Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.02 MB
2010-02-26 20:27:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1049
4503
Rövid leírás | Teljes leírás (1.46 MB)

Zalai Közlöny 1927. 173-195. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

87. évfolyam, 173. szám
Nagykanizsa, 1927 augusztus 2, kedd
Am 16 fillér
POLITIKAI NAPILAP
tatadM kUdóUrmbű FM l| Kt*dlidyl fioodadáhÍTaíjü: Kbijüotly-u. L
Felelős szerkesztő: Barbarttí Lajos
ElMuIM lni0kMl p—fi 4* SS
ÉRTESÍTÉS
A vállalat, melynek kiadásában a „Zalai Közlöny" is megjelenik, tudvalevőleg Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés Készvénytársaság cimen a hasonló nevű zalaegerszegi nyomda és lapkiadó vállalatnak volt nagykanizsai fiókja. A vállalatnak nagykanizsai érdekeltsége azonban a zalaegerszegi vállalattól különválva, magát önállósította és az érdekeltség július 3t én megtartott közgyűlésén a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Villalat Rt. cimet vette fel. Az általában Zrinyi-nyomda néven ismert vállalatunknak működésében, személyi és erkölcsi vezetésében ez semmi egyéb változást nem jelent, mint csupán az önállósuláshoz törvény szerint megkövetelt uj cégszerű név felvételét.
Délzalíi Nyomda és Lapkiadó Vállalat Rt Nagykanizsa, a ,Zalai Közlöny\' kiadóhivatala
A bolgár király Budapestre érkezett Budapest, augusztus I. öor/s bolgár király Budrprstre étkezett, nővére ti 2 szárnysegéde kíséretben. Látogatást le t József főherceg al-csuti kastélyában, azután pedig tovább folytatta automobilon uljál a
Felvidékre.
A pápai nuncius felszentelte az uj székesfehérvári püspököt Budapest, augusztus I. A Szent István Bnilikában ma szentelték lel Svoy L-ijos székesfehérvári püspököt.\' A f.lszentelési szertartíst Orsenlgo Cesare pápai nuncius végezte, akinek Rolh Nándor megyéspüspök és Kohl Medárd püspök segédkeztek. A pápai bulla felolvasása után a nuncius felkente az uj püspököt, aki teljes püspöki ornátus-ban áldást osztott a megjeleni sokadnak.
A kanadai magyarok üdvözölték Rothermeere lordot
Newyork, augusztus I. (Éjszakai rddUjelentts) A .Kanadai Magyar Uiság- a maga és az olvasóinak nevében levelel intézed Rothermeere lordhoz, melyben a lordnak a magyarság igazságos ügyének támogatásáért legmelegebb kOszOnelct mond.
Két éven belül Magyarországról senki sem vándorolhat Amerikába
A belügyminiszter körrendelete a kivándorlás szabályozására
Budipest, augusztus I (Éjszakai rádiójelen/és) A belügyminiszter körrendeletet intézett az ullevé! kiállító hatóságokhoz, melyben e\'rendeii, hogy azok, akik Franclaorsdgba akarnak utazni, orvosi vizsgálatnak vessék alá magukat. Áll ez természetesen azokra, akik foglalkoztatásra mennek. Ugyanis a budapesti francia konzulátus közölte, bogy Franciaországba esek azokat tngedik be, akiket a bcuta zási és alkalmaztatás lehetőségéi igazoló engedélyeken, illetve igaiol-ványokon igazolják, hogy semmitéfe ragályos bajban vagy elmefogyaté-kofiságban nem szenvednek és a vállalt munka fizikai elvégzésére alkalmasak.
Ugyancsak ez a rendelet intézkedik arról, bogy azok, akik Kanadába akarnak kivándorolni, kötelesek a kanadil kormánynak a kivácdorlást Illetőleg lelláliitoll követelményeinek megfelelni. Ez azt jel inti, bogy ess k azok juhainak ki, akik igazolják, hogy munkalehetőségük van én tiofy valamelyes hozzátartozójuk már kint van, aki esetleg gondoskodni tud t róluk.
Az Amerikai Egyesült Államokba való kivándorlásra vonatkozólag a belügyminiszter rendelete közli, hogy az 1927/28. évi kivándorlási kvóta betel-. És már annyian vannak ezenfelül is, hogy az 1928/29 évi kvótát is kineritik, ka csak közben az Unió ftl nem emeli Magyarország kvóisját.
Csak előzetes kormány-jóváhagyással vehetnek fel kölcsönöket a megyék és városok
Budipest, augusztus 1 (Éjszakai rddiójelentés) A belügyminiszter rendeletei intézett a községekhez, melyben a Icgbehalóbban
figyelmezteti a köeségeket és általában az önkormányzati szervekel, hogy a külföldi kölcsönök felvételé nél több körültekintéssel és takarékossággal járjanak cl. Egyik-másik önkormányzati szerv ugyanis minden különösebb ok nélkül a békeéveket meghaladó köl\'ekezést vi6z végb:
Aggályos tehát, hogy részint közvetlenül a külföldhöz-fordulnak, részint a belföldi bankokat keresik fel és halmozzák el hiteligényeik kielégítésével. Ezért elrendeli a kormány, hogy kölcsön felvételére vonatkozó tárgyalásokat csak akkor lehe. indítani, ha erre a kormányhatóság jóváhagyása meg van, mert a kormány a jövőben csak akkor bagvja jóvá \' a kölcsön felvételét, hi ahhoz elő-! zelesen hozzájárulását adla.
fijj jjA/iji/iArnri.riri-rri*n~i-ry-i\'V * *" " *
á héten megjelenik a has egyfázisos forgalmiadójára vonatkozó rendelet
Budapest, augusztus 1
Kereskedelmi érdekeltségek körében a belügyminiszternek az árdrágítás letörésére itányuló rendeletét sérelmesnek találják a szabadkeres-kedelcmre nézve és azl Igyekeznek bizonyítani, hogy az eredeti cé jávai ellentétben drát.ió hv.Aisal lehet a piacra. Az érdekeltségek sérelmeiket a belügyminiszter elé terjesztették, különösen kifogásolva a büntető szankciónak az iparigazolványok esetleges elvonására vonatkozó rendelkezését.
A p mászok már az Illetékes kormán) fórumok előtt feküsznek. A kormány külön akciók bevárása nélkül ís igyekezett Uj;yan adóelengedések-
kel és ujibban kilátásba helyezeit adó-törlésekkel a drágasíg letörését előmozdítani s ezzel a kereskedői érdekedet ifl megvédeni, de azért ezt a panaszt is teljes objektivitással fogla vizsgálat tárgyává tenni.
Et habáj az eddigi adócsökkentések aránytalanul többjébe kerültek az államnak, mint amennyi hasznukat a fogyasz\'óközönség tattá, mégis cl van határozva a további adóügyi könnyítésekre.
így a hus egyfáiisos forgalmiadójáról szóló rende\'et még ezen a héten megjelenik. A pénzügyminisztériumban ezenkívül most veszik fontolóra a liszt forgalmiadójának szabályozására.
Károly román herceg készen áll, hogy visszatérjen Romániába
Párls, augusztus I Károly román ex-lrónötökös nyilatkozatot tett közzé az Összes párisi lapok hasábjain.
Kölelességének érzi, mint román férfinek és mint atyának is, hogy..
Románia trónja és sorsa telelt őrködjék. Hő óhajtása, hogy hazájának hasznára legyen és soha nem utasíthatja el magálól azt, hogynépe óhajtásának engedelmeskedjék s ha öt népe hazahívja, kész annakeleget tenni
A fémipari szakiskola kapuzárása
A növendékek munkáikkal résztvesznek a pesti Iparklállltáson Nagykanizsa, augusztus I
A nagykanizsai fémipari szakiskolában ismét lezárult egy év. Másodízben bocsájlja magaazárnyára az intézetben végzett növendékeit. Az év-ziró vizsga a szokott ünnepi keretben folyt le, amelyre Ferenczy Emil miniszteri tanácsos a minisztérium részéről jóit le, mig a helyi Mzottsá-gol Welser János mérnök képviselte. A tanári testület részéről Inotay László igazgató, Zinnemann Rezső oki gépészmérnök és Francit Qyörgy tanárok vettek részt.
Ferenczy Emil mint elnök hatásos beszédben mutatott rá a munka je-lentő légére Nigymagyazoruág leitámadásában. A műhely, rajz és Írás-vizsgák után a képesítő vizsgálatokra került a sor, melyeknél minden növendék derekasan megállta helyit. A minisztérium képviselőjét és a jelenlevő szakembereket meglepte a növendékek elméleti és gyakorlati tudása. A képesítő vizsga mtthelyi részénél a növendékek, mint a céh-rendszer alatt, remeket készítettek, vizsgálati munkául. Precíziós szerszámokat, kisebb gépeket és olyan dolgokat, amiket eddig külföldről (drtga vám mellett) kellett behoznunk és modem gépgyárak díszére válna.
A növendékek ezen feltűnést keltő munkáját az igazgatóság most felküldi a budapesti vas és fémipari kiállításra, melyei a vas és fémipati szövetség 25 éves jubileuma alkalmából rendez.
Végzett 9 növendék. Ezek közül 3 jeles, 5 jó és 1 elégséges. Az igazgatóságnak mindegyiket sikerült elhelyeznie. Budapestre 3, helyben 6 A végzett növendékek iránt rendkívül nagy volt a kereslet, az ország minden részéből, főleg a gépgyárak és nagyobb vasmühelyekból érdeklődtek végzett növendékek iránt. Amíg tehát más pályán nincs vagy alig van lehetőség elhelyezkedni, addig Nagykanizsán\'a fémipari szakiskola nem tud eleget lenni a keresletnek.
A jövö iskolai évadra már 11 uj növendék jelentkezett. A népjóléti minisztérium liz hadiárvát helyez el az intézetnél, melyéknek ellátási költségeit is ő fedezi, az oktatási költségeket pedig a kereskedelmi tárcaj
ZALAI KÖZLÖNY
1927. auguszluB 2.
Jelentkezni lehel még augusztus hó folyamán délelőtt 10-12 óráig az Igazgatónál. A tényleges beirás augusztus 26-án kezdődik.
A kereskedelmi minisztérium részérói tanulmányútra ki van küldve lnolay László igazgató, Stark Antal és Pölze Ferenc művezetők, a magyarországi nagy gyárak és gépipari
telepek beható tanulmányozására.
A várói a négy év előtti kötelezettségeit most likvidálja. Amivel már régóla adósa sz intézetnek, az építőipari internátus átalakítási munkálatait most végezteti. Eddig ugyaois a hallgatókat csak a tantermekben sikerült elhelyezni.
Összeroncsolt fejjel találtak meg egy árva gyermeket az istállóban
Valószínűleg a ló rúgta homlokon — Az élei-halál kSzt lebegő gyermek nem emlékszik semmire
Varga Ferenc 13 éves fiu, akinek tenkije sínesen. Szülei elhaltak éa így teljesen magára van utalva. Tizenhárom éves — aki szívesen labdázna még a réten, mint a többi fiu, akinek apja-anyja van, aki gyermekéről gondoskodik. De Varga Ferenc nem ismeri a 13 esztendő gyermekmosolyát, az édesanya meleg, simogató kezét, az apa becéző szavalt. Varga Ferenc — árva gyermek. — Eddig Zákányban volt egyik rokonánál, de az is szegény -csak teher volt számára a gyerek. Nem tudta őt tartani.
így Indult el a 13 éves árva munkát keresni. Nemespitró községbeo az egyik gazda hajlandó Is volt az érlelmes, jóképű flut szolgának felfogadni, de még nem határozott véglegesen. A gyerek azonban ott maradt azért nála.
Történt, hogy tegnap a gaida elment a mezőre és az árva fiu .ott-
hon" n;arcdi egyedül. Kivinciiságá-bsn bemen: az istállóba, ahol egyszerre csak végigvágódott a földön. A később hazajövő gazda élesztette fel eszméletlenségéből. A gyermek homlokcsontja teljesen be volt horpadva, de nem tudott semmi felvilágosítást adni, mert még nem tért magához.
Erre a község bírája behozta őt a nagykanizsai közkórházba, ahol nyomban mii étet végeztek a szerencsétlen gyermeken.
A törvényszék vizsgálóbírója kihallgatta öt a kórházban, de még mindig nem tudott teljesen visszaemlékezni arra, ami vele történt.
A községi bíró azonban elmondta, hogy csakis lórugáitól eredt a homlokcsont behorpidása. Varga Ferenc valószínűleg az istállóban közel ment egy lóhoz — amely homlokon rúgta.
A szegény 13 éves árvafiu álla-p)la — válságos.
bMra Ar.dii, a harmadik fiatalember pedig a kccii belső ülésén.
Szép, csendes nyári éjszaka voll. Brkonyi István soffőr úgynevezett pompás hangulatban volt. A gépkocsi megindult, amikor Bakonyi egyszer esik odafordul a mellette ü:ö Andrlhoz:
— Majd ha a jó útra kiérünk, fo-g d látDl, hogy megy jól a gép.
Andii ugy látszik, tudhatott Biko-nyi előbbi autóbalesetéről, mert figyel-ineztclőleg intette, hogy jó lesz nem virtuskodui, mert az autó könnyen n kl mehet az országúton felhalmozott kőprizmáknak és akkor baj !á-madbatik.
Bakonyi azonban nem az az ember, aki barátja intésit megszokta szívlelni. Amikor kiértek a j jbh útra, nekieresztette gépkocsiját a ti na útink, amelyen legalább is hetven kilométeres sebességgel száguldóit az íj szakában.
De nem száguldhatolt messzire, mert Gelse alatt egyszerre irtózatos erővel nekiszaladt a gépkocsi egy l.órakásnek, ugy, hogy egyet-kettői forgóit maga körül, majd felborult.
Az iszonyatos erejű lökés hatal-mis ivben röpítette ki messzire az uiíest kövezetére Bikonyi sofförl, akinek arcát és száját az éles kövek c.unyán felhígították. Bikonyi rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett testén, míg Andrl Lajos a felboruló autó alá került. Andrit a súlyos gép-
kocsi számos helyen összeroncsolta, valószínűleg koponya-alapi törést is szenvedett. Az országutal — ahol a szerencsétlenség történi — az áldo-za\'ok vére teljesen pirosra festette. A harmadik, — a fiatalember — mikor a lökést érezte, volt annyi lélek-jelenele, hegy kiugróit hirtelenül az aulóból és oly szerencsésen, hogy semmi baja sem történi.
Andri Lajosi, — akinek állapota válságos — beszállították a nagykanizsai közkórházba, ahol azonnal ápolás alá vetlék, mig Bikonyi sofförl, akit nem lehetett szállítani, bevitték Oelsére és egy ottani ismerős házban nyújtották neki az első orvosi segélyt, majd bélfőn hazaszállították Nagykanizsára.
Andri Lajost a kapitányság részéről lázár Koméi rendőrfogalmazó hallgatta ki a kórházban, utána pedig a törvényszék vizsgálóbírója, akinek Andri, amennyire súlyos állapota ezt megengedte, a katasztrófa egész lefolyását jegyzőkönybe diktálta.
Metz József kir. ügyészségi alelnök a mai napon már megtette indítványát az Cg,re vonatkozólag dr. Almássy Oyuta kir. törvényszéki vizsgálóbírónak.
Értesülésünk szerinl az eset hatása alalt a rendőrkaptányság külOn szigorú intézkedéseket kivan élelb;-lépletni a .száguldó halál" megfékezésére.
Egy 70 kilóméteres sebességgel száguldó kanizsai1 autó Hahótról jövet felborult az országúton
A virtuskodó soffőr borközi hangulatban egy kőrakásnak vezette az autót — A soffőr és egyik utasának állapota válságos
nagyobb óvatosságra és nagyobb fokú lelkiismeretességre fogja serkenteni.
A nagykanizsai törvényszék Ítélete jogerős lett. Bakonyi soflőr azonban \' a fogházbüntetés megkezdésének el- ■ halasztását kérte, ugy, hogy folyó hó 18 án keltett volna annak kitöltéséi megkezdeni.
Bakonyi István, a törvényszék áital a gépkocsivezetéstől ltéletileg hal hónap tartamára eltikolt solfór szombat esle liz óra tájban elindult autójával Nagykanizsáról. Au\'ójábsu helyet foglaltak Andrl Lijos nagykanizsai gépész és egy fiatal gépkocsi-I vezetö-tanlolyam résztvevő. Andri
Egy gyermek az életével fizetett az öreg koldus-asszonnyal űzött tréfáért
Egy autó halálra gázolta a tlzenkétévcs gyermeket
Nagykanizsa, augusztus 1
Az oktalan virtuskodás és njegie könnyelműség már sok szörnyű tragédiát Idézeti elő, de sehol sem Ítélendő el annyira, mint a gépkocsivezetőnél, aki minden pillanatban nemcsak a saját, hanem a kocsiban Dió utasok reá bízott éleiével Is játszik. Aki pedig boros fővel ül lelkiismeretlenül a kormánykerék mellé és ebben az állapotban vezeti a rendkívül higgadt magatartást és bizlos kezet Igénylő gépkocsit, azt egy pillanatra sem szabad többé a gépkocsi kormánykerekéhez engedni, végleg el kell tiltania a hatóságoknak a további vezetéstől,
Zalaegerszeg, augusztus 1 | gyermek nem vette észre a közeledő {Saját tudósítónk tele/onjelentése) autót, amely háttal volt neki — és igy toriént, hogy hátrálása közben a futó autó mar nem tudott meg-
Kovács Jenő 12 éves sárhidai fiu egyik játszópajtásával meg akart tréfálni egy szegény öreg koldusasszony!, aki üres kosarát letette egy pillanatra az országúira. Odasompolygott a kosárhoz é3 kövekkel telerakta azt. Amikor a koldusasszony felemelte a kosarai és észrevette a csínyt, amit a gyerekek vele elkövetlek, utánuk akart szaladni, azonban a fiuk elfutó tak. Ebben a pillanatban ért oda Köves Jenő ismert zalai földbirtokos automobilja, amely épen Sopron felé tartott. A
állni, hanem keresztül gázolt rajta. Kovács Jenő holtan maradt az országúton, mint saját csinylevéséuek áldozata.
Köves földbirtokos azonnal megállította az aulójál, hogy segilsen, azonban a halál már beállott és igy visszament Zalaegerszegre, ahol az esetet jelentette. Nyomban bizottság meni ki a szinhelyre, amely megállapította, hogy a szerencsétlenségért nem terhel senkit felelősség.
Egy ilyen eset adódott elő az egyik ) Lajosnak ugyanis egy elromlott gépet
nagykanizsai autóval. Bakonyi István nagykanizsai soffőr még csak nem is olyan régen, mint vádiolt állott a nagykanizsai törvényszék előtt egy általa előidézett autószerencsétlenség miatt, amiért a bíróság három hónapi fogházra ítélte, egyben okulásul hat hónapra eltiltotta a gépkocsivezetéstől. Ugy voll már, hogy Bakonyit ltéletileg végleg eltiltják a gépkocsivezetéstől, azonban a nagykanizsai törvényszék büntetöbirái nem akarták kenyerétől megfosztani, arra az álláspontra helyezkedtek, hogy elég kemény lecke lesz számára a hat hónapi eltiltás és Bakonyit ez
kelleti menni megjavítani Hahóira.
Mielőtt azonban elindultak volna, Bakonyi István a .Kis pipá" bsn a társasággal borozgatott, ugy, hogy botközi hangulatban ült a kormánykerék mellé és igy indult utasaival Hahóira, ahol Andri Lajos azonnal hozzáfogott munkájához, a gépjavításhoz.
Amikor dolgát elvégezle, — régi bevett szokás szerint — persze ismét beültek a vendéglőbe.
É;fél után egy óra lehetett, mikor felszedelözködlek és visszafelé |ötlek Nagykanizsa irányábau. Bakonyi a
Befejezódött a kanizsai mentótanfolyam
Néhány nap elölt fejeződő!! be Nagykanizsán a kéthetes mentőtanfolyam, amit Paulukovics Elemér dr. a Vármegyék és Városok Országos Menlőegyesületének titkára rendezett. A tanfolyamra nagy szükség volt Njgyksuizsán. Nem kevesebbről van szó, mini arról, hogy a laikus közönség, főleg a nép és elsősorban a gyárak intelligensebb munkalársai, a vasutasok, stb. szakszerűen és alaposan kiktipeztessenek olyanírány-bsn, hojy mit kell tenniük baleseteknél, szerencsétlenségeknél — mig az orvos megérkezik. A tanfolyamra lejött Nagykanizsára Szegedy-Marsák Elemér dr. miniszteri lanacsos, Laky Kornél dr. és többen.
A tanfolyamnak löbb mint kilencven hallgatója volt, akik nagy törekvéssel igyekeztek dr. Paulukovics előadó magyarázatait és az előidot-lakat elsajátítani.
Két antó összeütközött Keszthelyen
(Saját tudósítónk lelefon/eienlést) Bonyhády Ferenc nemeskeéri gazdatiszt és telesége vasárnap autójukon Hévízről Keszthelyre Igyekezíek. A hercegi vadaskertnél két másik arra haladó aulót el akartak kerülni. Ez azonban nem sikerült és a Bony-hádiék aulója összeűtközöt! a másik gépkocsival. Az összeütközés hevében a gazdatiszt és felesége magas ivben repültek ki a kocsiból, mely pozdorjává tört. A másik autónak kereke rongálódolt meg. Bonyhádi koponyaalapi törést, agyrázkódásl, bordatörést szenvedett és eszmélet-i len állapotban vitték be a keszthelyi kórházba. Felesége könnyebben sérült meg. A csendőrség megindi-lolta a nyomozási, melynek során megállapítást nyert, hogy Bonyhádi meg nem engedett sebességgel bajion és ez idézle elő a szerencsétlenséget. Állapota reménytelen.
10n SUgUSZlUS 2.
ZALAI K0ZL0HY
A Vasutas Dalkör és Vas ég Fémmunkások vasárnapi hangversenye
Surányi Gyula nagyszerű előadása volt a hangverseny fénypontja — A dalárdák alapos felkészültségről teltek bizonyságot
Nagykanizsa, augusztus 1 Minden íziben sikerült, nívós hangversenyt tartollak vasárnap dél-dőtt fél lizenegy órakor a Városi Színházban a Vasulas Dalkor és a Vis és Fémmunkás Dalárda, amelyek ez alkalommal a |ö.ő vasárnapi Keszthelyen tartandó megyei dalosvcrsenyen éneklendft egyes darabokat mulatták be.
A színházat ez alkalommal zsúfolásig megtöllölle a közönség, úgyannyira, hogy a későn jövők már ntm is férlek be a terembe. Azonban a Njgykanlzsán eddig már néhány Ízben tapasztalt részvéllemég bizonyos művészeti alkalmak iráni, arra indil bennünket, hogy megírjuk, hogy a hangversenyt, mely mindvégig élve:et;s és valóban leikel Ddilő voll, bekplidij nélkül tar-lolták éa csak a közönség önkénles adomínyail kérte a renderőség a kiadások fedezésére.
A hangversenyt Ofenbeck Terus ügyesen előadott, hangú atcs pro-lóg|a nyilolla meg, amivel a közönség őszinte tapsait könyvelheti el siker gyanán*.
Ezután a dalárdák elénekelték jeligéjüket, majd következtek a versenyszámok. A dalköltészet gyöngyeit válogatták össze a dalárdák, melyek közüli voll egy nagyobb feladat is, amivel a Vas és Fémmunkás Dalárda sikeresen birkózott meg.
Megállapilhaló összegeiésOI, hogy ugy a Vasulas Dalkör, mint a Vas és Fémmunkás Dalárda teljes felkészültséggel indulnak a megyei dalosversenycn és minden remény megvan arra, hogy a lavalyi szereplésük fokát megőrzik, sől szívós kitartással még szebb eredményeket is érhetnek el.
A Vasulas Dalkörben megfigyellek néhány értékesebb hangol, különösen a tenorban van említésre méltó hang, bár mint általában, ilt is a lenorhiány észlelhető. A Vas Fémmunkásoknak lendületes ritmus érzéke, kitatló ereje, főbb erényei.
Mindkét dalárdái Lehrmann Ferenc karmester tanítja és vezette a hangverseny! is a tőle megszokott precizitással, gondos lempókkal, erélyes összelartással és a számok kellő színezésével.
Kiemelkedő eseménye voll a hangversenynek Surányi Gyula felsőkereskedelmi iskolai tanár magasszin-vonalu előadása, aki a dalmüvészet-\'51 larlott akármelyik fővárosi dobogóra méltó értekezési.
Elmélyülő ludásának már sokszor élvezett finomságával, tartalmas előadással világosította meg a nagy tudást igénylő témát. A művészetekről beszélni nagy feladat és Surányi tanár ez alkalommal is teljes pom-
pájában csillogtatta emelkedett kvalitásait.
BeszWe végín kitartásra bu;di-totla a dalosokat, akiknek lelkére kölölle, hogy a dalmüvészelben rejlő csudálatos értékekei minden erejükkel hozzák ki és a megyei dalos-versenyen szere; zen :k dicsösíget.
pálmái a nagykanizsai dalkullurá-nak. A közönség a kiváló e\'őidól, valamint a dalárdákat és karnagyukat a leglelkesebb ovációban részesítette és jó ulravalóul elhalmozta az őszin\'e elismerés legtöbbet igírő bátorításával.
városi színház mozgója
Kedden 7 és 9 órakor, csak egy napig
Hatalmas társadalmi dráma. — A főszerepekben: Conrad Veidt, Lil Dagover és Liane Haid.
Kanizsai Hiradó
Futballmeccs Kanizsa FC-Turul FC. Tennisverseny II. Kanizsa—Kaposvár.
Augusztus 2, kedd
RómM wtollkui: Liií. n. Allonz Pro:. Lehel. Izraelita: Ab. hó 4.
tiip kel reggel 4 óra 37 perckor, Dyugstik délután 19 óra 35 perckor.
Városi Színház Mozgója. Kedden . 7 és 9 órakor .Scheltcnbeig Testvérek" | társadalmi Uránia. Kanizsai híradó.
— Balatonkeresztari előfizetőink figyelmébe. A Balaloron nyaraló előfizetőink érdekében kedd reggeltói lopunk példányai! a reggeli személyvonattal indiljuk el, igy a tía-latonkereszturon nyaralók a harmad-nopl kézbesítés helyett minden délelőtt a szeméi} von-jt érkezése uldn (fél II) Gyenes Lajos fióküzletében dl ve hetik lapunk aznapi példányait. Ily-módon azonban csak azoknak az előfizetőinknek lapjait küldhetjük el. akik bennün\':et mielőbb értesítenek orról, hogy a cimükre érkező példi nyakal ti Gyenes-ilzletbőt naponta elvitetik. Kérjük tehát előfizetőink llvcn irdnva értesítéséi. A „Zalai Közlöny" kiadóhivatala.
— József főherceg nejével Hévízen. József főherceg nelével, Auguszta lőhercegnővel isméi Hévizén tartózkodott és sokáig hallgatták a jó magyar cigány-muzsikái. A közönség felismerle a népszerű főhercegei és lelkes óvációban részesítene.
_ A főispán a miniszterelnöknél. Gyómórey György főispán Inke-puszlán meglátogatta gról Bethlen Istvőn miniszterelnököt.
— Személyi hlr. Dr. Vargha Theodorich Nagykanizsa plébánosa ho.\'nap, szerdán Budapestre utazik, hogy részi vegyen a Szent Ferenc-rend magyarországi rendtartományának káptalani ülésén. A most összeülő káplalan választja meg a mandátum lejária folylán választás alá kerülő magyar larlományfónököl és ulána megtartják az uj lőrök elnöklete alatt a szokásos évi dispoziciót.
— Gyémántmise. Megható ünnepségnek volt t3nuja a veszprémi szeminárium kápolnája jul:us 28-án. Pappá sienlelésének 60. évfordulója alkalmával ilt mondolla gyémánt-miséjét tzehenfai Király Elek c. kanonok, a nagykanizsai esperesi kerületnek 22 éven át volt esperese. Manuduklora Kránltz Kálmán felszenteli püspök volt. A gyémánt-misén jelen voll a rokonságon kívül dr. Rott Nándor megyéspüspök, a káptalan tagjai, a helybeli papság, s a szerzetek képviselői. A nagykanizsai esperesi kerületet Kreutzer Dezső esperes képviselle. A gyé-mánlmise után a jubiláns meghBtva adla áldását a jelenlevőkre. A jubiláns tiszteletére Kránitz Klímán felszenteli püfpöknél Cnnepi ebéd voll, amelyen a házigazda köszönlölle fel az ünnepellel, aki viszont a jelenlévő megyéspüspököt és manudukto-rát üdvözölte. Király Elek 1840-ben szüléiéit, 1867. ju\'ius 28 án szentelték pappá, 1881-ben lelt hahóti plébános s mini ilyen 1902 ben a nagykanizsai kerület esperese. Igazi puritán jellemű papi ember, híveinek igazi atyja voll. Kanizsán gyakran tűnt fel szálas alakja, amelyről rilkán hiányzol! a zsinoros magyar kabát.
— Elgázolta az egerszegi vonat. Saját tudósítónk jelenti telefonon: Hitfőn reggel a Zalaegerszegről Rédics felé haladó vonat Boc-földe állomásnál elütötte Gáspár Já nos zalabesenyői munkást, akit hajlányon száitito.tak be a zalaegerszegi kórházba. Állapota súlyos.
— A városi tlszivlselők ma már redukált fizetést kaptak. A nagykanizsai városi tisztviselők tegnap, augusztus 1-éu kapták meg havi fizetésüket, most azonban már a vármegyei határozat alapján redukált lllclményekel, az állami tisztviselők rendes fizetési fokozata szerint, csupán a megyegyülés által megszavazott egyéb illetményekkel kiegészítve.
— Hivatalos kiszállás Hévízre.
Bődy Zoltán alispán és dr. Thassy Gábor megyei fóorvos tegnap Hévíz-fürdőre utaztak hivatalos ügyben.
— A 44 ea és 19-es hadviseltek a barcsi kiállításon augusztus 14-én délelölt fél 9 órakor gyülekeznek a barcsi Templom-téren, hol tisztelegnek József főherceg elölt. Tizenegy óra után a Drávs-szálló kerthelylsé-gében bemutatkozás és rövid cercle lesz. A hadviseltek, akik részt óhaj-lanak venni József kir. herceg előtti tisztelgésben, részvételüket levél vagy levelezőlap utján Jelentsék Brucker Gyula népfölkeló századosnál B íres, STéchenyi-utca.
— Halálozás. Szanyl Ferenc aranymlsés áldozópap, érd. esperes, sümegcsihii plébános életinek 73. évében elhunyt. Tegnap délben le-mellék óriási részvét mellett.
• — Harangszentelés Klskomá-romban. Kiskomárom község katolikus temp\'omának három uj harangja elkészült. A harangokat az országszerte ismert Slezák harang-\' öntő cég készitelle s azok olyan I klIOnJen sikerültek, hogy a készítő cég kiállítja azokat az augusztus kö-\' zepén megnyíló székesfehérvári or-[ szágos kiállításon. Ennek következtében az auguszius 25-re tervezett kiskomáromi harangszentelés! szeptember elejére, 4 vagy 8.-ra balasz-lolták. A harangszenlelést előreláthatólag dr. Rott Nárdor veszprémi megyéspüspök végzi.
Két székely beszéltet
Az egyik : Olvasód é, konyé ?
A másik: Ugyan mit, nó?
Az egyik: Hát azt, hogy az oláh királyt ezer pópa temette.
A másik: AzI ugyan nem olvasóm. kon>é. de ha mán ugy vót, abbtrony nem vót jól.
Az egyik: Hát mond meg Imóng, hogy mi a sujért nem vót jól?
A másik: Ablzony azét nem vót jól mert okosabb leli vóna ezer pápával temetni, ugy legalább nagy parádéval vonult vóna bé a túlsó velágba s mű es megszabadultunk vóna egyszerre egy égést nagy falka magyar falótól.
— Porcinkula bucsu. Ma van a szenlfereucrendi plébánia templomban az úgynevezett porcinkula-bucsu.
— A temető-gondnoki hivatal felhívást bocsátott ki a nagykanizsai közönséghez, hogy jelenlse be azokat a régi sírokat, melyek teljesen gondozatlanok már és senki hozzátartozójuk nincsen. Ezeket egy nagy közös sirba fogják eltemetni. Azok pedig, akik sírbolt (kripta) helyet vásárollak és még nem épilellék fel, amennyiben harminc napon belül nem kezdenék meg az íplkezést, elvesztik igényüke! a sírbolt területére és azl másnak fogják odaadni.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= Délivasutasok, nyugdijasok és családtagjaik figyelmébe. A Délivasuli Igazgatóság rendelete folytán, minden személy részére uj alakú 6Va 10 Cm. nagyságú kemény hátú igazolvány fényképek szükségesek. A szükséges fényképfelvételek Halász műtermében készülnek. Többtagú család áikedvezményb-n részesül. Műterem Kazinczl utca 11. — Telefon: 356.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. augusztus 3.
— A kiskanlísal gazdák nem tudják betakarítani a termést a vágóhídi dűlőből A Nagykanizsa és Kitkanizsa kozölli földeken folya maiban lévő áioksztbályozási munkák még a kora tavasszal szükségessé tették a vágóhíd s;emyvizét tevezc ő áiok hidj\'nak lebonlás-\'.l. A vágóhídi dűlőben lévő löldek tulajdonosai Ilyenformán kora lavasz-tól csak a legnagyobb nehézségek árán tudták földeiket megközelíteni. Különösen éiezhrlóvé vált a meg-közelilbelés hiánya írói\', a nyári mezei munkák idejébsn, amikormig-tórtént, hogy az egyik kUk>nizssi gazda maga viit ki hét méleres padlókat, hogy a megszélesített árkon kérésztől földjére tudjon menni fo-galoserővel. Az érdekel! gazdik több-ízben depu\'ációzlak már a városházán, a polgármes\'crnél, mü.-zaki tanácsosnál, de ezideiij minden eredmény nélkül. A gazdák most itl állanak a termésbelaksritásokid.jén, vakban indokolt lenne lehát, ha a város a\'\' kora tavasz óla hiányzó hidat legalább provizórikus formában helyreállítsa.
= Olcsó cipó, kcll.-mcs viseld a gummllalou vászon sportcipő, párji női 4 60. Chromtalpu vászon ternis cipó női 8.50. „Liga" 13 50. Szabó Aulai sportüzlete.
— Kihallgatták a sikkasztó törjél postamesternői. A vizsgálóbíró kihallgatta legnap Schrantz Teréz, a slkkisztó ttlrlei postamesler-nót, aki őszintén mindent bevallo\'t előtte. Elmondta neki, hogy egy ízben másfél hénaplg tartott magánál egy százmilliós pénzküldeminyl és hogy két év óla űzi már bűnös visszaéléseit. Azzil védekezett, hogy hozzátartozói áldozata. Az elsikkasztott pénz legnagyobb részéi báryjá-nak, Schrantz Ferenc uradalmi pincemesternek adla. Lelartóz\'aiták. Kívüle még Schrantz Ignác budapesli banktisztviselő, Horváth Gyula segédjegyző és Békái Silvia poslakiadőnő is került csertdőrkézre, akiknek szerepeit a további vizsgálat lesz hivatva tisztázni.
= Állandó butorkláliitás! Legegyszerűbb — linón po\'gári — és luxusberendezfsekből. ElOnyOs fizetési feltételek. Díjtalan vasúti szállítás bármelyik zalai áltomísre. — Kopsletn bútoráruház Szombathely.
— A vér főifrlssitésc céljából ajánlatos réhány n.pzn at korán re,.-gel egy pohár természetes „Fcrtnc József" k rerüvizet inni. Az eg\'sz vi ágon rendelik az orvosok a valódi Ferenc József viz használatit, mi rl
j tz szíbaijoz.a a bílruOködé.t, ciő->i i a gyomrot, |avll|a a vért, mt\'(-• nyugta 11 az idegeket és cz.\\ lal uj életerőt teremr. Kapható gyócyszir-lárakban, drogériákban cs füSier-űzlc ckoi-n.
— Hévlzszentandrás kózséí-házat épit. A rohamosan fejlődő Hévizszentandrás kö;síg uj, modan székhez építését határozta cl. A terveket felülbírál is végett az illetékes ha\'ósághoz tcrjesz\'eiték l-l.
— Egy frnok betört az uradalmi vadászkastélyba. B log C\'akter Oíza a simoagáli uradalom Írnoka a mull napokbin éjjel helört az uradalom vadászkastélyába, aho1 épen az egiik inas aludt, alti csendőröket hivo.t és az Írnokot a csendőröknek átsd\'a.
«= Principális-társulat vlzmes-terc részére zéisz-ibás lakás; keres. É tekezni \'ehet Polsy lársulaii igazgatónál (Víroshsr, rdéhivata1).
— Halaira roncsolta a cséplőgép. Miklóst Julii munk.lstc.tny Gv máson a c\'éplógép írelletl dolgozol), amikor megcsúszott és belezuhan! a gép dubjlba, amely mindkél lábát teljefen Csszeiuzla, Bsvitték a kőr-h\'zba. ihol meghsli.
~ Dunsztos és uborkás üvegek Igen olcsók Púmnál, Király-u. 10.
il.nsnt mctooi Itgyolö "lolcntéac: Héttőn
A naiqrkinl.-.snl meteorotuglat me^-
Augusztus elsejei lakbérek
1317. nov. 1. ilapbír 1927. aug. t. Illztabér Közüzemi díj (az alapbér 3 azizalcka) Összesen fizetendő 1957- aug. 1-én
aranykorona Pengő Ilit. Pcngö mi. Pengő {fitt
1 75 01 79
1 1 51 — 07 1 58
3 2 2li — 11 ■1 37
4 3 02 — 11 3 16
5 3 77 — 1 z 3 94
6 •! 52 — 21 4 73
7 5 28 — 24 5 52
8 6 03 — 28 6 31
9 6 79 — 31 7 10
10 7 51 — 35 7 89
20 IS 08 — 70 15 78
30 22 62 1 04 23 tó
■10 30 16 1 10 31 56
50 37 70 1 74 39 14
60 45 24 2 II 47 33
70 62 78 2 lt> 55 22
80 60 32 .2 68 63 10
1W 67 >6 3 14 71
100 75 40 3 48 78 t>3
ht Reggel V órakor + 20-2, délután 2 órakor+58 7, erfe 9 órakor 4-226.
helMzrf Reggel tiszta, délután kissé felhős, este tiszta égboltozat.
Sitlitiinv Reegcl északnyugat, délben Nyugat, este Délnyugati szél.
A Meteorológia\' Intózet |elentéi« sz<-rint tulnyomian Igen meleg szára? (dó várható elvétve zivatarral.
Előfizetőinkhez!
Augusztus hó l-jével uj előfizetést nyitottunk lapunkra.
Kérjük tiszteli előfizetőinket uz előfizetés sürgős megújítására, nc.\'iogv a Inp küldésében fennakadás történjék.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Helyben és vidékre:
/ hónapra ......... 2.40 pengő
1/4 évre............... 7.20 .
Vt Ívre... ......... ... 14.40 .
Külföldre:
/ hónapra ......... 3.60 pengő
1/4 évre............... 10.00 .
\',2 évre............ .. 21.60 .
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Miért nem öntözik a Bátori-utcát?
Tisztelt Szerkesztő Ur! Mióta a Magyar-ulcAban csatornázási munkálatokat végeznek, azóla a kocsi-fotgalmat átterelték a Bátori-ulcába. Az igv keletkezett p^rtenger Iccsa-polására miért nem gondol a városi műszaki hivatal olymódon, hogy legalább ezekben az állandó forgalmú napoklin végigjárat naoonla egy kél öniftzö kíc*it az u\'cánkon? Tisztelettel: Egy régi adó is előfizető.
Autó-versenyek a vasút felé vezető uton
Mélyen tisztelt Szerkesztő Uram! Htla dr. Kőlnay Gyula rendórlóta-n\'cios ur előrelátásának a sorompó és a vasul kOzötli útvonal már világítva van, de ugy látszik, hogy ez a fény — migukat a monsai pályákon képzelő kanizsai sofför uraknak, észbontó száguldozásaikhoz — kevés. Erre vall, hogy az autófok majd mindegyike or&záguti lámpával igyek-Siik éle\'.veszétyes le.npóját ellensúlyozni, holo t még az országúton is kell oltani a lámpát, ha másik kocsival találkoznak, amelyik aztán a szemközt vakitó erös fénytói akar a tenietóárokba is belehajthat.
Ezenfelül a sofíórö\'x nyitott ki-puííogóval igyekeznek kocsijuk munkáját c<ökkenteni és legalább a szag tekintc\'ébrn ("hajanak fővárosi Jég-kőtt" vará7tolni Kanizsa szerény, de annál rosszabbul kövezett utcáira. Nagykanizsa humánus rendőrknpi-lánysága biz\'osan m:g fogja találni .ennek az orvosszerét és biztosítja a forgalom szabályszerű lefolyását. Kérve soraim köziésít vagyok Szerkeszd Urnák tiszteli hive
Egy joghallgató
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
öregdiák. Névtelen irAsokat nem közlünk. Megjelenhetnék ugyjn álnévvel vagy név l éikül in, de a szerkesztőséi; elölt a cikkírónak le kell vetnie inkognitójit. ,
K. Annus, jelentéktelen, nagyon is szubjektív emlékek időbeli egymásutánja Inkább naplóba való, mint nyomdafesték alá. Ha szórakoztat]i at ir4». Írjon, de a him-7«5lUvcl mindenesetre szebbet és olyant tud produkálni, ami mindenkinek tetszeni fog.\'
II, B. A .Gondolatok* túlságosan is közismert, egyszerű gondolatok, már pedig nr. ilyesmi cstk ugy hit és ugy értékes, ha vrtgy a gondolat, vaxy legalább a feltalálása uj és érdekes.
MOZRÓSZINHÁZAK
Városi Szinhái Mozgója. Kedd 7 is 9 órakor — csrlc egy napig — .Schellenbtrg Testvérek", társadalmi ilram*. A fO&r.rrepr>ett Conrad Vcidl, Lil D.igovcr ís Liane Hald. Karrlzsal Híradó: fu\'billmecca Kanizs > FC— Turul FC. Tenniszverscny II. Kani-iSJi—Kaposvár.
Patkányt és egeret
biztosan pusztít
„RATOPAX"
mely minden Razdasígb»n nélkülözhetetlen. A méren u«y van benne elkészítve, hogy az csakis patkányokra és egerekre veszedelmes, míg mis háziállatra nézve teljesen ártalmatlan, erre nézve teljes garanciát vállalunk. Kérjen felvilágosítást egyadórusitónál i
VÁGÓ ENDRE
IIUUz«rUr« Nagykanizsa, FÓ-ut 14.
Huszárbecsület
(Parasztt&rtenet o fölünkből)
— Irta: NftGY LHJOS — 25
Mondja szemébe a vádlott Tor-ncczi Jínils kilencedik huszárezredben szakaszvezetőnek, hosy ö volt a május 31 iki perbelci lOzvész okozója.
— Igen, ö vo\'t I
— Micsoda oka van eme tulyos vádra?
— Az, hogy mikor én vasárnap eslc liz óra leli kimeotem az udvarra, hogy lovainkat belógjam, lát-lam az esli homá\'yban, ahogy a stakaszvczelfl ur elóticm 10—12 lépésnyire a szérűskerl felé haladl.
— De bétha nem ö voii?
— Annak kelleti Irnnl I Elárul!;, a sr-rkanlyupengés is. Dz különben is határozottan; Idisir.errem.
— Umerle a vád\'n"v .izelölt is?
— Vosárnrp délen.a láltjm par percre Tolnai Jakab Dániel bátyám ur.m portáján; dc ugyanazon napon déluiáu a (alu n^syknesmájában valamelyes összekfliönbözéwm is akadt vele.
— Mi voll az öiszcvüiönbözés oka?
— Azl nem mondim megl
— Hit megmondom ón I Az öreg Tolnti Jikah Dániel Maria nevll unokája rniili kaptak maguk hajba i\'gvmással. Honnét ludja ízt, hogy a Ilit a s?értl.i U ölt ki?
— 0 .írét, ho^y a tü/vcszéiy déi-utánjáu Perhclére hajnaliam abból a száodikbói, hogy valamit següsjk a rokon\'lmou.
— Ét odoérkezésekor még csak a szíri égett?
— Nem, kérem I Akkor már a kocsmától Itf.\'lé mindsét u ctsor lángban átlőtt, a szérűkkel és melléképületekkel együtt.
— Hál miként gyózódölt me^ ártól. boey a iaz a szérűn ke\'elkezelt?
Szabó Béni megakadl. Hallgatolt.
— Talán Mária vagy más valaki heszélle el maga előtt a Ittz keletkezésének löiléadét?
— Ezt nem kérdeztem senkitől. Biztosra véltem, hogy a lüz a szérűn támadt, az előző estén a széna-kazalbi elhelyezett tűzeső válói.
— Látla ön azl, hogy Tornóczi ezt a csóvát a szénakazalba elhelyezte?
— Azt nem látlam.
— Hogyan mondhtt|a hát mégis oly haiározollan, hogy T- tnóczi szakaszvezető volt a gyujtogitó?
— Azért merem ezt egész hilá-rozollan mondani, mert mikor a lűz kialvása után vaiő napon, vagyis kedritn délelőlt Mírlától elbuccuziam, a lllléhe súgtam, hogy ludt m, ki volt a gyújtogató ...
— Miért nem mondla meg ezt neki hangos szóvai?
— Mert nem akartam, hogy az olt levő néhácy rokon és ítsmerós is meghallja. S mikor még azt is kötfllem a leánnyal, hogy h gyujlo-fiatot lötvény elé fogom állítani, Mária a legnagyobb ijedlíőggcl azt kérdezlc tőlem, bogy megzavaiodolt az elmém és meg akarom őket ölni? Ez az utolsó meizjeeyzése csukis arra vonatko/liatolt, hogy Tornóczit félti, mert ő volt a gyújtogató.
Mivel a katonil törvényszék előli homályban maradi fő\'\'"g *7on fontos kérdés, hoíy a t-zérűtt, vagv az épületben ütött e ki a lüz. tárgyalási elhalasztotta azon határozattal, hogy *z uj tán vsiáva megidézi és kihall-galji To\'nai I ikab Dániel unokáját, Máriát is.
Az ezredparancsnok dicsércles serénységgel jírt cl a bűnügyben.
Folyt. kflv.
1027 áiigutzlus 2.
SPORTELET
Kanizsa FC — i/nsos FC 7:0 (0:0)
ZALAI KOaONY
Megérdemeli és énekes gyflíclmcl aratoll második bemulaló mérkGzé-8jn prolicsipatuok. A mull li-ilen a II liga egyik vezelő csipaláldl ,itnv«lcll minimális vereséget, mosl pedig a tavaszi bajnokiak sorin sok gerrel s:erepc\'l Husosokal gyOrle uga alá, amely pedij állítólag a ||. liga momenlán legiobb furmá-bjn levő pesli együttese; olyan siker ez, amilyel bizonyára egyik uj pnlialakulal sem log ludni f.-lmu-tiiai s amely méllán keltette a csaknem exlázlsig menő lelkesedést a a uimban örvendetesen gyarapodó MiOnségben.
A kanizsai cwipat véd-lme klasj-. tusokkal javult a mulihetl Játlklioz képest- A Szemes, Böhm, Joós ItOz-vctlea védelem hiba nélkül látta cl leladalát, a hallsor p.dig a lí-nscUsban lí, védelemhin is nagy-jxcrOt produkált; Babos teij.:s mértékben nyuj\'.olla azt, amit várni le-belelt tőle, az uj akvizíciók közül Horváth, bár fjjjátéka nem mindig titerOlt, bebizonyllotia, hogy a prima ccn\'erhalfok közül való, dc Hajdú Is a legteljesebb mértékben beváltotta a boizi WzOtt reményeket. — Petiig a balfsoraak n?m volt könnyű dolga, mert a csatársor megközelítően sem áll azon a nívón, amely
megfelelne er.nek a védelemnek a klasszisához. A támad Ssorból csupin az NTE régi hires .teptllő csuár-sorénik" O\'aszországból visszatért balösszekötője, Bakonyi nyújtott elfogható jitéko", tőle láttunk egypár S-ép lövési és passzot; nem cslnlll kalOnOsebbel, dc legalább nem rontod semmit a bjlszélső Livi. Ellenben a Palkó, Kendik, Faliéi jobb-siárny abszolút rossz jttéka mindennek kerékkötője volt. H i ez a trió csak valamit is ludítt vo\'n), legalább bárom góllal kelleti volna kikapnia a pesti csapilnsk, amely megközelítőleg sem ludta azt a játékot nyu|tani, amit híre ulln lúggal váriunk tőle.
Tapogatózó jálék u\'án lasssnkinl kanizsai fllíny alakult ki, a balszárny révén több parázs helyzet adódott a p.-sli kapu előli, de eredménytelenül. Á másodi* líHdőben már a lulfsor Is Jubban az egészségesebb bilszároyat fivorlzálta, am:lynek érdeméből végre Kendik mégis csak bcíejcllc a győztes gólt. R\'g\'n voll oly hangos öröm a tribünön, min: amilyet ez 3 régen esedékes gól válotl ki, utina loko-zódott a jtté< irama, de további ered né.iy már meghaladta a csatátok tudását.
A siófoki lóversenyek első napja
A versenyek kedden ís csütörtökön folytatódnak
ringben ii
Sióluk, augusztus 1
(Saját tudósítónktól.) Három vármegye közönségének é\'énk érdeklődése melleit nyi:tak meg vasárnap a hagyományos siófoki lóversenyek, melyekre Somogy, Zala és Viszprím raindm irányából, autón, loga.okon és vonaton, sót lóhálon megérkezel! Uriközonségén kivül meglelem Siófok és a közeli Bilatonpart igen nagy czámu érdeklődő lürdóközön-sége Is, léként a budapestiek, kiknek a bukméker és totalizatőr a budapetii versm/ek izgalmait igérle.
A versenyek, mint jelen\'cltük, va-tímip megkezdődtek és k:dJen és csíUMOkOn folytatód 11 ik. A mitinget a Somogy-zalai Lovassport és Lő tenyésztő Egyesüld rendezte az Urlovasok Szövetkezetének támogatósa és Sehmidt Frigyes ny. huszárezredet, a rendezésekben kilogytú-lalían agllltásu lósport-birát odaadó liradozása mellett.
A bslatooparti versenypálya igen ■"EV tömegeket gyfljlöit magához már nap délutánra. A tololizatőr-Dodék körül a mai pénz-gondokkal ele világban Is elég élénk voll a forgalom, bár természetein a télck sokkal meggondoltabbak és tartózkodóbbak voltak a régi, békeévek-«h siófoki nevezetességei képiző versenyek fogadásainál. A vasárnapi \'erdő-program öt pontból állotl. A megnyitó napnak két érdeket-volt. az emlékezete.: mullu «oioki nagy gátverseny. A nagy als8i akadályverseny és száieszten-ffvA emlékverseny Ideállaan ugró pozlese, Pimouiouche, nyergében WMí|4v»l, Csernovits Arzénnel lé-
verte két ellenfelét. • „"agy érdeklődéit kelteit Re eves bonnié lovaglása. Lova, az Albatros,
a tijtatizatőrnil és Reeves Ccnnie minden ambíciója ellenére is csík harmadik lelt Etena és Edus mögött. Részletes eredminyek: I. futam:
I. Elcna (3) Rajlsán. 2. Edus (!•/•) Se\'mc:zy. 3. Albatros (o) Reeves Cmnie. Fm.: Miki II.. Hetes, Slra
II. Ecarté II. Tot : 10:75, 15, 11, 13 — II. futam : I. Puszlilegény Mi) Bucsu. 2. Forgószél (2 ) S:é-pán.Fm.: Altes Bristol. Tol.: 10:21.
III. futam: 1. Pimoulonche (4r) Csernovils. 2. Sávárgó (6) Csaló. Fm.: Fátum. Tol.: 10:12. - IV. fuam: I. Varázs (4 ) Csernovils. 2. Sóvárgó (6) Csató. Fm.: Filum. Tol.: 10:12. - IV. fu\'am: 1. V ráza (4-) Lázár. 2 Mitlld (3). Sléptn. Tot. 10:10. V. futam: I. Lizi (2) S Imcczy. 2. Suli (3) R d.\'.-kovis. 3. Ciilibum (6) Ciprlán. Fm.: Soda. Eladólány. Rorgonyi (R:cvcs
Connie). Tol.: 10:36, 17, 16. --------------
A bndapestl Tőzsde devíza-jegyiésí
val-jtAk
AsgolL J7 8M798 Btjgi tr. J970-;9-M C*ik. I&97-I7US DAfl V. IS3 OS-IS3 70 Dini. 10 04-1010 UoUtr 570.10-572 40 fUBClsl! 2552 K 75 Holl 2»20-230 20 Ltajjtl 63 J4-64 55 Ld 344-3 M
LíVá —--•—
Uii 31 25-3165 MJik< I36-20-136-70 Schtll. 80-Í0 SOÍO Norvég 147-70-H8-35 SvAJct 1.110-35-110-75 SvMk. ÍM 25-153 90
DEVIZÁK Amit. 22935-2)005 Ucl^iM 1OCÓ-ICI0 Bcr.tr: 13615-13655 Bukjrei! 346-352 BI\'Juic! 79 6Ö-7Ö85 Koi^iih.l5ú-15-153-60 OM:j 147 60-148-25 Lonira 27-79-27-87 Milano 3107-31-27 Nevroik 572-35-4 05 P<:!a 22-40-2250 Prast 1696-1701 SioTu 4-12-4-16 Stocih. 1Í3 35-153-80 V«r«i 6365-6445 Wien 6057-8082 Zflricb IIO25-II0S7
Terménytőzsde
öbu Ujitv. 77 kj-oa 29 65-3 9 85, !»?<« 29Í5-3ZI6 79 ke^i 3015-3035 tüTÍt 17 29-15 2945. 78 2945 29 45, 79 ks-o. 29j5 -29 95, tou 26 CO—26\'25, takuc:4nytrpt 22-75-23 25. i«lr(a 22 50-23-00, jjb y] 2005-21-00, lengeil (6) 22-80 - 23 OU. o] korpa 17 00—18 00.
Serlésvásár
Pclbajtti 4060, melyből cladaUinct vtaiu-o«r«ll 1700 Uajatj. tüiCitnds I 60—1-64, iieöerl I SS—160. míeit kmép 150-1-52, kOnnjll 1-40-1+1. t\'líieiida 6rtt 1-4S-1-52. oiaodrejido HO-l-44. aríol aüldő t-60—1-80, ualoncu nagyban 1-68-1.72. aslr 1-92-196, lehmolt hm 192-2 08, szalonnai lílaerléa 184—192 Ai trlnyul lanytii.
Kiadja: Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Nyilt-tér.*)
Nyilatkozat.
A .Zalai Közlöny\'-nek f. é. jullus bó31-én megjelent számában személyemre vonaikozó hinel szemben re-putátióm megvédésének érdekében ez utoo közlöm ezen lap i. I. olvasóival, hogy a szóbanforgó ítélet ellen fe-lebbezéssel éhem, mert a terhemre róll borhamisítás cselekményében ártatlannak ludom magamat s bizalom mai nézek a felsőbb fokon lefolytatandó eljárás elé.
Tisztelettel mi Kosztolltz Jenő
Magyar-n. 21.
*) E rovat italt kozlollekérl lem a lier-kesrlóiég. kid í kiadóhivatal nem viilal IdclAaléRCt.
TŐZSDE
A mai dózsde barátságos hangú-lalb:n kissé élénkebb forgalommal Indult. Azonban a tőzsdeldö későbbi folyamán fz árnyereség 2—3%-0t is elért-, lemorzsolódott. Berlinből öi-zlönzés nem érkezett, mely lobbin lrjyc: gilellc ? pitcol. Zlrta.kor egy százalékkal al-csonyabb árnivóvat men\', mini a legutóbbi zirlalkor voll, níhíny éiték kivételével. A forgr.lom mindvégig csendes voll.
ZCrlebl zártai
IHlU 2013, Ijjcdon 25-21\' r 519-1... Btul.fl 7220. MUm M. An.ile.din-. K«10 Bí.lb 12347 .. Wt.o So;u J-75. p.a<i 1539. VMW M«,td 910.
Unkáiul 3 t6»n.
apróhirdetések
Ax apróhirdetfKk dija 10 sz^g SO fillér. Ctciuó « minden vastagabb bctüból álló szó két szónak szinitutlk. Minden tovibbl izó dljfl ö 4111. Vájár- és Ünnepnap SO)/o íeUf, sxerdán—pín\'.eken 25% fclAf. ÁUisI keieíókneii SOO.o engedmény. A hirdetési dij «Iör« iisvtandA.
Looiobb cipő Mlltényl Sind.r is Pia dpóüiletébefl. 30S4
Ford és Fordson allutxéuek, auló felszerelési cikkek, Pneumatik — Szintó Vilmos és Tirsa cégnél. Deik-téx 2. 2314
2-3 bkollfl (lu vagy leány taljaa ol-látaat nyelhet. Clm a kiadóban. -3135
A cipó is drAgul, siessen olcsón venni Nlltónyi dpóUrletbcn. 3083
Egy Jókaiban levó príma pedilos olm-balom olcsón eladó. Clm a kudóban. 2ÍUG
Legújabb divntoipOk érkeztek — Mlltényl Sándor és Fia dpóáruhizibj. 30S2
Két oxomóly keres tiszta bútorozott axoba-konyhát a belvárosban, vagy ahoz közel. ágynemülMSználat nélkül. Címeket kérem a kiadóhivatalba leadni.
KörlQróax rézbctéles gyllrUscsapágy-gyal 559-es luiészlapprl, clsórendu darufaoszloppal uj és egy gyalupad eladó Keszthelyen. KlsUludy-atca 8. u 3106
Olcsón oladó Jókarban levó 2 darab hosszú korcsmai asztal. 6 darab hossza fenyóia pad. Űm a kiadóban. 2934
Kétszobás szitu udvari Ukás Ki-nlzslutca II. elköltözés miatt szeptember, esetleg november 1 re ktadó.| 3136
LakatoamQhely részére keresünk a város belterületén meglcleló helyiséget. — Cim a kiadóban. 2935
Egy keménylaháló eladó, adóban.
Clm
■ ki-
-313$
Kifutóleány (elvétetik Msyer lestónéi. ^139
Fiatal munkáanfiktt keresünk. Hsa-gárla kefegyár. Király-utca 28. -3143
BoQYréroz
Plissérux
Ér1c8itcm Nagykanizsa és vidéke mélyen tisxlelt höl^yközönségét, hogy a legújabb pltssé-modellok megérkeztek. — Pllssérozást, gouvrérozást olcsón vállalok.
Tisztelettel VARGA NÁNDOR
rohafeató, cAznotO-vilUlaU ■agykanlxaa, Hunyadl-utoa 19.
OyOJtótcIcp: KAzlnczy-utcn S.
Festéi
Wzmosás Tisztítás
80 pengóért eladó egy dlplomzu íróasztal Gyár-utca 5t. 3137
A SZÍNE-JAVA
sorozat clsó három kötete a kóvetkezó:
1. Szinl Gyula: Homo doktor kísérlete.
A titokzatos orvos Ifjú költővé változtatja az öreg herceget és ugyanakkor órcg herceggé az ifjú költól
2. Aadai Ernő: Az álmok asszonya.
Az egyetlen, az igazi, a soha el nem érhetó, az Almok asszonyáról szól ez a szivból fakadt, szivekhez beszéló történet
3. Schnitzler: Hajnali mérkőzés.
A fiatal hadnagy, a kártyaasztal mellett próbálja megmenteni barátja életét. A Salne-Java sorozat minden kölete fűzve P 1-80, egész vászonkötésben P 2-80. - Kapható:
FISCHEL FÜLÖP FIAI
k6arTk<retkci5H4bfa. Nn/ktaliiAa.
Gyűjtsön« Qyógynövényekd,
kóhársat
ezüsthársat
papsajtlevclet _ árvacsalánvirágot
KÖR1SB08ABAT pipacsvirágot
kék buzavirágol Ciallánlevelet fehérmályvalevclet ezerjófüvet
és mindenféle egyib gyógynövényeket
Száraz készletét ajánlja fel HYDROFLORA Magyar Nád-, Oyékény- és Oyógynővény R.T.-nak Budapest, VI., Király utca 12.
> TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köles-kása, lengeridara, egész kisszemtl tengeri Madáreleség: Kevert madárélel, hámozott-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag, napralorgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
magkcrcskedésében Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellett;
Figyelem I
A mai oruágot visAr
alkalmával a piacún koionlíle visszamaradt
porcellánáruk
fognak nagyon olcsón ki-
árusitlalni.
Jöl lozl mindtnki, ha szakség-letét nálam szerzi be.
lul Skopál Antal.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 augusztus 12.
Legnagyobb választék! Legolcsóbb árak!
A Dunántul legnagyobb
áruházai minden igényt kielégíthetnek választék és árak tekintetében! Rendkívül előnyös fizetési feltételek! Bérmentes szállítás minden vasútállomásra!
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban).
Telefon 426.
Várkerület 62.
Telefon 339.
ALAPÍTVA: 1887-BEN.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
87. évfolyam, 174. szára
Nagykanizsa, 1927 augusztus 3, szerda
Ara 14 fillér

POLITIKAI NAPILAP
bataIbfe b UaúóbtnU FM a. i
Xat&tf Bókklidóhlvilil: Kkliliid^o. 1.
Felelős szerkesztő: Barbartts Lajos
EWlutfel in tfj bén 1
ÉRTESÍTÉS
A vállalat, melynek kiadásában a „Zalai Közlöny" is megjelenik, tudvalevőleg Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés Részvénytársaság cimen a hasonló nevli zalaegerszegi nyomda és lapkiadó vállalat nak volt nagykanizsai fiókja. A vállalatnak nagykanizsai érdekeltsége azonban a zalaegerszegi vállalattól különválva, magái önállósította és az érdekeltség julius 31 én megtartott közgyűlésén a Délzilai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Rt. cimet vette fel. Az általában Zrinyi-nyomda néven ismert vállalatunknak működésében, személyi & erkölcsi vezetésébea ez semmi egyéb változást nem jelent, mint csupán az önállósuláshoz törvény szerint megkövetelt uj cégszeril név felvételét.
Délzalai nyomda és Lapkiadó Vállalat Rt.
Nagykanizsa, a .Zalai Közlöny\' kiadóhivatala
A kormányzó fiának esküvője Károlyi Consnelo grófnővel
Budapest, augusztus 2
Csütörtökön délelőtt 11 órakor lesz ifi- Horthy Miklós esküvője Károlyi Consuclo grófnővel, gróf Károlyt Imre leányával. A székestóváros közjogi Ogyosziálya a házasságkötésre a dis-penzációl megadta. A kormányzói kabinetiroda a szülőknek azt a kiván-tágál Juttatta a fővároshoz, hogv az ilju párt a polgármester eskesse. Ter-mésze\'es, hogy eme óhajnak Sipöcz Jenő dr. a legnagyobb készséggel tesz eleget és megszakítva balaton-szemeii nyaralását, az esküvő nap-iíra a fővárosba ulazík, hogy közreműködjék, mint polgári tisztviselő az >IJu párnak a Károlyi pilótában lar-landó házasságkötésénél.
A nagykanizsai tzemélyvonatból kiesett egy gyermek
Rudapest, augu<z\'us 2. (Éjszakai ridtijelentis) A Budapdst—nagykanizsai személyvonatból Agárd és Uinnyés állomás között tegnap ki-eiett Szeles Ferenc hudapesli géplakatos három éves leánykája. A gyerek az ajtónál álldogált, mikor a vonat a váltókon keresztül haladt és "Véletlenül kinyíló ajtón keresztül •\'esett, de oly szerencsésen a vágány "Kilelt levő pázsitra, hogy Jelentéktelen horzsolásl szenvedett csak.
Jugoszlávia nem adja vissza „vérrel" szerzett területeit
* mzerb azkupatina elnökének éles nyilatkozata Rothermeere lord akciójáról
Zombor, augusztus 2 A szerb srkupstina elnöke: Trlf-kovlcs Markó, aki a Pasics-csoport vezére és a kormány egyik legelkeseredettebb ellensége, tegnap a Sta-porban megtartott válaszlói népgyűlésen nagy beszédet mondott, amelyen lord Rothermeere akciójára is kitért. Trifkovics rendkívül éles hangon nyilatkozóit Rothermeere lordról. Azt fellecetle, hogy az akció, amelyet a lord barátaival egyetemben egyre nagyobb arányokban folytat, nemcsak Jugoszláviában kelt nagy nyugtalanságot, hanem fgész Európában is, ahol mindenki tudja, hogv Rothermeere akciójának esetleges sikere „„végzetes szerencsétlenségei"
vonhat maga után.
A lordnak tudnii kell, mondotta Trifkovics. hogy Jugoszlávia néhány cikk agltációfáiuk hatása alatt nem fogja kiadni azokat a területeket, arrelyeket oly rengeteg véráldozattal szerzett.
Ezen a tényen nem változtatnak a különböző parlamenti bizottságok és ligák sem, amelyeket a revíziós gondolat szolgálatába akarnak állítani. Gondolja meg jól Rothermeere lord, — fe|ezle be beszédéi Trifkovics — milyen óriási erkölcsi felelősséget vett magára és mérlegelje még egyszer a helyzetet, mielőtt akciója további folytatására határozná el magát.
A miniszterelnökhelyettes njabb drágasági ankétet hívott össze
Az értekexlet tárgya elsosorkan a forgalmiadé problémája
Budapest, augusztus 2 Vűís József miniszlerelnökhelyelles holnsp délutánra hivla össze a legközelebbi drágasági ankétet, ahol teljes részleleséggel tárgyalják szokat a kérdéseket, melyek a drágasággal kapcsolatban előkészítitek. Az értekezlet tárgya elsősorban a forgalmi-
adó problémá|a lesz. A tan3c>kozá-son meglelenlk a MÁV egyik képviselőié is. aki referálni fog a kirakodási idő meghosszabbításáról. Az értekezleten szerepelni feg még a hus, kenyér, tojás és tejtermékek áralakulásának megvizsgálása is. A legközelebbi ankélelja |övö hélen hivjikössze.
A kormány megvédelmezi az érdekelt rétegeket a fenyegető lakbéruzsorával szemben
Tass népjóléti miniszter nyilatkozata a sajtó képviselője elölt
Budapest, augusztus 2 A lakásfclszabaditás kérdésétől fass József dr. népjóléli miniszter ma a sajtó egyik képviselője előtt többek közölt a következőket Jelentette ki:
— A kormánynak a lakásfclszabaditás kérdéséten ismeretes állás-ponija változatlan. Igen fontos nemzeti és hítclérdekekrc kell gondol-
nunk, amikor ezl a problémát rendezzük.
— Az indokolatlan és erőszakos béremelést és felmondást azonban meg fogjuk gátolni és védelmet fogunk nyújtani az érdekeit rétegek számára. Ebben az irányban már dolgoznak is a szakemberek és a megfelelő rendelkezéseket november elseje élőit fognak kibocsáttatni.

Két perc alatt ezer ember halt meg a palesztinai földrengés alkalmával
A széni épületek és műemlékek sértetlenek maradlak
London, augusztus 2 j alkalmával 2 perc alatt ezer ember hall A most érkezeti hitek szerint a meg. Ciodálatoskép a szent épületek julius II íki palesztinai földrengés I és műemlékek sértetlenek maradtak.
Holnap lesz minisztertanács
Budapest, aug. 2. A kormány figjai csütörtökön délu\'án minuzter-lanácsot tanának a miniszterelnök-helyeiles, Vass Józse dr. népióléh miniszternél. A siokásos péülekt
terminustól azért tértek el, meri a miniszterelnökhelyettes pénteken kerületébe, Szombathelyre ulazik, ahol fogadó napot tart. Csak vasárnap érkezik vissza Budapestre.
Dalkulturánk csődje
(bl) Száztizenhat dalárda készülődik a szegedi országos dalos-versenyekre, köztük természetesen zalai dilosejyesüietek is. Csak nagykanizsai dalárdát keresünk hiába a résztvevők névsorában. Nem találunk pedig azért, mert a kanizsai dalárdák egyikének sincs annyi pénze, hogy az utazás költségeit fedezni tudni. Még szomorúbb, hogy a keszthelyi megyei dalosversenyen sem tud résztvenni mindegyik a benevezett nagykanizsai dalárdák közül, mert még erre a néhány kilométeres útra sem tudták összehozni sz útiköltségeket.
Dalárdáink megkísérellek mindent, hogy a megyei verseny költségeit összehozzák. Folyamodlak a városhoz, a támogatásra illetékes testületekhez, önálló versenyelőtti hangverseny-estékkel a nagyközönséghez. Mint anyagi segélyforrás azonban egyik srm vált be. Nagykanizsa város vezetősége az orszigos dalos-versenyre 30 (harminc) pengőt szavazott meg, a keszthelyi vármegyei versenyre pedig semmit, — ugyanakkor, amikor Zalaegerszeg város mult hónapi közgyűlése 1100 pengőt szavazóit meg dalárdáinak, még pedig az Egyházi Ének- és Zeneegve-sűletnek 500, a Daloskörnek 300, a Munkásdalárdának 200, a megyei dalosverseny rendezéséhez külön 100 pengőt.
így a város 1
De eredményleien maradi egyikmásik dalárdának a testületeknél való kopogtatása is. Az egyik fiatal, de mérhetetlen szociális értéket képviselő iskolai dalárda pédául az egyik legszámottevőbb nagykanizsai leslülelhez fordult, mint amelyből a dalárda összes tagjai rekrulálódnak és a testülel mégis azzal ulasitolta cl a Keszthelyre készülő dalosok kérvényét, hogy a dalárda még nem áll azon a nívón, hogy az illető testületet méltóképen képviselje. Igsz, hogy a szóbanforgó dalárda nem állhalna ki a Budai Dalárdával, de vlszonl igaz az is, hogy egy testületet nem tagjainak dalárdába tömörített giermekei képviselnek s ha ezek a fiatalok ki is állnak a nyilvánosság elé, fogyatékos tudásukért nem hogy gáncs érhetné az anya-testületet, hanem ellenkezőleg: csak elismerés, hogy még a legfiatalabbja is korcsmagőz és ligetben-bujkálas helyett jóra, szépre és nemesre igyekszik nevelni önmagát a dal szeretetén és odaadó vezetésen keresztü". A komolyságára és hatalmas erkölcsi súlyára joggal kénves testületnek ilyen hatirozatot és főként ilyen indokolási nem szabadot! volna írásban adnia.
Hogy a város nem siet a dalosok ügyének segítségére azon nem csodálkozható senki. Épen eléggé érezzük uton-utfélen, hogy mélyre menő szociális és kulturális együttérzés a
ZALAI KÖZLÖNY
1927. augusztus 3.
város vezetősége régzéröl nincs meg az arra talán legj abban rászoruló széles néprétegek iráni. A ml városi szociális és kullur-poliiikáok lelszl-nes, nagyvonalúságot hajazol, miközben érzéketlenül megy cl a dolgok mélyén meghúzódó apró probiénák mellett, melyeknek likvidálása pedig sokkal elsőbbrendü fiiadat lenne, mint felcicomázni a várcs ezzel is, azzal is, miközben azalipja mindennek korhad. Olyan a mi szociális és kullur-politikánk, rrint 3z u) színházunk : egy monumentális teiő-rerd szer s ha alája nézünk, ha a színház lényegét és célját keressük, bizony abból édeskeveset lalálunn. A kulturáérl való áldozatoiság tehát csak odáig terjed, ameddig lélektelen, cifra falakat lehel huznl, amiket lehet aztán baszkén mutogatni. D; mihelyt a kuliura olyan áldozatot követel, aminek kizárólag csak erkölcsi eredménye marad, (habár az száz meg száz kisember kultur harcinak lenne ujabb sánc foglalása)
— akkor becsukódnak a városi pénztár vaaajlajánál It hidegebb, keményebb szivek és a máskor milliárdok felett könnyedén rendelkezók szigorú indokolása d:rékba lörl esztendők ambícióit: — .nincs fedezet"
— és a kanizsai dalosok útiköltség hiányában Itthon maradnak a szom-sz.\'d városban tartandó megyei versenyekről.
Nagykanizsa, amely szeret dicsekedni azzal, hogy a magyar kultura egyik missziói teljesítő vég-empó-riuma, — Nagykanizsa, amelyik kullurtorekvéieinek ütőkártyáját olyan sokszor játssza ki a vármegye és az ország felé, — Nagykanizsa nem lud elküldeni az országos versenyre llz dalárdája közöl egyel sem, sót fölényes nonchalance-szal rázza le magárát annak gondját is, hogy a megye dalünnepén a kanizsai dalkut-tura len-e és hogyan lesz képviselte.
Vájjon nem a sok reménységgel, szép virágzásnak Indult nagykanizsai dalkullura teljes csődjét jelenti-e az országos és megvel versenyekről való távolmaradás ? De viszont, mikor városunk kultúrájáért ezt a csekély áldozatot nem bírja el a költfégvelé-stlok, akkor miért dobálózunk másfelé egetverő tervekkel és miért szavaztatunk meg a képviselőtestülettel e:er meg ezer pengőket, milliárdokat a kuliura nevében? Miért a nagy kultur-btlszkeség, ha a milliárdos kul-turcélu befektetéseknek nincs, aki hasznát lássa, mert a városi lakosság tömegeinek a gyakorlati kuliurából még annyit sem tudunk megadni, amennyinek szükségességére azok önmaguktól ráébredtek?
Zsebtolvaj dolgozott a kanizsai vásáron
Ellopták egy esztergályl gazda pénztárcáját Nagykanizsa, augusztus 2 Janzső jános etzlergályl gazda-ember a tegnapi országos vásárra bejött Nagykanizsára, hogy tehenet vegyen. Talált is egy neki megfelelő jó tejelőt, amit nyomban lefoglaló-zolt. Majd a tehenet maga előtt btjtva vevő és eladó elmentek, hogy a ár-latlevelet átírják. Amikor a járlalle-vél készen volt és a szokásos illetékek lefizetésére került volna sor, Janzsó zsebéhez nyúlt, hogy kivegye pénztárcáját, azonban legnagyobb megrökönyödésére a pénztárca hűlt helyéi lalálla. A vásári forgatagban valamelyik ügyesen dolgozó zsebmetsző elemelte pénztárcáját minden benne levő pénzzel egyült.
A szegény esztergalyi polgárt az eset egészen beteggé lette. Kétségbe
esetlen ment fel a kapllánysigra I psnsizl tenni ismeretlen lettes el:cn, és a tehénkéjét is behajtotta a rcn , döreég udvarára, mlg a rendőrség \' emberei valamit csinálnak ügyében. Több ember, aki a gazdával a ka- ] pitányságra |ÖH, elég pontos személy-
liirást adolt egy gysnus egyénről, a\'-.i a károsult garda körül feltűnően sokat settenkedett. A icndörstg egy ismert vásári tolvajt vélt a személyleírás alapján felfedezni.
Ress József delcktivfelűgyelö azonnal kiment a váslrra, hogy a
kapott adatok alapján behozza a gyanús embert, többször végigjárta a vásári, azonban az agyafúrt embert nem sikerült elfogni.
A kapitányság minden intézkedést megtelt a vásári tolvaj kézre-kerítésére.
A Csengery-ut 13. számú házból ismét kilakoltattak egy családot, mire a családapa a vonat elé akarta vetni magát
Horváth István és családjának megdöbbentő tragédiája — A (3. számú ház második áldozata — Jajveszékelő asszony és siré gyermek az utcán — Példátlan izgalomban a Csengery-ut kornyéke - Jogerős birói végzés után csak a háziúr könyörületessége segithet
Nyilt levél dr. Hoch Oszkár kanizsai ügyvéd úrhoz
Nigytuntzu, ""gusztus 2
Az elmúlt év novemberében, egy hűvös éjszaka, két óra tájban a szerkesztőség tagjai munkájuk végeztével, lapzarta után, hazafelé tartottak a redakcióhól. Mikor az u. n. suszter-alléhoz ériünk, megindító jeleneinek lettünk tanúi. Feketeruhás asszony állott elénk éí sírva panaszolta el keserves bajái.
— Drága tekintetes uraim, — zokogta felindult állapotban — segi -senek rajtunk valamiképen. Már két hónapja Itl lakunk, kint az Isten szabad ege alatl, mert kilakoltatlak a lakásunkból. In hányódom két gyermekemmel és öreg édesanyámmal az utcán, ahol most már a rendőr sem akar megtűrni és nincs lakásunk, hová lehajthassuk a fejünket. Meggyőződhetnek a tekintetes urak erről — folytatja az asszony, akit, mint később megtudtuk Ma-gyarltsnénak hívnak és gyümölcsöt, télen sült gesztenyét árul a suszterallé sarkán.
A szokatlan éjjeli jelenei is meghatott bennűnke\', de mélységes szánalmunk még nagyobb tett, mikor saját szemcintkel győződtünk meg az asszony állításainak igazságáról.
Egy fa alatt, a hideg novemberi éjszakában ott találtunk egy egész családot. Egy kézit tördeli Öregasszonyt is kél didergő gyermeket. Mindketten kicsinyek. — Szegényes kofa-vacokba húzódva szenderegtek, ma|d anyjuk keserves sírására ők is felébredtek és sírva fakadtak.
Megindító volt. Szánalmas. És nem leheteti segíteni rajluk.
Jogerős bírósági végzés alapján
lakottat/dk kl őket a Csengery-
utca 13. szdmu ház egyik lakásából
még tavaly nyáron és azóla, több mint kél hónapja, hányódnak az utca kövezetén.
Megkérdeztük az asszonytól:
— Ki Iskollatta ki? KI a hází-gazdaja ?
— Hoch Oszkár ügyvéd ur — felelte az asszony, aki elmondta még, hogy hosszú ideig pjreskedett a házigazdával. Ebbe az ügybe be volt keverve Guttenlág Sirolta varrónő esete is, akit a bíróság, mert Magyaritsné kiskorú unokáját felöuj-lolla, hogy nagyanyja nevében hamisítson aláírást, hogy a lakásukat elcserélik velük, elítélte kélheti fogházra, amit ki is töltőn.
Ez az az éjszakai jelenei volt tehát 1926. évi novemberében. ■
Tegnapelőtt, hétfőn dílelő I a szerencsétlen 13 as számú Csengery-uli házban ismételten megjelentek a bíróság emberei, akik jogerős bírósági végzést mutatlak tel és az ott lakó 22 lakó legnagyobb felháhoro-dáiára kijelentették, hogy utasításuk van Horváth István negyvenéves
olt lakó embernek is nigy tagú családjának kllakoltatásdra.
Horváth litván foglalkozása nyomdai segédmunkás. Legnagyobb fia egy 17 éves fiu, aki a Welsz féle szódagyárban dolgozik, ahol 12 pengőt keres hetenként, amit a család fenntartásához ád a jóravaló fiu haza.
Az ember, miután már hosszabb ide|e nem tud szakmájában elhelyezkedni, mosással foglalkozott. — Nagykanizsai urtkuak, főleg legény embereknek, katonatiszteknek mosott és vasalt fehérneműt. Igy Szabó Lijos kir. ügyészségi elník, Cstt-taghy kir. ügyész, Hudy bankigaz-gaiO, Balla Béni őrnagy, Radnóczy százados és még mások, az uri társadalom tagjai bízták rá mosnivaló-jukat bizalommal, miután Horváth mindenkor pontosan elegei lelt vállalt kötelezettségeinek.
Furcsán hangzik egy kicait bizony, hogy férfi és mosással foglalkozik, de becsülclet jelent, ha valaki olyan munkát vállal, amilyen jön, ha a csalídjáról van szó.
Horváth litván feleségével egyült ott állt a mosoteknő előli vlradaltól késő estig és mosolt, hogy felnevelje két apróbb gyermekét is.
Egyszobás igénytelen lakásban laklak a Csengery-ulca 13. szám alatti házban, ahol már 13 év óla fizetett házbért.
Ezelőtt kél évvel, mint egy Ilyen soklakós udvaron már szokás is, Horváth összeveszett egyiz lakóval éa megkezdődött az áskálódás a házigazdáiul. Azt állították a szerencsétlen emberről, aki különben félszeme világát már régebben elvesztette, hogy az udvaron levő faház zslndclytelejéböl így darabol léinek idején letorr, meri nem volt fája és nem nézhelle, hogy apró porontyait az Isten hidege veszi meg, eltüzelte. Etl ugyan ebben a formában tagadja Horváth, azonban a házigazda,
ugyancsak Hoch Oszkár dr. nagykanizsai ügyvéd, ezúttal is perre vilte a dolgot é> akadtak tanuk, akik Horváth ellen vallottak, aminek az lett a vége, hogy hétfőn az egész csal.\'.dot á bíróság emberei kilakoltatták az utcára.
Ez a kilakollatás azonban nem ment olyan simán. Egy-két rosszindulatú lakó kivételével az egész ház sírva szemlélte Horváihnak és családjának kétségbeej\'ó helyzetet. Sírva vigasztalták a jctoérzésü lakótársak a szerencsétlen siró, ulclra kerülő családot. Az ember teljesen felindult állazolban rimánkodott a házigazdának, hogy lékintBin el a felmondástól, mert csak az utcára kerülnek, de irgalmat nem kapott A kopott, szegényes bútorok, a szegény élet mind-n kerete kikerült az Udvarra, miközVn a/, utcáról a járókelők nagy csődületben szemlél-
ték Horváth családjának szomorú sorsál.
Kikerült az udvarra Horváth István kenyere Is: a sok drága uii fehérnemű, ami mosásba volt adva és amit ezen a héten haza kelleti volna már vinni készen. Most már, hogy mikor és hol lesz készen, a jó Isten a megmondhatója...
Arra Jártunk a tragédiának nevezhető esemény színhelyén. Munkácsy ccseljére méltó képet láttunk ott. Kétségbeesett api, éjull asszony, siró gyermekek és az ember öreg ajiyjs, «gy átkozódó, kétségbeesett öreg asszony... Az udvaron néhány szék, ágy, szegényes ruhák... És mindez, mert ezelőil két évvel elindult egy pletyka és mert a faház letejíiól elveszett eg,- marék zsindely, mert nem nézhette, hogyan hűlnek a tüdőgyulladásra előjegyezve árlallan gyermekei... Ez történt hétfőn délelőtt, de ez csak rózsaszínű prologusa volt annak, ami hitfőn estire Izgalomba hozta az egész Cstn-
gery-utca környékit... Este 10 óra tájban a 13. számú ház előtt óriási csődület támadt újra. Jajveszékelt a fiatalasszony, olt jajgatott az öregasszony és ott sírtak a gyermekek...
— Jaj, megölték a fiamat, — kiabálta az öregasszony, akit többen igyekeztek megnyugtatni, miközben nem hízelgő szavak hangzónak el a a háziúr etlen.
A fiatal asszony, Horváth felesége a kapunak dült ájultan. Rendőr is került hamar, aki azonban nem titkolhatta el, hogy a hivatalos kékzubbony alall emberi szive van, mert clfelcjlclle a csCdülctet feloszlatni, ehelyett inkább maga is jőszővalvl-gasztalla a kétségbeesetteket.
Tetőponira hágott az Izgalom a 13. számú ház előli, mikor egyszerre a sorompó felől egy rendőr karján vezetve egy Ingujjra vetkőzött feldúlt arcú ember
tűnt fel. Horváth István a kilakoltatott családfő volt.
Elkeseredésében mint egy örült kirohant a sorompóhoz és a sínekre vetette magát, mikor néhány perc múlva esedékes lelt volna a pesti személyvonat emberi Gondviselés tartotta kezében sorsát ennek az eszét veszteit embernek, mert egy rendőr az emberek figyelmeztetésére megjelent az utolsó percben és elrántotta erőszakkal Hor-váthot a biztos halál torkából. Elképzelhető, mikor az öregasz-szony meglátta és megtudta, hogy (iát honnét hozzák micsoda jelenetet rögtönzött. Gorkij Maxim tolla kellene ide,
IQ8T luflUHlm 3.
ZALAI KOZLONT
hfigy a béliö «ll scénát élethűen lel jt. Könny. szllok, átkozódís, gu-mos és maió megjegyzések a haziur c/icn. A l-ikúk egykét klvéleiével í«lósigR»l forronglak.
Az öflgyl\'kosságot clkövelni akaró embert a rendőrségre kisérték, hol lebeszélték végzetes szándékáról. C- a lidjs? Elszéledi, mini r*!y nyáj, el-luji a sölél é|sz<ktba 0 rmgasem ludji tóvá. Fedél alatl nem voltak, a bizonyos.
Késő é||el a kilakoltatott családfő ,ty rendőr kíséretében megleli ni a Btrkeailőségüokbcn és segítségünket Mrle.
_ Könyörgöm segítsenek rajiam u urak. Kim vagyok az u\'cán. Nincs oiár nekem lakárom. Oondollam, hogy ez lesz a vége és már egy léi év óla keresek lakásl, de nem kapok. Nem ludok lelépés! lizelnl és nem idn-k. Még m» reggel Is olvastam s .Zalai Közlöny"-ben egy hirdetett likásl ét elsiettem, de már kiadták Ntm Igen szívesen adnak, ha megmondom, hogy három gyermekem van.
Nem tudom, hol a szegény családom. N m bírom kl ezt, ha ma nem sikerült, holnap ölöm meg magamat. Nem
bírom, nem bírom I Mii lehettünk volna mésl, Igyekeztünk inegnyug.\'alni, bogy ma|d kőiben (álunk és beszélünk Hcch Oizkár ügyvéddel, hogy legyen elnéző és hagy|a meg őket a lakásban.
Kedden delelőn telefonon beszél-lOnk az ügyvéd úrral.
Még a mi beszélgetésünk elöli Horvá\'h Hlván isméi leni járt Hoch Ogivéd Király utcai irodájában, de mint álli ja. az ügyvéd meg sem kallgalla, hanem kidobással és rendim! fenyegette meg, mire a szeren cséfiíii ember újra hozzánk jötl panaszával.
Minekünk lelelonon az ügyvéd azt mondta:
Sajnálja, nir.es módjában semmil lenni. Ez egy kél éve húzódó peres ügy, amil megnyeri és nincs abban i helyzetben, hogy segileni ludjon.
Annyit azonban az ügyvéd ur készségesen kl|elentell, hogy a Horváth István lakása, melyből kilakoltatták, még nincs kiadva.
Tehát üresen áll. Ugyanakkor pedig...
Végezetül ezt kérdezte Hoch ösz-Ur dr. tő ünk :
— Remélem, az urak nem Írnak eiiől ?
Valóban az ügyvéd ur igen Jól remélt. Imel nem itlunk erről — <*« annyit, amennyit a lelkiismere-™< parancsol!.

Összegezésül: Egy családo! jogerős Wrót végzés alapján kllakollallak az "Icára. A törvénynek igazat kell ■ "»\'■ De az embernek is, aki feledével, bárom gyermekével az ul-kerüli és akinek kenyerét ülöl-\'ék ki szájából, meri elvették a lehetőségét, hegy dolgozni iud|on. « ember öngyilkos Bkart lenni, neri ez a kegyetlenség felőrölte |ó-Mn ,té őképességét. Egyenlőre meg-"•dályozták, de ha nem történik
intézkedés, vagy könyörület nem
Jf ho»\' a lraKídia véres fmálé|a jön és a három gyermek apji beváltja fenyegetését és árván hagyja családjai. Mindeiekért ki lo\' kiállni felelősségei vállalni?
Horváth Istvánt kilakoltam la kásából, de a lakás kiadatlanul Qre sen áll, erekulán az alábbi nyílt levelet intézzük Hoch Oszkár dr. nagykanizsai ügy
véd úrhoz: Mélyen lisztéit ügyvéd ur I Több mini valószínű, hogy ön nem lapunkból érlesül, arról a megrendítő eseiröl, ami a Csengery-utca 13 számú házban héifői történt. Sít OondoljuV, hogyazóta már kellően informálták ügyvéd ural a tör-ténlckrU
Most már engedje meg. hogy ra|lunk a csodálkozás, hogy ön még mindig nem teszt jóvá azt, amire Önt nem kötelez! ug)\'an semmiféle törvény,
de amire önt az Írott emberi törvényeknél Is jobban serkenthetné valami: az emberi
lelkiismeret. Önnek ügyvíd ur a négy háza közül az egyikből kilakol\'allak egy családot, mely most az uictn vár|a a reiteneles napok elmultát. Egy caládap?, akit a munkanélküliség asszonymunkára állitolt oda. most félőrülten lohan hivatalról hi.-aialra és irgalmat kér, könyörög. Azonban ez az i\'galom Nigykanizsán és -az egész világon a jó Isten és az Ön kezébe van letéve.
Lehel, bogy bűnt köve\'ell el Hor-váib litván, mikor az Ö,i tu!a|donál képelő faház tetejéről egy marék zsindelyt leszaki\'ott, de ezért, vagy más pletvkák miatt ily módon meg büntetni ? Meg vagyunk győződve róla, hogv az ügyvéd ur télvíz Ideién nem fog soha arra szorulni, hogy gyermekeinek lopo:l fából gyújtson meleget. Kél okból: először, meri ön egyáltalán nem alapiloll családot, mini telte ezt Horváth Ulván, aki anyjáról, feleségéről ét bárom gyermekéről gondoskodik.
Másodszor: mert igazán kellemesebb érzéB lehet az. ha az embernek minden évben egy-egy poronty helyen egy-egy ház vonul be jövedelmi adóta rovatába.
TehM ügyvéd ur, kí jak, szívunk lenne Önhöz és reméljük, hogy meghallgat minket, semmi más, mintáz Irgalom és embert könyörület nevében. Öiinek a sors mindenkor lernót mutáló láblát larlott elébe. Az adó-lals\'ron\'ok meglekintésénél kitűnik, hogy önnek az 1927. évre az általános kereseti adó alapja 11.500 pengő, ami után V° kereseti adó: fizet (mini Oevvéd). Jövedelrri\'dől fizel évenle 18 715 pengő tiszta lőve delem ulán. 155 415 pengő vagyon-
értéke u\'án pedig évente 1070 pengével gazdagilja az államkincstárt.
Ezek után nem volna méltányos, hogy ily. n Irigylésre méltó anyagi viszonyok melleit, Ö.i most az egyszer a lörvény állal részére megítélt joggal ne éljen és azt a nyomorult utcára kerOII családot hagyja vissza szegényes lakosában.
Magánügye Önnek ügyvéd ur, bogy nem gyermekeire vár vagyonának öröklése, de közügy ügyvéd ur, bogy akkor, mikor ennek a szerencsétlen Horváth Istvánnak elemista gyermekei vanoak, mikor negyedmagával a kétségbeesés örvényében a balálra gondo1, mentsük meg öt. Adjunk neki fedelei, engedjük meg, hogy kenyerét megkeresse, mert ennek az embernek joga van az élethez. Joga van, mert a maga két keze munká-
ján kivül embereket nevel as államnak gyermekeiből, ezt pedig nem tudja megtenni, ha családját feldúlja az u\'cára való jutás réme.
önnek ugyanebből a házából ez már a második család, amelyik az utcára került. Nem tehet róla egyik család sem, hogy nem bimak lakást kapni, de Ön gyakoroljon emberi irgalmat és szánja meg a szerencsétleneket, addig, amíg nem keretezi be egy tragikus öngyilkosság ezt a megrendítő történelet.
Egyebekben kívánunk önnek kellemes nyaralást a balatonkeresztuii strfndon, bocsássa meg, hogy Ilyen .bagatell" dolgokkal zavaijuk pihenés!!, de ha ideje tdja, ne feledkezzék meg kérésünk teljesítéséről. Kiváló tisztelettel, a
Riporter.
Egynéhány rendszabály a piaci drágaság letörésére
— Levél o szerkesztőhöz Nagykanizsa, augusztus 7 Igen tisztelt Szerkeszti Ur I A piaci drágaság letörésével kapcsolatban kérem, szíveskedjék közzétenni az alábbiakat: .Ha a budapesti és a nagykanizsai piaci árakat össrehasonlit|uk, lá!bat|uk, hogy az iüeniek lóval ielülmullák a fővárosiakat. Ennek oka legfőképpen abban van, hogy a piacra keiülö termékek 901/o-a másodkézből jut a fogyasztók kezére, mert Nagykanizs4n (főleg Kiskanizsán) annyi a hívatásos, de engedéllyel nem bíró batyuzó piaci árus. hogy elég volna a fővárosra is. Ezek a batyuzók rajokban lepik el Ipsrrngedély, tehát megrdó-zás nélkül 50-60 km. körzetben a lalvakai, hol tilosán csere és házalókereskedést űznek a legképtelenebb árucikkekkel (egyes kereskedőktől is kapnak e célra blzornányban árukat.) E csere és házalókereskedései összeszedik a pitci lermékekel s kétsze-tes—háromszoros áron, (mert hiszen ők szabják meg az általános piaci árat) bocsájtjik a városi lakósság rendelkezésére. Ha az árucikken azonnal lovább nem tudnak adni, nent okoz ez nekik gondol, — lakásukra viszik — mesterségesen vízben, hideg helyen larlva — addig hordják a piacra, mlg a megszorult vevőközönség lölük ál nem veszi. Hl maga a falusi nép hoint piacra termékéi, az első kéztől való vásárlás előnyétől eltekintve — a nép tartana attól, hogy a terméke el nem kél — s másnap újból piacra nem jöhet — olcsóbban is adná lermékél. Vannak olyan kofák Is, akik a kényelmetlrn batyuzás helyeit a város főbb vonalú utcáik végét áll|ák el kora reggeleken a faluról piacra törekvőktől olcsó áron veszik át egészben a behozol! lermékekel.
Mindezeket előre bocaájtva első ieendö|e volna a hatóságnak a zug-kofáskodás letörése, még pedig a következő képpen:
A szomszédos járási halóságok megkercsendők volnának, hogy a rendelkezésükre álló minden eszközzel akadályozzák meg, hogy Igazolvánnyal nem rendelkező balyuzó cserekereskcdö kofák a járások falvaikban ne üzérkedjenek. A tetten ércilrk áruik elkobzása melleit a legszigorúbban büntetiesenek.
A nagykanizsai állomáson külön rendőrség volna e célra felállítandó, hogy a vonalok érkezésekor az igazolvány nélkül utazó kofákal elő-állítsa.
A várói főútvonalaira, mini a PelöH, Magyar. Király és Csengeti uicák végén rendőr poszlot kellene tartani, kik a piaci hiénák működését megakadályoznák.
A piacról minden igazolvány nélkül kofa, ki nem saját termékét árulja kitiltandó volm. Ezek a legegysze-iübb nyomozással megállapilhalik volnának.
Rendeletileg eltiltandó volna, hogy a lovább árusilással foglalkozóit (kofa stb) nagy tételekben délelőtt 10 óra előtt a termékeket össze nem vásárolhatják.
Mindezek alkalmazása mellett, ha a termelők maguk lesznek kénytelenek termékeiket a piacra hozni s a fogyasztó közönség olcsóbb és jobb minőségben kapja meg a szükséges cikkekei".
A tekintetes Szerkesztőségnek tisz-lelőhive: dr. H. K.
PRÍMA
asztaliborok l pengőtől kezdődöleg
kaphatók
Zerkowitz Albert cégnél
Kívánságra házhoz szállítva kölcsönüvegekben. Telefonszám! 7.

Fővárosi ügyvéd öngyilkossága Budapest, aug. 2. (Éjszaka! rádió-Jelentés) Ma déluiáo dr. Demeter Dezső ügyvéd mellbelötte magái.Suiyosálla-polban a Rókus kórházbs szállították.
— Legszebb nyárisport a fény-képezé\', lanulógép már 8-80 P-ér| kiphaló. Folballabdák, tenniszülők, céllövő légfegyver, kerékpár, rádiókészülékek és alkatrészek alkalmasak vizsgaajándékoknak. Szabó Antal sportüzlelében.
FELHÍVÁS! ♦
_____ A nagykanizsai és környékbeli gazdákhoz.
A nagyméllújágn M. kir. Földmlvelésögyi Mlnlster Ur 18102/1927. F. M. számú Hirdetménye kapcsán felhívjuk mindazon 100 holdnál kisebb területen gazdálko- SZUperfOSZTat-mUtraqyat
dftknl akiknek mütránvára van szükségük és akik ezen -E-—--
12 havi kamatmente, váltóhltelre megakarják rendelni, a szükséges mennyiség összeírása végeit nálunk
jelentkezzenek. ORSZÁG ÉS W1DDER 10.
a „Szuperfoszfát" r. t. képviselői.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. augusztus 3.
NAPIREND
Augusztus 3, szerda
Kómnl katolikus: Islván vL Prutest. j Hermina. IzraetiU: Ab. hó 5.
Nap kel reggel 4 óra 38 perckoi nyugszik délutlr. 19 óra 33 percí:or.
PÁLMAÁG
— Rothermocre lordnak —
Pálmaiig neked, KI a kezedet szivedre teszed S harcolsz nemesen, bátran, büszkén, A világégés sislőrgő üszkén, Elvérzett bősök rombadőlt hónáért. Te jöttél elsőnek, ismeretlen hősként, Örök Ismerősként.
Pálmaág neked! Ellenség kőzött melegszívű barát, Ki száz sebünkre első kötést tettél S megkezdted tollal a régen várt csatát, Melynek vezére, hőse leltél. S aki előtt mi őrömkönnyes szemmel. A fénycsodától igézttlcn állunk És áldunk, áldunk,
Pálmaág neked I Aki az élet igérelmagját Letartott földünk rögébe veled És uj hitet adsz az elcsüggedlnek, Akit Judások Jöldreteperlek, Mert sok voll a kincse, érce, rétje Es csak az volt a bocsájthatlan vétke, Hogy önmagát védte.
Pálmaág neked I
Aki a népek keresztre szegzettjét
Uditő vizzel éleire keltetted,
Aki egy honnak szentelt Hiszek gyjét
Végigolvastad s szivedbe temetted.
Pálmaág neked, loogok lovagja I
S ne bánd, ha ordasok haragja
Nyöszörög feléd s orditia . vétked"
Ne bánd, lord. ne bánd l Van teaéked vérled :
Egy ország népe imádkozik érted:
_ Móra László
— Rekviem a hercegprímásért. A nagykanizsai szentfíreacrcndi plébánia templomban ma délelőtt 10 órakor hivatalos gyásziutentisztelet lesz a megboldogult Cserncch János hercegprímás lilki üdvéért. A rekviemre meghívás* kaptak a város hatóságai, hivatalai, testületek és egyesületek, melyeknek képviselői az istentisztelet alatt a templom baloldali első padjaiban foglalnak helyet.
— Marinovlch államtitkár Nagykanizsán. Marinovlch Jenő állam-titkár, az Országos Tűzoltó Szövetség alelnöke, miután Somogyvár-megyében felülvizsgálta a tűzrendészetet, tegnap Nagykanizsán való átulaztában varosunkban tartózkodott a kíséretében levó Somogyvármegye főjegyzőjével.
— Szabadság. Dr. Fischer József törvényszéki tanácselnök, törvényszéki elnökhelyettes tegnap visszaérkezett szabadságáról és á\'.vetie a törvény siék ügyeinek vezetését. — Dr. Wolff Sándor m. kir. főállator-vos, a nagykanizsai városi állatorvosi hivatal veze\'.ője a mai nappal megkezdette nyári szabadságát. Távolléte alatt vitéz Vaday Sándor bu-dapes\'i állatorvos fogja helyettesíteni.
= Orvosi hir. Dr. Kőntg fogorvos hazaérkezett s újból rendel.
— Az uj barcsi főszolgabíró.
Somogyvármegye törvényhatósága tegnap tartotta meg közgyűlését, a melyen Barcsay Ákos tb. főjegyzőt választották meg egyhangúlag Barcs főszoleabirájává.
— Bucsu a fercncleknél. Tegnap volt az úgynevezett porciokula-bucsu a szenlferencrendi plébánia templomban, mely alkalommal rendkívül sok hivő, főleg a vidékről kereste fel a templomot, malyben a szokásos ünnepnapi sorrendi istentiszteletet tartották.
— Vasúti hírek. Gruber Ferer.c intéző állomásfőnöki minőségben Harkakópháza állomásra helyeztetett át. — Marvalics htván DSA főintéző, állomásfönö-chclycttes nyári szabadságát megkezdette.
Valódi angol szövetből I
uri ruha csakis Sörloi Zsigmond szabómesternél I Nagykanizsa, Fóut 5. szám. q
— Amerikába megy a keszthelyi ref. lelkész. Ke*z>h»lvi tudósi iónk jelentése szerint Csontos Béla keszthelyi ríf. lelkészt Pennsyl-vániába hívták mesr lelkésznek. Csontos a meghívást elfogadta és a jövő hónapban kimegy Amerikába.
— Diszpozíció. A nagykapornaki plébánia hivatal vezetőjét, Takács Sár.dor jézusiársasági plébánost, főgimnáziumi tanári a rendfőnök Budapestre áthelyezfe, mig helyébe a megyéspüspök hozzájárulásával MQller Fülöp jézusiársasági atyát rendelte.
Megkönnyített Ml teltételekkel
kószit uri ruhát Sfirlei Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fóut K««m uiiiodi mciicti
— Az országos vásár. A teg-nipi országos vasár elég élénk es forgalmas volt. Különösen sok volt az állatfelhaltás, ugy lovakban mint sjarvasmarhákb n és sok állat cserélt gazdát. Ezy hidegvérű ló ára kb. 640 P, ökör párfa 1200 P, jó fejős tehén borjúval 640 pengő volt.
— „Délivasutasok, nyugdijasok és családtagjaik figyelmébe" cimü, az Igazgatóságunk által elrendelt igazolványok kicseréléséhez szükséges fényképek beszerzését illetőleg megjegyezzük, hogy azok bármelyik helybeli fényképésznél is bc-szerezhclők, illetve elké8zittethetők. Minthogy az említett cikket érdekeltek félremagyarázhatják, felhívjuk a DSzA Vasúttársaság tényleges és nyugdíjas alkalmazottait, hogy az igazolványokhoz szükséges fényképeket Maibea Károly, Fitos Oyula, valamint Vértes fényképészek is a legjutánvosíbb árbin készítik. Az állomásfőnökség.
Lesujafati divat szerinti uri tubát
kizárólag angol szövelból kiszí! Sörloi Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fóut 5. szám.
— Dickens müvei. A Omenberg Könyvkiadóvállalat ígéretéhez híven ma jelzi már azon remekműveknek második sorozatát, amelyekkel a magyar könyvpiacot gazdagítani kívánja. A második sorozat Dickens müveiből van Összeállítva. Charles Dickens nemcsak Nigybrilánniának, hanem a világ összes országainak és népeinek szívben és kedélyben egyik legcazdagabií költó|e. A: első sorozathoz fartoró Dumas müvek 4 kötete néhány nap múlva hsgyja el a sajtit és kerlll szétküldésre.
— Újraalakul a .Gárdonyi Műkedvelő Társaság". A Farkas Vilma veretése alalt állolt .Gárdonyt Műkedvelő Társaság", melynek sikeres kanizsai pályafutásának főbb állomásaiból elég csak a .Bor\' és az .Elnémult harangok" előadásaira emlékeztetnünk, uiraalakulóbau vaD. Farkas Vilma most kezdle meg a régi tagok és az uj erők összeho zását s igy remélhetőleg már az ősz folyamán uj produkcióval lepi meg a kanizsaiakat.
Levél töredék
Egyetlen jó fiam MózsU Kedves leveled örömkönnyezve olvastuk, mire válaszolva............
Drága jó gyermekem tudatlak lovtlbbá arról is, hogy most már uz oláhok Is több figyelmet fordítanak reánk, mert a múltkor Is mikor a Király Őfelsége jónak látta ebből az árnyék világból az örökké valóságba át/ovagolni, az összes magyar popokat bézárták és a buzgóbbakat fogva tartják még most Is. De kérlek, drága egyetlen mindenem, ezen ne ütközz meg, mert ezt nem rossz akaratból csinálták, hanem c<ak azért, hogy hü papjaink a Király Őfelsége lelki Udvtért zavartalanabbul könyöröghessenek.
Fővárosi xzaliásI Fővárosi irtai
Sörloi Zsigmond
* szabómesternél
Nagykanizsa, Fóut Koron, ulnod, m«ll«tl
— Veszett kutya mart meg egy Imádkozó nőt BalalonkilitI mellett egy feszület előtt imádkozott egy budapesti úrinő, amikor egy veszett ku\'ya megtámadta és megharapta. Segélykiáltásaira a polgárok mentenék ki veszedelmes helyzetéből.
— A 77 es cserkészek hazaérkeztek. A nagykanizsai 77-e» számú Szent László cserkészek Tóth Móric ferencesalya, cserkésztiszt parancsnoksága alatt tegnap délután érkeztek vissza bdlatonkeresztuii táborozásukról. Cserkészeink rendes tábori életet éltek a Bjlaton parton, maguk főztek, mindennap fürödtek a Balatonban. Soksior ellátogattak a Molnár László féle gyermeknyaralóba, amely a lábor tőszomszédságában voll. Tóth P. Móric tegnap misét mondott a gyermeknyaralóban, amelyen nagyon sok kanizsai és budapesti nyaraló-család részi vett. Vasárnap esle bucsuzóul egy Igen kellemes estet szereztek a Molnár-nyaralóban levő nagykanizsai és budapesti gyermekeknek. Hitalmas lá-borlüz mellett énekeltek, szavallak
és produkálták magukat, mig csak az est fekete szárnya hazatérésre nem parancsolta a táborból a kanizsai gyermekekel.
— A volt m. kir. 38. honvéd rohamzászlóalj Társasköre augusztus 6 án, szombaton larlja tlz éves évfordulóját a w.godai csatának, melyen emlékünnepélyt és bajiáni összejövetelt rendez Budapesten. 10 órakor gyülekezés a Ludovika Akadémia főbejárata elölt. 11 Arakor emlék istentisztelet a Ludovika Akadémia kápolnájában. 11 óra 30 perckor a Hósök emlékszobrának megkoszorúzása. 11 óra 45 perckor fényképezés a Hősök szobra előtt. 12 óra 30 perckor társas ebéd Buda-p sl, VIII. ker., E«zlerházv-ulca 4. szímu kerlhelyiségben. 19 óra 30 perckor lársas vacsora ugyanolt. mint ebéd. A megjelenési, valamin\', a m-gjelenő családtagok számát a TJrsaskf r tiikárJnak, vitéz Asztalos Károly g. mérnök (Budapesl, X, Kerepesi ül 15. autótax\') kell bejelenteni. A lársas ebéd és vaCBOra köl\'ségei ital nélkül e\'őrelálhatólag 3 20 re-gö lesz.
— Nagy tűz pusztított Somogyban. T«psonv községben eddig még ismeretlen okból lüz keletkezett, a mely a nagy szárazságban hamar elterjedt és u^yBzólván percek alatt lá"gbaboriiotl egy csomó pajtái, istállót, szalma és szénakazlat. Több község tűzoltósága sietett a vész színhelyére és emberfölötti munkájuk dsclra a tüz mégis mintegy bét-nyolc gardának mindénél elpusztította, hárukon kívül. Vjgy husz Istálló és pajta, szonklvül számos széna és szalmakazal pusztult el és hímvadt el teljesen. A lozkárosultak felsegélyfzésére gyü|tési akció indult meg. — Lábod községben az egyik gazda gabosás kazla kigyulladt, a mely csakhimar a többieket is lángba borilolla, ugy hogy több mint négy gazdának hamvasztotta el az összes gabonanemüjét.
Idöjéréa
A nagysuutízaal matoorologlal meff-tlgyeló jelentése: Kedden a MmitUk-\'.I Reggel 7 órakor +229, délután 2 órakor+31-3, este 9 ónkor -(-238. Ftü.Czet: Egész nap tiszta égboltozat. Szélirány: Egész nap Délnyugati szél. Reggel harmat.
A Meteorológiai Intézet lelenté* aze-
rint egyelőre míg nagyon meleg és száraz liló várható (adatok hiányában a prognózis hiányos.)
SZENT LUKACSFORDÖ
KRISTÁLY.*.,
ívány.lxe
űdit
frissít
hO.it
Filerakat: Fehér Vilmos és Társánál Nagykanizsa, Fó-ut 22.
Teleion: 192.
Az országos hirii
GAZDAG CIRKUSZ
Jön!
Jön!
Az ország legnagyobb lovascirkusza. — Különvonattal Szombathelyről érkezik-városunkba és a
K irá!y-utca végén levő vásártéren a napokban megkezdi előadásait
Az eloadások kedvezőtlen időben is megtartatnak. - 60 tagu személyzet. - Kitűnően idomított fajlovak.
Artisták az összes országokból. Népfajtörzs, arabok, kabilok, négerek, riffkabilok. Saját zenekar! "» ^ Saját villanyvilágítás!
112? auguszl"\' 3.
ZALAI KÖZLÖNY
Amit ezideig az autótechnika produkált, megtalálhat ja a j öv ő hónapban piacra kerülő legújabb typusu FORD-kocsinál, FORD személy- és teherautók, FORDSON traktorok autorizált képviselete
MELIS ÉS PINTÉR, SZOMBATHELY.
Alkatrészraktár, motorüzemü szerelőtelep, mintaterem Szombathelyen.
_Képviseleteink: Vas-, Zala-, Sopron-, Veszprém- él Tolnamegyékben. _
_ Vasúti nyugdíjasok figyel-mébe. A Duna—Szava—Adria Vasúttársaság nyugdíjasai ezúton értesít-lelnek, hogy 1927. év végével lejáró igazolványaik helyeit f. cvi augusztus hó 31-ig ul igazolványokat kell kérelmezniük. U| fényképeket és I pengő 50 fillér kiállítási dijat a hivatalos órák alatt lehet e célra b:-szolgállatnl. A vonatkozó rendclel az állomáson megtekinthető.
— Anyakönyvi hírek. Az elmúlt héten Nagykanizsán 3 fiu és 4 leány született. Varga János uradalmi kocsisnak leánya, Arlner Károly kereskedőnek fia, Oszlohoffer József áll. rendőrnek fia, Kolonya Lijos boltiszolgának leánya. Házasságon kívül sztllelell 2 leány és 1 fiu. — Házasságot kilőtt 3 pár: Frarcsils Z-igmond géplakatos Káposzta Máriával, Oodinek O/örgy földműves Vjjda Máriával, Horváth János földműves Szecsődi Rozáliával. — -4 halálozások száma 15 volt: Lodner Ferccc pékmester, Pollal Oyörgyné Szollár Júlia, Bikos István városi szegény, Ausperger Ferenc napszámos, Hamburger Lipót házaló, Aszlics Rozália napszámosnő, Loncsár Jóisel munkás, Arlner István gyermek, Lervencz Mária gyermek, Erdélyi Anna gyermek, Sneff Ferenc gyermek, özv. Baranyai Istvánné Oláh Mária, Zsoldos Ferenc napszámos Vécéről, özv. Lecbner Qyuláné Schafüll Anna, Mojzer János gyermek.
= Schwarcz Dezső harisnyái s legjobbak.
SPORTÉLET
A zalaegerszegi tennisz-verseny
Eredmény 8:3a Zrínyi Javára
A vasárnap Zalaegerszegen rendezett ,MOVE" SE és a helybeli .Zrinyi" TE közöili tenniszverseny a kanizssiak fölényes . győzelmét eredményezte, jóllehet az egerszegi csapat kapitánya még játékosainak az crólistáját is egészen megváltozatta, hogy csapatának esélyeit ezzel is növelje. A zalaegerszegiek lényleges erőllslájának a Müller, Borbély, Ján, Lőrincz, Sperlagh Marica, Siub licsné, Horváth Kató felállitásu csapat lelett volna meg és csak a felcserélgetett sorrendnek köszönhető, hogy az egerszegiek még nagyobb aranyu vereséget nem sienvedtek.
A mérkőzések eredményei különben a következők: Halszer dr.—Lőrincz 6:0, 6:0, vitéz Csikós-AMÍ-kr 6:2, 3:6, 4:6. Müller az egerszegieknek legjobb embere, akinek sikerült a csak néhány napja elépült Csikósl nehéz küzdelem u\'ín legyőznie.
Maki dr.—Borbély 6:3, 7:5, «/i)>/-Ján 6:3. 6:2. Hakzerni— ökublicsné 6:2, 8:6, Oroszní— Sperlagh M. 6:1. 1:6. tlalszer, Lányi-J»n, Lőrincz 6:0, 6:1, Csikós, Makó-Müller, Borbély 3:6, 6:4, 6:2. Halszer, Haiszerni-Bor-«ly, Horváth K. 6:2, 6:2, Makó, Orosznt-Mailer, Sperlagh M. 5:7, 4:6 Halszerűi, Oroszní—Sperlagh, Horváth 6:3, 6:2. Végső eredmény Zrinyi TE Javára.
Előfizetőinkhez!
Augusztus hó t-Jivcl uj előfizetést nyitottunk lapunkra.
Kérjük tisztelt elfilúcljinket az előfizetés sürgős megújítására, nehogy a lap küldésében fennakadás rörténjélr.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Helyben és vidékre:
I hónapra ......... 2.40 pengi
l\'i évre............... 7.20 .
tz évre............... N.-IO .
Külföldre:
I hónapra ......... 3fk) pengó
Vl évre............... IO.HO .
\',\'2 évre...............2/.Í0 .
— Dunsztos és uborkás üvegek igen olcsók Púmnál, Klrály-u. 10.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( Bánky Vilma esküvőjéről a Színházi Hitt uj száma szenzációs fényképfelvételeket közöl. Az egyházi esküvő több ielenetét, Bánky Vilma stafirungját, az u] házaspár otthonát mutatják bc a hollywoodi fényképfelvételek. Strnndszépségverseny. Háromfelvonásos darabmelléklet. Rengeteg kép, riport és érdekes mellékletek vannak még Inczc Sándor hetilapjában, amelynek ára 80 fillér.
)( Az UJ Idők Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjában két regényen kívül, amelyek egyikét Csathó Kálmán, máslkát Beatrice Grimshaw irta, elbeszéléseket é» cikkeket találunk Pállfyné Gulácsy Iréntől. Siklóssy Lászlótól. Halasi Andortól, Falu Tamástól és Henri Duvernoistól. Apróbb cikkek és bőséges szerkesztői üzenetek ad-
ják a lap tartalmát, amelyet a művészi és aktuális képek egész sora díszít. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal Budapest
VI. Andrássy-ut 16.
)( A Nyugat augusztus 1-i száma megjelent. Tartalma a következő. Móricz Zsigmond novellája, Kassák Lajos négy verse, Földi Mihály tanulmánya Kosztolányi Dezső regényeiről, K. K. Nicolalsen dán regényíróról, Ádám Gábor, E. Zagróczky Elek, Horváth Anna novellá|a, Gellért Oszkár verse, Marsovszky Miklós cikke Lukács Györgynek a regény elméletével foglalkozó könyvéről, Gycrgyai Albert cikke Colotte regényeinek magyar fordításairól, Ignotus disputája Leninről és Gandhiról. Negyedévi előfizetés 8 pengő. Kiadóhivatal
VII. llka-u. 31,
= Slnger gépselyem mindenféle színben kapható. Sioger varrógép fióküzlet Fő-ut 1.
INGYEN!
Dickens Müvei
A be\'- és külföldi remekirók magyar kiadásai sorozatának második müveként rövidesen megjelenik Charles Dickens müveinek nagy kiadása, teljes fordításban.
Elhatározlu\'!, hogy ezeknek a szép és világhírű regényeknek nagy részét
INGYEN
-djuk, így tehát e iapmk azon olvasói, akik az alant található szelvényt 10 napon belül a lent feitünletell címünkre küldik, ingyen kapják a kiadásunkban megjelenő
Dickens műveinek
egy leljjs 24 kö c\'cs, körülbelül 4000—5000 oldalra terjedő kiadását.
Könyvkiadóváiialaiunk szerkesztő , bíráló- és fordi\'ó-bizottságának névsora a kövelkezö : Bánóczl László dr., EMU Béta dr., Forró Pál dr, Fülöp Zsigmond dr, Havas Andris Károg Kállay Miklós Undor Tivadar, Német Andor, Porolt Kálmán, Pünkösdi Andor. Salgó Emi dr., Sebestyén Károly dr., Somlyó Zoltán, Sziklai jinos dr.. Szint Gyula, Sztrokal Kálmán, Vécsei Leó. .... , , . ,
Charles Dickens, ski nemcsak Nar-ybrit:anniának, hanem a vilíg összes országainak és népeinek szívben és kedélyben leggazdagabb költöje, müveivel első helyei loglal el az egyetemes irodalomban. A elkes o vasők sXos légiói, akiket ezek az Mérhetetlen írások drámai feszültségűkkel, nemes érzelmi tartalmuk-kai és kiapadhatatlan humorukkal lebilincsellek és igaz derültségre hangoltak Dickens regényei és elbeszélés"! kiadásunk másedik fényes sorozata szép nyomásban, kitűnő fordittsban Jelenik meg és csak a hirdetés és csomago ás költségeié t kérünk kövenként 30 fillérnyi megtérítést. A szétküldés abban a sorrendben iLiMk Imelvben a megrend lések be\'-keznek. - Kiadisunk a kövelkezö müvekel foglalja mag ban: A Plchwiciterek, Ki? Don* Copperfleld Dávid, Nickleby Miklós, Két város története, Nehéz Idők, Twist 01 i we r, A Sylvestcíl harangok, Kísérteties történet, Az élet küzdelmei, stb. stb.
Mindennemű pénzküldemény egyelőre mellézendő.__
Jelen ajánlatunk csak azokra a szelvényekre vonatkozik, .nne-lyek 10 napon belül tjcklildetnck: Christensen Táf»3
GUTENBERG
kanyvkladótfállalat
Budapest, IV. Váci-utca 17. félemelet
SZELVÉNY
Alulírott Dickens összes müveit ingyen kívánj,. Átvételi elismerést és szállítási értesítést kérünk.
Lakhely (utca)
Posta..
a: a.
ZALAI KÖZLÖNY
1327 augusztus 3
tűzifa és szen
házhoz szállítva, legolcsóbban
HILD JÓZSEF
épOletfa, deszka, mész, cement, stukaturnád és egyéb építkezési anyag kereskedésében
NAGYKANIZSÁN,
Király-utca 4. Bendelés-teleíon 120
TŐZSDE
A mai lózsde nyíláskor gyengébb voll. A tózsdeidó késóbbi folyamán íz árgyengeség folytalódot\', s javo-lás csík a zárlat felé Állott be, amit a pénzpiac lavulásával hóinak kapcsolatba. Az árveszteségek pár pillanat alatt eltűntek. A spekuláció következtében néhány papir némi nyereségre is lelt szeri. Zárlatkor az árfolyamok a tegnapi nivón voltak. — A forgalom az egész lózsdeidó alatt szűk keretek körött morgott.
Zürichi zárlat
Pírt! »33, London 25-2tp Ntwyort »IWl«, Bfliutl 7220. MU.no 3823, Amitadim 208 10 Bellin 123 Sl. Wien r»07>/i, SolU 3-77. PilKl 1545. V.|»! 57 SW. Bndapeal 90-39, tolglid ÍU",1!, Bakuul 315.
A budapesti Tőzsde deriza-je^yzése
valutAk
Aszol I. I7 82-J7 98 Be&s h. 79-70-79-80 (kik. 16^7-17-05 DSnt 153 05-15370 Dtali 1004-1010 DoMl 570.30-57 270 rrasda b 225S-22-75 HoU. 22920-23^20 Lcnsycl b360-M\'60 Lat 3 47-357
Un -•--
Ura 3125-31-65 Márka 136-20-136 70 BchtU. 80-50-8090 Norrfí H7-70-M8-35 Svijd I.II035-110-75 tvUk I53 25-IÍ390
DEVIZÁK Amil 229-35-230-05 Bdgiid 10-06-10 10 Berlin 13615-136-55 Bakaicai 347-353 Bitasscl 7»60-7985 Koftab-15315-15360 Oulo 147 St-148\'25 Loodoo 27-79-27-87 Milano 3107-31-17 Newywk 572-34-4 04 Pilla 2241-2251 Prága 16-93-l6"9ö Saolla 4-15-4-19 Stockh. 15330-153-75 Varsó 6375-64 55 Wien ft> 53-4078 ZOlfct. 110-29-11061
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Ciiaszö ( minién vastagabb betűből álló szó kit nónak számíttatik. Minden további szó dija 5 fill. Vasár- éa Ünnepnap 60>\'o fcláz, szerdán—pénteken VP/a felár. Állást keresőknek SW\'o engedmény. A hlrde-té.i dlj olőro t.ctondö.
Poros* izén, külföldi kokw, faszén és kovácsszén Weltti Nagykaniiaa, Sugár-at 16. 3001
WelitT«izvexetékei legjobbak! 3003
Tárcsás és mindennemű boiona. ekék legjobb kivitelben kaphatók Wclaer Nagykanizsa, Sugár ut 16. 3033
Mlohollti, Dunlopi Flrostonc
autógummik Woioor J. C. Nagykanizsa, Sugár-ut 16._2342
Fűaxorkorcskcd6ocQéd Jó rcfe-renciákkal. magyar-, német nyelvismerettel segédi faktáinoki vagy más bizalmi álLást keres Clm a kiadóban. 3118
Két sxomély keroa tlsxta buto-roxott »xoba-konyhót a belvárosban, vagy ahox közel. <g\\ricrrl\'hasznátit nélkül. Címeket kérem a kiadóhivatalba kadd.
Szekrények, liókos szeVrénv, asztal, mosdA oliidó. Kisfaludy u. 17 a . földűlni. 3:\'-?
Két szoba-konyhás szép Inkás belvárosban axonnal kudó. Cim a kiadóban.\' 3S63
Fajtiszta .ínynl siller kö\'ykck jutányos áron eladók. Érdckődnl lehet Somogy, szentmiklóson, a kastélyban.: 3IW
Egy jókarban levő prima pedáios clm-
balom olcsón eladó. Um a kiadóban. 2936 I
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbaiálaioknak ós ismerőseinknek, kik szerééit gycrmckPnk, illetve testvéiünk
Bojt Mancika elhunyta alkalmával jóIe3Ő rész-véiQkkel mél* fájdalmunkat enyhítenék é* a boldogult temetésén megjelenni szívesek voltak, ezúton mondunk bálás köszönetet.
Bojt család.
Ford és Fordson alkatrészek, autó felszerelési cikkek. Pneumatik — Szántó VUmos és Társa cégnél. Deák-tér 2. 23U
Pénxkfiloaönt beketclexéarc mlndea Caixcgbcn « \'.e^eKcyóacbbeo és kggvot-ubban lMjrósit.\'ct Aoxél Ignáo péru-köksöniöxvetltő Irodája Nagykaniaaán. Pó at 3. tt. alatt. Xénysjrarkoloafln k«t-
»éwyBkB« veszek.___1483
Olcsón sladó jókarban levő 2 darab honzu korcsmai asztal, 6 darab hosszú fenyőfa pad. Clm a kiadóban. 293-1
80 pengőéit eladó egy diplomata fró-aiz\'al Gyár-utca 51. 3137
KóUxobás száríz udvari likás Ki* nlxsl ütca II. elköltözés miatt szeptember, esetleg november l-re kiadó.) 3136
Sajit termésű méatamat kicsiben Is, Jutányos áron eladom. Slicitor-u. 7. 316)
ikarban levő varrógép olcsón izv. Orbánné. Gyár-ulca 48. 3160
| LakatoamOhely részére keresünk a . város belterületén megfelelő helyiséget — ! Cim a kiadóban. 2935
II i t.
A sortráRyázá, nagy jelentéséire való tekintettel. augusztus hó 10-én, szerdin délelótl 9 óta. kezdettel Kagykaniiu mellel! ai alsósanel uradalomban (Qioie Feiene-léte Mtlel) saját gyártmányú „Eecord VIII" sortrágyázó velógépünkef,
ar azon eazköiótl sretkezeti u|ttiiokknl munkakOiben tieinutaliuk és szakszem tel vllieosilisut azolKátunk. Bemutatónkra lel-hivjuk a l. Gizdakózónséc llgyclmét ís kírjűk, hogy mejJielenésOkkel bennünket mevlintrlni iliveskedjenek.
Co-doskodás tójteni ariót, hogy a (cnll maidban a vetés alall levó lat,ükhöz kalauzoiumiuk az órdektódók, tuvábbl S/ánló Vilmos és Társai naKv^anlznai cóje (Deák-tér 2. *zárn, teteíon 3-22.) bármikor készséggel szolgát bóvebb letvltáitosltásaal.
Teljes tisztelettel
Elli Uíjiii Ctifa!í]i C;jj)ir Itirrtíjli-itlil
Budapest. Kerületi képviselet: Szántó Vilmos áll* éa Társai, Nagykanizsa.
Terménytőzsde
Basa tlsxav. 77 kjoi 29 75-2995, 78 ks-o, 29 95- 3025, 79 Vg-oa 3024-30-45. ejyeo 77 kg-oa 29-35 -29-J5, 78 kgo. 2954 - 29 85, 79 2»75 3>05, roaa 26C0-26-25, lakatoányiip. 2300— 2350. torárpa 2250—?3<0 ub u) 19-50— 2050, tengeri (ó) 2280- 23-00. »| tapa 17-00—I80U _
Serfésrájár
felhaltál 2033, oelyból eUdattanul <Usaa maiadl 976 duab asdieedfl 1-60—1-64 ■zedett 1-58—1-60, azedett kózep 150-1-52, könnyű 1-40-144, elaórendü óreg 143—1-52, másodiendü 1-40-1-44. angol aaldó 1-60—1-80, szalonna nagvban |-6S-1.72, sati 1-92-196, ktraioll has 1-92-21% szalonnás ttlacflte 181-192. Az Iráayaa! vontatott.
Kiadja: Délzalai Nyomda is Lapkiadó Vállalat Bészvéoylársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbiráiainknak <s ismerőseinVnek, kik leleilbelel-len jó férjem, illetve nevelt aiyáitl elhtinyla ís temetése al-ka\'mával mély gyászunkban velünk érezlek és végtisilcsség-télelén megjelenni nivesek voltak. nulon mondunk bálás köszönetei.
Lodner család.
MORRIS
a vezető angol világmárka!
Megbizlialó, tartós, ökonomikus, igen elegáns Hrakocsi!
Gyorstchcrautó ís autóbusz!
Már 7600 pengőtől kezdve vehet eredeti angol MORRIS-aulút!
Ábrás k.tlalógussnl kíszstíggel szolgál a vezérképviselet:
Széli Ödön, Szombathely.
Városi eladási irodt:
Március 15-ike tér 15.
Városi minlalerem:
Király-utca 19. w
A SZINE-JAVA
sorozat első három kötete aiövctkczó:
1. Színi Gyula: Homo doktor Kísérlete.
A titok/j\'03 orvos ifja költővé változtatja az öreg herceget és ugyanakkor őrct? hcrccuKé az ifjú költőt
2. Andai Ernő: Az álmok asszonya.
Az cKyc\'lcii, ax igazi, a soha cl nem órhc\'ó. az Almok asszonyáról szól cz a szivből fukadl, szivekhez beszélő történél.
3. Schnitzler: Hajnali mérkőzés.
A fiatal hadnigy, a kártyaasztal mellett próbálja megmenteni barátja éleiét. A Sxino-Java sorozat minden kötete fűzve P 1*80, egész %ásxonkötéabe.-i P 2*60. - Kapható:
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kanyvkcrtikctléftélKn, NftjQrkanlzián.
Értesítés.
Van s erenciém felbivni a n. é. hö\'gyközönség f-gyelmét, hogy varrodámban kiváló párisi férfiszabászt alkalmaztam, kinek munk<ji Nagykanizsa hölgy-kózfínségét megfogja hódi-ani,
Elsőrendű kosztümöket, kabátokat és ruhákat igen jutányosán ké-szitunk. J<Mn<lulatu p<rtfogásl kér
özt. Garainé Báron Wcl
31S6 .at.siaM, Viroshltpatat.
K.it.izj-uUa I-. II. c«. Ugyanott tsnutók ii segédek felvételnek.
Ügetők árverése.
A „Körmendi ménes" Körmend, Szombathely közelében, 31 darab Ogelöje 1927. augusztus 10-én délután 3 órakor Körmenden, a ménes telepén önkénles árverés utján log eladatni. Árverési jegyzéket kívánatra ktlld
„., a ménes intézősége.
Uj zsákok, uj ponyvák
kévt kotózslneg
Kerti magvak Mütrágyafélék
kaphatók:
Ország és Widder
SS cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
varrógép
RÉG 6EVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
fiee/vcjrö/i*efcsife//a/e/eA
S INGER VARRÓGÉP
« 13 ZvénvTARSASÁÓ
FIÓKOZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
Nyomaton a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság,,11 N^5jT(pS55, Uzlelvezeló: Zalai Károly.)
07. évfolyam, 175. szám
Nagykanizsa, 1927 augusztus 4, csütörtök
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
UríteazVwie é» UKtóthchj n* V n.
MMH KUUadr*. lí.
Felelős szerkesztő: Barbartts Lajos
BÓButül in 17 Ma > p4* SE
A román kormány
ujra kiáltó bizonyságot szolgáltatott arra, bogy Románia nem a jog, nem a türelmesség és nem a méltányosság állama. Ellenkezőleg. A legkisebb alkalmat is mohón ragadja meg, hogy a műveli világ közvéleményét eljárásival megdöbbentse.
A ligulóbbl romániai jogfosztást ezúttal a Braliatu kormány ismét a majdnem kétmilliónyi erdélyi magyarság rovására követte el, midőn az erdélyi magyar katolikus egyházat a szenáiuii képviselettől elütötte és helyette egy román főpapra ruházta a katolikus egyházi képviselet jogát.
Az erdélyi magyar katolikus egyházat a román szenátusban az alkot-mánylötvény alapokmánya érlclmé-ben az egybiz feje, a püspök képviseli. A legutóbbi választásig olt ült egybáza jogaiéit küzdve az erdélyi katolikusok kiváló egyháznagya, gróf Majlálh püspök a román törvényhozás felsőbb házában, hogy a minden oldalról pergötüz alá fogolt magyar egyházat alkolmánytörvényadta jogával óvja és ha kell, védelmezze is. Most a Bratianu kormány túllépte ezt az alapiörvényt, egyszerűen megfosztja a tiszta magyar |el!egü katolikus egyházat ettől a jogálól s az erdélyi magyar kalolikusság szenátusi képviseletét egy óklrályságbeli román nemzellségbeli főpapra ruházza, aki nyilvánvalóan nem fogja szavát felemelni a sorozatos és tervszerű zaklatások ellen. Mert ugy érez és gondolkozik, bogy .az jsjgasson, akinek fáj". Tartunk attól, hogy a román főpapnak nem fog fá|ni az erdélyi magyarság ezer kor-bicsütése, nem fog 8a|ognl, hogy napról-napra több és több magyar Iskolával számlál kevesebbet az erdélyi magyír kisebbség és nem fog szót emelni a törvénytelen egyházi secveslrumok ellen. Az újonnan kinevezett .katolikus" egyházfő engedelmes és bólogaló tagfa lesz a román szenátusnak és még készségesebb szolgála a román kormánynak, amely minden időben csak arról lelt szoiroru bizonyságot, bogy makacsul és következetesen ugyanolyan cinizmussal ellensége a milliókat számláló kisebbségnek, mint a mindenkori román kormányok.
Daca belügyminiszter az interpelláló magyar képviselőnek adott válaszában a román kormányzatnak azt » törvénytipró és cinikus álláspontját luttalta kifejezésre, amikor azt mondotta, hogy a román törvények értelmében nincs módja változtatni a kormány elhatározásán Majlálh püspök szenátusi |o^f..sztási lényén.
Románia belső életében a király halála óla fokozott mértékben a nyugtalanságnak és a forrongásnak szimp-tomíi mutatkoznak, nemzetközi hely-« e sem mondható rózsásnak, mindkettő olyan egyensúlyi helyzetei mutat, hojy Románlát bizonytalan s
kétes kérdésü Jövő elé állllbalja. A Bratianu kormánynak ez a legújabb ftagráns cselekedete nem szolgálja Románia köznyugalmát, nem hordozza magában a felekezeti türelmesség államrezonját s nem kell bizalmat a világ idegesen figyelő
közvéleményében, amely fokozott érdeklődéssel kiséri figyelemmel Románia sorsát, amely újra és újra olyan kormányzati tényekkel állit ki magáról elmarasztaló végzéseket, amelyeknek mindenike erőszak, Jogtalanság és cinizmus.
Inkén letartóztattak egy volt direktóriumi elnököt és egy cipészt, akik sértő kijelentéseket tettek a miniszterelnökre
sr* Budapest, augusztus 3
(Éjszakai rddlójetentés) A kaposvári törvényszék fogházába kitértek
kél embert fnkéről a csendőrök, akik sérlőleg nyilatkoztak gróf Bethlen István miniszterelnökről.
Az egyik ember Berkes Deik József inkei földműves, akt a kommün alatt a csurgói járásban volt direktóriumi elnök a másik Légér Gyula cipész, aki Zslagörbőröl érkezeit Inkére. A két ember nyilván ittas állapotban egy inkei korcsmában
sérlőleg és fenyegclőleg nyilatkozott a miniszterelnök személyéről, amiért a csendőrök letartóztalták és bekísérték a kaposvári törvényszék fogházába.
A vizsgálóbíró kihallgatta őket és azután előzetes letartóztatásba helyezte.
A kaposvári lapok az esetről nagy és túlzott adatokat tartalmazó tudósításokat közöltek, amelyből azonban csak a fenti hivatalos információ felel meg a valóságnak.
A bécsi rendőrség szétzavarta az engedély nélkül gyűlésező munkanélkülieket
Bécs, augusztus 3 (Éjszakai rádiójelentés) Ma a munkanélküliek nagygyűlést akartak tartani egy sportpályán, azonban a rendőrség erre nem adott engedélyt.
nehogy ismét tüntetésbe fajuljon a dolog. Ennek ellenére megjelentek kisebb csoportok a sportpályán, azonban a rendőrség szétszórta a gyűlésezni akaró munkanélkülieket.
Románia nem hicsinyli le Rothermeere akcióját és „ készen áll"
Bukarest, augusztuf 3 (Éjszakai ridiójelenlis) Az ,Ade-veruP cimü lap foglalkozik hosszabb cikkben lord Rothermeere akciójával és többek között azt ir|a, hogy az a hatalmas sajtó, mely a lord kezében van, erősen segili akciójában. Tagadhatatlan, hogy a lord lépése az összes érdekelt államokban nagy konslernációt kelletlek És épen ezért
nigy hiba volna ezt az ellenfelét Romániának lekicsinyelni. Ezek tények, melyekkel számolni kell, de a békeszerződések megváltoztatását csak a stalu<quo feldöntésével lehtl elérni, ami egyet jelent a háborúval. Ettől azonban nem kell Romániának megijedni (már mini a lord akciójától), csak komolyan kell figyelői az eseményeket és készen állni.
UUUUWl\'u\'u\'LII\'iTi\'íVlViy.....................*............
Csepelen 7500 munkás sztrájkba lépett
A víiaiparon kivül egyéb iparágakban ia egyre terjednek a bérmozgalmak
Budapest, augusztus 3
/! IVeísz Manfréd gyárban megindult szttájkmozgalom kapcsán a sztrájkoló munkások száma 7500 ra emelkedett. A szlrá|kvezérck kijelentették, hogy a polgári sajtó részére nem adnak információt. A munkások azt állítják, hogy a szlrájkmozgalom legfJbbkép a 8-10 órás munkaidő illetve 20 30»y„-os béremelés körül kulminál. Hz a munkások még egy
felszólításra nem vrszik fel a munkál, a gyárigargstóság kizárja őket.
Az Egyesült Izzó munkásai Újpesten értekezletet tartottak, melyen a szónokok ismertették azokat a tárgyalásokat, melyeket a gyár vezetőségével folytattak, végül kimondolták a sztrájk további folytatását. A 3500 munkás kizárása tovább tart.
/t malom munkások béremelési követeléseit holnap veszik tárgyalás alá.
A faipari munkások mozgalma befejeződött azzal, hogy egy évte szóló kollektív szerződést kötöttek munkaadóikkal.
Érdekes, hogy vidékről is több helyről adnak Jelentéseket kisebb sztrájkokról.
így Győrött a kórházépitő munkások léptek sztrájkba. Eizel szemben a győri vagongyári munkások újból megkezdték a munVál. A rendőrség politikai oszlálya állandó permanen-ciában van és figyeli az eseményeket annak megállapítása céljából, hogy nincs-e a bérmozgalmaknak politikai színezetű háttere.
Szeged, auguszlus 3. Az egyetemi építkezések munkásainak sztrájkja a 12 filléres órabéremelésért tovább terjed az építőiparban.
Miskolc, augusztus 3. A faipari muukások sztrájk|ákoz az építő, festő és ácsmunkások is csatlakozlak.
A kánikula veszélyezteti a kapásokat
Nagykanizsa, augusztus 3. Régóta nem volt Magyarországon Ilyen forró kánikula, mint az Idei. A déli hőmérséklet napok óla 40 fokon felül jár. A szántóföldeken a kapások fejlődését a szinte tűrhetetlen forróság erősen veszélyezteti. Jó tartós eső kellene országszerte, mig a me-tcorologial intézet továbbra is száraz meleget jelent.
ÉRTESÍTÉS
A vállalat, melynek kiadásában a „Zalai Közlöny" is megjelenik, tudvalevőleg Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés Részvénytársaság eimen a hasonló nevtl zalaegerszegi nyomda és lapkiadó vállalatnak volt nagykanizsai fiókja. A vállalatnak nagykanizsai érdekeltsége azonban a zalaegerszegi vállalattól különválva, magát önállósította és az érdekeltség julius 31 én megtartott közgyűlésén a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Rt. cimet vette fel. Az általában Zrínyi-nyomda néven ismert vállalatunknak működésében,, személyi és erkölcsi vezetésében ez semmi egyéb változást nem jelent, mint csupán az önállósuláshoz törvény szerint megkövetelt uj cégszerű név felvételét.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Rt.
Nagykanizsa, a ,Zalal Közlöny\' kiadóhivatala
ZALAI KÖZLÖNY
1927. augusztus 3.
Felborult a budapesti angol katonai attasé autója
Az attasé koponyaalapi törési és agyrázkódást szenvedett — A soffőr haldoklik, hét magyar katonatiszt megsebesült
Budipest, augusztus 3 Ma reggel s/<6 órakor az angol kalonai attasé, Jones Parry Csáky honvédelmi miniszter autójával egy honvéd őrnagy és egy százados társaságában elindul! Budapestről, hogy jelen legyen a tahitólfalui kalonai gyakorlaton. Alig hagyta el azonban az autó a fővárost, amikor a soffőr pillanatnyi rosszulléte következlébcn a száguldó autó nekiment egy útszéli jegenyének, majd onnét átvágódolt az ut másik oldalán levő egyik fának. Az autó felborult s a benne
alók az úttestre zuhantak. Az angol kalonai attasé koponyaalapi törést és agyrázkódás! szenvedett, amellyel a Fasor-szanatóriumba szállították.
Az autó sofíőrje oly szerencséilenül esell, hogy te\'jesen összezuszla magát. Élelbenmaradásához kevés a remény. Babay őrnagyot és Sibrik századost a mentők a helyszínen bekötözték és lakásukra szállították. A megsérüli angol őrnagy állapota iránt a kormányzói kabinet iroda is érdeklődőit, kifejezve a kormányzó üdvözletét és jókivánalait.
Bezárták a román parlament rendkívüli ölésszakát
A nagykanizsai Ipartestület angol szövegű táviratban köszöntötte lord Rothermeeret
Az Ipartestület elöljáróság! Ölése
Bokarest, augusztus 3
(Éjszakai rádlijelentés) A román kamara és szenátus rendkivfll! ülésszakát ma bezárták és ezzel a kél hát megkezdi nyári szünetét, mely október 14 lg tart.
Berlin, augusztus 3. A reggeli I i-pok azl jelenlik Bukarestből, hogy Brallanu miniszterelnök és a román régenslanács között éles összeütkö-
zés történt. A régenslanács felszólította Bralianul, hogy az elhunyt király kife|ezell kivánságának megfelelően alakilsa meg a nemzeti egység kormányát. Bratianu megtagadta a felhívás tel|esilését. Arra hivatkozóit, hogy Románia jelenleg olyan súlyos politikai események előli áll, hogy a kabinet átalakításáról szó sem IcheL
Nagykanizsa, auglísztua 3 A nagykanizsai Ipartestület augusz-lus havi elöljáróaágí ülésé! Bazsi József elnöklete alail larlolla meg. Napirend elölt az elöljáróság ismét huszonnyolc tanoncot szabadított fel, akiknek Neusledler Jenő ipartestületi jegyző átnyújtotta a segedi leveleket, miulán Bazsi elnök lendületes beszédben mulalolt rá az ifjak éle-lének ezen uj fordulópontjára, amely most az éfet lulajdonképeni frontját jelenti már,
Neusledler jegyző pinztári jelenlése szerint az elmúlt hónapban 3157 pengő folyt be, melyei szemben a kiadás 2232 pengő voll.
Hof/mann Henrik előlcrjcsztést lelt aziránt, hogy az Ipartestület adminisztrációs kiadásai az ingatlanok. bérjövedelmének igénybevétele nélkül fedeztessenek.
Bazsó Józsel, Samu Lajos és B:-rény Árpád hozzászólása ulán elhatározták, hogy ebben az ügyben most nem hoznak határozatot, hanem egy azükebbkörü bizollságol
küldenek ki Hof/mann Henrik vezetésével. A Szent László cserkészcsapat táborozási költségeire ötven pengőt utallak ki.
Majd Berényl Árpád rámutatott a trianoni békeszerződés igazságtalanságaira és nagy bálával adózóit a magyarbarát Rothermeere lordnak, aki igazságos ügyünk mellett síkra szállói! és az egész világ előtt rá-mutalott a magyar kálváriára, indítványéra elhatározták, hogy angol szövegű táviratban köszöntik a magyarság őszinte barátját.
A táviratot nyomban feladták.
Samu Lajos Indítványára kimondotta az elöljáróság, hogy az elöljáróság! ülésekről Igazolatlanul elmaradó Igazgalóságl tagokat pénzbüntetéssel sujlják.
Ugyancsak Jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak Samu Lajosnak az ipartestületi mulatság rendezése alkalmával tanúsított önzetlen fáradozásáért.
Az elöljárósági ülés ezután főbb kisebb belső ügy letárgyalásával vége! ért.
Az élet, a legnagyobb drámaíró, megírta a leg-sikamlósabb bohózatot
ötezerkétszáz dalos, 116 dalosegyesület készül az országos dalosversenyre
A Dalosszövetség hatvanéves jubileum) ünnepsége ■ szegedi versennyel ksposolstban — Indítvány fog elhangzani a jazz-band-ek megfékezésére
Szeged, augusztus 3 Az augusztus 14 én kezdődő háiora napos országos dalosversenyre ugy Budapesten a központban, min! Szegeden nagyban folynak az előkészületek. A szegedi versenyre jelentkezeti 116 dalosegyesálet mintegy 5200 közreműködővel, kik négy helyen fognak versenyezni és pedig a városi színházban, a Tisza szálloda nagytermében és a város két legnagyobb mozihelyiségében.
A Ferenc József állal 1912. évben alapítóit királyd.jérl, a Stróbl mcsler által mintázott félméter magas, 15 kg. nehéz vert ezüstből készüli Tinódi szoborért az ország bárom legjobb dalárdája versenyez és pedig a legrégibb aranyérmes: a Debreceni Városi Dalárda, a híres koszorús Egri Dalkör és a legújabban szépen fejlődő Veszprémi Dalegyesülel. Mind a három dalárda mintegy 60—60 taggal készülődik, hogy elnyerje a mosl a Pécsi Dalárda által Crzött vándor-királydijat.
A versenyző dalárdák részére eddig igen ériékes tiszteletdíjak érkeztek be a budapesti központba és pedig: Frigyes, József és Albrecht királyi hercegek részéről. Impozáns mennyiságben ajánlott fel dijakat a vendéglátó Szeged város közönsége: mintegy 40 dijat. Ezenkívül a következő vármegyék: Csongrád, Csanád, Békés, Heves, Borsod, Veszprém, Szabolcs, Borsod és Qömör egyesült vármegyék és Pesl-Pills-Solt-Kiskun megye közönsége, Dréhr államtitkár,
Mailáth Géza és Zichy Giza Lipót grófok és az Alföldi Közművelődési Egyesület részéről Zichy János gróf elnök. A városok részéről Budapeti székesfőváros közönsége, Djbrecen, Kecskemét, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Sopron, Székesfehérvár, Pécs, Veszprém, Szombathely, Hajdúnánás, Mezőtúr, Budafok és Pesterzsébet. Ezenkívül számos dalárda küldött versenydi|at.
A háromnapos dalosünnepily fénypontja lesz az auguszlus 15-én, Nagy Boldogasszony napján kezdődő dalosszövetségi 60 éves jubileum napján rendezendő díszközgyűlés és nagymise a szegedi uj fogadalmi templomban.
Elölte való este a hagyományos lampiouos felvonulások a 116 legszebb szegedi koszorúslány lakása elé, ahol mindegyik dalárda koszorúslányának egy-egy magyar dallal kedveskedik a nagy Szeged város különböző 90 utcájában.
A díszközgyűlésen Zseny József, az Országos Magyar Dalosszövetség alapi\'ó lagjs Indítványt tesz a jazi-band zenekarok megfékezésére és e tárgyban feliralol készülnek a beltlgyminiszteihez intézni, mely sze rint a magyar nemzetnek a legdrágább kincsét, a dalt és a muzsikát támadja meg léiében a lélektelen, nemzetietlen zene és annak müvelóit, a cigányzenészeke! ezrekre menő számban állástalanná teszi.
Róma, augusztus 3
(A .Zalai Közlöny tudósítójától) Canella olasz egyetemi tanár 1917-uen a macedóniai harctéren eliünl. Családja és a kalonai hatóságok sokáig kutatlak utána, de sikertelenül. Ezelőtt egy évvel aztán Canella Unár neve körül nagy bonyodalom indult meg, egészen Pirandello-sze rűen.
A lurini temetőben egy évvel ez-elölt a lemelö munkások arra lellek figyelmesek, hogy az egyik sir körül egy ember gyanúsan lesz-vesz. Értesítették a rendőrségei és az emberi mint slrrablőt őrizetbe vették és előállították.
— Mi a neve — kérdezte a nyomozási vezető tisztviselő.
A sirrabló nem felelt. Tovább faggadták, de sem életrajzi adatairól, sem származásairól nem tudott felvilágosítást adni.
Emellett szólott az is, hogy 3Z ismeretlen slolkus nyugalommal viselkedett, amikor az elmegyógyintézetbe zárták. Az elmegyógyintézetben könyveket kért, klasszikusok és régi filozófusok műveit. Néhány hét múlva azzal szórakozlatta ápolóit, hogy latin idézeteket olvasott a fejűkre s régi filozófiai tételek értelmében vitára bivta ókel.
— Valamikor igen sokat tanulhatolt, okos ember — mondolliák az orvosok — s mert magatartása egyáltalán nem voll vcazélyes, foglalkoztak vele és megszerették.
A névtelen örült irni, olvasni jól ludotl, muzsikálls volt és mint mondotta több nyelvet beszélt. Csak az emlékezőtehetségével volt baj: nem tudott családjára, nevére és származási helyére emlékezni. Minthogy minden láradozás eredménytelen maradi, az igazgatóság elhatározta, hogy a beteg fényképéi lapokban lógja közöltetni és felhívja az esetleges hozzátartozóit, bogi jelentkezzenek.
A közlésnek meg is volt a kívánt eredménye, mert rövidesen több család közölle az intézet igazgatóságával, hogy a lényképben hozzá-tarlozójál véli felismerni. Ezek közöli volt Canella professzor családja Is. A család mind;árl tudomására hozta az Igazgatóságnak, hogy az íllelő a
Macedóniában eltűnt Canella tanár, gazdag veronai polgár és neves bölcsész.
Megtörténi a szembesítés. Minthogy a rokonok egy része tagadta azt, mintha a beteg valóban az elldnf lenne, elhatározták, hogy az özvegy dönt a kérdésben.
Amikor az özvegy a cellába lépeti, a névtelen beleg megszólalt:
— Igen.. Igen... asszony... régen a gyermekeim...
Az özvegy elveszettnek hitt urát Ismerte fel benne.
— 0 az, ő azl Ilyen szelíd volt mindig I
Bebocsátották a gyermekeket II.
Igen meghaló jelenet voll, melyben mindenki könnyezett, még az emlékezölehetségét vesztett megkerült professzor Is.
Mert mosl már professzor volt. A felesége haza vitte s ó elfoglalt* elhagyott pozlció|át és birtokába vette vagyonát.
Ugy látszott, hogy a tanárnak ezután igazán boldogan fog menni a sorsa De a rendőrségnek még mindig nagyon gyanús volt a dolog. Tovább folytatták a nyomozást és gyűjtötték a bizonyítékukat És rövidesen le is leplezték az .őrölt" sirrabló másod Qmellát.
Már amikor a temetőből elvitték, ujjlenyomatot veitek róla. Ez az ujjlenyomat teljesen megegyezett egy Bruncsi nevü lurini nyomdász ujjlenyomatával. Hogy az öiültet jálszó szélhámos és rabló nyomdász nem azonos az ellOnt Csncllával, azl bizonyította az is, hogy füle egész más formájú voll, mini az eltöm professzoré. Amikor nyomós okok szóltak a szélhámosság melleit, az asszony tiltakozása ellenére próbát tellek vele:
— Legyen szives lanár ur, |álsza cl Beethoven kilencedik szinfóniájál, mondották az ál- Canellának.
— Faradl vagyok, mondotta halálos nyugalommal a megszorított bűnös és nem JátszotL
— De annyira nem fáradt, hogy a rosa latin szótdectinálnl ne tudná? Nem tudta.
Sa erre, se más főiskolai lanárnak cgvállalában nem nehéz feladat megoldására nem voll képes.
intr augusztus 4
ZALAI KÖZLÖNY
Eire azután bebizonyul!, hogy az si-Canella valóban az a lurini betűszedő volt, akit különböző bűnök miatt régó\'a kerestek, Bruncsi M rrio.
Az egész egyben nem annyira a szedő csalása, mint inkább az a páratlanul szenzációs színészi képisíig érdekes, amellyel a tirrabló az 6,011 és ismét meggyógyuló tanár szerepéi meglátszotta éB vele ntég C,cella Özvegyét is megtévesztene. Egy esztendeig játszotta az őrültet és majmolta a klasszikusokat, hogy beülhessen a tanár örökébe.
Balatoni levél
it.
Haragszik a Balaton .,
Balaionberiny, augusztus
Bizonyisten ez a Berény alaposun Iclkupálódott egy év óta Is, — állapit ja meg valaki, aki már évek, talán évtizedek óta ide jön minden nyáron négy hétre, hagy lemossa magáról u kanizsai port és ha már otthon nem mai fejlődést, akkor élvezze ezt Itt, mirl llt bizony van.
Nem csak hogy kikup llődoll, hu nem hozzáteszem: egész helyes kis Lidó lelt belőle. Ha nem kerül semmibe. hál adjuk neki ezt a cimet: Kanizsai—Lldő. De csak a elmet, a fizetési osztály marad Hogy Is ne. Nem elég magas a hét-nyolc pengős, még mlndfárl magasabbra egy fizetési klassii/ikádőval.
igaz azonban, hogy van hat pengéén Is penzió, de most nem erről von sző, hanem, hogy a Balaton megharagudott valamiért egyik délután és olyan mérgesen elkezdett háborogni, morogni, hogy mindenki leszalad! a háláról és csak a pattról merte bámulni a tajtékozva önmagái tépdeső szennyes hullámokat.
Alaposan megharagudott a Balaton. Pedig kivéssél azelőtt nem volt semmi bója. Délben bódítón, simo-galón tűzött le a naptányér. Egy órakor Keszthely felől elibb magasan úszkáló vékony, fehér felhők loplák magukat az égre, három órakor azonban a gyenesdlásl hegye ken végig, meg a Badacsonyi hegy irányában egy láthatatlan kéz szél vihar paripákon beszáguldottá az eget és nyomában vastagon szűr kéltéit a szakadozott rongyhoz hasonló, nehéz eső felleg, melynek foszlányai a hegyek peremén bizonyosan végig csiklandozták a recsegő ropogó fák koronált.
Nemsokára már élesen meghatározóit Irányban lehetett látni, hogy hol zuhog a nyári zápor és bent a berényl strandon a százszázalékos bafetedségget fürdőzők néha Idegesen borzonglak össze, ha a szél vé-glgsepert hátukon. Egyébként azon bon Igen meleg, sőt tűrhetetlenül rekkenő volt a tempera.
A víz sima hálát előbb pajkos szellő, később vad szimfóniákba kez delt szét ondolálta fodrosra és adott lendületet a kacsogybnyötüséggel lubickoló nyaralóknak.
A nap ekkora már egészen elbujl " felhők mögé és csak részben engedte fösvényen mért sugaraiI a Balaton egyes pontjaira, ahol vakító fehéren csillant meg a vitorlások fe hervászna.
Ha Így maradt volna az idő szelesen, változón, hol naposon, hol nap nélkül nem lelt volna baj. de egyszerre Ijesztő morgás Jött láthatatlan helyről, láthatatlan ellenségnek «<>lva és félóra alatt a közel száz fürdőző közül egy sem maradt a vízben.
<4 gyenesdlásl festői oldal fehér sistergő párába borult Kesilhely irá nydWI tomboló szél hozta az állát hatatlan porfelleget.
— bgalább most a szél tisztára sbpii Keszthelyt Is, — jegyezte meg valaki u pátion állék közül ivén találóan.
És tényleg, ez alapos seprés volt. Lebeghetett a levegőben tatán egy móz-a por, mely ellbb Beriny felé tartott, de aztán megemberelte ma gál és eltért Balatonszentgyörgy fd/, nyilván ugy okoskodott, hogy oil kevesebb a nyaraló, aki méltatlankodna a por miatt.
Hál a Balaton csúnyán megharagudott.
Egy szem eső sem esett. Nem villámlott. nem dörgölt, de a Balaton rázta földolaltl láncait és olyan szilaj erővel törtetett a pari felé, mintha a Petőfi Tiszájával elakarta volna nyelni az egész világol. Közben vo natok robogtak a kis berényl állo má<on. de máskor mindent lenyelő robosztus hangjalkai megette a Hala Ion dübörgése.
Őrjöngött a vlz és aki (mini Jómagam) sohasem látta ezt a mesés
természeti képet, ugy képzelte, hogy \\ ez a tenger nagy vlz kopott kedvet, ■ valami égig üvöltő bachanálláru. ! Minth i a szél sebességével növekvő I hullámok tetején oltathatatlan sze- | relmü hableányok kúsztak volna a part felé. hogy csókkal, gyarló földi emter csókjával hiltsék vágyaikat. Mintha a Balaton magába huzo\'.t, valamennyi sokszáz ember lelke dull volna a szennyes árban, hogy u/ra életre törjön, újra emberré legyen. Vagy mintha maga a jó öreg Balaton vesztelte volna el türelmét, hogy testébe mindig ezrek és szálezrek dobják magukul és szórják szét szerelmesen együvé tartozó vizszipor-kák milliárdjait és most egyszer ape-titusa támadt volna, hogy megmutassa (legkivált azoknak, okik még nem látták), hogy .ilyen" is tud lenni. Ha akar.
És a vad harag, vagy hJtbor-zongatő kisded Játéka eltartóit vagy másfél óra hossrat. Akkor, ugyahogy megbékéli. Néhxiieg kisimult háta.
Két araszra visszavonult a medrébe és mire a nap >ugúrkévél végig kaméleonkodlák magukat clnober, karmtn és égóvörö be, egészen kivasalta tükrös fazonját és a Balaton olyan szelíd leli Ismét, amilyennek a vonatból látszik legtöbbször.
Megunta, vagy elfáradt? Nem tudni. De inkább hiszem, hogy bitla volna még tovább Is ezt a pokoli táncot, csak nem akarta magát .lejáratni" és a programm súlyosabb pontjait egy későbbi alkalomra tartotta meg.
Különben Nyers István bácsi Is elismert balatoni tekintély és ötven nagyszerű csónak tulajdonosa megmondotta :
— Ez nem volt a legnagyobb. Szokott ennél nagyobb is jönni. Most még nem Is dörgött és a mennykil-vek se potyogtak. Akkor mafd ha...
Tovább nem mondta. Miért árulja el a fenséges titkot. Tess\'k mindenkinek a saját bőrén kitapasztalni.
U. Cy.
A sao-paoloi román konzulátus titkára kifosztotta a kivándorolt erdélyi magyarokat
Bracacescu konzulátusi titkár 300.000 mllreis elslkkasztása után megszökött 374 Erdélybe visszatérni akaró család útlevelei egy sarokban
Sao Paolo, július havában
(A Zalai Közlöny alkalmi tudósi-tójától) A .Délamerikai Magyar Hir lap* szenzációs szélhámosságról rán totta fe a napokban a leplet.
.Egy hajójegy ára 380 mlirels 1" Ez voll a jelszó ezelólt három hónappal és a hazájukba visszavágyók megostromolták a konzulátusokat, hajóstársaságokat, ahol nem ludták mire vélni, bogy ki terjeszti azl a hírt, hogy 280 -300 milreisért hajójegyet lehet váltani Európába ? A hajóstársaságok nyomozni kezdtek és nemsokára megállapították, hogy a Sao Paolo-i román királyi kon-zuláluson lehel ilyen olcsó hajójegyeket vásárolni és állítólag lofc-ben már el is utazlak ezért a hihetetlenül olcsó árért. A jegyeket Bracacescu román konzulátusi titkár árusította. Bár ennek a lénynek megállapításával a bajóslirsaságok nyomozása befejeződön, a rejtély egyáltalán nem oldódoll meg.
Az c\'délyi magyar,k, akik csalódlak Déametikíban, tömegesen jelentkeztek a román konzulátuson és Bracacescu mindenkitői átvette a pénzt és útlevelei.
— Ha Indul a hajója, majd érte silem l — ezekkel a szavakkal búcsúzott Bracacescu a jelentkezőktől, akik azulán türelmesen váriák a konzuli értesítési. Ha azulán valameny-nyiüknek elfogyott a lürelme és erélyesen sürgetni kezdte a hszaula-zást, ugy rögtön kéthez is kapta jegyét és máris tilazhaloll.
— Ellopják pénzünket 1 Becsapnak bennünket I — szónokol! egy ízben a konzulálus helyisége elől! összegyűli várakozók egyike. A felizgatott lömegben ekkor hirtelen megjelent Bracacescu és mindenkinek visszaadta pénzét.
Néhány Jelentkezőnek reklámként való hazaszállítása és a pénz visszaadása a lármázóknak, annyira nö-
velte a bizalma! Bracacescu iráni, hogy a konzuli litkár csakhamar 300.000 mllrelst szedett össze és ezzel az összeggel a napokban
hirtelen megszökött. A litkár megszökése óriási izgalmai kellett ugy a kifosztottak között, mint a román kouzuláluson. Oeorge a Paira Melra román tiszteletbeli konzul a .Délamerikai Magyar Hírlap munkatársának a következőket mondolla:
— A legnagyobb megdöbbenéssel értesültem a felháborító eseményről, hogy Bracacescu visszaélt a román kormány beléje helyezett bizalmával. Már értesítettem Wrabek Rio de Jsnelró-i román főkonzuli, akinek megérkezését minden pillanatban várom. Ugyancsak megtettem már a kijelentést a rendőreégen is a sikkasztott összeg pontos megállapítását kérve, mivel tudtommal Bracacescu a felveit összegekről sohasem adott nyugtát.
A károsullak, számszerint 374 család, legnagyobbrészt erdélyi magyarok, akiknek útlevelei! megtalálták Bracacescu irodá|in!k e«y sarkában, türelemmel váriák Wrab;k román fő-konzul beígér! látogatását, azonban három nap mulolt cl anélkül, hogy a főkonzu! megérkezett volna.
A megszökött sikkaszló feleségének nyilatkozatából kiderül, hogy Bracacescu a szerencsétlen kifősz-lottakat mezrágalmazls. denunciálla és hogy követeléseiktől szabaduljon, mint bolsevistákat, deportálni akarla őket.
A szökési követő negyedik napon | Wrabek főkonzul valóban megérkc- i zelt. Arra a hirre. hogv a főkonzul már itt larlózkodik, példátlanul hatalmas tömeg lepte el a román konzulálus környékét ugy, hogy az ulcai forgalmai csak egy kiküldőit rendőrosztag biztosíthatta.
A vizsgálat megeilése ulán Wrabek főkonzul fng-dla a .Délameri-rikai Magyar Hírlap" munkatársát és a következő kijelentéseket tette:
— Szinte hihetellen, hogy ez a sölél lelkű ember, aki annyira birla felclteseinek jóakaratát és bizalmát
annyira megtudott feledkezni magáról és Így kihasználta a hozzáfordulók biszékenységét és tudatlanságát. A botrány már megiörlénl és sa|nos annak csak anyagi jóvátétele lehet a további cél. Ebben az ügyben már érintkezésbe léptem a Paolo í; kormánnyal, amellyel közösen fogjuk a kárvallott emberekéi hazájukba visszaszállítani. Természetesen nem ugy, amiül azl B\'acacescu akarta, hogy mint bolsevistákat deportálja őket, hanem mint rendes és szabad utasokat, akik szabályszerűen meg-vállották hajójegyeikéi.
— A kárt a román állam nem viselheti és pénzbeli kárpótlásra senktsem számíthat, de biztosítom a károsultakai, hogy minden rendelkezésemre álló erői megmozgalok, bogy a károsultak valóban haia utazhassanak. Ebben az ügyben már érintkezésbe léplem illetékes körökkel és néhány nap múlva személycsen fogom kihirdetni a végleges eredményt a konzulálus helyiségében a károsullak elölt.
Vasárnip délelölt 10 órakor Wrabek főkonzul meghivAsára valóban mintegy 350 főből álló tömeg verődölt össze a román konzulálus helyisége előli. Mindannyian Bracacescu áldozatai. Röviddel 10 óra ulán megnyílt a konzulátusi palola reyik ablaka, amelynél megjelent Wrabek főkonzul és röviden sajná-nálatát fejezte ki amiall, hogy a károsultak lömegél hiába rendelte magához, mivel annak ellenére, hogy mindeot elkövetett. Saopaolo állam nem hajlandó a titkár által okozott károk megtérítésére azzal a megokolással, hogy a román konzulátuson történő eseményekért ugy anyagilag, mint erkölcsileg a bukaresti kormány felelős. Wrabek főkonzul kötölle az! is, bogy a bukaresti kormányt táviratilag értesilctle Bracacescu sikkasztásáról, de a román kormány sem hajlandó a bűnös alkalmazón áltat okozott
kárt megtéríteni. Az összes délamerikai rendőrségek lázasan nyomornak Bracacescu ulán, azonban minden eredmény nélkül.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 auguszlua 4.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Augusztus 4, csütörtök ]
Rómul katolikus: Domonkos vt. Prol. j Domonkos. Izraelita: Ab. hóJ6.
Nap kel reggel 4 óra 40 perckor nyugszik délutín 19 óra 32 perckor.
Városi Színház Mozgóit. Te leszel a feleségem. Romantikus filmtórt 7 felv. Királyi nász vidám epizód 7 felvonásb. Kanizsai Híradó.
NYÁRI DÉLUTÁN...
Irta: ERDÉLY MIKLÓS (Keszthely)
Az étet - • ólmos nyári-délután ; a szív sikolt egy másik sziv után $ bus árnyékokba bámulunk bután.
Gőzölgő porba vész a messzeség; célunk meg halvány fénnyel messze ég s mi egykor vágy volt, messze- messze rég.
Meleg, álmosság, árnyak, porlepel; közönyt lélekzik és közönyt lehel Mindenkit, mindent sárga köd lep el.
Vakon pislog a pocsolyák szeme; méhdongás itt a legszebbik zene, Mely mintha messzi múltból zengene...
— Kormányzói kitüntetés. A kormányzó Sztarzslriszky Oyörgy galamboki körjegyzőnek sok évi buzgó szolgálatának elismerésem a IV. osztályú érdemkeresztet adományozta.
— Ferenc bajor herceg Badacsonyban. Ferenc bajor kir. herceg és családja Badacsonyba utazott, ottani ismerőseinek látogatására.
- — Rekviem a hercegprímásért. A nagykanizsai szentfereocrendi plébánia templomban tegnap délelőtt
10 órakor ünnepélyes gyászistentisztelet volt az elhunyt Csernoch János hercegprímás lelkifldvéért. A rekviemen, melyet papi asszisztenciával Burka P. Kelemen h. házfőnök mondott, megjelentek a hivatalok, hatóságok fejei, az egyesületek női és férfi képviselői és a templomot megtöltő ájtatos közönség.
— A megyéspüspök pásztorlevelében emlékezik meg az elhunyt hercegprímásról. Dr. Rott Nándor megyéspüspök most adta ki legújabb püspöki körlevelét, amelyben meleg hangon emlékezik meg az elhunyt biboros hercegprímásról.
— Szabadság. Dr. Mátyás Samu rendőrkapitány, a rendőrség bünügyi osztályának vezetője szabadságáról visszaérkezett. — Lázár Kornél rendőrforgalmazó ma megkezdte szabadságát. — Zieger Ferenc állami anyakönyvvezető átvette hivatala vezetéséf.
— Hévlzszentandrásra állandó szolgabírót rendelt ki az alispán. fíődy Zoltán alispán a fürdőszezon tartamára dr. Schmidt Jínő keszthelyi szolgabírót rendelte ki Hévízre és Hévizszentandráara, azonkívül megerősítette az ottani csendőrőrsöt.
— Lakáskérdés és lakóvédőbizottság. A nagykanizsai össz-munkásság ms, csütörtökön esle fél 8 órakor nyilvános gyűlést tart a Munkásotthonban. A gyűlés tárgya a lakáskérdés és lakóvédő-bizottság létesítése. A gyűlésen az egész város lakótársadalmát szívesen látják.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Ismét nagyobb tüz pusztított Szepetneken
Egy lakóház, hit Istálló, két pajta és ólak égtek le — A tűzkár 6380 pengő
Újra működik a titokzatos szepetneki gyújtogató
Nagykanizsa, augusztus 2
Nem nagy szünet után Szépeinek községben isméi tűzvész pusztított. Ezultal ismét nagyobb károkat okozott és a tOz okául a lűzszemie, mint az eddigi tUzeknél ugyancsak a gyui-togalásl valószínűsíti. Julius 31-én vasárnap éjjel tűzriadaiom verte lel álmából a korán nyugovóra (ért község lakosait. Tizenegy óta elölt kigyulladt Bestián 0)örgy odivjló lö\'d mives pajtája és csiknamat tüzet fogott ettől a szomszédos pajta és lakóház. Azonnal megjelentek a tűzoltók, de az oltás igen nehezen haladt előre, mert kevés viz állott rtndel-kezéste, ezenkívül a tartós szárazság is elősegitő|e volt a tűznek. Másfél óra zlalt valamennyire sikerült elejéi vágui a tűznek, de ekkorra már Bts-liinr.ak lakóhaza, pajtája és serlés
— Pénteken jönnek vissza a nyaraló leventék. A nagykanizsai leventék II. csoportja, amely Pilchta lőoklató vezetésével Balatonszárszóra ment nyári táborozásra, a péntek déli vonattal érkeznek vissza Nagykanizsára. A III. csoport pénlektn reggel 9 órakor indul Kinizsiről.
— Adomány. A Nagykanizsai Biukegyesllet 25 pengői adományozott a pályaudvari misszió és a cselédotthon céljaira.
.. — A balatonkereszturl gyer-meknyaraltatásban résztvevő nagykanizsai gyermekek négy heti nyaralási Ideje szombaton lejár. Ebből az alkalomból vasárnap délután 5 órakor a Szlgethy-féle szanatórium nagytermében gazdag műsora, tzini-előadással, énekkel, zencbetétekkel és egyebekkel egybekötött estély lesz, amelyen az ünnepi beszédet Molnár László pápai kamarás fogja mondani. Az estélyre több budapesti szülő Is le fog jönni. A nagykanizsai közönség bizonyára szintén magáévá teszi a kanizsai gyermekek ügyét és tömegeset? rándul vasárnap Balaton-kereszlurra. B:!épli-dij nincs. Csupán a műsor 2 pengőbe kerül személyenként. Az igy befolyó összeget a gyermeknyaraló további kiépítésére fordítják. Az előadáson minden kanizsai gyermek szerepel.
— Adókivetési lajstrom közszemlén. Nagykanizsa város adóhivatala az 1927. évi általános kereseti adó jövedelem és vagyonadó kivetési lajstromot a mai naplói számított 15 napon át közszemlére lette ki oly célból, hogy azt a hivatalos órák alatl birki betekinthesse és ellene írásban a nagykanizsai m. kir. adóhivatalhoz észrevételeit beadhassa.
— Hirtelen halál. Bajír István komérvárosi lakos hirtelen meghalt. z\\ halósági vizsgálat szivszélhűdést állapított meg.
— Halálra gázolt ember. A Gyékényes felöl Kaposvár felé haladó személyvonat Jákó és Kiskorpád állomások közöli clülötl egy embert, akinek a vonat mindkét lábát levágta. A szerencsétlen ember azonnal meghalt.
ólja, Mltnarlcs József községi rendőrnek istállója és pajtája, özv. Nlklesz Oyörgynének pedig istállója és kamrája égeti le. Ezenkívül \'.emérdek gazdasági eszköz és néhány háziállat lett a tüz martaléka. Mlinaricsnak kára csak husz pengő, de Bestlánnak a házzal együll elégett minden bútora és sok takarmánya, arriknek az ériéke a házzal, pajtival és Istilóval együ\'t kiltsz 5560 pengőt. Bizlositva volt minden. — Nikleszné kára 800 pengő. A lüzvizsgáUt megtartásakor mrgá lapitábt nyert, hogy a lüz Bestián portáj in keletkezeti és ugy terjedt át a szomszédokhoz. Valószínűvé teszik, hogy isméi gyújtogatás okozta atüz\'.t. A csendőrség szigorú nyomo zást indított, hogy a rejtélyes szeptl neki gyujtogatór, aki már évek óla réme a községnek, hurokra keritte.
— A Oazdag.clrkusz Nagyka nlzsán. Jelenleg Szombathelyen játszik ntgy sikerrel Magyarország egyik legnagyobb és legjobban szervezett nivós attrakciókkal ellátott cirkusza a Gazdag-cirkusz. Ez a hatalmas cirkusz, melyben három ezer emberen leiül van férő hely, a napokban löbb mini hatvan tagból illó tirsulaiiyal Nagykanizsára érkezik néhány napi vendégszereplésre. A kitűnő hírű cirkusznak több olyan stágerszáma van, melyek közül nem egy már a fővárosi és más kűllöldi metropolisokban tündököltek zajos sikerrel. Külön lehet kiemelni a riff kabl\'okat, arab és Japán artistákat, akiknek nagyszerű keretet ad a kitűnő n idomított ló-szimok sokasiga. A cirkusz a Király-utca végén ill fel és az előadások kedvezőtlen időben is megtartatnak, mert az uj sátor, melyet két pózna tart minden eső és vihar ellen blzlos fedelet nyújt. A cirkuszra felhívjuk a közönség figyelmét.
— Blclkll-clgázolás Klskanl-zsán. Gombos Ferenc kanizsai háziszolga kerékpiáron haladt Klskanizsin a gyalogjárón. Igy történi, hogy ott elülöll egy odavaló földműves asz-szonyt, aki kezén szenvedett sérülést. A kijelenteti kerékpározót a kihigisi bíróság 20 pengő pénzbüntetésre és az orvosi költség megféiitésére Ítélte.
— A tűrjél segédjegyzőt szabadlábra helyezték. Megírtuk a tőrjei postai sikkasztással kapcsolatban, hogy az ügyészség letartóztatta Schrantz Teréz vallomása alapján Horváth Gyula (Clrjel segédjegyzőt. A vádlanács Horváth segédjegyző szabadiábra helyezését rendelte cl.
— Gyógyforrásra bukkantak Zselicszentpál község mellett. Kaposvári tudósítónk jelentése szerint Zselicszenlpál község határában iszapos gyógyító forrásra bukkantak, amely eddig Is már szin\'e csodálatos módon gyógyított több reumis, köszvényes embert. A felfedezeti forrás vizél vegyelemzés céljából fel-küldlék az országos vegyvizsgálali állomásnak.
— Oyomor-, bél- és anyag-csercbetcgeknél a természetes .Ferenc József keserűvíz az emészlő-szervek működését hathatósan előmozdítja s igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvo i szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc József viz különösen ülő életmódnál igen hasznos gyomor- és bélszabilyozó szer. Kap ható gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerüzletekben.
— A Zalavármegyel Gazdasági Egyesület lolyó évi augusztus hó 8 ín délelőtt 10 órakor Keszthelyen, a városháza lanicsterméb:n tartja rendes közgyűlését. Tárgysorozat; 1. A löldmlvelésűgyl miniszter leirata a Zsla- és Somogyvirmegyék terO-letére alakított kaposviri szőlészetlés borászati kerületi felügyelőség székhelyének Tapolcára való áthelyezése lirgyiban. 2. A löldmlvelésűgyl miniszter rendelkezése a 100 holdon aluli gazdikntk kisérletl célra Ingyenes és visirlis esetén 12 havi kamatmentes hitel mellett szuperfosz-littal való ellátása lirgyiban. 3. OMOIi átirata a mezőgazdasígban alkalmazott Iparosok tsnonctartásl joginak rendezése tirgyibanl el|i-risról. 4. Dr. Oerencsér Lajos fellebbezése az igazgatóvilasztminynak irodsbírére vonatkozó határozata ellen. 5. Zalavármegye törvényhatósági bizottságinak határozata az egyesület anyagi timogatására vonatkozóan. 6. Leiratok, átiratok bemutatása. 7. Tagsági ügyek. 8. Folyó ügyek, indítványok. A közgyűlés utin ugyanod értekezlet lesz, melynek tárgya: A vármegyei telelést ellenőrző körzetek ügyei és az ezzel kap-caolalos indilvinyok feletti hatiro-zathozatal.
— Párbaj kaszával a pusztán. Véres párbaj vivődött a Noiztori pusziin ifj. Szántó János — Szántó Jánossal. Az egyik Szántó ugyanis összekülönbözöl! a másikkal és a fiatalabbik kaszil fogott és tirsa felé dobla s a kasza az idCsebb Szintó karjin teljesen itvigta az ütőereket. Súlyos sérülésével kóthizba szállították.
— Kigyulladt vasúti kocsi. A Nagykanizsáról Budapestre Induló személyvonal, amely lele volt utassal, Szenljakab állomás előtt a nyilt pályán kénytelen TOll megállani, mert a postakocsi kigyullad!. A tüzet lde|éber>\'sikerült eloltani.
Elveszett Oroszlonytől Kanizsáig vezető ulon 1 drapp lelöllő. Megtalálója ad|a le Sípos Andor caemegekereskedésébea, ahol Illő jutalomban részesül.
IdBJárés
A nagykanizsai meteofotoglal mefl-tigyetó Jelcntéso: Szezdin a Mmlts/k->« Reggel 7 órakor +228, délután 2 órakor+318, eate 9 órakor +263.
FcMut: Reggel tiszta, délben klué felhős, esle tiszta égboltozat
SUUidny: Reggel Éizakketet, délben északnyugat, este Éjszaki Izél.
Reggel harmat.
A Meteorológia! Intézet letenlé* Mezint átmenetileg Idóváltozis várható esóver és hójülyedéssel.
I92T aiyuszlus 4.
— Nagy kedvezmények a vas éj reklámkiállítás látogatói ré szére. A Horthy Miklós kormányzó ts lizsef fóherceg fővédnöksége alalt álló Vas, Gép és Háztartási Ipari, valamint a hozzá csatlakozó I. Nemzetközi Reklám Kiállítás, augusz-lus tó 18-án nyilik meg. Szenzá-cjója lesz ez a kél nagyszabású kiállítás, melyekhez rádió-klállltás, Olcsó Polgári Butorbemutató csatlakozik, — a Szenl István-hétnek. A kiállítás látogatói a kiállítás íróijától féláru vasúti jegyulalványl Upbalnak. Ezen igazolványhoz csatolva van a kedvezményes elszállásolásra szóló utalvány, fllrdöked-vezmény, 2000 pengőre szóló balesetbiztosítási kötvény. Ezenkívül minden látogatónak esélye van arra, hogy a kiállítás nagy ajándékát, a két szoba buloit elnyerheti. A kiállítások szeptember hó 15 ig lesznek nyitva. Nemcsak vidékről, hanem küllőidről ís óriási érd.Mdés mutatkozik a kiállítások Iránt, annál inkább, meri amíg a magyar vas-ipar nagyszabású csoportokban mű-inja be az u\'olsó liz év fe|!ódésél, addig a reklám kiállítás az utlörő lépést teszi meg s igen érdekes reklám Olle\'ekkel bizonyltja, hogy milyen nagy szerepe és |elenlófége van a reklámnak a kereskedelemben és iparban. A kiállítási iroda (Buda pesl, V. Vadász-utca 31) minden irányban készséggel ad felvilágosítást.
— Kihágás! ítéletek. A nagykanizsai rendőrkapitányság kihágást rgyosztálya Horváth István nyug. segédmozdonyvezetőt engedélynélküli fegyvertartás miatt 20 pengő pénzbüntetésre ítélte, egyben a liom-nicr-p\'szioly elkobzását rendelte el. — Singet Izidor nagykanizsai mészáros kutyája megharapta Horváth József napszámost, akinek feljelentésére Singért, mert kutyáiét nem tartotta fogva, 20 pengőre és ai orvosi költség megtérítésére Ítélte.
— TenniszOtők ; h dupla hu-rozással 21 pengő, Slazenberg labda I let. 35 pengő. Tenniszütők szakszerű hurozása legolcsóbb álban. Összes leonisz-felszerelések Szabó Antal sportüzletében.
— Dunsztos és uborkás üvegek Igen olcsók Púmnál, Klrály-u. 10.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Öntözni kell a sziriházpark utalt Is
Helyen tisztelt Szerkesztő ur, a ábbi wraim izives köz ésél kérem. Ezul-W Ismét a Polgári Egylet melletti •élányról van szó. Azt teizem panasz tárgyává ís ajánlom a városi mjszaki hivatal figyelmébe, hogy a ™l>áz előili kis parkban soh i nem Onlözik az utakat, bár nyilvánvaló nogy Kanizsának (jobb híjjáu) számottevő silénya ez a hely.
Ezt p.-dig els^orban a kisgyermekek szenvedi* meg, akik reggd-töl eslig olt játszadoznak. A színház elöld virágos giuppot öntözik mindennap, de a kertésznek a sétatérre ™á\' semmi gondja nincs, pedig olt fejben van vízcsap ls.
Kérjük szépen a közönség nevé-«n az illetékeseket, hegy törődjenek többet a közönslg érdekeivel és naponta öntözzék ezt a kis árva sé-~líret, amelyen úgyis a gyep ugy "Pusztult, mintha örökös sivalsg lc« »olna ez a hely. Teljes tisztelettel
Egy itthon nyaraló olvasó
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Ökölvívó szakosztály alakul Nagykanizsán
* szakosztály a birkózást és oi.ást is gyakorolni fogja
és nem általános közkedveltségnek OrvendO véres boxolás\', hanem csak enyhébb értelemben, fognak a tagok trenírozni, hogy izmokat szerezzenek és a meglevőket állendó .dolgozás" alalt lartsák, hogy ne veszítsék el. Ebben az ügyben több Ismert helybeli amatőr boxoló és atléta között már megbeszélés folyt le és elvben kimondták, hogy az ősz folyamán Nagykanizsán komolyan megalakllanak egy Oaölvlvő Szakosztályt, melynek hihető, hogy hamarosan ntgyon sok lagja lesz az alakitókon kivül. Erre különben e lap sportrovatában még visszatérünk.
Nagykanizsa, augusztus 3 Érdekes tervel vetett fel Nagykanizsán níhány lelkes sparbaiál, akik eddig Is saját gyönyörűségükre hódollak az atlétika különböző váll-fajain ik és a boxoló, vivő és birkózó sportoknak. Arról van szó ugyanis, hogy 15-20-an egyelőre az ősszel enblock belépnek egyik sportklubba és ott azonnal meg-alakítják az Ökölvívó Szakosztályt, mely azonban a boxoláson kívül f I fogja ölelni a birkózó és vlvósporlol is. Bár a szakoszlálynak Ökölviió szakosztály lesz a cime ez nem jelenti a professzionista értelembe vett
Somogy FC—Kanizsa FC
Harmadik bemulató mérkőzésén Kaposvár jeles csapalát látja vendégül vasárnap proficlubunk. — A Somogy FC kétségkívül legkiválóbb együttese és — bár még meg sem indullak a bajn >kiak — máiis általánosan elismerten bajnokaspiránsa a II ligának. Vendégszereplése elé tehát méltén lekint nagy érdeklődéssel a sportközönség, annál is inkább, mert legénysége a leg|obban és legrégebben összeszokoll cgyülles, amelytől joggal válható, hogy bemutatja a profilúiban Igazi klaaszlsá\', amit az eddig járl kél pesll csapattői blába váriunk. Kanizsa ls megerősítve foj kiállni a küzdelemre; tehetetlen belső trióját elbocsálol\'a és uj csatárok szerződtetése van folyamaiban.
Megalakult a II. B. liga
Az uj profialakulatok tegnapelőtt megalakították 10 résztvevővel a II. B. ligái. Elnökül a Pécs—Baranya ügyvezetőjét, Déri Oyulát, helyetteséül pedig a Kanizsa FC képviselőiét, báró Gudenust választották meg. Az alakuló ülésen Izgalmai kelteti az, hogy Pécs—Baranya és Kanizsa külön tárgyalást folytat a II. ligával
felvételük ügyében. Ezek a tárgyalások azonban eredménytelenek maradlak. Az. alakulás ulán kimondották, hogy augusztus 8-ikáIg fogadnak csak el uj jelentkezéseket. Ugyanekkor ülést tartott a II. liga kollégiuma is és kilátásba helyezték, hogy a bajnoki kampány végével nem zárkóznak majd el egy oly indilványt tárgyalásától, hogy a II. B két első helyezettjén kivül a 3. és 4. helyezettnek is már nyujlassék a II. ligába való bejulásra oly kép, hogy ezek osztályozót játszanának a II. liga utolsó helyezettjeivel.
Leventeoktató-tanfolyamok
Miként a mult évben, ugy az Idén ls megrendezik Nagykanizsán a le-ven\'eoktató tanfolyamokai, melynek célja — minél több oktatói kiképezni a magyar nemzeti testnevelés céljaira, hogy ép, egészséges, hazafias gondolkodású ifjakat neveljenek a reméoyleljes, Jövöben bizó, legázolt magyar hazának.
Az idei első Ilyen oktatói tan-lolyam ma veszi kezdetéi és tart augusztus 24 lg bezárólag, vagyis három hétig. A tanfolyamot Csorba István lestnevelési lanácsnok rendezi, löbb mint harminc résztvevővel. A
VÁBOSI SZÍNHÁZ MOZGÓJA
Csütörtökön, aug. 4-én 7 és 9 órakor
(Van Zanters házassága)
Romantikus filmtörténet 7 felv.-ban. Főszereplők: Vera Veromina és Alfona Fryland.
Királyi nász
Vidám epizód a copfos világból 7 felv. Főszereplők: Mady Christiana és Albert Steinrüok.
résztvevők a Rozgonyl-utcal elemi iskola tornatermében nyertek elszállásolási, élelmezésről mindenki maga gondoskodik. Az roktatás a Zrínyi sportpályán folyik le. Tanárok: Ltm-berkovlcs altanácsos, Nlssner Viktor tornatanár, Szilágyi vivómesler és mások.
A tanfolyam ünnepi keretben nyer befejezési.
Patkányt és egeret
biztosan pusziit
„RATOPAX"
mely minden gazdaságban nélkülözhetetlen. A mére^ ugy van benne elkészítve.
hogy az csati s patkányokra és egerekre iig más háziállatra nézve teljes
gái-anoléft vállalunk. Kérjen-td-
vcszedelmcs, míg ml teljesen ártalmatlan,
világosítást •gyadárual«4aál i
VÁGÓ ENDRE
IlUUttTtira l»«Oyfc*alK—t F6—t M.
RÁDIÓ-flŰSOB
(R9rllHU«U H - Un* kanadaiig. Htngv. — hangrcneay. B — eMtdáa Qy — gyermekeknek. A — asaunyok-osk. Z — zeoe. Ma. — nrnfitfilirit tfj. - Ifjúsági elfedla. P - GWruii O — ]
. nZ. —
Augusztus 4 (csütörtök)
Budapest 9.30 H. 11 Q.\' 12 és 3 H. 5 5.15 Kamara Z. 6.40 Amatörfotogralusok iskolája. 7.15 Babtea Liaitó magyar □óli-estle, Varga Imié, a Városi Síi tái.- taglA-nak él cigányzene közreműködésével. 8jű Hangv. ta IS II. Utána cigányzene.
Bíí", Qrác II sl. 4.15 Hsngy. 8 A salzburgi Qnnepl Játékok átvitele.
Berlin, Stettln 11 a 12 Harangjáték. 12.30 Mg. 3.30 Oy. 5.30 Schubert-Kingv. 7.05 Szén t kenyérben, E. 8 Urvgiul ul-lelris. 9.15 A tdndSrkirtly leinys, ballada, M. Oade zenéjével. 10.30 Tánc Z.
Barcelona 5.S5 Kamara Z. 9.20 Hangv. 10.25 Z 1055 Hingv.
Basel, Bern 10. 4 Hansv. 4.30 Oy. 5 Htngv. 8 Gordonka Z. nZ. 9 Oor-donlu Z. 10.05 Hangv.
Brünn 12.15 Hangv. 7 nZ. 8 Hlngv. 9 Tamburlca Z.
Frankfurt, Caasel 12 Harangjáték. 1J0 O. 4.30 Operett Z. 8.15 Silml. Z.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klet 8 A. 12.30 nZ. 2,05 Hangv. 5 Tánc Z. 8 Vidám Z 6.50 Védekezés i legyek ellen, e. 8 Hamburgi humor, utána nZ.
KOnlgsberg, Daniig 11.30 O. 4 nZ. 8.45 Az operett modern mesterei, Z
Langenberg, Dortmund, Münster 1.10 Kamara Z. 4.45 A. 5.30 nZ. 6,30 Higiéniai E. 8 és 11.15 nZ.
Lipcse, Drezda 12 O. 4.30 nZ. 8.15 Operaest, Z.
Milánó 4.15 Jb. 5-20 Oy. dalok. 8.45 Hangv. 11 lb.
Rádió-Párizs 1030 Hangv. 12.30 Hegedű é» zenekart Z. 830 RádlOaikeccs.
Prága 12.10 nZ. 5 Hangv. 8.10 Vidám est, ének- és hivószenekari Z. 9.20 nZ. 10.23 0.
Róma 5.45 nZ. 9.10 Ének- és zenekart hangv.
Stuttgart, Prolburg 12.30 Oy. 4 A 4.15 nZ. 6.15 Vadászai! E. 6.45 Orvosi E. 8.15 nZ 9.30 .A lolvsj\', H. Bernsleln 3 telv. sdnmüvc.
SZERKESZTŐI flZEHETg
Némethné. A Keresztény Jótékony N6-egyletnek férli it tagta lehet, annál Inkább minden, az egyesülettel együttérxő nó. Tagdil évi 2 pengő 56 fillér.
H. B. L. (Budapest) Köszönettel vettük. Felhasználjuk.
P. M. Az „£n- egetverdeső Ifjú Után-kodás, de csak szavakban az, mert gondolat-erő nincs benn. A .Mámoros éj után* diákos naplójegyzet, nem is nyomdafesték alá való téma. Az .Egy nyári éj" modernséget hajszoló malacsíg. A többit ezekután el sem olvastuk, mert sem mU sem a közönség nem kivAncsl egy bomlott eíotikáju ifiuember gerjedelmelre, melyeknek legszelídebb szava is: .nőstény*. — Ízléstelenségeinél csak a merészsége nagyobb, amivel feltételezte, hogy ilyen verseknek a mi hasábjainkon helye akadhat
ZALAI KÖZLÖNY
1927 augusztus 12.
Huszárbecsület
(Paraszttörténel a falunkból)
— Irta: NftGYLflJOS — 2«
Egyenes katonai jelleme srhogyse akarta elblnni a szakaszvezető btt nösségét 8 a huszár ellen emelt vádat csupán a hetényi legény vetélytárs! boszujának tekintette. Éppen ezért sietve ki\'Uztc a második tárgyalás idejét.
Mária megjeleni a tárgyaláson. Félénken, bátortalanul állott meg a törvényszék előtt. Ugy érezte, mintha önmaga volna a vádlott. Fojlonosan szepegett. Az ezredes szigorú áré-vonásain Is álcslllogó lelki jósággal biztatta a leányt nyugodt magatartásra. Ez a bátorítás valóban szükséget is volt a Mária háborgó lelkének tecsendesilésére.
Az ezredes megkezdte a leány kihallgatását.
— ön Tolnai Jakab Mária ?
— Igen.
— Perbetei lakos?
— ifáSy éves?
— Tizenhét leszek a Jövő hónapban.
— Ismeri Tornoczi Jónást, ezredünk egyik szakaszvezetőjét ?
— ismerőm.
— Feleljen most azen kérdésemre, még pedig igaz lelkiismerettel bűnösnek tartja-e Tornoczi Jónás sza-kaszvezetőt a Szabó Benő helényi lakot állal ellene emelt azon vádban, hogy a szakaszvezető okozta a perbetei május 3l*lki tűzveszélyt?
A leány szemei felcsillantak. Mintha eddigi félelmének békáit lelkéről egy pillanat alatt szinte varázsszóra lehullani érez\'e volna, meglepő bátorsággal, szenvedélyes hangon kiáltotta a bíróság elé:
— Nem, nem I Nem ő volt a tüz okozója 1
Ai ezredes egészen meglepődön
— Nem ő? Hát talán más valaki, akit ön szintén ismer?
A leány megzavarodott. Majdnem hebegve válaszai\'.
— Nem, nem 1 Esküszöm, hogy nem a Tornoczi Jőnásl voltl
— Még egy kérdétre feleljen. Mondja meg, van-e tudomása a tdz helyének keletkezésrő ? Szabó Benő azt állítja, hogv a tüz a szérűn támadt. Igaz ez?
— Nem igazi
— Tudja ezt biztosan ?
— Igen. Bzioaan ;udom.
— Helyes I Tehál e szerint megdől a Szabó Benő azon állításának igaztága, bogy Tomocil szakaszvezető előző estén a szérűn levő tulmakazalban elhelyezett tüzesó-vával készítette elő a tüiel.
— Ez hazugság I
— Mikor Szabó Benő a tűzveszély délutánján segités céljából Perbetére ment, kérdezte-e őntől, hol és miképpen lámád a 10:?
— Nem kérdezte.
— Tehát ő nem is tudhatta, hogy nem a szérűn gyulladt kl a tüz?
— Tőlem nem tudhatta meg, mert nem is beszéltünk erről. Talán mástól hallhatott valamit.
— A faluban tudják, hogy miként és hol keletkezett a veszedelem.?
— Annyil bizonyosan tudnak, hogy az öregpipa házának teteje gyulladt ki.
— Ön talán lobbet is tud.
A leány megrettent. Mit feleljen ? Nem akart löbbet elárulni, mint amivel Tomoczil a vád alól lisztázni vélte. S há a kérdésre őszintén megmondja, amit tud, esetleg a huszár elitéltetéténél még nagyobb bajt okoz.
Potyt kflv.
Előfizetőinkhez 1
Augusztus hó tjével u] előfizetést nyitottunk lapunkra.
KérlQle tisztelt előfizetőinkét »z előfizetés sürgős megujitt«ir«. nchogv a lap küldésében fennakadás történjék.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Helyben és vidékre:
I hónapra ......... 2.40 peníió
tt tvre............... 7.W .
11 ívre............... HM .
Költőidre:
I hónapra ......... iOQ pengó
VI tvre............... MM .
•i tvre...............21.60 .
MOZGÓSZINHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Csütörtökön, aug. 4-én 7 és 9 órakor .Te leszel a feleségem" (Van Zan ters bázsssága) Romantikus filmtörténet 7 felv.-ban. Főszereplők: Vera Vcromlna és Alfons Fryland. .Királyi nász" Vidám epizód a copfos világból 7 felv. Fístereplők: Mady Cbtis-lians és Albert Sleinrück. Kanizsai Hiradó.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde fójellemvonást az Uzlellelenség volt. A tőzsdeidő későbbi folyamán árnyereség mu\'at* kozolt. A Berlinből érkező gyenge birek azonban egy árnyalattal lemorzsolták a piacot. .Néhány papírban némi árnyereség is mu\'alkozoll. Az át folyamok a tegnapi zárlcti nivón maradtak.
zarlcbl sárlat
Párti 2032VJ, ton^on 25*20. Nwrrt 5!8,uíu BiíikI 77-15, Mllaio 28*221/1 Amrteidiín OTÍJH Berlin 123 45. Wien 7305. Sotla 375 Mii 15-39. V.rtó 18*00. Budapest 00*50, ihlgiád S"l3\'.1í, Bakaiul 3-18.
A budapesti Tőzsde deviza-Jegyzései
VALUTÁK Angol L 17-82-17 98 Btígi ír. 7^70-79*80 Cmí) k. 1637-17*05 Diák. 15310-153 75 Dtail 1001-10*10 Dollii 570.10-572 50 fnntt-.ii 23*50 22*70 HoU. 229*10*23010 Uníjet 63*60-64*60 " \' 3Í0-3S8
Uvá -•-■-
Uil 3135-31*65 Miika 130*10-136*60 SchttJ. 8050-8090 Nonéj 147*65-W8 25 Svijd 1.11040-IIO-80 Iridk. 153 20-P3 85
DEVIZÁK Amit. 229*25-219*95 Bclgrtd 1006-10 10 Bcntn 136*12-136*52 Bakaiul 350-3M BrOauel 79*57-7982 Kopenh.153* 20*153 65 Oulo 147*75-148 20 London 27*78-2? 86 Milano 31*10-31 25 Newjork 572*18-3 85 Pirii 2240-2250 Piili 16*95-17 00 Swfla 4*12-416 Stockb. 153 30*153 75 Váltó 63 70-64.0 Wko 8»52-SO*77 ZtWcb I10-30-1KI60
Eladja: Délzalai Nyomda is Lapkiadó Vállalat Bész»énytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Címszó s minden vastagabb b€tOból álló szó két szónak számíttatik. .Minden további szó dija 5 llll. Vasár- és ünnepnap SÖfc\'O felár, szerdán—pénteken 25% felár. Állást keresőknek S0o.\'o engedmény. A hirdetési dlj olőro rtx*1«ndfl.
Műhelynek és garixanak Is alkalmas nagy raktárhelyiség, további nagy szárai pince KazJnczy-utca 15. szám alalt kiadó. 3172
Ford és Fordaon alkatrészek, autó felszerelési cfkkek, Pneumatlk — Szántó VUroos és Társa cégnél. Deák tér 2. 2304
Olcsón aladó jókarban levő 2 darab hosszú korcsmai asztal, 6 darab hosszú íenyófa pad. Clm a kiadóban. 2934
Két axemély keres tiszta bútorozott axoba•konyhát » belvárosban, vagy ahoz közel, JgynemOhasinálit nélkül. Omeket kérem a kiadóhivatalba leadni.
Egy Jókaiban levó príma pedálos cimbalom olcsón eladó. Clm a kiadóban. 2936
Lakutoaműhely részére keresünk a város belterületén megfelelő helyiséget — Cim a kiadóban. 2935
40 évaa, józan élctU, lábamra rokkant, házasság cél|ából megismerkednék otthont bíró nemeslelkü szerény nóvel. .Htlség* Jeligére a kiadóba._ -3170
Fővárosi ilxvMtták uaralfi, voTl ónálló, vezetői állást vállalna. Hirsch Kde. Csengery-ul 20. -3169
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: kölcs-kása, tengeridara, egész kisszemü tengeri Madáreleség: Kevert madárétel, hámozolt-zab, lénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
magk.\'reskedérében Erzsébet-tér 10. (Birós»g mellellj
Terménytőzsde
Huu Uixav. TI kg^i 29 80 - 33*78,
78 k«-oi 3000—3030, 79 kg-oi 3030 30*50. «0 kg-oi 30*50-3060. ejvtb 77 kj-oi 2930- 2960. 78 kj*o. Z9*T 39S0
79 kg-oi 2980— 30*10, ÍO kg 01 2990-30.20, rozi26^0—26*25, Ukoits.lip. 2300 — 2J-50, lötirp. 22*50-2300. ub uj 19*50-20*50. tengeil (d) 23.00- 23*30 Buzikofr* 17*00—18-00, repce 44 00- 4510.
Sertésvósár
Pclba|tii 1860. melyből eladatlinot vUui arnidl 351 dmb. Eiiötendll 1*60-1*61, ticdell 1-5S—160, iKdett közép 1*50— 1*52, könnyű 1*40-144, eUóíendO oitg 1*48—1*52, mitodlendt] 1*40-1*44. Ingó" SQldd 1-60—1*80, axatonna nagybin : *68 1.72. lati 1*92-1*96, lehúzott hm 1*92— 2-os. izalonnii télsertés 1*84—1*92. Aj lrinyiat kellemes.
495/vh. 1927.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó ezennel köthírré teszi, bogy a nagykanizsai kir. járásbíróság Pir. 9077/1927. srámu végzésével elrendelt és vb. Arlner Károly csídiömegéhez tartozó ingóságok, a csödleltár 1 — 146.1. a. fűszer-, rövidáru, vas és űzeti be r< ndez< s, Zalaszabar községben 1927. augusztus 12 én d. u. 2 órakor, az ugyaneien ctődleilár 147. I. a. s a pótleltár 1—2. t. a. rádió, lió-gép és egy fél auló Naeyksnizsán, Teleki-ut 45. tz. a. 1927. augusztus 13 in d. e. 8 órakor Dr. Fdlöp Qyörgy tomegsondook k\'zbenjötte mellett elárverezni fogom.
Vevő tartozik a vételáron felül a vételi illetéket is fizetni, nemkülönben a megvett ingóságokat a helyszínéről azonnal e siá litani.
Nagykanizsán, 1927. aug. 2.
Haán Oyula s. k. 3iw bír. végretujló.
Gyűjtsön I üyógynövén>eket, kéhirsat
ezQsthirut
papsiittevetet
irvacsatinvlrigot KOE1SBOBABAT ptpaeiviriitot kék búzavirágot esatlintcvclct tchérmályvalevelct cecrlötüvct
és mindenféle egyéb gj-ógynövényeket.
Száraz készletét ajánlja let HYDROFLORA MaKy«r Nid-, Gyékény- él Gyógynövény R.T.-nak Budapest, VI., Király utea 12.
I Mielőtt nyári | szabadságát megkezdi,
j rendelje meg a
ifi
Bárhova utána küldi a kiadóhivatal
i (Főút 5.)
A SZÍNE-JAVA
sorozat első három kötete a következő:
1. Színi Gyula: Homo doktor kísérlete.
A titokzatos orvos Ifjú költővé változtatja az oreg herceget és ugyanakkor OrcK herceggé az ifjú költőt
2. Andai Ernó: Az álmok asszonya.
Az egyeilen. az i^azi, a soha el nem érhető, az Almok asszonyáról szól cz a szívből fakadt, szivekhez beszélő történet.
3. Schnitzler: Hajnali mérkőzés.
A fiatal hadnagy, a kártyaasztal mellett próbálja megmenteni barátja életét. A Sxlne*Java sorozat minden kötete fűzve P 1-60, egész vászonkötésben P 2*60. — Kapható:
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kftaji-Ykcrctkc^ékébea, N»ork«oli«án.
Eladó egy ház,
volt korcsma, országút menlén, kél szobi, padlós konyba, föld* pince, istálló, ólak, félszer, konyhakert, f \'ldck. Jelenleg a községben ita mérés tincs, érdeklődni lehel: Bősze Pál tulajdonosnál, Szent* margitfalván, u. p. Felsőszemenye (Zalamegye). )„7
A lelcnycl klr. járáablrösigt kiküldöttől.
Pk. 129SU927. íz.
Itali ÉdeMBIvonat.
Alulírott birói kiküldött a lelcnycl kir. jirisbiróságnak fenti számú végzése következtében közhírré teszem, hogy Koch Jenő szombathelyi lakos (képv. dr. Lengyel Mátyás) végrehajtatónak. 400 P. és 473 P. 6S íilL tókék él jár. Iránt Indított végre-hajtásl ügyében, a szombathelyi klr. járái-bíróságnak 1S6S\'1927. és I96V1927/2. sx. végzései következtében (. év junlut l»6 15-én lefoglalt féderes kocsi, terhes szekér, futólovak, kocsikerekek, anyasertés, tOzlIi, lósxerszám, boioihordók, taVaréklQzhelyek sinvawk, vnjfazekak, sodrony kerltésdrót, ládában ablaküvegek, kátránypaplr, kocsi-kenő, clrók<\'prók. vasvlllák, vaiekék stb. 2034 P. 60 llll. becsértékben a bírói nyilvános árverést elrendeltem.
Az árverésnek 473 P 68 llll. után 1927. április hó 16 tói az 1923: XXXIX. t.-c 2.
1. bek. szerint járó kameU, valamint 49 P. 20 fill. eddig megállapított és a még felmerülendő, valamint 400 P. tőke, ennek 1927. május hó 1-től az 1923: XXIX. L-e.
2. §. I. bek szerint járó kamata, 6í* P. 04 flll. eddig megállapított és a még felmerülendő költségek erejéig leendő megtartására határnapul 1927. évi augusztus hó 30. napjának délelőtti 10 óráját Bánok-KfntgyOrgy községben, a végrehajtást sxen-vedó hátához kltQiöm, amely árveréshez a venni siándékozókat ezennel ami az érte-slléssel hívom meg. hogy az elárverezendő ingóságokat, a legtöbbet ígérő kéwpénx-fizetőnek, szükség esetén a bccsáron alul Is elfogom árverezni. Illetve adni,
Amennyiben az árverés alá kertllő Ingatlanokat mások le- és lelUlfoglaltatták és arra kiejtési jogot nyertek, ezt az árverést az ó érdekükben Is elrendeltem.
Lelcnye, 1927. évi jullus hó 26.
Balassa Sándor s. k. 01(4 blrtil krtCJíitl
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
67. évfolyam, 176 szám
Nagykanizsa, 1927 augusztus 5, péntek
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
IbMUi ét U»MM.aU1 FW IlK.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Utuurtu-kiafea: Mujtinhn n. mtfk ElMixeléal ám íj, kóc t p.n»S *t felB.
Ujabb angol hang
A legelőkelőbb angol politikai revük egyikében ismét dkk Jelent meg a trianoni békeszerződés ellen. A dkk irója, miután megállapítja, hogy a békeszerződések mennyire ellenlétben állanak azokkal a kijelentésekkel, amelyeket Európa politikusai még a hábo u folyama alalt a jogról és igazvá^ról elszavallak, részletes tárgyalásába kezd a t.ianoni békeszerződés által okozott bajoknak Leszögezi, hogy Magyarországtól olyan lerllleteket csatollak el, amelyek gazdaságilag, kereskedelmileg és földrajzilag szervesen hozzá tartoznak. Az antant a béketárgyalások alkalmával úgyszólván meg sem hallgatta a magyar kiküldöttek proleslálásait, hanem csak a kisantant befolyása alatt cielekedell. Igy történt azulán, hogy az ország területének és lakosságának kétbsrmadát veszítette el s rideg stratégiai szempontok mérlegelése mialt nemcsak három és félmillió magyart szakitoltak el az anyaországtól, hanem oly lehetetlen politikai Batárokat is szablak, hogy ez a tény méllán tarthatja Izgalomban és nyugtalanságban a magyar népet.
A cikkíró lényegében a határkiigs-zitásnak ugyanaeon tervét ajánlja, mini amelyet az u. n. Rothermere ha\'árvonal Is megállapít. Rtmutat arra, hogy a mai csonka ország halárai köré csoportosulva kétmillió magyar él, akiknek visszacsalolása az általuk lakolt területekkel együtt elégséges volna arra, hogy Közép-Európa forrongó politikai almoszfé ráját lehűtse. Még igy ia másfélmillió magyar maradna idegen járom alati, azonban a cikkíró véleménye szerint ezek annyira idegen nemzetiségek közé beékelve élnek, hogy az anyaországhoz való visszacsatolásuk Igen nagy nehézségekkel volna csak megvalósítható.
Nagyon érdekes az angol revü azon megállapítása, hogy az eredeti lervek szerint Magyarország megálla-plloll hitára sokkal kiterjedtebb voll a mainál. Mikor azonban az átkos bolsevizmus nálunk kíOiöll, a kisantant képviselői az ru-ópil biztonrág érdekeire való hivatkozással elérték a nagyhatalmaknál azt, hogy az eredetileg nekünk ilélt területeket lecsípjék s Igy jött létre azután a már említett, Magyarország szem-ponjáből hálrányos, a kisantant szempontjából pedig végtelenül előnyös stratégiai országhatár. D; nemcsak területi kiigazítások kérdésével foglalkozik ez a natyérlékü cikk, hanem nyilt és félre Dcm érthető célzásokai tesz arra a bánásmódra vonatkozólag, amelyet a megszállt területeken élő magyarság kénytelen elszenvedni. Maguk a román po\'ili-kusok is bevallják, hogy bizony az erdélyi magyar kisebbjégnek nem a legfényesebb a helyzete, a csehszlovákiai magyar kisebbség ügyébén pedig épen Rothermere szólí-
totta fel Benest az igazságtalanul elkobzott birtokok vételárának elszámolására. Benes azonban mindenről beszélt, csak épen ezl a kérdést nem érintette s jól bebutkolla magát gyanús hallgatásának köpönyegébe.
Minden esetre a magyar közvélemény örömmel éa hálával veszi lu domásul, hogy az a nemes akció, amelyet Rolhermere lord kezdemé-
nyezett, mind szélesebb hullámokat vet s Angliában ujabb köve\'őkre talált. A mcgyarnépto\'íkal józanabb, semhogy elvakultan azt hinné, hogy ennek a nagy s lehel mondani egész Európára kihaló megmozdulásnak egyik napról a másikra döntő sikere lesz, azonban mindenesetre bízik a békeraviziő megvalósulásában, mert vele van az örök Igazság ereje.
A mai minisztertanács a legfontosabb élelmiszerek forgalmiadójának törlését határozta el
A húsra bevezették az egyfázisos forgalmiadót — A burgonya, zöldség, főzelék, gyümölcs, tej, tejtermékek és tojás forgalmiadóját teljesen eltörölték
Budapest, auguiztus 4 adta a minisztertanács ahhoz is, (Éjszakai rádiójelentés) Ma délután hogy a magyaróvári ugynevezelt 5 órakor a kormány tagjai dr. Vass állami lőporgyár szövő ér fonógyár József miniszleielnökhelyetles elnök- céljaira átadaisék rgy ajánlkozónak, Itt-: alall minisztertanácsot tartottak, ha a tárgyalások eredményre vezetnek.
me\'y este fél tlz órakor ért véget. A n iniszlerlsnács a folyó kormányzati ügyeken kívül foglalkozott a fold-mivelésügyi miniszter jelentés; alapján a külföldi magyar borpropaganda ügyével és hozzájárult ugyancsak a foldmivelésügyi miniszter javaslalára ahhoz, hogy Svájcban Baselbea, Bernben és Sanct Morltzban ujabb borpropiganda borházakat állítsanak fel, illeive a meglevőket szilárdabb alapokra helyezzék. Ugyanígy Lengyelországban és a ki penhágai borházakat is átszervezik éa kibivilik. Tudomásul vette a minisztertanács a löldmivelésügyi miniszter jelentését a tufa téglaügyben folytatóit szerződési tárgyalásosról és utasította a földmivelésügyi kormányt, hogy a tárgyalásokat folytassa és hozzon létre minél előbb megállapodást. — Meghallgatta eztlgyben a szakminisztérium jelenlésél arról is, hogy egy öttagú szakértő bizottság megvizsgálta a lufi téglát és azt nem nagy teher elbírásától eltekintve, igen hasi-n Uhatónak találták. Hozzájárulását
Ezután következett a mai minisztertanács legérdekesebb ponija. Foglalkozott ugyanis a minisztertanács a legutóbbi drágasági ankétnak a dráfjasíg letörésére irányuló javaslataival és elhatározta a pénzügyminiszter előterjesztésében a legfon tosabb élelmiszerek forgalmladójá-nak eltörlését.
igy a húsra bevezetik az egyfázisú forgalmiadót, amit egyszer vonnak le a vágóhídon. A burgonya, főzelék, gyümölcs, zöldség, amennyiben n;m esnek fényűzési adó alá, lovábbá a le|, lejtermékek és a tojás forgalmiadólát teljesen eltörlik Az erre vonatkozó intézkedéseket a pénzügyminisztérium teszi meg.
Elfogadta ezután a pénzügyminiszter a70n rendelettervezete\', hogy ju liua 1-től a 65 évtn felali állami nyugdijak, illőivé ezek özvegyeinek és árváinak nyugdijából a szanálás céljaira eszközölt levonások ne történjenek meg. Az erre vonatkozó rendelet legközelebb megjelenik.

----
Romániában egy szikra kell és lángbaborithatja az egész Balkánt
Egyetlen orsiság sem veszélyezteti annyira az európai béke egyensnlyát, mint Bománia
London, augusztus 4 (Éjszaka! rádiójelentés) A Dayl Maily hosszabb cikkben foglalkozik a román belpolitikai helyzettel és az ebből alakulható külpo\'Üikai bonyodalmakkal. .Amig Mihály herceg nagykorú lesz" cimü cikkében többek kOzOtt a régenstanácrról, melyben olt látjuk — írja a Up — az! a Miklós herceget is, aki Elonban nevelkedett és akii nem szeretlek otl. A régenstanács nem fogja megtudni akadályozni, hogy a Irón az egyes párlok játékszerévé ne váljon. A régenstanács sem sierencsés ösz-szelélelü, mert amiatl is sok viszály
támadhat. Épen könnyen várhatók belpolitikai bonyodalmak, ha nem erős a kormányzat. Egy ország sem veszélyezteti annyira az európú béke egyensúlyát, mi it Románia. A békeszerződések folytán Rimáuia óriási területekhez Jutott, azonban ezek a terülelek állandó nyugtalanságot hoztiik egyréBzt az oroszok, másrészt a migyárok felől. Romániában egy szikra kell és lángra loíibanibaijs az egész Balkáni.
A kisantant államok szövetségei biztosillák egymást arról, hogy minden külső támadás ellen cgysíge-seu lépnek fel
azonban ez nem áll arra az esetre, ha egy belbonyodalom esetén a kisebbségek, a magyarok, vagy az oroszok felkelésben
törnének ki Romániának az a szerencsétlensége, hogy rossz kormányzati politikával kezelte a kisebbségi Ugyekel és ezzel állandó veszedelmek magvát hitette el az országban.
A régenstanács fogadta a
diplomáciai kart Bukarest, aug. 4. (Éjszakai rádió-jelentés) A régenstanács ma Tilu-lescu jelenlétiben fogadia a diplomáciai kari, amelyek a király temetésén megjelentek, Illetve képviselteik magukat. A régenstanáca köszönetet mondott a diplomáds testületnek, mely első alkalom voll, hogv a régenstanács és a diplomáciai vezetők először érintkeztek egymással hivatalosan.
Egy román lap lord Rothermecrc akciójáról
Bukarest, aug. 4. (Éjszaka! rádiójelentés) Az .Aurora" dmü lap, mely Lupu politikát szolgálja, ma foglalkozik lord Rolhermeere akciójával és többek közölt azt ir|a, hogy a lordnak ludnia kell, hogy a jelenlegi polí lkai helyzetet .rengeteg véráldozattal állitotlák be (Talán mikor az oláhok bevonullak Erdélybe? A szerk.) Amit Magyarország kér az lulajdonképen a régebbi helyzet visszaállítása lenne.
ÉRTESITES
A vállalat, melynek kiadásában a „Zalai Közlöny" is megjelenik, tudvalevőleg Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés Részvénytársaság címen a hasonló ncvll zalaegerszegi nyomda és lapkiadó vállalatnak volt nagykanizsai fiókja. A vállalatnak nagykanizsai érdekeltsége azonban a zalaegerszegi vállalattól különválva, magái önállósította és az érdekeltség julius 31 én megtartott közgyűlésén a Délzalai tiyomda és Lapkiadó Vállalat Rt. cimel velte fel. Az általában Zrínyi-nyomda néven ismert vállalatunknak működésében, személyi és erkölcsi vezetésében ez semmi egyéb változást nem jeleni, mint csupán az önállósuláshoz törvény szerint megkövetelt uj cégszerű név felvételét.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Rt.
Nogykanizsa, a .Zalai Közlöny" kiadóhivatala
ZALAI KÖZLÖNY
1927. augusztus 3.
A trianoni békeszerződés revíziójának akciójával szemben a kisantant panasszal kiván élni a Népszövetséghez
Belgrád, augusztus 4 A trianoni határok megváltoztatására irányuló akcióval szemben a kisantant minisztereinek eszmecseréin az a vélemény alakult ki. hogy
ha a magyarok Ugye az angol parlamentben tárgyalás alá kerül, ugy a kisantant panasszal fog a Népszövetséghez fordulni.
11a már tizenegyezer vasmnnkás sztrájkol
A besztercebányai gyufagyár sztrájkoló munkásai feayegetóleg vonullak a gyárépület elé
Budapest, augusztus -1 A vasmunkások sztrájkja tovább fart, a rendőrség információja szerint a szlrájkolók száma 14 000. Megegyezésre kevés remény van, mert a munkások cirka 60% os béremelést követelnek, amit a gyárosok nem képesek megfizetni. A gyárosok állítása szerint a vasipari munkásság fizetése megközelíti a békebeli fizetést. Az egyeztető tárgyalásukat Andréka főkapitány folytatja s ez og> ben mind a kél fél kiküldődéivel
holnap fog tárgyalni. A sztrájkoló ■unkások a rendel sehol sem zavariák meg.
Beszterczcbánya, augusztus 4. A besztcrczebányal gyufagyár 250 munkása sztrájkba lép;tt, majd az igazgatósági epet el elé vonullak, hol oly fenyegető magatartást tanúsítottak, hogy a kél vezető mérnöknek az ablakon keresztül kelleti menekülni. A csendőrségnek köszönhető, hogy a tömeg rombolás nélkül szétoszlott.
A kormányzó fiának esküvője Károlyi Consuela grófnövel
Budftpeat, augusztus I
Il|. Horthy Miklós és Károly! I jir« gróf leánya Consu:lo ma tartották esküvőjüket a Károlyi-palotában. A polgári esküvő szertartásit dr. Sipócz Jenő polgirmester végezte, az egyházi esküvőt p.di£ a Szilágyi-téri református templomban Soltész Ele-
mér református püspök. Az esküvőn megjelentek a rokonságon kívül a diplomáciai kar teljes számban, a kormány több tagja, valamint a Budapesten tartózkodó arisztokrácia legnagyobb része. Az eskelési szertartás oefejezése után sz ílju pár Biarritzba utazott.
Pirls, augusztus 4 Az Actíon Francaiie ma bejelenti, bogy Lcon Daudet csaladjával együtt szerencsésen átjutott a b:lga határon. Daudet röviddel ezelőtt levelei itt az Igazságügy miniszternek, anely-
Eintasitották Sacco és Vanzetti kegyelmi kérvényét
Boston, augusztus 4
A halálra itélt két olasz gyilkos anarchlsla Sacco és Vanzetti érdekében benyújtott kegyeimi kérvényt
Faltér kormányzó elutasította. A két gyilkost valószínűleg augusztus 1 l-én fogjak kivégezni.
Letartóztattak egy hamispengógyártó fiatalembert
Budapest, augusztus 4 A hamis egypengősök ügyében a főkapitánysághoz az utóbbi időben több feljelentés érkezett, melynek alapián megindult a nyomozás, mely ma eredményre vezetett. Letartóztatták Végh György 25 éves fiatalem-
bert, aki bevallotta, hog i már több sziz darabol forgalomba hozo\'.l, melyeknek gyártását a legegyszerűbben folytatta, ugyanis ólomból öntötte az I pengősöket és galvanikus uton beezüstözte. A rendőrség mos! Végh bünrársait keresi.
Újvidéken kivégeztek egy rablógyilkost
Belgrád, augusztus 4. (Éjszakai rádlijelentés) Újvidékről Jelenlik: Krn/acs Misa 24 éves gazdasági cseléd a mult évben meggyilkolta gazdáját és annak feleségét, majd kirabolta őket. Ezért halálra ítélték. Miután az ítélet most jogerőssé váll, azt ma újvidéken végre is hajtották.
A fiottaieszerelésl konferencia kudarca Genf, augusztus 4. A S/ájd Távirati Iroda tudósítója jól informált helyről ugy értesül, hogv a tenge-részelügy! értekezleten résztvevő delegációk vezetőinek szerdán tarlóit teljes ülésén meg kellelt áilapilaniok, bogy a megegyezés lebetcllen. Így. a tengerészei ügyi értekezlet csütörtökön tartandó ülése a konferencia utolsó ülése lesz.
A berlini perzsa konzul a vonat elé vetette magát
Berlin, auguszlus 4. Dr. Hassan Alavi perzsa konzul az Alix nder pályaudvaron a többi várakozó közönséggel együtt állt az egyik pirronon. Amikor egy gyorsvonat berobogott a pályaudvar csarnokiba, félredobta kalapját, pillanat alatt levetette kabátját és a mozdony elé ugrott. A mozdony a sző szoros értelmében kettévágta a konzult.
A budapesti angol katonai attasé állapota javulóban Budapest, augusztus 4. Az autó-katasztrófában súlyos sérülésekel szenvedett budapesti angol katonai attasé, Jones Peary állapotában Javulás állóit be. A tolfőr állap jla azonban változatlanul reménytelen.
Leon Dandet családjával Belgiumban tartózkodik
ben kijelentette, hog/ hajlandó vissza-lérnl a fogházba, na pőrét újra letárgyalják és egyéb más feltételeket teljesítenek. D:ud:t természetesen erre a levélre válaszl nem kapott.
Kegyelmei kér Krausz Albert, a keszthelyi halálos gazdász-tragédia tettese
A minisztérium felkérte Nagykanizsáról az ügy összes irataiI — Az Amazonban történt halálos verekedés legutolsó felvonása kezdődik Nagykanizsa, augusztus 4 | felküldeni az Igazságügyminiszté-
Junius 2-án vált nyilvánossá, hogy a m. kir. Kúria is foglalkozott az annak idején országszerte nagy port felvert keszthelyi Amazon-béli halálos verekedés ügyével, mely mialt Krausz Albert kaposvári lócsiszárt Jogerősen három és félévi fegyházra i\'éllék végső fokon Háry Ferenc gazdász megöléseért.
Krausz Albert, miután az ulolsó felebbezési lórum is elítélte, egy darabig gondolkozol!, majd megkezdte büntetésének kitöltését, de most nemrégiben érdekes lépésre határozta el magát. Kegyelmei kért. Az Igazság-ügyminiszlériumba kegyelmi kérvéuyl adott be ügyvédje utján és kéli büntetésének kegyelmi uton való elengedését.
Az igazságügymiuiszler a törvény Idevonatkozó rendelkezése szerint a kegyelmi kérvény! megküldte a nagykanizsai kir. ügyészséghez, ahonnan az Ogy összes aktáit csatolva kéri
riumba.
A kegyelmi eljárás lefolytatása a kövelkezö: Miután az ügyre vonatkozó összes iratok, tehát a halálos kimenelelű mulatozás legelső csend-őrségi jegyzökönyvei is a nagykanizsai törvényszéktől visszakerüllek az igazságügymimsztéríumba, olt döntenek afelelt, hogy a kegyelmi kérvényt elvben elfogedják, akkor az igazságagyminisztériumból az összes /ratokat újból visszaküldik a nagykanizsai kir. ügyészséghez, hogy véleményezze a kegyelmi kérvény sorsát: -kapjon-e kegyelmet a kérvényező, vagy nem. Ezután a nagykanizsai törvényszék is foglalkozik a kegyelmi kérvénnyel és ugyancsak véleménnyel látja el. Végső lokon pedig legfelsőbb helyen döntenek a kegyelmi kérvény felett.
Tehát, mint látható, ez a procedúra a legjobb esetben is eltarthat egy félévig.
Ezer zalai dalos vesz részt a vasárnapi keszthelyi versenyen
Az utazás rendje és a verseny programja
N.jyk.nizsa, augusztus 4 t a versenyre belépődíj 1 peogő, Keszthely városában log lezajlani | állóhely 50 fillér, a velencei est be-vasárnap, augusztus 7-én a IV. zala- i lépődija 30 lillér.
megyei dalosverseny a Zalamegyei Dalosszövetség rendezésében. A versenyen
ezer zalai dalossal 26 zalai
dalárda, köztük 7 nagykanizsai :
a Fulóházi Kézművesek Dalárdája, Ki idatár da, Vasutas Dalkör. Kiska-nizsai Levente Dalkör, Rendőrda-lárda, Ipariskolai Énekkar, Vas és Fémmunkás Dalkör.
A keszthelyi rendczöbizollsig az előkészítés terhes és sok gondosságot igénylő munkáját befejezte. A\' dalosok elhelyezése és a vendéglátás keszthelyi módra, tehát a lehető legelőzékenyebben és teljes körültekintéssel nyer megoldást.
A dalosnap programja
A dalosnap reggel 10 órakor tábori misével kezdődik a Bjlalon-pirlon, a Hullám előtt.
Az összkarok énekszáma után Reischl Imre városbíró, a rendező-bizottság elnöke üdvözli a dalosokat, majd megtörténik a dalcgyletck zászlóinak megkoszorúzása.
1 órakor a Zalavármegyei Djlos-szövelség tisztújító közgyűlést tart a Hullám nagytermében.
Délután 3 lói 8 ig folytatódik a verseny.
Este 8 és 9 óra közt a dalárdák szerenádoi adnak koszorúslányaiknak.
A verseny eredményét este 10 órakor hirdelik ki a parii zenepavilonban. Ezu\'án fényes tűzijáték és velencei-est a Bilatonon.
Ugyancsak auguszlus 7-én nyilik meg Keszthelyen a Balalonmelléki •OyOmölcsésjeti és Méhészeti Egye-sülét első, kétnapos kiállítása a Hungária-szálló nagytermében.
Utazás
A Zalavármegyei Dalosszövetség megkereste a DSzA Vasút igazgatóságát, de — sajnos — nem sikerült különvonatot kieszközölne így a kanizsai dalosok vasárnap reggel 9 órakor a személyvonattal indulnak Keszthelyre, ahova 10 óra 27 perckor érkeznek meg. Visszautazás Keszthelyről este 9 óra 50 perckor, Nagykanizsára érkezés a gyorssal este II óra 10 perckor. Visszautazni éjfél után 2 óra 10 petekor személyvonatig Is lehel, amely 3 óra 50 perckor érkezik Kanizsára. Megfelelő számú vasúti kocsiról a Zsla-megyei Dalosszövetség elnöksége gondoskodott.
Egerszeg vcrscnydljat ajánlott fel a megyei dalosversenyre
(Saját tudósítónk telefon/elentése) Zalaegerszeg városa elhatározásához mérten, a keszthelyi megyei dalos-versenyre egy díszes mívű ezüst koszorút ajánlóit fel versenydij gyanánt.
Felhívás A Dalosszövetség nevében felkérem ezúton is a Keszthelyre Induló összes kanizsai dalosokat, bogy vasárnap reggel 8 óra 15 perckor az összes kísérőikkel együtt legyenek a pályaudvaron. Ez különösen fontos a vasárnapi nagyobb balatoni kirán-
_ ZALAI KOZIONT_
A földművelésügyi miniszter Zalaegerszegen keresztül Hévizre utazott
IfiGT augusztus 5.
duló-forgalom ralall, hogy a dalo ,ok ti kísérőik jegyeit az elnökség cgy[Illésen válthassa meg. Minden dalárda megfelelő Jelzőtábla alall gyülekezzék. — A vasuli kocsikban való elhelyezési az elnökség a vasuli forgalmi főnökséggel együtl fogja eixkOzOlni. Felkérem az összes dalosokat, hogy a rend kedvéért a pályaudvaron az utasításokhoz alkalmazkodni szíveskedjenek.
/U összes versenydljak a pénteki Mp folyamán megtekinthetők Nagy-kiaizsán a Teulsch- drogéria kirakatában.
Az utazáshoz szükséges jegyek már szombaton délulán megválthatók a kedvezményes meneljegyvál-táara jogosító Igazolványok felmutatása mellett és a megfelelő dijak lefizetése ellenében a városi menet-jegyirodában, eselleg a pályaudvari izemélypénztárnál.
Továbbiakra nézve a szóbelileg kiadandó utasítások lesznek mérvadók.
A Dalosszövetség nevében :
dr Tholway Zsigmond elnök
Kettős zászlószentelési ünnepre készülődnek a zalai széleken
Tótszerdahely és Molnári község leventéi zászlót szentelnek
Nagykanizsa, augusztus 4 A zalai végeken a magyar reménység ünnepére készülődnek. Tólszer-dabely és Molnári községek levente-egyesületei zászlói szentelnek. Fényes ünnepi kereben fognak lezajlani a szertartás külsőségei, hogy ez a nap • trianoni batár mentén lobogd őrtüzek láng|ál magasra korbácsolja és tul a Murára elvigye a hirl: uj magyar történelem alapjait rakja le az uj magyar generáció.
A zászlószentelés ünnepségei aug. 20-án Szent István napján lesznek Tólazerdahelyen.
Az előkészületek azt mutatják, hogy a megszokott levenle-zászlószentelé-Kknél sokkal nagyobb méretű lesz az az ünnep. Jelentőségéi pedig a hasonló ünnepségek lölé emeli az a körülmény, hogy a trianoni határszélen bontja ki a háromszínű lobogókat a határközségek fiatalsága, a jövő Magyarország ktményöklo, távben, lélekben tiszta és erős lia-talsága.
Épen az ünnepnek ez a különös lelenlősége folytán megyeszerte nagy érdeklődét előzi meg a tólszerda-helyi zászlószentelési, melyre több neves politikus és országgyűlési képviselő Is le fog érkezni Budapestről.
A rendezés munkálalaibin, a két leveote-egyeaülel buzgó vezetősége \'áradozik, Igy Gdl/fy Ernő tótszer-dahelyl körjegyző és Hevesi Jenő molnáril Igazgaló-taniló, levente-"gyesületl elnökök, Bdddr Károly molnáril tanító, levente föoklató, Nádasy Ferenc tólszerdahelyi adó-°«yi jegyző.
Zalaegerszeg, augusztus 4 (Saját tudósítónkul) Mayer János foldmivelésügyi miniszter, aki családjával együtt Hévizén üdül, legnap Oyőmörey György fő- és Bödy Zoltán alispán, valamint Csák Károly dr. országgyűlési képviselővel aulón Göcsejbe utazlak, ahol Csömödér-
Nagykanlzsa, augusztus 4 Még a mull év szeptemberében történt, hogy Denk Mihály és Láposl Ferenc nagykanizsai honvédek a ba-golai szőlőben lopás közben agyonlőtték Táncos János hfgyőrl, aki észrevette őket. A nyomozás folyamán nem derült kl, hogy a két ka tona közül kl adta le a halálos lo-
bén megtekintették a hercegi fatelepet és uradalmat. Innen este 10 órakor Zalaegerszegre érkezeit a föld-mlvelésügyi miniszter kíséretével. — Mayer miniszter Egerszegen teljes inkegnitóját megtartotta, majd visszautazott Hévizre.
vési, mivel egyszerre mindkelten lőttek. A hadbíróság mindkél honvédéi balálra ilélle.
A védők az ítélet ellen fclebbe-zéssel éllek a legfelsőbb bonvéd-birósághoz, kérve az Ítélet megváltoztatását. A legfelsőbb honvédbiió-ság értesítési küldött, hogy az ügyet aug. 10-én tárgyalja Budapesten.
_S_
északi sarkra repül és ludományot kutató munka fog végezni az északi sarkvidéken. Ninsen, aki az expe-dició előkészilésél inlézi most, eddig nem volt hajlandó a nyilvánosság számára nyilatkozatot tenni, a napokban azonban fogadta a berlini Scberl-ujságkoncern egyik képviselőjét és érdekes kijelentéseket lelt terveiről.
— Vájjon Amundsen sikere után van-e még értelme az északi sark álrepülésének ? — hangzott az első kérdés.
— A sarkvidék átkutatásának elsősorban a földrajztudományra van nagy jelentősége. Amundsen léghajó-ul|a még nem tisztázta teljesen azt a kérdést, vájjon a sarkon van-e száraiföld? A kontinensek halárait ugyanis a mély len\'erek szabják meg. Nekünk módunkban lesz pontos mérésekel eszközölni.
— A földrajzi kutatáson kivül elsősorban a geofizikai vizsgálódások jönnek tekintetbe. Nemcsak egyszeri megállapításokat tervezünk, hanem az északi sarkvidék állandó megfigyelését. A meteorológiai Időjóslás szempontjából ez óriási fontossággal bír. Kétségtelen, hogy
a legutóbbi elemi katasztrófák
kiinduló pontjai az északI sarkon keresendők.
— Milyen módon tervezi az expe-. dició keresztülviteléi?
— Ugy számítom, hogy 120 kilométeres gyorsasággal óránként a léghajó az Ismeretlen területeket 50 óra alatt átrepülheti. Ha számilásba veszek egy 17 méteres ellenszelet másodpercenként, ugy
az ut legfeljebb száz óráig fog tartani.
Kél esztendőre való élelmiszeri viszünk magunkkal és a {égterületeken négy megfigyelő állomást rendezünk be. Természeten ezeket az állomásokat szikralávirókkal szereljük fel. Remélem, hogy legkésőbb 1929 ben okvetlenül sor kerül az expediciő végrehajtására és az északi sark felkutatására az előirányzóit két esztendő elegendő lesz, tehát 1931-ben a munkával készen leszünk.
Nyékhegyl Ferenc honvédtábornok halála
Budapest, auguszlus 4. Nyékkegyl Ferenc honvédtábornok — aki tegnap este hírlelen rosszul lelt és a Horthy Miklós-ulon összeesett — ma reggel 4 órakor az 1. sz. hon-védcsspilkórházban meghalt. Nyék-hegyi tábornok rendkívül képzelt és n3gyludásu katonatiszt volt, aki 42 éves korában már tábornokhá lépett elő. A páduai olasz fegyverszünet megkötésénél tevékeny szerepet játszott és egyik aláírója voll a fegyverszüneti szerződésnek.
Teljesen leégett az ujverbászl cukorgyár
Belgrád, auguszlus 4 Az ujver-bászi cukorgyárbin eddig még ismeretlen okból tűz ütött ki, amely reggelre az egész gyárépületet elhamvasztotta. Az üzem több hétig szünetelni fog és rengeteg munkás kenyerét vesztette. Az anjagi kár több, mint Ötmillió dinár.
A IV. Károly király emlékünnepély Tihanyban
Az idei .mguszlus 15 i tíbanyl Károly király emlékünnepély, mely — az egész országban, sőt a megszállolt területről Is megnyilvánuló nagyfokú érdeklődést tekintve — a legfényesebb sikerrel fog lefolyni, délelőtt fél II órakor a tihanyi hősi halottak emlékét megörökítő és a bencés temp\'om falán elhelyezett tábla leleplezésével kezdődik. A láblát dr. József Ferenc főherceg fogja leleplezni és dr. Rott Nándor megyéspüspök beszentelni. Utána a püspök az Echo dombon felállított tábori oltárnál ünnepi nagymisét pontifikál. Az egyházi szentbeszédet dr. Kelemen Krizoszlom budapesti reálglmnáziuml lanár mondja. Az egyházi szertartás után mondja el dr. Angyal Pal egyeleml lanár az emlékbizottság nevében kegyeletes ünnepi beszédét. A közönség ezután megtekinti a lövőre felállítandó Kálvária helyéi és terveit. Az emlékbizottság végül a boldogult IV. Károly király tihanyi tartózkodását megörökítő emléklábiát fogja megkoszorúzni.
Erre az alkalomra a MAV 4 napig és a Duna-Száva-Adria Vasut-lársaság 7 napig érvényes 50 százalékos kedvezményes térti-jegyek váltására jogosító igazolványokat bocsátott a IV. Károly Király Tihanyi Országos Emlékbizottság rendelkezésére. A résztvenni szándékozók ezen Igazolványok ellenében váltolt térti-jegyükkel az ország bármely vasulállomásáról utazhatnak az emlékünnepélyre. Ezek a kedvezményes jegyek odautazásra a Déllvasut ösz-szes vonalain auguszlus 12-161 aug. 15 ig ; a Máv, vagy kezelése alall álló vonalain pedig aug. 13 án 0 órától 15-én II óráig érvényesek. Visszautazásra a Déliva6ul vonalain aug. 15—18-ig, a Máv vonalain aug. 15 én 15 órától 16-án éjjel 24 óráig érvényesek.
A balatoni Hajózási RT. az ünnepély napján Balatonfüredről, Sió-
fokról és Balatonföldvárról külön hajójáratokat állit be, hoey a forgalmat zavartalanul lebonyolíthassa. Balatonfüredről és Földvárról Tihanyba személyenként mérsékelt áru térti-jegyek I. oszt. 1 P 30 f., II. oszt. 1 P. Siófokról Tihanyba I. oszt. 2 P 80 f., II. oszt. 2 P 10 fillér.
Zala- és Somogymegyék alispánjai a Tihany—Szántód közli kompot augusztus 14-én hajnaltól 15 én éjfélig díjtalanul bocsátotta az emlékbizottság rendelkezésére. A kompot a gyorsabb közlekedés céljából a .Jégmadár gőzha|ó fogja vontatni, melyei a Kőszegi és Szejbell siófoki cég szivességből engedett át az emlékbizottságnak.
Az emlékbizottság gondoskodott arról is, hogy a tihanyi hajóállomástól a bencés monostorig — az ünnepély helyére — a m. kir. posta autóbusz járatokat állítson be személyenként 50 filléres viteldíjjal. — Azonkívül mérsékelt áru bérautók is rendelkezésre fognak állani.
A kedvezményes térti-jegyek megváltására jogosító Igazolványok az emlékbizottság irodájában IV. Vámház körút 2. II. em. sz. alalt aug. 12-ig 1 P. lefizetése vagy beküldése ellenében válthalók és ugyanott nyerhetnek az érdeklődők felvilágosítást. (Telefon: József 383 - 80.)
Két évig az északi sarkon
Beszélgetés Frlthjof Nansen-nel Berlin, augusztus 4
(4 Zalai Közlöny tudósítójától) Andree svéd kutató 30 év előli hasztalan próbálta meg az északi sark megközelítését léggömb állal, csak 1926-ban sikerült Byrd amerikai kapitánynak, az Atlanti óceán legutolsó átrepüió|ének repülőgépen eljutnia az északi sarkra. Byrd bravúrját nemsokára megismételte a norvég Amundsen léghajóval. Frithjof Nansen moit azt tervezi, hogy jövőre, legkésőbb 1929-ben egy német léghajóval az
A halálra itélt sánci gyilkos katonák ügyét a legfelsőbb honvédbiróság 10-én tárgyalja Budapesten
ZALAI KÖZLÖNY
1927. augusztus 3.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Augusztus 5, péntek
Róma! katolikus: Havas a-A. Prot. Oszvald. Izraelita: Ab. hó 7.
Nap kel reggel 4 óra 41 perckor, nyugszik dólutln 19 óra 30 perckor.
HALÁL\')
Nagy atka szent-erós akarásnak.
Bús zengése az éjszakának,
Kacagó dal.
Mely kórviy-drba hal.
Ijedt Miiénél - a esik felelt:
Fogj hál vetem, jer, baráti kezel l
Felszökő vágyad sápad a csendbe — Rózsák kö:l jársz, szirmukat szedve, Amerre mégysz, Rád rivall a vész... — Ne kínozz, csóknak jogondsa, Jöjj már, vad irzds rettegett Kaszása l __TAKÁCS ELEMÉR
\') Egyszerű Iparoscsalád egyszerű gyermeke, egy jelenleg Ksnizsin gyakorlatozó honvéd-orvezeló irta ezt a versel, bekopogtatott vele a szerkesztőségbe cs egyszertl, akadozó sióval megkérdezte, érdemes-e elolvasni. Az ó beinkkel birkózó tolta alól érdemea I (A szerk)
— Szerkesztőségünkből. Bar-barlts Lajos, lapunk felelős szerkesztője mai nappal megkezdle egy havi szabadságát.
— Szabadságról. Dr. Almássy Qyula, a nagykanizsai törvényszék vizsgálóbirája visszaérkezel! szabadságáról és átvette hivatalának vezetését.
— Életmentés a Zalából. Zalaegerszegről jelenti tudósítónk: Tegnap délután Sípos Ferenc 20 éves zalaegerszegi kocsis fürdés közben a Zalában élelveszedelembe kerüli. Egy mélyebb helyen úszás közben lába görcsöl kapol! és csak 2 bálor fiúnak köszönheti megmenekülését, akik kihúzták a fuldokló kocsist.
— Ma este tartja nagy megnyitó előadását a Gazdag-cirkusz. A közönség köréből lálható érdeklődés előzi meg a Oazdag-cirkusz ma esti megnyitó előadását. A cirkusz a Király-utca végén állt fel és már külső tekintetre is kedvező benyomást tesz a hatalmas két póznán nyugvó sátor. Műsora a leg|obban összeválogatott műsor. Tiz pompás ritf-kabil artistája van. Nagy sikerre számithat a 4 Pattans a nyujló és lornamüvészek. A két Hansen hajmeresztő mutatványait minden városban lélegzet visszafojtva ügyelte a közönség.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Augusztus elsején megkezdte működését a megyei hatáskörrel biró kanizsai autókörlet
Nagykanizsa, augusztus 4 Minden technikai akadály legyőzése ulán végre a szombathelyi köriéiből alakilotl nagykanizsai autő-körlel augusztus elsején megkezdhette működését. Ennek a körletnek dr. Kálnay Qyula rendőrfőlanácsos a vezetője és hatásköre kiierjed egész Zalamegyére.
Az aulókörlel első nagyobb tevékenysége e hő tizedike körül lesz, amikor is gépjárművezetői vizsga lesz Nagykanizsán. Ezen a vizsgán a technikai szakértői tisztséget Ztm-mermann Rezső ipariskolai tanár
lölll be, aki különben állandóan megtartja ezt a szerepet az autó-körletnél.
Az autókörlel székhelye a rendőrségen van, ide intézendő mindennemű kérvény auló-ügyekben, amiket eddig Szombathelyre kelleit küldeni. Úgyszintén itt intézik el a gépjirmü átírásokat is.
Zalaegerszegen és Keszthelyen az autóvezetői vizsgákat alkalomadtán, mikor már löbb |elentkező gyűlt össze, külön-külön e városokban tartják meg.
— Kifosztottak egy villát Siófokon és a tettest Nagykanizsán is keresik. A napokban vakmerő villafoszlogalá8 lörtént a népes Idényt élő Siófokon. Egy pesli urlcsslád villáját, amíg a lárssság a vízben volt, ismeretlen teltes vagy ismeretten fellesek kifosztotla. A megindított csendőrségi nyomozás során megálUpilotlák, hogy a tettes egy észrevétlen pillanatban fényes nappal besuranl a villába és olt háborítatlanul .dolgozva" nagy értékű ruhaneműt, értéktárgyakat topolt el. A siófoki csendőrség a nyomozás produkálta személyleirást megküldölte a nagykanizsai rendőrkapitányságra, hogy itt is vezessék be a nyomozást a vakmerő betörök után. Ez már meg is történt.
— Gépjárművezetők figyelmébe. A nagykanizsai rendőrkapitányság, mint a Zalamegyeí Autókörlel közhírré leszi, hogy mindazok, akik gépjárműveket akarnak átimi, vagy sofförvezetöi vizsgára akarnak jelentkezni, jelen|enek meg személyesen a helybeli államrendőrségen Kálnay Qyula dr. rendőrfötanácsosnál.
— Dunsztos és uborkás üvegek igen olcsók Púmnál, Klráty-u. 10.
— Tüz-veszedelem Zalaegerszegen. Tudósilónk jelenti: Kony-nyen végzetessé válható tüzet fojtott el az összefutó néptömeg tegnap délelőtt Zalaegerszegen. Vidovics János Kinizsi-utca! lakos udvarán levő fáskamra és tyúkól, valószínűleg a kiszórt meleg hamuból a szél által kikapott szikrától meggyulladt. Már a szomszédos épületeket Is veszélyeztelték a felcsapó lángok, amikor észrevették a tűzet és az összefutott szomszédok lélekjelenlétének köszönhető, hogy nagyobb szerencsétlenség nem történt.
— Augusztus 30-án tárgyalják a fclsősegesdl cigánydráma főhősének ügyét Annak ide|én nagy szenzációi jelenlett az a híradás, hogy Felső tegesden Oábor Márton csendőr több kardszúrással megölte Balog Kolompár ottani cigányvajdát és annak feleségét. A csendőri akkoriban letartóztatták és a székesfehérvári körlet fogházába kisérték. Most ügyében augusztus 30 ikára kitűzték a lá\'gyalást a pécsi kalonai törvényszék előtt.
— Az ortaházal és a kissziget! önkéntes tűzoltó egyesület augusztus 7-én Orlabizán, augusztus 14-én pedig Kisszigeten, délután tét 2 órai kezdetlel szerpentin és konfetti csatával egybekötött aratómulatságot rendez. Szinre kerül: „Cslkotszágl hegyek alján...\' énekes jálék 3 felvonásban. irta: Huhn Oyula. Az aratófelvr nulást az orlaházai tüzotlók rendezik. A (elvonulás után műkedvelői előadás, utána lánc.
— A Remlngton Írógép képviselete és raktára ajánl írógépeket, kedvező részletfizetésre, használt Írógépeket becserél. Elsőrendű írógép szalagok kaphalók Szabó Antal sport-üzletében.
— Véres korcsmai verekedés. Ságodon a Tulipán Ágoston korcsmájában véres kimenetelű verekedés történi. Borozgatás közben Galh Ferenc 20 éves cipészsegéd és Fábián Zsigmond 26 éves földmlves összekülönböztek valami felett Kimán Zsigmond 26 éves földmlvessel. A szóváltásból verekedés lett, melynek hevében Oolh késével alapos!n megszúrta Kámánl, akit kórházba szállítottak súlyos sérülésével. A verekedés résztvevőit feljelentették a kir. ügyészségen.
= Orvosi hlr. Dr. Miklós Imre szabadságáról megérkezett, rendelésű újból megkezdette.
— Tüzek. A somogyi Rákslban villámcsapás következtében Freytag Béla földbirtokos szérűskertjében elégelt 2000 kereszt kicsépelt szalma. — Igalban újra lüz voll. A vasárnapi bucsu Idején a Csigás-utcában kigyulladt Németh Antal gazdálkodó hatalmas szénakazla, mely teljesen elhamvadt. A szomszédos lakóházat és gazdasági épületeket sikerüli megmenteni a tűztől. — Oamáson a községi orvos házának udvarán kelelkezelt lüz a kenyérsütés közben, melytől leégett egy egész épület. A tűznek nsgy nehezen sikerült annyira gálát szabni, hogy a veszélyeztelett utca sorra nem terjedt át
— Nagy bányakatasztróta Ken-tucky államban. A West Kentucky-társaság Clayben levő bányájában robbanás (OrlénL A bánya egy része beomlott és kétszáz munkást elzárt a külvilágtól. A jelentések alapján attól lartanak, hegy hetvenöt bányász éleiét vesztette.
Előfizetőinkhez I
Augusztus hó t-iével uj előfizetést nyitottunk lapunkra.
Kérjük tisztelt előfizetőinket az előfizetés sürgős megújítására, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék.
ELÖPIZFfCSI ÁRAK:
Helyben és vidékre:
/ hónapra ......... 2.40 pengő
l. i évre............... 720 .
1.1 évre............... HM .
Költőidre:
/ hónapra ......... 160 pengó
Ili évre...............■ 10.80 .
U ívre............... 21.60 .
tűzifa és szen
házhoz szállilva, legolcsóbban
HILD JÓZSEF
épületfa, deszka, mész, cement, stukaturnád és egyéb építkezési anyag kereskedésében
NAGYKANIZSÁN,
Király-utca 1. Eendelés-telíton 120
irifijápAs
A nagykanizsai meteorotogtal mes-ügyelö Jelentése: Csütörtökön a himk-sikü: Reggel 7 órakor +22-3, délután 2 órakor +27-3, este 9 órakor +218.
Ftihóztl: Reggel éa délben kevésbbé borult, este egészen borult égboltozat
SzJUtdnv: Reggel Északkelet, délben Éjszaknyugat, este Délnyugaü szél.
A Meteorológiai Inte/.ct lelenríse SK-rint részben felhős. Inkább szAiaiidő, helyi zivatarokkal és a hőség némi sülye-désével.
Megérkezett az országos hirfi GAZDAG CIRKUSZ és ma, pénteken este íél 9 órakor
a Király-utca végén levő fapiacon felállított hatalmas 2 póznás, 3500 személyt befogadá sátorában
MEGNYITÓ DÍSZELŐADÁST
tart.
60 tagu személyzet. Saját zenekar és villanyvilágítás. Különbözö népfajtörzs, riffkabilok, arabok, négerek stb. Artisták az összes országokból. Idomított fajlovak. Jegyek el6ro wálthaták a KrAtky-féle dohényárudában és este a cirkusz pénztárinál.__
1927 auguBzIu? 5
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Augusztus 15-én lesz a kanizsai leventék sport-versenye
Nagykanizsa, augusztus 4 Nagykanizsa város kii levente-egyesülete (a nagykanizsai is a kis-kanizsai) és a 77. Szett\' László cser-készcsapal levenlr-oszlálya augusz
lus 15 én kiál nsk a Zrínyi sporl-pUyj zöld gyepére és atlétikai pályá-jn, hogy megmutassák Nagykanizsa közönségének egy esztendei munkát-ságuk sport-eredményei! és a levenle-nevelés lerén lanusllotl u|«bb örvendetes baladisukat. A virosi testnevelési vezetőség, amely méllin lebet büszke egész eszlendön ál végzel! Idlartó és szüntelen munkásságán, i verseny megreniezése körül is a legnagyobb agilitást fej\'l kl.
A verseny legfőbb dija az a ván-dorseileg, amelyik lelenleg a Nagykanizsai Levente Egyesület lulajdo-íábín van s amelyet az atlétikai mteny során legjobb csípi! fog elnyerni. A legfegyelmczellchb csapat egy ezűsl vindorserleget kap. Ezeken kívül 178 darab különféle érem kerül kiosztásra.
A verseny délután 3 órakor kezdődik, belépődíj nélkül.
A verseny programja a következő:
Délután 2 órakor zenés felvonulás az Erzsébet-térről a sport-telepre.
3 órakor kezdődik a verseny a Hiszekegy-gyei; amil Kovács Miklós ifj. oktató vezetésével az összes levernék énekelnek.
Onnep\' beszédet mond dr. Kiátky István polgármcslerhelyelles.
Leven ék néhány szavalatot ad tak elő, majd Lem Qyu\'a és Ungyet Qyula vezetésével a n -gykanizsai és kisksnizsai Levenle Dalkörök énekszámai köveikeznek.
Szabadgyakorlatok és siklulás ulán egy látványos leivonulás kövelkezik .Szebb lövőt 1 Adjon Isten 1- címmel. Különféle levenle és cserkész játékok. Szer- és talajtorna. Birkózás. Pabot, puska és buzogány gyakoila\'ok. — Hármasugrás! 1500 m. siklulás, Oálfulás, S aféta. Kerékpárverseny. Oulák. Élőkép: csillag. 20 perces bemu\'aló labdarugó méikőzés.
A versenyprogram lezajlása ulán beszéd kíséretében lörlénik meg a dijak kiosztása. Az ünri.\'p a Him-nusz-szal és diszelvonulással végződik.
Zeni! a katonazenekar szolgiltalja.
A Balatonátuszás-bajnokság
Augusztus 6 in, szombaton délelőtt 10 órakor reodezl a M. U. E. bíró Wlasslcs Tibor, a Balatoni Társasig országos elnökének védnöksége mellel! a Balalonáluszis bajnokságát Balalonlüted— Siófok között. A versenyt ezidéu is a szokásos kerelek között lartjlk meg és a verseny dijszísára dr. FOtessiry Zoltán, a M. U. E. elnöke, a Balatonfüredi Oyógyfüidő igazgatósága, báró Wlasslcs Tibor és Sebesta Er-bard ajánlottak lel tiszteletdíjakat.
A versenyre a következők nevezlek: dr. Szilirdlly Qyörgy, B<rca Elemér, lesey Rezső, a M. U. E. tagjai. O.-öcze János 0. T. E, dr. Labori Károly M. T. K., a hölgyek közül a tavalyi gyózles Belhizy Bimbi, Frllcs Elza, Albecker Nelly, Ulblng Qizl, Pelő Piri és kél újonc, Ruszer Mirgit N. S. C. és Szilágyi Margit F. T. C, akiknek nevezéseit a M. U. E. választmánya csak az esetben fogadia el, ha kisérő csónakról saját maguk gondoskodnak.
KÖNYVISMERTETÉS
Várnai Vócsa Ferenc:
Feltámadunk! (Versek)
Magyar Nemzell Feltámadás" gondolatának a kimélyitését kívánja szolgálni ez a kis könyv. Szerzó|e lf|u ember és ez kllünik verseiből is. Az ifjúság szertelen zabolállauságát frezzük, meg sorain, amelyek egyenetlen széteső tehetségre mulatnak Némely versében élő tűzzel csillog « poéia, máskor meg a delliláns erötelensége ütközik ki soraiból. Az érzelmi intenzitás is vállozó verseiben. Némely élmény! a lélek mély Uralságával él meg, máskor meg ez \'elhorlkal pálhosszá lesz, ami azlán •z élmény őszinteségének és közvetlenségének a rovására megy. De ezeké; a tisztetelet parancsoló hazafiul érzések miatl még megbocsáijuk, de már a kötet második részében Mutó ízléstelenségek rinak kl. Van olyan verse, melyben tizenegyszer olt van az ,én", egy sorban háromszori A m más helyen is valószínűtlen dimenziójú magában bizakodással vallja magái .nemzete köl-\'ÖJé\'-nek, ki .milliókat\' (?!) vezel « .élén-...
Pedig amikor, az Islen megtalálás "8y a szeretet megélés élményét ki, meglepően liszla hangokat
0! meg, különösen, ha a halálhan-gulaloak ad kifejezési. Állalában költeményeinek alapjs az egészségesen idealizált nemzell és emberi érzés.
Meglátásaiban, kifejezés-formájában témakörében még sok a reflexió. Erős formakészségével uralkodik a technikaiságokon, de néha rímei is farkasszemel néznek|egymással. Végeredményben: sokkal őszintébbnek és szerényebbnek kell lennie; Ihlet anyagának kell gazdagodnia éa meglátásainak elmélyülnie, hogy értékben is maradandót alkolhaston.
Viszontlátásra akkor I
Halász Béla
— Fehér- és ajourhlmzésre a varrógépen teljesen ingyen lanilja meg vevői! a Singer-varrógép rész-vénylársaság Nagykanizsa, Fó-ut 1.
SZENT LUKÁCSFÜRDŐ
KRISTflL Y-iiria).!..
üdít
frissít
hasit
l-tlerakat:
Fehér Vilmos és Társánál
Nagykanizsa. Fó-ut 22.
Teleion: l\'-Ö-
FOLYÓIRAT-SZEMLE
X Petrl Pál kultuszAitamtitkár nyilatkozik a Színházi Eleiben a magyar szin-Md minden égelő kérdéséről. Azonlelüt Kaimlhy Fiigyes eikke Fedák Sáliról. Krúdy üyula búcsúztatja a szigeti lóvona-tot. Salamon Béla regénye. Stcandszépség-vezneny. Anyakönyvvezető. Dirabmellíklel taaó\'flllfr P4,\'!i "i"°dlb"1 E»\'«szlm
)( Magyar Lányok Halat leányok kípes irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 2 W pengi. Az előtizetők 1.60 pengó kedvezményes áron szerezhetik meg a Százszorszép Könyvek eimtl regénysorozatot. Mutatványszámot kívánatra Ingyen küld a kiadóhivatal Budapest VI. Andráaay-ut 16.
, )( Egy hétig szórakozik a gyermek, ha kezébe veszi Az Én Újságom egy-egy számár Negyedévi elólizetés! dl| 2 pengő. Az elólizetók 120 pengó kedvezményes áron izeiezhellk meg Az Én Újságom Könyvei elme regénysorozatot. Mutatványszámot kívánatra Ingyen küld a kiadóhivatal Budapest VI. Andrázsy-ut 16.
K Margit néni megnevetiet. Az egész országban uny lainerik Allay Margitot, a permekek Margit nénijét, mint aki a leg-bűbájosabb meséket mondja lapjába, a TOndérvásárba most egymásután Ir ezeket a tréfás meséket, amelyeket, amikor hetenként bekopogtat a legszebb gyermekújság, haitogó kacagással fogadnak az apró előfizetők. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal Budapest V. Akadémia-u 10.
RÁDIÓMŰSOR
(Rövidítések) H — htrek. Wm.da-Ság. Hangi. _ tsangreneny. E — Máiit Oy — gyermekeknek. A — asszonyok-nak. Z — zent Mg. = mezőgazdaság. Uj. - ÜJuaági elóadaj. F _ telolvasái O — gzamofoniene. jb — Jaiz-band. K — kabaré. nZ. — népszerű zene.
Augusztus 5 (péntek)
Budapest 930, 12 és 3 H. 6 llonvéd-8 Kazacsay Tibor szerzól estje. Németby Ella, az Operaház művésznó,e és Melles Béla hegedűművész, az Operaház tagja közzemllkódéaével. 9.46 H. Utána cigányzene.
Bécs, Orác II n2. US Hangv 6.15 Az élei problémája. E. 7.15 Kertészei. 8.05 .lm Weiaien Róssl". 0. Blumenthal ís O. Kadelburg 3 lelv. vlgjáléka
Berlin, Stcttln 110. 12 Harangjáték. 330 A. 5 nZ. 7. Harangjáték. &30 Sziml. Z. 10 30 Mandolln Z.
Bazeelona 9.20Jb. 9.30 Dalesl, Z. 9.40 Jb. 1025 Hegedű Z.
Basel, Bern 1 O. 4 és 8.30 Hangv. 9.20 Zenekari Z. 10.05 nZ
lioroszló, Olelwllz 12.15 és 1.45 0. 4.31 nZ. 8 Opera E. Mozart: .Varázsfuvola."
Brünn 13.15 0. 7 nZ. 8 Rádlószkeccs. 830 Népdalest. Z. 9 nZ.
Frankfurt. Casstl 12 Harang|álék. I Q 430 Háziasszonyoknak. 6.t5 A. 8.30 Shakespeare Macbelh e. tragédiája, álvilel a heidelbergl ünnepi Játékokról. 9.20 Vidám irodalmi est, Z.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klet 8 A. 12.25 Ifi. hangv. 2.05 nZ. 4.13 Nap, eső, szél és aratás, dalok, Z. 5 Meselálík. 6 Vidám Z. 8 Opera F.. Mozart: .Varázsfuvola" 2 felv. Utána Tánc Z.
Langenberg. DortmunJ, Münster 1.10 nZ. 230 A. 4.30 Oy. 5 Uj. 5.30 nZ 8 Oi-láidalok, Z. 9 Romantikusok, ének és Z. Utána Jb.
Lipcse, Drezda 12 0. 4.30 nZ. 7 Indiánok kőzötl, E. 8 15 Romantika a német operákban, Z. 10.15 Tánc Z,
London, Daventry 12 Hangv. 12.30 Orgona Z. 1 nZ. 3 Dalok és kamara Z. 5.45 Hingv. 7.45 Tarka est, Z. 9.35 K.
Milánó 4.15 Jb. 5.20 Oy. dalok. 8.45 Ének és zenekari hangv. 11 Félórás vl-dám Z.
Moszkva 8 30 Ének- és zenekari hangv. 1135 Harangjáték.
München, Nürnberg 2.45 A 4 nZ. 1130 Tiz zongoradarab. 7.15 Novella. 8 Ének és Z.
Rádló-Párlzs 10 35 nZ. 12.30 IHangv. •1.45 Tánc Z. 8.30 Részlelek Massenet: ,Don Quijote* e. operájából.
Prága 11 nZ. 12.10G. 5 Kamara Z. 8 Rádlószkeccv 9 nZ. 10.20 G. Róma 5 20 nZ. 9.10 Ének- és zenekari
^sKttgart, Frelburg 1230 Oy. 4 |A. 4.15 nZ.
Huszárbecsület
(Paraszllórténel n latunkból) — Irta: NftGY LAJOS — 27
Ezt mindenképpen el akarta kerülni. Habozol! léhát a válasszal. Nem ludla mitévő legyen.
— Nos? Nem fele) a kérdésemre?
Mátia lelkét egy gondolat lógta
meg. Qyorsan határozott.
— Alázatossan mögkérem a le-kintclös lörvényszéköl, engedje mög, hogy én Tornoczi Jónással lanuk nélkül beszélhessek.
Az ezredes gondolkodóba esett. Hiszen Máríálól, min! a szakaszvezetőnek majdnem kimondott menyasszonyától még a törvény se klvin-batja, hogy a vádlottra nézve terhelő vallomás! legyen.
— Jól van I Legyen a kívánsága szeríni.
Rendelkezel! azonnal, hogy Mária és a szakaszvezető egyik köze! fekvő üres szobába vezettessenek. Néhány peic múlva már isméi a törvényszék előtt állottak.
Az ezredes folytatta a tárgyalást.
— Tehát ismételten felteszem a kérdési: A lanu Ulán lobbet Is tud a lüz pontos kdelkezésére vonalko-zVag? Eme kírd sre azért óhajtanék határozott válasz! nyerni, mert eme válasz esetleg telj :sen megdön-tené a Tornoczi ellen emeli vádaL
Mária Tornoczlra nézelt. A huszár szemeinek biztató tekintete határozottan mrgad\'a Máriának a tanácsot.
— Tekintetös ezredös url Erre a kérdésire nem felelhetök I
Az ezredesi bántotta a tagadó válasz.
— S -Jnilom. Ezzel ö.i nagyon lerontotta Tornoczi szakaszvezető eddigi helyzetéi. Már hajlandó vol-t-m azon feltevésre, hogy a vádlott leljesen ártatlan s ime mos! azt kezdem hinni, hogy ez ügyben olyan lilok lappang, ami a vádiolt bűnősségét igazolja.
Ekkor meglepő dolog töriént Tornoczi Jínts egy lépési tett előre az ezredes leié. Szomotu, de bátor tekintettel nézell az ezredesre.
— Jelentem alássan ezredes urnák, hogy a bűnös csakugyan én vagyok I Tessenek kimondani rám az üélelet.
— Hál mégis Igaz, hogy kend okozta a tűzveszélyt?
— Igenl
Az ezredes felállott székéből.
— Meghoz\'uk az Ítéletet Trnu elmehet I
De Mária nem livozotl. Sirva fakadt.
— Tornócji hazudik I Hazudik I
Az ezredesi már bántotta a jelenet
— Akkor a tanú nem mondott eddig Igazat. S ha még olyan ártatlan volna Is a szakaszvezető, nekünk a törvény szabja meg csele kedeiünk és elhatározásunk Irányát. Köszönje vádlóit a ránehezedő súlyos bünlelést a lanu határozatlanságának.
Ezalatt Mária felemelte a felső szoknyáját, majd azulán a második, harmadik és negyediket egymásután s az utóbbi szoknya zsebéből egy kélrélre hajlott pecsétes levelel bűzeit elő és odavllte az ezredeshez.
— Alássan kérőm, ne lessen haragudni, hogy ezt a levelet elfelej-töttem áladul a teklnletös ezredös urnák. Pedig a nagytlsztelendó öspö-rös urunk nigyon a leikömre itö-lötle, hogy mlngyár a lárgyalás mögkezdésekor átaggyam. Hit el-felejföllem nol Nem löhelök róla.
Azzal Mária indul! kifelé.
Az ezredes utána szólt:
— Várjon még a taná
Mária visszamarad!.
Folyt, köv,
ZALAI KÖZLÖNY
1927 augusztus 12.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde csendes lefolyású volt. A forgalom vaK mivel élénkebben Indult. Az árfolyamokban azonban Jelentősebb változások ma sem Iflrténlek. Néhány értékben kisebb árnyereség mutalkozott, igy Ofa, Kőszén éa Ganiz Danubiusz javították áifolvamukat. Később azonban lemorzsolódtak s az árf.lyaraok a tegnapi nívón maradtak.
ZDriohl zárlat
Párta 20 82Vz, London 2S-2ú\'/z. Nevyoik 518-Uíta, Bíbitl 7II71A. Milano 3423. Amsterdam 207 95, Bettin 123 46. Wien 73 05, Softa 3-75, Mn 1V3Í11. Varrt 53-00, Bud.post IO-IO, Balgrld 8-13, " \' 1 3-16.
i badapeifl Tózsde deviza-jegyién
VALUTÁK AmoIL 27-71-27-97 Bjga tz. 79-65-79-95 Caeo k. 1697-17-05 Din k. IS3 05-153 65 Dinár lOtM-IOlO Dollár 570.CO-572-40 Francia Ír 22-45.2265 Hoű. 229-05-230-05 Lazigyel 63 55-64 55 Lai 349-355
Lm -•-•-
Liza 3135-31-65 Márka 13610-136-60 Sehiü. 80-454085 Norrét I47-65-H8 25 Svájcit. 110-35-110-75 Mik. 153 15-153-75
devizák
Amat. 229-20-229 90 Belgrid 1006-1010 Berlin 136 12-136-52 Bakarcai 3-4W53 BrSaszcl 79-55-79-80 Kopenh. 153-15-133 55 Oaalo 147 75-148 15 London 27-78-2786 Milano 3110-31-25 Newyoek 57195-3 65 Pázta 22 38-2148 Prága 1694-1699 Szórta 412-416 Stockh. 153-22-15362 Vazaó 63-65-64-45 Wien 80-47-8072 Zürich I1C 25-11055
TerméaytSude
Bnaa daaav. 77 kg-oi 30-50- 30-70, 78 kg-oa 30-25—3»55, 79 k»-oa •»«_ 30-75. 80 kg-os 30-75 -30
30 85,
kg-os 29 55 -2985. 78 kg-Oi 29-1 79 kg-oi 30*05—3035, 80 kg-oa 3015— 30-45, roia 26 25-26-50, lakaim, lipa 2300-23-50. urárpa 26-00-30-00, zab ul 1950-2050, tenged (ó) 2350-24 00, Buzakotpa 17-00—18v\\ zepee 4400—4510.
SerféiTáiár
felbajtái 3000, netyból eladatlanul vlaaxa-oaradt 200 dazah Bsórendll 1-60—1-64 aaedett I S8-1-60. szedett közép 1-50-1-52, könnyű I-40-144, elsőrendű -1-48—1-52, miaodzendll 1-40-144, BtUdő 1-60—1-80, taalonzia nagyban 1-6Í-1.72. zaiz 192-1-96, lehatott hu. 192-208. szalonnál leisertés 1-84—1-92 Az Irányul tartott.
Kiadja: Délzalal Nyomda és Lapkiadó TáMat Részvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
I öreg
Uj zsákok, uj ponyvák
kévekotőzslneg
Kerti magvak MUtrágyafélék
kaphatók:
Ország és Wldder
u cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
flonrréros
Pllsséroz
Értesilem Nagykanizsa és vidéke mélyen tlszlelt hölgyközönségét, hogy a legújabb pllssé-modeílok megérkeztek. — Pllssérozást, gouvrérozást olcsón vállalok.
Tiszleleltel VARGA NÁNDOR
rcbufíítő, sőiinogö-vAlUUU
Nagykanizsa, Hunyadi-utoa 19.
OyQJtötclep: Kazinczy-utca 8.
Festés Qózmosás Tisztítás
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 llllór. Címszó s minden vastagabb betűből ilió szó kit szónak azámlltaUk. Minden tovibbl szó di|a « flll. Vasár- éa ünnepnap 500,\'o lelát, saerdin—pénteken 25% lelát. Allisl keresőknek 50o,o engedmény. A hlrde.
tó.l dl) altr. tljr.tendó.
PinikBIoaint bekebeleaesze minden ózazegben a legelőnyösebben éa leggyor-sabban lolyóaitlst Aortái Igaéo píiu-ktHcaőnközvclllő Irodája Nagvkanlzsin. Fó-at 3. aa. alatt Kánya*.rkftlo.Ors kötvény.k.t veaaek. 1483
Ford éa Foi-d.on alkatrészek, autó felszerelési cikkek, Pneumatlk — Szántó Vilmos éa Tirsa cégnél, Deik-tér 2. 2314
Salát termést! ntia.m.1 kicsiben Is, jutányos iron eladom. Slkátor-u. 7. 3161
KAI taemily k.raa tl.xto buto-roxott .aob.-konyhát a belvirosban, vagy aboz közel, igynemllhssznilat nélkül. Címeket kérem a kladóblvitatba leadni.
Olcsón eladó lókarban levó 2 dltab hosszú koicsmli asztal, 6 darab hosazu lenyóll pad. Clm a klsdóbjn. 2934
Zárda-utca 14. szimu tiiz tebonti-sibol visszamaradt zsindelyek, ajtók, ablakok és epületük eladók. -3179
Lakato.mOholy részire keresünk a viios belterületén meglelcló helyiséget — Cim a kiadóban. 2935
Fóviiosl vlzvaaeták .xerelö, volt önilló, vezelól állási vállalna. Hlrsch Kde, Caengery-ut 20. 3169
Hiztarlisbin (ittas, jómogjoloaé.tl nó ajánlkozik vidékre vagy helvberL Clm a kiadóban. 3178
Itirom vagy négyszobás, ló- vagy albérleti lehetőleg modern lakáét a viros belterületén aug. 15 re vagy sxepl. t-re keresek. Clm a kiadóban. -3181
Eladó egy dlvin és egy zománcos aalros bödön Eötvös-tit 32. 3180
Egy Jókarban levó príma pedilos cimbalom olcsón eladó. Clm a kiadóban. 2936
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
legújabb, módosított
MENETRENDJE
Erzsébet-tér— Vasútállomás
Oda
3.44
4-io 5.oo»
6-34
6-48
7-28t 8-30
11-30
13-50
14-05 17-18 17-36 20*\' 20-35 2300 2330
0-12
Vissza
3\'52 416
5-0641
6-42
7-02
7-37*
8-42 H-12 14-01
14"
17-32 17-42 20-12 20" 23-12 23-32 0-22
I.
1. I.
I. L
II.
ML I.
I.
II.
I.
II. I.
Hl. L I.
I.
A II. szántu autóbusz (József laktanya felé) egy állandó egyirányú
körforgalmat végez Sugár-uton át József laktanyához Petőfi-uton és Eötvös-téren át vissza Főtérre. Hosszabb megállóval József laktanya előtt és Eötvös-téren.
Viteldijak ■
Erzsébet-lér—Vasútállomás 40 lillér Erzsébel-tér—Józsi llaklanya 24 fillér Erzsébel-lét—EOlvfli-lér 24 lillér Erzsébel-tér—Baraktelep 40 fillér Józsc flaktanya (Pelőll-ulonál) Barakk vagy Kiskanizsa
vagy Vasútállomás 50 fillér Alszakasz vagy diákjegy 24 fillér Erzsébel-tér—Sporttelep 24 fillér
A hetijegyek f hónapig érvényesek.
Erzsébet-tér— Barak
Oda
Vissza
7.32
, 8-so
11-50 13-08 16-22 18-u 20-00
7-41 9-02 12-02 13-10 16-33 18-26 2012
I.
II. II. II. II.
Erzsébet-tér— Kiskanizsa
Oda
7-to 10-30 12-15
14-16.
16-48 19-10
Erzsébet-tér— ! -, József laktanya !í r
Oda ! Vissza I < "
S.air-Dton át Petiit Hton át
8-os 8.2° 11.
8-50. 9-0O. II.
13-35 13-50 II.
14-18. 14-25* II.
17-«>* 17-10* 11
19-40 19-55 II.
20-55 21-00
Vissza
7-20 10"12 12-26 14-27. 17-oo
19-2-2
Az autóbusz kiránduló társaságok részére bárhova megrendelhető.
A csillaggal megjelölt menetek Icltétetcsck. (Csak ha utas van.) Esetleges Üzemzavarok alkalmival a vasúti, ktskanlzssl. barakl Jiralok tartatnak fenn elsősorban, inig a többi Járat az üzemzavar tartama atatt szünetel.
Retúrjegy végállomástól végállomásig 32-|-32= 84 fillér Bárki által váltható. Heti jegyek i Vonal átszálló ér vényes 14 ulra, végállomástól vig-állomásig naponta 5-60 pengő.
Heti szakaszjegy i Érvényes Erzsébet-térig vagy innen bármely végállomásig 14 ulra 4-80 pengő.
Heti munkásjegyt Érvényes 12 ulra, végállomástól végállomásig 3-50 pengő, ugyanaz 14 ulra szóló érvénnyel 4-— pengő.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán.
A SZÍNE-JAVA
sorozat első három kötete a következő:
1. Színi Gyula: Homo doktor kísérlete
A titokzatos orvos Ifjú költővé váltod tatja az öreg herceget és ugyanakkor öreg herceggé az ifjú költőt.
2. Andai Ernő: Az álmok asszonya.
Az egye len, az igazi, a soha el ncin érhető, az Almok asszonyiról szól cz a szívből fakadt, azivekhez beazélő történet
3. Schnltzler: Hajnali mérkőzés.
A fiatal hadnagy, a kártyaasztal mellett próbálja megmenteni barátja életét. A Szlno-Java sorozat minden kötete fűzve F l\'BO, egész vászonkötésbüi P 2-60. — Kapható:
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könjrvk«rc»kc4ft»éb«n. Nagykanliaáa.
Értesités.
Van S\'erenc\'ém felhívni a n. é. ItöIgyközOnség figyelmét, hogy varrodámban kiváló párisi férfiszabászt alkalmaztam, kinek munkí j i Nagykanizsa hölgy-közönségét megfogja bódilani.
Elsőrendű kosztümöket, kabátokat és ruhákat Igen jutányosán készítünk. Jóindulatú pártfogást kér
ízt. Sarainé Báron Hlcl
SÍM uSI-szabi, Viroshi. palota
X.slnczy-atc. I., II. cm. Ugyanott tanulók és segédek (elvétetnek.
12166/1927. sz.
Hirdetmény.
Közhirré teszem, hogy a Király-u\'cában a vízvezeték f. évi jullus 21-én a közhasználatnak átadatott. A vízvezetéki szabályrendelet 3. §-a szerint ezen ufea ingatlan tulajdonosai telkeiket vagy házaikat a közhasználatba adáslól számitolt egy éven belül a vízvezetéki csőhálóz ltokkal összekölni, ma-gánvezeléket létesíteni és üzemben tartani, illetőleg a már meglevő magánvezetéket ugyanazon időponttól számított 6 hónapon belül a vízvezetékbe bekapcsoltatni és üzemben tartani tartoznak.
Polgármester.

varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINÖSÉOBEN
Ac e/vei ö
SINOER VA RR Ó G É P
ra tszvéNvTÁRSAáaó
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
(Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
87. évfolyam, 177. szám
Nagykanizsa, 1027 augusztus 6, szombat
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
faL >.. Illik «• HUWnM FM 6. n.
Kccttdyt WtMWnUI: lütfalady-t. II.
Felelős szerkesztő: Barbarfts Lajos
EWlultsl in tfj bóra

Augusztus 15-én lépnek életbe az uj forgalmiadó könnyítések
Budapest, auguszlus 5. A tegnapi minisztertanácson elhatározott és általunk tegnap közölt forgalmiadó könnyítések auguszlus 15 én lépnek éleibe.
Szent István napján teljes munkaszünet lesz
Budapest, augusztus 5. A kereskedelemügyi minisztériumban ma tartott értekeilelen a Szent István napi ünnepségekkel kapcsolatban ugy döntöttek, hogy a fővárOBi tíz-letek auguszlus 14-25 közti Időben egy árivá! tovább nyitva maradhatnak. Szent István napján teljes munkaszünet lesz, csupán az élelmiszer-üzletek maradhatnaknyitva 8 óráig. Az utána következő napon megengedik, hogy az üzletek délig nyitva maradjanak.
Gyújtó villámcsapás
Körmend, auguszlus 5. (É/szakai rádlijelentés) Tegnap éjjel nagy vihar vonult el Htdaskomiós lelett. A villám bicsapott egy gazdálkodó pa|tájiba és agyonvágott egy ökröt. A pajta lángba borult. Ettől tüzet lógóit a lakóház is az is leégett.
A berlini szakszervezetek tiltakozása a két olasz anarchista kivégzése ellen
Berlin, aug. 5. (Elszakal rádióié-lenlés) A szakszervezetek tanácsa ma tiltakozást küldött Washingtonba Saao és Venbettl kivégzése ellen. Felszólítják az amerikai kormányt, hogy tegyen lépést azirányban, hogy a kél halálraítélt anarchlsla ügyében rendeljék el az u|ralelvételt.
Vass miniszter Szombathelyen
Szombathely, zug. 5. (Éjszakai rádiójelentés) foss József dr. mlnlsz-tere:nOkhelyettes ma este auló|án Drihr Imre államtitkár kíséretében kerületének meglátogatására Szombathelyre érkezett.
Térey Sándor előadása Lllle-benazuj magyar irodalomról
Párts, augusztus 5. A lillei egyetem meghívására Térey Sándor, Ady Endre francia fordítója, előadást tartott az uj magyar irodalomról és Adyról. Előadásában rámutatott arra, bogy 1871-ben Kecskemét városa »0|téal indított a francia sebesülftk Javára. A bajban lehet megismerni a ló barátot, A széttépett Magyaror-«ig nem segítségért könyörög, hanem az igazság elismerését kívánja. Ma|d ismertette a szabadságharc utáni magyar lírát, különösen Ady költészetét. Térey legközelebb magyal zene-estet rendez több magyar zene- és énekművész közremüködé-«vel, kik magyar dalokat adnak elő.
Benes Ausztriának Németországhoz való csatlakozási törekvéseiről
Bem hiszi, Itogj volna komoly államlérli, aki felvesse a csatlakozás eszméjét
Párta, augusztus 5 (Éjszakai rádlijelentés) Benes cseh külügyminiszter nyilatkozott az Echo de Paris munkatársa előtt, akinek Ausztria csatlakozási törekvéseiről ezeket mondotta: Öl nem nyugtalanítja ez a kérdés, mert ez nem válhalik aktuálissá. A csatlakozás kérdése azonban közelről érintheti Közép-európa slruklurájál és érdekeit az
egyes államoknak. Nem hlBzi, hogy volna államférfiú, komoly faktor, aki felvesse a csatlakozás eszméjét.
Kiemelte ezután Benes, hogy olyan gazdasági politikát akar folytatni, ame!yb:n Ausztria és Magyarország problémája is megoldást nyer. Végül hangsúlyozta, bogy a csatlako zis veszélyeztetné a békcállapo-lokat.

A Rothermeere-akció Csehországban ujabb magyarüldözést váltott ki
A cseh sajtó uszítása —- Két hassal magyar lapot elkoboztak
Prága, augusztus 5
(Éjszakai rádlijelentés) A cseh hatóságok és a kcrminylapoknak most Jó alkalom gyanánt szolgál lord Rothermeere akciója és minden eszközzel üldözik a magyar kisebbségeket és annak sajtóját. A Narodny Lisly azt írja, hogy majdnem ug/ tűnik lel, hogy a magyar lapok magyar olvasóinak azok a körök adnak biztatást, talán pénzt Is a lord akcióját illetőleg, amelyek ezt a propa-
gandát a külföldön szetvezik. Az ügyészség a magyar lapok szerkesztői ellen vádat fog emelni. Ugyanlly értelemben uszítanak a tötbi lapok is. Egyik lap azt írja, hogy a lord Rothermeere cikkek mialt két kassai lapot, a Kassai Naplót és a Níp c. lapokat kobozták cl, előbbi a magyar demokraták, utóbbi a kercsztéry-szocialisták lapja. A cseh lepok megtorlást követelnek a magyar sajtó ellen.
Véres összeütközés párisi kommunista tüntetők és a rendőrség között
A közbiztonsági szerveknek nem sikerült a tűntető katonákat letartóztatni
Párls, aug. 5 {Éjszakai rádió)
A tegnap esti kommunista tüntetésen a közbiztonsági szerveknek nem sikerült az az akciója, hogy a tüntető gyülésezés után a résztvevő katonákat letartóztassák. Mikor ezt
ugyanis végre akarták hajtani, a tün\'ctéa újra kirobbant és összeütközésre került sor a tüntetők és a rendőrség emberei közölt, melynek során számos tüntető megsebesüli, kiket barátaik vittek lakásaikra ápolni.
, , ,,,, n ír r.rr.\'.\'i\'i\'i\'r* -................................
El kell következnie az időnek, mikor megváltoztathatjuk a trianoni határokat
jelentette kl Bethlen István miniszterelnök
n mostani határmegváltozetatás iránti mozgalomtól a kormány távol áll
Budapest, auguizlus 5 Bethlen István gról miniszterelnök a sajtó egyik képviselője előtt kijelentette, hogy a trianoni határok megváltoztatására irányuló akciót lársadalmiegyesületek intézik s ahhoz a kormánynak semmi köze. A kormány távol áll atlól az akcióiól, de álláspontja az, hogy cl kell következnie az időnek mikor megváltoz-
tathatjuk a trianoni batárokat, de még ennek nincs itt az ideje. Miért is a kormány ezügyben nem léphet lel. Majd kijelentette, hog/ a magyarolasz szerződés ulán most Jugoszláviával fogunk kereskedelmi szerződést kölni. A genfi tárgyalásokra nem ó, hanem minden valószinüség szerint a külügyminiszter megy.
Dr. Villát francia tudós Trianon revíziójáért
A kercszticfeszltett Magyarország Igazságára mlnlha mind többen ő többen jönnének rá olt messze nyugaton, ahol a vészes trianoni békeszerződést megalkották I
Loid Rolhermere és Ju\'es Romalns nagyhatású megnyilatkozásai ulán ismét egy lelkes és az igazságot nemcsak kereső, de meg is találó cikk lálolt napvilágot az .iliustié de Francé- folyóiratnak Julius hó 16-án meg|elenl számában. Pro Hungáriát" címen.
A cikket dr. Villát Lajos, a besan-coni egyetem bölcsészeti karának rendes tanára, Besancon város b. polgármestere és a külföldiek részére szervcic:i egyeli mi nyári tanfolyam Igazgatója irta. A cikk a magyar kérdésben való teljes tájékozottságon kívül egy ludós mély belátását és igazságérzetét tükrözteti vissza.
Néhány érzelmekhez szóló mondat után Magyarország kegyetlen meg-" csonkilisála utalva, a cikk szerzője tömören ismerteti Msgyarorazig földjét, az Alföldet és puszláil, amelyen évezredeken a legkülönbözőbb népek vonullak át, hogy végre a IX. század végén egy n jmád ázsiai népnek, a magyarnak adjon végleges letelepedési helyet, akiknek Árpid fejedelme megalapította az első magyar dinasztiát. Szent István uralkodásinak, az angol Magna Cbartival egy idős 1222. évi aranybullinak, majd a tatárjárásnak és Anjouk korinsk ismertetése utin rátér a magyarság legendás hőskorának, a törökök elleni küzdelemnek Ismertetésére, kiemelve Hunyadi Jánost és Korvin Mátyást. Mobácscsal a magyar függetlenség 1526 ban elbukott s a lötök uralom csak 1686-ban, Buda visszavételével ingolt meg. Ezzel a Hababurgokuralmát, a magyarnyelvéit való küzdelmet, Vörösmartyt, Petőfit, Széchenyit, Kossuthot, Diákot, a szabadságharcot és végül a kiegyezést ismertetve rátér a világháború kitörésére, melyet a magyar nemzet nem akart és amelyet gróf Tisza István — tatán minden más áltamférfiunál lobban — enyhíteni kivint is amelyben főleg a szlávok elleni küzdelmet látta. Elvtsitve a háborút, az 1920. évi |unlus 4-én aláirt békével Magyarország kegyetlenül megcsonkíttatott. Budapest hatalmas város, amely egy birodalom lóvirosinak jellegével: bír ma is, de az őrsiig területének kétharmadétól megfosztva cs»k egy 8 milliós álla-rnocska. Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia, Olaszország és Ausztria osztozkodtak a zsákmányon és a magyarok tönkretéve, szivükben nagyon érthető keserűséggel; engesztelhetetlen irredentát indítottak meg. Ismeritek e — kérdezi Villát olvasóit — a minden reménységet kifejező magyar Hiszekegyet, a levelezőlapokat,
ZALAI KÖZLÖNY
1927. augusztus 3.
amelyek egy megcsonkított haza fáj-dalmit fijezlk kl, amelyeken a térképek azt kérdezik, hogy franciák, olaszok, angolok stb. aláirnátok-e egy Ilyen békél, mint amit ránk kényszerítenek?
Néha a lelkesültség bazafias buzgalmában beves szavak kerülnek kiejtésre és sajnálatos epizódok — mini 1926 januárban a bankjegyha-misitás — áruljak el az állandósuló izgalmakat. Ezekel enyhlleni és megérteni kell. A mai Magyarország nem teheti, hogy ne kívánja a trianoni béke revízióját, meri nemesik gazdagságától fosztották meg, d: a lelkének is élő busának egy része az, amit kitéptek belőle, amennyiben határain kívül főbb millió magyart hagytak.
íme, ezérl nem bagyji abba Ma-
gyarország zord szívóssággal az őrködést afölött, ami testvéreivel Csehországban, Romániában és Jugoszláviában lórién!k. De bizalma van Jogaiban s azérl nem akar kalandor-politikái folytatni.
Frarciaország, amelyei Magyarországgal oly sok kőzős emlék egyesit, vele szemben a legnemesebb szeiepel vállalbalja. Ezl a rokonszenves, őszinte, nagylelkű és be-csuleles népet, amelyet a szerencsétlenség utolért és amely nép azl a ritka lálványl nyújtja, hogy teljes erkölcsi egységben foglal állási a békeszerződéssel siemben, Franciaország segllhclné gazdasági talpraállásiban és láthatná el oly tanácsokkal, amelyek megkonnyltenék a megértést, amitől magának Európának jövője is függ ...
A vizsgálóbíró letartóztatta a miniszterelnök merénylőjét
Kaposvár, augusztus 5 A kaposvári törvényszék vlzsgáló-birája ma hallgatta ki Légér Jánost, kl a miniszterelnököt és a csendőrségei szidalmazta. K.hallgatása során tagadla azt, hogy szár.dika leli volna becsületsértést és a miniszterelnök
személye ellen merényletet elkövetni. A feljelentéül csupán bosszúból adták be ellené. A vizsgálóbíró elrendelte Légér János előieles letartóztatását, meri a vizsgálat további so\'án kell llszlázni azl, bogy megfelel-e vallomása a valóságnak.
A népjóléti miniszter előszobájában mellbelőtte magát egy színigazgató
Budapest, augusztus 5 Ma délután kél óra tájban nagy riadalmat kelleti a népjóléti minisztériumban egy revolverdörrcnés. A miniszteri előszoba ajtajában egy fekete ruhás férfi abban a pillanatban, midőn az altóból kilépett, mellbe lőtte magái. A lövés zajára kirohanó titkár és több tisztviselő a vérében fetrengő emberhez fuloltak, akiről megáilapltolták, hogy nem más, mint Kabdebő Kaposl Emil színigazgató.
Az azonnal előhívóit menlők kon-slatállák. hogy súlyos ladólövésl szenvedett. Kaposl segélyt kéri a népjóléti minisztertől, melyet az nem Intézhetett el oly gyorsan, mini remélhette volna és e fölölti elkeseredésében lőtte magát mellbe.
Amikor Vass József néplólétl miniszter értesüli az cselről, Inlézke-dell, hogy Kaposl Iratait (erjesszék eléje, azonnal vizsgálják kl az ügyet és tegyenek Jelentést.
A vármegyék a második külföldi kölcsönt is csak beruházási költségek fedezésére fordíthatják
A kölcsön biztonságáért minden vagyonikkal is Jövedelmükkel szavatolnak
dlthatják. Igy először kereskedelmi, Ipari és gazdaság! célra (utépilés, vasút, villamos közpon.) lélesilése. Másodszor közegészségügyi célokra (kórház, vízmüvek) Harmadszor közigazgatási célokra (vármegyei stb). Negyedszer különféle célokra (tisztviselő lakások stb.).
A második kölcsön 65 százalékát útépítésre kell fordítani. A kölcsön kíméléséért és biztonságáért a vármegyék minden vagyonukkal es jövedelmükkel szavatolnak. A kölcsön-kötvények fedezet tekintetében egyen-rangban állanak az első kölcsön részleteivel. A vármegyék a kölcsön lejáriáig nem vállalhatnak kötelezettséget, mely rangsorban megelőzné az angol kölcsönt. — A vármegyék mindaddig, mig a kötvények forgalomban vannak, ingatlanaikat csak a bizalmi személyek hozzájárulásával terhelhetik meg és idegenit-hetik el.
Budapest, augusztus b
A pénzügyminiszter a kereskedelmi miniszterrel egyetértve körrendeletet adoft kl a vármegyék első tisztviselőihez a vármegyék 6%-os kölcsönértek felvétele, kezelése, ellenőrzése és szabályozása tárgyában. A második kölcsön részlet névértéke 1 millió font sterling, mely összeg ertjéig a kölcsönt a vármegyéknek 88.5% elszámolási árfolyamon nyújtják. A vármegyék viselik a 2°/o-os angol bélyegilletéket. A kölcsön törlesztése 10 esztendő, a kamat fizetési határidő január és lunius 18. Az első kamatfizetés 1928. Január hó 15 én esedékes. A tőketörlesztést angol fontokban kell teljesíteni. Az évi annuitás >/is-de 1927. augusztus 15 ére válik esedékessé, ugyanezért december 15-én ez összeg kétszerese lesz fizetendő. A rendelet intézkedik, hogy a vármegyék a kölcsönt csak beruházási költségeik fedezésére for-
A sztrájkolók frontján sémi változás
Budapest, augusztus S A Ganz-Danubius gyár a szrájkoló munkásokból 80 szakmunkásl kizárt.
Budapest, aug. 5. A sztrájkoló csepeli munkások, a külföldön tartózkodó báró Welsz Jenőt váriák s töle remélik, hogy megegyezést tud létesíteni.
Szeged, aug. 5. A szegcdi egyetemi építőmunkások sztrájkja tovább tarl, sót szakértők ugy nyilatkoznak, hogy
az egész váioi épitö munkásai csatlakozni lógnak.
Budapest, aug. 5. Amunkásszfrájk-ban ma délig nem indultak meg közvetlen tárgyalások a munkaadók és munkások között. Az építőipari munkások közül a mai nap ujabb 80 munkás lépelt sztrájkba. Bérmozgalmat indítottak továbbá a Beszkár műszaki munkásai is.
Irtózatos vihar Nagykanizsán
Eszteregnyén elhamvasztott
Nagykanizsa, augusztus 5 Nagykanizsán az elmúlt éjjel ha-lalmas vihar vonull keresztül. Az oly epedve várt eső megjöll, de félelmetes égiháború közepelte, ugy, bogy sok ember valósággal ébren löllölle az éjszakát a minduntalan megismétlődő dörgés és villámlások mlalt. A napokig tarló llkkaszló száraz forróság annyira megtöltötte a levegőt elektromossággal, hogy hlhelő voll az első eső nagy églhiborut hoz.
Péntekre virradó éjjel 11 óra után kezdődöli a szünet nélkül reggelig tarló villámlás, melynek nyomán elelnle csak kisebb zápor következeit.
Féltlzenkét ára tájban Nagykanizsán — valószínűleg villámhárítóba — vágott le először a villám oly hatalmas csattanással, bogy a belváros lakói Ijedten ugrollak kl ágyukból. Mindenki azl hilte, hogy a saját hálába ülötl be. Szerkeszlöségl rádiónk ls felfogott egy kisebb ágat a villámból és egész Jól kivehettük a szobában az antenna drót végén a llla-
vonult keresztUI az elmúlt éjjel
a lecsapó villám egy hajlékot fényű elektromos klszikrázást.
Éltől az időtől kezdve vtrradattlg egyet-egyet villámlott és dörgött. Közben hatalmas zápor szakadt a kanizsai utcákra és a műszaki hivatal minden öntözési mulasztását pótolni igyekezett. Éjjel egy óra és fél kellő között még egy hatalmas csattanás reszkeltette meg a levegőt közvetlen a Fő-utca felett, mikor is a villám az ég egész kárpitját bevilágította.
Virradni kezdett reggel felé, még mindig dörgött és a lulajdonképeni kiadós eső csak ekkor kezdődött, mely huzamosabb Ideig eltartott. Az éjjeli égiháború átvonult Eszleregnye felelt is, ahol > szőllőhcgyen Borsos Ferenc földmlves hajlékába vágott be a villám és fel-gyújtva azt, egészen elhamvasztotta
S:erencsére ebben a nyári lakásban ebben az Időben nem tartózkodott senki. Hasonló égiháboruról érkezik hir Zala és Somogymegye minden részéből.
Készenlétben a nagykanizsai törvényszék uzsorabirósága
Az uzsorablróság ítéletei nem csekély mértékben Járulnak hozzá a drágaság letöréséhez — Nagykanizsán több mint egy év óta nem Ítélkezett már az uzsorablróság — A tőrvény fogházzal, áruelkobzással, az Ítéletnek az árusító helyiségében való klpla-katlrozásával bünteti az árdrágítót
Dr. Mutsohenbaoher Edvin uzaorabiróaági elnök nyilatkozik ■ Zalai Közlönynek
Nagykanizsa, augusztus 5
A drágaság hydrájának megfékezésében és letörésében jelentős szerep jutott az uzsorablróságokoak, melyek mindenkor a legnagyobb higgadtsággal és tárgyilagossággal vizsgálták meg az egyes eseteket és ott, ahol bünldni kellett, ezt mindig a fennforgó körülmények beható meg-vllalása alapján lelték. A törvényszékek uzsorabiróságai nagy szolgálatot tellek a drágaság frontján, mert semmi sem rettenti ugy vissza az árusilót a jogtalan magas érlék — az áruzsorától — mini az a ludat — hogy bíróság elé keiül, hogy fogház és megszégyenítés vár reá, ha kiuzsorázza embertársait.
A legtöbb vidéki városban legfő-képen azonban Budapesten már napok óta mfliödik az uzsorablróság. A piacokat ellenőrző rendőri vagy városi ellenőrző közegek a drágításon ért árusítói feljelentik az ügyészségnek és csakhamar összeül a törvényszék uzsorabirósága — hogy a feljelenlés ügyében ítélkezzék.
Miulán Nagykanizsán a drágaság elleni akció kapcsán eddig még egyetlen árdrágilási tárgyalás nem folyt le a törvényszéken, felkerestük a kir. törvényszék cliiSkhelyeltesél, dr. Fischer József kir. táblabírót, aki kérdésünkre a következőleg nyilatkozott :
— Nagykanizsán egyellen egy
esetben sem kelleti intézkedni a kir. löi vényszék uzsorablröságának összehívása iráni. Az intézkedés voltaké-pen a kir. ügyészségtől Jön, az teszi meg indítványát. Da nincs Is szükség semmi intézkedésre — hiszen az uzsorablróság megvan. Csak esetről-esetre ül össze, amikor konkrét feljelentés érkezik. Ha Ilyen bejön — szignálja és kiadja. De eddig még egyellen feljelentés sem érkezett be. Egyébként az a privát véleménye, hogy aki nemzetgazdaságtan! tanult, tudja, hogy ezzel nem lehel a drágaságot letörni.
Dr. Mulschenbacher Edvin kir. törvényszéki lanácselnök és főfár-gyalást elnök, aki egyszersmlnl elnöke az uzsorabiróságnak is, a következőket mondotta nekünk:
— Hogyha a halóság maga a piád árusoknál magasabb árakat állapit meg tájékoztatásul — akkor nem lesz feljelenthető eset és igy az uzsorablróság sem ülhet össze Ítélethozatalra.
Nagykanizsán már löbb mint egy éve — hogy nem tárgyaltak árdrá-giló visszaélést Az uzsorablróság áll a főtárgyalás! elnökön kivül egy szavazó szakbíróból, egy szakértő-ülnökből (aki egyszersmlnt a harmadik bíró) és a jegyzőből. A kir. ügyész nem irásbellleg — csupán szóval adja elő vádjait. Van olyan
íyr augusztas 6._
CM], amikor az árdrágítót előzetes letartóztatásba helyezik. Aivisszaélői 1 törvény erre vonatkozó rendelke-lése alapján fogházzal, az áru elkobzásával vagy annak hírlapi közzétételévé büntetik.
Ai uzsorabiróság Iliidéinek feltétlenül megvan a kívánt halása. F.l-
ZALAI KOZLONT
rellentl a büntetéstől való félelem állal az átu-uzsorálól az embereket és Igy minden ese:b:n letöti a magas piaci árakat.
A nagykanizsai törvényszék uzsora-birósága készenlétben áll — és mihelyt az első feljelentés beérkezik — azonnal összeül.
Nagykanizsa, augusztus S A restaurált nagykanizsai szent-ferescreodl plébánia templom ünnepélyei felszentelése mint hivatalosan érteeüiflnk, ez év szeptember 25. és 26 án lesz.
A felszentelést maga dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök fogja végezni nagy papi segédlettel. Külön egyházi hangverseny fog mélló keretet adni ez alkalommal az ünnepélyes aktusnak.
Dr. Rott Nándor megyéipflspík sreptember 25. és 26 án elvégzi Nigykanizsán a bérmálás szentségének kiosztását is, amelyre a plébánia-
Betörtek egy kanizsai vendéglős házába
Csütörtökön borozgatás közben a vendéglőben terepszemlét tartottak — Azt hiszik, hogy keszthelyiek a tettesek — Az egyik betörő rongyos ruháját a helyszínen hagyta és felöltötte helyette a vendéglős ruháját
Nagykanizsa, augusztus S Vakmerő betörést követtek cl az éjjel ismeretlen tettesek Oparnlaa Károly Vórösmarly-ulca I. sz. alatti vendéglős házában.
Éjjel, miulán a vendéglős bezárla helységéi és az egé<z hiz nyugovára téri, körülbelül 12 és egy óra közölt, mini utóbb megállapítható volt, kél ismeretlen, valószínűleg idegen ember a |elzdt ház udvarába bemásztak. Olt az egyik borozó szobának felső ablakszcme a nagy meleg miatt nyitva volt, azt egy létra segítségével megközelítették, ez egész ablakot kinyitották és azon keresztül behatollak a srobtba.
11 a nyitóit szekrényeket kikutatták, ruhaneműt összeszedlek és más kis clvihelő tárgyat emellek el.
Az egyik belörő leleményesen ren-gyrn ruháját levetette és o szekrényben talált jó állapotban levő szürke ruhát vette fel, majd az övéi egy csomóba fogla és átdobta a szom szédos Halász cipész udvarára.
lég mindig fedél nélkül, az ntcán hányódik a
Csengery-nt 13. sz. házból kilakoltatott öttagn család szedlek össze, óvatosan benyitottak
egy másik szobába, ahol a vendéglős tlzenyolc éves lia aludt, ugylátszik olyan mélyen, hogy az nem vett
A megyéspüspök szeptemberben szenteli fel a ferencrendi plébánia templomot
Templomszentelés is bérmálás szeptember 25 és 26-án — Megválasztották Budapesten a ferencrendi tartományi főnököt — \' Dr. Vargha P. Theodorich plébános tartományi tanácsos lett
hivatal már most felhívja a bivek ügyeimét.
Itt emliljok meg, hogy Budapesten ma tartották meg a magyarországi szenlierencrendl tartomány választó kápta\'ant, amelyen a tartomány élére titkos választással a budapesti szenlferencrendl zárda kiváló papi és szerzetesi kvalitásaival eddig Is kitűnt főnökéi: P. Vinkovich Viktort választották meg. A tartományi őr: MolnárArkanygyalsrou-balhelyi leologiai lanár leli, mig dr. Vargha P. Tcodorich nagykanizsai plébánost rendi tartományi tanácsossá választották.
Nagykanizsa, augusztus 5
Városszerte élénk visszhangol vert minapi cikkünk, amely egy öltagu munkás-család szomorú lakás-kálvá-rlájll fesldte le. Cikkünkkel az volt a célunk, hogy Horváth lslvánt, beteg feleségét és három gyermekét az utcáról, ahova szegényes bolml-lukkal együtt kerüllek, valami módon ledéi alá lutlassuk. A házigazda, Hrxh Oszkár ügyvéd könyörületet nem ismerő magatartásán azonban minden kísérlet falra hányt borsó maradt. Hiába interveniált maga Kálnay Gyula dr., a rendőrkapitányság mdegszivü, rillu szccills érzékkel biró és minden jó ügyben mindig Idlre kész vezetője is: — Hoch Oszkár az egyezkedő tárgyalisra megállapodott Idő elől egyszerűen elutazott — mint ezt különben napoola teszi — a Bilatonra.
A nyomorult család elh;gyolt lakása pedig azóta is üresen áll, mig volt lakói szerteszét hányódnak napokon és éjszakákon kérésziül az u\'cán. A szerencsében családnak már kenyere sincs, hiszen a családfenntartó, a fehérnemű mosással kenyéréi kereső apa
nem tudja munkáját folytatni, mert a Cscngery-ut 13. számú ház házmeslere, a házigarda oltani kép-"ítélője, még az udvari farakáson Km tűri meg a kilakollatolt család félleltebb holmiját, igy a mosásba villáit és még le nem szállított fehérneműt sem.
Azóta már többféle próbálkorás "Mént a minden emberi szánalomra mélló család elhelyezése Iráni. Máról holnapra azonban — Nagykaci-ztán - iskásl kapni nem lehet, két kicsi gyermek pedig éhezik,
hl\'zen amit a 17 éves testvérük ke-\'*» - 12 peogől belenként — az 01 "ré| kenyérre sem elégedő naponta.
Nagykanizsa társadalmának Jó-
szivéhez sokszor lordullunk már e hasábokról és — m/g sohasem hiába. Talán azért Is talált kérő szavunk mindig visszhangra, meri közönségünk tudja, bogy érdemetlenéri sohasem szálltunk síkra, de ha nyomorullakon. szenvedőkön, tehelelle-nekeo, ártatlanul éhező gyermekeken kell segileni, akkor mindig felemeljük kérő szavunkat, mert szenvedő emberrel szemben csak egy kötelességei ismerünk: — segileni Horváth Istvánnak, egy kenyér és
tettes éjjel betört a nagykanizsai tör-
nevében.
észre semmil. libben a szobában is kutatlak, de miulán értékeaebb holmit nem talállak, egy másikba szerellek volna b:Julni, abba, amelyikbe a vendéglős és felesége aludl Ide azonban nem leheteti bejutni, meri az belülről be volt zárva. Igy lehál
meg kellett elégedniük az elért eredménnyel. Közbe egész nyugodtan felgyújtották a villanyt a vendéglőben és a kifosztott szobákban és ugy is hagyták.
Ugylátszik valaki az utcán észrevehette, hogy a vendéglőben Idegenek Járnak, vagy valamitől megijedhetlek a belörők, mert tárva-nyltva hagyva mindent az udvaron keresztül, ahol Jöttek, nyomtalanul ellünlek.
Reggel a vendéglős Ijedten velle észre a hívatlan vendégek látogatását. Azonnal a rendőrire sietett és megtette feljelentéséi.
A bűnügyi osztály Nagykanizsán igazin ritkán előforduló bdörés ügyében nagy eréllyel Indította meg a nyomozást és a pénteki napon a delekliv oszlály valamennyi delek-llvje ebben az ügyben dolgozik. Eredményre van kilátás. Remélhető, hogy a tettesek, akik nem lehelnek a .belörő művészei" sulyowbb nevű egyénei, rövid idő atatl hurokra kerülnek.
Annyll már is megállapllotlak, hogy a kél ismeretlen belörő csütörtök délután benl a vendéglőben és borozgatás űrügye alall megtekintették a terepet. Valószínűsítik több körülményből azt Is, hogy a kél lettes keszthelyi, épen azérl, hogy mihamarabb elcsípjék, meglettek minden intézkedést, hogya keszthelyi csendőrség Is megkezdje a nyomozást. A vendéglős kára körülbelül 250-300 pengő.
Ha van valakinek tudomása valahol valami kis elfoglalható egyszobás, szerény lakásról, jelentse be azt szerkesztőségünkbe.
Lehetetlen, hogy aho\' 32.000 ember elfér, olt ne találkozzék rgy zug négy embernek, akiket minden szegényes földi jwaik\'ól: kenyértől és otthontól ioszto tak meg.
Az éhező családnak pínrbeli és természetbeni adományokat is elfogadunk és hírlapilag nyugiázunk.
Mulassa meg Nagykanizsa nemesen érző társadalma, hogy az emberségesen érző sziv olyan kincs, aminek megszerzéséhez kevés öl ház és kevés akárhány Jól lömöll pénzeszsák is.
Soarreroz|
| Pllsiéroz
Értesítem Nagykanizsa és vidéke mélyen tiszteli hölgyközönségéi, hogy a legu|abb plissé-modellok megérkeztek. - Pllssírozást, gouvrérozást olcsón vállalok.
Tiszteletid VARGA NÁNDOR
resirt,13.
Nagykanlxen, Hun,»dl-uto» 19.
OvOllCtclcp: Kazinezy-ulea 8.
Fejlés 8fcmc>sái Tisztítás
vényszéki elnök balatongyöröki kastélyába
mér a máaodik betörés Balatongyörökön — Az éjjeli ogató ruhát vitt el dr. Eöry Szabó Jenőiktől — Az a
Ez
látog; feltevés,
hogy egy rutinirozott balatoni villafosztogató dolgozott Balatongyörökön
Nagykanizsa, augusztus S
Dr. k\'iry-Szabó Jenő kir. kúriai bíró, a nagykanizsai törvényszék elnöke ne|ével egyűll nyári szabadságát bilalongyörökl birtokának kastélyában lölli. Tegnapelőtt éjjel történi, amikor a törvényszéki elnök kastélyában mindenki pihenni tért, hogy egy titokzatos alak a házak mentén végig surrant és Eőry-Szabó-ékhoz betöri. Az ablakok nyitva vollak a szép csendes nyári éjseakán és igy nem lehetett pontosan megállapítani, valljon a nyitóit ablakon keresztül batolt-be a lakásba az Ismeretlen éjjeli látogató, vagy pedig más, erőszakos ulon.
Tény, hogy a törvényszéki elnök neje éjfél tájban egy zörrejre felébredt és látta, amint egy ismeretlen ember -- tolvajlámpával a kezében — a srobában tájékozódik és körülnéz. Az úriasszony a villanylámpa éles fénye melleit teljesen mcglátla az idegen férfi arcál, aki zsákmány
ulán kutatott, hamar kiugróit ágyából és rákiáltod a megzavart bdö-rőre, majd a szomszéd ágyban alvó férjél költötte fel.
A tolvajlámpás betörő erre egy nagyobb gomolyagot felkapott és macska nesztelenséggel kisurrant az ablakon, ugy, hogy mire a kiállásokra figyelmessé lelt házbelik segítségre jöttek — a betörő már mesz-szire járt.
A titokzatos éjjeli lálogaló a törvényszéki elnök ruhtjál és egy csomó szivart vltl el, másl bántani már nem voll ideje.
Érdekei, hogy két nappal előbb ugyancsak éjjel egy szízados villájába törtek be ismeretlen tettesek.
Az a feltevés, hogy egy rullnlro-zoll balatoni villafosilogaló lársaság merész tagja lehelet), aki Balatongyörököt szemlélte ki működésibelyéül
A keszthelyi cscndőrőrs mosl nyomozza a titokzatos, vlllanylámpás éjféli látogatói.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. augusztus 3.
Hétfőn délben érkeznek haza Balaton-kéreszturról a nagykanizsai gyermekek
Vasárnap délután nagy előadás lesz Balatonkereszturon, amelyen minden künnlevő nagykanizsai nyaraló gyermek szerepel
Nagykanizsa, augusztus S
Holnap szombaton Jár le voltaképen a Balatonkereszturon, Molnár László pápai kamarás, budii plébános gyermegnyaraltatójában Odalő nagykanizsai gyermekek nyaralási ideje. Miután Molnár pápai kamarás vasárnap délu\'án 5 órakor dr. Sziget hy Károly szanatóriumának nagytermében gazdag mtlsoru előadást rendez és ennek keretében bucsuz nak el az annyira megkedvelt kedves lalaklól, Farkas Vilma a Keresztény Nőegylet lelkes titkárnője ugy Intézkedett, bogy hélfőn vagyis augusztus 8 án délelőtt Indulnak vissza, baza Nagykanizsára. Farkas Vilma titkárnő személyesen megy a gyermekekért és az ő ismert, köroltekin ó gondosságával kíséri haza, ahol az állomáson a szülők gyermekeiket átvehetik. A vonal déli 2 órakor lut be a nagykanizsai állomásra.
A nagykanizsai gyermekek a DSzA vasúttársaságnak annyiszor tapasztalt előzékenysége folytán külön koctil kapnak, ugy, hígy podgyászuk is elhelyezést nyer benne. A nagykanizsai gyermekek heljél mis város gyermekei foglalják el a kies Bjlaton-
kereszturon. Nagykanizsáról az idén csak ez az egy turnus Indult el Kereszturrs.
A vasárnap délután 5 órakor Bilatonkereszluron rendezendő nagy előadás iránt Igen nagy az érdeklődés. Nemcsak a nagykanizsai szülők, de a többi nagykanizsai közönség — akinek szivéhez valahogy közel hozzá,férkőzött Balatonkeresz-tur és Molnár pápai kamarás szép akciója — kijönnek, hogy résztvegyenek a nag/ gyermeksereg gyönyörű ünnepén, amely sokkáig emlékezetes lesz azok számára, akik olt részi vettek. A nagykanizsaiakon kívül ott lesznek Balalonkereszlur, Bilalonberény, Máriatelep fürdőző közönsége és a fővárosi gyermekek szülei.
Az előidás ugy van megrendezve, hogy a résztvevők a Bilatonkeresz-lurnál fél 8 órakor induló személyvonattal visszalérhe\'nek Nagykanizsára. Az előadás keretében Molnár László pápai kamarás ünnepi beszédei fog tartani. A holnapi balaton-kereszturi ünnepélyre azért iimé-lellen Mhivjuk a nagyközönség figyelmét.
-------------—v-v-*-—
Menekülnek a földbirtokosok és polgárok Burgenlandból
A schatiendorfi per esküdtszékének elnöke már harmadik hete nem mer hazatérni lakására
Bíes, augusztus 5 . tulajdonos Is áruba bocsátották bur-(A Zalai Közlöny b/csl szerkesz- genlandl birtokaikat, mivel Magyar-
tősigétöt) A Jullus 15 i véres események parazsa még mindig Izzik a hamu alall. A schatiendorfi per esküdtszékének elnöke, Seger János tisztviselő, már harmadik hete nem mer hazatérni lakására, amely Bícs XXI. kerületében van és amelyet a tüntetők jullus 15-én megtámadlak és Osszeromboltak. Egy másik esküdt, Stau/er János már szintén harmadik hete bujdosik, mivel a kon-munista lapok által felizgatott szomszédok megfenyegették, hogy meggyilkolják.
Burgenlandból is olyan birek érkeznek, amelyek komoly aggodalomra adnak okol. A schatiendorfi események kCvelkezlében a po\'gár-ság, főként a földbirtokosok és háztulajdonosok, szinte meneküléssze-rüen vándorolnak ki Burgenlandból. A mpokban öl schallendorfi gazda érkezeit Sopronba, abol megbíztak egy oltani ügyvédet, hogy burgenlandi birtokait adja el, mivel magyar területen, Ágfalván, Báufilván, illetőleg Sopronban akarnak letelepedni Elhatározásukat azzal okolták meg, hogy ők és hozzátartozóik, anélkül, hogy valaha is politizállak volna, a szocialisták részéről olyan fenyegelésekben részesültek, hogy komolyan veszélyeztetve látják személyi és vagyoni biztonságukat.
Számos más földbirtokos és ház-
országon akarnak letelepedni
A szocialista rgitátorok uszító mun-<4ja nemcsak hogy nem csökkeni a Jullus 15-1 bécsi vérengzés óla, hanem állandóan élesebb formákat ölt.
= Vasutasok figyelmébe I Iga-zolvány-felvételekct nagy kedvezménnyel készi ünk: Dóra fo\'omüle-rem, Erzsébet-lér 2. (Tulipán áruház mellett.)
A falu népének résztvétele a Szent István napi ünnepségeken
Évről-évre színpompásabb és változatosabb Szenl István napján az ország fővárosában rendezett ünnepségek program|a. Szent István napját nsgy magyar nemzeti ünnepé kell avatnunk s ez alkalommal ugy a magyar várost, mini a magyar falut a nemzeti öntudat és összetartás jegyében kell összehoznunk. .Az Idei Szent István napi ünnepségeknek kiemelkedő ponlja lesz a falvak népének felvonulása a szinpompás, larka népviseletben. A lalvak népe a PaiuszOvelség zászlaja alalt vármegyénként csoportosítva nagy tömegekben fog rétztvenni a Szent Jobb körmenetében, a körmenet után, mint a mull esztendőben is a Faluszövetség hódoló menetben vezeti fel a falvak küldöttségeit a kormányzó elé, s ez alkalommal minden egyes vármegye buzakalászból font koszorúi ad át az ország kormányzójának.
A Faluszövetség már most meg-indilolla a mozgalmai, hogy a falusi nép a maga eredeti népviseletében minél nagyobb számban vegyen részt a felvonuláson. A szokásos féláru vasu\'.i jegyeken kívül a Faluszövetség vezetősége hasznos és szórakoztató programot állított össze, hogy a vidékiek megfelelő módon használhassák ki az ország fővárosában való tartózkodásukat. A színházakban tartandó ünnepi előadásokra nagyobb mennyiségű ingyen jegyei bocsát a Faluszövetség a népviseletben megjelenők részére.
A Faluszövetség ez uton is felszólítja az egyes községi elójárósá-gokal, hogy a Szenl István napi ünnepségeken a Faluszövetség égisze alatt résztvevő csoportokai, azok számát kellő Időben jelentsék be a FaluszOvetséghez, hogy a megfelelő fogadásról és elszállásolásról gon doskodhassék.
NAPI HÍREK
VÁROSI SZÍNHÁZ MOZGÓIA
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3,5, 7, 9 órakor A szezon kiváló slágere:
DAGFIN
Világaifrakció. — Hatalmas dráma 10 fejezetben. Főszerepben: Joe May, Jane Bess.
SAMURA HADITERVE
Trükkfilm 1 felvonásban.
Kanizsai és Fox Hiradók
NAPIREND
Augusztus 6, szombat
RómM tutoltktu: Urank szinv. Prot. Berta. Izraelita: Ab. hó 8. Deb. Nap kel reggel 4 óra 42 peretor,
nyugszik délután 19 óra 28 perckor. •
Városi Színház Mozgója. .Dagtin\' világattrakció 10 fejezetben. Kószereptó Joe May, Jane Beaa. Samuka haditerve trükkfilm I telv. Kanizsai Híradók.
Uránia Mozgó. ,M órdógzuhatag-cowboy-tórt. 6 íetv. „Talján* hercegnő" romantikus házasság tört. 6 IdvonUban. Főszereplő Edmund Lowe. — Kanizsai Híradó.
ÉRTESÍTÉS
A vállalat, melynek kiadásában a „Zalai Közlöny" is megjelenik, tudvalevőleg Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés Részvénytársaság cimen a hasonló nevtl zalaegerszegi nyomda és lapkiadó vállalatnak volt nagykanizsai fiókja. A vállalatnak nagykanizsai érdekeltsége azonban a zalaegerszegi vállalattól különválva, magát önállósította és az érdekeltség julius 31-én megtartott közgyűlésén a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Rt cimet vette fel. Az általában Zrínyi-nyomda néven ismert vállalatunknak működésében, személyi és erkölcsi vezetésében ez semmi egyéb változást nem jelent, mint csupán az önállósuláshoz törvény szerint megkövetelt uj cégszerű név felvételét.
Délzalai nyomda és Lapkiadó Vállalat Rt Nagykanizsa, a .Zjlal Közlöny• kiadóhivatala
— A keszthelyi megyei dalos-verseny dijai Nagykanizsán. A keszthelyi megyei dalos versenyre hivatalok és magánszemélyek által felajánlott ériéket tisztelet és versenydijak Nagykanizsán vollak éa a Teutsch drogéria egyik kisebbik kirakatában naponta sok bámulót vonzottak maguk köré. Ezek közölt az ajándékok közölt talál|uk Keszthely gyönyörű hatalmas vándorserlegét és löbb kisebb ezüsl serleget és dísztárgyat. Azonban hiába kerestük Nagykanizsa város versenydiját, azt nem találtuk ott...
— A rlgyácl csendőrőrs átköltözött Murakercszturra. Tudvalevő, hogy Murakereszlur község már régóta harcol azért, hogy csend-őrörsöl kapjon. A községnek ezt a kérését a belügyminiszter honorálta is és elrendelte, hogy a rigyáci csendőrőrsöt helyezzék át Murakereszturra. Ez most véglegesen megtörtént és a rigyáci óra már át Is kollözködötl Murakereszturra, az exponáltabb ba-lárközségbs, ahol nagyobb szükség van csendőrségre, mini Rigyácon.
— Orvosi hlr. Dr. Stern Sándor fogorvos rendeléseit auguszlus hó 21 éig szünetelteti.
ZALAI KÖZLÖNY
príma
asztallborok 1 pengőtől kezdődőleg kaphatók
Zerkowitz Albert cégnél
Kívánságra házhoz szállítva kölcsönűvegekben. Telefonszám ■ 7.
1927 auguszlu* 6.-
— Nagy Emil v. Igazságyml nlszter köszönő levele Nagy Lajos kanizsai tanttóhoz. Ismeretes, hogy Nagy Lajos nyug. állami Iskolai tanító magyar szivének minden lelkesedésével kél költeményt itt a magyarbarát angol lord Rother-meerehez, melyeket megtelelő sorok kísérete mellett a magyarok Igazságos Ugye miatt Londonban tartózkodó Nagy Emil volt Igazságügy-miniszternek küldött meg azzal, bogy juttassa el aiokat lord Rotber-meerehez. Nagy Emilnek annyira megtetszett Nagy Lajos tanitó két költeménye, hogy külön levélben megköszönte a ügyeimet. A levél, amely július 31-lki keleltel tegnap étkezett Nagykanizsára, következőkép szól:
Kedves Tanító Ur I Nagy meghatottsággal olvastam mély érzésfl két szép versét s köszönöm szíves soralt. Még cs8k a munka kezdetén vagyunk, de ha összelart a magyar s megfogadja a lord lanácsát: a magyarok lakta vidékek vitsrskerülése meglesz. Első ezek kozotl Komárom leszi — Hazafias üdvözlettel igaz lilve Nagy Emil.
Azt hisszük, hogy e levélhez nem kell még külön megjegyzés...
— A gorodokl lovasroham emléke. Az 5. honvéd lovai hadosztály kötelékébe tartozott 1, 6., 7., 8. honvédhuszárezredek az emlékezetes gorodokl roham (1914. sugusz-lus 17.) emlékét ezldén is megülik. Augusztus 17 én délelőtt 10 órakot Budapesten a terencrendiek templomában ünneplés istentisztelet lesz; utána az egyes ezredek értekezletet tartanak. A rendezőblzo\'lság lapunk állal leikéri a régi zalaegerszegi 6 hon-védhuszárezred (állomáshely Keszthely és Zilaegerszeg) összes volt tisztjeit és legénységét, hogy az augusztus 17-lkt emlékünnepen (mise és értekezlet) minél nagyobb számban jelenjenek meg.
— Halálozás. Pollik Sjmuné születeti Wollheim Sarolla életének 56-ik évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Tegnap temették el a barcsi Izr. sírkertben.
— Képviselőtestületi Dtés Keszthelyen. Keszthely képviselőtestülete ülést tartolt, amelyen elhatározták, hogy a közmunkaváltság érintetlen meghagyását kétlk a vármegyéid. Elhatározták, hogy felkérik a kormányt, hogy adjon az állam bozzá-Hrulást a Stefánia csecsemőinlézel elhelyezéséhez és berendezésére.
— Zalaegerszegen megkezdődik a mentő-szolgálat. Zalaeger-«zeg városa és a Menlőegyesülel kiküldötte közölt tárgyalások folylak, melynek eredményeként Zalaegcr-szegen legrövidebb Időn belül meg-\'lakit|ák a Mentőegyesütelet és fel-\'llllják a mentő-állomást.
— Nagy művész est a Centrál Iterthelylségében. Augusztus hó \'-én, vasárnap, Petites Sándor, a Nemzeti Színház és Dines Oyörgy, » Msgyar Szinház tagjai 3 órás sza-llrikus nevelő-estéiyt lartanak. Kezdete este 10 órakor.
— Közbotrányt okozó szepet-nekl főldmlves. Benkovlcs Jlnos szepelneki foldmives árulni jöll be a kanizsai piacra. A helypénz) szedő embirrel összetűzés támad\', mert nem akart helypénz! fizetni. A megjelent rendőr felszólllására, mini ulóbb kiderüli, hamis n?vet mondott be, majd elkezdte becsmérlő kifejezésekkel illetni a rend hivatott őrét, miközben huszárosán káromkodoll. A közbolrín/l okozó földmlvest a rendőr feljelentctle a kihágás! bíróságon, ahol legnap összbünletésül 5 napi elzárásra és 100 pengő pénzbüntetésre Ítélték.
= Újdonság! Strand és iszapfürdő a Csengery-utés Hajcsár-utca sarkán. Minden fürdővendég kap egy pohár sört az Amerika-vendéglőben.
— Vonat és autó Összeütközése. Zalaapáti vasúti állomás melleit egy aulón haladl Keresztury J. ny. jegyző, aki édesanyját akarta a zalaegerszegi kórházba vinni. Ugyanakkor fulo\'t be atra a vonat is. De sem a mozdonyvezető, sem Keresztury nem látták egymást a sínek mentén levő fák miatt. Igy (örlént, hogy az autó összeütközött a vonallal, amely lassú lempóban haladl es az autót egy darabig ma elölt tolla, mig sikerüli megállítani. Keresztury kieseit a kocsiból, édesanyja pedig könnyebben megsebesüli.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Közvetlen kocsik a Keszthely—budapesti vonalon. A Máv. igazgatósiga Budapest és Keszthely közölt közvetlen kocsikat állliolt be, melyek máris közlekednek a 1111. és 1112. sz. vonalokkal.
— Duitsztos és uborkás üvegek igen olcsók Púmnál, Király-u. 10.
— Elitéit csavargó cigány. Lakatos Sándor csavargó cigányt a rendörblró közveszélyes munkakerülés miatt nyolc napi elzárásra Itélle. A büntetés kitöltése ulán kitoloncolják Nagykanizsáról.
— Ha a kocsis elalszik a bakon. Kiss József kiskanizsai kocsis kocsiján elaludt. A rendőr vette észre a magában menő lovat. Kisst vigyázatlan hajtás miatt 10 pengő pénzbüntetésre ilélték.
— Állami gépjárművezetői (sof-főr) tanfolyam nyílik meg a budapesti m. klr. lechnologla és anyagvizsgáló Intézet keretében szeptember Itó 5-én este tél hét órakor. Belralás auguszlus hó 19 én délelőtt 10 órakor az Igazgatósági Irodában Badapesl, VIII., Józset-körut 6. I. emelet 8., hol részleles lájékoztató is kapható.
-r Egy házaspár és egy villanyszerelő közelharca Klskanl-zsán. Smodlcs József villanyszerelő és Vlber László kiskanizsai foldmives és felesége Kiskanizsán a nyílt utcán fínyes nappal összeszólalkoztak és egymásnak estek. Kölcsönösen elverték egymást, amiért a kihágás! bíróság elé kerültek köz-bolrányokozásért. Véber és feleségét egyenként 20—20 pengőre vagy egy napi elzárásra, Smodlcsol négy napi elzárásra vagy 40 pengő pénzbüntetésre Ítélték.
— Épül a vámőrségi kaszárnya Lentiben. A minisztériumnak régi terve volt az, hogy Lentiben vám-őrségi kaszárnyát állilson tel III. éplttesen. A terv mos! valósággá válik, mivel az építkezés előmunkálatait megkezdték és a jelek szerint a két hatalmas pavillonból álló kaszárnya még ez évben el is készül.
_S_
— Részeg embernek Italt kiszolgálni tilos. Neuser Ignác Eötvös-téri korcsmáros és felesége azzal védolva kerüli a remiőrblróság elé, hogy egy Sztlcs n-vü alaposan lerészegedett perecárut nik még kiszolgáltatlak itiit, holott ezt a törvény tiltja. Neusert és faleségét egy rendőr feljelen\'ésére egyenként 20—20 pengő pénzbüntetésre ítélték.
— A magyar bélyeggyOjtővlIág egyetlen, külföldi viszonylatban is elsőrangú szaklapja, az Örvös János szerkesztésében megjelenő.Filatéliai Kurír\' u| száma ismerteti az Ismét uj típusban kiadott királyi-palota rajzú bélyegekel. Egyebekben hü képéi tárja ellbénk az uj szám a magyar és külföldi bélyeg-világnak, kiterjedve esete-viszonyokra, itjusági és alkalmi gyűjtésre is. Mutatványszámot küld a szerkesztő, Budapest 62, postafiók 151
— Egy fiatal gyárlmunkáa brutalitása. Kondrlcs Oyörgy zákányi délivasuli hivatalszolga 14 éves fiát, aki az oltani Breiner féle légiagyárban dolgozott egyik munkáslársa oly szerencsétlenül rúgta lágyékon veszekedés közben, hogy eszméletlen állapotban szállították be a délutáni sremélyyonallal a kanizsai közkórházban.
Ma, szombaton és holnap, vasárnap
disznótoros vacsora
a Markó vendéglőben.
Francia repülők Kovnóba Indultak leszállás nélkQI Pirls, aug. 5. (Éjszakai ridlóje-tentés) De Vitrotles Alfréd és René hadnagy ma reggel 4 óra 5 perckor a Le Bourget-i repülőtéren (elszálltak, bogy Kovnóba repüljenek leszállás nélkül. Az u\'ra egy 450 lóerős géppel és 1500 kilogramm megterheléssel indultak el.
El&fizetőinkhaz I
Augusztus hó t-iével uj elötlzctést nyitottunk lapunkra.
Kérjük tisztelt előfizetőinket az előfizetés sürgős megújításira, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék.
ELŐFIZETÉSI ARAK : Helyben és vidékre:
t hónapra ......... 2.40 pengő
Itt évre............... 7.20 .
11 ívre............... 14.40 .
Küllőidre:
1 hónapra ......... 3.60 pengő
VI tvre............... 10.80 .
■A ivn...............21.60 .
Idftjárás
A nagykanizsai metoorotogtat rneg-llgyelő lolentése: Pénteken a hóm/rsűc-let: Reggel 7 órakor +183, délután 2 órakor+234, cate 9 órakor +1»0.
Felhőzet 1 Reggel borult délben kissé tiszta, este borult égboltozat.
Széthányt Reggel Északkelet, délben Éjszaknyugat, este ÉJszakketeü szél.
Csapadék reggel 31-7 milliméter.
A Meteorológiai Intézet |el™M»e szerint változóan felhős, mérsékelten meleg idő várható, zivataros csőkkel.
URÁNIA
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3,5,7,9 órakor
Az ördög-zuhatag
kolorádól cowboy-történet 6 felv.-ban. Főszerepben: Tom Mix, a legbravurosabb cowboy-szlnész.
Tatjána hercegnő
egy romantikus házasság története 6 felvonásban. Főszerepben: Edmund Lowe,
Kanizsai és Fox Híradók
ZALAI KÖZLÖNY
1927 augusztus 12.
Huszárbecsület
(Parosittőrtinct a tatunkból)
— Irta: NftGY LAJOS — 27
Az ezredei végigolvasta a terjedelmes levelet. Majd felállott az elnöki székről.
— Kihirdetjük az Ítéleteit
Erte a törvényszék tagjai szintén felállottak.
Mária szorongd lélekkel gondolt a kimondandó ítéletre A legrosz-szabra volt elkészülve. Tornoczi pedig biztosan számi\'olt legalább három esztendei várfogságra. De azért nyugodt lélekkel nézett a közel|övö eseményei elé. Ártatlanságának lu* díti Oitette lelkébe a nyugalmai.
— A kezembe levő levél, — kezdte beszédéi az ezredes, — Tolnai Jakab Dániel perbetei lakos vallomását tartalmazza, mely vallomást mint nyilatkozatot Vályl Lajos perbelei lakos, egyházmegyei esperes és Fehér OyuTa ugyancsak perbetel lakos, ottani községi jegyző Jelenlétében Tolnai Jakab Dániel a halálos ágyán tett. Aláirta a vallomisltevó és a két fanu; egyúttal rajta van a nyilatkozaton az egyházmegye és Perbele község hivatalos bélyegzője is. Tolnai Jakab Mária I Kérdezem önl, tud-e valamit e levél tartalmáról?
— Nem ludokl
— Hajlandó ezt szükség esetén esküvel is megerősíteni ?
— Igönls hallandó vagyok 1
— Hiszek a kijelentésének. Tehát Tolnai Jakab Dánlel kijelenti a fent emiilett két tanú Jelenléiében, hogy a május 31-én déltájban kitört perbelei tűzveszélyt az ő gondatlan-sága okozta, amennyiben nevezett nap reggelén 10 óra tájban kissé mámoros fővel pihenni a lakásának padlására meni, hol elszundikálván a szájában levő szivar alvása közben kihullott a szivarszipliá|ából. a fekvőhelyét képező kender- és gyapjú-garmada közé. Tudja jól, hogy vigyázatlansága milyen rettenetes következményeket zuditott a község egy részének likosságára, de bár lelkiismerete azóla ál\'andóan üldözi, — rum tehet róla. Istentől várja bűnének bocsánatát. S hogy lelki
terhelnek egy részétől megszabaduljon, kéri Vályl Lajos esperes urat, hogy eme nyilatkozatát küldje el
Fehérvárra a Tornoczi Jónás sza kaszvezetö felett ítélkező törvényszéknek, nehogy gyújtogatás vádja miatt letartóztatott huszár ártatlanul elitéilessék.
Az ezredes elhallgatott. Micsoda lelki megkönnyebbülést érzett a vádlott, de föle* Mária 1 S velük érzeti az ezredes és a törvényszék is.
Egy pillanat alatt kimondták Tor-noczira a .nem bűnös".I.
— A Tornoczi Jónás 9 ik huszárezredhez tartozó szakaszvezető ellen emelt vádil a törvényszék Tolnai Jakab Dániel hiteles nyilatkozata alapján elejti, öl azonnal szabadlábra helyezi és oldalfegyverét visszaadni rendeli.
Az ezredes odalépett alantas altisztjéhez.
— Galulálok kendnek. Tornoczi szakaszvezető! S kezet fogott a hu. szárral. Aztán Máriához fordult.
— Mondja meg kislány igaz lelkére, miért kívánt Tornoczival lanuk nélkül beszélni?
— Mögroondhatom ezredes urnák 1 Tudattam a fller u\'ral, hogy a tüz a padlásunkon kelelközötl és az öreg-papa vigyázatlansága okozta, mert láttam, hogy valamit nagyon keresőit a padláson a keodor- és gyap|u-rakásban. Azt kérdöztem mög hát a liler urtul, mögengedi-e, hogy el-mongyam ezt az ezredős urnák.
De ő azt mondta, hngy ezt mög-llllja neköm, inkább szenveggyön ő, mini az a sreröncséll: n vén erabör, az öregpapa. Elér is vállalta mí-gára a liler ur a bűnösségei.
— Kend derék ember Tornoczi I A kend helyében Szabó Béni alighi lett volna Ilyen nagylelkű.
— Hlszöm ciredes url Hisz ő csak afféle prciélakerülő infanle riszla vól kalonakorában. De én tudom, hogy ml a huszárböcsület I
— Mégegyszer gratulálok kendnek I S megígérem, hogy a Máriával tartandó lakodalmára násznagya Ic-siek ha elfogad.
— Hálás köszönellel veszem ezredes url
— Hát maga kislány szívesen lát az esküvőjükön ?
— Már ma Is velem gyühel ezredes ur I
— Elhiszem. Ugye szeretné, hl már holnap mcglörlénne nz eskü vőjük ? — Szóloft az ezredes mosolyogva. Azonban én most nem mehetek magával; hanem adok maga mellé egy kato.iál, aki Perbeliig fogja kísérni.
— jaj Istenkém, hogy megyökén egy idegen katonável haza? MII mondanának a perböteiek?
— Legyennyugod\'anMáriai Nem lesz az a katona Idegen msgának. Tornoczi szakaszvezető I Kend logj i Máriát Perbelére kisérni I E célból nyolc napi szabadságol kjp kend.
Hejh, bogy köszönte azt Mária, a huszárral együtt!
Mire Pcrbetére érkeztek, Tolnai Jakab Dánlel mára ravatalon pihent. Jónás segített Máriának a temetési előkészülettel Járó mindenféle leendőkben. Bizony Jó! cselt az egyedülálló leánynak ez a segilség 1
Három hónap múlva Tornoczi Jónás véglegesen hazakerült a katonaságtól. Hat hónappal a hazaérkezése után megtartották a lakodalmat.
Az ezredes ur katonásan betartotta a násznagyságra vonatkozó ígéretét. Két nap, kél éjjel tartott a lagzi. Az alall ugy-ugy megforgatta az újdonsült szép menyecskéi a táncban, hogy Mária azt még az unokáinak Is plcsekedve mesélgette.
— Mert, — aszongya az ezredes ur, — ez is a huszárbecsülelhez lefőzik ám. (Vége)
— Akarja, hogy szép fess bokái legyenek? Viseljen bokavédő gumml harisnyái. Kapható fehér és rózsaszínben Szabó Antal sportüzletében.
MOZGÓSZINHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Ma esie 7 és 9. holnap 3, 5, 7 és 9-kor a szezon kiváló slágere: „Digfia" Világattrakció. Hatalmas dráma 10 fejezetben. Főszerepben Joe May, Jane Beis. Simuka haditerve, Irűkklilm I felvonásban. — Kanizsai és Fox Híradók.
Uránia Mozgó. Ma csle 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor ,Az ör-dög-zuhalag" kolorádói cowboy-lör-ténel 6 felv.-ban. Fösrcrepben: Tom Mix, a legbravurosabb cowboy színész. Tatjána hercegnő, egy romantikus házasság története 6 felvonásban. Főszerepben Edmund Lowc. Kanizsai és Fox Híradók.
A keszthelyi Uránia kertmozgójában folyó hó 6-án és 7-én a Hindu síremlék cimü 16 felvonásos filmet |átszák. Repríz budapesli mrg Jelenés elölt leadva. Az elsőrangú film 2 részből áll, mely egyszerre lesz látszva. Főszerepben a legelső-rendű mozimüvészek.
rádiójftísob
(Rövidttfask) H - ktret kOanzda-aág. Hangy. — hangveneny. E — clóldll Oy — gyermekeknek. A — asszonyok-uk Z — zene. Mg. — mezőgazdáság. Ili — Ifjúsági diaeUi. P — felolvasás. O — gramofoniene. Jb — Jazz baci
K -
Augusztus 6 (szambát)
Budapest 9.30 H. II 0. 12 és 3 H. 530 Kamara Z. 7 Rostand és Cyranól«. lila és felolvassa Innocent Ernő. 7.30 E a Stúdióban. Cyrano de IJelKCrac. Rostand drámája 5 tetv., zongorán kíséri Welgerl Aladár. II II.
Bécs, flrác 11 nZ. 4.15 llangv. 7.45 .A farsang tondfre-, Kálmán Imre 3 lelv. operettje, utána Unccsl Jb.
Berlin, Stcltin 11 0. 3.30 Oy. 4 Haogv. 9.15 nZ. 1030 Tánc Z.
Barcelona &45 Kamara Z. 9.30 llanizv.
Basel, Bern I 0. 4 llangv. 4.30 Oy. ö Itangv. 8 Dalducllck. 8 30 tlangv. 9 Dalest. 9.20 Zenekart Z. I00S Tánc Z.
Horoszló, Olelwlte 1215 és 1.45 0. 4.30 Régi láne Z. 8.15 K.
BrOnn 12.15 nZ. 4.45 Bábszínház. 5.35 Német dalok. 7 llangv. 9 Fúvószenekar hangv.
Frankfurt, CasMl 330 Oy. dalok. 4.30 Operarészletek. 5.45 lt|. 615 KertétzeL 8 Népdalest. 9.3) nZ.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klet 8 A. 12.30 nZ. 2.05 llangv. 1.30, 5.15 nZ. 0 Vidám Z. 8 Német nipdalest, utána nZ.
Langenberg, Dortmund, MOnlter 1.10 nZ. 2ÍÖ Higiéniai E. ÍM Tánc Z. 8.15 Alpesi dalok. 10.30 nZ.
Lipcse. Drezda 12 a 4.30 nZ, 8.15 K. 10.15 Tánc Z.
London. Uaventry 6 Tánc Z. 7.15 Beethoven szonáták. 7.35 A szerenád éneketek, énekkari Z. 8 llangv. 9 35 Tarka-est 10.35 Jb.
Prága 1110 nZ. 5 Kamara Z. 8.10 Operett Z. 10 20 nZ.
Róma 520 Gy. 5.45 Enek- ts zenekart liangv. 9 Síinházl E- köivelilésc.
Stuttgart. Frclburg 1.30 0. 4 nZ. 8.15 Kamara Z. 9.15 K. Utána Unc Z.
TŐZSDE
A tőzsdeien ma is egyenlőtlenül lolyl le. A ptolongációl nagyrészt már. tegnap lebonjolitották, tebál ez sem volt hatással a piacra. Az egész idő alitt az átmozgatom stűk keretek közölt mozgolt. Jelentősebb árnyereségre lelt szert Oanzdanu\' lus, mely a 2V«-ol alig balad|a meg. KI ebb árnyereséget éit el még Bcucsinyi. Az árfolyamok általában a tegnapi nivón l\'/o-kal magssibb.n zártak.
Zürichi zárlat
Párti 20 32V1, Loidrwi 25-21 Vl, Nnjotl Brasier 72-19, Milano 28-24l/i. Amiteidam 207 97 Bettin 12345. Wien 7306, Sotta 3-75. Piája 15-39, Varsó 5800, Budapest 80-30, Belgrád 913, Bukarest 3-lSVl.
A budapesti Tőzsde díviza-Jegyjésí
VALUTÁK Angol L 27 82-27 93 Belga h. 7970-8X0 Cicik. 16*97-17*03 Dánk. I531C-I53 70 Dluir 1004-10-10 Dollár 569-80-572 20 Pnnctati 22-45-22 65 HeJL 229-15-23015 Lengyel 6355-64 55 Ul 351-357
l«Va —*-
Ltn 31 45-31-75 Miiki 136C5-I36-65 SehllL 80-50-8030 Notvig 147-70-148*30 Svijd 1.11040-110*80 Svélk. 153*20453 tO
DEVIZÁK Amit. 22930*23030 Belgrád IfrOö-lOlO Berlin 136*10-136*50 Bukarcil 3*52-3*56 Brüsszel 79*57-7982 Kopenh.153-20-153 60 Oulo 147*80-148*20 London 27*79-27 87 Mtlano 31*10*31*25 Neiryetk 571*95*3 65 PáiU 22*33-22 48 Prága 1694-1699 SioTla 4*12-4*16 Stockh. 153*30-153*70 Varsó 63*85-64*45 Wien 80*50*80*75 Ztüleb 11025-110 55
Tennénjiíssde
Buia Uizav. 77 kg*oi 3»50-3>70,
78 kg-oi 35*25—3tr 55. 79 kg-ci 3055-3075. SO kg-oi 30 75 - 30 85, egvíb 77 kg-os 2955 -29*85, 78 kg-oa 29*83 3085,
79 kí-oi 30*05-3035, 80 kg oi 30 15-30*45, IOZS2625—26*50. takarni, árpa 23 00-
23*50. söeárps 25*00—30*00. tab u| 1950-70 50, tenífrf <ó> 24 00 -24*25 Bazakoepi 17 75-18 25. repce 44 00—á5*C0.
Serfiívjjir
Felhaltál 1100. melyből eladaltuul vtuaa. maradt 580 darab. Elsőrendű 1-82—1*64 liedett 1*56-160. szedett kdrip 1*52-\' 1*54, Iftnnyfl 1*44—1*48. elsócendü öres 1*50—1*52. máiodreadfl 1*36-1-44. angol IBldó 1-60—1*80, uatonna nagyban 1-72— I .7G. istr 1*96-198. lehúzott hm 1*84-208 izalonnis lélKrtéa 184-1*96. Ai Irányzat élénk.
Kiadja: Délzalai Hyomda is Lapkiadó Vállalat BésiTinytánaiig.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhlrdetéiek dt|a 10 izdlg SO «in«r. Clmiid i minden vastagabb bétából illó szó két siónak számíttatik. Minden további izó dija 5 llll- Vasár- és ünnepnap SOo.\'o felár, szerdin—pinteken 25»/e lelir. Atlisl keieióknek SOo.i engedmény. A tMi-!«•! dlj aMra IlMtudt.
Ford és Fordson alkaUiszek. auló tebierelésl cikkek, Pneumatlk — Szántó Vilmos él Tiria cégnél. Deák-tér 5. 2314
B«lvAra»b«n keresek 2. esetlen 3 izobii lakán mellékhelyllégckkc), vagy anílkOI. BJvebbet a kUdibin. 3187
Olcsón sladá jókaibin levó 2 darib hoiizu koecsmii asztal. 6 darab bossu fen)óli pad. Om a kiadóban. 2934
Két nxomóly kirss tlsjrta buto-roxott sznba-konyhit a belvárosban,
vagy ahoz kóiel, ágynemDhuzjiálat nélkül, Címeket kérem a kiadóhivatalba leadni.
LnkatoamQholy részére kelesünk a viros belterületén megteleld helyiséget — Clm a kiadóban. 2335
Eladó egy díván és egy zománccá tllroi bóddn Eötvös-tér 32. 3180
Egy jókatban levó prtma pedátos cimbalom olcsón eladó. Clm a kiadóban. 2936
Egy keményfa háló és többféle dolgok eladók Msgyir-ntca 56. 3183
Eladók olcsón kalonböió épületvaull-lok Magyar-utca 33._ -3184
Bojiró takartUnSt tetveuek aion* nalra. Dr. Katczagné, Ciengery-ut 27 a.
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köles-kása, lenge ridara, egész klsszemű tengeri Madáreleség: Kevert madáréiel, hámozolt-zab, fénymag, kendermag, édcs-rrpce, saláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
magkcrcskedéíébcn Erzsébet-tér 10. CBIróság mellett;
A SZÍNE-JAVA
sorozat elsó hlrom kötete a követkézé:
1. Színi Gyula: Homo doktor kísérlete*
A titokzatos orvos Ifjta költővé változtatja az öreg herceget é» ugyanakkor öreg herceggé az if|u költőt.
2. Andal Ernő: Az álmok asszonyi.
Ai egyeden, az Igazi, a soba el nem érhető, az Almok asszonyáról sző! ei a izlvből fakadt, izlvckhez bcizélő történél.
3. Scbnítzler: Hajnali mérkőzés.
A fiatat hadnagy, a kirtyaatztlt melleit próbálj! megmenteni barátja életét. A Sslno-Java soroiat minden kójete Idzve V 1-60, egész vászonkötísbea P 2-60. — Kapható:
FISCHEL FÖLÖP FIAI
könyvk*r«»ke<U»4t>«», N»gflh»*>t
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
67. évfolyam, 178. szám
Nagykanizsa, 1927 augusztus 7, vasárnap
Ara 16
fillér

POLITIKAI NAPILAP
SoWMl fa UxKürrtd PW &. n.
KaÉS^iaáUfadaintal: KUaliidr«. Iá
Felelői szerkesztő: Bar bari ts Lajos
tüUmtiu-KUfcai Mnjtwh»s T*. mim,
Elóflxclésl ára tgy bán t ptafS Sk ttS
Házbérek maximális határa Budapest, aug. 6. A szabad lakás-forgalom életbelí plelésével kapcsolatban a népjóléti minisztériumban egy rendelet van készülőben, mely hivatva lesz megállapítani a háztulajdonosok által szedhető házbérek legmagasabb határát. Beavatott helyről nyert információ szerint ez a msxi-mális halár az 1917 ikl lakbérek 100 százaléka lesz.
Bárczy István belépett
az egységespártba Budapest, aug. 6. Bárczy István volt igazságügymínlszter, országgyűlési képviselő Almássy László egységespárti elnöknek bejelentette az egységespártba való belépését.
A fővárosban szeptember 14-én kezdődik a tanítás Budopest, auguszlus 6. A főváros lanicsa a kultuszminiszter rendeletére ugy döntölt, hogy a fővárosi iskolákban a tanítás szép\'. 14-én kezdődik.
A napidíjatokat a tisztviselőkkel egyenlő elbánás illeti Budapest, aug. 6. A budapesti Járásbíróság ma egy Ítéletben kimondotta, hogy az egyhuzamban foglalkoztatott napidijasokai ugyanolyan felmondás és végkielégítés illeti, mint a többi tisztviselőket.
Pozsonyban elkoboztak két napi lapot Pozsony, aug. 6. (Éjszakai rádió-ielentts) A pozsonyi ügyészség ma a lord Rolhermeere cikk mlalt elkobozta a Híradó és Pjessburger Zei-lung mai számát.
Egy kereskedelmista öngyilkossága Körmend, auguszlus 7. (Éjszakai rádiilelentés) Kair Qéza a szombathelyi felsőkereskedelmi iskola 18 éves tanulója ma fürdés közben revolverrel főbelőtle magát. Kórházba szállítása közben meghalt.
Ahogyan a prágai Trlbuna gondolja
Prága, augusztus 7. A prágai Tribuna arról ír, hogy ha Magyarország elismeri a békeszerződési, mini ahogy azt Németország elismerte, akkor lehet csak a revízióról beszélni.
Vass miniszter kerületében
Szombathely, aug. 6 Dr. Vass József népjóléti miniszter ma Szombathelyen kihallgatási napot tartott, melyen választói nagy számban keresték fel. Uálután a kerületéhez tartozó környékbeli falvakat látogatta megt
Véres bombamerényletek Amerika egyes városaiban
Merényletek a newyorki földalatti vasút ellen — Philadelphiában egy templomot akartak felrobbantani — A baltimorei polgármester ellen is kíséreltek meg merényletet — Newyorkban az egész rendőri karhatalmat mozgósították a középületek őrzésére — A földalatti vasút állomásait megszállta a rendőrség
Newyork, aug. G. (Éjszakai rádió-JelenUs) A földalalti vasúton történt bombamerényletek következtében 2 állomás elpusztult, ahol 12
ember sebesült meg. Hogy aránylag ilyen kevés a sebesültek száma és nem történt halálos sérülés egy sem, azt arra lehet magyarázni, hogy mikor a merénylet történi, akkor még a színházak, hangversenyek közönsége nem volt útban a földalattin hazafelé. A merényletek a Broadvayn történtek, ahol a szállodák és áruházak kirakataij betörtek.
Baltimore, aug. 6 (Éjszakai rádtő-Jelenlés) A város polgármestere ellen ma Leómban merényletet kíséreltek meg. A polgármester ez idólájt nem volt otlhon, csak a felesége és gyermekei, de nem történt baja senkinek.
Newyork, augusztus 7. A merényletek Sacco és Vanzetti halálos ítéletei miatt vannak, a rendőrség a merényletek okairól még nem nyilatkozott, annál is Inkább, mivel eddig még nincs semmi alapo3 bizonyíték. Páris, augusztus 7. (ÉJszokal rádiójelenlés) Az amerikai nagykövet és egyéb amerikai szervek helyiségeit a rendőrség szigorúan őrzi, mert merényletektől tartanak. A szakszervezeteken kívül most az amerikai vöröskereszt is csatlakozott ahhoz, hogy az amerikai kormány kegyelmezzen meg Sacco és Vanzetti anarchistáknak.
Newyork, augusztus 6 Péntektől szombatra virradó éjfél Ntwyoikban három helyen követtek el bombamerényletet a földalatti vasul ellen.
A bombák három helyen, a Broadway közelében, a 23., 28. és 34. utcákban ttz percen belül Jél-robbantak. A robbanás löbb embert megsebesíteti. A sebesüllek közül egy meghalt. A rendőrség több embert fosztogatás miatt letartóztatott.
A rendőrség — mivel ujabb merényletektől tart — azonnal megszállta a Jöldatalli vasul összes állomásait. Ugyanebben sz időben Philadelphiában ts kivettek et bombamerényletet az Emmánuel templom ellen. A robbanás a templom közelében lizenöt utcában éreztette hatását, nagyon sok ember megsebesült, számos kocsi felborult.
A rendőrség később ujabb bombát talált a templomban.
Az a feltevés, hogy a bűnös kezek azért követlék el a merényleteket, mert a massachusseti kormányzó nem kegyelmezett meg a kél gyilkos olasz anarchls\'ának.
Newyork, aug. 6. A 14 ezerjóból álló egész rendőri karhatalmat mozgósították nyilvános épületek, pályaudvarok őrizetére. Hasonló biztonsági rendszabályokat foganatosítottak más városokban ts.
Megtörténtek az előkészületek Sacco és Vanzetti kivégzéséhez
Boston, auguszlus ti
A hatóságok részéről minden megtörtént Sacco és Vanzetti kivégzésének előkészítésére. Massachusets állam hóhérja, Esliot parancsot kapott, hogy augusztus hó 10-ére a kivégzést készítse elő. Azl a fogházat,
amelyben Sacco és Vanzetti fogva vannak, erősen őrzik és fokozol! őrizel alatt van a két elitéit. Sacco ma nem evett reggelit és ezzel megkezdte éhségsztrájkjának huszadik napját. Vanzetti is kijeientete ma, bogy nem vesz magához táplálékot.
i.iv.i.\'.\'.\'.n — -"r - ----................................
Megjelent a pénzügyminiszter forgalmiadó-mentesitő rendelete
Budapest, augusztus 6 (Éjszakai rádiójelenlés) A pénzügyminiszter ma adta kl rendeletét, mellyel az elsőrendű fontosságú élelmiszerek, nevezelcsen zöldségek, burgonya. gyümölcs, lc|, tejtermékek, tojás forgalmiadőjál cllörli. Ez az adó-
| mentesítés azonban ezeknek a terményeknek, Illetve cikkeknek csak a nyers állapotára vonatkozik. Akik bevételt kapnak ezeknek a fogyasztásban való forgalombahozatslától, tehát ezeket elkészítik, nem részesülnek I forgalmiadó elengedésben.
Megnyílt a balatoni kertészeti-, gyümölcsészeti-, borászati- és méhészeti-kiállitás Keszthelyen
A bírálóbizottság döntése — Mayer földművelésügyi miniszter vasárnap tekinti meg a kiállítást
Keszthely, augusztui 6
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Ma nyitották meg óriási érdeklődés mellett a balatoni gyümölcsészeti és méhészeti kiállítást, amely folyó hó 8-ín zárul. A kiállítást, amelyre nemcsak Zala és a szomszéd vármegyék közönsége, de az egész országból jelentek meg és így országos jellegűnek mondható — Sztan-kovlcs János a Gazdasági Akadémia igazgatója nyitotta meg.
A bíráló bizottság a következő döntést hozta:
I. csoport
A földművelésügyi miniszter aranyérmét kspta Schrikker Sándor (faiskolai növényekért), ezüstérmet Köti Jenő pécsi faiskola tulajdonos, bronzérmet Horváth Jenő [cserszegtomaji lakós, kiállított gyümölcseiért. Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara díszoklevelét a Zalaegerszegi Faiskola nyerte el. Elismerő oklevelet kapott a Keszthelyi Oizdaságl Akadémia és a Hévizszentandrisi községi Faiskola. Egvesületl dlszérmet Horváth Jenő és Esszlnger tanitó.
II. csoport
Az Alsódunántull Mezögazd»s<gí Kamara díszoklevelét herceg Festette h kertészete, a Bilatoní Szövetség aranyérmét Takács László keszthelyi mükertész (virágokért és kötésekért.) A földművelésügyi miniszter elismerő okk veiét Schrikker Sándor rózsákért, Gubicza Dezső kert terveiért, dr. Lovassy Sándor Begőnla-kotlekc.ójáérl. A Faluszövelség elismerő okiereiét Sarkanli Péter faiskolakezelő, Hozz János (dísznövényekért.)
111 csoport A fóldmivelésügyi minisztérium állami bronzérmét Nemesszegi Kálmán ny. rendőrkapitány (méhészetért), az Alsódunánluli Kamara elismerő díszoklevelét a keszthelyi Se-lyemlenyésztési Felügyelőség (selyem-gubó kiállításért). Állami elismerő oklevelet kapott Bánd Károly selyem-tenyésztési Mügyelő. Az Országos Méhészeti Eíyesület ezüst érmét Szlankovlcs Vendel kapla méhészeti anyagért, bronz érmét Pollermann és Társa méhészeti eszközökért, a Balatoni Szövetség ezüst érmét Qál Imre méhészeti gyüjleményért. Állami elismerő oklevelet kapott Es-singer Károly, Nemesszegi Kálmán, Keszthelyi Gazdasági Akadémia. A Faluszövelség elismerő oklevelét kapták Rákóczi S. méhészeit cikkekért,
ZALAI KÖZLÖNY
1927. augusztus 3.
a Balalonl Méhészeti és Gyomöl-csészeii Egylcl oklevelét Opilz L. méhét teli cikkekéil.
IV. csoport
Állami ezüst érmei kap\'ak Mayer Testvérek saját készilményü borászati és kertészeti gépeikért, Bucsay Károly permetező gépeiért, Drágovics latvén rézműves eszközökért, Chinoln u|pestl gyár védekező anyagéit. Karaarai elismert oklevelét Mezőgazdasági és Vegylpiri R. T. A Faluszö-velség elismerő oklevelét Tóth István kertészeli eszközökén, Dréher Ignác kettészeli eszközökért. Elismerő oklevelet nyertek még Mayer Testvérek borászati eszközeikért.
V. csoport Aranyérmei kapott dr. Mojzu
György boraiéfl, ezOst érmet a Keszthelyi Oydmölcsészeil és S CJzpaii Siövctkezei különféle készlimtn»ciért, Mertz József kiállított boraiért. Állami bronzérmet Sorfa K. boraién. A Ba-
latoni Szövetség brrmérmél kapla Horn Jinozní befőttekért, Menyhárt Fenne agyigipa\'i kiállításért. A fold-mivelésCgyi minisztérium cllsmető ok levelit Mertz Józsi f, Ráth N. és a Keszthelyi Gizdisáei Akadémia kiállitotl boraikér\'. A Faluszövelség elismerő oklevelét Horn Jánosné mézeskalács produktumaiért, Hetyel M. boraiért. Az Alsódunánlull Mezőgazdasági Kamsra nagy dl|n — egy igen értékes óra — eldöntetlen.
Dr. Kerekes La|os, dr. Frledl N. közremoködésokért elismerő oklevelei, Kopeltár Oulllieb kollekciódért, Durzia Slndor különféle diszkosa-laiíri, Bíró O.\'za, Albrecht rtkost közreműködésükén,- ilj. Sithy József, dr. Sithy József a növény véd. lem és keitiszet terén kiáliitoll tanulságos aoyagilérl az állami elismerő oklevelet ktplák.
A rendkívül ga-dlg ki.tlli<á-.t holnap, vasá\'nap megtekin\'i Mayer János löldrnivclésűg)i miniszter kisé-retévtl.
Japán ultimátuma Kinához
Sangbaiból érkező j:lentések szerint Jsplnnsk kínai diplomáciai képviselője uliimálumszerü legvzékcl nyújtóit ét a kinai kormánynak Észak és Dél-Kína közigazgalására vonatkozólag. Etek a követelések nem jelentenek kevesebbel, mint azt, hogy Mandzsúria és Mongolország voltaképpen japáni gyarmatokká válnának.
A klnal nemzeti kormányrak meg van liltva Shangtunglól északra löldleiülciek m- gszerzése. vigy bárminemű terjeszkedés. Azt klváojtk még azonkívül a |apánok, hogy Japán számára korlátlan terjeszkedés! jog biziosillasték Kínában. J i-pán fenntartja magának azt a jogot.
hogy Mindz-u iiSsn és ettől nyu-galra vasu\'akat ép! sen és a kinai kormány lemond még anől Is, hogy olyan vjtulak.it épllhel, amelyek u japán vasutakkal plrbuzamosan haladó vonalaknak mlnősllbelö. Jipán végül bizonyos polilikil piolrklcrá-lusl köveiéi Stngbai és »z ct>A| keletre eső terület, valaminl Peking felett.
Nagyon könnyen I helsfget, hosy a Singhalló! északra eső tereidet Jipán megtartja, aminthogy már hírek érkeztek arról, hogy ottan csapatokat akar összevonni, Irgy Ilyenformán Ézak- és Dél-Kína közé ékel vtr|en. J piának ez a lépése Anglia hozzájárulásával történi.
Titokzatos-holttestet találtak a fóti határban
Fél. augusztus 7 A község határában az országul mellett elhúzódó paradicsomágyak közöli egy mcgszenesedclt fétll holl-tcslére bukkantak. Az áldozal jobb társadalmi állású ember lehetett, aki valószínűleg Bjdspislről jö:t.
A holdestből arra lehelcll kövei kezlelni, hogy a legkegyetlenebb módon meggyilkolták és hogy a nyo mozalot eltüntessék, az áldozatot va-Isml könnyű szesszel leönlöllék és
meggyultollák. A holttestből a koponya és egy léiig épségben mar-.dt láb maradi meg.
A nyomozás kidirileite, hogy szerdán este egy elegáns au\'ó jöll Fólia kél emberrel az ülésen. Amlkgr ké sóbb az auló elhagyta a községei, máicsak egy cmb:r Olt az autóbin. Az autó nem messze ooníl állt meg, ahol a holttestei felfed ,\'zlék és igy valószínű, hogy az au\'ónak n.-gy szerepe volt a bünűgyb n.
Miskolcon elmérgesedett az építőipari munkások sztrájkja
Budapest, augusztus 7 Andzéka főkapitány magához kérette a vasmunkások szakszervezetének vezetőit és az egész délelöll folyamán velük tárgyalt. Kijelenletle, hogy a mai tárgyalásoknak ciupán Informatív lellegc volt s holnap a munkaadók képviselőivel fog hasonló lárgya\'ásokal folytatói s reméli, hocy sikerülni f ;g békét leremlcnl. A szak-azervercl icrelöi holnapra gyűlést
akarlak összehivni, azonban a gyűlés megtarását a icndőiség r.em engedélyezte.
Miskolci je\'cnlés szeilnl az ottani építő-ipari munkások ezlr.tjkji nagyon clméigcscdelt. A sztrájkkal kapcsolatban a rendőrség Idartóz\'alla Kovács Jtnos és Tóth Lajos munvi sokai, akik dolgozni akaró munkás-lázsaikat terrorizálták éa ak-dáyozni akarták n munka folytatásában.
Zalaegerszeg a por és a sár városa
A hosszú heteken át larlotl srá razság igen clvetle ZOaegfrszeg lakosainak kedvét a nyár.ól. A zalaegerszegi polgár napról-napra elkeseredett küzdelmet folylalolt a porral, amit a kocsik és sulók v rnek lel A Zalaegerszeg-környéki hegyek röi igen érdekes megfigyelni, hogy napokon át milyen poifelliő lebeg a város felelt, aminek odavarázso-lásibzn elsősorban az önlö.ó autónak van része. Ez a hatalmas monstrum nagv ritkán meg|tlenik a város egyes, kedveltebb utclin, de vizet alig csöpögtél el, de a pori, azl
1 utolérhetetlenül szólja a levegőbe. Ha pedig eső ciik, akkoi meg a hitalmas sár veszi el a lakosok élet-, kedvit.
I A város vezetőségének Jóvoltából . Zalaegerszegen alig 5-6 u\'ca van I rendes gyalogjáróval ellátva. A löbN \' igy a hosszú Csány, B;rzsenyl, Biró ■ Márton utcák, valamint az ujabban épülő városrészek teljesen elhanyagollak. Ola-uljál most aszfaltozzák, de a löM-i kis utcákon is térdig érő sárban kénytelen járni az adófizető polgár. Egy napoa nyári eső ulán I Ilyen volt a helyzel. Mi les; a télen ?
A m. kir. fővámhivatal Zalaváraegye szerb uralom alatt levő fontosabb utvonalakon vámsorompókat állit fel
Zalaegerszeg, augusztus 6 (Saját tudósítónktól) Az a kínai hl, mely vármegyénk dili <s délnyugati léíZénck gazdasági életét teljesen ir.cíbéallja, repedezni kezd, A trianoni hatír, mely nagy tciűlétekel választ el a ezonka ország lakóltól, ezzel való teljes clszigetellségünkon Igyekszik segíteni az illetékeseknek ujabb ténykedése, melynek ballaléra ha nem Is leljen, de le.jalább is fél öiöm fogja cl a trianoni batirmcnll lakosságot. A budapesti m. kir. Fóvámhiva-Ííil igazgatóság 1 vármefr énk szerb uralom alatt tevő lantosabb utvonalain vámsorompókat állit fel,
trelyck a lovábbi intézkedés\'g ejyc-lő-e záiva maradnak. Erek az előkés: Welek arra engednek következtetni, hogy nemsokára nemcsak Dávidháta— Kotormány és Nagykanizsa feli
lehel ii „határon" átjutni, hanem mojnem minden útvonalon, mely a megszállolt szerb terűidre vezel. A vimsorotrpók felállítását már meg is kezdték a varasdi országúton Szabólakos pusztínll, a Keszthely— Regede-1 ulon Oönléiházánál, Molnári és Kolor, valamint Fclsószcme-nye és Dékánfalva közöli a murai révnél és Lendvaujlalu és Pince közötti törvényhalósági nlon Csemec község haiárábsD.
A gazdasági é\'cl fellendülését vái-haljuk ezen Intézkedésektől, de mindenek előtt szükség lenne Zilaeger-szeg—Csáktornya közölli vasulforgalom helyreállításának, mert ezzel jóformán az egész üccsej-vidék közvetlen kzpCíChtol kspna Jugoszláviával, de a csonka ország gazdasági forgalmában is nagyobb helyet foglaltul,ia cl.
A nagykanizsai közkórház bftvi-tésének problémája
A nonyógyáezati osztály még mindig nlnos berendezve Mi van az osztályfdorvosi kinevezéssel? — A sebészeti osztály újjáépítésénél fontosabbnak tartja ■ népjóléti minisztérium a fertőző osztály felállítását. — A legfontosabb azonban a szemkórház megépítése — A korház további építkezése most szünetet
Nagykanizsa, augusztus 6
Idcgcnszcrüen hatott Nagykanizsa város közönségére, hogy a kórház kibővítése, amelyet a tanács és a képviselőtestület, mondhatni, lelkesedéssel karolt fel és 1927, tavaszára tervbe vételeit, abamaradt, sőt még a nőgyógyászati oszlály sincs felszerelve és ennek következtében nem is működik. Pedig a kórház uj gazdasági épületét és az ápolószemélyzet lakóoszlályát a város közönsége épen a nőgyógyászati oszlály létesítése és üzembevétele érdekében építtette, hogy az ezáltal megüresedett helyiségek
kórházi célokra felhasználhatók tegyenek.
És ime a nőgyógyászali osztály főorvosa még máig sincs kinevezve, bár a közegészségügyi bizottság már február havában megejtette a jelölést és a tanács az aklákat azonnal továbbította. Azt mondják, hogy a jóléti minisztérium és az országos közegészségügyi tanácson, illelve annak véleményadásán múlik, hogy a főorvos személyében megállapodás történjék. Ez ,1 megállapítás állítólag azért késik, mivel a nőgyógyászati oszlály állásának betöltése össze-füagésben van a szegedi nógyógyá-sz-lti klinika állásának betöltésével. Ha dr. Berecz János a II. sz. nőgyógyászán klinika adjunktusa Budapesten, meghívást kap Szegedre, dr. Haba Antal lesz a II. sz. nőgyógyászati klinika adjunktusa. Dr. Stehló István állítólag Szombathelyre megy bábaképezdei igízgatónak és dr. Ralsz Dezsőnek volnának leg-
nagyobb kilátásai, hogy kinevezzék Nagykanizsára.
Ezt a három kiváló klinikai erőt jelölte a kanizsai közegészségügyi bizottság is első helyen. De
addig, mlg döntés a szegedi tnns\'.fk betöltése ügyében nincs, főorvost Nagykanizsára se neveznek kl
és ilyetén a kanizsai kórház sinyli a késedelmes kinevezést.
Nincs nőgyógyászati osztály.
A női betegek ugyan szakszert! kezelésben részesülnek, hisz a nőgyógyászán osztály alorvosa már működik, de a nőgyógyászat Igen szák keretek közi csak tengődik a /élőhelyek és a steril kórtermek hiánya miatt.
Ebből lálltaló, hogy mikor a város közönsége elhatározta, hogy berendezi a nőgyógyászati klinikái, nem hitte volna, hogy a starttól a célig milyen hosszú ul választ)! cl ők\'
De ez még a kisebbik csalódás-1926. őszén elhatározta Nagykanizsa város közönsége, hogy a Spcycr-kölcsönből körülbelül 800.000 I\' költséggel
uj sebészeit pavlllont állit Jel és az uj pavillonba vakS beköltözés
ulán a nőgyógyászainak átengedi két
mütőjél, azonfelül akár szemészeli, akár más nem fertőzőbetegségek, akár a nőgyógyászat céljaira összes jelenlegi kórtermeit. A nőgyógyászainak kttlin műtőre van siűiségc. A közös műtő csak zavarta volna a
jlpf auguszluá 7.
kit osztálynak, a sebészetnek ís a „jgyógyászatinak céljait. A pénzfedezet \'/» részben még az ósz folyamén meg is érkezett Kanizsára és képviselótestűleti batározatlal a helybeli pénzintézeteknél gyümölcsözően el is helyeztetett. A tervek elkészítése elsőrangú szaktekintélyre bizatoll. De mily nagy volt a kö-lOnség meglepetése, midőn a tavasz megérkeztével azt tapasztalta, hogy ai építkezés megkezdésire semmiféle előkészületek nem történtek. Se pályázatot, se árlejtést nem hirdetlek. És mikor a késés okál kutatták, az hírlett, hogy o sebészelt pavlllon tervel elveszlek, elkallódtak s ujakat kell készítetni. Ezek a hir-lelések ázonban nem bizonyullak valóknak. A tervek nem vesztek el, nem kallódtak el, sőt
el se készültek. A sebészeti osztály újjáépítése ugyanis nem nem nyerte meg a népjólétí-minisztérim II. ügyosztályának és vezetőjének, dr. Barabás József miniszteri tanácsos hozzájárulását, aki dr. Scholtz államtitkárral egyetértve, elsősorban a szemkórház megépítést tartja országos érdekű intézménynek, ami meg is felel a ténynek, mivel Nagykanizsa vidéke a megtartott szakorvosi szemte szerint a trachoma tenyész-helye.
A sebészeti osztálynál clóbbrevalónak tartja lovábbáanépjólétiminisztérium a 60 ággyal felszerelt
fertőző osztályt, még pedig azért, mivel fertőző osztály számbavehetö férőhellyel a nagykanizsai kórházban nincs és nem járja, hogy ferlőző betegek nem fertőző betegekkel egy kórteremben legyenek elhelyezve. Ehhez a két osztály megszervezési köllségeihcz való hozzájárulást a népjóléti minisztérium nem tagadta meg, ellenben az uj sebészeti pavlllon felállítását a város saját erejéből megkísérelheti. Kaposvár, Szombathely, Tapolca, Zalaegerszeg nagyszabású kórházi építkezésbe kezdtek. Mi még tervezgetünk, sőt még nem is tervezgetünk, mert még terveink sincsenek, s a szép reményekkel megindult kórházi építkezésünk a gazdasági épület létesítésével megszűnt A minden maradt abban azállopol-ton, amelyben a kórház 1921-ben *>H.
Nekünk azonban nem a duzzogás kuckójába kell visszavonulnunk és °toctett kezekkel sem szabad vár-""nk, mig a kórházügyben valamelyes fordulat önmagától fog beállni.
* betegek nagyszáma sürgeti a tárháznak megfelelő osztályokkal "M kibővítését. A kórház az az Intézmény, amely a napi ellátási dijak utján ön-magát kifizeti és a városnak pénzébe nem kerül. ^egápolisi adót minden adózó •Mozik fizetni, azt mindenkire ki-
róják. A kórházbővités tehát nem jelent nagyobb terhel, ellenben jelenti azt, hogy a beteg lakosságot Nagykanizsán gyógyíthatjuk, a jó kórház emeli az idegenforgalmai és városunkhoz klinikailag képzeli kiváló orvosokat kot, akik hivalva
ZA1AI KÖZLÖNY
vannak a gyógykezelés nívóját emelni
és mindnyájunk jólétét és éleiét biztosítani, amennyire azl emberi elme teheti. Ugyan ezt a célt szolgálja az egész kanizsai orvostársadalom, dc uj módszereket csak klinikák és kórházak mutathatnak és kísérleti utón kipróbálhatnak.
Dr. Villányi Henrik
Darabokra tépett a pesti személyvonat egy cigányleányt Komárvárosnál
Az áldozat egy süketnéma 24 éves leány — Át akart szaladni a síneken, de a mozdony elkapta — Az ügyészség jelentést kapott az esetről Komirváros, augusztus
(Saját tudósítónk *telefonjclenlése) Bmalmas vonatelgázolás történt szombit délután egy és fél két óra közölt a komátvárosi vasulállomástól Nagykanizsa felé eső vágányon, ahol a Budapesl—Nagykar i:sa istemély-vonat halálra gázoll egy cigányleányt. A véres Iragédia rész\'elel ezek:
Srombat dé\'ulán a p;sti szerré\'y-vonat rendes időben érkezeti a ko-márvárosi állomásra, ahoonan 1 óra 19- perckor indult tovább Nagykanizsa felé. ,Mikor a teljes sebességgel robogó személyvonat a komárvárosi állomástól á 127. kilométer |elző kőhöz éri, ahol egy gyalogösvény vezet keresztül a slr.eken, a mozdony elütött és darabokra tépett egy épen akkor a síneken átszaladni akaró cigányleányt. A borzalmas látványnak több az ablakon kitekintő utas szemtanúja volt, maga a mozdonyvezető Is észrevelle, dc már késő voll. Mire a vonatot migállllolla, a szerencsétlen teremlésnek már
csak a cafatokra tépett tagjait találták meg a síneken. A mozdony kerekei a fel.smcrhclet lenségig összelípléV.
Az érteri ett kiskomáromi csendőrség egyik járőre azonnil megjelent a balysilnen és megkezdte a nyomozást. Megállapüásl nyert, hogy a hs-tálos áldozat Horvát Babai Anna 24 éves komárvárosi lütet-néma cigányleány, akinek ap|a népzenész. A tragédia előtt kevéssel a komárvárosi papnövelde! uradjlmi erdőből szaladt ki és fartolt az állomás f.-lé. Állítólag a cigányleány fát akart I >pnl az erdőből és ezt észrevette a vedő\', aki megkergette. Miközben a szerencsétlen a sínek felé fulotl, mini süket néma nem-hallotta a komárvárosi állomásról kiindult és már teljes mozgásban levő vonal fültyét és épen akkor akarl áthaladni a síneken, mikor a mozdony odaért. Ez lett a végzete a cigánylcánynak, akinek balá-láiól a csendőrség értesítést küldött a nagykanizsai kir. ügyészségnek is, mely in\'ézkedlk a hullaszemle meg-ejléséről.
A belügyminiszter helybenhagyta egy kanizsai izgató röpiratterjesztő kihágási ítéletét
GrOnfetd Ignácot három millióra Ítélték jogerősen, mert Izgató röpiratokat terjesztett Nagykanizsán — Két fellebbezési fórum helybenhagyta az ítéletet.
Nagykanizsa, augusztus 6
Közel egy évvel ezelőtt történt Nagykanizsán, mint azt akkor meg is írluk, hogy a rendőrség elfogta Orünfeld Ignác nagykanizsai kereskedelmi alkalmazoltat, a helybeli szociálislspirl pénztárnokál, aki a Rózsa-féle vendéglőben a
.Proletárok sorakozzatok!• cltnü röpiratot Icrjeszletle rendőrhatósági engedély nélkül.
Egy Erdős Ferenc nevü zalame-renyei löldmivesl, felhasználva annak
tudatlanságát és tájékozatlanságát, felbujtotta az Izgató röpiratok terjesztésére, mely a vörös nihil eszméit foglalta magába és elegendő lelt volna arra, hogy az emberekel, különösen az egyszerűbb embereket megmételyezze.
Orünfeldet akkoriban lelarlózlalták és az ügyészségre kisérlek. Miután a nagyszámban lefoglalt izgaló füzetekről megállapilolták, hogy azokat a budapesti „Népszava" kön)v-J| kereskedés adta ki
és Farkas István nevű budapesti lakos jegyezte mint kitdó, az egészet az iratokkal egyült megküldték a budapesti kir. főügyészségnek, mely azlán értcsilelte a nagykanizsai ügyészséget arról, hogy a kiadó ellen külön külön, ettől az ügytől elkülöni\'eltcn lefolytalja az eljárási, azonban a röpiratot terjesztő Orünfeld és Erdős ügye, mini sajtőren-dészeti kihágás a nagykanizsai rendőrkapitányság rendőrbirósiga elé tartozik.
Igy még az elmúlt év decemberében a kihágási bíróság
Grünfeldet eülélte hárommillió korona pénzbüntetésre, ami behajihilatlanság esetén átváltoztatható hatvan napi elzárásra. Erdőst pedig 500 ezer korona pénzbüntetésre. Ulóbbl megnyugodott az ítéletben, Qrtlnfeld azonban fellebbezel!. Másodfokon a szombathelyi kerületi főkapitányság ítélkezett ez ügyten, az elsőfokú balóság ítéletét teljes egészében jóváhagyta.
G ünleld újra nem nyugodoll meg és lellebbezetl a telügymlnlszlerhez. Most jöli meg a legfe sőbb fellebbezési fóium döntése, mely ugyancsak hely! enhagyja a három milliós pénzbüntetést, amely meg nem fizetés cselén halvan napi elzárásra változtatható ál. Érzel az ügy bitói része le is van zárva, miulán az llélet jogerős leli.
SZENT LUKÁCSFÜRDŐ
KRlHÉil—...
üdít
friaait
hüait
Fftlerakat: Fehér Vilmos és Társánál Nagykanizsa, FS-ut 22.
Telefon: 192.
Ri»««CEs-ujrmu.
riA-uaitóhelvck i Epplnger I. éa Pia la-, etiueat ía c^b <|. ijl anyag keres-Síáü íiMvkanhaa. - Lázár Józsel lataeakcdéa. épilíil anyag.;\'; rakUra Keiit-SoW - SzSucsek Jáuoa lakcreakedéa. e.mait- (. mOWgyár. Konárvároa. - Sommer oabona- éi tennénykereakedés, Zalaeierazeí- - Moaonyl Artúr gázmalom, Síéi és vnuoySe™ ZafaapAtl. - Mosonyl Henrik bkcicskedt Zaliuzontgrót
Furfangos csaló
Nagykanlraa, augusztus 6
Göncz Rudolf állami szolga különös nemét találta kl a csalásnak. Egy napon beállitotl Kodela Ujosné lasztonyspuszlai földműves asszonyhoz, akiről valahogyan megtudta, hogy lér|e Kodela Lajos egy kisebb ügy miatt a zalaegerszegi ügyészség fogházában tölll ki fogházbüntetését és azl adla elő, hogy őt a törvényszék azzal bizla meg, hogy a férje ünneplő ruháját szállítsa be. Miután OOncz szolgaforma ruhát viselt, az egyszerű asszony gyanútlanul adta ki férje ünneplőjét, amit Göncz azláa pénzéri eledott.
A dolog kiderüli és Göncz rövidesen a rendőrség kezébe került Kihallgatása alkalmával a2zal védekezett, hogy tettének elkövetésérc Guzmlcs Ferenc a .Korona" portása biztatta.
A vizsgálóbíró Göncz Rudolf elölt kihirdette az előzetes lelartózlatásiól szóló végzési.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. augusztus 3.
Egy javaslat az utcára került munkáscsalád elhelyezésére
Nagykanizsa, augusztus G
Felhívtuk e hasábokon városunk közösségének figyelmét a lakásibii az u\'cára került munkáscsalád, Horváth Is\'.ván nyomdai segédmunkás és gyermekeinek szomorú kálváriájára. Kértük a lársadalom fószlvé", juttassa tudomásunkra, ha valahol van egy elfogadható lakás, amibtn a szerencsétlen csalid meghúzhatná magái.
A mai postával erre vonalkozóbg a kővetkező levelel kapluk: Igen tisztelt Szerkeszti Utl A „Zalai Közlöny" mai száma foglalkozva Horváth István kllakoltatási ügyével, felszólítást intéz az olvasóközönséghez, hogy ba van valakinek tudomása valahol valami kis elfo-
gadható egyszobás, szerény lakásról, jelentse be azt szerkesztőségüknek.
A város tulajdonát képező és a Király Pál-u\'cs 2-a sz. alatt lézó hiz-ban v*n két lakás, egy kétszobás éa egy háromszebás, mind a keltő konyhával.
Mind a két lakást egy rgyedül álló hölgy birja bérben, amint ín értesülve vagyok, itt elhelyezést lehílne találni Horváth István és családja számára.
Igaz, hogy az egyik lakás r.em egy szobás, hanem kétszobás lakás, de a bérc oly minimális, (évi 136 pengő 76 fillér, lehil ebből a kétszobás lakásra esik évi 54 pengő 70 fillé-) hogy azt még Horváth István is képes keresőéből megfizetni, mert eddig aligha lakolt ily closó lakásban.
M.\'r.d\'am kiváló tisz\'.eletlel
egy régi előfizető.
Hol épüljön fel a nagykanizsai ipartestületi székház ?
Jelenlegi helyén vagy a Futura telkén 7
Nagykanizsa, augusztus G
Nagykanizsa iparlársadalmát mindjobban foglalkoztatja az ipartestületi székház kérdése. A nagykanitsai iparosság számarányának, közgazdasági és társadalmi szerepkörének és súlyának megfelelő székházal kiván építeni, ahol az Ipartestület összes szakosztályai, hivatalai és a fejlesztés folyamán még szükségelt irodái, esetleg Intézményei nyernének elhelyezkedési. Jogos és méltányos kívánság, mert az Ipartestület mai háza nem felel meg löbbé sehogyan sem a másfélezer tagot szám\'áló testület céljainak.
A vezetőség már régóta foglalkozik a lervvel és a legnagyobb odaadással, fáradozással és lelket agilitással igyekszik a kérdést illetve a kérdés anyagi részét megoldani, hogy az építkezés minél előbb megkezdhető legyen.
Az ügy már odáig fejlődött, hogy hogy komoly formában kijelentések történlek, hogy az építkezés most már tavasszal kezdetét tudja venni. A nagykanizsai Iparosság rendületlenül bízik abban, hogy Nagykanizsa fáradhatatlan képviselője, aki az iparosság ügyeit mindenkor oly nagy megértéssel magáévá telte. Dr. Kállay Tibor v. pénzügyminis :ter Intervenciója révén sikerülni fog meglelelő kedvezményes kamatú építési kölcsönhöz jutnia.
Ké dis azonban az: hol épüljOn fel a nagykanizsai Ipartestületi szék-hiz ? Mert III kétféle vélemény alakul! kl. Mindkét vélemény erős Indokkal támasztja alá a maga felfogását.
Az egyik, az első, a régi: hogy Jelenlegi helyén, bővülve a szomszéd leiekkel, kél emeletes épületként épl-tessék, lent üzlethelyiségekkel és a testületi vend\'gló elhelyezésévé, ami 2.5 milliárd korona költs ígbe kerülne.
A misik, az uj vélemény szerint, a Futura telkén, amit a város 350 millióért veti meg és amit hajlandó miuden nyerészkedés nélkül az eredeti vételáron a testületi székház építése céljaira átadni. Itt nemcsak modern székház, de nagy bérház Is épülne, melynek Jövedelme az Idők folyamán teljesen fedezné és kifi zetné az építési költségeké\'. Iilncm. csak az Összes szükségelt legmodernebb helyiségeket kapná meg a tes tület, de nagyban hozzájárulna a lakáskérdés és üzleiprobléma megoldásához Is. Ez már lobb milliárdos építkezés tenne, melynek anyagi mego\'dását ugy tervezik, hogy az Ipartestület ingatlanaira kölcsönt venne fel és egy nagyobb kölcsön lehetőségét a város garanciája, a\' iparosok tehetősebb részének garanciája, a nagykanizsai pénzintézetek közbevetése biztosi\'ani.
Míg azonban a hely kérdés: nltt-
szánt, vontat, csépel,
kedvező fizetési feliételek, olcsó kamat mellett szállitja:
Automobil és traktor kereskedelmi r.t.
utorlzált FORD képviselet
BUDAPEST, VIII, RÁKÓCZI-UT 19. SZÁM.
Hagy alkatrész raktárt
Kerületi képviselet: SZÁNTÓ VILIOS ÉS TÁESi, Nagykanizsa.
csen véglegesen megállspilva és visszavonhatatlanul fixirozva, csak ilodizódik a székházépítés végrehajtása.
A Zalai Közlöny, amely mindenkor
oly meleg szeretetlel karolta fel az iparosság ügyét, a kérdés tisztázására és végleges megoldására szívesen bocaájlja hasábjait hozzászólás végell a nagyközönség rendelkezésére.
Porráégett a Nagykanizsa-hévízi Ritser-autó-busz Kiskomárom és Balatonmagyarod között
Emberéletben nem esett kár — Hatezer pengő a kár
Nagykanizsa, augusztus 6 Csütörtökön este 7 óra tájban Ba-latonmagyarád is Kiskomárom községek közölt elégeti Rllser Mór nagykanizsai autóbuszváilolkozó autóbusza, mely Hévízről volt ulban Nagykanizsa felé néhány kanizsai utassal.
Mikor az aulóbuiz, melyet a tulajdonos egyik solfőr-fia vezetett, elhagyta Bdaionmagyaródot, még nem veitek észre semmit, azonban mikor Kiskomáromhoz érlek, az autóbusz hirtelen megállt. A veze\'.ő leugrott és felnyitotta a gépházal, hogy megnézze, ml történi. Ekkor látta, hogy az cu\'óbusz villanyvilágítására szolgáló villanyvezeték kiötölte a biztosítékot és meggyulladt. ,4 nagy szilben a láng csakhamar az egész motor első részét elborította, majd erős detonációval felrobbant.
Közben már az utasok Is érdeklődve ugrállak le a kocsiról és életüket biztonságba helyezték. Még az Ifjabb Rilscraek volt rá gondja, hogy a kocsi tetején levő pxlgyászokat meg-mentse, de már épen ideje voll, hogy maga is tovább álljon, meri
az egész autóbusz hatalmas lánggal égni kezdett és rövid Idő alatt teljesen elhamvadt.
Csak az eléghetetlrn vas-alváz maradi meg használhatatlan állapotban.
Sem az utasoknak, sem a vezetőnek az ijedtségen kívül nem esett nagyobb bajs.
Az elégett autóhoz a mult héten vetlek uj gummlkat, közei liz millió korona értékben, ami szintén teljesen a tüz martaléka lelt. Igy a kár cirka 6000 pengő, amiből biztosítás utján 5000 pengő térül meg.
Husiparosok küldöttsége a polgármesterhelyettesnél
Nagykanizsa, augusztus 6
A nagykanizsai Ipartestület husipari szakosztályának népes köldötlsége tisztelgett tegnap délelőtt dr. Prack Islván polgármesteihelyeltes közigazgatási tanácsosnál, aki Király Sándor műszaki tanácsos és dr. Kertész Lipót állalorvos jelenlétében fogadta a küldöttséget.
A húsiparotok szónoka arra kérte a polgármesterhelyctlest, hogy a már elkészített vágóhídi ulon való túlsó, még befejezetlen útszakaszának mielőbbi befejezése iránt intézkedjék. Majd a különböző vágóhídi berendezések, ugymiut járda, csatornázás, villanyvilágítás stb. eszközlése érdekében emeli szól.
Dr. Prack kijelentette, miu\'án a telckbirtokossal a kisajátítás ügyében sikerűit a megegyezés, most már semmi akadá\'ya annak, hogy a vágóhídi ul második szakaszán az ut-munkálatok végrehajtsanak és befejeztessenek. Ami a vágóhídi berendezéseket illeti — mondotta dr. Prack
polgármesteihelyeltes — a város anyagilag most nem ludja fedezni a kiadásokat, da mindenesetre azon lesz, hogy a műszaki hivatal vezetőjével ezl a kérdési is mielőbb és minél kedvezőbben megoldja.
A küldöttség tudomásul vette a polgármesterhelyeftes válaszát.
Nagy földrengés Japánban
Tokió, augusztus 6 J ipán északkeleti részén újra nagy földrengés voll. A vasút-, lelefon- és láviró-Osszeköltetés megszakadt.
Patkányt és egeret
biztosan pusztít
„RATOPAX"
mily minden gazdaságban nélkülözhetetlen. A méreg ugy van benne elkészítve, hogy az csakis patkányokra és egerekre veszedelmes, míg mis háziállatra nézve teljesen ártalmatlan, erre nézve teljes garanoiát vállalunk. Kérjen felvilágosítást sgyadárusi tónál i
VÁGÓ ENDRE
IlUtuertára Nagykanizsa, Ffl-ut 14.
Tisztelettel értesítem a m. t. hölgyközönségei, hogy
női divatszalonomat
Csányi László-utca 4. szám alatt megnyitottam.
Fötörekvésem, hogy a legkényesebb Igényeket a leg-jutányosabb árak mellett klelégilsem. Nagy gondot fordítok bakfis- és gyermekruhák készítésére 11
Kérem a m. t. hölgyközönség szíves pártfogását.
»» Tisztelettel Perlsz Kató.
1927 augusztus 7.
Lecke a boxkesztyütől
Minap Budapestre utaztam a reggel hitkor Kanizsáról induló Irieszii gyorssal. Olasz kocsiba szálltam be, mely Ventimiglíán át hozott haza tiibbek közölt egy debreceni orvostanári, akinek a társaságában votl egy gazdag amerikai gyáros. Hogy gazdag volt, nem voll nehéz megállapítani a körülményeiből, de hogy vagyona mellett érzett róla az alapos tudás, azt még jobban láttam.
Az orvostanártól tudtam meg, hogy a gyáros dollármllUomos, há. lőkocsiban utazik, az olasz-francia határállomáson Ismerkedtek össze és attól fogva Igen kedélyes útitársnak bizonyult.
Nemsokára azonban, hogy elindultunk, az amerikai udvariasan elköszönt és az étkező kocsiba meni.
Az orvostanár az amerikai invitálását elhárította, később megtudtam, azért, hogy érdekes észrevételei1 nekem elmondhassa.
— Bámulatos kérem, — hogy mennyire félreismerjük mi ezeket oz amerikaiakai, akikel az üzlet, a börze-papírok száraz, lélek nélküli Moloch-jalnak tartunk, — mondotta az orvostanár. Nekem most alkalmam nyílott egy hosszú uton ebbeli téves felfogásomat korrigálni. És azl hiszem nem elszigeteli jelenséggel állok szemben. — Megismerkedtem ezzel az amerikai úrral és mikor megtudta, hogy magyar vagyok és jól beszélek angolul, kimondhatatlanul Brttli.i
— Boldog vagyok, — mondta az amerikai, — hogy egy magyar orvostanárral utazhatom éppen akkor, mikor a miivészelek hazájából az őslehetségek hazájába igyekszem. Végtelenül örülök, hogy a nagyhírű magyar egyetemek egyik orvostanárával tölthetem együtt az ut nagyrészét.
— Mondhatom, — folytatta az orvostanár, — meglepett ettől az amerikai űrtől először ez a közvetlen modor, másodszor az a lelkembe muzsikáló hang, amivel rólunk, magyarokról nyilatkozott- A csodálkozásom az ut hosszúságával csak nőtt. Ugy beszélt nekem ez az amerikai ur Irodalomról, művészetről és külö nősen Magyarországról, ahogyan még élelemben Idegen szájából ezt nem hallottam. Elragadtatással nyilatkozott arról, hogy a földkerekség bármely országába meni a művészetek szolgálatában, a legktválóba reprezentánsok között sohasem hiányzolt a magyar. Párlsban képtárakat bujt, ez a belül látszatra üres pénzember és sorba sorolt el nekem neveket, amiket noteszébe jegyzett és akik mind magyarok voltak. Nizzában hangversenyt hallgatott és pontosan megállapította, hogy a szereplő hal művész közül négy magyar voll és ezeknek volt a legnagyobb sikerük. Eddig Amerikában az voll a hiedelem, — mondotta nekem az amerikai, — hogy a művészi tehetségek hazája versenyen felül Itália, mióta pedig járja a világol hónapok óta, arra a megállapításra jutott, hogy Európában Magyarország az a hely, mely mai kicsiny, összetöri állapotában Is aránytalanul sok világhíres művésszel, tehetséggel ajándékozza meg az emberiséget. Elmon-
ZALAI KÖZLÖNY
príma
asztaliborok I pengőtől kezdődőleg kaphatók
Zerkowitz Albert cégnél
Kívánságra házhoz szállítva kölcsönövegekben. Telefonszám s 7.
1tolta ez a derék magyar rajongó yenki, hogy menyire boldog, hogy most személyesen ismerheti meg ezt az országol, amelynek fiai a világ minden zugál megtöltik ezzel a szóval, hogy: Hungary.
Még mondott volna Ilyen szívesen hallgatolt élményekel az orvostanár, de vonatunk ekkor a Balatonhoz ért és e percben valósággal beszáguldott fülkénkbe az a merikai, aki kezében még ott szorongatta az étkező kocsi szalvétáját és felkiáltott angolul:
— Look, il is Balaton I Oh, how beaulyfull thís take l
Ettől a perctől fogva nem érdekelte semmi, csak a magyar tenger. Mim egy gyermek ugy tudott örülni a vonat ablakából latható panorámának és Balalonberénylől Siófokig egy folytában kérdezte az orvos la nárt, hol erről, hol arról. Időnként, bár szavát nem értettem, egy egy kérdése után lehangoltan csóválta fejét és a filmekről már jól ismeri amerikai öklöző gesztussal felezte kl bosszankodását valami felett.
Fejérmegyében robogtunk, mikor újra együtt maradtam, az orvostanárral. Ezzel fordult hozzám az al kalmi,.Idegenvezető":
— Tudja szerkesztő ur, hogy mit szólt az amerikai a Balatonhoz ?
— Erre igazán kivácsi vagyok.
— El volt bájolva a víztől, a kilátástól, a hegyektől, de a part, ahol haladtunk, módfelett kihozta sodrából. Majdnem Idegesen kérdezte, hogy hol vannak hát a partról a nagy szállodák, a hatalmas penziók, kilométeres strandok, hol vannak az egyes partvidéken a fák, hol ehez a vízhez való nagyarányú fürdő élet és hol vannak az elegáns yachtok, motorosok tömege, mint az kellene ? Hol vannak a gyermek üdülőtelepek százai a nyolcvan kilométer hosszú partról, ahonnan a magyar gyermekek piros-pozsgásan lengetik kendőjüket a vágtató gyors felé ? És mii keres a tehéncsordu a vasúti átjáróknál ?
— Mit felelhettem volna minderre a sok jogosult kérdésre ?
— Nehéz volt felelni...
— Azt mondtam, minden, ami! keresve kérdezett a Balaton partfáról, megtalálható az — Adria és Földközi tenger partján. De olt egyultal megtalálhatók a magyar vagyonok urai lsr akik a sokezer magyar pengőkel kihordják a külföldnek. Most már csak az a kérdés, hogy ki a hibás, a Balaton, vagy a magyar, aki kimegy ? Mind a kettő.
Nem feleltem semmit, de tudom, hogy igaza van az orvostanárnak. De még milyen igaza van, csakhogy nálunk valahogy ugy vagyunk, ha egy kis Igazságot akarunk hallani, akkor Ball/moréból kell Idejöjjön egy amerikai gyáros, aki ugyan szerel minket a lelkéből, őszintén, de olyan flu, oki gyomrunkba boxolja az igazat és hibáinkat Is. U. Oy.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Augusztus 7, vasárnap
Rómnl katolikus: Kajetán hv. Piot. Ibolya. Izraelita: Ab. hí 9.
Nap kel regjel 4 óra 44 petekor, nyugszik délután 19 óra 27 perckor.
Városi Színház Mozgója. .Oaglin" vdágattrakeió 10 feiezelben. Főszereplő Joe May, Jane Bess. Samuka haditerve trükkfilm 1 felv. Kanizsii Híradók.
Uránia Mozgó. „Az őrdögzuhatag" cowboy-lőrt. 6 felv. „Tatjána hercegnő" romantikus házasság tőrt. 6 felvonásban. Főszereplő Edmund Lowe, — Kanizsai Híradó.
Augusztus 8, hétfő
Római katolikus: Ciriék vt Protest. László. Izraelita: Ab. hó 10.
Nap kel reggel 4 óra 45 perckor nyugszik délután 19 óra 25 perckor.
— A polgármester itthon. Dr. Sabján G>ula polgármester hévízi nyaralását megszakítva, holnap lObb napi tartózkodásra Nagykanizsára érkezik.
— A megyéspüspök Somogyban. Dr. Rott Nándor megyéspüspök tegnap Kaposvárra érkezett, ahonnan Bárdióbükkre megy az ottani kápolna búcsújára.
— Uj népművelési titkár. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Békefi József cserszeglomaji községi lanilól a zalamegyei iskolánki-vüli népművelési bizottság titkárává nevezte ki.
— A bukaresti spanyol követ Nagykanizsán. Don Jüan Manuel de Ariste Deeui von Vidaurre, Spanyolország kir. követe Bukarestben, legnap Spanjolországba való vissza-utazlában egy napig Nagykanizsán larlózkodotL A követ aulón jöll feleségével és három gyermekével és Magyarországon, Laibachon és Olaszországon át utazik vissza hazájába. Nagykanizsán a Cenlrálbau szállt meg családjával és megtekinlclle a város nevezetességen.
— A Magyar-utcában néhány hétre beszüntetik a forgalmat. Az Ördög-árok betöltési munkálatai mialt a forgalmat néhány hétre be kell szünlclni. Azl az Árpád-, Sikátor- és Józsel föherceg-ulcán át lógják lebonyolítani.
— Elmarad a mai református istentisztelet A református egyház-tagokat ezúton éricsitik, hogy a mai istentisztelet a lelkész távolléte miall nem lartatik meg.
— Térzenét tart ma a honvéd-zenekar. A honvédzenckar ma vasárnap délelótl fél 12-tól fél 1-lg a városi színház parkjában térzenét ad Weckl Gellért vezénylele alatt. Előadásra kerülnek: 1. "Monté Bello" induló (Zalaleo). 2. Nyitánya ,Ban-dilák" cimü operettből (Suppe). 3. „Lotus virág" keringő (Ohlsen). 4. Egyveleg a „Oésák\'-ból (Sidney). 5. .Robes Modes" Charleston. 6. Honvéd-induló (Ruprecbt).
— A város úthengere a megye részére Tólszerdahelyen a Mura-ke resztur— Lettnye-i törvényhatósági uton hengerelési munkál végez.
— A nagykanizsai gyermekek balatonkereszturi előadása iránt rendkívül nagy érdeklődés nyilvánul, annál is inkább, meri az a kanizsai gyermeknyaraltalás utolsó napja. Az előadási Molnár László pápai kamarás és Calllgarlsz Jenő székesfővárosi egyházi katnagy rendezi, egy budapesti énekművésznő vendégfelléptével. Az előadás ma vasárnap délután ponl 5 órakor kezdődik a dr. Szigethy-szanalórium egyik termében, ugy hogy a nagykanizsaiak még a fél 8 órakor induló személyvonattal visszajöhetnek Nagykanizsára. Az előadás megérdemli, bogy a nagykanizsaiak tömegesen vegyenek azon részt.
tűzifa és szen
házhoz szállítva, legolcsóbban
HILD JÓZSEF
épflletfa, deszka, mész, cement, stukaturnád és egyéb építkezési anyag kereskedésében
NAGYKANIZSÁN,
Király-utca 4. Bendelés-telefon 120
— A Vörösmarty-utcai betörés
ügyében a rendőrség nsgy buzgalommal folytatja a nyomozást és minden remény megvan rá, hogy a tettesek kézre kerülnek. A bonügylosz-tály detektív felügyelője, Ress József és Fritz Pál detektív tegnap Keszthelyre utaztak, hogy ott személyesen folytassák a nyomozási, mert minden jel arra mulat, hogy a két betörő Keszthelyről rándult Nagykanizsára. III írjuk meg, bogy a károsult kára nagyobb, mini tegnap írtuk, mert csak legnap délulán vették észre, hogy a vendéglős feleségének téli kabálját és ezüst óráját lánccal Is elvitték a „szajréval" (zsákmánnyal).
= Nem mindenkinek jut fürdőhelyre menni, de azért az élvezetből mindenki kiveheti a részét, aki felkeresi az AMERIKA vendéglő kerthelyiségél. Kitűnő zene, nagyszetü ozsonnák és jegelt italok.
FELHÍVÁS! A nagykanizsai és környékbeli gazdákhoz.
♦ A nagyméltóságú M. kir. FöldmlvelésDgyi Mlnlster Ur 18102/1927. F. M. számú Hirdetménye kapcsán felhívjuk mindazon 100 holdnál kisebb területen gazdálko- SZUperf OSZf át- műtrágyát
rlrSkat akiknek műtrágyára van szükségük és akik ezen -C-22-
- 12 havi kamatmentes váltóhitelre megakarják rendelni, a szükséges mennyiség összeírása végett nálunk
♦ jelentkezzenek. ORSZÁG ÉS WIDDER |^.t,S3?EKLSh. 10.
a „Szuperfoszfát" r. t. képviselői.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. augusztus 3.
— A Gazdag-cirkusz előadásait zsúfolt közönség nézle végig tegnap este. A Gazdag-cirkusz artistáinak attrakciói tényleg világvárosi teljesítmények, amelyeket csak kevés cirkuszban lehet látni. Minden számuk értékes és művészi és a legteljesebb pártolást érdemli meg. Főleg a liz riff-kabil, a feltűnő szépségű Ossy Mak, Marilla a sodronymü-vésznó, a két Hensen az ö hajmeresztő bambusz mutatványaikkal, mint a négyes Pallans-csoport. Ma délután 4 órakor és este fél 9 órakor lesz előadás. Valóban érdemes megnézni a Oazdag cirkusz előadásalt.
= Friss állapotban lőtt foglyot, lehetőleg kizsigerelve, minden meny-nyiségben vásárol Szabii Antal fegyver-, lőszer- és vadkereskedő.
Valódi angol szövetből
uri niha csakis Sörici Zsigmond szabómesternél Nagykanizsa, Föut 5. szám.
= Három igaz szó: Bruncsics bora jó I
— Csavargó cselédek elítélése. Nagykanizsán az utóbbi időben fel- 1 tűnőén elszaporodtak a helynélküli cselédleányok, akik nem azért vannak foglalkoztatás nélkül, mert hely nem volna, de mert kellemesebbnek találják a könnyűvérü életet. A rendőrség kihágási ügyosztálya naponta ilél el ilyen csavargó cselédlányokat a legtöbbjét tilkos prostitúcióért is. Igy augusztus elseje óta Makai Anna 23 éves kisdoboki (Mosonm.) cselédet csavargásért, Szabi Mária 23 éves cselédet csavargásért, Kállai Teréz cselédei cscvargásírl, Kása Katalin eszteregnyei szüleiéi Cl 23 éves cselédet, mert nős embereket bolondított el, kitiltásra Ítélték el. Pál Mária cseléd előzetes letartóztatásban van tiltott kélelgés gyanúja
líöHjített ÜÜ íttMS
készít uri ruhit
Sfirtal Zsigmond szabómester I Nagykanizsa, Föut Kwhi ttulod, nwiktt |
miatt. Vörös Katalin 27 éves szenl-györgyvöigyi születésű cselédei lopás miatt letartóztatták és átadiák az ügyészségnek. Szike Anna 19 éves zalaegerszegi cselédet, aki munka nélkül csavargott és vadházasságban élt Czenner Oéza 20 éves lentikápolnai legénnyel, aki szintén munkakerülő 8 napi, illetve utóbbit 30 napi elzárásra ilélte a kihágási bíróság. Érdekes volt a tárgyaláson a cseléd meghaló szerelme vadházaslária iránt, mikor félreérthetetlenül olyan célzási tett, hogy szívesen venné, ha őt is 30 napra ítélnék, hogy egyszerre szabaduljon szerelőjével.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Orvosi Itlr. Dr. Strém Sándor fogorvos rendeléseit augusztus hó 21 éig szünetelteti
— A kilakoltatott Horváth István családja részérc ma szerkesztőségünkbe N. N. 6, N. N. és dr. Fried Ödön ügyvéd 2-2 pengő\', Szabady Jolán 3 pengői küldött.
— A babócsai Kath. Ifjúsági Egyesület augusztus 14 én a Hangya-vendéglőben műkedvelő előadást tart. Színre kerül Polgár Ödön 5 felvonásos színjátéka : »dz élei utjai". Az elóadást másnap megismétlik, s ekkor utána táncmulatság következik.
— Hóvlzgyógyftlrdő vendégel.
Augusztus hó első napjától Héviz-gyógylürdőn többek közölt a következő vendégek tartózkodnak: Dr. Andriska Víklor egy. m. tanár, a közegészségtan orvostanára Budapest; dr. Angyal Kálmán miniszteri tanácsos és neje, Budapest; Buday Barna gazd. főintéző, OMGE alelnök, Buda-pes1; Br.ndi Vilmos főispin és neje, (Sudapetl; báró Bálás György ny. tábjrsrernagy és neje, Budapest; gróf Criráky György földbirtokos, Kenycri; diószegi Diószegby János ny, allamlilkár és ne|e, Budapest; dr. Hódossy Oedeon miniszteri la-nácsos, országgyűlési képviselő, Budapest ; Konrády Lajos kanonok, Kassa ; dr. Krammer József, ny. kúriai biró, Kaposvar; dr. Keck László kormányfőiaoácsos, Gyönk, Lang Jtros országgyűlési képviselő, Buda-pes\'; Lingauer Albin országgyűlési
Legalább divat nü ori raöát
kizárólag angol szövetből készít S6rloi Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Föut 5. szAm.
képviselő, Stombathely; Mayer János fOldmlvetésűgyi miniszter, Budapesl ; dr. Óváry Ferenc kormányfő-tanácsos, felsőházi tag, Veszprém ; Plallhy György kormányfótanácsos, országgyűlési képviselő és neje, Budapest ; dr. Rácz Mihály gazd. akadémiai tsnár, Debrecien; Spur István miniszteri tanácsos, balatoni kormánybiztos és neje, Budapesl; Surgóth Jenő m. kir. gazdasági fő-lanzcsos, Dtbreczen; dr. Slockinget-János miniszteri tanácsos, Budapest; Slo\'p ÖJOn gazda, akadémiai tanár, Debrcczcn ; vértesaljai Vérlcsay Sín-dor államtitkár, a kabinetiroda főnöke, Budapesl; Wellmann Sámuel kir. törvényszéki elnök, Veszprém ; Ehmanri József al\'ábornagy ne|e, Baumann Anial ezredes és neje, Schönherr Káiolv ezredes, neje és leánya. Srlabey I ,-nre ezredes és neje, Ozv. Firts Bilané ezredes özvegye és leánya, Meskó Zollánné ny. államtitkár nej: és anyja, Szilasbil-frás; K. Madaras GAbor, kurlal biró és neje, Budapest.
Ml izatol Föííre 1 miDkal
Sörtől Ziigm o n d
sríbőnicítcrnél
Nagykanizsa, Főút Korosa m UIOdA mrll.lt
— A villám felgyújtott egy pincét. Csütörtök éjjel a villám, az eszteregnyei határban levő .Kis" ht-f gyen lecsapolt és felgyújtotta Borsos I György eszteregnyei gazdálkodó pin-, etjét. A községbeliek hamarosan , észrevetlék a hatalmas lánggal égő I lűzet s ahogy lehetett a korom-sötél éjben — síellek is az oltáshoz, mivel közel van p szőllőhegy. Még idejében kl tudták menleoi a hordó-kai, permetező gépet, kádokat és apróbb ingóságokat, azonban a prés már a lüz martaléka lelt. Szerencsére a vadul zuhogó zápor segített a tüzelollásához s igy nem terjedt továb\\
városi színház mozgója
Még csak ma, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor A szezon kiváló slágere:
DAGFIN
Világattrakció. — Hatalmas dráma 10 fejezetben. Főszerepben: Joe May, Jane Bess.
SAMURA HADITERVE
Trükkfilm 1 felvonásban.
Kanizsai és Fox Híradók
U RÁM IA
■tlH\'l mf "WIImlP \'l n.\',LLi
Még csak ma, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor
Az ördög-zuhatag
kolorádói cowboy-történet 6 felv.-ban. Főszerepben: Tom Mix, a legbravurosabb cowboy-szinész.
Tatjána hercegnő
egy romantikus házasság története 6 felvonásban. Főszerepben: Edmund Lowe.
Kanizsai és Fox Hiradók
Csúz, köszvény, ischias, náthaláz, ideg- és fejfájás, valamint meghűléstől származó betegségek,
azonkívül tag- és izületi fájdalmak, influenza eselén ezen beiegségeklől megóvja magái a klKlnócn beváll fogai állal. A Togallabletlák kiválasztják a htigysaval és ezáltal egyenesen a betegség gyökerét irtják ki. TogallEurópa legkiválóbb orvosaiéskllnikáiajánlják. Semmiféle káros mellékhalásl nem gyakorol. A fájdalmak azonnal enyhülnek és megszűnnek és álmatlanság cselén is kiválóan Inlnak. Kaphaló minden gyógyszertárban._Ara 1 pengő 80 fill..
Amit ezideig az autótechnika produkált, megtalálhatja a j ö tr <5 hóTTibTnJüT^HüZÜö
legújabb typusu FORD-kocsinál, FORD személy- és teherautók, FORDSON traktorok autorizált képviselete
MELIS ÉS PINTÉR, SZOMBATHELY.
Alkatrészraktár, motorüzemü szer eI6te lep, mintaterem Szombathelyen.
___Képviseleteink: Vas-, Zala-. Sopron-, Veszprém- is Tolnamegyékben.
ml augusztus 7.
zalai közlöny
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmull héeo öl gyermek születeti, 3 liu, 2 leány. Dr. Lukács Béla kir. törvényszéki Jeg/zönek lia, Nagy Oyörgy ivasuli kovácsnak leánya. Hizasságon kivül I gyermek \' szülelelt.VargaI. kereskedő stgédn:k
fia Papp Oszkár cipéezmestcrnck leánya. — Házasság kötés nem tör-ténl. — Halálozások száma 12 Bajt Mária 22 éves ICdőgümőkor, Kálo-vlcs József 54 éves földműves gyomorfekély, Szalal Ferenc 10 napos koraszülöttéig, özv. Kiss Sindorné Borda Julla 63 évei lüdöhutul, Benkó Mária 3 éves vérhas, Opltz Oltó 28 napos ránggörcs, özv. Plander Bol-dlzsárné szül. Milel Katalin 65 éves indóüszök, Czinki Józseíné Némelh Julla 23 éves vérmérgezés, Kovács Károly 3 éves járványos torokmerevség, Joó Laj03 4 hónapos tüdC-lob, Oereblla Oyula 15 hónapos bélhutul, Hűlsz Anna 30 éves aziv-billenlyülob, Vámosi Terézia 19 éves todógűmőkór.
Szlezék László
harang éa ércőntőtle, harang-lelazerelés és harangtibgyár
Budapest, TI., Frangepln-utca 77.
(Sa|lt házában.) A aTegati p. x t61 Induló BUS-vaautt .ŐKIUZ- mcuillóhelf A. 11.. C.. J. koeslkkal. TELEFON i LIPÓT 913-53.
vas- aa gépipart kiállításon aranvírem-■•I, as 1MÍ fs 1W». árt kíimüloarl tirla-Ion n.tdr. kormány dtiiokltvíllel kttlntttve.
Szános cjjhtil •Usmerótcvil.
= Három Igaz szó: Bruncslcs bora Jól
— Lázas állapotban a kútba ugrott. Vámos községben Kollár Józsefné földmives asszony napok óla tiluszban feküdt lakásán. Tegnapelőtt annyira lázas voll, hogy önkívületi állapotban kirohant az udvarra, kútba ugrott és szörnyelhalt.
... Fehér- és ajourhlmzésre a vartógépen teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singer-varrógép részvénytársaság Nagykanizsa, F6-ut 1.
— Gyilkolt a villám. A minap N .gykanizsán Is átvonuló nagy vihar Kaposméró községben halálos áldozatot követelt magának. Hajnali negyed 5 órakor Kaposméróben le-MOlt a villám Papp Ferenc földmives Istállójába, ahol mér a gazda ekkor az állatok körül loglalatosko-dott. A becsapó villám két lovat azonnal agyonsujloll, mig a gazda oak a villám erejét érezte, de komolyabb baja nem lört\'ént.
— Nagy mtlvész est a Centrál kerthelyiségébe ii. Augusztus hó 7-én, vasáruap, Helhes Sándor, a Nemzeti Stinház és Dénes Oyörgy, a Msgyar Szinház tagjai 3 órás szatirikus nevető-estélyt tartanak. Kezdete este 10 órakor.
— Székrekedésnél, emészlésizava-toknál, gyomorégé, ml, vérléduiások-nál, álmatlanságnál, fejfájásnál, általános rosszullétnél igyunk regecléh ;yo-morra I p.ihirtermészjles .FerencJi-zscl" kescrüvizel. A belorvosi klinikákon szerzet! tapisztalalok szerint a Ferenc József viz az Ideális his-hajió minden jellemző tulajdonságát egyesili magában. Kaphaló gyógyszertárakban, drogériikban és lűszer-üzlelekben.
— Épületüvegezés, giitelís, |a-vilás; egyes labiak is legolcsóbb ra Púmnál, Király u!c» 10.
= Állandó butorkiállltis I Legegyszerűbb — fioon polgári — és luxusberendezésekből. Előnyös liz-:-tési feltélelek. Díjtalan vasúti szállítás bármelyik zalai állomásra. — Kopsleln buloráruház Szombathely.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal eliaiolt ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singet varró-gépsinkel. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsán Fő-ul 1.
— Három Igaz szó: Bruncslcs bora olcsó 1
= Átszerelték a Kaposvári Hazai Malmot. A Kaposvári Hazai Malom három havi átszerelés után az őrlési Isméi megindilolta. Az átszerelés eredménye fényes. Az őrlemények minősége még felülmu\'ja az eddig is elismeri quililásokal. Kétségtelen, hogy az idei buza nagyban elósegili a malom vezetőségének arra irányuló igyekezetéi, hogy a fogyasztónak a jó kenyér és Jó tészta alapfeltételeként jó lisztet nyújtson, azonban ez az igyekezet a jó bura mellett csakis hozzáértéssel és kellő felkészültséggel voll valóra vál ható. Anyagiakban igen sokat áldozol! a Hazai Malom az átszerelésre — decéljit elérte: llszlje elsőrangú. A Haisi Malom Nagykanizsán állandó raktárt tart fenn Szántó Vilmos és Társa cégnél. flekfon 322.)
— A MÁV 500/o-os menetdíj-kedvezménye. A hatalmasnak ígérkező Szent litván napi ünnepségek vidéki megtekintőinek a MÁV és a hajózási társaságok 50 százalékos meneldljkedvezméayl biztosítanak. — Ezen alkalommal lapunk Budapestre utazó olvasói figyelmébe ajánljuk az 1850. évben alapított és leg|obb szöveteiről viligszerle közismert Semler-cégel (Budapest, IV., Bécai-utca 7. szám), ahol az eredeti angol férfi-és női legkitűnőbb minőségű szövet-különlegességekből való vásárlás tartósságuknál fogva hosszú időre men-lesit a ruházkodás gondjaitól. A cég matadékoszlályán a nagy forgalom folytán mindenmérelü maradékok állanak rendelkezésére, melyekből való vélel a már fogalommá vált Semter minőség megismerését, alkalmi áron teszi lebelővé. A vidékről felutazó vásárló közönségnek a cég soron-kivüll figyelmes kiszolgálást biztosit.
Nagy választék különféle
képkeret lécekben éskész\'keretekben
Vasuti-u. 1719., az alsó-j templommal szemben.
Olcsó árakl Szakszerű munkai
n hlrdttiitc lúv.Uoiol |
Felhőbe hanyatlott poloskák tömege Nyugodt éjnek örvend apraja, örege!
Poloskák! — a legundotitóbbak az összes rovarok közül. Subadul-junk meg tőlük FLIT segítségével. Flileléssel néhlny perc alatt meg-llszlitbalja otthonát a veszedelmes legyektől és szúnyogoktól. A FLIT liszla, bizlos és könnyen kezelhető.
Pusztítsuk el a házi rovarokat I
FLIT permetezésével elpusztítjuk a poloskákat, bolhákat, svábbogarakat, hargyáka\', emberi és állati tetveket, valamint rózstláink és gyümölcsfáink rovaralt is. A Fi.IT behatol a legelrejtettebb lyukakba is, melyekben arovarok elbújnak és tenyésznekésoll el Is pusztítja ugy a rovarokai, mint to|ásalkai. Permetezze ruhaneműit FLIT lel. FLIT megöli a molyokal, lárváikai és petéiket, melyek „lyukai esznek"
a lexiiliákban. Sokezer szakvélemény bizonyiija, hogy sem embernek, sem a legkényesebb anyagoknak nem árt a FLIT.
A valódi tudományos rovarirtói A rovartan és vegytan legnagyobb tu dósai kutatlak éa kísérleteztek évtizedekig, mielőtt a FLIT végleges összetételéi megállapították. FLIT feleslegessé tette a régi módszerekel, mert az összes rovatokai gyorsan öli. Még ma szerezzen oe egy FLIT-kanoátésFLIT-permelezől. Mindenütt kaphaló összesen 10 pengőért I Ujabb vásárlásnál már csak 6\'50 pengős Va kg.-os kannál kell megvenni, minthogy a permetező örökké tart 1 Ó rakodjunk az utánzatoktól I Csak FLIT jelzésű eredeti sárga kannát fogadjunk ell Mindenütt kapható!
ELPUSZTULNAK A LtOYEK, SZUNVOOpK. MOLYOK. HANOYÁK.S-OLOSKAK. BOLHÁK, -TÉTVZK,SVÁ0B00ARAK.
Gyártjai II Magyarországi központ:
Standard Oil Co. mu™* S £
26 Broadway, Newyork, U. S. A. II " ""
T. 233 - 01.
SPORTÉLET
Somogy—Kanizsa
Ma játsza le a Kanizsa FC utolsó bemulató mérkőzését a második liga bajnokaspiráns csapatával. Somogy teljes csapatával jön le, melyei az időközben megvásárolt Senkey I és ll-vel megerősít.
Kanizsa színén szerepeltet pár uj játékost, kik előreláthatólag meg fognak felelni a várakozásnak. A délnyugati kerület két működő proli csapatának mérkőzése elé nem csak nálunk, hanem Kaposvárolt ls nagy érdeklődéssel tekintetlek, mert a küzdelem összehasonlításra fog alkalmai adni a II. liga vezelö csapala és az uj alakulat játékereje között.
Értesülésünk szerint Kaposvárról számosan átkísérik csapatukat, hogy a szomszéd város két csapatának küzdelmében gyönyörködhessenek.
Kanizsa felállítása: Kropacseh— Böhm.Joos—H;rman(Bibos),Hi|du, Breuer (Kobn) fatler, Dezső. Kelemen, Schlosser (Ferencváros) Farkas (Kuruc)
Ifjúsági mérkőzések: Zrínyi pályán: Pontosan 2 kor L. Jóbará-tok-L. .13" FC. Bíró: Wo ff. Fél 4 kor L Törekvés—L. .77" FC. Biró: Bőhm. Határblrák: Baumgar-ten és Waldmann.
Levente pályán fél 3 kor L. 111.
kerüleli FC—L Egyetértés. Biró: Kaszt).
Mull heti eredmények: L. Haladás —L. Ipariskolai Énekkar 1 : 1. Biró: Kasztl L. ,13" FC—L. Viktória 4:1. Biró: Baumgatlen. L. 111. kerület— L. Jóbarát 8:0. Biró: Wolfl.
Előfizetőinkhez!
Augusztus hó l-jével uj előfizetést nyitottunk lapunkra.
Kérjük tisztelt előfizetőinket az előfizetés sürgős megújítására, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Helyben éa vidékre:
I hónapra ......... 2.40 ptngö
1It fvre............... 7.20 .
1,4 ívre............... HM .
Külföldre:
/ hónapra ......... 3.60 pengő
l\'s ívre............... IO.SO .
\',1 ívre...............21.60 .
Id&JárAts
A nagykanizsai meteorologlal megfigyelő lelontéae: Szombaton tr Mmtr-síkdi Reggel 7 órakor +186, délután 2 órakor +24-8, eale 9 óeakor +20-2.
Felhózzt: Reggel és délben kissé tiszta, eate tiszta égboltozat.
SUUlány r Egész nap Élazaknyugatl izél.
A Meteorológiai Intézet jctenteae szerint lamít melegebb és egyelőre túlnyomóan száraz idí vázhaló, később zivatarra halló.
ZALAI KÖZí ONY
192T augUE2\'u8 7.
SCHMIDTHAUER
Igmándi
j rr • reggeli előtt fél
k&$eruviz p°há.rraí ,anwo.
san használva
megtisztítja a szervezetet a belekben képződő egészségtelen anyagoktól, élénkíti a mirigyek működését, felfrissíti a vérkeringést, megelőzi az érelmeszesedés és az öregségi elváltozások kifejlődését,
K.ph.lókl.*.n.0,fl«o0l..n.S«*tkOldí.l hol,, Igmándl k...rO.U loTá.«áll.l.tHomárom. Arj«uy.«k l.mtl.UJÓko.k kl.An.tr. Mrm.nt...
MOZGÓSZINHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Ma vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor a szezon legkiválóbb slágere: „Dagfin" Világattrakció. Hatalmas dráma 10 lejezetoen. Főszerepben Joe Msy, Jane Beis. Simuka haditerve, trükkfilm 1 felvont sban. — Kanizsai és Fox Hiradók.
Uránia Mozgó. Ma vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor .Az ördőg-zuhatag" kolorádói cowboy-tör-lénél 6 felv.-ban. Főszerepben: Tom Mix, a legbravurcsabb cowboy színész. Taljána hercegnő, egy romantikus házasság tőrténele 6 f.lvonás-ban. Főszerepten Edmond Lowe. Kanizsai és Fox Hiradók.
szerkesztői üzeneth
B. B. Oy. „A kőlló* cimű novellája irodalmi értéket egyáltalában nem rejt magában. irredenta meséje pedig valószlnűtlenOl naiv felépítésű.
Autós. Panaszt csak olyankor közlünk .A közönség rovatá"-ban, ha a panasz helyén való. A szabályok ellen nem vétő sof-fórt\'ket senki sem illeti panasszal, igy védeni it felesleges őket A vasut-utcában az országúti lámpát illetőleg adott véleményét nem találjuk helytállónak.
T. Elemér. Novellája jól indul, érdekes, eredeti meglátásai vannak, de hamarosan egészen ellaposodik, stílusa Is, metéje Is, naiv, gyermeteg.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. é. közönség nagybecsű figyelmét felhívni, hogy varrodámban egy kiváló párisi
férfi nőiszabászt
alkalmaztam. — Elsőrendő koaxtQ-mflket, kabátokat és ruhákat
készítek nagyon jutányos árbin. Elsó munkájával megfogja hódítani Kanizsa egész höl^ykozönségét.
A n. é. liólgyközönség Jóindulata pártfogását kérve, vagyok tisztelettel
6zt. Sarai Ferencné Báron Mici
31S< nől-»j«M, Virothiipalot*
II. ta„ K«zlttczy-alc« I. Ugyanott tanulók és segédek felvétetnek.
TtZSDE
Zlrlclü zárlat
Pírt, 20 32>,\'i, Union 2S-2t\'.«, Knyork 518-\'/i, Brflwl 72-18\'A, Mllmo 2824, Amrterdim 308-93, Beilia 12311, Wttn 73-061/1. Sűlli 3-75. Priga 15-39, Vini 58 00. Budapest (0-90, Btlgrid 913, Bulurul 321.
Tennénytóísdí
Buz. Uiut. 77 kg-o. 30-50-30-70, 78 Vg-oa 30 25-33-55, 79 kg-oi 3055-3075. 80 Kg-oi 30-75-30-85, egytb ?7 kt-o. 29-55 - 2985, 78 kg-o. J98S 30 85, 73 kg-o. 3005- 35-35, 40 kg-01 3015-30-tó; rott26 Z5-Z6 S0. lakúm.áip« 23-00-2J-50, Brlrpa 2Í-00- 30-00, ut uj 19-50-2050, leni.rt (5) 24 00-24 25. Buistoipt 17-75—1825, repce 44 00—45-ÍO,
Kiadja.- Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Bészvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Címszó s minden vastagabb betQból álló szó két szónak számíttatik. Minden további »zó dija 5 fill. Vasár- és ünnepnap ÓOft\'o felár, szerdán—pénteken 25°/o -felár. Állást keresőknek SCKVo engedmény. A hlrde-táal dl) elóra flxate ndó.
Porosz »xón, külföldi koksz, faszén és kovácsszén Welser Nagykanizsa, Sugárul 16. 3004
Welser vixvexetékei legjobbak! 3003
Tárosáa és mindennemű borona, ekék legjobb kivitelben kaphatók Woiaar Nagy-kanizsa, Sugár ut 16._3033
Michelin, Dunlop, Fircstono
autógummik Weiser J. C. Nagykanizsa,
Sugárul 16.__2342
Eredeti .SelfertMéle iPedlgiés) liarzí fajkanári madarak Jutányos áron eladók Eötvös-tér 33. szám alatt. 3237
Mühelyáthelyezés.
Qazdasági gépjavító és épületlakatos műhelyemet Eötvös-tér 18. számú házból
1 Mi
helyeztem át.
Tovább a is a nagyérdemű kö zönség szíves pártfogását kérve, maradtam tisztelettel
Aiu
r»V:
lakatosmester.
Eladó birtokok áa házak. 10 holdas szőlőbirtok, rajta lakható épülettel. — 5 holdas szántó, rét és gyümölcsös, rajta jó épülettel és szőlővel. — 5 holdas szántó és rét, rajtá lakható épületlel. - 5 holdas szőlőbirtok, rajta jó épületekkel, igen jó terméskilátás! al. mindegyik a város köze-
Ihegyl
gyönyörű gyümölcsössel. 3 szobás lakás és teljes berendezéssel, bútorok stb. — Kisebb-szerű, Igen Jólorgalmu korcsmaház. Üzleti berendezései, azonnal elfoglalható 3 szobás lakással a belvárosban. — Töhb kisebb-nagyobb lakóház eladó. Bővebbet: Aoxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi irodájában, Nagykanizsán, Pó ut 3. sz. 3227
Egy keményfa háló és többféle dolgok eladók Magyar-utca 56. 3)83 Saját termésű másamat kicsiben Is, jutányos áton eladom. Sikátor u. 7. 3161
balom olcsón eladó.
> príma pedi t. Cim a kiadd
Ford és Fordaon alkatrészek, autó felszerelési cikkek, Pneumatik — Szántó Vilmos és Társa cégnél. Deák-tér 2. 2314
Ponxkóloeőnt bekebelezésre mlnder Összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban tolyóalttat Aoxél l0náo pdnx-kölcsönközvetltó irodá|a Nagykanizsán, Fő at 3. az. alatt. Kéayaxerkóloeön köt-wéayeket vessek. 14S3
Két axomély koros tiaxta buto-roxott exoba-konyhát a belvárosban, vagy ahoz közel, ágynemühasználat nélkül. Címeket kérem a kiadóhivatalba leadni.
Ma, vasárnap
disznótoros vacsora
a Markó vendéglőben.
Egy sima Slngcr és egy Cilinder gép és cipésxberendezés olcaón eladó. Szabó Péter, Zalacsány.
•3186
Boroehordót (békebeli elsőrendű kádármunka, darabja 700-1300 literig) 80 hektolitert lehetőleg egy tételben elad MII-tény i Qyula C
Szőlőbirtok, Szentgyörgyvári hegyen 9, 7, 5, 3, 2 és l hold JO termő exölő-birtok épületettel, Zalában 80 hold földbirtok épületekkel, Kanizsa határában 10 hold birtok, istálló, lakóházzal Jutányos árban clatfók. — Bővebbet: Dukáex Miksa Nagykanlxea, Rákóczi-utca 29. szám._3204
Teljesen jókarban levő, üzemképrs Ford axemélyautó eladó. Cím a kiadóban.
Szekrények, asztal, mosdó, márványasztalka. képek eladók Kisfaludy-utca 17 .v földszint. 3229
Háxiexolga falvétetik Bálhory-utca 10. szám alatt. -3231
Zongora bérbe kiadó. Cim a kiadóban.
-3203
Vendéglő bérbe/dó berendezéssel, vagy a nélkül. Cim a kiadóban. -3215
Vaealókályha Sltka-féle 6 vas melegítésére olcsón eladó. Strém Bernát és Piai,
Erzsébet-tér.___-3223
Bérbeadó Lazsnikon egy különálló
épület 6 nagyszobás lakással, fürdőszoba és egyéb mellékhelyiségekkel, esetleg kél család részére li megfelel. — Négykani-
xeán egy nagy mühelyhelylség irodával, minden Ipar folytatására alkalmas. Vidéken egy nagy üzletház, gabona- és terménykereskedésre alkalmas. — Bővebbet: Aoxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájában, NagykatdlOh, Pőut 3. szám. 3228
Egy női szalon antik bútorok, szőnyeg eladó. Cim a kiadóban. 3123
Varróleányokat és vaealóleá-
nyokat Jó fizetéssel állandó munkára felvesz. Kötő-szövőgyár Só-u. 3. 3222
Jóiráeu könyvelő kisasszonyt keresek mielőbbi belépéssel. Sípos Andor. 3219
Henteedxlet berendezéssel együtt haszonbérbe kiadó. Cím a kiadóban. 3214
Győxódjön meg éa forduljon teljes bizalommal házasság ügyben .HEURÉKA* Budapest,.Dohány-utca 122-24., mert ha még eddig nem találta meg élete páriát, ugy
„ ....e Párját. . ezen az uton fogja megtalálni. Utólag.
,------ -j.
díjazás.
Olcsón eladó Jókarban levő 2 darab hosszú korcsmai asztal, 6 darab bosszú fenyőfa pad. Cim a kiadóban. 2934
Kapualj bejáratú bialoroxott utcai szoba Batthyányi-utca 17, azonnal kiadó. -3207
Eladó egy díván és egy zománcos zsíros bödön Eötvös-tér 32. 3180
LakatoamDhely részére keresünk a város belterületén megfelelő helyiséget. — Cim a kiadóban. 2935
Vendéglő 3 szobával, hozzátartozó mellékhelyiségekkel, üzletnek vagy lakásnak ls kiadó. Cini a kiadóban. -3210
Egy háx, melyben 45 év óta jó
menetelü kovácsműhely van, eladó. Lete-nyén, Plkoll örökösöknél. 3201
Egy jókarban levő plüs dívány Csengeri-utca 2a szám alatt aladó. -3206
Kiadó, szoba konyha, előszobás lakás. József fí\'herceg-ut 78. -3216
Foextott ágytoll a legolcsóbban beszerezhető, állandó vétel és eladás. Strém Bernát és Fial, Erzsébet-tér. -3225
Szabadhegyen
egy szőlő eladó.
Bővebbet Dr. Petrics József ircd jában, Király-utca 35. g
Szoba konyhás lakás mellékhelyiségekkel szeptember l-re kiadó.Petőfi u. 42. -3193
Jókarban levő hálószoba bútor olcsón eladó. Szemére utca 2/c. -3197
Varroda, vagy Irodának alkalmai világos kütfnbejáratu utcai szoba, Csengerí-utca 14. szim alatt azonnal kiadó. 3200
Kiadó utcai üzlethelyiség november l-re. Erzsébet-tér 14. -3224
Aki még nem tudja, győződjön meg, hogy nálam készült fürdőkád, fotelkád, DIAkád, legújabb kéazitményü gyermekkádak legjobbak, készen, olcsón kaphatók Bakaa bádogosnál, Kinízai-utca 21. 3047
a város minden részé-naidK ben, több nagyobb éa kisebb jövedelmező bérháxak, eme-
letes, magán- és üzlet házak, Szabad\' hegyen 2 bold birtok lakóházzal Jutányos árban eladók. — Bővebbet: Dukáex Mikea ing. közvetítő Nagykanizsán, Rákóczi-utca 29. sz.
Takarításért laWst kap középkorú, egyedül álló asszony. Arany János-u. 10.
Fosztott toll ánglnnal együtt Főút 10. sz.
Kiadó egyszobás, konyhás lakás mellékhelységekkel augusztus 15 re.
Kiadó egy szép utcai szoba", előszobával, nagy konyhával, éléskamrával, kut az udvarban és konyhakert hozzáadásával szeptember 15 re. — Érdeklődni lehet Nagy Ferencnél, Alsósánc. -3234
~Kél, esetleg 3 szobás lakás meflékhelyl-séggel auguszlus 15-re kiadó Batthyány-utca 5. sx. -3238
Első Magyai Gazdasági Gépgyár Készvény-Táisulal Budapest
Gyár és igazeazgattiíág: VI., Vád ut 19. Teleion: Lipót 909-33. Városi telep: VI., Vilmos császár-ut 65. Telelőn: Teréz 124 40.
„REKORD VIII"
losonci sorvető- és sortrágyázó-gép Kjíiw,
20000 gép V Sorban veti
munkában i\'nm I 1 1
Tökéletes ^ ^! munka. ÍKeflCT5^---- *Bittet» urttnldf.
Könnyű suly.
lihtfUMi mtaj
50"); műtrágya
mtgiakaritds 1 ____________
Kerate I képviselet: Szántó Vilmos és Társa, Nagykanizsa.
Könnyen
tisztitható.
Jelentékeny lermístobblel.
jr. .... . ifc tBCTT NVUCflTIWDIfll BAWAN
P\'í; V ... !. Eif° J C tt TÁ 1 fr L fK
1077 auguntm 7.____ZALAI K0Z10NY
Az autó, melyre egész Európa várt
STUDEBAKER
ERSKINE SIX!
Túrákon: EL, Városban: !§•.<
V. zérkénvisílet Vas- ía Zalavármegyére:
Széli Ödön £5-S£f
Telelőn: lakás 328. Városi iroda telefo..: 212.
Árajánlattal és bemutatással készséggel szolgálunk I
Viiosl mintaterem: Kirá>y-utca 19. xm
NEUMANN
ÉS
SCHWARZ
Budapest, IV. Bécsi-n. 1.
Speciális újdonságok női ruhadiszekben.
Mindennemű hímzés, disz-
zslnór, rojt, gomb, csatt, csipkevolant, tuha- és fehér-nemücslpke, gyöngy és fiiller-diszek, IDggönylOllök, ruha és butorpaszományok.
Rendeléseket postafordultával Intézőnk el.
Körzeti képviselőt
keres budapesti előkeő fonál és kézimunka nagykereskedő cég, lehetőleg, akinek más nem szakma-bell képviseletei is vannak, liás-beli ajánlatok „Kisebb helységet Is látogat" je Igére Blookner J. birdelő irodába, Budapest, IV, Semmeiwels-u\'ca 4. küldendők.
Értesités.
Köztudomásra adom, hogy a palini és lazsnakl birtokomra vonatkoió vadászati jogot gríf Bil\'o! Ferdinánd urnik engedtem ál.
Nóvák János
v. országgyűlést képviselő
Köztudomásra adom, hogy Nóvák János v. országgyűlési képviselő ur a palini és lazsnaki birtokán a vadászati Jogot nekem engedte át és igy én ezen vadásza\'i területen senkinek sem engdek vadászni.
SK Gróf Blllot Ferdinánd.
Ügetők árverése.
A „Körmendi ménes" Körmend, Szombathely közelében, 31 darab Ogetője 1927. augusztus IO-én délután 3 Órakor Körmenden, a ménes telepén önkéntes árverés utján fog eladatni. Árverési jegyzéket kivánalra küld
3i!t a ménes intézősége.
Uj zsákok, uj ponyvák
kéve kötőzsineg
Kerti magvak Miitrágyafélék
kaphatók:
Ország és Widder
ss Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
652/1927. sz.
Hirdetmény.
Bilatonmagyaród község képviselőtestületének M/kgy. 1927. szamu határozata folytán közhírré tess<ük, hogy az Úrbéres Blrtokosság tulajdonát képező
korcsma
és mell.képü\'etii f. évi augusztus hó 20-án délelőtt II órakor a egyiői irodában 1928. évi Január hó I tői kezdődő három évre nyilvános árverésen a legtöbbel Ígérőnek bérbe fog adatol.
Ártéréii feliételek a hivatalos órák alatt a jegyzői hivatalban megtud halók.
BalatonmJgyaród, 1927.|ulius25. SítonyiKárolysk. KershoflerGyörgyik.
|tgyzí. \'Iró.
Fiitö a I. Gazdaközönségbez 1
A sortrágyázás nagy Jelentőségére való tekintettel, augusztus hó 10-én, szerdán délelőtt 9 órai kezdettel .Nagykanizsa mellett az alsósáncl uradalomban (Grosz Fcienc-íéle bérlet)
saját gyártmánya „Becord YÜT sortrágyázó ve tó gépünket,
az azon eszközölt szerkezeti újításokkal munxaközben bemulatjuk és szakszeni felvilágosítással szolgálunk. Bemutatónkra (elhívjuk a t. űazdaközOniég figyelmét és kérjük, hogy megjelenésükkel bennünket megtisztelni szíveskedjenek.
Gondoskodás töitént arról, hogy a fenti majorban a vetés alatt levó táblákhoz kalauzoltamnak az érdeklődök, továbbá Szántó Vilmos és Társai nagykanizsai cég (Dcik-tér 2. szám. telefon 3-72.) bármikor készséggel szolgál bővebb felvilágosítással. Teljes tisztelettel Elsí lUgyar űudasigi Gépgjár Részrénjláisaíat
Budapest Kerületi képviselet: Szántó Vilmos hm és Társai, Nagykanizsa.
A SZÍNE-JAVA
sorozat első három kötete a kővetkező:
1. Színi Gyula: Homo doktor kísérlete.
A titokzatos orvos Ifjú költővé változtatja az öreg herceget és ugyanakkor öreg herceggé az ifjú költőt
2. Andai Ernő: Az álmok asszoaya.
Az egyetlen, az igazi, a soha el nem érhető, az Almok asszonyáról szól ez a szívből fakadt, szivekhez beszélő történet.
3. Schnitzler: Hajnali mérkőzés.
A fiatal hadnagy, a kártyaasztal mellett próbálja megmenteni barátja életét. A Sxlne-Jawa sorozat minden kötete fűzve P 1*60, egész vászonkötésben P 2*60. — Kapható:
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kaayrfc*"** tttUbf. NttjVanlt»*n.
Kiskanizsán,
Varazsdi-ut 3/b. alatti
korcsmámat
folyó hó 8\'án megnyitom.
Tisztelettel kérem a n. é. közönség szíves pártfogását
aw Oláh István.
Gyűjtsön I Gyógynövényeket,
kéhirut
ezüsthársat
papssjttevclct
árvacsalánvlrágot KÓH1SB06ARAT plp.ctvlrígot kik búzavirágot csslllnlcvctct fehér mályváié vetet ezeriótüvet
és mindenféle egyéb gyógynOvényekeL
Száraz késztelét ajánlja fet HYOROFLOHA Magyar Nád-, Oyékény- és Oyógynívény R.T.-nak Budapest, VI., Király utca IZ
Botm-éroz
Plisséroz
Értebilem Nagykanizsa és vidéke mélyen lisrlelt bölgyközönségét, hogy a legújabb plissé-modellok megérkeztek. — Plissérozást, gouvrérozást olcsón vállalok. Tisztelettel
VARGA NÁNDOR
ic&.rticS, zdutM-rUliltti Nogykanix.u, Hunyadi-utca 19.
OyQjtOtelep: Kaxtnczy-utea 8.
Festés
flőzmotós Tisztítás
Telektulajdonosok Építő és Parcellázó Szövetkezete
tELEFON: ZS.-M. BUDAPEST, »
ÉPIT:
BUDAPEST, VACI.BIC. ». tiim.
\' Köztisztviselőknek lakbérlekö éssel. Magánosoknak hrtvenszázalék erejéig 30% késjp-\'nzbozzálárulással tetszés szerinti kivitelben, igen c őnyös tőrleszléses kölcsönnel.
ÉptlkMám ■Ihilmai Iclfccfcct. t.lcklQmbOhcl veit.
varrógép
RÉ6 BEVÁLT JÓ MINÖSÉ6BEN
Ac c/ye* öfiie/éjifc//é/c/cA
S INGER VARRÓGÉP
n * 5 Z V é NVTÁRSAS AQ>
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
10
ZALA! KÖZLÖNY
1927 auguszlus 7.
BÚTOR
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségletüket.
Állandóan 300 berendezés áll vevőink részére választékul.
A legfinomabb stylusbutorok és a legegyszerűbb polgári berendezések is Írásbeli szavatossággal lesznek eladva. — Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágosításban részesítjük.
Díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra!
Óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számitjuk.
RendkivUli kedvező fizetési feltételeket nyujtunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY, Kőszegi u.5(éi« SOPRON, Várkerület 62.
i: 1887-BEN.

Nyomaton a Délzalai Nyomda ós Lapkiadó
Keszvenytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
07. évfolyam, 179. szám1
Nagykanizsa, 1927 augusztus 0 UpM
1
(Ilii-
$gy —mm
POLITIKAI NAPILAP
UkUUMU ruta farfhdy) Hoa*taiWi/vatal;KtstaJady-«. 18.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Eiaoutu

Életbelépett az olasz-magyarbarátsági szerződés
Róma, augusztus 8
(Éjszakai rádiójelentés) Mi a Chigl palota győzelmi termiben Mussolini miniszterelnök és Hory Andris magyar kővel, meghatalmazoll miniszter, kicserélték a magyar-olasz batilsigi szerződések ralilikiciós ok-iratait. A kicserélési ünnepélyes aktusnál több magasrangu diplomata is kőzremütődötl, Ezzel a mai napon életbelépett az Olaszországgal kölölt szerződés.
Az amerikai magyar követ súlyos autóbalesete
Budapest, augusztus 8. Széchenyi László gtól magyar amerikai követ szabadágét Budapesten töltvén, va-sirnap egy svábhegyi szerpentin ulon haladt autójával, amikor solför|e egy vele szembe |övó autó reflektorától elvakítva az árokba borította a gróf autóját. Széchenyi és egyik útitársnője, gtóf Wendíhelm Anlalné fején szenvedett sérülést az auló üvegablakának szilánkjaitól. A törött üveg a kövei balszemet oly súlyosan megsértene, hogy ki kellelt operilni. A soflőr könnyebben sérült meg, mig az auló többi utasainak nem történt komolyabb bajuk.
A fiumei nemzetközi vásáron az olasz szónokok Magyarországot éltették
Fiume. aug. 8. (Éjszakai rádiójc• lentés) Vasitnap nagy ünnepségekkel kapcsolatosan nyitották meg a liumei nemzetközi vásári, melyen Mussolini képviseletében Maittnelll államtitkár mondott beszédet és melegen emlékezeit meg a magyar nemzetről. Ugyanígy beszéllek a többi szónokok Is, akik él\'ellék Magyarországot. Reviczky magvar fökonzu! <s Lobmayer tanácsos a fóváros képviseletében köszönték meg a magysr barátságot hangoztató beszédeket. A két magyar reprezentáns olasznyelvü köszönő beszéde nagy hatást keltett.
Felismerték a fóti országút titokzatos hulláját
Fii, augusztus 8. A lóli országút menrén talál megszenesedell holttest rejtélye ma megoldódolt. Faddi SSndorné újpesti munkásasszony jelentkezett a csendőiségen, hogy a hullát megtekinthesse. Az asszonya tes, maradványaiból kétségkívül megállapítana, hogy a férje holtlcste. Férje hosszabb idő óta nagy nyomora miatt az öngyilkosság gondolatával foglalkozott. Megállapították, °°gy Faddi Sándor máglyát rakott, •bba bclcleküdt és ott főbelőlte roa-J4t- A lüz majdnem teljesen elhamvasztotta.
Dr. Tarányi Ferenc főispán súlyos autóbalesete
Kizuhant a kocsiból az úttestre, ahol eszméletlenül elterült
Szombathely, augusztus 8 (Éjszakai rádiójelentés) Dr. Tardnyi Ferenc szombathelyi főispánt, aki vasárnap esle Vass Józsel minlszler-eluökhelyellessel autón utazott el Zaiaszentgrólról, ahol a járási Ic-vrn\'e-vcrsenyl néz\'e végig, súlyos au óbalesel érte. Mikor elhagyták Zalaszentgrótot, elől meni Vuss miniszter autó|a, melytől egy szembejövő parasztszekér lova megbokrosodott. Ezt a miniszter autója kikerülte, de Tardnyi lőispáo aulójának nekiment a szekérrúd és behasl\'olla •a vásznat és a soffőrt súlyosan megsértene. ugy, hogy eszméletét vesztette. Erre az auló vezető nélkül nekiszaladj egy kőrakásnak és fet-
fMdull. Tardnyi főispán magas Ívben kirepült a kocsiból és eszméletlenül zuhant az úttestre. Ekkora odaért Gyömörey Oyörgv zalai főispán autója. Oyömörey főispán azonnal autójába veltc a szerencsétlenül jári főispint és a sollőrl, akiket a sümegi kői házba szállítottak. Tarányi Kispán sérülése nein veszélyes és hímarosan magához is téti. A sot-I fúr állapota azonban igen súlyos. A szerencsétlenség híre hamarosan elterjedi Z ilában és mindenütt mélységes részvétet váltott ki volt lőis-pmlának lra?lkus balesete.
Tarányi Ferenc fői-pán — mint sikerült megtudnunk — már jól , érzi migát.

Bécsben lelepleztek egy készölő forradalmat
Bécs, augusztus 8 A rendőrség több gtinzlngi házban házkutatást tartott, amely szenzációs eredménnyel zárult. A rendőrség a barakktelcp 32 dik számú barakkjában Pickhardl dr. lakásán titkos levelezést és igen sok fegyvert fedezett fel. A titkos levelezés a moszkvai kommunisták döblingi csoportjának levélváltását, valamint Moszkvának a b\'csi kommunistákkal való levelezését tartalmazta. Az állítólagos Pickhardl dr.-t letartóztatták.
A rendőrség letartóztatott egy oiosz diákicányt is, akiről megállapítást nyeri, hogy lendszeres kurír szolgálatot teljesít Moszkva és B\'cs közöli és egyike a legagllísabb forradalmároknak. A nyomozás során kélBég-leien megállspilást nyert az a körülmény, hogy Bécben ujabb forradalom volt készülőfélben. Letartóztattak további egy Benes ntvll embert is, aki a szovjet bécsi ,ke reskfdelmi missziójának" egyik alkalmazol! ja.
Prohászka Ottokár utóda bevonult Székesfehérvárra
Székesfehérvár, augusztus 8 Vasárnap délelőtt utazol! le különvonaton Budapesttől Székesfehérvárra a nagy Oilokár utóda Shvoy Lajos, hogy elfogla\'ja püspöki széket. Uijában elkísérték édesanyja, nővére és kit láboinok fivére, valamint egy házközségnek 1400 tagja. Az uj püspököt az állomáson élén Széchenyi Viktor gróf föispiunal a mig/e ós a város no\'abilitászi köszöntötték.
A székesegyházban lartotl istentisztelet ulán megkezdődtek a hiva-
ialos üdvözlések. Shvoy püspök válaszában hangsúlyozta: Én az vagyok és az leszek Székesfehérváron, aki eddig is voltam. Nem hozok mást mint a szivemet, de azt egészben. Atyja akarok lenni a városnak és krisztusi Tétekkel dolgozni és segíteni talpraálltlanl ezt a megalázott nemzetet.
Diiben díszebéd voll a püspöki rezidenciában, majd Shvoy püspök meglátogatta Prohászka sírját és azt megkoszorúzta.

mégis kivégzik a két gyilkos anarchistát
London, augusztus _
Newyorkbál jelentik: Isméi számos tüntetést akartak rendezni a különböző városokban. A tüntetésekkel kapcsolatban az Északamerikai Egye sült Államok több államában letartóztatások és házkutatások törléntek. Washingtonban még a repülőgépe kel is átvizsgálták, hogv nem ie|te-gelnek-e bombákat. A Boston közelében lévő Cambridge városbán ismeretlen tettesek megkísérelték, hogy Sanderson legfelsőbb ítélőszék! bitó lakására behatolnak. A tettesek minden valószínűség szerint a periratokat akarták elrabolni.
Newyork, aug. 8 A halálra llélt Sscco és Vanzcllt 21 nap óta foly-
tatják éhség sztrájkjukat. Vanzetli tegnap papot ké t cellájába. Kéréséi teljesítették.
Boston, aug. 8. A védők ujabb kérvénnyel földúllak a bírósághoz. Beadványukban a per újrafelvételét kérve azt illilják, hogy az első per alkalmával a bíróság részrehajlóan járt el. Az elitéit anarchisták mellett egyébként az egész világon tüntetések vollak.
Boston, aug. 8. (Éjszakai rádlójelenlés) .4 legfelsőbb bíróság a Sacco-Vanzetll pörben ma elveiette n személyes szabadság megsértéséről és a blrótévedésről beadott indítványt, ugy hogy most már a két olasz kivégzése nem szenved haladékot.
Megérkezett a nagykanizsai,, gyermekvonat"
A vasárnapi balatonkereszturi műsoros előadás Balatonkeresztur, augusztus 8
A nagyki nizsai gyermeknyaraitalis befejezésekép Molnár László pápai kamarás szenélyes vezetése és förendezésc és Caltlgárlsz Ferenc székesfővárosi egyházi karnagy betanítása mellett a balatonkeiesztuii Molnár László Gyermeknyaraltatási telepén elbelyezelt összes uagykanl-zsai és budapesU gyermekek szert p\'ésével gazdag mtisoru, pompásan slkeiült, jótékonycélu estély voll vasárnap ds\'lután dr. Szlgethy Károly ideális fíkvésü szanatóriumának nagytermében, amelyen nemcsak a nagykanizsai, de a (óvárosi gyermekek szülei és számos fürdővendég ugy Kereszlurről, mini a szomszéd községekből is meglelenlek. A műsort a gyermekek karéneke vezette be Calllgárisz karnagy vezénylete mellett. _ . ....
Soós Gyula (Budapest) mű-sorbekonfdráJisa után Molnár László pápai kamarás ünnepi beszédet fartól! a gyermek értékéről. A lelkes gyermekbarát éa régi nevelő szereidével fejtegelte érdekes témáját az evangélium szemüvegén keresztül. Költői szárnyalású, magasszinvonalu előadása mélyen szántott a jelenvolt disztiogvill közönség lelkében. — Majd meleg köszönetet mondott dr. Szlgethy Karoly orvosnak, aki oly szeretettel és annyi készséggel lá-mogatla mindig a gyermeknyaraltatási akciói. Utána a nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet nevében dr. Szlgethy Károlyné elnöknő köszönte meg a melegszívű gyermekbarát Molnár Lisztó pipái ka-marisnak, hogy lehetővé tette, hogy gyermeknyaraltatási akciójába a nagykanizsai szülök gyermekei is bekapcsoltassanak.
Molnár pipái kamaris gyermek-nyaraltaiójában nemcsak arra ügyelnek — hogy kincses Balaton és ózondús levegő adja vissza a gyermekarcok pírját, de a gyermeklélek épségére is gondot fordítanak. Majd Vegele Mánha a nyaraló nagykanizsai gyermekek nevében mondott talpraesett szavakban köszönetei Molnár kamarásnak és gyönyörű virágcsokrot nyújtott ál Vucsek Ilonka főlclUgyelönönek, a nyaralótelep kedves .mami|inak". — Kengyel Zita szavalatival szerzett dicsőséget a nagykanizsai névnek. Szendy Sári székeslóvirosi énekművésznő zon-gorakiséret mellett több klasszikus énekszimot adott elő. Bravúros tech-nikijával, gazdag hanganyagával, előadásának kivételes finomságival magival ragadva hallgatósigit. Ma|d több kedves Calllgárisz Ferenc által megszövegezed gyermekszin-darabb kerüli előadásra, ugy .Molnár
ZALAI KÖZLÖNY
1927. augusztus 3.
László gyermeknyaralófában" amely bájos kedvességgel rr
citnü, mulaila
be a\' gyermcknyaraltalást — a b> sorozástól a balatoni örömokig. — Etekben a gyermekdarabokban minden nagykaniisai gyermek szerepeli. Majd ujabb ének és torna-szám köveikezeit.
A műsort Vegete Mirlha ügyes szavalala fejezte be. Az előadás ulán a jó dr. Szlgelhy néni megvendégelte az összes nyaraló gyermekeket. Amúgy Igaz, magyar vendégszeretettel.
A kanizsai gyermekek kilellek magukért — megmulallák a budapestieknek, bogy teljesen egyenlő nívón állanak minden tekintetben. Kaptak Is sok elismerést, bogy az éljenzéstöl és lapslól csak ugy visszhangzói! a terem. De meleg ünneplésben és éljenzésben voll része az aranyszívű dr. Szlgcthyuek és nejének, akik mindenütt ott vannak — ahol a gyermeknyaraltatási akciónak segíteni kell.
A nagykanizsai szülök a rendes személyvonatot még jókor elélhettek. Farkas Vilma, a láradbalallan, mindenütt olt levő titkárnő visszamarad!. Ö reá nagy munka vár. Átvenni a nagykanizsai gyermekekel, hogy visszaadhassa szüleinek, hogy megmondhassa : jól vigyáztunk gyermekeitekre, íme jobb állapotban hoztuk vissza, mlntahogy elvillűk — Kerözlurra.
Molnár László pápai kamarás is a legnagyobb elismerés és becsülés hangján nyilatkozott Farkas Vilma titkárnő humánus munkájáról — elöltünk.
A gyermeksereg a gazdag uzsona után a vezető Molnár László pápai kamarással és felügyelőnóikkel visz-szamenlek otthonukba, ahol már a vacsora várta őket.
Majd felsorakoztak az Intézet előtti Magyarok Nagyasszonya batalmss szobra előtt és a csendes, holdvilágos éjszakában felhangzott tok üde, tiszta gyermekajkról:
Szűz Márti, hazánk reménye —
Búj nemzeted zokegva esd...
Ez volt a nagykanizsai gyermekek bucsuzása az annyira kedves intézettől.
Másnap délclőll — miután megebédellek, Farkas Vilma titkárnő vezetése mellett szép sorjában az állomásra indullak a nagykanizsai gyermekek. Haza. Hogy helyűkel átengedjék egy tóvárosi gyermekcsoportnak. Volt meghaló búcsúzkodás. A pesti pajtásoktól, a felügyelő höl-gyektól és az intézet jó édesatyjálól, Molnár kamarástól. Az egész vezetőség élén Molnár László lóllazte-lendö úrral — kisérte ki az állomásra a nagykanizsai gyerekeket, akik egy külön kocsiban nyertek elhelyezést.
Az uton sehol semmi rendellenség. Minden programszerűen. Farkas Vilma litkárnő minden gyerekte vigyázott — mig a vonal befutott a nagykanizsai állomásra és átadhatta a gyermekeket az örvendező szülőknek.
Mert örvendtek a szülők. Minden gyermek felfrissülve, megerősödve, súlyban gyarapodva — került vissza a szülői házba. Molnár László pápai kamarást áldva. Mert áldást érdemel ez az Önzetlen, a gyermekekért élő-haló nagy gyermekbarát, aki, miként földi jártában a Megváltó — felekezeti és osztálylolönbség nélkül veszi magához a gyermekekei — bogy erős, bálor, tettre kész embereket formáljon belolok az elkövetkezendő Njgymagyarországnak. A nagykanizsaiak meleg szeretettel gondolnak reá — mig az ősz folyamán Zrinyl Miklós ősi városunk falai között lesz szerencsénk őt üdvözölni.
IVIinden eddiginélfényesebbensikerült Készt-helyen a negyedik zalamegyei dalosverseny
Huszonöt benevezett dalirda szerepelt a verseny-programon - A tavalyi dalos-ve "enyóta nyolc falusi dalárda alakult - * földművelésügyi miniszter fs részt-vett a verienyen — Huszonhat dij kerdlt^iosztásra - A kanizsat dalosok min-den városi támogatás nélkül is szép eredményokot produkáltak
Hellcon szelleme avatta Ünneppé a IV. megyei dalosversenyt Keszthelyen
Keszthely, augusztus 8 (Kiküldött munkatársunktól) Egy elmutl évszlzod lulsó pariján a magyar irodalom vezérlő nagyjai álll-lollak oltárt a B dalon pariján, Késit-hely városában a magyar kultuiának. Helicomak nevezlék cl azl az oltárt és azon az akkor ciollclelt láng azóta mindig lobogva ég, ébten lariva, ápolva egyre a hellconi szellemei. Keszthely azóta Is megmaradt a magyar kuliura mindig nyilva álló arzenáljának, amely befogadója és kiler-melője volt nagy eszméknek és egyik leglermékenyebb melegágya a szellemi Jivaival teret és Időt hódító nemzeti géniusznak. A folytonos ku\'-lurális előrehaladás egyik legvlrulen-sebb csirája tenyészett ki a Balaton pattján s lelt számollevö tényezője a magyar kuliura nem egy ágának, köztük a dalkuliurának is.
Fél évszázada Innen onnsn, hogy a heliconi falak közi inlenziv dalosélel indul! tr,eg. Mióta a Zilavárme-gyei Dalosszövetség önálló hatáskörrel megvetette alapjait, azóla Keszthely egyik leglelkesebb tagja a szövetségnek.
Három megyei dalcsvetseny voll eddig: — a téilikarok vándordiját mindbáromszor Keszthely dalotal hozták haza.
A dalosügyek Iránt egyebekben is mindig a legnagyobb odaadást lanu-sitó keszthelyi dalosok ezidén aztán a dalkuliura érdekében leljfsilett Igen nsgyérlékü munkásságukra a koronái telték fel a Zilamegyei Dalosszövetség IV. versenyének megrendezésével. Aki, mint e tatok írója is, végignézte és hallgatta mind a négy megyei daiosversenyt, — megállapíthatja, hogy a keszthelyiek felülmúltak minden eddigit dalosverse-nyük Impozáns külsőségeivel és a tökéletes Jelzővel bátran Illethető rendezésükkel csak ugy, mint a verseny
erkölcsi eredményeivel. A versenyről egyebekben a következőkben számolunk be: ♦
Vasárnap reggelre a nagy ünnepek mozgalmas képéi öllölle Keszthely városa. A fellobogózott utcákon egymásután robogtak az autók, autóbuszok, hatalmas teherautók, mind tömve vidám kedvű dalotokkal. A vonalok soha nem látott zsutollság-, gal fulo\'tak be az állomásra, minden | irányból végtelen hosszú szerelvények ontották a dalosok és kísérőik sokszázfónyl tömegét. Négyszáznál többen érkeztek Nagykanizsáról is: nyolc da-\'
lárda és kísérőik. A zsúfolt vonalok Tapolca felől is, Kanizsa felöl is egy-egy órás ké séssel, egyszerre érkeztek be. Mikor azlán minden dalárda (a balatonfüredi vegyeskar kivételével, amely n:m érkezett meg a versenyre) együtt I voll, akkor a Keszthelyi Iparosdalárda üdvözlő éneke u\'án az állomás előli felsorakoztak és dr. Gárdonyi Lajos szerkesztő, városi elöljáróság! tag, messze csengő, érces hangon köszöntötte a im-gérkczctt dalosokat.
— Keszthely szive nsgyot dobbant ezen a napon, — mondotta — azon
a helyen, ahol ezer éve szól már a magyar dal. Itt éllek a Balaton partjain a magyarság első dalosai, a regősök, igricek itt fonlák dalokba a parti várak regéit, a kuruc öröme, bánala ill fakadt dalba. Hellcon oltárán azóla is mindig zeng a dal. — Dörgő éljenzéssel fogadott beszéde után a város, a rendező-bízóit-ság és a keszthelyi dalosok nevében köszöntölte zala összes dalosait
Ezulán — az élen a sormásiak zenekarával — vidám zeneszóval megindult a dalárdák végtelen kígyózó sora a balaloni parkba, az ünnepségek stlnterére. A parkbijirat-nál díszes diadalkapu várta a bevonulók tömegéi. A Hullám-szálló előtti zene-pavilr n körűi gyönyörűen előkészített négyszögben minden dalárda felállott a msga virágos, fehér-kék szalagos (Keszthely város színei) táblácskája mellé, zászlaik alatt és óriási néptömeg jelenlétében megkezdődön a
tábori mise, amit Sle/alts Aladár apátplébános celebrált, mialatt a Sümegi Egyházi Vegyeskar énekeli Mise után
Reischt Imre városbíró, a klasszikus műveltségű, poétái lendületű szónok, minden jó ügynek mindig munkára és áldozatra kész barátja üdvözölte a dalosokat Keszthely városa nevében.
— A magyar dalban — mondotta egyebek közt — a magyar lélek nyilatkozik meg. Benne van annak síi-lajtága, ereje, elevensége, benne van bánala, sorsa, történelme és benne van vigasztalása is. D- benne van az erö, az egység, az akarat is. Ma 24 dalárda dala veri mindezt Keszthelytől Trianonig, egészen az ég kár-piljáig, fel, az Isten trónusáig.
Kitörő tetszészaj tagadta a beszédet, ami ulán a 24 dalárda 24 ko-szorusleánya megkoszorúzta a dalárdák zászlait.
Koszorusleányok
voltak:
Trefller Ilus, Hocz Amália, Bárd l us, Holfmann Ilus, Kálmán Piri, Erdély J alán, Odcncsír Mariska, Czimmermann Margitka, Riloper E-zsi, Topler Annus, Babics Manci, Vulskils Edit, Vaszary Gabi, Horn Ooldi, Bognár Mimi, Boda Kató, Barcza Edilb, Metzler Ilus, Sujánszky Piri, Huszár Márika, Béky Panni, l\'ersovics Oizi és Szeless Lujzi.
A dalárdák ezulán a legteljesebb rendben a melléjük rendeli vezelök-kel és rendezóblzollsági tagokkal elvonullak beoszloll helyeikre ebédelni. Minden dalárda ebédje telel! Keszthely társadalmának egy-egy repre-zenlánsa (elköszöntöt mondoll, minden vendéglőben a lcgkllünőbb kiszolgálás mellel! érlhelöleg a legjobb hangulat uralkodoll az ebéd alatl. A rendezésnek ez az egyik leguehe-zebb része is minden eddigit felülmúló gondosság és körültekinlés jegyében tortént meg. Egy órakor kezdődölt a Zalamegyei Dalosszövetség évi rendes közgyűlése a Hullám nagytermében. Tholway Zsigmond dr., a szövelség elnöke a
Hiszekegy-gyei nyitotta meg a közgyűlési, meleg köszönetet mondva Bognár Inre kcszlhrlyl jegyzőnek, dr. Gárdonyi Lajos felelős szerkesz-lönek és Iwslts Oyula elemi iskolai igazgatónak, akiknek érdetne a dalos-verseny rendezésbe!! tökéletessége.
A főtitkári jelentéiből ludluk meg, hogy 1924 ben, az első nagykanizsai dalosversenyen 12 dalárda 400 dalossal, — a II. versenyen (Nagykanizsa) 18 dalárda 600 dalossal, a III. versenyen (Zslaegerszeg) 23 dalárda 800 dalossal és a IV. versenyen (Keszthely) 25 dalárda nevezel! b: 1000 dalossal.
A pénziári |elenlés tudomásulvétele után Tholway Zsigmond bejelen-letlc a kétéves mandátum lejáriával az ö és a lisztlkar lemondását. Lelkes ováció, percekig zugó laps és éljenzés kényszerítene a tisztétől megválni akaró Tholway elnököl, hogy székében újra helyet foglaljon ét lovább vigye a zalai dalkullura ű^yél, melynek lelkesebb apostolát aligha találhatnánk csonka határaink közi. Terhes hivatala, két más kanizsai egyesület elnöksége, ringeleg egyéb lársadalmi elfoglaltság melleit két esztendőn keresztül 1. plntatával, megnyerő egyéniségével, a magyar kul-lura mezején gáborároni, akadályt nem Ismerő erővel báriloit el minden vihart a zalai dalosélet egéről s amikor az elmérgesedett helyzet már-már a zalai dalos-ügy leijet csődjével fenyegeted, akkor Is ö volt, aki megtalálta a csendesítő olajat ét uj lelket önlötl a zalai dalos eze-rekbe. Ijy méltán érte ól az a bizalom, ami újra az elnöki székbe űlletle.
Társelnökké válaszlallak: Méri Oéza pénzügyigazgató h. (Zalaegerszeg), Bognár imre jegyző (Keszthely), Németh József (Zalaegerszeg), Kettlng Ferenc (Nagykanizsa), Czo-bor Mátyás polgármester (Zalaeger-sreg), Ria János (Nagykanizsa) és Peslhy Pál felelős szerkesztő (Zala-egerszeg).
Pénztárnok: Huller Gfza (Nagykanizsa), ellenőr Büehler Mór (Nagykanizsa), főülkár Mojlhényl Károly (Sümeg).
A dalosvcrseny
A Hullámmal szomszédos Balaton-szálló Ízlésesen dekoráli, széles, nyílt feljárati részén folyt le a dalosver-seny délután fél 4 lől esle 8-ig igen nagy érdeklődő lömeg jelenlétében. A versenyen először szerepelt a nyilvánosság elöli 8 fiatal falusi dalárda, melyek a tavalyi dalosverseny óla alakullak. A versenyen megjelent
Mayer János földművelésügyi miniszter Is nejével, Malallnszky Ferenc felsőházi lag és Relsehl Richárd országgyűlési képviselő kíséretében. Nagykanizsa város képviseletében otl voll dr. Sab-ián Oyula polgárraciter, mig Zalaegerszeg városi és Zslavármegyét senki sem képvlselle, sőt Németh János egerszegi karnagy is, a zsűri egyik tagja, értesítés nélkül távolmaradt a versenyről, be sem nevezett dalárdájával egyelemben.
A zsűri
tagjai a két meg nem érkezcll lag pótlásával a következők voltak: dr. Angyal Armand, a győri ének és
1MT augusztus 9.
ZALAI KÖZLÖNY
zeneegyesület elnöke, Gróf Endre, s zeneművészed főiskola tanára,
Echardt Antal zenetanár, dr. Szalay Albin premontrei tanár, Zlermann Lajos kővágóőrsi tanító.
A versenyt a már a délelölli jelige-énekléskor is lünlelö tapssal fogadóit, mindössze két hónapja alakult 26 lagu Nagykanizsai Rend-ördalárda kezdlc meg a Hiszekegygyei, majd versenysiámalval.
Ulána gyors egymásutánban pe--gelt a verseny. Minden egyes dalárda megérdemelné, hogy részlelesen megemlékezzünk róla, de hely és idő hiányában meg kell elégednünk csak
az eredmények (elsorolásával, melyekel a zsllri(egy bir\'clen jött esll jégeső és égíháooru után) a Hullám nagytermében hirdetett kl.
Szabadon választolt dalcsoport: I. a) Sármelléki Dalárda (karnagy Proszl Ignác).
I. b) Felsöpáhoki Dalárda (Qye-lák István).
I. c) Szeatgyörgyvári Dalárda (Varga Ferenc).
II. a) Balatonarácsi DJkör (Tó h Sándor).
II. b) Nagykanizsai Rendőrdalárda (Lehrmann Fírenc). II. c) Rezi Dalkor (Qauder Oyula), II. d) Vindornyaszőllősl Dalkör (Fodor Kálmán).
Könnyebb népdalcsoport:
I. a) Sormásl Drlárda (Kovács Ferenc) vándordíj és mellékdíj.
I. b) Zilabaksai Dalosok (Ron-chelli Oáspár).
I. c) Badacsonyi Bazaltbánya Dalköre (Szalay Ferenc) Ez volt az egyellen dalárda, amelynek egyik számát a tapsvihar megújrázta.
II. a) Kiskanizsai Levente Dalkör (Lenz Oyula). A magyar címeres, fehér Inges, tollas-sapkás levente csapat Igen lelkes fogadtatásban részesalt.
II. b) Lentli Iparosdalárda (An-lauer Oyula).
II. c) Zalaegerszegi Épitőmnnká-sok Dalárdája (Fflrlös Lajos).
Nehezebb népdalcsoport: I. a) Alsópáhokl Dilárda (Szabó Pál). Vándordíj és mellékdíj.
I. b) Nagykanizsai Vasutas Dalkör (Lehrmann Ferenc).
Nehéz müdal-csoport: 1. a) Nagykanizsai Kisdalárda (Büchler Mór). Vándordíj (i legértékesebb, 430 pengős serleg, Keszthely város dija) és mellékdíj
I. b) Zalaegerszegi Daloskör (Bilin! Béla).
II. a) Sömegl Ének és Zeneegyesület Férfikara (Ágoston Imre).
II. b) Nagykanizsai Fülőházi Kézművesek Dalárdája (Rácz János).
Vegyeskor! népdal-csoport: I. Nagykanizsai Ipariskolíi Énekkar (Lefcsik Pongrác). A dalárda első verseny-szereplésével, már a közönség laps-kritlkájával is alaposan rácáfolt a kanizsai Ipartesteiét lesújtó kritikájára.
Vegyeskari műdal csoport: I- a) Sümegi Egyházi Vegycskar (Ágoston Imre). Egyéves dalárda.
I.b) Nagykanizsai Fütőházi Vegyeskar (Rácz János).
A két dalárdát a zsűri majdnem egyenrangúnak jelentetle ki. Versenyen kívül: Nagykanizsai Vas és Fémmunkások Dalköre (Lehrmann Ferenc) egy emlékdijat és jegyzőkönyvi elismeri kapoll.
A Keszthelyi Iparosok Dalkörei (41 éves dalárda) a koronát telte fel \' a dalosverseny szebbnél-szebb számaira gyönyörű énekszámaival (karnagy Czimmermann Sándor) és herceg Festetics Tasziló ecélra adományozott szép emlékdíját kapta.
A vándordíjakat Keszthely város, Keszthelyi Takarékpénztár és a Készt-helyvidéki Takarékpénztár adomá nyozták.
Első dijakat adtak: Zalavármegye közönsége, Keszthely váro>, Reischl Imre, Reischl Richárd, Keszthelyi Takarékpénztár. Kcszlhelvvidékl Takarékpénztár, Keszthelyi Kereskedők Társulata.
Második dijakat :HMzgy&wluM, Hévizsrenlandrás község, Balthvány Pál, Keszthelyi Ipartestület, Zalaegerszeg város, Keszthelyi vendéglősök. s
További dijakat: dr. Lénárd János, Bidacsonyi BazalIbSnya, Qyömörey Oyörgy főispán, dr. Bozzay Józs-f. Sümeg nagyközség, Erdős Józsel, Nagykanizsai Takarékoénzlár. Zalaegerszegi Ipartestület, Balatoni Halászali R T., Keszthelyi Ipari és Oazd.
Hitelszövetkezet.
Adott tehát dijakat a megye, a városok (a 26 közül 19 dija keszthelyi), községek, testületek, magánosok, — csupán Nagykanizsa város nem adott sem dijat, sem dalárdáinak egy fillér segítséget a dalosversenyen való részvételhez,
ngy. hogy voltak kanizsai dalárdák, ame\'yek lemondtak már elindulásukkor a keszthelyi ebédjükről, meri annak költségeit nem tudták előteremteni. A dalárdák azért eljöttek Keszthelyre, de rendes ebéd nélkül álllak ki a versenvre Nagykanizsa r. t. város nagyobb dicsőségére és minden magyar kullur-harcos épületes okulására.
Keszthely város vezetősége, Reischl Imre városbíró, a keszthelyi rende-zőblzoltság, iey különösen Bognár Gárdonyi és Iwslk neve pedig megérdemlik, hogy feljegyezzük őkel legszebb betűinkkel és a magyar nemzeti kultúra soha el nem muló hálájával a balatonvidéki művelődéstörténetem lapjaira. (bl)
Vass miniszter a zalaszentgróti levente versenyen saját cigarettatárcáját adta oda versenydijnl
A mlnlszterelnőkhelyettes ünneplése volt kerületében — GyőmBrey főispán a versenyen — A közönség lelkesen ünnepelte a minisztert
A zalaszentgróti járási levente verseny
Zalaszentgrót, augusztus 8
(Saját tudósítónktól) A zalaszentgróti járás valamennyi levenlc egyesülete vasárnap rendezle meg járási levenle-verseiiyél. melynek különös fényt adoll dr. Vais Józsel népjóléti miniszter, miníszterelnökhelyeltes és más notabilitások megjelenése.
A zalaszen\'gró\'i választókerület közönsége érthető lelkesedéssel várta volt képviselőjének Vass miniszternek érkezését, akinek tiszteletére Szenlgrót bejáratánál hatalmas diszkaput emellek „fsten hozott\' felírással.
D.\'lelőll 10 óra után érkezel! meg a minlszterelnökhelyetles Dréhr Imre népjóléti államtitkár, Gyömörey főis-p\'n, Bődy Zoltán alispán és mások kíséretében a lakosság lelkes ovációja között a díszkapuhoz, ahol féhérruhás lányok sorakoztak és a leventék diszcsapala tisztelgett a miniszter előtt. Vass miniszler ezúttal szombathelyi választókerületéből rándult ár, hogy mefnézze a járási levente versenyt és volt válaszlói óhíjínik megfelelően néhány kedves órát töltsön Szenigróton Elsőnek a megye és a járás közönsége nevében Gyömörey Oyörgy főispln üdvözölte a míniszlert, aki látható jóérzéssel fogadta a lünlelő ünneplés!. Majd egy fehérruhás lány csokrál vette át.
Zalaszenlgrólra még hamarabb ér-kezlek Gyömörey Sándor a kerület népszerzü képviselője, Ko6s Ottó testnevelési tanácsnok, mint a Zala-vármegyei Testnevelési felügyelő képviselője és még többen.
Fél II órakor tábori mise voll, melyei a község esperes-plébánosa celebrált, ezután a leven\'e sportpályán megkezdCd\'ek először a szabadgyakorlatok, majd az atlétikai versenyek. Minlegy ölszáz levenle mulatta be a kiváló oktatók fáradozásainak eredményeit, ami kellemesen leple meg a miniszteri, aki előli a verseny végén a levenlék disz-elvonulásl végeztek:
Kedves epizódja voll a verseny-Vek, hogy a mind végig kellemes és jóleső Impressziókai gyüj ö
miniszter a verseny közepe táján annyira fellelkesült a\\leven-ték tudása felett, hogy kivette saját ezüst cigaretta tárcáját, mely már sok éve kedves emléktárgya és átnyújtotta Koós testnevelési tanácsnoknak azzal az óhajjal, hogy azt a járás legügyesebb céllövő leventéje kapja. A miniszternek ezt a spontán szeretete nagy lelkesedést vállolt kl a nagyszámú haz-.fias érzésű közönségből, melynek nevében Vajda Ákos főszolgabíró mondott köszönetei a népszerű miniszternek. .Nem az értéke lelkesíti fel a levenlékel, hanem a miniszter kedves figyelme és ez ad különösen becses ériéket sz átadóit tárcának I* — mondotta a főbiró, kinek szavait éljenzés szakította félbe. A miniszlcr felajánlóit diját Kovács Károly kisszenfgróti levenle nyerte meg. Általában a miniszterhelyettest zalaszentgróti tartózkodás alatt zajos ünneplésben részesilete a közönség. A verseny után a miniszter megelégedését fejezte ki a látottak felelt, majd a délulán folyamán néhány látogatást telt és később Dréhr Imre államtitkárral vissza utazott autóján a Balaton mellé.
Itt emliijük meg, hogy a járási levenle verseny rendezése Vajda főbíró és Markaly Tibor járási testnevelési vezelő érdeme.
— Friss állapotban löll foglyot, lehetőleg kizsigerelve, minden meny-nyíségben vásárol Szabó Antal fegyver-, lőszer- és vadkereskedő.
Patkányt és egeret
biztosan pusztit
„RATOPAX"
mely minden gazdaságban nélkülözhetetlen. A méreg ugy van benne elkészítve, hogy az csakis patkányokra és egerekre veszedelmes, míg más háziállatra nézve teljesen ártalmatlan, erre nézve teljes garanoiát vállalunk. Kérjen felvilágosítást ogycdárusitónál i
VÁGÓ ENDRE
IlUUicrtAru
Nagykanizsa, Fö-ut 14.
Egerszegi tükör
Zalaegerszeg, augusztus 8
Meleg van I Kétségtelen, hogy a kánikula minden mérgét kitölti ebben az évben az embereken. A Zala folyó hűsét m03t nemcsak az Idegenek, hanem a bennszülött zalaegerszegiek is méltányolni igyekeznek, legalább erre vall, hogy a fürdőhelyeken szokatlanul nagy számban találunk fűr-dözökel. A fürdöházban, a nap minden szakában n?gy nyüzsgés, de a szabadfürdőn az ulobbi Időkben mlnlha megcsappan! volna a forgalom. Rendelet van nemcsak arra, hogy a meghatározott helyen szabad fürdeni, hanem arra Is, hogy a férfiak csak fürdődresszben hathetik le magukat a hüs habok árjában. Ez rendben volna, de kérdezzük: liszteknél hol vegyen az a napszámos, az a tanuló inasgyerek 6—8 pengőt egy-egy fürdődresszre, a-nikor eddig se jutott néki rendes fürdónadrágra sem, s vagy fehérnemüjél, vagy pedig zsebkendőjét használta fügefalevélnek. Ugy látszik, hogy Zalaegerszegen a fürdés is a pínzes emberek privilégiuma lesz. Mert Zila-egerszegen — sajnos — még mindig a pénz és nem a müvellség és a lelki
érlék szerint értékelik az emberekel. •
Hivatalokban, az utcákon, vendéglőkben, mindenül! a melegről beszélnek.
— Jaj, de meleg van! — sóhajtanak egymásután az emberek. Más témáró! szó se esik. Talán lusták az emberek másról beszélni, gondolkodni sc tudnak rendesen és hogy mondjanak valamit, a mindenki által keservesen ludotl és tapasztalt meleget emlegetik.
Dc azt hiszem, hogy ez nemcsak
Zalaegerszegen van igy.
«
A zalamegyei polgárok néha igen kedélyesek tudnak lenni é> a néplélek humora sokszor igen figye-lemreméltőan nyilatkozik meg, különösen, ha valami közérdekről, azaz inkább városi dolgokról van szó.
Tudott dolog, hogy a város egy kb. 5—6 emeletnyi magas tűzoltó tornyot építtetett, amit a nép humora légi omnibusznak nevezeti el. A hasonlat talált és ma már a legtöbb ember Így hívja a tűzoltói őrtornyot. A rosszul sikerült városi ciszternák alkotóját, Wassermann városi mérnököt sokan Clszlermannak nevezik, nemkülönben Czobor polgármester neve is belekeveredett a hirdetőoszlop .szobrok" ügyébe, mivel egyesek ezekcl a gombaszerü városi hir-detőszobrokal .cobrok\'- nak hívják. Szintén szállóige leli Zalaegerszegen, hogy .elszállt, mini a Bárány" is, melynek értelmét csak szók lógják fel leljes valóságában, akik a városi polilika egves régebbi kilengéseit is ismerik. Da kritizálni könnyű, viszont a humor nemcsak nevettet, hanem öl is és ezért sietek kijelenteni, hogy ezen összeszedett idegen tollakkal még neveltetni sem, csak mosolyogtatni akartam.
Jaj de meleg van...
Osszián
— OFB tárgyalás Nagykanizsán. Hordóssy Lajos budapesti kir. táblabíró, az OFB kiküldötte Nagykanizsára érkezett, hogy három napos földbirtokrendezői tárgyalását lefolytassa. A tegnapi tárgyaláson részt vett dr. Sabján Oyula polgármester is. Ma a szakértők bevonásával helyszíni szemlét tart Hordóssy táblabiró.
■= Orvosi hir. Dr. Strém Sándor fogorvos rendeléseit auguszlus hó 21 éig szünetelteti
«
ZALAI KÖZLÖNY
1927 ingflntia 9.
NAPI HIRKEK
NAPIREND
Augusacius 9, kedd
Római katcWkui: RomAa VL Prot. |Emöd. Izraelita: Ab. hó 11. ( Nap kel resel 4 óra 46 perckor, | ayugsxik délután 19 óra 2-1 perckor.
Városi Színház Mozgója. .Van | Isten" l-\'ószercplók Josel Schildktaut, { Willlam Boyd, Vera Reynolds. .Belöró 1 kitör", burleszk 1 felvonásban
— A pénzügyminiszter Keszthelyen. Bud János pénzügyminiszter és csslád|a vasárnap autón Keszthelyre érkezett.
— Hivatalvlzsgáiat a főszolga-bíróságon. A nagykanizsai Járás tó-szolgabiróságán ma, kedden Bődy Zohan alispán hivalalvizsgála\'ol lari. Hétfőn már egy számvevőségi hivatalnok Zalaegerszegről a megyétől Ideérkezett, ahol most folytalja a könyvek állekinlését.
— Hirtelen elhunyt tanár. Koziry József nyugalmazott székesfővárosi Igazg.-tanár augusztus 7-én 75 éves korában hirtelen meghalt. Nagykanizsai rokonsága gyászolja. Temetése béltőn délután bal órakor történt meg a róm. kath. sírkertben.
— Doktorrá avatás. Szalay Miklós murskeresziuri káplánt a budapesti Pázmány Péler tudományegyetemen a hllludományok doktorává ava\'ták.
— A főldmlvelésügyl miniszter megtekintette a keszthelyi kiállítást. Részletesen ismertettük vasárnapi számunkbin a szombaton délután megnyílt keszlhelyl kiállítás eredményeit. Vasárnap délután Mayer János földmivelésOgyi miniszter is megtekintette felesége társaságában a Balatonvidéki Méhészeti és Oyű-mölcsészetl Egyesületnek ezl az első kiállítását és egyúttal első nyilvánosság elé lépését. A miniszter délután 4 órakor érkezeit meg a kiállítás helyiségébe, ahol kívánságára elmaradt a tervezett Onnepies fogadtatás, csupán Relschl Richárd országgyűlési képviselő köszöntötte röviden a minisztert, vázolva elölte az Egyesület és a kiállítás céljál és feladatait, a Balaton-vidéken teljesítendő misszióját. A miniszter válasza ulán megtekintette a klállilást és a látottak felett elismerését fejezte kl, kitartó muokára buzdítva a fiatal, életerős egyesületei.
— Zalaegerszeg város rend kívüli közgyűlése. Zalaegerszeg város képviselőtestülete szerdán rendkívüli közgyűlést tart, melvnek tárgysorozatán többek közölt Czobor polgármester szabadságának meghosz-szabbitása, a rendőrpalota helyének megállapítása és egyebek szerepelnek.
•— Hastífusz lépett fel Somogyban. Somogyvármegye riszii főorvosának Jelenlése srerint Somogy le-rülelén szórványos jellegű hastífusz lépett fel. Eddig 19 cselei jelentettek be hivatalosan 3 halálozással. Az orvosok mindeDűtt megtelték az intézkedéseke!.
— Zalavármegye közigazga tásl bizottsága holnap rendes ülését taitia.
— SInautóbusz közlekedés Siófok és Balatonboglár kőzött. A DSzA igazgatósága arról értesít, hogy augusztus hó 6 tói lovábbi intézkedésig Siófok ét Balatonbozlár állomások közöli a 129. és 130. számú sinaulóbuez vonalok közlekidnek.
— A Zalaegerszegi Gazdakör vasárnap ertekezletet tartott, melyen Oemsey Zsoll járási felügyelő és Figura György megyei felügyelő előadást tartoltak.
Egy fiatal festősegéd súlyos szerencsétlensége
Horváth István festés közben hozzáért a villanyvezetékhez és lezuhant a létráról. — A mentők súlyos állapotban szállították a kórházba
ról és lezuhant a földre. Többen odaszaladtak hozzá, majd a szomszédban levő munkásbizlosiló pénztárból áthívták dr. Diskay Imre pénztári orvost, aki első segélyben részesítette a szerencsétlenül Járt
Nagykanizsa, augusztus 8
Súlyos szerencsétlenség ért egy nagykanizsai festösegédet héttőn délben munkaközben a Bajza-u\'cában.
Czoczek Imre nagykanizsai festő-mester végezte Waligurszky helybeli mérnök Brjza utca 4 sz. alatti liizá nak festéséi. Ma már az épület külső részein dolgoztak. A mesterrel együtt dolgozod egyik fiatal segédje, Hot-vólh István 18 éves kanizsai lakos. A segéd a ház frontján dolgozott a létrán, mintegy négy méter magasságban. EkózDen történt egy óra tájban, hogy a hiz teteje melleit elhúzódó városi villanyvezetékhez ír\'. Az erős áram oly Illést adott a segédnek, hogy lefordult a létrd-
segédet, aki eszméletlenül feküdt. Diskay dr. konsta\'álla, hogy Horváth István súlyos feisírülésl szenvedeti, amivel azonnal be kell szillitanl a kórházba.
Horváihot a mentők bevitték a kór-bázb\', ahol megvizsgálták és a sebészeli osztályon helyezték el. Álla-po\'a nsgyon súlyos, a délután folyamán még nem nyerte vissza eszméletét. A hatósági vizsgálat megindul\'.
= Házasság. Dr. Strem Sándor fogorvos és Frank Piri (Kaposvár) folyó hó 8-in a Irencsénleplici izr. lemp\'omban házasságot kötötiek. — (Minden külön értesítés helyett.)
— Egy asszony tragikus halála. Zalaege/szegi tudósítónk Jelenti: Vasárnap délu\'án a .Rédics felől Z\\-laegerszegre |0vö vonaton Tófe| ét 8sk közölt egy assiony hirtelen rosszul lett és rövidesen meghall. A tragikusan elhunyt asszony Varga Pálné budapesti lakos, aVicck férje a Duna—Száva—Adria Vasúttársaságnál van alkilmazásban, mini fő kocsircodező. Az asszony pár nap pal előbb leljesen egészségesen B,g-ladra utazott szüleinek meglátogatására és két napi otthontsrióikodás után súlyos torokgyikol kapott, hogy szombaton már inni sem tudott. Édesatyja, Babocsai Imre elhatározta, hogy a zalaegerszegi kórházba hozza be leányát gyógykezelés végett, de Zalaegerszegre csak hollletemével érkezeit be a vonat.
— A megyéspüspök adománya. Dr. Rott Nándor megyéspüspök a róm. kath. lantlók hévízi üdülőházának 800 pengőt adományozott.
— A második keszthelyi artézi kut Keszthelyen a Rákóczi-léren megkezd\'ék a második srlézi kut furrását, melynek munkálatai rövid időn belül befelezödnek.
= Állandó butorklállltás I Legegyszerűbb — fico.n polgári — és luxusberendezlsekból. Előnyös fizetési feltételek. Díjtalan vasúti szállítás bármelyik zalai állomásra. — Kopstetn butoráruház Szombathely.
— Villám csapott be a zalaegerszegi templomtoronyba. Vasárnap Zalaegerszegen uagy vihar vonult végig. A villám becsapott a temp\'om tornyába, a Summer-kávé-házba és a Bárány-szállodába.
— A 203. sz. gyorsvonat megáll Balatonföldvár állomáson. A Délivasut igazgatósága arról értesít . UKh3. bennünket, hogy a 203. sz. gyors- 1 "SI™03*-vonal Baiaronföldvlr állomáron szép lember 15 ig minden cselben meg fog állani.
- Költözködnek a megyei hivatalok. A vármrgrei aialakitási munkálatokkal kapcsolatban a hivatalok a mai nappjl kihuicolkodnak
és magánházakba költözködnek, hogy az építési és átalakítási munkálatok minél előbb megkezdődhessenek.
— Gyomor és hasbántalmak, izgékonyság, migrén, kimerültség, szédülés, szivszorulás, rémes álmok, ljedlség, általános rosszullét, csökkent munkaképesség már nagyon Is kétségbeejlö esetekben megszűntek azáltal, hogy a beteg naponkint reggel éhgyomorra megivott egy pohár természetes .Ferenc József" keserű-vizet. Orvostanárok dicsérik azon értékes szolgálatokat, melyeket a Fefenc József viz járványok Idején Is mini biztos és enyhe hashajtó teljesít. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban ét fützerflzletekben.
— A kilakoltatott Horváth-család részére dr. Mutschenbacher Edvln kir. törvényszéki tanácselnök 3 pengői, N N. 10 50, Vári Zoltán 2 pengőt küldött be szerkesztőségünkbe. Nyomban rendeltetési helyére jutlatluk.
Schwarcz Dezső harisnyái a
Fuad király a Szentatyánál Róma, zug. 8. XI. Plus pápa ma fogadia Fuad egyiptomi királyt és az aranysarkantyús renddel tűntette kl. Ez az első eset, hogy ezt a ki-tüntetést fejedelem meglápta.
SPORTELET
Somogy FC—Kanizsa FC 1:1
Kudarcot vallott a Somogy
(1:0)
A II. liga bajnokaspiráns csapatának vendégszereplése nagy srámu közönséget csalt ki a pályára, annak ellenére is, hogy a dalosverseny és a Bilaton erős konkurenciája volt a meccsnek. A várakozás teljes kíváncsiságot azonban a Somogy .nem elégítette ki, semmivel s.m igazolta bajnokaspirációi jogosságál, s a II. liga annyiszor hangoztatott klasszisát illetőleg ép ugy kétségben hagyoll, mint az elölte ill szerepeli Turul és a Húsos.
Tapogatózó játékkal indult a meccs, majd a vendégszereplő Schlosser révén rövidlélegzelű kanizsai támadások következtek, az öreg rutinié akciói azonban sorra elromlottak partnerein. Az első negyedóra ulán nyomult fel a Somogy s etlől kezdve a szünetig mindvégig kezében tartotta a meccs irányítását. A jól kezdett ksn\'zsal védelem visszaesett s a somogyi csatárok mindig lobban és Jobban „éllek". A félidő eredményéi Welsz lövése Állította be.
A második félidőben Somogy fölényének erősödését várluk. Ez azon-
városi színház mozgója
Augusztus hó 9-én, kedden 7 és 9 órakop
VAN ISTEN!
Cecil B. de Mille remekműve. Főszereplők: Josef Schildkraut, William Boyd, Vera Reynolds.
Betörő kitör
Amennyiben a Városi Színházban minden jegy elkelne, az Urániában is tartunk előadást 7,10 órai kezdettel.
ban elmaradt, a csapjt teljesen szétesett s most már Kanizsáé sz inici-ativa. A balszárny sorozatos támadásai egymás ulán maradnak kihasználatlanul a jobboldalon és Schlosser lövését is menll a kapufa. A Somogy is vezel támadásokat, de az ő lövésük Is kapufára megy. Támadásaik azonban csak rövid időre mentesítik védelmüket és Kelemen váratlan lövése meghozza a kiegyenlítést. Tovább is K nizsa marad fronlban, meg lehelne nyerni a meccset löbb góllal is, még csak szerencse sem kellene hozzá, csak a jobb szárny némi tudása; ez azonban hiányzott. Hajdú újból való beállítása felszabadított.
A Somogynak csak az első félidőbeli játéka birja el a kritikát. Közvetlen v.\'d.lme akkor sem mulatóit sokat, halfsora és csalársvra játéka azonban elfogadható volt, de a nagy hlr ulán nem több ennél.
Kanizsa csapatában a half Kohn védett és pedig a várakozáson felül nagyszerűen, teljesen Szemző stílusában. A bekk pár nem érte el a mull meccseken mulatott klassziséi, de azért megbízható voll; a balf-sorbin Hajdú igen jó, Breuer csak az első negyedórában príma, azután már nem birta az iramot. Babos jóval alatta maradi mull heti teljesítményének. A csatársorban a jobb szárny abszolút gyenge, eh 6 félidei játékuk még egy legyengült amatőr-csapatét sem ütné el. Kelement láda már a kanizsai közönség jobban is játszani, de azért lassankint belemelegedett. Schlosser nem strapálta magát, de azért Így la gyönyörű dolgokat csinált s mellette Farkas is mindig jobban és jobban bele|őtl a látékba.
Végeredményben a harmadik bemutaló is nagyszerű sikert hozott proficsapatunknak, amelyek .törzs-»özöns»ge"\'(ennek nevezhető márl) Különösen akkor Jöll izgalomba, amikor látta, hogy — meg is lehelne nyerni a meccset.
1927 ingu«rtii« 9.
ZALAI KÖZLÖNY
MOZGÓSZINHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Aug. hó 9-én, kedden 7 és 9 órakor .Van Isteíi!" Cecil B. de Mille remekmü-ve. Főszereplők: Josef SchMdkrnul, William Boyd, V ra Reynolds. B;-iójö kitör, burleszk egy felv.-ban — Amennyiben a Városi Színházban minden jegy elkelne, az Uránisbin is latiunk előadást negyed 10 órai órai kezdetlel.
A keszthelyi Uránia kertmozgójában tolyő hő 9 én kedden a Barré cirkusz, 10 felvon isos érdekfesziiö cirkuszi kalandjátékot játszik. Főszerepben: Harry Piel ismert filmstar.
— Dunsztos és uborkás üvegek Igen olcsók Púmnál, Klrály-u. 10.
BÁDIÓ-HŰSOR
(IMtW) H - hírek. __
sftg. Hattgv. — nangvexieny. E — előadás Oy — gyenncJtekodk. A — asszonyoknak. Z — zeae. Mz. — mezőgazdaság. W. - iljusjgl clóadai. P - lelotvasií Q — gramofonzenc. Jb — jaxz-bamí. K — kabaré. nZ. — newzcrű xeoa.
Auguszlus 9 (kedd)
Budapest 9.30 H. II O. 12 ís 3 H.
6 Időjelzés. Utána az Operaház tagjaibői alakult kamarazenekar hangv. 6 30 Rádló-posla. J Rikolt Szldl lelotvaslsa\': Eplződok Rlfcost Jenő ételéből. S.I5 E. • Stúdióból. ,A mliamőd-, vígjáték 3 lelv. Irta Hellal Jenő. 10J!> Időjeizéi, H. Uláns cigány-lene.
Béca, Oric II nZ. 4.15 Hangv. 6.30 KertésicL 7 Ai utazil egykor él mi. E.
7 30 Opera E.: .Pra Dlavoto", Auber 3 letv. vlgoperája.
Berlin, Stcttln II O. 12 Harang|ilék. 3.10 Mg. 3.30 a 5 30 nZ. 6.40 Zenei E. 7.55 Napfogyatkozás, E. 8.3) Hegedd Z. 9 Lenau-esl, költemény és dalok.
Barcelona 5.55 Tánc Z. 625 A. 8.45 Morse-kurzus. 9.20 Hangv. 10 05 Részlelek Chrlatlné .Piti- c. operettjéből. 10.55 Oor-donka Z.
,, Basel, Bern I Oy. tánc Z. 4 és 9.20 Hangv. 9.50 nZ.
Boroazlő, Qlelwltz 12.15 és 1.45 O. 3.45 Oy. 4.30 Becsi dalok, Z. 6.50 A mes-\'"•égea hotés, E. 8.15 Csodás országok, E. 8.50 nZ 10J0 Tarka-est, K.
Brflnn 1115 nZ. 5.15 A. 020 A tőtök IÓM|e, £ 7 Ének éa kamara Z. 9 Katona Z. ,.,P^,Í.H°^,• C,,,tl 12 Harangjáték. 3.30 llj. 4.30 Operettrészlctck Z. 8.trOordonkn Z- 9.15 Kamara Z. Hamburg, Bréma, Hannover, Klet
8 A 12.30 nZ. 2.05 Han;v. 4.15 nZ. 4.15 Hannover: Románcok, Z. 4.15 Bréma: Uhir operettrészletek, Z. 5 Irodalmi E. U5 Zenei E. 8 Német kamara Z. Ulána nZ, és tánc Z.
Kopenhága, Soró 3 és 4.15 Kamara Z. rí ,15italm, & 8 Francia opcrcttrészle-tet 9.30 Magyar est hang,. ^"8\'lherg, Dortmund, MQnstcr II
U. 1.10 ni 43) 0y. dlIok ís hjngv 5 30 ""8V- ÍM Higiéniai E. 8 A munkls hely dáLlM uJ„Ném\'t»tszágban, E. 8.15 Iro-ddtni E (Jtína .A szetelem komédiája-, "■•en 8 telv, bohőiala.
London, Daventry 12 K. 3 Kamara Z. es énekkari hangv. 5.15 Oy. 6 Tánc Z. \'15 Beethoven szonáták, Z. 7.30 Vidám
A kék harangvirágok". Oilington 935 ni lÖSo Tánc t "Itiuő 4.15 K. 5.20 Oy. dalok. 8.45 °l*retl E. közv. II Jb.
Rádlő-Wrir, 1030 nZ. 12.30 és 4.45 ÍT8*-,?,30 Részletek Massínet: .Sapho" e-operáiábóL
10 nZ. 12.10 O. 1.15 Kísérleti Tarkícst k\'"ÍV\' Rld"s"kccc\'- 8<0
J?í?j .\'5 2° Oy. 5.45 nZ. 9.10 Ének- és ■enekarl hangv. Öiiu nZ.
wrttgart, Prolburg 12.30 O. 5.14 nZ. 6„ Az üdv hadseregének tetadala, E. ui, "^tika. 7.15 Az erdélvi szászok "átmausa ésltörténete, E. 8 nZ. Ulána K. *"\'-\' ^MMAIWWWWWVWVWI
Zflrichl tárlat
SÍM1\' t-ondon 25-2l\'/l. Newvotl
JJ^. Brttotí 72-18, MUano 2Í25, "Wodaa 207-981/1. Berlin 123 42. Wien Min Frt*\' tő\'39, Vatsó
B^,,,8^^ »<>•". ®«lgiid 9-13,
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat blrálságos volt. Már nyitáskor mt-gasabb ái folyamon indult a lorgalom. A déli órákban az ámyeres\'g 2—3 százilék közöli váltakozott. A szilárdság egész zárlatig lerlott. Zárlati nivó 3-57o-al magas ibb volt a legutóbbinál. Legnagyobb árnyereséget a Binya és Vas ériékek érték el. J.len-tösebb nyereségre tett szert még a Magyar Cukor és Nasici. — Kiiebb gyengülések is fordultak elő. A srl-lárdulás okiul a pénzpiac gyengüléséi hozlák fel Zárlatkor a forgalom élénkebb, később csendesebb volL
A bndapesti Tőzsde deviza-Jegyzést
VALUTÁK Angol L 27-80-27 96 Belga Ir. 7965-79-95 Cieík. 1697-17-05 Dink. 153 05-153-65 Dlnir 1003-1009 Dollár Í6960-572-C0 Piauds U22-45-22 65 Hoii. 22900-23000 Lengyel 63-50-64-50 Uá 8J3-3-59
Léva —--—
Líra 3145-31-75 Mirka 136-C0-I36S0 SchllL 8045-8085 Nemrég 147 65-Hí 25 Svájci LI1040-I10-80 Jvédk. 133 20-153 80
DEVIZÁK AmiL 229 15-230-85 Belgrád 1005-1009 Berlin 136 02-136 42 Bnkareat 3-44-3-58 Brüsuel 79-5!-»977 Kopeuh. 153\'15-153-55 Oulo 14775-148 15 London 27-78-27-85 KUano 31-10-31-39 Nevyork 571-65^ 33 Párti 22-37-22-47 Prága 16-93-16-98 Ssoha 412-4-16 Stockb. 153 30-153-70 Varsó 6360-64-40 Wien 8047-80-72 Zürich 11021-11052
Terménytőzsde
kg-oi 29,
SJ?\'" 30-35, ~^0*kg-ó|V 30I5—
30-45, IOZS26-2S-26-50, llkarní árpa 23 00-2£50. lörirpa 25-00-30-00. iab uj 1950-tengert (6) 24 25 ^24 50 Bnzatoipa
17 76-1815, repce 44D0-45D0. Sertésvásár
Felhaltál 3289, melyből cladatlannl vlsaaa-maradt 6S7 darab. ElaőrendB 1-62—1-64 •aedelt 158-1-60. izedett közép t-M— 1-54, könnyű 1-44-1-48, elsőrenda öreg 1*50—1\'52, miiodrendu 1-10-1-44 ang3 •Uldó 1*60—1-76, rnlonna nagyban\' líí-1.72, aslr 1-96-198, iebuiítt bu. 192— 212, izalonnii filsutés 1-81 — 1-92. Az trinysat közepet.
Kiadja: Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Bószvénylársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
A* apróhirdetések dija 10 txólg BO fillér. Clnuxó i minden vasUgabb betQból álló szó két txónak szimitUUk. Minden további «xó dija 5 fill. Vasár- 6a ünnepnap 50o/o felár, uerdán—pénteken 2S°/o felir. Állást kereaóknek 50o»o engedmíny. A hlrd*-díj elAra Il«*t«ad6.
EredeU .Seiíerf-féie (Pedigrés) harzi fajkanárl madarak Jutányos áron eladók Eötvös-tér 33. szám alatt. 3237
Belvárosban keresek 2, esetleg 3 szobás lakást mellékhelyiségekkel, vagy anélkül. Bóvebbet a kiadóban. 3187
Ford és Fordson alkatrészek, autó leiszerelési cikkek, Pneumatlk — Szántó Vilmos és Társa cégnél, Deák-tér 2. 2314
JóirAau könyvelő kisasszonyt keresek mielőbbi belépéssel. Sípos Andor. 3219
LakatoamQhaly részére keresünk a város belterületén megfelelő helyiséget. — Cím a kiadóban. 2935
Varráleányokat és waealóleá-nyokat ;ó fizetéssel állandó munkára felvesz. Kotó-szövógjfár Só-u. 3. 3222
Zonoora bérbe kiadó. Cim a kiadóban.
•3208
Varroda, vagy Irodának alkalmas világos különbejáraiu utcai szoba, Csengcri-utca 14. szám alatt azonn«l kiadó. 3200
Egy háx, melyben 45 év óla jó
menetelü kovácsműhely van. eladó. Lete-nyén, Plkoll örökösöknél. 3201
tJutorozott szoba Iciadó Csensery-ut 46. sz. ajtó 4. * 4246
Mühelyáthelyezés.
Gazdasági gépjavító és épületlakatos műhelyemet Eötvöí-lér 18. számú házból
iz udvar
helyeztem á>.
Tovább á is a nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, maiadtam tisztelettel *
ÍÜUptkSE Báron Ferenc
tliSiiyekMn. lakatosmester.
Olcsón aladó jőkarban levő 2 darab hosszú korcsmsi asztal, 6 darab hosszú lenyőfs pad. Clm a klidőban. 293-t
Teljéién jőkarban levő, üzemképes Ford axamélyautó eUdó. Om a kiadóban.
Bútorozott utcai szoba konyhahasznilattal azonnal kiadó Atpid-ulca 13. 3249
Eladó több ajtó éa ajtótok, valamint egyéb építkezési snysgok Deák-tér 3. szám atsIL -3255
16-01 Lancalter éi 9-es Flóbert fegyver aladó. Megtekinthető FIschcr ís Leltner cégnél. Király-utca 8. 3257
Egy jókarbsn levő prtms pedálos cimbalom olcsón eladó. Clm a kiadóban. 2936
KOszOnetnyilvánltás.
Mindazon jóbarátainknsk és ismerőseinknek, kik szerelett gyermekünk, illetve testvérünk
Vámosi Terézia elhunyta alkalmával jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat enyhítették is ■ boldogult temetésin megjelenni szivetek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetei. 3<ss Vámosi család.
12546/1927.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a 6. honvéd gyalogezred folyó hó 13-án a Tölgyesben harcszerű lövészetet tart.
Ezen napon reggel 6 órától este 6 óráig a lőtér közelében tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1927. auguszlus hó 2-án.
„„ Polgármester.
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: kölcs-kása, tengeridara, egész kisszemü tengeri Madáreleség: Kevert madárétel, hámozott-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Wldder
magkereskedésében Erzsébet-tér 10. (Biróság mellett;
A SZINE-JAVA
sorozat elsó három kötete a következő:
1. Szini Gyula: Homo doktor kísérlete.
A titokzatos orvos Ifjú költóvé változtatja az öreg herceget és ugyanakkor öreg herceggé az ifjú költőt
2. Andai Ernő: Az álmok asszonya.
Az egyetlen, az igazi, a soha el nem érhető, az Almok asszonyáról szól ez a szivből fakadt, szivekhez beszélő történet
3. Schnltzler: Hajnali mérkőzés.
A fiatal hadnagy, a kártyaasztal mellett próbálja megmenteni barátja életét. A Sxino-Java sorozat minden kötete fűzve P 1*60, egész vászonkötésben P 2*80. — Kapható:
FISCHEL FÜLÖP FIAI
keayvkcnikede,*t>fii, NagykaalisSa.
(Jonvréros
I Piliséről
Értesítem Nagykanizsa ti vidéke mélyen lltzlett hölgyközönségét, hogy a legújabb plissé-modellok megérkeztek. — Pllssérozást, gouvrérozist olcsón vállalok.
Tisztelettel VARGA NÁNDOR
ruhafettó, tfunort-vAJUlaU Nagykanizaa, Hunyadl-utoa 19.
Oyüjtőtelep: Kazlnczy-utca 8.
Festés
Gózmosás Tisztítás
Gyűjtsön i Gyógynövényeket,
kőbánat
ezüsthársat
papsajtlevelet
árvacsalánvirágot
KÓBISBOBAHAT kék
c&allánlcvclct fehérmályvalevelet ezerjófüvet , , .
és mindenféle egyéb g>ógynövényeket
Száraz készletét ajánlja fel HYDROFLORA Magyar Nád-, Oyékény- és Oyógynővény R.T.-nak Budapest, VU Király utca 12.
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
435/1927. vht szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi IX t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-hlrri teszi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 1927. évi Pk. 8318. száinu végzése következtében Dr. Miiek Liszló ügy-véd által képviselt Ádám Károly budapesti lakos Javára 793 P. 04 ÍUL s Jár. erejéig 192/ évi Junlus hó 3-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felül-foglalt és 1920 Pengőic becsült következő Ingóságok, u. m. gobelin képek, üzleti berendezés és 50 kgr. különböző gyapjufonál nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság 1927-lk évi Pk. 8318. számú végzése folytán 793 P. 04 fiit tőkekövetelés, ennek 1926. évi december hó 27. napjától 18°,-o kamatai, >/s° o váltódij éa eddig bíróilag már megállapított költségek erejéig, a netán fizetett összeg levonása mellett Nagykanizsán, Csengery ut 2. sz. leendő megtartására 1927. évi aug. hó 25-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül kltüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is cl fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évf LX. t c. 102. §. értelmében ezen Javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1927. évi augusztus hó 7. napján.
Haán Oyula s. k., JM7 kir. bir. végrehajtó.
Telektulajdonosok Építő és Parcellázó Szövetkezete
TELEFONi 2M-28.
BUDAPEST, Vád-alc* ». sxim.

Köztisztviselőknek lakbérlekötéssel. Magánosoknak hetven százalék erejéig 30Vo készpínzbozzájárulással tetszés szerinti kivi-£ telben, igen előnyős tOrlesztéscs kölcsönnel.
• Építkezésre alkalmas tclkakat. icl«kt6aMk«t »«**.
ZALAI KOZLONY
Legnagyobb választék!
Legolcsóbb árak!
«
A Dunántul legnagyobb
áruházai minden igényt kielégíthetnek választék és árak tekintetében! Rendkívül előnyös fizetési feltételek! Bérmentes szállítás minden vasútállomásra!
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban).
Telefon 426.
Várkerület 62.
Telefon 339.
is 1887-BEN.
Nyomaiolt a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
w
87. évfolyam, 180. szám
Nagykanizsa, 1927 augusztus 10, szerda
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
fcsstollhfa fa UvHMnfal IWln
SSwiOlladMntal: r----
il: KMal^-a. 14
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMllU in <0
i Macyt^faas 71 vén
y Ura t paa«) iiSB
Amagyarbuza-angolipar
A győző országok államférfidj egy-máiután nyilatkoznak meg és egymásután állapítják meg 4 lényt, hogy Európa felforgatott gazdasági rendje miatt nincs és nem is lehet konszo-lldíció. Amíg az országok egymásul tremben bizalmatlanok > amíg Amerika gazdasági és Ipari termékei
— a termelés gigantikus méreteinél fogva — tehertételként nehezednek Euiópa piacaira, addig nem képzelhető el enyhülés i még kevésbbé az erők klegyensulyozódása. Amig az európai államok egymással szemben nemcsak gazdasági sorompókat álll-lauak fel, de politikai Izoláltságukat külön még lázat fegyverkezéssel is dokumentálj\' k, addig nincs európai kontzolidicló s nem is lehet európai konszolidációról komolyan beszélni. Amíg az egyes termékek. Iparcikkek egyik országból a másikba fegyveres kísérettel mehetnek be, addig séma termelő, sem a fogyasztó országban nincs ét nem it lehet normális gaz-duágl rend.
El i kérlelhetetlen gazdasági a4 lógja ósszeroppautani és tárgyalásra ha|famoisi lenni azokat a nagyhatalmakat, amelyek állig fegyverben,
— fegyvereik súlyától akadályozotton — de egyben őszintétlen gíggel a tlalus quo fenntartása mellett beszélnek, de Illókban egy uj gazdasági rend után sóvárognak.
Nem sovinizmus é« nem nemzell felbuzdulás, hanem a való \'ények limaele diktálja nekünk azt, \'.ügy a felforgatott rend mullja t lói csak két produktum ludja msgát emancipálni • ez a két produktum a magyal buia és az angol Ipari termik I
Lehet kenyeret sütni mindén búzából i lehel lokomotlvot gyártani mlu-den acélból, de a magyar buza acélostágál t az angol acél erejét és Utlóttágál nem lehel utánozni, még kevétbbé helyettesíteni. A magyar búzát a ló Itten jó kedvében teremtene s |ó kedvében adji meg a ma-gyatnik minden etztendóben; az angol Ipar viszont az angol-szász la) erryedellen munkájának eredményé- Hl valaki a világ négy tájékán egy ízletes darab kenyétre, egy táp-Uló süteményre nagyot akar mon-dinl, akkor azt mondja, hogy magyar búzából van.
Ez a két gazdasági lem él dOa-gell a sorompókat s hogy ha a világol rendező hatalmak nagyjai ágyukkal nem tudják elhárítani az akadályokai, amelyek az európai gazdatágl tend útjában állanak, akkor a gyomor és a tesl fog parancsolni s az logla belátásra kényizeriter.l az agyvelőkel. A magyar buza épen olyan világhódtló kOtulon van, mint az «ngol Ipar t boldogok és bützkék [ehetőnk, hogy |ó sorsunk Isméi ebben Is egymás mellé állilolta a világ tegnagyobb nemzetéi, az angoll t Kelet Európa konszolidációjának kovánál — a magyart I...
A cseh sajtó heves támadása Magyarország ellen
A magyargröIJló Ivánka nemzetőrségei akar lelállltaol a magyarok meg-lékezéjere — A cseh lascislák lapjának útszéli hangja
Prága, augusztus 9
(Éjszakai rádlijelentés) A Slovak cimü lap megállapllla mai számi-ban, hogy a lord Rothermeere akciójának eredményeképeu egétz Cse-Szlovákiában felvirradt a magyarok napja. Azok a magyar lisztviselők, akik eddig nyilvánot helyen nem it merlek mukkan! magyarul, motl egétz vigan beszélik ezl a nyelvel. Egy mátik lapbin Ivánka dr. a fairét magyargyűlölő irt nagy cikkel a magyarság ellen, melyben leltzólilja a halóságokat, hogy alakítsák meg a nemzetőrségei, melynek lobbek az lenne a feladala, hogy a magyarokai megfékezze és a magyar irredentát, mely mindjobban jelentkezik, eltiporja.
A nemzetőrség feladala lecnc az It, hogy a Felvidéken az elmagya-roiodoltakal visszatérítse a esetiekhez és a Morván lul is érvényt szerezzenek a eseti uralomnak, ahol erre tzüktég van. A cseh faicltták lapja is éles támadátl intéz Magyarország ellen és útszéli hangon beszél a magyarokról, akik épen olyan vad természetűek, mint mikor Ázsiából kljótlek. A magyarok, — ir|a a fascislák lapja, — nem ludják elle-lejteni, hogy vad ázsiai népek vollak és egyebei nem It lehet tőlük várni, mini hábotul vagy torradalmal. K magyarok nem ludnak lelenni ártól a gondoláiról, hogy az elszakított területeket vissza ne kapják, vagy vissza nc szerezzék.
Elutasították Sacco-Vanzetti revíziós kérelmét
A sztrájkok lényegété mederbe terelődnek — A readórék azonnali légy-Térhasználatra kaplak atasltúl
Newyork, aug. 9. (Éjszakai rádló-
Boston, augusztus 9
(Éjszakai rádlójelenlés) Az a kél egyén, akik a Sacco—Vanzetii perben annak idején a kOzbe elítéli két anarchista alibijét igazolták — ma feljelentést tellek tnaguk ellen a bíróságnál, meri azt mondják, ha Saccol és Vanzellil elilélték, akkor az ö vallomásuk hazug és hamlt tanúskodás cimén kémek maguk ellen eljárási.
Newyork, aug. 9. (Éjszakai rádló-jelentts) A rendőiók utaillátt kaplak, bogy amint gyanút ctoporíoiu\'átt vesznek éure, azonnal használják fegyverüket, ha a tómeg nem engedelmeskedik az első felszólításnak. A Saccc—Vanzelll segélybiiollság felhívást telt közzé, melyben feltzó-lil|a mindazokat, akik tiltakoznak a két olasz kivégzése ellen, hogy holnap ulazzanak Boslonba és a kivégzés alkalmával n chirletlonl logház előtt békés lünlelésben vegyenek részi, amil az ítélkezés ellen rendeznek.
jelentés) Délamerikából a sztrájkok kai kapcsolatban elf\'julásokról érkeznek hírek. A nagyobb Ipsrl centrumokban ösizeülközések voltak a hatóságok és a sztrálkolók kózőll. Monlevideo kfrnyékén két ezted katonaságot központosítottak. A bta-l-Hal parlament táviratot küldött Cootld-ge e nökhöz, melvben beavalkc-zátát kéri a Siccó Vanzeltl ételekében. Minden vidékről azt jelentik Dtl-Ameilkiban, hogy a sztrájkok lenvegeiö mederbe terelődnek.
Ropld-CIty, augutilus 9 (Éjszakai rád ló jelenlés) Coolldge elnök környezetiben ma tsmitelten kijelentették, hogy a Sa\'.có—Vanzeltl ügyben az elnöknek az az álláspontja, hogy az alkotmány értelmében a bíróságokra tartozik csupán is abba nem kíván beleavatkozni. Thayer biró ma hirdette kl végzését, melyben közli, hogy elvetette azl a javaslatot, hogy a halálos Ítéletet megváttoztassu és a kivégzést elhalassza.
uyi-uvj-i-iVu-rrr-i*
Tflz és robbanás a cotrocenii román lőszerraktárban
Több mtmlclórailár a levcgóbé repül — A kár milliárdokra rng
Bukarest, augusztus 9 Vasárnap a colroceni-i lőszerraktárban lüz olölt kl. A lüz a fölhalmozol! lőszer-anyagban robbanási okozóit és dacára minden erőlködésnek, négy órán kérésziül lolylon megismétlődlek a lobbanások. Végre aztán a tüzérségnek éa egyéb Elvonult csapatoknak sikerüli a lüzel elnyomni. A lüz kitörésének oka itmerellen és eddig azl tem tikerüil megállapítani, hogy a lüz a löszer-raktár anyagíbjn mennyi kárt oko-
zott. Azt az őri, aki a lüz kitörése ide|én szolgálatot teljesíteti, lelarlóz-lallák, mert későn jelentene a lüz kitöréséi.
Letartóztatlak továbbá egy magyar kőművest, akii néhány perccel a tűz kilörése elölt a raktár közelében láttak.
Belgrád, augusztus 9. A coltocenl-i municlóraklátban támadt tdzröl a belgrádi lapok azt telealik, hogy az a Kátoly trónörökössel rokonszenvező kalonák müve voll. A lüz ará-
nyairól a román tajló a kormány nyomására a való helyzetnél kedvezőbb Jelenléteket közöli. A valótág az, hogy a lüz következtében löbb municlóraktár a levegőbe repüli é< a tobbanátok még ma It tartanak. A cotrocenl-i lőszerraktár Románia legnagyobb municiólelepe, 011 tartják a román hidtereg részére szükséges lőszer legnagyobb rétzét. A hatóságok mindent elkövetnek, hogy a tűz keletkezésével kommunistákat, vagy magyar munkátokai gyanuilt-tanak meg, ezérl tartóztattak le égy magyar kőművest li. Az anytgl kár a belgrádi lapok szerinl több milliárd leire rug. Több katonát és munkáit gyujíogatásgyanuja alatt letartóztatlak.
Vass József dr. Gyöngyös díszpolgára Gyöngyös, augusztus 9. (Éjszakai rádlójelentis) Oyöngyös város képviselőtestülete ma tarlóit közgyülétén egyhangú lelkesedései a várót dltz-polgárává választotta Vass József dr. mlnltztetelnökhelyellet népjóléti minisztert, akii annak Idején ország-gyűlési képviselővé It választolt s kerülel.
Széchenyi László gróf
állapota Javult Budapest, aug. 9. Az aulótzeren-csélleniéget szenvedeti Széchenyi Látzló gróf állapota javulóban van, ugy, hogy rövid Időn belül elhagyhatja a Pajor-szanatóriumot.
Az országos dalosOnnepély Budapest, aug. 9. Az augutztus 13 án Szegeden kezdődő országot dalűnnepéiyre az előkétzűlelek Budapesten nagyban folynak. Az ünnepségen löbb mint 7 erer dalos lesz leien, hogy megülje az Országot Dalot Szövetség 60 évet Jubileumát. Az ünnepélyt József és lóztel királyi hercegek és Anna királyi herceg-atszony fogják megnyilani.
Olcsóbbodás a budapesti élelmiszer piacon
Budapest, auguszlut 9. Ma a forgalmiadé eltörlése nyomán általános olcsóbbodás voll tapasztalható a budapesti piacon. Az olctőbbodit 20-25 százalék voll az egyet élelmiszereknél.
Szovjet-propagadna Holland Indiában Amsterdam, aug. 9. Holland-Indlá-ban a szovjelpropaganda nem csökkenő erővel folyik lovább. Az utóbbi Időben lázlló iratokkal árasztják el az országot és nyíltan tüzelik a lakosságot a holland uralom elleni lázadásra. Legutóbb maláj nyelven szövegezett röpiratban jzgaljik a lakosságot lölkelétre. Az ország tobb helyén és Jáva szigeten nagy zavargások vannak. Több belföldi vezetőembert a hatóságok letartóztattak.
ZALAI KOZLONV
1927. augusztus 10.
E hét folyamán kezdik meg a Dencsár-csatorna hídjának építését
Nagykanizsa, augusztus 9 Mint több Ízben Jeleztük, a Dincsér-csatornának a Transdanubía éa Biiány vendéglő közötti szakaszán uj bld log épülni 20 000 pengő költ-téggel, mely ösizegbez a város Is egy bizonyos összeggel köteles hozzájárulni. Az építkezési munkálatokat egyik helybeli cég nyerte el. A zalaegerszegi államépitészetl hi-
vatal egyik műszaki tanácsosa tegnap helyszíni szemlél tirlolt a Király-utca végén levő régi hídnál és tárgyalásokat folytatolt a város rr.(i izakl hivatalával és az épilő céggel, hogy a munkák haladéktalanul meglndil-tassanak. A hídépítési munkálatokat még ezen a héten kezdi meg a vállalkozó cég, melyei két hónapon belül teljesen be kell fejeznie.
Kétszázötven vádlottja van a bécsi forradalomnak
Bécs, aug. 9. A bicsi forradalmi eseményekkel kapao\'alban eddig körülbelül hatszáz ember ellen indult meg az eljárás, akik közül 250 c: letartóztatlak. Számos külföldit kitoloncoltak.
Magyarország a Duna medencében garanciáját képezi a békének
Róma, augusztus 9
(Éjszakai ridiijtlrntés) Az II Ls-voro dmo lapbat. egyik előkelő olasz publicista tollából ma három hasábos vezércikk Jeleni meg, mely foglalkozik a lord Rothermere és Benes levélváltásul és igen meleg hangon
ir Magyarországról, mely többek közölt ezt írja: Megértjük, hogy Magyarország élni akar és Olaszország tudja ts azt, hogy Magyarország neki a Duna medencében garanciáját képezI a békének és érdekelnek. A cikk éles támadást intéz a csehek ellen.
"T
Nagy tüntetések Zárában a jugoszlávok ellen
Zára, augusztus 9 (Éjszakai rádlójelentés) Vasárnap Zárában nagy tüntetések folytak le a Jugoszlávok ellen. Egy nagyobb csoport a Jugoszláv követség elé vonult és olt tüntetett Jugoszlávia ellen. A rendőrség azonban közbe-
lépett és szétoszlatta a tömeget. A tüntetést azzal magyarázzák, hogy a Zárával szemben levő szigeten a szokolisták nagy tüntetést provokáltak az olaszok és dalmátok ellen. És erre akart felelet lenni az olaszok zárai tüntetése.
Albrecht főherceg átúszta a Balatont
Badacsony, augusztus 9-Albtechl kir. herceg vállalkozott arra, hogy Badacsony és Fonyód között álusszi a Balatont. A királyi herceg vasárnap délelőtt fél 10 órakor állott starthoz, utján 2 motorcsónak követte. A Uherceg kitűnő formában volt, annál is inkább, mivel a merész vállalkozási megelő-
zően hosszabb ideig trenirozott. Egy óra tájban elérte a fonyódi partot és a hal kilométernyi ul után jókedvűen lépett a partra. A fonyódi közönség hatalmas ovációban részesítene a kir. herceget, aki motorcsónakon rövidesen visszatért Badacsonyba, ahol a közönség szintéri lelkesen Unneptlle.
Részleges sztrájk a Ganz vagongyárban
Budapest, aug. 9. Ma reggel a Oanz-Djuuoius R.-T. Hungárla-ull vagongyárában a munkások küldöttsége jelentős béremelési kéri a gyár vezetőségétől. Az igazgatóság kijelentette, hogy nincs mód|ában nagyobb béremelést teljesíteni. Mialatt a muu-kásküldöHség a gyár vezetőségével tárgyalt, azalatt a gyár 2500 mun-
Sulyos autóbaleset
Gyár, augusztus 9. Tegnap délután a Oyörmegyei Enese község közelében az országúton Zalán Benő dr. budapesti ügyvéd autójával felborult és súlyos bordatörést szenvedeti. A győri kórházba szállították.
Robbanás a magdeburgl
tűzoltó várkastélyban Magdeburg, auguszlus 9. A város szélén nagy robbanás történt ma délelőtt egy régi várkastélyban, amely most a városi tűzoltóság, valamint egy német-olasz lüzotlófel-szerelésl gyár székhelye. A robbanás következtében a várkastély teljesen rombadől, de a szomszédos házak Is nagymértékben megsérültek. — Eddig 9 súlyosan sebesült tüzollót búzlak ki a romok alól, egy leány pedig, akit még nem sikerült kiszabadítani, belehall sérüléseibe.
kára negyed órára demonsfiádóképen abbahagyta a munkát. Az Igazgatóság elutasító válasza után a munkások nagy része nem állolt munkába. Ennek folytán részleges sztrájk van a gyárbin, mely megbénitja a gyár üzemét. A bérkövetelés tárgyában holnap újból tárgyalni fognak.
József főherceg 55 éves Budapest, aug. 9 (Éjszakai rádió-Jelentés) József kir. herceg ma ünnepelte 55-tk születési évfordulóját a kir. hercegi család tagjainak jelenlétében.
Riszticsék szombaton indulnak
Dessau, aug. 9. A Junkers-müvek igazgatósága hivatalosan közölte, hogy a tervezett óceáareptllés szombat elölt semmiesetre sem történhetik meg, mert Koehl kezét a múlt heti kényszerleszállás alkalmával megégette a kilóduló benzingőz. Sebei csak a hét végére gyógyulnak meg, ugy, hogy csak akkor kerül abba a helyzetbe, hogy a hosszú óceáni utat megkezdhesse. Az elck-Irolux társaság 50.000 márka dijat tűzött ki annak a német repülőnek, aki először száll ál az Óceánon.
A miniszterelnök személyesen veszi át a keszthelyi díszpolgári oklevelet Keszthelyen
belekerült az aktualitásba, amennyi, ben szó van ártól, hogy a kormány, elnök személyesen megy Keszthelyre, ahol díszpolgári oklevelét a tervezel! nagy ünnepségek között átveszi. Az eddigi tárgyalások szerint a minlsz-terelnök nyári szabadsága u\'án, de még a parlament munkájának meg. kezdése elölt látogat el Keszthelyre.
Keszthely, auguszlus 9 Ismeretes, hogy Keszlheiy nagyközség képviselőtestülete nagy lelkesedéssel díszpolgárává választolta gróf Bethlen István mlnlszlerélnököl, akinik hatalmas nemzetépítő munkáját ezzel Is hódoló elismeréssel akarják dokumentálni. A díszpolgári oklevél átadásinak terminusa most
Nagykanizsa város uj plébánosai Mátés P. Hilár
A mai nappal már ö vezeti a plábániahtvatalt ás a ferenoiek rendházát
Nagykanizsa, augusztus 9
Tegnap délelőtt érkezett meg a\' nagykanizsai ferenclek rendházába az uj rendi vezetőség szokásos diszpozíciója, mely Nagykanizsa város eddigi quardíán-plébánosát dr. Vargha Teodorich főiskolai tanárt és neves biblikust, a rendi tartomány tanácsosát a szombathelyi hittudományi főiskolához rendes tanári minőségben áthelyezi, egyben a nagykinízsal fe-rencrendi társház főnökévé és Nagykanizsa város plébánosává Mátés Hilár alyál, az Oltáregylet Igazgató-Iát választolta. Dr. Vargha plébáno son kívül áthelyeztetett Bakoss P. Ágoston, a kiskanizsaiak fáradhatatlan lelkésze, aki a nagyatádi rendházba kerül.
Nagykanizsára helyeztettek Puljay P. Lambért a megszállolt nyugatmagyarországi területről, Horváth P. Adorján az esztergomi rendház főnöke, akik mint hitoktatók fognak működni és Pulvermann P. Zénó, aki a kiskanizsai lelkészi teendőket fogja végezni. \\
Dr. Vargha Teodorich plébános a napokban adja ál utódjának a ket-lóshivatalt és a jövő hiten elutazik Nagy kanizsiróluj rendel lelési helyére. Az uj quardián-plébinos Mátés P. Hilár már a mai nappil működik, mint Nagykanizsa város plébánosa és a szenllerencrendi társház főnöke (quardiánja).
Dr. Vargha Teodorich a távozó plébános a magyarországi ferencrendi tartomány egyik legképzelebb papja, országos nevü biblikus, akinek nevéhez lflzödlk a plébániatemplom restaurálása is. A rendi vezetőség lonlosabb helyre szólítja. A rendi hittudományi főiskolán ludományosan képzelt papokat fog nevelni a egyháznak. A legfontosabb missziót kapta.
Mátés Hilár atyát, akli rendlársai-nak bizalma emeli a különös körül-
tekintést, tapintatot és megértési Igénylő nagykanizsai plébános! és rendházfónökl székbe, nem kell külön bemutatnunk Nagykanizsa város közönségének. Két cikluson át való munkásságával sokkal közelebb férkőzött a város közönségének szivéhez, semhogy külön rámulassunk csendes, zajtalan, de annál hatékonyabb és intenzivebb lelkipásztori és társadalmi működésére. Mint kongregációi prézei, középiskolai bittanár, Jeles egyházi szónok, lelkipásztor, az Oltáregylet Igazgatója, a helyi III.-rend újjászervezője és vezetője, a Keresztény Munkásifjak Egyesü-letének igazgatója és a Szent László cserkészcsapat megalapítója, annyi érdemekel szerzeit hal évi nagykanizsai működése alatl, hogy mindenki a legnagyobb őrömmel köszönti őt, mint Nagykanizsa város plébánosát is a katollkusság lelki vezetőjét.
Mátés Hilár alyal897-ben« szomszéd Somogyszentmiklóson született derék, vallásos polgár szülőktől. Tanulmányait Pozsonyban végezte. Nagykanizsán most a harmadik ciklusban működik. Mint a nagykanizsai hitélet és a város különleges viszonyainak alapos Ismerője, nagy értéket Jelent a város plébáinosl székében egy olyan férfiú, mint Mátés Hilár alya. Mert az ő neve a sze-ráfikus szeretetet, a franciskánus szer-zelesi alázatosságot, a ragyogó tiszta : papi életei, a löbbl hiífelekezetekkel való békés együttműködést, a hitélet \' mélyítését Jelenti. Szerencsésebb választásra nem Is számíthatott volna a város közönsége, mint P. Hilár megválasztása.
Bakoss Ágoston mini kiskanizsai lelkész rendkívül sokat dolgozott híveiért. A virágzó egyesületek egésí sora Jelzi Ágoslon alya működésé1. Távozása kétségkívül nagy veszteségei Jelent a kiskanizsai polgárságnak.
A kiskanizsai elemi iskola átadása
Nagykanizsa, auguszlus 9 Miután a kiskanizssi állami elemi Iskola épitése teljesen befejezést nyert, a zalaegerszegi m. kir. államépité-szeti hivatal egyik műszaki tanácsosa tegnap Nagykanizsára érkezett, hogy az elkészüli épület hivalalos átadása végett tárgyaljon. A teljesen elkészüli épületei — a
műszaki lanácsostól vett érleiülé-sünk szerint — egy szűkebb bizottság veszi él az építő Vass és Horváth cégtől még e hó folyamán, mig a hivalalos avatás és rendeltetésének való ünnepélyes átadása az Iskolai évad megkezdés: elölt történik, megfelelő keretben és a közoktatásügyi kormány képviselőjének jelenlétében.
ioyy augusztus 10.
ZALAI KOZLONT
Gyermek-leány
a mocsárban
Az újságírónak, aki naphosszat lohol a hírek utón, hogy a napi élet Mén megmozdulásáról, eseményé■ ,ól hú tükörképet tudjon adni, sok-oor kerül olyan téma tolta alá, mely lövészek pusztulását megörökíteni gyilkosságok hullaszemléihez szokott Idegzetét Is meg fogla job-tan a rendesnél. Maga a hírlapíró h akinek pedig oz a hivatása, i Usson, halljon és közvetítsen lósokat a közönséghez, gyak-J olyan eseményeit előtl, melyeknek megdöbbentő mivolta, mint így darab korrajz festi meg rlkitó atneikel a mai életet. Egyéni és csalódl tragédiák sötét színei vonulnak fel egy egy cikk hasábjain, me lyek közül nem egygyel találkozunk, ohot Ijedten csapjuk össze kezűnkéi, mondván :
- Hát ez is lehetséges ?
Ez a pár sor lehelne legtalálóbb bevezetője annak, amit ma délelőtt a rendőrségi riporter körútja alkalmával a rendőrségen látóit.
Nem kevesebbről van szó, mint tgy fiatal, alig 16 éves leánykának, egy csenevész proletárgyermeknek a megrendítő elbukásáról. A részlelek ill kövelkezneh: Klskanlzsán a csendőröknek feltűnt tegnap egy maszatos, foszladozott, rongyos ruhájú fiatal leányka, amint céltalanul csavargott az utcákon. Megszólították:
- Kl leánya vagy ? Mii keresel ? Hol laksz ?
A leányka semmire sem tudott kl elégítő feleletei adni Az leli trh ll sorsa, hogy a csendőrök bekísérték a nagykanizsai rendőrkapitányságra, ahol kihallgatták.
Ez a kihallgatás megrendítő dolgot hozott napvilágra. Olyan tényt, ami mellett a legddurvultabb lelkű tetű ember Is felijrd.
Ez a még 16 évet be nem töltölt leányka: — anyai örömöknek néz elébe. Hol bukott el? Kl taszította a mélybe ? Mikor ? Érdekből vagy erőszak ? Nem tudja. Semmit sem tud. Egykedvűen néz, felel, de mintha csak azt kérdeznék tőte, hogy .szomjasé\', olyan tragikusan közömbös.
Egy vállrándítás és ebben kimerül minden felelősség érzete. De htsien honnan is legyen felelősség érzete ? Kl tanítsa rá? Ki nevelje a tiszte>-ségre ? Anyja napszámosasszony. Apja nem él. Árván csavarog Nagykanizsán. Ha Itt megunta, Klskanlzsán — Az anyja vidéken dolgo->lk. Ugy tudják, hagy lavaly elvitte ezt az egyelőn leánykáját ls magá val, de állítólag a gyermek húzódozott a munkától és ezért ez Idén már magával se vitte. Kire kagyta ? •Az utcára.
Ez jó neve\'ő és olcsó Semmibe sem kerül. Az eredmény pedig: itt van. 15 éves és anyaié*maholnap. Egy gyermeket hoz a világra ez a gyermekasszony, akinek azt sern tudja, ki az apja. Semmit sem tud "ok ozt tudja már, (ezt már meg szokta) hogy a munka nehéz, a verejték csípi az arcot, marja a sze > met, de oz utca könnyű, sétálni Jó. kibukás útszélen, vagy szénakazal mellett... Néhány krajcár és az éltl m/ey magától előre. Még sohasem történt meg senkivel az éleiben, hogy <• élete miatt az élei megállóit wlna zakatolásában. Az élet megy a maga utján és a forgatagába került embert sodorja magával.
Ezt a szerencsétlent ls igy viszi lejtőtől-lejtőre, amíg olyan mélyre zuhan, hogy onnan már soha nincs
vlsszaemeUedés a napfényre. M r Mckeiült a mocsárba. Mind
tszop És m, történik? Semmi A palronázsegyesüielek azért tovább él hn „ Sy^yöril frázisok hangzanak el arról, hogyan kell az irfu telkeket, a bün útjára tévedt szerencsétleneket meg-
***** ■ \' i ■ . ,-.rL \'i.n.firL-i_ , , . . .
menteni a tisztességes társadalom számára.
Azonban az is Igaz: akinek az van megírva, hogy igy bukjék el, igy tűnjön kl az élet hosszú sorából, az Igy tűnik kl. Még akkor Is, ha az egész város járdája csupa Jótékony szívből és tenyérből volna kirakva... u. Gy.
Két millió pengőnél több Zalában az összes adóhátralék
\'5mét "/JTla\'Í 8 trachoma megbetegedések száma - A vár-megyei közigazgatási bizottság augusztus havi ülése
a községek költségvetésébe. Brandt Sándor dr. főjegyző jelenti, bogy a
Zalaegerszeg, augusztus 9 (Saját tudósítónktól) Ma délelOII tartotla meg Zilavármegye közigazgatási bizottsága augusztus havi ü é-sé: Gyömörey OyOrgy főispán elnöklete alalt. A főispán felolvasta a kereskedelmi miniszter leiratát a vasul! forgalom tárgyában, mely szerint a MÁV nem rendelkezik a szükséges sinautókkal, azért nem ígéri a személy és lehelforgalom szélváliszlá-sál. Farkas Tibor dr. szóvá leszi az zdókiveléseke! és a felekezeti ísko-lákcak fokozottabb mérvű segélyezéséi kéri. Gyömörey főispán az adókivetések tárgyában megnyugtató kijelentéseket lesz, a felekezeli iskolák segélyezéséi illetőleg azt rrondja, hogy sző van arról, hogy a felekezeti Iskolák költségvetését beveszik
DSzA vaiuttársaság közvetlen kocsikat állított be Budapest és Keszlhely között. Ma|d a vasúti forgalom és összeköttetés nehézségei kerültek tárgyalás alá, melynek kapcsán a főispán kijelenti, hogy egy balatoni körvonalú vasutat terveinek. A vármegyei lisztl főorvos |elenlése szerint a trachoma a megyében az elmúlt félévben sok megbetegedéssel szaporodott. Dr. lloffer János pactal orvost amerikai tanulmányúira küldik. A pénzügylgazgató jelenlése szerint Zalavármegyében az összes adóhátralék 2.029 048 prngö. A csendőrség 324 cselben nyomozott, melyből 320 at derített kl.
Ha a korcsmárosné előzékenységből a saját szobáját adja vendégének
Egy főszolgablróságl lmok maszkjában operáló asztaloslegény kifosztotta pénzéből
Nagykanizsa, augusztus 9
Ifj. Krúdy Is\'.ván 28 éves balassa-gyarmali születésű asztaloslegény egyik nap betévedt Zalaszántó közrég korcsmájába, amelynek egy özvegyasszony a tu\'ajdonosa. Krúdy István ugylátszlk imponálni akart az özvegyasszonynak, meri negyban adta a bankot, főszolgabiiósági Írnoknak mutatkozott be — és tort kéri.
Az egyszerű asszony, akihez rendesen a föld nehéz szavajáiá;u emberei |0nnek vendégként egy-egy kis ilókára — nagyon megtisztelve érezte szerény kis korcsmáját, hogy már az úrfélék is le keresik. Előzékenységében addig ment, hogy nem akarván ltüllelnl ,uri vendégét" a paraszt-
ivóban — beinvitálta a saját szobájába és olt szolgáltatta fel a megrendeli bort.
Am alig maradi magára a jó svá-dáju Kiúdy, körülnézett a szobában és az előzékeny korcsmárosné pénztárcáját kilopta a szekrényéből 265 p:ngő tartalommal, azután ahogy az Ilyenfajta .úriembereknél" szokásos — elegánsan elköszöntölt.
özv. Deiszinger Ferencné azonban észrevette a .főszolgablróságl Írnok" viszonos előzékenységéi és átadta a csendőrségnek.
A nagykanizsai törvényszék szü-neti tanácsa hét hónapi börtönre ítélte tegnap a tolvaj asztalos-legényt.
príma
aszlaliborok 1 pengőtől kezdődőleg kaphatók
Zerkowitz Albert cégnél
Kívánságra házhoz szállítva kölcsönövegekben. Telefonszámi 7.
tűzifa és szen
házhoz száll.Iva, legolcsóbban
H8LD JÓZSEF
épületfa, deszka, mész, cement, stukaturnád és egyéb építkezési anyag kereskedésében
NAGYKANIZSÁN,
Király-ulca 4. Bendelés-lelefon 120
Hangjegynjdonságok:
Elhagytál Bözslkém ... Tangó-dal
Ke fél, ne félj .. . Tangó-dal Százas bankó, nesze cigány Fox trott Katicabogár. .. Blues lég egy éjszaka!... Dal
Minden egyéb zenemüvek, hegedt]- és zongora-Iskolák és gyakorlatoV, hangszelek és hangszerkelléjíek kaphatók:
FISCHEL FÜLÖP FIAI
Moyr-. papír- ti jcncin(ikcf<»vcd<»ít>c3.
Hol épüljön fel a nagykanizsai ipartestületi székház ?
Vasárnapi számunkban ily dm alalt megjelent cikkünkben az érdekelt iparostársadalmat felkértük, hogy ezez reájuk nézve rendkívül fontos ügyben, a kérdés lisztázása és egy egységes álláspont kialakulására szóljanak hozzá és fejtsék kl véleményüket legjobb tudásuk és felfogásuk szerint. Mi szívesen bocsájljuk lapunk hasábjait rendelkezésükre. Az első hozzászólás ma beérkezett. Ime közreadjuk:
Igen tiszteli szerkesztőség IA Zilai Közlöny vasárnapi számában az Ipartestület székházának megépítése és annak elhelyezése c<m n megjelent cikkéhez vagyok bátor soraimmal hozzászóld.
— Ma amikor 1927-et Írunk az én lelfogátom szerint feltétlen meg-érellünk a modern korra és azért a modern korhoz kell nekünk ls alkalmazkodnunk, ugy az Ipari fejlődés terén, mini mindenben, hogy fellétlen megáijuk helyünket a társadalom minden rétege közöli ugy munkásságunkkal, mint egyesüld! erőnkkel.
Az pedig csak oll lehel, ahol az Iparoslársadalomnak a mai komák megfelelő rendes, kényelmes, kifejlett iparteslűlell otthona van.
Az én nézetem szeiinl fellétlenül idejét multa azon terv, hogy a régi hdyeu épl\'cssék fel székházunk, hanem tényleg legalkalmasabb hely székházunkra a voll Fulura telek, ahová egy nagyon szép modern székházai tudnánk építeni, még pedig — az én nézetem szerint — egy három emeletes bérpalotát üzlethelyiségekkel, az egész első-emeletet Ipertestűletl célokra, u. mini Irodák, olvasóterem, továbbá előadóterem és modern bű ff ét, a kit emeleten pedig lakásokat.
Üzlethelyiségek szempontjából is nsgyon alkalmas lenne ielépitve. Egy szép saroképület és a legforgalmasabb utcában, ahol naponta sok idegen és vidéki Ipartársslnknak mutatná monumentális lestét: Ime Itt van, büszkén hirdetjük nektek Nagykanizsa össziparosságának keservesen összerakott filléreitől felépített otthonát. Kérem a Mindenhatói, hogy ez minél hamarább megiegven.
-^Teljes tisztelettel WW Béla szűcsmester.
Várjuk a többi Iparosok hozzászólását.
Időjárási
A nagykanizsai tnetoorologlal raag-tgyelö Jelentése: Kedden a hómélték-Itl Reggel 7 órakor +22;3, délután 2
Órak«3j02, este 9 órakor +236. amSSl Reggel tiszta, délben és este felhős égboltozat!
SiMMity: Reggel Dél, dílben Nyuglót, este EJszaknyugali Izél.
A Meteorológiai Intézet lelentéae szerint eeyetóre még meleg tdó várható, majd idóvlllozis zivataros csökkel, hó-sQlycdéssel és széllel.
= Slnger gépselyem miadenléle színben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fő-ut 1.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. augusztus 3.
NAPI HIRÉK
NAPIREND
i Augusztus 10, szerda
1 Római katolikus: Lórlne vt Prot. Lőrinc. Izraelita: Ab. bó 12.
Nap kel reggel 4 óra 47 perckor, nyugszik délután 19 óra 22 perckor.
— Az esztergomi fókáptalan köszönő levele a nagykanizsai Izr. hitközséghez. Magyarország bibornok-berergprirnása elhunyta al-kalmábői a nagykanizsai izraelita hitközség Is dr. Brii Tivadar eloök aláírásával meleghangú részvét táviratot Intézett az esztergomi székes-lökáptatanhoz. Tegnap a lökáplalan dr. Brőd Tivadarhoz Intézett levelében szívélyesen megköszöni a rész-vétnyilvánilást.
— Ma este hirdetik kl a ház-helyek vételára ügyében hozott Ítéletet Az OFB által kiküldött Hordiay táblabíró második házhely-rendezés során kiosztott házhelyek vételárának megállapítása tárgyában hozotl Ítéletét ma este léi 7 órakor a városháza dísztermében fogja kihirdetni az érdekelteknek.
— Csődnyltás. A nagykanizsai kir. törvényszék Virág Vendel ácsmester és Virág Oéza kőművesmester, keszthelyi lakosok ellen sa|át kérelmükre a csődeljárási megnyitotta. Tömeggondnokul d\'. Nóvák Béla keszthelyi ügyvéd neveztetett kl.
Valódi angol szövetből
art ruha csajda SSHal Zsigmond •/.abómesterníl Nagykanizsa, Fóut 5. szim.
— Oépjármüvezetől vizsga leaz Nagykanizsán. A Nagykanizsán levő Zalamegyei Autókörlet fennállása óta most auguizlus 16-án délután 3 ólakor a rendőrségen levő hlvalall helyiségében rendezi eltó gépjárművezetői vizsgáját. Az au\'ókörlet vizsgáztató bizottsága ismételten felhívja azokat, akik még nem jelentkeztek, Illetve nem adták be kérvényeiket, hogy minél előbb adják be, ha vizsgát akarnak tenni auló vagy motorbicikli vezetésből. Kérvényeket dr. Kálnay Oyula tendőrfőlanácsoshoz kell beadni.
— Országos vásárok Zalában. Augusztus folyamán a következő országos vásárok lesznek Zalamegye lerülelén: 10-én Szenlgyörgyvölgyön, 11 én Keszthelyen, 17-én Kővágóőrsön és Zalaszenllászlón, 18-án Pacsán, 22 én Zalaszentbalázson és Köreskálon, 24 én Sümegen, 25-én Csesztregen és L\'tényén, 29 én Zslalövön.
— Bánálfl ügyében befejeződött a vizsgálat A városi forgalmiadóhivatalnál alkalmazásban volt és hivatali sikkasztással vádoll Bándtjl András bűnügyében a könyvszakértők teljesen befejezték vizsgálatukat, ugy hogy semmi akadálya, hogy az őszi ciklusban főtárgyalásra és léíelhozatalra keiűljön az ügy.
— Amikor a beteg meglopja a kórházban betegtársait Vörós Karolln szentgyörgyvölgyi leány mini beteg kerüli a kanizsai közkótházba. Gyógyulási folyamatát azután ugy használta fel, hogy betegtársainak ruháit összeszedte és párnája alá rejtette. Amikor a dologza lájöliek, Vörös Karolin lagadla leltét, azonban az ágyában mrglalállák a kereseti ruhákat, sőt több kóibázl fehérneműt is. A hálátlan ápoltat átadlák a kir. Ogyészségn k.
— Portalanítják a sorompótól az állomásig terjedő útszakaszt. A porral kapcsolatban régi panasz tárgyát képezi az is Nagykanizsán, hogy az állomáshoz vezető vasuli utcai sorompótól kijebb cső szakaszál nem öntözik. Eteu az útvonalon, mely délutáni és esléli vonat-érkezéseknél valóságos porfellegbe van borulva könnyen szerencsétlen ségek is löiténhetnck, meri egyik auló nem látja a másikai. Ettől pedig külön, a gyalogjáróknak a helyzete a legrettenetesebb, akik esti sétájukat III szeretnék lebonyolítani, de Ijedten kell menekülniük erről a vidékrö1, ha egy egy auló robog az ulteslen. Eddig nem öntözték ezt az útszakaszt, mig most a dilivasul maga gondoskodott annak öntözésiről. Azonban a déJivasulnak ez az igyekezete távolról sem elegendő, épen ezért a rendőrség vezetője felvetetle az eszmél, hogy a détivasut elhasznált olajokkal, vagy másmódon por-lalani\'sa ezt az útszakaszt. Telefonon érintkezési is keresett ez ügyben dr. Kálnay fóknicsos és remélhető, hogy fáradozásának meg lesz a kívánt eredménye és nem kell majd a balatoni kirándulóknak esti hazatértok alkalmival a Balaton után a portengerben Is-piegfürödnlök.
hfflnjititt fizetői felietekkel!
készít uri nihil SSrlsl Zsigmond szabómester I Nagykanizsa, Főút xo.-omi uwodi ntiMt I
— Pusztító tűzvész. Csiszár Ferenc barabásszegi lakos pajtája eddig Ismeretlen okból kigyulladt és noha a lüzoltósig hamar megérkezett, a tűz átterjedt a házára is és azl, úgyszintén a pajtiban levő behordod gabonit és gazdasígi eszközöket elhamvasztotta. A hatalmas lángok átcsaptak a ííomszédban levő Móricz Ojrörgyné gazdasági épületére Is, melyei szintén elhamvasztott.
— Halálos szerencsétlenség gyümölcsszedés közben. Nagy József nagykulasi hegyőr minap délután kertjében körlét akart szedni és ecélból felmászott egyik magas körtefára. Miszás közben megcsuszod és lezuhant a firól. A helszinen kiszenvedett. A szerencséden családos ember koponyaalap! és hilgerinc-lörést szenvedett.
— Megvadultak a lovak az autótól. Oynlakcszi község halárában Cser Anla! fuvaros loval egy autótői megvadultak és elragadták a szekerei, melyről a fuvaros oly szerencsétlenül esell le, hogy lábál törte Kórhizbi sríllitolták.
= Házasság. Balassa Róbert Budapest és Oil Dizsőné sz. Kau/mmn Iknka Nagykanizsa e hó 9 én házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyed.)
— Oyujtó villámcsapás. Özv. Füzt Józsefné alsógyenesdlásl lakos házába a villám belesujlolt és a lakóházai, pajtaszint a tenne levő szénával porrá hamvasztotta.
— A Duna—Száva-Adria Vasúttársaság mcnctdljkedvczmé-nyel. A DSzA Vasúttársaság Igazgatósága közli, hogy fo\'yó évi augusz-lus hó 13 lói 19 lg Reichenbsrgbcn tartandó VIII. nemzetközi vásárra utazók részére a DSzA Vasúttársaság valamennyi állomásirólAgfalvin vagy Komáromon át 33%-os menetdíj-kedvezményi engedélyezett. A odautazásnál a kedvezmény augusztus
10—18.,a visszautazásnál 14—29-ig vehető Igénybe. — A .Falu- Országol Földműves Szövetség állal 1927. évi augusztus hó 14—17-én Barcs községben tartandó mezőgazdasági, ipari és kulturális kiállításra a DSzA Vasúttársaság valamennyi állomásától 50% os menetdijkedvezményt engedélyez. Az odautazásnál a kedvezmény 1927. évi auguszlus hó
11—17., visszautazásnál 14—20-ig vehető Igénybe. — Folyó évi szeptember hó 3-4 én Lengyeltótiban tartandó mezőgazdasági és t>ázi Ipari kiállítás alkalmából él szeptember és október hóban Szalonlkiben megtartandó nemzetközi vásár alkalmából fuvardíj kedvezményt engedélyez. Ugyanilyen luvardl| kedvezményt engedélyez a Miskolcon tartandó országos méhészeti klillitis alkalmiból az olt küllitandó méhészeti tárgyakra és méhekre. A kiillltis 1927. évi augusztus hó 14—16 in lesz.
— Lopással fizetett a szállásért Hungler József aazólői kőműves barakkjában szállási adod Kiss Lajos volt bala\'onkenesel munkásnak. Kias feltörte Hungler ládáját, ellopta a ruhanemoil és ellünL Ugyanígy meglopta Kovács Mihály budavári-l gazdi! Is, ahol színién irgalomból adlak neki éj|ell szállást. A hálitlen tolvajt a csendőrség letarlózlslta.
= Friss állapotban lőll foglyot, lehetőleg kizsigerelve, minden meny-nyiségben vásárol Szabó Antal fegyver-, lőszer- és vadkereskedő.
Legujami íiiat szerinti uri ruhát
kizárólag angol szOvetból kéaiil Sörtől Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Főút 5. szám.
— Elfogtak egy megszökött Internáltat. Lévai Löw Pál többszörösen rovollmullu belöről a székesfehérvári rendőrség letartóztatta egy betörés révén, amikor kiderüli, hogy Lévai L\'w Pál azonos azzal az Internálttal, aki 1924-ben meg-8zökölt a zalaegerszegi internáló lí-borból. Azóta a büocseWmiények egész sorozatit kövelte el T8»ek közöli Zígrábbsn Is járt, akol fcfcálmi szolgJlalol telt a jugoszláv katonaságoknak. Mos! állílják össze W lajstromát és nincs kizirva, hogy Zalaegerszegre is elkísérik.
— A nagyrécscl önk. Tűzoltó Testület f. hó 14-én délulán 3 órakor latija avató ünnepélyét a község erdejében rendezendő mulatsággal egybekötve, melynek tiszta bevitele felszerelési alapra lesz fordítva.
— A világhírű Oazdag- cirkusz Keszthelyen. — A Oazdag cirkusz, amely Nagykanizsán oly páratlan sikereket ért el elsőrangú attrakcióival és világvárosi műsorával, Keszthelyre érkezett, hol több napon it mutálja d)e szenzációs műsorát. A Gazdag-cirkusz a legnevesebb artisták feleli rendelkezik, melyeknek mutatványai bámulalot kellenek. — Megérdemli a közönség legteljesebb támogatását.
— Orvosi hír. Dr. Strém Sándor fogorvos rendeléseit augusztus hó 21 éig szüoetellell.
— A Királyi Yacht Club túra-versenye Keszthelyi tudósllónk jeleni! : A Királyi Magyar Yachl Club 7-én túraverseny! rendezett Keszthelyen gróf Forgách Bilázs értékes vándorserlegéért. Versenyre indullak a m. kir. folyamőrség .Pingvin", Kandó Kálmán .Oórla", Qordon Róbert .Bramonlena", Moldovinyi Jenő .Nemere", Scbuller István .Léda" és Antal Miklós .Helka" nevű yachljal. 7-én az első etapp:: Balalonlöldvár, Almádi, Füred. 8-án Balalonlflred—Keszthely. 8-án Keszthelyen háziverseny voll, amelyeo a Keszthelyi Korcsolyázó Egylet által adományozott dijakat: I Kandó Klímán .Olőila", II. Schuller István .Léda", III. Antal Kéroly .Helka" yachtja nyerte eL A zsűri, melynek élén gróf Széchenyi Emil v. b. t t iill, Gordon Róbert vezérigazgató és Harkányi József miniszteri tanácsos pedig a zsűri tagjai voltak — a II. etappe végén gróf Forgách értékes diját a Bramontená-nak itéllék oda. A versenyzők 9 én reggel Indullak Keszthelyről Balatonföldvárra, ahol este bankettel fejeződött be a túraverseny.
— 80 kilós harcsa a Zalában. Hámos József Zalalslvándl molnár egy 80 kilogrammos harcsál fogoll a Zala folyóban. Az ulóbbi Időben mind több nagyobb harcsa bukka-nlk fel a Zalában.
= Az Ipartestület nyári mulat-sigin a közölteken kívül lelűlfizelnl szívesek voltak: Dr. Hajdú Oyula 32 P, ÍVermann József 5 P. E szíves adományokért bilis köszönetét fejezi kl az Iparteslalet vigalmi bl-zottsiga.
FíMszaMsI Fíííml utói
Sörtől Zsigmond
szabómesternél Nagykanizsa, Fótit Ko«« uilfeSi műi
— Kulba esett és meghall egy gyermek. Pavlovlcs József berzen-c-.l fö d tiives az udvarán levő kutat tisztította lirsalvaL Ebédidő alall a kutat elfeleltették befödni. A tulajdonos 7 éves Péter nevű beteges fia kíváncsiságból a kúthoz meni, a meredek szélén megcsuszolt és fejjel a kútba esett. Ebéd végeztével folytatni akarlák a munkát s ekkor találták meg és húzták ki hollan a kulból a gyermeket.
— Épületüvegezés, glltelis, !»• vitás; egyes táblák is legolcsóbb" Púmnál, Király-utca 10.
1927 mgutilun 10.
ZALAI K0ZL0NY
SPORTELET
A Nagy- és Kiskanizsai Levente Egyesfiietek évzáró sportversenye a Zrinyi-pályán
A leventék ezévl tanulásénak levente-dalkarok
Nagykanizsa, augusztus 9
A kis- ét nagykanizsai levente egyesületek évzáró sportversenyüket ez ét augusztus 15-!n rendezik a Zrinyl-iporfpályán tartalmas és látványos sport programmal.
A két egyesület leventéi délután két órakor a len\'Irt nipon gyülekeznek az Erzsébet-téren, ma|d zenés kivonulással a Fő-ul és Sugár uton ál a sportpályára mennek, ahol fél 01 órakor • tribün közönsége elótt dlszelvonulás lesz, mely ulán a pályán oszlopokba állanak a levenlék. A Hiszekegy eléneklése ulán, melyet az Összes leventék adnak elö Kovács Miklós Ifjúsági oktató vezetésével dr. Krdtky István lőjegyzS üdvOzló be-szídd inléz a leventékhez. Tobb levente-szavalat útin a kiskanizsai ét nagykanizsai levenle dalkorok magyar dalokat admk elö, mely ulán megkezdődnek a szabadgyakorlatok. Síkfutások, .Szebb jövőt adjon Isten" című látványos felvonulás szakítja meg a síkfutásokat, majd • levente és cserkész Játékok, tzer-és talajtorna, birkózás kélcsoporlban, atlétikai számok és statéta futások következnek. Kerékpárversenyben is Indulnak 5 km.-en, mely azonban egyéni verseny lesz. Oulák, élőkép,
eredményei — A versenyen a Is szerepelnek
csillag és tuiball zir|s be a szórakoztató és érd ikes sporlvcrsenyl.
A dijat nyert versenyzőknek a dijat beszéd keretében nyujt|a ál Nigykanizsa valamelyik előkelősége, mely ulán Himnusz ét dlszelvonulás következik.
Ili említjük meg, hogy az atléllkil számok cgyrésze, valamint a lövészbajnoki versenyek augusztus 14-én délelőll és délután lesznek megtartva.
Dijkioszlásra kerül az egész versenyen: Egy vándorserleg, kapja az atlétikai számokban legtöbb pontot nyerő levenle egyesület (védő a Nagykanizsai Levenle Egyesüld); egy czüsl vándorserleg: kapja a legfegyelmezellebb csapal és végül az egyéni versenyzők közöli 178 darab ezüsl és bronzérem.
A kis ét nagykanizsai levenlék eme monslre versenyére felhívjuk a város hazafias érzésű közönségén ;k ügyeiméi. Annál is inkább tzámll-halmk a levenlék tömeges rétz-vélelre, mivel a rendezőség a hazafias ügyre való tekintettel belépS-dljsl ez alkalomra nem állapilolt meg, de adományokat a levenlék tornafelszerelésére köszönettel elfogadnak.
Turul—NTE 4 :1
Kiesett a Bakay serleg további küzdelmeiből az NTE tennlszcsapata
A KVTK fölött 3:2 arányban aratott győzelme révén az első lordulóban erövesztö Turullal mérkőzött vasárnak Kapotvároll az NTE csapata. A mérkőzési, amlnl az előrelátható volt, a legjobb dunáu-tuli együttessel szemben elvesztették, jóllehet legjobb formájukat játszották Id. Az egyes meccseken sokkal m-gyobb küzdelmek folytak, mini azt az eredményekből gondolni lehetne • a Itala! kanizsai játékosok teljes
mértékbeu megnyerték a kaposvári közönség tetszéséi. A Turullsták játékán erősen látszott a német tréner r.iuakáji. Eredmények:
Llchtensteln S-Mayer 1:6,4:6.
Kluger—Billa 5:7, 6:0, 4:0; leiadva.
Llchlcnsteln S-Nagy 3:6, 3:6.
Kluger—Mayer 1:6, 1:6.
Llchteni\'.ein L, Kluger—Mayer, Nagy 6:4, 6:8, 2:6.
A kaposvári ifjúsági atlétikai versenyen a Zrinyi Torai Egylet 5 atlétája vett részi. Az elért eredmények közül fökénl Béres Qyula 42-41. m. ^erelyvrlése érdemel említési, mert ezen dobásával meg-jnvttolta a kerületi ifjúsági rekordot. A kaniztaiak egyéb eredményei a kővetkezők: Sulydobásban első Ka-ítab 1008 m. 2. Maresch 9 36 m. Távolugrásban 1. Koch 5 84 m. Diszkoszvetésben 1. Maresch 29 32 m. 3. Kaszab 27 25 m. 300 in. sik-fulásban 3. Koch 40 2 mp.
Kerékpárverseny Zalán keresztül. A Magyar Kerékpáros Szövelség augusztus 12—15 lke között rendezi meg négynapos országull vánlor-dl|as kerékpáros-versenyét. A versenyzők Zalán Is keresztül halail-n»k, még pedig Nagykanizsa, Oslse-
szlgel, Oelse, Killmán, Alsórajk, Felsörajk, Pacsa, Züaszenlmihály, Bak, Zalaegerszeg, Andráshlda, Alsó-bagod, Feliöbagod, BJrönd és Ozmánbük érintésével. A veistny véd-nökd közölt helyd toglal Czobor Mátyás zalaegerszegi és Sabján Oyula dr. nsgykanlisil polgármester Is.
SZENT LUKACSFORDÖ
kristály.,..*..,.,,
fldit
friasit
HOsit
PJIerakat:
Fehér Vilmos és Társánál
Nagykanizsa, Kó-ut 22.
Telelőn: 192.
RÁDIÓMŰSOR
(RS.tdlM.sk) H - kink. kftxatda-Ság. Hangv. — hangverseny. E — elóadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. -- mezógaxdssag. m. - Hiúsági elóada.. P — felolvaaáa. U — gramofonzene. Ib — Lajz-band. K — kabaré. nZ. — oécuzertl auu.
Augusztus 10 (szerda)
Budapcat 930, 12 It. I IdSjárls. 3 II, élellnlszeráiak. 4 Oy. mesék. (Harsányi Oizi). 5 Idójelzéa. Utána Ural Margll magyar nólákat zong. 5.15 Rádió II. 635 va|da László, a M.gysr Színház lórende-zóje P. 7 Szlmt. hangv. Vezényel Unger Ernó. Közreműködik Stampl Anna. 8.40 llangv. 10.20 Időjelzés, II. Utána cigányzene
Bécs, Oráe II nZ. <15 llangv. 6 Oy. 7 30 Mg. 8.05 A béctl Práter datal. Bícái dalok, opereltrészl. /_ Utána nZ.
Berlin. Stettln II 0. 1.55 Harangláltk. 330 A. 6 nZ. 6.-IO A szírumlermtlés, E.
7 Harangjáték. 8.10 .A Bajadér", Kálmán Imre 3 (elv. operet(|e. 1030 Nyári levegó, nyári dalok, t
Barcelona 5.55 és 920 Táne Z. 10.25 Oltár kamara Z. e. dalok, msdrtdl átvitel.
Basel, Bern I 0. 4 Hangr. 4.50 Qy. 5 Zenekari Z. 8 Zongora Z. 8.30 Tirka est, Z. 9.20 Hangv. 10.05 nZ,
Boroszló, Olelwltz 1215 és 1.45 0. 4.30 nZ. ti Kelsósxllázial est, Z. 5.50 Irodalmi E. 8 Katona L. 9.05 Oroteszk dalok Z.
BrOnn 1115 0 5.15 llj. 7 Hangv. 8 Dalok és zongora Z. 9 Puvós Z hangv.
Frankfurt, Cassel 12 Harangjáték. 330 Ili 4 30 Orosz Z. 630 A. 6.4Í -llotótill E. 8.10-tól berlini műsor. Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
8 A. 12.30 nZ. 2.05 llangv. 4.16 Olasz áriák, Z. 4.15 Hannover; Plstldeutscll nép. dalok, Z. 4.15 Klel: l\'tilzner R. Strauis dalok. 5 Tánc Z. 8 Jcrome K. jerome .Mlis Hobbi" e. 4 lelv. bohólala. UUna nZ. és lánc Z.
Kónlgsherg, Danztg 9 és 11.30 0. 4 llj. 4.30 Strauss: Opereltrészl., Z. 6.30 Pe-dagóglai E. 8.10 .Az elsttllyedt harang-, Q. Hauplmann otletv. racsadrimála.
Langcnberg, Dortmund, MQnator tt 0. 1.10 nZ. 230 A. 5.30 Táne Z. 10 Cigányzene.
London, Daventry 12 Tánc Z. 1 nZ. 3 Kamara Z. 515 Oy. 6és6.45 Orgona Z. 7.t5 Beethoven.- Szonáták, Z. 7J0 Ka-mara Z. 9.20 A lilm 7,, E. 9.50 Szlmt. Z.
Milánó 4.15 K. 5.29 Oy. dalok. 9 Rlaplno és sógornóle, a Rlccf leatvérek 3 felv. bohózala. II jV
Rádió.Párizs 1030 nZ. 1230 és 4.45 Hangv. 7.30 Táne Z. 830 Szlmt Z.
Prága 11 0. 12.10 nZ. 5 Hangv. 0 Oy. 8.10 Hangv. 9.15 Irodalmi E. 9.30 Zongora Z. 10 20 Pozsonyi átvitel.
Róma 520 Űy. 5.45 nZ. 9.10 Részletek Bettin! .Norma- c. operá|ábóL
Stuttgart, Prolburg 12.30 O. 4.15 llangv. 8 nZ. Utána ,Hans Huckebeln" 0. Blumenlhal í. O kadelburg 3 lelv. bohózala.
Schwarcz Dezső harisnyái i legjobbak.
Mi az AMITIÉ?
Egy olyan takarék rendszer, mely i k0*0naéy,iiek egy fillérjébe sem keiül, hanem a kereskedők engedményéből gyül ömzc. Méltóztassék a háztartási, úgyszintén a ruházati cikkek beszerzése alkalmával csakis oly kereskedőket fel\' keresni, ahol
Amitié-rendszer van.
Ott kap.On rásártáiának arányában min* den 2—3 pengő után egy Amitié-bélye-get és ha még nincs, gyfljtőlapot is hozzá.
On rendes létíenUrtási kiadásai után havonként megtölt egy gvűjtólspot 60 bélyeggel, ezt beküldi hozzánk postán
Xi kereskedő utján és ennek elle-n kap 666 pengő készpénzvisz-szatérltést 8 részletben és kap egy 500 pengős szabályszerű életblztosi-tást 20 éves megélés vagy halálesetre r.zonnal.
Tehát az Amitlé-rendszer azoknak, akik a hozzácsatlakozott kereskedőknél vásárolnak, összesen sm
1166 PEHGŐT
sd. Esetleg 2 x3-sxor ennyit azoknak, akik 2—3 gyűjtólapot töltenek meg havonta. Ezért vásároljon, rendeljen és szórakozzon ott, ahol Ingyen Amitié-bélycgot adnak.
liipiti Ml: V., Nádor-utca 28. T. tadit
Teleíon: Teréz 221-25, 101-62.
MOZGÓSZINHÁZAK
A hévízi Parkmozgóban folyó hó 10 én szeidán: A Cowboy rendit dmü rendkívül érdekfeszítő hat fejezetű történet kerül előadásra Tom P.ckkel a főszerepben. U ána . Az ezüst lepke karrierje*, ezt követi a kllünó Fox Híradó.
Oazdai lakatot mfli számú házból
Miihelyáthelyezés.
isági gépjavító és épület-nflhelyemet Eölvös-lé- 18. ázból
Szarvas kávéház uiii
hclyezlem ál. m
Továbbra li a nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve, maradtam tltzlelellel
mSÍ\'mSS. Báron Ferenc
iSihvljrtkbaa. lakatosmester.
TÖZ8DE
A tőzsdeldö mai tmét barátságos volt, a forgalom élénkebb. A barátságos hangulat már nyitáskor mutatkozott. Azonban később gyengülés vállolta tel. Zártat felé realizációt hangulat nyilvánult meg. Néhány érték Jelentőt árnyerttéget éd el, Így • kulin vezelö értékel, a Bánya, Vas, melyek az 5% nyereiéget is meghaladják. Qyengülés mutatkozott a Oanz és kisebb papírokban.
Zürichi zárlat
W<tS 2033, London TYtl, Newymk (18\'fs. Brtaael 7217\'íi. Mtlaao 2á-24, Amiterdani 20503, tkrlla 12343. Wlea 7305, Sotta 375. Piága 15-39, Varsó 5800, Budap«st VO\'SS, Belgrád 9-13, Bskarwt 322.
A bodapejtl TízJdo darlza-jegyzéia1
VALUTÁK Angol I. 17 83-77-99 Belga tr. 7»70 8000 CÍ3> k. 1648-17-05 Dánt 153 10-153-70 Dtnái 1004-10-10 Dollár 50)90-572-30 Francia ti 2246-22 65 KoO. 22910-23010 Ungjet 63 55 S4-5Ö Ut S\'52-358
81 40-31-70 Márka 13600-13650 Jehin. 8054-8085 Norrig H7-7M4835 JvájdLIlO-40-11080 5 vád k. 153 30-153-90
DEVIZÁK AmsL 22922-22992 Belgrád lOOS IOlO BeSn I3ö02-136-42 Bokartal 353-357 Brttaud 79-57-7981 KOMAJÍMMSMO Osalo 147-85-148-25 London 27-80-27-88 Milano 31-10-31-23 Hanjork 571-95-3 65 Párta 22 4 V2260 Prága 16-94-16^9 SaoBa 4-12-4-16 Stoekh. 153-37453-77 Varsó 63«<4-45 Wlan 8057-8082 ZOrkt 110^5-11055
Toraénytózidó
Basa tlaxav. 77 kg-oa 30 20-3040, 18 kg-os 3^40—3>70. 79 kg-o< 3070-
80 kg-os 3090—31-00, egjtb 77 z9 80 30-10. 78 kg-oa 301T 3040. kg-os 3030 30 ŰÜ, 80 kg-oj 3040-3070, rozs 27-00-27-30, Ukarm. árpa 2375-24 00. sórárpa 28-00-3M10, ub u) 2050-2150, tengut (ó) 24 75 -25.00 Buzakoepi IBOO-IÍSO, repce 44UO-45-CO.
Sertésvásár
Pethajtáa 1100, metyból eladatlanul vtasza-nuradl 350 darab. Uaórtadl 1-62-1-64, ued.lt 1-58—1*60, szedett kOzép I MIM. kónnyO 144-1-48, eWeindü Oreg 1-50—1*52, másodrendű t-40-1-44, angol ssldó 1-60—1-76, ualoona nagyban 1-68— 1.72. sall P96-198. khuzötTbus 1OT-Í12,\' naloonáa tátautéa 1B4— IH. Ax Irányzat közepes.
Ktiéji: Délzalai Hyomda és Lapkiadó Vállalat Biuréaytiriaiág.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróhlrdelíiek dija 10 itílj 90 (IlUr. Chsaió • minden vastagabb bétából álló oó kit uónak izimilUUk. Minden tovíbb! txó dija B flll. Vasár- él ünueoojp 50V« lelil. sxerdtn—pénteken 25=,\'0 leLlr. Alllat keresőknek SOo.o engedmény. A hlrda-tóal dl) eltre fUataadi.
Poro.x axén, ktillöldl koksx, luxén ti kovácsaién Weiser Nagykanizsa. Sugir-
ni 16.___3WH
WeUer >lm»Mk<l legjobbak! 3003
Tirca4a ci mindennemű botom, ekék legjobb kivitelben kjphstók Wela.r N,ív- !
kinizsi. Sugár ut 16._3®3 |
■ loh.lln, Duntop, Flraatono autógumralk W.l.er J. C. Nagykanizsa,
Sagaf-ul 16._2342
Olcaón .l.dó Jókaiban levó 2 darib hossxu korcsmii aulai. 6 darab boasxu
lenjóli pad. Ont a kiadóban._2934
HaaUlodal bekebtleiéare míndca öaaacgbca a legelónyflaebbea és leggyorsabban Ujródltal Aoscót Igado pénx-kölcaöaköívctltő Irodája NagyksnUain, Fó-....... arkflloadn köt-
.lln alatt. Kfcaja* eifkil veasek.
itó3
Ford éa Fordaoa alkatréuek. autó lelueieléal cikkel. PneumaUk — S.-lntó VDmoa éa Tlraa cégnél. Deák-tér 2. 23M Butoeoiott utcai uoba koaybahasinilalu! axonnal kiadó Atpid-utca 13. 3249
Tisztelettel értesítem • m. L bolgyközönségel, hogy
női divatszalonomat
Csíny\' László-utca 4. szám alatt megnyitottam. Pölörekvésem, hogy a legkényesebb Igényeket a legjulányosabb árak molett kielégi\'sem. Kagy gondot (ordítok baktli- és gjermekruiiik készítésére!! Kérem a m. t. közönség szíves pártfogását. Tisztelettel
Perlsz Kató.
m>
Eladó birtokok éa háxak. 10 holdas szőlőbirtok, rajta lakható épülettel. — 5 holdzs íiintó, lét é* gyutnölcsöi, rajta ló épülettel és szólóvei. - 5 holdas szántó és rét, raitá lakható épülettel. - 5 holdas szólóblftok. rajta jó épületekkel. Igen Jó terméskilátással, mindegyik a város közelében. — 2 holdas szabadhegyi birtok, gyönyörű gyümölcsössel, 3 szobás lakás és teljes berendezéssel, bútorok slb. — Kisebb-szerű, Igen jóíorgalmu korcatnaház, üzleti berendezéssel, azonnal elfoglalható 3 szobás lakással a belvárosban. — Több kisebb-nagyobb lakóház eladó. Bővebbet: Aoxól Innáo pénzkölcsön éa Ingatlanforgalmi Irodájában. Nagykanizsán, Pó-ut 3. sz. 3227
LakatoamOhaly részére kereaünk a város belterületén megfeleló helyiséget. — Cim a kiadóban. 2935
Aki még nem tudja, győződjön meg, hogy nálam készült fOrdfikéd, fotcl-
kad, Olökéd, legújabb késaltményű gyarmakkádak legjobbak, készen, olcsón kaphatók Baksa bádogosnál. Kinizsi-utca 21. 3047
Zongora bérbe kiadó. Cim a kiadóban.
Egy háx, melybon 45 év óta jó
menetelü kovácsműhely van, dadó. Lete-nyén. PlkoU örökötöknél. 3201
Bórboadó Lazsnakon egy különálló\' épület 6 osgyszobás lakással, fürdőszoba és egyéb mellékhelyiségekkel, esetleg két család részérc is megleld. — Nagykanl* xaán egy nagv mQhelyhelylség irodával, minden Ipar (olytatására alkalmas. -• Vidéken egy nagy üzletház, gabona- és ler-ménykereskedésre alkalmas. — Bővebbet: Aoxál Ignáo pénzkölcsön és Ingatlau-lorgalml Irodájában, Nagykanizsán. Póut 3. szám.__3228
Kóser libazsh aladó PelóH-ut 25. — Mllhoffcr. 3267
Egy Jókaiban levó príma pedálos cim-balom olcsón cUdó. Cim a kiadóban. 2936
MontouQxIot berendezéssd együtt ha> szonbérbe kiadó. Cim a kiadóban. 32 M
Idósebb intelligens úriasszony keres liszla bútorozott szobát Klsfaludy-utcához kö\'
zel. Qm a kiadóban.__-3258
Jóházból való fiu Unulónak felvétetik Bóhm Antal rövldáiunagykereskedísében.
Eladó kél bak sátorfával, egy műhelye* asztal és futószőnyeg Klnlzslu. 30. -326J
MORRIS
a vezető angol világmárka!
Megbízható, tartós, ökonomikus, Igen elegáns túrakocsii
Gyorsteherautó és autóbusz!
Már 7600 pengőtől kezdve vehet eredeti angol MORRIS-autót!
Ábrás katalógussal készséggel szolgál a vezérképviselet:
Széli Ödön, Szombathely.
Városi eladási iroda:
Március 15-ike tér 15.
Városi mintaterem:
Király-utca 19. M
1927 augusztus 12.
varrógép
Rtc bevált jó minőségben
Ke dyezó/izefcji/e/iöMtl
SINGED VARRÓGÉP H is zv é NVTÁRSA«Á<V
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FÖUT I.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. é. közönség nagybecsű flgydmét felhívni, hogy varrodámban egy kiváló párisi
férfi nőiszabászt
alkalmaztam. — Elsórendó koaxtO-mökot, kabátokat és ruhákat
készifek nagyon jutányos árban. Elsó munkájával megfogja nóditanl Kanizsa egész hölgy közönségét.
A n. é. hölgyközönség jóindulatu pártfogását kéive, vagyok tiszteletid
özt. Sarai Fcrencnc Baroa Ele!
3166 nól-itaM, VAroihiipalota
II. ím., Kulncxjr-utca I. Ugyanott tanulók és segédek felvétetnek.
Vasutasok!
Ténylegesek, nyugdíjasok és fütőháziak figyelmébe 1
Tiszteletlel érlesi\'cm, hogy a részükre a vasúira érkező fa és síén házhoz való azAlliti-sát olcsó fuvardíj mellett elvállalom.
Még pedig: 15 máisálg 28 fillér 3500 kor), 15 mázsán felül foétermázsánkénl 24 fillér (300C korona) árban.
Megbízásokat a vasúti tralik halle alait vagy lakásomon sil\' veskcdjeoek leadni.
Szíves megbízási kérve
kiváló tisztelettel Weisz Lajos
fuvaros
rfi-nt 22. Teleion 63.
U J. _ ujoanan époll. 30 évig <dó-■ mentes, modern 3 aao*
báa hós mellékhclytüégekkcl, ba-kOttőaheta laki.aal, |ullnyoa árban átadó. — Bóvcbbct ugyanott a llitlulxjdonoanál Ró-utoa 7. a*. Kótó-azr.vógyár melleit. 3262
11.755/1927.
Hirdetmény.
A v. tanács a Kossulh-térlól a László herceg-utca mentén húzódó városi ingatlannak házhelyek céljára való felosztásáról a tcrv<t elkészíttette. Az egyes parcellák ára fekvésük szerint négyszögölenkínt 14 és 11 pengó. A vételárat a v. tanács hosszabb Időre 8%-os kamat mellett hitelezi. Tartoznak azonban László i herceg-ulcai fronton vevők ut-\' burkolás és aszfaltjárda céljaira folyóméterenklnt 72 pengőt, kapubejárók, vízvezetéki és csatornázási, házicsatlakozások stb. céljára házdarabonként 266 pengőt, a nyitandó mellékutcára düló parcellák vevői pedig közmüvek céljára folyóméterenként 58 pengőt, házdarabonként pedig 266 pengőt fizetni. Az építkezés 1928. év végéig befejezendő, illetve a ház tető alá hozandó. Az építkezők a v. hiérnökl hivatal által előirt méreteket betartani kötelesek. Víevök a polgármesteri hivatalban jelentkezzenek.
Nagykanizsán, 1927. évi aue. hó 9-én.
Városi Tanács.
Uj zsékok, uj ponyvák
kévekötózslneg
Kerti magvak Mtttrágyafélék
kaphatók:
Ország és Widder
is Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A Ictenycl kir. Jiriablróalg, mint telekkönyvi hatóaág.
2721/lk. 1927. síim.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Kluger Sándor végrehajtalónak Horváth lst»ánné sx. AndíCcxl Mirla véjjehalláJl sienvedó ellen 1(H P. tóke és |*r. erejéig Indítóit végrehajtási Ügyében a lelek-Könyvi hálósig Kardot litvln sem]éahárji l.kos ulóaMnlala kövelkexlében ax 1909: Xt.l. L-c 27. § a éneimében ujabb árverést remlel el 104 P. tókeköveteléí, ennek 1923. évi augutilua hó 1. napjától |iró hivl IVrto kamatai éa 75 P. 91 fiit. megállapított per- és végrehajUst költség, valamint a caatlakoxotlaknak klmoodoil Letenye éa Vidéke ttitelsióvelkexel 72 P + 400 P. Lelenyel TakatékpínxUr R. T. 760 I\'. KanJoi htvin 6 P 40 tilt. tőkekövetelése éa járulékainak beba|lisa véged.
A letenye] kir. |iréiblró»ág területén levó, Sernjínhiia köxiégbea tekvó éa a icmjénhlxai IJI. axljkvien lelvetl 276 hrsx. házból Horvilh litvánná végrehajUsI •icnvedó nevén álló Illetőségre: 89 P. ki-kiAIUsi itban.
A telekkönyvi hatóság az árveréanek Semjénhixa kóiségUiánát megtaiUsirx 1927. évi auguazlua hó 19. napjának d. u. 2 óráját taxi kl és ax ámréil feltételeket a követkeióképp állapítja meg:
1. Ax árverés alá esó Ingatlant a ki-kiállási Srnil alacsonyabb Irban eladni nem lehel.
2. Ax utóajinlat akkor l> kolelexó, ha ax ajánlattevő ax árverésnél meg nem leien\'.
3 IU ax árverésen ax ulóajlnlataál nagyobb igérelet nem teáznék, ax Inratlaal ax ajánlattevő Állal megvettnek kell kijelenteni, ,
4. Ax ujabb átverés költségei! a veió ax Ígért vételáron leiül kötelet ftxetnl (1903: XLt l.-c 27. §.) Itb.
Letenyén, 1927. évf [unius hó S. Kmödy t. k. kir. jb. elnök.
A kiadmány hitelén!: Réb s. k. tutvvtt.ta.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
87. évfolyam, 181. Mám
POLITIKAI NAPILAP
I.MIWI 4a UHUI fM itt.
KUahdr*. ti
Felel Ss szerkesztő: Bar bari tí Lajos
Qöflxatésl InvUll ptafO

Afelelősség okmányai
A szerencsétlen és kegyetlen békeszerződéseket a diktáló hatalmak a
háborús felelősségre való hivatkozásul hozták. Elmarasztalták a legyőzeti államokat és megcsonkították hazánka\'. Az évek során azután nap-lilágra kerültek minden nemzetnek köréből azok a katonai ét dlplomi-ciai okmányok, amelyfk a világháború fölidézését és előkészületeit leplezték le. A történetkula\'ónak mérlegre kellett tennie a kibontakozott tények írásos dokumen\'umall,- hogy megfelelhessen arra a kérdésre, kik és mely államok politikája okozta a végzetes vérengzést és mely mozzanatok érlelték meg a kisőbbi igazságtalan békeszerződés:k határozmányain A felelősség megállapítása azért is fontos, mert mint említettük, erre /pllettik fel a békekötés terülel-vállozlatásglt és népátcsatolásait. H i valamety államtól léhát kiderüli, hogy Jogtalanul és igazságtalanul vádolták meg a világháborúért való felelősséggel, minden bizonnyal az igazság megköveteli, hogy helyre hozzák a vele szemben elkövetett jogtalanságokat. Magyarország szerepéről és akkori telelőt kormányelnökének a há-boiu megindítása ellen vallolt felfogásáról mindenütt kiderítették az Igazságot, amely Immár önmagáért b:szél ét bizonyításra ICbbé nem szorul. Egy ameilkal egyelem) tanár Járt a napokban Budapesten és az Országház delegációs termében a társadalom tudós é« előkelő köreinek nagy érdeklődése mellett felolvasást tartott, amelynek konklúziói* az, hogy Magyaromig területeinek elszakítása igazságtalan ét helyreállítási követel, mén Magyarországnak nincs közvetlen felelőtlége a háború kitöréséért. Barnes prolesszor
3:»lke azoknak, akik a felelősség
fogulatlan megállapítását tűzték ki tud minyos céljuknak s aki búvárkodása ulán hivatott lt a helyes ítélet megalkotására, levonta azt a következetést, hogy a szerb előkészl-lés ét • francia-orosz diplomáciai szövevénynek Angliát Is bekapcsoló tuda\'os törekvéae kényszer elé állította a volt monarchiát t így egyenes felelősséggel nem illethető, léhát a háború okozta károk jóvátételi kötelezettsége s a békediktámokból reá hárított minden lerülelcsonkllás alól Is feloldandó. Más kérdés, hogy ezt az események sok alakulása után véghez lehet e vinni, de Magyarországot mindenesetre mentetitenl kell azoktól az Igazságtalanságoktól, amelyek a báborus felelősség felőli bal-Miből t t rosszakara\'u diplomácia "mis Ismereteiből eredtek. Barnes Professzor megrajzolta Izvolszktj és Polncari szövetkezését az európai háború felidézésére, felfedte a mo-"archla ultimátumának elküldése elölt már véghezvitt orotz mozgósítás bizonyítékait t a báltér pontos kilelő-\'wel kijelölte Kokat a titkos meg-
állapodásokat is, amelyek voltakép az államokat a hadmüveleiek megkezdésére kényszer/lelték. Megállapítást nyeri, hogy az oroszok előre tudtak a szerb merényletről, azt nyolcezer frankkal szutenirozták s hogy Franciaország dönlölt legelőször Jullus 29 én mlnlsztertanáccsil a provokáló katonai előkészületek megtételéről. Ezekután leljrs eléglételnyuj-
láal követel B3rnes Magyarországnak, mert rajta követték el a legnagyobb Igazságtalanságot. A történet-kutató oknyomozó munkássága a legnagyobb mértékben hozzá fog Járulni annak a mozgalomnak a sikeréhez, amely az igazság jegyében ma már az egé3z világ sajtó|át megmozgatta s a magyar ügy kérdését napirenden tartja.

Jogerős a két gyilkos kanizsai honvéd halálos Ítélete
A legfelsőbb honvédtörvényszék jóváhagyta a szombathelyi honvedtörvényazék Ítéletét
Budapest, augusztus 10 Ismeretes, hogy a mult év szeptemberében Denk Mihály és Láposl Ferenc, nagykanizsai honvédek a sánci hegyen Grosz Ferenc bérlő szőlelében már harmadízben szőlői loptak, amikor odaért hozzájuk Táncos István vincellér hegyőr, aki rá szólt a tóival katonákra. Ezek azonban a magukkal hozott éles töltényü fegyvereiket .Héjé fordüollák és elsütötték, ugy hogy Táncos véresen bukott a földre. A kölelessígleljesi-
tés áldozata rövidre reá kisienvedett.
A két gyilkos katonát a szombathelyi honvédlörvényszék szándékos emberölés miall halálra Ítélte. Feleb-bezés folytán az ügy a legfelsőbb honvédlörvényszék elé kerüli, amely ma hozta meg iláleté\', jóváhagyva a két gyilkos honvéd halálos ítéletét: Eizel a két halálos ítélet (ogerössi vál>. A tárgyajás után a legfelsőbb hoavédtörvényízékkegyelmi tanáccsá alakult át, mivel a halálra iléllek védői kegyeimet kérlek védenceik számára.
^Tj-L-L\'L\'. -,-1 -l.lll-l * 1*1 ^ - -- *- -- \'- -— -- - — -- * — *— - — **\'**"***-" — "— *— "\'
A legutolsó jelentések szerint Sacco és Vanzetti kivégzése csütörtök hajnalban történik meg
Az állami hóhér a bosszútól való félelmében eltűnt Az egész világon folynak tüntetések Sacco és lfanzetti érdekében
Newyork, augusztus 10
Sacco és Vanzettl kivégzése ellen százezer ember tüntetett. A kormányzó kijelentette, hogy mérlegelni fogja a védőknek a bünletés felfüg-getztésére vonalkozó indilványát Az elítéllek érdekében egyébként az egész világon nagyarányú tüntetések voltak. Franciaországban Is lünletell a munkásság. A tüntetés alkalmával össze-lüzésre kerüli a sor a munkások és a reedórség közölt.
Párls, auguszlus 10. (Éjszakai rá dió jelentés.) A .Times" ugy értesül Ntwyorki jelentés szeriot, hogy a Sacco és Vanzettl kivégzésére berendelt állami hóhér eltűnt. Azt hiszik, a bosszuló! való félelmében rejtőzködött el. A kivégzést azonban végrehallják, mert akad önként Jelentkező hóhér.
Bécs, aug. 10. (É/szakai rádiójelenlés) Az osztrák szocláldemo-kratapárt végrehajtó bizollsága ma táviratot intézeti az Unió bécsi kö-vetségéhez, melyben kéli, hogy az Unió kormánya n: engedje meg Sicco és Vanzettl kivégzését, akikel elhibázott ltétellel akar.iak kivégezni.
Monlevldeo, auü. 10. (Éjszakai rádlójelentés.) A rendőrség közlése szerint a belvárosban egy fel nem
robban! bombái talállak. A 24 órás tiltakozó sztrájk véget ért. A közüli kocsikat katonai óis\'-g védte a sztrájk ideje alall.
Boston, auguszlus 10. (Éjszakai rádiójelentés) A legutóbbi 24 órás tiltakozó sztrájk alall rombolásból, robbanásból és más eseményekbSI kifolyólag 100 millió dollár biztosítást kötöttek.
Chicago, augusztus 10. (Éjszakai rádiójelenlés) Egy tüntető csoport, melyet egy 16 éves bubifrizurás leány vezetett és magában foglalt mintegy négyezer embert, be akart hatolt,! az üzleti negyedbe. Mikor a rendőrök ulját állták a tömegnek, kiáltások hállalszott«k: „Meg kell ölni a rendőröket I" Végül is a rendőrségnek csak a réndőrtarlalékkal sikerűit a tömeget szétoszlatni. 67 embert és 4 asszonyi letartóztattak, valamint a vezető 16 éves Iskolás leányt. A letartóztatáskor könnyfakasztó gázt és revolvert használt > rendörsé?.
Newyork, aug. 10. (Éjszakai rádió? Jelentés) A Missouriben Joclln közelében fekvő Pllcerben, melynek 12 ezer lakója bányász, nagy dinamit-robbanás történt. A robbanáanak bal súlyos sebesültje van. K\'.t ház tel-
lesen, több ház részben pusztult el. S.\'áz meg száz ablak bezuzódolt, melynek üvegszilánkjai löbb embert megsebesilcttek, A városka lakossága Igen radikális érzelmű és a robbanási a S icco és Vanzetll-üggyel hozzák kapcsolatba.
Boston, aug. 10. (Éjszakai rádiójelentés) Thayer bíró a védők azon előler|eszlésér,-, hogy Sacco éa Van-zetli kivégzését halasszák el és rendeljen el perújrafelvételt tagadó válasza után a két olasz folytatja az éhségsztrájkot és ma tem vettek magukhoz táplálékot. Sacco apali-kus, Vanzetii nyugtalan. Mindketten ugy viselkednek, mlol akik nem remélik, hogy a védők akciói sikerrel lámák. 4 kivégzés eszerint csütörtök hajnalban történik meg.
Magyar konzulátus Pozsonyban Budapest, aug. 10. A magyar kormány a csehszlovák kormánnyal megállapodott, bogy Pozson>bsn m. kir. konzulátust ál.itanák fel. A konzulátus vezetője Bartók Utzió konzul lesz és legközelebb megkezdi működését. Működése egész Felső-Magyarországra Usjed ki, úgyhogy ezenlul az elcsatolt magyar lerülelen illetékes lakosságnak ez a konzulátus szolgállalja kl a vízumot.
Avarescu keresztfllutazott Budapesten
Budapesl, aui>. 10. (Éjszakai rádlójelentés) Avarescu volt román miniszterelnök Ressea tábornokkal ma az „Urános\' gőzösön keresztül utazóit Budapesten Kissingeu fürdőre.
Egy francia hadirokkant
merénylete Párls, augusztus 10. (Éjszakai rádlójelentés) Tegnap délelőtt egy hadirokkant behatol! a nyugdljflgy-mi-nisztérium számvizsgáló osztályára és otl a számvizsgáló helyettesre támadt, akit több késszurástal súlyosan megsebesített. A sérültet a kórházba kellett szállítani. A merénylő! letartóztatták. Azt vallotta, hogy azért akart bosszút állni, mert nyugdíj-agyét már évek óta nem Intézik el ts ez dühösílette lel.
Az olasz kultuszminiszter budapesti utja
Budapest, aug. 10. (Éjféli rádió-jelentés.) Pielro Fedele olaaz kultuszminiszter ma meleghangú levelet intézett gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszterhez, akivel közli, hogy márciusi római látogatását visszaadandó — az ősz folyamán Budapestre érkezik. Valószínű, hogy az olasz kultuszminiszter október első napjaiban jön Budapestre, ahol löbb napig maiad.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. «ugu8Hu« II
Sándor szerb király incognitóbanMünchenbe utazott
Belgrád, augusztus 10 (Éjszakai rádiójelentés) Veldesbő: leterítik, hogy Sándor szerb király Inkognitóban Műnchtnbe utazott orvosi konzultációra, ahonnan egyes blrek szerint a németországi Kissin-geni fürdőre, más verzió szerint
Párisba utazik. A király tervbe vett utazási diplomáciai kötökben nagy feltűnést keltett, mert első esel, hogy a jugoszláv király, a háború óta a volt központi hatalmak területére lépett. A király u azását sokfélekép kommentálják.
Szeptember elsején kezdődik a Nemzetek Szövetségének őszi ülésszaka
Ocnf, augusztus 10
A Nemzetek Szövetségének tanácsa őszi ülésszakát szeptember elsején kezdi meg (Jeniben Dj Villogás pIrtai kiküldőit elnökletével. Az őszi
Ülésszakon a tanács többek között lárgyaláa alá vetzi azokat a megkeresésteket is, melyeket a magyarromán dön őbiróság űgyéb:n intéztek hozzá.
Márffy József megörült a váci fegyházban
Vác, augusztus 10 Márffy József banktisztviselőt a francia követség és Rassay Ksroty elkövetelt bombamerénylet miatt a bíróság Jogerősen nyolc esztendei (egyházra ítélte. Márlly büntetését a vád országos fegyintézetben tölti. Mártfy egy Idő óta zavart viselkedésével magára vonta a (egyház vezetőségének figyelmét, mert folyton dühöng, kiabál és megtámad|a fo-
golytársait. Nyilvánvaló, hogy a ne-Héz rabság felőrölte Márfly idegeit és megtébolyodott. Márlfy egyébként ti teljesen összeroppant a (egyházban. Védője most azonnali szabadlábra helyezését kérte az Igazságügy-minisztertől, aki azonban előbb orvosilag megvizsgáltatja Márlfyt és csak azután dönt a védőügyvéd kérelme lelett.
Párisi „magyar" munkások tettleg inzultálták a magyar szakszervezeti delegátust
Pirls, augusztus 10 A Humantté szerint a francia munkásszervezetben tömörült több magyar munkás felszólítására a szakszervezeteit nemzetközi kongresszusán Párisban tartózkodó magyar küldöttség tegnap a munkástózsdén beszámolói tartott. A lap szerint a be-
számoló viharos volt. Oál Bénít elöldisa alatt közbekiáltásokkal löbb szőr megzavarták és végül elkergették. E közben egy munkás Oll Benőt arcul Is ütötte. Peyer és Hjrovilz kiküldöttek az inzultus miatt panaszt emellek Jouhaux szakszervezeti elnöknél.
Windischgraetz herceg érdekében kegyelmi kérvénnyel fordulnak a kormányzóhoz
hónapol vesz igénybe,védőibeadvány-nyal I jrdultak szabadságolása ügyében Hozzátartozóis hivei egyébként bel
Bndap«st, augusztus 10 Wlndlschgrölz Lsjos herceget má-« aodszor Is megoperálták a Park-szanatóriumban, állapota lényegesen javult. Mivel teljes gyógyulása löbb
_ leg-
légére való tekintettel kegyelmi kérvénnyel fordultak a kormányzóhoz.
& sztrájkolök ügyében a béke mielőbbi létrehozását remélik
Budapest, augusztus 10 A aztrájk Ogyébeu ma Vnss Józsii miniszterelnök-helyettesnél issekutz Aurél belügyi államtitkár és Andrtka Károly főkapitány bevonásával értekezlet volt. Andréka referált tárgyalásának eredményétől és egyben ama reményének adott kifejezési, bogy rövidesen sikerül a békét létrehozni a munkások és munkaadók között. A békét nem a béremeléstől, hanem a meginduló olcsóbbodástól várja. A munkások ugyanis a 20% os drá-
gulással iudokollák a 20%-os béremelési kövcteléíükct. Most, hogy az egész vonaton megindult az olcsóbbodás! folyamai, a kormánynak erős a meggyőződése, hogy az árak 15— 20 százalékkal esni lógnak és Igy a béremelés tárgytalanná válik, illetékes tényezők csak ekkor tartják szükségesnek a béremelést, ha az olcsóbbodást folyamai nem következnék be.
Miskolc, aug. 10. Mivel a munkaadók a munkások órabéréi 6 litlérrel emelték, a faipari szlrájk végei ért.
A drágasági ankétek elérték a kitűzött célt
Nagyhtnlzaa, augusztus 10 (Éjszakai rádlá/elentés) Ma es\'.e a népjóléti minisztériumban Vass József dr. miniszterelnökhelyettes elnöklete alatt folytatták a drágasági ankét-sorozatot, melyen a fővárosi helypénz-llletékeket szállilollák le. A miniszterelnökhelyettes ezután ösz-szegezte az eddigi drágasági ankétok eredményét és megállapította, bogy a kitűzött célt elérték. Kiemelte, hogy a kincstár megszüntette az elsőrendű élelmiszerek forgalmiadóját és bevezette a húsra az egyfázisú forgalmiadő rendszert. Bejelentette a miniszter, hogy ezzel megsza-
kítják a drágasági ankétokat és csak akkor blvják össze, ha szükség lesz rá.
Fokozottabb tisztaságot követel a belügyminiszter
Budapest, aug. 10. (Éjszakai rádió-jelentés) A belügymiolszler körrendeletet intézett az alsóbb hatóságokhoz, melyben kilogásolja, hogy az utcák és terek tisztántartása nem éri cl azt az állapotot, melyben a békeévekben voltak. Ennélfogva felhívj a a törvényhatóságokat, hogy haladéktalanul intézkedjenek hatáskörükben, hogy ez a helyzet megváltozzék és az utcákat seperjék és öntözzék is a városok és községek.
Zalaegerszeg felir a belügyminiszterhez az eredeti felemelt tisztviselői fizetések helybenhagyása végett
Az épitendő rendőrpalota céljaira telket adott a képviselőtestület — Vitéz dr. Tamássy István polgármesterhelyettcs és vitéz Fülöp Ferenc borbélymesler vitézi telket kaptak — Zalaegerszeg város rendkívüli közgyűlése
Zalaegerszeg, augusztus 10 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalaegerszeg város képviselőtestülete ma tartotta vitéz Tamisy István tanácsos, polgármesterhelyellca elnökletével rendkívüli közgyűlését.
A kánikulai közgyűlés iránt nem nagy érdeklődés nyilvánult meg, annál is inkább, mivel a tárgysorozaton semmi különösebb érdeklődésre számot tartó tárgypont.
Fangler Béla indilványozta, hogy a közigazgatási bizottság utján írjanak lel a belügyminiszterhez éa kérjék a képviselőtestület által eredetiben elfogadott lelemelt tisztviselő fizetések helybenhagyását és a megye állal leszállított fizetések mellőzését. A közgyűlés ilyen érielemben határozott. Meghosszabitotta a közgyűlés Czobor Mátyás polgármester nyiri tzabadságát is tlz nappjl, mivel a polgármester liz nap késéssel ment szabadságra és eszerint már auguszlus 6 án meg kellett vo!na jelennie hivatalában. így csak 16 án veszi át a város vezetéséi.
Elhatározta a közgyűlés, hogy az építendő rendőrpalota számára a Rákóczi- és Jókai utca keleti sarkán
levő -400 négyszögöl városi lelket adományozza azzal a feltétellel, hogy az építkezést még ebben az évben de legkésőbb 1928 évi május l-ig meg kell kezdeni. Ugyancsak elhi-tározla a közgyűlés, hogy vitéz Tamás István polgármesterhelyettesnek az Ebergéoyi-uton 180 négyszögölnyi telket adomány vitézilelek gya-nint, ugysnlgy vitéz Fülöp Ferenc borbély mesternek 20Ú négyszögölnyi vitézitelket adományoztak.
Döntöltek Sípos János Madách-utcal házának kisajátításáról is, melyre azért van szűkség, hogy a városi ligetei könnyebben meg lehessen közelíteni a plébánia templom háta mögött.
Hosszabb vita után elhatározták, hogy öntöiőautól anyagiak hiányában nem szerez be a város. Ezt a dóntést: .Mert kevés még a tüdőbeteg f felkiállással fogadták el egyes képviselőtestületi tagok.
Nemes Qyuláné szülésznői, az elhalt városi szülésznő helyett Ideiglenesen megbízták a városi szülésznői teendők ellátásával.
Több kisebb ügy letárgyalása után a közgyűlés véget ért.
.........................i-i-i-i-i-i-,-,-,-,-,-,-,-^,-ir-r.n.n."i/.-iA"iji."i.r.i
Tarányi főispán soffőrje elvesztette egyik szemevilágát
A főispán rövidesen felépül sérüléseiből - Soffőrjének egyik szemét dr. Batthyány-Strattmann herceg személyesen operálta ki a körmendi szemkórházában
rűlése azonban Igen súlyos természetű.
A kocsi rudjs, amelynek nekiment dr. Tarányi automobilja, a kocsivezető egyik szemén olyan súlyos sérülést ejteit — hogy
Nagykanizsa, augusztus 10
A Zilai Közlöny elsőnek számolt be arról a súlyos kimenetelű autószerencsétlenségről, amely Zalaszent-grót község közvetlen közelében a dr. Vass Jozsel mlniazterelnökbelyet-les kíséretében levő dr. Tarányi Ferenc vasi főispánt és annak soltőriét érte.
Most Nyírtakról, a főispán birtokáról arról értesülünk, hogy dr. Tarányi Ferenc szerencsére könnyebb természetű zuzódlsokal szenvedett, főleg a lábán és lején, amelyekből néhány napi ápolás után fel is épül.
A főispán gépkocsivezetőjének sé-
elvesztette szemevlligát és szemét kl kellett operálni. Az operációt maga dr. Batthyány-Strattmann László herceg, a körmendi várúr hajtotta végre híres körmendi szemkórbázában. A mólét kitűnően sikerült A kociivezetőt továbbra Is a körmendi kórházban ápolják.
Elitéltek egy Király-utcai nőt, aki találkahelynek rendezte be lakását
A züllés útjára került állástalan cselédeknek rendezett be szállást éa találkahelyet — Pénzbüntetésre éa elzárásra Ítélték -Egyik „beszállásoltját" la elzárásra ítélték
A fiatalabb cselédek közül, akik a munka temetését tudnák csak megszívlelni, hamar akadt, ald Nóvák Mária lakását gyakran igénybe vette olyan célokra, miért szigorúan üldözi a hatóság az elkövetőket.
A bevezetett nyomozás során csak egy cselédlányra tudtak terhelő bizonyítékokat szerezni, Kender Erzsébet cselédre, akit a kihágást bíróság egy hónapi elzárásra Uélt. Nóvák Máriát, aki a találka helyet berendezte 40 pengő pénzbüntetésre és 15 napi elzárásra Uélték. Mindkét itéKi Jogerős,
. Nagykanizsa, augusztus 10 A rendőrség egyik delektivjének tudomására Jutott, hogy a Király-utca 35. számú házban lakó Nóvák Mária 36 éves ihárosberényi születési nő, cselédlányoknak, akik hely-nélkül vannak szállást ad, bár erre hatósági engedélye nincs és hogy a nála szállásban levő cselédlányok üzletszerű találka helyet rendezlek b;, amelyekről tudomással biit, sőt őmaga is felbujtotta a cselédlányokat, hogy kössenek ismeretségeket és nála találkozzanak.
IBIT sugutzfus II.
ZALAI KOZLONY
A Bslstonvldékl OyamO csészét! és Méhészeti Egyesület a ma-gy«r ,kom°ly tényezője - SztankoWcs
Janoa « Aksdérnls Igazgatója a kiállítás minden vá"
kozást feinimuló sikeréről - a doberdól pillangó
Keszthely, augusztus 10
Röviddel ezelőlt a Patuszővelség rendezett kiállítást Keszthelyen, a magyar mezőgazdasági kuliura egyik ós! centrumiban. Ezl köveltc a szombaton megnyílt és tegnap este zárult másik, emennél sokkal jelenlőiebb és gazdagabb kiállítás, amll a Balatonvidéki Oyllmölcsészetl és Méhészet! Egyesület rendezel! a Hungária termeiben.
Ez az alig néhány hónapos mullra visszatekintő egyesület ezzel a kitt lilásával először lépelt kl a nyilvánosság elé és egyszeriben megnyerle a legszélesebb rétegek érdeklődéséi. A két napos kláliliás látogatóinak bouzu sora megazerezle a lialal cgyetalelnek a nyilvánosság rokon-izenvét, a kiállítók lltlája pedig bizonyságát adla annak, hogy a B ilá-lonvldéknek szüksége voll az egyesülelet létrehozó megmozdulásra. E két lényezö együttvéve akkora életerőt reprezentál, aminek birtokában a rendező egyesület a legszebb lel-virágzáa u\'jira lépelt a magyar mezőgazdasági kuliura terén. «
Alkalmunk volt a kiállításon beszélgetői Szlankovlcs János miniszteri tanácsosul, a gazdasági akadémia igazgalójival, aki egyúttal a Uyümötcsétzell és Méhészei! Egyesület elnöke, annak és a kiállításnak egyik liradhalallan létrehozója.
Az egyesület fiatataágival kapcso-lalot csodálkozó kérdésünkre a |ól végzett nagy munka öröme csillan! meg a izemében.
— Mtgunk sem vollunk elkészülve — mondolta — arra, hogy ilju egyesületünk első kísértete Uyn. lényei eredménnyel (ár, hogy a négy teremhez még az udvar egy részét it hozzá kell vennünk t még Igy Is ctak ztufollan tudunk helyet blzto-silaniaklillllásra beérkezettanyignak.
— Konyha, gyümölcs és vlrágker-tészef, faiskola, bolgárkertészet, borászai, szőllétzeli gépek, kertészeli izerizimok, méhészet, telymétzel, növényvédelem, konzeriálit, kézimunka, Iparművészet, képkiállítás — ennyiféle ctopoilji van kiállításunk-nak. Képv\'selvt van III a Balaton ■ vidék legtávolabbi pontja Is.
— A lálogalotliág akkora volt, hogy már az ellő napon beve t be-léptldljakból fedezni tudtuk a kiálli-tás-rendezés összes, pedig jelentékeny költségeit.
— Különben egyeiülctünk egy-két hónap ulin ma már 300 nái löbb tagol számlál a Bilaton minden vidékéről. Tervünk, hogy hasanló kiállítást más esztendőkben Is tenderünk, de mindig a Balatonvidék valamely más városában. Ez a mai kiállításunk annak a tokiig lappangón éleleneigiiuak akllv megnyilatkozás, amit épen egyesületünk megalakítása változtatott á! a Balalonvi-déken ötidök óla megvolt helyzeti
energiából élelerövé.
Irltt, eleven, működő
Sztankovlcs Jánot, az egyeiülel elnöke, dr. Sólhy Jinos alelnök éi Horn János Ugyv%Klő-|gargató, az akadémia keilészell felügyelője télies ügyszeretetük minden erejével teremtették meg Keizlhelyen a Balaton vidéknek ei! az u|abb, frontra állithaló kullur-tényezőjét s ezzel a magyar gazdasági és kulturális élet nek, valamint a társadalmi együtt működés elvének Is olyan szolgálatokat lellek, amelyek kit magból kiindulva, a magyar élelreblvatolt-ság ujabb sáncall épllellék meg a zalai végeken.

A kiállítás nagytermének egyik sarkiban egy latka plllangó-gyüj-lemény húzódik meg izerényen. Csupa-csupa lepke. Kisimull szárnyaikon a magyar ég és magyar mező minden sxlne pompiiik. Soksok esztendei munka eredményéből egy üvegskalulányl. Némeles klejlésü őszülő ur nagy tzerelellel és tzak-értelcmmel magyarázza boldog-boldogtalannak az 6 kincsei nevét, lelőhelyét, rangosztályál. ö gyűjtötte valamennyit. Van közlük egy kit barna-sárga pillangó, amll a Dj. berdó haláltokozó femik|in a legnagyobb pergőlüz Idején ejtett foglyul a gyűjtő-szenvedély. Kopellaro Ooll-lleb a gyűjtemény gazdája. Órásmet-mester cgyíbkénl. Husz év óla gyűjti Keszthely és vidéke pillangóit. Kétezer darab pillangóból 700 a keszthelyvidéki, mind a 700 más és másféle. Van aztán egy fémdarázs-gyüj-teméoye kiállítva. Apró, légy-nagy-sigu rovarok ezek. Ezekből 60 (éle repdes Keiz\'hely rétjei lelett. De van a gomboslüerdöben olyan is, amelyik még élt, görög, spanyol mezők napiugaraiban ctllloglalla hártyás siár-nyscskált... ,
Sok nézője volt a megligyeló kaptárnak, amiben üvegen kercszlű! látni lehelen egy méh-csalid nyüzsgő éleiéi.
Mindig munka — tolta pihenés — fáradtágot kezd ét — temmi öncélúság — csak a közösség kenyeréért, édes mézéért a gond, lörődét, örök sürgés-forgás...
A kiálllláit rendező egyeiülel szimbóluma volt ez talán... (bl)
Ilt említjük meg, hogy a kiállításnak elsőként közöli kilűnlelett- névsorához tartoznak még a következők :
Malallnszky Ferenc egyesületi aranyérem (borászati csoport), Tőrük József egyesületi oklevél (konyha-kertészet, dinnyékért), Nonov testvérek (bulgár kertészti) egyeiülel! oklevél.
Egy zalai földbirtokos őt tehene disztolmérgezésben pusztult el
A földbirtokos beperelte s „Oistol"-t előállító újpesti Chinoin-gyárat. — 3200 pengfi kártérítést kSvatel — A gyár jogi képviselBje élőjétől végig való zárt tárgyalást kért a polgári perben — A bíróság el Is rendelte a zárt tárgyalást
Nagykanizsa, augusztus 10 A Zalai Közlöny heteken át foglalkozott annak Idején a fellépett és minél löbb áldozalot követelő máj-mélellyel. Cikkeink halisa alatt a gardiközönség egyre-másra sietett állataival orvosi felülvizsgálatra, mindenki igyekezett beteg állatalt kigyógyítani, vagy az egésztége6ekkel szemben preventív intézkedéseket meglenni. Talán tz ország egyik megyéiében tem grasszált annyira a májmétely az állatok közöli, mlot Zalavármegyében.
Azok közöli, akik egésztéges illatalkat biztosítani és védeni igyekeztek a métely ellen — voll Mus-sel Jinos ismert zalatzenlbaiázti földbirtokot, akinek eliőrangu tehénállománya van. A kiváló gazda féltelte jó lejelőállalall, azérl állalorvosi rendeletre .Diilol\' lal próbálta őket védeni.
Egyik napon hat eliörendü tehenénél megkezdte a .Ditlol\'-lal való kezeiéit, azonban nagy megrökönyödésére
a hal állal kézül öl rövidesen elpusztult, egyik a másik után. Az állalorvosi vizsgálat megállapította, hogy Dlslol-mérgezés-
ben hullollak el. Mutsel földbirtokot! az etel rendkívül kellemetlenül érintette — hogy
városi színház mozgója
Augusztus ll-én, csütörtökön 7 és 9 órakor
A CÁRNŐ
Vllágattrakcló-reprlz. Lengyel M. és Biró L. regénye nyomán. Rendezte: Lubitsch Ernö. Főszereplök: Pola Negri, Adolphe Menjou, Rod la Roque.
Seriff az ördögök között
Cowboy-történel 5 felvonásban. — Főszereplők: Fred Thomson és Silver King, a csodáló.,
Híradók
a preventív eszközül iiatznált szer elpusztította állatai!, azért ügyvédje, dr. Darás Litzló utján beperelte a .Dlilol\'-készltó ujpetli .Chlnoln-vegyészeti gyárat — 3200 pengő kártérítést követelve.
Tegnap voll ebben az ügyben a tárgyalás dr. Fischer József táblabíró, törvényszéki elnökhelyeltet előtt. A törvényszék a kirotul! földbirtokodon kivül lanunak beidézte Ehlschlá-ger Elemér m. klr. főállatorvoit Nagykőrösről, Handley Sándor állatorvost Nigylengyelröl, Wugrlcs Jinos gazdit és Varga Károly teheneit, kiknek etkü alatti vallomása el kell, hogy döntse a per kimenetelét. Az alpeiet gyárt dr. Krelsler Józtel nagykanizsai ügyvéd képviselte, mlg a károsult földbirtokost dr. Sallér Jenő.
A per anyaginak lamerteléte ulin dr. Krelsler Józsel a tárgyalás egétz tartamára zirl lárgyalis elrendelésit kérte a klr. törvényazéklől a gyár érdekeire való tekinlellel. Dr. Sallér ügyvéd ezt ellenezte, azonban a bíróság helyt adott a gyir képviselője kérelmének és a polgári perben el-rendelle a zárt tárgyalási. Igy annak lefolyátiró! nincs módunkban beszámolni. Tény azonban, hogy a bíróság a blzonyitát kiegétzitése végett a fólárgyalást elnapolta.
— Zalamerenyén Is gyújtott « villám. A napokban megyetzerte dühöngő vlbar Zilamerenye község felelt Is álvonull nagy égi hiboruval. Sürü vlllamcsapátok között egy villám bevágoll Rab Imre merenyd gazdálkodó ziuppos házának tete-jíb: és azt felgyújtotta. Az oltás során nem sikerüli a házat a tűztől megmenteni és az porrá égett. A padláson égett egész csomó gabona és takarmány, aminek az értéke az elégett házzal együtt meghaladja az 1000 pengőt. A csendörök tzeutla-nui vollak, mikor a villám beütött a házba és az meggyűli és azonnal helyszínére sietlek.
- Balstonlellén letartóztattak egy kanizsai ctnberL A bilalon-lellei csendőrség letartóztatta Hllle-brand Józsel nagykanizsai lakóit, aki a mull napokban Lellén besurrant Enyingi Erztébel lakásába és onnan többfélét ellopott.
ZALAI KÖZLÖNY
1937 augusxtns II
Balatoni levél
ni.
A boglárt Mrdtelet
Batatonbogtór, augusztus
Itt Is van pompás fürdőélet. Nem olyan zajos, mint Siófokon, de majdnem olyan elóketó. mint Füreden. A vonat ablakából futólag egy tekintet elég, hogy Jólesőn megállapítsuk: Boglár a Balaton mentén a Jobb\' helyek közé tartozik. — Kétségtelen, hogy ad neki valami vonzóéról az Is, hogy a magyar tenger partján Bélatelep és Fonyód után kezd a m\'gyar belpolitikai élet egyik nyári gócpontja lenni. Van abban valami, hogy Itt nyaral már évek óta Sümeghy Vilmos, jellegzetes\'.és örökké érdekes Kossuth-körszakállával. mo solygó, derűs tekintetével. Nem kis súlyt Jelent az sem, hogy Huszár Károly kegyelmes ur. volt miniszterelnök, Jelenlegi házalelnök is itt vett az Idén villái. A parlament súlyos szavú agrárius párti veiére: Oaál Gaszton Is nem messze gazdálkodik és gyakran berándul Boglárra egy kts nyárt politikai vitára Hát tgy aztán a politikai élet eme Ismertebb vezérelnek hamar megképzódlk a sa Ját külön udvara, mely ugyancsak elókeló társadalmi urakból áll. Hiába, egy nyaralóhelyet nemcsak a külseje, kllünó strandja, talán olcsósága Is tesz népszerűvé, hanem azok a személyek Is, akik azt a helyet felkere stk és egyéniségükkel mintegy Jó márkájúvá ütik a filrdól.
Balaionboglár különben abban a szerencsés helyzetben van, hogy el-dicsekedhetik azzal, hogy a .Meglelt\' táblát kiakaszthatja akár már a pályaudvarra. Mert minden vala-mbe való balatoni fürdőn, 111 Is a lulajdonképenl fürdőélet az áltomá son kezdódlk és végződik Is.
Nem azzal, hogy Ide érkezik és Innen Indul oz ember, (ha nem boldog autótulajdonos) hanem mert reggel korán, mikor az első pesti vonat befut, már az egész perron ugy tele van nyaralókkal, hogy hirtelen az ember nem tudja, hogy kl 13 lehel az a magas személyiség, akinek a tiszteletére, különösen a hölgyek, Ilyen nagyszámban felvonulnak. Mert tehet bátran fetvonu tdsnak nevezni, ami van. Talán még találóbb, ha azt mondjuk, hogy pizsama-verseny is vetélkedés, hogy ki feketébb, kl égeti le Jobban.
A strandja Boglárnak — az aztán egy strand. Mert friss, uj ho mokja még nem rejt mogában szemetet, mint a siófoki, léhát veri Is azt. Nem hiába, hogy a tavasz óta rendezték, csinálták ezt a strandot. Meg Is látszik rajlo. Épen igy a fürdőtelep utcáinak egyrészét Is por-talanltottdk. Ez már valami. Ez már azt Jelenít, hogy felsőbb helyen is méttdnyolják, hogy Boglár most már sorompóba állt a batatonpartt hegemóniáért, amellett, hogy Bilalelep-lól el szerelné nyerni a politikai érdekesség centrumát. Tcrmé>zelc-tn oz egész fürdőélet a vasul melleit levő Nagyszállodából Indul és nyer tempói. Ez a szálloda-penzió vagy hat év óla, mióta- Ftelnerék bírják, elérte azt, amivel nem Igen dicsekedhetik batatonmentt szálloda, hogy évről évre megtartja vendégeit, akik nek sorában természetesen sok c pesti és feltűnő számban vannak ilt a megszállolt területekről /I szál loda hangulatos kerthelyiségében ad találkozót egymásnak Boglár min den nyaralója, akt számit vatomtt. Eslénkénl Csóka Feri pesti prímás bandája olvasztja a szivekel, kese-tlll a lelkekel régi magyar nótáival, melyekel ugy huz azon a sárga száraifán, hogy az ember örömében
meg szeretné csókolni a cigányt, meg a hegedűjét...
Azonban amellett, hogy mestere a magyar nótáknak, megállja biztosan a helyéi akk r Is, ha Verdi Truba durját. vagy Rrgoleltoját, vagy Grlrg Peer Gyntjéből a Solvejg dalát zokogja el. Valahogy ugy találja az ember, hogy a napi kellemes slran dolás. fltrtelés ulán, mintha a Nagy-szálloda kertjében a langy meleg augusztust csltag sátor alatt, a lélek fürödne. Míg a pirosra lesült nyaraló Is megbékél a világgal, ha C-.oka Feri bandája mellett klszürcsBlhell a maga málnáját, vagy fagylaltját és megtudja, hogy: .az ő babáfa Is egy fekete no...*
Mondom, ha leszáll az alkony és a moló végén klgyu\'lnak a jehő lámpák, van Ilt hangulat annyi, hogy Szép Ernő se tudná megrögzíteni papíron. A kertből szétárad a zene, a sétányokon párok Imbolyog nak, szentjános bogarak fénye bújócskázik a bokrok alján és fenn egyik nyaraló sölél le rasszán két szllhuel fonódik egymásba szerelme sen, mlg leni a kupuban kuk i zör ren és a boglárt Romeo és Julla erkélyjelenele megzavarva lészen.
Csak azt volna jó tudni, hogy aki a szllhuellek találkozását szét-rebben/ette, a pesti gyorssal váraI Ionul érkező férj, vagy csak az esti borozgatásból hazatérő papa volt...
Akárki volt: .Az éj a tündökletes éj...\' mint idehail-zlk a szállodából megbűvölni képes még a Balaton hullámalt Is, amelyek a délután még haragosan, dacosan csapkodták magukat a moto köveihez és most, hogy a víztükör elcsendesedett és Jelelte kelelról-nyugalra Igyekszik a Göncöl szekér láthatatlan kociisóvat, zajnélküll gördülés el, minlha sze relmes szavakat dudorászna a király ■ nól méltósákbzn sorakozó nádasoknak
Este... éjjel... sejtelmes, szerelmes éljél van... A zene még mindig szól. És a vízen egy gondolát utánzó, ringó csónakon elalszik kél színes lámpion... és kilobban két szív piros lángja... U. Gy.
itt Igen mélyre kivájta. Ha valaki | iürdeni ak«r benne, kénytelen egy kisebb létrái migival vinni, hegy a \' msgas partról megközelítse a hüsliő vizel. A környékbeli falvakból Is létrával jönnek le fürdeni a Vállczkára a lakosok, de a fürdés melleit nagyszerűen lehet csak ugy kézzel halászni, rákászni. Miért ne kötnék össze a hasznosai a keltemesse ? Igy voll ez ezldáig. Fürdőruhák melleit létrákat hozlak íz emberek. Most, hogy ezt az unlcumol megtudták, rendeletei adlak kl, hogy a Váltakéban ,cuk" létrával lehet fürdeni. Ami eddig gyakorlatilag szükséges voll, az ezután rendeletileg kőtelező. Megírjak, hogy legközelebb olyan rendelet |elenlk mrg. bogy fürdeni
csak vízben szabad ...

A zalaegerszegi plébániatemplom mellett egy kedves kis kert vonja magára a sétálók figyelmét. A kis kert a kertészet egyik remekének mondható, meri az egyik ágybz oly Irappinsul van színes virágokból kl-Qlietve NagyMagratország képe a trianoni határokkal, valamint a Szentkorona a címerrel, bogy lállára szinte elönll az ember szemét a könny. A kép alall Kölcsey örökszép Imádságának, a magyar Himnusznak első sora olvasható — sajtóhibával. .Isten áldd meg- helyett .Isten dili megvan virágokból kiültetve. Nem a kertész hibájának róhaljuk azt fel, hanem a korrektorét!!, mert valakinek csak ellenőrizni kellelt a munkát és a nyomdákban sem a betűszedő, hanem a korrektor felel a nyomtatványokban esetleg bennmaradt sa|t6-bibikéri. Osszián
Egerszegi tükör
Zalaegerszeg, augusztus 9 Kramarics József, alsóbagodi rokkant, akinek bárom ho\'d földecszéje és kilenc gyermeke van Aisóbagodon, Zalaegerszegen járt az elmutt napokban kisebb pénzkölcsön felvétele ügyében. Kölcsönt sehol se kapott, végigjárta a pénzintézeteket, de mindenütt elutasították, végül egy magányos ember megkönyörült rajti és 400 pengő kölcsönt adott neki. A szegény kllencgyermekei, há om holdas rokkant a pénzt, amely még meg se melegedhetett nála, — elvesztette. Szaladgál fűhöz-fihoz, tanácsol kap eleget, de a becsületes megtaláló se értékeli keserű helyzetéi, mert a mai napig senki se hozta vissza a pínzél a szegény Kramaticsnak. Panaszai során el.nondla, hogy a kölcsönt is majdnem 20 százalékos ktmalra kapta, ami a mai rendes 9—12 százalékos kamatláb mellett uzsorásko-dás. De ö megfizetné szívesen azt Is, — mondja — csak legalább meg lenne a pinz. D: Igy?... Ilyen a szegény ember — jószívű és szerencséilen.
Ez is egerazegvidéki specialitás. Nem messze Zalaegerszegtől, körül-belül egy kilomélctre, csendes és szép völgyben folydlgil egy kis patak, a Vállczka. Nem |»n valami messziről, nem is szélesebb mAiféi méternél, mégis kellemes, hűsítő a környékbelieknek nyár Idején. De a kis patak (olyá&a igen fyort és igy med-
NAPI HIRÉK
NAPIREND
Augumzciua II, oaOtfirtök
Kómnl lutoükua: Zsuzsanna vt, Prol. Tibor. Izraelita: Ab. hé 13.
Nap kel reggel 4 óra 49 páckor, nyugszik délután 19 éra 31 perckor.
Várost Színház Mozgójai A cárnő. Világattrakció. Fósrcreplő Pola Negrl. SerIII az ordógók kólóit. Cowboy-lőrt. 5 let*. Főszereplő Prtd Thomion.
— Az alispán hlvatatvlzsgálata a nagykanizsai főszolgablrósá-gon. Kedden délután Zilaegerszeg-röl Nagykanizsára érkezeit Bődy Zoltán alispán, aki a nagykanizsai járás löszolgabltóságán hivatalvizsgálatot tarlóit. Az egész délután tarló liivalalvizsgálalban résztvett Molnár Oyula megyei számvizsgáló is. Az alispán felülvizsgálta az ügymenetet, valamint a pénztár kezelési és a látottak és tapasztallak feleli Bollka Andor dr. főszolgabírónak a legteljesebb elismerétél fejezte kl. Az alispán még este visszautazott Zalaegerszegre.
— Gyémántmlse. Nóvák Domonkos voll zalakoppányi plebáros, aki Jelenleg a gról Somsich cs.lád udvari káplánja — régi nagykanizsai család tagja — Nagyboldogasszony nspj\'n a kivadári kápolnában gyé-mántmlséjél latija. A pápa az egy emberöltői a lelkipásztorkodásban eltöltőit buzgó lelkészt érdemelnek elismeréséül legutóbb a pápai ka marási címmel tüntette ki.
— ScI warcz Dezaő harisnyái a legjobbak.
— Scgédjegyzöválasztáa Mura-kereszturon. A murakereszturi meg-üresedett segédjegyzől állásra eddig nígy pályázat érkezett be. Pályáznak : Szekeres József Andor, Dobosi Zollán, Kulcsár Antal és Csizmadia Sándor okleveles Jegyzők. A választási a járás főszo\'gablrájának leienléiében csOtőitökön délután ejtik mrg.
— Kapy püspök Fonyódon. Augusztus M én Kapy Béla er. püspök Fonyódra étkezik, ahol Istentiszteletet log tartani a Bihari-villa kertjébe n.
— A Bajza utcai villamos szerencsétlenség ügyében a rendőrség lefolytatta a nyomozási és megállapította, hogy gondatlanság esete látszik fennforogni, ezért az Ogy Jegyzőkönyveit áttette a ki\', ügyészséghez. A szerencsétlenül Járt és súlyos fej-sérülis:ket .szenvedeti Horváth István állapota a kórházban változatlanul sutyos, ugy hogy még ann/ira sem tért magához, hogy érdemben kl tudták volna hallgatni. Itt emlil|ük meg, hogy a Transdanubia egyik szerelő|e a legnap délután kint járt a baleset szinbelyén, hogy meggyőződjék, hogy kl van kapcsolva a villanyvezetékből sz áram és eközben a villany őt Is levágta a magasból. Szerencsétlenség kisebb sérülésen kívül azért nem történi, meri a szerelő, mikor az egyik drót megvágta, eltudta engedni azt és a másik kezével lennlartotla magát, hogy nem zuhant a földre. Igy is azon-bzn erősen megütötte az áram és kevés ideig rosszullét kínozta. A szomszédok sietlek segítségére.
— .Majd a gazda la dolgozni fog". Balatonszárszón az egyik birtokon folyt a cséplést munka, amikor egyszerre csak az egyik mezőmunkás Turbék Károly elkezdett kiabálni, hogyha majd újra eljön a kommu-nizraur, akkor a gazda — Moring Sándor — Is dolgozni fog. A kommunizmus ulán epekedő elvtársai iel|elcnlctlék Izgalás miatt.
— A soproni ev. konvent alk-kasztó pénztárosa a napokban levelet Irl Nápolyból a konventnek, amelyben bevallja, bogy 4000 pengői a konvent pénztárából elsikkasztott s a pénzt a saját cél|aira használta fel. Levelében még azt kéri. bogy ne lelenlsék fel, meri meggondolatlan leltét Jóvá kívánja tenni.
— A Klskanlzaal Levente Egyesületek Dalköre, amely a vármegyei dalosversenyea a IV. csoportban az I. dijat nyerfe — zászlaja Szekeres Teruska állal lett megkoszorúzva.
— Dunsztos és uborkás üvegek Igen olcsók Púmnál, Klrály-u. 10.
— Kedvezményes utazás.) A DélivaSLl Igazgatósága a kővetkező kedvezményes utazást engedélyezte: I. augusztus 13—19 lg Relcbenberg-ben latlandó Vili. nemzetközi áru-mlnlavátárra 33%-os. 2. a Barcson folyó évi suguszUis 14—17-ig lar-landó mezőgazdasági, ipari- és kulturális kiállításra 50%-os, 3. a Jánosházán folyó évi augusztus 14-én Urlandó tüzoltóversenyre 50°/«-os menetkedvezményi engedélyez.
1077 »nyi«ttu« II.
ZALAI K0ZL0NY
_ Fej-, váll és ágyékfájdal-m.knál, Idegfájitolnll, c-.ipöszag-estásnil és zsábánál a természetes Ferenc József" keserűvíz rendkívül Hasznos házi szer, melyből koia regiéi eív pohárral bevéve, az emésztó-Silornál Jól kiöblítjük. Egyetemi klinikákon szeneit lapasztalatok la-Qusiijik, hogy a valódi Ferenc József viz kilünő gyomor- és bélifsz-liló szer, melynek hatása gyors és biztos. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben.
_ Az ácsmesterek országos szak-kongresszusukat a folyó évben Síékesfehérviron az oll rendezendő országos Ipari- és mezőgazdasági kiállítással kapcsolatosan augusztus hó 13—14-én tartják meg.
= Friss állapotban ISII foglyot, lehelőleg kizsigerelve, minden meny-nyiségben vásárol Szabó Antal fegyver-, lőszer- és vadkereskedő.
— A kilakoltatott Horváth István családja részére vitéz Tóth Béla Sugár utl fűszer- és csemr-ge kereskedő ma szerkesz\'őségüikbc beküldőit 1 tábla csokoládéi, 5 kgr. finom lisztéi, I kgr. cukrot, 1 kgr. rizsi, negyedVgr. frankkávél, 10 digr. pörköli kávéi, lél kgr. szappant, fél kgr. mézet és egy doboz cipókrémet. A ntmesszivü adakozó adományát rendeltetési helyre |uttsl|uk.
"""wwwwf................ w.m-.ww
időjárás
A nagykanizsai itetoorologlal megfigyelő Jelentése: Szerdin a MmtísS-Itíi Reggel 7 órakor +205, délután 2 órakor ^f254, este 9 órakor +20-8.
Ftlhizet\' Reggel borult, délben és esle tiszta égboltozat.
SMrtny. Reggel Éjszak, dilben Nyu-\' gadt, este Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet lelentésc szerint ismét százai és meleg Idó valószínű.
SPORTELET
A szombathelyi csendőrkertilet tiszti és legénységi sportünnepélye és atlétikai versenye Egerszegen
A m. kir. szombathelyi Ili. csendőr kerületi parancsnokság folyó évi augusztus hó I4-én 15 órai kezdettel a Move sportpályán tiszti és legénységi sportünnepély! atlétikai versenyt rendez a követkerö programmal;
/. Bemutatók. A zalaegerszegi csendőr Iskola legénysége állal katonai, ügyességi, buzogány és szabadgyakorlatok.
II. Atlétikai verseny. 1. 100 m. siklulás tiszti és legénységi; 100 m. likfutás tiszti és legénységi 35 éven felüllek részére. 2. 10 km. lerep-gyorsaságl verseny teljes csendőr felszereléssel. 3. Rudugrás tiszti. 4. 400 m. síkfutás tiszti is legénységi. 5. Súlylökés tíszll és legénységi; súlylökés 11 szil és legénységi 35 éven felüliek számára. 6. 800 m. sikfuiás tiszti és legénységi. 7. Magasugrás tiszti és legénységi. 8. Svéd staféta futás. 9. Diszkosz és gerely-
velés llsztl és legénységi; gerely-vités 35 éven felüliek számára tiszti és legénységi. 10. 1500 m. siklulás llsztl és legénységi. II. Távolugrás llszll és legénységi; távolugrás tiszti és legénységi 35 éven felüllek számára. 12. 5000 m. síkfutás tiszti és legénységi. 13. Hármasugrás llsztl és legénységi. 14. Olimpiai staféta fulás.
III. Mulatságos füleslabda Játék.
IV. Díjkiosztás.
(Helyárak: I. hely 2, II. hely 150, III. hely 1 P, állóhely 60. diák, gyermek, cserkész és levenlejegy 40 f.)
A verseny nap|án a lőtéren 12—1 órak közi a nagykdnizsal honvéd zenekar térzenél ad, délulán az alléllkai verseny egész tartama alall Játszik a közönség szórakoztatisári. A versenyből befolyó liszla jövedelem a llszil és legénységi sportalapok |avira lordillalik. Felülfizelé-sek köszönettel fogadnak.
RÁDIÓ-HŰSOB
Oravi4lllll» H — ktrek. közgazdaság. Hangv. — hangverseny. E — előadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — teae. Mg. ■- mezőgazdaság. rn. _ UJuaigi dóizOa. F — lelolvasis. O — gramotoazene. Jb — jazz-band. K — kabart, nZ. — neosxezU zue
Augusztus II (csütörtök)
Budapest 9.30 H. 11 Zongorahangv. 12 Időjelzés. 3.60 K 5 ldó|elzés. Ulána Bosln Endre humoros novelláiból olvas
W- 535 Cigányzenekaz. 7.10 Hocplncr Károly előadásai Amatórlotogralusok iiko-U|a VI. rész. 8 H. a Stúdióból. A nagy Oaleotto. Dráma 3 lelv. 10.40 H. ulána Jb.
Béea, Oráe II nZ. 4.15 Hangv. 6.30 Turisztika. 7 Az utazás egykor és ma, E. 9 15 Hangv., nólista Z.
Berlin, Stettln II a 12 A parlament alkotminyllnnepének közvetítése, Mars dr. bírod, kancellár beszéde. 3.10 Mg. 3.30 Q.
4-30 Földrajzi csodák, E. 5 nZ. 5.40 We-oez-hangv. 1 Haranglálék. 740 Alko.mány-fnnepély átvitele. 15.30 Jb.
Barcelona 5.55 Tánc Z. 6.15 O. 635 Történelmi E. 9.20 Tánc Z. 10 Hangv. 10.25 Beethoven: Mlssa Solemnls, Z. 10.55 Románcok és dalok, Z. , Basel, Bem 1 O. 4 nZ. 4.30 O. 5 és 8.30 Hangv. 10X15 nZ.
Boroazló, Olelwltz 11 Allcotminytln-«Pély. 1.45 O. 4.30 Olasz Z. 10.30 nZ.
Brínn 1115 aZ. 5.15 A. 7.30 Hangv. V Katona Z.
Frankfurt, Cassel I 30 nZ. 4.30 Modern tánc Z. 5.45 Ili. 9.20 Tánc Z. Hamburg, Bréma, Hannover, Kiél
8 A. 11.30 Az alkolniányUnnepély közvetítése. 2 05 Hangv. 4 15 Novella. 4.15 Hannover : Lchir: Operet\'részletek, Z. 4.15 Kiél: nZ. 5 Hangv. 7.40 nZ.
Könlgaberg. Danzlg 11.30 O. ÍAM-kal emSkek, E. 4.30 Balala|ka Z. ff45 A német Z., E. 8.10 Kamara Z. 9.15 A zsoldos idők dalai és költészete, Z. és dalok. 10 Tánc Z.
Langenberg, Dortmund, Munster II Q. 1 tff nZ. 4.45 A. 5.30 Hangv. 7.25 Munkás helyzete az uj Németországban, E. 840 Vidám Z. és költemények. 1045 Jb.
Lipcse, Drezda 4 30 nZ. 8.15 AlkotmányUnnepély. London, Daventry 12 Kamara Z. 1 Oy.
3 Istentisztelet a Westminster! apitslg templomából. 3.45 Kamaza Z. és dalok. 5.15 Oy. 620 Tánc Z. 7.15 Beethoven-szonáták Z. 730 Katona Z. 9.20 Ballada esi, Z. 1030 Jb.
Milánó 4.15 Jb. 5.20 Oy. dalok. 8.45 Hangv. 11 Jb.
München, Nürnberg 4.30 Vidám óra. 5,30 Kamara Z. 7 nZ. 8.45 Tarka esi. K.
9 45 A frankfurti zenekiálll.lis, E.
Róma 5.40 nZ. 9 Ének- és zenekari hangv. Utána nZ. Rádió-Pártzs 1030 nZ. 12L30 Hangv.
4 45 és 7 JO Tánc Z. 830 Olasz eit. azlml. Z. Ulána lánc Z.
Prága 11 O. 12.10 Hangv. 5 nZ. 8,15 Vidám esi. Tamburlca Z. fa luvószenekar hang. 9 nZ. 10.20 nZ. és tánc 7..^ ^ ^
nZSt8.íf Alkotmíiyllnnepély, utána orosz est, szlinf. Z.
TÖRVÉNYSZÉK
Sarotár és Vékás! bűnügyében kitűzték a főtárgyalást A kél belöró Sarotár Andris és ilj. Vékást István viseli dolgai! már eléggé ismeile\'.IOk. Mlndkellö az ügyészség fogházában várja, hogy birái elé állítassanak. Ügyükben a vádirat már elkészült és dr. Mutschen-bacher Edvin lólirgyalisl elnök sug. 17 te tűzte kl bűnügyükben a fő-tárgyalást.
Patkányt és egeret
biztosan pusztít
„RATOPAX"
mely minden gazdaságban nélkülözhetetlen. A méreg ugy van benne elkészítve, hogy az csakis patkányokra és egerekre veszedelmes, míg mis háziállatra nézve teljesen ártalmatlan, erre nézve teljes garanolát vállalunk. Kérjen felvilágosítást egy ed árusítónál i
VÁGÓ ENDRE
IlUtnerUra Nagykanizsa, Fö-ut 14.
MOZGÓSZINHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Ma csütörtökön este 7 és 9 órakor .A cárnő". Viligattrakdó-repriz. Rendező Lubitsch Ernő. Főszereplő Pola Negri, Adolphe Menjou, Rod la Roque .Sáriit az ördögök közölt" Cowboy-történet 5lelv.-ban. Főszereplők :Fied Thomson, Silver King a csodilő. Hiradók.
«
A-keszthelyi Kertmozgóban f. hó 11 in csak fclnóileknck: „LadyHa-mlllon" 12 lelvoniio3 történelmi drámát mutatják bc. Főszerepben Con-rad Weidl és Liane Hald. A film eme nemiben a francia forradalom Idején szárazon, vizén, a legszebb tájakon Játszódik le.
Sertésrásár „
Felhajtás 1522, melyből eladallanal vtaaaa-maradt 15S dazab. Baőiendl 1-66-1C8, szedett 1-61—1\'66, szedett közép !i4— 1-58. könnyű 1-44-1-50, claórendu öreg 1-52—I-S4, másodrendo 1-44-1-48. angol saldő 1*60—1-76, szalonna nagyban I-6Í-1.72, zalz 1-98 - 2-00, lehúzott bus 200— 2 20. szalonnás Itlsertés 184-2 001 Az trányaat kellemes.
................ - - ■■ . — -1*1*.-.-.-,-,-.-.-^^,. --
ru:o:i,ró!YES anyagokat HÁZILAG MOSSUNK í »1© PEHELY-lyl!
, Selyombluxai és kombinál évCk során át ii épek é» ragyogóik maradnak, ha POLÜ-oldatban mossa és gondozza őket
2. Hintsünk lélliter forró vízbe két kávéskanál POLO pelyhet s közben keverjük egy pálcikával.
3. Az oldatot hígítsuk egy félliter hl dog viz hozzátöltésével langyosra • verjünk rajta a pilcikávnl habot.
4. Áztassuk a mosandó se-lyemholmlt egy ideig az oldatba s utana nyomkodjuk át néhányszor a habon.
£ Öblögessük ki a ruhát legalább 2—3-sxor lan-gyoa vízben.
6. A vizet túlságos facsa-rás nélkül nyomkodjuk ki.
7. Vasaljunk félmalog (langyos) és ne forro vassal. Forróság, erós napfény árt a selyemnek!
Műselyem fokozott méletet s elővigyázató! igényel.
8. Sxlnos holmiknál
még a beáztatás elölt győződjünk meg az áru valamelyik kis csücskén * arról, hogy színtartó-c s csupán ez esetben mossuk 1 oti
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZ&AmSÁI
Vasárnap nyiUk meg a barcsi kiállítás József főherceg
jelenlétében A Faluszövelség,» Szécbenyi-nem-zelség. sz Alsóduninluli Mez\'gízde-ségi Kamara és a barcsi (írás községei auguszlus tizennegyedikétől tizenhetedikéig nagyszabású mezőgazdasági, ipiii, kulturális és egészségügyi kiállítást rendeznek Bircsoo. A kiállítási vasárnap délelóll kilenc órakor nyitják meg flnnepiesen. — A megnyitó ünnepségen megjelenik ytoe/ki ályi htrceg is. A mrgnyi\'ás után a drávamenti, ősi népviseletekben híres falvak küldöttségei hódoló menetben vonulnék cl az előkelőségek előtt. A kiállítás anyagát hat Iskolaépületben helyezték el. Vasir-nap délulán tar:ják meg a tellesen újszerű mezőgazdasági munkaversenyeket Is. Less még ezenkívül szánló-gép-bemutafó, ismeretterjesztő Htm előadás, gyermekegészségügy! verseny. a legtöbb gyermekes családok dljazása.gazdakocsi verseny, levente, sport és úszóverseny. A kiállításra utazó érdeklídók részére a MAV és a Délivasut ötvenszázalékos menet-dijkedvezmínyt ad. A kedvezményes jegy váltásira jrgoiiló Igaiolv/nyt a Faluszövcleé^níl (V. Zoltán u ca 8.) éc a barcsi rtndezőrégnél (Barcs, postafiák 25) lehet beszerezni.
TÚZ8DE
A mai értéktőzsde nyilés\'tor tartott irányzatú voll Később gyengülés mu-lalkozotl, zárlat felé megszilárdult, csaknem az összes ériékek nyereséggel zártak. Nagyobb nyereséget a spekuláció által a favorit értékek érték el. Igy a Fegyver, Lámpa, Részvénysör az 5\'/«-ot meghaladó nyereségre tett szert. Qyengébben tendált Kereskedelmi Bink, Izzó és néhány kisebb érték. A forgalom élénkebb volt, mini az előző napok forgslma.
Zürich! xárlal
Pliti 20 33W, London 25-22. Newyork J18S0. Brtlaael 7II8VI. Milano 38-25, Amaterdam 207 97. Balta 123-31. Wien 7305. Solti 3 75. Piága 15-39, Vinó 53 00. Budapest >0-55, Belgrád 9-13, Bnkccctl 322.
1 budapesti Tótsde deviza-|».syzés«
1927 augusztus 12.
VALl/rAK Angol L 27-83-2799 Belga tr. 79-70 ÍO 00 Caeok. 1608-17-05 Dánk. 153 15-153 75 Dinár 1001-1010 Dolli/ Kfl 90-572-30 Francia ti 22-45 2265 Holl. 729-10-230-10 Lengyel 63-55-64-55 Let 3-51-357
Léva —--
Un 31 40-31-70 Mái in I35S5-1363S SchlU. 8050-8090 Norvég 147-80-14840 Svájci UIO-40-110M) Svádk 153 33-153 90
DEVIZÁK
AauL 729 25-27995 Belgrád 1ÓC6-10 10 Berlin 135-90-136 60 Bukareal 3-52-3 56 Brttszzel 79-57-7982 Kopcnh.153 25 6Í65 Oulo 147 87-148-27 London 27-80-27-83 Milano 31-12-3127 Ncwyoek 571-95-365 Párta 7240-2250 Prága 16-95-17-00 Szórta 412-416 Stockb. 153-40-15380 Varaó 6365-64 45 Wien 80-52-8077 ZQríeb 110-30-110 ÖO
Terménytőzsde
Buza llazav. 77 kg-os 3000-3720, !8 kg-« 3070 - 3/ 50. 79 kg-oa 3050— 3070. 80 kg-os 30 70 -30-80. egytb 77 kg-oa 29 60—26-90, 78 kg-oa 29-90 3020, 79 kg-oa 39-10 -30 40, 80 kg-oa 30-20-30-50. roza26tO—2680. Ukazm.ázpa 23 75— 24 00. KXárpe 2800-33-00. tab uj 2050-21-50. lengeil (5) 24 75-25.00 Buzaloepa 1875—18 75, repce 44OO-4S-C0.
Kiadja: Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Hangjegynjdonságok:
Elhagytál Bözsikém .. . Tangó dal
He (él, no félj . . . Tangó-dal Százas bankó, nesze cigány Fox trott Katicabogár ... Blues Bég egy éjszaka!... Dal
Minden egyéb zenemüvek, hegedű- ís zongora-iskolák és gyakorlatok, hangszerek és hangszerkellékek kaphatók:
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv-, papír- i* i«ncniQkcr«»Sie<34*ít>cn.
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köles-kása, lengeridara, egész kisszemü tengert Madáreleség: Kevert madárétel, hámozolt-zab, lénymag, kendermag, édes-repce, ssláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható: •
Ország és Widder
magkereskedés ében Erzsébet-tér 10. (Bíróság melleit)
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság azelőtt (Déli Vasút) 1927. évi májúm hó IS-töl
MENETRENDJE
Budapest—Nagykanizsai viszonylatban
A vonat neme Budapestről indul Nagykanizsára érkezik A vonat J Nagykanizsa- Budapeatre neme ! rőt Indul érkezik
Oyv. Szem. v. Szem. v. Oyv. Szem. v. 7-30\') 7-4S") 14-10 1900*) 21-35*) 11-40 1400 20-45 2310 350 Szem. tí 0-50 j 7-340 Oyv. || 7-10 11-10^ Szem. v.| 0-00 1 16-05 Szem. vJ: 14-30 | 20-55") Oyv. | 17-55 ! 2200\')
1) Étkező kocsi Budapestiéi Nagykanizsáig közlekedik. Közvetlen I— II—III oszt. kocsi Budapeal D. V.-Trieszt (bezárólag szepl. 29-lg.) KOzvetlen l-tl-lll. oszt. kocsi Budapest D. V.-Rogaska-Slatina (Rohllsch tllrdó) (bezárólag szept. 30-lg.) Közvetlen I 11—111. oszl. kocsi Budapest—Maribor—Klagenfurt—Villach—Lfenz (június 26-tól bezárólag szept. 5-ig.)
>) Közvetlen l-ll-lll. oszt. kocsi Budapest-Nagykanizsa—Gyékényes—Zágráb-Ogulin—Spatató. Közvetlen III. oszt. kocal Budapeat-Zágráb. Kózvellcn 11-111. oazt. kocsi Budapest—Zalaegerszeg. Közvetlen I—11-111. oszt. kocsi Budapest—Veszprém a veszprémi kocal a 900 órással fordul viasza Bpestre).
•) Érkező kocsi Budapest—Nagykanizsa. Hálókocsi Budapest—Trieszt—Venezla. Hálókocsi Budapest--Abázla—Matuglle-Fiume (bezárólag szepL 15 ig kedd, csülörtök. szombaton, vissza a 710 órással szerda, péntek, vasárnap) Közvetlen III. oszt. kocsi Budapest—Trieszt. Közvetlen I—II. kocsi Budapest—Trieszt—Róma. Közvetlen I—II. kocsi Budapest -Milánó (bezárólag szepl. 29-ig.
<) Közvetlen II—III. oszL kocal Budapest—Zalaegerszeg. Közvetlen 1—tt-IIL oszl. kocsi Budapest—Barcs.
Nagykanizsa—Balatonbogiári viszonylatban
Balaton-boglárról ind. Nagykanl- 1 I Nagykanizsára érkezik | | || zsárol indul Balalon-bogláira érk.
\' Vegyes" \' -1(0 ■ 7-35 | \'HcgycsT 1805 " 1 il\'-il" \'
Szem. v. Oyv.
Nagykanizsa—Szombathely—Bécs S. B. Bécsből Síemb.tWj- HMjí,h-Indul ; ríl InM l|nára WiMtt
"JFW
Szem. v. Szem, v.
1010") I6 35<)-
cTUTT
IMI 1
1715 14-47
21-37
viszonylatban
Sjúflib.i- Bécsbe ril Indul Kt.y.„érkezik
440*) 7:5 | 11-50 -
7-Oia) 1005 -
I4-2ÍP) 16-19 \' 19-34
18-00\') 2055 -
21-005),. 23 40 -
Szem. v. 1409 Szem. v. 17-30 Oyv. 020 Szem. v.
Szem. V.:
i) Közvetlen vonalok Barcsra. Illetve Barcsról. \'). Közvetlen vonal Bfcsből-Barcsie. Közvetlen U—III. oszL kocsi Bécs S. B.— Zágráb. Közvetlen l-lt. oszt. kocal léi Ili. oszl.) Bécs S. B.-Pícs-Rszék. Közvetlen 11—111. oszt. kocsi Zalaegerszeg—Budapest.
s) Közvetlen vonatok Barcsra. Illetve Barcsról.
\') Közvetlen vonalok Bécsból, Illetve Bícsbe. Közvetlen 11-111. oszt. kocsi Bécs S. B.—Nagykanizsa éí Zalaegerszeg—Budapest között.
\') Csak VII. és VIII. hó vasár- és űnuepnapjaln közlekedik >) jelz. vonal helyeit
Vegyes
Zalaszenlivánról indul
^ \'500
Nagykanizsa—Zoloszenllván
wr 11

1 7-00
Nagykanizsa—Barcs—Pécsi viszonylatban
\' Pécsről !: Barcsról N\'zj.^i-1 indul | Indul - taára Idus
1200\' 15-38\') | 21-20
tnUU-!
I rtl I
4-4 .
945\') | 11-50
14 281) 16-20
17-57\') :| 21-10
Oyv. 9-501)! 12-00 1405
Szem v. 13-20 I 15-38\') | 17-40 Szem. v.:: 18-4CP) ■ 21-20 23-30 \') Közvetlen vonatok Szombathelyről. -I Közvetlen ■—II—ML. oszt. kocáival Barcs-Budapest. Közvetlen l-II-llt. oszt. kocsi Pécs—Nagykanizaa közöli.
jj Közvetlen vonal Bécsból, illelve Bécsbe. Közvellen I—II—III. oizt. kocái Spa-"tö—Ogulin-Zágráb—Uyékényes-Nagykanizsa-Budapesl. Közvetlen III. oszt kocsi /-igiáb-Budapest. Közvellen II—III. OszL kocsi Zágráb-Bécs S. B. KOzvellen t-U-IIL oszt. kocal Eszék—Pécs— Bécs között.
Oyv. Szem.v Oyv. Szem. v.
Nagykanizsa—Csáktornyái viszonylatban
CsAktornyAról < Htflkni-
indul híj. é.Uiit
==^;I5 \' í 640 \'\'\'Szem.\'v/f
1115 13-00 Oyv.
1605 17-25 Szem. V.;
18-X 20-10 Oyv. !
Nagykanizsáról I Csáktornyára indul érkezik
5-28 V-U \'
1155 1317
13 44 15-22
23-40 ! 1-18
Közv. kocsikat lásd Budapeat—Nagykanizsai viszonylatban az \') és >) Jelz. vonaloknál.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 fll|«r. Címszó t minden vastagabb bclüból iiiÁ szó kit szónak számittatlk. Minden lovibbl izó dija 5 €111- Vaiár- és ünnepnap SOV0 felár, werdin—pénteken 25% felár. AJlást kezesüknek SOO/O engedmény. A hlrd«.
tésl tflj elAi-o (t.ol.ndfi.
Ford és Ford sori alkatrészek, autó
felszerelési cikkek, Pneumallk — Szintó VUmos és Társa cégnél. Deák-tér 2. 2314
Egy Jókarban levő príma pedilos olm> balom olcsón eladó. Cim « kiadóban. 2936
Kóser libazsír oladó Petófl-al 25. -
Mllhoffer.__3267
Olctón ofadó Jókarban levó 2 darab hosszú korcsmai asztal, 6 darab bosü-fenyófa pad. Ctm a kiadóban. 293,
Eq* háx, molybon 45 év ^ta~jó menetelU kovicsmühely van, eladó. Lete-nyén, Plkoll ötökösóknéL 3201
Míihelyáthelyezés.
Oazdasági gépjavító és épület-laktt >8 műhelyemet EOlvös-tér 18. sz4mu házból
helyc/tem á*. 2205
Tovább a is a n8g)érdema kö-iömóg sz.vcs p\'rtfogását kérve, maiadt.»m tiszielettel
ÍIlrtéí^tidES Báron Ferenc
tiiA«l/tkb«a. lakatosmester.
Belvárosban keresek 2, esetleg 3 zobis lakást mellékhdyliégekkcl, vagy anélkül. Bóvebbet Schiller Pereocné divatszalon. Póut 18. 3187
Sxfivösxék, 100 széles, gyorsvetéló-vei és teljes felszereléssel eladó. — Cim a kiadóban._-3274
Egy kisegítő sxakáosnfi, kl i Ukarl-tilt li elvégzi, kerestetik Csengery-ut 20 szám alatt._____ 3275
Ház, 3 szobás lakással bérbe kiadó vagy esetleg eUdó Kinizsi utca 81. 327G
LakatoamQHsly részére keresünk a város belterületén megfeleld helybéget." — Cim a kiadóban. 293S
20&1927. vbL szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. L e. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, bogy a csurgói kir. Járásbíróságnak 1926. évi Pk. :-0747. számú végzése következtében Dr. Knausx Lásrló ügyvéd által képviselt Dr. Nlsponszkv Béla javára 92 P. s Ját. erejéig 1927. évi Julius hó 1-én foganatosított kielégítési véRtahaJUs alján le- és felülfoglalt és 1709 Pengőre becsült kóvetkezó Ingóságok, u. m.: szobabútorok, hordók s egyéb Ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a mircdi-l kir. Járásbíróság 1927-lk évi Pk. 1860. sxámu végzése lolytán 92 P<ngó tőkekövetelés, ennek 1926. évi szeptember hó 30. napjától Járó 50,0 kamatai, VrfVo váltódíj és eddig ösz-szesen F6 P. 66 fillérben bíróilag mái megállapított költségek erejéig Balaton-márián, Vi sx<katz alatt leendó mec-tarUsára 1927. évi auguszlus hó 27-ik napjának délelőtti 11 órája halárául kituzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. bogy az érintett Ingóságok as 1881. évi LX. L-e. 107. és 108. §-al értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek. szükség esetén becsáron alul ts el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások is le- és felfllfoglaltatták és azokra kielégítést Jogc< nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. L-e. 102. §. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt MsrcMI, 1927. évi augusztus hó 7. napján. . . . ,
Andrusecz Lénírd 3tn kir. blr. végrehajtó.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
87. évfolyam, 182. Mám
Nagykanizsa, 1927 augusztus 12 péntek
Ara 14 fillér
• •
POLITIKAI NAPILAP
Mai |WU al:KUa!ady-a.l&.
Felelős szerkesztő: Bárba rifa Lajos
hbnotxs-taMoai Hnjld.il n. MÉB,
ElófUetM án ff bóra I put* SE
Minisztertanács
Budapest, aug. II. A kormány tagjai holnap Vasa József mlnlízler-elnökhelyettes vezetésivel minisztertanácsot tartanak.
A tihanyi Károly király
emlék-Onnep Budapest, aug. 11. A /V. Károly király emlékünnepet auguszlua 15-én tartják meg Tihanyban, melyen JÓ-\' zsef Ferenc főherceg Is részt vesz. Az ünnepély alkalmából gról Apponyl Albert megkoszoiuzza a IV. Károly klrá\'y llhaoyl tartózkodását megörO-kilő cm\'ékláblál.
Helyreállt a jugoszláv-albán diplomáciai viszony Belgrád, aug. 11. (Éjszakai rá-dtójelentés) A jugoszláv-albán diplomáciai viszony helyreálltával a belgrádi albán és lyrannal jugoszláv kővel megkezd c működését.
A budafoki posztógyár felmondott a magyar alkalmazottaknak
Budapest, augusztus II. A budafoki „Lanárla" posztógyár felmondott magyar alkalmazottainak és cseheket akart helyettük alkalmazni. Háiom cseh munkavezető már megérkezett a gyárba, mivel azonban nem voll letelepedési engedélyük, ti rendőrség — nagyon helyesen kiutasította őket.
Bombay vidékén terjed
a kolera London, augusztus II. Bombay kOrül a kolerajárvány egyre terjed. A legutóbbi kimutatás szerint eddig 2627 megbetegedés és 1020 haláleset fordult elő.
Titkos szervezetet fedeztek
fel Bulgáriában ■ Szófia, aug. 11. (Éjszakai rádió-Jelentés) A icadőiség Fil.lpopollbin ujabb ütkos szervezetei fedezett lel, mely Összeköttetésben állott a felforgató propagandái folytató ügynökökkel. Számos lelertózialás történt.
A villám agyonsújtott egy cserkészparancsnokot
Trieszt, aug. 11. (ÉjszakaI rádlő-ielentés) Az egyik közeli hegységen egy erős vihar meglepte az ott táborozó cwrkészokct. A villám agyonsújtotta a cserkésztábor vezetőjét, J\'Jlerschlch R-\'zső tanári.
Könnecker csak a jövő héten indul Berlin, sugusilus 11. (Éjszakai rádiójelentés) KOnnecker Amerikába csak a |öiő hél első nap|aiban indul. A neves repülő Philadelphiába repül. Ezzel megkapja a város 25 ezer dol-diját Is, amelyet annak bátor re-POlónek tűztek ki, aki egy európai fővárosból Philadelphiába repül.
Károlyi Mihály a csehek kérésére vonta vissza a magyar csapatokat
Pozsony, augusztus 11
Hodzsa Milán cseh miniszter cikket Irt egy tőt lapban, melyben elmondotta, hogy Károlyi Mihály annak Idején a csehek egyszerű kérésére vonta vissza > magyar csapatokat. Károlyi meg sem várta az antant utasítását, mely kedvezőbb határokat állapi tolt meg a maiaknál.
Véglegesen megalakult a Magyar Revíziós Liga
Budapeat, augusztus II
(Éjszakai rddlójelentés) A Magyar Revíziós Liga ma tartotta nagyszámú és előkelő közönség lelcnlélébcn a magyar Folyam és Tcgerha|ózásl R T. palolájinak tanácstermében végleges alakuló üléséi, melyen gról Almássy Imre elnököli.
Alntássv Imre gróf ulall arra, hogy mióta a Revíziós Liga megalakult először, azóta lord Rolhermeere akciója mély medret ásoll az európai közvéleményben. Felhívta ennélfogva a magyar társadalom figyelmét arra, bogy sd|a meg azt a támogalást a lord akciójának, aminót az megérdemel és bent az országban járuljon hozzá, hogy az akció sikeresen
1
végződjön.
A végleges alakuló ülésen az ösz-sze^>ü I magyar társadalmi egyesületek képviselői orsrágrs elnökké Herczeg Ferencet a Liga életreblvó ját, a kiváló magyar írót, lelsőhSzi lagot választották ineg.
Márkus .Miksa lelhivia arra a II-gyeimet, hogy a lord akcióját egyesek üzleti célokra akarják felhasználni és mir megindultak gyűjtések, amik nem kívánatosak.
Almássy Imre gróf hitározitllag kimondja, hogy megteszik a törvényes lépísekel a gyűjtések ellen, mert a Uga semmiféle gyűjtéssel nem fog és nem fordult a közönséghez.
Megoldódott a fóti holttest rejtélye Budapest, aug. II. Ma megjelent Fólon Eördógh Sándor sollvadkertl gazdálkodó es felesége, akik a fóti erdőben lalált titokzatos halottban (elismerték llákat, a 22 éves EördOgh Miklóst. A fiatalember Öngyilkosságot követelt el. Többször hangoztatta szülei elölt, hogy megvátllk az éleitől. Azt a S eyr-plszlolyi, amelyei a máglya melleit találtak, abból a célból vásárolta, hogy azzal ollsa ki életét
á Zalavármegyei Gazdasági Egyesület köz-
Indiánok fegyveres lázadása
Ncwyork. augusztus 10
(,Éjszakai rádiójelentés) Cocota állam területén 2700 indián fellázadt és számos fehér embert megöllek. A felkelők kOzitl 27-el elfoglak. i
Augusztus 23-ra halasztották Sacco és Vanzetti kivégzését
AfonyhAalfiaxaató félórával ■ kltfóoaóa al6tt kapta mag bk athalaaztó vógaóat - „A aaanaaat munkója m.Uóllltolla . hóhirok kaaót"
Boston, augusztus 11 Sacco él Vanzetti Kivégzését aug. 22-ikére halasztották. A tüntetéseit tovább folynak a két anarchista érdekében. A kivégzés elhalasztása megnyugtatta a lázongó munkásokat. A bostoni reggeli ua|ló » tegnapi napol egyedülállónak icklnll Mas-sachuhets (őriénelében. A kormányzó már a kora reggeli órákban foglal kozolt Sacco és Vanzetti ügyével. A kivégzés végrehajtásának elhaljsz-lásáról szóló határozalot a fegyház-Igazgató alig 40 pcrccel a kivégzés elölt kapta kézhez A „Tribuna" cimü lap azl a|ánlja Fuller kormányzónak, hogy Sacco és Vanielli érdekében keressen valamely utolsó mentő jogi formulát.
Szófia, aug. II. Az elmull é||el az amerikai követség épületének kö-zelébeu bombi robbant fel. A robbanásnak emberélet ncin cselt áldozatul. , ,
Ncwyork, aug. 11. (LJszakai rádiójelentés) A Stcco és Vanzetti érdedében inüködó segélybizolliág azzal kapcio aiban, hogy a kivégzést
elhalasztották, most nyilatkozató! telt közií, melyben be|clcnli, hogy a „szervezet munkája megáltilo\'ta a hóhérok kczél " A külügyi hlvalal közétett közlése szerinl Mussolini minitzlerclnökack régebbi levele érkezeit oda, melyben a kél olasz érdekében interveniált.
Szófia, aug. II. (Éjszakai rádió-Jelentés) Az amerikai konzulátus ellen elkOvcielt bombamerényletről még azl je\'cntlk, hogy a bomba a konzulátus épülete mclletl levő szomszédos lelken robbant fel. Azt hiszik, hogy a merényiéi Sicco és Vanzetli érdekében lörtént. Ez a mvrénylet különben már a második, meri még 1922-ten követlek cl merényletei az amerikai konzulátus ellen ugyancsak Sacco és Vanzetti érdekében.
Boston, aug. 11. (Éjszakai rádió-Jelentés) Sacco és Vanzclli az itélel végrehajtásának elhalasztása óta derűs hingulatban vannak. Sacco folytatja az éhségsztrájkot tovább. San derson biró hozzájárult, hogy a védők indítványait a legfelsőbb bíróság elé lerjesszék.
Keszthely, augusztus II
(Saját tudósítónktól) A Zilavármc-gycl üizdasági Egyesület mosl tartotta meg rendes közgyűléséi Szentmihályi Dezső alelnök eluOkleU alatt. Az egylet meghívta a közgyűlésre Mayer Jinos földművelésügyi minisztert is, aki azonban mis irányú el-fog\'allsága mlalt Szlankovlcs Jinos Igazgatóval képviseltette mígát.
Szenlmlhályl elnök meleg szavakban emlékezel! meg az elhunyt Id. Tarányl Ferenctől. Vtda Jinos titkár jelcntelle a borászati lelügyelőségnek Tapolcára való áthelyezéséi és bogy a minisztérium a száz holdon aluli gazdiknak lugyenes és kamatmentes kö\'cttön melleit nyu|tandó szuper-foszfálol b ctótolt rendelkezésre. A vármegye 1920 p;ngő segélyt adott az egyesülel közhasznú működésének előmozdítására. Az alispán a jövőre nagyobb segélyt helyezeti kilátásba.
Vlda lítkár sa|nálallal állapltja meg, hogy a kehidal foldmüvesitkolába eddig mindössze csak liz növendék jclcnlkezelt, noha épen az egyesület volt az, mely az iskolát a gazdaközönség érdekében oly emiuenter szükségesnek tartotta.
A közgyűlés tagjai ezután szóvá tették az adósérelmekel. Ujnépl Elek Ernő rámutatott arra, hogy as adókivetésnél 60°/o os rezsiköltség levonása melleit 30-35°/,, os llszla jövedelmet vesznek alapul, ami hely-leien, mer! a föld nem hoz 30—35 százalék jövedelmet.
A közgyűlés elhatározta, hogy felír a miniszterhez egy méllányosabb adórendszer kidolgozása végei.
Bődy Zoltán alispán megigérte, hogy a lehozol! sérelmeket a mos! Hévízen nyaraló Mayer mlnlszleroek tudomására fogja hozni.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. augusztus 12
Záborszky tábornok rejtélyes eltűnése
Varsó, auguszlus 11 (Éjszakai rádlójelenlés) A mai újságok bőven foglalkoznak Záborszky lábornok eltanesivel. Szombaton a vllnal katonai fogházból a tábornokot, ahol a mull év májuss óla vizsgálati fogságban voll — Var-
sóba akarták szállítani és eközben nyomtalanul ellQnt. Egyes hírek szerint meggyilkolták a tábornokot, más hír szerint Szovjetoroszországba sző költ, vsgy Litvániába meneküli. — Egyik lap azt irja, hogy orgyilkos-ságának cselt áldozatul.
A sztrájkoló munkások és munkaadók között megakadtak az egyeztető tárgyalások
A vasipari sztrájk teljesen elmérgesedett
Budapest, augusztus II
Mivel a sztrájkoló munkások bizalmi fértlai elutasították Andréka főkapltányhelyeltes ajánlatát, hogy vegyék föl a munkál és folytassák lovabb a tanácskozásokat, a munkaadók ét munkások közti tárgyalások teljesen megszakadlak. Andréka fó-kapitányhelyettes és a belügyi államtitkár ma megjelenlek fuss miniszter-elnökhelyettesnél és az üggyel kapcsolatban beszámollak el|áránuk eredményéről. A mlnhzlerelnökhelye les azt a megbízást ad\'a Andrékának,
hogy folytassa tovább a tárgyalásokat és egyben annak a reményének adott kifejezést, hogy rövid Időn belül békésen megoldható lesz a sztrájk ügye.
Budapest, augusztus II. A vasipari sztrájk annyira elmérgesedett, hogy a lárgyaláiok teljesen megszakadtak. A Gépgyári Egyesületben remélik, hogy a munkások megértik azt, bogy a sztrájk mai formájában céltalan és nem vezel arra az eredményre, amelyet tőle remélnek.
„Egyik hatalom sem tndja megakadályozni Ansztriának Németországgal való egyesülését..."
A német birodalmi alkotmány ünnepe \'
Berlin, auguszlus 11 A birodalmi gyűlés üléstermében ma tartották meg az alkotmány-ünnepei a birodalmi elnök, a birodalmi kancellár, a porosz miniszterelnök, a birodalmi miniszterek jelenlélébin. Az ünnepi beszédet KardorJJ birodalmi képviselő tartotta. Beszédében utall Hindenburg ét Ébert nagy ér-
demeire, majd kijelentette, hogy a wzimarl alkotmány hitvallás voll a birodalom egysége és a demokrácia btkés fejlődése melleit.
Beszéde végén különös nyomatékkal bangsulyozti, hogy egyik hatalom sem lesz elég erős arra, hogy eloiázza azt a napot, melyen Német-Ausztria Németországgal egyesül.
A belgrádi személyvonat snlyos katasztrófája
Belgrád, augusztus II Az elmúlt éjjel a belgrádi tzemély-vooat a lővarottól 190 km. délre, DJunls közelében összeütközött a niti tehervonatiak Az öttzeütközés következtében 2 ember meghall, 13
megsebesült, közluk 7 súlyosabban. A kár löbb millió dinár. A közlekedésügyi minisztérium bizottságot küldölt kl az összeütközés helyszínére a kalasztrófa okának megállapítására.
A bolsevista rémuralom borzalmai számokban
London, augusztus It Ntwyorkból Jelentik: Az oltani Megválló-lemplomban az orlhodox szeklánsk egy külön kápolnáját szentelték fel ,Oroszország gyászára\'. A kápolna fjlán márványtáblát helyeztek el, mely a bolsevista rémuralmat örökíti meg számokban. E szerint a vörösök meggyilkollak 31
püspököt, 1500 papot, 34 585 lanttól, bírói, 16 367 diákot és tanárt, 79 800 hivatalnokot, 65 890 nemest és földbirtokost, 56.340 lisztet, 196.000 munkást, 268 katonát és matrózt és 890000 löldmivest. A földműveseket azért pusztították el oly nagy szám-ban, mert termésüket védelmezték a rekviráló katonáktól.
Fegyveres harc jugoszláv csendőrök és tolvaj katonák között
román
Belgrád, augusztus II A román-jugoszláv határ közelében levő Nakova város környékén gyakran dézsmállák tolvajok a termést. Kedden virradóra egy csendőr-Járőr meglepett 3 fegyveres román katonát, amint jugoszláv földmive-sek löldjén dézsmállák a termést. A
katonák rálőttek a csendőrökre, akik viszonozták a tüzelést. A csendőrök egy katonát lelőitek, egyet elfoglak, egynek azonban sikerüli elmenekülnie. A román-jugoszláv vegyes bizollság megállapította, hogy az affér jugoszláv területen történt. Érzel az ügy elintézési nyert.
Merénylet György görög exkirály ellen
Oriz, augujslus II A Tagespost jelenli Szabadkáról: II. Qyörgy, görög exkirály ellen Bu-kareslből Vetdesbe való utján, Nagy-klklndán a román hiláron egy román újságíró merényletet követelt el. A pályaudvaron nagy embertömeg gyűlt össze. A tömegből minden feltűnés nélkül előlépett egy harminc év körüli ember, aki román újságírónak mondotta magát.
A rendőnég eleinte nem akarta átengedni a kordonon, végül sikerült neki a perron elzárt részébe jutni. Amikor a vonat megállt és az egykori király az ablakhoz lépett, az ismeretlen revolveréből többszőr rá-lőtt, a lövések azooban nem talállak. A merénylőt letartóztatták. Egy második revolvert is találtak nála és sok kompromittáló anyagot. A merénylőt átadták a bíróságnak.
Az első árdrágító visszaélés az uzsorabiréság előtt
Egy barakk-telepi föazerea 80 fillérárt árualtotta a zöldbab kiiogramját
Nagykanizsa, augusztus 11 A város által kezdeményezett, de kudarcba fulladt drágaságlelörési akció után már csak a rendőrségtől várluk, hogy szigorú ellenőrzése állal meg fogja akadályozni a vásárló nagyközönség kiuzsorázásál. És a rendőrség becsülettel megtelte kötelességél. Minden közege ébren figyel, hogy a drágaság hydrája ne gratz-szálhasson büntetlenül a nagykanizsai piacon. Az első esel, ahol a nagykanizsai kapitányság [kénytelen voll beavatkozni — már előidódotl.
Ladlszlau Jenő Petőfi-utca 73. sz. alatti fuszerkeresked) Barakk-telepi fióküzletében a fűszerárukon kívül zöldség és főzelékfélék eladásával Is foglalkozik Ladlszlau a mull napokban Máhr László belezni! lakos, uradalmi kertésztől nagyobb meny-nylségü zöldbabot veit azzal a szándékkal, hogy azt vevőinek eladja. Ladiszlau a zöldbab kilójáért 16 fillért fizetett a termelő Máhr
kertésznek. Ladlszlau a vásárolt zöldbabot üzlelében áruba bocsájlolla. Nemsokára kelleti várnia, Farbaky József csendőrszázados neje vásárolt a babból. Ladiszlau kilogrammjáért 30 fillért kért tőle. Később bemenl hozzá Aczél Qyörgyné barakklelepi lakos, attól már 60 fillért kért a zöldbab kilójáért Ladlszlau.
Az csel tudomására Jutott a kapitányságnak, amely Ladlszlau Jenő 52 éves muracsányi születésű, nagy. kanizsai lakost, Petöfl-ulcal kereskedői nyomban beidézte és kihallgatta és az egész ügyről jegyzökönyvet veit fel,
Mlulán Ladlszlau Jenő Aczél Qyörgynétől 60 fillért követelt 1 klg. zöldbabéri, vagyisrgy olyan árat,amely tekintettel a termelés! költségekre és a gazdasági élet egyéb viszonyaira, a méltányos hasznot meghaladó nyereségei foglal magában, meri a zöldbabot 30, sőt 25 fillérért is lehetett akkor kapni, a rendőr-kcpilányság Ladiszlau Jenő kereskedő cselében az 1920: XV. L-c. I. §-ának 2. pontjába ütköző árdrágító visszaélési látóit fennforogni és ezért az ügyet értesülésünk sterinl még a tegnap folyamán áttette az illetékes kir. ügyészségre.
Miu\'án az Ilyen ügy a gyorsilott eljárás alá esik, dr. Mutschenbacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök, az uzsorablróság elnöke még legnap délután intézkedett az uztorabiróság összehívása iránt.
Ez az első esel Nagykanizsán, hogy az ujabb árdrágítás elleni akdó kapcsán — másfél év óta — a nagykanizsai törvényszék uzsorabirósága Ultiét összeül.

Merénylet a kanizsai személyvonat ellen (?)
Sánc alatt többször rálőttek a laaaan haladé vonat egyik kooaijára — A merénylet nam követelt emberáldozatot — Hivatalos helyen semmit sem tudnak a merényletről
Nagykanizsa, augusztus 11
Tegnap este és ma reggel futótűzként terjedt el annak a hire a városban, hogy szerdán este a Nagykanizsára háromnegyed kilenc órakor esedékes pest! személyvonat ellen, mikor elhagyla Nagyrécse állomási, ismeretien lenesek vakmerő merényletet követlek el.
Több kanizsai utas, akiknek szavahihetőségében ném is lehet kételkedni mondja, hogy mikor a vonal a récsei állomásnál való megállása után újra elindult és körülbelül Bagolasánc irányában haladt Kanizsa felé, egyszerre hilalmas puskalövések dördültek el. Előbb egy-kcllö, aztán egymás után vagy nyolc-tíz. Némelyek azt állítják, hogy Ilinél is löbb lövés hangzott el. Az utasok, különösen az utolsó kocsiban, melyre a lövések voltak irányítva ugy megijedtek, hogy mind IcbuJIak a kocsikban és várták, hogy ml fog történni még továbbra is. Ugyanezek az ulasok állitják, hogy csalhatatlanul hallották, hogy a lövések nyomán a kocsi oldaláról lepattogtak a golyók, amik ejyesek szerint man-licher golyók is lehetlek.
Csak mikor a vonal beért a vasul-
put fdé, akkor nyugodtak meg a megrémült utasok és u|ságolták el azoknak a veszélyessé válható Incidenst, akik az első kocsikban nem ludtak arról, Illetve nem közvetlenül érezték a vonat ellen történt vakmerő támadás részlelát. Miután erről értesültünk, azonnal érintkezésbe léptünk a rendőrséggel, csendőrséggel, állomásfőnökséggcl, de egyik hivatalban sem fudlak semmit a dologról, sőt az állomásfőnökség azt mondotta, hogy tőlünk értesül erről, a merényiéiről.
Most az a helyzet, hogy komoly kanizsai úriemberek, szavahihelók állilják, hogy a vonat ellen intézeti merénylet valóság, Jezzel szemben hivalalos helyen senki sem lud az esetről. Lehetséges tehát, hogy tényleg megtörténlek a vonat ellen a lövöldözések, aminek háltere a Jelen pillanatban még Ismeretlen és a kalauzok, kiknek pedig kötelességük lelt volna ezt azonnal, amint a vonal Kanizsára ér, jelelenteni, ezt elmulasztották és Igy a hivalalos faktorok nem szereztek tudomást róla.
Még meg kell említeni, hogy az állítólagos lövöldözéseknek sérültje nincs.
ZALAI KÖZLÖNY
1MT augusztus 12.
Egerszegi tükör
Zalaegerszeg, augusztus 11 - Tehát nem kell öntöző auló ... Zalaegerszeg város képviselőtestülete kimondla az ítéletet szerdán délután és az ügyet levették a napirendről. Elvetették azl az Indítványt, mely egy nagyobb Öntöző vételéi javasolja, elvetették azt, amely csak egy motorl ajánl megvételre, elvelelték azl, amely több kisebb, olcsó önlözökocti beszerzését ajánlja, elvetették egyedül azért, mert... nem kell...
A városi tanács elismeri, hogy az általuk és a képviselők állal is .monstrumnak\', „mozdonynak" llluláll Ittz-fecskendő, melyet üres óráiban (hála Istannek vsn elég) a város ulcálnak öntözését lenne hivatva eszközölni, nem toll! be hivatását, mertdhrlása sokba kerül, mert nehézkes, mert kevés a vize slb. Kifogás, az van, d< uj öntözőkocsi nem kell.
— Ugyls vége lesz már a nyárnak, azu\'án nem kell OntOzni — mondla az egyik városatya.
— Nincs pínionk — izól ■ másik és a bargulat egyizerre az ellenkezésbe csap, hololt nemrég még a képviselőtestület adott utasítást a tanácsnak afánlalok beszerzésére.
A vita folyik, ajánlatok baogzaDak, de egy se lalál elfogrdásra. A javaslatot elvetik...
Nem kell önlöző-auió ...
Kinn pedig a tűzoltóság motor-fecskendője nagy robaljal végigfut a Fö-téren. A 10—15 centiméteres porréteget, mely mint védóburok fekszik a kövezeten, balkan szlláló permetekével beszórja, mint a szakácsnő a porcukrot a tésztára. Arde hatalmas kerekei ezt a bepermetezetl por-réleget megbolygatják és olyan port vernek fel, hogy a tér egyik oldaláról a másikra nem lehet átlátni. A por pedig száll a felnőttek tüdejére épen ugy, mint a gyermekekére, sőt a közgyűlési terem nyitott ablakaiu is beszáll és ellep mindent...
Még az te vigasztalta meg a szegény zalaegerszegi polgárt, hogy közel van a zalai tüdöszanalórlum.
De a por siáll.. . száll...
Nem kell OntözOkoesl I •
Hi már panaszkodunk, pinaszoljuk kl magunkat teljesen. vízvezeték, ha már nem Is a jövő zenéje, de mlndtnetelre jó pár év kell, hogy elkészüllen a közönség rendelkezésére álljon" — mondotta a h. polgármester a közgyűlésen. Sovány vigasz ez a zalaegerszegieknek, akik kénytelenek a kutakban levő, sokszor iszapos talajvízzel oltani szomjukat. Más városokban ártézi kitlakat furatnak, Igy Keszthelyen is késiül a második árlézikul, melynek 500—600 méler mélyről Mbozoll vize az egészségügyi követelményeknek teljesen megfelel. Más városokban a vízvezeték kérdéséi is Így oldották meg, egy ártézikut ereje egész városrészt képes vízvezetékileg jó vízzel ellátni. Más városokban nem szégyen a kannával való vízért járás az ártézUutra. Zalaegerszegen? A
sok torokba], gyonorbaj slb. miatt az orvosok — mást nem lehetnek — gyógy, vrgy ásványvizet ajánlanak. De ki van olyan helyzetben ebben a szegéoy lisztviselővárosban, hogy naponta 3—6 liter ásványvizel vegyen ?
De ártézikutra senki se gondol, pedig ezzel Is — istenem — hány és hány ember egészségit óvhatnák meg a betegségektől.
A zalaegerszegi uj postapalota udvarán ártézlliulat fúrnak. Üdvös lenne, ba a város vezetősége tárgyalna a postával, hogy a Mária-utcában egy
vízvezetéki cs;pot helyeznének el, ahol azután mindenki, aki eddig a roasz talajvizet voll kénytelen fogyasztani, legalább ivóvizszükséglelét beszerelhetné.
De furcu is az a kisváros, amelynek vízvezeték hiányában sincs meg a föléri hangulatos árlézlkulja, ahol a háztartási alkalmazottak esténkén! egy kit pletykára jönnek össze. Igy csak a késő éjjeli órákig a kapualjak és a parkok vannak megtömve beszélgető, szerelmes párokkal...
Hangulat az élet...
Osszián
_ »
Nagy előkészületek folynak Bndapesten a Szent István-hétre
Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatala most hajija végre mindazokat a terveket, amikkel a Szent Istvár.-hét nagyblzottsága az idei nemzeti ünnepet még a tavalyinál Is gazdagabbá fogja tenni. Az ünnepségek végleges programjából nagy arányokban és megkapó vonásokkal emelkedik kl az Idei nemzeti-ünnep, amely még a tavalyinál Is szebb, gazdagabb, tanulságosabb és szóra-kozlalóbb lesz.
Az ünnepi hét első napán, augusztus 18-án nyílik meg az Országos Vasipari kiállítás Horthy Miklós kormányzó él Józs f f herceg fövé-dóségével. Ugyanakkor nyitják meg a mezőgazdasági gépek és anyagok kiállítását, amik a többlerraeiés célját sio\'gálják. A Nemzetközi Reklámkiállítás és Rádtáklállllás, valamint a fővárosi kirakatverseny lesznek még az első nip eseményei.
A Szent István-hét második nap-Iának érdekea eseménye lesz az Országos Kirakodó Nagyvásár, amely felidézi a híres pesti vásárok emlékéi. Ennek a napnak különböző szakaiban városszerte magyar zenei bemutatók lesznek. Ugyancsak gondoskodás történik a bájos, izép és lelkes magyar táncok kultiválásáról is.
Augusztus 20-án fulylk le a hagyományos egyházi körmenet a budai Vár utjain. Ez a körmeneten olt lesz a katolikus főpapság, az ország nagyjai, a kormány, főváros és a vidéki törvényhatóságok dlszküldötl-ségel. Külön látványossága lesz a körmenetnek a népviseletekben felvonuló vidékiek festői csoportja, továbbá egy külön történelmi menet, amely a régi Szenl István-napi körmenetek emlékét elevenül fel. Ugyanezen a napon folynak le az eseményszerűnek Igerkező atlétikai versenyek és mérkőzések, amelyek alapján fogják odaítélni a Szent Istvándijat.
Augusztus 21-éuek színpompás eseménye lesz a nemzeti lovas ünnep megrendezése a Margitszigeten. Szent István-nap délutánján városszerte több helyen rendeznek népünnepekel, néples látványosságokat a vidéklek szórakoztatására. Hatalmas tűzijáték, valamint díszes haji/etvonulái a kivilágított Dunán fogja lezárni augusztus 20 ának esli program|ál. Ugyancsak augusztus 20-án lesz a hagyományos lóverseny. A főváros színházai Is versenyre kelnek, hogy ezeket a napokat ünnepi előadásokkal legyék emiékezelessé. Valamennyi napon nyitva lesznek a muzeumok, képiárak és más látnivalók, részint ingyen, részint kedvezményes belépődíjjal. A főváros összes kereskedői azt is elhatározták, hogy ezeken a napokon minden vevőnek, aki náluk vásárol árengedményt fognak adni.
Schwurcz Dezső harisnyái a
legjobbak.
A Tour de Hongrie második eíappeja: Nagykanizsa
Budapest-Pécs-Kaposvár-Nagykanlzsa—Szombathely—Pápa-Komárom-Budapest: 747 km. — Magyarország hosszutávu országúti össaetett bajnokságénak utolsó futama nyeregbe szólítja az összes klasszis kerékpárosokat— Szombaton érkeznek a versenyzők
Nagykanizsa, augusztus II
A Tour de Francé világras:ó!ó mitlogjének mlnalür mása kerül lebonyolításra mától kezdődőleg négy napon ál a Magyar Kerékpáros Szövetség rendezésiben. A vers;ny utvonala Dunánlulon halad s utbaejli Nagykanizsát Is.
A gigantikus 4000 kllóméteres lávu Tour de Francé óriási tömegeket és mil lárdtikra menő pénzt mozgató sikere már 1925 ben felvetette Tour de Hongrie esimé|ét s a BKE háromnapos 510 kilométeres dunántull körversenye szép sikerrel tárult. A következő évben már a Kerékpáros Szövetség vette kezébe a rendezést s az 540 kilométeres alföldi htromnspos millng tapasztalata bizonyossá lette, hogy Isssan-klnt kl fog épülni a Magyarország körüli verseny. Ennek a célnak megvalósításában óriási haladást jeleni az Idei lura, amely 747 kilómé\'eres lávjávat és négy nspos tartamával már az egész Dunántull körüljárja.
A verseny utolsó fulama Magyarország 1927. évi hosszulává országul! Összetett bajnokságának és a visszalépett Houska kivételével az összes klasszikus ludásu versenyzők az indulók közt vannak. Bécs—Bu-dtpeal közli magyar—osztrák verseny hösel, Vlda, Hugyec, Huszka, Hölczl, Velvárl, Relchert, Rusovszky slb. nivel díszítik az indulók listáját, amelyen összest n 64 kiváló kerékpáros szerepel. Ai eddigi fulamok alapján 57 ponltal Vida áll a bajnokság élén, ól követik 39, Illetve 38 ponltal Hugyec és Huszka. A moslanl versenynek Is Vida a favo-rilja, de esetleges veresége esclén
sem hódiiható el már tőle a bajnokság, i legfeljebb a helyezések sorrendjében hoz változást a mostani tura.
A verseny pontos ulbeosztása 3 következő:
Első nap: (Indulás 6 óra 30 perc). Budapesl, Siekszárd, Mohács, Villány, Pécs. Távolság 256 km.
Második nap: (Indulás 9 óra 30 perc). Pécs, Sásd, Kaposvár, Inke, Nagykanizsa. Távolság 127 km.
Harmadik nap: (Indulás 5 óra). Nagykanlzsi, Zalaegerszeg, Körmend, Szombathely, Pápa. Távolság 184 km.
Negyedik nap: (Indulás 8 óra). Pápa, Komárom, Nsgylgmánd, Dorog, Budapest. Távolság 180 km. Cél a fogaskerekű vasul állomásánál.
a verseny rendezését a nagykanizsai szakaszon a Kerékpár Egylet lá\'ja el, ez gondoskodott a versenyzők elszállásolásáról Is. A cél a városház előtt lesz, ahová a versenyzők érkezése délután ( i/í2—vt3 óra táján várható a Teteky-ul és Eötvös téren keresztül.
A lura győztese az a versenyző lesz, aki a millng négy napját a legrövidebb idő alalt abszolválja. A csapatgyőztes egylet pedig az Or-srágos Testnevelési Tanács állal adományozóit vándordíj védője lesz.
Egy cseh miniszter a Rothermeere-ügyröl
Prága, aug. 11. A „Venkov" szerint Srdinka földmivelétügyl mlniszler vasárnap egy mezőgazdasági kiállítás megnyílásán mondott beszédében kitéri a lord Rothermcere ügyre és ugy nyilatkozott, hogy .a lord akcióji a világbéke konszolidációját zavarja meg és késlelteti a világgazdaság restaurálását".
Ha Budapestre jön, látogassa meg
Fischer Jenő és Társa
•elyemltQlönlegességek üzletét
Budapest. IV., Petőit Sándor-utca 6. szitu (a Belvárosi Színház épületében) ahol s rso
legolcsóbban vásárol Crépe de Chinéket, Georgettokat és mindenféle divatselymet
ZALAI KOZLONY
1927 augugtus 12.
Négy baleset sérültjeit szállították a kórházba
££y fa\'"\' ~ Takarltásközben
kiesett azelsöemeleH ablakból - Forró hamuba került egy másféléves gyermek — Leesett a fáról egy fiúcska
Nagykanizsa, augusztus II Jóasszony az iskola első emelelé-
Hatói községben Skubllcs András uradalmának egyik szekerén nagyobb csoport igyekezett hazafelé a batárból. A szekéren vegyesen Hitek legények ís fiatalabb leányok Is. A kocsis a hancúrozó legények biztatására erőien a lovak közé vágott, mire azok erősen nekiindultak. Igy történi, hogy kit fiatal leány leeselt a szekérről. Az egyikei Salamon Karolinának hivják, 14 éves és nemessándorbá-zai. Salamon Karolin oly szerencsétlenül esett le, hogy a Kerek átmentek testén. A másik leány csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A súlyosabban sérült leányt, aki belső sérüléseket szenvedet! ma délelölt beszállították a nagykanizsai kórházba, ahol megállapllollák, hogy állapota súlyos. A köhyebben sérültet falubeli lakásán szülei ápolják. A csendőrség megindilotla a vizsgálatot az iráni, hogy a szerencsétlenségért kll terhel a felelősség. — Ma délelőll a Rozgonyl-ulcal iskolában lulyos szerencsétlenség történi. Blcsák Islvánné 56 éves taka-
nck udvarlelőll egyik l.nlermében takarított. Mikor az ablakokai mosla vigyázallanul kihajolt olyannyira, hogy az első emeletnyi magasságból az udvarra zuhanl. Egy orvos elsó segélyben réazesilelle a súlyos belső és külső sérüléseket szenvedett asz-szonyl, akii Kölcsey-utca 9 tzám alatti lakására szállítottak, ahonnan a mentők bevitték a kórházba. —
Könnyebb kimenetelű balesel történt a Kazlnczy-ulcai majorban, ahol a játszadozó gyermekek közül egyik fiúcska Kimászott és leeseti egy Iáról. Ól is a kórházban ápol|ák. A vizsgálat ebben az ügyben is megindul!. — Farkas Dániel Árpád ulca 13. izám alalt lakó pincér máslél-éves Vilma nevű leánykája véletlenül bekerült a mosáshoz előkészített leforrázott hamuba és megégeti. Állapota nem sulyoi. A sebészeten ápolják. —
Salamon Karolinái él Bicsák lit-vánnét dr. Atmdssy Oyula vizsgálóbíró is kihallgatta a kórházban.
Egyszerfl riport egyszerfi emberek nyári örömeiről
Fürdőélet a Principális mentén — Kaszinó a kukoricás szélén — Gyanús alakok tanyája — Festőművészeket Is Ihleti a táj
Principális, augusztus II
(Kiküldött munkatársunk helyízinl Jelentése) .Szegény ember vízzel főz-, .KI korán ke\', kevesel alszik", .Olcsó húsnak híre van csak", .Lassú viz hamar leimelegszik" közmondások ulán csak az Irigyek tagadják, hogy a Principális sohasem lapasz-lal érdeklődés homlokterébe került.
A nyári örömök és szórakozások li zseb szeriül kvalilikálódnak. Van, aki elmegy Biarittzba, van, aki elmegy Víareggiobs, van aki elmegy Abbáziába, van aki elmegy Btrénybi és van, aki elmegy, lobban mondva kimegy a Principális partjára. Ez körqibelül az, ami a személyvonatoknál a harmadik, vagy a negyedik osztály. Ennél már csak egy van alantabb: aki még a Principálisra «m ér rá, az otthon beleül egy kád vizbe könu az udvaron és valami anlik értékű napernyői búzva kl feje feleli — újságol olvas a Irópusi béwel lelüző déli nap idején, gondolván, hogy valamely divalos lengén lűrdőn, vagy legalább is a Balatonon nyaral.
Ezt ugy mondják: .Stegény em-t*r vízzel főz".
Ezekből láthatja a nyájas olvasó, bogy mégis nem is legeslegutolsó dolog a Principálison nyaralni. Van ennél rosszabb is. Például a szoba négy lala közt meghúzódni, vagy "ileg irodák légyfogós pipirial leleakasztott aszlalafölölt görnyedni, vagy bizonyos minőségben az ulcákon lő-dó\'Ogni negyvenfokos melegben, miközben az ember érzi, hogy ele-
iével együll elhagyja a keménygallérjának keményítője li, mely cseppfolyós állapotban szemcsézlk le nyakán, hálán.
Hát bizony meleg van I De jó lesz egy szól se szólnunk, mert csak emlékezzünk a mull nyárra. Az élclapok olyan rajzokai hoztak, melyen a Balalon partján bundában (s azalatt persze trikói) sétállak a strandok szépei.
Egyszóval, mint minden évbtn, ezidéu ís beszámolót adunk a Principális .lolyóban" zajló fürdőéletről, mely kiküldői! munkatársunk" jelentése alapján ilt következik:
Első tudnivaló mindenekelőtt, hogy a Principálisra való kljulás az idén már a modem közlekedési lechnika vívmányával, a nagykanizsai pompás autóbuszokká lörténhellk, ami Igazán fejedelmi haladás a tavalyi állapotokhoz képist, mikor az embernek vagy a sajál lábain vagy biciklin kellelt kimenni Kiskanizsa eme kies (vedd szószerinl I) (Jsl1 a Szerk) Az autóbuszon már többen valának, akik e népszeiü fürdőhelyre Igyekeznek.
Ismerősök bemondása alapján el lehelünk készüli e, hogy sokan lesznek ott, de minden képzeletet felülmúló, hogy csakugyan mennylen volíak. Nem lulzái; de ember-ember hálán szorongoll a vastag sárga lében, mely gyanús külsejével so\'ia-kal magába siéditell, másokai, igy engemet is: kiábrándított magából. Igy lehál meg kellel! elégedni, ho^y a mások örömeinek itlgy szemlélői,
meg néhány kanizsai szépség bá-mulól legyünk. Mert azl is ludnl kell, hogy elvétve csapadék, ilt is felelhetjük vidám fürdőzésben a korzó egy-egy néhány bájdus, deli hölgyéi...
Miután a parton embereken, ruhákon, csecsemőkön és vizes kutyákon keresztül vergődtünk — sie-műnkbe tűnik a Principális Kaszinó nagy játékterme egy kukoricás szélén, ahol a szinházparkból átvándorolt svibákok ülik a 21-et, ütik az időt és ha kedvtik tartja — OlUt egymást. Gyanús, sölél tekintetű alakok vetnek itt lanyál, akiket Ismételten a rendőrség eddigi jóindulatába ajánlunk, annál la inkább, mivel nagyban veszélyezlellk az egyszerűbb kanizsai polgárok ártatlan nyári örömeinek teljességéi Ezek miatt nem lehel százszázalékos boldogsággal a piszkos, de jó szolgá-lalot levő vizet élvezni, meri, mint beszéltünk valakivel és mondolla: űz ember egyik szeme a vízen, a máíllc a szárazon, a ruháján kell legyen, ezek mlatl a munkakerülők miatt.
Hogy az ember egy P.incipálls kirándulás ulán nem tér haza mezítláb, vagy órája nélkül — az nem olyan biztos.
Azonban nem muszáj azl hinni, hogy ilt c«ak ilyen alakok tanyája van. — Akad III egyéb ii- Sói, de mennyire akad...
Hit például a parton mindig talál az ember egy-két .feslóir.üvéazl", akik serényen igyekeznek megörökíteni vásznalkon a „Kiskaniztal napnyugtát, ami vetekszik a Balatonéval, feliéve, hogy itt-ott is egei beboiiló vihar van.
Vannak ezenkívül nolórius napfürdőzök, akik a vizel meg sem kóstolják, csak a partmenlén bosz-szába, keresztbe fekszenek, hogy az embernek keresztül kelljen lépni rajtuk, Van néhány, mini már mondtam, kedves, üdítő jelenség Is ill, akik uralják a helyzelet és annak magaslalára gyakorta emelkednek. Értsd: leplezetlen fétlileklntelek per-gőlűzébe kerülnek. Siólnl kell a családias jellegű kirándulásokról, melyek főleg vasárnap Ígérnek sok látnivalói. Ilyenkor az egész part-hosszuság el van lepve egyszerűbb munkásembcrekkel, akik egyszerű igényekkel, de a becsülelcsen el-végzell heti munka ulán keresik fel. Nagykanizsának ezt az egyetlen aza-badfürdöjét és ellubickolnak felnőttek, gyerekek — déllől eslig.
Idejönnek ki a penészes odúk halványszínű gyermekei, az egészségleien műhelyek kérgeslenyerü munkásai, kis cselédek, inasgyerekek, iparo6legények,egy-egy nagyobb sok kicsi diák és Ilt élik világukaL
Hi sokan vannak, Igazán olyan a víz, hogy nem szívesen feküdne bele mindenki — mégis ugy el lehel itt örülni ezekkel sz egyszerű emberekkel, amint elnyaraljik ill a maguk egycllen vasárnapját. Pedig a Principális ulán még otlhon Is kell valami fürdés, meri a szárazság miatt
a viz erősen leapadt és a temérdek ember hamar felkavarja az Iszapot.
Azért nincs baj, fődolog, hogy a ruhát le lehet dobni magáról sz embernek él beveti magát, akár á szennyes árba is és lehűli azt a forróságot, mely ugylátszik visszamenőleg löbbesztendőre most jön meg, azért is — ami tavaly és szelőit elmaradt.
És még valamit. Ha az ember elnézi ezl a rengeteg fürdőző! itt és ezt a jólekvésű napos part részletei, akkor Igazán elfogja a bosszúság, hogy ebben a városban még nem tudtak egy strandfürdőt, akármilyen szimpla kis ilrtndlűrdót, csinálni.
Hiszen Itt viz, pompás gyepes part, homokos mtdence ét ami a legfőbb: mindig napos környék van.
Na de, ami késik, nem mullk. Talán a jövő évi riport, már a kanizsai sin n l-életről lesz Írva. (—n)
NAPI HÍREK
NAPIREND Augusztus 12, pintek
Kőnul katolikus: Klára sz. Proliit. Klára, izraelita: Ab. hó 14.
Nap kel reggel 4 éra 50 perckor, nyugszik délután 19 óra 19 perckor.
— Hlvatalvlzsgélat Murake-reszturon. Dr. Bollka Andor nagykanizsai lőszolgabiró és Mayer litván megyei számvizsgáló a mura-keresztúri Jegyzótégea bivatslvizsgá-latol tartottak, mely alkalommal a lőszolgabiró elismeréssel nyilatkozott a |egyzónek a pontos ügymenet fölött.
— Szent István napjára külön vonat Indul Nagykanizsáról a fővárosba. Mint budapesti munkaiáriunk értesül a Déllvaiut Igazgatósága a Széni litván napi megnagy-gyobbodó forgalomra való tekintettel Nagykanizsáról és Székesfehérvárról kűlönvona\'ol indít. A Nagykanizsáról Induló különvonat értesülésünk szerint Szent Islván napján reggel negyed 8 órakor érkezik Budapestre. Pontos menelldejét a helybeli állo-másfónökség velünk közölni fogja, amit mi a közönség tudomására hozzuk.
— Tanltóválasztás Pötrétén. A pölréiti osztálytanítói állásra Dömötör/l Józsel csákányi osztálytanítót választolták meg általános szótöbbséggel.
= Friss állapotban iőlt foglyot, lehetőleg kizsigerelve, minden meny-nyiségbm vásárol Szabó Ánlal fegyver-, lőszer- és vadkereskedő.
— A vizsgálóbíró kihallgatta a szerencsétlenül Járt Horváth Istvánt A Bajza u\'cai villanyáram szerencsétlenség áldozatát Horváth István 18 éves feslősegédet, aki kél napi eszméletlen állapota ulán ma lérl magához. Dr. Almássy Oyula a klr. törvényszék vlzsgálóbirája kiszállt a kórházba, ahol kihallgatta. A fiatal segéd állapota változatlanul súlyos és életveszélyes.
1027 augusztus 12.
ZALAI KÖZLÖNY
— A rlgyáclak lestől felvonulása Nagykanizsán. C-.űtöi lökön délelőtt a Király-utca felől festőt menetben feltűnt egy díszes magyar ruhás lovasbandérium, melyet egész hosszú sor feldíszített szekér köve-letL A virágot Jármüveken a rlgyáclak igyekeztek a kanizsai állomásra, hogy diadalmenetben vigyék baza u) harangjukat. Ez alkalommal a menetben voll a tlgyáci plébános Is és a vallásos érzületi! község színe-java. A kanizsaiak gyönyörködve szemlélték a ritka látványt, mely a főutcán is végigvonult. A derék rt-gyáciak mindenképen példát szolgáltathatnának sok községnek, melynek lakéi mindinkább eltérnek az eredeti népviselettől. A lovasbandé-riumban vállas szép száll legények büszkélkedtek és szolgállak élő bizonyságul annak, hogy a trianoni halárokon belül It él még a magyar nemzet ősi lelkesedése.
— Országos vásár Görgeteg (Somogy-megye) községben szeptember 6-án országos állal- és kirakodóvásár lesz tartva, melyte vészmentes helyről mindenflie állatok felhajthatók.
— Lépfene Újudvaron. Mint a körállalorvos megállapította Újudvar községben lépfene lépett fel asvarvas-maiha állomány között. Az állatorvos megteszi intézkedéseit, hogy zárlat alá helyezzék a községei.
— Megválasztották a mura-kereszturl segédjegyzőt. Mint megírtuk, a murakereszturl segéd-jegyzői állásra négy oklevelet jegyző adta be pályázatát. Tegnap délulán dr. Bottka Andor főszolgabíró elnöklete alatt e|tellék meg a választást és azon Csizmadia Sándor oklevelet nyiklai jegyzőt választották meg.
— Felhívás a leventékhez. Azok t levenlék, akik a levenlevertenyen részt vesznek (b>lgyakorlatok, szertorna, partertotna, birkózás, kerékpárverseny és kerékpárfelvonuláshoz) ma esle tél 8 órakor a Rozgonyi-ulcai iskola tornaterembe megbeszélés végett )elenjenek meg. Nlesner Oyöző főoktató.
— Fehér- és ajourhlmzésre > varrégépen teljesen Ingyen lantija meg vevőit a Singer-varrógép részvénytársaság Ntgykanizss, Fő-ut 1.
M»i*r*ai
A urytuixsaj meteorologtal meg-tloralfi JeleotáM: Csütörtökön a Mmir-uBdt Reggel 7 Örskor +19, délután 2 órákor +S, este 9 órakor +21-8.
Hlhőzet: Egész nap tiszta égboltozat. . SMcdity: Reggel Délnyugat, délben Nyugadt, esle MT szél.
A Meteorológia! Intézőt |elentísc szerint túlnyomóan száraz Igen meleg idó, helyi zivatarokkal.
SZENT LUKACSFŰROÖ
kristály,.,
-ásványvíz.
0dtt
frim.it
hdait
Pilerakal t Fehér Vilmos és Társánál Nagykanizsa, Fó-ut 22. Teleion: 102.
1 I
— Meghívás. Bínnksrentgyórcy és Vidéke Ker. Fogy Szövetkezel XXVI. ívi rendel kóigyuiisit I. t. augusztus hl 2Iín deli 12 órakor a plébánián tartja meg melyre az üzlcliíszlulajdonosokat tls:le] I lel meghívj* az igazg.lóiig. Tlrgyak: 1. Az Igazgatóságnak a mull Uzletevre éi a szöverkezet állására vonatkozó jelentése 2 A lelDgyelóblzottság jelentésivel a záró-számadások bemutalása, a vagyonmérleg végleges megállapítása, a mutatkozó nyereség lelo.zlisa is a számadók felmentése. 3. A szövetkezel hivatalos közlönyének ki-lelOlíse, 4. A rregbizli lejária következtében az 5 tagú Igazgatóságnak 2 róllaggal "árom és a 3 tagj lelügyelóblzollságnak 1
póttaggal egy évre terledó megválasztása. 5. Esetleges Indítványok. — Vagyonmérleg. Vagyon: Aru 15 100 375. Hidikö\'esón 2.000. Ssjlóriszviny 260 Pínzlár 6.-I73.&50. —
Teher: Oileliész 1.250 000. Tartalékslap 10,500.000. Nyereség li,826.285.
— A tótszerdahelyl és molnárll levente zászlószentelés. Nagy és felemeló ünnepe lesz augusztus hó 20-án Tólszerdahely és Molnári községek népének. Akkor szentelik lei a Levente Egyesület gyönyörű kivitelű zászlaját, mely a két község hazafias polgáriágának áldozatkészségét bizonyítja. A lőlszerdahelyí Levenle Egyesület zászlóany|a Emidy Oézáné Fenyőssy Ilonka kir. járás-bírósági elnök neje, mig a molnárit egyesület részére dr. Pozsogár Rezsi né Pilchta O\'ga országgy. képviselő neje. Ugy Tólszerdahely mint Molnári határszéli horvát anyanyelvű lakossága megakarják mulalnl Szent István msgyar klráJy ünnepin, hogy minden érzésűk, mluden szivdebba-násuk—magyar. Az ünnepély megrendezése, amelynek gazdag és nívós műsorát már összeállllotlák — lázasan folyik és a legszebb sikerrel kecsegtet.
— Orvosi hlr. Dr. Szabi István orvos szabadságáról hazaérkezeti és rendeléseit újból megkezdte Csen-gerj-utca 15 szám alatü lakásán.
— Letartóztattak egy tolvaj leányL Tegnap délután egyik szemfüles rendőrnek feltűnt egy gyanús csomagol cipelő nő, akli igazolásra szólított lel. A nő nem tudta magái ellogadhatóan igazolni és a hóm alalt levő csomagra sem ludott elfogadható magyarázatot adni Előállította, ahol kiderült, hogy a rendőr jó fogást csinált, mert a Korona szállods voll iakarilólányát fogta el, aki jelenleg állás nélkül van és azt az időt arra használta fel, hogy voll szolgálati helyéről több ruhaneműt ellopjon. Baismerö vallomása után átkísérték az iratokkal együtt a kir. büntetöjárásbiróságra.
— Déllvasutasok és nyugdíjasok lészére uj igazolvány képek 6\'/sX10 cm. még bármilyen meny-nylségben készülnek Halász Slndor lolomütermében Kazlnczl-ulca II sz. Teli fon 356.
— Zászlószentelés és Jelige bemutató Cegléden. A ceglédi Vasutas Dalkor szeptember 4 én nagy ünnepség keretében szenteli fel egyesületi zászlaját és hangverseny ke-relében mulatja be jeligéjét. A jelige szövegéi Orosz Iván zalaegerszegi hírlapíró irta, aki ICbbszáz pályázó közül ezzel a jeligéjével hat mázsa búzát nyert. A jeligét Harmalh Ar-thur zeneszerző, zenei szakfelügyelő zenésítette meg. A zászlőszenlelésl ünnepélyre O.osz Ivánt, lapunk munkatársát ls meghívták.
BIZALOM
kérdése, hogy a méregdrága selyemhailsnyák, selyem-, batisit- és gyapjuanyagok mosásához csak olyan mo-sószeit használjunk, mely lólléCenUI ló es a ruhát nem rongálja: A közismert Polo-srap-
panpehely etóáililásában a l\'lóra-gy* pasztala
-gyár hatvanéves ta-tslata is tradíciója
egyesül a legmodernebb gyártási eszközökkel.
Állandó laboratóriumi ellenőrzi* Ogycl arra, hogy
kizárólag teljesen lugmen-nyhe hatású, a legkényesebb Icxtllanysgot Ts
ktmiló s migls listalmas tlsztltóerejü mosószer ke- ■ rUljön forgalomba. Minden egyes Polo-csomagban sorszámmal ellátott garancia szelvény található, amely a külön vegyvizs-gálától Igazolja is a ké-szltminy hltxállan voltát tanúsítja.
A valódi Polo-pehellyel tisztított selyem- is gyapjú-fehirnemü megtartja cre-del! finyit, nem lesz szakadós, nem ugrik össze is szinte korlátlan Idetg tan.
— A gépkocsi ülésén hagyott pénztárca. Dalacsky Oyörgy keszthelyi gépkocsivezető a vasuü álló-mlson tartózkodott és várta a vonal befutását Mivel még elég Ideje voll leült a szomszéd lársa lkot les Ágoston 8otfőr aulójának hátsó ülésére, elővette pénztárcáját és keretetél ol vasta meg. Ám alig nyitotta kl a pénztárcáját, amikor befutott a vonal és utasok autója leié közeledlek. Amikor Dalacsky lálta, hogy utasok szállnsk autójába, egy pillanat alalt kiugróit Ikotlct autójából és odasietett egy fuvar reményében tajáf autójához a pénz\'árcáját Ikotlct autójának ülésén felejtve, lkolics Ágoston lálta, hogy lársa olt felejtette bór-lárcáját, odament autójához és a tárcát annak 79 pengő tartalmával zsebredugta, majd később, hogy ne lehessen rájönni a dologra, egy pincérnél aprópénzre váltotta fel magának a papírpénzt, a lárcál pedig zsebkésével ezer darabra metélte szél Ám rövid negyedórák múlva Dalacsky Oyörgy visszajtll, miután tudta, hogy pénztárcáját csak lkolics autójában hagyhatta és kérdőre vonta Ikolicsot. Ez azonban a legnagyobb angol nyugalommal tagadta, hogy csak valaha is látta pénztárcáját. Dalecsky erre jelentéit telt az esetről a csendöröknek, akik csakhamar megállapították, hogy a pénzlárca tolvaja nem volt más mint lkolics, aki később be is vallotta leltél. lkolics Ágoslonl letartóztatták.
— Épületüvegezés, gillelés, javítás ; egyes lábiák Is legolcsóbban PumtuU, Kiráiy-ulca 10.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( Mit játsszunk a nyáron ? Szó sincs róla, ezen a kérdésen nem akad meg egy gyermek sem, de mégis különös izgalmat és örömet jelent számára, ha uj Játékot tanul. Hogy melyek a legújabb játékok, amelyeket ma még senki sem Ismer, dc amelyeket néhány nét múlva már mindenfelé fognak Játszani a nyári napfényben, azt a ,TUndérvásár"-ból lehet megtudni. A legkedvesebb gycrmcVuiság tarka tartalma mellett egymásután közli a legu|abb játékokat Is. Kérjen mutatványszámot a Tündérvásár kiadóhivatalától Budapest V. Akadémia-u. 10.
)( Uj Idók. Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapja az UJ Idók 32. számában közli többek között Csathó Kálmán és Beatrice Orimshaw regényeit, Surányi Miklós tanulmányát, Bónyi Adorján és Thev van Gery elbeszélését, jnhász Gyula versét Ruzitska Mária útirajzát. Sok IdÓszerU és művészi kép, valamint a lap rendkívül népszerű rovatai: a szerkesztő üzenetei, kertészet, szépségápolás stb. teszik teljessé a lap tartalmát. A
Az Uj Idók előfizetési ára negyedévre 6.10 pcnfcó. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest VI. András
idrássy-ut 16.
tűzifa és szen
házhoz szállítva, legolcsóbban
HILD JÓZSEF
épűletfa, deszka, mész, cement, stukaturnád és egyéb építkezési anyag kereskedésében
NAGYKANIZSÁM,
Király-utca 4. Bendelés-lelefon 120
ZALAI KÖZLÖNY
1927 augusztus 12.
RÁDIÓMŰSOR
(Rthridttteett H - Hrek. kfhrazds-ság. llangv. — hangverseny. £ — eTóadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. ~ meiőgazdsság. H. - Ifjúsági dóa<fls. F _ [tlolvasis. O — gramofoozene. Jb — Jazz-band. K — kabaré. aZ. — nétwzejil see*.
Augusztus 12 (pintek)
Budapest 9.30, 12 ís 3 11. 5 ldó|elzés. Utána az Operaház laglilbói ■bkull kamarazenekar hangv. 650 Erdősi prelátus előadása. 050 Hangv. 730 Cigányzene. Teleki Sándor magyar nó\'ákat énekel. 9 Szlml. hangv. 10 időjelzés. H. - Utána Ultraphon hangv.
Bécs, Orác II nZ. 4.15 Hangv. 6.30 Geológiai F. 8.05 Sziml. Z.
Berlin, Stcttln II O. 12 Harangjátík, 3.30 A. 530 nZ. 7.30 Közlekedés s/abá-
Írorása linketekkel, B. 9.25 Kamara Z. 0.30 Részletek német revükből. Z. Barcelona SAS A. 6.15 és 9.20 Tánc Z. 055 Hangv. 1025 Szoptándalok, Z. 1055 Ponchicllf: Oioconda. balett Z.
Basel, Bern I O. lánc Z. 4 és 920 Hangv. 10.05 nZ.
Boroszló, Olelwltz 12.15 és 1.15 0. 4J0 nZ. 6 A. 8.15 ,N|u\\ Ossip Dimo-* mindennapi tragédiája.
8ri}nn 12.15 0. 5.15 Oy. 7 Princia operaáriák 7.25 Hangv. 9 Kalona Z. _ Frankfurt. Casscl 12 liaranglálék 1 O. 4.30 A. 5.45 Mozail levelet, I: 7.tó A technika haladása, E. 815 .lm wclsaen Rőssl", Blumenthal és Kadelburg 3 telv. ligláléka, ulána nZ. és tánc Z.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 8 A. 1225 A germán mondák zenei képeskönyve a zenei illusztrációkkal. 205. nZ.
4 15 Koloralur áriák és dalok. 4.15 Klel: nZ. 5 Oy. 6 Vidám Z. 7;Hangv. 8 Slagsiet W. Wroost 3 felv. alnémet drámája. 8 Hannover: Némel erdők és ligetek, dalok, énekkari Z. Utána nZ.
Könlgsbrrg, Daniig 11.30 O. 4.30 A.
5 nZ. 8.10 .Carmen". Bizet 4 telv. operáia. Langenborg, Dortmund, Műnater 11
O. 1.10 nZ. 2.30 A. 4.30 Oy. 5 lt|, 5.30 Operaáriák, Z. 8 Jacobl-cst, költemények és Z.
Lipcse, Drezda 12 0. 4.30 nZ. 8.15 Katona Z. 10 15 K.
London. Daventry 12 Ének- én zene-kari Z. 12 30 Orgona Z 1 nZ 3 Kamara 2. 5.15 Oy. 6 Hangv. 7.15 Beethoven-szonáták, Z. 7.45 Taika est. K. 9.20 Zenei E. 9.3\'t Kamara Z, orosz est. 10.15 William Btacke cs*. Z.
Milánó 4 15 Jb. 5.20 Oy. dalok. 9 nZ. II Félórás könnyű Z.
München, Nürnberg 2.45 A, 3.20 Schubert-dalok, Z. 4 Hangv. 7.30 Aris és dal-est, Z. 8.15 .Az Qvepiéazltó*, H. Hackl 3 felv. népszínműve.
Rádió.Párizs 1030 nZ. 1230 Hangv. 830 Részi. Massenet: .ThercK* c. operádból.
Prága 11 nZ. 12.10 0. 5 llangv. 8.10 Rádlőazkcccs 9 Hangv. Orosz, cseh és lengyel népdalok. 10.20 0.
Róma 520 Oy. 545 nZ. 910 Részi. Schubert—Betlé: .Három a kislány- c. operettjéből.
KÖZ3A3BASÁ9
TŐZSDE
Az értéktőzsdén a Javulás ma tovább folytatódott. Az áremelkedés a tőzsde elején magasabb voll, de zárlat felé a realizáció kövelkcztében sok é\'fék lemorzsolódott. Az álltgos áremelkedés 1—2 százalék. Kivételesen nébSny ériékben a 4—5 %-ot Is meghaladja. Legjobban tendált a Bánya, Fegyver, Mcfler és a Gu nmi. Árveszteség néhány kisebb értékeknél mulalkozolt. A forgalom az egész tízsdeldó alatt élénk volt.
Zürichi sárlat
Párli 20 331.1, London »91V|, Ne»joik S18-».\'i. BiuskI 72-18. Milano 2824. Amiletdam 207 93, Bellin 12333. Wien 7ÍOS. Solfa 375, Prága 15-39, Varsó 5800. Budapest 80-55, Belgrád 913, B.karol 3 22.
A budapesti TózsJo doriza-Jegyiéjí
VALUTÁK Angol L 27*83-77Ü9 Belgák. 79-70 ÍOOO Csen 1l 1698-1705 Dánk. 153 15-153 75 Dinár 10 01-10 10 Dollár £69 90-573-30 Franciak 22-45-2265 HótL 22910-73010 Ungyel 6355-Ó4 55 Lel - 8-53-3S9
Léva -•-•-
Liza 31 40-31-70 Márka 135 96-13645 Jchlll. 805Í-S095 Nocrég 147-80-H8 40 Ííá|ci 1.11040-11080 Svéd k. 153 30-L\'3?0
DEVIZÁK AmiL 22925-27995 Belgrtd IOC6-IO 10 Berlin 136\\0-I36"t0 Bakateat 352-356 Brtuszel 79-57-79 81 Kopeah.153 25 153 65 Oulo 147 87-148 27 Loodon 27-80-27 83 Milano 31-12-312/ Newyoek 571-95-3 65 Párta 22-40-22 50 Prága 16-95-17-tM Saorta 4-12 416 Stűddi. 153-40-15380 Vanó 6365 6145 Wien 8055-«0 80 ZtUkb H02/-11L157
Terményfózádo
Bnsa Hazav. 77 kg OS JOIO—3»30, r8 kg-os 30-30-3160 79 kg-oi 3060-3080, SO kg-oi 3080-3090. egyíb 17 kg-CK 2970 - 3000. 78 kg-oi 3000 - 30 30, 79 kg-oa 3020 3050, 80 kg-os 30 ÍO -30-70. rozs 26 70-2680, takarni. árpa 22 03-22-50. sörárpa 28.50-30-50 ub uj 2003-2050. lenged (ó) 2450 - 25.00 Bunvcvpa 18-25-lSéO. repce 44-00-45-C0.
Strlésvásir
Felbaltál 2645 melyből eladatlanul visazt aatadt 40 darab. Elaóecadü 1(6—1(8, nedelt I 62-1-66. uedett kóiép 1-54-1-58. könnyű l\'44-ISO. elsőrendű öreg 1-52—154, máiodrenda 144-118, ingű Süldő t-60—1 76. ualoona nagyban 1-GH— 1.72, isir 1-98 - 200, lebuzolThui 20>-220 izalonnáa félsertés 18t-2CCt Az Irányút élénk.
Kiadja: Délzalai Ifyomda és Lapkiadó Vállalat Bészrénytársajág.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apróhirdetések dija 10 azólg 80 IHUr. Cietsaó i minden vastagabb betűből álló sió kél uónak azámitutft. Minden lovlbbl axó dl|a 5 llll. Vasár- éa Ünnepnap SOWo lelái, uerdán—pénteken 2S»/o felír. Állást keresőknek 50Vo engedmény. A hlrdo-té.l dl, .llr. ;U.t.»d6.
Belvároaban keresek 2, esetteg 3 zobái Ilkáit mellékhelyiségekkel, vagy anélkül. Bővebbel Schiller Ferencné divatszalon. Főnt 18. 3187
PónakSIoaSal bekebelezne minden Oaaiegben a legelőnyösebben és leggyor-sabban lotyőalllat *o«4l IgAic p7nz-koicsönközvrllló lroda|a Nagykanizsán Fő at 3. sz. alatt Kónyái..-kfeloaón kst-vlnrik.l vessek. 1433
Ford ts Fordaon alkatrészek, anló felizerelétl dldtek, Pneumatlk — Szántó Vilmos és Társa cégnél. Deák tér 2. 2314
MiihelyáthelyezéSf
Gazdaségi gépjavitó és épület laktlos rr.Ohelycmcl Eölvős-lé 18. számú házból
1 udvari
helyeztem át. «»
Tovább a is a nagyérdemű kő zőnség szives plrlfogását kérve, maradtam tisztelettel
Báron Ferenc
tiiaeijrikt<a. lakatosmester.
Hát, 3 szobái lakással btrbe kiadó vagy esetleg eladó Klnlzil ntca 81. 3276
Lakatoamdhaly részére keresünk a város belterületén megfelelő helyisével. — Clm a kiadóban. 2935
IC-01 Lancaster él 9-ei Flóbert fegyver •ladó. Megtekinthető Pischer és t.ellner cégnél, Király-utca 8. 3257
Olcsón aladó jókarbin levő 2 dirib hosazn korcsmai aaztal. 6 darab hossza fenyőfa psd. Ctm a ktsdóbin. 2934
Egy hói, malybon 49 éy óts |ó
menelelű kovácsműhely van. eladó, ute-nyén. Plkolt örökösöknél. 3201
Egv jőkarban levó príma pedálos clm-balom olcsón eladó, Clm a kiadóban. 2938
Bútorozott siobj kiadó Csengeiynt 46. si. sjló 4. 3246
Házhelyen 4 hold lőld elidó. Bővebbet Csengery-ut 52.__^3282
MOhslyhalylaógok a belváros tor-gatmis helyén azonnal klsdók. Clm a kiadóban. 3285
MEGHÍVÓ.
A nagykanizsai cipész caoport által
Horváltirerenc Telekl-ut 43. sz. alatt levő árnyas kerthelyiségében 1927. évi aug. hó 14-éa. rossz Idő cselén 15-én délután 3 órai kezdettel
táncmulatságot
tender reggel t óráig, az elaggott Iparosok Menháza jivára — szépségverseny viliitposta, conlettl, szerpentin csata és férfi csúnyaság! versennyel egybekötve.
Kllűnó életekről és italokról gondoskodva van Pontos és szolid kiszolgálás.
Pelűtfizeléscket köszönettel fogadjuk és hitlapitag nyugtázzuk. Tisztelettel z»l a R«ndox5aóg.
Belépődíj 20 llll.. családjeigf 50 llll.
Kedvező fizetési feltételek!
M. kir. Államvasút! Gépgyári gépek, névszetlnl: caéplőgépck, traktorok rendelés srcrinl, lólábbá vetőgépek, fűkaszálók, szénagyQJtők, trfőrők, ekék, boronák, prések és szőlőzuzók állandóan raktáron
Griinbaum Béla
vas- és vegyes kereskedésében
Zalaegerszeg (Csendírlakl. melleit)
Államilag segélyezett és kirlellen ktvnll 18-200,\'0 szupertosztát műtrágyára előjegyzések elfogadtatnak.
EI8ny5> árakt
Hangjegynjdonságok:
Elhagytál Bósslkém . . . Tangó dal Re fél, no fél) . . . Tangó-dal
Százas bankó, nesze cigány Fox irott Katicabogár . . . Blues Bég egy éjszaka!... Dil
Minden egyéb zeneművek, hegedű- és zongora-iskolák és gyakorlatok, hangszerek és hangszerkellékek kaphatók:
fischel fülöp fiai
kOarvv papír- i» ttoea6ktrttkcdi»4bta.
értesítés.
Van sKrcucsím a n. ó. közönííg nagybccsQ figyelmet (elhívni, hog>- varrodámban egy kiváló pjíxf»i
férfi nőiszabászt
alkalmaztam. — Elsőrendó koazlQ-mOkot, kobAtokat ós ruhákat
k^izilek nag>-on |uUnyo» irban. Eltó munkiiival megfogja nódiUuil Kanlua cgísz hölRyközönwgét
A n. é. Iiolgyközöns^g Jólndulatu pártfogását kírvc, vagyok tlszte\'cttel
özt. Garai Ferencné Báron Hicl
JW nól-««JtW. Vlroiblipalota
II. cm., Kazloczy-utca I. Ugyanott tanulók é$ segédek felvétetnek.
Gyűjtsön i Gyógynövényekéi,
kőbánat
ezüsthársat
papsajtlcvclot g árvacsalánvirágot
K0RISB08ABAT pipjcsvir^ot kék búzavirágot caalláolcvclct fehérmAlyvalcvclct c/crjófflvet
éí mindenféle egj-éb gyógynövényeket.
Száraz készletét ajánlja fel HYDROFLORA Magyar Nád-, Oyékény- éa Gyógynövény R.T.-nak Budapest, VI., Király utca 12.
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
/Cee/ycjö/j\'*er/e:si/e//c/e/eÁ
SINGERVARRÓGÉP R is 2:v é NVTÁRSASÁO,
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
Bonvréroz
I Pllliéroi
Értesitem Nagykanizsa és vidéke mélyen tiszten hőlgykőzőnségél, hogy a legújabb plissé-modellok megérkeztek. — Pllssérozást, gouvrérozáat olcsón vállalok.
Tisztelettel varga nándor
ruk.teitd, súmosó-ftll.t.i. Magykanlataa, Hunyadl-utoa 19.
OyQJtőtcIep: Kazlnczy-utca 8.
Pestéi . Sózmosás TluUtii
Uj zsákok, uj ponyvák
kévekőtőzsineg
Kerii magvak Mfltrágyafélék
kaphatók:
Ország és Widder
SS cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
ESI
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11.
Telefon: Teréz 34-43.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reklámlerveket készit.
A gazdasági propaganda célhoz vezelő legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden Jelentősebb városában.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
87. évfolyam, 183. Mim
Nagykanizsa, 1027 augusztus 13, szombat
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
iKUMr^S;
Felelős szerkesztő: BarUrita LajOi
aMutw ira <0Ul I «*
Att
Gyepre — Benesl
0 cg betűs táviratot hozott a posta ^ogllából u|ra Benesnek. Küldője lord Rolhermere, aki mementó gyanánt sürgeii a cseh kOlagymlnuzter információját az elveti magyar birtokokról.
Neküuk nem meglepetés ez a távirat, ml ludluk, hogy ez a kérdés egy pár sürgöny ét levélváltással korántsem lesz elintézve. A nemes lord, amikor < világ elé lépett vád-Jaiva1, kétszer li megfontolta a ssjál erejé\'. O.yan nagy, tulyu ét nagy-slUa államiéi fi, mini ó. számol vc\'ell ugy a saját, mint a Benet erejével s tudta jól, hogy az Igtftágérl vívott Wzdileinben okvetlenül neki kell fennmaradnia. Fellépésnek határozott tempójából messze klérzik, hogy a megragadott tollat le nem leszi addig, amig érvényt nem szerez az igazságnak. Euel szemben a kitan-laol sajtója Benet válatzával elintézettnek vélte az ügyel s lapjaiban, mint egy angol ur epIzódszerO pttz-sziózásál állította be Rolhermere lord kilépését
A nemet angol, határozottan utal trra, hogy Csehország Jövőbeni pozícióját csah a Magyarországgal valő tartós barátsága biztosíthatta, ennek pedig eltó fellétele: a halárkllgazl-tás. Drámai eróvel nyilatkoztatja ki lord Rolhermere, bogy a világ közvéleménye nem fog u| Elazász Lo-IluringUl megtörni sem Csehszlovákiáin, sem másul. Reflektorsze-rűleg világit|a meg Európa legnagyobb és legelterjedtebb lapjainak vezére és »z angol polilikai élet egyik legsztmoltabb tényezője, a külpolitikai helyzetei, amikor hivatkozik Magyarország igen hatalmas barátaira. Valamint arra, hogy ezek a barátok biztosítékai a szerencsétlen őrsiig jobb Jövendőjének. Befejező sorai még azt It elárulják, hogy angol szószólónk Benes csalafmla fogasaival Is tisztában van.
É\'ei szatírával kéri meg ugyanit a cseh külügyminisztert, bogy „s>J-ttja utján közölje nyilatkozatát Csehszlovákia népével."
Nyilvánvaló, hogy • megszokott kisantant-módszerről, mely a dug-dosásokbao, ferditétekben ét Magadásokban uj hangnemet honosított meg, tájékozódva van már az európai közvélemény. Meg kell, hogy szün-|on léhát a viL\'g szemébe való por-nimésnek at a rendsrere, mely li\'ka voll Bznet elhíreszteli lángeszének és diplomáciai sikereinek,
Tlz millió angol újságolvasó szájs húzódik mosolyra olvatlára a stlr-gOnynek, mely mettző tzatirával mu-lat rá a Benet-féle prkllzásra. A Runy pedig öt: megöli azokat a dáre reményeket és sületlen ábrándoksl, \'melyeket a cseh politikusok tápénak a szörnyszülött Csehszlovákia Wd illetőleg. A magyarság ügyének a diplomá-
ciai sikerére sápadt arcukon újra lüktet a vér, megkeserített jelcoük lolötl meglelenlk a remény sugara s ez munkára serkenti a magyar tár-
sadalmai. Az egész történelmi Magyarországon keresztülszalad a bizakodás, a olt, hogy mégis mozog a föld : és mégis lesz békerevizió I

Gróf Apponyi Albert képviseli Magyarországot a népszövetség szeptemberi ülésszakán
A kisantant kálin konferenciái tart a magyar kérdésbél
Budapest, augusztus 12 Qróf Apponyi Albert lógja képviselni Magyarországol a Népszövetség szeptemberi ülésszakán a ma-syar román bitlokperek ügyében. Qróf Apponyi Albert lord Rolher-meere akciójától azl várja, hogy hozzájárul oly közvélemény kialakítására, melyben a trianoni béke tarthatatlansága meggyőződésé válik. A Roihermeere akcióval kapcsolalbsn az az óhaja, hogy a kormány részéről addig ne történjék scmmiléle konkrét intézkedés, mig az akció
sikere.biztosítva nincs.
Belgrád, aug. 12. Szerb poliilkii körökben megerősítik azl a hirl, amely szerint a kisanlant külügyminiszterei a Niprzövelség szeptemberi ülése előtt Svájc valamelyik helységében összejövetelt tartanak. — A kisantant eme külön konferenciájának az a célja, hogy a kisantant államainak közös álláspontját véglegesen precizirozzák a Nép szövetség ütésén tárgyalásra kerülő magtar kérdésben, nevezetesen a magyar-román döntőbírósági ügyben.
Ujabb merénylet két magasrangu szovjettisztviselő ellen Moszkvában
Moszkva, augusztus 12 Moszkvában újból merényletet követlek el kél magasrangu kommunista tisztviselő ellen, kik közül az
egyik Gutusov könnyebben, mig a másik súlyosabban sebesült meg. A Jelentés szerint politikai merényletről van szó.
Sándor király találkozása Boris bolgár királlyal
Bécs, augusztus 12 (Éjszakai rádlójelenlés) A Wiener AllKcmcine Zeitung jelentése szerint Sándor jugoszláv király Pál herceg kitételében Vi laci fürdőbe érkezel\', honnan majd Münchenbe tovább utazik.
Riszticsék szombaton
Bécs aug. 12 (Éjszakai rádió-Jelentés) Sándor király németországi tartózkodása alatt találkozni fog Borris bulgár királlyal, hogy a Jugoszláv-bu\'gár Jó viszony I még jobban kimélyítsék.
mdnlnak Amerika felé
Budapest székejfóráros üdvözlő táviratot küldött Blsztícsnek
Berlin, auguszlus 12 Desszauból jelentik, bogy a Junker-müvek vezetősége bizonyosra vessri, hogy az óceán repülők szombaton startolhatnak Amerika felé.
D.-sszaui Jelentések tzerlnl végleges az a donlés, hogv a kél junker gép szombaton 6—7 óra közölt
startol Amerika felé. A két repülőgépet az ujságirók egész tömege foüla kisérni.
Budapest, aug. 12. h\'olkusházy ma tldvözlö táviratot küldött D;sz-szaubi a magyar rekorder Riszlics-nek, melyben köszönti ó>, hogy a magyar névnek dicsőséget szerzett.
Rendőrkézre került egy borzalmas családirtó
Keze szorításával megfojtotta feleségét és három gyermekét
Budapest, augusztus 12 A román csendőrség legnapelöil a biharkereszleti határőrségnek átadott egy Ferenczl Pal nevű 37 éves kőművesmestert, akiről kiderült, hogy a balassagyarmati ügyészség már egy év óla négyrendbeli gyilkosság miatt körözi.
Ferenczi ugyanis 1926. má|u»ában Klsbodony község halárában azért, meri felesége állítólag hűtlenségei követett volna cl vele szemben — először három gyermekét, ma|d le-leségél saját kezének szorításával
megfojtotta, msjd elásta. A szörnyű lelt után Ferenci! oláh területre szökött, de Iclkilsmerele nem hsgyta nyugton, valami mindég hazahívta övéi sírjához.
Minden hónap egy éjjelén átszökött haza ét meglálogalia az általa kiirtott család sírját, majd néhány parcnyl tartózkodás ulán ismét oláh terü\'etre szökött.
A sok utazgatás gyanús volt az oláhoknak és áttették a határon. A gyilkos beismerte tettét, letartóztatták.
Finnország — népszövetségi tanácstag lesz
London, augusztus 12. (Éjszaka! rádlójelenlés) A Nemzetek Szövetsége Csehország helyébe Finnországot választja a Nemzetek Szövetsége tanácstagjává.
Radlcsék kiáltványa Belgrád, augusztus 12. (Éjszakai rádlójelenlés) Radlct lapja kiáltványt intéz a vajdaság választóihoz, melyben a magyarokai a legnemesebb népnek nevezi, akiknek joguk van arra, bo^y nyelvüket az iskolákban hatznáíják. Majd feltzólilja őket, hogy védjék meg Jogaikat.
Magyar képviselők délamerikai utja Budapest, aug. 12. Holnap Indulnak Dél-Amerikába azok a msgyar képvlse ők, akik jelenlkeztek az ottani nemzetközi kereskedelmi kiállnátok megtekintésére. Perley Lajos a kivándorló bizoltság nevében lehivla az elutazni szándékozó képviselők figyelmét arra, hogy vizsgálják meg a D:l Amerikába kivándorolt magyarok tanyaru helyzetéi és amennyiben lehetséges, segítsenek rajluk.
A sztrájk ügyében folytatott békéltető tárgyalások meghozták az első eredményt Budapest, augusztus 12. Ma dél-előli Andréka fókapilányhelyellesnél a sztrájk ügyében folytatott tárgyalások meghozták az első eredményt. A gép. és vasszerkezeli gyárak és munkások közt létrejött a megegyezés, melynek folytán a munkaadók megadlak bizonyos béremelési, mire 6 gyár munkásai megkezdték a munkál. Ez a siker ugyan még ctak 550 vasipari munkást Jelent egyelőre, azonban jelentős befolyással lesz a sztrájk további alakulására.
Halálra ítélték Anemkov tábornokot
Moszkva, aug. 12 Anemkov tábornok és vezérkari főnöke ügyében ma meghozták az ítéletet. Mindkettőt halálra ítélték. Az eliléllek kegyelmet kértek.
Kedden döntenek Saccoék kivégzése fölött
Boston, zug. 12. Sicco és Vanzettl védői Massacbusclts állam !ó-államügyészével folytatott kétórás értekezlet ulin elkészítenék a felebbe-zést, amclyeljóváhagyás végett a legfelsőbb törvényszék blrá|a Sanderson elé terjesztették. Afelebbezésl aláirta. A legfelsőbb törvényszék valamennyi bíráját értekezletre blvlák östze. Ezt az értekezletei előreláthatólag kedden délelölt\'tarlják meg.
ZALAI KÖZLÖNY
I92T. augusztus 13.
Egerszegi tükör
Zalaegerszeg, augusztus 12 Zalaegerszeg vezetői, iparosai, kereskedői egyik este a rídlcsi vasútvonal megnyitásáról értekeztek és oly hatalmas és értékes adatokat hoztak össze a múltból, hogy az ember elszörnyedve gondol a mostani halár-zárra, mely egy egész vidék gazdasági és kereskedelmi forgalmát bénítja meg. Más határhelyeken, az összeomlás és a gyászos Irianoni béke után azonnal megnyitották a forgalmat, egyedül ez a vonal voll az, ahol kilométerre feltépték a síneket, hidakat romboltak széjjel. Talán a mi hibánk, talán a jugoszlávok félénksége volt az oka, hogy mind-ezideig nem volt Rédicscn át kapcsolnunk a megszállt vidékkel, de mosl nemcsak ml, hanem ők is érzik ezen vonal megnyitásának szükségességét. Nékik is oly fontos, hogy Roblcs, Varasd-Teplicl fürdők köny-nyebben megközelíthetők legyenek, mint nekünk, akik Csáktornyára akarunk ulaznl, azl csak nagy kerülővel, kétszeres Idővel és dupla pénzzel lehetjük meg. Nekik is fontos, hogy ne a fővonalakon bonyollltassék le a teherforgalom, de a MÁV-nak, meg a Déllvasulnak Is. Hogy fontos útvonal ez, ml sem bizonyllj i jobban, bogy már békében is elsőrangusi-tani akarták és a háború alatt stratégiai szempontból a legfontosabb voll. Hinni merjük, hogy Zalaegerszeg szép állomása nem hiába épüli, . hogy Zalaegerszeg, mely eddig tel- j jesen el voll vágva a nemzetközi forgalomtól, már novemberbe kerül ! ebbe, hogy azok az adatok, amiket ex az értekezlet is összehozott, arra bírják & menetrendi konferenciát, | bogy az a határzár, mely nemcsak
_ 7.1, ..jzbl.. j. >Im..Ia...i un.ntl \'
aki legfőbbet tud, lett légyen csak elemi iskolája, mtgválaszlják a legmagasabb hivatalokba is. Nálunk ez nem Igy van. Természetesen mások az életviszonyok, a társadalmi szabályok, mások a követelmények és beoszlások. Nálunk fontos az Iskolai képzellség, — ami természetes is — a gyakorlat, — amit színién megéri mindenki — de mindezeknél legfontosabb a protekció.
Figyeljük meg, ha valaki valami állási akar megszerezni, nem a bizonyítványaival megy, hanem elsősorban ajánló levelekkel, rokonsággal, komasággal; városi alkalmazottak a városi képviselőket látogatják meg, körleveleket küldenek széjjel, az állam nál a miniszlerekhez keresnek taná-
csos nagybácsikat, Ismerősöket. És ez a választási harc valahogy nagyon leronlja az egész választás, vagy kinevezés értékét. Az a szegény mesterember, vagy munkás fia, akinek a taníttatása pénzhiány mlall lörl derékba,\' jóllehel, (alán Istenáldott szellemi javakkal bir, vasszorgalommal és akarattal, az bizony, mivel mögölle nincs senki, nagyon nehezen kap valami állási, vagy ha kap is, könnyen elgáncsolják egy protekciós, vagy egy rokon érdekében. Sue, vagy Viclor Hugó tollára méltó tragédiákat okoz ez, még ma is és segllség, orvoslás nincs reá. Pedig egy értékes emberélel mindenekfölölt való minden vagyonnál — még az Itten előli ls. Osszián.
Az igazságügyminiszter elutasította Krausz Albert kegyelmi kérvényét
A báron és fél éri fegyházra elítéli marhakereskedőt egy kaposvári detektív Nagykanizsára kísérte — Krausz Albert a kanizsai ügyészség fogházában A Jövő héten elszállítják a sopronkőhidai fegyházba, ahol Íiatítélét kilógja tölteni
a ZiUi vidékére, de Muraközzel együtt nagy •crtllctre bénitólag fekszik már hosszú évek óta, rövidesen megszüntethető legyen. A .haláron" átvezető utvonalakor, vámsorompók készülnek, Lentiben vámőrség! laktanyái épile-nek, — hisszük — mindez nem hiába történik. Kétségtelen, hogy Zalamegye, különösen az elhanyagol! Oö-csej-vldék közlekedési viszonyai az utóbbi időkben nagyot fejlődtek, nyár Idejére különválasztották a vicinálisok teher és személyforgalmit, fürge és szép motoros kocsikon utazik a közönség és mindezeket elsősorban Oyömörey Oyörgy főispánnak köszönhetjük, aki szivével igyekszik Zalsmegye javát szolgálni és már eddig ls sok olyan üdvös lénykcdésl harcolt kl, amelyekre bosszú időn át még gondolni se mertünk. Az értekezlet kapcsán a Zalaegerszegi Kereskedelmi Kör üdvözölte a fölspint és köszönetet mondott neki a vasut-forgalom könnyebbé léteiében eddig
elért szép eredményekért.

Japánban, ha bármily állást akarnak betölteni, a pilyázókat levizsgáztatják. Nem nézik a kort, a képzettségei, a vagyont, a protekciót, csak azt, bogy mll tud az llteló. Aki azután a legmegfelelőbbnek mutatkozik,
Nagykanizsa, augusztus 12 MeglrluV, hogy Krausz Albert 43 éves kaposvári marhakercakedőt, mert Háry Ferenc keszthelyi gazdasági akadémiai hallgatót egy baros üveggel ugy fejen sujtolla, hogy az sé rüléseibe néhány napon belül meghall, három és félévi fegyházra Kélték Jogerősen. Krausz Albertnek a mult napokban kellett volna büntetését megkezdenie. Krausz ahelyett, hogy nyomban jelentkezett volna a nagykanizsai kir. ügyészségen, előbb kegyelmi kérvénnyel fordult a m. kir. Igazságügyminlszlerhez fegyházbüntetésének elengedése iráni. A kérvényre, melyet védője a mult héten terjeszlell fel az Illetékes fórum utján, tegnap jotl meg a válasz a nagykanizsai kir. törvényszékre, mely szerint
az Igazságügymtnlszter nem találta teljesíthetőnek Krausz Albert kegyelmi klreimlt. Időközben, mivel Ktausz Albert nem jelenlkezelt, a kir. ügyészség u\'asitást adott a kaposvári rendőrségnek Krausz azonnali előállilása és fogházba utalása Iráni.
Krausz azóta a nagykanizsai kir. ügyészség fogházában van.
A m. kir. igazságügymlnlszter donlését tegnap hirdették kl a még folyton bizakodó elitélt előtt.
Krausz Albertet a jövő bélen N igy-kanlzsáról elszállítják a sopronkőhidai országos fegyintézetbe, ahol három és léi esztendei büntetéséi kl fogja tölteni.
Ezzel aztán végleg lezáródnak a szomorú keszthelyi gazdászlragédla aktái.
Megoldódott „a kanizsai személyvonat elleni merénylet" rejtélye
Gyakorlatozó katonák IBvéaai hallatszottak az éjszakában
Nagykanizsa, augusztus 12 , egyik lisztje, aki közölte véünk,
Tegnapi számunkban bírt adtunk arról, hogy amikor a Budapest-nagykanizsai személyvonat a Sánc alá ért. az utasok löbb karabély lövési hallottak az éjszakában, amire ók abban a feltevésben, bogy ismeretlen emberek a vonat koctijaiba lőnek, lebuktak a kocsi padozalára, hogy a .merénylők" lövései ne érhessék őkel A vonal elleni merénylet hire pillanatok alalt szétterjedt a városban és nagy risdilmat okozott. A luUülött fantázia már Sacco-Van-zetli érdekében történő vasút elleni merényletei látott.
Amikor az állomáslönökségnél és a rendőrkapitányságnál érdeklődtünk a merénylet iránt, nem ludoll senki semmiről. Feljelentés nem érkezeit sehová.
A rejtélyesnek látszd és a\' kedélyekel érlhelócn nyugtalanító eselie ma aztán fényt derllelt a honvédség
hogy a katonaság akkor éj|ell gyakorlatot tartott és vaktöltéssel tilt. A katonaság valószínűleg nem lehetett messze a sínek menlén és az egymásután leadolt lövések, a lövés nyomán felvillanó és a sötétben különösen látható lüzfény azl a benyomást válthalták ki az amúgy is ideges utazó közönségből, hogy a vonat kocsijaira lőnek, amll az egyik kocslszakaszban utazó fővárosi szerkesztő azonnal tclelonon le is adott lapjának.
Id6j*réa
A nagykantxaal metoorologlal meg-gyelő Jelentése: Pénteken a Mmitstk-t<t: Reggel 7 érakor +207, déluUn 2 órakor 4-25-7, este 9 órakor +20 8.
rtmaut: Keggel 4s délben tiszta, este kissé borult égboltozat.
ótíllisny: Heggel Éjszaknyugat, dílben és este Ejazakkeleli azét.
A Meteorológiai Intézőt lelentíse szerint höSQtyedés, átmenetileg zivataros esőkkel.
Mit kellene tenni a Balatonért?
Fontos magyar témák egyike. Ma még — ha bármennyit ís irunk, hallunk róla — nem lehet azl mondani, hogy |Ó1 Ismeri dolgok. Mert a magyar tulajdonság, hogy saját hazánk szépségeit alig ismer|ük, a Balatont illetőleg is tapasztalható. Elképzel belő-e vájjon, hogy ha bennünket és apáinkat a háború előli! jobb években áljárt volna az a kö-telességtudás, hogy elsősorban a hazai fürdőhelyekel kell péazünkkel értékesebbé tenni a külföldiek helyett,-\' a többi közt a Balaton is mostoha gyermek maradt volna ? Nem I Azérl nem, mert minden gazdasági képességnél fontosabb, hogy kötelesség alakjában érezzék át a magyarok széles rétegei, hogy mindazt, ami magyar érték, magyar kívánsággal és áldozatkészséggel kell széppé lenni. Ezért mindaddig nem lehel elegei Imi a Balatonról, mlg az ál nem alakul kullurvidékké.
Vájjon ahhoz, hogy sokan meglássák, mennyi itt a tennivaló, arról kell-e beszélni, hogy milyennek kellene lenni a Balatonnak, vagy Inkább arról, hogy ma elhanyagol!? Valószínűleg egyik sem felesleges, de bizonyos, hogy alkotni nem lehel mindaddig, mlg sokan nem értik, hogy szükséges az, mert ha annak, akinek tőkéje vagy munkája kell hiza megépítéséhez, az a meggyőződése, hogy jól van ház nélkül Is, az épületnek csak a helye lesz meg.
Legelső fellétel, hogy mindannyiunknak — és elsősorban dunántúliaknak — meggyőződésévé legyen: egyik nemzetmentő feladat a B-lalon kultúrájának fellendítése egyszerűen azért, mert szegény ország megmaradt értékelnek megbecsülése u\'ján lehel csak újra gazdag. Meg kell gondolnunk: minél hasonlóbb a magyar tenger kullurszinvonalban • nyugati üdülőhelyekhez, annál Inkább számiihatunk itt külföldiek látogatásaira, ami vagyoni gyarapodással egyenlő és annál inkább számíthatunk arra, hogy saját magunknak ls kedves helyévé (lesz, ami pedig nem más, mini lélektani folyamatok utján — hazaszeretet.
Tehát milyen a Balaton és milyennek kellene lennie?
Figyeljük meg egy részletéi. A berényi dombokról messze ellátni Jobbról ls, balról Is a délsomogyi partokat. Ami a Teremtőtől van: a víz nyugtalan képe, csendcs napon tündöklőn elsimuló lükre, a csodás háttér valóban isteni, de nyugodtan meg lehet állapítani: a .teremtés koronája" alig adott hozzá valamit. A partmenlén legelők, a széltől kidőlt fák ritkásan választják el a lótól. A korhadt deszkákból kezdetlegesen összeállított vetkőzőlülkék némelyike a legelön át közelllhetö meg. Ez a körülmény sokat elvesz a fürdési kedvből.
A legelő posványos vagy olyan években, mikor száraz a junins, át-Jár liatlan kiszáradt kórólövellöl. Gyakran Itt történik csorda uszta-tása is. Kár, hogy feljebb, ahol a kereszluri nyaralók találnák Jókedvvel nyári üdülésüket a pompás vízben, a sás borította el a víz szélét. Igaz, hogy ez sokat ronl a fürdő esztétikai képén, mégis nehéz a kiirtása, amiért IcglöboszOr nem ls sikerül. Szokás szerint egyes sávokat kaszálnak kl a sásból. No, van nagy Ijedelem, mikor az alul megmaradt töveken Járni tanulnak aszifallhoz szokott lábaki Ahol a magánkablnok vannak a hosszú partsávon, a békák semmikép el nem üihelők, annyira
IQW SUgUSltUS
13.
ZALAI KOZLON*
jói érzik magukat a meg-megrekedő
vízben. t
Igaz, hogy a Bilatonnak egyik legelhanyagoltabb, tekintélyei nagy rfwét teateltem le röviden, de bizonyos, hogy ar a kép, melyet következő szavaimmal adni szándékozom, csak nagyon kevés heliült vagy egyáltalán nem található fel.
Milyen lenne a partvonal, ha a rend, tisztaság elvei szerint egykettőre átalakithalnók ?
Belátható hossiu vonalban végigfutó széles partot mosna a lehéren fénylő bullám. A lodrok nekifutnak a lapos parinak s békésen simulnak d a homokkal egyvonaluvá. Képét nyújtja a tájnak a viz, a homok-fürdő, a háttér hegyei, a tavon tl-tikló vitorlák fehér foltjai éi a motorosok. Ez a táj valóban arra rendelt, hogy az év más szakaiban a városban dolgozó emberek napol, testedzési, jókedvet kapjanak, pedig nincs Is más, mini a ilsita homok-lerOlet, a csillámló tiszta viz- Emlékeztet ez a kép Lldóra, azzal a nagy különbséggel, hogy — ha csa\'>: a Jövőben ls — magyar vidék. A rend megkövetelte, hogy elválasztják egymástól az emberek és állatok fürdó-partját, a tisztaság első és legfontosabb elvvé lététéit. Kidolgozottság folytán a táj nem olyan, mint amilyené magától lesz. A partvonal-lói hátrább fák és ezeken lul a mezőgazdasági mtWelt területek. Mind eme átváltozás nem annyira tőkeerőnkön, mint inkább Jóakaratunkon múlik. Amikor a Balaton-vidék szállodahiányairól esik szó, szokás azl mondani, hogy miként festenének Ilyen épületek szántók, rétek közöli? Pddig ausztriai fürdőhelyeken is évszázados agrárkullur területekre tekintenek hatalmas, modern szállodák. Találóan írja egyik fővárosi lapunk Wöslauról; .Itt a szálodák tiszták, a személyzet előzékeny és a kereskedők pedig miden! mérsékeli áron adnak." Mindez nemcsak kulturának, de üzletnek sem ulolsó. Alig elképzelhető, mit jelentene nálunk a balatoni fürdőkön, a partoktól kissé távolabb, a táj alkalmas pontjain (domboldal, fás lér-részletek) egy egy minden leklntet-ben megfelelő, Impozáns holel vagy panslo.
Gazdaságföldrajzi lény, hogy a közlekedés erős települési tényező. A Bilaton somogyi oldalán végig látható, hogy épülnek a balatoni körül egyes szakaszai. Gőihtngcrnyomja az elaprilolt pilisi köveket elsőrendű utakká. Örülni kellene ennek minden zalai, somogyi, Veszprém- és fejér-megyei magyarnak, hisz már ez az egy fejifdésre valló lény is a tóvidék kiépüléséi jelenti, azt, hogy a telepek könnyen, szép és jó u\'.on lesznek megközelíthetők.
Nem kell félleni a Balaton kullu-rájátl A magyar élnitudás — mely már a lehetetlenségekkel is megküzd — itt is terel kap. Nagyszeiü leiadatává válik egy jó levegővel, Iclüdilő vízzel, gyógyforrásokkal, begyekkel, homokpirltal megáldoit vidéket mielőbb olyanná alakítani, hogy felüdíthesse ott lestét-lelkél sok magyar és szívesen látott idegen.
Útban vagyunk I E. M.
Az erdélyi püspök Budapestre érkezett
Budapest, aug. 12 Mailálh György Károly gróf erdélyi ptltpük Buda-P"lre érkezeti, aho.iann rövidesen elutazik és Pallavidnl Edéné őrgrófné •wnüvánl kastélyában fog hosszabb iddg lartózkodni.
A párisi magyar nagykövet Nagykanizsán
Korányt Frigyes báró autón Bethlen István gróf mlrüjzterelnöktól jött
Nagykanizsa, augusztus 12 Biró Korányi Frigyes párisi magyar nagykövei és meghatalmazott miniszter, aki mint pénzügyminiszter is már löbb Ízben Nagykanizsán lartózkodotf, tegnap éjjel loképusz-táról gróf Csáky miniszter kíséretében Nagykanizsára érkezeit, ahol meg-
szállt a Cenlrál szállodában
Báró Korányi nagykövet Bethlen István gróffal beható tárgyalásokat folytatott és jdenlést lett aktuális külpolitikai dolgokról. Gróf Csáky még tegnap éjjel, Korányi pedig ma utazik vissza Budapestre.
A villám agyonsújtott egy diákot
Egy mozdonyvezetfi családjának tragikuma
Veszprém, augusztus 12 Tegnapelőlt este nagy égiháború dühöngött Veszprémben is. Villám villámcsapást ért, mig az egyik Lovrek Kálmán mozdonyvezető házába, csapol, ahol a család épen az aszta! körül üli, elbeszélgetve. A lámpa a csapás nyomán kialudt. Mély csend lelt a kis szobában. A megrémült családauya későbban gyertyát gyújtott és egymásután szólítgatta a gyermekeit, de az egyik, a IV-lk
gimnazista Kálmán, nem válaszolt.
Ót agyonsújtotta a villám.
Szive felelt egy esik mulatta a villám borzalmát. A többi négy gyermek közül csak az egyik kis leányka kapóit sérülést, akinek vállán a kis diák keze nyugodott.
Az eset az egész városban mélységes megdöbbenést kellett, annál Is Inkább, mivel az áldozata piarista gimnázium legjobb tanuló|a voll.
Óriási részvéltei temették.
Ma érkeznek Nagykanizsára a Tour de Hongrie kerékpárosai
Cál a Föut éa Sugár-ut kereszteződésénél — Érkezési idö i I óra 40 perc —3 óra 20 perc
Nagykanizsa, augusztus 12
A Magyar Kerékpáros Szövetség által rendezed Tour de Hongrie, a Magyarországon ezldeig tartott leghosszabb lávu kerékpáros verseny részlvevői a mai nap folyamán fúlnak be városunkba, ahol második napi lurájuknak, a Pécs—Kaposvár Nagykanizsa 127 kilóméieres szakasznak célja van.
A versinyzők érkezése a Fő-uf ís Sugár-ut kereszteződésén!! levő célhoz ebéd ulán I óra 40 perc és 3 óra 20 perc közöli várható a Teleky-ut és Eötvös léren keresztül.
Tegnapi számunkban s nagyszabású verseny múltját és összes tudnivalóit részletesen ismerlellük már, ezalkalommal a verseny Jelentőségére akarunk rámutatni: Külföl-
dön a többszakaszos, többnapos versenyek sokszor egy egész hétre Is kiterjednek és népszerűségükre mi sem Jellemzőbb, hogy pl. az Olaszország körüli verseny, melyet az Idén Blnda, vagy a Tour de Francé, melyet az Idén Frantz nyert meg, olyan lázbjn tartották napokon keresztül az olaszokat ét frandákat, hogy a lapok különkiadásokban adták a közönség tudtára a verseny állásál óráról-órára és a versenyek győzteseit, Bindát és Frantzot nemzeti hősként ünnepelték önfeledten, lelkesedve napokon keresztül.
A |eien Tour de Hongrie 747 kilóméleres távja nem éri el ugyan a Tour de Francé giganllkut 4000 kilóméieres távját, hazai Jdentőségé-ben azonban mivel sem marad el
városi színház mozgója
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3,5, 7, 9 órakor
A SEJK FIA
Napkeleti történet kilenc felvonásban. Vaientlnorói készült utolsó filmfelvétel.
Főszereplők: Rudolf Valentino és Bánky Vilma.
VALENTINO TEMETÉSE
Felvételek a legkedveltebb filmstar utolsó útjáról.
Híradók
mögötte. A legklasszikusabb tudásu versenyzők vesinek részt rajta s Így a nagykanizsai közönségnek olyan sporteseményben lesz része, amilyen egyhamar nem log adódni.
A versenyzők fogadásánál kép-visaltelni fogja magát a város és az összes helyi sportegyletek, a Kerékpár Egylet pedig Stulter László elnök és Kertész Béla társelnök vezetése alatt mindent elkövetett, hogy a versenyzők nagykanizsai tartózkodása minél kellemesebb legyen. A város tiszteletdíjat bocsátott a Kerékpáros Szövetség rendelkezésére, a Kerélpár Egylet pedig a Nagykanizsára elsőként befutó versenyzőnek ad emléktárgyaL
Szolgálatot vélünk lenni közönségünknek azzal, boty közöljük kategóriánként a versenyzők névsorát és startszámát. A starlszámot a mellen visdik s ebből teljes tájékozást szerezhetünk a beérkezés sorrendjéről :
Főversenyzik: Szekeres Béla PSE, Horvát I. Sándor PSE, Játlcs Béla PSE, Hav-renszki István BSE, Vtdl László BSE, Huszka Dezső VilKK, Hölczl Elemér VilKK, Dormán Árpád MTK, Velvárl Nándor MTK, Rusovszky Mihály MTK, Csutorás Ferenc VilKK, Reichert Károly JKK, Csörgd János Horgony, Szenes Károly KAC, Horváth Dezső BSE, lf|. Lovas Károly MTK, Hugyecz Károly PSE, Kimár András NTC, Jakte Vilmos KAC, Csöke Mátyás Vasas.
Haladóversenyzők: Bálint József PSE, Farkas József PSE, Dalmadl Mihály PSE, Suba Pál RrfK> Gombás Jenő JKK, Qyörfly Imre NyTE, Witlner István Árpád, Boldizsár László MTK, Keresztes János Lehd, Oyuricikl István Testv. SE, Könczöl József KAC, Mrázik János MTK.
Szenior- versenyzők : Pállá Ferenc Máv, id. Lovas Károly MTK, Kozdun Oyula UTE, Papp Gyula FTC. Zsák Uszló KAC, Kuob István KAC.
Kezdőversenyzók : Szlama Ferenc PSE, Vágner Kálmán PSE, Oalambos Péter RKK, Bauer Márton RKK, Szarvas Imre Diadalt Slrünlng Róbert A-pid, Vár-konyi Jenő VilKK, Misinek Sándor VilKK, Adamik Ferenc VilKK, Balázs Vilmos MTK, Versicz János Turul, Varga János Turul, Néger Ferenc Turul, Siernberg Andor Turul, Kepf Simon Turul, Talpár János KKK, Dudás Bíla RKK, Wéber Béla NyTE, Leslyán Ferenc BTK, Dumanov István TTC, Gergely Is\'váu TTC, Terényl József TTC, VilKK, Bdogh Gyula PSE, László Mihály CsTK, Fadgyas Mihály Máv.
Meg kell hogy említsük, hogy a nagykanizsai 1. és 2. számú postahivatal személyzete közölt folyt gyűjtés eredményeként a nagykanizsai postások egy finom mOvü ezüst cigaretta tárcát fognak átnyújtani annak a postás sportsmannak, aki legelőször érkezik Nagykanizsa területére.
A versenyzők vasárnap Indulnak tovább Nagykanizsáról és reggel 5 órakor fogoak startolni a Sugár-ut elején ; további ullrányuk Zslaeger-szeg, Körmend és Szombathelyen keresztül Pápa 184 kilóméteres távval.
ZALAI KOZLONY
1927 augusztus 13.
Balatoni levél
IV.
özvegyember a láthatáron
Fonyód, augusztus
Felborult a sorrend az igaz, mert a harmadik balatoni levelemben el zengedeztem Boglárt és gyönyörűségeit, de a nyájas olvasó bizonyára lesz annyira nyJJas hozzám, hogy ezt a csekélységei elnézi, mini ahogy én Is elnéztem a fonyódi pattokról azokat a boldogokat, akiknek a nyaralása nincs .urlaubicheln\'-hoz kötve, mint nekem volt.
Tehát Fonyód I Főhely, szép és ami legfontosabb: drága hely. Aranyos, de drága. A szó legkorrektebb érteimében, ahogy Itt például a Szarvas vendéglős ur Is értelmezi.
Ez azonban, hála a vendéglősök egymásra való hasonlatosságuknak, a Balaton mellett nem elszigetel! jelenség. De még mennyire nem.
Fonyód a koposiak és pécslek kedvenc kiránduló helye a somogyi parton terül el, szembon egy elefánt lustaságával terpeszkedő Badacsony hegynek, kél rakás mólóval, több stranddal, feltűnően sok fess nővel, ennek ellenkezőjét jelentő néhány férfivel, Jazz-band-del, cigányzenekarral, virágos állomással és olajozott utakkal.
Hát Ut aztán beotajozták az alakot. Be bizony. Dehogy. Igazán nem ajánlatos csertszton-nadrágban Itt sétálni. Én megtettem. Hogy ml történt. Att majd a puccerájos mondhatja meg. Por tehát nincs, ennélfogva att nem Is hinthetne az ember szemébe. Legföljebb a Szarvas-vendéglős bácsi, aki leleményesen, de huncutul megtré/il/a az emberi.
Hogyan ? Körülbelül Igy nt:
A Szarvas-vendéglős bácsi a Zalai Közlönyben leadott egy apróhirdetést, hogy .Fonyódon, a Szarvas-szálló-dóban Ilyen és olyan olcsóság van*. (A pályaudvartól Jó félóra gyaloglás a hegy tetejére 40 tokos kánlku lába. Ez Is valami. Nem ?) .Any-nylra olcsó a Szarvasban minden, hogy 2, ságe kettő, pengőéri ünnepi ebédet lehel enni\'.
Hát ez már csábító. Onneplebéd? Ez vagy csirkét, vagy libát jelent. Nem a bohém világban, de lisztes nyárspolgári házaknál Igen. Vagy menyegzók alkalmával, kürtös kalács és a többi.
Szóval ünnepi ebéd 2 P.
Őszintén megmondom, pechem voll. Mikor Fonyódon lenni volt szerencsém, nem volt sem vasárnap, sem ünnep (naptár szerint, rgerí dolgozó embernek a szabadság mindig ünnep.) Hát ha nem Is voll ünnep, azért enni csak kell és kél olt nyaraló ismerősöm unszolására kőiéinek álllam és részlveltem a Szar vas-szálloda egyik hétköznap! ebédjén.
Voll leves, tavaros szlnü, talán épen húsleves roll, nem tudom, de olyan leveses folyadék voll, azl éreztem. Aztán: sertéssült (Ismerőseim szerint szép nagy adag.) Szerintem akkora, bogy egy éhes rigónak Is kél porció kellene belőle. Mellelte gubbasitott két darab össze-vlssta vagdalt burgonya, két három szál petrezselyem levéllel és ehhez koronának egy fél kovászos ugorka. Na, meg egy kenyér és — slussz.
Nem lehel mondani, Igazán egyszerű, hétköznapi ebéd. (Én azt mondom, egy pár debreceni és egy pohár sör többet ér ennél Is)
Mikor fizetésre került a sor, a főúr, egy bűbájos, mosolygós főpincér, azi mondják kanizsai, elkezdett számolni. Hosszasan, merőn nézett is számolt. Számolt azzal, hogy esetleg a kél hölgyei Is elvadítom
onnan. Számolta a gombjait, hogy miként érdemes engem megtréfálni és végül átnyújtotta a cechet. Csekélység: 240 fillér volt. — Mi ez? — mondottam, — hi-
szen Önök azt hirdették, hogy ünnepi ebédel lehet enni kél pengőirt
— Azt Igen, kérem ó\'ssan, de ez nem ünnepi ebéd...
— Voltai U. Gy.

Nagy tüz pusztított Bagola községben
ki őrös szélviharban a 19: az ogcsz községet veszélyeztette — Nagykanizsáról a tűzoltóság és a honvédség sietett a lángokban álló község segítségére Gyermekek okollak a tűzvészt - Hét pajta él Istálló, valamint nagymeny-nyiségü gabona leli a tnzvésx áldozata
Nsgykaolxta, augusztus 12
Hl rom óra lehetett, amikor a Kossulh-léren órl álló rendőrőrszem jelentette a nagykanizsai tüzérségnek, hogy Szentgyörgyvár leié tüz van. A tűzoltóság azonnal utána nézett a dolognak és csakhamar megállapította, hogy Bagola lángokban áll. Hatalmas tűzláng és sütü fékele lűslgomoly messzire jelezte a félemleles elem harcál. Nemsokára rá megszólalt a tűzoltóság teleionja és a tomogytzenlmiklóti községi jegyző a tűzoltókat kérte segítségül, később a honvédeket. Dr. Prack litván lüzoltófóparanct-nok intézkedésére Nagykanizsáról azonnal erős iramban elindult egy fecskendőkocsl és löbb hivatásos és önk. tűzolló Frelschmldt őrsparancsnok vezénylete alatt, majd a nagykaui-zaai honvédség egy szakasza. Erle-lűlésűnk szerint a szomszéd községek tűzoltóságai is kivonullak segítségül.
Az történt, hogy az egyik jómódú gazda szalmakázla előli egy kit
gyermeksereg (átszőtt ét tllzet rakolt. A nagy melegben a kazal hamar tüzel logotl, amll sz erős szél óriást lánggá fejleszlell éa csakhamar átragadt a tüz a löbbl kazlakra,; majd pa|tákra és Istállókra. Az erős szélben félni kellett, hogy az egész kö. ség elpusztul. A lángok halalmatan törlek az ég leié, amely mész-szitől ugy testeit, minlha az egész község lángokban állana.
A tűzoltók és katonaság együttes vállvetett munkája és önfeláldozása dacára, az oltás nehezen ment a viz hiánya mialL Ugy hogy eitc 9 óia mullolt, mlg a tüzet teljesen siketül! lokalizálni.
Több mint hél paj\'a és lilálló hamvadt ei a benne levő rengeteg gabonával és gazdasági felszerelésekkel. A kárt megközelilöleg sem lehet még ma felbecsülni. Nagy szerencse, hogy lakóház nem pusztult el.
A tüivész színhelyére kitzálll a cturgól főszo\'gablró és a tomogy-tzenlmiklóii körjegyző.\'A ctendör-lég megindította a nyomozátl.
Dr. Hoch Oszkár nyilatkozik Horváth István kilakoltatása ügyében
i cikkíró egy évig lágyén lakhallk lakásban, ha sajil lakását átengedi
Véltük az alábbi sorokai:
Tekintetes Szerkesztőségi Tisztelettel kérem b. lapjában a következők megjelentetését:
Valótlan az, hogy Horváth lalván azért lett kilakoltatva, mert .az udvaron levő laház zsindelytetejéből egy darabot télnek idején letöri, mett .nem volt Iája ét nem nézhette, hogy apró porontyait az Isten hidege megveszi\'. Ellenben való az, hogy Horváth Istvánról a P. 8737/1925. tz. Jogerős ítélet tény-
a kltakoltatás folytán megüresedett az nlcira kerlll Horvátit családnak
ként megállapította, hogy részeg ál-lapolban a házban botrányos viselkedést szokott tanúsítani, amivel a ház rendjét súlyosan zavarta, — bogy szobájában állandóan fát vágott, bogy a lakátboz tartozó faház zsindelyei! leszedte és elvitte, miáltal a lakát! tulyotan károsító módon használta.
Valótlan az, bogy Horváth István rimánkodott volna a házigazdának, ellenben való az, hogy ulon útfélen gyalázta, szidta és ahelyett, hogy 1926. február 1. óta — mikorra a
URAHIA
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3,5, 7, 9 órakor
A tengerparti városok és azok lakóinak örökös harca a vad elemekkel, képezi a tárgyát ennek a filmnek
A TENGER ÁRVÁI
Dráma a höslelkD tengerészek életéből 7 felv.-ban. Főszereplő: Monté Blue.
Nagyszabású kisérő-műsor.
kilakoltató Ítélet szólt — lakást kereseti volna, mindig szidalmak közt hangoztatta, hogy nincs hálálom, mely ót a lakásból kiiegye.
Valótlan az, hogy én Kálnay Oyula rendörfólsnácsos úrral való egyezkedő tárgyalásra való megállapodás elöl a Balatonra utaztam volna. Valótlan ez már azért Is, mert megállapodásról szó nem voll. Ellenben való az, hogy Kálnay főtanácsos ur csere révén felajánlóit egy lakást ) Horváih Istvánnak — a másik cserélő jött volna az én házamba. Horváth azonban a lakást nem tartotta kielégítőnek.
Végűi valótlan az, hogy az én könyörűlelet nem Ismerő magatartásomon minden kísérlet falra hányt borsó maradi. Ellenben való az, bogy a cikkekben nyilatkozó emberszeretet és Jószívűség gyakorolhatása céljából a T. cikkíró urat hajlandó vagyok a Horváth állal bírt lakásba beengedni, akár egy évig minden bérfizetés nélkül, ha a cikkíró az Ily módon felszabadult safál lakását az emberszeretet gyakorlása okából Horváth István és családjának átengedi.
Nagykanlzaa, 1927. augusztus 10.
Tiszteieltel: Dr. Hoch Oszkár,
Jégszekrényekben ntazik egy szélhámos álügynök
Nagykanizsa, augusztus 12
A Dunánlulon az utóbbi időben a szélhámosságoknak egész sorit követték el részben kézrekerüli, részben Ismereilen tettesek, akik között gyakran lellünlk egyes városokban a jól öllözöll ur, aki lellépétével hamarosan lépre csaljs a hiszékenyebb embereket és ha jó fogást csinált, áldozatait kifosztva, vagy érzékenyen megkárosltvs, lovább áll.
Egy Ilyen szélhámos tűni lel a napokban Szektzárdon és Pécsváradon, aki, mini kereskedelmi utazó szerepelt és vett fel megrendelésekre előlegeket, amivel azlin nyomtalanul eltűnt.
Egy magát Lővl Sándornak nevező egyén, aki azt állítja magiról, hogy egy kereskedelmi exportház („Ccnlrá." — Prága) soproni lera-kalának ulazója, járja a Ounánlul városait és nagyobb községeit. Mindenütt eltdásra kínál jégszekrényeket, henles üzemekhez szükséget felszerelésekel és papír-árukat, amikre előleget vesz lel, aztán a pénzzel lovább áll, anélkül, hogy teljesítené, vagy teljesilenl tudná a felvett rendeléseket.
Ez a szélhámos legutóbb Szekszárdon és Pécsváradon csapott be több embert, ahonnan a rendőrség érlnlkezéíbe lépelt a soproni rendőr-kapilánysággal és érdeklődlek, hogy a Lövi által bemondotl adatok megfelelnek-e a valóságnak. Soprontól hamar meg|ött a rendőrség válasza: az állítólagos utazó — közönséges szélhámos, mett az a cég, melyet megbízójaként megnevez, Sopronban nem la létezik.
Ehhez képesl eltandeliék körözését. Ez a körözés mosl érkezeti meg Nagykanizsára a rendörségre, ahol azonnal Intézkedtek, hogyha Ide it állenné működéséi, arra végérvényei ponlol legyenek. SzemélylelráM: 40 év körüli, sötétkék ruha, barna cipó és lengerész sölétkék kalap voll rajta. Angol nyírott bajuszt viselt legutóbbi .működése\' alkalmával.
1927 auguszlus 13.
. ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Augusztus 13, szombat
Római katolikus: Ipoly és K. Protest. Ipoly, Izraelita: Ab. hó 15. Voet
Nap kel reggel 4 óra 52 perckor, nyugszik délután 19 óra 17 perckor.
Várost Színház mozgója. ,A sejk fU* napkeleti történet 9 (elv. Valentino-rót készült utolsó filmfelvétel. Főszerep-Ük: Rudolf Valenltno és Bánky Vilma. Valenlino temetése. Felvételek a legkeű-véltebb filmitar utolsó utjizóll. Híradók.
Uránia. .A tenger árvái- dráma a bóslelku tengerészek életéből 7 lelv. Fóizezeplő: Monté Btue. Kísérő műsor.
MOLNÁR DÉNES dr.
a Szentatya házi prelátusa, köit-vtlyesi apát, a veszprémi székesegyház őrkanonokja, teológiai tanár, gyéméntmisés áldozópap hosszas szenvedés után életének 84, áldozópapságának 61 Ik évében elhunyt. Tegnap délulán lemellék el nagy egyházi gyászpompával.
A megboldogult, aki huszonkét eszlendón ál a veszprémi székes-káplalan tagja volt, az egyházmegyénk egyik legkiválóbban képzelt papja, aki mini teológiai tanár hervadhatatlan érdemeket szerzeit az egyházi szellemben való pspnevelés lerén. Emlékét az egyházmegye mindenkor kegyelettel órzl.
— A tólspán birtokára utazott. Győmörey Oyörgy lőispln legnap intapusztai birtokára ulazolt, ahol IDbb nispot fog tölteni.
— A Katolikus Férflllga tagjai felkéretnek, hogy ma este fél 8 órakor feltétlenül mindnyájan jelenjenek meg a plébánia megszokott helyiségében.
— A leventékhez I Vasárnap délelőtt 10 órakor az Összes benevezeti leventék és az Összes Ifjúsági oktatók a Zrínyi-pályán azombalon Jelenjenek meg. Hílfón délulán fél 2 órakor az Összes leventék részére gyülekező az Erzsébet-téren. A testnevelés! vezető.
— A posta kOréböl. A nyári szabadságát töltő dr. Tholway Zsigmond posta- és távlrdaföfelügyelö távolléte alatt az I. sz. postahivatali dr. Havas Ferenc m. kir. posta- és lávirda tanácsos, a budapesti központi Igazgatóságtól — vezeti. -Leszdnszky Szanlszló posta- és távírda igazgató legnap végleg elköltözöl! Nagykanizsáról Budapeslre, •hol a 62. sz. postahivatal vezetését átvette. Leszdnszky Igazgató lávo-zisa alkalmával ezúton mond minién ismerősének és jóbarátjának Istenhozzádol.
— A keszthelyi Iparos Dalkör folyó hó 14-én esle a Bjlalon parl-Ita Velencei-estet és tűzijátékot rendez.
v A bécsi vásárrendezőség megbízottja járt tegnap Nagykanl-u4\'i saját autójával és az esi! kor-végig velllctle gépkocsijából a Wesi vásár legérdekesebb részleteit, melyek nagy közönséget vonzottak * csendes estben.
= Orvosi hlr. D,\\ llalszer fogorvos szabadságra utazóit. Uiból rendel e hó 29 éu.
— Vlzbefult leány. Barbarlcs Adám pornóapáti lakos 11 éves Ilonka leánya fürödni ment a Pinkába. — Figyelmeztetés ellenére a lolyó veszélyes részében fJrdölt, egyszer csak belekerült egy úgynevezett forgóba, ame\'y lesodorta a lenékre. Mire sikerüli kihúzni, már halolt voll.
— Amikor Sólyom a fizetőpincér. Bncsu volt C:ácsbozsokon. Ugyanekkor a híres bozsoki csárdában a zalaegerszegi Törekvés Sportegylet táncmulatságot rendezeti. — Bakos Elek, a vendéglő bérlője kisegítő személyzetei is alkalmazott ezen alkalomra, mivel Zilaegerszeg-ről Is számos vendége voll. Sólyom Albert a fizetőpincér szerepéi töltölle be és amikor a mulatságnak vége voll, a beszedett 385 pengővel cgyüll ellüul. A csendőrség körözi.
— Áthelyezések a Szent Fc renc rendben. A Szent Ferenc rendi káptalan határozala folytán áthelyeztetlek Anducsról: Czlr/usz Viklorin zárdafőnök Esztergomba házlónök-nek, további Gu/>-ífs 0 ellérl vikárius Buciuszentlászlóra és Süly Szaléz magister Nagyatádra. Andocsra helyeztetlek Erőss Alajos zírdafőnök-nek, továbbá Pethó Lénáid Bucsu-szenlláazlóról maglslemek és Plander Demjén vikáriusnak.
— Friss állapotban lőtt foglyot, lehetőleg kizsigerelve, minden meny-nyiségben vásárol Szabó Antal fegy-ver-, lőszer- és vadkereskedő.
—. Az Izr. elaggott szegények keszthelyi egyesülete folyó hó 13 án, szombaton a Központi szálloda kerlhelyiségében fagylalt estét rendez. A tiszta jövedelmei jótékony célra fordítják.
— A borbélyok és fodrászok szakosztálya kedden esle fél 9 órakor az Ipartestület nagytermében értekezletei lart a Szent István napi záróra tárgyában.
— Meghívó. Tisztelel lel meghívjuk a nagyérdemű közönséget az „Amerika" vendéglő árnyas kertjében lolyó hó 14-én larlandó táncmulatságra. Belépődíj 50 fillér. Torma Tóni és zenekara reggel 5 óráig szakadatlanul húzza a talpa\'á valói. Rossz idő esetén a mulatság másnap lesz megtartva.
— A Balatoni Hajózási Részvénytársaság f. hó 15 én IV. Károly király emlékünnepélyének nap-jána Siófok—Tihany, Balatonfüred— Tihany, Balaionföldvár—Tihany vi-szonylalban a menetrendszerű járá-tokat beszünteti és azokat azon az egy napon uj járatokkal helyettesit!. E járatok uszállyal közlekednek.
~ Dunsztos és uborkás üvegek Igen olcsók Púmnál, KIrály-u. 10.
— Műkedvelő előadás Ortahá-zán. A kissziget! és az orlaházai lüzo\'tőeg/c6ülelek erkölcsileg és anyagilag igen szépen sikerüli műkedvelő előadási rendeztek Ortahá-zín. Szinte kerüli Bodrogi—Huhn Oyulának halásos, háromfelvonásos Irredenta énekes játéka, a „Cslkor-szági hegyek alján...", melynek dalai! már az egész környéken éneklik. Az clőadásoi megjeleni Csók Károly dr., a kerület országgyűlési képviselője is egész családjával. A képviselő az irótanilónak köszönete! mondott eredményes munkásságáén és lovábbi tevékenységre kérte. Az előadás elölt festői aratófelvonulás, ulána pedig reggelig lartó táncmulatság voll. Az előadási holnap, vasárnap Klsszigelen megismétlik.
- A nagy nyári melegben a Principális valóságos áldás a hőségben eltikkad! embereknek, akiknek nincs módjában a Ba\'alonl élvezni. A kanizsaiak tömegesen özönlenek a Principális leié, hogy snnak hűs vizében leif.issitsék tagjaikat. Most, hagy a Principális mentén, a Vucskics-rlle átalakítóit sertéshizlaldában megoyill a , Vendéglő a puskaporoshoz", mely a lüidőző közönség kényeiméi a legnagyobb mérlékbeu szo!gál|a — valóságos nyaralás! és élvezetei jelen! a Principálishoz való kimenet — fürdés vagy kirándulás. A .Puskaporoshoz" címzett vendéglőben minden friss és hűsitő ilal légen lartoll sör, legjobb zamalu bor, a legkülönfélébb hideg- és meleg élelek, imbisz «tb. valóban a legolcsóbb áron kaphatók. Aki csak egyszer ide kijölt a .Puskaporoshoz" — az mindég kl fog jönni — meri jól fog|a magát érezni. Erenlul a Principálisban való lürdés még nagyobb élvezet lesz, mert ulána mindenki elmegy a .Puskaporoshoz
— Vásár Pacsán. Pacsa községben a legközelebbi állal- és kirakodóvásárt folyó hó 18 án tartják meg s arra vészmentes helyekről hasllolt körmű állatok íeihajlhatók.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Hajóóriások versenye: A százféle sport és egyéb versenyrekord éhsége elfogta már a tengeri hajóóriásokat Is. A mult héten, az Atlanll oceánon volt az első gyorsasági verseny, Ncwyork és Sout-hamplon, illetőleg Havre közöli. A nagy kék szalagért, amelyet a győztes hajó, ezentúl a nemzeti zászló alatt visel, a French Line hajótársaság rzak .Francé" nevű uj, hatalmas luxushajója, további a .Leviathan", az .Aquilánla" és az „Olympia" személyszállító hajóóriás versenyzett. A négy nagy hajó a newyorki mólón ugyanabban az órában szedte fel a horgonyl. E\'sönek a .Francé" ért Európába és anélkül, hogy Soul-hamplonban kikötött volna, megsem álloll a havre-i öbölig. Verscnylársai csak Soulbamplouig futottak.
Ha Budapestre jön, látogassa meg|
Fischer Jenő és Társa
■elyem különlegességek üzletét
Budapest, IV., Petőit Sándor-utca 6. azim (a Belvárosi Színház épületében) I ahol
legolcsóbban vásárol Crépe de Chinéket, Georgettokat és mindenféle divatselymet
RiDIÓ-ltfSOR
(*SvfcUU«k) H - Urek. L__
Ság. Hangv. — íazigvcneoy. B — űóadáa Oy — gyermekeknek. A — aaalonyok-
K — kabaré. nZ. — \'néoazert uu.
Augusztus 13 (szombat)|
Budapest 9.30 H. II Q. 12 és 3 H. 5 Időjelzés. Utána Terercsényi üyörgy novelláiból olvas tel. 6 S. Oervay Erzar dalokat és áriákat énekel. 7 E. a Stúdióból. Egylelv. vígjátékok cigányzene kísérettel. 8 A m. kir. Operaház tagjaiból alakult szlmf zenekar hangv. 9.45 Időjelzés, H. 10.15 A hangv. folyt. Ulána cigányzene.
Bécs, Orác II nZ. 4.15 Hangv. 6.30 Kemstock emlékünnepély. 8 A nagy blöff, r. Heller ís A. Sehtlti 3 lelv. bohózala, utána táncest, Jb.
Berlin, Stetlln 11 O. 12 Harangjáték, 3.30 O. 5 nZ. 7.05 Higiéniai E. 8 K. 10.30 Jb.
Barcelona 5.55 Tánc Z. 9.20 Hangv. 9.30 Szindarabrésztetek. 9.50 Hangv.
Basel, Bern 10 4 nZ. 4.30 Oy. 5 Hangv. 8 Népszerű esi, paiasztzenekar hangv és jodetdalok. 9.20 Hangv. 10.05 Tánc Z.
Boroszló, Olelwitz 12.15 is 1.45 O. 4 30 Indulók Z. 7.20 Fényképezési E. 10.15 Tánc Z. \'
Frankfurt, Cassel 12 Harang|álék. 3.30 1 j. dalok. 4.30 Zenei jellemképek és egyvelegek Z. 8 Opera- és Ünnepi Indulók Z. Utina tánc Z.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 8 A. 1230 nangv. 2.05 nZ.i 4.30 Készletek Lortzing .Cár és ács" a operájából. 5.15 nZ. 6 Vidám Z. 8 ,A bubileivadász-, Ge-née 3 (elv. operettje. 8 Bréma: Régi Iran-cia és német népdalok. Z 9 A Spree part-Ián, K. Ulána nZ. és lánc Z.
Langenberg, Dortmund, Münster 1.10 nZ. 2.30 Higiéniai E. 5.30 Csajkovazky hangv, Rotneo és Júlia nyitány. 8.40 Orosz est. Balatajka Z. énekkari hangv. és dalok. .A medve", Csehov I telv. groteszkje. Utána lánc Z.
London, Daventry 3 Katona Z. 5.15 Gy. 6 Ib. 7.15 Beethoven-szonáták, Z. 8 Szlnif. Z. 955 Hangv. és dalok. 10.35 Jb.
Milánó 4 15 K. 5.20 Oy. dalok. 5.45 Mg. 9 Opera E.. Oounod .Faust" c. operáin. II Jb.
München, Nürnberg\' 2.30 Gy. 4.30 nZ. 7.30 Kamara Z. 8.45 nZ. és tánz Z.
Rádló-Pártza 1030 nZ. 1230 Hangv. 4.45 Tánc 7„ 8 39 Dlszhangv.
Prága tl O. 12.10 tíí. 1.15 Kisérlel, leadás. 5 Kamara Z. 8.10 Operett-est, Zl 10.25 nZ. és tánc Z.
Róma 5.20 Oy. 5.45 Ének- és zenekari hangv. 9.10 Színházi E. közvetítése.
SPORTÉLET
Amatőr válogatott — Kanizsa FC.
A levenleverscny miatt a kettős ünnepre nem gondoskodol! Kanizsa FC elleniéiről és esik most az utolsó pillanatban sikerült a levenleverscny vezetőségének jóindulala folytán a helybeli amatőr-válogatottal egy baritsigos mérkőzést lekötni vasárnap délutánra. A mérkőzés ösz-szehasonlitási alapot nyújt arra, hogy mily eséllyel indulnak majd amatőrjeink a bajnoki küzdelembe. A mérkőzés vasárnap délután 5 órakor kezdődik és tekintettel, hogy a költségek lényegesen redukálódlak, a vezetőség a helyárakat is leszállította: tiibünülés 1 60, állóhely 80 és diákjegy 50 fillér, fenntartói! hely 2 pengő, mig hölgyjegy 120, fenti belyárakbó! a szokásos 10 Illetve 20 százalék kedvezmény az elővétel Illetve a szövetkezeti tagok részére szintén érvényes. — A bevételből 20%- ol a helybz\'l Levente-Egyesület atlétikai felszerelése javira ajánl fel a szövetkezel.
Ztrlchl zárlat
Párti 20*33Vz, London 25-95W. Nawrork 518-Vz, Brllaael 7318. Milano 2Í-23I/1,\' Anuterdam 207 92, Berlin 123 30, Wien 7306, SotU 375. Prága 15-39, Varaó 5800, Budapest 90-53, Belgrád 913, B akarni 322
ZALAI KÖZLÖNY
KftlflAOiSia
Vasárnap nyitják meg a barcsi kiktást
Nagykanizsa, augusztus 12 A nagyszabású barcsi mcrógazda-sdgl, Ipari, kulturális is egiszsig■ Ogyl kiállítást vlairm p ünneplésén nyitják mtg. Dilelölt 9 őrskor a Templom-téren lesx az (Inneples megnyitás Jtzsef királyi herceg, a kormány éi a vármegye klkaldötlei-nek lelenlélében. U.ána a barcsi Járás falvainak lakossága diszlelvonu-lást rendez. Pélllzkor az előkelőségek megtekintik a kiállítást, tizenegykor a kerékpárverseny részlvevfí elvonulnék a vendégek előli. Félilzen-kellőkor a negyvennégyes és tizenkilences régi somogyi ezredek voll harcosai és a vitézek lisrtctegnek Jizstf királyi herceg előli, tizenkettőkor térzene lesz a Templom-téren, fétegykor pedig kOzös ebéd a Drávaszállóban.
TŐZSDE
A tőzsdén az átjavulás lovább folytatódott. Az áremelkedés oka a pro-longáció tegnapi lebonyolódása és a kOIIOIdi tőzsdék barátságos irányzata voll. A rendezési nap eladásai ntm folytatódlak. A pite általános áremelkedése 2—3%. Egyes favorit papírokban a 8-9\'Vot Is mrghalidja. Így a Oumml, Oschwind, Ingatlanbank, Nsslcl, Első Magyar Biztoiiló, Hazai és Fonclére Jelenlósen magas ám)ereségre lellek szed. Kisebb értékekben árveszteség is fordult elő. A forga\'om élénk voll.
á budapesti Tózsíe devlza-jegyséie
IS2T augusztus 25.
VALUTÁK AafűlL IÍ-S3-27-99 Buaitr. 79-70(000 Qák. I6M-I70S Dánk. IS3 IS-1S3 75 Dtnir tO 05-1011 Dollii !ÍO 90-572-30 Pia jkU h 22*45-22 65 HolL Í2905-23005 L«njel &35S-S4 55 Lel 3*53-3-59
La vi -•-—
Urs 31 <0-31-70 Mlika 135-95-136 45 Sehffl. 80W-9085 Noevts 14S*40-149 00 »válcn.ll040-ll0f0 Sv*tk. 153 35-153 95
DEVIZÁK Árast. 229*20-22990 Belgrád IOC6-IO 10 Berlin 156<0-136-I0 Bukarest 3 52-356 Brtlsase! 79-57-79SI Kopenh. 153*25-153 65 Oaalo 1SS 47-148*87 Loodoa 27-80-27*83 Milano 3112-3127 ttewjock 571-95-3 65 Pirta 2240-2250 Prága 16 95-17*00 Saofla 412-416 Stockh. 158 4M53 85 Varsó 63 65-64 45 Wien öt>55-8075 Zflrkh ltOvO-110 60
Termóüyiózjda
Bnia Ou.v. 77 kg-os 3010-30-30, 18 kj-os 3130-3160. 79 kg-o. 3060-3084 10 kg-os 30 80-30 00. egyél- 17 kg-os 3980 - 3-100. 78 kg-os 33ÓO 3030, 79 kg-oa 3020 3030, 80 kg os 30*10 -3070, roaa2727-25. takaró. Irp. M 00--2250. aorlrpa 3Í.SO-30-S0. ub u| 2000--20-50, tengert (ó) 24 50- 24-75 ItuzikoríJ IWS-I8C0. repce 4400-45t0.
Sertésvásár
felhaltál 12C2. melyból eladatlanul vissza •aradi 511 darab, tüsórendn 1-66-1-fS wcdeu 166—1-66. szedett kOzep 156-1-60. kíonyO 1-48-1*52, elaóeenóo oreg t-52-1-54, misodrenda 1-48-1*50, angol SBldó 1-60—1 70. szalonna nagyban I-&Í-I.7S, aalr 1-98- 2 00, lehúzott bus 2 16— 132 szalonnás Kísértés 192—201. Az Irányaat lanyha.
M0Z6ÓSZINHÁZAK
Városi Színház mozgója. Ma este 7 és 9 órakor .A sejk tia", napkeleti fődének 9 felvonásban. Főszereplők Rudolf Vslcntlno és Binky Vilma. — Valenilno lemetése, felvéltlek a legkedveltebb fiims\'ar uloleó útjáról. — Híradók.
Uránia. Ma rslc 7 és 9 órakor a lengeipatll városok és azok lakói nak örökös harca a vad elemekkel képezi tárgyát az előadásra kerülő filmnek, melynek címe .A tenger árvái\', dráma a hóslelktl lengerés:ck éleiéből 7 felvonásban. Főrzcreplö Monle Blue. — Nagyszabású kísérő műsor.
A hévizl Parkmozgóban folyó hó 13 án szombaton .Halál Rózsák\', 8 lelv. dráma. Főszereplő Konrád Veldl és .Kit milliomos- 2 felv.-sos burleszk, ezl követi „Samtika haditerve" tollralz.
Kiadja: Délzalai Hyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróhirdetések dija 10 sióig 50 fillér. Címszó i minden vastagabb betUból álló mó két siónak számíttatik. Minden további azó dija 8 flll. Vasár- és ünnepnap 50o/o felár, szerdán—pénteken Tifi.\'o felár. Állást keresóknek engedmény. A hlrd«-
Ual Ul, -Iflro üHtendft.
Egy lakaloasogéd kerestetik lemez-munkára Baiak -18. 3298
Bolvóroubun keresek 2, esetleg 3 szobit lakást mellékhelyiségekkel, vagy anélkül. Bóvebbet Schiller Perencné divatszalon, Fóut 18. 3187
Ford és Fordaon alkatrészek, autó felszerelési cikkek. Pneonullk — Szántó VUmos és Társa cégnél. Deák tér 2. 23U
MQhalyholyisógok a belváros lor-galmas helyén azonnal kiadók. Cim a kiadóban. 3285
Háxhclyoo 4 hold föld elidó. Bővebbet Csengay-ut 52. 3282
16-01 Uncaíler és 9-e» Flóbert fegyver eladó. .Megtcklnlbetó Flschcr és Leltoex cégnél. Király-utca 8. 3257
Egyedül álló, középkorú intelligens, katnolikun nő, várotl é» falusi háztartás minden Agában, ugy a varrás- é» kézimunkákban perfekt, HáxvoxotSnfil álláat koron azonnalra. Már nagyobb urlháznál működött. Szíves megkeresést levélben kér Popovloa Mária Zala-cgersztK. Madách utca 2. s/ám. 3277
PRÍMA ^ktaT0ók1 pengötö1 kezdödöics
Zerkowítz Albert cégnél
Kívánságra házhoz szállítva kölcsönlivegekben. Telefonszám ( 7.
Egy háx, molybon 45 év óla jó
menetelü kovácsműhely van. eladó. Lete-nyén, Plkoll örökösöknél. 3201
Keveset használt varróoép olcsón eladó. Cim a kltdóban. 3286
Eladó gyümölcsös kosár 200 drb7da7a^ bonkéní 18 fillér. Királyi PJI-utca 2. 3288
JómcnetelQ fU«xorkorookod6»i
iorgalmai útvonalon, komplett tnkóaaul szeptember 15-re átadó. Iirdeklódnl lehet Teleki ut 20. szám alatt. 3;32
Árpád-utca 13. szám alatt többféle szoba-és konyhabútor eladó és ugyanott .i lakás \'» áUdó. 3293
Egy izép nagy szoba. konybJs laká* melíékhclyliégckkel ís mosöfconylu hasz nálatUl azonnal kiadó. Cim a kiadóban.
__3201
Eladók a]lók és ablakok rámával. — Kinlisy-utca 67. szám. 3297
Halló!
Figyelem!
THióT
Van szerencsénk a in. t. közönség nagybecsű ludomására hozni, hogy Nagykanizsán, a vágóhídi uton levő
„Puskaporos Toronyhoz" ekaaett*
Rein-tféle
Nagy- és Kiskanizsa közfitt
folyó há 14-én megnyílik.
Kiltinö ételek és jegelt Halok bámulatos olcsó álban les?-.; nck kiszolgálva. A közönség szórakoztatásáról kél zenekar felváltva gondoskodik. Autó- és autóbusz közlekedés. -> Ha kellemes és jó szórakozást óhajt olcsó pénzért, ugy: el ne mulassza senki a „Puskaporost" felkeresni. \' Kanizsán még nem létezett olosó árakl
Miihelyáthelyezés.
Gazdasági gépjavító és épületlakatos műhelyemet EölvOs-lér 18. számú bárból
[üli Él
helyeztem át. 5305
Tovább a is a nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, maradiam liuieleltel
ía£t!?"!k."E Báron Ferenc
taibtíjíktxn. lakatosmester.
Tisztelettel értesítem a m. t. holgykOzOnségel, hogy
női divatszalonomat
Csányl László utca 4. szám alatt megnyitottam. Főtcrekvésem, hogy a legkényesebb Igényekéi a legjutányosabb árak melleit kielégi sem. Nagy gondot fordítok bakfis- ét Ryermekrabák készítésére!! Kérem a m. t. közönség szíves pártfogását. Tisz\'elcllel ra Perlsz Kató.
Éricsiicm a nigyérdetnU közönségei, h gy ha Jol akarja mrgát érezni, tekintse meg az újonnan berendezett
Szép Ilona vendéglő
kerthelyiségét, ahol Jó és olcsó Máriatelepl borok és hld.-g éle lek. frissen csapolt sörök k\'phalók.
Egyben értesítem a nsgyérdcmO közönsége1, hogy a borárakat ujbót leszállítottam.
Teljes tisztelettel ajsr Koplár Mihály.
Boovréroz
Pllsaéroz
Ér (etilem N, gykanlzsa és vidéke mélyen llszlcll hölgyközönségéi, tiogy a legújabb plissé-modellok ntegérkezlek. — PJIssérozást, gouvrérozást olcsón vállalok.
Tisztelettel VARGA NÁNDOR
r.halc.tS, eSiDio.a.vail.Uia N.oykBnlx.t., Huny.dl-utos. 19.
OyOjtótctcp : Kazinczy.utca 8,
Testés Gózmosás TUitltis
Hangjegynjdonságok:
Elhagytál Bózslkém ... Tangó-dal
He léi, 18 fél) . . . Tangó-dal Százas bankó, nesze cigány Cos-troti Katicabogár ... Blues Mis egy éjszaka I.., Dal
Minden egyéb zenemüvek, hegedű- és zongora-iskolák és gyakorlatok, húg-szerek és hangszerkeltékek kaphatók:
FISCHEL FÜLÖP FIAI
ttny-v-, papir- t* icn«rn6kcr«»k«<tMöín,
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köles-kása, tengeridara, egész klsszemtl tengeri Madáreleség: Kevert madárétcl, htmozolt-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, lökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
magkereskedéíében Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellett;
Kedvezi fizetést feltételek!
M. kir. Állnmvasull Gépgyári gépe k, névszerinl.\' oaépifigépuk, traktorok rendelés szerint, to-sábbá vetögépek, fűkaszálók, szénagyOJlík, triörök, ekék, boronák, prések és szőlőzuzók állandóan raktáron
GrUnbauitl Béla
vas- és vegye,kereskedésében
Zalaegerszeg (Csendórlakt. mellett)
Államilag segílyezelt és ksrletlen ktvOll 18-20% szupertosztát műtrágyára elójegyzesek eltogaduinak.
Előnyös árakl
meghívó.
A nagykanizsai elpéw csoport 111.1 Horváth Ferenc Tetekl-ut «. az. alal levó árnyas kerlhelylségében 1927. évi aug. hó Iá-én, tossz ldó esetén ts-en délután 3 órai kezdettel TÁNCMULATSÁGOT
rendez reggel -t óráig, az elaggott iparosok Menháza Javára — szépségverseny világposls, contettl, szerpentin esaU e» lérli csúnyaság! versennyel esotbekólv-
KilQr.ó élelekról és ÍUlokról gond" krxlva van Pontos és siolld kiszolgálás.
PeltOllzatéKket kó.zóneltel fogadjuk e. Iiirlapilag nyugtáuuk. Tisztelettel 3ISI . H.ndekó.áí-
Rclépódlj SO tilt., e»alád]tgy W W
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelós üzletvezető: Zalai Károly.)
57. évfolyam, 184. szám
Nagykanizsa, 1927 augusztus 14, vasárnap
Ara 16
fillér

POLITIKÁT NAPILAP
laMMtitkaMI IW _ . ,
Felelős szerkesztő: Barbartta Lajoa
mere lorddal bármikor rendelkezzék ha szolgálatára lehet a két nép közölt létesítendő tartós-közeledésnek, ami Magyarországnak mostani, igen hatalmas barátaival a csehszlovák állam Jövője számára több biztosítékot Jelentene, mini azok a kétes .barátok", akiknek nemzeti |övőjél teljes sötétség fedi.
Katonai összees fel Rom Letartóztatták a Ki Berlin, augusztus 13 A Lokalanzeiger |elenll Bukarest bői, hogy a bukaresti és más román helyőrségekben löbb magasrangu katonatisztet letartóztattak. Letarióz- ikiivést fedeztek ániában roly-párti tiszteket látásuk hír szerint azért történt, meri részlvctlckegyösszeesküvésberi, melynek célja Károly lemondod trónörökös visszahívása volt.
Veér Imre önként viss Jöveteléről Bécsből lávlralllag crlesite jött baza, bogy tisztázza magát az e rendőrség Sopron, augusztus 13 (Éjszakai rádiójelentés) Ma délután az ágfalvai határrendőrség a következő táviratot kapta Bécsből: .Az estéli bécsi vonallal érkezem, kérem a letartóztatásomat, Veér Imre." A bécsi vonallal csakugyan megérkezett Veér Imre, akit az ágfalvai halárrendőrség őrizetbe vett és át- zatért Magyarországba tle az ágfalva! határőrségei - Azért lene email vádak alól — A soproni etarlóztatla adoll a soproni rendőrségnek. Veér Imre kihallgatása alkalmával azl adta elő, hogy azért |0tl Magyaiurszágra, hogy llsziázza magát azon vád ellen, hogy a kisantant szolgálatában áll és más vádak ellen Is tisztázza magát. A rendőrségen letartóztatásba helyezték és ügyét rövidesen átteszi*, a kir. ügyészséghez.
A szélvihar miatt elf indu betsau, augusztus 13 A Junkers müvek vezetősége ma 11 órakor elhatározta hogy az óceán-repülőgépeknek ma estére tervezeti starlját egtelöre elhalasztják. Bizonytalan, hogy most mikorra fogják ki lüznl a startot. A slart elhalasztását a Illa délelöll érkezeit hamburgi idő-Járási lelenlések okozták, amelyek lalasztották Risziicsék lását szerint az óceánon mindenhol a legrosszabb időjárás uralkodik. A légnyomási csatorna, amely legnap az északi Ailtinllc lölölt feküdt, tovább tolódott. Ugy a déli hajóutakon, mint etektől északra és délre nyugat-délnyugall szél tombol, amelynek órasebessége <10—60 kilométer.
Éjjel földrengés v Sankt-Morltz, augusztus 13 Ma éj|el félháron órakor Sí. Mo-rilzban erős földrengést érezlek, amely egy percig tartolt és a házti-kit erősen megrázkódtatta. Az llt tartózkodó idegenek közölt nagv izgalom támadt, az u\'cAkra lódultak )lt Sanct-Ioritzban és az éjszaka hátralevő részét kint töltötték. Egyes családok még az éjszaka folyamán autójukon elutazlak. Amennyire eddig meg lehctcll állapítani, a löld-engés nem okozott kárt. A toldrengésl Slls Mariában is érezték. Olt Is a szabadba menekültek.
A portugál kormány ják kényszeríteni az eli helyettes kinevezésén Plris, augusztus 13 (Éjszakai rádiójelentés) Lisszabonból jelenük: Annak következtében, hogy Passozze baloldal! pirtállásu ezredest nevezték ki helyettes miniszterelnökké — a kormány jobboldali tagjai ma behatoltak Farmonnc miniszterelnök lakására és revolverrel akarták kényszeríteni, hogy változtassa meg az ezredes kincvczé- agjai fegyverrel akar-lököt a miniszterelnök-ek megváltoztatására sét. Azonban a támadók kudarcot vallottak, mert kiszorították őket az utcára és meghátrálásra kénysxeri-lellék. Lisszabonban nyugalom van, azonban a kormány jónak látla, hogy a Lisszabon melletti Amadore repülőtéren helyezze magát biztonságba. Portóval megszakadt az Osz-szekötteiés. A miniszterelnök kijelentette, hogy
EUflulU Inwünt pm* 4*SE
A harmadik távirat után,
milyet Rolhermere lord intézel! Beiéihez, a kisantant diplomáciai körei niitin láihslják, hogy esic ágiban tincs sí angol közvéleménynek el-fordulni a magyar Ogy Igazságától. Előszőr ciak dühös szitkokkal, majd igyonhil-\'gaiással gondolta a prágai laiOgyl hivatal leizorllanl a Daily Mail cikkeinek hatását a köiérdek-Bdés iziuletéről, majd mikor a má-udik távirat Is megjött, kitört a pá-lik és megdöbbenve néztek egy-olira a cseh-román és |ugoszláv illetékes körök, nem tudván mire vélni a megismétlődő altakot. A hálom környező állam fővárosának kor-ínyiatl tényezői a politikai holt-tzezonban egyszerre mozgósítani kezdlék lekicsinylésüknek, védekezésiknek és hangos l.nyegeléseiknck propaganda kQlőniiményeit, hogy az elleni ritlkák és cáfolatok hlnár|ába veszejtsék a trianoni béke rcviziójál. Ulluk, amint a felbérelt Hlinka-félc tsek kormánypárti lAlnyelvfl újság tgyuerre ádáz imádója lelt a cseh uralmi szellemnek, amelytől nemrég még autonómiát követeli s amelyei illg egy esztendele ép oly ádáz ma-tyarbarál kacérkodásának fenyegelé-Klvel lámadott és hallottuk, amint > szerb igazságllgymlnlizlcr Szabadkáról megfenyegette a világol lángba-torlláisal, ba Jugoszlávia északi ha-tárall mceválloztalni merészelnék és olvastuk Tilulescu román államférfinek kihivó nyilatkozatát is, amelyül Európának szemébe vágjs, hogy kimegy Londonba ellensúlyozni a bétereviziós mozgalmat és előre be-leleoll, hogy Románia felrúgja a hátai dőnlőbitóaágol, feltug|aaz euró-psl jogrendel: viszonzásul a magyar optániokért, viazonzáiul Rolhcrmeré-Jrt. Mindezek a Jó urak abban bizakodtak, hogy Magyarország Önzetlen wráijál sikerül majd hivatalosan is Wnleini és a Daily Mail akcióját az "gol kormánv állal szünetelésre kényszeríteni. De Rolhermere lord «» áll meg a fél ulon. Annál ke-™b5é. mert a harmadik Btneihez "téren táviratban jól érthető módon "Mik tudlára mindenkinek, akii ■\'Ogy a Világ közvéleménye nem "*u| Elszász Lolbaringlát megtűrni • « netán húzódoznék Cseb-Szlo-i sa|át érdekelnek belátására gondolkodni fog cgy-kél hala-amelyet a felismert igazság "lel hogy KOzép-Európábao ennek !.^képtelenebb igaziáglalanságnak ««ye az operációs kés alá kerül-IM. Hálával kell megemlékeznünk "olasz nemzeti saliónak egyönlelö, ™e itinlelő mellénkállásáról és TOligoiItó munkájáról, amellyel
> rágalom Irontját. ue van a Rolhermere táviratnak diplomáciai élü szövegében •t. \'J/eérihelctlcnUI erélyes intelem •> arról, hogy |ó lesz Btnes urnnk
Soli?"61* "\'I4n köz0lni c"h
népével az!, hogy Rolher-
a helyzetnek ura és az országban nyugalom van.
Pdrls, augusztus 13. (Éjszaka! rddtójelenlés) Lisszabonban a tegnapi forradalmi események ellenére is nvuealom van. Camara őrnagyot a felkelők vezéréi, letartóztatták.
Mayer miniszter Bélatelepen
Bélatelep. aug. 13. (Éjszakai rddló jelentés) Mayer János \'Joldmiveléa-ogyl miniszter nyári szabadságát is arra használ)! fel, hogy a balatoni partvidéket tanulmányozza. Ma több képviselő él Dréhr Imre államtitkár táisaságában a bélalelepl uj kikötő! tekintette meg. Bélatelepen a minisztert Rlpka Ferenc dr. főpolgármester fogadta.
A forradalom alatti károkat a bécsi biztosítók nem fizetik meg
Bécs, augusztus 13. (ÉixzakaLri-diójelentés.) A bécsi biztosító láraa-stgok arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a Július 15 és 16-iki forradalmi események alalt történt lüz és más vagyoni károkat, valamint életbiztosításokat nem iízelik meg, mer! a\' szerződésben a forradalom nem szerepet min! rizikó.
Purjesz Imre öngyilkossága Budapest, augusztus 13. Dr. Pur-(esz Imre ny. miniszter! tanácsos, a .Világ" volt felelős szerkesztője, ma Andráasy-ut 66. sz. alatti lakásán főbe lőtte magát éa meghalt Teltének okául anyagi gondokat említenek.
Hétezer dalos vonul fel
Szegeden Szeged, augusztus 13. Az Országos Magyar Dalosszövetség alapításának 60 ik évfordulója alkalmával holnap veszi kezdetét az országos dalosvcrseny, amelyre 7000 dalár vonul fel az ország külOnbOzó részeiből. József Ferenc kir. herceg és Anna heicegasszony ma ideérkeznek. Hétlőn a daloscgylelek Pusztaszerre vonulnak és megkoszorúzzák az Árpád-emléket.
Megnyilt a székesfehérvári kiállítás Székesfehérvár, aug. 13. Ma délelőtt nyitották meg ünnepélyesen a székesfehérvári országos kiállítást. Az ünnepségre igen sok idegen érkezeit a városba. A kiállítást József főherceg nyitotta meg, akli Zavaros Aladár polgármester a várói halárában fogadót! és UdvOzOII.
ZALAI K0ZLONY
1927. auguszlus u.
Tour de Hongrie kerékpárverseny második napján Nagykanizsán is Vida László (BSE) futott be győztesen
Bethlen gróf miniszterelnök és családja Inkén gyönyörködött a versenyben A tura első napján a rettenetes meleg, második napján a nagy sár és szel képezett súlyos akadályt - A Zalai Közlöny elsőnek gratulált Vidának, aki kitűnő kondícióban van — A kanizsai poatások ajándéka annak a postás-versenyzőnek, aki először lép Nagykanizsa földjére — Vasárnap reggel 5 órakor a versenyzők indulnak Gelsoszigct felé Pápára — A nagykanizsai közönség lelkesen fogadta a győzteseket
A magyarországi kerékpársport második nagy napja
Nagykanizsa, augusztus 13 Az egész ország rportközönségé-nek óriási étdeklídése melleli kezdődőit meg pénleken reggel fél 8 órakor Budapestről kiindulva a M sgyar Kerékpáros Szövelség rendezésében a Tour de Hongrie négy napos versenye, melynek első ellrpját Budapest—Pécs közöli pénteken futották le a leg|obb nevO kerékpárosok köztük Vida Liszló (BSE) Szekeres Bila (PSE) Húszak Dezső (Vil. KK) Ru-sovszky Mihály (MTK) Höltll Elemér (Vll. KK). ezenkívül a haledó, szenior és kerdőversenyző gárda legjobbjainak részvételével.
A pénteki e\'sö mp Budapest-Pécs közölt a közbeeső községek népeinek nagy érdeklődése mellett folyt le. A budapesti fehérváii uli vámtól a benevezett 65 versenyző kellő hijjával elindult Nagytétény Irányában, ahol helyenként a most folyó útépítések mialt a versenyzőknek etós akadályokkal tellett megküide-niök. Dunalöldvárnál az első 100 kilométer távon Ja>se Vilmos (KAC) vezeteti, aki szép Idő, 3 óra 29 perc alatt telte meg a 100 kilométert.
Szekszárdon A pénteken még |avában tikkasz-tóan lelüző nap alatt fényes próbáját állták ki a versenyzők a kitartásnak és az akaraterőnek. Délelőtt 11 órakor a 11 főből álló élcsoport megérkezett Szeksiárda, hol már Vida — aki kiszökött — vezeteti.
Érdekes voll Vida szökése, aki a frissítő állomáson észrevéllerül gépére kapott és nekihajtoit. Huszka észrevette szökését és ulána iramodott éa sikerült Is elémie Vidét, akivel Mohácsig együtt voll a vezelő. Háromnegyed kél órakor óriási melegben velósági;al kifulva érkezeit be az élcsoport
Mohácsra, ahol a sok u\'eUgazáslól több versenyző eltévedt.
Siklós előtt Huszka először lebukolt gépéről, de ezzel nem sok időt engtd:il V.di-nak, tkivel a még kilUnő husz kilométeres távon meglelt ut ulán izgalmas finise kezdődőiI Pécs előli.
Pécs város ezreinek soifjla közölt gurult végig Vida és Huszka elkeseredett tempóján az elsőbbségit! a célszalaghoz.
Vida győz I A 200 méteres pompls küzdelem után Vida* háromnegyed Réphosszal győzőit Huszka ellen. Vida ideje Budapesttől Pécsig 6 óra 36 psre
és 46 másodperc, Hugyec voll a harmadik, all célba fulotl nyolc perccel a fenti időnél későbben. Hugyecet nyomon követte Mrázlk géphosszal mögölle.
Egynegyed kilerc órakor a 63 indulóból t\'c\'rkezeti P.csie 36 versenyző.
Az első tizenkettő sorrendje:
1. Vida Látzló (BTC) ;il ó 6 p
36 mp.
2. Huizka Dezső (Viláinsság) ra|ta.
3. Hugyec* Károly (Postás) 11 ó 14 p 55 mp.
4 Mrázik Jmos (vtTK) géphosiz.
5 Jaks\'; Vtl t:os (Kispesti AC) 11 ó 15 p 51 mp.
6. Balázs Vilmos (MTK) 11 ó 28 p 10 mp.
7. Silpár János (Kitartás) 11 ó 50 p 45 mp.
8. Szirma Ferenc (Pojlás) II ó 53 p 19 mp.
9 Csör^cy János (Horgony) 12 ó 0.55 mp.
10. Balog Qyula(Postás) 12ól p.
11. D.mar.ov (TTC) 12 ó 0 I p 03 mp.
12 Horváth (Postás) 12 ó 04 p 40 mp.
A Tour de Hongrie második napja: Pécs-Nagykanizsa
Amig a Tour de Hangiie első napja, a pénteki relteneles meleg mialt követelte a versenyzők erejének végsőkig való feszilésél, addig a második nap: Pécs—Nagykauizsa, épen ennek el\'enkezőjével az esővel sanyargatta meg a startotokat. Péntekről szombatra virradóra az egész Dunánlu\'on nagy eső zuhogolt, mely még a jó utakat is erősen feláztalta, mivel minnél porosabb volt az ul, annál több lelt raj a a sár. Így, amig a versenyzők Bud pesl és Pécs között pinteken a fullasztó meleg ellen dacolva állták a magyar virtust, addiy szomhston
Pécs és Nagykanizsa közölt a
széllel és sárral kellelt dacolnlok.
A helybeli Nagykanizsai Kerékpír Egyesület a Magyar Kerékpáros Szövetség felkérésére a legnagyobb lelkesedéssel vállalta a versenyzők nagykanizsai fogadtalását és a kanizsai és távulabbi ulon az ulak ellenőrzéséi és lzg|ai állal való felügyeletét.
A verseny rendezőség még pénteken, nem számítva a közbe jött esőre, ugy kontemplálta, hogy a Pécs—nagykanizsai útszakaszon, a versenyzők, ha szombaton reggel indulnak Pécsről fii tiz órakor, akkor Kanizsára érkeznek 1 óra 40 perc és 3 óra 20 perc közölt. A finis a Fölér és a Sugár ul sarkára voll állítva, ahol mésstel fehér szallagot húzlak az ullcsl\'en keresztül.
A Kerékpár Egyesület pedig az egész vezetőcégét sorompóba állította. hogy a magyarországi kerékpár sport nagy napjának Nagykanizsára eső részéi minél
impozánsabbá tegye. Már egy óra ulán a célnak jelzell htiyen megjelentek a Kerékpár Egyesület emberei, akik a célbírók részére asztalt állítottak és gondos-kod\'ak arról, hogy Nagykanizsáról viss afelé az 111 Irosberíny Hé vezető u.on a Kerékpár Egyesület tagjai .inspekciói" tarts inak és esetleges útbaigazításokkal szolgáljanak. Nagykanizsa város és az NTE képviseletében megjeleni dr. Pottyondy József városi közgyám.
Mire I óra 40 perc elérkezett már nagy lömeg várla a versenyzőket, de ekkorra már bizonyossá vált az is, hogy a leghamarabb érkező versenyzőnek az ideje és báróin utánra esik, meri az eső mialt nagy küzdelemben van részük a versenyzőknek, különösen a Kaposvár—píesi útszakaszon, amely még a Nagykanizsa—Kaposvár közölt! ulnát is rosszabb.
A .ZaUi Közlöny" munkatársa autón, a Kerékpár Egyesület autója mellen egész Pogányszentpéteiig ment elébe a veiseoyzöknek, akik kőiül
elsőnek Vida tűnt tel, aki pompás kondícióban a nagy ut közel 127 kíloméler ulán is lendületes lempóban haj olta gépjét. Mögölle autón jöttek a célbírók és versenyrendezők, valamint egy másik autón budapesl! lelkes sportbarátok, akik a versenyzőket már a fővárosból kitérik aulón. \'
Mikor Vidát megláttuk, megfordítottuk az auíót és gyors tempóban Igyckeilünk megvinni a bírt a Főtéren ekkora már soksrázfónyire nólt lelkes lőmegnek, amely lázas buzgalommal várla a Tour de Hongrie második napjának győztesét.
Mikor V.da piros sapkájával és piros trikójában, sáros arccal, de mosolyogva fellünl a Teleky-ulon, hol minden ember az utcán várta, még erösebbm hajtolt és a közönség éljenző, hurrázó sorfala közöli érkezel! be a célhoz
5 óra 22 perc 26 másodperc alatt Pécsről, ahonnan fél tiz órakor indullak. Másodiknak Huszka futott be
6 óra 07 perc 34 másodp:rc idő ulán.
Harmadik Hugyecz lett 6 óra 08 perc 03 másodperc alatt. Hugyeczet az a malőr érte, hogy a sínci vasini sorompó előtt, ahol még Huszka elölt vezetett, az orra elölt
leenged ék a sorompót, ugy, hogy Huszka beérle és mivel Huszka jobb llnlseiö, le is búzta néhány perccel Hugyeczel. Az első postás-sportsman, aki Nagykanizsa terOletére lépett Kedves meglepetés érte Hugyecz Károlyi. Amint a célhoz befutott — dr. Thohvay Zsigmond posta- és távírda főfelügyelő, a 2 számú posta-bivalal fáradhalailan főnöke egy gyönyörű kivitelű, finom müvü ezüst cigarettatárcát nyújtott ál neki lelkes beszéd kíséretében, mint a nagykanizsai 1. és 2. sz. poslab\'valal személyzetének ajándékát annak a pos-lás-sportsmannak, aki először lép Nagykanizsa város terűiéiért — A kedves Jelenelet a hatalmas embertömeg viharosan megéljenezte.
A befutó versenyzőket lelkes éljenzés fogsdla és mindjárt gondoskodás történt, hogy fürdőt kapjanak és siállodai lakásukon lepihenhessenek, meit vasárnap reggel Indulnak tovább, mint a Tour de Hongrie harmadik nap|a a Nagykanizsa— PJpa közötii u\'szakaszon. A második nap nemkevésbbé bővelkedett az Izgalmakban. Mikor Pvcsről kiindult az 56 versenyző a város határánál, Centarics defektet kapott, Hlszaka szökik és egyedül vezet. A mindenütt festőien szép vidéken az eső mialt gyalázatosan rossz az ul. Egyes agyagos dombokon a versenyzők emberteleili erővel bajiják a gépeket, de a kerekek szinte anélkül, hogy előbbre |utoának, fr ragnak az agyagos sárban. Mikor |obb helyeken szaladtak, hegyekről le, 60—70 kilométeres sebességgel rohanlak a versenyzők.
Főként a Pécs-Kapotvár-I útszakaszon birkóztak rengeteg akadállyal a versenyzők. Sásdon azonban mintha a közönség pótolni akarta volna őket ezért, oly nagyszámban yonull ki fogadalásukra és éljenezte őket lelkesen.
Inkén gróf Bethlen István miniszterelnök és családja szemlélték meg az Izgalmas versenyt, akik körött most Vida vezeted, aki mögölt Höllzl, Huszka, Hugyec és Reicher! igyekszenek. lnke és Ihárosberény után azon hon Vida egészen egyedül ma rad és mögötte percekig nem
lünlk fel versenyzi. A .Zalai Közlöny" munkatársa, amint befutott a célhoz a Tour, de Hongrie második napjának is győztese: Vida László — gratulált neki a gyönyörű teljesítményhez és megkérdezte két győzedelmes útjáról:
— Tegnif) a relteneles meleg ki-nozott minket, ma pedig a majdnem legyőzhetetlen sár. Ma is, a tegnap is állandóan ellenszéllel haladtam. Kitűnő diszpozícióban vagyok és... —.. .reméljük, hogy a Tour de Hongrie harmadik napját és a verseny utolsó finisét is megnyeri, — szakilolla léibe munkatársunk a mosolygós arcú sportba|nokól, akii különben a finisével együtt filmre is megörökítenek a Kanizsai Hiradó számára.
líttT augusztus 14.
ZALAI KOZLONr
A második napi eredmények
1. Vida László (BTC) 5 22i6
2. Huszka Rezsó (Vil) 6 07 34.
3. Hugyecz Károly (Pon) 618 03.
4. Rcicbart Károly (Jóbar.) 6 13 24.
5. Hölti! Elemér (VII ) 615 22.
6. Rmovszky K. (MTK) 6 20 30
7. Szekeres Károtv (Posr) 6 24 27.
8. Pillér Ferenc (Vil.) 6 2626
9. Néger Ftrenc (Turul) 6 26 26.
Vasárnap reggel 5 órakor a ver-
Knyiók a Sugár-ul éa Fólér sarkától slarlolva indulnak a Tour de Hoorie harmadik szakaszán Nagyinntzsa és Pipa kOzöll.
Ez a nap ia az eddigiekebez hasonlóan van megrendezve. Hélión pedig kóvelkezik a hatalmas 447 kilométeres kerékpátiura negyedik, btlejezó szakasza Pápa—Budapest közötti ulszakasz. Magyarország Tour de Hongrie bajnoka az eddigi teljesítmény szerint Vlda László lesz. Aionban nincs kizárva, hogy a vasárnapi és hétfői finisek meglepetéseket hoznak.
Hivatalos dolgunk volt
.valahol". Síeltünk hamar, hogy le ne Üssünk. hogy olt találjuk még a hivatalos funkcionáriusokat Mert tetszik tudni, ravasz kis dolog ám ez a hivatalos óra valahol. Legfeljebb a telepatikusok tudni-; preaien megmondani, melyik hivtitail tényező mikor tart hivatalos órát, mikor lehet ezt vagy azt az urat biztosan hivatalában megtalálni, ha korán megyünk, o0or rendesen még nincs ott ai a bizonyos tisztviselő ur. Ha későn megyünk, akkor meg már nincs ott. Próbáltunk tehát egy oly Időszakban Jelmenni. mikor feltételeztük, hogy hivatalában találjuk. Áz épOl\'l kapuja történetesen nyílva volt. Mert az mindig nyitva szokott lenni. Felsiettünk az Illető hivatalba, a kulcs még benne volt a zárban. Kopogunk. Semmi válasz. Valószínűleg a nagy munkában elmélyedi ur nem hallolta meg kopogásunkat. Be akarunk lépni, de az ojtó zárva van. Várunk Valószínűleg bement egy másik hivatalba. Egy jó félórái vártunk. Azonban a ml tisztviselőnk csak nem jóit Oon-áottak, elvégre tatán megcsinálja nekünk a másik. És bekopogunk egy másik ajtón, ahol nem volt kulcs a tárban. Itt ts válasz nélkül maradt kopogásunk. Itt a hivatal teljesen be voü zárva. Ogyűnk sürgős volt, minden áron elakartuk Intéztetni, benyitunk kopogás nélkül egy másik szobába. Az ojtó engedett. Nyitva volt...
<> szobo, a hivatalos helyiség, az
üres volt. Ha nyitva van a szoba, valószínűleg csak a szomszédságban ??,„" tisztviselő ur gondoltuk és Műink. Oltűnk - mlg delet harangiak. De a tisztviselő ur csak nem Wí meg. Gondoltuk, próbáljuk meg Hgegyszer. És megrőbálluk De azon «ajtón a szobakulcs már a szögre •olt akasztva... Ujabb próbára már J«J volt kedvűnk. Nem néztük meg ma \'^közben megjöttek e
JT « "rak, vagy sem. de meg-l\'godlitk. hogy megkérjük a legfőbb
taljónököl, hogy a lépcsőház falán ki, melyik ur. melyik napon ó"tba" \'■"H" o hivatalos "raját óm amikor a htvutal/őnök ur • Iájának kilincsét megnyomjuk -"az a, ló Is zárva volt. .
**óla nem megyünk fel többé hi-ntalos ügyben valahová. Hanem el-mtűk képviselőnket egy hell éle-ellátva, ö Is - eddig még """ \'"I vissza .onnét-... *
Kanizsai János.
Egerszegi tükör
Zalaegerszeg, .suguszlua 13
A zalaegerszegi piac j legmegfelelőbb helyen van. a város szivében, nem esik be napyobb útvonal forgalmába, beosztása csinos és megfelelő. Azonban Zalaegerszeg város hosszában letol el, a vasu átlomás-lól az olai vasulállom iáig tobb kilométer ter|edelemben, ezért a város közepében lakóknak közel Kvó piac az állomás mellett lakóknak bizony messze van. Az olai lakosok még könnyebben bijönnek a piacra, de a vasulállomás környéke lakóinak bizony láradságosabb már. Innen van azután az a sok panasz, ami szinte naponta elhangzik. Mert annak az eladónak, illetve termelőnek is kellemesebb, ha beér a városba, — mondjuk ha Zilabesenyő. Boifa felöl |0n — azonnal ttadliatja terményéi, mintha még két kitométerl cipelné, Többel a piacon se kap érte, visiont Így a bázak kapuiban még a rendesnél nagyobb írat Is elérhet. De tud|ík ezt a kofák is és ők már a városba jövO utakon fogják et a ter-I melókel. Nem beszélek azulán egyes I kereskedőkről, akik egész családjukat az utcára állilják kl, a család fiai, leányai pedig szinte erőszakosan szedik le a városba |övő asszonyok fejéről a kosarakat és cipelik be az azlelbe őket.
Zalaegerszegnek az állomáshoz közel eső része, a Csemetekert, a Práterdomb oly nagy erővel épül, hogy az feltétlenül megkívánja azt, hogy itt egy piacról gondoskodjék a város. A közeli utcák is mind erre gravitálnak, ezért nagy szükség lenne, ha az uj vásáriéren egy piaci részt Is kijelölnének, ahol azután bevásárolhatna ez a városrész lakossága és ezzel a szomszéd falubeliek fáradsága is kevesebb lenne, de ezzel sok igazságtalan lendeletkijátszásnak is elejét vennék.
A városrendezés nemcsak a város szépítését, hanem a lakók kényelmét ia kell, hogy szolgálja. A jövendő Zalaegerazcget az állomás körüli részek fokozott kiépülésében láthatjuk. A vároa elsősorban a vasuli állomás kőiül terjeszkedik, hiszen idegenforgalmi és kényelmi szempontból ez a legfontosabb. Hl megnyílik a balár Rédics felé, ha az utas és teheráru forgalom Jugoszlávia felé megindul, Zslaegersrcg újra erős lökést kap a fejlődés felé. Akad majd akkor vállalkozó, aki gyárakat Aliit fel és sok eddig hiányzó és az Igazi vároii jelleget megadó ddog emeli majd a város értékél és szépségéi, de ne- í
künk is kell erre az eljövendó időre gondolni, mert nem várhalunk mindent az idegenektől.
*
Zilaegerszegen sokan ugy gondolkodnak: ami nincs, az kellene, ami van, az nem |ó.
Igy voll ez az autóbuszjáratokkal is. Egy élelmes vállalkozó két autóbuszt hozott Zjla gerszeg-e, engedélyt kért és kapott azok UliT.be-helyeiésére és az állomástól Óláig körülbelül kél héten át olcsó díjért bonyolította le a forgalmat. A közönség, mely addig 2 peiigől fizetell a bérkocsisnak, most személyenként 40 fillérért lehelte meg ugyanazt az utat. Kt is használta ezt az alkalmatosságot, különösen ba az állomásra ment, vagy útjáról tért visszi.
A kél autóbuiz re-i volt valami modern jármű, igaz, hogy szebbeket
és kényelmesebbeket is láttuak már, de a célnak eg/előre megfeleli. De Jött a közvélemény, az emberek kritikája és mindennek jelezte az autókat. Egyik ember a kövezetet féltette, a másik a lóulcai emeletes házát, a harmadiknak idegeire ment a dübörgés. Viccek, felszólalások, panaszok hangzottak el az autóbuszok elleo, míg egy nap azulán a vállalkozó kivonta őket a forgalomból. Megígérte, hogy |obb, szebb, modernebb kocsikat hoz, de ennek már kél hónapja és még semmi hír sincs azok megérkezéséről.
A közönség most már nem kritizál. Ha kocsizni akar, újra fizeti a két pengőket, vagy gyalogol a forró kánikulában 2—5 kilométereket éa visszasírja azt a két betel, amikor Zalaegerszegen sulóbuszok játfak...
Osszián
Egy szolnokmegyei leány szöktetési kalandja Zalamegyében
lotorkerékpáros klráadalás, mely a fogdában végződik
Nagykanizsa, augusztus 13
Ma reggel a Centrál-szátloda elölt a rendőrség egyik delektívje egy cél nélkül őgyelgő fiatal lányra lett figyelmes, akiről megállapítható volt, hogy Nagykanizsán idegen.
A detektív megszólította a leányt és személyi adatai után érdeklődöli, de a lány nem tudott olyan magyarázatot adni, mely kielégilO lett volna, mire a leányi a detektív előállította a kapitányságon, ahol dr. Sípos Zsigmond rendörtanácsos kihallgatta, akinek kalandos történetet mondott cl arról, bogy miként került Kanizsára.
A lány kötelcki (Szolnokmegye) születésű, ahol szülei tanyai gazdálkodók — mint ő maga mondja. Egy Budapesten lakó nagybátyjánál lakóit az ulóbbl időben a leány, mikor — állítása szerint — megismerkedett egy magaarangu katonatiszttel, akivel barátságot kötött és aki ezelőtt pár nappal megszöktette Keszthelyre. Itt — mint vallomásában folytatólagosan mondja — a liszt
Ha Budapestre jön, látogassa meg
Fischer Jenő és Társa
■ elyemkűlőnlegességck üzletéi
Budapest. IV., Petőt! Sándor-utca 6. azim (a Belvárosi Szlnh&z épületében) ahol »»
legolcsóbban vásárol Crépe de Chinéket, Georgettokat és mindenféle divatselymet
elhagyta, mire más fiatalemberekkel kötött ujabb barátságot, akikkel gyakran rándult át Hévízre. Hévizén a sors — ugyancsak ő mondja — egy pesli fiatalembert vetett útjába, akinek motorbiciklije van és akt ma reggel egy kis motorkerékpáros kirándulásra magáwl hozta Nagykanizsára, ahol a leány legnagyobb pechjérc — a rendőrsége lépett körbe.
Eddig tart a 17 éves leány szöktetési kalandja, melyről a rendőrség véleménye 8z, hogy az csak kitalált mese, ami annál ís hihetőbb, mert egész külseje és egyénisége nem vall arra, hogy urak gáláns szöktetési kalandok hősnőjévé avatnák. Valószínű, bogy hányatott életű leány, akinek eddigi életének tisztázására a rendőrség táviratilag kért információkat a társhatóságoktól.
A beérkező válaszoktól függ a leány további sorsa — hogy az általa mondott községbe szüleihez hazaloloncotják. \\
IdSJáráa
A nagykanizsai meteorologlal meggy.-16 lolcntéao: Szombaton a Mmétsik-Itt: Reggel 7 érakor +169. délután 1 órakor +I8«. este 9 ónkor 4-16-4.
/VlMzel: Reggel éa délben tiszta, esle kissé borult égboltozat.
Szélltdnyi Reggel Éjszaknyugat, délben éa este É|szjkkcleti szél,
A Meteorológiai Intézet Jelenít* szerint egyelőre változatlan, később száraz és meleg Idő várható.
ZALAI KÖZLÖNY
192? auguszlus 14
Németh Mária vőlegényt „szerez" f|/\\p| HÍREK
A kerítésért elitélt n6 legújabb fordulata - Vőteoénjaxeraés »r»e a|at| csaláara o.áhítottá a hlaiékenv leinyokal — E0»r« b6»0t Németh Mária bonlajatroma
Nagykantzaa, auguszlus 13
A Zalai Közlöny olvasói elölt nem Ismeretlen név Németh Mária Csen-gery-uli lakos neve, aminthogy a rendőrségen is „jóhangzása" van. Ugylálszit Németh Máriának nem voll elég a kemény leckéből, amelyben a bíróság csak nemrégen részesítette csúnya Ozelmeiért, amelyek miatt nyolchónapi börtönt kapóit, csak tovább folytatja kétes éleiét, a becsületes munkál a víziszonynál is jobban féltve.
Igy csakhamar újból viszont fogluk látni öt a bírósági korlát elölt, hogy számot ad|on ujabb bűncselekményeiért. Németh Mária többek között az egyik hiszékeny falusi virágszálat azzal a fondorlattal, hogy szerez számára egy megfelelő vőlegényt — arra bírta rá, hogy az egyik üzletben szolgálaladója nevére
ruhakelmét és siffout vásárolt és azt Németh Máriának a vőlegény-szerzés előlege fejében odaadla. Egy másik leánytól ugyancsak .vőlegény-szerzés" ürügye alall pénzt csali ki. Persze a vőlegény még mindig várat magára. Egy másik esetben k\'l tanoncot rábírt arra, bogy azok főnöküket meg\'opják. Egy szabómestertől cloihot tulajdonított el. És igy tovább. Csak becsületesen dolgozni nem. Eliől irtózik Németh Mária, aki augusztus 24-én fog ismét f> lelni birái elölt és nyolc hónapi börtönbüntetése valószínűleg még sokkal, sokkal többel kitolódik. Németh Máriát a bíróság büntetésének kitöltése után valószínűleg dologházba fogja utalni, bogy a becsületesen dolgozó emberi társadalmai egy |ó időre megszabadítsa — Németh Máriától.
PRÍMA
asztaliborok 1 pengőtől kezdűdőleg kaphatók
Zerkowitz Albert cégnél
Kívánságra házhoz szállítva kölcsönűvegekben. Telefonszám ■ 7.
I
Aregölyi földbeomlás két áldozata felszínre bukkant
De a nagy földtömeg Isméi rájuk zuhant és nem Indiák kiásni
Rególy, auguszlus 13
(Éjszakai rádiójelentés) A regölyi halálos földbeomlásnál az árkászok még mindig dolgoznak Munkájuk nehezen halad előre, meri ujabb földbeomlás történt és egy Hollósl nevű árkászt is csak Sárközy fő-
Lezuhant pilóta
Los Angeles, auguszlus 13. Ro-gers Artbur repülő, aki a Doller-dilért részt akar venni a San-Fran-dsco—Honolulu közötti repülésben, tegnap délután kél mérföldnyire a montebellol repülőtérről lezuhant és szörnyethalt.
A pénzügyminisztert nem elégíti ki az olcsóbbodás
Budapest, aug. 12. Bud János pénzügyminiszter kijelentette a sajió képviselője elöli, hogy a forgalmiadó elengedése ulán jelentkező árcsökkenés nem elégítette kl. A lejárak csupán egy fillérrel csökkenlek, holott az adó eltörlése ulán 4 filléres olcsóbbodásra számítottak. Ha az árak csökkenése nem következik be oly mértékben, mini azl őhajlolta, ezeket a rendelkezéseket vissza fogja vonni.
Bécsben letartóztattak egy budapesti csalót
Bécs, auguszlus 13. (Éjszakai rádlójelenlés) A Preidemann-stUloáí-ban ma a rendőrség letartóztatta Vlncze Jenő budapesti lakosi, akii a főkapitányság és büntetőbíróság csalás és hűtlen kezelés miatt körözött.
hadnagy bravúros életmcotése mentette meg az ellemetéslöl. Kél áldozatnak a boltteste ma előbukkant, de újra nagy tömegű föld zuhant rá és még mindig nem ludták kiásni. Az árkászok köteleken lógva dolgoznak.
N<gy választók különféle
képkeret lécekben í és kész keretekben f
Vajntí-n. 17/19., az alsó- J templommal szemben.
Olcsó árakl Szakszerű munkai
Klrtot cd, SUdeUm blmkoinl I
WAPIKF.KB Augusztus 14, vasárnap
Komat katolikus: Özséb vt. Protesl. Ozsíb. Izraelita: Ab. llO 16
Nap kel reggel 4 Ora 53 perckor, nyugszik délután 19 Ora 16 perckor.
Városi Színház mozgója. ,A sejk lia* napkeleti történet 9 felv. Valealino-rót készült utolsó filmfelvétel. Fószerep-lók: Rudolf Vatenttno és Bánky Vilma. Valenlino temetési. Felvitelek a legkedveltebb filmitar utolsó útjáról. Híradók.
Uránia. ,A tenger árvái" dráma a tióslelkü tengerének életéből 7 felv. Főszereplő: Monle Blue. Kiséró mOsor.
Augusztus 15, hétfő
Rómát katolikus: Nagyb.assz. Protesl. Mária. Izraelita: Ab. hó 17.
Nap kel reggel 4 óra 54 perckor
nyugszik délután 19 óra 14 perckor. •
Nagykanizsa r. t.r.város testnevelési bizottságinak < levente- és "sportünnepélye d. u. 3 órai kezdettel.
Városi Színház Mozgója. .Varieté" a világ legnagyobb cirkuszdrámáia 9 felvonásban. Fősz. Putly Lia, E. Janings, Warwick Watt; — Hiradók.
Uránia mozgó.I.Kikl\',világattrakció 10 felv. Big-Boy karácsonya, burleszk 2 felv. Jaj de beteg vagyok I burleszk 2 lelvonásban.
Augusztus 16, kedd
Római katolikus: Rókus hv. Protestáns: Ahrahtm. Izraelita: Ab ti> 18.
Nap kel reggel 4 óra 56 perckor, nyugszik délután 19 óra 12 perekor.
Uránia Mozgó. .Tatárjárás" énekes és láncos lilntszkeccs Kálmán I. vllág-hliO operettjéből.
A holnapi Dnnep miatt lapunk legközelebbi száma szerdán reggel a megszokott időben jelenik meg.
— Nagyboldogasszony napja.
A katolikus egyház holnap héifön N3gyboIdogasszony (Mária menybe-menetele) nagy ünnepéi üli. A bold. Szűz halála napját már az egyház legrégibb korában először keleten, majd nyugaton ünnepelték. Általános hagyomány alapján a katolikus egyház hiszi azt, hogy a Megváltó édesanyjának holttestét nem engedte át az enyészetnek, hanem röviddel halála ulán föllámaszlotta azt — magához vette. Hazánkban már Szent István óla parancsolt ünnep Nagy-boldogasszony napja.
— Kray István báró Zalaegerszegen. Zilaegcrazeg varos képviselője Kray Islván báró tegnap a városházán fogadta választópolgárait, akiknek ügyes-bajos dolgait meghallgatta. Ma Szeutlőrinc községbe megy, ahol a zászlószentelésen részi vesz.
hely. - Szntucsck János takereskeiéa c\' meí\\"£ motó, Komö^akU\'% K«\'I,■ Sándor gabona- és termínykereskedés, Zalaeizerazii - 5Í2Í..,íí ~ Sm»» M» é. villanytelep, Zalaapáti. - Mo^fek laKk^^^őT
— Anyakönyvi hírek. A: elmúlt bélen Nsgykanlzsán\'4 flu és 3 leánygyermek születeti: Hecklofszky Kálmán munkásnak fia, Miilei László földművesnek fia. Házasságon kivoi egy gyermek születell. Lakatos István zenésznek fia, Plánder László munkás, nak lia, Stern Arnold malomtulajdo. nosntk leánya, Bogár János munkásnak leánya. — Házasságot kötöttek 6 an: Szvetecz József állampénztár, lisztviselő Szabó Máriával, Bedewi Ferenc poslaalliszt Péter Máriával, Baumhom Róbert gyári képviselt) Kaufmann Ilonával, Oeiszler Károly lakatosmester Horváth Katalinnal Kálovics Anlal földműves Kovács Katalinnal, Lakatos Péler lakatos-segéd Uitz Máriával. — Elhall 6. Kozáry Józsel nyug. polg. iskolai tanár, Pál Jánosné Riegler Terézia, Palkó Károlyné Tislér Mária, Vidá István honvéd, Hotválh Vince nap számos. Gödinek Ferenc gyermek.
— Orvosi hlr. Dr. Kahán Imre fogorvos szabadságra utazott, rendeléseit szeptember 10 én folylatja.
— Tflzrendészeti vizsgálat Zalaegerszegen. Kovács Oyula tűzoltó-főparancsnok Zalaegerszegen tűzrendészeit\' vizsgálatot tartott, amit a jövő hélen folytat.
— Tüz Komárváros községben. Augusztus 10-én deli 12 órakor Hz voll Komárváros községben. Idősebb Gerencsér Ferenc télaén keletkezett a tüz, mely átterjedt a szomszédol
I Kun József fele lelek* is. A klvo-; nult tűzoltóság csak nagy erőfeszítéssel tudta a tüzel lokalizálni, á csendőrség a nyomozás során megállapította, hogy a tüzel ifj. Gerencsér Ferencné és Gerencsér Józselná gondatlansága okozta, akiket feljelenleltek a Járásbíróságon.
— A keszthelyi országosvásár. A Ke8zlhelyen tartott országos vásárra a felhajtás Igen nagy volt. Kivitel hiányában a forgalom gyenge, mer! a felhajtott állaloknak csak mintegy liz százaléka cseréli gazdái. A felhajlott állatok elsörendüek voltak. Nagyobb vásárlások a mezőhe-gyesi állami ménesbirtok részére történtek
— A dunántúli szélhámos nagykanizsai működése. Tegnapi számunkban megírtuk, bogy egy magát Lövi Sándornak nevező szélhámosa Dunánlultöbbvárosát és nagyközségéi sorra járta és a szélhámosságoknak egész sorozatát kövelte eL A Zalai Közlöny híradása nyomán a rendőrségen jelentkezett Ali Isa török cu-
. korka árus, aki elmondotta, hogy \' Lövi Sándorról megjelent személyleírás alapján felismerni véli azl > kereskedelmi ügynökül, aki löle raég a mull hónap 13-án kisebb pínz-összeget vett fel azzal az űrüggyel, hogy cukorkát fog szállítani. AzéW sem mutatkozott az állítólagos l nők. A bejelentést levő tőrök cu- | korka átus elmondta a rendőrségen, hogy tekintettel az összeg Hc»\'D? I voltára, nem lesz feljelentést az állítólagos Lövi Sándor ellen, azonban a rendőrség hivatalból folytatja le > nyomozást a szélhámos ulán, mint értesülünk, sokakai becsapd | Nagykanizsán.
1927 augusztus 14.
ZALAI KOZLONY
— Kovács és cipész párbaja az utcán. Raklcs Jenő Magyar-utca 23. sz alall lakó kovácssegéd ís régi haragosa, Hajdú Islváu cipész, nemrégiben az Eötvös-léren összetalálkoztak. Előbb szóváltásba keveredtek egymással, majd összeverekedtek, aminek folytatásaképen ma a kihágást rendörbiró elé kerüllek, amely Raklcsol 5 napi elzárásra, 20 pengő pénzbllnletésre, Ha|dut 4 napi elzárásra, ezt megváltoztatható 30 pengő pénzbüntetésre és 20 pengő mellékbüntetésre ilélle. Az ilélet Jogerői.
— Az .Amlté" központja a nagykanizsai kereskedők beszervezésével kél főUiztviselőJéf Király Lászlót és Oyenes Andor urakat blzla meg, akik f. hó 14. és I5-én a Központi szállóban levő I. emelet 12. szobá-jában készségesen állanak a I. kereskedők rendelkezésére d. e. 10-től d. u. 2-ig.
— Elitéit munkakerQlő cseléd. Tóth Erziébet 24 éves zalarzentba-lizsi szülelésü nagykanizsai cseléd már régebb idő óla nem volt állásban és mini a rendőrség megállapította, meg nem engedeti életmódot folytatott. Közveszélyes munkakerű-lés és erkölcsrendészeti kihágás miall 23 napi elzárásra llélték.
Valódi angol szövetből
url ruha csakis Sfirtal Zsigmond szabómesternél Nagykanizsa, Főút 5. szám.
= A Magyar Klr. Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapja a .Népegészségügy" folyó hó l-l számiban a Pázmány Péter Tudományegyetem Közegészségügyi Intézetének egy rendkívül ér-dtkes cikkét kózll Andriska tanít tollából .Ujabb légyirtó szerek* eimen. Rendkívül keveset fogyaszt és ezért nagyon olcsó, ui^i nem kellemetlen éa a bort nem izgatja. Itatása alatt perceken belül minden rovar (légy, azunyog, moly, hangya, bolha, poloska, svábbogir, emberi, állatlés növény-teli, itb.) petéivel éa serkéh\'cl egynll elpusztul. Azt la bizonyítja, hogy a Ptit-elt istállóban nyitott edényekben tartóit tejben sem szag, sem aemmlnó változás nem volt kimutatható. Szcrzó a vezetése alatt álló
amelyet a Fiit a legyek és egyéb rovarok irtása terén jelent.
= Szent István-napi tudnivalók a Budapestre utazóknak. A Székesfőváros polgármesterének el-nöklele alatt működő bizottság igen eredményes munkát fejt kl a közeledő Szent István hét alkalmából. Azonban nem csak a hivatalos tényezők, hanem az 1850. évben alapított világhírű Semlcr cég frfuda-pesl, IV. Bécsi-u. 7. szám) felejthetetlenné kívánja tenni közönségének budapesti tartózkodását és elhatározta, hogy angol szövelkűlönleges-■égelnck dui választékái minőségükhöz viszonyítottan alacsony áron bocsájljn rendelkezésre. Meglepetést kellenek a Semlcr cég maradékosztályinak mlndenmérelü árul, ugy áraiknál, mint minőségüknél lógva és az ezekből való vélcl egy kellemes vásárlás minden jellegéi magukon viseli. a vidékről felutazó vásárló közönségnek a cég soron-kivüli figyelmes kiszolgálást biztosit.
- Állandó butorklállltás I Legegyszerűbb — finom polgári — és luxusbetendezésekbíl. Előnyös lize-lési fellélelek. Díjtalan vasúti szállítás bármelyik zalai állomásra. — Kopsleln butordruház Szombathely.
Központi Bank és Pénzváltóűzlet
KÁLMÁN LEÓ
Telefon 310. — Nagykanizsa, Klrály-utca 34. — Telefon 310.
Legjobban vesz és elad idegenpénzekel (dollár, dinár, Ura slb.) Mlagas áron vásárol ezüslkotonikal, aranyakal és kényszer-
kölcsön-kölvényekel. Kedvező kamattal nyujl kölcsönöket ingatlanokra. Megtakarított pénzeketbizlosan és igen előnyölen ksmalozlat Kifizetéseket, átutalásokat ugy a bel-, mint a küllőid birmely pontján legjulányosabban teljcsil.
— A leventékhez I Vasárnap délelőtt 10 órakor az összes benevezeti leventék és az összes ifjúsági oktatók a Zrínyi-pályán szombaton jelenjenek meg. Hétfőn délután fél 2 órakor az összes leventék részérc gyülekező az Erzsébet-léren. — A testnevelési bizottság.
— Balaton levél IV. citr.ü cikkünk alcíme ,Özvegyember a láthatáron\'" volt, ami hibás, mert az alcím helyesen ez: „Fonyódi „ünnepi" ebéd\'. A téves alcim egyik következő Balatoni levél alcíme.
= Friss állapotban löti loglyol, lehetőleg kizsigerelve, minden meny-nyiségben vásárol Szabó Antal fegyver-, lőszer- és vadkereskedő.
legkiDDjllett felöl TeltÉletekkel 1
készit uri ruhát
Sörlel Zsigmond szabómester 1 Nagykanizsa, Főút Korona uiikxu mci:«:t |
Scfiwarcz Dezső mimnyai a legjobbak.
— Káromkodó nök a kanizsai utcán. Kovács Mária 2Í éves nagykanizsai cseléd és Német Ilona 20 éves cseléd az ulcán összevesztek egymással és botrányos káromkodásba kezdtek. A rendőr a káromkodó cselédeket felirta és ma a rendörbiró KovácB Máriát 2 napi elzárásra és 10 pengő pénzbüntetésre, Német Ilonát pedig 5 pengő pénz büntetésre Ítélte.
= Három igaz szó: Bruncslcs bora olcsó t
= Orvosi hlr. Dr. Halszer fog orvos szabadságra utazóit. UJból rendel e hö 29 én.
— Szilágyi és Dlsknnt miskolci gépgyáros cég kilünóen működd könyökszerkezetü ét víznyomású s folytonmüködő borsajtóira, zuzó gépére felhívjuk olvasóink ügyeimét. Kiemelendók különösen ■ cégálUJ feltalált és készített .Kossuth- és .Hegyalja\' bor-sa|tók, melynél a régi világ fából készített prése zienláliian egyesítve van a modern technika vívmányaival. A sajtó felső része acél, al»ó része faszerkezet. Ennél fogva a must sehol sem érintkezik a vattrészekkel, hanem csak .1 fával, ami a must színét, izél, zamatját nem befolyásolja. A törkölyt sem kell összevagdalni, hanem kisebb darabokban is ki lehet venni. Az 1901. évi temesvári, 1902. épl pozsonyi II. mezőgazdasági, az 1907. évi pécsi orsz. és 1914. évi budapesti kiállításon cég borsaitói eisó di||al, arany éremmel leltek kitüntetve. — t A cég Ízléses árjegyzéket kívánatra minden érdeklődőnek megküldi.
=» Slnger gépselyem mindenféle szinben k*ph«ió. Singer varrógép fiókOzlet Fő-ui 1.
= Három igaz szó: Bruncslcs bora Jó I
Leoujabb divat rtti url isiül
kizárólag angol szövetből készít Sfirlol Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Főút 5. szám.
]
= A néhai Hlld István emlékére alapított temetkezési egylel Nagykanizsa folyó hó 21-én délután 3 órakor a Zrínyi Miklós-utcai polgári-iskola tornatermében rendkívüli közgyűlési tart, melyre tisztelettel meghívja lagjait. A vezetőség.
— Épületüvegezés, gillelés, Javítás ; egyes táblák Is legolcsóbban Púmnál, Király-ulca 10.
VÁROSI SZÍNHÁZ MOZGÓJA
Augusztus 15-én, hétfőn 3, 5, 7 és 9 órakor
VARIETÉ
Világattrakció. A világ legnagyobb artistadrámája
\'9 fejezetben. — Főszereplők: Putty Lia, Emil Jannirtgs és Warwick Wad.
Híradók
— Akinek a gyomra fáj, bél-müködése megrekedi, étvágya nincs, emésztése elgyengül, nyelve fehéres-sátgs, keze reszket, emlékezőtehetsége csökken, annál naponla egy pohár természetes .Ferenc Józsel" keserűvíz rendbe hozza az emésztést és |ó közérzetet letérni. A lorró égöv országaiban észlelt orvosi tapasztalatok dicsérik a Ferenc József viz halisát különösen vérhasnál és olyan gyomorbelegséges esetén, melyek a vállólázzal együtt lépnek fel.
iaphaló gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzlelekben.
— A sütők leszállították a kenyér árát. Értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy a mai naptól kez-dődőleg a félbarna kenyér kg-jál 4 fillérrel leszállítottuk. Sütők szakosztálya.
— A gyalogjáró nem kerékpár pálya. Sznopek Jinos 24 éves baj-csat siflle fsa gazdasági cseléi Nags-kanlziin kerékpáréval a gyalogltrón haladt és a Járókelők felszóli inára még visszakoromháskodo.t. Feljelentésre a nagykanizsai rendőrkapitányság kihágás! birósiga 2 napi elzárásra, vagy megvállhaló 16 pengő pínzbünlelüsre és 20 pengő mellék-pénzbűnlelésre Ítélte a legényl. — Ugyancsak dorgátisra llélt a kihágást bitótáf kél fialalkaut is, akik az állomás és a sorompó közöld gyalogjárón kerékpározlak és a rendőr tetten érte őket.
— Az ujabb orvosi tudomány újból
KS5SSBSÍ\'
— .....\' ■■■■yw^"*-.
CRCTT NVUGATINDIAI HAN.XN A LECJOaa Tflt»Uit X
visszatér az évszázadok óta jí>] bevált gyógynövényekhez, mert azok sokkal löbb hasznos anyagot tartalmaznak, mint bármely más gyógyszer. A gyógynövények gyü|tése tehát hasznos foglalkozás, mellyel szép Jövedelmet lehet elérni, Olvasóink, kik gyógynövények gyűjtésével óhajtanak foglalkozni, forduljanak a Hydrollora Magyar Nád, Gyékény ég Gyógynövény R -T. Budapest, VI. Klrály-u. 12., mely minden idevonatkozó felvilágosítást megad és a \' lővényekért, melyet minden mennyi-átvesz, a legmagasabb árat fizeti.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott Ogynö-kcink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varróinkel. Singer varrógép részv.-ársaság Nagykanizsán Fö-ut 1.
Ml tialáil FIM mobil
SSrlal Zsigmond
szabómesternél Nagykanizsa,Főút Koron, „zuoas m.n.tt|
— Meghívó. Tisztelettel meghívjuk a nagyérdemű közönséget az .Amerika" vendéglő árnyas kert|ében lolyó hó 14>én tartandó táncmulatságra. Belépődíj 50 fillér. Torma Tóni és zenekara reggel 5 óráig szakadatlanul húzza a talpalá valói. Rossz Idő esetén a mulatság másnap lesz megtartva.
— Három Igaz szó: Bruncslcs bora olcsó I
Adómentes petróleum, benzin, gázolaj beszerezhető Strem és Klein cégnél Nagykanizsán, a Vacuum 011 Company rí. lerakatánál.
Patkányt és egeret
biztosan pusztít
„RATOPAX"
mely minden gazdaságban nélkülözhetetlen. A méreg ugy van benne elkészítve, hogy az csakis patkányokra és egerekre veszedelmes, míg más háziállatra nézve teljesen ártalmatlan, erre nézve teljes garanoiát vállalunk. Kérjen felvilágosítást agyadé ruaitónól i
VÁGÓ ENDRE
Illatszertár* ,
■agykaniasa, Fö-ut 14.
ZALAI KÖZLÖNY
I92T. augusztus 13.
TÖRVÉNYSZÉK
Augusztus 17-én 01 össze a törvényszék uzsorabirósága
Jelenlettü Ladiszlau Jenő fűszeres esetit, aki 60 fillérirt árusította a zöldbab kilogramját, amit állítólag 16 fillérért visirolt. Ladiszlau 1921-ben árdrágító visszaélés miatt a Kenedl-lanács álla! 15 napi fogházra volt mir elitélve. Dr. Mutschenbacher Edvin fötirgyalisi elnök ez agyben augusztus 17-re tflzle kl a főtárgyalás!. A bíróság elnöke dr. Mutschenbacher lesz, szavazóbiró Kayser Elek tanácselnök és egy szakkereskedőből álló ülnök (min! bíró). A törvényszék kereskedő szakértő! is fog kihallgatni ez ügyben és csak akkor hozza meg ítéletét. Az 1920. XV. t c. az Ilyen cselekményre egy évig terjedhető foghizal és pénzbüntetés kiszabását írja elő mini főbüntetést, az ilélelnek a helyiségében való kiplakatirozását vagy a sajtóban yaló közzétételéi mini mel-lékbünletésl. Súlyosbító Ladiszlau esetében az, hogy visszaeső. A bíróság a tárgyalison löbb lanu! Is idézett be.
Az auguszlus 17-1, szerdai főtárgyalás iránt rendklvOl érdeklődés nyilvánul meg.
Ugyancsak 17-én szerdán Ítélkezik a törvényszék a kél betötő Sarotár és ilj. Vékási bűnügyében.
Csúz, köszvény, ischias, náthaláz, ideg- és fejfájás, valamint meghűléstől származó betegségek,
azonkívül tag- és izüleli fájdalmak, influenza eselin ezen betegségektől megóvja magát a kitűnően bevált Togal állal. A Togallablellák kiválasztják a húgysavat és ezáltal egyenesen a betegség gyökerét irtják ki. Togall Európa legkiválóbb orvosai és klinikáiajánlják. Semmiféle káros mellékhatási nem gyakorol. A fájdalmak azonnal enyhülnek és megszűnnek és álmat-lanság eselén is kiválóan halnak. Kapható minden gyógyszerlárbaD. _Ara 1 pengó 80 lill,
sztár lukAcsfOrdó
ásványvlxo
KRISTÁLY. i
Odlt
fria.it
tiQ.it
Fíleralul:.
Fehér Vilmos és Társánál Nagykanizsa, FS-ut 22. Telefon: 192.
SPORTÉLET
Évzáró leventesportverseny a Zrínyi sportpályán. A levente sportverseny, mindég sport eseményszámba ment nálunk Nagykanizsán. A komoly nemzeti testnevelés kulll-válói oly teljesítményeket produkáltak, amelyek a kanizsai sportközönség legteljesebb elismerését váltották ki. A holnapi augusztus 151 (hétfő) évzáró levente sportverseny is ilyen kiváló teljesítményeket Igér. Minden magyar levenle — a magyar jövö nek egy biztató ígérete. A holnapi sportverseny nemcsak sportverseny,
de ünnepség is, amelyen a nagykanizsai leventék bemulatják sportteljesítményüket, tudásukat a város közönsége előtt. A belépés teljesen díjtalan. A leventék délulán 2 órakor ztne mellel! felvonulnak a Zrinyi-sportpilyira, ahol a Zalai Közlöny illal közöli program szerint leloly-lalódik a verseny.
A magas- és livolugris, suty-, gerely- és diszkoszdobis, halos és virmegyel 30-as csapat tövészba|-noki versenyek ma vasirnap délelőtt és délulán tartstnak meg.
Kanizsa FC-Kanizsa válogatott A Kanizsa FC a három bemutaló mérkőzés után végre eljulolt odáig, hogy készülhet a szeptember hó 4-én meginduló bajnoki szezonra. A csapa! kondido épségben tartásira ma délután 5 órakor a Zrínyi sportpályán a kanizsai araatőrvilo-gatott csapatia! mérkőzést lart, mely egyúttal összehasonlitás lesz az amatör és profifutlbal közöli. — Kanizsa a következő összeillítisban szerepel: Szemes—Bsbm, Joós—Kohn, Her-mann, Babos—Faltér, Férhezly, Kelemen, Trilz, Kuruc. — Amatörvillo-gato\'.t: Horváth—Qyörgydeák, Jámbor—Oszwald, Engelleiler, Radics— Háry, Oallay, Jakubecz, Kudicb,
Harangozó. — A mirkőzésre, mely elölt a virosi leventevereeny egyes liszei peregnek le, kedvezményes iru Jegyek adatnak ki.
Ifjúsági bajnokság. Mull hell eredmények : L Jóbarálok—L „13" FC 2 :1. Bíró: Wolff. — L. Törekvés—L ,77, FC 2:0. Biró: Böhni. L Egyetértés—L III. kerület 3 :2. Biró: Kasztl. — E hó 14. és 15-én a — Levenle versenyekre való tekintettel — a kisorsolt ifjúsági mérkőzések elmaradnak.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( A Divat Szalon augusztusi száma valósággal első fecskéje az Aszi divatnak, amennyiben máris fontos tanácsokat ad az eljövendő őszi divatot Illetőleg. Sőt már képben is bemutatja ezt a nagy divat művészek műtermeiben még hét lakat alatt őrzött titkokat. Asszony, leány és gyermek megtalálja benne a migaj legfr sebb divatját. Irodalmi és háztartási melléklete változatos és gazdag. Divatképeinek kivitele elsőrendű és csodaszép. .Mutatványszámot inevén küld. Előfizetési ára negyedévre 3.TO pengó. Egyes példányára 1.20pengő. Megrendelhető és kapható minden könyvkereskedésben.
>( A Magyar Zenei Hirlap augusztusi számának vezércikke folytatja Ságody Olt-már zenetanárnak érdekes fejtegetéseit a (elvetett témáról: vájjon kell-e a magyar nóták szerzőjének zenei tanultság? Hosz-szabb cikk foglalkozik behatóan a modern (ilmzenével. A versrovat báró Nyáry Al-
Jü RA WIA^
Augusztus 15-én, hétfőn 3, 5, 7 és 9 órakor
André Picard világsikert aratott színművének filmváltozata
KIKI
Vígjátékattrakció 10 felv. — Főszereplők: Norma Talmadge és Ronald Colman,
Big-Boy karácsonya
Burleszk 2 felvonásban.
Jaj, de beteg vagyok!
Burleszk 2 felvonásban.
bert poétikus költeményét közli. Zenei, színházi, rádióhírek, beszámolók a zenei újdonságokról teszik változatossá a lap szöveges részét. A kottamelléklet Manchen MartsKa egy bájos gyermekdalát. Dr. Sándor Jenő Teleky Sándor versére irt hangulatos parasztnótájál stb. Előfizetési ára egész évre 15 P, félévre 8 P. negyedévre -1 P, egyes szám ára 1.50 P. Előfizetéseket elfogad Klökncr Ede zenemükereskedés Budapest Vili. József-körut II.
)( Magyar Lányok fiatal lányok képes irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. Szebbnél szebb novellák, versek, társadalmi és ismeretterjesztő cikkeken kívül a szerkesztői üzenetek tarkítják a lapot. A Magyar Lányok előfizetési ára negyedévre 2.40 pengő. Az etőíixetők 1.60 pengő kedvezményes áron szerezhetik meg a Százszorszép Könyvek dmU regénysorozatot. A Magyar Lányok és a Százszorszép Könyvek együttej előfizetési ára negyedévre 4 pengő-Kiadóhivatal Budapest Andrássy-ut 16
tűzifa ÉS szen
házhoz szállítva, legolcsóbban
H1LD JÓZSEF
épDletfa, deszka, mész, cement, stukaturnád és egyéb építkezési anyag kereskedésében
NAGYKANIZSÁN,
Király-utca 4. Bendelés-telefon 120
MOZGÓSZINHÁZAK
Városi Színház mozgója. Ma 3, 5, 7 és 9 órakor ,A sejk fia*, napkeleti történek 9 felvonásban. Főszereplők Rudolf Valenlino és Binky Vilma. — Valenlino temetése, felvételek a legkedveltebb ftlmslar utolsó útjáról. — Híradók.
Aug. 15 én hélfön este 7 és 9 órakor .Varieté" Világattrakció. A világ legnagyobb atlistadrámá|a 9 fejezetben. Főszereplők Putty Lla, Emil jannings is Warwick Wad. Híradók Uránia. Ma 3, 5, 7 és 9 órakor a tengerparti városok és azok lakóinak örökös harca a vad elemekkel képezi tárgyát az előadásra kerűlö filmnek, melynek elme ,A tenger árvái", dráma a hőslelkü tengerészek ileliből 7 felvonásban. Főszereplő Monté Blue. — Nagyszabisu kísérő műsor.
Aug. 15-én hétfőn: André Picard világsikert aratott szinmövének tllm-villozaUT: .Klki", viglitikattrakció 10 felv. Föszeteplök Norma Talmadge, Ronald Colman. , Big-Boy karácsonya" burleszk két felvonásban. Jaj, de beteg vagyok 1 burleszk 2 felvonásban.
Aug. 16—17, kedden és szerdán este 7 és 9 órakor .Talárjirás". Énekes táncos fitmszkeccs Kálmán I. világhírű opereltjéből. A színpadi részben fellépnek: Makay Irén, EOry Erzsi, Sugir Oyula és Bokány Lajos A keszthelyi Kertmozgóban f. hó 14-én „A sejk" egy fiatal lady kalandjai a sivatagban 8 felvonásban. Az elhunyt Rudolf Valenlino filmje, partnere Ágnes Ayres
Aug. 15-én: A „cirkuszkirálynő" (Halálugrás). Artistadiáma 7 felvonásban. Filmattrskció. Főszereplök elsőrendű filmslarok.
Gondosabb munka! Jobb termés! Több hasion!
"" tSzti Fordson-traktort!
Ford snemély- és teherautók, Fordson- traktorok autorizált képviselete:
| M EL IS és PINTÉR, Szombathely. Alapíttatott: 1898.
■ - _Alkatrészraktár, inoiotOzcmtl szqe^&Lelep, nnnlalezcm Szombjttic yen. --- Kipv.seleleink: Vaa-, ZjIi-, Sopron-, V«,pe.n- es Tolnamegyekocn.
,927 »ugu"l"S 14.
ZALAI KÖZLÖNY
Szlezák László
harang éa ércöntöde, harang-felszerelés és haranglábgyár
Budapest, Yl., Frangepán-otca 77.
(Saját háziban.)
A BTBgatl p. u.-tól Induló BUR-visatl .ÓRHAZ* m«fáll6h«ly A^ B., C,J. kocsikkal. TELEFON: LIPÓT 913-53.
éti ru- t* gíplptrl Háíiltiion aranvlrtm-ncl. M líö. «» >««- í\'l k<iraúlp»rf tárlatos ■.klr.korraánjr-dlKOkWYtütl HtlaUtve. Stimoi ejcyhi-il cllioiífóltvíl.
KÖZQáZDASÁa
Milyen módon érhetünk el jó lóheremagtermést
Irta: Dr. Vau Zoltán, |ir. gizd. letűgyelő
Hetedik éve lakom ezen a vidéken s bár talajaink áltáléban jó ltjhere-lermSk, c«ak egy évbtn voll a lenti id6 alatt közepes lóheremagtermést. Ez évben a rosz gabonatermés s a szárazság miatt gyenge mácodtermés! adó lóberését sok gazda magnak bagyla meg, evvel akarván a sok lizetési kötelezettségéhez szükséges pénzösszeg egy részét megszerezoi.
A mag termékenyOlésére a sziraz-Idő kedvezett Is, mert a termékenyítést végzi poszméhek |ól szaporodhattak, ellenben a lóhere pusztító áplon szintén annyira elszspoiodolt, hogy alig van olyan gubó, melyben 5—6 nyü ne igyekezett volni a gazda reményét tönkre lenni. Van ezenkívül egy másik nsgy kártevőnk is, melynek szaporodására a száraz idö nemkevésbbé kedvezett, — a mezei poezok, mely az áplon állal meghagyott magvakkal részben leli gu-bókai szorgalmasan szállitja löld alatti lakásába.
Ma már egyik ellen sines módunk védekezni, de javi\'hatunk lerméstln-kön azzal, ha a maglóbere aratását akkor végeztetjük, mikor a gubó %-ad részben meglekeledell, vagy mikor a mag fele viaszsárga, fele pedig barnás, mert ha addig várnak, mig a meg túlérett lesz, ugy a mezei pockok élelméről gondoskodnak a letört gubókkal.
Az ápion elleni védekezésről ma csak annyit, hogy ez ellen már kora tavasszal akkor kell kezdeni véde-
keznünk, mikor a lóhere még nem is bimbózik, amikor a tovsr|árás megindul, de különösen az első kaszálás idején. Kisgazdák lébíló-zással nagyobb gazdák pedig a löldi bolha elleni védekezés mintájára ké-szitelt s esetleg lóval huzilott olajos kálráoyos dajukázással.
A nagytermelő gazdáinak gondol-niok kell lovábba arra is, hogy az első kaszálási ne későn (mikor az teljesen elvirágzott) vágassák, hanem inkább a virágzás kezdetén, mert csak igy számiihatnak arra, hogy a megtermelésre használt második termés erőteljes lesz.
Ciak a lentiek belarlása eseté,-, számiihaiunk arra, bogy a 150—700 kgr-os m. holdankinli lóhermeg termést a ma átlagosan remélt 40—80 kgr-os lerméssel szemben biztosítani tudjuk.
Zürichi zárlal
Wrti 20331/1, loodon J5-2I. Ncvr&rt 5U\'/|, BiSiui 73I7VI, Milano 28-23\'/r, Amsterdam 207 88 Berlin 12330 Wien 73 06l.\'l Soha 3 75. Prága 15-39, Va/sí 5800. Budapest «0-a3. Belgrád 913. Hahsraat 3 12.
Terméiytózsde
Basa ttszav. 77 kgo, 3030 -3550,
78 kf-os 30-50- 3\'z80. 79 kg-os 3080-31-00. fO kg-os 3I-CO-31-2D. egjeh 17 kgoa 29 91- 30-10. 78 kgo. 3010 30(0,
79 kg-os 3»30 30&J, 80 kg-os 30i0-30-80, rozt27 40- 27 50, taka/m. árpa 22 00-22-50. sör árpa 26^0-30-50. aat u| 20 25-7075. lengést (ó) 24 Sri 24-75 Buzakorpa 18-25—I8C0, repce 44 00-45c0.
Belvárosban keresek 2, esetleg 3 szobás lakást mellékhelyiségekkel, vagy anélkül. Bővebbet Schiller Ferencné divatszalon. Fóut 18. 3187
Eladó birtokok éa héiak. 10 ho|. das szőlőbirtok, rajta lakható épülettel. — 5 holdas szántó, léi és gyümölcsös, rajla jó épülettel és szőlővel. — 5 holdas szántó és rét. rajtá lakható épülettel. S holdas szőlőbirtok, rajta |ó épűlelekkel. Igen jó terméskllálással. mindegyik a vátos közelében. — 2 holdas szabadhegyi birtok, gyönyörű gyümölcsössel, 3 szobás Iskás és teljes berendezéssel, bútorok slb. - Kisebb-szerű, Igen jőlorgalmu korcstnaház, üzleti berendezéssel, azonnal elloglalhstó 3 szobás lakással a belvárosban. — Több kisebb-nagyobb lakóház eladó. Bővebbet: Aoiél Ignác pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodáiéban. Nagykanizsán, Pó-ut 3. sz. 3227
SySsrSdjSn meg és lordulion teljes bizalommal hásasság ugvben .HEURÉKA* Budapest. Dohány-utca 22-24., mert hs még eddig nem taláfu neg élete pátját. ugy ezen az uton log|a megtalálni. Utólagos díjazás. 128
t
Árpád-utca 13. szám Alatt többféle szoba-konyhabútor eladó 6s ugyanott a lakAt átadó_\'___ 3293
JómonotelQ fQszerkereskedés,
forgalmas útvonalon, komplett lakással szeptember 15-re Átadó. Érdeklődni lehet Telekl-ut 20. szAm alatt. 3292
Bórbondó Laxsnjkon egy különillö
épület 6 nagyszobái látással, fürdőszoba egyéb mellékhelyliége ilád részére Is megfelel.
és egyéb méílékhelyliégekkel. esetleg két s megfelel. -— Nagykonl-zsán egy nagy mllhclyhelylség irodAval, minden Ipar folyíatátAra alkalmas. Vidéken • egy nagy üzletház, gabona- cs ter-ménykereskedésxe alkalmas. — Bővebbet: Aozél Ignáo pénzkölcsön és ingatlanforgalmi Irodájában, Nagykanizsán, Póut 3. szám. 3228
Keveset használt varrógép olcsón eladó. Cím a kiadóban. 32S6
Kiadja: Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Címszó i minden vastagabb betűből Alló szó két szónak szAmittatlk. Minden további szó dija 5 tlll. VasAr- és ünnepnap S00/o felár, szexdán—pénteken 25% íeiár. Állást keresőknek 500(0 engedmény. A hirdetési dij el A re. ri*«tend6.
Porosz szón, külföldi koksz, faszén és kovAcsszén Welser áN\'agykanizsa, Sugárul 16. 3C04
Welser vízvezetékei legjobbak! 3003
Tárcsáé és mindennemű borona, ekék legjobb kivitelben kaphatók Wciser Nagykanizsa, Sugár ut 16. 3033
Mlohslin, Dunlop, Firestono
aütógummík Welser J. C. Nagykanizsa, SugAr-ut 16, __2423
PSnzkOlosónt bekebelezésre talndea ömegbea a legelőnyösebben és leggyor-láboan lolyóslttat Aozél Ignáo pexu-kölcsönköcvelltö Irodája Nagykanizsán, Főit 3. ix. alatt. Kényazerk6los6n kötvényeket vessek. 1-483
Egy lakatossegéd kerestetik lemez-munkAra Barak 18. 3298
Eladók ajtók és ablakok rAmával. — Klnlxsy-utca t>7. szám. 3297
Egy szép nagy szoba, konyhAs lakáé mcJlékhcIylségcKkcl és mosokonyha hasz-nAIattal azonnaljkladó. (Clm a kiadóban.
- 3291
Fiuinternátus
Szombathelyen.
Felvesz bármilyen iskolai diákot naponkénti Iccke-kikérdczéssel és teljes ellátással. Tessék Kőszegiutca 46 szám alatt érdeklődni.
Ford és Fordson alkatrészek, autó felszerelési cikkek, Pneumatlk — Szántó Vilmos és Társa cégnél. Deák-tér 2. 2314
■Qhelyhelylségek a belváros foc-galmas helyén azonnal kiadók. Qm a kiadóban. 3285
Házhelyes 4 hold löld eladó. Bővebbet Csengery-ul 52. 3282
16-os Lancaster és 9-cs Flóbert fegyver eladó. Megtekinthető Fischer és Leitner cégnél. Király-utca 8. 3257
Háj, 3 szobás lakással bérbe kiadó vagy esetleg eladó Kinizsi utca 81. 3276
Egy ház, melyben 45 év óta jó
menetclü kovácsműhely van, eladó. Lete-nyén, Pikoli örökösöknél. 3201
Zsidó uri családnál két fiu leijei ellátásra (elvétetik. Cim Kisfaludy u. 21.
•3310
ben, több nagyobb éa kisebb jövedelmező bérházak, emeletes, magán- és üzlet-házak, Szabad-hegyen 2 hold birtok lakóházzal jutányos árban eladók. — Bővebbet: Dukász Miksa ing. közvetítő iS\'agykanizsin. Rákóczi-utca 29. sz.
Kiadó Alsősáncban egy hAz, érdeklődni lehet ugyanott, Nagy Ferencnél. -3308
Üres, használt butlliás és pezsgözs t get (kivéve Törley-félét) 12 fillérért d.
tlve-
(klvéve Töcley-(élét) 12 IlUérért dara-oonkint megvesz. Zerkowltz Albert Nagykanizsa. _3295
Két bútorozott szoba a belvárosban azonnal kiadó. -3314
Tanoncnak felvétetik Jó családból való 4 középiskolát végzett, Intelligens íiu, vitéz Tóth Béla fűszer- és csemegckereskcdésé-ben Nagykanizsán, Sugár-ut. 3302
Hunyadt-u. 24. szám alatt egy különbé-
1.iratu bútorozott szoba kiadó, cjetleg ;oszttal. -3307
Két $zép szobát bútorozva vagy anélkül, fürdőszoba és konyhahaiználattal szeptember l-re keresek. Cim a kiadóban. 3335
Aki még nem tudja, győződjön meg, hogy nálam készült fürdőkád, fotol-kád, űlókád, legújabb készltményü gyormokkádak legjobbak, készen, olcsón kaphatók Baksa bádogosnál, Kinizsl-utci 21._3047
Jól főző, bejáró szakáosnö ajánlkozik kisebb családnál takarítást is vállsl Attila-utca 10. -3313
Vennék kisebb házat beköltözhető ~ÍT-kással a város belterületén. Ajánlatokat a kiadóba kérek. 3309
Fiatal bejáró takarítónő kosztul (elvétetik. Csengcrl-u. 27. földszint. -3312
Három vagy négyszobás lakást mellékhelyiségekkel szept. l-re keresek. Cim a kiadóban. -3336
Gyakorlott gép- és gyorsíró a Nagykanizsai Magyar BanknAI (elvétetik. Német nyelvet bírók előnyben. -3326
Megvételro keresek i Keveset használt 2 darab (Oggöayt, 1 darab ebédlő lámpát díszes, szép kivitelben, kőrégövcl, 1 darab dohányzó készlet, 1 darab asztalterítő, plüss, vagy posztóból kék színben, 1 dsrab nagy lalltükrót, 1 készlet sakk Játékot (kombinált Játékot). írásbeli ajánlatokat a klidóhivalal továbbit. -3315
Három- esetleg kétszobás komplett lakást keres mlelóbbi beköltözésre lehetőleg a város belterületén. Bíró Ernő cégvezető Nagykanizsán, Néptakarékpénztár.
Intelligens család, kl Iskolás gyermeket ellátásra elfogad, adja le dmét a kiadóhivatalba. -3328
"Egy szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakás kiadó. Zrínyi Mlkiős-u. 16.
-3332
Zongora bérb: kiadó. Clm a kiadóban.
-3327
Felsőkarzati női temploműlés eladó. Cim a kiadóhivatalban. -S330
Zongora vagy planinó helyben bérbe-adatik. Reflektánsok adják le elmüket a kiadóba. -3329
Söjtör község középpontjában régi Jó-hírnevű kováoamdhely, háromnegyed-rész vasalószinnel azonnal bérbeadó. Bővebbet Pete János tulajdooosnál. 3333
BORSAJTOK
Szőiőzuzók és törkölytépők
Kézlhnjtásra könyökszerkezetü Kossuth, Hegyalja.kettős kosaru víznyomásos sajtók Erőhajtásra folytonmöködó Archlmcdcs
Szilágyi és Dlskantiítiiái
Itlllüi: Ili. Miskolc MiAtt: SS.
\\_aM6
SCHMIDTHAUER
Igmándi
keserűvíz
reggeli előtt fél pohárral langyosan használva
megtisztítja a szervezetet a belekben képződő egészségtelen anyagoktól, élénkíti a mirigyek működését, felfrissíti a vérkeringés^ megelőzi az érelmeszesedés és az öregségi elváltozások kifejlődését
Kapható kla éa nagy Üvegben. Sxótknldó.i helyi IgnsAndlk.a.ravlsr forró.vAllal.t KomArom. Árjegyzék l.móteladóknak kívánatra bérmentve.
_8_
Miihelyáthelyezés.
Gazdasági gépjavító és épület-lakatos műhelyemet EOIvOs-tér 18. számú házból
Szarvas kávéház udvarába
helyeztem ál. ***
Továbbra is a nagyérdemű kO-zónség szives pártlogásál kérve, maradtam tiszlelellel
mS^mSS. Báron Ferenc
tauictjckbcn. inkntosmcster.
31-360/1927.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 19-én délelőtt 9 órakor a iovasrendöreégl, fél 10 órakor pedig a tűzoltósági laktanyában az összegyűlt trágyát a legtöbbel Ígérőnek nyilvános árverései! eladjuk a helyszínen.
Nagykanizsán, 1927. évi aug. hó 18-án.
Polgármester.
Van szerencsém Nagykanizs1 igen tisztelt közönségének b:cscs tudomására hozni, hogy a
lilái nigli!
átvettem és azt folyó hó 14-én megnyitom.
Fótörekvéscm odairáojul, hogy a t. közönség minden igényit kielégíthessem éj hogy Kényelmet a legmessvebbmenöleg szolgáljam.
Jó magyar konyha! Hideg és meleg ételek! Elsőrendű jegelt Italok! — Borok már 1 P. 10 fillértől.
Számos látogatást kér
ifj. Fitzkó János
vendéglős.
újonnan épült, 30 ívig ado-mentei, modern 3 «*o-bá» ház mellékhelyiségekkel, be-költöxhctö lakással, jutányos árban eladó. — Bővebbet ugyanott a háztulajdonosnál Só-utca 7. a*. Kötő-szövőgyár mellett_3262
Egyedül álló, középkorú intelligens, katholikus itó. városi 6* lakisi háztartás minden igában, ugy a varrás- és kézimunkákban perfekt, háxwczotanöi álláat keroa a/onnalra. Már nagyabb uiihimil működött. Szives megkeesést levélben két Popovioa Mária Zalaegerszeg. Madách-utca 2. srám. -Í277
Tisztelettel értesítem
a m. t. hölgy közönséget, hogy
női divatszalonomat
CsAnyi László utca 4. szám alatt megnyitottam. Főiörekvésem, hngy a legkényesebb igényeket a legjulányo-stbb árak me.lclt kielégítsem. Nagy gondot fordítok bakfis- és gyermekrohák készítésére l! Kérem a m. t. közönség szives pártfogását. Tisztelettel
Perlsz Kató.
MEGHÍVÓ.
A nagykanizsai cipész csoport által Horváth Ferenc Teleki-ut 43. sz alatt levő árnyas kerthelyiségében 1927. évi aug. hó U-éo, rossz idő esetén 15-én délután 3 órai kezdettel
TÁNCMULATSÁGOT
rendez reggel -I óráig, az elaggott iparosok Menháza javára — szépségverseny világposta, confctti, szerpentin csata cs férfi csunyasági versennyel egybekötve.
Kitűnő ételektói és italokról gondoskodva van Pontos és szolid kiszolgálás.
Fclulhzetéscket köszönettel fogadjuk és hirlapilag nyugtázzuk. Tisztelettel 3231 o Rendoxőaóg.
Belépődíj 20 11H.. családjegy 50 fiit.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. 6. közönség nagybecsű figyelmét felhívni, hogy mp-rodámban egy kiváló párisi
férfi nőiszabászt
alkálin,\'utam. — Elsőrendő konr.tO-mökot, kabátokat fcs ruhnknt
készítek nagyon jutányos Jrban. hl só munkájával incgfr«7ja hódítani Kanizsa egész nölgvközönségét.
A n. é. liölgyközönsíg jóindulatú pártfogását kérve, vagyok tisztelttel
özv. Garai Ferencné Báron lici
315* nól-*j»b<J, Váro»háxpatoU
II. cm., Kailncijr-ulca I, Ugyanolt tanulók és segédek felvétetnek.
Sonvréroz | | Plisséroz
Értesilcm Nagykanizsa és vidéke mélyen tisztelt hölgyközönsígít, hogy a legújabb p\'issé-modellok megérkeztek. — Plissérozást, gouvrérozást olcsón vállalok.
Tisztelettel VARGA NÁNDOR
rvhafctló, zSimoaö.vállkl.t. Nagykantx.il, Hunyudl-uton 19.
üyüjlfitclep: K.zlnczy-utca S.
Peslés Gózmosás Tisztítás
Hangjegyujdonságok:
Elhagytál Bözsikém . . . Tangóm
Ne léi, ne tél] . . ■ Tangó-dal Százas bankó, nesze cigány Fo-imtt Katicabogár ... Blues Bég egy éjszaka I... Dal
Minden CKyób zenemüvek, hegedű- ís
ronKora-iskrtlák te ^akorlatott, trnní;-sicrek te tiangszerkctlilcek kaphatók:
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv-. papír. <i icnemiU<r«ike4j*«txn.
1927 augusziuB 14
INGER
varrógép
rég bevAlt jó minőségben
Ác </vezö/iie/ésife/téfr/tí
SINGER VARRÓajp niszví>vriRSAti«
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
Gyógynövényeket
maszlag, vagy csudafalcvelet, belén-deklcvclet, fehérmályvalcvelet, kerek mályvalevclct, őkőrfarkkóróvlrágot, hársfavirágot, pipacsszirmot, aszalt CNipkebogyóhugt és annak magját,
anyarozsot, kőrisbogarnt és olajos magvakat stb.
száraz állapotban a legmagasabb napi árban vásárolunk. Mintázott ajánlatot a meny-
nylség megjelölésével kérjük HYDROFLORA R.T. Ovógynövény-osztálya Budapest, VI., Király-utca 12
MEGHÍVÓ.
Tisztelettel meghívom a nagyérdemű közönséget folyó hó 14^n oato 8 órai kozdettol Kiskanizsán, Flórián-tér 5. szám alatti vendéglőmben tartandó dlaxnótoros vaooorával egybekötött
táncmulatságra.
Vacsora I pohár sBrral I P.
Jó zenéről gondoskodva van. Figyelmes kiszolgálás.
Tisztelettel Laknor József
korcimiroí.
Feláron utazhat
aug. 17-től 24-ig Budapestre! El ne mulassza tehát felkeresni a régi és közismert
POLONYI «, TÖRÖK
áruházát
Budapest, Király-utca 83.
(Vörösmarty utca sarok) ahol
uri és női divatcikkeket, valamint
vászon, szövet é6 selyemárut
a legjobb minőségben, legolcsóbban vásárolhat.
szánt, vontat, csépel,
kedvezS fizetési teliéit lek, _ olcsó kamat mel\'ell szillilla:
aUTOMOBIL ÉS TRAKTOR KERESKEDELMI R.T.
utorizált FORD képviselet ■
BUDAPEST, VIII., RÁKÓCZI-UT 19. SZÁM. Nagy alkatrész raktár! Kerületi képviselőt: SZÁNTÓ VILBOS ÉS TÁESA, Nagykanizsa.
ZALAI K0ZI.0NV
Mi az AMITIÉ?
Egy olyan takarék-rendszer, mely a közönségnek egy fillérjébe sem kerül, hanem a kereskedők engedményéből gyűl össze. Méltóztassék a háztartási, úgyszintén a ruházati dkkek beszerzése alkalmával csakis oly kereskedőket felkeresni, ahol
Amitié-rendszer van.
Ott kap Ön vásárlásinak arányában minden 2—3 pengő ulán egy Amitié-bélye-get és ha még nincs, gyüjtölapot is hozzá.
ön rendes létfentartási kiadásai után havonként megtölt egy gvU|tölapot 60 bélyeggel, ezt beküldi hozzánk postán vagy a kereskedő utján ós ennek ellenében kap 666 pengő készpénzvisz-szatéritést 6 részletben és kap egy 500 pengős szabályszerű életbiztosítást 20 éves megélés vagy halálesetre azonnal.
Tehát az Amitié-rendszer azoknak, akik a hozzácsatlakozott kereskedőknél vásárolnak, összesen > tttt
1166 PENGŐT
ad. Esetleg 2 x3-s*or ennyit azoknak, akik 2—3 gyüjtólapot töltenek meg havonta. Ezért vásároljon, rendeljen és szórakozzon ott, ahol Ingyen Amttié-bélyegct adnak.
Ibpitti irkt: ?., Nádor-ntca 28. T.tieltl.
Telefon: Teréz 221-25, 101-62.
Halló! Figyelem
Halló!
I
Van szerencsénk a m. t. közönség nagybecsű tudomására hozni, hogy Nagykanizsán, a vágóhídi uton levő
| „Puskaporos Toronyhoz" cimzett
Rein-féle
kirándulóhely
Nagy- és Kiskanizsa között
folyó hó 14-én megnyilik.
Kitűnő ételek és jégélt italok bámulatos olcsó ítrban lesznek kiszolgálva. A közönség szórakoztatásáról két zenekar felváltva gondoskodik. Autó- és autóbusz közlekedés.
Ha kellemes és jó szórakozást óhajt olcsó pénzért, ugy el ne mulassza senki a „Puskaporost" felkeresni. Kanizsán még nem létezett olcsó árakl
icm .mrutttm H
Világszabadalom !
zephir"
fatözelésü. lógfütéses folytonégó kályha 1ui4„jsi OríVOs 1 10 íves Bantuit!

Fatozelés a legkellemesebb I .ZEPHIR\'-rel a legolcsóbb I
10 =FÜT= 24
,»Iimi EGV SZOBÁT 6,1. tt REKORO szén, koksz és fatOzeléiu foly-noM kályhák. Vetyeslllzelé.ll ZIÍPIIIR
kJívhlk. BL1TE takarék-ltlzhclyck. ral Kéménytoldék.
Arlwztkal HmíUd MM i
HÉBEIt SÁNDOR
káljh.- ti (üjhelyzriro. Budapest. VI., Vilmos csisiár-ut 39.
[mii: Iiijiiiiiu Litltahiiil Pal f lik trtskHi
Használja ki
a Szt. Ulván-híil
íéláru vasutijegyet
és saját érdekében tekints: meg óriási választékú
Linóleum Viaszosvászon Szőnyeg
áruházamat. A leszálli ott uj vámtételek folytán igen olcsó, (máiiyos árak.
HAAS LIPÓT
Budapest. Fitiltl: Tű., Bákócil-nt 24. Mtktt: VII.. Erzsébet-köm! 28. V., Lipót-körut 24. IX., Feronc-körat 36. Pécs Győr Debrecen.
ZALAI KÖZLÖNY
E!sfiT Maoyar öazűasáíri Céooyár Részvény-Társulat. Budapest
Gy r és igwgazgai^ág; VI., Váci ut 19. Telefon: Lipit 909-33. Varcsi tcicp: VI., Vilmos császár ul 65. Tokion: Tcuz 124 40.
„REKORD VIII" í7tí
losonci sorvető- és sortrágyázó-gép L\'.píitói
20.000 gép v Sorban vet!
munkában —r~ ( , , „t ^ i
Tökéletes SiffcM Mifizl
munka. - JjütbH HrtMli|.
Könnyen tisztiiható.
Könnyfl suly. KibsíUihaió nckrénj 50% mülráRya meg\'akariUs!
Korfilei képviselet: Szántó Vilmos és Társa, Nagykanizsa
Jelentékeny Ictmés\'öbbíei.
Haán Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
4291927. vhl. iiám. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az ÍS8l.évl I.X t.-c, 102 §-.i értelmében ezennel köz-lilir- Imi, hoz>\' a nagyicanlz-«al kir. járásbíróságuk 1927. évi Px. 830 . sxántu végzése következtében Dr Knajy I.tszló Ogy-v.\'d által képviseli Samu Jó/sef U tár>a lavára 1100 P $ |ár. ereiéi* 192\' évi lunlus hó 1-én foganatosított kle\'égllésl végrebal Us utján le- és lelUtfoglaltés 15S0P«ngőre becsült következő ingótigoi u. m. rézüstok slb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. |árás-blfOsA* 1927-lk évi Pk. M07. sz. védése folytán IlOOP. lókfköveteli». ennek l!\'2G évi dcc. hó lf>. nrpi&tö) járó S°t> kamatai, » vállalj é» eiM\'g összesen 2ó0P-ben bíróilag már megálUpItolt költségek ereiéig a zaW-KC«lt»lá»Kl szeszfőzdénél leendő megtartására 11)27. évi aug. hó 23-ik nopjftnak délutáni 4 órája határidőül kiiuzeiik és i althoz a venni szándékozók ezennel oly j megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az crln-tett l»i»óíigok az 1881 évi I.X t e 107. , és 108. Ü al érielmében készpínzllzetés » mellett a legtöbbet Ígérőnek szlíVség csetín beeviron alul is cl fo,nak ad tini.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságo-kat mások li le- és felQlfoglallatták és azokra kielégítési |<>gdt nyerteit, volna, ezen árvetés az 1881 c.l 1.X t. c 102. §. éneimében ezex javára is elrendeltetik.
Kelt NagykanUsáa. 1927. évi aupuszlus hó 7. napján. ,
Huáu Gyula s. k.,
M47 klf. bir. végrehajtó.
Érlesitem a nagyérdemű közönségei, hogy ha jól akarja mrgAt érerni, tekintse meg az újonnan berendezett
Szép Ilona vendéglő
kcrlhelylségét, ahol |ó és olcsó Márlatelcpl borok és hideg éle-lek. Irissen csapolt sörök kaphatók.
Egybvn éitesilem a nagyérdemn közönségei, hogy a borárakat újból leszállítottam.
Teljes tisztelettel .,„, Koplár Mihály.
U] zsákok, uj ponyvák
kévekötózsineg
Kerti magvak Mütrágyafélék
kaphatók:
Ország és Widder
» cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
TelektulajdonosokÉpitö a Parcellázó Szövetkezete
TELEFON; W4-28.
EPIT:
UtWAI\'KST, Vicl-.rc. 20. Ilim.
3
Köztisztviselőknek lakbírlekotéssel. Magánosoknak hctvenszázalék erejéig 30\' a készpínzhozzájárutással tetszés szerinti kivi-leiben. igi n e ónyös lOrlesztéses kölcsönnel.
tpllkcií.fe alk.tm.. telk.ktt, teltktambsket vttt.
Kedvező fizetési feltételek I
M. kir. Államvasuli Gépgyári gé-prk, t évszeiint: cséplőgépek, traktorok rer.deié* Mcrínt, továbbá vetógépek, fűkaszálók, szénagyüjtök, trlörök, ekék, boronák, prések és szölózuzók Abandóan raktáron
Grünbaum Béla
va$- és vegyoskcrcskcdésébcn Zalaegerszeg (Csendórlakt. mellett)
Államilag segélyezett és kartellen kivQii l8-20o,\'o síuóerfoszfát műtrágyára elójegyzéKk elfogadtatnak. Előnyős árak!_
A letenyei kir. járásbíróság, mint tclekkSnyvi hatóság.
28íStk. 1927. szim.
árverés! hlrdeimény-klvonat.
I);. Rosentháll lenóvégrehajtatónak Bódls Oibor végrehajtási szenvedő ellen ioditott végrchajtlsi ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási ujabb árverést 3200V. tőkekövetelés és járulékai behajtása véRett a letenyei kir. járásbíróság tcrUlelén levő, Pusztamagyaród kőzsígbeníekvó % a puszta-magyaródi 637 sztjksben felvett 1285 hrsz. szántó é* rétből Bódls Gábor néven állott, jelenleg Trajer Jinos néven álló illetőség ii& részére özv. Bódls Mcnyhértné sz. Kovács Katalin javára C 1. sorsz. alatt bekebelezett, hol.iglani hiszohélvezeti jog fenntartásival SK P 16 fill. kikiállisi árbm az u. o. 85 sztjkvben felvett A I 10í». 110 és 720 lírsz. ház. kert és szántéból Bódis Gát* r néven álló illetőségre. A. C. 3 alatl özv. Bódls Menyhértné sz. Kovács Katalin javára bekebelezett boltielani haszonélvezeti jogának fenntartásává 7810 P kikiáltási árban elrendelte.
A/, árverést 1927. évi szeptember hó 7. napján délelőtt 12 ómkor Pusztamagyaród községházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felénél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az. átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10»\'o-át készpénzben, vagy az 1881 : l-X. t-c. 42. £-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni. hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni ÍIÍ8I: LX. t.-c 147., 150, 170. §§.; 1908: XI.. t.-c. 2l.§.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet telt. ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 :XLI. t.-c. 25. §.)
Letenyén, 1927. évi junius hó 24. napján. Dr. Hitzclbcrgcr s. k. kir. |b. elnök.
A kiadmány hiteléül: Réb k.
UkwuctA.
Az autó, melyre egész Európa várt
STUDEBAKER
ERSKINE
rp r | Kitartó I
Túrákon: gr-mikus!
« T r i Elegáns I
Varosban: ga.
Vt zérképviselet Vas- és Zalavármegyérc:
Széli Ödön
Szombathely
Március 19.-tér.
Telefon: lakás 328. Városi Iroda lelefon: 212.
Árajánlattal és bemutatással készséggel szolgálunk! Városi mintaterem: Király-utca 19.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 augusztus 14
BÚTOR-
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségletüket.
Állandóan 300 berendezés áll vevőink részére választékul.
A legfinomabb stylusbutorok és a legegyszerűbb polgári berendezések is Írásbeli szavatossággal lesznek eladva. — Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágosításban részesítjük.
Díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra!
Óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számítjuk.
Rendkívüli kedvező fizetési feltételeket nyujtunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szükségei hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY, Kőszegiéi, SOPRON, Várkerület 62.
i: 1887-BEN.
Nyomaloll a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Villalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Feldós Üzletvezető: Zalai Károly.)
67. évfolyam, 185. szám_ Nagykanizsa, 1927 augusztus 17, szerda Ara 16 fillér
ZALAI KOZLONT
rtaktottttoM ru u
.......
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
tattmwMw Mujt.^i n. m*L — " 1 in tty hón I po«i 4*55
„Magyarország majdnem a régi Nagymagyarország lesz ismét"
Lord Rothermeere levele a zalaegerszegi MANSz fiókhoz
Zalaegerszeg, augusztus 16 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A MANSt zalaegerszegi fiókja már régebben lord Rothermeeret üdvözlő távirattal kereste fet, melyre most érkezett meg a lord válasza. Rothermeere lord ezt írja levelében:
.Kérem, adják át a választmány és a szövetség tagjainak őszinte köszönetemet azé-t az QdvSzlelért, me-
lyet szivesek voltak hozzám lultatni. Magyarországot a trianoni békében súlyos Igazságtalanság érte, de bizonyos vagyok benne, hogy a magyar asszonyok buzgó fáradozásainak sikerrel kell Jarnl és remélni lehet, hogy Magyarország majdnem a rlgl Nogymagyarország lesz Ismét Ezt kívánva szívből, maradiam kés: hivük: Lord Rothermeere".

Riszticsmotordefektas miatt kénytelen volt leszállani
Söhl pilóta lízonjo viharba került és visszafordult
Berlin, augusztus 16
Az „Európa" és a .Bremen" vasárnap délután 6 óra 20 perckor mintegy tízezer főnyi tömeg Jelenlétében startolt a dessaul röpülötérröi. Az Óceán átröpülése azonban meg-hiusull. A két röpülőgép ugyanis a tenger fölölt olyan viharba kerüli, bogy mind a kettő a visszatérést tartotta ésszerűnek. Az .Európa", amelyei Risztlcs vezetett, vasárnap este II órakor szállt le Brémában, mlutáo már az Északi-tenger fölé eljutott. A pilóta itt motordefeklust konstatált, amelyet nem ludván ki-javítani, a visszatérésre határozta el magát. A .Bremen", amelyet Köhl pilóta vezetett, Írország nyugati partjáig jutott el, itt azonban; iszonyú viharba került és anélkül, hogy ludta
| volna, bogy az .Eurépa" is visszafordul!, ugyancsak a visszaléréste határozta el magái. A .Bremen" 22 órás röpülés után hétfőn délután fél 5 órakor érkezett vissza a dessaul röpülér lölé, ahol simán leszállt. Ennek a gépnek, valamint utasainak semmi baja nem történi, mig az .Európa\' leszálláskor meglehetősen súlyosan megsérült.
Dessau, aug. 16. (Éjszakai rádió-jelentés) A Juokers-müveknél a tep-napí napon megbeszélések folytak, melyeknek során kijelentették, hogy az Óceán átrepüléséről egyelőre nem lehet szó.
A Jupkers-müvek gépei még akkor sem Indulnak, hogyha ezt más gépek megkísérlik és ha az idő, mely Jelenleg igen viharos, jobbrafordul is.
A román állam mai helyzete nem nyújt garanciát arra, hogy kölcsönt kaphasson
A román pénzügyminiszter párisi tartózkodása
Párlsban, miért jön Bratlanu VintHla Franciaországba, azaz — kölcsönért. Azonban a román állam mai helyzetében nem stabil és semmi pénzügyi és erkölcsi garanciát nem nyujl arra, hogy kölcsönt k phasson. Bratlanu uralmat csak egy hajszál választja el attó\', liogy beismerjék, hogy diktatórikus politikái gyakorol.
Párls, augusztus 16 (Éjszakai rádlójelenlés) Bratlanu Vintiila olah pénzügyminiszter egy napos párisi tartózkodása alalt nyilatkozott az újságírók elölt és kijelentette, hogy a Népszövetség szeptemberi ülésszaka utáo Tllulescu Páriába jön és lársyalásokal kezd pénzügyi kérdések felől. Az Ouvre ezzel kapcsolatban azl irjs, hogy tudják
"\'\' 11"i.". L .lLLWuvjma.iíirii"i\'ivri\'ii~ri-ri.................
Magyar dalárdák rádlósze-renádja Rothermeere lord tiszteletére
London, aug. 16. (Éjszakai rádió-l\'lentés) A .Hálás Magyarország" címnél a Daily Mail nagyobb cikkel közöl budapesti tudósítója tollából a szegedi országos dalosversenyről és meleg hangon Ír, hogy a magyar dalárdák rádiószerenádot adlak lord Rothermeere tiszteletére. A lap sajnálkozva ir arról, hogy a hajók
szikralávlralozásai miatt Londonban a vétel nem voll tiszta.
Felrobbantották egy bostoni biró házát Boston, aug. 16. (Éjszakai rádió-Jelentés) A bostoni rendőrséghez jelentés érkezett, hogy egy biró házát felrobbantották, aki annak idején a Sjcco és Vanzetii ellen megindítón első eljárásban a biró voll. A rob bánás idejírt a biró uemvoll ollhon csak a felesége és a leánya de azoknak sem eseti komolyabb bajuk.
Meg fogjuk védeni a balatonmenti hegyeket az elpusztulástól
Kray István báró országgy. hépviselS nyilatkozata a Zalai KSz-ISnynek — A zalaegerszegi kerület képviselője Zalamegyéről, Zalaegerszegről és Rothermeere lord akciójáról
Zataszeptlőrlnc, augusztus 14 A kis zalai falucskában buctu van.
A piactéren, a nagy kul körül cukorkaárusok, bazárosok kínálják harsogó torokkal portékáikat, a forgóhinta fülsértő zenéje idáig hallalszik, kis gyerekek trombitát fújva szaladgálnak az utcákon. Mi pedig a szép iskola udva\'ának hatalmas diófái alalt sétálunk. Kray István báró hatalmas alakja melleit szinte eltörpülünk, kit olyan hamar megszeretett nencsak a kerület, hanem az egész megye lakossága áradozással beszél Zaláról és különösen Zalaegerszegről, valamiot a Balatonról.
— Már több hete, hogy a Balaton mellett töltöm szabadságomat Teljesen kikapcsoltam magamat a világból és különösen a politikából. Pihenni kell... Meri sokat kell dolgoznom Zaláért, hiszen oly elmaradott és oly sok mindenre van még szüksége.
— A tervet, Méltóságos Uram ?
— Msgam se ludom, egyelőre csak pihenek. Most Balalorifüredre utazom, holnap Tihanyban leszek, négy napig Badacsonyban és azután újra Pesten. Annyi a dolgom .. .
— De a Balaton oly szép, hogy nem .uíok be:elni vele. Án az oltani viszonyok nagyon szomorúak. Kiaknázatlanul hagyjuk ezt a kincsei, mely nélkül csonta országunk oly rideg lenne. O.t vannak a balatoni, a badacsonyi hegyek. A természetimádónak fáj, hogy azokat a szép hegyeket kikezdik. Ha már bányász-szák (kel, tegyék arról az oldalról,\' amelyet nem igeu keres meg a néző szeme. Beszéltem ez ügyben löbb képviselőtársammal.
Meg fogjuk védeni a balatonmenti hegyeket az elpusztulás/ól. Szerintem Zjiarncgye a Csonkaor-szég egyik legszebb vármegyéje. A zalai hegnek, az eredeti, de elhanyagol! Göcsej, a Balaton, a balatonmenti hegyek fe\'edhetetlen benyomást tesznek a szemlélőre. Nagyon megszerettem Zalái és annak népét.
— És a kerülete ?
— Kerületem érdekében minden (ölem telhetőt megteszek. Azt akarom, hogy ez a sokat nélkülözött éa elhanyagoll kerület szeretettel gondoljon mindig reám.
Zalaegerszegen a legközelebbi Időkben sok minden fog történni. A város szépségén nagyot emel a megyeház kibővítése, a pénzügyi és rendőrségi paloták építése.
— Rolhermere akciója ?
— A nemes loid akciójától sokat várok, de nem szabad azért elbizakodnunk, végtére ne gondoljuk, hogy egyszerre a régi határokat kapnánk vissza, egythre nekünk is csak a határkiigazi\'áson kell lennünk. De minden eljön lassan ... A kérdés állandóan napirenden van.
A falubeliek jönnek tisztelegni és panaszalkat előadni képviselőjüknek. Mindenkihez barátságos, mindenkihez van buzdifó, vigasztaló szava. Közvetlen medora mindenkit megkap. Nagyon szeretik ól ebben a faluban is. Künn pedig az ulcán tovább szól a hangos zenebona, forog az ördög-mololla, nagyoksl durran a céllövészei sátorában a puskapor.
A vendéglő udvarán pedig folyik a lánc. Olyan jól esik elnézni a lán-colóka*.
Csárdást táncolnak ...
Orosz Iván
A tihanyi emlékünnepélyen több ezer főnyi tömeg vett részt
Tihany, auguaztua 16 Tlhanybrn n társadalmi előkelőségek s löbbezcr lőnyi közönség részvétele mellélt folyl le hétfőn, Nagyboldogasszony napján a IV. Károly király tihanyi országos emlékbizottság állal rendezett emlék-ünnepség s a tihanyi hősök emléktábláinak leleplezése.
Töbhek között meglelent az ünnepségen gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter, Rott Nándor dr. veszprémi megyéspüspök, gróf Széchenyi Emil bizottsági orszígos elnlk, gróf Hunyadi József, gróf Károlyi József, Ugrón Oábor nyugalm. miniszter, Gyömörey György zalavármegyei főispán, Beöthy Zoltán alispán, Kálmán Jenő, Héj! In,re dr. és löbb országgyűlési képviselő. Féltizenegy óra ulán érkezeit Józsel főherceg családja aulón.
ZALAI KOZLONY
1927. augusztus 17.
A tlhanji Ixncésapátság templomában tartott szentmise ulán a templom lilán elhelyezed tibinji hősi hslottak emlékéi megörökiő emléktábla leleplezése következeit Synievskl alláborntgy, a IV. Kétoly-emlékblzollság vezetőjének beszéde után dr. József Ferenc főherceg mondod beszédei, amelyben méltatta a tihanyi hősi halottak étdemeit.
Az emléktáblát ezután fzlmosan megkoszorúzták, majd grőf Széchenyi Emil kérelmére a Bencés-rend velte át megőrzésre. Ezután a tihanyi dhegyen felállított oltárnál ünnepélyes főpapi szentmiséi mondott dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök IV. Károly király emlékére. A láborl mise ulán dr. Kelemen Krlroszlon budapesti reálglmniziumi tanár szen\'beszédel, majd dr. Angyal Pál egyetemi tanár kegyeletes ünnepi beszédei mondott. Végül a IV. Károly király tihanyi larlőzkodását megörökítő emléktáblát koazoruzlák meg a jelenlevő küldöttségek.
A zalaszentlőrinci levente zászlószentelés
Zataszentlőrlne, aug. IG (Sajót kiküldött tudósítónktól) A zalaszentlörinci Levente-egyt sólet vasárnap szentel e fel szép ünnepség kerelében egyesületi zászlaját Már kora reggel ünnepi hangulat látszott a falun, a lakosság apraja-nagyja ünneplőbe öltözve sietett a diadal-kapuhoz, ahol a város elöljárósága, sz egybegyűli vendégek, tüzollók, leventék várfák a zalaegerszegi kerület országgyűlési képviselőjét, Kray István bárót és nejét, aki a zászló-anyai lisztet töltötte be. A diadalkapunál Tóth Ferenc községblró üd-vözölle a képviselőt és feleségél, a kik U/falussy István Ib. szolgabíró kíséretében érkeztek.
A vendégek és a községek lakossága sz üdvözlés ulán a templomkertbe vonultak, ahol Hermán Fléris egervári adminisz\'rálor tábori misét mordolt, majd megszentelte a levente egyesület zászlaját. Az egyik levente ügyes kis beszéddel üd.özölle a zászló anyái,\'majd Kray István báró lendületes és magasan szárnyaló beszédet intézett az egybegyűltekhez. Beszédében frappáns összefoglalóját ad\'a a magyar történelemnek.
Az ünnepi aktus ulán dlsiebéd voll Wellovszky Ernő t,.nitó lakásán, amelyen az első felköszöntőt vitéz Barnabás István mondolla a kormányzóra.
SZENT LUKáCSFOROd
KRISTÁLY -áavánritae
üdit
MtiH
hűsít
Filerakat: Fehér Vilmos és Társánál Nagykanizsa, Fó-ut 22. Telelőn: 192.
A barcsi kiállítás legfényesebb programmpontja: gróf Bethlen István minisztereinők látogatása volt
József királyi herceg nyitotta meg a kiállítást — Mezőgazdasági, ipari ás gyermek egészségOgyi része volt a kiállításnak — Schandl és Pettké-Szantner államtitkárok Barcson - A Gazdák Biztositó Szövetkezete IOOO pengfis ingyen életbiztosítása egy hét gyermekes családapának — * két napos kiállitáa nagy ünnepségek között zajlott le — Sportversenyek, munkaversenyek a kiállításon
A Faluszövetség 110-ih kiállítása volt a barcsi kiállítás
Barcs, augusztus 16
(Kiküldőit munkatársunktól) V. tő fényes augusztusi vasárnap nyitotta meg József klr. herczeg Bttcson föbbszázfónyi közönség jelenlétében a Faluszövelség-, Széchenyi Nemzetség- és Stefánia Szövetség m:-zőgazdasági, lp«i és kereskedelmi, va\'amint egészségügyi kiál I-lásál a Templom-téren, ahol a megnyitás előli a templomban ünnepi miséi celebrállak.
A kiállításon képviseltették magukat a kormány, a minisztériumok, Somogyvármegye és több meghívott közintézmény. Az előkelőségek közöli megjelentek : Széchenyi 8 :rtálán. Ferenc, Oáza és Lijos grófok, Schandl Károly és Pellkó-Szantner Aladár államtitkárok a flldmiveiés-ügyi miniszter, és az OMOE |kép-viseléléhen Somslch László gróf, Fischer Ferenc dr. Somogy—Baranya vármegyék főispánja, Patacsy Dénes országgyűlési képviselő ny. hadügyi államtitkár, Görgey Józsel a barcsi választókerület képviselője, valamint a helybeli, környékbeli, úgyszintén megycbe\'i vezető intelligencia slb. József főherceg ünnepi beszéde
Fischer Ferenc dr. főispán meg-nyilóbeszéde ulén József királyi herceg tartolt nagy beszedet a mezőgazdaság leladnai\'ól, mely fáradságot nem Ismerve megrendezte ezt a kiállítást. Elismerését nyilvánította továbbá a járás gazdaközönségének, mely a kiállításon oly nagy tömegben veit részi és minden lekinlelben hozzájárult ahhoz, hogy a kiállításon minél nagyobb sikerrel szerepeljen a mezőgazdaság.
Az ünnepélyes megnyitás után József királyi hrrceg a kiállítás rendezőségével és az előkelőségekkel a kiállítás mcgteMn\'ésére indull és sorra j)rva a különböző kiállítókat, mintlenüll ho sz bban időzölt és látható jóleső érzéssel szemlélte a ki állitás gazdag anyagát.
Vitézek tisztelgése
Délelölt 11 órakor a kiállítás megállapított programjaként megtartották a kerékpárverseny!, melynek slarlolói elvonullak József lőherceg elölt. Déli léi 12 órakor a királyi herceg elölt a 44-es és 19 cs somogyi ezredek volt harcosai és a vitézek tisztelegtek, majd ezulán a királyi herceg gróf Széchenyi Oéza crdöcsokonyai kastélyába ment, ahol ebédre voll hivalaloa.
Bankett a Dráva szállodában
A kiállítás közönsége pedig a Dráva szállodában bankettre gyűli össze, ahol az első felköszöntőt a kormányzóra Schandl Károly föld-miveléstigyi á\'latnli\'kár ntor.dolla, aki
u\'án többek közöli Patacsy Dénes országgyűlési képviselő is magyaros izü lószlot mondott. A bankett ideje alatt a szálló patkjában a barcsi leventék pompás fúvós komplett zenekara jálszotl.
Mezőgazdasági munkaversenyek Délután 2 órakor a város szélén, a levente sportpálya melleit kezdődlek a kiállítás programjának legérdekesebb részel, a mezőgazdasági munkaversenyek, melyei József tir. herceggel az élén, az összes megjeleni előkelőségek megtekintettek.
A Falusiövelségnek ezen u| versenye a legteljesebb elismerési érdem:!.
Két uradalom cselédei versenyezlek egymással egy szakzsllri felügyelete alatt, hogy egy teljes szalmás szekeret mennyi idő alalt raknak fel és ugyanígy szekérzsákolásban ki lesz hamarabb készen. A versenyek igen sztpen sikerüllek és az elsők értékes dijakat kaptak. A szántási verseny hasonlóképen nagy érdeklődést váltott ki. Megérkezik a miniszterelnök
nejével és fiával Ol órakor délután, nem hivatalosan, aulón megérkezett gróf Bethlen Is\'ván miniszterelnök, felesége és fia társaságában inkei birtokáról. Bár a miniszterelnök teljes inkognilóban jötl és saját kérésére a rendezőség minden ünnepléstől elállóit — a kiállítás közönsége, mikor az újság-Íróktól értesült az előkelő vendégekről, hilalmas tömegben szegödölt nyomába és lelkesen ünnepelte minden kiállilásl helyiség elölt.
A miniszterelnök sorra járla feleségével és a rendezőség kalauzolása melleit az összes klálllló-belysége-kel és rníudenüll hosszasan időzött. Különösen a mezőgazdasági rész érdekelte, ahol a keszthelyi Oizdasági Akadémia remek mezőgazdasági kiállításéi lötb, mini félóráig élvezte és fig) elmesen hallgatta dr. Fáber Sándor gazdasági főtanácsos, akadémiai tanár szakmagyarázalait a mezőgazdaság egyes kérdéseiről. — Nemkülönben kitüntető figyelmével tisztelte meg a kormán;elnök az uradslrnak mezőgazdasági kiállításai és
a legrgysi erObb emberekkel is kezel fogolt végig mindenütt és a jobban sikerült kiállítóknak
személyesen gratulált. A miniszterelnök ni\'Ld.nkil lekö-lelezö figyelmes érdckléde\'se a kö-ztn=ég körében criá»i lelkesedést viliolt ki, mely c«k fokozódod, mikor a gyetmekegésaégOgyI kiállításnál nejével rgyüll tüntető szerelettel foglalkozol! a lobbgyermcV.es csa-
ládapíkkil, akiknik gyermekeit megsimogatta és élénken érdeklődőit életük, körülményeik Iráni. A miniszterelnök felesége a gyermek-egészségügyi verseny színhelyén odaadó anyai szerelettel foglalkozott a kisgyermekekkel és sorra intézett kérdéseket a bo\'dog anyákhoz.
Este a miniszterelnök, (elesége és fia Horváth D ák ezredes vendégei voltak, de másnap, (héllön), a kiállt tás m\'sodtk napján folytatta gról Bethlen lalván miniszterelnök a kiállítás további megtekintését éa löbb idM szentelt azon helyeknek, ahol a rövid vasárnap délu\'ántn nem voll Ideje érkezt i.
A klálll\'ás rendezése körül a Széchenyi g rí fok nagy any.-.gl támogatása, Nagy Sándor a Fa\'uszövet-ség igazgatójának buzgóiági teljes elismerést érdemel. Sajnálatos, hogy Nagykanizsáról alig néhány kiállító voll, akik azonban minden lekin élben megtlllák helyüket.
A kiállítás legszebb anyagál a mezőgazdasági réiz és gépkiállilás, valamint a gyermekegészségügy! verseny képezte.
Kanizsai kiállítók
Mini lentebb mrgirtuk, Nagykanizsáról nem sok kiállitó vell részi a nem messze és közvetlen vasuli vonalon fekvő Barcsi kiállításon, de akik és amely cég olt voll, az kiváló erkölcsi eredményt könyvelhel eL Így:
Egyik legszebb momenluma a kiállításnak az voll, mikor a miniszterelnök jelenlétében megtörténtek a gyermekegészségűgyi versenyek eredményeinek kihirdetése. Ez alkalommal a
Gazdák Biztosító Szövetkezete,
mely Mtgyarország egyik leghatalmasabb és legelterjedtebb intézete, a Széchen.l nemzetiséggel karöllve a gje mekegészségügyi versenyen egy több gyermekes és legszebb, legegészségesebben nevelt gyermekes csalídapál diszokiraltal lünteletl ki. E enlelűl a Qjzdák Bz ositó Szövclkc; ele a miniszterelnök Jelenlétében a nagyközönség lelkes éljenzése mellett alörbgyermekes családapa, akii diszokiraltal. tűntetlek ki egyik gyermekének egy 1000 pengős életbiztosítás! adolt teljesen ingyen, ami a je\'enlevőkből n8gy halásl válloll ki. Büki Pál erd\'csokonyai hélgyermekes fö\'dnüvej gyermeke kapta az intézel ériékes sajándékál az ezer pengős kötvényt, amivel kapcsolatban meg kell írjuk, hogy az egész országban kiterjedt ügykörrel biró Gazdik Biztosító Szövel-ke;ele nagykaniz-aí vezérképviselő-sége hasonló ajándékkal már ked-
IMT augusztus 17.
ZALAI KOZT.ONT
veskedelt 1925-ben Ekkor lartolla ugyanis ai Intézet lenállásinat ne-gyedszáiados jubileumát és ez alkalommal a szövetkezel! eszme lelkes propagáláslérl Horváth Olivér h.-lybeli ev. lelkész Piroska kis\'ányát egy 500 aranykoronáról szóló életbiztosítással leple meg az lnlécel.
A Oazdák Bizlosiló Szövetkezeiének nagykanizsai vezérképviselJsé-gének lónóke Seemann Andor, aki lObb év óta áll a zalai intézd élén és agilis munkásságával hatalmas eredményeket étt el. Szólnuak kell ez alkalommal ártól Is, hogy vezér-képviselóségl főnök érdeme, hogy a Oazdák Blztoslló Szövelkeiete egyre szöknek bizonyuló Kszinczi-ulcai rezidenciájából épeu a nap ikban beköltözöl! a 28 ezer p:ngővel tcs-!auráli saját Dcík-léri székházába, mely tágas Iroda helyiségeivel megfelelő hallikhoz jutóit ezáltal és a szervezés nagy munkáját napról-napra intenzivebben tudják innen irányítani. Az állandóan növekedő Ogylorgalom lel e síükségesté, hogy sajit székháziba köllözzék az inti-zet, ahol most mir az egész lérnek ! díszére szolgáló szép f.bér épület homlokzatiról aranybelQk hirdetik Magyarország hatalmas, erőteljesen megalapozott inlézctéuck ttevil. A barcsi küllilissal kapcsolaibin ki- : nálkozolt ez az alkalom, hogy a Oazdák Bizlosiló Szövetkezetétől 1 mind ezl elmondjuk, meri ez az Intézet illandóan gyakorolt humánus , cselekedeteivel nagytokú altruista érzéséről lesz tanúságot.
A barcsi kiállítás, túlzás nélkül mondható, legszebb része az a ko-lekció voll, amit a
Nagykanizsai Király Sör- ! fizd, r. t. állított kl. i
A kiionó sórgyir, melynek sörei az egész Duninlull uralják sörösüvegekből látványos pavlllont illlloll lel a kiállítás főhelyén, mely egész nap az érdeklődés középpontjában állolt is hangulatos szinezisével valóban művészileg emelte a klillilis külső finyit la klillilis mindkét napjin nagy tömeg hullimzolt a \' Király Sörgyár pavlllonja körül is a megerősített létszámú csapos legény girda nem győzte a vendégsereget kiszolgálni a temekül habzó „Király" •őrrel. A kiállltis előkelőségei is koraijuk alkalmival hosszasan időzlek a Király sör klállilásánil és teljes elismeréssel nyilatkoztak a rész-vinytirsaság söreiről, melyről egy-öntelö voll a vélemény, hogy mind mind kezelés és csapolás tekintetében, valamint az üveges Is ver-senyen felüt állanak. Különben a gyár dicséretére meg kell említeni, hogy bőkezűséggel vasárnap és hétfőn egész nap csapra Olöll hordók dígiletlék ki az egyszerűbb polgá- \' \'okai is, akik ingyen élvezhclték a j nagyszerO Hall. Olyan nagy voll a J Kirily sör sikere a kiállításon, hogy , Somogy azon vidékéről Is, ahol eddig még a közvetett vasúti össze- i kölletés miatt nem volt (Ízleli nexusa » gyárnak vendéglökkel, ezen hely-<®l is a kanizsai sörgyár megbízottja !
rengeteg rendelést veit fel. Különben az ünnepi bankéit feldic<érl, bőven fogyó söre is Kirily sör voll!
Weiner Ödön nagykanizsai kerékpár. varrógép és alkatrész
kereskedőnek Bncson nagy népszerűségnek örvendd fióküzlete kapcsolódod be a kiálli\'isba és a legjobb márkájú kerékpárokkal, varrógépekkel Idlo-lünésl kelteit. Az álla\'ánosai és előnyősén ismeri nagykanizsai cég a barcsi kiállításon való szereplésével dokumentálni ludja azt, hogy nem-ciak Zaliban vezet ezen a téren, de Somogymrgye barcsi |irisb3nés a szomszédos kornyéken is hamarosan megszerezte magának különösen a barcsi fióküzlete révén azt a közkedveltséget, amivel kevés cég dicsekedhetik.
Szemlsnui voltunk a klillilis megtekintése. alkalmival annak, hogy a kiiliiüs közönsége milyen fokozoll érdeklődést tanúsított a W-iner üz lel itfnl és reggeltől estig nagy cso-
Wdftcr.ral kerékpirokal. — Fényes anyagi eredménnyel Is zárult a cégre nézve a kiállítás.
Lirsch Rudolf pinkafői lópokróegyár
magyarországi főképviselőié Oüns-berger Ernő (Nagykanizsa) gyárának Ciinos kollekcióját illitotli kl ízlésesen feldíszíted teremben. Lőpokró-cok, gyspjutakarók és rokoninkból illőit a kiállítás, melyet va írnap délelőtt József klrilyi herceg Is megtekinted, délután p;d g Bethlen István gról miniszterelnök tűntettél ki megszóli\'isivat a gyir képviselőjét Oünsberger Erről. A megszillis alatt levő pinkalói Lirsch Rudolf lópokróegyár országoran előnyösen isméit. Különösen, uradalmi takarókkal és pokrócaival ért cl illali-noa elismerési. A világhírű „Monton\' takarók gyártója a cég. A ki-álliláfon résztvevő országot képviselő szép anyagi eredményeket is ért el.

Az Országos Ügyvédszövetség balatonfüredi vándorgyűlése
A magyar ügyvédi kar kívánságai — Közvetlenebb érintkezés a bírósággal, ügyvédek mint bírósági tanácstagok, egységes díjszabás — Dr. Fried Ódon a magyar ügyvédek problémáiról
Nagykanizsa, augusztus 16
Ismeretes, hogy a magyar ügyvédi kar szeptember 22-től 25-ig Balatonfüreden tartja ezidei vándorgyűlését, melynek előkészületei mir nagyban folynak. A vándorgyűlésen összejönnek az ország legtekintélyesebb ügyvédjei, hogy megvitassák a magyar ügyvédik aktuális problémáit és határozatokat hozzanak.
Egyik kívánsága az ügyvédeknek, hogy a bíróságok tanácsaiban való részvételre idősebb előkelő ügyvédek kéressenek fel, hogy egységes ügyvédi díjszabás átlapilassék meg, hogy a beadványokra űgyvédszővet-ségi bélyegeket lehessen tagasziani a nyomorba jutott ügyvédek lelse-gélyczésérc, stb. A zárt számarány kérdését egy tóvárosi rendkívüli közgyűlésen lógják tárgyalni.
Kérdést intéztünk ebben az ügyben az egyik neves kanizsai gyakorló ügyvédhez, aki a nagykanizsai ügyvédek kivánságát illetőleg a következőket mondotta nekünk:
— A bíróságok tagjai és az ügyvédek között a nagy összeomlás óta nincsen meg az a meleg egymásközti viszony, ami volt azclöll. Ne lássanak ügyvédekben egy gázló tényezőt. Szükség van arra, hogy az eddigi, bizonyos mérvű merev, vagy mondjuk hivatalos viszony megoldódjék. Hisz ugy a biró, mint az ügyvéd egyet szolgál: az igazság-kertsésl.
mákat illetőleg a következőleg nyilatkozott előttünk: Az ügyvédség nem csak kenyérkereset hanem hivatás Isi Ezen a nagy eszmén alapul az 1874. XXXIV. t.-r. az ügyvédi rtls az az intézkedése, hogy az ügyvéd teljes erkölcsi és szellemi erejét kizárólag az ügyvédi foglalkozásnak szentelje — Az ügyvéd tehát a szorosan vett ügyvédi foglalkozáson kívül semmi más haszonhajtó foglalkozást nem üzhel, nem lehet iparos, kereskedő, ügynök, — különösen nctn űzhet oly foglalkozást, amely az ügyvédi hivatásszerű foglalkozás magas eszményével össze nem egyeztethető.
Az ügyvédi loglalkozis hivatásszerű eszményéből folyik a törvény azon intézkedése is, hogy az ügyvéd foglalkozása körében semmi mással, mint tudásával, erkölcsi erejével, okadatolásával nem versenyezhet. — A viszony közte és ügyfele közt nem csak kötelmi jogi, hanem a családi jogviszonyokai uraló erős erkölcsi tartalommal is bir, mint a római jogban a patrónus és diens közti jogviszonyban.
A magyar ügyvédség, amely a haza és alkotmányért folytatod nemes küzdelmével aranybclükkcl irta be nevét hazánk történelmébe mindvégig megőrizte a szabad ügyvédség eszményét. Minden hatalomtól függetlenül
— Feltétlenül szükségesnek tart | nagy- és nemes hivatását követve,
egy országos, egységes ügyvédi díjszabás megalkotását, ne a bíróság állapítsa meg az ügyvédi dijai.
A nagykanizsai ügyvédi kar egy másik tekintélyes és köztiszteletben álló tagja, dr. Fried Ödön kérdéseinkre- a magyar ügyvédi problé-
küzdött a hazáért alkotmányért, szabadságért, az igazságszolgáltatás Icnkölt céljainak megvalósulásáért. Ezen nagy célúk küzdelmében a magyar ügyvédek mindig az első csata sorban állottak. Ezt a nagy eszményi,
ezt a függetlenségei féltik azok, kik a numerus clautust ellenzik. akik a magyar ügyvédség ősi és nemes tradícióinak feláldozását liljik a tervbe ved numerus claususban.
Az ügyvédi hivatás válságának oka a létszámelszaporodásban, hazánk halárainak önkényes és igazságtalan megcsonkításában és az ezzel együtt járó általános gazdasági pangásban keresendő. Az ügyvédi hivatás Nagy Magyarországra és nem a durván megcsonkított Csonka
Magyarországra szólt I A numerus clausus ellenzői az orvoslási a képesilés szigorításában az ügyvédi haláskör kiszélesítésében, a jegyzői magánniunkátatok megszüntetésében, a telekkönyvi és okirati kényszer behozatalában látják.
A numerus clausus hívei ellenben az ügyvéd gyakorlati jogosultságának engedélyezéséi a kormányhalalomtól függetleníteni kívánják és azzal érvelnek, hogy a lulszaporodás folytán az ügyvédi foglalkozás hivatásszerű eszménye, az incompatibililás korlátai az ügyvédi foglalkozás tekintélye fenn nem tarthatók, mert a megélhetés bizonytalansága és az azzal cgyűtl járó nyomor szükségszerűig aláássák a tekintélyt.
Fontos kérdésről van tehát szó, amelynek megoldása nem csak az ügyvédség, de az igazságszolgáilatás nagy érdekében sürgetően szükségessé váll.
Remélhető, hogy a kormányhatalom bölcsessége megtalálja a módját e probléma megoldására és si-kerülend a szabad ügyvédség sérelme nélkül a kivezető utat megtalálni.
Levél Máriacellből
Irta: Maspetné Balázsy Lujza
.Oruss aus Mátlacell" csillog le-lém az iljukor távoli ködéből ez a kedves mondat; — nagy zöld folt, magas hegyek, égig érő fák között megnyugtató méllósiggsl áll a hatalmas templom, alatta körmenethez igazítva hosszusor ember zászlókkal, keresztekkel.
Igy állotl a régi képeskártyán Máriacell is igy állott az én emlékezetemben a kegyhely. Soha még a lehetőségire sem gondoltam arra — iljuv oromban, — hogy én ezl valaha Is meglissam.
És most III vagyok és tágra nyílt szemmel, az élettapasztalatok zenitjén nézem ezl a csodilatosan fekvő kegyhelyei, ezt a hatalmas barokk-templomol, amelyben a müveit nemzetek minden nyelvin hallani suttogó beszédei és litni| csodálatosan leegyszerüsitelt ruházatot...
Szeges cipő, lurlstabot koppan meg a templom kőkockáin... Nyakig begombolt autódresszes urak, hölgyek mély áhítatban illnak meg a szinezűsl kegyollir megdöbbentően lenyűgöző litvinya előtt. A kegyollir mögölt a templom hajó-jában óriási oszlopon hatalmas Mária szobor, az oszlop alja lellslele égő gyertyával, amit a koldusasszony és
ZALAI KÖZLÖNY
1927 augusztus 17
a hercegnő 8ajátke2üleg gyujl meg 4a helyez oda. — Ó.iásl ezüst földgömb a szentély oltárdisze — a földgömböt álfonja a go-osz kígyó... Jobbról, balról e kerilett oltárok amelyeknél minden órában szenl-miséznek.
— Emelelnnyi magasságban galéria fu\'|a kérésziül az óriási mérelü templomot. Ezek a galériák és ez a .Schstz-kammer" külön megcsodálni valója a csodálatosan vonzó és kedves kegyhelynek.
— Ugy a felfelé vezetó lépcsők falán, valamin! a galéria magas Mán, a képek, az emlékek megszámlálhatatlan mennyisége. Napok kellenek ahhoz, hogy ezeket az emiéteket tüzetesen megnézhessük: köszönó irasok, rámás, szép kegyképek, rajzok, fotográfiák, menyasz-szonyi koszorúk berámázva. Oyer-mekek, felnóllek arcképei, akikel — mint a kisérö írás mondja — megsegített kéréseikben a Sienl Anya. A „Schatzkammer\'1 (kincses kamra) a napnak csak bizonyos szakábtn van nyitva. Vezetővel járván, a magyarázatok hihetetlen csodákról tesznek tanúságot, amikor nagy kérések beteljesütiéért hálakúpen felbecsülhetetlen ajándékokkal kedveskednek uralkodók, grófok, hercegek, dúsgazdag emberek mindenféle nemzetiség és foglslkozásusk. Mária Terézia, Erzsébet királyné, a Zichy, Esterházy és más magyar mágnások színarany monstranciái rubintokkal, gyémántokkal díszítve, ötökségük ezüstből, arany szivek, órák, ékszerek, Igazgyöngyök, relikviák, drága mozaik képek,
egy Krisztus fel porszemekből, egy másik Krisztus-fel, amelynek minden vonása egy egy Imádság porszemnyl opró belükből...
Egy sopronmegyti luró faragó magyar ember csodálatos faragványa, mélernagyságu munka: faragott ke-re\'ben, saját maga a készítő... Odébb a polcon egy közönséges, kissé lapos, körülbelül félllteies üveg, benne a feszület, a golgota. Külön felhívja a figyelmünket a vezető arra, hogy
ez Is magyar ember munkája. Ovegbura alatl Mátyás király térdcp tőjének mása ezüstből, / ezüstből van az esztergomi bazilika mása, amint azt Scilovszky János akkori hercegprímás. ,Szomorú emlék" föl-irással, gyermekhajból művészi munka, egy szomorúfűz ága, berámázva és még sok-sok, hol kedves, hol szomorú emlék élőkről, holtakról... Egész sor berámázott
háborús kllünlelések, akik megmenekültek, maguk hozták el összes kitüntetéseiket, akik már el nem jöhetnek, arok helyett kegye teles kerek hoziák ide a Cldl kitüntetéseket, bogy sugaraik oda fönn szolgáljanak örök fényességül... A jobboldali galéria felső végében hosz-szukás, sölél rámában szürke katona sopko, sem Irás, sem névjegy nincsen mellette. ■■ A sok színes emlék közöli milyen
y
sokat beszél er a néma, kopott katona sapka... Á ok, nézem, elmegyek, visszanézek... Szerelném a képet leemelni és Innen a galériából bevinni a kegytemplom kincseskamrájába.
— Aki látogató itt megfordul, ha egyebei nem — itt hígyja névjegyét, vagy ilt hagy egypár sort a kezeirá-sából: .0, Mária, segíts" — vagy „Ó, Máris, köszönöm, bogy megsegítenél\'
— Kfd \'e-en rrrgba\'ő Czolor Mályás zalaegerszegi
polgármester névjegye, amelyen városát és városának min-d:n lakóját a mátiazelli Segitő Szűz Anya oltalmába ajánlja.
— Fölajánlom én is kedves szülővárosomat, Nagykanizsát, annak — valláskülönbség nélkül — minden likóját: ,Ó, Mária, segítsd: városom virágzó, hazám nagy, erős legyeu 1"...
A két nagykanizsai gyiikos honvéd kegyelmi ügyének aktái a kabinetirodában
Két héten belül dönt a kormányzó élet és halál felett Nem valószínű, hogy kegyelmei kapnak — Elutasítás esetén a kjvégzési egzekució a szombaihelyi lovassági lakianyában fog lefolyni
Nagykanizsa, augusztus 16 A legfelsőbb honvédlörvényszék báró Abele altábornagy elnöklete alatt megtartott kegyelmi tanács tárgyalásának rendkívül szigorúan bizalmas eredményét a másodfokon is a hadsereg kötelékéből való kizárásra és kőiét általi halálra ítélt Láposl és Denk nagykanizsai honvédek ügyében a m. kir. honvédelmi miniszter u\'ján megküldte a kormányzó kahl-n:lirodájának.
A kormányzó két héten belül végíő foken fog dönteni élet vagy hatat feleit. Megkegyelmez-e a maguk.ól megfeledkezett gyilkos honvédeknek, vagy szab-:d folyást enged az ítéletnek. —- Katonajogász körökben az vélemény, hogy nem valószínű,
tettel, hogy a bonvédek már három-ízben mentek szólólopási uljukra és fegyverüket azzal a célzattal csempézték ki a laktanyából és vitlék el magukkal, hogy ha valaki uljukba áll és akadályozná őket, azzal szemben fegyverüket használják.
Abban az eselben, ha a kormányzó az Ítéletnek szabad folyást enged, upy vatószinüteg még e hó végén történik a kivégzés. A kir. bonvéd-Ugyéizíég ebben az esetben a szombaihelyi lovassági laktanyi egyik el-teritelt helyén folytatja le az egze-kudóf, nem messze onnét, ahol a hír. honvédlörvényszék hivatalos he lyis^gének épülellrtk\'átusa van.
A kormányzói döntés e!é nemcsak Nicykanizsa, hanem egész Zala és
hogy a kormányzó a jelen eselb.n j és Vas közönsége a legnsgyibb fokú élne megkegyelmt zésl jogával, lekln- érdeklődéssel tekint.
A liliomtiprás miatt elitélt Hirsch Lajos bűnügyében a Kúria megsemmisítette az alsóbiróságok Ítéletét
Uj eljárásra utasította a nagykanizsai kir. törvényszéket — Dr. Mutschenbacher Edvin elnök már kitűzte az uj főtárgyalás terminusát
Nagykanizsa, augusztus 16
Hirsch L-jos gycnesdiAsi korcs-
márost a nigykanizsai törvényszék sQróz-.los liiiomtlprások elkövetése hal évi fegyházra Ítélte, amihez a pécsi kir. tabla is hozzájárult.
Hirsch Lajos ugyszin\'én védője dr. Hirschler Jeuő ügyvéd a tábla ítéletével szemben semmiségi panasszal fordult a kir. Kúriához, melynek tanácsa dr. Szeőke István elnöklete alait most foglalkozott nyilvános tárgyaláson ezzel az üggyel és a koronaügy ész- helyettes meghallgatási után
a Bpn. 35 § a alapján mindkét alsóbiróság ítéletét hivatalból megsemmisítette és ű,nagykanizsai kir. tőrvényszékét uj eljárásra ulaslloltp. Az érdekeli lelik ma\'kaplák kézhez a Kúria írásbeli ítéletét.
A nigykanizsai törvényszék büntetőbíróságának főtárgyalási elnöke dr. Mutschenbacher Edvin az uj főtárgyalás! ebben a bünperben szeptember 21 re tűzte ki.
Hirsch Lajos vádlott a nagykanizsai kir. ügyészség fogházában várja a végleges, Jogerős ítéletet.
^U RÁ Hl A
Ma, szerdán augusztus 17-én 7 és 0 órakor
Kálmán Imre világhírű operettjének, a
TATÁRJÁRÍS-nak
filmváltozata 3 színpadi és 3 filmrészben.
Eőry Erzsi, Makay Irén, Sugár Gyula és Bokány Lajos, a kitűnő operett-színészek felléptével.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Augusztus 17, szerda
Kórnál katolikus: Jácint hv. Pioleit Anaszt. Izraelita: Ab. hó 19. Nap kel reggel 4 óra 57 perckor
nyugszik délután 19 óra 11 perckor. •
Uránia Mozgó. .Tatárjárás- énekes és Uncoa tílmszkeccs Kálmán I. világhírű operettjéből.
— Dr. Krátky István főjegyző átvette hivatalát Dr. Krátky István polgármesterbelyettes- főjegyző nyári szabadságáról tegnap visszaérkezeti és átvette hivatala vezetését.
— Nagykanizsa város dija a kerékpárversenyzőknek. Nagykanizsa város a Tour de Hongrie győztesei számára egy finom művű ezüst konyak-készletei szerzett be, melyei Stuiler László államrendőrség! lő-felügyelő nyújtott át az Országos Kerékpár Siövetség titkárának Síel-ner Rezsőnek, bogy azt Nagykanizsa város nevében az arra érdemes versenyzőnek juttassa.
— KOrSsi Henriket újból visszatartották szolgálatában. A vallás-éa közoktatásügyi miniszter, a minisztertanács hozrálárutásival Körösi Henrik dr. I a Néptaniiók Lapjának kiváló felelős szerkesztőjét u|ból visszatartotta szolgálatában.
— Zalaegerszeg polgármestere Itthon. Czobor Mátyás Zalaegerszeg város polgármeslere visszaérkezett nyárt szabadságáról és kedden délelőtt átvette hivatalának vezetését.
— A Veszprémi Dalegylet nyerte a kiróiydljat az országos dalosversenyen. Tízezer főnyi tömeg előtt zajlott le vasárnap és hétfőn Szegeden az országos dalosűnnepély. A királydijat a Veszprémi Dalegylel nyerte, má6<Jd;k az Egri Dalkör lelt. A könnyebb műdal csoportban az első a Bajai Daloskör és a Veszprém! Daloskör lelt. A könnyebb népdal-csoport első diját a Dunakeszi Dalkör, I. a, diját a Nyíregyházi pályaudvar Dalkör nyerte. A kezdők csoportjában a pálmát a Kelenvölgyl Regősök vitték el. A vegyes karban a Hajdúnánási Dalkör nyert. Elhatározlak, hogy a legközelebbi dalos-ünnepelyt 1929 btn Debrecenben rendezik.
= Ma és minden este az országos hirü cigányprímás Szénássy Oéza és zenekara hangversenyez a Cenlrálban.
— Az uj letenyel bírósági végrehajtó eskütétele. Az Igazságügy-miniszter dr. Váró Pál budapesti lakost a lelenyei kir. Járáablróság végrehajtójává nevezte ki. Dr. Váró Pál tegnap már le is tette a hivatali esküt dr. Fischer József táblabíró törvényszéki elnökhelyettes kezeibe.
— Oszkár bácsi mesélni fog. „Oizkar bácsi* befejezvén balatoni söiuijat — csütörtök délután 5 órakor Nagykanizsán fog mesélni.
— Megkezdődött a törvényszék őszi ciklusa. A nagykanizsai törvényszék nyári szünete a tegnapi nappal lejárván, ma már megkezdődött a rendes őszi ciklus.
1927 atigu»ztui\' 17.
ZALAI KÖZLÖNY
_ A vármegyei árvaszék kől-lözkSdése. A vlrmegyei síékhlz építésének idejére a megyei árvaszék fogalmazási liiziikara a Csányl ulca 5 szám alall lévő bérházba köllözöll JI A kezelési hivatal (iktató, kiadó
és iratlár) régi hrlyén a vármegye vlgyázatlauságból bilelépett a dob-bizáb. n marad. Ez a körülmény a magánlelekkel való személyes érintkezést sz iratoknak más távol lekvó ipáiéiból való beszerzése miall Is, _ nehézkessé leszi az ügyfelek sürü megjelenése az ügymenetre is béni-lólag bit. Ezért körrendeletben figyelmeztette az árvaszék a magán-felékel, hogy kérelmüket, panaszaikat s községi körjegyzőknél terjesz-sztk tli, aki azt Írásban fogja be-kíldeol. A megyei árvaszéknél csak az esetben jelenjenek meg személyesen, ha Idézve vannak vagy ha az a kiskorúak érdekében elkerülhetetlenül szükséges. Az árvaszék a felekkel való személyes érintkezés idejét hetenként pénteken a délelölt órában állapította meg.
- A kanizsai tfirvészék kiszáll Keszthelyre. A nagykanizsai kir. törvényszék büntetö\'anács í pinteken kis-áll Keszlhelyre, ahol lObb lólárgyalást fog lefolytatni.
- A nagyrécsel tűzoltó avatás. Nsgyrécse község újonnan megszervezett lüzollósága vasárnap tartotta meg ünnepi keretben avató ünnepélyéi, amelyen a kerület képviselője, lovábbá Valki földbirtokos, dr. Botlka Andor főszolgabíró, sztmos kanizsai előkelőség, a galamboki lüzollóság sajit zenekarával és a bskónaki lüzollóság Is megjelent; a vendégekel Cslnyát Oibor községi bitó fogad\'a. Majd a szervező Fenyvesi Sándor tOzolló s. liszt vezénylete melleit kezdetéi vette a gyakorlatok bemulalása. A tűzoltóság szakszeri! oktalása a jelenlevők teljes megelégedéséi és elismerését vállotla kl. Majd következel a fogadalomlétei ünnepi aktusa. A kél tűzoltóparancsnok a Járás főblrájáoak kezébe lette le a fogadalmai. Majd a lüzollóság és a vendek a galambokiak zenekara kíséretében a község erdejébe vonullak, •hol barátságos ünnepély voll.
- Harangszentelés Rlgyácon. Vasárnap délután nagy egyházi ünnepség keretében szenlellék fel Ri-gyéc község két uj harsogjál. Az ünnepi szentmiset dr. Naldtzl And-rts szepetnekf plébános celebrálta tínyes papi segédlettel s ugyancsak 0 ^olla meg ünnepélyesen az uj harangokat is. a szenl beszédei Tóth p- Móric szt. Ferencrendü szerzetes !"l»lla a harangok Jalenlőségéről. * harang, nyal lisztet dr. Pozsogár Rnsőné országgyűlési képviselő neje \' "így lekinlélyes rigyád gazda le-
vá-lalla. Az uj harangokat a "lyrci hivek a saját áldozatkészségből rendeltég meg és a síüséges wszegei fáradhatatlan utánjárással a ™«ég birája Kete Adám gyüjioitc °«te. Az ünnepségen megjelent dr. ">«°gár Rezső a lelenyel kerület J^ggyülési képviselője is, kii vá-
- Súlyos szerencsétlenség cséplés közben. Porkoláb Lajos 14 éves gyenetd:ási fiu a cséplőgép ttlejín kivét vágo\'l. Miközben az eteló a gépről Icmenl, a fiu a dob hengerén kérésziül akarl lépni, azonban
a legmelegebb szerelcllcl és
"gaszkodással fogadlak,
hengerbe, amely a szerencséllen fiu lobb\'ábát térden Mai leszakította. Bevitték a keszthelyi közkórhárba.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak. \'
— Műsoros előadás Lentiben. A zalaegerszegi Széchenyi Szövelség tagjai vasárnap Lenliben szép számban összegyűli közönség elöli ma-soros ünnepélyt tartottak, melyen a megnyíló beszédei dr. Hegyi Károly mondott. Helmeezy Gizi, Pols Károly hatásosan szavallak. Az ünnepséget szép zeneszámok Isrkitották. Az erkölcsi siker mellett szép anyagi haszonnal zárull az előídts. Az ünnepségen dr. Csák Károly a kerülel képviselője is részlvcll.
= Házasság. Kauf/mann Oyörgy és Schwarz Ells Nagykanizsán folyó hó 14-én hizasságol kölöltek. (M n den külön értesítés helyett.)
— Az evangélikusok ünnepélye Zalaegerszegen. A zalaegerazcgl evangélikus egyházközség a vasárnapi rendes istentisztelet ulán az építendő ev. lelk\'srlaknál összegyűlt és kedvet, lélekemelő ünnepség ke-telében a Iclkészlsk lelkén elhelyezték az épilkezéstől szóló okiratot, melyet valamennyi hivő aláirt. A gyönyörű ünnepségen Kutas Kálmán ev. lelkész msgasezárnyal.lsu ünnepi beszédet mondott.
— Az Amltle a nagy érdeklődésért, melyet a helybeli kereskedők eddig t\'nusilollsk őszinte köszönetét fejezi kl és ulasll|a kiküldöttei! a nagykanizsii kereskedők további beszervezésére. Király és Gyenes urak lertózkodásukat szombatig hoBszab-blllák meg. Felvilágosítással szolgálnak naponta esle 5—8-ig Közponl szálló 1/12
— Emléktáblaleleplezés Bakon. A háborúban hősi haláll halt katonák emléktábláját most leplezték le Bakon, melyet Baranyay Vendel baki születésű szobrészrtü/ész, székei főváros! bizottsági lag készilelt és adományozott. A szép ünnepség, melyen a falu lakossága teljes számmal veit részt, misével kezdődöd. Az emléktáblái Kauzll Oyula csalári esperes Irplezle le és áldotta meg. Onnepi beszédei Horváth Ferenc mondolt, Tóth István színész pedig Irredenta versel szavalt. Délben bankett voll, melyen számos felköszöntő hang-zoll el.
= Friss állapotban lőll foglyot, lehetőleg kizsigerelve, minden meny-nyteósbin vásárol Szabó Antal fegyver-, lőszer- és vadkereskedő.
— Dunsztos és uborkás Hvegek igen olcsók Púmnál, Klrály-u. 10.
= Nagyszabású tesz a vas és reklámklálltás. Tcl|esen készen várja a lolyó hó 18-án megnyíló Vas-, Gép és Háztartási Ipari Klállitás, valamint az I. Nemzetközi Reklám kiállítás a közönségei. Az ország minden részében és a külföldön Is óriási érdrk\'ődés mutatkozik a kiállítás iránt E.őretáihaló, hogy ez a kél klállitás nagy gazdasági esemény lesz és a közönségnek is rendkívüli látványossággal szolgál, mluián a vas és gépipaii részben sz összes vezelö vasipari vállalatok rérzt vesznek, grandiózus csoportokkal, a reklám-rész pedig gazdag, színes látványosság. A kiállításra vasuii és litjó utazási kedvez-mény szerezhető be, a külföldiek részére pedig vizumkedvezmény is. A kiállítás minden elképzelhető mó don kedvez a Jálogaló közönségnek. Ingyen ad egy 2000 pengőről szóló közlekedési balesetbiztosítási kötvényt. Nagy ajándékozás is lesz a kiállításon. Két szoba berendezési és más értékes tárgyakat ajándékoz a közönségnek a kiállítás vezetősége. A kiállítás augusztus hó I8-IÓI szeptember hó 15-ig tart, így épen a legkedvezőbb utazási idénybe esik bele és a főváros szépségeinek megtekintésével kellemesen kölhelő össze a kiállítás összege íálogalá6a. A ki álütisi iroda vároi!i(eti Iparcsarnok, készséggel ad minden Irányban felvilágosítást.
= Az Unghváry László faiskola, szóló-és borgazdaság! r-t. Cegtfd, most boesá|-lotls kl a minden gazda t kerlmlveló által nagyon Jól Ismert nagy képes árjegyzékéi. Az ízléses éa kiválóan Összeállított kataló-
Eus tartalmazza a tslikolal növények, kony.
akertl és vlrágmagvak. kertészeti szerszámok legteljesebb éa szakszerűen tájékoztató árjegyzéké!. Az árjegyzéket klbotslló céget érdekelné sz Is. hogy az árjegyzéket kérő olvasóink vidékén milyenek a tatsl-éa éghajlati viszonyok, hogyan fejlödnek ott az egyes gyllmolestajok éa hogy van-nsk-e a kornyéken nagyobb gyllmólesösók, Ezt az árjegyzékei mindenki, aki lapunkra hivatkozva kért azt a eégtól. Ingyen éa bérmentve kapja meg. Minden olvasonknak, akt Ilyen természetű kérdésben érdekelve vsn, ailveaen ajánljuk a fenti eéget. Az Unghváry László r.-L Cegléd budapesU Irodája, IV . Váci-utca 33-33. készaégeaen ál! mindenkinek rendelkezésére. Telefonszáma: Teréz 118—48. A csodaszépen kiállított árjegyzék a Pallai nyomdai miitntézetbó! került kl.
MOZI
Tatárjárás. Kálmán vilíghlrü ope reltjél 7sufc.lt ház elöli mulatta be tegnap esle az Uránia. A kellemes és lágy muzsikáju operettel a közönség melegen fogadia és élvczlc annak minden szépségéi ét beleélve magát Ismét a letűnt békevilágba, a szereplő rrü részekkel együtt énekelte a szebbnél-szebb dalbetéteket. Különösen gyönyörködtünk az üde arcú Makay Iván tökéletes táncművészeiében és Eöry Erzsi ragyogó énekszámaién. Boháry kilünő Wallenstein figurát adott, mig Sugár Gyula mini főszereplő aratott jól kiérdemeli sikereket. — A mozl-szteccset ma eate mef ismétlik. Remélhetőleg isméi zsúfolt hlzat vonz.
Zürichi zárlat
P*rli 3033, London 25-2! La. Newton SlS\'/s. Bilissel 7318. Milano 38-23\',\'i Amsterdam 307 871/a. Berlin 133-28, Wten 73 07l/s. Solla 3 71 i\'i Prága I5\'39, Varai iSOO. Budapest 90-53, Belgiád 9-13, rtuk>».t 3 12VL
asztaliborok 1 pengőtől kezdődőleg I rC 11! fr* kaphatók
Zerkowitz Albert cégnél
Kívánságra házhoz szállítva kölcsönüvegekben. Telefonszámi 7.
I
tűzifa és szen
házhoz száli.tva, legolcsóbb jn
HILD JÓZSEF
épQletfa, deszka, mész, cement, stukaturnád és egyéb építkezési anyag kereskedésében
NAGYKANIZSÁN,
Király-utca 4. Eendelés-telefon 120
A „Puskaporosához címzett kirándulóhely ünnepélyes megnyitása
Szerencsés gondolat voll már magába véve, hogy a fürdőző közönség kényelmére a Principális mentén egy, a kedélyes budai korcsmákat emlékezetünkbe jutlató pihenő és üdítő vendéglő lélcsitessék, ahol, miulán a közönség a Principális hüs vizében megfürdött, a legjobb ételek és legkitűnőbb italok mellett felfrissüljenek. Emellett pedig a kirándulni óhajtó közönség egy elsórangu kiránduló helyet is nyert, amelynek pompás, otthonias berendezése hivo-gatólag invitálja magához a természet szabad és friss levegője után kiván-kozókat.
Vasárnap és hétfőn volt ennek az ideális kiránduló és szórakozó helynek az ünnepélyes megnyitása. Hogy szükségletet képezett és nagy hiányt pótolt a .Puskaporos\', mutatja az a körülmény, hogy ezren és ezren rándultak ki a városból részint gyalog. részint autón vagy kocsin. Valóságos népvándorlás indult Nagykanizsáról a „Puskaporosához, hogy egy kellemes délutánt töltsön és jól érezze magát a heti munkarobot ulán.
És láttuk ott a társadalomnak minden rétegét. Előkelő urakat, finom családokat, kereskedőket, tisztviselőket, mint a nép egyszerű gyermekét. Mindenki jól érezte magát, mert rendkívül olcsón tudott a legjobb ételekhez és a legkitűnőbb italokhoz jutni. A kiszolgálás pedig páratlanul figyelmes és előzékeny volt. Az uj berendezés otthonos és családias képet mutatotV és az embertömeg nem győzött betelni a pompás kirándulóhely nyújtotta jólérzésben. Alkonyatkor a hatalmas Ívlámpák nappali világosságot-\' terjesztettek. Pompás hangulat, nagyszerű jókedv uralkodott mindenütt. A nagykanizsaiak nagy családja kitűnően érezte magát. Nem gondolt itt senki a bajára, gondjára, adófizetésre és egyéb mumusokra, mindenki csak a felséges jókedvnek adózott.
Tényleg, valóságos áldás a nyomott emberi kedélyre, a deprimált hangulatra egy ilyen nagyszerű kirándulóhely, mint a „Puskaporos\',\' ahol nagy gondot fordítanak arra, hogy mindenki jól érezze magát.
Szombaton, augusztus 20-án és vasárnap, augusztus 21-én ismét kettős ünnep\' lévén, a „Puskaporos" már most teszi meg nagy előkészületeit, hogy a közönséget méltóképen fogadhassa és kiszolgálhassa.
Ezért felhívjuk már most előre is a nagyközönség különös figyelmét a szombat-vasárnapi kettős ünnepre, amelyre a „Puskaporos" már most teszi meg najp- előkészületeit a közönség fogadására.
Intézkedés történt aziránt, hogy a kiránduló és fürdőző közönség kényelmére minimális menetdíjjal autóbusz álljon a Centráltól a közönség rendelkezésére. ( )
ZALAI KÖZLÖNY
1927 augusz\'us 17.
SPORTELET
A Tour de Hongrie négynapos versenyének győztese: Vida László
Hamarabb futott be Budapesten Budapest, augusztus 16
A Tour de Horgric negyedik napján, hSIfőn Budapeiten Óriási közönség várta a verseny linisét. a fogaskerekű vasul alsó állomása voll a cél. a harmadik napon, vasárnap Nagykanizsáiét Pápáig futottak a versenyzők, miután a két előző napon Budapesttől Pécsig és Innen Nagykanizsáig 383 kilométert abszolváltak. Mindkét szakaszon a Italai Vida László (BSE), a verseny lavorilja futott be elsőnek. Vida volt vasárnap Is az első, 7 óra 46 45 perc alatt telle meg Nagykanizsától Pápáig a 184 kilométeres utat tt ezzel a gyorsasággal csak háromnegyed gép-hosszal elózle meg Huszka Dezsői (Vil. K. K.). Nyomban ulánuk érkeztek Pápára Huszka, Hugyrc, Silpár, llollzl, Szlams, Bálint, Néger, Pillér,
a célhoz, mint ahogyan várták Reichert, Szekeres és Bilázs, ugyanebben a sorrendben. Az elsó és a 12-ik beérkezése kOzötl mindössze 12 másodperc időköz vet\'.
Az utolsó napon, héllőn dé\'ulán a Jelzett Vs3 óra helyett a legnagyobb meglepetésre 1 óia 25.30 perckor Vida László már beszaladt a célhoz.
TObb mini lélórával liamarabb érkezel! be, mint abogy várták. A közönség lelkesedésében gépével együtt vállára emelte Vidál, a .Tour de Hongrie- ezldti győztesét. Vida állag 31 kilométeres tempóval tette meg az utolsó útszakaszt. Néhány perccel Vida után sorrendben a következők érkeztek be a célhoz: Höllzl (VII. KK 1 óra 51.20), Huszka (VII. KK I óra 54.25), Bllinl (PSE), Hu-gyec (PSE), Srlpár (KKK), Cslrgei (Horgony) és Bilázs (MTK).
Amatőr válogatott — Kanizsa FC 0:0
A vasárnapi mérkőzés kellemes meglepelísl bozoll az amatörsport híveinek. Az amalőr válogatott, amelyet csupa ifjúsági Játékossal kelleti fellrissileni, mert a régi slandsrd tagjai a proficlubba léptek s ott látszottak, oly lelkes és szivós Játékot produkált, hogy ncmcssk a mérkőzést ludta teljesen nyllltá lenni, hi-nem a győzelmet is csak balszerencséje miatt ntm szerezte meg. Több hatalmas lövésük csak hajszáin) ira kerülte el a profik kapuját, keltől pedig a — kapufa mentett.
Az első félidi a profik fölénye legyében leli el. Unslmas, lanyha, léleknélkuti Játék folyt, amelybe az amatőrök lelkesedése vilt csak néha élelet. A profik támadásai! az ama-lör-védelem különösebb megerőltetés nélkül ludta ártalmatlanná lenni s az amatőrök lerohanása! is teremtettek annyi belyzelet, mint amennyi a profiknak volt.
A második félidőben mindkét fél a győzelemre tört. A profik mindenáron »m(£ akarták menteni a becsületet", ez azonban idegessé lelte őket és lassankint az amatőrök kerüllek fölénybe, Jóllehel a félidő háromnegyed részét 10 emberrel Játszották végig. Az utolsó negyedórában teljesen az amatőrök uralták a helyzetet, ekkor estek kapufi-tövéaek is, amelyet a profik csak eggyel tudlak viszonozni.
Az amatőrcsapat tagjai minden dicsérelet megérdemelaek. Technikai és taktikai készültség sokszor meghaladta prolikét és nem egyszer nyíltszíni tapsot kaptak a közönségtől.
A profi-együttes nagy csaódásl kellet\'. A jelenlegi létszámtól legfeljebb 3—4 játékos hasznalható. A Joős—Bőhm bekkpár most is meg-bizbató voll, Babos és Kohn sokat dolgozott; a többiek tartaléknak is gyengék.
A hétfői évzáró levente sportversenyről részletes beszámolónkat lapunk holnapi számában közöljük.
Atlétika. Vasárnap rendezte a kaposvári Turul Spuri Egylet ezévi kerülell atlétikai versenyél, melyen Nagykanizsáról Molvarecz Jenő és Kafka Oyula vett részt. Eredményeik a következők vol\'ak: Magasugrásban első Molvarecz 174 cm. Hár-masugrátban 2. Molvarecz 12 08 m. Távolugrásban 2. 1Molvarecz 5-94 m. 100 m. síkfutás I. Kafka 118 mp. 300 m. síkfutás 2. Kafka 39 2 mp. Molvarecz, a Ziinyi Torna Egylet kiváló formában levő atlétája, a 179 cm. rekordmagasságot is szép;n ug-rotla, de estében kezével verte a léce\'. A vasárnapi 174 cm-es magasugrása is örvendetes, mert ez évben versenyen ez voll legjobb eredménye.
Ha formájában hanyatlás nem áll be, ez ésben még fcl étlenoi meg-JavilJa a kerületi rekordot.
A III. csendőrkcrület sportversenye Zalaegerszegen. A m. kir. szombathelyi III. cstnJőrkerülel nagyszabású sportversenyét nívós rendezésben nagy közönség előtt augusztus 14 én vasárnap délután az egerszegi MOVE sportpályín. A verseny minden lekinletben jól sikerüli és azon Zalavármegye értékes liszleleldijál ZsengelUr József cendőr-százados nyerte el, mlg Zalacger-szeg város liszleleldijál Gróza Mir-Ion csend\'.r vitte el. A versenyen az előkelőségek sorában oll láttuk dr. Braadt megyei főjegyzőt, Saltcs Stndor poslafőaökoi, dr. Bruzsa Oyula pínzügyigazgalól. Szómba!-h t-yről megjelent többek közölt Schlll Ferenc csendőrczredes, stb.
RÁDIÓJSfiSOR
(RörUUttó) H - MreJr. közgazdaság. Hangv. — hangverseny. E — előadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. — mezőgazdaság. HL — Ifjúsági előadás. P — felolvasás. Q — gramofonzene. Ib — Jaxz bantí. K — kabaré. nZ. — néoszertl xtaa.
Augusztus 17 (szerda) Budapest 9.30, 12 és 3 H. -1 Magvar kö\'tők remekeiből ad elő Kabók Győző színművész. 5 Időjárás. Utána cigányzene. 6.25 A budapesti nádor céli és a magyar műemlékvédelem. Felolvassa Bcwilaqua Béla dr. 7 Szimt. hangv. 8.30 Műsoros est 10 H. Utána cigányzene.
Bécs. Orác 11 nZ. 4.15 Hangv. 5 Gy. 7.30 Mg. 9.05 Kamara Z. Utána nZ.
Berlin, Stettln 11 G. 12 Harangjáték, 3.10 Mg 3.30 A. 5 Oy. 5.30 Szonáták, Z. 6.35 A betegápolás, E. 8 30 Fúvószenekar hangv. 10.30 Koloraturáríák, Z.
Barcelona 5.55 és 9.20 Hangv. 9.40 K. 10.25 Áriák és dalok, Z. 10.55 nZ.
Basel, Bern I 0. 4 nZ. 4.30 G. 5 Hangv. 8 30 Kamara Z. 9.20 Hangv. 1005 nZ.
Frankfurt, Cassel 11.55 Harangjáték 4.30 Részi romantikus operákból. 8 Költemények és dalok. 9 K.
Hamburg, Bréma, Hannover, Kiel 8 A. 12.30 Hangverseny, 2.05 Népszerű Z. 4.15 A tenger, dalok és költemények. 4.15 Kiel: Modern balladák és dalok. 4.1S Bréma: Részletek népszerű operákból. 5 Tánc Z. 6 Vidám Z 8 MarrScl Nitouche Hervé 3 felv. énekes bohózata.
Langcnberg, Dortmund, MQnster 1.10 Népszerű Z. 230 A. ö.íOF.nek é» zenekari Z. 7.40 Ifjúsági E. 8 Vidám Z. 830 Népszerű Z. 10 Hangverseny.
London, Duvcntry 12 Tánc Z I Hangverseny. 5.10 Gy. 6 Orgona Z. 6.45 Orgona Z. 7.15 Beethoven szonálák. 7 30 Enck és zenekari Z. 8. 0 Háború előtti tánczene. 9.20 Irodalmi E 93S Kabaré.
Milánó 4.15 K. 5.20 Gy. dalok. 5.45 Mg. 9 Gounod: Paust III. és IV. felvonásának közvetítése. II Jb.
München, Nürnberg 4 Kamara Z. 5.30 Gy. 8 nZ.
Rádió-Párizs 1030 nZ. 1230 Hangv. 4 45 Szimfonikus Z. 7.30 Tánc Z 8.30 Hangv.
Prága 110. 11.45 Mg. 5 G. 6 Gy. Róma 5.20 Gy. 5.45 nZ. 6.45 Mg. 9.10 Szimfónlkus Z.
Stuttgart, Frelburg \'.2^00. operarészletek. 4.15 nZ. 8 nZ.
Vihar után előre meghatározott Időközökben kezdi meg újra előadásait a rádió. A rádiói hallgató közönség nagy hosszúságira, de kényszerítő körülmények miatt gyakran ismétlődnek a rádióelőadások megszakításai a viharok miatt. Az átvonuló viharok villámlásai erősen veszélyezteti a rádiózökat és ezért az adást beszüntetik, a rádióamatőrök pedig antennáikat a veszedelem megelőzése céljából leföldelik. Mindez szükséges, de az eddigi eljárás még sem volt megfelelő, mert a leadás helyén, Budapesten átvonuló vihar tartamát vidéken vagy külföldön nem tudják megállapítani és ezért egv bemondott vlharszonet után sokszor félóráig vagy még tovább is hiába lesték az ottani rá-diózók a leadásnak újból való megkezdését. Ennek a visszás állapotnak a megszüntetés-érc elhatározta a magyar rádiő-vállalat vezetősége, hogy a vlharszünete-ket bizonyos rendszer szerint alkalmazza. A rendszer abból áll, hogy n viharszűnct bemondásakor pontos Időt ii ad maid a rádió és az ettől az időponttól számított tizedik, huszadik, harmlncad.k esetleg negyvenedik percben kezdik majd meg a megszakított előadás folytatását, aszerint, hogy a vihar meddig tartott. Tiz perc eszerint a legrövidebb viharszünet. Az uj rendszer máris életbe lépett.
~ Fehér- és ajourhlmzésrc
a vairó^épen teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singcr-varrógép részvénytársaság N igykaniz83, Fő-ut 1.
MOZGÓSZINHÁZAK
Uránia mozgó. Még ma szerdán est: 7 és 9 órakor Ká\'mán Imre világhírű op;reiijér.ek, a .Tatárjárás-, nak filmváltozata 3 szinpidi é6 3 filmríszoen Eőiy Erzsi, M-.kay Irén Sugár Oyu\'a és Bokány L-jo,. a ii! tűnő operett színészek felléptével.
A keszthelylUránla kertmozgó, b n folyó IlJ 18-án a .Dél rózsáji-6 felvonásos filmjtlék kc ül mosmi. Főszerep ő: Henny Portén, az ismert kedves és kitűnő lilmslar.
Edlzon Mozgószlnház Zalaeger. szeg. Ma szerdtn a .Lányok vigyfa. zalok* cimü leánykereskedelem elleni film terül bemutalásra kilünő kitérő-műsorral.
TŐZSDE
Nyitáskor az irányzat a mai értéktőzsdén a pipitok nagyrészében barátságos volt. Az árfolyamok nyereségre telték szert, ami a tőzsdeidS későbbi folyamán vetzendöbe mtnl. Dacára a Berlinből érkezett szilárd, je\'cntéseknek, a legtöbb papír vesz-leséggel zári. Kivételt képezett a Bauktzid, Oinz-Villamos, Brodi, Pal-les. mely 1—2 pengő nyereséjte leli szeri. Zárlatkor a f rgalom ko-z-pjs.
A budapesti Tózsde deviza-|tftyz«u
VALUTAK Angol I. 27 83-77\'99 Belga tr. 7970 SOOO Csák. I6S6-17-C4 Dán k. 153 15-153 75 Dtníi 1001-1010 Dollár 560 90-572-30 francia ti 22 45-22 65 HoU. 2Í8-90-229-90 Lengyel 63 50-64 50 Ul a; 6-3 62
Léva —--
Líra 31 3V31-6S Mátka 135 85-136-35 Schlll. 50 50 80-90 Norvég M870-H9-30 Svájcit. 1104041080 Svidk. 133 35-153 95
DEV1ZAX Amst. 22905-23JH Belgrtd 1006-1010 Berlin 13S95-I36SS Bukarest 3 54-35S Brüsszel 79-57-79SÍ Kopenb.153\'35-153-70 Osalo 14880-I49W London 27-70-27-91 Milano 3II0-3I-2J Ne wyork 571 3S Pirla 22 4O-2M0 Prága IM3-IM0 Ssorta 4-12-4*16 Stockh. 15345-IS38S Varsó 63t0«« Wien 8050-8075" ZQrlch 110-25-IB5S
Tennénytíssdé
8uza tlssav. 77 kg-os 3050-3*70, Í8 kg-os 3S-70 - 30-90. 79 kg-os 3100-31-30. 80 kg-os 31-30-31-50. egyib 7! kg-os 33-10 30-30. 78 kg-os 30-30 3060, 79 kq-os 3080-3093, 80 kg-os 3091-31-30. rozs27 60 - 27-80. takaros. Irpa 24 00-24 50. sorárpa 26^0-30-50. ub ul 2050-21-00, tengert (6) 24-75-2S-C0. Buzakorpa 18-25—1800, repce 4400-45-00.
Ssrtésrásár
Pelbi|Ua 1615, melyből eladatlanul vtssu-maradt 129 darab. ElaírendS I-66-W8. szedett I 66—1-66. szedett közép H6-1-60, kOnnyO 1-48-152, elsíeenda »r« 1-52-154, misodrendü 1-48—I 50. slildA 1-60—1-76, szalonna nagyban 1-6S— 1.76, isit 1-98-200, lehuzon bus 216— 2 32. szalonnia télseztés 1-92-20L « Irinyaat (lénk.
Eladja: Uclzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat Béizrénylársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Ha Budapestre jön, látogassa meg|
Fischer Jenő és Társa
selyemkQISnlegességck üzletét
Budapest, IV.. Petíll Sándor-utca 6. szám (a Belvárosi Színház épületében) I •hol *x
legolcsóbban vásárol Crépe de Chinéket, Georgettokat és mindenféle divatselymet |

|flQ7 ruguszlus 17._
apróhirdetések
?fíS szónak sziolltallk. Minden további
ÍK (III. V.ur- és ünnepnap SCa-o Sfs, ueídin-pénlckcn 2Wo leüt. Alll.1l SLikaelt 50» engedmény, a hirde-" tsaaSesxté.
p roa* kOKOIdi koksz, laizén
y kovlcsszén Welser Nagykanizsa. Sugár-
ytlí. _____ 3001
"Vftttf vlavexotéke^l legjobbakI 3003
T.,c.iv éa mindennemű borona, ekík klvllelben kaphllók Wcl.«r Nagy-
2SS. s»gf"\' _ ___
■lohelln, Duntop, Firc.tono
_0m használt bullilás és pezsRŐzs Uve-»l lilévé TOtley liléi) 12 Iliiéiért dsts-SaÉal fflegveai. Zerkowtlz Albert SipkaaUia. _329S
Alti míg nem tudja, győződjön meg, bef. nltam készült lOrdőkét, totol-kXt. QIAkád, legújabb készllinényü „„rmakkédak legtobbsk, kéilen, ol-tíba ksutiatók Bakaa bádogosnál, Kinizsi-olcl 21. ____3047
|»éssakaioaOnl bekebtlexéarc minden \'•sitiben s kgelónyCaehben és kggyoí-ssioss lolyóslttat A estél Ignáo pénz-leksőakósvcUtó trodija Nagykanizsán. Főst I. sz. alatt. liayaaaekSIoaBn kat-.é.y.k.t vessek. 1483
Fersl és Fos-daors alkattéazek. aulő Idszctclésl cikkek, Pnenmattk — Szánló Vilmos és Tirsa cégnél. Deák-tér 2. 2314
Mjtőr község kőzípjjontjában légi |ó-htrocvű kovioasnUhety, háiomnegyed-tész vssslóuinncl azonnal bérbeadó.
Bőtcbbel Pető Jánoa tulajdonosnál. 3333
zongora bérb: kiadó. Clm a klsdóbsn.
3327
Kcves«r használt varrógép otcsón el-sdó. Üm a klsdóbsn, 3287
Jobb csalidból való kis Itut vagy leányt lelles ellátásra elfogadok. Clm a kladlban.
•3339
El.a.xett r.ól lulaeaQstóta. uilskólő. Bikvirlgdltszel BecsQletes megtalálóls adja le Dlő jutalom ellenében lapunk kiadóhivatalában. .3310
Kejónbejárstu aaoba butotozvs, vagy balor nélkol kiadó. Kazlncayu. 4Vc. |334l
Óra kQnyvotéat, msgyai -német levelezési vállatok. Clm a ktadóbln. 3344
Oalatbetvlaéo azonnst kiadó Királyid\'\' 47. sz __3145
Asstégarage kiadó. Clm Bigl.ldl Ksltszj búnál. 3346
Két évi ügyvédi Irodai gylkoilsttal w. gíptiásbsn tiztaa teány, ügyvédi ilo-szonnalt belipésie állást keres. Clm \' kiadóban. 3348 I
Autó, Adler gyártmányú, két üléses, i Ullní ksibsn okién eladí Bsiíó Józaet kwsljyitos Nagykanizsa, Teleki ul, 3349
ZALAI
Hangjegyujdonságok:
űhagjiál Bözsikém . . . Tangó dal
Re fél, ne fél] . . . Tangó-oat Százas bankó, neszo cigány Foxtrott Katicabogár... Btuu Hég egy éjszaka I... d.i
Minden egyéb zenemüvek, hegedű- és zongora-Iskolák é« gyakorlatok, tung-szerek éa liangszerkellékck kaphatók:
FISCHEL FÜLÖP FIAI
fcSarv-. p«plf- xtncitiOVcrískcdÍJíbfti.
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: kölcs-kása, tenver dara, egesz kissztmll lengeti Madáreteség: Kevert madárélel, h niiozoii-zab, lénymag, kender-map, édes repc-, sOíta-mag, tókmag, napraforgó-mag slb. kapható:
Ország és Widder
magkereskedés ében Erzsébet-tér 10. (Bíróság melleit)
Nagyothallóknak
ingyen
ad tet világosi\'isi és ulmutatást, át|cgy- í zéket
Dr. Kovács S.
Budapest, Vlt„ Erzsébet-kórul 42.
I. cm. 4. sut
A legkiválóbb modem, villamos halló*
készülékek képviselete. Itlpróbáláaa díjtalan, vétel-kény.a.r nélkol. Véloexbúlyeg.
KÖZLÖNY
Gyógynövényeket,
maszlag, vagy csudafalevcfet, belén-dcklcvelet, fchérmályvalovelet, kerek mályvalcvelet, ökörfarkköróvlrágot. hársfavirágot, plpacsszlrmot, aszalt cslpkebogyóhust és annak magját,
anyarozsot,
kórlsbogarat és olajos magvakat stb.
uittz álapotbin a legmagasabb napi árban
vásárolunk. Mintázott ajánlatot a meny-
nyiség megjelölésével kérjük HYORQFLÓRA R.T. Gyógynövény-osztálya Budapest. VI., Király utca 12
Vasutasok I
Ténylogasok, nyugdijatok éa kagydlj.tsok I
Tiszteletid értesítem Önöket, hogy ujabb rendelet szerint mindenkinek magának kell kiváltani a tüzelő anyagál.
Felkérem a tisztelt vasutasokat, hogy akik nálam lead ák tüzeló-uUlványal. kat, nálam vegyék át é» váltsák ki éi akik velem óhajok továbbra ii tUzeló anyagukat iiállitlatni, ugy könyveikéi kérem Tárháx-u. I. ss. alatt leadni. További páitfogást kérve, maradtam tisztelettel Tuboly Gyula
JJI7 fttv«roj.
Ma tömegesen jelentkeznek, ugy a fuvardíjat leszállítom.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. é. közönség nagybecsű figyelmét felhívni, hogy varrodámban egy kiváló párisi
férfi nőiszabászt
; alkalmaztam. — Elsörendö koaxtQ-möket, kabátokat és ruhákat
készítek nagyon jutányos árban. Első , munkájával megírja hóditanl Kanizsa egész hölgykö/önségét.
A n. é. hölgyközönség Jóindulata pártfogását kérve, vagyok tisztelettel
öxv. Garal Ferencnc Báron llcl
31% nől-izaW, Viroshiipmlota
II. cm., Ktxlaciy-ntca I. Ugyanott tanulók és segédek ielvétetnek.
T -
varrógép
rég bevált jó minőségben
Ke dvej ó/ijeféjife//ö/e/eJí SINGER VARRÓGÉP
RÍSZVÍNVTÁaSASAa
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
Kagykanlual Járás fósxolgablrtijálél.
3430/1927.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A bskónaki paliknak, a nagy-récse—nagykanizsai hatarsréllól a zala—somogyi Hstircsatornába való belorkotásiig terjedő, minleity 6 km. hostru szakaszán medetllszlogalásl. Illetve mederrendezési rrunkálatok hajlandók végre, kb. 10.000 köb-méler fö\'dmozgósilással. E munkálat vállalatba tdása agyében nyilvánosan tartandó, zárt ajánlati versenytárgyalást hirdetek.
A versenytárgyalást f. é. augusztus hó 27. napjának d. u. 3 órá-■ Jakor hivatalos helyiségemben fogom
megtartani. I A munkálatok a 335/1924. sz. kultúrmérnöki tervek szerint és a 6842/925. számú alispáni véghalá-rozal értelmébrn hajlandók végre. Ezen tervek és iratok és a kótendó szerzódés mintája hivatalomban a hivatalos órák alalt megtekinthetők.
Az Írásbeli zárt a|ánl«lok a versenytárgyalás kezdetéig nálam nyújthatók be. Az ajánlat a végzendó loldmunka egy kóbmé\'erére adandó
% munkatér vizlelenilése érdekében a munkahely telelt a meder elzárható és a víz a rétekre kiterelheti. Ezen munka azonban külön nem dijazlatik, hanem az egységárba b.\'számilandó.
A mederben Itt-ott található fákat és bokrokat a psrlbirtokosok kötelesek eltávolítani, — ba azonban a fák slb. eltávolítását a munkának az Illető szakaszon való megkezdéséig elmuiaszlanák, ez esetben vállalkozó köteles azokat kOIOn díjazás melleit elvégeztetni.
A munka legkésőbb ez évi szeptember hó 15 ig megkezdendő és akként folytatandó, hogy 6 hét alatt befejezést nyerjen.
A munkára 400 pengő biztosíték leendő, me\'y a Zalamrgyei Oazda-ságl Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán helyezendő letétbe. A leiéiről szóló elismervény az ajánlathoz csatolandó.
Nagykanizsa, 1927. augusztus 16.
Botkt Andor \' sssz Járási lószolgabiró.
Kedvező fizetési feltételek!
M kir. Államvasút! Qíngváti gé-
Pek.uévszetini: cséplőgépek, traktorok rendelés szerint, továbbá vetőgépek, fükoszolók, SzénagyOJtők, triőrOk, . kék, boronák, prések és szölözuzók állandóan raktáron
Grünbaum Béla
vas- és vegyetkereakedésében Zílaegersieg (Csendériakt. melleit)
j O\'PSJlz .Rába- ksrekctotk lerakat.. AJIamlUí: segélyezett és kartellen kívüli ts—20o.o szuperfoszfát műtrágyára
•Wlegyzések ellogadlalnak. __ EI8nvB» Arak I_
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
MORRIS
a vezető angol világmárka!
Megbízható, tartós, ökonomikus, igen elegáns túrakocsi 1
öyorsleherautó és autóbusz!
Már 7600 pengőiül kezdve vehet eredeti angol MORRIS-aulót 1
Ábrás katalógussal készséggel szolgál a vezérképviselet:
Széli Ödön, Szombathely.
Városi eladási Iroda:
Március 15-ike tér 15.
Városi mintaterem:
Király-utca 19.
7
ZALAI KÖZLÖNY
1927 augusztus 17
Legnagyobb választék! Legolcsóbb árak!
A Dunántul legnagyobb
áruházai minden igényt kielégíthetnek választék és árak tekintetében! Rendkívül előnyös fizetési feltételek! Bérmentes szállítás minden vasútállomásra!
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban).
Telefon 42G.
Várkerület 62.
Telefon 339.
1887-BEN.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál NagykaS^SJ^^
87. évfolyam, 186 szám
Nagykanizsa, 1927 augusztus 18, csütörtök
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
PHelfli szerkesztő: Barbarit* Lajos
BUitM InvUcil f—«6
i ákttk
Luther erdőmérnököt szabadlábra helyezték Sopron, auguszlus 17. {É/szakai riMjtttnlk) A soproni torvényszék vádlanácsa ma délben foglalkozoll Luther Árpid erdömérnök felfotya-nodisival, akit Szóka lstvin lö-szolgabíró meggyllkolisinak gyanúja miatt leiartóz latiak. A vádlanics az adímérnOk azonnali szabadlibra-bdyaésü rendelte el.
Nagy tűzvész a román petróleum-vidéken
Bdkarcst, augusztus 17. (Éjszaka! lidlljeléntés) A petróleum-vidékeken, Monestt H.Ptoestt közWt egy köziétben nagy tUzrész pusziit. Eddig 50 biz égett le. A petróleum-társaságok egész tűzoltósága szakadatla-dui dolgozik, hogy a Iflzet megfékezzék.
Leleplezett nagy orosz kémszervezet
Bukarest, augusztus 17. (Éjszakai tódtójelenlés) Bcsszaribiiban egy aagyazabásu orosz kémszervezeinek (ötlei nyomlrt. Több községben, mintegy ötven embert tartóztattak le.
Súlyos szerencsétlenség az olasz hadgyakorlatokon Innsbruck, augusztus 17. (Éjszakai tddlójelenlés) DilUrolban az olasz tüzérség most folyó hadgyakorlatai alkalmival súlyos szerencsétlenség történt. Hirom olasz Iflzér a mezón lalill egy régi osztrák-magyar lüzér lövedéket, melyet elkezdtek feszegetni, mldón hirtelen felrobbant és a hirom kalonát darabokra tépte.
A Canne8-környékl nagy erdőtüzek
Pdrís, aug. 17. (Éjszakai rádió-jckntés) A Cannes-kömyékl erdőtüzek még mindig tartanak. A lapok Jelentése szerint a laz tovább terjedése óráról-órára aggodalommal lölti el a lakosságot. Most a lüz fészkétől mintegy 35 kilométerre keletre terjed a lüz. Tameron község egy részét a lüz miatt ki kellett Jtlleni. Korzikában, Baslliból és Aj-l»cco vidékéről jelentenek hasonló owtűzekel. Az erdőtüzek alkalmi-sál sok lelefon és tivlró vezetik el-%öl és smlalt egyes vidékekkel akadt az összekölletés. Sok Iget fenyeget még mindig a tüz.
l Sagulv kiszabadult a fegyházból
-Budafial, aug. 17. SagulyFerenc, Ui Lelrer\' Amália meggyilkolása ügyében meglette annak idején ér-*«s vallomását, mellyel az öreg W\'er kiszabadulását Hite lehetővé, "ojt büntetésének kitöltése ulán ki-nabadutt a fegyházból. Érdekes, TO Ssguly most el akar válni le- ] £«gilól és Örökbe akarja adni kis akinek születése voll oka, hogy bevallotta, bűnét. I
Aláírták a német-francia kereskedelmi szerződést
Páris, augusztus 17. A francia-német Ideiglenes kereskedelmi szer-z?P.éM na délelőtt féltíz órakor a kereskedelmi minisztériumban aláírták.
nem a legtöbb kedvezményi ad|a a kivitelben mindkét -állam áruira. A szerződés szeptember hó G án lép éleibe.
Páris, augusz\'us 17. (Éjszakai rádiójeleidét} A Franciaország is Németorszig közölt ma aláirt kereskedelmi szerződés valósággal, csak-
Sándor szerb király titkos találkozása Boris bolgár királlyal
Jelentős esemény a balkáni béke szempontjából
London, augusztus 17
(Éjszakai rádiójelentés) A Daily Express ludósitóls arról értesül, hogy Sindor jugoszláv király müncheni bárom napos inkognitóban való tartózkodása alatt titokban találkozott Boris bolgár királlyal. Eddig még a két balkáni király nem litta egy-
mást és a két i\'lam között sem voll jó a viszony. A kél király találkozását a balkáni bíke szempontjából fontosnak tartják és beszélnek arról, hogy Boris bolgár király elveszi lleana romin királyi hercegnő\', aki tudvalevően sógornője Sindor szerb kirilynak.
Vass miniszter tárgyalásai a sztrájkotokkal a megegyezést\'teszik\'U7ié18v?~*~, ->\'-
Budapest, augesztus 17 (Éjszakai rádiójelentés) Vass József rainiszterclnökhelyettes eloöklete alatt ma dilulin 6 őritől kezdődő leg folytattik a munkaadók és mun-kisok közötti bérkérdések ügyében a tárgyalásokat. A munkaadók ma konkrét javaslatokat tettek, amiket a miniszter jelentós javaslattal egészített ki, de a munkások .igy sem fogadtik cl azokat. Arra vonatkozólag, hogy a kél napw munkafelvé-lel ulán a munkások újra sztrájkba állanak c csak holnap dönl a Szakszervezeti Tanács. A tanácskozások végin a miniszlerelnökbelyelles budapesti munkatársunk elölt a követ-
kezőket mondotta:
— A munkaadók részéről ma konkrét Javaslatokat lellek, melyeket a magam jelentós jataifaraivil egészítettem ki. Ezek a konkrét javaslatok megoldásra vezetnek, mezt ezen az alapon folytak mit ma is a tir-gyalisok, Azl kértem, hogy a munkások a holnapi nap lolyamiu a\' munkaadókkal tárgyaljanak és .a munkások i« legyenek konkrét Javaslatokat. Ezen felhívásom folytán olyan Javaslalol fogok leltenni, mcly(k alapján valószínű, hogy békés megoldás jön léire. A tárgyalásokat holnap délután 6 órakor folytatjuk.
Moszkvában a katonaság sortüzet adott a sztrájkoló munkásokra
Varsó, augusztus 17
Moszkvából érkező jelentések szerint a fémgyirak munkisainak augusztus 15 én életbelépett bércsökkenés miatt nagy zavargisok vollak.
A munkások ellen csapatokat kellett kivezényelni. Összeütközésre került a sor, a kalonasig a tömegre lőtt, tizenöten meghaltak, tizenhármán pedig súlyosan megtérültek.
Sacco és Vanzetti sorsáról pénteken döntenek
A kivégzésnek hétlórol-keddre virradóra kellene megtörténnie
Newyork, augusztus 17 sokat intéztek az elsőfokú bíróság
Massachusetls állam legfelsőbb törvéuyszike tegnap délelőtt oll osz-sze hogy határozzon a Sacco és Vanzetti védői állal benyújtott revíziós kérelem Ogyébeo. A legfelsőbb-törvényszék az egész nap folyamin O\'ésezetl, döntésre azonban a késő esti őrikban sem került a sor, ugy, hogy a tanácskozás folylalását végül is péntekre halasztották. A vlla szo-k illanni haves voll s Sacco és Van-zelll védői rendkívül éles kirohaná-
clnöke, Thayer biró .ellen, akii ptr-loskodíssal és maglnérdekck szem elölt tartásival vidoiltk. Thayer bitó volt — mint ismeretes — annak az csküdlblrósignak az elnöke, amely bit évvel ezelőtt a halálos Ítéletet meghozta.
A legfelsőbb törvényszék pénteki döntése ismét az u\'olsó pillanatban fog megtörténni,; minthogy a hé tőről keddre virradó éjszaka kellene megtörténnie a kivégzésnek.
öt lelkészt vett őrizetbe az olasz rendőrség
Udlne, augusztus 17. (Éjszakai rádlójelenlés) A rendőrség ötjel-készt — meri a fennálló kormányzati rendszer ellen tevikenykedtek — őrizetbe vett is csak az udinei érsek intervendó|inak voll köszönhető, hogy a papokat nem a rendőrségi fogdiban helyezték el, hanem egyik községi épületben Internállik, ahonnan nem szabad eltávoznlok. A lelkészek olt vir|ik be, roig a római kormány intézkedő! fog dc-portálisukról.
Nyolchavi börtönre Ítélték a Népszava cikkíróját Budapest, aug. 37, A bíróság a Népszavában megjelent cikk rnlait Izgatás is mmzetgyalázásért Szóké Ltjosl nyolc havi börtönre is ezer pergő pénzbüntetésre ítélte.
» tliMifli m\\m uafefe-
Keszthely, augusztus 17 Mayer. Jzjjps foldmiveiósogyi miniszter szabadságát Hivlzeu tOHOUe. Szabadsága alatt megtekintette azokat az Üzemeket és munkálatokat, amelyek a. Iöldit|iv$lésügyl tárca körébe ta\'rioznijt, Cufy véle vonatkozásban álltnak. Meglíogitta a Kls-balílon leciapoláii lnunkilalall, ahol kifejezte azt a reményit, bogy a Zala lolyó! midre Is minél előbb szabályozásra\' Serül. A Zs\'a mederreode-ztö\' következtében 16 000 katasztrális\' hold földel lehetne a termelés szolgálatiba illilanl. Migoézte a miniszter a Sjcnt .lenedek rend zala-spálil uradalmit ts.
Bombamerénylet aszófiai amerijcai konzulátus ellen
Szófia, augusztus 17 A bolgár snarchislik legnap es|e 10 órakor az amerikai konzulilus épületére bombát hájilollak. A bomba az épülel hátsó frontján voll. Az épület ezen része mellett van Mol-tojj bolgár pénzügyminiszternek a háza és azonkívül egy nsgy faraktár. Az anarchisták terve az voll, hogy a bomba tobbmisa lingbi borítsa a f-iraktári
Ez a környéken lévő óriási vízhiány miatt egyenesen katasztrófára vezeteUIvolaa, Az izgalom óriási voll. Lovasreudórség szállta meg nyomban a bombarobbanás ulán az összes utcasarkokai, erős örjiratok jirkálnik az utcákon. Eddig löbb letartóztatás történt.
ZALAI KOZLONY
192T. augusztus 1(1
Az első uzsorabirósági per elitéltetéssel végződött
M^tenficelU" -\'moiftötu\'V wádl^\'rfSSféM
berekbi
Nagykanizsa, augusztus 17
Miként előre voll látható, óriási érdeklődés nyilvánult meg a körön ség minden rétegéből az évek óla ma elsölzben, az ujabb drágaságle-törési akcióval kapcsolatban isméi megtartóit uzsorabirósági tárgyalás iránt és egy bizonyos várakozási izgalom vonult végig a hallgatókkal tömött főtárgyalás! (erem közönségén. Ml lesz? Felmenlés vagy Ítélet? Kérdezték egymástól az emberek, akik a Zalai Közlöny hasábjairól már eléggé ismerték a lelárgya-lásra kerülő esetet.
Kilenc óra ulán bevonul a bíróság. Dr. Mulschenbacher Edvln, Makáry Vilmos, Zalán Gusztáv kereskedelmi tanácsos, ülnök. Ogyész Cslllaghy Oyörgy, mig hites szakértő Plánder Oyörgy kisgazda. A védőpadsotban dr. Beck Dezső ügyvéd. A vádlollak padján pedig Ladlszlau Jenő kereskedő, aki ellen az a vád, hogy a sárga vajbabnak kilogramm|it 60 fillérért árusította, amll ő 16 fillérért szerzett be.
A tárgyalás megnyílása ulán dr. Bak Dezső védő a bizonyítás kiegészítését indítványozza arra vonatkozólag, hogy akkor amikor az esel történt, a bab lrilogramm|a 1 P-be és többe Is kerüli. Cslllaghy ügyész ellenzi, de a bíróság helyt ad a védői Indítványnak.
Cslllaghy ügyész azután felolvassa a vádiratot, amely árdrágító visszaéléssel vádolja Ladiszlaul, meri sz állal, bogy 60 fillért kéri a bab kilogrammjáért, messze lul haladia azt a polgári árt, amit kérhetett volna.
a megvádolt Ladlszlau
védekezése
a megvádoll Ladlszlau Jenő elmondja, hogy.a Jelzett napon egy kertésztől 15 klgr. vajbabot vett, kilogrammonkért 16 fillérjével, amit az üzletben tartózkodó vevőinek nyomban el is árusitotl kilogramon-kénl 30 fillérjével. Később hozott neki egy Szabó Imréné nevü asz-szony 5 klgr. babot á 40 lillér, amit 6 már egy nappal előbb veit meg tőle. Szabóné ép akkor hozta be hozzá azt a babot, amikor az előző Idlogyolt. Akkor jött hozzá nemsokára az üzlelbe Aczél Oyörgyné tiszthelyettes (elesége, akinek ö a 40 filléres babból egy kilogrammot kimért Persze 60 fillérért. Ezt elismeri.
Dr. Mulschenbacher: Igen, csakhogy ha ez Igy történi volna,\' akkor ugyanígy mondolta volna el ezl a rendőrségen is. Olt máskép mondolta. Olt semmi nyoma annak, hogy ezl az olcsó babot nyomban eladla.
Ladlszlau: Erre nem terjedt ki a figyelmem. Emondja kinek adolt el a babból és azzal védekezik, hogy aznap már nem tudta ezl a babot eladni és igy számolni kellelt annak romlásával.
Terhelő tanúvallomások 1
Aczél Oyörgyöt hallgatja ki a bíróság, aki Igazolja, hogy 60 fittért kért tőlük Ladiszlau. Kaszás Józsel szeriül Ladlszlau neki 30 fillérért kínálta. Berger Oyörgyné piaci árus elmondja, hogy ő aznap 25 és 30 fillérjével adla el a babot, amit 6 18-20 fillérjével vett- Aznap .Igen lanyha" voll a piac, mondja, (igy ni, lőztdei kifejezéssel: „Igen lanyha"). A többi árusok Is 25-30 fillérjével adlák.
Dr. Mulschenbacher: A vádlott azzal védekezik, hogy voltak, akik 1 pengőt sőt még többet is kérlek a bab kilogrammjáért a piacon.
Bergerné: Igen, de az budapesti bab volt.
Melyik a „rossz" vevő?
Polal Julla kiskanizsal árusító a következő tanú, aki kijelenti, hogy 30, 25 sőt 20 fillérért is adla a ba-bol. Aszerint, hogy. Mert van Jő vevő és van rossz vevő is, mondja.
Dr. Mulschenbacher: Hogy érti ezl?
Polal: Hál ugy, hogy vannak ve vök, akik sokat alkusznak az emberrel, ezek a .rossz" vevők, aki pedig nem alkuszik, de megadja az árat, amit az ember kér tőle, az .jő" vevő. (Általános derültség.)
Domdny János városi piaci ellenőr szerint Julius első felében a bab ára 40 lillér volt a piaci árusilóknál (kóláknál.) Nem létezik, hogy 1 pengőt kértek volna. Éván Jenöné részint azt mondja, hogy a piacon 1 pengőt kértek, Ladiszlaunál pedig 30 fillérén kapott.
Dr. Mulschenbacher: Hja, mosl már tisztában vagyunk a dologgal. Amikor azl Ladlszlau meghallotta, hogy l pengőt kérnek a piacon a babéri, ó Is az eddigi 30 filléres árat 60 fittérre emelte.
Plánder Oyörgy hlles szakértő véleménye szerint
a zöld bab ára akkor a termelőnél 15-20 fillér volt. Az elárusítók pedig 30 fillérnél nem kaptak lobbet.
Dr. Mulschenbacher Ladiszlauhoz: És maga ugy védi a vevőközönség éidekel!, hogy 40 filléres babot vesz ?
Dr. Beck védő ujabb lanukal kér kihailgalnl. Cslllaghy kir. ügyész erre feláll és kijelenti, hogy elhiszi azl, hogy lesznek még tanuk, akik azt fogják mondani, hogy a bab áta akkor 2 pengő voll, de az mii sem változtál az elhangzóit vallomásokon. Azok, akik 1 vagy 2 pengőért adlák: legfeljebb kisiklottak a törvény keze alól.
A biróság azonban nem akarja elülni a védelmei attól, bogy a legtágabb bizonyítékokat állíthassa, elrendeli az ujabb tanuk behívását.
Farbaky csendőrszázados neje szerint Ladiszlaulól 30 fillérért vetle a bab kilóját. A piacon érdeklődött, ott 1.20 pengői kérlek.
És a biróság Ilyesmiért Is összeül?... A bizonyítási eljárás befejezése után Cslllaghy Oyörgy elmondja vádbeszédéL Utal arra, hogyan szidják a termelői, pedig a mai tárgyalás beblzonyilolta, hogy az a bab, amit a termelő 16 fillérért adolt, a viszonlárutllónál 30-60 fillérbe került. És a biróság ilyesmiéri is ösz-szeül? — veti lei a kérdést. Igen I Mert
Isten a szegény emberekből többet teremtett. Ezeken segíteni kell
Van egy lörvény amelyei ugy hívnak, hogy 1920. évi XV. t.-c. és amit végre kell hajlani. Ez a lörvény azt mondja, hogy ha valaki olyan árat kér közszükséglell cikkekért, amely a polgári hasznot meghaladja — az árdráglt.
D: akár 16 fillérért vetle Ladlszlau a babot és 30 fillérért adta, akár 40 fillérért velte és 60 fillérért adla, mindenképen kimerítette az árdrágító visszaélés fogalmát. — Súlyosbító körülmény, hogy azokkal szemben követte el leltét, akik a magas árat leginkább érzik.
Dr. Beck Dezső védő, aki védence érdekében az egész tárgyalás alatt valóban kitűnően dolgozott — felmentést kért. a klr. ügyész érdekes bejelentése
Ekkor Cslllaghy Oyörgy klr. ügyész odamegy a fötárgyalási elnökhöz és bejelentette, hogy Farbaky csendőr-százados ma bejelenlelte a kir. törvényszék vizsgálóbirájánál, bogy Ladlszlau Jenő ma reggel térden-állva kérte meg feleségét arra, hogy a bíróságnál azt vallja, bogy a kérdéses napon a bab kllogramjáért 1-20 pengőt kértek. A klr. ügyész a százados bejelenlését leteszi a bíróság asztalára.
Ladiszlaul láthatólag Irappirozza az eset. Kijelenti, hogy Igaz, hogy megkérle a csendőrszázados feleségét — de csak arra, hogy azt mondja, ami a tiszta Igazság. (Mozgás.)
A biróság ezulán Ítélethozatalra visszavonul. Hosszú tanácskozás ulán az egész délelőttöt tartó tárgyalás után, déli 1 órakor dr. Mulschenbacher Edvin elnök kihirdeti a biróság Ítéletét, amely Ladlszlau Jenit bűnösnek mondja ki árdrágító visszaélés vétségében és ezért ót három napi fogházra és negyven pengő pénzbüntetésre Ítéli, a törvényben előirt mellékbüntetés kiszabását
azonban meüőzl. Az 53 éves Ladiszlau hangos zokogással fogadja az itélel kihirdetését.
A kir. Ogyész az Ítélet enyhe volta miatt semmiségi panasszt jelent be, de semmiségi panasszal él a vádlott és védö|e. Így az ügy a Kúriához kerül.
Cslllaghy ügyész ezulán kéri a blróságol ez erre vontlkozó rendelet alapján a vádlott azonnali u. taftiztatását. De a biróság nem adott helyt az ügyész kérelmének.
Részletesen közöltük a tárgyalás lefolyását — okulásul.
VVVAWIIV<V<VI*I*IVIV»V»Vi»|J|J
Egerszegi tükör
Zalaegerszeg, augaiztui 17
A Tour de Hongrie négynapos kerékpárverseny résztvevői, kik kerékpárokon, kik a segélyautókon vasír-nap reggel háromnegyed nyolc órakor érkeztek meg Zalaegerszegre A zalai sár nagyon megneheziletle a versenyt, száaios versenyző szinte beleragadt az országul sarába. De a legnagyobb sár a városban fogadia őket, mire a versenyzők ftlhajlotlak a gyalogjáróra. Zalaegerszeg város közönsége nem mutatott valsml nagy érdeklődést s versenyzők IránL Egypár kíváncsi álldogált az u casarko-kon, de a hivatalos várost, a sportegyesületeket sehol se láttuk. A versenyzők épen ugy haladtak végig a városon, mint akármelyik kis falucskán, egyedül azzal a különbséggel, hogy a rendőrség a legnagyobb pontossággal teljesítette hivatását és Igazította ulba a versenyzőket.
a versenyzők nem fogják elfeledni azokat a városokat, ahol meleg fo-. gadtatásra talállak, ahol megvendégelték ökel, ahol versenydíjakat ajánlottak fel, de nem lógják elfeledni Zalaegerszeget sem, hiszen III fogadu őket a legnagyobb sár és a legld-s;bb érdeklődés.
Mert Zitaegerszegen a kultura és sporl Iránt alig van érdeklődés, a művészet se talál pártfogókra, a színház — ha nagyritkán erre vetődik — üres házak előtt játszik, de ba forgó-hinta van a vásártéren, vagy cirkusz hirdet előadásokat, ott csak ugy tombol a lelkesedés és az érdeklődéi.
Zalaegerszeg a könnyű szórakozások városa.
*
A hlrdetőoszlopok, mint valami gombák emelkednek ki egyes ulcák sarkain. Már megszoktuk őket és bevallhaljuk, hogy a városszépítésben is szép helyei foglalnának el, ha a plakátok felragasztásában valami rendszert találnánk. Igaz, hogy elsősorban az elkészítésnél kelleti volna figyelemmel lenni a hlrdetőoszlopok kerületének nagyságára, mert leltét-lenűl a plakálpapirosok nagyságából kellett volna azt megszabni. a budapesti hirdetőoszlopokon körbe négy egész-ives plakátot lehet elhelyezni ugy, hogy a felületet teljesen befedik, Zalaegerszegen csak három Íves plakát fér el, de akkor még j marad egy szalag, amely üresen tátong. De ha még rendet tartanának a felragasztásban I De nem, hanem művészi rendetlenséggel Ossse-iissza ragaszlják, nincs benne semmi rendszer és mivel a hirdető oszlopok kevésnek bizonyulnak és az ujabb piakálokal — talán a pénzkérdés miatt — nem akarják visszautasítani, a hosszabb Időre kifüggesztésre el"
|t»11UfU»Z\'Ul 18
ZALAI KOaONT
l plakátok Jórészét lt lera-. Terraészelesen Igy a pla--I kiragaszta\'ő cégek nagyban jk, mert mondjuk a nigy yingaszlandő plakátok, melyek-, nfgy llrli d\'i ^H CMk kél-három napig vannak koíomég irrroe elöli, meri azu\'án „ ujabb plakátokkal leragasztják Sct A plakílok klragatzttlátál lt a
viro< végtileii, a szedi be a kiragatz-lilásért Járó dijakat, tp n ezért a felügyeletet is (okozott, n kellene gyakorolnia, mert a cégeknek is elsőrangú érdeke, hogy a kén határidőig a plakátok matton klra-gasztva legyenek és ha az nem történik az elfogadás azerinl, a vátos nak is kellemetlenségei származhatnak ebtől. Osszián.
4 népjóléti miniszter 112.000 pengő államsegélyt bajlandó folyósítani a kanizsai kórház bővítésére
ÍUfykaatu*, augusztus 17 A Zalai KtJzlöny évek óu küzd a Bigyktniztal körkórház f*|Usztése és tórilíse — mini Nagykanizsa egyik jtgjoalosabb problémája — érdekében. Alapot éa szakszerű cikkekben Datáltunk reá, hogy a nagykanlztai ttrtihfcjksztéi nemcsak Nagykanizsa rtros, de a vármegye ét az állam írteke is. KözOllü^ ezt a nagyszabású programot, amit a város vezetősége maga elé tllzOtl. Legutóbb pedig Ismertettük ennek a halasztási geo taré, de Jelenleg stagnáló Ügynek Jelenlegi állását ét a nép|óléli ainiszlernek állásfoglalását.
Motl arról érlesil btnnOnkel zala egerszegi tudósítónk, hogy a nép lóléll mlniszlérium leiratot intézett Zalavármegyéhez, amelyben arról ér lesill a vármegye alispánját, h >gy a kanizsai kórház bővítésére hajlandó 112.000 pengői lolyótitani, azonban csokis abban az esetben, ha a vármegye a megígért bozzájáiulást lo-lyósdja.
Miután Nagykanizsa városn a vármegyének Uyen irányú határozol Ígéreté! bírja — semmi akadálya nem lesz, hogy Nagykanizsa végre megkaphassa a kérhiz építkezéshez annyira szükséges államsegélyt.
Hozzászólás az ipartestületi székház felépítéséhez
Nagykanizsa, augusztus 17
Az iparosság problémájának tisztázása és annak megállapítása végeit Hol épüljön Jel az Ipa/testületi székház c. alalt közöli cikkünkre beérkezeti második hozzászólás! az alábbiakban adjuk:
— Az Ipartestületi székház csak abban sz estiben lelelne meg Jelen legí helyén, ha várót szépészeli szcmpoalból — utca Ironlra, boltívre, emeletet palotával — ípü\'n:, alul átjáróval. Igy emelné a városi kai-tejével.
— A Fulura-lelket llletíleg az Iparosság nlnca ma abban a helyzetben, bogy egy oly nagyarányú és rügy költségű építkezéshez hoizá-foghssson, hiszen az Iparosok 90% a Nagykanizsán szegény, földhöz ragad! ember, ezekre léhát vajmi ke-KKt lehet tzámilanl
— Indítványozza azért, hogy a kérdís az ostzlparotság meghallgatásával, tzakositályonkinl vagy cto-porlonklnt külön-külön boctájtatsék beható tárgyalás alá, a megengedhető legmagasabb épllk.zétl összeg pontos precizirozátával és csak ugy történjék meg a végleges döntet.
A-f-
IdtiJárás
A tunkaaliaal mvtoorologtal meg-orlé lileolíse; Szerdán n MutiiUk-Z" "\'ifi 7 órakor +IM. óílulln 1 Órakor +I9S, 9 a,,kor +15 J.
M/Uzer Heggel klsií tiszta, itílben H
tiszta fgbS!toj»t.
Sxíö<l«|ri Egész nap Délnyugati izél.
. * Meteorológiai Intézet jelentet* J;1 izizaztbrj lotJaW. egyelőre lóleg <1Í<1 ntg hűvös idő. kesébb hóemelkedfa.
= Ma ét minden este az or-•»gos hi\'ü cigányprímás Szénássy Uíza éa zenekara hangversenyez a
Ccntra.ban.
— A Nagykanizsáról Budapestre Induló Szent István napi különvonat. A Duna—Száva—Adriai Vasul közli, hogy vasárnap, augusztus 20-án, a Szent István ünnepére felulszók részére Nagykanizsáról a 211. sz. személyvonat elölt egy külön személyvonalot Indít, mely Nagykanizsáról 0 óra 35 perckor Nagyrécse kii. 048, Zalaszenljakab 059, Ktzmárváros 1 09, Sávoly tőzegtelep m. h. 116, Sávoly kit. 121, Balalonsztnlgyörgy 139, Balaton-berény m. h. 146, Balatonkcresztur fürdő 1-56, Máriatelep 2 14. Fonyód 224. Bslatooboglár 2-40, Balaionlellc m. b. 2 47, Balalonsiemes 2\'5«, Balatonszárszó m. h. 306, Balatonfold-vár m. h. 312, Szánlód 3 17, Za-márdl m. h. 3-25, Siólok 3 44, Ba-lalonaliga kii. 4 03, Lepsény 4 14, Klscséri puszta 430, Srabadbaltyán 4-41, Székesfehérvár érk. 4 55, Székesfehérvárról Ind. 510, Budapest déllvasu\'ra érk. 7 óta 25 prrckor.
= Scbwarcz Deztő harisnyái a leg lobbak.
NAPI HIRÉK
N.tePIntND I Augusztus 18, csdtörtak I
Hómat tutollkui; llfna caísa. Prolett. | Ilona. Izraelita: Ab. hó Í0
vzp kel reggel 4 óta 5S perckor | .tyvgazlk dílutín 19 óra 9 perckor.
. Városi Színház Mozgója. .A huiz értsek\' Filmregény 7 felv.-ban. .Munt -J Everest* (Az *gben>uló hegy)
— A kir. főügyész átvette hivatala vezetését. Dr. Szabó La|os kir. lő igyész hat heles nyári szabid-ságáról hJi-.érkezelt és átvette hivatala veieiését.
— Borbélyüzletek Szent István napi zárása és vasárnapi nyitvatartási. A borbély és fodrászok Szem Islván napi nyilva tartását, illelőlrg zárását a hatóságok ugy határozták meg, hogy Srent István napjín, lehál mos! szombaton ezek sz Őrletek egész napon zárva maradnak. Előző, pinteken este azonban a szombat! szokásos mtghosz-rz bbllott este 10 őrsi záróra érvényes. Vatámap, Szent Islván napja után a borbélyok ét fodrászok déli 12 óráig tarthatják nyilva üzletelkel.
— A Fodor-társulat Baján megkezdte szlnlelóadását. A pécsi szlntársu\'at most kezdte mrg több heles bajai szozon|át a .Repüli fecském- operett bemutatásával. A bemutatói a közönség nagy rokonszenvvel fogadia. A társulat tagjai, mint Erényi Biske, Elek Ica, Sólyom Oyőró. Bihari Nindor, Halmai rgy csrpásra meghódították a közönséget így a legnagyobb elismeréssel nyilai-kornak a pécsi társulatról.
— A súlyos beteg asszony részére N. N. 01 pengót küldői! be szerkesztőségünkbe.
— Szabadlábra helyezték a szenyérl apagyilkos!. Ezév Január 3 án Horváth János három revolver-lövéssel Szenyéren agyonlőtte nevelőapát. A kaposvári kir. törvényszék 5 évi fepyhá.ra ítélte Horváth Jánost. Felebbezés utján a táblához kerüli az ügy. A tábla 1 év és 6 havi börtönre ítélte az spagyilkosl ét a kúriai fdcbbeiés lejártáig szabadlábra
helyezte.
városi színház mozgója
CsOtSrtökSn, augusztus I8-An 7 és 9 órakor
A húszévesek
Filmregény 7 felv.-ban. Főszereplők: Clara Bow, a legszebb amerikai színésznő és Donald Keith.
Mont Everest
(Az égbenyúló hegy)
Noel kapitány expedíciója 6 felvonásban.
— Iskolai értesítés. A róm. kalh. reálgimnáziumban a javító-, magán-éa küiombözcll vizsgálatok közoktatásügyi miniszteri rendelete szerint szeptemb. 9, 10-én, a pólbeiralátok szept. 12 és 13-án lesznek. A Javítóvizsgáidra egy tárgybői a Tanulmányi értesítő bezdisival srepl. 7-én kell Jelentkezni. Igazgatóság.
— Orvosi hlr. Dr. Takács Zoltán kórházigazgató lőorvos szabadságáról hazaérkezeit ét rendeléseit megkezdle. Rendelés Ideje délelölt \',\'29:01 10 lg.
— Rendőrkézre került a cseléd-leányok szobaasszonyt. Az ulóbbl Időben Nagykanizsán döbbenetet módon elszsporodotl azoknak a cselédlányoknak a sráma, kik hely ét lakás nélkül a züllés uijtra kerüllek. A rendőrség kihígá t ügyosztálya nsponla itéli el a rossz ulra tért cselédeket, akiknek megrontói azon-bin sok esetben kikerülik az Igaz-ságszolgállalás sújtó kezét. Most szonbtn egy eselból kifolyólag s rendőrségre elóállilollák Habjalecz Qyörgyné csertői asszonyt, aki Tóth Erzsébet munkanélküli levő cseléd-leánynak lakást adoll és tudatosan e\'ósegitettc, hogy rosz éleire ad|a magái. Habjalecznél s rendőrség 30 napi elzárásra és 20 pengő pénzbüntetésre, a cselédlány pedig 60 napi elzárásra Ítélte. Az elítéllek megnyugodtak az lléielban.
= Oszkár bácsi a Kaszinóban mesél. Ma csütörtökön délután 5 órakor Oszkár bácsi a Kaszinó termében mesedélutánt lart.
— Meghalt a forró hamuba etett kisgyermek. Megírtuk, hogy auguszlus 9 én Farkas Dánlel pincér, Arpárd-ulcal lakos másfélévei Ilona nevű leánya otlbonl mosásnál véletlenül a forró hamubs eseti. A gyermeket súlyos égési sebekkel a kórházba szállították akkor, ahol az orvosok bár mindent elkövetlek, nem tudták megmenteni az éleinek. A szerencsétlen kisgyermek ma hajnalban meghall. A rendőrség értesllése ulán a kir. ügyészség megadta a lemelétl engedélyt.
— Egy öreg ember öngyilkossága. KapronczaI József 80 éves bánlapuszlai voll gazdasági cteléd éleiunlságból egy Istállóban BJnls-puszián Irgnsp éj|el ielakanlotla mag II. Mire rátalállak baloll volt. Az ügyészség a lemelési engedélyt megadta. Az öngyilkosságról Igenlést kapoll a nagykanizsai járás 10-izolgabirósága is.
— A Klskanlzsal Levente Egyesület serlegavató ünnepélye. A Kislanlzsai Levente Egytsület Szent lilván napján délután 4 órai kez-dellel tánccal egybekölölt nagyszabású scrlegavató ünnepélyt tart, a voll mozlhelyíségb.\'n és az elölte elterülő téren. A rendezőség mindent tlkövelelt, hogy ezen flnnepilyról mindenki a legkellemesebb emlékkel távozzon. Délelölt 10 órától versenylövészet ériékes díjért.
= Friss állapotban lölt foglyol, lehetőleg kizsigerelve, minden meny-nyiségbtn vásárol Szabó Antal fegyver-, lőszer- és vadkereskedő.
ZALAI KÖZLÖNY
I92T. augusztus 13.
— Szívbetegek éa érelmeszesedésben szenvedők a természetes .Ferenc József keserűvíz használata által kónnyO éa pontos bélműködétt érnek el. Klinikai vizsgálatok Igazolják, hogy a Ferenc József víz kű-lónósen agy vérzést e és gulaüésee hajlamos idósebb embereknél khor.ő szolgálatot tesz. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és faszer-üzletekben.
= Orvosi hlr. Dr. Kreiner Zslg mond közkórházi főorvos szabadságra utazott.
— A keszthelyi Iparosdalárda velencei estje. A keszthelyi ipitos-dalárda tűzijátékkal egybekötött velencei estét rendezett a Hullám szálló előtti téren. A Balalonoa sikerolt fényes, tampiónos diszcsónakozás és zenés gőzha|ózás az ObOlbrn, ugy-silnlén a halón a dalárda éneke a parton ét hajókon lévő nagyszámú közönséget pompásan szórakozta\'la. A Hullámban Donki Pisla testvérének az országosan Ismert Dankó Lajos hétiagu müvétzzcnckara Játszott.
mm Ma és minden este az országos hira cigányprímás Szénássy Oéza és zenekara hangversenyez a Centrálban.
— Megindul a Dráván a teher-hajólorgalom. Amint értesülünk, a Dráva magyar szakasrán róvidcs.-n megindjl a teherhajó forgalom. — A Magyar-jugoszláv Kereskedelmi Rt. rregegyeiéite jutott a Dana QOz-bajózáii Rt.-gal, mely egyelőre tiz vagonos motoroshajót bxsájl a magyar parti forgalom leboiyolitáián. Mivel a jugoszlávok egyelőre csupán egy helyen engedik meg a hajó kikötését, így csupán exportcélokat szolgálhat a |árai. Minden remény megvan azonban arra, bogy a hajódul olctóbbaága hamarosan szükségessé leszi nagjobb vontatóhajók és uszályok beállítását, mely esetten a jugoszlávokkal való megegyezés a többszöri kikötés érdekében hamato-tan létre|on.
= Nagyszerű lát.ányosság lesz a vas- és rekláTklállltás. Az aug. 18 án Horthy Miklós kormányzó ur őfőméltósága és József lőherceg ölensége védnöksége alatt megnylió Vas-, Gép- és Háztartási Ipari Kiállítás, valamint az I. Nemzetközi Reklám-Klállitás nagyszerű látványosság lesz. Megjelennek a kiállításon a vas- ét gépipar verető válltlaiat grandiózus csoportokkal. Rerdtvül érdekes lesz a rádlóki-állitás, zhol a kereskedelmi miniiz-térlum egy Stúdió feláililását engedélyezte. A Stúdió a rendes etóadá-rokon éa hangversenyeken kivűl, a vezető lapok közreműködésével s>|tó délu\'ánokat rendez, amikor a legkiválóbb irók fognak előzd tsokal tartani. Ugy az előad sokat, mini a hangversenyekéi az egéaz kiálll\'ás területén leadják. A vasipari kiállításhoz cia\'lakozó reklámkiállítás a legelső ilyen kiállítás Magyarországon. Célja a7, hogv a szakemberekkel. nevezetesen keroked\'klel és iparotokkal a medero reklám esz közeit megiimirlesse és a nagyközönség elölt is demonstrálja a reklám n»gy leler tőségét. Ez a kiállítás a közönséget mozgalmasságával nagyon f-gla érdekelni Különösen nagy arányban vesznek részt a rek-lárakiálliláson a sajlóvállalalok, ame-
lyek közöli az Esti Kurír beszélő újsága szenzációja lesz a kiállításnak. Egy rádió szerkeszióiég lesz a kiállítás területén és egy egyenesen Londonból hozott Marconl m\'gap-hon fogja közvetíteni a külföldi tá-
viratokat, belföldi hiteket és más saj ó közleményeket. A kiállítás Iránt ugy belloldön, mint a kűPldOn óriási érdektódés mutatkozik, ami étibetó, mert a kiállításra féláru Jeggyel lehet felu\'aznt annak, aki a
Jegyét idejekorán beszerzi, meri rendelkezésre álló készlet rövidese el log fogyni. A két kiállítás vej, lőtége (Budapest, Városligeti ta csarnok) készséggel ad megtniajj, tájokoztatást.
AV-V-1-V----.--V. I V •• V"............ .........■""\'.......................
Óriási sikere volt a leventeversenynek
Háromezer főnyi tömeg tapsolt a győzteseknek
2 ») Magas ugrások. Ugrók: I. II. 3. Kiik. L E 7.31 m. átlag. Egyé. III. csoportból, mindhárom egylettől mleg: 1. Helmer Emil, Nk. 8.41 m, 2—2 levente. Eredmény: I. 1. Bjha 2. Tiszai Ferenc, Kk. 8.35 m, 3.
Nagykanizsa, augusztus 17 A béifőí ünnepen rendezte meg szokásos évi leventeveisenyét a városi tetlneviléil bizottság- A verseny nemcsak a leventéket hoita lázba, de megmozgatta a város közönségét Is, amely soha nem tapasztalt számban lepte el a pálya (tibüojéf, míg vasárnap détclóll a lovétzbajnokságl verseny kilövése és a kOIOmbOző ugrások zajlottak le. Az ünnepély ét verseny sikere
József, Nk. 95 cm, 2. Tamás József, cs. 90 cm, 3. Fiumbort L«|ot, cs. 90 cm. II. I. Szlszka József, Nk 100 cm, 2. Zlegler OyOrgy Kk. 100 cm, 3. Zadravec István, cs. 95 cm. III. 1. Pum Ferenc, Nk. 115 cm, 2. Engellelter R., Nk. 110 cm, 3 Nagy Lijos, Kk. 105 cm. 2 b) Dlszkoszdobás, egyéni. Do-
tulujdonképen már a felvonulásnál I bók: II. Ili. csoportból, mindhárom
. - _ .. . __..!„ láAI 1 O I.....1. Cenzlminir \'
biztosítva volt, amikor az Erzsébet-tértől a pályára kivonuló leventéket a közönség százai kitérték. Pedig ekkor már a Irlbüa zsúfolásig tömve volt; U
soha nem volt még oty közvetlen kapcsolat versenyzők és közönség közt, mint ezen a versenyen,
arat aztán oly frenetikus lapsokb\'.n tört ki az egyea ezámok után, bogy c<ak ugy zugot), Csorba István testnevelési felügyelő s a vezetése el itt álló oktatók méltán lehelnek büszkék a sikerre, annál inkább, mert egyes eredmények Sszakértó szemmel nézve U
minden kritikái elbírtak. És o\'y sokoldalú készültségről tellek bizonyságot a leventék, hogy szin:c bámu t az ember, mikor is tanulhatták mindezt.
Lélekemelő ünnepéllyel kezdődölt a verseny. A szavalatok ét levente-dalárdák énekel a legteljesebb sikert aiatták s bizonyságát adták, hogy a vezetők nemcsak a leveuték sport-kiképzésével törődnek ét hogy ez nagyon is kiegészítő része a sport-kiképeésnek.
A versenyen mindvégig Jeten volt dr. Sabján O/ula polgármc(t:r taz alispán képviseletében dr. Berta Jenő vármegyei aljegyző, aki a megnyitó beszédet mordotia. Ugyancsak ism\'i 0 tartotta az ünnepség záróbeszédét. A város részéről nem szólalt lel senki sem. A vasárnap délelőtti verseny
eredményi!: V/71, levente lövészbojnoksdgt tízes csapatverseny. 1. Wohlráb Oyuh, 1907 Nk. 10 találat 80 egység, 2. Zilgn László. 1906 Nk. lOtaláia 79 egység, 3. Tóth Ferenc, 1908 Nk. 10 találat 72 egység, 4. E getleiler Rezső, 1906 Ne. 10 találat 69 egység, 5. Rác Károly 1906 K*. 10 találat 68 egység, 6. Jeszek Jjzief, 1907 Nk. 10 találat 66 rgyiég, 7. Engellelter Zoltán, 1908 Nk. 10 la-lá\'at 65 egység, 8 Horváth Ülvén, 1906 Nk. 10 lalálat 65 egység, 9. Takács László, 1906 Nk. 10 találat 64 egyiég, 10 Sriizka Józtel, 1909 Nk. 10 találat 63 egység.
egylettől 2—2 levente. Eredmény:
II. I. Z«gler Oy„ Kk. 28.40 rn, 2. Kalch Oy., Nk. 24 16 m, 3 Berg-stein Ödön, 23.50 m. Ili. 1. Helmer E., Nk. 26 32 m, 2. Z iga L, Nk. 26.30 ro. 3 Varga Ferenc 23.15 m.
3 a) Távol ugrások. Ugrók : 1. II.
III. csoportból, mindhárom egylettől 2—2 ló. Eredmény: 1. I. S robl István, Nk. 2 2-\' 2. Fiumbort L, cs. 2 II, 3. Korpic. l.«|os, Nk. 2 03 m.
II. I. Zlegler Oyurgy, Kk. 2.54, 2. Pápai Itiván, Nk. 2.40,3. Varga Ferenc, cs. 2 40 m. III. 1. Nsgy Lajos, Kk. 2 73, 2. Zsija L, Nk. 2.64, 3. Horteczkl J., Nk. 2.61 m.
3 b) Gerely hajítás. Hijilók: II.
III. csoportból, minden egylettől 2—2 levente. Eredmény: II. 1. Blczó L, Nk. 34 70, 2. Zadravec J, cs. 31.80, 3. Kalch Oy., Nk. 27.20 ro. III. 1. Klein Ferenc, Nk. 34 20, 2. Re! hol-ler ]., ct. 30.90, 3. Engellelter R., Nk. 29.65 m.
4 a) Magas ugrás nekifutással hatos csapatverseny. Ugrók: ,1. II. 411. csoportból, mindhárom egylettől I—I hatos csapat (2—2 fő évfolyamonként) Eredmény: csapatversenyben.
1. csoport: I. Nagykanizsai Lev. E. 95.8 cm, 2. Kiskauizsal Lev. E. 69 4 cm, 3. — II. csoport: 1. Nagyk. L. E. 131.3 cm, 2. Kisk. L. E. 97,5 cm, 3. — III. csoport: I. Nagyk. L. E. 137.5 cm. állig. 2. Cserkészek 130 cm. átlag, 3. Kltk. L. E. 125 cm. állag. Egyénileg: 1. Stróbl la\'-ván, Nk. 125 cm. 2 Pór József, Nk. 125 cm, 3. Boba József, Nk. 115 cm, I. Siiszka József, Nk. 146 cm,
2. Pápai István, Nk 141 cm, 3. Antal Sándor, Nk. 131 cm. 1. Engel-leiler R., Nk. 150 cm, 2 Farkas József, Nk. 147 cm, 3. Pintér István, cs. 143 cm. Lökók: IL III. csoportból, mindhárom egylcllöl I—1 halos csapat (2-2 fő évfolyamonként). Eredmény: csapatversenyben: II. csoport 5 kg.-os súllyal. 1. Nagyk. L. E. 8.57 m. állag. 2. Kisk. L. E8.16 m. állag, 3. — Egyénileg: 1. Zlegler Oyörgy, Nk. 10.13 m, 2. Bergstein Ödön. Nk. 9.15 ns, 3. Bakai István, Nk. 9.01 m. III. csoport, VU kg.-os tullya\'. 1. Nagyk. Lev. E. 7 50 m. átlag, 2. Cserkészek 7.49 m. átlag,
Farkas József, Nk. 8 26 m
5. Távol ugrás nekifutással hala csapatverseny. Ugrók : 1. II. III. csapatból minden egylettől I—1 balos csapit (2—2 10 évfolyamonként) Eredmény: csapatversenyben: I. cso-pori. I. Nagyk. L. E. 3.831 m. áüaj,
2. Kisk. L E. 3.528 ro. átlag, 3. _ Egyénileg: I. Klassz Mihály, Nt 4.26 ro, 2. Andrl László. Nk. 4.17 ro, 3. Baztó OyOrgy, Nk. 3.96 ei. II. csoport. I. Nsgyk. L E. 4.63 o. átlag, 2. Kltk. L E. 4.22 ro. átlag.
3. — Egyénileg: I. Blczó László, Nk. 4.86 m, 2. Zlegler O/Orgy, Kk. 4.85 m, 3. Papai OyOrgy, N«. 4.81 m. III. csopor\'. 1. Nigyk. L. E. 4.86 m. állag, 2. Kisk. L E. 4.51 n. állag, 3. Cserkészek 4.48 m. átlag. Egyénileg: I. Faikas József, Nk 5.65 m, 2. Engellelter L, Nk. 5.05 ro, 3. Borbély Jóxsef, Kk. 5.04 a.
A hétfő délután! QnnepI verseny eredménye
1. Kötelezi szabad gyakorlatot, bemutatja NK. L. E. IV. lobogó 2. csapat.
2. Síkfutás, egyéni döntők: a) 1914. évi. 50 m. Eredmény: I. Ko-sek József Nk. Idő 8 másodperc, 2. Klicserics István Nt 3. RéczJózsef Nk; b) 1913. évf. 60 m. Eredmény:
1. Fiumbort Lajos Cs. 85 mp., 2. Németh Szilveszter Ca. 3. Boba Jó-zsel Nk.; c) 1912. évi. 80 ra. Eredmény 1. Andii László Nk. I! mp.,
2. Klausz József Nk., 3. Polonecz OyOrgy Nk.; d) 1911. évi. 100 m. Eredmény: 1. Fiumbort Pál Cs. 136 mp., 2. Rosenbefm Miksa Nk., 3. Nolbnagel Ferenc Nt;e) 1910. évf. 200 m. Eredmény : I. Pápai OyOrgy Nk. 26 3 mp., 2. Antal Sándor Nk„
3. Horvatics Nándor Kk.; 1) 1900. évf. 400 ro. Eredmény : 1. Czlgler OyOrgy Kk. 588 mp., 2. Vass Oyörgy Nk., 3. Ungár József Cl.
3. Szebb jövőtt Adjon Isten! bemutatja* a II lobogó; betanította: Ntesner V. Viktor lanár.
4. Síkfutás, egyéni döntök: a) 1908. évf. 100 m. Eredmény: 1. Nagy Lajos Nk. 12 3 mp., 2. Olő Sándor Cs., 3. Engellelter Zoltán Nk.; b) 1907. évf. 200 m. Eredmény: 1. Farkas József Nk. 25 mp., 2. Major József Nt, 3. Borbély József Nk.; c) 1906. évi. 400 m. Eredmény: 1. Schvarcz István Ct-59 mp., 2. Karlovics Lajoi Ns. 3. Kotovils Ferenc Nk.
5. Játékok: I. a) Gyermekjáték; b.-muiatja: v. Kovács András, az 1914—13. évi.; b) lljuaági Iálék; bemutatja : Sabján, az 1912. évf.;
1027 aufiutttns i8.
ZALAI K02L0NY
c) Támadó éí védó játék; bemu-laija: Kovács M. az 1911. ívf.;
d) Cserkészjálék; bemutatja Horváth [. a cserkészekkel. — II Szer- és talajtorna. Eredmény: I. Henne József Cs., 2. Szerijén J. N»., a En-gelleiler Rezsó Nk. — III. Birkózás tíl súlycsoportban. Eredmény: Pehelysúly: 1. Hatass Józsel Nk., 2. Simon István Nk. Könnyűsúly: 1. Marics Ferenc Nt, 2. Rellhotfer János Cs.
6. Fabot gyakorlatok: Bemutalták a Nagvk. Levenle Egylet levenléL
7. 900 m. síkfutás. Eredmény:
1. Vass Oyörgy Nk., 2 p. 4 3 mp.,
2. Hajdú Ferenc Nt, 3. Imrei Ferenc Kk.
8. a) Katonai rendgyakorlatok. Bemutatta: IV. lobogó 1. csapat; b) Puskagyakorlat. Bemutatta: IV. lobogó 3 csapat.
9. Hármas ugrás. Eredmény : 1. Farkas Józsel Nk. 1148 m„ 2. Biczó László Nk. 10.45 m., 3. Nagy Lajos Kk 10 32 m.
10. 1500 m. síkfutás. Eredmeny :
1. Vau Oyörgy Nk. 4 p. 47 9 mp.,
2. Anek Oyörgy Kk.-5 p. 18 mp.,
3. Csáqyl László Nk. 5 p. 30 mp.
11. 110 m. gátfutás. Eredmény:
1. Farkas József N«. 182 mp., 2. Nagy Lajos Kk., 3. Ungár Józs f Cs.
12. Staféták, a) Vegyes staféta. Eredmény: I. Cserkészek 39 6 mp,,
2. Nagyk. L. E., 3. Klsk. L. E ; b) 4X100 m. staféta 1911-1910-1909. évf. részire. Eredmény: 1. Nagyk. L E. 53 mp., 2. Cserkészek, 3.
Klsk. LE.; c) Olimpiai staféta. Eredmény: 1. Nk. L. E. 4 p. 31 mp., 2. Kk. L. E. 4 p. 33 mp., 3. Cserkészek.
13."a) Kerékpár verseny (5 km.) Eredmény: 1. Somogyi Ferenc Nk. 9 p. 9 mp., 2. Kovács István Cs., 3. Valentin Ferenc Nk.; b) Ouiák.
1. Átló gula, intézeti, Szépudvari L.
2. Mozgó gula, intézeti, Sabján F.
3. Mozgó gula, intézeti, Kovács Miklós. 4. Átváltozó cs., intézeti, Lengyel István. 5. Cserkészek szabadon választott gúlája. 6. Élőkép: Csillag; Niesner—Lengyel.
14. Labdarúgás. 20 perces bemutató: 1906-1908. évi. az 1907— 1909. évi. válogatott ellen. Biró : S:hweiger. Eredmény: 1:0az 1906— 1908. évfolyam |avára.
15. A pontverseny eredménye (3— 2—1 pontozással számitva) a) az atlétikai versenyszámokban: I. Nk. Levente Egy. 1065 egysígszámmal nyerte Nagykanizsa rt. város lestn. bizottságának vándorserlegét (másodszor). — 2. Kisk. Lev. Egy. 49 egységszámmal. — 3.77. Szl. László cserkészcsapat levente otzlálya 37 5 egységszámmal. A cserkészek ;azon-ban, tekintettel csekély létszámukra, nem Is Indultak minden versenyszámban.
Az atlétikai egyéni és csapatverseny számokban első helyezési elérlek az I. és II. korcsoportban nagy bronz, a III. korcsopirib in nagy bronz; a második helyezést elértek az 1. és II. korcsoportban kis bronz;
Itt. korcsoportban kis ezüst érem ! kitüntetést kaplak piros-febér szala- j gon; kiadatott: 37 nsgy, 33 kis ezüst, 54 kis bronz érem. összesen : 178 darab.
b) Csapat fegyelmezettségl versenyben: I. Klsk. Lev. Egy. 1. százada (1906—1908. évf.) vezetője: Faikas József ifj. oktató. A század nyerte: Nagykanizsa rt. város lestn. Dizollságának „A legfegyelmeziltebb csapatnak\' vándorserlegét (először). Oktatója: Szabó Anlal kereskedő dohányzó készlet ajándékát nyerle. 2. Nagyk. Lev. Egy. 11/1. százada (1909. évf.) Ifj. oktatója: Nelssner Viktor. 3. Nagyk. Lev. Egy. 111/2. százada (1913-1014. évf) llj. oktatója, vitéz Kovács András.
A dijakat Csorba István tanácsnok, testnevelési vezető osztotta ki.
A legszebb reményekre jogosiló verseny a magyar nemzeti imádBág hangjai mellett nyert befejezést. Nem h nne azonban teljes a beszámolónk, ha fel nem emlllenők, bogy az adományok céljaira kiteli perselyben összesen 24 pengő 02 fillér gyűlt egybe...
rAdiójjűsob
Augusztus 18 (csütörtök) Budapest 9.30 és 11 H. 12 30 Bárány Geró h. államtitkár F.: Rádió és kultura I Idólárás. UUna Ba\'kányl Kálmán, az OMKE igazg. F.: Rádió és kózgazdaság. 3 II. 5 Időjelzés. Utáns Irodalmi délután. 5.40 Kamara Z. 6,10 Rádió II 1.20 Kelemen Lajos magyar nótaestje cigányzenével 830 Kisfaludy Károly három egyfelvontsosa. 10 Időjelzés. Utána cigányzene.
Bécs, Oráe 11 nZ. 4.15 Hangv. 8.05 Sziml. Z.
Berlin, Stettln 11 Q. 12-Harangiátík. 12.30 Mg. 3.30 üy. 4.30 nZ. 7 Harangjáték. 8.30 Vidám dalok. Z 9.30 Dalest, Z. Schumann- és Brahnia-dalok. 10.30 Jb.
Barcelona 5.55 Tánc Z. 6.15 Gy. \'J.20 nZ. 102) Beethoven: Mlssa Solemnis. 10.55 Dalok, Z.
Basel, Bern 1 0. 4 nZ. 4.30 Oy. 5 Hangv. 8 Dalest. Z 9.20 Hangv. 10.05 nZ.
Boroszló. Olelwltz 12.15 és 1.45 Q. 4 30 Zenei rapszódiák, Z. 8 Énekkari Z., dalok. 9 Mozart-est, ének- és zenekari Z. 10.15 nZ. és tánc Z.
Brünn 1115 nZ. 5.15 A 6 Mg. 7 Szimf. Z. 8 Olasz operaáriák, Z. 9 Fúvószenekari hangv.
Frankfurt, Cassel 11.55 Hsrangláték. 1.30 nZ, operarészletek. 4.30 Magyal Z 8.15 .Ablakok", Olaaworthy 3 felv. bohózata. Utána Hándel-cst, szimt. Z
Hamburg, Bréma. Hannover, Klel 8 A. 12.30 Hangv. 2.05 nZ. 4.15 Orosz operarészl, 5 Tánc Z 6 Vidám Z 8 Nép-dalest Z. Utlna nZ. és tánc Z.
Kónlgsberg. Danztg 11.30 Gy. 4 Fúvószenekar hangv. 8.10 Chopin: Zongora Z. 9.15 ,A hitelező\', Slrindberg tragikomédiája. 10.15 nZ.
Langenberg, Dortmund, Mflnster 1.10 nZ 2.30 Hígiftlai E. 4.45 A. 5.30 Hangv. 8.30 K. Ulána nZ
Lipcse, Drezda 12 G. 4.30 Kamara Z. 7.30 Litván népdalok, Z. 8.15 Egytelv. bohózatok. 925 nZ.
London, Daventry 12 Kamara Z. 1 0. 2 nZ 3 Istentisztelet a westminsteri apátság templomából. 3.45 Kamara Z. 5.15 Oy. 6 ránc Z. 7.15 Beethoven-szonáták. 7.30 Zenekari Z 7.45 és 8.30 Ridiószkeeca. 9 35 .A szív uljai\', Melluish I letv. operettje.
1030 Je«.
Milánó 4.15 Ib. 5.20 Oy. dalok. 8.45 Szlml. Z II Jb.
Prága 11 0. 11.45 Mg. 1210 nZ. 5 Katona J. 8.10 Vidám est. 9.30 Vígjáték. 10.20 nZ éa lánc Z.
Róma 5.20 Gy. 545 Ének- és zenekari hangv. 11.50 Mg. 9.10 Színházt E. kOz-vetítése.
Stuttgart, Frelburg 12.30 Oy. 545 nZ. 8.15 ,Az ul házasok , Bjórnaon 2 felv. j vígjátéka, utána nZ.
— Épületüvegezés, gitlelis, ja-| vi-ás; igves lábiák is legolcsóbb in i Púmnál, Király-utca 10
Magyarország legnagyobb és legszebb áruháza, Európa legszebb áruházainak egyike
3 emeleten 10.000 m* üzlethelyiség. 2 szemilyfiíC. körülbelül 600 alkalmazott, 23 kirakat, látványos művészi díszítésekkel
Megtekinthető vétellcéngszer nélkül
Ezen SZELVÉNY átadása ellenében
Éttermünkben
\'eves, Sült, körettel, tészta és espresso feketekávéból álló teljes ebédet kap P L45 kedvezményes áron.
orm
^^^^^ÁBunáut
Budapest
ML Utalta Itália tér Vi.
ZALAI KOZLONV
I92T augusz\'us 18.
SPOBTÉLET
A Zrínyi ifjúsági házi tenniszversenye
A Zrínyi lenniszosztályánik veze tősége, bogv versenyzőiben az uián-pótlást biztosítsa s fiatalabb játékosainak ambícióját növelje, a rendszeres Ifjúsági versenyek megtartását határozta el. Az etső verseny a club fiatal erőinek ranglistáját voll hivatva megállapítani. — Valamennyi versenyző csak rövid idő óta űzi a tenniszsportol, mégis fejlett tehnika, sok taktikai érzék s páratlan győzni akarás |ellemezle az elejétől végig érdekes és nivós küzdelmei. A verseny egyébként meglepetésekben is bővelkedett, amennyiben a favorit Darázs L a harmadik helyen végzeit, mlg az első helyet a titkos tip, Karczag Oy. veretlenül blzlosilolla magának. Az egyes verseny első hat résztvevőjének sorrendje: I. Karczag Oy. 2. Bltlera B. 3. Darázs L. 4. Oskó B. 5. Antalícs I. 6. Hegedűs B. A páros verseny győztese pedig a várakozásnak megfelelően a Billera —Darázs pár lelt.
Karczag Oyörgy kifogástalan stílusával, sportszerű nyugodt viselkedésével teljesen megérdemelten győzőit. Bittera Béci mozgékony és bizlos Darázs Lajos tudás tekintetében semmiben sem marad el társaitól, de a győzelemhez ezen klvOl még más is kell, ami nála hiányzott: ha rosszul állt, elfogult volt, ha vezeteti, könnyelműen játszott. Oszkó sokat fejlődött. Antalícs és Hegedűs, bár az idén kezdtek, jó stílusú, ügyes versenyzőknek bizonyultak. Játékuk sok reményre jogosít. Az egyesület ezután ifjúsági játékosait az országos és kerületi versenyeken is szerepelletni fogja.
MOZGÓSZINHÁZAK
Augusztus 20 és 21-én Jozelin Bakerről, az egzotikus szépségéről és káprázatos bájáról híres párisi néger láncosnőről készült pompás filmrevül mutatja he a Városi Színház. A film-szkcccs, mely kétségkívül az Idei szezon legnagyobb szenzációja, csak Budapesten 342 előadást ért meg állandóan zsúfolt ház elölt.
A szezon legnagyobb belé\'sláge-reit Bellák Aranka, az országosan ismert és közkedvelt izubrettprima-donna és Hercegh Albert a Budapesti Városi Szinház művésze éneklik. A láncszámokai 30 különböző ragyogó kosztümben a legszebb budipesti görlök lejtik.
Az igazgatóság a legmesszebbmenő anyagi áldozatokat hozta meg, hogy a kllünő revüt az isen tisztelt
közönség részére megszerezze s ezért -kénytelen volt a be-yárakat is mérsékelt n felemelni. — Jígyek eőrc válthatók a szinháli pénztárnál ís a Králky-tőzsdében.
Városi Színház mozgója. Ma csütörtökön 7 és 9 órakor .A busz-évesek" Filmregény 7 felv.-ban. Főszereplők: Clara Bow, a legszebb amerik\'.i színésznő és Donald Keiih „Mont Everest (Az égbenyúló hegy) Noel kapitány expedíciója 6 fiivonásban.
A hévízi kertmozgóban folyó hó 18-án ciütörtökön monsireelőidls Kálmán Imre és Bakonyi Károly világhírű operettje a .Talárjárás" c. filmszkeccs lesz bemutatva, 4 fi m és 4 színpadi részben, ezt követi .0.-dög mátkája" 8 felv. örökbícsű népszínmű, ismert színművészekkel.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén lanyhaság voll. Már nyíláskor az előző napok áremelkedését veszteség váloila fel. A lanyht felfigás a tőzsde\'dő ké sóbbi I lyamán is folytatódon s zár Inig eltartó t. A lanyhaság okál a piacra került nagymennyiségű átuk s a nyereség-biztosító eladások okoz Iák. Az átlagos árveszteség 2—3% lg tartott, egyes esetekben az 5<-6%-kol is elérte. A forgalom elég cs:n-des voll.
Zürichi sárlat
Pilla 20-33, London lS^lUt NeWJJ/l Slí\'/a, BrSUael 72-18. Milano 2825, Amsterdam 208 821/s, BeiUn 123 3ZVa, Wler 7307, Solla 3-75. Prtjl 15-09, Van/ 4800. Badjipeul 90-55, Beleid 9-13, Bakaiéit 3 22.
i budapesti Tőzsde dftvíza-jcsyzésa
VALUTÁK Angol L 27-82-27-98 Belga tz. 7965-7995 Cielk. 1695-17-03 Dink. 153 05-153*65 Dlr.it 10*04-10-10 Dollár 569 60-572 00 Francia ti 22-45-22-65 HolL 218-85-229-85 Lenijei 63-45-64-45 Lel 3-53-349
Létra —\'-\'—
ü/i 31 35-31-65 Mi/ka 135-80-136-30 SchUl. 8044-80-85 Noevég 148-50-149-10 Svájci 1.110-35-110-75 Svídk. 153 15-153 70
UKVIZAK AmaL 229CO-229 70 Belgrád IÖ05-IO19 Berlin 135-90-13600 Bukarest 3 51-3 55 BrlUsael 79-52-79 77 Kopeab.153-15-133-55 Otalo 14869-14901 Union 27-78-27 55 Milano 31-10-31-25 Newjork 571 -35-3 05 Pária 22*38-22 48 Prága I6-S3-I698 SaoHa 412-416 Stockh. 153-25-153 65 Varaó 6355-64-35 Wien 8047-80-72 Zlrieb 110-20-11050
Terménytőzsde
Busa Uszav. 77 kg-os 30 50- 30-70, 18 kg-os 3>70 - 3090. 79 kg-os 3100-31*20, 80 kg-os 31*20-31*40; egyéb 77 kg-os 3>I0 30-30. 78 kg-os 30-30 30 60, 79 kg-os 30-70-3093, 80 kg-os 3080-3110, ross27 60-27-80, takaip.árpa 24 (B— 24-50. lórirpa 26.50-3O-S0L ub u| 20 75-21 25, tengeri (ó) 24*50-24-80 Buzatocpa 1825-1850. repce 44<X>-45-00.
Serlésvásár
Felhajtás 2300, melyből eladatlanul vissza-maradt 241 darab. Eltörendő I 66—I Í8, szedett 1*62—1-64, aizdelt közép 156-1-60, könnyű 1-46-150. elaőrendu Oreg 1*52—1-56, másodrendű 1*48—150, angol süldő 1-56—1-76. szalonna nagyban 1-72— 1.76, lílz 2\\0-2O4. lehúzott bus 208-228. szalonnás Itlsertfci t*9>—204. Az Iránysat közepes.
Ha Budapestre jön, látogassa meg
Fischer Jenő és Társa
selyemkülönlegességek üzletét
Budapest, IV., Petófl Sándor-utca 6. szám (« Belvárost Színház épületében) ahol sím
legolcsóbban vásárol Crépe de Chinéket, Georgettokat és mindenféle dlvatselymet
Kiadja: Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat Bészvénytársaság. Felelős kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dl|a 10 szíll »O IIII*r. Címszó s minded vastagabb betüból álló sió kél szónak számíttatik. Minden további szó dija 6(111. Vasár- falÜnnepnap SMo telár, szerdán—pénleken 25»« lellr. AUásl kereaóknek SOVa engedmény. » hlrda-téai aSIJ •I5r« llaalassdg.
Órnk«n,v»lial, magyar-nímet levelezést vállalok. Clm a kiadóban. 3344
Ford és Fordaon alkatrészek, autó leiszerelési cikkek, Pneumatlk — Szántó Vilmos és Társa cégnél, Deák-tér 2. 2314
zongora bitbe kiadó. Cím a kiadóban.
3327
Autó, Adler gyártmányú, kíl Ulésea, kltonó karban olcsón eladó. Bnzsó Józset kocsigyáros Nsgykanlzsa. Teleki ul. 3349
«aí.riut.lep i Fenyves Szálloda Penslo utó-aalaon augusztus 20-tól P. 5.60. Szita István vendéglős. 3363
Sxoptatóadadu elmenne jobb házba. Clm a kiadóban. -3376
KlfutAlaánjrt jetvesz Relcheitleld Utóda húsüzem, Ezzsébel-tíf 3. _-3377
Egy fiatal leány elmenne házvezetőnőnek magányos úrhoz, esetleg vidékre Is. Cint a kiadóban. -3378
Teljes elUUara polgárisisleányt elvállal ml család iskolák közelében. Clm a kiadóban. 3380
Olcsó aprított fa!
Mai naplói kezdve lökélele-tesen száraz, kemény aprított tűzifa árát
40.000 K-ra, azaz 3 pengő 20 fillérre szállítottam le
100 kilónként házhoz szállítva.
Strém Károly.
Uj zsákok, uj ponyvák
kévekötőzsineg
Kerti magvak Mütrágyafélék
kaphatók:
Ország és Widder
ss cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Értesítés.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Csengery-ut 17. szám alól
Sugár-ul 29. szám alá
költözködtem ál.
További szíves pártfogást kérve, vagyok tisztelettel
BICSES GÁBOR
uyt bérkűcsitutajdoiios.
Hangjegynjdonságok:
Elhagytál Bözslkém . . . Tugó-dai
Be fél, M félj • • • Tangó-dal
Szása! bankó, nesze cigány Fox trott Katicabogár... Blues lég egy éjszakai... Dai
Minden egyéb zenemüvek, hegedQ- és zongora-Iskolák és gyakorlatok, hangszerek és hangszerkellékek kaphatók:
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv-, papír- it ttBcmOkeftaktáéoébta,
Kedvező fizetési feltételek!
M. kir. Államvasutl OépgyárI gépi k, névszetinl: oséplftgépefc, traktorok rendelés sierint, továbbá velőgépek, fűkaszálók, szénagyajtók, trIOrOk, ekék, boronák, prések Ir szőlőzuzók állandóan raktáron
Grünbaum Béla
vas- és vegyeskereskedésébea
Zalaegerszeg (Csendórlakt. melleit)
Ojörl OépaySr .RSba- kerekeinek lerakat*.
Államilag segélyezel! (s kartellen klvnll 18 — 20o/o szuóerfoazfát műtrágyára előjegyzések eUogadtalnak.
Elfinyös ársfcl
4357/1927.
Adófizetés iránti hirdetmény.
Alulírott városi adóhivatal ezennel felszólítja mindazokat az adózókat, akik az adófőkönyv-ben előirt és az 1924. IV, t.-c. alapján kiadott 1925. évi 600/P. M. számú rendelet 47. §. 2. ponlja érteimében esedékes adótartozásukat e hó 16-lg be nem fizették, hogy azt járulékaival együtt a jelen hirdetmény közhírré tételétől számított 8 (nyolc) napon belül, vagyis e hó 24-ig annál is inkább fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a zálogolási eljárás azonnal meg fog Indíttatni. Városi Adóhivatal.
Nagykanizsán, 1927, évi aug. hó 16-án.
Vojkovlcs s. k.
3361 h. adóügyi számvevő.
mm ís ii
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11.
Telefon: Teréz 34-45.
Felvesz hirdetésekei a világ minden lapja részére.
Reklámterveket készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai\'Károly")"
87. évfolyam, 187. szám
Nagykanizsa, 1927 augusztus 19, péntek
Ara 14 fillér

mm
POLITIKAI NAPILAP
l.iiktsilllifa fa Uattkbt
£55t bmmwhm
KUilidrm.ll
Felelöl szerkesztő: Barbarlts Lajoa
ElóflacUal ámskSnti
t%tt
A békeszerződések bűnei
Az egyszerű mindennapi (leiben, ahol • magánjogok érvényesülnek s abol a magánjogok alanyai éa tárgyal foglalnak egymás mellett helyei, hogy s Jogok érvényesülésének sorrendjében egymásnak helyet engedjenek, nagy sierepet Játszanak a magánjogi megállapodások, amelyek szerződés formájában uyujianak biztonságot s adnak |ogokat és kijelölnek kötelezettségeket. Ha a magánjog alanyának életét nézzük, azt látjuk, hogy a mindennapi élet, ezen itoll és Íratlan szerződések szerint halad a maga utján.
Ha ezen magánjogi szerződések [ók, helyesek, akkor rz (le! zök-kenés nélkül gördül tova, ha azonban a szerződésnek hibái vannak, ugy megindul a tevékenykedés abban sz Irányban, bogy a szerződések hibái kiküszöböllescenek. Csak a liszla, hibátlan, becsületes alapokra fekle-tett magánjogi élet nyújthat nyugodt mindennapi életet. Igy van ez az egyes ember életében, da igy van ez a nemzetek életében Ír. A nemzetek mindennapi élete csak akkor harmonikus és biztonságos, ha Írott éa irallan szerződéseik hibátlanok. A leifedezeti hibái a szerződő felek Igyekeznek kiküszöbölni s csak amikor ez megtörténi, akkor köszöni be újra a nemzetek egymás közötti életében a békesség.
A békeszerződésekről mi, akiket a szerződések hibái sújtottak, mindig azzal a véleménnyel vollunk, hogy a békeszerződések hibásak s igy ja-vlláfra szorulnak. Ellenfeleink eddig nem ismerték el a hibákat s nekünk nem voll mást mii lennünk, mini a hibákra rámutalva, kértük és mindig csak kértük r. hibák meglálását s azok orvoslási\'. Mi bizlunk abban, hogy Európa \'reme felnyílik, de bármennyire bizlunk is, soha se mertük remélni, bogy ellenfeleink ncmcs<k az elkövetett hibákat lát|ák meg, de az elkövetett bünökel ír. Mi csak hibákról beszéltünk s a hibákra mulattunk reá, ők már nem hibákat, de egyenesen bűnöket emlegetnek. A békeszerződések bűneit leplezik le egymás ulán a legnevesebb antant-polilikusok és diplomaiák s nem kisebb ember, mini Sir Henry Wil-son: a .nagy Wilson" unokaöccse írja napló|ában, hogy n „bűnös békeszerződéseket az antant delegátusát o tárgyalás előtt két órával még nem Ismerték".
Szerződés, amelyei a lelek nem Ismernek, már ipso Jure semmis. A magánlogl életbe n a nem Ismert szerződés a szerződés hatálytalanítását von|a maga ulán. A békeszerződések annál Inkább hatálytalanok, meri azokról olyan államférfiú állilja •21, hogy azok olvashailanul és ismeretlenül kerüllek elfogadásra, aki Ó maga is lag|a voll a békedelegációnak, aki azonfelül, hogy katonai szakértője voll a békedelegációnak,
egyben unokatestvére voll annak a Wilsonnak, aki 14 ponljával meg-állitolla a háborús vérengzési, meri utal mutalott oly értelemben, hogy lehelne bíkél kö\'ni anélkül, hogy győzők és legyőzőitek legyenek.
És Íme, már nem a békeszerződések hibái könyörögnek alázattal és nem a hibák kérik korrigálásukat,
hanem az elkövetett btlnök kiáltanak s a békeszerződésben elköveted bűnök döngetik Európa kapuit Az elrejtett és visszllojlolt igazságok le-szaggatják sorra láncaikai s ugy állnak vádlóként Európa stlne elé, hogy nem lehel más ulja Európának, minthogy megváltoztassa a bűnös békeszerződéseken...
Spanyolország nagy politikai változások előtt
akar mondani a diklátorságról és kész átmeneti kormányi elismerni, amelynek élére Qabriel Maura, a spanyol konzervalivek régi vezérének ha állna s ez azt jelentené, hogy Spanyolország visszatér a parlamentarizmushoz.
Párls, augusztus IS Madridból jelenti a Journal tudósítója, hogy beavatott helyen szerzett értesülése szerint október második leiében na^y poliilkai változások készülnek. Primo de Rivcra önként le
Sanghaiban ujabb kommunista felkeléstől tartanak
Angol katonaság megszállta a saughal naukingl vasntyonalal
London, augusztus 18 Sanghaj jelentések szertnl a kínaiak vonakodnak kiszolgáltatni az angol hatóságoknak azt az angol katonai repülőgépei, amely kényszerleszállás folylán nem az európai konccaaziós területen, hanem a kínai városrészben éri földel. Az angolok ennek köve kertében megszálltak a sanghal-nankingi vasulvonal egy részéi és további rendszabályokkal feoyege őznek arra az eaelre, ha
a kínaiak lovábbr. Is lefuglalva tartják az angol gépel. A helyzet Sanghajban egyébként is egyre komolyabbá válik. A déli csapatok vlsz-szavonulása egyre tart, a lakosság pedig fejveszetten menekül Sanghajból és Nankingból. Nincs kizárva, hogy rövidesen isméi kommunista felkelés tör ki Sanghaiban. vagy legalább is nagy szlrájkmozgalmakra kerül a sor.
Egy lezuhant sziklatömb a kőbányában több mnnkást maga alá temetett
Pécs, augusztus IS (Éjszakai rádiójelentés) Ma délelőtt tr.egtendiló szerencsétlenség történt a nagybarsányl kőbányában. Technikai okokból egy hatalmas sziklatömb icztthanl. Szerencsére ebb;n a pillanatban nem laríózkod-lak a zuharás színhelyén sokan és nz erős morajt hallva maga a bánya-lelvlgyázó is elkiáltotta magái, hofy meneküljön mindenki, mert szereu-ctétlenség történt. A lezuhanó kőtömb azonban maga alá temette
Séta János kordélyozó munkást, aki a helyszineu kiszenvedett. Egy másik társa, Tóth József o\'y súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mire beszállították a pécsi sebészei! klinikára, meghall. Megsebesüllek még: Siöllősl István, felesége és Kala nevű leányuk, valamint Lllter János munkás. Szőllősl sérülése súlyos, de nem életveszélyes, a löbbieké könnyű. A halósági bizottság kiszáll! a helyszínére, hogy megállapilsa a szerencsétlenségért terhel-e valakit felelősség.
Nagy hegycsuszamlás fenyeget Svájcban
Zürich, augusztus 18 Bellinzona környékén löbb lalu népe készül elvándorolni, meri a Monlc Alhino hegycsuszamlásokkal fenyeget. Szakértők alaposan meg-vlzsgá\'ták a hegycsúcsot, amely a mult hét óla lassan, de szakadatla-
nul elúszik, nagy sziklalömegek inognak a bármely pillanatban lezuhanhatnak a völgybe a falvakba, ugy. hogy a szakértő bizottság sürgősen ajánlotta a tessini kanton hatóságainak a fenyegetett falvak ki-ürítését.
UL«. w a. .MI »y.y.v. V.-.-I v fi • f r n...........................
Felbontják Ferdinánd király végrendeletét
Bukarest, augusztus IS Birbu Slitbey Hgnap végrendeleti végrehajlói minőségben felszólt-tolla Mátia román királynői a ki-
rály végrendeletének lebontására. A bukaresti fellebbviteli biróság elnöke az örökségi leltár megállapítására ügygondnokot rendelt ki.
Hayer miniszter éx Sz\'faoyavizky állam-titkár Btlatelepen
Bélatelep, augusztus 18 Mayer János fóldmivelésögyl ml-niszler és Szlranyavszky Sándor belügyi államtitkár tegnap Láng János és Relschl Richárd országgyűlési képviselők kíséretében ideérkeztek és megtekintenék az u| kikölő belejezö munkálatait. A kikötőnél az előkelő vendégekel Ripka Ferenc dr. főpolgármester. Huszár Károly nyug. miniszterelnök, Gaál Gaszlon képviselő, Begedy Pélcr járási íőblró fogadták. Ripka- lőpolgármesler üdvözlő beszédére Mayer miniszter válaszolt, aki rámutatott azokra a fontos érdekekre, amelyek a kormányt a balatoni kultusz fejlesztésére és hilhalós támogatásra Indították. A kikölö megtekintése ulán Ripka lő\' polgármester nyaralójában folytatták a balatoni problémák tárgyalásait.
Ékszerrablás egy balaton szárszói pensióban
Balatonszárszó, augusztus 18 Nagy izgalomban tartja Balatonszárszó fürdővend igeit az az esel, ami az oltani Wollák pensióban történt. A pensióban lakolt ugyanis egy Gelger Józiefné nevű urinfl, aki megszállón terűiéiről jött Szárszóra nyaralni. Geígtrné lement a strandra mijd a Balatonba fürödni. Ezt az idői használta ki arra egy ismeretlen betörő, hogy behatol|on a fürdőző úriasszony szobájába és ellopja az éjjelt szekrényen kitelt összes éktzerell mintegy balvan millió korona értékben, úgyszintén drága női ruhaneműjét. Amikor Geigeroé később feljön szobájába és meglátta, hogy kirabolták, eszmélellenül ivágódul! el a padlón. A házbellek csakhamar a csendírtégte siettek, azonban a legerílyesebb nyomozás dacára sem sikerült a merész betörőt kérrekeritcni, noha végigrazzláz-ták a községet és megszállták az állomást.
A külügyminiszter ebéde egy francia politikus tiszteletére
Budapest, augusztus 18. (Éjszakai rááiójelenlés) Walko Lajos külügyminiszter ma délben ebédet adott a Budapesten időző Andié Fryburg francia politikus tiszteletére, aki a magyarországi gazdasági és politikai viszonyokai jölt tanulmányozni a fővárosba és már a mai napon több lontos m \'gbeazélést folytatott államférfiakkal és politikusokkal.
Kiss Károlyt nem engedik szabadlábra
Budapest, aug, 18. Fellebbezés folytán az Ítélőtábla ugy dónlötl, hogy óvadék melleit sem helyezi szabadlábra Kiss Károlyt, a klinikai szállítási psnamák titkárát.
zalai KÖZLÖNY
1971. augusztus 19.
„A bolsevista forradalom éppen ugy fog megbukni, mint a francia forradalom" Moszkva, augusztus 18. A kommunista pírt végrehajtó és ellenőrző bizottságénak legutóbb tartott teljes ütésén Rlkov tömeges kivégzésekkel fenyegette meg az ellenzékei. Trockij hosszabb beszédben azl válaszolta, hogy a bolsevista forradalom éppen ugy fog megbukni, mint a francia forradalom. Mind a ketlőt megszilárdította az, hogy úgynevezett fehér gárdák alakultak ellene, de a francia forradalom nyomban összeomlott, mikor a Termydor hivcl elkezdték halomra öldösni a radikális jakubi-nusokal. Biztosra veszem, — mondotta Trockij — hogy mihelyt a kivégzések megkezdődnek vége lesz a bolsevista uralomnak. Az ellenzék elnyomása a vég kezdele.
A török nemzetgyűlési
választások Konstantinápoly, augusztus 18. A török nemzetgyűlési választások első menete az egész országban mindenütt véget ért. A kemaltslák Je-lölljeit mindenüti egyhangúlag választották meg. Az uj török nemzet-gyűlés képviselői az eddigi eredmények alapján kizáróan Kemal néppartjának emberei lesznek. Egyelőre arra sincsen kllálas, hogy a második választási menetben ellenzéki jelöli győzzön.
Oroszországba kényszerl-tettek egy román gözöst Bakarest, aug. 18. Oalacből jelentik, a Costi nevű gőzös augusztus 3-án taszálllimánnyal Qilacból Alexandriába indult. A gőzöB mindeddig nem érkezett meg rendellelési helyére. Az a leltevés, hogy a nagyobbrészt oroszokból álló hajószemélyzet fellázadt és kényszerítene a kapitányt, hogy a ba|ól Oroszországba irányítsa.
Beomlás fenyegeti a belgrádi egyetemet Belgrád, augusztus 18. A beomlás veszedelme lenyegeti a belgrádi egyelem épületét. Tegnap este észrevették, hogy az egyetemi palota egy részének főfalai lesűppedtek és az épület egészen ellerdűlt. A főfalak sűppedése 15—20 centiméter, ugy, hogy kívülről Is szabad szemmel látható a süllyedés. Nyomban értesítették a tűzoltóságot és a város műszaki hatósága vizsgálóbizottságot küldölt ki, amely megállapította, hogy az egyelem épülete alatt nyilván már napokkal ezelőtt megrepedt a vízvezeték föcsöve és a pincék színültig megtellek vizzel. A betóduló viz alámosta az alapépítményt, a löldréteg meglazult és egyre csúszik.
A munkásság ragaszkodik az általános béremeléshez Budapest, augusztus 18. (Éjszakai rddlójelentés) Ma délután folytatták a vasiparban felmerüli bérkérdésben a tárgyalásokat Vass minisztetclnök-btlyettes közvetltésevel. Megegyezés nem történt, meri a munkásság képviselői kijelentették, hogy a részleges és kategorizált béremelési nem fogadhatják el és ragaszkodnak az ál-talános béremeléshez. Vass miniszter a sajtónak kijelentette a tárgyalások után, hogy a munkaadók addig menlekel,ameddig a vasipar mai helyzete azt megengedi és bár elismeri, hogy az általános bérjavitás indokolt, de a munkásságnak mérlegelni kell az ország gazdasági helyzetét és a vasipar helyzetét, amelynek figyelembe vételével lehetetlen az általi-nős bérjavitás.
A kisebbségi kongresszus negyven millió ember nevében f oghatározm
A kongresszus résztvevői és végleges programmja
Augusztus 20, szombat: Az előkészítő bizottság értekezlete; konferenciák az újonnan jelentkezeti kisebbségi csoportok képviselőivel.
Bécs, augusztus IS
(A Zalai Klzlőny bécsi tudósítójától) Ammende Ewild dr., az európai kisebbségek bécsi irodájának vezetője ma a Zalai KózISny bécsi tudósítójának rendelkezésére bocsátotta a Oenfben meglarlandó kisebbségi kongresszus résztvevőinek teljes listáját és végleges programmjál. Eszerint a kongresszuson mintegy 35 különböző nemzeti kisebbség képviselői vesznek részt Európa minden részéből. A kongresszus több, mini negyven millió ember nevében fog határozatot hozni. A résztvevó kisebbségek ponlos listája a következő: Dánok Németországból, svédek Észtországból, katalánok Spanyolországból, németek Dániából, Észtországból, Magyarországból, Jugoszláviából, Olaszországból, Litvániából, Romániából és Csehszlová-kiáDól, lengyelek Németországból, Csehszlovákiából, Lettországból, Litvániából és Romániából, magyarok Csehszlovákiából, Romániából és Jugoszláviából, oroszok Lengyelországból, Romániából és Lettországból, zsidók Leltországból, Litvániából, Lengyelországból, Romániából, Csehszlovákiából és Bulgáriából, horvátok Ausztriából, lausllzl szerbek Németországból, csehek Ausztriából, szlovének Olaszországból és Ausztriából, valamint ukránok Romániából.
Uj tagokként Jelentkeztek a románok Jugoszláviából, a szerbek Romániából, valamint az ukránok, le-bér oroszok és litvánok Lengyelországból.
A kongresszus ponlos programja
Augusztus 21, vasárnap: Az előkészítő bizottság értekezletének folytatása ; konferenciák minden kisebbség egy-egy delegátusával.
Augusztus 22, hétfó: Délelltt: Wilfan elnök megnyitó beszéde a nemzeti türelmetlenségről és ennek veszélyes következményeiről az európai békére. Az elnökségi tagok (F. Maspons, Anglassel dr., Molzkin Leó, Schlemann Pal dr., Sierakowskl Szaniszló gróf és Szflló Oéza dr.) beszédei. Az elnökség megválasztása. Az újonnan felvett csoportok deklarációi. A bizottságok megalakítása. Délután: Bizottsági ülések.
Augusztus 23, kedd: Délelőtt: Az európai béke veszélyezletese a nemzed türelmetlenség által". Délután : "A kisebbségek országos és nemzetközi együtlmüködése". .A nyelvi probléma\'.
Augusztus 24, szerda: Délelőtt : .Állami szuverénitás és kisebbségi jogok". .A kisebbségi isme kérdései". (A nemzetiséghez való tartozás, statisztika és más megállapítások). — Délután\': „Szervezkedési, sajtó és propaganda ügyek". Az elnök záróbeszéde.
Az európai kisebbségek sajtójáról Ammende Ewald dr., a kisebbségi Iroda vezetője részletes statisztikát készített A csehszlovákiai, romániai és jugoszláviai magyar sajtó adatait Ammende dr. felkérésére lapunk bécsi szerkesztője, Szemere Pál állította össze a kongresszus számára.
viszont a következő
Nagy tűzvész pusztított Fűzvölgy községben
Hirsohler Samu pajtája gyulladt ki, melytől számos gazdasági épület, egy lakóház és egy cséplögépgar-nrtura hamvadt el — Bosszú művének mondják a tüzet — A csendtirség erélyes nyomozást inditott
Nagykanizsa, augusztus 18 Tegnap délután egy órakor nagy tűz pusztított a Nagykanizsától 11 kllóméterre iekvő Fűzvölgy községben, ahol leégett egy lakóbáz, bárom istálió és hét pajta temérdek szénával és szalmával.
A tűzről tudósítónk a következőket jelenít:
Csütörtökön déli egy órakor Fűzvölgy községben Hirschler Samu gazdálkodó pajtája kigyulladt. A lángokat először a tulajdonos szakács-néja vette észre, aki fellármázta a házat és pillanatok alatt a falun végig szaladt a hír:
Ég a Hlrschlerék portája I Segitségl — Tüz van 1... Csakhamar mint egy ember az egész falu a tűz helyén termett és kezdetét vette az oltás, melyhez csatlakoztak kevéssel ezután az összes környékbeli tűzoltóságok és a Nagy-
egynegyed négy órakor mát csak a pufztu\'ás színhelye tárult a néző elé.
A tüz alapos munkát végzett. Hlrschlerék pajtáján kivűl még elhamvadt hat pajta, három isiálló és egy lakóház. Hirschler pajtájában poirá égéit egy egész cséplögarai-tura. Allatok nem pusztultak el.
A lüziől még kitörésekor telefonértesítést kapott dr. Botlka Andor főszolgabíró is, aki aulón sietett Fűzvölgy községbe, ahol mindaddig oll maradt, mlg a tűzet sikerüli lokalizálni.
Az oltásnál derekas munkát végezlek a m8gyarszerdahelyl, kscorlaki, magyarszentmiklósi, korpavári, ujud-vari, homokkomáromi, bocskal, gel-sel, gelseszlgeli, hosszúvölgy! és ka-nlzstl tűzoltók, akik Mály Oéza füz-völgyi tanító éa Imrék Oyula hosszú-völgyi körjegyző vezetése és erélyes Irányítása mellett emberfeletti küzdelemmel álllak sorompóba, hogy a tűznek gátat szabjanak. A tűzhöz kivonult a kanizsai csendőrség egyik Járőre Is, amely Bottka főbíró veze-lésével azonnal megkezdte a nyomozási, hogy megállapítsa a tüz okát. Eddig még pozillv nyomra nem bukkanlak, de a faluban szóbeszéd tárgya, bogy
a tllz nemtelen bosszú müve volt. A csendőrség most ezen az alapon is igyekszik az esetleges gyu|toga-tásra napvilágol deríteni.
Pontos tűzkárt még nem lehetett megállapítani, mert a lüzszemlét csak csütörtökön este, vagy pénteken délelőtt ejtik meg. Biztosítva az elégett értékek igen kevés részben vollak.
kanlzsáról is kivonult tűzoltók, akik egy bérautón siettek Fűzvölgyre. — A tűzet olló embereknek elkeseredett küzdelmei kellett folytatni a veszedelmes elemmel és bár mindenki erején felül dolgozott az oltásnál, mégis a tűz nagy károkai okozott.
Hlrichlerék pajtája egészen leégelt és ettől, még mikor javában égett a szél a pernyét a szomszédos pajtákra és Istállókra hordta, melyek szintén lángba boiullak. De lűzet fogott a harmadik szomszéd, Maár Antal füzvölgyl pintér lakóháza is, mely egyedüli zsuppos ház voll a közelben. Az önfeláldozó embereknek nem leheteti arra gondolni, hogy ami égett, azt menlsék, csak arra, hogy a lűzet lokalizálják és az egész utcasort leégéssel fenyegelő elemel megkössék.
Ez több, mint bárom órai megfeszített munka után sikerült is és
Egerszegi tükör
Zalaegerszeg, augusztus 18
A zalaegerszegi plébánia templom toronyórái! nemrégiben cseréilék ki modem szerkezetű, világító számlappal, jelzőkészülékkel működő villanyórára, melynek hivatása lenne a ponlos Idő ludluladása mellett éjszaka Is szemléibetővé lenni a számlapokat.
A kivilágított toronyórákhoz elkészülése előli nagy reményeket fűztek és csinos kis összegbe került az átszerelés. Ozcmbebelyezése ulán pár nappal megtörtént az első üzemzavar, mely azóta állandóan kipróbálja a lakosság türelmét. Különösen ünnep és vasárnapokon van baj, araikor a villanytelep nem szolgáltat áramot és egyszerre a villanyerőre berendezel! óra megáll. Máskor meg a nyolc számlap óramulatói gabalyodnak meg és mind mást mutatnak. Ilyen dolgok minden óránál előfordulnak — mondhatja valaki— de Ilt még egyéb hibák Is vannak.
A kivilágított számlapok világítása igen gyenge, ugy, hogy már száz méteren (ul nem lehet kivenni az órák mulatóinak állását, viszont a távolsági villanófény, melyei liz kilométer távolságból Is megfigyelhetőek Ígérlek, még közvetlen közelből se vehető észre, — mert nem működik. Ennek az lett volna a hivalása, hogy a messzi távolban, szomszéd
IflgT augusztus 19.
ZALAI KÖZLÖNY
falvakban éa tanyákon é\'ök a fjhér-fényO jelzésből a negyed, a vörös-fényű jelzésből pedig az egéaz órákról szereztek volni tudomást. De hiába, a távobjn lakók ezulánjs, mint eddig, legfeljebb a déli vagy esteli harangszótól tudjIk meg az idő állisáL a toronyó-a megvan, páijira u egész országban alig akadunk, a költségek kifizeitetlek, most hogy JM működik e vagy nem, arra nincs senkinek gondja.
Pedig az órások jól szoktak jillnl az álltaluk szállított órákért. A zalaegerszegi toronyóra most csak egy szép hangulattal gazd-giija a város\', _ ami a költségeket véve, igen drága hangulat. ^
A Zala szabályozására nagy szükség van — hangozlalták elegei, mig most erről Mayer földmivelétügyi miniszter is meggyőződött és sze-rinle llzenhalezer hold termőföldet nyernének az árterületekből.
A zalai gazdák panaszai, kilincse-lései eddig mii sem használtak. Talán most már nagyobb lettel a reményünk, bosy ez a régi baj is orvo soltalik.
Nézzük csak Zalaegerszeget. A város az ulóbbi időkben határozottan szépen fejlődik. Hacsak az építkezéseket vesszük figyelembe, szembeötlő, hogy a vátos továbbra is kifelé fejlődik, Ola, Pilerdomb és a Csemetekert épül fokozatosan, a házak szinte gombamódra tűnnek elő > főidből, mig a zalamenli rész marad a régiben, sőt az oltani lakók is igyekeznek más lakóhely ulán nézni.
Nyáron az oly csendes Zila az őszi és lavaszi áradások idején oly nagy foly mmá bővül, mely számtalan esetben vtszélyezleil a kőzellekók élei és vagyonbiztonságát. Da a legnagyobb baj olt van, bogy ilyenkor a talajvíz ís felemelkedik, a kulakat teljesen megtölti, sok helyen kibugy-gyan a szobapadlózat repedésein, a falakai nedvessé leszi. Igy érlhelő, ha az emberek nem keresik ezeket a helyeket.
Pedig sz igazán szép és megkapó külsővel bíró városok azok, amelyek a város közepén szlgotu korlátok kőzőlt engedik ál az arra folyó vizet. A Zala kellő szabályozásával, a lejtős és vizenyős részek felioltésével egy egészséges városrészt lehetne a Zala partján kiépíteni. Sok Iával, szép kertekkel tarkilott folyópart, közben magasra épített csínos házakkal ad nők meg Zalaegerszeg szépségéi és Odeségél, mely mosl még hiányzik belőle. Ha a Zala korlátok közé lesz szorítva, a rétek fel lesznek parcellázva, a lakosság Is szívesebben keresné fal azt a helyet, mely elöl mosl annyira menekül. Osszián
tdtjaria
A "t"-1 motoorologlal tr.cg-Delé jelentése: Csütörtökön a hiittflseK-f HefSel 7 órakor +15 2, délután 2 órakor +232, eatc 9 órakor +19-3.
fttttoi. Egész nap tiszta égboltozat.
Stílítdny. Egész nap Délnyugati azét.
A M«:eoroloiEtAl losezei Jelenre* sxe-rlnl egyelőre hőmérséklet emelkedésével száraza b, ktsőbb nyugolról jóvő lelhózetlel esőre hajló Idő.
Vékásit a tárgyalás izgalmaiban . szivgörcs lepte meg, hogy a tárgyalást el kellett napolni
* tárgyalóteremből hordágyon vitték vissza a fogházba
Nagykanizsa, augusztua 18 Miután az uisorabirósági tárgyalás az egész délelőltőt kilöltoite, a nap vollaképeni bűnügyi szenzációjára ifj. Vékásl éa Sarotár a betöréssel vádolt kél .srenkelö" liatalember bünperének letárgyalására csak dél ulán kerüli sor.
Az utsorabirósíg délelőtti izgalmas tárgyalása ugylátsiik még lobban fűtötte a közönséget, meri any-nyfra ellepte a fólárgyalási lermel és a folyosót, hogy a kivezényelt rendőröknek elég dolguk vo!l a rend j lentarlásánál.
| Azonban a közönség kíváncsisága , és érdeklődése délután nem nyert : kielégülést. Egy előre nem látóit, sajnálatos esemény zavarta meg a tárgyalás meuelét, ugy, hogy a lö-lárgyalési elnök dr. Mulsehcnbacher Edvln nem folyla\'halia le a főtárgyalás!, hanem máskorra el kellett napolnia.
Amikor ugyanis mindkét lelartóz- I
tátott vádlott személyazonosságát a biróság felvette és Sirotár őrével kivonult, hogy ifj. Vékásl kihallgatását megkezdjék, Vékásin rendkívül izgalom veit erőt, ma|d elólogla régi szívbaja, görcsök rángatták, ugy, hogy a földön elterült. A főrlárg>a-lási elnök intézkedésére dr. Ooda L\'pót a városi tisz.i főorvosi hivatal veze óje azonnal megjeleni a teremben és megvizsgálta Vékásit, akin krónikus szívbetegséget állapitolt meg. Majd uiasllísira kél tojházőr hordágyra tette Vékásit és bevitte a fogházba, ahol a betcgszoMb\'.n elhelyezték és ápolás alá vélték.
A kínos eset nemcsak a blrőiág tigjaiban, de a zsutolt terem közönsége körében is érthető izgalmat vállon kl.
Dr. Mulschenbacher Edvin lőlár-gyalási elnök miután az elsőrendű vádlóit kihallgatható nem voll, lótárgyalást elnapolta.
Szerelmi csalódása miatt megmérgezte magát egy nő
Meg akart halni, de az orvosok megmentik az életnek
Nagykanizsa, augusztus 18
Tegnap este 10 órakor teli-Ionon kihivták a mentőket a Sugár ul 43.
számú házhoz azzal, hogy egy nő I gálalol. lugköoldallal megmérgeze magát.
A gyorsan kivonult men\'öt csakugyan a jelze t hizban laláliák Do bos Mária 30 éves rigyáci szülelésü háztartási alkalmazolla\', aki a szolgálatadó gazdájának Gábor Józsel tisztviselőnek lakásán lugkőoldattol öngyilkossági szán dékból megmérgezte magát. Szerencsére a mérgeiésl a ház-bellek azonnal észrevették és igy az Ideiében kórházba szállított nőn a gyomormosá88al elérlék, hogy sikerül az éleinek megmenteni.
Dobosi Miria leiének oka szomorú bálicrü szerelme, mely azzal a csapással végzfdöll rá, hogy ked vese elhagyta és szerelmének következményei leltek. A cserbenhagyott nő irtózott a |övőlől és végső elkeseredésében határozta el magit az öngyilkosságra.
A rendőrség részéről kihallgatták a szerencsétlen teremtést, akit a rendőrtisztnek sikerüli lebeszélnie végzetes szándékáról.
Á\'lapota súlyos, de nem életve szélyes. Öngyilkossági kísérletének ügyében a rendőrség folytatja a vizs-
MOZGÓSZINHÁZAK
Augusztus 20 és 21-én Jozefin Bakenől, az egzolikus szépségéről és káprázatos bájairól hircs pírisi néger l«nco3nőről készült pompás lilmrcvüt mulatta baa Városi Színház. A film -szkeccs, mely kétségkívül az idei szezon legnagyobb szenzációja, csak Budapesten 342 előadást éri meg, állandóan zsúfolt ház elölt.
A szezon legnagyobb belélsláge-rell Bellák Aranka, sz országosan Ismeri és közkedvell szubrcll-p\'lma-donna és Herczegh Albert, a Budapesti Városi Színház művésze éneklik. A táncszámokat 30 különböző ragyogó kosztümben a legszebb budapesti cörlök lejlik.
A7. igazgatóság a legmesszebbmenő anyagi áldozaiokat hozla meg. hogy a kilünő révül az igen tlszlelt közönség részére megszerezze s ezéri kény eién volt a helyárakal Is mérsékelten felemelni. — Jegyek előre válth ilók a szinhá/i pénztárnál és a Krátky lözsdéb n.
-i Schwarcz Dezső harisnyái
leglohb.\'ik.
Ha Budapestre jön, látogassa meg
Fischer Jenő és Társa
selyemkfllBnlegességek üzletét
Budapest, IV., Petőll Sándor-utca 6. szám (a Belvárosi Színház épületéhen) ahol J!K
legolcsóbban vásárol Crépe de Chinéket, Georgettokat és mindenféle divatselymet
NAPI HÍREK
NAPIREND Augusztus 19, péntek
Római katolikus: t.sjos pk. Prolest. Huba. Izraelita: Ab. hó 21.
Nap kel reggel 5 óra 00 perckor, nyugszik délután 19 óra 7 perckor.
— Szent István ünnepi hivatalos Istentisztelet. Holnip szoin-ba\'on, augusztus 20 án, Szent István napján, a magyarok nagy nemzeti Omepén Nagykanizsa város közönsége is hódol az eltő magyar apostoli király dicső emlékezetének. A felsölemplom előtti téren délelőtt pont 10 órakor hivatalos ünnepi istentisztelet lesz, melyet Nagykanizsa v.Sros uj plébánosa, Mátés Hilár alya, a szenlferencrendl lársház kiváló quardián|a tart fényes papi segédletlel. A hivatalos istentiszteleten teslűletíleg részt vesz a városi tsnács, a teljes katonaság, az összes hivatalok, testületek és egyesülelek. A magyarság nemzeli ünnepe lévén, hazafias kötelesség, hogy nemcsak a középületeken, de minden épületen ott ragyogjon a magyar nemzeli tiikolór, hirdetve a msg/arok Ira-diciótisztelelél és mindenekfelett álló hazafias érzéséi. Nagykanizsa város közönsége külsőleg Is mulassa meg magyarságát.
— A felsőkereskedelmi Iskola és az Izr. elemi Iskola uj Igazgatói. A nagykanizsai izraelita hitközség iskolai szakosztálya legnap tartott ülésében Bolog Dezső felsőkereskedelmi Iskolai lanár, helyettes igazgatót, a felsőkereskedelmi iskola igazgatójává; Halász Jenő elemi iskolai laniló, helyelles igazgatói pedig sz elemi iskola Igazgatójává megválasztotta.
— OyímOrey főispán Hévizén. Zalavármegye főispánja, Gyömörey Oyörgy Czobor Mályás polgármester kíséretében Hévízen lartózkodott
— Evangélikus Istentisztelet. Holnap, a Szent István király-napi ünnepen az evangélikus templomban délelőtt fél II áfakor istentisztelet lesz.
— Hadirokkantak Illetményeinek kifizetése. A hadirokkanlak, özvegyek és árvák szokásos havi illetményeit augusztus 23., 24. és 25 én fizeti ki a városházán a köz-gyá~>i hivatal.
— A nagykanizsai lakóvédő bizottság felkéri mindizon lakókat, kik a novemberben bekövetkező felmondással érdekelve vannak, hogy a lakóvédő bizottság állal vasárnap délelőtt fél I! órakor a Mrgyar-u\'.cai .Magyarkirály- vendég\'öb.n tartandó nyilvános gyűlésen sajál érdekükben minél tömegesebb.n jelenjenek meg. Előadó Sall Endre v. orszgy. képviselő Budapestről.
= Ma és minden este az országos hírű cigányprímás Szénássy Oéza és zenekara hangversenyez a Centrálban.
ZALAI KÖZLÖNY
I92T. augusztus 13.
— Zalai vitézek részvétele a Szent István napi ünnepélyen. A Szent István napi országos ünnepségen Zalavártnegye is képviselteti magái. De részt vesznek a zalamegyei vitézek is. Ezeknek tájékoztatásául közöljük a Vitézi Székkapitány-sag intézkedését a részvétel sorrendjéről. Eszerint Budapesten augusztus
20-án reggel 7 órakor a vármegyei küldöttségek gyülekezése az 0 szág-ház-léren, ahol a Faluszövetség ünnepélyéhez csallakoznak. 2 A Falu-szövelség felvonulása a Mátyás templomhoz, a vitézek a menet étén Budapest székes\'őváros vitézi székka-pttányának vezetésével. 3. Csatlakozás a körmenethez. 4. A vitézek és a Faluszövelség a kir. vár udvarára vonulnak a kormányzó tiszteletére. 5. A vitézek részvétele a buza ünnepélyen. 6. Tattersaal-i ünnepségekben való részvétel (ökörsütés stb.). 7. Mezőgazdasági Muzeum megtekintése. 8. Városi és Nemzell Színház előadásain való ingyenes részvétele. 9. Színház ulán a dunaparii tűzijátékok megtekintése. A küldöttség elszállásolása folyó hó 19., 20.,
21-re az utóbbi 18 óráig a Mária Terézia lakianyában történik, A vármegyei főkapitány urak a küldöttség tagjait oly külön Igazolvánnyal lássák el, melyből kllünjék, hogy birtokosa a Mária Terézia laktanyában elkészített egyszeri helyre igénnyel bir. Családtagok elszállásolására igényi cem tarthatnak.
— A Zalategyel Tűzoltószövetség közgyűlése. A Zalavármegyei Tűzoltószövetség szeptember 8-án la ríja közgyűlését a testvérváros
\' Zalaegerszegi n. A közgyűlés egyik legfontosabb tárgypontja a Knortzer Oyörgy vezérigazgató lemondásával megüresedett szövetségi elnöki állás betöltése.
— A nagykanizsai Ipartestület taggyűlése. Az Ipartestület folyó hó 28-án délután 4 órakor a testület tanácstermében taggyűlést tart, melyre az összes érdeklCdö iparos-társakat ezulon is meghívja sz Ipartestület elnöksége. Tárgy: sz aktuális ipari kérdések megvitatása.
= Friss állapotban lőtt foglyot, lehelőleg klzslgertlve, minden meny-nyiségb.-n vásárol Szabó Anlal fegyver-, lőszer- és vadkereskedő.
— Megszűntetett csőd. Vagyon-bukotl Relslnger Rezső volt nagykanizsai lakos ellen a mult évben megnyitott csődöt a csödvsgyonnak a költségek kiciégllésével lörlént Eloszlása folytán a nagykanizsai kir. törvényszék rr.ost hozott ítéletével megszüntette.
— Felhívás az iparossághoz. Az Ipartestület összes tagjait felhívjuk, hogy mindazok, kik a folyó hő 20-án tartandó székesfehérvári iparos kongresszuson részt venni óhajtanak, ebbeli készségűket lolyó hó 19 én délelőlt 11 óráig az Ipartestület jegyzőjénél jelentsek be. Elnökség.
= Ma és minden este az országos hírli cigányprímás Szénóssy Géza és zenekara hang.erscntez a Cenlrálban.
— A rendőrkapitányság — az utazóközönséghez. A rendőrkapitányság figyelmezteti az utazóközönségei, hogy a 202. és 204 számú gyorsvonatokkal közlekedő külföldi kocsikban be\'f 5ldl utas ci3k Brialon-szcnlgyörgyig utazhat. A belföldi ulas ellen, ki ezen állomáson tul külfJIdi kocsiban fog tartózkodni, a rendőrség eljirást indil.
— A klskanlzsai országút ola Jozása Mosl, hogy a kískanízsal országul lehengerelése b-. fejezés elő t áll, idószetü a kiskanixsai országul olajozásának kérdése. A kiskanizsai adózó polgárslg érlhelő kíváncsisággal tekint a bekövelkezendökre — vájjon sor kerül vígre az orszSgut olajozására, vagy pedig tovább csak, mint a Hamupipőke kívánsága — megmarad kívánságnak. Pedig az íllamépllészcli hivalal még a mult évben igéretel telt aira, hogy hozzá-
— Leesett a háztetőről. Csütörtökön délelőtt beszállították a n«gy-kanizsai közkórházba Kárász István Csengeti uli lakost, aki állilólsg a Csengeti ul 74. szám alall levő Ungár korcsma udvarán lezunant a háztető ről. Á\'lspíla lulyos, de nem éleivé szélyef. A rendőrség megindította a nyomozási, hogy a balcseléri kit terhet a felelősség.
I járul a költségekhez, u;y, hogy a várost a kiadásnak csak egy sztrény hányada terhelné. A kiskanizsai polgárság jogos kívánsága kell, hogy a városi tanácsnál meghallgatásra találjon.
— A fűszeresek Szent István napján egész nap zárva maradnak, mint azt velünk a helybeli Baross Szövetség közli Vasárnap, a szokásos déleló.li nyilvalarlás íerz.
— Dunsztos és uborkás llvegek Igen olcsók Púmnál, Király-u. 10.
— Az első gépjárművezetőt vizsga. Auguszlus elsején kezdte meg működését a Nigykanlzsán székelő Zalamegyei Au\'ókörlel és tegnap délután és az azelőtt való napon volt az első gépjármüveze\'ö vizsgáztatása a körletnek. A vizsgán a bizottságot dr. Kálnay Oyuta rendőrlölanácsos, mint a körlel vezetője és Zlnnemann Rezsó Ipariskolai lanár, mini szakreferens atkotlák. Jelentkezett vizsgálatra 7 aulós és 5 molorbiciklls. A bizo\'lság követelményeinek a 12 jelentkezőből 10 feleli meg, kettő elbukott, akiknek uj vizsgára kell jelen\'kezniök. Legközelebb auguszlus 19-én délu\'én három órakor lesz ismét vizsgáztatás, amikor a már jc\'enlkezelt 3 autós és 2 motorkerékpáros fog a bizoftaég elé állni.
— Káromkodásért őt napi elzárás. Godlna József 51 éves kiskanizsai napszámos a Szerecz-féle korcsmában botrányos módon káromkodott. A rendőr felírta és ma a rend\'rbiróságon 5 napi elzárásra és 25 pengő pénzbüntetésre ítélték. -Oodina fellebbezett.
— Hirtelen halál. Csütörtökön délelőlt fél 9 óra tájban a Fó-ulca 5. szárru ház előtt özv. Garal Istvánná 70 éves Ismeri nagykanizssi gyümölcsárus és gesztenyesülönó, aki a Fó u\'ca és Deák-tér sarkán árult, hireten rosszul lett. Fejéhez krpott és arról panaszkodott, hogy reltcuelcsen szédül. Néhány pi lanat múlva az öregasszony összeezelt és meghall. Holttestét, amíg a rendőri bizottság a helyszínére kiszállott, egy k, pultjába vitték, ahol a rendöror-vos konstatálta, hogy Oaralné agy-szélhodisben hatt meg. A kir. ügyészségnek jelentették a hirtelen halálesetei. mely megadta a temetési engedélyi.
— Két és félévi fegyházra ítéltek egy fiatal leányt. Blllege Kt-lalín fra\'al csurgói leány már évek óla, hogy letért a becsületes foglalkozás uljáról és betörésekre adta fejét. Mi már oly lökételességre tett szert ezen a pályán, hogy akárhány Idős f \'ifl kollegájának leckéi adhatna a „srenkelés\'-bőt, Persze már súlyos hónapokat Olt. Legulóbb Zákányban tört be, az ablak vasát kifeszítve és sokfélét lopott egy lakásból. Csakhamar cserdfrkézre került és a kaposvári törvényszék legnap két és félévi (egyházra Ítélte a szerencsétlen, szánalomramélló, szép arcú liatsl Ifrenilést.
Barthou pilóta Rómába indul
Newyork, augusztus 18 (Éjszaka! rádiójelenlés) Kedvező időjárás ese-lín Barthou pilóla ma délután amerikai időszámítás sze\'lnt 5 őr. kor Rómába repül.
Az Edison mozgószlnházban
Zalaegerszegen ma pinteken és holnap szombaton .A lekele bohfc" című Harry Piel filmtörténet kerül bemutatóra érdtkes lisérőmüsorral és híradóval.
Városi Színház
A legpompásabb, legszebb film-revü, mely valaha színre került, lesz szombaton és vasárnap bemutatva.
A MULATÓ PÁRIZS
a címe e remekműnek, melyben JOSEPHINE BAKER és a Tiller görlök kápráztatják el gyönyörű toillettjeikkel és kitűnő táncaikkal a közönséget.
A színpadi részben fellépnek BERNOLÁK ARANKA, az országosan ismert kitűnő primadonna, HERCZEGH ALBERT, a budapesti Városi Szinház művésze és a bájos fiatal görlicék.
legyek kaphatók még a Színháznál és a Krátky tőzsdében.
1097 «USU«lu\'.l9
JZEHTLUKACSFORDU
KRISTÁLY á.vány.ix.
fldli
friaait
hüait
FSIcrakat:
Fehér Vilmos és Társánál i
Nagykanizsa, Fö-ut 22. ,
Telelőn: 192. íru
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Azalamerenyel és garaboncl leventék jól sikerült körzeti versenye Merenyén
Nagykanizsa, auguszlus 18 Az országszerte srfp.\'it tejlődő levente intézmény létjogosultságéi bizonyltja az a minden tekintetben kifogástalanul slkeitllt levente sport-verseny, amelyei a zalamcrenyel és garaboncl leveolcegyesQlclek közösen most vasárnap rendezlek meg Zitamerenyén.
A két egyesület körzeti verse nyéie cz alkalommal megjelent Nagykanizsáról Koos Oltó a kanizsai járás teslnevelési vezetóje, aki a verseny felelt legnagyobb elismerését lejezle kl éa kiosztotta a nyerteteknek a kedves kis ajlndék tárgyakat, ami nagyban buzdilótag batot az egyszerű nép gyermekeire a további levenle mozgalom sikeres (ijlödése nemponljábol.
Vasárnap délután a sportverseny előtt .Ifjú leventékhez" ctmü haza-fia* verset Deutsch Károly levente szavalta nagy hatással ügyesen, mely ulán a merenyel leventék elénekelték a Hiszekegyet és több Inedenta énekel. Végváry : Segítselek dmű verséi Vencztl Lajos szavalta el halásostn Ezután kezdetét vette a szabadgyakorlatok bemutatása, mely nagyon ügyes kiképzésre vall és a mely felett a két község lakósságá-nak megjeleni szlne-Java dicséretéi lejezle ki lűnleló tapsaival. Az allé-Ukal versenyek nem kevésbbS Jól stkertltek, mini a szabadgyakorlatok. A hangulatos rendezésű levente-rasenyi a .Botdogasizony Anyánk I" Nagy Kálmán levente szavalat, és dilik kiosztása és a Himnusz eléneklése zárta be.
A levente-verseny sikere elsősorban Laber Miklós merenyei rom. kalh. plébánosnak, nint a levenle egyesület elnökének érdeme, mig a tulajdonképeni megrendezés és a leventék kiképzése Ho/fltr Raimund merenyei tanító éa Kálmán Sándor merenyei löldmives oktatók fárad-"*tallan, odaadó buzgalmát dicséri A kél község körzeti versenyének eredményei:
Első korcsoport: Magasugrás: l. weUz Béla, 2. Pillmann, 3. Bodor. Távolugrás: I. Pillmann, 2, Weisz, J Hotvá-h. Második korcsoporl: Magasugrás: I. Deutsch, 2. Mészá-\'<*. Távolugrás: Deutsch, 2. Pöle, Mészáros, 4. Takách (Oarabonc). "umadik kotcsoport: Magasugrás: Horváih. Távolugrás: l. Horváth, f-Wzsa (Oarabonc). 3. Molnár, "\'tikos,vet és: l. Simon (Oarabonc).
Qi ler Q"dyvc\'é8: Millei\'
^ díjnyertes leventék ajándékul aebkési, zsebtükröt, ctgarelatárcát, ««pá cát, dlszzsebkendől, erszényt, engyujtól és dohánytarlókat kaplak, 2? » tneglelent fötdmtves közönyből nagy tel5Iísl váltott kl.
ZTE NTE tenniszverseny
Szombaton, Szent István napj.án a zalaegerszegi Torna Egylet t~::nl szezőil It.jj vendégül az NTE. A verseny revánsmérkőzés; a lavasz folyamán ugyanis Zilaegerstegen tudvalevőleg 5:4 arányban kikaplak a favorit kanizsaiak. A mostani versenybe tehát bizonyára a legteljesebb ambícióval log .beszállni" az NTE gárdája, hisz a sikeres icváns valósággal presztízskérdés rájuk nézve, mert be kell bizonyítaniuk, hogy az egerszegi kudarc csak múló indiszpozició következménye volt, s azok az eredményeik a reáliák, am;lyck egész Dunámul figyelmét rájuk írányilollák.
A verseny az NTE sétatér melletti lenniszpályáin délelőtt 9 órakor éi délután 3 órakor kezdődik és 6 férfi slngli és 3 férfi párosból áll. A versenyszámok nem a legjobban konvenlálnak az NTE-uek, hisz hölgy-verseuy, amelyben pedig Dunámul legjobbjai közé tartoznak, hiányzik a programról azonkívül nélkQIOml kénytelenek legjobb fétli Játékosukat, Klugerl, akt Siombalkelyen a b*J noki versenyen még erőien küzdelemben van. Llchte nslein Sándor és Lajos, Récsei, Fischcr, Aczél és Oonda képviseli az NTE színeit — előreláthatólag sikeresen.
Terézváros FC Kanizsán
A mull beit pihenő ulán vasárnap újból pályára lép Kanizsa, ellenfele ezullal a II. A liga egyik jóképes-ségü együttese a Terézvárus lesz. A nyári szOnit alatt ujjl szervezték a budap.-sli együttest a vezetőségébe uj emberek kapcsolódlak be. Kanizsa vasárnap már végleges együttesével áll fel. A mérkőzések tapisztalata alap|án a csapat végleges megszervezése most van folyamatban, a már korábban szerepelt éa bevált játékosokkal a megállapodás megtörtént, mlg az ujak véglegesen névsorát — azok közölt több első osztályú játékos Is van — a vezetőség csak a végleges megállapodás ulán hozza nyilvánosságra. A vasárnapi mérkőzés jó erőpróba lesz a kanizsai együttesnek, mely a Magyar Kupa mérkőzések folyamán a So-mogy-gyal kerül össze, ezen mérkőzés f. hó 28 án kerül eldöntésre Kaposváiolt.
Kerékpárverseny Nagykanizsán Szent István napján
A Nagykanizsai Kerékpár Egyesület, mely már a mullban is sok szép spotleredményl könyvelhetett el a maga számára és levékeny módon kapcsolódott bc rövid fennállása óla is a kanizsai sportéletbe, most ujabb versennyel áll a nagyközönség elé. Auguszlus 20-án Szent István napjfn délulán 4 órakor a Zrinyi-sporipalyán rendezi meg nyári nagy kerékpárversenyéi. A verseny disztel vonulással (kerékpárokon) kezdődik. Lesz gyermekverseny, lóverseny haladók veisenye, kezdők versenye, lassusági verseny, 50 méteres Ovcgkerülgetés motorkeiékpárok részérc, legkisebb kör jobbra és balra motorkerékpárok részére, 100 méteres lassusági verseny motorkerékpárok részére, kihlvásl verseny fóverseny és haladóversenyzök győztesei között. Benevezni lehet Donáth Ferenc műszerésznél és az Egyleti helyiségben.
rádió flűsor
(Rövidítsek) H - ktrek. kOzrazda-
aig. Hangv. — hangveraeny. R —< clőadáa Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. I — zent Mg. — mezőgazdaság, rn. - ifjúsági elöadla. F - Idol vasit O — gransofoozene. Jb — jazz band. K — kabaré. nZ. — néoazerfl zen*.
Augusztus 19 (péntek)
Budapest 9JO és 12 II. 1230 Kalner Edvin fómérnOk F.: Kádiő eletdnia keltő vagy löbb állomás közeit. I Idójázaa 3 H. 5 időjelzés. Utána Irodalmi déluün. 5.40 Morvay Akoa zongorahaiigv. Magyar nóták. Kálmán Imre: Mariea grófnő c. opcielt jé-Ml, egyveleg. Magyar nőtlk. 630 Humo-r*1 délután. Közreműködnek: Erczkövy László és Víg Miklós. 7 Szimf. llangv. 830 llangv. Közreműködik: Friss Irén énekművésznő. 9 Szlm!. hangv. tolylatáaa. 10 11. Utána cigányzene.
Bécs. Orác II nZ. 4.15 Hangv. 8 .Az ezred lánya-, Donizetti 2 (elv. vigoptraja. Utána átvitel a salzburgi Ünnepi Játékokról.
Berlin, Stettln 110. 12.15 Harangjáték. 3 10 Mg. 3.30 A. -t a 5 llangv. 705 Kertészet. 830 Szlust. Z. 1030 Népdaleal és vidám dalok, 2.
Barcelona 5.55 A. 0.15 Tánc Z. 8.45 AnekdoUk. 9,20 Hangv. 10.25 Orgona Z.
Basel, Bern I 0. 4 nZ. 4.45 A. S llangv. 8 Oy. 9120 Hangv. 10.05 nZ.
Boroazló, Olelwltz 12.15 éa 1.45 0. 4.30 Operellrészletek, Z. 6 A. 9.10 Verdiét Puccini-est, ének- éa zenekari Z
Brünn 12.15 O. 5.15 Oy. 6 Mg. 7 llangv. 8.30 Népdalok, Z. 9 Katona Z.
Frankturt, Casael 11.55 Harangjáték. I U. 4.30 A. fi.15 Kertészet. 6.30 technikai £ 7 .Othello", Verdi 4 telv. operája. Ulána nZ.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
8 A. 12.25 Zenei E. 205 nZ 4 15 Oy. 4.15 Kiel: Vdám Plilldcutscls köllemenyck és dalok, Z. 0 vidám Z. 8 Mecklcnburgl est. A schwciinl stúdió megnyíló ünnepélye, utána nZ. és Unc Z.
Könlgaberg, Danzlg 11.30 0. 4 Oy. 4M A. 5 aZ. 8J0 .Bolygó hollandi\', Wagner 3 telv. romantikus operája.
Langenberg, Dortmund, MQnater 1.10 nZ. 2JO A. 4 JU Zenei E. SAl nZ. 6J0 A. S A szakszervezetek 25 éve, E. 9 A bátor tengeri hajós, Q. Kalaer 4 telv. bohózata, Kncib zenéjével. Utána nZ. ea liuc Z.
Lipcse, Drezda 12 0. 4.30 Kamara Z. 8.15 Isaydn caL 10.15 Tánc Z.
London, Daventry 12 Kamija Z. 1230 Orgona Z. 3 Kamara Z. 5.15 üy. 6 nZ. 0.45 Hangv. 10.30 Taraa-est, kabaré.
Milánó 4.15 Jb. 5.20 Gy. dalok. 9 Hangv. 11 Felóra vidám Z.
Prága II nZ. 1210 Oy. 115 Kísérleti leadás. 5 Hangv. 6 Zenei E. 6.45 Mg. 8.10 Hangv. 9 Nádiöazkccca. 9.30 Zongora Z. Kóma 5.20 Oy. 5.45 nZ. 6.50 .Mg.
9 10 Operett-est. részletek Garabulla: A zöld harisnyás Don Ull cimű 3 telv. operettjéből.
Stuttgart, Frelburg 4 A. 4.15 nZ. 8nZ.
TŐZSDE
A mai érléktőzsd: változatlan volt. Eleinte a rendezési nap és a gyenge küllöldi Jelentések kövelkezlében gyengébb árfolyamok mutatkoztak, A prolongáció lebonyolítása után javulás indull meg. Az értékek a legnapl nivón zártak. Az árellotódá-sok 1— 2»/o-ot\'ali{ haladják lul.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. é. közönség nagybecsű figyelmét felhívni, hogy varrodámban egy kiváló párisi
férfi nőiszabászt
alkalmaztam. — Elsórendó koasetn-nsökot, kabátokat és ruhákat
készítek nagyon jutányos árban. Elsó munkájával megt\'vja hóditant Kanizsa egész liölgykozönsegéL
A n. é. Iiölgyközönség jóindutatu pirt-logását kérve, vagyok tisztelettel
ölt. Sarai l\'orencné Baroo Ilcl
J1M BSI-ssaba. VirosbtipaKsia
II. «n, rUstnesy.niM I.
Ugyanott Unulók éa segédek (elvétetnek.
zttrtchl sárlal
Parts 20-a3, London 35-3l\'/a N«»»o«k 518-Vs Brtttsel 72 1811. Mllanc 28-28fz. Am.lezdain 2OT85. Berlin 123 35, Wkn /307. SoUa 3 75. Prága 15-39. Van-i 5800. Budapest 80-59, Helgrád 913, ilnkn..-l 321 Vs.
A budapesti Tózsde 4erlza-|cgyz<»»
VALUTÁK Angol L 27-81-27-98 Selga b. 79«.7990 Caeik. 1694-1702 Din k. 152 95-153 55 Dinár 1003-1009 Dollit 569 40-571-80 Frsnda ti 2245-22 65 HolL 228 75-229-75 Lengyel 63-45-S445 Lel 3*51-357
Léva -■-—
Uis 3135-31-65 Márks 135-75-136 25 JchltL 6045-Í085 Norríg 14810-14870 Svájci I.I1Ó30-11070 Svéd k. 153-20 153 80
DEVIZÁK AmaL 228-90-229-60 Belgrád 1005-1009 Berlin 135-85-136-25 Bukateit 3-49-3-53 Brűaaiel 79-50-79-75 Kopenh.15305-153*45 Oulo 148*20-148 60 Undon 27*76-27*64 Milano 31*12-31*27 Nevyork 571*15-2 85 Pária 22-37-1247 Prága . 16-92-16*97 Saofla 4 12-4*16 Stoekh 153 30-153*70 Vanó 63-55-64*35 Wien 8045-80*70 ZCUtcb 110*12-11042
Tennénytíssdö
Buza Uazav. 77 kg-oa 30 70 -3>90,
78 kg-oa 3000-31-10, 79 kg-oa 31-20-3140. 80 kg-o> 3OÍC-31-10. egytb 77 kg<« 30*30— 3050. 78 kg-os i>50 30 80,
79 kg-oa 3020 -31 OU, 80 kg-os 3090-31*10, roza28CO—28*25, takarns.árpa 24 50— 25 00. sörárpa 26^0-30*50. alb u| 20 75-21*25. te-vezl (ó) 24-50- 24 80 Buzakoepa 18 25-1850. repce 44-00-4500.
Sertísiálár
l\'elhajtáa 3589, melyból eladatlanul vlatza-caaradl 1400 dazab Elsőrendű 1-62—1-64, tzedell 1*58—l*6i, izedett közép 1*54-1-56, könnyű 1*44-1*43, elaórendű öreg 1*52—1*54, máiodrendtl 1*47—1*43. angol süldő 1*52—1*63, szalonna nagyban 1*72— 1.76. isii 2*00-201, lehúzott bua 208-2 21. Eialoonia lelsertéa 192-201 Ai tiányaat vontatott.
Kiadja: Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Bésiréűytársasag.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróhirdetések dija 10 sióig 50 fillér. Clmuó ■ minden vtsUgabb betűből álló uó két uótuk MimittaUk. Minden további nő dl)< 5 flll. V»tár- éi ünnepnap ÓCA\'o leli/, txeí dán—pénteken 2S°/o lellx. A Illat keteaóknek 6O0.0 engedmény. A hirdetési díj «ltfr« /Ixotondö.
ÓrakAnyvolést, magyar—német lere* laéat vállalok. Cim a kiadóban. 3344
Ford éa Fordson alkatréuek, autó lelixerelésl cikkek. Pneunutlk — Síintó Vilmos és Táisa cégnél. Deik-té/ 2. 2314
Péníkölo.önt bekebelezése mind«a óMaegbcn a legelőnyösebben ts leggyorsabban folyóaldat Aoxél Ignéo pe<u-kOlcsbnkOavetltó liodAja Nagykonlxsin, Póni 3. sa. alatt. KényuorkttlosAn kflt-■ Anyókát veaaek. 1483
Autó, Adlef gyiltmányu, két Üléses. kltUnó kacban olcsOn eUdó. Bazsó Józ»el kocsigyáros Nagykanlssa, Teleki ut. 3349
Tanoncnak felvételik jó családból váló 4 középiskolái vígzett. Intelligens (ia, viléc Tóth Béla Iflsiex- és csemegekereskedé&é-ben Nagykania&án. Sugár-ut. 3302
Teljea allétéara polgáristalcáayt elvállal url család IskoUk közelében. Clrn a kUdóban. _ 3^0
Mérlatalep 1 Fenyves Szálloda Penslo utó-aalaon nuguszius 20-tól P. 5.60. Szita Utvin vendéglfts. 3363
Autógarago kiadó. Cim BaeUdi léillmbönál. 3316
KQIdóno-lrodaaxolgénak ügyes fiatal liul azonnal felveszünk. Városépítő. 3fc91 Két szoba-konyhii izép lakéa város belterületén átadó. 23-in elfoglalható. Zsoldos
ékszexéss, Csengery-ut 2._ -3392
Eladó épUletfák. ablakok és ajtók Kinlui-utca 67. uin. 3393
Eladó egy kihúzható cselédágy IfókkaJ és egy Usxtcalida. Cim a kiadóban. 3394
e
ZALAI KÖZLÖNY
IS2T augusztus 25.
Nagykanizsai Magyar Bank Részvénytársaság
érdekközösségben az
Rngol Magyar Bankkal
üzlethelyiségeit a rnai naptól kezdve
Csengery-ut 7 szám alá (dr. Rapoch ház)
helyezi át
Váltóleszámítolás, kölcsönök, folyószámlahitelek
gazdáknak, kereskedőknek, iparosoknak, ingatlanbirtokosoknak kedvező feltételek mellett
TAKARÉKBETÉTEK ELŐNYÖSEM KAMATOZTATNAK! Idegen pénznemek vételét-eladását, bel- és külföldi átutalásbkat
(közvetlen csekkforgalom Európa minden fontosabb piacéval) j Tőzsdei megbízásokat és mindennemű bankári müveletet
gyorsan, pontosan teljesítünk
Mintazacskók Bérfizetőtasakok Zsákcimkék Gabona bevásárlási könyvek Átirókönyvek
minden nagyságban és mennyiségben kapba\'ók
Fiscbei Fülöp Fiai
papirkcrcskedéséten. mi
Vasárnap autókirándulás Hévízre!
Bérautó személyenként 5 P. retúrjegy . . . 8 P.
Tisztelettel Balogh József
bírautótutajdonos
Htutyady-n. 39. Teleion 235.
Bonvréroi
Plisséroz
Értesítem Nagykanizsa és vidéke mélyen tisztelt holgyközönségét, hogy a legujahb p\'issé modellok megérkeztek. — Pllssérozást, gouvrérozást olcsón vállalok.
Tisztelettel VARGA NÁNDOR
raSAtctS. zSzaotó-villaliU Nagyksnlzoa, Hunyadl-utoa 19.
OyOJtűtetep: Koztnczy-utca 8.
Festés
Gózmosás Tisztítás
Hirdetések
felvétetnek.
4364/1927.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város adóhivatala ezennel közhírré teszi, hogy a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóságnak 38404/V 927. sz. rendeletével kiadott Nagykanizsa város fagykárára vonatkozólag a törlési jegyzék 15 napon át, vagyis 1927. augusztus 17-től szeptember hó l-ig bezárólag a városi adóhivalalnál közszemlére kitétetett oly célból, hogy az a hivalalos órák alatt megtekinthető s az érdekelt birtokosok a leengedett adó megállapilása ellen a zalaegerszegi m. kir. pénztigyigazg.iló-ságnái fellebbezéssel élhetnek.
A városi adóhivatal.
Nagykanizsán, 1927. évi aug. hó 17-én.
Vojkovics s. k.
33SS h. adóügyi számvevő.
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: koies-kása, lengeridara, égést kisszemü tengeri Madáreleség: Kevert madárétd, h nnozott-zab, ténymag, kendermag, édes-repco, salála-mag, tökmag, napraforgó mag slb. kaphat^:
Ország és Widder
ss magk-.-réskcdéLében Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellett;
Kisradai vendéglő nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek ki lesz adva 1927. évi augusztus hó 21-én délután 2 órakor a heiyszinén, 2 hold földdel és 1 t/a hold réttel. 192S. január i-tői 1930. december 31-ig.
u» Elöljáróság.
Kedvező fizetési feltélelek! * M. kir. Allsmv-suli űípgyári gé-p- k, Iiévszeiiot; CBéplőgópek, traktorok rendelés szerint, továbbá vetógépek, fűkaszálók, szénagyfljtók, trlSrók, ekék, boionák, prések és szólözuzók állandóan raktáron
Griinbaum Béla
vas- és vegycikcrcskedésében Zalaegerszeg (Gsendőrlakt. melleit)
Cyíft tiíptrlr ,HíSa* kerestetnek l«rftJ»t«. Állanillig jegítyczelt Ss kartellen kívüli 1S-20WO szupertosztát nifitrigyirs
előjegyzések ellogadtalnsV. a.-y. Előnyös árakl
A tetcnycl kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
2445\'lk. 1027. szám.
Árverési hlrdetméuy-klwnaL
Oolub Erzsébet végrehajtatok C><m Mihály végrehajtást szenvedi ellen indított vtfg.chalt al ügyében a telekkönyvi tialWg
tókckwelclés is jíriiKkal behaJUu ví-gett a letenye! kir. Járásbíróság tertWfí tevó. Buesuta községben tekvó s a bocwOi 379, sxttkvbcn telvett 56,\'a. hraz. W"" ■18 P, \'I8.C. hraz rétre 10 P, !4&\'s Itrs. szántóra 5 P. 420/b. hr«. szántóra IS P. 433 a. hisz szántóra 6 P kikiáltási árbü. az ti. ó Ili sztjlcvben felveti 509. htü izólóból Gyargy Mihály nevén álló Illeti-sittekre I I P kikiáltást árban, az ti. o. 54. szljkvben felvett 177. hrsz- szántától umnennek nevén álló Illetőségére 75 í\' kikiáltási. irtán. Al 509. hrez. Ir-gitliá C 11. alatt ózv. György Ijlvintté sz. KstKl Katalin bticsutai lakos Javára bekebelerttt özvegyi luazonélvfczell Jog linatartAsavil fogják elárverezni
Az árvetést 1927. évi augusztus I 26. napján délután 2 órakor Bocsi\'-1 községházánál lógták megtartani.
Az árverés alá kcrOW Ingatlanok a kikiáltási ár felinél, illetve itétlurtnailinil alacsonyabb áron nem adhatók cl. , Az átveretni szándékozók kötelesek bW--pénzül a kikiáltási ár lOío-át kfctzpí.uK-vagy ez 1881: LX. t.-e. 42. S-ában ra* lintározolt áilolyamtnal számítolt évadi* képt-s érltknapirosbln a kikUldöHnHI tenni, hon- a bánatpénznek előleges fcw letétbe helyezéséről kiállilott Itlín «s ntervínyt a kiküldődnek átadni és az tf-verísi teltételeket aláírni <1681: LX. w 147., 150, 170. §§.; 1908 :XL. l-e. 2
Az, akt az ingatlanért a kikiáltási.^ magaiabb Ígéretei telt, ha IKtbc\' .\'öv senki sem akar, köteles njwnbaa a tisl ár százaléka szerint megállapított » iiatpSnzI az általa Igírt ár uwanatW százalékáig kicgészilcal (1903: Xt-I-
\\efcnyin, 192/. évi május M H."?^ Entödy >. k. kir. [bírósági elnök.
A kiadmány hitt"0\'1 Ríb s. k-
L".^.. ■■ f-
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelós üzletvezető: Zalai Károly.)
j7. évfolyam, 188. gzárn
Nagykanizsa, 1927 augusztus 20 szombat
Ara 16 fillér
POLITIKAI NAPILAP
éa MaiUMi.lal FM l m.
........KMxluty-*. 15.
Felelős szerkesztő: Barbartts UJo»
ElMutW án 1 pessgí ét

Szent István király
Irta: Urbán Gyula
Hs zászlódisz kerül a házakra, ba nem lűstölnek a gyárkémények, ha lehozott redőnyök előtt tarka ünneplő tömeg hullámzik — értelme kell bogy legyen. Nem pusztán a naptári lény, bogy ma pirosbetüs István Hrály van, hanem mélyebb, magasztosabb, tűzzel teltebb bazalias értelme.
Mi nem renyhe, lusta keleti nép rtgyunk. A ml bölcsőnk Ázsia szivében ringott hajdanán, ahonnan ufla), lőralermett szittyák ugratták át a Kárpálok szorosait. Ezer éven át megmaradt bennünk a Hun és Magor örökösen forró, tenniakarás-bói telisleü csurgó acélereje, munkakedve, amelyik nem keresve keresi zz alkalmat, hogy ünnepelni tudjon, bogy pipázzon munkátlanul, hinem csík méltó utódként áll (élre az tbszarvától, leteszi a pörölyt, ünnepi lékeiét huz magára: ha nagyítunk, nemzetének kimagasló bf«-Wriai dátumaira emlékeztetőn fordul B örök Idő örök homok-órája.
Ma Szent István király nevével ttoneplűnk. Ez az egyetlen ünnep, ímelyben az egyház és a nemzet egytzerre ünnepel Közös, drága nagyját: István királyt. Egyház és állam Te D.-umJa a magyar keresz lénység, a keresztény világközösség í» a magyar nemzel históriai magasságáért száll az ég felé.
István király ünnepe, egy szenllé, egy királyé. A teremlésnek szóló biflalma egyfelől, mint a nemzell keresztény ország hálája a szent férfiúiét, másfelől Msgyarország első és uralkodásának lényében, jelentősé gében legnagyobb királyáért.
És épen ez a kettőzött kimagasló lény, mint valami gigászi erő, mint valami elszakíthatatlan lánclonat köti össze a Kárpátok ölében élő összrs magyaiokal.minlkártyavárakatdönlve romba a Rátádul felállított határokat, "perve el útjából mindent, mit •rianoni Jelzővel gyarló gyűlölség bnzoll vá\'aszték gyanánt millió és oiliió magyar közé.
A Szent Jobb magyar védő ereje, száztzer karoknál erósebb. Varázsa minden erőszakosságoknál félelme-"Kbb. Ezer éves mozdulatlansága Jlalt is herkulesi erővel ölelte maga Wré nemzetét, a sors kiszámíthatatlan uijája engedeti birodalmát.
Pedig századokon keresztül ez a ™(oda!om volt már idegen Jármok, JKgen gályák rab evezőse, melynek Mtán tarár ostor, török korbács és Hbanc pálca suhogoll. De a fa|i "eKvel világra hozott dac, akarat, »™ény elszántság mindenkor legör-8«Je ellenség kezével megásoll sir-1\'™ » kóledelet és a nemzet, mely-** hilolibirél énekelték szerte a Wágban - az idők forgásával még "lalmasabb lelt, mint valaha voll.
Honnan volt a lehetetlenséggel határos fi l\'ámadási csudáknak forrása? O.t kezdődik, mikor Oéza fejedelem Va|k fiából Islván király lett, akli szenllé avattak a magyar nemzet legnagyobb dicsőségére.
Szent István az ó oiszágát nem muló Időnek, nem tovatűnő népnek, ködbe vesző bizonytalan JOvöJéie alapította, hanem felépítene a kontl nensen Krisztus vallásának legmegbízhatóbb várát, alkotmányos, apostoli királyságát. Fehér ló áldozat helyeit templomba kényszeritelte országát és bezománcozta müvét nevének halhatatlanságával és ősi alkotmányt adott vérszerzódések helyeit. Beérbe-tetlen ésszel, áttekinthetetlen szemmel az a horizont, mellyé kiszélesítette a magyar nemzel predesztinációját Európa nípei közölt. És beláthatatlan az az ezer esztendő is, melyet Szent István országa átélt napsütésben, viharban, Nagy La|os határaitól — Trianon gyászmúvélg.
VaJ|on, bol lenne a honalapító magyar törzs ma már, ha nem Islván király áll a kormánykerékntl ezer évvel ezelőtt ? És bová lelt volna ezer év alatt Is ez a nemzel, ha nem Szenl István király ö.-ökalkolása leli volna?
Erre csak az tudna felelni, akinek kezéb: össztful a föld és ég minden öröme, gor.dja, bánata.
Egy bizonyos, hegy ma százszorosan át kell lenni halva mindenkinek a tudattól, hogy Szent István király nemzete vsgyunk, mtlysudá.-Jegenyeként állolt viharos esól, lát csavaró orkánl, — meghajolt, de nem tört le végkép a megsemmisülésbe. Ebből pedig |ön teijes eszmei nagy ságiban ; Jelentősége István klrá\'y ünnepének.
Ezért ma emeljük szemünket a Szent III maradi jobbjára olyan áhi tatai, melyből kisugárzik az, hogy ludjuk, hogy miért és kit ünnepelünk ma. Át kell hasion mindtn msgyart .baláron\' Innen és tul István király szent alakjának égig törő nagysága és a Jelentőségének ismerete.
Meri a tüzi|átékos, lampionos kül-sMérynél ezerszerte tontosabb az, ami nem látszik, aminek nincs hang|a. de ami. bent él a magyar bazaliui szivekbén.
Mublpuszta és Mohács ulán nem égette oly mohón, oly elementáris erővel a ma|dncm halolt nemzetet a kiállás, bogy: .Hol vagy István király?", mini épen ma.
Hozsánna néked Szenl Jobb, aki Attila ostoraként állsz feleltünk I Va|ba mulatnád meg az utat most is Trianon ulán, hogy melyik ösvény visz vissza ezer éves országodhoz I
A régi házaknál a szabad lakásforgalomra valé átmenet idejét megfogják hosszabbitani
Dr. Vass József miniszterelnökhelyettes nagyfontosságú kijelentései a legégetőbb szociális problémákról és a lakáskérdésről
Budapest, augusztus 19
A kormány tagjai Vass József ml-niszlerelnökheiyettes elnöklete alatt ma délelőtt minisztertanácsot tartol tak, amelyen folyó ügyebei tárgyaltak. A minisztertanács délután két órakor irt vége*. A miniszterelnök-helyettes a minisztertanács után fogadta a sajtó képviselőit, akiknek kijelentette, hogy a munkaadók és munkásságvezetöivel folytatott egyeztető tárgyalások során tüzetes bepillantást sikerült nyernie a munkásság helyzetébe.
Kétségtelen meggyőződésévé váll a tárgyalás során, hogv a munkaadók a túlkínálatot kihasználják és a béreket tudatosan lenyomták. Ennél azonban sokkal foniosabbnek lattja a fogyasztási és a munkapiacok rendezését. A msl bérrozgalmak megérlelték egy független, objektív és törvény alapján működő egyeztető
fórum felállításának szükségességéi. A munkásság helyzetének megjavításánál elodázhatatlan feladat további az élelmezési piac Jobb megszervezése. Ezenkívül sürgősen meg kell alkotni a munkásság öregségi és rokkantsági biztosítását. Mi|d áttérve a lakáskírdésre kijelentette, bogy sem a tisztviselő, sem a munkás keresete nincs arányban azokkal a bérekkel, amelyek a szabad forgalomban kialakulnának.
Ezért a régi házaknál a szabad la-kásforgalomra való álmenet Idejét meg kell hosszabbítani.
A házigazdák részéről a mai magas bérek mellett lelípésl dijat követelni szivtelenség és kiuzsorázása a lakáskeresőknek, amll szavakkal kifejezni nem lehel — mondotta a mlniszterelnökhelyettes.
A legfelsőbb bíróság elvetette Sacco és Vanzettl beadott kifogásait
Boston, auguszlus 19 (Éjszakai rádlójelenlés) A legfelsőbb bíróság ma elvetette a Sacco és Vanzettl védőinek beadott azon kifogásait, hogy Sssndersonn és Thaycr biró ítéletét mondják kl helytelennek és jogi tévedésnek.
rLrij-.inArnrrTirrrs-i\'i\'i\'i* v vri...............——
A románok cseh-román határkiigazitási követelnek
Bukarest, augusztus 19
(Éjszakai rádlójelenlés) A .Cu-vamui" cimü bukaresti lap, amely lord Rolhermere akcióját annak idején ellenségcsen fogadta és a határ-kiigazilásról hallant sem akar*, most
vezércikkben arról panaszkodik, hogy a csehszlovák oláh határon — természetesen az utóbbiak Javára — halárkiigazílást kell ejteni, mert a .csehek elnyomják az oláb kisebb-regeket".
A tótok tiltakoznak Rothermere-akció ellen
Prága, auguszlus 19. (Éjszakai rádiójelentés) A tót nemzeti tanács Pozsonyban tiltakozó gyűléseket hivott egybe törd Rolhermere akciója ellen.
j.ri.r.\'i.nn.rriririri\'1\'i^rrrm\'i\'ri-s-i\'i\'iVi*...........**--**- -
A honvédtörvényszék halálos ítéletet hozott a nagyperkátai vérengzés bünperében
Budapest, augusztus 19
A nagypeikátal vérengzés ügyében a katonai törvényszék ma délután hirdette ki ítéletét, mely szerint bűnösnek mondoila ki Bánszkt István, Mezei Oyuls, Tóth Mihály vádlottakat katonai örök ellenszegülés bűntettében és a szolgálali szabályzatba ütköző kihágásban, ezenkívül Mezei Gyulát katonai őrök elleni teslisér-tés bűnlcttébin s ezért Blnszky Istvánt kitüntetéseitől való megfosz-
tásra és 3 évi súlyosbított súlyos büriönre, Mezei Gyulát golyó általi halálra, Téth Mihályi pedig 2 évi és 6 havi (ulyoibitolt börtönre ítélte.
A bíróság az Itélel Indokolásában kimondotta, bogy a tárgyalás\' során bebizonyítást nyert a; a körülmény, hogy a balált okozó lövést Mezei adta le. A kir. ügyész Binszki és Tóth ítélete ellen súlyosbításért, a védők pedig az összes vádlottak büntetésének enjhitéíéérl fellebbezlek.
ZALAI KÖZLÖNY
I92T. augusztus 13.
Czobor Mátyás polgármester a közeljövő Zalaegerszegéről
* zalaegerszegi polgármester nyilatkozata a „Zalai Közlöny".nek — Zalaegerszeg, mint kulturális góopont A középületek egész sora disziti rövidesen Egerszeget
Zalaegerszeg, augusztus 19 | |yín, a Jánka-hegy lankáján építendő A zalaegerszegi várót háza a nyár Iskola, melynek köreiében elemi, pol-dacára i< nagyon forgalmas. Embe- Séirl, tanítónőképző, felsóleánylskola rek fúlnak a lépcsőkön, liszlvlselők hatalmas aktákkal felpikolva szaladnak szobáról-szobára és ez a sürgés-forgás különösen azóla eraelkedelt, mlóla Czobor Mátyás polgármester álvelle a hivatalát. Czobor polgármester az az ember, aki melegségével, szívből jövő szavaival mindenkit megfog, ezért szereli 61 annyira a város közönsége, de azért Is, mert akadályt nem ismerő akaratával mindig azon van, hogv városénak ügyelt szivén viselve, azokal mielőbb megvalósítsa. Lekötelező szívességgel fogad, majd bevezel hivatalos szobájába. melynek kellemes, művészi berendezése művészi lélekre vall.
Kérésünkre Zalaegerszegről beszél a legnagyobb szerelellel ellelve a város Iráni. Minden gondolata a városé és minden lénvkedésével azon van, hogy azt minél nagyohbnak, azebbnek ésgondlslanabbnak láthassa Zalaegerszeg az utóbbi években sokat feJlődőtt, de a kővetkező Idők egészen megváltoztatják majd a város képét
— mondjs és a hangia nemcsak reménykedés, hanem a bizonyosság tudatát felezi kl. A közelmullban elkészüli második katolikus templom és zárda után számos középület épül, melyek építésével munkaalkalmakat la teremlünk. Iiy a közvágóhlddal egy régi leheieilen állapotot fogunk megszüntetni, köz és állategészségügyi szempontból egy nagy horderejű kérdés oldódik meg. A pénzügyi palota építése Is küszöbön van, a rendőrségi palota építésének meg-könnvliésére szép lelket ajánlollunk fel. Közegészségügyi fontos érdek a vízvezeték és a csalorndzds. A tervek már készen vannak. A szükséges töke megszerzése iránt is meetellük « lépésekel. ugyancsak az u| kórház felépítését Is szorgalmazzuk. Ezeknek a régen vajúdó közegészségügyi Intézményeknek mielőbbi valóravállása érdekében mindent megteszünk, melynek előmunkálataiban nagy segítségre találunk a megyében és a kormányban Is. A csatornázás és vízvezeték fontossága mel\'ett az uj kóiház mielőbbi felépítést negyei érdek. Amióla első rargu orvosslnk vannak, n régi kór ház épülelell renováltalluk, uj nö-szerekel szereztünk be s a zalai nép az eddiginél nagyobb bizalommal keresi fel a kórnázal és kétszer any nyl beteg talál elhelyezési, mint az-előll. De egy modem, kellően fel szereli 350-3«0 ágyas kórházra feltétlenül izukség van tüdőbeteg szanatóriummal bővü ve, meri az Alföld höz viszonyítva
Dunántúlon Zalamegyében -van a legtöbb tüdőbeteg.
Financiális részekről egyelőre nem nyilatkozhatok. A terveink erre vonatkozólag is megvannak és remény ven, hogy ezeket is a főispán és az alispán lámcgaiásával valóra válthat-,ulr;. ~ Az evQngellkus paplaképilés mellett kulturális fejlődés szempontjából nagyfontosságú a lörokbjllnll Nolre Damei apácák letelepedése éa ezzel Zalaegerszeg legideálisabb he
nyer elhelyezés1. Az elemi isko\'ára már megkaptuk az államsegélyt, a többi iskolák felállítására is számi-lunk az Illetékes tényezők fokozott lámogaláBára. A gimnázium mellett a város egy nyolc tantermes elemi iskolát éolt, szép kerttel, nagy udvarral. Ezeknek valóravállása ulán Zalaegerszeg kulturális gócpont lesz, melyben minden tlpusu Iskola megtalálható. Ugyancsak nem feledkezhetünk meg a gazdasági Iskoláról sem, melynek éplléséher még ez évben hozzáfog-nak. — Kulturális szempontból na-gton fontos a kisgazdák fikozollsbb támogatása, tgy a város lelkei adolt a Gazdakör felépítéséhez, ahol a nép-köcyvlár is elhe\'yezésl nyer.
A kereskedelmi és kőzgszdasási élei mostani p\'ngáia csak fokozotl munkára serkent bennünket, igy elsősorban a Rédlcs—Csáktornya-1 vasúti vonal megnyitását szorga\'mazzuk, meri ezzel friss levegő1, erősebb vér* keringést nyerünk. A vasúti körle-kedéa lavilása, a Celldömölk-Ré-dics-l vonol elsörangusltása, mely lermészelileg Zitamegye vasuli hálózatában már régen elsőrangú szerepel töll be, a közeljövőnek megoldásra váró problémái.
A kereskedelmi és Ipari élet minél erőteljesebbé tétele céljából a város minden lehetői megtesz. A városszépiiészet lerén elsősorban az utclk csinosítása melleit azon vagyok, hogy az épülő középületek (i.\'y a vármegyeház kibővítése is) művészi gondolatol frjerzenrk ki, bogy művészi kiáWláiukkal díszére váljanak a városnak. A munkásblzlosltó székház építésénél, valamint az uj állomás épllésé\'tél Is erre nagy súlyt helyeztem.
Az utcák egy részének útburkolása állal a pír is csökkenni fog. Ba|ok éa panasz ik mindig voltak és lesznek, de ml igyekszünk mindent orvosolni. *
Közigazgatási szemponlból a legfontosabbnak a lakossággal való békés együllmüködíat tartom.
A lakosság lelkét kell megfognia n közigazgatásnak. Hiszen ml vagyunk a közért és nem a köz érettünk
— mondja. A szociális kérdésekkel állandóan foglalkozunk, a társadalom békéjét keiessük és az eicdrnényék azt mutálják, hogy a városban a
szeg\'ny, a gazdag, az Iparon, a kereskedő, a munkás és a lisztvlielő, mivel ügyes bs|os dolgaikkal mindig megkereshetek binnünkel, bilik a társadalom egységében és az együttes munka eredményében.
A művészet és a sport, a kOz művelődés ügyét is lelkűnkön viseljük. A sportegyesületeket támogatjuk munkájukban, sporttelepeik részére lelkeket adlunk, dalosalnkal a lehelőségig segélyben támogatjuk, levente, cserkész ügyekben mindig sz ifjúság rendelkezésére állunk, dijakat, adományokat juttatunk a versenyekre, hiszen tud-
juk rrhdannylan, hogy az ifjúságé a Jovö és a jövendő hozza vissza ezeréves hazánk régi határait Régéi elharangozták a delet, amikor elbucsuztunk Zalaegerszeg város nigy po\'gármesleiélól. Az előszobában még várakoznak, hogy beszélhessenek vele.
Az utcára érve, lelki szemeink előli lerajzolóJik Zalaegerszeg Jövendő képe és arra gondolunk, hogy Zalaegerszeg csak ezulán lesz igazi város és a szép Zalavármegyének mélió székhelye.
Orosz Iván
A nagykanizsai Fürdő Egyesület végrehajtóbizottsága Kaposvárott tanulmányozta a strandfürdőt
Legközelebb megtekinti a szombathelyi slrandfürdöf — A nagykanizsai strandfürdő mosl készülő terveinél kamalozlalja tapasztalatalt
Nagykanizsa, augusztus 19
A nagykanizsai Fürdő Egyesület végrehajtóbizotlsága nagy lelkesedéssel és fáradlságot nem ismerő ügyszeretettel indul kitűzött célja felé, mert tudja, hogy Nagykanizsa város társadalma osztatlanul ált mögötte. Igy a mull napokban az egész vég-rcliajlóbizollság Kaposvárra utazott, az ottani kilünően bevált strandfürdő, mint adminisztrációjának megtekintésére és beható tanulmányozására. Megtekintették a környéket is, a két kútból történő vízszolgáltatást, úgyszintén az egész kezelést. Sok és uj dolgot látott a bizoitság. A szerzett hűséges tapasztalatokat a nagykanizsai strandfürdő felállításá-
nál fogja a kanizsai közönség érdekében gyümölcsöztetni. Hogy azonban nemcsak a kútból, hanem a folyóból töriénő vizszolgállalási rendszert tanulmányozhassa, a bizoitság legközelebb Szombathelyre utazik, az ottani strandfürdő megtekintésére és tanulmányozására. A nagykanizsai strandfürdő tervezésénél a láloltak mind figyelembe lesznek véve. A tervezési munkálatok máris folyamatban vannak. Most gyűjtik as anyagot a végleges tervek megalkotására.
Nagykanizsa város közönsége a jövő évben már saját strandján fü-rödiielik és a legminimálisabb díj mellett élvezheti a modern városi strandfürdés minden^ kellcruc$ségét.
Egy olasi munkás gyilkos merénylete Triesztben egy nagykanizsai tisztviselő ellen
Borotvával összevágta Vértes Bélát, mert neki tulajdonította elbocsájtáaát — A raktár-tolvaj bosszúja — A merénylő olaszt a trieszti rendőrség még nem fogta el — Vértes Béla súlyos sérülésével hazaérkezett Kanizsára
Nagykanizsa, augusztus 19
Ez a dráma is vollaképen a su lyos magyar gazdasági viszonyokkal kezdődik, amelyek arra kényszerítenek számos Intelligens, képzett magyar embert, — miután nem ludnak CsonkamsgysrorszSgon elhelyezkedni — hogy más országban, hazájuktól lávol, Idegen földön keressék boldogulásukat, vagy legalább is a kenyerüket.
Bizonyára ez késztette Vértes helybeli Jónevü fényképész Béla nevű fiát is arra, miután a mult évben kitűnő eredménnyel telte le az érettségit — kogy Olaszországban keressen jövőt. Kapóra Jött neki Triesztben lakó egyik sógorának meghívása, aki egy oltani nagy
lajdonosa. Vértes Béta tehát elindult Triesztbe
sógoráho-, hogy a kávé import és a gyarmatáru kereskedői szakmán elinduljon az éle be. Először Is, mini raklártiazlviselő nyert alkalmazást a n3gy olasz cégnél, ahol naponta vagonszámra hoz\'ák a tengerentúlról behajózol! hatalmas kávészállit-mányokat.
A raktárakban számos olasz munkás volt loglalkozlatva. \'.
Történi, hogy a cégfőnök éber szemének ügyeimét nem kerülte el, hogy bűnös kezek rendszeresen megdézsmálják raktárát. mely manipuláció mind nagyobb
Elárusítóhelyek s Epplnger I. és Fia fa-, eemenl ís egyíb építést anyag keres-kedíse. Nagykanizsa. — Lázár József íakercskcdés. ípilítl anyagok raktára. Keszthely. — Szatucsek JAnos Íakercskcdés. cement- és mükúgyír. KomArváros. — Sonímcr Séndor gabona- és tcrménykereskedés. Zalaegerszeg. — Hosonyl Arlur góiinalons fiitész- és villanytelep. ZalaapAtl. — Mosonyl Henrik laketcskedd, Zatnazcntgrót.
előkelő kávéimportház gazdag lu- mérsekcl 01l°». UB\'. hogy
zsákszámra lopták el a raktárból a kávéi. Csakhamar sikerült a vakmerő lol-vajt az egyik olasz raktármunkás személyében leleplezni, akit azonnal e bocsátottak. A tolvaj munkás — akinek cinkostársai Is voltak — abban a tudatban élt, hogy leleplezéséi és elbocs Itásdt Vértes Bélának, a fiatal magyar tisztviselőnek köszönheti, akire a hatalmas
raktár kezelése volt bízva. Irtózatos bosszút forralt a mit sem sejtő, gyanútlan kanizsai tisztviselő ellen. Az egyik napon, amikor a munkának vége voll éa Vértes Is már
ittifccsuirailL
it&f «ugutetu» 20.
ZALAI KÖZLÖNY
hazafelé készüli, a vakme.ö tolvaj belélc kölöll, msjd olyan mozdulattal minlha Vértesi arcul akarná ülni,
a kéziben levó borotvával több hatalmas vágást eleit Vértes nyakán és arcán a fate mögött, ugy hogy csak Ide&sggén mulatt, hogy nem vágta eTa nyak fóütóerét.
Vértes körül hatalmas vértécsa keletkezett, a munkások odaugrottak <s felejtették róla a dühöngő embert,
aki nyilván meg akarta ölni sz Ogyben teljesen ártatlan
fiatal tisztviselőt Vértes Béla a gyorsan srgltiégére síelőknek köszönheti ctupln, hogy
, , ,n\'» ír. — - —
megmeneküli és a gyilkos merénylő szándékát teljességgel végre nem hajiotla.
Vérles a nagy vérveszteségtől eszmeletét veszrelle. Az előhívott orvos rendkivül suly03 sérüléseket állapított meg rajta, ugy, hogy azonnal kórházba szállíttatta, sbol belekig feküdi, mlg annyira helyreállították, hogy utazni lud|on és hazajöhessen ismét szülővárosába, Nagykanizsára.
A merénylő olasz munkásnak sikerült elmenekülnie. A trieszti rendőrség a mai napig sem tudta elfogni.
Vértes Béla most néhány napja, hogy megérkezett szüleihez, ahol bevárja teljes gyógyulását és kipiheni a gyilkos merénylet idegölő izgalmait.
Letartóztatták és az ügyészségre kisérték a közrendészeti kórház szarkáját
A tolva) ápoló meglopta a betegeket és a kórházat ls megkárosította A rendörségen beismerte tettét
Nagykanizsa, augusztus 19
A közrendészeti kórház parancsnoksága feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen lettes ellen, aki egy a kórházban ápolt beleg pénztárcájából pénzl lopott ki. A feljelentést tevő parancsnokság is annak a gyanújának adott kifejezést a rendőrség előtt, hogy a lopási PmócsI Ferenc kórházi ápoló követte el.
A bünügyi osztály egyik detcklivje a helyszínen folytatta a nyomozást és megállapította, hogy a tolvaj a gyanúsított Parócsi Ferenc ápoló, akit előállítottak a rendőrségen. A
tolvaj beismerő vallomást tett és ez alkatommal beismerte azt is, hogy a kórháznak valóságos szarkája volt. Nemcsak ezt a legutóbb megkárosított betegei lopta meg, hanem a kórházat is, ahonnan egy egészen uj pokrócot civilt és hogy a lopást ne fedezzék fel a hiánnyal, egy hasznavehetetlen rosszal pótolta a lopott holmit Mig ezelőtt egyik betegtől pénzt, egy másik betegtől pedig ezüst óráját lopla el.
A tolvaj ápolót részletes kihallgatása után letartóztatták és átkísérték a kir. ügyészség fogházába.
A newyorki Sing-Sing volt igazgatója meg van győződve Sacco és Vanzetti ártatlanságáról
W. E. Klrchwey, a Columbia-egyetem tanára az amerikai Igazságszolgáltatásról és a halálbüntetés problémájáról
Bécs, auguazlut 19
(A Zalai Közlöny dllamM bécsi ludósitiiéUl) A napokban Bécsben tartózkodott E. W. Klrchwey dr., a Co-lumbia-egyetem lamert prolesz. szóra, Amerika legnagyobb börtönének, a newyorki híres Sing-Singnek volt Igazgatója. A neves amerikai logtudós ill tartózkodása alatt Igen érdekesen nyilatkozott Sacco és Vanzetti sorsáról:
kívégzésé-c Kir
— Sacco és Vanzetti nek elhalasztása — hangzik Kirch wey piolesszor nyllalkozala — tudvalevőleg a jövő hétlón lejár. Nem lehel azt állítani, hogy ez a halasztás kegyelmi aktus, mivel az ítélet végrehajtásának folytonos halogatása nem annyira kegyelem, mini inkább lényeges, habár nem szándékos fokozása a büntetésnek. Sacco és Vanzetti védelme azonban nem tehetett mást a kivégzés kitolásának elérésénél, hogy lehetővé tegye az utolsó pillanatban a per újrafelvételét. Ez igen-Igen kegyetlen eszkőz, azonban ebben az esetben ez volt az egyetlen mód és nem tartolta kizártnak,
hogy, ha a bíróság időközben nem hoz kedvező döntés\', ugy a kivégzést újból el fogják halasztani. Ez Európában természetesen lehelellen lennr, azonban az európai jogi és bírósági viszonyok lényegesen különböznek az amerikaiaktól, sőt az Unió egyes államaiban is annyira mások, hogy ebben a tekintetben semmiféle következtetést nem lehet levonni.
— A magam részéről meg vsgyok győződve a kél anarchisla ártatlanságáról az akták alapos áttanulmányozása következtében és a nyilvánosság előli is mindig ezt az álláspontot képviseltem. Az alibi-tanuktól eltekintve, a leglényegesebb számomra az a lény, bogy Sacco és Vanzetti jó anyagi körülmények közölt élnek és előételük alapján kizártnak látszik, hogy anyagi okokból kifolyó bűnök elkövetésére képesek lennének. Az a lehelóség, viszont, hogy a rablott pénzl politikai célokra fordították, szintén igen valószínűtlen, mivel Sacco és Van-
Most azután tönkre mégy, Kórt okozó mocskos légy!
A légy hulladékokon tenyészik, 11 hulladékból táplálkozik és hulladékot hoz az öa ol: honiba. Fliteléssel néhány perc alalt megtisztíthatja otthonát a veszedelmes legyekiöl és szúnyogoktól. A FLIT tiszta, biztos és könnyen kezelhető.
Pusztítsuk cl a házi rovarokat I
FLIT permetezésével elpusztítjuk a
I poloskákat, bolhákat, svábbogarakat, hangyaka\', emberi és állati tetveket, valamint rózsafáink és gyümölcsfáink rovarait is. A FLITCehalol a legelrejtettebb lyu-kakbais, melyekben a rovarok elbuj-nakés tenyésznckésottclis pusztítja ugy a rovarokat, mint tojásaikat. Permetezze ruhaneműit FLIT lel FLIT megöli a molyokal, lárváikat és petéike\', melyek .lyukat esznek"
a textíliákban. Sokezer szakvélemény bizonyltja, hogy sem embernek, sem a legkényesebb anyagoknak nem árt a FLIT.
A valódi tudományos rovarirtói
A rovartan és vegytan legnagyobb lu I dósat kutattak és kísérleteztek évtizedekig, mielőtt a FLIT végleges összetételét megállapították. FLIT feleslegessé tette a régi módszerekel, mert az összes rovarokat gyorsan öli. Még ma szerezzen be egy FLIT-kannátésFLIT-permetezőt. Mindenült kapható összesen 10 pengőért I Ujabb vásárlásnál már csak 6 Ő0 pengős Vl kg.-os ktnnát kell megvenni, minthogy a permetező örökké tart 1 Óvakodjunk az utánzatoktól 1 Csak FLIT jelzésű eredeti sárga kannát fogadjunk ell Mindenütt kaphatói
ELPUSZTULNAK A LCGYCK, SZÚNYOGOK. MOt-VQK. HANGYAK.POLOSKÁK. BOLHÁK. -TETVEK. SvÁQBOOARAH.
StAtlr iáital\'
Gyáitja :
Standard 0Í1 Co. (New Jersey)
26 Broadway, Newyork, U. S. A.
Magyarországi központ: PANACEA Gyógyszervegyészeti Rt. Budapest, IV., Deák Fcrenc-utca 13. T. 233 - 01.
HOZ
zctll tudvalevőleg a mérsékeli anarchista-irányzat bivei, amely mlrden eröszakot el vei és amelyet bomba-
— Nem titkolom, bogy a halálbüntetést Jó eszköznek tartom arra, hogy a tássadatom a Javíthatatlan
hajilókkal és fosztogatókkal nem le- bűnözőktől \' megszabaduljon. Más-részi a-baláljaünleiésl bosszu-akfus-nak vigy elrettentő rendszabálynak lehel felfogni. Ebben a kél esetben azonban elvetendő, elsősorban emberi szempontból, másodsorban azért, mivel kitűnt, hogy a halálbüntetés alkalmazása Amerikában nem járt a bűnözés csökkenésével. A halálbüntetésére vonatkozó mozgalom Amerikában egészen jelentéktelen és kilátástalan, hogy belátható Időn belül komolyan szóba kerüljön. Az Unió egyes államainak Igazságszolgáltatása egyébként annyira különböző, bogy egy ilyen akció áthidalhatatlan nehézségekre találna.
— A villamosszék .állal való kivégzést nem tartom oIjhii kegyet-
bet azonosítani.
— Kétségleien, hogy a per lefolytatása igen hiányos és ennek Európában az ujrafelvétel lenne az eredménye. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy a bírák valamilyen okból igazságlalanstgol követlek el és mosl lelléllenül r\'gaszkodnak hozzá. Az a véleményem, hogy a birák valamilyen okból bensőleg szilárdan meg vannak győződve Sacco és VanzellT bűnösségéről és nem akarják tűrni, hogy külső befolyás következtében az igazságszolgáltatás btfolyásollassék.
Klrchwey professzor a beszélgetés folyamán érdekes nyilatkozatot tett a halálbüntetés problémájától is, a következőket mondván:
„SPORTEX
megérkeztek
Zalavármegyében kizárólag SINGER JÓZSEF és TÁRSA cégnél Nagykanizsán kaphatók
7-
ZALAI KÖZLÖNY
I92T. augusztus 13.
lennek, mini az akasztást, mivel sz elektromos áram nyombsn előidézi, ha nem is a halált, de a teljes esz-méletienségct. Ami az Ítéletek végrehajtását illeti, ugy Euríplban egyetlen intézmény sincsen, amely célszerűség dolgában felvehelné a ver cenyt a Sing-Singgel. A fegyencnek olt rendelkezésére áll minden, a k\'g-több esetben még sokkal több, mint amit szabad emberként megeiged-hel magának. A kényelmes élet Ost-s\'zes szükségletei megvannak, csupán szabadságától van meglosztva. Ezenkívül súlyt helyezőnk a továbbképzésre és javításra és ezret a büntetés eléri célját: a javítást.
Rothermere levele a magyar Társadalmi Egyesületek Szövetségéhez
Budapest, augusztus 19
Rothermere lord az alant szószé-ríni közölt levelet intézte a Társadalmi Egyesületek Szövetségének elnökéhez: Kedves UramI
Fogad|a kérem őszinte köszönele met a TESZ nevében irt szives leveléért.
Midőn legutóbb mcglálogaliam Budapestet mindenül! láttam a gyászos fekete T beint az emlékeztető Fáklyával és nagyon meghatott, hogy a nép minden rétege viselte, különösen az iljuság és a tök. Azóta sok száz levelet kaplam, mind az egység és a hazaszerclet ugyanazon érzelmei! fe|ezik ki. A szövetségükbe tömörült negyvenhal egyesület mindenesetre hatalmas befolyási gyakorol a magyar kBzvéleményie, melynek egysége lehetetlen, hogy ne legyen hitással az Öiölct környező nemzeíekre és a nagyhatalmak kormányaira. Az Öoök egyesitelt alkotmányos törekvései meggyőzCdésem szerint nem hosszú időn b.-lül megvalósulna\'\', engem pedig megelégedéssel tolt el, hogy módomban volt némi mértékben segíthetni a Magyarországé a! szemben való igazságosság elérésében és egy másik európai háború szerencsétlenségének elhárításában.
Kiváló tisztelet\'el vagyok Rothermere
ldftj*r*a
A rugyazuitnal meteorológiai meg-tfyolő jelentése: Pénteken u h&nitsík-\'II Heggel 7 órakor -+ 185, délulin 2 órakor +258, este 9 órakor +16.
hlhtiel: Reggel és délben felhós, esle tiszta égboltozat.
Széthány: Reggel és délben Délnyugat, este Északkeleti szét.
A Meteorológiai Intézőt jelentéle uze-rint idő változás zivataros esőkkel, liü-stllyedésscj, megélénküló.nyugatl szelekkel.
Balatoni levél
V.
Özvegy ember a láthatáron . ..
f-onytíd-B/tatelep augusztus
Ez a történet tipikus balutoni-eset. Két hölgy és egy ur, egy özvegyi sorban levő ui szeieplői A nyaralás kellős közepén zajlik a mese, melynek minden betűje élő valóság és amelynek különösebb érdeklődést od az. hogyahölgyszereplők: kanizsaiak. Előre kelt bocsátani, nem valami IndisZkrét intlmpisláskodás ez, de megérdemli a leírását sokaknak okulására azzal a moitoval, hogy : az ember neipiful olyan szekér után, amelyik nem veszi fel...
A szekér ez esetben egy özvegy ur. aki a fővárosból tánduit le Bé-lateiepre két heti nyaralásra. Ügyes negyvenes ember. Olyan, akire szívesen kacsingatnak nz eladó leányok, pláne, ha a példabeszédei férfi szű-kiben lévő Balaionpartia pottyan egy ilyen fétfi.
Szóval a kél hölgy, egyik húszon... a másik ennek duplája vidám duet-ben nyarallak a fonyódi, néha béta telepi partokon és sok-sok vágyakozással tekintenek le a sziklás oldal ról Badacsony felé, miként tette azl Vigh FonyódI Berla Is, akinek a szivét a csábos Badacsony hegye ej tette rabul.
Bámulták a hölgyek az égő vö rösben alábukó nap fantázia fűtő ezerszínű vaiiációjái és lesfék a frts\'en olajozott utón, hogy a ieg ujabb vendég tron <zpor tokban nem fordul elő, valamelyes uj érdemesség. Nem a legújabb modeilü far dókabátokat gusztállák, a selyem pizsamákért sem dobogott Irigyen a szivük, tennhzezők harsogó hancu-lozása, fürdőzők pajkoskodósa sem keltette fel figyelmüket, de ha pórokat — egymásmelleit negédes közelségben haladó pórokat láttak — a baloldali kis bútorozott szobájuk öiök albétlője, a kii ttk-tak heve sebben kezdett verni és nen tudlak annyira az élet komédiásai lenni, hogy elhitethették volno, hogy mégis csak ugy szebb oz étet, ha le-ánynak-lány a páija...
Mondom nagyszeitl leli volna a nyaralásuk, csak ez qz Idei balaloni katasztrófa őket Is kegyetlenül sújtotta. Nem akadt lovag. Amolyan futó, déltől v.sonáig tartó tett volna, de hűséges, áthatutos lovag, aki reggeli sétára várja, aki délben az asztalnál előzékenykedlk, akt délután!
ii zfleel tt cd, akivel este kl lehet rándulni Fonyódról ezen a csuda szép Balatonon Badacsonyra — Ilyen nem akadt,
Voll egy ,esel", mely lőbb voll a sablonnál, de ennél épen az volt a baj, hogy .egy" voll és a hölgyek ketten voltak. Ez az eset már kezdett kialakulni és a csinosnak mondható somogyi földbirtokos fiu, mint a lemondást és unalmat letörő Szent György lovog jelentkezett. Azonban kényes dllemóba csöppent.
Onekl tetszett a hölgy a húszon... és udvariasságból foglalkozott a másik hölgyei, amely már nem a hu-sion— Azonban a figyelmességek zöme, Igy egy két mélabús, szerel mes magyar nóta Is este a szállodában a cigánytól a húszon... hölgy két csillogó fekele szemének voll címezve.
Sokan most azt hinnék, hogy a hölgy a már nem húszon... ezen megsérlődólt, vagy neheztelt ezért? Nagy tévedés. A hölgy a mir nem húszon... egyszerűen ugy vette, hogy a bonbonok, a ,Leszt maga juszt Is az enyém" meg .Az én babám egy Jekele nő" tőle várja a meghallgatási és mint a rádió bosszantók, akik mindig zavarnak a,vétellel, ő Is ugy kapcsolódott be a somogyi földbirtokos fia rádió leadásába, melynek hullámhossza! titkos reménykedéssel szálllak a húszon... hölgy felé.
Aki nem ismerte valójában a szi tuációt, azt hihette volna, hogy Itt a lovag, nem a feketeszemű fess hu-s:on..- hölgyei rohamozza, hanem ellenkezőleg. Ez pedig—