Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31.96 MB
2010-02-28 14:48:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1365
6831
Rövid leírás | Teljes leírás (1.49 MB)

Zalai Közlöny 1929. 249-273. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

09. évfolyam, 249. uám
Nagykulna, 1029 november 1, péntek
Art 16 flUér
ZALÁI IBZLÖNT
SitrtcuUWg éa kiadóhivatal: r«->l 5. iáim. KmiDkI;! flokkladóhtvatal Kouuth Li|on 37.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
rWtcMd én : <0 Un ■ 11 1< M I
Clementel sem tndott kormányt alakítani
A belllgyl tárca betöltésén bo rultak fel a kabinet-alakítás tervel
PdrlB, októkber 31 (Éjszakai rádiójeientés) Daladler biztositolta Clementell, hogy a radikálisok támogatják kormányát é< ő maga ia hajlandó tárcát vállalni kormányában. Hét órakor azonban a legkomolyabb (ormában hire terjedt, hogy a belügyi tárca betöltése kö-rül áthidalhatatlan akadályok merültek fel és Clementel kénytelen lesz kabinetalakitási megbízatását visszaadni az elnóknek.
Későbbi jelentés szerint befejezett tény, hogy Clementel a belügyi tárca betöltésének nehézségei miatt lemond és visszalép a kormányalakítási kísérlettől.
Pirin, október 31 (Éjszakai rddlójelentés) Clementel ma este 8órakormegjeleni Duumergue köztársasági elnöknél és a kormányalakítási megbízást visszaadta.
Innkáibáborn készfii
egy Bécs-környéki gyárban
Három Helmwehr-munkás alkalmazása miatt robbantak kl az ellentétek
Bécs, október 31 Ma reggel munkakezdés után a stockeraui Heid-gépgyárban a szocialista munkások három munkást, akik a Helmwehrhez tartoznak, rögtönzött népgyűlés határozata alapján eltdvolitottakagyárból. Eközben egyik helmwehrlsta munkást ököllel megütötték.
Mikor ennek hire ment, a Slocke-rauban és környéken levő heim-wehristdk egy vendéglőbe gvllllek össze, ahol készenlétben maradlak.
Közben a gyáriparosok szövetsége is rögtönzött ülést tartott, melyen elhatározták, hogy a gépgyár szombaton vissza veszi a három heimwehrisla munkást.
Ha a munkások nem engedik meg, hogy a három munkás nyugodtan dolgozzék, a tulajdonosok a gyárban szombaton délben beszüntetik a munkát. Különösen válságos lelt a helyzet délután egy órakor. A stockeraui gyárakban a szervezeti munkások készülnek a védekezésre. A munkások nem távoztak el a gyártelepekről, hanem az Üzemekben maradlak és várják az érkező Heimvvehr-csapato-
kal. A stockeraui csendőrség parancsnoka a környékbeli csendőrállomásokról kért segítségei. Rohamautókon jönnek a környékbeli állomásokról Stockerau felé a csendőrök és a ka-
tonaságot is készenlétbe helyezték.
Bécfl. október 31 (Éjszakai rádiójelentés) Délután 4 órakor még teljes nyugalom van S\'ockerauban.
Hazaárulás éa kémkedés cimén vádat emeltek SzOII6 Géza ellen
Pozaony, október 31 (Éjszakai rádiójelenlés) Az ügyészség dr. SzUllő Qéza felvidéki magyar politikai vezér ellen hazaárulás és kémkedés cimén vádat emel. ^
Szüllő Oéza vád alá helyezése annak a hajszának következménye, amit ellene a mostani választások alkalmával inditottak a csehek.
Szüllőnél házkutatási is tartoltak.
Az Angol Bank leszállította a kamatlábat
Európaszerte minden országban érzik a pénzdrágaság súlyos terhét és mindenütt az a meggyőződés alakult ki, hogy csak az amerikai és az
angol pénzviszonyok enyhülése és az ottani kainalláb csökkenése javíthat a helyzeten. Ezt az enyhülési hozza az alábbi távirali jelentés:
London, október 31
A Keuter-UgynOkBég /elenO .- Ax Angol Bank mai Uléaén a MMopiembcr 26-<ln 6 é* tél udzaKkra emeli banlikaaial talmi a udzalMra udlIHona le.
Érdekes, hogy az angol font nemzetközi pozíciójában nem idézett elő déli egy óráig változást a ráta leszállítása, a dollárral szemben tegnap 487.90-en állt a font, ma pedig 487.75 voll a font dollárparitása. A pengővel szemben csak jelentéktelen
árnyalati változást mulat a font relációja. Ez azt mutatja, hogy minő meglepelés a világ számára az angol rátacsökkentés, amiről nálunk nem tartják kizártnak, hogy a newyorki hivalalos köröknek is szerepük volt benne.
Elnapolták a Keleti Jóvátételi konferenciát
„Amit Németországnak kellett ország meg
Bécs, október 31 (MTI.) A lapok Prágából keltezett jelentést közölnek, amely szerint a keleti jóvátéleli konfeienciát elnapolták.
A keleti jóvátételi konferencia állítólagos elnapolásáról szóló jelenléshez a Deutsches Oesterreichische Tages Zeitung a következő megjegyzést fűzi:
A konferencia félbeszakításának oka az a Magyarországnak vissza-
volna megtennie, a kis Magyarmerte tenni"
vonhatatlanul elutasító magatartása, amely szerint nem hajlandó uj jóvátételi kötelezetlségeket vállalni. Magyarország ellentétben szenvedéseinek nagy osztályosával, Németországgal, — nem mondót! igent és áment mindenre, amit a hatalmak tőle követeltek. Amit Németországnak kellelt volna megtennie és nem tett meg, azt a kis Magyarország meg merte tenni.
Megfojtották és ugy tették máglyára
a hűvösvölgyi Vadaskertben felfedezett titokzatos gyilkosság áldozatát — Legalább tiz napos a meztelen hulla - Igen csinos úrinő lehetett az áldozat életében
Dudnpest, október 31 Szerdán délelőtt a hűvösvölgyi Vadaskertben egy összeégeti, oszlásnak induló, teljesen meztelen női holttestet talállak. Körülölte megsze-nesedelt rőzse-máglya maradványai
és a fü 20 méternyire is egy helyen erősen meg volt perzselve. A nő 20—30 év körllli lehetelt, ruha-maradványai uriasak, hosszú haja épen maradi, külerőszak nyoma nem volt található, sem dulakodás nyoma. A
nyomozás egy üres petroleumos üveget és egy doboz elégelt gyuját, papírdarabokat, ruhafoszlányokal talált, de semmi olyant, amiből a borzalmas hulla-lelet személyazonosságát megállapíthatták volna. Kéjgyilkosság, gyilkosság, öngyilkosság körül forogtak a feltevések a titokzatos ügyben, melyhez az utóbbi években csak a lalnzi bűntény, Schaflner Kltly titokzatos halála volt hasonlatos.
A csütörtöki nyomozás adatai szerint az a vélemény, hogy a valószínűleg jobb társadalmi osztályhoz tartozó nő már holtan kerüli az erdőbe. Valószínű, hogy előbb megjojlotldk és "gy gyújtottak alatta máglyát, hogy teste a felismerhetetlenségig összeégjen.
A holttestet a törvényszéki orvostani intézetbe szállították, ahova a törvényszéki bizottság is kiszállt. Az orvosi vizsgálat a felvett méretek alapján megállapította, hogy a nő életében Igen csinos lehelettlta a holttest legalább 10 napja lehetett a hegytetőn.
A megállapítás szerint semmi esetre sem öngyilkosság történi, viszont a rendőrségnek a gyilkosságra vonatkozóan nincsenek bizonyítékai.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-llgvcló Jelentétek i Ciülóítökön • hórnír-sfklet: Ríg»d 7 ómkor +7, délulir. 1 ónkor (-84, eate 9 órakor +8.
Felhőzet: E|(ész napon át borult égboltozat
Szitirány: Rejgtl északkeléi, délben éízsk, esle nyugati szél,
* Malaorol Ágiul latA«a< aa«a 10 Arakar ialcatli agyat Ara Jobbára aaSa, anyha 146 .ArhatA, kéatbb hQ*6aabb IdS éa a laeaa-pAAAaok aattnéaa valAaalaO.
Két gyorsvonat
jár május 15-től Budapest-Trieszt közt
Budapest, október 31
A legutóbb Varsóban tartott menetrendi értekezleten a Duna-Száva-Adria-vasul részéről Kousz Nándor igazgató vett részt, aki a Déiivasut relációjában jelentekeny eredményeket ért el.
Budapest—Nizza—Cannes között az utazás menettartama több, mint 6 órával megrövidül.
1930. május 15-től kezdve Budapest és Trieszt között naponta két gyorsvonalpár, egy nappali és egy éjjeli közlekedik.
A Déiivasut Budapest és Nagykanizsa közölt az éjjeli személyvonatpárral kisérletképcn I, II., III. osztályú hálókocsikat fog forgalomba helyezni.
1« ZALAI KÖZLÖNY
IÖ29. november á
Mennyi pótadót űzetünk?
Mikor eliramodott a nyár és az őszi szél a hervadó leveleket kergeti kertekben és a ligetekben, a városok közigazgatása nyilvánosságra hozza szükségleteinek számadatait: a városi költségvetést, vagy ahogyan hivatalosan nevezik, az előirányzatot. Mi is már kézhez vettük az előirányzatot, amely számviteli szempontból bírálva, hatalmas és tanulságos munka. Átment az előirányzat a pénzügyi bizottság retortáján is és ott történt egy megállapítás, amelynek tévedései közénlekből helyreigazításra szorulnak.
A pénzügyi bizottság egyik tagja kijelentette, hogy a pótadó jelenleg alacsonyabb mint békében volt.
Ez a kijelentés jóhiszemű tévedésen alapul. Lássuk, hogy miért?
A városok ma már körszükségle-teiket nem csak a póladóból, hanem más adókból fedezik, olyanokból, amit az állam nekik átenged, de amiket a város lakossága fizet meg. Ezek olyan adónemek, amelyek bennünket sújtanak, de amelyekért a város nekünk ellenértéket a szó szoros értelmében nem ad Ilyen adó az általános kereseti és a forgalmi adó.
Nagykanizsa megyei város kiadásai a/ 1930. évi előirányzata szerint 2.237,066 pengő. Erre pótadónélküli fedezete 1.070697 pengő, tehát pót-adóval fedezendő csak 266,369 pengő.
Ha kutatjuk, hogy ez a pótadó-nélkilli fedezet honnan ered, azt találjuk, hogy nem a város közüzemeiből, hanem adókból, amelyek a békevilágban vagy nem létezlek, vagy olyan alacsonyak vol\'ak, hogy meg se éreztük. Ilyen adók\': borfogyaszlási adó 130.000 I\' husfogyasztási adó 64.000 „ kereseti adórészesedési 68 (XX) . forgalmiadó részes. 160 000 . vigalmiadó 16.000 „
ingatlan átruházás 32 000 „ ásványvizadó 20 000 .
590.000 P
Ehhez hozzáadva
pótadó 268 300 P
összesen: 858.000 P 858 000 P tiszta pénzttgyiadó, amelyet a város lakósságánik viselnie kelll Ez azonban 170\'U-nak és nem 50%-nak felel meg. Ezek az adók is pótolják a hiányt, ezek is pótadók.
A többi adónemekről ne is szóljunk, mert azok részben a megyét, részben az állampénztárt illetik s nem esnek azon szempont alá, amelyet ebben a kimutatásban érvényesítünk.
Nem emiitjük a közüzemi illetményeket sem, mert az ezekből befolyó összegek hasznos befektetésekre s nem csupán jövedelem-szaporításra szolgálnak.
Nehéz gondokkal küzd városunk lakóssága. A tőkeképződés és megélhetés lehetősége 50°/o-kal visszafejlődött, a pótadó ellenben 100".-kal emelkedett, az államiadó a békebeli négyszeresére. Csodilni való, hogy az intelligencia és a fizetőképes osztály védekezik az adóknak rekordmagassági tempója ellen ? __Dr. Villányi Henrik.
Pénteken és szombaton j*__\'i
jinfnroi v«
a Markó-féie vendéglőben
Rbonnensek felvétetnek.
A kanizsai pórtok jelöltjei a vasárnapi választásra
Nngykanl/Jia, október :il A vasárnapi törvényhatósági választásokra élénken készülnek a páltok Nagykanizsán. A szembenálló pártok a Nagykanizsának jutott 10 rendes és 5 pót megyebizotlsági tagságia a következőket jelölték.
J1 Nemxe.il Póri /elöli/el: Dr. KiUlay Tibor, orsz. képviselő üyömörey István, orsz. képviselő Bazsó József, kocsigyártó Dr. Fried Ödön, ügyvéd Győri Poiai László, kisgazda Dolmányos Antal, kisgazda Dr. Balázs Zsigmond, ügyvéd vitéz Tóth Béla, kereskedő Dr. Tholway Zsigmond, postafőnök Petrik Dezső, DSzAV főfelügyelő Polónyi Géza, DSzAV forg. főnök Eherhardl Béla, főglinn. főigazgató Lányi László, takp. pénztárnok Dr. Petrics József, ügyvéd Dr. Tamás JSnos, ügyvéd
A Köxséal Pórt felölí/et:
Dr Kállay Tibor, orsz. képviselő Ujváry Géza, v. nemzetgy. képviselő Babóchay György, birtok\' s
Dr. Weisz Lajos, Ügyvéd Samu Lajos, ipartestületi alelnök Dr. Rothschild Béla, ügyvéd Dr. Flllöp György, ügyvéd Dr. Szabó Lajos, kir. löügyész Marvalits István, áll. főnökhelyettes Kemény János, piarista tanár Dr. Barta István, OMKE ügyész Székely Lajos, nyomdász Hoffmann Henrik, kádármester Szmodics László, földmives Bojtor József, kocsigyáros Horváth István, nyug. vár. számvevő vitéz Tóth Béla, kereskedő Ansorge Antal, DSzA segédtiszt
Érdekes, hogy Kállay Tibor mindkét listán szerepel Egyébként mindkét listán a szavazópolgár8ág minden kategóriája képviselve van.
Mint ismeretes, a szavazás az al ispán által kiadott szavazólapokon történik. Arra kell ráírni minden szavazónak annak a pártnak a fenti jelölt-névsorát, amely párlot támogatni óhajt a szavazalával. Szavazólapokat még ma, holnap és a vá lasztás napján is lehet kapni a párt irodákban.
Wagner Géssa, a Balaton festőfe megérkexett Nagykanizsára
A volt kanizsai rajztanár tárlata vasárnap délelőtt nyílik meg a Polgári Egyletben
Nagykanizsa, október 31 Nagykanizsa sok értéket adott már a magyar kullur történelemnek. Ezek közül egyik legjelesebb Wagner Géza, az Európa-szerte elismert festőművész, aki a magyar nevel ragyogó sikerekkel hordozta meg a kulturállamok fővárosaiban.
A Balaton specialistája Wagner Géza. Ihletett művésze a csudálatos magyar viz ezerféle hangulatának, színének. Senki nála mélyebben nem hatolt a Balaton lelkébe. Mert a Balatonnak lelke van. És ez a lélek olt tükröződik Wagner minden képén. Az Irodalmi és Művészeti Kör
ünnepélye keretében vasárnap délelőtt 11 órakor nyilik meg a mtl vész tárlata a Polgári Egylet nagytermében. A műsoron a Kisdalárda énekel, dr. Sabján Gyula megnyitó beszéde, Urbdn Gyula, a Kör titkárának Ady és Petőfi szavalata és llarbarits Lajos a Kör főtitkárának zárószavai szerepelnek.
Belépés díjtalan.
Wagner Géza mintegy 200 képével este megérkezett Nagykanizsára, ahonnét magasra ívelt művészi pályája elindult 25 évvel ezelőtt, a piarista gimnázium rajztanári katedrájáról.
ÁBRIS RŐZS,
Építkezik a fémipari szakiskola?
A nagykanizsai fémipari szakiskolának Vll-ik évfolyamában már 77 növendéke van
Nagykanizsa, október 31 A nagykanizsai m. kir. fémipari szakiskola Sugár-uti hatalmas épülete már tavaly szűknek bizonyult, úgyannyira, hogy nem leheteti mindazokat felvenni, akik felvételre jelentkeztek. Inotay Kálmán igazgató jelentést telt erről a kereskedelmi minisztériumba, egyben intézkedett, hogy uj elhelyezkedésekkel több munkahely álljon rendelkezésre és főbb növendék felvehető legyen. A átalakítás most folyik az intézetben.
A kereskedelmi miniszter 15 ezer pengőt bocsájtott az igazgató rendelkezésére,
amiből többek között elektromos fúrógépet, modern esztergapadot, elektromos ventillátorokat és a még szükséges kéziszerszámokat szerezték be.
Az Intézet a folyó évvel a Vll-ik évfolyamába lépett. És mig a műit évben 58 tanulója volt a szakiskolának, az idén már
77 a tanulók száma.
Minden évben több a |elenlkezö. Az I. osztályba 40 jelentkezeti már az Idén, helyszűke miatt azonban csak 31-et lehetett felvenni.
A tanárok megállapítása szerint a növendékek előképzettsége nagyon gyenge. Inotay igazgató szerint .hadi" előképzettség.
Nagy baj az Is, hogy mig 5 tanteremben folyik a munka, addig jelenleg mindössze 4 milvezető-oktatója van az intézetnek. Az igazgató azonban máris intézkedett, hogy az 5-ik tanterem is mielőbb megkaphassa a maga külön művezető-oktatóját.
Érdekes, hogy négy tanuló, akik kilünő iskolai minősítéssel és a legjobb ajánlásokkal kérték az intézetbe való felvételüket, apránkint
megszOktek az Iskolából. Nyilvánvaló volt, hogy a komoly Ipari munka, a satu pad: nem kon-veniált nekik.
A mostani helybővités azonban csak a folyó évre felel meg a követelményeknek. Az intézeten, amely évről-évre fejlődik, az igazgatóság véleménye szerint csak egy segit:
ujabb építkezés, ha esak nem akarnak minden évben egy csomó jelentkezőt visszautasítani. Inotay igazgató már érintkezésbe is lépett ilyen értelemben a kereskedelmi minisztériummal és kilátás van arra, hogy ez a kérdés Is kedvezően megoldódik.
Az építőipari tanfolyam
november 1-én nyilik meg. Ez a IV. tanfolyam. Záróévfolyam, amelyen a résztvevő végzettek most elsőizben végbizonyítványt kapnak, amely őket arra képesiti, hogy a kőmives, kőfaragó vagy ácsipari pályán önállóan működhessenek. Vagy 3 évi gyakorlati működés igazolása mellett építőmesteri elővizsgát s ennek sikeres
l929 november
leiéle után az építőmesteri szakvizsgát is letehetik.
A többi tanfolyamokat
legközelebb nyitja meg az intézel igazgatósága. Igy többek közölt a mezőgazdasági traktor-kezelői tanfolyamot. A jelentkezési eredmények szerint az elektromos iparit, a gázmotor-kezelőit, a kazánfűtőit és a stabil gőzgépkezelőit.
Az Internátus
jelenlegi létszáma 21 fő, amely azon-lx>n a léli Időszak alatt 33 főre emelkedik. A kereskedelmi miniszter az 4gyhelyek számát 35-re, az étkező-helyek számát 50-rc emelte fet és 4000 pengővel járul hozzá a menza fenntartásához.
Az Intézet erősen érzi a Kamara állal megvont évi segélyt és ösztöndíj-adományt, pedig a Kamara erkölcsi kötelessége lenne egy olyan intézményt, mint a kanizsai fémipari izakiskolát — legmesszebbmenőleg támogatni.
Zinnemann Rezső tanár okleveles gépészmérnök, a miniszter ösztöndíjából jelenleg a Ruhr-vidéken tartózkodik, ahol a nagy ipartelepeket és gyárakat tanulmányozza, hogy észleletelt gyakorlatilag is érvényesíthesse itthon. Igy a legutóbbi napokban Essen, Duisburg, Düsseldorf és a többi német nagyipari centrumokat látogatta.
I ^ a i\'i r»n in.....-1r -i i _ . r 11 -1
Karácsonyra
leple meg családját
gyermekének
•Jtt silnes, nagyított
fényképével I
Ar|egyréket kívánatra készséggel kaid:
UCDTB udvart ■ t n C. 9 fényképén
mflvéízl gyermektényképspeclalUta
Budapest, V., Harmincad-utca 3.
MATflGflLPfl
pörkölt kávé,
a kávék királya állandóan friss pörkölés
\'/< kg. P 2-50 Inszel és Frledenttaal
Iflszer- és csemegekereskedésében
Nagykanizsán.
ZALAI KÖZLÖNY
Nagy költségvetési vita lesz a hétfői városi közgyűlésen
Egy, esetleg két közgyűlése lesz még a képviselő testöletnek
Nagykanizsa, október 31 Mint Jelentettük, a polgármester hétfő délután 3 órára hivla össze a város képviselőtestületét rendes közgyűlésre, melynek 39 tárgypontja közül a legfontosabb az 1930. évi költségvetés előterjesztése, ami körül igen élénk vitára számítanak.
Fokozza természetesen az érdeklődést a hétfői közgyűlés iránt a közeli képviselőtestületi választások előre veteti árnyéka is.
Egyelőre nem ez lesz az utolső közgyűlése a városi parlamentnek. Egyrészt a függökölcsönök meghosz-szabbilása, másrészt egyéb évvégi ügyek szükségessé teszik még egy, esetleg két közgyűlés összehívását, míg a polgármester elbúcsúztatja a
jelenlegi városi parlament tagjait, hogy helyet adjanak az uj képviselőtestületnek.
A hétfői városi közgyűlés főbb tárgypontjai között szerepelnek: a belügyminiszter rendelete az 1929. évi költségvetés jóváhagyására, az 1930. évi budget benyújtása, a városi lakbér-szabályrendelet módosítása, a központi választmány újjáalakítása, a főúti járdakiszéiesités, temetői szabályrendelet, a Csány László ulcában vízvezeték és csatorna építése, a színházépítési kölcsön kamatainak utalványozása, a polgári iskolák dologi kiadásainak fedezése, egyházak segélyezése és számos kisebb ügyek.
Dr. Wolf Ferenc pogányvár! földbirtokos özvegye és a 20.000 dolláros biztosítás ügye
A tragikus halált halt földbirtokos ügyének nyomozati iratai most kerültek a kaposvári ügyészségre — Milyen álláspontra helyezkednek a biztosítók ?
Nagykanizsa, október 21>
Dr. Wolf Ferenc pogányvári földbirtokos nagy port felvert halálának ügyében a csendörségek több irányban lefolytatott nyomozása — mint arról annak idején bőségesen tájékoztattuk a közönséget — minden kétséget kizárólag nem tudta megállapítani Wolf Ferenc halálának okát.
A rablógyilkosság feltevését legjobban megdöntötték. Wolf Ferenc hozzátartozói kijelentették, hogy véleményük szerint gyilkosság vagy véletlen szerencsétlenség történi. Az öngyilkosság lehetőségét erősen cáfolták.
Ezzel szemben a csendőrség bizonyítékai inkább az \'öngyilkosságot támasztották alá.
Ilyenformán tehát Wolf Ferenc eltemetésével nem zárultak le a bonyodalmak. A biztosítók nem hajlandók elfogadni a család álláspontját, igy csak bírói döntés után lehetnek abban a helyzetben, hogy a biztosítás Ügyét rendezhessék. Ez annyit jeleni, hogy addig, amíg illetékes igazságügyi fórum ki nem mondja, hogy Wolf Ferenc halála ügyében milyen feltevést kell elfogadni, addig a 10.000 illetve 2U.000 dolláros biztosítás kifizetése nem történhetik meg.
Ha Wolf Ferenc halálára vonat-
kozólag azt állapítják meg, hogy véletlen szerencsétlenség történt, ebben az esetlen családját, illetve feleségét megilleti a teljes 20.000 dollár. fftt ellenben öngyilkosságot szögez le az illetékes igazságügyi fórum, akkor csak 10.000 P kerül kifizetésre a biztosítás értelmében, az" Is csak kél év múlva.
Most l< hál, Itogy a fonyódi csendőrség az ügy, l í ókat nyomó bűnügyi aktáit felterjesztette a kaposvári ügyészségre, ismét az aktuálitás előterébe került a biziositási ügy.
Olyan hírek is terjedtek et Időközben, hogy Wolf Ferenc özvegye tárgyalásokat kezdett a biztositóval, ez azonban nem felel meg a valóságnak.
A két érdekelt bizlosilólársaság megvárja amig a kaposvári illetékes ügyészség kimondja a bűnügyet lezáró utolsó szól és eliez képesl történik meg a biztosítás végleges el-inlézése. Nincs kizárva, hogy a nagy összegű biztosításból még polgári per is lesz.
Értesitem
a t vevőimet, hogy m m, pénteken friss
disznótoro•
májas, véres és zsemlyés hurka kaphaló, úgyszintén friss felvágottak a legolcsóbb napi áron.
Adler Miksa
Kazinc>.y-ut a 14. szám.
Elrabolt gyermek
Slágerburleask 7 lelr.-ban.
Főszereplő: Mnnty Banka (PlUttj)
Tdx, a beszélő kutya
Dráma 7 (elvonásban. — Főszereplők : JoaepH Sohlldkraut, Julla Faya, Tux, ■> okoi kutya.
Jovember
Szombat
Ábris rózsája
Szinmü 14 felv. Főszereplők: Charloa Rogera és Nanoy Caroll.
Anne Nlchois: „Abblc\'s Irish Rose" draU vígjátéka után, mely 4 évig egyfolytában ment a ncwyorkl Broidwayn Ma ls állandóan turnéznak vele vándortártulatok Amerika városaiban. — Nálunk a Fővárosi Operettszínházban is többszáz előadást ért. Húszmillió ember nézte meg Niwyorkbin a színpadon, legalább ugyanannyi az európai szinpadoüon, sok millió a filmen.
■kl
URÁNBA^ MOZI
REJTÉLYES LÁDA
Bravurlllm 7 lelvonásban.
Fősz.: Virginia Bradford Detektív szerepben Coghlan
A szerelem professzora
Vidám amerikai történet 7 lelvonásban,
egy milliárdos leány életéből. Főszereplők: Marion Nlxon, Oaston Olass, Eddle Uulllan és Rrnée Adorée.
dbrls róxsája
A budapesti nagy bemutatóval egyidöben, a Royal Appolóval együtt1 mutatja be a Városi Színház Anne Nichols kissé szentimentális, mulatságos filmjét. A film kibővítette, gazdagabbá tette mulatságosságban, mélységben, bonyodalmakban. Vidor Fleming mesteri rendezése a hangulatoknak legszélesebb skáláját váltja ki a nézőből. A megrázó, szlvbe-markoló, Itatásos jeleneleket egymás után vjltják fel a könnyes derűs kedélyes jelenetek, frissen, zökkenő nélkül pereg a film. Ismételjük: ezek a vollakép előjátékul a filmhez hozzá-\' irt jelenetek teszik, hogy csodálatos módon a film jóval hatásosabb, vidám részeiben sokkal szívderítőbb, kedvesebb, jobb, mint élőszinpadi előadása. Igaz, hogy az amerikai irónő darabjának filmváltozata abszolút tökéletesnek mondható produkciója a Paramounlnak. (—)
Aki kevés pénzért jól akar öltözködni
mielőtt szükségletét fedezné, ne muliuia el felkeresni a
„Menyasszony" divatáruházat,
ahol a legjobb minőségű menyasszonyi kelengyék, vásznak, kanavásznak, kartonok, pargetok, szövőcérna és fonal, divatos szövetek és f.anellok a legolcsóbban szerezhetők be.
KORÉIN JENŐ rtifös- és divatáruháza Nagykanizsán, Deák-tér I, \'"ff,^\'0"
ZALAI KÖZLÖNY
1929. ttóvember t.
Nem ood«
a nátha ás meghűlés ebben a cudar időben. Vegyen nyomban Aspirin tablettái ás igy megelőzi a meghűlés komolyabb következményeit. Minden csomagoláson és , tablettán a Bayer- (BAYERji kereszt látható.
Értesítés.
A takarékosság hathatósabb előmozdítása céliából az 1862-ben alakulI és immár 67 év óla fennálló Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezel igazgatósága elhatározta, hogy az eddigi heti befizetéseken kivül havi befizetési könyveket is ad ki, vagyis, aki hetenklnt akar befizetni, az a január 1-én megnyitandó évtársulat-ban vált heti törzsbetél könyvet és azt hetenkint fizetheti, aki pedig ha-vonkint óhajt befizetni, az válthat havi üzletrészes könyvel és azt bármikori kezdettel havonkint fizetheti.
A heti könyvre hetenklnt legalább 1 pengőt, a havi könyvre havonkint legalább 5 pengőt kell befizetni, lehet azonban ennél nagyobb összegű könyvet is váltani.
A heti könyvek 4 éven át, a havi könyvek pedig 20 hónapon át fizethetők és Igy válnak apró betétekből számottevő összegek; ha valakinek előbb van a pénzre szüksége, mint a könyve lejár, akkor felszámolhat előbb Is, vagy megfelelő fedezet mellett kölcsönt vehet fel.
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezel nemcsak a takarékosságot mozdítja elő, hanem közgazdasági tevékenységet is fejt ki, mert a tagok állal befizetett összegeket ugy gyümölcsözteti, hogy ezt azoknak a ta goknak adja kölcsön, akik a kölcsönt nasznos befektetésre fordítják.
Ezek a kölcsönök pedig vagy 4 éven át hetenkinti, vagy pedig 20 hónapon át havonkínti apró részletekben fizethetők vissza.
Ugy heti, mint havi könyvek mindenkor válthatók a szövetkezet hivatalos helyiségében: Csengery-ut 7. sz. alatt, dr. Rapoch-féle házban. (=) Az igazgatóság.
II ül QKTÚRER1UJDIÉI
MARKOV1TS RODION
uj könyve, az
ARANYVONAT
A világsikert elért
SZIBÉRIAI GARNIZON
befejezése Ára vászonkőtésben 4-80 pengő
aszlAnyi károly
a világotjárt, fiatal magyar iró érdekes, újszerű sportiegénye
Ara vászonkőtésben 4-80 pengő
Kaphatók minden mio könyvkereskedésben.
Kis pletykák egy zsnroü
Egy szép asszony, aki különös ok miatt válik az urától
.Az ismert kanizsai szép asszonynál a legjobb társaság volt együtt zsuron. A hölgyvendégek között arról folyl kis plelykázás, hogy ki hogy szokta a gesztenyepüréi csinálni.
— Az a fontos, hogy a gesztenyét jól kiválogassuk, mielőtt megfőzzük
— mondta egy fiatal asszony, aki arról volt hires, hogy a gesztenyepüréi soha sem sikerültek.
— Sokáig kell főzni, ezt tartom fődolognak, aztán szép tonnákban, sok habbal kell felszervirozni, hogy hogy minél gusztusosabb legyen.
— Asszonyok, már én csak azt mondom; hogy szó ide, szó oda én bizony nem vesződöm vele soha,
— mondla a házi asszony. — Én a gesztenyepürét mindig készen hozatom a Kertész-cukrászdából. Tessék ilt van, izlcljéték meg.
Az elragadtatás hangja tört kí minden asszonyból.
— Csodás ize vanl Milyen mesés a tejszín habja I Igazatok van, nem érdemes vele ollhon bajlódni — beszéli mindenki és egyöntetűen megállapodtak abban, hogy a kanizsai Kerlész-cukrászdának nemcsak gesztenyepüréje, de páratlanul finom süteményei, gurmaudokink való desserljei is első helyen állanak.
Mikor végi volt a zsurnak ugy állapodtak meg, hogy minden héten egyszer összejönnek valakinél, de csak azzal a feltétellel, hogy az asztalra nem kerülhet más, mint Kertész
sütemény és gesztenyepüré. •
Ugyanezen a zsuron történt egy másik szegletben. Két asszony sugdolózolt:
— Hallottad, kedvesem, X.-né válik az urától?
— Ne mond, édesem.
— De igen, angyalom, válnak pedig azért, meri az ura Y.-nét a születésnapjára egy hatalmas tortával lepte meg.
— És mi van ebben drágám?
— Az, hogy ez a torta is Kertész cukrászdájában készült, ahol az asszony névnapi tortáját sütötték. X -né pedig nem birja most ki, hogy Y.-né is ugyanolyan gyönyörű tortát kapóit mint ö. (=)
= Adria Biztosító Társulat
nagykanizsai vezérügynöksége irodáját Erzsébet lér 18., volt Szarvasszállóba helyezte ál.
NAPI HÍREK
NAPIREND
November I, péntek
Róm. katolikus: Mlndiz Protestáns:
Mailanni. Izraelita: Ilsrl hó 28. •
Városi Mozgó. .Elrabol! gyermek", slágrrburleszk. ,Tux, a beizéló kutya\', dráma.
Uránia Mozgó. .Relté\'yei láda", bruvuifiltn. ,A szerelem professzora", vldim ameilkat tOilénet.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végiig a Bogenrleder Frlgyea-léle .Megváltó" gyógyszertár.
Qóztflrdí nyílva reggel 6 órától este « óráig (hétfő, szerda, péntek délután éa kedden egéiz nap nóknek).
November1 2, szombat
Kiírna! katolikus: Halott n. Prutest :
Achll. Izraelita: Tlsrl hó W.

Városi Mozgó. ,Ablis rónája," szín-tnU H lelv.-ban Mérsékelten (elemeit helyárak.
— Istentiszteletek sorrendje Halottak napján. Halottak napján a plébánia-templomban az istentiszteletek sorrendje a következő : November l-én este 6 órakor gyászbeszéd, mondja a plébános. Utána a halottakért való könyörgés és litánia. November 2-án 9 órakor ünnepélyes requiem minden megholt hívőért. — November l-én, Mindenszentek ünnepén a felsólemplomban délelőtt a szentbeszédet Krizsala Ferenc kegyesrendi lanár mondja. Este 6 órakor szentbeszéd és könyörgés a megholtakért.
— Járási tisztiértekezlet. A nagykanizsai járás jegyzőkara csütörtökön délelölt és délután a fő-szolgabiróság hivatalában dr. Laub-haimer Alán tb. lőszolgabiró elnöklete alalt járási tisztiérlekezletel tartott. Az értekezlet bizalmas jellegű volt. Mint értesülünk azon a vasárnapi törvényhatósági választásokkal kapcsolatos dolgokat beszélték meg. Az értekezletről a nyilvánosság számára nem adlak ki semmiféle közlést.
— Három fokozat van: jó, Jobb, legjobb, PFAFF a legjobb!
Mindenkinek megéri!
Ha a Főútról egy pár lépéssel odébb megy és megkeresi
Magyar József most megnyílt cípészüzletét,
hol minden e szakmába vágó dolgok a legszebb és legjobb kivitelig megrendelhetők, úgyszintén raktáron tartok a legjobb minőségű uri barna és fekete egész és féi, női pántos lack, drapp, barna és fekete fél és magas cipőket. NŐI posztó csattosés fözőscipőket oldalt bőrés kapliva!. Gyermek barnaésfekete legjobb minőségű egész cipőket.
Javításokat, valamint hó- és sároipAk javítását is a legpontosabban válle^om. Szíves pártfogást kér
Magyar József cipész
Erzsébet-tér IS. szAm
Törvényszékkel szemben.
Halott testvér,
kinek sírja tövén megpihentetem mrt nyugságodat Irlgylő tagjaimat, — ne llzz el magadtól I
Tudom, azt kérdezed: ki vagyok, ml közöm hozzád? Hozzád, kinek sírján nem nyílik krizantém, néni gyul áz emlékezés pislákoló lángja sem és nem őrködik imádság.
Igazad vanl Én Idtorh, hogy tea senki halottja vagy. Látom, hogy nem Illendő zavarnom haloltaknapl szomorúságom halvány, kicsi mécs-világával a le gyönyörű, őrök el-csendesedésedet. Mer! csak te vagy ilt az igazi halolt. Te, akihez senki sem jár el soha, csak Ilyen csatakos őszi temető-ünnepen téved feléd az élet valami halk üzenete — bennem. Az elmúlás, a csend: le vagy. Tudom : szentségtörés sírodnál lábam alatt a száraz dudva panaszos zörrenése Is.
De mégse kergess el magadtól I A temető fekete örömeinek ezen a tarkán sziporkázó vásárán tűrj meg magad mellett egy-két pillanatra I
Éri nem tudom, kl vagy. Nem Is keresem Nevedet rég lemarta rokkant fejfádról az idő. Sirod felelt a gazt is leli/torták, akik az emlékezés titkos kis örömével cipelik könnyeiket valamelyik felébredt szomszéd sir felé. Sir melledet behorpaszlották síelő lábak, melyek tatán párjára lelt szerelmest vittek a hollak utcáinak sürü zeg-zugaiban sodródó tömegeken keresztül.
Ugy vetődtem ide hozzád, teljesen idegenül Az élők kidoblak régen maguk közül, meri a te Nagyurad zenéje szüremkezik bomlott húrjaimról. (Igazuk is van talán: — rémi lő zene az I) A szemem sem tetszik nekik (nekem is átkom), mert halottakesti pompájukban is látom a dagadt könnyzacskók mögött a más fénye-sebb, szebb sírja feli pislogd Irigységei. Látom az ösztövér kíváncsiságot, aminek nem a haldl misztériuma kell ma, hanem az ingyen látványosságnak misztikus ragyogásokkal tele porondja. Látom a vásári tülekedés pokoli zsivaját az örök csend városának kapujában, ahol aprópénzen hizoll kalmár-lázak ordítva hasogatják disszonáns darabokra a temető magasztos hangulatát. Látom az este leszálltán gyűrődő tömegben pajkos örömmel megbújó vágyakat férfi és asszony-szemekben.
Halolt testvér, én hozzád menekülök. Szép, tiszta csend-takaród szárnya alá bújva, hadd rejtsem el ulál-kozásomat az élet Iránt. Ne lásiftm. legalább ma ne, hogy olt kivül, az élet városában sincs más, csak cifra koporsók, szép szemfödők, amik alalt az enyészel csirái légiókban loroznak s csak a szempillantás végéi várják, ameddig tart, amit ugy hívnak: — élet.
Élők elűztek, hollak be nem fogadtak, — panaszlom neked. Te meghallgatod, tudom. Meri neked mindegy, mivel töltöd az időt; széthullott atomjaid homokórája egyformán mér, ha millió örökkévalóságig kell is várnod még a Harsonaszóra (semmivel sem több-ez neked, mint másodperc, amibe csak egy gyertyaiobbanás fér bele).
Hogy ép n neked mondom el mind\' ezt ? Mert le vagy a senki halottja. Mert nekem minden sir is idegen. Mert ma még névtelen koporsója vagyok én is ember-magamnak.
Mert az élők nagy ünnepén, amit a hatollak városában ülnek, élőhalottak is járnak, akik irigyelnek téged...
BarbarHt La/o*
1982. HoVertlber I.
_- Rendkívüli jubileumi bucsu,
Ez évben löllöltc be XI. Pius pap-agának félszázados évfordulóját, amil az Örök Városban minden képzeletei meghaladó pompával ünnepeltek meg. De a Szentatya az egész Világ katolikusait óhajtolta e ritka jubileum kegyelmeiben részesíteni, épen azért az 1929. évre rendkívüli jubileumi évet hirdetett. A jubileumi bucsu elnyerésének öt feltétele van. Ezek: gyónás, áldomás, kél napos szigorú böjt, amit a gyóntató Imára vagy jócselekedelekre is változtathat. Valami csekély adomány a missziók részére. Végül három templomnak körmenetlleg történö meglátogatása. Hogy e rendkívüli jubileumi búcsúhoz kötött nagy lelki kegyelmek elnyerése a hívek részére könnyebb legyen, azérl Nagykanizsán a plébánia vezetésével a lempíomlátoga-tás vasárnap, november 3-án lesz. Programja a kővetkező: Délután 3 órakor indul a búcsújáró körmenet a plébánia-templomtól Kiskanizsára, ahol P. Zénő segédlelkész méltatja a bucsu Jelentőségét. Ezután a felsővárosi templomhoz térnek vissza. Itt P. Ödön hitoktató mond szentbeszédet a pápaságról. A befejező állomás a plébánia-templom lesz, ahol a plébános, P. Deák Szulpic a papságról tart beszédei. Ennek végeztével litánia és szentségi áldás. A templomlátogatás rossz idő esetén a következő vasárnap lesz.
— Halálozás, özv. Hahn Ferencné szül. Haba Veronika, szerdán délután, 75 éves korában, Kiskanizaán elhunyt. Ma délután 3 órakor helyezik örök nyugalomra.
Koszorúcska cigányzenével
— Hö»l emlékünnepély. A nagykanizsai kegyet rendi reálgimnázium hősi emléktáblájánál ma délelőtt 11 órakor hősi emlékünnepély lesz. Műsor: I. Himnusz. 2. Ünnepi beszéd. Mondja Gerencsér E VIII o. t. 3. VIetorIsz J Beszél a márvány. Szavalja lf|. Kovács S. III. o. t. 4. A volt piarista diákok közül beszédet mond dr. Darái László ügyvéd. 5. Szózat.
A Kereskedelmi Alkalmazottak
— A FOszerkereskedők Egye-sOlete közli a cukor kicsinyben! árát november l-l érvénnyel: kockacukor P 1-34, kristálycukor P 130.
ZALAI KÖZLÖNY
Jóleső elismerés
érkezeit a redakcióba a FOszerkereskedők Országos Egyesülete elnökségétől, Budapestről. Amikor a jó-szándékú törekvésekért nem mindig hasonló a fizetség. Örömmel közöljük az alábbi sorokat : Nagyságos Szerkesztő Url Olvastuk nb. lapjának legutóbbi számaiban azokat a közleményekel, amelyekben volt szíves nagykanizsai körzetünk alakulásáról és fűszer-kereskedő szakma szomorú helyzetéről megemlékezni.
Amidőn szives pártfogását hálásan megköszönjük, arra kérjük Nagyságos Szerkető Urat, kegyeskedjék ezeket a szegény kis embereket továbbra Is pártfogásába venni, őket támogatni és nekünk segítségünkre lenni abban, hogy kereseti lehetőségünk előmozdítható legyen.
Soha nemesebb célt nem szolgálhat egy lap mint amidőn a reggeltől estig robotoló, a nagy közterhek alatt roskadozó és állandó vegzaturák alatt álló ezen kispolgárok védelmére áll.
A Zalai Közlöny ezen jóindulalu pártfogását e kiskereskedők nem fogják elfelejteni soha. Budapest, 1929. okióber 28.
Kiváló tisztelettel :
FOszerkereskedők Országos Egyesll-
lete, Budapest: Hof/mann Mihály kir. tan., elnök Dr. Gullmann Adolf titkár.
november 3-án
— Kanizsai leány verseskönyve Pozsonyban. Fogarassy Angyalka, Csutak Elek nagykanizsai ny. p. 0. szemlész neveltleányának kis verses-könyvét hozta tegnap a posta cseh impérium alól: Pozsonyból. ,Az ősz leánya" ciinü versgyűjtemény egy melancholikus, szép leányleiket tár fel, egyszerű, kezdetleges formáiban és kisigényű mondanivalóiban is szimpatikusán.
helyiségavató tánc-teája
— A mai Szanatórium-gyűjtés esős Idő esetén urnák nélkül, cs.k perselyekkel történik, amely eseiben a gyűjtő urleányok kéretnek a perselyeket a Missziósházban átvenni.
— Felkéretnek a Müve Lövész Egyesület tagjai, hogy ma délután •/iá-kor a hősök sirjánál tartandó gyászünnepségen megjelenni szíveskedjenek. Az Elnökség.
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. kir. áll. Vmm-, Aoél- és Gépgyárak által gyártott
MÁlf AG - MERZEDES - BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete
és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT.
itoa 14
Megbízott: Saághy látván Szombathely, VBrSamarty-u. 15.
Felhívás
ax IparosságOox
Kérjük mélyen tisztelt iparostársainkai, hogy a törvényhalósági választásokra szóló szavazólapjaik kiállítása céljából az Ipartestületi vendéglő helyiségében megjelenni szíveskedjenek november 1., 2., és 3-án délelőtt 9 órától délután 6 óráig.
Intéző bizottság.
— Az Irodalmi és Művészeti Kör vezetősége kéri tagjait, hogy a ma délutáni hösitemetői ünnepség után minél nagyobb számban vegyenek részt a Kör halottainak sírjainál a Kör kegyeletének lerovásában.
= Badaoaonyi édea muat a Koronában.
GABOft-táncintézetében
— Szllvay Oyula jegyző, festő sikere a szombathelyi kiállításon.
A kaposvári Berzsenyi Társaság által Szombathelyen október 13. és 21-én rendezett képkiállitáson résztveit képelvei Szllvay Oyula Klskomárom főjegyzője, akinek festőművészeiét annak Idején a Zalai Közlöny hasábjain is melegen méltattuk. Szllvay Gyula öt képe a kiállítás egyik leg-
Centnél suterénjében
szebb része voll. Mint most értesülünk, Szilvayt az a kitüntetés érte, hogy öl képe közül hármat, a legértékesebbet kiválasztották és felkül-dik Buuapeslre, ahol a Műcsarnokban rendezendő téli tárlaton fogják őket kiállítani. Szilvay Oyula művész-sikere mindenkit örömmel tölt el, minekünk pedig kétszeres az öröm, mert elsőnek méltattuk kiváló festői talentumát lapunkban, hogy ezzel is további műalkotásokra inspiráljuk a feslőművész — községi jegyzőt.
— Sakk-hír. A Nagykanizsai Sakk K6r 1929-es bajnoki versenye megkezdődött. Az elődöntőben nehéz küzdelmek folynak az első három helyért, amennyiben minden csoportból csak 3 kerül a döntőbe. A versenybizottság tiszteletdíjnak értékes sakk-könyveket fog vásárolni és ezeket osztja kl a helyezetteknek. Kelemen Ferenc elnök egy értékes dísztárgyat ajánlott fel a Körnek, melyet egy verseny keretében a versenyen első helyet elért versenyző fog megkapni. Ezt a versenyt „ telemen Cupa" cimen fogja megrendezni a Sakk Kör és a verseny-fellételeket később fogja köpülni.
a Kaszinóban.
— Ha pénxééri Wépeí és olcsói akar vásárolni, ugy lehintse meg a legújabb álvalu női ós férfi pullover és kabá-lokál, valamiül egyéb sxHvütt árukat. Barla Alfréá férfi és nól dívaláruQáx. Fö-ul S.
— Ha ol lón Jól * kar. tin s világ eseményeiről n leggyorsabban ét leg megbízhatóbban akar értesülni, ha
azéptrixlHlml lAJékozottnágát akarja növelni, ugy olviuwa s Nemzeti üjr*—\' ét Uj Nemzedéket
november 3-én este fél 9 érakor
= Jön az OstOkOs 1
Legjobb üdítő ital ||
a közismert
Kapható minden ffiszer-éi csemagtkercskedésben.
Főraktár:
Hb Mtf Maisa,
Király-utca 21.
KAUFMANN KAROLY
a legolcsóbb és legnagyobb!
uri és n6i divatáruháza
Nagy választék férfi kalapokban, kesztyűkben, gyermek-kelengyékben s az összes divatárukban. — Nagy raktár egyenruházati clkkekt>en és gyermekkocsikban. — Szőrmeáruk.
Erzsébet-téri. Kérem « eimre ügyelni i Telefoni 372.
1« ZALAI KÖZLÖNY
IÖ29. november á
Ml ~7 aiIUlí/öM>tte

i Dr. iii^
OETKERf*
kuglójjct/u/agyctl
a most megjelent, 148 íeceplet tartalmazó, színes képekkel illusztrált dr. OETKER-fél*
RECEPTKÖNYVET
ára 30 Iliiéi. Ha a fűszeresnél nincs, lorduljon közvetlen
hozzánk dr. OF.TKER A. gyárhoz un Budapest, VIII., Contl u. 2V
— Takarékossági nap az Iskolákban. Oklóber 31.: takarékossági nap. A nagykanizsai iskolákban az Összes osztályokban méltatták tegnap ennek a napnak jelentőségét, amely nemcsak a magyar ifjúságot takarékosságra van hivatva nevelni, hanem nemzetgazdasági szempontból is nagy kihatású.
= Badacsonyi édsa must a Koronában.
= A Néhai Hlld István Emlékére Alakult Temetkezési Egylet Nagykanizsa november hó 4-én d. c. 9 órakor tartja elhalt tagjainak telkiüdvéért az évi szokásos gyász-miséjét a ferencrcndi plébánia templomban.
— Menetdllkedvezmény Rudapes\'re. A Virágos Budapest — Virágos Magyarország ós az Országos Kertószetl Kiállítás Kgyesillet I. cvt november hó 9 12-ig bezárólag virágkiállítást virágvásárt rendez Budapesten, amely alkalomból 50 százalékos menettérti Jegyek kerülnek forgalomba. Az Iguzol-ványok ára :i 50 pengó, mely összegben ti belépőjegy Is bennroglaltatlk. i-./.ek kel az Igazolványokkal előreláthatóan november 7-től 12-ig lehet majd Budapestre utazni s legkorábban II-tői KHg visszautazni. Tekintettel arra.
hogy endel-
caak igen kevés Igazolvány áll rendel kezéaro, a Menetjegyiroda (Lsengery-ul I.) arról értesiti az utazó közönséget, hogy csak ugy kapható Igazolvány, ha az kellő időben clöjegycztelik.
= Értesítés. Tisztelettel hozzuk vevőközönségünk tudomására, hogy az idei divatú hó-, sárclpök és gumicsizmák óriási választékban megérkeztek. Vétel előtt saját érdekében tekintse meg Szabó Sándor cipóáruházának dús raktárát.
— Olasz tudófltás a páddal autósok budapesti útjáról. Az II Veneto, iíazuk-oiaszors/.ág egyik legnagyobb lapjának kiküldött munkatársn n következőkben számol be a pádual autósok budapesti tartózkodásáról .PJdoval Kentaurok ts magyar hableányok\' elmen. ,.A pádual autósok olyan Jól érezték magukat Budapesten, hogy nem állották meg.
hogy ! -gáláid) huszonnégy órával el no íják tovr1 \' ■ .........—"—
tolják továbbutazásukat. A vendégszeretet és nz. olaszul beszélő magyarok
állandó Jelenléte még a nyelvnomtudáa kellemetlenségét Is kiküszöbölte. Minden kávéházban és Jobb szállodában, Így elsősorban a Kít/mnH Siilllodtlöan, ahol laktunk, van egy Igazgató, vagy
legalább egy pincér, aki tökéletesen beszéli nyelvünket és szinte négyfelé szakad, hogy mindenhol Jelen legyen, minden kérési teljesítsen. Hzek között ts legelső az Ostende-kávéhdz Igen elegáns, klsbajuszu Igazgatója, aki szinte szenvedélyes ohmzbarálságátian minden legapróbb dologban kedveskedett nekünk, kezdve a célzatos paradicsomos makarónin (mely majdnem olaszosan jól sikerült), egészen a zeneszámok Ö8szevát0gnlásálg. S mindannyiszor, amikor egy köszönő szót, dicséretet kap tőlünk, bllszko mosolyt rejt el ba-JuBzii alatt. Ilyen módon, részint a város szépsége, részint a szeretet, mellyel mihozzánk közeledlek, budapesti tartózkodásunkat valósággal elbűvölő emlékké varázsolta. Még a nyomasztó forróság sem volt elviselhetetlenül kellemetlen, mivel Budapestnek olyan nagyszabású és tökéletes fürdői vannak, hogy csábítóbbak, mint egy tengerparti fürdőhely. A nagy római fürdők tökéletesített és modernizált formált talál-Juk Itt. némelyikben még az. apály-dagály és a hullámverés Illúziója Is meg-van. Hatalmas, érdekes közönség látogatja ezeket a fürdőket. A nagy medencében villámán úszkálnak, mlg a parton, a homokban és a nvugágya-kon kényelmesen végignyúlva szemlélhetjük ezt a házi tengert. Hatalmas gép szívja és löki a vizet, mesterségesen hullámokat hozva létre és megoldja így mindenki számára a nyaralás kérdését, amely évről-évre oly súlyos probléma pénztárcáinknak. A feleségek ezeken a csodálatos strandokon várják be férjei-
ket és oMionmaradva, városukban szerig Azt I!
ami nélkül egy hölgy sein lehet elegáns
kötelező barim szint.
zlk meg
szeptemberben. Kzokben az uj fürdőkben a pádualak ts nagyszerű órákat töltöttek és felváltva csodálták a nagyszerű gépet és a budapesti hableányok tökéletes formált. Tulán ez a legjellemzőbb pontja a magyar életnek Itten: munkások és hivatalnokok, szegények
és előkelőek oeynránt látszanak egy vágynak hódolni: fürdeni! Két szabad óra, egy váratlan szabadság: a nUr szaladnak n fürdőbe, amire olyan büszkék, hogy nem bocsátanék meg egy Idegennek, ha nem látogatna el oda. Iizért van az, hogy a hivatalos ünneplések és programpontok a 1\'ádaval Autóklub tiszteletére felölelték ezeket a látogatásokat Ib a különböző városi Illrdőlnlézményckbe, melyoket szinte nemzeti épületeknek tekintenek. Rzérl van nz Is, hogy mikor ml, a szívesen látott vendégek, eltávoztunk bánatosan, nem utolsósorban egy nagyszerű fürdőhelyet sajnáltunk otthagyni".
— A Szent Ferenc filmet, a
kötelező iskolai mozi-előadások miatt nem november 4. és 5-én, hanem a következő hétfőn és kedden adja elő az Úrasszonyok Mária Kongregációja az Urániában, a szenlferencrendi plébánia 500 éves jubileumi szenlség-larlója céljaira.
= Az Első Temetkezési Egylet ezulon értesili tisztelt tagjait, ho^y elhalt tagjaiéri a gyászmise 1929. november 4-én d. e. 9 órakor a lelsőtemplomban lesz megtartva.
= Badacsonyi édes must a Koronában.
A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület tisztelettel értesiti tagjait, hogy elhunyt lagjai lelkiüdvéért november hó 5-én d. c. « órakor a lelsőlemplomban gyászmisét mond. Elnökség.
aSINGER varrógépek
MÍOI3 A LEOelOBBAK T
Elsőrendű kerecsenyi
zöldfeltér ^ m literenkint
asztali DOl 1928-as P —-66, 1927-es P -86 llllérért kaphaló. — Nagyobb vételnél 25 literen leiül, viszonteladóknak P —-40, illetve P — 60 filléres SMS árat számitok.
BOBM JEllll, lallfytai-vlu 10.
Philips, Telefunken
slb.
RÁDIÓ
készülékek, hangszórók,
lámpák, anódpótló, összes rádió felszerelések és alkatrészek
Szabó Antal
fegyver és sportüzlet rádió és gramofon osztálya.
Loewe
hangszóró
a legjobb I Díjtalan bemutatás I Ára 72 pengő 6 havi részletre
MJtros
traes.
tiSW&Jl
KÖNYVEK, LAPOK
Aszlányl Károly: Pénz » láthatáron
Aszldnyi Károly fiatal, világotjárt magyar író, akit nyugtalan, cselekedni vágyó természete gyerekkora óta a kalandos utazások és meglepő események áradatába sodort, Otsova mellett szulelett, Ada-Kaleh szigetén. Volt leologus Oyulafehérvárott és malrózlnas a SAro^-hajón, Északdániában. Jelenleg újságíró Budapesten. Könyve, a „Pénz a láthatáron" az a regény, amely nem szavakon és tételeken, hanem a ma élő emberein kercszllll mulatja meg a ma rohanó éleiéi. Főhőse a professzionista box-világbajnok: aki a manager, az újságíró, a Uribbierek, csalók, léhűtők, hülyék, szentimentálisak, matrózok, szénégetők, rendőrök, sportemberek tömegén gázol keresztül, azon a különös fejlődési fokon, amelyen a szimpla ember ugy tanul gondolkodni, mint más járni. A boxsanipión szerelmi bánatból kifolyólag elveszti második világbajnoki dönlőmecsél és túlzott érzékenységében világgá megy A világ Európa. Itt, ebben a bálványozott, magasabbrendü világrészben olyan mértékben nyeri vissza önbizalmát amilyen mértékben kiábrándul Európából. Barálai, menyasszonya mindent megpróbálnak, hogy visszacsalogassák, ez azonban nem nekik sikerül, hanem a sorsnak,
A regény olyan stílusban van meg-irvo, amely ugy aránylik a nyugodt, régies elbeszélő slilusnoz, mint ahogy
a szekérkerék kalakolása egy tizen-kéthengeres Buick motorjának lüktetéséhez.
)( Mindenki nyer, aki rósztvosz a Magyar Magazin újszerű osztálysorsjátékában. Nagytömegű sorsjeggyel vesz részt a Magyar Magazin az 1929 — 30. évi állami osztálysorsjátékon és az egész nyereséget a lap előflzotől között készpénzben osztja szét. A részletes teltételeket és Játéktervezetet a Magyar Magazin november 1 1 száma közli. A l\'alau-szlgcti nászünnepségek festői lotókkal tarkított érdekes leírásán kívül, ragyogó (elvételeket közöl az éj|ell Dudapestről. A magyar Irodalom reprezentánsai : Babits, Karinthy és Kosztolányi érdokos nyilatkozatokat adnak lo a színpad és film harcáról. A lap ára 1 pongő. Mutatványszámot küld1 a kiadóhivatal : Dudapest, V., Szlgct-u. 20.
— Uj rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére dijmente-hen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengónként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstetn Szombathely. Kőszegi-utca 5.
Megérkeztek közkedvelt posztó csattos cipőink!
Körtilbőrözve legjobb kivitelben P 16-50 Gyermek fűzős, egész cipő 26-30 P 12-—
♦ Kii". « .......P 7-50 30—35-ös ..... P IB--
Korülbőrözve egyszerűbb . . P I3-— ^^
Női bőr fűzős, egész cipő . . . . P 19-—, 22-—. 24-50
Férfi bőr fűzős, egész cipő . P 18-—, 20- , 22--, 24-- u\'°
Luxus és dlvatclpők a legjutónyosabb árakon. - Mérték után készítünk a legegyszerűbb kiviteltől luxus
kivitelig minden fajta cipőt és csizmát.
M1LTENY1 SÁNDOR ÉS FIA cipöüzlete, Nagykanizsa (Városházpalota)
1929. november 1.
SPORT ELET ,
fix amaiöröK vasárnapja
NTE—DombovárI VOüE, Zala-Kanizsa—Lev. Válogatott
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsa, október 81 Csonka bajnoki fordulót bonyolítanak le vasárnap amatőrjeink.
Nagykanizsán kettős mérkőzés lesz. Az NTE a dombóváriakkal bajnoki mérkőzést játszik, utána pedig a Zala-Kanizsa a Levente Válogatottal meccsel. A dombóvári VOOE erős ellenfél s az NTE csak legjobb tudásával győzheti le. Mindkét csapatra rendkívül fontos a győzelem, így izgalmas küzdelemben
lesz részünk.
Kaposvárott a KRSC és KTSE mérkőzés döntellen eredményt sejtet, a mérleg azonban inkább a KRSC javára billen.
Pécsett is igen fontos meccs lesz. A PVSK és PSC találkozása derby jellegű. A PSC csapata erősen feljavult, a mull héten a PAf-ol verle s igy könnyen lehetséges, hogy kellemetlen meglepetést okozhat a bajnokcsapatnak is.
(A Zala-Kanizsa FC) az általános rossz Idő miatt sem mára, sem vasárnapra nem mert lekötni semmi-léle nagyobb programot. Vasárnap az NTE mérkőzés foglalja le a pályát. Véleményünk szerint nem nagy baj, hogy a profi legénység egy vasárnapon pihen, igy annál frissebben tud majd kiállni a jövő vasárnapon, mikor a Józsefváros csapata ellen indul pontszerző harcába. A legénység azonban a pihenésben is dolgozik, mert a héten két tréninget vettek a fiuk, hogy a kondíciót és tempóblrást minél jobban fokozzák.
Mindennemű kézimunkál, monti-rozást alaposan elsajátíthat
özv. Dr. Orosz Miklóané
kézimunka
tanfolyamán
Kezdete november hó 2-án.
(BlrókOldés a Levente Szövetség mérkőzéseire: Pénteken, nov, 1-én: Zrínyi pályán : fél 2 órakor 13 FC-Zata-Kanizsa Levente (I. o.) Biró Izsák.. 3 órakor Haladás—Vasas (I. o.) Biró Wolf. - Magyar-utcai pályán: fél 2 órakor II. ker.— Kiskanizsal Levente II (II. o.) Bíró Nagy. 3 órakor Docskay—Hunyadi (II. o.) Biró Németh. — Teleki-utcai pályán: fél 2 órakor 77" Előre— Nemzeti (ll.o.) Biró Somogyi. 3 órakor Húsos—Egyetértés (I. o.) Biró Stern. — Vasárnap, november 3-án : Zala-Kanizsa I.—Levente kombinált (barátságos). Biró Waldmann.
=■= Varrógépvásárlásnál gondoljon a „PFAFF" névre.
Tipp-s zelwény
NTE-Dombóvári V06E
eredmény:......... .. félidő :............
Újpest- -Slavia
tfedraény:.......... félidő:............
olvasható névaláírás.
BKBSI
-— - ■ -""ás
(RóvIduOM*) II — turen. toznzda-
Ság . uugv — hangverseny E — clőatláa Oy ™ gyermekeknek. A — aaazonyok-urk. Z — zene. Mg. - mezőgazdaság, HL - iíjü. á^i előadás. F — felolvasás. O — gtümofrnizene Jb — jazz baud. K — kabaré. nZ — nípiitrtl zene.
November I (péntek)
Budapest 9 15 H. 10 Egyhtzl zene. 11.30 l\'onloi Időjelzés. Utána az Operaház tag| ftbói alakult zene<a\' hangv., Szende Ferenc, sz Opersház művésze közremllkő-désévcl. IS.4b E. 16.45 Ponlrs Idóielzéi. I/.IO K 17 35 F. 18 Mlndizentl emlékezés A Mindszentek ünnepére, Illetve a Halottak napjának előestéjére való tekintettel, n Slndió tovAtiht müiort nem sd.
Bécs 10 Orgona előadás. II Szlmt. ha gv Ili Hangv. 18 20 Kamira Z. 20 3S Hanoitok 21.4S Z.
November 2 (szombat)
Budapest 9. 5 Efyhizi zene 12 Déli harangszó 12.05 A rádió házlkvarteltjének hangv. 1215 H. 1235 A hangv. folyt 13 Pontos Idóle zía. 14 30 H 15 Plact árak ári lya nhlrek. 16 E. 16 45 Ponlos Időjelzés 17.10 Harsányt Kálmán költeményei. 17.40 Fedák Sári rád\'óeilje. 18 4U Az Operaház tagjaiból alakult zenekar hangv. 19.45 Előadás a Stúdióból. .A molnár és gyermeke". Dráma 5 (elv. Utána kb. 22 Ponl\'S Időjelzés. Ezt követően az I. honvédgyalogezred zenekarának hangv.
Bécs 16 Zene. 17.10 Előadás .Beethoven műhelyéből-. 18 05 Kamara Z. 20.05 Szlml. hangv.
Hirdessen
„Zalai Közlönyében.
KÍZG^BASiö
TŐZSDE
A holnapi szünetre való tekintettel ma volt a prolongáció napja, miért is a fedezési vásárlások, valamint a Berlinből kedvezőbb jelentések hatása az egész tőzsdén szilár-dulást okozott. Kőszén 109—120, Rima 90 70-92-10, Qans Villamos 51—55, Bauxit 85—90-ig javították az árfolyamukat. A fixkamatozásu papírok piaca szilárd, de üzlettelen. A valuta és devizapiacon lényeges változás nem történt.
Zftrlchl sárlat
Páris 20-33, London 2517\'/s, Newyork 516 00, Brüssel 72 20, Milano 27 0J"/a Madrid 73 85, Amsterdam 208 22t7>, BerUn 123 50, Wien 72-571!, Softa 3-73, Prága I5 2<J, Varsó 57 871/1, [)udapeat<10\'27\'/l Belgrád 9t2\'/«, Bukarest 3-08VS.
TsnitiyUufa
Buza 10 fii!., rozs 05 flll. emelkedett. Buza llszav. 77-es 2330—21-50. 78-as
23 40- 23 65, 7»-ea 23-85 -2405, 80 as
24 90 - 24-20, dunánt. 77-es 21 50—2165 \'8-as 21-65—21 90, 79-es 22 00 -22 15, K0-S1 22 10 -2225, rozs 15 15—15 25, tak árpa 15 25—15-75, sörárpa 17-50— 19 00, zab 14 15-14 40, temzert UzU 23 60— 24 —, dunántull 19 30 19 75, repce 5200-54 00 korpa 10 30 10-70.
A budapesti Tőzsde derlta-jegyiéit
VALUTÁK Angol I. 27-80-27-95 Belga Ir 79-75-80 15 Csen k. 16-85-16 95 Dán k. 152-85 153 45 Dinár 9 98 10 06 Dollár 569 75-571-75 Piaiuia 1.22-15 22 65 Holl. 230*05 23l*0S Lengyel 63 90-64-20 Leu 3-38 3-42
Léva 4-10-4-15 Líra 29 75-30-05 Márka 136 45-137 05 Norvég 152 85 153 45 SchUl. 80-10 80 50 Peseta 80-90-81-90 Svájci I. 110-50 11100 Svédk. 153-20 153-80
DEVIZÁK AmaL 230-35-231-05 Belgrád 10-09 10-12 Berlin 136-65-137 05 Brüsszel 79-87 80 42 Devizalel 3-W-3-42 Kopenh. 163 07-»53-47 London 27 85 21-93 Madrid 81-20-8190 Milano 29-90-30-CŰ Newyork 571-00 2 60 Oszló 153 02-153 42 Pária 22-49-22 56 Prága 1690-16-95 Szófia 4-12-4-14 Stockh. 153-40-153 «0 Varsó 64-00-64-20 Wien 80 27-80-52 Ztlilch 110-63-110 93
Serttmtíár
Felhaltál 2931, eladatlan 726. — Elsőrendű 1-44-1-48, szedett 1-30-1-34, szedett közép 1-20 — 1-26, könnyű 1-10—1-16, l-ső rendű Öreg 1-28—1 34, ll-od rendit Öreg 1-20—1 24 angol sUldő 1-36-1-60, szalonna nagyban 1-60 1-74, aalr 1-02 1-94, Imi 1-60-1-78, szalonnás lélsertés 1-60—1-78.
Elaiji: Délaűal ffyomda él Upkltdó Vállalat, HagTkaatssáB.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán teleion r Nagykanizsa 78. az.
ió munkát
csak ugy végezhet, ha
rr
BOZZAY ES SZEGŐ
műkSszőrlis és acéláru üzletében
szerzi be a valódi acélból készült
hé», olló, borotváját és ti«r»iámait,
ott szakértelemmel köszörülik.
Mesterembereknek nagy árengedmény!!
APBÓHIHDETfiSEK
Ax azrróHrdetéaoli dija 10 szóig H fillért Minden további szó dtja ■ flll. Vasár, iá ttnnepnap lt szóig SO fillér, mindea
további szó dija ■ flll. Szerdán és pénteken 10 ssóig SO fillér, minden további szó dija ■ flll. Clmsaó s minden vast*.
gahb betllból álló azó két szónak számit-rtlk. Állást kvreaóknek 50s/s engedmény.
Hlrdatéaak S (Bt) p«na6 Saa«agan alul ■ Islaslsges klnfnslés, azámláatáa alkarüléaa végett a I • r a tlzltislllr
Vsnnák, vagy vaskályhával al-oaerétnék oaerópkáljhát. Cimcket
a kiadóhivatalba kére!
Irodai leendőkben perlekt gyors-gép-Irónó német nyelvludásaal állást keres. — Clm a kiadóban. 5432
Ruha bizalmi kérdési Azért csakis az erre hivatott Iparosnál rendelje meg. Köz- él magánalkalmazottak 6 havi réiz-letllzelésre készpénzé-ban szerezhellk be nálam Oiszes ruhaszllkségletelkel. Ponlos és figyelmes kiszolgálás. Tlbola szabómester. Telekl-ut 1. 5213
Kényelmes, megbízható csukott bérautók olcsón megrendelhetők Kautmann Manónál. Telelőn 16\'. és 571. 4672
réiukBlMSnt beirebelezéar* wlttitéB
ttaazeghen a legelőnyösebben éa leggyozí aabban tolyóalttat Aoxél la«ée fiati kölcsönközvetttö Irodája Ksgykanlzsán: Kazinczy-ulca 2. szán._492T
Lépesmézet,
nyersbArt, ágyiollat, vasat íi fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15. ««
Eladé szép diófa ebédió és hálószoba-bu or, hitszemélyes étkezókéazlel, hatszemélyes teáikéizlet, tlzenkétszemítyes pohár-kéizlet, lószö\'matrac, villanylámpa, fUggó-nyöv, szónveg, képek, fallóra. Erzsébet tér 1. Il-lk lépcső. 5409
Elegáns butaroarott szobs 1—2 személynek azonnal kiadó — Balthyány-utca 22 5405
Egy u| férfi télikabát eladó Józsii főherceg ut 34._____ _ 5391
Calaaaass bútorozott szoba, esetleg teljes ellátással kiadó. Cim a kiadóhivatalban. -5451
Traktorvazaté Hollherr nyersotaj-
trakiorhoz, lehetőleg kovácsiegéd, azonnalra te\'vélcllk Jelentkezés Klsfaludy-u. ----
.20. 5435
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefoni 585.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
Kiadó Sugár-ut 12, emeleten 2, esetleg 3 szobából álló, volt Adria biztosító Irodahelyiség azonnalra, esetleg későbbre. 5446
Flgyalam I Sár- és hócipőket a a szakmába vágó Összes gummlmunkákat kizárólag szakszerűen javltja Sátrán mii-szertlzem Fő-ut 19. 5459
Egy fiatal takariténS felvételik Csányf László-utca 17/a. Ugyanott egy kováoa-aagéd Is azonnali belépésre. -5163
Női oonvaaoléa kartéazt keres nagyrécsel uradalom, Nagyrécse. -5461
Jó allapotban levő\'férfl él níl téllka-bát eladó Kisfaludy utca 17/a földszint.
Főút és Sugár-ut sarkán levő
újságosbódé
eladó.
Bővebbet ugyanott.
1« ZALAI KÖZLÖNY
IÖ29. november á
Dughagyma
Spenót-, aóaka°, oukorbortó-mag
őszi vetésre.
&yflmflloafak«rbolin»um
GyCmŐIoafa f ilrAny GyflmBlotfa harnyóenyv QyOmSIoafa hernyóanyv-paplr
és egyéb növényvédelmi szerek.
Gabona csávázószerek.
Madáreleaégek.
FUTOR szénsavas takarmánymész kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya él nővényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróiig mellett. Telelőn 130.
KAISnféla tnatrágyák állandóan kaphatók.
Szombaton és vasárnap
étoros
tartok, melyre kérem a n. é. közönség szíves pártfogását. — Egyben közlöm, hogy abonnenseket felveszek utcán át is, a legolcsóbb árakat szárniíom. Tisztelettel
KOHN IMRE
Rózsa-szálló.
PFÜFF
Iparban dolgozók részére
„PFAFF"
a legtökéletesebb varrógép.
Hosszú lejáratú részletfizetéssel beszerezhető:
Hl
iám!
Deák-tér 2., a (eliitemplomnil.
4WS _II
a legolcsóbbtól a leglinomsbblg, nagy vilaizKkban. — Mindennemű Urfl él ■••I aapkM, kalapkallMtk nagy
vív. válaizléku eladása. Alakításokat elvállalunk.
Gyenes és Vida.
(iresen azonnal kiadó Sugárút 2 sz., első emelet jobbra.
Nemsokára rosszra fordul az Időjárás.
Szerezzen be idejekorán meleg cipőket I
TURUL cipőgyár fiókja
ajánljál
Nöi csattos posztócipőit............
Férfi csattos poszlócipöit .........
Házlclpöket teveszőrből...........
Fekete és barna nöi egész cipőket
12" -1450
6*50— 8\'50-lg 19 50-24-50 lg
ákban■
P 10—19\'80-lg.
Hó- és sárcipftk I
Szlgornan szabott árak! Szolid kiszolgálás!
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gOimosó, vegytljxtltő, ruhafestfi
a nombatbaljrl or»i. Ipirklállttáaoa srinyiicmmel kltOoUtv*
NAQYKAN1ZSA
Oyljtdlelep I Oyáríeles i
Kazinezy-u. 8. Hunyadt-u. 19
Nem kell Idegenbe mennie, mielőtt bár-
.....vagy tisztíttat. Oyózödjfln
olctóságától és munkám kiválóságáról. Utolérhetetlen lényfl gallértlsztlUs I Tisztit I >113 Plluaéroz I
mit lestet meg áraim
Oltf haliam MMM
1 kg. bárminemű leitéihui 1 P 80 (III. 1 . elsőrendű serlészsli 2 P 50 (III.
1 . zilrszalonni......... 2 P 10 llll.
1 . háj .............. 2 P 40 llll.
1 , mirhahui ......... 1 P 60 tlll.
I P 80 íi 2 pengő
1 . borjúhús (eleje)..... 2 P — llll.
I . bof|uhus (hálul|a) ... 2 P 40(111. 1 . májai és véres hurka I P - llll. l(UI0nfé!e IcWágolt, köveszlelt hus, töpörlyj szintén olcsó árban kapható
lali Erii éi ön. lencier Igiicné
MtS kaacsarnokiban
Eötvös-tér 2. szám al.tt
Gazdák figyelmébe!
A KOhne Mezőgazdasági Gépgyár R. T. Moion, egy
indított meg, vetflgépeket, valamint mindennemű KDhne-féle gazdasági gépeket egy-két évi kamatmentes hitelre szállit. Tekintettel arra, hogy ezen kedvezményes gépakció csak nagyon rövid ideig fog tartani, kérjük a gazdákat, rendelményeik azonnali feladására a
KUhne Gépgyár Lerakatánál
ROTHAUIER MÓR
Nagykanizsa, Fő nt 12. (a Koronával szemben).
Hirdetmény.
Közhirré tesszük, miszerint kézizálogként birtokunkban levő 17.000 P becsértékü következő kötött-szövött árukat: Jacquard pull-ower (körül mintás), Jacquard mellényeket, férfi mellényeket, férfi pull-owereket, fél pull-owereket, smocking kabátokat, női pull-owereket, női mellényeket, nyolclakatos mellényeket, nyolclakatos pull-owereket, különféle .gyermek és baby mellényeket stb. a K. T. 306. §-a értelmében Nagykanizsán, közraktári helyiségeinkben 1929. évi november hó 4. napján délelőtt ÍO órakor a legtöbbet Ígérőknek nyilvánosan eladjuk. A vételár azonnal készpénzben kifizetendő. Az eladott ezen áruért semminemű felelősséget nem vállalunk. Az áru 1929. november 2-án egész nap helyiségeinkben megtekinthető.
Nagykanizsai Közraktárak R. T.
MEGHÍVÓ. A .Viktória Oóz-téglagyár R. T. Nagykanizsa" rendet évi kSzpyOlóaót
1929. november 9-én d. e. 10 órakor a Nagykanizsai takarékpénztár R. T. tanácstermében tartja meg, melyre a részvényeseket tisztelettel meghívja az Igazgatóság. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és fel-Ugyelőbizoltság jelentése, az 1928. évi zárszámadások és mérleg előterjesztése. az igazgatóság és fel-ügyelöbizotlság felmentése. 2. A fel-tlgyelöbizottsági tiszteleidij megállapítása. 3. Hivatalos közlöny kijelölése. 4. Esetleges Indítványok.
■érlaguémla ltl«. Siotnksr II,
Teher: Részvénytöke ÍO.OOO—, Tőketartalék .11.536 27, gitékcsftkkenisl tait alap I0.0T0-, Hitelezők 6.60022, Eltogadvá-nyok 139.54234, Pel nem vett osztsUk 36-S6, Nyereség 1 398 36 pengő, Osszettn 249 11315 P. - A közgyűlésen csak azon réizvényes jogosított szavazatra, aki részvényeit a korgyflléit megelőzőea három nsppsl a Nagykanlz-al Takarékpénztár Réar-vényt\'riaiágnál vaey a Transdsnubtá Egyesült OAjm.Tmok Részvénytársaságánál letétbe helyezte.
fehérnem ű«hQris
ápolás, vonási,^
^nómiu\'m^
^WPRÓGÉPrtS*\'^ riókBxlete: IA8TKAHIZ8A FA-it L
Megbízható, olcaó, csukott
bérautó
rendalhetfi. Telefon ■ 3S3.
Ití
ofii&íei telepe Kapónál.
Vegytlsztltásra és festésre elfogad férfi ésnól ruhákat bármilyen minőségű kelméből.
UJrláüeitéire bői bútorokat, bőrkabátokat és végárut.
Ágytoll Hulltál huzallal együtt és enélkíl.
Ptlggöniök, kézimunkák, szőnyegek, buiorkelmék, mindenféle paplanok és szőrmék tisztítása, fer:óllcnlt<se és leslése.
Pllsséerozás és gouvréerozás
a legelőnyösebb árban és legszebb kivitelben.
Bővebb telvllágoiiláit nyújt Nagykanizsa résiéte a nyüjlőlelep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépület;
Nyomatott a DéJ/alal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
69. évfolyam, 250 uim i_Nagykiinlm, 1929 november 3, vasárnap
Ara 16 flUér
ZALAI MZLOHT
_POLITIKAI NAPILAP
SurteulMl bt Uadühlntlli &. uim. n , , ,„
Kcsxthtíyi flokkiiddbtv«ui Kouutfa ujm-u. az helelös szerkesztő: Barbartts Lajos EHHnm fa: vita l F~a« M «M
Gazdasági Irredentizmus
A Duna medencéjének földrajzilag ideálisan megrajzol! egysége bizonyos parancsoló szükségszerűségei jeleni ma Is, amikor ezt az Isten alkotta egységet avatatlan és rosszakaratú emberkezek földarabolták. Az a földrajzi egység, amit Nagy-Magyarország jelenlelt, rányomta bélyegét egész gazdasági életünkre, berendezettségünkre.
Csak ma tudjuk, hogy Nagy-Magyarország milyen gazdag ország volt s hogy ez a gazdagság mit jelentelt minden egyes magyar embernek. Az elmull 10 év a problémák egész sorozatát hozta számunkra a fogalmak, nehézségek, szenvedések\' oly mérvű újszerűségét jelentette, hogy azok dsungelében tájékozatlanul állunk. Ezt a tájékozatlan megállást kell egyik legszomorúbb gazdasági jelenségnek tekintenünk.
A gazdasági élet ütőerei: útjaink, vasutjalnk, vlzluljaink képezik ennek a parancsszónak egyik részét. A tótok nem fogják a Vágón felteié úsztatni tutajalkat, nyári munkáért kenyeret az Alföldön kapó népünk nem fogja elfelejteni az alföldi fehér kenyér Izét. Lehet rajzolni a térkép-papiroson uj határokat, de ezeket az élet sohasem lógja ratifikálni. A földrajzi egység parancsszavát halljuk tovább beszélni akkor is, mikor a csonka ország termelési és értékesítési zavaraira tekintünk. Ne hlgyjük, hogy ez csak nálunk van Igy. Csehország iparága, az a hatalmas és államilag agyon-dédelgetett ipar szintén nehéz helyzetben van. A cseh posztó, porcellán és üveggyártás nehéz napokat él. A cseh culcor szintén nehezen talál vevőt. Ausztria eiőszakos agrárizá-lása, habár nem teljesen sikertelen, de mégis a kétségbeesett ember próbálkozása. Románia és Szerbia helyzetére a legjellemzőbb, hogy nem tudnak külföldi kölcsönhöz jutni.
Ha tehát most már ez a helyzet a Duna medencéjében, ha a külön utakon való Járás nem vezet jóra, akkor & mai gazdasági politikánk csak azon az alapon való felépítéssel lehet helyes, amely az egész Duna-medencét veszi alapnak és minden ténykedésében, tervében, célkitűzésében erre az alapra helyezkedik.
Éppen ezért egy jól előkészített, céltudatosan megalapozott gazdasági programra van szükség, melynek állandóan az Integer Magyarország lebegve szeme előtt, annak gazdaságilag való megvalósítása legyen az elsó cél|a. Ez az elv legyen az irányadó minden kereskedelmi szerződésnél, minden tarifa megállapításnál, minden vámkedvezésnél, minden külföldi összeköttetés kihasználásánál.
Nagy-Magyarországnak gazdaságiig vett összekovácsolása a kereskedelmi érdekek és, érdekeltségek ösz-szekapcsolódását fogja jelenteni a régi ország területén. Ez az érdekkapcsolat magával fogja hozni idő-
vel annak megértését, hogy itten végzetes hiba történt akkor, amikor ezt az együttlélegzé8re hivatott területet feldarabolták. A Duna medencéjének gazdasági hegemóniáját megszerezni nem lesz nekünk nehéz fekvésűnknél fogva és ez a hegemónia, amely gazdaságilag úrrá tud bennünket tenni régi hazánkban, annál nagyobb jelentőségű lesz, mert hiszen az érdekeken keresztül a lelkek fe-
letli uralmat is fog|a jelenteni.
A gazdaságilag összehozolt integer Magyarország fogja legbeszédesebben igazolni a magyarság életrevalóságát. Akkor majd nagyobb súllyal dobban lábunk a genfi színház sikos parkettjén Is.
Ha a magyar ész elő tudja készíteni az uj magyar honfoglalást, akkor előre takarékoskodunk a magyar szivek drága vérével. Szűcs Ervin
8 óra ulán adhat felvilágosítást.
Brland külügyminiszter
I\'árls, november 2 (Éjszakai rádiójelentés) Brland a következő nyilatkozatot telte:
— E pillanatban a külpolitika előbbrevaló minden más kérdésnél. Ezért kötelességemnek érzem, hogy megtartsam a felajánlott külügyminiszteri lárcát.
A stockeranl munkástábora
a gyár bezárását, az Összes munkások kizárását, munkások és újságírók letartóztatását eredményezte
Bécs, novomber 2 Stockeraubari csütörtök óta farkasszemel nézett egymással a Heimwehr és a szocialista Schutzbund-munkás-ság. Ma a helyzet rendkívül kiéleződött. Reggel a C50 szocialista munkás megjelent a gyárban és elfoglalta munkahelyét, de minthogy a munkában való részvételre a három felvett Heimwehr munkás is jelentkezett, a szociálisták a munkát nem kezdték meg. Erre a Haid-gépgyár elrendelte az egész munkásság kizárását és az tizem szüneteltetését.
Az izgalom Stockerau utcáin óriási, annál is inkább, mert a mai nap folyamán már letarlóztatások is történlek. Mindenekelőtt letartóztattak négy röpiratterjesztó kommunistát és ezzel kapcsolatban híre terjedt, hogy őrizetbe vették három bécsi lapnak, még pedig a Tag, az Abeml és az Altgemeine Zeitung tudósítóit is, azonban az újságírókat csak kihallgatták, mert egy röpcédula tartalmát feltelefonálták Bécsbe. A röpcédulá-nak az volt a tartalma, hogy a munkások fel vannak fegyverkezve.
A nagy konfliktus harmadik fázisa, hogy a llaid-gyár munkásai délelőtt II órakor teljes rendben elhagyták a gyárat.
Stockerauban nyugalom van, de ez a nyugalom a vihar előtti csendet jelenti. A Heimwehr-csapatok készenléte és a szocialisták ma délutáni nagy-gyűlése, amelyen a vas-és fémmunkások országos szövetségének kétezer bizalmiférfia gylll össze: nagy kirobbanások lehetőségét hordja magában
Bécsben nyilt titokként beszélik, hogy keddre rendkívüli események várhatók és hogy a stockeraui incidens a belpolitikai helyzet felborulásával járhat.
A Nemzeti Bank is leszállította a kamatlábat
Az intézkedés oka: „a nemzetközi pénzpiac helyzetének végleges javulása"
BuitapeM, november 2 (M. T. I.) A MagyarNemzeli Bank végrehajtó bizottsága ma déli I órakor tarlóit ülésében a hivatalos leszámítolási kamatlábat 8 <-rói 7\'5 °io-ra szállította le. Az intézkedés indító oka a nemzetközi pénzpiac helyzetének végleges javulása, ami
több külföldi jegybank kamatláb-mérséklésében is megnyilvánult.
Leszállították a német bankkamatlábat Is
Berlin, november 2 A Birodalmi Bank ma déli ülésén a leszámítolási kamatlábat 7 és fél százalékról 7 százalékra szállította le.
Egy szombathelyi szobalány volt a ifUvösvölgyi áláoxat
Még mélyebb a rejtély
Budapest, november 2 A hűvösvölgyi Vadaskert titokzatos halottjának személyazonosságát sikerült végre megállapítani, amivel azonban még sűrűbb a homály a történtek felelt. A véletlen szerencsétlenség feltevése mindenesetre lel-|esen megdőlt.
Az összeégett holttest azonos dr. Siegler Sándor Erzsébet-körúti ügyvéd 25 éves szobalányával, Steierics Máriával, aki október 21-én, miközben asszonya délelőtt bevásárolni küldte, a kosárral és 10 pengővel eltűnt s a rendőrségen történt bejelentés ellenére sem került elő. A leány két nővére, akik színién Buda-
a vadaskerti hulla körül
pesten vannak szolgálatban, felismerték a borzalmasan összeégett, oszlásnak indult holttestben, a boncasztalon, testvérüket. A Sleierics-leányok Szombathelyről kerültek a fővárosba. Asszonya szerint pontos, rendes, jó leány volt, szolidan viselkedett, csak szeszélyes és kissé exalláll természetű volt és csak ezév márciusában került fel Budapestre.
A halál okának felderítésében a nyomozás egy lépéssel sem tudott előbbre jutni. A holttestet hétfőn felboncolják, talán ez hoz valami eredményt. Nem lehetetlen, hogy a csinos leányt felcsalták az elhagyott helyre és kéjgyilkosság áldozata lelt.
Tardieu-nek sikerült kormányt alakítani
A radikális szocialisták nem vesznek részt a kormányban, de béke-politika esetén hajlandók együttműködni vele
Párls, november 2 (Éjszakai rádiójelénlés) A radikális szocialista párt 46 szavazattal 28 ellen elvetette azt a határozati javaslatot, amely a párt tagjait felhatalmazta volna a Tardieu kormányában való részvételre. A párt egyebekben békésen kivált együttműködni
a megalakítandó kormánnyal, csupán az a kívánsága, hogy a béke politikáját továbbra is fennlartsák
Párls, novomber 2 (Éjszakai rádiójelenlés) Tardieu ma délután az Eliseé-palotából tá-voztában kijelentette, hogy kormánya már megalakult, de arról csak este
»
ZALAI KÖZLONT
1929. november 3
MJaLU/
- ...igaza van!
A régi csővek kicserélésének ideje eljött, s az csak természetes, hogy készülékének idegközpont. Jéba a legjobbat fogja tenni:
■I!
Nagyon fontot, hogy minden helyre megfeleld csövet tegyen I Telefunken ebben Is a legnagyobb választékot kinálje. Csőtéblézatunk aldpján azonban 2 perc alatt megtalilja azokat a csöveket, melyekre szüksége van.
Ez a 2 perc bóven megéri a fáradtságot, mert • kiválasztott csövek a legnagyobb megelégedésére fogják szórakoztatni önt ezernéhényizii éri. keresztül.
TELEFUNKEN-CSÖVEK
TÖBBET TELJESÍTENEK, TOVÁBB TARTANAK...

ziumi ifjúság, tanáraikkal és nagyszámú közönséggel. Itt Pék Pál VIII. o. I. mondott nuleg szavú emlékbeszédet a kiváló zalai pip költö felett, majd megkoszorúzta sirját.
Az Irodalmi Kör
választmányának küldöttsége dr. Tholway Zsigmond elnök vezetésével járta sorra a Kör baloltainak sírjait és kegyeletes megemlékezése jeléül mindegyikre virágokat helyezett.
Bor, cigány és menyecske miatt
félholtra vert és szurkált két embert egy jómulatós legény
Klskondorozsmáo
a hivatalos egységespAitl jelölt gyözött a nemhlvatalos egységespártival szemben apótválasztáson
Klakundorozema, november 2 (Éjfélkor jelenlik) Este 9 órakor a szavazás így állott:
Kiss Ferenc 2fiö4 Steuer György 2477 A szavazást este háromnegyed 11 órakor zárták le a kővetkező eredménnyel :
Sleuer Qyörgy 2747 Kiss Ferenc 2664 A kerület képviselője tehát Sleuer Qyörgy dr. (hivatalos egységespárli) lett a nemhlvatalos egységespárli Kiss Ferenccel szemben.
D] magyar követségek
Budapest, novomber 2 (MTI.) A nemzetközi célszerűségi okok a legutóbbi költségvetés tárgyalása alkalmával arra inditották a kormányt, hogy egyes külképviseleti hatóságainkat, amelyeket eddig ügyvivők vezettek, követek vezelésére bizzák. Ez az elhatározás a folyó évi julius l-én életbe lépett 1929/30. évi költségvetésben nyer elintézést. Ennek folyományaképen a kormányzó hágai Ügyvivőnket, dr. Török Bélát és szófiai ügyvivőnket, dr. Rudnyay Lajost követekké nevezte ki és egyúttal athéni ügyvivőnknek, Moldoványl tanácsosnak, valamint brüsszeli ügyvivőnknek, Hedry István tanácsosnak a követi cimet és jelleget adományozta.
Kagyarországon érdekelt hatalmas nyugati töke és a jóvátétel,
ahogyan a Pravda látja
Belgrád, novomber 2 (Éjszakai rddiójelenlés.) A Pravda párisi munkatársa a keleti jóvátételi konferenciával kapcsolatban éles han-
Munkában a szovjet
Olcsó az emberélet Oroszországban
Nincs nap, hogy ne kelljen a szovjet tömeges halálos ilélcteiról felfogni ujabb és ujabb jelenléseket. Ma éjszaka az alábbi jelentést hozta a rádió:
Itlga, november 2
(Éjszakai rádiójelenlés.) A szovjethalóságok 11 parasztot, 2 papol és egy egyházfőt halálra Ítéltek Benda tartományban 3 parasztot ítéltek halálra gyújtogatás címén. A papok ellen az a vád, hogy zavargásokra bujtvgatják a parasztokat.
Nagykanizsa kegyelete Halottak-napián
Nagykanizsa, november 2 Haloltak-napjára valóságos virágliget lett a kanizsai temető. Mindenütt a slrhaltnokon a megemlékezés szolid fényű mécsese, a kegyeletnek egy őszinte könnye, kiujull fájdalom, felszakított seb, melyet a béke angyala takart le az idő fátylával. A hősök temelője is virágerdö, gondos kezek szorgoskodása folylán, minden sírnak jutott virág és gyerlya.
A frontharcosok délelölt 11 órakor nagyszámban vonullak ki a hősök temetőjébe, ahol Németh Zoltán gyógyszerész a vezetőség részéről meleg szavakban adózóit az elesett hős bajlátsaknak. Majd gyönyörű pálma és krizantém koszorút helyezlek el, melynek szalagján ott díszlett ez a felírás : .Ml nem felejtünk soha I" A megható kegyeleti aktust sokan nézték végig.
Az elesett diákhősök
emléktáblája elölt, a piarista gimnáziumban délelőtt volt a kegyeleti aktus, nagyszámú közönség jelenlétében. Az ifjúsági énekkar Himnusza után Gerencsér VIII. o. I. mondott emlékbeszédet, míg Kovács III o. t. alkalmi költeményt szavalt. Az egykori piarisla diákok nevében dr. Darás László ügyvéd mondott emelkedett hangú beszédet.
A gimnáziumi növendékek délulán gyász-zászló alatt kivonullak tanáraik vezetésével a piaristák kriptájához, ahol 10 tanár várja a feltámadás kürtjeiét. Itt az ifjúság Vannay János igazgató vezénylete alatt gyászdalokat énekelt. Szoltár István VI. o. t és lmrey Ödön VIII. o. t alkalmi költeményeket szavaltak, mig Magyar László VIII. o. t. az elhunyt tanárok emlékének adózott.
A hősök temetőjében
nagy tömeg gyülemlett össze, közlük a katonaság, a teljes tisztikar, hivatalos tényezők, testületek, iskolák. A MOVE állal rendezett gyászünnepíly lelket-megragadó volt. A honvéd-zenekar megnyitója után a Vasutas Dalkör Lehrmann Ferenc vezénylete alatt szivhez szóló alkalmi dalokat adott elő mély érzéssel, meleg árnyalatokkal, mig Peti Lajos kis-kanlzsai levenle alkalmi kölleményt szavalt magyaros hévvel. Dr Hajdú Qyula ügyvéd magas röpíti, teljes szónoki erejű és szépségű beszédben adózott az eleseit hősök emlékének. A gyászünnepély a Himnusz akkordjaival éri véget.
A bakónaki vértanuk sírjai fel voltak diszilve, kivilágilva. Sajnálatos, hogy a nemzeti gondolat ezen bucsujáróhelyének nem akadt méltatója, ünnepi szónoka. A magyarságért, a nemzeti eszméért haltak meg: ezennel letesszük sírjukra a magyar hazafiak koszorúját, a kegyelet adóját, a magyar ifjúsága hódolatát.
Talabér pap-költő sírjához vonult ezután zászló alatt a gifflná-
Zalaegerszeg, november 2 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Véres esemény zavarta meg a csendes Andráshida község tegnapi Ibi-népi nyugalmát, mikor mindenki a temetőben áldozott a kegyelelnek.
Vörös János zalalövői kertész szerettei is az andráshidai temetőben pihennek, azért elment ö is, hogy eleget tegyen a kegyeletnek. Dolga végeztével Németh S. nevű barátjával betéri az egyik vendéglőbe, ahol az egyik pohár uj bor hamar követte a másikat és a duónak csakhamar jó kedve támadt. Annál is inkább, mert időközben többen is jöttek a korcsmába, köztük menyecskék is és olyan vidám hangulata kerekedett kettőjüknek, hogy a cigányt magukhoz intették s vig muzsikaszó mellett folyt a mulatság a kis korcsmában.
Nem zavarta meg a nagyszerű hangulatot semmi, mig estefelé nem vetődött be a korcsmába Kardos Oábor apátfalvi legény, aki valahogyan megirigyelte a kettő vig mulatozását, azért rájuk szólt, hogy hagyják abba, mert most majd ö
akar mu\'alni. Persze Vörös és Németh rá se hederített a hetyke legényre, ami azt annyira felingerelte, hogy kiment az udvarra, előkerített egy hatalmas dorongot és azzal visszatérve, odament a két mulatozóhoz és Vöröst ugy fejbe verte, hogy eszméletlenül a földre esett, ahol véresen elnyúlt.
Németh ezután odaugrott Kardoshoz, hogy kicsavarja a még mindig fenyegetőleg viselkedő legény kezéből a karót, karblrokra is ment a dolog, ám Kardos kirántotta csizmaszárából a nagy éles kését és azt teljes erejével a Németh homlokába mártotta, aki véresen bukott a padlóra.
Az eset hire villámszerűén szétfutott a faluban és nagy embertömegek Jöitek a korcsmához, akik a garázda legényt megakarták lincselni, azonban a gyorsan megérkezett csendörök elejét vették a további vérengzésnek.
Vöröst és Némelhet a zalaegerszegi menlök beszállították a zalaegerszegi kórházba, állapotuk rendkívül súlyos. A garázda Kardost vasraverve szállították be azegerszegi kir. ügyészségre.
gon ir Magyarország magatartásáról.
Magyarország — írja — „brüszk" elutasította a kisantant kompromisz-szumos javaslatát és tárgyalni sem akar további fizetésekről, ezzel szemben nagy összegeket követel az utódállamoktól az optánsperek kapcsán. Ugy viselkedik Magyarország, — írja tovább — mintha gyózles állam volna, nem pedig ugy, mint aki a háborúért felelős s aki igy tudatában van annak, hogy a károkat kötelessége jóvátenni. Erre a magatartásra — következtet a Pravda — valami hatalmas nyugati pénzcsoport ad bátorságot Magyarországnak, amely pénzcsoport erősen érdekelve van a magyar Iparvállalatokban.
iit28 november 3.
ZALAI közlöny
ÚJRA MEGJELENIK AZ
ATHENAEUM KÖNYVTÁR
Ara eoészvászon-kötésben
2-40 P
Olcsóvá tettük a könyvet
Az élő magyar irodalom s a modern világirodalom legszebb alkotásai, kivétel nélkül uj regények eltl magyar kiadásban, a legjobb famentes fehér papiroson, valódi angol egészvászonkötésben vagy díszesen kartonálva.
ihgyeh kapja
meg minden előfizető az ATHENAEUM ALMANACHJA
1930-lk évi pompás kötetét az ÁTHE1UETI KÖRTTTÁB alakjában
OH magyar iró 30 lag- I ujabb alfcotAaAwal 1
REMEK UJ SOROZAT iára KARTONÁLVA
legolcsóbb legj0b8 legszebb | l\'60 P
ÁRBAN TARTALOMMAL KIÁLLÍTÁSBAN
FIGYELJEN IDE!
rendkívüli kedvezményi
Az első tizenkét kötet:
Ha előfizet a 12 kötetre.
AKKOR
egészvászonkötésben nem 2-40, honam
kartonálva
hnntm
nem 1-60
120
180 P
■ csak az ATHENAEUM KÖNYVTÁR minden e_
KÖTETENKÉNT 280- 360 OLDAL TERJEDELEMBEN _
Vágja le, töltse kl is ktUdje be az Alhenneiim könyvkiailóhivalalilhoz (Budapest, VII., __íirzsébet-körul 7) vagy bármely hazai könyvkereskedéshez._
gyes
P
kötete. .
Könyvrendelés
Ezennel előfizetek ni Athanaoum KAnywtáp uj sorozatára 12 kötetben
egéizváizonkö égben köletfnként................. P I 80
kartonálva köletenkénl..................P I 20
előfizetési áron.
Az előfizetési <lljot kötetenként kézbeiltéskor tizelem — utánvétel mellett, havonként szíveskedjenek beszedni. (Az ulánvéleles küldés a vevő léi köllslg\'ra történik)
(A nem kívánt törlendő.)
Név: ...........
Foglalkozás :.. Lakcím :.......
1. Móricz Zsigmond ■
Forró mezők
2. Undaet Slgridi
Tavasz
3. Katajav Valentini
A slkkasztók
4. Holtai Jonfti
Álmok háza
5. Maugham Itmeraati
Az ördög sarkantyúja 6 Prévoat Maroeli
A ineghódlthatallan
7. Krúdy Gyulai
Boldogult urflkorom
8. Smoljow Ivánt
A pincér
9. Anderaon Sharwood i
Tar
10. Bibó Lajosi
Kétlelkll szerelem
11. Bojár Johan ■
A nagy éhség
12. Bourget Paul i
A lelkiismeret
Megfúrták a keszthelyi közjegyzői iroda két páncélszekrényét
Az Ismeretlen tettesek után
Keszthely, november 2 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Nem sokáig maradt üresen a zalai kasszafurások elég bőséges krónikája. A legfrissebb eset Keszlhelyt tartja izgalomban.
Tegnapra virradó éjszaka Ismeretlen tettesek betörlek Berzsenyi László dr. keszthelyi közjegyzö irodájába. Az Iroda a Qeorglkon-utcában van, annak egész traktusában nem lakik senki, csak az épUlet másik felében vannak lakások.
csak ujjlenyomatok maradtak
sebb szekrényen s eközben hirtelen megzavarta őket valami, amitől megijedve,
kereket oldottak.
Tény az, hogy reggelre az ajtót felfeszítve, a két kasszát alaposan meglékelve találták, de minthogy a felnyitásig egyiknél sem jutottak, a kasszákból természetesen semmi sem hiányzott.
Olt hagyták azonban az Ipsék az ujjlenyomatukat,
Reggel 9 órától este 8-ig egyhuzamban tart a mai szavazás
A betörök az éjszaka leple alatl
az Irodának a kapu alatti ajtaját felfeszítették. Zavartalanul dolgozhatlak, meri éjjel az irodában senki sem tartózkodik, az ulatyyawedőnyök pedig le vollak húzva, ugy, hogy a világosság sem árulkodhatott reájuk. Elöször is
a nagy Wertheim-szekrény-hez
látlak. Vésővel jókora darabon kifeszítették a zár környékét, de valami akadálya lehetett a kasszafurás leljes befejezésének, mert abbahagyták ezt és neki fogtak
« kisebbik Werthelm-szek-
rénynek. Ennek kiszedték a zár körüli csavarjait, de tovább ilt sem jutottak. Vagy talán egyszerre dolgoztak mindketten, egyik a nagyobbik, rrüsik a kl-
Valószlnüleg éjfélkor hirdetik
Nagykanizsa, november 2
Fonios és komoly napra virrad ma Nagykanizsa város közönsége. Ma választják meg a polgárok a törvényhatósági bizottságnak választás utján bekerülő hígjait, akik a város érdekeit a megyegyűlésen lesznek hivatva megvédeni.
A szavazás Ndgykanizsa mind a XI. körzetében reggel 9 órakor kezdődik é6 egyhuzamban lart este 8 óráig, amikor is mindenütt lezárják a szavazatok szedéséi. Utána nyomban hozzá fognak minden körzetben a beadott szavazatok összeszámolásához. Csak két lista sze-
amit a nyomozás első leendőjeként gondosan preparáltak.
A ház másik folyosóján lakók elmondták, hogy előző este két Idegen fiatalember ólálkodott a ház előtt, sőt az egyik a folyosóra is bement. A szokatlan időben ácsorgó fiatalembert az egyik házbeli meg is kérdezte, hogy kit keres.
— A közjegyző urat — felelte az. — Egy szerződés megkötése miatt A barátommal épen ezért itt adtunk randevút.
A nyomozás most az igy kapott személyleírás alapján Is folyik.
csak ki a választás eredményét
repel: az egyik a Nemzeti Párt listája, a másik a Községi Párt névsora. Más lisla nincs. Ehelyett azonban törlések és kiigazítások bőven lesznek a nyomtatott szavazólistákon. Igy azlán a szavazalszedö küldöttségeknek erös munkájuk lesz mindenütt, mig az eredményi meg tudják állapítani és ezt a városházán tartózkodó dr. Örley György kir. kormányfölanácsos, választási elnökkel közölni.
Előreláthatólag éjfélig is el fog tartani az összeszámolás, mig a végleges eredményt meg lehet álla--pitani és a szokásos jegyzökönyvei elkészíteni.
Aki nem kapott volna szavazócédulát, az okvetlen kérje körzete
szavazalszedö küldöttségének elnö-kélöl a szavazáskor. Csak lebélyegzett szavazó-lap bir jogérvénnyel. A szavazó lapon feltüntetett (nyomtatott) nevek bármelyikét a szavazó kihúzhatja és helyébe más, tetszés-szerinti nevet irhát, viszont a tiszta (név nélküli) szavazólapokba a szavazó kell hogy beírja jelöltjeinek neveit.
A szavazás titkos és azért minden választó polgár jól teszi ha él alkotmányos |ogával és leszavaz azokra a férfiakra, akiket mint a város képviselőit a törvényhatóságban látni akar.
A választások eredményét lapunk legközelebbi száma közli.
Tass József népjóléti miniszter ezflstmlséje
Székesfehérvár, november 2 Székesfehérvárolt tegnap pontifikálta Vass József dr. népjóléti miniszter ezüslmlséjét. A minisztert megérkezésekor ünnepélyes fogadtatásban részesítették. Az ünnepélyes mise után Miss József az emberi lélekről mondolt beszédet, majd az üdvözlések hosszú sora következett és ünnepi ebéd a püspökvárban.
A ZSIDÓ Nő SZAKÁCSKÖNYVE
felöli a legkényesebb Igényeket Is kielégítő orth. kóser konyhát. Irta és Összeállította: ROSENFELD MARTOMÉ.
If 00 kipróbált pompás rooopt aao oldalon. ««
Írjon méjí ma Ingyenes részletes Ismer* tetőért: KRDÓS JÓZSEF hlrdetásl Irodájának Budapest, II., Vltáz-u. 2. BBBBBaasaaBM
ZALAI KÖZLÖNY
1928. Itovetober 3.
ÖSZ. /1RANV4
irta : nart>arU* r.a/os
Aranypénzt szedtem
két tele kézzel.
Októberi szél, a vén uzsorás
szórta elém, éjjel,
mikor rálestem :
tlz remegő, kapzsi ujjal
hogyan gereblyéz végig
a mérhetetler.\' őszön
és hogy gyUjtl halomra
az utolsó akácok
millió pergő aranyát.
(Zengő szavuk, rnlg élek, őrzöm.)
Sikoltva futottam versenyt a széllel Könyéklg vájtam dus aranyba. S amíg o táncolva telerakta sötét utcák minden zeg-zugát, árokpartot, nyitva feledt ablak előtt a szőnyeget bánatos, sápadt őszi arannyal, addig ón egy markolásnyit égnek feszülő szent örömmel két tenyéren emeltem magasra, áldozni vele számolatlan mindenért, amit letagadtam, amíg az őszig elértem ós megtanultam : csendesen leereszteni szépen a kezem.
Öazl akácok hulló levelénél drágább aranyam sohase volt. Most két tele kézzel van belőle. Most minden ragyogó, cifra bolt: szivek, sok-sok sziv. . enyém lesz.
Aranypénz... sárga, szent arany Száz vagy ezer... mindegy egészen! az enyém enyém . százszor enyém! (Most látom : eddig nem Is éltem !) Számadásom senkivel érte. Szélnek eresztem, el se lopJAk. (Zsebed, ajkad, agyad, szived régen rongyáig kifosztva : az ősz aranya senki kincse, nincs tolvaja, zsugorgatója.)
És én két telo kezemmel, dőrén, pazarlón, ostobán végig szaladtam minden tegnaf&n, üszkös, véres hullák során. Csoda lrnak szórtam rájuk a kincsemet: — az aranyat. Siró sebekre tapasztottam és éreztem, ahogy felfakad valamennyi ós tisztulva ömlik belőltlk keserű gennye harminc elátkozott tavasznak ..
I ujjongva gurult a sok arany, maroknyi kincsem, szerteszéjjel, (sok ám a tegnap, sok veréssel !) inig üresen maradt a kezem. Akk or lázban és riadtan a hajnal széléig szaladtam aranyam, az utolsó után. Kikaptam röptében . „Szegényke, hova sietsz? — kérdeztem Talán vissza az öreg akác tövébe ? De nem engealek el . Nem! Sokat kell még fizetnem Azért adott az ősz... nekem..."
De hideg maradt és néma két telekéz kincsem utolsó szeme. Színe Is más lett. Idegen zene volt a csengése...
Megfagyott, mikor az ősz leverte a szivemről a rozsdás lakatot...
Mig élt, álmok aranypilléle volt. Most: - hideg, tán valódi arany, l/ehet rajt venni csókot és bort, vért, kenyeret, kurjantást, sírást. De mindebben hitet — noha.
Lám : - ennyit ér az ősz, a kincs és minden szép hazugság .. Kidobtam (vissza-utja sincs).
Szegény, kicsi akáclevél .. Kopó-örömmel kergeti azóta a leskelődő uzsorás, a szél.

Ma délelőtt 11 órakor nyílik meg
Wagner Géza Balatoni Tárlala a Polgári Egyletben
Nagykanizsa, november 2 A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör meghívására és annak rendezésében, első tárlalát rendezi Nagykanizsán Wagner Oéza, az európai nevű Balaton-fesló, aki 25 évvel ezelőtt rajztanára volt a kani-
zsai gimnáziumnak.
A kiállítás ünnepélyes keretek közt nyílik meg a rnár közölt mfl-sorral, délelőtt II órakor, a Polgár Egylet nagytermében.
A belépés és a kiállítás látogatása díjtalan.
ru-.r.ij-nfjwrrrrirri\'1\'i*!***.....* ........*........*********
Árokba fordult a tapolcai autóbuszt
Három súlyos sebesültje van az
/.alaegertxeg, november 2 (Sajót tudósítónk telefonjelentése) Súlyos autószerencsétlenség történt tegnap a gyulakeszi és nagyvá zsonyi ut keresztezésénél. A tapolcai autóbusz ugyanis több utasával arra haladt, amikor szembe jölt vele egy kétlovas kocsi a tilos oldalon Az autóbuszt vezetője nem ludta már hirtelen leiékezni és igy lör-
autóbusz-szekér karambolnak
tént, hogy a nehéz gépkocsi és a lovaskocsi teljes erővel összeütközött ugy, hogy az autóbusz az árokba fordult, súlyosan megrongálódott, három utasa komoly sérülést szenvedett. A kocsi egyik lova kimúlt, mivel a nehéz gépkocsi ráesett.
A csendőrség szigorú vizsgálatot indított, kit terhel a szerencsétlenségért a felelősség.
Nyolc év mnlva került rendőrkézre a nagykanizsai fogházból megszökött fogoly
Jugoszláviában sem fenékig tejfel — Visszajött az ottani nehéz megélhetés miatt -
Nagykanizsa, november 2 Még 1921-ben történt, hogy lJdl Béla nevű zalai ember hat hónapi börtönbüntetését töltötte a nagykanizsai togházban. Egy napon, amikor favágáshoz kirendelték, hál Béta félre kérezkedett felügyelő őrétől, majd kereket oldott. Nem lévén az őrnél lőfegyver, nem tudott utána lőni és igy sikerült a szökés. Hiába volt
minden vadászat utána, nem lehetett elfogni. A lörvéiíyszék a szökevény ellen igy köröző levelet adott ki.
Fal Bélának sikerült megszállott területre menekülnie, ahol hozzátartozói voltak, ivekig élt jugoszláv földön, azonban sehogysem tudott boldogulni, mind rosszabbra fordult a sorsa, végül is elhatározta, hogy visszajön magyar földre .szerencsét
ÁBRIS

próbálni". Persze azzal nem számolt, hogy cselekménye nem évült el és körözése még mindig fennáll.
A szökevény első utja Budapestre vezetett, ahol azonban már néhány nap múlva rendőrkézre került. A körözés alapján felismerték és elfogták.
Tegnap száll(tották le Nagykanizsára, az ismerős falak közé, ahonnan 8 esztendővel ezelőtt megszökött és ahol most tovább folytatja az akkor félbeszakított büntetését, persze most már „kamatos kamatjával" együtt.
Fetmentették a gelsel halálos antó elgazolás vádlottját (
Nagykanizsa, november 2
Érdekes bünügyef tárgyalt a nagykanizsai kit. törvényszék dr. Mulschenbacher-tanácsa.
Hónapokkal ezelőtt történt, hoi Deutsch l.ajos nagykanizsai bi autófuvarozó gépkocsiján Welsz ál-latkereskedövel, Oelse felöl Nagykanizsa felé tartott. A község bejáratánál, a hátuk mögül, egy ismeretlen autó gyors tempóban száguldott el mellettük. Az idegen autó irama nagy porfelhőt kavart fel és igy történi, hogy Deutsch Lajos nem vette észre az országúton Inladó három iskolásleánykát — Kaszás Terust, Szalay Veronát és Bódör Terézt — akik az egyik barátnőjükéi meglátogatni mentek. A kislányok közül kellő, látva az autókat, az utszélén maradt. A kis Bódör Teréz pedig, miközben az egyik autó elöl k> akart térni, a Deutsch Lajos által vezetett gépkocsi elé ugrott, amely — fékezni már nem volt ideje — elütötte.
Deutsch a gyereket nyomban fellelte kocsijára, orvoshoz vitte, majd beszállította a nagykanizsai közkórházba. Ili azonban már nem leheteti a kis gyermeken segíteni, mert agyroncsolásból eredő agyhüdésben rövidesen meghalt.
Deutsch Lajos ellen a klr. ügyészség gondatlanságból okozott emberölés címén vádat emelt és most tartották meg a főtárgyalás!.
Deutsch Lajos teljes ártatlanságát hangoztatta. Azzal védekezett, hogy a kislány formálisan\'a gépkocsi elé ugrott, amit ő már csak akkor veit észre, amikor késő voll.
Több tanút hallgatott ki a bíróság, majd a kis áldozat két pajtását is, akiknek szeme előtt az egész borzalmas eset lefolyt.
Metz klr. ügyész vádbeszédében emberölésben kérte Deutschot bűnösnek kimondani.
Knausz dr. védő teljes felmentést kért.
A bíróság rövid tanácskozás után Deutsch Lajost felmentette az ellene emelt vád és következményei alól, mert nem látott gondatlanságot fennforogni.
Aki kevés pénzért jól akar öltözködni
mielőtt szükségletét fedezné, ne mulassza el felkeresni a
„Menyasszony" divatáruházat,
ahol a legjobb minőségű menyasszonyi kelengyék, vásznak, kanavásznak, kartonok, parfétok, szövőcérna és fonal, divatos szövetek és f.anellok a legolcsóbban szerezhetők be.
KORÉIN JEliQ rflfüs- és divatáruháza Nagykanixaán, Deák-tér I. ^\'{ffjESf*"
|y92. november_ 3____
vemberl Abris
3 I rózsája
Szinmü 14 íelv. Fószereplók: Vasárnapi Charles Ragom és
Nanoy C:«rot(. Anne Nlchoi*: „Abbie\'s Irlsh Rose" cimü vigjitéka után, mely 4 évig egyfolytában
ment a newyorki Broadwayn IBéraéhalten felemelt helyárak I
URÁNIA MOZI
Báránykám, 3 I angyalkám
_ , m A szív, a humor filmje. Tuárnapl A clrIlimepbt„
Priaoilla Moran,
az 5 éves csodagycek, a legaranyosabb leányka, akit az újvilág a hálán hord.
„FEKETE KÉZ"
Küzdelem a sötét hatalmakkal
Vérfagyasztó burleszk 7 felvonásban.
Főszereplő: Bonty Banka, a málékcpü két baikezea Pllotty.
1/27 és \'/29 órakor kezdődnek a Városi Színház kü/.uapl előadásai. A\'. Abris rózsája filmmcsterművct Vidor Fiemming az Elsodort ember rendezője, vitte filmre. A film zenei aláfestése külön műélvezet. Felejthetetlen a Jlszgadal-lma, a gyermekek esküje, Roscmary dala. Szemet gyönyörködtet, sziveket simogat a filmváltozat, mely egész uj részleteket toldotl a darabhoz. Az ének-jelenet, a darab szerint, egy frontszlnházban látszódik le, katonák Ilinek egymás hegyénhátán a nézőtér padjain, de velük egyült minket is elkap az Izgalom láza, amikor a dal második strófája közben a mulatozó hadfiak jókedvű lannájába egyszerre élesen belehaslt a riadó, mely ütközetbe és rohamra szólítja a katonákat. A kis front-színház egykettőre kiürül, nagy zajongás közepette kapnak fel az emberek szekérre, lóra s a kővetkező pillanatban már vonulnak a tüzvonaiba, a halálba. Ez a jelenet > egy másik, mely a lövészárok mélyén haladó katonákat hoz elénk, amint papok gyengéd szóval a vallás utolsó vigaszában részesitik a halni készülőket: döbbenetes realizmusával belemarkol a lelkünkbe s ezeknek az epizódszerü képeknek a keresztmetszetében Igazabb, fájdalmasabb képet kapunk a háborúról, mint egy tucat Remarque könyvéből.
Ezek a megrázó jelenetek voltaképp előjátékul szolgálnak az Abris rózsája jól ismert történetéhez, amely csodálatos módon Jóval hatásosabb, vidám részeiben sokkal szívderítőbb, kedvesebb, jobb, mint élőszinpadi előadása.
A színészgárda, amelynek minden tagja egyenként Is kiváló, együttesen pedig olyan mintaszerűen összevágó előadást produkál, emlre csak egy Jelző van: tökéletes. Nancy Carrolnál eszményibb Roscmaryt el sem tudunk képzelni, szinte arra van teremtve, hogy leányos bájával minden szivet meghódítson. a legaprólékosabb nüanszokkal kidolgozott alakítása viszont arra vall, hogy Öntudatos, kitűnő színésznő. Charles Rogers Ábrlsa végtelenül rokonszenves, Jean Hcrs-holt, a már Jólismerl kiváló jellemszlnész, Lévy Salamon szerepében excellál, Bemard Corcey, mint Colién Izsák maszkban és ötletességben utolérhetetlen s méltó Játcktársa Cohenné szerepében Ida Kramer, Murphy alakjában Farrel MacDonnld remek figura, Wahlcn lelkész szerepében Nlck Cogley brawiros alakot formál a hivatása magaslatán álló pap alakjából, Camllllus Prclal pedig a rabbit személyesíti meg stílusosan, egyéni művészettel. Együtt az egész en* semble: a legritkább színészi élmény. (—)
ZALAI KÖZLÖNY
Felvilágosítás minden dohányzónak!
Miért használjon mindenki 120 lapos Senator cigarettapapírt és egészségvédő nlkotlnfogóval ellátott Senator elgarettahllvelyt?
Egész rövid idö kellett ahhoz, hogy a 120 lapos Senator cigarettapapír és a Senator hllvcly minőségéről kialakuljon az a vélemény, hogy nála illa jobb nincsen. A legtöbben már kipróbálták és különlegesen jónak találták. Ezeknek és azon dohányáiusoknak, akik a Senator cigarettapapír megismertetésében elől jártak, hálás köszönet!
Azoknak, akik eddig nem fogyasztják a Senator cigarettapapírt és hüvelyi rendszeresen, szolgáljon tudomására. Százan és százan írnak elismerő leveleket, melyekben a Senator cigarettapapír mással össze nem hasonlítható előnyeit, izét és finomságát dicsérik — olyanok, akiket erre senki nem kényszerűéit, senki fel nem szólított. Azt szeretnők, hogy mindenki lörCdjék egészségével — mindenki ugy élvezze dohányát, ahogy ez az életet megszépítő adomány megérdemli, miéit is a következőket tesszük közzé : Mindenkinek, aki Senator cigarettapapírt és hüvelyt
fogyaszt, igénye van a fogyasztás szerint különféle ajándékokra I A közelebbi feltételeket és tudnivalókat a már ujabban kibocsátott Senator cigarettapapír belső boiitékján és a Senator hllvely-dobozban lehet megtalálni. Azok a Senator cigaretta-papir-borilékok, melyeken a tudnivalók nincsenek feltüntetve, szintén érvényesek!
A Senator cigarettapapír 120 lapos a duplája a rendes 60 lapos könyvecskének, mi állal olcsóbb!
A Scnalor-hüvely egészségvédő nikotinfogóval van ellátva és nem drágább, mint bármely közönséges vattával ellátott hüvely.
A Senator cigarettapapír és hüvely, eltekintve felülmúlhatatlan minőségitől, nemcsak olcsóbb, de még hasznot is hoz, mert fogyasztása révén jutalom kapható 1
Ezért mindenki sjjál érdekében csak Senator cigarettapapír és hüvelyt logy asszon.
( )
Megyjegyzésekkel elegyes jövendőmondások a nők világuralmáról
Natíykanlzfm, november 2
A nők cl fognak ttlnni az ipar területéről, mert „pontatlanok és gé-pietlen gondolkozásnak". A nők el fogják veszíteni a munka lalaját lábaik alól, mert „nem képesek indusztriális és mechanikai kérdésekkel foglalkozni". A nők érvényesülése elöl cl van vágva az ut, mert „még házi ügyeikben sem gondolkoznak valami nagyon".
Ford, a Jövendőmondó
Legalább is igy állilja ezt Amerikában Henry Ford, aki kisded bölcseleteit is immár csaknem olyan tömegesen gyártja, mint nevezetes bádog-skatulyáit (Ezek Európában autó név alatl szaladgálnak. A szerk.) és aki bokros teendői melleit még arra is ráért, hogy a Pictorial Review egyik számában lelcsapjon jövendőmondó prófétának.
— A nők, — mondja Ford, a műkedvelő filozófus, —
Inkább szeretnek engedelmeskedni, mint rendeleteket osztogatni.
(Ford ennél a megállapításánál elfeledte megkérdezni az európai férjek véleményét. A szerk.) Még az otthonban is kikérik a férfi véleményét, (ez aztán már határozottan kivándorlásra való csábítás. A szerk.) mert nem akarják az elhatározás felelősségét vállalni.
— Ebben a tekintetben a nők olyanok, mint az átlagos munkások akikről tévesen azt hiszik, hogy szívesen vezetnék a saját üzemüket. Néhány heti kísérletezés után azonban visszatérnek a műhelybe, mert
jobb szeretik, ha más valaki f.lclőssége mellett nyugodtan végezhetik munkájukat.
— A helyzet körülbelül az, — fedezi fel végül Ford a puskaport, — hogy a nőknek otthonukkal kellene inkább törődniük és a férfiak vetélytársai helyeit, férjeik segítőtársaivá kellene változniuk. (Ha Ford ilyen elméleteken gazdagodott volna meg, akkor Európában már régen Dioge-ncs kcieshetné a szegényembeteket. A szerk.)
Exxel sxemben... A nők ugy látszik merőben ellenkező véleményen vannak. A konklúzió náluk is ugyanaz. Hogy t. i. a nők sohasem fogják uralmuk alá hajtani a világot.
(Mi az, hogy „fogják"? Hát uralkodhatnának még jobban is a világ felett? Hát nem körülöttük forgott a világtörténelem és mindmáig is az egyén egész mikrokosmosa ? A szerk.) Csakhogy a nők másként jutnak el ehhez a konklúzióhoz, ök ezért is a férfit hibáztatják. Íme bizonyság:
— Sohasem fogják uralmuk alá hajtani a világot a nők — jelentette ki Mrs. Mabel Walker Willebrandt, a prohibició ügyében telt szolgálatairól hires exáltamtitkárnő a minap este Washingtonból leadott rádióbeszédében.
— Mert a férfiak — folytatta — ugy üzleti, mint hivatalos pályákon megkülönbözteti bánásmódban részesítik a gyöngébb nemet.
— Ebben — ismerte el Mrs. Mabel — nagyrészt ma^uk a nők is
ZSEBIÁMPAELEM
NAGY FÉNYERŐVEI.
LEGTOVÁBB VII.ÁGIT
hibásak. Hibásabbak azonban a férfiak, akik, ha egy nő sikert ért el, túlzásba viszik a jelentőségét, viszont meg nem érdemelt elitélésben részesitik, ha vállalkozásaiban kudarcot vallott.
És mit sxól a tért?
A véletlen szeszélye csak bizonyára, de mindamellett humoros szimbollszlika is rejtőzhetik abban, hogy a fentlekről értekező newyorki újság hasábjain a Ford és Mrs. Mabel tanait közlő cikk alatl, csupán egy diszkrét vonallal elválasztva az alábbi távirati hír húzódik meg nagyon-nagyon szerényen:
.Earle Peacox, kél nap elóll ellléll telrséggyllkos. megérkezett n Slnj; Slngt\'e, ahol húszéves büntetésének kl-töliesét megkelnie. A wlnte piainti f:gliA/l»M három tegjőr kijérle 4t a Sing Singbe Earle Fr.axot aki — mini ismeretei, tclesfgét, szép gépíró kisasszonyt, szcreleniféll6sb6l ölte meg, iiiliter rájött trra, hogy férji int* vollSí\'nn nem tudja felvenni a veiuenyt azzal a bizonyos harmadikkal lelcsige Iroda főnökével."
(bt)
Meghalt
a második éhségsztrájkoló kommunista
Budapest, november 2 A váci fegyházban Sztáron Sándor kommunista fogoly, aki résztvett az éhségsztrájkban, influenzás tüdőgyulladást kapott és meghalt.
Az
Ipartestületi vendéglőben ma *ite
na
Szives pártfogást kér
,5,, a vendéglős.
Elsőrendű kerecsenyi
zöldfehér m Uterenkinl
asztali DOl 1928-as P —-66, 1927-es P —\'86 fillérért kapható. — Nagyobb vételnél 25 lltereB felül, viszonteladóknak P —Illetve P — 60 filléres m«s árai számltok.
B08I JENŐ, Batthyány utca II.
T A n o - 11
Ma tartják a Kereskedelmi Alkalmazottak a Centrál auterénjében levő uj helyiségük avatását ünnepélyes keretek közt
Baléptidij ninös
JmzM-bmná
_«_
NAPI HÍREK
NAPIREND i
November 3, vasárnap |
Róm. katolikus : Hubert. Protestáns : j Oyőiö. Izraelita: Ilsrftió 30
Wagner Oéza Balatoni Tárlata n Polgári Egylet nagytermében. Megnyitó
__ZALAI
48-as Ünnep
lesx vasárnap délelőtt a varost Smlnfiámban
Nagykanizsa, november 2
November 10-én, vasárnap délelőtt 11 órai kczdellel 48-as ünnepély lesz a nagykanizsai Városi Színházban, a hős 48. gyalogezred em-lékszobor-alapjára.
Műsor: 1. Hiszekegy, 2. katona-
ünuepély d. e. II órakor. Izr. Leánvegylet Icája d. u. 5 órs-
kor a Casinobin.
— Személyi hlr. Dr. Mátyás Samu államrendörségi kapitíny, a bünllgyi osztály vezetője szabadságáról visszaérkezett és átvette hivatala vezetését.
— Áthelyezés. Dr. Horváth Ernő joggyakorn ikot a bácsalmási járásbíróságtól a kaposváii kir. törvényszékhez helye/lék .11.
Koszorúcska cigányzenével
— Rendkívüli bucsu Nagykanizsán. Amint már megírtuk, XI. Pius pápa ötven éves papi jubileuma alkalmából engedélyezed bucsu elnyerésére ma, vasárnap délután 3 órakor indul a körmenet a hároin helybeli templom meglátogatására. A plébánia- templomból kiindulva Kiskanizsára vonulnak, onnan a felsővárosi templomba és vissza a plébániára. Mind a hároin helyen rövid szentbeszéd lesz. Rossz idő esetén a templomlátogatás a jövő vasárnapra marad. Erről majd időben értesili a híveket a plébánia
Eljegyzés. Máttyássy Andor posta és távírda műszaki tisztviselő eljegyezte Újhelyi Szerénke posta-tisztviselőnőt Nagykanizsán.
Éger, nyár, bükk,
ilí, kőrli, tölgy. Hárs stb. rSnWIÍbgt
! Állandóan vásárol
Fornérgyár b Keménylatermeló 8. T.
Budapest, IX., Csont-utca I.
zenekar nyitánya (48-as induló), 3. Finta József őrnagy (Innepi beszéde, 4. katonazenekar: Magyar ábránd (Erdély bércein), 5. Darbarits Lajos ünnepi költeménye, 6. Himnusz.
Itt említjük meg, hogy a Nagykanizsai Takarék 20 pengői adományozott a Kör pénztárához a hősi emlékszobrok céljaira. Adományokai dr. Thotway Zsigmond elnök nevére kér és ehelyütt nyugiázni fog az elnökség.
A Jogüg\'yl bizottság ülése.
N íjtykanizsa város jogüeyl bízott -sága tegnap délben dr. Fried Ödön elnöklete iIjII Illést tartott, amelyen a temetői szabályrendelet került le-látgyalásra.
— Az lzr. Leányegylet ma délután 5 órakor lórija első hólabda-leájál a Casino földszinti kistermében.
november 3-án
A felszólamlást bizottság befejezte munkáját. A nagykanizsai adófelszólamlási bizollság, amely három hét óti dr. Örley György kir. kormányfólatnícsos elnöklőié alalt működött, befejezte munkáját. Működésének számszerű ismertetésére legközelebb visszatérünk.
— Ipartestületi elöljárósági ülés. A nagykanizsai ipartestület szokásos havi előljárósági ülését folyó hó 7-én, csütörtök este 8 órakor tarlja a terület székházában.
— Valódi ezüst és Berndorfl alpakka evőeszközök és dísztárgyak legolcsóbban Zsoldos Gyula órás és ékszerész uj üzletében kaphatók. Fő-ut 14. Biztosító palota.
— Szülői értekezlet. A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola tanári testülete I. hó 3-án, azaz vasárnap délután 4 órakor az intézet nagytermében szülői értekezletei tart, amelyre az érdekelt szülőket és lakásadókat ezúton is meghívja az Igazgatóság.
— Ha olcsón Jót »kar, ha a világ eseményeiről a leggyorsabban é« legmegbízhatóbban akar értesülni, ba szépirodalmi tájékozottságát akarja nö-volnl, ugy olvassa a Nemzeti Újságot és Uj Nemzedéket.
— Tanítói jubileum. Krampaties János, a Rozgonyl-ulcai elemi iskola VI. osztályának közhecsülésnek örvendő osztálytanítója, mosl löllölle be szolgálatának 40-lk évét. Ebből az alkalomból meleg ünneplésben részesítették. A VI. osztály növendékei meghalva róllák le hálájukat oszlályianitójuk iráni, akinek érdemei! Filó Ferenc igazgató meleg kar-lársi beszédben méltatta. A növendékek ezután könnyek közölt búcsúzlak szerelet tanítójuktól, aki a becsületlel megérdemelt nyugalomba vonul. Délután a tantestület Unncpelle és bucsuzolt el attól a férfiútól, aki igazi édesatyja, melegszívű oktatója volt a reá bizolt növendékeknek és bátor harcosa a magyar nemzeti gondolatnak. A tanítóság értékes cigaretla-tárcával ajándékozla meg kollégáját. Krampaties János meghalva mondott köszönetet a szerelel oszlallan megnyilvánulásáért.
— Ha pénxéért sxépet és olcsót akur vásárolni, ugy tekintse meg a legufabb divatú nöl ós férfi pullover és kabátokat, valamint egyéb sxövött árukat. Bari a Alfréd térti és nöl divatáruid*, FO-ut S.
GÁBOR- "
táncintézetében
— A kereskedelmi alkalmazottak mai helyiségavató teaestélye.
A nagykanizsai Kereskedelmi Alkalmazottaknak ma nagy napjuk van. Ma este fél 9 órakor tarlják meg a „CeulráP szuterénjébeu szépségversennyel egybekötöll, szigorúan zártkörű helyiségavató tcaestélyUket, mely a legnagyobb kedélyesség jegyéhen foi> lefolyni. A teaeslély gazdag és választékos programú, amelyen mindenki jól fogja magái érezni. A rendezőség mindent elköveteti, hogy egy felejthetetlenül kedves estet szerezzenek az estély résztvevőinek.
— Ilalmérők figyelmébe. Minthogy az uj bortörvény kivonat s a korcsmai hitelekről szóló miniszteri rendelet kifüggesztése minden ital-mérőre — a korlátolt kimérőkre Is — szigorúan kötelező, nehogy a legközelebbi borvizsgálat vagy rendőrhatósági ellenőrzés alkalmával bárki kellemetlenségeknek legyen kitéve s megbirságoltassék, igyekezzék mindenki a bortörvényből egy példányi, a korcsmahitelekröl szóló rendeletből pedig az italmérő helyiség minden szobájára egy-egy példányi beszerezni s i.zt ott mielőbb kifüggeszteni. (Bortörvény kivonat 1 P lOfill. Korcsmahitel rendelet 60 fill. a Zalai Közlöny nyomdában kapható.; Vendéglősök titkára.
_v^t). november 3
— A zalaegerszegi Gazdakör székházának felavatása. November 10-én tarlja a zalaegerszegi Gazdakör újonnan épüli székházának felavató ünnepségét. A székházavató ünnepségen résztvesznek : az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara, a M. kir. keszthelyi Gazdasági Akadémia, az egyes szomszéd vármegyék gazdasági egyesületei, a kehidai m. kir. Földmivesiskola, az Országos Gazdaszövetség, stb., stb. A minden tekintetben fényednek Ígérkező ünnepség programja : 9 órakor kor gyülekezés a székháznál, 10 órakor szentmise a nagytemplomban, 11 órakor a székház felavatása, utána díszközgyűlés, 2 órakor társas-ebéd, 4 órakor eszmecsere a székházban aktuális gazdasági kérdésekről, 8 órakor összejövetel a székházban. A díszközgyűlés uláni társas-ebéden való részvételt a zalaegerszegi Gazdakör címére kell bcjelcn-leni november 7-ig
a Kaszinóban.
I JŐJárái
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeld Jelentések! Szombaton a hfimtr-Uklet: Reggel J órnli r +9 4, délután 1 ómkor +14 2, este 9 órakor -H 4-
Felhőzet: Hegütl borult, délben felhős, este llnzln égboltozat
Szílirány: Reggel és délhen délnyugat, este dili izél.
A Motearoláfllsl Intáxst ealn 10 órakor jatanth túlnyomóan dóriit M8 .irható, lahHlésaal.
= Felhívjuk olvasóink figyelmét a mai lapunkban levő Bozzay és Szegő cég hirdetésére.
Nagy
konyak és rumvásár!
1 un i«m kltDBfi híbCsédO keayak 3\'50 1 utBnsaw kltfflnB mlDfisÉgfi learoD 3"54
Likörök nagy választékban!
Idei termésű világhírű
PEKKAREK TEÁK
már megérkeztek, kaphatók
Inszel és Friedenthal
tflszer- és csemegekereskedésében.
__!8H
KAUFMANN KÁROLY sn&ríiuJ
w a legolcsóbb és legnagyobb! n
Nagy választék férfi kalapokban, kesztyűkben, gyermek-kelengyékben 8 az összes divatárukban. — Nagy raktár egyenruházati cikkekbén és gyermekkocsikban. — Szőrmeáruk.
Erzsébet-tér I. Kérem ■ óimra dgyeinii Telefoni 372.
Kereak. Alkalmazottak helyhég-avatójn este lét 9 órakor a Centrálbsn.
Városi Mozgó. .Abrls rózsája," síin mit 14 telv.-ban Mérsékelten felemelt helyárak.
Uránia Mozgó. .Lánykám. angyalkám\', a silv, n humor filmje .Fekete kéz*-, vérfagya ztó burlcs/k
Gyógyszertári éjjeli azolgálat: I. hó végéig « l.ukács féle .Mária* gyógyszertár.
Oöztürdó nvltva reggel 6 órától e:lc 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délulán és kedden egész nap nőknek)
November 4, hétfő
Római katolikus: B. Károly. Pt.i\'esl : Károiy Izraelita- Mark hó 1
1920. november 3.
ZALAI KÖZLÖNY
Délnyugati bál
Nagykanizsa, november 2
,VUr liirl adtunk arról, hogy a nagykanizsai lzr. Jótékony és Kulturális Leányegylel, karöltve a Marcall-I Jó-tékonycélu Lednvegylettel is a Magyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai Hall gatók Országos Egyesületének pécsi fiókjával folyó évi november 30-án Nagykanizsán nagyszabású „Délnyugati báli" rendez. A bál előké-sjiiő bizottsága, dr. Rothschild Bé-lánö, Leányegylet agilis elnökének vezeli\'oe mellett serényen dolgozik, ho^y a bál, moly nemcsak a helybeli fiatalságnak njujl majd egy kellemes báli éjszakát, h.tncm találkozót ad Dunámul négy megyéje ifjúságának, — minél jobban sikerüljön.
A bál tiszta jövedelmét részbon a dláknyomor enyhítésére fordítják és segilík a tanulni vágyó egyetemi ifjakat a lélérl folytatott küzdelmeikben. De hozzá fog járulni ahhoz is, ho^y egy-egy könnycseppet töröljön le azoknak szeméről, akiket a sors moslohasága arra kényszeiitetl, hogy a jószivtl, nemes emberbarátok jótékonyságából jussanak csak egy örömleljes órához. Ezt a célt ttlzte ki maga elé a Délnyugati bál előkészítő bizottsága és ezen cél elérése érdekében nagyszámú, agilis ren-dezó-gárda dolgozik perinanencílban a bal irodájában.
KÖHÖGÉS
eilen r^tmnr-fél^
PEMETEFŰ PcUKORKAlS
A forgalmi adóhivatal a fűszer- és gyarmaláruk eladásával foglalkozó kereskedőket figyelmezteti, hogy a Budapesti Közlöny f. évi 246. számában megjelent 138.000 sz. P. M. rendelet 7. § és 11. §-ában megkövetelt bejelentéseket, saját érdekükben pontosan megtegyék. Kételyek esetén a forgalmi adóhivatal a kellő felvilágosítást a hivatalos órák alatt (reggel 8—12 és délután 2—5 óráig) megadja.
Pitthl, Bét, ■gjgjtjrt* „HatIn
ol"
pi
I\'utrii
Hliloi haliul IrtótMr, «1t fcrtóabbctagiá-lintil u Ül«l6 >1 Wölé tt ifyf.k. r«wu küilja SiIbo ruan tudományos tU-(tóátlllva. Máa állatra,emberre ártalmat-lanl .KUSSIN- aváb, ruaxnl, c.ólány poloaka éa haajyalrtó iierck
Kaptárban uUnvéttd siállltja: H a 11 n o I Laboratórium Badapast, VII., Mariajrl-ntca SS. «M
HornimansTea
zamata és minősége a legkiuálóbb.
Fólerakat: Holfmann Józsel Budapest, V., Bátbory-iitca 8.
A kesxíQelyl állomás
btivttAan tli/yábcn kedden lcsx n kltxlt/axrjuló.tl hc/drd*
Zalaegerszeg, november 2 (Saját tudósítónktól) A kereskedelmi miniszler érlesitette a vármegyét, hogy a keszthelyi vasútállomás végleges bővítése ügyében elrendelte a közigazgatási bejárást, amit november 12-én délelőtt Bődy Zoltán alispán közbenjőttével Vas-dimiyei Pál miniszteri tanácsos fog foganatosítani.
Ha júniusban sikeres vizsgát akar most jelentkezzék a
Walter magántanfolyam
levelező oktatására Budapest, Rákóczi-ut ötvenegy. (Váíanzbélyeg csatolandó ) s t/s
Egyetlen kulturembcrnek s igy önnek a zsebéből sem hiányozhat a tökéletes Ootd Palaba elemmel zseblámpa.
ASD^iim^RÓOÉPEK
ntoisA LSiödOltíBAK I
Értesítés. Tisztelettel hozzuk vevőközHnségDnk tudomására, hogy az Idei divatú hó-, sárclpők és gumicsizmák óriási választékban megérkeztek. Vétel előtt saját érdekében tekintse meg Szabó Sándor cipőáruházának dús raktárát.
= A Néhai HUd István Emlékére Alakult Temetkezési Egylet Nagykanizsa november hó 4-én d. e. !J órakor tartja elhalt tagjainak lelkílldvéérl az évi szokásos gyászmiséjét a ferencrendi plébánia templom ban.
— A párisi „t.\'Auló" ezt ltja az október hó lián megnyílt párisi autószalonról: Mercedes-Benz mindig érdekes dolgokkal jelenik meg. Értékes alkotásai mindig jelentékenyen járulnak hozzá a modern góp-kiK\'sl tökéletesítéséhez és a;, tinlerlllikliclmi és mantiliclml gyárak találmányai mindannyiszor az érdekes egyéniség Jellegzetességével lüntiek kl, melyekben a legzseniálisabb technika a legsikerültebben egyesül a legmagasabb használati értékekkel.
= Varrógépvásárlásnál gondoljon a „PrAFF" névre.
— „Isten fizesse meg I" Tudó-silónk jelenti; Csauth Ferenc 75 százalékos hadirokkant, aki elvesztette lábát, gyalogszerrel jöll Zalába, melyet végig koldult. Először Nagykanizsára, innét a megyeszékhelyre ment. Csauth betért ottan az olai Varga-féle vendéglőbe, vígan rendelt magának bori, majd a mikor fizetésre kerlllt a sor, egyszerűen bejelentette, hogy nincsen pénze, nem tud fizetni. Csauth Ferenc további karrierje ezzel véget ért. Letartóztatták.
A Nagykanizsai Emberba rát Temetkezési Egyesület tisztelettel értesíti tagjiit, hogy elhunyt tagjai lelkiüdvéért november hó 5-en d. e, 8 órakor a felsőtemplomban gyászmisét mond. Elnökség.
Philips, Telefunken
stb.
RADIO
készülékek, hangszórók, lámpák, anódpótló, -összes rádió felszerelések és alkatrészek
Szabó Antal
fegyver és sportüzlet rádió és gramofon osztálya.
Loewe
hangszóró
a legjobb I
Díjtalan bemutatás I Ára 72 pengő 6 havi részletre
Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz, székszorulás, hányás vagy hasmenés\'eseteinél már egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. A gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc József viz használata a sok evés és ivás káros következményeinél igazi jótéteménynek bizonyul. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletckben kapható.
Megkezdődött
a vlxsaálat Xalacner^xegen ti víiJanMOsUóBt ügyben
Zalaegerszeg, november 2
Jelentettük Zalaegerszeg villamos-ügyében és a város háztartásában előfordult pénzügyi túllépéseket, amelyek tncgycszcrlc a szenzáció erejével halottak. Tegnap azután megkezdődött az ügyben a vizsgálat, melyet dr. fírand Sándor vármegyei főjegyző, alispán-helyettes végez. Dr. Brand főjegyző először Czobor Mátyás polgármestert, majd Wassermann Frigyes műszaki tanácsost hallgatta kl. A kihallgatás eredményéről nem szivárgott még ki semmi.
— Sok éves kísérletezés és fáradhatatlan tudományos kutatásokra volt szükség, hogy egy gyártmányt teremtsenek, mely ma illír az evés* világon el van terjedve s körülbelül 33 év óta minden ország népei kóréhen osztatlan kedveltségnek örvend. Az Asplrln-tahletták Jóságát számtalan orvosi szakvélemény és a közönség széles köreinek önkéntes dicsérete elismerte. Minthogy tudvalevőleg csak jó és általánosan kedvelt gyártmányokat utánoznak, természetes. Itngv gyakran megkísérlik éppen az Aspirin I thlellák utánzását, Kzek az úgynevezett .pótszerek* azonban hatástalanok, sokszor még károsak is. ainlg az eredeti tabletták a szívnek nem ártanak
— Baleset a sportpályán. Tudósítónk jelenti: Dóczy Lajos 16 éves borbély tegnap a polai levente sportpályán társaival futballozott. Egyszerre csak egyik játékos társával ugy OsszeűIkOzöti, hogy lábszárcsonlját eltörle és egyéb komoly sérüléseket szenvedett.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort ls kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Főraktár:
i napira,
Király-utca 21.
Megérkeztek közkedvelt posztó csattos cipőink!
Gyermek flizös, egész cipő 26—30 P 30—35-ös......P
. p ie—, aa-
IZ-15-
KBrOlbArttzve legjobb kivitelben P 16-50
♦ Bőrözés nélkül.......P 7-50
KSrülbörözve egyszerűbb . . P 13-— A
Női bőr fűzős, egész cipő . . . . P 19*—, 88-—, 24-50 ^
Férfi bőr fűzős, egész cipő . P 18-—, 80- , 88--, 84"-Luxus és divatclpők a legjutányosabb árakon. — Mérték után készítünk a legegyszerűbb kiviteltől luxus
kivitelig minden fajta cipót és csizmát.
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA cipőüzlete, Nagykanizsa (Városházpalota)
1« ZALAI KÖZLÖNY
IÖ29. november á
Clermont et E. Fonet
párisi illatszergyár
Poppy, Narcls, Rosa Centllolla, Arcacla cs Teddy lllatkülön-legességek, valamint kölni és Hygls Créme, púder, szappanok
gyári IcMkatn :
eieustiédlyeiíMí
NAOYKAN1ZSA, FÓ-UT 11.
5M9
— Amikor mindenki ciak a könyvről beszél. Ahová mosl az ember megy, mindenül! azokat a piros és kék finom kőteleket látja, villamoson, vasúton, irodábann, otthon mindenkinek kezében ugyanazok a kötetek láthatók: az Athcnacum Könyvtár regényei. Igy még nem diadalmaskodott könyvsorozat, mint ahogy az uj Athenaeum Könyvtár néhány nap alall befészkelte magát a köztudatba, nclklilözheletlen lárs lelt mindenki számára. Akkora az érdeklődés nz Athenaeum Könyvtár Iránt, ahogyan még magyar könyv Iránt nem érdeklődött a magyar társadalom. De érthető is a közönség hajlama és kedve, mert az Aliicnacum Könyvtár kötetei szépek és elragadjak és a három első könyv: Móricz Zsigmond uj regénye, a Forró mezók, az orosz Kalajev elragadó lörtéitclc A sikkasztok és Undsct Slgfrid Nobel díjas regénye A tavasz o\'yxn irodalmi érték és egyúttal olyan lebilincselő olvasmány, hogy ma mindenki csak erről .1 három könyvről beszél az országban. Az eliő köteteket csupa ujabb és nagyobb érték követi. Ileltai Jenő, Krúdy Gyula cs Bibó Lajos egy egy pompás magyar regénye. Bourgct és Prévost, a két mesteri francia, a nagyszerű orosz Smcljov, a hódítóan érdekes amerikai Anderson Shciwood, az exo tlkus angol Maugham Sornmersel és a klasszikus norvég Bojer legújabb alkotása : mindegyik irodalmi remekmű és érdekfeszítő olvasmány egyszerre. Mindezek a könyvek a legolcsóbb áron jutnak most el a magyar közönséghez. Az Athenaeum Könyvtár egyes kötete flizve I pengő (>0 fillér, egész vá^jonkötésben, az Athcnacum Könyvtár ismeri pompás kiállításában csak 2 pengő 10 fillér. De cm él még nagyobb kedvezményt Is kap a közönség, meri 12 kötetre, amely egy év a alt Jelenik meg, előfizetni ti lehet: igy a fűzött kötetek ára csak 1 pengő 20 fillér, az egész vászon-kötésüeké 1 pengő 80 fillér, Előfizetni ugy a kiadónál, mint a könyvkereskedésben lehel.
Három fokozat van : jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb!
UJ rendszer l)uU«rvásArlók részére. K(/7aikal;v.iazott.ik részére Za\'a-vármegye tgész tcrülclén: dijnvtehén szállítunk teljes Iak4st>errndc?é-sekti, a kővetkező clőwyökct nyitjijuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizcír»nd6 és ej<y éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Knpsteln S?nnihothcly. Kőszegi-utca 5-
KÖNYVEK, LAPOK
)( A motorizált hadseregről, a
tank-ezredekről s a sárgakeresztes gázról, amely a katonát a gázmaszk letépésére kényszeríti, valamint a jövő háborújának többi eszközeiről, szenzációs cikket irt Mayer-Csejko-vils Károly vezérkari ezredes, Her-czeg Ferenc képes szépirodalmi hetilapjának, az Uj Idők-nek uj számába. Közli Herczeg Ferenc, Ralpli Corn-wall és Borsai Mária elbeszéléseit, Falu Tamás versét kéziratban, művészi és idöszertl képek egész sorát, az Uj Idők recept-pályázatára beérkezett jobbnál-jobb recepteket, továbbá a lap rendkívül népszerű rovatait. Előfizetési ára negyedévre 6 -10 pengő. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. And-rássy-ut 16.
if Molnár é.t gyermeke óh vele együtt I\'clil papa mindenkinek most Jut eszébe, november elsőjével kape-solatban. Időszerű Ilyenkor lUlelevenltcnl Keld papa egynémely jó mondását, amely egyrészt a?, öregúr humorát, másrészt pedig fogyatékos nyelvismeretét Jellemzi. Kgy-s/.er egy azluészo elkésett u próbáról ós Ijedten mentegetőzött. Ugy másik színész buzgón segített neki a mentegetőzésben, amire Felit papa dtihftsen kifakadt: . Muftik atik htiiliiiilm 1 Unyls Iuiloiii, hogy ixy /vndelen Iwrroxn.iL\' A Molnár és gyermeké-ben a színpadon egyszer Igy szólt n haldokló asszonyhoz : „Ms.ű// ii \'uii\'y útra, én most fekütök neked u.r ulohii kenflcsöt". tízeket az eseteket bóven írja nurg li Lantos M,idillin t-l száma, amely tele van érdekesnél érdekesebb közleményekvH és mflvészl es aktuális rajzokkal. A t.antos Magazin havonként kétszer lelfiilk meg. Aru Rzámonklat I pengő, r.vl clóllzetés 2-1 pengő. Minden éves előfizető ajándékul egy (1x0 cm-es Kodak tónykópezőgóiiet kap. Prospektust levelezőlapon kérhet bArlü a kiadóhivataltól (Hudapest, IV.. Muzeum-körul :i.)
)( Vajion mi lehet az „Arany kagyló"? — érdeklődtek több Ízben azok, akik már hallották ezt a titokzatos varázs-szót. A nők ujsdgja A Háztartás legújabb száma most megadja a feleletei: Az .Aranykagyló" — lélekolvasógép, amelynek hangfogóján keresztül az ember legelrejtettebb gondolata is kiderül. Az ,Aranykagyló" — Szekula Jenő érdekfeszítő regénye, melynek első folytatását mar ebben a számban közli a kitűnő asszonylap. Uj rovat egészíti ki a számot, amelynek külön meglepetése az a kitűnően szerkesz-
teti kis gyermeklap, amelyet Pajtikám címmel Ingyen mellékletül kap minden előfizető és olvasó. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, IV., ker. Bécsi-utca 3.
)( A MlyiggyOJt\'" elterjedése. Egykét évtí\'/.eddol ezelőtt gyermek passziónak, bolondos öregek mániájának tartották a bélyeggyüjtésl, ma azonban már köztudomásu. hogy a legszebb, legtanulságosabb és leghasznosabb kedvtelések egyike. Knnek, a hazánkban Is felelte népszerű gyűjtési kedvtelésnek egyeden. nagytekintélyű orgánuma a Filutiltai Kurír elmil, évente tízszer megjelenő folyóirat, mely egyaránt tanítja ós szórakoztatja a nagy, közepes, kezdő és Ifjúsági bélyeggytljlöket. A Htutdiai Kurír külön rovatokat szentel az okmány és nlknlmlhóiycg gyűjtésnek Is. KII flllór használatlan bélyeg beküldése ellenében megrendelhető a kiadóhivataltól (Budapest 02. Postafiók ISI)
)( A\' ín l\'Jsrtgom (í Hl éves gyermekek képes Irodalmi lapja, szerkeszti Gnál Mózes. Szebbnél-szebb elbeszélések, mesék, versek, tréfák, rejtvények és szerkesztői üzenetek tarkítják a lapot. Megjelenik minden héten. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Ibiiln-pest, VI. Andrássy-ul Iti.
FÉRFI A K ! !Vm.>7slnr-%V.n1á\'l-
-----I.„ itonnil t< flltnd4.ii
icjfll, Ifijei Impol.ndifiJt li I (Nem incdklna I) llluiittált límcilHGl, «ivoil w.kUn míll.llliv.l, 80 Iliiét pó.iil.nyfK elleniben dlikrelen küldi KELETI J. orvot,cbíneti mdu.iKyái llitd.pc.t, Pi----- \' -.......- ----
előli S.-utca 17. Alap IH7S.
Forgalomba került
a legújabb gyártási technika terméke
Az uj a-oiUJUKI Astaestcementpala
Aki egvszcr használta, mlndenVInek ajánlja.
A ,Vo8 Újlaki Asbestcementpala
minőségileg felülmúlhatatlan,
A *Vos Djlakl Asbestcementpala
tartóssága korlátlan.
A +Vos Újlaki Asbostcementpala
tűznek, fagynak, viharnak tökéiete sen ellentáll,
A *Vo8 Újlaki Asbestcementpala
szinhatá a minden azinben gyönyörűen érvényesül.
Árajánlattal és ledési költségvetéssel szolgál:
„Nagybátony-Ujlakl" Egyesült Iparművek B -T. Budapest
vezérképviselete: Dükóaz Ferenc oki. gépészmérnök
deszka-, épüktfn- és építési anyigkcrcskedése NagykaniiMi Magyap<utft I08.
Én nem fiirdetek sokai, meri a sok adminisztráció drágít!
Helyette igen lisztéit vevőimet a legnagyobb mértékben kielégítem, melyet
BUTORTELEPEM
jó hírneve bizonyít. Hitelképes egyéneknek kéaipénxárban nyújtok hitelt. Jó minösé^U hálóexobák már P 350-1ÖI ebédifik P 630-161
Saját kárpitosmOhelyemben m logolceóbb ée legjobb munkát kéexltem.
Sxélcely Vilmos buíoríelepe Nagykanizsa,
Kaxincxy-utca 4. 46<6
Öí SPOBTÉLET
Az MTE favorit a VOGE ellen
Kettős mérkőzés a Zrínyi pályán
Nagykanizsa, november 2
Utolsó bajnoki mérkőzését játsza ma, vasárnap az őszi szezonban itthon az NTE. A dombóvári VOGE ellen a honi pályán favoritként startol, azonban nem lesz könnyű dolga I A VOQE már megmutatta oroszlánkörmeit a DVAC, Í\'AC és PSC le-
esével, igy könnyen megeshetik, kellemetlen emlékeket szerez az NTE-nek is. Az NTE-nek teljes tudására és lelkesedésére lesz szüksége a győzelemhez. A mérkőzés fél 2 órakor kezdődik és Kaufmunn biró vezeti.
A bajnoki mérkőzés után a Zala-Kanizsa barátságos mérkőzést játszik a levente kombinálnál, hogy meccs-tréningjében megszakadás nc legyen.
Csapatösszeállítások: — NTE: Csondor — Jámbor, Reithoffer — Vellák, Radics,, Bekc- — Czimmer-mann, Rilter, Wilheini, Kiss, Antal.
Levente kombinált: Pápai (Zala-Kanizsa) — Oyörgydeák (Zala-Kanizsa), Qombor (13 FC) — Cvetkó (Zala-Kanizsa), Nagy (Egyetértés), Gerencsér (13 FC) — Sebők (13 FC), Cerján, Farkas (Zala-Kanizsa), Mészáros 1. (13 FC), Kuilich (Vasas). A Levente Szövetség a válogatottak igazolatlan távolmaradását szigorúan büntetni fogja.
Hubertus-lovaglás
Nagykanizsa, novomber 2
A nagykanizsai helyőrség tisztikara november 9-én Hubertus-vadászlovaglást rendez Gyülekezés délelölt 10 órakor a vasúti pályaudvarral szemben. Este 9 órakor, a Keresztény Jótékony Nőegylet tea-estje keretében összejövetel követi a kedves őszi lovasspoit-eseményl, a Centrál éttermében.
(A Zala-Kanizsa FC) csütörtökről elmaradt gazdasági és fegyelmi bizottsági ülését ma délelőtt fél II órakor tartja a Cenlrálban.
j Nagykanizsa legrégibb temetkezési vállalata, mely nem tévesztendő össze ujabb alakulatokkal.
HILD ELSŐ NAGYKANIZSAI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
VÁLLALUNK disz- és egyszerű temetéseket, exhumálások, hullaszálhtások bel- és külföldre bármely irányban és irányból, vasúton, vagy saját hullaszállító kocsinkon (fourgonon) Diszes nyitott és üveg halottaskocsik NAGYKANIZSÁK ALAPÍTÁSI ÉV 1861. NAQT RAKTÁR érc, imitatió, kemény- és puhafa, ugy hullaszállító koporsókban, szemfedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb. Egyleti temetések rendkívüli mérsékelt árakon
ÖZLETHELYISÉO ÉS IRODA Deik Fertnc-tér 3. síim TELEFON SZÁM: 28ft MŰHELY ÉS RAKTÁRAK Király-utca i. tiám TELEFON SZAM : 120.
SÜRGÖNYCIM ■ HILD NAGYKANIZSA Polyóulmlt az Ancol-MAfytr Bánk Nijcykanliwi FlóklluAI
Utftanltt ■ Néhai HMd látván Emlikir* Ma «M»lwi M évaa korig falwauflnk a pHoM Tamatkaaéai EyyUt irorfahalyi^fle ahöl
1029. november 1
ZALAI. KÖZLÖNY
Dughagyma
Spenót-, sóska-, cukorborsó-mag
őszi v e t é 8 r e.
GyOmfilcafa kar bolinaum
GyUmBlosfa kátrány ByUmflloafa harnyóanyv GyQmSIoafa harnyóanyw-paplr
és egyéb növényvédelmi szerek.
Gabona csávázószerek.
Msdáraleságek.
FUTOR szénsavas takarmánymész kaphatók:
orszáo József
mag, műtrágya és növényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróiig mellett. Teleion 130
KOISnféla műtrágyák állandóan kaphatók.
KÖZGAZDASÁG
(--) Országos vásár Nagykanizsán. November hó 5-én, kedden Nagykanizsán országos vásárt tartanak.
TŐZSDE
Az angol és amerikai bankkamatlábak leszállításának és a )ó berlini hirek hatása alatt a budapesti tőzsde szilárdan Indult. Később, mikor a berlini kamatláb leszállításának hire is megérkezett, az értékek emelkedni kezdte*, ugy, hogy egyes papírokban 10—15%-os árfolyamjavulások is előfordultak. Az aránylag nem tul-nsgy kereslet Is elegendő volt az árfolyamok emelkedéséhez. Áru nem sok volt a piacon. A fixkamatozásu papirok piaca mérsékelt Üzlet melleit változatlan volt. A devizapiacon a forgalom aránylag csekély, csupán > dollár erősebb kinálat következtében 10 fillérrel csökkent.
UrieU tárlat
Párti 30*33, London »l7»/t, Newyork 516 00, Brttesel 72 50, Milsno 27 M1/! Msdrld 73 35, Amsterdam 206 27\'h, Berlin 123 50, Wien 72-671J, So«l 3-73, Prága 1529, Varsó 57*67 Vi, BudapeiUtO-lTVi Belgrád 9-lJl/s, Bukarest 308\'/t.
Buza 10 flll.. rozs 10 flU. esett.
Buis llixsv. 77-es 2320-21-40, 7A-1S 2330-2355, 79-es 23 75 - 2395, SO-«s 24 90-2419, dunánt. 77-es 2140-2155 78-ss 21 55—21 80, 79 es 21-90-22 05, 80-as 2100-22 15, rozs 1500-15 15 tsk árpa 15-25—1575, sOrárpa 1750-1900, tabl4 15—14 40, tengert tszt 2360-24-—, dunántall 19 30 19 75, repce 52 00-54-00 koron 10 30 >0 70.
VALUTÁK
Angol L 27-80-27-95 Betgsti 79-75-30 15 Ltehk. 16-85-16 95 Dtnk. 152-65 153 45 Dinár 9 96-1006 Dollár 86975-571-75 P\'S«ls t. 22-35-25 65 HoIL 230*05 231*05 Lengyel 63*90-64-20 Lt" 3*38-d\'42 4*10-4-15 Líra 29 75-30*05 Wrka 136 45-137 05 Nonrég 15285-153 45 SchlU. 80-10 80 50 P««U 80-90 81-90 Svájci I. 110-50 11100 Svtók. 153-20 153 80
drvizAk
AmsL 230-35-231 05 Belgrád 10-09 >0*12 Berlin 13605-137 05 Brtlsszet 79-87 80 42 DerlzaleJ 3-40-3-42 Kopeah.l530M53*47 London 77 85 27*93 Msdrld 81*20-81 90 Milano 29-90-30-00 Newyork 571-00 2 60 Oszló 153-02-153 42 Párls 22-44-22 56 Prága 16 90-16*95 Sxófla 4*12-4*14 Stoddl. 153*40-153 80 Varsó 64*00-64*20 Wien 80 27-80*52 Zürich 11063-110 63
UM|*: Ulxalal lyoalá él Lipklitt . , TálltUt, Bagrkanlxsáa.
relelös Idadó: Zalai Károly.
"atemrbaa telelőn l Nacykanlssa 78. SS.
Megjelenik a Magyar Katolikus Lexikon
A püspöki kar, a kir. hercegi családok s mintegy ötszáz katolikus közéleli nagyság fővédnöksége és védnöksége, P. Zadravecz István püspök cenzorsága, P. Hangiul Béla főszerkesztése, gróf Zichy János szerkeszlőt>izo:tsági elnöksége mellett, Alszegi Zsolt, Artner Edgár, Balanyl György, Baranyai Jusztin, Czapik Gyula, Dőry Ferenc, Gere-vich Tibor, Haász István tábori püspök, Iványi János, Korniss Gyula, Ktlhár Floris, Tóth Tihamér, Pezen-
hoffer Antal, Schtltz Antal, Vécs.y Aurél báró, P. Böle Kornél, Czettler Jenő főmunkatársak, valamint kétszáz katolikus tudós és iró munkatárs közreműködésével kiadják az utóbbi idők legnagyobb irodalmi müvét a 10 kötetes, Magyar Katolikus Lexikont. A magyar katolikus életnek kimagasló eseménye lesz az a „Magyar Katolikus Lexikon", amelyet a magyar katolikus szellemi élet legkiválóbb irodalmi reprezentánsai készítenek elő.
Nagyszerfl kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak!
E kedvezmény nem vehető igénybe, csak a hirdetés megjelenésétől számított nyolc napon belül. E kedvezményt csak búonyos mennyiségre és bizonyos záros időtartamra sikerült kieszközölnünk a Zalai Közlöny olvasói részére, ezért ajánlatos azt sürgősen igénybe venni. A .Magyar Katolikus Lexikon árai:
Enrntl imilli iUáitUi 2 küttta 80 P IMI iUhUi 8 kttitbn 150 P liiltit klUfekii 8 kililta 400 P
A Zalai Közlöny olvasói azonban, ha a mfl megjelenése előtt amely féléven belül meg fog történni, a
könyvet megrendelik, kedvezményben részesülnek. A 80 pengős könyvet 70 pengőért, a 150 pengős kiadmányt 130 pengőért, a 400 pengős sorozatot 350 pengőért kap-|ák, ha a megrendeléssel egyidejűleg a 70 pengős kiadmány megrendelése esetén 30 pengőt, a 130 pengős 8 kötet után 50 pengőt, a 400 pengős sorozat megrendelésekor 100 pengői, mint előzetes megrendelési dijat küldenek be a „Magyar Katolikus Lexikon\' kiadóhivatalához: Budapest, Nádor-utca 26. A fennmaradó összeg a könyv átvétele után, négy egyenlő havi részletben törlesztendő.
Cssk s .Zalai
KOzlöny" ll-ad hivatalához beküldött rendelés számllhat e kedvezményre. C<ak fz újságból kivágott szelvényen rendelhető mtgl
MepndÉ:! szelvény
(UtUMI l W IlilHj UiMlritiliM
Ezennel meg\'endelem s .Magyar Katolikus LexlkonM.........
kötetben.......P árban (70. 130, 35a) Ezen megrendeléssel egy-
IdelDleii bektlldöttem s M. K Lexikon kiadóhivatalához Budapest,
Nádor-u. 26.......P megrendelési dijat: (70 után 30, 130 után
50, 350 után 100 P) .„Nem kívánt tOrlendó. A Lexikon költségmentesen szállítandó.
Név .......................................... Foglalkozás.....................
Clm................................................................................
Kell......................................19.....................hó.........n.
s rendeló aláírása.
IPlÚHIBDETfiSEK
Ai saiffliháslissk <MJa M sséág 10 fillér, IMmim toHMX sxé <Ws Ffnl. Vaaáx- ée M eeófg 1% fillér, mlrute. taráit scó dija • UH. kardán és aáa-Ma 10 sste •• mér, minden tovthM sxó álja S Ilit. Chnssó s minden vastagabb betüból álló sió két siónak Slámlt-fcttt. Állást kenaőksek SOsve engedmény.
Hlrdatéaak S (öt) paag* lsue|e> alul a Islsslsáes klnyvelée, siánléiás elkerOtása >éga« sllre llisissélk
Vaanék, vagy «a»kályhá.«l al-oaarélaék on.pépkályhát. Címeket a kiadóhivatalba kérek.
Háaiitlr Jutányosán kapható Sugárul 68 5424
Kényelmes, megbtzhstó csukott bérautók olcsón megrendelhetők Kaulmann ■ingnál. Telefon 16\'. él 571. 4672
A szentmiklósi utón, a barakkok mellett, egy 2 holdas axántáfAld (lóhere és rozzsal bevetve) sürgésen eladó. Bővebbet Aozál Ignéo tngl Isnlorgitml és pénz-kó\'ciónkózvetlIO Irodsji Nigykanlzsán, Kazinczy utca 2. !506
Kladé Sugár-ut 12 , emeleten 2, esetleg 3 szobából álló, volt Adria biz! sltó Irodahelyiség azonnatri, esetleg ké-sóbbre. 5446
PénxkStaadnt bskitxttita mlndea
Ossfegbcn a legelőnyösebben és leggyorsabban folyóslttat Aoxél laitéo penl-kölcaOnközvetitö Irodái* (UgykWríia,
Zemánesxetl aaxtaltOahalyak,
kályhák és betilizolt tűzhelyek legolcsóbban kaphatók, Schleslnger Oyuls vsskeres-kidésében. Magyar-utca 2. 5418
Klabagalán egy 3 holdas szóló, rét és szántóból álló birtok, rajta cserepes épülettel, összes berendezéssel együtt kedvező fizetési feltételekkel eladó Bővebbet: Aoxél Ignéo Ingatlanforgalmi él pénz-kolcsönközvetltő Irodája Nsgyksnlxu, Ka-ztnciy-utca 2, 6505
Eötvös-tér II. szám slatU háznak fele-résie aladé. Bővebbet: Aoxél Ignéo
ingstlsnforgslml és pénzkö\'csönköivstllö Irodája Nsgyksnlzta. Kszlnczy-u. 1. 5377
Kladé egy 4 szobás és egy 2 ssobás tálcás. Relchenteld husUzem, Erzsébet tér 3.
-5509
■xép magánlsáx Sugár uton, teljesen modern 4 szobás lakással, gyönyörűen parkosított kerttel eladó. Clm s kiadóban -5514
Elaaaxatt nov. 1-én reggel 9 órakor Deák-tértől a Skerlák szabóig 10 pengő. A becsületes megtaláló síiveskedjen Te-sdnl Zrínyi Mlklói utca 62., annál Is Inkább, mert egy n-gény leány veistette el.
FOaxarBalat berendezéssel együtt, mérlegekkel, Igen forgalmas helyen, azonnal át.dó, esetlég lUIOn s berendelés Is elsdó. Bővebbet a kiadóban. -5515
Héxak 6, 5, 4 és 3 szobás modern M1-génhéxak a belvárosbin, több nagyobb fi kisebb Jövedelmező bértlézak emeletes és Oxlathéxak, vendéglők. Sírtak, Somogybin 1000 kat. hold |ó bírtak épületekkel, síép urllakkal, Egaraxaal Úréiban 130 hold izép épületekkel Kaalxaa határában, 10, 8 és 4 hold bírtak, Kasxthaly mellett 60 és 53 étiold kl-IQnó bírtak épületekkel, Sxaba*-hagyan 10, 5 éa 2 hold épülettel. • ■•léblrtak Szentgyörgyvári hegyen 5, 3 és I hold pincével, F«rkéaoaa 4. 2 és 1 hold pincével, Baraayébaa 415 kat. hold bérlat szép épületekkel aloaé árban eladok. Bővebbet Dukáai Miksa Nagykanizsa, •xaraara-ia. 3. u. 4979
Eladé szép dlóla ebéd ő és hálószoba-bu or, hstszemélyes étkezőkészlet, hitszemélyes teáskészlet, tlzenk\'étszemélyes pohár-készlet/tósző\'malrac, villanylámpa, toggö-n>ök, elószóbafal, képek, falióra. Eriséoet-fér I. It-lk lepcaó. 5409
Eladé 2 drb egyizárnyas izobasjtó, 1 drb 7 fiókos iróasitil, 1 drb nsgy fürészporkályha, I drb. esxtalosmühelybe alkalmit nagy négysiögletes kályha, 1 drb sezlon, T dsrsb erős koplrprés Zárás-sitoa I. ax. alatt. 5517
Wetier J. C gépgyárbsn Sugár-ut 16. Legolcióbban alatfék teljesen uj varrógépek és egy dpési-vsrrógép. 5500
I
Dautaoha Enlcherln sucht deiilsrh, ungirlsch. engllich iprechender Stastlbe-amber. „Konversatlon" -5512
ÓrabOsiyvaléét I pengőért, könyve-léstanltáit olcsón vállilok. Instruktornsk 20 pengőért s|ánlkozom. Bőkay, Só-utca^L
Oalnaaait butoroxott axaba magányos nének kiválóan alkslmss, kiadó. Kszfncsy-ut 2. emelet Jobbrs, százados Özvegyénél 5471
Héxaeaatart keresek, cserepes, kőml-ves előnyben. Wetsl Mór, Klsfiludy-ulca 17/c. -5468
Mindenes bajáréná szonnsl falwé-tatlk. Meicser üvegüelet, Kailncty-utcs.
.5511
Kartéax convenclóra felvétetik s !Ho-mokkomáro.nl gndsságban. lelentkeiés Klstiludy-u. 20. -5522
■ataraxatt uoba külön bejáratul kiadó, Báthory u. 3. italt Ugyanott egv ,|ó „Slnger" varrógép, ssabó asztalok, villanyvezeték elsdó. -5519
Oxlatkalylaég atonnsl kiadó. Tileky-ot 8. sz -5520
Zangarét, pilntnót bérelnék átlsndó magánhasználatra. Clm a kiadóban. 5470
Lépesmézot,
nyarabSrt, áqytollat, w a a a t éafómai
legmagasabb áron vásárol Strém Bernát és Fisi
/ Erzsébet-tér IS. sus
JémagJrtanéaB, tUUt, 20 évet sof-tór sjánlkozlk magánkocstra vagy teherre Is, helyben vigy vidékre ts. Cin: Zrlnyt
Mlklós-u. 14. töldsz. 4.
-5487
Láuló herceg-u. 9. sz. oaaládl háx kerttel, szsbsdkézbőt sürgősen, minden el-togidhitó átélt elidó. -5488
■xéxhaMaa földbirtok Bslston mellékén, Nemeigulácson, fővonalon, ötszobAá urllikksl bérbeadó. Clm s kiadóhivatslban.
5491
Ctvaasatt okt. 31 -én. csUIOrtökOn d, e. Vt2 és 2 óra kOlött t Józsel tóherceg-ut és a Slkálor-u. sarkánál egr Ildi, amelyben mészáros szerszámok voltak. A becsületei Imrgtaláló utveskedjék lesdnl Frldrtchékhez, Balthyány-u. 13. -5490
Klaáé azonnalra a FŐ-uton egy szoba előszobával és konyhával albérletbe, bútorral vagy anélkül. Clm a kiadóban. -5492
Egy virágzó oeeéakaktMiu eladó. Magyar-u. 111. -5497
Jéxaal (éharoag-u. 1. u ház eladó, azonnal beköltözhető. Ugyanott egy házhely Is eladó. £tdtklódnl Varasdl-u. 1. szám, trafik -5498
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Talafoni 585.
Benoze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
Kétaxobéa udvari lakás saonnal kiadó. Kisfaludy u. 21. 5494
Otszobás Iskás vízvezetékkel május hó tőt kladé. O.á.-tér 10. -5496
latélé két léra szonnal bérbeadó.
Bóhm Jenő, Batthjány-u. 10. -5499
Sxalld házileány elszegődne kisgyermekével, fizetés nélkül. Clm: Rákócsy-u. 28. sz. -5502
Jókirbin tevő „Kara" gyártmányú xangara bérbeadó. Érdeülódnl lehet Ltazló herceg-utca 28. sz. slstt. -5!03
Príma béxlxalr 5 kg. vételnél P 2*50, Relchenteld utódánál, Erziébet-lér 3. iiám.
-5508
Egyszobás utcát lakás az ösises mellékhelyiséggel nov. 15-re kiadó. Kinizsi u, sz. -5511

ZALAI KÖZLÖNY
IÖ29. november á
1 kg.
1 P 80 (III.
2 P 50 ftll. 2 P 10 Ilii. 2 P 40 lill. 1 P 60 flll.
bármlnemtl sertéshui elsőrendű sertészsír
zslrsxjlonns.........
hí) ...............
msrhahus .........
1 P 80 és 2 pengő
borjúhús (eleje)...... 2 P - (III.
borjúhús (hátulja) ... 2 P 40 flll. májas és véres hurka 1 P — flll. Különféle felvágott, kövesztelt hui, töpOrtya szintén olcső árban kapható
lein Ernő él ön. Htncier Igiácoé
Mii bnscMrnokAban
Kőtvös-tér 2. szám alatt.
Tirrtfép i ItituMm tini iirrijtii i Iqutttn kínul iiirtjipiltjiubbtittipinll
Ezért válasszon „Pfaff"-ot I
Hosszú lejáratú réizleltiielés mellett beszerezhető <«a
Deák-tér 2. a felsötemplomnál
Budapesten
öröklakások
1-*-* ás tSkkuakáa
hall és ösjzii mellékhelyiségekkel, egy-szobásak hilólülke és fffrdftszobával Buda legszebb részén, a Belvároshoz közel, villamos, autóbusz. Olooó áron, kaánil IsHátalsk-kal 1-2.000 pangóval lakathaMk Előjegyzések más házakra Is. Kérjen dl|talan tervrajzot. i*n
„FÉSZEK" Szövetkezet
Budap.at, VII., Rákdoai-ut 78,
Álla mérvényes
kőműves, Aos és kilarayó
mestervizsgákra
egyenkénti magánoktatással, lel|es felelősiéggel és sikerrel, kedvező fizetési teltételek mellett 4 (négy) hét alalt előkészít Építési Iroda Szombalhely, Wesselényt-utca 3 , hol az egyes elméleti szaktárgyakat és gyakorlati Ismeretekel, illetve a vizsga tananyagát kiváló gyakorlati mérnökök éi építőmesterek, voll vizsgabizottság! tagok, a budapesti M. Klr. állami lelső építő Ipariskolában használatos és a mea-tervlzsgák tananyagát képező Jegyzetek alapján adják elő. Felvételit jelentkezhet, akinek munkakönyve és 3 évi gyakorlita van. Értekezés 9-12-lg éa 3—6-lg t«>
Halló I Hallói
Megérkezett a
budapesti Jazz-Band,
ma és minden este
hangversenyez.
Szives pártfogást kér
Felső Ábel
ute
korcsmáros.
Jó munkát
csak ugy végezhet, ha
BOZZAY ÉS SZEGŐ
műköszörűs és aoéláru Üzletében
szerzi be a valódi acélból készült
kés, olló, borotvéjét és azerazámait,
ott szakértelemmel köszörülik.
lesterembereknek nagy árengedmény!!
Ne féljen a sártól, vlzlől „»aa» megóv a » T »" ftinAtflll) 87.^1*11 ül
meghulés\'ól. Az egyetlen Impregnáló srer az „a A a UipUHUJI BhUl UUI, mely a talpat egész vastagságiban vízhatlanná leszi. Megóv a felfázáa okozta betegségektől és tarlósabbá tessi a cipót SzU őknek iikolál gyermekeik résiére, cserkészeknek, csendőröknek, leventéknek, postátoknak slh. nélkülözhetetlen. Sáros vidéki városokban megfizethetetlen. Ara: kis üveg P 1-20, nagy üveg P «•- (4-6 pár cipőre rlegendó.) Kaphat* mlndonOtt, shol nem volna, kérje a gytrlól: Baohraoh Taatvárok telítő anyagok gyára, Budapoat, Szövetség utca 36/b 4il2
Felhivom b. figyelmét, hogy a gyümölcsfák léli permetezésének Ideje november hóban (lombhullás után) kezdődik.
Bő és féregmentes termést csak a téli permetezés után várhat, mert a lombhullás után és a rügyfakadás elötli permetezéssel a kárlé-kony rovarok petéi és álcái, valamint a kártékony gombák legnagyobb része elpusztítható.
A mostani védekezés a legegyszerűbb, legolcsóbb és leghatásosabb.
A gyümölcsfák letisztogalás után, fagymentes és szélcsendes időben 10— 15®/o-os
gyílmölcsfakarbolineummal
kell a fákat megpermetezni.
Tanácsos ezen permetezést 2 héttel a rügyfakadás elölt megismételni.
A vértetves sebhelyek kilisztogalás után, gyflmőlcsfakátránnyal kenendők be.
Az őszi és téli permetezéshez szükséges szerek eredeti gyári árban kaphatók:
ország józsef
mag-, termény-, mfitrágya- és növényvédőszerek kereskedésében NAGYKANIZSA.
Erzsébet-tér 10. Telefon : 130. A bíróság mellett.
Ajánlom a következő szereket:
QyDmőlcsfakarbollneumok: Dendrin, Neo-Dendrin, Enda,
Oyflmőlcslakátrányok: Pomrin, Almola.
Kénvegyület: Solbár, Amonil, Sulfarol.
Vértetfl Irtószer: Aphidon.
Hernyóenyv: Sálor, Hiberna.
Hernyóenyv-paplr.
Magasnyomású háti és kézi permetezőgépek.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az ««
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utca 8.
Nyugali pályaudvar melleit. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. ^Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszekötletés 2-es és 46-os kocsikkal.
RÁDIÓT,
tiszta hangsxóróvótniat
tianiloimá\'orral, lámpával, hangszóróval, Ickppel, anóddal, antennával együtt Btvanfll psngftérl árusitj i .LORD RÁDIÓ- Budapeat,
Tükör-utca 2. 11/10. Teljes garancia tökéletes, zörejmentes, nőt tiszta hangért._
Eladó egy darab elsőrendű
tenyészbika.
Érdeklődni lehet: Angyal Jánosnál, Vonyarcvashegyen (Zalamegye).
Üzletmegnyitás.
Van szerencsém tisztelettel közölnöm, hogy Király-iatoa 14. ma. alatt
fflszer-, liszt- és pipa-Üzletet nyitottam.
A nagyérdemű közönség asives támo gatását kérve, vagyok kész szolgálattal
tisztelettel
hm Mlskolozy József.
Megbízható, olcsó, oaukott
bérautó
rendelhetfi. Telefon i 383.
ölten 6tm a VílUlkortk Lapja
Komoly U\\M ft Mi vállalatok ismerlelésél közli
a Vállalkozók Lapja jubileumi albumi. Ha vállalata Ismertetésére súlyt helyei,
léfijen írtitkeitsbe a xzerkesztfiségieL
Budapest, VI., Podmanlczky-utca 27.
ÖWöh évei a Vállalkozók Lap|il
a legolcsóbbtól a legtlnomabblg, nagy választékban. — Mindennemű Hrfl és n«l aapkák, kalapkollákok nagy
453$ választékú eladása. Alakításokat átvállalunk.
Gyenes és Vida.
Mészárosok figyelmébe 1
Jóforgalmu mészárszék a barakkal szemben, teljes berendezéssel, azonnalra kiadó
Bő/ebbet: Szilágyi vendéglős Barakk.
1QM. november 3.
ZALAI KÖZLÖNY
SzAlöoltvAnyok
nljk,„i hinl UJUtiUn, Itgolttibb.n ■
NeoMlkönI Borkerenkedelmi Ht.-ill
Bnd.pt"!, VIM" Kenyírmez«-utca «. tiám.
KírJ.n iri|inlaloL MS9
Oyékényes nagyközségben a főtéren, 80 éve fennálló, berendezett (volt Unger-féle)
m _ ■ ■ a m
lakással azonnalra kiadó.
Bővebb felvilágosítást ad:
Dr. Jűnker Elek ügyvéd ^ Somogy-Csurgó.
5717/1929.
Hirdetmény.
Közhirré tesszük, hogy a földbirtokrendezés során ugy a megváltott, mint a vagyonvált-ság földhöz jutottak részére kiosztott földek és házhelyek vételára, valamint az évi törlesztési összege fejében fizetendő ellenértékekről készített Ideiglenes kimutatás a városi adóhivatalban f. évi november hó 1-töl 15-Ig közszemlére kitétetett azzal, hogy az az érdekeltek által a hivatalos órák alatt megtekinthető. Közzé tesz-szllk továbbá, hogy ezen ideiglenes megállapítás ellen a 800 illetve 1600/1929. sz. P. M. lendelet értelmében jogorvoslattal élni nem lehet.
Figyelmeztetjük azonban egyúttal a földhözjutottakat, hogy a folyó 1929. évre esedékes törlesztési összeget december I ig fizessék be, mert nem fizetés esetén a kimozditás iránti eljárás folyamatba lesz téve.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa, 1929. október hó 31-én.
Polal s. k.
5466 számvevő.
Gazdák ffigyelmébé!
A Kuhne Mezőgazdasági Gépgyár R. T. Moaon, egy
inditott meg, vetőgépekel, valamint mindennemű Kühne-féle gazdasági gépeket egy-két évi kamatmentea hitelre szállít. Tekintettel arra, hogy ezen kedvezményes gépakció csak nagyon rövid ideig fog tartani, kérjük a gazdákat, rendelményeik azonnali feladására a
KUhne Gépgyár Lerakatánál
ROTHAUSER MÓR
Nagykanizsa, Fő-ut 12. (a Koronával szemben).
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság (azelőtt Déli Vasút)
A Sapykanlíia állomásra éa állomásról érkező él Induló mátok
MENETRENDJE
Érvényes 1829. évi október B-tól 1930. évi május 14-ig
Budaptst—Nagykanizsa
Von.l iiiin. A vonal neme Budapestről indul Nagykanizsán érkezik Von.l A vonat neme Nayylunizaá-rol Indul Budapestre érkezik
216 202 212 214 204 Szem. v. Oyv. Szem. v Szem. v. Oyv. 21-45 7-48 645 14 10 18 15 r 4-i5 11-30 13"05 20 45 22 25 211 201a 213 215 203 Szem. v. Oyv. Szem. v. Szem. v. Oyv. 025 6 15 8-50 14-35 17-52 7-42 10*05 1600 20-25 21-40
111
Budapest és Nagykanizsa kösölt a 202. ét 203. sz. gyorsvonst csak vasárnspokon közlekedik.
A 204. és 20ta. sz. gyorsvonatoknál Budapest—Nagykanizsa között étkezőkocsi, Budapest—Jrieste közölt közvetlen III. oszt. kocsi, Budapest Venezia kozolt hálókocsi, Budapest—Róma kOzOtt közvetlen I—II. oszt. kocsi közlekedik.
BalatonszentgySrgy-Nagykant-
2343
Balatonszent. _ || györgyről Ind.fzsára érkezlkj
II Vegyis
Nagykanizsa TJa]
\'y®~T~™TÍT 1STfJSyül
Nagykanizsa—Szombathely—Wien S. B.
oltani- I Balatonszent-indul Igyőrgyre érk.
| Kcsbil indul Siombit-K.ljf. irh.lih Kijjkinl-itirt iík.llk I Nij, hanoiiról Indvl Siwkit- f Bécsbe ii»l,f»irk»íiv. érkezik
317 ISzem. v 301 Oyv. 311 l\'Szein. v. 303 jjSzem. v. A 301_ tokkal továbbit - 5-10 ! 7\'40 8-20 11-40 13-35 10-15 14-54 17-40 15 34 | 20-59 j! 22-55 W2„ 903 - 304. sz. közvetlen v alnak ; Wlen-Oai|ek (Eszék) T 302 Szem v 320 Szem. v 304 Oyv. 324 Szem. v inatok Wien közvetlen 1—1 5-30 718 1423 1810 B.-Barc -III. oszt 7-35 "12-10 10-10 20-15 16-23 . 19-40 2050 - s között. E vona-kocsl, Wien S. B.
-III. oszt. kocsi.
Zagreb 0. K. közvetlen I—II
A 901-302. éa 303-\' lava (Pozsony) Oyór, Szombathely, Nagykanizsa, Oyékényes l-ll—III. oszt. kocii közlekedik
A 901—302. éa 303—004. az. vonatokkal Pralra (Prága) és SuSak között
" " " ....... .....yei és
liratla-Zagrebon át közvetlen
üli
90) 913 915
Szem. v. ji Oyv. Szem. v. Szem. v.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
jjNi£fkinliiá-j !! til indul j
Szém.\'v. I
Pécsről Barcsról Naxykui-
Indul Indul Iliil irkulk
-
9-40 11-55 1348
1321 15-51 17-47
1802 20-55 23 00
UT71
914
902 Oyv. 932 Vegy.v
9-35 1405
1810
Sarcára!
érkezik\'

11-44
15-40
écsre érkezik 8-48 14-40 18-00
21-35 23-34
A 911—320. 311—932. sz. vonatok közvetlen vonatok Barca éa Szombathely között. A 902—903. az. vonatok kOzv. gyorsvonatok Wien é« Barcs IrOaOtt. Közvetlen I—H—III. oszt. kocsikkal Osiiek-WIen és Zagreb-WIen között.
Nagykanizsa—Gyékényes
svonnt
905 i Slnautobusz
LOyíkínve^l Nagykunul ról indul l| salra érk
v m sir
15 55 16 33
lNizrk.nlT; Oyíkínyt. fniril Ind ■ r. írk.ilk
9J4 Oyoisv nat 2306 2341
A 901 904. sz. gyorsvonatoknál közvetlen 1—II—III. oszt. kocsik Prsha (Prága) és Susa< köiölt Pozsony, Oyör, Szombathely Nagykanizsa, Oyékényes. Zagiebon át.
Nagykanizsa—(akovec (Csáktornya)—Piagersko (Pragerhof)
Csáktornyáról! indul Nij,k«il-iiá/a irktilk í 1 Nagykanizsáról;! Csáktornyára Indul |l érkezik
Mlb 221 223 Oyv. 4 3i Szem. v 1105 Szcm.v. , 19-35 "5"ao 12-40 21-08 7/1 224 204 Szem. v. Szem. v. Oyv. \'4T52 J "S-35" 1344 15-24 23 13 1 044
Közvetlen kocsik, mint a Budapest—Nagykanizsa viszonylatban közlekedó 201a. éa 204-nél. A 221—222 , 223—22). sz. vonatok közvetlen vonatok Nagykantzsa-Marlbor O. K. (Marburg) között.
JSélhűlöxheíeílen
minden kwxiardástum
SINCER
VARRÓGÉP
MmOÍNT VARR. STOPPOL tl HIMIZ
Kedviő Axtlttl /mllé/tUk. Alacaoriy havi rlulntmb
SIN«R VARRÖOiP ná»ZV TÁJfS
Fióküzlete: lABTIAltlZSA Fö-it 1.
Moa t Pest I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
g0zmo»4, vegytUztiM, ruhaftstC ■ ixotnbathalyl ort«. IpartUlHUasa ■icts/diéuiintl kitOnUtva
NAOYKANtZSA
UyflUlalep I Ur írl.l., I
Kazlnczy-u. 8. Hunyadt-u. lt.
Nem kell Idegenbe mennie, mielőtt bármit leslet vagy tisztíttat. Oyóződ|ön meg áraim olcsóságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen tényfl gallértlaztlUa I TlaztHI nu Fllsséroz t
Uri mellékfoglalkozás.
Állandó képviselőt keres Nagykanlzaa és vidékére |uta)ékrészesedés mellett tuvar-levéllelulvizsgáló Iroda. A képviselő teendője sz Itteni kereskedők vasúti luvai-levelett havonta összegyűjteni és Irodámhoz abból a célból beküldeni, hogy a ki-
fizetett fuvardíjak helyessége a kereskedők érdekében felülvizsgáltassanak éa a tévesen beszedett fuvardl|tobblet neMk visszafizettessék. Háromsxáz pengőig terjedhető havi mellékjövedelem. Levélbeli ajánlat BohlUr o*a Budspest, Népszínház-utca 31 sz. alá küldendő. un
Szép tágas
üresen azonnal kiadó Sugár-ut 2. sz., első emelet jobbra.
NAGYKANIZSAIAK
kedveli találkozóhelye
BUDAPESTEN
VII., Barow-tér 23. a Keleti pályaudvarnál.
Teljesen újonnan berendezett kényelmes családi ház.
Központi fűtés, hideg-melegvíz.
Mérsékelt polgári árak.
B lapra hivatkozóknak 20o.o engedmény. Testvérvállalat:
OSTENDE KÁTÉHÁZ
Tulajdonos: OROSZ ÖDÖN.
1929. november 9.
_ ZALAI KÖZLÖNY_
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kíméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a 1 egteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen i
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarban)
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva a 1887-ben.
Nyomatott a.Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető; Zalai Károly.f
69. évfolyam, 251. sxám
NagykaiilxM, 1929 november 5, kedd
Ara 14 flUÉf
ZALAI KttZLONT
bétculMg ét kiadóhivatal : Pí-ol 5. uim. KcaitlicJyi flokkladóhlvatal Kossuth UJm-u. 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
OSflMtW én : ttj hón * ptmffi M I
Teljes egészében a Községi Párt listája került ki győztesen
vasárnap a nagykanizsai megyebizottsági tag-választásokból
Feszült figyelemmel váita egész Nagykanizsa, merre dől el a vasárnapi választás, ki lesz az a liz rendes és öt póttag, aki választás utján kerül be a kanizsaiak bizalmával a megújhodott vármegye parlamentjébe.
A közigazgatásba áramló uj levegő az eddiginél — bár nem sokkal nagyobb jelentőséget adott a város megyei képviseletének s igy érthető, hogy a pártok nagy gonddal előkészített jelölt-listáikat nagy felkészültséggel küldték harcba. Az uj megyei képviseletet ugy kelleti kiválasztani, hogy az valóban képviselete legyen mindenkor a város érdekeinek és eredményesen tudja azokért latba vetni tekintélyét, tudását, becsületes közéleti agili\'ását.
A vasárnapi választásokhoz fűződő eme érdekek azonban egymagukban aligha tudták volna legyűrni a városi váiasztőpolgárság meglehetős desin-teressement-ját a megyegyűlési tagságok betöltése körül. $cm tudták volna legalább is olyan mértékben, mint ahogyan az a vasárnapi választáson megnyilvánult. Az érdeklődés-
nek ez a jelentékeny többlete a két kanizsai párt küzdelmének szólt. A Nemzeti Párt először állt szembe a Községi Párttal, hogy nyill küzdelemben, a titkos szavazás fegyverével, ki-ki a maga jelöltjeinek adja a városi élet megyei intézésének bizalmát.
A választás minden várakozáson felül meglepő eredménnyel végződött. A szervezkedés tempójából ugyan sokan tippellek erős győzelmet a Községi Párt listájának, de ekkora győzelemre senki sem számított. A választáson ugyanis az összes rendes és^pól megyebizottsági tagságokra a Községi Párt jullalla be jelöltjeit. Igy a vármegyénél Nagykanizsái kizárólag községipárti mandátumok fogják képviselni.
Az eredmény nemcsak Z .Iában, de országosan is feltűnést kellett, meri az ország legnagyobb részében az érdeklődés hiánya jellemezte a vasárnapi választásokat és az ellenzéki listák alig néhány helyen jutottak túlsúlyba, száz-százalékosan pedig Nagykanizsán kivül talán seholscm érvényesültek.
A sxavaxás és az induló listák
Nagykanizsa, november 4
Hogy Nagykanizsa város választó-polgársága komolyan vette a vasárnapi megyei törvényhalósági választásokat, mulatja az elért eredmény és a leadott szavazatok arányszáma. Különösen a jól megszervezett iparosság dolgozott erősen. Délelőtt lassú tempóban folyt a szavazás, a lulajdonképeni iram délután kezdődött. A nők is nagyszámban kivették részüket a szavazásból. Sehol semmi incidens, vagy disszonáns hang: a politikai érettség, komolyság és öntudat jelei — ahová csak néztünk.
Dr. Örlcy György kir. kormány-főtanácsos, választási elnök felváltva dr. Fábián Zsigmond városi ügyész h. elnökkel — reggel fél 9 órától egyfolytában egész hétfő reggel egynegyed 7 óráig szüntelenül a városházán tartózkodtak. A vezérkar a kis tanácsteremben várta a jelenléseket és telte meg inlézkedéseit. Dr. örley elnök autón személyesen is ellenőrizte mind a 11 szavazó-körzetet.
A Községi Párt listája a következő volt az eredeti összeállításban :
Rendes-tag jelöllek: Dr. Kállay Tibor, országgyűlési képv. Ujváry Géza, v. nemzetgyűlési képv. Babóchay György, birtokos Dr. Weisz Lajos, ügyvéd Samu Lajos, ipartestületi alelnök Dr. Rotschild Béla, ügyvéd Dr. Fülöp György, ügyvéd Dr. Szabó Lajos, kir. főügyész Marvalils István, áll. főnökhelyeltes Kemény János, piarista tanár
Póttag-jelöllek: Dr. Bartha István, az OMKE ügyésze Székely Lajos, nyomdász Hoffmann Henrik, kádármester Szmodics László, földmives Bojlor József, kocsigyáros Horváth István, ny. várm. számvevő vitéz Tóth Béla, kereskedő Ansorge Antal, DSzA segédliszt Ugyanekkor
a Nemzeti Párt a következő jelölt-listával indüli a választásra :
Rendes-tag jelöltek : Dr. Kállay Tibor, országgyűlési képv. üyömörey István, országgyűlési képv. Bazsó József, kocsigyártő Dr. Fried Ödön, ügyvéd
Győri Polai László, kisgazda Dolmányos Antal, kisgazda Dr. Balázs Zsigmond, ügyvéd vitéz Tóth Béla, kereskedő Dr. Tholway Zsigmond, poslafőnök Pelrik Dezső, DSzAV főfelügyelő
Póttag-jelöltek: Polónyi Géza, DSiAV forg. főnök Eberliardt Béla, ffigimn c. főigazgató Lányi László, takp. pénztárnok Dr. Pelrics József, ügyvéd Dr. Tamás János, ügyvéd
A szavazást mindenütt este 8 órakor zárták le. Leadlak Nagykanizsán 2667 szavazatot, Kiskanizsán 459-et, vagyis összesen 3126szavazatot, ami a város összes, 5790, szavazói 53
százalékának felel meg.
Keggel háromnegyed 6 óra volt, amikor dr. Örley György elnök, miután több ízben is gondosan átrevideáltak mindent — elkészítette jegyzökönyvét, amelyben észrevételezi, hogy „íi küldöttségek mindenütt megkezdték a szavazási, anélkül, hogy az elnökök bizalmi férfiakai kijelöllek vagy alkalmazlak volna. A pártok bizalmi férfiakat nem jelölhetlek, meri sehol sem volt együtt 50 szavazó. Minderről az elnök személyesen győződött meg — mondja a jegyzőkönyv, hivatkozva a tv. 16. §. 5. bekezdésére. Ez pedig — dr. Örley elnök kijelentése szerint — esetleg ir.dok lehet fellebbezés esetén, a választás újból való elrendelésére.
Reggel li óra elmúlt, amikor a holtra fáradt vezetőferfiak előtt dr. örley György elnök kihirdette a választás eredményéi:
A1 válasxtás eredménye
A Községi Pári listája 100 százalékos győzelemmel került ki a választásból, ugy, hogy a Nagykanizsának jutott 10 megyebizottsági és 5 póttagságból egyetlen hely sem jutott a Nemzeti Pártnak.
A Községi Párt listája a következő szavazat-aránnyal jutott a végleges eredményre :
Rendea-taíoh :
Dr, Kállay Tibor 2/105 szavazatiul Ujváry Géza 2123 Samu l.ajos 2065 „ Dr. Szabó Lajos 1963 Dr. Fülöp György 1050 Hoffmann Henrik 1857 Szmodics László 1856 Dr. Rotschild Béla 1852 Székely Lajos 1807 Bojlor József 1787
Póttagok:
Babóchay György 1736 szavazattal Marvalils István 1700 Dr. Bartha István 1680 Kemény János 1654 „ Dr. Weisz Lajos 1404 Szavazatot koptak még a listán : vitéz Tóth Béla 1206 Horváth Mvá t 661 Ansorge Antal 498 /tNemxetl Várt listáján beérkezeti szavazatok száma a következő : dr. Kállay Tibor (I. fent) Bazsó József 744
dr. Tholway Zsigmond 730 Lányi László 692
Dolmányos Antal 677 Győri Polai László 670 dr. Petrics József 641
Gyömörey István 633
Polónyi Géza 559
Eberliardt Béla 551
dr. Tamás János 538
Petrik Dezső 517
dr. Fried Ödön 496
dr. Balázs Zsigmond 471 viléz Tóth Béla (1. fent). A párt listákon nem szerepelt ugyan a nevük, de igy is jelentős számú szavazatot kaplak: dr. Kertész Lipót 653
dr. Kálnay Gyula 447
Ezeken kivül 341 szavazat megoszlott ugy, hogy a legtöbb név
csak 1 2 szavazatot kapott. *
A választás eredményét tegnap délben a Zalai Közlöny rendkívüli kiadásban hozta nyilvánosságra.
Öngyilkos
a hűvösvölgyi máglya rejtélyes halottja
Budapest, november 4 Steierics Mária holttestét ma felboncolták, de nem tudtak mérget kimutatni a szervezetben. A leány huga bejelentene a rendőrségen, hogy nővére értéktárgyait átadia neki azzal, hogy azokra mar nincs szüksége. A rendőrség arra következtet, hogy öngyilkosság történt.
1« ZALAI KÖZLÖNY
IÖ29. november á
Zalamegye 21 kerületében 3 kivételével mindenütt győzött a Nemzeti Párt
a vasárnapi törvényhatósági tag-választásokon
Jl főispánt VKKon, Gyömörey Istvánt Sormáson, Poxsogárt Cetenyén választották meg, Csák Károly Kibukott Centiben
Nagykanizsa, november 4 Egész Zalamegyében tegnap ejtették meg a törvényhalósági választásokat, melyok a legnagyobb rendben és nyugodtan (olylak le.
Zalavármegye 21 választókerületében 3 kerület klvéte lével a hivatalos (nemzeti-párti) lista győzött.
Hétfőn este 7 óráig még a lentii és a zalaszentgróti kerületből nem érkezett be eredmény. A jelenlések szerint a lentii kerülelben az ellenzéki lista győzött, ugyanannyira, hogy
dr. Csák Károly sem került be.
Zalaszentgróton hir szerint a hivatalos lista győzött.
XI keszlöelyl eredményeit
Keszthely, november 4 (Saját tudósítónk tele/onjelentése) Keszthely választó kerülete kél részre volt osztva egyik része szavazott Keszthelyen, másik része Alsópá-hokon.
Keszthelyi kerület: Egy lisla voll, de a rajluk eszközölt javítás 3—4 listának felel meg.
Rendes tagok: Relschl Imre, Terslyánszky Oéza, dr. MojzerGyörgy, Oaál József, Berkes Olló, Nemes János, dr. Oárdonyl Lajos, Oyőry Ferencz, Ernyey Géza, Láng József.
Póttagok: László Ferenc, Kell Dezső, dr. Lovassy Sándor, Dole-zsár Ede, Rosenberg Samu.
Alsópdhok: Takács Mihály, Pallér János, Horváth Károly, Major György, Supka Márton, Csiszár Pál, Lakils Viklor, Kürnyek László, Schmilliár Károly, Tapolcay Pál, Nagy Dezső, Rák Endre.
Keszthelyen 3000-nél több választó közül csupán 822 szavazott le,
a községeknél körülbelül 40-45 7o.
/I xalagersxegl eredményeit
Kovács Károly, Árvay László dr., Fangler Gyula, Siposs Dezső, László József.
Póttagok: Klosovszky Ernő, Bedö Kálmán, Brieglevics Károly, Fischlér István.
Zalaegerszeg, november 4 (Saját tudósilónk tele/onjelentése) A megyeszékhelyen a választás a következő eredményei zárull:
Rendes tagok: Friedrich István, Bogyay Elemér, Zsuppán József,
Eredmények a megye minden résxéböl
Tudósítóink lelefonjelenlésel alapján Zalamegye többi kerületeinek eredményeit a következőkben adjuk :
A sormás!
választókerület 22 községének 5495 választópolgárából 2908 polgár jelent meg az urnáknál. A kerületben csupán a Nemzeti Párt állitolt össze listát és ezt meg is választották egyetlen változtatással, amennyiben a jelölt dr. Ország Lajos helyeit Hajmássy József pölöskefői választó jött be póttagnak. Egyébként a választások a legnagyobb rendben folytak le. Eredmények:
Rendes tagok: Németh István Vajda (Eszleregnye), Kele Anlal (Sormás), Varga László István (Zalaszcnlba-lázs), Némelh Károly (Magyarszerdahely), Berkenyés István (Újudvar), Simon János Jónás (Gelse), Fábián Gábor plébános (Szepelnek), Gyömörey István országgyűlési képviselő (Nagykanizsa).
Póttagok: Kreulzer Dezső esperes (Gelse), Lévay Endre főjegyző (S.e-pelnek), Hajmássy József (Pölöskefö) és Szmodiss Viktor (Gelse).
Balatonfüred : Rendes ingok: Heves József, Varjas Géza, Pálífy Gábor, dr. Cséry Ernő, Sólyom Károly, Csabi Gyula, Héjj Imre dr., Tóth Viktor; póttagok: Holéczy János, Gácser János, Brinzay Aurél, Jónás Lajos.
Csizmady Mihály, Edőcs János, Forintos Boldizsár.
Sümeg:
Rendes tagok: Eilner Jenő, Fraszl Endre, Sélley Ferenc, Serák József, Szanvéber József, idb. Takács Jenő, dr. Tóth Károly, Szabó Jenő, Luko-vich Jenő dr., Geiger János; póttagok: Tóth József, Marinovics Ferenc, Aigner Dénes, Hegedűs Sándor, Hegyi Károly.
Nova:
Rendes tagok: Tuboly Aladár, Bán Kálmán, Pap Kálmán, Vizsy Boldizsár, gróf Batthyány Miklós, Kuslán Gábor, Zarka Károly, Nagy Béla; póttagok: Gerdály János, Marllncse-vics Ferenc, Bekö Sándor, Takó Mihály.
Alsóbagod:
Rendes tagok: Sáska Imre, Szabó Károly, Horválh Oergely,\' viléz Kardos András, Varga István, Tóth Géza, Vaspöri Ádám, ifj. Szlankovszky Imre; póttagok: Bicsák Ferenc, Fató István, Nagy Sándor, Bálint Mihály.
Kiskomárom:
Itl az ellenzéki lista 100 százalékban győzött a nemzeti párti listával szemben. Rendes tagok: Ifj. Koma József, Ifj. Kálóczi Ferenc, Tálos
Péter, Marton Péler, Klnces István, Pap János, Tamás József, Pereszlegl Lajos; póttagok: Németh Imre, Kovács Ferenc, Rab Imre, Tóth István Zalaszentlván: Rendes tagok: vitéz Cser-Kovács József, Kiss Lajos, Fazekas Zsigmond, KöUe László, Némelh János, báró Kray Islván ; póttagok: Rádi-Kovács János, Krassovics László, Simon József.
BocfOlde ill is 100 százalékban győzőit az ellenzéki lista.
Rendes tagok: Filos József, Kovács Zsigmond, Bosnyák Mihály, Nikla Péter, Kovács Sándor, Simon József, Farkas János, Ifj. Btlogh György; póttagok: Nyakas József, Dinzer Nándor, Brieglevics Károly dr., Bali József.
Bánokszentgyörgy:
Rendes tagok: Ruczek György, Takács János, Mogor Imre, Qyulay Oéza, Horválh István, Qalambos Jstván; póttagok: Slern Bertalan, Pál Miklós, Péler János.
Kővágóőrs: Rendes tagok: Mohos Islván, Kist István, Cserti János, Pék Oábor, Keresztúri János, Ojlencsér József; póttagok: Ballagi Djzső, vlléz No-váky Lajos, Pállíy Zollán.
Letenye: Rendes tagok: Pusztay Oábor, Farkassy László, Fordán Gábor, Tólh Lajos, Steier József, Kuglik Gábor; póttagok: Hosszú Károly, dr. Pozsogár Rezső, Bóha József.
Pacsa:
Rendes tagok: N^gy Gyula, Császár József, Olát. István, Iberpaker József, Gazdag Károly, Török Oyula, Papp Zsigmond, viléz Bosnyák Andor ; póllagok: Hertelendy József, Tornyos János, Horválh József, Tólh József.
Hahót:
Rendes tagok: Ifj. Durgó Oábor, Széli Pál, Gáspár Endre, Székely Lajos, Oerslner Béla, Bali István, Kuslán Ferenc, Deli Mihály; póttagok: Gyöngy Illés, Tüke Károly, Szerecz János, Oerencsér Oyörgy.
Badacsonytomaj:
Rendes tagok: Bognár Lajos, viléz Csala Gergely, Zágor Pál, Debreceny Gyula, Cságoly Pál, Mórocz József; póttagok: Ha|du Lajos, viléz Próna-falvay Albin, Hajmás Józsel.
Tapolca:
Rendes tagok: Rimanóczy Endre, Handléry Gyula dr., Fehér Károly dr., Noé Gyula, Komjáthy Lajos, Töreky Aladár, Szűcs Jenő, Győry János; póttagok: Koncz József, Hegyi Rafaef, Albrecht József, Kovács László.
Ukk:
Rendss tagok: Gyömörey György főispán, Kiss Lajos, Zsigmond Sándor, Mráz Kálmán, Krakszncn Gyula, Huszár Gyula, Semetke József, Dá-voli János; póttagok: Polgár Dezső,
Két évi fegyházat kapott „a begyek réme"
Egy egész járás szőlői nem voltak biztonságban a 25 éves betörő elől — Kifeszítette az ablak-rostélyokat és ugy mászott be a pincékbe
Nagykanizsa, november 4
Még csak 25 éves Szakony István eszteregnyei lakatos, de mint betörő olyan rekordot éri el, amilyenre nem egy .nehéz gyerek" sem tekinthet vissza. Szakony ugyanis állás nélkül voll és ugy tartotta fenn magát, hogy betöri a hegyekben a pincékbe és présházakba és ami csak a kezeűgyébe került: ellopott. Nem voll válogatós. A füstöli túrót csak ugy vitte el, mint a sonkát, oldalast, vagy a bögrében levő zsirt, a tükröt csak ugy, mint a kulcsot, vagy harapófogót és a lábost. Szinte hihetetlen, hogy milyen értéktelen dolgokat .veit magához" néha. Persze a legtöbb esetben a boroshordónak is szólt a látogatása — mig csak egy napon nem találta magát szemben a csendőrökkel.
Működési köre az egész járásra kiterjedt. Nagykanizsa, Kiskanizsa, Sormás, Hosszúvölgy, Eszleregnye, Magyarszerdahely gazdái meséiheinének a lialal betörő „kézügyességéről".
A törvényszéki tárgyaláson a terem megtelt a károsult emberekkel, akiknek ellopott dolgai olt fekszenek a bíróság asztalán. Egész kis ószeres raktár.
Szakony beismerésben van. Azonban, amikor az elnök kérdezi tőle, hogy miért tette ezt, nem tud választ adni.
Egyre-másra vallanak a tanuk —
mindegyiknél felfeszitette az ablak-rostélyl és ugy mászott be a pincébe.
Kiderüli, hogy Szakony már több izben büntetve is volt.
A bíróság mindamellett megsajnálja, fialal korát nézi, azt, hogy élelmet lopott és azérl a legenyhébb büntetést két évi fegyházat és három évi jogfosztást szab ki rd.
Az itélel jogerős.
SEVILLA RÓZSÁI
Uráma 6 felvonásban. A spanyol-iárgyu filmek gyöngye.
A cl nsiercpben Alexander D\'Aroy,
az .uj Valentino" excellál. — Partnerei a szép Cuger.le Amani és az újonnan (elfedezett Marguerlte Allén, akinek
csodálatos szépsége pompásan Illik D\'Arcy elegíns alsóshoz. Az .uj Valentlno" népszerűségit mi sem bizonyllls jobban, hogy a londoni a.anyil|uság .D\'Arcy-klub\'-ot alakholt s liszteletére, A felvételek Spanyolország legszebb tájsln késillllek.
KIEGÉSZÍTŐ MŰSOR.
1920 november 5.
ZALAI KÖZLÖNY
A városi ellenzék Kritikájának pergőtüzében fogadta el a közgyűlés a költségvetést
Reális-e a volt csak
csupán ado-bevételeken fiyugvó költségvetés? — Egyetlen várospárti szónoka a költségvetési vitának — Rotschiid Béla bizonyítani kívánja, hogy évi léi-pengőt lehet beruházásokra tordltanl a költségvetésből
millió
Vfváry Géxa
volt. Visszatekintést vetett a város tízéves gazdálkodására. Kifogásolta, hogy évek óta
nincs annyi jövedelme a városnak, amennyit kamatokra kell fizetnie.
Uj és u| adókat kapott meg, az adók növekedtek, de a város elköltött mindent. A kövezetvámot is, pedig most abból lehetne successive az útépítést kifizetni. Csak súgva tudtuk meg, — mondta — hogy a miniszter hányszor irt rá a városra, hogy mérsékelje költekezését. A városnak llresen álló házai vannak (régi ispita, Magyar-utcai házak). Parlagon hevernek földek, mint a polgármester ur szép kis házhelye, ahol ugy mondják, bölényekel fognak nevelni. (Derültség.) Nincs gazdája a városnak...
Dobrovils Milán: Válasszuk meg Ujváryt polgármesternek I (Nagy zaj.)
Ujváry-. ...a képviselőtestület pedig olyan volt eddig, hogy mindenre csak rámondta az áment. Ha most sem ébrednek fel, akkor kormánybiztost kell kérni Nagykanizsának.
A Zarubay-lakás
Akkor majd — folytatta — nem történhetik olyasmi, hogy a város kétszobás lakást rendez be Zarubay
őrségen, mert az a feljelentés (Ujváryt is kihallgatták tanukéul), hogy a város igy akarta a számvevőt megkörnyékezni és Zarubay ezért volt elnéző a város költségvetésénél és egyebütt.
— Vasárnap —- fejezte be sok zajjal tarkított beszédét — megmutatta a város, hogy mennyire van megelégedve és mi lesz ennek a következménye.
Felkiállások; Nem biztosi Várjon még
Ujváry: És meg is fogja mutatni újra I A költségvetést nem jogadom el.
ScQlUer József
hibáztatta, hogy az egész költségvetés csupán az adó-bevételeken épül fel, mikor az adók egyre apadnak és a póladót sem lehet emelni a végtelenségig. Az adók, különösen a fogyasztási adók behajlása körül a város nem jár el a kellő körültekintéssel. Vollak esetek, ahol
3 - 5000 pengőt veszített a
város adóban egy egy személynél.
Sokalja az irodák papir stb. szükségletére előirányzóit 30—40 000 pengőt. Kérdi, miért csak most jutott arra a város, hogy a csatornadijakat 1 és fél százalékkal mérsékelni kell és lehet ?
Jelenségek az aszfaltozás körül
,Nagykanlxsa elfutott odáig, öogy a nagy faluból város lett
gyalása után (a lakbér-szabályrende-letnek háztulajdonost és lakói érdeklő módosításairól legközelebb számolunk be) megkezdődölt
a költségvetés vitája.
A 2,237.066 pengős (ebből 266.369 P hiány) költségvetést már ismertettük e hasábokon. A referátumból kilünlk, hogy a pénzügyi bizottság „nagyobb" törlésekel is eszközölt az előirányzaton. Ezek: a tűzoltó szertár bővítésénél 2000 P, a szegényházi ellátás költségeinél 2008 P, a hitelügyi csoportnál 8520 P. Pótadó 47 százalék. (Az idén 45°/o volt.)
Kamatok, üres városI fiáxak és a Zarubay-féle vendég-lakás
A költségvetés általános vitájának megyei számvevőségi főnöknek, ami első felszólalója miatt most vizsgálat folyik a rend-
Nftgykanizaa, novomber 4
A vasárnapi választás kimenetele ulán (miért tagadnánk, hogy Nagykanizsán mindenre rányomta már bélyegét a tiszlujilás közelgő terminusa?!) élénk érdeklődés és felszabadult hangulatok jellemezték a mai városi közgyűlést. Igy azlán a költségvetés egyébként is mindig érdekes vilája ma sokszor lapintott sok elevenre és nem egyszer kalandozol! el a költségvetés keretein lul nyúló
vád- és védőbeszédekbe.

A közgyűlést félórai késéssel, fél 4-kor nyitotta meg dr. Sabján Gyula polgármester.
Kisebb jelentőségű pontok lelár-
Kérdi, ki felelős azért, hogy az útburkolásnál nap-nap ulán újracsinálnak, javítanak, változtatnak valamit azon, amit pár nappal előbb megcsinállak ? Kérdi, hogy a Városi Szeszfőzde, mint ráfizetéses üzem, számoljon fel, vagy adják el.
Nyugdíjasok a városi állásokban
Kifogásolja, hogy a városnál egyes állásokat nyugdíjasokkal töltenek be, mikor másoknak betevő falatjuk
évi 500.000 P feleslege lett volna a városnak, amit beruházásokra fordítva, 10 év alatt adósság-halmozás nélkül lehetett volna pótolni összes hiányainkat.
nincs. (Helyeslés minden oldalról.) A böhönyei vasul terve nem rentábilis. Ahelyett a közutakat kell kiépíteni és autóbuszokkal és a vasúttal karöltve kell idegenforgalmat teremteni.
A multak bűneit most már pótoltuk,
— fejezte be beszédét — arra kell törekednünk, hogy jövedelmi források után nézzünk. A költségvetést nem fogadja el.
A nagy érdeklődéssel, temérdek szenvedelmes és még több mosolygásra késztető közbeszólással és személyes vitákkal fűszerezett vita következő szónoka
úr. Hoíscölia néla
volt Számadatokkal mulatta ki, hogy az utolsó 3 év zárszámadási átlagai szerint 9 város évi bevételei megközelítették az 1,800.000 pengőt. Az állandó költségvetési szükséglete viszont 1,200.000 P körül van. Minimálisan is tehát
A legynagyobb hiba, hogy a város vezetősége nem tudta fékezni magát, hanem
olyan mohón dobta magát * az alkotás lázába, hogy 20 évre eladósltotta a várost, 20 évre lekötötte törlesztésekre összes bevételeit.
Igy a következő 15 évben nem csinálhatunk semmit, vagy csak ujabb adósságok árán. Nem hiszi, hogy erre mód legyen, még kevésbbé, hogy bírnánk azl, mikor naponta roppannak össze Kanizsán nagy gazdasági exlstenclák.... Közbekiáltások: Világjelenség I Rotschiid: Annál fokozottabb kötelessége a képviselőtestületnek, hogy szembenézzen ezzel a világjelenséggel és ne hagyja figyelmen kivül, hanem megfontolja mii és mire szavaz meg. A bajokat azzal nem lehet elintézni, hogy megállapítjuk róluk : .ez világjelenség". (Taps.) A bevételek képe is vigasztahn, mikor látni kell, hogy
a költségvetés évek óta emelkedő előirányzatokkal, a zárszámadás évek óta csökkenő eredményekkel zárul,
nem is számítva azt a jelentékeny hiányt, ami be nen" folyt adókban mutatkozik, amikor már
14—15.000 P re rúgnak az évi végrehajtási költségek
és az adók is évrröl-évre csökkennek. A legnagyobb takarékosságra
van szükség, hogy rendbehozzuk a város háztartását és könnyitsünk a lakosság életlehetőségein. Hiszen ezért van a közigazgatás. Csakhogy ez a feladata elhomályosult.
öncél lett az alkotás, annak keresztül erőszakolása, tekintet nélkül arra, hogy blr-juk-e vagy sem.
Elismeri, hogy vannak szükségletek és haladni kell a korral, de nem kell mindent egyszerre csinálni. Javasolja, hogy a költségvetést annak redukálása végett küldjék vissza a pénzügyi bizottságnak. Kifogásolja a városháza
hatásköri zavaralt, hogy a polgármester a pénzügyi vezetési átengedte a gazdasági ellenőrzésre hivatott számszéknek, ugyanígy hatásköri összevisszaság van jogi, műszaki, gazdasági reszortokban. A költségvetést nem fogadja el.
Dr. Tamás János
sincs egészen megelégedve a költségvetéssel, szükségesnek tartja annak alapos megvizsgálását, de kéri az előtte felszólalókat, hogy
ne essenek túlzásba, ha a multak hibáiról beszélnek.
Ezzel csak a város rossz hírnevét keltjük és magunkat destruáljuk, kis-hitüséget terjesztünk. Magunkra, a képviselőtestületre hányjuk a sarat, — fordult Ujváryhoz — ha lepocskondiázzuk a városvezetést, különö-
Aki kevés pénzért iól akar öltözködni
mielőtt szükségletét fedezné, ne mulassza el felkeresni a
„Menyasszony" divatáruházat,
ahol a legjobb minőségű menyasszonyi kelengyék, vásznak, kanavásznak, kartonok, pargetok, szövöcérna és fonal, divatos szövetek és fmnellok a legolcsóbban szerezhetők be.
KORÉIN JENŐ rtifös- és divatáruháza Nagykanizsán, Deák-tér I. lF\',mm6:^om
ZALAI KÖZLÖNY
NAPIREND
November 5, kedd
Róm. katolikus: Imit. Protestáns:
Imre. Izraelita: Mark hó 2 •
Wagner Óéra Balatoni Tárlnta a 1\'olgárT ügylet nagytermében Nyitva egész nap.
Vároal Mozgó. .Sevilla rózsái-, diá ma a ap.inyol életi ól Ezenkívül remek klegészltó mlltor.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat : f. j hó végéig a Lukács-féle .Mária\' gyógy- j szertár.
nőzllirrló nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétló, szerda, péntek délután és kedden egész nap nóírnek).
J_
sen a polgármesteri. Hiszen a képviselőtestület szavazott meg mindent, amit most rekriminálunk.
Ujvdry: Valamikor maga izgatott a polgármester ellen. (Nagy zaj!)
Tamás: helytelenili Ujváry szenvedélyes kitöréseit.
Ujváry: Dehogyis szenvedély I Csak nem vagyok kétszinü.
A nagy páros vilában egyikük \'szavait sem érteni. Ujváry kiabálva próbál szóhoz jutni.
Tamás: Ujváry benn van a bizottságokban is, egyiknek elnöke is. Miért enged átjutni hibái dolgokat ? A névszerinti szavazásoknál is olt van a neve... (Hatalmas zajban vész el Tamás és Ujváry disputája).
Tamás: A költségvetés tárgyalásinál ne disputáljunk, ne kritizáljunk (?) és ne nagyzoljunk. A „tempó"-ért is, az adósságokért is a képviselőtestület felelős, amely megszavazta. Hagyjunk Jel a múlt folytonos hánytorgatásával. Tény, hogy
a bevételeket fokozni kell, munkaalkalmakat kell teremteni, ehhez pedig pénz kell, ha a pokolból vesszük is.
Hajdú (Kiskanizsa), Szerecz Pál (Kiskanizsa) takarékosságot sürgetnek. — Kolovics Ferenc a beruházási póthitelek ellen emel szót.
V/népi EleK Ernő
a következő szónok, aki dr. Tamás felszólalására válaszol:
— Lehet, hogy nagyon sok képviselő bUnOs a mai helyzetben. De nem mindenki. Sajnos, kevesen, de voltak, akik nem szavaztak meg mindent. Ha velem tartottak volna, talán többet hallanánk, hogy a város elmaradt, de kevesebbet hallanánk kény-szeregyezségekről, pusztuló existen-clákról.
A pénzügyi bizottságban Is meddő a harc:
Ha az embernek — jó magammal Is Igy volt — állandóan nincs igaza, akkor elveszti a kedvét. A költségvetés számaitól elrettentem és attól is, hogy azok túlzott optimizmussal, hogy ne mondjam: szépítéssel vannak beállítva. Főként az adókra, a
Az elhangzott felszólalásokra válaszolt ezután
dr. Sab/án Gyula
polgármester. Rotschild beszédére megjegyzi, hogy nincs város, amely a tényleges bevételekből eszközölné beruházásait.
Az évi 500.000 pengő felesleg — légből kapott
Rotschild: Bizonyítani fogom I Sabfán: A Speyer-köicsön felvételénél — válaszolja Eleknek — a cél volt:
munköt adni.
Ez a tétel különben sem rendíti meg a város háztartását. A II. Speyer-kölcsönt ma is igen előnyösnek tartja. (Heves személyi vita Ujváry-Val.) Most már nem lehet rekrimi-
Erre vonatkozó ideát, javatlatot adjanak a krilikusok.
Szenvedélyes vitába ftil a beszéd vége, utána pedig egyszerre hat képviselő áll fel, hogy beszélni akar.
KullsAxa-ílíhoU Ujváry Géza: A pénzügyi bizottság javaslatait (konkrét eseteket sorol fel) a városi tanács akárhányszor keresztülhúzta a képviselőtestület segítségével. Egyszer egy, a polgármester távollétében leszavazott javaslatot a pénzügyi bizottság újra elővett, mikor megérkezett az ülésre a polgármester és az előbb elvetett javaslatot akkor elfogadta. (Nagy zaj.) Kinek legyen igy kedve és ereje a bizottságokban működni?
Rotschild Béla: Adjon felhatalmazást a közgyűlés, hogy minden képviselő javaslatokat terjeszthessen a pénzügyi bizottság elé. A képviselőtestület már nagysága miatt sem tud pontról-pontra átmenni a költségvetés minden tételén. Igy kerüli el a figyelmet, hogy pL
az előirányzott 4900 P helyett évi 18.000 P megy cl utláta-lányokra.
köllségvelés gerincére áll ez, mikor jól tudjuk, azok egyre csökkennek. Hol vegyünk több bevételt ? — kérdik tőlünk. Ennek van egy előző kérdése. Mi megmondtuk, hogyan csökkentsék a kiadásokat. (Taps )
Bennünk megvolt a köteles előrelátás, de nem volt meg a város vezetőségében.
Óva inteltem annak idején a várost a Speyer-kölcsönök felvételénél. Ma már ez a kölcsön tul drágává lett. Óvó szavam leiemelem ma is: egy fillért se szavazzunk meg könnyelműen,
tegyünk le a nnnyzdaf Hóbortról.
járjon gyalog a szegény ember. (Lelkes helyeslés) Meg kell szűnni az iszonyú költségvetési túllépéseknek, mert látszólag szép tesz a város, de benne tönkremennek az emberek és a nyomorúság soha nem látott mérveket Jog ölteni. A költségvetést roppant sok kérdőjele mialt nem fogadom el. (Éljenzés.)
nálni. Amit a képviselőtestület megszavazott, ami elvégzett munka után tartozás van, azt fizetni kell. Az ilyen terhekhez kell mérni a további kiadásokat. A képviselőtestület olyan munkát végzett, ami előtt le kell emelni a kalapot: a nagy faluból város lett.
Ha nem csináltuk volna mindazt, amit tettünk, ma sokkal rosszabb lenne a helyzete a lakosságnak. A kisgőzdák talán még a legjobb helyzetben vannak. De itt vannak a kereskedők, iparosok. Ha a város nem nyújt semmit a vidéknek, elterelődik a forgalom, ami élteti őket. Ezt kell visszahozni. A jövőben már természetesen figyelembe kell venni, hogy esetleges beruházásokat meg-
bir-e a város budgetje.
Ma ez a város: joggal város
és ez kereseti lehetőségek
szempontjából Is előnyös a polgárságra. Nem volt semmije a városnak és ma s^k mindene van. Ingyen nem adták mindezt. Hangzatos cikkekkel félre lehet vezetni a képviselő urakat...
(A polgármester szaval Itt zajba futlak. Bizonyára azért, meri a képviselőtestület 18 érezte, hogy a szóbantorgó cikk — Igen régi ós tekintélyes városatya clkko volt a Zalai K/lzlOny hasábjain semmivel sem volt hangzatosabb, mint az a pénzügyi bizottsági felszólalás, melynek kapcsán az íródott » amely azt állította, hogy ma Jobbak a viszonyok a város-háztartást ós a polgárság városi adózását tekintve, mint voltak 1 ftl3-ban. lillenkezóleg, aszóban-torgó cikk bárki ellen Irányuló él nél-ktll, pusztán konkrét számokkal „vezetett félre." Nom támadtunk senkit, most sem tesszük, do ennyivel Is Inkább kl kell védenllnk. ha hasábjainkat a fenti módon aposztrofálják. A szerk.)
Dr. Sabján: Eddig a tempót lassítani nem lehetett. A legszükségesebb beruházásokat teljesítettük. A/ nor-mál-költségvetés kereteit aligha csökkenthetjük. Elismerem, hogy egyes tételeket optimisztikusan állítottunk be, de a kölcsönök kamatait ki nem hagyhattuk.
A vendégszobára szükség volt, hogy ne kelljen az iratokat ládaszám F.gerszegre küldeni. Ha a város esetleg előnyöket akart volna ezért szerezni, azért sem haragudhatna a képviselőtestület.
Ujváry : De kinek a részére előnyöket ?
Sabján erélyesen kiáltott Ujváry felé: Remélem, nem akarja azt mondani, hogy nekem ?
(Hl sem képzelhetjük, hogv Ujváry kérdése a polgármestor személye ellen Irányult volna, mert ha ugy lenne, azesetben az egész város egész közönségének határozott, osztatlan visszautasításával találná magát szemben a legcsekélyebb Ilynemű gyanúsítás Is. A szerk)
Elek Ernő szólalt még fel az általános vitához.
— Nem áll, — mondta — hogy munkát adott a város a kölcsönökkel.
Idegen munkásokat hozattak, idegenből hozták a vízvezetéki csöveket. A munkanélküliség valóságos enyhítésére, szociális beruházásokra (kórház stb.) szükséges kölcsönöket ö sem ellenezte, bár több mint 1 és fél milliárd koronával olcsóbban kaphattuk volna azóta a kölcsönt.
A képviselőtestület ezután a költségvetést általánosságban elfogadta és áttért a
résxletes vitára.
A részi et*s vitában több részletkérdésnél \\*>ltak felszólalások, végül is este fél 9 órakor végére érlek a költségvetésnek, amit a képviselőtestület részleteiben is elfogadott.
A közgyűlés tárgysorozatának hátralevő pontjait holnap, kedden délután tárgyalják le, a 4 órakor kezdődő folytatólagos közgyűlésen.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére dijmente-hen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengönként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely. Kőszegi-utca 5.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések r Héltón a himérstk-let: Heggel 7 órakor +7-2 délután 1 órakor +10-8, este 9 órakor +7 2.
Felhőzet: Egész napon ál borult égboltozat.
Szélirány: Reggel északkelet, délben észak, este északkeleti izél.
A ■ataorolófllal latáiat >0 Áraskor J.l.ntlr arSa ájjall lahO-léa, uáras, oaantfaaabb, laaaaa Javasló Isi* vérhaté.
— Sport-rovatunkat anyagtorlódás miatt holnapi számunkban közöljük.
— Missziós hírek. A Missziósház vezetősége ezúton értesiti a szervezeti hölgyeket és a Ssent Ilona Leányklub tagjait, hogy folyó hó 6-án reggel 7 órakor a Szervezel és a Leányklub elhunyt tagjai lelki-üdvéért gyászmise lesz a Missziósház kápolnájában. — A szokásos .Egy napot istennel" folyó hó 8-án lesz. Jelentkezni lehet folyó hó 6-án este fi óráig. Mindkét alkalomra mindenkit nagy szeretettel meghív a Vezetőség.
= Pogányvár! szőlő állandóan kapható kilónként 50 filléréri, téli ellevésre alkalmas. Csengery-ut 36. Kótai.
Cefiet-e a képviselőtestületet ölbáztatnl?
nagy faluból város lett"
1929. november 5
sip08
PÖRKÖLTKÁVÉ
■ legkényesebb Igényeket lm kielégíti.
Háztartási keverék </< kg. ... P 2-40 Sípos keverék \'/a kg. ... P 2-80 Különlegesség \'/á kg. ... P 320
NAPI HÍREK
1992. november 5
— A rendkívüli Jubileumi bucsu megölése. A vasárnap megtartott rendkívüli jubileumi bucsu alkalmával délután 3 órakor már hatalmas hivfisereg töltötte meg a Cinktóriu-mot » * plébános vezetésével a Király-utcán végighaladva Kiskanirsa leié vették útjukat, A templomtéren p. Zénó mondotl szentbeszédet a bucsu jelentőségéről. Második állomásul a felsővárosi templom volt kitűzve. A közben zivatarossá változó Idő ellenére mindenki a helyén maradt s a villámok cikázása mellett vonultak a Fő-térre. A templom bejáratánál P. Ödön hitoktató méltatta lebilincselő szavakban a pápaságnak és a magyar nemzetnek mindenkor fennálló történelmi kapcsolatát. A plébánia-templomnál P. Deák Szulpic plébános a nála megszokott szónoki készséggel beszélt a katolikus öntudat kimélyltéséről és lelkes szavakban buzdította a hiveket a Szentatya Iránt való ragaszkodó gyermeki sze-retelre. A minden várakozást felülmúló rendkívüli jubileumi bucsu szentségi áldással és a pápai himnusz felcsendülő akkordjaival ért véget.
— Vallásos előadások, A nagykanizsai Izr. hitközség Csengeri-ull kistemplomában minden kedden vallásos előadásokat rendez. Az első előadás c hó 5-én este 7 órakor kezdődik.
— A kanizsai 48-as ünnepély a rádióban. Az Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap délelőtt 11 órakor a nagykanizsai Városi Színházban, a nagykanizsai 48-as szobor javára emlékünnepélyt rendez. A Sludio tegnap értesítette a Kör vezetőségét, hogy az Ünnepélyre a rádió ma, kedd délután fél 3 órai hír-periódusában fel fogja hivni az egész ország 48-asainak figyelmét. A műsoron a katonazenekar számai: Finta József őrnagy ünnepi beszéde és Harbarits Lajos költeménye szerepelnek.
Htthl, ■ctlwérirti „Batlnol"
l.t plántál lllatfa|
BltlM hatátu Irl6it«r. Iilr lartásábtttiiá-
......as lllatfl
> tary&ka-raaan kiirtja Sll*o-luan tudományát alapon tlftátlllva. Mái ál-latra, tmbarrt ártalmat* lant .RUSSIN- aváb, rnainl, caótány, poloaka ái hangyalrtó-lierek
Naptárban ulánVátlci aiáltltja: katlnol Laboratórium Hndapeat. VII., Mnrányl-otca 91
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fQszer-és csemegeüzletben.
m, Főraktár: t
.WEISZ MÓR
Nagykanizsa,Király-u. 21
ZALAI KÖZLÖNY
Gyenge, vagy nem tiszta a hangja a
rádiójának,
telefonáljon a 91. számra, azonnal küldök megfelelő
Philips csoda csövet
és Ön bámulni fog a hangerőn és hangtisztaságon.
Szabó Antal
fegyver, lőszer 6fspoitárunagykereskedés rádió- és gramofon-osztálya
— Teadélután a Kaszinóban.
Az Izr. l-eányegylet égisze alatt rendezett teadélutánok sorában vasárnap délután Szabados Katus és Vogl Erzsike adtak teái ismerőseik és azok vendégei tiszteletére. A tea-délután sikeréi misem mulatja jobban, mint az, hogy a Kaszinó alsóterme zsúfolásig megtelt a jókedvű, táncolni vágyó fiatalsággal, melynek sorában ott voltak N gykanizsa legszebb leányai és az aranyifjúság krémje. A családias, intim liangulatu tea után, mely derűt varázsolt a teremben, általános kívánságra Fischer Böske operaénekesnő énekelte Tosca nagy áriáját magamagát kisérve zongorán. Oly frenetikus sikere volt, hogy még egy dalt kellett elénekeljen. Mindenki elragadlalássa! élvezte nagyterjedelmü, kiművelt hangját, mely a teadélután kereteit meghaladó művészetet nyújtott. A két vendéglátó házikisasszony figyelmessége, szeretete a megjelentek legteljesebb megelégedését váltotta ki. A vendégsereg kellemes csevegéssel és tánccal eltöltött délután után az esti órákban oszlott szét.
— Utazási és fuvardíj kedvezmény. A Duna-Szava-AUria-Vasut-társaság igazgatósága a Baromfitenyésztők Országos Égyeslllete részére Budapesten 1929. december 4—8-án rendezendő nemzetközi baromfi kiállítás alkalmával valamennyi állomásról Budapestre és vissza való utazashoz, I., II. és III. kocsiosztályra 50\' ,-os menetdijkedvezményt engedélyezett. Az odautazás december hó 2- 8-an kezdhető meg és december 4—10-én befejezendő. A kedvezmény a kiadott „Igazolási jegy" alapján vehető igénybe. — A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete állal folyó évi december hó 5-én Budapesten az országos tenyész haszonállalvásár telepén rendezendő nem-zelközi baromfikiállilás alkalmából, a kiállilásra szállítandó és olt killli-landó baromfi, házinyúl és galamb-küldeményekre, valamint gépekre, eszközökre és egyébb a kiállítás anyagát képező tárgyakra való szál-llitás esetén fuvardíj kedvezményt engedélyezett. Az állomásfőnök.
— Ha olcsón jót \' kar, ha a világ eseményeiről a leggyorsabban és legmegbízhatóbban akar értesülni, lm szépirodalmi tájékozottságát akarta növelni, ugy olvassa a Nemzeti IJJságot ós IIJ Nemzedéket.
— A ker. alkalmazottak helyiségavató táncteája. A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének nagykanizsai csoportja uj egyesületi helyiségét, melynek céljaira a Cenlrál szuterén termét bérelte ki, vasárnap este lánccal egybe-kötöt! leaesttel avatta fel. A nagyszámú vendégsereg sorában nemcsak a tagok és azok hozzátartozói, hanem a város fiatalságának java jelent meg. Az egyesület házizenekara gondoskodott tánczenéről ugy, hogy a vidámságból nem fogylak ki hajnali órákig. Még a tánc előtt Krem-zir István egyesületi elnök üdvözölte meleg szavakkal a vendégsereget és abban a reményben avatta fel az uj helyiségét, Imgy az mindenkor, mint eddig is, az egyesület tagjainak meleg otthona lesz. Ezután kezdődött a lánc, melynek színes változatosságába is sok izgalmat vitt a szépségverseny. A nagy „küzdelemben" a szépségverseny dijaira pályázók közölt nem kis mértékben izgultak a lelkes drukkerek, akiknek favoritjaiért ujabb és ujabb szelvények kerüllek be a versenybe. Végül is az I. dijat Varga Gréci bájos urleány nyerte, akinek győzelme általános megelégedettséget keltelt. A második dijat Tompek Manci vitte cl. Mindketten virágkosaiat, Illetve c okrott kaplak ajándékul az egyesülettől. A szépségverseny izgalmai elcsendesültével a tánc a legjobt) hangulatban tovább folytatódolt. A helységavaló est nagy sikere arra enged következtetni, hogy a szimpatikus egyesület további teaestjei is kedvező eredménnyel zajlanak le.
ElSkelfi biztosító Intiiat pályázatot hirdet megfelelés esetén havi 200 l> lixtlzetéisel, 1S»» lakbérrel dotáll akvisiclós teendőkkel járó
tisztviselői állásra.
Kizárólag olyan urak pályázatára reflektálunk, akik Zalainegye Jobb köreivel összeköttetésben állansk és olt népszerűségnek örvendenek. Szíves ajánlatokat eddigi mtlködés pontos leírásával „Biit» ]•>&" Jelige alatt a kiadóhivatalba kérünk.
Gyengélkedés Idején, különösen ha
a rosszullétet szorulás fokozza/ a természetes „Ferenc Iónéi" keserűvíz fájdalommentes székűrülést és kielégítő emésztést hoz létre. Híres nőorvosok a legnagyobb elismerés hangján írnak a valódi Ferenc lóssel vízről, mert ez a kritikus korban is hosszabb időn át alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő eredménye változnék. — A Ferenc lótief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Italmérők figyelmébe. Minthogy az uj bortörvény kivonat s a korcsmai hitelekről szóló miniszteri rendelet kifüggesztése minden ital-mérőre — a korlátolt kimérőkre is — szigorúan kötelező, nehogy a legközelebbi borvizsgálat vagy rendőrhatósági ellenőrzés alkalmával bárki kellemetlenségeknek legyen kitéve s megbirságoltassék, Igyekezzék mindenki a borlörvényböl egy példányt, a korcsmahítelekről szóló rendeletből pedig az italmérő helyiség minden szobájára egy-egy példányt beszerezni s azt ott mielőbb kifüggeszteni. (Bortörvény kivonat 1 P 10 flll. Korcsmahitel rendelet 60 fitt. a Zalai Közlöny nyomdában kapható.) Ven-déglősök titkára.
Dughagyma
Spenót-, sóska-, cukorborsó-mag
őszi vetésre.
GyűmBIoafa karbollneum
Gyümölcsfa kátrány GyQmBIoafa hornyóenyv GyűmSIoafa hernyóenyw-papír
és egyéb növényvédelmi szerek.
Gabona csávázószerek.
Madáreleségek.
FUTOR szénsavas takarmánymész kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya és növény védőszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn 130
KülSnfAle műtrágyák állandóan kaphatók.
\'SIR
MATAQflLPA
pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
■/« kg. P 2-50
Inszel és Friedenthal
lüszer- és csemegekereskedésében
Nagykanizsán.
VTTVTTTTI
1« ZALAI KÖZLÖNY
IÖ29. november á
KÖZGAZDASÁG
(—) Pótvásár. Ihiirosberénybrn a szeplcmber 21-ín elmaradt országos vásár helyett a pótvásárt november 6-án tartják meg.
TŐZSDE
A pénzpiaci helyzet általános javulása, különöskép a Magyar Nemzeti Banknak szombati íála leszállítása a közönség (részéről is meglehetősen nagy érdeklődést váltott ki, a tőzsde igen alacsony árfolyammal biró papírjai iránt. Már a megnyitásnál igen sok vételi megbízás került lebonyolításra és ennek nyomán magas árfolyamok kerüllek felszínre. A nagyon bizakodó hangulatot azonban később némikép megrontották az angol király haláláról terjesztett álhirek, továbbá a Berlinből jelenteit gyengébb nyitó-árfolyamok. Ennek nyomán a kontremin is eladásra kényszerült, ugy hogy a szilárduló irányzat ellanyhult és némi elgyengülésnek adott helyei. A fix-kamatozásu papírok piacán szilárd volt a hangulat. A devizapiacon az árfolyamok egy árnyalattal olcsóbbodtak.
Zürichi zárlat
Pirii 20-33, London 2517»/a, Newyork 515 90, Brdssel 72 21, Milano 27 02\'.\'< Madrid 73-85, Amsterdam 208 20. Berlin 123 39, Wien 72-65, So«« 3"72\'/i, Práe. 15-28, Varsó 57 90, Budapest (0-28 Belgrád 912, Bukarest 308Vi.
Termés ytíll4«
Buza 05- Wfill.. rozs 25 fill. esett. Buza llszav. /7-es 23 10—23-30, 7«-ss 23 20—23 45, 79-ci 23 65 23 85, 80-as 23 8(1 24 80, dunlnt. 77-ee 21 35—2150. 78-as 21 50—21 75, 79-cs 21-85-22 00, 80 ai 2195-22 10. rois 14-75—14 00, lak árpi 15-25—15-75, sörtrpa 17\'50-19 00, ub 14 15-14 40. tengeri tszt. 23 60— 24—, dunántúli 19 30—19-75, repce 52 00-54 00 korna 10 30 10 70.
VALUTÁK Angol I. 27-80-27-95 Balga Ir. 79-75-80 15 Cseh k. 16-85-16 95 Dán k. 152*80-163-40 Dinár 9 98-10 06 Dollár 569 65-571-65 Prancia 1.22-35-22 65 Holt. 230*10-231-10 1 Lengyel 63-90-frt 20 Leu 3-383-42 Léva 4-10-4 15 Ltra 29 75-30-05 Márka 136 35-136 95 Norvég 152-80 153 40 Sclilll. 80-10 80 50 Peseta 80-70 81-70 Svájci I. HO-55 I1I0S Svéd k. 153-15 153-75
DEVIZÁK Amst- 230-45-231-10 Belgrád 10-10-10-13 Berlin 136-57-136 97 Brüsszel 79-87-80 42 Devizaiel 3-40-3-42 Kopenh. 153 02-153-42 London 27 85-27*93 Madrid 8100-81-70 Milano 29-9I-30-0I Newyork 570-90 2 50 Oszló 153 02-153 42 Párls 22-49-22 56 Prága 16 90-16*85 Szollá 4*12-4*14 Stockh. 153 35-153 Í5 Varsó 64-00-64-20 Wien 8027-80-62 Zürich 110-66-I1ÜS6
Sertérrtiir
Kelnajtás 6658, eladatlan 1580. — f£laö rendű 1*40—1*44, szedett 1*26—1*30, siedett közép 1-18—1*24, könnyű 1-C8-1-I4, l-sí rendű Oieg 1*26-1 28, ll-od rendű erei 1*16—1 20 angol allldó 1-3U—1*60, szalonna nagyban 1-60—1*64, zsír 1*86-1*90, hus 1*66-1*80, szalonnás félsertés 1*66-1-78
UUJt: Minit! Ryaarfi h Lapkliié
Tállalat, Hirrkulxián.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon i Nagykanizsa 7ft. n.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
flöxmojő, vcgytlutltó, ruhafcstl t ixombtthelyl oitx. IpirldáJlltison «r«nyíretnnitl kllüntetvs
NAGYKANIZSA
Orfljtötclepi Gyártelep I
Kazinczy-u. 8. Ilunyadi-u. 19.
Nem kell Idegenbe nrennle, mielőtt bármit lesiet vagy Uaztiltat. Oyőzód|«n meg áraim olcióságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű gallértlsztltás I Tisztit I Pllsséroz I
Fájdalomtól megtöri szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva jelentjük, hogy a felejthetetlen, legjobb anya, nagyanya és rokon
özv. NAGY JÁNOSMÉ
■zül. Kovát* Rozália
hosszú és kínos szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után, éleiének 78-ik évében folyó hó 3-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
Szeretett halottunkat folyó hó 5-én d. u. 4 órakor temetjük a róm. kath. temető halottasházából.
Lelkiüdvééri az engesztelő szentmise-áldozatot a nagykanizsai szentferencrendi templomban folyó hó 5-én reggel >/t8 órakor mutatjuk be a Mindenhalónak.
Nagykanizsa, 1929. november 4.
Legyen Neki kSnnyii a főid I — Áldás hamvaira I
Nagy Imre (Kesilhely)
özv. Tóth Józscfné Nagy Mariska (Nagykanizsa)
Nagy Bandlka (Keszthely ,
un.kil
Tulok Jeni (Szarvas) rokonság.
(Minden kOIOn értesítés helyett.)
APRÓHIRDETÉSEK
Az •wéMntetések dt)a 10 nótg ftlUrs Mtade. kxábtt SIÓ itlla • <|||. Vaaáz- éa flaaepoap 10 ásóig M Kitár, mlndea további mó dija » fttt. Szerdán éa pénteken 10 uótg 10 fillér, minden további nó dija • fai. Orassó s aiiadea vastagabb betOból álló azó két siónak siámlt-bük. Altárt kereaóknek SOM engedmény.
Vsnnák. vagy vaskályhával el-oaerélnák oaarépkályhát. Címeket s kiadóhivatalba kérek.
Eladá szép diófa ebédlí és hálószoba-bu\'or, hntszemélyes élkezókészlel, hatszemélyes teáskészlel, tizenkétszeinr-lyes pohár-készlet, lószó\'mslrsc, villanylámpa. lUggö-nvök, elószobatal, képek, Isllórs. Erzsébet lér 1. ll-ik lépcső. 5409
Prima háalaalr 5 kg. vételnél P 250, Reichenleld utódánál. Erzsébet-tér 3. sztm.
latálló két Iára azonnsl bérbeadó Bóhm Jenő, Batthyány-u. 10. _ 54\',9
Egy (ókarbsn levó modern gyermek-kooal eladó Kossulh tér 10 -5535
Lépesmézet,
nyersbőrt, ágytollat, • Ilit éa fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15.
Saáaholdaa földbirtok Balaton mellékén, Nemesgulácson, lóvonaion, otsznbás urliskkál bérbeadó. Clm s kiadóban. 5491
Kétazobáa udvari Inkás azonnal ki adó. Kislaludy u. 21. 5494
Zongorát, pisnlnót bérelnék állandó magánhasználatra. Clm a kiadóban. 5470
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon t B9S.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
Keszthelyen.
Az egyik emeletes, két komplett lakással, a másik földszintes, kétszobás, komfortos. Mindkettő kerttel. Érdeklődni lehet Keszthelyen, Rákóczi-utca 40. szám alatt.
Üzletmegnyitás.
Van szerencsém tisztelettel kózólnóm, hogy Klrály-lstoa 34. a«. alatt
füazer-, liazl-és pipa*
űfletet nyitottam.
A nrrgyérdcmll közrt\'iséj,\' szíves támogatását kérve, vagyok kész szolgálattal
tisztelettel
i« Misitolczy József.
Gazdák
A Kührte Mezőgazdasági Gépgyár R. T. Mason, egy
indított meg, vetőgépeket, valamint mindennemű Kühne-féle gazdasági gépeket egy-két évi kamatmentes hitelre szállit. Tekintettel arra, hogy ezen kedvezményes gépakció csak nagyon rövid ideig fog tartant, kérjtik a gazdákat, rendelményeik azonnali feladására a
Kühne Gépgyár Lerakatánál
ROTHAUSER MÓR
Nagykáhizsa, Fö nt 12. (a Koronával szemben).
1 kg. bármlnrmll sertéshús 1 P 80 fm I „ elsőrendű sertészsír 2 P 50 filf
1 , zUiszalomin......... 2 P 10 fj||
I . háj 2 R 40 fiii;
1 . marhabul ......... 1 P 60 fill
l P 80 és 2 pengó
1 . borjuhiiá (eleje)...... 2 P _ fin.
1 . borjúhús (hátul|a) ... 2 p 40 fill\' 1 . májas és véres huika 1 P fm* Különfé\'e íclv.lgnll, köveaztett hu®, töpftriyJ szintén olcsó árban kapható
Bein Ernő és özv. Menczer Ignácnó
54(ö huscs«rnokáb«a
Eötvös-tór 2. ft/árn alatt.
a legolcsóbbtól a legflnomabblg, nagy vilaiztékban. — Mindennemű férfi ti női sapkák, kalnpkellékak nagy 4M5 választékú eladása.
Alakításokat elvállalunk.
Gyenes és Vida.
Keszthelyen
mely 88 év óta fennáll, jókarban levő gépekkel, szerszámokkal haláleset miatt, azonnal átadó.
Cím a kiadóhivatalban.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56-58. §-ai értelmében eszkőzlendő nyilvános elárvereléséről.
A végrehajtást szenvedő neve: özv. üllrller Ferencné.
Lakása: Kazinczy-utca 57.
Az első árverés helye: Kazinczy-utca 57.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1929. november hó 5-én d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Erzsébettéri piac.
A második árverés ideje (nap és óra): 1929. nov. 15-én d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok mugnemese sommásan, nemesként.
1. I drb ebédlőszekrény, 1 drb pohárszék 140 P,
2. 1 drb könyvszekrény, 2 drb szekrény 80 P,
3. 110 drb kertiszék 220 P,
4. 26 drb kerli asztal 99 P,
5. I drb szamovár 6 P,
6. I drb disztukör 8 P,
7. Festmények 40 P,
8. Ebédlőszőnyeg 30 P,
9. 1 csillár 30 P,
10. I kis íróasztal 20 P,
11. 2 drb éjjeliszekrény 24 Pengő Összes becsértékben.
Árverési leltételek.
I. Az árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsériéknek legalább háromnegyed ré^ze megígértetik.
5. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1929. október hó 20. napján.
Lehoczky Lajos s. k 5533 városi végiehajló.
09. évfolyam, 252 íiám
Nügykonlua, 1939 november 6. szerda
Ara 16 fillér
Bethlen István párisi utja ui korsiak ie* detét jelenti a magyar külpolitikában
.Magyarországon ma egészen más hangon írnak FranciaorszjaU, — írja
a La Crolx — Harminc francia képviselő látogat el legkö^V t^Hf. szagra
Pária, november 5 szil, megállapítja, hogy Bethlen (Éjszakai rádiójelenlés) A „La niszterelnök párisi utja u| korj Croix" cimll lapban Cholleux vezér- kezdetéi jelenli Magyarország
politikájában. Ez megnyilvánul abban is, hogy Magyarorszj egészen más hangon imák és nek ma Franciaországról, mini
cikkben foglalkozik Franciaország és Magyarország viszonyával.
A cikk, melyet gróf Apponyi Albert és gróf Bethlen István arcképe di-
barátság istápo-slen fr^^k társaság amelynek rOvi-
) francia képvnmlátogat el írszdgra Deceatac hó folya-a látogatási ^^Byar kép-egy csoportja ^^^tozza.
MacDonald amerikai útját a li vativok is sikernek k
Anglia felveszi a diplomáciai viszoi
London, november 5 (Éjszakai rádiójelenlés) Az alsóház ülésén ma délelőtt MacDonald beszámolt amerikai útjáról. Elsőnek Baktwin, a konzervatívok vezére üdvözölte melegen és méltatta, hogy MacDonald nem mint pártvezér, hanem, mint az egyesüli királyság
unft
er-
mil.\'szlerelnöke szerepeli az sü\'t Államokban, l.loyd Oeorj libeiVIsok vezére szintén m< üdulzölte a miniszterelnökril hangsúlyozta, hogy a kél nagyhatalom közölll barátság erősítésével MacDonald a világbékének lett szolgálatot.
lisok és vélik el
raszorszAgg*^^
A továbbiak som^Klenderson külügyi államtitkár hi|^zati javaslatot terjesztett
ár ha^oiali
tóh^Ky Mzfl/n dlpi
_ szerint
mondja ki az alsóh^^H(>y Anglia és Oroszország közöf^T diplomáciái viam* feNjük kívánatos. Indoko-l^^^ftai^^^kkiemelle, hogy az rfl^HKor^^Hne/n hajtandó tilrni semmféle s^^t propagandát.
Ma tárgyalta a képviselődé a Katonai büntetőtörvény Könyv Javaslatot
Az oroszországi hadifoglyokról, az egyetemi Incidensekről interpellálnak ma a Házban — Kivetették Várnalék indilványál, hogy parlamenti bizottság vizsgálja meg a munkásság helyzetét. — Rövidesen sor kerül a bírói eljárás egyszerűsítésére
Budapest, november f» A Ház mai ülésén az elnök jelentette, hogy Erdőhegyi Lajost főispánná nevezték ki s emiatt lemon-dolt képviselői megbízatásáról. — Nóndsy Andor beterjesztette a mentelmi bizottság jelenlését. Erődy-Harrach Tihamér a véderő és igazságügyi egyesilelt bizottság jelentését terjesztette be a katonai büntető törvénykönyv tárgyalásáról. Majd harmadszori olvasásban elfogadták a Spanyolországgal és Bulgáriával kö-töil békéitelő és választolt bírósági szerződés becikkelyezéséről szóló javaslatol.
Nem tárgyalják Várnalék indítványát A Ház kimondolta, hogy Várnai Dánielnek és társainak azl az indilványál, hogy a munkásság helyze-
tének megvizsgálására küldjön ki a Ház egy nagyobb bizottságot, nem kivánja tárgyalás alá venni. Következeit a Szentkorona egyik őrének megválasztásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása, mely szerint Szécheny Béla gróf halálával megüresedeit koronaőr! állásra az országgyűlés két tiáza Károlyi Gyula gróf nagybirtokosi valaszlolta meg. Az aktusnak törvénybeiktdlásáról intézkedik a törvényjavaslat, amit vita nélkül fogadlak el. Majd a menlelmi ügyeli tárgyalása következeti.
A magyar városok Trianon revíziójáért
Sok város és vármegye intézett feliratot az országgyűléshez a trianoni békeszerződés revíziója tárgyában. A feliralokal kiadták a miniszterelnöknek.
A szerdai Ölés munkarendje
A holnap larlandó ülésen a katonai büntető törvénykönyvről és ennek életbeléptetéséről, valamin! egy uj koronaőr megválasztásáról szóló törvényjavaslatot tárgyalják.
A holiftpi interpellációs napon Pakvls József a műegyetemen elő fordult iiwidensekröl, Fábián Béla az otoszországi hadifoglyokról, Tób-ler János a társadalombiztosító önkormányzatáról, Farkas Islván a közigazgatási válaszlásokról mond interpellációi Az ülés 12 órakor éri végei.
A blról eljárás egyszerűsítése
Zsitvay Tibor igazságügyminiszter kijelentette, hogy a bírói eljárás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatot rövidesen a Ház elé lerjeszli.
A Keresztény párt éles KritiKát gyaKorolt a Kormány gazdasági politiKáfa felett
Erélyes kormányintézkedéseket sürget a válságos helyzet megoldására
a tíz százalékot cl
iludttpesl, november Ti (Éjszakai rádiójelentés) A Magyar Kutir jelenti: A Keresztény Gazdasági és Szociális Párt kedden délután Zichy János gróf elnöklete alall népes értekezletet tartott.
Elsőnek Hunyadi Ferenc gróf foglalkozol! a gazdasági bajokkal. Hangoztatta, hogy a pórinak a legnagyobb eréllyel kell követelni a költségvetés csökkentéséi,
amely legalább kell érje.
A kormány intézkedésekkel oda kell hasson, hogy a buza tőzsdei és termelői eladási ára közöli levő különbözetei kikllszöböllesse. Helyesli
a gabonaraktárak felállítását, de óva int, hogy költséges uj épületeket emeljenek erre a célra. Nem lehel Klrni, mondotta — hogy \' vidéki pénzintézetek 6—8 százaién, al többel követeljenek, mint ö tőlük a nagybankok. Az a kívánsága, hogy a kormány bocsátkozzon gazdasági tárgyalásokba az utódállamokkal. Ezután Emszt Sándor bejelentette, hogy gróf Bethlen István miniszterelnök a párt csütörtöki értekezletén részt vesz és felvilágosításokat fog adni.
A pártnak az a kívánsága, hogy a kormány a parlamentben tflzzo napirendre a gazdasági helyzet tárgyalását.
Haller Islván a gazdasági helyzet megjavilásál célzó programot óhajtja látni a kormánytól, kormányintézkedéseket sürget a válságos helyzet megoldására.
Oyömörey Sándor azl kivánja, hogy a
Nemzeti Bank közvetlenül nyújtson hitelt a kisebb vidéki pénzintézeteknek.
Tury Béla annak a nézetének adott kifejezést, hogy a költségvetés le-szállilásánál meg kell akadályozni, hogy a protekcionizmus érvényesülésével épen a kisemberek, tehát a falu érdekei szenvedjenek. A költségvetés csökkentéséi tételenként kell keresztül vinni.
Marólhy László szerint a kullusz-miniszier eddig meglehetősen bői/en osztogatta az iskolaépitési segélyeket és most egyszerre elvonta azokat, amiből nagy haj lehel. Csík József
a növekedő munkanélküliség
problémájáról beszéli.
Czettter Jenő szerint nem lehel mindent az államtól várnunk. Ilaller \'stván köveleli, hogy a költségvetésnél tételről tételre állapítsák meg, hol lehet a protekcionizmusra
valló tételt törölni. Zichy János gróf elnök megállapítja, hogy a párt egyhangú véleménye szerint
a gazdasági helyzet rendkívül súlyos. Szükséges tehát, hogy a kormányelnök nyilatkozzon, mit akar tenni a válság megoldására, mert erről a pártnak tudomást keli szereznie.
Földrengést éreztek az Alföldön
A budapesti földrengési obszervatórium készülékei november 5-én 8 óra 54 perc 46 másodperckor 140 kilométer távolságból földrengést jelezlek. A műszer maximális kilérése 7 milliméter volt. A földmozgás Budapesten 10 percen át tartott.
Az obseivatórlumhoz beérkezett jelenlések szerint a rengést érezték Kecskemélen és Kiskunfélegyházán.
ZALAI KÖZLÖNY
A Balatoni Tárlat
Ax Irodalmi Kör Wagoer-klállltáia
Nagykanizsa, november !>
Nagykanizsa egyebek közi arról is híres, hogy nincs egy szobra, nincs nyilvános muzeuma és nincs nyilvános könyviára. Csoda-e hál, ha képzőművészeti élet sincs ebben a városban ?
A Zrínyi Irodalmi és Művészeit Kör hosszú évtizedeken át rajta kivül álló okokból nem ludolt teret nyitni a művészetek inlenziv istápolásának. Most azonban elhatározta, hogy megteremti a kanizsai kultur-élet eme ágának Is a renaissance-ál. Sikerül-e, nem slkerül-e: — nem a Kör agilitásán és lelkesedésén múlik.
Ennek a programnak kapunyitása nem történhetett volna méltóbb keretek közt, mint Wagner Gézának, a Balaton európai nevű festőjének vasárnap ünnepélyes formák közi megnyílt tárlalával. Wagner Géza a magyar művész-zseni csodálatos hajtása és nekünk, kanizsaiaknak még ennél is több egy momentummal: itt voll rajztanár 25 éve a kanizsai piarista gimnáziumban, itl születeti meg az ö művészete és innét röpitelte világgá a tehetsége, ami ma már ország-világ szerte a magyar névnek büszkesége.
A kiállítás külsőségeiben is elüt aj,, eddigiektől, anyagának, hogy ugy mondjuk, .művészi körítésévelA Polgári Egylet nagytermének falain nagyszerű Ízléssel vannak a balatoni és olaszországi olaj, pasztell és aqua-rell képek elrendezve. A kiállítás megnyitó ünnepélyére diszes közönség gyűlt egybe, sokan voltak, de egyik ember csak ugy, mint a másik, a legnagyobb elragadlatással állt egyik kép után a másik elé és egyöntetű volt a megállapilás, hogy a Balaton természeti gyönyörűségeinek és a művészi szépnek ilyen komplexumára senki nem számított.
A megnyitó ünnepély a Kisdaldrda magyar népdal-csokrával kezdödötl. BUchier Mór mesteri keze és a dal iránti páratlan lelkesedése ennek a nótás-lelkű kis társaságnak már nem is az ajkáról, de a szivéből csiholla a gyönyörű, finom melódiákat. A kiállítást ezután néhány keresetlen szóval dr. Thoiway Zsigmond, a Kör elnöke nyitotta meg, bejelentve, hogy dr. Sabján Gyula polgármester, aki a program szerint a kiállítást megnyitotta volna, váratlanul ágyba kényszerült betegsége miatt s igy csak örömét és üdvözletét ludla küldeni a tárlat művészének és közönségének, a kanizsai kuliura eme szép eseménye felelt.
Barbarits Lajos, a Kör főtitkára beszédében ismertette Wagner Gézái, a volt kanizsai tanárt és a mai nagy művészt. Vázolta az Irodalmi Kör programját és célkitűzéseit a művészetek kanizsai kultúrájával kapcsolatban. Utalt arra, hogy ma az egész világon mindenleié magyar művészek nevei röpködnek fel a horizontra, mig mi itthon sokszor elpazaroljuk értékeinket s csak akkor ismerjük el
őkel, ha előbb a |ó magyar nevük külföldi fémjelzési kap. A nagykanizsai társadalom segítését kérle a magyar tehetségek megbecsüléséhez s az Irodalmi Kör ezzel kapcsolatos programjához, ezzel együtt a város szellemi éleiében egy uj fejezet: az inlenziv művészeti élet megnyitásához
Urbán Oyula, a Kör titkára jói-ismert előadó-művészete leljessfgél csillogtatta Ady szavalalaibanés Bárd: Golgota meséje c. költeményének megrázó drámai erejű előadásával.
Befejezésül a lelkes óvációban részesített művész, Wagner Géza lépett a pódiumra és megköszönte az ünneplést, rövid bepillantást adva
Nagykanizsa, novombor f>
A közgyűlés második napja az érdeklődés teljes hiányának jegyében zajlott le. 4 óra volt, a közgyűlés megkezdésének ideje amikor összesen 2 képviselő volt csak jelen. Lassan azonban mégis csak szállingóztak, ugy, hogy mire fél 5-kor a polgármester és a tanácsosok bevonultak — 20 képviselő voll jelen, amely szám későbben a duplájára felszökött.
A városi vizmü 1930. évi kölUég-vetésél a közgyűlés minden vita nélkül elfogadta.
A csatorna-dijak
A csatornamű költségvetésének a kiadásait a bevételek fedezik. Remény van arra, hogy az alap- és fenntartási dijakat 7 százalékra lehel leszorítani. A polgármester javasolta, hogy a százalék-kulcsot ne állapítsák meg most. Erről más alkalommal határozzanak.
Dr. Villányi Henrik ugy értesült, hogy az 1928/29-iki járulékot adó alakjában fogjuk elöirni. Erre vonatkozólag felvilágosítási kéri.
A polgármester kijelentelte, hogy a város vezetősége a csatorna járulékokat a lakókra akarta áthárítani, a népjóléti miniszter azonban nem engedte.
Hemmert főszámvevő kijelentette, hogy az előírás — csak belső kezelési természetű. A csatornadíj az adókönyvecskében is szerepel, de amíg nincsen jóváhagyva, a fizetésre halasztás van engedélyezve. Tehát addig senkinek nem kell azt megfizetnie. Fizetni majd lényegesebben kevesebbel kelt, mert a dijak ujabb megállapításánál 1928/29. évre Osz-szesen 6 százafékos csökkenés lesz.
A Központi Szeszfőzde veszteséggel zárult. 12 esztendeig jó üzletmenete volt, 2 év óta rosszul megy. Bérbeadása iránt tárgyalások folynak.
Dr. Sabján felvetette a kérdési, vájjon nem lenne-e jobb az épületet lebontani és ott utcái nyitni, ami többet jelenlenc a városnak, mintha
szavaiban a Balalon-feslés lelki és technikai tényezői közé.
A kiállítási vasárnap és azóta is tömegesen látogatják (iskolák Is testületileg). Már is sok kép marad Kanizsán, mert egyöntetű a megállapilás, hogy a művész (aki részint tisztában van a kanizsai viszonyokkal, részint anyagilag rendezel! körülmények közöli él) szokatlanul alacsony pénzbeli ellenértékel szaboll képeiért. Az érdem egy része ebben vele lévő feleségéé, aki nemcsak élettársa, hanem maga is művész-lelkű inspirálója férje kiváló talentumának.
A kiállítás krilikai méltatására legközelebb visszatérünk.
3500 pengő bért kapna az épületért. E tárgyban határozat nem történt. A közkórház költségvetését tudomásul velle a közgyűlés.
A FŐ-utl járda Az ulépilés folylán a Fő-uton szükségessé váll a járda kiszélesítése, ami a háztulajdonosokat is érinli. A járdák burkolatát mosl már rendezni kell és aszfalt-burkolatot alkalmazni — mondja az előterjesztés. A polgármester javasolja azért a közgyűlésnek, hogy a Fő-ut két szakaszán 8.835 P köllséggel a Magyar Aszfalt R. T-nak odaítéli munka keretében adja ki a burkolást két munkakép. Hogy e költségeket a város vállalja-e magára, vagy a telektulajdonosokra hárítja — más alkalommal fognak dönteni.
Dr. Fülöp György a közutak fásítását követelte.
Király Sándor műszaki tanácsos közlekedési, köztisztasági, forgalmi és városszépészeli szempontból, de főleg azért is, mert a fák eltakarják az üzleteket és azok kirakatait és feliratait — ellene van a fásításnak Több hozzászólás ulán a közgyűlés a polgármester javaslatát fogadta el.
Hozzájárult a képviselőtestület a nem nyugdíjas városi alkalmazottak és azok hozzátartozóinak öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére alkotott szabályrendelethez, mely teljesen megfelel a népjóléti miniszter rendeletének.
— Kimondolta a képviselőtestület, hogy a római katolikus temető köztemetőnek tekintendő, amelybe minden vallásfelekezet te-metkezhelik, kivéve azokat, melyeknek (izraeliták, görögkatolikusok) úgyis van temetőjük.
Színház-kamatok Kimondotta a közgyűlés, hogy a színház átvételből kifolyó 48.000 P ulán járó kamatösszeget kiutalja és egyben gondoskodik a Közművelődési Egyesületnek egy más (32.000 P) tartozása után fizetendő kamatokról 1930-ra.
_192a novembtf 6
A polgári Iskoláknál
a város tudvalevően arra kötelezte magát, hogy fenntartásukról^ gondoskodik. A miniszter ezenkívül most arra kötelezte a várost, hogy a tanszer, tatarozás stb. szükségleteket ii fedezze.
A polgármester azt javasolta a közgyűlésnek, hogy tekintettel a városnak amúgy Is súlyos terheire, ezektől a terhektől való felmentését kéri. Ehhez a közgyűlés egyhangúlag hozzájárult.
Segélyek és benzln-kutak
A kiskanizsai rk. lelkész és sekrestye részére (ami eddig cuk jogszokás voli) 3 öl lelkészi és 1.5 öl sekrestye! tüzelőfa járandóságot állapítottak meg halározalllag.
/A ferenceseknek a jövő évi járandóság terhére 4000 pengőt utaltak kl.
A segédkántor eddigi 80 pengős havi illetményét 120 pengőre emelik fel és ellátás dolgában a kántortól függetlenítik.
Az evangélikus egyháznak az évi 580 P rendes segélyt 800 P-re emelték fel, ugyanígy a református egyháznak.
A NTE-nek 500 pengő rendkívüli segélyt szavazlak meg egyszer s mindenkorra. A Magyar-Belga Ásványolaj &.-T.-nak Deák-tér 9. sz. ház elölt egy benzinkút felállítását engedélyezték, mig a Hazai Kőolaj R-T.-nak Eötvös tér 2. sz. alatti benzinkút felállítására vonatkozó szerződést jóváhagyták. A benzinkút 20 év múlva a város tulajdonába megy át.
A többi tárgyponlokat a képviselőtestület úgyszólván percek alatt letárgyalta.
Este 7 órakor a közgyűlés véget ért.
AI 48-as Ünnep
vasárnap délelőtt less a Városi Sxlnfidxttan
Nagykanizsa, november 5 Ma megjelennek a kanizsai utcákon a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör 48-as ünnepének nemzetiszínű plakátjai. A régi idők emlékét ébresztik ezek a plakátok, amikor még 48-asok masíroztak a kanizsai utcák tégla-ulain. A hös ezred áldozata lelt a háborúnak és Trianonnak. Hősi emléküket köbe vésve fog|ák megörökíteni Nagykanizsán. Ezt a célt kívánja szolgálni az Irodalmi Kör is vasárnapi ünnnepélyével.
Az ünnepély délelőtt 11 órakor kezdődik a Városi Színházban. Játszik a katonazenekar, beszédet mond Finta József őrnagy és 48-as toborzó c. költeményéi szavalja Barbarits Lajos, a Kör főtitkára.
Belépődíj nincs, de ezúttal nyomatékosan kér mindenkit a Kör vezetősége, hogy önkéntes adományokkal járuljanak hozzá a 48-as szoboralaphoz.
— Kitűnő szemüvegek orvosi receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Gyula órás, ékszerész és látszerész uj üzletében kaphatók Fóut 14. Biztosító palota. Szakszerű javítások.
Jóváhagyásig nem kell fixetnl csatorna-dijakat
A csatornadíjak 6 százalékos leszállítása várható — Bérbeadják a Városi Szeszfőzdét — A gyalogjárót is megépítik a Főúton
A városi ltUxgylllés második nap fa
1929 hovember 6.
Nagykanizsa és a csendrendelet
A rendőrkapitányság és a város vezetősége együttes értekezletet tart a rendelet végrehajtása ügyében
Nagykanizsa, november 5
A belügyminiszter úgynevezett „csendrendelete", amellyel a fővárosi sajtó igen zajosan foglalkozott, már régebben megérkezett a nagykanizsai rendőrkapitányságra is. A kapitányság vezetője behatóan tanulmányozta, hogy Nagykanizsa viszonyainak megfelelően, hogyan alkalmazzák a rendeletet.
Hogy milyen intézkedések és rendelkezések törlénnek, ma még nem tudni. Ugy érezzük azonban, hogy Nagykanizsa kivétel kellene, hngy legyen. Mert Nagykanizsa amúgy is olyan csendes és kihalt, hogy ilt éppen felelevenítést rendeletre volna szükség.
Nagykanizsát semmiesetre sem lehel Budapest, Szeged, vagy Debrecen mértékével mérni, ahol tényleg olyan lüktető az élei, a forgalom, a vidék beözönlése a városba, az autóközlekedés, hogy szükség van egy külön csendrendelelre, Nagykanizsán azonban az emberek örülnek, ha egy szerdai vagy pénteki hetivásáros napon néhány emberrel többet látni az utcán, egy-két gépkocsival több megy keresztül a városon mint más hétköznapon.
Mindenesetre vannak olyan pontok, (igy többek között a gépkocsi, motorkerékpár és kerékpár közlekedés) ahol nálunk Is szükség van megtelelő Intézkedésre. Mindazonáltal^ Nagykanizsán csínján kell bánni a kiadandó rendelkezésekkel, nehogy épen az ellenkezőjét érjük el, mert itt az a helyzet, hogy a kereskedők és Iparosok és a vállalkozók mind azt szeretnék: ha minél zajosabb, lüktetőbb és forgalmasabb lenne ez a város, amely lassanként úgyis mind|obban elhalkul, mint Verescsagin őrszeme a Sipka-szorosban.
Kérdést intéztünk a .csendrendelet" ügyében a kapitányság vezetőjéhez, hogyan gondolja a január elsejével életbe lépő rendeletet Nagykanizsán „az ország legcsendesebb városában" foganatosítani és végrehajtani ?
Azt a választ kaptuk, hogy mielőtt megfelelő intézkedés történne ebben a tekintetben, a rendőrség vezetője és a város vezetőségének tagjai értekezletre jönnek össze, amelyen közösen meg fogják állapítani, hogy Nagykanizsán milyen intézkedések történjenek és az értekezleten való közös megállapodás után adják ki a szükséges rendelkezéseket.
ZALAI KÖZLÖNY
A kereskedelmi és ipari érdekképviseletek törvényhatósági kiküldötteinek választása
Nagykanizsa, november 5 A kereskedők és iparosok november 10-én választják kiküldötteiket a törvényhatóságba. A zalamegyei
kereskedők
4 rendes és 2 póttagot küldenek ezen a címen a megyegyUlésre. A megye területén működő érdekképviseletek ugy állapodtak meg, hogy Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Keszthely és Tapolca I—1 rendes és Nagykanizsa és Zalaegerszeg 1 — 1 póttagot küldenek a törvényhatóságba.
Nagykanizsa kereskedőinek jelöltjei : Weiss Tivadar ker. tan. és Teutsch Gusztáv. Az OMKE nagykanizsai kerülete felkéri az összes kereskedőket, hogy lolyó hó 10-én, vasárnap az urna előtt megjelenni és szavazataikat a következő jelöltekre leadni szíveskedjenek :
Weiss Tivadar ker. tan., gabonakereskedő (Nagykanizsa), i.őwenstein Ignác gabonakereskedő (Nagykanizsa), dr. Hoffmann Imre borkereskedő (Keszthely), Lessner Adoll borkereskedő (Tapolca), Teutsch Gusztáv droguista (Nagykanizsa), Komlós M. Miksa lüszerkereskedó (Zalaegerszeg).
Tekintettel arra, hogy a szavazat-szedő küldöttségnek nem áll rendelkezésére a szavazatjogosultak jegyzéke, mindenki hozza magával a szavazatra jogosító igazolványát, mit az OMKE nagykanizsai kerülete tagjainak, továbbá azon kereskedőknek, kik azl felhívásra tőle kérték, beszerez és kézbesíteni fog.
Az iparosság hasonló módon készül az érdekképviseleti választásra. A zalai Ipari érdekeltségeknek 8 rendes és 4 póttagjuk lesz az uj mcgyegyülésben. Ezeknek névsorát a következőképen állították listába:
liazsú József kocsigyártó (Nagy kanizsa), Jády Károly szabómester (Zalaegerszeg), Mayer Dénes gép-lakatosmester (Keszthely), Keszler Aladár kőművesmester (Tapolca), Vékdssy Károly órás és ékszerész (Nagykanizs i), Lakatos István cipész-mesler (Zalaegerszeg), Csemba Gyula szabómester (Balatonfüred), Koronya László szíjgyárlómester (Pacsa), Németh Lajos szabómester (Sümeg), Láng István kőművesmester (Lele-nye), Szalay Ede asztalosmester (Zalaszentgrót), Gyarmati Gyula asztalosmester (Zalaapáti).
Elgászoli a sxekér egy öszvegy-assxonyi a Magyar-utcán
A súlyosan sérült asszonyt beszállították a kórházba
Nugykanliaa, novombor 5 Az országos vásár miatt erősen megnövekedett kedden délelőtt a vátos utcai forgalma. Rengeteg parasztszekér kerülte a gépjármüveket, de igy is egynémely utkereszle-ződésnél nagy elővigyázat kellett,
nehogy közlekedési baleset történjék.
Délután egy órakor telefonon kihívták a mentőket a Magyar utcai Schlésinger vaskereskedésből azzal,
hogy a Magyar utca 2. szátnu ház előtt egy ismeretlen parasztszekér elütötte Berta Józsefné 46 éves özvegyasszony!, aki egyik majorban napszámoskodik.
Az özvegyasszony kulsősérülést nem szenvedett, de súlyos belső-zuzódások érték, ezenkívül bordatörést szenvedett.
A mentők a korházba szállították. A rendőrség megindította a nyomozást az elgázolás ügyében.
Megfojtotta a gyermekét: 10 hónapi börtön
Egy vonyarcvashegyi
Nagykanizsa, novomber 5 Pálfi Ilona 25 éves vonyarcvashegyi leány bizalmas viszonyt folytatott munkaadójával, Kovács István (Pataki) seregélyesi gazdával. Pálfi Ilona nemsokára egészséges fiúgyermeknek adott életet. Azonban egy órával a születés után Pálfi saját kezeivel mindaddig szorongatta az újszülött nyakát, míg megfulladt.
szerelem epilógusa
A fiatal anya megfojtotta saját gyermekét. Majd másnap a kis hullát elásta. A gyilkosság csakhamar kiderült és Pálfi Ilona csendőrkézre került.
Tegnap tárgyalta ezt a bűnügyet a nagykanizsai törvényszék, amely gyermekülés büntette miatt Pálfi Ilonát tiz hónapi börtönnel sújtotta.
Novembtr ■ SEVILLA
RÓZSÁI
Szerda | Oráma 6 felvonásban.
A spanyol-tárgyú filmek gyöngye,
A clmirercpben Alexander D\'Aroy,
az ,uj Velentino" excellál. — Partnerei a szép Eugénia Amani és sz újonnan le Irdezell Marguarita Allata, akinek
csodálatos szépsége pompásan illik D\'Arcy elcgtns alakjénoz. Az ,u) Valenllno" nép-■ze-dbégél ml sem blionyllja lobban, hogy a londoni aia\'-yiljuság .O\'Arcy-klub\'-ot alaviioll n liszteletére, A (elvételek Spanyol-orzág legszebb tá|aln kéizllllek.
KIEGÉSZÍTŐ MŰSOR.
Mindent a közönség kényelme érdekében Ez a mozik vezetőségének felfogása. Ennek érdekében minden praktikus ujilásra kész. Ennek érdekében történik most ujabban az előadások kezdetének megváltoztatása is. A több oldalról megnyilvánult óhajnak kívánunk eleget tenni, mikor szavazás alá bocsájtjuk a sok kisérletezét megért rengelek sok zavaró momentumra okot adó fontos kérdést. Nagyon kérjük közönségünket, saját valamint mindnyájunk érdekében, mentől többen szavazzanak le, erre a nagy horderejű kérdésre. Postaládát tettünk ki a szinház előcsarnokába s nagyon kérünk mindenkit, hogy akár ebbe a ládába, akár posta vagy bármi uton küldje, hozza el, aláirt s pár találó szóban megindokolt óhaját: mikor kívánja az előadások kezdetét: fél 7 vagy 7 órakor, avagy épen 5 órakor. (—)
Nagy
I UJJ D**a kitfiaű mlQfiséoO koiyak 3*50 1 litiming kltQno rolniig tíjnii 354
Likörök nagy választékbanl
Idei termésű világhírű
PEKKAREK TEÁK
már megérkeztek, kaphatók
Mnszel és Frledenthal
tűszer- és csemegekereskedésében.
Aki kevés pénzért jól akar öltözködni
mielőtt szükségletét fedezné, ne mulassza el.felkeresni a
„Menyasszony" divatáruházat,
ahol a legjobb minőségű menyasszonyi kelengyék, vásznak, kanavásznak, kartonok, pargetok, szövöcérna és fonal, divatos szövetek és f.anellok a legolcsóbban szerezhetők be.
KORÉIN JENŐ röfös-és divatáruháza Nagykanizsán, Deák-tér I. ^ÍSSf

ZALAI KÖZLÖNY
IÖ29. november á
NAPI HÍREK
NAPIREND
November 6, szerda
Róm katolikus : Lé -árd Protestáns. Lénlrd. Iziscliln: Mark hó 3
Wagner 0ézn Balatoni Tórlnta a Polgári Egjlct nagytermében. Nyitva egijz nap.
Városi Morgó. .Sevilla rózsái", dráma a spanyol clcttől Ezenkívül remek klegészltó ntüior.
OyógyH/ortftrl éjjeli szolgálat: í. hó végéig a Lukács-féle .Mária" gyógy-szerlár.
Oózfűrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hélfó, szerds, péntek délután és kedden egész nap nóknek).
— A főispán Nagykanizsán.
üyömörey György főispán tegnap délután Zalaegerszegről Nagykanizsára étkezett.
— Kinevezések a honvédségnél. A kormányzó Rulich Sándor őrnagyot alezredessé, Reuter Pál főhadnagyot századossá nevezte ki.
— Visszahelyezés. A közoktatásügyi miniszter Szekulja Jakab állami tanítót Csepelről visszahelyezte Nagykanizsára, ahol a nyugalomba vonult Krampalics János osztályát, a Roz-gonyi-ulcai VI. fiuoszlályl vezeti.
— Nőegylet! tea. A Kereszlény Jótékony Nőegylet november 9-én, szombaton este 9 órakor rendezi következő teaestjét a Cenlrálban. Ez a tea egyúttal záró-aklusa lesz az aznapi Hubertus vadász-lovaglásnak, így a szezon egyik leghangulalosabb teájára van kilátás. Belépődíj nincs. Tea süteménnyel 1 pengő. A tagokat és azok vendégeit szeretettel hivja és várja a Nőegylet elnöksége.
— A felsőkereskedelmi Iskolában vasárnap délután szülői értekezlet volt. Az iskola diszlerme zsúfolásig megtelt az érdeklődő szülőkkel és szállásadókkal. Az értekezletet Balog Dávid, az iskola igazgatója nyitotta meg, kérve beszédében a szülök és az iskola vállvetett munkáját a gyermekek nevelésében. Surányl Gyula tanár a szülők és az iskola kölcsönös viszonyáról tartott nagyszabású előadást, teljes pedagógiai és előadói felkészültséggel. Az előadás ulán ahhoz többen a szülők közlll hozzászóltak és több, a szülőt és iskolát közösen érdeklő kérdést beszéltek meg. Az ilyen tartalmas szülői értekezletek felbecsülhetetlen hasznára vannak az azon résztvevőknek az iskolás gyermek nevelésére vonalkozó direktíváikkal.
— Szent Ferenc filmje Nagykanizsán. A Szent f-\'crenc csodálatos éleiét és halálát tartalmazó nagyszabású filmet folyó hó 11 -én és 12-én (hétfőn és kedden) délután 3 és 5, esle 7 és 9órai előadásokon mu-taija be az Uránia niozgószinházban, az Úrasszonyok Mária Kongregációja. A ritka szépségű film kisérő műsorán a Zeppelin kikötése a lakeharsti repülőtéren, Pilóta iskola, Utazás Corsica szigetén cimü kisérő-filmek szerepelnek. Az előadások leszállított helyárak mellett történnek. Mint ismeretes, az előadások bevétele a ferencesek 500 éves jubileumi ajándékának, a plébánia-templom szentség-tartójának beszerzését mozdilja elő.
— A Mária és őrangyal Társulat vasárnap délután 4 órakor a Kath. Legényegylet helyiségében műkedvelő szinelőüdást rendez. Az Irgalmas nővérek, kiknek a kórházi ápolás terén tanúsított odaadásukért soha nem tud eléggé bálás lenni Nagykanizsa közönsége, azért rendezik ezt az ünnepélyt, hogy bevételeivel gyarapítsák a kórházból még mindig hiányzó kápolna létesítésére gyűjtögetett alapjukat. A műsoron szaval Szladek Mária és előadásra kerül a Búzavirág c. 5 felvonásos színmű. Helyárak 60, 50 és 20 fillér Jegyek már válthatók a kórházban.
— Házasság. Raffaelii Anita polg. isk. tanárnő es Kenedi Imre oki. mérnök házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett).
— 11a pénxéért szépe/ és olcsót akar vásárolni, ugy tekintse rneg a legújabb divatú nöl és térti pullover ét kabátokat, valamint egyf/b sxövött árukat. Barta Alfi-éd lértl és nöl álvatáruQáx, Fö-ul S.
— Uj rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zala-vármegye egész területére dijmente-lien szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat Is megtéril|ük. Kopsteln Szombathely. Kőszegi-utca 5.
Nov. 30.—dec. 1.
A Kercsxiény Jót. Nőegylet
karácsonyi vásárának dátumai
Nagykanizsa, novembor
Aki visszaemlékszik (ki ne emlékezne ?) a Keresztény Jótékony Nőegylet tavalyi karácsonyi vásárának pompás sikerére, aranyos hangulatára, — azt nem igen kell az idén sem csalogatni a vasárra. Erre enged küvetkezletni legalább is az a néhány kulissza-titok, amit már sikerült benlenlesektől megtudnunk az idei készülődésekre vonatkozólag. Mert a készülődés hihetetlen méretű. Vásárra kerül olt az egész Kanizsa minden jószive. tUgyis minden jó sziv kevés az idén, amikor szorongóbb gonddal néz a tél elé a nyomorúság, mint valamikor is.)
A vásár november 30-án délután nyiitk meg és tart egész vasárnap, illetve hétfő reggelig. A jeunesse d\' oreé kivánságara az idén is lesz szalon-bar: a Bonbonniere, saját zenekarral és saját egyéb szenzációkkal. Hogy aztán még mi minden lesz, azt még lassanként majd kinyomozzuk.
Tény, hogy a hölgyek minden szivüket és minden leleményességüket egy csomóba hordták és valóságos haditanácsokon készilik elő a beköszöntő tél nagy társadalmi eseményét.
A szokásos Mikulás-délután december 5 én lesz.
A vásár léli-nyomor enyhilő céljaira a hölgyek a gyűjtést már megkezdték.
A SINGED VARRÓGÉPOÍ
:itaisA LEGJOBBAK T
= Óvakodjék a meghűléstől I
A légzőszervek megbetegedéseitől megvédenek a kitűnően bevált Pan-flavin-paszlillák.
— Ha opsón Jót • kar. ha a világ esomónyelról a leggyorsabban éa legmegbízhatóbban nkiir értesülni, lm szépirodalmi tájékozottságát tikiirjn növelni, ugy olvassa a Nemzeti Újságol óh Uj Nemzetieket.
SÍPOS
PÖRKÖLTKÁVÉ
a legkényesebb igényeket SÍ34 ia kielégíti.
Háztartási keverék 1/1 kg. ... P 2\'40 Sipos keverék >/< kg. ... P 2-80 Különlegesség V-t kg. ... P 320
A nagykanizsai Missziósház Napközi Otthonának étkeztetési kimutatása. 1929. évi április l-löl október 31-ig: áprilisban 1082, májusban 1006, júniusban 971, julius-ban 1076, augusztusban 789, szeptemberben 745, októberben 856 adag ebéd. A Missziósház vezetősége ezúton mond hálás köszönetet mindazoknak, akik lehetővé lelték adományaikkal a Missziósház Napközi Otthonának fenntartását. Amikora nagylelkű adományokért bálás köszönetet mondunk, nagyon kérjük a jószivü közönséget, hogy a szeretet ünnepének közeledtével gondoljanak a szegényekre és elhagyottakra. Minden legk sebb adományt hálás szivvcl fogadunk, legyen az akár viselt ruhanemű, al:ár egy kis élebnicikk. — Ugyancsak e helyen mondunk köszönetet a kiskanlzsiii elemi iskolák igazgatóságának és May Margit ta-niiónónek (I. kOrzel) a Kanizsán pihenő hősi halottak sirjára összegyűjtött és hozzánk beküldölt virágküldeményért.
— ElUtötte a motorosvonat. Tegnapelőtt délután a zalaegerszegi ZTE sportpálya mellett a zalalövői molorosvon.it elütölte Kánya János 75 éves süket cigányzenészt. A mozdonyvezető többször tülkölt, de a süket ember nem hallotta meg. Az eigazolás ledobta Kányát a töltés mellé, ahonnét eszméletlen állapotban szállilolták be a zalaegerszegi kórházba. Álltpola súlyos.
ín nem Hirdetek sokai, mert \\ a sok adminisztráció drágít 1 j
Helyette igen tisztelt vevőimet a legnagyobb mórlékben kielégítem, melyet
BUTORTELEPEM
Jó hírneve bizonyít. Hitelképe* egyéneknek kászpániárben nyújtok hitalt. Jó minőségű hálószobák már P 390-181
• bédlfik
P 650-1At
Saját kárpitoamOhalyamban m leyolcaAbb legjobb munkát kéaxitem.
Sxélcely Vilmos bu/or/elepe Nagykanizsa,
Kaxlncxy-utca 4. k,s
KAUFMANN KAROLY :rJ.4.;;:L..
a legolcsóbb és legnagyobb!
a
Nagy válaszlék férfi kalapokban, kesztyűkben, gyermek-kelengyékben s az összes divatárukban.
raktár egyenruházati cikkekben és gyermekkocsikban. — Szörmeáruk.
Nagy
Erzsébet-tér I.
Ull
Kérem ■ cimre ügyelni 1
Telefon s 372.
1992. november 6
ZALAI KÓ2L0NY
SPORTÉLET
NTE-VOGE 4 : O (2 : O)
A kanizsai amatőrök értékes győzelmet arattak
— Szórakoztató-est a Kath. Legényegyletben. A Katii. Legényegylet folyó hó 10-én larlja első „agy évadnyitó mtlsoros, tánccal egybekötött teaestjét a/, egyesület saját helyiségében, amelyre az egyesület tagjait és azok vendégeit sze-retetlcl meghívja. Műsoron szerepel az .Ügyvéd-bajtár" című, egyfelvonásos kacagtató vígjáték, melyet dr. Mutschenbacher Edvin világi elnOk rendezésében az egyesület műkedvelő gárdájának legjobbjai adnak t|j. Azonkívül meglepetést kellő ,rádíó-gramafon" hangversenyen a legújabb sláger dalok szerepelnek. Műsor ulán tánc cigányzenével, amellyel a legkellemesebb találkozó és szórakozlató helyé kívánja avatni a vezetőség az egyesület ujonan átalakított helyiségeit.
= Varrógépvásárlásnál gondoljon a „PFÁFF" névre.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizaán > múlt hiten t\'J Kwrmtk sililrlelt, i fin és 8 leány: Arnóc/1 József napszámos és Szerdahelyi Juliannának rk. íln, \\nrga József bolllszolga ós Tarsoly Máriának rk. leánya. Vlg .lózset föld műves ós Kardos Teréziának (Kisfakos) rk. leánya. Szíva Kcronc eipészsegéd és Simonlcs Erzsébetnek rk. fia, Skrlvallts János csizmadia és llr>rváth Máriának rk. (la. Oá! János napszámos és Kardos Annának rk. leánya, Jukabtl Mán dor földműves és Törő Katalinnak rk leánya, Auer| Mátvás fmiiozdonyvezetó és Dragicsevlcs Máriának halva szili, leánya, (loldmnnn József magántisztviselő és llaán Margllnnk Izr. leánya, dr. Kerenczy Iván pénzügyi fogalmazó és Szakszik Máriának rk. Ila, Gazdag JAnoa lakatosmester és Sánta Máriának rk. Ila. Házasságon kiviil született I leány. IhlttUoiils 12 UtrUnt Nagy Ilona rk, (I hónapos. Krása Jenöné szül. Kohn Margit izr. -11) éves, Balilcs József nyng. városi utcaseprő rk. 85 éves, (ioloflngcr Józsefné szül. Kincsek Anna rk. 74 éves, Mecz István rk. 1(1 napos, ő/.v. Kukucska Lajosné szül. .Schubert Julianna (Somogyszentmlklós) rk. 74 évos, Allcs Józsefné szül. Wltlmann Mária rk. 71 éves. Kepe Mlklósné szül. I\'alzs Mária rk. 41 éves, Welliscli 1,1-pótnó szül. Kottor Sarolta Izr US éves, Jakabfl Józsefné s/.lll. Városi Erzsébet rk. 34 éves, özv. llahn l\'ornncné szül. llaba Veronika rk 74 éves, özv. (ianzl Mórné szül. Itózsás Ilona rk, 711 éves. Házasságot kötött :i piír Mazesz Ferenc főpincér Izr. és Plltppovtcs Margll rk.. Lukács László löldmüves és Tlslér Mária rk., Szél Józant nyug. vasúti s. tdtő és Doazpot Julianna rk.
= A kereskedelmi és Iparkamara törvényhatósági bizottsági kiküldötteit a megye kereskedői, illetve iparosai november hó 10-én, jövő vasárnap választják meg. Szavazhat minden önálló kere kedő, illetve iparos, aki kereskedelmi és iparkamarai illetékei fizet A szavazati jogosultság késség esetében iparigazolvánnyal, adóívvel és a járás (város) területén való lakást tanúsító hatósági bizonyítvánnyal igazolandó. Utóbbi bizonyítványt a szava.óknak flőre kell megszerezniök. A bizonyítványt a hatóságok költségmentesen állítják ki. A szavazás városokban a polgármester, járóinkban pedig a járási székhelyen a föszolgabiió állal kijelölt helyiségben történik.
— Három fokozat van: jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb I
Elsőrendű kerecsenyi
zöldfehér — _ lilerenkint
asztali D O ■ 1928-as P —\'66, 1927-es P —-80 fillérért kapható. — Nagyobb vételnél 25 literen leiül, viszonteladóknak P —-40, illetve P — 60 filléres árai számitok.
jjttl JEltO, Ballhjfány-utta lö.
Nagykanizsa, november 4
Szép és megérdemelt győzelmet aratolt az NTE a d. mbóvári vasutascsapat feleli Pedig nagy hendikeppel indult az NTE, mert kii, mondhatni legjobb csatára, a profikhoz igazolt Mészáros és a KAC meccsből kifolyólag kiiillotl Szabó helyei kellett uj embereket szerepelletnie. Nem csoda, ha a csatársor játéka emialt darabos volt, végeredményben azonban az uj játékosok nagyszerűen megfelellek.
Az NTE a következő csapatlal kezdeti: Csondor — Jámbor, Reil-lioffer — Beke, Radics, Vellák — Czimmermann, Ritter, Wilhelm, Kiss, Anlal. A csatársor rögtön gyönyörű támadásokba lendült s ha nem csupa lapasztalallan, rilliiioiallau liatal játékos leli volna elöl, már az első percben kél góllal vezethetek volna. Lassankint lábrakapolt azonban a VOGE is és fölénybe kctüll. A kanizsai védelem egy igen bizonytalan negyedórája következett, a gól azonban végéi s/akiloda ennek a negyedórának, Egv lerohanásnál kavarodás támad! a VOGE kapuja előtt, a kirohanó kapusról lepattant labdával Wilhelm kiugrott s az üres kapuba guritolt Nem sokkal ulána a szélre került Ritter szép beadását Kiss lőtte he Ezután a dombóvári kapus biró-sértés miatt ki iell állítva. Protestálás
Hurtnpest. november 4
Újpest csap ila fennállás i óta legszebb győzelmét aratta vasárnap déluián, mikor 5: I (1:1) arányban verte a prágai Sliíviitt a Mitrópa Kupa dönti jében Ezzel a győzelemmel olyan előnyre telt szert az uj-pesli gárda, amelyet a cseh csapat képtelen lesz behozni, ha egyáltalán nyer is Prágában. A csehek csak az a< első félidőben vollak ellenfelek. Szünet után a magyar csapal lehengerel e a cseheket A gólókal Spitz. /\'ne, Avar, Török, Spitz és /\'. Szabó szerezték 2fi ezer főnyi közönség. Bíró Bittun Bécsből.
Spárta—Hungária3:l (2:1) Prága.
Nagykanizsa, november 5
Fhefi tippversenyünkre, melyet az Uipest—Slávia és NTE-VOGE mérkőzésekre rendezlünk, 315 tipp érkezeit be. A tippek javarésze Újpest győzelmét fogadta minimális gólaránnyal. Mindenki bizott tehát az UTE gárdában, ha nem is a megtörtént gólarányban. Néhányan eldöntetlent vagv vereségei jósoltak. Ugyaiiuv az NTE-uél is a tippelők zöme a kanizsai am .török gyö elmét logadh. Nem ismerve a dombóvári csapatot, a tippelők csak óvatosan jósollak.
Végeredményben azonban a tippek összeolvasásakor kiderült, hogy alig hárman tippellek helyesen vagy részben helyesen
lletle Sándor eltalálla az NTE-VOGE meccs félidejét es eredményét, ezenkívül az Újpest—Slávia végeredményét, 5: i-et. Rajta kivül
nélkül hagyta el a pályát s most már bizlos volt a meccs. Radics és a dombóvári centerhalf egy össze-fejelésénél mindkettőnek felreped a fejbőre. Radics sérülése a súlyosabb, végleg elhagyja a pályát s igy a csapatok létszáma kiegyenlítődik s a félidő további eredmény nélkül múlik cl.
A második félidőben a VOGE lámád, amig Ritter centerhalba nem megy. Ettől kezdve végig a kanizsai csapal uralja a pályát s állandó támadásaikat csak ritkán szakítja meg egy-egy veszélyes VOGE lerohanás. Csondor azonban biztosan ^rzi kapuját, az NTE viszont eredményes és két szép kapufát, meg Antal révén két további gólt ér el.
Erős, kemény mérkőzés volt, a nehéz, csúszós pályán úgyszólván kiszámíthatatlan volt a rúgás. Mindkét csapal hevesen küzdölt s a dombóváriak dicséretére kell mondani, hogy az utolsó percig se adták fel a küzdelmet. Kau/mann biró kifogástalanul bíráskodott.
K7SE—KRSC 4:3 (1:2) Kaposvár. Biró Lindenbaum. végig a Turul volt fölényben, de balszerencséje miatt csak nehezen győzött.
PVSK-PSC 6:1 (4:0) Pécs. Biró Pauncz. A bajnokcsapat lelépte ellenfelét.
FC Montpellier—Budai 33 4:1 (3:1) Montpellier.
I. liga:
III. ker.—Kispest 5:1 (1:0)
II. liga :
Sabária — Terézváros 4:0 (1:0) Magyar Kupa:
Vasas—Rákospalota 2:1 (1:1) Pécs-Baranya—Turul 5:2 (3:1)
Barátságos: Ferencváros—Somogy 1:1 (1:0) BtKskay Attila 1:1 (1:0) Nemzeti—BAK 4:0 (2:0)
Böjti András és Weisz Rudolf eltalálta az Ujpesl 5: l-es végeredményét.
Miután hárman nyertesei a tippversenynek, a három tribünjegyet sorsolás nélkül ők kapják meg.
Zala-Kanizsa - Levente Válog. 8:0 (5:0)
Nagykanizsa, november 4 A profik és leventék küzdelme elég szép sportol hozott és azon a Zala-Kanizsa igen nagy gólkész.ségéröl tett bizonyságot. Csatársora, melyet ezúttal is Kelemen irányított, nagyszerű helyzeteket ért el és ezekből sorra rúgta a szebbnél-szebb gólokat. A leventék még egy negyed óráig sem bírták azt az iramot, amit a profik a meccs első percétől diktáltak. A védelemben Réder és Klein II. nem nagy feladat előtt állottak, bár a
a leventék csatársora Időnkint megcsinálta a maga veszélyes lerohaná-salt. A halfsor kitűnően állotta a küzdelmet Schmidl pompás irányítása, Babos jó helyezkedése telszetl. Katlarits a jobbhall posztján, mint próbajátékos, bebizonyította, nogy vannak képességei. A csatársorban Mészáros II., Kelemen, Bakonyi és Schuster mozoglak jól. Utóbbi sportszerűtlen viselkedésével nagy megütközést kellett. A leventék legnagyobb erénye, hogy semmi reményük nem volt bár a győzelemre, mégis lelkesen küzdöttek az utolsó percig. A mérkőzést Klement biró vezette nem mind pózolás nélkül...
(RAviditéart) H — Mrek. közgazdaság ■siiL\'v. — hangverseny, fi — Jóadia O) — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. - mezógaxdvűg. HL - ifjúsági előadás f — lelulva«i«. 0 — grarr.olontfne Jb — |azz bánd. K — kabaré. oZ. — népszerű zene.
November 6 (szerda) Budapest 9.15 Hangv. 9 30 H. 9.45 A hangv (olyt. 11.10 Nemzetközi vlzjelzősiol-gálal. 1] Déli harangszó. 12.05 Az t. honvédgyalogezred zenekarának hangv. 12.25 H. 12 35 A hangv. folyt 13 Pontos idő-jelzéa. 14 30 H 15 Piaci árak és ári. lyaai-hírek. 15 30 Morse-lanlulyam 15 10 F. 16 45 Pontos Időjelzés. 17.10 Opcrettréaz-leuk es kei Ingók. 18.15 Olasz nyelvoktatás. 19 Az Operaház .Aldl" előadása — Utána kb 2225 Pontoa ldő|elzés. Ezt kővetően cigányzene.
Bécs II Zene. 15.30 lt|uságl zeneóra. 16.05 Z. 20 Sauer Ede hangv. Ulána Z.
Berlin 14 O. 16.20 Zene. 19 Spanjol muzsika. 20 Hangv. Ulána zene
Brflnn 1130 Q. 12.30 Zene. 19 Köz-vetítés Prágából 22.15 Zene.
London, Davantry 17.45 Orgonshangv. 18 15 Uycrmekóra. 19.45 Régi angol zongoradarabok 20.45 Zene. 22.35 Hangjáték.
Milánó 13.10 Zene 16.30 Muzsikáló gyermekkuckó. 17 Kvintett Toilnóból. 20.30 Opera E. Ulána zene.
Mflnchen 16.30 Zene.. 17.30 Qy. 1905 Schrainmelzenc. 20.30 Kétzongorás hangv. 21.15 Különböző nemzetek takarodó). 22.45 Zene.
Varaó 16.15 O. 17 tó Hangv. 19.15 0. 20.30 Ssóllaták hangv. 23 Zene.
Zürich 15 O. 16 Zene. 17.15 Oycrmek-óra 20 Az ízlés barométere.
TtrBéBTtőírto
Buza 20-30 fíll, rozs 50 fiit. esett.
Búza tlszav. 77-es 22 90—2110, 7fl-as 2300-2325, 79-ea 23 45 23 65,- 80-«a 23 60-23-89, dunánt 77-es 21-05 -21-20, 78-aa 21-20-21-45, 79-es 21 55-21 70, 80 u 21-65-2180, rozs 14 25—14 50, tak árpa 15 00—15 50, aOrárpa 17-50-
1900, ub 1400-14 40, tengeri tazt. —■--
—, dunántoll 1950-19 *5, repce 52-00-54-00 korpa 10 30-10-50.
RÉiMiás
vese-, hólyag-,gyomor- és cukor-bajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vose- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltési ^ Főraktár: "
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
Újpest 5: l-re verte a Slaviát a Mltrópa-Kupában
Vasárnapi tuiball-eredményelc
Egy főgyőztese és két győztese van tippversenyünknek
A három tribiln/eíyet 6h kap/ák
zalai közlöny
1929. november 6.
1 •o-SS 1*2
A Zalai KSzlöny
amatőr fénykép-pályázatának feltételei és dijai
Dijaki
1. dl) 1 drb. „Agfa" Billi fényképezőgép Doppei anastigmat lencsével 6x9 cm. nagyságú rollfllmhez ériéke 70 P 11- » 1 » .Agfa" 4 részeB fényképezőgép diszállvány fémből, zománcozva és nikkelezve és 1 drb. fénykép disz-
album értéke ..................... 25 P
III. , utalv. 10— pengő értékű „Agfa" fotócikk vásárlására, Szabó Antal sporltlzletében. További legjobb 10 amateur lapunkban a zsűri dicséretében részesül.
Pályázati feltételek i
1. Amatőrök saját felvételeikkel és nagyításaikkal pályázhatnak. Nagyításoknál az eredeti nagyságú kép is beküldendő. A képek hátlapján az amatőr leiigéje Írandó név nélkül.
2. A fényképekkel egyidejűleg egy lezárt boríték adandó át a pontos címmel. A borítékon a jelige és drb. szám feltüntetendő. A borítékot a bíráló bizottság bontja-fel.
3. Uyürött, nem tiszta fényképekkel pályázni nem lehet. A fényképek a beküldi tulajdonában maradnak.
4. A fényképeket a Zalai Közlöny Szabó Antal sport- és fényképészeti szaküzletében közszemlére kiieszi.
5. A bíráló bizottságot a Zului Közlöny szeikesztősége jelöli ki, tagjai lesznek: a főszerkesztő, egy szakfényképész, egy festőművész, egy amateur, egy fotó kereskedő.
ti. A pályázat már kezdetét vette és a Zalai Közlöny-ben később közzétett időpontban lezáratlk.
KÖZGAZDASÁG
15 vagon állatot exportáltak a marhavásárról
országos vásár
főleg növendékmarhákat vásároltak, úgyszintén leölt állatokat exportáltak. Egy osztrák állatkereskedő fejős teheneket vásárolt. Egy 3 éves üszőnek az ára 400—420 pengő volt. Mindazonáltal a kereslet közepesnek volt mondható. 15 vagonra tehető az állatoknak az a mennyisége, amit a tegnapi nagykanizsai országos vásárról külföldre exportáltak
A nagykanizsai
Nagykanizsa, november & A keddi országos vásár Nagykanizsán igen élénk lefolyású volt. — Allatokból nagy volt a felhajtás, kü-Jnösen szarvasmarhákból, ami 1400-ra tehető. Az áraknál magas tendencia volt tapasztalható, ami nem kis mértékben a mai vásárra érkezeti sok idegen kereskedőben leli magyarázatát. Az olasz maihakereskedők
Téli gazdasági tanfolyam Nagykanizsán
Nagykanizsa, november 5
A tanfolyamot november 20-án akarom megkezdeni s ha ennek nem lesz valami akadálya, ugy az 3 hónap múlva, tehát lebruár 20-án lesz befejezve. A tanfolyam célja, hogy kizárólag kisgazdák és kisbérlöket és azok fialt tanult gazdákká kiképezze, akik a tanfolyam elvégzése után az ott szerzett tudásuk alapján képesek legyenek saját birtokuk okszerűbb kezelésére s ezzel nagyobb jövedelem elérésére.
A tanfolyam felöleli az összes gazdasági szaktárgyakat, úgymint növény termelés, állattenyésztés, rét és legelő müvelés, tejgajd»6ág, szőlészet, kertészet, gyümölcstermelés, stb., ezenkívül súlyt helyez a közismereti tárgyak, számtan, mértan, földrajz, történelem stb. gazdasági vonatkozásban leendő ismertetésére is kiterjed a háziiparnak, (hogy mily ága, azt később állapítom meg) alapos elsajátítására.
A gazdaközönségnek kora tavasztól késő őszig tartó nagy elfoglaltságára való tekintettel oly időben tartom a tanfolyamot, amikor otthon a nagyobb és fontosabb gazdasági munkák szünetelnek s igy a gazdaknak is (nemcsak a fiaiknak) módjuk van tanulni.
A lanfolyam vagy Kiskanizsán a Gazdakör helyiségében, vagy Nagykanizsán olyan helyiségben lesz megtartva, hol a tamermet minden délelőttre átengedhetik. A tanítás az ünnepnapok kivételével minden délelőtt 8 órától 11 óráig fog tartani s a tanfolyam befejezése után a tanulók vizsgát tesznek s annak sikeres letétele után bizonyítványt s egy-egy arany kalászt kapnak, melynek viselőitől hamarosan megtudja mindenki, hogy különbek a többi olyan kisgazdánál, akik nem tanullak s akiktől a falu többi gazdái tanulhatnak.
Eddig Kiskanizsáról és Szepetnek-ről van sok jelentkező, a komárvárosi,
kiskomáromi, zalaszenljakabiés gelsei jegyzöségekből a napokban várom a jelentkezők névsorát. A jelentkezők Nagykanizsán a városi erdőmesler urnái, nálam, vagy a Gazdakör elnökénél, a vidékiek pedig az illetékes jegyzöségnél sürgősen jelentkezzenek, mert ha a létszám betelik, a későn jelentkezők kimaradnak.
Dr. Víks Zoltán
(_) Országos vásár. November 11-én országos állat és kirakó vásár lesz Tótszentmártonban.
TŐZSDE
A mai tőzsdei napot nagymértékű tartózkodás és üzlettclenség jellemezte. A kamatláb leszállítása és a kedvezőbb pénzviszonyok nyomán tegnap jelentkező vevők egyelőre visszavonullak, mert a newyorki tőzsde bizonytalansága és a Berlinből jelzett lanyhább irányzat a spekulációnak vállalkozó kedvét szegte. A forgalom minimális volt és az árfolyamok hullámzása aránylag igen csekély. A fíxkamatozásu pajiimk piacán sziláld alaphangulat mellett lartózkodás volt észlelhető. A deviza piac csendes, változatlan árfolyamokkal.
Ztrlohl sárlat
Pária KMI\'/Í, London 2517, Newyork 515 93\'/!, Brflssel 72 20, Milánó 27 U2Vj Midiid 72 75, Amaterdám 208Z5, Berlin 123 41, Wien 72-56\'/!, Soflá 3-72, Prágá IS\'28, Varaó 5785, Bud.peal BO-27\'i Belgrád 9121/!, Bukarest 3-08\'/l
Serttoráiú\'
Felhaltál 2715, eladatlan 796. — Első rendű I-40-I-44, szedett 1-26—1-30, aiedett kOaép 1-18 — 1-24. könnyű I-08-W4, l-»í rendű Öreg 1-26—1 28, ll-od rendű öreg l-ltí—1 20 ángol a tiki <3 1-30-1-60, szalonná nagyban 1-60—1-64, x«lr 1-85 -1-90, hua 1-66—1-80, azalonnáa télaertéj 1-66—1-78.
i kniapaitl Tösiite deflu-jtgyiiu
VALUTÁK
Angol I. 2/-80-27-95 Belga fr. 79-75-80 15 Caen k. 16-85-16 95 Dán k. 152-80-153 411 Dinár 9 98-1006 Dollár .",69 65-571-65 Pláncia 1.22-35-22 65 Moll. 230-10 231-10 Lengyel 63-90-64-20 Leu 3-38-3\'42 Léva 410-415 Llrá 29 75-30-05 Márka 136 40 137 00 Norvég 152-80 153 40 Schlll. 80-10 80 50 Peseta 79 95-80-95 Svájcit. 110-50 III 00 Svédk. 153-15 153-75
devizák
Amst. 230-40-231-10 Belgrád 10-10-10-13 Berlin 136-61-137-01 Brtlsszel 79*87-80-12 Devizáiét 3-40-3-42 Kopenh. 152-97-153-37 London 27-85-27-9J Madrid 80-75-80-93 Milánó 29-89-29-99 Newyork 570-90 2 50 Oarlo 153-00-15340 Páriá 22-49-22 56 Prágá 1690-16-95 Szdfiá 4-12-4-14 Stockh. 153-32-153-72 Varsó 64-00-64-20 Wien 80-27-00-52 ZUrlctl 110-65-11085
: íélialtl Sfyeaái to U>tU4t Tállilit, Imkuiiiii
Felelős kiadó: Zalai Károfj. bttorartoa l*lefm t Naffyfcanfcaaai "A. aa.
A PFAFF varrógépgyár
készítményeit az egéaz világon kedvelik, mert a PFAFF varrógépek tartósak, szépen és csendesen varrnak, izlétet a kiállításuk.
Hosszú lejáratú réizletflzetés mellett 4SM II beszerezhető:
MIDI SÍM í\\ FIA mi
Deák-tér 2., a telsótemploiuái.
Eternola Edison Bell Parlophon
havi részlet 22 P havi réiilet 14 P harl rélilet 13 P
GRAMOFONOK
Legújabb schlager
gramofon lemezek
állandóan raktáron
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió éi gramofon osztálya
Nagykanizsa legrégibb temetkezési vállalata, mely nem tévesztendő össze ujabb alakulatokkal.
HILD ELSŐ NAGYKANIZSAI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
VÁLLALUNK disz- és egyszerű temetéseket, exhumálások, hullaszálhlások bel- és külföldre bármely irányban és irányból, vasúton, vagy saját hullaszállító kocsinkon (fourgonon) Díszes nyitott és üveg halottaskocsik NAGYKANIZSÁN ALAPÍTÁSI ÉV 1861. ■AGY RAKTÁK érc, imitatió, kemény- és puhafa, ugy hullaszállító koporsókban, szemfedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb. Egyleti temetések rendkívüli mérsékelt árakon
ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA MŰHELY ÉS RAKTÁRAK Deák Perenc-tér 3. siárn Király-utca 4. sjárn TELEFON SZÁM: 269. TEI EPON SZÁM : 120.
SÜRQÚHYCIM i HlLD NAGYKANIZSA rolvfeiáml. 11 Anjol Mijrir H.nk Niuvkinli..! mk|inil
Ugyanitt « Néhai Hitd látván Emlékére Alapított Temetkezéai Egyl tagokat 65 éwea korig felweazdnk éa a legmagasabb temetkezé Bt irodahelyisége, ahol ai aegélyt nyujtjuk.
1929. november 6.
ZALAI KÖZLÖNY

APRÓHIRDETÉSEK
l, HMdUxteUwk (Hja 10 uMs 50 fillér,
ÜXTlovtbW tzó cilja I ffll- Vasár. ét Zmomb M saólg fillér, mlndea ^bWnö ctíja ■ fill. Snrdáa fa pén-St, 10 alóli to fillér, mindé, további „/, dlla • fill\' Clmaaó • mladea vasta-■ \'Óból Illó szó két siónak uimlt-karesókaefc engedmény.
■IrdatéMk » (01) pangd Seuegen alul a felealegea kSnyvaléa, „imliiái elkerOléae eógett . I A r a flzetandSk
Ule leáikanna csomagok megér-keitek, a nyereményben minden tea-vevő résit vehet. — Kapható Qyenes csemege-Qiletben. 5541
Voanék. vagy vaakAlyhival elcserélné* aoarépkélyhát. Címeket I kiadóhivatalba kérek.
Welier J. C. gépgyárban Sugár-ut 16.
Legolcsóbban eladók teljesen uj varró-gépek és egy cipész-varrógép. 5500
Kéteaobéa udvart lakás azonnal kl
adó. Klilaludy u. 21.___ 5494
Kóser llbahue, há|, bór és zsír legolcsóbb árért kapható Slnger, Kinizsi u. 7. és s plad husbodébsn. 5545
PésakSIoeM bekebelezésit mlndea
buiegtiea • legelőnyösebben és leggyoc-■abban lolyóalltat Aoaél laaée péru-kölf«Onközvelltö Irodád Mnkulisin. iHlaay-utai 2. ula. 4£ű5
Lépesmézet,
nyertbftpt, Agytollat, «■■■< él fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15. ««
Oelnoaan bútorozott\' axoba tris-eányos nőnek kiválóan alkalmas, kiadó. Ksilnczy-ut 2. emelel Jobbra, százados Özvegyénél 5471
MKIadé egy 4 azobáa és egy 2 szobás Siti. — Relchenleld húsüzem, Erzsébet-lér 3. 5509
Gyermektelen házaspár héxmeater-aek (elvétetik Széchenyl-tér 4. -5542
TanulAaongora, rövid, nagyon olcsón eladó l.adeczhy hangszerkészítőnél.
-5543
Margitfürdő
Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ™
Márvány kádldrdő fűtéssel P 150 10 jegy vételnél......Pl —
Igénybevehetlk egyesületek, vállalatok.
Tyukszemvágás......I\' \'40
Maszirozás........P —\'30
Dughagyma
Spenót-, sóska-, cukorborsó-mag
őszi vetésre. GyUmBIoafakarbalineum
Gyümölcsfa kátrány GyOmSIoafa hernyóenyv Gyümölcsfa hernyóenyw-papír
és egyéb növényvédelmi szerek.
Gabona csávázószerek.
Madáreleségek.
FUTOR szénsavas lakarmánymész kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya és növényvédöszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telelőn 130
KUlSnfóle műtrágyák állandóan kaphatók.
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon ■ 595.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. azám
rfx &}Á*x.élottten fatfxarái
SINGER
VARRÓGÉP.
X&^&tÁ\' finL&lÁzu, fi&ltál&laJc hxxvi. ruásileleJo
SlNG£R VARRÓGÉP R^SZV TARS
Fióküzlete: HA6YKANIZSA Fö-nt 1.
Gazdák figyelmébel
A Kiihne Mezőgazdasági Gépgyár R. T. Moson, egy
indított meg, vetőgépeket, valamint mindennemű Kühne-féle gazdasági gépeket egy-két éwi kamatmentes hitelre szállít. Tekintettel arra, hogy ezen kedvezményes gépakció csak nagyon rövid ideig fog tartani, kérjük a gazdákat, rendelményeik azonnali feladására a
Kiihne Gépgyár Lerakatánál
ROTHAUSER MÓR
Nagykanizsa, Fő nt 12. (a Koronával szemben).
&2M
Soproni kerDletl kereskedelmi és iparkamara.
Ad. 2735/1929.
Választási hirdetmény.
Alulirt kamara törvényhalósági bizottsági tagjai (kiküldöttei) megválasztására határnapul folyó évi november hó 10-ét (vasárnap) tűzte ki.
A szavazás e napon a városi szavazókörökben d. e. 9 órától d. u. 5 óráig, a járási szavazókörökben pedig d. e. 9 órától d. u. 3 óráig fog tartani. A városok kereskedői és Iparosai az érdekeli város polgármestere, a járások kereskedői és iparosai pedig a Járási székhelyeken, az illetékes főszolgabíró állal kijelölendő helyiségben fognak szavazni.
Minden város és minden járás egy-egy szavazókört alkot. Minden szavazókörben ktllön-külön szavazatszedö küldöttségek előtt szavaznak a kereskedők, illetően az iparosok, akik külön-külön választiák meg kiküldötteikéi. Megválasztott kiküldöttek azok lesznek, akik az érdekelt egész törvényhatóság (egész megye) területéről a legtöbb szavazatot kapják.
Szavazhat minden kereskedő és iparos, aki illetékes szavazatszedő ktlldöltsége előtt szavazati jogosultságát Iparlgazolványával (iparengedélyével) és kamarai illeték fizetését tanusitó adóívével, a szavazókörben lakását pedig hatósági bizonyítvánnyal Igazolja. Ezl a bizonyítványt a halóságok illeték-, bélyeg- és díjmentesen állítják ki. (3.217/1929. B. M. cin. sz. rendelet 14. bek} A bizonyítvány kiállítását a hatóságtól a választási napot megelőző Időben kell kérni.
A szavazás titkos. A szavazó az általa kitöltendő szavazólapot szavazásra jelentkezésekor a szavazatszedő küldöllségi elnök kezéből kapja.
Választandó lesz a kereskedők részéről:
Sopronvármegye törvényhatósági bizottságába 2 rendes és 1 póttag
Vasvármegye „ „ 3 „ , 2
Zalavármegye „ „ 4 , » 2 „
Sopron sz. kir. város „ , 1 . , 1
az Iparosok részéről:
Sopronvármegye törvényhatósági bizottságába 4 rendes és 2 póttag
Vasvármegye „ , 6 , . 3 »
Zalavármegyc , „ 8 . „ 4 .
Sopron sz. kir. város . „ 2 „ „ 1 ,
Sopronban, a kerületi kereskedelmi és iparkamarának 1929. évi október hó 22-én tartott rendes közgyűléséből:
Spiegel s. k.
elnök.
Dr. Talzs s.
titkár.
Határozat.
Nagykanizsa megyei városban letelepült kereskedők szavazatszedö küldöttségének működési helyéül a városház tanácstermét; az iparosok szavazatszedö küldöttsége részére pedig a városház közgyűlési termét jelölöm ki.
Nagykanizsa, 1929. november hó 5-én.
Dr. Sabján Oyula s. k. polgármester.
Felhívom b. figyelmét, hogy a gyümölcsfák téli permetezésének ideje november hóban (lombhullás után) kezdődik.
Bő és féregmentes termést csak a téli permetezés ulán várhat, mert a lombhullás után és a rügyfakadás előtti permetezéssel a kártékony rovarok petéi és álcái, valamint a kártékony gombák legnagyobb része elpusztítható.
A mostani védekezés a legegyszerűbb, legolcsóbb és leghatásosabb, A gyümölcsfák letisztogatás után, fagymentes és szélcsendes időben 10— 150/o-os
gyUmtf Icsfalcarbolineummal
kell a fákat megpermetezni.
Tanácsos ezen permetezést 2 héttel a rügyfakadás előtt megismételni.
A vértetves sebhelyek kitisztogatás után, gyümőlcslakátránnyal kenendők be.
Az őszi és téli permetezéshez szükséges szerek eredeti gyári árban
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag-, termény-, műtrágya- és növényvédőszerek kereskedésében NAQYKAHIZSA.
Erzsébet-tér 10. Telefon: 130. A bíróság mellett.
Ajánlom a következő szereket:
Gyumőlcsfakarbollneumok : Dendrin, Neo-Dendrin, Enda,
Oyflmölcslakátrányok: Pomrin, Almola.
Kénvegyület: Solbár, Amonil, Sulfarol.
Vértetü Irtószer: Apliidon.
Hernyóenyv: Sátor, Hiberna.
Hernyóenyv-paplr.
Magasnyomású háti és kézi permetezőgépek.
J_
r
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november 6.
I
Közalkalm
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3 tói 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdekében.
Óriási választékot tartunk finom kárpiiosbutorokban, vas-, réz-, konyha-, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítás!
ÜCilPST
SZOMBATHELY és SOPRON
KAszegi-utoa 5. (üzlet az udvarban).
Várkerület 62.
t: 1887-BEN.

Nyomatott a Déizalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai
Kátolv.)
09. évfolyam, 253 »iím
i Nagykaaizaa, 1U29 november 7, csűtörlök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sxerkesitósív fi klsdóhlvstsl: Fö-ut 5. síim Keszthelyi flnkklsdAhlvsIsI Kossuth Ls|<x-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
in: tfj Un 1 pM«* M I
Terik a 2 és 5 pengősöket
Budapest, november II Az Ollöi-uli állami pénzverdében október óla állandóan folyik a munka. Szünet nélkül készítik a legújabb pénztípust: a 2 pengősökéi. December 15 ére 5 millió darab 2 pengós késztll el. Ezután kertll a sor i másfélmillió darab ezüst 5 pengős verésére.
400 halottja
van a St. Maria tűzhányó kitörésének
Newyork, novembnr li (Éjszakai rádiójelentés) A St. Maria lüzliányó kitörésének áldozalul esett halotaknak a száma négyszázra emelkedelt.
Egyik csikágói lap közli egy repülő megfigyeléseit, aki átrepülte a katasztrófa színhelyét. Pairocinó községet láva öntötte el. A házak mellett számos holttest hever. A katasztrófa rendkívül gyorsan terjedhetett. A hegyekből eredő két folyó teljesen elárasztotta a környéket.
A kormány segédcsapatokat és vöröskeresztes vonatot indított a katasztrófa állal sujtolt területre.
Schober kancellár lemondásának híre miatt elkobozták az „Abend"-et
Uéos, november fi (Éjszakai rddiójelentés) Ma az „Abend\'et elkobozták. Erre nyílván az adott okol, hogy a lap a Schober kancellár és a Heimwehr vezetők között folyt tárgyalásokkal kapcsolatban azt irta, hogy Schober felajánlotta lemondását.
Ezt illetékes helyen kitalálásnak mondják.
Schober lemondásának hirét a Wiener Allgemeine Zeitung is átvette azzal, hogy a kancellár a Heimwehr lehetetlen követelései miatt ajánlotta fel lemondását.
flegint verekedtek a bécsi egyetemen
Hócrs, november 6 Az egyetem elölt ma ujhól összetűzések vollak nemzeli szocialista és szociáldemokrata diákok közölt. Az utóbbiak egy gyűlésre szóló ,meghívókat osztogatlak. Az őrség közbelépett és szélszórta a civakodó leieket.
Bethlen nyilatkozott a jóvátételről és az optáns-Ugyről
A felsőház külügyi
Hudnpest, november II
(Éjszakai rádiójelentés) A felsőház külügyi bizottsága ma délelőtt ülés-t tartolt. Napirend előtt
Ilndlk János l/röf kért szót és szóvátelte
a diktatúráról irt cikkeit és kifejezést adott ama állásponl|ának, hogy azokkal az ország érdekeit kívánta szolgálni.
WalKó Cafos ltUlUgy-mlnlsxler
ismertette a népszövetség legutóbbi ülésszakán történt és Genfben lejátszódott fonlosabb eseményt kel. Altérve a Párisban folyó jóvátételi tárgyalásokra szembeszállt a külföld részéről elhangzóit azon támadásokkal, mintha a magyar kormány magatartása gördítene nehézségeket a tárgyalások elé. Kiemelte, hogy Ismerlette azokat az adatokat, amelyek mellett a magyar állam a jóvátételi terheket semmi esetre sem vállalhatja. Rámutatott annak erkölcsi, gazdasági és politikai lehetetlenségére, hogy a magyar állam lemondjon a békeszerződés ama szakaszaitól, amelyek egyedül biztosithatják a magyar aluttvulók jogait olyan sérelmek ellen, amelyek ellen maga a békeszerződés óhajtotta megvédelmezni őket.
Be/01cn István gróf mlnlsxíerelnök megköszönte a bizalmat, amellyel a bizotlság a kormány munkáját támo-
bizottságának ülése
galja. Nagy értéknek tartja ezt a bizalmai, mely megerősíti a kormányt, hogy álláspontja mellett kitarthasson. A jóvátételi tárgyalásokról szólva megállapítja a miniszlerclnök, hogy kétségtelenül a kormánynik kényelmesebb lelt volna a folyó tárgyalásokról ugy a bel- mint a küllőidet tájékoztatni, de nem leheteti ezt megtenni, meri
a megfogadott diszkréció megszegése külpolitikai hitelünkre nagy hátrányt jelentett volna.
Ezután áttéri a kormányelnök az
optáns-Ugyre. A románok — mondotta — mindig ujabb és ujabb forumokat keresnek, hogy a 250. § alkalmazása alól kitérjenek Igy van ez az opláns ügy és a jóvátétel összekapcsolására irányuló törekvésekkel is. Éhez azonban ő (gróf Bethlen) soha nem fog hozzájárulni. Ö maga nem kíván semmiféle befolyást gyakorolni az optáns-Ugyre, mert személyileg is érdekelve van benne és külföldön máris hallatszottak hangok ezzel kapcsolatban. El van készülve, hogy még jönni fogn ik ilyen állitások, de ő
soha nem fog hozzájárulni a nemzet érdekeivel ellenkező megoldáshoz
és igy nem látja fenn forogni az erkölcsi inkompatibilitást.
Beöthy László rövid beszédével az ülés végeiért.
10.000 magyar hadifogoly hazahozatala és a megyei választások szabálytalanságai
kerültek a képviselőház elé a szerdai interpellációd ülésen — A szociáldemokraták nem vesznek részt a katonai büntetőtörvény tárgyalásában
Farkaa
látván éa a belügyminiszter éleaen összetűztek az ülés végén
Budapest, november fi A Ház mai ülésén a katonai büntető törvénykönyvről szóló javaslatot tárgyalták. Erődi-Harrach Tihamér előadó ulalt arra, hogy a katonai bíráskodás még az INtt-beri kiadóit osztrák pátens szerint készült. Az uj magyar katonai büntető törvénykönyv igen sok tekintetben a svájci btln\'cló törvénykönyvet tar-
tott.: izem előd.
Earkas István a szociáldemokrata párt nevében deklarációt olvasolt fel, melynek érielmében a párt tiltakozik a javaslat tárgyalása ellen, mert azt időszerűtlennek tekinti. A magyar nép nem ismer sem külső, sem belső ellenségei. A javaslatok lehetőséget nyújtanak arra, hogy Magyarországot olyan szándékkal vádolják meg,
amelyek a magyar néptől távol állanak. A magyar nép nem akar háborút és visszautasítja a háború szellemének látszatát. A deklaráció bejelenti ezuláu, hogy
a .vxoctdldr.mohra/a párt ■nem vesx r?%xt a /avaala-toH tárgyalásában.
Az előadó ezután rámutatott arra, hogy
a bizottság törölte a botbdn-tetésröl szóló szakaszt
s ehelyett a bizottság az 50. szakaszt ugy egészitetfl- ki, hogy háború esetén a minisztérium felhatalmást kap a rögtönitélő bíráskodás területén arra, hogy a javaslattól eltérőleg állapithassa meg a büntetési módozatokat.
Szilágyi Lajos hosszasan foglalkozol! a szociáldemokrata párt deklarációjával és visszautasította annak megállapításait. A deklarációnak csak egy mondatát lehet elfogadni, hogy
a magyar nép nem akar fráborui.
Nem áll azonban, hogy a magyar nép nem ismer sem belső, sem külső ellenséget. Külső ellenségeink azok, akik ránk kényszerilelték trianoni és megakadályozzák annak megváltoztatását. Ez az egész magyar nép leifogása. Belső ellenségeinek tekinti a magyar nép azokal, akik az országot már egyszer felforgatták » akik ezt meg akarják ismételni. (Helyeslés a jobboldalon.)
Gömbös Gyula honvédelmi mlnlsxier
a szociáldemokraták deklarációjához füz megjegyzéseket. A szociáldemokraták deklarációja nem szolgálja az ország érdekeit, mert ugy állilja be azt, mint ami sérti az ország érdekeit. Mi nem azért tartjuk a honvédséget, hogy ne csináljon semmit, hanem azérl, hogy megvédje a belső rendel, a határokat és az ország érdekeit. Ugy beállítani tehát a javaslatot, hogy ezzel az állam háborúra készül, röviden:
hazafiatlanság! Aki Magyarország legutóbbi történetét ismeri, tudja, hof,y állandóan küzdeni kell az ellen a rágalom ellen, hogy mi háborúra készülünk. A Ház színe elölt jelenti ki, hogy
semmiféle titkolni valója nincs és bárkinek rendelkezésére áll bármikor vagy a Házban, vagy a hivatalában.
Oál Jenő a javaslatol elhibázott-nak és időszerűtlennek tartja, de a
ZALAI KÖZLÖNY
Scilovszky belügyminiszter viszontválaszában a leghatározottabban kikérte magának, hogy ilyesmivel gyanúsítsák Ilyen kijelentésre legke-vésbbé Farkasnak van joga, akinek minden hozzájultatotl panaszát or-

vosolta és bebizonyította, hogy nem lür mást csak törvényes álláspontot.
A löbbség a miniszter válaszát tudomásul vette és ezzel az ülés \'M órakor ért végei.
mwmwmmwmvmmmmmm
Bulgária követi a jóvátétel
Páris, november ti A keleti jóvátételi konferencia bolgár delegációjának kóréiból közlik, hogy Liapcseff miniszterelnöktől kapott utasítás értelmében a bolgár delegáció a bolgár jóvdtéleteek azt a tervezetét, amelyet a bizottság megoldásul szánt, elfogadhatatlannak jelenti ki és visszautasítja.
Párta, november fi Az Fxcelsior a keleti jóvátétellel kapcsolatban aggodalommal kérdezi, hogy Bulgária nem fogja-e követni
a magyar példát kérdésében
az ellenállásban Magyarország példáját. A szófiai sajtó erélyes tiltakozása arra vall, hogy a bolgár delegátusok nem fogadják cl a szövetségesek áthidaló javaslatát. Liapcseff bolgár delegátus a lap tudósítója elölt kijelentette, hogy Bulgária súlyos terhek alalt nyög és állandó költségvetési hiánnyal küzd, ugy, hogy többé nem felelhet meg azoknak a kötelezettségeknek, amelyeket Szlambulinszkij annak idejen elvállal!.
Leégett egy budapesti palota tetőzete
Három munkást őrizetbe vettek
_a_
szociáldemokraták állásfoglalásával nem azonosltja magái. A inai súlyos helyzetünkben inkább gazdasági kérdésekkel kellene foglalkozni. Fábián Béla
a magyar öaáltog-JyoJc Qaxa&oxaiala
érdekében interpellált. A szolovjeszki szigeteken — mondotta — 200 magyar hadifogoly kényszermunkára van itétVe. Megbízható adatok szerint több, mint lO.CWO hadifogoly sínylődik még Oroszországban
és nem tud visszatérni pénzhiány miatt. Kérdi tehát a külügyminisztert, hajlandó-e nemzetközi akciót kezdeményezni a hadifoglyok hazaszállítása érdekében ? Az interpellációt kiadták a kUlUgyminiszlernek. Farkas István
a törvényhatósági választások során történt szabálytalanságokról
interpellált. Scilovszky belügyminiszter válaszában visszautasította Farkasnak általánosságban tett kijelentéseit és hangsúlyozta, hogy a belügyminiszternek nincs és nem is lehel ingerenciája a választásokra. A választások országszerte csendben, rendben és nyugalomban folytak le és ha előfordullak szórványos esetekben visszásságok, ezek a legjobb szándék melleit is megtörténhetnek. Ha valaki törvénysértést tapaszlal, ugy forduljon a közigazgatási bírósághoz, amely igazságot fog szolgáltatni.
ítykus István válaszában azt a kijelentést letle, hogy
a belügyminiszter személyében nyilvánul meg a pártos-kodás szelleme.
Wágner Géza kép-kiállitása
Irta: Barbarllí UJoa
Nagykanizsa roppant sovány képzőművészeti krónikájában a ritka ünnepek hangulatát jelenti Wágner Géza kiállítása. Először és mindenekfelett a művészeinek azért a szivel-lelket betöltő teljességéért, ami Wágner Géza festő-zsenijét emelte a magyar piktúra halhatatlanjai közé. Másodsorban azért, meri Kanizsa büszkén emlékezik most arra, amiről (sok-sok mindennel együtt) egészen elfeledkezett: — hogy hiszen ez a Wágner Géza, akinek művészete messze országokban a dicsőség babérját szerezte a magyar névnek, itt bontotta ki tehetsége csiráit, 25 évvel ezelőtt, a kanizsai gimnázium rajztanári katedráján. Harmadsorban eseménnyé avalta ezt a tárlatot az Irodalmi és Művészeti Kör uj program-adása, melyből — reméljük — mosl inár nem fog végre hiányozni többé a .Művészeti" epi-
teton hajlóereje sem.

Wágner Géza elsősorban a Balaton művésze.
A nagy Magyar Tenger sok nagy piktorunkat ihlette egy-egy, legfeljebb egy széria balatoni kép megfestésére. Hogy közülük mégis Wág-nert aposztrofáljuk a legnagyobb Balalon-jestónek, az abban leli magyarázatát, hogy senki mestereink közül ugy össze nem forrott a Balatonnal, senki ugy el nem leseit annak
Budapest. november 0 Ma délelőlt Budapesten a Károly-körut 3. 8z. hatalmas, ötemeletes ház tetőzete kigyulladt. A tűzoltóság óriási erőfeszítéssel, 110 emberrel dolgozott a mentés körül. A lüz a lelözetről a lakásokba is átterjedt. A környéken a forgalmai elzárták, inert tüzes gerendák zuhantak az úttestre. Oltás közben több tűzoltó rosszul lett és egy megsebesült. A ház négy hatalmas kupolája közül egy irtózatos robajjal összedőlt és a másik háiom is égeti.
éleiéből mindent, senki nem jött rá ugy a szeszélyes és mosolyában is, haragjában is, pihenésében is ezerarcú viz mellett arra, hogy a szinte pillanatonként változó hangulatokat technikailag is hogyan lehet megrögzíteni, — mint Wágner Géza.
Wágnernak nem futó szerelem a Balaton, hanem egész művészetének tartalma, célja.- fis eire a frigyre a művészi hivatás adta az áldást. — Ezért lud olt élni a nyuglalan lelkű művész a balalonparti magányában évek óla. Ezért festette meg már idáig közel ezer változatban a Balaton vizét és egél. És ezérl fog még évekig olt lakni világosi kis rezidenciáján, a magyar Balaton-festés Bar-bizonjában, mert — mint nagy szerényen mondja — mindez még csak a kezdet. Ha ő igy érzi, talan igy is van. Kritikus és közönség azonban ugy érzi, ugy látja, hogy eddig a .kezdetig" a magyar pikturában
még legnagyobbjaink sem jutottak el. •
A kanizsai tárlat anyaga felerészben balatoni, felerészben olaszországi termés. A Balaton-képekben a pasztell, utóbbiakban az akvarell dominál. (Más módon, mint pasztellel és Wágner egészen individuális technikájával, a párperces balatoni vizeket és lelliőjárásokat nem is lehelne megörökíteni).
A naturalista természet-ábrázolás rajongólelkü poélája Wágner, a Ba-lalon-festő. Minden képe: a természet hamisítatlan, lenyűgöző szépsége és amellett (vagy tán épen azért) csupa finom, felszabadult líra
A tüzet 2 óra felé sikerült lokalizálni, mikoris a villamosforgalmat újra helyreállilotlák. Ugyanekkor kezdték meg a kapitányságon azoknak a mázoló és állványozó munkásoknak kihallgatását, akik a lüz kitörésekor az épület tetején egy rekláin-lábláii dolgozlak.
A lüz három lakást teljesen tönkretett, ezenkívül öt lakást ürítettek még ki. Leégett a Pátria Biztosítónak a legfelső emeleten elhelyezett irodája is, amelyben nagyon sok ériékes dolog elpusztult. A kár biz-
Forma-nyelve az impresszionizmusból táplálkozik, de annak darabosságát, foll-hatásail sajátos pasztell-lechniká-jával, a papír alapszínének észre nem veheló dominállatásával vonja költői hangulat-egységekbe. Élmény-terülele nem nagy, .csupán" a végtelen víz és a végieien ég, már a romantikus part-részlelek riem is érdeklik. De azon a .kis" terüleien csudálatosan gazdag impresszió-tömeg készteti alkotásra, mindig a dolgok közvetlen szemléletéből és nagy-nagy áhítatból nyert inspirációkkal. A természel szivedobogását lesle el Wágner. Vizek,levegö-lömegek, párák, fények: — a természet érzéseit adják szemén, szivén, kezén keresztül.
Amellett, hogy Wágner .műtermében" nem igen nyilik sok alkalom a szinek, formák analizálására, mert hiszen egy .lermészeli jelenséget" (vagy nem az-e minden Balatonja?) aligha lehel újra találni és experimentálni, — mégis minden képének stabilis egyensúlya van. A melan-choliától a zord haragig, a déli nap sziporkázásától a rianás fenséges hidegéig akármit vesz munkába: színérték, lineáris és fényhatások, nagyszerű perspektíva és csudálatosan szép levegő-effektusok a legtökéletesebb egységben találkoznak, minden a maga helyén, a maga valeur-jében, nem ötletszerűen, nem a kópia szol-gaiságaval, hanem művészeti szükségszerűséggel.
A Balaton százfilc teint-je a ma;a nagyszerűen reális valóságában elevenedik meg ezeken a képeken. A viz tektonikáját bámulatos biztonsággal ismeri, innét viz-ábrázolásának dina-
_i92a november 7.
tositás utján megtérül.
A rendőrség a délutáni nyomozás során megállapította, hogy a ház Károly-kötuli falán levő Modianu-rektámot már két nap óta festik dl a munkások. A munkások valamelyike, valószínűleg még tegnap eldobhatott egy égő cigarettavéget, amely a tetőzet pala résén a geren-dázatba jutóit, ahol lassú égés támadt. Ezt a feltevési a tűzoltóság véleménye is támogatja.
Az elöállitoll öl munkás közül hármat őrizetbe vettek.
Zürichi zárlat
Párti 30-32•:», London 25\'17\'/i, Newyork 516 00, Brtl»s«l 72 lT\'/i, Mll.no 27-03 Madrid 72 60, Amilítdam 206 271/1, Btrlln 123 47, Wien 72-57\'/., Sofla 3\'73"\'., Prtfi 1)281\';, VtrtA 57-87, Budapest S0-S711 B-lurld 912. Bukarest 3-OSVi.
Szökevény
A Nero filmtársaság Joe May produkciójának óriási méretQ, bá nulatos tempójú remeke. Kendezte: Hans Bohwara, a .Magyar Rapszódia" páratlan tehetségű rendezője. A szivek filmje, amelyben az uj magyar világsztár: Nagy Katé és a Rdnhardt
színházak legelső attrakciója: Hant Brauavattar, a mosolytól a kflnnylg, minden érzékünket mozgásba hozzák.
kiegészítő műsor.
mikai szépsége. Egyik-másik Balatonján odáig jul a plaszticitással, h"gy a viz mélységi dimmenziói is feltárulnak ccselje alatt.
Olaszországi akvareltjein a színek elhitető és elhihető tobzódásán kivül ugyancsak a súlytalan levegő-tömegek kristálytisztasága, tiszta távlatai és a nyughatatlan vizek sokféle, leheletszerűen finom vibrálása, villódzása, tükröződése, a hullám-Játék reális öszinlpsége lep meg. Valami felsziporkázó életörömmel nyul Wágner ezekhez az olasz tájakhoz és ragyogó színekkel, meleg fényekkel és finom árnyékokkal űz el képeiből minden absztrakciót, hogy helyet adjon a legtisztább, a művészet szent derűjét sugárzó naturalizmusnak. Ahogyan a kék olas/*ég elvásott közhelyeit belemosolyogtatja mesteri kézzel feslett velencei, adriai vizekbe s ahogyan az visszaragyogja önnél a kép speciálisan szines, eleven tónusait: egyszerűségében Is csupa izmos művészi megnyilvánulás.
Wágner rézkarcai markáns, erőteljes munkák. Mély művészi elgondolás, lendület és biztonság jelentkezik azokban.
Olaj virág-képei, interieur-jei és zsáner-képei kisebb számban vannak. Ezek is a művész java terméséből valók.
Érdekessége a tárlatnak a művész 25 év elölt Kanizsán feslett pár apró olaj-képe. Otl születtek ezek valahol a Tölgyes-erdőben, mint kedves re-tniniscenciái a Kanizsáról elindulásnak. Széles, erőteljes ecsetkezelésük már ekkor büszkén prófétálja a marsallbotot.
1920 november 7
ZALAI KOZLÖN*
Máglyát gyújtott maga alatt és felakasztotta magát egy csendőr-tiszthelyettes
Telje* csendőri díszben, éjjel gyújtotta magára pincéjét HŐIí-terméi kergette a halálba
A rossz
Nova, november (I
(Saját tudósítónk tctcfonjclcntése.) Különös és borzalmas módon vetélt véget életének hétlön éjjel Németh Dávid 06 éves nyugalmazol! csendőr-tiszthelyettes.
Németh Dávid csendörliszthelyettes valamikor Baranyaszentlörinc községben teljesített szolgálatot, mint örsparancsnok, ahol felettesei legnagyobb megelégedésére látta el nehéz hivatását.
Első felesége 8 esztendővel ezelőtt meghalt.
Németh másodszor is megnősült és pedig
elvett egy fiatal leányt
a zalamegyei Nova községből, ahová ö is áthelyeztette magát. Németh itt teljesen letelepedett,
házat és földet vett,
majd itt nyugdíjaztatta magát. Mindenki szerette a békés, józan természetű, becsületes gondolkozású embert a községben. Később szőlőt is vett, de ugylátszik ez a vélel nem volt szerencsés, mert több alkalommal panaszkodott a szőlövétel miatt.
Ugy ez, mint a mostani
rossz szőlőtermés nagyon elkeserítették
nem egy ízben Egyenesen bus-
Némethel, aminek kifejezését is adta. komorrá lett.
Hélfön éjjel azután történt, hogy a 66 esztendős Németh I órakor
felkelt az ágyból és kereste a pince kulcsait,
amit azonban nem talált meg. Felesége kérdésére azt mondta, hogy rosszul érzi magát és friss levegőre megy. Azonban gyanús volt a feleségének, hogy ilyen szokatlan időben keresi a pince kulcsát. Azért ébren maradt.
Németh pedig kulcs nélkül kiment a szőlőbe. Mikor a pincéhez, ért,
felmászott a pincére, lebontotta annak tetőzetét,
leereszkedett, az egyik gerendába kampót vert be, azon keresztül vastag kötelet húzott és azt a
nyakára hurkolta, miközben elővette a gyufadohozt, azt meggyújtotta egyik gyufával és
az égő gyufaskatulyát a
lábal előtt levő szénakazalba dobta.
A szénakazal nyomban tüzet fogott és hatalmasan égni kezdet\', mitől csakhamar nagyban égni kezdett az egész pince, melynek hatalmas lángjai messzire bevilágították az egész, környéket. A tü- láttára csakhamar félreverték a harangokat és a község népe és a tűzoltóság csakhamar nti\'g-|clent a helyszínen, azonban minden hiába való volt,
a pince teljesen lehamvadt. Németh Dávid holttestét teljesen meg-szenesedve, a felismerhetetlenségig, ott tulálták a romok között. Érdekes, hogy Németh teljesen csendőri díszruhájába öltö-
zött és mellére tllzte összes kitüntetéseit
és ugy vitle véghez teltét. Persze ez is teljesen elégett. Németh
búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben jelzi, hogy „nem bírja húzni ezt az igát és a szólővétet is annyira megviselte, hogy nem bírja tovább az életet."
A tragikus módon végetért csendőr-liszlhelyetlesl ma délután temették el a község óriási részvéte mellett.
A csendőrség az ügyben szigorú vizsgálatot indított.
Az eset nemcsak a községben, de egész Zalamegyében mindenütt nagy részvétet és megdöbbenést váltott ki.
Megválasztották az ügyvédek képviseletét a törvényhatóságba
Zalaegerszeg, novomber ti (Saját tudósítónk telefonjelentése) A zalaegerszegi ügyvédi kamara ma tartotta törvényhatósági bizottsági tag (érdekképviseleti) választását. Rendes tagokká választattak :
Udvardy Jenő dr. kamarai elnök (Zalaegerszeg),
Tuboly Jenő dr. (Zalaegerszeg), l-\'ilrst Jenő dr. (Zalaegerszeg). Póttagokul:
Tamás János dr. (Nagykanizsa), Szilcs Arnold dr. (Tapolca).
Éjszaka kifosztották a keszthelyi községi vendéglő egész éléstárát és elvitték asztali felszerelését
Egy állástalan pincér hetört a Havai-korcsmába — A zsidótemetőben, a Vadas-kertben és egy lakáson rejtette el a lopott holmit — Minden visszakerült a tulajdonoshoz
Keszthely, november II (Saját tudósítónk telefonjelentése) Érdekes körülmények közt végrehajtott betörésnek jöttek nyomára tegnap reggel Keszthelyen.
Havai István, a kiskeszthclyi vendéglő (Füsti-korcsma) bérlője reggelre üresen talalta vendéglője éléskamráját és sönlését Elvittek onnan az éjszaka mindent, ami csak megmozdítható és hasznavehető volt
A vendéglős nyomban jelentést telt a csend rségen. Estére megvolt a betörő Pintér Géza 25 éves állásnélküli pincér személyében.
Pintér korábban mint kisegítő dolgozott Havai korcsmájában, jól ismerte ott a j. rást, igy jutott a gondolatra, hogy olt próbáljon szerencsét. Hajnalban bciörte a konyha üvegablakai, kinyitotta az ablakot, bemászott, elbotorkált a kamrába és összeszedett, amit csak elért. 3 vin-dely zsírt, temérdek szalámit és
egyéb élelmiszert, bort, dohányt, üvegeket, poharakat, abroszokat, evőeszközöket kapkodott össze. Annyi mindent összeszedett, hogy több transzporiban hordta ki az udvarra, majd onnét az éjszaka leple alatt különféle helyeken eldugdosta zsákmányát (amivel talán önállósítani akarta magát, mert mindent összeszedett, ami egy pincér álma lehet, ahhoz, hogy üzletet nyisson. A lopott holmik egy részét a zsidótemető mögötti árokban egy nádrakásban, más részét egy Pál-utcai ismerősének lakásán, harmadik részéi a Vadas-kertben a bokrok alatt, egy negyedik — és nem jelentéktelen — részt pedig legjobban sikerült elrejtenie : azt ugyanis megette, megitta és clpipálla.
Pintér a csendőrségen mindent bevallolt. A holmit mindenüit meg is találták. A rajtavesztett betörő most várja további sorsál.
SÍPOS
PÖRKÖLTKÁVÉ
a legkényesebb igényeket 61M ia kielégíti.
Háztartási keverék \'/t kg. ... P 2\'40 Sipos keverék Vi kg. .. P 2-80 Különlegesség V\\ kg. •■■ P 3-20
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-llgyelö felentétek: Szerdin a hőmérséklet\'. Reggel 7 érakor +5-2. délután 2 órakór +6 2, eate 9 órakor +6 -I
Felhőzet: Egéiz napon át borult égboltozat
Szétinínv: Reggel kelet, délben éj este észak clcll szét.
A Neteoi-olóulai ln«*«et aata 10 órakor jeleníti enyhébb, eaSre hajló tdfl várható.
= Három fokozat van: Jó, Jobb, legjobb, PFAFF a legjobb I
Dughagyma
Spenót-, sóska-, cukorborsó-mag
őszi vetésre.
GyilmSIcafakarbolineum
Gyümölcsfa kátrány Gyümölcsfa hernyóenyv Gyümölcsfa hernyóenyv-papir
és egyéb növényvédelmi szerek.
Gabona csávázószerek.
IWadáreleségek.
FUTOR szénsavas takarmánymész kaphatók :
ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya i\'s nóvényvédöszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telelőn 130
Különféle műtrágyák állandóan kaphatók.
Aki kevés pénzért jól akar öltözködni
mielőtt szükségletét fedezné, ne mulassza el felkeresni a
„Menyasszony" divatáruházat,
ahol a legjobb minőségű menyasszonyi kelengyék, vásznak, kanavásznak, kartonok, pargetok, szövőcérna és f.nat, divatos szövetek és f.anellok a legolcsóbban szerezhetők be.
KÖBEIN JENŐ rőfös- c-s divatáruháza Nagykanizsán, Deák-tér I, (F":f.\',°:,r;°m
1« ZALAI KÖZLÖNY
IÖ29. november á
Véres éfsseakal verekedés Kiskanixsán
A békeidők véres verekedéseit ufitolta fel négy legény — Két súlyos és két könnyebb sebesültje van a verekedésnek
A Polgár-uica
Nagykanizsa, november fi Tegnapelölt éjjel Kiskanizsa lakói arra ébredlek, hogy a régi „jó" békevilág tért vissza néhány órára.
Ott kezdödött a dolog, hogy£ier-valics Ferenc 20 éves Polgár-utcai lakos barátjával: Imre István 22 éve6 hahóli ács-segéddel egy családnál volt vendégeskedésben. Éjjel 12 óra tájban tért haza a két legény Derva-lics lakására. Amint haladlak, szembe kerüllek Scheier Lajos 19 éves napszámossal és Tuboly István 19 éves henlessegéddel.
A négy legény között eddig még ki nem derített ok miatt szóváltás támadt, de mielőtt az elfajult volna, Dervallcs és barátja a Polgár-utca felé vették utjukat.
Haza is értek mindketten, de közben Scheier és barátja utolérték őket. Percek alatt nagy lárma verte fel a békésen pihenő kiskanizsai polgárok álmát. A szomszédok ijedten jöttek elé, senki sem tudta, mi történt, csak
véres éfsxakáfa
mindenik kezében hatalmas dorong - egymásnak esell és ülik egymást, ahol érik.
Már hatalmas tömeg bámulta a verekedőket, de senki sem mert közbelépni. Közben az értesitelt kiskanizsai rendőrségről több rendőr futó lépésben közeledett a háború színhelyére.
Ekkorra már Scheier egész testét ülések nyomai borították. Fejéből ömlött a vér. Halántékán hatalmas sebhely tátongott. Tuboly ugyancsak a fején és karján sérült meg súlyosan. Dervallcs és szövetségese kisebb-nagyobb zuzódásokat szenvedett.
Scheiert lakására vitték, ahol állapota rendkívül súlyos, életveszélyes. Ha fel is épül, hosszú ideig lesz kényleien az ágyat őrizni. Tuboly állapota valamivel könnyebb. Míg a másik két legény egészen könnyű sérülésekkel került ki a har.--.01,
A rendőrség erélyes nyn nozást indított, hogy megállapítsa, kii lerhel
azt látták, hogy a négy legény — a felelősség a verekedésért.
Egy pengőért nyolc hónapi börtön
Mlg egy állástalan pincér eljut „odáig" . . .
Nagykanizsa, november fi Laczkovits Ferenc 35 éves, nős pincér áprilistól szeptemberig az egyik tihanyi restauráció pincére volt, főnöke legteljesebb megelégedésére. A nyári idény befejeztével Laczkovicsot elbocsátották, állás nélkül maradt. Lejött Nagykanizsára az ipartestületre állást keresni — persze hiába. Innét Kiskomáromba ment, ahol Szita nevű földműves házába behatolt és a leányának egy „gyöngynyakékét" zsebrevágla. Nem tudta, hogy a „gyöngy" bolti ára újkorában 1 pengő volt. Ugylátszik a leány sem tudta ezt, mert a csendőrségre sietett. Laczkovits Ferencet a csendőrök az állomáson utol is érték, igazoltatták és őrizetbe vették. Persze Laczkovits körömszakadtáig tagadta, hogy ő lopta volna el a Rózsi leányzó kalárisát. Ám amikor az egyik csendőr kiment Laczkovits hirtelen elővette táskájából a „nyakéket" és egy gyors mozdulatai az ablakpárkányra csúsztatta. Nem vette azonban észre, hogy az állomás vendéglőse, Magyar István mindezt szemmel kísérte és amikor a csendőr visszajött, jelentette neki.
Hiábavaló volt persze ezek után Laczkovits minden tagadása. A csendőrök behozták Nagykanizsára és 21 napi vizsgálati fogság után tegnap került a Mutschenbacher-tanács elé.
Laczkovits ilt is körömszakadiáig bűntelennek mondotta magát. Ám felvonullak a terhelő tanuk, a szembesítések. Kiderült, hogy a „bűntelen
ember" bizony már többször néhány hónapocskát üli hasonló büutelen-ségek miatt.
A törvényszék rövidesen meghozta Ítéletét: nyolc hónapi börtönnel sújtja Laczkovilsot, aki belenyugodott az Ítéletbe és igy az jogerőssé vált.
Az 1 pengőértékü „gyöngy-nyakék" 8 hónapi börtönt hozott a meggondolatlan embernek, akinek legfeljebb csak egy vigasztalása van: a telet „fedél alalt" töltheti. Az álláslalan-ságnál ez is jobb — szerinte.
— Pogányvárl szőlő állandóan
.kapható kilónként 50 fillérért, téli
eltevésre alkalmas. Csengery-ut 36. Kólái
mp i nmm
NAPIREND
November 7, osüiBrtBk
Róm. katolikus : Engelbert Protesi.: Rezsó. Izraelita: Mark hó 4
Wagner Oéza Balatoni Térlsta a Polgári Egylet rugylermében. Nyitva cgisz nap
Városi Mozgó. .Szökevény", a szivek filmje. — Ezenklvtll remek klegé szító miltor.
Oyógyázertárl éjjeli szolgálat: t. hó végéig a l.ukács-féle .Máris" gyógyszertár.
Oózftirdö nvltva reggel 6 órától este 6 óráig (hélffl, azerd,., iiénlek délután és kedden egész nsp nóknek).
— Az uj megyegyülés. Miniszteri rendelet értelmében az uj törvényhatósági bizottságoknak november 20 ig kell megtartaniok az első közgyűlést. Értesüléseink szerint vármegyénk uj törvényhatósági bizottságát e hó 18. vagy 19. napjára hívják össze első közgyűlésre.
Kinevezés. A kormányzó Németh Elemér nagykanizsai honvéd főhadnagyot századossá nevezte ki.
HINZ
KÖNYVELÉS DR. KARCZAB TELEFONI 3-03
— Pályázatok megyei állásokra.
A zalaszenlgróti járásban üresedésben levő járási tiszti orvosi állásra november 30-iki határidővel az alispán, a novai körjegyzőségben se-gédjejjyzői állásra november 25-iki határidővel a novai főszolgabíró pályázaiot hirdetett. A sö|löri segél-jegyzői állást november 12 én töltik be választás utján.
— Az Izr. Leányegylet második jótékonycélu hólahda-teaja vasáru p, folvó hó 10-én délulán 5 órakor le»z a Casino alsó-termében, BOhm Margit és Rajki István rendezésében.
TÁVIRAT
Szabó Antal sportuezlet radío gramofon osztalya Nagykani zsa
Philips radio keszuelekek hangszórók anodpotlok árusítását 6-tol 18 havi résziét fizetesre megkezdhetí
Philips kiskombináció hálózati rádiókészülék már havi P 17-
Philips modern vevő hálózati rádiókészülék már havi P 30\'—
Philips telepes 3 lámpás rádiókészülék már havi P 17 —
Philips hangszórók már havi....................................P 4-
^résziéiben fizethetők.
— A Szanatórium Egyesület
nagykanizsai tüdőbeteg-gondozó intézetében október folyamán 36 uj beteg jelentkezett. Kezelés alatt állott 107, az év elejétől fogva 1328 beteg. Röntgen-vizsgálat 7 volt októberben, váladék vizsgálat 26. Segélyben részesült 26 beteg, akik 770 liter tejet kaplak.
A Kéményseprő-vendéglőben ma este disznótoros vacsora. Mindenestekomblnált nőizenekar
— Az első „családi délután." A Missziósház vezetősége folyó hó 10-én, vasárnap délután 4 órakor tartja saját nagytermében az első „családi délután"-!, melyre a Napközi Otthon gyermekeinek szülein kivül minden gyermekbarátot szeretettel meghív. A „családi délután" keretében a kis Napközisták fogják a szülőkel és vendégekel kedvesen szórakoztatni. Belépődíj nincsen, önkéntes szeretet-filléreket azonban a Napközi Otthon céljaira hálás köszönettel fogad a Vezetőség
— Népház és hősi emlék avatás. Tudósítónk jelenti: Zalaszent-lőrinc községben november 24-én avatják fel a népházat, amit a község épített fel és „A Ml HÁZUNK" feliratot viseli. Nagyterme 11 méter hosszú és 4 méternyi széles és szép könyvtára van. Ulána avatják fel a hősök emlékművét.
— Ittasan karambolt okozott és botrányt csinált. Varga Ferenc 19 éves kanizsai fuvaros lerészegedett. Ilyen állapotban hajtotta lovait, melyek a szekeret belevillék egy fiakkerbe. A karambol következtében csak a szerencsés véletlennek köszönhető, hogy nem történt több súlyos sebesülés. Mikor ezért többen felelősségre vonták és figyelmeztették, hogy rendesen hajtson, Varga agresz-sziven lépett fel, a fiakker utasai, hölgyek előtt trágár kifejezéseket használt, egyszóval botrányos módon viselkedett. A rendőrbiró 5 napi elzárásra és 10 pengő pénzbüntetésre ilélle az izgága embert.
UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére dijmente-hen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely. Kőszegi-utca 5.
Legjobb üdítő ital
a közismert
SUI Ili.
Kapható minden füszer-és csemegekereskedésben.
Főraktár:
f IHaia
Király-utca 21.
1992. rtovember 1.
ZALAI KÖZLÖNY
Hl Iá) a feje él szédül, ha telisénél, béllzgalmat, gyomorégést, oldal-szurást, mellszorulást és szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi „Fereno lóíiel keserüvizet fiyomor- és hél-szakorvosok bizonyiiják, hogy a fírenc Jóssel viz remek lermészet-alkolta hashajtó. A Ferenc lósiel keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerUzletekben kapható.
_ Esti csendélet a Sugár-uton.
Tegnap este, mikor a mozinak vége volt egyik kanizsai rendőrtiszt arra lett figyelmes, hogy a Sugár-uton több napszámos és iparos legény botrányosan viselkedik. Hangosan kiabáltak, megjegyzésekkel illették a járó-kelőket, zajonglak, káromkodtak. A rendőrtiszt mind a négy egyéni, akik különben leventék, Icigazollatla és most kihágási eljárás indul elle nük, utcai botrányokozás cimcn.
— Gépkocsi és motorkerékpár vezetők I A nagykanizsai rendőrkapitányság felhívja a gépkocsi és motorkerékpár vezetőket, hogy azok, akiknek 1928. május 1. elölt kiállított vezetői igazolványuk van, a rendörségtől 5 nap alatt kérjenek betét-lapokat. A mulasztók ellen kihágási eljárás indul.
— A Hősök sírjára. Gyertyaadonui-nyok {csomagban): 7,nln József 2, Kelemen Itezaó 2, (irosltlger József 1, Stlr-gotli Miksa 2, Wagner Jenő t, dr. S/.n-Irsrly I/>rlnc 2, Yallgursky Antal I, Berlin Ágoston 2, özv. Dlgö Antnlnó I. dr. Nznbó Zsigmond 2. Stefcslk Anna I. Ksán Irina t. Kudlcli Hóin 2, Monnk Adám 1, N. N. I, Party polgárlata tanár I, Hivatásos Tűzoltóság 2. Dcdovácz Héla I, Leltner Aladár f, Heffcr üyula 1. dr. Szabó István I. Vonla (iábör 2. Kalmár Latos I, Anhalt Lajosnó I. tiöde Irma í, Göde Manet I, Schnowelsz Sándor 1, Jó Imre ós neje 1. dr. Hóvtfy N. 2, Makovtezky Oyula 3, Nngy Kálmán I, dr. Sartory \'Zsigmond 2, Idrtsti. ózv. Krátky Józscfné 1, özv. Ttirk Qyu-láné 2, (ívrtrnöroy István I, Teutsch Ousztáv a. Vftllcs cs Doutsch I csomag. Dornbonkint ttozgonvl-utcal Iskola :13,
1. körzeti elemi Iskola 70, III. kör/., kls-kanlzsal elütni Iskola 280, 1. kör/., elemi Iskola 300, ózv. Pllznlcser Jánosné 12, N. N. 2, Antal Franciska 12, Szétnan Andor 30, dr. Tamás János 1(1, (1 yenes Lajos 10 nagy, Manczl Nu\'sl 3tí. Sz. N. ■KI, Kiss János 3(1, Kgry (iyula 30, Oaz-dagh Ferenc p. b. 211. Kullcr József 311, dr. Alraássy Oyula 3(1, Szabó Antal 2-t nagy, Stampt Zsigmond 10 nagy, Kratisz Nándor 30 darab. - Pénzadomtinyok: özv. Kumln Ferenené r», ttnrbarlts l.a-jos I, Fllák Ferenc I. Flső Nagykanizsai Temetkezést Kgylet 1, \'ttbolt Uijos
2, özv. Kutornó I, Horváth István adótiszt 1, Krátky-család 5 I\', vltóz Kovács István 60 I, Nagy Józaet I, N. N 2, Martinék Oyula I. dr. Szabó <!yó/.ó I 1\'. Összesen 23\'50 P. A7. adományokért hálás köszönetét fejezi ki a .Műve" Nagykanizsai Lőviszegyesület.
MATflGflLPfl
pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
\'/« kg. p 2-50 Mnszel és Friedenthal
lüszer- és csemegekereskedésében
Nagykanizsán.
IManlicherrel agyonlőtte magát egy 21 éves leány
Az öngyilkos leány azonnal meghalt — Ok: szerelmi bánat
Nagykanizsa, november 0 Tegnap délelőtt Kaposváron a Köl-csey-ulcában megrendítő öngyilkosság történt. Fehér leányszobájában Mannlicherrel agyonlőtte magát és meghalt Károlyi Margit 21 éves leány.
Károlyi János rendőríelügyelőhe-lyctles leánya azt az időt használta fel öngyilkossága elkövetésére, mikor
apja és anyja távol voltak a lakásból. A fegyvert mellének irányozta és meghúzta a ravaszt. Mire í-dör-dülésre az utcáról berohantak a lakásba, a leány kiszenvedett. Teltének oka: szerelmi bánat. A leány öngyilkossága nagy részvélel váltott ki, mert a kaposvári fiatalságnak igen szép, kedvelt tagja volt.
Fehér fogak
minden aroot teáiévá ée néppé teainek, gyakran már a puapáMn QdítA Chiorodont-fogpassU efVMeri haaxnálata alán. 1 fegftk rfrrid kannálat nlih gyOnyflrfl olofántcaoBtféuyben ragyognak, kAlöaftata ha a Usxtiti«kox a kftlAa erre a célra kéuftett foraaatoe lOrUji Chlorodoat fogkefét haiuálitk. A fogak k«ii
Morált rothadé étel maradékok, melyek a kelloawtlen aaájatAgot okoasAk, otíol a fogkefétel alaposa* eltárolíthaWk. Kísérelje meg egy Ubua fogkrémmel, melynek ára 60 fillér, egy nagy t»Jm» ára P 1—. Chlorodool-fcgkcfe (puha ragy kraé»y •Ort^jft), I\' 1 60. Chlorodont-nájvíi Öregenként P 2 00. Ct*k kék-Mid nini cmbi-
C>an „Chlorodeflt" feliratul valódi. Mindenütt kaphaW. L«o-Wrrk« >. 0., en, ma^yaromigi vexérképruelcte: Molnár Bertalan é« lina, Budapeat
SPORTÉLET
A Zald-Kanizsa vasárnapi bajnoki ellenfele még nem biztos
BAK vagy Józsefváros lesz az ellenfele vagy barátságos mir-hőzésre állanak hl a profik
Nagykanizsa, november 0 Bár a Zala-Kanizsa FC legénysége már kél hete nem játszott bajnoki mérkőzést, mióta a Megyert ö: l-re megverte, nem igen tart nagy pihenéseket a profigárda. A leventék válogatottjával lejátszott barátságos meccsen kivtll is rendes tréningeket tart a csapat Készül a vasárnapi bajnoki meccsre, melynek ellenfele még nem bizonyos.
Sorsolás szerint a Józsefvárosnak kellene Nagykanizsára jönni, azonban hirek szerint a józsefvárosi csapat feloszlott. Ilyenformán a BAK
szeretne lejönni, de ebben végleges döntés nem történt.
Akármelyik csapat is lesz a Zala-Kanizsa ellenfele, a kanizsai profik felkészülve várják a küzdelmet és bizonyos, hogy a vasárnap délután ismét pontszerző és gólarány-javitó meccset hoz nekünk.
A vasárnapi mérkőzés tekintetében holnapra biztosat lehet tudni.
A Zala-Kinizsa együttes hibátlanul együtt van. Azzal a csapattal lép pályára, amelyik a Megyernek 6, a leventéknek 8 gólt rúgott. Nincs mitől hát félni.
Hubertus Keszthelyen
Keszthely, november 6 (Saját tudósítónktól) A keszthelyi lovas-csendőr alosztály vasárnap szélien sikertlil Hubertus vadászlovaglást rendezett. 20 urlovas és 4 hölgy vett részt a versenyben a lovascsendőrökön kivül. Nehéz terepen, félköiben Keszthely körül, 25 kilométert lovagoltak be, 28 akadállyal. Malter volt az épen hivatalosan Keszthelyen tartózkodó Malalottl Lajos alezredes, szarvas volt Éhn Ferenc századot. A Hubertust a szoká-tos 1000 méteres verseny fejezte be. Minden részlvevö értékes dijakat kapott. Az urlovas versenyzők közül első lelt Háry Dezső földbirtokos,
Értesitem
a t. vevőimet, hogy ns st, osütörtAkfln Irlsa
disznótoros
májas,\'véres és zsemlyés hurka kaphaló, úgyszintén friss felvágottak a legolcsóbb napi áron.
Adler Miksa
Kazlnczy-ut a 14. szám.
2. Éhn százados, 3. Vatenliny Leó őrnagy. Szép eredményekkel zajlott le az altisztek és lovas próba-csendőrök versenye is. A hölgyek Valen-tiny őrnagynak ezüst sarkanylyuval, Éhn századosnak ezüst lovagló-ostorral kedveskedtek a rendezésért. Este a Hungáriában 50 teritékes bankett volt.
(Vadász-lovaglás.) Ma, f. hó
7 én délelőtt 10 órakor vadász- lovaglás lesz. Indulás a vasúti állomás mögött lévő nyárfás ulról.
— Hs ol\'són Jót : kar. ha a világ eseményeiről a leggyorsabban és legmegbízhatóbban akar értcsUtnl. ha szépirodalmi tájékozottságát akarja növelni. ugy olvassa a Nemzeti Újságot és UJ Nemzedéket.
Elsőrendű kerecsenyi
zöldfehér —~ m literenkint
asztali D O ■ 1928-as P —-66, 1927-es P —-«6 fillérért kapható. — Nagyobb vételnél 25 literen felül, viszonteladóknak P —\'40, illetve P — 60 filléres árat számítok.
BUBI JENŐ, latttyiMtu 10.
fiónlbös miniszter
lassítja a tiszti kinevezések tempóját
Dudapest, uuvuulber 6
A liszli kinevezések lassítása ügyében Az £s/-nek adott nyilatkozatában Gömbös Gyula honvédelmi miniszter kijelentette : ő javasolta, hogy törölni kell az előléptetésre előterjesztettek nagy részét.
A gyors előlépés a tiszti tekintély érdekében nem áll — mondotta — mert a sarzsik nem kapják meg a patinái. Kijelentette, hogy a kinevezések tempóját lassítani akarja és vissza szándékozik térni a 40 évi szolgálati időre. Megfontolás tárgyává teszi a hadnagyi sarzsi visszaállítását Is.
(RftrtdlttMfc) H — hitek. ktazuda-aág llangv. —. hangverseny. E — elóadás Oy — gyermekeinek. A — asssouyok-aak. L — zeae. Mg. - meiőfudaság, H. - Ifjúsági előadás. P — (elolvasás, ü — gramofonzeite. Jb — Jaxx band. K — kabaré. aZ. — népsserO um.
November 7 (csütörtök) Budapest 9.15 A Fejes-szalonzenekar hangv. 9.30 H. 9.45 A hangv. lolyl. 11.10 Nemzetközt vlzjetzósiolgálat. 13 Déli harangszó. 12.06 A rádió háztkvarlettjének hangv. 12.25 H. 12.35 A hangv. lolyt 13 Pontos időjelzés, 14.30 H. 15 Plscl árak és átMyanhlrek. 16 Rádió Szabad Egyelem. Utána : Pontos Időjelzés 17.10 E. 17.45 Cigányzene. 19.35 Angol nyelvoktatás. 20.10 Erkel-emlékest. Utána kb. 21.50 Pontos Idójellés. Bit követően O. hangv
Bécs 14 Zene. 15.30 Japán mesék. 16 Sllvlng-négyes. hangv. 1845 Japán zene gramofonon. 2005 Zenés mesejáték.
Barlln 16.30 Hangv. 18.30 Zene. 20.30 Tirol senéje 22 Z.
Hrflnn 1130 O. 12.30 Zene. 16.30 Hangv. 18 35 l!|uságl zene. IU.U5 Hangv.
20 Közvetítés Prágából. 22.15 Zene. London, Davontry 17 A Parklngton-
négyea zenéje. 18.15 Oyeimekóra. 19.45 Kégl angol zongoradarabok 20.45 Hangv.
21 Zene. 23 Balals|kazenekar 23 30 Z. Milánó 13.10 Zene. 16.30 Muzsikáló
gyermekkuckó. 21.45 Kamarazene ToitnóbóL
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai tőzsdei üzlet teljesen eseménytelen volt. Az árfolyamok nagyiában a tegnapi nivón mozogtak s minimális forgalom mellett igen kis mértékű hullámzás fordult elő. Az alaptendencia azonban kedvező, ugy hogy a külföldi, nevezetesen a bécsi eladási megbízások sem tudták az árfolyamnivót hátrányosan befolyásolta A befektetési papírok piaca csendes, az árfolyamok változatlanok. A devizapiac üzlettelen, nagyjában változatlan árfolyamokkal.
Teraévyttufa
Buza 10/111, rozs 10 fiit eseti. Buta llszav. 77-ea 22-80-2VI0, 7*-as 22-90 -23 25, 79-es 23 35 23 65, 80-ss 23 50-3380. dunánt. 77-es 20 95-2110, 78-as 2110-21 3>, 79-es 2145-21 60, SOas 21-55-2170, rozs 14 20-14 40, tik árpa 1500-1550, sörárpa 17-30-
19 00, lab 1400-14 40, tengert tszt. —•--
—•—.dunántúli 19 50-19 75, repce 52OO-54-00 korpa 10 30 1059,
ZALAI HOZLONY
A badapettl Tíndo dsrlia-jem**
VALUTÁK Angol I. 27*80-27*96 Belga fr. 79*70-80 10 Cathk. 16*85-16 95 Dán k. 152*80153 40 Dinár 9 98-10 06 DolUl 569 65-571*65 Francia 1.22*40 22 70 Holl. 230-15 231*15 Un.yel 63-90-64-20 Uu 3*38 3 42 Léva 4-10-415 Líra 29 75-30-05 Márka 136 40-137 00 Norvég 152 80 153 40 SclllU. \' 80-10 8050 Peseta 79-45-80*55 Svájci L 110*00 III 00 Svéd k. 153*15-153-75
DEVIZÁK AmaL 230*49-231*15 Belgrád 10*10-10-13 Berlin 136-60-137-00 Brüsszel 7»-!5 8010 Devizáid 3-40-3-42 Kopenh.153 00 I5Í-40 London 27 85-27-93 Madrid 79 75-80 45 Milano 29-89-29*99 Newyork 570-90 2 50 Oszló 153 02-153 42 Pária 22-48-22 55 Prága 16 90-16-05 SxóRá 4*12-4*14 Stockh. 153*37-153-77 Varsó 64-00-64*20 Wien 80-26-80-51 Zürich 110-65-11095
UhUiitir
FeJhaJtáa 3098, eladatlan 512. - Első rendll 1-40-1-44, szedett 1-26-1-30, áitdetl köiáp 1-18-1-24, könnyű 1-08 -1-14, I-sö rendU Öreg 1-26-1 28, ll-od rendű öreg 1-16—1 20 angol iHldő 1-30-1-60, szalonna nagyban 1-56-1-60, iáir l-»4 -1-88, hui I-6Í-1-82, axalonnáa télsertés 1*66—1*78.
IM*: MmM trwrfa k UykfcM Tállilit, linkuluii
Felelős kiadó: Zaltd Károly.
Intem rbaa telelőn i Nurkanlua 78. u
Nyllt-tér.*)
Mlndaaokért, ámll Flelsner Bözsi ellen ter|eutettem, nem Igaz, a ezúton kérek boeaánatot.
Slozarek Rózsi.
*) E rovat alatt közlöttekért aem a szerkesztőség, aem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és lego jsóbb. Telefon i 598.
Benoze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
Vadbőröket,
mézet, ágytollat, vaaat éa fémat
. legmagasabb áron vásárol
Strém Bernét és Fiai
Erzsébet-tír 15.
11090/R 1929. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56—58. §-ai értelmében eszközlendó nyilvános elárvereléséről.
A végrehajtást szenvedő neve: Wéber Samuné és Fia.
Lakása: Eötvös-tér 32.
Az első árverés helye: Eölvös-tér 32. sz.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1929. november hó 22-én d. e. 9 óra.
A második árverés helye : Eötvöstér 32. sz.
A második árverés ideje (nap és óra): 1929. dee. 2-án d. e. 9 óra.
1 lefoglalt Ingóságok megnereíéíe lonmáiu, nemenként
Üzleti állványok, pultok, mérlegek, fűszer- és vegyes-áruk 471 pengő összes becsértékben.
Árwréil feltetelek.
1. Az árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a Becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1929. november hó 4. napján.
Lehoczky Lajos s. k.
9554 városi végrehajtó.
24518/1929.
Tárgy: Könyvkötési munkák biztosítása az 1930. évre.
Ajánlati felhívás!
Nagykanizsa város hivatalai és intézetei részérc 1930. évi január hó 1-től 1930. évi december 31-ig szükséges és előre meg nem határozható mennyiségű munkálatok szállítására zárt írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
1. A versenytárgyaláson csak Nagykanizsán műhellyel biró könyvkötő iparosok vehetnek részt.
2. Csak az ajánlati mintának megfelelően kiállított és pecséttel lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett, közvetlenül vagy pósta utján beadott ajánlatok vétetnek tárgyalás alá.
3. A boriték „Ajánlat a 24518/1929. sz. versenytárgyalási ajánlati felhívásban kiirt könyvkötői munkákra" felírással látandó el.
4. Az ajánlatok legkésőbb 1929 évi november hó 19. napjának déli 12 órájáig a v. iktatóhivatalba nyújtandók be.
5. Ajánlat valamennyi munkára tehető.
6. Az ajánlati minta és kiírási müveletet magábafoglalrt szerződéstervezet a hivatalos órák alatt a kiadóhivatalban megtekinthető.
7. Bánatpénzt letenni nem kell, de az ajánlattevő ajánlatával a döntésig kötelezettségben marad.
8. Az ajánlatok 1929. évi november hó 21-én délelőtt 11 órakor fognak felbontatni a városi gazdasági hivatalban. Felbontásnál az ajánlattevők vagy képviselőik jelen lehetnek.
9. Fentartom magamnak azt a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között az ajánlati árakra való tekintet nélkül szabadon választhassak, vagy azokat mind visszautasíthassam.
Nagykanizsa, 1929. november hó 5-én. tus Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apeóWrdeiéMk df)a 10 Móto 10 HIMr,
Minden további azó dija S MII. Vasár- it tnnepnap 10 sióig 80 fillér, minden további szó dija • llll. Szerdán és pinteken 10 szóig SO (Mér, minden további szó dija 6 fül. Ciniszó a mladen vastagabb lielüból álló ssó két szónak számíttatik. Állást kvesAkiicli 50X/S engedmény.
HI>-<4ot*»eh » (Bt) pengS flaonoo.il alul • feioalnueo k»nyv»lés, oxái\'ilAida olkorUtéan «*□«>\' . I ö ,a f I i • t o n d 6 k
Vonnék, vag y vaakáljhé.al al-oaarélnék osarépkáljhét. Címeket a kiadóhivatalba kérek.
Héamaatarl éllést kerea dolgoa. rendszereiö, munkabíró özvegyasszony, leánygyermekével. Csengery-ut 76. ózv, Vlberáné. _
Jókaiban levó térti télikabát eladó Klstaludy u. 17 a. földszint. -5553
Vasiak jóksrban levó, hssmált öntőit vaskályhákat. Schleainger vaakereakedó, Magyar-u. 2. -5549
KattSsxobás vízvezetéket lakás azonnal kiadó. Csengery-U. 67. -5551
Klfiatólaány falvéUtlk, Mayar laattnél. 5552
1929. november 7.
Állam érvényes
kömüvea, áoa éa kőfaragó
mestervizsgákra
egyenkénti magtnoktatással, tel|rs felelős-iéggel és siker el, kedvezó llzeiésl teltételeik mellett 4 (négyl hét a\'all előkészít Építési Iroda Szombathely, Wesselényi-utca 3 , hol az egyes elméleti szaktárgya-kat és gyakoriali Ismereteket, illetve a vlisga tananyagát kiváló gyakorlali infrnfl-kok ét építőmesterek, volt vizsgabizotliági tagok, a budapesti M. Kir állami fetsö építő Ipariskolában hasznalatos és a mestervizsgák tananyagát képező legyzetek álapján adják elő. Felvételre jelentkezhet, akinek munkakönyve és 3 évi gyakorlata van Értekezés 9-12 lg és 3—6-lg 1M,
Két ház e\'adó
Keszthelyen.
Az egyik emeletes, két kompiéit lakással, a másik földszintes, kél-szobás, komfortos. Mindkettő kert-telyÉrdeklődni lehet Keszthelyen, Rákóczi -utca 40. szám alatt.
Gazdák figyelmébe!
A Kühne Mezőgazdasági Gépgyár R. T. Moaort, egy
indított meg, vetőgépeket, valamint mindennemű KQhne-féte gazdasági gépeket egy-két évi kamatmentes hitelre szállít. Tekintettel arra, hogy ezen kedvezményes gépakció csak nagyon rövid ideig fog tartani, kérjük a gazdákat, rendelményeik azonnali feladására a
KUhne Gépgyár Lerakatánál
ROTHAUSER MÓR
Nagykanizsa, Fő-nt 12. (a Koronával szemben).
A nagykanizsai kir. járá-blróság. mint telekkönyvi hatóság.
9344/tk. 1929. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
A Nagykaiilin.il Magyar Bank R T. végre-hajtaténak Sickeres Ferenc és ne|e Borsos Erise végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi halóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 176. § a értelmében elrendeli a végrehajtási árverési 1850 P lóké-követelís, ennek 1929 évi szeptember hó 25 napjától |áró ll°o kamata, 114 Pengő eddig megállapított per- és végrehajláil és ez árverési kérvényért ezuttaí megállapított 56 I\' költsép. valamint a csatlakoiott-nak kimondott Dr. Petrics iózsel ügyvéd
30 P. 150 P, 24ii P és 41 P, Kellerm.inn Ferenc 5 P 51 till., özv Ueruer Oyözöné
31 P, Arnslein Sándor 8 P 12 llll., özv. Luszllg Viktorné 115 P, Horváth Islván és Fial 73 P tőkekövetelés és Jár. beha|tása végetl, a nagykanizsai kir. járásbiróság termetén levő. Sormás községben tekvó, » a sormási 6\'8. szljkvben I. 1—5 és 7—9. sorsz. alatl lelvetl 314. hrsz. szántó a Nagyvölgybrn, 619. hrsz. szántó a azepet-neki ul mellett, 748. hrsz. szántó az Avaai elsőben, 1037. hrsa. szánló az Avari ötödikben. !S23 hrsz. rét a Báloki lelsó-ben, 2291. hrsa. siánló Fahegy al án 2682 hrsi. rét a Vajda rétekben és 2218/b hrsz rét a borzlikt közép du.őben Szekeres Ferenc nevén álló Inatlanokra együllesen 4J00 P. eszteregnyet 1827. azljkvben
452/2. hrsz. alalt foglalt szőlő éa izánló Borsos Eritt íj. Szekeres Ferencné nevén álló Ingatlanra 500 P kikiáltási árban és pedig ezen utóbbi Ingatlanra a 326P;lk 19 )2. sz. végzéssel Benke Anna özv.
Borsos Istvánné Javára bekebelezett öivegyi haszonélvezeti szolgalmi Jognak fenntartásával, amennyiben eacn szolgalmi jogot megelóió tehertételek fedezetere ezenrwl megálapilott 200 P ért az Ingatlan el nem arlhiló, az árverés hatálytalanná válik i a: Irjallan a szolgalmi Jog fenntartása nélkül bocsátandó árverés alá
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Sormás községházinál megtartására 1929. november hó 18. napjának délelótll 9 óráját és Eszteregnye községházánál megtartására ugyanazon uap déli 12 óráját lUzi ki és az árverési feltételeket al 1881 :LX l e. ISO. §a alapján a kővetkezőkben állapítja meg:
Az árverés alá kerüli Ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOTo-át készpéni-ben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket aláírni. (I8SI : LX. t-C. 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. t.-c. 21. § Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igérclet tett, ha többet ígérni senki sem akar. kötetes nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított oánalpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 1908 : LXI. §•)•
Nagykanizsa, 1921. évi október hó 5. napján.
Dr. Sartory s.k. kir jbiró.
A kiadmány hiteléül Mlkó s. k. 5550 tJttsil
Nyomatott a LM) zalai Ny»mda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károlyt
69. évfolyam, 254 uim
NagykanixM, 1929 november 8 péntek
Ara 14 ""ér
ZALAI KÖZLÖNY
SmfceutMf «s kiadóhivatal: F6-nl S. uim
Keszthelyi ttökkladóhlvatal Kouuth Ls|os-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Bartoarlts Lajos
fa : vkb I rmt I M I
Jóvátétel?
Irta: Hr. BoúrogOy itfuef
A pénzügyminiszter legutolsó jelenlése 204 millió pengő deficillel zárul a költségvetési év első két hónapjában. Ugyanezalalt a fizeté\'kép-ttlenségek száma 292 volt (az előző esztendő azonos két hónapjában 126).
És ugyanezalat! az idő alatt Pá-risban a keleti jóvátételről tárgyalnak. Keleti jóvátétel alatt Ausztriát, Magyarországot, Bulgáriát és Törökországot lehetne érteni. Közelebbről nézve azonban a kérdési, kiderül, hogy Törökországról szó sincs, Ausztria 1966-ig kapott moratóriumot, a bolgár jóvátétel minimális összegét nem emelik fel: a keleti jóvátétel hangzatos cime alatt semmi egyébről nincs tehát szó, mint Magyarországról.
Tisza István meggyilkolásának évfordulóján talán nem kell külön megemlíteni, azt a ma már valamennyi hisztorikus által elismert lényt, hogy a magyar miniszterelnök ellenezte a háborút, hogy a magyar nép nem akart háborút viselni. Talán azt is tudják odakint, hogy ennek a reánk kényszerilett háború nak a végén mit rabolt el a trianoni békeszerződés Magyarországtól.
A párisi jóvátételi konferencián Ossusky, a cseh delegátus előadása szerint Magyarország gazdasági jólétben van, anyagi viszonyai rohamosan javultak s ezt statisztikai adatokkal kívánta igazolni. Szerinte a magyar gyáripar rohamosan fejlődött, a magyar külkereskedelmi mérleg egyre kedvezőbben alakul, az adóbevételek egyre jobban fokozódnak.
És ha a cseh delegátus a maga képtelen állításának az indokolására statisztikai adatokra tudott hivatkozni, ez az esztendők óta követett, elhibázott magyar gazdaságpolitikának az eredménye. Tény, hogy a magyar ipar fejlődött. Ehhez a fejlődéshez hozzájárult az az elhibázott vámpolitika is, amelynek következtében a magyar közgazdaság és a magyar fogyasztóközönség esztendők alatt sokszor többet veszített annál a látszólagos nyereségnél, amit egy pár uj szövőszéknek a felállítása, egy pár melegházi iparág kitenyésztése jelentett.
I.ehet arra is hivatkozni, hogy emelkedtek a magyar adóbevételek. A kérdés csak az, hogy mi volt az ára ennek a bevétel-emelkedésnek?
Magjarország elszegényedelt, leromlóit. Ennek a következménye az, hogy a külkereskedelmi mérlegünk javul. Nem telik a külföld cikkeire pénze a magyar fogyaszlónak.
1943-ig a magyar jóvátétel összege szabályozva van. Azok a tárgyalások, amelyek most folynak Párisban, az 1943. ulán fizetendő jóvátételre vonatkoznak. A mai generációt elegendően tönkretette az ország meg-fstonkitása. Most a második generációt akarják tönkretenni.
Kélséglelen azonban, hogy az az ország, amely a mai adóterhek alatt is összeroskad, képtelen reparációt fizetni. És kétségtelen az is, hogy
nem Magyarországnak van az utódállamokkal, hanem az utódállamoknak Magyarországgal szemben jóvátenni valójuk.
Garami és Buctfinger titokban megérlcexteR Budapestre:
Ezulán Is harcolnak a kormány ellen és meg akarják teremteni az egységes baloldali frontot
törlést az emigráció likvidálásában az első lépésnek tekintik. Semmiféle reverzálist nem Írtak alá. Megtartják
Hudnpcit, november 7 (Éjszakai rádiójelentés) Garami Ernő és Buchinger Mmó szocialista vezérek az emigrációból ma délután érkeztek Budapestre. Érkezésüket titokban tartották Semmiféle fogadtatás nem volt.
Garami az újságírók előli kijelentette, hogy az ügyükben való per-
akciószabadságukat és a jövőben is azt fogják tenni, amit eddig: harcolni fognak a kormány ellen és igyekszenek megteremteni az egységes baloldali frontot.
Zichy Jenő gróf három kérdésbe foglalta a keresztény gazdasági párt kívánságait a kormány gazdaságt politikáját illetőleg
Hudnpest, november 7 (Éj\'zakal rádiójelentés) A keresztény gazdasági és szociális párt ma esle tartotta értekezletét gróf Zichy János elnöklete alatt Az értekezleten megjelent gróf Bethlen István miniszterelnök a kormány több tagjával. Elsőnek
ZtcQy János gróf
ismertette nagy beszédben a párl felfogását a szőnyegen levő aktuális politikai és gazdasági kérdésekben.
A párl — mondotta—éveken át támogatta a kormányt és támogatni fogja mindaddig, amíg azt az ország érdekében jónak látja.
Szólóit arról, hogy a pártot a súlyos gazdasági helyzet késztette arra, hogy felvilágosítást kérjenek a kormánytól, milyen tervei vannak a problémák megoldására. Óva int a gazdasági defétizmustól, de ugy tátja, súlyos bajok vannak. A mezőgazda-
sági termelés értékesítésének szervezetlensége az agrár társadalom veszedelme. E kérdésben a párt csak rész-Intézkedéseket lát.
Sürgeti az ipari <?s kereskedelmi kivitel elősegítését is. Nem helyesli, hogy pénzügyi politikánk olyan, hogy elzárkózott az ország a külföldi hitelajánlatoktól. Végezetül
három kérdést Intéz a kormányhoz : /. A takarékosság terén milyen rendszabályokat óhajt tenni a kormány ? A költségvetést hogyan akarja csökkenteni ?
2 Az értékesítést krizts megszüntetésére milyen rendszabályokat óhajt foganatosítani a kormány ?
3. A hitelválság enyhítésére milyen
tervei vannak a kormánynak ? *
Lapunk zártakor az ülés még folyik: Bethlen válaszol Zichy gróf felszólalására.
Az utolsó héten a newyorki tői
Tegnap ujabb pánikot okozott
Newyork, november 7 A newyorki tőzsdén tegnap várakozás ellenére újból megindult az árzuhanás. A tőzsdetanács intézkedése, amellyel a hivatalos forgalom idejét a normális öt óráról három órára korlátozta, annyiban éreztette hálását, hogy a multheti pánik napi 10—15 millió darab részvény eladása helyeit tegnap csak ötmillió részvény
30 milliárd dollár csde vesztesége
a 10 milliárdos érték veszteség
cseiéll gazdát.
A piac felvevőképessége úgyszólván teljesen megszűnt s már a lőzsde-idő első órájában ötven pontig terjedd árzuhanások állottak be.
Zárlatkor ismét pánik hangulat lett úrrá a piacon. A tegnapi értékveszteség a tőzsdén jegyzeit valamennyi részvényben kereken tizmUlárd dollár volt Az első bessz-periódus hét-nyolc napja alatt az árveszteség harminc milliárd volt.
A nürnbergiek
kfilíiTonata megérkezett Budapestre
Budapest, november 7 (Éjszakai rádiójelenlés) Ma délután 6 óra 20 perckor étkezett meg a nürnbergiek különvonata a Keletipályaudvarra. ölszáznál tölili vendégel : énekeseket, színészeket, képzőművészeket hozott a vonat, amelyet hatalmas közönség várt a pályaudvar csarnokában és a Baross-téren. A kormány részéről Kertész K. Róbert államtitkár üdvözölte a nürnbergi vendégeket, akiket nagyon meghatott a lelkes fogadtatás.
A cseh kabinet
összehozására Hlinkával és Szent-Iványlval is folynak tárgyalások
Prága, november 7 Az uj cseh kormány megalakítására irányuló tárgyalások még mindig bizonytalan mederben folynak. Legújabban Hllnka és Szentiványi kaptak meghívást, hogy jelenjenek meg a koalícióra irányuló tárgyalásokon a parlamenlben.
Az ntcán halt meg
Karagyorgyevlcs herceg
l\'Arls, november 7 Karagyorgyevics Miklós herceg tegnap Párisban az utcán hirtelen rosszul lelt és pár perc múlva meghalt. A herceg mindössze 34 éve6 volt.
A Ház ülése
Csendes vita a katonai büntető-törvénykönyv körül
Budapest, november 7 A Ház mai ülésén a katonai bün-telőtörvénykönyv vitájában elsőnek Tabódy Tibor szólalt fel. Hangoztatta, hogy a btlntetőtörvénykönyv helyett szivesebben megszavazná az általános katonai védkötelezettségröl szóló törvényjavaslatot és reméli, hogy az európai nagyhatalmak jobb belátása folytán nemsokára az is a Ház elé kerül.
Fráter Jenő, Dési Géza, majd Szabó Sándor méltallák a hadsereg érdemeit.
I.akatos Gyula visszautasította azt a beállilást, tninlha a javaslattal Magyarország háborúra készülődnék.
Jánossy Gábor abban látja a javaslat jelentő égét, hogy utolsó em-ékét is eltünteti az Ausztriával és
ZALAI KÓZLONT
1920. november 8
a Habsburgokkal fennállott kapcsolatnak.
Gúspárdy Elemér hangoztatta, hogy nem szabad különbséget tenni polgár és katona közöli és ha a katona-
liszteknek megadják a fegyveres vé dekezés jogát, a polgároknak is meg kellene azt adni.
A holnapi Ülésen folytatják a javaslat tárgyalását.
Magyarország „hatalmas protekcióját" irigyolgeti Csehország a jóvátételi kérdésben
l\'Arls, november 7 a hágai tárgyalásokkal kapcsolatban a Matin megállapítja, hogy a keleti jóvátételi kérdést még nem tudták rendezni, mert sem a magyarok, sem a bolgárok nem egyezlek meg hitelezőikkel. Ebben az ilgyben a hágai értekezletnek kell kimondania a döntő szót. Nem rendezték még a nemzetköz/ bank kérdését sem, mert a Baden-Badenben targyaló angol delegátusok nem kaptak utasításokat és a kormányok szabadkezei tartottak lenn maguknak. Ilyen körülmények közölt előrelátható, hogy a hágai második értekezlet nem lesz egyszertl formalitás és nem szorítkozik csupán az albi-zottsági határozatok tudomásulvételére és jegyzőkönybe való foglalására.
Prága, november 7 A Národni Politika a csehszlovák jóvátételi kötelezettségek kedvezőtlen állásáról panaszkodik. A lap
megemlíti a magyarok esetét, akiknek szemmelláthatólag hatalmas protekció áll a hátuk mögött, amelyben erősen bíznak. Könnyű kitalálni, hogy kik ezek a hatalmas protekfo-rok, de az utódállamok nem engedhetik meg, hogy Magyarország moratóriumának lejárta után felszabaduló további jóvátételi és egyéb fizetési kötelezettségeket, mint például a vörös hadsereg betörése által okozott kár jóvátételét elengedjék.
Csehszlovákiának tudvalevőleg az átvett állami javak utáni adósságait kompenzálták a többi utódállam jóvátételi igényével és kötelezettségével. Ellenben megmarad az úgynevezett felszabaditási illetik, amelynek megtizetését Csehszlovákia vállalta.
Mindezeket egybevéve, végeredményben Csehszlovákia passzív mérleggel kertll ki a jóvátételi kérdésből. Csehszlovákiának, sajnos, nincsenek olyan hatalmas védelmezői, mint Magyarországnak.
Véres tüntetés közben törtek-znztak a bécsi egyetemisták
Beszüntették az előadásokat az anatómiai intézetben
Béca, november 7 Az anatómiai intézetben ma délelőtt súlyos összetűzések történtek ellentétes felfogású diákok között, akik verekedés közben egyes tantermek berendezését is megrongálták. A verekedés következtében 20 diák megsebesült.
Az összeütközés során botokat és bikacsekeket használlak és többek között megrongálták a tűzjelző készüléket is, amelynek jelzője működésbe lépett és a központ! tűzoltóság hamarosan meg Is jelent a helyszínen. A tűzoltóság természetesen azonnal visszavonult, mivel vaklármáról volt szó. Az előhívott rendőrség elzárta az épület bejáratait.
A zavargások átterjedtek a közeli egyetemekre is, ahol a két ellentétes
A Badacsony védelme
Budapest, november 7 A Ház folyosóin ma pártkülönbség nélkül ivet köröztek a képviselők közölt. A Ház tagjai indítványt nyújtanak be a Balaton környékének és elsősorban a Badacsonynak védelme érdekében. Az ivet, amely az indítványt tartalmazza, nagyszámban Írták alá a képviselők és legközelebb már be is nyújtják a Háznak.
Paraszt-lázadás
tört ki Déloroszországban
Konstanza, november 7 Déloroszországban paraszt-lázadás tört ki. A parasztok Jekaterinodar-ban lemészárolták a szovjet-hivatal-nokokat. A vörös hadsereg osztagai büntető-expedícióra indullak a falvakba. A lázadás területén kihirdették az ostromállapotot.
párt nagyobb tömegben jelr-nt meg.
Az egyetemen kifüggesztett rektori hirdetmény közli, hogy az anatómiai intézetben és az ezzel kapcsolatosan az egyetemen történt súlyos zavargások ügyében vizsgálatot rendeltek el. Az anatómiai intézet előadásait további intézkedésig beszüntették.
Két súlyos sebesültje Is van a verekedéseknek
Bóca, november 7
(Éjszakai rádiójelentés) Lapjelentés szerint az anatómiai intézetben történt verekedés során több könnyű sebesült között van két súlyosan sebesült is. A verekedésben nemcsak bútordarabokat, hanem orvosi műszereket is használtak. Több diák az ablakon át menekült.
Halálos
motorkerékpár-autó karambol a szekszárdi országúton
Dombóvár, november 7
A Paks-Szekszárdra vezető országúton egy motorkerékpár, amelynek pólkocsijáhan Langhammer Antal biztosítóintézeti főtitkár ült, összeütközött egy szembejövő autóval. Langhammer az oldalkocsiból az árokba zuhant és homlokán olyan súlyos sebet kapott, hogy kórházba szállítás közben meghalt.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések: Csütörtökön a Mmtr-Ukltt -. Reggel 7<^rak.t +6-2. délután 1 órakor +8-2, eate 9 órakor +7 1.
A Meteorológiai Intéiet eele 10 érakar Jelenti, Vóltoióan faltiSa, enyhe id« .irható, a laoeapódi-I aok maflaaUniaával.
Egyre nagyobb az érdeklődés Wágner Géza Balatoni Tárlata iránt
A kiállítás befejezéshez kSzeledik
Nagykanizsa, november 7 Wágner Oézának, a Balaton európai sikereket aratott festőművészének az Irodalmi és Művészeti Ktr által rendezett képkiállitása a Polgári Egyletben befejezéshez közeledik.
A tárlatot naponta változatlan érdeklődéssel keresi fel a városnak úgyszólván minden kultur-igényekkel
rendelkező-lakója.
Minthogy a kiállítás látogatása díjtalan, az Iskolák naponta testületileg látogatják a kiállítást.
Máris sok kép talált kanizsai gazdára, mert a meglepően alacsony árak mellett egyéves részletfizetésre is meg lehel a legértékesebb képeket is szerezni.
Súlyos sszekérkarambol Nagy-és KlsRaniscsa Köxöit egy sebesUlíiel
A karambolt okozó kocsis részeg volt — Négy ló szaladt egymásnak — A szekerek felborultak — Wéber Anna ■ karambol áldozata
Nagykanizsa, november 7
Tegnap este 7 órakor könnyen végzetessé válható szekérkarambol történt Nagykanizsa és Kiskanizsa közöli a Vár-uton.
Deulsch Alfréd nagykanizsai fuva-rozó-vallalkozó kétlovas kocsiját Molnár József kocsis hajtotta Kiskanl-zsáról be a város felé. Ugyanekkor szembe jött vele Muczer Sándor kis-kanizsai ember ugyancsak kétfogatú szekere.
Molnár vigyázatlan hajtása következtében a két szekér összeütközése elkerülhetetlen volt. A lovak összeszaladlak és a szekerek felborullak.
A Molnár által hajtott szekérről Itzuhant Weber Anna fiatal leány, aki súlyos sérüléseket szenvedett.
A karambol ügyében a bűnügyi osztály szigorú nyomozást indilolt
és ennek során több tanút hallgatlak ki. Ezekből a vallomásokból meg. állapítást nyert, hogy Molnár iltas volt és szabálytalanul hajtott. A szerencsétlenség sokkal súlyosabb következményekkel is járhatott volna, mint ami történt.
Molnár ellen megindul az eljárás. Mivel gondatlanságból okozolt testi sértésről van szó, ügye az ügyészségre kerül.
A rendőrség az egyre ismétlődő közlekedési balesetekkel kapcsolatban ismételten figyelmezteti a járművezetőket, hogy a közlekedési szabályokat a legnagyobb gondossággal tartsák be, mert mináen esetben a törvény teljes szigorával jár el, Ezenkívül indokolt esetekben a járművezetéstől Is eltiltja az Illetőt.
Zalaegerszeg memorandumban kéri a kormány gyors segítségét,
hogy ■ vároai háztartás válságát elkerüljék
Zalaegerszeg, november 7
Zalaegerszeg város pénzügyibizott-sága megkezdte a költségvetés tárgyalását.
Az ülésen Udvardy Jenő azt a véleményét fejezte ki, hogy a kormány segítségére volna szüktége a megyeszékhelynek. Széli Qyörgy dr. azt indítványozta, hogy a képviselőtestület memorandunban tárja fel a kormány előtt a város szomorú helyzetét. Kakas Ágoston azzal egészítette ki az indítványt, hogy a memorandumon kívül menjen küldöttség is a miniszterelnökhöz.
Ezt az indítványt aztán a bizottság el is togadia és megkezdődött a költségvetés tárgyalása. A tárgyalás során az eddig pesszimisztikus hangokat optimistább megállapítások váltották fel és már hallatszottak olyan hangok, hogy a város 65 százalékos pótadója nem is olyan végzetes valami, hogy ezen kétségbe kellene esni a városnak.
Fenyvessy Simon azt jelentette be, hogy néhány nap múlva abban a helyzetben lesz, hogy a város ház-
tartásának anyagi válságát teljesen megoldandó javaslatot terjeszthet elő.
A bizottság ezt a bejelentést nagy örömmel vette.
Szökevény
A Nero filmtársaság Joe May produkciójának óriást méreti, bá.r.ulatos tempójú remeke. Rendezte : Hana Sohararz, a .Magy>\'
Rapszódia" páratlan tehetségű rendezó|e. A szíveli filmje, amelyben az u| magyar világsztár: Hagy Kató éa a Kelnbardt
fzlnházak legelső attrakciója; Haaa ■rauaarattír, a mozolytól a kftnnylí/ minden érzékünket mozgásba hozzák.
kiegészítő műsor.
1929 november 8.
ZALAI KÖZLÖNY
Zalai menyasszony-gyilkos volt9 halálos ítélet után megszökött ét most hurokra került az ország leghírhed-tebb kasszafurója
Budapesten betörő-banda vezére volt, fényes garzon-lakásán orgiákat rendezett a „doktor ur" — A börtönben harakirit követett el, a rabkórházból megszökött — Mikor tegnap Zalaegerszegen elfogták, fogával feltépte az ereit
A kesaífielyj köxfegyxöl iroda kassxaíurása volt a öi&etetlen bünláncolat egyllt sseme
Zalaegerazeg, november 7 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Páratlanul Izgalmas és nagystílű kalandor-karrier bontakozik ki abból az országos szenzáció erejével haló fogásból, amit a zalaegerszegi rendőrség csinált a tegnapi nap folyamán. Az utóbbi évek legveszedelmesebb, menyasszony-gyilkosság mialt halálra li Ítélt, a napszámostól a doctor luris-ig, a kasszafurástól a sikkasztásig, börtönbeli öngyilkosságoktól a zseniális szökésekig mindent végigpróbált zalai gazember került u|ra — ki tudná hirtelenében hányadszor? — az igazságszolgáltatás kezébe.
Be/örö-lkjnrtd nezére a buda-Iinti ,,alvilág"-ban
Tlmdr Ferenc ma 35 éves. Volta-képen napszámos és zalaegerszegi születési!.
Évekkel ezelóll Budapesten telepedett meg, ahol is csakhamar ismert tagja lett a külvárosi betörővilágnak. Rövidesen a . vezér"-ségig küzdötte fel magát. Bandáját a fővárosi .alvilág" jellegzetes suhancalból alakította. Különös előszeretettel .dolgoztak" a pályaudvaruk környékén és a külváros erre alkalmas zugaiban.
A rendőrség sokat hajszolta, de mindig eredménytelenül. Valahányszor neszét vette a veszedelemnek, mindig sikerűit egérutat nyernie. Maca scerencae ax AltöldOn Mikor már Budapesten égeti a Olaj a lába alatt, az Alföldre telte át működése székhelyét. Városrólvárosra, faluról-falura utazgatott és mindenütt a legfurfangosabb betöréseket, sikkasztásokat, lopásokat követte el, ugy, hogy végül már Szolnok, Turkeve, Klsvárda, Kecskemét rendőrségei és több falu csendőrsége körözte.
Mikor Tímár látta, hogy az Alföldön nem boldogul, a Dunántult szemelte ki magának. Először Is Zalába rándult le és ilt a hiszékeny emberek egész tömegét csapta be agyafúrt
szélhámosságaival. Közben rengeteg helyre betört, majd zsákmánnyal megrakodva Budapestre utazott.
Orglúk a ténytlxö garxon-lakáaban
Budapesten már ama bizonyos |ól öltözött fiatalemberek sorába tartozol! és ebből a kőiből rekiulálódtak barátai is. Gyönyörű, fényűzéssel berendezett garzon-lakást tartott, ahol nagyszabású éjszakai orgiákat rendezett társaságával. Ámbár barátai néha eltűnődtek azon, hogy honnét van Tímárnak pénze annyi fényűzésre, — mégis a leggyöngyebb élet folyl zavartalanul.
A menyassxonynak éle/ílM! kerül a Htok
Időközben Timár megismerkedett egy gelsei leánnyal, akinek hevesen udvarolni kezdett. Már menyasszony és vőlegény voltak, amikor rájött, hogy a csinos leányi nagyszerűen kamatoztathatná a .mesterségében". Ezért beavatta a leányt összes titkaiba.
A leány azonban nem azért voll Éva gyermeke, hogy a titkol megőrizte volna. Elmondott egyetmást egy barátnőjének. Mikor Timár ezt megtudta, elhatározta, hogy menyasz-szonyál, mielőll még mindent elárulna, elteszi láb alól. Tervét csakhamar végre is hajtotta. Élesre fent borotvával meggyilkolta a leányt. Halálom ítéld
Ekkor azlán megfordult a szerencse Timár felett. Elfogták. A bu-dapesli rendőrfőkapltányságon minden! bevallott. A gyilkosságot is, ezenkívül 16 rendbeli betöréses lopást, S rendbeli sikkasztást és 3 rendbeli csalást.
A törvényszék mindezekéri Tlmáit kötéláltali halálra Ítélte, majd a tábla és a Kúria a büntetést életfogytiglani fegyházra változtatta.
Harakiri a tefjyQdxban
Igy került Timár a váci fegyházba. Többször próbált megszökni
innét, — nem sikerüli. Végül is 1927. október 27-én cellájában felvágta a hasát. Életveszélyes állapotban talállak rá és a rabkórházba szállították.
Sxökéa a rabkórházból A rabkórházban sikerült borzalmas sebé! meggyógyilani és életben tartani. Amint aztán rendbehozták, a kórházból megszökött.
Bank-betöréa Aradon Sikerüli átjutnia a határon, Románia felé. Ilt is folytatta megszokott életéi. Aradon aztán rajtvesztet!. Betört egy bankba és onnét több millió lelt ellopott. Már megint a haláron mászkált, amikor a román határrendőrség elcsípte, visszavitték Aradra és 2 évi börtönre ítélték.
SxOké.x a börtönböl
Már jó részét kitöltötte a büntetésnek, mikor megunla az aradi börlön levegőjét és ezelőtt néhány nappal, 1929. október végefelé megszökött, A halárnak vette uljál és ál is jutott Püspökladányba.
Betöréa a malomba Püspökladányban már nem nézle tétlenül a napot. Betöri egy ottani nagy malom irodájába és 2000 pengőt zsákmányolt. Mindezért csak egy kasszát kellett megfúrnia.
Orand-betOréa UOxkereaetl alapon Budopeaten
A pénzzel nyomban Budapestre velte ulját. 111 újra megszervezte a régi cinkosokkal a régi bandái és most már nagyobb munka után nézett.
Rövidesen megvolt az eredmény. Megfúrták egy nagy budapesti cég Werlhcim-szekrényét és 20.000 pengőn osztozkodott a banda. Timár mint banda-vezér, 10.000 pengőt kapott a zsákmányból.
A „dr." Betörö Timár a tenger pénzből újra elegánsan felöltözködött, ruhákat, cipőkel, bundái, előkelő böröndöket vett és ,dr." Timár Ferenc lelt.
Doclor iuris minőségében újra lekívánkozott Zalamegyébe. A kívánságot telt követte.
Megzavart kettöa kassxafu-rás a keaxtQely! kttxlegyxZtl Irodában
Mindenszentek napján már Keszthelyen volt a „doktor ur" és egy barátjával jelentkezett dr. Berzsenyi László kir közjegyző irodádban, hogy valami szerződést akar kölni. Reggelre — mint keszthelyi tudósilónk jelentése alapján részletesen megírtuk — megfuiva találták a közjegyzői iroda két Wertheim-szek-rényét.
A nemesis
A megzavart és ezért eredménytelen keszthelyi kirándulás után Tini .ir Zalaegerszegre ruccant át. Elegáns szobát bérelt az Arany Bárányban és ilt szőtte terveit.
Tegnap, épen ebédelni indult, a zalaegerszegi rendőrség emberei jelenlek meg az Arat.y Bárányban é« Tímárt igazoltatták, mert közben a budapesti főkapitányságtól távirati utasítás jött azonnali letartóztatására.
Timár előbb indignálódott, mint az egy ,dr."-lioz illik, majd látva, hogy ez milsem használ, dulakodni kezdett a rendőrökkel Igy is ö huzla a rövidebbet, mett a rendőrök megkötözték és bevitték a kapitányságra, egyben telefonon értesítették a budapesti főkapitányságot a fogásról.
Sxétrdg/a kexén ax Ütőereket - ^lába
A mai éjszakát Timár a rendőrségi fogdában töltötte.
Reggel a fogda-örség borzalmas hörgést hallott Timár cellájából. Benyitottak : Timár olt feküdt a cella padlóján, vérbefagyva, eszméletlenül. Az éjszaka folyamán fogaival egészen összeroncsolta a jobb karját, ugy, hogy az ütőerét Is elrdgta.
Telefonállak a menlökérl, kórházba vitték, olt nagynehezen elállították a vérzést, a rettenetes sebeket bekötözték. Mikor eszméletre tért, két rendőr őrizte a kórházi ágyon.
Megvasalva Budapestre
Ma délben kél dctckliv érkezett a budapesti főkapitányság parancsával Zalaegerszegre. Timár Ferencet megvasalták és a következő vonattal villék Budapestre.
Ax Arany Bárány axerencaH/e
A zalaegerszegiek igy elestek egy külön szenzációtól, mert — mint Timár bevallotta — már minden terve kész volt, hogy Zalaegerszegről se távozzék nyomtalanul. Az
Arany Bárányt akarta kifosztani. *
Ilyen karrier után nem merjük a szokásos monuattal zárni a kriminális riporter számára is megdöbbentő tudósítást, mert ilyen pályafutás után kl tudja, — elveszi-e méltó büntetéséi?
Aki kevés pénzért iól akar öltözködni
mielőtt szükségletét fedezné, ne mulassza el felkeresni a
„Menyasszony" divatáruházat,
ahol a legjobb minőségű menyasszonyi kelengyék, vásznak, kanavásznak, kartonok, pargetok, szövficérna és fonál, divatos szövetek és fianellok a legolcsóbban szerezhetők be.
KORÉIN JENÚ rofos- é3 divatáruháza HagykaniasAn, Deák-tér I. ^\'S\'"
1« ZALAI KÖZLÖNY
IÖ29. november á
A kanizsai lakbér-szabályrendelet módosítása
mondás! idö 15 nap é6 a [elmondás a hónap l-én vagy 15-én teljesítendő. A módosított 17. §.
Nagykanizsa, november ^
Nagykanizsa városi képviselőtestülete tudvalevően módosította az érvényűén levő lakbér-szabályzat egyes paragrafusait. A módosítás ellen a belügyminiszter kifogásokat emelt, ugy, hogy ujabb módosítás váll szükségessé. Az ujabb módosilás megfelel a belügyminiszter rendeletében foglaltaknak.
A régi 2. §. azt mondja, hogy a lakbér évnegyedenként előre, a lakbérnegyed elsó 3 napjának déli 12 órájáig fizetendő.
Az uj £ §. szerint: a bér a következő bekezdésben foglalt kivétellel, mindig előre fizetendő és pedig hónapos szobáknál az egyhavi bér a bérleli hónapnak első napján, éves bérleteknél pedig az egy évnegyedre járó egész bér a bér évnegyed 5. napjáig.
Az 1927. augusztus 1. napja elöli már fennállott évi bérleteknél az egy évnegyedre járó bér három egyenlő havi részleiekben fizethető. Ha a felek a részlet-fizetés kedvezményét kizárták : a megállapodás az irányadó.
A közszolgálati vagy egyéb alkalmazottak, valamin! a nyugdijasok, akik lakáspénzüket évnegyedenként egy összegben kapják: a részletfizetés kedvezményét nem vehetik igénybe.
Részlet-fizetés esetén az egyes havi részletek a bérnegyed első napjától számítva az illelö hónap 5-ig fizetendők és a hátralevő részlelek után évi 5 százalék kamatot kell fizetni, mely kamat a bérnegyed 2. és 3. hónapjára esö részlet után a bérnegyed második hónapjában az Illelö hónapra járó bérrészlettel egy-ídeüleg fizetendő.
Bármely részlel fizetésének elmulasztása esetén az összes még hátralevő részletek esedékessé válnak.
A régi 3. §,
szerint iskolák, hivatalok, gyárak, műhelyek, üzlethelyiségek, szállodák, kávéházak, pincék és 4 szobát meghaladó helyiségeknél a felmondási Idő félév, egyéb helyiségeknél negyedév.
Az uj 3. §.
igy szól : Iskolák, hivatalok, üzlethelyiségek, gyárak, műhelyek, szállodák, kávéházak, raktárak, pincék és 4 szobái meghaladó helyiségeknél a felmondási idő félév, egyéb helyiségeknél negyedév.
A régi 17. §. szerint: Hónapos szobákra a fel-
szerint: Hónapos szobákra a felmondási idö 15 nap. A felmondás a hónap l-én vagy 15-én teljesítendő. .Hónapos szobának" csak az tekinthető, amely kifejezetten, mint ilyen, butorozottan vai<y bulo-rozatlanul adatik bérbe vagy albérletbe.
A régi 22. §.
azt mondja: Az ill megállapított szabályok által senkinek szerződési joga nem korlátozlatik.
Ezzel szemben
az uj 22. §. módosítása ugy szól, hogy: az ill inegállaptott szabályok senkinek szerződési jogát nem korlátozzák. (Az ilyen megállapodás, amennyiben azl e szabályrendelet ezen rendelkezésének halályba lépése ulán kötötték — csak ugy érvényes, ha írásba foglalták).
Azonkívül Dobrovits Milán módosító indítványt nyújtott be a 14. §-ra vonatkozólag, mely szerint kiköltözködés esetén az I szobából álló lakás az évnegyed első napján esle 6 óráig, a 2 szobából álló lakás az évnegyed második napjának este 6 órájáig, a 3 szobás vagy ennél nagyobb lakás pedig 4 nap alalt és pedig felerészben az évnegyed második napjáig, másik felerészben az évnegyed negyedik napjának este tí órájáig Ürítendő ki
A közgyűlés a módosításokat elfogadta és azokhoz hozzájárult.
NAPI HÍREK
NAPIREND
November 8, péntek
Rím. katolikus: Oolttrted Proteat.: Oottfried. Izraelita: Mark hó 5
Wagner Oéza Balatoni Tárlata a
Polgárt Egylet n«gytermében. Nyitva egész nap.
Városi Mozgó. .Szökevény\', a szivek llimje. — Ezenkívül remak kiegészítő müior.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végéig a Lukács-féle .Mária\' gyógyszertár.
OAztflrdó nyitva reggel 6 órától esle 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután és kedden egész nap nőknek).
— A szavazatszedö küldöttségek eskütétele. A vasárnapi iparos és kereskedői érdekképviseleti választás nagykanizsai szavazatszedö küldöttségeinek elnökei és tag|al tegnap délelőtt lelték le a szokásos esküt dr. Prack Islván városi közigazgatási tanácsos kezébe.
— Missziós hírek. Aminl már a Zalai Közlöny hirül adta, október 27.,, 28. és 29-én a Budapesten székelő Szociális Missziótársulat köz-ponlja, a katolikus nagygyűléssel kapcsolatban, megtartotta ez évi országos közgyűléséi, melynek fényéi a hercegprímás, a püspöki kar számos tagja, a főhercegi családok, dr. Vass József miniszter és a közélelnek számottevő előkelőségei eme\'lék. Ez alkalommal a Szociális Missziótársulat nagykanizsai szervezetének kiküldölte, Baksáné Baróti Rya általános nagy tetszéssel logadoll előadást tartolt a családvédelem-röl,
TÁVIRAT
Szabó Antal sportuezlet radío gramofon osztalya Nagykanizsa
Philips radio keszuelekek hangszórók anodpotlok árusítását 6-tol 18 havi résziét fl zetesre megkezdheti
Philips kiskombináció hálózati rádiókészülék már havi P 17\'— Philips modern vevő hálózati rádiókészülék már havi P 30-— Philips lelepes 3 lámpás rádiókészülék már havi P 17\'—
Philips hangszórók már havi....................................p 4-_
részletben fizethetők.
melyet percekig tartó tapsvihar követeti. — Az Ifjúsági Kongresszussal kapcsolatban az iljusági versenyen részi veit a nagykanizsai Szent Ilona l.ednyklub tagjai közül Mágics Mária, a Leányklub jelenlegi if|uságl elnöke, nA Leányklub tagja a távollevőről vagy jól vagy semmit sem beszél• cimen tartolt szabadelőadásával. Az előadással a második dijat nyerte, az elsőbbségei azonban a mohácsi Leányklub kiküldöttjének előadásával szemben csak sorshúzás utján lehetett eldönteni. Ezek a sikerek nemcsak az ill fáradozó Szociális Missziótársulatnak és a Leányklubnak, hanem az egész nagykanizsai társadalomnak örömei.
— Pályázat. A nagykanizsai Ipartestület elnöksége ipartestületi jegyzői gyakornoki állásra november 20. határidővel pályázatot hirdet. Pályázhatnak, akiknek középiskolai érettségi bizonyítványuk van és a gép-és gyorsírásban teljes jártassággal bírnak. Pályázathoz i mellékelni kell érettségi és erkölcsi bizonyitványl.
" /l 48-as Ünnep
vaadrnap délelőtt Kaaludo
Nagykanizsa, november 7
Országszerte elvitte a hírt a rádió Budapestről (kedden a Stúdió, szerdán esle a MTI utján), hogy a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap délelőtt 11 órakor rendezi a nagykaniz ai Városi Színházban a volt 48. gyalogezred hősi halottainak emlékünnepét, a kanizsai 48-as hősi szobor javára.
A honvédzenekor számai, tinta József őrnagy ünnepi beszéde és Barbarits Lajos 48 as toborzója szerepelnek a műsoron.
Az ünnepély jövedelmének gyarapítására a Nagykanizsai Takarék, a Zalamegyei Gazdasági Takarék és a Néptakarék 20—20 pengőt adományoztak a Kör elnökségének.
— A Kath. Legényegylet folyó hó 10-én tartandó műsoros tea és tánc-eslélyére az előkészületek dr. Mulschenbacher világi elnök vezetése mellett folynak. Az egyesület műkedvelő gárdája Igen kacagtató vígjátékot, énekszámokat fog előadni és a műsort hazafias lárgyu szavalat egészili ki. Az egyesület elnöksége > tagokat és azok vendégeit az évad-megnyitó estélyére szívesen látja és szeretettel meghívja.
= Találtak a járásbíróságon oki. 30-án egy reliküll, pénz és egyéb tartalommal. Tulajdonosa jelentkezzék lapunk kiadóhivatalában.
KAUFMANN KAROLY S
a legolcsóbb és legnagyobb!
Nagy választék férfi kalapokban, kenztyükben, gyermek-kelengyékben s az összes dlval raktár egyenruházati cikkekben és gyermekkocsikban. — Szőrmeáruk
Erzsébet-tér !■ Kérem a oimre ügyelni I T«
|992. tiovcrtlber 8
Elfogtak
egy régóta köröxUtt Icanlxsal beiöröt
Nagykanizsa, november 7 bér József viseli dolgairól többször beszámoltunk közönségünknek hasábjainkon. A nagykanizsai rendőrség régi Ismerőse, aki sok dolgot adolt már a nyomozó közegeknek.
Legutóbb azonban a nagykanizsai törvényszék hiába kerestette öt Nagykanizsán egy bünltgyből kifolyólag. Körözést adtak ki ellene. Ugyanekkor azonban több balalonmenli csendőrőrs is körözte betöréálopás nvatt.
Dérnek ugylátszott, hogy nyoma veszeti, de egyszercsak Zalaegerszegen tűnt fel, ahol a csendőrség kétrendbeli betöréslopás miatt letartóztatta és bekísérte az ügyészség fogházába. Miután megállapították róla, hogy azonos a régóla körözött Dér József kanizsai lakóssal, értesitették a kanizsai rendőrséget, mely ezl az értesítést továbbította a balatonmenti csendőrségeknek.
Igy most Dér József hamarosan Nagykanizsára kerül — a rendőrség kezére. — Innen elviszik mindazon helyekre, ahol bűncselekményeket követeti el.
aSINOKR varrógépek
mA«S A1 LEOdOBBAJC !
— A csurgói gimnázium volt diákjainak egyesületi titkársága felkért mind azokat, akik még nem tagjnl a Csurgói Ortedlöknk Sz\'rlrefvifcé-nek, nzlveskedje-nek, akik csak -egy évig voltak Is tanulói az Intézetnek, mielőbb belépni a szövetségbe s belépésüket közölni a titkársággal : „Bodó Jenő tanár, főtltkAr, Utmnaztum Somogy-Csurgó" címre, ahol további részletes felvilágosítások Is nyerhetők.
— Jótékonyság. Csizmazia Vilma 10 pengőt adományozott a Keresztény Jótékony Nőegyletnek december elején megnyitó népkonyhája céljaira.
— Utazást kedvezmény. A Duna-SZA-va-Adrla Vasúttársaság Igazgatósága a Virágos Budapest Virágos Magyarország végrehajtó bizottsága részére, Budapesten 19211. évi november hó D-től 12-lg tartandó virágkiállítása alkalmával Valamennyi állomásról Budapestre való Utazáshoz, valamint n visszautazáshoz. 60 százalékos menotdljkedvezményt engedélyezett. Az. utazás november hó 7 12-én kozdhető meg és 1) 14-én befelezendő. Az utazás a kiadott „Igazo-
-ígr
Az átlomdsj/inök.
UmimnMiM toljak 3\'50 1 üttmana kltflDOmlDűrtQfl tearQm 3 54
Llkör§k nagy választékban!
Idei termésű világhírű
PEKKAREK TEÁK
már megérkeztek, kaphatók
Onszel és Friedenthal
fűszer- és csemege-kereskedésében.
zalat közlöny
— Zalavármegyei Kéményseprők Keresztény Szociális Szakosztálya alakul Nagykanizsán. A
kcrrs7ténys/ociális szervezkedés az egész országban fokozottabb mérvben, nagy erővel folyik. Különösen Zalavármegyében, ahol már több jól működő, életképes keresztényszociális szakszervezel munkálkodik. A legközelebbi napokban szervezkednek a zalamegyei kéményseprők is, Nagykanizsa székhellyel. Az alakuló közgyűlésre a keresztényszocialista szakszervezet budapesti központjának több kiküldöttje érkezik Nagykanizsára.
— Három fokozat van: jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb I
A hősi sírok kivilágítására boér-kozott adományokhoz a Levenle Egyesület 1011. évfolyama 5 csomag gyertyával és r>0 sírra virággal Járult hozzá. A Missziósház által % Margit tanítónő nevén nyugtázott 71) drb. gyertyát az I. körzet elomlsta növendéket adtak össze.
Baleset a laktanyaépltke-zésnél. Csináth Boldizsár 19 éves napszámos a laktanyaépilkezéseknél dolgozik. Tegnap délután egy háromlábú bak, melybe több vaskapocs volt erősitve, megbillent és rázuhant, amint egy Chalorna gödörben ásolt. Fején szenvedett súlyos sérüléseket. Megindult a nvomozás.
— Hasbaszurták a szőlőben. A somogyszobi szőlőben véres verekedés zajlott le. F.nnek során még kiderítetlen tette? hasbas-.urta Fazekas Oyörgy 18 éves fiút, akit eszméletlen állapotban szállítottak kórházba. A fiu mikor magához "tért csak annyit tudott mondani, hogy .a szőlőben történt..." itt u|ra elvesztene eszméletét és még eddig nem bírták kihallgatni.
— Balesett a téglagyárban. A Stern 1. Mór és Fia tulajdonát képező téglagyárban súlyos baleset történt. Klausz Ferenc 19 éves munkás a téglagyárban téglafclrakással volt elfoglalva. Egyszer egy két méter magas téglasor megingott és lezuhant. Klausz az utolsó pillanatban a fal mellé ugrott közvetlenül és igy a biztos haláltól menekült meg, mert a több mázsányi téglatömeg biztosan agyonzúzta volna. Azt azonban nem tudta elkerülni, hogy kisebb sérüléseket ne szenvéd|en. A rendőrség megindította a nyomozást, hogy megállapítsa: kit terhel a felelősség a balesetért.
— Koldus-sors. Bajczi András Kisbárapáti község koldus-sorsra jutott öreg gyepmeslerc Kaposvárra utazott, hogy a kórházba felvétesse magát. A mentők azonban be akarták szállítani az állomásról a fertőtlenítő intézetbe, hogy megszabadítsák a roppant elszaporodott férgektől. Fele uton az öreg meghalt a mcntőkocsi-ban, úgyhogy a fertőtlenilő helyett a hullaházba vitték. Betegsége ölte meg.
•=■ UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére dijmente-hen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokai is megtérítjük. Kopsteln Szombathely. Kószegi-utca 5.
A\' világhírű
MERCEDES-BENZ
személv és teherautók
és a
M. kir. áll. Vaa-, Aoól- éa Gépgyárak által gyártott
MÁUAG-MERZEDES-BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. ■•Srfap.at, iv, v*oi.«toa 14
Megbízott: Saághy látván Szombathely, VSr&amarty-u. 15.
4360 _________
SPORTÉLET
Kiét pont mérkőxés nélkül vagy mégis Jön a Józsefváros ?
Csütörtökön még nem tudják: ml lesz a vasárnapi program Bomlik, vagy nem bomlik a Józsefváros?
Nagykanizsa, novembor 7 Jelentettük, hogy a vasárnapi prolimeccs felöl még a Zala-Kanizsa
vezetősége is leljes bizonytalanságban van.
A kisorsolt ellenfél: Józsefváros. Ei a csapat azonban a két legutóbbi mérkőzéséi lemondta azzal, hogy feloszlik és visszalép a bajnokságtól.
A azimpalikus budapesti együttest, mely a múltban a Zala-Kanizsának egyik legkeményebb ellenfele volt, erre az elhatározásra azok a balsikerek késztették, melyek a csapatot ebben a szezonban meccsről-meccsre elmaradhatatlanul kisérték.
A két lemondott mérkőzésből kifolyólag tehát a Józsefváros ellenfelel két-két ponthoz jutottak mérkőzés nélkül.
Most az a helyzet, hogy ha a Józsefváros vasárnap nem áll ki a Zala-Kaniz6a ellen Nagykanizsán, ebben az esetben a Zala-Kanizsa jut mérkőzés nélkül kél ponthoz.
A Józsefváros á legutóbbi napokban bejelentette, hogy újra megszervezi együttesét és a csapat tovább akar küzdeni a bajnokságban. Ha ez tényleg igy van, ennek semmi akadálya nincs.
A Józsefváros ebbeli szándékáról csak csütörtökön, vagy pénteken este történik döntés a szövetségben és igy ebben a pillanatban még teljesen bizonytalan, liogy a Zali-Kanizsa vasárnap délután meccs nélkül jut két értékes ponthoz, vagy pedig a Zrínyi pályán a Józsefváros megharcoltatja a kanizsai csapatol a pontokért.
A közönség türelmetlenül vár|s, hogy mi lesz.
Azok t kombinációk, hogy ha a Józselváros nem játszik, a BAK mérkőzést hozzák előre, megdőltek, mert annak rendes sorsolási Ideje: november 17. Ezt a dátumot a Zala-Ka\' nizsa vezetőségének nincs oka előbbre hozni, vagy felcserélni.
(Az NTE vasárnap pihen) és
csak tréningmeccset fog játszani egyik ifjúsági csapattal. A népszerű amatőr csapatnak ebben a szezonban csak egy mérkőzése van hátra a PEAC ellen, amit sajnos, Pécsen kell lejátszania. Reméljük azonban, hogy a VOOE elleni 4:0-ás győzelem realitását fogja igazolni az NTE, mikor ezt a meccsét is győztesen abszolválja.
(Eheti tippversenyünk) még nem biztos, mivel csütörtökön nem tudjuk, hogy lesz-e mérkőzés Nagykanizsán és ki fog játszani. Ha pénteken megállapítják az ellenfelet, akkor szombati és vasárnapi számunkban adunk közre tippszelvényeket,
Vigyázat I I
Cukorka király
■■■mnh^ Kavinoxy-u. 8.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű kö-
iikiUi-indn
kivitelben, amilyen még nem vott és oloaók I Érdemes megtekinteni, vétet-kötelezetiség nélkül. StOhmer, Lukács és Koesttln MlkulAaok és desszertek csoda kivitelben kaphatók, szolid árakon.
Ti.zteiettet Heffer Gyula.
hogy lelkes tlppelögárdánk ezen a héten se maradjon feladvány nélkül. III közöl |ük ezzel kapcsolatban, hogy a lippversenyesek nyertesei jegyeiket az esetben, ha a vasárnapi mérkőzés meg lesz tartva, szombaton délután vehetik át szerkesztőségünkben.
— Varrógépvásárlásnál gon* doljon a „PFAFF" névre.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt 1
Főraktár:
IÉ Mól Uúi,
Király-utca 21.
MM _
1« ZALAI KÖZLÖNY
November 8 (péntek) Budapest 9.1.\') A magyar női vonós-négyei hangv. 9.30 H. 9.46 A hangv. lolyt. 11.10 Nemzetközt vlzjeizósxoigálat 12 Deli harangsző. 12.05 Clglnyzene. 12 25 H. 12 35 A hangv. lolyt 13 Pontos időjelzés. 14.30 H. 15 Plncl Irak és árlolyamhirek. 16.20 Meseóra. 16.45 Pontos Időjelzés. 17.10 F. 17.45 Ai Operaház tagjaiból alakult zenekar hargv 1&50 éa 19 25 E. 20 Előadás a Sludlrból. .A gyimeai vadvirág\'. Népszínmű 3 lelv. 2&30 Pontoa Időjelzés. Ex! kővetően Fejea-szalonaene-kar hangv.
Bécs 14 Zene. 16 O. 16.40 Ének. 20.05 Dalest. 21 Történelmi éa modern kűrt-Jelek.
Berlin 16.30 Zene. 18 SO Hegedühangv. 19.05 Népdilok. 20 Északi táncok és dalok. 20.30 Hangjáték. Utána H. áa aene.
Brflnn 1130 0. 12.30 Zene. 16.30 Kamarazene 19 KOzvelltéa Prágából. 21 Hangv. 22 Z.
London, Daventnr 17.30 Zene. 18.15 Gyermekóra. 19.45 Régi angol zongoradarabok. 21 Sziml. hangv. 23 35 Zene.
Milánó 13.10 Zene. 16.30 Muzsikáló gyermekkuckó. 17 Kvlnlel! Torlnóból. 20.30 Sziml. hangv. 23 15 Zene.
MBnchen 16.30 Kamara Z. 17.30 Zon-gorahangr 19 Hangv. 20 Caa|kovszkiJ Péter 3 lelv. xenebohózala.
Varsó 16.15 O. 17 45 Mandollnhangv. 19 25 O. 20.15 A varsói fllharmónlkusok hangv.
Zürich 15 O. 16 Zene. 17.15 0. 20 Opera E.
fehérnemű és hor/s
^oppoiás,varrás
^fmmi^m^
k
"\'"^"WRRÖ GÉPRteTN.\'^ Flókblete: HA8TKAKIZ8A Fí-lt 1.
Dughagyma
Spenót-, sóska-, cukorborsó-mag
őszi vetésre.
Gyűmölosf a kar bolineum
GyQmSIoafa kátrány GyflmBIoafa hernyóenyv Gyümölcsfa hernyóenyv papír
és egyéb növényvédelmi szerek.
Gabona csávázószerek.
Madáreleségek.
FUTOR szénsavas takarmánymész kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya és növényvédószerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. Alilróaág melleit. Teleion 130
KQIBnfále műtrágyák állandóan kaphatók.
KÖZGAZDASÁG
( ) Országos vásár Nagyatádon. Nagyatád nagyközségben november II-én, hétfőn országos vásárt tartanak. Vészmenles helyről mindenfajta állat felhajtható.
TŐZSDE
A tőzsde képe ma is nagyjában változatlan. Az érdeklődés ugy a közönség, mint a spekuláció részéről minimális. A külföldi, főleg a berlini lanyha jegyzések egyáltalán nem befolyásolták a tőzsdét. A heti prolongáció megkezdődön és a stabil árfolyamokból arra kell következtetni, hogy a kontremln p"sició nagyrészt fedezést nyert. A fixpapi-rok piaca tlzleltelen, az árfolyamok változatlanok. A devizapiacon gyengébb üzlet mellett a cabel árfolyama egy árnyalattal emelkedett.
Zfliicbl tárlat
Pária 20-32\'Zs, London 2S17\'/l, Newyork 518 05, Brflssel 72\'18, Milano 27-02\'/! Madrid 73 20, Amsterdam 206 3210, Berlin 123 46, • Wien 72 58. Softa 3"72\'/l, Prága 15 28, Varaó 57 85. Budapeat I0-B8 Belgrád 9"13«.a, Bukarest 3-06.
Ten»é»Yt4ts4«
Búza 5-10fitt. esett, rozs 10 fitt. emetk.
Buxa tlszav. 77-es 22-70—21-10, 7"-as 22-S5—23 25, 79-ea 23 25 23 65. SO-as 23 50-53 80, dunánt. 77-es 20 95 -21 10 78-aa 21 10-21 3S. 79-ea 21-35 -21-60, flO-as 21-45-21-70, rozs 14 30—14 50. tak árpa 15 00-15-50, aőrárpa 17-50-
19 00, xab 14 00-14 40, tengert lazl. — •--
—■-, dunánhill 19 50 19 75, repce 52 00-54-00 korpa 10 00 10 30.
i bndapeitl Títtde derlza-je^zíM
VALUTÁK Angol I. 27-80-77*96 Belga tr. 79-70-80 10 Caeh k. 16-&5-I6 95 Dánk. 152-80 153-40 Dinár 998-10-06 Dollár 569-65-571-65 Francia t. 22-40-22 70 Holl. 230-15 231-15 Lengyel 63-90-64 20 Leu 3\'38-3-42 Léva 410-415 Líra 29 75-30-06 Márka 136 40-137 00 Norvég 152-80 153 40 SchilL 80-108050 Peseta 79-45-80-45 Svájd I. 110-50 III 00 Svéd k. 453-25.153 Í15
DEVIZÁK AmsL 230-45 231-15 Belgrád 10-10-10-13 Berlin 136-60-137-00 Brllsazel 79-85 80 10 Devizáid 3-40-3-42 Kopenh.153 00 i53 4j London 27-85-27 93 Madrid 79 75-60-45 Milano 29-80-29-99 Newyork 571-00-2 60 Osxlo 153-02-153-42 Pária 22-48-22 55 Prága 16-90-16-95 Sxóna 4-11-4-13 Stockh. 153 42-153 82 Varaó 64-00-64*20 Wien 80 30-80*55 Zürich 110*65-11005
......r..................ofta, v-iiraunu, un
szépirodalmi tájékozottságát akarja növelni. ugy olvassa a Nemzeti l IJ»" éa UJ Nemzedékel.
DMQa : Wlitltl Hytmb ét LapklaU Vállalat, lankuluái.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
latanarbaa teleion r Nagykanizsa 78. >1
lagyar Távirati R.-T. és Magyar Hirdető R.-T.
nagykanizsai !iók]a
Sugár-ut 4. sz. alól Irodáját
Erzsébet-tér 18. szám
I. em. helyezte\\át.
Sertttrltú-
Felhajtáa 3441, eladatlan 500. — Elsőrendű 1*42—1*44, szedett 1*28-1*32, sxedetl közép 1*18-1*24, könnyű 110—1*16, l-só rendU öreg 1*26-1 28, ll-od rendű öreg 1*16—1 22 angol adldó 1*30-1*60, szalonna nagyban 1*56—1*60, zsír 1*82 1*86, hua 1*68-1*82, azalonnáa lélsertés 1*66—1*78.
— Ha olcaón Jót skar. ha a világ eseményeiről a leggyorsabban és legmegbízhatóbban akar ér(c«tllnl, ha
APRÓHIRDETÉSEK
dtfa 10 txMm 10 fwdr,
további sió dija S tlil. Vaaáz- áa (aiKpnap 10 sióig SO flIUr, mlrxVaa
további axó dija ■ flll. Szerdán éa pás-leken 10 sióig (0 IHlér, mladaa továbbá axó dija 8 flll. Omsxó a minden vaata-gabb betűből álló szó két szónak számíttatik. Állást kar esőknek SOfcs aagedmény.
Hlrdatésak B (81) p*»g8 laaaagan alul ■ felealeges k»ny»»l*«, a«4mlá«*a .lk.rOU.« »*0«" ■ I • r • Ila . t . n d ö k
Vassssák, vagy »aak*l»h*»«l oaarélnék oaarápkélyháf. dmeket a kiadóhivatalba kérek.
Welier J. C. gépgyárban Sugár ul 16. Legolcsóbban a\'adók teljesen uj varrógépek éa egy clpéiz-varrógép. 5500
Náimsslirl élléat keres dolgot,
rendszerető, munkabíró özvegyasszony, leánygyermekével. Csengery-ut 76. ózv. Viberáné.
PfmfcSImlat bekebelezésre bMo
Összegben a legelőnyösebben és leggvoc-aabban folyóslttat Aozál laisáo pia*-kölcsőnkőzveUtó Irodája Nagykanizsán. Kazinczy-utca 2. axáo. _4324
Vadbőröket,
mázat, ágy tollat, waaat áa fámat
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15. ássa
Egvazobás lakás mellékhelyiségekkel azonnal kiad* Rosenberger, Sugár ul 38. 5567
Jobb házból való flu a Kaszinóban pln-oártaaononak felvételik. 5568
Két darab jókarban levő szobaajtó és hasznMt tégla eladó Zárds ulra 5. \'570
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon ■ BBS.
Benoie
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
6061
Köszönetnyilvánítás.
Az Oltáregyesületnek és mindazoknak, akik drága halottunk
ÖZV. NAGY JÁNOINÉ
temetésén résztvettek, ravatalára virágot helyeztek, vagy bármi más módon fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk szivből köszönetet.
A gyászoló család.
IÖ29. november á
PPAFF
Iparban dolgozók részére
„PFAFF"
a legtökéletesebb varrógép.
Hosszú lejáratú részletfizetéssel beszerezhető:
Deák-tér 2., a felsótemplomnál.
««S__III
Mütii ilám a M-üloí
I kg bárminemű sertéshús............P 1-80
I kg. la serlészslr ........................P 2-40
l kg. z>-itszalonna ........................P 2*—
1 kg há|..........................................P 2-30
I kg. marhahús P I 80. P 2-—, P 2*20
Naponta friss főlvágottak leszállított árban kaphatók.
Tisztelet el
Szabó Lajos
Telekl-ut 46.
Zsák,
ponyva, zsineg,
létaka\'A, utltakarA legolcsóbb
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gŐzmosó, vegytliztltó, ruhlftsM
t a«ombilh«ljr| or»i. IpaikUllltiaon atanjrír«moi«l kltOpUtVá
NAOVKANIZSA
oyajratcicp i oyirtei.p i
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. II.
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármit leslet vagy tisztíttat. Oyőződjön meg áraim olc.óságáról éa munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű gallértlaxtltáa I Tisztit I in, Pllaaéroz I
Gazdák figyelmébe!
A Kühne Mezőgazdasági Gépgyár R. T. Moson, egy
indított meg, vetőgépeket, valamint mindennemű Kühne-féle gazdasági gépeket egy-két évi kamatmentes hitelre szállit. Tekintettel arra, hogy ezen kedvezményes gépakció csak nagyon rövid ideig fog tartani, kérjHk a gazdákat, rendelményeik azonnali feladására a
Kühne Gépgyár Lerakatánál
ROTHAUSER MÓR
Nagykanizsa, Fő nt 12. (a Koronával szemben).
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető; Zalai Károly)
09. évfolyam, 255 szám
NagykaalzM, 1929 november 9, szombat
Ára 14 lillér
ZALAI MIM
Siutzut&ttq éj kiadóhivatal: T6-OI 5 síim Kcaithtlyl ttókkladóhlvatal KossuUi Lajos-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos

Mindaddig a vádlottak padjára ültetjük Romániát, ameddig üldözi és sanyargatja Erdély magyarságát
Kenéz Béla dr. válaszol a román kormánynak és leleplezi a magyarság szándékos pusztulását
Budapest, november H (Éjszakai rádiójelen/és) Dr. Kenéz Béla országgyűlési képviselő a következőket teszi közzé:
— Október 22-iki képviselőházi külügyi bizottsági beszédemrea román kormány cáfolatot tett közzé. Erre a cáfolatra a következőket jegyzem meg :
Ha a román kormány zokon veszi, hogy a trianoni magyarság feljajdul és tiltakozik Romániában élő testvéreink sanyargatása és üldöztetése miatt,
szllntesse meg e panaszok okait.
Ameddig ezeket az okokat nem szüntetik meg és ameddig egy magyar Is él a Csonkaországban, mindig felemeljük szavunkat és a vádlottak padjára ültetjük Románlát a magyarság szándékos pusztítása miatt. Ha a román kormány hiszi, hogy e vádak alaptalanok, vonja mindenekelőtt felelősségre az „Adaverul", „Cuvanlul", „Romania" cimü oláh lapok szerkesztőit, Angelescu közoktatásügyi minisztert, Pop Chica képviselőt, Calu kolozsmegyei prefektust és az oláh közélel kimagasló alakjait, akik közlésekben és nyilatkozatokban ezeket a súlyos és a román kormány állal megcáfolatlanul hagyott vádakat érintették és amelyeknek alapján 1928. december 13 án és 1929. május 7-én a ma-
gyar képviselőház plénumában és ezután a sajtóban is bebizonyítottam, hogy Románia az 1919. évi párisi békeejtyezményt megszegi és kizárja a magyarokat a polgári jogegyenlőségből, söt személyi és vagyonbiztonságból Is. Ha a román kormány az erdélyi magyaroknak közvellenül Honduras-ba szóló útlevelet nem is állított ki, ez nem cáfolata annak az ismert lényeknek, hogy a román kormány nemcsak a magyarság tönkretételével, hanem ügynökök utján is elő segiti a magyarok kivándorlását.
Hiszen azt nem tagadhatja le a román kormány, hogy Duca belügys miniszter 1925-ben nyilvánosan ki-jelenlelte a bukaresti parlamentben, hogy
a kisebbségek kivándorlásának elősegítése román állami érdek.
A román kormány nem cáfolhatja meg a Hondurásba való kivándorlásról szóló nyilatkozatomat, hiszen az útlevél szólhat máshova is forma szerint, de azért lehel az ul végső célja: Hondarus. E kérdésben is azonban nem a külügyi bizottságban történi felszólalásomat kellett volna cáfolni, hanem azt az erdélyi Ilii lapot, ahol ez a közlés Honduras fővárosából keltezve látott napvilágot.
Hogy azonban frissebb anyagot és ujabb alanyt
jelöljek meg a román kormánynak, a következőket közlöm:
— Radulescu, a jnssi egyetem büntető jogi tanára az oláh lapokban nyilatkozatot tett közzé, hogy a doftanai régi sóbányák feletti börtön a velencei ólom-kamráknál Is borzalmasabb. Nem fűthető ez a börtön és benne a ruházatból klron-gyolódott magyar politikai foglyok egyre-másra pusztulnak el. Kél ilyen, biztos halóira szánt magyar foglyot meg is nevezhetek: Kovács János és Palinszky János, akik egyébként még azt sem tudják, mtért vannak elitélve.
Azt hiszem, hogy az egész magyar közvéleményt megnyugtatna, ha ezeket az adatokat a román kormány meg tudná cáfolni.
A doftanai börtönből kényszermunkára gyakran kölcsönöznek kl a parajdi sóbányákba rabokat.
Azt hiszem, nyugodtan megállapíthatom, hogy a magyar képviselői hivatásom parancsára teljes alappal intézhettnn kérdést a magyar kormányhoz azokra a tényekre vonatkozólag, amelyeket most a román kormány cáfolni igyekszik.
Dr. Kenéz Béla s. k országgyűlési képviselő.
Pecha Vincét négy és fél évi, Tóth Jánost két és fél évi súlyos börtönre Ítélte a honvéd-fötörvényszék
Budapest, november H A honvéd-fötörvényszék ma délelőtt kezdte tárgyalmi zárt tárgyalásban a hidasnémelii kémkedési Ugy szereplőinek Pecha Vincének és Tóth János földművesnek bűnperét.
A katonai törvényszék Pecha Vincét kémkedés bűntettéért 5 évi súlyos börtönre Ítélte, a másodrendű
vádlottat, Tóth Jánost .? évi súlyos börtönre.
A legfelsőbb Wrvényszék megsemmisítette a hadbíróság iléleiét. Pecha Vincét 4 évi és ti hónapi, havonként / napi böjttel és kemény fekhellyel, valamint a büntetés 6 —12. hónapjában magánzárkával súlyosbított súlyos börtönre Ítélte kémkedés
címén és örökre kitiltotta Magyarország terliletéról.
Tóth Jánost megkísérelt kémkedés miatt címén két ívi és 8 hónapi, havonként egy napi kemény fekhcly-lyel és böjttel, valamint a büntetés 6—12. hónapjában magánz\'rkaval súlyosbított súlyos börtönre ítélte.
ru-uwuMiAJUWUVWuvirrrerri\'i\'i\'rrr.....■ ■ ■■..............
A párbajkérdés, fegyverhasználati jog, halálbüntetés íentar-tása: a katonai büntető-törvénykönyv mai vitáján
Budapest, november H A Ház mai Ulésér, folytatták a katonai büntető törvénykauyvröl szóló javaslat tárgyalását. Szepesi Géza szerint nem lehet a katonai
ügyeket átutalni a polgári bírósághoz még olyan formában sem, hogy katonai bírákat os zanak be a polgári bírói fórumokon. Helyesli, hogy lázadás és háború esetén a
polgári egyénekre is kiterjesztik a katonai büntető perrendtartást.
Krüger Aladár sajnálattal látja, hogy az ellenzék nem vesz részt a
vitában, amivel akaratlanul is leszögezi magát a szociáldemokraták deklarációja mellett. A régi pátens és az uj törvényjavaslat rendelkezései! összevetve kimulatta, hogy az uj törvény minden tekintetben humánusabb. Örömmel latja, hogy a katonaságnál az utóbbi Időben a párbajok száma kevesebb lett
és szigora intézkedést kér a jövőre vonatkozólag a párbajok megakadályozására. A párbaj semmiképen sem alkalmas a becsület megvédésérc és azl el kell törölni. A javaslatol abban a meggyőződésben fogadia el, hogy a m. kir. honvédséget még közelebb hozza u nemzét szivéhez Wolff Károly fejtegette, hogy megszűnt a szakadék a nem zet és a hadsereg között,
amely a Monarchia idejében fennállott. Hosszasan foglalkozott a határvédelmi zavarok esetén teendő intézkedésekkel. Nem képzelhető, hogy a kormányok felelősség nélkül éljenek vissza ezzel a felhatalmazással. Ugyanez áll a lázadás esetében elrendelhető intézkedésekre.
A fegyverhasználati jogról szólva hangoztatta, hogy ez a mai korban nem fogadható el, mert az oldalfegyvert legtöbbször csak verekedésre használták fel.
Nem lehet olyan különbséget tenni, hogy a polgároknak bírósághoz kelljen for-dulniok, ha megsértik, a katona pedig saját maga vegyen elégtételt. Ez a felfogás az abszolutizmus korából való. (Helyeslés és éljenzés) Végül kifogásolta a botbtlntetést, mely sérti az emberi méltóságot és helyette a feltételes halálbüntetés behozatalát ajánlja.
Csontos Imre kiemelte a fegyelmezett hadsereg nagy hatását. Nem híve a botbUntetésnek, de inkálili szívesebben lálja, mint a könnyen írott halálbUntelést. Ezután
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter
szólalt fel. Utalt arra, hogy mindig nagy szimpviával hallgatja Csontos felszólalását, de meg kell állapítania, hogy a mai beszédében kisiklás történt. Csontos ugyanis azt mondotta, hogy megtörtént az is, hogy eíöl meni a harcban a legénység és a tisztek csak utánuk ballaglak. A magyar katonatiszt — mondotta — mindig megtette a maga kötelessé-
ZALAI KOZLONT
Báró Wlassics Tibor levele a
kaniscsai Balatoni Tárlatról
>
Ma és holnap még nyitva van a kiállítás
Nagykanizsa, november 8 töltő lársegyestlletnek és szivem melegével köszöntsem önt, kedves Barátomat, mint a Zrínyi Kör egyik vezérlőjét 1
Kivánom, hogy a kiállítás ugy a Kör részére, mint a kiváló művész részére ugy erkölcsekben, mint anyagiakban nagyszerű sikert hozzon.
Fogadja régi nagyrabecsülésem és szívélyes barátságom kifejezéséi
Budapest, 1U2H. október 31-én készséges hive dr báró IVlaulca Tibor
a Balatoni Tdrsasclg Orsz. Elnöke
Báró Wlassics Tibor, a Balatoni Társaság országos elnöke a következő levelet intézte Barbarits Lajoshoz, a Balatoni Társaság irodalmi és művészeti bizottságának tagjához:
A Balaton! TArsuság Országot űnöko
Tisztelt Barátom!
Örömmel olvastem a Zalai Közlöny-ben, hogy régi barátom, Wágner Qéza, a jeles balatoni festőművész, aki mar az általunk rendezett balatoni kiállításokon is számos kitüntetésben részesült, a nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör meghívására e napokban rendezi Nagykanizsán jubiláris kiállítását.
Engedje meg, hogy ez alkalommal őszinte üdvözletemet jelentsem a hivatását oly kiválóan be-
Kommentár felesleges ehhez a levélhez.
A kiállítás még ma és holnap nyitva van a Polgári Egylet nagytermében. Látogatása díjtalan.
Zalamegye megválasztotta a gazdaérdekeltség törvényhatósági tagjait
A gazdák öt kategóriába osztva összesen 30 rendes és 15 póttagot választottak
i_
gét, példát szolgáltatva a legénység számára. Meg van győződve arról, hogy Csontos nem akarta sérteni a hadsereg tisztikarát és rektlfikálnl fogja kijelentéséi.
Csontos Imre : Már most Is bocsánatot kérek.
Simon Andris helyesli a javaslatnak azt a rendelkezését, hogy bizonyos esetekben felhatalmazást ad a kormányzatnak
rendkívüli védszabályok életbeléptetésére. Csák Károly hangsúlyozta, hogy a halálbüntetés fenntartásét a kényszer Indokolja. Ha a halálbüntetést el lehel törölni, ugy annak először a polgári törvénykönyvben kell bekövetkezni. Sürgette a hadiözvegyek, hadiárvák, rokkanlak és vitézségi érmesek jobb ellátását. Amíg a nemzet nyomorultjain nem tudunk segíteni, ne legyen senkinek a létminimumon felUI emelkedő jövedelme. Hosszasan foglalkozott a szociáldemokrata párt deklarációjával, pont ról-pontra visszaulasilva annak állításait.
A legközelebbi ülést 12 én tarlják a mai napirenddel. Az ülés 2 órakor ért véget.
A mai minisztertanács
Budapest, novomber fi (Éjszakai rádiójelenlés) A kormány lagjal ma délután Bethlen István gróf elnök^te alatt minisztertanácsot tartoltak, amelyen Mayer miniszter előadásában letárgyalták a mezőgazdasági haszonbérleti szerződések bejelenléséről szóló törvényjavaslatot, majd egyéb folyó ügyekel tárgyaltak le.
A jóvátételi bizottság
a jövő héten készOt el a hágai konferencia elé terjesztendő jelentésével
Páris, november 8 CÉjszakaI rddiójelenlés) A „Le Temps" mai cikkében azt Írja, hogy a keleti jóvátételi bjzottság szerdán és csütörtökön az osztrák és bolgár delegációk emlékiratát vette át. Kedden a bizottság ismét meghallgatja a bolgár kiküldötteket. Azt hiszik, hogy a bizottság a jövő hél végén készül el a hágai konlerencia elé terjesztendő jelentéssel.
A magyar-jngoszláv
kereskedelmi szerződés Iratainak kicserélése
Budapest, november 8 Walkó Lajos külügyminiszter és Ludovic M. Radomir jugoszláv rendkívüli kövei és meghatalmazott miniszter ma délben a külügyminisztériumban kicserélték az 1926. julius 24 én Belgrádban kötött jugoszláv kereskedelmi szerződés, valamint az 1926. julius 24-én Bdgrádban kötött egyes közlekedési kérdések rendezése és a határjelzések fenntartásának szabályozására vonatkozó egyezmények megerősített okiratait.
Zalaegerszeg, novomber 8 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármcgyc mezőgazdasági bizottsága ma délelőtt választolta tneg az érdekképviseleti jogon bekerülő gazda-tagokat az uj törvényhatósági bizottságba.
A mezőgazdasági bizottság közgyűlésén Szllcs Andor dr. elnökölt. A szavazatszedö küldöttség elnöke Bosnyák Oéza volt. A bizottság 65 tagja közül 31 jeleni meg a választáson. Megválasztották a következőket :
1. Mezőgazdasági munkások és cselédek közUl:
Rendes tagok: Hoffmann István (Zalaegerszeg), Helter András (Hottó), Kantelz Kálmán (Nagyrécse), László János (Zalaszentiván), Páj Sándor (Lenti), Egyed Lajos (Pakod). Póttagok: Szepesi György (Hévizszenl-andrás), Leslár József (Vova), Kupó György (Söjlör).
2. A 10 holdon aluli gazdák közill:
Rendes tagok: Hollósi János (Szentimrelalva), Beznicza Péter (Páka), Pálfy Zsigmond (Balatonfüred), Némelh Zsigmond (Kisszent-grót), ifj. Beczök József (Zalaegerszeg), Némelh József (Vaspör) Póttagok: Kuczogi István (Zalaapáti), Anek György (Nagykanizsa), Löwen-steln Ignác (Zalaegerszeg).
3. A 10—30 holdas gazdák közül:
Rendes tagok: Ruis János (Zala-
besenyő), Bedő Kálmán (Zalaegerszeg), Keglovlch János (Orosztony), Horváth Gábor (Alsóőrs), Szekér Mihály (Barabásszeg), Sterták Elek (Cseszlreg). Póttagok: Illés Mihály (Káptalanfa), id. Papp Zsigmond (Pacsa), Mohos Islván (Kékkút).
4 A 30-100 holdas gazdák közül:
Rendes tagok: Simon István (Ne-mesapáli), Plander György (Nagykanizsa), Csigó Ferenc (Nemes-
1926. november 4
gulács), Osadlnszky Oyörgy (Zalabér), Vizsy Oyörgy (Zalaegerszeg), Handlery Gusztáv (Tapolca). Póttagok: Ferenczy Gábor (Klsgörbő), Csinyál János (Nagyrécse), Kalamár János (Csömödér). 5. A 100 holdon felüli gazdák közül: Rendes tagok: Kovács-Sebestyén Miklós (Becsehely), Elek Ernő (Uj-nép), Stader János (Zalatárnok), gróf Korniss Elemér (Óhid), dr. Szűcs Andor (Zalaszentiváu), ifj. Békássy István (Bezeréd). Póttagok: Cs. Darab János (Balatonfüred), Fehér Jenő (Lenli), Tóth József (Hegyesd).
Mindenütt kaphatói Termeli:
Orsz fljft Magy.
Tfjutmtkanti Küxpont
Budapeat, 1., Horthy Mlklós*ut 119-131
Nagyltanlxaa Qelyett
Vesxprém kapta meg a Qua-vlMsgdló-lanfolyam rendexé-aérv ax engedélyi
Nagykanizsa, november 8 Mint köztudomásu, a múltban Nagykanizsán több alkalommal rendezlek husvizsgáló-lanfolyamokat. — Ezeken az ország minden részéből vettek részt hallgatók, kiket a községek küldtek ki a tanfolyamon való részvételre. A nagykanizsai hus-vlzs-gáló tanfolyamok Igen keresettek voltak. Vezetőjük rendesen dr. Kertész Lipót vágóhídi vezetö-állatorvoi volt, Minthogy hosszabb Időn át nem volt már husvlzsgáló-tanfolyam Nagykanizsán, most Ismét engedélyt kérlek a földművelésügyi minisztertől husvizsgáló-tanfolyam rendezésére, Hosszabb Idő multán mosl jölt meg a vármegyei hivatalos lap közleménye, amely felhívja a dunánlull városok és községek vezetőit, hogy a husvizsgáló tanfolyam Veszprémben lesz e hó folyamán és a résztvenni szándékozók jelentkezzenek a veszprémi városi állatorvosnál.
54.103 pengői
kapnak kardcaonyl futaimul Zalavdrmegye tlaxlvlseltíl
Zalaegerszeg, novomber 8 Megírtuk, hogy Gyömörey Sándor indítványára a régi törvényhatóság utolsó közgyűlése karácsonyi segélyt, Illetve jutalmakat szavazott meg Zalavármegye tisztviselőinek, alkalmazottainak és nyugdíjasainak. A segélyek és jutalmak összege 54.103 pengőt tesz ki, amelyet a közüli, az állattenyésztési, háztartási, a közegészségügyi, ebadó és a rendelkezési alap terhére fedeznek.
Itt jegyezzük meg, hogy Vasvár-megye törvényhatóságának legutóbbi közgyűlése a tisztviselői munka elismeréséül színién megszavazta a karácsonyi segélyt, de ugy intézkedett, hogy a határozatot az uj törvényhalóságnak is bemutassák.
TÁVIRAT
Szabó Antal sportuezlet radío gramofon osztalya Nagykanizsa
Philips radío keszuelekek hangszórók anodpotlok árusítását 6-tol 18 havi résziét fi zetesre megkezdhet i
Philips kiskomblnáció hálózati rádiókészülék már havi P 17 —
Philips modern vevő hálózati rádiókészülék már havi P 30\'—
Philips telepes 3 lámpás rádiókészülék már havi P 17-—
Philips hangszórók már havi....................................p 4-_
részletben fizelhetök.
1920 november 9.
ZALAI KÖZLÖNY
„Asc iparosságnak egyetlen igax és öikxetlen barátja van — a Zalai Köszlöny"
A nagykanizsai Ipartestület elöljárósága jegyzőkönyvi köszönetet szavazott a Zalai Közlönynek
Nagykanizsa, novomber 8 A nagykanizsai ipartestület elöljárósága tegnap este tartotta meg november havi elöljárósigi Illését Kiss Ernő elnöklete alatt.
A napirend előtti tanoncfelszaba-ditások után Kiss Ernő elnök hosz-izabban beszámolt a soproni Kama/a legutóbbi közgyűléséről, amelyen négy vármegye iparosságának példát statuálva, a zalai iparosság óriási győzelmet aratott a Kamarával szemben.
Majd felolvasta Spiegel Szigfried kamarai elnök levelét a vizum-Ugyben, amelyben arról értesiti a nagykanizsai elnökséget, hogy
az Illetékei tényezők márla tárgyalásokat folytatnak a szóbajöhető államokkal a kölcsönös vlzum-eltörlés tárgyában,
mely tárgyalások kedvező mederben folynak. Az előljárósági Illés Spiegel kamarai elnöknek jegyzőkönyvi köszönetet fejez ki az ez ügyben kifejtett buzgó tevékenységéért.
A testületnek október havában 935 P bevétellel szemben 929 P kiadása volt.
Kiss Ernő elnök ezután meleg szavakban méltatta
a Zalai Közlöny szerkesztőségének munkáját az Iparos-érdekek védelme és támogatása körül.
Hogy sikerült azt elérnünk — mondja — amit eddig kivívtunk, hogy ma súlya és tekintélye van a nagykanizsai iparosságnak, hogy ma azt a helyet töltjük be, amelyre jogunk és kvalitásunk predesztinál: azt a Zalai Közlöny-nck, az ő állandó támogatásának köszönhetjük. Majd emelkedett hangon folytatta : — Az elnöki székből meghajtom ezért a legteljesebb elismerés zászlaját a .Zalai Közlöny" és annak szerkesztősége előtt.
Az elöljáróság lelkesen megéljenezte Kiss elnök elismerő szavait, majd Samu Lajos alelnök, a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetségének főtitkára beszélt. Rátért a nagykanizsai Iparosság egységes frontjára, amely mindenült diadalmasan tért hódit és amely az egész iparosság jövőjére kihat. És amikor a nagykanizsai iparosság győzelméről be-
szél, rá kell mutatni
a „Zalai Közlönyére és annak szerkesztőségére. Mert ha visszatekint a múltra, a nagykanizsai iparosság küzdelmeire, sehol sem lát egy igazi jóbarátot,
de mindig ott volt a hilséges jóakaró, támogató és ör stten
jóbarát, a Zalai Közlöny. Abból az alkalomból, hogy Nagykanizsa város iparossága mindenütt ily kézzelfogható eredményeket éri el,
Nagykanizsa város iparossága nevében legteljesebb háláját fejezi ki a Zalai Közlönynek, amit jegyzőkönyvileg is kiván kifejezésre juttatni. Az iparosság egyeteme azonban — folytatta — ugy fejezi ki legjob-
ban háláját nagy barátja, a ,Zalai Közlöny\' iránt, ha azt minden erejével támogatja és igy még jobban megerősíti, hogy annál erőteljesebben tudja az iparosságot támogatni.
Az elöljáróság ezután egyhangúlag, nagy éljenzés közepette határozatiig kimondta, hogy jegyzőkönyvi köszönetet mond a Zalai Közlönynek és szerkesztőségének, melyről külön átiratban értesiti. Majd felolvasták a letenyei Ipartestület távirati üdvözletét a nagykanizsai iparosság egységes frontjának győzelme alkalmából.
Jegyzőgyakornokká titkos szavazás utján egyhangúlag Viola Lajos hadirokkantat (volt sütőmester) választják meg. Majd a közelgő •
városi választáson való intenzív részvételt beszélték meg, amelyhez többen hozzászóltak. Az ülés éjjel 11 órakor ért véget.
Fefsxével meggyilkolt egy gascáát a f}ltes felesége
A gyermek és a kis föld volt a családi tragédia útnak - Indítója
Mikor aztán megszületett a kisfiúk, az asszony egyre azon töprengett, hogy el kell majd a kis földet
Zalaegerszeg, novomber 8
(Saját tudósítónktól) Bestiális kegyellenséggel végrehajtott gyilkosság tartja izgalomban a kis Nemessándorháza községet.
Szabó József mezőgazdasági munkás néhány évvel ezelőtt megismerkedett
a község legszebb leányával,
Öry Zsuzsannával. A 45 éves Szabó és a 35 éves hajadon egy ideig
vadházasságban éltek együtt, majd amikor a leány anyai örömöknek nézett elébe, megesküdtek.
A legteljesebb boldogságban éltek egy-két esztendeig. Szabó szorgalmas, szelid ember volt, csakhamar
kis föld és eredménye.
ház. volt munkájuknak
darabolni és akkor ml marad nekik?
A józin, becsületes gqndolkodásu Szabót idegesítette feleségének ez az aggodalma és emiatt többször össze is kaplak. Az elmúlt vasárnap már olyan családi csete-patét rendeztek, hogy az egész község összeszaladt a csudájára. Az egyébként türelmes, sőt alázatos természetű férjet ez a szégyen annyira kihozta a sodrából, hogy
Ivásnak adta magát. Hétfőn hajnalig dorbézolt a korcsmában n bort azelőtt ritkán látott ember. Fél 3 tájban hazavelödve, nem mert bemenni, hanem az istállóban huztp meg magát és
Ma szombaton éa holnap vasárnap
elsőrendű disznótoros vacsora
töpörtyűs pogáoiával.
Állandóan kitűnő ujborok.
A zenét Füredi Gyurka zenekara szolgáltatja.
Szives pártfogást kér WollákJenő
vendéglős.
egész nap csak azt evett, amit a padláson talált.
Az ivá,l folytatta kedden és szerdán is. Közben persze ujabb pör-lekedések voltak a feleségével
Szerdán esie az italos Szabó áz istállóba botorkált, hogy megetesse az állatokat. A szalmán azonban eleseit és azon helyt elaludt. A felesége mécs-viiágnál kereste s amint megtalálta, rázni kezdte az urát és a leglrágárabb szitkokat szórta a boros álomból nehezen ébredező emberre. Szabó felébredt és a bajusza alatt össze-vissza mordult valamit a furiává vált asszony ordito-zására. Szabónét ez annyira dühbe hozta, hogy elszaladt a fáskamrába,
elhozta a nagyfejszét A férje hiába könyörgött, hogy ne bántsa, rosszul lett a bortól, hagyja aludni. A minden emberi érzésből kivetkőzött némber
a fejsze fokával kétszer egymásután az ura fejére sújtott, ugy, hogy a vér az asszony arcába fröcskölt.
Szabó vérben úszva, eszméletlenül esett vissza az istálló szalmájára. Az asszony ekkor már a fejsze élével olyan utolsót vágott az ura fejére, hogy menten kettéhasadt a koponyája.
Szabó természetesen abban a pillanatban meghalt. A gyilkos asszony első rémületében öngyilkos akart lenni. A konyhába futott és kést akart magába döfni, ebben azonban a szomszédok megakadályozták. A szomszédok vezették el azután a bucsu-szentlászlói csendőrségre, ahol
önként jelentkezett
és bevallotta borzalmas tettét.
Szabó holttestét felboncolták és megállapították, hogy már az első ütés halálos volt. Az asszonyt holnap szállítják be a zalaegerszegi ügyészség fogházába.
Ciak felnőtteknek I
Óvd az ifjúságot
Sláger-iiemáoló.
Főszereplők: Adele Sandrock, Erna Moréna, Vera Baranowskaja és Martin Herzberg.
Tárgya: A német serdülő ifjúság, a tavasz ébredése.
Aki kevés pénzért jól akar öltözködni
mielőtt szükségletét fedezné, ne mulassza el felkeresni a
„Menyasszony" divatáruházat,
ahol a legjobb minőségű menyasszonyi kelengyék, vásznak, kanavásznak, kartonok, pargetok, szővöcérna és f>..nal, divatos szövetek és franellok a legolcsóbban szerezhetők be.
KÖREIM JENŐ rflföa-rs divatáruh*za Nagykanizsán, Peák-tér I.
1« ZALAI KÖZLÖNY
IÖ29. november á
NAPI HÍREK
NAPIREND
November 9, szombat
; Róm. katolikus: Tivadar. Prolesl . : Tivadar. Izraelita: Mark hó 6
Wagner Qéza Balatoni Tárlsta a Polgári Egylet nagytermében. Nyílva egész nap.
Viroal Mozgó. .Óvd az lljujigof, slágerszenzádó caak Irlnólteknek. Ezenkívül remek kiegészítő műsor.
Oyógyszcrtírl éjjeli szolgálat: I.
hó végéig a I.ukács-lélc .Mária" gyógyszertár.
Qöztürdö nyitva reggel 6 óráiól este 5 óráig (bétló, uerda, péntek délután éa kedden egész nap nóknek).
— Főurl vadászat Berzencén. Herceg Festetics Tasziló berzencei vadászterületén most tartatnak a fácán- és nyulvadászalok. A meg-|elent főúri vendégek között vannak : herceg Fllrstenberg Károly és neje, Fltrstenberg Antoinetle hercegnő, herceg Hohenlohe Ervin és neje, gróf Czirdky László és neje, báró Gautsch Oszkár és ne|e, gróf Wenck-heim Pál, gróf Eszterházy László, gróf Erdődy Péter, gróf Festetics György, báró Inkey József és a háziúr, herceg Festetics Tasziló.
— Ma: nöegyletl tea. Ma este 9 órakor a Centrálban lesz a Keresztény Jótékony Nőegylet szokásos teaestje. Minthogy a Hubertus résztvevői is ennek keretében tartják összejövetelüket, ezalkalommal egy különösen jóhangulalu, sikerüli teaestére számithal a rendezőség. Belépődíj nincs. Tea és sütemény 1 pengő. Szívesen várják a Nőegylet tagjait és azok vendégeit.
— Marad a ríni megszokott előadás kezdet 7 is 9 órakor a Városi Színházban.
— Orvosi hlr. Dr. Schiller szemorvos rendelőjét az alsólemplom közelében levő Nádor-u. 8. alá helyezte át.
= Ma szombaton és holnap vasárnap nagy disznótoros vacsora túrós csuszával a Koronában.
= = Találtak a járásbíróságon okt. 30-án egy retiküll, pénz és egyéb tartalommal. Tulajdonosa jelentkezzék lapunk kiadóhivatalában.
Pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
\'/« kg. P 2*50 löszei és Frledenthal
lüszer- és csemege-kereskedésében
Nagykanizsán.
Megalakult a Kanizsai Keres-KedöK Gazdasági BloKKfa
H-i-imn
Egyéb pártpolitikától mentes képviseletet biztosítani
Nagykanizsa, november 8 A közelgő városi képviselő-választásokban való részvélel végeit november 7-én egy ujabb nagykanizsai szervezkedés alakulI. A nagykanizsai kereskedők, akik a mull tapasztalatai alapján rájöttek arra, hogy csak szervezett fellépéssel képesek súlyúknak megfelelő képviselethez jutni: gazdasági érdekeik s valósággal létkérdéssé súlyosodon problémáik minél teljesebb elérhetése végett megalakították a kereskedők Gazdasági Blokkját.
A megalakult blokk, mely politikától menles, elnökének Fikchel Lajost, alelnökeinek pedig Unger-UII-mann Eleket és Gyenes Lajost választotta meg s egyben 50 tagu szervező bizottságot jelölt ki a pro-
cc!: kereskedőknek megfelelő a városi közgyűlésben
gram kidolgozására s a szükséges lépések gyors és eredményes elintézése végell. Elhatározta az alakuló érlekezlet, hogy a kereskedelem problémáinak s a közelgő választás érdekében szükséges teendőknek megbeszélése végeit vasárnapra, e hó 10-ikére nagygyűlést hiv össze. A nagygyűlés a Kaszinó földszinti termében fog lezajlani, délelőtt 11 órai kezdettel.
Kereskedők I Akinek fáj az elnyomott kereskedelem mai szomorú helyzete, aki tisztában van azzal, hogy csak minden szakmai elkülönülésen felülemelkedő szervezettséggel menekülhetünk ki mai bajainkból : az jöjjön el a vasárnapi nagygyűlésünkre.
A Gazdasági Blokk szervező bizottsága.
A 48-as matiné
Öolnap délelőtt lesz a Városi Színházban
Nagykanizsa, november H
Nagykanizsa száz és sz.iz hősi haloltja volt életében a zöldpjrolis 48-as ezred viléz katonája. Ezeknek hősi szobrot emelni indull mozgalom s most ebbe kapcsolódik az Irodalmi és Művészeti Kör a holnap, vasárnap délelőll II órakor a Városi Színházban rendezendő matinéjával, melynek Ünnepi szónoka Finta József őrnagy. A katonazenekar számain kivül Barbarits Lajos 4H-as toborzója szerepel a műsoron.
Belépődíj nincs, de mindenkit kér a rendezőség, járuljanak liozzá ön-kénlcs filléreikkel a 48-as hősi halottak kanizsai szobor-alapjához. *
A Bankegyestilel és Délzalai Takarékpénztár, mini a löblii kanizsai pénzintézetek, 20 pengői küldött a Körnek a 48-as szobor-alap javára.
Friss rozsos házikenyér és naponta délután vajas luxus sütemény állandóan kapható Holczer Oyula sütödéjében Rákóczi- és Sugár-ut sarok.
Frontharcos
ha/társak figyelmébe
Nagykanizsa, november H A frontharcosok nagykanizsai szervezetének vezetősége ezúton felkéri az összes bajtársakat, hogy holnap, vasárnap délelőll 11 órakor jelenjenek meg a Városi Színházban tartandó 48-as emlékünnepélyen, amelynek célja n kanizsai 48-as hősi halottak emiékezeiének megörökilése. Kéri a vezetőség, hogy a bajtársak tehetségük szerint járuljanak hozzá a szobor-alaphoz filléreikkel, a színházi bejáraihoz állitolt asztalkáknál.
— Balatoni hajózási hlr. A Balatont llajózáal li T. a Badacsony Fonyód között fenntartóit menetrendi Járulókat, az időjárási viszonyokra tekintettel lírill. november 10-tól bezárólag beszünteti. A Badacsony - Fonyód közöli vontatást végző hajó Jelentkezés esetén a fenti viszonylatban utasokat felvesz. = Marad a régi megszokott előadás kezdet 7 és 9 órakor a Városi Színházban.
Ma szombaton és holnap vasárnap nagy disznótoros vacsora túrós csuszával a Koronában.
Vendéglósólí, kávésok korcsmárosok. kiknek levente-köteles alkalmazottaik vannak, a klllön kiképzés után Járó egy-egy pengőkol még a mai nap folyamán szíveskedjenek okvetlenül hozzám megküldeni. Vendéglősük titkára.
PHILIPS rádiókészülékek
komplett felszerelve már 18 havi részletfizetésre
kaphatók az
Elektron Rádiótechnikai és Műszaki Vállalat -»ái
(Bencze és Szabó, Deák-tér 10. Felsőtemplomnál.) Kérje a díjtalan bemutatást 1
Ugyancsak 18 hawi részletre kaphatók:
anódké^ziilékek, hangszórók, kistöltők.
Ne mulassza el a kedvező alkalmat! Keresse lel a szakembereket. Ha valami lilba esik a készülékén, nem áll segítség nélkül!
Előnyös
[Aspirin-f
tabletta alak> ban kérni
Minden lableltán
lólhaló a BAYER.kereszt.
Visszatekintés
a Szociális Missziótársulat Szent Ilona leányklubiának működésében
Nagykanizsa, november 8
Szeptember 15-én ünnepélyes „Veni Sancle\'-val kezdte meg a Leányklub ez évi működését.
A Leánykluh vezetősége az idei munkaprogramba belevette Gazdagh Ferenc püspöki biztos kérésére, hogy minden ünnep és vasárnap fél 12 órai szenlmise alatt a felsőtemplomban az énekkarával közreműködik.
Október 12-én tartolta a Leányklub első mllsoros tea-délutánját, melynek programja egészen lisieauxi kis szent Teréznek volt szentelve.
Szeptember 23-án Krizsala Ferenc kegyesrendi tanár tartotta első sorozatos előadását „Krisztus Szociális Királyságáról".
Szeptember 30-án ethikai előadás, melyet M. Celestine házfőnöknővér tartott. 14-én fíartha István kegyes-rendi lanár előadása a ,magyar irodalomról", utána előkészületek a kongresszusra.
21-én ünnepélyes keretek közöli a Leányklub uj jelvényeinek megáldása és feladása, mely alkalommal Krizsala Ferenc kegyesrendi tanár tartott mélyenszántó, magas szárnyalású beszédet.
28-án Vannay János, a zeneiskola igazgatója megkezdte gyönyörű sorozatos előadását a .Zene és ének fejlődéséről", melyet a klubtagok nagy tetszéssel és figyelemmel kisérlek.
November 4-én tartotta Krizsala Ferenc kegyesrendi lanár sorozatos előadásának II. részét „A Leányklub tagja hogyan kezdi meg a napot" cimen.
6-án reggel 7 órakor ünnepélyes rekviem voli a Missziósház kápolnájában a Szervezel és a Leányklub elhunyt tagjainak lelkiüdvéért.
Szeptember 15-től ez ideig a Leámklub 6 munka és 6 énekórát tartott.
Regedei viz
nemcsak kitünö borviz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden füsier-és csemegeflzletben.
m Főraktár: l
,WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21
1902. november 9.
— Az ipartestületi jegyzői állásra tegnapi számunkban pályázatot hirdetlek. Mint most az ipartestület vezetősége közli, az állást a tegnap esti elöljárósági Ülésen betöltötték, igy a pályázati hirdetmény tárgytalan.
_ Ha pénxéért Mápef és olcsó/ akar vásárolni, ugy íe-Utnlae meg a legutóbb divatú aöl és férfi pullover és Icabd-lohat, valamint egyéb Axövött arukat. Bar/a Alfréd térti és aöl dlvatdruOdx. FO-ut 8.
= ipartestületi vendéglőben ma és holnap disznótoros vacsora. Kitűnő balatoni édes must. Szíves pártfogást kér a vendég ós.
— Megjelent az Első Magyar Fllaté-11,10 Clmtar. A Filatéliai Kurír kladisá-ban és Örvös János újságíró szerkesztésében megjelent az Első Magyar Flla-ttllíta Clmtar, amely nemcsak a trianoni Klsmagyarország gyűjtőit sorolja fel, de Ujbb.mlnt WXI komoly magvar bélyeggyűjtő nevét közli: linlélybői. Bánátból, Vajdaságból, a Felvidékről, az elszrikl-tott\' Nyugatmagysrországból, Horvát-SzIsvoriorszAgból és Fiuméből. A rendkívül gondos kUlseJII könyv ára ftlzvo 3 pengő, kötve 4 pengő. Megrendelés céljából minden komoly gyűjtő kérjen postatakarék befizető lapot a Filatéliai Kurírtól, Budapest 02. I\'ostatlók tr>2.
— Marad a rágl megszokott előadás kezdet 7 <fs 9 órakor a Városi Színházban.
— Ma szombaton és holnap vasárnap nagy disznótoros vacsora túrós csuszával a Koronában.
— Jugoszlávia nem fizet. Ugy-látszik, a szomszédban igen jól tudnak vigyázni a garasra. Vagy talán kénytelenek vele? Egy kanizsai állami tartozásuk legalább Is furcsa indokolással maradt fizetetten. Néhai Szommtr József nagykanizsai DV. pályaőrnek van egy kiskorú fia, akinek Oöllesz Antal a gyámja. A gyerek után 1925-től visszamenőleg 500 pengő nevelési járulék esedékes, amit a ljubljanai Igazgatóságnak kellene kifizetnie. Az Igazgatóság azonban egyszerűen nem fizel. Indok : nincs rá fedezel a jugoszláv állami költségvetésben. Majd ha a belgrádi generál-direkciónak lesz pénze, akkor esetleg várhatja a gyám a pénzét. MII csináljon a gyám? Várja.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére di|mente-hen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely. Kőszegi-utca 5.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai nteg-tlgyelő jelentések r Pénteken a Mmirsék-«: Reggel 7 órakor +34 délulán 2 órakor -f8\'S, este 9 órakor +7\'6.
FelMut: Egész nspon át borult égbolton!
« Mataoi-oUglal tattsst •••• 10 irakar jsUsslli aisyha éa axérax Hl várhat*, lagfaljalsb nyugaton aaéval.
ZALAI KÖZLÖNY
PHILIPS
rádiókészülékek és azok tartozékainak 18 havi részletfizetésre való terjesztésére, nagy kereseti lehetőséggel ügyes, jómagjelanéad
ügynököt
azonnal felvesz
ELEKT8DH RÁDIÓIMKII VÁLLALAT
(Beacie és Szabó, Deák-tér 10.)
SPORT ELET
Vasárnap délután : Z.ala-Kanisssa —JóscsefvároÁ
A pesti együttes kiáll a helyi profik ellen - Kész a Zala-Kanizsa csapata — Bácsay ved — Kik játszanak a Józsefvárosban?
Nagykanizsa, novembor 8
Csütörtökön késő este a Zala-Kanizsa vezetősége teleionon érintkezésbe lépett a Professzionista Labdarugó Szövetséggel, hogy mi lesz a Józsefváros mérkőzés sorsa ? Faragó titkár azt a felvilágosítást adta, hogy a Zala-Kanizsa—Józsefváros bajnoki mérkőzés feltétlenül meg lesz. Pénleken délelőtt pedig a Józsefváros vezetősége irt levelet a Szövetségnek, mely szerint ők a Zala-Kanizsa elleni mérkőzésre feltétlenül kiáltanak. Vasárnap délben a budapesti gyorssal vagy a személlyel (egy órakor) érkeznek.
Igy tehát a mérkőzés holnap délulán meg lesz a Zrinyi pályán. A birót ma vagy holnap jelölik ki. — A Zala-Kanizsa változatlanul legutóbb szerepelt csapatával all lel. Bácsay is meggyógyult a Megyer mérkőzésen szenvedett sérülésből. A csapat igy áll fel: Bácsay — Réder,
Klein II. — Babos, Schmidt, Horváth — Mészáros II., Schuster, Kelemen, Bakonyi, Csász. Tartalékok : Tamás, Modrovits, Árkus.
A Józsefváros felállítása még ismeretlen, mert csapatát teljesen átszervezi. Az eddigi játékosok közül Valóczky, Masefszky, Vági és Schreiber szereplése valószínű. A többi posztokra tegnap szerződtetett játékosokat a Józsefváros, de ezeknek neveit még nem hozta nyilvánosságra.
A Józsefváros elleni meccsek mindig kemény diók voltak a Zala-Kanizsa számára. Ezúttal sem lesz könnyű dolga a piros-fehéreknek, de a közönség bízik, hogy sikerülni fog a két pontot megszerezni, sőt egy kis szerencsével a gólarány javitasa is megtörténhetik.
A futballmérkőzés szüneljébcn nagy attrakcióban lesz része) a közönségnek, amiről külön számolunk be.
A vasárnapi profi bajnoki meccs félidejében kerékpár-müvész fogja produkálni magát
Szenzációs mutatványokkal szerepel Mágócs kerékpár-müvész
Mágócs magyarországi körútja után külföldre megy, ahová kitűnő szerződései szólitják.
Nagykanizsa, november S
A Zala Kanizsa—Józsefváros meccs félidejében Nagykanizsán még nem látott produkcióban lesz része a közönségnek. Mágócs Gusztáv ke-rékpármüvész szenzációs kerékpár-mutatványokat fog bemutatni. Biciklizés egy kerékkel előre és hátra, biciklizés a levegőben, ugrás és hármasugrás, salto mortale, haláltánc, 8tb.
Mágócs kivételes produkciójával az egész országot bejárta és mindenhol szenzációt keltelt. Legulóbb Sopronban, előzőleg Szombathelyen szerepelt, ahol a Sabária—VAC mérkőzés félidejében a 2500 főnyi publikum csodálatát vlvla ki. Ezen mutatványokat nemcsak a kerékpározni tudó nagy tömeg, hanem szépségüknél fogva az egész nagyközönség élvezheti. A jegyek árához csatolt 20 fillér a kerékpármüvész díjazására szolgál. Mágócs különben sok kanizsai volt 20-asnak régi ismerőse, a háború alatt együtt szolgált a kanizsaiakkal.
Reggeli éa ozaonna kávéra
abonát nyitottunk
S1S1
KERTÉSZ CUKRÁSZDA.
Mai Hubertua-lovagláa
Nagykanizsa, november 8 Mozgalmas képet ölt ma, szombaton délelőtt 10 órakor a nagykanizsai va6Uli pályaudvarral szemközt elterülő rétség. Itl gyülekeznek a lovasok a kanizsai helyőrség tisztikarának Hubertus vadász-lovaglására.
Az élvezetes és hagyományos őszi lovas-sport esemény után a résztvevők este 9 órakor a Centrálban tartanak összejövetelt, a Keresztény Jótékony Nőegylet szokásos teaestjének keretében.
Nemsokára rosszra fordul az időjárás.
Szerezzen be idejekorán meleg cipőket I
TURUL cipőgyár fiókja
12-— 14-50
6\'50- 8-50-lg 19\'50—24\'50-lg
ajánlja i
Női csattos posztócipőit..............................P
Férfi csattos posztócipőlt P
Házicipőket teveszőrből..............................P
Fekete és barna női egész cipőket ............P
Szinea éa fekete női pántoa cipők i
35, 36, 40, 41, 42 számban P 12-50—17-lg. Gyermekcipők P 10-19-80 lg. N61 hócipők 9-80-tól. Női éa férfi aáreipAk.
Szigornan szabott árak! Szolid kiszolgálás!
Horthy kormányzó
a legmagasabb görög rendjellel kitüntetve
Budapest, november 8 A kormányzó ma délben \'/ál órakor magánkihallgatáson fogadta Dét-mouzosz Andre görög rendkívüli kövelet és meghatalmazott miniszteri, aki a görög köztársasági elnök megbízásából átnyújtotta a kormányzónak a Megváltó-rend nagykeresztjét.
Revolveres merénylet
egy szerb kapitány ellen
Belgrád, november 8 (Éjszakai rádiójelentés) A Pravda-nak jelentik Zágrábból: Kalemin Savrllov lovassági kapitány ellen revolveres merényletei követlek el. A golyók bal mellén és karján sebesítették meg súlyosan.
=: Friss rozsos házikenyér és naponta délután vajas luxus sütemény állandóan kapható Holczer Oyula sütödéjében Rákóczi- és Sugár-ut sarok.
Ma szombaton és holnap vasárnap
disznótoros vacsora
töpörtyűs pogácsával. Kitűnő édes pogányvárl must és Jó borok. — Zene.
Szíves pártfogást kér
Perényl János
5579 vendéglős.^
(Rörtdltase*) H - hírek. MtaaassJ*-•ág. Hangv. — aangrerteny. E — elóadia Oy — gyermekeknek. A — aawooyofc-aak. Z — seoe. Ma. - mezögeidasi* th. — ifjúsági előadás. F — ftiolrtaéa. Q — gramotonzene. Jb — Jazz-band. K — kabaré. nZ. — népszerű icna.
November 9 (szombat) Budapest 9.i5 O. hsngv. 9 30 H. 9.43 A hangv. folyt. ti.10 Nernsetközl vizjelzö-szolgálac 12 Déli harangszó. 12.05 A Mándlts-fczatonsenekar hsngv. 12.25 H. 12.33 A hangv. folyt 13 Pontoa ldó|ellés. 14.30 H 15 Piaci árak és árUyámhírek. 16 F. 16.45 Ponlos Időjelzés. 17 László Imre magyar nótádat énekel cigányzene, kísérettel. 17.30 A nürnbergi opersháx sgyül-tesének németnyelvű előadása az Operaházban. Wagner: .A nllrnbergl mester-dalno.okv Utána kb. 22.20 Ponlos Időjelzés. Est kővetően as 1. honvédgysloj-ezred zenekarának hargv.
Bécs II Ze.te. 16 Hangv. 18 Az u| rövidopera 18 25 Kamarazene 20.05 Népszerű est.
Berlin 16.30 Zent. 18 Aklutlls félóra.
19 Kuplék. 20 Opera E. Utána H. és sené Brünn 1130 O. 1230 Zene. 16.30
Hangv. 19 Közvelltéa Prágából. 2J Z.
London, Daventry 17 45 Orgonahangv. 18,15 Uyermekóra. 19.45 Régi angol zon-gorsdsrsbok 20 30 MicDonald miniszterelnök beszéde. 22.50 Zene.
Milánó 13.10 Zese. 16.30 Muzsikáló gyermekkuckó. 17 Kvintett Torlnóból. 20.30 Operett Torlnóból.
München 16 Hangv. 16.45 Házltrló. 18 Hangjáték. 18.45 Katonazene. 20 Zene. 21.30 Bajor népzene gramofonon. 22.45 Z. Varsó 1615 Q. 17 45 Mesék zenével.
20 éa 23 Zene.
Zürich 15 O. 16 Zene. 17.15 A kézl-karmonikaklub hangv. 17.55 0. 20.30 Tartta est. 22.15 Q.

ZALAI KÖZLÖNY
IÖ29. november á
KÖZGAZDASÁG
KSztelak Zsebnaptár IB30.
Harminchalodik évfolyam Szerkesztik : Szllassy Zoltán, az OMOE ny. igazgatója és Buday Barna, az OMGE igazgatója. Megrendelhető a ,K0z-telck" kiadóhivatalánál (Budapest, IX., Bllöi-ul 25 sz.), ára bérmentes küldéssel 4 50 P.
A naptári és feljegyzési részen ki-vül közli mindazokat a kimutatásokat, adalokaK és útbaigazításokat, a melyekre a mindennapi gyakoriali életben szükség lehet.
A gyakorlati gazdák köréből kifejezésre jutott kívánságoknak megfelelően, a szerkesztők lényegesen kibővítették és kiegészítették a gazdasági események és adatok feljegyzésére szolgáló rovatos iveket és beiktattak olyan jegyzéknaplókat is, amelyeket a Zsebnaptár a múltban még nem tartalmazott.
A Zsebnaptár a szak- és szövegrészében az eddigi gyakorlatnak és beosztásnak megfelelően, közli a jól bevált anyagát, amelyen változtatni alig kellett valamit, hiszen a legutóbbi évek folyamán csaknem az összes fejezeteket újból Írták meg a legjelesebb szerzők a Zsebnaptár részére.
Az uj szabályozásnak megfelöen közli a Zsebnaptár a vadászati és halászati tilalmat, az állatforgalmi szavatosság uj törvényes rendezését, valamint az állatorvosi ojtási díjszabást.
Az általános kívánságnak megfelelően, a Zsebnaptár ismét közli az országos állatvásárok jegyzékét.
(—) Országos vásár. Vasvár községben (Vasnicgye) 1929. november hó 11-én hétfőn, országos állat-és kirakodóvásár lesz.
TŐZSDE
A mai tőzsde barátságos alaphangulatban indult és az árfolyamok a kontremin fedezése nyomán végig megtartották szilárd irányzatukat. Az üzlet élénkebb volt, mint az előző napokban. A fixkamatozásu papírok piaca szilárd irányzat mellett csekély forgalmat mutatott A devizapiacon élénkebb kínálat volt, aminek következtében Newyork 10 fillérrel esett.
Naponta adjon növendék éa hlzóállatalnak

FUTOR

szenaavaa takarmánymeszet. A .FUTOR" növendékállatoknál a esontképsódést elősegíti, hízásra beállított
állatoknál
étvágygerjesztő&
A .FUTOR" nem orvosság, hsnem a legtlnomabban őrlőt I mészsótáp, amely aa állatok szervezetéken Igen könnyen felszívódik, s amelyei az állató, aro-matlkus anyagtartalmánál fogva szívesen fogyasztanak. A .FUTOR\' etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszt A nagyhizlalók, uradalmak, gazdaságok a .FUTÓ R\'-t állandóan etetik.
Ara: I kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: 1 zsák {0 kg. (zsákkal
együtt) P 10 30. I cca \'/i kg-os próbadobos ára 30 fillér. Kicsinyben és zsákszárnra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya, nővényvédószerek tzss kereskedésében
Nagykanlzsi, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telefon: 130.
Zürichi tárlat
Pária J0-32\'/>, London 25-171/!, Newyork 51595, Brtlssel 7219, Milano 27 02\'/l Madrid 73 00, Amsterdam 208 321/1. BerUn 123 45, Wien 7256, SoHa 3-72. Prt.ro 15 28, Varsó 57 85. Budapesl 80-27\'/! Belgrád 9-l2"i, Bukarest 3-08\'/t.
Twmimytíarts
Buza 5-10/111., rozs 20-30flll. emelk.
Buza ttssav. 77-ea 22-80-21-70 7--aa
22 90-23 35, 79-es 23 35 -23 75. 80-as
23 60—23D0, dunánt. 77-es 20 05 -21 20. 78-as 21 20-21 45, 79-ea 2I Í5-2I 70, 80 aa 21-65 -2180. roza 14 50-14 80. tik árpa 1500-15-50, aOrárpa 1750—
1900, sab 1400-14 30, tengeri tszt —--
—■—, dunántull 19 50 19 75, repce 52 00— 54-00 korpa 10 00-10-30.
A budapesti Tíssde devlza-l^.ésa
VALUTÁK Angol I. 27-80-27-95 Belga fr. 79-70-80 10 Csehk. 16-85-16 95 Dán k. 152-80-153 40 Dinár 9 98-10 06 Dollár 569-65-571 -65 Fránda t. 22-40 22 70 Holl. 230-15 231-15 Lengyel 63-90-64-20 Leu 3-39 J\'43 Léva 410-415 Líra 29 75-30-05 Márka 136 40-137 00 Norvég 152 80 153 40 SchllL 80-10 80 50 Peseta fO-W 81-30 Svájci I. 110-50 III 00 Svédk. 153-25-153 85
DEVIZÁK Arüat. 230-47-231-17 Belgrád 10-10-10-13 Bettin 136-62-137-00 Brüsszel 79-81-80 12 Devizalel 3-40-3-42 Kopenb. 153 00-\'53 40 London 27 85-27-97 Madrid 80 60-81-30 Milano 29-90 30-00 Newyork 570-90 2 50 Oszló 153-02-153 42 Párls 22-48-22 55 Prága 16-91-16-98 Ssőtls 4-11-4-13 Stockh. 153-42-153 82 Varsó 64-00-64-20 Wien 80 28-80-53 ZUrich 110-65-11095
Sartérnlaár
Felhaltál 792, elldállan 84. — Elsőrendű 1-42—1-44, szedett 1-28-1-32, szedeti kősép 1*18—1*24, könnyít I-I0-I-I6, l-ső rendű öreg 1-26—1 28, )!-od rendű öreg I■ le>—1 22 sngol allldó 1*30-1*60, szalonna nagyban 1*56—1*60, zsír 1*12 1*88, hu-, 1-68-1*82, szalonnás télsertés 1-66—1-78.
EM*: BéhaU SjmU éa UiklaU Vállalat, Imknluti Felelős kiadó: Zalai Károly.
tatsnrtsaii telefon r Nssrvkanlxma 78 as
i ■ i ■ \'i ii i..
APRÓHIRDETÉSEK
Aa sc^hkilitéast <B)s 10 szóig M IDMr. Mtaím további szó dfja S tfil. Vasár- és »—leng M seófg M fillér, mlndea további SIÓ dija a flll. Szsfdán és pérv-Wtaa 10 sailg ao fillér, miaden további •só élja • flll. Cimssó s minden vastagabb betflból álló sió kél széaak számit-Ul Állást keresőknek 50a* sngedmény.
HlréaMsst a (Bt) pangA Sa.a.gan alul a falaalagaa kényvslás, saámlásás alkarflléaa végatt a I 6 r a flaatandSk
Vassnék, vagy >aakélyhá»al al-oaarélnék oaarépkályhát. Cimeket a kiadóhivatalba kérek.
Jobb házból való tlu a Kaszln bin pln-rtaaoasonak felvétetik. 55(i8
Kezdő Irodai gyakornok, perfekt gyors , gépiró szerény llzeléssel állást keres. Cim a kiadóban. 5574
Haaanétt, Jókaiban levő íróasztal, karosszék, kél Irodai lotel, egy hat- vagy lEOoyvsaekrénY lulányoian eladó Kiafaludv-utca 12. az udvarban. 5575
Féktananoat és héstsiiit)ál keres
Doroghy Kálmán sülőmester, Klskanizsa.
5591
Vaaxak Jókarban levő. haszná\'t öntőit vaskályhákat. — Schlesinger vaske:cikedó, Magyar-u. 2. 6649
Sármellék állomással szemben egy jó-lorgalmu Italanéréaaal egybekő ölt üzlethelyiség, Iskás és kerttel azonnal bérbeadó. — Bővebbet Szalay József tulajdonosnál. 5J88
Egy róvid zongora bérbe adó. Petőfiül 17. alatt 5676
Péküzlelben egy Ügyes aléraaaltó-
laény felvételik Petófi-ut 6. 5583
Egy különbé járatú szoba előszobával, bútorozva vagy anélkül azonnal kiadó. Kazinczy-u. 2. -5582
Oittti Hull Mniriil
I kg. bárminemű sertéshús 1 P 80 llll. 1 „ alaOr. aa téa.alr 2 P 40 llll
1 , aalranalonna ... 2 P — lill.
1 há| ............... 2 P 40 lill.
I ; marhalni i ......... 1 P 60 lill.
I P 80 és 2 pengő
1 . borjúhús (eleje)...... 2 P — fill
1 . borluhus (hátulla) ... 2 P 40lill. 1 . májas és véres hurka 1 P — llll. Különféle felvágott, köveszlelt hus, löpörlyj szintén olcsó árban kapható
Bein Ernó és 9*v. Hencser Ignácné
SStr hutcssrnokában
Eötvös-tér 2. szám atutt.
Vadbőröket,
mázét, ágytollat, vaaat éa fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér IS. asu
Hallói Figyelem I
Ma szombaton és holnap vasárnap elsőrendű
disznótoros vacsora
fánkkal. Kitűnő fajborok, édesmust. A icnét szolgáltatta kaposvári Horváth Kálmán cigányzenekara, fővárosi énekes művésznővel. Szíves páillogást kér
Mátés Mihály
5581 Klsnlpa tulajdonosa.
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon t 595.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
5061
HIRDESSEN
a „Zalai Közl8ny"-ben.
Mos I pMt,
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
góxmoió, vegytlsztltó, ruhafotc
a azombathtlyl on*. Iparklállltiaoa aranyárommal kll(lntetv«
NAGYKANIZSA
OjBIlótalep i Gyártelep i
Knzlnczy ii. 8. Hunyadl-u. 19
Nem kell idegenbe- mennie, mielőtt bármit les et vagy tisztíttat. Oyöződ|ön meg áiaim olc-óságAról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű gallértlsztltás I Tlsztltf sin Pllssérozl
w
hullani a Müoh
I kg. bárminemű sertéshús...... P 1-80
1 kg. la sertészsír ........... P 240
1 kg. z.lrsaalonna ............ P 2-—
1 kg. háj..................... P 230
1 kg. marhahús P I 80, P 2-—, P 2-20
Naponta friss fölvágoftak leszállított árban kaphatók.
Tisztelet el
Szabó Lajos
Tetekl-ut 46.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság,
Viselt felsőruháit időküzönkint tisztiitassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
GyUjtőtelep: Nagykanizsa, Erzsébet-tér
Ne féljen a sártól, vlztól „Axa" megóv a » V 4" Hnrttaln Clámm mcehüléaiől. Az egyetlen Impregnáló szer az ,,B A tt OipUldlJI S£C1 UU1, mely a talpat egész vastagságában vízhatlanná teszi. Megóv a lellázás okozta betegségektől és tartósabbá tessi a cipőt SzU óknek Iskolás gyermekeik részére, cserkészeknek. csendőröknek, leventéknek, postátoknak stb. nélkülözhetetlen. Sáros vtdékt városokban megli/eiheletlen. Ara : kis üveg P 1-80, nagy üveg P ■•— (4—6 pár cipőre elegendő.) Kapható mindenütt, ahol nem volna, kérje a gyarlót: Baohraoh Taatvérek telítő anyagok gyára, Bssdapaat, Szövetség-utca 36/b. 4812
Gazdák figyelmébe!
A Kühne Mezőgazdasági Gépgyár R. T. Moson, egy
indított meg, vetőgépeket, valamint mindennemű KDhne-léle gazdasági gépeket egykét évi kamatmentes hitelre szállít. Tekintettel arra, hogy ezen kedvezményes gépakció csak nagyon rövid ideig fog tartani, kérjük a gazdákat, rendelményeik azonnali feladására a
Kühne Gépgyár Lerakatánál
ROTHAUSER MÓR
Nagykanizsa, Fő-nt 12. (a Koronával szemben).
Nyomatott a DéJzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Ftlelős üzletvezető- Zalai Károly.)
09. évfolyam, 256 szám
Nagy kaolin, 1929 november 10, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI nZLOMT
StakesstM* éa kiadóhivatal: r«-ot 6. uiu Keszthelyi KókkUdóhlvatal Koaiuth Lajoa-o. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMbaMalfca: ctj Maa t|
A nürnbergi hét Ünnepségei a fővárosban
Budnpeat, november 9 A budapesti nürnbergi héttel kapcsolatban ma délben Vsl órakor nyilt meg a Műcsarnokban a nürnbergi képző- és iparművészetek kiállítása díszes és előkelő közönség jelenlétében. Megjelent Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter, a bajor kultuszminiszter, Berezel Jenő alpolgármester, Nürnberg város főpolgármestere, — Sehön német követ, a magyar művészek és a szellemi élet kiválóságai. Nürnberg város főpolgármestere bejelentelte, hogy Budapest székesfővárosnak ajándékozza Hans Műller szobrászművésznek .Sétáló nő" bronz szobrát. Majd Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszternek egy serleget nyújtott át, amelyet a magyar kormánynak ajándékozott. Klebelsberg Kunó gróf kullu8zminisztcr tnagasszárnya-lásu beszédben köszönte meg az ajándékokat.

Szombat délelőtt nyitották meg a nürnbergi hét legtanulságosabb kiállítását: a Nürnberg város Iskoláét kulturkiállilását a Nemzeti Szalonban. A bajor kultuszminiszter Ismertette Nürnberg városának Magyarországgal való történelmi kapcsolatát, majd beszélt a Magyarországgal való nteleg és tovább kimélyítendő barátságról. Ulána l.uppe Hermann, Nürnberg város főpolgármestere beszélt. Ezután l\'etry Pál államtitkár mondott beszédet.
Benes mesterkedése! szülték az optánsper és a jóvátétel egybekapcsolását
írja a német sajtó
Berlin, novomber 6 (Éjszakai rádiójelentés) A „Ger-manla" foglalkozva a keleti jóvátételi kérdéssel, megállapítja, hogy az op-láns kérdésben Magyarország és Románia már közel álltak a megegyezéshez, mikor Benes közbelépett és meghiúsította a megegyezést
Benesnek sikerült a kisantant egységét ebben a kérdésben össze-nozni és összekapcsolta a jóvátétel ügyével az oplánspert. Az egész kérdésbe halalmi kérdést vilt bele Benes. Magyarország külpolitikai helyzete ma már nem olyan, hogy ennek a hatalmi kérdésnek ki lenne szolgáltatva.
Gusztáv svéd király Kehrling Bélával tenniszezett
A férfipárost elvesztettük Stockholmban — A svédek 2: l-re vezetnek
Stockholm, novomber 0 (Éjszaka! rádiójelentés) Az Ostberg Kurt—Ramberg llarry svéd páros 6:2, 4:6, 6:4, 6:3 arányban győzött a Lawn Tennisz bajnokságban
Kehrling—Asehner ellen. Stockholm 2 : l-re vezet. /. Gusztáv svéd király, aki szenvedélyes tennlsz-jálékos, versenyen kivlll 3 szetben mérkőzött Kehrling Bélával,
Az állam gabonavásárlási akciója megállította a gabona zuhanását
jelenti Mayer földművelésügyi miniszter
Budnpoat, novembor ö Mayer János földmivelésügyi mi-niszler a tegnapi minisztertanácson közölte, hogy a gabona ttrál a közelmúltban nemcsak stabilizálni sikerült, hanem az ország legtöbb részén emelkedett is az állam vásárlása következtében a gabona ára. A chicagói gabonapiacon a gabona ára 4 pengővel esett, ezzel szemben nálunk a kermány erélyes intézkedése következtében nemcsak a további áresést sikerült megállítani, hanem a gabona árát igen sok helyen 2 pengővel sikerült emelni
Többszáz vagonra tehető az a gabonamennyiség, amelyet az állam összevásároltatott
és ezzel lehetővé tette azt, hogy a gazdák ne legyenek kénytelenek olcsó áron gabonájukat piacra dobni.
Az összevásárolt gabona exportja eredményesen Indult meg. Nem uj tárházak építésével íevekazik a kormány segíteni, hanem nagyBzabásu szervezet kiépítéséről van szó, amely befogadja a gazdák gabonakészletét. Megfelelő
varranshitellel siet a mezőgazdaság segítségére abból a célból, hogy a gazdák ne legyenek kénytelenek olcsó áron értékesíteni termésüket,
hanem megvárhassák a helyzet javulását.
Berlinben nagy felháborodást keltett a Tardieu Kormány rajnai Kiürítési iaKtiKáxása
79 szótöbbséggel szavaztak bizalmat az uj francia kormánynak — Tardieu még nem üríti kl a Rajna-vidéket — A né metek Streseinann megállapodásának érvényesítését kérik
Hajnalig tartó Ülés után Brlaná mentette meg a Tardieu Kabinet sorsát
Pária, november 0 A francia kamara Brland nagy beszéde után a hajnali 5 óráig tartó ülés végén 332 szavazattal 253 ellenében bizalmat szavazott a Tardieu kormánynak. Tardieu kijelentette, hogy a rajnai kiürítésre eddig, még semmiféle rendelkezési sem adlak ki.
Párls, november 9 (MTI.) A kormány többsége az éjjeli szavazás alkalmával sokkal nagyobb voll, mint bárki is gondolta volna. A helyzetet Brland és Tardieu beszéde döntötte el. Mindkét felszó-
lalás rendkívül mély hatást telt. A szavazás tisztázta a viszonyokat. A kormány helyzetének megszilárdulása a tőzsdét is kedvezően befolyásolta.
Berlin, november íl Tardieu beszédének az a része, hogy a harmadik rajnai zóna kiürítésének megállapítod időtartama még nem kezdődött meg és hogy a kiürítés időpontját el kell halasztani, a német fővárosban klnós meglepetést és nagy felháborodást keltett.
Kormánykörökben hivatkoznak Stre-
semann és a megszálló hatalmak megbizotlainak augusztus 30-iki levélváltására, amelyben megállapodtak abban, hogy a Rajnavidék kiürítése megszakítás nélkül olyan gyorsan történjék, ahogyan azt a természetes feltételek megengedik, még pedig legkésőbb nyolc hón tp alalt, tehát 1930. junius 30-ig a kiürítésnek be kell fejeződni. Berlini kormánykörökben most már csak abban bíznak, hogy Tardieu korrigálni fogja tegnapi kijelentését.
A felrobbant gránát három embert megölt
Arad, november U (Éjszakai rádiójelentés) A bánsági Arács községben Gartner Veronika 14 éves kislány a mezőn egy fel nem robbant gránátot talált, melyet hazavitt. Olthon anyja figyelmeztette a gyermeket a veszedelemre, mire a kis Veronika ijedlen ledobta a gránátot, mely felrobbant. A robbanás megölte a leánykát, anyját és S éves fiu testvérét, ölen súlyosan megsebesültek, akik a közelben tartózkodtak.
Hllnka ellenzékbe megy
és Tuka ártatlanságát akarja
bizonyítani
Kaasa, novembor 9 A felvidéki magyar párt vezetői: Szüllő Géza és Szentiványi József visszautasították a cseh koalíció tárgyalásokra való ineghivást.
Prága, novomber H Hlinka a prágai lapban kijelentene, hogy a tót néppárt ellenzékbe megy. A párt legközelebbi programja Tuka ártatlanságának beigazolása.
Gyermektragédia
A 13 éves glmnázlsta szlven-lötte magát
Hódmezővásárhely, novomber 9 Kovács Mihály, 13 éves III. gitn-náz\' imi tanuló Csánky Sándor állatorvos lakásán annak revolverével szivenlötte magát és mire kórházba szállították, meghalt. A kis diák nemrég veszítette el édesatyját és efeletli elkeseredésében követte el az öngyilkosságot.
^i^I\' ^Sp M»mw\' ■■ ■ ^.^y\' .» ■ i "ii.
Időjárás
kanizsai meteorológiai megjelentések: Szombaton a hömer-teggel 7 órakor +7 6 délután 2 órskor +12 2, ette 9 órakor +9\'4.
Felhőzet: Regnél borult, délben telhós. este borult égboltozat.
SUttrány: Heggel dél, délben délnyugat, eslc déli szél.
A nagyi ftgyetö ]e
Uktet: Re:
1« ZALAI KÖZLÖNY
IÖ29. november á
Ma van az érdekképviseleti törvényhatósági választások utolsó fejezete
Ma választanak az orvosok, közjegyzők Zalaegerszegen, az iparosok és kereskedők Nagykanizsán és a megye többi részében — A mérnökök és jegyzők tegnap választottak
Fontos tudnivalók
Nagykanizsa, novomber 0 A közigazgatási reformot
követö
választás-sorozatban mozgalmas nap lesz a mai vasárnap. Országszerte ma választják meg a még hátralévő érdekképviseleteknek azokat a tagjait, kiket az uj megyegyUlésbe küldenek be érdekeik megóvására.
A kereskedők egész Zalamegye területére 4 rendes és 2 póttagot,
az Iparosok 8 rendes és 4 póttagot választanak. (A jelölt-listákat minap közöltük.)
Minden város és járás egy-egy szavazókör. Az Ipjrosok és kereskedők külön-külön szavaznak.
Az orvosok képviseletében ma választ a Zala-vármegyei Orvos Szövetség 3 rendes és póttagot Zalaegerszegen. A Szövetségnek 112 szavazati Joggal biró tagja van. Választási elnök Thassy Oábor dr., helyettese Schlemmer József dr.
A közjegyzők
képviseletében a közjegyzői kamara ugyancsak ma választ Zalaegerszegen 1 rendes és 1 póttagol. Választási elnök Skiiblics Imre, helyettes elnök dr. Örtey Oyörgy.
Ezzel az érdekképviseleti választások befejeződnek.
Választottak a hOxségl éa Kör/egyxölc
Zalaegerszeg, november 9 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A zalamegyei községi és kör|egyzök ma délelőtt 10 órakor, Vajda Akos hévlzszentandrásl körjegyző elnöklete alatt választoltak 4 rendes és 2 póttagot Zalaegerszegen.
Az elnök megnyílójában felhívta a Jegyzőket, hogy
nem a maguk, hanem a falu népe érdekében egységesen foglaljanak állást az okirati kényszerről készülő törvényjavaslat ellen. Ugyanezt sürgette Takács Mihály alsópáhoki körjegyző is, aki egyben részt követelt a vidéki jegyzőknek az Országos Jegyző Egyesület vezetésében.
Rendes tagokul megválasztották törvényhalóságba: Vajda Ákos (Hé-vizszentandrás), Kovács Sándor (Orosztony), Höhn Bila (Len\'i), Csizmazia Oyörgy (Kova),póttagokul Róna Ferenc (Sümegmihályfa), Seregélyes László (Felsőszemenye).
A mérnökök
ugyancsak Zalaegerszegen választottak 3 rendes és 2 póttagot ma délután 3 órakor, Víg József zalaegerszegi főerdőtanácsos elnöklete alatt. Jelen volt 42 szavazó (egy szavazat érvénytelen volt).
a mai napra
Megválasztották rendes tagokul fzárjelben a szavazatok száma): Király Sándor Nagykanizsa (28), Moldoványi Béla Zalaegerszeg (24), Castelli Árpád Keszthely (23), póttagokul: Fodor Henrik Tapolca (23), Stauber Richárd Keszthely (20).
Az eredményi este fél 7-kor hirdették ki.
Nagylcanlxsa és a tárás ma vdlasxtfa meg Iparos éa kereskedő delegáltjait
Nagykanizsa, november 9 A törvényhatósági érdekképviseleti választások soráoj^agykanlzsa és a nagykanizsai jár^tereskedői és Iparosai ma, vasárnap választják meg érdekképviseleti delegáltjaikat.
A szavazás a helyiek részére a városházán, a járásbeliek részére a főszolgabírói hivatalban történik. A városházán az iparosok a közg) illési, a kereskedők a tanácsteremben járulnak az urnák elé. A szavazás titkos.
Az ipartestület ezúton is kéri az iparostársadalmat, hogy mindenki vigye magával íz 1929. évi adóívet és az iparigazolványt. Az ipartestület gondoskodolt róla, hogy mindenki otthon megkapja a szavazó igazolványát. Azonban ha valaki még sem kapta volna ezt meg, az ettől függetlenül is jelenjék meg a szavazásnál, ahol a választási elnöktől kérhet ilyen igazolványt.
Az iparosoknál a városi szavazat-szedő küldöttség elnöke Kertész Béla, helyettese Pilczer Albert. A Járási szavazatszedő-küldötlség elnöke Gerencsér István (Kiskomárom). helyettese Fuisz Oyörgy (Kiskomárom).
A szavazás délelőtt 9 órakor kezdődik és tarl délután 5 óráig, a járási szavazókörökben reggel 9-től délután 3 óráig.
Z.alamegye kereskedői egységes Halával szo-vaxnak
Nagykanizsa, november 9 A nagykanizsai OMKE vezetősége az alábbiak közlését kéri:
Az OMKE nagykanizsai kerülete a nagyobb választókkal biró községekkel együttesen állította össze listát, olykép, hogy valóban azok a kereskedők jussanak be a törvényhatóságba, a kereskedelem képviseletébe, akik nemcsak lokális érdekeket, hanem a törvény szellemének megfelclöleg, az egész megye kereskedőinek kívánságainak és sérelmeinek lesznek a hangadói.
Az OMKE nagykanizsai kerülete lagjai és mindazon kereskedők részére, akik az egyesület (elhívására pontos címüket közölték, beszerezte a mai választáshoz szükséges igazolványokat, melyeket még a tegnapK
napon tagjaihoz juttatott. Szavazói jogosultság iparigazolvánnyal és adóívvel is igazolható és igy akik igazolványt nem kaplak vagy nem szereztek be, szavazhatnak, ha a sza-vazatszedőküldöilség elnöke előli fenti okmányokkal igazolják, hogy keresetiadót, illetőleg kamarai Illetéket fizet.
Az OMKE vezetősége kötelességének tartja a nagykanizsai kereskedőket arra figyelmeztetni, hogy szavazataikat okvetlenül adják le az egységes listára.
Tartsa minden nagykanizsai kereskedő kötelességének leadni sza-
vazatát.
A kereskedőknél a városi szavazat-szedő küldöttség elnöke Unger-Ullmaan, Elek, helyettese Ádám Róbert. A járási szavaiatezedő küldöttség elnöke Skopál Utjös (Kiskomárom), helyettese Weiszenstern Imre (Kiskomárom).
A megyében
Nagykanizsán kívül szavaznak még Zalamegyében a következő helyeken (az egységes listával) Lenti, Balatonfüred, Keszthely, Letenye, Nova, Pacsa, Sümeg, Tapolca, Zala-szenlgrót, Zalaegerszeg.
Utolsó napja van a Balatoni Tárlatnak
Sok kép marad Kanizsán
Nagykanizsa, novemtwr 9 A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör első kiállítása, Wagner Oéza eseményszámba menő Balatoni Tárlata még ma nyitva áll a nagyközönség számára.
Sok kép maradt Nagykanizsán, amit megkönnyített a kanizsai helyzetet megérlő és egyébként is Jól szituált művésznek az a kedvezése,
egyéves részletfizetésre
hogy egyéves részletre Is átengedi amúgy is meglepően alacsony pénzre értékeli képeit. A város két Balatonképet vett meg a 25. müvész-évét jubiláló volt kanizsai rajztanártól.
Akik képeket vettek, hétfőn délig gondoskodjanak azok elszállításáról. A kiállítás még ma egész nap díjtalanul megtekinthető.
Ugyancsak a kereskedelmi niszternél jár el és kérelmezi
Zalai iparosok küldöttsége megy a kormányfiox.
a böhönyel vasút, a Társadalombiztosító, munkaalkalmak tereintése és a vízum eltörlése tárgyában — A nagykanizsai ipartestület téli programja
Nagykanizsa, november 9 Ámbár az összes érdekképviseletekel heteken át a törvényhatósági tagsági választás foglalkoztatta, sem a nagykanizsai ipartestület, sem a Zalavá megyei Ipartestületek Szövetsége áiégsein tévesztenék szem elől a nagy problémákat, amelyek megoldásra várnak.
A legutóbbi városi közgyűlésen a böhönyei vasul felelt támadt vita arra ösztönözte a Zalamegyei Ipartestületek Szövetsége vezetőségét, hogy tekintettel a folyton nehezebbé váló gazdasági helyzetre, nagykül-dötlségel menesztenek a kormányhoz, amely elsősorban
fel fogja hivnl a kormány figyelmét Nagykanizsa súlyos helyzetére
és ki fogja fejteni, hogy a hátterét és piacát veszített Nagykanizsának eminens érdeke, hogy
a Sauykanlxaa-böOtfnyel vámul stlrgtis megvalóal-túadval
uj piacok keletkezzenek, amelynek jótékony hatását Nagykanizsa összes artériái kell, hogy rövidesen érezzék. A Nagykanizsa-böhönyei vicinális vasút megépítése, vagy a kérdésnek bármely más formában való megoldása fontos és elsőrendű érdeke a városnak, nem kevésbbé az érdekelt vidékeknek is.
A küldöttség részletes memorandumban fekteti le a Nagykanizsa-böhönyei vasul minden kérdését és azt átnyújtja a kereskedelmi minisz temek. |
wuMéae utján való erű fel/es MmosaMKl/,
mert a nagykanizsai iparosság az ipartestület által megszerzett idei lábbeli-szállítások alkalmával Is megmulatta elsörendüségét és azt, hogy versenyképes és megérdemli a legteljesebb támogatást. Miután
a küszöbön lévő tél súlyos válság elé állítja a nagykanizsai Iparosságot
e téren hatékony és sUrgős támogatást fog kérni. Nevezetesen nagyobb mennyiségű cipő és csizma, ruházati szükségletek és egyéb közszáUitások juttatását.
a nagykanttul TdrMdaloni-blxtoattó tnléxet
ismeretes ügyében arra fogja kérni a küldöttség a népjóléti minisztert, hogy egyrészt a kiadások erős csökkentése érdekében, másrészt az adminisztráció gyorsabbá tétele szempontjából adja vissza a nagykanizsai intézetnek a régi, önálló, a zalaeger-
1Ö29 hqVemberlÓ_
zalai közlöny
szegi Intézettől független hatáskörét, miután
a Jelenlegi állapot tarthatatlan és a gyakorlatban semmikép sem vált be,
sőt számos leheletlen helyzetnek szülője és előidézője lett. Kérését a küldöttség a legapróbb részletekre is kiierjedő és számszerűleg alátámasztott elaborálummal indokolja. /t vlxuailcényaxcr al/tfrléae ügyében ugyancsak tisztelegni fog a küldöltség a bel- és külügyminiszternél, akik előtt rá fog mulatni arra, hogy eminens országos érdek, hogy a megszállolt területek lakos sága, igy főleg
a Muraköz Ismét érintkezésbe juthasson az anyaországgal,
hogy az a lakosság, amely eddig Várasd, Zágráb felé orientálódon és onnét szerezte be szükségleteit, a felemelt határsorompók folytán ismét felvehesse a régi fonalai Nagykanizsa felé.
Kérni fogja a nagyküldöllség a kormányt, hogy kövessen el minden lehetőt
a szomszédos Jugoszláviával való gazdasági kapcsolat megteremtésére,
inert a jelenlegi izoláltság katasztrófát jelent
Amennyiben a kölcsönös vízumkényszer eltörlését megneherilenék belbiztonsági okok, ugy arra kérik a kormányt, illetve a minisztert, hogy más módon tegye lehetővé a megszállott területből való vlzumnélkdll bejövetelt.
A zalai küldöttség az összeszala-megyci ipartestületek kiküldötteiből fog alakulni, amit most állítanak össze és a budapesti ul pontos idejét a szövetség vezetősége fogja megállapítani.
A nagykanizsai ipartestület Kiss Ernő elnökkel az élen és a Zalamegyei Ipartestületek Szövetsége Samu Lajos fölilkár irányításával tehát ismét olyan munkát folytatnak, amelyre az ország többi Ipari érdekeltségei is csak büszkeséggel lekinlhelnek Zalavármegyére és főleg Nagykanizsa, mint kiinduló és kezdeményező városra.
A nagykanizsai Ipartestület téli program/a
Nem kisebb kihatású az a munka Is, amit a nagykanizsai ipartestület vezelősége végez. Az elnökség téli programjában szerepel elsöhelyen :
uz uj Ipartestületi székház kérdésének megvalósítása ;
az önsegélyezés intézményének élelrehivása,
az ipartestület alapszabályainak teljesen a mai modern korszellemhez megfeleli álmódosildsa,
a nagykanizsai,,Iparoskör" megalakulása, ahol a nagykanizsai iparosság zavarlalanul vehet részi a politikai munkában, amit eddig az ipartestületben természetszerűleg nem tehetett.
Aininl a fenli munkásságból és programból lálhaló — a mi iparlestü-lelünkés zalai szövetségünk olyan uton halad, amely nemcsak a szűk helyi érdeket, de a magyar igazság egyetemének érdekeit is hatékonyan szolgálja. (B. R.)
A Zalai Közlöny
amatór fénykép-pályázatának feltételei és dijai
DIJaki
drb. .Agfa" Billi fényképezőgép Doppel anastigmat lencsével 6x9 cm. nagyságú rollfilmhez értéke 70 P . .Agfa" 4 részes fényképezőgép diszállvány fémból, zománcozva és nikkelezve és 1 drb. fénykép dlsz-
album értéke .................... 25 P
alv. 10— pengő értékű .Agfa" fotócikk vásárlására, Szabó Antal sportüzletébeii. legjobb 10 amateur lapunkban a zsűri dicsérelében részesül.
Pályázstl ItlMtalak i
1. Amatőrök saját felvételeikkel és nagyításaikkal pályázhatnak. Nagyításoknál az eredeti nagyságú kép is beküldendő. A képek hátlapján az amatör jeligéje írandó név nélkül.
2. A fényképekkel egyidejűleg egy lezárt borilék adandó át a pontos címmel. A borítékon a jelige és drb. szám feltüntetendő. A borítékot a bíráló bizottság bontja fel.
3. Oyürölt, nem tiszta fényképekkel pályázni nem lehet. A fényképek a beküldő tulajdonában maradnak.
4. A fényképeket a Zalai Közlöny Szabó Antal sport- és fényképe-szett szaküzletében közszemlére kiieszi.
5. A biráló bizottságot a Zalai Közlöny szerkesztősége jelöli ki, tagjai lesznek: a főszerkesztő, egy szakfényképész, egy festőművész, egy amateur, egy foló kereskedő.
6. A pályázat már kezdetét vette és a Zalai Közlöny-ben később közzétett időpontban lezáratik.
Mindenki tudja,
hogy a \'.a kg-os Albus háziszappan a kék dobozban a legkedvellebb és a legelterjedtebb szappan hazánkban.
Nem mindenki tudja,
hogy negjrsdkllós darabokban ia kapható a közkedvelt Aibus szappan és ezen negyedkilós szappan kiválóságát is az Albus név és a Harang védjegy garantálja. Mivel pedig sokan gyártanak negyedkilós szappant, mi megkülönböztetésül zöld dobozba csomagoljuk negyedes Harang szappanunkat. Kérjük n I. háziasszonyokat, hogy ha negyedkilós szappant vásárolnak, kérjenek kifejezetten Albus Harang-szappant a zöld dobozban.
ALBUS
SZAPPANGYÁRAK
Megszökött a kanizsai fogházból,
betöréseket követeti el a falvakban, Zalaegerszegen hurokra került és nyolc hónapi börtönre Ítélték
Zalaegerszeg, november 0 (Saját ludósilónk telefonjelentése) Notórius bűnöző voll igen fialal kora ellenére is Dér József 19 éves nagykanizsai gyári munkás. Egy ízben Nagykanizsán különféle bűneiért fogházbüntetést kapott. Mire azonban a büntetést meg kellelt volna kezdenie, megszökött. A csendőrség keresle a Vidéken, meg is találta, igy kerüli Dér József a nagykanizsai fogházba. De csak a folyosóig. Mert ott valahogy ügyesen kicsúszott a fogházőrök keze közül és kiszökött a fog-ház-épületből.
Röviddel ezulán, október 19-én, Pozván próbált szerencsét. Ablakon át bemászott Németh Imre oltani gazda lakásába, összepakkolt egy csomó holmit a szekrényb\'l, de elvinni nem ludla, mert a szomszédok ráijesztettek, menekülnie kellett. Október 21-én Ságodon már ügye-
sebb voll. Dóczi Imre földműves lakását feltörte, onnét ruhával ét 192 pengővel gazdagodva távozott. A pénzből pár napig jól élt Zalaegerszegen, de a rendörök rajt ütöttek a város közelében és elfogták.
Ma ítélkezett Dér József felelt a zalaegerszegi törvényszék. Dér mindent töredelmesen beismert. A bíróság 8 hónapi börtönre itélle lopásaiért. Büntetése kitöltése után Kanizsára hozzák, ahol .restanciáján" kívül a szökésért is felelnie kell.
A Meteorológiai leMaal aeb 10 órakor Jelenti ■ eayhe Ml vérfcaté a lethAxet oa«kkoa4aówal.
Reggeli éa ozaonna kávéra
abonát nyitottnak
SS8S
KERTÉSZ CUKRÁSZDA.
Aki kevés pénzért jól akar öltözködni
mielőtt szükségletét fedezné, ne mulassza el felkeresni a
„Menyasszony" divatáruházat,
ahol a legjobb minőségű menyasszonyi kelengyék, vásznak, kanavásznak, kartonok, pargetok, szövöcérna és fonál, divatos szövetek és f.anellok a legolcsóbban szerezhetők be.
KÖREIM JENŐ rflfös-és divatáruháza Nagy kanizmán, Deák-tér I.
2ALA1 KÖZLÖNY
1Ö20. november lÖ
Clermont et E. Fonet
párisi illatszergyár
Poppy, Narcls, Rosa Centlfolla, Accada és Teddy IllalkQlön-legességek, valamint kölni és Hygls Créme, puder, s-appanok gyári itrakats :
[MM ÉOlYfsTíML
naoykanizsa, fő-ut 11.
sw«
A Nagykanizsai Takarékpénztár
földszinti fiókpénztárát a |övö hét folyamán megnyitja. Az igazgatóság mar most felhívja ügyfelei figyelmét arra, hogy a földszinti pénztár kizárólag takarékbetétekkel és az úgynevezett hetibelétekkel fog foglalkozni s igy ezekkel a betétekkel az ügyfelek a jbvó hét folyamán már a liókpénztárnál jelentkezhetnek.
Ugyanitt lesz elhelyezve a Menet-jegyiroda is.
A fiókpénztár már most elfogad előjegyzéseket a jövő évi január 1-én kezdődő ujabb hetibetél-csoportra. Tekintetlel arra, hogy az első év folyamán löbbszáz jelentkező volt, feltételezhető, hogy az uj csoportban ujabb széles rétegek fognak részlvcnni. Minden egy pengő hetibclétrc, megfelelő biztosíték mellett 200 pengő kölcsön lesz annakidején lelvehető — Bővebb felvilágosítással már most szolgál a főpénztár. ( -)
líliltttoltllti I
Tutlsiifj Mkltl
ZEPHIR
FÜT 24
órán át
fitbiitö. UfffOlftsBs. filytoow kályha
mkiió Iával
4*4/ Cgy normál szobát
Nagyobb Opusok 3—4 szobás lakást
Is egyenletesen fütenet. Legtakarékosabb, leghlglénlkusabb fűtés!
IVegYMtaicUiO Rekord ét Zepblr folyton4«ó I kályhAk Klllc takaréktüihelyck. Kéménytoldók I
ArUpot dIJUlinul küld :
HÉBER SÁNDOR
kílyhi- ét tűzhelygyár* Bud«pe»t, Vllmo« c.íszir-ut 30. iiitn (Hajói utca tatok)
Kályháinkból állandó lerakat t
LichUcheindl Pál, Sagykanizsa
Érdeklődik a nagykanizsai vá-góffid exportképessége és a kiviteli lehetőségek iránt
a földművelésügyi minisztérium kiviteli szerve — A „Zalai Közlöny" cikkének visszhangja a legilletékesebb helyen
Nagykanizsa, november II zett a város polgármesteri hivalalá-
A műit hónapban hosszabban foglalkoztunk azokkal a kedvező jelenségekkel, melyek a magyar állat-kivitel körül tapasztalhatók. Az Olaszországba való állatexportunk mind erösebb lendületet vesz és nemcsak élő szarvasmarha és növendékmarha kerül ki részint vágási, részint tenyésztési célokra, hanem vagonszámra mennek a nagykanizsai és murakereszturi állomásról a leölt állatok, marhák, mint borjú, birka, sőt sertés is a jó pénzt fizető Olaszországba.
Rámutattunk ezzel kapcsolatban a restaurált kanizsai vágóhid fogya-\' lékosságaira. A kituizsaí vágóhid fellendüli állatkivitelnél nem tud exportcéloknak megfelelni, meri sem hűtője, sem iparvágánya, sem ser-tésvágóhidja nincs. Jeleztük, hogy a város vezetősége most olyan irányban kivált lépéseket tenni, hogy a nagykanizsai vágóhídnak exportképessé tételére a szükséges anyagi erőket megszerezze. M( rt itt nemcsak nagykanizsai, hanem országos gazdasági érdekek is esnek latba.
A „Zalai Közlöny" vonatkozó cikkéi a földművelésügyi minisztérium illetékes Ügyosztályában is olvasták, amelynek eredménye az lett, hogy a földművelésügyi minisztérium export-szerve — a Mezőgazdasági Termék és Termények Forgalmi Intézete megkeresést ínlé-
Itoz, amelyben pontos adatokat kér a nagykanizsai vágóhidról, annak .exportképes" berendezéséről, a kivitel lehetőségeiről és a vásárló külföldi cégekről.
Dr. Sabján Gyula polgármester kijelentése szerint a polgármesteri hivatal a legközelebbi napokban mindenről kimeritő tájékoztatást és felvilágosítást küld a Mezőgazdasági Termék és Termények Forgalmi Intézetének és közli, hogy a nagykanizsai vágóhídnak expoitképessé tétele céljából megfelelő államsegélyt kér a földművelésügyi minisztertől.
Ha a dolog leslet ölt, a Zalai Közlöny örül legjobban, mert a helyzet feltárásával és az ut megmutatásával ismét hozzájárult ahhoz, hogy ezen a városon közhasznú intézmények létesítésével segítve legyen.
VigyázatI
Cukorka király
■V Kaslnoxyu. 8.
Tlsitelettel értesítem a nagyérdemű kö-
-rr.\' nttt-Mi oly gyönyörű kivitelben, amilyen még nem volt é« olcsók I Erdeme* megtekinteni, vétel kötelezettség nélkül. StOhiner. Lukács és Koestlln Mikulások és desszertek csoda kivitelben kaphatók, szolid árakon.
ti zteiettct H effer Gyula.
.471
Nemsokára rosszra fordnl az időjárás.
Szerezzen be Idejekorán meleg cipőket!
TURUL cipőgyár fiókja
Női csattos posztócipőil.........
Férfi csattos posztócipőit ......
Házicipőket teveszőrb\'l.........
Fekete és barna női tgész cipőket
ajánlja i
. ... P 12-
... P 14-50
. ... P 6-50- 8\'50-ig
. . . P 19 50—24\'50-lg
Színes és fekete nAi pántos oipöki
35, 36, 40, 41, 42 számban P 12-50—17-lg. Gyermekcipők P 10-19-80 lg. Nöi hóoipök 9-80 (ól. Nfii és férfi sároipfik.
Szlgornan szabott árak! Szolid kiszolgálás!
NAPI HÍREK
NAPIREND
November 10, vasárnap
Róm. Isatollkus : András. Protest.: L. Márton. Izraelita: Mark hó 7.
Wagner Oéza Balatoni Tárlata ■ Polgári Egylet nagytermében. Nyitva egész nap
48-as matiné d. e. II órakor a Városi Színházban.
Kereskedők Qazdaságl, Blokkja gyUlése d. e. II órakor a Caslnoban.
Mária-gyermekek műkedvelő elő adása d. u 4 órakor a Kath. Legényegyletben.
Családi délután 4 órakor s Missziós házban.
Izr. Leányegylet teája d. u. 5 órakor a Csslnobsn
Kath. Legényegylet szórakoztatója 8 órakor az egyesi Kii székházban.
Várost Mozgó. .Ha a lecskév vlss-srátérnek" (Az Idegen légtóbsn). — Kiegészítő mtbor.
Uránia Mozgó. .Fekete démon\', dráma. .A hamiskártyás", nagy Cow-boy-dráma.
Gyógyszertári élteti szolgálat: I.
hó végiig s Lukács-féle .Mária- gyógy-azertár.
Oóztürdó nyitva reggel 6 órálól este 6 óráig (béttó, szerda, péntek délután és kedden egész nap nóknek).
Novembap II, hétfA
Római katolikus: Márton. Protest.: Márton Izraelita: Mark hó 8.
S ent Ferenc filmje a kongregáció i rendezésében az Urániában. Elóadások j 5, 7, és 9 órakor.
Ma: 48-as matiné
Sokan érkeztek vidékről U a volt ■49-aaok
Nagykanizsa, november 9
A mai 48-as matinéra, amit ■ Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör rendez délelőtt 11 órakor a Városi Színházban, a tegnapi nap folyamán többen érkeztek meg Budapestről él a vidékről a volt 48-as tisztek ét legénységiek.
A maliné ünnepi szónoka, Finla József őrnagy ugyancsak megérke-zelt Budapestről. A műsoron szerepel még Barbarits 1-ajos, a Kör főtitkárának 48-as toborzó |a én honvédzenekar több száma.
lielépödlj nincs, de önként juttatott filléreivel mindenki |áruljon hozzá l
kanizsai 48-as szobor-alaphoz. *
Kálmán Leó, az Irodalmi Kör társelnöke 10 pengőt adományozolt a Kötnek, a 48-as szobor-alaphoz.
— Személyi hírek. Gyömöref Oyörgy főispán pénteken székhelyéről Budapestre utazott. — Dr. Sabjdn Oyula polgármester, aki a pénteki napot Budapesten töltötle, tegnap visszaérkezett Nagykanizsára. Útjában eljárt a nagykanizsai ulépitéí jóváhagyásának kisürgetésében ii.
KAUFMANN KAROLY :rJ.é.;;:L-.
a legolcsóbb és legnagyobb! n
a
Nagy választék férn kalapokban, kesztyűkben, gyermek-kelengyékben s az összes divatárukban. — Nagy raktár egyenruházati cikkekben és gyermekkocsikban. — Szőrmeáruk.
Erzsébet-tér I.
Kérem a oimre ügyelni I
Telefon s 372.
1992. november 10.
Fel&lvás t
Nngykanlzau, november !)
A nagykanizsai választási mozgalmak Benjáminja, a Gazdasági Blokk )céit fel bennünket az alábbiak közlésére :
A megalakult kereskedők Gazdasági Blokk|a ma, folyó hó 10-én, vasárnap délelőtt 11 órakor program-Iának ismertetésére nagygyűlést tart a Casino földszinti termében, felkérjük kereskedő társainkat, hogy e gyűlésen okvetlen megjelenni szíveskedjenek. A szervező-bizottság.
— Megszűnnek a kerületi rendörfökapltányságok. A belügyminisztériumban már elkészült a rendtörvényjavaslat, amely a kerületi főkapitányságokat megszünteti és az eddigi másodfokú rendőri fórum helyébe az országos rendőri főfelügyelőséget állítja.
= Eljegyzés. Tóth Irmuskál eljegyezte Madarász József. (Minden ktllön értesítés helyeit.)
— Az Urleányok Mária Kongregációjának tagjait felkérjük, hogy a Úrasszonyok Kongregációnak 12-én a Városi Színházban lartandó mozielőadásaira minél nagyobb számban jelenjenek meg. A vezetőség.
— Orvosi hlr. Dr. Schiller szemorvos rendelőjét az alsólemploin közelében levő Nádor-u. 8. alá helyezte át.
— Ma lesz a Kath. Legényegylet első műsoros, lánccal egybekötött lea-eslélye, amelynek tnagas-nivóju műsora ulán rádió és cigányzenére fog a tánckedvelő ifjúság táncolni.
— Az Izr. Leányegylet mai teája a Caslnoban igen vidámnak ígérkezik. Rendezi BOhm Margit és Rajki István. Kezdődik 5 órakor.
— A Mária-gyermekek mai előadásai rendkívül kedves inüked-velő-eseménynek Ígérkezik. A kórházi kápolna építésére hangyaszorgalommal gyűjtögető irgalmas-nővé-rek rendezik az előadást a Kath. Legényegylet színpadán, ma délután 4 órakor, párfilléres belépődíjakkal. Egy gyönyörű színdarab és szavalatok vannak a műsoron.
/.ALAI KÖZLÖNY
Margit fUrdő
Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ™
Márvány kádfürdő fűtéssel P 1 50 10 jegy vételnél......P 1 —
Igénybcvehttlk egyesületek, vállalatok.
Tyukszemvágás......P —\'40
Maszirozás........P —\'30
OOKOI/ÍDJJ iwiuna*
— A Keresztény Jótékony Nőegylet tegnap esti teájának nem hiába jósoltunk nagyszerű sikert. A Hubertus záró aktusa volt egyben a szokásos keretek közt a Cenlrálban lezajlott tea, igy a kanizsai társadalom tagjain kívül találkozója volt a vidéki uri közönségnek is. A vidám, jó hangulat a késő éjszakai órákig ttirlolta együtt a nagyszámban megjelenteket. Kisérje is áldás minden lépéséi az olyan buzgó, áldozatos munkában fáradhatatlan egyesületnek, mint amilyent a rendező Nő-egyletben vall magáénak egész Nagykanizsa és legfóként az a sok-sok száz nyomorgó, akikért történik minden megmozdulása,
— Ha peiuéér/ szépet éa olcsói akar vásárolni, ugy /<--klntse meg a legújabb divatú nöi ós férfi pullover és Kabátokat, valamint egyéb sxlivliti árukat. Barta alfréá térti és nöi álvatáruOáx, lö-ut 8.
Sxllret után____
Kilenc pincét fosztottak kl egy é/sxaka
Gamás községben tegnapra vitra-dólag kellemetlen meglepetésben volt része a szöllösgazdáknak. Bárdi István hegyőr felfedezte, hogy a hegyen nem kevesebb, mint 9 pincét fosztottak ki ismeretlen tettesek. A kilenc présház teteje ki volt bontva. Azon át hatollak a lettesek a pincébe, ahol a legjobb borokat válogatták össze és vitték el.
^^^
/ÍÍ7HÍTÁSOS«M 6T V. sivoioó.viífitnwuró J \'\'
^íffÖRFÖ^
Megfulladt
a kenyériéitől egy kis gyermek
lialatontöldvár, november !)
Majoros István balalonföldvári építés-vállalkozó 17 hónapos gyermekének kenyérhéj akadt meg a torkán és a gyermek megfulladt. Mikor a gyermek fulladozott, kél orvost is hívlak hozzá, de azok sem tudták megmenteni az életnek.
Áldott állapotban levő nök és ifja anyak a természetes „Ferenc Jóüel"
keserüviz használata által rendes gyomor- és bélmüködést érnek cl. A modern nőgyógyitás főképviselői a Ferenc lózsel vizet igen sok esetben kipróbálták .és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nélkül halónak találták. A Ferenc lóüíel keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszertlzlelekben kapható.
Épelméjű
a xlcsl rablógyilkos
Nagykanizsa, november tl Annak idején részletesen megírtuk, hogy Zics községben Lang Eerenc napszámos borzalmas módon meggyilkolta Hartinger János szatócsot és öreg feleségét. A gyilkos viselkedését a vizsgálóbíró gyanúsnak találta, ezért oly értelmű előterjesztést letl, hogy elmeállapotát vizsgálják meg. Ez meg is történt. Lángot a kaposvári kórház elmeosztályán megfigyelés aTí-helyezték, de ennek során megállapít itták, lu.gy Idjesen épelméjű és bcszámilha\'o cselekedeteiéit.
Elsőrendű kerecseuyi
zöldfehér w lilerenkint
asztali DOl 1928-as P —-6C, 1927-es P —-86 fillérért kapható. — Nagyobb vételnél 25 literen felül, viszonteladóknak P —-40, illetve P — 60 filléres MM árat számitok.
BOHM J[lill, BaltiMa 10.
— Tt „Paris Midi" ert írja sí okt. hó 6-án megnyílt pári\'i autósslonról: Elsősorban a Mercedes-Benz gyár .Nllrburg* lyputu nyolchengeresről kell megemlékez nUnk Ezen gépkocsi a nyolchengeres motorok építésében való hosi/u gyakorlat eredményeként mutatkozó kiváló menettulajdonságai révén a világpiacon a legnagyobb keresletnek örvend.
= Friss rozsos házikenyér és naponta délután vajas luxus sütemény állandóan kapható Holczer Gyula sütödéjében Rákóczi- és Sugár-ut sarok.
— Hétfő—kedd: Szent Ferenc élete filmen. A legnagyobb filmattrakcióknak sincs akkora publikuma, mint amennyi holnap, hétfőn és kedden lesz az Urániában, az 5, 7 és 9 órai előadásokon, amikor is Szent Eerenc csudálatos élete és halála pereg a vásznon, pompás helyszini olasz rendezésben. Az előadásokat az Úrasszonyok Mária Kongregációja rendezi a plébánia jubileumi monstranciája céljaira.
— A mai családi délután (4 órakor) első lepz énemben a Missziós-házban. Előadást tart P. Deák Szul-pic plébános a gyermeknevelésről.
ZSEBIÁMPAELEM
NAGY FÉNYEBŐVEL LEGTOVÁBB VILÁGIT
flovemhtrl ^ g fe^
visszatérnek
Főszereplők : Guatav Fröhlioh, Otoar MaHon, Dorothea Wlaok.
Egy elszánt néniét fiu szenvedései s fantasztikus kalandjai az Idegen légióban, a rendezés megdöbbentő realizmusával a a színjátszás legmagasabbrendü eszközeivel.
kiegészítő műsor.
URÁNIA MOZI
Fekete démon
Dráma 9 felvonásban. Pőszereplő: Llana Hald.
A hamiskártyás
Cow boy dráma 5 felvonásban.
Fósiereplö: T.d Valla.
UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmente-hen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öl pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely. Kőszegi-utca 5.
htUil. Hét, icilntiiitt „Ratlnol\'
mily [rilöióbcUgit E«l plinllL 11 llT.lfl Illilíij köií f, gyök.-
r.MO klülji Silgo rum ludomínyoi ila-pon tl&állUvi. Mii 11-liln. í inbtirt áítilmit. Iin! .RUSSIN- iváb, ruixnl, ciútány, poloska é« haacyalrló-Bxarak NipUrbin utinvjtt.l iilllttja: Ratlnol Laboratórium Badapaat, VIL, Marányl-atca » tSM
Nagykanizsa legrégibb temetkezési vállalata, mely nem tévesztendő össze ujabb alakulatokkal. ______ FŐUzlet: Deák-tér 3. szám alatt, a felsfllentplomnál.
HILD ELSŐ NAGYKANIZSAI) TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
VÁLLALUNK
disz- és egyszerű temetéseket, exhumálások, hullaszálhlások bel- és külföldre bármely irányban és irányból, vasúton, vagy saját hullaszállító kocsinkon (fourgonon)
Diszes nyitott és üveg halottaskocsik
AGYKANIZSA
ALAPÍTÁSI ÉV 1881.
0ZLETHELYISÉO ÉS IRODA Deák Ferer,c-tér 3. siául TELEFON SZÁM: 269.
MÜIIELY ÉS RAKTÁRAK
Király-utca 4. s;ám TE! EFON SZÁM : 120.
etÜRGÖNVCIMi HILD NAQYKAHIZSA
Polyflwlmli ii Alizol .Migvit "*"k Nigykinliul flákliull
NAGY RAKTÁR
érc, imitatió, kemény- és puhafa, ugy hullaszállító koporsókban, szemfedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb.
Egyleti temetések rendkívüli mérsékelt árakon
Ugyanitt a Néhai Hild látván Emlékére Alapitott Temetkezési Egylet irodahelyisége, tagokat 65 éwes korig felwesgflnkés a legmagasabb temetkezési segélyt nyujtjuk.
■hol
ZALAI KOZLONV
1929. november 10.
SPORJELET Hubertus lovaglás Nagykanizsán
Ndgykttiiizsü, november 1)
A nagykanizsai lovassportnak minden évben kimagasló eseménye a Hubertus lovaglás. A hagyományos versenyt "izídén is a honvédtisztikar rendezte meg széles körültekintéssel, amihez a szombat reggelre verőfényesre fordult időjárás nagy mértékben kedvezett.
A Hubertus startja a vasút mögötti nyárfás utón volt, ahol 10 órára már mind egyült vollak a lovasok. Részlveltek: a honvédség, tüzérség, rendőrség, csendőrség tisztikara, urlovasok és legénységi állományú versenyzők
Részletes eredmények: hölgyek: 1. Keresztes Baba grófnő, 2. Derniqger Didi bárónő, 3. Paky gtóínő.
Tisztek: I. vitéz Farkas Endre százados, 2. viféz Radnóczy László
százados, 3. Brokes Mátyás százados, 4 Ruticli Sándor alezredes, 5. Hajnal György rendörfőfclütjyelő, 6. vitéz Falka Ferenc ezredei, 7. Drex-ler István főhadnagy, 8. Pákh Miklós százados, 9. Morandini Kornél százados, 10. Gellért Endre.
Legénység: 1. Szabó liszthelyetles, 2. Gyöngy rcndörlörzsőrmester, 3. Pergel őrmester, 4. Oergely őrmester, 5. Takács rendőriörzsőrmester, ti. Turi rcndörfőtörzsöpiiesler.
A verseny igen jól sikerüli. Szépszámú érdeklődő gyönyörködölt a festői startban és az élvezetes küzdelmekben, melyek élénken dokumentálták a kanizsai lovassporl régi hirnevét.
A verseny résztvevői szombalon esle a Keresztény Jótékony Nőegylet tea-estjén tartottak kedélyes össze jövetelt.

Fólerakat: Hollmaiin József Budapest, V., Báthory-utca 8.
Erős küzdelem után a Zala-Kanizsa győzelmét várja a közönség ma délután
Magócs kerékpár-akrobata szenzációs mutatványai is nagy sporteseményt igéinek
Nagykanizsa, november 9
Régóta tapasztaltunk ilyen előzetes nagy érdeklődést a közönség körében fulballmérkőzés iráni, mint látjuk, a mai Zala-Kanizsa—József-váioi mérkőzésre.
Az érdeklődést az Is csigázza, hogy a Józsefváros mindig kemény ellenfele voll a Zala-Kanizsának. Nem egyszer meglepetést is csináll, sőt a KFC bajnokságát is részben ők vitték el — Pécsre.
Mint jelentettük, a Józsefváros válsága megoldódolt. Az egyesület játékosainak nagyrésze visszaszerződött, a betöltetlen posztokra pedig a régi józsefvárosiak közül veitek viasza több játékost.
A mai Sporthlrlap azt Írja, hogy az újjászervezett Józsefváros csupa fiatalokból álló csapata nagy kedvvel jön Nagykanizsára (vájjon igy is fognak elmenni ?), meglepetést akarnak csinálni, mint azt a múltban telték.
igy tehát a Zala-Kanizsa együttesének a legkomolyabban kell venni a mai mérkőzést, mert a könnyelműség megbosszulhatja magái.
A magunk tippje : feltétlenül győz csapatunk két-három góllal.
A pestiek valószinü felállítása ez : Valóczky — Takács, Masefizky — Várady, Taub, Weinberger — Herz, Száger, Szagán, Busch, Schreiber.
A mérkőzés pontosan fél három ósakor kezdődik. A meccset az egyik legrégibb jónevü bíró: Orova („Heim bácsi") vezeti, akinek személye garancia, hogy fair mérkőzési látunk.
Az előmérkőzés 1 órakor kezdődik és azon az NTE játszik tréning-mérkőzést a leventékkel.
A profi bajnoki meccs félidejében, mint már közöltük, Mdgócs híres
kerékpár-akrobata fogja szenzációs kerékpár-bravúrjaival szórakoztatni a közönségei. Mágócs szombalon délután a város néhány ulcáján néhány .kisebb dolgol" produkált, de ezzel is csodálatra ragadta a publikumot.
A mai futball program
I. liga :
Újpest—Ferencváros III. ker,—Bocskay Hungária—Kispest Harihárom—Attila Bástya—Somogy I\'. Baranya—Nemzeti.
II. liga:
Vasas- -VAC Kossuth —Soroksár Rákospalota—Megyer Terézváros—Turul Sabárla—Merkúr
PHILIPS
rádiókészülékek és azok tartozékainak 18 havi részletlizetésre való terjesztésére, nagy kereseti lehetőséggel ügyes, jómegjelenénO
ügynököt
azonnal felvesz
ELEKIROI RAÉIEUIKM VÁLLALAT
(Bencze és Szabó, Deák-tér 10.)
&S \'1
Én nem Qirdetek sokai, mert\\ a sok adminisztráció drágít!j
Helyette igen tisztelt vevőidet r. legnagyobb mértékbeli kielégítem, melyet
BUTORTELEPEM
Jó hírneve bizonyít. Hitelképes egyéneknek kéispéniárban nyújtok hitalt. Jó minösé^U hálószobák már P SSO-tAI
ebédlök
P 630-től
munkát készítem.
Székely Vilmos buíoríelepe Nagykanizsa,
Kasclncjty-utca 4. <t»6 i
PHILIPS rádiókészülékek
komplett felszerelve már 18 havi részletfizetésre
kaphatók az
Elektron Rádiótechnikai és Műszaki Vállalat ai
(Bencze és Szabó, Deák-tér 10. Felsótemploiunál.) Kérje a díjtalan bemutatást I
Ugyancsak 18 ha.i részletre kaphatók:
anódkészülékek, hangszórók, kistöltök.
Ne mulassza eí>a kedvező alkalmat! Keresse lel a szakembereket. Ha valami hiba esik a készülékén, nem áll segítség nélkül I
Az amatörök vasárnapja
Pécsett a PSC—DVAC találkozásán egyenlő eséllyel startol mindkét csapat. A másik meccsen a PVSK bajnokcsapata könnyen győz a nagyatádiak legénysége ellen, a harmadikon viszont a vendég dotnbováriak a favoritok az egyetemistákkal szemben.
Kaposvárott a Turul a szigetváriakat látja vendégül. A javuló KTSE mindkét ponlot is megszerezheti.
(Biróktlldés a Levente Szövetség vasárnapi mérkőzéseire:) —
Zrínyi pályán: fél 4 órakor Kis-kanizsai Levente /.—Egyetértés (I. o.) Biró Szirtes. — Magyar-utcai pályán : fél 2 órakor Haladás—Húsos (I. o.) Biró Waldmann. 3 órakor 13 FC— Vasas (1. o.) Biró Fischer II. — Teleki-utcai pályán; fél 2 órakor 77 Előre—Hunyadi (II. o.) Biró Stern. 3 órakor Ékszerész—II. ker. Biró Izsák. — Kiskanlzsán fél 3 órakor Bocskay—Kiskanizsai Levente II. (II. o.) Bíró Kiss.
A SLNGER VAiülÓGÉFEK
wéara A\' LLOdOBBAK I
(A Zala-Kanizsa FC vezetősége)
felkéri az összes meccsrendezőkel, hogy ma délután már fél egy órakor szíveskedjenek a pályán megjelenni.
(Az NTE-ből) Radics Dezső, az az amalörök kiváló centerhalfja, aki a Dombovári VOGE elleni bajnoki mecc«en súlyosan megsérült, a teljes gyógyulás utján van. A november 24-ikt PF.AC elleni küzdelemben már ismét játszhat. Addig nem is lesz bajnokija az NTE-nek.
— Három fokozat van: jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb I
Forgalomba került
alegnjabb gyártási technika teraike
Az nj-voj ÚJLAKI htattutpala
Aki egyszer használta, mindenkinek ajánlja.
á ,Voi Újlaki Asbestcementpala
minőségileg felülmúlhatatlan,
A ,*.-os Újlaki Asbestcementpala
tartóssága korlátlan,
A ,*,-os Újlaki Asbestcementpala
tűznek, fagynak, viharnak tökéletesen ellentáll,
A ,Vos Újlaki Asbestcementpala
szinhatáia minden színben gyönyörűen érvényesül.
Árajánlattal és ledésl költségvetéssel szolgál:
„Bagybátonj-Ujlakl" Egyei&lt Iparművek B.-T. Budapest
vezérképviselete: Dnkász Ferenc oki. gépészmérnök
deszka-, épUletfa- és építési "" anyagkereskedése
M«B>l»nl«.., Ma gyar-utoa 108.
1929. novemberJÖ.
ÍALA1 KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG „Amit a gazda elad: tiszta ráfizetés"
Dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő nyilatkozata a zalai termés eredményekről, a jövő termés előkészítéséről és a gazdák kétségbeejtő helyzetéről
Nagykanizsa, november U Megírta a Zalai Közlöny, hogy dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő ölheles továbbképző tanfolyamon vett részt a magyaróvári gazdasági akadémián.
Dr. Vdss Zoltán most egy hete érkezeit haza és azóta löbbizben bejárta a nagykanizsai, letenyei és pacsai járásokat és informálódott a gazdasági helyzetről. Helyszíni tapaszlalatok és a befutó jegyzői jelentések alapján dr. Vűsí a Zalai Közlöny munkatársának az alábbi érdekes nyilatkozatot adta : Az Őszi termények betakarítása csaknem mindenütt befejeződött. Egykét százalékra tehető, ahonnan a termést még nem hordták be. A gyökös és gumóslermények a nyár végi esők óla sokai javultak.
A kukorica termése általában közepes. A Mura-menti vidékeken kat. holdanként termelt 20—22 mdzsa is, ezzel szemben a soványabb határokon, a nyári tartós szárazság ulán alig érte el az 5—6 mázsál.
Burgonyából kat. holdanként 50—120 mázsái kaplak a gazdák. A későn kiszedett
takarmányrépák termése 280 mázsáig is felment egyes helyeken. Minőségileg a burgonya ellen sok vidéken kifogások vannak, mert a gazdák a burgonyavetőmagot nem választották meg kellően. Akik esős Időben szedték és vermeilék a burgonyát, ha azt jól ki nem szellőztették éi át nem forgatják lefőldelés előtt, ugy őket előreláthatólag iger. nagy kár éri. A burgonya ára, mint minden egyéb gazdasági terményé az Idén la mélyen Jár. Négy-öt pengőért lehet a bőlerméstl késel burgonyát vásárolni a kanizsai piacon is. A kukorica ára az utóbbi vásá-
rokon némi emelkedést mutat, szemben a kövér disznó árával, amely másull egyenes arányban mozog előre vagy hálra.
A szüret
vidékünkön befejeződött. A termett borok az Idén elsőranguak. Természetesen csak olt, ahol oltvány-sző-lők vannak. Ezek termése azonban a mult esztendei terméshez képest 20—70 százalékkal csökkenlek. Nem igy Noha-szőlők, melyek idei termése a mult évihez képest kevesebb csökkenést mutat. A borárak rosszak. Mig Nohából mustot iO fillérért is lehet kapni a három járásban, addig oltványszőlők mustja: 25-30 fillér között mozog. Nagy kínálat mellett úgyszólván számba sem jöhető kereslet mutatkozik.
A gyümölcstermés általában gyenge, mert a gyümölcsfáink nincsenek kezelve. Ami termés van, az sem egészséges. A Gyümölcs Értékesítő Szövetkezet (Zalaegerszeg), mely ebben az esztendőben alakult a gyümölcstermesztés előmozdítása érdekében, 1000 1200 drb. almacsemetét helyezett kilátásba gazdáinknak. Ezekből a csemetékből lógunk több községben a községek állal felajánlott területeken minta-gyümölcsösöket létesíteni.
TakarmánytermésOnk nagyon kevés az őszön, mert mig az első kaszálásuak nagy termést adtak, addig a sarjú alig hozolt valamit.. Ha az idö nem lesz alkalmas arra, hogy a marhaállomány az egyébként jó réteken és legelőkön kijárjanak, még hosszabb ideig, — akkor gazdáink nehéz telelésnek néznek elébe.
— Altérve a jövö évi termés előkészítésére,
az őszi vetés
munkálatok legnagyobb részben be-
TÁVIRAT
Szabó Antal sportuezlet radío gramofon osMtalj/a Nagykanizsa
Philips radío keszuelekek hangszórók anodpotlok árusítását 6-tol 18 havi resz-letfizetesre megkezdheti
Philips kiskombináció hálózati rádiókészülék már havi Philips modern vevő hálózati rádiókészülék már havi Philips telepes 3 lámpás rádiókészülék már havi
Philips hangszórók már havi..................
részletben fizethetők.
P 17 —
P 30-— P 17-— P 4-—
Mindenkinek
megéri!
Ha a Főútról egy pár lépéssel odébb megy és megkeresi
Magyar József most n^m cipészüzletét,
ahol raktáron lartok és készilek a legjobb minőségű n6i, férfi és gyarmnk-oipftket.
Egyben értesítem a n. é. közönségei, hogy megérkeztek a férfi, női és gyermek hóolpAk, szürke, drapp, barna és fekete szinekben. Rigai aéroipftk, sportcipők, oalzmák, halina-osizmák stb. stb.
Megrendelés céljából kívánatra vidékre bárhová és bármikor személyesen elmegyek.
Magyar József cipész
Mis Eraaébat-tér IB. Tflrvén) szikkel szemben
fejezést nyertek. Söt kedvező lévén az idő, mind ki Is kellek az őszi gabonával bevetett területek. Egyes községek halárainak vizsgálata alkalmával látható volt, hogy még az egymás mellett fekvő községek közölt is milyen nagy a külömbség.
— Ulána érdeklődtem, hogy mi ennek az oka és érlesüllem arról, hogy pl. mig
Polán a kisbirtokosok kezén 9 vetögép van,
addig a nagyobb Becsehely községben csak egyetlen egy vetögép van a kisbirtokosok kezén. Meg kell említenem, hogy Pola kisbirtokosain sokat segít a tanítóság Is. mert ök megalakították Polán a Gazdakört, a Gazdakör részére kaplak egy vetó-gépet, azt olcsó áron bocsájlják a kisgazdák rendelkezésére. Kívánatos volna, hogy a kisgazdák minden községben figyelemmel kisérjék, hogy milyen terméseredményt ad a géppel és kézzel veteti terület.
Egy kis számítással meggyőződhetnek, hogy a vetőgéppel való vetésnél a gép ára a megspórolt mag árából hamarosan megtérül.
Végül a gazdák pénzügyi nehéz helyzetéről beszéli a gazdasági felügyelő :
— A gazdák — ki kell mondani nyiltan — kétségbeejtő helyzetben vannak. Nem tudják értékesíteni a termést
Amit eladnak: tiszta ráfizetés. Egész éven ál rengeteget dolgoznak, beleölik pénzüket, fizetik a drága kamatokat és a végén azt látják, hogy súlyosan ráfizetnek a termelésre. Egyedüli segítség, hogy az állattenyésztéssel behatóbban foglalkozzanak, mert ugylálszlk, hogy a jóminöségü állatoknak ára még a legjobban larlja magái. Igaz azonban, hogy az állattenyésztés sem oldja meg generálisan a bajokat, csak részben nyujl segítséget.
— Órák, ékszerek nagy választékban legolcsóbban Zsoldos Qyula órás és ékszerész uj üzletében kaphatók. Fő-ut 14. Biztosító palota. Szakszerű Javítások.
Nyilt-tér.*)
Nagykanizsáról való eltávozásunk alkalmával az összes rokonainktól, jóbarátainklól és jóakaróinktól ezúton veszünk bucsut és kérjük őket, tartsanak meg bennünket |óemléke-zetükben.
Kein Béla és neje.
*} E rovat alatt kOzlOtlekirt aem ■ aier-keaztöaig, aem a kiadóhivatal nem vállal felelfasejtel
— Varrógépvásárlásnil doljon a „PFAFF" névre.
gon-
Nagy
WáfBiáÉI
1 mo >m kttM BiBblil knrak 3\'5Q l«mmUtitiiiitiÉ||itörei3\'54
Likörök nagy választékban!
Idei termésű világhírű
PEKKAREK TEÁK
már megérkeztek, kaphatók
laszel és Friedenthal
tflszer- és csemegekereskedésében.
1
ve»e-, hólyag-,gyomor-éa cukor-bajoknál, köszvény és reuinás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmai. Állandóan friss töltési Főraktár: "
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november !ö.
TŐZSDE
A mai tózsile hangulata,, annak ellenére, hogy vételi megbízások a bankokhoz csak gyéren érkeztek, elég tartott volt. A wicni arbitrázs inkább eladóként szerepelt, ami egyes értékeknél kisebb árlemorzsolódást idézett elö. A tőzsde forgalma az arbitrázs értékektől eltekintve, Igen csekély. A fixkamatozásu papírok piaca Uzlettelen, az árak változatlanok. A devizapiac szilárd, a Cabel árfolyama nem változott.
Ztrlchl zárlat
Párta 20-32\'/!, London »17\'/<, Newyork 51600, Brüssel 73-19, Milano 27 02V, Madrid 73 10, Amlterdam 306 30, Berlin 123 45, Wien 72-55, SotU 8-72, Prága 15 28\'/t, Varsó 57 85, Budapeal 90-88 Belgrád 912V», Buksiul 3-081.!.
Buza 15 flll., rozs 15-25 flll. esell
Buxs llazav. 77-ei 2265 -2305, 78-n
22 75—23 20, 79-ea 23 20 -23 60, 80 ai
23 45-23-75, dunánt. 77-es 20 90-21 05 78-as 21-05 -21 30, 79-es 21-30-21 55, 80 ai 21-40 -21 65. roza 14 35-14 55. tsk. árpa 1500 — 15-50, aflrárpa 17-50—
19 00, aab 13 80-14 20, tenged lazt. —--
—•—, dunántúli 19 50 - 19 75, repce 52 00-54-00 korpa 10 00 10 30.
1 bnáapeitt Tőxsde devtia-|egyiás«
valutAk
Angol L 27*80-27*95 Belga Ir. 79-70-80 10 Cseh k. 16-85-16 95 Dánk. 152-80 153 40 Dinár 998-1006 Dollár M9 65-571-65 Francia 1.22-40 22 70 HoU. 230-15 231-15 Lengyel 63-90-64-20 Leu 3-39-3-43 , Léva 410-415 Líra 28 75-3006 Márta 136 40-137 00 Norvég 152-80153 40 Schllt. 80-10 80 50 > Peseta (0-10 81-10 Svá|d L 110-50 111 00 Svtdk. 153-25 153 85
DEVIZÁK AmaL 230-45-231-15 Belgrád 10-09-10-12 Berlin 136-61-13701 BrQsazel 79-8/-80 12 Devtzalel 3-40-3-42 Kopenh.163 00-153 4U London 27-85-27-9.1 Madrid 80 60-81-10 Milsno 29-89-29-99 Newyork 671-00 2 60 Oszló 153 02-15342 Párta 22-48-22 55 Prága 16-91-16-96 Siófii 4-11-4-13 Stockh. 153 42-153 82 Vsrsó 64-00-64-20 Wien 80 27-80-52 Ztlilch 11065-11095
Iía4|a: Mulat Rroafa M La>kla« Táltalit, Ilnkululi
Felelős kiadó: Zalai Kiről*.
htarwtaa tetet oa i Narrfcarztaaa 78. as.
— Hs olraón Jót r kar. ha s világ eseményeiről a leggyorsabban éa legmegbízhatóbban akar értesülni, ha szépirodalmi tájékozottságát akar a n»-velnl, ugy olvasna a NomzcU Újságot és t/j Nemzedéket
Naponta ad|orr növendék éa htzóillatatnak
„FUTOR"
szensavaa takarmánymeszet.
A „FUTOR- növendékállatoknál a caoatkápaódéat elősegitl. hízásra
á^Kiétvágygerjesztö!^
A .FUTOR" r.em orvosság, hanem a legtinomabban őrlőt t rnészaótáp, amely sa állatok szervezettben Igen könnyen felszívódik, a amelyet az állató < aio-matlkua anyag artslmánál fogva azlve-
>en fogyaaztanak. A .FUTOR- etetése a konyhaié etetését feleslegessé leszi A nagyhlzlatók, uradalmak, gaadaaágok a .FUTOR--I állandóan elélik.
Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: I zsák 50 kg. (zsákkal
együtt) P 1030 I cca >li kg-os próhadoboz ára 30 lillér. Kicsinyben és zalkazámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédöszerek mm kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A biróság mellett. Telefon: 130.
APRÓHIRDETÉSEK
As a«dfckifcláss* dija 10 uóte M ttIMr, Mtsdes további asó dtja I «rl. Vasár áa áaaepasp 10 szM| (O fillér, mlndea további asó dija a flll. Szerdán éa pánlakta 10 szóig 80 fHlár, minden további azó dija • flll. Omsaó a minden vastagabb betűből álló szó kát szónak azárnlt-Sütk. Alláat keresőknek SOM engedmény. HMsIáHk B (öl) pangd laaaagan alul a lalaalagea könyvelés, számlázás slkarOléao aégatl ■ llr, lllltaallk
Vaanék, «a|| vaskályhával al-ossrélnék ossrépkályhát. Cimeket a kiadóhivatalba kérek.
Fajtiszta neme, (haril) kanári ms-
darsk Jután) 01 áron eladók Eöt»ós-lér 33. szám. -5613
Péktlzlelhen egy tlgyes aláruallá-Isény felvétetik Pelófi-ut 6. 5\'>83
Egy róvld zongora bérbe idó Felőliül 17. alatt 5576
Jobb házból való tlu a Kaazin\'ban pln-oérlanononak felvételik. 55(8
PánafcltoaSnt bekebelezés™ mhidea hsszegben a legelőnyösebben éa leggyorsabban folyósttlal Aozél lonáo öénz-kölcsönközvetlto -Irodája Nagykanizsán, Kailaciy-ulca 2. aUls. 4Sp
Péktanoaool éa báalszolgát keres Doroghy Kálmán sütőmester, Klikanlzta 5591
Kezdő Irodai gyakornok, perlekt gyora , gépíró szerény llzetésael állást keres. Cím a kiadóban. 5574
Vadböröket,
mézet, ágytollat,
vasat éa fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15. 8659
mmmammmamamm^
a sxentmlklóst utón, a barakkok mellett, egy 2 hóidat acántéfAld (lóhere és rozzsal bevetve) sUrgísen eladó. Bóvcbbet Aoxél Iflnáo Inga lanforgalmi és pénz-kólcsOnkOzvelltó irodtja Nagykanizsán, Ka ?lnczy-utca 2. .\'506
Hassnált, Jókaiban levó íróasztal, karosszék. kél Irodai fotel, egy hat- vagy könyvszekrény jutányosán eladó. Kisfaludy-utca 12. az udvaiban. 5575
liilen kiztüztrluli
azon kedvezményűéit, hogy mindennemű ruházati szükségletét nyolc havi réizlet-ftzelés mellett azerezheli be az általánosan Ismert Tribon ruházati ré\'zvénytársasagnál Minthogy a ■eszietlizetéaek még csak
tmuár elsején ke. dődnek, ajánlató,, hogy ■rácsonyt szükségletét már 1101I rendelte meg, amíg mlndeniól nagyobb a válaizlék. Mrnlákat kéazaeggel bemutat éa megrendeléseket (elvesz: PRANOER JÓZSEF, Sugár-ut 14. szám alatt. 5624
Istálló két lóra azonnal bérbeadó. Bóhm Jenő, Batth)ány-u. 10. 5627
Eladó egy darab 16 o, Browning vadászfegyver. Ctrn a kiad.ban. 5590
Jézsot föh«ro«g-ut I. sz. sarokház
eladó. Ugyanott egy házhely Is eladó. — Bővebbet Varazsdlu. 1. Irslu. 5610
Klsbagolén egy 3 holdas szőlő, rét és szántóból álló birtok, rajta cserepes épülettel, összes berendezéssel egylttt kedvező fizetési feltételekk-l eladó. Bővebbel: Aozél IgnAo ingatlanforgalmi és pénz kölcsönközvetltő Irodája Nagykanizsa, Ka. zlnczy-utca 2. r 5505
Egy különbejáratu bútorozott szoba Telekl-ut 12. sz alatt azonnal kiadó.
Egv Bcnz Cággenau gyártmányú 27 lóerős, 3 tonnái, tömör gummls taharaété 2200 P ért él egy Itala gyirltninyu 16 lóerős, egy és fél tonnás taharauté 1500 P ért eladó. Király Serfőzde R.-T. Nagy-kanlzas. -5608
rötvös-tér 18. szám alatti háznak tele-r re sladó. Bővebbet: Aozél Ignéo
in rtltanforgshni éa pénzkö:caOnközvetitő Irodája Nagykanizsa, Kazlnczy u. 2. 5377
Az árvsrésrs hirdetett pullowerek
éi kötöttáruk árusítása Igen olcsó árakon megkezdődön Klrály-utra 34. szám alüt\'i üzletemben. Tisztelettel Weiiz Adolf. .S633
Rtíadé azonnalra a Főúton, szoba, előszobával és konyhával albérletbe, bulor-használattal vagy anélkül. Clm a kiadóban. _ -562»
Négy évrs tanfolyamot végzett Iparművész, oki. kézimunka tanítónő, elvállal mindennemű kézimunka tanítását, tervezését, készítését. Clm a kiadóban. -5630
Sezlon és férfiruha slaatá. Cim a kiadóban -5630
Jslsnlag urasági konyhán alkalmazás-ban levő Jobb asszony, ki a háztartás minden ágában Jártas szakácsnő uradalomban keres elhelyezést, ugy hogy II éves leánya vele lehessen. Bővebbel Epplnger I. és Ha laüzletében. 5616
Eladó komplett ebédlő, háló, előazoba-fal, szövetfuggöny ablakvédő, aranykeretben, olajlcalméntek, fámpa, lalióra. Erzsébettér 1. II lépcső. 5611
Saját tsrmésű fehér Is vörös u| bor literje 60 flll. Palzs, Arpád-u. 19. -5609
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefoni BBS.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
Í0S1
Kél szobs, konyha december l-re kiadó Csergery-ut Í8. -5614
Hé- és sárolpö Javítását Jutinyosan vál alom, Feiler Ferenc Csengnry-ut 12.
-5619
Egy kétszobás és egy u\'cal egyszobás lakás minden mellékhelyltéggel kiadó, Magyar-u. 10. az alatt. -£618
Klilönbejáratu, elegáns bútorozott azoba kiadó. Batthyány u. 22. -5620
Szép utcát bútorozott szsba november l-re kiadó. Balthyány-u. 19. -5621
Kettő darab lókarban levő, látható Iráau írógép minden elfogadható árban eladó. Főül 21. -5622
Budapesten
öröklakások
I—S -a és többszobáa
hall és összes mellékhelyiségekkel, egyszobásak hálólulke és fürdőszobával Buda legazebb részén, a Belvároshoz közel, villamos, autóbusz. Olosó áron, ksdaazS faltétalakkal 1-2.000 pangóval laköthatók Előjegyzések tnáa házakra is. Kérjen dl,talan tervrajzot
„FÉSZEK" Szövetkezet
Btsdapaat, VII., Rákéozl-ut 71.
Női bundák
ÉN IS
Halló!
Flgytlem I
Ma vasár n np este
<ls4r*ndU
disznótoros vacsora
fánkkal. Kitűnő tájborok, éd.amuat.
A zenét szolg*ltal|a kaposvári Horváth Kálmán cigányzenekara, tővároal énekes művésznővel.
Szíves pWIogást kér
Mátés Mihály
5581 Klsplpa tulajdoqo,a.
24691/1929. szám.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A városháza 1H emeletén lé tesitendö tűzbiztos iiattár építési ■ munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat 1929. évi november hó IH-án déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell beadni. Ugyanott a kiirási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óráig megtekinteni és 2 P ártérités ellenében beszerezni lehet.
Nagykanizsán, 1929. évi november hó 5-én. „o, Polgármester.
1S24 Pk. St85. számhoz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Konkoly Elemér budapesti (IV. KI roly-körut 18. az) ügyvéd által képviseli Képvl,eletek Réazvínytlrsaaága. budapesti cég kérelmére éa lavára 280 P követelés és Járulékai erejéig, leszámítva ebből az Időközben eazközOlflötleaztéseket, a budapesti klr. Járásbíróság 1928 évi 216 1342. tz. véglésével elrendelt kltlégliásl végre, hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 861 P 50 Ilii. becaértéko Ingóságokra a letenyel kii. Járásbíróság lenti saámu végzésev.l as árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t-e 20 §-a alapján lentlrt, vatamlat zálogjogot szeneit más foglaltatók Javára la a végrehajtást szenvedő lakásán Tótazerdahelyen, 116. sz. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi november hó 23. napjának délután 3 órája tűzetik kl, amikor s bíróilag lefoglalt bútorok, gazdasági melléképületek, cementáru készítő gépel, építőanyag, vadáazlegyver, gabona, kerék pár a egyéb Ingóságokai a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eteUeg becsáron alul Is el fogom adni.
Leien e, 1929. évi november hó 3 án.
Dr. Váró Pál s. k.
rstr kir. bírósági vágrebajtó.
Férfi télikabátok
a Köztisztviselők ruházati osztályában vásárolok
ÖN IS
ott szerezzen be mindent ruházkodásához
10. és ll-én (vasárnap és hétfőn)
a 69. sz. tlókáruilában
A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK
fooyasz1ási, termelő és értékesítő szövetkezete fflszerflókáruda.
un
1929. ■ november 10.
ZALAI KÖZLÖNY

Ha olcsón akar Igazán jó AUTÓHOZ jntni
látogasson el a PIAT-eyár telepére. hot gyárilag tökéletesen kijavított Fiat és más gyártmányú autók óriási választékban, Hlh«t«tl*nOI olosé érakon, gyári §srsaolá»al azonnal kaphatók
MAGYAR FIAT ^ AUTOMOBIL R.-T.
használt kocslositálya, ■satfaM\'*) *■•! Floy»l6-u»o. 14.
Telefon I L. OSS M «i H.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
9003/1959. Ikv. sz.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Sitlcs Ferenc nagykanizsai lakós végre-hajtalónak Simon József és ne|e Brnkő Vilma u. o. lakós végreha|táat szenvedők ellen Indllott végrehajtási Ügyében a telek-kónyvl halóság a végrehsjlaló kérelme következtében Jz 1Í8I : LX. t c 144, I4fi. és 147 §al értelmében elrendeli a vé-re haltáal árverést 200 P tőkekövetelés, ennek 1921 évi lunlus hó 4. napláló\' ,áró 9% kamata, 90 P eddigi végrehajtási éa az árverési kérvényért ezúttal megállapított IS Pengő 20 flll. költség és Jár. behajlása végett, a nagykanizsai klr. |árásbiróaág, területén levő, Nagykanizsa városban lekvó. s a nagykanizsai 2510. szl|kvben leivott 7761. hraz ház, udvar és kert Ingatlannak végrehajtást azenvedó nevén álló felerészére 1500 P kikiáltási árban
A telekkönyvi hatéság az árverésneV a klr. Járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, föl-lszinl 8. a|tó) megtartására 1929. novemh.: 27. napjának d. e. 10 óráját tűzi kl és sz árverési hitétele kel az 1811 :LX t.c 150. § a alap|án a kővetkezőkben állapítja meg:
A leiekkönyvi lialóaág a nagykanizsai 4760 azt|kvben foglalt 8464/c. 5. és 8164/b. hisz ingatlanokra az árverés elrendeléséi megtagadja, mert ezen Ingatlanok különbözően vannak terhelve a Igy Vülön-kUlön volnának árverés alá bocsálandók, de a kikiáltási ár megállapításához szllkségea bizonyítványban nincsen külön-külön lel-tüntetve a becsérték.
Az árverés alá kerülő ingatlan s kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelnl szándékozók kölelesek bánatpénzül a kikiáltási ár I0o/c-ál készpénzben, vsgy az 1881 : LX t.c. 45 §-ában meghatározóit árfolyammal azámltoll óva dékképes értékpaplrosbau kiküldöttnél letenni, hogy a Dá->atpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.c. 147.. 150., 170. p§., 1908: JCLl. t. c. 51. §.)
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senlil sem akar, köteles nyomban a kl* kiáltást ár százaléka szerint megállapított
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 :XLI. t. c. §•)
Nagykanizsa, 1959. évi szeptember hó 50. napján.
Dr. Szabó s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. 5607 főtiszt.
22547/1929.
Hirdetmény.
A város erdei füztelepeinek füzvesszőtermését f. hó 11-én, még pedig:
1. az alsóerdőn délelőtt
9 órakor,
2. a felsőerdőn délelőtt
10 órakor,
3. az alsónyiresen délelőtt
11 órakor
a helyszínén megtartandó árverésen eladom.
Nagykanizsán, 1929. évi november hó 5-én. usi Polgármester.
iir#p i legszebben urt\' variftgíp a legiubban kiűzi miigíp i lejiiibta stoppol I
lizért válasszon „Plaff-ot I
llosszu le|áratu részleifizetés melleit \' beszerezhető sms
Deák-tér 2. a falsótemplomnál
20502/1929.
Hirdetmény.
1. Folyó hó 12-én délelőtt
9 órakor a katonai lövöldénél,
2. Folyó hó 14-én délelőtt 9 órakor az alsóerdei lesháznál,
3. Folyó hó 16-án délelőtt 9 órakor a felsőerdei lesház-nál kezdődő árverésen szél-döntött fákat lüvön eladok.
Nagykanizsán, 1929. óvi no vember hó 6-án. muo Polgármester.
HIRDESSEN
m „Zalai Kö*löny"-ben,
Linóleum,mozaikvászon,
Cooua-azönyeg, láhtOrlök
mm gyiri lerakala
HIRSCH ÉS SZEG3 cégnél.
Maycr Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gfamosó, vegytliztltó, ruhaltstB
a uombitbtlyl ormi. Iptrklilllliton aranytrcinmtl kllünlttva
NAOYKANIZSA
Oyfljtdlelcpt Oyirtetepi
Kazinczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
Nem kell Idegenbe mennie, mlelőlt bármit leslet vagy tisztíttat. Oyózód|ön meg áialni oicrótágáról és munkára
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű gallértlsztltás I Tisztit I aisi Pllsséroz I
I kg. bárminemű sertéshús 1 P 80 flll. 1 . altér. ta»««lr 2 P 40 flll. I . «.lr.«.lonn. 2 P - flll.
I . há| ............... 2 P 40 fiit.
1 , mail,„hus ....... 1 P 60 üli.
I P 80 és 2 pengő
1 . borluhus (elejei...... 2 P — llll.
I . b-jr|uhus (hálul|a) ... 2 P 40 llll. I . májas éa véres hurka I P — llll. Különféle lelvágoll, kövcaztelt hus, lőpörly\'J színién olcsi árban kapható
Bein Ernő él őzt. Menozer Ignácné
US7 huscsarnokában
Eötvös-tér Z szám alatl.
R A D I Ó T,
tiszta hang szór ówételűt
tramlormá orral, lámpával, hangszóróval, teleppel, anóddal, antennával együtt StvenBI pengéért árusitj4 .LORD RÁDIÓ" Budapest,
Tükör-utca 2. 11/10. Teljes garancia tökéletes, zörejmen\'es, tiszta ham ért._
Nagykanizsaiak találkozóhellyé az 4278
István király Szálloda
Budapeat, VI. Podmanlozhy-utoa 8.
Nyugali pályaudvar mellett. Telefon : (Inlerurban) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlereni. A keleti pályaudvartól közvetlen villamos0sszckötteté6 2-es és 46-os kocsikkal.
Gazdák figyelmébe!
A Kühne Mezőgazdasági Gépgyár R. T. Mosón, egy
t a • r a • r
indított meg, vetőgépeket, valamint mindennemű KUhne-féle gazdasági gépeket egy-két évi kamatmentes hitelre szállít. Tekintettel arra, hogy ezen kedvezményes gépakció csak nagyon rövid ideig fog tartani, kérjük a gazdákat, rendelményeik azonnali feladására a
Kühne Gépgyár Lerakatánál
ROTHAUSER MÓR
Nagykanizsa, Fő-nt 12. (a Koronával szemben).
JSélkLdöxheLeŰen
mi/ittan kooJurÁis bon
SINCER
VARRÓGÉP
MINDENT VARR. STOPPOL t> HIME.Z
Kadumz.6 /izBÍési /altételek. Alacsony havi rdszlat
5IN0ER VARRÓOÉP RÍSZV. TÁR3.
Fióküzlete: NAGYKANIZSA Fő-nt 1.
Szőlőoltványok
gyflknei hull vmiAk, lijtliitia, legolcióbbin ■
Hemielköil Borkereskedelmi Bl.-iü
Budapest, VIII., K.nrinn.zö-utea 6. szán.
Klr|«n Srijánlatol. 5US
Elík.16 blato.ltó IsaUarat pályázatot hirdet meglelelés esetén havi 200 P flxllzeléisel, 25°/o lakbérrel dotált skvlslclós leendőkkel |áró
tisztviselői állásra.
Kizárólag olyan urak pályázatára reflektálunk, akik Zalamegye Jobb köreivel összeköttetésben állán .k és ott nép-szettliégnek örvendenek. Szíves a|án-latokat eddigi mUködés pontos leírásával „Blxtaa i»«»" Jelige alatl a kiadóhivatalba kérünk.
__S6J3
Tűzifa és szén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszka, épületfa, mész, cement és egyéb építkezési anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4.
Telefon: 120.
NAGYKANIZSAIAK
kedvelt találkozóhelye BUDAPESTEN
VII., Baro s-tér 23.
a Keleti pályaudvarnál.
Teljesen újonnan berendezett kényelmes családi ház.
Központi tfltés, hideg-melegvíz.
Mérsékelt polgári Arak.
E lapra hivatkozóknak 20o.o engedmény.
Testvérvállalat:
OSTENDE KÁTÉHÁZ
Tulajdonos: OROSZ ÖDÖN.
_ZALAI KÖZLÖNY__
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kíméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen I
1929. november 10.
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarban) /
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapitvas 1887-ben.
Nyomatott a Dél zalai NyoHida és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly J
09. éviolyant, 257. szám
Nagykanlusa, 192» november 12, kedd
Ara 14 HHér
ZALAI K6ZL0HT
gmke«xli5«ég éa kiadóhivatal: Có-ut 5. uim Kcaztbelyt tlokkladóhlvalal Koíauth Ujosu. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
exy • p«(i
Ötszázmilliárd
frank kárt okozott a newyorkl tőzsdekataszfrófa
f\'árls, november 11 Az Excelsior szerint a newyorki tőzsdeösszeomlás okozta veszteségeket 500 milliárd francia frankra becsülik. Az ipari kötvények értékének általános csökkenése következtében a közönség vásárló ereje lényegesen meggyengült, ami hosszabb időre ki fog halni Amerika ipari iermelésére. Az amerikai iparok kénytelenek lesznek az árak leszállítása mellett az európai iparokkal versenyre kelni, hogy munkásalkat fog-lalkozlalhassák és felszeielésükct kihasználják.
A cseb-jngoszláv
kereskedelmi szerződés okmányait kicserélték
Bftlgrád. november 11 (Éjszakai rádiójelentés) Marinko-vics jugoszláv külügyminiszter és Seba cseh követ ma a külügyminisztérium palotájában kicseréllék a cseh-jugoszláv kereskedelmi szerződés aláirt példányait. A szerződés november 27-én lép életbe és három és félévre szól.
A kaposvári gazdagyfllés
Kaposvár, november 11 A kaposvári városháza dísztermében négy vármegye kis- és nagybérlői, gazdái alakilollák meg a Magyar Földbérlők Szövetségének Alsódunánluli körzelét. Eszenyi Jenő országos elnök rámutatott az agrár bajok hármas okára, az olcsó árakra, a hilelkrizisre és a drága lermelésre. Az alsódunánluli körzet elnökévé Melier Henriket választoflák meg.
Gróf Somsich László beszédében részletesen foglalkozott a súlyos mezőgazdasági váisággal. Egy örvendetes momentumot lát a bajokkal szemben, az egységes gazdafrontot, amelyben a birtokosok és bérlők együtt küzdenek. Gróf Hayos Miksa, az Országos Mezőgazdasági Kamara elnöke, liajik Mihály, Sá-mik József felsőházi tag, Szúvozd Richárd, Hischitz Sándor, Olasser Géza felszólalásai után a gyűlés határozati javaslatol fogadóit cl á bérlök kívánságairól és távirat lag üdvözölte Mayer Jánost és Wekerte. Sándor minisztereket.
Barios János pacsai Képviselő mentelmi ügyéi e héten tárgyalja a Képviselőház
A Kormány legrtfvldebb láön bellii rendezi a fjyUleltexésl /og problémájúi
Budapest, november 11 A kormány elhatározta, hogy a gyülekezési jog problémáját a legrövidebb időn belül rendezi. Ennek megfelelően a belügyminiszlériumban megkezdték a törvényjavaslat kidolgozását, melynek tervezetét még e hét végén minisztériumközi szakbizottság tárgyalja le. Az ankét után a belügyminiszter a politikai pártok vezetőivel lárgyal s valószínűleg már december elején a plénum elé viszi a törvényjavaslatot.
A képviselőház a katonai büntctő-lötvénykönyv megszavazása után e héten újból mentelmi ügyeket fog tárgyalni. A napirendre tűzött számos mentelmi Ugy között szerepel a pacsai kerület képviselőjének, Bar-los János ismeretes Ugye is, amelyben hosszú évek múllak el, mig a képviselőház végre mosl abba a helyzetbe jut, hogy döntsön tíartos János mentelmi jogának felfüggesztéséről. A bizottság Barlos mentelmi jogának felfüggesztését javasolja a Háznak.
A polgári pártok győztek az alsóausztriai választásokon
Bécs, november 11 Az alsóausziriai községi választások nem hozlak lényeges eltolódást a pártok erőviszonyában. Az 1724 községtanács közUI eddig 1711 tanács összetétele dőli el Az egyesUII polgári pártok 18.246 mandátumot szerezlek, vagyis 1308-al többel, mint 1924-ben. A szociáldemokra-
ták 4111 mandálumof kaptak, vagyis 481 -el többet, mint az utóbbi választásokon, A polgári párlok mandátumainak száma tehát 7, a szo-biáldcmokratáké 13 százalékkal növekedett. Az egyesült polgári pártok ezentúl is majdnem négy és félszeres többséggel lesznek a szociáldemokratákkal szemben.
Egy rablógyilkos agyonvert egy tfivatalnoKnőt és holtestét zsákba varrva a folyóba áobta
Egy munkás borzalmas rablógyilkossága — Kalapáccsal agyonverte egy prágai cég tisztviselőnőjét
A letartóztatott gyilkos kihallgatása
PrrVga, november 11 Ziichov prágai városrészben meggyilkolva találták ürujber Ludmilla tót irodistanői, aki a Krizán-cég alkalmazottja voll. Az irodistanő az egyik társnőjétől 3000 cseh koronát vett át, amelyet a kézipénztárba helyezett. A kézipénztárt ezután az asztalra tette a telefon mellé.
Rajta kivül ebben az időben csak két hivatalnok tartózkodott a helyiségben, akik azonban már 1 órakor elhagyták az irodát.
A vizsgálat során az aszlal lezárt fiókjában megtalálták ugyan a kézipénztári, de a pénz hiányzott,
A gyilkosság gyanúja alatt letartóztatták a cég cgjik alkalmazottját, Luksik Ferenc segédmunkást, akire éjjel 12 órakor akadlak rá a lakásán.
során beismerte, hogy Grujbar Ludmillát szombaton délután 2 órakor kalapácsülésekkel agyonverte, hogy hozzájusson a pénztár pénzkészletéhez. Két óra tájban érkezeit az irodába, azt mondta, hogy fogfájása van és beteglapot kért. Mialatt Grujbcr Ludmilla a beteglapját kitöltötte, elővette a kalapácsát és azzal öt ütést méri a fejére, ugy, hogy a leány holtan rogyott össze.
Ezután a holttestei zsákba varrla és ollhagyta. 5000 koronái magához vett, a pénztárt becsukta és elment. Csak jóval 11 óra után jöti vissza az irodába, ahol felvette a zsákbalelt holttestet, amelyei előbb levetkőztetett és amelyre muukaköppenyt telt és civillé a Moldvához, ahol bedobta a vízbe.
Vendek tiltakozása Trianon ellen
Szombathely, november 11
Vasárnap Ünnepélyes nagygyűlés volt a halárszélen fekvő Szentgotthárdon. A nagygyűlésen a vend anyanyelvű községek, valamint a város közönsége emelte fel szav.:! a vend községek elcsatoiása és a magyarokhoz hűségesen viselkedő vendség elszervcsilése ellen
A zalaegerszegi Gazdakör székházának felszentelése
Czettler: „Zala népe nem tántorodott el az Igazság útjáról"...
Zalaegerszeg, novomber II
(Saját tudósítónk ttjlefonjelentése) Vasárnap dél-lőtt folyt le nagy ünnepség közepette a Gazdakör székházának felszentelése, amelyen a földművelésügyi minisztert a főispán képviselte. A nagyszámú dis/.es közönség soraiban ott voltak Gyömörey György főispán, Czettler Jenő, a Magyar Gazdaszövetség elnöke, Kray István báró országgyűlési képviselő, Szűcs Andor dr., a Mezőgazdasági Kamara, PalotayV). a keszthelyi gazdasági akadémia képviselelében, stb.
Az ünnepi istentiszteletet Pehm Józset apátplébános tartotta a templomban, aki a székház felszentelését is végezte. Majd a főispln át-vetle az épületet. Az utána következő díszközgyűlést Kovács Ferenc gazdaköri elnök nyitotta meg. Bencze Imre dr. a székház történetét ismci-letlc. Czettler Jenő ünnepi beszédében visszapillantott a múltra, amikor diadalmaskodott a hitellenség és lábbal tiporták a nemzeti érzést 1918 végén és 1919 elején, Zala hivő, hazafias népe nem tániorodott el az igazság útjáról, de példát mutatott, hogyan kell a sátán ellen harcolni. Ez a fundamentuma ennek a háznak. Majd beszélt a mai gazda-problémákról. Ami a kisgazdának fáj, az fáj a nagybirtokosnak is — mondotta.
Ezután Kray István báró beszélt, Brand Sándor dr. főjegyző a vármegye közönsége Üdvözletét tolmácsolta. Majd löbb szónok beszélt még. A díszközgyűlés üdvözlő táviratot küldőit Mayer miniszternek. Délben 100 tailékes bankett volt.
ZALAI KÖZLÖNY
193B. novtmbt 12,
A nagykanizsai járási főszolgabíró-ság épületéről hosszú gyászlobogót lenget a komor őszi szél, mely a kövér esőcseppeket oly tltemszerUen oda verdesi az egyszeri! épület ablakaihoz, mintha gyászindulót kisérne. Mert gyásza, nagy, mélységes gyásza van a nagykanizsai főszolga-hiróságnak. Vezetője és főnőké, aki még néhány héttel ezelőtt ott ült az Íróasztala mellett, — ma a budapesti Pajor-szanatórium egyik szobájában holtan, kiterítve fekszik a megdicsőüllek békés nyugalmával — kisimult arcán.
Vasárnap reggel néhány szavas távirat érkezett Nagykanizsáraa Pajor-szanatóriumból, aineiy hírül hozta, hogy dr. liolka Andor főszolgabíró reggel meghalt. A betegség, mely hosz-szabb időn át gyötörte, végzett vele. A szomorú hir pillanatok alatt elterjedt a városban és mindenült a legnagyobb megdöbbenést és -részvétet keltelte. Mert névcdi dr. Bolka Andor főszolgabírót egész Zalavárme-gye tisztelte és nagyrabecsűlte. Azok közé a ritka közigazgatási főtisztviselők közé tartozott, akik a rideg szakaszokba és rendeletekbe is bele tudjak vinni az élet megértését és tudatában vaunak annak, hogy ók vannak a népért.
Bolka Andor igazi mintaképe volt a magyar megyei főtisztviselőnek, örz(>je a vármegye tiszteletreméltó ősi tradícióinak, tetőtől-talpig a leg-purilánabb úriember, a legszeretőbb térj és legjobb családapa, nemes és fenkölt gondolkodású lélek, akinek távozása az élők sorából: fájdalmas Urt hagyott maga után. Névedi dr. Bolka Andor 1927 má|us elsején került mint novai főszolgabíró Nagykanizsára, a Gyömörey István eddigi főszolgabíró képviselővé választása folytán megüresedett nagykanizsai főszolgabírói székbe. Bolka méltó utóda volt Oyömörey Istvánnak. Jelszava volt: a főszolgabírónak nemcsak elsőrendű közigazgatási tisztviselőnek kell lennie, de a falvak népének atyja is. És ez volt minden működésének zsinórmértéke. Igy elérte azt, hogy nemcsak a vármegye, a járás jegyzői, de a községek népe is őszintén megszerette a szigorában is érző ember főszolgabírót, akinek járása minta-járás volt a megyében.
Bolka Andor főszolgabíró hosszabb idő óta betegeskedett. Vesebaja volt. De betegsége dacára nagy lelkierővel végezte hivatalos teendőit, mig néhány héttel ezelőtt annyira rosszabbodott állapota, hogy műtéti beavatkozásra volt szükség, mely célból a budapesti Pajor-szanatóriumban gyógykezeltette magát, ahonnan nemrégen jött csak vissza Kanizsára. Betegsége azonban ujabb műtéti beavatkozást igényelt, ugy, hogy a hét végén ismét fel kellett mennie Budapestre. Vasárnap reggel hirtelen visszaadta nemes magyar lelkét az élet Urának 45 éves korában.
Halálát özvegyén és gyermekén
kivül nagyszámú, előkelő rokonság gyászolja.
Holttestét a család Budipeslről hazahozatja Zalába és holnap, szerdán délután 3 órakor helyezik nagy gyászpompával pihenőhelyére, a zala-ujfalui családi sirboltba.
Temetésén részt vesz a vármegye vezetősége, a járási fószolgabirák, n
nagykanizsai hivatalos körök és a nagykanizsai járási tisztikar dr. Laub-haimer Alán tb. főszolgabíró vezetésével.
Kanizsán maradtak Wágner Oéza összes kiállított Balaton-képei
Nagykanizsa, november II
Amire Nagykanizsa jólismerői leg-kevésbbé számitottak: — a csoda megtörtént. Wagner Oéza összes kiállított Balaton-képei itt maradtak Nagykanizsán. Már a kiállítás tartama alatt is elég szépen keltek el a képek. Vasárnap pedig, a tárlat utolsó napján, valósággal ostrom alatt állt egész nap a Polgári Egylet nagyterme. Különösen az esti órákban százával tolongtak az érdeklődók a teremben, igy mire a kiállítás lezárult, 3—4 magántulajdonban lévő képen kivul az összes Balaton-képek elkeltek.
A kulturális szenzáció erejével hat ez\'az eredmény Nagykanizsán, ahol
végre a művészet ereje győzött egyszer a gazdasági helyzet állal kitermelt savanyu hangulaton. -Másrészt egy pillantás kell csak Wagner művészetébe, egy szikra szeretet a csudálatos nagy viz iránt és pár perc a kiállított képek előtt, — akkor a szenzáció még Nagykanizsán is magától értetődő lehet.
Nagykanizsa méltón örökítette lokális emlékezetébe is azt a művészt, akit magáénak tart isteni adományában.
Nagykanizsa hálás az Irodalmi és Művészeti Körnek, amely ezt a ritka kultur-eseményt adla e város lakosságának.
Oyenge érdeklődés mellett folyt le vasárnap Nagykanizsán a kamarai érdekképviseleti választás
Általánosságban a választók tiz százaléka szavazott le — Kedden délután állapítják meg az eredményt a vármegyénél — Az orvos érdekképviseleti választás
Nagykanizsa, november 11 kanlzsa) 95, 2. Vékdssy Károly órás
A vasárnapi kamarai érdekképviseleti választás iránt Nagykanizsán vajmi kevés érdeklődést mutattak ugy a kereskedők, mint az iparosok. A szavazatszedó küldöttségek reggel 9 órától délután 5-ig végezték funkciójukat, amikor lezárták a szavazást. A járási tŐ8zolgabiróságon már délután 2 órakor zárás volt. Mindenütt a legteljesebb érdeklódés-nélküliség. A bizottságok szinte örültek, Ita hosszú- hosszú szünetek után nyílt az ajtó és belépett egy-egy szavazó. Igy aztán megtörtént, hogy Nagykanizsán az összválasztóknak csak mintegy 10 százaléka adla le szavazatát. A járásban még ennél is kevesebb. Valószínűleg azért, mert az egész megyében egy lista szerepelt. Pedig ez könnyen megbosszulhatta volna magát — a nagykanizsaiak indolenciája miatt.
A nagykanizsai kereskedők összesen leadlak 94 szavazatot. Ebből 1. Weisz Tivadar kereskedelmi tanácsos (Nagykanizsa) 92, 2. Teutsch Ousztáv droguisla (Nagykanizsa) 83, 3. Löwenstein Ignác gabonakereskedő (Zalaegerszeg) 81, 4. Komlós M. Miksa fűszerkereskedő (Zalaegerszeg 50, 5. iesszier\'Adolf borkereskedő \' ( Tapolca) 40, ti. Hoffmann Imre dr. borkereskedő (Keszthely) 39, 5 más kereskedő pedig összesen ti szavazatot kapott.
A nagykanizsai iparosok III szavazatot adtak le (1200-ból): 1. liazsó József kocsigyáros (Nagy-
(Nagykanizsa) 92, 3. Keszler Aladár kőművesmester (Tapolca) 89, 4. Láng István kőművesmester (Lete-nye) 87, 5. Csemba Oyula szabómester (Balatonfüred) 86, 6. Mayer Dénes géplakatosmester (Keszthely) 86, 7. Németh Lajos szabómester (Sümeg), 86, 8. Gyarmathy Oyula asztalosmester (Zalaapáti) 85, 9. Koronya László szijgyártómester (Pa-csa) 85, 10. Szalay Ede asztalosmester (Zalaszentgról) 85, II. Lakatos István cipészmester (Zalaegerszeg) 80, 12. Jddy Károly szabómester (Zalaegerszeg) 80 és azon-kivül 36 szavazatot kapott még 10 iparos.
A nagykanizsai jdrds iparosai az egész választási tartam alatt ösz-szesen 19 szavazatot adlak le, amely a következőkép szétoszlott:
Bazsó József 12, Jády Károly 16, Mayer Dénes 16, Keszler Aladár 19, Vékássy Károly 10, Lakalos István 8, Csemba Oyuta 19, Koronya László 19, Németh Lajos 19, Láng István 19, Szalay Ede 19, Oyarmalhi Oyula 17.
A nagykanizsai jdrds kereskedői reggel 9 órától délután 2 óráig ösz-szesen 9 szavazatot adlak le. És pedig a következőleg:
Weisz Tivadar 9, Löwenslein Ignác 9, Hoffmann Imre dr. 9, Less-ner Adoll 9, Teutsch Gusztáv 9, Oyencs Lajos 5, Skopál Ujos 2.
Kedden állapítják meg a választás eredményét
A szavazatszedö küldöttségek a szavazás eredményét a szavazó-cé-
dulákkal és a jegyzőkönyvekkel még vasárnap este elküldötlék a vármegyéhez. Hogy mi a kamarai érdekképviseleti választás eredménye — csak holnap, kedden kerül nyilvánosságra, mivel a bizottság csak holnap délután 3 órakor bonlja fel a vármegye összes szavazóköreiből beérkező Jegyzökönyveket, ö> szegezi a leadott szavazatokat és állapítja meg a választás eredményét.
Az orvosok törvényhatósági tag-választása
vasárnap folyt le Zalaegerszegen, nagyon csekély érdeklődés mellett. Megválasztatlak rendes tagokká: 1. Jancsó Benedek dr. (Zalaegerszeg), 2. Schlemmer József dr. (Zalaegerszeg), 3. Szabó Zsigmond dr. (Nagykanizsa); póttagokká: 1. Halász Miksa dr. (Zalaegerszeg) és 2. 7a-káts Zoltán dr. (Nagykanizsa).
Szent Fereno filmje Nagykanizsán
Az olasz filmtechnikának valóban legművészibb alkotása az .Uránia" mozgóban tegnap és ma szinre kerülő Assisi Szent Ferencé. Az Úrasszonyok Kongregációja kedves meglepetésben részesítette városunkat, amidőn bennünket ily ritka élvezethez juttatott. A mozi vásznán megjelenik előttünk korhű felvételekben a XIII. század a maga valóságában. A pártharcok és társadalmi villongások az apró olasz városállamok között s az elkeseredett küzdelem akár nemtelen fegyverekkel is az elsőségért. Ilyen háttérből lép elő az örökmosolyu Szent, akinek hivatása, hogy elbűvölő egyéniségével a készülődő társadalmi katasztrófái levezesse. A legintimebb családi körben ismerkedünk meg az assisi aranyifjúság vezérével, úgyszintén atyjával, a nagyravágyó B:r-nardóne Péterrel, az édesanyák örökszép példaképével, a nemesvonásu Madonna PichávaL Megrázó képekben tárul elénk Ferencnek lelki tusája és rendkívül sok küzdelme, mig megveti alapját annak a szerzetesrendnek, amely ma közel húszezer rendtagot számlál az egész világon. Szinte idillikusán kedves az elsó társaknak élete Umbria ege alatt. A mozgalom hatása rendkívüli. Papok, világiak, dúsgazdag nemesek, csil-logoruháju lovagok gyarapítják Ferenc szerzetes családjának számát. Sót a minden nemes eszméért lelkesedő női nem is követésére indul s az első, aki közülük vezetésére bizza magát, a büszke Sciffi grófok leánya: Assisi Klára.
Ferenc és testvérei csodákat müveinek a forrongó Itáliában. A társadalmi forradalomnak készülő elégedetlenség szent forradalommá lesz.
Mindez tüneményszerüen pereg le előliünk. Érezzük minden vonatkozásában, hogy itt az olasz filtn remekével állunk szemben * az észlelhető művészi precizitás a nagy lelkesedést árulja el, mellyel késő honfitársai a nagy rendalapitó iránt viseltetnek.
A gyönyörű film, melynek a páratlanul értékes kísérő műsorral együtt hatalmas sikere volt, ma délután 5, 7 és 9 órakor kerül még előadásra. />. Pál.
1929 november 12
fcALAt ItOZlÖNY
S
Autó és sszelcér karambolja a Magyar-utcán
Kapoll Ferenc hentes súlyosan megsérült — A lovak egy autótól ijedtek tneg és árokba fordították a szekeret
A 48-as matiné
Nagykanizsa, november 11
Legszebb sikerei közé könyvelheti el a nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Mllvészcli Kör a vasárnap lezajlott 48-as matinéját. A Kör célja volt : felrázni a kanizsai érdeklődési az itt létesítendő 48-as szobor iránt, ápolni a hősök kultuszát s ezen keresztül gyarapítani a nemzeti érzés lökéit. Az Irodalmi Kör éven át felbecsülhetetlen szolgálatokat teszelé-rcn Nagykanizsa nagyon elcsendesedett, agonizáló életében s épen ezért kétszeres örömmel regisztráljuk vasárnapi ünnepsége szép sikerét, meri a 48-iisok emlékezetének népszeill-ségén kivül abban láljuk a Kör munkásságának legméltóbb jutalmát is: a közönség legszélesebb rétegeinek érdeklődéséi.
A Városi Színház zsúfolásig megteli délelölt 11 órára. A honvéd-lisztikar, a hivatalos képviseletek, egyesületek vezetőségei foglalták el az első sorokal.
A műsort a honvédzenekar vezelle be, amely ebben és a következő számaiban is valósággal remekeli és méltán megérdemli, hogy Nagykanizsa büszke legyen reájuk.
Dr. Tholway Zsigmond, a Kör elnöke a 48-asok emlékéhez fűzött szép bevezető beszédet mondott, majd l\'inla József őrnagy, akit a közönség szeretelének szűnni nem akaró nyilvánításával fogadolt a színpadon, megkezdte a 48-as Ünrtep méltatását. Hangsúlyozta a hősi kultusz jelentőségét, köszönetet mondott az Irodalmi Körnek, ma|d rövidre fogva ismertette a 197 évig fennállóit 48. gyalogezred történetét. Előadását annak logikus és mély hazífiságtól <lt-halott kifejtésével végezte be, hogy a nemzeli öntudat, nemzeti erő biztonsága kell ennek a népnek, ha azt akarja, hogy igazsága kivívásában (még akkor is, ha az békés uton lehetséges) súlya és tekintélye legyen az Európa sorsál intéző hatalmak előtt.
A hatalmas ovációval fogadott beszéd után, a mozi-igazgatóság előzékenységéből vászonra került a nagykanizsai 48-as napról felvett film (Brand amatör munkája).
Barbarits Lajos, a Kör fölilkára n48-as toborzó" c. költeményét szavalta el.
Az emelkedett hangulatu ünnepély a Himnusz hangjaival ért véget. ■
A Kör belépődíj nélkül rendezte az ünnepélyt, önkéntes adományokból mégis 322 pengő gyűlt össze a 48-as szobor-alapra.
Nagykanizsa, november 11 Ujabban napirenden vannak Nagykanizsán a közlekedési balesetek. Alig múlik el nnp, hogy ne történne a város területén valamelyes karambol.
Legújabban ismét a Magyar-utcán történi ilyen karambol. Kapoli Ferenc
Nagykanlzaa, novomber 11 A gelsei országúti motorkerékpár szerencsétlenség ügyében hónapok óta folyl a vizsgálat. A gelsei csendőrség már régen beterjesztene jelenlését a lefolylatolt nyomozáj eredményéről, azonban semmiféle tárgyi bizonyítékot nem sikerült produkálni. Mindössze annyit sikerült megállapítani, hogy Szmodics László földbirtokos és Szldvlk Viktor soproni kereskedő súlyosan összeütköztek, mely karambolból kifolyólag Szldvlk Viktor olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy hónapokig gyógykezelték a nagykanizsai kórházban, mig-nem Sopronba való szállítása közben az autóban meghalt
Szldvik Viktort a nagykanizsai törvényszék vizsgálrthirája kihallgatta a nagykanizsai kórházban. Hogy Szlávik Viklor meghall — uj helyzet állt elő. A vizsgálóbíró Szlá-
nagykanizsai hentes kétloval szekerén igyekezett ki a vágóhídra. A kanális keresztezésénél egy szabályosan szembe jövő autólól a lovak megbokrosodtak és a szekerei az árokba fordilották. Kapoli lezuhant a szekérről és sulyos csonttörést szenveded, amivel beszállították a kórházba.
vik holttestének felboncolását kérte, ami Sopronban meg is történt.
Hogy a kényes ügyben a vizsgálat és nyomozás tisztán lásson, szükségessé váll a vizsgálati szerveknek a helyszínre való kiszállása.
Törvényszéki vizsgáló bizottság szállt ki tegnap Oclsére az országút ama szakaszára, ahol a végzetes molorkerékpár-karambol történt és a helyszínen rekonstruálta annak valószínű lefolyását.
Dr. Almdssy vizsgálóbíró ezügy-ben még több tanul hallgat ki és azután a vizsgálat befejezése után álleszi az ügy aktáit, a boncjegyzö-könyvvel együtt a kir. ügyészségre.
X&rtchl zárlat
Piri. TO\'32Vi, London 23 I7\'/|, Newyork 51507\'/i, Hrüssel 72171\'!, Milano 27\'01 Madrid 73 05, Amilerdam 208 31\'/!, Berlin 123 42 Wien 72-55, Sofla 3-72, Príga 15 2í\'/i, V«r«<S 57 85. Budapeal B0-S7\' i felgrád 9 W/l, Bukarest 3-OSVl.
A ghetto árvája
(A kőszívű flu)
A Columbia Pictures világfilmje 8 felv. A ghettóból kinőtt ifjú nemzedék küzdelme a megcsontosodott öreg szokásokkal. Rendezte: Franc R. Copra. Főszereplők: Rlcardo Cortez, Llna Basquette, Jean Hersholt, Rosa Rosava és Syd Crosley.
20 fillérrel felemelt helyárak.
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.
Nagyvonalú mese, tele a szemek könnyén átlüzelö napsugárral. Egy tragikusan induló szerelem harca a nagyravágyással Megdöbbentő erejű rajza egy apának, aki a fény közepett visszasírja a ghettó egyszerű örömeit.
A téma tehál roppant hálás s olyan, amely mindenkoron biztos halásu, Az öreg konzervatív vallási szent hagyományok légkörében élő apa Jean Gershallban talált pompás megszemélyesítőt, mig a vele szemben álló modern „felvilágosodott" uj nemzedék, fiu és leány-alakja a szépséges Lina Basquettben és Ricardo Corlezben. A régi és uj nemzedék örök összecsapásából nőtt virága a legnemesebb filmköltészetnek. ( )
MflTAQflLPfl
pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
\'/< kg. P 2-50 Mnszel és Friedentbal
fűszer- és csemege-kereskedésében
Nagykanizsán.
__«n
nsswivi
TÁVIRAT
Szabó Antal sportuezlet radio gramofon osztalya Nagykanizsa
Philips radio keszuelekek hangszórók anodpotlok árusítását 6-tol 18 havi résziét fi zetesre megkezdheti
Philips kiskombináció hálózati rádiókészülék már havi P 17-
Philips modern vevő hálózati rádiókészülék már havi P 30\'
Philips telepes 3 lámpás rádiókészülék már havi P 17-
Philips hangszórók már havi....................................P 4\'—
részletben fizethetők.
Aki kevés pénzért jól akar öltözködni
mielőtt szükségletét fedetné, ne mulassza el felkeresni a
„Menyasszony" divatáruházat,
ahol a legjobb minőségű menyasszonyi kelengyék, vásznak, kanavásznak, kartonok, pargetok, szövőcérna és fonal, divatos szövetek és f<anellok a legolcsóbban szerezhetők be.
KÖBEIN JENŐ rflfös- és divatáruháza Nagykanizsán, Deák-tér 1. (Fc\'^r»p)"\'m
A törvénysxék vixsgálóbixott-sága tcisxállt Gelsére
a halálos moíorUeréHpár-líaíasxíróta Ügyében
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
November 12, kedd
Hóm. katoliku* • J nás Protest • Jónáj. Izraelita: Mark hó 9.
VAroal Mozgó. .A Clhelto árvája" (A kóazivü llu).
Oyógyszertárl éjjeli szolgAI.it: I. hó végéig a l.ukicfl-fele „Mária\' gyógy azertár.
Oőrfördó nyílva reggel 6 óráról r«:e 6 óráig (bétló, szerda, pénleli déluHn és kedden egéiz nap nóknek). j
Nith Norbert meghalt
Elköltözöl! az élők sorából az ő.szi rózsák hónapjában Nith János Norbert kórházi lelkész 82 éves korában. Született Honiokkomáromban s szivének hő vágya 1871 ben teljesült amikor szent Ferenc-rend papjává szentelték. Munkás életének jutalmául 1896 ban a rend tartományfőnöksége alatt lett a rend megszigorítva s ekkor ő is több rendtársával világi pappá lelt, mint ilyent Nagykanizsa városa kórházi lelkésszé választolta. Itt több mint -három évtizeden át a hit vigaszos balzsamát csepegtette a szenvedő emberiség sajgó szivére és készítette a föld fáradt vándorait nagy utjukra, mig végre öl is elkészítették a nagy útra. 58 esztendőt töllöll egészen és teljesen az Ur szolgálatában. Temetése utolsó kívánsága szerint homokko-máromi templomból november 13-án, szerdán délelőtt 10 óiakor fog végbemenni.
Kinevezés. Dr. Korpás Adám nagykanizsai járásbirósági joggyakornokot a pécsi kir. Ítélőtáblához tanácsjegyzővé kinevezték.
— A közigazgatási bizottság ülése. Zalavármegye közigazgatási bizottsága ma délelőtt tartja ülését Gyömtirey György főispán elnöklete alatt.
Kereskedelmi Alkalmazottak
— Teadélután. Vasárnap délután az Izr. Lcányegylet teadélutánjainak sorában Böhm Margit és Rajki István adlak reát vendégeiknek. A tea-délután jól sikerült. A hangulatos tea és tánc több órán együtt tartotta a vendégeket. A teadélulán jövedelme jótékony célra megy. A teát adók ízivélyessége és kedvessége jól esett a vendégeknek.
A Katolikus Legényegylet műsoros tea estje. Nagyon sikerült, meleg lónusu, kedélyes szórakoztató tea-estet rendezett vasárnap este a Katolikus Legényegylet, mely a téli idényre rendszcresiteít műsoros lea-eslék bevezetője volt. A gazdag és hangulatos műsorból különösen ki kell emelnünk Kanyar Böske kedves szavalatát. Az „Ogyvédbojlár" cirnll kacagtató egyfelvonásost, amelyben Virág Annus, Heffer I., Szabó István, Simon János, Horváth József, l.o-vassy István és a többiek nagyon szép igyekezettel szerepellek. Sokai és jót mulatott a közönség a Szabó Antal-féle gramofon sláger-számokon cigányzenével. A nagyszámú közönség a késő órákig a legjobb hangulatban együtt volt. A kiváló rendezés dr. Mutschenbacher Edvin világi elnök érdeme, aki gárdájával egy nagyon kellemes szórakoztató estet szerzett az egyesület tagjainak és a nagy számban összejött vendégeknek.
— A menetjegylroda mától kezdve a Nagykanizsai Takarék aj földszinti fiókpénztár h lyiségében folytatja működését.
Eljegyzés. Steinsitz Mancika Csörnyeföld és ifj. Számó Lajos Nagykanizsa jegyesek.
— Elitélték állatkínzásért. Ves-ter József Rákóczi-utcai földműves botrányos állatkínzásért a rendőr-bíróság egy napi elzárásra ilélle.
A kefekötő esete. Németh István 28 éves kefekötö Kiskanizsán lerészegedett és a Kálovics-ít\\c korcsmában nagy bolrányl csinált. Előszedte bugyii bicskáját és az?al mindenkit leszurással fenyegetett. A dolog vége az lett, hogy Némethel a rendőrség leigazoltatla és az ellene indult eljárás során 5 napi elzárásra itéllék. Némethel a rendőrbiró cgy-izben csavargáséit már 30 napi elzárásra Ítélte.
tánc-teája
A Máriatársulat szlnelőadása.
A nagykanizsai Mária- és Örangyal-lársulat vasárnap délután 4 órakor a Katolikus Legényegylet nagytermében kedvesen sikerüli műkedvelő szinelöadást tendezell az ujonan építendő kórházkápolna javára. Szladck Mária sikerült bevezető szavalata ulán előadásra került a „Búzavirág" cimü 5 felvonásos, bájos színmű, amelynek szórakoztató oldala mellett sok erkölcsi tanulsága is van. Az ügyes szereplők közül ki kell
emelnünk küjinösen a következőket : Szladek Mária, Mészáros Annus, Tánczos Erzsébet, Nagy Erzsébet, Nagv Manci, Horváth Ilona, ROsler Mária, Király Mariska, Lóránt Rózsi, Hírt Mária, Wolf Mária, Rózsa Margit, Horváth Rózsi és a többiek mind, akik megérdemelték a sok tapsot, aniil kaplak. A szépen sikerült előadás megérdemli, hogy megismételjék.
— Ha pénxééri sxépe/ és olcsói akar vtlsdrolnl, ugy ic-kln/se meg a legufabb dlvaiu nöl és férfi pullover és kabátokat, valamint egyéb sxövött árukat. Barta Alfréd térti és n01 dlvaiárubáx, Fö-ui S.
— Egy bicikli „tragédiája". Ezúttal nein a biciklistát, hanem a biciklit érte súlyos tragédia. Ugy történt a dolog, hogy Gombos Ferenc kanizsai pékinas a József fő-herceg-ul és Sugár ul sarkán hagyta a gépét a falhoz támasztva. Arra jött egy felügyelet nélkül hagyott lovasszenér, melyről később kiderüli, hogy Horváth Sándor vaspöri emberé. A lovak és a szekér keresztül tiportak a „szerencsétlen" kerékpáron, mely nyomban „kiszen-vedetr. A kis pékinas könnyeivel locsolta a zsemlyéket és kiflikel, amig megtette feljelentését a tragédia okozója ellen. Horváth a kihá-gási bíró elé kerül szabálytalan hajtás miatt.
Egy csavargó leányt átadtak a fiatalkorúak bíróságának, L I. 17 éves csavargó, züllölt kanizsai leányt a rendőrség elfogta és átadta a fiatalkorúak bíróságának, mivel ügyének elbírálására az illetékes.
— Varrógépvásárlásnál gondoljon a „PFAFF" névre.
— Családi délután a Missziós-házban. A Misszióstiázban rende-zelt úgynevezett családi délut\'.n vasárnap nagyszámban hozta ös:ze az anyákat és gyermekeiket, akiknek lelki felüdüléséről és szórakozásáról ugy a kedves missziós nővérek, mint a leányklub tagjai gondoskodtak. A családi délutánok a missziós nővérek agilis tevékenységének és szociális munkájuk találékonyságának ujabb dicséretreméltó muuká|a.
— Ha olcsón Jót skar, lm a vllAg eseményeiről n leggyorsabban és legmegbízhatóbban akar értesülni, ha szépirodalmi tájékozottságát aknrja növelni, ugy olvassa a Nemzeti IMságot és t\'J Nemzedéket.
1929. november 13
A gyomorlájág, gyomoinyomás,
bélsárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszín, kedvetlenség a természetes „Ferenc Jósnef" keserűvíz használata által sok esetben elmúlnak. Az orvosi világ a legnagyobb elismaréssel nyilatkozik a magyar Ferenc lóigel vízről, meri hatása megbízható és rendkívül enyhe. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drógériákban és fUszerüzletekben kapható.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére dijmente-hen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujfjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely. Köszegl-utca 5
=. Három fokozat van: jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb I
Legjobb üdítő ital
a közismert
IE1EIIII
Kapható minden ffiszer-és csemegekereskedésben.
Főraktár:
Király-utca 21.
saját helyiségében
Karácsonyra
| leple meg családját
gyermekének
&390 mIiics, nagyított
| fényképével I
Ár]egyzéket kívánatra kéiziéggel küld:
llrnrc udvari W r» o fényképész
, művészi gyermeklényképspeclalbta Budupest, V., Harmincad-utca 3.
Patkán?. qtr waiigtrirtt „Hatlnol\'
Blitoi hatiiu Iftósicr, mely l*ftójtóbíleg»é. ect plántál ai llTetó állatla) köi< és ityökc-r«i«n kiirtja Silgo-ruan tudomlnym ata-pon • lóállltva. Má> illatra,embtrrt ártalmatlan ! „RUSSIN- sváb, — rusznl, csótány, poloska í» hangyalrtó-sicrek Naptárban utánvéttel aaillllja: Ratlnol Laboratórium Mudupesl, VII., Mi-rinvl.utc.! Sfl. W \'
1992 november 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Óriási botránnyal, rendőri beavatkozással végződött a bajnoki meccs a biró tehetetlensége miatt
Zala-Ka nizu—Józsefváros 2 11 (111) két meg nem adott ll-es, és két meg nem adott gól
Nagykanizsa, november II
Olyan botrányokkal fűszerezel! bajnoki mérkőzés zajlott le vasárnap délután a Zrinyi-sportpátyán, aminőre Nagykanizsán eddig még soha nem volt példa. És ami a legszomorúbb, mindjárt az elején megállapíthatjuk, hogy a botrányt a mérkőzést vezető Orova futbatlbiró idézte elő. Ha nem is közvetlenül, de az ö erélytelen-sége, söl részvélkellő lehetetlensége korbácsolták fel ugy a játékosok, mint a közönség kedélyét.
Olyan szépen indult a mérkőzés, olyan csodás — régen látott — játékot mulatott a Zala-Kanizsa az első negyed órában, hogy joggal ivott mindenki a medve bőrére, mikor azt mondták egymásnak a drukkerek :
— Szenzációs napja van a piros-fehéreknek I Nagy játékot mutat, nagy győzelem lesz!
Mii lesz azonban a sors, mely ezúttal „Heimi bácsi" kepében szállott a pályára ? Tönkreteszi a mecs-csel, pedig a biró nem volt rosszindulatú. Ezt állítani — rosszindulat I Jól is Ítélkezett, ámbár öreg lelkén két ll-es és két anuláll gól szárad. Hanem, hogy nem voll benne erély és hagyla, hogy a pesti játékosok sértegessék és a háta mögött kikacagják, ezt már a közönség nem bocsátotta tneg.
Az ő erélytelenségél a Józsefváros mesterien használta kl. A Kanizsa negyedik góljánál is protestáltak: nem volt gól! — mondották. A biró habozott. Erre a pestlek már kórusban zúgták:
— Nem volt gól I Nem volt góll Heimi bácsi megingott és nem adta meg a gólt. Most kitört a felháborodás és a tribün leözönlik. A rendőrség súlyos botránytól tart és preventív Intézkedéseket tesz.
A kanizsai csapat, a két határbiró, fulballszakértók serege zúgja most Orova bácsi fülébe:
— Oól voltl Oól volt!
Erre megadja a gólt. Közben a józsefvárosiak már a kabátját ráncigálják a bírónak és ugy terrorizálják. A rend felbomlik, a rendőrség beszünteti a mérkőzést.
A csapatok levonulnak. Izgatott csoportok tárgyalják az eseményeket
— A biro az oka, — állapítja meg mindenki.
— Miért hagyott magával ugy elbánni. A labda megzörgette a hálót. Biztos, letagadhatatlan gól voll. A Józsefváros kapusa, Valóczky is ravaszul nevet...
A biró is bevonult az öltözőbe. Vagy tíz percig tartott a .muri.\' Lassan aztán a felzaklatott közönség megnyugodott és a kiadott jelszóra mindenki rendben elfoglalta helyét a iribünön.
Erre Hajnal György rendőrföfel-ügyelö engedélyt adott a hátralevő idő lejátszására. Bement a biró öltözőjébe és ezt mondta:
— Biró ur, lehet játszani.
Heimi bácsi megindult kifelé, még
mindig vörös arccal az izgalomtól. Hajnal rendőrföfelügyelő még megkérdezte.
— De mi lesz a góllal ? Gól volt vagy nem volt gólt?
— Persze, gól volt I — válaszolta Orova biró és újra gurult a labda pár percig. Eredménytelen ostrom a
pesli kapu ellen és vége a meccsnek.
Soha ilyen izgalom még nem ülte meg a József lóherceg-uli pályát. Es mind a biró gyengesége, vajszive mialt, mert senkii sem meri kiállítani. Ha két-három feleselő játékost kiállit, nincs semmi baj, olyan rend
van a pályán, mint a pinty. *
A Zala-Kanizsa ezen a mérkőzésen egy kis szerencsével 5 :0-ra győzhetett volna. Már
a 2. percben Bakonyi gólt rug, de a biró ojfszájd cimén nem adja meg.
Ezután is a kanizsaiak támadnak és nagy helyzetek adódnak, de a kapus rilka szerencsével véd vagy a kapufa tartja fel a lövéseket. A II. percben őrületes pech eszi meg Kelemen biztos gólnak hiti bombáját. A 16. percben Mészáros II.szebbnél-szebb beadásai közül egyik szépen száll Császhoz, aki néhány lépést megy vele, majd lepasszol Bakonyihoz, aki tiszta helyzetből a háló jobb sarkába helyezi a labdát. 1:0.
Egymásután két komért ér el a helyi csapat, de a tömörült Józsefvárosi védelem ment A 32. percben Babos elengedi a balszélsöt, aki lefut, bead és Szagán a rosszul helyezkedő bekkeken átjutva, három lépésről védhetetlenül kiegyenlít. I: I.
Ez a gól felvillanyozza a pesli csapatol, de Schmidt nagyszerű játéka biztos sorompó a támadók ellen. A 38 percben Masefszky kézzel üli le a labdát a 16-oson belül: Orova bácsi sipja néma. További három kornert ért el a Zala-Kanizsa, de ezeket az előnyöket nem bírják kihasználni. Még egy nagy helyzet adódik a szünet előtt, de semmi scin lesz belőle.
Szünet ulán, az első lefutásnál Kelemen átjátszik a kapu elöli üresen álló Bakonyihoz. A vén csatár
ahelyett, hogy nyugodtan behelyezné a biztos labdát, belevág, hogy az gyertyába száll a kapu fölé.
Nagy méreg volt. Most váltakozva, előbb a Kanizsa, aztán á pestiek ellen korner, kik balszélsójük r.\'-v\'n veszedelmesek. Most a József" • •. durvaságot durvaságra halmoz. S zatos szabadrúgások mennek kí;..:ra, melyekből ismét két korner lesz a pesti csapat ellen.
A biró megint nem ad meg egy I l-est. mely Schusternek a kapu előtti lövő helyzetben való felvágásáért járna.
A közönség tüntet a biró ellen. A 30. p.-ben újra gólt rúgunk, de Orova bácsi konzekvens — és ezt sem adja meg.
Két kornert rugunk a pestiek ellen, majd a 35. percben kitör a botrány, Schmidt rug 20 méterer szabadrúgást, mely a kapus felett hálót ér.
A csapalok újrakezdésre akarnak felállani, inikor a pestieknek eszébe jut protestálni és kezdődik <i soha nem látott 10 perces kabaré. Korner arány 10 : 1 javunkra.
Ulána semmi feljegyezni való.
A meccs kritikája szerint a Zala-Kanizsa remekül kezdett. Fölényél végig megtartotta, de az akciók befejezetlenül maradlak. A belsők gyengék, puhák voltak.
A csatársorban Mészáros II. oroszlánkörmöket mulatóit meg. Egy nagy játékos ritka képességeit csodáltuk meg nála. Szorgalommal és további
lelkes játékkal szép karrier előli áll. Rajta kivül Csász és az első félidőben Bakunyi tetszett. Kelemen és Schuster nem elégiielt ki ezullal. A mezőny lcg|ubb embere Schmidt voll, aki klasszis érlék. — Ujabb és ujabbj bámulni valót találtunk játékában. Babos rossz voll. — Horváth dolgozott szivvel lélekkel. Kéder is jó volt, de Klein II. sokat bizonytalankodoll. Nincsenek rendes rúgásai. Ezt kell fejleszlenl nála. Bácsay kis dolgát fölényes nyugalommal intézte el.
A Józsefvárosból Nick, Szagán, Masefszky, Valóczky tűntek ki.
A vasárnapi győzelemmel a Zala-Kanizsa a tabella 5. helyén van. Csak igy további U. Oy.
Vasárnapi futball eredmények
I. liga:
Ferencváros—Ujpesl 2:1 (0:0). P. Baranya-Nemzeti 3:0 (3 : 0). Hungária—Kispest 1:1 (1:0). Budai 33—Atlila 0:0. III. Ker.—Bocskay 0 : 0. Somogy—Bástya 1:1 (1:1).
II. liga:
Ssbárla—Merkúr 1:0(1:0). Megyer Rákospalota 3 : 1 (1:1). Vac—Vasas 1 : 0 (félbeszakítva).
:1). I)-
Kossuth—Soroksár 2:2(1 Turul—Terézváros 6:1 (I :
Amatőrök: PEAC—Dombóvári VOGE 4 : 2 (1 : 0).
DVAC -PSC 3:1 (0:0). KTSE-SZAK 2:1 1:1).
Birkózás Budapest—Nürnberg birkózóverseny 6:1. Magyar kivételével az összes vállogatotlak győztek
Magócs Gusztáv kerékpár művész nagy sikere Nagykanizsán
Nagykanizsa, november II Magócs Qusztáv az első magyar .repülő* mllkerékpáros bemutatkozása vasárnap délután a Zala-Kanizsa-Józsefváros bajnoki mérkőzés szünet-jében igen jól sikerült.
Magócs bámulatos mutatványokkal szórakoztatta a közönséget és olyan produkciókat mutato\'t be közönséges versenygépen, aminőt még Kanizsán nem látott senki.
Kormánynélkül kerékpározod, előre hátra, keresztbe, remek egyeniulyo-zási dolgokat csinált, végezetül a szaladó kerékpárról, mint egy lóról leugroll és újra rajta termelL
A közönség lelkesen megtapsolta a produkciókat. Ugy halljuk Magócs most külföldre készül, hogy elismerési szerezzen a magyar műkerék-pározásnak. Bizonyosan mindenült nagy tetszést fog aratni.
Reggeli é. ozsonna kávéra
abonát nyitottnak
\\m
KERTÉSZ CUKRÁSZDA.
Halálra Ítélt gyilkos morva katona
Olmütz, november 11 (Éjszakai rádiójelentés) Az olmülzi hadbíróság ma halálra llélte Kuttter József számvivő szakaszvezető, aki ez év májusában meggyilkolta Stoll-mach Annát. Vallomása szerint azért ölte meg a nőt, mert az megfertőzte.
Stresemann ntóda
Berlin, november II A birodalmi elnök Curtius birodalmi gazdasági minisztert külügyminiszterré nevezte ki. Egyidejűleg felmentene őt birodalmi gazdasági miniszteri állásától és utódjául Mol-denhauerát. egyetemi tanárt kinevezte.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-Igyelő Jelentések: Hétfőn j Mmiritk-M: Reggel 7 lirik.u +9 4. délután 2 önkor +7-6, este 9 órakor
Pelhóut: Egész napon át borult égboltozat.
Szittriny: Egész napon ál északkeleti azét.
A Mataorológlal laMaal ••<• 10 árakar Jalaatis válto«á, Inkább • nyha Idd várhaté, ffllag nyugaton még aafval.

birok, köxvizda-iiar.g*«aeay É — Jőaüáa
—- .IlIDUIUrK
K — kabaré. nZ
(RSvklItáaM)
\'\'"f — _ Oy — gyermekeknek A — jvuooyok-oak. Z — zene. Mg. . mezögaxdaséf. it|usági előkdls F — Idolvaua. ,iamofonzene. 10 — Jart baruL — aépaxerf] zena.
November 12 (kedd) Budapest 9.15 Az I. honvédgyalog-tzred lenekarának hangv. 9 30 H. 9.45 A hangv. tolyl. 11.10 Nemzetközi vizjelző-suilgálat. 12 Déli harangszó. 12.05 Hangv. 12 25 H. 12.35 A hangv. tolyl 13 Puntos Időjelzés. 14.30 H. 15 Piaci árak Ci árlo-lyaohlrek. 15 30 Meseóra. 16.45 Pontos Időjelzés. 17.10 Cigányzene. 18 e. 18.30 .MII tizen a rádió." 19.15 Kubellk Anita hegedUmtlvéaznó hangv. báró Vayné Mlkea grólnő közreműködésével 20 Közvetítés Varsóból Utána kb. 22.15 Pontos Idő-jelsés. Est követően Jb.
Bécs Állami Ünnep. II Szövetségi himnusz. 11 10 A bécsi lilharmóntkusok hangv. 15 Hsngv. 18 Opers E
Berlin 14 0. 16.30 Orgonaverseny. 17.15 Oéczy Barnabás zenekara. 18.30 Zene. 20 Sllml. hangv.
Brllnn 12.30 Zene. 16 30, 19.05 Han^v. 20 Közvetítés Prágából 21 A morva nt-p dalai és zenéje az őszről 22 15 Zene
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november 18.
közgazdaság
TŐZSDE
A mai tőz-de igen Uzlettelen volt, minoennemU külföldi ösztönzés nélkül. A berlini gyengébb árfolyamok hatása alatt az irányzat erősen lefelé hajló volt. Számotlevő változás a Nova részvényekben fordult elő, amely árfolyamát az elmúlt lanyha Időszak alatt végig szilárdan tudta tartani, ma azonban igen csekély forgalom mellett több, mint 10%-al olcsóbbodott. Ez a váratlan árfolyamcsökkenés az egész tőzsde árfolyamára befolyással volt. A fix-kamatozásu papirok piaca üzletleien. A devizapiac valamivel szilárdabb volt. _
Twatarttofa
Buza 05 flll. esett, rozs 10 flll. emelk
Buza tlixav. 77-es 2260—23 00, 7«-a« 22-75-23 15, 79-es 2370 - 23 55. 80-il 23 45-23-70, dunánt. 77-es 20 90 21 05. 78-n 21 05-21 25, 79-es 21 30-21 50, 80 as 21-40 -21 60. rozs 14 45-14 55, lak árpa 1500-I5S0, aörárpa 17-50— 19 00 zab 13 80—14 20, tengeri tezt. 1340-
13-60, dunántull -■---—, repce 52-00-
54-00 korpa 1000 1030.
A tralipeiti Tflmile deTiia-jscriéw
VALUTÁK Angol I. 27-80-27-95 Belga fr. 79-70-80 10 Cseh k. 16-85-16S5 Dánt 152-80 153 40 Dlnir 9 98-10-06 Dollár 569 65-571-65 Prancia f. 22-40-22 70 Holl. 230-15 231-15 Lengyel 63-90-64SU Leu 3-39-3 43 Léva 4 10-4 15 Líra 29 75-30-05 Márka 136 40-137 00 Norvég 152-80 153 40 SchllL 8010 80 50 Peseta C0-25-8I-25 Svá|d I. 110-50 III 00 Svédk. 153-25-153 85
DEVIZÁK Amit 230-47-231-17 Belgrád 10-10-10-13 Berlin 136-61-13701 Brtlaazel 79-87-80 12 Devizalel 3-40-3-42 Kopenh. 153 00-15340 London 77-85-27-93 Madrid 80-55-81-25 Milano 29*89-29-99 Newyork 571-00-2 60 Oazlo 153-02-153 42 Pária 22-4S-22 55 Prága 16-91-16-96 Siófls 4-11-4-13 Stockh. 153-42-153 82 Var ló 64-00-64-20 Wien 80 27-80-52 Zürich 110-67-11097
Strifcrtiár
Felhattáa 1125, eladaUan 521. — Első-rendü 1-44—1-45, szedett 1-30--I-32, szedett kSsép 1-22-1-26, könnyű 1-12-1-18, 1-sí rendű öreg 1-26 1 30, Il-od rendtl öreg 1-18—1 22 angol satdO 1-30-1-56, szalonna nagyban 1-54—1-58, isir I-7I-I-82, hui 1-70—1-86, szalonnás télsertés 1-66—1-76.
KM*: Nlnbü lymda é* UpkUié TálUlti, Injkoliiái
Pelelöf kiadó: Zalai Károly. ti.tsr.rtaa 1.1.Ion r Naxyksalia. 78. aa.
Naponta ad|on növendék ét hlzóillatainak
éé
„FUTOR
szénsavas taksrmánymeszet. A .FUTOR" növendékállaloknál a esontképaódést elősegíti, blaáira
éuíloináiétvágygerjesztö !f„f
A .FUTOR" nem orvosáig, hanem * legfinomabban órlött mészsOtáp, amely az állatok szervezetében Igen könnyen felszívódik, s amelyet az állató* szomatikus anyag artalmánál fogva sziveién fogyasztanak. A .FUTOR* etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi A nagyhlzlaiók, uradalmak, gazdaságok a .FUTOR\'-t állandóan etetik. Ára: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: 1 zsik 50 kg. (zsákkal
együtt) P 1030 I cca »/i kg-os próbadoboi ára 30 fillér. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya, növényvédószerek üst kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn: 130.
APBÖHIBDETfiSEK
Ás apaéhbdetésok dl)a 10 sióit Bltér, Máadea további szo dija I «lil. Vaaái éa ■aaepoaa 10 ssólg M fillér, minden további né dl(a • flll. Szerdán és pénteken 10 széli (O fHlér, minden további szó dl|s • ftll. Cím sző s mladen vnau.
Elbb belliből álló Slö két szónak számit-ük. Állást keresőknek 500* engedmény.
Hlrdaléaak 0 (Bt) paagS Baaaagen alul a fala.lánca Wnjivaléa, aaámléaéa elkerűlé.- .égett altra flaatandBk
Vaatsék, .agy »aakél»hé»al al-larélsték oaarépkéljhát. Címeket
OSI
s kiadóhivatalba kérek.
Perxss azBnyag, nagyon azép, 220X320 eladő. Megtekinthető 2 és 4 óra között. Clm a kiadóban. -5642
Háromlámpás rádió hangszóróval ölesén eladó. Mlhsleca és Farksa villanyszerelési vállalata, Csengery-ut 5. 5645
Parfakl némát aaaabar vállal dél-utánra bárminemű német irodai munkát, vagy privát német nyelvoktatást. — Clm: Frfndt Oyörgy rendőrtisztviselő, rendőr ségl bejelentő hivatal. 5643
Péktaaanoat és héalaaolgét keres Doroghy Kálmán aUtömester, Ktikanizsa.
5591
lfadb6röket»
mézet, ágytollat, vasat éa fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernét és Fiai
Erzsébet-tér 15. sssa
Minden MiMiielí, SSSSi;
azon kedvezményben, hogy mindennemű ruházati szükségletét nyolc havi részletfizetés mellett szerezheti he az általánosm ismert Tribon ruházati ré«zvény társaságnál Minthogy a részletfizetések még csak
tanuár elsején ködödnek, ajánlatos, hogy larácsonvi szükségletét már most rendelte meg, amíg mindenből nagyobb a válaiztlk Mintákat készséggel bemutat és megrendeléseket felvesz: PRANQER JÓZSEF, Sugár-ut 14. szám alatt. 5624
Kétaaebáa modern lakás kiadó azonnal ra Csengery-ut 67. 5539
Főzni tudó bajárénSt, egész napra (elveszek. Ugyanitt egy gyermekkocsi eladó Sugár-ut 33 5640
Magyar Távirati R.-T. és Magyar HirdetóR.-T.
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. sz. alól Irodáját
Erzsébet-tér 18. szám
I. cm. helyezte át.
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefoni 595.
Bencze
Lakás Csengery-ut 271a. szám
SOSJ
ElökalS blatoeitó Intéaat pá\'yá-zatot hirdet meglelelís esetén havi 2C0 P lixtlzetéisel, 25°o lakbérrel dotált akvisiciős leendőkkel járó
tisztviselői állásra.
Kizárólag olyan urak pályázatára rellek-tálunk, akik Zalamegye |obb köreivel összeköttetésben állán-k és ott népszerűségnek örvendenek. Silves ajánlatokat eddigi működés pontos leírásával „Blatoa jfi.fl" jelige alall a kiadóhivatalba kétllnk.
I kg. aertéihus bármely része... P 1-80
I . zslrszalonns ........... . 2-—
1 . há| ............................................2-20
I . elsőrendű aerlészslr ..: ... . 240
1 . marhahús ................................2-—
elsőrendű .....2-20
Naponta frlas felvágottak leszállított árban kaphatók.
Légrády József
ta.nl.a é» nitaiárus
Kossuth-tér 3. sz. alatL
24290/1929.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Zala-vármegye iskolánkivüli népművelési bizottsága a városban 1929. évi november hó köze-pétfll 1930. évi március hó végéig tartó 60 órás analfabéta tanfolyamot óhajt felállítani.
Felhívom a város területén lakó irni, olvasni nem tudó egyéneket, hogy a tanfolyamra a városi iktatóban a hivatalos órák alatt folyó hó 15-ig be zárólag jelentkezzenek.
Nagykanizsán, 1929. évi no vember hó 8-án. sw Polgármester.
Gazdák figyelmébe!
A Kühne Mezőgazdasági Gépgyér R. T. Maion, egy
indított meg, vetőgépeket, valamint mindennemű Kühne-féle gazdasági gépeKet egy-két évi kamatmenteit hitelre szállít. Tcíkintettel arra, hogy ezen kedvezményes gépakció csak nagyon rövid ideig fog tartani, kérjük a gazdákat, rendelményeik azonnali feladására a
Kühne Gépgyár Lerakatánál
ROTHAU8ER MÓR
Nagykanizsa, Fő nt 12. (a Koronával szemben).
Olufitáyi billióm Marisán!
1 kg bárminemű sertéshús 1 P 80 llll I . alatr. sai-téaasfp 2 P 40 llll l , salraaalotana ... 2 P — fj||\'
I . há| ............... 2 P 40 lill\'
1 , marhahús ......... 1 P 60 lill
I 1\' 80 és 2 pengő
1 . bor|uhus (elejei...... 2 P — fin
1 . borjúhús (hátulla) ... 2 P 40 llll] 1 , májas és véres hurks 1 P — ||||* KUlOnlí\'e felvágott, kővesztett hus, tópöriyj szintén olcsó árban kapható
Bein Ernő és 5st. Hencser Ignácoé
ssar bnscsaraokába.
Eötvös-tér 2. szim alatt.
HIRDESSEN
a „Zalai Közlöny".ben.
Most- Feni
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gfizmosó, vegytlsztlfó, ruhafestő
« uombathalyl orti. IparkUllltáaoa Araay<i«mra«l kttdaUtv*
NAGYKANIZSA
OytUtótclep i (lyártslep i
Kazlnczy-u. 8, Hunyadl-u. 19,
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármit testei vagy tisztíttat. Oyözö<l|öii meg áraim olcróiágáról éa munkám
klválóaágáról. Utolérhetetlen fényű gallérllsztltia I Tisztit I 3 n Pllsséroz I
trszegl kir. járásbíróság, telekkönyvi hatóság.
A zalaegerszegi kir.
mint
Nvomatolt a Délzalai Nyomda é6 Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
I783.\'tk. 1"?9. szám.
Árverést UMni-kitDUt.
Dr. Keglovich Béla ügyvéd, csődlőnn|. gondn k vb. Kovács Pál ellen indilol! csődügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverés loghatályával bíró nyű vános árverési azokra sz Ingatlan illetőségekre, sinelyekre a csőd a 2246/lk. 1&28. számú végzéssel fel lett Jegyezve, a letenyci kir Járásbíróság területén levő, Kerks-saentmlklós községben lekvő, s s kerka-szentmlkló I 174 sztikvben A + 1 sor 8(0 hrsz szőlő tárgyi megjelölésű Ingatlan \'/I rész Illetőségére 398 P, sz ugyanazon tjkvben A-j-2. sor 851. hrsz szóró tárgyi megjelölésű Ingatlan l/t rési Illetőségére 161 P, az u. o. 267. seljkvben A + I. sor 954. hrsz. kenderlöld lálgyl megjelölésű Ingalla.i I s rész Illetőségre 16 P, az u. o 25\'. sztjkvben A f 1 sor 2U. hrsz. hát 16. sz. s. udvarral és kerttel tárgyi meg-Jelölésü ingsilan t/a részére 200 P, sz u o. 317. azl|k\\ben A f I- sor 197. hrsz szántó ai. egernyésl dűlőben lárgyl megjelölésű In-gallan • II részére 77 P, az u 0. 667 sz-Jkvhen A + 1. sor 541/a. hraz. szántólöld a hegyoldalon lárgyl megjelölésű Ingatlan \'/a részére 59 P, az u. o. 668. sitjkv.-ben A 11. sor 2Wb. hrsz rét lárgyl meglelő-léaü Ingatlan l/s részére 201 P, az u. a. tlkvben A -j- 2. sorszám 441/b. 2. hrsz. szántóföld a hegyaljában tárgyi megielólésü ingatlan Vi részére 58 P klKtáltáal álban elrendelte
Az árveréal 1929. évi november hó 30. napján d. e. 11 órakor Kerkasztnl-inlklós községházánál lógják nieglsrlsnt
Az árverés alá eső ingatlanokat a 20. hraz. Ingatlannál a kikiáltási ár felénél, a többinél a kikiáltási ár kétharmadánál alaesonysbb áron nem sdhatók cl.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/o-it késipénz-ben, vngy az 1881 : LX t.-c. 42. §-ában meghatározott árlolyammal számítolt óvn-détképcB értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséből kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési leltéleieket aláírni (1881 : LX t. c 147, 150.. 170. §<j ; 1908 Xl.l. t.-c. 2t.§) Az, aki az ingatlanért a klkláltáal árnál magasabb ígéretet tett, ha többel tg\'rrii sczikl scin akar, köteles nyomban a klklal-lasl ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igér\' ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. 25. § )
Zalaegeiazeg, 1929. évi február hó >\'■ napján.
Hedry a. k. kir. iárisblré.
A kiadmány hiteléül: Balassa s k.
.->63/ Liakköoyvveiatá-
69. évtolyam, 258. ira
Nagykaalxw.. 1929 november 13 szerda
Ara 14 «ülér
ZALÁI KÖZLÖNY
SmkcuKW* is HxUMvaUI: t-5ut IS. uim.
Keuthclyl tiokkladóblvabil Kossuth Lato-u. 3Z
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMbriM In: C0 Un a r"=«* — 1
Egy győri alhadnagy feleségét az éjszaka borzalmasan meggyilkolta a barátnője
Jóbarátság, mely gyilkossággal végződik — A barátnő vallomása gyanút keltett a nyomozó rendőri közegeknél — Molnár Erzsébet bevallotta, hogy ő ölte meg Koncznét — A rendőrség tettestárs után is nyomoz — Szenzációs éjszakai vallomás
Győr, november 12 A győri rendőrkapitányság ma délelőtt értesítette a budapesti rendőrkapitányságot, hogy az éjjel Győrben Magyar-utca 30. számú házban Koncz alhadnagy feleségét ismeretlen tettesek meggyilkolták és 400 pengőt elraboltak.
Az említett házban Koncz alhadnagy feleségével egyedül lakolt. Az éjjel Koncz szolgálatban volt és reggel hazaérkezve fedezte fel csak a gyilkosságot. A szomszédok állítása szerint, tegnap eslc 9 órakor lálták, hogy Konczué, aki egyedül volt otthon,
egy férfinek és egy nőnek ajtót nyitott, akiket szívélyesen fogadott és hallották, hogy első kérdéseiben l\'ozsony-ról és az ottani újságokról érdeklődött. Feltehető, hogy az érkezettek Pozsonyiak és mivel Konczné is Pozsonyból származik, talán rokonságban van velük. A bűncselekmény elkövetésének ide|e éjféltájra tehető. Lábnyomok nem maradlak, úgyszintén olyan nyomok sem, amelyek a tettes kilétének megállapítására alkalmasak.
Az áldozatot a hálószoba küszöbén, arcra borulva, átmetszett nyakkal, hálóingben találták.
A „jóbarátnö"
(iyör, novombor 12 (Éjszakai rádiójelentés) Koncz Vilmosné meggyilkoltatása ügyében a rendőrség kihallgatta Molnár Erzsébet 22 éves varróleányt, aki jó-viszonyban volt Koncznével Olyankor, mikor Konczné ura éjjeli szolgálatos volt Molnár Erzsébet este mindig Koncznénál tartózkodott.
A v.irróleány előadta, hogy a gyilkosságot megelőző hétfő este épen Koncznénál voll, mikor egy ismeretlen nő jött Koncznéhoz 1 és ő ekkor eltávozott. Reggel aztán, mikor átment Koncznéhoz, akkor fedezte fel a gyilkosságot.
Gyanús vallomás A rendőrségen gyanúsnak találták Molnár Erzsébet vallomását és visel-
kedését. Különösen az keltelt nagyobb gyanút, hogy
Konczné lakásában semmi nyoma nem volt annak, hogy vendégek
jártak volna a lakásban. Az is gyanús volt, hogy
a varróleány egyik ujján friss kötés volt,
melyre nézve nem tudott elfogadható felvilágosítást adni.
Molnár Erzsébetet a gyanú alapján elöállitoliák a rendőrségre, ahol megállapították, hogy a baja Is véres és lábán kisebb szúrt seb van. A varróleány lakásán elrejtve megtalálták Konczék lakásának kulcsát is.
Hosszabb tagadás után a leány megtört és beismerte, hogy ő követte el a gyilkosságot
hétfőn este 9 órakor, mert összevesztek Koncznéval és eközben a konyhakéssel megölte.
Ketten voltak a gyilkosok A rendőrség azt hiszi, hogy bűntársa is volt, mert nehezen tételezhető fel, hogy a vézna varróleány meg tudta voln.i gyilkolni a nála sokkal erösebb asszonyt.
Az is tisztázásra szorul, hogy mit vittek el, miután Kuucz azt vallja,
hogy 450 pengőjük hiányzik, de ezt a pénzt az ékszerekkel együll megtalálták a szekrényben, igy tehát a gyilkosság lulajdonképeni okát még ebben a percben nem tudják. Koncz gyilkolta meg feleségét ?
Győr, novomber 12
(Lapzártakor érkezeit telefonjelenlés) A nyomozás során a rendörségre idézték Koncz Vilmos alhadnagyot is, hogy kihallgassák, nem voll-e viszonya Molnár Erzsébettel.
— Az éjszakai órákban Mdlnár Erzsébet azt a szenzációs vallomást tette, h(\\gy Koncczal együtt gyilkolták meg az asszonyt. Mikor ö az asszonnyal az ágyban feküdt este, Koncz háromnegyed 9 órakor kiszökött a laktanyából, civil ruhát öltött, melynek ajtaját a leány nyitva hagyta, majd elővette a hosszú konyhakést, melyet előző nap élesre köszörült és amíg a leány lefogta az asszony kezét, Koncz elmetszette felesége nyakát. A gyilkosság után Koncz levetette a civllruhát és visszament a laktanyába, mlg a leány hazatért a szüleihez.
Koncz tagadja, hogy része lett volna a gyilkosságban. A holnapi nap fogja kideríteni, hogyan távozhatott Koncz a szigorúan
őrzött laktanyából.
„Nincs külön polgári és killön katonai becsület!"
A fegyverhasználati jogról, testi fenyítékről, párbajról és istenkáromlásról folyt a vita a katonai büntetőtörvénykönyv mai tárgyalásán
leni a migyar tisztikart, melyet mindenkor nagyra becsült.
Rassay Károly hibáztatta, hogy az érdekképviseletek, a jogászi testülelek, a magasabb bíróságok szakvé-ményét nem hallgatták meg a javaslat készítésekor.
A fegyverhasználati jogot középkori maradványnak tartja.
Különösen vonatkozik ez a négyszemközti fegyverhasználatra.
Beszéde közben élénk szóváltás támad Rassay, Meskó és Friedrich között.
Rassay Károly ezután hosszasan
Budapest, november 13
A Ház mai ülésén a katonai büntető törvénykönyv általános vitáján Herczeg Béla foglalkozott a szociáldemokraták deklarációjával. A szo-chldemokrat ik nagyon jól tudják, hogy még szocialista kormányok is fenntartják a hadseregei. Elvi ellensége minden halálos büntetésnek, de ha fenn akarják tartani, akkor azt kívánja, hogy
huszéven aluliakat ne ítéljék halálra.
Csontos Imre kijelenti, hogy múltkori felszólalásában nem akarta sér-
fejtegette, hogy polgári egyéneket csak a legszükségesebb esetben szabad a katonai bíróság elé utalni. A katonai bíróságnak nincs meg polgári ügyekben a kellő szaktudásai Csak egy becsület van I Msskó Zoltán egyetért Rassayval a kardhasználat kérdéséből. Nincs külön polgári és külön katonai becsület. Határozottan kifogásolja az úgynevezett négyszemkOzölti fegyver-használati jogot is. Ellene vau a testi fenyítés mindenféle formájának. Ezután arra kérte a minisztert hasson oda, hogy szigorú intézkedésekkel
akadályozzák meg a hadseregben az istenkáromlást és a káromkodást.
Szigorú rendszabályokat kér a párbaj megszüntetésére is.
Farkas Elemér szeiint a hadviselésnél humanizmusról beszélni nem más, mint álhumanizmus.
Váry Albert a testi fenyítést mini kulluremher eliléli. Hosszasan foglalkozott a ^fegyverhasználat joggal.
Ezután elhatározták, hogy a legközelebbi ülést holnap larlják a mai napirenddel.
Felolvasták Östör József és társainak indítványát a Balaton természeti szépségeinek, igy elsősorban
a badacsonyi hegyeknek (Ízleli szempontból való lerombolása ellen. Az ülés 2 ótakor éti véget.
Bulgária is visszantasitja
az ujabbl jóvátétel kérdését
I\'árls, novomber 12 Briand tegnap fogadíj Burov bolgár külügyminisztert, aki jelenít g Párisban időzik. Az „Excelsior" valószínűnek tartja, hogy a két állam tárgyalása a keleti jóvátételek kérdésére vonatkozott, A lap hozzáteszi, hogy ebben a kérdésben a bolgár kormány kövelte a magyar kormány példáját, szintén visszaatasitó álláspontra helyezkedett.
Nem nyugdíjaznak
egy évig az államnál
Budapest, november 13 Az „Az Est" szerint a kormány az 1930/31. évi költségvetés ideje alall egyetlen állami tiszlviselő nyugalomba vonulását sem engedélyezi. Ez az intézkedés a személyi kiadások csökkentése érdekében törlénik és maga után vonja uz uj kinevezések számának csökkentéséi is.
a
ZALAI KÖZLÖNY
19itt. november 13
Zalavármegye igazi Képe — a 109 százalékos adóhátralék
A közigazgatási bizottság kimondotta a felelősséfet a 40 százalékban adóhátralékos községekre — A főispán búcsúztatta a bizottságot — A miniszter nem változtathat a jegyzők és birók együttes felelősségén — A kultuszminiszter beszüntette a kanizsai izr. elemi Iskola két tanítói állásának államsegélyét
Farkas Tibort a Zarubay-Ugyben felmentették a ölvatalos titoktartás alól
Zalaegerszeg, novomber 12 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Zaiavarmegye közigazgatási bizottsága ma délelőtt 10 órakor tartotta november havi ülését Gyömörey
György főispán elnöklete alatt, amelyen a tisztviselők beszámollak a vármegye október havi tevékenységéről. Kegyeletes megemlékezés Gyömörey főispán mindenekelőtt kegyelettel emlékezett meg az elhunyt Odor Géza nyug. pénzügyigazgatóról, úgyszintén dr. Botka Andor főszolgabíróról, akiknek emlékeit a bizottság jegyzőkönyvileg megörökítette.
A főispán búcsúztatja a bizottságot A főispán ezután elbucsuzlatla a közigazgatási bizottságot. Azt mondotta, hogy a közigazgatási bizottság jelenlegi összetételében utolsó ülését tartja. Elbúcsúzik eltői a bizottságtól, nem mintha az uj összetételében lényeges változás lenne, de köszönetet kiván mondani a bizottságnak munkásságáéit. Hiszi, hogy az uj bizottságot is az eddigi szellem fogja áthatni. A főispán szavaira Malatln-szky Ferenc válaszolt.
Dr. Farkas Tibor és a Zarubay-ügy
Ezután a Zariihay-ügy került a bizottság elé. Dr. Farkas Tibor szóvá tette, hogy a Zarubay—Lévai-féle sajtóperben — amelynek folyó hó 19-én lesz a folytatólagos tárgyalása Budapesten — őt is beidézték. Kérdi, vájjon őt is köti-e a hivatalos titoktartás ? Felmenlik-e öt és ki menti fel ?
Dr. Szalay Gyula tiszti főügyész, majd dr. Plihdl Viktor felsőházi tag és dr. Kiss Dénes kir. ügyészségi elnök szólalnak fel.
A bizottság a főispán Javaslata alapján Farkas Tibort a hivatalos titoktartás alól felmenti.
Dr. Brand Sándor vármegyei főjegyző ezután hosszabb jelentest terjeszt elő az alsópáhokl lépfene-járványról,
mely szerint a járvány ugy keletkezett, hogy a pásztor egy lépfenés állaton a mezőn eret vágott. Minden intézkedést meglettek.
Az adóhátralékos községek jegyzőinek és bíróinak felelőssege
A bizottság már hónapokkal ezelőtt felirt a pénzügyminiszterhez, hogy az adóhátralékos községek felelősségének kimondásával az érvényben levő rendelkezéseket módosítsa. A felelősséget ugyanis a jegyzők és községi birók együttesen viselik. Már pedig a jegyzők vagyontalanok, a birók pedig csak formailag vesznek részt az adókezelésben. A miniszter leiratában azt válaszolta, hogy nincs módjában a rendeleten változtatni.
109 ,-os adóhátralék a megyében.
Bruzsa Gyula pénzügyigazgató terjesztette elő ezután jelentését, mely szerint az adóhátralékkal együtt
6,766.729 P. Erre befizettek október végéig 2,606.807 P-t, ugy, hogy a tényleges hátralék 4,159.922 P, ami 109®\'o-nak felel meg.
A bizottság elfogadta Bruzsa javaslalát, hogy
a felelősséget kimondják mindazon községekre,amely-
ben 40 •« az adóhátralék, 107 Ilyen község van a megyében.
Vitéz Barnabás István dr. kir. tanfelügyelő előterjeszti ezután a
tanügyi jelentéseket
A felsőőri rk. iskolánál Vencslik Lászlót, a sármellékihez Stlinhardt Lászlót, a pacsaihoz Gombos Károlyt, a diszelihez Árvay Oyulát, a mura-közi-kollátszegihez Sándor Istvánt választották meg. A zalas\'gbari iskola 7000 P, a zalalövői rk. Iskola 2400 P épilési pótállamsegélyt, az orta-házai 3600 P-t kapott. A nagykanizsai elemi Izraelita Iskolánál a 4. és 5. tanitói állás államsegélyét a miniszter beszüntette.
Majd a tűz és közbiztonsági jelentésekre került sor.
A kamarai érdekképviseleti választáson
Nagykanizsáról Welsz Tivadar, Teutsch Gusztáv, Bazsó József és Vékássy Károly került a törvényhatóságba
Zalaegerszeg, november 12 (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A kereskedelmi és iparkamara részéről történt törvényhatósági érdekképviseleti megyei választás eredményét a bizottság ma délután 5 órakor hirdette ki.
A vármegye iparosai közül a következők ju:ottak be a törvényhatóságba:
Rendes tagok: 1. Jddy Károly (Zalaegerszeg) 817, 2. Németh Lajos (Sümeg) 602, 3. Szalay Ede (Zala-szenlgról) 602, 4. Lakatos István (Zalaegerszeg) 581, 5. Lang István (Lelenye) 556, 6. Kassler Aladár (Tapolca) 546, 7. Bazsá József (Nagykanizsa 540 és 8. Csemba Gyula (Balatonfüred) 511 szavazattal.
Póttagok: 1. Mayer Dénes (Keszthely) 457, 2. Oyarmathy Oyula (Za-
laapáti) 453, 3. Kuronya László (Pacsa) 447 és 4. Vékássy Károly (Nagykanizsa) 389 szavazattal.
A vármegye kereskedői közül megválasztattak:
Rendes tagok: I. Lőwenstein Ignác (Zalaegerszeg) 404, 2. Komlós M. Miksa (Zalaegerszeg) 388, 3. Welsz Tivadar (Nagykanizsa) 280 és 4. Teutsch Gusztáv (Nagykanizsa) 27Ö szavazattal.
Póttagok: I. Hoffmann Imre (Keszthely) 226 és 2. Lessner Adolf (Tapolca) 218 szavazattal.
A zalamegyei közjegyzők a következőket választották meg a •orvényhatóságba: Rendes tagnak Skublics Imre zalaegerszegi közjegyzőt, póttagnak Csempesz Dénes dr. letenyei közjegyzőt.
Vasárnap nyílik meg a liceális előadás-sorozat
A drágaságról szól az
Nagykanizsa, november 12 Nagykanizsa téli kullur-életének hetenként isméllödő eseményei a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadásai. Ezek az előadások minden esztendőben változatos programmal szolgálják az ismeretterjesztést a városi publikum körében.
Az előadások idei ciklusa november 17-én, vasárnap délután 6 órakor kezdődik, szokásos helyén, a városháza dísztermében.
Belépődíj a liceális előadásokra nincs, önkéntes adományokat azonban szivesen fogadnak mindenkor a rendezési költségeknek legalább részbeni fedezésére.
A megnyitó előadás ünnepélyes formák közt zajlik le. Megnyitó beszédet mond dr. Tholway Zsigmond, a Kör elnöke. Előadó lesz Kelemen Ferenc társelnök, bankigazgató, aki V mai napok legaktuálisabb, mindenkit a legközelebbről érdeklő témáról, a drágaságról
ünnepélyes megnyitó előadás
fog beszélni, a közgazdasági szakiró avatotlságával, a könnyed és szép előadói modor mögé halmozott érdekes ismeretekkel.
Barbarils Lajos, a Kör főtitkára, ,A vén malom" c. költeményét szavalja. A műsort a Rendőrdalárda számai fogják keretezni.
A liceális előadások programján szerepel december egyik vasárnapján.
dr. Mezó Ferenc,
a szellemi olimpiász világbajnokának a liceális keretekből kimagasló előadása. Ugyanekkor nyújtja át a Kör dr. Mezőnek az Irodalmi Kör örökös disztagságáról szóló oklevelét.
A ciklus egyéb tagjaira időnként visszatérünk.
Wagner Zsuzsanna I
Irgalmas nrtvér, fönöknö
Reggeli
oztonna kávéra
5,si abonát nyitottunk
KERTÉSZ CUKRÁSZDA.
ii
Aránylag kevesen ismerték. Majdnem egész életét a kórházban töltötte, az irgalmas felebaráti szeretet rózsáit hintette maga körül. Mecen-zéfen született. Az irgalmas nővérek közé 1893-ban lépett s ugyanebben az évben rendi elöljárói Nagykanizsára küldték s kisebb Időközöket leszámítva itt élt haláláig. Egy volt a sok ezer közül, aki Krisztus és a betegek iránti szeretetből áldozta föl életét. Betegsége miatt sokat szenvedett, de nem panaszkodott s akik láttuk hosszú haláltusáját, ugy éreztük, hogy érdemes vallásos életet élni, a krisztusi hit milyen boldogsággal löltl el a lelket a halál óráján 1927. óta főnöknője voll a kórházi irgalmas nővéreknek. Szivének legfőbb vágyát, az uj kórházi kápolnát sajnos, nem tudla megérni. Az engesztelő szentmisét csütörtökön reggel 8 órakor mulatják be érte a febőteniplomban. Temetése csütörtökön délután félháromkor lesz a kórházból.
HoTember
13
Sierda
A ghetto árvája
(A kőszivü flu)
A Columbia Pictures világfilmje 8 felv. A gheltóbói kinőtt ifjú nemzedék küzdelme a megcsontosodott öreg szokásokkal. Rendezte: Franc R.Copra. Főszereplők: Rlcardo Cortez, Llm Basquette, Jean Hersholt, Rosa Rosava és Syd Croiley.
20 fillérrel felemelt hely^rak.
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.
Felakasztotta magát egy 19 éves legény
Kutatják az Öngyilkosság okát — Horváth István tragikus halála
Nngykanizsa, november 12
Tegnap délben a bagolai Ferenc-majorban rejtélyes öngyilkosság történt. Egy fiatat legész akasztotta fel magát eddig még kiderítetlen ok miatt, mire rátaláltak halott volt.
Horváth István 19 éves szolgalegény a Ferenc majorban tegnap délben a félreeső helyen felakasztotta magát, Órák múlva vették észre öngyilkosságát.
A kiszállott rendőri bizottság konstatálta a halált és az ügyészség kiadta a temetési engedélyt.
Horváth István halálát a legsötétebb homály lödi. Az ok felderítésére a rendőrség széleskörű nyomozást indított.
A jelek szerint szerelmi bánatról van szó.
a SINGER VARRÓGÉPEK
méojs A1 LEOdOBBAK I
IM9 november 13.
ZALAI K07.L0NY
t
Tiz pontból áll a Gazdasági Blokk programja
A vasárnapi kereskedő-nagygyűlés eredménye
Fákat a kanizsai utcákra
Kaptuk a következő közérdekII levelet:
Igen (isztell Szerkesztő Url
Széles e világoh kevés azoknak a száma, akik a fákat nem szeretik. És mégis: Nagykanizsán, 1929-ben különféle ürügyekkel irtják a fákat s megakadályozzák, hogy u| fák ültetésével e város sivár, vigaszlalan malterrengetegébe egy kis friss, űdilö, reményt és megnyugvást keltő szin kerüljön.
A világ minden városa parkokat, fasorokat létesit épen a fenti célból. Nem kell messze mennünk: nézzék meg az illetékesek Kaposvárt, amely pár év alalt a piszkos, kietlen falak közé paradicsomi szépségű ligeteket, az utak szélére muskátlis, gömbakácos, füves szegélyeket alkotott
Ne tévesszük össze a kanizsai Főutat a newyorki Broadway-vel. Ott az autók tízezreinek benzingőze öli meg a fákat. De nálunk ? Még elképzelni is rémes, tni lesz, ha a Főúton átrobogó előkelő idegen cipő-pertlije elszakad s szegény a dus-fombu fák miatt a rövidárukereskedő helyett a müköszörüshöz nyit be?
De félre a tréfával I A járdát kiszélesítették, az ulal szűkebbre vélték. Ne kérdezzük mosl, mirevaló volt ez: már úgyis késő. Amit a réven nyertünk, elvesztjük a vámon. De most, mielőtt leaszfaltozzák a járdái, joggal kérdjük: a budapesti Nagykörúton, Andrássy utón és a széles utcákon Is fennállanak a köztisztasági (?), forgalmi (?) és horribile diclu város-szépitési (???) akadályok és ha igen, miért nem vágják ki olt is azokat a fákat ? Nem szükséges nagy, széles koronájú fákat ültetni, hanem alacsony díszfákat. Ezek nem takarják el a kilátást és a cégtáblákat, de változatosságot, derűt, eleven színfoltot hoznak az egyébként siralmas és kopár miliőbe. Ez felel mrg legjobban a magyar kisváros karakterisztikus külsőiének. Newyorkban a vasbeton felhőkarcoló, nálunk a gömbakác
Ezalkalommal felhívom a közfigyelmet a piactérre, ahonnét la-vasszal kivágták az összes fákal. Most olt díszeleg teljes pompájában a szörnyű husbódé, a körülöile marakodó koncraéhes kutyákkal, a piac végezlével égig érő porfelhővel, amely egyenesen rászáll a húsra és a szegény adózópolgár tüdejébe a szépérzék és higiénia nagyobb dicsőségére. Ha már sikerüli Magyarország egyik legnagyobb és legmonumcntá-lisabb terét szerencsésen tönkretenni, az isten szerelmére ragasszuk le sürgősen a szégyenfoltot egy kis szépségflastrommal: Ültessünk a piacra isméi fákat, amelyek jótékonyan eltakarják az eltakarni valókat, felfogják a port és a baciltusok milliárdjait, árnyékol adnak, a szemnek kellemesek, senkii sem bántanak; minek haragszunk hát szegénykékre ?
Szerkesztő Uramnak igaz híve :
Valaki, aki szereti a szépet és nem ellensége a fáknak.
NajíykHtiizHH, novomher 12
A nagykanizsai kereskedőknek a napokban megalakult Gazdasági lilokkja, mely pártpolitikától mentesen, a személyi kérdések teljes kikapcsolásával alakult, vasárnap a Casinoban tartott népes nagygyűlésen számolt be programjáról. A blokk tiz pontban foglalta össze programját:
1. A városi terhek apasztása. — A város az ulóbbi évekbeni fejlődésével okozott beruházások törlesztése hosszú lejáratú kölcsönnel történjék, hogy a mostani generáció ne egyedül viselje az összes terheket.
2 A legnagyobb mérvű takarékosság a város háztartásában.
3. Vicinális vasutak épilése.
4. Zala és Somogy határszéli járásaiból önálló megye alakítása Nagykanizsa székhellyel.
Nngykanlzsa, november 12
Különös módon kerüli rendőrkézre egy betörő, akinek még arra sem voll ideje, hogy a kitervelt bűncselekményt végrehajtsa.
Tegnap éjjel történt fél 12 óra tájban, hogy a Rákóczi-utcában posztoló rendőri értesítette vitéz Tóth Béla kereskedő, hogy neki telefonon egy József főhe.ceg-uli betörési jelentelek
A rendőrőrszem azonnal elindul a
5. A közhivatalok és intézmények visszaszerzése.
6. Iskolák fejlesztése, különösen a lelsőbb leányiskola létesítése.
7. A helybeli közmunkák helybeli iparosokkal teljesilendők, az anyag beszerzések a helybeli kereskedők állal történjék.
8. A közmüvek terheinek igazságos elosztása.
9. A vásárok rendezése.
10. A házalás szabályozása
Ez a program ha megvalósul felrázza majd e jobb sorsra érdemes városi letargiájából. De ahhoz, hogy ezek a tervek megvalósuljanak, szüksége van nagykanizsa kereskedő társadalmának arra, hogy az ujjotian megválasztandó képviselőtestületbe számarányuknak megfelelőleg képviselethez jussanak.
József főherceg-ut irányába. Amint a Sui(ár-ulon felfelé haladt, egyszerre egy gya nus alak került elé, akii a rendőr megállásra szólított fel. A gyanús idegen nem állott meg, hanem meggyorsította lépleil és el akart tűnni a rendőr elöl. Az őrszem azonban erélyesen rárivall és erre az alak megállolt.
— Hnnnan jön maga és kicsoda ? — kérdezte a rendőr.
Nagy József vagyok, itt lakom
ebben az ulcában, haza igyekszem, - mondta az illető, de hangjában annyi bizonytalanság voll, hogy az őrszem még jobban gyanút fogott.
— Igazolja magát rendesen és ne hazudozzon ill össze-vissza mindenfélét I — kiáltott rá a rendőr.
A gyanús alak megszeppent és megmondta, hogy Verbó Károlynak hívják. Autószerelő, gyelmeli születésű, 20 éves, jelenleg lakás- és foglalkozás nélküli.
A rendőr azonnal tudta, hogy a telefonon jelentett betörés és a gyanús alak közöd szoros összefüggés van.
— Maga most velem jön — mondotta a rendőr — és megindult az éjjeli alakkal a betörés színhelyére, özv. Péter Qyuláné József főherceg-uti trafikjahoz, ahol a betörést jelezték.
Verbó lagadla, hogy a betörésben bármi része is lenne.
A Irafik lakatja le voll törve, az ajtó mellett két feszilővas hevert. A trafikba azonban a betörő nem tudott behalo\'ni, mert az ajtó zárral is be volt zárva és ezt nem tudta a (elles kinyitni.
Két drótból álkulcsra görbített szerszámot is talállak a trafik mellett.
Mindezekről Verbó semmit Bem akart tudni, a rendőr tehát fogta az ipsét és bekísérte a kapitányságra.
Útközben aztán a betörő — mert 6 kísérelt meg betörést a trafikba sikertelenül — mindent bevallott.
Elmondotta, hogy Budapestről ezelőtt két hónappal jött a Dunántulra munkakeresés céljából.
Végigjárla a Dunánlult, de munkál sehol sem talált. Így vetődött el Zalába, ahol a hegyekben élt gyümölcsön és a falvakban kolduláson lengette életét. Mindenből lerongyolódott és igy elhatározta, hogy Nagykanizsán pénzt szerez betörés utján és azzal visszatér a fővárosba.
Kél nappal ezelőtt Nagyrécse felől gyalog jölt Nagykanizsára és amint a József főherceg-uton meglátta a Irafik-bódét — azonnal kész volt az elhatározása, hogy oda fog betörni.
Tegnap éjjel aztán egy, még Nagy-récsén lopott |leszilő-vassal, melyet betörőszerszámnak alakított át, meg-kisérelle a betörési. Miután a trafiklakatot leütötte, meglepetve látta, hogy az ajtón zár is van. Egy drótot kerilett egy Petőfi-utcai reklámlábiáról és abból álkulcsot görbített és ezzel indult vissza, hogy a betörést folytassa.
Mikorra azonban visszaéri, a trafikban már világosság volt. A tulajdonos felfedezte a betörési kísérletet és telefonáltatott vitéz Tóth Bélának, aki értesítette a rendőrt.
A betörő, mikor látta, hogy a trafikban vannak, az utca túlsó oldalán szépen elosonl és a város felé vetle útját.
Itt aztán a rendőr karjaiba sietett, aki a jó fogással egy elkövetendő betörést hiúsított meg a város területén.
Verból, akit részletesen kihallgatott a bünügyi osztály vezetője, dr. Mátyás Samu rendőrkapitány, ma átadják a kir. ügyészségnek.
Nemsokára rosszra fordul az Időjárás.
Szerezzen be idejekorán meleg cipőket!
/
TURUL cipőgyár fiókja
ajánljai
Női csattos posztócipőit..............................P 12- —
Férfi csaltos posztócipőit ......... ... P 14\'50
Házicipőket teveszőrből..............................P 6"50 8\'50-ig
Fekete és barna női egész cipőket ..........P 19\'50—24-50 lg
Színes éa fekete női pántos cipők s
35, 36, 40, 41, 42 számban P 12-50—17-lg. Gyermekcipők P 10-19-80-lg. Nöi hócipők 9-80 tói. Női és férfi sárcipők.
Szigorúan szabott árak! Szolid kiszolgálás!
Aki kevés pénzért jól akar öltözködni
mielőtt szükségletét fede/né, ne mulassza el felkeresni a
„Menyasszony" divatáruházat,
ahol a legjobb minőségű menyasszonyi kelengyék, vásznak, kanavásznak, kartonok, pargetok, szövöcérna és fonal, divatos szövetek és fianellok a legolcsóbban szerezhetők be.
KORÉIN JENŐ röfös- és divatáruháza Nagykanizsán, Deák-tér I. ^IHSSST
ÉfsstaKai beiörö-Kalantl a József föQerceg-uion
A betörő épen a rendőr karjaiba rohant — Átadják az ügyészségnek — Mindent bevallott
ZALAI KÖZLÖNY
NAPIREND lonemUr 13, szerda
Róm. katolikus : Szan\'azlV Protest Szanisztó. Izraelita: Mark lió 10
Vároal Mozgó. (A kőszívű Hu).
.A Ghello áiví|a*
Egy millió pengő költséggel bővítik a keszthelyi vasúti állomást
A fokozatosan öt évre tervezett bővítési munkálatokat a jövő év tavaszán kezdik meg
Keazthely.....vember 12
(Sajót tudósítónk tele/onjelentése.) Ma volt a keszthelyi állomás végleges kibővítésének közigazgatási bejárása és tárgyalása. Tizennégy tagu miniszteriális bizottság jött le Keszt-
helyre báró Krusina Károly miniszteri osztálytanácsos vezetése mellett a nagy-állomás kidolgozott terveivel
A keszthelyi állomást igen nagygyá fogják kibővíteni, kb. öt éves, foko-zatosbővitési programmal,évi 200.000 P befektetés melleit, egy millió pengő összköltséggel.
A program szerint teljesen kicse-
rélik a regi vágány-hálóratot, uj állomásépületet épilcnek, uj áruraktárt, átrakodót és perront, ugy, hogy napi 100 vagon teljesítőképességre lesz az állomás berendezve.
A munkákat 1930. év tavaszán kezdik meg és a következő év programján a szükséges területek megszerzése, a földmunkák elvégzése és az uj sinpár lefektetése szerepelnek.
A teljes kiépítés iránya Balatonszentgyörgy irányába lerjed, közvetlen kapcsolatban a már kijelölt balatoni kikötővel.
_l__
NAPI HÍREK
QyógvszertAri éjjeli szolgálat: (.
hó végéig a Lukács-féle „Mária" gyógyszertár. i
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától ette 6 óráig (hétfő, tzetda, péntek délután és kedden egész nap nőknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-Igyeló Jelentések r Kedden a hflmérs/K-lel\\ Reggel 7 órak r +7M délután 3 órakor +10 2. eale 9 órakor +78
Felhőzet: Egész napon it borult égboltozat.
Szillritny Rtggel délkelet, délben és eate délnyugati Síéi
« a.t.orolójl.1 Intésal 10
érakar Jalaatli fathőa Id6 várhat* némi héaOllyaééaaal éa aok haljatt aaéval.
— UJ doktor. Zarubay Lórántot, Zarubay Andor számvevőségi főtanácsosnak, a vármegyei számvevőség főnökének fiái a budapesti Pázmány Péter tudományegyetemen a jogtudományok doktorává avatták.
— Személyi hlr. P. Deák Szulpic plébános, ferences házfőnök mint a ferences műemlék bizottság tagja ma reggel Székesfehérvárra utazott, hogy mcglekinlse az oltani, most renovált rendi kolostor templomot.
— Kinevezés. Dr. Tardnyi Ferenc vasmegyei főispán Döme Károly keszthelyi lakost az öriszentpéieri törvényhatósági útszakaszra tilbiz-tossá kinevezte.
Kereskedelmi Alkalmazottak
— Megnyílik az Izr. Nőegylet népkonyhája. A nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet szokásos téli iskola-konyháját az idén ünnepélyes keretben jövő vasárnap délelölt fél 12 órakor nyitja meg Sugár-uti székházában. Az iskola-konyhán egvelöre 35 szegény gyermek és 65 felnőtt beteg, munkaképtelen és agg nyer naponta rendes ebédet teljesen ingyen,
— Országos vásárok. Az esőzés miatt elmaradt nagyatádi országos vásári november 18-án, hétfőn tartják meg. — A letenyei országos vásár folyó hó 25-én lesz megtartva.
A Máriatársulat leányai ezúton is köszönetet mondanak a Kath. Legényegylet elnökségének a terem átengedéséért és az eszközölt felül-fizetésekért. Közlik lovábbá, hogy a vasárnapra hirdetett előadás ismétlés a keltői gyász miatt elmaradl.
= Varrógépvásórlásnál gondoljon a „PFAFF" névre.
— Teaest tánccal. A kereskedelmi alkalmazottak szombaton este fél 9 órai kezdetlel egyleti helyiségükben, a Cenlrál szuterénjében teaestet rendeznek tánccal egybekötve. A teaest múltkori sikerét tekintve bizonyos, hogy ezúttal is kellemes szórakozási fog hozni a szombat este a kereskedelmi alkalmazottaknál. A nagyszámú rendezőség erös-n buzgólkodik, hogy a leaest kö-ínsége minél jobban érezze magái. A meg-hivókat a napokban küldik ki. Aki tévedésből nein kapott és igényi tart rá, forduljon az egyesülethez, ahol esle 6—8-ig rendelkezésre állanak. A lánceslélyen a zenét az egyesület saját jazz-zenekara szolgáltatja.
tánc-teája
— Három fokozat van: jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb I
— Orvosi hlr. Dr. Schiller szemorvos rendelőjét az alsótemplom közelében levő Nádor-u. 8. alá helyezte át.
— Rádióval szerelik fel a rendőrkapitányságokat. A belügyminiszter a nyomozás meggyorsítása céljából rádióval szerelteli fel a rendőrkapitányságokat. Előbb a fővárosi rendőrség örszobáil szerelik fel, decemberben pedig a vidéki kapitányságokat látják el vevökészü. lékekkel.
nov. hó 16-án
— Valódi ezüst és Berndorfl alpakka evőeszközök és dísztárgyak legolcsóbban Zsoldos Oyula órás és ékszerész uj üzletében kaphatók. Fő-ut 14. Biztosító palota.
_1929. november 13
Városi KöscoyUlés
leaz catliörtöU délu/dn
Nagykaulzau, november 12 A polgármester folyó hó l4-ín csütörtök délután 4 órára rendkívüli közgyűlésre hivta össze a városi képviselőtestület tagjait, melynek főbh tárgypont|ai közölt szerepel: a vajdai erdörészict faállományának eladása. Javaslat a Központi Szeszfőzde bérbeadása ügyében. A polgármester szabadság kérelme. Az illetményreij-dezésre költségvetésileg megállapított hitelek módosilása. Városi dijnokok és altisztek karácsonyi segélye. A közgyűlésen 11 tárgypont szerepel.
= Tánciskola. Értesítem a n. é. közönséget, hogy tánciskolámat november hóban újból megnyitom. — Különórákat most Is egész nap eszközlöm a Kaszinó alsó helyiségében. Szives pártfogást kér Oábor tánctanár.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére dljmente-hen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a kővetkező előnyöket nyujljuk. Százpengönként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokai Is megtérítjük. Kopsteln Szombathely. Kősztgi-utca 5.
saját MmiM
— Anyakönyvi hitek. Nagykanlzaán
a mult héten tl nyernek született: 4 flu és 4 leány: Zavoilntk Adolt vaauü lakatna éa Gáspár Mártának rk. tta, Török Oyörgy vaautl pályamunkán fa Szmodlla Máriának rk. tta, Klaa Ferenc föidmUvea óh Horváth Juliannának rk. leánya, Kálovlea Sándor kereakedö és Vajda Annának rk. leánya, Knauaz József töldmüvea éa Horváth Teréziának rk. tla, Mandl Láazló gépkooalvetaW é» Hermáim Juliannának Izr. fia, Bogár Jánoa nnpazámoa éa Tlazal Katalinnak rk. leánya, Frlakó látván föidmUvea éa Nagy Rozáliának (Klalakoa) halva átül. leánya. Huhlloztls 10 tOrUnt Mlllel Láazló töldmüvea rk. 36 évea. özv. Nagy Jánoané azUI. Kovács Rozália rk. 77 évea. özv. Oyőrt tatvánné szül. Takács Rozália (Pogányazentpéter) rk. 64 évea. Kovács Ilona rk. 3 hónapoa, Hol-ter Jánoa csizmadia rk. 88 évea, Hajdú Jánoa töldmüvea rk. 85 évea, Razter Jó-zaetnó szül. Joktnr Kmma rk. 59 évea, Horváth József föidmUvea (Oroeztony) rk. 73 évea, Pál Imre töldmüvea ret. 90 évea, Markovlcs Józaefné azül. Partllca Márta 40 évea. — Hlízassltnot kSt/Ht 5 pör Kenedl Imro oki. mérnök éa Rat-faelll Anna polg. lak. tanárnő rk, Szol-lár Láazló vaautl raktármunkáa éa Varga Mária rk, Kálovlea Jánoa föidmUvea éa Stokker Julianna rk , Mocaáry l-ajoa töldmüvea é« Mlllel Anna rk., Németh látván (özv.) napazámoa éa Horváth Mária rk._
Elsőrendű kerecsenyi
zöldfehér _ lilerenkint
asztali DOl 1928-as P —-66, 1927-es P —•»« fillérért kapható. — Nagyobb vételnél 25 literen felül, viszonteladóknak P —-40, illetve P — 60 lllléres "" árai számitok.
IIIIII JEfifl, KaltlyíIMtU 10.
TÁVIRAT
Stsabo Antal sportuezlet radío gramofon osztalya Nagykanizsa
Philips radío keszuelekek hangszórók anodpotlok arusi tasat 6-tol 18 havi résziét fizetesre megkezdheti
Philips kiskombináció hálózati rádiókészülék már havi P 17-
Philips modern vevő hálózali rádiókészülék már havi P 30-
Philips telepes 3 lámpás rádiókészülék már havi P 171-
Phlllps hangszórók már havi....................................p 4-
részletben fizethetők.
KAUFMANN KÁROLY l-JAríL..
úr a legolcsóbb és legnagyobb!
Nagy választék férfi kalapokban, kesztyűkben, gyermek-kelengyékben s az összes divatárukban. — Nagy raktár egyenruházati cikkekben és gyermekkocsikban. — Szőrmeáruk.
Erzsébet-tér I.
Kérem a cimre ügyelni 1
Telefon a 372.
1992 november 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Badacsony
vfidel mének kérdése a Ha la-íonl Társaságban
Huclnpo.Hl, november ÍJ
(Saját tudósítónktól) A Balatoni Társaság központi elnöki tanácsa hétfőn tartotta évzáró tcljca Illését Wlassics Tibor báró elnöklete alatt Budapesten. A tanácsülésen, amelyen Benedek Sándor, Spur István, Dor-ner Gyula, Mosdóssy Imre, Sebestyén Gyula, Lóbzy Lajos és még számosan veitek részt, a Badacsony véJtl-niének kérdéséi is láigyalták és határozatot hoztak, amely szerint a ftlr-dótörvény végrehajtásának kiadását1 és a természetvédelemnek törvényhozás uiján való szabályozását szorgalmazzák a kormánynál.
A tanácsülésen a földmivelésügyi minisztériumot FrüMich Brúnó, m. kir. föerdölanácsos, a népjóléti minisztériumot Kádár Levente miniszteri tanácsos képviselték hivatalosan. A veszprémi fiókot Horváth Lajos felsőörsi ptépost képviselte.
A tanácsülésen irodalmi tárgyul dr. Orbán Gábor báró Wlassics Tibornak legújabb balatoni verséi adta elő. Elhatároztat, hogy 1930. évben rendezik a negyedik Balatoni Kiállítást Budapesten.
Herczeg Festetics Tasziló fővédnök nyolcvanadik születés napját ünnepi Üléssel ülik meg.
— Az elekromos azerelőlpar ktlréhe vágó szaklsmoretek elsajátítása céljából a fémipari szukUkolán (Sugár-ulU.) két réezból A11 <*> tantolyum nyílik meg. A lantolván! első részo 5tl elmúlod és 30 gyakorlati órában nz elektromos csengő, liö/.l tululon és más lelzőberen-dezések szurkozutére, müködésUk alap elveire és szakszerű szerelésükre tanll meg. A tnnfolyninru felvehetők mindazok, akik I. az elektromos Ipart előkészítő tanfolyam bizonyítványai felmutatják, vngy 2. n fennállott dlnamó-gépkez.elöl utiitolyam bizonyítványával rendelkeznek és hatóságilag láttamozott okmányokkal Igazolják, hogy legalább 1 éven át elektromos szerelőt vagy fémipari szakbavágó gyakorlatot folytattak. A tnntolyum folyó hó 18-án, hétfőn eslo túl 7 árukor nyílik meg Helrnlkoznl lehet n fémipari szakiskola mUtitilyfönokl Irodájában hétköznaponként délután 2 ti óra között, Belratáa-kor tlzotendő tandíj 35 pengő M fillér.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vizzel, mely a legsavanynbb bort Is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt 1
Főraktár:
lf IMI
Király-utca 21.
— Letartóztattak egty tolvaj cseléd leányt. Szalay Teréz cseléd-leány október 18-án Nagykanizsára jött álláskeresés céljából. Miulán pár pengőjét felélte és helyet nem kapott, a varos határában kukorica górék-ban húzta meg magát és onnan járo-gatott he Nagykanizsára alkalmi munkákra. Igy legulóbb a Zrínyi Miklós-ulca 26. szám alalt dolgozolt. Itt összeismerkedett özv. Lofkó Józsefné mindenessel, akit aztán, mikor nem volt olthon, meglopott. Lofkóné feljelentésére a rendőrség őrizetbe vette a hely és lakás nélkül csavargó cselédet, aki beismerte, hogy Lofkónétól pénzt és egy pár cipőt lopott. A kapitányság inost felhívja azt az illetőt, aki november 8-án egy pár fekete női cipőt vett egy cselédleánytól, saját érdekében jelentkezzék a hünügyi osztályon. Ez esetben nem indul ellene eljárás, ha jóhiszeműségét igazolja, de ha nem jelentkezik és a nyomozás deriti ki, orgazdaság miatt biróíág elé kerülhet.
A klslcesxí&elyl
vendéglő íolvafdí NagyHanl-xsára boxtdH
Nngykanlzaa, november 12
A mult hé\'en részletesen beszámoltunk Pintér Oéza állásnélküli pincér vakmerő lolvajiásáról, aki volt munkaadójának, Havai István kis-keszthelyi vendéglősnek éléstárát és söntését teljesen kifosztotta és onnét oly nagy mennyiségű húsneműt és edényfelszerelési vitt el, hogy abból egy üzemet lehetett volna berendezni. Miulán a csendőrök a nyomozást lefolytatták ebben az ügyben, Pintér Gézát tegnap Keszthelyről Nagykanizsára hozták, ahol áladlák a kir. ügyészségnek.
Dr. Almássy Oyula vizsgálóbíró Pintért ma délben maga elé vezettette és hosszabban kihallgatta, Pintér a vizsgálóbíró előtt Is beismerle tettét. Állásnélküliségével védekezett. Dr. Almássy letartóztatásba helyezte Pintér Gézát, akinek ügyét rövidesen tárgyalni fogja a törvényszék.
— Kenyér kllógramja 28 flll,, sütemény darabja 4 fillér Weisz pék sütödéjében Magyar-utca 41 és a piaci sátramban. Rendelést házhoz szállítom.
— öngyilkosság. Tudósilónk jelenti: Zalaszántó községben mind gyakoribb az öngyilkosság. Igy tegnap Borbás Sándor 19 éves mezőgazdasági napszámos a lakásán felakasztotta magát. Teltének oka ismeretlen.
— Sok száz köhögi emberrel találkozik naponta. Ne várion addig, mlg ezek Ont is megfertőzik. Szopogaiaa Ideiében a ba vá t Psnllívln pasztlllákat él légzőszervei ípségben maradnak.
— Ha olcsón Jót akar, lm a világ eseményeiről a leggyorsabban és legmegbízhatóbban akar értesülni, ha szépirodalmi tájékozottságát akarja növelni. ugy olvassa a NentzsU lljaágot és UJ Nemzedéket
flá<
ö\\6\' 9 *****

WilStBBí
(RövIdlMttk) II — hírek, kötmuda-aág. itsngv. — hangverseny. E — előadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — lene. Ma. — mexőgudúáf. HJ. - it|us4gl előadás. P — felolvasás. G gramofonzene. Ib — jaxx-band. K — kabaré. nZ. — nepsxertt zena.
November 13 (szerda)
Budapest 9.15 Q. ha\'gv. 930 H. 9.45 A hangv. folyt. 11.10 Nemaetköii vlzjelző-szolgitat. 12 Déli harangszó. 12.05 A Mán-dits-szalonzenekai hangv. 12 25 H. 12.35 A hangv. folyt 13 Pontoi Időjellés. 14.30
II 15 Piaci ársk éa ári lyamhlrek. 15 30 MSrietanlolyam. 16 10 E 16.45 Pontos Mőjeliés 17.10 E 17 40 Szórakoztató Z. 18.50 Olaiz nyelvoktatás 19 30 Az Operabál -Háry János" előadása. A Budspeilen Időző nürnbergi vendégek tiszteletére rendezett dlszelóidás Ulána kb. 22 20 Pontos Időjelzés. Eil követően : Cigányzene. Bécs II Hangv. 15 30 ltju.ágl zene.
16 10 7.. 20 Hoehn Alfréd « ngoraaatja Boriin 14 O 15.20 Színielőadás. 16.20
Zene. 18.20 O. 20.30 Szemelvények Otaener operáibői.
•trönn 12.30 Zene. 16.30 Közvetlta Prágából 19.05 Hangv. 20 Weber: Puvó-ölös. 21 Óbtllnnl fúvószenekar. 22 15 Zene London, Davntry 17 45 Z 18 15 Oyer-mekóta. 1945. Hándel-árlák. 20.45 Dalok. 21 Sztmf. hangv. 24 Zen:. Milánó 16.30 Mutalkáló gyermekkuckó.
17 Kvintett. 20.30 Opera E. Utána zene Varsó 16 45 0. 17 45 Zene. 19 25 0.
20.30 Kamira Z. 21.30 Hangv. 23 Zene.
JÉ/i nem ^irde/eh sokat, meri a soR adminisztráció drágít!
Helyette igen tisztelt vevőimet a legnagyobb mértékben kielégítem, melyet
BUTORTELEPEM
Jó hírneve bizonyít. Httalképaa agránaknek készpániárban nyújtok hltslt. Jó tnlnósé^U hálóavibák mát P 350.161 ebödlflk P 650-tít
Saját kárpitosmOhalyaaiben a l.fl.lca«bfc éa lagjobb munkát kéaaltam.
Sxékely Vilmos buiorielepe NagyKanlisa.
Kaxlr.cxy-uíca 4.
A békeszerződéseket
megzavarodott emberek csinálták mondotta a londoni érsek
l/mdon, november 12 A canlerbury-i érsek a londoni Szent Pál székesegyházban a fegyverszünet évfordulóján tarlót! beszédében többek közölt azt mondotta, hogy a békeszerződéseket a háború pusztításaitól kifáradt, tompított idegzetű, megzavarodott, felbőszült emberek csinálták. A népszövetség feladata megteremteni a kölcsönös megértést és a jóindulat légköréi.
Letartóztatták Rákosi Mátyás nővérét
Budapeat, novomber 12 A pestvidéki ügyészség fogházában ülő Rákosi Mátyás nővérét, egy budapesti konzervgyáros feleségét letartóztatták, mert Rákosihoz levelet akart becsempészni.
Vigyázat 1
Cukorka király
mhmhbbi^ Kaxlnozy-u.
Tisztelettel értesitem a nagyérdemű kö-
hogy a mm-m oly gyönyörű kivitelben, amilyen meg nem volt és olosókl Erdemei megtekinteni, vétel-kOielczcilség nélkül. Stühmer, Lukács és Ko«$tlia Mikulások és desszertek csoda kivitelben kaphatók, szolid árakon.
Tisztelettel Heffer Gyula.
471___
Z&rlchl zárlat
Pária I0-311/!, London 23 t0\'/í, Newvork 515 97Vl, Brtlssel 73171-t, Milano 27 02>/l Madrid 72 45, Amsterdam 208 31\'/i. BerUn 123 Si, Wien 72-57, Sofia 3"72, Prága 16 28\'/I, Variő 57 HS, Budapeat aO-ta>/l Belgrád 9-12, Bukarest 308"z.
Nagy
M is [imil
1 mw ar^ kttfinfi mlnfisíiif kaiyak 3*50 1 utnstYK umoo DiQűifigO tearan 3\'54
Likörök nagy választékban I
Idei termésű világhírű
PEKKAREK T£ÁK
már megérkeztek, kaphatók
Hnszel és Friedenthal
lüszer- és csemegekereskedésében.
Nagykanizsa legrégibb temetkezési vállalata, mely nem tévesztendő össze ujabb alakulatokkal, a—a— — Főlizlet: Deák-tér 3. szám alatt, a felsőtemplomnál.
HILD ELSŐ NAGYKANIZSAI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
VÁLLALUNK disz- és egyszerű temetéseket, exhumálások, hullaszállilások bel- és külföldre bármely irányban és irányból, vastlton, vagy saját hullaszállító kocsinkon (fourgonon) Diszes nyitott és üveg halolt.iskocsik NAGYKANIZSÁM ALAPÍTÁSI ÉV 1881. NA8Y RAKTÁR érc, imitatió, kemény- és puhafa, ugy hullaszállító koporsókban, szemfedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb. - Egyleti temetések rendkívüli mérsékelt árakon
ÖZLETHELYISÉO ÉS IRODA MŰHELY ÉS RAKTÁRAK Deák Ferenc-tér 3. szám Király-utca 4. szánt TELEPON SZÁM: 269. TEI EPON SZÁM : 120.
SÜRGŰN YCIM i HILD NAGYKANIZSA l\'oi^dtjimla II Angol-Migy,, Biek H.nyk.nlital Plókjánll
Ugyanitt a Néhai Hild latnán Emlékéra Alapított Tamatkaxéaí Egylat irodahelyisége, ahol
tagokat 65 évea korig felweazflnk éa a legmagaaabb t«mitk«ié»l aaflélyt nyujtjuk._ no>
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november 18.
KÖZGAZDASÁG
Mozgalomaszabott árak bevezetéseérdekében
Budapestről Indul kl a mozgalom és belekapcsolódik a vidék Is
boll árak vethetnek véget.
Hosszas tanácskozások folyt.) k már eddig is ebben az ügyben és a tanácskozások eredményeként szakmán ként szervezkednek a kereskedők, amely szervezkedésnek előreláthatólag rövid időn belül a szabott árak tényleges bevezetésével lesz meg az eredménye. Kívánatos, hogy a (óvárosból kiinduló mozgalomhoz a vidék kereskedelme is csatlakozzék, hogy a nagyobb vidéki városok tegyék meg a kezdeményező lépést.
Nagykanizsa, november 12 Az OMKE kebelében nemrégiben újra megindult az az országos mozgatom, melynek célja, hogy szig > ruan szabott árak bevezetésévei a kereskedelem végei vessen az egyre jobban és jobban elfajuló alkudozásnak. Annyira megszokta már a közönség, hogy csak alkuvás mellett vásároljon, h gy tarthatatlanná vált a helyzet. A kereskedő és vásárló bizalni >tlanul állnak egymással szem ben. Ennek csak a szigorúan sza-
TÖZSDE
A tőzsde forgalma ma ismét jelentéktelen volt. Az érdeklődés középpontjában ezu:tal is a Nova részvények voltak, amelyben jelentős kon-trernin poziciók alakultak ki. Az árfolyama 265 pengőig esett vissza, majd utóbbi fedezési vásárlásokra 28 3 pengőig szilárdult. A külföldi alacsonyabb jegyzések halása alalt az árfolyamnivó az egész vonalon némileg gyengült. A fixkamatozásu papirok piaca teljesen üzlettelen, a devizapiac csendes. A Cábel árfolyama 10 fillérrel emelkedett.
Tsrraéaytfaffa
Buza 10 fill. rozs 15 fill. esett.
Buza llnav. 77-e« 22 55—22-S0, 78-as
22 65-23P5, 79-cl 23 10 2343, 80-..
23 35—2360, dunánt. 77-ea 20-80-20 95 78-as 20-95—21 15, 79-es 2120-21 40, XO ai 21-30 —21-50. rou 14 30-14 <0, tak <rps 1500-1550, aflrírpa 17 50-19 00. zab 13 80-14 20, tengert tsz\'.. 13 40—
13 60, dunántúli —■----•—, repce 52-00-
54-00 korpa 9-80 10 00.
VALUTÁK Angol I. 27-80-27-95 Belga Ir. 7970-80 10 Csen k. 16-85-16 95 Din k. 152-80 153-40 Dinár 9 98-10 06 Dollár 569-75-571*73 Francia!.22-40-22 70 Holl. 230-30 231-20 Lengyel 63-90-64-20 Leu 3-38-3 42 Léva 4-10-4-15 Líra 29 75-30-05 Márka 136 35-136 95 Norvég 152-80 153 40 Schlll. 80 10 80 50 Peseta f 0 25 81-25 Svájci I. 110-60 III 00 Svéd k. 153-25 153 85
DEVIZÁK Amat. 230-52-231-22 Belgrád 10-10-10-13 Berlin 136-53-136 93 Brüsszel 79-81-80 12 Devizalel 3-40 3-42 Kopenh.153 00\'53 40 London 27-85-27-93 Madrid 80*55-81*25 Milano 29-90-30-00 Newyork 571*10-2-70 Oszló 153*02-153 42 Párls 22-48-22 55 Prága 16-91-16*96 Szófia 4*12-4*14 Slockh. 153 42-153 82 Varsó 64*02-64-22 Wien 80 28-80-53 Zürich 110-67-110 97
Naponta sdjon növendék és hlzóállatalnak
t*
„FUTOR
szénsavas takarmánymeszet. A .FUTOR" növendékállatoknál a csoniképzódést elősegíti, hízásra
íiiSiétvágygerjesztö^
A „FUTOR" nem orvosság, hanem a lcglinomabban órlött mészsótáp, amely az állalok szervezetében Igen könnyen felszívódik, s amelyet az állató< aro-matikus anyag artalir.ánál fogva szívesen fogyasztanak. A .F U T O R* etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi. A nagyhlzlalók, urad.lu.ak, Knzdasánok a .FUTOR\'-t állandóan etetik. Ára: 1 kilogrammonként 40 fillér. 7sák vételnél: 1 zsák 50 kg. (zsákkal
együtt) P 1030. I cca »/i kg-os próhadoboi ára 30 fillér. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
ntag, műtrágya, nővényvédőszerek 53ss kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn: 130.
SariáfTátár
Felhajtás 2299, eladatlan 297. — l:lsó-rendll 1*44-1*45, szedett 1-30—1*32, szedett í.ftzép 1*22-1*26, kfln:*yU 1-12—1*18, I-ső rendű Öreg 1*26—1 30, ll-od rendű öreg 1*18—1 22 sngol süldő 1-30-1*56, szalonná nagyban 1*54-1*58, zsír 1*74-1*78, hu< 1-70-1*86, azalonnis lélsertés 1*60-1*76.
Illája: Mlxalal Hytmda él Lapkiadó Vállalat, UagTkulssán.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
tfitsrartiaji telefon t Naf vkanlzsa 78. na.
iphöhirdetísek
Az swáhlntiKwa dija 10 nóif M flllár, Mtedea torábtj oó dtta S Kit. Vasát- éa tanepnop 10 szólf 80 fillér, mlndu további sió dija • fiit. Szerdán és pénteken 10 szóig ao ttlár, minden további sió dija a fill. Címszó s minden vajta-
Eshb betűből álló szó két szónak számit-rtlk. Állást keresőknek 50»/« engedmény.
Hlrdaláaak S (fit) pangA ftaaiagaa alul a Istsslsgas kasiywaláa, számlázás •IkarOlásevéflatt •iára ftintandfik
Vaassák, vagy vaakályhával at-saarálnák oaarápkályhát. Címeket a kiadóhivatalba kérek.
Varrodaáltsalyazáa. Értesítem a t. hölgykőzOnségrt, varrodámat áthelyeztem Sikálni-utca 28 «z. alá. Továbbra la jutányosán kíszülnek a legrlrgáns-bb felnótt és leányks ruhák. Klvánstra házhoz is megyek Kérem a t. hőlgyközonséx szíves pártfogását Kapóit Mária. 5655
3 szobából álló Irodahalylaág ki.dó
Csengery-ut 4. 5638
Vadbőröket,
mézet, ágftollit, vasat fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernit és Fiai
Erzsébet-tér 16. «.,
Eladó komplett ebédló, hiló, varróssz-talks, szövetluggöny ablakvédó, aranykcrel-ben olajfestmények, lámpa, lalióra Erzsébet-lér 1., 11. lépcsó. 5611
Parfakt nén.l ambar vállal délutánra bárminemű német irodai munkát, vagy privát német nyelvoktatást. — Ciin : Frlndt György rendőrtisztviselő, lendór ségl bejelentő hivatal. 5643
Jalattlag urasági konyhán alkalmazásban levó Jobb asszony, kl a háztartás minden ágában Jártas szakácsnő uradalomban keres elhelyezést, ugy hogy II éves leánya vele lehessen. Bővebbel Eppinger I. és l-ta laUzlelében. 5616
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon ■ 585.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
uai
PátszfcaioaSirt bekebelezésre minden
Díszesben a legelőnyösebben és leggyoe-sabbon folyéslltat lanác nénz-
kölcsönközvetllő irodája Jt^kinizsán, Kazinczy-utca 2. szíta, «■»
Ház siadó sürgősen Kiskanlz\'án, Sztnlrókus útra 49. ____51532
mílmm^SSi
azon ktdvezrnénvbcn, hogy mlndennc.i.ü ruh»zati szükségletét nyolc havi részlci-ff.elés melleit szerezheti be sz általánoun Ismert Tribon ruhazstl részvénytársaságnál. Minthogy a lészlellizelések még csau Január elsején ke dődnek, ajánlatos, ho?y karácsonyi szükségletét már most rendelte meg. amíg mindenből nagyobb a választék Mintákat készséggel bemutat és megrendeléseket felvesz: PRANOER JÓZSEF. Sugár-ut 14. szám alatt. 5624
Sirllérházl dűlőben 1700 D-fll azánKÍ-fAid szabadkézből eladó. Bővebbet Róz.a-uics 19.
Gyümölcsfákat,
rózsafákat,
fenyőfákat, Thujál, diszcser|é-ket. évelő vlráfttöveket eperpalántál, virághagymákat, u nr.: tulipán, Jácint slb. nagy válasz lékban szállit ugy vidékre, mini helyben
Petermann kertészet
Nagikanlzián,
A PFAFF varrógépgyár
készítményeit az egész világon kedvelik, inert a PFAFF vsrrógép\'k tartósak, szépen és csendesen varrnak, ízléses a kiállításuk Hosszú lejáratú részletfizetés mellett 4&4S II beszerelhető:
BUDI SÍIM B FIA m
Deák-tér 2., a feliótemplomnál.
rfz egÁsx, áleüien hü. b/irál
SIN SER
VARRÓGÉP.
Xa^v.<YZJ>/eltátolaJc
yllcLC.S-Crruj hobui >
SINC-ER VARRÓGÉP PESZV TARS
Fióküzlete: BÍAHYKAWZ8A Fő-nt 1.
Zsák,
ponyva, zsineg,
tátaka\'á, utltakará lejolcsóbb
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Értesítés.
ftrteiltem a nagyérdemű hölgykOzön-séget, hogy
varrodámat
Talaky-ul IB. szám alá halyaz. lam ál.
Készítek koaztdm, kakál és aalályl ruhákat, úgyszintén gysr. snakrsahák.t Is
Kérem t vábbra Is bizalmukkal, mint eddig is, támogatni sziveakedjenek Tisztelettel
SfiM Horváthné.
24663/1929.
árverési hirdetmény.
A vásártéri kantin bérletét 1930. évi január hó 1 -tői kez-dődfiieg egy év tartamára bérbeadóm. — A nyilvános árverés határnapjául folyó évi december hó 3. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki a városi gazdasági hivatalban.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1929. november hó 9-én. _ , , M: Polgármesler.
Gazdák figyelmébe!
A Kiihne Mezőgazdasági Gépgyár R. T. Moson, egy
indított meg, vetőgépeket, valamint mindennemű Kühne-féle gazdasági gépeket egy-két évi kamatmentes hitelre szállit. Tekintettel arra, hogy ezen kedvezményes gépakció csak nagyon rOvid ideig fog tartani, kérjük a gazdákat, rendelményeik azonnali feladására a
Kühne Gépgyár Lerakatánál
ROTHAUSER MÓR
Nagykanizsa, Fö nt 13. (a Koronával szemben).
Nvomatolt a Délzalai Nyomda é6 Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
09. évfolyam, 259 sxám
NagykaislM*, l&OT november 14 csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI E9ZL0NT
giakcutMf é» UidóhlviUI: rj «t 5. uim.
Keuthtlyl tlókkl.ilóhlvit.l Kouuth UJm-u. Sí.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: B«rbaHt» Lajos
EMbcWrf fa: VUa 1
Az angol kormány nem akarja a trianoni
béke revízióját
London, november 13 (Éjszakai rádiójelenlés) Az angol alsóház mai ülésén Mander liberális képviselő azt kérdezte Interpellációjában a kormánytól: „Az angol kormánynak ml az álláspontja a trianoni békeszerződés
revíziója kérdésében ?"
Henderson külügyi államtitkár a következőket válaszolta:
— Az angol kormány soha sem tette meglontolás tárgyává a trianoni békeszerződés revíziójának kérdéséti
Egy konzervatív képviselő azt kérdezte:
Nem lehet valamit lenni ennek a súlyos európai kérdésnek kiküszöbölésére? Henderson: Nem!
Koncz Vilmos tagadásával és alibi-bizonyitásával szemben Molnár Erzsébet fentartja vallomását az alhadnagy ellen
Az őrizetben levő Konczon
Györ. november 13 A gyóri gyilkossági ügyben Molnár Erzsébet még mindég fenntartja vallomását, hogy a gyilkosságnál Koncz Vilmos alhadnagy voll a segitő társá. Ezzel szemben Koncz százszázalékos alibit Igazolt.
Igazolják öt társai, a laktanya főorvosa, a laktanya őre és még többen. Megállapították, hogy a gyilkosság \'/i9 órakor töriénl s Koncz, aki a legjobb altiszlek közé tartozik, VílO-ig nem is hagyla el szobáját. A rendőrségen számolnak azzal, hogy a leány csak azért terheli Konczot, hogy másról elterelje a figyelmet. Annyit már megállapított a rend őrség, hogy
a leány nem egyedül követte el a gyilkosságot, hanem segítő társa Is volt.
Drámai volt a szembesítés Molnár Erzsébet és Koncz alhadnagy ko. ott. A leány a szemébe mondta Knncz-nak: Maga volt, miért nem vallja
gyanús vérfoltokat találtak — a győri gyilkosság ügyében
meg!? Mire Koncz erősen a leány szemébe nézell, majd azl válaszolta : Azt mondom magának Erzsi, én ellenem ne valljon!
Koncz Vilmos csak tanú A mai nap délelötljén szállt ki a rendőri bizottság a kaszárnyába. Koncz Vilmost, mint terhelteit nem hallgathatják ki, csak mint lanut. Az ő Ugye, mint katonai személynek az Ugye, most már teljesen a katonai nyomozó halóságra tartozik
Az egész gyóri deteklivcsoporlot mozgósitották az ügyben.
Molnár Erzsébet állhatatosan fentartja vallomását
(iyör, november 13 (Éjszakai rddiójelenlés) A Magyar-ulcai gyilkosság ügyében egész nap folyt a nyomozás, de dönlő eredményt az nem hozott még. A gyilkosság színhelyén ujabb vizsgálat voll, ahová kivitlek Molnár Erzsébetet is A leány fenlarlotla előző vallomását, hogy bűntársa : Koncz Vilmos. Ez idő szerinl
Még mindig nincs világosság
Koncz Vilmos a katonaság őrizetében van, de álhatato-san tagad.
Megállapítást nyert, hogy azokat a késekel, melyeknek köszörülésére vonatkozólag azl állította az alhadnagy, hogy azokat egy évvel eszközöltelte disznóölésre, csak nyolc nappal ezelőtt köszörllltette. Mosl azzal védekezik, hogy azzal is disznót akartak ölni.
Molnár Erzsébet lakásán megtalálták a köszörű szerszámokat.
Koncz Vilmos megvizsgálásakor jobblábán gyanús foltokat találtak, melyekről megállapították, hogy azok vérnyomok. Szükségesnek tartják a hatóságok az ellenpróbál is.
A meggyilkolt asszony hulláját felboncollak és ez kétségtelenül meg-állapilolta, hogy a gyilkosság esle 9 óra tájban történhetett.
A boncolás II szúrást konstatált a nőn, melyek közill három halálos volt Legnagyobb szúrás a nyakon van, ahol átmetszette a gégét is. A halál percek múlva állott be.
nruyirtArtAAi^vvwvwvvvvvvvv^"*"\'\'\'\'"\'*\'\'"\'"\'"\'*\'*\'"\'" *******...................
„Az antantnak meg kell értenie, hogy a néphadsereghez jogunk van"
A békét csak kellő felkészültséggel lehet biztosítani — Élénk vila a katonai büntetőtör vénykönyv mai tárgyalásánál — Zsitvay a kardhasználatról, a halálbüntetésről, a párbajról Vass miniszter nyilatkozata a hadirokkant kérdésről
pedig katonai javaslattal. A jav.islat hogy a békél cs.ik kellő felkészült-intézkedései vétenek a magyar köz- séggel lehet biztosítani, jogi és alkotmányjogi intézkedések ellen. Helyteleníti a bolbünlelés fen-larlását és a négyszemkö/.ölti fegy-verhasználati jogol.
Palacsi Dénes felhívta a szocialisták figyelmét lloowernck, az Egyesült Államok elnökének kijelentésére,
tludapest, november 13 A Ház mai ülésén az elnöki bejelentések után élénk vila indult meg a katonai bünlelölörvénykönyv feleli. Fábián Béla szerint az egész ország azl vártd volna, hogy a mai gazdasági közteherviselési válság idején a kormány egy nagy gazdasági programmal lép a Ház elé, nem
Az antantnak meg kell érteni, hogy a nép-hadsereghez jogunk ,van, a drága zsoldos hadsereg helyett.
A javaslatot elfogadla.
Láng Boldizsár báró rámutatott arra, hogy
a kard-a ff érek !l0 százaléka közjogi elleniéiből keletkezett, a Kossuth-nóta és a Gotterhalté miatt.
Ez az összeülközési lehelőség azonban már teljesen megszűnt. A bol-bünletésscl kapcsolatban hangoztalta, hogy a háborúban szükség lehel rá humánus okból, de a törvényjavaslatból ki lehet hagyni.
Ilródi Ernő elismeri, hogy szükséges a külön katonai büntető törvénykönyv, de ennek nem szabad a polgári jogok és érdekek hálózatát érinteni és
nem állíthat fel külön privilégiumokat.
A polgárság és a katonaság közölli elleniéi feltámaszlására semmi szükség nincs
Usetti Béla üdvözli a javaslatot, mert általa a független nemzeti hadsereg független magyar büntetőjoghoz jut.
Zsitvay Tibor Igazságügy-miniszter ulalt arra, hogy amikor a magyar nemzet 1867 után visszakapta az önrendelkezési jogát, igyekezett régi hagyományos törvényes rendelkezéseit is visszaállítani a magyar jogélel minden leréri. Egy Iciülct voll, ahol a magyar jog nem tudott érvényesülni : a katonai jog területe. Idegen világ, idegen pátens, idegen kör, idegen szellem. Sajnálaltal tapasztalta a nemzet azokat az éles harcokat, amelyeket vívnia kelleti a katonai jog lerén, ellenséges érzülelü hatalmakkal szemben. A katonai jog terén idegen szellem uralkodott, a katonai rangjuk még ma is a régi idegen rendszabályok alapján áll és idegen volt az a szellem is, amely végrehajtotta. Ez az elavult jog sokkal messebb időkből származik, mint 1885. Az idegen világ idegen pátens, idegen körben született és jobbára \' törvénytelen rendelkezéseken alapult. Az országnak sok gyászos napot, sok október ti-át hozott. Lehetséges e tehát pillanatig Is tétovázni akkor amikor szabadulni tudunk a testestől lelkestől idegen jogtól ?
A szociáiisták deklarációjával foglalkozva rámutatott arra, hogy a törvényjavaslat beterjeszlése nem jelentheti a háborús szellemet. Ilan-gozlalla, hogy a törvényjavaslat nagy jelentőségű, mert a polgári és kalonai jogol egységesili. Ugy a lialálbiln-
a
ZALAI KÖZLÖNY
19itt. november 14
lelés, mini a gyávaság megítélésénél lényeges enyhülés mutatkozik. A iatalkoru halálbüntetések kérdésében a katonai szempont dominál. A kard használati jogot túlzott szempontból Ítélik meg. Ma, amikor nemzeti hadsereg van, megszilnt a kardhaszná-latt jognak az a jellege, hogy egy idegen ármádia jogát biztosítja a magyar állampolgárságával szemben. Egyébként a javaslatba visszaállítják az eredeti szöveget. A bolbllntetést mint jogot nem védi, mert más államokban is érvényben van. Reméli, hogy a halálbüntetést keveset fogják alkalmazni és még a háborúban is más büntelésnemet lépteinek életbe. A párbaj intézményéhez nem annyira a katonák ragaszkodnak, mint inkább azok, akik ugy látszik csak ezen az uton tudják biztosítani maguknak a megbecsülést.
Vass miniszter a hadirokkant-kérdésről
Az Interpellációknál Kéthly Anna a hadirokkantak felülvizsgálásával foglalkozott. Kifogásolta, hogy a járadékot sok esetben csökkentették a felülvizsgálat következtében.
Vass József népjóléti miniszter válaszában kijelentette, hogy téves az a felfogás, hogy a rokkant járulék a megélhetés biztosítására szolgál. Ez csak a 100 százalékos rokkantaknál áll fenn. A felülvizsgálat után az 50 százalékos hadirokkantak száma 22 000-ról 31.000-re, a 75 százalékosoké 6800-ról 9000-re, a 100 százalékosoké 2087-ról 2615-re emelkedett. Pénzértékben ez körülbelül 4 millió többletel jelent az államkincstárnak. Nem lehet tehát azt mondani, hogy a felülvizsgálat során nem vették figyelembe az emberséges és tárgyi szempontokat. A hadirokkant törvény már majdnem elkészült, nem hozhatja azonban a Ház .elé, mig a járadék-rendeletet nem tudja annyira rendezni, hogy az törvényben legyen megállapítható. A száz és hetvenöt százalékos rokkant-járadék olyan összegű, hogy az már törvényben is megmerevíthető, a kisebb százalékú rokkantságnál azonban még nem. A 25 százalékos rokkantjáradékot megváltás megszüntetni szeretné. Amíg ez nem valósul meg, a hadirokkant-törvénnyel nem jöhet a Ház elé.
A minisztertanács
letárgyalta a fővárosi törvényjavaslatot
Budapest, november 14 (Éjszakai rádiójeientés) A kormány tagjai ma délután 5 órakor Bethlen István gróf miniszterelnök elnöklete alatt rendkívüli minisztertanácsot tartottak, hol Scitovszky belügyminiszter előadásában letárgyalták és részleteiben is elfogadták a fővárosi törvényjavaslatot. A minisztertanács felhatalmazta a belügyminisztert, hogy a javaslatot legközelebb a Ház elé terjeszthesse.
Nagykanizsa memoranduma a kormányhoz
a leány-középiskola, törvényszéki palota, rendőrségi palota, gazdasági iskola és uj lakások építésének lehetővé tételéért
Nagy beruházási programmal lehet csak a kataszlrófálls munkanélküliségen segíteni — A többi városokkal együtt Nagykanizsa is a kormány segítségét kéri ennek megvalósítására
Nagykanizsa, november l-t A mai rendkívüli súlyos gazdasági helyzet, amely mind nyomasztóbbá válik — nagy aggodalommal tölti el minden magyar város vezetőségét, főleg az a ludat, hogy
a városok ereje az utolsó esztendőkben létesített halaszthatatlan városi beruházások következtében nagy mértékben kimerült. E válságos állapot arra késztette a magyar városok kongresszusát és a magyar városok vezetőségét, hogy a kormányhoz forduljon kérő szóval: támogatását és hathatós segítségét kérve a sürgős megoldáBt igénylő súlyos közérdekű kérdések elintézésében.
Nagykanizáa megyei város Is belekapcsolódod ebbe az országos mozgalomba és kDIOn memorandumban fordult a kormányhoz, illetve az egyes szakminiszterekhez és vázolván Nagykanizsa város súlyos helyzetét, megtelelő támogatását kéri nehéz küzdelmében, élethalál harcában. Nagykanizsán a munkanélküliség kezd rendklvftVI méreteket ölteni —
mondja a felirat. A magánépitkezés teljesen szünetel, a város — az utcaburkolást leszámítva, amely most forgalomban van — jóformán semmi nemű beruházást nem képes teljesíteni.
Ebben a helyzetben
nagy aggodalommal néz a város kOzönsége a jövő év tavasza elé,
amikor a tétlenségre Ítélt munkáskezek újból munkaalkalmakat és kenyeret remélnek. Már pedig az állam támogatása nélkül Nagykanizsa nem talál kivezető ulat a súlyos helyzetből.
Fokozza ezt a nyomasztó állapotot az a körülmény — hogy Nagykanizsa, amely valaha virágzó kereskedelmi és ipari város volt, a ha-tárcsonkitás következtében elvesztette gazdasági területének kétharmad részét, ugy, hogy
a helyi kereskedelem és Ipar az országos gazdasági válságot jóval meghaladó mértékben
szegényedik, sorvad, pusztul a gazdasági életfellételek hiánya miatt.
E város — folytatja tovább a memorandum — ha a maga erejére hagyják, nem tudja betölteni azt a fontos nemzeti missziót, amely itt a határszélen reá vár.
Állami feladat, hogy a határszélen fekvő városok — mint kulturális őrhelyek — az állam erejének támogatásával juttasanak abba a helyzetbe, amelyben képesek lesznek a
magárahagyatottságában i képes megfelelni ennek a
nemzeti érdek szempontjából a határszéli városokra háramló feladatok betöltésére.
Nagykanizsa város, amely nincs abban a szerencsés helyzetben, hogy megyeszékhely lehessen és igy nélkülözni kénytelen a vármegye erősítő támogatását is,
nem a feladatnak.
Az elvesztett gazdasági területek helyett az erejében megc6ökkent kereskedelem és ipar erejének felfrissítésére
uj intézményekre van szükség.
Ezeket az intézményeket azonban a város képtelen létesíteni, ily intézmények :
egy leány középiskola, amelynek hiányát 32.000 lakosú város rendkívül nagy mértékbe érzi ; —
törvényszéki palota, amely már a háború előtti esztendőkben tervbe volt véve; —
államrendőrség! palota, mert a rendőrség jelenlegi elhelyezése nem megfelelő; továbbá téli gazdasági iskola építése, amely nemcsak Nagykanizsa, de a környék kisgazda közönsége szempontjából rendkívül fontos.
További munkaalkalom
volna elérhető, ha az állam a Pécs-varazsdi állami útszakaszon, (a Károly-laktanya elölt és az Eötvös-tértől a lüzérlaktanya északi határáig) burkolási munkálatokat végeztetne és a jelenlegi makadám-bur-kolatot kiskő-burkolaltal fedné be.
Különösen az utóbbi beruházások szervesen illeszkedhetnének bele abba a nagyszabású utburkolási programba — amelynek megvalósítását a m. kir. kormány elhatározta.
Rendkívül fontos közérdek fűződik ahhoz, hogy Nagykanizsán megfelelő számú
uj lakás építtessék. A barakkban még ezidő szerint is 150 család lakik, akiknek végleges elhelyezéséről megfelelő lakások építése uttdn gondoskodni kell.
A felsorolt intézményeken és utburkolási munkálatokon kívül tehát lakások építése volna az a program, amelynek megvalósításával munkaalkalmakat lehetne teremteni. Záradékában ismételten, hangsúlyozza a város vezetősége, hogy jöjjön a m. kir. kormány segítségére ennek a nehéz válsággal küzdő határszéli magyar városnak, hogy a súlyos gazdasági válság legnehezebb esztendejét súlyosabb megrázkódta-
tások nélkül küzdhesse kérésziül és kéri az egyes minisztereket, hogy a fent felsorolt állami inlézményeket, illetve beruházásokat megvalósítani és azokat tárcáik terhére fedezni szíveskedjenek.
A város polgármestere még a tegnapi nap folyamán megküldte a memorandumot a kereskedelmi-, belügyi-, igazságügyi-, földmivelésügyi-, néplólétl- és munkaügyi-, valamint a vallás- és közoktatásügyi minisztereknek.
Csak egytől larlunk. Hogy Nagykanizsa ezzel a felterjesztéssel is ugy jár, mint az eddigi legtöbb akcióival. Nagykanizsa kéri — és más város fogja megkapni... (B. R.)
moszkvai kém
(A cárnő kegyence) Vllágtllm 2 rész, 14 telv.-Un Rendezte: Carl Qruna. — Főszereplők: Ush Hald, Frltz lortnsr, Esstsrhási Agn«».
Randaa halyárakl
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.
A mosxlcval Kém
(A cárnő kegyence) A német filmgyártás másfélmillió márkás, hatalmas kiállítású világfilmje. Káprázatos rendezésű színpompás miliő. Misztikus, a Carl üruse rendezte, tökéletes lenyűgöző hatású mestermunka. A cárnő kegyencének.Marquis d\'Eon-nak szerepében Liane Haid ismét visszahódítja azt a posiciót, amely ben egykor a filmvilágban diadalmasan uralkodott. A cár szerepében Fritz Kortner, a németek legisten-áldottabb zsenije olyan alakítást nyújt, amely talán még Jannings alakítását is felülmúlja. Jólesően állapítjuk meg, hogy e filmóriásban is vezető szerepet tölt be egy magyar tehetség, Eszterházi Ágnes. — Rendes helyárak.
(-)
Értesitem
s t. vevőimet, hogy m ■» csűtOrtOkín friss
disznótoros
májas, véres és zscmlyés hurka kaphsló, ugylilntén friss felvágottak a legolcsóbb napi áron.
Adler Miksa
Kazlnczy-ut a 14. szám.
1992 november 12.
150 lakás áll üresen Nagykanizsán
Adalék Nagykanizsa lakásviszonyaihoz
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsa, novcmbor 1:1
A házbér-vallomások alkalmával a háztulajdonosnak ludvalevöen be kell irnia a bérbeadóit lakás lakbéréi a vallomási ivbe, amely erősen nyom a latba az adókivetésnél. Amelyik házlulajdonosnak azonban Üresen áll egy lakása, az a lakatlanság tartamára az adó elengedését kéri az adóhivataltól. A mostani házadóvallomások alkalmával számos háztulajdonos élt ezzel a jogával. Ennek a révén sikerült megállapítani, hogy Nagykanizsán a legutóbbi időben állandóan közel másfélszáz teljesen lakatlanul, üresen álló lakás van, amelyek ulán a tulajdonos adóleirást kért.
Ezekben aztjresen álló lakásokban különösen eg\'y-szobások foglaltatnak, de 2, 3 söt négyszobás lakások is akadnak.
Hogy Nagykanizsán ma ennyi az üres lakás, nem kis mértékben a kalona-réti építkezéseknek, egyes épületeknek lakásokká való átalakításának tudható be, úgyszintén elköltözés vagy egyéb üresedésből kifolyóan.
Azonban a „lakásbőség" csak látszólagos, mert sajna, a jövedelemhez viszonyítva a lakások bére magas, amit csak a jobban jól és szituált lakó tud megfizetni, mert a nagy átlag részére ép a lakások magas bérc miatt bizony nagy lakásínség van, ami csak akkor szűnik meg, ha vagy alacsonyabbá válik a lakásbér, vagy emelődik a jövedelem, hogy a lakó a magasabb lakbért is megtudja fizetni.
Mindaddig azonban nem lehet lakásbőségről Nagykanizsán beszélni.
Kesxtfielyen örixetbe vetíek Izét mar£)akereskedlöt
aKlkei vásári csalással gyanúsítanak
Nagykanizsa, november 13 Kövid jelentés érkezett ma Nagykanizsára a keszthelyi nyomozó hatóságoktól, mely szerint a keszthelyi csendőrség feljelentés folytán őrizetbe vett két vásárokai járó marliakeres-kedöl, akik állítólag vásáti csalást követtek el egy telién eladása kapcsán. Az egyik Szabó István 30 éves izigetvári lakos, mig a másik Gold-
mann Károly kányavári állalkereskedő. A csendőrök elölt mindketten tagadták a terhükre rótt bűncselekményt, azonban mivel nagyon alapos gyanú merült fel ellenük, a csendőrség mindkeltöt őrizelbe vette és még a mai nap folyamán beszállítják Nagykanizsára, ahol a törvényszék vizsgálóbirája dönt további sorsuk felett.
Megsznrt legényt szállítottak be a kórházba eszméletlen állapotban
Ml történt Úszóban? — A somogyszentmiklósi csendőrség nyomozása
Nagykanizsa, novemhor 13 Tegnap délelőtt eszméletlen állapotban levő liatal legényt szállítottak be a somogymegyei l.iszó községből a nagykanizsai közkórházba.
A legény súlyos és életveszélyes szúrást szenvedett és még mindig nem tért eszméletre, ugy, hogy a rendőrség ki sem tudta hallgatni.
Eddig mindössze annyit állapítottak meg, hogy Liszó községben véres verekedés zajlott le, de hogy ki adta és ki kapta a szúrást, hogy hívják az áldozatot, ezt senki sem tudja.
A nagykanizsai rendőrség értesítése alapján a somogyszentmiklósi csendőrség egyik járőre tegnap ki-
ment Somogyszentmikiósra, ahol a véres szuikálás ügyében megkezdte a nyomozást.
Az orvosuk ugy hiszik, hogy a megszűri legény éleiét megmenlhelik.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-Igyelő Jelentések: Szerdin a hőmérséklet: Heggel 7 órakor +7-4, délután 1 órakor +9 8. eíle 8 órakor +9.
Felhőzet: Kgéaz napon át borull égboltozat.
Szélirány: Reggel északkelet, délben és este délkeleti szél.
« Meteorológiai IllMnl aata 10 érakor jelantii enyhe Idft várható nyugat felöl terjeaxhedfi esővel.
A moszkvai kém
(A cárnő kegyence)
Olcsóbb lett a vilany
mindama nagykanizsai házakban, főként a nagy-fogyasztásu vállalatoknál, hivatalokban, iskolákban slb, ahol rájöllek annak a mód|ára, hogyan lehet havonta a villanyszámla feK\' megtakarítani.
Egy tükrös lámpaernyö-szerkezel kell csak ehez, amit most árusítanak Nagykanizsán a budapesli cég megbízottai. Tömegesen szerelik fel a kanizsai nagyfogyasztók és takarékosságra kényszerült magánháztartások ezl az igen elmés és olcsó készüléket, ami egyben disze is minden szobának, helyiségnek, valamint a szemre is jótékony módon osztja el a fényi.
Eü/ havi próba a jenai Aslax-cégnek e téren korszakalkodó találmányival mindenkit meggyőzhet, hogy a megtakarítás minimálisan eléri a havi 5ff>l«-ot.
Nagykanizsán pedig nagy szó az: a villanyszámla felét fizetni és mégis jobb és több világítás melleit dolgozni. Megrendelhető Szász ügynökségnél Széhenyi-tér 4 vagy Mlhalec és Farkas vi lany felszerelési vállalatnál. — Csengery-ut 5. (=)
Regedei víz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden füszer-és csemegeflzletben.
Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király u.21
Egy fiatalkora elsikkasztotta a kölcsönvett kerékpárt
Átadták a fiatalkorúak bíróságának
Nagykanizsa, novombor 13
Weiner Ödön gépáruház tulajdonos feljelentést lett a rendőrségen, hogy egy fiatalkorú nagykanizsai szabó-tanonc, aki jelenleg sehol sincs alkalmazásban, kölcsönvett egy kerékpárt egy órára tegnapelőtt és azt elsikkasztotta.
A rendőrség a lefolytatott nyomozás során megáliapilotla, hogy a fiu a kerékpárt a bagolai hegyen rejlette el egy használaton kivül levő istállóban. A gépet egy detektív meg is találta. Közben a fiu elutazott Budapestre, de mikor megjött, előállították a rendőrség btlnügyi osztályára.
A fiu azzal védekezett, hogy a kerékpárt estére visszavitte az üzletbe, de az már be volt zárva igy meggondolta magát, hogy a gépet megtartja.
A könnyelmű fiul átkísérték a fiatalkorúak bíróságára a kerékpárral, mint bűnjellel, együtt.
c Ne b kéménynek fűtsünk, hanem a szobának. Nagy gondtól szabadul meg, ha „Zephir" falűze-lésü kályhát vásárol, mert egyesíti a cserépkályha, a folytonégő kályha és a légfűtés előnyeit. Köztudomásu, hogy a ,Zephir" tökéletes, gazdaságos és a legtartósabb kályha. Számos elismerőlevél I Árlapot ingyen és bérmentve küld Héber Sándor kályha- és tűzhelygyára, Budapest, Vilmos császár-ul 39. A „Zephir" kályhákból állandó lerakat van az összes vidéki városokban.
Aki kevés pénzért jól akar öltözködni
mielőtt szükségletét fedezné, ne mulassza el felkeresni a
„Menyasszony" divatáruházat,
ahol a legjobb minőségű menyasszonyi kelengyék, vásznak, kanavásznak, kartonok, pargetok, szövőcOrna és fonal, divatos szövetek és fianellok a legolcsóbban szerezhetők be.
KORÉIN JEWÖ rofris- és divatáruháza Nagykanizsán, Deák-tér I. ""\'^r.r,\'0"1
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november 13
NAPI HÍREK
NAPIREND
November 14, oafltBrlBk
Róm, katolikus: Jozafát Proteat : Klemenlin. Izraelita: Mark hó 11.
Városi Mozgó. .A mosikvai kéni" (A cárnő kegyence),
Oyógyezertárl éjjeli szolgálat: I. hó végéig a Lukács-féle .Márta- gyógy-■zertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (héttő, szerda, pénlek délután és kedden egész nap nőknek).
Dr.BotkaAndorntolsónlja
Zalaujfalu, november i;i
Igazi temetői hangulalu őszi délutánon helyezték örök nyugalomra a csendes kis zalai faluban a vármegye halottját dr. Botka Andor nagykanizsai |árásl főszolgabírót. — Temetésére a vármegye minden részéból rendkívül nagy számban jelentek meg. A gyászoló családon és hozzátartozóikon kivtll olt láttuk Gyömörey Oyörgy főispánt, Mala-tinszky Ferenc és dr. Plihál Viktor felsőházi tagokat, a vármegye központi tisztikarát dr. Brand Sándor főjegyző vezetésével, Somsslch Antal grófot, Gyömörey István országgyűlési képviselőt, Szentkirályi Oyula a Vitézi Szék kapitányát, Szentmihályi Dezső földbirtokost, Berzsenyi László dr. kir. közjegyzői, Pálfy Lászlót, vitéz Falka ezredest, a vármegye számos földbirtokosát, a nagykanizsai járás teljes tisztikarát dr. I.uab-haimer Alán 1b. főszolgabíró vezetésével, a nagykanizsai járás jegyzői karát teljes számban, a hivatalos Nagykanizsa városál, dr. I\'rack István közigazgatási tanácsos képviselte, a vármegyei főbirái közül ott voltak a keszthelyi, zalaegerszegi, sümegi, zalaszentgróti, tapolcai és pacsai főszolgabirák, Nagykanizsáról autón mentek ki számosan, stb slb.
A gyászszertartást és beszenleléit Kroiler Miksa apát végezte Jiszcs papi segédlet mellett.
A koporsói elborította a rengeteg koszorú és virág, az élők utolsó Udvözlele. A helyi dalkör meghaló gyászdalokat énekelt. Majd a koporsót elhelyezték pihenő helyérő a családi sírboltba aliol az igazak békés álmát alussza — névcdi dr. Botka Andor, akinek emiékét mindenki áldólag említi.
Kereskedelmi Alkalmazottak
nana wamu
— A pénzügyi bizottság ülése. A város pénzügyi bi.otlsága tegnap délután ülést tartolt, amelyen az erdőkitermelés ügyét és a többi, a mai közgyűlés elé kerUlö tárgypontokat tárgyalták.
- Ifj. Batthyány-Strattmann László gróf pápai kitüntetése. XI. Pius pápa ifj. Batthyány-Strattmann László grófot a kadiolikus hitélet terén sierzett érdemeinek elismeré-
séül a .Cameriere Segreto dl Spada e Cappa di Sua Sanlila" érdemrenddel tüntette ki.
— Járási tiszti értekezlet. A nagykanizsai járás jegyzői kara november 20-án a főszolgabiróságon járási tiszti értekezletet tart. A tárgysorozaton szerepel: az elköveíke-zendő téli hóhányások, ultiszlilások, az ezzel kapcsolafos ulszikaszok beosztása. Ezenkívül (öbb aktuális járási ügyet tárgyalnak a tiszli értekezleten, melyen dr. Laubhaimer Alán Ib. főszolgabíró elnököl és azon részlvesznek a járási szakreferensek.
— Meghalt Prikler Oyula városi levéltárnok. A leguióbbi napok megdöbbenlö halálesetei után a kérlelhetetlen halál u|abb áldozatot követelt. Ifj. Prikler Oyula városi levéltárnok, aki 25 év óta áll Nagykanizsa város szolgálatában, tegnap délben elhalálozott. Prikler Oyula becsületes, lelkiismeretes tisztviselője volt a városnak, aki mindenkor feletteseinek bizalmát élvezte. Mindössze 42 éves volt. Pénteken dél- | után 4 órakor temetik a rk. sírkert halottasházából. Az cngesz\'elö szentmisét szombaton reggel 0 órakor mutatják be a plébánia-temp rnnbin.
— Az izr. Jótékony Nőc^let szombati teaestélye. A nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet tea-eslél közismerlek hangulatosságuk-ról és kedélyességükről. E^y ilyen kedves, melegtónu u teaest lesz a Nőegylet szombat este 9 órakor kezdődő teaeslje a Ccntrál fehér éttermében, amelynek pompás sikere érdekében a lelkes hölgygárda mindent elkövet.
— Zalavármegye közbiztonsága. Az alispán jelentése szerint Zalavár-megye területén működő csendőrség szeptemberben 354 esetben teljesített nyomozó szolgálatol. Október folyamán a járásbíróságokhoz tartozó kihágás 72, a közigazgatási hatóságokhoz tartozó kihágás 601 esetben fordult elő. A nagykanizsai rendőrség 72, a zalaegerszegi 18 bűnügyben jart el. A közbiztonság az előző havi adatokkal összehasonlítva, kielégítőnek mondható.
Orvosi hlr. Dr. Schiller szemorvos rendelőjét az alsólemplom közelében levő Nádor-u. 8r alá helyezte át.
tánc-teája
Kenyér kilógratnja 28 flll., sütemény darabja 4 fillér Weisz pék sütődéjében Magyar-utca 41 és a piaci sátramban. Rendelést házhoz szállítom.
Front&arcosols. Mikulása
A MOVE Frontharcos Szövetség mikulás napján a körzelszervező lisztek kijelölése alapján a szegény frontharcosok gyermekei részére korlátolt számban téli cipőket fog kiosztani.
Ezen adományban kizárólagosan azok a szegénysorsu frontharcos családok részesülhetnek, akiket a meghatalmazott frontharcos körzelszervező tisztek kiválasztanak és hivatalosan felierjesztenek. Tehát a központhoz ily irányú kérelemmel senki nem fordulhal.
A kiosztásra kerülő cipőkct kizárólagosan frontharcos kisiparos cipészek késziiik, kikel a MOVE frontharcos szervezetéből ezidő szerint válogat össze a vezetőség.
Viléz Borbély-Maczky Emil, mint a MOVE frontharcos mozgalom elnöke ezúton is kéri a magyar társadalmat, hogy járuljanak hozzá filléreikkel e nemes cél kivitelezéséhez és adományaikat juttassák el a MOVE Országos Frontharcos Ügyosztály elmére (Budapest, VII., Podmaniciky-utca 45. II. em.), had érezzék végre a magyar frontharcosok, hogy a magyar társadalom szakitolt eddigi közönyével, gondol azokra, akik ember-feletti szenvedéseik árán biztosították a világháború ideje alatt is itthoni aránylagos békés fejlődési lehetősé get és vérük hullásával megakadályozik, hogy a magyar föld ismét hadszíntérré válto.\'zék át.
HINZ
KÖNYVELÉS DR. KARCZAR TELEFONI 3-05
Tánciskola. Értesüem a n é. közönséget, hogy tánciskolámat november hóban újból megnyitom. — Különórákat most is egész nap esz-közlönt a Kaszinó alsó helyisegébrn. Szíves pártfogást kér Gábor tánctan .r.
nov. hó 16-án
— Tizenhat tüzeset egy hónapban. Október folyamán a megye területén 16 esetben volt tüz. A kár 263 ezer pengő, amelyből biztosítás révén 164 ezer pengő megtérül. A tüz oka 4 esetben gyújtogatás, 2 esetben gondatlanság, 1 esetben gyermekek játéka, 9 esetben kiderithető nem volt.
tCellemef en szájszag
TÍ8ái»tA«iiUJ. Csúnya siínfl fogak eltorzítják a leg»iebb arcot. Mindkét Mufpsdghfbát azonnal 6s alaposan el lőhet tüntetni a pompásan UditA <.;hlorodont-!ogpa»xU grakran már cgysxori használatával. A fogak már egyrseri haimálat ntán gyönjörú •lefántcsonUzinhen ragyognak, külön\'sen La a ttazUtáahoi . külön erre a céíra kdsnUslt fegazalos sör\'.ójá Chlorodont-togketót használjuk. A logak kőié Kornlt rothadó ótdmarádökok, melyek a kellemeüon szájszagot okotiák," esiel a fogkefével alaposan eltávolíthatók- Kisórclje meg egy tuhus fogkrémmel, melynek ára 60 flllór, "?£íy tubus iir» I\' 1-—. Clilorodont - fogkele (puha vagy kotuény sörtéju) nt-szAjris iWcj,<;iAi>hl 1\' 2"ti0. (Vak k>:k-told s/inil csomagolásban „Odorodon!" lölimlUl lalúdi. M indenOtt kat\'ható. — l,eo-Wcrko A. G., bzeadon, magyarországi vi-zírk^pviselcte: Molnár llect.-uan Társa, UndapoeL " . ■
Epe- él nájbetacségeknél, epekő és sárgaság eseteiben a természetes .Ferenc József" keserüviz a hasi ezervek működését élénkebb tevékenységre serkenti. Klinikai tapasztalatok igazolják, hogy az otthoni ivókura különösen hatásos, ha a Fereno József vizet kevés forró vizzel keverve, reggel éhgyomorra isszuk. A Ferenc Jbsíel keserüviz gyógyszertárakban, drógériákban és fűszei-üzletekben kapható.
„A drágaságról
és eladósodásról" sxól orz clsö licedtls nlöaddm
Nagykanizsa, november 13
Vasárnap délután lesz az első liceá-lis előadás az Irodalmi és Művészeti Kör idei programjában.
Előadó Kelemen Ferenc, a Kör társelnöke. Témája napjaink legszörnyűbb kérdése: a drágaság és az eladósodás. Kérdések, melyek mindenkit egyaránt érdekelnek.
A megnyíló előadás ünnepélyes keretek közt zajlik le. Megnyitó beszédet mond dr. Tholway Zsigmond elnök. „A vén malom" c. költeményét adja elö Barbarits Lajos, « Kör fölilkára. Énekel Lehrmann Ferenc vezetésével a Rendőrdalárda.
Az előadás délután 6 órakor kezdődik a városháza dísztermében. — Belépődíj nincs.
— Vasárnap nyílik meg az Izr.,Nőegylet Iskola-konyhájá. Az
Izraelita Nőegylet, mini minden évben, ugy az Idén is megnyitja Sugár-ut 14. sz. székházában Iskolakonyháját a nincstelenség gyermekei és a betegek és aggok számára. Az idén száznál több szegény kap naponta bőséges adagolásu meleg ebédet, mely szám a hidegek beálltával jelentékenyen emelkedik. Az Iskolakonyha ünnepélyes keretű megnyitása vasárnap déli fél 12 órakor történik, amelyre az érdeklődő nagyközönséget szívesen látja az Elnökség.
saiál MúgÉii
— Sakk-hlrek. A Nagykanizsai Sakk Kör 1929-ea bajnoki versenyének elődöntője befejeződött. Döntőbe jutottak az I. csoportból: dr. Makó, Argent és Szekulja, a II. csoportból: Sárossy, dr. Lichtenstein és Böhm, a 111. csoportból: Weisz/eld, Pintér és König Z. A versenybizottság a döntő mérkőzéseinek terminusait vasárnap, folyó hó 10-én kisorsolta, melyet a versenyzők kötelesek lesznek betartani. Az I. forduló ugy a döntőben, mint a vigaszdöntőben csütörtökön, folyó hó 14-én kezdődik. A döntőben erős küzdelmek lesznek. A helyezéseket előre megjósolni tK\'béz lenne, mert minden játékos majdnem teljesen egyenlő játékerői képvisel és igy csak a pillanatnyi jobb diszpozíció fogja eldönteni a verseny eredményét.
— Ha olcsón |ót »kar. ha a vtláK eseményeiről a leggyorsabban én legmegbízhatóbban akar érteaülnt, hu \'szépirodalmi t&JókozottaABit akarja növelni, ugy olvaaaa a Nemzett U|ságot éa Uj Nemzedéket.
ZALAI KÖZLÖNY
1992. november U._
EómésxársxéR
nyílik meg december elteién Nagykanlxsdn
Nagykanizsa, november 13 Njgykanizsa varos vezetősége tudvalevően már hosszabb idő óta foglalkozik azzal a tervvel, hogy a népélelmezés olcsóbbá tételére a nagyvárosok mintájára lómészárszéket állit fel. Az eredeti terv szerint Nagykanizsa városa maga helyezte volna Üzembe és vette volna kezelésébe a lóhusdzemet, Az anyagiak azonban ezt is lehetetlenné tették, ugy, hogy amikor nemrégen egy megfelelő garanciával rendelkező budapesti szakember Jelentkezett a városnál, a vezetőség tárgyalásba bocsátkozott vele és a tegnapi napon már kl is adta neki az engedélyt a lómészdrszék és lóhusüzem felállítására. A lóhustlzem igy magánvállalkozás kezébe kerül és december elsejével már meg is nyílik a legújabb „népjóléti Intézmény" — a lóhusmészárszék, amely miként Budapesten és a löbbi nagyvárosokban, csakhamar kedvező fogadtatásra fog találni.
Reggeli é* ozsonna kávéra
abonát nyitottunk
KERTÉSZ CUKRÁSZDA:
— Missziós hírek. A mult hóban a következő adományok tolytak bo n Missziósház Napközi Otthona számára : Dr. Kaufmann Lajosné 5, özv. Kovács Mtktósné 20 pengő, báró Inkey Józsot egy dr. 40 kgr. sertés, dr. Pllhál Vlk-torné 7 kosár paradicsom, Gyenes Lajos 50 kgr. burgonya, 8 kgr. liszt, Horváth Jenő né 2 kosár paradicsom, 1 Uvcg lekvár, Somogyi Oyulánó 4 kosár paradicsom, 3 kosár alma, Foszovotz Józsefné 5 drb tök, 20 drb parndlcsomostlveg, N. N. 3 kosár paradicsom, 5 mm. burgonya, Zerkovitz Lajos 200 drb paradicsomost! vog.Kraft József 2 kgr. alma, H kgr. liszt, lloncz F.ndréné 12 kgr. dinnye, 1 kosár szólő, Itadnay Ida 2 kgr. szőlő, 1 kosár paradicsom, 1 Uvcg James, dr. Merkly Belus Józsetné vlsolt ruhák, özv. Székács Pálné 3 kgr. liszt, Maschekné liszt, búzadara, rizs, vitéz Tóth Béla 10 kgr. burgonya, 5 kgr. liszt. 2 kgr. cukor, 1 tábla csokoládé, Thél Ijőrinc 1 zsák burgonya, 5 kgr. liszt, r> kgr. bab, Bozorovlcs Józsetno l kosár paradicsom, dr.Szabady Lőrtnezné használt gyermekruhák, Itcmmert Károlvné 4 és fél kgr. szllvalz, Andó Mihály plébános Iharos 2 mm. szilva. Kovács Se-bestény Mtktósné I kosér spenót. A Sient ltona Loányklub gyűjtése összesen 133 pengő. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, kik szíves adományaikkal — szinte gondvtsetés-sxerüen — napról-napra lehetővé teszik, hogy Napközi Otthonunk kicsi gyermekeinek, nem különben az arra rászoruló Iskolás gyermekeknek naponként meleg ebédet nyujthatunk. Isten áldása legyen ralndannylok Jutalma. Vezetőség.
— A BOhOnye—marcalii útépítés. A Böhönye—marcalii ut építése teljes erővel folyik. A fontos útszakasz kiépítésén 650 kubikos dolgozik. Ha a munka ily serény tempóban folyik, akkor a földmunkát karácsonyra el is végzik.
— Hirtelen haléi, liiró Lajos vármegyei számellenőr legnap reggel a szokott időben indult el Zalaegerszegen a Wlassics-utca 45. szám alatt levő lakásáról hivatalába. A polgári leányiskola előtt azonban visszafordult, mert rosszul érezte magát. Röviddel hazaérkezése után szivszélhüdést kapott és meghalt, özvegye és 3 árvája siratja.
— Darabokra tépte a vonat.
Sauer Erzsébet fiatal leány, aki Sárvárolt szolgált egy pékmesternél, hazafelé igyekezett. Mikor a vasúti átjáróhoz érkezeit, a sorompók le voltak zárva, de a leány átbujt alattuk s nem vette észre, hogy Szombathely felöl robog a gyorsvonat. A mozdony elkapta a szerencsétlen leányt s darabokra tépte. A vizsgálat megindult.
— LOvöldöző betörök. Parat Gusztáv Máriapusztai főintéző feljelentést tett a csendőrségen, hogy éjjel az uradalom szénapajtájának a padlására három egyén betört, azonban a betörőket Horváth István gazdasági alkalmazott megzavarta. A menekülő belörók Horválhra revol-
verből több lövést adtak le. A csendőrség nyomozza a vakmerő betörőket.
Viktória hercegnő,
Zubkov Sándor válófélben levő felesége meghalt
Boriin, november 13 Viktória, schaumburg-lippei hercegnő, Zubkov Slndor válófélben levő felesége, Vilmos császár nővére — mint Doornból jelentik — ma reggel 7 órakor meghalt, A hercegnőt nemrég súlyos tüdőbajjal kórházba vitték, az orvosok azonban már nem tudtak rajta segíteni. Mikor kórházba szállították, olyan hirek terjedtek el, hogy a hercegnő a válópör miatt öngyilkosságot követett el, ezt azonban később erélyesen megcáfolták.
i
(Rövidítései) tl — hitek. kOrmzds-ság . tsogv. —t hsngve.-tt-ay. R — clőeUáá Gy — gyermekeknek. A — ísazoiiyi*-•sk. Z — zene. Mg. - r.iezógajxlsság, ~ ifjúsági előadáa. P — felolvasás. — gramotonzene. 1b — Jazx-band. K — kabart. nZ. — népaiertl reue.
November 14 (csütörtök) Budapest 9.15 A Farnadl -Szende—Rsdó Illó hangv. és magánszáinal. 9 30 H. 9.45 A hangv. folyt. 11.10 Nemzetközi vlzjelző-siolgálat. 12 Déli harangszó. 12.05 Az Országos Tiszti Kaszinó azslonzenekstának hangv. 12 25 H. 12.35 A hangv. foiyt 13 Pontos időjelzés. 14J0 H. 15 Piaci árak <l árt lyamhirek. 16 Rádió Szabad Egyetem. Utána: Pontos Időjelzés 17.10 E. 17.40 0 hangv. I&25 Angol nyelvoktatás
19 As Operaház .Karenln Anna- előadása. (A Budapesten Időző nUrnbergl vendégek tiszteletére rendezett dlaselőidáa A II. lelv. után kb. 20 50 a A 111. lelv. után kb 21.50 Pontos Időjelzés. 22 30 OlatznyelvU E. Utána: Cigányzene.
Bécs 10.20 Orgonahangv. 11 Zene. 15 Z ngoraveraeny. 16 Hangv 18.25 Lipótnapi néples csevegés zenével. 19.30 Hargv.
Herlln 14 0. 15.20 Zenemüvek. 16.30 Zene. 19 Jazz-vlrluózok. 20 Vlgjátékelőadás. 2130 Táncoktatás. Utána Z.
Brflnn 12.30 Közvetítés Prágából. 18.35 lljuiégt zene. 19.06 Kerlngők. 20 Közvetítés Prágából 22.15 Kalonszene.
London, Davontry 17 Hangv. 18.15 Oyermekóra aenével. 19.45 Hitndel-árlák. 20.45 Katonazent. 23.30 Zene.
Milánó 16.30 Muzsikáló gyermekkuckó. 17 Kvintett. 20.45 Vígjáték. 21.15 Köive-llléa Torlaóból
München 1630 Zena 17.30 Hangv, 19.40 Házitiió. 20.30 Hangv. Prága 12.30 Zene. 19.05 Fúvószenekar.
20 Vígjáték B. 22 15 O.
Róma 17 Zene. 20.15 Be»zélöu|iág. 21.02 Rádiózenekar.
Varsó 12 30 Filharmóniai matiné 16.15 0. 1148 Hangv. 19 25 0. 20.30 és 23 Zene.
Zürich 15 Rádiózenekar 16 Zene. 20 Hangv. 20.30 Spanyol zene. 21 Olasz opctsrészictck.
x Varrógépvásárlásnál gon* doljon a „PFAPF" névre.
Zftrlchl sáriit
Pária 20-32, London 2516>/l, Newyork 51602\'/l, BrUssel 72171\':, Milano 27-OÍ Madrid 72 75, Amsterdam 208 32V>. Berlin 123 J6. Wien 72 55, Sofls 3 72, Prága 15-27"4. Varsó 57 85. Budapest SO-MVl Belgrád 9 I2t/z. Bukarest 3 083 i.
Naponta adjon növendék és hlzólllalainak
„FUTOR"
szénsavas takarmánymeszet A „FUTOR" növendékállatoknál a csontképződést elősegiti, hízásra
SíSK. étvágygerjesztőd
A .FUTOR" nem orvosság, hanem a leg finomabban őrlőt t mészsótáp, amely az állatok szervezetiben Igen könnyen felszívódik, s amelyet az állató* aro-matikus anyag artalmánál fogva szívesen fogyasztanak. A „FUTOR* etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi. A nagyhizlalók, uradalmak, gazefkságok a .PUTOR\'-I állandóan etetik.
Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: I zsák 50 kg. (zsákkal
együtt) P 1030. 1 cca \'/» kg-os próhadoboz ára 30 fillér.
Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédőszerek tus kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telefon: 130.
SPORTÉLET
Vasárnap a Zala-Kanizsa a BAK-tóI fog két pontot szerezni (?)
Hátralevő bajnoki mérkőzéseit itthon játsza le a Zala-Kanizsa - A BAK ellen nagy eredményt kell elérni — Remélhetőleg a biró ismét nem fogja tönkretenni a meccset
Nagykanizsa, november 18 Vasárnap a Zala-Kanizsa bajnoki ellenfele a sorsolás szerinti BAK. A fiatalok együttese, melynek szép látékában már többször volt alkalma gyönyörködni a kanizsai publikumnak, nem lebecsülendő ellenfél. Ez idén különösen jól szerepelt a BAK és pár meglepetést már csinált.
Nagykanizsán természetesen szó sem lehet arról, hogy a BAK akár egy pontot is szerezzen. Ez azonban csak akkor lehetiéges, ha a csapat kijátsza azt a formát, amit a Vasas ellen vagy a Megyer ellen láttunk, vagy, amivel a Józsefváros elleni startot velte. Remélhetőleg, vasárnapra rendes birót küldenek ki, aki nem fogja a Zala-Kanizsa győzelmi eshetőségeit már eleve azzal megtépázni, hogy erélytelenül kiengedi kezéből a meccset és az ellenfél terrorisztikus magatartásának engedve, egyre-másra anullálja a gólokat.
A Zala Kanizsa ezen a héten Kelemen tréner vezetésével több
tréninget tart és szorgalmasan készül a vasárnapi meccsre.
Mi teljesen bizunk a csapatban, melynek csatársora az utóbbi időben sok javuláson . ment keresztül és a balfsora is mindjobban megállja helyét. A BAK ellen erősen esedékes egy több gólos győzelem és ez a közönség lelkes biztatása mellett nem is maradhat el.
A meccsre és a felállításokra még többször visszatérünk.
(A Sabárla) erősen készülődik a december l .-i nagy találkozóra. Szeretné a meccset megvenni (máris szenzációs alánlatokat tett), de a vezetőség nem hajlandó eladni a mérkőzést, ha a BAK elleni meccsen megtelelő érdeklődést lát a sport-közönség részéről. Ez esetben nemcsak, hogy ezt nem adja el, de a Kossuth meccset, november 24-én, is lehozza Kanizsára. Tehát a publikumtól függ I
TÁ7IRAT
Szabó Antal sportuezlet radio gramofon osztalya Nagykanizsa
Philips radio keszuelekek hangszórók anodpotlok árusítását 6-tol 18 havi részlet fizetősre megkezdheti
Philips kiskontbináció hálózati rádiókészülék már havi P 17-—
Philips modern vevő hálózati rádiókészülék már havi P 30\'—
Philips telepes 3 lámpás rádiókészülék már havi P 17\'—
Philips hangszórók már havi....................................P 4\'—
részletben fizethetők.
ZALAI KÖZLÖNY
1029. november 28.
KÖZGAZDASÁG
Zalát Is bevonták a Kiviteli fuvardifKedvexménybe
Ujabb fuvardíjkedvezmények a mezőgazdasági export érdekében
Budapest, november 13 A kereskedelemügyi miniszter a Mezőgazdasági Termény érTermék-forgaltni Intézet előterjesztésére termény kivitelünk érdekében a következő fuvardíj kedvezményeket engedélyezte :
1. A cirokmag kivitelének előmozdítása érdekében hozzájárult ahhoz, hogy a cirokmag a magyar-osztrák köteléki díjszabás 8. számú függelékébe Németország, Svájc és Olaszország felé felvétetik, ami a Jelenlegi fuvardijakkal szemben kb. 30\'/o-os mérséklésnek felel meg.
\'2. Tengeri és zabkivitelltnk fejlesztése céljából megengedte, hogy a V. K. K. folyó évi 83. számában meghirdeteti kedvezmény -szemes tengerire és zabra a |övö év május hó 31-ig meghosszabbittassék.
3. Mivel a V. K. K 83. számában meghirdeteti kedvezmény vizi ulon vámkülföldre továbhmenö terményeknél eddigelé csak lisztre, hüvelyesekre, morzsolt tengerire és zabra voll érvényes, hozzájárul ah-
hoz, hogy ezen kedvezmény búzára, árpára és rozsra is kiterjesztessék.
Mindezen kedvezmények a MÁV. hivatalos lapjának legközelebbi számában már hivatalosan meg fognak jelenni.
4. A magyar-adriai kölelék 13. (burgonya) díjszabásába, folyó hó 15,-i hatállyal a köveikezö ujabb állomások vétetlek fel: Ajak, Anarcs, Babóca, Bak, Balatonszentgyörgy, Berzence, Darány, Drávafok, Erdö-csokonya, Felsörajk, Eényes-Lilkc, Geise, Gutorjölde, Győrvár, Kehida-Kustdny, Keszthely, Kopócsapdti, Középrigós, l.ábad, Lenti, Mikosd puszta, Nagykanizsa, Némciujfalu-Szentmihályfapuszla, Olvös, Pátroha, Rakatnaz, Ridics, Sármellék. Sáros-palak, Sümeg, Szepetk. Tapolca, Téglás, Tornyospálca, Tófej, Tuzsér, Tűrje, Ujfehérló, Vajda-Rohod, Va.--vár, Vizvár, Zalaapáti, Zalabér, Zala-csány, Zalaegerszeg, Zulalövó, Zala-szentgröt, Zalaszentiván, Zalaszent-mihdly-Pacsa és Záhony.
TŐZSDE
A legnapi igen lanyha newyorki tőzsde, nemkülönben a többi külföldi lőzsdéröl beérkezel! alacsony kurzusok hatása alalt a mai tőzsde forgalma is gyengébb árfolyamok mellett indult meg. A Nova piacán a tegnapi nagyobbszabásu üzlet ma nem nyert folytatás! és e papir árfolyam i jelenleg stabilizáltnak látszik. A többi papirok is igen jelenlékleien forgalom .nellelt állagban egy árnyalattal alacsony ihbak, mint legnap. A lixpapirok piaca üzlellelen, némileg gyengüli. A devizapiac változatlan.
A bndapeitt Tózsile devlza-]rgjséM
VALUTÁK Angol L 27*80-27*95 Belga Ir. 79-70-80 10 Cseh k. 16*86-1695 Dán k. 152-80 153 40 Dinár 998-10-06 Dollár 569-75-571-75 Francia I. 22*40 22 70 Holl. 230-70 231*20 Lengyel 63*90 64 20 Leu 3*38-3-42 Léva 4-10-4-15 Líra 29 75-30-05 Marka 136 35 136 95 Norvég 152 80 153 40 Sctllll. 80 10 80 50 Peseta 79-75-80-75 Svájci I. 110-50 III CO Svédk. I53-25 IS3-8J
DEVIZÁK Amst. 230*50-231*20 Belgrád 10*10-10-13 Berlin 136-55-136 9.1 BrUssiel 79-87-80-12 Devizalel 3-40-3-42 Kopenb. 153 00 153 40 London 27 85-27*93 Madrid 80-05-80 75 Milano 29-Í9-29 94 Newyork 571*10 2-70 Otzlo 153*00-153 40 Pária 22*48-22 55 Prága 1691-16*96 Szófia 4*12-4*14 Stockh. 153-42-153 82 Varai 64-02-64-22 Wien 80-28-80-53 Ztlrlcb 110*07-110 97
SerttfflUár
Felhajtás 2706, eladatlan 122. — Első-rendU 1*46—1*48, szedett 1*30—1*34, azedelt közép 1*22—1*26, könnyű 1*14—1*18, l-sí rendű öreg 1*28—1*32, ll-od rendll öreg 1*20-1 24 angol aUldö 1*30-1*60, szalonna nagyban 1*50—1*54, zsir 1*74-1*78, hus 1*70-1*86, azalonnis félsertés 1*66—1*76.
Kiadta: Délxalal lyeada «s Lapkiadó Táltalat, Haijkaalnáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn i Naovkaaizsa 78. n.
TantterUxOo
Buza 20-30fiit. rozs 10flll. esett
Buza tlizav, 77-ei 2235—22-70. 7*-ss
22 60 -22 90, 79- ei 22 00 23-75. 80-ai
23 15 23-40. dunánt. 77-es 20 50 - 20 75 78-as 20 75-3095. 79-ea 20 90- 2170. 80 ai 21-00 -21-30. rozs 1420-1430. lak árpa 1500-1550, aörárpa 1750-19 00, zab 13 50-14 00, lengni tazl. 13 20—
13 40, dunántúli—■----, repce 52 00-
54-00 korpa 9 80 - 1000.
AFÍÖHÍBDEIÍSEK
A. apadMsitUéseli dl)a 10 uóál >0 KIMr, MteUa további aaó Ma ífllU Vaair- éa fcmcpoap 10 anSli M fillér, mlixVea torábbt sió dija « flH. Sienlán és pte-tako 10 s$ótg (O KUr, lalndea további atö dija ■ flll. Qiaué a miaden vasta-
ClKltlbát álló aiö két szónak szintit-Alláat Iwesőiaek SOUt engedmény.
Hlrdatéaak a (Bt) pangS 5aa»egan ■ lul ■ falaatagos kAnyvaláa, aiámláaáa elkarlllisa lágaH • líra llitliallk
Vasnáh, vagy oaarépkAlyhAval atoaarélnAk vaahályhát. Címeket e lap kiadóhivatalába kérek.
Hix aladó sUrgösen Klskanizián. Szenlrókus-Ulra 49. 5652
Fajtiszta nemes (harzl) kanári madarak Jutányos áron eladok Eölvos-tér 33. szám. -6613
Vadbőröket,
mázat, ágyból lat, vasat és fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15.
Pariakt némát ambar vállal délutánra bárminemű némel irodai munkát, vagy pilvát némel nyelvoktatást. — Cim : Frlndl György rendóillsztvi&eló, rendőrségi bejelentő hivatal. 5643
t-gy gjrarmahkooal eladó. Cim a kiadóban. -5656
Egy llatal IsognAratgAd felvétetik Teleki-ul II. 5663
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon i 585.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
DICSÓSÍ
kg. sertéshús bármely résie... P 1-80
. zslrszalonna .......... 2\'—
. bá| ..................... 2 20
. elsőrendű sertészsír ..... .2 40
, marhahús ................ 2*—
elsőrendű...... . 2*20
Naponta friss lelvágoltak leszállított árban kaphatók.
Légrády József
bentcs és mészáros
Kossuth-tér 3. sz. alatt.
Pályázati hirdetmény
A zalanierenyei bábái állásra pályázatot hirdetek. Oklevéllel felszerelt pályázatok folyó évi december hó 10-ig a gara-bonci körjegyzöhöz nyújtandók, liába fizetése a község pénztárától évi 300 I\' és a felektől esetenkint 8 P.
Garabonc, 1929. november hó 9-én
Körjegyző.
mely 88 év óta fennáll, jókarban levő gépekkel, szerszámokkal haláleset miatt, azonnal átadó.
Cim a kiadóhivatalban.
HIRDESSEN
m „Zalai Közlöny"-ben.
Fájdalomtól megtört szívvel Jelentjük az összes rokonig nevében, hogy a legjubb íiu, testvér é> rokon
iíj. Prikler Gyula
városi levéltárnok
életének 42-lk évében folyó hó 13-án d. e. 12 ólakor a haldoklók szentségének ájtatos fetvéiele, s rövid szén-védés u án visszsadla nemes lelkét Teleintőjének
A megboldogult földi maradványait f hó 15-én d. u 4 órakor kisírjuk a róm, kath. temető halottasházából a róm. kath. egyház szeilartása szetint örök nyugvóhelyére.
Az engesztelő szentmlseáldozat f. hó 16-án d. é. 9 órakor lesz a szent-ferencrendl plébánia-templomban az Urnák bcmulatva. Nsgyksmzss, 1929. november 13.
Ai örfik vIlAgoaaAg fényaakadjék nakl I
Id. Prikler Oyula éi nt]e nOI. Cserk Katalin nülil. Prikler Adtl íi Károly leiivSirl, Kovács Islván löfon. Berta Erzsébet lOgomól* ti Oiuti rokonai.
tlaén Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
12598/1929. vhL az.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bliósigl végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102 § a élteimében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kit. Járásbíróságnak 1929 éviPk. 12598. számú végzése következtében Dr Bródy Aladár Ügyvéd által képviseli Pénzintézetek Bizt R.-T. Javáia 300 + 300 pengő s Jár. erejéig 1929. évi október hó 17-én loganatosltotl kielégítést végrehsjtás utján le és leim-foglalt és 1180 pengőre becsült következő ingóságok, u m : 2 drb. ló. 2 drb. hintó slD nyilvános árvetésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1929. évi Pk. I25"8 számú végzése folytán 600 pengő — fillér tőkekövetelés, ennek 19.9 évi |unlus lió 21-lk napjától |áió 100/0 kamatai, Wío váltódíj és eddig összesen 79 P 74 flll. bíróilag mlr megállapított kö tségek ereiéig. Nagykanlzain, Erzsébet-tér 22. szám a att leendő megtartására 1929. évi november hó 21-lk napjának d. e. II órája határidőm kltUzelIk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnsk meg, hogy aa érintett Ingóságok az 1881. évi LX t.-c. 101. és 108 § ai értelmében készpénzfizetés mellett a tegiöbbet ígérőnek szükség esetén becs-áron slul Is el lógnak adalni.
Amennyiben az eláiverezendö Ingóságo kai mások is le- és felulloglallatták és azokra kielévilési Jogot nye tek volna, ezen Árverés as 1881. évi LX. t. c. 102. S-a értelmében ezek Javára Is elrendeltetik.
Kelt Nsgyksnlzsán, 1929. évi nov. Iló 4. napján.
Haán Oyula s. k.
smi klr. bir. végrehailó.
Gazdák figyelmébe!
A Kühne Mezőgazdasági Gépgyár R. T. Moson, egy
indított meg, vetőgépeket, valamint mindennemű Kühne-féle gazdasági gépeket egy-két évi kamatmentes hitelre szállit. Tekintettel arra, hogy ezen kedvezményes gépakció csak nagyon rövid ideig fog tartani, kérjük a gazdákat, rendelményeik azonnali feladására a
Kühne Gépgyár Lerakatánál
ROTHAUSER MÓR
Nagykanizsa, Fő nt 12. (a Koronával szemben).
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletveze.lő: Zalai Károly.)
69. évfolyam, 260. szám
Nagykinizia. 1929 november 15 péntek
Ara 14 Hl*\'
ZALAI HZLÜHT
SanttaitSaét é« kiadóhivatal : M-ot 5. ixám. KcMüwlyl llokkladóhtvatal KoaauUi lj|oau. 32.
POLITIKÁI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
faa: Ud
Molnár Erzsébet beismerte, hogy a gyilkosságot egyedfil ö követte el
Szerette Koncz alhadnagyot és zavartalanul akart élni vele
tiyfir, november 14 (Éjszakai rádiójelentés) A győri rendőrség éjiéi elölt a kflvelkcfő hivatalos jelentést adta ki a Magyar-utcai gyilkosság ügyében :
A rendőrség a mai napon hcfc jezte a nyomozást Koncz i Vilmosné meggyilkolása ügyében, amennyi-heníemberileg lehelő,\'tökéletes mun-káifvégzelt.
A rendőrség\' megállapította. hogy Kuncz l Vilmos alibije megfelel a valóságnak. Az! alhadnagy a gyilkosság idején nem hagyta el a kaszárnyál. Erre Afotodr.Erzsébelel újra vallatóra fogiák és ennek" során a gyilkos beismerő vallomást leli és visszavonta azt a vallomását, mely ben Koncz alhadnagyot bűntársának nevezte.
Molnir Erzsébet kijelentette, hogy a gyilkosságot egyedUl hajtotta végre.
A 400 pengőt és az ar.,ny karkötő órát azért vitle el, hogy rablögyil-kosságot gondoljanak.
Az órát és a pénz! a gyilkos leány lakásán megtalálták a detektívek.
Elmondotta a leány, hogy azért ölte meg az asszonyt, mert szerelte az alhadnagyot és zavartalanul akait élni vele. A gyilkosságra különben, mint vallja, valami lelki kényszer vitle.
Hétfőn éjjel, mikor Koncz nem volt otthon, a már előre elkészített kési magával vlt e és otl aludt Koncz-nénál. Az alhadnagy felesége épen a Rombach-utcai gyilkosságról szóló ujságközleményt olvasta, mikor a leány az ágyba rejtett kést előrántotta és azzal nyakon döfte az asszonyt. Az asszony még egy darabig dulakodott és a kést kicsavarta a leány kezéből és a szekrény alá dobta. De aztán ereje lassan elhagyta, mire a leány levonszolta az asszonyi a szekrény elé és olt a késsel újra összeszurkálta Addig szurkálta, amíg volt benne élet. Ezután kirabolta és hazament, ahol előadta a pozsonyi vendégekről szóló mesét.
A párisi jóvátételről
informálta a kormányelnököt a l\'á-risból hazaérkezett Korányi Frigyes, aki kijelentette, hogy a k"tifercn-cián azon szakasz hatálytalanításának elismerését kérték Mugyaiors/ágiól, mely kimondja, hogy a szomszédos államok nem vehetik el magyar állampolgárok javait. A kisantant lehetetlen követelései okozták, hogy a párisi tárgyalások eredménytelenül végződtek.
Nagy viharok között J&at-/>e/l szabadságot szavazott meg a közgyűlés dr. Sabfán polgármesternek
/I Képviselőtestület Prlkler Gyula emlékének — /l faállomány eladásánál a Fornér-gyár 146.000 pengős részleges ajánlatát fogadták el — Bérbead/ák a Szeszfőzdét és területén keresztül utcát nyitnak Kiskanlzsára — /l várost alkalmazottak legkisebb fizetésű kategóriáinak egy Qavi fizetésnek megfelelő karácsonyi segélyt szavaztak meg
Nagykanizsa város rendkívüli közgyűlése
Nagykanizsa, novomber 14
Közepes érdekl&dés mellett tartotta meg legnap délután a városi képviselőtestület rendkivtlli közgyűléséi, amelynek tárgysorozatát tegnapelőtti számunkban már ismertettük.
Pont 4 órakor nyitotta meg a közgyűlési dr. Krdtky István polgármcs-terhelyettes-föjegyzö, aki bejelentette, hogy a polgármester gyengélkedése folytán ö elnököl. Majd meleg szavakkal parenlálta el
Prlkler üyula tegnap elhunyt városi levéll^rnokol, aki mindenkor példaképe volt a lelkiismeretes városi tisztviselőnek. A közgyűlés jegyzőkönyvileg ad kifejezést részvétének.
Dr. Prack István tanácsos terjeszti elő a tárgysorozat első pontját,
a városi erdőrészlet faállományának eladását.
Három ajánlat érkezeit be és pedig :
özv. Milch Ferencnó (Komárom) 149 800 P, Fornérgyár és Keményfatermelő (Budapest) 170.000 P, Szlavóniai Faipar (Budapest) 137.50Ó P-vel.
A polgármester javaslala, hogy a va|dai erdő egy résztelét adják oda 146.000 P áron a „Fornér és Kc-ményfatermclö"-nek, egyben adjon a közgyűlés felhatalmazást azoknak az erdőrészeknek a kitermelésére, melyeket annak idején a közgyűléstől már kért, de akkor még a föld-mivelésügyi miniszter ehhez az engedélyi nem adta meg.
Hoffmann Henrik kifogás tárgyává leszi, hogy a jelenlés nem precizi-rozza azt, hogy a szóban fordó erdö-részlet hány köbméter tűzifát és hány köbméter haszonfát tartalmaz Szeretné tudni, hány köbméterre van felbecsülve a lüzi és haszonfa.
Dr. Králky főjegyző jelzi, hogy Frőss crdömesler mindent a legap-rólékosabbn és legpontosabban felbecsült, ami csatolva is van az ügy aktáihoz. Slrém Károly, dr. Prack István, F.ppinger I., Ádám Róbert felszólalásai ulán a közgyűlés hozzá- I
járult a polgármester javaslatához, elfogadta a Fornérgyár ajánlatát és en gedélyt adott a további kitermeléshez. Jóváhagyta a képviselőtestület az akadálypálya céljaira megszerzett ingatlanok kártalanítását.
Hosszabb vita és számos hozzászólás történt a
Központi Szeszfőzde
ügyének már a mull közgyűlésből is eléggé ismeretes ügyének tárgyalásánál.
A Központi Szeszfőzde mérlege az utóbbi három üzletévben veszteségnél zárult. A helyzet az, hogy ez a veszteség még emelkedni fog és miután ezen a téren javulás nem várható, a Szeszfőzde üzentél tovább fenntartani nem lehel, a polgármester javasolja annak bérbeadását és a szeszfőzdén át — párhuzamosan a Király-ulcd-val — utcanyitását Kiskanizsáig.
Ujváry Géza az első felszólaló, aki rámutatott arra, hogy tulajdon-képen ő voll az, aki a városnak a szeszkitermelési engedélyt kieszközölte annak idején. Kezdetben nagyon jól ment az (Izem a berendezés minden kezdetlegessége melleit, ulóbb azonban az általános helyzet folvlán csak ráfizetni lehet. Jelenleg 94 hektó szilvapálinka, 18 Itekló scprőpálinka, 19 hektoliter törköly van a gyárban rakláron. Örömmel veszi, ha a város bérbeadása iránt intézkedik.
Dr Fried Ödön is örömmel fogadja a javaslajot. Az üzemnek ilyen naovfoVtt visszaesését a kisüstök engedé yeiésében látja, melvek lemorzsolták az árakat. A Központi Szeszfőzde visszahanyallása azonban nem sporadikus jelenség, de általános tünet, meri nem ludnak prosperálni.
Az anyagértékesitésnél szükségéi látja annak, hogy a raktáron levő termeivényeknek olcsóbb áron való eladásához a képviselőtestüleltől engedélyt kérjen.
Dr. Krdtky behatóan ismerteti a kérdési. A Szeszfőzde évekig jöve-
delmező intézménye volt a városnak. Az általános gazdasági viszonyok a Szeszfőzdét is érintették. Az intézőbizottság mindenkor a legnagyobb körüliekintéssel és kereskedelmi ava-tottsággal kezelte az üzemet. Az üzem beszüntetése a városra kár volna. Azért a polgármester bérbeadásra gnr.doll
és lolynak Is már a tárgyalások.
Kéri, adja meg a polgármesternek a közgyűlés a felhatalmazást arra, hogy az intézőbizottsággal együttesen a bérbeadás iránt intezkedjék.
A közgyűlés ily érielemben határoz.
Vihar a polgármester szabadsága körűi
Dr. Prack Islván tanácsos ezután bejelenti, hogy dr. Sabján polgármester betegsége miatt, de azért is, mert a városi tisztikarban nincs meg az az összhang, mely a harmónikus együttműködést lehetővé lenné, kéri a képviselőtestületet, hogy
a tisztújításig adjon neki szabadságot.
A bejelentés a megilletődés erejével hatolt. A városi képviselők pillanatig, mintha nem jól hallottak volna. Egyenesen konstcrnálva voltak.
Azonban csakhamar felemelkedik Eberharitt Béla főigazgató:
Azt hiszi — mondja — hogy ebben a teremben még ilyen kérés nem hangzott cl. Megdöbbenéssel veszi ezl. Az országos képviselőválasztás óta valami nincsen rendjén a városi tisztikarban. (Élénk mozgás.) Amikor odaadó segítőtársakra van szüksége, összhangra, arra a megállapításra kell jönnie, hogy az nincs meg. (Zajos közbeszólások.) Ö ludja nagyon jól, hogy milyen munkát megbénító ez. Ezt tisztázni kell (Ugy van!), hogy mi van ilt. Sajnos, hogy a polgármester nincs ill, hogy felvilágosítást adjon.
Dr. Králky István: Az indokolás öt is meglepi. Ila azt előbb látta, vagy tudta volna, ükkor nem elnö-
ZALAI KÖZLÖNY _ 1929. novtmbc 15
A miniszteriális kiadások csökkentésére és a közigazgatási adminisztráció egyszerűsítésére
a takarékostági bizottság tervet dolgoz ki
A kormányelnök M«m zárkózik sl a kápvisalök •Zárnának oaSkkantáae alfil
j»_
ktllne. Halvány sejtelme sincs arról, hogy miről van szó. Ő a maga .részéről ilyesmit nem tapasztalt. Na. gyon sajnálja, hogy ilyesmi ... (az erős zajban nem érteni a főjegyző befejező mondatai) A kedélyek mind izgatottabbá lesznek. Mikor feláll Dr. Tamás János, aki azt mondja, hogy módfelett meglepi öt a bejelentés. A bejelentés betegségei mond, majd később mást. Ilyen indokolás! még nem látott. Orvosi bizonyitvány-nyal kellelt volna kérni betegszabadsagot. Bizonytalan időre kéri a polgármester a szabadságot. Hát csak a tisztújításig lesz a polgármester beteg ? Ha 4—6 hétig kér szabadságol, akkor meg kell adni, de ilyen indokolással nem érli ezt a kérelmet és a maga részéről nem tudja, hogy megadható. Az a nézete, hogy igy, c fölött, ily értelemben nem is határozhat.
Dr. Űrley Oyörgy ugy látja, hogy a kérdésnek az a része, mely a szabadságol kért, mellékes, ellenben igenis az az Indokolás, melyben a polgármester liszlviselő társair.i nyilatkozik : fontos. Megértené, ha még vátosi tanács volna, dc a legújabb időkben ez megszűnt és igy még nehezebb a kérdés, mert mi mást jelent, minthogy itl nincs fegyelem, amivel a referens tisztviselő tartozik a polgármesternek. Ezt tisztázni kell, inert itl olyan botrány fog származni, amilyent 30 éves közéleti tevékenysége alatt még netn látott. (A városatyáknál itt mar izzó az ideges hangulat. Közbeszólások hangoznak el, zaj, élénk gesztikulálás mindenütt).
Dr. Tamás: Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ma ebben a kérdésben döntsünk.
Eberhardt Béla : Az urak hallották az előző közgyűlésen a költségvetés tárgyalásánál, amikor Ujváry üéza képviselő azt mondotta, hogy vannak a városnál akik neki egyel-mást megsúgnak... (Nagy zaj.) Eberhardt főigazgató további szavai elvesznek a zajban.
Dr. Tamás János: Ez csak a képviselő bírálata volt!
Ujváry Oéza: Csodálatos dolog, hogy a polgármester éltől megijedt. Akkor ez nem való polgármesternek I Tud arról, hogy jött egy miniszteri leirat, amely az( mondja, hogy a város ezen az ulon tovább nem haladhal és amit nem mutatlak meg a képviselőtestületnek.
Felkiáltások: Honnan tudja ezt? Ki mondotla ?
Dr. Villányi azt hiszi, hogy a polgármesternek nem volt oka erre az indokolásra, de ezt nnskur kell elintézni. Ami a képviselőtestületi tagoknak a Jelelösségre vonását illeti — ez ellen tiltakozik. A városi képviselőtestületi tag nem követhet el indiszkréciót.
Dr. Fried: Ezl a kérelmet nem lehet teljesíteni.
Azt az indokot, hogy a városi tisztikarban nincs meg a harmónia az együttműködésre — nem akceptálja.
Azért ezen az alapon a szabadság kérelmet nem találja teljesíthetőnek. Igen, bizonyos ideig szabadság adható egészségének helyreállítására, de a tisztújításig való szabadságot nem tartja megadhatónak.
Dr. Krátky tojegyző : A kérdésnek két része van. Az egyik a betegség, a másik a szabadsag. Ha a polgármester beteg, akkor nem kell kérnie betegszabadsagol, akkor nem Jön be hivatalába. De a polgármesternek hat heti szabadság jar, amit nem (Vett még ki. Ami pedig az indokolást illeti, szíveskedjék a közgyűlés a polgármestert utasítani, hogy konkrétumokkal jöjjön elő. A közgyűlés végül megszavazza a polgármesternek a szokásos hal heti szabadságot.
A közgyűlés többi pontjai
most már gyorsan peregnek le.
Megszavazza a közgyűlés az illet-menyrendezésre költségvetésileg megállapított hitelek módosítását, ami egy egyszerű könyvelés-technikai tétel; az alkalmazottak gyógykezelésével kapcsolatos költségekre 800 pengő póllutelt szavaznak meg, majd elfogadjak dr. Weisz l.ajos indítványát a dijnokok, altisztek, szegódménye-sek, a viz- és csatornamű alkalmazottainak karácsonyi segelyére vonatkozólag, akiknek egy havi járandóságot szavaznak meg. Körülbelül 200 emberről vau szó, akiknek karácsonyt segélyösszege 17.000 pengőt tesz ki.
A közgyűlés ti óra utan éri vígét.
Rablógyilkosság
áldozata lett egy házvezetőnő
Debrecen, november 14 (Éjszakai rádiójelentés) A balmazújvárosi csendőrség jelentése szerint egyik oltani tanyan meggyilkoltak Spitz Etelka házvezetőnőt. Valószínűleg rablógyilkosságról van szó.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-Igyeló Jclenléaek: CalUörlökOn a hömer-sektet: Kcggel I órakor +8-Z, otlucin 2 orakor +7 4, eate y Órakor +5.
h\'ethóut. tígéaz napon It borult égboltozat.
A Meteorológia\' Intézőt este Itl órakor jelenti, nyugat felöli lég-éramláaeal hUvöe, Ue mar inkább aaaraa rdo várható. A« éjjel a keleti rlaaakan még eeni log.
Umlapcat, november 14
(Éjszakai rádiójelen lés) A keresztény gazdasági és szociális párt ma esle értekezletet tarlóit Ernszt Sándor elnöklete alatt. Megjelent az értekezleten gróf Bethlen István miniszterelnök, Mayer János, Vuss József, Bud János és Wekerle Sándor miniszterek. Az értekezletről, mely esle 9 óra után ér végei, a párt hivatalos közlést ad ki, de ez csak a késő éjszakai órákbinkerül nyilvánosságra.
A Magyar Távirali Iroda értesülése szerint az értekezleten Halter István fejtette ki részletesen a párt álláspontját a gazdasági válság ügyében és ismertette azokat a javaslatokat, melyeknek alapján a mai helyzetet enyhíteni lehet. Ezután Buday és Czelller Jenő képviselők beszéllek és részletesén kitérlek az összes gazdasági kírdésekre.
Bethlen miniszteieluök válaszolva a felszólalásokra, kijelentette, hogy a takarékossági bizottság tervet dolgoz ki a miniszteriális kiadások csökkentéséről és a közigazgatásba is beleviszik a szóbeli tárgyalást az adminisztráció egyszeriisilése érdekében. Nem zárkózik el az elöl, hogy a képviselők szárnál csökkentsék, de ez csak a következő választáson lehetséges, amikor meg kell alkotni
A képviselőház ma délelőtt általánosságban clfogadla a katonai büntető törvényjavaslilol. Zsitvay Tibor igazságügyminiszler, aki az inler-pellációk előterjesztése miatt tegnap nem fejezhette be beszédéi, a mai ülésen egészítette ki tegnapi fe|legelésell.
Gömbös Gyula hinvédelmi miniszter állalános figyelem melleit nagy beszédben ismertette felfogását a modern magyar hadseregről, annak szel-
az uj választó kerületi beosztást.
Végül Bud János és Wekerle Sándor miniszterek adtak részletes felvilágosítási a tárcájuk körébe tartozó dolgokról.
Az egységespárt értekezlete
Budapest, november 14 (Éjszakai rádiójelentés) Az egységespari csütörtök esti értekezletén Scitovszky Béla belügyminiszter bejelentene, hogy a fővárosi törvényjavaslatot holnap terjeszti a parlament elé. A párl a javaslat részletes ismertetése után a javaslatot ugy áhalánosságban, mint részleteiben elfogadta.
A mezőgazdasági válsággal foglalkozott az \'agrárblokk
Budapest, november 14 (Éjszakai rádiójelentés) Az egysé-gespart agrárblokkja ma délulán értekezletet lartotl, tnelyen foglalkoztak a mezőgazdasági válság ügyével. Farkas Oéza, Botlik János, Marschall Ferenc és Krúdy Ferenc felszólalásaira Prónay földmivelésügyi állam-111kar válaszol! a távol.evő iöldmive-lésügyi miniszter helyeit és ismertelte azokat az intézkedéseket, melyeket a kormány a válság enyhítésére akar éleibe léptetni.
leméről és szervezetéről. Kijelentelte, hogy pártpolitikát nem folytat és pártpolitikai célokra nem preparálja a hadsereget, mert a hadsereg csak akkor felelhet meg hivatásának, ha egyetemes, nemzeti érdekeket képvisel. A fegyverviselési jogban szimbólumot lát, tehát ragaszkodik hozzá. Nem ismeri a liliszter kaiona tipust. Ha a régi szoldateszka szelleme még fennáll, ugy kegyetlen szigorúsággal fogja kiír tani.
A részletes vila, amelynek során a 33. szakaszig jutottak el, szintén élénk és mozgalmas volt és főként a 4. § -nál csúcsosodott ki, amely megadja a jogot a honvédelmi minisztériumnak, hogy határmenti zavargás esetén rendeletlel léptessen ételbe kivételes intézkedéseket.
Bródy Ernő fejtette ki az ellenzék álláspontjár, a Ház azonban az igaz-ságügymmiszter felszólalása után, aki hangsúlyozta, hogy a szakasz nem jelent változást a mai helyzettel szemben, a szakaszt változatlanul elfogadta Általában véve a ma tárgyalt szaka\'zok módosítások nélkül mun-tek keresztül. A holnapi ülésen folytalják a törvényjavaslat részletes tárgyalását. Az ülés 2 órakor ért véget.
NÉPTAKARÉKPÉflZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
NAGYKANIZSÁN,
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI RANK
leAnyintézete
A legolcsóbb feltételek mellett folyósít
váltókölcsönöket. Betéteket legelőnyösebben gyümölcsöztet.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
Gömbös a régi szoldateszka szelleme ellen
Aki kevés pénzért jól akar öltözködni
mielőtt szükségletét fedezné, ne mulassza el felkeresni a
„Menyasszony" divatáruházat,
ahol a legjobb minőségű menyasszonyi kelengyék, vásznak, kanavásznak, kartonok pargetok, szövőcérna és fonal, divatos szövetek Ys f.anellok a legolcsóbban szerezhetők be
KORÉIN JENŐ rtifös- és divataruháza Nagykanizsán, Deák-tér I. mIí?)1""
19&9. november 17.
ZALAI KÖZLÖNY
0
Frienreisz Istvánt, a budapesti Bristol-sxálioda tulajdonosát a nagykanizsai állomáson előállították
Az Ismert szállodatulajdonos feltartóztatását a budapesti ügyészség rendelte el — A kanizsai állomáson nagy feltűnést keltett az igazoltatás és előállítás
Nagykanizsa, november 14 Szerdán éjjel nagy fellünést kelteit a nagykanizsai állomáson, hogy a vonatellenőrző rendőrtiszt és detektívek egy elegánsan öltözött, idősebb urat szallitanak le a trieszti gyors egyik II. osztályú kocsijából és a rendőrörszobáia mennek vele.
Bár a hatósági közegek minden feltűnést igyekeztek kerülni, az igazoltatás és előállítás nem maradhatott titokban, mert a gyorsvonatról leszállított urat löbben ismerik Nagykanizsáról.
Percek alalt terjedt el a hire, hogy az előállított Frienreisz Istvánnal, a bud.-pesli Bristol szálloda tulajdonosával azonos. Az előállításra az adott okot, hogy
a budapesti kir. ügyészség Vílatni\'yen ügyből kifolyólag vádat emelt Frienreisz ellen és mivel Budapestről elutazott, az ügyészség táviratilag utasította a kanizsai határszéli útlevél ellenőrző közegeket, hogy Frienreisz Istvánt, aki Olaszországba akar utazni, tartózlassák fel útjában és vigyék vissza a fővárosba.
Ez meg is történt. A budapesti ügyészség inlézkedésére Frienreisz Islváti visszakerüli Budapestre a következő vonallal.
Miulán a szállodatulajdonos tekintélyes, ismert név, mindenki lehetetlennek tarljhogy Frienreisz Islváti rövidesen ne tisztázná magát abban az ügyben, mely miatt olaszországi útját a rendőrség megszakította.
Nagykanizsa holnap ünnepli meg a honvédség tiz esztendős fennállását
Hivatalos istentisztelet után és 48-as hősök
Nagykanizsa, november 14
Uj korszakot jelent a magyar nemzet életében a magyar honvédség felállítása. Az idegen szellem után beköltözö t Árpád, Szent István, Rákóczi és Horthy Miklós magyar szelleme. Ez a kalonaság a magyar szívből szakadt, a magyar lélekből lelkesedett magyar katonaság, melyet teljesen a magunkénak mondhatunk. Magyar nemzeti hadsereg Magyar honvédség. Magyar nemzeti zászló.
És amikor tiz évvel ezelőil bevonult a magyar fővárosba, élén fehér lován a Vezér — lábai alatt dübOr gölt a fold és a magyar nép allelu-jávai köszöntötte a szabaditókat.
Az egész ország megünnepli a honvédség tiz éves fennállását, a magyar nemzeti hadsereg bevonulásának tiz esztendős évfordulóját, amikor a magyar égboltozaton ismét kisütött a nemzeti szinü szivárvány.
Nagykanizsa város közönsége is ki akarja venni részét ebből az ünnepből, amely minden magyar hazafi ünnepe.
Holnap, szombaton reggel 8 órakor hivatalos ünnepi istentisztelet a plébánia templomban, melyei P. Deák Szulpic, Nagykanizsa város plébánosa, szenlferencrendi házfőnök végez fényes papi segédlettel. Ugyanekkor istentisztelet az evangélikus templomban.
Délelőtt 10 órakor a feisőtemplom falába elhelyezett 20-as és 48-as emléktáblák megkoszorúzása, megfelelő ünnepi keretek közölt.
A hivatalos istentiszteleten, mint az emléktáblák megkoszorúzásánál
megkoszorúzzák a 20-as emléktábláit
részi vesznek az összes polgári és katonai hatóságok, közhivatalok és lestületek. Hazafias kötelesség, hogy a közönség minél nagyobb számban jelenjék meg és a város zászIMIszI üllsiin nemcsak középületein, de minden magánházon is.
— A róm. kuth. egyházközségi adó befizetése. Az egyházközségi adót az egyházközség irodájában (Plébánia hivatal) naponta rctfgel 8-tól 12-ig és délután 3-IÓI 6-ig lehet fizetni.
Egy kis fin halálos tragédiája
Beleesett a mély kulba, ahol szülei órák múlva találtak reá — A kis holttestet fel fogják boncolni
Csendőri telelonjelentés érkezeit ma a nagykanizsai hatóságokhoz arról, hogy a pacsai járáshoz tartozó Nagyrada községben Ujváry István, egy ottani gazdaember 2 esztendős fiacskája eddig még ki nem derített módon az udvarukban levő kútba esett, ahol megfulladt.
A szülők nem is tudták, hogy gyermekük hová szaladt. Csak ami-
kor hosszú időn át való távolmaradása feltűnt nekik, kutatására indultak, mig végre megtalálták a kútban. Persze már halott volt.
A gyermek halálos katasztrófájának körülményeit a csendőrség lesz hivatva kideríteni.
A nagykanizsai kir. ügyészség intézkedésére a kis holltestet a pacsai főszolgabiróság felboncollatja.
Egy asszony agyonszúrta öccsét veszekedés közben
Az áldozat a kanizsai kórházba való szállítása közbeit meghalt
Imréné felkapott egy
Nagykanizsa, november 14 Imre György és felesége Surd községben együtt laktak Ros Istvánnal, az asszony fiatal öccsével. Imréné sehogysem ludolt kijönni öccsével és igy a surdi portán napirenden voltak a veszekedések. Tegnap egy ilyen veszekedés he-
vében Imréné felkapott egy nagy konyhakést és azt teljes erővel öccse hátába szúrta.
A fiatal legényt szekérre tették, hogy beszállilsák a kanizsai kórházba, de útközben kiszenvedett. A gyilkos asszonyt letartóztatták és bekísérték a kaposvári ügyészség fogházába.
A békeidők óta a legnagyobb bálnak Ígérkezik a Délnyngat Bál november 30-án
A bal egy országrész közönségének találkozó helye lesz — A bált a pécsi MIEFHOE menzája javára rendezik
Nagykanizsa, novomber II Valóságos vezérkara van annak a báli rendezőségnek, amely hihetetlen munkával és agilitással késziti elő a békeidők óla egyik legn igyobb mulatságot: a Délnyugati Bált.
Ez a bál — nem túlzás — az egész Déidunáiitul bálja lesz, mint azt a címe is mulatja.
A bálrendezőségben másfélezer ve-
Nemsokára rosszra fordnl az időjárás.
Szerezzen be idejekorán meleg cipőket!
TURUL cipőgyár fiókja
12--14-50
6-50 - 8-50-lg 19-50-24-50 lg
ajánljai
Női csatlós poszlócipőit..............................P
Férfi csatlós po-izlócipőit ........................P
Házicipöket teveszőrből..............................P
Fekete és barna női egész cipőket ..........P
Színes és fekete női pántos cipők s
35, 36, 40, 41, 42 számban P 12-50—17-lg. Gyermekcipők P 10-19-80-ig. NBi hócipők 9 80 tói. Női és férfi sárcipők.
Szolid kiszolgálás!
Szigornan szabott árak!
zelő személyiség foglal helyet. Magát a bálát a most készülő meghívó szerint a Nagykanizsai Izr. Leányegylet, a Marcalii Jótékonycélu Izr. Leányegylet és Magyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Egyesülete (MIEFHOE) pécsi fiókja rendezik báró Oultmann László és neje fővédnöksége melleit.
A védnökök sorában három vármegyének ismert tekintélyei foglalnak helyet.
A bál jövedelme jótékony célra megy, amennyiben abból a pécsi diákmensát és a leányegyletek szegényeit segitik.
Egyelőre a nagy előkészületből elég. ha annyit közlünk, hogy a hál részére a Kaszinó vezetősége nagylelkűen átengedte a Kaszinó egész emeletét. Az összes termek a hál rendelkezésére fognak állani. Két zenekar: egy cigányzenekar és egy jazz-band fogja a talpalávalót szolgáltatni. A bál természatesen szigorúan zártkörű. A meghívók két-három napon belül szélmennek. Akik tévedésből nem kap.iak, azok kérjenek a bálrendezőségtől (Nagykanizsai Izr. Leánvegylel) vagy a bálirodától, mely a Kaszinóban lesz az alsóhelyiségben és naponta 2—3 óra között áll az érdeklődők rendelkezésére.
= Varrógépvásárlástiál doljon a „PFAFF" névre.
gon-
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november 17
Királyok királya
A hétfői nap ismét szenzációja lesz Nagykanizsának. A Városi Mozgó reprizben mutatja be a filmipar legragyogóbb produkcióját, a Királyok királyá-t.
Tárgyilagos kritika állapította meg, hogy ez a film nemcsak a filin-lechnika hihetetlen fejlettségét, a filmművészet magasrendűségét és világhódító előretörését jelenti, de egyben kézzelfogható és szemléltető bizonyítékát adja annak, hogy mindenekfelett alkalmas az emberiség erkölcsi és lelki világárak a jó, a nemes és igaz felé való irányítására. Az egyszerű, naiv emberek épen ugy, mint a legmagasabb képzettségűek valósággal lelki épülést nyernek s nemcsak fokozzák a hitbeli meggyőződést, de szinte megingat-halatlanul megszilárdítják a minden emberben kétségtelentll szunnyadó vallásos értést.
Szegény és gazdag, keresztény és zsidó, fehér ember, vagy afrikai szerecsen szinte átszellemülten f gyeli a filmet s szivja magába annak magasztos és tisztító szándékú tanításait. Gyönyör és élvezet ez minden érző és gondolkozó embernek, mert az Isten által belénk ojtott nemes érzések húrjait hozza inoz-
A filmről, annak nagyszerűségéről és művészi kiviteléről talán felesleges is beszélnünk, erről eleget mond az a világsiker, amely ezt a filmet a déli sarktól az északi sarkig hóditó utján követte. A filmnek művészi kivitele, gondos rendezése és a magasztos cél érdekében igénybevett minden technikai készség szinte lenyűgözően hat a néző lelkére s szinte észrevehetőig erősödik és szilárdul a nézőben az áhítat és vallásos érzés.
A film világsikeréhez termé6ze tesen hozzájárul a szereplő személyek nagy művészete is. Mert magától értetődik, hogy az ilyen monumentális és az egész emberiséget érdeklő filmeknél csak olyan szereplőket választanak ki, akiknek nevei garanciái nyújtanak arra, hogy méltóan töltik be azt a szerepet, amit a nagy cél érdekében rájuk bíztak. Világhírű művészek neveit találjuk a rengeteg szereplő között: Schitdkraut Rudolf és Schidkraut József, Wtlliam Boyd, H. B. War-rter, továbbá a szépséges Jaqueline l.ogan, akik a filmvilágnak mind első klasszisu művészei s akiknek mesteri kezében az ideális cél biztosítva is van.
Kereskedelmi Alkalmazottak
A mozi vezetősége elismerést érdemel, hogy a filmet a soronkivűl — hétfői napra — közönségünk gyönyörűségére meghozta, amelyre különösen az egyesületek és vallásos intézményeink figyelmét hívjuk fel. Ez a film ugyanis tanító és nevelő céljaiban a vallásos érzésre gyakorolt hatásában páratlanul áll. (—)
NAPI HÍREK
NAPIREND
November IS, péntek
Itóm. katolikus : Gerlrurf Protcst Lipót. Izraelita: Mark hó 12.
Városi Mozgó. ,A moszkvai kém" (A cá\'tió kegyzncc)
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: 1. hó végéig a l.ukács-lélc .Mária" gyógyszertár.
QözfQrdö nyitva repgel fi órától este 6 óráig íhéttő, azenls. pénleV délután és kedden egész nap nőknek).
Crescendo
Nézd, t\'rnm, lövetem a gyászom, mára koszorusláiiy-rózsaszlnt ültök, kopott lanton) elfáradt nyirkára meg nárcisz-csokrot kötök s ugy Játszonr el rajta a italom, az én első, könytclcn versem, ami Itt ujong májusi fiiszálon, az ölemben remegő nárclsz-levclen s hogy muzsikál a barna bőrönt alatt, pirosra feszíti a lanton a húrokat a szent alleluja, mit ma olőször tudok, hiszen én ma tizennyolc óves vagyok.
t.Idill Jullu.
— Horthy Miklós kormányzó Somogyban vadászik. Nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyarország kormányzója tegnapelölt óta a so-mogymegyt\'i Somodorban vtrl iszik, ahol gróf Rtltlay Gedeon ily. belügyminiszter vendége. A kormányzó vadászását nagy szerencse kiséri, mert eddig 165 fácánt lőtt. A vadászaton résztvesznek Horthy István ily. lovassági tábornok, Széchenyi Gyula gróf, Szapáry Lajos gióf és mások. A kormányzó azzal a termes különkocsival, amellyel Kaposvárra érkezett, onnan az éjjel visszautazott a fővárosba.
— Agyonsújtotta a villanyáram. Kis István kaposvári asztalosmester bátyjának Arany János-ulca 63. szám alatti lakásán villanyi szerelt. Igy-szerre megérintette a magasfeszültségű vezetéket, mely halálra sújtotta.
Három fokozat van: jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb I
tánc-teája
— Az izr. Jótékony Nőegylet szombati teaestélye. A nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet teaestéi közismertek hangulatosságuk-ról és kedélyességűkről. Egy ilyen kedves, melegtónusu teaest lesz a Nőegylet szombat este 9 órakor kezdődő teaeslje a Cenlrál fehér éttermében, amelynek pompás sikere érdekében a lelkes hölgygárda mindent elkövet.
— Az Úrasszonyok Mária Kongregációja mindazoknak, akik a bemutatott Szent Ferenc film nagy sikeréi bármi módon előmozdilollák és a film kél napos bemutatása kö-rül buzgólkodtak, ezúton is hálás köszönetét fejezi ki.
- Állategészségügyi viszonyok a megyében. A megyei állalegész-\' ségügyi felügyelő jelenlése szerint Zalavármegye területén az állategészségügyi viszonyok kielégítők. Alsó-páhokon nagyobb lépfene |árvány volt. Harminc gazda udvarán 36 állat belegedett meg s ebből 18 elhullott. A betegség oka, hogy a községi pásztor egy lépfenés lehenen eret vágóit. Az alispán intézkedésére egy állatorvost helyezlek ki Alsó-páliokra, aki ingyenesen kezelte az állatokat és gondoskodtak ingyen gyógyszerekről is. Az összes gyógyítási költségek 1230 pengőt tesznek ki A betegséggel kapcsolatban egyes gazdák a keszthelyi állatorvos ellen panaszt emeltek, a hivatalos vizsgálat azonban megállapította, hogy a panasz alaptalan. A járványt sikerült teljesen megszüntetni.
Reggeli t>m ozsonna kávéra
abonát nyitottunk
KERTÉSZ CUKRÁSZDA.
-- A Füszerkereskedők Egyesülete közli a lüszerkereskedőkkel, hogy az érvényben lévő rendelet kötelezi őket áraiknak a kirakatban való feltüntetésére, az ehhez szükséges árjegyzék most jeleni meg és 20 fillér ellenében kaphatók Vida Lajos, Muszel és Ftiedenlhal, Bazsó Lajos, Dedovátz Béla, Slern Ignác és Szerecz l\'ál cégeknél, valamint az összes füszernagykereskedőknél.
szombaton
— Hlrea kalandok, szerelmek Hmm-cetek. A Budapesten megjelenő K ÓK \\l l\'.ISACi november elsején rendkívül ri -dekes riport-cikksorozat közlését kezdte meg. Szenzációs események, szenzációs riportok ezek a cikkek, amelyek a ko-zelmnlt híres kalandjait, szerelmeit és bűneseteit tárják az olvasó elé; epés/, sereg olyan riportot, amelyet az akkori riporter Irt meg most is, aki Jelen volt a nevezetes eseménynél, maga is nyomozott benne, ismerte és Ismeri annak minden fázisát. Ilaverda Mariska, Ko-rotnai Krich Árpád, a gavallér színházi orvos, \'lakács Zoltán, a pénzhamisító ifjúsági vezér, a pos/.tklszlis postás: Fodi Károly, .Jakabffy Tógyer, l\'app Méla. a testvérgyilkos földbirtokos, Babó Kmil, a hamiskártyás dzsentri, K<;gle-virh István gróf. N\'opcsa Klek báró, l\'ulszky Károly, Bnrrison Etel, a táncosnő, Kecskeméthl Győző és mások a
szereplői és hősei ©zeknok a rlportok-
nnk, amelyek bizonyára rendkívül érdekelni fogják az olvasót A 8 ÓRAI IMsAtí figyelme egészen biztosan nagy érdeklődést kelt majd.
A moszkvai kém
(A cárnő kegyence)
Vtláglllin 2 lész, 14 lelv.-ban
Rendezte: Carl Gruna. — Főszereplők: Lián* Hald, Friix Kortzier, Eaaterháay Agnea.
Rendel helyárakl
lilőadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.
Átadták a trafik betörőt az ügyészségnek. Jeleztük, hogy a József főherceg uti trafik ellen megkísérelt betörés betörőjét, Verbó Károlyt a rendőrség részletesen kihallgatta, hogy megtudják: nem terheli-e lelkét más bűncselekmény is. Verbó a kanizsai betörési kísérleten kivül semmi más bűncselekményt nem ismert be. A rendőrségnek sem sikerült rábizonyítani semmit, ugy, hogy tegnap befejezték kihallgatását és átkísérték a kir. ügyészségre. A vizsgálóbíró Verbó Károlyt kihallgatása után előzetes letartóztatásba helyezte és átkísértette a kir. ügyészség fogházába.
— Ma olcsón Jót *knr. ha a világ eseményeiről a leggyorsabban és legmegbízhatóbban akar értesülni, ha szépirodalmi tájékozottságát akarta növelni, ugy olvassa a Nemzeti Újságol ós Uj Nemzedéket.
illSöi
vese-, hólyag-,gyomor-és cukor-bajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül alkalmas.
Állandóan friss töltési Főraktár: 11
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21
KAUFMANN KAROLY
sr a legolcsóbb és legnagyobb! m
Nagy választék férfi kalapokban, kesztyűkben, gyermek-kelengyékben s az összes divatárukban. — Nagy raktár egyenruházati cikkekoen és gyermekkocsikban. — Szörnieáruk.
Erzsébet-tér I.
Kérem a cimre ügyelni 5
Telefon: 372.
1992. november 15.
ZALAI KÖZLÖNY
BétMn délután 5, 7 és 9 órakor
a világ legnagyobb filmje:
a Városi Mozgóban.
_ Missziót hírek. Október hóban a következő adományok folytak be a Mlssziősliáz Napközi Otthona JnvAra: Pr. Szabó Lajosné III, May Margit S, flontz SArtka B, Hoér (iusztAvné 5 I\', N. N. 1 kgr. caokolAdépor, I kosAr paradicsom, Blttner Oizeflft I kosár a/.llva, biró lnkey PAlné 2 kosAr szilva, I ko-aár alma, 3L kosAr jmraillrsom, Met\'/. JAnosné gyermekruha 6a cipő, N. N. I kosár szilva, Mutaelienbacher Krlvtnué alsó ruhanemű, N. N. HO kijr. paradicsom, 20 kgr. bab, t zaAk sárgarépa, 1 zaák petrezaelyoni, lljnépl Klek KrnSné
1 kosár burgonya, Somogyi Gyuláné 1 kosár paradlcaom, Kelemen Kerencné
2 kgr. búzadara és lias/.nAlt ruhák. dr. Révffy ZoltAnnó 21) kgr. liszt. Dontz Endréné 1 kosAr szilva, 2 tlveg must,
3 ós fél kgr. tarhonya, 4 tlveg befőtt, N. N. 1 kosár szőlő, Kuhárné 2 és fél kgr. Bzllvalz, Keilerné 2 zsák burgonya, 1 zsák alma, 2 drb tyúk, dr. KrAlky IstvAnné 1 zaAk burgonya, l\'landcr JA-nosnó 1 zaákburgonya, 35kg. liszt, tlltojáa

OFTKERH
fuuilófjcuii/agc/al
Kéne niÉi ífiiMkwikÉiÉ
a most meglelent, 148 reccp\'el tartalmazó, színes képekkel illusztrált dr. OETKER-fél*
RECEPTKÖNYVET
ára 30 llllér. Ha a fűszeresnél nincs, forduljon közvetlen
hozzánk: dr. OETKER A. gyárhoz irta Budapest, VIII., Contl u. 25.
— UJ rendszer hutorvásárlók részére, Közalkalmazottak részérc Zala-virmegyr rgész tcrtlletére dijtnintc heu szálliMi.-il; U-ljes lakáslv.-rrtudi\'zé-seki \'.. a következő előnyöket nyujtjuk. S.\'á: pengőnként csupán öl pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli lörleszlés esetén a kamntokal is megtérítjük. Kopstein Szombathely. Kőszegi-utca 5
— llalmérők figyelmébe. Minthogy az uj bortörvény kivonat s a korcsmai hitelekről szóló miniszteri rendelet kifüggesztése minden ilal-inérőre — a korlátol! kimérökre is — szigorúan kötelező, nehogy a legközelebbi borvizsgálat vagy rendőrhatósági ellenőrzés alkalmával bárki kellcmellcnségeknck legyen kitéve s megbirságollassék, igyekezzék mindenki a bortörvényből egy példányt, a korcsmahitelckről szóló rendeletből pedig az italmérő helyiség minden szobiijdra egy egy példányt beszerezni s az! ott mielőbb kifüggeszteni. (Bortörvény kivonat I P 10 fill Korcsmahitel rendelet 60 fill. a Zalai Közlöny nyomdában kapható.,) Vendéglősök titkdra.

iKővMllt-nc) II — tllrrk. közjnzda-
i :an:,v »» lumgvcrsrnY |-—• eí\'iz.lia Oy — g.ciliK\'Xkiiek. A — rg-uonyok-vk. Z — zen.-- Mg. mezőgazdaság. U). -J itjuságl c:6idá>. I- — íelolvaais. G — gramotuiizc-uc. lí> — jazz-tand. K — kabaré. aZ. — népszerű zene.
November 15 (péntek)
Rudapeat 9.\'5 lla\'gv. 930 H. 9.45 A hangv. to.yt. 11.10 Nemzetközi vizjclzó-szmgálat. 12 Dtll harangszó. 12.06 A rádió hizlkvarlettjének liangv. 12 25 H. 12 35 A hangv. loiyt 13 Ponlos időjelzés. 14.30 H 15 Piaci árak es ári lyamhlrek. lri.20 NémelnyelvU E 16.45 Ponlos Idő-jelzés. 17.10 E 17 45 A Fe)es szalon zenekar hangv. 18.45 Francis nyelvoktatás
19 50 E. 20.20 A Zeneművészeti Főiskola Zenekarinak Itarigv 21 20 A Székeslővá-rosl Elektromos Müvek Testedző EgyeaU. lele Dalkötének hangv. Utána kb. 22 35 Pontos Idóielzés. Malü : O. hangv.
tléca II Hnugv. 15 Oy lö Zene. 19 Kamata Z. 21 Ha glálék
Hcrlln 14 0. 10.30 Zene. 19 Hegedűverseny. 20 Zenekari verseny. 20.30 Z.
■írülin 123) Zene. IS.30 Kamarazene. 18 50 Közvetítés Prágából
London, Uav..-ntry 11 30 Zene. 18.15 Gyermekóra. 19.45 Hllndel-áriák. 20 45 Hsn^v. 23.15 Opernrés/lel. 23 4.r) A rádióhallgatók meglepetést óraia. 2 Zen:.
Milánó In.30 Muzsikáló gyermekkuckó. 17 Kvintett. 20 30 Sz int kangv. 23.15 Z. Varaó Ili 15 ü. 17 45 Katons Z. 19 25 0.
20 15 A filharmonikusok hnngv.
Eternola Edison-Bell Parlophon
haviréiilet22 P
havi részlet 14 P
havi réssiet 13 P
GRAMOFONOK
Legújabb schlager
gramofon Bemezek
I
I
állandóan raktáron
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió és (gramofon osztálya
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a Hl. kip. áll. Vsa-, Acél- éa Gépgyárak által gyártott
MÁVAG - MERZEDES - BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges aulók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Bss4.,..t, IV, Váol.saloa <4 Megbizolt: Saéghy látván Szombathaly, Vörömmarty-u. IS.
SPORTELET
A vasárnapi bajnoki profimérkőzést minden körülmények között megtartják
A pálya felázott ugyan, de lehetséges, hogy vasárnapig rendbe jön — A Zala-Kanizsának semmi érdeke, hogy lemondja a mérkőzést
Nagykanizsa, novomber 14 A vasárnapi Zala-Kanizsa BAK mérkőzéssel kapcsolatban ma olyan hirck terjedlek el Nagykanizsán, hogy a mérkőzés nem lesz meg-larlva, mert a pálya használhatatlan A lattós eső tényleg aljposan megrongálta a fuiball-jálszóteret és azon rendes mérkőzést nem igen lehel most lei onyolil ini, azonban a Zala-Kanizsa és BAK is annyi hátralevő ellenféllel kcIL megküzdjön, Imgy a helyi egyesület semmi szili alall sem halaszthatja cl a bajnoki mérkőzést, mivel ebben a hónapban minden hátralevő vasárnapon van bajnoki mérkőzés egész december l-ig, mikor is a Sabáriával lesz az őszi derbi.
Az időjárásban valószínűleg vasárnapig még változás áll be, úgyhogy egy jó erős szél rendbehozhal mindent
A mérkőzés elhalasztására különben is vidéken még nem volt precedens, mert végeredményben a pálya h isználhatósága felel! csak a biró dönthel.
Ha pedig már itt vannak a pesti jálékosok és a biró, akiknek meg kell fizetni a tetemes költséget, akkor egy vidéki egyesület nem ha-laszl\'iaija el a mérkőzést, mert ai súlyos ráfizetéssel járna.
Ma a Zala-Kanizsa vezelőségétől azt az információt kaptuk, hogy a vasárnapi Zala Kanizsa—B^ mérkőzés minden körülmények közöli le lesz játszva.
A csapat ezen a hélen Is lelkiismeretesen készül és kél (réninget tartott. Ha mély lest a talaj, ez csak a helyi csapat állóképességének fog kedvezni és akkor a Megyer elleni nagy győzelmet meg lehet ismételni.
(A Sabária) máris nagy előkészületeket tesz a december elsejei mérkőzésre, amikor tudvalevően a sorsolás a Zala-Kntizsával álIitja szembe. A szombathelyi proficsapat vezetősége szenzációs ajánlatot tett a Zala-Kanizsa vezetőségének, hogy az adja el a pályaválasztó jogot Az összeg olyan tekintélyes, hogy érdemes lenne rajta komolyan gondolkozni. Azonban a piros-fehérek vezetősége számolva azzal, hogy a közönség az eddiginél még lelkesebben és nagyobb tömegben támogatja a klubot, a pályaválasztó jogot nem hajlandó semmi pénzért chdni. Sőt, ennél továbbmenöleg a vezetőség a november 17-ikére idesorsoll BAK mérkőzés ulán a Kossuth pályaválaszlói jogát is megszerzi, ugy, hogy ebben az őszi szezonban a BAK elleni mérkőzessel a Zala-Kanizsa összesen négy bajnoki mérkőzést játszik ilihoii egymásután. Azután pedig kezdődik a léli szünet. Mint értesülünk a Sabária, miután nem tudja a pályaválasztó jogot megvenni a Zala-Kanizsá\'ól, most különvonatot akar inditaui a december l-jei meccsre. Ez annál inkább sikerülni fog, mivel az Izr. Leányegylet Délnyugati báljára (november 30-án lesz) úgyis sokan akarnak Szombathelyről Nagykanizsára jönni.
— Ha pénxéér/ szépei é» oI-C3óí akar udsdrolnl, ugy te* klntse meg a legújabb divatú nöl éa fér/1 pullover éa Kabátokat. valamint egyéb axtívött arukat. Barta Alfréd térti éa otíl dlvatdruedx. rti-ut 9.
a SINGEK. VARRÓGÉPEK
MÉGIS AÍ LEG.POIÍBAK. T
Naponta ad|on növendék és hlzóéllatainak
FUTOR44
^étvágygerjesztő
szénsavas lakarmánymeszet.
A .FUTOR\' növendékállaloknál a csontképződést elősegíti, hízásra beállított állatoknál
A .FUTOR" nem orvosság, hanem a leglinomnbban őrlött mészsótáp, amely as állatok szervezetében Igen könnyen felszívódik, s amelyet az állató* nio-niatikus anyagiartalniánál íogva szívesen fogyasztanak. A .FUTOR\' ctelése a konyhasó etetését feleslegessé teszi A naeyhizlalók, uradalmak, gazdaságok a .FUTOR\'-t .állandóan etetik.
Ára: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: 1 zsák .sn kg. (zsákkal
együtt) P 10 30. 1 cca \'/t kg-os próhadoboa áta 30 fillér. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag\', műtrágya, növényvédöszerek 52M kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A biróság mellett. Telefon: 130.
e
ZALAI KÖZLÖNY
1929. novtmber 15
KÖZGAZDASÁG Magyarország borkivitele Ausztriába
Budapest, november l-l Az elmúlt évek folyamán sajnálattal kellell tapasztalnunk, hogy az oszlrák borkereskedelem mindinkább elhanyagolja évtizedes magyar flssze-köllelése\'t és veszélyes kirándulásokat lesz a nagyopb kereset reményében iávolfekvő exotikus bevásárlási területekre, lilőszőr a spanyol, aztilán a görög, majd a bulgár piacot favorizálták, a niult évben pedig Jugoszláviát), n és Romániában kísérleteztek. Ugy látszik azonban, ezek a kísérletek nem járlak megfelelő eredménnyel. meri az idén isméi vissza-léri Ausztria a regi megszokott be-
vásárlási piacaira Magyarországba és Olaszországba.
Ezl igazolj) a szep\'cniberi borbeviteli slaiiszuki is. Mig ugyanis a mull év szeptemberében cs ík 260-1 hl I villek be Magjarországból, az idén 6537 hl l és 896 hl. mu.-:ot. Olaszországból a tavaly 2286 hl. helyett 7621 lii-t, mig Jugoszláviából a lavalyi 2286 hl. helyett 1610, Bulgáriából a lavalyi 2794 hl. helyett 856, Görögországból 7645 hl. helyeit 2010 és Spanyolországból 5746 helyeit 4101 Ml-t vittek be. Einelkede.t a francia borbevitel a mull évi 397 III tói 572 lil-re.
TŐZSDE
A mai tózsde alaphangulata általában eléggé barálságos voll. Az árfolyamok mindjárt a megnyitás után szilárduló irányzatot mulatlak, a kon-treniin hétvégi fedezései és a londoni bankkamatláb leszállításának lehetősége slimulálólag halott. Az Uzletidó második felében azonban a berlini lanylu jelentések az irányzatot itt is elgyengilették és csaknem teljes üzlctlclenségnek adolt helyei. A fixkamalozásu papírok piaca Uzlel-telen, szilárduló tendenciával. A devizapiacon a font egy árnyalattal gyengéi)!), egyébként az árfolyamok változatlanok.
Zürichi sdrlat
Párli 20*3 l\'/l, London 25 IC/l, Newyork 516 00. Hrtlnscl 72171 Milano 27 01 Madrid 72 15, Amsterdam 208 27 Vl, [krlln 123 2 Vj. Wien 72-55, Solla 3-72\'A, Práua I5 2SVz, Vsrió 57 80. Budapest 80*26\'< Belgrád 912\' . Ilukareal 308J\'«.
Vigyázat 1 <
Cukorka király
■hmhhb^ Kailnoiy-u. 8.
Tisztelettel érlcíitcm a nagyérdemű köti ogy a ■Jkalás-áruim oly gyttnyöiU kivitelben, amli>eu meg nem volt és oloeók 1 érdemes megtekinteni, vétel kölelezeitseg nélkül. StOhmer, Lukács ésKoestlin Mikulások és desszertek csoda kivitelben kaphatók, szolid árakon.
Ti zteiettet Heffer Gyula.
TennteTtAu^lt
Buza és rozs 10-15 fiit. emelkedett.
Huza tlszav. 77-ei 2245—2280, 7«-as
22 7 0 —23-00, 79-es 23 C0-23 35. 80-ai
23 25-23-50, dunánl 77-ra 20 56-20 90 78-as 20 90 -21-10, 79-ej 21-05 -21 35, 80 as 2115-21-45, rozs 14 30-14-45 lak árpa 1500-1550, sOrárpa 1750-19 00. rab 13 50-14 00, tengeri llzt. 13 30-
13 50, dunántuli —----—, repce 52 00—
54 OO korpa 9 80 10 00.
A budapesti TSzsrte deviia-jcsvíése
VALUTAK
An^ol I. 27-80 27-95 Belga Ir 79-70-80 10 Cseh k. 16-85-16 95 Dán k. 152-80 153 40 Dinár 9 98-10 06 Dollár 169 75-571-75 Piancia f. 22-40 22 70 Holl. 230-.\'0 231-20 Lengyel 63 90-t»|.20 Leu 3-M-.1-42 Léva 410-4\'IS Líra 29 75-30-05 Márka 136 35-13695 Norvég 152 80 153 40 Schlli. 80 10 80 50 Peseu 79-10 80 10 Svájci I. 110-50 III C0 Svéd k. 153-20 153 80
DEVIZÁK AmsL 230-Í0-231-20 Belgrád 10-10-10-13 Berlin 136-51-136 97 Brüsszel 7SC85 80 10 Devizalel 3-40-3-42 Kopenh. 152-97-153 37 London 27-8.5 27-93 Madrid 7940-80 10 Milano 29-Í8-29 98 Newyork 571-102 70 Oszló 152-95-153 35 Pária 22-48-22 55 Prága 16 91-16-96 Szollá 4*12-4* I -4 Stockh. 153*40-153 80 Varsó 63-02-63 22 Wien 80-28-ÜO-53 Zürich 11068-11098
Sírtéjviiír
Felhaltál 4621, eladatlan 1287. — Elsí-rernlü 1-14—1-46, Bzedett 1-28—1-32, szedett köiép 1-22-1-26, könnyll 1-10-1-18, l-só rendű öreg- 1-28—1-30, ll-od rendű Öreg 1-20 121 angol sü\'dő 1-30-1-60, szalonna nagyban 1-50—l\'5-l, zsír 1*74 1*78, lius 1-70 1-8-1, szalonnás lélsertéH 166-1-76.
lltí|»: Mluűal Byoaía éi lapkiadó Vállalat, Hagykanlasán.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
tntezurben telefon i Nagykanizsa 78. 17
APRÓHIRDETÉSEK
Az spnlhirdettsek dtjs 10 sióig CO ffIMr, Minden további szó dija B flll. Vssár és •ancpoap 10 szóig 80 flIUr, minden további sxó dija 8 flll. Szerdán és pénteken 10 szóig (0 fillér, minden további szó dijs 8 flll. Címszó s minden vastagai h belliből JHo szó két szó-uk arámit-íatlk. Állást keresőknek 50o.» engedmény.
Hirdetések 9 (őt) pengő Deexogen alul a feleslege* kdnyvelée, számlálás elksrQléae végatl előre flxetendők
VarrodeAthelyezés. Értesítem a I. hölgyközőnségfl, varrodámat áthelyeztem Sikátor-utca 28. sz. alá. Továbbra la |ul« n^osan készülnek a Irgelrgáns bb felnőtt és leányka ruhák. Kívánatra házhoz is megyek Kérem a I. hölgyközönsév szives pártfogását Kapoll Máita. 565\'
Rét ház eladó. A Sugár ul 32 és 46. száinu házak [utányos álban, kedvező flzc-lést feltételei: mellett eladók Hóvebbrt: Kaulmann Károly uri és nól divaj Üzletében, leír Ion 372. 5679
Vadbőröket,
mézet, ágy tollat, vasat éa fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15. ^
Háx eladó sürgősen Kiskaniz án, Szenirókus ut a 49. .t,6\'>2
Hatni urileány, 4 polgárit végzett, lehetól\'g vidékre urhöigy mellé aj^nlko zik. Ciineket a kiadóba kérek. -5673
PénxkfllcsBnt bekebelezésre mfndea Beazegben .i le^.el^yöschben és leggyor-Babban folyóslttat Aoxél Ignáo pénz-kölcsönközvelltrt Irodája Nagykanizsán, Kaxlacíy-ulca, 2. .uAa.V- 4925
Cipész és otizmadla munkások felvétetnek F\'urmen, Kölcsey u. 5. f>677
KUlönbejáratu bútorozott szoba azon-nal kiadó Batthyány utca 22. -5678
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon t 595.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27leti szám
ÉRTESITES.
Van szerencséin tisztelettel értesíteni t. megrendelőimet, hogy fiam a közös üzletből kilépett és
üzletemet
a régi helyen, Erzsébet-tér 17. sz. alatt saját nevemen tovább vezetem és
ezúton is kérem megrendelőim b. támogatását.
Wastell György
Maán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
12571/1929. vhl, siám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehalló az 1881. évi I.X. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré leszi, hogy a nagykanizsai kir. Járás-bíróságnak 1929. évi 12571. srámu végzése következtében Dr. B»rlha Isl-án ügyvéd állal kípviselt Frank M Manó |nvára 286 P 96 flll. s |ir. ere|élg 1929. évi október hó 17-én foganatosított kielégllésl végrehajláa Iitlán le- és fellllfoglalt és 3260 Pengőre becsüli következő Ingóságok u. m.: koporsók, szemfedei-k slb. nyilvános árverésen eladatnak
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járás bíróság l92"-ik évi 12571. számú végrése folytán 280 P 16 flll. lőkekövelelés, rnnrk 1929. évi |uliuj hó 2 napjálól |író llo/o kamatai, \'.íJ.o váltódij és eddig összesen 66 P 74 llll blióllag már megállapított köllaégek erejéig Galambokon, koporsós üzletben leendő megtartására 1929. november 20. napjának d. u. 1 >5 órája halár Idóül kltüzetlk és ahhoz a venni szándékozók eiennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, liogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. l-c. 107. és 108. § af értelmében kész-pénzfizetés mellell, a legtöbbel ígérőnek, szükség esetén becsáron alul Is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és lellllloglaltatták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1U2S. évi nov hó 3. napján.
Hnán Gyula s k. tc:s kir blr. végrehajtó.
PFAFF
Iparban dolgozók részére
„PFAFF"
a legtökéletesebb varrógép.
Hosszú lejáratú részletfizetéssel beszerezhető:
Branfll Sándoi és Fia céonél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
ERTESITÉS.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni t. megrendelőimet, hogy atyám a közös üzletből 1929. évi november hó elsejei hatállyal kilépett és
üzememet
Erzsébet-tér II. szám alatt saját nevemen folytatom és kérem t. megrendelőim további b. támogatását.
Wastell Károly
Srfz eyésx. éiettuui hl karói
SINGEK
VARRÓGÉP.
fbielísi.
\'JrL:Lj2.±rrny /ifrui iWa/i-
SINOER VAWRÓG^P RÉSZV TÁRS Fióküzlete: HA8YKAKIZ8A Fo-ui L
Gyümölcsfákat,
rózsafákat,
fenyőfákat, Thuját, di8zcser|é-ket. éveló vlrágtöveket, eperpalántát, virághagymikat, u m.: tulipán, jácint stb. nagy vilatz lékban szállít ugy vidékre, mint helyben
Petermann kertészet
Nagykanizsán.
Linóleum, mozaikvászon,
Cocus-szőnyeg, lábtörlök
A5M gyárj lerakala
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Most Fest I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gftzmosó, vegytisztltó, ruhafestő • iiomb*tb«lyl or«i. Ipirklílllláioa uioyártmmel kliOntttvt
NAGYKANIZSA
llyfljiaielep: Oyártelepl
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19-
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármit lesiet vagy tlaztiiut. Gyózódjőn meg áraim olcsóságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényO gallértlsztltás I Tlsztltl 3ln Pllsséroz I
Nyomatott a Délzalai Nyomda és,.Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán (Felelős üzletvezető: Zalsi Károly)
99. évfolyam, 261. izám
Nagykanfíaa, 1929 november 16 szombat
Ara 14 Ml*\'
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SlotculMg; is kiadóhivatal: P5-nt 6. tiim. Keaithdyl ttókkladdhlvatal Koaaulh la|Mu. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
HWbctU Éa: Vkiia I fmgl
Amagyar követ Szófiában
átnyújtotta megbízólevelét
S/.ótia, november 15 (Éjszakai rddiójelenlés) Boris bolgár király ma délelőtt ünnepélyes kihallgatáson fogadia Rudnay Lajos magyar követel, meghatalmazott minisztert, aki átnyújtotta megbízólevéléi az uralkodónak.
Elfogatási parancsot
adtak kl egy gyilkossági bűnrészes egyetemista ellen
Belgrád, november 1 r, (Éjszakai rddiójelenlés) Zágrábból jelenlik, hogy a rendőrség elfogatási parancsol adott ki Lorkovics Lade egyetemi hallgató, Lorkovics Iván elhunyt neves horvát parasztpárti politikus fia ellen, akit a legutóbb történt kél detektív meggyilkolásában bűnrészességgel gyanúsítanak.
Két fejszecsapással agyonvertek a tanyán egy fiatal nrileányt
A tett elkövetésével az uradalom parádéskocsisát gyanúsítják
Balmazújváros, novombor 15 A Balmazújváros közelében levő báró fiű/A-tanyán, a kastély szobájában kél Jejszecsapáslól leterítve találták tegnap reggel Filz Elza fiatal urileányt, aki a birtok bérlőjének megbízottja volt. Ma reggel szállt ki a helyszínre a debreceni törvényszék vizsgáló bizottsága és a gyilkossággal gyanúsított Pikó István parádés-kocsist nem sikerült vallomásra bírni. Pikó kezefejéri vérnyomokat fedeztek fel s a nyomozás során a Irágya-dombon véres fejszét talállak Ma délben elterjedt az a hír, hogy Pikó vallomást tett, ezt a hírt azonban nem lehetett ellenőrizni
Pikót rövidesen a debreceni kir. ügyészség fogházába kisérik.
A lefegyverzés
kérdése franciaországi gyakorlatban
Párta, november 15 (Éjszakai rddiójelenlés) A lenge-részeti niiniízter ma törvényjavaslatot terjesztett a Kamara elé, melyben felhatalmazási kér egy 10.000 tonnás cirkáló, 6 torpedó vadász, 15 első osztályú búvár nas/ád, 1 aknarakó buvárnaszád és -1 kisebb hajó építésére.
A eset> egyetemisták numerussz klauszussz alkalmaszását követelik asz idegen diákokkal sszemben
/I csefi orvostanhallgatók tlliakoxó gylllést tartottak ax ldegetn dldh-lmxtxfó ellen
Ezután a tiltakozó gyűlés megszerkesztene kívánságait és azt átadták az egyetem rektorának. Ebben azt követelik, hogy az I. éveseket osszák cseh és idegen hallgatókra. Az idegeneket vessék képességi vizsgálatnak alá. A noszlrifikálásokat szigorítsák meg. Alkalmazzanak részleges numerusz klauzuszl az idegenek ellett.
. Prága, novomber tt> I Éjszakai rddiójelenlés) A cseh egyetemi orvoslan-hallgalók ma tiltakozó gyűlést tartottak az ellen, hogy idegenek özönlik el a prágai egyetemet. A rendőrség engedélyével tiltakozó felvonulási tartottak és ilyen felírású táblákat vittek a menet élén : „El az idegenekkel az orvosi fakultásról !" „Tilt.ikozunk az idegenek özönlése ellen !"
A meggyilkolt Konczné ágyába kellett feküdnie Molnár Erzsébetnek
és eljátszania a tragikus áldozat szerepét — Koncz alhadnagyot szabadlábra helyezték, Molnár Erzsébetet átadták az ügyészségnek
Győr, november lr> Ma délelőtt ismét helyszíni szemle volt, amelyre kihozták Molnár Erzsé-
betet is. A mintegy kél kilométeres útvonalon, amely a város végén levő Magyar-utcához vezet, mindenütt nagy embercsoportok várták a rendőri bizottságot, mert a lapok előre megírták, hogy ma délelőtt lesz az utolsó helyszíni szemle.
A Magyar-utca sarkán Koncz Vilmos néhány niagasabbrangu liszt társaságában állolt, karddal oldalán, aljiadnagyi uniformisban. Már mog-szünlcllék ellene az eljárást és szabadlábra helyezték.
A rendőri bizottság háromnegyed tízkor érkezeit a helyszínre. Molnár Erzsébetet autólaxin hozták.
Előbb a gyilkosságot rekonstruálták. Molnár Erzsébet ugyanazt a vallomást adla elő, amit már korábban elmondott. Be kellelt feküdnie a meggyilkolt ágyába, a véres át;yha és neki kelleti eljátszania Konczné szerepét, hogyan viselkedett, hogyan kapta az első szúrást.
Igen, én öltem meg, — ismétli többször. Csak azéil vallottam máskép, mert Koncz, akii szerettem elhagyott.
Molnár Erzsébetet átadták a kir. ügyészségnek.
A honvédelmi miniszter nem enged éket verni a katonaság és polgárság közé
Tilos lesz az egyenruha-használat ott, ahol alkalom adódik afférekre — A Ház elfogadta a katonai biintetötörvénykönyv javaslatot — A belügyminiszter beterjesztette a fővárosi törvényjavaslatot — A Ház legközelebbi ölesét csütörtökön tarlja
Budapest, november 15 A képviselőház ma délelőtt befejezte a katonai büntető javaslatok részletes vitáját és ezzel a javaslatok tárgyalása végelért. Az ülés erős vitával indul), amely a 38. szakasz körűi folyt, amely intézkedik
a katonai fegyverhasználat jogáról. Gál Jenő, Pakots József, majd Hródi Ernő fejtették ki az ellenzéknek azt az álláspontját, hogy
a szakasz a fegyverhasználati jog-naiv, , int privilégiumnak kodifikálása, ami ok arra, hogy a katonaság és polgárság közé ékel verjenek.
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter rövid beszédben kijelentette, hogy a kérdésben fenntartja mindalt, amit tegnap mondott.
Nem enged éket verni a katonaság és polgárság közé,
a szakasz nciii is ezt szolgálja, el-
lenkezőleg, a polgárság érdeke az, hogy benlmaradjon a javaslatban. Adatokat sorolt fel, hogy az utóbbi tíz év alatt a tisztikar milyen minimális arányban élt kardhasználati jogával. Különben is.
meg fogja tiltani, hogy uniformisban Jelenjenek meg olyan helyen, ahol alkalom adódhutlk alférekre.
A Ház a szakaszt az eredeli szövegében fogadta el. Eszerint nem számithaló be a cselekmény akkor, ha valamely katonai személy más személy sértésére az ellene intézel! jogtalan támadás megakadályozása érdekében használja fegyverét.
Ezután Sciiovszky Béla belügyminiszter beterjesztette
a tóvárosi törvényjavaslatot és kérte, hogy az elnök a bizottság összehívása iránt három napon belül intézkedjék. Budai Dezső kérte, hogy a törvényjavaslat irigy terjedelmére való lek irt tettel adjanak a képviselőknek néhány napol az átolvasásra és a bizottságot később hívják össze.
Sciiovszky Béla belügyminiszter a felszólalások alapján a sürgősségre vonatkozó indítványát visszavonta.
Puky Endre elnök, kegyeletes szavakkal emlékezeti meg Bethlen Gábor halálának 300. évfordulójáról,
méltatva az erdélyi fejedelem és választod király történelmi jelentőségét. A megemlékezést a Ház tagjai állva hallgatták végig.
Ezután ismét áttérlek
a katonai javaslatok részletes tárgyalásira és egymásután sz<iví,.iák meg a szakaszokat. Ezzel a Ház a két javaslatot részleteiben is elfogadta.
Ezután megválasztottak az uj tagokat a bizottságokban megüresedett helyekre, továbbá az ipari tanács 12 tagját. A Ház legközelebbi ülését csütörtökön, november 21-én tartja és azon mentelmi ügyeket tárgyal. Az ülés fél 3 óra után ért véget.
Erdélyi Béla bűnügyében
a tábla megkereste az Igazságügyi orvosi tanácsot
Budapest, november 15 A királyi ítélőtábla ma foglalkozott Erdélyi Béla védőiének azzal a kérelmével, hogy a tábla még a fel-
a
ZALA* KÖZLÖNY
1929. november 16
lebbviteli főtárgyalás megtartása előtt ketesse meg a legfelső igazságügyi orvosi tanácsol több olyan szakkérdésnek tisztázása céljából, amelyek a védelem szerint a törvényszéki orvosi vizsgálat után is tisztázatlanok maradt\'k. A kir. Tábla a védő kérésének helyt adott és elrendelte az igazságügyi tanács megkereséséi.
Háborns emlékérmet
alapított a kormányzó
ltudupest, november tr> (Éjszakai rildiiijelenlés) A kormányzó háborús emlékérmet alapitolt. Az alapitó okmányt 1929. november 14-én irta alá. A háborús emlékérmet az 1914—18. évi nagy háborúban résztvettek, vagy azzal kapcsolatosan véghez vitt érdemes cselekedetek elismerésére alapitolta a kormányzó, aki az érem tulajdonosa.
Az érmet a honvédelmi miniszter vagy egyéb igényjogosultaknak a miniszterelnök előterjesztésére adományozza a kormányzó.
Kereskedelmi egyezmény
Magyarország és Portugália között
Budapest, november 15 A magyar-portugál kereskedelmi egyezményt novembéí\' 11-én Írták alá. Magyar részről Nickl Alfréd követ és meghatalmazott miniszter, a portugál kormány nevében Alberto De Veiga Simoes budapesti portugál követ működtek közre. Az egyezményben a két állam kölcsönösen biztosítja egymásnak a legnagyobb kedvezményt, ugy, hogy annak életbeléptetése után a magyar származású árut Portugáliában a minimális iarila alapján fogják elvámolni.
Anglia elutasította
Németország kérését \'a háború alatt lefoglalt likvidálatlan vagyon visszaadására
I.ondon, november 15 Snowcien kincstári kancellár közölte a német nagykövettel, hogy az angol kormány nem teheti megfontolás tárgyává a német kormánynak azt az igényét, hogy a háború alatt lefoglalt és még nem likvidált német vagyont feltétlenül adják vissza. A kérdés tárgyában már javaslatot készítettek elő azokkal a tárgyalásokkal kapcsolatosan, amelyeket az angol és német szakértők folytattak a kereskedelmi minisztériumban és Németország érdekében áll, hogy a lehetőség szerint minél gyorsabban fogadja el a javaslatba hozott eljárást, hogy ezáltal megkönnyítse a Young-lervet létrehozott szakértők ajánlásának keresztülvitelét.
A Times szerint a német követelések összege 23 millió font sterlinget tesz ki.
/I városon Keresztül folytatott izgalmas Oafsza után a Práterben fogtak el a lovasrendőrök egy alkalmi betörőt
A Királyi Pál-ulcában kísérelt meg betörést, de megzavarták munkájában és menekülnie kellett — Beismerte, hogy nyomora miatt akart lopni, mert nem kapott munkát
Nagykanizsa, novomber 15
Tegnap, cstllörlökön délben nagy izgalmai keltett a városban egy betörő üldözése, akit a Királyi Pálutcától hajszollak a Práterig, ahol izgalmas üldözés után a lovasrendőrök fogták el az ipsét.
Csütörtökön egész délelőtt egy gyanús alak sétálgatott a Királyi Pál utcában Schnell Sándor háza előtt és különös módon vizsgálgatta a háznak utcára néző, nyitott ablakait. Ezek az ablakok meglehetős alacsonyan vannak, ugy, hogy magasabb férfi könnyű szerrel beugorhat rajtuk az utcáról a lakásba.
A gyanús idegen is csak megfelelő alkalomra várt. Mikor fél 12-re járt az idö és a nyitott ablakú lakásban nem litoll senkit tartózkodni, gondolt egyet, átvetette magát az ablakpárkányon és pillanatok alátt a szob iban termett.
Amint körülnézel!, hogy mit lehetne elvinni, benyitott a szobába Schnellné, aki rémülten ugrott vissza és fellármázta a házat:
— Betörői Betörő jár a lakásban I
A tolvaj megijedt a lármától és
amilyen gyorsan beugrott, olyan gyorsan szökött ki az ablakon és gyors tempóban a Sugár-ut felé vette útját, majd a városnak irányította lépteit.
A bátor leány
Schnellék cselédje, egy jól megtermett leány azonban nem higyta annyiban a dolgot és hamar a betörő után indult. Pár száz lépés\'dif-ferencia lehetett kettőjük között, de a cseléd nem akart még kiállani, hogy a betörő ne vegye észre és a város forgalmában ne tudjon eltűnni.
Menekül a betörő
Csak lépésben követte a betöröt egészen az Erzsébet-térig, ahol a betörő észrevette, hogy nyomában vannak és erre futásnak eredt a Király-utcán lefelé.
Rendőrök üldözik a menekülőt
A cselédleány — igen okosan — azonnal besietett a lovasrendőrökhöz és közölte, hogy belörőt kergetnek, jöjjenek segítségül. Azonnal négy lovasrendör szállott nyeregbe és megkezdődött a betörő utáni vad hajsza végig a Király-ulcán. A cselédleány mindenütt • hangosan kiáltozta :
— Tolvaj, fogják meg I Fogják meg! Betörő, ne engedjék!
A közönség \'is résztvesz a vad hajszában
A Király-utcán többen felfigyellek a lármára és a menekülő betörő a vágtató lovasrendörökön kivül c ak-
hamar maga mögött lá\'ott egy egész nagy csoport embert, akik nem törődve a hatalmas sárral, fáradhatatlanul üldözték.
A betörő, mikor a Király-utca végére ért, félt, hogy a Kiskaniz-a felől jövök feltartóztatják, ezért a sorompónál levő latclcpnél bekanyarodott, majd a szeszgyár háta mögött átvágott a kiskanizsai uton és a Práter felé szaladt.
Végre rendőrkézen
Térdig érő sárban bukdácsolva menekült a hajszolt férfi, mig a lo-vasrendőrök a Práternél utol nem érték és el nem fogták.
Ekkor már egészen ki voll merülve és alig birta magát vonszolni, mert a sok esőtől cipőjére kilószámra ragadt a sár.
Mikor a lovasrendőrük megfogták, megbilincselték és igy hozták be a Kazinczy-tttcai kapitányságra, ahol előbb a delcklivek vették valla-tóia, majd a bűnügyi osztályon hallgatták ki.
Kihallgatás a kapitányságon
A betörő elmondotta, hogy Sten-ger Ferencnek htvjlk, 22 éves asztalossegéd. Munkakeresés céljából jött Nagykanizsára. Munkál nem talált. Pénze elfogyott és eközben megérlelődött benne az elhatározás, hogy valahová be fog törni.
Amint a Királyi Pál-utcán járt, észrevette a nyitott ablakot SchMelléknél. Órákon át figyelte, hogy a lakásban senki sem járkál és egy olyan percben, uiikot az amugyis néptelen utcán senki sem járt, beugrott az ablakon.
A rendőrségnek az a feltevése, hogy alkalmi betérőről van szó.
Részletes kihallgatása után átadták a kir. ügyészségnek.
ned ves ruhák, átázott cipők. Nem csoda, ha kellemetlen borzongás fogta el cv
egészségéért
aggódik. Nem kell azonban nyugtalankodnia, ha a meghűlés első jelcinéi
Aspirin-
Tablcttákat
vesz, melyek biztos és gyors ha. lásukkal mindenkor kitűntek. -UU.lt,on vtssia pótszereket és követeljen mlmll* eredeti csomagolást,«
Bayer« kereszttel.
mini n
Mindenütt kaphstó! Orsz

Termeti: Msgy.
Tejaztvetkezatl KOzpont
Budapest, I., Horthy Mlklós-ut 119-121
A Magánalkalmazottak Biztosító Intézete önkormányzati választása
Nagykanizsa, november 15
Az Országos Társadalombiztosító Intézet kebelében működő Magánalkalmazottak Biztosító Intézete közgyűlési tagjainak választását december 15-re tűzte ki. /
A közgyűlés 240 rendes és 240 póttagból áll, melyből 30 rendes és 30 póttagot a vidéki kerületek választanak. Ezek felét a munkaadók, másik felét pedig az alkalmazottak választják.
Választói jogosultsága van azoknak a munkaadóknak és alkalmazottaknak, akik ez év október 4-én, mint munkaadók vagy alkalmazott,>k be voltak jelentve.
A jelOlések
A vidéki választókerületben jelölteket az egyes választó csoportokban a következőkben megállapított számú, választói jog gyakorlására jogosult szemely ajánlhat :
1. a munkaadók nagyipari választó csoportjában legalább 25,
2. a munkaadók középipari választó csoportjában legalább 30,
3. a munkaadók kézműipari választó csoportjában legalább 100,
4. a munkaadók pénzintézeti vá-laszló csoportjában legalább 40,
5. a munkaadók nagykereskedelmi választó csoportjában legalább 15,
6. a munkaadók kiskereskedelmi választó csoporljában legalább 200,
7. a munkaadók szabadfoglalkozású választó csoportjában legalább 100,
8. a biztosításra kötelezetlek vá-laszló csoportjában legalább 500.
A jelöltek ajánlása kizárólag a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete által kiadóit ajánlási ivek felhasználásával írásban történhetik.
Szavazni csak névre szóló szavazóigazolvánnyal lehet.
A szavazó-igazolványokat november 30-ig minden szavazásra jogosultnak meg fogja küldeni az Intézet.
A választás eredményét az összes szavazatszedő küldöltségeknél történt szavazások befejezte és azok eredményeinek összeszámlálása után a Valasztási Bizottság a Magánalkalmazottak Biztosító intézeténél (Budapest VII, Rottenbiller ktca 13. sz., I. em.) fogja kihirdetni.

- Ha olcsón Jót akar, ha a világ
eseményeiről a leggyorsabban és leg-megliizhutóbban nknr értesülni, hn szépirodalmi tájékozottságát akarja növelni, ugy olvassa a Nemzeti IJJságot és t J Nemzedéket.
19&9. november 17.
ZALAI KÖZLÖNY
0
Tájékoztató
az országos frontharcos mozgalomról
Nagykanlzuu, novomber 15
Többen fordultak szerkesztőségünkhöz az utóbbi napokban olvasóink közül, akik a MOVE által kezdeményezeit frontharcos mozgalomról óhajtottak egyet-mást megtudni. A kérdezösködésekre illetékes helyről nyert információnk szerint közöljük az alábbiakat:
A mozgalom célja: hogy a világ-\' háború lezajlása után teljesen szerle-széledt, minden összetartozandósági kapcsolat nélkül élő voll magyar frontharcosokat egy politikamentes táborba tömörilse, hogy ezáltal biztosíthassa azt a tiszteletel, megbecsülést, erkölcsi elismerési és anyagi előnyöket, melyekre a világháború voll magyar hősei harciéri szenvedéseikkel feltétlenül jogol szerezlek Intézményesen orvosoltalni akarja a szervezkedés mindazokat a sérelmeket, melyek polgári elhelyezkedésük kapcsán érték — igen sok esetben ai ollhonmaradoltak javára — a frontharcosokat.
A frontharcos szervezkedésnek tagja csakis az lehet, aki okmányszerülcg, vagy más hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a világháborúban tényleg jrontszolgdlalot teljesített. Ennek igazolására a jelentkezőnek igazolnia kell, hogy vagy jogosullságot nyert a Károly csapatkereszt rendszeresítése előtt — de legalább hat heti frontszolgálat után — az illelö fogságba eselt, vagy megsebesült.
Jelentkezni csakis a MOVE állal kibocsá|tott frontharcos személyi lapon lehet, melyet személyes vagy Írásbeli igénylésre a MOVE buda-pesli főosztály elnöksége (Budapest, VI., Podmaniczky-ulca 45. II. 26), vagy a megbízott helyi körzetszer-vezö tiszt szolgállat ki.
A szabályszerűen kitöltött személyi lapokat a budapesti köipont külön bizottsága vizsgálja felül, melynek alapján ha megállapiija a jelentkező frontharcos mivoltát, — ugy a személyi lap tulajdonosának jogot ad a frontharcos emlékjelvény viselésére.
Megjegyezzük, hogy a frontharcos emlékjelvény viselése kötelezettséget is jeleni, mert a jelvényesek egymásnak kölcsönös tiszteletadással tartoznak és kötelesek egymásnak mindenben és mindenhol a legmesszebbmenőig segítségére lenni. A mozgalom élén vitéz Borbély-Maczky Emil országgyűlési képviselő, a MOVE országos elnöke áll, aki régi, elköte-
lezett harcosa a frontharcos gondolatnak,
A MOVE országos frontharcos szervezete szoros kapcsolatot tart lenn az Országos Vitézi Renddel és a két tömörülés kölcsönös megegyezés alapján egymást vér szerinti rokonnak tekinti.
A_ vidéken lakó frontharcosok a szervezés befejeztével előreláthatólag külön egységeket fognak alkotni. Ezeknek a szervezési egységeknek
Nagykanizsa, november 15 Szűkszavú telefonjelentés érkezeit tegnap délután a nagykanizsai járás föszolgabiróságához Fityeházáról, melyben a jegyző közöllc, hogy Szabó László 73 éves, fityeházai gazdálkodó tegnap délután lakásának padlásán felakasztotta magát és meghalt.
megalkotása jelenleg elhatározás alatt van.
A mozgalom semmiféle politikai frakcióhoz nem tartozik és semmiféle politikával nem foglalkozik,
Az érdeklődők különben helyesen teszik, ha vonatkozó felvilágosításokért közvetlenül a helyi szervező tisztekhez, vagy a MOVE budapesti főosztályához (Budapest, VI., Podma-niczky-utca 45. sz. II. em. 26) fordulnak.
Az orvosrendőri hullaszemlét dr. Laubhaimer Alán tb. főszolgabíró és dr. Szabó Zsigmond járási tisztiorvos pénteken délelőtt megejtették és konstatálták, hogy bűntényről nincsen szó. Szabó önkezével vetett véget életének.
Ennek alapján az ügyészség kiadta a temetési engedélyi.
Szerelem rabszolgája
GriffIth legújabb világsli-gere. Vígjáték 6 (elv.-ban. \' Irta: Altrad Savolr.
Szerelem rabszolgája
Alfréd Savoir mesterműve. Ray-mond Griffith a főszerepben s a cilinderes ur, mint mindig, ez alkalommal is, nagyszerűen hat maxiin-deri eleganciájával, finotn játékstílusával, az előkelő miliőben tartolt filmen. — A kifogyhatatlan ötletü Savoir vígjátékának filmváltozata egy modern Casanovát állit elénk, aki, amikor a szerelem elmegy tőle, öngyilkosságot követ cl s egy uj áldozat karjaiban támad uj életre. Amig azonban ez az uj élet zavartalan boldogságot jeleni számára, ezer szenvedésen megy keresztül.
Griffith ismert öshumorával larlja állandóan kacagásban a nézőieret. William Powell és Vera Veroniva, a másik kél szerepben igazi vigjáték-szinészeknek bizonyulnak. — Frank Tutlle rendezése meglepően francia könnyedséggel oldj.t meg feladatát. „A váratlan vendég", dráma. (=)
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések: Pénteken a hőmérséklet-. Reggel 7 órakor +4. délután 1 órakor +54, esle 9 órakor +4 8.
Felhőzet: Egész napon át borult égboltozat.
Szélirány: Reggel délnyugat, délben és északkeleti szél.
t Mataorológlal Intéxat aa«a 10 órakor Jaloistli résxben falhfla, hdvóa Idö várható lagfaljabb dólan néni oaapadókkal.
Legjobb üditő ital
a közismert
KI HL
Kapható minden fűszer-és csemtgekereskedésben.
Pöraktár:
WÉ1 HllÚ,
Király-utca 21. ^
"»>__ni
Halló I Figyelem I Halló I
Nagy szenzáció Wolláknál,
ahol esténkínt KJICBÓH MI6DX, Kacsóli Pongrác, a .János vitéz" szerzőjének a huga, másfél évig Kassa--pozsonyi társulat primadonnája volt, most a Városi Szinház tagja, májusban fellépeti „Carmen" címszerepében, óriási sikere voll, arta rögtön szerződtetve lelt. Mosl pár heti szabadsága alalt sikerült nekem nagy áldozatok árán lehoznom,
hogy a tisztelt vendégeimnek felejthetetlen estéket nyújtsak. Ma kitűnő diiznótoroa vacsora szokott szolid árak mellett. Szives pártfogást kér
Wollák Jenő vendéglős.
Gyenge, vagy nem tiszta a hangja a
rádióiának,
telefonáljon a 91. számra, azonnal küldök megfelelő
Philips csoda csövet
és ön bámulni fog a hangerőn és hangtisztaságon.
Szabó Antal
fegyver, lőszerétsportárunagykereskedés rádió- és gramofon-osztálya
Felakasztotta magát egy 73 éves gazda
Szabó László megunta az életét és kötelet hurkolt a nyakára
Casanova gróf és Paublas lovag legújabb kalandjai.
Váratlan vendég ^rló.
Hovember1
16
Szombat I
Divatflanellok, szövetek, selymek, menyasszonyi kelengyék, legjobb minőségű batisztsifonok, szines batisztok, vásznak,\') kanavásznak, Ia puplinok és zeflirek, ágy- és asztalgarniturák, damaszt és frotier törölközők a
„Menyasszony" divatáruházban
m* nagy választékban és legolcsóbb árban
l\\OREIN JENŐ Nagykanizsán, Deák-tér 1. a íeisőtempiom mellett.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november 16
NAPI HÍREK
NAPIREND
November 16, szombat
Rótn katolikus : Ödön Protest : Othmér. izraelita: Mark hó 13
Vároal Mozgó. .Szerelem rabszolgája". „Váratlan vendég*.
Gyógyszertári éjlell szolgálat: I.
hó végéig a Lukács-féle .Mária" gyógy-azertár.
Oőzfflrdó nyitva reggel 6 Arálól evie 6 óráig (hélfő, azerda, péntek délután éa kedden egész napi nőknek). |
Kuaxa órákon
Vannak hus óráim, melyeknek perce él, Mikor szerelném, ha csak az enyém tennél— S lélekszivó ajkad mohó, vail gyönyörrel Találkozna számon bas életörömmel...
De vannak óráim, mikor gyűlöltek... Vergődő szivemből gyáván Ipvalizlek.. Átkozom a percet, amely Te hozzád vitt... S homlokom verdesi templomok kockáit
r.s vannak óráim, csöndes szava percek. Amikor mindenkit egvformán szeretek... Amikor ajkamról hálát zeng az ének: Sajgó szivemmel, hogy szenvedhetek érted...
És vannak óráim... Végtelen napjaim... Mikor könynyoszotyán sziltelnek dalaim... Mikor térdeimén szent hünl vezekelek .. Es ujakra vágyom mert — Tégedszeretlek .. Nagykanizsa, 1929. október.
OruMdnyf Gyula
— A honvédség 10 éves jubileuma. A nemzeti hadsereg bevonulásának 10 éves évfordulója alkalmával ma, szombaton reggel 8 órai kezdettol a plébánia-templomban, ugyszintéu az evangélikus templomban istentisztelet lesz, melyen a katonaság és polgári halóságok vezetői vesznek részt. Ezt kövelőleg 10 órakor a felsötemplom falában elhelyezett 20-as és -18-as hősi emlékművel koszorúzza meg a honvédség küldöttsége.
Kereskedelmi Alkalmazottak
Megérkezett Budapestről Sohatt Katóka,
a közkedvelt ének és tánemtivésznő és a
Polgári Egylet
vendéglőjében
szombat, vasárnap és következő napokon Peti xllophon-míívész,
valamint
Foszák kitűnő pécsi zenekara köziemüködödésével esténkinl ídlép. Szombaton éa vasárnap
nyulvaciora.
Kltünöborok. Frissen csapolt sörök.
Számos látogatást íiér
Szita Márton
vendéglős.
Az uj megyei tőrvényhatóság afakuló közgyűlése. A megyei törvényhatóságnak november 19-iki alakuló közgyűlését reggel 9 órakor a zalaegerszegi plébánia-templomban tartandó Veni Sancle eiözi meg, amelyre ezulon hivja meg a megye vezelöségc a törvényhatóság tagjait. Gyülekezés fél 9-kor a közgyűlési teremben, ahonnét leslülctilcg történik a templomba vonulás.
— Áthelyezés. Bakos László gazdasági akadémiai tanárt, a keszthelyi gazdasági akadémia gazdaságának vezetőjét a földmüvelésügyi miniszter Kecskemétre a gazdasági lanárnőképzőhöz helyezte ál.
Mestervizsga-tétel. A szállodás, vendéglős és kávésiparról tegnap tartotta meslervizsgiját Nagykanizsán Kiss Ernő szállodásnál Frisch Jenő, a tapolcai „Pannónia" szállodása. A vizsgázó-bizottságban részt vetlek Kiss Ernő, Wolltlk Jenő és Antauer József, mlg a Kamara részéről Stipka Béla ipartestületi jegyző. A bizottság a mestervizsgán Frisch Jenői kilünő eredménnyel alkalmasnak minősiletle.
Olcsóbb lett a kenyér — Keszthelyen. A keszthelyi píkek a járási fószolgabiróval fo\'ylatu i megállapodás alapján Keszihelyen a fehér kenyér árát 48 lillérről 44 fillérre, a félbarna kenyér árál -14 füléiről 38 fillérre, végül a sütemény árál 5 füléire szállilollák le. A sütemény súlya kiflinél 4.5 dkgr., zsemlyénél 8 dkgr. kell legyen.
= A legszebb szőnyegek nagy választékban, kedvező fizetési leltélelek mellett Bartáuál.
tánc-teája
— Zavar a villanyáram szolgáltatásban. Péntekre virradó hajnalon egyszerre az egész város lerll-lelén kialudtak a villanylámpák és azokban az üzemekben (nyomda, gyárak), ahol éjjel is dolgoznak a munka megállott, meri két óra liosz-szal nem volt áram. Érdeklődtünk a gyárban a zavar oka felől és azt a felvilágosilást kaptuk, hogy a Trans-danubia villanytelepén a gőzgépben két csapágy kiolvadt és ennek rendbehozása miatt voll kénytelen szüneteltetni az áramszolgáltatást a gyár. Miután a technikai akadályt kiküszöbölték, az áramszolg\'illatás zavartalanul folyt tovább.
— A Kath. Legényegylet mull kor bejelentett vasárnapi szórakoztató esljét nem larlják meg. Helyette november 25-én nagy Katalin napját rendeznek.
■=- A tűzkárból megmentett kabátokat, ruhákat, blúzokat, aljakat, puloverokat, harisnyákat, sapkákat stb. a Jövő héten kezdjük eladni. Magyar Divatcsarnok.
Holnap
Ünnepélyesen megnyílik a llceálls elttaddsok Idei soroxaía
Nagykanizsa, november 15 A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör téli kultur-programja ke-relében holnap lesz kapunyitása a sorozalos liceális előadásoknak.
Az ünnepélyes megnyitó műsor, mint a cijdys többi előadásai is, a városháza dféztermében lesz, vasárnap délután 6 órai kezdettel, belépődíj nélkül
Az első előadást Kelemen Ferenc, a Kör társelnöke, a Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatója tartja „Drtlgasdf; és eladósodás" ciinmel. A téma érdekessége és szomorú mai aktualitása bizonyára tömeget fog vonzani a padsorokba.
A műsoron megnyitót mond dr. j\'holvay Zsigmond elnök, A vén malom" cimü költeményét szavalja Barbarits l.ajos fölilkár és Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével énekel a Vasutas dalárda.
— Beszüntetik a Füred-boglárl hajójáratokat a Balatonon. A
Balaloni Hajózási R.-T. az előrehaladott időjárási viszonyokra való tekintettel november 30-ától Balatonfüred—^Tihany és Balalonboglár— Révfülöp közölt fen tartott járalokat bcszünleli.
Három fokozat vin: jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb I
i ü léi 9 órakor
— A mai teaestély a Cenlrál felié/termében, amit a nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet rendez, messze kimagaslik a megszokott tea-estélyek keretéből. A lelkes hölgygárda napokon ál a legnagyobb buzgalommal azon fáradozott, hogy ininél bensőségesebb, minél meghittebb legyen a hangulat és az egész leaesl a legnagyobb mértékben eli-gilM ki « résztvevőket. Uri tómn, kellemes szórakozás, pompás érzés jellemzik az Izr. Nőegylet teaestéit, amelyen mindenki jól érzi magát. A mai teaest, amely pont 9 órakor kezdődik, különösen jósikerünek Ígérkezik.
A klskeszthelyl tolvaj, Pintér Géza állástalan pincérről a nyomozás megállapította, hogy 30 éves, kőszegi szülelésü, cserszegtomaji lakos, aki már öl izben volt büntetve különböző bűncselekmények mialt. És 3—3 évi fegyházra lelt ítélve. Pintér tehát megrögzött bűnöző, aki valószínűleg nem keiüli el a dologházba uialásl. Ügye még ebben a hónapban keiül főtárgyalásra.
= Varrógépvásárlásnál gondoljon a „PFAFF" névre.
Ma, szombaton éa holnap, vasárnap
a „Magyar király"-ban.
Kitűnő ó- és uj-borok. Elsőrendű cigányzene.
Szives pártfogást kér
özV. Gutmann Manóné.
Kétsxer rálőtt
a* any/dra egy merénylő földmlvea legény
Nagykanizsa, november 15 Tegnap esle megdöbbentő bűnügy történi a somogymegyei Mernye községben. Hesz Lajos fiatal legény összeveszett anyjával, aki elkergette őt a háztól. A legény ezért bosszul esküdött és Frommer pisztollyal kétszer rálőll anyjára. Az asszonyt nagy vértócsában találták meg eszméletlen állapotban.
A fiút a csendőrök megbilincselve vitték a kaposvári törvényszék fogházába. _
= Halló! Hallói Ma és holnap disznótoros vacsora hájas králll-val. Finom balatoni édes must kapható. Szíves pártfogást kér Kosztolltz Géza Ipartestületi vendéglős.
miál IMíIh
Orvosi hlr. Dr. Schiller szemorvos rendelőjét az alsótemplom közelében levő Nádor-u. 8. alá helyezte ál.
Reggeli ás ozsonna kávéra
abonát nyitottnak
KERTÉSZ CUKRÁSZDA.
Naponta adjon növendéké*hizóállatainak
„FUTOR"
szénsavas lakarmánynieazet.
A .F U T O ff nOvarxltUIUIOImál » csontképződést elősegíti, hizisra
^étvágygerjesztőül
A „F U T 0 R" nem orvosság, hanem a legfinomabban őrlőt t mészsótlp, amely az állatok szervezetében Igen könnyen lelszivódlk, s amelyet az állatot aro-matlkus anyag-artal uánál fogva szívesen logyaszlanak. A „F U T o R- etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi A nagyhlzlalók, uradalmak, gazdaságok a .FUTOR\'-t állandóan etetik. Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: 1 zsák 50 kg. (zsákkal
egytlU) P 10 30. I cca \'íz kg-os próhadoboi ára 31 fillér.
Kicsinyben és zBákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya, növényvédőszerek 52ss kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bíróság mellett. \'lelefon: 130.
i Vízhatlan cipőket ötven év óta készítünk Miltényi Sándor és Fia, a Főúton. I
tSárcipö, hócipő, posztó cipő gyermekcipő legjobb minőségben, legolcsóbb árban. I
„,..,,, I __t__W7 B
1992. november 16.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Zala-Kanizsa—BAK bajnoki mérkőzés vasárnap délután 2 órakor
A Zala-Kanizsa komplett csapatával szerepel — A BAK felállítása még nem Ismeretes
Ma szombaton és holnap vasárnap
disznótoros vacsora
töpörtyűs pogácsával.
Kitűnő édes pogányvárl must és jó borok. — Zene.
Szives pártfogást kér
Perényl János
5579 vendéglős.
A Fó-üt és Sugár-ót sarkán lotfl
újság és trafik árusításomat
a
Blankenberg-féle házba helyeztem át,
ahová t. vevőimet szereleltei várom.
HORVÁTH JÓZSEF.
— A Szociális Missziótársulat Mikulás-Ünnepélyre készül. A Szociális Misszió társulat állal rendezett családi délután sikere arra indította a Missziósház ve/előségél, hogy ezeket a délutánokat rendszeresíteni fogja. A legközelebbi ilyen családi délutánt december 5-én tartja Mikulás-ünnepély keretében. A Napközi Otthon sok kicsi emberbimbói nagy izgalommal készülnek a „Mikulás bácsi" — a jó Szent Miklós püspök befogadására. Azért a Missziósház vezetősége ezulon kéri összes jóba-rátail, hogy ez alkalommal ne feledkezzenek meg a .Napközi Otthon" illetve a város legszegényebb gyermekeiről.
— A kereskedelmi alkalmazottak ma, szombaton este fél 9 óni kezdettel rendezik második teaestjüket a Centrál szuterénjében levő egyesületi helyiségükben. A házi jazz-band hangjai melleit a szolid, családias jellegű táncest nagy közönséget fog vonzani, itt irjuk meg, hogy az egyesület a múltkori teaesten rendezett szépségverseny fő-győztesének : Varga Qrécinek aranyplakettet készített és azt meleg szavak kíséretében az egyesület depu-tációja adta át a szépségverseny királynőjének.
A Királyok királya i
a Megváltó megszemélyesítője:
H. B. Warner,
a legnagyobb film-karrier.
— Téli és tavaszi tanulmányutak. A I\'árlsi Magyar Diákegyesület Utazást Osztálya, umfly a Methosz tanulmányútjai! rendezi éa az elmúlt nyáron 17 tanulmányutat Indított OOO-on fölüli résztvevővel, Kurőpa különböző országaiba a tél és tavasz tolyamán az. alábbi utak megrendezését vette tervbe: 1. beccmbor végén 15 napos pártol tanulmányút, \'1 a) Spanyolország, b) Kgyp-tom Szentföld. 3. Februárban Olaszország, Slcllla, Tunls, Algír. Riviéra. 4. Áprilisban a) Olaszország, b) Konstantinápoly, Athén, c) Párts. Iltvlera, Felső-Olaszország. Az utakra vonatkozó pros-pektus a napokban tog megjelenni, a melyek az Utazási osztály {liudapeat, IX., Fereoc-körut 38., töldsz. 2.) (Tele-Ion : Automata 872 74.) bárkinek dlj-menteson megküld. Hivatalos órák naponkeni 4- IS óra között.
Nagykanizsa, november 15
A Zala-Kanizsa vezetősége tegnap esle összeállította a BAK ellen szereplő csapitól, ami annyiból állolt, hogy a teljes mullhcti csapatot állítja ki a küzdőtérre. Eszerint: Bácsay — Réder, Klein II — Bi-bos, Schmidt, Horváth Mészáros II., Schuster, Kelemen, Bakonyi, Csász játszanak vasárnap délután a bajnoki pontokért.
A BAK nem lesz könnyű ellenfél, ámbár nehéz talajon egykettőre „készen" lefznek és a Zala-Kanizsa lelkesedéssel, a mérkőzés fontosságának tudatiban szép győzelmet arathat.
Hogy mennyire nem lehet könnyen és elbizakodottan venni a BAK együttesét, arra elég elmondani, hogy ugyanannyi veszteit pontja van, mini a Zala-Kani\'.sának, csupán rosszabb gólaránya miatt áll a tabellán két hellyel lejebb.
Nagykanizsán a lanyhulások hallatára egészen nrgbénult a gabona-üzlet. Ugy a kereslet, mint a kínálat teljesen szünetel. Külföldi érdeklődés kis mértékben uradalmi buzatételek után mutatkozik, 78 kg súlyban 19—19 25 P-ért helyben. Rozs iránt a külföldi kereslet teljesen szünetel, irányzata abszolút lanyha, ára 14 P. Csöves tengeriben nincs üzlet a csö vés ára 9 P. Szárított tengeriben is
A hágai m. kir. ügyvivő gazdasági jelentésében felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy Hollandiába kiviteli lehetőség volna lisztre, kerti magvakra, nyjrsgyapjura, borra és ásványvizekre A mull évben mindöszc 45 ezer kg. lisziet viitűnk Hollandiába, ezzel szemben az Egyesült Államok 122 millió kg-ot, Belgium 28, Kanida 14 millió kg-ol Feltűnő a kanadai bevitel emelkedése, miután az előző évben ccik 2 millió kg-ot exportált Holland: \'.bt. Főleg kenyérliszt bevitelről van in szó. Helyénvaló volna, ha a magyar malmok tudományos adatokkal alátámasztott propagandát csinálnának lisztjeik érdekéhen, annak a tr.es felfogásnak kiküszöbölésére, hogy lisztjeink sütési ereje a háború óta meggyengült. A zöldség-magkivitel az utóbbi években szépen javult és
A BAK vasárnapi csapatát még nem ismerjük, de ismerjük a fiatal erőkből álló klub szellemét, mely vidéki kirándulásait mindig meglepetésekre használta fel és nem egyszer már a Zala-Kanizsát is kemény dió elé állította.
A mérkőzést Krupltzer biró vczeli, aki több Ízben vezeteti inir mérkőzést a Zrinyi-pályán, de bíráskodásával mindig m.:g voltak a csapatok és a közönség is elégedve.
A mérkőzés vasárnap délulán, a korai sötétedés miatt, 2 órakor kezdődik.
Minden reményünk meg van arra, hogy szép, nivós, kemény küzdelmet látunk és a Zala-Kanizsa győzelméről számolhatunk be.
A BAK-uak épen olyan fontos ez a mérkőzés,\\ mint a Zala-Kanizsának, mert ha pontot tudna Itt szerezni, a kanizsai együttes elé kerülne.
megakadt az üzlet, miután a külföldi ajánlat nagyon alacsony. A csöves tengeri nagyon jól fizel é< 64 "In száritolt árut ad. A babexpor! megszűnt, az árak erősen visszaestek, a legutolsó 10 nap alatt 10—12 P-vel. A készletek azonban már korábban kifogylak, csupán egy-két kereskedőnek van m *g kevés áruja. A fehérbab 50—52 P, a tarkabab 30 P.
ezen a téren még nagy eredményeket lehetne elérni. A magyar bor fokozottabb kivitelének elsősorban a propaganda volna az előfeltétele. Mindeneseire számításba kell venni, hogy a hollandi piacon a savanykás borokat nem kedvelik és főleg a spanyol és francia borokai kedvelik. A magyar borkivitel a múlt évben mindössze 5000 hfl (11.500 P) értéket képviselt.
— Országos vásár Keszthelyen.
Tegnap szakadó esőben tartották meg a keszthelyi országos vásárt. Felhajtottak 4669 állatot. Ebből 3664 szarvasmarha, 1905 drb ló volt. Csak 176 állat cserélt gazdát. A vásáron olasz, osztrák és felsömagyarországi állalkereskedök jelentek meg. Előbbiek szarvasmarhát, utóbbiak lovat vásároltak.
KÖNYVEK, LAPOK
Megyery Ella:
Hómat Notesx
Az utazási szenvedéllyel együtt növekvő útikönyv-irodalomnak valósággal hézagpótló része ez a szuggesztív hatású zsebkönyvecske, melyben — ahogy elösziva igérl — „Róma lelke van belesűrítve, mint ezeregyéjszakal bűvös palackban." Bravúros összetétele a legpraktikusabb, leghétköznapibb tanácsoknak, amiket egy gyakorlott utazó, baráti intéskénl ad utravalóul, de ugyanakkor poétikus pillanatfelvételek is, amik netn csak a képek ra|zát,\\ de sxinét és szivét is visszaadják. <Afe-gyery Ella az újságíró biztos szemével, a kipróbált Róma-járó sokfele tapasztalataival fogja karon a vonatra-tllól már az elindulásnál; átsegíti az ut, a megérkezés apró-cseprő zavarain, megmondja hová szálljon, ha milliomos, ha művész, vagy bankár s felsorol vagy két tucat lehetőséget azok számára is, akik nem születtek lira nagybirtokosoknak.
Külön hosszú fejezetek tárgyalják nz olasz koszt problémáját. Egyéni finom humor tölll meg ezeket a so-aikat s a makaroni-evés, szokás és Écm tanáról valóságos egyetemi székfoglalót kapunk.
Villamosjegytől cigarettáig, bélyegtől színház és mozijegyig, hasrnos címektől a borravalóig mindenre van tanács, intés, felvilágosítás a kötetben, u\'baigazitó ötletek, spontán feljegyzések peregnek benne nyüzsgő elevenséggel.
Hangja nem a szokásos Baedeker-hang, ami agyontanácsol, untat és terrorizál, hanem közvetlen, könnyed, fontoskodás nélküli, ilt-olt egy-egy lírai felvillanással.
VI Iröl teOetségeK érvényesülése
Ma, amikor az ismertebb írók is alig-alig ludnak kiadóra szert tenni, a kezdő Íróra nézve szinte lehetetlenség, hogy nyilvánosságot szerezzen a nvtga alkotásainak. Ki tudja, hány ragyogó köllöi tehetség kallódik el ilyenképen, nagy veszlességére a nemzeti irod dómnak. E tói a szemponttól vezettetve határozta el a budapesti „Lyra" könyvkiadóvál-lal il, hogy kiadja a „KiMtök könyve" cimü köletet, csupa ifjú, kezdő tehetség megjelenésére érdemes költeményeivel. Akik hivatoltságot éreznek magukban, küldjék be költeményeiket a „Lyra" könyvkiadóvállalathoz (Baross-n. 45) melynek egy háromtagú irói bizottsága itéli meg, hogy a beküldött müvekből melyek méltók a kötetben való megjelenésre. A kiadóhivatal már rövid idő múlva kiadja a „Költök könyve* cimü kötetben a legjobb költeményeket.
HIRDESSEN
■ „Zalai Közlön,"-ben.
Szombaton és vasárnap
disznótoros vacsora
cigányzenével, azonkívül Kovács Karolin énekes és táncosnő fogja szórakoztatni a n. é. közönséget. Kitűnő balatonmellékl borok.
Szives pártfogást kér
Horváth Ferenc vendéglős
Teleki-ut 43.
KÖZGAZDASÁG
Nagykanizsán teljesen megbénult a gabona-üzlet
Agrárkiviteli lehetőségeink Hollandiába
ZALAI KÖZLÖNY
TŐZSDE
A nowyorki ráták változatlanul leszállítása Budapesten is igen előnyösen éicile c h tását. Ilozzájáiull még a tőzsdén történt fedezési vásárlások is. Az üzlet nem voll nagy te\'jedelmtl, amiben a bécsi lözsde-sztinetnek is része voll. A tőzsde mindvégig szilárd volt, a papitok a legmagasabb árfolyamon zartak. A fixkamalozásu papitok piaca tlzlel-telen. A devizapiacon a font emelkedése tovább folytatódott s ennek megfelelően a Cabet árfolyama 20 fillérrel csökkeni.
Zftrlchl sárlat
Nríi 20-.->2, London 25 151/1 Newyorti 51575. Brtlfnel 7Í-I8, Milano 2701 Madrid 72 15. Amsterdam 208 27Vi. Berlin 173 2 i/i, Wien 72-55. Sotla 3-72\'Ai, Práy 15 281/a Varsó 57 80 Budapest ÍO-Í7 Belgrád 9I2\'», Bukarest 3 08» i.
T«H*»yMM4«
Buza 15 fül. emelkedett
Búza llizav. /7-ta 22-60-2295. 78-as 22 SS —21\' 15, 79-es 23-15 23 50, 80-ej 2V40—236.5, dunánt. 77-es 20-80—21 05 78-aa 21 05—71-25, 79-ea 2120—2150, 80 aa 21-30 5160. roza 14 30-14-45. tak árpa 15 00-15 ÍO, aőrárpa 17SO-19 00. <ab 13 50-14 00, tengert taxt. 13 30-13 50, riunántulr —■— —•—, repce 52 00-54 00 korpa 9 75 10 00.
VALUTÁK Angol I. 27-80-27-95 Belga tr 79-70-80 10 Cseh k. tli-85-16 95 Dán k. 152-80 153 40 Dinár 9 98-10 06 Dollár 169 \'5-571-75 Francia I. 22-40 22 70 Holl. 230-/0 231*20 Lengyel 63-90-64 20 Leu 3-38 J 42
Léva 410-415 I-lra 25 75-30-05 Márka 13635-136 95 Norvég 152 80 153 40 Schlll. 80 10 SOM Peaeta 79-10 80 10
Svá|d I- UO-60 III10 Svéd k. 153\'20 153 80
DEVIZÁK
AmaL 230-;0-231\'20 Belgrád 10-10-10-13 Berlin I36-5M36-97 Brllaszel 79-8VSO-I0 Devizalel 3 40 3-42 Kopenh. 162-97 53 37 London 27-85 27-93 Madrid 79-40-80 10 Milano 29-88-29 98 Newyork 571-102-70 Oailo 162-95-153 35 Pária 22-48-22 55 Prága 16 91-16-96 Siófia 4-12-4-lt . Stockh. 153-40-153 80 Varaó 63 02-63 22 Wien 8U-28-SO-53 Zürich 110-68-110 98
3»rteiTÍi!Ír
Felhaltál 2620, eladatlan 1279. — Első-rendtl r-44-1-46, ezeJell 1-28—1-32, azedett kilaép 1-22-1-26, krtnnyti 110—1-18, l-ső rendű fiieg 1-28—1 30, ll-od rendll öreg 1-20-1 24 angol sü\'dó l-30-l-liö, szalonna nagyban 1-50—1-54, zsir 1-72 1-76, hua 1-70-1-84, szalonnái lélaertés t-6ó—1-76.
Haifa: Mlxalil lyoaái M UyUaM
Tállilit, RajrykasluáB.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
tatrrarban telelőn i Nagykanizsa 78. aa.
mHÍDETÉSEÍ
A» nMWM «Ja 10 s»M« »0 flIMr, Minden Irnábbl a>6 dt|a I ffru Vaaár 6a Jtanepoap 10 azétg N fillér, mlndea további «có dl|a 8 flIU Szerdán (a pénteken 10 uMu »0 fillér, mlnde. továhN atő oljs ( ftll. Omaaó a mladen vasta. pl b Ultiból álló azó két azónak aiálnlt-tatil. Álláat keresőknek S0W ((ngedmíny.
Hlrdetéeek S (81) p.n„d laaiegan alul a felealsgee kSnyveléa, arámláaáa elkerOléee végett e I 8 r a lliatanlik
3 szobából <116 utcai, földszinti Iroda-helyieég kiadó Csengery-ul 4. 56)8
Két hi« eladó. A Sugár ul 32. és 46
számú In/ak jutányos álban, kedvező llze-lésl fellételek incllell eladók. Bővebbel: Kaulmann Károly ml én nöl divaj üzletében, telelőn 372. 5679
Cinéex és oaixmadla munkások lelvéletnek l-\'urmen, Kölcseyu 5. 5677
írógépet kereeünk 4 hétre bériéibe Clm a kiadóban -5688
Hlado kél egymásba nyitó szépen bútorozott szítba epy, esetleg kél ur részére december 1 re Kozgonyl-u. 6. Bz. 5689
Ajénlkoxik a háztartás minden ágában |ártas 22 éves jobb leány. — Clm a
kladóh-n .5698
Árpád-utca 12. számú hái eladó szép keittet éa mellékhelyiségekkel. Bővebbel a tulajdonosnál 5695
Szobaleányt keresek azonnali télé-pésre Clm a kiadóban. -5699
SzenlgyOrgwárl heeycn, sz első hrgv-hMon egv kisebb srólóbbtok eladd. Bóvebbet A>pid-utca H. 5696
Vadbőröket,
mézet, ágytollat, vasat éa fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15. a«a
Minden köztisztviselő. i^MUi
azon kedvezményben, hogy mindennemű ruházati szükségletét nyolc havi részlet-(Izélés mellett szerezheti be az Altalános-in Ismert Tribon ruházati ré>zvénytársasáj;nál. Mlnlhogy a \'észletfizetések még csak január elsején ke dődnek, ajánlatos, hogy karácsonyi szükségletét már most rendelte meg, amíg mlndent:öl nagyobb a választék Mintákat készségei bemutat és inegrendr léiteket frlvrsz: PRANOER JÓZSEF, Sugár-ut 14. szám alatt. 5624
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon ■ BBS.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
Meghívó.
A nagykanizsai izr.
hitközség f. évi november hó 24-én, vasárnap d.e. \'411 órakor a kitközség tanácstermében tartandó
rendes évi közgyűlésére
van szerencsém a hitközség tagjait tisztelettel meghívni.
Tárgyi
Az 1930. évi költségvetés. Három nappal a közgyűlés elöli Írásban benyújtott esetleges indítványok.
Nagykanizsa, 1929. november 14.
Dr. Bród Tivadar s. k.
5685 lilik. elnö*.
Vegyllszlltásra és festésre elfogad férfi ésnól ruhákat bármilyen mlnóaégü kelméből.
Ujraáttestésre bőrbulorokat, bőrkabátokat és vérárul.
Ágytoll tisztítás huzattal együtt és enétktll.
Függönyök, kézimunkák, szőnyegek, butorkelmék, mlndenléle p.ipl.inok és azőrmék llszlllása, fertőtlenítése éa festése.
PllsséeráSjs és gouvréerozáfr
a legelőnyösebb árban és legszebb klvltc.ben.
Bővebb felvilágosítást nyújt Nagykanizsa részére a gyüjtőtelep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépület.
138.225/1929. szám.
1029. november 28.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A nagykanizsai m. kir. sóhivafal részére a nagykanizsai vasúti állomás pályaudvarára étkező kincstári sóklildemények kirakása, befuvarozása, hivatalos mérlegre állítása, beraktározása és tnáglyázása körül felmerülő munkálatok ellátásának az 1930. január 1-től 1930. december 31-éig ler,edő idö alatt szerződéses vállalkozó utján való folytatólagos biztosítása céljából 1929. évi december hó 13. napján délelőtt 10 (liz) órakor a nevezett sóhivatal irodahelyiségében nyilvános írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.
A nagykanizsai ni. kir. sóhivatal részére az emiitett időtartam alatt előreláthatólag összesen mintegy 22.000, azaz Htiszonkcttőezer métermázsa különböző fajtájú só (darabos és zsákolt konyhasó, csomagolt finom as/.táli só, továbbá zsákolt poraiakti és sajtolt marhasó) fog vasúton elküldetni, illetve megérkezni, amely mennyiség feltéllen elküldését, illetve tényleges megérkezését azonban a m. kir. államkincstár nem biztosítja.
Az ajánlatban kitüntetendő, hogy az ajánlattevő a nagykanizsai sóliivataltól időközönként visszaküldendő üres sózsákok-nak az említett pályaudvarra való kifuvaro^ását, valamint a sóhivatalnál időnkint esetlegesen összegyűlendő szemét elfuva-rozásál külön díjazás nélkül fogja teljesíteni.
Ajánlattevők tartoznak nagykorúságukat, polgári állásukat, erkölcsi magaviseletüket és megbízhatóságukat, végül vagyoni állapotukat szabályszerű helyhatósági bizonyítványokkal igazolni.
Ajánlattevők kötelesek a versenytárgyalás megkezdése előtt bánatpénz címén 400, azaz Négyszáz pengőt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban a nagykanizsai m. kir. sóhivatalnál letétbe helyezni és ennek megtörténtét a nevezett sóhivatal letéti nyugtájával igazolni.
A legelőnyösebb ajánlattevő bánatpénze biztosítékul vissza-taitatik és vele a szerződés a ni. kir. pénzügyminisztérium jóváhagyásának fenntartásával fog megköttetni.
A szerződés az ajánlattevő vállalkozóra azonnal kötelező erővel bír, mig a m. kir. államkincstár kötelezettsége csak a m. kir. pénzügyminisztérium jóváhagyása után áll be.
A szabályszerűen lepecsételt, felírással ellátandó borítékba helyezett zárt írásbeli ajánlatok a versenytárgyalás napján, vagyis 1929. évi december hó 13-án délelőtt 9 óráig a nagykanizsai ni. kir. sóhivatalnál nyújtandók be.
Megjegyeztetik, hogy csupán az egységárat tartalmazó díjtételt magában foglaló ajánlatok fognak tekintetbe vétetni és ennek megfelelően százalékos engedményt, valamint az oly ér-telmü kijelentést tartalmazó ajánlatok, hogy ajánlattevő a legmegfelelőbbnek talált áron, vagy ezen alul is hajlandó a fuvarozási munkálatok ellátását elvállalni, az odaítélés alkalmával figyelmen kívül hagyatnak
A közelebbi részletes feltételek és felvilágosítások, illetve a szóbanlevő munkálatok tekintetében kötendő szerződés részletes tervezetének rendelkezései a nevezett m. kir. sóhivatalnál a hí.vüUüa\'x .óiáH „íilatl megtudhatók.
Budapest, 1929. évi november hó C-án.
KI. kir. PénzSgyminiszterinm.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
1 kg. sertéshús bármely része .. P Ifi
1 „ zslrbzalonna .........„ 2•
I . háj ......-................ 2-20
1 . elsőrendű sertészsír ....... 2 40
I . marhahús ................ 2\'-
elsórendU...... . 2\'20
Naponta friss felvágottak leszállított árban kaphatók.
Légrády József
hentes és mészáros
Kossuth-tér 3. sz. alatt.
Mos I Fest I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
g6zmosó, vegytlsztltó, ruhaleslö
NAGYKANIZSA
OyBltatelcpi Oyártelep i
Kazinczy-u. 8. Hunyudt-u. 19
Nem kell idegenb- mennie, mielőtt bármit leslet vagy tisztíttat, üyőződjőn meg áraim ole-óságáról éa munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen tényO gallértlaztltáa I Tisztit I 3.(] Pllaaéroz I
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál
Nagykanizsán. (Felelős üzletveze.lő:
Zalai Károly.)
09. évtolyam, 262. /xátn
WagykamiiBa, I92Ö november 17. vasárnap
Ara 16 Mér

mm*
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztésig íi kiadóhivatal: l\'ó-ul &. azim. Keszthelyi ftókkiadóhlvnlal Kosauth t-a|oa-u. 32.
Felelős szerkesztő
1™ i
A magyar honvéd
Ünnepet ült tegnap a csonka magyar haza, a megemlékezés örömünnepét. A honvédség születésének 10. évfordulóját.
Hogy az ünneplés és megemlékezés tiszta legyen, vissza kell pillantani a múltba és fel kell eleveníteni a dicső elődök emlékét, kik a honvéd nevet ragyogóvá, naggyá, szentlé telték és a nemzet legféltettebb kincsévé avatták.
Mik a honvédek ? A magyar hont védő katonák ! Annak a magyar honnak a védői, melynek minden talp-alaltnyi földjét[drága, piros magyar vér áztatta, amelytől ezer év óta vérpiros a pipacs a magyar rónaságon és vérpiros a rózsa asszonyaink ima-könyvében.
És mit akar a magyar honvéd? Meg akarja és meg fog|a védelmezni a még megmaradt, lerongyolódott, kirabolt csonka magyar hazánkat I Azt akarja, hogy magyar legények őrködjenek a szent hazáért elesett drága ősök örök nyugalma felelt. Hogy magyar zsoltárt énekeljenek és magyarul hallgassuk a szent beszédet templomainkban. Hogy ismét magyar nótát énekeljenek a kis fehér faivak fonóiban a magyar leányok. Hogy magyar igazság, magyar törvény, magyar nota és magyar szó járja újra a Kárpátoktól az Adriáig, mely földet őseink Igazságban, dicsőséggel szereztek meg és adták igaz örökségben a késői unokáknak jogos tulajdonként.
A honvédek a 48-as piros sapkás honvédek utódai, kik 1848-ban megmutatták a világnak, hogy az igazságot és szabadságot mindig szerelő magyar nép. mily áldozatra képes, ha legszentebb hazájáért és igazsá gáért ragad fegyvert kezébe.
A hazájáért és igazáért küzdő és a hazaszeretettől lelkesülő honvédcsapatok kaszával, kapával, baltákkal felszerelve is diadalról-diadalra vilték a szent háromszínű lobogót. Ha nem volt fegyver és lőszer, ugy vigasztalták egymást: „Se haj! Hoz majd az ellenség, majd elvesszük tőle." És nemcsak mondták, hanem meg is telték és az elszedett fegyverekkel vilték diadalra a piros-fehér-zöld nemzeti lobogói. Dicsőséggel. Becsülettel. Önfeláldozással.
Oörgey Arlhur, a magyar honvédsereg fővezére, mikor elég erősnek érezte a maroknyi honvédsereget a császári kiképzett csapatokkal szentben, megvívta a Szolnok, Hatvan, Bicske, Isaszeg és váci fényes diadallal végződön csatáit a rendezett császári seregek ellen.
Ezekkel a diadalokkal erőt és kitartást öntött a már nagyon szorongatott magyar népbe.
Többi, tábornokaink csapatai az ország más részeiben szereztek itirt és dicsőséget a magyar névnek és
Barba rlts Lajos aaw—■—
1\'MHxrU* íra: tQ hóa I pc»c* M I
fegyvereknek : Perczel Mór a bánságban, Bem apó Erdélyben, Klapka, Damjanich és Görgey a felső Dunánál a Nagysarló-i csatában.
Azután fordult a hadiszerencse. A kilenc oldalról túlerőben támadó ellenséggel szemben is védekező honvédcsapatok az egymást érő U|-Szőny, Vác, Debrecen, Segesvár és Tcmesvár-i vesztett csaták hatása alatt 1849 auguszlus 13 án, Görgey
Világosnál lerakta a diadalmas honvéd fegyverekel az oroszok elölt.
A nemzet le volt verve. Véres és gyászos napok következtek azután. Október G-án halt meg a hóhér keze alatt a 13 magyar tábornok Aradon. Ezután kezdődött a kivégzések és bebörtönözések hosszú sora. Aki csak tehette, menekült a szerencséden hazából és Kossuth Lajossal együtt bujdosója lelt a nagy világnak.
Sikerült a newyorki tőzsde stabilizálása
Newyorkból és Londonból hetenként érkeznek arany-szállltmányok Franciaországba
Francia llank
London, november Ifi (Éjszakai rddiójelenlés) Newyorki jelentés szerint a vezető newyorki bankárok a Morgan-cég helyiségében megbeszélést tartottak. Ezan a Mor-gan-cég egyik főnöke kijelentene, hogy a tőzsde a közelmúltban már normális volt. A stabilizációs kísérletek eredménnyel jártak.
Hoower elnök közölte a magánvállalatok képviselőivel, hogy az ország jólétének megmentésére minden! megtesz.
ömlik az arany Franciaországba
PArls, november Ifi A francia pénzpiac helyzete a
tegnapi kimutatása szerint a mult héten is rendkívül kedvezően alakult. A világpiaci válság Franciaországban egyáltalán nem érezteti hatását és a francia pénzpiacon hónapok óla igen nagy a pénzbőség. Alig nuilik hét, hogy ne érkeznék Londonból vagy Newyorkból egy egy nagyobb aranyszállil-mány a Francia Bank számára.
A tegnapi kimulatás szerint a Francia Bank aranykészlete most már 40 3 milliárd frankra emelkedett, ami az egy évvel ezelőtti helyzethez képest több mint 25 százalékos növekedést jelent.
Az amerikai magyarok tiltakoznak Károlyi Mihály beutazása ellen
Washington, november Ifi Az amerikai nők tiltakoznak K<i-rolyi Mihály gróf és feleséginek amerikai ttlja ellen. Több amerikai nőegyesülel tiltakozó iratot adott át Stimson külügyi államtitkárnak, Károlyi Mihálynak és feleségének Amerika földjére való bebocsáttatása ellen. Az átiratban kifejtik, hogy a
nyilvánosságnak joga van ahhoz, hogy azokat a dolgokat, amelyek alapján az Egyesült Államok kormánya megváltoztatta eddigi álláspontját Károlyival és feleségével szemben.
A hazafias amerikai magyar egyesülitek is arra készülődnek, hogy til-lakozzanak AVÍro/y/amerikai ttlja eilen.
Havazott Budapesten és Parisban
Tiz centiméteres hó
Itudapest, november Ifi Szombat reggelié az időjárásban jelentős változás állt be. Az ország nagy részében derült, de annál hidegebb idő váltotta fel az esős, borús időt. Budapesten a Svábhegyet, a Jánoshegyet, a budai hegyvidéket fehér liöpulást borította,
A kora hajnali órákban leesett az első hó s ha nem is marad meg tarlósait, mégis csak hidegebb időjárás előjeléi mutatja.
„Dobogók"-on
Dobogókövet 10, a János-he-2 5 centiméteres lióiéteg fedi. T él Franciaországban
PArls, november Ki tél csaknem hat héttel a szokott elölt köszöntött he .Franciaországban. A Colé d\'Azur kivételével a hitieg egész Franciaország terűidén erősen érezteti hatását. Több helyen, mint például Liliében, Montpellierbcn és az esti órákban Párisban is havazott.
A
gyei
A
idő
Közel busz éves rémuralom és elnyomatás után I8(i7-ben a nemzet kibékült az uralkodó Habsburg-házzal. Ez részben elfogadta az 1848-ban hozott törvényeket és a nemzet óhaját törvényekbe iktatva szentesitette. Nem hiába harcolt hős oroszlánként az ifjú honvéd sereg, nem hiaba hallak meg legjobbjaink az igaz ügyért folytatóit, elkeseredett hősi harcokban.
A kiegyezés illán törvény szentesitelte a magyar hadsereg felállítását, magyar parancsnokok vezetése alatt, magyar vezényszavakkal és magyar igazságszolgáltatással.
Hosszú békés évek következtek, ahol az ifjú honvédezredek — sz.ám-szciint 32 gyalogezred — a katonai fegyelemben, kiképzésben megerősödlek és nevelődtek.
Így találta nemzetünk szine-virá-gát 1914-ben a véres és borzalmas világháború Midőn a király parancsa végig zúgott az országon, hogy .Veszélyben a Haza!" dalolva indult a csukaszürke ruhába öltöztetett honvédsereg, virágos csákóval csatáról-csatára
Nngy erőpróbája volt ez, a maroknyi honvédségnek. A magyar bakancs bejárta az öreg Európát. Voltak orosz-, szerb-, oláh-, olasz földön, taposták a belga és francia hazát, a magyar szurony pedig 9 nemzet vérétől ázott a dicsőséges rohamok után. Még mindenütt ellenséges földön küzdöttek dicső csapataink, még mindenütt erős férfi-marokban volt a magyar fegyver, mikor sötét bujtogatók mérgező szavai elernyesztették az acélos magyar izmokat és kihullott a dicsőséges fegyver a kézből és elvcszletttik legdrágább kincsünkéi, a szent magyar hazának nagyrészét. Végig viharzott az országon az áldatlan 1918-as őszirózsás forradalom. Megmérgezte hős csapatainkat „A nem akarok többé katonát látni" bűnös jelszava.
A 133 napig tailott rémuralmat idegen fegyverek tölték meg. Dolguk könnyű volt. Bevonullak hazánk szép fővárosába és átjöttek a szép, dombos Dunántulra is. Amikor pedig ki kellelt lakarodniok, minden elmozdítható értékel elviltek, amit pedig itt hagylak, azt összerombolták.
Ebben a szomorú és elhagyatott időben, idegen nemzet — a francia megszálló csapatok — védelme alatt először Aradon, majd onnan Szegedre menekülve megalakul az első magyar nemzeti kormány. Tanácskoztak, terveigeitek és amennyire szegénységük és elliagyaloltságuk engedte, tettek is a hazáért.
Az elhatározások kérésziül viteléhez katonára volt szüksége az uj és ifjú kormánynak, melynek akkori hadügyminisztere nagybányai Horthy Miklós volt. Ö adla ki az első toborzó felhívást a magyar férfiakhoz.
Igy született mct; a rettegett fehér-
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november 17
gárda. Százával síellek a jó magyar legények ée hazájuktól megfosztott bujdosó magyarok Szeged varosába és iiiy erősödön, izmosodod a fiatal hadsereg. A kis hadsereg szereiele es hálája megteremtője felé fordult és igy választolta meg a fiatal nemzeti kormány hadügyminiszteréi Fővezérré.
Majd megindult a morzsányi sereg, most már mint nemzeti hadsereg, fáradságos és nélkülözésekkel teljes nagy útjára, a felszabadító útra.
Áljőllek a Dunánlulra és lépésrőllépésre csallakozoit hozzájuk Dunántúl jó magyar népe. Napról-napra születtek a századok és zászlóaljak. Utjokat mindenalt áldás kisérte.
Örömmámorban vonult be a már lekinlélyesen megizmosodott és megerősödött nemzeti hadsereg hazánk fővárosába, szeretett és körülrajongott Fővezérével, nagybányai llorlhy Miklóssal az élén.
Mint uj honfoglaló Árpád lépett Budapest területéi c és visszaadta, valaminl megfogadla, hogy meg is védelmezi a tenyérnyi visszaszerzett magyar földet.
Azután jöll Trianon, a reánk oly gyászos békeszerződés...
A magyar nép megmen\'őjél és felszabaditójál hál. ból megválasztotta az ország kormányzójává, igy leli nagybányai Horthy Miklós a legelső Magyar és a fegyveres erő Hadura. Ekkor adta népe fegyveres erejének a múltban annyi sok dicsőséget és diadalt látóit .Honvéd" nevel.
Ennek a hazái megmentő maréknyi seregnek ulódai a mai honvédek. Ennek az uj magyar honvédségnek tizedik éves fennállását és születés napjál Ünnepelte legnap az egész csonka ország népe, annak minden katonája és minden polgára
A hercegprímás
átvette díszdoktori levelét
íluilHpcHt. november III
A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem tanácsa ma délelőtt adta át Seréili Jusztinián hercegprímásnak az egyelem díszdoktori oklevéléi, amellyel az egyelem a hercegprímásnak a nemzetközi jog terén végzett rendkívül étlékes tudományos munkásságát ismerte el. A budapesti primási palotában lefolyt ünnepségen Doleschall Alfréd rektor méltatta a hercegprímás érdemeit. A hercegprímás köszönetet mondott a megtiszteltetésén és kijelentette, hogy minden egyházi jellegű cselekedete az ő hazafias törekvéseit támasztja alá és erösili, mert a haza és az egyház érdekei azonosak.
FÍCH FI A K! t
Jelút tötv. védeti Amor Stnr" gaianUI-— tan azonnal ti állandóin liníl U ! (Nem medicina !)
klaji méluUt\'vil.
leglt, leijei Impoten
llluiilrill UmeiletAt, _____ _______r ...............
80 (Illír pó»Ub4ly«K ellenében díikreten \'küld !
KELETI I. orvoiiebiszeli múszrrny.u Budapest, Petőd S.-utCA 17. Alap. i.->78. 105.1
Értékes karácsonyi ajándék
a „Zalai Közlöny" minden előfizetőjének
Nagykanizsa, november Hl Karácsonyra ajándékkal óhaj tunk kedveskedni a ,, Zalai Közlöny" minden elő/izetőjének. Olyan ajándékot adunk, aminőt eddig csak nagy fővárosi lapok adtak olvasó-táboruknak.
Ez az ajándék lesz a Zalat Közlöny Karácsonyi Könyve,
Harmadfélszáz oldalas, művészi cimlappal ellátott könyv lesz ez. Benne a naptártól a vásárokig, a bélyegilletékektől a névnapokig, a szakácskönyvtől a közigazgatási, vadászati stb. tudnivalókig minden, amire egy éven 1 —
Zászlódiszben ünnepelte Nagykanizsa a nemzeti hadsereg 10 éves fennállását
A honvédség pálmalevelekkel és babérral koszorúzta meg az eleseit 20-as és 48 as hősök emléktábláját -
át az olvasónak naponta szüksége lehet Mindez csak a kisebbik része lesz a képekkel tarkított, vaskos könyvnek, fi nagyobbik része a modern magyar szépirodalom egyik legszebb regényit és temérdek elbeszélést, verset, szines Írást tartalmaz
fí könyvet minden előfizetőnk, helybeli és vidéki egyformán megkapja, teljesen ingyen.
Aki december 24-ig belép előfizetőink sorába, az is megkapja a szenzációs ajándékot: Karácsonyi Könyvünket.
Nagykanizsa, november KI Magyar ünnep volt szombalon délelőtt, amelyen mindenki rc- zt vett, aki a magyar virradalnak, a magyar szivárványnak, a magyar napsugaras égnek örülni lud. A magyar honvédség liz esztendős fennállását, a magyar nemzeti hadsereg bevonulását ünnepeltük.
Nagykanizsa város hazafias közönsége is kivette részét az ünnepből. A város zászlódiszt öllölt. A friss őszi szél büszkén Icngcltc a magyar trikolórt a középületeken csak ugy, mint a magánházakon.
A plébániatemplomban reggel 8 órakor hivatalos- ünnepi istentisztelet voll, amelyen megjeleni a díszbe öltözött honvéd tisztikar, élén Koós Oltó honvédezredessel, a csendőr tisztikar, a h.vatalos város képviselete, a bíróságok, ügyészség, államrendőrség, posla, vasút, állampénztár, izr. hitközség képviselői, a tanintézetek Íga7galói, a többi közhivatalok vezetői, a katonaság, csendőrség, rendőrség, pénzügyőrség, vámőrség, a vitézek, frontharcosok, az egykori 20-as és 48-asok, slb.
Deák P. Szulpic városi plébános ünnepi szónoklatában gyönyörű gondolatokkal adózott a magyar honvédségnek, melyei a magyar nemzet most már teljesen a magáénak vallhal.
Istentisztelet volt az evangélikus templomban is, ahol Horváth Olivér lelkész méllalla magasszárnyalásu beszédében a nap jelentőségéi.
10 óra voll, mikor a honvédség, csendőrség, rendőrség osztagai kivonultak a fclsóicmplom elé, ahol akkorra a tisztikar és az összes hivatalos tényezők megjelentek és megkezdődön a hősi emléktáblák megkoszorúzásának méltóságteljes aktusa.
Koós Olló honvédezredes a m. kir. honvédség nevében megkoszorúzta a volt 20-as és 48-as ezredek elesett hősének emléktábláit. Minden emlékműre egy zöld, pálmalevelekkel diszilett babérkoszorút helyezett.
Ezzel a trianoni egyszerűségű, de annál mélyebb jelentőségű ünnepély végetért.
50°l. villany-megtakarítást
jelent Önnek, ha villanj -lámpáit a jenai Aatrax-ref lektorokkal látja el. A feliralra ügyelni, mer\' már vannak silány utánzatok.
Zjlivirmcgyei vezérképviselet:
Szász ügynökség
Nagykanizsa, Szschenyl-tór 4.
Mcurendelhetö:
Mihalecz és Farkas
villanyfelHzarelésI vállalatnál
Nagykanixsa, Csengery-nt 5.
Kívánatra díjtalanul kipróbálható.
48-as toborzó
Irta: BARBARITS LAJOS
Felhő-lovadba Jól kapaszkodj, testvér! Csillag a sarkantyú, szél a gyeplő. Odalenn most fújtak sorakozót. Ma szabadságot adott a Teremtő, hogy minden halott negyvennyolcast leváltsanak az égi sllbakon. I\'ajtás, ma újra seregbe szállunk. Örök (Jazdánk Jókedvében vagyon.
Felhő a ló. villám a kantár, huilő-cslllag a gyors-staféta és az égnek minden sarkán megindul a hosszú, néma svarmlénla le a földre. Ottlenn ma tábortüzek égnek és fénylik mellé, az éjszakának égi kalárisai Ígérnek dupla-őrséget, akik (kevés élő és sok halott, de mind-mind negyvennyolcasok) vigyáznak, hogy ne vesszen kárba szenvedés, öröm és semmi próba.
Vigyázz csak, testvér, a paripádra! figf réten repülőnk ! Aranypatkóla bele ne rontson ! bodros, fehér bárány-nyájba. Mert tudod-e, mi ai a teméntelen fehér bárány a magas égőn ? Csupa-esupa asszony bánat. Téged Nlratott, meg ongom, meg a többi Jó cimborákat. Fs tudod-e, ml az az arany-ostor, ami terelgeti napho«szat őket? Az, pajtás, a kicsi fiad kacagása. Napsugár lett belőle, ugy kopogtat fel tehozzád, az egek kárpitjára. Azért mondom, vigyázz testvér... leérünk most már nemsokára.
Igy poroszkál a földre le minden negyvennyolcas halott. Amerre lépnek, glóriát ragyognak mind a csillagok.
Idelenn felállnak hosszú sorba s az ősi zászló szeplőtlen selyme, vihartépte, foszlott, drága rongya előtt zörgő csontváz-bokák összekoppannak keményen:
„Alássan
jelentjíik. Itt vagyunk valahányan: halott negyvennyolcas hadak, kik kétszáz hosszú éven által meghaltunk e lobogó alatt. Most a menyországból Jövünk, hol örökkön ég tábortüzünk".
Igy érkeznek majd bizonyára, porzik a Tejút utánuk. Szétesett, rongyos, árva nép Imája és Isten kegyelme lesz a marsrutájuk. Csak soká ne késsen, el ne kalandozzon mennyel mezőkön, odafenn az égen! Felhő-barázdákban, csillag-votésen meg no botoljon lova lába I Hisz inog már ittlenn a csatasor és nyolcmillió árva koldus néz dermedten a pusztulásba. Jöjjetek inár, égi regiment! Még van egy kevés erőnk, hitünk. Hgy-két ököl tán még akad s ha megdöngetjük a falat, nyolcmillió rabmagyar felett hasad talán még vidám virradat. Jöjjetek, hogy minden élő magyar csonka, béna karját, sok ölbehullajtott kezet testvér-láncba toborozzatok! Mert amíg majd vidám delet üt minden óra s a magyar égen borongó nap felett fellángol majd Isten osztó Igéje, nem lesz elég a dörgedelmes esküvés elmúlt ezerévre. Addig öklök kellenek és szivek, kemény-lzmu, munkás karok, szikra-verő pogány koponyák. Es szemek, okosak és merészek, amik a napba is belenéznek és ostoba, bárgyú bálványok előtt nem foklisznek el álmos fakírok
Karácsonyi olcsóságok eladása megkezdődött!
Nagy k"racsonyi Kistaludi és Krausz díyatáruháza az.,Arany Kakashoz" \'f^r
Szőnyegeket méltányos árakon elárusítjuk!
tnaradékvásár!
1992. november 17.
ZALAI KÖZLÖNY
módjára. Hanem kiállnak^ és ha hótfoiU sárkányok állják Ih otját Igazának, nekifogják az Isteni végzés pŐrÖlyét minden Idegen, lerde világú, torz lldórenek, I,Ívják azt akár Königgriitznek. vagy Trianonnak, csehnek, oláhnak. S ha az ősi virtus szent talizmánját dőre álmokra nem is fecsérlik, siralmak útját bár százszor járják : a pusztaszeri eskü ma Is szent ige. Klnl kell és építeni szüntelen, bár minden lépés golgotlia legyen. Menni • menrfl egyre előre. Semmi lemondás semmi bálba. |)e annál több uj Pusztaszeren találkozzék magyar a magyarral, hogy minden élő és minden halolt vér a vérben testvérré váljon és győzelmet Írjon a történelem az uj magyar honfoglalásón.
I\'elhőlovadba jól kapaszkodj, testvér! Most repülünk a Kárpát felett. Mély szurdok leneken amott látod-e azt a kiesi hantid\'.\' I\'ajlás. az ii marék föld én vagyok. Kii vagyok a Kárpál fenyve, én vagyok a mezők televénye, én vagyok a Tisza homokja, én vagyok Krdély sz kla bérce. Minden rög a szivemből porlott, minden virág a véremből bontott Istendicsén\') tavaszi pompát. Imi vngvok a szellő sóhajlása, halott szemem az \'esték szemhatára. Halott magyarok busa, vére. csontja minden-minden, amerre nézel. Ks mégis, testvér, érted-e\'.\' mégis idegen horda bitorolja.
Siessünk, pajtás, odalenn harsannak a kürtök sorakozóra.
Miért olcsó Nagykanizsán a liszt és miért drága a kenyér
Van pék-karteli Nagykanizsán vagy nincs? — A nagyközönség a pékek válaszat várja a fontos kérdésben Ma Keszthelyen le tudták szállítani a kenyér és siilemény árát, Nagykanizsán miért nem lehet ezt megtenni?
közönség elé liusábjuinkon.
Beszélnek Nagykanizsán arról is, hogy
a pékek kartellba léptek,
hogy az árak tekintetében egységesen járnak el és ennek lenne -állítólag az a következménye, hogy minden olyan kísérletet lehetetlenné lesznek, mely a mai magas kenyér és stlicmény áraknak a leszorítását célozza.
A Zalai Közlöny munkatársa ma ugy értesült, hogy Nagykanizsán történt kísérlet egy sütőmester részéről a mai kenyér és sütemény árak mérséklésére, de ez a, mindenképen helyén való és általános érdeket szolgáló törekvés hajótörést szenvedett.
A Zalai Közlöny fenntartja ma gának a jogot, hogy a jövő héten mindezen „szállongó híreknek" utána nézzen és a való lényállást vigye az olvasó közönség elé.
Addig is azonban türelmetlenül várja mindenki a pékek vjla>zát a fenti kérdésekre.
Nagykanizsa, november Itt A Zalai Közlöny szombati számában rövid hír jelent meg keszthe yi tudósítónk jelentése alapján, melyben közöltük, hogy a keszthelyi pékek a járási főszolgabíróval együttesen megállapodtak és ugy a ke nyér, mint a sütemény árát
leszállították. Ez a jelenség nem elszigetelt az országban, mert már több felé belátták a pékek, hogy a mai alacsony gabona, illetve lisztórak melleit a mai kenyér és siilemény árak nem tarthatók fenn.
Ezekután minden kanizsai fogyasztó joggal kérdezheti, hogy Nagykanizsán a pékek miért nem követik a más városok pékjei állal adoll példát és
Nagykanizsán miért kell ma is annyit fizetni a kenyérért, mint eddig,
holott a lisztárak (ezt a gazdák tudják legjobban megmondani) jelentékenyen estek? Körülbelül
25—30 százaléknak felel meg a llsztárak esése,
ami természetszerűleg maga után vonhatná a kenyér árának esését.
Miért nincs ez igy? Miért kell Nagykanizsán a 24—25 filléres kenyérlisztből olyan drágán enni a kenyerei, mint mikor ugyanazon liszt 3-1 fillérbe kerüli? A fehér liszt kilója pedig ma 37 fillér, miért kell tehát ma ugyanannyiért adni a fehér süteményt, mint mikor a fehér liszt ára 48 fillér volt ?
Mindezekre a kérdésekre a silió-mesterek Illetékesek válaszolni, akiknek válaszát készséggel bocsátjuk a
míli-miié!
Hyitra reggel 6 órától este 6 óráig.
Tisztelettel tudatjuk, hogy a kádftlrdó teljesen át van építve. A legmodernebb porcellán és zománcozott kádakkal utt felszerelve. A mai naptól 10 kád áll a közönség rendelkezésére. Központi gőzfűtés van a gőz- és kadlürdóoen Nagy gyakorlattal rendelkező masszőr Cs speciális lyuks/emvágó mfiködik Tyuksxemvagáhi füides nélkül Is eszközlünk. Szakszerű és lelkiismeretes kiszolgálásról gondoskodva van. Pártfogást kérve vagyunk a közönség tisztelői Tóth és Tárta
7^5 gőzfürdő tulajdonosok.

ffrátiÁcföÁkwáfiM
Ezután már nemcsak a kiváltságosak, a gazdagnk. előjoga lesz a tiszta kéz, hanem mindenkié, aki egy darab Albus kézmosószappant
ért megvásárol.
Az Albus kézmosószappan a leglinomabb pipere-faggyúból készül. Kiváló összetételénél fogva gyorsan habzik, a szennyet feloldja és a bőrt tisz-uvá és bársonyos simává teszi. A legdrágább luxus pipereszappanoktól csak abban különbözik, lu>gy nincs festve es illatosítva és ezért az Albus kézmosószappan az arcnak is mint enyhe és kiváló mosdószappan ajánlható. Minden üzletben kapható az
ALBUS
KÉZMOSÓSZAPPAN
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések: Szombaton a hőmérséklet . Reggel 7 órakor +2*8, délután 2 órakor +5, este 9 órakor 4-2 4.
Felhőzet: R\'ggel borult, délben és este tiszta égboltozat.
Szélirány: Reggel északkelet, délben délnyugat, este nyugati szél. , (Éjszakai rád ló jelentés) A Meteorológiai lnté*®« •«!« 10 órakor jelenti i egyelőre túlnyomóan derült id6 várható éjjeli faggyal, később borulással, osapadék hajlammal hAemelkedéa.
A SINGEK VARRÓGÉPEK
héxhs A LEGJOBBAK ?
— Ha olcsón Jót »kar, ha a világ eseményeiről a leggyorsabban és legmegbízhatóbban akar értesülni, ha szépirodalmi tájékozottságát akarja növelni, ugy olvassa a Nemzeti Újságot és IJJ Nemzedéket.
Megérkezett Budapestről Schatt Katóka,
a közkedvelt ének és tánemüvésznő és a
Polgári Egylet
vendéglőjében
szombat, vasárnap és következő napokon Peti xllophon-művész, valamint
Foszák kitűnő pécsi zenekara közicmuködödésével egténkint fellép. Ma vasárnap
nyulvactora.
Kitűnő borok. Frissen csapolt sörök.
Számos látogatást kér
Szila Márton
vendéglős.
Divatflanellok, szövetek, selymek, menyasszonyi kelengyék, legjobb minőségű batisztsifonok, szines batisztok, vásznak, kanavásznak, Ia puplinok és zeffirek, ágy- és asztaigarniturák, damaszt és frotier törülközők a
„Menyasszony" divatáruházban
nagy választékban és legolcsóbb árban
JENŐ Nagykanizsán, Deák-tér 1. a teisőtempiom mellett.
Koréin
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november 17
Clermont et E. Fonet
párisi illatszergyár l\'oppy, Narcls, Kosa Cenlilolla, Accacla és Tedtly illatkülön-legességek, valamint kölni és tiygls Crétiie, pmler, szappanok gyári Icrrkala :
mm\\
NAOYKANIZSA, FŐ UT 11.
5J49
Rövidesen megnyílik a nagykanizsai lóhns-mészárszék
Célja: a lakosságnak a legolcsóbb hússal és Ittisneinlck-kel való ellatása
Megemlékeztünk már arról, hogy a város vezetősége az olcsó nép-élelmezés lehetővé tételére engedélyt adott egy lóhusmészárszék felállítására, amelyben nemcsak a leggondosabban kiválogatott lovak liusa keríti kivágásra, hanem modein, teljesen budapesti mintiira berendezett itzem feldolgozza a legprímább lóhúst a legkülönbözőbb hústermékekre, melyek a legkényesebb Ínyencet és elkényeztetett gurmundot is megfogják lepni Párizsit, krinolint, kolbászt, virsliit és mindazokat a husneinUckel, melyek egy háztarttabán vagy asztalon nein hiányoznak. A ló zsirját grises tartalmánál fogva nagy elő-szereletlel használják sütéseknél. A lóhuslerinékek é- kolbaszáruk egy speciális módszerrel készülnek Cs rendkívül Ízletesek. Ugy, hogy ma a nagyvárosokban, mint a legtöbb vidéki helyen nemcsak a szorosan (Jtell nép, de a középosztály is lieli és napi étlapjára felveszi a lóhúst vauy az abból készített termékeket, kolbászárut, amely semmivel sem marad alalia más húsnak vagy lius-nemünek és azonkívül ami a fő — nagyon olcsó Egy kiló piima lóhus ara 1 P körül mozog, tehát ezentúl a legszegényebb munkásnak sem kell, hogy nélkülözze asztalán »táplálásra okvetlen szükséges liust vagy husnemllcket.
És miként a legtöbb város közönsége, csakhamar Nagykanizsa lakossága is aita a megállapításra fog jutni, hogy a lóhus és husnemüek minden tekintetben kielégítik várakozásunkat és számtalan ház asztalára, mini állandó élelmiszer fog kerülni.
Hogy mindenki meggyőződést szerezzen a lóhusnak és term keinek kiválóságáról, az üzem és mészárszék tulajdonosa, aki elsőrangú szakember ezen a téren, készséggel fog szolgálni grátis-prőbákkal Mert aki egyszer evett a lóhusból és a pom pásan elkészített sokféle termékekből, feltétlenül maradandó vásárlója lesz a lóhusnak és az abból leldolgozott összes termékeknek.
A város olcsó élelmezése szempontjából is nagyjelentőségű húsüzem már rövidesen megnyílik, melynek pontos idejéről a vállalkozó ér-lesileni fogja a nagyközönséget. (=)
A Zalai közlöny
amatőr fénykép-pályázatának íeiiételei és dijai
D i j a k i
I. ilij 1 drb. „Agfa" Rilli fényképezőgép Doppel anasligmal lencsével 6x9 cm. nagyságú rollfilmh.-z értéke 70 P „ .Agfa" -I részes fényképezőgép diszállvány fémből,
II
III.
cz1
További legjobb
ulalv.
10
zománcozva és nikkdezve és I drb. fénykép djsz-
albuin értéke ... .................. 25 P
10 - pengő értékű „Agfa" fotócikk vásárlására, Szabó Antal sporttlzletében.
zsűri dicséretében részesül.
ainaleur lapunkban Pályázati feltételek •
1. Amatőrök saját felvételeikkel és nagyításaikkal pályázhatnak. Nagyításoknál az eredeti nagyságú kép is beküldendő. A képek hátlapján az amatőr jeligéje Írandó név nélkül.
2. A fényképekkel egyidejűleg egy lezárl boríték adandó át a pontos címmel. A borítékon a jelige és drh. szám feltüntetendő. A boriiékot a bíráló bizottság bontja fel.
3 Gyűrött, nem liszla fényképekkel pályázni nem lehel. A fényképek a beküldő tulajdonában maradnak.
4 A fényképeket a Zalai Közlöny Szabó Antal sport- és fényképészeti szaküzletében közszemlére ki eszi.
5. A bíráló liizotlságot a Zalai Közlöny szerkesztősége jelöli ki, tagjai lesznek: a főszerkesztő, egy szakfényképész, egy festőművész, egy amateur, egy fotó kereskedő.
0. A pályázat mai kezdetéi vette és a Zalai Közlöny-ben később közzétett időpontban lezáralik.
Nemsokára rosszra fordnl az időjárás.
Szerezzen be idejekorán meleg cipőket!
TURUL cipőgyár fiókja
Női csatlós poszlócípőil........
Férfi csattos posztócipöit .....
Házicipöket teveszőrből........
Fekete és hatna nöi egész cipőket
ajénljai
........................P 12--
......... ... P 14-50
...... P 6\'50— 8\'50-ig
..... P 10-50 24-50 lg
Színes és fekete női pántos cipők i
35, 36, 40, 41, 42 számban P 12-50-17 lg. Gyermekcipők P I0-19-80 lg. Nöi hócipők 9-80-tól. Női és férfi sárcipők.
Szigorúan szabott árak! Szolid kiszolgálás!
Bevezették a részleges nnmerns clansnst a prágai egyetemen
A felvidéki magyar pártoknak sikertelenül udvarolnak a kabinetre aspiráló csch pártok
l\'rága, november Ili (Éjszakai rádió jelentés) A .Na-rodny Listy" c. lap azt írja, hogy a prá«ai egvelemi orvosi fakultáson már bevezették a numerusz klauzuszt, amennyiben az idei behatásokon 40 külföldit visszautasítottak.
A magyar pártok a „közeledések" ostromában
l\'rága, november ifi (Éjszakai rádiójelenlés) A magyar nemzeti párt képviselői Losoncon értekezletet tartottak, amelyen — Írja a Prágai Magyar) Hírlap — ■Szentiványi József pártelnök mondott beszédet. Bejelentette, hogy a magyar nemzeti párthoz különböző oldalról ismét közeledést keresnek. Ez annak a jele —■ mondotta — hogy a felvidéki magyarság súlyban és jelentőségben állandóan gyarapszik. Konstruktivok vagyunk, de elzárkózunk minden olyan akciótól, amelynek célja a kormányalakítás. jii minket nem érdekel. A belső konszolidáció azonban leh delien a felvidéki magyarság sorsának rendezése nélkül.
E\'Ulán kitéri arra, hogy lllinka is keresett közeledést. Ezl a közeledési sem fogadták el, intrl a felvidéki magyatság a piltsburgi egyezményt nem tekinti jogforrásnak, mert annak létiehozásában nein veit részt. A magyarság minden egyes kisebbség számára egyformán követel autonómiát.
A ZSIDÓ NŐ SZAKÁCSKÖNYVE
PAR»TL«P« KÖNYVSIKER I
3 hét alatt elfogyott az első kiadtál Nélkütflzhetetlen a zaldó házi
asszonynakt mh
Irtai ROBENFELD MÁRTONNÉ
1200 kipróbált kitűnő ételrecept.
A isoiltrn kor Iffnrdnck mtfftliló oili, kö,»r konyhlt vcf<th«l «tn pompit nlunkí ttíllt* tiZvtl RZitltlt* Itt., ftetót bt,m<nt*« küld:
ERDŐS JÓZSEF hirdetést Irodája Bi\'dapeat, II., Vttéz-u. 2.
Vigyázat I
Cukorka király
Katlnozy-u. 1.
Tisztelettel értesítem s nagyérdemű kö-
\'\'"íogy\'a iüíDláS-áfOll ol^gyönyörtl
kivitelben, amilyen míg nem volt és olo.ók t Érdemes megtekinteni, vétet-koielezeitseg nélkül. StDhmer, Lukács ésKoestlin Mlkulá.ok és desszertek csods kivitelben kaphatók, szolid árakon.
TI zteiettei Heffer Gyula.
KAUFMANN KAROLY
ur i és n6i« divatáruháza
a legolcsóbb és legnagyobb!
Nagy választék férfi kalopokban, kesztyűkben, gyermek-kelengyékben s az összes divatárukban. — Nagy raktár egyenruházati cikkekben és gyermekkocsikban. — Szőrmeóruk.
Eff»zsébei-tér I.
Kérem a cimre ügyelni!
Telefon b 372.
lf)92. november 20.
ZALAI KÖZLÖNY 8
napi hírek
NAPIREND November 17, vasárnap
Róm katolikus : Gergely. Protest.:
Hortense. Izraelita: Mark hó 14 •
Bethlen Oábor emlékünnep 5 óra-kor az ág. ev. templomban.
Megnyitó Llceálla előadás este 6 órakor a városház termében (Kelemen F.)
Városi Mozgó. .MozUipoitcr*, vígjáték .Asszoayizclldltő", szerelmi kaland.
Uránia Mozgó. .Kalandor hálóiéban\' dráma. .Fő a hozomány" és \'.Prertek bikája", kii burleszk.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hő végiig s Lukács-féle .Márta" gyógyszertár.
OftzHrdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (bétfő, azerda, péntek délután éá kedden egéáz nap nőknek).
November 18, hétfG
Római katolikus: Péter, Pál. Prot. Ödön. Izraelita: Mark hó 15.
Úrasszonyok kongregációja, díszközgyűlése és teája 5 órakor a Mlssziós-h álban
Városi Mozgó. .Királyok királya\' legszenzációsabb világttlal.
— Bethlen Oábor emlékünnepély. A nagy erdélyi fejedelem és szabadsághős, Bethlen Oábor halálának 300. évfordulója alkalmából a két nagykanizsai protestáns egyházközség ma, vasárnap délután 5 órakor az evangélikus templomban együttesen tartja műsoros emlékünnepélyét, amelftn Kádár Lajos és Horváth Olivér lelkészek, Lajkó Ilonka és Horváth Rózsika szavalók s az ev. egyházi vegyeskar és iljusági énekkar szerepelnek. Az ünnepélyre az ág. h. evangélikus és református egybáztagok ezúton is tisztelettel meghivatnak.
— Szülői értekezlet A Zrínyi Honi polgári leányiskolában ma délután 3 órakor az Intézet rajztermében szülői értekezletet tartanak.
—- A nagykanizsai Izr. hitközség folyó hó 24-én, vasárnap délelőtt fél tt órakor székházának tanácstermében rendes évi közgyűlését tartja, amelyen tárgyalásra kerül a hitközség jövő esztendei költségvetése.
— Az egyházközségi adót vasárnap délután is lehet fizetni 3-tól 5-ig az egyházközség irodájában. Plébánia hivatal.
■= Árban, minőségben választékban B a r t a szőnyegraktára szenzációs.
— Barta festőművész Nagykanizsán. Néhány napi vendégségben Nagykanizsán tartózkodik Barta István budapesti festőművész (a Pan-nonia-uton van a műterme), aki külföldi utjain és budapesti kiállításán is sok sikert aratott olaj és grafikai képeivel, karrikaturáival, főkén! gyors technikájú, megszólalásig hu portréival. Néhány nagykanizsai kapacitást máris ceruza-hegyre ka-potl. Képei a Casinoban naponta délután 3-IÓI 5-ig megtekinthetők s ott rendeléseket is elfogad.
= Esküvő. Slnkovlts Bözsike és Kudich István ma délután fél 4 órakor tartják esküvőjüket a helybeli plébánia-templomban. (Minden külön értesítés helyett.)
— A nagykanizsai Úrasszonyok Mária Kongregációja védőszentjének, Szent Erzsébetnek emlékére és tiszteletére, valamint a Kongregáció tagjai közt a testvéri összetartás és szeretet ápolása és erősítése végett hétfőn, november 18-án délután 5 órakor a Missziósház nagytermében díszközgyűlést tart, amelyre a Kongregáció minden tagját kedves vendégeikkel együtt szeretettel kéri és várja a Praefecta. A díszközgyűlésen ünnepi beszédet mond P. Deák Szulpic plébános, Szent Erzsébetről előadást tart Deák Istvánné. Szaval Bittera Didlex. A közgyűlést családias tea követi.
= Eljegyzés. Beutsch Irénkét eljegyezte Kardos Sándor. (Minden külön értesítés helyett.)
Az uri közönség
KERTÉSZ CUKRÁSZDA.
— Ma délelőtt nyílik meg az Izr. Nőegylet Iskola-konyhája. Ma délelőtt fél 12 órakor nyílik meg ünnepélyes keretben az Izr. Nőegylet iskola és szegények konyhája Sugár-ut 14. sz. székházában, amelyen az elnökség szívesen látja a nagyközönséget.
— Az Izraelita Leányegylet teája ma délután 5 órakor lesz a Casino kistermében. Háziasszony dr. Rotschild Béláné, a Leányegylet elnöknője.
Éger, nyár, bükk,
414, kőris, tölgy, kára stb. rönkiákat
Állandóan véeérol
Foraérgyár fa Kaaéayiitermeló H. T.
Budap*at, IX., Cáont-Mtca 1.
GLÓRIA
váltóáramú hálózati készülék) beépített hangszóróval Antenna nélkül is tökéletes
vételt nyújt, gyönyörű kivitel
olcsó ár
tiszta vétel
gyártja :
Telefongyár Részvénytársaság BUDAPEST.
Ma:
megnyitó Ucedlla elöadda
Nagykanizsa, november III Kedves és értékes téli szórakozása a kanizsai vasárnap-délutánoknak: a ticeális előadások sorozata. Pénzbe nem kerül, hosszú ideig nem tart, emellett mindig tudásban gazdagodik a közönségük és kellemes, szép műsort is élvezhet a tanulságok mellé.
Az idei ciklus megnyitója ma délután 6 órakor lesz a városháza disz-lermében. Előadó Kelemen Ferenc, a Kör társelnöke, aki a drágaságról és eladósodásról fog beszélni. Thol-way Zsigmond dr. elnök megnyitója, Barbarits l-ajos főtitkár ,A vén malom" c. költeménye és Lehrmann Ferenc vezetésével a Rendőrdaldrda énekszámai keretezik a rendkívül érdekesnek Ígérkező előadást. Belépődíj nincs.
Margit-fii rdő
Csengery-ut 19.
Nyitva mindennap reggel 6-tól, este 7 ig
Márvány kádfürdő fűtéssel P 150
10 jegy vételnél......P 1 —
Igénybevehetlk egyesületek, vállalatok.
. . P —\'40 . . P — 30
Tyukszemvágás . Maszirozás . .
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére dljmente-hen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt piengő havi részlet fizetendő és egy éven felali törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely. Kőszegi-utca 5.
— Orvosi hlr. Dr. Schiller szemorvos rendelőjét az alsótemplom közelében levő Nádor-u. 8. alá helyezte át.
= A Kéményseprő-vendéglőben ma éjjel fél 3 órakor csülkös bableves. Kitűnő kombinált zene. 4 óráig nyitva.
— Sakk-hlrek. A Nagykanizsai Sakk Kör 1929-es bajnoki versenyének döntője megkezdődött. Csütörtökön, folyó hó 14-éu a következő játszmák nyertek befejezést: Weisz-feld győzött Köriig Z. ellen, Sárossy győzött Szekulja ellen, Böhm győzött Pintér ellen, dr. Makó győzött Argent ellen, dr. Lichtenstein szabadnapos volt. A bajnokság állása az első forduló után : Weiszfeld, Sárossy, Böhm és dr. Makó I, König Z„ Szekulja, Pintér, Argent ésdr. Lichtenstein 0 pont. A játszmák előre lefektetett versenyszabályok szerint és órával kerülnek lebonyolításra. Minden órában 20 lépiést kötelesek a játékosok megtenni. Ma, vasárnapra a következő játszmákat sorsolták ki: dr. Lichtenstein—Szekulja, Weiszfeld—Pintér, Argent—König Z. és Sárossy—dr. Makó. Böhm szabadnapos.
=■ Egyetlen kulturembernek s igy önnek a zsebéből sem hiányozhat a tökéletes Oold Palaba elemmel felszerelt zseblámpa.
Nagykanizsa legrégibb temetkezési vállalata, mely nem tévesztendő össze ujabb alakulatokkal.
HILD ELSŐ NAGYKANIZSAI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
VÁLLALUNK disz- és egyszerű temetéseket, exhumálások, hullaszálhtások bel- és külföldre bármely irányban és irányból, vasúton, vagy saját hullaszállító kocsinkon (fourgonon) Diszes nyitott és üveg halottaskocsik NAGYKANIZSÁM ALAPÍTÁSI ÉV 1861. NABY RAKTÁR érc, imitatló, kemény- és puhafa, ugy hullaszállító koporsókban, szemfedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok sth. Egyleti temetések rendkívüli mérsékelt árakon
ÜZLETHELYISÉO ÉS IRODA MŰHELY ÉS RAKTÁRAK Deák Ferenc-tér 3. szánt Király-utca 4. színt TELEFON SZáM: 269. TELEFOI* SZAM: 130.
9ÜRGÖNYCIM s HILD MAOYKIINIZSA folyat,imls az Anfol-Msrytr B»nl( HiKykinliiil ptóklinil
Ugyanitt a Néhai Hild latvén Emlékére Alapított Temetkezési Egylet irodahelyisége, ahol tagokat 65 éves korig felveszünk és s legmagasabb temetkezési segélyt nyujtjuk. sm,
ZALAI KÖZLÖNY
Mozi-17 | riporter
U . m Vígjáték 8 lelv. Főszereplő:
Tutrupf Beb(1 Dtnlelfc Nen
Hamllton, Lukács Pál.
Asszonyszeliditő
Irta : Vajda Ernő. - Főszereplők : Adolphe Menjou, Evellne ürent.
urAnia mozi
Kalandor 17 I hálójában
I Dráma 9 lelv. Főszereplők : Tuírnapl E|g, Br|nk| Werner
Fütterer, Warwlck W«rd.
Fő a hozomány
Burleszk.
Preriek bikája
Burleszk.
Az assttonyaxeliauo
Adolphe Menjou és Evelyn Brenl u| filmje egy statisztáló ripacs és egy igéző szépségű hercegnő szerelmi kalandjáról szól. Menjou, a drkusz maharadzsája a fejedelmi jelmezben a cirkusz porondjáról az életbe lép és mint maharadzsa, meghódítja a hercegnői, akinek csak a csak a bátor férfiak imponálnak. Vidám romantika szövi át a filmet, mely egyes humoro< jeleneteiben tomboló derül varázsol a nézőtéren. Ismét bebizonyul, hogy Menjou kitűnő színész, mert bár a jelmezes szerepek nem nagyon illenek a pompás frakkjában annyira szimpatikus Menjouhoz, a maharadzsa szerepében teljes illúziót kelteti. Evelynt Brent ragyogó szépsége disztingvált játékkal párosult.
Bebe Daniels, Lukács Pál, Nell Hamlllon játszák a főszerepeit annak a világslágernek, amely Mozi-riporter elmen Amerikában a szó legkomolyabb értelmében eseményt képezett. Heteken át állt sorfalat a közönség, hogy a több ezer befogadóképességű Paramount-szinházba bejusson. Érthető, mert pl. Bebe Daniels a newyorki Szabadság-szobor csúcsán állva csinál az érkező Zeppelinről mozifelvételt, stb. hasonló bravúrok. Van benne egy lánc, amely majd hajmeresztő, majd meg elkép-pesztően mulatságos.
Az Uránia műsora : Egy kalandor hálójában, dráma 9 felvonásban ; főszereplők: Elga Brink, Werner Fütterer, Warwlck Ward és kilűnő kiegészítő műsor. (=■=)
BttTOJ

Héti ön a Városi Maxiban
Schildkrauth Rudolf
és
Schildkrauth József
fcIejt heteI len szerepeket játszanak
ban
MegyegyUlés
Ax u/ tOrvénybatóaóg elaö ltOxgyUléac
Zalavármegye uj törvényhatósági bizottsága november 19-én, vagyis kedden délelőtt 10 órakor lartja alakuló közgyűlését Zalaegerszegen. A közgyűlésen tárgyalás alá kerül. 1. A kijelölő bizottság megalakítása. 2. Az örökös tagok megválasztása. 3. Az igazoló választmány megalakítása. 4. Az összeférhetetlenségi bizottság megalakítására 30 tag kijelölése. 5. A törvényhalósági közgyűlés tagjainak számáról szóló szabályrendelet megalakítása. 6. A közgyűlés tagjainak megválasztása. 7. A közigazgatási bizottság tagjainak megválasztása. 8. A tisztújító szék napjának kitűzése. Az uj törvényhatóság uj hangol, uj szellemet, nagyobb de-mokralizmust jelent a megye életében.
A hétfői
előadásaira az előjegyzett jegyek hétfőn délig átveendők.
— A 48-as szoborért. A Nagykanizsai Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör által 1929. november hó 10-ikén rendezett 48-as ünnepélyen a következő adományok és felülfizetések folytak be. Adományok : Nagykanizsai Takarékpénztár r. I. 10, Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár r. t. 20, Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár r. t. 20, Kálmán Leó 10, Néptakarékpénztár r. t. 20. Ezen felül a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör a plakátok és meghívók költségeinek megtéritésével 22 pengővel járult hozzá. — Felülfizetések: Kaán Irma, N. N., Kiss Ernő 10—10, dr. Kovách Qyula, özv. Rainer Márlonné, Both Ferenc, Kálnai Béla, Králky Oyörgy, Metzger Utván, Polgár István, dr. Hajdú Oyula, dr. Sabján Qyula, Pelrlk Dezső 5—5,
Halló !
Figyelem 1
Halló !
Nagy azenzáoió Wolláknál,
ahol esténkint KlClóh Bagda, másfél évig Kassa—pozsonyi társulat primadonnája voll, most a Városi Szinház tagja, májusban fellépett „Carmen" címszerepében, óriási sikere voll, arra rögtön szerződtetve leli. Most pár heti szabadsága alalt sikerűit nekem nagy áldozatok árán lehoznom, hogy a -tisztelt vendégeimnek felejthetetlen estéket nyújtsak.
Ma kitűnő disznótoros vacsora szokott szolid árak melleit.
Szives pártfogást kér
Wollék Jenő vendéglős.
Hol vegye meg rádióját?
lói fontolja ezt meg!!!
A rádió vásárlás egészen másfajta ügylet, mint mikor például ruhát vagy cipőt vesz.
Ha rádiója van, ugy állandóan kontaktusban kell lennie a céggel, akinél a beszerzést eszközölte. Milyen kinos és keserves az ön helyzete, ha valami hiba esik a készüléken és nem tudnak segíteni és nem tudják önt a helyes szakszerű útbaigazításokkal ellátni.
Keresse fel cégünket és meg fog győződni, hogy nálunk a kereskedői korrektség a megfelelő szakértelemmel párosul.
Egész 18 hóig terjedő részletre adjuk a legjobb készülékeket.
ELEKTRON
Rádiótechnikai és Műszaki Vállalat
(Bencze és Szabó) Felsőtemplommal szemben. „„
1929. november 17.
Hétfőn a
rendes helyárak
mellett megy.
Németh Zoltán, Kövesdl Boér Ousz-távné 3-3, Poiesinszky Emil, Qom-bár Qyula, dr. Darás Lászlóné 2—3, Sasváry János I P 60 fillér. Ezen felül 1 pengős adakozó 92 volt, összesen 92 P. Egyéb adakozásból befolyt 4872 pengő. A pénzadományokon kivül Wágner Qéza festőművész egy értékes képet ajándékozott a nemes célra. A fenti összegek és adományok illetékes helyre való jultatás végett Bremser Qusztáv őrnagy urnák adattak át. A nagyérdemű közönség áldozat készségeéri ezúton mond hálás köszönetet az Irodalmi és Művészeti Kör.
Három fokozat van: jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb I
— Balatoni mentőállomás Bogláron. A Balaton vidékének régi óhajtása ment teljesedésbe. Balaton-bogláron megnyílt a mentőállomás, amelynek az a hivatása, hogy a magyar tengeren szerencsétlenül járóknak segítséget nyújtson. Az állomás fenntartását a belügyminisztérium vállalta magára s a szolgálatot folyamőrökkel végezleti el.
= Varrógépvásárlásnál gondoljon a „PFAFF" névre.
Plttiu, Hfe. ■OWflltt „lltlul"
Blitoa hatású Irtónw, mtly f*rtóxób«t«g»é-
Rt plántál ti llTttö alfaj kfli4 t» gvftk«-r«Mo kiirtja. Silgo-ruan tudományos ilapon clóállitva. Mii ál-la(ia,*inb«rr« ártalmatlan I „RUSSIN" tvib, rufinl, csótány, poloska éi hangytlrtó-axarok Mapiárban utánvéttel axitlltja: Ratlnol Laboratórium Bndap«st, VII., Marátajrl-atca M. 41*3
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
I IfflD,
Király-utca 21.
I
Vízhatlan cipőket
ötvenkét év óta készít és raktáron tart
Miltényi Sándor és Fia, a Főúton.
Sárcipő, hócipő, posztó cipő, gyermekcipő legjobb minőségben, legolcsóbb árban.
1992. november 11.
ZALAI KÖZLÖNY
Aranyérnél és az ezzel járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülési rohamoknál a természetes „Ferenc lóssef keserűvíz használata mindig kellemes megkönnyebbülést, sőt gyakran leljes gyógyulást eredményez. A belső bajok orvosai az igen enyhe hatású FereilC József vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-egy félpohárnyi mennyiségben rendelik. A Ferenc lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fUszerüzletekben kapható.
— C<ac«itog«ton lovagol J >zief Ferenc főherceg kislánya Alciuthon. Ez a kedvenc foglalkozásuk és a nagy Palatínus dédunokái* ellágyuló, simogató tekintettel be-,£íl eiekról a csacsifogatos nyargalásokról él az alcsuthl otthon egyéb Orómelról. Közben kezébe veszi a Lantos Magazint éi érdeklődéssel nézi az — mint mondja — elegáns és éidekes folyóiratát. Amit a magyar lapokról, a magyar közönaégról, Budapest fürdővárosról, terveiről éi kedvenc napi munkájáról mond, az csupa érdekes nagyizertl meglepeléi. Ezenkívül ti rengeteg képet, humort, novellát, krokit, olvasnivalót közöl a .L\'.ntos Magazin\' minden eddigit felülmúló uj november 15-1 szánta, amely többek közt az aktuális holdra étá-val ii foglalkozik. A .Lantos Magazin\' hívónként kétszer JHentk meg. Ári számúnként 1 pengó Minden éves előfizető ajándékul kapja az eddig megjelent összes számokat és egy cm.-ei Kodajt lényké pezőtfépel Kiadóhivatal Dudapest IV, Muzeuin körút 3.
/ítsHáiÁsosui nwwinV^ * VsávoioítíítuTHájrá )
— A „Les Sports" ezt irja az oklóher 6-án megnyílt párisi autó-salonrói: A csodalatos konstrukciójú Mercedes-Benz modellek azon tradicionális üzembiztonsággal és teljesítőképességgel bírnak, melyek ezen rajnántuli világhírű márka szerkeszt-ményeire mindenkor jellegzetesek voltak.
(A mai sporteredményeket), köztük a Újpest—Slávia prágai meccs eredményéi a Zalai Közlöny sporteredménytábláján ma este negyed nyolc órakor tesszük közzé Szabó Antal sporlüzlclében.
— Kitűnő szemüvegek orvosi receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Oyula órás, ékszerész és látszerész uj üzletében kaphatók Fóut 14. Biztosító palota. Szakszerű Javítások.
Forgalomba került
a lesnjabb gyártási technika terméke
12 uj .vm ÚJLAKI litatuiatpala
Aki egyszer h aználta, mindenkinek ajánlja.
A *%-os Újlaki Asbestcementpala
mlnőiéglleg felülmúlhatatlan,
A *Vos Újlaki Asbestcementpala
tartóssága korlátlan,
A *Vos Újlaki Asbestcemenlpala
tűznek, fagynak, viharnak löké.eleien ellcntáll,
A #Vos Újlaki Asbestcementpala
izinhalá a minden színben gyönyörűen érvényesül Árajánlattal és íedési költségvetéssel szolgál:
„Sagybátony-üjlaki" Egyesült Iparmürek B.-T. Bndapegt
vezérképviselete:
Dukált Ferenc oki. gépészmérnök
deszka-, épületfa- éa építést 17,1 anyagkeieskedése Nagykanizsa, Magyar-utoa 108.
Főlerakat: Holfmann József Budapest, V., Báthory-utca 8.
SPORI ELET
A BAK erős felállításban, győzelmi reményekkel Indul harcba,
de
a közönség bizik a Zala-Kanizsa sikerében
Nagykanizsa, november Ki A Zala-Kanizsa—BAK bajnoki mérkőzés ma délután pontosan egynegyed 3 órakor kezdődik. A vezetőség az esőiől mélyen felázott pályái rendbehozalta, ugy, hogy az mérkőzésre teljesen alkalmas
A BAK ismeretessé vált felállítása nagyobb feladat elé állítja a kanizsai legénységet, mint azt eleinte hittük. A BAK: Deierl - Becsei, Müller
— Pátzius, Buzássy, Milovils — Bursi, Lennert, Blaskó, Kocsis, lJalkó felállításban játszik. Dcierl a Pécs-Baranya kapusa volt, ellenünk is védett párszor nagy sikerrel. Kocsis szintén a mecsnktljit együttes csa tára volt, míg Palkó Somogyból kerüli a BAK-hoz. Ez a szárny különösen veszélyes, de a BAK többi fiataljai is mind ambiciózus futballisták. A Zala- Kanizsa legénységén múlik, hogy a győzelmi reményeik
— csak remények maradjanak.
A Zala-Kanizsa legénysége ezen a meccsen másra nem szabad gon-
doljon, mint a december l-jel Sabd-ria találkozóra, melynek nagy aránya az anyagi kérdések rendezését is lehetővé teszi.
Mindent összevéve, nem kételkedünk, hogy ma délután a Zala-Kanizsa olyan lelkesedéssel veti magát a küzdelembe, melynek nyomán a siker nem marad el és a két fontos bajnoki pont itthon marad.
a mérkőzést Krupitzer biró vezeti, aki remélhetőleg leledlelni fogja Orava bácsi leheletlen bíráskodását. A BAK egész vezetősége leérkezik a fontos meccsre, hogy ezzel is dopin-golják a népszerű pesti csapltot. így a legénységgel érkezik Kanizsára Sleiner és Kronberger, akik a csapattuk és a II. ligának elnöke, illetve alelnökei.
Az id"járás kedvező, a fiuk hangulata lelkes, minden reményünk meg van arra, hogy a „Zalai Közlöny keddi száma valóban szenzációs lesz," illetve a sportrovatban a Zala-Kanizsa szép győzelméről írhatunk.
A részletes mai programi
/. liga.
Hungária—Harihárom.
Bástya.—Ferencváros
Nemzeti—Somogy.
Bocskay—Kispest.
Attila III. Kerület.
II. liga.
Vasas—Terézváros.
Turul—VAC.
Merkúr—Megyer.
S jroksár—Józsefváros.
Sabaria—Kossuth.
Amatőrök vasárnapja
Ma az NTE ismét szabadnapos, azonban a jövő vasárnapi erős bajnoki mérkőzésre való tekin\'e\'b\'l 12 órai kezdettel tréningmérkőzést tjrl a Zrínyi pályán, nehogy az utolsó péCM bajnoki mérkőzésen tréning hiány miatt meglepetés érje derék amatőrjeinkét:
Az NTE kövelkelkező játékosai felmentést nyertek a levente foglalkozás alól és tartoznak a tréningen megjelenni.
Csondor, Jámbor, Relthoffer, Vei-Iák, Radics, Beke, Cimmermann, Hitler, Wilhelm, Kiss, Antal.
A PVSK-KTSE találkozáson a bajnok csapat gólarányát fogja megjavítani.
PEAC—SZAK találkozás eldöntelleni igér.
(Blróküldés a Levente Szövetség vasárnapi mérkőzéseire.) Magyar-utcai pályán léi 2 órakor .13" FC— Húsos (I. o.) Biró Szirtes. 3 ónkor Haladás—Kiskanitsai Levente I. (I. o) Biró Waldmann Telekiutcai pályán fél 2 órakor .77" Előre
Hunyadi (II o.) Biró Czvetkó. 3 órakor Zala -Kanizsa Levente -Vasas (I. o.) Bíró Bárány Kiska-nizsán negyed 3 órakor Bocskay — Kiskanizsai Levente II. (II. o.) Bíró IMI.
Én nem ^írdeíek sokai, mert a sok adminisztráció drágít!\\
Helyette ig:n tlsítelt vevőimet a legnagyobb mértékben kielégítem, melyet
BUTORTELEPEM
Jó hlrnevi bizonyít. Hltalképaa agyánaknak klsipártiárbsa njajlsk hitalt. Jó minőséül hélóaacobák már
abédlök
P 150-161 P 630-161
Saját kárpItoamOhalyasnban a lagoloaébb éa latlobb munkát késaltsm.
Sxékely Vilmos butorielepe NagyUanlxsa, I
Kaxlncxy-ulca -é. na. |
ZSEBLÁMPAELEM
NAGY FÉNYERŐVEL LEGTOVÁBB VILÁGIT
KÖZGAZDASÁG^
TŐZSDE
A mai egy órás tőzsde barífílgos hangulatban folyt le. KATfökfrőf,- főleg Bécsből a tegnapi szünetre való tekintettel ma több vételi megbízás jött és ezért az árfolyamok általában szilárdultak. Később a berlini lanv-hább árfolyamok hatására itt is ár-lemorzsolódások fordultak elő, anélkül azonban, hogy az árfolyamokat a tegnapi nivó ala hajtották volna. A forgalom elég élénk volt. A fix-kamatozásit papírok piaca Uzleltelen szilárduló tendenciával A devizapiacon kevés üzlet mellett az árfolyamok változatlanok. ,
Zürichi tárlat
Párll 30-32, London 23451/1, Newyork 515-75, Brtlssel 7518, Milano 27 01 Vtadrid 72 15, Amsterdam 208 27V1.{Berlin 123 2\'t/l, Wien 7Í55. Sofls 3\'72\'/l, Prága :S2S\'/> Varsó 67 80. Budapest 99-11 íelgrád 9-12\'/«, Bukarest 3-08"\'l.
TtrMnttub
Buzs tlsiav. 77-es 22 60 -22 95, 7«-ss J2 85 -23 15, 79-ea 23 15 -2350, 80-sa 23 40-23 65, dunánt. 77-es 20 80-2105. -8-as 21-05 -21 25. 79-es 2120-21 -50, MO-aa 2130 - 2100. rozs UJO-14\'45, tsk árpa 1500-15-50, aflrárpa 17 50-19 00, aab 13 50-14 00, tengeri tazt 13 30—
13 50, dunántúli —•---—, repce 5200—
54-00 korpa 9 75 -l<*>00.
A bniapeiti TftziAe deviza-le,tyiím
VALUTÁK
Angol I. 27\'80-27"95 Belgs fr. /9-70-80 10 Cseh k. 16-S5-161W Dán k. 152-80 153 40 Dinár 9 98-10-06 Dollár 56975-571-75 Francia I. 22-40 22 70 Holt. 230-/0 231-20 Lengyel 63 90-64 20 Leu 3-38 ü 42 Léva 410-415 Líra 29 75-30-05 Márka 136 35-136 95 Norvég 152 80 153 40 Schlll. 80-10 80 50 Peseta 79-10 80 10 Svájd I. 110-50 111 00 Svéd k. 153-20 153 80
devizAk
Amst 230*50-231-20 Belgrád 10-1010-13 Berlin 136-5 r-l 36 97 BrOsszel 79*85-80*10 Devlzalel 3-40-3-42 Kopenb.152 97 153 37 London 27-85 27-93 Madrid 79-40-80-10 Milano 29-ÍR-29 98 Newyork 571-10 2 70 Osztó 152-95-153 35 Párts 22-48-2255 Prága 1691-16-96 Szófia 4*12-4*14 Stockh. 153-40-153 80 Varsó 63 02-63 22 Wien 80-28-80-53 Zürich 11068-11098
1U<H>: Mlnlai lytaáa ét Uptiad* Tállalat, Hinkuluán
Felelős kiadó: Zalai Károly.
lütefuttus telefon i Naffvfcanlasa 78. ss.
A Fő-it éi Sngár-nt tarkán lerí
újság és trafik árusításomat
a
Blankenbero-féle házba halyaitam át,
ahová t. vevőimet szeretettel várom.
HORVÁTH JÓZSEF.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november 17
18 havi részletre-vcbetl már a legjobb
PHILIPS
RÁDIÓT
PHILIPS modern vevő (mindent a hálózatból)
LOE.WE hangszóró
72 pengö, 6 havi részletre
P 17\'
P 30 —
P 17-
P 4-
Philips kiskombináció hálózati rádiókészülék már havi Philips modern vevő hálózati rádiókészülék már havi Philips lelepes 3 lámpás rádiókészülék már havi
Philips hangszórók már havi..................
részletben fizethetők.
Díjtalan bemutatás és szakszerű felvilágosítás
Szabó Antal sportárunagy kereskedés
rádió- é( gramofon-osztályán.
toWbbTn
APRÓHIRDETÉSEK
Aft sortlilidiKauli dl). 10 srtf »• HIW*, lm további sió dija I MII. Valii ét H> sióig •• fillér, mlndu itó dija 8 flll. Szerdán éa pén-nti 10 uMi 10 fillér, minden lovától •xó dl|a • flll. Gmsró s minden vsata-nbb betűből álló uó két azénnk számit-tttfk. Alláal keresőknek SOM engedmény.
Hirdetések 5 (ót) pengö issasosn alul a felesleges kSnyvelés, axámláaás slksrOláse .égett előre flzctendftk
Varrodaáthelyexés. Édesítem a t. hölgyközönséget, varrodámat áthelyeztem Sikátor-utca iz. alá. Továbbra Is julá nyoian készülnék a legelegánsabb felnőtt ét leányka ruhák. Kívánatra házhoz is megyek Kérem a t hölgyközönség szives párllogásál Kapoll Mária. 5655
Fajtiszta nemes (hsrzi) kanári madarak Jutányos áron eladók Eötvös-tér 33. szám. -5613
Egy sfltőda éa egy két saobás
lakás kledé Magyar utca 10. -Í.7UÍ
Olpésa és oslxmadla munkások felvétetnek Fűimen, Kölcsey-u. 5. 5677
Egy udvari lakás kiadó VörOsmaity-utca 65. -5709
Egy aaataloaaegéd felvételik Te-leki-ul 11 -57J9
LéposOháal ktllönbeJáratú butorozolt szoba azonnal kiadó Qengeiy-ut 15. Kern törzsállatorvos. -6738
Platt él Singet izabógép és egy nagy szabóasztal eladé Kosiulh-tér 3. 5737
Kétszobás udvart lakás sz össiea mellékhelyiségekkel dcc. l-re klado Zrínyi Miklós u. 20. -bTM
Ház eladó sUrgósen Klskanlzsln Szent-rókus u. 49. 5732
Sár és hócipők azakszerU Javítana klzá-r.\'lag Sátrán mechanikai Üzemében, Fő ul 19. -5733
Egyssobás udvari lakáa mellékhelyl ségckkel kiadó Teleki ul 47. 5730
lígy csinosan bútorozott kulonbe|áralu utcai szoba decimbe, l-re kiadó. (Esel leg teljes ellátással . Deák-tér 6 -5726
Elsőrangú .Kern* gyártmányú zvngora kiadó László herceg-utca M. -5726
Rét éa szántó a klskanlzsal halárban 1700 f\'-ért eladé. Bővebbel Sugái-ut 2.
-5727
Sarabóeegédet kéziniunkásnak felveszek. Czlboly szabó, Bazar udvar. -5729
Síép utcai bútorozott szoba azonnal kladé Batthyány-u. 19. -5721
Zalrsertés eladé Voróbmaily-utca 17/a. alatt. -5718
Egy rövid zongora bérbeadó Petődül 17. sz alatt .5719
Eredeti antik ékszeieket, bársony brokát-, layence tárgyakat megvélelte keresek. Clm a kiadóban -5670
Szenlgyórgyvári hegyen, az első hegy-liMon ci;v klhebb szőlőbirtok ela dó. Bővebbet A\'pád-u le* 12. . 5696
Egy szép bélyeggyűjtemény olcsó Árban klárasltatlatik Scliless Testverek fióküzletében. 5686
Riadó lakások. Batthyány utca 20 az. a házban 3 szobás utcai la«ás f. évi december hó l-re, Csengery-ut 13. sz. a. két szobás udvari lakás azonnal kiadó. — Bővebbet Dr. Hoch Oszkár Ügyvéd irodájában. 5717
Kiakanixsán 2 szobái, mellékhelyiségekből álló lakóház, istálló, pa)ta és nagy kertl\'l eladó. Bővebbet: AizélIgnác ingatlanlorgalml és pénzkolcsönkflzvrtitó irodája, Nagykanizsán, Kazlnczy-u. 2. 5725
Vadböröket,
mézet, i g y t o 11 a t, vaaat és fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15. a^a
Klsbagolán egy 3 holdas szóló, rét és szánkóból álló birtok, rajta cserepes épülettel, összes berendezéssel egyult kedvező fizetési teltételekkel eladó. Bővebbel : Aoaél Ignáo ingatlanforgalmi és pénz-kölcBönközvetltó Irodája Nagykanizsa. Ka zlnczy-ulca 2. 5505
Eötvös tér 18. szám alatti háznak felerésze sladó. Bővebbel : Aoaél Ignáo
ingatlanforgalmi éa pénzkö caönközvetiló Irodája Nagykanizsa, Kazlnczy-u. 2. 5377
Naponta adjon növendék és hlzóállalainak
4*
„FUTOR
szénsavas takarmánymeszet.
A .FUTOR" növendékállatoknál a csontkép sódést elősegíti, hizásra
beállított állatoknál
étvágygerjesztő,
A .FUTOR" nem orvosság, hanem n ieglinomabban őrlőti mészsotáp, amely az állatok szervezetében igen könnyen felszívódik, s amelyet az állató • aro-niatikus anyag artalii.ánál fogva szívesen fogyasztanak. A .F U T O R* etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi A nagyhlzia ók, uradalmak, gazdasánok a .FUTOR\'-t állandóan etetik.
Ára : 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: I zsák 50 kg (zsákkal
együtt) P 10 30. 1 cca \'/a kg-os próhadoboz ára 30 fillér. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A uiróság mellett. Telefon: 130.
Két ház eladó. A Sugár ul 32. és 46. szftmu házak jutányos álban, kedvező tize-lésl fellélclck mellett eladók. l)övebb:l: Kaulmann Károly url és női díva) Üzletében, telefon 372 . 5679
PénxkBIoaBnt bekebelezésre minden
összegben a leiiclőiiyOsebben és legvvoe-sabban folyóslttal Aoaél l|jnáo pénz-köksönközvetlló Irodája Nagykanizsán Kazinczy-utca 2. szia. <925
Kiadó két egymásba nyíló sjéptn hu \'orozott szoba epy. esetleg két ur tés\'ére december l re Rozgonyl u. 6. sz. 5689
Árpád-utca 12. számú hál eladó szép kerttel és mellékhelyiségekkel. Bővebbel a tulajdonosnál. 5695
Eladó komplelt ebédlő, háló, varróasz-lalka. szövctlliggöny ablakvédő. aranykeret-ben olajfestmények, lántpá, lalióra Erzsébet-lér 1., II. lépcső. 5611
Legújabb szenzáció!
— Mondja komámasszony, hova lesietve?
— flogv hova, hát elmegyek Rák\'czt-ulcába a Kárlovits henteahe?, mert olt kapni legolcsóbban a konyhára való ló-cikket, például:
I kg. I. rendll marhahús 160—180—200
I kg. sertéshús ........160—180
1 kg zslrszslonna....... 200
1 kg. háj . 230
I kg. zsil................230
a borjúhúst pedig napi áron, ugysilntén jobbnál-Jobb lelvágoltakat a legolcsóbban. Mindenki\' ek ajánlom, hogy
Kérlowite György 5 I) henles és mészároshoz menjen.
Ingatlan eladéa. Pogányáron 5 kit. hold Jól kezelt szóló, zsindelyes lakóház-zal, pincével és ga/.daságl épületekkel, ugy hozzá tallózó 3 kat. hold szántófölddel |ulányos áron, krdvezö fizetési teltételekkel eladó. Felvilágosítás Dr Hoch Oszkár nagykanizsai ügyvéd irodájában nyerhető.
5715
A azentmiklósl utón. a barakkok mellett, egy 2 holdas aaántófBId (lóhere és rozzsal bevetve) sürgősen eladó. Bővebbel Aozel Ignáo Ingatlanforgalmi és pénz-kölcsönközvelltő Irodája Nagykanizsán, Ka-zlnczy-utca 2. ;506
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen drága jó fiunk, illetve testvérünk
ifj. Prlkler Gyula
elhunyta alkalmával a temetésén megjelenni és jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni szívesek vollak, ezúton is fogadják hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen, szeretett
Lalikánk
elhunyta alkalmából a temetésen megjelenni szívesek voltak és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
vitéz Ferenc Lajos
és csuládja.
Helyi
keres az
F.N.
(Fabrlque Natlonale Llége)
MOTORKERÉKPÁR
magyarországi vezérképviselete:
Halmos Testvérek
Budapest, V., Szabadság tér 18. is.
Gyümölcsfákat,
rózsafákat,
fenyőfákat. Thujál, díszcserjéket, évelő vlrátítttveket eper-pilántát, virágliagymákat, u ni.: tulipán, jácint stb. nagy választékban szállít uyy vidékre, mint helyben
Petermann kertészet
Nagykanizsán.
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon ■ 595.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
nrrtjép i ltunkba ml unitit i littttbbn hinti! mrtjtpi Isimen sttpiHl!
Ezért válasszon „Pfaff"-otl
Hosszú lejáratú részletfizetés melleit
beszerelhető

Deák-tér 2. a lelsótemplomaál
Nagykanizsaiak találkozóhelye az 4m
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlczky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar melleit. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszekötletés 2-es és 46-os kocsikkal.
11823633
19&9. november 17.
ZALAI KÖZLÖNY
0
Egy elsőrendű amerikai
autópneu
márka körzeti képviselete maKyarországi vezérképvisel ttől átvehető. írásbeli ajánlatokat foglalkozás éa refrrencák megjelölésével „V lá^márka" jelige alntt Rudolf Mosse hlrdctőiroda Budapest, IV., Váci utca 18. továbbit. &7I3
fehérnemű és hQr/s
ÍRÓGÉP tó®*-Fióküzlete: ÍA8YKANIZ8A Fö-nt 1.
5962—1929.
Tárgy:
Adófizetés iránti felhívás.
Felhívás.
Felhívjuk mindazon adóhátralékosokat, akik Nagykanizsán az adófőkönyvekben előirt és a folyó év IV-ik negyedére járó adójukat még nem fizették be, hogy azt jelen felhívás közzétételétől számitolt 8 nap alatt befizessék, mert e határidő letelte után a hátralékosok ellen a végrehajtás haladéktalanul folyamatba lesz téve.
■Városi adóhivatal.
Nagykanizsa, 1929. november hó 15-én.
Vojkovlcs s. k.
6!<* számvevő h.
ERTESITES.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni t. megrendelőimet, hogy fiam a közös üzletből kilépett és
üzletemet
a régi helyen, Erzsébet-tér 17. sz. alatt saját nevemen tovább vezetem és
ezúton is kérem megrendelőim b. támogatását.
Wastell György
ERTESITES.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni t. megrendelőimet, hogy atyám a közös üzletből 1929. évi november hó elsejei hatállyal kilépett és
üzememet
Erzsébet-tér II. szám alatt saját nevemen folytatom és kérem t. megrendelőim további b. támogatását.
Wastell Károly
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság (azelőtt DélíVMut) A Nagykattlna állomásra és állomásról érkező és Induló vonatok
MENETRENDJE
Érvényes 1929. évi október 6-tól 1930. évi május I4ig
► Budapest—Nagykanizsa
Vonal A vonal tluiupeslról Nagyk.im- Von.l 1 A vonat Nagykanizsá- Budapestre
iiiin. nen:e indul Izaára érkezik iiim. neme rót Indul érkezik
216 Szem. v. 21-4". " 415 " 211 Szem. v. <>25 7-42
■201 Oyv. 7-48 11-30 201a Oyv. n-is 1005
212 Szem. v 645 1305 213 Szem. v. 8-50 1600
214 Szem. v. 1410 1 2045 215 Szem. v. 14-35 20-25
204 Oyv. 1815 II 2225 203 Oyv. 17-52 21-40
Budapest és Nagykanizsa között a 202. és 203. sz. gyorsvonat csak vasárnapokon közlekedik.
A 204. és 201a. sz. gyorsvonatoknál Budapest—Nagykanizsa között étkezőkocsi, Budapest—Trieste közölt közvetlen III. oszt kocsi, Budapest— Venezia között hálókocsi, Budapest—Kóma között közvetlen I II. oszt kocal közlekedik.
Balatonszentuyörgy-Nagykaní-
■ Nagykanizsa TKi
\' Balatonszent- _ i györgyröl Ind.1 /sára érkezik "Wfvcgyísll "4-«íf—1\' 7-11 I 235 [[Vegyes
Nagykanizsa- Szombathely—Wien S. B.
kani- II Balatonszent-zsdriSI Indul llgyörgyre érk.
T8-5S { 50-13\'
— "\'" Bécsből Indul Siombit-h.lyr. érk.ilk. HaxyVanl-z.ára erk.i.l ||Ni«jk»niiiá- Slombil- ; Bécsbe \'. II iói indul Ih.lji.iik.ilk1 érkezik
317 Szem. v. 5-IU 7-40 302 ISzem v 5-30 7-35 H 12-10
301 Oyv. 8-20 11-40 13-35 3201! Szem. v. 7-18 10-10 ,\'20-15
311 Szem. v. 1015 14-54 17-40 30-t Oyv. 14-23 1623 1 19-40
303 Szem. v. 1534 20-59 22-55 324 Szem. v. 1810 20 50 1 - II
A 301—902., 903 - 304. sz. közvetlen vonalok Wien S. B.—Barcs között. E vonatokkal jovábblttalnak : Wien—Osljek (Eszék) közvetlen I II-III. oszt. kocsi, Wien S. B. Zagreb 0. K. közvetlen I—II—III. oszt. kocal.
A 901—302. és 303—904 az. vonatokkal Praha (Prága) és SuSak között Bratis-lava (Pozsony). Győr, Szombalhely, Nagykanizsa, Oyékényes és Zagrebon át közvetlen 1—II—III. oszl. kocsi közlekedik.
, Nagykanizsa—Barcs—Pécs
Pécsről indul Barcsról Indul Nixykinl-Jlin irk.zlk [ Nigykininí-\'IBarcsrall Pécsre 141 indul liérkezlktérkezik
i Szcrm v. — reri " b\'-44" 912 Szem. v. 4-41 (fii 8\'4tí
903 Oyv. 9-40 11-55 1348 914 „ 9-35 11-44 14-40
913 Szem. v. 13 21 15 51 1 17-17 902 Oyv. 14 05 l[ 15-40 18-00
915 Szem. v. 1802 20-55 23 00 932 Vegy. v. 18-10 21-35 23-34
A 911—320 311-932. sz. vonalok közvetlen vonatok Barcs éa Szombathely között. A 902—903. sz. vonatok közv. gyorsvonalok Wien és Barcs között. Közvetlen I—II—IJI. oszt. kocsikkal Osi|ck- Wien és Zag-eb-WIen közölt.
Nagykanizsa—Gyékényes
Oyíkínyc-1 lói Indul N.íyk.nl. i,ii. tik | ItNagykanl- llaairdl Ind Oyéktny.i* rt éikcilk
(K)l GyO\'SVOliat 905 Slnautobusz 4 40 15-55 5 18 16-38 906 \' 904 Slnautobusz Gyorsv nat , i\'íbs 23-06 ~"12 49 23-41
A 901 904. sz gyorsvonatoknál közvetlen I—II—III. oszt. kocsik Praha (P(ága) és Susak közöli Pozsony, Oyőr, Szombathely Nagykanizsa, Oyékényes, Zagrebon ál.
Nagykanizsa—(akovec (Csáktornya)—Pragersko (Pragerhof)
Csáktornyáról N.gykiní-indul 1 isára irkazlk 1!, Nagykanizsáról!: Csáktornyára indul ? érkezik
201b 221 223 Oyv. Szem. v Szcin. v. 4 3d 5 50 1105 12-40 19 35 21-08 222 224 204 Szem. v. Szert), v. Oyv. 4-52 1344 23 13 W*~" 15-24 0-44
, X™ ^^ "Iliinél--MogyiuimtBd viszonyiaioan KOzlCKeűO ajla.
LS 204-nél. A 221—222, 223-224. sz. vonalok közvellen vonalok Nagykanizsa -Maribor G. K. (Marburg) közöli.
HIRDESSEN
a „Zalai K5zl5ny"-ben.
A
NAGYKANIZSAIAK
kedvelt találkozóhelye BUDAPESTEN
a
VII., Baro«s-tér 23.
a Keleti pályaudvarnál.
Teljesen újonnan berendezett
kényelmes családi ház. Központi lütés, hideg-melegvíz. Mérsékelt polgári árak.
E lapra hivatkozóknak 200/0 engedmény. Tcstvérvállalat:
OSTENDE KÁVÉHÁZ
Tulajdonos: GROSZ ÖDÖN.
,_ _MO*
A letenyel kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
4657/tk. 1929. sz.
Árverési birdetmény-kívonaí.
özv. Benkő Mlklósné végrehajtatónak Major László végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtást árverést 120 Pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a letenyel kir. járásbíróság területén levő, Bécz községben fekvő, s a béczi 630. tztjkvben A I 1. sorsz. 16. hrsz. ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló részére 4S0 P kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1929. évi november hó 23. napján d. e. 11 órakor Letenyén, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő Ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható cl
Az árvcrclni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár I0o/o-át készpénzben. vagy az 1881 :LX. t.-c. 42. §-ában meg határozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírban a kiküldöttnél letenni, hogy n bánalpénznck előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított leteti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150.. 170. §§., 1908:XI.. t.-c. 21. íj).
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett. ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908:XLI. 25. §.).
Letenyén, 1929. évi szeptember hó 2. napján.
Dr. Hltzelberger s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül: Balassa Sándor s. k.
Mit Iclckkönyvveitló.
_ZALAI KÖZLÖNY_
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
Ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarit meg és sok kellemetlenségtől kiméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen!
1929. november 17
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarban)
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva: 1887-ben. *
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly)
09. ívlolyani, 263 izám
WsKykaalJise, í92» november 19 kedd
Ara 14 ""ér
KOZLONT
POLITIKAI NAPILAP
SatikeaiUaéK éa kiadóhivatal: FO-al 8. aiim. Keaztliclyl llokkladóhlvatal KoimiIIi Laioa-u. .T2. — ii ——ru u—
Felelős szerkesztő: Barbarlts Ijijos
ElMhetírf hm : tgj bfaa a r—9* M I
Grutoanovics földbirtokos agyonlőtte bérlőjét, H1 u/nenscfyein Istvánt
Kettős tragédiával végxődőtt a vasárnapra kltUxőtt bérlet-átadás — /I birtokos a magtár-padláson lelőtte bérlőjét, majd áldoxata Holtteste mellett főbelőtte magát — tírubanovlcs levélben előre bejelentette, Őogy öngyilkos lesx
Grnbanovics bárom golyóval a fejében fekszik a kórházban
Nagykanizsa. november is
Vasárnap csendes, szúrnom őszi idő voll Nagykanizsán. A kaszinók, kávéházak meglellek, a mozi zsúfolásig voll, mikor fulólUzkénl rcrjrdl el annak a Ilire, hogy Biumenschein István nagykanizsai bérlői Szarkácsló-pusztán, hérlclén agyonlőtték.
A hír, ami a kanizsai társaság általánosan isméit és kedvelt tagjának megdöbbentő halál,\'.I hozla — az első percekben hihetetlennek lünt fel.
Biumenschein István Örökbefogadó apjának, lilumensehein J:ik,ibnak 33 éves fia. Hat hónappal ezelőtt nósUll Nagykanizsán, /.ackenbacher Ádám mészárosmester l<óz>ika leányát vetle el. A fiatal pár a legboldogabb házas élelel élte Kiköltöztek a (>00 holdas zarkácstó-pusztai bérletre, de nem mull el hét, hogy ne látogattak volna be Nagykanizsára.
lilumensehein Isiván jól gazdálkodóit a bérleten, melyet ti évre bérellek ki ürubanovics Gyula ölvöskónyi löldbii tokostól. Apja is gyakran kereste fel a fiatalokat és intenziven érdeklődőit a gazdaság iráni. Ilyenkor apa és liti megvitatták a bérlet ügyeit és ennek során az a nézetük alakult ki, hogy a bérletet meg fogják szüntetni, meri a gazdaság — különösen a mai körülmények közölt — nem vállja be a hozzáfűzött! reményeket.
A bérlel felmondása meg is történi Vasárnap kelleti volna a gazdaságot a tulajdonosnak átadni és erre az alkalomra Szarkácslópusztára utazott lilumensehein Jakab is, hogy fiának segítsen és maga is jelen legyen az átadásnál.
Béllel átadás közben lörténl a tragédia. Hogy mi okozta, ebben a pillanatban senki sem tudja.
Sem harag, sem gyűlölködés, ami ürubanovics kezébe adhatta volna a gyilkos fegyvert, nem állott fenn a tulajdonos és bérlője között.
/la: első girek
Vasárnap délután Inrorn óra tájban előbb dr. Welvarlh Dezső orvos, majd Lackenbacher Adám mészáros telefonja berregett lü\'elmcllentll, nyomban ezután res/kei" hang adta tudtára a kél családnak (ipós és sógoi), hogy lilumensehein Isiván éleiéi egy revolvergolyó kioltotta. Közölték továbbá, hogy a gyilkos (jrubanovics teliének elkövetése ulán maga ellen fordította a gyilkos szerszámot és ítéletet mondott maga feleli.
I)r. Welvarlh és Lackenbacher azonnal autóba üllek és kiliríjlaltak Szarkácstópusztáia, ahonnan csak a késő éjszakai ót klvn lérlek vissza
Ennél a két telefonbeszélgetésnél, melynek Ilire percek alatl terjedt el Kanizsán, senki sem tudott töobcl.
Az áldozat sógora elmondja a tragédia lefolyását
A; éjszakai órákban érkezett meg dr. Welvarlh Dezső orvos Szarkácstó-pusziáról és a rejlélyes tragédiáról, ami az utóbbi időkben egyre másra ismétlődő véres események sorában is connandoylei rejtély! képez, a következőket volt szives mondani iniin-katársunkiuk:
— Szegény sógorom, akinek halála mélyen megrendít, Ürubanovics Gyula földbitiokos brauniii[ijának
golyójálól ílcLi vesztelle. Fogalmam sincs, hogy mi robbantotta ki ezt a tragédiát.
Biumenschein isiván alig 33 éves voll.
Májusban tartotta esküvőjét
Kanizsán. Már három éve lakolt Szarkácslöpiisztán, ahol ideális családi élelel éil fiatal feleségével. A halszáz holdas birtokol (iriibanovics
ölvöskónyi földbirtokostól
Gyula bérelle.
A bérleti szerződés hat évre szólt.
Mivel azonban sógorom atyjánik,
lilumensehein Jakabunk kanizsai tégla
gyára megkívánta, hogy iit Ukjék
Kanizsán, Biumenschein Jakab ugy
beszélle meg fiával, hogy
a bérletet likvidálják
és megválnak atlól.
Ugy vagyok értesülve, hogy
a hérlr.i fvIhonldHdt, anil-htíl méf/ ()dram év van bdtru, nem ell«nex/e Gru-l>tinovlC3.
Négy hétlel ezelőtt sógorom és a löld tulajdonosa irásbelileg fixálták a bérlet felmondását
és ugy állapodtak meg, hogy azl ürubanovics akkor veszi át ténylegesen. rnikor az oda beinstruáltakérl meg tudja fizetni a megállapodott összeget. Ez a lerminus november 17-ike leli volna. A Mnuk állal szabályszerűen lefektetett megállapodás végrehajtása után lilumensehein Isiván feleségével és édesanyjával N <gy-kanizsára költözött volna
A mult hét csütörtökjén a földbirtokos kocsiján álhajloll az alig három kilométernyire fekvő Ötvös-konyiból és elmondta, hogy
a bnnk folyósította az össze get és 17—18-án az átvételt illetve az átadást megtarthatják.
Bhrnrnschein J-ikab 16-án megérkezett líához és másnap, vasárnap délelőtt átjött Grubanovits is és megindult a bérlet átadása. A részleikérdésekben is megállapodásra jutottak. .\'1 legnyugodtabb mederben folytak a tárgyalások. Grubanovits elhozla Sárkány nevű intézőjét is magával és miután átvettek az állatállományi, a.gazdasági gépekre ke-tüll a sor. Ezután a magtárba vo-
nullak, mely távolabb esik a lakástól. /I magtár-padláson
Miután a magtár földszintjén Grubanovits és intézője átvették a gabonával lelt zsákokat, a földbirtokos ezekkel a szavakkal fordult Biumenschein Istvánhoz:
Legyen szives megmutatni nekem a csillag-fürt készletei. Mennyi van ebből? — Ez a lakarmány-mag a magtár-padláson van elhelyezve. lilumensehein Isiván mini azt nekem a szemtanuk elmondották — maga elöli bocsátotta a földbirtokost, majd maga is követte a padlásra fel. Ezalatt az inlézö lilumensehein Jakabbal és a gazdasági emberekkel Irnn beszélgetett a gabonáról. Amint beszélgetnek egyszerre
négy egymásutáni revolver lövést halottak, és tompa zuhanási, mint mikor súlyos testek zuhannak le. A gazdasági cselédek felrohantak a padlásra, ahol
a padlón holtan találták Blumenschelri Istvánt.Hanyatt feküdt a padlón és a nyakán hátul vékony vércsik szivárgott.
A holttest a lépcsőtől nem messze feküdt. Alig kél lépésre mellette,
balkezében gö. esősen szorongatott Browninggal feküdt hanyat (jrubanovics.
Ugylálszoit, hogy ő is halott, de aztán lállák, hogy van benne élei, csík eszméletlen Grubanovicsnak jobb és bal halántékán folyt gyengén a vér. Amint a Btowningról megállapították négy golyó hiányzott belőle. Nemsokára megérkezett Nagyatádról dr. Surányi orvos, akii ürubanovics kocsisa értesített. Ugyancsak ez a kocsis jelenlelte az esetet az illetékes somogyszobi csendőrségnek.
Miután dr. Surányi elsősegélyben részesítene Grubanovicsot és konsia-tália, hogy a tragédia másik áldozata halott, a földbirtokos, aki a Browningot el sem akarta engedni görcsös ujjai közül, magához tért
Jottb, mafd halkeiéuel lőtte (jalántéhon magát Grubanovlcs Blumen-scfieln froltteste teleti
Mint dr. Surányi Márton orvos megállapította folytatta dr. Wet-várlh — Grubariovics hátulról lőtte le sógoromat. Ezt bizonyítja, hogy a golyó nyakszirten Dlálta. A halált a nyúlt agy szétroncsolása okozta. Miután pillanatok alitl végzett a
a ZALA* KÖZLÖNY
1929. november 104
bérlővel, a Browningot maga\\;llen forditotla.
A jobb halántékon küldte az első golyót fejébe,
de miután ez nem volt halálos, irtózatos lelki erővel a gyilkos
fegyvert átvette a balkezébe és balhalántékon lőtte magát.
Csak ezután vágódon el a padlón.
— Mikor az emberek felrohanlak a fegyvercső még forró volt Miután négy lövés dördült cl és csak három golyó nyotnál találták (egy van a Blumenschein fejében, egy behatolt a földbirtokos fejébe, egy pedig keresztül ment a gyilkos fején) keresni kezdték a negyedik golyói, de azl nem találták sehol. Ugylálszik a szerencsétlen kél lövést telt bérlő jéic, mielőtt magával akart végezni. A magtárban lenn állók semmi szóváltást, semmi gyanús zaji nem hallottak előzőleg.
— Teljesen érthetetlen, hogy mi okozla a tragédiái. A bérlel átvitelben Qrubanovics megnyugodott.
Már majorgazdát Is fogadott és hetekkel ezelőtt kérte sógoromat, hogy az őszi
szántásokat végeztesse el, majd pedig magokat küldött át Ötvöskonyiból, hogy azt vessék el.
Blumcnscheinék is teljesen készen voltak a bérlel átadásával. Már ennek a hétnek elején készüllek haza Nagykanizsára. Szerencsétlen sógorom édesanyja még nem is tudja, hogy Pistával mi történt. Azl mondtuk, hogy tüdőgyulladásban megbetegedett. Az idős úrinő nem birná el következmények nélkül a lesujló liirl, hogy fiát agyonlőnék.
Egy levél — Nem tudjuk magyarázatát adni semmiképen a tragédiának. Mielőtt ejjöllllnk értesültem,"hogy a nyomozást megkezdeti csendőrök egyik járőre a Grubanovics ötvöskonyi kastélyában tarlóit házkutatás során egy levelel találtak, melyet a földbirtokos házvezelőjénck irl és ebben bejelenti, hogy vasárnap (17-én) Szarkács-pusztán lesz, ahol Blumenschein Istvánnal lárgyal a bérlel feladásáról, de
ha délelőtt U óráig nem jönne haza, akkor jöjjenek érte.
Aláírás: Grubanovics Gyula.
Grubanovics öngyilkosságra készült
Antiul a borzalmas tragédia Ilire szélierjedi, azonnal megindult a hivatalos eljárás is. Már amikor a vérző halántéku, alig-alig eszméleténél lévő Grubanovicso! a kórházba szállításhoz előkészítették, kéregették tőle a közben megérkezell csendőrök és az orvos is :
— Mondja, miért lőtte le Blumen-scheinl ?
— Miért öli ? Mi történt kettejük között ?
„Nem tudom..." „
De a földbirtokos csak a fejét rázla és minden kérdésre azt felelte :
— Nem tudom mi történi. Már régóta elhatároztam — mondotta akadozva - hogy megölöm magamat. Most vége
— De Blumcnscheint miért ölle meg ? — kérdezték újra.
— Nem tudok róla, hogy megöltem volna.. Nagyon sajnálom szegényt — felelte majd nem sírva. — Nem tudok semmit mi történi... jáj a fejem...
Miután az orvos és a csendőrök iátták, hogy Grubanovicstól úgysem tudnak meg semmit, kímélték és nem faggatták tovább. Szekérre tették és bevitték a szobi állomásra, hogy Kaposvárra szállítsák.
Mini Sotnogyszobról telefonon értesülünk, a tragédia hire fél óra alatt az egész vidéken elterjedt és mikor a puszták emberei megtudták, hogy Grubanovicso! Somogyszobra viszik
a szobi állomás előtt nagy csődUlet támadt
Sokan nem hillék cl, hogy halálos sebek vannak a fején. Dühös kiállások hallalszollak a csődületből.
A csendőröknek, az orvosnak és a vasútállomás személyzetének csak nagy erőfeszítéssel leheteti megakadályozni, hogy bántódás ne érje Grubanovicso!, aki halotthalványan feküdi két mairácon. Mikor bejöll a kaposvári vonat, fellelték egy másodosztályú fülkébe és elvitték Kaposvárra a kórházba.
Megviseli íöegxeíll ember volt Grubanovics
A nyomozás azonnal megindull. Legérdekesebb tárgyi adata énnek az a levél,
amit már dr Welvarlh emiitett információjában.
"Ezt a levelei, mini a Zalai Közlönynek Somogysiobról Jelentik, lefoglalták és azonnal elküldték a kaposvári kir. ügyészségnek.
A földbirtokosról ugy tudják kör-nyékszcrle, hogy idegei erősen meg vannak viselve. Néha igen különösen viselkedett. Ugyanezt megerősi-lellc Grubanovicsról egyik Nagykanizsán élő rokona, aki szerint a földbirtokos a háború óta rendkívül megviselt idegzettel, roppant ingerlékeny természetű voll.
Az eddigiekből leszűrve, az látszik legvalószínűbbnek, hogy Grubanovics megbánta, hogy felbontotta lilumenscheinékkai a szerződést és elméjét annyira elfogta az izgalom, hogy lelőtte bérlőjét, majd mikor ráeszmélt teliére, maga ellen jorditotta a Browningot.
Három golyó van Grubanovics fejében
Kaposvárról liélfőn este még a következőket jelentetlék a Zalai Köz-/(l/iy-nck telefonon :
A kórházba beszállított Grubanovics Gyulát hétfőn délulán akarta
kihallgatni ZsefferoviU János vizsgálóbíró. Azonban, mikor a vizs-gálótiiró kiszállóit a kórházba, a földbirlokosl épen akkor röntgenezle Szász Béla dr. egyetemi magántanár, kórházi főorvos.
A röntgenfelvétel
szenzációs eredményi hozott. Megállapították, hogy Grubanovics önmagára három lövést telt. Az egyik golyó liálul a fejben fekszik. A másik golyó pedig az orrcsontban akadt meg. Ezekután az orvosok nem mondtak le Grubanovics életéről, hacsak valami komplikáció közbe nem jön." A vizsgálóbíró ma nem tudta kihallgatni a földbirtokost. A kaposvári ügyészségre beszolgáltatott egy leve-letGrubanovlcsegylk t>ox-zátartozóla. melyben a
földbirtokos bc/clenti,Hogy megrongdlt Idegállapota miatt leszámol önmagával és öngyilkosságot log
Malahosky nagyatádi járásbirósági elnök ma kiszállóit a tragédia színhelyére és vizsgálóbírói minőségben megkezdte "á vizsgálatot — Több tanút hallgatott ki, majd intézkedett, hogy III a mensche in holttestét dr. Gonda Pál felsősegesdi körorvos boncolja fel. Ez hétfőn a késő délutáni órákban meg is történt.
Blumenschein Islván holtleslét családja Nagykanizsára szállíttalja ahol eltemetik. Urbán Gyula
Meghalt Kunfi Zsigmond
Állítólag öngyilkos lett a
llées, november 18 Kunfi Zsigmond, a magyar kommunista diktalura voll közoktatásügyi népbiztosa ma délben^ bécsi lakásán meghall. Halála hírét titokban tartják és a bécsi eslilapok sem írnak róla semmit, nyilván azérl, meri még nem tudták megállapítani a halál okát.
Kunfi már hónapok óla betegeskedett és legulóbb az Arbeiterzeitung
diktatúra volt népbiztosa
szerkesztőségében a betegek állományában szerepelt.
Baloldali körökben azl állítják, hogy öngyilkosságot követett el, de ennek a verziónak valódiságát egyelőre nem lehel ellenőrizni.
(Kuntl Zsigmond a mull Hzázad RO-as éveiben H éveit át n nagykanizsai gimnázium tanítványa volt. végig Jele-rti-ii végezte tíz osztályokat. Kéaóhb mint tanár működött a nagykanizsai kereskedelmi Iskolában.)
A nagyhatalmak beavatkozását sürgetik Párisban Magyarország ellen
A párisi magyar követség nyilalkozata a jóvátétel ügyében Bulgáriában tüntetnek a jóvátétel ellen
l\'áris, november IS A francia sajló éles támadást inléz Magyarország ellen a jóvátételi kérdésben elfoglalt álláspontja miatt. A lapok a nagyhatalmak egyöntetű fellépését sürgetik Magyarország ellen. A párisi magyar követség nyilatkozata
Párls, novomber 18 A Malin mai száma közli a párisi magyar követség részletes nyilatkozatát A nyilatkozat kifejli, hogy Magyarország sohasem vonla ki magát a békeszerződésbe foglalt kötelezettségek alól, de az optánskérdésben elfoglalt álláspontjának Jeladása nincs jogában a magyar kormánynak, mert
a követelés nem a magyar kormány, hanem egyes magyai alattvalók követelése.
Tüntetések Bulgáriában
Szótla, november 18 A déli órákban óriási tömeg tüntetési rendezett az angol követség épülete elölt a jóvátételi fizetések elleni tiltakozásul. Szófiában minden áruházat és nyilvános helyiséget két órára bezárlak. Nagy nyilvános gyűlés voll a királyi színházban, amelyen a jóvátéieli kérdésről több beszédet mondottak. A lakosság tízezret árasztották cl a színház körüli utcákat.
A kályhánál játszott, meggyulladt és halálra égett egy négyéves kislány
F.gy gyermek fejét összeroncsolta a kut elszabadult kereke
Csurgó, november IS Borzalmas módon pusztult el vitéz Cserkesz György henészi gazda •1 éves Ilonka nevű leánya.
Cserkészné a padlásra meni lisztet szitálni, amikor hirtelen velőtrázó sikoltásokat hallott az udvarból. Gyorsan lesilctl az udvarra, ahol rettenetes kép tárult eléje. Kis leánya
— mint égő fáklya szaladt az udvarban - kétségbeesetten segítségért kiabálva.
Az asszony takarói kerített és azzal eloltotta kis leánya égő ruháját
— azonban minden hiába voll, a gyermek olyan borzalmasan összeégett, hogy irlózalos kínok között meghall.
A nyomozás szerint a kislány az égő kályhából pirazsat piszkált ki, amitől ruhács!<ája lű/.et fogoll és ez okozta a rclleneles tragédiái.
Gyermek-halál a kerekes-kutnál
•Szekszárd, november 18 Jánoshalmán Fehér János elemi iskolai tanuló több társával a kerekes kútnál játszadozol!. Fehér János
a kerék-küllő közé lelte fejét, miközben a keréklartó lánc kicsúszott helyéről és a hirtelen meginduló kerék a szerencséi len gyermek fejét szétroncsolta. Fehér János sérüléseibe belehall.
n
Regedei viz
nemcsak kltünö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható mindéit füszer-és csetnegeüzletben.
m-s Főraktár: j.
.WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21
1929 november 19.
ZAl.Al KOZLÖN*
Zsnfolt ház előtt nyilt meg az Irodalmi Kör liceális ciklusa
Nagykantzaa, novombor IS
A mult esztendők sikereinek megtelelő volt a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeii Kör liceális sorozatának ünnepélyes kapunyitása. Zsúfolásig megtelt a városháza diszlerme érdeklődő közönséggel. A megnyitó műsor is olyan volt, amely ünnepélyességében és ériékében méltó volt a nagy programhoz, aminek első Idei nyilvános stációja volt a téli kanizsai kultur-munka szezonjában.
A megnyitó beszédet a lelkes ovációval fogadolt dr. Tholway Zsigmond elnök mondta. Megemlékezett ebben a magyar honvédség tízéves évfordulójáról Is, egyben a közönség támogatását kérte a Kör önzetlen kulturális munkásságához.
Kelemen Ferenc, a Kör társelnökének előadása a drágaság és eladósodás mai problémáit nagy közgazdasági tudással, Irodalmi és előadói felkészültséggel teregette ki hallgatói elé. A rendkívül érdekes előadást teljes egészében közölni fogjuk lapunkban.
Barbarits Lajos, a Kör főtitkára, ,A vén malom" c. költeményét szavalta.
A Rendőrdalárda énekszámokkal keretezte a műsort Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével.
A felborult autó
alatt /ekUdS Odrom óráig 3ulyos aobestlMen
Zalaegerszeg, november III <Saját tudósítónktól) Zob Péter sUmegl béraulólulajdonos Hany községből Sümeg felé tartott gépkocsiján egy utasával. Mikor Csabrendek határába ért, szembe jött vele egy szekér. A szekeret kikerülni akarta, amikor a csúszós uton a kocsi felborult, az utas Tanay János kiesett a kocsiból oly szerencsétlenül, hogy a gépkocsi alá került. Bordái betörtek, bal alsó lábtörést szenvedett és egyéb súlyos sérüléseket. — Három óráig feküdt a súlyos gépkocsi alatt, mig segítség jött és kiemelték. A sümegi kórházba szállították. Állapota válságos.
Az uri közönség
KERTÉSZ CUKRÁSZDA.
Sógorát kapával agyonverte, nővérét összeszurkálta
Családirlás, mert Iparos helyett földműves legényhez ment egy zalaszentjakabl leány
/,alfts7.entj!ikabfn, november 18
(Saját tudósítónktól) Véres családi tragédia színhelyévé letl szombaton este a csendes Zaiaszentjakabfa község.
Tuider László otlani asztalosmester régóla haragos viszonyban volt sógorával, Csepeli Miklós gazdával. A harag oka állítólag az voll, hogy Csepeli Tuidernek a nővérét vette el feleségül, holott a Csepeli-csalód azt szerette volna, ha Tuider nem földműves-család leányát, hanem iparos-család leányát veszi nőül. Ezen azulán annyira összczördültek, hogy Tuider többször ki is jelentette felesége előli, hogy addig nem nyugszik, mig egyszer el nem leszi láb alól sógorát
Időközben a viszony odáig fejlődött, hogy Csepeli rettegésében elköltözött a községből feleségével egylllt Szentkirályszabadjába, ahol ahál csendesen éltek. Szombaton azulán törlénl, hogy Tuider felment a szőlőhegyre, ahol alaposan beborozott és ebben az állapotban lejött házába, ahol magához veit egy kapát és nagy disznóűlő kési és az-ial felszerelve lassan Szentkirályszabadja leié tartolt, ahová este meg is érkezett.
Mikor Csepeliné meglátta fivérét, borzasztóan megijedt, mert attól tartott, hogy fivére a kapával véghezviszi régi fenyegetését. Hirtelen bezárta lakása ajlaját, majd az ágy alá bujt.
Tuider nem ludván bemenni a
lakásba, az istálló felé ment, mert luJta, hogy sógora ilyenkor ott tartózkodik és az allatokat itatja Tényleg igy is voll. Benyitott az istállóba, ahol háláiról a kapával oly hatalmas ütést méri Csepelire, hogy annak koponyáját kettéhasította. Mikor Csepeli véresen a földön hevert, Tuider még egyet vágott kapájával kezére, melyei kél helyen eltörött. A szerencséilen ember ott a helyszínen kiszenvedett.
A megvadult ember erre ismét nővére lakása felé tartott, betörte az az ajtót és .Ma még vért akarok látni!" felkiáltással behatolt a szobába, elővette nagy disznóölő kését és azt ötször belémártotta, mig a rzerencséllen teremtés vérében ösz-szeesell. Állapota rendkívül súlyos.
Tuider erre nekiesett az ablakoknak és azokat belörie, majd az ösz-szes található edényeknek és mindent tört és zuzotl a rabiátus ember, aki valósággal őrjöngött dühében.
Mikor leltét befejezte, Tuider hazafelé ment, mintha mi sem történt volna és lefeküdt.
Másnap reggel a szomszédok, miután nem látták kijönni Csepeliéket a házukból, behatollak és akkor vérükben feküdni látták a házaspárt. Az asszonyt beszállították a bala-lollák a balatonfüredi kórházba. A férje hullaházba került. A családir-lót a csendörök va6raverték és beszállították Balatonfüredre, ahonnan még a mai napon átadják a kir. ügyészségnek.
A csendőrség a nyomozást tovább íolylatja ebben az ügyben.
18 havi részletre veheti már a legjobb
PHILIPS
RÁDIÓT
PHILIPS modern vevő (mindent a hilóznlból)
LOEWE hangszóró
72 pengő, 6 havi részletre
Philips kiskombináció hálózati rádiókészülék már havi P 17-
Philips modern vevő hálózati rádiókészülék már havi P 30\' -
Philips telepes 3 lámpás rádiókészülék már havi P 17 —
Philips hangszórók már havi....................................P 4-—
részletben fizethetők.
Díjtalan bemutatás és szakszerű felvilágosítás
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió- és gramofon-osztályán.
November
19
Kedd
Ri naldo Rinaldini
Tiéd a
A legyőzhetetlen bilincstörő a cirkuszban
Egy vakmerő artista bravúrjai 10 felvonásban. Fősz.: Vlvlan Olbson, Luclano Albertiül.
szivem tZZ
Romantikus idill 9 felv. — Főszereplők : Orete Reinwald, Wilhelm Dieterle, Frltz Kampers.
Nagykanizsa nagy események küszöbén...
Nagykanizsa, november IS Nagy események küszöbén áll Nagykanizsa.
Ki ne lálná, hogy ulon-ulfélen izgatott emberek csoportosulnak és kérdezik egymástól: — Mi lesz? Hogy lesz? És senki sem ludja, hogy mi lesz, hogyan lesz. Mindenki C6ak találgat, jósol... mindenki titkokat ad tovább súgva és ma már az egész város a készülő nagy események lázával van tele.
Az érdeklődés homlokterébe került kérdések a város egész társadalmát izgalomban tartják. Itt is, amott is élénk vita folyik és a kulisszák mögött titkos erők dolgoznak... dolgoznak szakadatlan. *
Aki nem tudná ezek után, hogy miféle nagy események készülnek, annak hát eláruljuk: — a karácsonyi vásárra készülődik a Keresztény Jótékony Nőegylet és vele a város apraja-nagyja. Fiatal és öreg, nő és férfi, szegény és gazdag egyaránt érdekelve van ebben a vásárban. A fiatalok mulatni fognak (a javából). Az öregek ez egyszer nem fogják irigyelni a fiatalokat (rájuk dupláznak). A hölgyek a legnagyobb munkát végzik : már most naphosszat áll a munka a családi műhelyekben. Az urak is nagy munkát végeznek: gyűjtik az aprópénzt a zsebjeik fenekén a vásár napjaira. A gazdagok a jó szivüket nyitogatják sorra. A szegények felcsillanó reménységgel várják az emberi könyörülel karácsonyi adományait.
Ez a munka-megosztás. A vásár egyébként november .\'10-án délután nyilik meg és tart este H-ig. Másnap folytatódik és tart, amig csak vége nem lesz.
Divatflanellok, szövetek, selymek, menyasszonyi kelengyék, legjobb minőségű batisztsifonok, színes batisztok, vásznak, kanavásznak, Ia puplinok és zeffirek, ágy- és asztaigarniturák, damaszt és frotier törülközők a
„Menyasszony" divatáruházban
■m nagy választékban és legolcsóbb árban
l\\OREIN JENŐ Nagykanizsán, Deák-tér 1. a íeisőtempiom mellett.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november 17
NAPI HÍREK
NAPIREND
November 19, kedd
Róm katolikus : Erzsébet. Protest : Etilé bet. leractila : Mark hó >5
Várost Mozgó. .Rlnaldó Rlnildlnl", n»gy bravurtilm. .Tiéd a Sllvem", ro-manllkui Idill.
Oyónazertárl éjjeli azolgátat: fc hó végéig a Lukács-(éle .Máris" gyógy-srertár.
Qőzfflrdő nyitva reggel 6 órától e*ie 6 óláig (héttő, szerda, péntek délutá és kedden egéar nap nőknek).
i
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések: Héllón a hőmérséklet: Reggel 7 órakor +5 4. délután 1 órakor +4 8, eate 9 órakor +4 3.
Frlhfart: Fgtsr napon át borult égboltozat.
SziUriny: Egén napon át északkeleti szét.
(Éjszakai rddló/tlentés) • MataorolA-■lal tatásai sala 10 óraikor |a-l.ntt. ha.Sa Id* várhaté aa •»* aalaéaéval.
— SzOlől értekezlet. A nagykanizsai Zrínyi Ilona polgári leányiskolában rendkívül látogatott szülői értekezletet tartottak vasárnap délután a rajzteremben. Polónyi György igazgató örömmel jelentette be, hogy ű leányiskola most már teljesen szeparálva van a fiuktól. A város vezetőségének jóindulata folytán az intézet sportcélokra használatba kapta az iskolával szemben levő Blau-lel-ket, ahol egyik napon a fiuk, másik napokon a leányok játszhatnak és sportolhatnak, sőt a télire tervbe van véve itt egy korcsolya pálya is a gyermekek részére. Dr. Horváth Tivadarné tanárnő nagyértékü, mély gondolatokon járó előadást tartott a mai modern fiusitott leánylipusról, a nő, a család problémájáról, az anya, asszony és pedagógus avatotl-ságával. A szülők és tanárnők összejövetele nagyban hozzájárult annak a kapocsnak belső mélyítéséhez, ami a szülők és az iskola között kell hogy fennáll|on a jövő generációnak helyes nevelése szemponljából.
- Halálozások. Bérczy Béláné sz. fodroveczi és borkoveczi Fodróczy Thilda, Bérczy Béla ny. á. ezredes neje, szombaton délután 48 éves korában, Balatonbogláron elhunyt. Tegnap délután temették el ugyanott a r. kath. egyház szertartásai szerint. A halál-eset a Bredl, Barnabás, gtóf Forgách, báró Pongrácz, báró Luzsénszky, Thassy, Szakáll, Bors, Sarlay, Minarelli, Stanzer és
báró Merrode családokat is gyászba boritolta, — Rotkovszky Pál nyugalmazott tankerületi főigazgató, kanonok, a zalaegerszegi nönevelő intézel igazgatója 78 éves korában Zalaegerszegen elhunyl. Ma kedden temetik el nagy gyászpom|>ával.
Tea-estélye Jc
a kantxsal egyesületekben
Nagykanizsa, november 18 Ahogyan a napok egyre rövidülnek a tél elébe, ugy nő napról-napra, főként vasárnapokra és szombatokra a .napirend" gondja. Egyik egyesület a másik nyomába lép sorozatos és nem sorozatos tea-esljeivel, melyek, ugy látszik, az idén is pótolni fogják a tél nagy báli eseményeinek gyakoriságát. Lesz néhány nagy bál és lesz sok kis lea. A haszon belőle: mindenki .mulathat", nem kerül sokba és nem kell sohse soká várni annak, akinek épen egy kis
láncra kerekedik kedve.
*
A legutóbbi teák sorrendben igy kövelkeznek:
Az Izr. Nőegylet szombaton este a Cenlríl fehérre diszitelt termében tartott nagyszerűen sikeiült tea-eslélyt. Az intelligencia szine-java adott ilt találkozót egymásnak. Jókedvben nem volt hiány, a fiatalság későig nyúlt jókedvének teljes örömére. Az anyagiakból pedig szépen maradt az áldásos munkásságú egyesület szegényeinek.
A Keresk Alkalmazottak
ugyancsak szombaton este mulattak egy jól sikerült, hangulalos tea-eslély keretében rendes helyiségükhe.t, a Cenlrál szulerrénjében. Az i\'fjuság vidáman talált egymásra az egymáson segítés nemes gondolalának jegyében.
Az Izr. Leányegylet
vasárnap délután rendezte leáját helyiségeiben, a Cisino barátságosra varázsolt alsó termében. A leány-egyleli hólabda- leák egyik legnagyobb sikere volt ez. Olyan fesztelen, vidám, aranyosan fiatalos hangulat uralkodott itt, aminő ma már szinte ritkaság az egyre savanyodó Kanizsában. Magyarázat: a tea háziasz-szonya dr. Rothschild Béláné voll, a Leányegylel nagy szeretetnek, ragaszkodásnak örvendő elnöke.
Az Úrasszonyok Mária Kongregációja
hétfőn délután 5 órakor díszközgyűlést tartott a Missziósházban. A zuhogó eső ellenére is szép számú és diszes közönség gyűlt össze. Az el-
nöklő dr. Tamás Jánosné prefecta valóban díszessé avalta a közgyűlést buzgó tevékenységével. P. Deák Szulpic plébános magasan szárnyaló, lelkeket magával ragadó ünnepi beszéde, Deák Istvánná értékes, finom előadása Szent Erzsébetről, Biltera Didex szépen kidolgozott szavalata és az Egyházi Énekkar szép számai alkották a műsort. Utána családias tea keretében maradlak együtt a vendégek a legkedvesebb együttesben.
= Eljegyzések. Milhoffer Erzsébet és Miskolczy József jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
Drah Rózsikát Kisbér eljegyezte Franki Dénes Letenye. (Minden külön értesítés helyett.)
— Előadás a fogházban Bar-barils Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője vasárnap délulán előadási tarlóit a nagykanizsai fogház rabjainak a régi kanizsai vásárokról, a vásárok rendjének kialakulásáról; a régi piacon állott pellengérről. Az előadás kezdő lánc-szeme volt a missziósnövérek ama munkásságának, mellyel gondoskodnak a fogház falai közt élők kullurális és nevelő szóra-koztatásáról.
= Egyetlen kullurembernek s igy önnek a zsebéből sem hiányozhat a tökéletes Gold Palaba elemmel felszerelt zseblámpa.
— Sakk-hirek. A Nagykanizsai Sakk-Kör 1929-es bajnoki versenyének döntőjében, a II. fordulóban, ami vasárnap került lebonyolításra, a következő eredmények voltak: Argent győzött Kőnig Z. ellen, Weisz/etd győzőit Pintér ellen, dr. Lichtenstein győzött Szekulja ellen, Sárossy győzött dr. Makó ellen. A bajnokság állása a következő: Sárossy és We/sz-feld 2, Argent, Böhm, dr. Lichtenstein és dr. Makó I, Kőnig Z, Pintér és Szekulja 0 pont. Ma kedden a III. fordulót játszák a következők : dr. Makó—dr. Lichtenstein, Kőnig Z. —Sárossy, Pintér—Argent, Böhm -Weiszfeld.
— Felkéretnek az 0. T. I. (Országos Társadalombiztosító Intést) helyi kirendeltségéhez tartozó mindazon magántisztviselők, pénzintézeti tisztviselők, kereskedelmi alkalmazónak, keresk. utazók, továbbá a pénzintézeti és inagánhivalalok hivatalsegédei, akik a f. é. december 15-iki önkormányzat választás iránt érdeklődnek, hogy f. hó 19 én, kedden este 9 órakor a .Central" szu-terénjében jelenjenek meg. Az összejövetel célja, az M. B. 1. (Magánalkalmazottak Biztosító Intézeti) választások ismertetése. A Magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak
Megnyílt
au Imr. Nőegylet nópkonyOa/a
Nagykanizsa, november 18
Meghaló aktusa a karilativ munka téli szezonjának az Izr. Jótékony Nőegylet népkonyhájának megnyitása, ami bensőséges ünnepi keretek közt folyt le vasárnap délelőtt a Nöcgy-lel Sugát-uli székházában.
Egyelőre 60 létszámmal nyilt meg a népkonyha. Tulnyomó részben aggok és munkaképtelen nyomorgól a kanizsai élet szomorú perifériáinak. Ök csendben, sorban, hálás ragyogásokkal a szeműkben vitték el a konyháról a számukra lucullusi porciókat. A megterített teremben 15 apróság, sáppadi, vézna iskolásgyermekek (keresztények is köztük, mert az éhség, a nyomorúság asztalán egyformák a jajok).
A megnyitásra összejött vendégsereg (az izr. hitközség, szervezetek, egyesületek, tantestületek, érdeklődők) a jótett örömével állta körül a jó szivek által teríteti asztalt. Ro-senfeld Józsefné, a Nőegylet nagy és nemesszivü elnöka\'szonya finoman rajzolt lelki ösvényekre vitte a hallgatóságot megnyitó beszédével. Dr. Winkler Ernő főrabbi a vallásos érzés tnagasztosságával hintette ulra-bocsáló szavait a megindult akció elé.
Aztán feltálalták a p >mpás ünnepi ebédet. Husievest, nagyszerű főzelékei, jószivvel mért darab hust, kenyeret, a hagyományos Báder-kalá-csot és almát kaptak. Gyönyörűség volt nézni, hogyan nőtt szinte élménnyé minden falat a kis arcok tekintetének árulkodó ragyogásában.
Most 60 a létszám. Egykettőre 100 lesz. Nap-nap után több é« több ebédet kell főzni, több és több éhes szájról kell egy-egy meleg ebéddel elűzni a nyomorúság egyre tornyosodó panaszait.
Ehhez a munkához kell a társadalom támogató szive, keze. Kell, hogy legyenek, akik mindennapi biztos falatjaikból juttatnak az éhezőknek. Bizton hisszük, hogy a nagy válságot ígérő tél elölt nem hagyják cserben a Nőegyletet azok, akiknek az Isten többet is adott, mint ameny-nyiból a mai aszialukat megteríthetik.
— A rendőrségről A kerületi főkapitány György Ferenc, Turkály Miklós és Antal Péter nagykanizsai rendörtörzsőrmesterekel december hó l ével kezdődő hatállyal rendőrfő-törzsőrmesterekké kinevezte.
=* Varrógépvásárlásnál gondoljon a „PFAFF" névre.
Karécsonyi olcsóságok eladása megkezdődött!
Raktárunkon levő dusváiasztéku sima és mintás selymek, férfi- és női-szövetek, fancia fianeliok, sima és mintás bársonyok fehérnemű naneugok és batisztsiffonok mélyen leszállított árakon kerülnek eladásra.
Nagy karácsonyi maradékvásár I
Kisfaludi és Krausz dlvatáruháza az,Arany Kakashoz"
Szőnyegeket méltányos árakon elárusítjuk!
Igen olcsó árakon!
lf)92. november 20.
ZALAI KÖZLÖNY 8
SPORTÉLET
Igazi, nagy profi küzdelem után legyőzte a Zala-Kanizsa BAK FC-t
A győztes gólt Bakony! rúgta — Az I. félidő egyenlő ellenfelek játéka volt — Szünet után nagy Kanizsa fölény — Két nem fitt Játékossal állót ki a helyi csapat — A BAK
huszáros rajtaütést tervezett
Zala-Kanlxs-BAK l:Oz (O: O)
Nagykunlz-sa, november 1H
A vasárnapi Zala-Kanizsa—BAK bajnoki mérkőzés majdnem nagy meglepetést hozott. Meglepetésben igy is volt részünk. Az együttes két legfontosabb posztján: centerben és a középfedezel I helyén Kelemen és Schmidt váratlanul igen gyenge játékot produkállak.
Kelemen mentségére azt a hosszú ulazásl lehet felhozni, amit a meccs előtt tett meg, mikor Miskolcra és visszautazott másfél napon belül, úgyhogy vasárnap lyijnalbau érkezeit meg és törődötlen. fáradtan állolt ki a meccsre. Schmldtről ugy tudjuk, szintén nem volt fitt. Betegen vál lalla a meccset. A csapat két jeles lagja nem igy szokott mozogni a labdával és hajlandók vagyunk a mentségeket elfogadni. Meggyőződésünk, hogy Kelemen és Schmidt gyengébb szereplése muló dolog és a következő alkalommal feledtetni fogják ezt a napot. Különben e kél fontos őrhelynek a gyenge funkciója hajszál hijján elvitte legalább az egyik pontot. A BAK fiataljai ,rá-lestek" a Kanizsára. Lelkesen, egész szívvel játszollak és helyenként tetszetős akciókkal bizonyították be, hogy méltán fúlnak holtversenyt a Zala-Kanizsával. Több nagy helyzetük adódott és igazán Bilcsay szenzációs védése az egyik tényezője annak az eredménynek, hogy nemcsak, hogy nem tudlak kiegyenlíteni, de kénytelenek voltak vereséggel távozni. Viszont a BAK elismerése mellet! szintén figyelembe kell venni, a győzelem mégis csak reális, mert amíg az I. félidő egyenlő ellenfeleket állított a néző elé, addig szünet után a pesti csapat egészen eltűnt a mezőnyben és a „muraparti" finis ezúttal is állandóan gólszaggal töltötte meg a nézőteret.
Az egyéni mérlegelésnél a Zala-Kanizsából Bácsay bizlos védése, A\'éder remek küzdöképeisége, Horváth és Babos fáradhalailan loholása, szerelése, Csász, Mészáros II., Bakonyi kapura törése emelhető ki Schuster rosszul kezdett, de a „kicsi" a II. félidőben nagyon belejött és lövései csak ugy zuglak a BAK ka-púja körül. Fortuna istenasszony azonban haragudott rá, mert az I félidőben nem adta azt, amit tud. Igy is technikai tudása mindenkor örömmel látott futball a pllyán.
A BAK-ból a Bursi- Kocsis s-árny, l\'uvnicza és első helyen Janisch hihetetlen szerencséjü védése nyujtoll élvezetet.
A mérkőzés
A BAK fekele-kék, a Zala-Kanizsa tlde piros-fehér dresszben fut ki. Nagy megrökönyödést kelt, mikor kijön a .bíróság," hogy l\'auntz pécsi birót határbirónak küldték ki. Nem személyileg, hanem mert úgyis sok a költség. A vezetőség keressen módot és tiltakozzon az ilyen „|ó-akaralu" költség-duzzasztás ellen.
Csúszós, de elég jó pályán a helyi csapat indít és máris Mészáros, Schuster kiadását kapásból küldi kapura. Janisch kornerre tolja. Még
egy korner ellenük, majd Kocsis száguld le és bekanyarodva már lő is, de Bácsay mesterin fogja a labdát. Mosl kisüt a nap (hetek után először!) és mindenki azt kérdezi:
— Vájjon kire süt ?
Kelemen és Schmidt bizonytalankodásai hamar megadják a választ és a lelkes pesli együttes formás támadásokkal szorongat. Előbb ók, aztán mi, majd ujrn ők rúgnak kornerl, ami eléggé mutatja a hullámzó játékot. A 30. percben szabadrúgásból Kocsis kapura fejel, mindenki góltól retteg, de Bácsay újra tüneményesen véd.
Most erős Kanizsa támadások mennek. Csász-Bakonyi szépen háromszögel Icf-lé, de kapu előtt nem „szállnak bele" és i^y elmarad az eredmény. Feleletül újra a BAK-é a szó. Két kornn t erőszakolnak ki és egyikből forró helyzet adódik, de újra csak Bácsay ment. Klein II. kétségbeejtően gyenge. Réder egyedül kénytelen visszaverni az energikus rohamokat. Schmidl lábáról is minden labda lecsúszik Néha Schuster segít a halfoknak, de a szerencse is trösen a Zala-Kanizsa mellett van a kritikus negyedórában.
Félidő: 0 :0.
Szünet után a BAK elkészült ere-
jével és korner után Schmidt gyönyörű szabadrúgása száll a kapu felé, Mészáros II. kornert forszíroz ki belőle. A győztes gól a 20. percben jön.
Schuster szökteti Mészárost, aki egyedül rohan le, centerez, ezt Kelemen stoppolja és Bakonyi elé tálalja, aki iskola-gólt szúr a balsarokba.
1 :0.
Két ellenünk rúgott korner jelzi most, hogy a pestiek nekifeküsznek. Nem sokáig tart, mert máris óriási kavarodás a BAK kapu előtt és szinte pukkasztó, amint a csatárlábak ide-oda cikkáznak és a labda az 5 és felesen táncol, öl mázsás ziccer volt! A 32. percben Schuster bámu tatot kettő driblivel Jirkátja ki" az egész társaságot és nagy bombát vág a — kapusnak, aki nem lehet mást, kornerre tolja. Ezután még négy korner a BAK ellen, majd egy a helyiek ellen és Kanizsa támadással vége a félidőnek.
Krupitzerrel a közönség nem volt megelégedve. Máskor jobban bíráskodott.
Nehéz küzdelem volt, de a két pont meg van. Tud azért a Zala-Kanizsa, ha akar I
Újpest nyerte a Középeurópai Kapát
Slávia—Újpest 2:2 (1:0) — Kikapott a Ferencváros, a Somogy, a Harihárom, a Bocskai, az Atilla
Favorit gytízelmek a II. ligában
Nagykanizsa, november Ifi
Az Újpest Prágában is megmutatta, hogy nagyon tud. 20 ezer fanatikus drukker és párszáz magyar lelkesítő előtt eldöntetlent ért el a Sláviával szemben. Ez egy nagy győzelemmel ér fel, mert az újpesti legénység a 2:0 ra vezető Sláviával szemben kiegyenlített. Az első góll Junek a 29. percben, a második góll 1 l-esből Kratochwil a 12. percben rúgja. Aknai egy I l-est szenzációsan v„d. A II. félidőben a 40. percben (II) I\'. Szabó, a 44. percben pedig Avar beállítják az eldöntetlent. Ezzel az Újpest megnyerte a Középeurópai Kupát.
I liga:
Bástya Ferencváros 3:0 (1:0).
Hungária—Budai 3a 5:1 (3:1).
Nemzeti —Somogy I :0 (1:0)
Kispest—Bocskay l:0(l-;0).
III. ker—Atnla 2:0 (0:0).
II. liga:
Vasjs—Terézváros 2:1 (1:0).
Sabária—Kossuth 9:1 i5:0).
Mcgyer—Merkúr 4:3 (4: I).
Turul—VAC 1:1 (1:0). Hajdú lábát törte.
Soroksár—Józsefváros 6:1 (1:1).
Amatőrök: PSC—PAC 2:0 (2:0). PEAC—SzAK 3:3 (2:0). KAC-Dombóvári VOOE 3:1 (0:0).
PVSK-KTSE elmaradt.

(Rövidíttet*) H — kink. kOzgazda-
n( . langv. — hangverseny R — pjóadáa Oy — Kyermekeiosek. A * asszonyoknak. Z — zene. Ma. - mezőgazdaság. ttf. - if|u.-^gi előadás, f — felolvasás. O — gramotonzene. Ib — Jaxxbaod. K — kabaré. nZ. — népszerű zana.
November 19 (kedd)
Budapest 9.\'5 Az I. honvédgyalogez-red zenekarának ha-gv. 9 30 H. 9.45 A hangv lolyl. 11.10 Nemzetközi viz|elzó-szolgálal. 12 Déli harangszó. 12.05 Hangv. 12 25 H. 12 35 A hangv. to jt 13 Pontos időjelzés. 14.30 II IS Piaci árak éa ár I lya-nhirek. 16 E. 16.45 Ponloa ldő|elzés 17.10 A Mándits szalonzenekar hangv. 18 E. 18.30 .Mit Üzen a rádió\'. 19 40 Békefii l.íszló humoros ettje. 20.30 Egy őra kőnnyll zene.
Bécs 11 Sitving-négyes hangv. 16 Zene. 19 30 Opera E. 22 Jb.
Berlin 14 O. 16.30 Zene. 21 Hang Játék.
Siámoi női bajnál a természetes „Fereno Jóiief" keserüviz használata végtelen nagy megkönnyebbülést szerez. A nőorvosi klinikák bizonyítványai tanúsítják, hogy a rendkívül enyhe liaiásu Ferenc lúzset vizel különösen a szülészeti osztályon a legjobb sikerrel alkalmazzák; A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, drógériákban és füszer-üzletekben kapható.
.— Ha olcsón Jól akar. ha a világ eseményeiről a leggyorsabban éa legmegbízhatóbban akar órteatllnl, ha szépirodalmi tájékozottságát akarja növelni, ugy olvaaaa a Nemzeti IJjságot 6á IIj nemzedéket.
TŐZSDE
A mai tőzsde elején tömeges külföldi eladások jelentkeztek főleg Bécsből, ami a szombati árnivó lemorzsolódására vezeteti. A berlini lanyhább hírek is hozzájárultak ahhoz, hogy különösen arbitrázs papírokban I—3°/o-os áresések is előfordultak. A lokális piacon aránylag csekélyebb volt a forgalom, csupán a Gummi részvény emelkedett a szombati 50 pengős árfolyamáról 58 pengőre. A forgalom Gummiban mérsékelt volt. A fixpapirok piaca szilárdult. A devizapiacon az árukínálat különösen túlsúlyban volt, ami Newyork, Cabelt 10 fillérrel olcsóbbitolta.
Zlrlcjtí «M»t
Pária 1:1301/1. London 25M4\'/«, Naw.ork 51570, Brflssel 72-10, Milano 26 99. Madrid 72 30, Amsterdam 208 00. Bezlla 153 30, Wien 72-53, Solla S"72\'/j, Prága \'.28 Varsó V7-80 Budapest »J10 Belgrád 9 12\'/j, Bukarest 3-08.
— . i« ■
TM ■élfttlRM
Buza 30-50 fill, rozs 45-50flll. emelk.
Buza llazav. n-t < 23-05—23-40. 78-aa 73 30-23 60, 79-es 2360 23 95. 80-aa 23 85-24 10, duaánt. 77-ea 21 45-21 70, \'8-as 21 70-21-90. 79-ea 21-85 -22 15, *ó as 21-95 —22 25." ;roza 14-90 —1S-10, tak árpa 1515-1565, aörárpa 17-50— 1900. zab 13 60-14 15, tengeri tazl 1365—
14-00, dunántúli —•--•■—, repce 5300-
54-00 korpa 9 75 -1000.
valütXk
Angol t. 27-77-27-92 Balga fr. 19-70-80 10 Ladik. 16-85-16*5 Dán k. 152-80-153 40 Dinár 9B8-I006 Dollár 569 25-571-24 Francia f. 22-40 22 70 lloll. 23Ű-J0 231-20 l engyel 63-90-64 20 Leu 3-38 J 42
..eva 410-415 Líra 29 75-30-05 Márka 136 35-13(3 95 Nonrág 152 80 153 40 SchllL 80-10 80 50 i\'eaeta 79-10 80 10 >vá)d I. 110-50 lil C0 Svédk. 153-20-153-80
DEVIZÁK AmsL 230-50-231-20 Belgrád 10-10-1013 Berlin I36-5M 36 97 Brüsszel 79-85-80-10 Devizalel 3-40-3-42 Kopeab. 152 97 153 37 London 27-85-27-93 Madrid 79-40-80-10 Milano 29-<8-29 96 Newyork 577-80-2 40 Oszló 152-95-153 35 Pária 22-44-22 55 Prága 16-91-16-96 Szófia 4-12-4-14 Stockh. 153-40-153 80 Varsó 63-02-63 22 Wien 80" 28-80-53 Zürich 110*8-1109S
SírtélTáílu-
Kelhe|tás 5472, eladatlan 1407. — Elsőrendű 1-44—1-46, szedett 1-28 -1-32, szedeti közép 1-22-1-26, könnytl 110—1-18, l-só rendll öreg 1-28—1-30, ll-od rendű öreg 1-20-1 24 angol sUldő t-33-1-60, szalonna nagyban 150—1-54, zsír 1-70-1-74, hua 1-70-1-84, szalonnás félsertés 1-66—1-78.
Da4)a: Béhalal lyMfa fa U|Ua4é Vállalat, Imkulun
Felelős kiadó: Zalai Kiről\'
InUnrrhan telrfnn ■ S/arvknnlifta

hjtjfl. íjét, italttérim „BalI10I"
Blitos hitáau Irtótrer, «Jtly fertó«6bf tegté
Ítl plántál a< llT»tö lUtfíj köiá ét nrökc-r«*«n kiirtja Silgo ruta tudominyoi alapon előállítva. Mit ál-latra,«mb«rrc ártalmatlan I .RUSSIN" sváb, rutxnl, csótány, poloska ét hanjorslrtóaiersk Naptárban utánvéttel nállltja: Ratlnol Laboratórium Budapest, VI!., MnrAayl-atca ». <(M
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november 19.
Naponta ad|on növendék él hlzólllitalnak
„FUTOR"
szénsavas talarmánymeszet.
A .FUTOR" növendékállaloknál a csontképző dést elősegíti, hízásra
^\'.étvágygerjesztőd
A .FUTOR" rem orvosság, hanem a legfinomAbban őrlőtt mészsótáp. amely az fiiatok szervezetében Igen könnyen felszívódik, s amelyet az állatot aro-matikus anyag artaLi.ánál iogva szívesen fogyasztanak. A .FUTOR\' etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi. A naeyh(zla<ók, uradalmak, gazdaságok i.FUTOR\'-l állandóan etetik. Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: 1 zsák 50 kg. (zsákkal
együtt) P 1030. 1 cca >/2 kg-os próhadoboz ára 30 fillér. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédőszerek 5284 kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A biróság mellett Telefon: 130.
APRÓHIRDETÉSEK
) artfe t
t (HU. Vaaár-flIMr,
Szerdán éa pé»-kU. 10 IK*« M MMr, minden további aaó dija • KII. Cimssó a mladaa ».Us-
nbb betOöól ÍHA szó két szóotk számit-bük. Alltat keresőknek JOM enfedmé^.
Szobaleány illáit ketet elitjére |obb háznál |ó bizonyítvánnyal. Clm a kiadóban. 5753
Klaáó két egymásbs nyíló\' szépen bútorozott szoba egy, esetleg két ut részére december l-re Rozgonyt-u. 6. az. 5689

• ladó sürgősen Kiskanlzsán Szent-rókus u. 49. 6732
Vadbőröket,
mézet, ágytollat, vasat éa fémat
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernét és Fiai
Erníbet-tér 18. m,
Két Ház •l«dó. A Sugái ut 32. éa 46. utmu házak Jutányos árban, kedvezó llze-tésl fettételek mellett eladók. Bóvebbet: Kaulmann Károly uil és nól divat üzletében, telefon 372. 56)9
Etvaaiatt Nagykanizsa éa nagyféciel
útvonalon egy nói spanglli levró cipó. — Kérem a becsületet megtalálót Atlner üzletben leadni 5756
Egy fiatal a.statoaMaéd, ugyanott egv bognársegéd azonnal (elvétetik 1 etekt-
ut II. -6760
^5.426/1929.
Hirdetmény.
Letenyén 1929. évi novem ber hó 25 én pótvásárt tartanak.
Nagykanizsa, 1929. novem ber hó 15-én.
„„ Polgármester.
ElAkelfi bl.taaltó InM.at pályá zatot hirdet megfelelés esetén havi 2C0 P fixtlzetiisel, 25% lakbérrel dotált akvlilclós teendőkkel járó
tisztviselői állásra.
Klzárólsg olyan urak pályázatára reflektálunk, akik Zalamegye |obb körelvtl öaizekölteléiben állan<k és ott népszerűségnek örvendenek. Silves alán-latokat eddigi müködfa pontoa leírásával „Blataa j»«í" Jelige alatt a kiadóhivatalba kérünk.
Haán Oyula nagykanizsai bírósági rehaj.....
végrehajtótól. 7316*1927. vhl. azám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. J-a értelmében ezennel közhírré teszt, hogy a nagykanizsai kir. Járásbíróságnak 1927. évi Pk. 7316. számú végzése következtében Dr. Hilphen Jenó ügyvéd állal képviselt Bagladi Béla laviia 136 pengő a iárulékal ereiéig 1927. évi március hó 23-án loganalositoll kielégítési végrehajtás utján le- és teltllfoglall é.i 1160 pengőre becsült következő Ingóságok, u. m.: bútorok és zongora stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Meiy árverésnek a nagykanizsai kir. Járásbíróság 1927-lk évi Pk. 7316 számú végzése folytán 136 pengő — till tőke-követelés, ennek 1926. évi márdui hó 7. napjától látó I20o kamatai. vállódij és eddig összesen 37 pengő 70 fillérben blróiiag már megállapított költségek erejéig, a fizetett összeg levonásával Nagykanl-záán, Csengery-ut 46. szám alatt leendő megtartására 1929. ávl november hó 22-lk napjának d. u. I órája batiildóül ki-tűzetik és shhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881 évi l.X l-t. 107. éa 108. t al értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek izükség esetén becsáron alul is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások la le- él lelülloglaltatlák és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árveréa az 1881. évILX. t.-c. 102. §. élteimében ezek Javára la elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1929. évi nov. hó 5. napján.
Haán Oyula s. k.
s/63 kir. Jblr. végrehajtó.
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb ós legolcsóbb. T«lefon« 595.
Bencxe
Lakás Csengery-ut 271a. szám
A nagykanizsai kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
8562/tkv 1929. sz.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
A Nagykanizsai Magyar Bank R. T. végrehajtatnak Krlzsován János és neje Kovács Mária somogyszent-nlklóst lakós végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az l*8i : LX. t-c. 141., 146 é» 147. § al értelmében elrendeli a végrehaltásl árverést 3800 P tőkekövetelés, ennek 1929 évi lunius hö 9. napiától járó 12% kamata, i.aO\'o vállódij, 194 P 40 fill. eddig megállapított per- és végrehajtat és az árverési kérvényéit ezúttal megállapított 117 Pengő költség behajtása végett, a nagykanizsai kir. járásbíróság teiülelén levő, Nagykanizsa városban fe«vó. s a na«\\ka izsat 6925. axtjkvbcn 998 b.. JOH/o ,998a. é% \'013/C. Iirsz. alatt felvett szántő a vasúti dU\'öben és a hoss7u(öldekben éprehajtá>t szenvedők nevén ájjó és a természetben egységes egészet képező Ingatlanokra 1700 u. o. 831. sztjkvben 1056 b. hr<z. alatt foglalt szántó a Hosszuföldekben ugyanannak nevén álló eyész Ingatlanra LSD P
at u o. 11202 sztjkvbcn 1375/d hrsz. alatt fo<la*t szántó a malomi közép dűlő ben Kovác< Mária férj Krlz«ován Jánosné nevén álló egész ingatlanra 900 P K i ki Al tási árban
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a kir. járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint 8. ajtó) megtartására 1929. december 5. napjának d. e. 10 óráját tűzi kt és a/, árverési feltétele ket az 181 : l.X t.-c 150. § a alapján a következőkben állapltja meg
Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10o/i-át kész pénzben, vagy az 1*81 LX t c. 42 §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban kiküldöttnél letenni, hogy a t á atpén/.nek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (\'881 : l.X t. c 147., Itt).. 170. §§., 1908: XLI. t. c. 21. §.)
Aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a ki kiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általi Igérl ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t. c. 25. §.>
Nagykanizsa, 1929. évi szeptember hó 18. napján.
Dr. Saitory a k. kii. jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. 5757 főtiszt.
cna
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
KBnyvnyomda # Nagykanizsa O Könyvkötésiét a „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
KészitUnk i
1
TELEFON: 78.
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyrtázi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunka
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaplArakat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám aJatt.
Mos I Fen I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
qÖzrnosó, vegytlsitltó, ruhattstő
t iior.ilmt-.tlyi orw. ||>M «UIII«aion •tíojrCn.nmel kltbnlclvn
NAGYKANIZSA „
üyOJifltclopi Oyárlelept
Kazt.iczy u. 8. Hunyiuli-u. lü
Nem keli idegenV. mennie, mielőtt bármit fcsiet vagy tisztittat. Qyőzódjön meg áraim olcsóságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényQ gallértlsztltás I Tisztit f- 3\'M Plisaéroz I
A nagykanizsai kir JáráVbiróság. mint telekkönyvi hatóság.
8046/tkv. í 929. szám.
Árverési hirdetmény ( \\ és árverési teltételek.
Kelemen Ferenc gelsei lakós vhajtatónak özv S.abó Jánosné sz Tóbcr Rozi, Szabó János, Mlhallc József végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaitató kérelme következtében az 18bl : LX. t.-c 144., 14r és 147. § al értelmében elrendeli végrehajtási árverést 1C0 P tőkekövetelés, ennek 1929. évi január hó 7. napától járó 8°o kamata, 1/90,0 vállódij, 7n P 14 fill. eddig megállapított per- és végrehajtási 173 P tőle, ennek 1929 január 7-tó- I2°e kamata, i.*>/o váltódil. 66 P 77 flll. eddigi és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 20 Pengő 3u Ml köitseg behajlása végett, a nagykanizsai kir járásbíróság terülotén levő, Orosztony községben fekvői s az oros/tonyl 315. sztjkvben felvett 677/26. a. hrsz. szőlő a Pogácsa völgyi dűlőben Ingatlannak Szabó János neven á>IO » j részé e 2.-0 P. u. o 350. sztjkvben felveit szú ú az Aranyhegyen Szabó jánosné nevén álló egév. ingatlanra 70 P, u. 0. 050. sztjkvben 784. hrsz. felvett szóló és pince az Aranyhegyen u. a. neven álló egész Ingatlan a 720 P, u. o 641. szikben felvett 89. hrsz. ház, udvar és kert Szabó János nevén álló egész ingatlanra 1200 P. u o. 913. sz kvben felvett 780. hrsz szóló az Aranyhegyen u. a nevén álló \'/» részére 120 P, u o 291. sztjkvben felvett 794. hrsz. szőlő és plncc az Aranyhegyen ingatlannak Mlhallcz József nevén álló - 4 részére 10XI P kikiáltást árban és pedig az or sztonyl 315. 9 3. sztjkvben a 26.1 ik. 913. tu végzé.sel özv Szai^ Jánosné sz. Tóber R «a javára bekebelezett Ö/.vegyi haszonélvezeti szolgalmi Jognak feiift.trtáiával az oros/tonyl 611. sztjkv.-hen w ;t |avára a 2767/lk. W. sz. végzéssel bekebelezett holtigtartó haszonélvezeti szolgalmi Jognak lenntartásával, nmeny-miben az orosztonyl 611. sztjkvben foglalt 89 hrsz. Ingatlan a szo\'galml Jog fenntartásával azt rnegclő/ó tehertételek s eló-nyösen sorozando követelé&ek fedezetére ezennel ncgáliapitolt I4C0 Pangóért el nem adatik, az árverés hatálytalanná váiik és e en ingatlan nyomban a szolgáltul jog fenntartása nélkül bocsáttatik árverés alá.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Oro8ztov községházánál meglartására 1929. december hó 2. nupjának délelőtti 10 óráját lü/i kl és az árverési kitételeket az 1881 : LX i c. l.\'O §1 alapján a következőkben állapítja meg:
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadé\'ál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készffénz-ben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képrs értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. t.-C. 21. § )
Az, aki az Ingatlanért « kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni sen*i sem akar, köteles nyomban a ki-kiállási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa l«ért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 190* : LXI. I.-C. 25. §.).
Nagykanizsa, 1929. évi augusztus hó 30. napján.
Dr. Sartory s. k. kir. Jbiró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
0\'52 irodatótlszt.
Nyomatott a DéJzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Uzletve*et6: Z-alai Kárólv )
(59. évfolyam, 264 íiárr.
INagykitalx**, VU2U november 20 szerda
Ara 14 Hllér *
ZALAI KÖZLÖNY
SierkesztAség és kltdóhivil.l: Pó-ot 5. síim Keszthelyi flókklidóhlvalal Kossuth La|osu. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
én : tf, Un ■ pa|l M I
Magyarország jóvátételi nem fizet, mert nem fizethet, mert nincs miből, de azért sem, mert ^ nincs miért
Bulgária helyzete súlyosabb, mint Magyarországé — Mérséklik követeléseiket a hatalmak Szóliával szemben Bulgária egy emberként tiltakozik a jóvátételi zsarolás ellen
Demars Szófiához és mi lesz Budapesttel?!
Szófia, november ltl Az antant követség ma demarsot nyújtott <lt Szófiában l.iapcsev bolgár miniszterelnöknek, mégpedig azért, hogy megfelelő engedékenységre bírják a jóvátétel ügyében.
Óriási tüntetés Szófiában a hatalmak követségének épülete előtt
Szófia, novembpr líl Annak a tömegnek a számát, amely a jóvátétel elleni tüntetésekben résztveti, 30 ezerre becsülik A tömeg útjában megálló t az angol és francia nagykövetségek épülete előtt, ahol angol, illetőleg francia nyelvű beszédeket mondottak a jóvátételek ellen és a szónokok a világ igazság-érzeléhez apelláltak.
A francia követ óvást emel
A francia követ tiltakozott a bulgár kormánynál az ellen, hogy a tömeg körülvette a követségei és onnan senkit sem engedeti ki. A kormány megbizta a szófiai rendőrfőnököt, hogy kérje a francia követség elnézését a történtekért.
A diákszövetség közleménye tiltakozik az ellen a beállítás ellen, mely szerint a tüntetésnek kommunista jellege volt.
A királyi színházban rendezett fflnlelőgyülésen, amelyen Szófia ősz szes gazdasági rétegei képviselve voltak, több határozati javaslatot fogadlak el.
Ezek a halározali javaslatok megállapítják, hogy a háború, a földrengések, szárazság és áradás annyira kimerítették fíuigári segélyforrásait,
hogyha Bulgáriának még többet hell fizetnie, az or 8Zág tettesen tönkremegy és az európai békére veszedelmes zavargások tűzfészkévé válik.
A határozati javallatok felszólítják a kormányt és a politikai pártokat, hogy fejtsék ki a legenergikusabb ellenállást a jóvátételi terhek elten. A határozati javaslatok felszólítják a külföldi gazdas\'gi köröket, hassanak oda kormányaiknál, hogy ne vigyék a kétségbeesésbe a bolgár gazdasági helyzetei.
A bolgár jóvátétel és a magyar lóvátételi kérdés : magyar szemüvegen át
fludupest, novomber III A politikai életben ma sok szó
eselt ártól a demarsról, amelyei Anglia, Erancia- és Olaszország in-lézlek együtiesen Bulgáriához a jóvá-lételi kérdésben. [ízzel a demnrssal kapcsolatban politikai körökben felvetették a kéidésl, vájjon
ez a demars precedenst le lenthet-e Magyarország számára 7
Jól informált kötökben rámutatnak iirra, hogy
Míigyaroraxdg öelyaeíe ti /óvdlfiícll kérdésben ef/ó-szeri mds, mini Uulgdrldé.
Magyarország jóvátételi kötelezettségét 1943 lg megállapították.
Bulgária helyzete súlyosabb, mi után az ö jűvaléleli kötelezeltségét bizonytalan időre, helyesebben mondva l!)68-ig szabiák meg.
A tegnap átnyújtott jegyzék bizonyos mérséklést jelent tulajdon-képen, amennyiben a /egyxGk óvenklnl Í2"3 millió arany frank flxnié-aérc ktítclc.zl Bulgdrldt -ax eddigi évi lí millió arany frankkal sxemben.
Valószínt! — mondollák jól informált helyen — hogy Bulgária még ennek a kötelezettségének sem tud eleget tenni, mert ugyanolyan g.\'Zda-sági viszonyokkal küzd, mint Kelet-
és Középeurópa többi állama.
Ami Magyarországot illeti, természetes, hogy Magyarország továbbra is változatlanul megmarad ugy erkölcsi, mint gazdasági és politikai szempontból is eddigi álláspontján, ami annyit jeleni, hogy jóvátételt nem fizet, mert nem fizethet. mert nincs miből, de azért sem, mert — nincs miért
.Magyarországgal szemben a helyzet bonyolultabb"
Pária, november ttt
A Journal azl Írja, hogy Magyarországgal szemben a helyzet bonyolultabb, mint Bulgáriával szemben, mert ill arról van szó, hogy Magyarországot rávegyék, hogy mondjon le bizonyos javak visszatérítéséről, amit a békeszerződés érielmében kövelelhet.
A jóvátételi bizottság ezen a héten tartja utolsó ülését
A Times párisi levelezője közli, hogy a keleli jóvátételi bizoltság valószínűleg a bél folyamán larlja utolsó ülését, 8 azután feloszlik. Tardieu kijelentene, hogy célszerű volna megbeszéléseket kezdeni a jóvátételi ügyben az egységes front megalakítsa céij\'íból. az angol, olasz, belga és japán kormány között.
A düsseldorfi tömeggyilkos bejelentette, hogy Pozsonyba érkezett
és legközelebbi áldozata egy pozsonyi asszony lesz Misztifikáció vagy valóság? — Talán sikerül fényt derileni az eddigi pozsonyi kéjgyilkosságok rejtélyére Pozsony lakossága izgalommal várja a lovábbi fejleményeket
Pozsony, november 10 A „Pozsonyi Híradó" cimll lap szerkesztőségében az egyik munkatárs ma délben egy levelel talált, amelyben a düsseldorfi tömcggvilkos bejelenti, hogy Pozsonyba jöit és a legközelebbi áldozata egy pozsonyi asszony lesz, akinek leiemét a Dunába dobja A levelet a szerkesztőség átadta a rendőrségnek.
Megállapította a reudőrsé", h igy a tavasszal Pozsonyban a Mélytiion meggyilkolva találtak egy 22 éves leányt, de .\'! tetlest nem sikerült elfogni. Húsvétkor ugyancsak besliális
kegyellenséggel meggyilkolt leány hulláját találták meg a ligetben, de ennek a fedését sem sikerült megtalálni.
Pozsony lakossága megdöbbenve értesüli a hírről, de nem lehetetlen, hogy a levél hamisítvány. A nyomozás ebber az iránvban is folyik. A düsseldorfi tömeggyilkos kézrekeri-tése napok kérdése. A gyanúsított Koch György munka és állásnélküli csavargó, rendőrspicli, akinek zsebkendőjére ráismerlek a legutóbb talált holttest mellett.
A prágai nagy diákzavargások ma folytatódtak
A cseh kultuszminiszter hajlandó az egyetemisták követeléseit teljesíteni
Prága, november lu
(Éjszakai rádiójelenlés). A diákzavargások ina délelőlt tovább fuly-tatódtak. A német kémiai fakulláson ma 150 kommunista diák liltukozó gyűlést tarlóit a tegnapi diáktüntetések ellen. A diákok kivonultak az utcára, de a rendőrség szétszórta őket.
A diákok nemsokára újból összeverődlek, de isméi szélverte őkel és egy kommunista diákot letartóztatott. Egy szónokló diákol, aki a tömeghez beszéli, színién lefogolt a rendőrség.
A német technológiai intézel előtti .tüntetésekből kifolyólag szintén történt egy letartóztatás. A lilnietőket mindentllt szétz.avarla a rendőrség. Ma a kémiai fakultáson szüneteltek az előadások. A rektortól függ, hogy holnap megkezdődik-e ismét a icndes tanulás.
Az egyetemisták a kultuszminiszternél
Prága, novomber Itt
(Éjszakai rádiójelenlés) A cseh orvostanhallgatók küldöttsége ma a kultuszminiszternél járl, aki kijelentene elöttok, hogy szimpatizál a cseh diákok követelésével és azokat, amennyiben lehetséges, teljc-sili. A cseh diákok követelései : részleges numerusz klauzusz, hivatalos nyelv a cseh, kötelező kollokvium a gyakorlati demonstráció elölt és az idegen dip omák nosztrifiká-lásának megtagadása.
Az olasz-magyar
barátságról Ir a román sajtó
Bukarest, november líl
A román sajtó élénken állást foglal az olasz sajtókampány ellen, amely azl kívánja Romániától, hogy válasszon Olaszország és Jugoszlávia közölt. A lapok különösen a Tevere magatartását támadják. A Nation Romunaine a kövelkezőkel Írja: Külpolitikánk irányelvei éppúgy megfelelnek nagy szövetségeseink iránt érzett barátságunknak, mint ahogy kifejezést adnak annak az ugyancsak elszakíthatatlan barátságnak, amely Romániát a kisantant államaihoz és Lengyelországhoz füzi.
Mi sem vettük zokon azokat a szívélyes kapcsolatokat, amelyek Olaszország és Magyarország között szövődlek, ámbár ezek a kapcsola-lok nyilvánvalóan éleszlették a revi-ziós mozgalmat.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november 17
Z.alavármegye uf törvényhatósága megválasztotta a kisgyülést es a bizottság oKat
December 9 én lesznek a vármegyei tlsztujltások
Nagykanizsáról csak Gyömörey István jutott be a kisgyülésbe
Zalaegerszeg, november líl (Saját tudósítónk telefonjelentése) Ma tilt össze elsőizben Zalavármegye uj törvényhatósága, amelyre a bizottsági tagokon kivtll nagyszámú érdeklődő közönség is megjelent.
Reggel 9 órakor Veni Sanete volt a plébánia templomban, melyei Pehm József apátplébános végzett.
Utána 10 órakor megkezdődött az alakuló közgyűlés nagy érdeklődés mellett. A Hiszekegy elmondása után
Gyömörey György főispán elnöki meg-nylíófában
többek közölt azt mondotta:
— Uj fejezet, uj korszak kezdődik a törvényhatósági életben, de nemcsak Zalában, hanem az egész országban, amely egy boldogabb időszaknak, egy szebb jövőnek a haj-nalhas.idását jelenti.
— A társadalom legkülönbözőbb rétegeiből vetődött össze az u| törvényhalóság. Heiyei foglal itt egyenlő jogokkal de egyenlő kötelességekkel is az egyszeriI napszámos és munkástól kezdődőleg minden rendű és vallása és foglalkozású ember. A hazafias szellemben a régitől nem különböző uj vármegyét, amikor itt üdvözli, nem hagyhatja cl, hogy né-hány\'Reflexiót ne fűzzön.
— Konkoly hlntőknek, haza és Istentagadóknak érik a magyar rög, ha nem állunk
résen
tudásunkkal és hazaszeretetünkkel. Vigyázni kell önöknek, akiket egy nagy vármegye közönségének bizalma hozott ide. Meg vagyok róla győződve, hogy önök e bizalomnak eleget akarnak tenni és tudatában lesznek kötelességeiknek.
— A vármegyei tisztikar is tisztában van azzal, hogy ők, mint a vármegye bizalmának letéteményesei, annak
vezetői és Irinyitől, de szolgái is a vármegye közönségének.
Hiszi, hogy a visszaéléseket megtorolják, a gyengéket megvédik, a rendet megtartatják, a lakosság érdekeit elömozdilják és igazi atyái lesznek a vármegye népének.
Bosnydk Géxa ezután melegen emlékszik meg a régi vármegyéről, a régi törvényhatóságról, amelyről Kossuth Lajos azt a kijelentést tette, hogy ha nem lenne, akkor meg kellene csinálni. Hogy ez
az újonnan megalakult vár megye megcsonkított autonómiájával hogyan fogja meg
állani a helyét, az a jövő titka
Csák Károly ár.
ugy látja, hogy a megváltozott idők megkövetelték az uj reformot. Azonban
csak a keret uj, a szellemnek ugyanannakkell lennie, amely a régit áthatotta.
A közgyűlési teremnek továbbra is szentélynek kell lennie, mert szentség — az önkormányzat gondolata. Majd megemlékezik Zala régi nagyjairól : Zrínyi Miklósról, Festetics Qyörgyről, Csányi Lászlóról, Deák
Ferencről. Majd a demokrácia helyes értelmezéséről beszél.
Németh János (zalaszcnliváni kisgazda) a kisgazda társadalmat köszönti melegen. Ne legyen ur és paraszt — hangsúlyozza.
Malalinszky Ferenc üdvözli a főispánt, akinek munkásságát meleg elismerő szavakban méltatja.
Csót&y Géxa murakereszturi apát lelkiismeretes együttes munkára hivja fel a bizottság tagjait. Utal arra, hogy az uj törvényhatóság sajnálattal nélkülözi az elszukitott területek képviselőn.
A bizottságok megválasztása
Ezután áttértek a közgyűlés tulaj-donképenl tárgysorozatra.
A kijelölő választmány tagjait titkos szavazással a következőleg választották meg : Rendes tagok ; Ud-vardy Jenő dr., Koller István dr. Póttag: Kovács Sebestyén Miklós.
Örökös tagoltul vá-lasxtotlaK :
Barcza Kálmán dr., Csóthy Gézi, Csertán Ferenc, Farkas Tibor dr., Qózon László dr, Meslerházy Jenő, Pálfy László, Szenlmihályi Dezső, idb. Takács Jenő, Zoltán Boldizsár (kisgazda).
Gyömörey főispán üdvözölte az örökös tagokat, akiknek nevében Csóthy Oéza apát válaszolt.
Igazoló választmány:
Bogyay Elemér, idb. Eilner Sándor, Udvardy Jenő dr., Táncos Lajos, Jakiblly János dr., Hajdú Gyula dr., Softits Jenő, Gerencsér Lajos dr.
Ax össxeférOetetlen-
ségl bíxotlság tagjai :
Ajkay Kovács Barna, Balhány Zsigmond gróf, berzsenyi László dr., Bárczay András, Bozzay Jenő dr., Cserián Elek, Darás László dr., Dar-nay Kálmán, idb Eitner Sándor, Forintos Géza dr., Gtáser Aladár, Irnreh György, Korniss Imre gróf, Kaszás Károly dr., Kovács Aladár, Mázy Engelbert dr., Pálfy László, Kulcsár István, Gál József, György Ferenc, Tuboly Aladár, Zarka Károly, Serák József, Töreky Aladár. Horváth Gergely, Somogyi Gyula, Rólh Aurél dr., Spcrlágh Géza, vitéz Vajda Lajos, Táncos Lajos.
Hosszú időt foglalt le
a klsgylllés
tagjainak megválasztása. Választást megelőzőleg elfogadták a kisgyűlés tagjainak számáról szóló szabályrendeletet, mely szerint
a klsgylllésbe 24 rendes, 24 póttagot választanak,
de legalább hatot a viriiisek, hatot a választottak és négyei az érdekképviseletek köréből kell választani.
Déli I órakor indult meg a szavazás, amely 4 óráig tartott. 4 órakor hirdették ki az eredményt: A kis ülés
Rendes tagjai lettek : Kovác Sebeslyén Miklós, vitéz Szentkirályi Oyula, Bezerédy Ferenc, Jády Karoly, Somogyi Gyula, Szűcs Andor dr., Koller István dr., Lénárth János dr., Thassy Kristóf dr., Horváth Gergely kisgazda, vitéz Bosnyák Andor, Oltay László dr., ilj. Kozma József, Bogyay Elemér, Táncos Lajos, Farkas Kálmán, Meslerházy Jenő, Gerstner Béla, GyőmOrey István, Pehm József, Sü-meghy József, Kovács Jenő, Eitner Jenő, Némelh János kisgazda.
Póttagok:
Nyáry Kálmán, Nagy István, Fülöp Jenő dr, Schmidl Ottó, Rubint Károly, Örley György dr., viléz Csala Gergely kisgazda, Zarka Károly kisgazda, Kele Antal kisgazda, Kulcsár István kisgazda, Nikla Péler kisgazda, Krafft Endre, Bán Kálmán kisgazda, Pörneczy István, Blankenbcrg Imre, Bozzay Jenő dr., Kraxner Gyula kisgazda, Softits Jenő, Cser Kovács József kisgazda, Zoltán Boldizsár kisgazda, Hajdú Gyula dr., Szabó Károly kisgazda, Olaser Aladár dr., Weisz Tivadar.
/1 köxlgaxgatásl blxottság
tag|aiul megválasztatlak : Dr. Barcza László, Bosnyák Géza, dr. Csák Károly, Csertán Ferenc, Csóthi Géza, dr. Farkas Tibor, Gyömörey Sándor, Malalinszky Ferenc, dr. Plihál Viktor, Szentmihályi Dezső. Mire ezek az eredmények is ki-
hirdetésre kerüllek, már csak néhány tag volt jelen a közgyűlési teremben. Végül is
a megyei tlaxtufltá-sokat a főispán december 9-re tllxte kl.
Az uj törvényhalóság első ülése délután 5 órakor ért véget.
Nagykanizsa, november 111 A megújhodott törvényhatóság első közgyűlésére a vármegye minden részéből nagy számban vonul-tnk fel a megyebizotlsági tagok.
Nagykanizsáról mintegy harmincan utazlak át az első megyegyülésre. Főként a választottak és érdekképviseletek küldöttei. Nagykanizsa 70 megyebizottsági tag|a közül tehát alig fele mutatott érdeklődést a vármegyei auto-nomia uj korszakot jelentő gyűlése irái)í.
Tízezer pengővel
magasabb az Izr. hitközség jOvő évi költségvetése, az 1929. évi budgetnél
Nagykantzaa, november 19 A nagykanizsai izr. hitközség elöljárósága letárgyalta a hitközség 1930. í.i költségvetését.
A jövő évi költségvetésben 10.000 pengő többlet merült fel a folyó év költségvetésével szemben.
E többlet részben a bevételek csökkenésében, részben a csatornázás és vízvezeték bevezetése költségcinek törlesztése, úgyszintén a felemelt vizdijak, mint a tantestület egyes tagjainak előmeneteléből származó többlet-kiadásában leli magyarázatát. A tandíj-tétel körülbelül 3000 pengővel csökkent.
A költségelőirányzat összkiadása 110.300 P, mig az összbevétel 70.300 P, ugy. hogy a fennmaradó 40 000 P hiány a hitközségi adóból nyer fedezetet. Sajnos, a hitközségi adó is csak lassan és igen nehezen folyik be.
A hitközség vasárnap d. e. \'/jll órakor rendes közgyűlést tart, amelyen a jövő évi költíégvetést letárgyalják. A beteg dr. Rród Tivadar hilk. elnök helyett dr. Fried Ödön, a jogügyi bizottság elnöke fog a közgyűlésen elnökölni.
Elsőrendfl kerecsenyl
zöldfehér m literenkint
asztali DOl 1928-as P —-66, 1927-es P —-86 fillérért kapható. — Nagyobb vételnél 25 literen felül, viszonteladóknak P —-40, illetve P — 60 filléres 5269 árai számitok.
81)81 JEN 0, Batlbyányutca 10.
— Órák, ékszerek nagy választékban legolcsóbban Zsoldos Oyula órás és ékszerész uj üzletében kaphatók. Fő-ut 14. Biztosító palota. Szakszerű Javítások.
Divatflanellok, szpvetele, selymek, menyasszonyi kelengyék, legjobb minőségű batisztsifonok, színes batisztok, vásznak, kanavásznak, I» puplinok és zeffirek, ágy- és asztalgarniturák, damaszt és frotier törülközők a
„Menyasszony" divatáruházban
mg nagy választékban és legolcsóbb árban
IGORÉIN JENŐ Nagykanizsán, Deák-tér 1. a feisőtemninm mellett.
1992. november 111.
ZALAI KÖZLÖNY
Előzetes letartóztatásba helyezték Grubanovich Gyulát
Egyik szemét kioperálták az ötvöskónyi földbirtokosnak — A vizsgaióbirónak sem mondott semmit, hogy miért ölte meg bérlőjét — Az orvosok pillanatnyi eimezavarra gondolnak
Ma délután temetik Nagykanizsán a szarkástó-pusztai tragédia áldozatát
Nagykanizsa, november t!l Az egész megyében, ahol ismerik a Blumenschein-familiát, mindenütt a legnagyobb részvéttel beszélnek Blumenschein István bérlő tragédiájáról.
A szarkáslói dráma megdöbbentő halállal kiszenvedett hősének
holttestét kettős koporsóban kedden délután behozták Nagykanizsára,
ahol az izr. halottasházban ravatalozták fel.
A porig sújtott fiatalasszony és Blumenschein István édesanyja szintén megérkeztek hétfőn Szarkásló-pusztáról. A tragikus sorsú áldozat
temetése Nagykanizsán ma, szerdán délután 3 órakor
megy végbe az izr. sirkert halottasházából. A temetési szertartást dr. Winkler Ernő főrabbi és Abrámovics Márk főkántor végzik
Mint értesülünk a Blumenschein-család és Grubanovich Gyula hozzátartozói közölt
megegyezés jött létre
a bérlet ügyében. Grubanovich földbirtokos családja respektálta a bérlet felbontáséi és azt Blumenschein Istvdnnéval még hétfőn levélben közölte. Igy a Szarkástó-pusziai gazdaságot Grubanovich Sdfrdny nevű majorgazddja mdr dt is vette
A halálos áldozat eltemetése után néhány nap múlva a Blumenschein-c^lád képviselője ismételten átadja a bérletet az ötvöskónyi földbirtokos családják, amivel a november 17 iki mélységes dráma egyik fejezete lezárul.
A városban ma olyan hírek terjedlek el, hogy özv. Blumenschein Ist-vánné született Lackenbacher Rózsi kártérítési pert
indít férje gyilkosa ellen.
Ebben az ügyben kérdés intéztünk a család egyik közelálló tagjához, aki kijelentette, hogy erről még semmiféle irányban nem határoztak és a tragédia közelsége miatt
erről egyelőre korai beszélni. »
A pusztai tragédiával kapcsolatban ma a Zalai közlöny munkatársának rendkívül érdekes információkat sikerült szerezni Grubanovich Gyula földbirtokosról és családjáról.
Grubanovich Gyula mondottak Somogyinegye egyik legismertebb családjából szármázik. Apja, nagyapja Somogy egyik legősibb földesúrit!, akiknek hatalmas birtokaik voltak n megye minden részébe. A Orubanovleh család rokonsági kttpcsolatu majdnem minden
somogyi dzsentri családdal összeér. Grubanovtc.h líyuln nóllen, II éves ember, felcsapja\' Nagyatádon Járásbtró, majd Zalaegerszegen törvényszéki elnök volt. Rokonsági szálat Zalába Is átfutnak.
Grubanovich Gyulának N\'2 éves édesanyja az ötvöskónyi kastélyban fekszik betegen már hosszabb Idő óta A matróna még semmit sem tud a tragédiáról. Gruhnnovicli Gyulának egy tlvére és egy nővére van Fivére Gru-lianovlcli Ákos, akinek Szigetvar mellett volt nagy birtoka, de a legutóbbi Időben túladott rajta. Nővére Meloghy Gyula ismert somogyi földbirtokos felesége volt. akitől nemrégiben elvált. Grubanovich Gyula és testvérei liason-lóan nem rendelkeznek nyugodt Idegekkel. Grubanovich Gyula a háborúban, mint tartalékos főhadnagy küzdött és eközben Idegbnjn annyira elhatalmasodott rajta, hogy hosszabb Ideig egyik tátrai idegszanatóriumban is kezelés alatt állott.
Maga Grubanovich Gyula, mint már jelentettük rendkívül Ingerlékeny, könnyen fellobbanó ember, aki ötvöskónyi kastélyában özvegy édesanyjával a legteljesebb vlsszavonultság-han élt. Semmi érintkezést nem tartott fenn. legközelebbi rokonain klvlll, senkivel és soha nem Járt a szomszéd föld-birlokoséklioz, mint az falun szokás.
Kedden délelőtt Kaposvárról ideérkezett magánjelentés szerint
Grubanovich állapota javult. Eszméleténél van. A kórház sebészfőorvosa, dr Szigethy Gyula, miután az egyjk Browning golyó a földbirtokos\' lá\'óidegél szétroncsolta és ezáltal egyik szemére megvakult, kedden délelőtt műtéti beavatkozással
eltávolította Gr ubanovlch Gyula egyik szemét.
Kedden este telefonon érdeklődtünk Kaposvárról Grubanovich állapota felöl és a következőket jelentették nekünk:
— Cmíbatíovicli állapota — mint az orvosok mondják — változatlanul súlyos és életveszélyes A szem cl-távolitási mtltet után állandóan eszméleténél van. Ugy hétfőn, mint kidden
rendesen táplálkozott.
Az orvosokkal állandóan beszélget, de a gyilkosság felől semmit sem tud mondani. Mikor erről kérdezik. apaiikusan néz maga elé és n mfelel.Tobbizben hangoztatta, hogy
nagyon sajnálja Blumen-scheint, de hogy miért ölte tneg, nein mondja meg.
Ke Ideit délelőtt kiszállott a kórházba dr. Raáb l.ajos vizsgálóbíró, aki kihallgatta Grubanovichot. Az ö\'vös kónyi földbirtokos kihallgatása azonban semmiféle eredménnyel nem járt, mert a gyilkosság felöl nem ad semmiféle felvilágosítást. A vizsgálóbíró kili .Ugatás uián
előzetes letartóztatásba
helyezte Grubanovich Gyulát és in-tézke lelt. hogy amennyiben annyira meggyógyul, akkor szállítsák be a törvényszéki fogházba. A vizsgálóbíró végzéséről értesítést kapóit a a kórház igazgatósága.
Az orvosoknak az a véleménye, hogy mindaddig, amíg annak szükségessége nein mutatkozik, Grubanovich fejéi nem operálják meg.
Nemsokára rosszra fordul az időjárás.
Szerezzen be idejekorán meleg cipőket!
nuraiifiM i aa$aimmmáa»mmmmmmKMnmmmjmKUKMMwmmmmmmHmmmmmmmmmmmm
TURUL cipőgyár fiókja
ajánlja i
Nöi csatlós posztócipóit.........
Férfi csatlós poszlócipöit ......
Házicipőkct teveszőrből.........
Fekete és barna nöi egész cipőkéi
12-14-50
6-50 8\'50-ig 19-50-24-50 lg
Színes és fekete női pántos cipők i
35, 36, 40, 41, 42 számban P 12-50-17-lg. Gyermekcipők P 10—1980-lg. Nöi hócipők 9-80 tót. Nöi és férfi sárcipök.
Szigorúan szabott árak! Szolid kiszolgálás!

A golyók nem sértették meg az agyat.
Ezt igazolja, hogy Grubanovich öntudata teljesen tiszta, noha a tragédiáról nem akar semmil sem tudni. Igy tehát az orvosoknak az a véleménye, hogy a szerencsétlen ember három golyóval a koponyájában, életben marad.
A tragédiára vonatkozólag idegorvosok azt véleményezik, hogy Gruba-novichot
pillanatnyi elmezavar
fogta el és ennek hatása alatt rántott revolvert, amivel lelőtte bérlőjét.
Ri naldo Rinaldini
A legyőzhetetlen bilincstörő a cirkuszban
Egy vakmerő artista bravúrjai 10 felvonásban. Fősz : Vlvlan Oibson, Luciano Albertiül.
Tiéd a szivem tZZ
Romantikus idill 9 Iclv. — f-\'ószetcplök : Grete Reinwald, Wllhelm Oleterle, Frltz Kampera.
Vigyázat I Nem repriz. A Rinaldo sorozat ujabb s ujahb, merésznél merészebb kalandjait hozza Luciano Albcrlininek. A bravúros sorozat mai, szerdai műsorán a Bilincstörö szerepel. A lélekzet-elállitó trükkök tt|abb s merész étappjait bámulattal fogjuk szemlélni. (=)
Vasárnap :
Beí(>lcn Gábor-Ünnepély
Héttőn :
uef J/e//képes Uccállaclöadás
Nagykanizsa, november 19 A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap délután 6 órakor,a városhaza dísztermében,Bethlen Gábor erdélyi fejedelem halaiának 300 éves évfordulójának emlékezetére ünnepélyt rendez. Onncpi előadó Surányi Gyula kereskedelmi iskolai tanár, a Kör társelnöke. Szaval l\'eti János levente és énekel a Levente Dalárda. Belépődíj nincs.
Hélfón délután 6 órakor, a Városi Színházban, liceális előadást rendez a Kör, mely • alkalommal Szieberth Imre Máv. gépgyári igazgatósági felügyelő (közvetlenül budapesti nagysikerű előadása után) vetiletl-képes elötdást tart a barcel-lonai világkiállításról. Belépődíj
ASINÖER ^írógépek
méois A l.KGífOHHAK I
KAUFMANNKAROLY
uri és női divatáruháza
öt a legolcsóbb és legnagyobb!
Nagy
Nagy választék férfi kalapokban, kesztyűkben, gyermek-kelengyékben s az összes divatárukban. — raktár egyenruházati cikkekben es gyermekkocsikban. — Szőrmeáruk.
Erzsébet-tér !■ Kérem a cimre tiyyelni I Telefon* 372a
I
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november 17
flég el sem készfiit,
máris javítgatni kell a kanizsai aszfaltot
Nagykanizsa, novombor líl Kaptuk az alábbi sorokat: Az ujsag ingere s az a büszkesé-. hogy ezut&n az utaink mialt nem fog sem tengely lOrni, sem pedi^ az autó nem fogja az utasát kidobni, vagy annak a feje tetejét betörni, — kicsalt engem is az újonnan elkészült utainkra és egymásnak örömmel ujságoltuk az utkészités előrehaladását. Arra nem is gondoltunk, hogy annak jóságáról és tartósságáról is beszéljünk, mert feltéieleztük, hogy a most elkészíteti és elkészítendő utaink, ha-nem is örökre, de jó egypár éviizedig eltartanak.
S ime I — a büszkeségem és örömem egyszerre tönkrement, meri a minap nyárspolgári sétámban azt a megdöbbentő tényt konstaláltam, hogy a Csengery útnak a Kisfaludy utca és a vasúti átjáró között való szakaszán az úttest felülete fel van törve. Hál azt nem reméltük, hogy ilyen munka végeztessék Nagykanizsán.
Azonnal szakértő bizottságot kell kiküldeni, akár előleges birói szemle utján, akár közigazgatási uton és elejét kell venni annak, hogy ilyen munkát készítsenek továbbra is
Az is feltűnt, hogy az úttest maga nem elég domború s hogy a viz a leeresztőkön nem tűnik el, hanem a járda-szegélynél összegyillemlik.
Orvoslást és ellenőrzést kérünk, mert most lehet még segíteni a bajokon.
Az igazság kedvéért mei; kell még jegyeznem, hogy a luhákal már
javítják is. Dr. Makk László
*
Fenliekhez csak annyi hozzáfűzni valónk van, hogy az ulépilés-sel kapcsolatban egyéb javítások is történtek már. Leraklak, felszedlek, újra épilettek járda-szegélyekel, burkolat-szakaszokat. Elhibázták-e, vagy munka közben tervezték-e ki másként a dolgokat, nem keressük most. Tény az, hogy volt idő, mikor éjszaka, sietve, lámpafénynél szedték szét és csinálták újra azl, amin előzőleg napokig dolgozlak.
Az orvoslás sürgetéséi tehát igenis helyénvalónak talál|uk.
Agyonlőtte
a kilakoltatott lakó a fyáxl-gaxdút
DombovAr, november 10 Király Imre 46 éves ny. vasutas dombóvári házigazda évek óta elke-seredell gyűlölködésben állolt egyik lakójával, \\brga István 44 éves, állásából elbocsátott vasutassal, akii ki is lakoltatolt. Varga több Ízben megfenyegette Királyt, hogy leszámol vele és megöli. Vasárnap délután Varga rálesett Királyra, akit háza udvarán egyellen lövéssel agyonlőtt. A gyilkost letartóztatták.
Nagykanizsán az uj képviselőtestület tagjait legkésőbb január 31-ig meg kell választani
A polgármester választásnak és a teljes tisztujitásnak legkésőbb február 15-ig végbe kell menni
Nagykanizsa, november 10 Tegnap megérkezett a nagykanizsai polgármesteri hivatalhoz a belügyminiszter rendelete mely részletesen intézkedik a városi képviselőtestületi tagok és a városi tisztviselők választására vonatkozóan. Elrendeli a miniszter, hogy a megyei város képviselőtestületének választott tagjait 1929. december 20-tól, de legkésőbben 1930. január 3l-ig kell megválasztani.
A mandátum hat évre szól. A meg-válaszloll tagoknak fele három év múlva kerületenként sorshúzás uljln lep ki.
A rendelel ugy inlézkedik továbbá, hogy a képviselöleslületi tagok megválasztása után tíz napon belül kell az alakuló közgyűlést összehívni. Az általános tlsztujitásnak, melyen betöltésre kerülnek az összes állások, legkésőbb 1930. február 15-lg kell megtörténni.
Halálos családi perpatvar közben megszórták, de nem tndja ki volt a késelő
A 80 éves áldozatot a kanizsai kórházban ápolják — Állapota súlyos
Nagykanizsa, november 19
Oklóber 12-én, mint azl megirluk, a somogymegyei Surd községben hal.dos kimeneteld családi dráma játszódon le Imre Oyört;v 80 éves surdi gazdálkodó portáján.
Az öreg gazda (iának felesége összeveszeti öccsével, Kos i 1 ánnal, akinek hátába döflc a nagy . ■ -szrtó-ölö kést. A fialal legény a k..,iizsaí kórházba szállilás közben kiszenveded.
Ugyanekkor azonban az öreg Imre
György is kapoll két súlyos szúrást, amivel a nagykanizsai kórházba szállították. A kórház értesítette a rendőrséget, ahonnan kiszállott egy halósági közeg, hogy eszközölje a kihallgatást.
Legnagyobb meglepetésre Imre György kijelentette, liogv nem is tudja ki szúrta meg. Náluk nagy veszekedés, zavar volt azon a napon és egyszerre csak azon vette észre magát, hogy az oldalából folyik a vér.
NÉPTAKARÉKPÉNZTAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
NAGYKANIZSÁN,
& PESTI MAGYAR KERESKEDELMI RANK
LFaRY INTÉZETE
A legolcsóbb feltételek mellett folyósít
váltókölcsönöket. Betéteket legelőnyösebben gyümölcsöztet.
Foglalkozik a bankflzlet minden ágával.

Én nem hirdetek sokai, meri \\ a sok adminisztráció drágít ! \\
Helyette igen tisztelt vevőimet a legnagyobb mértékben kielégítem, melyet
BUTORTELEPEM
Jó hírneve blzonyit. Hltetkópea egyéneknek k é n z p é n z á r b a n nyújtok hitelt. Jó minőségű háló»««bák már P 350-töl ebédlők
Saját kárpitoomOhelyemben i munkát kée
Sxélcely Vilmos buioríelepe NagyHanlxsa,
Kaxlncxy-utca 4. ,öts
P 850-161 logolooóbb é« legjobb altom.
A rendőrség a kevés pozitívumot tartalmazó jegyzökönyvet megküldi a surdi esendőiSifgnck, mely hivatva van kidcrileni a szurkáló kilétéi. N\'-m lehelellen, hogy az öreg is a fia feleségétől, tehái menyétől kapta a kési oldalába.
NAPI HÍREK
NAPIREND
November 20, *i«rdi
Róm. katolikus : Félix. Protestáns: Jc-lán. Izraelita: Mark hó 16
Városi Mozgó. „Rlnaldó Rlnaldtnl", nagy bravurtllm. .Tiéd a izlvem", ro-mantlkui idill.
Gyógyszertári éjjeli nolgálat: I. hó végéig a Lukács-léte ,Mirl«* gyógyszertár.
OAzffirdA nyitva reggel 6 órától eale 6 óráig (bétíft, szerda, péntek délután éa kedden egész nap nőknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések i Keddm < hőmtrtfk■ \'et\\ Reggel 7 órak .r +5 4 délután 3 órakor -f-7-6, este 9 órakor +14.
Felhőzet ■ Reggel borult, d\'lben és etle tiszta égboltozat
Szíttrány: Reggel észak, délben él eale északkeleti szél.
(Éjszakai rádiójelenlés) » Motoorolá-gial Intézőt ss\'i tO érakor jelenti i derült id» »árbatA ejjell faggyal, oootlog reggeli ködlik.
— A polgármester beteg. Dr.
Sabján Gyula polgármester fekvő beteg. Értesülésünk szerint a polgármester e hélen neje kíséretében Budapestre utazik, hogy orvostanárral megvizsgáltassa magát. A polgármester ügykörét távolléte alalt dr. Krátky István főjegyző látja el. Ugyancsak beleget jelenlelt tegnap dr. Prack Islván közigazgatási tanácsos is.
—- Helyettesítés. Gazdag Ferenc püspöki bizios betegségének tartamára való helyettesítésére a hitoktatói teendőkben Góczán Zollán galamboki káplánt rendelték ki.
— A nagykanizsai esj>eresl kerület őszi gyűlése. A nagykanizsai róm. kalh. esperesi kerület papsága ma tartja őszi gyűléséi Nagykanizsán.
— Szenzációs ajándék
re** a „zalai KöxIOnv" Karácsonyi Köayuc minden eltfffxeid/Aaek.
— A Leányklub teája. A nagykanizsai Szent Ilona Leányklub szombaton, f. hó 23-án délulán 6 óiakor, a Missziósházban, műsoros leát rendez. A műsor érdekessége Somogyi Anci beszámolója a budapesti ifjúsági kongresszusról. Orbán Erzsi mónoiógol mond, Thury Babsy énekel. Polgár Erzsi szaval, Tóth Károly és Koch Sándor hegedű-zongora számmal szerepelnek. Belépődíj 1 pengő.
Nagykanizsa legrégibb temetkezési vállalata, mely nem tévesztendő össze ujabb alakulatokkal. FŐOzlet: Deák-tér 3. szám alatt, a felsőtemplomnál.
HILD ELSŐ HAGY KAlMZSm TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
VÁLLALUNK
disz- és egyszerű temetéseket, exhumálások, hullaszállttások bel- és külföldre bármely irányban és irányból, vasúton, vagy saját hullaszállító kocsinkon (fourgonon)
Díszes nyitott és üveg halottaskocsik
N A
gykanizsAn
ALAPÍTÁSI ÉV 1861. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA
Deák Ferenc-lér 3 s.A n TEI.EI O\\SZÁM : 269.
MŰHELY ÉS RAKTÁRAK
Király-utca 4. sráni TEI EI\'ON SZáM : 120.
SÜRGÖNYCIffli HILD NAGYKANIZSA
roly6,?.1ml« ). An>;ol M i.:y«r N ■ ,-yk .nUt.i Mú^|ánil
NAGY RAKTÁR
érc, imitatió, kemény- és puhafa, ugy hullaszállító koporsókban, szemfedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb.
Egyleti temetések rendkívüli mérsékelt árakon
Ugyanitt a Néhai Hild István Emlékére Alapított Temotkezes< Egylet irodahelyisége, ahol tagokat 65 éves korig felveszünk és a legmagasabb temetkezési segélyt nyaajtjuk.
lf)92. november 20.
ZALAI KÖZLÖNY
8
Faragó Márton
UtpHtállUáaa a Caalnoban
NoRykanlzüH, november 1!1
December 1-éii délelőll nyilik meg a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében Faragó Márton, jelenleg családjával egyUII Nagykanizsán élő\' festőművész képkiállilása. A zalai piktúrának ez a tehetséges művésze termése legjavát szánja gazdag ősz-szeállitásban erre a kiállításra.
A kiállilás egy hétig lesz nyitva. December 8-án az Irodalmi Kör záróünnepséget rendez a kiállításnak, melynek ériékes műsora a képzőművészeti kultura szolgálatában fog állni.
A kiállítás látogatása díjtalan lesz.
— Minden előfizetőnk a
zului Kttxlöny" f/yönytírtl Kardcno-nyl Könyvtl Itap/a a/,{ndh uI
— Katalin este n katli. Legényegyletben. A szezonnyitó szórakoztató est nagy sikere a katli. Legényegyletben, arra enged következtetni, hogy a 24-én esle 8 órai kezdetlel rendezendő Katalin-est is teljes sikerrel fog lezajlani. Ezultal a műsoron, mely sok derűi és kacagást igér, szerepel két egyfelvonásos vígjáték, magánszámok, zongora stb. Természetesen műsor után lánc és tea. A tagok és azok vendégei nek figyelmét előre is felhívjuk a szórakoztató-est előre Ígérkező sikerére.
Az url közönség
KEBTÉSZ CUKRÁSZDA.
— Hirtelen halál. Kovács Gyula keszthelyi lakos 5 hetes gyermeke hirtelen elhalálozott. Miután a gyermek hirtelen halála gyanút kelteti, azt szokás szerint jelentették a kir. Ügyészségnek.
-= ön most még nem tudja, de 15 év múlva biztosan dicsérni togja, hogy Barta Miksánál vett szőnyeget.
RÉiÁIOÉ
vese-, hólyag-,gyomor-és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólya^homok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül alkalmas. Állandóan friss töltés!
Főraktár: »•
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
— Névmagyarosítás. Oodina János nagykanizsai) születésű, kegyesrendi tanárjelölt, budapesti lakos, családi nevét belügyminiszteri engedéllyel „Gulyás"-ra magyarosította.
Teljesen ingyen
rlltPxt\'Kmh u pdrallun f;(,Jiti/Hír-min,II KnrtU %onvl Kön ynUnhnl, mint a „Zajai KOxlttny" aldndfihdl.
Egy illatszer üzlet kirakatának sikere. A üilette beretva-pengék gyára Magyarországon a szaküzletek bekapcsolásával a pengékből kirakalversenyt rendezclt. A versenyben három fővárosi és három vidéki dij volt kitűzve. A zsűri, mint azt az Utatszerészek Lapja mai száma jelenti, most hozta meg döntését és ebben a vidéki harmadik dijat Vágó Endre nagykanizsai illatszer üzletének Ítélte odj, mint amely ilzlet a kirakat rendezésével ötleles-ségben és látványosságban érdemeset alkotott. A harmadik dij a kanizsai kereskedelem régi nagy nevére emlékeztet.
= Varrógépvásárlásnál gondoljon a „PFAFF" névre.
Meggyilkoltak
agy axöltíöcgy-ört
Szekszárd, november 111 Tegnap reggel a tengődi (Tolna-megye) szőlőhegyen halva találták llálint István hegyőrt. Az orvos meg-allapilolta, hogy Bálintot agyonlőnék. A gyilkosságul, a hegyőrnek vjószi* nttieg azok az ellenségei kövcliék el, akik HMr napokkal ezelőtt meglenyc-gelték a hegyőrt.
UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részere Zaia-varmegye egész területére dl|nii.me-nen sullnunK teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. SzazpcngOnkém csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven lelUh löileszlés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely. Kószegi-utca 5.
=• Három fokozat van: Jó, Jobb, legjobb, PFAFF a legjobb I
—- Verekedés egy Magyarutcai vendéglő udvarán. Tegnap este 7 és 8 ora közöli nagy verekedés zajloll le a Magyar-utca elején levő Hajó vendéglő udvarán. A vendéglőben iddogált Kucsebár István bucsutai és Pasai-Horváth Simon zalaszeiilmihályi löldmives. Miután jól fölöiilöttek a garatra, hajba kaptak. Szót szó kövelelt és ennek során a veszekedők kivonullak az udvarra, ahol az erösebb Horváth felkapta Kucserát és alaposan földhöz vagla, majd csizmájával megtiporta. Valósaggal hengergelöz-lek a sáros udvaron, inig rendőr jött és széjjel nem választotta őket. Mindkettejük ellen megindul az eljárás.
— Ilalmérők figyelmébe. Minthogy az uj bortörvény kivonat s a korcsmai hitelekről szóló miniszteri rendelet kifüggesztése minden ital-mérörc — a korlátolt kiinérökre is — szigoiuan kőtelező, nehogy a leg-közelebbi borvizsgálat vagy rendőrhatósági ellenőrzés alkalmaval bárki kellemetlenségeknek legyen kitéve s rnegbirságoltassék, igyekezzék mindenki a bortörvényből egy példányt, a korcsmahitelekröl szóló rendeletből pedig az itatmérö helyiség minden szobájára egy egy példányt beszerezni s »zt olt mielőbb kifüggeszteni. (Bortörvény kivonat I P 10 fill. Korcsmahiiel rendelet 60 fill. a Zalai Közlöny nyomdában kapható.,) Vendéglősök titkára.
\\
pilisvörösvári kerületben
Gyulay Sándort választották meg képviselőnek
Budapest, november 11) (Éjszakai rádiójelen lés i A pilisvörösvari kerületoen végeredméiiyoen 5007 szavazattal Gyulay S uidort választolták meg. míg OkoUcsányi László csak 1698 szavazatot kapott.
Vigyáxatl *
Cukorka király
uhmmohh^ Kottnoiy-u. 8.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű kö-
hogy a ■ihQlás-árüim oly gyönyörű kivitelben, amilyen míg nem voll és oloeékl Erdemei mrgtekinteni, vétel-kötelezettség nélkül. Stühmer, Lukács és Koestlln Hlkuláask és desazertek csoda kivitelben kaphatók, szolid árakon.
Ti«zteiettei Heffer Gyula.
Ali__
Nagy földrengést
jelzett a budapesti szeizmográf
Budapest, novemtrer 11) A budapesti földrenglsi obszervatórium jelenti: Az obszervatórium készülékei tegnip este 21 óra 40 perckor erős távoli főldrengésl jelezlek 5400 kilométer távolságban. A műszer legnagyobb kitérése 43 milliméter volt. A földmozgás Budapesten két óra hosszat tartóit.
Terrorral választották
meg Ortlz Rublot a mexikói köztársaság elnökévé
Mexikó, november 19 A mexikói elnökválasztáson a nemzeti forradalmi párt jelöltje, Orliz Rubio győzőit. A végleges eredmény alapján Ortiz Rubio nyolcszázezer szavazattal kapott többet, mint ellen-Jele — Vasconceltos. Az: uj elnök megválasztását csütörtökön hirdetik ki. Vasconcellos hívei törvénytelennek mondják a választást, mert Rubio hivei a legvadabb választási terrorral dolgoztak és sokhelyütt még az eredményeket is meghamisították. Vasconcellos tábora uj választásokat követel.
Naponta ad|on növendék éa hlzóállalalnak
„FUTOR"
szénsavas takarmánymeszet. A .FUTOR\' növendékállaloknál a csontképződést elősegíti, hízásra
a^métvágygerjesztő^
A „FUTOR- nem orvosság, hanem a legfínomabban órlött mészsótáp, amely az állatok szervezeteben Igen könnyen felszívódik, s amelyet az állalo-i aio-matíkus anyag artal fánál fogva szívesen fogyasztanak. A .FUTOR* etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi A nagyhlzla ók, uradalmak, gazdaságok a .PUTOR\'-t állandóan etetik.
Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: I zsák 50 kg. (zsákkal
együtt) P 10 30. 1 cca \'/i kg-os próbadoboz ára 30 fillér.
Kicsinyben és zaákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédőazerek Hat kereakedéaében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróiig mellett Teleion: 130.
18 havi részletre veheti már a legjobb
PHILIPS
RÁDIÓT
PHILIPS modern vevő
(mindent d hilóza:bol)
LOtWE hangszóró
72 pengrt, 6 havi réaxlelre
Philips kiskombináció hálózati rádiókészülék már havi Philips modern vevő hálózati rádiókészülék már havi Philips telepes 3 lámpás rádiókészülék már havi
Philips hangszórók már havi..................
részletben fizelhetök.
Díjtalan bemutatás és szakszerű felvilágosítás
fegyver- és
P 17\'— P 30- — P I7-— P 4\'-
Szabó Antal
rádió-
sportárunagykereskedés éa gramofon-osztályán.
IVXiltéiiyi Sándor és ria cipöiizlete
ötvenhárom jé^ótajMegjob^é^egolesó^
Női és férfi egészszáru cipő P 19-- és feljebb. Gyermekcipők 22—25-ig P 9-—, 26—29-ig P 12\'—, 30—35-ig P I5-—
Női posztó csattos és fűzős cipő kördlbörSzve P I3-— és 16-50 IHázi teveszőr cipők P 6-50-től Hócipők P 9-80-tól Sárcipő P B.BO-től
I Sportcipő nyers tehénbőr férfi 24—, fiu 36—39-ig 18-50, 35-ig 14-50.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november 20.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai tőzsdei nap » teljes lizlel-tc\'cnsf^\' jegyében folyt le A küifóldi tőzsdei |elentések egyálla:án semmiféle irínyratban sem tudták brfolyá-solni a piacót Az árfolyamok nagyjában a tegnapi nivrtn zártak, csupán Giimmi és l/ző részvényekben volt némileg élénkebb az üzlet A fix-papitok piaca üziettelen, az árfolyamok változatlanok. A devizapiac vallozatlan.
Zürichi xárlat
PáHs 20-30, London 25-13\'/s, Newvork 51575, Brtlasel 72-071/t, Milsno 26 99, Madrid 7210, Amsterdam 208 03>/i, Berlin 123 28\'7i, Wien 7247l/i, Sotll 3-73\'/l, Prág. 15 28 Varsó 57-80. Budapest M->S Belgrád 9-12\' t, Bukarest 3 07\'/i.
TnteytSuAi
Buza 15-20-25, rozs 15-20 flll\' esett.
Rúzs tlizav. 77-es 22-85—23-25. 7S-sa 23 10 23 15, 70 ea 23 40 23-80, 80 ai 23 \'0—23 95, dunánt. 77-ea 21 30—21 55 7»-ss 21 55 -21 75, 7»-e« 2170-22 00, SO-at 21-90 — 23 10. rozs H 75— U 85. tak árpa 15-15-15-65, sOrárpa 17-50-19 00 zsb 13 50—M 00, tengeri tszt. 13 75—
14 00, dunántull —\'---—, repce 53 00-
54-00 korpa 8 75 10 00.
valutAk
Angol I. 27-15-27-90 Belga Ir. 79-60-80 00 Csen k* 16-84-16 94 Din k. 152-65 153 85 Dinár 9»-10 06 Dollár 568-80-570-80 Pranda 1.22-40 22 70 Holt. 2.9-80.230-80 Lengyel 63<J9-64 20 Leu 3-38>42
Léva 410-415 Líra 29 70-30-00 Márka 136 25-136 85 Norvégl3270-153 30 Scblll. 80-10 80 50 Pesets 7930-80-30 Svájd I. 110-55 11105 Svídk. 153 15153 75
DEVIZÁK AmsL 230-10-230-80 Belgrád 10-10-1013 Berlin 136-45-136 8> Brüsszel 79-77 80 02 Devizáid 3-40-3-42 Kopenh. 152 85 53 25 London 27-82 27-90 Msdrld 79 60-at)30 Milano 29-1-5-29 95 Newyork 570-80-2 40 Oszló 152 87-153 23 Páris 22-49 2253 Prága 16 91-16-96 Szófia 4-12-4-14 Stockh. 153 35-153 75 Varaó 63-97-64-17 Wien 80-25-8050 Zürich 110 67-110 97
Sartínfcár
Feltu|tás 2283, eladni.n 357. — Elsó rendU I-46-1-48, tudett 1-25—1-30, szedett közép 1-20—1-24, köm<ytl 110—1-18, l-só rendű Öreg 1-28—1-30, ll-od rendtl öreg 1-20—1 24 sngol allldó 1-34-1-60, szalonna nagyban 1-50—1-54, zsír 1-70 1-74, hui 1 76 - 1-86, szalonnás télsertés I-6Ó—1-73.
Ha**: Dtínltl lyosdi él U»Ua<ó
Tállaltt, lankulxUa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
letenirfeea telelőn I Nnfykanll.a 78 n
APRÓHIRDETÉSEK
As atlMntsIéei* dija 10 ssóle »• fillér, Minden tortbbl saó dtja I ftll. Vasár éá Benepeep K> siólf M flll*., mind*, további Sxó dlfa ■ fiit. Szerdán ás pénteken 10 snófe «0 Hllér, minden további szó dl Ja • fUl. ümssó s minden vaata-
CbelOból álló szó két szónak számit-Állást keresőknek ÍOUs engedmény.
Hirdetések B (St) pengi lisn|« alul s feleelegee kiayvslás, ssámtásás elkerSUee eágett előre I I « e t e n d 6 k
3 szobából álló utcai, foidszlnil Iroda-helyleég kiadó Csengery-ut 4. 5638
Ingatlan etadáa. Pogányáron 5 kot. hold jól kezelt szóló, zsindelyes lakóházzal, pincével és gazdasági épületekkel, ugy hozzá tartozó 3 kat. hold szántólólddet lulányos áron, k\'dvezó fizetési feltételekkel eladó. Pelvilágosllás-Dr Hoch Oszkár nagykanizsai Ügyvéd irodájában nyerlieló.
5715
Hál eladó sürgősen Kiskantzsán Szent-rókus u. 49. 5732
Kiadó lakások. Batthyány utca 6. sz a. Iiázban 3 szobái utcai lakás I. évi december hó l-re, Csengery-ut 13. sz. a. két szobás udvari lakáa azonnal kiadó. — Bóvebbel Or. Hoch Oszkár Ügyvéd irodájában. 5717
Özv. Blumenschein Istvánná sziil. Lackc-nbacher
Rózsi ugy a inugnni, mint családunk nevében, porba sújtottan, de a Gondviselés megmásíthatatlan végzésének felismerésében alázatos lélekkel közlöm, Imgy edes, jó uram
Blumenschein István
boldog házasságunk 6. hónapjában, életének :!4. évében, folyó hó 17-én, Szarkástón váratlanul elhunyt.
Földi maradványait f. hó 20-án, szerdán d. ti. 3 órakor temetjük a nagykanizsai izr. temető halottasházából.
Lelke az Uré, aki adta és Magához fogadta.
Nagykanizsa, 1929. november hó 19. A Blumenschein és Lackenbacher családok.
Kát hál eladó. A Sugár ul 32 és 46. számú tiázak julá-wos árban, kedvezó fizetési teltételek melleit elrdók llóvebbM : Kaulmann Károly url és nót divat Üzletében, telelőn ->72. 5t«9
PésakkSIoaBat bekebelezésre minden Összegben a legeló-vösebben és leggyof-•abban folyósitlal Aoaál Ignáo penx-kSIcsónkózvelltó Irrxlájí Nagykanizsán,
jgMMla 2. HÚ._4825
Vadbőröket,
mézet, ijyfollst, vaaat ém fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15. i««
Forgalma a Uzle\'lláa plao kSaatá-
ben, más vállalkozás mlstt eladó. Clm a kiadóban. 5758
Egy Jómunkás clpéeaeegéd állandó munkára felvételik Somogyi István cipésr-mesternél, Letenye. -57fifi
Alma, mosánazki eladó Rákóczl utca 21 Klnizsl-utca sarok -5767
Hirdetmény. Polln Péter örököseinek Nagykanizsán, s Teleki-ut 62. szám alatt levő háza s helyszínén, vagyis Telekl-ul 62. szám alstt 1929. évi november hó 26 án délután 2 órakor tartandó Önkéntes szóbeli nyilvános árverésen, esetleg szabadkézből el log adatni. Fellételek Telekl-ul 62 szlm második ajtónál tudhatók mrg. 5769
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon i 595.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
__sow
Egy jómunkás olpéeaaegéd és egy tanonc felvétenie. Halász, Sugár ut. -5772
Nagyközségben jólorgalniu vegyee-kereekedáe lakással, kevés ArurnsI inal családi ókok miatt stlriíósen álaüó. Hívebbet Erdós Józsel és Tárán cégnél, Nagykanizsán 5787
Eladó ház. Sugár-uton, négyszobás modern lakással, gyönyórtl parkkal, kedvezó leltételek mellett eladó. Cim a ki-adóbsn. 5789
Elegáns bútorozott szoba azonnal kiadó Bstthyány-utca 22. 5788
■■■iBOnB^^H
Varazsdl-ut 4 sz B_ ^ ől.zobás, alatt levó Ha* konyhás lakással, kerttel, a homokkomáromi hegye* egy holdnál nagyobb exötfi villaszerű pinoével, a kanális parton
>/l hold rét és <Sld eladó. 5m Bóvebbet a tulajdonosnál :
Simon Lajosnál,
Klakanlaaán, Voraiedl-ut 4.
Kováid Péter és Pia
budapesti featftgyár
fest, tisztit ée plisseroz
Gallérok, kézelók és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és tejelés
a,o Csengery-ut 5.
501° villany-megtakarítást
jelent Önnek, ha villany-lámpáit a jenai Astrax-reflektorokfaal latja el. A feliratra ügyelni, mert már vannak silány utánzatok.
Zalavármegyel vezérképviselet:
Szász ügynökség
Nagykanlisa, Ssechenyi-tér 4.
Megrendelhető:
Mihalecz és Farkas
vlllanyfelsrerelésl váltalatnál Nagykanlisa, Csengery-ut 5.
Kívánatra díjtalanul
kipróbálható.
JVélkiilöxheteJhm
ni/uién /iax/íL-Jditum
VARRÓGÉP
MINDENT VARR. STOPPOL tS MlMtZ
fCaduezö /ize/oi* /e/letelek. Alacsony hcxut részlol&A-
3IN0ER VARRÓGÉP RÉSZV. TÁRS
Fióküzlete: NAGYKANIZSA Fö-nt
A PFAFF varrógépgyár
készítményei! az egész világon kedvelik, mert a PFAFF varrógép-k tartósak, szépen és csendesen varrnak, Ízléses a kiállításuk Hosszú lejáratú részletfizetés mellett li beszerezhető:
sitii íl FIA [éli
Deák-tér 2., a lelsötemplomnál.
Linóleum, mozaikvászon,
Cocue-szönyeg, lábtflrl&lt
r-w gyári lerahata
HIRSCH ÉS SZEGTi cégnél.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Uzlelvezetó: Zalai Károly)
KilUnó minóségü latai
tojás cs kocka
briket
ismét kapható
Strém Károlynál
„ , Teleion: 127.
799:t/B. 1928. 3-172/B. 1928. stim.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56 58 § ai éneimében eszkOzlendA nyilvános elárvereléséröl,
A végiehajlást szenvedő neve: Sümeg József.
Lakása : Murakeresztur. Az első árverés helye: Nagykanizsa, Rákóczi utca 15., 17., 19.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1929. december hó 9-én d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Rákóc/i-ulca 15., 17., 19.
A második árverés ideje (nap és óra): 1929. dec. 18-án d. e. 9 óra.
i lefoglalt Ingóságok megueveiést sommásan, nemenként.
Jégszekrények, sezlonok, éjieli szekrények, különféle ágyak, szekrények, délszaki növények, virágok, villanyóra, feliró asztalok, szőnyegek, képek, festmények, székek, mosdók 3641 P,
I drb. fekete ebédlőszekrény 3U0 P összes b csérlékben.
Árverési feltételek.
1. Az árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legfőbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kell Nagykanizsa, 1929. november hó 18. napján.
Lehoczky Lajos s. k. 57b I városi végrehajtó.
89. évfolyam, 265 szám
Nagykanizsa 1929 november 21. csütörtök
Ara 14 "Hír
ZALÁI KÖZLÖNY
Snrtt»,tó«ÍK é. kt.dóhlv.ti!: Íí-ul S. uim Kesxttielyl Bókkiiddhlvitul Kossuth L«)o<-u. 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Ijijos
<n: ctjr Ma • ]
Nagykanizsa a megyegyülésben
Régi mondás, hogy amelyik egér a rakott asztag tövében éhen pusztul, az sorsát megérdemelte.
Ugy látszik, ennek az egérnek a sorsa vár Nagykanizsára Is.
Mig nem volt közigazgatási reform, egyre döngették a megyei és országos pulilikát Nagykanizsa kesertl panaszai, melyek pusztulásról, hanyatlásról, elhagyaloltságról szóllak. Minden panasz Rómába vezető útja voll: ,a megye nem törődik velllnk". Ha meg megyegylllés volt és azon kanizsai ügyek, akkor azon a gyűlésen minden vidék képviselve volt törvényhatósági bizottsági tagjaival, rendszerint épen csak Nagykanizsa nem. Nagykanizsa azt várta talán, hogy mondjuk Csabrendck, Balatonfüred vagy Nova küldje tálcán a kanizsaiaknak a megyén kivívott eredményeket. Pedig ha egyszer-kétszer — nagy nyomásra — felvonultak a kanizsaiak a megyegyülésre. mindig győztesen jöttek haza onnét és látniuk adatott, hogy nem is any-nyira a megyei jóindulat hiányán multak a panaszai, hanem inkább azon, hogy épen a panaszos sohasem adott hangot bajainak ott, ahova panaszait minduntalan adresszálta, de csak idehaza.
Mosl uj levegőt eresztettek az egész magyar közigazgatásba. A közigazgatási reform szélesebb alapokra fektette a képviseleteket a törvényhatóság életében is. Nagykanizsának fi8 polgára jutott be igy az uj törvényhatóságba. Ezek közül r>0 virilis, 10 választott, 8 érdekképviseleti kllldöll.
Következeit a megújhodott törvényhatóság első és döntő fontosságú közgyűlése, — a tegnapi. A megye minden része versengve küldte el erre a gyűlésre a maga lagjail. Természetes is, hiszen iit választották meg az egyes bizottságokat és főként itt választották meg a kisgyü-lést, amely a tulajdonképeni intéző szerv lesz az uj megye éleiében. Elhatározó fontosságú lelt volna tehát Nagykanizsára nézve is, hogy kellő mérlékben érvényesítse súlyát a megyei élet és önmaga sorsának kialakításában. Különösen fonlos leli volna akkor, mikor nem a sokat hánylorgatolt megyei jóakaraton mull volna, hogy Nagykanizsa valóban kapjon annyi szól a jövő megyéjében, amennyire joggal tarthalna számot a megyében elfoglalt helyénél lógva. Nem a megyén múlt volna. Mert a hivatalos megyei listán hat kanizsai tagot jelöllek a kisgyülésbe. Közülük 3 rendes, 3 póttagként jelölve álll a listán. Amikor II járás és 2 város összesen 24 rendes tagot küld a kisgyülésbe, akkor Nagykanizsának 3 rendes tagol szánt a hivatalos lisia. Nagykinizsa tehát meg lehetett a hivatalos jelölés proporcio-nalitásával elégedve. Ezzel szemben mi történt? A nagykanizsai jelöltek közül egyet-
lenegy jutott be a kisgyűlés rendes tagjai közé, Gyömörey István személyében.
A Zalavármegye ügyeit tulajdon-képen iranyiló kisgyűlés 24 tagja közölt tehát egyetlen egy szava lesz Nagykanizsának.
1 lát ezért volt az a sok, nagy láz, hogy kik és hányan kerülnek be az uj törvényhalóságba Nagykanizsa képviseletében. Azért: hogy a kis-gyűlésben, ahol vollaképcn minden történik és eldől, Nagykanizsa egy-huszonnegyed arányban álljon a vármegyei élet mérlegén.
Es mindez miért?
Mert Nigykanizsa 68 törvényhatósági\' bizottsági tagja közül mindössze 16 virilis, 9 választott és 5 érdekképviseleti tag voll ott ezen az évtizedre kiható fontosságú közgyűlésen. A választoltak kőiül csakHlr. Kállay Tibor hiányzott és otl voltak nagyobbrészt az érdekképviseletiek is, de az 50 virilis közül már harmadrész sem ambicionálta magának városa érdekeinek megvédését.
Ennek ellenére ma felzudulva forrong a közhangulat egész Nagykanizsán, hogy hát — azt mondják — mégsem járja, hogy a megye legnagyobb és legráulaltabb városának csak egyetlen szava legyen abban a kísgyülésben, ami sokk il lontosabb az egész nagy törvényhatósági bizottságnál.
Pedig hál kár a felzúdulásért és kár a kedvetlenségért. A kommentárokért is kár, amikkel ezt a választást sokan kisérik, mondván, hogy ime: a megye megint elnyomta Nagykanizsát.
Dehogy is ez történt I Az történt csupán, hogy Nagykanizsa a leritell asztag tövében éhen pusztuló egérhez kezd most már ingyon veszedelmesen hasonlítani.
Ahelyett, hogy összefogott volna Nagykanizsa 68 szavazala. -- ahelyett, hogy okos és előrelátó szervezkedéssel a járást is a m.iga csaia-soraiba állitotla volna, — ahelyett, hogy (vérszegény és megunt panaszok helyeit) mosl, amikor arra legnagyobb szüksége és legbiztosabb módja volt, az öntudatos cselekvés parlamentáris eszközeivel érdekeit biztositolta volna: — kényelmesen otthon maradtak a kanizsai voksok és rábízták városuk sorsál a véletlenre. Akik pedig elmentek a voksaikkal, azok is nagyrészben partikuláris személyi törekvések szolgálatában még azt a pár szavazatni is szélforgácsollák az eredményekben porszemként elvesző kis akciókra. Mi haszna volt igv abból Nagykanizsának, hogy néhányan kanizsiiak kaplak egy-két\' szavazatot, mikor a döntésben csak százas számok mérkőztek egymással ? Miért ne lehetett volna a közügyéri lel\'resedó kicsi és kevés erőkel is összefogni inkább s ha mást n"in, legalább annyit elérni
vele, hogy a megye u| korszakának küszöbén demonstráljuk vele az egységes erővel fellépni-tudásunkat, a céltudatos bekapcsolódásunk alkotó erejét ?
Nagvkanizsa dísztelenül került ki a próbából. És nem okozhat érte senkit, egyesedül önmagát. Nem okozhatja most már a vármegyét sem. Mert a vármegye ezúttal igazán módol adott Nagykanizsának az érvényesülésre és nem bánt mostohán Kanizsával a jelöléseknél. Az meg aztán már valóban nem a megyei vezetőségen mull, hogy a megye többi részeinek a gyűlésre érkezeit bizottsági lagiai nem gondoskodtak a kanizsai érdekek számára kellő
arányú képviselet biztosításáról.
Még egy hátrány származott ebből Nagykanizsára.
Eddig ugyanis könnyű és kényelmes szokás volt minden bajaink tetemes százalékát azzal intézni el, hogy szidtuk a megvét, mint Nagykanizsa kerékkötőjét. Most azonban a megye gavallérosan viselkedett Nrgykanl-zsával szemben. Ezután tehát már csak a magunk orrát foghatjuk majd meg panaszaink Idején.
Mert megyei panaszok ilyenformán ezután is lesznek Nagykanizsán. A közigazgatást ugyanis megreformálták, de mit ér az nekünk, ha — Nagykanizsát nem reformálják meg valahára ?
Készül a gyülekezési ós egyesülési jog reformja
A parlamenti képviaalettel biró pártok engedély nélkül tarthatnak gyOléaeket
Burlnpest, november 20
Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkár a kedden ezügyben folytatott bizalmas értekezlet után kijelentette, hogy a gyülekezési jogról szóló törvényjavaslat teljesen megreformálja a gyülekezések összehívásának és ellenőrzésének módját és körülményeit. Azok a piírlok, amelyeknek parlamenti képviseletük van, külön engedély nélkül larthalnak gyűléseket, de a gyűlés megtartásáról és tárgyáról kötelesek előzetes bejelentést lenni. Azok a pártok,
Világszerte olcsóbbodik a pénz
kamatláb leszállítására — Kanadában buza-hossz van
amelyeknek nincs parlamenti képviseletük, kötelesek lesznek engedélyt kérni a gyűlések megtartására. A rendőrhatóság minden gyűlésen a jövőben is képviselve lesz. Minden egyes gyűlésről hiteles gyorsírói jegyzeteket kell készíttetni. Valószínűleg meg fog alakulni a hites gyorsírók csoportja, amelynek tagjai esküt lesznek és jegyzeteik a hatóságok előtt teljes érvényűek lesznek. Az egyesülési jog reformjáról is külön törvényjavaslat készül.
Bécs, London, Berlin készül a Amerikában is olcsóbb lesz a hitel
Hócs, november 211 Az osztrák nemzeti bank főtanácsát péntek délutánra ülésre hívták össze, amelynek legfőbb tárgypontja a hivatalos bankráta leszállitása lesz. Jach pénzügyminiszter tegnapi nyilatkozata után, melv szerint a tőkehiány megszüntetésére van kilátás, bizonyosra veszik, hogy a nemzeti bank főtanácsa \'/a vagy r\' o-kal leszállítja a bankkamatlábat.
London, november 20 Internacionális pénzpiacokon szá-nio:ii..k azzal, hogy az Angol liank holnap fél százalékkal leszállítja újból a kamatlábal.
Berlin, november 20 Német pénzügyi Körökből az utóbbi napokban hirek étkezlek arról, hogy Németországban csak újév táján kerülhet sor a kamatláb csökkentésére. Mindazonáltal valószínűnek tartják, hogy ha az Angol Bank tioln p leszállítaná a kamatlábat, a német Jegybank vezetősége is revízió alá
veszi a kamatlábkérdésbcn eddig elfoglalt álláspontját.
Washington, november 20 A Reuter-iroda washingtoni jelentése szerint olt az az általános felfogás kerekedett felül, hogy a kereskedelmi és ipari hitel rövidesen olcsóbb lesz az Egyesült-Államok egész leril telén.
Gabona-hossz Kanadában
London, november 20 Az argentínai fekete rozsda hírére a kanadai gabonaárak hirtelen felszökkenlek. A piacot hirte\'en kivileli megrendelések árasztották el.
Az áremelkedések - winnipegi Reu"cr-jelentés szerint - ellensúlyozták a gabonakereskedelem eddigi összes veszteségeit.
A gabona-érlékcsitö kő; pont hatalmas nyereségre telt szert. Tisztán a buzakivitell szállításokra szóló megrendeléseket 8-9 millió buschelre becsülik.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. november 17
■ti
„A f>alálos ítéletemet irtam alá mondta Gruhanovici>, mikor aláirta a bérlet-átvételi sscerxöáést
Óriási részvét melleit temették el Nagykanizsán a szarkástó-pusztal tragédia áldozatát
Nagykanizsa, november 20
Ritkán látott tömeg réfczvéte melleit kisérték ma ulolsó útjára Nagykanizsán a szarkástói tragédia fiatal áldozatát, Biumenschein Istvánt. A temetés 3 órára v«it kitűzve, azonban már 1 óra ulán valóságos népvándorlás indult ki az izr. sirkert felé. Rang, állás, felekezeli különb-résztvevő sziv és együttérzés hozta ség nélktll olt volt az egész város. A össze az embereket. Fél 3 órakor már nem lehetett bejutni a temető halottas-termébe. A sirkert maga feketéllett az embertömegtől.
A halottas-terem közepén az áldozat egyszerű kettós-koporsóban, fekete lepellel letakarva. A koporsón a hozzátartozók üdvözlete : koszorúk, öszi virágok... Komoran égnek a gyertyák, szomorú még a villany langja is.
Megrázó jelenei, — amikor Biumenschein édesanyja és apja megjelennek. A szülők fel-felzokognak a koporsóban pihenő fiuk láttán. Majd a LackenbachercsMú tagjai által támogatva, bejön talpig feketében a fiatal özvegy, mini a banat és fájdalom éló szobra. Mikor hangosan fel-felzokog, nincs szem, amely szárazon maradna. Soha megindilóbb, szivet megmarkolóbb látvány: az édesanya, a fiatal hitves szüntelen zokogása még a követ is megindítja.
Ábrámovics Márk főkántor meghaló gyász-zsolozsmáival nyitja meg a (emelési szertartást. Szivbemar-kolóan hangzanak el a halotti imák. És lellör a sirás, a zokogás mindenütt.
Winkler Ernő dr. főrabbi emelkedett hangú gyászbeszédei mondott, amit folyton félbeszakit az édesanya és fiatal özvegy sírása, fájdaloin-kilörése.
— Nehéz a vallásos léleknek is megnyugodni, -- mondja Winkler dr.-— amikor nem a fa gyökerét támadta meg a kérlelhetetlen halál, hanem gyilkos golyótól kellelt megválnia az élettől ennek a fiatal férfiúnak. Azonban van földi bíróság, amely ítélkezik és van égi igazságsz