Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.65 MB
2010-03-09 11:41:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1018
4978
Rövid leírás | Teljes leírás (1.45 MB)

Zalai Közlöny 1937. 172-196. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

77. Évfolyam 172. szám
Nagykanizsa, 1937. augusztus 1. vasárnap
Ara 12 A".
ZALAI KÖZLÖNY

te kMób!.«UI: FW 5. náa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elöfccléií ári: egy b«r> « pengi 40 tlUtr. Szerkesztőségi ét kUdótlInUU leldoo, 78. u.
Zala főispánja
Akkor, amikor végig \\tckintiink azoknak sorain, akik a fórumon van nak, akik élen járnak, aik ott vannak a magyarság őrhelyein, figye\'ő tornyaiban, parancsnoki hidjain, hogy a hazaszeretetből táplálkozó gondossággal és lelkiismeietess^g-gel intézzék a magyarság ügyeit, a kik iránt a hála, a nagyrabecsü\'és és köztisztelet érzetével viseltetünk* meri oly közel állanak hozzánk, gondolkodásunkhoz vi\'úgnézetUnk-höz és ugyancsak a zalai fó\'d gyö. keréböl sarjadoztak, telve vannak ennek az áldott zalai földnek szeretetével, meri senki sem tudja ugy megérteni Zala földjének ü zene\'ót, Zala népének szavát, mint za\'ai ember, - a legnagyobb szeretetlel tekintünk a zalai főispáni szék felé, ahol a zalai föld szülötte telitve Zala hagyományaival, a zaLal röghöz való ragaszkodással - őrt áll Zalaország és népe felett-
Trianoni Nagykanizsa és polgársága számára nagyfontosságú, milyen férfiú ül Zala főispáni székében, hiszen Nagykanizsának speciális helyzete van, amit csak Zala szülötte tud megérteni, átérezni, aki a zalai viszonyok alapos ismerője. Aki a centralisztikus megyei politikán felülemelkedve, át van hatva Nagykanizsa jelentőségétől, fontos missziójától, elsörendüségétől. tör-ténelmi szerepétől, hivatottságától. a reá váró nagy feladatoktól és aki tudja, hogy Zala szive : Nagykanizsa és ezen a látószögön át intézi Zala legnagyobb városának ügyeit.
Vitéz gróf Teleki Bé\'a főispán aa a férfiú, aki eddigi tevékenység alntt is megmutatta, hogy Nagykanizsával érez, h >gy a za\'ai rög szeretetével vUelletik minden iránt, ami zalai. Hogy nemcsak a kormány képviselője, a hatalom reprezentánsa, Zala vármegye eső férfla, hanem édesatyja megyéjének. Ott látjuk mindenütt, ahol tenni, dolgozni, épiteni, segíteni kell, ahol exponálnia kell magát Zaláért, Nagykanizsáért, a nagykanizsai ügyekért, a nagykanizsai polgárságért, léttcvá-gó problémáiért. Törtcne\'ini nevének, egyéniségének, állásának teljes súlyával éc tekintélyével őrt áll trianoni Nagykanizsa és polgársága feiett. Virraszt a magyar éjszakában a zalai magyarság vártáján. Nincs az az osztály, az a társadalmi réteg, amelynek ügyeit, jogos kívánságait ne tenné magáévá, na hivná fei a kormány figyelmét leá, no járná végig a msgye községeit, járásait és győződne meg személyesen a zalai életről, a zalai nép sor\' sárol, a zalai nehézségekről ós arról a sok bajról, küzdelemről, ami alatt Zala népe roskadozik.
Vitéz gróf Teleki Béláról vadban elm-mdhatjuk, hogy mi fő-ispáí ^nk.* Hiszen diákkorában sziv< la magába a Nagykanizsa-sacretelet, a szülői házban tanulta meg értékelni, becsülni ezt a nagy család it, amit ugy hívnak, hogy Nagykanizsa, ahol mind a 32.000 ember egy
mí ibk most? az ang0| kormány javaslata hajótörést szenvedett
A moszkvai vörös-ember aknamunkája sikerüli — A jövő hét folyamán véglegesen eltemetik az angol javaslatot
London, julius 31 Amint előre je\'eztük, a ben«m-avatkozási bizottság tegnapi ülésén a szovjetnek sikerült szétrobbantani a bizottság munkáját.
Rendkívül szenvedélyes lefolyás su tanácskozás után a bizottság elnapolta ülését, anélkül, hogy bármilyen határozatot hozott vona.
A bizottságban képviseli 27 á\'lam közül tudva\'evően 26 elfogadta az angol javaslat elemeit és egyetértett
a terv minél gyorsabb alkalmazásában. Csupán egyetlen áll un zárkózott el a lerv alkalmazása elöl, -Szovjetoroszország. Azért a bi-o\'t-ság szétrobbantásáérl minden fcle-iöség a szovjetet terhc\'l.
R<)ma, julius 31 A lupok a benemavatkozásl b\'zott-ság tegnapi ülésével kapcsolatban, felvetik a kérdést: ~ Mi lesz most?
A tegnapi ülés után biztosra vehető, hogy az angol kormány javas-htu hajótörést szenvedett. A lapok ezért Franciaországot, illetve e\'ső-sorban szovjetet okolják.
A lapok értesülése szerint a benemavatkozásl bizottság a jövö héten újból ülést tart és azon elökó-szitik a teljes ülést.
Ezen a teljes ülésen aztán - írják a lapok — véglegesen eltemetik az angol kormány javaslatát.
Japán Peking és Tiencsin megszálláséval befejezettnek tekinti a kínai konfliktust?
Elfogták és kivégezték a kelethoppei kormány tagjait? — A japánok Tiencsin több negyedét felgyújtották — A japán csapatok még nem ütköztek össze a kínai központi csapatokkal — A mikádó nyugtalan az északkinai események miatt
A háború még csak most kezdődik — mondja ■ nankingi kormány
Sanghai, julius 31
Tegnap Tiencsin is japán kézre került. A japánok elfoglalták annak tengeri kikötőjét, Tangkul is. A japán csapatok végeláthaiat\'an sorokban, teherautókon hömpölyögnek a városba.
Japán Peking ós Tiencsin megszállásává\' befejezettnek tekinti az egész vls/áiyt.
Annái\' erőteljesebb ellenállásra szervezkedik a központi kinal kormány. Nanklngban a kormány körei azt hangoztatják, hogy a háború c.Bak most kezdődik.
Lemészároltak 300 japánt
Tokió, julius 31 A kelethopei kormány c-endöi Bigének e^y osztaga fellázadt Tung-csauban és lemészárolt 300 japánt, valamint elkergették Jlngjukan miniszterelnököt és kivégezték a kormány több tagját.
50.000 főnyi kinal hadsereg Indult észak felé
Sanghai, julius 31 A haditudósítók Ideérkezett jelen-tése szerint a japán >k Tiencsin több negyedét felgyújtották és felrob-< bnntotlák. Japán bomba érte a nan-
kayl egyetemet is, az épület felrobbant. * Csang-szlején kijelentései szerint a japán csapatok még nem ütköztek meg a kínai központi csapatokkal. A kínaiak 50.000 embert indítottak útnak észak felé, hogy a megkezdődő hadműveleteknél kéznél leg>en az ujabb segélycsapat.
„A japán hadsereg készen áll!"...
Tokió, juüu 3í A japán parlamentben sok szó* esik az északkinai konfliktusról és szinte minden akörül forog. Szagl-jama hadügyminiszter tegnap a páriámén t ülésén kijelentette, hogy a
szoros, eggyéforrott nagy családot alkot, aki nem akar mást. csak békét, polgári boldogulást cs fejlődést, hogy mindazt, i<mü őseitől, apáitói kapott, sértetlenül adhassa tovább gyermekeinek, unokáinak.
Jói esik nekünk az a tudat, hogy vitéz grói Teleki Béla a zalai főispáni szék birtokosa. Sok elfogultsága és teendője mcl\'ett tud mindenkor időt szakítani arra, hogy a csendes határváros számos Ügyeiben felkeresse a kormányt és fe\'hivja Nagykanizsára a figyejpiét. Vltésí gróf Teleki Bé\'a főispánsága alatt de sokszor emelt szót Nagykanizsa mellett, kívánságainak teljesité e érdekében a kormánynál, az egyes resszort-minisztereknél. Csak nom-régen gróf Bethlennel ö vezeti? a kanizsaiak küldöttségét és pártolókig emelt szót a városnak a magasabb lakbérosztályba sorozása érdekében. A kivitel alatt álló középüle-
tek ügyeinek, nehézségeinek sima lebonyolítását közbevetésével eljV, mozdította, a készülő és tárgyalás alatt álló, kivitelezés alá kerülő ujabb középitkezések és nagyszabású. a város további fejlődését előmozdító és biztosiló tervek hatabms protektort és közbenjárói nyertek vitéz gróf Teleki Bé\'a főispánban. Nincs az a nagykanizsai ügy, az a nagykanizsai kérdés, aniit Teleki főispán nem tekintene szívügyének. Főispáni Íróasztalának feljegyzései tudnák legjobban dokumentálni, mit tesz vitéz gróf Teleki Bé\'a Nagykanizsáért, polgárságáért.
A zalai főispán ajtaja nyitva áll minden zalai polgár előtt, virilista vagy a zalai föld egyszerű gyermeke legyen is az. Nincs kategória, nincs osztálykülönbség, nincs válaszfal ember és ember között előlié. A magyar sorsközösség és a magyar együvétartozandóság me^gségúvcl
fogad mindenkit, aki T)izal<#nmal közeledik hozzá. A zalai sziv szólal meg benr.e. A zalai földből kisugárzó mélységes magyar.sze retet. Ez \'az a kapcsolat, amely a zalai p Jgár-ságot összekovácsolja főispánjával, akihez mindenkor ugy köe\'edlk, mint ahogy családtagok a csa\'ád\' taghoz szoktak köze\'edni
Nagykanizsa polgársága biza\'om-mal tekint főispánjára, meri tudja, hogy közel á\'l hozzája Nagykanizsa polgársága öröménél áll \'zárt egységben főispánja mögött, Nagykanizsa polgársága tudja, hogy vitéz gróf Teleki Bé\'a több, mint főispánja, sokkal több: családfője, édes-atyja. i
Nagykanizsa szeretettel, ragaszkodással és nagyrabecsüléssel övezi körül vitéz gróf Teleki Bélát, Zala főispánja mindenkor számithat -< az ő Nagykanizsájára-
ücncdí\'k IQ-ZsO

•ACM WOZLWV
ICT. augutVm 1
Idényvégi cipökiárusitásunk 2-i4.ig
sandátok, strandcipők, weekend-cipűk, fehércipflk, divatcipők
Miltónyi Sándor ÓS Fia Cipőáruháza Nagykanizsa, Fö-ut 2. sz.
japán hadsereg készen áll arra, hogy az időszerű kérdéseket hatalmi eszközzel oldja meg és azokat mielőbb rendezze.
A japán sajtó igen nagy jelentőséget tulajdonit a miniszterelnöki császári kihallgatásának. A csiszár állítólag kijelenlelte. hogy igei nyugtalan az északkinai események miatt és a helyzetről az máal a legpontosabb jelentési kéri magának.
Az utolsó csepp vérig!
Sanghal. julius 31 A njmkingi kormány most már tef jesen lemondott arróli hogy az északkinai incidenst békés uton el lehetne intézni. Kinai részről a támadások megindítását céltalannak tartják, inkább mindenre felkészülnek, hogy egy esetleges idöc\'ötli támadásnak ellent tudjanak álluk Egyébként az utolsó csepp vérükig hajlandók küzdeni
A Japánok elfogták a lázadó csendőröket
Sanghal, julius 31 (Lapzártakor érkezeti) Pekingi jelentések szerint óriási tömeg jelenlétében temették el a julius 28-iki harcokban elesett Saolung és Tung-Ghiuku tábornokokat.
Tokió, julius 31 A Domnieu ii\\>dn pekingi jelentése szerint a japánok elfogták a ke\'ct-hopei csendőrség 1000 lázadó tagját. A fellázadt csendőrök ugyanis be akartak hatolni Pekingbe.
A csendőrlázadással kapcsolatban egyébként ellentmondó hírek vonnak forgalomban, nem tjdják, hogy azokat klvégezték-e, sőt az sem biztos, hogy a kelethopei függet\'en kormány tagjait kivégezték, lehet, hogy u kormány tagjai még életben vannak és csak a miniszterelnököt végezték ki.
Akinek a vérnyomása magas és szívműködése rendetlen, ugy érhet el erőlködés nélkül meglelő könnyű székelést, ha reggel éhgyomorra egv kis pohár természetes .Ferenc József* keserüvizet iszik. Az orvosok ajánlják.
Meghalt Zala György
Budapest, julius 31 Súlyos veszteség érte a magyar ságot Zala György, a világhírű szobrászművész szombaton hajnallván hosszas szenvedés után a budapesti Pajor szanatóriumban 79 éves korában meghalt.
A zalai születésü nagy magyar szobrász, aki zsáner és portréin kívül xzámus hatalmas müvet alko\'.olt (budai hunvéd szobor, Erzsél>et királyné, Tisza István, a mii lene ülni emlékmű legtöbb szobra, az aradi vértanuk emléke, stb.). Tagja vo\'t a Tudományos Akadémiának, megkapta a Corvin-láncot és a kormány, főtanácsosi elmet.
— KuiorUiállitAiunknt tekintse meg minden kényszer vétet nélkül. Mopstein bútoráruház
Általános kőműves-sztrájk Nagykanizsán
Minden középllkezésnél szünetel a munka — A munkaadók bérraegállaplió bizottság leküldését kérik a minisztériumtól
Röviden már foglalkoztunk a nagyanizsai kőmüvessegédek bér-\' mozgalmával, akik a minisztérium állal megállapított minimális óra-bérek felemelését kérték munkaadóiktól, akik arra az álláspontra helyezkedtek, hogy miután n mir nisztérium állapította meg a munkabéreket, u minisztérium közbejötté* vei történjék a munkások kérésének rendezése- >
Már ugy volt, hogy a munkások bevárják a minisztérium erre vonatkozó lépéseit, amikor váratlanul kimondották a sztrájkol.
Ugyanis a munkaadók pénteken délután megje\'entek dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyct\'es, iparbizlos előtt és bejelentették ism-\'i^tes határozatukat : a miniszter döntsön ebben a kérdésben. Arraikérték a pol-gérmes terhe lyetles -iparblztost, teg ye meg a szükséges intézkedéseket, hogy az Iparügyi minisztériumból sürgősen bér megállapító bizottság szálljon ki Nagykanizsára, amoly u
helyi viszonyokat megállapítja. Kijelentették a munkaadók, hogy akkor, amikor a miniszter 54 fil\'éres órabért állapított meg és Budapesten is 56-60 fillért fizetnek óránként, a nagykanizsai munk^adóW 63 70 füléig fizettek, vagyis többet, mint a megállapított munkabért és mindennek dacára további béremelést kérnek. Hajlandók ebi e is belemenni, de n miniszteri bizottság állapítsa mc£ a bért.
A munkások később a munkaadókkal együtt összejó\'.tek egyeztető tárgyalásokra Gerócs üyörgy szakosztályi elnök elnökle:e alatt. A munkások ragaszkodtak a 15 százalék emeléshez, a munkaadók ismeretes határozatukhoz.
A munkások kimondották az álla-JÖnoS sztrájkot Nagykanizsán. Szombaton reggel már egyet\'en kömüves-segéd sém dolgozott az építkezéseknél. Kitört az általános kőműves-sztrájk Nagykanizsán.
Megvalósulás előtt Nagykanizsa hangversenyterme
Már folynak az átépítési munkálatok a Városi Zeneiskolában — Egy mindenben hiegfeleló hangversenytermet keíí építeni
Tizenegy éve van Nagykanizsán zeneiskola, de azóta állandóiul kiséri a h ingversanyterem ügye A Zalai Közlöny olvasói előtt nem is-meret\'en az az évek óta fennálló állapot, amely a Városi Zeneiskolában volt. amit e hasábokon nem egyszer szóvátettünk, hogy hangverseny teremnek kellő átalakítással nvg felelő terem az intézet fáskamrája.
Ezt a lehetetlen helyzetet a város most megszüntette, mert mint ismeretes, külön fáskunirát épllMett
és ezzel a hangversenyteremnek szánt helyiség (a régi piarista ka-\' poinn) felszabadult.
örömmel értesülünk, hogy az any-nyira szükséges hangverseny tetein végre megva\'ósul. E héten az átalakítási munkálatokat megkezdték.
Olcsó

nyári vasar
Singeméi
aug. 2—14-ig.
Ezzel nem csak egy\'csinos nagytermet, hanem a szakszemponfoknakt Is mindenben megfe\'elő helyiséget kap a Zeneiskola, ami a sikiejes^ hangversenyek megrendezéséhez nélkülözhetetlen.
Kívánatos volna azonban, hogy most valóban egy .mindenben iM\'jí» fe\'élő hangversenytermet kapjon Nagykanizsa és ennek megfelelően az összes mellékköörülmények (be-járat, fűthető ruhatár, illetve dohányzó, müvészszoba, stb.) is a le* hetöségekhez képest kifogástalanok lehessenek. Hangversenytermet nem épit a város minden évben, tehúl hat most végre megvalósul, legyen-olyan, amely méltó a nagykanizsai zeneiskolához és a város zenekultúrájához.
Hisszük, hogy a terv nem fog a mellékköörülmények rendezéséhez szükséges pár pengőn felborulni.
20 ceruza
dolgozott serényen az elmúlt napokban Elfujtuk a drágasági hullámot, tavaszi és nyári divatcikkek árait alaposan megnyirbáltuk. Áruházunk Idényvégi árusításai mindig a nagy kánikulai szenzációt jelentették a vásárlóközönség körében, ma már az egész váf08 és környék tudja, hogy ilyen alkalomkor Schützéknél a régi árak töredékéért lehet vásárolni. Praktikusan gondolkodó vásárlóközönség már meggyözödött arról, hogy a divat egyik évről a másikra csak apró változásokat hoz. Egy szép kompié, blous, ruha, anyag, jövőre is époly üdén, divatosan h <1, mint az előző évben. Sok családnál már szokássá vált, hogy Schützék idényvégi árusításán vásárolja meg a férj jövő évi tavaszinyári tropikál ruha-any igját, feleség k--p elegáns kész tavaszi komplét, szép mintás cloque vagy imprimé ruháravalót, fiuk-leányok ugyancsak valami praktikus olcsó dolgot.
Aki először jön, az kapja a legjobb falatokat, mi minden kedves vevőnk számára tartogatunk egy „olcsó falatot" s szeretettel várjuk a vásárló közönséget augusztus 2-án kezdődő idényvégi árusításunkra. (:)
ID<3
Meleg, zápor!
Prognózis: További felmelegedés, néhány helyen, főképp a délutáni órákban záporeső.
A Meteorologlai Intézet nagykanizsai megtlgyelőáttomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: +14 4. ma roggol: +172 délben : +25 6. Csapadék: 0*0
— Tekintae meg H Kopsteln Bútor áruház állandó butorkl&UltAaát ízléses és olo.\'ó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
<-Nöi ruhákat, pongyolákat ldényvégl árakon vásárolhat Schülznél.
1937. fcUfiutxlui 1.
HALAI HOZL\'ONH
a
Könyvekről
írja: Barbarits Lajoa
1. Révay : A költő és a császár
Révay J&zscf dr. kedves ismerőse a kanizsaiaknak, illeni előadásai eseményszámba mennek az Irodalmi és Múvészeli Kör líceális műsorán Révay Jó/s<\'f legújabb könyve pedig esemény voll a könyvek piacán ezidén, amikor a könyvnip kissé mostoha szürele volt a kimagasló értékeknek.
A költő és a császár, Horatius és Augustus regénybe öntött történ te, a könyvnap körüli termés színe-javából való. IX1 színe-javához tartozik annak a könyv-özönnek is, amety i^oSó években löbbé-kevésbbé szerenesés divattá tette jiagy eml>erck ílel-rcgé-nyeit. Itévay nem faragott szenzációt a római történelem két nagy kortársának életéből, nem nyúlt az indiszkréció csiklandozó eszközeihez, nem tévedt a felesleges részletezés unalmába, hanem ihleteit búvárkodás, széleskcVit alapos kor-ismeret és fárgyi tájékozottság l>ccsfllcies irói munka szülte ezt a könyvet. Nem a piac kíváncsiságába éjMill életrajz-regény ez, hanem a Jeg. tisztább szándékú elmélyedés a klasz. szikus kor nagv küllőjének lelkivilágában, annak őskorának forrongó ko. hó iában, amelyből Horatius gazdag költészete kisarjadt. Ebben a könyvijén minden azért iródoll, hogy minél teljesebb, minél biztosabb legyen a római költő lelki analízise, minden ihletének, minden sorának indító rugói Kmlékszünk még: — a sok:it vi. latolt llarsányi-féle Liszt-regényben majdnem elvész a nagy zeneköltő. Révay könyvében Horatius, a költő alakja kap plasztikus életet, olt tüzel a sorokban az első szatírától az irtorsó levélig terjedő skálán Horatius dus küllői szűreiének minden mozzanata, az áldott terhétől lüktető küllői lélek-rten az első csira megmozdulásától az aikofas diadalmas fndűleléig ilinden más csak ehhez keret, szin és magyarázat.
Ez a .minden más» önmagában is nagyon sok. Széles Ívelésű, levegős korrajz minden-\'kelőtt Kein az archaizáló stilus külsőségivel tereniti meg Révay korrujza levegőjét, hanem a történelem tudósának és az irás mesterének távlatai és fantáziája egyesül fejezeteiben ugy, hogy minden időszak é.s azok minden alakja jellemekben, gondolkodásban, cselekedetekben, az idők szellemében és a történelem va-lóságában életlel lelik meg és dimineh-ziókban moz<$. \'A stTTüsa csak szép, szabatos $1 magyar de friss, akár a le^nallíb tárgyú mai regényé. Sok helyen színié az az érzésünk,, hogy csak a neveket kelleno kicserélni és egész oldalak elé oda lehetne irni: ■idő: ma.i
Olykor epikus részletesség, máskor drámai lüktetés, majd meg lirai szi-uezés és filozofikus mélyreszállás élénkíti a regóny menetét, amely azonban mindig folyamatos, szerkezetileg tiszta és világos.
Az életrajz-regények bő irodalmában, ebben a ma már piaci* konjunk-hira dzsungelébe fulladt irodalmi divatban tisztult, nemes és Irányt mutató példának idézzük Révay József könyvét
Kár, hogy a kiadónak nem voft szíve ehhez a könyvhöz A nyomdai ki. állilás nagyon gyatra
2. Dorosmay: Kis mesék nagyoknak
A La Fontaine Társaság kiadásában a tavaszon jelent meg Nagykanizsa másik kedves ismerősének, az Irodalmi és Müvészeli Kör másik vendég-előadójának, I>orosmny Jánosnak uj Könyve, u Kis mesék nagyoknak. A budapesti kiadó irodalmi társaság és az előszó, amit annak elnöke, Vikár Réla irt, maga fs fémjelzés a soproni uj magyar Ae«iopus meséi számára.
l)orosmay egyedülálló jelenség a mai magyar irodalomban, l-\'áy András örökének folytatója a ma szelleméin l.» Fontaine, .a vidám epikureus-meséi idestova ;KX) évesek, do ma is ^8\'ontosabb olvasmányai a fraucla
augusztus 14-ig tartó
idényvégi árusításunkra !
Férfiruha-vásznak, Férfi tropikálok, Mintás cloque-selymek, Imprimék, Műselymek,
Sima és mintás lenvásznakat maradékárakon árusítjuk l
hői ruha - osztályunk
szenzációs árairól már az egész város beszél!
-Áruház.
L
Iskoláknak. Moralisták és pedagógusok vitatkozhatnak az állnlmeséK tanító értékén, — az irodalom tökéletes műmnek gyanánt könyvelte ei S léha frajuia költő meséit A magyar talajba átültetve nedig már Fáv András mo-séi is cselekedetek voltak, salát valló-mása szerint Széchenyinek is ihletői s most ugyanezekkel n\'tisztelclremélló nemes szándékokkal az irodalmi és erkölcsi követelményekkel teljes összhangben művelője a mürajnak Dorosmay János.
Játékos, apró mesék Dorosmay irá. sai és komolyabbak, megállapításaikban bátrabbak é.s súlyosabbak, mint megannyi vezércikk és vaskos világnézeti, |K)litikai, közéleti taniumXhy. Ezek a kis mese.Dávidok a tnnuiság hatásfokát illetőleg bátran venetik fel a versenyt hatalmas köjiyv.C,ÓIiáloft-ka.. TöblK\'t jnondanak és jobban kimondják az igazat, jnint kötetnyi értekezés vij^y prédikáció-sorozat.
Az élet nagy, általános (ha tetszik: —„átlagos) igazságai éppen ugy mesemondó kedvének varázs-prizmája elé kerülnek, mint a ma szociális, társa-dalmi, |K)litikai ferdeségeí, az emberi jellem gyengéi Talán egy kicsit sok is s néhol kicsit goroml^i is a meséknek a n ipi politika terére lelt kirándulása A szamár, mint vezér, az ökör, mint miniszter gyakran előforduló küz-iK\'Iyck kedvééri kár mcglnmtani u Dorosmay.mesék izlc|es irodalmi za-ma|ál, friss, üde báját. A talpnyaló medve meséjének tanulságáért |>cdig ( az emberek egymásnak már nem ís » talpát nyalják.) egyt«est az ízlés törvényszéke elé kell idézni az egye. bekben szellemesnek, korábbról mindig mértéktartónak ismert Dorosmayt.
EUől eltekintve azonban Dorosmay meséi költői szépségükké, íalpraeselt-ségükkel szép magyar mesélő nyelvezetükkel, \'becsületes \'tanító célzatukkal, a természetet megszemélyesítő, állatot, füvet, virágot, fejszenyclet és toronyórát egyaránt kedves közvetlenséggel megszólaltató bájukkal nyereségei a magyar irodalomnak és hasznos tükröt tartanak a mai magyar közélet és annak szereplői elé Hp a tükűr Hl-olt torzít is, bizonyára csaK azért teszi, hogy annál szcmbeötlöbb legyen a tanulság.
A könyv stílusos, kedves illusztrációit Zsengeri Rózsi rajzolta, nki uno-kahuga dr. Winkler Ernő nagykanizsai főrabbinak.
3. Marjay: Meddig még?
A tavasszal jelent meg Marjay Frigyes könyve Ls, a szerző kiadásáig Budapesten. A dnio: <Meddig még?» A nagy kérdés fáklyát gyújt a világ-nézetek mai szörnyű hasadásában, a mely az egész müveit világot katasztrófává. fenyegeti. Sok és ponlos adatot gyűjtött össze Marjay, u cseh-orosz szövetség veszedertnéré vonatkozólag. Hátborzongató világossággal sorol fel ténybeli adatokat és azokkal támasztja alá okfejtéseit amelyekből kitűnik, hogyan aknázta alá Moszkva Európa 0é-fcéjél, hogyan vált vazallusává önérdekeinek hajszolása közben Csehország és hogyan vergődik e szövetség hálójában világnézet, gazdaság, élet és jövő. Nagy kiáltás ez a könyv, fényi ijető jóslat,amiből mcgjeíeniso vJla már több momentum vérfagyasztó bi?.tcDsággai igazolta is Marjay Frigyest. A kőzd 200 oldalas tanulmány. a fpanyoi poígárltóboruig teyedő aktualitással leplezi\' fe Moszkva csápjait Középeurópa nagy vergődésében, a fegyverkezés cpiésztő lázában, a diplomácia fondorlatainak dzsungelében. VK-gos, okos, tájékozott, könnyen érthető irás, összefoglaló képet ad a probfémák nehez.cn áttekinthető szövevényében annak is, aki a napi sújtó cikk özönében elveszitellc tájékozó képességét Európának ebben a nagy problémájában.
Sok gyomorbajos ember nagy megkönnyebbülést ér el, ha félórával étkezés előtt három-négy evőkanálnyi természetes Ferenc József keserüvlxet vesz be, — Az orvosok ajánlják.
4
BAüft! ROZLÖNV
1937. angtuihit 1
Asszony a hadihajón
A mozinak ina és holnap olyan Piúsora víi»v nini a7.1 árulja v-l, liogv benne vádunk a szezonban
Világhírű irónak világhírű regín ví-t uuiialja bo a mozi <Asszony a hadihajón- ogyiko. a világirodalom lógna-gyob.b sikereinek
Csak a Hím "kiválóságai igazolja, liógy anmk főszerepe a nagy- Anna-1 < lla kczéb*n van
A spanyol hadszintérről A vörösök visszavonulnak
Madrid, julius 31 A köztái-sasági csapatok hivatalos jelentbe mondja: A tcrue i szakaszon az ellenség csapatainak erős nyomására kénytelenek vo\'tunk csa-pahiinkat visszavonni. Az ellenség az előrenyomulás után visszavonult állásaink előtt megálll. A s iragozai. arcvonalon is igen erős nyomást gyakoroltak az ellenség csapatai. Az ellenség Madrid kői-nyékén hevesen bombázta állásainkat, a bombák meglehetős károkat ooztak.
Belfastban tovább robbannak a bombák
Belfasti julius 31 Szombaton hajnS^an Be fastban egy akna robbant a davonsiiel uton. Az* a ház, amely előtt ay. akna felrobbant, összedűlt. Sz3i eicsére abban a házban ép|>en nem lakott senki, igy emberéletben n»m esatl kár. A szomszédos épületek ablakai a robbanás erejétől mind leiörtck. A nyomozás teljes erővel folyik.
Tömegszerencsétlenség
vonz akkora közönséget, mint amilyen ujauban naponta a Hor.hy Miklós-uton látható. Mi is szenzációt érezve rohantunk a helyszínre. Valóban szenzációt láttunk. Az 50 éves múlttal rendelkező Kopstein Butoráruház — amelynek az országban 6 helyen van a nagykanizsaihoz hasonló butoráruházi — kiállítást rendezett. Az egész országban kitünö hírnévnek örvendó cég valóban nevéhez méltóan mu atja be azokat a pompásabbnál pompásabb bútorokat, amelyek a fővárosi igényeket is kielégítik. A síin-!, modern kombinált szek ényeklöi és szobáktól kezdve a művészi faragású; klasszikusan szép butorfa;tá-kig minden megtalálható a cég hatalmas raktárában és kiállításán. Mindenki Ízlésének megfele\'ően vá-logaíhat a szép bútorok között, annál is inkább, mert az ár.ik meglepően alacsonyak és ehhez járul még az a rendkívül kedvező fizetési feltétel, amelyiöl a Kopstein cég messze földön hires. A kiállítás teljesen díjtalan,- bárki által bármikor megtekinthető, vételkényszer nélkül.
(0
FIGYELEM I
FIGYELEM !
Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy vasárnap, aug. l-én délelőtt a „Kis Royal11 söröző- és kerthslyiségében
a nagykanizsai határőr-zenekar hangversenyt
tart, amiért is kérem a n. é. közönség szives pártfogását. Teljes tisztelettel PÉNZES ANTAL Kis Royal vendéglős.
Szombaton és vasárnap este tánc!
A magyar grófnő és az orosz
szovjet-kisasszony
Kót rózsakirálynő a jövőröl álmodik ...
Trencsénteplic, julius 28
A/ Anna-bái l:impk>nj:iit les edték már a fürdőhelyen a kerti kávöhá\' zak forraszairól, a szez:innak azonban még koránt sincsen vé^»e és az idegenforgalom magántudós^i azt mondják, hogy n háború óta egyedül a konjunktúra esztendejében még ina is örül minden fürdőhely! szállodás, ha ezekre a íe\'ejthetjtlen esztendőkre gindol — t->mbo t a-\'-y-nyira a szezon, m.nt az idén. Visszatértek azok a régi szép idők, amikor n szállodák fürdőszobáikat adják kif « pincéreket és a szobalányokat kvártélyozzák be a szomszédos falvakba és esténként bizony a nagy hotelek irodáiba is vánkosokat cipelnek a lohndtenerek...
Minthogy pedig a szezon ennyire beütött és az időjárás is segítségre jött a fürdőhelyeknek és nyaralóknak, felborult minden előre megtervezett és elkészíteti pr >grnm ó> n\'.n-csen olyan este, hogy bált, estélyi, reuniont, táncmulatságot ne rendezzenek azokon a helyeken, aho! manapság - senki S2 ér rá unatkozni.
Ahol piros rózsával szavaznak
Trencsénteplicen, ahol julius közepe óta nincsen egye:!en szoba és ugyancsak egymást köpeti n s »k bál/ tegnap es;e választották meg a szezon rózsaklrálynőjét, egészen eredeti szavazási rendszer mel ett. A missek nem szavazói ip>kat kaptak
és nem nagyképű zsűri vizsgált i pódiummá hölgyeket, hanem az ifjak, fiataiok és még fia talftbbak mert hiszen a mai férfiszegény világiban öreg ifjú nem i^en van égő vörös rózsákat küldtek a Gr.ind Hotel asztalai mellett ülő jelölteknek és az lett Trencsénteplic rózsnkirálynője. aki a legtöbb piros rózsát kapta n lovagjaitól... |
Valóságos szakajtó kosai\'akbian hordták a rózsákat a Grand Hoiel-ly.\'> este 9-kor kezdődött a cécó. közben durrogott a pezsgő, a dzsessz modern slágereket játszott, | »a szakszofon ordított hozzá, a rózsahalmok egyre gyűltek az asztalokon és arra kellett már gindolnl, hogy - a népszámlálás esztendeje még messze van külön rózsaszáinláló-kat kell alkalmazni erre n csodálatosan szép juliusi éjszakára.
A 17 éves budapesti növendék
Ezek az alkalmi rózsaszámlálók éjfél fe\'é készültek e! a munkájuk-kai\'és ekkor kiderült, hogy a legtöbb rózsát Zichy Hermunn gróf tatalóvárosi magyar huszárezredes 17 esztendős Yvonn nevü bűbájos lányn kapta. Csodálatosan szép kék selyemcsipke ruha vo\'.t a grófkisasszonyon, aki hirtelenében - és elpirulva — elmesélte, hogy Budapesten a Sacre Coeur zárdájának a növendéke, a gimnázium nyolcadik osztályába készül és az a terve,
1 x vásároljon
fehérneműt és soha nem vesz mást.
Egyedárusitó:
Ritter András
hogy az érettségi után orvostanhallgató legyen. A nagy mániájává1, Újhelyi bar.inesizel van Trencsénteplicen, nagyon örül a választásnak, rúzst és ajakfestékei sohasem használt, pirulva vallja be, azért, mert a kedves nővérek az intézetben new lelkesednek e kozmetikai készítményekért.
A grófnővel együtt még két \'rózsa-királynőt választottak, az egyik Alexander Postnikov orosz vállalkozó Mimi lánya lett, a másik pedig dr. Rcisz Gyula pozsonyi ügyvéd és volt képviselő Zsóka lánya. Ugy Mimi, mint Zsóka egyforma számS ban kaptak piros rózsát és mint a grófkisasszony udvarhölgyei állottak a magnézium fellobbanó fényében a Jotografáló masina leneséje elé.
Moszkva szölöttc
Az orosz kisasszony, a haja gesz-tonyeszinü és a ruhája Harrods szalonjából repülőgéi>en érkezett két nappal\'ezelőtt ide, elmesélte hogy Moszkvában született, nv>st érettségizik és érettségi után Londonban u Kings Collegiben ~ újságírást fog t-inulni Arra a kérdésre,\' hogy miért, igy felelt:
~ Azért akarok ujságiró lenni, mert más foglalkozást nem talá\'ok magamnak
Már eddig is rengeteg cikket irt, nyomtatásban azonban nem jelent meg egy sem. , \'
A szüleivel van itt< hatalmas, gyönyörű sötétkék Alwis-kocsln érkeztek, egyenesen Londonból* az édesapja, Alexander Postnikov mint mérnök és bankár szerepel a fürdőhelyen, szűkebb környezete azt meséü, hogy n család tizenkét lévvel ezelőtt emigrált, beavatottak azonban ugy tudják> hogy a mérnök ur ha nem is politikailag, de gaadusági téren a szovjettel áll kapcsaimban. Ez nem lászik valószínűnek, mert Mimi klasszony állandóan arról beszél, hogy gyermekkora óta neím látta hazájál és nem is érez nagy vágyakozást arra, hogy oda visszatérjen. {
A magyar grófkisasszony és az orosz mérnök leánya elválaszthatatlan barátnők. Együtt vannak egész nap. A társaságukhoz tartozik még egy harmadik lány is, aki azonbart se nem magyar, se nem orosz, hanem - arab. A teljes neve Sohomtab Heskei D. Fannay, az apja* Bagdadban egyik középeurópai állam k ai. zuia és a legnagyobb gépgyárak képviselője. Fanny kisasszony nem vett ugyan részt a rózsaklrálynö választáson, de a barátnői sikerein annál jobban örül.
Ez a három kislány, ogyik sincs még 18 esztendős, a nap minden órájában együtt von ós máris szerződést kötöttek Trenosétepli:ea, hogy a jövő év folyamán meglátogatják egymást, Yvonn kom tesz és Mimi elutaznak majd Bagdadba, ezt a találkozást pedig hamarosan követni fogja a budapesti és (ondo\'ii randevú.
Padi 16b
— Egy téglát
mindenki adjon a katolikus kultur-ház-atuphoz. Vegyen egy pengős sorsjegyet!
Szezonvégi cipőárusítás!!
szenzáoiás olo>ó árakkal auguuc-
tus 2-án megk«*d6dik » „ideál" cipöüzlelbeii (Főrnt 12. szám.
1987. augusztus 1.
fiAL-Ai közlöny
— (A városházáról)
j)r. Krátky István polgármester h.M-f.\'V.i megszakítja nyári szalí.idságál ,\'s álvovzi liivalsifll vi\'zelí\'sél- I)r. Hegyi l.ivos i>olgánn<\'s!<\'rh-lyolles.fiijc»v/.í) iK.\'iiaplól megkezdi nyári szil:adság,it amit (snládjávai Balalonlenyvesi-n fog lúíleni-
— (Kinevezés)
A kormányzó dr. SrhU\'iffcr Imre nagykanizsai ügyvédei, a N\'óptakirék-priíV.lár ügyészét hftborus érdemei és kiváló polgári tevékenységének elis-méréséül t. századossá nevezte ki. Dr. Srhleiffer Imre a vilúgMlxmiban élet. veszélyesen megsebesült és vitézségé\'tI több izlx-n kitüntetésben részesült. .
— (Keresztszentelés Balatonienyvesen)
Holnap, vasárnap szenteli fel Ify I.ajos fonyódi plébános a nngymiso keretében a balatonfenyvesi Inkcy templomtéren relállitolt tölgyfáké esz-lel. A kereszlszenlelés és mise 10 órakor kezdődik.
= Akar «gy pengőért «gy szoba bútort ?
Vegyen egyházközségi kultúrház* sorsjcgyetl
— (.Angol" szövetügynökök)
Nagykanizsa ismeri azokal az angol szövetúgvnökökct akik esik köszönni tudnak angolul- Most Kaposváron tün. lek fel ezek a pesti .angol- ügynökök és több csalást követtek el. A rendőrség egyiket elfogta Kisfilndi Sándornak hívják, nngohil «sak annyit tud, hopv .Ciood.by.i Az eljárás megindult ellene. i
— Olció beváiárláara legjobb alkalom Schtltz Idényvégi árusítása.
— (Rendőrségi hírek) Masehek Fenne lazsnaki lakos, sof-
főr cseh á|lam]K>lgár, gépkocsiján a városba hajlott. Olyan lempóban száguldott, amely a sivatagba való, dinem emberlakta területre. A gépkocsi emellett nem volt kivilágítva. A j^k arra engedtek kövctkcztelni. hogy esc-hűnk ittas államiban lehetett Az őr-szem, Köves Kálmán rendőrítftörzsőrmester igazolásra szólitotla Tel, dc Mnsrlick csak tovább hajtott. Az őr. szem utána és a Kis Hoyal clfltt si-került is elfognia. liHállitotta a kaj>|. lányságra, ahol az éjszakát őrizelb,n töltötte. Másnap dr. Lakatos I\'ertnc rendörbiró gyorshajtásért 30 pengő pénzbírságnál sújtotta. A soffőrigazol. vány bevonását most az egyszer mellőzték. — Jordanics József soffőr,\'Teleki utcai lakos a minap a \\<isut| állomás elölt megakarta indítani gépét, de a sebességváltó nem volt kikapcsolva ugy hogy az autó nekiindult az előtte levő Nilzinger gépkocsijaik, maga előtt tolva, ugy hogy ez viszont előtte álló Dolmányos gépkocsijá nak m<-nt neki. Mind a bárom autó megsérült. Szerencse hngv baleset nem történt. Az eljárás megindult. — Az este a rendőrőrszem egy gyei|gedmójü nőt állított elő, aki még\'a nevét sem tudta megmondani- A rendőrség csak-
Augusztus 2-tő! 14-ig nyári vásári
Olcsóságban Ritter vezet!
Több száz drb. női divat gyapjú pullover,
egységár.......... 480 fillér
100% selyem nyakkendő, egységár. . . 290 fillér Hibátlan selyemharisnya, egységár . . . IB8 fillér
Áramvonalas iskolakazetta......240 fillér
Selyemnadrág, csikós.......88 fillér
hamar me^ilapitolta Jiogy az illető ■lakopucez Márkné szél. Szon lek Franciska rátk.ihegyi lakos. Megkeresték a letenyei csen lőrséget a nő hazaszálll tására. — Kgy I.igeti nevű budapesti lakos .express gyorssokszorosilókra • megrendeléseket gyűjtött N\'agykani. zsán. Az őrszem a városi rendőri bún-lelöbiró elé állitolta.
Idónyvégi clpöki ár u.lt ás Milténylnél,
Fő ut 2.
— (Balesetek)
Andocson tegnap három sulyos bal-esel is történt. Hózsa (iyörgy arató-munkás ltck\'lépelt a Jászába Szőke János egy mgy gabonaasztag tetejéről esett le Mán Istvánnak pedig u c.s6|,iö gép dobja szakította le kezofejél. j^ü lönösen Szőke János állapota súlyos
— (Leesett a körtefáról)
rebér István 7 éves nagybajomi fiu a közeli földhidpusz^n felmászott egy magas körlefára, az ág letörött alatla és ő eszméletlenül elterült a földön- Sulvos állajjolban vitték a kórházba.
Mo»t vegyen cipfiketi mert rendkívül olció Árban kaphat az „Ideál" clpőüzle\'.ben, Fó-ut 12. sz.
— (Kiskorú betörök)
garázdálkodnak Andocson Minap Scsenkó (iyörgy kereskedő pincéjél>o hatoltak l>e. Szeges bottal dolgoztak és Jobbára könyveket vittek el. A csendőrség elfogta és méltó dorgA-lásban részesítette (-i|iCl.
| — (Tánc a Kath. Legényegyletben)
augusztus 1-én (vasárnap) este fél 5) órai kezdettel. \' \'(:)
— (Orvosi hlr)
Dr. Kréiner Zsigmond közkórházi főorvos, belgyógyász szikorvos szabadságáról megérkezett IJjból rendel Sugár ul 12 sz. alatti lakásán délelőtt 11—12 és délután 3-1 ig. Telefon 535.
— Mindent megtalál SchUtzék mara-dókosztályán.
— (Tánc a Kath. Legény-egyletben)
augusztus 1-én (vasárnapi c&Je fél 9 órai kezdettel. (:)
— (Talált pénz),
ha megnyeri a Zalai Közlöny keresztrejtvényének dijait. No feledje : ma még beküldheti a megfejtést és részesülhet az értékei dijakban !
— (Tánctanltás)
Augusztus 1-én a külön órás tánc-tanitásl megkezdem, llálin AÜcc oki. lánctanárnő Horthy Miklós ul 11. (:)
Cipők, 8andálok, weckend clpők legolcsóbban Mlltónyl ldényvégl cipőárusításán.
— (Tánc a Kath. Legényegyletben)
augusztus 1-én (vasárnap) estc fél 9 órai kezdettel. (:)
Tisztelettel értesítjük a n. b. vásárló közönséget, hogy a
Fürst-féle Divatcsarnokot átvettük
és a raktáron levő Fürst-féle árukat
OLCSÓN ÁRUSÍTJUK.
Ezúttal kérjük a tisztelt vásárló közönség további szives pártfogását. Kiváló tisztelettel
„, Halmos és Takács.
üy&rtelup:
EUDAPEST, IX., LENKE*UT 117.
— A Nyugat
augusztusi szümu megjelent Torlul-niálrfil kiemeljük Sehöpll n Aladár l>e. vezető cikkét (VlsszaníiiH\'lescfltímk?) l-ülili Mittúlv, ik\'czásay Judit és Mol-nár A kos novelláit, lllfa limlre cikkft Htinvutlyról és Körmendiről, Klek Ar. tur. Komlóit Aladár, Szegft Kitdre ta. milinitavait kéniflmiwéaietl és elöakó" művészeti témáról Kassák Lajos, llad-nóli Miklós, Somló Medvitf ós Wcóre Sándor verseit és « kritikai rovatot, líi a szám tájékoztat arri\'d a rvndki-vüli kedvezményről amellyel az ellV fizetők nablts Mihály űsszegyiljtőtt Müveinek 10 kötetes diszkiadfcát meg. szerezhetik A Nvngot előfizetési ára negyedévre iHetniénykőlelekkel cgytllt Itt ]tengő Havonta 1 jrengó. Vilmos császár ut 34
Értaaltam » n é. közönléget, hogy
bádogos- és slmMték-■zerelö műhalyotnot
Magyar-ucct 68. ilól Batthyány-ucca 10. szám ut* halyoztam át. »a
(Bejárat Caengcry-ut 19. felől !>.)
JavltáMk 1. ...k8s81t.ln.kl
Halász Károly ■y.a.^Sr\'.\'ti.
— Htnd.u J<ir. fordul. . ,
Nővérének négy gyermeke szakad Hinnie nyakába. Bálran vállalja a nehéz feladatot, Iwldogságál is feláldozza hogy kötelességét *\'ljesilsc l\'a-nasz nélkül tür, de azuláll jóra fordul minden llenée Slieun regénye meg-Jeleni a Milliók Könyve legújabb s d. mában, ára 20 fillér, kapható min-denütt.
— Cteq Imprlmé maradékok Jö iné-retekben Idény végi Arakon SebUtznél
Naptár i AuguBttutl. vaaArnap. ttom kat. Vaa. PéL ProtoetAna V. Péter. I«r. Ab hó 2t. — Augniztaa 2. héttő. ltom. kat. Ugari Altonz ProteatAna Lehal. Izr. Ab hó 2ő.
OyógjaiertArl éjjelt molgAlat a hó 31-élg a „Megváltó" gyógyaiertAr 6a a klskanlzaal gyógyuzertAr.
GMtzdi nyitva reggel II óráfól aale 6 órAlg (héttő, aaerda, péntek délután kedden egéaz nap nőknek).
Albrecht királyi herceg repülőgép-balesete
Buenos Ayres, jullus 31
Albrecht királyi herceg, aki re-pülögé|K-n Pnrugűöybe ukart utazni, könnyebb repülőim esetnek esett áldozatul. A királyi heroeg gépét n Punamu folyó közelében érle baleset Albrecht királyi herceg snonemsérc csnk könnyebben sérüli n«g.
Városi Mozgó. Szombaton és vasárnap!
Egy diszkrét szerelmi kaland, egy forró báli est epilógusa egyik hajókabin homályában!
CLAUDE FARRERE világhírű regénye.
Főszerepben: ANNA BELLA — Aki szereti a francia Hímek Izgalmait, tettétlenOl nézze meg ezt a Ilimet.
Előadások szombaton 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. Szombaton 5, vasárnap 3 órakor filléres I
Asszony a MMB
Nép Mozgó. O.afc „ssérnap
A „TRADER HORN" óta a legnagyobb Hlm
Tarzan fogsága
lenyQgözőbb varázsa, vadállatok ezret. OyDnyBrD felvételek
A főszerepben: Jonny WolssmOllor, Maurian O\'Sul-_ll»an és „Cslts" a oahwpá»i»._
Előadások kezdete 3, 5, 7 é« 9 órakor Csak 20, 40, 60 filléres helyárakkatf
Mim Meiiom
193?. nugimlm 1.
httiílfií
i
Aszokhordók minden méretben és minéségben versenyárakon kaphatók és megtekinthetők: ki-
Hesyert Mezőgazdasági Ipar Rt.
Budapest, V., Bálvány-ucca 22.
Tegnaptól máig
Ország:
Dr. Abonyi Lajos kispesti ügyvéd gyilkosát, Tan- Lajos 62 éves állástalan soffőrt szándékos emberölés cimén letartóztatták.
A Tudományos Akudémiu pincéjébe betörtek, de a lettesek csak a ruhanemüeket vitték cl, a nagy-értékü könyveket otthagyták.
Szendy polgármester kijelentette, hogy vállalja a felelőséit a föváj rosi tanügyi kinevezésekért. \'
A debreceni orvosi egyesület ülésén kitűnt, hogy Debrecenben követték el a világ első öngyilkosságát harci mustárgázzaf."Az egyetemi altiszt öngyilkossági szándékból 6 köbcentiméter mustárgázl ivott. A halál 5 óra múlva következett be.
Barlha Alberlcl, a Károlyi-kormány volt hadfigyinuiLszlcrct uutóbulwt értő. Súlyosan megsebesült.
Világ:
Ottó királyfi megtekintette a párisi világkiállítás magyar pavilonját- v |
Hóman Bálint kultuszminisztert a milánói katolikus egyetem díszdoktorává választolta. t
A párisi világbajnoki versenyeken a kard egyéni bajnoka Kovács Pál lett. 2. Berczelly, 3. Rajcsányi, 4 Pinton (olasz), 5. CK-revich, 6. Mas-ck)tta (olasz), 7. Maszlay, 8. Rajczy, 9. Harro OÜva (mexikói).\'
Litszkó János I\'ál budu|*sti csemege kereskedő táviratot kapóit a felvidékről hogy bátyja haldoklik I^iszkó a cseh követségtől szabályos . vizum0t ka|x)tt de bátyját nem taliUta már életben. A temetés után a cseh hatóságok elfogták és kémkedés limén 15 évi fegyházra Ítélték. A inagj-ar kormány közbenjárására a kicserélési tárgyalások megindultak
Három város úszóversenye
Zalaegerszeg és Dombóvár úszói Nagykanizsán
Nagy sporteseményben lesz része holnjiT), vasárnap Nagykanizsa sport 6Zerető közönségének. Váiosunkban szerepelnek Dombóvár és Zalaegerszeg legjobb úszói, akik Dunántul uszósportjában nagy szerei>et játszanak. |
A verseny legérdekesebb száma előreláthatólag a 100 mé\'.eres gyorsúszás és a 100 méteres hátuszásl lesz. A 100 méteies gyorsúszásban Dus László, a leggyorsabb zalamegyei uszó indul, uki ellen Krásának és Kelemennek igen sok törleszteni valója van. Tavaly kétszer is talál-
koztak egymással a nagy riválisok és mind a két találkozó Dus győzelmét hozta. I
A 100 méteres hátúszásban a dombóvári Kenéziveí kell Kovácsnak a harcot felvennie. "Kenéz! jelenleg a legjobb hátúszó egész Dunántúlon es a KISOK bajnokságok-uak állandó helyezettje.
Ezeken kivül a három várcs pontversenyébe bi\'\'e3zámit a 400 mé:cres gyorsúszás, 200 méteres mel.\'uszás, 4x100 méteres gyorsstaféta ós 3x100 méteres vegyesstaféta. A versenyt vizipólómérkőzés zárja be Nagyka. nizsa és Zalaegerszeg csapatai kö* zött. A versenyt a helyi utánpótlás uszószámai egészítik ki. A ven-eny pont féi 6 órakor kezdődik.
A\'i. úszósport propagáhlsa érdekében a rendezőség igen méltányos belépődíjakat állapitolt meg. Aki fürdeni kiván és a veifenyt is óhajtja megnézni, 40. 30. 20 filléres pót jegyeket tartozik fizetni; aki csupán a versenyt óhajtja megte-k in térti, a 12 filléres belépőjegyen kivül ugyancsak a fenti pótdíjat fizeti.
Vasárnap tehát rendkívül érdekes sporteseményben lesz ró<ze Nagykanizsa közönségének ós biztosra vesszük, hogy minél nagyobb számban fogják Nagykanizsa fiait győzelemre buzdítani.
Gyümölcsaszalók építéséhez segélyt ad a földművelésügyi miniszter
I)flrrtnyi Kálmán földművelésügyi miniszter a folyó évben ismét segélyt ud a törpe és kisbirtokosoknak a boszniai rendszerű gyümölcsaszaló építéséhez. A folyamodványokat az érdekeltek legkésőbb augusztus ?0-ig küldjék be a földművelésügyi minisztériumba. Az aszaló építésének az ellenőrzése és az aszalás l>clanitása végett a nagykanizsai, pacsai, alrend vai és letenyci járás birtokosai forduljanak közvetlenül G. Szabó Gyula gy. o. 0. intéző, körzetvezetőhöz (Nagykanizsa, Eötvös tér 31). (:)
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
17274/1937.
Tárgy: Tiizi-, sclejt-és müfaeladás.
Hirdetmény.
F. évi augusztus hó 5-én tűzifát (bükkhasáb, gyertyándorong, cserdorong, tölgyhasáo és dorong, cseresznyehasáb, hárslmáb, juharhasáb, szilhasáb) augusztus hó 6-án és 7-én elsősorban 39.5 halom selejtfát, majd a 176 drb. összesen 25.509 tm3 tölgyrönköt (műfát) mindhárom napon d. e. 9 órai kezdetM az alsó-erdöi vágásterületen megkezdődő nyilvános szóbeli árverés utján eladok.
A folyó évi augusztus hó 2. és 3-ra hirdetett selejt- és müfa-árverés az országos vásárra való tekintettel elmarad.
Nagykanizsa, 1937. évi julius 31.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármcBlerétöl.
17132/1937.
Tárgy: Tűzifa aprítás vállalatba adása.
Árlejtési hirdetmény.
A városi közintézmények részére megállapított kb. 1600 ürm. tűzifának aprifási munkálatait folyó évi augusztus hó 4 én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó nyilvános szóbeli versenytárgyaláson vállalatba adom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1937. julius 31.
Polgármester.
MARGIT FÜRDŐ
Csengery-ut 19. Márvány kádfürdők TyMkaxamváfjáa WT Nyitva minden nap. 1
vásár
augusztus 2-től 14-ig.
I i
Habselyem női nadrág . . . >28 fillér
Habselyem női combiné . . 440 fillér
Habselyem női nadrág-combiné 480 fillér
Habselyem női hálóing . . . 890 fillér
Habselyem férfiing .... 780 fillér
EgyedárusitA i
Ritter András
Roletta
váaxon rud aalnor
"ániv" I Blalracvászon
II" MIH I Nyugágyviizon díványba — pArnAba I Szalmazsák
Hirsch és Szegfi cégnél
Lazsnak! park és birtok
21 szobás kastély, 2 nagy gazdasági udvar, 1 vendéglő nagy udvapral, hatalmas park, szántók és rétek. m
Érdeklődni Ieh :l: Reohnitzor Mórnál
Sxapatnakan.
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dija vaiárnap <i Onnepnap 10 a:ólg 80 fillér. minden további »ió 0 fllUr, hétkSinap 10 izólfl 60 fllltr, minden további azó 4 fillér.
Hávlaro vasárnap kényelme* autóval
olcsón utazhat. Előjegyzés Kaufmann Manónál. Teltfon 2 22. 1953
Hasaséit ruhát veszek é< eladok, hi-vázra házhoz megyek. Márkus, Királyutca 31. 2213
Elsdó egy Jóforgaimu, 35 évig adómentes üzletház Or*zág-ut 90. 2208
Novswibar l-ro keretek 3-4 szobái,
fürdőszobás lakást. Ollop Oéia, Néptaka-pénzlár. 2145
Mielőtt vixvaxatákat csináltat, kérjen árajánlatot Jerausektől, Erzzébet-tér ÍR
__2153
4 axobáa utcai lak:-4 liiídőszobával november elsejére, 2 szobái udvari lakás azonnalra kiadó dr. QyuUl Bélánál. 2173
Kettő, esetleg háromszobás, "Jósxosás ikéat karaaak a város belterületén
nov. l-re. Ozv. Rledlmayerné Zrínyi Mik-
lói ut 35. (Bazár).
2197
Saját terméstt elsőrendű kerecsenyl asztali fehér bor literenként P —,60-ért Bőhm József bortermelónál, Csenger
igery-ut 2473
Oaangary-ut 17/s. száma házban szép, Osszko.nfoitos őtaaobSa Iskés a második emeleten ssgssstss l-ra
kiadó. Ebédlóbutor olcson eladó. Házmester. 2150
A Sugár-ut 41/b. alatti, 2 lakásból álló kertes, 1. emeletes, adómentes ház igen előnyős, alkalmi árban eladó. 2223
Egy teljesen féregmentes, Igen Jó karban levó bélésssbs eladó. Magyarutca 87. 2225
KátsaisbásudrarilakáTnövTl-re kiadó. Klsfsludl-utca 21. n. 2220
Náaysxabéa komfortos lakás nov. 1-ie kiadó. Sugár-ut 7. 2227
Eladó szssafAzdai berendezés teljes felszeieléasel, Joggal együtt. — Horváth Oéza Tótszerdshely. 2228
Elsőrendű piaci helyen péksütemény és kenyér érsaltét keresek. „Kedvező
teltételek\'-kel kiadóhivatalba. 2229
Jó állapotban levő Iréssstslt keresek. Epplnger fakereskedő. 2230
Ogyei, becsületes bojárén* kerestetik. Labor, Csengery-ut 22 . 2231
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Petöfi-ut 81. sz. alatt termény-, Fűszer- es vegyezkereskedést nyitottam. Szíves pártfogást kér Kauter Sándorné.
Katens-lelszerelések legolcsóbban — Beleznalnál, Sugár-ut 53. 2234
Szép utcai aayaaobás konyhás, előszobás lakás vízvezetékkel azonnal kiadó
és elfoglalható. Sugár-ut 53. 2235
Bádogos és szerelő műhelynek meg-
letető halylaágat keresek.
sdóbsn.
2236
lakoláolaányt taljaa allátáars
fogad keresztény család, közel az összes iskolákhoz, zongorahasználattal, korrepetálás. Clm a kladtban.
1937. auguniuB 1.
ZALAI KÖZLOItY
T
NE KÍSÉRLETEZZEN! BÚTORT MEGBÍZHATÓ RÉGI CÉGNÉL VÁSÁROLJON!
Hálók, ebédlők, kombinált berendezések, konyhák, rekamiék, fotelok és mindennemU kárpitos áruk
JÓL ÉS OLCSÓN GARANCIÁVAL
50
éve az egész országban közismert
OPSTEIN butorházban
vásárolhat
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételekI
Nagykanizsán, Horthy Miklés-ut 4. sz.
Irta: Mexő Pál, MÁV főintéző 11
A szórakozó helyeken a táncosok nálunk szinte elképzelhetetlenül ellentétes szinósszetételü és érdekes szu. básu, összhatásában bámulatos, lóbli-nyire jellegzetesen andalúziai jelme-zeklteii szépen, ritmikusan láncolják legtöbbször kasztcnyeilcl, néha a tánc-kar tapsaitól fisért régi, szép tradicionális táncaikat
Sok szép parkja közfll mcgcmlitcm « Mária Lujza parkot. Spanyolország-ban a bikaviadalok iránti érdeklődés Sevillában a legnagyobb. A városban u reklám minden módján, faluagy-sá«u arcképes plakátokon hirdetik Se-villa gyöngyének u leghíresebb matu-dornak és egyéb hírességeknek híg-közelebbi Mlép&ét P.s itt, ahol látszatra minden érdeklődés a bikaviadalé és a láncé, a park egyik szép részén a mj szomorurüzfáinkhoz hasonló alkaiu lecsüngő águ fát láttunk. A lecsüngő ágakból alkotott lugasban, u fa törzséliez támasztva fiatat féríi Miér márvány szobra áll A szobor W. Hegnerl, a* s|>anvolok fiatalon, 30 éves korában elhunyt hires Urai költőjét - - a spanyol llcjpact ábrázolja. A szoI»or körű\' \'a lugasban l fehér márvány pad áll. Két pad között a kegyelet a rendes nigyságu szekrénynél valamivel nagyobb fehér márvány könyvállványt helyezett el és megtöltötte azt az elhunyt költő összes müveivel. A könyveket főleg a lugasban pihenők olvassák, de magával vihet azokból mindenki, aki a parkban pl-lienöl, szórakozást keres A parkőr fllilása szerint évek óta tartó szoltfá-latában gyakran előfordult, hogy "í\'pkö/.lHn cg)\' könyv sem volt az
állványon lísti parkzárás időjére azonban hiánytalanul ott volt valamennyi. Gyönyörű gondolni megvalósítása cz, eddigi utaim legszebb, legme><le|>öl>b kuhurélménye, költő iránti hasonló hódolatot ezideig sem a müveit nyu-galon, sem az általam csodált civilizált északon ni\'in találtam.
4 »p«nyol Ráma
Toledó, a spanyol Ilóina megtekintését Spanyolországban járt ismerő, sejm lelkemre kötötték Az utóbbi idő-Ih\'ii sokul emlegetett Tájó folyó 3 oldalról follya körül, ezt a TÚInyo-móan zeg.zugos utcáju, rendkívül érdekes várost Klsőnek a "katedrálist, Toledó legfőbb büszkeségéi, legfcn-ségesebb látványosságát emlitem. Saj. nos, annyira más épületek és oly szúk ulcák közé szorították, hogy külsejét teljes fenségességében áttekinteni alig lehetett. Állítólag a togiítóbbi harcoknál az emberi művészet eme |>ótol-hatatlan remeke szenvedett a legtöbbel, némelyek szerint semmi sem maradt belőle Alapkőveit az azelőtti ar»»b mecset helyére 1227-l>en rakták le. Ot hatalmas hajóból álló, köröskörül szebbnél-szebb kápolnákkal szegélyezett belsejének elképzelhetetlenül szép hatása volt A székesegyház legszebb része a Capilia Mayor — magyarul: a legmagasabb kápolna - magas fémrácsával, festett ablakaival, annyi ékességével, amit már felfogni alig lehetett
A (ireko-ház. Itt lakolt a XVI. szá-zadban El\'Circko, a világ impresszionista festőinek őse. A spanyol müba-rátok támogatásával restaurálták tok-dói építészeti maradványokkal és Marquis de la Vega spanyol költőtől származó műkincsekkel diszitették a házai, melylien (Ireko müveinek és
a XVII századbeli spanyol művészetnek igen szép gyűjteményét helyezték el.
Magyar emlék Taledóban
Érdeklődésem során .Marquis de la Vcga-ra vonatkozólag egyik lexikonban rendkívül érdekes magyar vonatkozásra akadtam Az előkelő származású köllő a spanyol királyi udvarnál bekövetkezett kegyvcszleüségo után, 153l-ben Csallóköz szigetére került száműzetésbe. Hosszabb magyarországi tartózkodását több verslWSl álló költi-ménysorozatban énekelte meg.
Vasárnap délután — a városból való távozásunk előtt — visszamegyünk a kaledrálisba mégegyszer látni akarjuk a Spanyolországban látottak legszebbikéi, a Capilia Mayort Toledó sok száz papja az érsekkel az élén lelkészi konfirmációját tartja olt Murallo vagy Rembrandt ecsetjére méltó, feledhetetlen látvány. Ha To-ledóra gondolok, mindig ez kiséri és az a gondolat, vájjon hányan vannak még éleiben az ott imádkozók közül. „Nem akarunk háborút I"
KerékpíroK,
1935 szepiember 15-én madridi illetve spanyolországi utolsó esténket a Teatre cl Comediában töltöttük Kgy revűt adtak, amely nem\' volt sem jobb, sem rosszabb más világvárosok \'hasonló produkcióinál. A második rész főattrakciója a spanyolok Medgyaszay Vilmája _ (lonchitta Piquer volt. Hat dall énekeli, mindegyikhez más-más ruhába öltözött, két dal közötti át)">t-tózködési idejét remekül előadott spanyol táncszámokkal töltötték ki — Utolsó számához gyászba öltözötten, fekete nemzeti ruhában jött a színpadra és nagyon szép alt hangján előadott dala közben letérdelt a kép-
zeletbeli Madonna szol>or elé — az olasz— abesszin hadüzenet után volt ez és kezeit tördelve igazi könnyekkel személK-n zokogta: .háborút akarnak újból, hát nem volt elég a sok hősi halott, nyomorékon maradt, a fiái vesztett anya, íftrjét, vőlegényét sirató asszony, menyasszony. Madonnám segítsd Spanyolországot, nem "ka runk hálM>rut . Dalnak hasonló hatását nem láttam még sohasem Félórával az előadás vége után még tombolt, tapsolt, tapsaival a háború ellen tűntetett a közönség P.s ez volt nfhan-gulat akkor mindenütt S|>anyolorszát{-ban 1930 november ll-\'én, 13 hónappal később ezt olvastuk az újságokban: Soha nem fogja elfelejteni, aki ezt látta. Soha még a \'haditechnika történetében nem volt erre példa: egy európa\' főváros a legszörnyűbb és legmodernebb fegyverek pörölycsapásai alatt remeg... Engesztelhetetlen gyű lölettel Jiihetellcn vadsággal folyó harcok, 15-ös tarackok bőgnek egy közel 900 000 lakosú nictropolis utcáin, roham, szuronyharc, tank-offenziva Mad-ri i l»elvárosában »
Kötözőhely a Manzanares partján; a Casa del Gampo rémségei. A baloldaliak felgyújtották a templomokat, évszázadok csodálatod értékeit rombolták le percek alatt A jobboldaliak halomra lövik az egyetemet. Két fél harcol és velük pusztul az emberiességi*\', a civilizáció teremtő erejébe vetett hit, könyvek, műkincsek, n Pra-do műremekei.
Kissé elgondolkodunk és ősinkbe, jut az a nagyon alkalomszerű közmondás: «IIa egy spanyol szeget ver a falija és eltörik a kalapác^, a fejő-,vcl veri azt tovább..> (Vége)
1937. évi typusok olcsón, nagy választókban
Elektron.
RádiőKészüléKek,
ujak és használtak. Philips, Telefunken.
Csere, jailtás, átalakítás I —
Elektron.
ZALAI KÖZLÖNY
1937. augusztus 1.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátaink és ismerőseink, különösen a helybeli és vidéki tanítótestületek, -alamint az ujudvari iskolas/^k tagjai, kik felejthetetlen \'drága Jó
ll<
;temetésén megjelenésükkel vagy bár-,mi más módon mélységes tájdal-ijnunkban osztozni szívesek voltak, ifogadják ezúton is hálás köszönetünk Idfejezését.
özv. Hoiváth Jánosné és a gyászoló család.
Hirdetmény.
A galamboki Közbirtokosság tulajdonát képező
nagykorcsmát
1938. évi január Mól következő három esztendőre haszonbérbe Midii 1937. lugunlut hó 18-én délel&tft II Arakor
a helysiinen.
Közbirtokossági Tanács.
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatóban:
ORSZÁG JÓZSEF
m.g, mQlráKyi, növény vídelmlszc-rak, gép, zslk, atb. kereskedésben Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blróeág mellett) Tcleton: 130. a világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitűnő szerkezetű különféle
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
RETIKUL
BŐRÖND
HAMBURG
BŐRÖNDÖS HORTHY MIKLÓS-UT 4.
DIVATÖV
AKTATÁSKA
Női-, férfi- ós gyermek-
részletre olcsón vehet
(kérjen árjegyzéket)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91.
Nagykanizsa
Fő-ut 5. sz.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
Városi ttranfthdón úszóverseny rendezése.
Hirdetmény.
KOzhlrré teszem, hogy a városi strandfürdőn I. évi augusztus l én délután fél 6 órai kezdettel Nagykanizsa — Zalaegerszeg — Dombovár városok közötti úszóverseny lesz. Ezen napon a rendes fürdöjegyeken kívül pótjegyek váltandók és pedig: fürdőjegyhez ülőhelyre jogosító
póljegy dija 30 fillér, belépőjegyhez ülőhelyre jogosító
pótjegy dija 40 fillér, fürdő- és belépőjegyhez állóhelyre
pótjegy díja 20 fillér. A pótjegyek, amennyiben a fürdőzők a versenyt megtekinteni nem óhajtják és a slrandlürdö területét a verseny megkezdése előtt legkésőbb délután 5 órakor elhagyják, visszaváltatnak. Nagykanizsa, 1937. julius 29.
Polgármester.
Klad|a ■ laptulajdonos Közgazdasági Rt. Oulenberg Nyomda 6s Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, felelős kiadó : Zalai Kir*ly. Interurbán Melón: Nagykanizsa 78. szám.
VIZVEZETEKIES CiATORNAZASI
munkákat
•• rr
FU RDOSZOBIt BEREN DEZESEKET
és javításokat
minden ízlést kielégítő kivitelben v»rsenyképa> legolcsóbb árakon naeyon kedvező RÉSZLETFIZETÉS melleit is vállalunk. *,* Vidéken szereléseket legpraktikuíahban tervezünk. Berendezési tárgyakban dús választék budapesti árak mellett I Költségvetéssel d i j t a 1 a n u I szolgálunk.
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MARTON
vízvezeték-szerelési vállalata NAGYKANIZSA, KIRÁLY-UCCA 45. Telefon 271.
ha cserépkályháit a fűtési idény előtt a legmodernebb tüzelési rendszerekre átalakíttatja. 2138
Cserépkályhák
gyönyöiü kivitelben raktáron. Vételkényszer nélkül tekintse meg nagy oser«pkélyha-rakt Aramat.
Jiyilitok 6i átalakítisokat a légponloiibbtn vógz»m.
Nagykanizsa, Mémoth GAbOP
KUfaludl-u. 30. kályhát.
16091/1937.
M klr. rendfrsóg nagykanizsai kapitánysága. 527/1-1937. Tárgy: Nagykanizsa rn. város terüleién az Erzsébet téren a közlekedés korlátozása. Rendelet. A 250.000/19^9. B. M. r. 31. fi-ában kapott felhatalmazás alapján Nagykanizsa m. város terül:tén a közlekedés rendje érdekében az alábbiakat rende\'em el: 1 §. Nagykanizsa m. város területén az Erzsébet-téren a tér nyugati részében a m. kir. adóhivatal épü leiétől az igazságügyi palota előtt a Magyar-utcáig terjedő útszakaszon a járómÜYckkel való közlekedést az országosvásárok, a heti- és napi-piacok tartamára eltiltom. 2. § Aki a fenti rendelkezést megszegi, kihágást követ el és a 250.000/1929. BM. számú rendelet 119 §-a alapján 200 pengőig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő. Jelen rendeletem a közhirrétételt követő nyolcadik napon lép hatályba. Nagykanizsa, 1937. évi április hó 12-én. Krasznay Pál s. k. rendőrtanáceos, a kapitányság vezetője. A másolat hiteléül: Madarász 8. k. v. ki;dó.
Hirdetmény.
Zalakaros község közbirtokosságának tulajdonát képező nagyvendéglőt a hozzátartozó 4 hold szántóföld és 60 [>öl konyhakert korlátlan hasznalatával együtt három évp\\ 1938. évi január 1-től kezdve 1937. augusitus 5-én délután 3 órakor a hílysrinen nyilvános árverésen haszonbérbe adjuk.
Akik bővebbet akarnak tudni, forduljanak alulírotthoz.
Zalakaros, 1937. juliui 20.
MlnHáhr-I-•lnrtW
Uxomí a laatelalionaa
Hirdessen a Zaiai Közlönyben
Balstonmagyaród köziig .Idljárr.ága
Szám: 691/1937.
Hirdetmény.
Alulirt község elöljárói ezennel közhírré lesszük, hogy a .Balaton-magyaródi Volt Urbéreá Birtokosság" tulajdonát képező
korcsmái
és tartozékait folyó év! augusztus hó 22-én détuUn 2 órakor Bala-tonmagyaródon a jegyzői Iroda he lyiségeben 1938. évf|anuárhó 1-tól 1940. évi december hó 31-ig ter j.\'dö időre nyilvános árverésen legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fog juk adni.
Árverési feltételek a délelőtti hl vatalos órák alatt a jegyzői irodá ban megtudhatók.
Balatonmagyaród, 1937. jul. 24 2isi Elöljáróság
I Mindönki a haÍiyl ker«.kedökoíl I I é. I,,azoknál Mnss. b.1
HL mWKi HiomM is BálatM LagkMl Yállata ■"■-]—rTUÉ-. •"-p\'-.nli-áTi [SaMfa ulftr, zaUI táraké
77. Évfolyam 173. Mim Nagykanliw, 1937. augusztus 3 kedd
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
t> kUdóNnUI: HM 5. azáia. hélköjnap délután.
\' O L I T I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajoa
Elóílzetési ári: egy hóra S pengő 40 Sierkeaitóaégi éa kiadóhivatalt lelduu: 1
ló hírek a nagyvilágból
Az uj budaörsi repülőtér forgalma jelentőben emelkedik. Nemzetközi tárgya\'ások fo\'ynak arról, ho,<y a magyar léglforga\'oin be\'ekapCs<>-lódjék az északnyugati uj repü ö
vonalak forgalmába.

A Külkereskedelmi Hivatal jel intés" szerint a legnagyobb aktívumot Olaszországgal szemben értük el» 60.8 millió p\'-\'ngö volt a klvi\'elj többlet, 20 millió pengö\\el több, mint a megelőző gazdasági évten> Ausztriával szemben 27.8 millió pengő kiviteli többletet értünk el s ez a többlet háromszor akkora volt. mint az előző gazdasági évben. Svájccal szemben 25.2 millió pen^ö többletet ériünk e\\ holott u megelőző gazdasági óvben a kivile\'i fu leslegünk csak 9 millió pen;^ő volt. Angliába 16.5 millió pengővel vit-tiink ki többi\'t, mint amennyit onnan importáltunk.
Az 1936 37. gazdasági év külkereskedőimének mér.\'ege 1518 milliós kivile\'i többieltel zárult. 1920 óta a gazdasági ívek mérlegeiben csak egyszer találunk ennél kedve-zőbb eredményt, mégpedig • az 1929 30. évben, amely 170.3 millió pengős kivile\'i többeltel záralt.
A gyapjuforgalom szabályozása eredményes volt, Írja a Függetlenség. A szabályozás után n gyapjú ára 96 fillérről 2.19 pengőre emelkedett, ami 130 százaléknak felei meg. Juhállományunk is örvendetesen emelkedett, a juhok száma ismét megközelíti a másfél milliói. A gyupjuipur nyersanyagának mélyreható szabályozása helyes volt, te/jes eredménnyel járt és unnak
hasznát látja az ipar is.

Gombakivitelünk 1980-ban vo\'t a legnagyobb : 2000 métermázsát szállítottunk külföldre, közel 400.000 pengő értékben. Az idei óv első öt hórnpjában (a termelési szezon még nem indult meg !) máris 500 mázsát tudtunk exportálni és Így remény vnn arra, hogy a nyár folyamán meg ^ő/elitjük az 1930. évi kivitelt. En-|*ek a kiviteli tételnek azért van jelentősége, mert kellő egészségügyi ellenőrzés mellett a gomba gyűjtése szárítása és kivitele je\'entős me\'lék-kercsetet hozhat a falusi szegény népnek.
A Darányi-kormány még ezévbon a Ház elé terjeszti a mezőgazdasági munkások biztosításáról szédó javaslatot. A »parasztnyugjdij« onu\'ly szarint minden 65 évet te\'ö\'tö mezőgazdasági kisember évi 120 Pengőt kap egy éven belül életto "ép.
A Statisztikai Szemle irja :
Ti>. hónap alatt 1,293.893 mázsa répacukrot termeltek gyáraink, <41.722 métermázsávul többet, mint
Katasztrofális felhőszakadás pusztitott Délzala községeiben
A letenyei járásban a megáradt patakok elsodorták a kazlakat és hidakat — A vihar ereje kocsit-lovat felborított az országúton — Az ár sok gazda szénatermósót vitte el ós rengeteg apró állatot elpusztított — Felsőszemenye és Lispe között megszakadt a közlekedés — A nagykanizsai járás hirel
Le tényé, uugusztus 2
A Zalai Közlöny tudósítójának teleion jelen téí\'e : !.
Hétfőre virradó éjszaka Felsőszemenye községen és a környéken oly hatalmas felhőszakadás vonult végig, amire évtizedek óta nem yolt példa. A hatalmas felhőszakadást | pusztító ár követte. A megáradt patakok mindenütt elsodorták u szalma és szénakazalokat, az ólakat ói a hidakat. A felhőszakadás o\'y nagymérvű voít, hogy sik terü\'clen is 30 centiméter magasan állt a viz.
A pusztító felhőszakadásról az egyes községekből u következőket jelentik :
Felsőszemenyén uz ár a szélső kazlakat els >dorta. Lcszaki\'o\'.ta a Lispe felé vezető uton a törvényhatóági közhidat és els xiorta, ugy. hogy erre u közlekedés te\'^s^n megszakadt.
Alsószemenyén sok ó\'at vitt el az ár, továbbá u községi hidat szaki-tot\'.a le. Ugyancsak elvitte az ár a szentmargitfalvi községi hidat is.
Csehi és Szentmnrgitfnlva községen között a vihar az országúton éiv. a Stern örökösök kétlovas hintaját. Az ár a kocsit felborította és .összetörte, az egyik ló a helyszínen kiszenvedett, mig a másik nyomtalanul eltűnt. Nem tudják, elsodorta e a megáradt patak, vagy elszabadult. A hintón csak a kocsis ült, aki szerencsésen megmenekült.
Csehi községben igen sok ólat vltl ei az ár, Sok disznó és apró állat ottpusztult, valamint a legtöbb gazdának szalma és szénatermését el-elvitte a viz.
Szentmnrgltfalván alig van gazda, akinek kcrtvégéből ne vitte vo\'-na el az ár a kazlat vagy az ólt. A kár mindenüti igen nagy.
A nagykanizsai járásban Is pusztított az ár
Nagykanizsa, augusztus 2
A nagykanizsai járási fősz ilgabi* lósághoz Szepetnek elöljáróságául hétfőn délelőtt jelentés érkezett,
hogy a felhőszakadás ott is végigvonult és hatalmas árral lepte el u földeket, érzékeny kár >kat okozva a veteményekben. A gyengébb épitmé-nyü házakat erősen megr:>ng;Uta, m<>sl állapítják meg az okozolt károkat. Bővcbbi részietek még hiányozlak. Ugyancsak szenvedtek a felhőszakadás okozta ártól a szomszéd községek ls. A fősz ilgablróság várja a további jelentéseket.
A vízbe fulladt egy 13 éves kotor! Hu
Murakeresztur, augusztus 2 (Saját tudósilónk telefonjelenté&e) A murakeresztur! határban a Szo-Hva-malomnál fürdött Sterneczky Lajos 13 éves kotor! fiu. Eddig meg nem állapított körülmények közölt a fiu fürdés közben a vizbo fulladt Már csak h»£ttestére bukktanlak. Az esetet je\'enlették a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
A távolkeleti események szenzációja:
Moszkva beleavatkozik a japán-kinai háborúba
Blücher szovjet-tábornagy bizalmas kflldetése távolkelétre — Moszkva meg bízottja törzstisztekkel és vörös blzalmieraberekkel repülőgépen Nankingba utazott A szovjet vezéreinek titkos tanácskozása a Kremlben
Peking, augusztus 2 A japán kinai hadszintérről a következőket jelenlik : *
A japán csapatok elfoglalták Csang-HiuTint, majd folytatták e\'ő-renyomulásukat Pap-Ting fe\'é anélkül, hogy ellenállásra találtak volna-A japán tüzérség még mindig tüz a.ii\'tt tartja Ticncsint.
Tiencsin, augusztus 2 A japán katonák megakadá\'yozták o franciák élelmiszerszállitó gépko. csinit abban, hogy szállitm ínyukal a nemzetközi engedményes terület-ről a francia lőszerraktárba juttassák. Ily módon elvágták a lőszerraktárban állomásozó francia csapatok és az engedményes terület
az előző termelési évszak első tia hónapjában. Megadóz.ittan forgalomba került cukor 708804 métermázsa volt, 17.044 métermázsával több. mint az előző termelési év-, szakban. <
A kivitel négyszeresére emelkedett. Az előző termelési \'évben 48.760 mázsát exportáltunk, most 10 hónap alatt 216.802 mázsát, 168.033 mázsával löbbet.
, , c .
Ugyanez idő alatt a sörfogyasztás 212.841 hektoliter vo\'t, 14.520 hektoliterrel több, mint az előző kimutatás időszakában. A petróleum szükséglet \'498.645 mázsa vo\'t, ez is 54.610 mázsával több az előző fogyasztásnál A kimutatás 10 hónapjában 161,521.000 doboz volt a gyufa fogyasztás, 341.500 dobozzal több, mint az. előző Időszakban.
csapata! kö/ött az összekötletést.
Sanghai, augusztus Ujabb jelentések szerint a japán csapatok parancsnoka, Katuki tábornok kijelentette, hogy e\'járl « francia követségen és sajnálkozását fejezte ki a tiencsiai pályaudvaron történi japán-francia összjüzéf* miatt. Hangsúlyozta o követségen, hogy a japánok nem akarják megakadályozni, hogy a francia hc!y-\'örség ne kapjon összeköttetést az engedményes terület és lőszerraktára! közölt.
Japán hosszú hadjáratra készül
Tokio, augusztus 2 A japán kormány elhatározta, hogy a parlament legköze\'ebbi rendkívüli ülésén 3[0 millió yen rendkívüli hadihitei megszavazását kéri. A hitel szükségességót uz északkinai eseményekkel indokolják.

■AUO
IWT. augmi\'m 3.
Szezonvégi cipöárusilás!!
ius 2-án megkezdődik az „IDEÁL" cipÖÖZletben (FŐ-Ut 12. SZám.
Folynak a tárgyalások a klskanizsai templom és temető ügyében
A klskanizsai rk. egyházközségi temető katolikus jellegének megtartásához ragaszkodik
A japánok elfoglalták a pekingi szovjet-követség épületét
Sanghal, augusztus 2 Több fehérorosz közreműködésével a japán csapatok Pekingben elfoglalták a szovjet követség épii\'e-telt Az ott talált aktákat teherautókra rakták és o japán engedményes tei ületi-c vitték.
Biücher szovjet tábornagy bizalmas küldetése
Riga, augusztus 2 A szenzáció erejével hatott, amikor kipattant, hogy Biücher Tábornagy titkos megbízatással repülőgé-pen Távolkeletre utazott. Blüchert több törzstisztje és a komin\'.ern bizalmi emberei kisérték útjában. Biücher elutazása előtt titkos tanácskozás volt n Kremlben Sztálin elnöklete alatt.
Biücher útjában több erős he\'y-örségü városnál leszállott\' és ott nagy-tiszti rap|M>rlot tartott. A távol ke-Jeti szovjet he\'yőrségek tábornokainak százai vetlek részt ezel<en a rap|>ortokon,
Vladivlosztokból Biücher k\'séreté. vei a kinai határra repült.
Moszkvában ugy tudják, hogy Biücher szovjet-tábornok nagy, tll kos küldetésben Gsang-KaiSek tábornagyhoz utazott Nankingba.
Moszkva vörös keze már működik...
Moszkva, augusztus 2 Nem hivatalos jelentés szerint, de biztos forrásból nyert értesülés alap | ján közlik, hogy Moszkva és Nan-klng már megegyezett egymással A megegyezés értelmében sz>vjet közvetett uton fogja támogatni a nan-kingi kormányt.
Aki friss és munkaképes akar lenni és el akarja kerülni, hogy kemény legyen a széke, emésztése meg legyen zavarva, folyton fájlon a feje és a böre tele legyen mindenféle pattanásokkal, az igyék hetenként egyazer kétszer reggelizés előtt egy pohár természetes .Ferenc József keserüvizet. Az orvosok ajánlják.
A Normandle visszahódította az Óceán Kékszalagját
Ncwyork, augusztus 2 A Normandie francia gőzös uj rekordot állított fel: 95 óra és 2 perc alatt tette meg az Európa-Amerika utat és ezzel visszahódította az Óceán Kékszalagját a Queen Marytól.
Mlnlch professzort megtámadta és inzultálta egy lakereskedő
Budapest, augusztus 2 Dr. Minich Károly orvosprofesz-szort hétfőn délelőtt megtámadta, maj tettleg inzultálta Fazekas Ferenc lakereskedő. Minich Fazekas egyik rokonát épelméjünek nyilvánította s emiatt Fazekast nagy anyagi kár érte. Minich feljelentést tett támadója ellen.
Egy ízben már ismertettük n kis-kanizsai templom.és tcme\'.ő ügyét. Ugyanis sem a rk. tenVpl.;nuiak, .*em a temetőnek nincsen gazdája. Telekkönyviig mind u kettőnek megvan ugyan a helyrajzi száma, de tu\'ajd >-nos nincsen bejegyezve. P. Mlhol-csek Miklós, Kiskanlzsa fáradhaf tatlan, lelkes ferences-lelkésze m >st arra törekszik, hogy ezt a kérdési végérvényesen rendezze.
A klskanizsai rk. egyházközségnek nz a kérése, tekintve, hogy sem a templom, sem a temelö nincsen az egyházközség nevén, a vár s -.így a templomot, mint a lenielöi tu\'ajdcn-jogi\'ag irassa a klskanizsai rk. egyházközségre.
A város álláspontja, hogy átadja a templomot és a leme!öl> de ebben |
A nagykanizsai építő ipari munkások általános sztrájkja ugylá\'s/ik mégis nagyobb hullámokat vet, mini azt a szakkörök g>ndoltákés nem tudni, mi lesz a folytatása. Sajnálatos esemény játszódolt ie szombaton délután a munkásság izgatottsága folytán, aminek csak a rendőri beavatkozás vetett véget.
Miután a sztrájk kitöri és a kisipari vállalkozók a szerződésben
az esetben a rk. egyházközségnek kell fenntartásáról gondoskodnia.
Az egyházközség válla\'ja ezt, azonban kiköti, hogy a kiskanizsaj temető köztemetői jellege szűnjön meg, inert ez katolikus temelö és katolikus jellege maradjon meg továbbra is. A templomot pedig a város tataroztassa és ugy adja át.
Nem hisszük, h>gy nehézségek akadnának a kérdés rendezése körül, hiszen a polgármesterben megvan a legmesszebbmenő készség a templom és temető ügyének rendezésére és a klskanizsai rk egyházközség kívánsága legte\'je ebb mértékben jogos és indokolt.
így must már rövid időn belül végleges megoldást nyer a klskanizsai templom és teme\'.ő ügye.
megállapított időben akarják á\'adni a középüleleket, az igazságügyi i«-loUi kisipari vállalkozói srombattól kezdve maguk dolgoztak és végezték azt a munkát, amit eddig munkásaik végH\'t\'.tek, csakhogy fennakadás ne történjék a befejez/JüI munkákban. Segédkeztek nekik a kisebb munkákban az eddig Is ,tt dolgozó leányok, munkásnők. A sztrájkoló munkásoknak szclmet
szúrt a leányok munkája és ugylát-szik ez robbantotta ki afcl q hangulatot, ami rendőri beavatkozást igényelt- < |
Ugyanis a vállalkozók szombaton délután a szokásos bérfizetésekel folyósították kis irodájukban, amikor a munkások közül többi*! nagyon hangoskodtak. Mindennek cfacára^ a munkaadók türtőztették magukat. A munkások mintha tüntetni akartak volna. Az egyik közülök kiadta a jelszót, hogy meg kelL verni a\' dolgozó leányokat. Mikor a vállai-ko?-ók látták, hogy a helyzet kezd izzóvá válni, te\'efmáltak a rendőrkapitányságra, ahonnan az ügyeletes tiszt, dr. Gánlay Béla rendőr-fogalmazó azonnal kerékpőroa rendőröket küldött az igazságügyi pa\'otához. A munkások jiátván a rendőröket, megjuhászk\'Kltak. A bérfizetés tovább folyt. Azonban tnosl már — rendőri asszisztenciával
Mikor a fizetés véget ért, a munkások az Erzsébet téren csoportosul-Miután f-.-ltélelezhető volt, hogy tüntetésre készülnek, a rendörök széjjel szórták őket.
A munkaadó ma, hétfőn folytatják a munkát. Fontos, hogy a szerződésileg kikötött idői e áiudhaswák az igazságügyi palotát, ^melynek felszentelés! programja, átadási ide)* pontosan megvan állapítva. Á munkások sztrájkja folytán elöállü* az az eset, hogy a törvényszék ál-költözködése az uj épületbe, valamint az augusztus 22-ére mcgállapí-tv.tl felszentelés! ünnepség erősen eltolódik.
Krasznuy Pá.\'\' rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője a legmesszebbmenő intézkedéseket foganatosított.) a rend és a munka tovább folytatásának zavartalan biztosítására. •
Hétfőn délelőtt egyébként a sztrájkoló építőipari munkások küldöttsége megje\'enl szerkesztőségünk ben és unnák megállapítását kénók, hogy igaz az, hogy vannak, akik közülük 60 és 70 fillér órubért kapnak, de ezek az úgynevezett százalékos munkások, azonban általában 59 és 63 fillér az órabérük és ehhez u bérhez kértek óránkénti G fillér emelést munkaadóiktól.
Egyébként a bérharcban felkeres, ték Krasznay Pál államrendőrségi tanácsost, akinek interveniálását kérték.
Hétfőn délelőtt dr. Krátky István polgármester előtt tisztelegtek, akit ügyükben való közbelépésre kértekre!. , <
A kanizsai sztrájkoló épitői|>arl\' munkások a régi Badacsonyban levő Munkásotthonban ütötték fel sztrájk-tanyájukat és várják a hatóságok közbelépését.
Naptári Augusztu* 3. kedd. Kom. kat. István or. Protentáns Hermina. Izrael. Ab hó 26.
Gyógyszertári éjjoü szolgálat e hó 15-lg bz „őrangyal" gyógyszertár ób a Utakanlzsal gyógyszertár.
Gfixfürdő nyitvu reggel 6 órától eflte 6 óráig (héttő, Bzerda, péntek délután kedden eaéwz nap nőknek).
— (Bélyeggyűjtők Ulálkortja) Hétfőn délután O-tól 8 óráig az OMKE tanácstermében.
Olcsó
nyári vásár
Singeméi
aug. 2—14-ig.
Bérfizetés rendűri asszisztencia mellett a kanizsai igazságügyi palotánál
Megakarták verni a dolgozó leányokat a szlrájkolók Kerékpároi rendőrök sietlek segítségre — A tflnlelnl akarókat a rendőrök szétzav\'.rták — A rendőrség megtette a szükséges Intézkedésével a rend biztosítására
A munkások sztrájkolnak, ■ munkaadók végzik a befejező munkákat
1937. áUguaatlui 3.
BALuM IfOZL\'ON*
í
Amíg az esti újság a városba érkezik
Alig robog lx> az esti vonal meg. tömött utasaival, amelyet némelyek újságos vonalok is neveznek, amikor luj)kihordók serege rohamozza meg a csomagszállító kocsit, igyekezve mind. egyik az első lenni abban a kerékpárversenyben, amely a sebes szél szárnyain megindul a la|x>kkal befelé n városba. Pár pere múlott csak cl a vonat megérkezése után és bár hangosak az utcák a megérkezett újságok neveitől amelyeket éhesen fut végi a liipravágyő közönség.
Aki nem birja modern, harcos és tülekedő iramot az a vasútnál kapja a hóna alá a maga ujságcsomagját c\'^. hangos kinálgatással megindul gyalog befelé a városba.
|.;gy ilyen gyalogos lapkihordót vettünk megfigyelés alá kellő távolságból nézve lesve azt, hogy kik azok egy utcahosszal, akik Kézhez kapják a bővebb pesti híreket és kik a lapoknak a közefoséjgei.
Még ki sem lépett a lapárus a perron üvegcsarnoka alól, amikor három szabadon álldogáló hordárfél állja el annak megkezdett útját és kél fillérenként adva össze az árat közösen vesznek meg egy lapot- Azután sebesen átíulják a cimekelj ugy hogy egyik hangosan olvassa, míg a nfilsik kettő csak szemeivel ellenőrzi az olva sást. Nem lart az egész egy percig sem és máris a felolvasó zsebregyüri a lapot, eltéve azt a nyugodtabb |>cr-cekre talán éjfélutánra, mindhárman a dolguk után néznek Ezek zavartala-n»l akarnak olvasni, amikor majd kiolvassák még az apróliirdeléseket is.
Követjük a lupkibordót, aki elég lassan halad, hogy idejében utóiérhessük A vasúti l>érházak ablakui a hangos kiabálásra egymásután tárulna^ ki egyik ablaklxU más la|>ot kérnek, nfint amit a kiabáló árusít, inig a másik átveszi a lapot, bár nem mulasztja el megjegyezni, .hogy miért nem hozza magával az .összes újságokat. A harmadik kidob tíz fillért, háromszor is ulána kap, Ivogy a hoZzá feldobott újságot végre elkaphassa A negyedik ablakból kelten is szóval tartják a kihordól, hogy csak pillanat az egész, amíg várni kell, de épen most nem találják azt a bizonyos erszényt „amely mindig ilyenkor s/okolt eltűnni. Végre azonlxin ez is meg van és már szalad is a gyerek a jazzel az újságért.
A vasúti átjáróig nem törtépik Különösebb esemény csupán egy leány szalad ki a parkból, hogy utolérhesse újságost
Aliol a házak kezdődnek ott már bizlos helyei vannak a kihordónak. A házak elején gyakorlott kézzel nyit ki kívülről egy bezárt ablakot és bedugva a lapot, a már ott elhelyezett pénzt a szokott helyről veszi át. Itt a lakók közreműködése nélkül m^nt végbe a c83re.
I-\'gy kis füszerüzlet előtt a j>adon ketten is akarnak újságot venni, dc csak öt pengőssel tudnak fizetni. Any-nyit még sem szedett össze a kihordó, hogy ennyiből is visszaadhasson, do <\'z nem okot a\'kadályt, mert mindkettőnek odaadja a lapot hitelbe. Majd megfizetik máskor.
l)e az ut sietős és az újságos halad tovább és kiabálja áruját.
A Szemerc utca sarkánál egy kis piljenőt tart és vagy háromszor bekiáltja az utcába, hogy végig meghalljak az újságja nevét Azután vár egy KV-Mt Kgy-két ablak kitárul, ahonnan kíváncsi fejek néznek a kiabáló hang Irányába, de anélkül, hogy üzletkötés jött volna létre. — újra betevődnek az ablakszárnyak. Valahonnan u Szemére, ntca másik végéről egy gyenge hang ismétli a kihordó kiabálására az újság nevét de a hy>árus hal>ozik és mérle Ifelí a távolságot Nem tartja érdemes-n« k akkora utat megtenni tiz fillérért inkább egy lemondó kézlegyintéssel otthagyja az utcát és megindul tovább lefelé a városba lig)\' csoport előtt elhalad, amelynek
a*
augusztus 14-ig tartó
idényvégi árusításunkra !
Férfiruha-vásznak, Férfi tropikálok, Mintás cloque-selymek, Imprimék, Müselymeh,
Sima és mintás lenvásznakat maradékárakon árusítjuk !
Nőiruha-osztályunk
_---- —i—■ i =
szenzációs árairól már az egész város beszél!
-Áruház.
már újság van a kezében. Nyilvánvaló, hogy itt valamelyik fürgébb, szemfüle tjebb kihordó már learatta a muukát Ki hordónk szégyenkezve megy ef a csoport elölt és vagy ötven méter távolságig nagy bánatában elfelejt kiabálni. ^
Már nincs messze a város, már hallatszik az élet zaja, de még itt van egy nagy kétemeletes bérház, amelynek első és második emeleti ablakaiból hosszú köteleken piaci táskák lógnak ie, mint érelt szőlőfürtök a lugasok alatt Nyugodtan himbálódznak a ki-feszitett köteleken mindaddig, amíg a lapkihordó sorra nem járja azokat és mindegyik táskába beletéve egy-egy, lapot, a már lx\'nnük levő tiz filléreket sorra kiszedi. Az újságok pedig megkezdik utjukat a táskafülkékben a fel relé húzott kötélen hol az első, hol pedig a második emeletre, ahol egy-egy ablakban eltűnnek a kötelet huzó kezekben.
Beljebb már nem akad munka. Itt már feldolgozták a terepet a kerékpáros kihordók. Újságárusunk ugyan még egypárszor mqgereszt hus, elfáradt hangján a lap nevét, de ezt már csak ugy megszokásból teszi, mert érzi és tudja, hogy itt a fiatalság és n gyorsaság minden alkalmat lekaszált magának. Ifcnt van már a város ban. A fényes, kivilágított kirakatabla-kok elölt megmaradt lapcsomóival kö rülnéz a város zsivajgó, lármás életén és megtörölve izzadt homlokát \'egy csomóba rakja szétesett lappéldányai), egy fáradt nyújtózkodással helyet fo -lal a zenés kávéház ajtó előtti lóoáján Lóránt AdOu
ID<3
Hűvös!
Prognózis: Élénk légáramlás, több helyen, főleg keleten még eső, zivatar, a hőmérséklet nem változik lényegesen.
A Meteorologial Intézet nagykanizsai megflgyelőállomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: +20 6, ma reggel i+17 6 délben: 4-228.
Csapadék: 33-3 %,
Felhívás Budapestre utazó olvasóinkhoz t
A budapesti Márkus Park Szinj>ad (VIII., Muzcum körűt 2.) junius 25-c óta sikerrel jétsza Szilágyi-Eisemann Kellér nagysikerű, franci.! miliőben lejátszódó operettjét, a »Gólyaszanatórium«-ot.
Augusztus hóban Budapestre utazó olvasóink érdekében sikerült « B/.inház igazgatóságával oly megállapodást létesítenünk, miszerint az alanti utalvány ellenében a Márkus Park Szlntfnd |>énztára 30 százalékos kedvezménnyel 2 személyre szöló belépést nd. A Márkus Park Színpad naponként 1 előadást lart negyed 9 órai kezdettel. Ajánlatos tehát nz utalványokat vagy a délelőtti elővételi pénztárnál, vagy délután 5 órától a rendes napi pénztárnál előzetesen beváltani. (Jegyrendelés : 134-737.)
L
-ZALAI KÖZLÖNY-
UTALVÁNY,
melynek ellenében a budapesti Márkus Park Szinpad (VIII. Muzeum-körut 2. Tel. 134-738.) jegypénztára 2 drb 30%-os kedvezményes legyet szolgál.
4
ÉALAI ROZUONV
1937. augutihii 3.
Paris és a világkiállítás
(Párisi Impressziók, (I. kanizsai szemüvegen)
l>nt-ára anmk, hogy olyan sok korcsma van parisban egy olyan hosszú utcában, mint például » (\'.sengery ulea, öt-hat megél A párisink isznak. Sokai ós sokfélét Délelőtt általában a sör járja, ebéd előtt aperitif, ebéd után (aló. arrosé (szóré>l-szé>ra feketekávé lelocsolva rinnmal vagy egyéb szesszel), esle a diaholoknak, liiimnV-déknak számtalan szinü ós izú váltózala.
Kgy munkanélküli munkás panaszkodott: -Hej, uram, már egy éve kapom a somázst. Hettenetcs azóta a iielyzciein. Klképzellieli egy óv óta naponta csak egy liter l»orl Indok venni!- - Sőt, én még azt is elképzeltem, hogy mit ilialik meg akkor, mi-kor a teljes munkabért kapja. Ila történetesen * francia bor és sör r.e.n volna olyan gyönge Parisban 11 m lehe!n.\' józan embert látni.
A már szinte közmondásos párisi divai sem olyan veszélyes! Legalább is az „teán meglehetős gyér szám-bon leliel Iáin1 azokat i ruhákat, amiket a divallapok hoznak. A pesti ni az utcán sokkal elegánsabb, mint a párisi A férfidivatról jobb nem is beszélni. A férfiak úgyszólván csak szövetet hordanak és igy természetesen nem Is lehet 111C4 az a nagy változatosság, mint n\'ihink Aki elegánsan akar utcára öltözni, :iz esik-is nadrág,,! vesz föl fekete kabáttal. Khhcz a ruhához nagyon sokszor láttam fehér leniiiszcipöl, vagy betétes sárgál hordani, a Icgkuli tihözöhb szinü ingekkel és nyakkendőkkel
A koszt, óh, a koszt! IVrsze, ugyan-ezt mondanák ők is a magyar (-telekre. Olajjal vagy vajjal elkészítve mindül és zöldségek a végletekig! 11usfólélMil csak a legkönnyebb süliek, levesek, főzelékek rántás n\'lkúl l-z hiányzott csak n\'kem! Utolsó hap fölhujszoltain valahol egy jó darui) sonkoszalonnál az útra Mikor a voiv\'t-han az evéshez készülődtem, velem szemlK-n kél fran -ia nő találgatta, — l>ersze németül, hogy éti ne értsem, hogy vájjon mii akarhatok én csinálni uvviil a szalonjával ín — szinte vá" laszul — egy jól kanyarítottam a bicskámmal és enni kezdtem Krre a/ *gvik nő mondja: Jaj, nézd! Hosszul vagyok!. Klsáppadt, fölugrott és kiment. Tíz perc múlva visszajött és mind " ketten átmentek egy másik szakaszba.
A legcsodálaiosabb és legfurcsál>b dolog az a nagy egyén1 szabadság, "mi nálunk csaknem minden téren már Illetlenség, sőt rsakndn bün számba menne A nők ugyanugy bemennek a bisztróba inn\', mint a férfiak, ugyanugy füstölnek az utcán, mint a férfiak. A lányok esle egyedül, legfeljebb fiukkal, de semmi esetre sem szülőkkel, mennek sétálni, vagy moziba, vagy támolni. A táncnál elkérés nincs, viszont bemutatkozás se. lízt általában mindenütt mellőzik. Kiég egy kézfogás és Bonjour niademoiselle! ("dva-riasságbói mindenkinek mademoiselle! mondanak és nem madame-ot. A párok az utcán, esetleg az utca közepén egészen nyugodtan megállnak csókolózni A párisink szerelik ezt nézni és a párisi nő is szereti, ha nézik, amikor csókol. Ha az ember este )>cül egy mo/.iba, maga előtt mindenült összehajtott fejeket lát. Ha közben valaki
augusztus 2-tftl 14-ig.
£
Habselyem női nadrág . Habselyem női combiné
128 fillér? 440 fillér
#
Habselyem nöi nadrág-combiné 480 fillér Habselyem nöi hálóing . . . B90 fillér Habselyem férfiing .... 780 fillér
Egyedárusitó i
Ritter András
cigarettázni óhajt és gyufát gyújt, a többiek rögtön lepisszegik, hogy n:; zavarja a jótékony sötétségei.
A munkás ilt viszon\' r.em káromko dik A hazárdjátékok mind b- vannak lillva, viszont minién bisztróban van olyan ati\'.omala, a nibe ha egy fr \'nkot ledobnak, egy kís szeren séve? ölvén-hatvan frankot ad vissza Vagy esetleg nem és túlnyomóan ez fordul el.11 Amerikában ezek.", a nUKifiákf.it a len-gerbe dobálták, itt pedig egv ember husz-harininc Irankol bedobál egymás lilán és próbálgatja a szeren.-sél. A koldus pénzt n.\'in k.ip, de ha valaki igy kér: Iram, haza akarok menni és 11 ns pénzem a metróra, legyen
Dámát játszott,
szives, adjon kölcsön, — akkor mindig megkapja, amit kér. A pincér épen olyan ember, mint a vendég Kövei kezésképi-n n.\'in mondja, hogy fméltóztassék parancsolni » hanem csak azt: Q\'esl-ee qiie vous voulez, nionshur,. vagyis: Mit akar uram? ftolsó héten a szállodában épen, mikor mosakodtam, ko|*>glal a takaritó-inas ín balga, kikiáltok, hogy várjon egy kicsit, csak ugy «monsicur» és • s\'H vous piail * nélkül Hogy ő.várt-e, azt nem tudom, de én e^y bélig vártam Jiogv kifakarijsünak.. ^
Iley\'d.sön /ttn tor
selyembe öltözködött, tetszeni akart szerelmesének Bacsó Katalin — A fedezetet gazdája szekrényéből „szerezte" — Átadták a kir. ügyészségnek
Nagykanizsán, a Cs>n,<ery utca | 22. számú házban lakik özv. Lab.\'r Arnoldné csa\'ád jávai. Az uii; asszonynál évek ó.a, mint háztartási aikalmazott tevékeny\' edik B ic ó Katalin 28 éves ieá.iy. Soha nem volt c\'lene panasz, gazdája m.g\'űiz-ható. becsületes alkalmazottnak tar-totla, mig most egy vélel\'en folytán kiderült, hogy n3m vo\'t méltó gaz dáji bizalmára, hogy hosszú időn íregdézsmáltn szekrényé, ki\'ap\'.a pénzét. ;
Bacsó Katalin megismerkedettejy bagotasánci fiatalemberrel. Azóta mintha kicserélték vo\'na. A szerény viselkedésű leány kezdett dímás-kodni. Adta az uriasszoiiyt. Selyem fehérnomüt, finom ruháka\'; sze-Zelt be. Mindenáron tetszeni akart s e-reimesének. Sőt odáig ment, hogy ajándékokat veti neki, ruházta, szórakozásait is ő fizette. Annyira meni dolog, hogy n fiatal férfinek is fel. tünt és megkérdezte szive hőidétől, hogy honnan szerzi b3 kö\'tsé-geire a pénzt. Katalin magnyugtat-t.i: - A keresményemből, vo t a válasz. A leány végül is annyira dá-máskodott, hogy ez feltűnt is.nerő-
seir.ek és a háziaknak is. Miután valószínűsítették, hogy csak a gazdától szerezheti a községeinek fedezetét, egy nap m Laborék egy 10 pengőst magje ö tek n szekrényükben. fes ez volt Kati ye?z\'e. Ezen ^bukott le« a szaré mes dáma. Ész-i-evették a megje\'Ö\'t 10 pengős eltűntél és félje e llették n hűségei leányzót.
Bacsó Katalin kihallgatása alkalmával bevallotta tettét.
A nyomozás megállapította, hogy a megtévedt leány gizdájáaak e^yik kulcsát clemelte, azi a szekrény zárjához átformáltatta és igy hato\'.t bo a házbeliak távo\'léte alatt e szekrénybe, ahonnan apránként kilop-kodla a pénzt, amiből vásár\'áöit eszközö\'te. A rendőrség 25- pengőt talált még nála az clkipo\'t pénzből, azután finom selyem dolgokat, amit a lopott pénzen vásárolt.
Krasznay rendőrtanácsos intézke désére átadták a kir. ügyészségnek.
A törvényszék vizsgálóbirája ma dönt további sorsa felett.
\'Invfttvwwtrt: Dr. Dévntné, Rrá«« BSike
Nyáron — otthon
Egy jól öltözködő hőnek nagy gondot okoz, hogy miben járjon otthon ebben a nagy hőségben, hogy mindig rendesen, ápoltan nézzen ki és mégis kevés ruha legyen rajta.
Á nagy-k nyári otthoni ruháknál főszempont kell legyen, hogy ne legyen a ruhaanyag átlátszó, vagyis magyarra lefordítva ez annyit jelent, hogy ne kelljen alája felöltözködni. Elég legyen egy kombiné és a többit bizhatjuk nyflgodtan a ruhára.
Legcélszerűbb egy most annyira divatos dressing gown-szerü pongyolafélét csináltatni csikós selyemfényű kartonból, vagy könnyű mintás selyemből, rövid felhajtott ujjakkal, pici férfifazonos kivágással, elől két gombbal, egy zsebbel és hátul övvel, vagyis az öv csak a két oldalról jöjjön, dragonerszerüen.
Aki nem szereli a pongyolafélé-ket, megoldhatja kis ruhának is, elől végig gombolva, vagy pedig bebujósan, csak derékig gombolva, egy berakással a szoknyán, egy zsebbel, pici ujakkal. A disz" a ruhán a gombok legyenek, szép díszesek, vagy egyszerűen „jó pofák", pillangósak, vagy szívesek, virágosak, vagy gombafélék, kinek mihez kedve van. A fontos csak az, hogy ne legyen rajta sok húzás, rakás, vagy hói, hogy a mosásnál könnyen lehessen vasalni és ha nagy meleg van, leülés közben ne nagyon gyűrődjék, ennek előfeltétele pedig az, hogy ne legyünk annyira hiuk és ne csináltassuk annyira szűkre a ruhát.
A dirndli, mint otthoni ruhadarab, ugyancsak felkapott viselet lett az idén, mindenféle kedves, jókedvű anyagokat felhasználnak erre a célra és egész kultuszt Őznek belőle, hogy milyen édes kötényeket választanak hozzá. Vagy kartonból, vagy szatinból. A szatinkötény, én nem mondom, szebb, mint az egyszerű karton, de a mosásnál nagyon célszerűtlen. A dirndlik minden elképzelhető fajtája divik ma, az egyszérü négyszögletes kivágásu ép ugy, mint a seszlis, kis mellényes fazon, amelyik jobban áll. Ennek még az az előnye Is meg van, hogy ma annyira bevett viselet lett a dirndli, hogy utcára, strandra trottőr viseletnek egész nyugodtan fel lehet venni. Az ember a dirndli ruha anyagából menyecskésen beköti a fejét, karjára ve9zi a piaci szatyortól nem sokban különböző strandszatyrot és senki sem akad olyan, aki az ilyen ruhában megjelenő hölgyre azt mondaná, hogy nincs jól felöltözve, vagy pórias a viselete.
Ne viseljünk otthon nagyanyáinktól levetett régi holmikat sub titulo: otthon minden jó. Nagy tévedés
Nyári vásár! ~1M HÜT
augusztus hó 14-ig
Kirschner Mór divatái-iiliázál»a.ii
1937. auRUsziue 3.
ÉAUM KÖZLÖNY
Már többször Írtam, de nem gyö- j zöm elégszer hangsúlyozni, hogy | legalább olyan fontos az otthoni jól j Öllözöttscg, miut a tffchnenő" ruha. \\ és még mentséget sem hozhatunk j (cl arr.i, hogy nem tudunk még ott- | honi ruhákat is csináltatni az ele- | gánsak mellett, mert nincsen pénzlink, ugyanis ezeket a kis ruhákat valóban fillérekért lehet kihozni és ha valaki ügyes, különösen egy dirndlit egyszerűbben, otthon maga is cl tud készíteni. Tehát Hölgyeimi Jelszó: Otthon is elegánsan I
Divatposla
CamáUmsak-e ? Ilyenkor. augusztus-ban, már valahogy Inkább őszi Kötó-tebb dolgokat ajánlok, mert biztosan már nem lesz annyi Jó Idő, hogy le tudná vis\'lni óh őszro pedig Jó lesz Indulásnak. Ezért én Inkább egy lökete mnrocoln ruhát ajánlok esetleg ogy fehér mnroocin felsői ésszel, do vegyen annyi löketet, lio«y őszro h fehér helyóbo bele lehesaen a feketét Illeszteni. Mezei virágcsokrot tegyen n kivágásba és u f.-hér sblyempiKÓ kabátját nagyszerűen tudja majd hozzá viselni, az oldal zaebólm tegyen bele ogy élénk szinti muszlin zsebkendőt. Üdvözlet.
Piros-kék. A píron k\'k ősHv.eáUHás nagyon szC\'P. i|különösön szép oatélyl ruhán. Csináltassa piros mu^zliu ruháját ugy, hogy nagyon bő húzott szoknyája legyen, vállban húzott derékkal, elél, hátul mélyon spicces kivágással és az övbe tegyen bele két nagy, Rzlnto hatalmasnak tetsző kék virágokat, nagy kék szárakkal Is. Van ilyen nagy kék slIllzAlt pipacs, vagy mákvirág. Ilyeneket gondolok. Kék cipőt Is vehtt hozzá A kesztyűt feleslegesnek tartom. Üdvözlőt

Nagy érdeklődés kísérte versenyünket
A Zalai Közlöny nvári keresztrejtvényére mnelyci július 2ő-iki számunkban közöltünk, sok megfejtés érkezeit be. A megfejtéseknél csak azokat fogadtuk el helyesnek, amelyeknek meg. fejlői mellékelték a Zalai Közlönyben m.gjelenl szelvények közül hármai.
A megfejtések feldolgozása most folyik, n sorsolás eredményét méj n bélen közöljük.
A keresztrejtvényben elrejtett és a megfejtésül beküldendő szöveg a következő volt.
<Fenyvesi (iyörgy lálszerészincíter és órás, Fő ut, hol jól és olcsón vehet orvosi receptre is szemüvegei»
Magas vérnyomásnál és vérkeringési zavaroknál reggel ébgyo-mo-ra egy k s pohir természetes j, Ferenc József" keserüviz nagyon j ít tesz, mert a belekel minden megerőltetés nélkül kiüríti, az eméiztésl e!ömozdltjü, az anyagcierét felfrissül igen kellem;® közérzetei teremt. Az orvosolt aján! «k.
- Kevoaobb tubát kall csináltatni,
ha a szövet szlngyapjuból készült, mert az évekig tart és mindig szép.
a szövőt cslnálója tudja garantálni, hogy a szövetben csak természo-Jf®. 8*lDgyapJu van. A magyar uricsa-ftdok részére évek óta szállítja ango-gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként 1b elsőkézből a Trunk-hahn PorotÓRyár, Budapest, XI.. Lenkc-ut 117. Még ma kérje a szövetminták költeég. és kötelezettsögmentes elkül-ue*?t Nem fog csalódni, hanom óvekre »WMÓ megtakadtást ér el A kollekció-DaD rengeteg elismerést Is olvaoliat.
„Ne kutassák tettemet..."
Megakart halni a szép, fiatal, ismeretlen leány — Izgalom a kanizsai sétatéren
Szombaton délután történi. A városi sélányoii feltűnést és nem kis Izgalmat kelteit a sétáló közönség körében, hogy egy eglés/cn fint.il , .csirios leány habzó szájjal hirtelen \' összeesik. A közönség odasetetl, hogy segítségére legyen, mí(* egyesek a mentőkért telefonállak. A fii-lat teremlés valószínűleg mérgot ve hctetl be, mert arca, szája, torka borzalmasan össze vo\'t marva, égetve. Csakhamar odaérkeztek a men. tök, akik az ism<\\retlecn fiatal le rom lést beszállították a kórházbj, ahol nyomban ápolás alá vették. Dj csakhamar elveszítette eizjné\'etél. Ki akarták hallgatni, azonban olyan súlyos volt az állapota, hogy nem leheteti.
Miután semmi iratot vagy monogramot nem találtak ruhájában, személyazonosságát nem Jehcte\'.t megállapítani. Mhdö?sze e^y kusza vonásokkal megirt leve\'et találtak
nála, amelyben azt irja, hogy nc kutassák, miért akart a halálba menekülni. Bcje\'cnti, hogy maga kereste a halált. Meg akart válni az élettől. t
A késői órákban jelentkezett egy lanu, aki- elmondotta, hogy látlfci, amint a leány a sétányon hirtelen felhajtott egy üveget. A rendőrök az üveget a jelzett he\'yen meg is találták, de hogy mi volt b3nne, még nem sikerült megállapítani. Való szinü. hogy erős lugköo\'dat ilehe\'.c\'.t.
Később jelentkezeti egy leány, nki előadta a rendőrségen, hogy va\'ó-szinüleg Biró Kató 18 éves leány lehet az öngyilkos, aki nemrégen o mórichelyi intézőnél volt alkalmazásban és azután Nagykanizsára jött.
A kapitányság mindent elkövel, hogy az öngyilkos leány kilétét, valamint te lének hátterét pontosan megállapítsa. , I1 . I
AHapota válságos.
Kinos incidens a Horthy Miklós-uton
Egy leány tettleg inzultálta vetélytársnőjét Egy fiatalember, akit szerelemmel Üldöznek
A Horthy Miklós utnn történt, nem messze a kapitányságtól. £gy fiatal leány sétált egy fiatalemberrel. Gyanutlanul nézegették a kirakatokat. ürüllek a nyárnak, a nnp-rak, fiatalságuknak. Boldog öife\'edt-ségükben nem vették észre, hogy hirtelen a derült égből a villám lecsapni készül. Egy fiatal nő villanás szerűen inzultálta a fiatalember mellett levő fialal leányi. Egy pillanat alatt nagy csődület támadt körülöttük. De mielötl még valami végzetes komolyságra került vo\'na a sor, egy tapintatos kéz betessékelte a hármat a közeli kapitányság kapuján és a következő percben a három már dr. Gántay fogalmazó előtt állott.
Csakhamar kiderült, hogy a »har-niiidjk*- szerelemfé\'.tésböl kövelle cl dé-\'elötti rajtaütéséi. Elmondotta a fiatalember, hogy a leány üldözi
szőreimével, nem hagyja nyugton, sőt fenyegeti, ugy, hogy valósággal kínozza. De persze ö nem akar tudni róla. Ugylátszjk ez a féltékenysége vitte rá, hogy u kíséretében levő fiatal leányt megtámadja.
Salamon király legyen, aki szerel sek között igazságot tud lenni. Dr. Gántay tapintatosan intézte el. Mi kor a fiatal szerelmesek elhagyták szobáját, a szcreiemfé\'tö tcrQ.ntés .nek\' megmagyarázta, hogy nem il Ük egy olyan szekér után futni, a mely nem akarja az embert felvenni és kifejtetle leltének büntetőjogi következményeit.
A jiirtelenkezü szcre\'nv* teremté megfogadta, hogy ezentúl fegye\'mezí érzelmeit.
Künn a fiatal pár moíoy>gva n^z le ismét egymás\'. ( Dalolt .a nyár... j
Augusztus 2-töl 14-ig nyá^í vásári
Olcsóságban Ritter vezet!
Több száz drb. női divat gyapjú pullover,
egységár....................480 fillér
100% selyem nyakkendő, egységár. . . 290 fillér
Hibátlan seiyemharisnya, egységár . . . 168 fillér
Áramvonalas iskolakazetta......240 fillér
Selyemnadrág, csikós.......88 fillér
— (Dr. Orszftg Lajos — törvény* széki orvos)
Az igazságügy miniszter dr Ország Uijos ,körorvosi kir." törvényszéki orvossá nevezte ki a n így kanizsai tör-vényszékhez ; V.
— (Kinevezés)
Magyarország kormányzójaj háhorus érdemeik és kiváló polgári teijcsitmé-nyeik elismeréséül Reiscbl Richárd földbirtokos, volt Országgyülisi képviselőnek oz őinigyi, dr. Gárdonyi I«a-(jos, a Keszthelyi Hírlap szerkesztőjének, a /.alai Közlöny jcl\'s tollú, állandó munkatársának, Keszthely város helyeltcsbirájának a főliadn igyi cimet adományozta.
— 01c«ó bevánárláira legjobb alkftlom Schütz Idény végi árusítása.
— (A rendőrségről)
parkos Jenő államrendőrség! kapitány, a bünügyi osztály vezetője ma nyári szabadságáról visszaérkezett és ál vei le hivatala vezetését. — Ugyancsuk levonult szabadságáról Czégényi Károly felügyelő «z őrszemélyzeti osztály parancsnoka. — I)r. Dárday Ferenc fogalmazó megkezdte nyári szabadsá-gát.
— (A keszthelyi akadémia Igazgatója)
még nincs kinevezve, igy tehát azok u .hírek, mintha Yladár J^nJre akadémiai r. tanár nem fogadta volna cl a kinevezést — téves. Kinevezésről szó sem volt, mindössze Stolj) ödön nyugalomba vonulásával az ,illetékes felsőbb hatóság Vladár Endrét, mint rangidős tanárt bízta meg az igazgató/ teendők ellátásával. Vlidar est a meg. bizásl akarta egészségi okokra liivat-kozva elháriLani. Az ügyn\'k egyébként semmi köze a Torday ügyhöz és az eltűnt 30 ezer pengőhöz, mint art eoves lujHik híradásaikban koiuenlál-lák. <
- Van-e nir egyhá»kö^,l kulUtl^ii-■orijegy« r
— (Bauxit utáu kutatnak Zalában)
A sümegi járásban lévő Nyirád község halárában a hatóságok négy helyen adtak ki kutatási engedélyt. Az érdeklődő társaság bauxit után ku-tal a zalai földben.
—NSi ruhákat, pongyolákat Idényvégi árakon vásárolhat Sehütznól.
— (Megnyílt a keszthelyi nyári egyetem)
Uj szinneí bővüli az amygy is nemzetközi társasággal biró zalai fürdőváros: Keszthely. Vasárnap délelőtt Ünnepélyes kéretek között nyitották meg a Keszthelyi Nyári Egyeteket, amelynek számos külföldi résztvevője van. A ■ megnyitó Vcni Sancteval kezdődött, majd utána az akadémia dísztermében folyt le az ünnepély. A meg-nyilólK\'szédct dr. Dambrovszky Imre, ,« pécsi \'Erzsébet ludoiaányegycApm rektora mondta. Utána a pécsi egye. lem most megnyílt pompás, modern helikonligeti diáküKülőjét mutálták bc az ünnepség közöuségéuek.
— Mo»t vegyen cipőket I mert rendkívül olcsó árban kaphat az „Ideál" clpőüzletben, Fő-ut 12. bz.
— B«torokban a Kopstein-oég vezet I Modern mintatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Ize* tési feltételek mellett
AACft! MBUOII»
1937. augü»ttug 3
— (Az alsópáhokl betörés)
ügyében — "hol mini megírtuk egy éjjel három helyen lörtek 1k> — a nyomozás a következüket állapította meg: A tejszövetkezet épületében járlak elő-szőr, de ilt nem lalállak zsákmányt. Deák József házában már eredményesebb volt a kaland: itt pengőt-talállak. A körjegyzői irodában értek cl legnagyobb eredményi: itt megtalálták n lejszövclkezel pénzét is, 2 darab százast é.s 7—8 pengő aprópénzt. Ezt magukkal vitték, megpróbállak felfeszíteni a pénztárszekrényt is, de azzal nem lioldóguliak. A zárt elrontották és az alsó részi felfeszítenék\', de a pénzhez — 3.10 pengő volt a szekrényben — nem férlek. A nyomozást megnehezíti, hogy esak elmosódott uj-lenvomalok maradtak.
« Ingyen hixott dltxuaja
lehet mindenkinek, ajii lengőért egyházközségi sorsjegyet.
vesz egy, kulturház-
— Mindent megtalál Schützék mara-dókosztAlyán.
— Gyönyörű képek
kisérik az érdekesnél érdekesei)!) ta-nulniányok, ri|k)rlok, novellák, beszámolók változatos, gazdag és magas színvonalú sorozatát a Tükör augusztusi számában. Tblenemann Tivadar a jubiláló góllingiai egyetemről, Koltay Kastner Jenő a mai olasz irodalom Balzac-i regénysorozatának Írójáról, Eucio d\'Ambra életművéről a<| képet, Bensényi Dezső a székesfehérvári bazilika ásatásairól számol l>e, Erényi (■iisztáv a hajdani császárváros, a kedélyes Bécs emlékét idézi, Trónyáuyí Zoltán, régi magyar fiziognomus Cséry Wreslöi (lyórgy tanait ismerteti. Sölér fslván Bomnl, az ősi katedrális városát, élményszerű közelségbe . hozza, Halász (iábor két .reformer* portréját rajzolja meg, Supka Ferenc ceyloni szingaléz műemlékek exolikus szépségét mulatja lw. XovC|lá\\ Majthényi György, Molnár Akos és Kádár Krzsé-lK\'t, verset Síkabonyi Antal és Tclekes Béla irl a páratlanul gazdag tartalmú fűzeibe, melynek állandó rovataiban az Irodalom, a muzsika a film és a fényképezés mellett a sakk és n rejtvény kedvelői is megtalálják az őket legjobban érdeklő újdonságokat. Kapunknak a Tükör kiadóhivatalával való kapcsolata révén igen tiszteli elő-fizetőinknek a Tükör lapunkkal együtt törlénö előfizetését különleges felié-telekkel könnyűjük még.
— Bntorklállltáaunkat tekintse meg minden kényszervétol nélkül,\'.Kopsteln butoráruház.
— Cloque, lmprlraó maradékok ]ó méretekben Idényvégi árakon SchUtznél
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
17.338/1937.
Árlejtési hirdetmény.
Az iskolák részére zárt Írásbeli ajánlat ut|án, az 1937—38. fűtési idényre kb. 300 q szenet szerzek bc. Zárt Írásbeli ajánlatok folyó évi augusztus hó 16. napjának déli 12 órájáig adhatók be a v. iktató hivatalba.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad. Nagykanizsa, 1937. julius 31.
Polgármester.
Tisztelettel értesitjük a n. b. vásárló közönséget, hogy a
Fürst-féle Divatcsarnokot átvettük
és a raktáron levő Fürst-féle árukat
OLCSÓN ÁKUSITJUK.
Ezúttal kérjük a tisztelt vásárló közönség további szíves pártfogását. Kiváló tisztelettel
™ Halmos és Takács.
h
kapható
lapunk kiadóhivatalában.
Nagykanizsa győzött a városok közötti úszóversenyen
1. Nagykanizsa 56, 2. Dombóvár 21, 3. Zalaegerszeg 19 pontot ért el
Vízipólói Nagykanizsa—Zalaegerszeg 4i3 (I i 3)
Nagy érdeklődés előzie meg uszó-körökben a vasárfnap lezajlóit városközi uszómérközést, mely a borns idő ellenére is mintegy ezer főnyi lelkes közönség előtt folyt le A verseny bővelkedett izgalmas számokíl0i| s a fj^ tal, lelkes kanizsai uszógárda minden dicséretet megérdemel átütő sikerű szerepléséért- E siker nyomán biztató, kilátásokkal tekinthetünk a sorra ke. rülő többi nagy erőpróbára, mint a Szombathely—.Nagykanizsa és a vármegyei bajnokságok elé. Különösen ki kell emelnünk a pólőcsapai nagyszerű játékát mely ellenállhatatlan iendü leltei szerezte meg Kanizsának — évek óta az első — győzelmet
A verseny létrehozása és a rendezés mintaszerű lebonyolítása Holló\'János lestnevelési tanár érdeme ki ejgsel bebizonyította, bog}- Kanizsa egy oly \' lelkes akadályt nem ismerő sjxjrtfé. -fiúval gyarapodott, kilől városunk uszókuUurájának sosem remélt fellendülését várhatjuk.
Köszönet i|leti a verseny színvonalának emeléséért és a rendezésben való hathatós részvételéért Krátky György, Kelemen I-\'erene, dr. PoUyondy Józser, dr. Vit Ferenc, Ozorai I-\'erenc, Tütlő Jenő stb. sportvezetőkéi, valamint mindazokat kik önzetlen sportszere-(etükkel a rendezés nehéz munkájában résztvettek.
Maga u verseny újszerű, lélekemelő ünnepséggel kezdődőit, melynek keretében Kelemjn Ferenc bankigazgató intézeti izzó,"sportszcretcttől áthalolt
szavakat a versenyzőkhöz melyben kiemelte hogy az akaraterővel páro sult lelkesedés mily nagyszerű eredményekre képesíti csonka országunk fiúit Az ünnepség a versenyzők élje-nével és csatakiáltásával ért véget s utána kezdetét vette a verseny. A versenyeredmények a következők: 100 m gyorsúszás: 1. Krása J. (Nk) 1.12, 2. Dus (Z) 1.13.7, 3. Kelemen (Nk) 1.14.2. .
Krása nagyszerű küzdeleml>en ula" sitottu maga mögé hagy riválisát, az egerszegi [)us(, bár a rekorddal ezultal is adós maradt- Kelemen szintén jól tartotta magát
100 m. hátúszás: 1. Kenézy (D) 1.S3, 2. Kovát s (Nk) 1.23.8 (helyi rek.), 3 Junger (Z) 1.27.2.
Kovács jxnnpás redorddal blztosL totia második helyét a félelmes hirü Jungcr előtt. .
100 111. mellúszás: 1. Szebenyi (D) 130.5, 2. Bittera (Nk) 131, 3. Szerda helyi (Nk) 1.34.
Bittera nagyszerű finissel, egyéni rekordot úszva, karcsapással lett második.
, 400 m gyorsúszás: 1. Krása I. (Nk) a 12, 2. kelemen I. (Nk) 031, 3. Farkas (■/.) 7.55. v
Krása és Kelemen fölényesen intézték el ellenfelüket. Kelemen hajrája ezúttal is tetszést aratott. <
3xG0 kétharmad m. vegyes sluíéta: 1. Nagykanizsa 2.33.0, 2. Dombóvár 2-34.2, 3. Zalaegerszeg 2.44.1.
Kanizsa Bittera, Kovács, Krása fel-
i 1 x vásároljon
l Hl
fehérneműt és soha nem vesz mást.
Egyedárusitó:
Ritter András

állításban nem reméli győzelmei szer-tett-
•lx(»0 kétharmad in. gyorsstaféla: i, Nagykanizsa 308.8, 2. Dombóvár 3 22.0, 3. Zalngererszeg 3.28.
Nagykanizsa Kovács, Czulek, Krása, Kelemen felállításban fölényoson győzött-
00 kétharmad női mellúszás: 1. Zol-der Panni 1.11, 2. Májon Baba 1.13,^ 3. Schwarcz Marika 1.17.1.
Kanizsán sosem látott nagy mezőnyben Zolder jó idővel biztosan győzötl bár Májon Baba és Sclwarcz Marika\' szintén jól tarlolták magukat.
00 kétharmad fiu gyorsúszás.- 1. Rédei (Nk) 534, 2. Majoros (Z) 54, 3 Simon (D) 55.
Bédei az erős mezőnyljcn a diszkvalifikált Szekeres (Z) mögött szép győzelmet aratott.
Vízipóló
A verseny fénypontja a végén égi. háborúban leíolyt pólómérkőzés volt melytől a lelkes, a záporban is kitartó közönség iiarsogó biztatása mellett cl-lenáilhaiatlan luijrával nyeri meg az elején vezelő egerszegiek elk-n az elparenlált kanizsai csapat, mely Lkb •- Szerdahelyi, Krása — Kelemen — Begidsán Czulek. Kovács fchíllitásban állt ki.
A nap hőse Czulek volt, ki négy góljával, |)ompás, színvonalas játékkal egymaga nyerte mog csapatának ezt a mérkőzést- De elismerés illeti vele együtt a csapat többi tagját, különösen a két fedezet nagyszerű küzdelmükért, mely azért is jelentős eredmény, mivel ez az első alkalom, hogy a kanizsai pólócsajialnak sikerült egy idegen város csapatát legyőzni.
A kiegészítő ifjúsági versenyszámok eredményei a következők.
00 kétharmad fiu hátúszás: Ke-lemen II. (Nk) 1.3.9, 2. Balogh (D) 1.8.2, 3. Kirschner (Nk) 1.17.
A kis Kelemen jövője elé nagy\' várakozással tekintünk.
33 egyharmad fiu gyorsúszás: 1. -Vollák 231, 2. Mohos 23.2, 3. Sáfráu 234.
33 egyharmad m. gyermek mellúszás: 1. Szy (D) 24 mp., 2. Baáb (Nk) 32.1, 3. Sáfrán 32.4.
33 egyharmad kezdő gyorsúszás: 1. Törnár 24 mp, 2. Kovács 30.2, 3 Laurenesik 32 *
A verseny figyelemreméltó cscméipv volt még Holló tanár legifjabb neveltjeinek bemutató úszása melynek ke retében mintegy 50 fiu és 10 leány, mutatta be frissen szerzett tudását a szakértők nagy megelégedése mellett. ^ Szerdalul y,\\
Tegnaptól máig
Or»»*g:
Darányi Kálmán ministerelnök és Hómon Bálint kultuszminiszter háromhetes pihenésre Bad-GasteinJ>e utazott. Allilólag találkozni fognak Schuschnigg Ttanoellárral. Kedden megkezdi szaDadságát Lázár igazság ügyminiszter is.
A szegedi Dóm téren a szombati Ember tragédiájának és a vasárnap\' János vitéznek igen nagy sikere volt.
öt napra feleségével Budapestié érkezett hétfőn Abbász HÜmi. Egyiptom volt Khedivéje.
Szél belügymhiniszter : A\' főispáni változások Ügyében folynak a tárgyalások, de döntés csak a miniszter elnök hazaérkezése után lesz.
A Reggel értesülése szerint Endrc László gödöllői főszolgabíró a közeljövőben benyújtja lemondását, mert főbiró nem lehet pártvezér.
Dunaföldváron , Varga György 12 éves cserkész kimentett u Dunából egy 70 éves asszonyt: Király Györgynél. f
\\
1037. aueuiT\'ua 3.
ÍALAI KOZLOltY
T
NE KÍSÉRLETEZZEN! BÚTORT MEGBÍZHATÓ RÉGI CÉGNÉL VÁSÁROLJON!
Hálók, ebédlők, kombinált berendezések, konyhák, rekamiék, fotelok és mindennemű kárpitos áruk
JÓL ÉS OLCSÓN GARANCIÁVAL
50
éve az egész országban közismert
KOPSTEIN butorházban
vásárolhat
Óriási választéki Kedvező fizetési feltételekI
Nagykanizsán, Horthy Miklós-ut 4. sz.
Budapesten eltűnt Boros Károly építőmester 17 éves Ilonka és 15 éves Irma nevü leánya, széleskörű nyomozás indult.
Kollár Imre detkei nratómunkás husánggal agyonverte Molnár József 39 éves gazdatisztel, mert a gabma-méréseknél nézeteltérésük támadt.
A győri ETO 3 :1 (1 :0) arányban győzött a diósgyőri VTK ellen és ezzel bekerült a Nemzeti Ligába.
A vasárnapi nemzetközi úszóversenyen vizi pólócsapatunk 13:ii-re verte a svéd csapatot.
VlHg:
Albrecht főheraeg távirtatbzott} Délamerikából : Kényszerleszállás volt, semmi baj nem történt, jól érzi magát és a gép rendbehozása után folytatja útját.
Franoo tábornok hadbírósága sta-tárlális uton kivégeztetett két francia tisztel, akik tifusz és álomkór-baciiusokat akartak a nemzeti csapatok közé csemi>észni, hogy ott járvány törjön ki.
Stockholm mellett egy repülőgép valószínűleg robbanás következtében lezuhant, öt utasa szörnyethalt.
A francia kormány azrolasz sajtó támadásai miatt deinars>t intézett Rómában.
Bécsben a Dunába fulladt Hor. váth Ferenc 19 éves győri diák.
Az olasz belügyminiszter engedélyezte a Ferencváros-Lazlo mérkőzést : az első Pesten, a második Rómában lesz.
Csik Ferenc 59.9 mpnes \'idővel megnyerte Párlsban Fischer, Natache ^ Borg előtt a Grand Prix-t.
Ma egy éve nyitották meg a ber-\'Ini olimpiászt. ,
Női-, férfi- és gyermek-
részletre
olcsón
vehet
(kérjen árjegyzékei)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91.
Nagykanizsa
Fő-ut 5. sz.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniczky-utca 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
HirdessenaZalai Közlönyben
A nagykanizsai klr, járásbíróság, mini telekkönyvi hatóságtól.
8593/1937. tkv. szám.
Irverísi klrdetMÉiy-Uruat *
Sánta Qyörgy végrehajtatónak Lendvay József végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 176 és 185. §§-al értelmében elrendeli az ujabb árveréit 131 pengő tőkekövetelés, ennek 1935. október hó 1-től Járó 5°/o kamata, 30 P eddig megállapított per- éa végrehajtáti és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 6 P költség, továbbá a csatlakozottnak kimondott dr. Kovács Liixló 30 P. Tóber Ferenc 37 P és Polgár Lászlóné 150 P tökekövetelés és lárulékal behajtása végett Kereeseny községben levő a a kerecsenyl 989. sitjkv-ben 13/b. hrsz. a. foglalt ház Ingatlanra 600 P, 14. hrsz. a. foglalt kert ingatlanra 350 P és 574/c, hrsz. a. loglalt s/őlő Ingatl. 106 P 20 fill. kikiáltási árban elrendeli.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Kereeseny községházánál megtartására 1937. éyl szeptember hó 9. napjánuk délelőtt 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881: LX. t.-c. 150. §-a alapján megállapítja
1. Az árverés alá eső Ingatlanokat éspedig a házat a kikiáltási ár Minél, a többit kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem ;ehet. (1908 :XL1. t.-c. 26 §.)
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár l<Wo-át készpénzben. vagy az 1881: LX. t.-c 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél le tenni, vagy a bánatpénznek előleges biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és as árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908 : XXLI. t.-c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt ai általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XL. t -c. 25. §.)
Nagykanizsa, 1937. évi julius hó 23-án. Dr. Bentzik sk. klr. Járisblró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k.
2224 UodatiMt.
SALAI KÖZLÖNY
1937. ninuitlm 3
APRÓHIRDETÉSEK
npröhlrdf líi dili vasárnap íi Onnspnap 10 tidlg aítUUr. mlndan tavibb! iiö 8 tlllír. Uikö.n.p 10 I(41fl 60 IMUr, mlndtn további »ió 4 Hitét.
KIUnaAg* ss|át -nsgának. aki hízaló ügynökök^\' vesz órát vagy ékszert. 2178
Mielőtt wlK«axatékafl csináltat, kérjen árslántalol Jerausektól, Erzsébsl-lír 18.
2153
ty- vagy hétaxabAa Iskásl keresek Aber elsejéié. Clm a klsdóbs. 2201
Szép utcai •■ysxabAa konyhás, előszobás lakás vTsvezetékkel azontúl klado és elloglalhstó. Sngár-nt 53. 2235
Kattana-felszereléiek legolcsóbban -Bdetatálnál, Sngár-nt 53. 2234
Eladó aiasalSiáai berendezés teljes fttaerelésatl, joggsl együtt. - Horválh Oáu Tótazerdihely, 2228
Mteláalaáaiyt taljas >lláUara
lofad keresztíny család, közel sz összes Iskolákhoz, zongorahssználattsl, korrepetá láa. dm a klsdíban.
BaférónSI augusztus 15 re lelveszek. Jekataezés Klslaludy-ntca 16. *
Hásmaatart azonnali vagy tízenötö-dlM belépésre felveszek. Rákóczy utca hu azomfy. 2298
Hfstál és tssoaost lelveaa Polgár LáaHó textiláru nagykereskedő, Pó-ut 8.
Jótrarban tevő *>««péualnrtaly eladó
Tetdrl-ut 65.
Jobb hásból való l»*aay« rr literml klsass-szanyaak azonnal felveti Neumsnn fény képéaa. 2262
■•|*r4nlt keretek délutánra. Jeltnt-kezéa 4— 6-lg Caengery-nt 46. *
Dablar kiváló eredménnyel tanít né. matat é» fiaadál. Magyar-utca 30. •
■Maaaaaalart (kerti munkához éi«) gyermektelen házaspárt keresek. Clm a kiadóban. 2261
DaaláálUa Keszthelyen, 22 érig adó. mentes, 3 komfortos szobs gyümölcaös-kerttel psrk közelében, ezenkívül 315 Q-ö\' lalah villanegyedben eladó. Érdeklődés Balatoni Kurír Keszthely. 2259
Erzsébet-tér I. szám alatti Porednsi-léle > uskás lakás novemberre kiadó. — Hercegi Erdóhlvataf. 2264
József Hhereeg at 36 atatt 3 saöbáa, fürdőszobás háa nagy kerttel, kedvelő fizetési feltélelek melleit eladó. 2264
Olcsó éa szárai ffargáos a tórhéncf erdőn kapható. Bővebbet telelőn 193. 2263
Vennék )ó állapotban leví rastát. — PetCII-ntSI. •
■•aa*lia«« motor cséplővel, tizedes mázsa, eladók. Magyar-u. 119. 2267
Hofherr Schrantz Ctayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakalában:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmfaze-rek, gép, zaik, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blróaAg mellett) Teleton: 130.
a világhirü gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyag-bél készült, legjobban bevált kitűnő szerkezetű különféle
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
— mm
»t»<l«nkl a baiyt ku*»kodókj>4l Iparoaűfcail
dókáit I
Q E BUGflB□ Európa békQI
Chamberlain angol miniszterelnSk mozgalma az általános európai kibékOlósért — Négyhatalmi konferencia Ssszehivásán fáradoznak
London, augusztus 2 A közeljövőben általános európai kibékülés várható, - jelentik Londonból. A kibékülés elindítója Chamberlain angol miniszterelnök, aki levelet intézett Mussollnlhez 6s Hitler kancellárhoz. A Dnity Ma,! szerint a Hitlerhez intézett levél is ugyanolyan barátságos, mint Mussolinié. A lapok értesülése szerint
Chamberlain utasit:>tta Edenl, hogy készítse elő az uj négyhntalmi e^yez mény útját. A konferencián Ciano gróf és Ncurnth báró is résztvennének. Egyes jelentések szerint Mussolini válasza már útban van London felé.
Chamberlain kezdeményező lépésétöt \'a politikusok Igen sokat várnak.
Tisztele tei értesítem a n. é. közönséget, hogy
Petfifl-ut 81. szám alalt termény, füszer-és vegyeskereskedést nyitottam.
Szíves pártfogást kér
21M Kaufer Sándorné.
Árverési hirdetmény.
Kőzlartozáaok tejében lefoglalt egy darab Írógép, ebédlőszekrény, képek, díván stb. Ingóságok 1937. évi aug. 3-án d. e. 9 Arakor Erzsébel-lér 10. íz. alatt elárvereztetni lógnak.
Nagykanizsa, 1937. jullus 2-án.
Lehoczky Lajos s. k. iné v. végrehajtó.
MNB. eng. sí. 737.
Német nyelvtanfolyammal egybekötött
amztriai nyaralások
A Magyar-Osztrák Társaság védnöks\'ge alatt német nyelvtanfolyammal egybekötött nyaralási akciókat rendez a TRANSCONTINENT Utazási Iroda a romantikus Karinthliban, a nyönyörü Wörlhi tó partján, Mária-Wörthben, Johann 0. Treb.tz német nyelvtanár vezetése mellett
Részvételi dijak: 1 hétre P 138.—, 2 hétre P 189.-, 3 hétre P 239.-, 4 hétre P 286.-. A részvételi dijakban bennfoglaltalik: uliköltség Budapesttől—Budapestig, kifogástalan lakás és ellátás, nyelvoktatási díj, strandfürdő-bérlet, gyógydljak, borravalók és podgyász-szállitás. Indulás: augusztus 8-án és augusztus 15-én.
Részletes prospektussal szívesen szolgál a „Zalai Közlöny\'- kiadóhivatala. Részvételre levelezőlapon Is jelentkezhet a
Iraruconllnenl
Utazási Irodánál, Budapest, V., Dorottya-utca 7. szám.
15 napos párisi ut 198 pengőtől
Ebben a fantasztikusan olcsó árban bennfoglaltalik gyorsvonali jegy Budapesttől—Budapestig, Párisban szállás és teggeli, a francia főváros megtekintése aulocaron, belépőjegy a világkiállításra, Paris -ban poggyász- és személyszállítás az érkezésnél és az elutazásnál.
Indulás augusztus 15-én és 29-én. Részletes prospektussal kiadóhivatalunk szívesen szolgál. A társasutazásra egyszerű levelezőlapon is jelentkezhet a Transconllnent utazási irodánál Budapest, V., Dorottya-utca 7.
A szegedi szabadtéri játékok
központi irodája: Budapesten a Transcontinent Utazási Iroda, Szegeden a „Délmagyarország" kiadóhivatala.
Jegyelővételről és lakásról mielőbb gondoskodjék !
Szezonvégi
kiárusítás
Az Összes férfi és női nyári divatcikkek, fürdő-és strandcikkek angnszins 2-től 14-ig
ieltári áron
árnsütatnak
Brónyai Divatház
Horthy M.-ut I.
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakönyv)
ir.:.e.i.«e P 4-00
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
UoMMttl Ultim Vállalat
MENETRENDJE
érvényea 1937. május 22-tól.
fcr«»éb«»-l4i*— V«aiaMllosiB*>
Vasútállomásra ürzsébet-térre
4« g 25 75S 025 IMI 13 30 13-W 15-30 17 25 18" 20 "5 21« 2316 23« M z » a n 3 •5 s — >5 i i e m H -m M M «
*kalu K m ur, n-ía tinaan >
Letenyei manetrend
L.t.nji.í U. S 4S N.gjk.-inífól Ind. 14 00 Nijjykinljiiri írt. 7 55 UtM}ir«trt. 18-10
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Oulenberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelés kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szám.
• katalaMonu ír nap Ham u. üataüar, Uvmf ás UátetM La«kfett VUlala ktexmoarláláftsa MajiUuiasto [MatsUa áilw, zalai lárolsJ
77« Évfolyam 174. szám
Nigykanlua. 1937. auguaztus 4 szerda
Arm 12 «1L
ZALAI KÖZLÖNY
és kÍAdÓW.aUI: Főnt 5. «zlm.
tírtköíiuji délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
HlíítKlili in: <ey hém > pcnK6 40 BUAr-Sicrkesztöségi í» kí«itólii»aUU lcldoo: 78. u
& gazdasági helyzet
Irta: BomomUxa Gém iparügyi inlnir/.tcr
A világgazdasági vá ság évek óta körülbelül harmadik éve eny. hülőben van és ez az enyhülés már mindenütt érezhető. igaz, hogy a múltév folyamán, 193G őszén a valutaleértékelések kö\\elkezléb.n bizonyos átmeneti zökkenö következeti be. azonban a gazdasági élet javulási olyan erőteljes, hogy a/, ütemnek csak átmer.eti meglassubbodá. sát állapíthatjuk meg. A\' gazdasági helyzet javulása kihat nem csak a mezögazdasáj.1, hanem az ipari térre i3. A mi\'Zőgadaságnál a nagy ten^e. rentuli államok készletelnek csökkenése, az árak megfe\'elő javulása volt megállapítható, ipari téren pe dig n termelés, a fegyverkezési versenytől elvonatkoztatva is, tisztán a p ilgád célokra termált javak meny-miségét nézve is, igen nagy fejlődésen ment keresztül.
Hazánkban a gazdasági helyzet meg kell állapitanunk szintén lényegeién javult. Az c\'őzö kormányoknak az a törekvése, hogy a mezőgazdasági árszínvonalat emeljék. teljes mértékben eiecftnéiny >"< járt; ehhez járult még a tavalyi jó termés. így nálunk tu\'ajdonkéjp-pen a mezőgazdasági lakosság naj gyobb vásárlóképessége vo\'t az alapja az ipari fellendülésnek. Magyarország a fegyverkezési versenybői nem veszi ki részét. Magyarországmik a fegyverkezési ver enyből eddig csak az a közvetett haszna Voll, hogy a külföldi piacokon egyes külföldi cégek, amelyek s íját hazájuk fegyverkezésével vannak elfoglalva, bizonyos mértékig visz-szavonultak a konkurrendától.
A gazdasági fellendülés ellenére azonban a nemzeteknek egymás-közótt való forgalma terén lénye, es változás nem következeti be. Azok a forgalmi korlátozások, amelyek ide s tava már hat éve tartanuk, vá\'lo-zatlan súlyossággal nehezednek az egyes nemzelek vál\'aira. ^
Azok a területi változások, amelyeket a békeszerződések okoztak, az utóbbi időlHín pedig a nagy tömegek szociális igényeinek mind erőteljesebb je\'entkezíse, annyira megváltoztatták az eifyes nemzetik kö/őlt a gazdasági együltmüködís struktúráját, hogy belátható időn belül, sajnos, nem remélhetjük a békebeli állapothoz való visszatérést. Általában a világ gazdasági struktúrája tulajdonképpen annyira függvénye a politikának, hogy mindaddig, amig a politikai .kérdések megoldva nincsenek, nem (Számithatunk a gazdasági élet Jerén sem tartós és megnyugtató jneg >1-dásra
Magyarország gazdasági életében még mindig a mezőgazdaság , az irányadó és a mezőgazdaság helyzete az elmúlt gazdasági .év folyamán kétségtelenül javult. A külföldi értékesítésnél is állandóan javuló árviszonyokkal találkozunk. A magyar közgazdaságnak azonban még
Az ártól megriadt Tótszerdahely telefonon kért segítséget Kanizsától
A község lakossága óriási pánikban az éj sötétjében a jegyzői irodába menekült — Azt hitték, hogy a Mura öntötte el a községet — A jegyző katonai és tűzoltói segítséget kért a kanizsai telefonközponttól — Állandó munkában a járások hatóságai és a kanizsai távbeszélő --- A szepetneki jegyző hivatalos jelentése — A felhőszakadás legsúlyosabban Letenye vidékén pusztított
pusztítások és súlyos károk egész Zalamegyében
A hétfőre virradóra végigvonult katasztrófális felhőszakadás és árvíz pusztításairól csak most érkéz« nek be a részletes je entések az egyes járási főszolgabírókhoz, a kár megál\'apüása must van folyamatban.
Tótszerdaheíy kö\'.ségten óriási pánikot okozott a felhőszakadás, a meiy az alvó lakosságot felébresztette álmából. Első pillanatban azt hitték, hogy a Mura öntött ki és ennek vize hömpölyög földjeiken. Azért futvu menekültek a községházára, hogy a jegyzőnél segítséget nyerjenek. A jegyző megmagyarázta nekik, hogy a felhőszakadás okozta ár pusztil, ez öntötte el az utakat, földeket. A jegyző Rajna i 2 órakor hivta fel a nagykanizsai te-íefonközpontot és innen kért tűzoltó, majd katonai segilséget.
Egész éjjel dolgozott a kanizsai telefonközpont
Dr. Tholway Zsigmond posla-távirdai hivatallgazgaló egész éjszaka permanenciában volt a te\'efon központban és intézkedett, hogy a vidék beszélgetése azonnal és zavartalanul lebonyolitassék. Egyállalán a kanizsai telefonközpont nagyon szép munkát végzett e^ész éjjelen ál. Az ügyeletes tisztvLsc\'őnő, Striczkó Mária emberfeletti munkál végzett dr. Tholway igazgatóval együtt, a kik a megrémült vidéket megnyugtatni igyekeztek. Minden elismerés Illeti őket ezért! \'
Pánik Tótszerdahelyen
A tótszerdahelyi jegyzői likban tumjltuóz.us je\'enelek játszódlak le. A község népe páni fé\'e\'emben s<o-rongott és várta a fejlemények. ! A
U\'gyz-ö atyai meleg-éggel intézkedett és megnyugtatta a fejétveszlett lakosságot. A reggeli órákban az ár Kissé visszavonult, de a fö\'deken, udvurokon a kár mindenütt jelentékeny. ■ Ugyancsak has >nló r.\'tlenec> égiháború és felhőszakadás vo\'t Keszthely és Hévíz környékén, nem csekély rémületére a fürdőzöknek. Az autóbuszforgalom szünetelt.
A járások föszolgabirái, igy neveze tesen a nagykaln/sai, letenyei. pu-csni, keszthelyi stb. egész éjszaka állandó permanenciában voltak és megtették a kellő intézkedéseket. Küiönson ki kell emelnünk a leginkább veszélyezte\'ett terület, a letenyei föbiró magatartását, aki egész-éjszaka szünet nélkül rendelkezett és ott voll az egyes községekben és végigjárta a veszélyes terüe eket.
Szepetneken kilakoltatták a megrongált házak lakóit
Kedden délelőtt érkezeit be a jelentés a kanl\'/sal fő^zo\'gablrósá-.\'hoa a szepetneki körjegyzötöi a fe hő-szakadás okozta károkról.
A jelentés szerint a községi e\'öljá-róságnak több gazdát ki keleti la-koitálni házából, meri a víz any-nyira megrongálta a gyengo épülteket, hogy bennlakásuk é\'elve-széiyes. így ki\'akoltatás alá kerüllek Maiek József, Teperics Györgyné, özv Schlchierné, Fülöp Istvánné Valenák István. Az ár sok gazdánok elvitte az összegyűjtött sarjuját, a réteket elönlötle. A község kái a \'eg-alább 5000 pengő, amit az ár okozott.
A vonat megállt a nyílt pályán
Keszthely és Ba\'aton-izentgyörgy között a viharban teljes menetsebességgel haladó vonat mozdonya elölt a villám ismételten lecsapott, ugy, hogy u mozdonyvezető néhány percre leállította a vonalot a nyilt pályán. Szerencsére a vülám-csupás emberáldozatot nem követelt.
Az ár pusztításai
Letenyéről a következő ujabb részleteket je\'entik a vihar pusztítá-
sairól :
A hegyekről nagy tömegben le-rohunó vl\'ár erősen megduzxaszt >t-ta a tolmácsj patakot, a védőgátak átszakadtak s a kiöm\'Ő víz mindent elpusztított magi előtt. Gróf Andrils-sy urudalom fürésztelepét teljesen rombadöntötte, a felhalmozott 10 12 méteres rönkökből álló faanyagot a víz elsodorta. Ezek a nagy fák az után útjukban mindent letarollak", a vlz kilométereken át vitte a fákai s útközben házakat, pajlákal istállókat döntölt le. Az uradalmi cselédek és az uradalmi inalom molnárai csak épjien az életüket tudták megmenteni, állataik, bútorainak legnagyobb része az árvíz áldozata lett.
Kétméteres víztömeg hömpölygött végig
A "k\'özs/ig alacsonyabb részein majdneiii két méteres víztömeg rohant végig, nagyon sok helyen az ablakokon folyt be a vlz s ugyancsak az ablakon keresztül hordta ki a bútorokat az alacsonyabb lakásokból.
Egy helybeli gabona kereskedő gabonaraktárát is tjljese.i e\'önlölte, az ott tárolt gabona legnagyobb ré-
mindlg nagy áldozatok tf kell hoznia a mezőgazdasági cikkek értékesi ó e terén. A mezőgazdaság vásárlóké-pességének emelkedése vo\'t tulajdonképpen az a hajtóerő, amely alapjául szolgált az ipari fellendülésnek és Magyarország a Nem;etek Szövetségének megállítása s.ac> rint, az ipari termelés te: én e\'őljár a fejlődésben.
Egyes gazdasági politikusok nincsenek megelégedve az eddigi,eredménnyel. A politikai élet .tehitásU-tói féltik a gazdasági konjjnklur.il, álla\'ában pesszimisztikusan ilélik meg a helyzelet és azt hangoztatják, hogy sokkai maradandóbb eredmé-
nyeket érhettünk volna el, ha ez a gazdasági fellendülés nem kötötl gazdasági rendszerben, hanem szabad gazdasági életben fejlődött volnaki. Én ezeknek a gizdaságpo-Ütikusoknak csak azt vá\'aszolhatom. hogy, sajnos. Magyarország nincs abban a kellemes helyzetben, hogy szabad választása lehetne a gazdasági rendszerek lekintelében; éppen azért teljes mértékben meddő lenne arról vitatkozni, vájjon n szabadi) irgftlom (mellett löblell\' eredményesebbei tudtunk volna-e produkálni. \\
A kormány ^zonban állandóan éberen íi^eli ^világgazdasági hely.
zet ulakulását és a l^nagyobb öröm mel üdvözöl minden o\'yan kezdejné-nyezést, ume\'y mozgási szabadsá-giinkat jobban biztosítja. De tisztában kell lennünk azzal, hogy a világgazdasági helyzethez nekünk kell alkalmazkodnunk, mert bár a gazdaságtörténelemben van arra példa, hogy egyes nemzelek ,tartósan ki tudják magukat,vonnj ez ál-talános világgazdasági nondszeij alól és hosszú ideig is egészen önálló rendszert tudtuk fenntartani, ez azonban, sajnos, nem kis nemze\'.ek, hanem sokkal nagyobb gazdasági területlel biró nemzetek privilégiuma { , (
iAlan MZtHttt*
IWT. augUM\'m 4.
Idényvégi cipökiárusiftásunk megindult!
Kiárusításra kerülő sokfajta cipők kőzQI kiemeljük a kővetkezőket: Egyes pír cípök StrandoipAk Divatoipfik Sandátok Férfi-, nöi- éa fiu»aakendolp&k
P 5.50-től 1.50-től 7.80-tól 2.50 10.80,8.80,6.80,4.80
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA • CIPOARUHAZA • FÖ-UT 2.
sze víz alatt áll és hasznavehetetlenné vált. A Hangya Szövetkezet üzlet helyiségébe ls behatolt a vi£ s az üzleti bei-endezést teljesen romba-döntötte.
Munkában a tűzoltóság
Az árviz legmagasabb fokát éjjeli 3 órakor érte el, a község tűzoltósága és egész lakossága a veszélyben levők mentésére sietett, sajnos, azonban ez nem sok eredménnyel járt, mert az erös ár miatt, csónakok hiányában, a mentést meg sem lehetett kísérelni.
Emberáldozatot ,nem követelt az árviz, de nagyon sok állat, termény és épület odaveszett, a kár egyelőre fel nem becsülhető. A szomszédos murarátkai erdőből cca. 1000 méter hasábfát hordott\'le a viz J
A zalaegerszegi járásban
A felhőszakadás a zalaegerszegi járásban is károkat okozott. Legnagyobb a kár Bak községben, ahol egy mezei patak erősen megáradt és kiöntött. Az áradás el-áraszotta Taubinger Ottó bérlő udvarát és lakását, valamint a környezö gazdák udvarait. A viz nagy károkat okozott a gabonaasz-tagokban és a takarmányban.
A VáÜcka a zalabesenyöi jegyző-ség területén kiöntött és elárasztotta a réteket. Több helyen kiötölt a Zala folyó a hajnali órákban, igy Zalaegerszeg határában js, de reggel visszatért medrébe. Kiáradtak a Teskánd-kömyéki patakok is. Ások viz mindenütt károkat okozott, mert tartani lehet a gabonasztagok csi-rásodásátöl. Sok viz zudult le a Keszthely zalaegerszegi ut mentén. Az autóbftsz az éjszaka nagy késéssel érkezett.
A rédicsi pályatestet az Ar elmosta
Az alsólendvai járásból szintén nagy károkat jelentenek. A felhőszakadás a vasúti pályatestet is megrongálta. Kerkaiklódnál a Ré-dlcs-zaluegerszegi vasútvonalon tt viz kimosta a kavicságyat a vágányok alól t i i
Rédicsnél 1 kilométer hosszúságban hömpölygött az ár a vasulvonalon és 20 méter hosszúságban az egész pályatestet elmosta. f
Más helyeken is kárt okozott az áradás a pályatestben. A károk helyreállítása azonnal megindult ^ n forgalmat már zavartalanul lebonyolítják. i |
Ha le akar fogyni, igyék reggel délben és este egy-egy harmad pohár természete* „Ferenc József keserüvliet, mindig félórával étkezés előtt. Az orvosok ajánlják.
Cbamberlain-Mnssolini levélváltása a polítíba homlokterében
Chamberleln levele bevezetése az európai feszültséget levezetni Igyekvő mozgalomnak
London, augusztus 3 Angt>« politikai köröket a Chamberlain -Mussolini levélváltási ügye köti le. A közvélemény hangulatát tükrözik a lapok is. A Times hangoztatja, hogy Mussolini vá\'asza rendkivü> szivé\'yeshangu és ugyanolyan baráti, mint Chamber\'ainé volt. Kifejezésre juttatja ugyanazokat az érzelmeket Musso\'ini is, amelyeket Chamberlain, nevej\'eten sen, hogy Olnszország is sajnálja; hogy az angol- olasz viszony félreértések miatt hajótörést szenvedett és annak a reményének ad kifejezést, hogy a közeledés rövidesen bekövetkezik.
A lapok azért tartják ezt fontosnak, mert az angol ó\'asz kibékülés-sei egy ujabb négyhatalmi egyezményt könnyebben lehet Összehívni.
Páris, augusztus 3 A francia sajtó is böv<n foglalkozik a helyzettel. A lapok szerbit az angol—olasz megegyezésnek sok gyakorlati eredményé lehel, elsősorban a Földközi tengert n.
A Matin szerint Chamberlain levele csak bevezetés ann ik a mozgalomnak, amely az európai feszültséget van hivatva megszüntetni.
Hangoztatják továbbá, hogy Hel. gitim semlegességi nyilatkozatával az uj l,ocam.> ügye kilátástalan, ezért követeli Chamberlain is inkább a négy. halalmi egyezményt.
Naptár i Augusztus 4. szerda. Kom. kat. Domonkos. Protestáns Domonkos. Izr. Ab hó 27.
Gyógyszertári éJlelt szolgálat e hó lB-lg az „őrangyal" gyógyizertár és a klskanizsai gyógyszertár.
GW»rd« nyitva r*ggel 8 órától t*te 8 óráig (héttő, roerda, péntek détntAn kedden egész nap nőknek).
A japánok felkószUlnek a nagy támadásra
Nagy csapatösszevonások a tiencslnl szakaszon — A szovjet tiltakozását fejezte ki követségének lefoglalása miatt
Tokk), augusztus 3 Japán )K)Iitikai körök teljesen az északkinai események hatása alatt élénken tárgyalják a közeljövő kilátásait. Altalános és egybehangzó vélemény szerint biztosra veszik, hogy a diplomáciai viszony Tokk) és Nanking között rövidesen megszakad.
A japán főhadiszállásról egyébként a következőket jelentik :
A japán csapatok továbbra is ül-, dözték a 29. klnal hadosztály embereit. A kínaiak közül mintegy 3000 ember minden további nélkül megadta magát. A harcok során a kí-
naiak kb. 5000 embert veszítettek! A japán csapatok veszteségei a Tnyg-csnn l hadszíntéren 278 halót/\' Peking, augusztys 3 Peking és Tiencsin között a Vasúti vonal mentén a japán o\'íapatok ujabb csapatösszevonást rendeltek! el. Igen sok repülőgépet is összevontak e szakaszon. Valószínűnek tartják, hogy a közeljövö támadásai\' ra. készülnek már.
Moszkva, augusztus 3 Hivatalosan jelentik a szovjelha-tóságok, hogy megtették a kellő lépést a tiencsini incidens ügyében.
Olcsó
nyári vásár
Singeméi
aug. 2—14-ig.
A tokioi szovjet nagykövei tlltako. zását jelentette be és tolmácsolta a szovjet követelését, ame\'y szerint vé dejmet kérnek a szovjet nagykövetség épületére.
Sanbhai, augusztus 3 (Lapzártakor érkezett) A kínai csapatok gyűrűje mindjobban ösz-szeszorul Peking körül. A kinai csapatok több oldalról harapófogp-szerüen nyomulnak előre.
A szovjet parancsára!
Varsó, augusztus 3 (lapzártakor érkezett) A letartóztatások és kivégzések tovább folynak a szovjet különböző területein. így a szovjet parancsára Pelorvszky lá-!>ornok fiát elfogták és agyonlőtték. Az Hpál is őrizetbe vették. Letarlóz-talták Orlow tengernagyot, Vikiorov tengernagyot, tengerészeti főparancsnokot, Kirilonkó népbiztost és sok más előkelőséget.
I>ondon, augusztus 3 A Daily Express moszkvakvni jelentése szerint a szovjethat,>ságok az utóbbi két bélben 100 külföldi kommunista vezért tartóztatott le, köztük van Kun Béla is.
Tüz alatt Madrid központi negyede
Madrid, augusztus 3 A nemzeti csapatok főhadiszállásáról jelentik:
A nemzeti ütegek oz éjszaka tüz alá vették Madrid központi negyedét. _ i A bombázásról részletesebb jelentések még nem érkczM.
A többi spanyolországi front aránylag csendes. \'
Lázadás az elmegyógyintézetben
Strassbourg, augusztus 3 Az elmegyógyintézetben lázadás tört ki. Az- intézetben kezelt 77 kőny nyebb és súlyosabb Ijeteg egy közös jelre megrohanta az ápolókati azokat megkötözte, majd a berendezést teljesen összetörte. A\' dühöngő elmebetegeket, akik előre megbeszélték a lázadást, A tűzoltóság és a rendőrség háröm órai munka után tudta csak megfékezni. ?
Vorosilov Is? ...
Moszkva, augusztus 3 Vorosilov tábornoknak nézeteltérése támadt a szovjethu lóságokkal és be tegségére hivatkozra lemondott az egyik szovjctbizoüságban foglalt . ál. lásáról. A bizottságion VorosUovot most Andrejevics N\'ikolajev helyette, siti. \\
— Saját érdekében és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a
Kopitolu Hutoráruháx 0»l Bt&bat«r-klál-
Utá»át megtekinti, vétolkónyszer nélkül.
1937. «imu»iti» 4.
HALAI ■OZDOK*

Gazsi bá\' meg a Rebeka
Gazsi bá* megállt egy útszéli kor. hajt fakereszt előtt 5 remegő kezével u sapkájáéit nyúlt. A zsíros kucsmát ott szorongatta balkezében, a jobbal pedig kercszt-\'t vetett. így tanulta ezt ínég gyermekkorában. Azóta talán még sohasem ment el útszéli kereszt dőlt, hogy meg ne adta volna a kellő tiszteletet az Istenember fából, kőből nvgy pléhből faragott képmásának, fis mégis, az égiek mindezt nem vették tekintetbe, oly bus magányos sorsot mértek rá, aminek a sivárságát napról napra jobban érezte. Tekintete vádlón tapadt annak1 szobrára, aki mindenkinél többet szenvedett a föl^i s szén! védései jutalmául Megváltó nevet kapott. Innen durva kezeire cselt tekintete és szinte sajnálkozva nézte az érdes tenyereket, amik csak alamizs náért nyulliattak, de simogatásra soha sem lágyulhattak.
Tekintete tétován, busán járta be a jól ismert tájat, majd megpihentette szemeit « közeli temető jól ismert képén. A sok különböző kereszt a tá. vollxH mint megannyi hívogató, kitárt kar meredt feléje, ö nem is tétovázott, hanem döcögve megindult a kitaposott és könnyekkei \'áztatott ösvényen.
Hu valaki halottam volna, akkor legalább virágot szedhetnék és gondozhatnám a sírját, mégis Itnne valami célja, értelme az életemnek, de igyl...
Hiszen szó ami szó, halott, sírhant mégtsak akadna, de hol? Hogy oda elmenjen, vízumra és nem falábra lenne szükség. Mert Gazsi bá* messze Erdélyországból került ide s ahogy a kaktuszt, a Dél növényét nem lehet meghonosítani a hegyek és szirtek hazájában, ép ugy nem tudott az havasokhoz szokott teste-lelke megbékülni a legyalult Alfölddel. MjSg ár-vábbnnk, még elhagyalotlahbnik érezte m. gát ebben a számára örökké idegen környezetbe". Mert székely volt s az ő hazája Erdélyország. Ila valaki a kettő kó?,li különbséget kérdezte volna, valószínű csak egy lesújtó tekintetet kap válaszul. C\'.sak n m fog ő egy alföldi békavérüvcl vitába ereszkedni?
Az oláhok vették cl szép hazáját s ráadásul még a lábát is. I>c ez régi história. Most már, az idő távlatából, nem tud szégyenkezés nélkül gondolni arra a kazfdgyujtásra.
Ugy volt, hogy egész biztos az a Miska gyerek gyújtotta fel azt a kazalt bosszúból. I)e miért csukjanak be egy magyar gyereket, mikor annyi oláh volt ott, mint a pcly\\tt, az a mamlasz Jüan sehogy sem tudóit Ijedtében ali. bit igazolni. 0 meg esküvel volt hajlandó bizonyítani, hogy látta, mikor Jüan gyufát dobott a kazalra. Hát l»e is csukták szegény ördögöt, de az Is igaz, hogy mikor kiszabadult, az öreg Gazsinak futni kellett. Meg sem állt a határszélig, olt is csak azért, mert (\'gv golyót menesztettek utána emlékül. Sajnos, a sok lyujkálás közben későn került orvoshoz. Az egész lábát le kellett vágni és elküldeni előre p túlvilágra jelenteni, hogy a gazdáin nem hajlandó még követni. Aztán most itt v^n. Azóta- sokszor eldicso kedett uzseKa régi liislóriával minden-felé, de egyszer valaki azt mondta hogy a j6 isten a lát>a elvesztésével büntette a hamis eskü miatt. Igaz, akkor nagyon felfortyant, hogy egy oláh miatt csak nem büntotl öt az Isten, de azóta a tüske a szivében maradt és nem találja épen dicséretre méltónak ezt az esetet. Inkább hallgat róla, nem is szeret rágondolni. Fáj neki a/, a tudat, hogy "talán nem is volt hőstett, amire ő olyan büszke, volt.
Most itt a temető keresztjei, mcmen-loi között mind ilyen. rSgi emlékek jutottak eszébe, mig egy kutya keser-ws vonítása vissza nenv zökkentette a Jelenbe. Hunyorgó szemeivel kíván-raian nézett körül, aztán megindult a hang irányába, ki egészen a tenyetö ""•ka felé.\'itt megtalálta tf keservesen nyöszörgő kutyát, amint egy alig-alig "•rra emlékeztető kupóc föld- előtt "ükült. Hát furcsa sir volt, at bizo-
augusztus 14-ig tartó
idényvégi árusításunkra !
Férfiruha-vásznak, Férfi tropikálok, Mintás cloque-selymek, Imprimék, Müselymeh,
Sima és mintás lenvásznakat maradékárakon árusítjuk !
Női ruha - osztályunk
szenzációs árairól már az egész város beszél!
-Áruház.
nyos, még keresztje sem volt, csak valami táblán állt az írás. N\'ó.-Ht alighanem valami hozzám hasonló szegény pára bérelt magának őrök lakást. Hát van Igazság? Amilyen az ember élete, oflyan a sirja is. Egyiknek mauzóleum, a másiknak i|yen kutyakaparás. Hja igen, a kutya, ez biztos sze-gény meglxjldogulté. volt. Nó majd én gondjaimba veszem, legalább lesz valakim. A fekete kis kutya szívesen szegődött az uj gazdához és a rápazarolt szeretetért hálás szeretett 1 odaadó hűséggel fizetett.
Másnap reggel Gazsi bá\' Imldog izgalommal ébredt. Az éjszaka kiflin, dálta, hogy az elhagyott sírt gondjaiba veszi. Hátha az égiek ezt majd beszámítják neki és az övéhez is küldenek valami jótcll-lclkcl.
Délutánra szerzett egy kis lapátot és megindult rendbehozni a sírt Hcl>e-kával. Hogy honnan szedte ezt a nevet, ő maga tudta volna legkevésbbé megmondani, de a kutyának tetszett és igy másnak aligha lehetett kifogása ellene. Ettől kezdve a napiprogram legfontosabb része a temetői látogatás lett, amit mindig keltesl>en teftek meg. Már az első nap cml>erségcsebb, illetve slrfélébb formát kapott a gondozatlan földkupac. Aztán mezei virá. got szedett és ültetett Ijole, ezt gondozni, locsolni, gyomlálni kellett. S/.ó-vul munka akadt minden nap. Most már közvetlenebbül érintetté az időjárás, cső és napsütés. De még motos -kált valami az öreg fejében. Rende^ keresztre vágyott. Ez ís meg lett. I) maga faragta "ki hosszú hetek alatt, közl>en dohogva, zsörtölődve -beszélgetett Rebekával.
— Mégis csak egy buta állat vagy csak itt ugrálsz körülöttem és azt sem tudod megmondani, ki volt a gazdád? Férfi? Nő? Fiatal\'? rtreg? Nó, de elvégre nem is ez a fonlos, hanem hogy a kereszt szép legyen.
Hát az lett. A régi tábláról levágta az irásos részt és az újra illesztette, inert a betűt nem ismerte, nem pingálhatta le azokat, de így ÍM a régi írással nagyon szép volt.
Boldog büszkeséggel nézték Helgával ketten a domború, virágokkal díszített sirlHintot az uj kopjafával, amta a köveik ezőfelirásu tábla ékeskedett: «A sírról virágokat szedni és a fony-nyadt virágokat szétszórni tilos!.
Forray Zelma
Sok a panasz a Nikotex gyártmányai ellen
A dohánykiskereskedők köréből származó hirck szerint a trafikok lá togatói már hosszú hónapok óta állandóan panaszkodnak a Nikotex gyártmányaira, amelyek tudva\'e-vően a rendes dohánynemüeknél kevesebb nikotint tartalmaznak. Azok a vásárlók, akik egészségi okból fanyalodtak a Nikotex készítményeire, beletörődtek abba. hogy a Nikotex gyártmányok ize és illata meg sem közelíti a Dohányjövedék normális gyártmányainak minősé-* gét, ugy. hogy rendkívül sok illúzióra van szükség ahhoz, hogy egy si-cnvedélyes dohányos igaz ölömét tudja találni a Nikotex c iga re l Iáiban és szivaraiban. Igen sokan inkább le is mondtak a dohányzásról, mintsem, hogy a Nikotex drága gyártmányait »élvezzék.« Az uj panaszok javarészt azzal kapcsolatosak, hogy a Nikotex által forgalombahozoll do-dánynemüek - talán a gyártási eljárás folytán - vagy tulkeményre vannak töltve s igy alig füstölnek, vagy pedig oly laza a töltésük, hogy emiatt szenved kárt és bosz-szuságot a Nikotex készítményeket vásárló közönség. t ■
— Vignn mulathat,
lia megnyeri a táskagramjmpfout az egyházközségi kuiturhá*alup egy pengős sorsjegyével.
WUM ROZL\'ONY
Párls és a világkiállítás
Augusztus 2-től 14-ig nyári vásári
Olcsóságban Ritter vezet!
Több száz drb. nöi divat gyapjú pullover,
egységár....................480 fillér
100°/o selyem nyakkendő, egységár. . . 290 fillér
Hibátlan selyemharisnya, egységár . . . 168 fillér
Áramvonalas iskolakazetta............240 fillér
Selyemnadrág, csikós.......88 fillér
Elkészült a Principális Ingyen népstrand
Jövőre még jobban kiképezik a népfürdőt
(Párisi Impressziók, II. kanizsai szemüvegen)
Expositino inlcrnatflonflU\'!... Falragaszokon, hirdetési oszlopokon, metrókban, mozikban mindenütt ez a két varázslatos szó. Egy kis rosszmájúsággal azt is lehetne mondani, hogy » franciák a nagy propagandával "kiírják latolni vagy le vezekelni a részük-rő\' esett mulasztások\'"-. Mert tagadhatatlanul, ami még nincs "Vészen, ami még nincs rendben a kiállításon, uz már csuk a francia munkáskezekre vár. Az idegen országok cs^ldnem mind elvégezték u magukét a kitűzött időre. * A kiállítás-varos
megközelítőleg egv ha-i j V talmOs kcreszlalakb"n
fl^^k épüli fel a Champ de jSP^V ;Mars-on és környékén.
A kereszt függőleges szára átvágja a Szajnát és a csúcsán, mintegy koronaként fog-rd helyet a gyönyörűen újjáépített Trocadero. A Trocadero és :i körülbelül centrumban lévő Eiffel-torony közt vannak az idegen országok pavil-loniai, ettől lefelé ugyunczcn a száron foglalnak helyet a rádió, távolbalátás, fényképezés, sajtó épületei és végül u hatalmas félkörös pavillon fl" Ali-mentation (élelmezés). A kereszt bal. szárnyát alkotja a Szajnában az He des Cygnes (Hattyusziget) a gyarmatok pavilonjaival, ugyam-salt ezen a szárnyon a centrum mellett közvetlenül « Ccn\'re rcgionale (Franríaor. szág egyes vidékei) t«rül cl. A jobh-szárnvon, mely egy kissé lefele hajlik, a Szajna partjain egymást követik u Centre des métier (mesterségek , Se<-tions des jardins (kertek), Szemben a másik parton a Musécs d\'Art Moderné (modern művészet), majd ugyancsak az innenső oldalon a Porc des Att-ractions (mulatványospark).
A kiúllitás területe jóval nagyobb, mint Kanizsa, ugy hogy bár egyharmada sincs még készen, mégis két hét kellett, mig mindi nt alássan meg tudtom né/ni. A gyalogolni nem óhajtó közönséget ügyes kis gummlkerckü villamosvonatok szállítják körbe, Ez olyan méretű, mint nálunk az Angolparkban a kisvasút. Aki pedig sem gyalogolni, sem utazni nem kiván, az egy frankért egész nap ülhet a kényelmesnek egyáltalában nem mondható pléhka rosszékekben.
A közönség a kiállításnak megfelelően rendkívül vegyes. A világnak minden né|>ét meg lehet találni itt. A nyelvzavar talán még a bábelinál csodálatosabb. I-egtöbb baj az amerikaiakkai van. "Mindent fényképeznek, mindennek az ára után tudakoz<klnak, dc semmi más nyelven nem hajlandók beszélni, csak angolul. Fültanuja voltain egy amerikai ur és egy munkás beszélgetésének. Az amrrikai hallotla, hogy a kiállítás után az Eiffel-tornyot lelxmtják. Minden áron azt akarta megtudni, hogy vájjon a torony menynyiig kerülhet és hogyan lehetne N\'ewyorkba szállítani...
Dcij\'dsön Andor
A létért való küzdelemben hathatós segítségére van a dolgozó egyénnek egy-egy pohár termésieles „Ferenc József keserüviz reggelenként éhgyomorra bevéve azért, mert ez gyorsan szabályozza a szellemi és testi munkaképességre oly igen fontos bélmüködést és anyagcserét. Az orvosok ajánlják.
A legutóbbi közgyűlésen felvetődött a kérdés, hogy Nagykanizsán a szegény néposztáIynak, fö\'eg a dolgozó ifjúságnak meg kell adni a fürdési, testedzési lehelöséglet. Aj Zalai Közlöny akkor részletesen beszámolt erről. .ür. Krátky az czlrá-nyu interpellációkra bejc\'entetle a közgyűlésnek, hogy a Nagy- és Kis-kanizsa között elhúzódó Principáliscsatornán képeznek ki duzzasztóval, a célnak megfelelő népstrandot, a mely különben régi terve u polgármesternek.
A város műszaki hivatala az Ínség akció kapcsán el is készítette a duzzasztó .gátat és a kanizsai ifjúság ama rétege, amelynek nincs módjában a városi strandfürdőt vagy a Balatont látogatni, megfelelő testedzéshez, fürdési alkalomhoz jutott.
A külső perifériák ifjúsága eddig is a Principálisra járt fürödni, de a viz olyan alacsony és sekély volt,
Mindenki hangoztatja, hogy a \'Balaton nemzetgazdaságunk egyik fő-kincsc. És e sok hangoztatásnak bizonyos eredménye is van : A Balaton mellett sorban épülnek a villák és évről-évre százával szaporodik a számuk. A Balaton már élővé kezd válni - a partokon. Dc S|>ortszem-pontból valóságos holtlen^er még a vize Ha egy-egy jelentősebb ver« seny van és a versenyt gondosan rendezi meg a »Yacht-Szövctség,« akkor a verseny színhelyére vitorlázott 20 30 40 vilorláshnjó felvonulása, versenyben való részvétele széppé teszi a Balaton vizének azt a szakaszát, amerre a verseny folyik. Viszont a többi vízterületen imitt-amott bukkan csak fel egynéhány vitorlás. Nagy hiba persze, hogy a
hogy abban úszni nem lehetett. A most kiképezett duzzasztógáttal sikerüli mintegy 100 cm vízmagasságot elérni, ami különsen a gyermekeknek megfc\'el. A gát a hídtól mintegy 200 méternyire van északra, a fürdés teljesen dijta\'an és épp azért igen nagy látogatottságnak örvend
Szó van róla, hogy a jövő évben a mostani Ideiglenes duzzasztó hc-lyett egy gálal építenek és -t\\ fürdőhelyet is szé\'e>ebbé ós .a körűimé1 nyeknek megfelelően kiképezik.
Nagykanizsa közönsége örömmel fogadta az újítást, amely Krátky polgármester nagy szociális ézésé-nck ujabb bizonyítéka. Hisszüjk. hogy a jövő évben — némi anyagi áldozattal - már egy lelje\'en kiképezett népstrandja és ingyen népfürdőié lesz Kanizsának.
Ezrek örömére.
fiatalságnak, amely tulajdonképpen hivatva volna arra, hogy ezt a szép, gyönyörű sportot űzze, nincsen pénze arra, hogy vitorláshajót \'Vásárolhasson. A legfőbb feltétel tehát, hogy lehetővé kell tenni a hajóvá-sárliü sokat.
A »BaIatoni Hajózási Részvénytársaság* tulajdonát képezi a »Ba-íatoni Hajózási Építőüzem* is Balatonfüreden. Ez a hajóépítő üzem az, amelyik nagyobbarányu vitorláshajó építésére alkalmas. Vannak hajóépítők Keszthelyen, Kenésén, nagyon szép hajókat éplt\'viléz Nyers hajóépítő is, akinek igen szépvona-lu csónakjai, vitorláshajói futnak a vizén, de a Balatonnak hajókkal való benépesítése főként idegenforgalmi érdek és ezt az idegenforgal-
_1087. aogtmtui 4
mi érdeket egyedül és kizárólag legjobban a nagy hajóépítő üzem tudná allimentáini azzal, ha 3 4 esztendei részletfizetésre adná ;i megfelelő bonltással bíró fiatalságnak a hajókat.
Igen nagy érdek fűződik ahhoz, hogy megfe\'elö, állandó töke álljon a ^Balatoni Hajózási Építőüzem* rendelkezésére, hiszen ha az állam adja, nem idegennek adja, huneitf saját magának, mert a hajóépítő üzem teljesen állami érdekeltség lett. mióta magához váltotta a MAV a Balatoni Hajózási Rt. részvényei!.
Ezenkívül \'gyorsjáratú motorcis-hajókal is kell építeni 50 60 s/e. mély befogadóképességgé\', hogye&y nap alatt a Ba\'atm 78 ki\'ométer hosszúságát ugy hajózhassuk végig, hogy legyen idő több he\'yen is hosszabb ideig tartózkodni a kiválasztott környék megismeré ó e. Ma már végig lehet egy nap alatt ha " józni a Balatont, de kora reggel kell indulni és ha valai Kénesétől Keszthelyig akar utazni és onnan rövid tartózkodás után újból a Balaton-főre tér visza, esik késő este tud megérkezni. Afrikában a nagy fQ. lyók mentén. 100 -200 kilométerre vannak a telepek és az összeköttetést gyorsjáratú molorhajók tartják fenn. Afrikában ezek a molorhajók 40 50 kilométer sebességed közlekednek. Miért nem \'ehet egy európai kulturnem/et ilyen nagy-értékű vizére legalább ilyen gyorsan haladó hajókat bocsátani ? Ha áldozatba kerül is, ezt az áldozatot meg kell hozni a Balaton érdekében 11 i 1 Ilovszky János
A kereskedelmi miniszter nem engedélyezi a Hangya »( kaposvári áruházalapltását &
A Hangya most Szombathelyen ixj akar árnhixat alapítani
(•Huda|>csti szerkesztőségünk jelen- ifi lése) A vidéki ipar és kereskedelem „ már hosszabb idő óta növekedő ide- A gesség^el hall Ilire kiet a Hangya vidéki® áruház alapítási terveiről. Hol egyik, Q hol másik nagy vidéki városban buk- ■ kon fel a lür, hogy a Hangya áruhá- 1 zakat emel, amelyek sok kárt okozná- M nak a helyi iparnak és kereskedelem- B nek. I
Az elterjedt hírek szerint a Hangya Kaposvárott áruházat akart létesíteni, ; ami élénk tiltakozást váltott ki uz ottani kereskedők körél>en. A Kaposvári Kereskedők Egyesülete felterjesztéssel fordult Bornemisza kereskedelmi miniszterhez, akit a terv megakadályozására kért fel. A kereskedelmi miniszter most leiratban értesicttc az Egye-sülét elnökségét, hogy a tiltakozás eredményeként megfelelően intézkedett és a Hangya Kaposvárott nem fog áruházat létesíteni.
Ugy látszik azonban, hogy a Hangya ragaszkodik a najgyobb vidéki városok piacaihoz, mert hir szerint egyik szombathelyi takarék a város főterén levő ingatlanát közel 100.000 pengőért adta el a Hangyának. A megvásárolt ingatlanon nagyszabású áruház építését határozta el u Hpnftyfi* s a tervek szerint az építkezések már a közeljövőben megindulnak. Feltehető, hogy Szombathely kereskedő és iparoslár-sadaima a kaposváriakhoz hasonlóan lép fel a kereskedelmi miniszternél.
Vitorlás- és gyors motoroshajókat a Balatonra
Nyári vásár! ~1MB WT* Kiárusítás!
augusztus hó 14-ig
Kirschxter Mór dívatáruházában
19St. augusilm 4
ÍAlaW KÖZIÉT
A Phönlx-ügy zavaros likvidálása miatt tovább romlik a magyar biztosítási piac
(Budapesti szerkesztőségünk jelentése) A biztosítási ügynökök keserve-sen panaszkodnak, mert a Phönlx-Ix,Irány kipattanása óta egyre nolie-zebb számukra az üzletkötés. Az amúgy is folyton gy^ülő magyar életbiztosítási piacot szinte alapjaiban rázta meg a közönség egyre terjedő és növekedő bizalmi válsága, amin Tulajdon képen nem is lehet csodál, kőzni, hiszen a magyar publikum sok->*nk milliárdot vesztett a békei>eli jó aranykoronákban bCfizetelt éietbizosi-tások nvomoruságos és szégyenteljes 5 százalékos valorizációján s ezt a csalódást szinte betetőzte a Phönix összeomlása követ kezlél>eii előállt hely zet. Az is elrettenti az uj élelbízosiijVs kötésétől a magyar közönségei, hogy a szállongó hirck szerint van még néhány életbiztosító társaság, amelyek-nek felszámoltatása, vagy más intézetbe való beolvasztása igen rövid idő kérdése, mert a bajbajutott bizlo-siló intézetek díjtartalékjai körül hiá-nyok mutatkoznak. Azok az elfogulni, lan szakértők, akik a magyarországi életbiztosítási piac jelenségeit figye. lemmel kisérik, ugy vélekednek, hogy a bizalmi válság további elmélyülésére lehet számítani, mert a hazai publikum egyre idegesebben és elkeseredettebben szemléli az eléjcláruló látványt és aki a jövőjét akarja biztosítani, az jnkáhb bankban helyezi el felesleges pénzét, vagy ingatlant vásárol, mert sem a bankbetéttel, sem az ingatlannal kapcsoltban nincs kitéve olyan váratlan és kinos megl;\'|>elésck-ijek, mint amilyenek a biztosítással kapcsolatban érhetik a jámbor és gya. nullán klienst.
Az első fecske...
Háromemeletes palotát épít n Hitelbank Debrecenbeu
(Hudnpcsti szerkesztőségünk jelentése) Amíg a főváros építőipara évek óta tui van zsúfolva munkával és mig Buda|x\\sten nemcsak uj utcasarok, hanem egészen uj, modern városrészek épülnek, addig a vidéki magán-építkezések ijesztően eltörpülnek a fővárosi építkezési konjunktúra mellett. Pedig az építőipar kulcsiparnak lr-kinthető, hiszen közei \'ötven i|>ari szak mát lát el munkával s Ilyenformán az építkezések lendületes megindítása " vidéki gazdasági élete szempontjából valóságos életszükséglet.
A vidéki szakkörök véleménye sze. rinl a vidék építkezési dekonjunktúrájának egyik oka az, hogy a fővárosi pénzintézetek vidéki fiókjai közel 10 éve visszavonultak az építkezéstől. Pedig a nagyobb vidéki városokban több szükség van modern lakásokra, mint a fővárosiján, ahol jelenleg is közel 7000 kiadatlan lakás van nyilván tartva.
IJgv látszik, hogy most a Magyar Altalános Hitelbank vállalkozott a jégtörő szerepre, mert megbízható információink szerint már a legközelebb nagyszabású építkezésbe kezdenek Debrecenben. A Hitelbank uayonip le-lx>ntatja a főútvonalon fekvő n»gy telken levő fiókszékliázát és hatalmas, modern három emeletes j>alotát épit lielyébe, amelynek földszinti helyiségeiben természetesen a i>ai»k kap uj otthont, az emeleti helyiségeket pedig a legmodernebb kivitelű magánlakások formájában építik meg.
Nagyon kívánatos lenne, ha a Hitelbank dicséretreméltó kezdeményezését más városokban is folytatni és j>éldá-ját minéi gyorsabban nyomon követ-nék a többi fővárosi pénzintézetek is.
■"Níi ruhákat, pongyolákat idényvégi árakon vásárolhat Sohützaél.
augusztus 2->t6l 14-ig.

Habselyem női nadrág . . . 128 fillér
Habselyem női combiné . . 440 fillér
Habselyem női nadrág-combiné 480 fillér
Habselyem női hálóing . . . 690 fillér
Habselyem férfiing .... 780 fillér
Egyedárusitó ■
Ritter András
74 éves menyasszonyok,
í7 éves Vőlegények Érdekes statisztika a főkötő alá
kerülő arákról 4s „iffa" párjaikról
A fővárosi há/asjlók adatai i^en érdekes bepillantást nyújtanak arra, hogy milyenek u nösülési, illetve a férjhijzmi4nési lehetőségiek. Buda-pesten 1935-ben 11.877 férfi lé|>ctt házasságra, akik közül 882 huszonnégyéves volt. A menytisszonyok közül\'tőbb, 931 került d>l>en u kor. b.rn főkötő alá. A kor\'szerinti arány itt már sejleni engedi, hogy a nők nagyobb része ma csak idősebb korban mehet férjhez. ( t
A vőlegények közt vo\'.tuk olyanok is, akik még 18-ik életévüket sem töltötték be. Ilyen 14 akadl 1935-ben ; közülük csak négy vett el magánsíi fiatalabb vagy vele egykorú menyasszonyt, a többi jelentős korkülönbséggel választotta élete párját. Volt egy 19 éves ifjú, kinek arája már 35 tavaszt számlált. Sőt 42 éves férjjelöltet is láthattunk nz oltár előtt 69 éves hölggyel a karján. Tiz-, tizenhat- vagy tizenhét-éves differencia teh$t egyáltalán nem elriasztó akadály a férfiak számára.
igaz, hogy forditotl helyzetben még nagyobb a vállalkozási kedv az crösebb nem tagjai közt. A számsorok közt jelentkezik egy olyan pár is, amelyből a vőlegény 74 évét nem érezte akadálynak abban, h >gy egy nála kerek ötven évvé\' fiatalabb leányt boldogitson. Ezek ulán nem is csodálhatjuk az a két 74 éves tehát igazán »javakorabe!i« férfiút, akik egy-egy 42 éves nővel léptek frigy, re s a 83 évet számláló vőlegényt, akinek választottja csak másfél éviizeddel volt nála zsengébb korban.
Amennyire a hölgyek koráró , még akár a statisztika ürügyén is beszélni szabad, elárulhatjuk, hogy a legidősebb menyasszony 74 éves volt, ez azonban valóságos pajtás- |
házasságnak minősíthető, hiszen férje csak négy évvel vo\'.t nála idősebb. A legfiatalabb arák 14. évükben léptek az o\'.tár elé ; ebben az évben hét ilyen eset fordult elő, a vőlegények kora 20 és 38 év között volt.
A teljesség kedvéért érdemes pz-zal "is foglalkozni, hogy az; ilyen házasságok, ahol szembetűnő ,a korkülönbség u statisztikai szak, nyelv *monstruózus« néven nevezi őket - milyen eredményt jelentenek a szaporodás szempontjából. A tulfiatal egyének házasságánál ter mészetesen nincs baj. De a tárgyalt évben csak két olyan jjyermek szü letett, ahol az anya ötven évnél idő sebb volt; ezek közül az egyik t ben nz apa magasabbkoru volt, mint felesége. Hatvan évnó! idősebb upja volt 21 ujszülötlnek,\'igaz, hogy a legtöbb esetlxm az anya kora 40 év alatt volt.
Nagyjában tehát azt a következtetést lehet levonni, hogy az idős férj sokkal kevesebb akadályt je\'ent a gyermekáldás szempontjábó\', mint ha az anya ért el egy bizonyos m«r gasabb évet. i Ml
ID(3
Esó!
Prognózis: Északi szél, több helyen eső, zivatar, a hö nem emelkedik.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megfigyelflállomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: +180, ma reggeh 4-17 0 délben: +220.
Csapadék: 0-0
Városi Mozgó. Szerdán és csütörtökön 1
Wilde Oszkár regénye filmen!
Csupa luxus, a megtestesült báj és elegáncla
A Jelentéktelen asszony
Csodálatos, lenyűgöző, költői mű. — Főszereplő: Uj csillag a film egén. Remek kisérA műsor.
Figyelem I Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. Naponta az elaft elftadáa fillérééi
— (Áthelyezés)
A pénzügyminiszter Istenes T.ajos \' pénzügyi föszcnilészt Balatonfüredről Nagykanizsára helyezte.
— (A Balatoni Muzem Egyesület)
most tartotta közgyűlését. I)r. Lo-vassy Sándor elnök meleg szavakkal emlékezett meg néhai Festetics Tasziló hercegről és fiáról, Festetics (iyörgy hervégről, akik tnjadonfcor láu-.ogatták az egyesületet. A múzeumnak a ipult évben több mint 500 látogatója volt s a múzeum 1100 darab lárggyal gya. rapodotl.
— (Ferences hlr)
A ferences tartományfőnökség P. Süly Szaléz ferences teologiai tanárt Üucsuszenllászlóról Sümegre helyezlc.
— Sxás fillér egy féByképexOgép,
lm megnyeri az egyházközség kultúrház-sorsjegyén.
- (Eljegyzés)
Rcclinítzer Sándor (Ncmesvid) eí. jegyezte Klein Marpitkát Miháldról. (Minden külön értesítés helyett.)
— (Keszthely idegenforgalma)
Augusztus i-ig 2431 fürdővendég volt bejelentve Keszthelyen. A múlt év ugyanezen szakában 1556 vendég volt csak, az emelkedés tehát közel ezer főnyi. A vendégek között számos a külföldi. Alig van ország, amelyből ne lennének nyaralók Keszthelyen. .
— 01c»ó bovásárUua legjobb alkalom Sehtltz Idényvégi árusítása.
- (A Kathollkus NóegyesDIetek)
ezévben Baiatonlellén lartják meg
nagysikerű kurzusukat. A X. jubiláris kurzus, amelyen a Jía\'lholikus n3 problémáit vitatják meg, augusztus 22-től 29-ig lesz.
— (Sárközi hímzésű miseruhát kap ajándékba XI. Pius pápa)
Az eucharisztikus világkongresszus programjának összeállítása nagyban halad előre. Az Országos Központi Olláregyesülel is kidolgozta programját, mely szerint a kongresszus emlékére XI. Pius pápának sárközi hímzéssel gazdagon díszített, gyönyörű mise-ruhát ajándékoznak. Selymét Is Magyarországon szövik és igy az értékes miseruha teljesen magyar kezek munkája lesz. 7
Idényvégi clpSkliiualtáfl Mlltényloél,
Fő-ut 2.
- (Leesett a szilváiéról)
Gyarmati Ferenc 11 éves óhldi tanuló egy hatalmas szilvafa telejéo egy vékonyabb ágra K-|>ett, az ág letörölt és ö lezuhanva oly súlyos sé-\' rüléseket szenvedett, hogy kórházba kellett szállítani.
— Mindent megtalál SchUtzék mura-déko8ztályán.
— (Lugkő, cséplőgép, vasvilla;
A hétfői balcsetkrónika elég gazdag Fehér Margit 4 éves kislány véletlenül lugkővet ivott viz helyett, súlyos állapotban került kórházba. — Széli Pál 28 éves munkás Teskándon a cséplésnél segédkezelt és beleesett a cséplőgép dobjába. — Hasonló baleset érlo Forintos Károly\' türlel lakost. Mind-kelten sulvos áIla|K)lban kerültek kórházba. — Kisebb balesetek: Tislér Károly sármelléki munkást cséplésnéi egy villa szúrta át, Tóth Gyula zalavári munkás kapával vágott lábába.
Liszter Nándor gyenescllási pincérre pedig egy nugy asztal esétt rá. Bordatörést szenvodett. j
Cipők, sandátok, weekend-clpők legolcsóbban Mlltényi idényvégi cipőárusításán.
•ACM IMeUOK*
1937 augusztus 4
ha cserépkilyltáll a fűtési Idény elöli a legmodernebb tüzelési rzndszerekre italakittalja. ZI3S
Cserépkályhák
gyönyöitl kivitelben raktáron. Vételkényszer nélkül tekintse meg nagy oa«r4pkélyha-raktéramat.
Ji.ili«ok éi ililikiláiokil t Ugpoaloubbtn végum.
Nao^a.., Ilémeth Gábor
Ml^irudí u. áo. kályhái.
r-1 (Megtámadt* oroszlén •lotöjét)
Alsflfirs községien vándorcirkusz játszik. A cirkusz lulrom oroszlánját Mészáros Lajos szokta öletni. Tegnap is szokásához hiven nunt » ketrecbe, de a valamitől felbőszült egyik hímoroszlán ráugrott és nyakát kezdte harapdálni. Szerencsére küzelticn volt a szeliditő, az emlR\'rt ki tudták húzni, de életveszélyes állapotban került a kórházba.
— Bntorkiállltáannkat tekintse meg minden kónyszorvótel nélkül. Kopstein bútoráruház.
— (BJCákA^s)
Klss/l\'créz zalaszeutniihályfui gazdánál aratóünnep volt. Az áldomást ivók között volt Balogh Péter 38 éves munkás is, akit egyik ittas társa összcszó-lalkozás licvében ugy hátbaszurl bicskával, hogy Balogh eszmélellenüf ma. ra<lt a földön. Állapota életveszélyes, a csendőrség az aratók között keresi a tettest.
— Cloquo, Imprlmó maradékok jó móretekben Idényvégi árakon Schtltznél
~ (öngyilkos kályhásmester)
Kovács Ferenc 78 éves csurgói kály tiásniestcrt szombaton regjjol a lakáshoz tartozó kertl»en egy körtefa ágára felakasztva találta a család egyik férfitagja, aki a kötelet nyomban elvágta, de akkor Kovács I\'erene már halott volt. A szercucsélhn elaggott kályhás-mester kinzó szivbajbun szenvedett.
— T^klaUo meg a Kopstein Bútor áruhás állandó butorkiállitását ízléses és olo?ó bútorokat kedvoző fizetési feltételekkel vásárolhat
Már 8 pengőért vehet fényképezőgépet, mellyel jó felvételt készíthet.
6 bavi részletfizetésre
fényképezőgépet SZABÓ ANTAL
fotó-szaküzlet —laboratórium.
A kanizsai ügyészség körözése alapján Kispesten letartóztattak egy cirkuszigazgatót
Játszási engedély helyett átadtfk a budapesti főkapitányságnak
Budapest, augusztus 3 | alapján a játszási engedé\'yt "em ad-
A kispesti rendőrkapitányságra kedden délelőtt beállított Réz Gyula cirkuszigazgató. Réz Gyu\'a játszási engedélyt kéri a rendőrkapitánytól, "de mig ő az en^edé\'yi-b várakozott, a nyilvántartóban megállapították, hogy Réz Gyula blbn a nagykanizsai ügyészség körözést adott ki okirathamisitós miatt.
A bünügyi nyilvántartó adatai
APRÓHIRDETÉSEK
10 uólg 60 fillér, minden további uó 4 fillér.
Hévlare vasárnap kényelmei autóval olcsón utazhat. Előjegyzés Kaufmann Manónál. Teltfon 2 22. 1953
Mielőtt vlxvaxatékat csináltat, kérjen árajánlatot Jerausektól, Erziébettér 18.
2153
Haunált ruhát vessek éi eladok, hívásra házhoz megyek. Márkus, Király-utca 31. 2213
Szép utcai aayaxobáa konyhás, előszobái lakás visvezetékkel azonnal kiadó és elfoglalható. Sugár-ut 53. 2235
Kaloaa-felsxereléiek legolcsóbban — Beleznalnál, Sugár-ut 53. 2234
A Sugár-ut 41/b. alatti. 2 lakásból álló kertes. I. emeletes, adómentes ház igen előnyös, alkalmi árban eladő. 2523
ták !<i a cirkuszigazgatónak, hanem elébe tárták bűnél. Réz erélyesen tiltakozott. Kihallgatták azonban és ugy a személyi adatok, mint az ösz-szes körülmények egyeznek, i^y tévedésül "szó sem \'ehet.
A kispesti kapitányság igy Réz Gyulát tiltakozása ellenéi-e is iMar-tóztalta és átkísértette a főkapitányságra. ( ,
Caaládlháx Keszthelyen, 22 évig adó mentei, 3 komfortos szoba gyümölcskerttel park közelében, ezenkívül 315 Q-öl (elek villanegyedben eladó. Érdeklődi* Balatoni Kurír Keszthely. 2259
Egyizobás Összkomfortos lak<* november l-re kiadó Sugár ut 16/e. 2269
Pótvizsgára sikerrel tanít glmnázls-tákat, polgárlstákat érettségtiett Ifatalember. Clm : Ring üzlet, Erziébet-tér 13. 2270
Kétsxaba előszobás lakás november l -re .Jeladó. Deutsch Deáktér-tér 12. 2271
Llclsta tankflnyvak 6. 7,
részére elsdók. Cseogery-ut 33.
Kétsxobáa, esetleg háromszobás lakás előszobával novemberre kiadó. Sieke res József-u. 38. 2280
Jobb háiból való Isényt műtermi kiusx-azonynak azonnal felvesz Neumann fény-képési. • 2262
...____ .. « (kerti munkához értő)
gyermektelen házaspárt keresek. Clm a kiadóban. 2261
Balatsnfsnyvsssn Ideális helyen, fenyők közölt, vfztól kétizáz méterre fekvő kettöszobái, üveges verandás nyaralómat olcsón eladom. Érdeklődni Fonyód-Sséplak állomáshoz közel, „Vlskó\'vitlában, vacy Szombathelyen Fangler Jánosnál lehet. 2280
KéUxobáa alkovos földszinti utcai Itkái novemberre kiadó. Fő-ut 23. 2281
lakán
2283
Nánysxabás. ötszkomfor\'os fcm£et l-re kiadó. Sugár ut 7.
1 x vásároljon
fehérneműt és soha nem vesz mást.
Egyedárusltó:
Ritter András
Roletta
wésxon rud xslnor
Féregmente)
AFRIK
díványba — párnába
Hirsch és Szegft cégnél
Hatracvászon
Ny ugágy vászon I Szalmazsák
15 tot •zéniawpatponosere
ellenébén kapható azegyedárusilónál: SZABÓ ANTAL sporlüzletében.
Szezonvégi
kiárusítás
áz összes férfi és női nyári divatcikkek, fflrdő- és strandcikkek angnsztns 2-tól 14-Ig
leltári áron
árnsittatnak
Brónyal Divatház
Horthy M.-ut 1.
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatába*1:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmlsze-rek, gép, zsák, stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellolt.) Telefon: 130. a világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitűnő szerkezetű különféle
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatre rendeléseket feladhatja.
Klsdjs a laptulaldonos Közgazdasági Rl. Gutenberg Nyomda és Uélzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, felelős kiadó : Zalai Károly. Interurbán teleion; Nagykanizsa 78. szám.
fallUípftlf ^lali lámpák, kirakatvilágitók, tMHlitul\\) világítási tervek díjtalanul.
Elektron.
ujat és használtak.
Ért..114.r. |»k«ha-lI> lyán folkaroaOk.
Elektron.
i IsaMaifcuaa Irmaits^,! U. titaUsUssra Ujomf f UilaaMi UsgUaAS ViUata kluj.u»«süal4tia. KmUaMs (MsUs MUI 1 árulót
Ü
77. EvMjram 175. uám Nagykanizsa, 1837. augusztus 5 csütörtök
Ara 12 HU
ZALAI KÖZLÖNY

-\'••A:,\'
H IdMUttratal: PM 5 xia.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KIÖHietéai ára: egy hóra « pcngö \' Sxerkait6a*gl éa kUdólilnUIl telefor
Kereskedőink
védelmében!
Nincs még magyar város, amelynek kereskedő-társadalma o\'yan ni. héz viszonyok között élne, imint a piacától, gazdasági lehetőségei! ől megfosztott Nagykanfrsa. És mégis, egyike a legsúlyosabban adózók rétege a kereskedők, akik a közterhek mellett ínég számtalan más oldalról is Igénybe vannak véve és mindezek kei szemben vadban bámulat :s áldozatkészséget tanúsítanak. Illő tehát, hogy az illetékes tényezők is mindezeket figyelembe vegyék, ha olyan dolgokról van szó, amelyek ennek a kereskedőtárfladal>mriak egzisztenciális érdekelt érintik.
És itt rá kell térnünk a minapi esétre, amikor előállítottak két budapesti H>lasz« szövét-ügynököt, a magyar bünligyi hatóságok élőtk ; égóta ismert és az agyoncsépléslg megismételt trükkel dolgozó pesti házalókat, akik. hogy silány portékájukat a vidék hiszékeny közönsége nyakába sózzák, azzal a ravasz fondorlattal, hogy autón indulnak Budapestről a vidék kiszemelt városaiba, ott mint *olaszok« vagy >angolk« bemutatkozván, igyekezrek - néhány olasz vagy angol szó kíséretében, amit nagynehezen Budapesten megtanultak a portékájukon jó áron túladni. Már, akit lehel »pulira venni,* És hogy még mindig lehet, bizonyítja a legutóbbi eset; amikor egy, legfeljebb 30 pengő értékű árut 70 p#ngöért sikerült a gyanútlan, laikus vevőnek c\'sózni.
Mindet adat, minden tényálladék amellett szólt, hogy aikét előállított budapesti ügynök ravasz fondorlattal, csalási szándékkal házalt. Silány portékát adtak el a valódi értékénél jóval magasabb áron és ezt o\'yan ravasz furfanggal és körülmények között, amelyek a megtévesztés, illetve csalás fogalmát és tényálladék át teljesen kimerítik. Olaszoknak mutatkoztak be, olasz szavakat és \'köszöntést használtak, hogy o\'a-szoknak tűnjenek fel és kimentették, hogy a nemzetközi vásáról visz-szamaradt áruról van szó, amin 9\'-csón szeretnének túladni. És mégis, amikor az egyiket sikerült e\'fo^ni és előállítani, aki azzal védekezett, hogy ő csak segl\'etle a szö\\elet vinni a »pestl unnak,« holott megálla-pittatott, hogy »toImácsként^ szelepeit a palifogásnál, bünsegédi bűnrészese volt (a jc\'enségek ós a tanuk vallomása szeriht), az történt, hogy az illetőt felmentettek, nyomban tovaengedték, sőt legális ügyletnek deklarálván a szöveteladást, a lefoglalt szövetet visszaadták a feljelentő panaszosnak.
És ez az, ami miatt az egész ügyet itt szóvá tesszük. Mikor Nagykanizsa városa külön szabályrendelettel védekezik az w>laszok« és társai ellen, mikor a helyi kereskedelmi érdekeltségek szüntelenül rámutatnak azokra a lehetetlen állapotokra, hogy budai>esti ügynökök és házalók raja lepi el Kanizsát és
még üzt a csekély üz\'etet, ami kínálkozik számukra, Idegenek halásszák ei előlük, mialatt siri csendes, vevőmentes üzleteik kirakatain kei észtül kényle\'enek nézni, hogyan autózik a sikerült üz\'et feletti maliciózus mosollyal az állomásra az *olasz«, az »angol«, meg a többi.
Hát nem így gondoltuk ml ezt a szabályrende\'etet végrehajtani. Nem igy gondoljuk mi a helyi kereskedelem, ipar és vállalk-xzás védeUmét. Nagykanizsa város közőasége hatályosabb kereskedői, ipari védelmet kiván !
Vagy itt van az Erzsébet tér rendezésének kérdése, amit vasárnapi
A nemzetközi helyzet jobbrafordulása várható
Enyhül az általános politikai feszültség — Chamberlain-Mussolini levélváltása optimizmusra jogosít — Anglia nem gördít akadályokat az olaszok afrikai hódításainak elismerése elé — Mussolini levele Hitlerhez
Chamberlain 1 „KBIoaSnBa bizalom éa revixió!"
elismerésről szó lesz, Anglia hajlandó lesz ahhoz hozzájárulását adni, csak a kezdeményező lépést neini vállalja. I
A Daily Mali szerint Mmrso\'ini nem csak ChwiityerlaiMck Vála" szolt, de levelet intézett Hitler kancellárhoz is. I
A levélben Mussolini állítólag felveti a kérdést, hogy számlthat-e Olaszország egy eset eges Földközi-tengeri angol támadás cselén Néftnet ország segítségére. > j (
Hitler válaszában - irja a\' lap annak a véleményének ad kifejezést, hogy nem hisz égy ilyen támadás lehetőségében. 11
Általában a lapok meggyőződése az, hogy Hitler most már elküldi külügyminiszterét Londonba, miután a kölcsönös levélváltások után egészen uj helyzet teremtődött.
Róma, augusztus 4 A Giornale d\' Itália . szerint Chamberlain miniszterelnök a kölcsönős bizalom és revíziótól teszi függővé az európai helyzetet.
London, augusztus 4 A nemzetközi közvélemény igen nagy érdeklődéssel figyeli a Chamberlain Mussolini levélváltás után kialakult helyzetet és örömjnei látják, hogy az általános helyzet javulóban van. A lapok is hangoz tat -zák, hogy a levélváltás után optimizmussal lehet a közeljövő eseményei elé nézni.
Nem csak az ar\\gwf és oíasz lapok hangoztatják ezt, de a német és osztrák sajtó is leszögezi, hogy a nemzetközi helyzet jobbrafordulását lehet várni a fejleményektől.
Az angol sajtó azt irja, hogy Olaszország barátságától igen sok gyakorlati eredményt lehet várni, ennek csak egy előfeltétele van : az olaszok keletafríkai hódításait elismerni. \\
A Daily Midi ezzel kapcsolatban azt irja, hogy a mai helyzetet ismerve, őrültség volna azt állllanr, hogy a régi Abesszínia \'még mindig fennáb Anglia a maga részéről neto Is gördit akadályokat Olaszország keletafrikai hódításainak elismerés se elé és ha a Népszövetségben az
A Vatikán elismerte
a Franco-kormányt
A spanyol nemzeti csapatok lényeges előrenyomulása
Salamanca, augusztus 4 A Vatikán hivatalosan ls e\'Jsmerle a Franoo-féle nemzeti kormányt. A szentszék ügyvivőjét már el is küldte Spanyolországba.
Az aszturlai szakaszon a harci tevékenység tovább folyik. A nemzetiek ujabb kormánycsapatokat fogtak ei és ezzel egyidejűen lényegesebb előrenyomulást is teltek.
A főhadiszállás kimutatása szerint julius hónapban a nem-aetick 111
vörös repülőgéplet lőttek le.
Valenciából érkezett hírek szerint ismeretlen tettesek ellopták a vörös kormány titkos code-ját. F.z a chlffre volt a Moszkva és Va\'encla közötti érintkezés kulcsa.
Madrid, augsztus 4 A nemzeti csapatok repülőgépei kedden egész nap bombázták a madridi katonai városrészeket és a Madrid körüU állásokat.
cikkünkben szóvá tettünk. Kétségkívül, az egész város közönsége örvend az Erzsébet tér tervezett kiképzésének, hiszen riom csak városrendezési, városszépészeti, hanem nyomós városfejlesztési és fontos idegen forgalmi szempontok indoko\'ják, söt parancsolólag követelik a tér rendezését, de akkor, amikor ezt végrehajtják, nem szabad figyelmen kivül hagyni azokat a még fontosabb, még nyomósabb, mert egzisztenciális érdekekel érintő szempontoka\', melyek ezzel kapcsolatban felmerülnek.
A rendezés alá kerülő területen számos kereskedőt, iparost, sok családot, sok súlyosan adózó polgárt érint a kérdés, amelyek most mind kíváncsian és nem csekély izgalommal várják, ml lesz velük, hu a rendezés folytán u piac lejebb kerüli vagy eí^tleg másfelé szorul.
A város, mint a vidék vásárló közönsége már mind hozzá vannak szokva kereskedőinek mostani üzletéhez, Idejön a falvak népe Itt keresi meg sovány kis darabka kenyerét a kereskedő, az ipar.s, legyen az mészár.,s vagy élelmiszerárus, fűszeres vagy textiles, ruha vagy cipő boltos. Egy elhibázott rendezés, a kereskedői érdekeknek figyelmen-kivülhagyása helyrehozhatatlan károkat okozhat kereskedőinknek, iparosainknak, üzle leseinknek, amit utólag hiába Igyekeznek majd korrigálni.
Mindenki örömmel fogadja a város tervét, amely egy egészen uj képet ad majd az Erzsébet tér eme szakaszának, az igazságügyi palota körül, azonban ez ne történjék egzisztenciális érdekek sérelmére 1
Azért elengedhetetlennek tartjuk, - amit előző cikkünkben is kifejtettünk — hogy a hivatalos város hívjon össze értekezletet ebben u kérdésben, ahol minden érdekelt fél előterjeszti kívánságát és csak az ott elhangzottak figyelembevételével és beil\'eztésévcl történjék a kontemplált Erzsébet téri rent\'iezés, szobor-átvitel, parkirozás és mindaz, aiinl a város eme részének emelése és szépítése érdekében kívánatos éf) programba lett véve.
Nehogy ugy járjunk, mint ahogy boldogult emlékű Ujváry Géza bátyánk szokta volt találóan mondani városi közgyűléseken :
- Ugy nézünk ki, mint az az ember, akinek cilinder van a fején, a cipőjéből azonban kilátszik a lábujja...
Vagyis először jöjjön a város polgárságának gazdasági megerősödése, \'talpraállása, anyagi, üzleti érdekeinek hathatós megvédés?, támogatása, megélhetésének, adózási lehetőségének biztosítása és azután és csak a/után gtmdoljunk a - csi-
nosításra.
(B. R.)
•AU*Í Manóm
1WT. ingmtlu, 5
LEGÚJABB
llöder Vilmos honvédelmi miniszter kihallgatáson fogadta a párisi világ-versenyeken diadalmasan szerepelt magyar V rdvivókat, elismerését és köszönetét fejezte ki a szép teljesítmény felett, amely nemcsak a mngy«rsáppak, de a magyar hadseregnek is dicsőség.
KálLny Miklós mandátumáról való lemondása esetén a kefinenesi kerületben Turányi Pál szabolcsi főispán .lesz a "kormány jelöltje. 6
Kánya Kálmán külügyminiszter szabadságra Ausztriába utazott.
Szombathelyen szerda reggol gyakorlatozás közben ismereten okból lezuhant egy gyakorló gép : Gödöllő Rezső pilóta és utasa, dr. Demko Endre súlyosan megsérültek.
Horthy István ny. lovassági táljor nok kijelentette, hogy a Darányi kormányban megbízik, meggyőződése, hogy a kormány a legjobb uton ha. lad. A titkos választójog elől jiem lehetett kitérni. A gazdasági rendszer lielyességét bizonyltja az álbndó javulás.
Számos női bajnál végtelen nagy megkönnyebbülést sxerez reggel, éhgyomorra félpohárnyl terraéizetes .Ferenc Jóxael" keaerüvlz azáltal, hogy a belek tartalmát gyoraan felhígítja és akadálytalanul kiürili, azonkívül pedig az emésztö«zetvek működését lenyegesen előmozdítja. — Az orvotok ajánlják.
Átpártolt ■ nemzetiekhez
egy élelmlszerszállltó vörös hajó fellázadt legényaáge
Salamanca, augusztus 4 A spanyol nemzetiek kikötőjébe szerda délelőtt befutott az Arlchacho gőzös, amely a spanyol vörös kormány szolgálatában állott. A hajó matrózai elmondották, hogy a nyilt tengeren fellázadtak,\'a kapitányt és a tiszteket lecsukták, megváltoztatták a hajó irányát és j* vörös kikötő helyett nemzeti kikötőbe jöttek. Az átpártolt hajó igen nagymennyiségű élelmiszert Is hozott rakománya között.
Az olasz eucharisztikus bizottság Budapesten
Róma, augusztus 4.
Di Lorenzzo atya, az olasz eucharisztikus bizottság elnöke ma elutazott Budapest felé, hogy a jövő évi Eucharisztikus világkongresszus ügyében tárgyaljon és tanulmányokat tegyen, ö fogja az olasz zarándokokat jövőre Budapestre vezetni
A csehek nem engedik Németországba a gyermekeket
Éder, augusztus 4.
A cseh hatóságok a német haláron feltartóztattak egy 38 tagu gyer-mekksoportot. A kirándulók németországi tanulmányúira akartak menni. A hatóságok egy teljes napig a kis határállomáson tartották a cseh tanulókat, majd vUszaküldték őket szüleikhez.
Az eset nagy feltűnést keltett, valószínűleg diplomáciai bonyodalom lesz belőle.
A városi szabályrendelet revízióját kérik a nagykanizsai bérantósok
A kötelező taxi-rendelet visszavonását és uj viteldíj-tarifa megállapítását kérik
Megírtuk, hogy a polgármester-egy havi haladékot adott a nagykanizsai bérautósoknak a taxaméter* beszerzésére. A bérautósoknak nem is volt még módjukban ebkeü rendeléseiket eszközölni, mert a budapesti gyár nem is tudta volna még azokat elkészíteni és szállítani, igy a megrendelés csak tegnapi nappal történt meg, amit önigazolásul be is mutattak tegnap a rendőrkapitányságnak. \'
A nagykanizsai bérautósok sehogyan sem tudnak belenyugodni a városi szabályrende\'etbe. Azt hangoztatjuk, hogy a mosf megállapított viteldíj a három év előtti állapotnak felel meg, amikor is összeállították az árszabályt, már pedig a viteldij-tarifát a Jeten állapotoknak meg-
felelően keltett volna megállapilani, mert a mostani díjszabás - mondják - teljesen Jehetetlenné teszi őket. I i
Tudomásunk szerint a nagykanizsai bérautósok nevében Bojtor József városi képvlselőtestü\'e:! tag memorndumot terjesztett a mlnisz, ter elé, amely a szabályrendelet revízióját kéri, hogy a miniszter tekintsen et a kis terü\'etü Nagykanií zsán a taxaméter kötelező beszerzésétől, a viteldijat pedig újból, a mai állapotoknak megfelelően és a bérautósok meghallgatásával állapítsák meg.
A nagykanizsai bérautós ik biznak abban, hogy a miniszter meghallgatja kérésüket.
Lázasan folynak az elökészflletek a nagykanizsai országos lparoskongresszosra
Szétküldték a meghívókat az ország minden testületéhez
Augusztus 28., 29. és 30-án foíynak le az országos kanizsai iparosnapok és a nagykanizsai Ipartestület az IPOK-kal karöltve már hetek óta a legnagyobb munkával késziti elő a nagy iparos-seregszemlét, amely arányainál és programjánál fogva olyan hatalmas és nagyszabású lesz, amely az összes eddigi vidéki országos kongresszusokat messze felül fogja mulnl. A megrendezés munkálatait Samu Lajos elnök személyes vezetése mellett végzi a nagykjani-< zsal ipartestületi iroda, valamint u különböző, az elöljáróság által megválasztott bizottságok, amelyek gyakori üléseket és megbeszéléseket tartanak. Nagyon lelkesen működik az elszállásoló bizottság, amely mintegy 600-700 főnyi embernek a két napra való elszállásolását kell/ hogy biztosítsa. Hála a fáradhatatlan tevékenységnek, már eddig is meg lehet állapítani, hogy a nagyközönség sok megértéssel van az országos kongresszus jelentősége iránt és már eddig is számos lakás-
beje\'en\'tés történt az irodában. Azon* ban még mindig szükség van tovftb-bi lakásokra, mert nagy tömeg érkezése várható. Egyre-másra érkezt nek a bejelentések az egyes ipartestületek, kamarák, érdeképviseietok részéről, hány főnyi delegációt küld le az egyes testület, hogy részükrq megfelelő elhelyezést lehessen biztosítani. A jetek óriási arányokat sej tétnek. Budapestről lejönnek az. iparos érdekképviseltek teljes számú vezetőségei és a különböző központok Papp József országos központi elnök vezetésével. A pályaudvarim mér 28-án egész nap áliandó bizottság várja az érkező vendégeket, ahol nyomban megkapják az elszállásolási jegyet. Bizottsági tagok mint cserkészek kalauzolják be őket a városba, a központba, szál\'ás helyükre. A rendezőség páratlanul az óramű precizitásával összeállított tervet dolgozott ki az óriási program zavartalan és sima lebonyolítására. Nehogy a filléres gyorsvonatokká idetóduló közönség megne*

Olcsó

nyári vasar
Singeméi
I. 2—14-lg.
hezitse a kiküldöttek e\'szállásolását a város magánházainál, a .rendezőség mellőzte a filléres gyorsvonatok kérését, eltenben |50 százalékos menetdíj kedvezményű jegyeket kéri, amit a minisztérium engedé^ye-íelt is a kongresszus alkalmával. Ezen kedvezményes vasúti jegyek váltására jogosító igazolványok az lpartes. tületnéi kaphatók.
Párta és a világkiállítás
(Párisi impressziók, IV. kanizsai szemüvegen)
A bejáratoknál Őt^hatosával ro-bánják n^eg az embert az utmulató-és nap(izcjnüvcg árusok. Az első arra jó, hogy magunk előtt. tartva a programot, rendszeresen megnézhessük az egész kiállítást; a másik a tolakodó és a beton és márványfalakról élesen visszaverődő napfényt van lü-vatva lávoltartuni. Mindkettő jK\'díg azt a célt szolgálja, hogy a tapasztalatlan idegen teljesen fölóslegcwen kidobjon néhány frankot. Én, részemről solui-sem szerettem az előírásoktól, programoktól megjelölt utat küveni s igy most is, mindig a nlllanatriyi ötlet szerint kezdtem hozza a kíálUtásv^ros bebarangolásához. Epén csak azt határoztam et magamban, hogy a magyar pavillont utoljára hagyom, liogy igy, az összes népeit remekműveinek meg vizsgáláva után annál biztosabban tudjam megállapítani a mugyur produk-tumnak minőségi fokát. Előre is mondhatom, nemcsak saját lapaszta" latomból, hanem idegenek m<3ffUlap^ tásából Is, hogy az eredmény igazim meglepő volt és végtelenül jó érzéssel töltött el.
A Szajna jobbparlján ea. liiffel-io-ronnvat átellenben farkasszemet néz a kiállítás két legnagyobb pavXUopjű: Németország és Oroszország. Az orosz tetején két hatalmas, csaknem tízméteres alak: egy nfuukás, támadó állásban, crculakján feszülnek uz izmok, kezében a kalapács, mellette a nö a sarlóval. Velük szemben a német pa-villon homlokzatából kiemelkedő öt emelet magag6ágnyl négyszögletes torony tetején ül a bronz birodalmi sas. Az embernek, mikor ezt látja, uz a benyomása támad, uiintliu a* orosz pár u körülbelül egy e^olettel magasabb sast akarná elémi " sarlójával, de az végtelenül nyugodtan, méltóságteljes lvldeg fölénnyel áéz lo rájuk...
A szovjet előcsarnokában balra egy hatalmas, csillogó térkép. A lapja fi-nomaJO csiszolt márvány, a folyók akvamarinból kirakva, Moszkva egy gyémántoíillug, a többi városokat ro-zetta-ékkővek jelölik. Az clői^ftrnok után lépcsőzetesen termek* következnek, amelyekben Oroszországnak minden mutogatásra érdemes kincse föl van halmozva. A techbíka termékei, hajók, gőzgépek, villamosvonatok, egy kicsinyített gyártelep, amiről sem a franciák, sem az oroszok nem tudlak fölvilágoiütást adni, hegy micsoda. Másik teremben a képzőművészek, iroaloin nagyjai, müveikkel együtt: Puskin, Dosztojéwwkij, Tolsztoj eredeti kéziratai. Ismét másik teremben Oroszország nyerstermékei, vagyont érő cslncsüla-, szkunksz- és ezüst-rókaprémek. Csodálatos gusda^ságot mutat a pavillon, az előcsarnokban a drágakő-térkép előtt pedig két ofost munkás mormog: ilnkább több kenyeret adnának az otthoniaknak!» í^L német paviUon egyetlen hatalmas terem. Az egész ipíjglepő és mégis érdekes izléstclens^g»>.t árul cl. A mennyezetről végig sokgyertyAs, csillogó krlstálycsillárok függnek le, mintegy templomi külsőt kölcsönözve az egész teremnek, alattuk pedig a legmodernebb villamosgépek és gőzdaruk modelljeL A terem széfcin valószínűleg majd a szépművészet remekei fognak helvét találni, egyelőre azonban ^-sak malterosyödrök és kőiiu\'iveskalapá.csok hevernek szanaszéjjel. Mindennek dacára is, and már készen van, az n»gy
1937. angqtitw.S.
DALAI ROZLOTHt
tcchnikftt, ügyességet és szorgalmat
áru\' ^ \'erem végén a gyerekektől áflnndóan megcsodálva épült Tel a M\'irklin épitőszokrényböl cjíy kis pályaudvar, tőle jobbra pedig egy mfl^ oiaiűr tengeri kikötő moqfó, ki- és ^•rakódó hajókkal és az összekötő-forgalmat lebonyolító teherautókkal.
Németországgal szemben a másik parton még egy nagyméretű épület, a legmodernebb stílusban, nagy üveg. ajtókkal és ablakokkal: Belgium. A földszinten gyönyörű liis virágoskert szökőkutakkal. Innen mozgólépcső visz f«i a világhírű brüsszeli csipkék, szőnyegek, kristályvizük, finom jwr-cclláncdények, antik bútorok és modern, kényelmes, higiénikus szobabe-rendézések közé. Ugyancsak itt van az egész kiülUlüsnak talán a legértékesebb része vastag üvegfalak mögött. A látogatók csak egyenként nézhetik meg kél gumilmlos rendőr felügyelete alalt. Diamantl A (lyémüntbirodalom! Belgium és valószínűleg egész Európa legszebb kövei a gombostűfejtől a mogyoró nagyágáig. CsLszoiallan, nyers türkizek, apró kövecskékből kirakott csodálatos madár és virágain-kok, leheletfinomsüggal csiszolt, csak nogyitóüwggel látható rubintok . és mogyorónajgysügu, megvilágított gyémántok, melyek ezer színben, vakítva adják vissza u rüjukbocsütott fehér sugarakat.
Erről a csodálatos helyről egy kis folyosón át jut az eiiflx-r a Belga-Kongóba. Mintha egy ékszerüzletből a dzsungel közepéin; csöppenem v«il. „a. Miszukus ; féH»omúly, I>izarr ía-bálvjüivok. az órdöjíláncosok fantasz-tikus lárvái im-ílett lándzsák, mérge, zett fúvócsövek, ijjak, továbbá a jármai népművészetének íurcsa, ránk nézve csaktaem visszat.iszitó benyomást keltő alkotásai. Szinte fóllélekzik az ember, mikor a különös, dzsungel-szerű, veszélyt sejtető világiul kikerül, l\'gylátszik, gondollak erre a belgák, mert a kijárat mellett ott van az in gyen-mo/?., aliol az ember a kényelmes bőrfotőjökben kipihenheti fára. dalmait. Csupán a sablonos propa-gandafilmek zavarják kissé a látogatók nyugalmát... j
Deg\'ihán Afidor
Ismét romlik Kanizsán a rádióvétel
P.vckkct ezelőtt, de még tavaly Is sokat szenvedett Nagykanizsa rá dlózó közönsége a le nem b\'okkolt motorok és gépek állandó zavaraitól. A s-)k panaszra é« clkkezésre a posla zavarfetkutaló ké3Zlllék2t ka piitl, amellyel sikerült Is sok esst ben a zavar okét felkutatni.
A rádiózok nagy örömére a hely zet egész Nagykanizsán megjavult. Most a hozzánk érkező panaszos le\\eíek arról számolnak be, hogy a rádióvétel, különösen a Fö utló* dél felé eső vár arészen .néhány hét ótJ fokozatosan romlik és hálttal négy napja este 7 órától reaknem éltéiig hálózati készülékkel rádióz nl cSaknem lehetetlen.
Hisszük és reméljük, hogy a posta, amely mindenkor igyekezett a közönség érdekelt ezem előtt tartani, n*st Is hamarosan kideríti és meg szünteti a rádiózavarok okát.
N.ptári Augusztus 5. csütörtök. Kom. kat Hnv&fl B. A. l\'rotustáns Oszvald. Izraelita Ab hó 28.
Ojógynertári é||eil szolgálat e hó 15-lg Bi „Őrangyal" gyógyszertár és a klskanlzual gyógyszertár.
WrfUnW nyitva reggel 6 árától este 6 írálg (héttő, szerda, péntek délután ksdrten .aéjiz nan nőknekl.
- (BéiyeggyiJtA UUlkosiJa) Héttón Miután 6-tál 8 óráig az (JMKE tanácstermében.
A nagykanizsai színházi válság igazi okai
Ir\'a: dr. Dómján Qyula
Egyáltalán nem uj dolgot áUltolí, mikor azt mondom, h°«v Kanizsán színházi válság van. Aki színházba jár, az tudja, látja, hogy a színház nézőtere — ugy nyáron Eodoréknál, mint téhn vitéz Bánkyéknül — majdnem mindig kong az ürességtől, a negyed ház már jó napnak számit s igen kiváló előadásnak, vagy pesten néhány százszor ment darabnak van véletlenül - egyszer - fél bárnál nagyobb közönsége.
Hogy ez miért van igv, azon töri a fejét színész és közönség, igazgató és újságíró, szóval minden hivatalos és nem hivatalos tényező és találtak, illetve találnak is egy nagyon könnyen kezelhető megoldást s C/: a közön-lég közönye. P.vröl-évre megállapítják, hogy a kanizsai közönség a legteljesebb közönnyel viseltetik a színház iránt, Kanizsán nem kell színház, nem kell művészet, kulidra, mert hál — s most jön a lassanként már unalmassá víjló s a legnagyobb mértékben igazságtalan mottó — »Ez Kanizsa!»
Nagykanizsa közönségének művészi érzéke és kulturaszei-etcte n\'ncs ráutalva, hogy é|>en én vegyem védel-mcmlx\', nem is akarok védeni senkit és semmit, csak - miután még egyetlen olyan kielégítő magyarázatot sem hallottam, amely azl a bizonyos nijjy könnyedén megállapított közönyt érthetővé lelt.\', megindokolta volna, néhány észrevételt szeretnék megtenni a kanizsai szin\'kulturüra vonatkozólag. £n ugyan s a kanizsai szinikullura fo-nyegető csődjéről n-\'m csak a nézőtéren és igazgatói irodákban elmélkedtem, hanem l>cszélgcllcm erről olyanokkal is, akik nem járnak színházba, vagy elmaradtak a színházból s bizony nagyon könnyű volt rájönnöm, hogy az a bizonyos közöny, amit a kanizsai színházi válság okául, még p-dig egyetlen és kizárólagos okául szerein k feltüntetni, nem ok, csak okozat, aminek nagyon sok U|)ró-cseprő kiváltó oka, előzménye van.
32.000 — 5000 — 2000
Mielőtt a kanizsai színházi válság igazi okait kezdeném részletezni, kél dolgot előre kell bocsátanom. Az egyik ty., hogy Nagykanizsa harminckettőezer lakosából szinházkulluráli8 szempontból ötezer embernél többet a legjobb akarat mellett sem lehet számításba venni s viszont ebből az ölezer-gől a legoptimistább számítás szerint sem jár több szinházl>a, mint keltő-ezer. Ez a szám, — tekintellic véve a színház, kb. négyszáz ülőhelyét, — nem kicsiny s egy kéthónapos szini-idényt feltétlen biztosit, mert csak az. kell, hogy ez a kettőezer főnyi közönség a két hónap alalt fejenként tiz előadást megnézzen s kor Ötven lelt
ház biztosítva van. Kél hónip alatt tiz, tehát hetenként egy előadás igaián nem sok s annyit meg is néznélek, még a mai gazdasági viszonyok nelletl is, ha — ha a hely, idő és .\'gyéb körülmények, valamin1 az előadások is olyan, megfelelőek és Kifogástalanok lennének, hogy tényleg kellemes szórakozás és kulturszükség-let lenn-\' a színházba járás.
A másik megemlítendő dolog az, hogy
a kanizsai közönség Ízlése
nagyon kifi.noinodolt, válogatós. A kanizsai közönség — már a békevilág-ban is, de most is — Pesjen és Bécs ben élvezte és élvezi az igazi szinj-kullurál, itthon is csak a Vgjobb előadást és színészt fogadja el, tanúja ennek az a sok. pesti ■ nagyság, > akik azt hitték, hogy Talmi vannak, mikor Kanizsára jötlek s bizony Jó
Gyártelep: BÜDAPE8T, IX., LENKE-UT 117.
színész nyelven ■ alaposan leégtek,, de tanuja az a s<yk kedvenc, felkapott színész is, akik kanizsai sikereik után fővárosi színpadokra kerüllek. Tehát a kanizsai közönség kényes ízlésű és meglehetősen igényes s ezt a körülményt egy pillanatig sem lehet figyel, nicn kivül hagyni.
Ezek clőrelwesálása után \' térjünk ál az okok keresésére, lia röviden átszaladunk Kanizsa szinliázi történeten, minden fejtörés nélkül meg is la|álhaljuk ezeket.
A legfőbb baj, hogy megépült a színház
Természetesen csak a háború utáni időkről l>eszélek. 1024-ben jől(ck ál először Kanizsára a pécsi színészek és Kúrlhy, majd Asszonyi igazgatói-alatt a jelenlegi Iparoskör nagytermében . söröshordókra állított színpadon olyan sikeres színházi évadokat értek el, hogy szűknek bizonyult a nagyterem s egyre jobban előtérbe került a régóla vajúdó színházépítés kér-dése. 1027-ben végre megépült a színház. Igaz, hogy mindig rendes, nagy köszinházul tervezgettek az Eötvös, vagv ErzsélH\'t térre s csak egy kis kerti pavillon leli belőle az Egylet-kertben, de hál az volt a fő, hogy valami végre megkészült és ■ mindönki azl gondolta, hogy Kanizsa színházi élete uj hajlékban uj utakra tér. Hát téri is. Az első egynéhány év átmeneti sikere után most már évről-évre fokozatosan lefelé, a színházi válság felé súlyod.
Ez igaz, — mondják kedves olvasóim, — de hol vannak itt a beígért okok? Hát ha szabad egy merésznek hangzó kijelentést tennem, a lanizsal színházi élet válságának egyik leg. .főbb oka az, hogy a színházunk jneg-épüli, illetve olyannak épült, amilyen.
Ezen kijelentésem után ismét joggal "kérdezheti bárki, hogy talán én Jobbnak találom azokat "z állapotokat, amikor u szülészek még a nagyteremben söröshordókon játszottak? A feleletem határozottan igen. Ott a nagyteremben tűrtök a szedett-vedett] kezdetleges széksorokat, a söröshordó pódiumot, a naivan egyszerű diszle-tezésl, a félórás diszletezési szüneteket, Iliért tudtuk, hogy előbb az udvarra kell kivinni a régi díszleteket, hogy behozhassák az ujat, mert tud-
augusztus 2-től 14-ig.
Cj
Habselyem női nadrág . . . 128 fillér
Habselyem női combiné . . 440 fillér
Habselyem női nadrág-combiné 480 fillér
Habselyem női hálóing . . . 690 fillér
Habselyem női ruha .... 780 fillér
EgyedárusitA i
Ritter András
luk, hogy kényszerhelyzetig vagyunk, amin sem mi, sem a színészek nem változtathatnak. Nem voltak igényeink másban, csak a művészi teljesítményijén, ezt pedig hiánytalanul megkaptuk s a karzattal együtt — meri otf karzat is volt, — számtalanszor, vas-tapssal hívtuk a szereplőket a nem-létező vasfüggöny elé.
Jelenleg azonban más a helytol. Most már színházépületünk van, tehát a művészi teljesítményen tul teljes joggal igényelheti a közönség mindazon követelményeket, amelyek a színház fogalmához tarlozn.ik. lia pe-dig ezek hiányoznak, nem lehel csodálni, ha a közönség elkedvetlenedik és lassanként elszokik a színházba járástól.
Az első és legfőbb ok, illetve hiba - - ismétlem - az, liogv a színházunk olyannak épüli, amilyen s tw a körülmény közvetlenül és közvetve majd minden további oknak és bajnak a kul forrása. »
Tagadhatatlan, hogy a színházépület kívülről is, belülről is szemnek tetszetős, csinos építmény, de e/. még nagyon kevés ahhoz, hogy színházépületnek lehessen mondani, illetve, hogy színház céljaira megfelelő lenne.
Az épület eredendő hibája
az, hogy benne a színházat n mozival kombinálták össze, sőt a főhang-«uly a mozin volt a színház rovására. Ezt a megoldási, ha jól tudom azért választották, hogy uz épület a színi évadon tul n \' álljon tiz hónapig üresen, hanem jövedelmezzen s fjzesse ki önmagái. Elfogadható érv, bár kissé anva{(lns, inert liiszrn Kanizsán semmlféfc kultúrpalota siius, ahol az egyesületek előadásaikai, ünnepélyeiket, hangversenyeikéi stb. megtarthatnák, teliül a színházat inkább a kulturpulolüval kellett volna egyesíteni, még ha lassabban vagy egyáltalán nem is fizette volna ki maj|át, mert akkor a színház színlub^ a mozi mozi maradhatott volna s egyik sem befolyásolhatta volna a másikai.
Színházépületünk mozinak még inkább megfelel, meri mozinál nincsc nek olyan nagy igények, bár a mozinak a színházi hátsórész (öltözők, színpad stb.) csak felesleges letel, sőt néha terhes is, mikor valamelyik egyesület kultúrpalotának képzeli a szín. házat s vetítővásznai, Inm^osunbeszélőt le-fel kelt szcrelgelni, hogy sza-haddátegyék 1i színpadot. Ha pzoaban részletesen "áttanulmányozzuk az épü-íetet, láthatjuk, hogy mozinak sem léljcsen jó, de színháznak teljesen el", hibázott alkotás.
(Folyt kóv.)
=» A* egyházközségi irodában
is kaphatók a kulturház-alap egy-pengős sorsjegyei. ,
MIM MOZDONY
, 1837. Migiurim 5
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmk
Augusztus 2-4ŐI 14-ig
nyárivásári
Olcsóságban Ritter vezet!
Több száz drb. női divat gyapjú pullover,
egységár....................480 fillér
Női és férfi divat fürdőruha, egységár . . 290 fillér
Hibátlan selyemharisnya......168 fillér
Áramvonalas iskolakazetta............240 fillér
Selyemnadrág, csikós.......88 fillér
Hegszfint a kanizsai kőműves-sztrájk
A munkások elfogadták a mesterek ajánlatát
házilpirnak ?
A zalai háziipari munka - a közel jövőben meginduló falusi szövőfonó akcióval - i\\) korszak elé lép. Az oktató tanfolyam) amely.-most folyik Egerszegen, rövid időn belii* egész tömegét fogja ftlelkerelteni a szebbnél-szebb, hamisítatlan, falusi háziipari terméknek. Ezek a termékek. piacot követelnek maguknak. Bizonyos, hogy eleinte felveszi az aryr.got maga a megye, majd az ország, de idővel kivitelre is k-irül a zalai szövöttmunka, mini ahogyan a zalai szőnyeg már évek óta diadalmasan járja a világot.
Nem érdektelen hát, ha a magyar .háziipari munka jalen\'egi világhely* /elérői beszámolunk. A Magyar Közgazdaság legújabb száma Írja, hogy a csehországi Bata konszern\', mely awvik idején .cipó-dömpingjével tette magát hirhedtté, több-millió, pengős háziipari ÍUtfmet akar. berendezni, mert m\'jgUlgyelts a magyar háziipari terinékek külföldi „sikerűt. Ugyanilyen hitek jönnek Japánból is. A japánok pontosan lemásolták a magyar mintákat és már tavaly megindították döm"1 pi/ig-akc^jukat. Az illetékes fcuv. gyár szerveknek résen kell lenniök, hogy le ne maradjunk. Egyben örvendetesek is eszek a hirek. Igen nagy becsülete Jehet álmagyar hézi-iparnak külföldön, ha a csehek is a japánok is rávetették magukat a mi piacunkra
Szablya János, az Országos Magyar Iparművészeti Társulat ügyvezető alelnöke nyilatkozatot tett a fenlirt hírekkel kapcso\'albán. Azt mondja, hogy az angol kereskedők a, japán mintákat a magyar mintákkal szemben nem tartják megfelelőknek. A Bata konszern akciójának je\'entőségével számolnunk kell, de pem kétséges, hogy aivereny a mi javunkra fog eldőlni. Az idei esztendő első negyedének exportja a . tavalyiét 40 százalékkal meghaladja. A párisi világkiállításon a magyar iparművészeti éa háziipari cikkek feltűnő nagy sikert araitak. Ezek az eredmények arra jogosítanak, hogy teljes reménykedés vei nézzünk a jövő elé.
Nincs tehát semmi félniva\'ó. Hisszük , hogy a zalai háziipar megtalálja a maga helyét, a maga piacát. Csak az a fontos, hogy a falvak igyekezzenek a nyersanyagot is maguk előállítani.
- BiitorkUUiUaaakat teklntoe U1CR
minden kényszervétel,, nélkül.\' Kopstein \'•bútoráruház.
A nagykanizsai építőipari munkások bérmozgalmu ügyéb.-n tegnap ismét értekezlet volt a vái\\«házán. A munkaadók kijelentetlék, hogy hajlandók addig is, amíg a miniszteri bérmegáí\'apitó bizottság Nagykanizsára érkezik Xs felülvizsgálja a nagykanizsai helyzetet, óránként 2 fillérrel emelni a munkabért, ha a sztrálko\'ó munkások szerdán, vagy legkésőbb csütörtökön ismét munkába állanak. (Minden feltétel nélkül,) A sztrájkban réflztveU munkásság-
Sanghai, augusztus 4 | Megbízható jelentések sz;rint Oroszország katonai nyomást akar gyakorolni a japánokra, hogy megfelelő olégtételt kapjon a követségének megtámadásáért. Ili számítanak Oroszország közvetlen vagy közvetett támogatására és remélik, hogy a szovjet felhasználja ezt az alkalmat arra, hogy Kínával karöltve igyekezzék csökkent-ni Japán befolyását Északkinában, illetve Mandzsúriában.
Tokk), augusztus 4 A szenzáció erejével hat itt az a hir, hogy Moszkva és Nanking között megtörtént a megegyezés, hogy Moszkva fegyvereket, kőolajat és hadianyagokat szállít. A hirt megerősítik.
Tokio, augusztus 4 Az északklnal helyzetről a japán főhadiszállás a kővetkezőket jelenti :
gai szemben retorzióval nem élnek.
A munkások képviselői közö\'ték a munkaadók határozatát a sztrájktanyán összegyűlt munkássággá\', a kik több hozzászólás után e\'fogad-ták a mesterek ajánlatát, amit szerdán délben beje\'entitlek u munka adóknak.
így a néhánynapos kőműves-sztrájk a mai nap|>al véget ért. Holnap, csütörtökön minden építkezésnél dolgoznak a mjnkások.
A japán repülőgépek Peking és Tiencsin között három helyen bombázták a kínai állásokat. A brrnil á-zásrói részletek még nem érke/.t.k Északkinában a csapatösszevonások tovább folynak. Egy ujabb észtk K\'inal incidens esetén Crengtau minden bizonnyal beleesik a bárd övbe. A kinni csapatok ugyanis itt erőteljes csapatösszevonásokat teljesítenek. Valószínűnek tirtják, h >gy a kintiak ezen a vonalon altarják kiépíteni az erős védelmi övet egy esetleges japán támadás ellen.
Sanghai, augusztus 4 Szerda reggel ki\'enc Japán hadihajó érkezett Gvctan e\'é. A városban kihirdették az ostromállapotot. A hatóságiik minden intézkedést megtettek, hogy egy esetleges szárazföldi vagy tengeri támadásnak ellent tudjanak állni. Az összes állásokat megerösitclték.
ló hirek a nagyvilágból
A MAV elmúlt üzletévéről kiadott jelentésből : ,
Az utasforgalom je\'entösen enre|. kedett. Az elmull költségvetési év. ben kereken 65,210.000 utast szállj, tott a vasul. Ebből 60 millió a m osztályon, 5 millió a II. o8zt:íly<m 210.000 utas pedig, az I. osztályon utazott. Emelkedett az áruforgalom
is, amely ifc.6 raUlió tonnát tolt ki. •
*
A filléres gyorsak forgalma i.s növekedett. Budapestről vidékre 97 filléres gyors 112 ezer, vidékró* Budapestre 37 filléres gyors 41 ezer, vidékrő" vidékre pedig 46 filléres
vofuu 32 ezer utast szállított. •
Hóman Bálint kultuszminiszter iratot intézelt az iskolai hatósághoz, amelyben elrendelte, hogy az iskola köteles gyermekeket mezőgazdasági munkára szerződtetni nem szabad A jövőben csak 14 éven felülieknek
adható ki munkásigazolvány. *
A Beszkár félévi je\'entése szerint az első félévben 31,740.215 pengő bevételt ért e\', ami 1.486.801 pengővei több, mint az elmúlt év első félévében.
* 1
A pengő árfolyama a prágai va iutapiacon két százalékkal javult.
UeweUyn Jones angol képviselő londoni előadásából :
Ma már nincs fele\'ősség tudó államférfi, aki ne látná bet hogy a trianoni béke nem es.$ Magyarország iránti súlyos í^zságta\'anság, ha nem Európa és a világbéke érdekeit súlyosan sértő ostobaság é« baklövés volt, mert megzavarta a közép-európai nemzetek közti jóviszonyl. Magyarország, noha három oldalról állig felfegyverzett ellenséges országok veszik körű\', mindazonáltal lelkiismeretesen és becsületesen o\'egcl tett a rá kény szeri tett feitéto\'eknek, de már régóta ineg kelleti volna adni Magyarországnak a teljes fegyverkezési egyenjogúságot.

A párisi világversenyeken a kard csapatbajnokság után a magyar vívók az egyéni bajnokságokban a* 1 (Kovács), 2. (Berzelly), 3. (Raj
c*y)» 6. 7. és 8. helyet vitték el. •
Hazai széntermelésünk az óv első felében ötmillió mázsával több volt, mint az előző esztendő megfelelő időszakában.

Csík Ferenc a párisi úszóversenyen megnyerte a 100 méteren a nagydijat és ezzel ismét a magyar a legjobb uszó Európában.
A Newyork Times hosszabb cikkben ismerteti Magyarország pénzügyi helyzetét s megállapítja, hogy a Wall-Street kedvezően fogadta az adóssőgrendező egyezményeket;
Japán hajóhad érkezett Gvetán elé
Létrejött a szovjet-klnai megegyezés — Moszkva hadianyagot szállít Kínának
ttyári vásár! H® ÜW* Kiárusítás!
au£ usztus hó 14-ig
Kiraduier Mór divatáruKázálbaxi
1937. augitsiius !i
RAian (wzi.wrr
s
Lazsnak) park és birtok
eladásra keril.
21 szobás kastély, 2 nagy gazdasági udvar, 1 vendéglő nagy udvarral, hatalmas park, szántók és rétek. M1S
Érdeklődni leh.t: Reohnitzer Mórnál
Sxopetnekan.
newyorki pénzügyi körök véleménye szerint Magyarország ponto>an teljesíteni fogja vállalt kö.elezclt-ségeit.
Magyarország vaskohóinak nyersvastermelése és eladása az óv első felében 1,727.236 métennázsát tett ki, a nyersvasfogyasztás még ezt a mennyiséget is meghaladta miniegy 8000 métermázsával. A termelt mennyiség 171.456 mázsával, az eladott mennyiség pedig 377 947 mázsával haladja tul az elmúlt év hasonló időszakának terme\'é^ét és eladását. c
A feltárt és üzemben levő olaj. kutak három hónap alatt 810.290 küogram nyersolajat termeltek és ebből a mennyiségből 250.850 ki-logramot adtak el. A földgázlerine-Ié3 az első hat hónapban 1,494.079 köbmétert lett kl, 131.789-ocl többet, mint az előző év első felében.
gajjowz
Baja helyett Szombathelyié megy a Fodoi-színtársulat
Fodor Oszkár színtársulata most fejez le be a mohácsi szezont. A társulat újjászervezése - mint arról hirt adtunk - már csaknem teljes egészében befejeződött. Fodor színigazgató, mint ismeretes, megkapta Tolnay Apdor lemondása után a szombathelyi kerületei is, igy most Buja helyett szeptember elsejével Szombathelyen kezdi a szezont. Baján ugyanis az utóbbi években minden színigazgató ráfizetett a vendég Játékra - akár csak Nagykanizsán 1 - és igy Baját elkerülik a színigazgatók. Az idén Buja teljesen színház nélkül marad már. S nincs kizárva, hogy ugyanez a sors vár jövőre Nagykanizsára jús...
A Bánky-szintársulat jubileuma
Díszes, nemzetiszin feLnyomásu meghívó érkezett szerkesztőségünkbe. Vitéz Bánky Róbert hivott meg bennünket Debrecenbe a Csokonay Színházba. Ott rendezi meg a társulatával a kétezredik jubileumi előadását. A díszelőadáson két ősbemutató volt: Csokonay Vitéz Mihály eddig még elő nem adott 2 felvonű-sos vígjátéka : »Gerson du Matheu-reux vagy az ördögi mesterségekkel találtatott ifju« és Debrecen nagy költöjének, Oláh Gábornak .Három ti tánc* c\'lmü 1 felvonásos drámája.
— (A bíróság köréből)
Dr. ítonnig Alfréd kír. "törvényszéki elnök, dr. Iinrefi I.ászló és dr. Révffy Andor törvényszéki bírók nyári szabad ságukról hazaérkeztek és elfoglalták hivatalukat. — I)r. Czoboly C.yula törvényszéki elnökhelyettes, tanácselnök, Mnktíry Vilmos főtárgyalás! el-nők, dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró megkezdték szabadságukat. — f)r. Paizs Dénes járásbirósági elnök, dr. Bentzik perc ne járásbiró megkezdték szabadságukat. A járásbíróság ügyeit most dr. Wéber Klek járásbiró intézi.
— I)r. Lenivel Károly kir. ügyészségi elnök szabadságáról bevonult és átvette a kir. ügyészség vezetését. Vitéz dr. Szily Dezső ügyész nyári szabadságra utazott.
— (A kanizsaiak bucsuszent-Iászlól zarándoklata)
az idén szeptember 5-ikére van megállapítva. A plébánia papsága most szervezi p. czirhisz Viktorin plébános\' wzetése mellett. Az idei bucsuszent-lászlói zarándoklatra rendkívül sok zarándok várható. A Jelentkezési idő > Zalai Közlönyben kerül közzétételre.
— (Városi közgyűlés előtt)
A polgármestertől nyert értesülésünk szerint a városi képviselőtestület még ebben a hónapban ül össze közgyűlésre.
— (Eljegyzés)
Samu Lajos rézműves, a nagykanizsai Ipartestület elnöke eljegyezte őzv. Ve|lák Györgynél. (Minden külön értesítés helyeit.)
— Katollkuaok I
Mindenkinek kötelessége egy pengős egyház községi kulturház-sors jegyet venni I v
— (A jogügyi bizottság ülése)
Kedden délután 6 órakor a városháza kis tanácstermében a jogügyi bizottság ülést tartóit.
— (Névmagyarosítás)
A belügyminiszter engedélyével Tls-lér József nagykanizsai lakos családi nevét Tcmesi-re, Sloeker József nagykanizsai lakos pedig Somlai-ru változtatta.
— Cloque, lmprlmé maradékok ]ó méretekben ldényvégl árakon 8chütznél
Főfájás, Idegesség, hypochon-drlás állapotok gyakran a legrövidebb idö alatt megszűnnek, ha bél-működésűnket reggelenként éhgyomorra egy kis pohár terméflretes „Ferenc Józsel" keserüvizzel elrendezzük. Az orvosok ajánlják.
— (Elindult a kanizsai gyermek-nyaraltatás második csoportja)
Ma, szerdán délelőtt háromn\'gyed 10 órakor indult el a vasúti állomásról a kanizsai rk. egyházközség gyermeknyaraltatási akciójának Irnnsz-]xirtja a missziós nővérek vezetésével Bnlatonberénybe, hogy néhány hetet kellemes testi és lelki felüdülésben töltsenek. Ez a kanizsai balaioni gyér. mcknyaraltalás második transzportja.
= Olcsó bevátárlásra legjobb alkalom Schlltz ldényvégl árusítása.
— (A megyéspüspök az egyházi javadalmak megcsonkítása ellen)
Dr. Roll Nándor veszprémi püspök rendeletet adott ki, amelyben szigorúan megtiltotta, hogy az egyházmegye javadahnasai juvadnhni birtokokon ;rz egyházhalóság előzetes engedélye pól-kül iákat vághassanak ki. A nndelet szerint isinélellen előfordult már, ho^y ft javadalmukat elhagyó javadalmsok, plébánosok és kántortanítók, lávozá-suk alkalmával, vagy előbb « javadalmi földeken kivágatják az élő fákat, legyen az gyümölcs- vagy egyéb fa és egészen letarolva adják át a földeket, temetőket, kerteket utódjaiknak. Mivel kétségtelen, lu>|gy a rák nem tartoznak a ja\\ad«lmas jövedelmei köíé, mert amint azok gyökeret verlek, a föld tulajdonosának, a javadalomnak tulajdonát ulkolják, a püspök ííiO\'0^-mezlctle a javadalmasokat, hogy a javadalmi birtokok ilyenféle megrongálása esetén az egyházmegye kártérítési peri indít a javadalmasok elk-n.
— Bútorokban a Kopsteln-cég vezeti Modern mlntatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező ..za-téül feltételek mellett
— (Biróválasztás nyllasbotrány-ny«i)
Csonkahegyhát községben most tar-tollák meg a hiróválasztásl dr. Horváth I^ijos novai szolgabíró .vezetésével. a bizalom Szabó Sándor gazda iránt volt u legnagyobb, igy jí5t választották meg birónak. Egyesi\'k azonban elégedetlenkedni kezdlek és ifj. Gyc-ncse József 34 éves földinü\\tes, a nyilasok egyik bősz tagja igazságtalannak mondta a választást és a hatósági eiri berek működését is kifogásolta. A nyilas legény ellen az eljárás megindult.
— Mindent megtalál SchUtzék rnara-dókosztáiy&u.
— (Tűz villámcsapásból)
Paczona János liekóvadomosi guxda pajtájába a minapi vih"r alkalmával bevágott a villám és felgyújtotta azt. A 22 m. hosszú és 0 m. széles pajte a benne lévő mintegy négy vagon takarmánnyal együtt a nagy zitpor ellenére leégett. A kár jelentős. •
—Nöl ruhákat, pongyolákat ldényvégl árakon vásárolhat Schütznél.
— (Súlyos kerékpárszerencsét-lenség)
történt az éjszakai órákban Zala-szentmlhály közelében. Szűcs József kőműves segéd hazafelé hajlott, amikor egy elöl.e haladó kocsi lovai a szembejövő autó reflektorfényétől meg vaftulva kereszlbefordilották az uton az aulól1.\' Szűcs erre nem szJEmjllhatott és teljes sel>ességgcl a kocsinak ro. hant. Súlyos belső sérüléseket és zu-zódásokat szenvedeti, eszméiellen ál-la|>olb«n szállították a kórházba. ,
— (Az itatóvályúba fulladt egy 2 éves klstiu)
Megdöbbentő szerencsétlenség történi Mihályía pusztán. A két éves kis Csajághy János, az egyik gazdasági cseléd fia, több társával az ilatóváju körűi \'játszadozott. Később a vájuba másztak fürdeni. A vájul>an 50 centis víz volt, a két éves kisfiú azonban a váju fenekén megcsúszott, elesett és belefulladt a ^sekély vizbe. Édes-atyja kiemelte, próbálta életre kelteni, de már n>-\'m lehetett rajt segíteni
— (Mellbelőtte magát)
Börőndi József nevű vidéki fiatal-eavlcr ismeretlen okból mellbclötlc magái. Súlyos állapotban találtak rá4 kórházba szállították.
— (Szájonrugta a ló a kerékpárost)
Orbán Imre 24 éves földműves, ha gyárosi lakos, kerékpáron jött Nagy-kanizsára, a vásártéren egy ló melleit haladt cl, amikor aj hirtelen felszökött és Orbánt ugy szájon rúgta, hogy u fiatalember eszméletlenül terűit el a földön. Nagy csődület támadt a vásáron. Telefonáltak a mentőkért, akik Orbánt súlyos sérüléssel beszállították a kórháziul. Az esetet jelen-tcllék a jkapitányságoak.
Magyar repülőgépek a nemzetközi csillagtúrán
Páris, augusztus 4.
A francia Aero-Club nemzetközi csillagtúrát rendezett, amelyen a magyar légügyi hivatal gépei is résztvettek. A csillagttirában a magyarok igen jó helyen, Portugália és Anglia mögött a 3 helyen végeztek.
Kommunista-gyanus egyént fogtak el Bukarestben
Bukarest, augusztus 4.
A rendőrség elfogott egy Horváth nevü egyént, akinél román és magyarnyelvű kommunista iratokat találtak. A titkos kommunista nyomda után is nyomoznak. Az embert letartóztatták, szerepét most tisztázzák.
10(3
Y FntóesóI
Prognózis: Északnyugati, északi szél, hslyenklnt futóssö, zivatar, a hőmérséklet riém változik lényegesen.
A Motooroloalal Intézet nagykanizsai meKlIfíytílőAlloniiHa jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: +17-2. ma reggel i +17 8 délben: +28-0, Csapadék: 3-0 %.
Városi Mozgó. Szerdán és csfltCrtBkBn I
Wilde Oszkár regénye filmen I
Csupa luxus, a megtestesült báj és elegáncia
A Jelentéktelen asszony
Csodálatos, lenyűgöző, költői mű. — Főszereplő! UJ oeillag ■ fHm egén. Remek klsérft műsor.
Figyelem I Előadások kezdete 8, 7 és 9 órakor. Naponta az alatt előadás filléres I
Mum MKDom
1937 aumwtua 5
APRÓHIRDETÉSEK
10 Iiólfl 60 lilltr, minden további i
Egyszobás flsaxkomfortoa
november l-re kiadó Sugár ut 16/e.
lakii
2269
Mielőtt■^svaxatékat csináltat, kérjen #-.|ánlatot Jerausektől, Erzsébet-tér la
2153
Ellanaéga uját magának, aki háialó ügynököktől vesz órát vagy ékszert. 2178
Doktar kiváló eredménnyel tanit németet és franclát. Magyar-utca 30. *
Jókarbin levő oaarépxalndaly eladó Teleklut 65. •
Vennék |ó állapotban levő raatál. Petöfl-ut 81.
Állsodó alkalmazásra, Irnl olvasni tudó, értelmes munkát felvétetik fakaraa-kadéab.n Király utca 32. *
Jobb axabalaányt keresek. Jelentkezés Horthy Mlklós-ut 37. sz. alatt. *
Elfiaxobéval egy udvari lakás kiadó Telekyut 1. sz. ♦
Egy kliszoba-konyhás lakAa szeptember l-re kiadó Hunyadi-utca 20. •
Kattfiaxabáa stáraz utcai lakás azonnal kiadó Csengery-ut 79. sz. *
Pétvlxaaára sikerrel tanit glmnázis-tákat, polgáristákat érettségizett llatalember. Clm : Ring üzlet, Erzsébet-tér 13. 2270
Néoyaxabáa. összkomfortos lakás november l-re kiadó. Sugár ut 7. 2283
lakaláslaéstyt taljaa allátáara
fogad keresztény család, közel az összes Iskolákhoz, zongorahasxnálattal, korrepetálás. Clm a kiadóban.
BaJáréaA felvétetik Csengery-ut 24. ss. alatt. *
2 szobás utcai vlzvezetékes lakás kiadó. Széchenyt-tér 3. Bővebbet Szalav kalapüzlet. 2288
FSxSmlndanaaaak ajánlkoiom egészen vagy bejárni, vidékre Is. Ugyanolt albérlő felvétetik. Tekky-ut 61. 2289
Iradahalyiaégsiak Is alkalmas két utcai 2 szobás lakás konyhával és mellékhelyiségekkel november l-re Klrály-u. 43. kiadó. 2290
Segédmotoros Csepel karékpár eladó. Megbízott Hegyi és Kelemen motorszerelök. •
4—5 szobás I. emeleti lakáa mellékhelyiségekkel november l-re kiadó. — Tefeky-ut 25. •
Horthy Mlklós-uton 1 axobáa, fürdő-stobás, előszobás utcai lakás november l-re kiadó. Érdeklődni lehet Németh fü-szer üzletben. •
8 lakaláa gyermeket teljes ellátásra felvennék. Magyar-u. 27. Korenlcsyné. •
Csabagyöngy oaamaga-ssőlő megrendelhető. Kilogrammja 35 fillér Horthy M.-ut 37. Telefon 131. »
■a«bl*hat« leányt kifutónak (elvesz Halász műterem. •
Csinosan bútorozott szoba kiadó fürdőszoba használattal Bagolal sor 27. *
KattAaxobia, esetleg háromszobás magánház kiadó. Hantaanak alkalmas. Attila-utca 3. 2291
Kiadja a Japtulajdonos Közgazdasági Rt. Qulenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó : Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
kapható
lapunk kiadóhivatalában.
Nagykanizsa m. vAros polgármesterétől.
17006/1937.
Tárgy: Harcsze.U lövészil.
Hirdetmény.
A helyőrség csapata folyó évi augusztus hó 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19 és 21-én napnnla reggel 7 órától este 7 óráig a Tölgyes erdőben lévő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez Idő alatt olt tartózkodni tilos, mert életveszélyei.
Nagykanizsa, 1937. augusztus 2. 21,1 Polgármester.
Szezonvégi
kiárusítás
Az összes férfi és női nyári divatcikkek, fürdő-és strandcikkek augusztus 2-től 14-ig
leltári áron
áruslttatnak Brónyal Divatház
Horthy M.-ut 1.
A bélyeg érték!
Otthon, padláson, fiókban heverő bélyegeit értékesítheti minden hétfőn délután 6-tól 8-ig a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — az OMKE-ban. Minden bélyeggyűjtőt szívesen látnak.
Tagdij nincsi
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakutóban:
ORSZÁG JÓZSEF
maR, műtrágya, növényvédelmiszerek, gép, zsik, stb. kereskedésiben Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blróeág mellett) Telefon: 180. a világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitűnő szerkezetű különféle
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
i— mm |
I mindenki a helyi kereskedőknél I \'I é« Iparosoknál uerexu bal
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzésí-
vagy
Vámcserektinyv
(Szállítási bárcakönyv)
Í".le.iWB P 4-00
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
Női-, férfi- és gyermek-
részletre olcsón vehet
(kérjen árjegyzéket)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91. Nagykanizsa Fö-ut 5. sz.
• knalsiiw, nr.gM+.si,! W. uatartK, m<má« * UálatM L^ió Válta. Uoir^MdüátaTiüö
A n.Ryksnlzsel ktr. jarAsblröaág, mint telekkönyvi hatóságtól.
(882(1037. tkv. Sliin.
Arverétl hirtfetmíay-klvoiiat
Mándó József, János éB Matild férJ.Tóih Vendelné végtehajtatónak Hermann Józatl végrehajtást szenv. ellen liidttott végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881: LX. t.-c. 144., 146. éa 147. §§-al értelmébe., eliendell a végrehajtási árveréit végrehajtás korlátozás alól kivett 185 P 10 llll. tökekövetelés, ennek 1935. évi dec. hó 5. napjától járó 5% kamata, 8 P 30 fill. eddig megállapított per* és végrehajiátl és az árverési kérvényért ezüttal megállani-tolt 15 P 20 III. költség behajtása végett, nagykanizsai kir. járásbíróság területén levő. Oa abonc községben fekvő a a garabond 218. szljkvben 68tí. hrsz. alatt foglalt siántó a bandftutl dűlőben ház 30. nép sotsz. alatt végrehajtást szenvedő nevén álló Ingatlanra 400 P, u. o. 127. sztjkv-bei» 566/a. hrs*. a\'att foglalt szőlő, ka száló pincével a Csercpuphegycn Inatlanra 1010 P, u. o. 223. sztjkvben 687/a hrsz. a. foglalt szántó a Bandlkutl dűlőben ingatlanra 1100 P, zalamerenyel 177. sztjkvben 434/b. hrsz. alatt foglalt Btántó a Qáz-völgyl dűlőben ingatlanra 450 P kikiáltási árban.
Az árverés nem érinti 1107/tk. 1903. sz, és 3080/tk. 1922. sz. végzéssel Nyerkl Ks-ro\'In javárs bekebelezett hasionélvexetl szolgalmi Jogot, ■— de a 686 hrsz. Ingatlan 250 P, 566/a. hrsz. Ingatlan 875 P, 687/a. hrsz. Ingatlan 1003 P és 434/b. hraz. Ingatlan 375 P legkisebb vételáron alul el nem adható.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Qarabonc községházánál megtartására 1937. évi augusztus hó 30. napjának délelőtt 10 óráját tüzl ki és az árverési teltételeket az 1881: LX. t.-c. 150. § a alapján a kővetkezőkben állapltja meg:
1. Az árverésalá esö Ingatlanokat a legkisebb vételárnál slscsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 :XLI. t.-c. 26. §.)
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10«/i>-át készpénzben. vagy az 1881: LX. t.-c 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadék-képes értékpapirosban a kiküldöttnél le tenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elis mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881: LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XXLI. L-c. 21. § )
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett. ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a ki-
kiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt as általa Ígért ár ugyanannyi sxá zalékálg kiegészíteni. (1908: XL. t -C 25. ft.)
Nagykanizsa, 1937. évi május hó 7-én. Dr. I\'entzlk sk. klr. Járásbíró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k.
VMi
IrodttUxt.
JiljiailiuilllH liliknz Vállalti
MENETRENDJE
érvényes 1937. május 22-161.
Er»a*hal-tár—ItoaaMllMáa
Vasutillomiirs Erzsébet-térre
441
5 25 ■í
7 6S &
9 25
|| 11 0 i
13 M * a
13«0\' ■ a
t S3C Jt 5
17 25 2 t
18 25 i a
20 05 1 i
21 <5
2315
23" 8
*1hIU ö-IS un I\'I . tbMltt >
Letenyei menetrend
L.t.njíríl Ind. fi 45 Nigykmluira íck. \'/Ü8
S.HkMll.WI Ind. 14 00 UtMjtr* fck. 10-10
HIRDESSEN
■ „Zalai KSalBay"-lM«.
Ma [MeUa Olta*. Zalai I áraljul
77. Ev\'a\'yatn 176. alám
Nagykanizsa, 1837. anguutus 8 péntek
Ara 12 ML
ZALAI KÖZLÖNY
, . u.w ..... . , ^ O L I T I K í I NAPILAP
............ \' \' ..... .
Felelős szerkesztő: Barbarlt. Uajo. s^t^^\'iUMS^^
A vádlottak padjára kerti! Litvinov népbiztos
A nagy szerepet játszó szovjet-diplomata kegyvesztett lett Sztálinnál — Golyóáltali halálra Ítélték a kolbászgyár vezetőit, ahonnan a 120 ember halálát okozó mérgezett kolbászok kikerültek
Tegnaptól máig
Orsrig:
A Nemzeti Egysén még e hó végén pártérlekezlelet lurt, amelyen Dará. nyi miniszterelnök tájékuzlolja a párt- .t a kormány őszi terveiről és a választójogról. I
A kormány tagjai holnap minisztertanácsot tartanak. Kánya külügyminiszter három hétre külíö\'drc utazik.
Surgoth Jenő holttestét - miután megállapították, hogy római katolikus volt - átszállítják a balab.n^za-liaüll rk temetőbe.
Régebben visszaélő ek pattantak ki a budapesti VIII. kerületi e\'fll-Járóságon a pénzkezelés körül. Most a kir. ügyészség vádiratot adotl kl sikkasztás miatt a keril\'ctl e\'őljáró. ság volt vezető főtisztviselői ellon.
Szilágyi Lajost, a neves festőművészt a kormányzó a Signirtn Laudls-sal tüntette kl. •
Szeptember elsejével életbelép az uj fémjelzési törvény.
Hatvan magyar versenyző utazik u párisi\'főiskolai Világbajnok-árokra
Voaolcnzaíjglwn a keszthelyi cser. készek kii Ifin elismerésben részesüllek. Ottó királyfi magyar buzak«lásiból íoní aratókó\'szorut kapott a inagyar cserkészektől.
A segesvári PetÖft.fint»9j>cn egész Erdélv magyarsága tal;\',lkoz<>l adott egymásnak.
(\'.andli\' maliatma meglátogatta Bom-hayban az indiai alklirályt. EnuCk a látogatásnak messzemenő kihatása le-liet az anjjof-hindu h<fly*cl további fejlődésére.
Megkezdőd öt t at. uj magyarcseh gazdasági\' tárgyalás rVKltehrtidbim.
I.engyelorszá\'g veret, Magyiirország ötödik a stockholmi sakkverseny ha. •odik fordulója után.
A pájíál nunriub Eszákspanyolor-szítgba érkezett, hogy a szenfóty" nw-fjbizásábói visszakövetelje a boble-visttk Alial külföldre huroolt spanyol
gyermekeket.
Mussőljnl szombaton Indul szicíliai körútjára.
Berlin és Róma m<egcáfoita Mussolini éa Hitler levélváltását.
Erdélyben hmét elmozdítottak hft-i\'fm községt magyar biföt, mert nem beszélik eléggé »az állam nyelvét* [ j ;
Lapzárta;
Salzburgi jelentés szerint két an-gol dilik a Salzarhon összerakható csónakon akart átkelni a folyón, de u csónak felborult és a két diák a folyóba veszett.
Az ignzságúgymlnisztóriuin törvény előkészítő osztályán nagylmn folynak n felsőház reformjáról való törvényjavaslat előkés zJtő munkálatai, amely az ősszel kerül a Iíáz elé.
A néhány nap előtt leleplezett va-\'iilacsalúsi fljQrbcn nappapórt István esoh kereskedő megszökött letartóztassa elöl. Welsz István 40 éves keres-wdő Kállai Benő 50 évcs ügynökön jnvQl 1)1(sg töl)1) r^^jsej voltak a le. leplezett vatutamanipuládónak.
Párls, augusztus 5 A párisi Jour megbízható je\'entése szerint Litvinov, a külügyek népbiztosának helyzete megrendült. Minden jei arra mutat, h*>gy rövidesen ő is a vádlottak padjára kerül. Litvinov külügyi népbiztost már rég le akarták tartóztatni, csak megfelelő és alkalmas időpontra vártak Ez az Idő elérkezett. Ugyanis Moszkvát nagyon elkeseríti a szovjet-diplomácia kudarca, fő\'e^ a spanyol-ügyben és azért Litvinovot
Washington, augusztus 5 A japán csapatok a Peking- tien-csintöl délre fekvő szakaszon több, mint 20 kilométert nyomultuk elöro és elfoglaltak négy északkinal köz-«égct. i
Washington, augusztus 5 A japán csapat >k eddig 360 halottat és 460 sebesültet vcsztetjlok. A kinai kat >naság 2660 halotüd és 8265 sebesültet jelentett eddig.
A japán csapatok kivégezték a keiethopei csendőrség 250 tagját* akik fellázadtak és meggyilkolták a tung-csu-vi japán vezetőket.
Nanking, augusztus 6 A központi kormány felszó\'itolta az összes városokat, hogy helyezkedjenek védelmi állapotba.
Sanghai, augusztus 6 Az északklnai csapatmozdula\'ok
Róma, augusztus 5 Rendkívül figye\'emreméltó az a nyilatkozat, amit gróf Ciano o\'asz külügyminiszter tett az Univcrsal Service tudósítója előtt és ame\'y-ben az angol olasz kapcsolatokról nyilakozott:
- Nézetem szerint azok a nehézségek, - mondotta Ciano - amelyek a mult hónapban megakadályozták-a kö\'csönös megértést, inkább pszí-
akarják felelősségit vonni. Sztálin, előtt- Lllvinov már régóla kegyvesztett.
Moszkva, augusztus 5 Az azovi szovjet-bíróság a kolbása gyár bünperében meghozta Ítéletét. Szlrebencz igazgatót, R<>che!et, az éleimisaeripar felügyeleti hatóság elnökét és Getman vádlottat golyó általi halálra ítélték, meri mérgezett kolbászt gyártottak, amely 129 ember halálát okozta.
mind Japán, mind Kinn részről lázas ütemben tovább folynak. ATien-csintöl 35 kilométemyiie délre fekvő Fullncsennél a kínai és japán csapatok többször megütköztek.
Kínái körök a japán ihödmozdiila-tokbói arra következtetnek, hogy a japánok biztonsági vonalukat dé\' feíé akarják kiterjeszteni. Japán repülőgépek bombázzák a TiencSln - Cinan közötti vasútvonal mentén fekvő Csinghai és Tangkuantun városokat. Tiencsln kikötőjébe, Tang-kuba egymásután futnak be a hatalmas japán csapatszállító hajók.
A kinai csapatok Paotlngfu vidékérői \'kiindulva a Junjjting folyó mentén vonulnak előre észak felé A csapatok megszállották a Nankau_ szorost, hogy megakadályozzák a japán csapatok benyomulását Sansi-tartományba.
chológiai, mint anyagi okokra vei zethetök vissza. Ezt a tényt mindig szem előtt kell tartani, ha az angol -olasz kapcsolatok szóbakerülnek.
, — Az angol-olasz baráti kapcsola* tók és a szívélyes együttműködés helyreállítása nem irányul és nem irányulhat valamely más állam ellen. Az angol-olasz közeledés az európai béke fótrttartásának ujabb megszilárdító tényezőjét teremtené
meg
- Az olasz-német barátságot semmiképi>en sem\' befolyáso\'ná a Róma és London közötti megegyezés, ellenkezőleg, a Róma-berlini tengeiy egyik legfontosabb pontja épi>en mindazoknak a nemzeteknek az együttműködése, amelyek a béke és :>. kultura legfőbb érdekében egytittmunkőlkodni akarnak.
Róma, augusztus 5
Az olasz lapok vezető helyen közlik Ciano nyilatkozatát és vezéreik, keiket az angol-olasz viszony méltatására fordítják.
Kifejtik, hogy Anglia és Olaszország között nincs&nek érdekellentétek. Itália örömmel üdvözölné az egjséges Spanyolország megalakulását is.
Az angol-olasz közeledésnek nagy, jelentősége van.
London, augusztus 5
A benemuvatkozási bizot\'ság\'-ülé^ sét az utolsó plUanalbdn holnapra halasztották.
ló hlréV i nagyvilágból
Az Országos önlő/ési Hivatal je-lenti:
Békésazentandrás mel\'ett már
n egkezdték a duzzasztógát építését, a Kőrösön, ezt követik majd más munkálatok Is. Az öntözési rendszer kiterjesztésétől főkép a takarmány-termelés és állutlcnyAziés színvo-ralának emelkedését várják.
Az öntözés a termelés ós n jövedelmezőség terén egészen 100 százalékig terjedő több\'elel eredményezhet. A rétek Icrmésill\'ag\'a "z öntözéssel 38 86 százalékkal envlked-helik. A lucernánál 75, a cuknrré-pánál \'240 százalékos érléktöbblctel lehetett elérni.
A bőr-védegy\'et je\'entéfltí szerint 1936-ban a bőrkeieskedeleml cn 47 kisebb flMtésképtelenség fordult élő 1,077.331 pengő passzívával és és 713 500 pengő aktívával, amt számottevő csökkenést jc\'ent a korábbi évekhez képest. f
Másfél év alatt 9fl0t) u| munkást állított be a magyar vasipar. Hivatalos\' statisztikai megállapllás szerint a vasiparban foglalkoztatott munkások száma az 1936. óv elején 34000 volt, az év végén 40.000-re emelkedett és jelenleg 43 000 körül jár.

Chamberlain a/ig«l miniszterei.
nök :
- Az európai béke alápja\'a jog és az Igazság. Revízió nélktll nem lehet Középuurópa és a béke ügyét rendezni.
Szablya János, az Országos Magyar Iparművészeti Táreuiat ü. >v, igazgatójának nyilatkozatiból: i
- A magyar népinüvée/eti éfi házi ipari cikkek klvilole az év első fe-
Gróf Ciano feltűnő báke-nyilattozata al angdl-olssz közeledéssel kapcsolaton
„Nincs érdekellentét Olaszország és Anglia között!"
A Japánok kivégezték a fellázadt keiethopei csendőrséget
A távolkeleti csapatmozdulatok mindkét részröi lizas ütemben tovább folynak — A nanklngi kormány véde<-lemré szólította fel a városokat — Japán számion és vízen óriási haderőket szállít Északklnába
•Alatt tttáUűWf
H főispán a kormányhoz fordul
az ár sújtotta zalai gazdák sürgős megsegítése érdekében
Vitéz dr. Bíró orszgy. képviselő az ársujtotta területen
A délzalai ítéletidő pusztításairól még mindig érkeznek jelentésak az egyes közigazgatási hatóságokhoz. Legjelentősebbek a károk a idényei, alsólendvai. kanizsai járásikban, továbbá Sümeg és Keszthely között. A károk helyreállítása súlyos ezrekbe kerül.
Vitéz gróf Teleki Béla\'\'főispán és Bődy Zoltán alispán tanácskozást folytatlak a mezőgazdaságot értlká-rokat illetőleg. Arra a véleményre jutottak, hogy szükség lesz egy sc-gitő-<akció erőteljes megindítására. Ennek mértékét a beérkezett jelen, tés alapján fogják meghatározni. A megye megfelelő segítséget kér a
károsult gazdák részére a kormány-tói. ■ 1 i i
A megyeszékhelyre érkezett Ka-rátson Jenő miniszteri tanácsos> hogy nz árvizek ügyében tájékozódjék.
Szerdán este Nagykanizsára érkezett vitéz dr. Biró országgyűlési képviselő, aki csütörtök reggel az árvizsujtotta területre utazott, hogy segítségére legyen a károsult gazdáknak és megtegye jelentését a földművelésügyi miniszternek és sürgős segítségét kérje. \'
Vitéz dr. Biró országgyűlési kép-\\iselŐt útjában elkíséri a ZalaJ Közlöny munkatársa is.
Hétfőn költözködik már az ügyészség és a törvényszéki főlajstrom-iroda az uj igazságügyi palotába
Véglegesen megállapították az aj törvényszéki palota átadásának programját
%
lében 40 százalékkal meghaladja a tuvalyit. A párisi világkiállításon a magyar iparművészeti és háziipari cikkek feltűnő nagy sikernek -örvendenek. t \' •
Bornemissza Géza iparügyi miniszter cikkéből:
A világgazdasági válság évek óta — körülbelül harmadik éve — enyhülőben van és ez az enyhülés már mindenütt érezhető.
Hazánkban a gazdasági helyzet -meg kell állapitanunk - szintén lé-nyegesen javult. Az előző kormányoknak az a törekvése, hogy n mezőgazdasági árszínvonalat emeljék, teljes mértékben eredménnyel járt; ehhez járult még a tavalyi jó termés. így nálunk tulajdonképpen a mezőgazdasági lakosság nagyobb vásárlóképessége volt az
alapja az Ipari fellendülésnek. *
Magyarország gazdasági életében még mindig a mezőgazdaság az irányadó és a mezőgazdaság helyzete az elmúlt gazdasági év folyamán kétségtelenül javult.

A mezőgazdaság vásárlÓké-pességének emelkedése volt tulajdonképpen az a hajtóerő, amely alapjául szolgált az ipari fellendülésnek és Magyarország avNemzetek Szövetségének megállmpfltása sao rint, az ipari termelés terén előljár a fejlődésben.
Husmérgezés, kolbászmérgezés, halmérgezés vagy gombamérgezés előfordulásakor a gyorsan ható termés tetet „Ferenc József keserűvíz azonnali használata — egy vagy kél pohárral — rendkívül fontos segédeszköz I Az orvosok ajánlják.
17.30 Hanglemezek. — 10.10 Buda-pesti Hangverseny Zenekar. — 20.20 Haló Elemér csevegése. — 20.50 Jazz.
— 21.55 Cigányzene. - 22.30 Einar Korby dán énekes. — 23 A rádió szalonzenekara.
■UDApEST IL
18 Hanglemezek. — 19.15 Felolvasás. - 20 Hirek. - 20 20 Schubert-nyolcas.
Péntek
■U»AFEST I.
0.45 Torna. — Utána lionglemezek.
— 10 Hírek. — 10.20 Időszerű szemle.
— 10.45 Felolvasás. — 12 05 A budapesti nemzetközi dalosünnepélyen résztvevő külföldi énekkarok hangversenye. - 12.30 Hirek. — 13.15 Időjelzés, időjárásjelentés. — 14.40 Hírek, árak. — 16.15 Felolvasás. — 10.45 Időjelzés, hirek.
17 Dabis László előadása. — 17.30 Oláh Emiiné énekel. — 18 Felolvasás.
— 18.30 Farkas Béla cigányzenekara]
— 19 Sportközlcményck. — J^.ty 4 napig a magyar tenger körül mikrofonnal. Közvetítés a Balaton és környékéről. — 21.10 Hirek. — 21.40 Szarvas Klára hárfái — 22.10 Idő-járásjelentés. — 22.15 A rádió szalon" zenekara. - 23.20 Vócsey Ernő jaxz-zenekara, Horváth Ernő énekel. ,— 0.05 llirek.
BUDAPEST TL
18.30 (\',. Bekc Margit dr. előadása - 19.30 Hangiemcjpk. - "20.30 Hírek. 20,50 Vidák József cigányzenekara\'
A7. igazságügyi palota befejező munkálatain ma már újból dolgoznak a munkájukhoz visszatért munkások. A mestenek összefogása és egymásnak munkával való támogatása biztosította az augusztus 22-ben megállapított átadási terminus és felszentelés! ünnepség zavartalanságát. A városházán értekezlet volt a polgármester elnöklete alatt az illetékesek bevonásával, amelyen véglegesen megállapították az átadás programjának minden részletét.
A kir. ügyészségen ós tyróságo-i kon már megkezdődtek a hurcolkodás előkészületei. Hétfőn először -aa ügyészség, majd a törvényszék fő-lafsirom-irodája hurcolkodik át az uj palotába, majd lassanként\'az irodák, a birák. stb. Ugy, hogy az átadási időre teljesen átköltözködik az egész igazságügyi apparátus és a tárgyalások már az yj épület nagy tárgyalási termeiben fognak lefolyni. C f
Gyönyörűen fest az uj, arányaiban is impozáns igazságügyi palota, homlokzatán a hatalmas magyar
címerrel, alatta aranybclükkel a tömör felirat: »Törvényház.« Egy szo, amely mindent magában fogai.
Ahogy belépünk a munkásoktól nyüzsgő vesztibülbe, a szem jólesően tekint végig Hübner-meste*\' pompás alkotásán, melynek kivitele a nagykanizsai kisiparosság telje* sitményének ékes hirdetője Portásfülke, trafik, büffé-helylség, járás bírósági elnöki szobák és irodák, birák szobái, telekkönyvvezetők irodái, főlafstrom-iroda. végrehpflfiók! szobái, telek könyvvezető biró, telek könyvtár, tárgyalóterem, stb. nyertek itt elhelyezési. Az első emeleten n törvényszéki elnök irodái, a polgári bíróság teljes apparátusa : birák, jegyzők, kiadó, stb. • Irodái, tárgyalóterem. A második emeleten a büntetőbíróság, kir. ügyészség, büntetőtanács elnöke, vizsgálóbíró, birák, jegyzők, segédhivatal irodái, a főtárgyalás! terem.,Az ,alags:)rbon az óvhelyek, házmester, gépészlakás, tüzelőanyagraktár, központi fűtés, stb. nyertek elhelyezést. Az épület elhelyezése m st lehetővé teszi, hogy a fogházból előállítottakat
_1Í37. augUBZiüs 6
nem a nyilt utcán, hanéin hátul, köz-vetten u fogházból a törvényszék hátsó lépcsőjén át vezeíhetlkikihnil. gatásokra vagy a tárgyalásokra.
Sajnos, hogy a ragyogóan szép. pompás uj palotába a,régi törvény, szék régi bútorai kerülnek, régi felszerelése, ami csöpj>et ssm (Illik ebbe a diszes kcretb2, (fényes miliőbe. A régi törvényszék régi bútorzata és irodafelszerelése már olyan, hogy a padlás leltárát kéj)ezhetné, nem pedig az uj palota.bútorzatát. Mindössze Í2-14 iroda szerény bebútorozásáról lenne szó, ami több nagy ka. nizsai asztalosmesternek munkál és kenyeret jelentene. Nagyon rövididőn belül ezt a bútorzatot úgyis ki kell cserélni. Miért nem most mindjárt, hogy a palota belső be rendezése is stílszerűen egybevágjon annak külsejével ?
Nem hisszük, hogy nz a képviselőtestület, amely egyetlen szó nélkül megszavazta a város hozzájárulását az építkezéshez, majd az előállott többletet, még ezt az áldozatot is meg ne hozná a teljesen uj bebutor-zásért. Iparosainkat foglalkoztatjuk ezzei és kenyeret adunk nekik.
Páris és a világkiállítás
(Párisi Impressziók, V. kanizsai szemüvegen)
Roumanie, un pavillon de mnrbrau aux por les de bronzé... ós igy tovább, irja a J\'illustraUon.
Márványból épült, abból a kóbői, amely a szilárdságot és szépséget képviseli. i
Valóban, ez a benyomás*, támadhat minden idegennek, aki a hátteret nem ismeri. Az épület szu terén jében egy egész kis állatkert kitömött állalokból. Nagy barna medvék a Kárpátokból, Erdély mesés állatvilágának, legszebb példányai. A négy emeleten Erdély nyerstermékei, só és érc bányáj, egy külön emeleten Erdély szépmü-vészete és a népművészetnek egyszerű, de egyszerűségükben legmegka-póbb remekei. Végül, hosszas keresés után talál az ember valamit, "ml tényleg román. Egy olajrinomiló gép keresztmetszete és a román nevelésnek egy propaganda-helyisége, amely egyelőre még teljesen üres. Semmi egyéb nincs, amit a románok magukból termeltek volna kl. Egy pocakos magyar ur megjegyzi: .Humbug. Csalás. Ide mindenhová azt kellene kiírni, hogy: Kiegészítő termek a mg. gyar pavillonhozb
Tényleg, bele kell nézni csak egy nagyon keveset a dolgok mélyébe és mindenki habozás nélkül oszthatja fezt a nézetet. \'
Csehszlovákia. Az előbbivel együtt kedves szomszédaink. Körülbelül ugyanaz áll mind a kettőre. A $ors iróniája folytán még az iUustration i-s majdnem ugyanazt mondja mindkettőről. «Egy olyan nép művészetének és technikájának kiállítása, amely halad a jövő, az eredmények felé, el nem felejtve nemzeti múltját,* és teszi mindezt a más zsebéből. Ezt még én tartom szükségesnek hozzácsatolni a L\'Hlustration megállapításaihoz. A* első terem a satle de l\'Etat, köröskörül Purkyné, Smetana, paiacky és Masaryk bronzszobraival, a másik terein a gyáriparé: Skoda és Bata üze rnei. A terraszon egy meglepően kedves kis fülke: egy nap Prágában. A hegyek mögül emelkedik ki a nap és a homályból lassan előtűnnek Prága utcái és házacskái, erősen stilizálva. (Ezt t. 1. ugy értem, hogy az a sok szemét, ami valójában Prága utcáin van, itt nem látszik s igy egészen más a város látképe.) A nap mind följebb emelkedik és ragyogó pompá ban jelenik meg a Saint-Guy katedrális. Nemsokára alkonyodik, a város lassan beleenyészik a szürkületi*!, majd egyszerre csak kigyúlnak a lám-I pák és előttünk az éjjeli Prága,., aztán
Olcsó
nyári vásár
Singeméi
aug. 2—14-ig.
1937. auguntut 6,
HALAI KÖZLÖNY
kezdődik a játék előíród. A pavillon Jóbbi részél>en mindenfelé Bajorország és a Felvidék természeti kincsei.
Finnország egész valószínűtlennek tűnik fel ebben a környezetben. A pavillon előtt kis virágágyak, nagy világilógombákkal. Az épület zománcozott fából van és belül mindenütt a legegyszerűbb, legtisztább Ízlés és higiénia. Nem puha, de kényelmes fotelek, tiszta, csinos, csaknem primi tiv lakberendezések, testnevelési és sportké|>ek és végül könyvek, könyvek, könyvek. Az embernek szinte jól csík ebbep az egyszerű és otthonos kis pavillonban tartózkodni a többi országoknak fényűzését, pompáját és gazdagságát fitogtató pavíllonjai után.
Este, mikor a kiállilásváros .neon-fénybe borul, megkezdődik a j.\'éte de la Lumiére. A fény ünnepe! Jízt minden pénteken megtartj-ák. Az Flf-fel.torony négy talpától kék reflektor-sugarak indulnak ki é-s a tornyot e«y ragyogó keretbe foglalják. Most a torony csúcsa is kék fcny|>en játszik, olyan, mintha közte és föld közölt nem volna semmi, mert a fémkeret csak nagyon homályosan engedi sej. telni az acélbordákat. Fgy pillán a múlva teljes sötétség, káprázó szemmel keressük « tornyot. Még a icflck-torok is elalszanak. A puha sötétségbe hirtelen egy vakító, izzó lángnyelv hasit bele. A tömegből mély, hörgésszerű sóhaj s/áll cl: a torony ott vörösük elöltünk, mintha tűzből rántották volna kl. Nevetek magamon és másokon Is; a hom|°kui»kat törülgetjük, mert szinte érezni véljük a megvilágítástól izzó torony perzsi lését. A csúcson most kezdenek \'a fények kialudni, fokozatosan halad lefelé, mintha csak a torony kezdene . kihűlni. Már csak a lábain íl IáUzik valami parázsló izzás, a teste kezd Ismét kékes fényt múlani. Perct\'K alatt teljesen kék lesz, majd kezd világosodni, vakítani. A kék szín lassanként piszkosfehér, ez pejig mindig tisztább, lisztáhb lesz, végül ragyogó hófehérben tündököl a torony. Bordái ezüstnek látszanak és ott a közelben a nézők arcán valami földöntúli, szinte nappali fény ragyog. Hirtelen a fény eltűnik, alig látjuk egymást é.s a tornyot is csak lassan kezdjük észr«. venni kék sugárkeretben. A fény űn-nepe véget ért...
Beg\'dsán Modor
A Jelentéktelen asszony
WÜde Oszkár híres regénye a filmen is elsősorban a történei lel hat. Talán a film még fokozta érdekességét. Jó rendezői kezekbe kcrtilt> nem készítetlek belőle »nagy« filmet, nem filmesítették el, megmaradt drámának. Feszült drámai levegőben játszódik le az egész da* rab: - mintha nem is film vo\'na, hanem színpadi dráma. Ez a filní-szerütlenség azonban nem zavar, mert a cselekmény mindvégig leköt.
A szereplök egytől egyig ki* tünőek. Nem sztárok, de nagyszerű művészek. Gondos, sima, zökkenőmentes a rendezés és jó a kísérőzenéje is. Általában az egész film élvezetes, szép érdemes megnézni.
A kisérő kulturfilm is szép tájakra visz el bennünket, kár, hogy itt a magyarázó szöveg hiányos. De a képek ezért is pótolnak.
A nagykanizsai színházi válság igazi okai
Ir a: dr. Dómján Gyula
Az előosarnok
egészen megfelelő nagyságú lenne, ha az épület további hibái miatt sokszor mégis nem bizonyulna kicsinek. Kz akkor van, mifeor téli, vagy esős idő-ben a közönség előadás után kénytelen visszajönni nz előcsarinkba, a ruhatárban elhelyezett holmijáért s ez olyankor, mikor a következő előadás közönsége is az előcsarnokban szorong már, n -m tartozik a legkellemesebb élvezetek közé. De ez lenne a legkisebb hiba. Van ennél több is, nagyobb is a nézőtéréi.
A nézőtér
elsősorbí in is tul alacsony épilé.sü. Nyáron az alacsony tetőzet alatt megrekkenik a niéJicy s ha színháznál felhúzzák a függönyI, az áttüzesedett zsinórpadlásból a s\'zinpadnyiláson keresztül ujabb meleg U-\\cgölömeg áramlik a nézőtérre. Igaz, hogy v;n szellőztető készülék is, de ez meg ugy Img mikor megindítják, hogy egy szól sem lehet érteni sem a lk.ngosfilin-hül, sem a színészek beszédjéül. Télen igaz, hogy az alacsony jnenn&y-
zetü nézőteret könnyebb I»efüleiil s ez a mozinál előny, bár u folyton < sat\'o.ó fűtési vezelőcsövek eléggé zavarják a hangulatot, de viszont, ha télen szinház játszik az épületben, « nézőlér kistömegű meleg levegője nem képes ellen >ulyozni azt a fagy-hullámot, ami a teljesen álhült, sőt átfagyott zsinórpndlásról árad a nézőtérre, amiül felhúzzák a fyj^gönyl. Télikubáiban dideregni a nézőtéren a legkevésbbé sem szórakozás s ezen sajnos még segíteni sem lehel, mert a színpadon és a zsinórpad\'ás térl>eii semmiféle fűtőtest, vagy más alkalmatosság sincs, i>edig ludlommal ez ellen tűzrendészet! kifogás sem leimé.
I.elietetlen
a nézőtéri bejáratok
beosztása is. Az elkerített páholyrész kb. egyötödrészét kéfliczik a nézőlér-nek, mégis ide három ajtó vezet, míg « négyötöd nézőtérre csak keltő, de az is olyan szűk, hogy csak kissé népesebb ház esetén is elkerülhetetlen az ajtókban való szoroskodás és lo longás. lg)\' azután az a helyzet, hogy
<s»
augusztus 14-ig tartó
idényvégi árusításunkra !
-Áruház.
a moziban a páholyközönség három ajtón megy he, az összes többi helyek közönsége két kis szűk ajlón, míg színháznál annyival cifrább a hely. zel, hogy az állóhelyi közönség részére van három ajtó, mlg az össze*, többi helyek közönsége két kis szűk\' ajtón kénytelen bepréselődni. Van az-után a nézőtéren hat oldalajtó is, melyek a szabadba nyílnak, de ezeknek a kiképzése is célszerűtlen, mert a .kellős ajtók közötti, kivilágitatflan előszoba nagyságú terek és a nyakferdülést okozó oldalpáholyok felhasználásával inkább egy-egy folyosót kelleti volna a nézőtér jobb és baloldalán építeni, hogy u kimenő közönség ezeken a folyosókon juUia-toll volna vissza az előcsarnokba, il. lelve ruhatárba s igy a két kis szűk ajtóban nem lelt volna állandó tolongás és tülekedés a ki és bemenni akarók közölt.
Teljesen rossz
a nézőtér ülőberendezése
is. A bánatosan, de konokul recsegő, nyikorgó padlózat nem elépté emel kedik hátrafelé. Mo/.inál ez még nem olyan észrevehető hiba, mert hiszen mozinál majd három méterrel fel. jebb van a képközéppont, mini a szi-nészek játékánál, színháznál azonban nagyon észrevehető s ificrl a kis emelkedés ellensúlyozására még a széksorok sincsenek félszéknyi távolságra eltolva egymástól, különösen a hátsóbb sorokban sokszor kellemetlen az, hogy ha egy magasabb ember ül fi néző elé, a színészeket csak dc-réklől kezdve látja, ha ugyan cgy-állalán — nvakforgatás és ficamodás nélkül lát valamit. Lehetetlenek a ki-loinéterhosszuságu monstrum széksorok is, amelyeknél a széksorban ülő összes nézők mozdulni, vagy felállni kénytelenek, ha vabiki a tizedik, vagy középső s/ékre l>c akar menni, vagv onnan kijönni. fis lehetetlen, a színház-mozi kombináció kiküszöl>ölhetct-len folyománya az is, hogy míg a niozl ülőhelvrcndszerc elég rendes beosztású, addig a színháznak nincs páholya, nincs karzata, ellenben a Jog-drágái)!) helyek közönsége a/okl>a a nyikorgó, agyonstrapáll széksorokba kerül, amelyeket a mozi legolcsóbb árakat fizető közönsége tíz hónap alall alaposan tönkretesz, viszont a szinház állóhely közönsége — miután elhelyezésűkre más helv nincs, — a mozi páholyrendszerét teszi tönkre.
Ami van és ami nincs a színházban
Az eddig tárgyallak a mozira és színházra majdnem egyaránt vonatkozó hibák. A következőkben csak a színházat érintő hibákat sorolom fel. Most nem azokat a kicsiségeket akarom előszedni, hogy nincs egy nagyobb helyiség, mondjuk társalgó, vagv zongoraterem, ahol próbálhatnálak s ahová a színészek előadás alatt is iK-mehelnének dohányozni, hogy nincs díszletraktár, vagv bútor-raktár, hanem azokat a hibákat, ami a szin|>adon található. Flőször is a színed technikai berendezése egészen kezdetleges. Van zsinór|>adlás, van néhány lógó és oldal lámpasor s van ^n.\'hány megtervezett, de bo nem fe£zett sülyesztő, ezekkel azonban korszerű színpadot építeni nem lehel. Hiszen ha valami világítási ha-tásf akarnak elérni, ükkor a nézőtérre, s/.in|Kidsarkába szerv Igetelt pótreflektorokkal kell operálni. Nem beszélek most horizont kör függönyökről, felhő, vagy csillagoség vetítő gépek-•ről, de legalább rendes világítási felszerelése legyen a színháznak, legalább egyszer lássunk egy rendes . napfényt, holdvilágot, vagy a táncoknál olyan fontos, felülről világító és a táncosokat kísérő fej vagy pontrerfektort. Természetes, hogy az ilyen aprólékos dolgok hiánya lehetetlenné teszi az illúziót kellő kiállítást, de ezt lehetetlenné teszi maga a színpad is, illetvo a díszletek. A színpad ugyanis kicsiny. Nemcsak a tulajdouképeni játszótér kisebb, mint például a pócsi színpad; de nagyon kicsiny a színpad játszó-
4
BAUU ROZLONY
1B8T. lugmitai 6.
Augusztus 2-től 14-ig nyári vásári
Olcsóságban Ritter vezet!
Több száz drb. női divat gyapjú pullover,
egységár....................480 fillér
Női és férfi divat fürdőruha, egységár . . 290 fillér
Hibátlan selyemharisnya......168 fillér
Áramvonalas iskolakazetta............240 fillér
Selyemnadrág, csikós.......88 fillér
vmmmmmmmmwmmmmMMmwmmmr
Nagykanizsán Ünnepélyesen fogadták a hazatérő osztrák tisztinövendékeket
Osztrák himnusz és meleg búcsúztatás a nagykanizsai pályaudvaron
részen luU hátsó résre, au»i pfdig a szWpadi uumku, « disij^és és a gyors líiszíctyAiWs szempontjából ign fontos. Hiányzik az u. n háUsészinpad, ami wm csak tűért fontos, hogy esetleg egyes dAtalKikuál hatalmas mélységet, távlatút lehesseu kihozni, 4e a^ért is, uu\'t\'l a szükséges dlszlc-o^l szokták elhelyezni, hogy magán ÍU előwinpadott ulbun ne legyen, fczen h^\'sésrinpad lyányában sziapa-jmi kon uu>st majdnem ugyanaz a $s^l<-t?zé.,ii helyzet, miat az Iparos-kérl)Cn Vo.lt, t. i. a leszedett díszleteket félre kell rakni egy sarokba, el kell rakni az útból a színpadon levő és máshol cl nem helyezhető Ivasz-p,ílaion kividi diszktekot s .elő keU szedeactoi a* ujabb szükségeseket, and cJsősorbijn lg* n nagy inuukotöbb. Ijek nw,i,sodhorbajJ pedig több időt is \\cs7, igénybe s az eredménye az illúzióromboló hosszú színpadi változások. \'
A színpad kicsiségének még az is a lyMjányu, líogy pl. a |>écsi színészek m-m tudják használni a -pécsi színpadra készült díszleteiket, tehát a kiállítás nem lehet olyan, mint |>éi<]ául ugyanannak a darabnak a.pécsi, "Kipróbált kiállítása volt. A direktor tehát vagy azt választja, hogy a kanizsai színpadra uj díszleteket csináltat, ez uzon)>an a deficites kanizsai színházi évad miatt lehetetlen, vagy azt, hogy a kanizsai szfnfiáz felszerelését kó-l>ező díszleteket használja, de erről meg aaért kény telin lemondani, mert a ti z év előtt\' készült díszleteket — bár tiz év alplt teljesen tönkrementek, — azóta sem javították s igy azok a színpadon már csak szánalmas látványt nyújtanak. Marad tehát u harmadik megoldás, néhány Kanizsára méretezett saját és a kanizsai szinház \' néhány még használható díszletével megadni a kiállítást. Kz azonban a7. egyhangúságát s a ijninden da-.abniU ismétlődő szegényes egyformaságával nagyon Is illúzióromboló.
Röviden, néhány szóban előadva ezek a kanizsai színházépület és felszerelés ama lúbái, amelyek miatt u közönsége nagy része nem megy színházira. Ma szórakozni akar, nem szívesen megy olyan helyre, amely célszerűtlen, kényelmetlen s meglehetősen illúzióromboló. (Folytatjuk.)
|«Mfc«iig>án Mmmit mm tudnak m „20.000 paogftl kanixsai sik-kasztókróR"
A fővárosi sajtó vastag betűs elmek alatt számol be azokról a •kanizsai sikkasztók.-ról, akiket a főkapitányság hosszú nyomozás után elfogott. A tudósítás szerint az egyiknagykanizsai vállalatnál 20.000 pengőt, sikkasztottak és a tettesek közül keitől sikerült elfogni, mig a harmadik sikkasztó nyomában vannak.
Érdeklődtünk a nagykanizsai kapitányságon, melyre a fővárosi sajtó közlemény hivatkozik, de sem a kapitányság vezetője, sem a bűnügyi osztály, nem tud a .Nagykanizsán történt 20.000 pengős slkkasztás.-ró1 vagy a tettesek ellen kiadott körözésről. Ugyapcsak érdeklődtünk a kir. törvényszék vlzsgálóbi-rájánái ls. Sehol semmit nera tudnak arról, ai»it a fővárosi sajtó közöl.
A budapesti lapok valószínűleg felcserélték a város nevét közleményükben.
Ma délben a budapesti gyorsvonat tat\'érkeztek a nagykanizsai határállomásra azok az osztrák katonatiszti-növendékek, akik magyaron* szági látogatáson vo\'tak. A helyi hatóságok melegen fogadták őket az állomáson. Fogadtatásukra megjelent egy tlsztikuldötlség, majd a polgári hatóságok képviselői.
Igen nagy örömmel olvastam dr. I Szabó Zsigmond tanát80> ur cikkét, mert látom belőle, hogy akadnak a városban, akiket érdeket Kanizsa várának múltja és akik szívesen foglalkoznak az/.al a gondolattal* hogy a vár emléke az 1940-es jubi leumi évre valami formában megörökíttessék. Csak az a kár, hogy dr. Szabó Zsigmond tanácsos ur mielőtt cikkéi megirta vo\'na, nenl érdeklődött a legilletékesebb 1*4, lyen, a polgármesteri hivatalban s igy kénytelen volt a tervekről szóbeszéd utján (mely a va\'óságot mindig elferditi, kiszínezi és hajlik a képtelenségek fe\'é) értesüli- Ezik után természetes tehát, >h >gy dr. Szabó Zsigmond tanácsos ur által em\'.itett tervek túlzottak és csupán néhány részletkérdésben fedik 1 a hivatalt>s álláspontot. Ez azonbani korántsem dr. Szabó Zsigmond tanácsos ur hibája, hanem azoké, akik kellő ténybeli ismeret nélkül jogit formáltak arra, hogy saját képzete-" tük szülöttét a hivata os város u\'dlás-portjának tüntessék fel és dr. Szabó Zsigmond tanácsos urat a kérdésről ro?szui informálták.
Mikor a vonat befutott, a zenekar rázendített az osztrák himnuszra, majd rövid, meleg üdvőz\'ő szavak után bevonultak a városba, ahol a laktanyában vendégül látlák őket.
A növendékek a legközé\'ebbi vonattal folylatlák tovább uljukat Grá-: felé.
| Hogy Nagykanizsa város közönsége tisztán lásson a jubileumi év egyik leendő alkotásának tervéről, nif gfe\'elő felhbtulmazás alapján nagy általánosságban ismerteiéin a tervéket a város közönségévé\'.
Alapvető tény az, frigy a város vezetősége a vár emlékét meg akarja örökíteni, de .korhűen, -mit se 11 kíván .felépíteni., fl korhű fe*-cpiUs, nem csak hogy .romantikusan szép. lenne, hanem véeményatii szerint egyenesen képtelen elgondolás egy o\'yan esetben, -mint a kani* zsai vár, ah\'ol a vár körvona\'ain és a döngölt alapfalakon kivül mást feltalálni nem sikerült. S ha akadnu is vár<isvezetőség, amely i\'yen képtelen tcrwe\' előhozakodna, nem hi-sr-em. hogy akadna képv-selő\'.estü et. amely azt meg is szavazná. Dehíit nem U errő« van szó. ,
A vár körvonalai, a váron átvezető ut egykorú térképek segítségévei elég pontosan megállapíthatók voltak, valamint az u. n. Saljn-bástya a Transdanubia mögött, nem mondom, ho^y méternyi pontossággal, de nagy általánosságban mégis feltalálható volt. Ez önként
adta az.t a tervet, hogy a vár emléke ott, azon a hegyen legy en megörökítve. A terv a következő: A várbástya formájában és majdnem az eredeti nagyságban egy három méter magas földtöUés készül. A1 várbástya helye és körvonala a töltés készítése elölt jól\'kivehelő. volt A föld töltés "íépllése meg Ls kezdődött a műll év őszén, miután az inségakció munkatervének jóváhagyási megtörtént. Mf.st a munka egyelőre szünetel, mert Is.emnck hála, az inségakció afl«nra tavasszal megszűnt és késő ősz\'előtt c\'őrelát-h.tólag nem lesz szükség a megindítására. A földmunka befejezése után a körülbelül egy katasztrális holdnyi bástyaterü\'et parkosítása következik. Az erre vonatkozó tervek kei kellő időben módjában lesz. a képviselőtestü\'etnek és a nagyközönvégnek foglalkozni. Ekkor e\'dől majd az is, hogy milyen em\'éktáblákat, feliratokat, stb. helyezzünk et a talán .bástyasétánynak. 1 evezhető területen. El lehet ott helyezni a város alaprajzát, a parancsnokok névsorát, Kanizsa vára nevezetesebb történeti eseményeinek dátumait, stb., mind kőbe vésve. Az. hogy az Aldobrtandjmi szobor is (mindjárt odakerül-e vagy sem, az főkép attól függ, hogy az ajándékozó milyen feltéte\'ekkel fogja azt rendelkezésre bocsátani. Mindenesetre albús\'ya töltés a legszebb alapzatot (nyújtaná ennek a szobornak nagy \'méreteivel és szép parkosításával. A \\tervek egyébként majd;env teljesen készen vannak s a polgármesteri hivatal szjvesen megmutatja az érdeklődőknek. 1
Nem a vár egy bástyájának korhű felépítéséről van tehát szó, mint egyesek azt hiszik, hanem pusztán egy, a vár múltjához és nagyságához méltó váremlék lé\'esitéséröl- A részié terveket nem kivánom ismertetni, hiszen ebben számíalan variáció lehetséges, kinek-kinek taz ízlése vagy a mult iránti szeretete szerint
Nem vitás, hogy Nagykanizsa tartozik múltjának, a régi vi\'ághire!* várának annyival, hogy emlékét maradandó módon és lehetőleg a történelmi he\'yen megörökítse az uló-kornak. Ma még jól látható a ré-íi várut, szorgos kutassal az egyik bástya elnagyolt körvonalai is felfedezhetők voltak. Az idő azonbai nem ismer kíméletet és ha a negyed-évezredes fordulóra nem csináljuk meg a váiemléket, e.íy-két évtized múlva a még megtevő nyomok Í3 eltűnnek.
Dr. S?tlcs László
Napláci Augusztus 6. péntek, ltom. kat. Ur szlnevélt Protestáns Berta. — Izraelita Ab hó 29.
OyógywwrtArt éjjelt azolgálflt p hó 16-lg kz „őrangyal" gyógyazertAr én a Meknnlzaal Rjögyssortár
Göifc.aa nyitva regjei a órAtói wt* 6 óráig (hétfő, **erda. i»éni»k riAI- tAn Vnddíin ftr<W. imp nőknok)
- (Bélycgfyfljtik találkozója) Hétfőn délután 6-tól 8 óráig az OMKE tanácstermében.
„Nagykanizsa város Jnblleamf éve"
Hozzászólás dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos hasonló cimD cikkéhez
Nyári vásár 1 DtiT Kiárusítás!
augusztus hó 14-ig
Kirschner Mór divatáruházában
1937. auguszlus 6
KAü*i KOZDORY
A szegedi szabadtéri ] misztérium-játék premierje
Szerdán este eredeti szabadtéri misztériumjáték bemutalásával folytatódolt a szegedi ünnepi -játékok sora A Fekete Mária a s/egadi ferencesek alsóvárosi templomának né^y-száz éves kegyképének legendáját dolgozta fel és kiszélesítene népi misztériumjátékká. A XVI. század török-magyar világa adja meg a keretét ennek a népi hagyományokon felépülő játéknak, amely a ke. reszténység örök szellemével oldja meg a népi csodákat. Az ötezer verssorban megirt játék uj műfaji kísérletet is je\'enletl. Berezeli A. Károly szándéka az vo\'t, hogy a szabadtéri keretekel és ménetekül tö\'lse meg drámai tartalommal. A misztériumjáték bemutatása összeesik Havi Boldogasszony búcsújának ünnepével, am\'ikor is a liivők ezrei és ezrei zarándokoltak a Fekete Mária alsóvárosi kegyképéhez. Ugyanakkor, amikor a ferencesek temploma körül a zarándokok ezrei és ezre gyülteft össze a\'Mária-kép köszöntésére, a Dóm téren különleges szabadtéri játék mutatta be n kép történelmi és népi legendáját. A misztériumjáték főszerepeit Somogyi Erzsi, Timár József, Táray Ferenc, Toronyi Imre, Gózon Gyula játszották. Táray Ferenc rendezői munkája mellett a beszélő kórusoklat Ascher Oszkár, a "tömegek mozgását Milloss Aurél tanította be. A já tékhoz A\'ntos Kálmán, a szegedi Dóm zeneszerző kannagya komponált korhű kísérőzenét, amely a Dómmai\'szemben lévő terraszról,\'a nézők ezrei mögött állandó színezéssel kisérte végig az események hangulatát. j
IDŐ
Eső!
Prognózis; Lszaknyugatl szél, helyenként esó vagy zápor, a hü nem változik lényegesen.
A Moteorologlal Intézőt nagykanizsai megflgyelMllomísa jelenti i
Hőmérséklet tegnap oete ft-kor: +154, ma reggel: +1B-4 (télben : +2t 0
Csapadék: 0-0
— eXT pengMrt lehet kerékpárja,
nem felejt i-J egyházközségi\'kut-liirliáz sorsjegyet venni.
augusztus 2-től 14-ig.
a-
£
v £
Habselyem női nadrág . . . 128 fillér Habselyem női combiné . . 440 fillér Habselyem nöi nadrág-combiné 480 fillér Habselyem nöi hálóing . . . 690 fillér Habselyem női ruha .... 780 fillér
Egyedárusitó ■
Ritter András
Nagykanizsára szállították a Kispesten elfogott cirkuszigazgatót
Ma állítják a vizsgálóbíró elé
Budapesti távirali jelentés alapján megírtuk, hogy n\'kíspesti rendőrség elfogta Resz György pesterzsébeti artistát, cirkuszigazgatót, a kit a nagykanizsai kir. ügyészség okn athamisitás gyanúja miatt körözött. A rendőrség Reszt átkísértette a budapesti főkapitányságra, ahonnan elfogutásáról értesiletlék a nagykanizsai ügyészséget. Resz

Olcsó esti strandjegyeket!
Kaptuk a következő levetet: Tek. Szerkesztőség 1 Ismét a Zalai Közlönyhöz fordulunk szívességért, amely már hasonló esetben annyiszor mutálta meg jóinduiatu támogatását és sj. keres közbejárását.
A papokban olvassuk, hogy több vidéki város után Kuposvár most az utószezonban iecsökkente:te a strand jegy árait és bevezette az esti olcsó jegy típust. Mi nem kérjük a jegy árak csökkentését, mert tudjuk, hogy az üzem fenntartásához a városnak szüksége van a moitani bevételre (bár kérdés, olcsóbb jegy mellett nem növekedne-e a bevétel ?) - de legalább azt adják meg, amit Kaposvár és a többi\'város is bevezetett : Este 6 óra után olcsó jegyet. Kapc-sváron ez 20 fillér, Kanizsán
Györgyöt Budapestről Kanizsára szállították és á\'adták aikir. ügyész ségnek. Az a gyanú ellene, hogy az egyik zalai községben egy lovat hamis lólevéllel adott cl.
Még a jriai nap folyamán dr. Imrefi László vizsgálóbíró elé iveze tik, aki további fogvalarlásáról vagy Biabadlábrahelyezéséröl intézkedik.
pedig azok, akik csak hivataluk után 6 órakor tudnak a strandra menni, kényteleitek megfizetni ugyanazt a jegyet, amelyet az fizet, aki esetleg reggei kilenctől élved a strand örömeit. Ez, ugyebár rxyn igazságos és hisszük, hogy a strandfürdő vezetősége ezt be is látja.
Bizva a Zalai Közlöny szíves közbenjárására, fogadja Tek. Szerkesztőség előre is hálás köszönetünkéi.
(Aláírás)
«« Nem vágynák elég gaidagok ahhoz,
hogy silány és olcsó szövetekből viseljünk ruhákat. Többszőri csinál-tatási költséget takarítunk meg, ha tiszta szingyapju-szöveteket veszünk közvetlenül a Trunkhahn posztógyártól. Ez a hírneves posztógyárunk évek óta szállítója a magyar urics*ládoknak angolosan gyártott, garantáltan színtiszta gyapjából készített úrimba-, angol női kosztüm, sport-ruha és iskolás rulwszővetckben. Még ma kérjo a szövetmintakollekció költség- és kö-telezcttségmenles elküldésé\' a gyártói: Budapest, XI., Lenke ut 117. Jói jár vele.
— (Zalavármegyei katolikus nagygyűlés Nagykanizsán)
Ismcretos, hogy a nagykanizsai Ka tolikus Front legutóbbi elnökségi ér-tekezletén elhatározta, hogy ősszel nagyarányú vármegyei katolikus nagy. gyűlési rendez Nagykanizsán, amely az utóbbi idők egyik leghatalmasabb katolikus megmozdulása les/.. A napi renden az ország első szónokai fogiuk szerepcclni. Az őszi vármegyei kat. nagygyűlés előkészületi munkálátái már megkezdődtek. A nagygyűlés az Eucharisztia jegyében fog lefolyni. .
— (A Rockefeller-alapítvány Igazgatójának szemléje
a letenyei járásban)
Mr. Pfachet, a Rockefeller alapit-vány igazgatója a hét folyamán Amerikáik\')! Magyarországra jön és hír szerint meglátogatja n letenyei járást is, a magyarországi moláriahelyzet tanulmányozása céljából.
— (Miniszteri elismerés egy iparosnak)
Bornemisza Géza i|>arügyi miniszter Stefanecz József zalaegerszegi kéményseprő mesternek öt évtizedet meghaladó példás i|>ari tevékenységéért legteljesebb elismerését fejezte ki.
— Egy p«ng6 egy kltflnS rádiói
Kíváncsi rá: hogyan? Vegyen egyházközségi kultúrház-sorsjegyet.
— (Drezdai diákok a Balatonnál)
Számos drezdai diák nyaral most Magyarországon. A diákok Mille Gé>a kamarai igazgató vezetésével \'kirándullak Balatonfüredre, Tihanyba és Almádiba és megnézték a tihanyi apátságot is.
— (Elkészült a gáloslat hösök emléktáblája)
(iálosra község a vilá,(liál>orul>an elesett hőseinek emlékét emléktáblá-val örökíti meg. A másféljiiéleres em-líktáblu mojt készíilt el. 22 hOst ha-Iáit hall húL<>sfi»i vitéz neve van a művészi kiállítású emléktáblán. f\'nnepi keretben avatják fel.
— Hindeat m.,l.lil SchUtzék msra-dókoszlályén.
— (Kaposvár tandíjai fizetett)
Kaposvár sem rendez ar Idén ünnepi napokat, inerl az etninlt évben rendezett ünnepségek defirittel lárul-tak. Kuposvár tandijnt fizetett
— ButorkUSllUaukat tekintse meg minden kényszervétel nélkül. Kopstetn butorAruház.
Székszoru lássál, lelluvódásnál, légzési zavarnál, szlvdobogáunál, szédülésnél és IBIrugásnál a belek működését egy-két pohár termésie-t;s „Ferenc József" keserűvíz csakhamar elrendezi, az emtszlést előmozdítja, a vérkeringést felfrissíti s llizti fe|el él nyugodt alvíit teremt. U orvosok ajánlják.
A legszellemesebb, a legérdekesebb, legszebb film
>,A jelentéktelen asszony"
Wilde Oszkár legsikerültebb regényének filmváltozata.
Csak még ma csütörtökön a Városi Mozgóban!
MADffi MBJOffl
1937 aiifcaéitus 6
— (Az ewhtflsstlkus kongresz szói Jelvényeit diákok Is visel-
. X kullumiolnisHcr körrendeletet in-lóiéit a t»nkcnlU-tt főigazgatókhoz, a középiskolai tiinrtrképxö intézetük elnökségéhez, " tanfelügyelőkhöz és at Iskolák igazgatóságaihoz s rendeleté-Ik\'U engedélyt adott nrra, hogy « budapesti XXXIV. nemzetközi eucharisztikus kongresszus hivatalos jelvényét az össnes állami, királyi, katolikus, községi, társulali, egyesflU\'ti, magitn népiskolák, középiskolák, középfokú és szakiskolák katolikus vallású tanulói az 1937—38. tanév folyamán visel-h*ssék.
— CI#qu«, Imprlmé maradékok jó méretekbea ldényvégl árakon Sohütinél
— Rendelet a tUzoltöszerek be szerzésé röf)
Tekintettel arra, liogy a tflr.oltós»e-reket a községek részére a törvényhatóságoknak ke|l beszerezniük, Bödy Zoltán alispán rendeletet adott ki, anWlyhek értelmében a községeknek záros határidőn belül be kell jelenteniük tüzóltós/er szükségleteiket és o rendelkezésre álló költségvetési hitelt. Ezeknek a jelentkezéseknek a beérkezése után a Közszállltási Szabályzat értelmében a vármegye szerzi be a szükséges tüzollószeruket.
—Nál rakákat, pongyolákat ldényvégl árakon vásárolhat SohUtenél.
— (A világ le*«áfcyobb terjedelmi! városa)
Stoíp\' Kázmér lengyel származású földrajztudós egy londoni előadáson kimutatta, hogy a világ legnagyobb terjedelmű várost* korántsem I.omlón vagy N\'ewyork, hanem a magyarországi Debrecen. Debrecen a Horto-bdggyal együtt 94 ezer hektár területet foglal el, mlg jjerliu csak 88.308, N\'ewyork 77.500, Csikágó 19.000, London 30.000, Budapest 19.000 és I\'árls 7800 hektár területen fekszik.
— (Akinek nem kell az élet) Horváth Rudolf söjtöri asztalos
mesternél dolgozott l.akos Imre 22 éves szalksrenlmárloni asztalos segéd. Tegnap l.akos öngyilkossági szándékból mérget Ivott. Kórházba szállították.
— Ob*4 Uváaárláara legjobb alkalom SohQfs ldényvégl árusítása.
— (Nemtelen bosszú)
Hórváth Ferenc baklüttősl lakosnak * sala tárnoki hegyen levő szőlőjében 18 szép gyümölcsfát 300 j>engö érték-ben kivágtak. Az a gyanú, hogy « bűncselekményt bosszúból követte cl valamelyik haragosa.
— (Szerencsétlenség a cséplésnél)
penkö László 24 éve* Jjabosdöbrótei lakos Sebleinor Gyula zalaegerszegi gazdánál segédkezett a eséplésnél. Munka közben leesett a síalmakazal-ról és csigolyatörést szenvedett. Kór házba szállították. —. A KatdUka* BmmU
most meg^lent augusztusi számában érdekes eikk foglalkozik it zsidókérdéssel és a cionizmussal. Szirák Ferenc «A paraszt és a |>urusztélct rajza regényirodalmunkban. címmel közöl tanulmányt- Kopp Jenő (\'.lottóról, Ben kő István az együttes biztonság külpolitikát problémájáról ,ir. Több más tanulmány, bő kritikai rovat, szemlecikkek és külföldi beszámolók olvashatók még a kitűnő folyóiratban, n melyet a Szent István Társulat megbízásából Mllielics Vid szerkeszt. Előfizetési ára io i>engő.
— TakiatMi M*f a Kopateln Bútor\' ánAáí* állandó butorklállitáaát Izléaea és oloió bátorokat kedvező fizetőd Tel-tátelekkel vásárolhat
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzalai LapkUdó Vállalata Nagykanizsán. I\'eketta ktadót lalal KWy lnttrurt>aá telefon : Náfcykanlua 78. szám.
LEGÚJABB
35.000 japán Peking
előtt
Sanghai, augusztus 5
(Lapzártakor érkezett) 1500 emberből és 300 páncélgépkocsi!^ álló gépesített japán csipat elindult Pekingből Tungsov feié. Japán repülök bombákat dobtak Nakov köztlében egy kínai vonatra.
Peking körül 35.000 japán katona állomásozik. Szu-CsengfJuan kinal főparancsnok a 20. hadseieg pa« rancsnoságát átadta Feng-CSlng tá bornoknak, aki japánel\'encs érzelmeiről közismert.
Toklóban elhatározták, hogy felterjesztést Intéznek a képviselőházhoz, amelyben helyeslik a kormány lépéfét az észak kínai kérdésben és felkérik, hogy sürgősen »rcnde*z?« az é^zakklnai ügyet.
Megtalálták a .Sancta Maria" repQlőgép roncsait
Washington, augusztus 5 A panamai Valdevól>ól jelentik Itogy megtalálták a .Sancta Maria> repülőgép roncsait. A jelenségekből megállapították, hogy a gép teljes sebességgel zuhant le a tengerbe ős valószínűleg az összes utasok elpusztultak.
ha cserépkályháit a fűtési idény előtt a legmodernebb tüzelési rmdszerekr/c átalakíttatja. 21%
Cserépkályhák
gyönyöitl kivitelben raktáron. Vételkénysier nélkül tekintse meg nagy OHri,kit,Ss-»ktSrasiaL
tl.lliMt .1 átiJ.lilliwklt 1 I.JpMloiltbtn
N..,k..ii*. Némath Gábor
Kl.laludl H. io. kilyhá*.
Már 8 pengőéri vehet fényképezőgépei, mellyel jó felvételt készíthet.
6 havi részletfizetésre
fényképezőgépet szabó antal
fotó-szaküzlet—laboratórium.
APRÓHIRDETÉSEK
10 iiólg 60 fillér, minden további uó 4 fillér.
Névixre vasárnap kényelmei autóval olcsón ul/izhat KIŐJegyzés Kaufmann Manó náL Telt fon 2-22. 1953
Kölcsey-utea 11. sz. bázban kétszobás lakás előszobával él mell ékhelyliégekkel együtt október l-re kiadó. 2295
Kétaxobáa utcai lakát az összes mel lékhelyisésekkel együtt november l-re ki-adó Cíányl Lisiló ut 16. 2294
Háromaatobáa cnie\'ell lakás november 1-rr, kattAaxobáa azonnalra ki«<ló Eötvös tér 26. 2296
Kattflaxobás, csinos udvar! lakás
azonnal kiadó. Batthyány u. 22. sz. 2300
Egy wiaoblxható leány, mint Üzleti megbízott, felvételik Jelentkezés déli 12-1 -ötölt. Német kályhás. Klslaludl-u 30. 2299
Jobb. rendes aaobalaánvt keresek Balatonboglárra. Csengery-ut 36. 2298
Llbaaalr, garantált Mllhofernél, Petófl-ut
tiszta, kapható I. Telefon 56. 2301
lakoláalaányt taljaa allAtéaru
fogad kereiztény család, közel az összes iskolákhoz, zongnrahaunátattal, korrepetá lás. Cim a kiadóban.
Szezonvégi
kiárusítás
Az Összes férfi és női nyári divatcikkek, ifirdó-és strandcikkek angnsztns 2-tól 14-ig
leltári áron
árnslltatnak Brónyal Divatház
Horthy M-ut t.
HIRDESSEN
■ „Zalai KBzl5ssy"-ba*.
11 bélyeg érték!
Otthon, padláson, fiókban heverő bélyegeit értékesítheti minden hétfőn délután 6-tól 8 ig a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — az OMKE-ban. Minden bélyeggyűjtőt szívesen látnak.
Tagdij nincs I
Roletta «\'•«■«\'..
afrik
"".•Inor | <llv4n»U " P4™""
Hírsoh éa Szegd cégnél
Hatraovászon
Nyugágyvászon Szalmazsák

15 tel •zénsavpetronosei*8
ellenében kapható azegyedárusltónál: SZABÓ ANTAL sportüzletében.
imék!
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljeyy^ési-
vagy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakonyv)
hitelesítve P4-00
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakóidban:
ORSZÁG JÓZSEF
mRg, műtrágya, nfivényvidclmlizs-rck. gép, ni*, stb. kcie.kede.eben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróiig mellett) Tolelon: ISO. a világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitűnő szerkezetű különféle
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
ai
r—► mmmi -—.
I slndmrkt s beiyl kere*sd6kaif I I t• li\':<rM»taál luna. b« I
It IMnitmt klamf Is rnlmM\' U&HM Vállasa UuinwasdáliUui Ms«,Uels* [M lli OsMs. M lMU
77a fivfoly»m 177. szám
Nagjkaniua, 1837. augusztus 7. szombat
Ara 12 M.
ZALAI KÖZLÖNY

t» UjddáráUl: HM &
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
lilőHzcttel ári: egy Ma • pengi « Sierkeiilóe*(i ÍJ kniWhli.UU leldoo:
40 flliér. 78. u.
A kanizsai tűzoltóság
bizony esztendőkön keresztül mos^ tohugyerek volt. Maga a város nem támogatta és nem nyúlt ugy a hóna alá, mint ahogyan ez a nagyfontosságú intézmény megérdemelte volna. Mert hiába állították be az ügyosztályon a szükséges téle leket, a költségvetés átievidüálá^á nál a kék ceruza áldozataivá letlek. Törölték. És maradt minden a régiben Hogy a kanizsai tűzoltóság annyira fejlődőit, azt parancsnokid pcUIás ügyszeretetének, gazdasági érzékének, a műszaki ügyekben való jártasságának és fö\'eg nagy \'e!ke:e désének köszönhető. idősebb Knortzer Gyögy főparancsnok iskola példáját teremtette meg annak a rendszernek, jimély mindan tűzoltó szert és eszközt, amit csak lehet, saját kezelésében ós munkájában állítja elő. Még a legmodernebb gépek fontos alkatrészei! is nem egy izben a tűzoltóság maga házilag ké-szitctle és igy jelentékeny összegeket takarított meg> amiket viszont kiépítésére tudott fordítani. Knortzer György főparancsnoksága a nagykanizsai tűzoltóság aranykora. Az ö módszerét, nevelését alkalmazták egész Dunántulon, szakkönyve pedig kátéja a hivatásos tüzoltósá;(nak. Idb. Knortzer György neve kitörölhetetlenül be van írva a kanizsai tűz o\'tóság annaleseibe. Ugyanezen a nyomdokon halad dr. Prack István, aki nem csak a tűzoltóság szereinek beszerzésénél, hanem a „gazdasági hivatal \'és a város köztisztaságánál alkalmazott módszerével jelentékeny megtakarításokat eszkö-tölt. A kanizsai tűzoltóság - főparancsnokainak nagy ügyszeretett mellett - önerejével tartotta fenn é3 fejlesztette magát, szerezte be nem kis részben a szükséges szeralt
És nem csak a városnál nem kapta meg az őt jogosan megillető anyagi támogatást, de még a nagyközönségnél sem. Hiszen amikor a tüzoltó-egyesü\'et kiépítését Ciőírozditandó párto\'ó tagokat igyekeztek szervezni, bizony nagyon kevés tag került a gyűjtő-listára. Pedig a nagykanizsai tűzoltóság fontos munkát végez, ételünket, vagyonunkat menti-őrzi a tűzvész idején. Nyugodtan hajthatjuk le fejünket éjszakai pihenőre, mert virraszt o tüzőrség.
Hosszú esztendők kelettek ahhoz, hogy a kanizsai tüzoltó\'aklanya ügyét odáig sikerült vinni, ahol ma van. Hogy végre mégis csak sor keiül a bővitésre, megfe\'e!ő kiépítésre. Noha ez sem végleges megoldás. A tűzoltóság megfe\'elő elh.\'lyezéfl3 annyira égető kérdéssé vált, hogy azt többé kitolni vagy elhalasztani nem lehet. A nagykanizsai tüzo\'tóság olyan periódust is é\'t át, amikor a főparancsnok lemondott, mert nem akarta és nem tudta a felelőséget vállalni, hogy nagyobb tűzvész esetén ezzel a tűzoltósággal és felszereseivel lokalizálni tudja a tüzel. Hogy a hivatásos tüzoltótiszt problémája hogyan áll, mindenki tudja. Nincs
800.000 pengő kárt okozott a letenyevidéki borzalmas felhőszakadás
Egy vidék panaszai és bajai egy képviselői körút tükrében — Megdöbbentő részletek az ár szörnyű pusztításairól — Vitéz Bíró György képviselő körutat tett kerületében és személyesen tesz Jelentést Darányi Kálmán miniszterelnöknél
A Zalai Közlöny munkatársának nyolcórás autókörutja vitéz Bíró Győrgygyel az árvJzsujtotta vidéken
(A Zalai Közlöny kiküldött munkatársától) Már hosszú, elnyujiott árnyékot vet a Nap, de Nagykanizsa még csak akkor éled, amikor végigrobogunk a városon. Mel ettünk rövid bőrnadrágos, stájerkabátos, tiroli öltözetű ur: < vil(óz f.Biró György, a lenti-i kerü\'et közszeretetben álló országgyűlési képviselőié.
Egy Igazi képviselő
Hogyne lenne népszerű ez a közvetlen modorú, jóságos mosolyú és jóságos szivü magyar ur, amikor kerü-letéérl olyan áldozatra képes, mint most is, amikor külföldi nyaralásáliól utazott hu/A, hogy végiglátogassa kerületének árvizsujtotta résiét.
Mert vitéz Diró György éppen Salzburgba utazott, amikor a linzi pályaudvaron vett magyar újságból megtudta a letenyei katasztrófát S amint Salzburgba ért, csak ép|>en csomagjait lette le és a következő vonattal már jött is kerületébe. Nem dicséretképpen mondjuk: de tanulhatnának tök" képviselőtársai!
Este ért Nagykanizsára és h"jnf\'lban n >.\'nlai Közlöny munkatársával már útban is volt, hogy bejárja az ársuly-totta zalai tájakut. Amit láttunk, az megdöbbentő volt, m«rt a fulr, a szerencsétlenség és a baj sokkal nagyobb, mint amilyenre az első jelentésekből következtetni lőhetett.
Néhány részlet a kárjelentésekböl
Első utunk a letenyei főszolgabírói hivatalba vezet. Ide már beérkeztek az egyes jegyzőségckből, - ha csak hiányosan is a kárjelentések. Belepillantunk némelyikbe. Kerkateskánd : Szomi József háza összedűlt, a kár 410 pengő. Kts-lakos : 11 gazda takarmányát elvilte a viz, kár 1000 pengő. Tormafölde :
két ház összedűlt, rengeteg kerítés, pajta, kazal elúszott, a kár télelenként részletezve kb. 6-7000 pengő. Tótszerdahely : 13 ház, 3 kamra, 4 istálló összedűlt, 23 kerilést elviltv 36 házat megrongált, 6 isiállót, 6 pajtát használhatatlanná tett a viz. 38 gazdától 320 q szénát, 450 q szalmát, 698 darab aprójószágot, több
disznót, rengeteg fát, stb. elsodort az ár. A kár itt 40.396 pengő, -mondja a jegyzői jelentés.
De ezzel nem elégszünk meg. Győrünk ki a helyszínre. Igen ám, könnyű ezt n^ndani. \'ElfleTej^ük azonban, hogy Zalában vagyunk t Délzalában, ahol útról beszélni alig lehet.
„Hiábavaló küzdelem ezt a vidéket Egerszeg felé Irányítani" — mondja Bíró György képviselő
Mégis nekb\'ndulunk. hagyjuk
el Lctenyél, az ut mellett kőrakások díszelegnek. Nagy kockakövek és upró kavics. lUépitéslicz. S közben iu autó ugv ráz, hogy nyelvharapás nélkül alig lehel ri\\cgszóTaIni. Később tengelyig érő sárrétegbe L)eríilünk. A kocsi alig (ud 5 kilométeres sebességgel haladni.
Kérdeznünk sem kell, vitéz Bíró képviselő maga ad)" meg » felvilágosítást.
- Látja, ez mind Zalaegerszeg bűne. Tavaly ősz óta vannak itt ezek a kövek, de az utépités még mindig késik. Tudom nugyon jó\', hogy Nagy kanlzsának minden igyekjcsaejíét
igyekszik a vármegye meggátolni : - Egerszegért. Pedig hiábavaló küzdelem : ezt a vidéket nem lehet a természeti ndfillságokkaf élLenkfcrf zően Egerszeg felé terelni. Még nk-kor sem, ha megakadályozzák, hogy ez az ut elkészüljön. Magam is nem egy izben jártam már eT ezügyben, de Ígéretnél egyebet nem kaptam. Most azonban nem hagyom annyiban és visszautazásom után azonnal |elentést fogok lenni Badgasleinben Darányi kegyelmes urnái az órviz kártételeiről és a lehetetlen zalai utakról.
Egy nyolcgyermekes család otthona: romhalmaz
félméteres
Közben beérünk a falvakba. Mindjárt az alsószemenyel faluvégen egy romabadölt házat lá\'nl. Burjá;rKál-mán tanító adja meg a felvi\'ágosl-tást, hogy épp a falu legszegényebb emberét telte hajléktalanná \'azfór.
A ház bizony nem \'más, mint egy félméteres romha\'maz. Csak a tüz< hely kiégett fekete darabjai meredeznek még az ég felé. Apró, feketeszemű gyerekek kerülnek e\'ő vala-
még példa reá ebben az orsa^ban. Joggal mondhatjuk tehál, hogyNagy kenizsa a tűzoltóság kérdésben egy csöpi>el sem volt az az áldozatkész váris, mint testvérvárosai.
Az uj tűzoltói törvénynek, uj miniszteri Intézkedéseknek kellett jönni, hogy n tűzoltóság ügyeinek ah.pos rendezése megtörténjék. III van a tűzoltóság létszámának szaporítása, a felszere\'ésének modernizálása és Itt van a hlvatáscw parancsnok kérdése. Főleg az utóbbi Időszerű. Nem lehet egy másirányban legmesszebbmenőin e\'foglalt és többféle ügykörü városi főtisztvi e-lölől azt kívánni, amit egy hívatásos parancsnoktól : hogy egész. éPjét
vesse bele a tűzoltóság ügyeibe, modernizálásába, hogy egész idejét ennek szentelje, hiszjn amit eddig a kanizsai tüzoltóföparancsnokok tettek a tűzoltóságért, azt kevés parancsnok tudja megtenni. Páratlan ügyszeretet, végleien lelkesedés és óriási munkabírás szükséges ehhez.
Azért Nagykanizsa közönsége örömmel veszi a tűzoltóság és hivatásos állományú parancsnok ügyének rövid i4ön belül való napirendre tűzését. Valóban legfőbb ideje volt, hogy az államhatalofm a vidéki tűzoltóságok ügyeibe belenyúlt és egy olyan modern tüzo\'tóság kifejlesztését igyekezik előmozdilani, a mely megfelel a ijv4 modern köve-
honnan. Csesztregi József, a károsult gazda gyermekeL Mikor fagglatni kezdjük őket, elmondják, hogy n\'ud. tak a nagy vihar idején. Mikor bezörgettek hozzájuk és ők leléplek az ágyból, már térdig ért a szobában a viz. Épi>en, hogy csak ki tudtak menekülni-
Egy kis gyorssegély
Nyolc gyermekkel áldotta meg az
teiményeknek.
Ne várjunk ismét hónapokat, ne hagyjuk teljesen legutoljára a kanizsai tűzrendészet! kérdéseket. Ezek kei a kérdésekkel foglalkozni kell és jobb, ha minél előbb kerülnek a plénum elé.
A nagykanizsai tűzoltóság, a vá-ros tűzbiztonsága valóban megérdemli, hogy e/ekkel a kérdésskkel ugy foglalkozzunk, ahogy az ügy fontossága és komolysága megkívánja, megköveteli.
Egy modern, százszázalékos teljesítőképességű tűzoltóságért áldozatot is kell hoznia a városnak !
(B. R.j
iAum ÉteDöüi
íj) «n».
Isten Csesztregiékel, akiknek mto* deqgMpka az udvar >n elusórtan ver "fey kii kamrái) i a pajtái* hu/ódtek meg mig >nein tud-
nak ujabb\' há/ot tömetni.
Megértetik kctafcen a hegyről CsesztnsMne is, akJrvk v4U/ Bíró
képvisel\'azonnal átad 10 jiengőf. N«gy segítség ez most nekik.
Partvédelmet!
í>€ a& s&rgst, tovább kell menni. Felsőszemenyén a folyammérnöki hivatni!*® jiihiitsiikíittflírti, l^ég ót^ ígértK » falu alall elhaladó ineder megreiul-szabi\'dy<M<M>át ryndes partvédelemmel, de a Mura azóta is állandóan viszi u partot s maholnap mái- az úthoz ér, ha nem jön sürgős segítség, Egyébként a felsőszemenycl jegyzősógben l\'J.000 pengőt okoz ott az ár.
— Szülte hihetetlen — meséli a plébános, — hogy a faluban u magas uttestén közel félméteres volt « viz. Magam sem akartam hinni, míg nem láttam. Kocsin kellett mepni misézni és a túlsó oldalra is esan ugy lehetett átmentei, ha valaki levetette u cipőjét és térdig belegázolt.
Járható utat Kanizsára 1
A jegyzőségre megyünk át. Az ár-okozta károkon kívül itt is az útra panaszkodnak legjobban, pár pillanat alatt, mint egy hangyaboly olyan a jegyzői iroda. A plébános, a Jegyző, a tanító csakúgy öntik a panuszok áradatát, mint a falusiak.
- öt kilométer csak (az itt Mura-rátkáig, de ezt sem .akarják megcsinálni ; - hangzik többfelöl rfs egyszerié. { |
-- Tudjuk Jól, hol .gáncsolják el I - mondják. - Pedig lEgerszeg nekünk nem felel meg. Egyetlen ut van erröi a vidékről: lés ez Kanizsa felé vezet. Csak meg [kellene csinálni. Elsőrendű érdeke volna »z Kanizsa kereskedő társadalmának is. Ml be vagyunk itt zárva és ezl áz egyetlen Kanizsa felé vezető kiutat sem akar|ák megadni.
Közben vitéz Bíró György a falusiakat fogadja. Nem tart ugyan panusznapot, de nem tud elmenjU addig, míg meg nem hallgatja ezeknek a szegény embereknek kéré}-sét és nem mond mindenkinek egy vigasztaló, biztató s^ót.
Ujabb községek kerülnek sorra. Az uton látni minden ült a viz szörnyű pusztításait. Letarolt útjában mindent. A rétek nagy része még mindig viz alatt áll. Az utak mentén végig kidőlt kerítések, a palakpk partján elszórtan szénakazlak, ól maradványok.
Az ár szöroyfl pusztításai
Tormaföldön még mindig szivaly-tyuznak. Nyolcan-lizen állnak a Tar-oltók fecskendője meüeljt. A nap már magasan áll, távolról cséplőgép bugása hallik, az éltető munka dala: — és ezek a szegény emberek itt izzadva igyekeznek eltüntetni a pusztitő ár szörnyű munkáját.
A viz itt az ablakokon folyt be. A házak falón piszkos, sárga folt végig. Lehet jnásfél méter magas. Eddig ért a viz. A hidat amarra egészen efvilto. Itt az iskolát mosta alá ugy, hogy kétméteres gödör van egyik oldala mellett, ott a hikást merik, padlózzák, mert lesüllyedt az egész pinoe.
Az utak mellett piszkos sárga mocsarak. Néhol hosszan elhutódfaak, másutt mélyre mosták ki a földet I-áttunk lielycket, ahol az egész pajtát takarmányostól, szekerestől együtt elvitte a viz. A házak körül mindenütt serény munka. Most szedik össze a viz által elsodort holmit. Nem is lehet felsorolni mipdent. Hosszú oldalak kcUcníjnek ehhez, hisz a jegyző-ségeken tucatjával állnak az akták. Végig árvízkárosultak kárjelentése ü— G-8 ezer pengőtől 40 ezerig egy-egy községben. Lehet a többezer tétel 150—200 ezer pengő összesen. Ponto-
san még nem is tudni, hisz csak ebekben a napokban kerül Í«1 11 iwagyé-héx, ott látni majd csak együtt, hcQ^pyi is a kár. Ez azonban csak a tipegés kár, ha hozzászámítjuk azt, l»ogy a rétek viz alatt állnak, fozapo. «k, a szénatcrméí> hasifjavelictettcn; a főbírói becslés szerint — lehet a Kár 0—800 ezer pengő.
Biró képviselő Darányi miniszter elnöknek tesz jelentést
A károsultak és a szetníaifük\' el-moudósából, de u látottakból tfs elég tiszta képet kapunk a hatalmas felhőszakadásról. A viz néhol kétméteres magasságban hömpölygött seeész szalmakazlakat, pajtákat vitt et egészben. Letjnyón n lebetonozott fürésztelep é|»ülpjtét pehelyként
vitte el s olyan farönkökkel játszolt az ár, amelyet\' csak \'8-10 ember tud megemelni.
Vitéz. Biró képviselővel bejártunk 10 12 községet, láttuk u viz romboló erejét és az ő nevükben is segítséget kérünk. Vitéz Biró képvíse-lő, a kerület agilis képviselője most azonnai jelentést tesz Badgasiein-ben Darányi miniszterelnöknek é® a megyével egyidejűen megteszi a lépéséket & segé\'y ügyében. •
Nagy a kár, sok bajt okozott az ár, de a községek még ebben a nagy szomorúságban sem tudják elfelejteni a legnagyobb ktvánság</, a legszükségesebb és legfontosabbat : utat 1 utal 1 utat !l
Gráf Ernő
l>ST. augü«iiut 7.
Kisdedek makacs székszorulásánál és nagyobb gyermekek gyoinorbélhurutjánál reggel felkeléskor már egy negyedpohár természetes „Ferenc József" keterü-viiet is kitünö eredménnyel adhatunk. Az orvosok ajánlják.
Tegnaptól máig
Ország:
Piacra kell hozni a tűzifát, külön-be í rekvirálni fog a kormány, - jelentette ki Bornemisza Géza miniszter. V l
Budapesten fényes nappal kifosztották dr. Skuteczky Iván ügyvéd Veress Pólflé utcai lakását és nagyobb összegű készpénzt és rengeteg finom ruhaneműt loptak, amflt bőröndökbe csomagolva vittek el magukkai az ismeretlen telkesek. A1 kár jelentékeny. | |
1B0 budapesti ügyvéd el!cn tör\' lési eljárás indul, mert nem tudták befizetni kamarai illetéküket.
A legutóbbi napok nagy valutaügyében eddig 6 letartóztatás történt Budapesten. A vezért azonban körözik. (
Budupest székesfővárosnál az elmúlt hónapban 5,260.939 pengő adó folyt be, vagyis 270.000 pengővel több, mint az előző hónapban, i , A budapesti detektívek u Rákóczi uton elfogták a gyenesdiási óvadé-kos szélhámosokat, ukik »bér be vették* a Tulipán-szállót is ott óvadékos alkalmazottakat vetlek fel. Ily módon néhány ezer pengőt össze, s/edlek. I f
Szegeden befejeződött az agrár-ifjusági kongresszus. |
Dr. Rujczy-Rasztovich Imre olimpiai világbajnok most tartotta esküvőjét Simonfay Katalinnal.
Helsinkiben már a bemelegítő versenyekben is jól szerepeltek cél-lövőink. r ^
M i reggel" nyilt meg Budapesten a Nemzetközi Asszonyhét
Világ:
Magyarország döntetlent ért Amerikával szemben és legyőzte Finnországot a sakkolimpián.
A párisi Figaro azt a szenzációs hírt közli, hogy az angol kormány legköze\'cbb átalakul és Eden távozik a kormányból. E hir megerősítésre szorul. l|
Párisban a városi adót (felemelték 50 százalékkal. I
Megkötötték az ameriká^-orosz kereskedelmi egyezjményt.
A torinói gépkocsi-versenypályán óriási tűzvész pusztilotl. A (tribünök nagyrésze beomlott. „ i
Hirota japőn külügyminiszter kommunistaellenes egységfront meg teiemtésére szó,itot!a fel Kinát.
A bulgáriai Csepelurszko közeié ben egy társasgépkocsi, amefyen 60 turista foglalt helyet, a szakadékba zuhant és kigyulladt 10 kiránduló haldoklik, a többi megsebesült. töfcb sebesült állapota válság*®.
Antwerpen egyik nagy áruházában este tüz támadt. Óriási lángtenger támadt nyomában, a hatabn^as épület nngyrésze égett, a késő éj« szakai órákban már a szomszéd épüle\'tekre is átterjedt a tüz. Az áruház ötödik emelete teljesen elpusztult. Hajnalban még mindig égett az épület. Katonai cSapötotó vonultak ki a vész iszinhelyére.
Alfonz király közvetít a nemzetlek ós a vörös kormány között
A volt spanyol király nagyfontosságú tanácskozásai Qenfben — A vörösök Valencia átadasáról tárgyalnak a nemzeti kormánnyal — Az anarhisták fonadalma teljes elsöpréssel fenyegeti Barcelonát
Madrid, augusztus 6 Miaja tábornagy, a Madridot védő vörös hadsereg parancsnoka, mint hivatalosan jelentik, megvált állásától. A távozás nem végleges. Utóda, visszaérkezéséig, Porlega altábornagy.
Páris, augusztus 6 A laptudósitók jelentése szerint Barcelonát teljesen elsöpréssel fenyegeti az anarchisták forradalma. A jelentések azt a szenzációs hlrl iá közlik, hogy Murio Ola^aro a nemzeti kormánnyal tárgyal Valencia átadásáról.
Egyes hirek szerint Azann köztársasági elnök maga is a felkelők élére állt. E hirt még nem erősítették meg és azt hiszik, hogy ezzel csak azt akarják elérni az anarchisták, hogy megbuktassák a jelenleg uralmon lévő Negrin-kormányt. A helyzet mindenesetre válságos.
Valikánváros, augusztus ,6 Hivatalosan jelentik, hogy bár a Szentszék elismerte a spanyol nemzeti kormányt, de jure elismerésről nem volt szó. Ezzel u megkülönböztetéssel a Szentszék azt akarja el-
érni, hogy a valenciai kormány alaftt lévő testületek se idegenüljenek el, illetve, hogy a vöi-ösöik uralma alatt lévő kutolikusokkal is meglegyen a Szentszék összeköttetése. \\
Páris, augusztus 6
A Journul megerősíti azt a hirt, hogy Alfonz spanyol király nagyfontosságú tanácskozásokat folytat. A volt spanyol király kísérete cáfolja ezt, de a lap genfi tudósiló jai közli, hogy látta, amikor Genfben több előkelő spanyol személyiséggel tárgyalt Alfonz. A spanyol urak most érkeztek Genfbe és egyenesen Alfonz királlyal kívántuk tárgyalni.
A különböző jelentésokbői , arra következtetnek, hogy Alfonz valamelyik kisebb európai királyság révén közvetítésre vállalkozik a spanyol \'nemzjetiek és a kormánycsapatok között. A jelentések arra mutatnak, hogy ez a királyság Belgium lesz. \'A belga király fog közvetíteni.
« K*»tU>«t<ttr *gj f»*g8árt
Egy garnitúra fonott kerti bútort Is lehet nyerni az egyházközség kul-turház-sors jegyén.
Olcsó
r •
nyári vasar
Singeméi
aug. 2—14-ig.
___thua ■oa.om_______
Évtizedek után most érkezik ismét Kanizsára a ferenciek római generálisa
A nagykanizsai papság és katollkusság ünnepélyesen fogadja az állomáson
1^37. Müj^fllztiát 7.
Magyarfilm-premler
A magyar irodalom torén nem újonc már Boross Elemér. Színdarabjai n budapesti és külföldi színpadokon mór kirobbanó sikwfcd arattak. \'Rt uiészclcs tehát, hogy a közönség felfokozott kíváncsisággal várja a/t a filmet, amelynek témáját ő dolgozta fel mesteri kéznél.
A szombat—vasárnap bemutatandó uj magyar film sikerén azonban osztoznak vele a«j,k a nagynevű és lehet-séges művészek, "kik a filmben a főszerepeket alakítják. Tolnay Klári, Háday, Hátkay, Rózsahegyi, Mecséry Ila, Juhász József és Vizváry Mariska nrók a nevek, amelyek szavatolnak azért, hogy <\'*t a magyar filmet Is ozok közé sorozhatjuk, amelyek ugy rendezéslH\'n, mint témálwn és szl. nészi teljesitményekl>en kielégítik a hozzájuk fűzött reményeket.
BoW>ss Elemér vígjátéka hosszú ideig volt műsora a budapesti moziknak, amibtn a film kiváló kvalitásain kivftl anöak is része van^ hogy szere-pclnek b« nue a Buda|>esti Hangverseny Zen kar és Pertis Jenő cigány-bandája.
Csak két napig lesz a film Nagy. kanizsán, mert azt vasárnap éjjel már Szegcnre Kell szállítani, hogy azt ott hétfőn már a szegedi publikum él-vezhesse.
Pintek
SU1APEST I.
17 Dabis László előadása. - 17.30 oláh Emiiné énekel, ~ 18 Felolvasás.
- 18.30 Farkas Béla cigányzenekara]
- 10 S|>ortközlcményck. — 1J).3<) 4 napig a magyar tenger kórfll mikrofonnal. Közvelilés a Balaton és kör-nvékéről. - 21.10 Hirek. — 21.40 Szarvas Klára hárfázik. - 22.10 Idó-jártsjclenlés. — 22.15 A rádió szalon" zenekara. — 23.20 Vécsey Ernő ja*z-zenekara, Horváth Ernő énekel. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST n. 18.30 G. Be ke Margit dr. előadása.
- lü.30 Hanglemezek. - "0.30 Hirek.
- 20.50 Vidák József zenekara*
Szombat
BUDAPEST L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Hová menjünk? — 12.00 Bodrics Béla < igányz«nekara. — J2.30 Ilirck.
- 13.20 Időjelzés, időjárásjelenU\'-s. 13.30 Hanglemezek. — 14 10 Hirek, árak. — 10.15 Radvánvmé Buttkai Ennna mesél. — 10.45 Időjelzés, hirek.
17 Hans Joachim Koelreutter fu-volázik. — 17,25 Dr. Mülk-r Pál előadása. 17 40 A rádió szalonzenekara. - 18.15 Felolvasás. - 1(1 Mit üzen a rádió? — 10.30 Clemens Da-hinden énekel. — 20 Ijchár-est. A Rádióélet hangversenye ós ennek ke. re\'lében a rádiótárgysorsjáték Tőnye-reményeinek sorsolása. -- \'Ü0.50 Külügyi negyedóra. — 22.15 Hirek. — 22.35 Rácz Zsiga cigányzenekara. — 23.15 Komor Géza jazz-zenekara. _ 0.05 Hirek. BUDAPEST II,
lü.30 Mezőgazdasági íéióra. — 20 A budapesti nemzetkö/i dnlosverse-n.ven résztvevő külföldi énekkarok hangversenye. — 21.15 Jlirek. — 21.35 Tánclemczek. \' .
« Jé »Utnl, mert szétkapkodjak az egyppngős
egy,Wzközségi kulturház-sorsjcgyck\'-t.
Rövidesen igen érdekes ás előkelő vendége lesz Nagykanizsának. A szentferenciendi\'k általános rendfőnöke, a rónvii generális., P. Leo-nárdus M. Bollo a magyarországi ferences-rendházak vlzitálására Magyarországra érkezik. Ugy tudjuk, hogy évtizedek óta nem lá!o-gatta meg az általános római re.id-főnök a magyarországi fereices-tartományi és igy a franciskánus, gftnvrólis magyarországi látogatása nem csak a nagykanizsai, hanem az összes n agyarországi /franciskánus -rendházak és tagjai ázámára e-c-inényszámba megy. A római geae ráiís értesülésünk szerint aagusílus 17 énMndui el az olasz fővárosból és Nagykanizsán lép elsőizben m»gyar földre P. Le mardus-M. Be\'lo első látogatása a nagykanizsai rendháznak szét és érkezése nem csak a fe-itncesatyáknak, han^m az egész város katolikusságának is eseménye és ünnep;.
Azért az egész város papsága, az összes katolikus szervezetek . és egyesületek ünnepélyesen fogadják a vasúti állomáson a magyar földre érkező P. Leonurdust. Fogadtatásánál ott lesznek a város részéről dr. Krátky István p »lgármos!er, mig 0 Szent József .rk. egyházközség részérői dr. Hegyi Lajos vl\'ágl elnök, Babochay György iáié nak dr dr. Petrlcs József t egyházközségi gondnok, stb. a képvl$elöte>lü!et. Az általános főnök fogadtatására Budapestről lejön a magyar rend-
Megemlékeztünk hasábjainkon Pitzc Gusztáv voll zalai MAV elöljáró ügyéről. Pit/e 1919-ben Za\'a lövőn, ahol MAV elöljáró volt. a birtokosokat arra kOnyszeriletlc, hogy házaikat adják át u vö:ös katonáknak, Tóth Géza községi jegyzői pedig becsukatln és felszöHlolta, hogy adja át a hatalmat a szocialista tanácsnak. Becsukat )tl még e/ei.l.ivüt egy hadnagyot is, aki fe-
lartomány fönöke, P • Scheirich Bonavcntura, a tilkái\'ávat. e^yült Nagykanizsára. P. Scheirich egyházi ruhában a t:*mpl »ni ajtaja e\'őH fo gudja az ideérkező generálist, \'mig P Oirfusz Yiktorin plébános-ház-fönö!< a vasúti állomáson a notabiii-tásokkal. \'
A nagykanizsai rendház mindent elkövet, hogy a ferenctek általános (világ) főnökének nagykanizsai fogadtatása minél ámjJozánsabb és szeretet lel jesebb legyen. Ugyancsak Nagykanizsa város katollkussága, összes szervczetil. Ezáltal is kifejezésre juttatni akarván azt a me^g ragaszkodást, amit a város közön-sége a ferences atyákkal és n rend dei szemben érez, akik 55ÖNév ót 1 szolgálják Nagyk anizsán a hiteleié\', a vallásosságot, a hűséges és tiszta magyarságot, a konszolidációt, a vá ros békéjét, az erények ápolását é akik\' hosszú évszázados munkássá gukkal valóban rászolgáltak ene a bccsülésie és közszeretetre.
A magas egyházi méltóság, a franciskánusok egyetemes főnöké-nők nagykanizsai tartózkodása nem csak a franciskáaus-család, han^rn az egész város katolikusságának ünnepe lesz. |
Nagykanizsáról Szombathelyre, Pápára és a többi rendházak lálo gatására folytatja üljél P. Leonar-dus. akli P. Zndravctz ferences-püspök, az országos nevü e^ryház-szón\'ik kisér magyarországi utján.
hé/ érzelmű volt.
\\ biióság Pit/e Gusztávot ezekért hét hónapi börtönre ilélle. Az ilé\'et jogerőssé vált és az egykori elöljáró U is. ül te ezt a bünlelését. Pitzn később perújrafelvételt kért. Akkor négy hónapi fogházra Ítélték, mert több vád alól felmentették.
1937-ben újból perújrafelvétel! kérelemmel fordult a bírósághoz A zalaegerszegi törvényszék ismét cs^k
*
bűnösnek moPdotta ki Pitzét „ é«
négy havi fogházra Ítélte Mofet került az ügy a kir. tábla elé, amely megváltoztatta az elsőfokú bíróság Ítéletét és Pilze Gusztávot hat Jió-napi börtönbüntetéssel sújtotta. Pjtze semmiség! panasszal élt
Zalavármegye 1937. évi uszóbajnokságai
A Nagykanizsai Torna Egylet Za\'a várme gye 1937- évi úszóba jnokságai-ra a következő versenykiírást eszközli :
1. A versenyen résztvehet korra való tekintet nélkül minden zala-megyei illetőségű, za la megyei sportegyesükébe tarlozó versenyző.
2. A verseny dr. Krátky István Nagykanizsa város polgármesterének védnöksége alatt, a MUSz versenyszabálya szerint, a Tabódy-ser-légért folyik. A serleg vándordíj, a melyet az a csapat nyer el véglege.* sen, amely háromszor egymásután, vagy ötszöri megszakítással győz a pontversenyben. A vándordíj jelenlegi és első védője Nagykanizsa csapata i
3. Pontozás mind nz egyéni, mind a csapatversenyben 6, 3, 1 arányban történik.
4. Az egyes versenyszámok győztese *ZaIa megye legjobb uszója« elmet nyeri. Az egyéni számokban az efső három helyezett éremdíjazásban részesül. 1
5. Az egyéni versenyszámokban a résztvevő egyesületek legfeljebb két versenyzőt indíthatnak,, a csapatszámokban pedig egy csapatat
6 A verseny 1937. augusztus 15-én fél \'5 órai kezdetlel Nagykanizsán a városi strandfürdőben lesz megtartva.
7 A versenyszámok u következők : l
100, 400 méteres gyorsúszás
100 méteres hátúszás.
200 méteies mellúszás.
3xG() kétharmad méteres vegyesstaféta.
4x66 kétharmad méteres gyors-staféta.
Vízipóló körmérkőzés.
8. A versenyen részhenni szándékozó egyesületek 1937 augusztus-11-ig, szerdáig bezáröalg tartoznak leadni nevezéseiket mind az egyénl» mind a csapatszámokra, valamint szíveskedjenek részvételüket és kívánságaikat közölni Holló János le\'>tncvelési tanárral: N:»gykaniz.a, Városi Strandfürdő.
9. E versenykiírást kívánatra minden zalamegyel sportegyesü\'étnek megküldjük, valamint a Zalai Közlöny nagykanizsai napilapban közzé tesszük.
Kelemen Ferenc
NTE úszószakosztályának elnöke
Holló János
oki testn. tanár, NTE úszószakosztályának vezetője
dr. Potyondy József i:) az NTE alelnöke
— Saját érdekében 08 örömére Szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopstein Butoráruhix öizl mflbutor-klál-lltáait megtekinti, vételkényazer nélktll.
- (BélyeggyfljtSk UtálkMÓja) IWUŐn délután U-tól 8 óráig az OMKE tahács-terniébea.
augusztus 2-től 14-ig.
Habselyem női nadrág . . . 128 fillér
Habselyem női combiné . . 440 fillér
•Cy Habselyem női nadrág-combiné 480 fillér
qS7 Habselyem női hálóing . . . 690 fillér
Habselyem női ruha ... 780 fillér
Egyedárusitó i
Ritter András
A tábla hat hónapi börtönre Ítélte a voli zalalövői MÁV elöljárót
A fellebbviteli bíróság megváltoztatta az elsőfokú Ítéletet
«
UIM ROZUONY
1887. lugmitui 7
A nagykanizsai színházi válság igazi okai
3 Ir\'a: dr. Dómján Gyula
Rossz időben van a színházi szezon
Van azonban még « kanizsai színház-mozi kombinációnak egy másik, igen nagy hibája is, ami szintén nagyon sok embert visszatart a szinház-banicné-stől s ez az, hogy a kanizsai színházi szezon, ugy a nyári, mint a téli, a lehelő legrosszabb időben van.
A mozival kőlölt szerződés szerint szinház céljaira hasznUható a színház épület május 15-től julius 15-ig és december 1-től 21.ig. A májushm kezdődő szinlszezon a.)legegyszerűbb számítás szerint sem sikerülhet . nyagilag, mert hiszen épm a színházba járó közönség nyáron nyaralni is szokott s a szinház és strandfürdő kedvéért nem fog itthon maradni, hanem el is megy nyaralni, amilxll következik, hogy nyaralás előtt nem igen költekezik, hanem az utolsó hónapban már igyekszik minden felesleges fillért a nyaralásra összespórolni. Akik pedig itthon maradnak, azok a legnagyobb valószínűség szerint szintén kihasználják a jő >4l<>Q s a nagy melvgektien nem a forró színházi nézőtérre ülnek 1h\', hanem a strandfürdőbe, vagy kirándulni mennek. A decemlieri három beles színházi szezon pedig pont karácsony elé esik, mikor mindenki ka. rácsomra gyűjtögeti a jK-nzt s még uzok is, akiknek nem igen kell takarékoskodni, gyűjtögetni, nagyon meggondolják, hogy beüljen"k-e a kifüt-hc|ctli ii nézőtérre, télikabátban dideregve végignézni egy klasszikus drámát, vagy divatos bohózatot s össze-szedni egy influenzát. I
A társulatban is vannak hibák
Ennyi ok, ennyi hiba egy csomóban, ami egyenként és összevéve mind hozzájárul « kanizsai színházi élet kedvezőtlen kialakulásához. Knnyi akadály, ennyi nehézség, amikkel a színházigazgató legnagyobb részben nem tud megküzdeni, hanem már előre bizonyos lemondással indul n kedvezőtlen kinune\'.elü harcba. Azt is meg kell azonban mondani egész őszintén, hogy ebben az előre Is kétes kimenetelű harcban a színigazgató js követ el hibákat, ami szinten csak a színié vad romlását eredményezi. i-:lső. sorban is
a társulat nívója
ahelyett hogy emelkedne, évről-évre, ha csak nagyon csekély százaléklkin is, de süllyed. Hogy ezt a színház gazdasági helyzete, vagy a fiatalabb szinészgeneráció gyengébb qualitása okozza-e, azt nem tudom, lény az, hogy különösen az énekc-s darálóknál feltűnő a nivósüllyedés. Hozzájárul ehlMsz az is, hogy a lársulat tagjainak nagy része már igen ismeri, majdnem azt mondhatnám, kissé megunt. Hosx-szu éveken k. resztül ugyanazok a színészek ugyanannál a társulatnál, akár főbb, akár kiset>b szerepkörökön, talán csak lVstcn lehetséges é.s ott is csak akkor, hu valami kiváló te-heUégről van szó, de vidéken, ahol nincs olyan nagyszámú szinházhajáró közönség, az éveken keresztül latolt színész, még ha még olyan jó is, megszokott, majd megunt lesz.
Elhibázott a színház helyárpolitikája is. jM|indcn évben ismétlődik, hogy jón a szinház magas, sőt talán még a mult évinél is magasabb helyárak-
kal. Ez már maga elég, hogy jó nő. hány embert felmérgesítsen. Jön a bérlelgvüjté-s, összeszednek egy csomó kedvezményes áru bérletet s három liét múlva jönnek már a kedvezményes, filléres előadások, amelyek sokkal olcsóbbak, mini a bérletjegyek. S miután mindenki tudja, hogy az igazgatóság Immár kijön az olcsó hely-árakkal, a drágább előadásokat <-sak a bérlők látogatják, inig az olcsóbb előadásokról már a bérlők is elmaradnak, mert mérgesek, hogy ővelük drágább bérletjegyet vetetlek s most| bérlel nélkül is olcsóbban \'ehet színházba menni. Aztán jön a szelvény-áradat. Az esti kasszáklHMi kevés a készpénz, a színészek léhát kezdenek jeggyel vásárolni, jeggyel fizetni. Pz-letck, lakás és kosziadók megtelnek jegyszelvényekkel, kezdik osztogatni, eladogatni, sokszor féláron is, csakhogy megszabaduljanak tőle é.s némi pénzt lássan >k Ix-lölc, — l>oldog-l>ol-dogialan szelvénnyel megy színházba, s az eredmény most már egyáltalán n\'ncs pénz az esti kasszálriR-l s a szjni-szezon utolsó felvonása a segély iránti kérvény a városhoz.
Itt mindjárt meg kell emlktjem a legutóbbi
szabadtéri előadások
szintén a közönség közönyével magyarázott sikertelenségét, aminek mé-í az az itl előadottakon túlmenő speciális oka\'is volt. Ez az ok pedig az, hogy a közönség nem könnyen felejt s csak egyszer hagyja magái félrevezetni. Mikor kél évvel ezelőtt először hirdették a szalttdtérl előadásokat, az első napi Cigánybáró előadási a második szám után elmosta az eső s
akkor az igazgatóság, bár a szin-laiHikon határozottan Ígérte és kötelessége is lett volna megtenni, — nemcsak hogy a színházban nem folytatta uz előadást, hanem még a következő vasárnapra beigért olcsó áru szabadtéri előadást sem tartotta iueg, mert a szerdai előadás után csütörtök reggelre bucsu nélkül eltűnt a társulat Kanizsáról. Ugyancsak az akkori, másnapi János vitéz előadási sem felejtette el a közönség, meri a Ján>s vitézt olyan megtévesztőin hirdették, hogy mindenki joggal hihette a |>csü vendégművészek felléptét s helyette a társulat tagjai játszoltj-ik csak, azonkívül még itt is ujabb hibát követett! el az igazgatóság, mikor f»zt a néhány emberi, aki az előző napra, megváltott Cigánybáró jeggyel - esetleg még némi ráfizetéssel is, — meg akarla né. ni az előadási, nem engedték be. Nagyon érthető tehát, bog)\' az a közönség, amelyik nagyon jól tudta, hogy a Cigánybáró teljes befizetett belépődíján tul a megkötött csöbiztositás is teljesösszeglHJn az igazgatóságé lelt s a befizetett 8— 12 10 |>engös belépődíjak ellenszolgáltatásaként csak egy bőrigázást s legfeljebb még egy al-.i|>os náthát ka-ixiU szabadtéri előadásra vágyó és kíváncsi egész családjával együtt, kél év alatt nem felejti el mi|idez,t s nem állalkozik arra, hogy pénzért megint gy influ nz.ál kapjon, minden nélkül. A jelen cselben tehát csak az igazgatóság semmiképen sem menthető bűne bosszulta uVg magát, jogosan és ala|Kisan.
Ezek azok a hibák, amelyeket « közönség véloménvének összegezés - és a színházépület megtekintése után bárki saját maga is könnyen megállapíthat. l.ehel, bog)- szakértői szemmel nézve építészeti, akusztikai stb. szcmpnotból nézve még sok hibát lehelne felfedezni, én azonban csak a közönség szemszögéből s a mindennapi használat alapján azonnal szembetűnő hibákat szedt-\'m csokorba.
Hogyan lehetne segíteni a bajokon
A hibák megállapítása és felsorolása pzonhan korántsem elegendő, hanem ha a kunizsai szinikullurál meg akarjuk menteni, kell, hogy a m •gismerl hibákat ki is kAszöltöijöfc s a szinház-kultura alapvető és nélk\'iílözhetcikn alapfeltételeit meg is teix\'mtsük.
Az összes hiba legnjiikálisabb meg-
szüntelési módja az hnne, ha a mos tani színházépület mellett
megépülhetne az évtizedeken keresztül tervezett ós várt igazi kőszinház.
Most, hogy az Erzsél>cl téren elkészül az uj igazságügyi palota, a tér
■^■■■■■■BN
Augusztus 2-től 14-ig nyári vásári
Olcsóságban Ritter vezet!
Több száz drb. női dival gyapjú pullover,
egységár .......... 480 fillér
N6i és férfi divat fürdőruha, egységár . . 280 fillér
Hibátlan selyemharisnya...... 168 fillér
Áramvonalas iskolakazctta...... 240 fillér
Selyemnadrág, csikós....... 88 fillér
képe szinte megköveteli, hogy a ,\\ja, gyár utcai bejáró gyárkéményes, ál:ü csony házsoros, c^ppet sem cmtíij. kus részletét egy szép, monumentális épület ellakarja s erre mi sem lenno alkalmasabb, mint a mo^UmKfiYzsé-Ik\'I léri |>ark közepén — tehát a város legszebb, legjoliban megközelítheti; központi helyén - felépítendő uj kö. szinház. Ennek felépülésével egyidejű, leg a mostani színház hátsó színpadi berendezés része lebontásra kerülne, az olt leiszabaduló színpadi, zsinór-\' pad\'ási stb. felszerelést az uj szinház. ban is fel lehelne használni, míg a mostani színházépület színpadi részét a mozi meghosszabbításaként lehelne kiké|H\'zni s t\'kkof a mozi is jól járna, mert a nézőtere alaposan megnagyobbodna. Sajnos, a mostani pénzügyi viszonyok mellett ez a legtökéletesebb megoldási mód hosszú ideig álomkép marad csupán, tehát helyette olyan megoldási mó<M kell keresni, pint u mostani világban is megvalósít-ható.
(Végo köv.)
Lapzárta:
Rödcr VÜmon honvédelmi miniszter elnökletével a kormány tagjaj minisztertanácsot tartottak. A távol-levő minisztereket államtitkáraik hclyetlcsilelték.
Pénteken reggel Nyíregyháza kö /elében Szelei László pilóta sportrepülőgépével kényszerleszállás következtében súlyosan megsérült.
Garami Ernő volt kommunista vezér padláson őrzött j>o\'Uik;ii emlékiratait ismeretlen tettes ellopta. ( A Bev-k-órt elhatározta, hogy meg gyorsítja a villamosokat: átépítteti a kocsikat és erő^bb motorokat szereltet bele.
Az északi sarkon lévő sarkkutatók összeköttetést teremtettek egy honolului rövidhullámú rádióssal ós kő \'/ölték, hogy a táborban minden rendben van, a hőmérséklet niinus 2 fok . l,t
így is lehet „elszámolni14
Innsbruck, augusztus 0 Letartóztatták Jáger Károly János festőt, ki egy régiségkereskedő meg-hizásáliól Magyarországon régi kurdo. kat és műtárgyakat vásárolt össze. Jáger 150.000 pengőt kapóit vásárlásaira, de az elszámolásnál csak 15.000 jM\'ngő hovafordilásáról tudott elszámolni. _
Még mindig gyilkol az orosz háború
Tallin, augusztus fi Az egyik közeli falu végén halász-gverekek egy kiszáradt kútban egy gránátot találtak. A gránál felrobbant és kél gyermeket megölt, kellőt súlyosan megsebesített. A mentésre induló szomszédok közül többet hyperit mérgezésben a kórházba kellett szál-lituni. Azt liiszik, hogy még az orosz vörös katonák telték a kútba a gránátot.
|nfA«j%fi liolavinuálf legnagyobb választékban, gyapjú- ésflanell ■ ■lsCJ»t5H KClCllyyiSII takarók, paplanok, intézeti szövetek és
egyenruha anyagok előírásos kivitelben lejutányosabban vásárolhatók
Kirschner Mór divatáx-ukázában
1937. augusztus 7.
ÉAlaW MOZL\'omi

■— ........................
Városi Mozgó. Szombaton és vasirtiap 1
A legújabb magyar Iliin! Borou Elemér vígjátéka Ilimen!
Tisztelet a kivételnek
Főszereplők: Tolnay KIArl, Rátkay Márton, Mecséry lla, Rádal Imre, Rózsahegyi K., Vízvár! Mariska, Juhász József EzenklvQI: A vasöklO Buck Jones alakításával
Vadnyugati bestiák (Harcos indiánok)
Előadások szombaton 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. Szombaton 5 órakor fillérea I
_ (A főispán Budapesten)
Vitéz gréf Teleki Réln, Zala vár-n,4gye főisi>ánja hivatalos Agyben két napra Buda|>eslrc utazott.
- (A zalai háziipart)
siilyos gyász érte. Jésifényszaru kózségl^n meghalt az olt szabadságon Ifvö házii|>ari kerületi Mflgyelő, «|r |Vhér Cé/a. ;i(i éves volt, alallomb»n vitte el 11 betegség pályája delén, ön-a-lk\'n munkása volt a zalai háziipar és népművészet fejlesztésének. A me-
Uje gyászát Hödy alispán táviratban Uilmáesolla az özvegynek.
__ (A traktor keresztülment a lábán)
Cluvák András IM) éves mgybak-naki földműves a mezőgazdasági munkáknál dolgozott Murakeresztunm, a nukor « hatalmas truktor elütötte, UH.V hogy keresztül ment a lábán. A szerencsétlen embernek a lábát tel-jcscn összeroncsolta. A mentők súlyos állapotban szállították be a kanizsai kórházba.
» Butorklállltáiunkat tekintse meg minden kényszorvétol nélktll. Kopsteln bútoráruház.
- (Agynlőtte magát)
Vineze János 10 éves tapolcai fiatalembert holtan találták. A nyomozás megállapította, hogy öngyilkosság történt. A legény Flóbert puskával lőtte agyon magát. Búcsúlevelei js hagyott, amelyben csak azt irja, hogy nem volt érdemes élni.» Valószínűnek tartják azonban, hogy . gyógyíthatatlan betegsége miatt ment a Italaiba, meri régibben egyszer már felakasztotta magái, de akkor sikerült megmenteni.
- (Halálos verekedés)
Drávoszlárán a korcsmában össze, szólalkozott Vörös-tierdics István gazdalegény Dervák Márk 50 éves haragosával. A szóváltásból verekedés lett s ennek során Dervákot Vörös egy szódásüveggcl ugy fej bevágta, hogy az ko|>onyaalapi törést és agyrázkódást szenvedett. A mentők beszállítotok a kórházbi), de miután segíteni már nem lehetett rajta, Imzavitttfk, ahol rövidesen belcliaít sérülésébe.
- (Zsákkal együtt leesett a padlásról)
Talján János nagydohszai földművesnél csépeltek. Talián a buzászsá-kokal hordta a j^ullásra. A létra te. tején azonban megcsúszott és u fél-mázsás zsákkal együtt lezuhant. Kórházba szállították, álhqxila válságos.
-Nftl robikat, pongyolákat idényvégi Arakon vásárolhat SchUUnél.
- (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 10 gyermek született, 0 fiu és 4 leány: Szinodlcs Károly eipésx segéd és Antal Honának rk. leánya, Dani I.ászló földműves és jakabfi Hozáliának rk. fia, Polgár Géza sütő segéd és Szepesdi Hozáliának rk. fia, Magyar Ferenc gyári muifluis és Horváth Annának rk. fia, I.enkovics László mp-számos és Ciozdán Katalinnak rk. leánya, Ká-lovics István műszerész segéd és I\'o-szovecz Máriának rk. leánya, Uudlin József vasúti munkás és ik»dinek Borhálának rk. fia, Horváth József földműves és Hajdú Rozáliának rk. fia, Horváth Károly kocsis és Horváth Veronikának rk. fia, Gerócs József villanyszerelő segéd és Gether l-2rz*é-beinek rk. leánya. — Halálozás 11 cselben történt: Németh (iyörgy rk. 1 hónapos, Makár Julianna rk. 14 éves (Felsőszemenyc), llekler Józsefné Balázs Terézia rk. 72 éves, Gyurka József földműves rk. 39 éves (Oltáré),
özv. Poleddák Anlalné Hardy Mária rk. 70 éves, Horváth Honn lanitónft
rk. r» éves (Újudvar), Késeld Izidor magánzó rk. 70 éves, özv. Argent Já-no>n\' Néni db Ilona rk. XI éves, özv. Baksa Józsefné Hegyei Juliann\' ref. 07 éves, özv. Tánc/os Józsefné Szálai Hona 83 éves, Kis Anna rk. 3 hóna-l"\'s- Házasságot kötött 4 pár: Ra. dics lk\'/,sö kosárfonó rk. és Nóvák Anna rk., sárecz Károly mechanikus segéd rk. és Szabó Mária rk., Pozsgai Jenő mozigépész rk. (Békéscsabai és Kocsis Bozália rk., I.eilner László téglagyáros izr. (I.elenye) és Bflchler Margit izr.
— Olció bevátárUtra legjobb alkalom Sehütz idényvégi áiusitáxa.
— (Leesett a telefonpóznáról)
Gyurelö József ihárosi lakos a te. lefonpó/nál javította, amikor a ma_ gasból leesett és eszméletlenül \'terült el. Lábtöréssel szállították be a mentők a kanizsai kórházba.
— Cloqi.e, imprlmé maradékok Jó méretekben idényvégi árakon SchUtznél
Naptári Augusztus 7. Bzombat Rom. kat. KajetAn hv. Protestáns Ibolya. — Izraelita Ab hó 80.
Gyógyszertári éjjeli Hzolgálat e hó 15-ig az „őrangyal" gyógyszertár é» a klakanlzsal gyógyszertár.
GSxfttrdS nyitva reggel fi órától este 6 órAJg (héttő, Hzordu, péntek dél• tán kitddon egtaz nap nőknek).
A buza helyes
Sokaknak gondot okoz a buza, gabenn beraktáro/ásáuak kérdése.
Hódmezővásárhely kisgyü é e ij foglalkozott a város bjzájának elhelyezése kérdésébe\' é> elhatározta, hogy a városnak több, mint 30 va-gont kitevő búzáját a Mezőgazdasági Közraktárak nagy raktárába helyezi, illetve raktározza ba. Az egyik törvényhatósági tag rámuta-toti arra, hogy a Me/őtfazd<usági Közraktárak ajánlata igen kuláns és az előnyös fe!této!ek millett a véres 100 s/.ázatéklg bizto< helyen tarthalja gabonáját, meri a szükséges kezelést a közraktárak alkalmazottai végzik szakszerűen, a szükséghez képest.
A város tiszti főügyésze kijelentette, hogy senki nem vonja kétségbe a többi l»eraktározó:helyek vagy malmok megtniztyitópágíít, A<c gadhatntlan tény, hogy a Mezőgazdasági Közraktáraknál az anyagi
Nyílt-tér.*)
Ezennel bejelenleni, hogy (ölem különváltan élő feleségem adósságai ért felelősséget nem vállalok és azokat ki sem fizetem.
Kiss Lajos
2309 v. végrehajtó.
*) Az e rovatban közlőitekért lem a izeikesztóiég, sem a kladöblvalal nem villát lelilóiiéget.
Kiadja a laptulajdonos Kflzgazdasigi Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Villalala Nagykanizsán. Felelés kiadó: Zalai Kiről,. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. szim.
beraktározása
garanciát a törvény biztosítja. Másik n.igy előnye a Mezőgazdasági Közraktáraknál történő beraktáro-zásoknak, hogy a közraktári \'jegyet, melyet a búzáról kap, o vi\'u-os j>énz-kéni forgathatja. De etiöi függete nüt is búzáját akkor adhatja e\', a mikor a legjobb árat remél érta knpnl
Endi-ey polgármester klje\'cntctte, nogy a Mezőgazdasági Közraktárak telepén a .legelőnyösebben végzik a beraklározást és nz a legteljesebb garanciát nyújtja.
A főispán hasmló felszólalása után kimondották, hogy n város 30 vagon bu\'áját n Mezőgazdasági Közraktárakban tárolja.
A Mezőgazdasági Közraktáraknak Nagykanizsán is van Ilyen raktára. Nagy gondot vesz le gazdáinkról a Mezőgazdasági Közraktár.
0)
Agy- és szivére! neszesedésben szenvedőknek reggel felkeléskor egy fél pohár természetes „Ferenc Józjel" keserűvíz — a legkisebb erőlködés nélkül — Igen könnyű uraiéit biztosit, azonkívül a gyomor és a belek működését elősegíti és kielégítő emésztést hoz létre. Az orvosok ajánlfdk.
— Bútorokban a Kopstetn-cég vezeti Modern mtntatermetben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .ize-téal teltételek mellett.
M,D<S
•if , Melegebb 1
Prognózis: Élénk északi, északnyugati szél, nyugaton a felhőzet csökken, helyenkln, da Inkább osak kalatan még lehetnek záporesők, a hő emelkedik.
A Meteorologlol Intézet nagykanizsai megtlgyelóállomiaa Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este írkor: +188, ma reggel. +15-6 délben: +25-6
Csapadék: 0 0 %.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
17 636/1937.
Tárgy: A viros zab- él llum-szsimaszflfcséglelínek biztosítása.
Yeriiiytirnilisi kirditify.
A város részére f. évi augusztus hó 10. napján déli 12 Aráig a városi Ikiatóhlvatalba beadandó zárt iásbeil ajánlatok alapján 300 q zabot és 400 qalomszaimátsierzek be.
Bővebb felvilágosítást a városi gaidaságl hivatal ad.
Nagykanizsa, 1937. augusztus 4. uos Polgármester.
17.636/1937.
Tárgy: Kertészet részére különféle szerek beszerzése.
VmiiiiKmiiÉiikirhiiív.
A városi kertészei részére f. évi
augusztus hó 10. napjának déli 12 órájáig a városi lktatóblvalalba beadandó zárt írásbeli ajánlatok alapján 7000 drb 6 cm. átmérőjű, 6 cm. mély vékonyfalu jól kiégetett virág-cserepet,
100 drb puhafából készült 60 cm. hosszú, 30 cm. széles és 8 cm. mély szaporító ládát és 100 kéve zsuppszalmál szerzek be. Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivalal ad.
Nagykanizja, 1937. auguszlus 4. 2W Polgármester,
TÁROLJA BE
(sraiinyalt ■
Mezőgazdasági Közraktárak 8.-t. nagykanizsai telepéi,
(Király Serlőzde R-t. Csengery ut 111. az.) men-t
ott szakszerű kezelésben részesül, s módjában van akkor értékesíteni a betárolt árukat, amikor arra az időt legalkalmasabbnak gondolja.
Arulombard-kBIcsBnBket
jutányos kamatlételek mellett folyósít a
NÉPTáKARÉKPÉBZTÁB B.-T. NAGYKANIZSÁN,
Csengery-ut 4 szám.
mww
aram
1987 augasztui 7.
APRÓHIRDETÉSEK
a,,6h!>d«t*> dl|. „tlín.p ti Unnapn.i. 10 lií>lfl
■0 llllir minden to.Sbbl tia 8 RtUr, hStkQin.p 10 nűig <0 (Illír, mlnd.n tovibbl wú 4 hll*r.
Cuk kaljkali UuiréM éa *r*m
lodja u ön Igényelt klelégltaaj, vidéki mm
fgannda. 2195
A Hargita stlUSdtben van a leg|obl. Hf \'I, iicmlye. Akar|a, hogy |<5t egyen? Kenyeret la ott vegyen. *
Szoba-konyhás lakáa és kft xobából illó lroJ.h.l,l.iB, esetleg együtt bá-rom szobás lakáa november 1 re kiadó. — Bővebbet Llchtenstela ügjvédnél. 2313
■4t«aalléa, esetleg háromszobás lakáa előszobával novemberre kiadó. Szeke tel Jóuel-n. 38. 2280
Kattluabéa isirai utcai lakáa azonnal kiadó Csengery-rit 79. az. *
Ukaualr, garantált tiaaU, kapható Mllbofernél, Petíll-ot 86. Telelőn 56. 23U1
lekeláoleáayt laljaa •tlélé>ra
togad keresztény csalid, közel az összes likolákboz, zongorabasználattal, korrepeti láa. Clm a kiadóban.
Jobb, rétidéi axobalaányt keresek Balatonboglárrs. Caengery-ot 36. 2298
Kölcsey-ulca II. sa. házban kétszobás lakáa előszobával él mellékhelyiségekkel együtt oktöber l-re kiadó. \'2295
Kátaxabáa utcai lakáa az összes mellékhelyiségekkel együtt november l-re kl-adó Csinyl Lásslö-ut 16. 2294
Egy taaalAl flaaMaaal lalaaawak
Scbieslnger Qyuls vaskereskedő. 2302
lóhizból valő flut firflszabó taaaléaak lilvesitk Fülöp szabó. •
FaaMk bizalmi cikk, vásároljuk (Srlai
nél, Schlltz melleit. •
Kalataaffannaaaas 800 négyszögöl príma azőlő saep gyümölcsfákká! eladó. Vlda kalaptlzlet *
Kél ajtá tokkal együtt eladó. Klnlzsl-ntea 24. •
Két világol, száraz helyiség műhelynek vagy raktárnak klarii. Hacker, Erisébet tér II. 2314
Intelligens llut tanoncnak azonnal lelvessek. Pahócsa, lodrász. Fö-ut. 2315
~^"«lsűlaat asettslál Sobützék mara-dékoszUüyán.
K. 8638/1937.
Árverési hirdetmény.
Köztartozás leiébal Ziegier Ferenc hentes Templom-tér 2. sz. lakosnál lefoglalt 1 drb kerékpár és 1 drb fehér 2 ajtós Jégszekrény 1937. évi aug. 7-én d. e. 9 órakor Erziébet-tír 10. sz. alatt elárvereztetni fog. Nagykanizsa, 1937. jullus 27.
Lehoczky Lajos s. k. mi v. végrehajtó.
K. 8499/1937.
Árverési hirdetmény.
Köztartozás fejében Tóth Lajos hentes Szl. Ftórlán-tér 15. sz. lakosnál lefoglalt 1 drb kerékpár 1937. "évi augusztus 7-én d. e. 9 órakor Erzsébet-tér 10. sz. alalt elárvereztetni fog. Nagykanizsa, 1937. jullus 27.
Lehoczky Lajos s. k. Mio v. végrehajtó.
kapható
lapunk kiadóhivatalában.
Japán még mindig bízik az északbinai konfliktus békés elintézésében
A japán nagykövet tárgyalásai Nankingban — önálló és független kormányt követelnek Csahar és Hopej tartományok részére — Japán a tárgyalások eredményesebbé tételére fokozatosan visszavonja csapatalt
Tokió, augusztus 6 A lapok hosszasan foglalkoznak a japán külügyminiszternek a parlamentben elmondott beszédével. A
lapok egybehangzó je\'entés-iből az tűnik ki, hogy Japán még bizik a konfliktus békés eUntézé*éten. Errw mutat uz is, hogy a japán nagykövet Nankingbn utazott.
Egyes híradások szerint a nagy. követ Nankingban a következőket tárgyalja le :
Nanklng beleegyezik-e abba, hogy Csahar és Hopej tartományok önálló és függet\'en kormányt alakithassa-nak ?
Hajlandó-e visszavenni Nankijng e tartományokból a kiaai csapató kat ?
A két kérdés letárgya\'ásánakeied ményessé tétele érdekéb?n a japán hatóságok mindent elkövetnek és az északi részen fokozató,an visszavonják csapatalkat, hogy ezzel is meg mutassák békülékeny szándékukat
20 kilométernyire Tiencsintől
Sanghai, augusztus 0 A kinai csapatok visszafoglalták a Peking és líanktui-i Vasútvonal mentén fekvő I.iangot. A japánok visszavonták csapataikat.
IízjloI szemben a japánok a ciimni vasútvonal nuntén folytatták előrenyomulásukat, több kisebb helységet elfoglaltak és most már csak 20 kilométernyire vannak Tiencsintől.
Sanghai,- augusztus 0 A XI. japán hajóraj megérkezett llankau kikötőjébe. A Japán h"dll®A jókról tengerészek szálltak partra ts megszállták a várost. A hadihajók parancsnoka elrendelte a városban az ostromállapotot.
Sanghai, augusztus 0 A keddi sanghnl-i vihar szerdán és csütörtökön tovább tombolt Tienfu vidékén A fergetegnek borzalmas pusztításai vannak. A Jangese torkolatában lévő Janszeng városkát a \'20 méter magasra Tels/ökö ár teljesen elpusztította. A viharnak többszáz ha\'álos áldozata van. A Sárgi folyó tucatjával vatl ki a szerencsétlenül jártak hoWlestét
RETIKUL
B Ö R Ö N D
HAMBURG
BÓRÖNDÖS HORTHY MIKLÓS-UT 4.
D I VATÖ V
AKTATÁSKA
Női-, fórti- és gyermek-
részletre
olcsón
vehet
(kérjen árjegyzéket)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91.
Nagykanizsa
Fö-ut 5. íz.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvést!
István király Szálloda
(VI., Podmnnicjchy-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részérc.
Szezonvégi
kiárusítás
Az összes férfi és női nyári divatcikkek, fflrdé- és strandcikkek angnsztns 2-től 14-lg
leltári áron
órnsltlalnak
Brónyal Divatház
Horthy M.-ut 1.
Hofherr
Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai Ierakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmlsze-rek, gép, zsák, stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Teloton: 180.
a világhirü gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitűnő szerkezetű különféle
eredeti gyári árban vásárol hatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
Pk. 8161/1936. sz. 1936. vghtAI 2833. Sl.
Árverési hirdetmény.
Dr. Kuhál Ottó és Társa Ügyvéd Utal képviselt Bence OáborésTirsa tavára 822 C tóke is több követelés járuléksl ételéig s nagykanizsai kit. járáablróság 1936. évl816l. sz. végzésivel elrendelt kielégítést végrehal-Us folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi aug. hó 18-án lefoglalt, 176 P re becstllt ingóságokra a nagykanizsai klr. Járis-blrósig lenti száma végzésivel az átverés elrendeltetvén, annak az 1906. évi Xü. t.-c. 20. §-a a alapján a fent megnevezett a a foglalási jegyzőkönyvből kt nem tunö més foglaltatok javéra ls az érverés megtartásét elrendelem, de csak arra az eaetre, ha kielégítési Jognk ma la fennáll és ha ellenük halasztó hatálya Iginykercsel folyamatba nlnca. végrtr. szenv. lakisiit, üzletiben, Oalaabokcn a nagyveoelőbeii. a űzetett összeg levonásával leendő meg-tartáaára hatáltíótll 1137. évi ougusit-i hó 10. napjának d. o. 2 órája tüzet!" kt,amikor a bliótlag letoglalt botosok, 10 öl fa, 1 ló stb. s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek ktszpénzflzeTis mellett, esetleg becsitor. alul la, de a klitUltisI ár \'/s-ánél alacsonyabban csak a végte hsjtást szenvedő beleegyezésével, el fogom adni. — Azon tngóaágokra, amelyeknek a klklilUal ára egyezer pengőn leiül van, az 5610/931. M. E. szimu rendelet értelmében csak azok irverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy tizedrészét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1937. ivi jullus hó 22.
Haán Gyula
klr. blr. végrehslló,
2312 mint blrósásl UküldMi.
\' UaWaMouaa irwgaHi^|| It 0>M«a Hiimf * UálaUal ügkMö yáUtta kAuiraMdijáliai uackwiasáa jMalta AalMr. M tárold
77* P\'toljam 178. Mám
Nagykanlua, 1937. anguutus 8 vasárnap
Ara 12
ZALAI

FelelAs szerkesztő: Barbarlta Lajoa
EISfluM án: HJ k«r> • peatf *o SiaUsUd a ktidótalraull UWo., 7
■agyar katonák,
magyar honvértek, a magyar tö\'d Zalaország délceg, büszke flul ! Mi kor vérzivatar száguldott végig a magyar rónán, amikor hűséges ha-latiakkal aggatták leli uz útszéli [Ókat Béltál flul, tombolt a vö;ös pókul ós gyászbttborult magyar asz-szonyok siratták a pinw-fehér zö\'d szent vértunull, Szep\'dea a Ntjvara hös parancsnoka az üldözöttekkel megszervezte u dunántuli fiuk kisded csapatát, hogy pionírjai lekenek az uj honfoglalásnak, eső tégla hordozói az Uj-Magyai-ol-szá^nak, akkor született meg a iuai magyar katona, amely te\'jeiea a mi nk Ma-gy.ii\'. Aki egy ujabb ezredév magját rakta le a magyar humuszba, ume\'y kikel, terebélyes fává nő és gyü. möicseivel árasztja ol a magyar apák vérével áztatott, vértanukat termi földel. Drága, véres árat kellett fizetni, amíg ódái; jutottunk, hogy füngetlen és s\'abad lett íimét az ország, de uz osztrák Jármot és kényszerházasságot Trianon bilincse váltotta fel és ebben az ujabb magyar Kálváriajárásbau Ti vagy tok a ml Holnapunk,\'Ti a mi erőnk, Ti a mi bizodalmunk, magyar kato-nák, déloeg, büszke^ magyar fiuk 1 A sz-egedl riadó után csikhamar megmozdult egész Dunántu1, mert itt hallojlák meg elöször a Vezér kűrijeiét, hívó szavái, itt dobbant meg elsöizbcn ismét a magyar sziv és lobbant fel az áldozatkész éj ha-üimas lángja, és megmozdult ulána a\' ország és nagyobbodott és erősödött a szegedi kisded csapat ós csakhamar megindulhattak u magyar nemzeti hadsereg zárt iszlo-paí u kivonuló románok nyomában és elfoglalhatta régi helyéi a nemzeti trlkolör. És nagyobbodott és erősödött a magyar katonaság, a nemzeti hadsereg, ujabb ís u|al>b tömegek csatlakoztak hozzá, Dunán-tul virágzó fiatalsága, a magyar vértanuk és hősök fliildi nv«t már erős folyamként hömpö\'ygött, vonult végig mindenütt a magyar katonaság, a nemzeti hadscie^ a ml fiaink. És ahol mcgje\'c.ltek a tul kedves darutollasaink, ahol lépteik alatt dübörgött a magyar fö\'d, -rend, békq, biztonság, törvénylizto let, kimszoüdáció leli isméi\' urr(i mindenütt.
amikor elsölzben bevonultak a fehér lován UlőíVezér után a m:»-gyar székesfőváros még vértől párolgó utcáiba, sz«nt öröm járta ál a hazafiakat, a hűségeseket, a kiprö-báliakat. Budapest hazafias né|ie oriíán ismét kigyúltak az é\'ei ró-"ál, előjötlek a pincékből; a rej-iekekből az üldözöttek némán szen védő seregei és ismét kisülö\'t a Nap s magyarság fölött.
Magyar katonák, délceg büszke magyar fiuk, akik a magyar fellá madás szent Holnapjának őrzöl vagy •ok, Nagykanizsa népe szerele\'tel néz felétek, amikor utcáin mogje, leniek az uj magyar viA az u| ma Kyar Ígéret Jelével.
ügyetlen nemzetnek, egyetlen or-
Titokzatos repülőgépek tovább folytatják támadásaikat a semlegességi ellenőrzést végző halók ellen
40 bombát szórtak egy angol hajóra, majd alacsonyra szállva, gépfegyverlüzet zúdítottak reá — A repülők francia és olasz hajókat Is megtámadtak, majd üldözőik elől eltűntek - A franciák pilótaiskolát létesítettek a spanyol front számára — Szovjetrepülőgépek francia személyzettel operálnak a spanyol hadszíntéren
Burgos, augusztus 7 A nemzeti csapatoknak sikerült elfogni egy le\'.őtt szovjetorosz repülőgép pilótáját. A pilóta elmondotta, hogy június 24-én indult ötven társával Moszkvábó1. Le Haver-be vitték őket először, majd Párfsba és innét szétosztva a különböző spanyol vidékekre, ö négy társával Valenciába került. Itt már várták őket a repülőgépek. A gépek nagy-része francia eredetű. A tisztek és pilóták csaknem 100 százaléktaof szovjetoroszok, in a trónt mÖj?őtf a
franciák egy pilótaisko\'át létesít, t-tek, amelynek 50 tagja volt. A pi óla növendékek kőzüi-egtőbb már 8 hónapja van Spanyolországban. Igen soknak már megvan a spanyol ál-lampolgrsága, de még több már meg is unta az itteni életet és vl>sza akar szökni. j
Vakmerő támadás egy angol hajó ellen
London, augusztus 7 Az ismeretlen repülőgéjwk titokzatos bombázásairól még egyie ér-

A szovjet veresége a semlegességi bizottság ülésén
Az egész bizottság állást foglalt a szovjet-kiküldött követelése ellen
félidőn, augusztus 7 A szovjet a semlegességi bizottság tegnapi ülésén teljes vereséget szenvedett. A szovjet nagykövet -min len további tanácskozás előtt atinak tisztázását kívánta, hogy Németország és Olaszország teljes mértékben és kifogástalanul elfogadják-e u külföldi ön kénlesek visszavonását.
A német és olasz kiküldött állást foglalt a szovjet kiküldött követelése
ellen. Az olasz kiküldött utalt arra, hogy nem szovjetorosz, han -m angol t.j*v áll tárgyalás alatt. Mire FÜmouth elnök kijelm\'cltc, liogy a szovjet kiküldött követelésével iiem $rt egyet. Az egész semlegességi bizottság a szovjet ellen foglalt állást, söt móg a fr^n-cia kikülelölt Is figyelmen kivül liogyl" a szovjet.delegált felszólalását.
Ezután elhatározták a tanácskozás elnapolását.
Nagy politikai tanácskozások Gasteinban
Bécs, augusztus 7 A badgastelnl eseményekből nagy politikai tanácskozásokai sejtenek. Az ott üdülő kormányférfiak sora ugyanis ujabb két személyiséggé gyarapodik.
Badgastelnbe utazik Blomberg német vezérezned-3S is, valamint ideérkezik Jaissa tábf^rnok, osztrák
szágnak, egyetlen népnek nincsen meg az a katonasága, mint a nv>-gyar nenízetnek. Akit annyira a ma gáénak vallhat, aki annyira a szivéből sarjadt, akivel annyira ejgyé forrt, mint a magyar k\'alona.
Mert a magyar katona nem csak katona, a magyar katona nem csak a belső rendet, a kü\'s5 biztmságot szolgálja, a magyar katona sokkalta több ennél. A magyar katona a tria-
vezérkarl főnök, aki személyes jó-barátja is Blombergnek.
Vasárnap Neurath is leutazik birkára, amely Szintén köael -yan Bad-gasteinhez és állítólag ő is álránduf Gasteinbe. r
Mindezekből az utazásokból azt sejtik, hogy n háttérben politikai megbeszélések húzódnak meg.
kéznek ujabb jelentések. Algíri jelentés szerint nem csak angol és olasz, hanem a Bjebel Hamur nevü francia gőzöst is támadiák. A semlegességi el\'enőrzést végző hajók támadó repülőgépének nemzetl-é;ét még nem sikerült megállapítani.
Ujabb jelentések s/e. Int a B:l\'ich Corporation hajóját három repülőgép támadta meg, amelyek körülbelül 40 bombát dobtak a hajóra. Szeiencsére egyik sem talált A hajó parancsnoka kiadta a jelszót a menekülésre, mire a repülőgéi>ek abbahagyták a bombázást és e^ésa közel ázállva a hajó fölé, gépfegyverrel lőtték a hajót Szerencsére emberáldozatot nem kövelelt ez a lövöldözés ssm, mert a golyók nemi találtak. (
Francia hajót It bombázott egy titokzatos repülőgép
A francia hajót délután 6 órakof támadta meg egy Hmere*len rcpü\'ő-gép. A bombázás után itl Is egész alacsonyan repülve, gépfegyverrel, mintegy 100 lövést adott le a hajóra. A lövöldözésnek itt sínes emberéletben kára. \'
TOdőlövés érte egy o(*s* gőzös parancsnokát
A titokzatos gépek a Mongió)a olasz gőzöst is megtámadták. Á gőzös parancsnoka a gépfegyvet tüzbe® tüdőlövést kapott. A hírt megérő-sitetlék és közlik, hogy a h:,jó a súlyosan sebesült kapitánnyal az Alglr-i kikötőbe sza\'adt. Itt partra tetiték és kórházba szállították a kapitányt:
Megsebesült a menekü\'és közben az egyik holland ellenőrző tiszt ls. ö karját törte. Ugyancsak Algírban tették partra-
A támadó repülőgépek eltűntek
Algírból a titokzatos repülőgépe-ket üldözőbe akarták venni, de mielőtt az sikerülhetett vo\'nn, a re-pülőgéi>ek e\'repültek ismeretlen vidékekre. Az ügyben S\'d<oru vizsgálat indul meg.
honi kereszthordozók nagy ereje, bizodalma, reménysége A magyar katona nemzeti misszonárius. A magyar katona szimbólum. A magyar katona a magyar Holnap, az elkövetkezendő nagy magyar ünnepnap előfutárju, kardhordozója. A mai magyar katona Nagymagyarország katonája.
Magyarok,^jakikor magyar katonát láttok, a magyar nemzeti had-
sei-eg tagjait, szeretettel pihenjem meg rajtuk szemetek, a H >lnap Nagymagyarországát lássá\'ok meg bennük. • I \'
Magyar katonák, délceg vitéz1, magyar katonák I Az ország szere tete kiséri lépteiteket. Legyetek büsz kék arra, hogy magyar ) katonák vagytok, a magyar nemzet lelkéből lelkedzett katonák, a magyar Holnap biztató ígéretei!... (fi. /<,)

■JUaU KZUM*
IM7. luguii\'ui 8
Djabb bárjelentések
■ nagykanizsai járásban történt ár pusztításokról
A nagykanimi föszolgabiróság " hét otején történt itéetldö puszti\'á saíró/ az alábbi jelentést terjesztette be az alispánhoz : i
Szepetneken magrongálódott 8 ház. E»k közül Mu\'ek JóOofJ Tepesics Györgyné, ózv. Sif térné-Adamovics István és özv. Fülöp Istvánné házai olyan nagy mértékben rongálódtak me^, ho;y a köz-ségl elöljáróság jónak látta a nevezetlek kfakoltatását, akilet a szomszédoknál he\'yeztek e\'.
A lekaszált sirjut a viz elsodorta és a réteket elöntöt\'e, e\'s >dort az ár mintegy 90 darab majorsá/ot is. Szepetnek község kára mintegy 6000 P.
Lőwenstein Jakab h\'"1 >stav3ban fs elszakította az árvíz a gátat, a kár megközelíti a 15000 jx-n^öt.
Murakeiesztur és Molnári községek között az ár els >dorl e <y 6 mó-teies beton hidal. A forgalom emiatt n>egakadt. A kár a e-\'endöri je\'entvS szerint körülbelül 15.000 pengő.
Aki friss és munkaképes akar lenni és el akarja kerfllnl. hogy kemény legyen a nzéke, eméwtéee meg legyen zavarva, folyton fáj\'on a fe|e és a bőre tele legyen mindenféle pattanásokkal, az ieyék hetenként egyszer kétszer reggrlirés előtt eoy pohár természetes .Ferenc József keserflvlret. Az orvosok ajánlják.
Szombat
BUDAPEST 7.
17 Hnns Joaehhn KoelrcuUer fu. vohlzik. — 17.2.-) I)r MüUer Pál előadása. — 17.40 A rádió szalonzene-kara. — 18.15 Felolvasás 1!) Mit üzen a rádió? — 10.30 Clcmms I)a-himk-n énekel. — \'K) Lehár-est. A Hádióélet bangversinye és enuek keretében a rádiótárgy sors játék főnyereményeinek sorsolása. — 10.50 Kül-ögyi negyedóra. — 22.15 Hírek. — 22.35 Itáu: Zsiga cigányzenekara. — 23.15 Komor Géza jaiz-zenekara. — 0.05 II Írek BUDAPEST II.
lfl.30 Mezőgazdasági félóra. — 20 A budapesti nemzetközi dalosverse-nyen résztvevő külröldi énekkarok • hungwrseoye. — 21.15 Hírek. — 21.35 Tánelemczek.
ID<3
Változó!
Pr«.Bíil»: Elónk faiaknvugall szil, változó felhőzet, helyenkínt lutóeaő, esetleg zivatar.
A Moteorolofflal Intézet nafíykanizaal moKlInyelOállomiu JoU\'utl i
Hóméraéklet tagnap eato 9-kor: +212, ma regeoh+no délbon : +26 0. Caapadék: 0-0 1.
Naptári AuRuntua a vasárnap, ltom. kai. Clrjók. S\'rotoaUna Usiló. Izraol. Elul hú 1. _ Au*utnu» u hítlő. Kom. kai V. János. l\'roteaténi Kmíd. Izrael. Elul hó 2.
Oyónyrorlárl «j|alt azol|<Alat a hó 1M« a, „rtraniyal" ltjó«y«z<»rtár «. a kUkanlzaal gyó,jya»erlAr
Vitéz gróf Teleki Béla ffiispán a zalai problémákról
„Krátky István polgármester nagy hozzáértéssel intézi a város ügyelt" — Zalavármegye főispánjának érdekes
nyilatkozata a fővárosi saj ó képviselője élőit
Különösen Nagykanizsa Saempont-jábói érdekes nyi\'atkozatot tett vitéz gróf Teleki Bé\'a főispán a *FüggetIen Budapest* munkatársa előtt. \' l
Többek között kije\'en\'etto a főispán, hogy ma az ország egyik !eg-szegén>eL)b vármegyéje - ZUla \'vármegye. Idegenforgalom szempontjából az úthálózatnak o kiépítés.\' volna a legfontosabb problémája a vármegyének. Sikerült is rekí 630 ezer pengőt kijárnia utépi\'é i cé ok • ra Zala vármegyéhez. l»özcl 400 (xö/ség és két váras \'tartozik. A 400 községbűn 314 000 lak s v.in. Vannak olyan községek is Za\'a mesében, amelyekr.ek 50 60 lakosa van. A két megyei város Nagykanizsa és Zalaegerszeg összes n 45 000 lakost számlál. Itl vannak Zala bortermő helyei: Tapolca, Nov^ Lenti községek, mind elmert, márkás borokat termelnek, de a bor elhelyezne U-hettlensé* Állandó m-ző-gazdasági és háziipari, tmf <lyumo-kat tartunk folytatta a fői pán és iskolánkivü\'l népmüve ó i tanfolyamokat rendezünk. E\'sőivndü ér-
dekünk, hogy munkát adjunkj mert sok ezer ember kénytelen e hagyni lakóhelyét, hogy munkaalkalmat találjon másutt.
ismenem Zalaege. sz g nehéz ha\'y-zetét, tudom milyen retlenates adóssággal küzd, de mégis ez a város boldogulni szeretne. Épp ezért sikerült kieszközölnöm, hogy kórházunkat kiépíthessük és erre az építkezési munkálatokra már az eső nagyobb összeg át is utaltatott.
Nagykanizsán már könnyebb a helyzet, itt igen sok épiikezés folyi^ Igy többek között az OTI-székház, az. uj igazságügyi palota és más építkezések, a rendőrségi palota rövidesen épül. Krátky István |x>\'gárme.s-ter ur nagy hozzáértéssel intézi a város ügyelt.
Nagy reményekkel te\'iint a főispán a Lis|»e-Szent idorjáni fúrások elé, ahol nagymennyiségű gáz és olajrétegeket találtak. A szakértői vélemények szerint az o\'aj rövidesen felbukkan a földből ós akkor megindul a hutalmas, lük\'.ető éle!.
Zala vármegye főispánja tehát pzintén az optimizmust hirdeti.
A jövő héten megkezdi működését a letenyei maláriakutató intézet
Beszélgetés dr. Kontra László vármegyei tisztifőorvossal
Letenyén ta\'álkozlunk dr. Kontr.v László vármegyei tisztlfcfjrvoss,".^ ezzei u h;,lkszavu. de annál erö;<-\'bb munkásságú szakemberrel, \'.kinek agilitását fényesen bizonyltja a Letenyén feláll! andó maláriakutaló Intézet is. M »sl is ezügyben járt Letenyén. Kérésünkre a felálli ás alatt lévő maláriakutaló intézetről a következőket mondotta munkatársunknak :
A letenyei maláriakutató htézet tulajdonképpen a Kö egészségügyi intézet égisze alatt müköJik, de e mögött a Rockefel\'er alapítvány :ill Rockefel\'erék támogutása nélkül ezt a rendkívül nagyfontosságú kuütó-állomást nem lehe eít volna jfclátll-tani. i ; ;
- A vármegyéhez már megérkezett az első 5000 pengő és kót kiló kinin, aminek értéke szintén 6—700 pengő.
A közegészségügyi intézetben a laboratóriumi felszere és becsom.igol-tan készen ál\', az a jövö héten ér* kezik meg Letenyéne. Még a héten azonban
megérkeznek az orvos ós a laboráns, valamint Mr. Phaohet, a Rockefeller Intézet igazgatója,
akinek látogatásá\'ól igen sok függ.
A maiári ikutató in é\'etet Za á. nak megszerezni ugyanis nem kis munka volt. Most, hogy sikcrü\'t, Zalának is meg kell mutatni, hogy sze-
Olcsó
nyári vásár
Singeméi
aug. 2—14-ig.
rény lehe tőségei i. ez kép st támogat-ja az intézetet és mindent elkövet, hogy helyiségeket és lakást Wz\'osit. son számára. Erre annál is inkább szükség van, mórt a m\'Jláriakutaló intézet évi 60 80.000 pengőt Jelent e vidéknek ! i
Mig hazafelé autózunk, megtudjuk, hogy n három szükséges helyi, séget gróf András y Sándor ajánlót-ta fel, annak bebútorozásáról pedig a község gondoskodik. Az intézethet beosztott orvos és laboráns a környék összes moosarait megvizsgálja, annak vizét elemezi és megállapítja, hogy (tenyészik-^ abban a maráriát okozó anophe les szúnyog lárvája. Miután ezt g;,n. dosan elvégezték, kidolgozzák a terveket, hova kell telepileni a gambusia halat, aínely felfalja e szúnyog lárváit, melyeket ke l olajjal leönteni és melyeket kell lc.s.i-polni. Erre nz időre már niegérke zik egy mérnök is, aki a lecs ipo\'ási terveket elvégzi.
Nagyobbarányu közmunkákról is szó van tehát,
eltekintve altó\', hogy a vidék megszabadul az egyik le,gveszedelmc-sebb betegségtől, a maláriától. A szegény betegek már most Ingyen klnint kapnak. Az intézet működésének használ elsősorban ez a vidék látja, de hasznos ez az egyetemes magyar-ságrnak Is, mer. Défcalát megtisztítja a maláriától.
Herczeg Ferenc a Bizánc szegedi előadásán
Szegedről jc\'entlk : A sz-gedi Dóm téren szombaton kerül sor az ünnepi játékok negyedik élményére, a Bizánc előadására. A Dóm tér színpadának széles méreteiben és gazdag külsőségeiben uj hatást és uj hangsúlyt kapott \'ez a klasszikus veretű történelmi szinmü. A tavalyi nagy művészi siker után három estére az idén is felvették a Játék-rendbe. Ez a több, mint három évtizedes törlénelmi szinmü egészé uj hangokat kapott a szabadtéri arányokban. A munkát nagy érdeklődéssel kiséri He rezeg Ferenc, a darab illusztris szerzője, aki már a házi főpróbákon is résztvett. Az ünnepi előadás rendezését dr. Janó-vics Jenő vállalta és igen érdekes művészi meglepetéseket Ígér a szereposztás is. Uj szerepet játszik a Bizánc előadásán Törzs Jenő (Lalla Khalil), Konstantin császári Táray Feienc, a császárnőt Tőkés Anna» Giovanni kapitányt Ki s Ferenc, Hermát Somogyi Erzsi, u fiatal W-rök követet Timár Józref, Zenóbiát Berky Lilli játsza. Szombaton kerül színre a Bizánc, vasárnap Az ember tragédiája, hétfőn psdlg a János vitéz. Nem csak vonatokon, de autókon Is, különösen külfödről. nagy csoportok jelentették be érkezésüket, akik meg akarják nézni a három egymásután következő estén a szegedi ünnepi játékok három elő. adását. Első alkalommal történik, hogy a Felvidékről 300 utassal különvonatot indítanak Szegedre, a melyen Ruszlnszkóból rendeznek tömeges kirándulást.
■a Kocl/áxtanoa meg
egy pengőt I Biztosan nyer valamit az egyházközség egypengős knlturház-soi\'sjegyéu 1
1937. luguiitm 8.
halai kozuomi
k
A nagykanizsai színházi válság Igazi okai
4 Irta: dr. Dómján Gyula
A /.\'Iont* n is megvalósítható — s,jl niegvalósltandó —\' feladótokul há-rom csoportba sorozlwtjuk.
\\i első < soporÖm tartozik a nézőtér és a színpad megfelelő kijavítása. A nézőtér; n « feladat a kővetkező, Elő-s/.ör:
a padlózat meredekségónok fokozása,
mégpedig ugy, hogy az a színpad f.Jé legalább egynegyed méterrel mélyeid l-e, inig hátrafelé legalább ugyan ii.íví val magasabbra kerüljön. Ezzel vele. jár a már tönkrement, nyikorgó, recsegő padlózat tökéletes kijavítása is. Másodszor: az előcsarnokl>ól a pálio-lvokl>a vezető középső ajtó megfelelő
megnagyobbítása és < nnan — a szék-
sorok középső három székének kidobásával egy legalább három széksor szélességű
középső ut létesítése
a színpadig, Eren a középső „t lélc-silésévet természetszerűleg velejár az összes székek generális áljavitása is. A középső székek kidobásával jjíró QlölKlyhiány kiküszöbölésére kót mód is van. Először a mostaninál valamivel keski nyebi,, mondjuk "> centiméterrel szűkebb, de tartósabb, erősebb székek beállításával, mikor is a jobb-ról-balról megmaradó 9—9 szék helyeit 10—10-et lehet minden oldalra beállítani s igy a luk\'jttonképeni hely-vestteség csak a közé|»ső sor, má>od-szor pedig egy
orkólyrósz felépítésével. Erre pedig, — bárhogy\' hangoztatják is, hogy nem lehet, — igenis van mód és lehetőség, megadja az a tény, ltogy a színházépítésnél minden úttal, ajtóval, szinpadtfol stb. mindennel takarékoskodtak, csak pont « niozl vetítő gépházának az elhelyezésénél nem fukarkodtak a hellyel. A mozi vetítő gépháza és lÜmtekercKolő helylsógo ugyanis i>ontosaQ az előcsarnok felett van és pontosan akkora helyet foglal el, mint maga az előcsarnok. Ha a Népmozi utcára kiépített, fecskefés>.ck-szzerü vctüőkamráját vesszük mértékül, akkor annál sokkal nugyobb és kényelmesebb veti tő kamra maradni a városi színházban, ha a velllőkumrát a mostani ^elvéről a páholya jtók íe-lcttl faltól vissza vinnék « főbejárati faltól az előcsarnok els$ egyharmadáig számított távolságra s akkor az előcsarnok feletti fennmaradó kétharmadrész hely a páholypjtók / feletti fut szinpadnyilás szerű kivágásával már majdnem felét megadni a néző-térliez szükséges crkáviendsrcnek. Ezen tul i>cdlg, ennek folytatásaké|>en nagyon szépen és könnyen meg lehetne csinálni az erkélyrondszer még szükséges részét is olykép, hogy a mostani páholyok felelt, vagy még egy-két sorral előbb is, a mostani díszítő elemeknek megfelelően kíké|>e. zelt, vagy esetleg hasonló faragott deszkával burkolt vasoszlopok tartanák a vastraverzekre felépített karzati nézőteret. Csak a nézőteret mosd díszítő lelógó lámpákat kellene at útból eltávolítani s okkor a mozi egy csomó emeleti páholy ülést, a színház l*dig egy csomó jó e«Jtélyülést kapna s viszont az alatta levő. mostani pá-holyboxok kiűrcsllésévcl lenne egy elég nagy befogadóképességű
földszinti állóhely
Is. Hozzátartozik a nézőtér kijavitá-
sához a szellőztető ós fűtőberendezés zajtalanliása is.
A színpadnál viszont első teendő 01 öss\'Cs, a szinpad tulajdonát ké|>ezö díszletek és felszerelések kijavítása, átfestése, a hiányzók pótlása és főleg a vlánilásl felszerelés — ha csak kLs-
mértékű ..... modernizálása. Azután hu
*; |l szerelni a színpad é.s zsinórpadlás \'a\'ésél is s végül meg kell építi ni az úgynevezett
hátsószlnpadot Erre a sdaljái mögötti parkion van
hely elég, mert nem kell más, minthogy a mcslunl színpad játszóterének megfelelő szélességben mélységben ós magasságion a színházépület hátsó falának kivágásával pótfülkét épitse-n k a sz-nház mögé. Ez a/, építkezés a kanizsai szinliázi technika lehetőségeit teljesen megkönnyítené ós t\'ljescn uj utakra terciné. Erre vnn szükség, nem i>edig féligkész és sohasem használt sülyeszlőkrc.
Ami pénzbe kerfll és ami nem kerül pénzbe
Ezeknek a feladatoknak a megoldása természetesen elég időbe ésTnég több uénzlx1 kerül, de a u< jvlolkodnsra nem sok idő von. lin a kanizsai színházi kuliurát meg akarjuk menti ni, nkkor nnjg a mostani gazdasági év folyamán el kell készíti ni a terveket és m«g kell találni a szükséges fedezeteit, hogy jövő nyáron, a színházi és mozi holtszezonban a szükséges átépítést végre lehessen hajlani. A megoldásnál n in lehet takarékoskodó, kicsinyes szcmjx\'n\'okul figyelemig venni, mert elsősorban is a városnak kötelessége á\'lmdó áldozatokat lm: ni
» kuliura, igy a szinházkullura érdekében is, ez uzonhun nem merülhet ki abban, hogy év« n\'e segélyt szavaznak meg a sz jíház löszére, lio - megfelelő áldozat,»k árán Is, do -- megfelelő átalakítás és karbantartás melleit a színház és mozi rcnlábllisabb, nagyobb ln lo- adó képességű és kellemesebb, célszerűig helyiség lesz, a város évi jövedelme is növekszik inaj.l s elmarad a társulat évi segélyezésé-ni\'k szükségessége is s az erio fordi-tott összeg kis hányadát kell majd csak a/, évente szükséges pótlásokra, javításokra fordítani.
A megvalósítandó feladatok ezen első eso|K>rlja pénzbe kerül, de a második csoportba tartozó .feladat megoldása szernlcm jó szóval, belátással minden fillér kiadás nélkül keresztülvihető. Ez a fe\'adat pedig a színházi játékidő Pj ibh, célszeriilib ós színházi szem|>onthől megMelőbb idö|>onLra való áll étele. Mint n/.l már előadtam, szinházi szempontból sem a májusban kezdődő, sem a detemberl színházi idő nem megfelelő. A mozin ik, amelyik \'.) -10 hónapig két helyiség ben jáls ;k s egy helyisógl>en még a színház ililétekor is tud játszani, azonfelül olcsóbb helyárabal jó műsor esetén m\'n.lig megkaphatja a közönségét, semmi vitális érdeke nem fűződik ahhoz, hogy a színházi játé,.-
a*
augusztus 14-ig tartó
idény végi árusításunkra !
Áruház.
VIT1RÍM(IT.|. H. \'KOHÁSZRA OTTOKAS-U®.
Gyártelep: BUDAPEST, IX., LENKE-ÜT 117.
idők a mostani időpontban maradinak, viszont színházi szempontl>ól rendkívül fontos, hogy a mostani jA-tékidőket alkalmasabb időpontra tegyék át. Vegyük csak figyelemig azt, hogy a pécsi l-al hónapos sziniszezon oklólerlő, március végéig tart, de márciusban már ott is gyen .{én megy. A színigazgató, tudva azt, hogy a kanizsai színház kis berogadóké|>e.sségc melleit nagyon jó eset, ha a mindennapi kiadásait megkeresheti, de ráfizetésre is számíthat, kénytelen tartaléktőkéről is gondoskodni. Ha m«st akkor, mikor a pécsi színházi szezon gyongü\'ni kezd, léhát mondjuk március közepén, átjöhetne mindjárt Ka-nizsára, rendben lenne a dolog, mert március közepétől május közepéig biztosan joblon menne itt Is a S7jn. házi szezon, mnt a nyaralás^ időszakban, de még rosszabb szezon esetén Is bírná a direktor anyaginkkal. Jelenleg azonban az a helyzet hogy a pécsi szezon gyengülése, "3őt teljes leromlása után is még kény leien n direktor kél teljes hónapot ott tölteni s elkölteni, ráfizetni azt az összeget, ami a kanizsai $zezon rendezésére elég lenn \'. A decemberi három hét pedig azért alkalmatlan, mert a* ilyen rövid időn- idejövő kis társulat a közvetlen karácsony előtti időlten csur-ranó-eseppenö bevételét kénytelen majdnem utolsó rillérig a íütésbe fektetni s az elégetett bevési csak a társulat .leégését, vonla maga után, inig mondjuk egy október közepén kezdődő három hetes téli színházi szezonnak közönsége is egész biztosan jobban lenne s a színészek is jobban
járnának. , ,
Ez volna a második megoldandó feladat s Ozt hiszem, semmi akadálya sem lenn • annak, hogy a moziignz-galósággal szép egyetértésben megltc-szélnék a szerződés módosítását a megfelelő ujabb szinházi játékidőre vonatkozólag.
A harmadik feladatcsoport már a színházigazgató hatásköréin- tartozik, de azt hiszem, ha az első két csoportban irt változások megtörténnek, automatikusan vele jár mindazon körülményeknek u megszűnése Ls, melyeket a színház, illetve színtársulat rovására felsoroltam, meri hiszen lm a színház renlábilitása és bevételi lehetősége növekszik, elesnek minduzok a gondok és harcok, amelyek » közönség szin-házbu édesgetését s a ftnindennapi szűkös levétel elérését célozzák. Hu pedig .-- azután, hogy a város és közönsé e mind< n lehetőt elkövetett \'a szinliár-kulluru segítésére ós nehézségeire kj kiküszöbölésére — mégis ismét jelentkeznének tzck.a nehézmónyczelt jelenségek, vagy -""a társulat vagy az előadások nívója nem felelne meg a kanizsai ígényeknok, még mindig lenne rá mód és\'alkalom, hogy Nagykanizsa, — miként most I>écs is ós Kaposvár is — gondolkozzék azon és lehetősgekel keressen, hogy a kanizsai szinikultura sikerét más, nejki megró lelőbb társulat közreműködésével biztosítsa.
Ezek az oko|c és ezek az orvoslási módok. Tehát nem lehet uzt mondani. hogy: «Ez Kanizsa,» luuiem iy-kább teljes joggal azt, hogy: <Ez a kanizsai színház.* Most már azután rajtunk áll, hogy (0z a pár szó, amely jelenleg a kanizsai szinikultura atejms és jogos leértékelését jelenti, a legrövidebb időn belül ugyan.-sak a kanizsai szinikulturának, do annafc sikerének megérdemelt, jogos és büszke jwlzöjo legyen.
<y>*» . - ^
4
ÍAUAt ltoZLÓNV
193?. aUgunlm 3
Parid és a világkiállítás
(Párisi Impressziók, Vl. kanizsai szemüvegen)\'
A japán jtavillon üvegfalaival és < úlóp<"iköii nvugvó rvljárójával furcsa l)i nyomást kell. Az év. m-des /isi japán kultúra és a inode. n mondhatnám ultramodcin építőművészet ke-vei-éke mind. n átmenet. Ugyanez l»e-lül is. Finom, értékes bn iH-Muddhák, óriási porccllánvázák, 2 :MM) éves apró lörpofák, melyeket virágcserép Iwn, üvegbura alati hoztak a japán császári kertből. F.rekn <k, é|H*n ugy, mint a hlh\'.\'telhnfll ol-só dumping-áru kiállításnak a titkát nem hagyják ellesni másoktól.
Valahogy ugy is érzi tényleg a* em-l»er, hogy ezeknek az előttVuÁ bánni-latraméltó dolgoknak a kizárólagos létrehozására ők évezredek alail épen eléggé rás\'.olgáilak és már csak sioli-daritásból sem szabad feszegetnünk az ő gondosan titkolt müvé.swtüket és mesterségeiket. Alinál nagyobb a»-lán a kon\'raszthatás, h.i a/. cml>er bemegy a másik teremi* •, n\'u^l a K-g-tökéletesebb orvosi műszerek, inikrosz-köpök, villainosgépi\'k sorakoznak fel. Kzt ők tőlünk tan-illák, viszont az évezredes kultiirál>an kificamodott iu lelHgt\'nfiájukkal oly tőkélyr • emelték-hogy a tanilómester nla|>osnn hátra, maradt.
(Észtország, Lettország és Litvánia, egy födél alatt, egy épflletlien talált helyet. A három ors/.ágocskl csupán a festményeivel és szt\'nvegeivel vo-null ki. A terem közepén kényelmes pamla^ok v«nn ik, ahonnan az ember elijrzgelfidhi\'l. Nagyőn üres a- egész, a látogatók is inkább vsak a j>aml«g<>k miatt keresik fel.
Körülijeiül ugyanaz mon Iható Jugo szláviéról is, avval a csekély különbséggel, hogy itt még » kényelmes l>amlaj(ok is hiányoznak. Kz a paVillon viszont gondoskodott magának megfelelő sex-ap|>calról az olcsó cigaretták és a csinos elárusítón "• sze. mélyében.
Kanada épük\'te előtt egy hafeilmas, életnagyságú böh\'nv áll, ritka tökéle-le.sséggel fából kifaragva. Képviselj az őséről, u föld gazdagságát. A payillon maga, amelyre az amerikai tem)>ó rányomta bélyegéi, tagndlwtalli.n il árulsz jelleggel blr. A kis ffllkékUn elosztott sport- és vadfiszfölszerelések, prémek, á|latl»őrök ,az árak röllünle-lésével , a faóriásokból kivágott cikkelvek nagy gazdagságot és egyszersmind gyakorlatiasságot árulnak el
A kiállításnak leg)obI>an látogatott része az élelmezési negyed. A világnak iniinhn elképiellictő étel - és it ila meg található itt. Az elárusítók n% bősz-szuságára a,onb-\'n a közönség Ht is rsak ugy néz m jvlent, mint más j^avil-loii\'iklmn a szobrokat vagy fcstmé. nyéket.
!•>. értlfctő is. A legéhesebb vagy szomjasabb embernek is elég, ha csuk megkérdezi az árakat és röglön elmegy az étvágya; szinte a szemei előtt látja Ie|>egni a minden |>avillonbnn olvasható f/j)Írásokat: .DéfvJise de.toucher aux»»bjets exposées|» u. Iieg\'dsán Andot
Eur nyereménye \'
van az egyházközségi kultúrház sorsjegy akciójának.
— Teklntie a Kopstein fiutor
áruház állandó butorkJálllUlsát. IzIéBcí é« olo ó bútorokat kedvező fízet^ál tol tAtelokkel vásárolhat
Lispe vagy Szentadopján ?
Két egyesített köíség harca az uj helységnévért — Megfellebbezték az uj névmegállapltósl határozatot
Ar ország nngy része, de Nngyka- | nlzsa is vajmi k„>\\e et tud itt voln* \' Lispéről, ha :»z ango! o\'ajkutató társaság nem folyt ltja kö<\\elen közeiében fúrási munká nt.ilt ts ha ez a fúrás nem járt volna e edménnye\'. Ez n kis zalai község egyezerre hi-res lett és nem cs!>dn. ha mirtden Igyekezetükkel tiltakoznak az ellen, hogy móst\' ezt a di jSő^éget a szomszéd Szen.adorján község arassa le. A két község cgyesité ével már többször foglalkoztunk s meiirluk azt is, hogy a kisgyülé; a Szentador-ján nevet fogadta el. .
Most, hogy a Zafal Köz\'önyman-katársa künn járt, sikerült megadnunk, hogy Ll>pe mindent e\'kö.e\'j, hogy ezt a határozatot me-finásisa. A fel\'ebbezés már e\'m.\'nt és ezügy-
ben a lispe\'ck több küldöttsége! is menesztet ek már az il .-t ékesekhez.
A felebbezé., nem Indokolatlan. Lispe ugynnis régi nemesi község* mig Szenlndorján jo >b.ígyközség. jobban tehát nem is lehe\'ett vó na megsérlerii Llspét, minlhngy nevél ei\\élték és a s\'^mszéj johbágyköfc-ség nevét,ruházták á! reá.
A lispeiek kérés;\' n legjobb me-derl.en halad, maguk a jegyzésé ek is támogatják a kérési, csak. ugy, mint a kerület képvise\'öje, vitéz Biró György is, nki már a szükséges lépéseket is megtol le.
Az uj egyezteti kö\'ség nevű vn\'ó-szinüleg Llspeadorján \'esz. Igy remélik, hogy mindkét község mbg-nyugszik.
A Centrálban ma szombaton este
hangulatos nagy táncestély
MT éjfél után két őréig.
A tánczenét a kiváló fővárosi SZEMDRŐ Jazz-szalon és magyar zenekar szolgáltatja.
Kisorsoltuk a multhefi keresztrejtvény értékes dijait
A aztrtneaja nyerfíh nJvaora
A Zalai Közlöny nyári keicízt-rejtvénye Iránt mint nzt mi\'ir je ienletlük é énk érdeklődés nyíl-vánult meg. össze cn 137 heyísnieg fejtés érkezeti be s ezek között a sorsolásnál n szerencse n köve ké-zöknek kedvezett;
1 Az órát nyerte : Puskás László !1 o. gímn. tanuló, Bajza utca 2
2. Egy értékes könyvet nyen, Wágner Jenő, Deák tér 1
3. Egy ezüst ceruzát nyert : R.-it-kty Tubi Vörösmarty utca 30
4. A Zalnl Közlöny kéthavi előfizetését nyerte : Hajnal Káro\'y l \'oda-tötiszt. úgyésziég.
5 Egy doboz pudert njert : Si|>os Mózes főtiszt, Rákóczi utca ■>2
6 7. Egyn-\'gy dolxiz névjegyet nyert : Kuinénovlcs Mírla \\é oüií zn és dr. Magyar Miklós föáüat-orvos.
8. A Zalai Közlöny czyhavi e\'ö-fiíetését nyerte : Tóth Bbske, Fö ul 21
9 10 Egy egy könyvet nvert: Knronczy Rudolf tanító és Csóka Ján\'ö, Fő ul 16.
A szerencsés nyertesek nyereményeiket hétfőn déle\'őtl álvehetlk a Zalai Közlöny szerkeíztöségélx\'H.
BIZALOMMAL CSAK SZAKÜZLETBEN VÁSÁROLHAT I
Bőrönd • Retlkül ■ Pénztárca Iskolatáska • Aktatáska é Hátizsák Divatövek nagy választékban Javítás • Alakítás ■ Festés
HAMBURG
Nagykanizsa, Horthy M.-ut 4. F6űzf«t: PÉCS.
HALLÓI HULLÓ I
Vasárnap, oug. ■ én Urtja meg Burbuoa J»i««f icnekarával a lánc M«ZÉP ILONA" vendéglőben, az aug. hő 1 én rotsz Id8 miatt elmaradt
vidám nyári mblaisáaát.
Mindenki, aki |ól akarja magái érezni ott legyenl Baléfetltfl]
A már kiadott Jegyek érvényesek Szépségverseny-nyeremények I Szíves párt tógáit kér m R«nda*eaég.
Oltrt, jó ételrtríl és itilikrM mditMnl
tovatVerétő: Dr. DévaltA, F.-dfli B8tk*
Scmmeringi divatlevél
Édes AHcekám !
ígéretemhez híven siotek, hogy beszámoljak Neked az it.eni dogi>k-rói és kicsit tájékoztu%sa.a!< a lie y. bell é étről.
Llőször is köziöm Ve ed, hogy egy marhaság (pardon a kifejezésért) n-, ha az ember azt hiszi, hogy Somme-ringen lehet pihenni. Hidd e\', an ,yi dolgom vun, hogy ré.nes. Nincs e^y szalwid percem se Elöszö:- is legfel-tői estig ö tö^ködnöm ke 1, a pr g-rum -ktöl pedig azt s tudom, hogy h->< áll u fejem. /
Talán legjobb les/, ha leirom a nupi programot, akkor majd Igazat adsz nekem. Hát reggé 9-kor k\'?\'ck és h t strandldö van, akkor shőrtbJUi vagy dresslng gownban mégyek le reggelizni, ha pu\'dig borús, de n»m esik, akkor a kötött koszlün^net veszem fel (milyen jó, hogy télen ezt megkötöttem, most remekül hasznát veszem), magamhoz vc;*em a botot, sapkát kerítek a fejémív és igy mjg>ek, turiiinészigen i6g|rdizai
Ebédhez, magától érlelődik, újra fel ke 1 öltöznöm, mert c-sák rjem jelenhetek meg a 6-7 fogásos ebédhez slr-rtban vagy turakosztümben Ne vet^éges. Ilyenkor felves/em n halványkék lenvásznat, vagy a fehér plkét, vagy a nyersszinü ehnntun-gomat. Csak arigo\'t. Ebédután ritkábban lefekszem, de althál WiIV?! ü\'ök le rögtön brid^lnl. Itl ri-nge-teg »as/.tal« van s a rengóleg dde-tömörült külföldi épi>en unnyira sjíeiet játszani, mint ml. Ebben na* gyon megegyezünk, de A;ülönbjaij hidd el fiam, hol vagyunk mi pl b gazdag amerik^Uiktól ? .. Ég1 , és fö\'d.. Av-ok n torettek, az \'ékszerek, különöset! este. Néha percekre be kell hunyni a szentemet (no, n m az irigységtől I- attó1 a káprázallól, omi egy egy amerikai nő solitairjéből vagy btitonjából felém káprázik^-Egyszóval brldgézünk 6, fél 6-ig. -ík kor ész nélkül befejezzük a roblerl és rohanunk 6\'törködni n dé\'utáni tánchbz, vagy megyüíik <h Játékkaszinóba. Itt pei-sze már rradé-sebben kell kinétnj, Itt kenődik* 1 tuiüetle szempontjából tulajdonképpen a nap. A most csináltatott francia imprimémet és lencsipke kom-
IflllavinuÁif legnagyobb választékban, gyapja-és flanel! IIIkCACil nClGViyf cn takarók, paplanok, intézeti szövetek és
egyénruha anyagök előírásos kivitelben lejutányosabban vásárölhatók
ttirscimér Mór divatáruházában
Í&37. augusziui 8,
éaiJa KÖZLÖM"
plcmnt remekül ki tudom használni \' Ilyenkor, még jó ho;,»y nem hall-gíittum az uramrn, aki szidott hogy niin?k ennyi »r;>ngy« ide. Hiiba, az ember tol ette do\'gokbaWSohu nj hallgasson a fériére... A tánc iüeni, /\\li jkám ! Tudod, amikor az a cso. dils jazz elkezd szólni és az ember la sin, taktusra keverge\'nl kezdi a délutáni kapuclnei-jit, mi cö-len füstkarikákat fuj cig.»relIájából ó-J nallg.itja mámorosan a köi-ü\'ötb folyó idéf.en hangzavart és amikor látja kö\'e\'edni a táncost... IVejlho-lelíen.. Nagyon s íjná\'om, drágám, hogv legalább Te nem vagy velem, mert ei tudnád mesé ni otthon, ho^y hogyan mulatok én, mert biztosan tudom, ha nv.ijd mesélek. Márta és Zsuzsi egy szót sem fognak elhinni Pedig, mondd, miért hazudnám, hogy van egy csomó gavallérom, meg hogy remiül mulatok ? Miért ?
A Kaszinó külön é\'mény. Amint az embert elfogja a hazárd játék Iá za. Rouge vagy nolr, páros vagy páratlan. Feje.n is k.ibu\', ahogy a golyó forog. No és este ! n kivi ági-totl vacsorázó hely és táncterem* bár, hangulatvilágítás... és azok az estélyi ruhák ! Csupa uszá y és hátnélküliség. Drágábbnál drágább anyagok. Még szeients.\', hogy két uj esti ruhát csináltattam. Mit csinálnék itt csak két esti ruhával ? Ki is néznének a hotelból ! Jövőre j még léhább kettő ,kell ez:-khi«. Fogalmad sincs, hogy mi megy itt. |
De most rohannom kel1, Drágám, 1 öltözködni, pá, esóko\'om az összes barátnőimet és azt se bánom, ha megmutatod a leve\'em.
Sokszor csókol egyetlen \\ barát- | nőd I K itó .
Augusztus 2-tól 14-ig nyári vásári
Olcsóságban Ritter vezeti
Több száz drb. női divat gyapjú pullover,
egységár.......... 480 fillér
Női és férfi divat fürdőruha, egységár , . 280 fillér
Hibátlan selyemharisnya......168 fillér
Divat bluz . C......... 280 fillér
3 drb szines zsebkendő......88 fillér

tu cserépkályháit a líitisl Idény elölt a le)(mudernebb tüzelési rendszerekre átalakíttatja. iijs
Cserépkályhák
gyönyö.-ü kivitelben raktáron. Vételkényszer nélkül tekintse meg nagy o«or4pkaiytia-rakt*ra mat.
Javltitok éi Átalakításokat * Ugpontoubbtn végiMi.
Nankanlua. Németh Gábor
Klsfaludl u. 90. kályhát.
Divatponta
I.uca. Ha nom sojnUja elvágatni az ezüst rókáját, akkor ícllélleníii díszítse vele a fckele kjnbátját, legszebb volna dúsan a két ujjára tenni, egészen a kön,-ékig. Nyugodtan .felveheti akár fehér, akár imprimé ruhához is. Az ilyen hosszú fekete selyem ka-hálok mindig n igyon divatosak, elegánsak, plánha ezüst róka van rajla. így- már inkább ősziesebb is és lin az idő megengedi, egészen október közepéig viselheti. Nagy fekete nyúlszőr kala|>ot vegyen hozzá. Üdvözlet.
A\'.\'.v vidéki. Most már fekete, vagy sötétkék bársony sa\\/kn kalapot csinál lásson Do lia gazdaságosan akar eljárni, akkor inkább nyúlszőr tokkot vegyen, mert ezt télen a bundához is tudja majd viselni. Odvözlct.
— (A Katolikus Kulturház Qgye a legközelebbi közgyűlés elé kerfll)
A nagykanizsai Katolikus Kulturház ügye óriási léptekkel közeledik megvalósulása Mé. A róni. k-tt egy. házközség tudvalevően kérvényt nyújtóit l»e a város polgármesteri hivata. Iához, amelyben a képviselőtestülettől az.építkezés céljaira megfelelő hozzájárulást, illetve anyagi támogatást kér. A kérelem a legközelebbi városi közgyűlés elé kerül. .Megvagyunk róla győződve, hogy semmi akadálya nem lesz a kérelem teljesítésének, annál is inkább, mivel közszükséglet, megfelelő nagy teremmel és helyiségekkel ellátott kultúrház mielőbbi ferépilésc.
— (Ülések a vármegyén)
A vármegye közigazgatási bizottsága hétfőn, a nyugdijválaszlmány kedden, a vármegyei kisgyűlés pedig szerdán 11-én .tartja ülését Zalaegerszegen a vármegyeháza nagytermélrfsi. Mindhárom illés délelőtt 10 órakor kezdő-dik. A kisgyűlés napiren íjén l(W tárgy sorozati j>ont szerepeié kőzte több nagykanizsai is.
— (Házasság)
Aigner Margit és Jón\' Imre m. "klr. tüzérfőhadnagy augusztus hó 10-én fél 12 órakor tartják esküvőjüket Budapesten a I.udovika akadémia kápolnájában. (M n len külön értesítés helycll.)
—N6I ruhákat, pongyolákat idényvégi árakon vásárolhat Sehütznól.
— (Leánynap Kaposváron)
Az Eucharisztikus Szentév alkalmával a Kaposvári Nagyboldogasszony egyházközség szeptember 5-én l.eíny-napol rendez Ka|>osváron. Az ünnepség programján nagygyűlés, szentmise, díszebéd, ejöadások és a város megtekintése szerepel. A főcél az, hogy u falusi és a városi leányok egymást megismerve és megszeretve együtt dolgozhassanak a karitatív munkában.
Városi Mozgó. Szombaton és vasarnap i
A legújabb magyar film t Boross Etemér vígjátéka filmen I
Tisztelet a kivételnek
Főszereplők: Tolnay Klári, Rátkay Márton, Mecsérv Ila, Rádal Imre, Rózsahegyi K., Vízvári Mariska, Juhász József Ezenkívül: A vasőklű Buck Jones alakításával
Vadnyugati bestiák (Harcos indiánok)
Előadások szombaton b, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 kor.
MáiMnKM 8 ÓWiiuj1 I \'
— (A második förhénci bucsu)
holnap, 8-án lesz, a szentmise és szentbeszéd 11 órakor kezdődik. t
— (Ezeréves szánkót találtak)
Köcskci l^ajos fonyódi gazda a f> nty-vesl Nagyberek szélén levő földjén tőzegfejtés kőzl>en egy kb. eaereszten-dős faszánkét\' talált. A szán csertölgyből készült, fája kissé elszenesedett, de a faragások és minták még Jól lálahtók rajta, a vésetek azt bizonyítják, hogy a fonyódi domb cölöp-építményein\'k lakói használhatták a szánt, egy idől>ől származnak a ma-gyar vezérek va^y az első királyok Idejéből. A leletet bejelentették " a Nemzeti Múzeumnak.
— BntorkUlllUaankat teklntso meg minden kényszervétel nélkül, Kopsteln bútoráruház
— (Rádőlt a fa)
Murakeresztufon dolgozott Via íz An
tal 28 éves murarátkai lakos. A ke. reszturi fntek \'iten volt munkában. Viasz é|>en fái rakott ölekbe, amikor hirtelen az egyik farakás összedőlt és a IczuImuió fák Viaszni estek. Nyílt combjőrést szenvedett. A men ők súlyos sérüléssel szállították be a kanizsai kórhá/bu. ,
— Mind.dUI ScbQUék idéayvégl árusításáról beszél.
— (Lugkövet ivott)
Horváth Irén novai leány véletlenül lugkövet ivott. Súlyos állapotban szállították a kórházba. Vigyázatlansága okozta a szerencsétlenséget.
— (Sógoraiszonyok fejsze-párbaja)
Józsa Jánosa! és Nagy Ferencné libit ko/.mai asszonyok a sógorasszonYl viszony elhnére is halálos ellenségek. Minap vélethnűl az anyós házának konyhájában mégis összetalálkoztak és azon pillán »tban össze is vesztek. Mindkettő felkapott egy favágó fejszét és szabályszerű párl>ajt vívtak egymással. A szomszédok sem mertek közc-lekní, így a súlyos csapások alatt mindkét asszony súlyosan megsebesült.
— Megelégedeti vevék asáui Igazolják áraink olcsóságát. 8chütz ArubAs.
Magas vér«yomáanát éa vérkeringést zavaroknál reggel éhgyomorra egy Its. pohár teT(nékz*te« .Ferenc Jówef" keserűvíz nagyon
)6t tesz, mert a beleket minden, mogr erőltetés nélkül kiQrUlt az emésztéat előmozdítja az anyagcserét felfrissíti és igen kellemes közérzetet teremt Az orvosok ajánl ák.
— (Két évi börtönt I a mlkei sógorgyilkos)
Ez év május 19-én történt, hogy Szanlner János 38 éves mikéi földmA-vcs hazafelé menet kaszával halálo-san megsértette sógorát, Kumz«r Miklóst. A halál >s végű verekedésért Szanlner a törvényszéken 4 évi fegyházai kapóit. Fellebbezés során « pécsi tábla most kettő évi börtönre szállította le büntetését. Az Ítélet jogerős.
- Mindent »*fUUl Schützék nuua-
dékesztályán.
— (Maga alá temette a föld)
Vörös Kálmán 19 éves fiatalember Jután a homokbányába ment. Ásás közben mintegy 50 mázsa föld leszakadt és egy része maga alá temette a flut is. Hamarosan ásni kezdtek utána, sikerült is megmenteni, súlyos sérülésekkel került a kórliázba.
- Mkahat r+Uiekbe. MR7 vAlaK-ték Sehtíloék Idény végi iruaiUeán.
- (Mtyefyyijt* talátfcwtja) HétfOn délután 6-tól 8 óráig az OlfKE tanácstermében
liszt elet a kivételnek
Különleges problémát fejtegyl ebben a filmben a neves magyar iró, Bá.rose Elemér. A mai fiatalsággal, fö/eg a mai lányokkal foglalkozik s be akarja bizonyítani, ho^y a mostani erkölcsök - hu a poittlkai és gazdasági viswmyok ártottak — nom vonatkoztathatók minden lányra, mert vannak még kivételek^ a melyeknek tiszle\'et tár. Ml .azt hisz-szük, hogy a szellemes drámaánó nagyon is peaszimiszttkusíin, itéH meg a mai lánytáraadaWnfat, ímert nem csak hogy általánosítani nemi lehet, de inkább uiok a kivéte\'ek^ akiknek nem Jár tisztelet.\'
a H\'m heppyenddel végződik a az iró a két szerető szivet egymáshoz vezeti, de amig ez bekövetkezik, addig annyi kalan^ annyi humoros bonyodalom pereg lfe a nézők előtt és annyi szórakozásban van részük a nézőknek, hogy meg-bocsáthatjuk a drámairónak azt « szándékát, hogy Tolnay K\'árP, mint kivételt állitaa elénk
Egyébként ebtjen a magyar fűm-, ben Ráday, Rátay, Rózsahegyi, Vlz-váry Mariska, Juhs\'ioz József 03 Mecséry Ha gondoskodnak arról, hogy a közönség két órán keresztül jót érezze mpgát. I i i
Nép Mozgó. 0"h Wér—p
600 kiváló lovas hatáltmegvető rohama. Csodálatos látvány
A krimi gárda.
Minden IdSk leghSslejebb története.
A halálvölgy bevétele ffir^;
Főszerepben a Halállejei lobogó aztárjal E. PUm, O. HstWIhwl Előadások kezdete 3, 5, 7 éa 9 órakor f
Csak 20, 40, 60 Olléraa fce%*Mkkal I
MÖW ncuok*
Htt? «Bpmlu« H
ANYAROZSOT,
körlsbogarat és minden más gyógynövényt
a legmagasabb napi im áron vásárol
flr Mliílllf gyógynövény
Ul. JRJALUj nagykereskedés r. t
B.dip.it,
V., VIlMt 0*áizAr-at 6. Tat: 180-577
Nagykanizsa „A" és „B" csapatának vlzlpólómérkó-zése a Városi Strandfürdőben
Holnap, vasárnap ujból érdekes
uszóprugramja V Nagykanizsának. A szépen fejlődő k.inzsai polózók viv. nak egymás eü n egy komoly csatát. Szombathely uí/ó- és vuipoló<sa|>atá-val nem tudtak megegyezni a kanizsai u<uók, de igy sem hagyhatnak ki egy vasárnapot sem, mivel a közeljövőben ig>n komoly feladatokat kell rm-goldaniuk. Augusztus 15-én Nagykanizsán kerülni ok lelmnyolitásra /.alá vármegye 1937. évi nszólKijnokságai, uIkj! a kanizsai fiuknak újból meg kell védeni a .Tabódy kupát. • Augusztus 20-án Egerszegen, 22-én Dombóváron szerepednek a kanizsai úszók. Augusztus 2í)-én ]>edig újból nagy attrakcióban lesz része Nagykanizsának; a Debreceni vasutas SC úszói látogatnak le Kanizsára. így tehát u 21)-érc tervezett kaposvári verseny cl. marad. Az uscóévod befejezéséül szeptember 5-én kerül sor Nagykanizsa uszóbaJnokságairu, amelyet Csik Fo. renroek, a joo méteres gyorsúszás olimpiai bajnokának a starlja avat ünneppé. \'
Ezeknek a* elkővotkez<ndŐ verse-nyckní\'k az előkészületeit szolgálja a vasárnapi Ls, amikor a vizipólón ki-vül egy M-100-as versenystafét" kerül lebonyolításra az «A» és «B (*a|>ut kőzött és ax utáni>ótlás ls felvonul télies számmal egy 3x33 "enyharmud méteres staféta keretében. A nagyok vízipóló csatája előtt az első két kanizsai .béka. vizlpolócsapat mutatkozik bc a kanizsai közönségnek.
A versenyre, amety fél 7 órakor koz-dődik. nincsen belépődíj, csupán a 12 filléres strandbelépőt kell megváltani. í
BECSI VÁSÁR
1937. szeptember 5-től ll-ig.
Technikai és mezőgazdasági kiállítás siept. 12-lg.
Középeurópa nagy vására
Kiállítók 20 államból Vásárlók 72 országból
Vizűm nélkül, vásárigazolvánnyal és útlevéllel bárki szabadon átlépheti az osztrák határt. Cseh átutazóvízum nem szükséges, jelentékeny menetdijkedvezmények a magyar, cteh és oszlrák vasutakon, a Dunán, v lamint a légiforgalomban. Vásá igazolványt (á P 5.—) és mindennemű felvilágosítást készséggel ad a
Wiener Messe A. 0., Wien VII.
és a tiszteletbeli képviseletek: ji»
Nagykanizsa: Pollák tgon nemzetközi szállító Mav Hív. Menetjegyiroda
Óriási erdőtűz pusztít Franciaországban
A párisi vasútvonalon többszáz hektár erdő áll lángokban
Páris, uugusztus 7 A francia vidékeken rendkívül nugy erdőtüzek pusztilanak. A párisi vusutvonal "inentén löbbs/.áz hektár erdő áll lángokban. Az oltási munká\'utoknál a kői nyékbe i ö szes csendőrkülönitmények is segédkez-
nek. ; | ti i|l
Egy másik hefyen n Rádió Páris uj antennatornya kö elében 260 hektár erdő áll lángokban. A kár már eddig is nagy, az oltási munkák teljes erővel folynak, hogy a til* to\\ aterjedését megakadályozzák.
A Felvidéken lezuhant egy utasszállító szovjet-repülőgép
Hat halottja van a szerencsétlenségnek
Beszterce, augusztus 7 A beszlercemegy.l Szcte,\'íalva közéleten lezuhant egy szovjet utasszállító repülőgép. A s erencsét\'en-
ség hefyétől 3 kilométernyire 9ff erdei tisztáson egy Jólöltözött férfit ls találtak vérző sebekkel. Sikerült kicsit mugához tértleni ée el-
vásár
augusztus 2-től 14-ig.
A-
I i
Habselyem nöi nadrág . . . 128 fillér
Habselyem nöi combiné . . 440 fillér
Habselyem nöi nadrág-contbiné 480 fillér
Habselyem női hálóing . . . 690 fillér
Habselyem női ruha .... 780 fillér
Egyedáraaitó ■
Ritter András
mondotta, hogy Cavalero Martin^ a mozskvai külkeieskedehni hivatal főtisztviselője, aki útban vo\'t Mo<z-kvábó\' Rómába. Mikor a gép zuhanni kezdett, kiugrott ejtőernyő nélkül a gépből, de elvesztette eszméletét\', többre nem emlékszik. Alig míaid-ta ei ezoket, ismét elvesztette eszméletét, állapota életveszélyes.
A lezuhangt gép a Prága -moszkvai utasszállító gép volt, 2 utasa és 4 főnvi személyzete szörnyethalt. < i
Holnap éjszaka az egész világ a Flnslcy-üstököst figyeli
Budapest, augusztus 7
Vasárnap éjszaka az egész világ a nemrég felfedezett Finsley üstököst fogja figyelni. Ekkor ér az üstökös a föld közeiéire és miután millió apró csillagzat kiséri fényes üstökében, kap-rázatos égi huijátékban lesz része azoknak, akik mcgíigyolhelik. Az üstökös egyébként szal ad szemmel is látható a N«gy- és Kisgöncöt közötti részen.
Köszönetnyilvánítás.
Ezúton mondunk hálásan köszönetet mindazoknak, akik drági jó férjem, ille\'.ve édesapánk elhunyta alkalmával fáj dalmunkat enyhíteni szívesek voltak.
Bozslnovlcs-család.
18002/1937.
Tárgy: Hasáb és dorong iüzih eladás.
Faeladási hirdetmény.
F. évi augusztus hó 10., 12. és 13 án, tehát kedden, csütörtökön és pénteken, mindhárom napon d. e 9 órai kezdettel a Felsöerdőn (f. évi vágásterületen) tartandó nyilvános szóbeli árverésen (bükkhasáb és dorong. gyertyánhasáb és dorong, cserdorong, tölgydorong, cseresznyehasáb, fenyöhasáb és dorong, hárshasáb és dorong, juharhasáb és dorong, szilhasáb és do\'ong, kőrishasáb, továbbá vegyesdorong) tűzifát (ölfát) adok el.
Nagykanizsa, 1937. augusztus 7.
Polgármester.
Surdl legeltetési társulat választ mányátél.
1508\'1937T Máim
Versenytárgyalási hirdetmény.
A surdl legeltetési társulat nyilvános versenytárgyalást hirdet a surdl kör-állatorvosl lakás és tanácsterem építési munkálataira.
Az egyes munkákra külön-külön ls lehet ajánlatot tenni.
A kiírás részletei (munkafeltételek, ajánlat. Űrlap, költségvetés Űrlap, tervek) a surdl körjegyzői hivatalban hétköznapokon d. e. 8—12 óra\' közt megtekinthetők. Ivenklnt 50 fillérért kaphatók. Kisiparosok díjmentesen kapják.
Az ajánlatokat 1937. évi augusztus hó 28-án délelőtt 10 óráig nyújtsák be a pályázók a surdl körjegyzői hivatalban, ahol azok d. e. 11 órakor leaznek felbontva
Bánatpénzt (2o/o) le kell tenni.
Kelt Hurdön, 1037. évi jullua 30-án.
(Olvashatatlan) Dezső M, György
tátiul.II jtgyid. 232S társulati elnök.
Kwflfitórnk 1937 évi typu80k
llClL[\\[JIÜUn, olcsón, nagy választékbr.n
Elektron.
Rádiókészülékéi!,
Elektron.
ujak és használtak. Philips, Telefunken. Csert, javítás, átililltisl —

NE KÍSÉRLETEZZEN! BÚTORT MEGBÍZHATÓ RÉGI CÉGNÉL VÁSÁROLJON!
Hálók, ebédlAk, kombinált berendezések, konyhák, rekamiék, fotelok és mindennemű kárpitos áruk
JÓL ÉS OLCSÓN GARANCIÁVAL

éve az egész országban közismert
KOPSTEIN butorházban
vásárolhat
Óriási választéki Kedvező fizetési feltételekI
Nagykanizsán, Horthy Miklés-ut 4. sz.
APRÓHIRDETÉSEK
10 Műig (0 MMr, mind.n lovábbl .16 4 tlllél.
Hévlara vaaárnap kényelmes autóval clcsón utalhat. Előjegyzés Klulmann Manónál. Tikion 2 22. 1963
Ha«»»ált ruhát veszek él eladok, hl-Vália házhoz megyek. Márkus, Király, ulca 31. 2218
A Sngár-ut 41/b. alattt, 2 lakásból álló kertes, 7. emeletes, adómenlea ház Igen eiónjöa, alkalmi érben eladó. 2523
Jóiaet főherceg ut 36 alatt 3~aaobáa. lrdó.iobás háar nagy kerttel, kedvező llzelésl feltételek mellett eladó. 2!64
XatBaabÉB utaű lakái ex összes me|. itkhelylaÍKekkel együtt november l-re kl. adó Csányl Lássló-ut 16. 2294
Sugár-ut 15. alatt agjaaakéa udvari lakás, egy-két azemély részére novemb-r l-re kiadó. 2257
Egy nagyon l\'lkarban levő fakata klaté julányoa áron eladó, megtekinthető naponta a jóiaef lóherceg laktanyában 8-12 óráig. 2297
paasgary-at »J/». „ému házban "ép. öaaakomloitoa ftlaaaMa lakás
a második emeleten .nnnalra kiadó. Ebédlöbutof olcaón eladó. Hizoeatei. 2318
■ emfortaa kétaaoháa u| lakás Babó-ehay-leiken november l-re kiadó. Érdeklődni lehet Kinizsi-utca 56. 2326
Szoba-konyhás lakás éa két aiobából álló Irodák.Irtáén, eaetleg együtt há-romaaobás lakás november 1 re klldó. -Bővebbet Llchtemteln Ügyvédnél. 2313
Salát teiméatt elsőrendű kerecaenyi aaz-M tehér kor literenként P -.SO-ért Bóhm Jóaaet bortermelőnél, Csengerv-ut
19- 2473
MARÓIT FÜRDŐ
C»engery-ut 19. Márvány kádfdrdAk Tyakgiain*á|ég
\' Nyitva minden nap.
VIZVEZETEKIES CMTORNAZMI
munkákat
•• ff
FURDOSZOBABERENDEZESEKET
javításokat
minden ízlést kielégítő kivitelben varaanyképaa legolcsóbb árakon nagyon kedvező RÉSZLETFIZETÉS melleit is vállalunk. V Vldékan szereléseket legprakfikusabban lervezltnk. Berendezési tárgyakban dús választék budapesti árak mellett 1 Költségvetéssel dl|taUnul szolgálunk.
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MARTON
vlzvaxaték-azara|4*l vállalata NAGYKANIZSA, KIRÁLY-UCCA 48. Telefon 271.
Llhaaalr. garantált llazU, kapható Mllhofernél, Petófi-ul 80. Teleion 56. 2301
Hároma.akaa emelett lakás november l-re, Isattéaaabéa azonnstra kiadó. Eötvös-tér 26. 2296
Értelmes, Jobb fiat dráataaeioMk fetveaiek. Előképiettség legalább 4 középiskolai oiitály. Zioldoa Qyula órás-meater, Fő-ut 8 . 2341
Férfi* és alaaiaakaar4t felvear Péloaloa teatöde. 2342
Eladé egv lótofgalmu, 35 évig adómen-tea Üzletház Ország-ul 90. 2208
Jókaiban levő amerikai írógép eladó Schlealnger vaakereakedőnéL 2328
Caatái-alhalTaaS Irodámat Kölcatl-utca 5 alá (Furmcn-léle háaba) helyeztem. Özvegy Kohnné _2329
Józael főherceg ut 38. azámu kér szabadkézből alarié. — Bővebbet az utcát lakáaban. 2330
Egy tisiteaaéges fiu aaabétanano. nak Ilonnal felvétetik. Krausz, Sugárul 18. 2331
Ktifaludi Sándor-utca 11. azámu héa szabadkézből ala«*. Bővebb felvllágoaltáa Jóiaef lóherceg laktanya, Dérfelvt tuntl-noanál. 2332
Kla4é lakások novemberre. Három, kettóazobás lakáa, Babochay u. 3. ai. 2333
KétaxokAa. azáraz utcai lakáa nov. etaejére kiadó. Caányl Láazló-u 8/a. 2335
Kétaiobáa utcai lakáa november l-re kiadó. Széchenyi-tér 4. 2337
HuakAalaéay, kl a kéitmunka előnyomásban jértaa, felvétetik. Jelentkezni lehet vasárnap 12—l-ig. Klein, Caengery-ut 13. 2339
Helybeli nagyüzem keres hoaszu gyakorlattal btió, komoly Ira4lalaa«t. -Ajánlatok .Export" |ettgére a kiadóba. 2340
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt Gutenberg Nyomda és Dílzaiai Upldzdó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám,
B^iJU KOZLONV
-1697. sucutztua B
MEGHÍVÁS.
A NAGYKANIZSAI KÖZRAKTÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
t c. részvényesei az 1937. évi augusztus hó 17-én délelőtt Vil2 órakor a Nagykanizsai BankegyesUJtt és Délzalai Takarékpénztár Részvénytársaság helyiségében tartandó
RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSRE
azon értesítéssel Mvatnak meg, hogy a fetügyeló-bizo\'tság által megvizsgált mérleget és ennek, ugy az Igazgatóságnak Jelentését a társasági Irodában az Üzleti órák alatt augusztus 9-tól kezdve megtekinthetik. — A részvények az alapszabályok 18. §-a értelmében a Nagykanizsai Baokegyesület és Délzalái Takarékpénztár Részvénytársaságnál három nappal a közgyűlés előtt letétbe helyezendök.
A kösflfHléa tárgyai i I. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésű. 2. A lefolyt üzietévi zárszámadások, ugyszin\'én a vonatkozó igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentés előterjesztése, az igazgatóság, valamint felügyelő-bizottság felmentése feletti határozathozatal. 3. A felügyelő-bizottság tis/tele\'dijának megállapítása az 1636—1937-íki üzletévre. 4. öt napibiztos tiszteletdiiának megállapítása az elmúlt üzletévrc. 5. Az ügyvezetéssel megbízóit igazgatósági tag I93G 1937. üzletévi szolgálati Illetményének megállapítása. 6. A hivatalos lap kijelölése. 7. Egy igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása. 8. E^yéb, alapszabályuerüleg bejelentett indítványok táriyalása.
Nagykanizsa, 1937. évi augusztus hó 8-án.
VAGYON
MÉRLEG SZÁMLA
Nagykanlx*ai Közraktárak K -T, ixa*|ató*4f a.
TEHER
épületek él Iparvágány.....................
Gépberendezések fs leltári tárgyik ............
Értékpapír:
5 drb. Magy. Nemz. Bank részvény.........
12.(100 korona n. é. 4\'/i% Pesti Magy. Keresk.
Bank záloglevél.....................
30 dtb. Közgazdasági rt. rv.............
Tartozók folyószámlában ..................
Takarékok és bankoknál elhelyezve ............
Pénztárkészlel...........................
Pengő | t
51.670 93.189
Pengő
84 620 49.4M
84751 1.111
y-
Részvénytőke:
4400 drb. teljesen befizetett részvény ......
Töke-tartalékalap ........................
Tartalékalap .........................
Gépberendezések éa leltári tárgyak értékcsökkenési
alap............ ..................
I. évi dotálló.....................
Épületek értékcsökkenést alap ...........- ...
f. évi dotálló........................
Nyugdíjalap ...........................
I. évi 4«/o kamat .....................
KtllOn nyugdíjalap........................
U|népl Elek l.lpót-alap.....................
fel nem vett oazlalék .....................
Egyenleg;
Nyereség-áthozat mult évről ...............
folyo évi Ozletl haszon............ ...
Pengő | I
20.090 3.709
"TTOT
3 517 16.968
Pengő
66 000 36.621 II 000
23799 16.302
16 561
2.228 1.050 610
Nagykanizsa, 1937. évi Junius hó 30-án. Ezen mérleg-számlát megvizsgáltuk és az üzleti könyvekkel megegyezőnek találtuk. Nagykanizsa. 1937. évi augusztus hó 4 én.
I I I
As lz«»z«tá.*|
A WOgy.16 kliotUág.
A Teleky-ut 40. számú (RílthoHer-féle) ház
folyó hó 11-én (szerdán) délelőtt 10 órakor
nyilvános árverésen
eladásra kerül. 23„
Lazsnak! park és birtok
21 szobás kastély, 2 nagy gazdasági udvar, 1 vendéglő nagy udvarral, hatalmas park, szántók,és rétek. Bll
Érdeklődni leh-t: Reohnilzer Mórnál
6aapa1n.h.tt,
17006/1937.
Tárgy: Harcszerű Wvészct.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó évi augusztus hó 6, 7. 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19 és 21-én naponta reggel Lí*4\'0! "Ie 7 óráig a Tttlgyeser-<™*n lévő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Et idő alatt olt tartózkodni tilos, meri életveszélyei.
Nagykanizsa, 1937. augusztus 2.
Polgármester.
11055/1937.
Tárgy: Udllh Imre üzlethelyiségének bérbeadása.
Árverési hirdetmény.
1937. évi november hó 1-étöi kezdődő Időre a Horthy Mlklís-ut 1. számú házban lévő u. n. Lldlth-féle üzlethelyiséget (olvó évi augusztus hó 10-én déli 12 órakor a gazdasági hivatalban tartandó nylTvános árverésen bérbeadóm.
Bővebb felvilágosítási a városi gazdasági hivatal ad
Nagykanizsa, 1937. augusztus 3 23» Polgármester.
Értasltam a n. é. közönséget, hogy
bádogos- és •inanták-■zsralö mOhslysmst
Magyar-ucca 66. alól
Batthyány-ucca 10 szám alá hslysxtsm át. 1HI
(Bejárat Csengery-ut 19. felől Is.) javítások la .ízkSzIlt.tn.k I
Halász Károly V.lífflJ\'.rViS:
HIROESSÉÍ
a „Zalai KBxlftny"-bon.
Női-, férfi- és gyermek-
részletre olcsón vehet
(kérjen árjegyzéket)
SZAfiÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91.
Nagykanizsa
Fő-ut 5. sz.
Hnm. • haWaMoow \'-má-%1
Kuzalponyva — Qépponyva Repceporiyva — Kocslponyva
Qabonazgák — Kévekötő Manllla — Gazdasági kötéláru
Hir\'° o*tíí*8"0 *»*k" ém ponyva-kölosönzés
Balatanaiagyaród k6zaág elöljárósága.
Szám: 691/1937.
Hirdetmény.
Alulirt község elöljirói ezennel közhírré tesszük, hogy a „Balaton-magyaródi Volt Úrbéres Birtokosság" tulajdonát képező
koroamát és tarlozékall folyó évi augusztus hó 22 én délután 2 órakor Balatonmagyaródon a jegyzői iroda helyiségében 1938. évi január hó 1-től 1940. évi december hó 31-ig terjedő időre nyilvános árverésen a legfőbbel Ígérőnek haszonbérbefogjuk adni.
Árveréhi feltételek a délelőtti hivatalos órák alatt a jegyzői Irodában megtudhatók.
Balatonmagyaród, 1937. jul. 24. 2i8t Elöljáróság.
Hofherr Schrantz Ctayton-Shuttjeworth
nagykanizsai lerakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
mag. raötiágya, növényvédfimlsze-rek, gép, zsák, otb. kereskedésé btö
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. IA bíróság mellett) Telelőn: 13Ó. a világhirü gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitilnő szerkezetű különféle
mszetiazaasaoi
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
■t Oataubara Hfom* UálatW Lagfcfctt yállata Uoiraanadájábu Ha^t.r.liaéa [JártsU. ulatt. Zalai lárotaJ
Ismételten előfordult,
hogy vidéki kőzszállllásoknál, k.iz-munkáknát a he\'yte I vállalkozó, a megyebeli Iparos e\'.esett 11 munkáló!, mert minimális árdifferencia volt a budapesti pályázó aján\'alu és a hetybe\'l árkalkulációja kö\'őtt. A minap íredig történt, hogy uz egyik zalai munkánál kb. 160 pengős differencia miatt a nagykanizsai vállalkozó etesett a munkától és a lu-dapestl pályázó kapta meg. Az előirányzott összeggel szemben a ku-nlzsni ajánlat nem lépte tul a Köz-sEálllt&al Szabályzatban megengcdelt (I százalékos árdifferenciát. Söt! Bs még(s a nagykanizsaival Szemben más, Idegen vállalkozó vitte el a megyebeli, sőt közvetlen Nagykanizsa tájékán fekvő munkalehetősége , kereseti alkalmat. 160 pengő árdifferencia mlutt több, inlnt 200 kilométernyire a munkahelytől lakó vál lalkuzó vitte el a keresetet és a helybeli (zalai) ipar1 »s szomorú arccal kényle\'en most nézni, hogyan dolgozik az ö munkakörletén Idegen ember, budapesti vngy f hasonló messzire Zala megyélől lakó vállalkozó, mig neki kopog a szeme attól, hogyan kuporgassa össze a legköze\'ebbl adónegyedhez a küve-tell adóját, a ház és mühelybért, az OTl-llletéket és mindazt, nini alall ma egy trianoni magyar vállalkozó roskadozik. ,
Senki eegy szót nem szólna, senkinek eszébe nem jutna, ha irreális árajánlatról lenne szó, ha az a za-Umegyei, az a kanizsai vállalkozót Iparos, vagy kereskedő olyan ár. ajánlatot nyujloll volna be, amelynek végösszege (i budupe.tl pályázóvalszemben valóban lényeges differenciát jelentei! volna, - de 160 pengős árdifferenciával s\'zemhm semmi körülmények kőzött rem sra-bad azt a csekély kereseti lehotő-séget is - ami még néhanapján adódik és, kínálkozik a zalai vállalkozó nak, a kanizsai Iparosnak - elütni előle.
Igen, van elég gyakran it\'yturt eset, ahol az árkülönbözet olyM\\ a sokaita kedvezőbb körülmények és árubeszerzési lehetőség ik között levő budapesti és a feltétlenül nehezebb viszonyok között Ie\'edzö \'zalai pályázó között, amely kétségkívül a budapesti javára billenti a mérleget, azonban csckélyl a meg-engedett többszázalékot tul nem haladó eseteknél, mint ahogy moat történt, nem lehet és nem szabad néhány pengős árkülönbözet miatt a zalai vállalkozót elütni attól, hogy ő is keressen néhanapján. Már a mennyit egy közszállltáson keresni lehet Ilyen döntésekkel el fogjuk érni azt, hogy egy-egy vidéki árlejtéfek-nér valósággal » betörnek. majd a kedvezőbb körülmények. között levő más városbeli, főleg fővárosi vállalkozók és u helybeliek nézhetik, hogyan dolgoznak ós viszik el a keresetet előlük - Idegenek.
Arra kell kérnünk a minisztériumi döntőbizottságot, hogy minden egyes munka odaítélésinél legyenek
Megoldódott a titokzatos repülőgépek rejtélye;
Vörös repülök bombázták az ellenőrző hatalmak hadihajóit
Kétséget kizáró bizonyítékok Jutottak a nemzetiek kezéhez — Moszkva kezdeményezésére megindul a gázháboru a spanyol polgárháború frontján
A valenciai kormány nemzetközi konfliktust akar kiprovokálni
Páris, auguszus 9 A szélső ba\'olduli sajtó nagy hangon erélyes vl/sgá\'atot követel a Földközi tengeren történt titokzatos hajóbombázások ügyél>en. A mérsékelt sajtó azonban nyfian "hangoztatja, hogy az angol, o\'asz és német hajókat bombázó >tllokzato8« re* pü\'ögépek a köztársasági csapatok gépel voltak, amelyek csak álcázták magukat.
A lapok megállapítása szerint a bombázás »titkossága« nem volt egyéb, mint cfel. A[ Jour azt irjty
hogy a valenciai kormány már érzi, hogy elvesztette a játszmát és ezért — Moszkva bujtogatására — nemzetközi bonyodalmat akar előidézni.
Páris, auguszus 9 A nemzeti kormány kezébe olyan bizonyítékok jutottak, amelyek minden kétséget kizáróan azt mutatják, hogy a külföldi hajókat bombázó rcpülőgéi>ek szovjetgépek voltak.
Madrid, augusztus 9 A Iuptudósitók jelentése szerint a vörös kormánycsapatokhoz érkezett legújabb szovjetoroez hadiszállit-
mányban 3000 gázbtmiba is szerepe).
A.z emberségükből kivetkőzött vö-rősöff, ugylátszik, most mát- semmivei\'sem törődve, a gázháborut ts meg akarják indítani, i i
Folyik a .tisztogatás-Moszkvában
Moszkva, augusztus 9 (Lapzártakor érkezett) A szovjetunió területén tovább folyik a •tisztogatás.* A teskándi helyi lap beszámol \'arról, hogy nemzeti tevékenység miatt leturlóztattak egy népbiztost, valamint több előkelő tisztvtoeiöl,,akiket börtön^ vetetlek.
Megindul Japán nagy támadása
A kínaiak nagyarányú intézkedéseket tellek a városok védelmére A japánok elszállítják asszonyaikat és gyermekeiket Délklnából — Klnal hadosztályok erős ütemben útban vannak észak felé — Ellentmondó hírek kínai lisztek puccskísérletéről
Veszedelmesnek jelzik a helyzetet a legújabb híradások
Sanghal, auguszlus 9 A hatóságok nagyarányú intézkedéseket tettek a városok védeímére. Azt hiszik ugyanis, hogy a közeljövőben egy nugyobbarányu támadás indul \'meg japán nyomás alatt. Egyes hirek szerbit Nankingbau puccskísérletek történtek. A fiatalabb tisztek álhímcslnyt akartak elkövetni, azonban nem sikerült a hatalmat magukhoz ragadni. A hirek szerint a főparancsnokot megölték, a hadügyminisztert pedig letartóztatták. 1 A kerülöuton érkezt! ujabb hi- rek tévesnek mond,ák a puccskísérletről szóló hliekct. Miután bővebb jelentések hiányoznak, nincs tiszta kép a helyzetről. TokJk>, augusztus 9 A japánok a hatóságok intézkedésére elhagyták Jangcss területéi. Délkinában a japán asszonyokat és gyermekeket szintén elszámított ák már. Egyes jelentések szerint hal kínai hadosztály erős ütemben útban van és folytatja útját észak fe\'á. A helyzetet veszedelmesnek mondják. Sanghal, augusztus fi (Lapzártakor érkezett) Ttencsin-tői délnyugatra a vasúti vonul mentén heves ütközet folyik a kínai és japán előőrsök között. A kínaiak visszanyomták a japánokat. Csahar északi részén nagy mongol csapatok\' vonullak fe\', akikéi japánok támogatnak. i i\' f , Peking, augusztus 9 (Lapzártakor érkezeti) A japán nagykövet felkereste u szovjet llen-csfnl követét1, aki elölt a japán kormány sajnálkozását fejezta kiaszov-. jetkövetségen történlek miatt.
tekintellcl mindazon körülményekre, amelyek jogosan indokolttá le-szik, hogy vidéki árlejtéseknél elsősorban a vidéki, a helybei vállalkozó kaphassa meg a kínálkozó közmunkál, közszállitést és abban az esetben, ha az árkülönbözet s .om-betünő lenne, akkor is e\'őbb szólítsák fet a vidéki pályázót, hogy revideálja ajánlatát és amennyiben az csakugyan nem tudná előállítani u munkát a budapesti pályázó ajánlati összegén, ám akkor kapja meg az olcsóbb budapesti vagy idegen. De mindaddig védelmet kell, hogy. kérjünk a helybe\'i, a megyeb.\'li vál-lalkozás, a kanizsai ajánlat evők részéi-e, figyelcmbevéte\'ét annak a helyzetnek, amely valóságs héroszokat kíván, hogy a mai körülmények között megállják helyüket itt a határszélen és a jövőben nem szabad többé előfordulnia 8nnak,hogy csekély árdifferencia miatt budapesti cég vigye él_ i zalai munkát. Nagyon vigyáfczuhk arra, hogy ab- I ból a szűken kimért, kicsike darabka kenyérből, ami adódik közmunka vagy kőszállítás alakjában olykor olykor a zalai vidéken, minél-többen részesülhessenek és akkor is elsősorban azok, akik arra !kg-Jnkább rászorulnak : a he\'ybell vállalkozók, kereskedők és iparovolij, akik valóságos élet-halál harcot kell, hogy vívjanak a megélhetésükért, a mindennapi kenyérért. IB K-I
77a Évfolyam 179. szám jl n n
Nagykanizsa, 1937. augusztus 10 kedd
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoa
lÁtstt iojftjm
lfSf. augusztus ló.
Tegnaptól máig
Ország:
Kaposvárra most tért vissza Horváth József, aki 22 évi orosz fogság, többszöri kísérlet után most vissza szökött Magyarországra, Borzalmas dolgokat mesél u szovjet -paradicsom-röl..
Somogysárdon egy falusi nyclvte-hetséget fedeztek fel: Somogyi Ferenc gazda magánúton, szótárakból 3 nyel-ven tanai és erredetlbcn olvassa Sha-kespearet.
Budapesten az Ollöl uton összeütközött egy angol autó és egy falusi szekér. Súlyosan megsebesültek Pet-rőcz István 62 éves nagykőrösi gazda, ennek Margit novü 30 éves leánya, Nagy Sándor ref. kántor felesége és két kis gyermeke.
Gyöngyösön nagy riadalmát okozott tegnap egy félmeztelen, copfba font hajú elmebeteg, aki megállította u járókelőket és azt kiáltotta, hogy ö a kínai császár. Valószínű, hogy elmegyógyintézetből szökhetett meg. Bcki-sérték a kapitányságra.
Vasárnap meghalt Bárczy Gyula miniszteri tanácsos, Bárcxy államtitkár testvéröccse. Szívroham végzett az 54 éves miniszteri tanácsossal.
A Budapesti strandfürdőkön vasár nap ezer j>engős platinakarkötőt^ nagyértékü fényképezőgépeket, cipő ket és készpénzt lopkodlak össze a kabin tolvajok.
»A nyilaskeresztesek esküdt ellenségei a titkos választójognak,« -hangoztatta Gaát Olivér akisgazdapárt vasárnapi somogyi nagygyűlésén. ►
A szegedi ünnepi játékokat eddig 60.000 ember látogatta meg.
Székely Izsó kiskunhalasi malomtulajdonos veronállal megmérgezte magát és meghalt.
A Füred-siófoki Balaton-átuszás bajnokságát Vojtek (BSE) nyerte 16 méterrel a többszörös bajnok Páhok előtt 3 óra 68 perc 7 másodperoel.
Szabó Miklós az atlétikai versenyen 1600 méteren 3.61.8 perces Idővei uj magyar rekordot futott
A gerelyvetésben a vasárnapi ver. senyén 70.22 méterrel Várszegi megjavította az országos rekordot, míg 100 méteren Gyenes állította be a rekordot 10.4 másodperccel.
Világ:
A Wörthy tón 48 : 32 arányban megnyertük uz osztrák-magyar uszó mérkőzést , ,
Neurath báró Mackensen államtitkárral\' Ausztriába érkezett ét Schmidt osztrák álkmtltkárrul tárgyad ( I i I
Három német újságírót kiutasítottak Londonból: Berlin megtorlásra határozta el magát.
Alfonz spanyol király - egyes hírek szerint - kizárólag unokahuga esküvőjére utazott Svájcba és nem folytat politikai megbeszéléseket.
Vasárnap a belgrádi templomokban kihirdették a miniszterek éB a képviselők kiközösítését a ke\'eti egyházból.
A salzburgi dómban vasárnap este magyar szólistákkal .nagy sikerrel adták elő Dohnányl Szegedi miséjét
Lapzárta i
A svéd külügyminiszter 26-én hi-vatalos ügyben Varsóba utazik.
Kolozsváron a villanyosüzemnél hétfőn ujabb 24 magyar munkást bocsátottak el. ( .
Bécsben Denck orvosprofesszor megállapította, hogy a rák örököl" hetö. t
A thadfordl négyeslkrek közül kilő megtolt
Zászlódiszben várja Nagykanizsa Lázár Andor igazságflgyminisztert
A nagykanizsai Igazságügyi palota felszentelésének és átadásának programja
Most állapitolták n>eg az uj nagykanizsai törvényszéki palota felszentelésének és átadásának végleges programját. Az augusztus \'22-1 terminus változatlan. Délelőtt 9 ómkor ünnepi szentmise a plébániatemplomban, ugyanakkor közös portes-táns \'istentisztelet az evangélikus templomban, valamint istentisztelet az izraelita nagytemplomban. Dr. Lázár Andor igazságügyminiszter gépkocsin érkezik Palin felől (Vas megyéből) Nagykanizsára. A város határában dr. Krátky István polgármester (meghívott) küldöttséggel fogadja. Innen bevonulnak fogatokon a- uj törvényházhoz. Bevonulási rend: József főherceg ut, Sugár ut, Fő ut, Erzsébet tér. Dr. Hennig Alfréd, a kir. törvényszék elnöke a bíróságok élén fogadja a törvényház: előtt a minisztert és üdvözli. Majd következik az átadási ünnepély, a mit a törvényház második emeleti főtárgyalás! termében fojpiak lefolytatni. A közönség a teremben, a a lépcsőházban és a folyosókon ^helyezkedik cl. Benn a teremben a két első széksort a meghívott vidéki1
vendégek foglalják el. A következő három széksorban foglalnak helyet a birói és ügyvédi kar, a városi kép viselőtestület tagjai.
Az ünnepély tömör programja a következő : a) Hiszekegy, énekli az Ipartestületi Dalárda Kcltlng Ferenc tanár, karnagy vezénylete mellett, b) dr. Krátky István polgármester ismer teli az építkezés történetét és átadja az uj igazságügyi palotát (törvényházat), c) dr. Hennig Alfréd kir. törvényszéki elnök átveszi, d) Lázár Andor miniszter beszéde, e) Himnusz, f) a miniszter kíséretével megtekinti az uj ópüle-1 tet , [ .
Déíi 1 órakor díszebéd a Kis Royai kerthelyiségében, kedvezőtlen idő esetén a belső teremben. Az ebéden csak felkért szónokok szólalhatnak fel. Az ebéden való részvételre dr. Potlyondy József városi aljegyzőnél lehet Jelentkezni, Város, ház, első emelet; ajtó 20. sz. alatt,
Nagykanizsa város zászlódiszben várja a magyar kir. kormány képviseletében érkező Lázár Andor igazságügyminisztert i
á kanizsaiak küldöttsége ma délelőtt tisztelgett Bethlen István grófnál, Inkén
Krátky polgármester vezetésével küldöttség hívta meg Bethlent az országos Iparoskongresszusra
Az 1POK központjában, mint a nagykanizsai Ipartestület irodájában lázas munka folyik. (A? augusztus 29-i országos kongresszust előkészítő összes bizottságok nagy munkában vannak, hogy a kongresszus minéi jobban sikerüljön. Ugyanif eddig még nem volt\'vidéki város, a hol megtartották az országos iparos kongresszust, hogy valami panasz ne fordult volna elő, főleg a delegáltak elszállásolása körül. A; többszáz ki-küldött és vendég elszállásolása és elhelyezése különösen nagy és körültekintő munkát kiván. örvendetesen meg lehet állapítani, hogy a
város közönsége nagy megértéssel viseltetik az üggyel szemben, törne-gesep Jelentkeznek és ajánlják fel lakásukat az országos delegáltak elszállásolására, vagy irják alá a bizottság tagjainak gyűjtő Ívét, uffA, hogy Nagykanizsán etekintetben nem lesz semmi panasz. A különböző bizottságok elismerésre méltó tevékenységet fejtenek ki a kon. gresszus zavartalansága és sima lebonyolítása érdekében.
Ma délelőtt a nagykanizsai Ipar-testűtet küldöttsége elindult Inkére dr. Krátky István pofgármesler vezetésével, hogy az ott időző gróf
Olcsó
/ •
nyári vasar
Singeméi
aug. 2—14-ig.
Bethlen István ny. miniszterelnök, Nagykanizsa országgyűlési k^pvlse lőjét meghívják az augusztus 29-én lezajló kanizsai országos iparos-kongresszusra-
BUDAPEST 1
17 Be rend Endre és Adle* Oszkár szalonzenekara. — 17.50 Felolvasás.
— 18.30 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 10.50 Balázs Gyula előadása.
— 20.20 Higó Jancsi cigányzenekara, .Szláray Márton énekel. — 21 Hírek.
— 21.35 Verdi: Othello cinril 4 felvonásos operája hanglemez!ről a milánói Scala előadásában. — Az I. felv. után kb. 22.05 Időjárásjelentés.A JI. felv. után kb. 22.50 Hirek német nyelven. — 00.05 Hirek.
BUDAPEST II.
17.35 Hanglemezek. — 19.05 Szabó Béla előadása. — 19.40 Törseök Hilda zongorázik. — 20.15 Dr. Szatmáry Ká-roly előadása. 20.45 Hírek. — 21.05 Csóka Feri cigányzenekara.
BECS.
,17.45 Dalok. — 19.05 Opera. — 22.30 Tánczene.
Kedd
BUBAPEST I.
6.45 Torna. — l/lána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 Hanglemezek. _ 12.30 Hírek. — 13.15 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.45 Mezey Zsig mond énekel. — 14.40 JIlrek — 16.15 Felolvasás. — 16.45 NtyjtiMs, hirek.
17 Dr. Mező Ferenc előadása. — 17.30 Uray Margit magyar nótákat zongf • rázik. — 18 Vitéz Málnást Ödön q§ft-vegése. — 18.30 A rádió szalonzene-kara. — 19.40 Dr. Bánóczy Dezső hanglemez revüje. — 20.40 Ilirek. — 20.40 Ilirek. — 21 Schwalb Miklós és B. Fehér Miklós zongora-hegedű Szonátákat ad elő. — 22 Időjárásjelentés.
— 22.10 Lakatos Tóni ós Lakatos Misi cigányzenekara. — 23 Jávor PáJ ja*z-zenekara. — 00.05 Hírek. .
BUDAPEST n.
17.40 Bohránd I^jos és NVeldlngcr Ede szalon- és jazz-zenekam. — 18.35 A földművelésügyi minisztérium rádióelőadássorozata. — 19.05 Dr Győry János előadása. — 21 Kóczé Jöyul« cigányzenekara. — 21,30 Hirek.
BECS.
12 Könnyű zene. — 13.10 Szimfonikusok. — 14 Backhaus zongoraművész lemezei. — 15.15 llalbwicdel zongoraművész lemezei.
17.30 Brahms- és BeethovenjnűvcL
— 18.25 Csevegés lemezekkel — 19.25 Ismert és ismeretlen dalok és zenemüvek. — 19.50 Vidám zeneoktatás.
— 20.50 Ilangképek. - 22.20 Angol hangverseny. | »
tDéí
Fntó est!
Prognózis: Qyenge északnyugati is északi szél, változó felhőzet, néhány helyen futó eső, a hö nem változik lényegesen.
A Meteorologtal Intézet nagykanizsai megfigyelőállomása jelenti i
Hőméreéklet tegnap este 9-kor: +162, ma reggel .+190. délben: +18 2.
Csapadék: 00
1937. lugiurim 10
Száz olajkutat fúrnak Lispéri!
Megtalálták a zalai olajmedencét, csak kiterjedését nem ismerik még — 1523 méter mélyen jár a furó — Hogy vesznek mintát a föld gyomrából f — Hit látott az újság-iró mint „naiv kíváncsi civil" Lispén ?
A Zalai Közlöny munkatársa a lispei fúrások színhelyén
Pária és a világkiállítás
(Párisi Impressziók, VII. kanizsai szemüvegeit)
.i/llo des Cygncsl... Hallyuszigett Ilyet csak egyszer lát ar. emltcr éle. lében. A francia gyarmatországok sorakoznak fel ar egy kilométer hosszú és kb. 100 méter széles Szajna-szigetein. Szép? Nem. Mesés, gyönyörű, bámulatos! Az cinber elfelejti, hogy Európában van, nem veszi észre a nyakába potyogó malter és gipszdaral>o-kat és azt hiszi, hogy álmodik, mikor ebben az ezcrcgyéjszak"l csodavilágban barangol.
A sziget bejáratát egy j>agoda.terrai szos, este élénkzöld fényben lündöklö torony jclzL A kapun belül magas, szflrkéslÚa mauzóleum tetejéről összevont szemöldökkel, komoly, filozó-rikus nyugalommal néz le Indokina Buddhája a látogatóra. Utána a sziget baloldalán M"áitiniquc, Guyane és Guadeloupe, a tüzes italok, rumban zenészek és kígyótestű kreol táncosnők hazája. A sziget másik oldalán téglavörös és bordó csúcsos fapavillon, Madagascar és rögtön mellette élénk kontrasztként lialvájiyzöld szinl>en, vas kos facölöpökre építve egy pálmakert közepéből emelkedik kl Franeia.India épülete.
A következő pavillonbór már tnesz-szlről hallatszik a vérforraló rumba és tangó ritmusa. Ez a Bar des Iles: u szigetgyarmatok bárja. Exotikus italok, exotikus hangszerek, cxotikus emberek. Fehér arcot alig lehet látni. (Krdekes, Ivogy az európaiak még Iá-lógatni sem Igen jönnek ide.) Állandóan 4—5 sziget zenekarai játszanak nemzeti viseletbe öltözött (illetőleg nem öltözött) táncosnőiknek. A körülálló közönség veri a taktust hozzá és egyesek biztatóan kiabálnak a zenészekhez. Milyen otthonosan érzik magukat I Ezt véletlenül félhangosan Jegyeztem meg és a mellettem lévő francia ur rögtön visszafelelt: <ó uram, olyan népség ez .hogy elég, ha találnak valahol egy kis hazai környezetet, mindjárt Jobban érzik magukat, mint akár otthon...»
Ismét téglavörös ós sárga színekben egy egész kis városnegyed következik: az egyenlítői Francia-Afrika és Francia.Nyugatafrika. A sátorszerű, csúcsos zsupptetejü pavi]lonok mellett olt van a vízben a cölö|>ókre éjnilt kikötő, ormótlan fabárkálval és köny-nyü kis csónakjaival. Ez a rész egyszersmind a Hattyú sziget piOca és vásártere is. Köröskörül kis bódékban réz- és bronzmüvesek, papucskészitők, csontfaragó művészek, szőnyegszövők, batikolók, édesség- ós fátisárusok. Minden bódénál szenvedélyes alkudozás folyik. Különösen az arabok, ha egyáltalában nincs is szándékukban vá sárolni, még akkor is mindenre meg-alkusznak. A vásárt teljesen élethüvé teszi a tevelstállókból kiáramló lUat...
Közeledünk a sziget végéhez. Itt már nehéz eldönteni, hogy valóság-e, vagy álom, vagy pedig egy .nagyszabású díszlet az .Aladdin lámpájó.-hoz. Algír, Maroeco és Tunis. Marocco birka, színdús arabeszkjeivel hivja fel a figyelmet, a másik kettő pedig r«t. gyogó fehérben pompázik. Nagyon jól áll ez a szín az arab őrök arcához. A pavillonokból vékony sípszó hallat, szik ki folyton ugyanazt a témát variálva és a dobok buffogása kíséri. Az egyik elfüggönyözött ajtón egy kiszáradt angol lady rángatja ki kétszer olyan vastag életepárját, folyton •Scandal! Scandal!» Kíváncsiságból benéztem én is oda. Egy tunisi hastón-eosnő produkálja magát lenge fátyol-
ruhában. A lady valószínűleg azért botránkozhatott meg, mert a táncosnőn van ugyan ruha, de ezt tíz méter-^\' messzebbről nem lelvct megállapi-tani. Egy másík mulatóban kigyótán-cosnők lépnek föl. Ezt már az európaiak is érdeklődéssel nézik. I.ekupo rodnak az apró asztalkák körül, lsz-"ak az erős feketét, szívják az erős "argileh.t és aztán szívják a fogukat, a"»ikor a még erősebb flzelésre kerül ö sor... f
Beg\'ds\'dn /lfecfor
Lispe, augusztus 9
(A Zalai Közlöny kiküldött munkatársától) Festői szép dombvidék gyönyörködteti a szemel, bármerre Is nézünk ki az autóból Kanyargó ut, erdővel borított dombok, enyhe lejtésű tarka szánlók, elszórt api/ó fehér házak. Valóban, festő ecsetjére való kép.
Gyönyörű tói... rossz ut...
Valóban élvezet lenne erre utazni, ha... ha csak némileg is elfogadható ut volna. A\'
Már azt hittük, eltévedtünk.
A faluban találkoztunk az ulnlsó emberrel, az mondta : négy perc az ut. Már vagy tíz perce ráz bennünket az autó, de fúrótoronynak*, vagy telepnek semmi nyoma. Erdőben megyünk, a Nap kacéran átmosolyog a fák lombjai között, mintha kínos vergődésünket nevetné.
De egyszer csak,
mint egy varázskép elénk tárul a fúrótorony és a telep. Ott áll a 45 méteres acélváz (szinte nem is hinné az ember, hogy ez a karcsú torony ilyen magas) a tiszlás közepén, a domb tetején erdőktől övezetten. Otl dohognak a gépek, a nAgy kazán köpi a füstöt, zakatol, bug minden, szinte alig halljuk egymás szavát.
Egy kis csalás...
De ez jó Is, mert igy a bemutat-\' kozásnál a szokásos morgást sem halljuk és én még csak tudom, hogy ök odavalók, de hogy ök mit gondolnak rólam, azt nem tudom. Nincs is szándékomban fel világosi -tani őket, mert lelkemre kötötték mór Jóelöre :
újságíróval szóba se állnak.
Magánember vagyok hát, ártatlan, naiv. kis klvártcsl..
...és egy kis szerencse
Szerencsém volt, mert az angol mérnökök ép|>en ebédeltek. A magyarokkal pedig mégis könnyebb |>a rétságot kötni. A két megszólított) ember valóban rendkívül szimpatikus és barátságos volt. Ártatlan kiváncslskodásalnkra készséggel ós gyanú \'nélkül feleltek. Szinte szé-gyelem is magam, hogy Igy kijátszottam a tilalmat és nem szeretném, ha e riport megje\'enése nekik kellemetlenséget okozna. Ezúttal is
boosinatot kórek tőlük és én hiszem, hogy ök meg is fognak bocsátani. Ha az újságírónak nem Is, nekem, az embernek\', bizonyosan...
Végre Lispén!
Igy vetlem be a megközelíthetetlen és bevchetet\'en Lispét. Jártam az irodában, voltam a fúrótoronyban, láttatni, hogy történik a fúrás, hallottam a gépek zakatolását és hála rokonszenves barátaim szíves felvilágosításainak, néhány érdekes dolgot Ja megtudtam. . ,
helyenklnt tengelyig sárban haladó autóval
szinte istenkísértés ilyen útra vállalkozni. Minden pillanatban az az érzésünk, hogy most feneklünk meg. Lassan haladunk csak előre, - Így is nagyokat lendülünk minden gödörnél a levegőbe - de végül is sikerül baj nélkül célt érni. Pedig Lispe után meredek kapaszkodókban, mély erdei bevágásokban ke\'l a fúrásokat megközelíteni.
— 1523 méter mélységben Jár most a furó
— beszélgetünk a te1ep felső részén tevő Irodában, ahol hatalmas rajzasztalok, műszerek, kimutatások, telefonközpont és érdekes földmetsze-tek ötlenek az ember szemébe. Már-már szánkon a kérdés, ml ez, ml azt de legyőzzük a kíváncsiságot, inkább őket engedjük l;eszélni. Tulajdonképp tisztában voltam már régen a fúrási módszerrel (persze, csak ugy nagyjában), de teljesen nnivnak tettük maguHkbt, ftklkl
Közben felérünk a gépekhez. Oldalt hatalmas kerekű furcsa gépek, karnál vastagabb láncokkal forgatják az egész fúrót. A talajhoz közel másfél méteres korong, ennek segítségévei forgatják a fúrót. Oldalt a gépek mellett egy furómesler áll, némán és mozdulatlanul, szemét le nem veszi az előtte lévő tábláról, a melynek három számlapján kisebb, nagyobb mutatók rezegnek s mutatnak valami, általunk érthetetlen feszültséget vagy erőt. Kesztyűs keze egy fogantyún van, amit állandóan Igazít.
Milyen is a faró ?
- A fúrót állandóan utána engedi a fúrásnak ! ordítja fülünkbe a zajon át a felvilágosítást emberünk. Itt látni még csak, hogy, ez bizony i\\em is olyan egyszerű dolog.
Az ember azt hinné, hogy a furó hegyes. Pedig egy kb. 20 oentlmétcr átméröjévü kiszélesedő
lapos spirálos keréksorozat.
Négy nagyobb kerék oldalt s azon belül is sok egymásbafonódó véső spirálrész. Ez van - különösen a ke ményebb rétegnél - a csövek végén. Az egész furó forog, de azon : belül az egymásbafonódó kerékso-rozai\'ls külön és igy
valósággal őröli a földet a furó.
A kivájt földet a csöveken át két atmoszféra nyomással leengedett forró viz hozza felszínre. A torony aljában, ahogy lenézünk^ látjuk is amint szélesen ömlik) ki az cgy|l» csövön a piszkosszürke, iszapos (viz.
A négy mozdony kazánja ímelegití a Válícka patakból ide\'felszjfvattyu. zott vizet, amit három hatalmas szürke acéltartályban tárolnak. Oldalt különböző vastagságú csövek
csak csodálkozni tudnak mindenen és ennek köszönhetjük, hogy (a minden emberben meglövő kis »fel-vágó nagyzolás« pillanatnyi fellob-bunásábán) meghívtak bennünket a fúrótoronyba.
A fúrótoronyban
Mondani is feles\'eges, hogy kapva kaptunk az alkalmon. És itt már bátrabban merünk is kérdezősködni. Ahogy felfelé haladunk a feltöltésen és az állványzáson a kb. 8 méter magasságban elhelyezett gépekig, oldalt arasznyi átmérőjű vascsöveket látunk. Ezeknek alsó véjge vésöszerüen van kiképezve.
- Ezzei akkor furunk, - adja meg a felvilágosítást az egyik ember - ha i
mintát akarunk venni a föld gyomrából. Ez a furó közepén lukas és itt lel^ |es egészében megmarad a földréteg. Ez például az eheti minta, — mondja és a közelben levő ládából szürke, kemény^ palaszbrtt pogfr csát vesz elö. A fúróban a földréteg, mint oeruzában a bél, ilyen kisebb-nagyobb pogácsákra törik. 1
mindenfelé. Mint halljuk, most inkább csak vékonyabbal fúrnak, hogy minél előbb eredményt lássanak. , [ i Az eredmény? Ez az a pont, ahoí baráti informátoraink is titkolódznak. Bevallják, hogy itt e második fúrásnál is nagymennyiségű gázt kaptak, amelyet lebetonozlak és m<«l fúrnak tovább, mert őket elsősorban az olaj. érdekli. A kilátások igen biztatók.
A zalai olajmedenoe megvan,
csak kiterjedését nem tudják még. Az angol mérnökök és a geológusok a környéken máris keresik az ujabb fúrási pontokat. Egész Egerszeg
émmmmmmmm
Szezonvégi
kiárusítás
Az összes férfi és női nyári divatcikkek, ffirdé-és strandcikkek angnsztns 2-től 14-ig
leltári áron
árnslttatnak
Brónya! Divatház
Horthy M.-ut 1.
fimig egy ujságiró eljut odáig . ..
fí hatalmas fúrógép tövében...
»
■Aiaa KÖZLÖNY
láfc angmtttu 10
Zalától ir könyvet
egy hires angol tanár
C. A. Mhcartney, az oxfordi egyetem magyarbarát tanára a göcsei népviseletet, a néprajzi szokásokat tanulmányozza Zalában
4
környékéig kutatnak, mert e vidék alatt olyan fÖIdv.elődések és gyűrődések vannak, amelyek között o\'ajat is gyanítanak.
Száz kamrát beszélnek á bennfentesek
Az Eurogas Cc egyébként nem spórol. A megyei hatóságok fmár az utiigyekben\' is tárgyalnak velük. Illetékesek értcsü\'ése szerint a központ 10.000 |>engö utépi\'ési hozzájárulást ad fúrás inként. Mikor ezt kevesellük, igy szól:
- Miért? Lesz itt 100 kut, egymillió pengő i»edlg már elég tekintélyes összeg. Különben erről nem beszélhetek.
A 100 kutat azonban természel s-nek tartja- A titkolódzás mögötti lehal tényleg lappang valami,merk ha valóban eredinényte\'en .volna a zalai földben a kutatás, már rég abbahagyták volna, mint Somogyban.
De a fürók mennek, dolgoznak^ a gépek zakatolnak pi\'lanatnyl megállás nélkül. Mikor kiértünk, akkor szereltek fel egy ujabb, Ikb. 8 méteres csőrészt s most hogy bucsuzunk, néhány méter máris eltűnt a mélyben. (
Még egy bucsupil\'antás a karcsú acélváz-toronyrp, aztán elbúcsúzunk informátorainktól, akik akaratlanul is elárultak néhány érdekességet az újságírónak. Pár perc, aztán már rázatjuk magunkat a rossz zálái uton hazafelé.
A furó pedig itt a torony aljában zakatolva ássa magát az ezerötszáz-huszonnegyédik méter felé... \'Cl Gráf Ernt
Pábitlyi. rpfrils^ter Észtországba utazott
Riga, augusztus 0 A Finnországban időző I\'abinyl Tihamér pénzügyminiszter Uőry államtitkár kíséretében elutazott Rigából Talliql>a. ahol az észt gazdasági miniszter ebéden látta vendégül, majd ismertette i-sztország gazdasági hely. zetét és intézményeit.
Dráma a korcsmában
Szekszárd, augusSns J) Molnár Józseí aratómunkás ittasan betért a korcsmába, "hol \'nem adtak neki már bort. Emiatt egy szódásüveg-gel fejbe verte Málik Jánost és Jópa Istvánt. Jópa rövidesen belehalt sérüléseiig. Málik állapota súlyos, Molnárt letartóztatják.
Milyfen a termés ?
Budapest, augusztus 7 A földmüvelésügyi minisztérium által ma kiadott vetésje\'enlés szerint : a buza aratását befejezték. A szem jó, a mennyiség közepes. A rozs cséplése folyik, itt is átlagosan k,özepes termés várható. A zab aratása folyik. A tengeri jól fejlődik, szép zöld, jó termés várató. Hasonlóképp jó termés várhaöó burgonyából és szőlőből is. <
Székszorulásnál, felfúvódásnál, légzési zavarnál, szlvdobogáanál, szédülésnél és tQlrugásnál a belek npüködését egy-két pohár terraésie-tfs „Ferenc József" kesetüvit csakhamar elrendeli, íz .emésztést előmozdítja, a vérkeringést felfrissíti s tiszta fejet és nyugodt alvá:t teremt. Ai orvosok ajánlják,
A mult évben feltűnést keltő an. gol könyv jelent meg. A könyvet C. A. Macartney, az oxfordi Ali Soul\'s College egyetemi kutató tanára Irta Magyarországéi. A munka az angoi nyelvterületen nagyban hozzájárult Magyarország megismer te léséhez és alkalmas volt a magyar nép iránti rokonszenv fokozására is. Macartney professzor igen alaposan foglalkozik müvében a magyar nemzettel, a magyar é\'e lel. Igen érdekes megfigyelései, megállapításai vannak. Könyvében nem akar hízelegni, a magyar nép jó oldalai mellett rámutat b hibákra is, de mindig igyekszik tárgyi\'agos Unni és csak az igazságot tartja szem előtt. A könyv magyar nyelven •Magyarország* címmel jelent meg.
Az érdekes munka hosszabb tanulmányul eredménye volt. Macartney professzor korábban je\'eatös időt töltött Magyarországon, a budapesti Eötvös kollégiumban ; tanulmányozta a magyar viszonyokat és azulán irta meg érdekes munkáját. Magyar-í országgafmár régebben is foglalkozott, különösen a magyar nyelvé-
Az úszás fontosságát már az ókor. ban a görögök is felismerték. Az ifjúság nevelésénél az irás és olvasás mellett az úszást tartották az általános ismeretek egyik igen fontos tényezőjének. Az igazán hasznavehetetlen emberre ezt mondták: «Sem irni, sein úszni nem tud.. A rómalaknál, akik a görög műveltséget lassanként átvették, az úszást a katonai kiképzés keretében vették fel. Augustus császár idejében hatalmas, fedcit, melegvizű •Thermal. fürdő állott a fürdőzők és úszók rendelkezésére, melynek képtára\' társalgója, jáíszóterme stb. helysége is volt. Hasonlóképen tudunk Car«-calla és Diokleclan császárok óriási, 3000 embert befogadó.képességü fürdőjéről. A római nő meghitt barátnőit nem szobában, hanem « ház fürdőjó ben fogadta. Nemes ember és rabszolga egyaránt minden nap fürdött.
A középkor elején a lovagiassággal kapcsolatosan nagy népszerűségnek örvendett az ussás, de a későbbi időben — a testről alkotott ferde felfogás miatt — az emberek leszoktak a fürdőzésről és az úszásról, ugy hogy teljesen feledésbe is ment. Ebből kifolyólag kolera, pestis, tifusz sfb. vi-lágjárványok tizedelték meg az emberiséget.
A XIX. századi lassú \'javulás után a inai modern kor embere belátta az úszás hasznát é-s a m«i nagy elterjedését nem Ls kell bővebben leírnom. A mai gazdasági viszonyok között a tömegek ls szívesen űzik ezt a különösebb terheket nem Jelentő sportot.
Kérdés, mik az előnyei, amelyek mWtt érdemes gyakorolni, mik azok a jótékony egészségi hatások, melycKCt a szervezetünkre gyakorol.
Az uszó kb. annyi vizet \\szoril ki, mint a saját súlya, ennélfogva a lest fenntartása alig, inkább a haladás elérésére vap .erőkifejtésre szükség. Mivel az előrehaladás súlyosabb kú-
szcttei és őstörténettel ós emlitbllj könyvén kivül irt egy másik munkát is a magyarság őskoráról.
A neves tudós és iró elég jól ért magyarul s kissé beszél is, de nyelvtudását még gyarapítani akarja, ezért az idén ismét eljött Magyarországra. Ezúttal- kutatásai helyéül Zala megyét választolta. özvegy Barthelmes Valterné földbirtokcsnő vendége a Zalaegerszeg közelében fekvő Bnbosdöbrétén, ahol négy hetet szándékozik tölteni. DödrétérŐl több kirándulást tesz, hogy tanulmányozza Göcsejt, a göcseji nép tulajdonságait és népművészetét.
Minap a vármegyei levéltárat kereste fel. Itt dr. Fára József fó-lev\'éltáros ismertelte a vártnegye történelél. Magyarázatot karxrtt « vármegye néprajzáról is, különösen o göcseji nép eredetéről, népi sajátosságairól s megnézte a \'evél-tárban a göcseji néprajzi gyűjteményt. Néprajzi tanulmányait a fő-iev£l táros társaságában ezekben a hetekben Göcsejben a nép közöli folytatja.
zegben történik, a szervezetnek nagyobb ellenállást kell legyőzn e. 100 méteres sprintuszás 400 —800 méteres futásnak felel meg. A vízben való siklás enyhe masszásként liat és fokozza a bőr rugalmasságát és frisseségét. A végzett munka révén a sziv és tüdő munkája fokozottabb. A szervezet u nagy vértároló szerveiből (lép, zslgérek véredényei, csontvelő) a keringésbe dobja a vért és igy hatáso. sabb lesz a vérkeringés és az anyagcsere. Lassú úszásnál 16—17 liter percenként a szivén áthajtott vér mennyisége a nyugalmi 4 literrel szemben, (iázanyagcsere és "z egész energia szükséglet nagy mértékben megnövekszik és ez kitartó úszásnál 7.5-szeres lehet, ami az egész szervezet meginoz. gatásávál jár. Az elhasznált anyagok pótlásáról az éhező szervezet figyel, meztet és ennek kapcsán beláthatjuk, hogy az úszás — okosan alkalmazva — ártalmatlan fogyókura ls lehet.
Igen fontos körülmény az úszásnál, a szervezet viz alá kerülése, ami a mellkasnak 8 kg. plusz megterhelést jelent és ez viszont kilégzés és a légzőu izmok erőteljes kifejlődését vonja maga után. Ennélfogva »z úszásnál a legnagyobb munka a légzőapparátusra jut. A nyugalmi 6—8 literrel szemben 50—60 liter levegőre is van percenként szüksége a versenyuszónak. A vitái-
ka | mcitás (lüdő, lcvegőbcfogadóképcs-
ség) versenyuszóknál a legnagyobb: G—7000 köbcentiméter is lehet a normális 3—4000-rel szemben. Növeli még a jó hálást a tiszta, pormentes levegő beszlvása is. Kiadósabb, mélyebb légzéssel elősegítjük a tüdők jobb vontilládóját és a kevésbbé jól szellőző csúcsok is kitisztulnak és a tbc bacilusok nem fészkelik be oly könnyen magukat.
Az úszásnak a szervezetre gyakorolt hatása azonban még szerteágazóbb és sokfélébb. Az úszás is — ulint minden
18 tot sréniavpafronoiere
ellenében kapható azegyedárusitónál: SZABÓ ANTAL sportüzletében.
s|K>rl — kitűnő in:^er a szervezetnek a fejlődésre a megfelelő korban. Mait. lilás szerint a szervezet fejlődése egyenes arányban van a .testgyakorlásra — igy az Ugrásra is — fordított idő. vei. A s|M>rtolók mell kerületben, végtag vastagságban elhagyják a nem S|H>rtolóknt. Jól tudjuk, hogy a szer-vezetetcsakls specifikus munkával le. bet az öröklés állal adott keretek kö. zött kifejleszteni és épségben tartani, mert amely szervet nem gyakorolt* tunk, aí elsorvad. Az embfer tisstböl és lélekből áll, kell tehát, liogy mindkét résznek megadjuk a teljes klfejlő-dést. Az izmaink állandó jó tónusát is Így tarthatjuk meg és a sportokkal járó erőbcll gyarapodást, kitartást, edzetlséget az élet mind™ területen kedvezően felhasználhatjuk, eltekintve attól, hogy ez kitűnő profilaxis is a betegségekkel szemben.
Mivel az úszás alkalmával a test minden izmát Uarihonlkusna mükód-tcljük, kitűnő alakot fejleszt. Tudják ezt á hires filmcsillagok is — akiknek alakját megcsodáljuk — és ezért villájuk kertjében uszoda áll (Johny Wels-müller, a < Tanúin > fihnek hőse olimpiai úszóbajnok volt). J AZ úszás a test helyzete révén is előnyösen hat a szervezetre, Legkitü-hőbb e szempontból a ■mellúszás, mely egyúttal igen jó törzsfeszltő gyakorlat Is, minek következtében a hátgerinc cl ferdüléssel szemben Igen előnyös tényező. Emésztési betegségre, szlvide-gességre jó hatással van. Orvosi \'fél-ügyelet mellett még szívbillentyű bán. latinakban szenvedőket is lehel úsztatni. Az úszást tehát ig^n jó már fiatalkorban megkezdeni és kérdés, mikorra teendő az úszás tanításának Ideje? Az aránylagoson nutfyobb testfelületük miatt a gyerekeket korán hideg vízben fürdelni nem szabaj, ugy szintén áramló vízben sem, meri az áramló viz a test közelében felmelegedett vizet folyton tovaviszi s igy állandóan ujabb vizet kan, tnijiek bizonyos meghűlések lehelnek a következmények. Gyerekeket négy £vcs korig csak kádban fürdessük s azután Is langyos folyóvízben eugedjűk meg a fürdést. Az úszás megtanulásának időpontját általában nyolc-tíz . éves korra teszik. Tizenháromtól tizenhat éves korban már komolyabban is úszhat. i í
összefoglalva megállapíthatják, mily jó hatással van a nemesszervekre, lest fejlődésre, bőrre, testalkati; müy ellenállóvá tesz a Elégségekkel szemben, ezért üdvös vo\'tl\'-i ennek a legegészségesebb sportnak minél szélesebb rétegben való elterjedése.
«= Egy téglát
mindenki adjon a katolikus kultúrház alaphoz. Vegyen egy pengős sorsjegyet I
MIÉRT ÚSSZUNK?
Irta: Holló János testn. tanár
lftfti >UgtlSlltll 10.
jAtatt tttnxyttt

Magas Mihály piarista -igazgató meghalt
A legnagyobb döbbenettel vesszük kezünkbe a tollal, hogy hírt ujjunk egy nagyon szomorú eseményről.
Lapunk mai számát már lezártuk, amikor azt n htrt kaptuk, liogy Magas Mihály nagykanizsai kegyesrendi gimnáziumi igazgató és házfőnök, akit a rendfőnök a mlnap Debrecenbe helyezett át, hirtelen meghalt. Ma kellett volna érkeznie Nagykanizsám BarUi* Istvánnak, az uj igazgatónak, hogy elfoglalja állomáshelyét, ttelyette szűkszavú távirat érkezett Budapestről, a mely közli, hogy Magas Mihály igaz-gató váratlanul elhunyt.
Hogy Budapesten vagy Máriozell. ben történt-e Magas Mihály Váratlan elhunyta, e pillanatban, amikor helyet szorítunk a lezárt lapban c soroknak
— még nem tudni Várjuk a további telefonértesítést Budapestről.
Egész Nagykanizsa és Zala megye közönsége felekezeti különbség nélkül osztozik a magyar kegyesrend mélységes gyászában.
— (Simon György prelátus aranymiséje)
Dr, Simon György prelátus-kanonok, zalai főesperes, Zala szülöttje és mindenkor a nagykanizsaiak melegszívű barátja és jóakarója, most ülte meg pappászentclletésének 50-ik évfordulóját. A ritka jubileumot a legnagyobb csendben ülte meg Veszprémben, ahol aranymiséjét mutatta bc az Urnák. Az amnysdvü főpapot papi jubileuma alkalmából Nagykanizsáról nagyon sokan üdvözölték, igy többek között a hivatalos város i». ■
— (Tflzrendészeti felügyelői
kinevezések)
Vitéz gróf Teleki Béla főispán az uj tűzrendészed törvény értelmében Mó. tes László zalaegerszegi tűzoltói^, rancsn okot vármegyei tűzrendészet! felügyelővé, Fülöp László dr. városi tajiáisost a balátonfüreki és tapolcai, Nagy Béla dr. tb. főbírót, keszthelyi szolgabírót a keszthelyi és zaluszent-gróti járásba járási tűzrendészet! fel-ügyelőkké kinevezte. Vecsera Anal nagykanizsai tűzoltóparancsnok járási tűzrendészen felügyelői megbízását fenntartja és «zt a letenyei járásra is kiterjeszti. A kinevezések szeptember 1-től érvényesek.
- Mindent megtalál SchUtzék mara-dékosztályáu.
— (Badacsony villanyvilágítása)
érdekéién komoly lépések tört\'éntefc. Az lísterházy hltbízománty a m«:{-\' részéről 5 ezer pengő csatlakozási költséget ajánlott fel. Ha a birtokosok la megfelelő hozzájárulást adnak, akkor megvalósul a villanyvilágítás.
- Mindenki Sehützék idényvégi árusításáról beszél.
— Butorkiállitáiunkat tekintse mog
minden kényszervótel nélkül. Kopsteln bútoráruház.
— (Vérmérgezés kapott a keszthelyi járási állatorvos)
A keszthelyi járás népszerű állatorvosa, Kamarás Ijiszló dr. hivatása teljesítése közben súlyos l>alcsctpt szenvedett. Egy állat huUájájnak boncolása közben megsérült és vérmérge-
Párisba utaztam!
Augusztus 21 tói bemutatom legújabb nol kalap újdonságaimat, melyek megtekintésére várom a tisztelt hölgyközönséget Wladleebaé Révéax Ma«da
mm (.
zést ka|M)tt. Budapestre szállították a Verebély klinikára, ahol műtétet végeztek rajta. Állapota kezdetben válsá-gos volt, de a legújabb hírek némi javulásról szólnak.
— Alkalmi vételekben nagy választék SchOtzék idényvégi árusitásán.
— Trunkhahn Po.ztégyár
a magyar urlesaládok bevásártóhelye önnek is rendelkezésre áll. Közvetlenül a gyárból szállítja az utolsó kéznek, a fogyasztónak »zId gyapjúszöveteit an-
Í;olo« gyártási módon elkészítve. Nem og csalódni. Evekre szóló megtakarítást ér el. Még ma kérje megtekintésre a szövetminták költség- és Tiötelezett-ségmenies beküldését Trunkhahn Posztógyár és Ruhagyár Rt, Budapest, XI., Lenke-ut 117. szám.
-N«i ruhákat, pongyolákat Idényvégi árakon vásárolhat SchOtsnél. - (Véres verekedés)
Varga József 25 éves balatonszepezdi lakos többed magával a Bozzay-féle korcsmában iddogált. Később oda mentek bc Féket Pál és Fekete Sándor asztalos segédek, akik belekötöttek Vargába. Szó szót követett és a vita hevében Feketéék borosüveget vágtak Vargához. Kórházban ápolják. Aj
Husmérgezés, kolbászmérgezés, halmérgezés vagy gomba-mérgezés előfordulásakor a gyorsan ható természetes .Ferenc József"
keserűvíz azonnali használata — egy vagy két pohárral — rendkívül fontos «egédeszközl Az orvosok ajánlják.
— Megelégedeti vevlk másai Igazolják áraink olosóságát SchOtz Araház.
— Saját érdekébea és örömére szolgáló meghívásnak teás eleget ha a Keltei* BatwArakáa Sasi ■Sb.tw-ktAl-titáaát megtekinti, vételkénysssr nélkül.
- (Bélyeggyűjtők tslélVaaáJs) Hétfőn
délután 6-tól 8 óráig aa OUKB tanáos-tormében.
Naptárt Augusztus 10. kedd. Rom. kat Lőrinc vt Protestáns Lórtno. ísr. Blul hó S.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 16-ig az „őrangyal" gyógyszertár és a kiakantzsal gyógyszertár.
Gsxflrds nyitva reggel 6 órától est* 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknekl.
- Bátorokban a Kopsteln-oég vesetl Modern minta termeiben a legjobbat a legolcsóbban matatja be, kedvesé Jse> tésl feltételek mellett
- (Kinevezés)
Az lgazságügyminíszter Mulschen-bacher Viktor dr. nagykanizsai kir. törvényszéki jegyzőt önálló működési körrel felruházott kir. törvényszéki jegyzővé nevezte ki. 4
- (Halálozás)
A magyarországi szent Benedek-rendnek nagy gyásza van. Galilk Oszvald Ödön, a zalavári apátsági konvent perjele, nyug. gimn. igazgató, életének 80-ik évében Keszthelyen, hosszas betegség után visszaadta nemes papi lelkét Teremtőjének. A készt helyi szt. Miklós temetőben helyez-
lék pihenőre. J 5 .
- (Egyházmegyei hírek)
Dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök dr. Mészáros Béla volt nagykanizsai hittanári és dr. Lung László d^vidikuml prefektust a veszprémi szeinináriumlioz teológiai tanárokká, dr. Szekér Jenő szulokí káplánt da. vidikumi prefektussá, Iker János nagykanizsai hitoktatót veszprémi hittfi-nárrá, Varga Lajos és Benke Lajos várpalotai káplánokat nagykanizsai hit oktatókká, Kreutz József keszthelyi káplánt pápai hitoktatóvá nevezte ki, Muzslay László nagykanizsai káplánt pedig Barcsra helyezte át / \'
— Akai- egy pangóért agy axoba bátort ?
Vegyen egyházközségi kulturház-Eorsjegyetl \\ ,
ZALA ARAII9KÖH1IUC
Zala vármegye: a haza bölcse, Deák Ferenc - vármegyéje. Zala : Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Keszthely, Sümeg. Balatonfüred, stb. a dicsőséges magyar műit, a fejlett ipar, a tengerentúl is legjobban ismert és tekintélyes nevel kivívott ke reskedelem, a nagy vállalkozások, a polgári becsület és tisztesség, a nemzeti politika, a várbéke és j>oI-gárl jólét fogalma.
Minden kö, minden fűszál Zala megye aranykoráról beszél. Amikor minden máskép volt.
Amikor kultúrája, színvonala, forgalma hatalmas empóriummá emelték. Amikor tisztelettel ejtették ki a messzi országokban Nagykanizsa nevét. Fémjelezve volt ösi Zala, fémjelezve Nagykanizsai stb. becsületes népe.
Nem lehet, hogy azoknak neve, azoknak emléke eltűnjön, mint a szél fuvallata, akik Zala megye, akik Nagykanizsa, Keszthely, Zalaeger-
szeg, stb. naggyátételét előmozdították, akik fejlesztették, akik egy-egy téglával, egy épltö-kővel hozzájárultak ahhoz, hogy Zala Nagykanizsa, stb. büszkesége lett a\'magyar saent koronának. Hogy elfelejtsék azokat a hazafiakat, azokat a derék, becsületes polgárokat, bármely várián is állottak őrt és tettek szolgálatot Zalaországnak. Akik egész életükön át Nagykanizsa fejlesztésén, kiépítésén, színvonalának emelésén dolgoztak, intézmények megvalósításán fáradoztak. Akik munkásaágukkal, szorgalmukkal, polgári erényeikkel és hazafiságukkal kitűntek és hozzájárultak Zala és Nagykanizsa ragyogó szép épületének felépítéséhez, bármely társadalmi osztályhoz is tartoztak, bárhová is állította őket a Gondviselés. |
Ezeknek a polgári erények által ékesített, nemesveretü polgároknak munkásságát, életét és szerepét akarja megörökíteni a
ZALA ARANYKÖNYVE
(A Ml ÉRTÉKEINK)
cimil mü. ami most kerül megírás és összeállítás alá, hogy ragyogó aranykönyvként szerepeljen u jelennek, hogy hirdesse a mult dicsőségét és erényeit és példa *> Iránytű legyen a zalai jövő nemzedélt számára.
A >ZaIa Aranykönyve. méltóem\'ó-ket kiván állítani mindazoknak, a kiknek ileve, munkássága, szereplése összeforrott Zala vármegyéül, Nagykalzsával, stb. ás mukisságuk Ismertetése melletl fényképükül Is közli. Ugy a mult lelkes polgárait, mint a trianoni csillagzat a\'att küzdő osztályosokat, valamim a háborúban kitűnt vagy elesett zulal hősöket, akik külön fejezetben lógnak szerepelni. ! I
Örökbecsű, -maradandó., szép emléke lesz ez Zala,\'Nagykanizsa stb. múltjának, jelenének. Felejthetetlen örökzöld azok számára, akik szivükkel szolgálták posztjukon Zalaországot, Nagykanizsát és a többi városokat, községeket. \' ■ [
Eztamüveta nagyközönség segítségévei kívánom megírni és összeállítani, hogy adataival minél hívebb mlnéi szebb légyen és visszatükrözze teljes szépségükben azokat, akiknek bármi érdemük is van Zalaorazág szolgálatában, nyilván06 vagy magé nszereplésben.
Felkérem azért mindazon zalai családokat, akiknek hozzátartozójuk « múltban vagy. Jelenben bánni for-
mában is vette ki részét Zala, Nagykanizsa, stb. közéletének előmozdításában, juttassa el az illető (visit akku) fényképét hozzám, valamint az illető rövid életrajzát, a szükséges adatokkal, hogy beiktathassam a kiadásomban megjelenő .Zala uranykönyve. cimü müvembe, ahonnan senkinek sem Bzabad hiányoznia, aki bármily tevékenységet is fejtett ki Zala szolgálatáéban. I
Mennyi előkelő polgár, mennyi ér demes városi politikus, mennyi régi kereskedői ház feje, mennyi nemes Iparos, patrícius, közéleti férfki, nemes hunleány érdemel egy ragyogó nefelejls koszorút homlbkb köré! Mennyi zalai hős katona az emlékezés babérját! Ezt akarja •Zala aranykönyve.. i
A .Zala aranykönyve. (A ml zalai értékeink) közel akarja ők^t vinni a magyar szivekhez, hogy a Közbeesülés és köztisztelet meleg lángjánál felmelegedvén, világítsanak a magyar Holnap zalai mi»-gy arjának.
Egyetlen zalai család otthonából) egyetlen zalai Íróasztalról, egyetlen könyvtárbői és iskolából sem szabod hiányoznia >Zaia aranykönyvé-, nek. Felvilágosításokat a kladénál:
Benedek Rezső szerkesztenél
Nagykanizsa, Sutdr-ut 38\'a. u. alatt
ÍJ
kerti
többe
a ZALAI KÖZL&IY,
ba bejelenti I A HadóUnW téten WkH atáaa Mm*
1 belföldi
•MM WKUOm
1037. aagwituá 10
Radar Vilmos:
SttvBgymntk ItUnltm a tűik arcos törvényt I
Röder Vilmos honvédelmi miniszter magálioz kérette Kertész Elemér székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tagot, a Frontharcos Szövetség országos alelnökét, hogy vele — mini a külföldön tartózkodó gróf Takách-Tolvay József országos elnök helyet, lesével — megl>eszélést folytasson n Frontharcos Szövetség ügyeiről és ex-zet kapcsolatosan az ősszel tárgyalásra kerülő tűzharcos tőrvényjavaslatról.
Kertész Elemér tájékoz-_ tatta u minisztert nz Orszá-J gos Frontharcos Szövetség Jelenlegi működéséről és a Törvénnyel kapcsolatosan u miniszter további megértő Jóindulatát kérte a köz- és magánalkalmazáslMn álló frontharcosok, valamint « falu volt frontkatonái Iránt.
Röder honvédelmi miniszter — a közel egyórás megbeszélés kapcsán kijelentette, hogy
■ tűzharcos törvényt kifejezetten szívügyének tekinti
és minden igyekezetével oda törekszik, lmgy — u mai élet adottságúinak figyelembevételével — ugy erkölcsi, mint anyagi vonatkozásbon minél többet nyújthasson n frontharcos tómé-gek részére.
Kilátásba helyezte a miniszter, hogy valószínOlog szeptemberben Ismét magához fogja kéretni a "Vitézi Rend, a Frontharcos Szövetség és a HONSx vezetőit, hogy velük a törvényjavaslat egyes résztéléit móg u parlamenti tár-gyaiás előtt átbeszélje.
Röder Vilmos honvédelmi miniszter a tárgyalás be fejeztekor ismételten hagsulyozta, hogy « hivatalos érdekképviseletek országos vezetőségei által hozzájuttatandó megvalósítható elgondolásukat a legnagyobb jóindulattat és megértéssel óhajtja kezelni, mert természetesen
mint katona mélyen átérzi « megalkotandó tűzharcos törvény nemzeti és erköloal jelentőségét.
Hozzáfűzte a miniszter, hogy a legnagyobb Jóakarat mellett is minden vonatkozásban számolni kell u nemzet teherbíró képességével, mert elsősor. ben ez siabja meg n iwtárt, ameddig a szociális gondoskodás terén el lehet menni. \' f •
Hofherr
Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatában t
ORSZÁG JÓZSEF
ouf, mBtráaya, nővén,v4d.Iml.ie-rak, gép, isik, ilb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett) Telolon : 190.
a világhírű gépgyár évtizedek óta Ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitűnő szerkezetű különféle
rnimim gépiit
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
F- Mumt —,
■M.WittnaMta! I *» Iparasakaél pan,, m I
A Tranadanubla Egyesült Gőzmalmok Rt. Igazgatósága, felQgyelőblzottsága és tlaztvlsalől kara
..mélyen megrendülve tudatják, hogy hűséges munkatársuk
nrimii Reviczky Mándor ar
ny. áll. m. klr. főhajónagy, a Bonyhádi Hengermalom és Vlllamosűzem Rt. Ogyv. Igazgatója
folyó évi augusztus 4én éjjel hosszas szenvedéa után az élők sorából eltávozott.
A megboldogult több mint egy éviizeden át híven és odaadóan szolgálta vállalatunk érdekeit.
Emlékét el nem múló kegyeleltei lógjuk megőrizni I Földi teteme f. hó 7-én délután \'1,5 órakor helyezlelell örök nyugalomra a X. ker. uj köztemető katonai temetőjében. Budapest, 1937. augusztus 7.
APRÓHIRDETÉSEK
10 U*0 10 llll.r, mlnd.n tovlbbl Hó 4 lllMr.
Cuk hstfksll ákmr4u éi *rim
tudj. az ön Igényelt kielégíteni, vidéki nem garancia 2195
Könyveiéiben íártil, komoly U.lhi..-19.9, .lép kéztrásssl (elvetetik. Alintatok eddigi működést kör, tlieté.l Igény megjelölés vei .Engroi" jelzéssel ■ kiadóba kéretnek. 2353
Fö-ut 23 alatt, oda Ulátai könnyen ma-
Bld. a Hargita illlódében, van a l.g|obli fit, aaemlye. Akarod hogy tót ejryeél? Kenyaiét la ott vegyél. •
4—5 szobái I. emeleti heljlaápkkel november l-re kiadó.
Ir, garantált tlaita, kapható I, reloll-ut 86. Teleion 56. 2301
laksMalaéart tal|.a alt A takar.
logad kereaztény aulád, közel u ösazei Iskolákhoz, zongorahasználattal, konepelá
r«Uk bizalmi cikk, vásárollak Hrtsl
nél, Schtllz mellett. •
■>t.t..l........ aoo négyszögöl
prlms szító szép gyümölcslékkel eladó. Vlda kilapít zlel. .
KM ajsé tokkal együtt eladó. Klniul-utca 24. *
Kát világos, száraz helyiség műhelynek vagy raktárnak kla««. Hackaz, Ei.aíl.l tér 11. 2314
Klataludi Sándor-utca 11. számú kái szabiikéiból alaJé. Bóvebb lelvllágoaltáa Jóaaal lóherceg laktanyi, Dérfelvt kantt-
noanál. 2332
Egy U.Htat Haatáual f.l.aa«.fc
Schleslnger Uyula vaakereakedó. 2302
■aMr4aS kerestetik mlelóbU belépésre. Szemete utca 3 az. •
Egy Mlaahajáratn szoba augusitua 15-re kiadó Kölcsey-ntca 14. 2352
lordllái, levitái, mflatop-polás. Bveg, poccstUn tigisitáa Wetai Hez ■la Erzsébet-tér 4.
Náranaisláa ___
rtitk novemberre. Hiaburg, Sugár-ut 16/c. *
^ _ . utcai lakás november 1 re kiadó. Széchenyi-tér 4. .
S..U.MI eredó "ajtók, ablakok eladók. Bővebbet Siállnger, Eötvól tér 31. •
— T.klotu a Kopatetn Bútor-áruháa állandó butorklállltáaát ízléses ós olotó bútorokat kedvező ftzotóat tel-tótslokkel vásárolhat
Klsd|a a laptulajdonos Közgszdssági KI. Outenberg Nyomda é« Délzslal Lapkiadó Vállalata Nsgyksntzsáa Felelós kiadó: ZsUl Uzalj. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. szám.
Nagykanizsa megyei város polgármealerétöl.
18156/1937.
Tárgy: Fűrészpor értékesítése.
Árverési hirdetmény.
A városi hivatalok Itlzlfa telapri-tásánál nyert kb. 2 kocsi ftlrészport, a városi gazdasági hivatalban 1937. évi auguszlut 12-én d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverésen eladom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1937. augusztus 7. zuo Polgármester.
18155/1937.
Tárgy: Kossulh-lér 14. számú (lázban lévő Vörös-féle lakás bérbeadási.
Árverési hirdetmény.
Az 1937. évi november hó 1-181, Nagykanizsa megyei város tulajdonát képező, Kosauth-lér 14. számú házban mrgtlreiedö 2 szobás lakást a városi gazdasági hivatalban 1937. évi augusztus hó 12-én d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverésen bérbeadom.
Bőv.bb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1937. augusztus 7. US/ Polgármester.
Már 8 pengőért vehet fényképezőgépet, mellyel jó felvételt készíthet.
6 havi ré8zletBzetésre
fényképezőgépet SZABÓ ANTAL
totó- szaküzlet — laboratórium.
Felhívás Budapestre utazó olvasóinkhoz I
A butlaposü Márkus Park SlInnAd (VIII, Múzeum körűt 2.) (unlus 2S-0 óta sikerrel játaza Szilágyi Elsemann Kellér nagysikerű, fran. cU miliőben lejátszódó operettjét, a .Gólynszanatórlum.-ot, t
Augusztus hóban Budapestre uta. zó Olvasóink érdekében Bikerűlt o színház Igazgatóságával oly magállapodást létesítenünk, miszerint az alanti utalvány ellenében a Márkus Park Színpad |iénztára 30 százaié, kos kedvezménnyel 2 sa-inélyfu szóló belépést ad. A Márkus Park Színpad na[M>nkéiit 1 előadást tart negyed 9 órai kezdettel. Ajánlat,,, tehát az utalványokat vagy a délelőtti elfivé\'ell pénztárnál, vagy délután 5 órától u rendes napi pénz tárnál előzetesen beváltani. (Jegy. rendelés : 134-737.)
-ZALAI KÖZLÖNY-
UTALVÁNY,
melynek ellenében a budapesli Márkus Park Színpad (VIII. Muzeum-körul 2. Tel. 134-738.) jegypénziára 2 drb 30»/o-oa kedvezményes jegyei szolgál.

2002/1936, 1\'. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzási-
v«gy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakönyv)
ára
[iHaleattva
P 4-00
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, FŐ-üt 5.
IwtulunWII litüui Vállalat
MENETRENDJE
érvésyss 1997. május 22-tól.
Er.sékat-Mi—Vaaaat*llaaUa
441 7
9 29
||1t 13 30 13 40\' 15 30
I7» II 99
20 OS
21 46
Jj 16 23 48
•Ma s-a lat SÍ
Latanyai manatrand
L.tnjMIM. 8 4S Mvybi.lnkiM.79t BisriMliikM M. 1490 Ms.yW.irt. 16-10
lőa^mmn u. Ilaáaafi llsatfa «a uátasM u*kMá
iaáaá lárolfc)

77. Évfolyam 180. szám Nigylunlzta, 1937. augusztus U. szerda
Ani 12 ML
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP

H ki3jóhi»«l«l: FM
«l 5., ui< <UMáa.
Felelős szerkesztő: Barbarltm Lajos
ElWaettei in: eg» bóra » pcn«« 40 Si«k«ut4»<íi í. ffiutófclnUU Itldo.: 7
Romániai nagy események küszöbén
A király hazaérkezése után nagy változások lesznek a román belpolitikában -r Az első lépés a Tatarescu-kormány lemondása, mely megindítja a belpolitikai változások sorozatát
Bukarest, augusztus 10 Románia ismét nagy fordulat előtt áll. Legalább is ezt mutatják az utóbbi napok eseményei. A bukaresti politikai körök tisztában vannak azzal, hogy Káro\'y román király külföldi útjáról való hazatérte után bekövetkeznek a fontos belpolitikai változások.
A király hazatérése után a belső változást már csak azért sem lehet elódázni jnert a jelenleg is működő bukaresti parlamentet még 1933 decemberben választották meg. A képviselők mandátuma tohát már régen lejárt. Most ez a \'ehetetlen állapotot meg akarják szüntetni és e miatt a román belpolitika nagy vál-
tozás előtt áll.
Ehhez az első lépés az, hogy Ta-tareseu miniszterelnök Káro\'y király hazaérkezése után azonnal benyújtja lemondását. A kormány lemondása megindítja a belpolitikai változások sorozatéi, ame\'y-t po\'iti-kai körök igen nagy érdeklődéssel várnak.
Az Egyesült Államok külpolitikájának nagy eseménye;
iAmerika átveszi a latin-amerikai államok mentorának szerepót
Az amerikai kormány ;egy egész flottarajt bérbeadott a brazillal kormánynak partvédelrae fokozására
Newyork, augusztus 10 Az Egyesült Államok kormánya a történelemben páratlanul álló intézkedéssel járul hozzá a latin-amerikai államok védelmének fokozására. Az amerikai kormány egy egész flottaraji bérbeadott a brazillal kormánynak, hogy partvédehnét fokozza.
Az egész amerikai Baj tó szenzációs beállításban közli errevonatkozó értesüléseit. A lapok szerint a brazíliai kormány td!aJdonkép|>en nem fizet bérleti összeget a hat torpedórombolóért, amelyet bérbeveit, hanen*
mindössze csak a hadihajók biztosítási diját téríti meg. \\ \'
Az Egyesült Államok kormányának ez a határozata, amefy nemcsak Amerika történelmében, hanem az egész világ történelében egyedülálló, ugylátszik, az Egyesült Államok külpolitikájának uj időszakát jelenti. Az Egyesült Államok most már nyil tan átveszik a latin-amerikai államok mentorának szerepét.
A Fehér Ház környezetében kilelt ntik, hogy az amerikai kormány hasonló könnyítéseket tesz majd a többi latin-amerikai állam Scormft-
nya számára.
Washingtoni hivatalos körökben a kormánynak ezt az elhatározását az. zai indokolják, hogy az Egyesült Államok Ilyen módon abba a helyzetbe kerülnek, hogy közvetve támogathatják amerikai testvérnenv-zetelkct és segítséget nyújthatnak ezeknek a köztársaságoknak, hogy védelmi erejüket fokozassák. A hivatalos helyeken hangoztatják to vább\'i, hogy azok az amerikai torpedórombolók, amelyeket a bra-zilial kormány bérbevett, teljesen harcképes hadihajók.

Japán Csingtau és Sanghaj között megkezdte csapatainak partraszAllitását
A csapatok megszállták a Pekingbe vezető összes utvonalakat — A japán hadügyminiszter komoly figyelmeztetése Kínához — A háború most már elkerülhetetlen — A nanklngl kormány Tóklóból elszállíttatja a klnal lakosságot
Sanghai, augusztus 10 S^nghaiban súlyosan kiéleződött a helyzet. Egy japán -katonpfUszt agyonlövetése még jobban fokozta a feszültséget. A japán tisztet egy kínai őrszem lőtte agyon. A városban a hirre az izgalom a tetőfokra hágott. A japán katonatiszt - kínai beállítás szerint - a koncessziós negyed határvonalán haladt gépkocsi jávai, amikor a kinai őrszem megállásra szólította fel, de az nem reagált a felszólításra és igy az őr fegyverét használta.
Az incidensnek súlyos kihatásai lesznek a városban.
Japán türelme elfogyott
Tokio, augusztus 10 Az összehívott sajtókonferencián Szugijama hadügyminiszter komoly figyelmeztetést Intézett Kínához ós
kijelentette, amennyiben Kin i nem változtatja meg eddigi magatartását, a krízis elkerülhetetlen. Japán kénytelen lesz az erőszakhoz nyúlni. Japán türelme elfogyott.
Kina nagyarányú csapat-összevonásal
Tiencsin, augusztus 10
A japán főhadiszállásról jelentik : Kalgan és Hankau között a kinai csapatok nagyarányú csapatösszevonásokat eszközöltek. Dél felől ujabb és ujabb ezredeket indítottak ismét északra. Ilyen előzmények után a japán főhadiszálláson az a vélemény alakult kl, hogy most már valóban elkerülhetetlen a háború, mert ezekkel az ujabb mozgósításokkal és csapatösszevonásokkal az utolsó békekisérletek is meghiúsultak.
Teljes felkészültségben a két ellenség
A japán hadvezetőség ennek értelmében megkezdte Csinglau éa Sanghai között a csapatok partra* szállítását.
A Peing felé vezető utvonalakíal a csapatok mind megszállták. Tien-cslnben megkezdték az erödiflmé-nyék építését. Általában a japánok és a kínaiak egyaránt megleltek minden intézkedést.
Hajókon szállítják haza a Japánban szorult kínaiakat
Sanghai, augusztus 10 Kinai jelentés szerint n nankiugi kormány utasította tokiói nagykövetét, hogy tegyen meg minden intézkedést és gyűjtse össze a Tokióban lakó kínaiakat. Az utasitás értei-(FolyUtáa a 6-lk oldalon)
lagas Hlhály
Hat év előtt lörlént, ugyanilyen időtájban, amikor e sorok írója be. mutatta Nujíykunizsu közönségének e hasábokon a\', uj piarista \'gimnáziumi igazgatót és házfőnököt: Mugas Mihályt, akit a rendfőnök eddigi állomáshelyéről, Tatáról Kborhardt JJéla utódjául Nagykanizsára áthelyezett. Azt irluk akkor: Magas Mihály igazi pup, Krisztus szive szerinti szemetes, meleg szivü pedagógus..\'. Program j-»: a piarista-templom megvalósulása.
Hogy helyesen Ítéltük meg az uj ((•azgató-háifönókól, csakhamar bebizonyította tevékenységével. Az egósz város közkedvelt ..Miska bácsija, lelt Meleg szív, igazi |>api lelkület, szerzetesi alázatosság jellemezte. Önmagáim?. szigorú. CsolekedcteUK\'n minden, kor a Henid, u m"gusabb szempontok voltak számára irányadók. Másokkal szemlén is szigorú, dc mindenkor igazságos, lelkiismeretes.
fis minél tovább időzött Kanizsán, minél jobban kapcsolódott be a város életélte, annál jobbon övezte öt /i polgárság nagyrabecsülése, szeretete. (iazdaK papi üdvének kincseit osztotta szét és megvalósított^ « piaristák régi tervét: felépítette a Sugár ut! piarista.templomot, sok ezer katolikus lelkiszükségletére, örömére, vigaszára és templomot ka|M)tt a\', ifjúság, a rendház. Magas Mihál\\nak s*lv-üí6^ volt a templom. A papi sziv szeretetével á|»olta, dédelgette, fejlesztett^, szépítette. l£z volt az őröine. fis ha valaki nagyon boldojfgá akarta tenni Mug«u» Mihályt, akkor Mtcaak egy cse. kélységet is, valami adományt adott a templom fejlesztése részére. Milyen öröm ünnepe volt az uj harang szentelése. Most még csak egy vágya volt: az uj orgona beszerzése. I)e ezt megérni már nem adatott meg számára.
fis Mü^* Mihály <«akhamar t-gyik fő tényezője lett a város |>cdagógiaj, kulturális, közéletének. Elnöke a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör-nck, városi képviselőtestületi tag, elnöke a Közművelődési Egyesületnek, vezetőségi tagja a Szent József rk. egyházközségnek, az ovodafelögyelő bizottságnak, alelnöke a Zrínyi Torna-egyletnek, a Stefánia társelnöke, stb. fis minden ujabb munkaköre egy ujabb és ujabb kapoccsal fűzte szo-rosabban Nagykanizsához, fis Magas Mihály szerette Nagykanizsát. Iga*, rt^rmekkorában itt járt iskoláid, a szomszéd I\'alinból járt l>e mindennO|> a városba és ugylátszik már akkor szerette meg ezt a várost, melynek hosszú esztendők r.vjltán szeretett • Miska bácsija, lett.
Tudjuk, hogy annyira összeforrt e várossal, hogy amikor rendfönöko Dcbmcnbe helyezte át, könnyezett és kijelentette c sorok irója előtt is, hogy nehezen válik meg Nagykanizsától. Annyira otthonának tekintette ezt a várost, ahol annyi szeretetet, meg-lKVsülést talált.
Máriazell volt nyári vágya. Idement minden nyáron, hogy u világhirü kegyhclynél u Boldogasszony oltára előtt tölthessen néhány órát. Az ő szép, tiszta papi szivét vonzotta u nagy kegyhely, idehúzta most is. Megadatott neki még az, hogy buesut mondhasson a Nagyasszonyaink Cellben és ontfm már csak a halálba induló ember távozott az oltár lépcsőjétől, miután előbb még rendtársának, Sinl
iAiata ÉöíwitfS
IWf. »ugillllu» 11.
e hó 14-ig tart a Bzezonvégi olcsó árusítás 1
Szandálok, szandolettek, női-, férfi- és gyermek fehércipők, week-end cipők stb. rendkívül olcsón árusítjuk e hó 14-ig! „IDEÁL" ClpöÜZlet (FŐ-llt 12.
Húr csak 4 napig:
ger Kornél k. é. rerd fő nőknek aranymiséjén a .nanuduktori szerepet töltötte be.
Hogy is mondotta .Magas Mihály colli elindulása előtt: liz a kis kanr zsaj templom visszahoz engemet Nagykanizsára. Ha letelik az időm és nyugalomba megyek, ide jövök vissza, az én kis templomomhoz, itt akarok pihenni... A Gondviselés azonban máskéj) határozta.
Mugos Mihály igazgatónak korában íurunkulusa támadt, ezt operálta meg u nagykanizsai közkórliázban I^ng-graf egyetemi tanársegéd. Magas Mihály ugy látszik a még meg nem gyógyult sebbel indulhatott Mária-cellbe, a Szüzanya kegylielyére és így történt, hogy mialatt a ragyogó lelkű pap és szerzetes a kegy oltár előtt térdelt, hirtelen rosszul tett. annyira, hogy sürgősen Bécsbe szállították az egyik szanatóriumba, azonban az orvosi tudomány nem tudott már raj la segíteni, tegnap reggel vérmérgezés ben csendesen elhunyt távol az ő Nagykanizsájától. Tragikus haláláról u \'szanatórium igazgalós᣻ telefonon értesítette a budapesti rendházai, májul a rendfőnök táviratban a kanizsai rck<-torhelyettest. Magas Mihály holttestet Tatára szállítják az ottani piarisW sírboltba, ahol holnap, szerdán délr után 5 órakor helyezik pihenő helyérc.
Magas Mihály 1880 szeptember 2.án a Veszprém megyei Kislődőn szülelett. A kegyes tanitórendbe lépett 1896-ban, a milleníumí esztendőben, 19034>an szentelték áldozópappá, több évig tanár volt a rózsahegyi gimnáziumban, ahonnan Budapestre került, majd ké sőbb a rendfőnök bizalmából a tatai ház főnöke és u gimnázium igazgatója lett, 1931-ben került a nagykanizsai gimnázium és rendház élére.
llogy hogyan működött Nagy kani-zsán Magas Mihály, az egész város, egész Zala vármegye közönsége u ta-nuju. Nyitott könyv volt az ő ragyogó tiszta papi élete, szerzetesi, tanáig társadalmi tevékenysége. A inegyjév püspök püspöki tanácsossá, később a kormányzó tanügyi főtanácsossá ne vezte ki, a tankerületi főigazgató i*^ dlg reá bízta a német nyelv tanításai nuk szakfelügyeletét. Közvetlen mo-t dóra, lebilincselő egyénisége .számtalan l>arátot szerzett számára. Magas Mihály egyénisége, munkássága — fogalom volt Nagykanizsán, Zola ui^ gyében mindenütt.
fis ha a Gondviselés rendelkezése szerint cl is költözött körünkből, emléke kitörölhetetlenül tovább él közöttünk és nemes papi lelke virraszt az ő kis temploma felett...
Ma délután utazott el a temetésre Tatára Rozs I,ajos házfőnök. A Zrínyi Irodalmi Kör nevében Kelemen Ferenc l>ankigazgató intézkedett, hogy hutalmas koszorú kerüljön elhunyt elnöke ravatalára. Dr. Bartha István, az uj kanizsai iga/^uló pénteken délelőtt 9 órakor mutatja be u rekviemet az elhunyt lelkiüdvéért.
A piarista rendházban az emberek lábujhegyen járnik. A piarista utyáfc a refektóriumban ma nem tudnak "beszélni egymáshoz. Valami mélységes fájdalom üli meg bonsejüket. Mintha egy családból kilopták volna a lelket, mintha a családfő költözött volnr cl a másik hazába. Az első emeleten a bútor várja gazdáját, hogy Debro. eenbe, uj állomaáshelyérc szállítsa. Ezen a héten akart Magas Mihály uj állomáshelyérc utazni — Nagyka_ nizsáról.
A kicsi templomban megkondul a reggeli Avé-ra a kis harang. Zug, gi-lingel, sir az Élet és Feltámadás hirdetője 6s ahová éles hangja a reggeli Csendes légben elhallatszik, fájdalmat
hasit az trnberl szivekbe, meri tudí-ják, hogy gazdáját siratia, gazdáját búcsúztatja, fis a kis templom harangjának síró szava a ködös levegőn át tovaszáll u bécsi ravatalhoz, a tatai rendház templomához, ahonnan holnap délután egy egyszerű koporsóban viszik ki Magas Mihály kihűlt teleimét pihenő helyére. A nagykanizsaiak
búcsúszavát viszi a kis harang Miska bácsi ravatalához.
Magas Mihály emlékét őrizni fogja áldásos tevékenysége, őrizni fogja a kedves piarista-templom, amelynek felépítése az ő nevéhez fűződik.
Az Örök Főpap, o/. Örök Világosság legyen legszebb jutalma ...
(D. /?.)
„Képtelen kanizsai vádak"-e Lentividék jogos nt-panaszai?
Néhány szerény megjegyzés az egerszeg! félre-magyarazásokra
Vitéz Biró György képviselő -mint a Zalai Közlöny erről egy nagy riportban beszámolt - Lejárta kerületének árvizsujtolta vidékéi és ez alkalomból munkatársunknak nyilatkozott a zalai utakról és az ut-polltikáról. Ezt a nyilatkozatot mindenben megerősítenék a község lakói, az intelligencia épp ugy, mint a polgárság. Ezek a nyilatkozatok! előttünk történlek.
Két egerszegi laptársunk vitéz Biró György orszgy. képviselő nyilatkozatára és riportunkra válaszol. Mig a Zalamegyei Újság végfe uri liangiín védtilmébp veszi u vári megyét, addig a Zalai Hírlap vádas-kc-dik. | , I | ; ,
; »Képteíen kanizsai vádak«£<na^f minösiti a cikket, holott sem vitéz Biró György ny. ezredes, orszgjv képviselő, nem kanizsai sem i>e-dig azok a Letenye és Lenti-vidék| magyarok, akik nem vádaskodtak^, csak egyszerűen elmondották pána-szalkat
Hogy ezt a Zalai Közlöny fnegirta, - az természetes, de semmit hozzá nem tett, semmit el nem ferdített. Mig a Zalamegyei Újság csak vitéz Biró György nyilatkozatát furcsálja, addig a Zalai Hírlap egyenesen a Zalai Közlönyt okolja mindenért.
Sem ml, sem Biró György valóban nem szorulunk véde\'.sunre. A vádakra a»»nban mégis megjegyezzük a kővetkezőket: í
Laptársunk »vesz»delmes tendenciát* lát a cikkben és »képte!en ka-
nizsai vádaknak* minösiti a nyilatkozatokat. Jól tudjuk, hogy odaát fáj, hogy lemaradtak erről az útról. Ml is sajnáljuk. Mert hu velünk jöttek volna, saját szemükkel látták volna az utakat és saját fülükkel hal lották volna azokat a nyilatkozatokat, amelyek - elismerjük - egy cseppet sem hizelgöek, de ezzel szemben mindenben inegfele\'nek az igazságnak. Mi csak tárgyilagosan megírtuk, amit hallottunk^ sőt annak élét tompilotluk éppen a két város közötti jóviszony érdekében.
Azt hittük, Egerszegen tudnak olvasni és látják, hogy ez a Lentividék panasza és nem »Kanizsa vádja.* E kettő közólt pedig óriásL a különbség.
illetékes helyen hallottuk, hogy a Lenti-vidéknek Egerszeg felé irányi-tása érdekében máris szó van arról, hogy a vidékről autóbuszjárat indul Egei-szegre. Nem tudjuk, mi igaz ebből, - de ezt rifcm is irtuk me# mert el akartuk kerülni a tendencia vádját. Tudjuk azt is, hogy a felsö-szemenyeiek és a környékbeliek, már régebben memorandumot intéztek a nagykanizsai OMKE-hoz, a melyben a kanizsai kereskedő és iparostársadalom megmozdulását ké rik a Lenti-vidék érdekében. Mind erröi nem irtunk, mert ismertük Zalaegerszeg érzékenységét, amely még az igazságban is el enségesko-dést lát. Az OMKE éPl> « két váro3 jóviszonyának megőrzése érdekében nem tett lépéseket.
Olcsó
nyári vásár
Singeméi
aug. 2—14-ig.
Tehát hol itt a kanizsai vád ?« Kanizsa bűne talán, hogy Lenti-vidék panaszkodik és tehet róla a Zalai Közlöny, hogy Felsöszemenyé-nek és vidékének panasza van ?
Egyetlen »bününk«, hogy ezt megírtuk. I
Ezért pedig mégsem lehet kanizsai vádaknak minősíteni Lenti-vidék panaszát. i A »zalai magyarokat Egerszeg— Kanizsa pártra osztani* — eszünk ágában sincsen, hlszén, épp a Zalai Közlöny szerkesztősége volt az, u mely évtizedeken keresztül őrizte, védte, ápolta, előmozdította a két testvér-város jóviszonyát. Pártra osztja azonban Égersaeg akkor, amikor — mi már jogosan állithatjuk — vádaskodik Kanizsa ePen.
Cikkeik semmiesetre sem szol. gálták a békét éö nem mélyilellék ki az eddigi jóviszonyt Kanizsa és Egerszeg között.
Vitéz Biró György képviselőt sem kell védelmünkbe venni. Csak a tényeket szögezzük le akkor, amikor megállapítjuk, hogy vitéz I Biró György még nem tudta azt, amjt már Egerszeg tudott, nevezetesen^ hogy a kereskedelmi minlsztérianl 60.000 pengőt utalt ki a Lenti-Bánokszentgyörgy-nagykanizsai ut kiépítésére. Biró képviselő c.sak azt tudta, hogy ö eljárt a miniszétriuuu-ban és neki határozottan megígérték az 60.000 pengőt! A látottak és la* pasztái lak után méltán jogos volt a felháborodása.
A fenntiekbö\' az is kitűnik, hogy vitéz Biró György orszgy. képviselő sem ukar széthúzást, hanem igenis hathatósan segitenl akar az uLsegé-lyek kijárásában és ezt elsősorban kerületének érdekében teszi. , Végűt pedig csak egyet: Az egerszegi szerkesztőségekben ülve, va\'ó-ban könnyebb »képlelen vádakkal* illetni a szomszéd várost és vidékei, mint a helyszinte kimenni és minderről meggyőződni. Laptársunk Lenti-vidék jegyzőit, plébánosait és la-nltóit is k|>kljatja, hogy tiálávaí tartoznak a megyének és képtelen vádakkal.
Ha kimentek volna a helyszínre, látták volna, hogy e fképtelen vádak* - jogos panaszok ! Ezért j>edig vádaskodni és mindenáron tendenciát belemagyarázni legalább olyan ^szerénytelenség és igazságtalanság,* - mint amilyennel Egerszeg vádolja Kanizsát!
Agy- és szivérelmeszesedésben szenvedőknek reggel felkeléskor egy fél pohár lermésznles .Ferenc József- keserűvi* — a iegküebb erölködés nélkül — Igen könnyű Urülést biztosit, azonkívül a gyomor és a belek működését elösegiü és kielégítő emésztést hoz létre. Ax orvosok ajánlják.
Naptár « Augusztus 11. szerda Rom. kat Zsuzsanna.] Protestáns Tibor. Izr. Blul hó 4.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 16-ig az „őrangyal" gyógyszertár 6a a ktskanizsal gyógyszertár.
GfafírdS nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, Bzerda, péntek délután kodden eséa nap nőknek).
- (Wlyegfyfljtők Ulálkorfja) Hétfőn délután 6-tól 8 óráig az OMKE tanácstermében.
1937. a»yti»«tu« 11.
BAUA1 KZUUn

Az iparososztály és a városi-rend kialakulása hazánkban
1 Irta: dr. H«kovlcxky Gyula
A földből közvetlenül nem tudja fel használni a természet által adott nyersanyagokat az ember a gardasági életében, az ipar alakítja át azokat szükséglet kielégítésre alkalmas javakká. A primitív ember az ellátására szükséges javakat maga készítette el a saját háztartásában. A nők voltak az első iparosok, mivel a háztartási teendők legnagyobb részét ők végezték. Később a rabszolgákra hárul ez a munka. A szolgáló népek az ur háztartása keretén belül Iparági munka," megosztásos tevékenykedésscl látják el az ur háztartásának a szükségletét. A középkorban is ez még a helyzet.
A tulajdonképeni iparosztály és ipartermelési ág akkor alakul meg, nitkor a háztartások differenciálódása megindul. Lassan kialakul a termelő és önellátó háztartás a falu megszór, vezésével egyrészt és másrészt a város szervezésével megalakul az egyes Ipar-ral foglalkozó kereső gazdasági forma.
A városokban talál helyet a tudomány is, mely a természeti erőket igál>a hajija és azokat iparfejlesztésre használja fel. javul az ipari technika Az iparnak érzéke van a mozgékonyság és a haladás iránt. Az iporososz-tály nevelésének és képzésének a menete a társadalmi egyenlőségre törekszik, a földműveléssel szemben, mely a rangot a birtok nagyságban Iáfja, a dolgozó ember egyenjogúságát hirdeti.
A földművelés a természet élelrit-mikájának az igájában görnyed, uz i|>ar ]>cdig a természeti eröktot a maga hasznára igyekszik fordítani. A föld-művelés a nyers munka, uz ipar az emberi ész nagyságát hirdeti. Az ipar munkamegosztással ágakra bomlik, helyet ad a tőkeképződésnek és azt a szolgálatába állítja. Az Iparos-állam jövedelme szilárdabb alojjon nyugszik, mint az őstermelő államé, mert a természet szeszélyének nincs alávetve. Az ipar érdeme, liogy az ember mindig olcsóbb jószágokat fogyaszthat és az ember életét folyton emberiesebbé (? A szerk.) teszi a gépek felliaszná-lásával.
Nézzük meg, hogy a hiagyar gazdasági élet folyamatában hogy alakul ki és milyen helyet foglal cl az iparos osztály. Vizsgálódásunk célszerűbbé tételére korokat kell felállítanunk. Az euész magyar gazdasági élet menetét két fő részre osztjuk, a gazdasági őskorra és a rendszeres gazdálkodás korára. Az előbbi ismét két részre oszlik: az clcségkcresés Ideje ős a magasabb gazdasági kultura elsajátítása. A rendszeres gazdálkodás Szent István idején kezdődik és 3 alkorszaka van: a telepgazdaság jíora, a városgazdaság kora és végül a tökegazdaság kora.
A gazdaságtörténeti őskorban iparról nem beszélhetünk. Azt ették az emberek, amit találtak, esetleg az állatbőröket ruhává varrták össze. A magyar nép vándorlásai folyamán mindig tanult valamit u környező és vele elegyedő népektől. A magasabb célú eszközök készítését a török népektől tanulta meg. A háziipar uz ur és szolga nép kialakulásával a szolgák kezére megy át. Az öncélú iparral a kazárbirodalomban való együttéléskor ismerkedett meg. Maga azonban nem Űzte, a rabszolgáival és u szolgáival dolgoztatott. Ugyanezen u gazdasági fokon él u magyarság uz uj hazába való településkor is. i
A nomád pásztor életet élő magyar, ságot Szent István és\'faz első Árpádok kötik a földhöz. Ekkor beszélhetünk először rendszeres gazdálkodásról A kól>orló magyarság telepekbe tömörül, "hol a gazdasági felad tokot a családok, u háztartások már egyenkéht oldják meg. A háztartások keretén hclül alakul u háziipar, azok a mesterkedések, melyekkel a saját szüksé,,-ictükct a termelt anyag átalakításával
kielégítik. Nem szabad Itt a mai házi-iparra gondolni, hisz az ma kereseti és megélhetési forrás. Az akkori liázl-ipar |Hídig az önellátást szolgálta. Az első öncélú kcrcsőiparös a falu ko-
vácsa volt, meri a fém kidolgozáshoz különleges eszközök szükségeltettek és azok a háztartásokban nem találhatók meg.
(Folyt kör.)
A délzalai árvízkárok és az egerszegi kórházfejlesztés ügye
a közigazgatási bizottság előtt
Zala vármegye közigazgatási bizottsága vitéz gróf Teleki Béla főispán elnökletével most tartotta ülését. A megnyitás ulán a főispán bejelentette, hogy a délzalai árvízkárosultak érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. Az esemény-jelentés szerint az elmúlt hónapbán 36 tüzeset volt, a kár 30.000 p;-rtgö. 13 tiiz gyujtolatásból származóit:
A félévi esemény-jelentés foglalkozik a letenyevtdéki migy árvízkárokkal. A hivatalos kimutalás szerint a délzalai felhőszakadás 260.000 pengő kárt okozott épületekben, állalokban, utakban ós hidakban.
Ebben az összegben nincsenek i)cnn a súlyos mezei károk, a magánosok és egyes telepek kárai, igy például a letenyel fürészmaloín kára semL Mindezekkel együtt a kár teljesen egyezik a Zalai Közlöny helySzini riportjában közöltekkel.
Farkas Tibor a külkereskedelmi hivatalt bírálta, nagyobb szakértelmet és gyorsabb munkát kér a bl-borhere értékesi\'ésnél. Rozsvetőmagot is kér.
Dr. Tarány Ferenc azt kértei, hogy a borértékesítésből ne zárják ki az 50 holdon felülieket.
Az állategészségügy kedvező, a
augusztus 14-ig tartó
idényvégi árusításunkra l
betegségek csökkentek.
Kedvező a közegészségügyi Jelentés is. A trachomások Is csökkentek! Dr. Kontra itt bejelentette az uj za-zalai tejakciót, a maláriakutató állomást és a tisztkirvosoknak a kls-dedovók felfcttl felügyeletét.
Elénk vita kerekedett az egerszegi kőrházügy körül.
Az adózás jóval kedvezőbb, mint tavaly ilyenkor. A különböző jelentések után zárt üléssel őrt véget a bizottság ülése. » r
& trencsénleplicl kamarazene-finnep
Dohnányl Ernő és Bartók Béla a kamarazene európai ünnepén
Trencsénteplic, augusztus 10
A kamarazene első európai ünnepén TrencséntepUoen egész sereg nagyszabású művészi eseményt készítenek elő az ünnepség rendezői A program napról napra bővül és ujabban a világ e^yik elismerten leg nagyobb gitárvirtuóza, Luise Walr ker fogadta el a meghívást. Augusztus 16-án, közvetlenül az athéni trio koncertje utáni napon tartja meg hangversenyét, nem csak szólószámokat ad elő, hanem a bécsi Ast-Quartetlei együtt gitáron muzsikál Luígi Boccherini kvintettjében, n melynek Itt lesz első középeurópai előadása. A maga szűzi tisztaságában mutatják be Haydn kortársának remekét a trencsénleplicl kamarazene .ünnepen és Luise Walker szereplése kétségkívül égy olyan művészi esemény, amelyhez fogható a zenei életben az utóbbi időién alig történt.
Európa legkiválóbb muzsikusát egymás után értesitik a kamarazene ünnepek vezetőségét arról, hogy személyesen lesznek jelen a koncerteken. A rendezőbizottság meghívta Dohnányl Ernőt és Bartók Bélát is és gondoskodott arról, hogy a qjuzslka e két nagy művészét a nekik kijáró tisztelettel fogadják. Általában az ünnepség rendezőinek az a törekvése. hogy a trencsénteplici ünnepi hetekben a legnagyobb melegségjgel szoros kapcsolatot hozzon létre a magyar művészettel, illetve a világhírű magyar muzsikával.
Európa elismerten ljyjelsö kfosz-szikus zeneszerzői és a nagy világlapok zenereferensei lesznek jelen az ünnepségeken. Joscf Marx udvari tanácsos, a bécsi zeneművészeti főiskola tanára, Jean Absl\\ a brurel Iesi »La Sirene* zenei szövetség elnöke, a belga zene reprezentánsa,, E. Pipcoff, a bolgár Bartók, akinek zenekari müveit az egész világon játszák, Prof. Oeeononides, az athéni zeneművészeti főiskola igazgatója,* a modern görög muzsika megszemélyesítője, Alfredo Casolla, a Duce barátja a legmodernebb olasz zeneszerző. akinek saját triója van, jelen tették be eddig, ho^y az ünnepségeken résztvesznek, a modem cseh uj romantikus muzsikát Vitézs-liv Nóvák reprezentálja, a szlovák zeneszerzők közül pedig Jan Levos-lav Bella, az ismert pozsonyi komponista jelenik meg az ünnepségeken.
Belgiumból külön vonaton érkeznek a kamarazene rajongói Trencsén teplicre, ahol az egyes köncter\' teknek kétségkívül előkelő Theatre Parróe jellegük lesz, mert a diplomáciai kar is bejelentette azon vétó Részvételét és nem csak ama orszá\' gok prágai követei Jelennek meg a
BAUH KÖZLÖNY
1997. lugmtm II.
UUsaIÍ UmhuÁL legnagyobb választékban, gyapjú-és flanell
II1I6Z6II KCICngyiSK takarók, paplanok, intézeti szövetek és
egyenruha anyagok előírásos kivitelben lejutányosabban vásárolhatók
KirscKner Mór divatáruházában
Nagykanizsára hozzák a balatoni óvadékos szélhámosokat
A nagykanizsai ügyészség leszállításukat kérte a budapesti főkapitányságtól — A csendőrség helyszíni nyomozásra viszi a gyenesdlásl Tulipán-penzió „bérlőit"
hangversenyeken, amely országok művészei a pódiumon szerepelnek, hanem úgyszólván az egész diplomáciai kar, a Szentszék képviselője-vei az é\'én, helyet foglal teljes díszben, rendjelekkel a diplom ita frakkok kihajtóin a kursalon páho\'yji-ban, amikor a színpadról felcsendülnek nyolc ország \'e^kiválóbb muzsikusainak ujjai alatt a hangszerek húrjai és billentyűi.
Nem csak a muzsiku ok, a komponisták, a zenekritikusok és a diplomaták lesznek ott a kamarnc zene fenséges ünnepén a Kárpátok gyöngyében, hanem a zenei életnek minden mértékadó egyénisége eljön ide és a festivaí ideje alatt különböző konferenciákat tartanak, a melyeken a zenei é\'et kitűnőségei és a nagy európai konoertdirektorok megbeszélik a jövő esztendő hangversenyeinek egész programját. Különösen a művészek nemzetközi kicserélésének módozatairól tárgyalnak és megkeresik a lehetőségeket arra, hogy a muzsika és u muzsika művészei számára szabad legyen esrész Európa és a zenének ne legyenek akadályai az országhatárok. A különböző nemzetek legszorosabb együttműködésének kérdése szerepei e konferenciák programján és arra való tekintet lel, hogy az egyes államok hivatalos szerveinek reprezentánsai is eljönnek enc az ünnepre, minden kilátás meg van arra, hogy sikerül e fontos kérdésben is megnyugtató megállapodásokra jutni.
ID<3
Zápor!
Prognózis: Nyugati, északnyugati szél, tökónt nyugaton zéporeaö, a hő nem változik lényegesen.
A Meteorologiat Intézet nagykunlzaal megllgyelőállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap oeto O-kor: +32 8. ma reggel: +190. délben : +27 a
Csapadék: 0 0 "S.
Mint ismeretes, \\ budapesti főkapitányság detektivj.\'i Budapesten felismerték és előállitollák Matyó István magántisztviselői és Luszlig Bélát, akik a gyenesdiási »Tu\'lpán-panziót* kibéreltek ós alkalmazottakat. fogadva,„elszedlék tőlük az óvadékot. Néhány ezer pengőt sikerüli igy »összeszedniük.«
Matyó és Lusztig gondollak egy nagyot és panzióbérletre adták magukat. Befizettek a p •statak^u-ék-pénztárba 5 pengőt, az ersdc\'l betéti összeg számát eltüntették és azt 14.000 pengőre »javit>tták« ki. Hy felszerelés\'el Indultak szép Gye-nesdiásra ós ott bérbevelték Papp Pái budapesti közé\'elmezcsl felügyelő anyósától a panzfót, óvadékos alkalmazottakat szerződ leltek, a pénzbői mMorcsónakot vásároltak
A Zalai Közlöny több Ízben foglalkozott a keszthelyi Gazdasági Akadémia *eltünt« 30.000 pengőjének rejtélyes ügyévé\'. Most u földművelésügyi minisztériumból a számvevőség két tisztviselője szállt ki Keszthelyre és ott napokon ke; resztül szigorú vizsgá\'atot folytattak. Hogy mi lett a vizsgá\'at -eredménye, pontosan még nem tudni.
Tény azonban, hogy a vizsgálattal kapcsolatban olyan hírek terjed ek el, hogy az Akadémián kezelt beruházási pénzek pénztári könyvei, úgyszintén a kamatelszámo\'ások jegyzetel nem voltak megtalálhatók. Állítólag a sokat szereplő 30.000 P-t senki nem utalta át a keszthelyi akadémiára, mert ilyen átuta\'ás a mai napig nem érkezett le. Szó van arról is, hogy a 30.000 pengőt nem is az Akadémia pénztárából sikkasztották el, hanem csak az Akadémián kezelt pénzekből.
Mialatt a minisztériumi biz >tlság Keszthelyen tartózkodott, odaérkezett Ztmay Győző, a keszthelyi aka-démit volt titkára, úgyszintén Diny-nyés Lajos országgyűlési képviselő, akik felkeresték Reischl Richárd volt országgyűlési képviselőt.
Dinnyés Lajos képviselő ezzel kap esolatban feltűnést keltő nyilatko-
stb. Később átalakítási munkálatokat végeztél lek, de amikor a munkák befejeződtek és a számla kifizetésére sor került vo\'na, Malyó István (aki Huszti álnéven szerepelt) és társa eltűntek, mint a kámfor.
A kAt »bérlfl« Budapestre vette útját, Itt kerüllek rendőrkézbe.
A főkapitányság elfogatásukról értesile\'.te a nagykanizsai kir. ügyész séget. Dr. Lengyel Káro\'y ügyész, ségi elnök megkereste n budape ti rendőrséget, hogy száüitsák le Nagy Kanizsára a két gyanúsítottat, miután a bűncselekmény a nagykanizsai törvényszék terülelón törlént.
A csendőrök ugy Matyót, mint Lusztigot Gyenesdiásra viszik, hogy ott a helyszir.en folytassák le velük a nyomozást.
zatot teli. Kijelentette, hogy a hivatalos közegek munkáját nagyon megnehezíti az a körülmény, hogy a jelenlegi vizsgálatig ismeretlen tettesek nem csak a szóbanforgó pénzek pénztári naplóját, hanem az ezzel\' összefüggő levelezések, nyugták és számlák nagy részét is eltűntették. Ugyanígy tűni ef u nagkani-zsai kir. ügyészség ama vógzése is, - mondotta Dinnyés orszgy, képviselő - amely már 1932-ben megállapította a visszaéléseket és kérte a vizsgálat meginditásál. Kijelentette még Dinnyés képviselő, hogy bűnvádi feljelentést kiv.in tenni a nagykanizsai kir. ügyészségen sikkasztás, lopás és közokii uthamisitás miatt. i
Kérdést intéztünk ebben az ügyben dr. Lengyel Károlyhoz, n nagykanizsai kir. ügyészség elnökéhez, aki kijelentette, hogy mióla ő vette át x nagykanizsai kir. ügvés/.ség vezetését, azóta a keszthelyi akadémia eltűnt 30.000 pengőjének ügye egyetlen egyszer még csak szóba sem került. Tény azonban, hogy a mult hónapban a földművelésügyi minisztérium felkérte a Zlmay-ügype-iratait, amikel postafordultával felterjesztették, amint ezt az aktákról való feljegyzések bizonyítják.
Dinnyés Lajos országgyűlési kép-viseíő eddig feljelentést nfcm tett a nagykanizsai kir. ügyészségen, Hogy az ügy aktái eltüntek-e, arról senki nem tud semmit, mert a kani. zsai ügyészség a szóbanforgó ügy összes aktáit felierjesztette a minisztériumhoz.
A keszthelyi akadémia 30.000 pengőjének ügye tehát egyre bonyolultabb lesz.
17 I)r. Mező Főre ne előadása. — 17.30 Urny Margit magyar nótákat zongorázik. — 18 Vitéz Málnáéi ödón esc-vegése. — 18.30 A rádió szalonzene, kara. — 10.40 Dr. Bánóezy Dezső hanglemez revüje. — 20.40 Hirek. -20.40 Hirek. — 21 Schwalb Miklós és 11. Fehér Miklós zongora-hegedű fczo-nátákat ad elő. — 22 Idöjárásjelcnlés.
— 22.10 l.akalos Tóni és Lakatos Misi cigányzenekara. — 2S Jávor Pál jazz-zenekara. — 00.05 Hirek. BUDAPEST n.
17<40 Hohrand Lajos és WckÖngcr Ede szalon- és ja/.z.zenekarn. — 1H.:15 A földművelésügyi minisztérium ri. dlóclöadássorozatn. — 19.05 Dr (iyöry János előadása. — 21 Kóezé ílyuU cigányzen kara. — 21.30 Hirek.
BBCS.
— 20.50 Hangképek. — 22.20 Angol hangverseny.
Szerda
BUDAPEST I.
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Ilirek. - 10.20 Felolvasás. 10.45 Felolvasás. — 12.05 Kiss (Jéza cigányzenekara. — i\'J.30 Hírek. 13.20 Időjelzés, időjárásjelenlés. -13.30 A rádió szalonzcn -kara. — 14.10 Hirek, árak. — 10.15 I*. Ivanovl Péter előadása. — 10.45 Időjelzés, blrek.
17 Felolvasás. — 17.30 Tánclcmezck.
— 18.25 Túri Elemér csevegése. — 18.35 A Kőbányai Általános Munkás Dalegylet műsora. - 19.35 Esle 11 Városligetben. — 20.30 Magyari Imre cigányzenekara. — 21.20 Hirek. -21.40 Dudapesti Hangverseny Zenekar
— 22.10 Időjárásjelenlés. — 23.10 Vé-csev Ernő jazz-zenekara, Horváth Ernő\'énekel. _ 00.05 Hlrck RUDApEST II.
18 Dr. Váezl Péter előadása. -19.30 Hanglemezek. — 20.30 Hírek\'
— 20.50 Dr. rasnády-Kubacska András előadása.
BP.CS.
12 Szórakoztató zene. — 14 Itnek, lemezük. — 10 Könnvü lemezek.
17 Zongora. — 17.35 Huber-Jack-(piemot zeneszerző müvei. — 19.25 Szímfónikusok. — 20.40 Két jelenet zenével. — 21.40 Zongora. — 2\'4-20 Rádiózenekar. — 23 Könnyű zene.
ha cserépkályháit a fűtési idény előtt a legmodernebb tüzelési r<ndszerekre átalakíttatja. 2i3é
Cserépkályhák
gyönyöiü kivitelben raktáron. Vételkényszer nélkül tekintse meg nagy oaarépluhlyha-ralitáramat.
Ji.itáiok ét itilikitáiokit a l.gponloubban végjMi.
Nftgykanlzaa, Németh Gábor
Klifftludl u. 30. kályhát.
Tovább bonyolódik a keszthelyi akadémia eltűnt 30.000 pengőjének rejtélye
A nagykanizsai kir. ügyészség a per aktált megkOldöttu a löldművcIésOg\',! minisztériumnak
rtÜMink asztali lámPák\' kirakatvilágitók, IJlllUlUll* világítási tervek díjtalanul
Clektron.
ujak és használtak.
„ ÉrtoeHéar* lakéha-lyén 1.Iker...Hü.
Elektron.
NE KÍSÉRLETEZZEN! BÚTORT MEGBÍZHATÓ RÍGI CÉGNÉL VÁSÁROLJON I
Hálók, ehédlók, kombinált berendezések, konyhák, rekamiék, fotelok és mindennemű kárpitos áruk
JÓI ÉS OLCSÓN GARANCIÁVAL
50
éve az egész országban közismert
KOPSTEIN butorházban
vásárolhat
isztékl Kedvezi fizetési feltételek I
Magykanizsánf Horthy Miklés-ut 4. sz.
— (A polgármester a főispánnál)
l)r. Krátky István polgármester ma délelőtt Zalaegerszegre utazott, ahol vitéz gróf Teleki Béla főispánnál tisztelgett, akivel hosszabban tanácskozott.
— (Jövő héten városi közgyűlés)
A város képviselőtestülete a jövő héten közgyűlést tart. Több szőnyegen levő ügy kerül le tárgyalásra.
— (Rekviem Magas Mihályért a Notre Dame kápo nájában)
A Notre Dame leánygimnázium kápolnájában pénteken reggel 8 órakor gyászmise lesz Magas Mihály piarista igazgató lelkiüdvéért. A helyben lakó növendékeket ezúton hivjuk meg, hogy intézetünk első igazgatójának rekviemjén teljes számban jelenjenek meg.
Igazgatóság. , k
A 40 éves asszony (LH Dago-ver) és Csathó Kálmán magyar filmje: Pókháló. Egy műsorban.
— (Hősi emlékmű és országzászlóavatás)
A zalai Nagylengyel községben a föispáán és a megyei urak jelenig" hm vasárnap avatták fel ünnepélyes keretek között a hősök emlékművét <5s az országzászlót. Az ünnepi beszédeket SlrauBZ Flórián pápai prelátus és dr. Udvardy Jenő mondták.
- Mindenki Schützék ldényvégt árusításáról beszól.
— (Tanügyi építkezések)
Megírtuk, hogy a kultuszminisztérium 161.500 pengő államsegélyt adott 0 zalai iskoláknak, Ebből «z összegből most 27 tantermet és 11 tanítói lakást; építenek a különböző községekben. \'
\\
— (Meghalt Séllyey Teréz)
A zalai szegények nagy mecénása, Séllyey Teréz gelsei földhirtokosnő kedden reggel 74 éves korában váratlanul elhunyt. Séllyey Terézt Kanizsán is jót ismerték, nemes szive soha nem hagyta cserben a hozzá fordulókat. Számos alapítványt tett s vagyonának nagy részét a szegények felsegélyezésére és különböző jótékony célra áldozta. Temetése csütörtökön délelőtt fél 10 órakor lesz Cicisén.
Pókháló. Ráday.Gombaszőgl Erdélyi Mlci, Szakíts Zoltán.
— (Mező Ferenc a rádióban)
Dr. Mező Ferenc, Nagykanizsa szülöttje, olimpiai bajnok, budapesti gimnáziumi igazgató ma, kedden a budapesti rádió I. hullámhosszán 17 órai kezdettel előadást tart Apróságok a régi sportlövészetből. cimmcL
Pókháló. Szerda—csütörtök. Váró i Mozgó.
— ButorkláUltáannkat tckint8ü meg minden kényszervétel nélkül. Köpetein butoráruház.
— (A III. rendlek nagygyűlése Qyékényesen)
A kanizsai szentferenc III. rendjének vezetősége augusztus 21-én Gyékénye-sen nagyszabású nagygyűlést tart az
egész Zala Somogy bevonásával. Aug. 21-én odaérkezés és elszállásolás, este 8 órakor Viola József plébános üdvözlő beszéde, utána <) órakor engesztelő ájtatosság, -1 0 órakor felvétel a III. rendbe. Fogadalomtétel. Általános feloldozás. Egyházszónoklat. Végzi P. dr. Horváth Alhanáz igazgató, fcjjel 11 órakor Szcnlóra. Éjfélkor gyertyá* szentségi körmenet, p. Andreska Felicián fercnceslelkész szentbeszédet mond. Augusztus 22-én hajnali 3 óra. kor keresztúti ájtatosság az üldözött katolikus testvérekért, 4 órakor rózsafüzér ájtatosság, 5 órakor ünnepi szent-mise és közös szentáldozás, pápai ál* dás. Utána szentmisék, í) órakor Ber-kovics Imre esperes tagokat avat. Fél 11 órakor az u) iskola felszentelése. Terdárius nagygyűlés. Beszélnok P. Hcidlnger Jen3, Vidja János, dr. Boda Károly, Viola József plébános, déi-utáu 3 órakor körmenet a temetőbe. Hősök szobrának megkoszorúzása. Aj-tatosságot tart Andó Mihály lhárosi plébános. Nagykanizsáról különvonat Indul augusztus 21-én délután 4 óra-kor. Nagykanizsáról nagyon sokan indulnak.
=> Ingyen hízott diaxnaja
lehet mindenkinek, ajd vesz egy pengőért egyházközségi kulturház-sorsjegyet.
Szerdán és csütörtökön !
Városi Mozgó.
Bombamüsor! Magyar film! Csathó Kálmán regénye filmen:
Mfe mm • jr ■ r Főszereplők: Gombaszögi Ella, Erdélyi áfa |Jf VtaB « Mlci, Németh Romola, Eszterházy Ilona, r VHIHIIV Rádal Imre és Szakáts Zoltán.
Ezenkívül az Idei évad legszebb filmterméke, a
Negyven éves asszony
Figyelem I A nagy műsorra való tekintettel, az előadások 5 és léi 9 órakor kezdődnek. Rendes helyárak.
Magyar film. Pókháló. Csathó Kálmán, Ráday, Gombaszögi, Erdélyi Mlci, Szakáts Zoltán.
— (Felhívás műkedvelői gárda megszervezésére)
A nagykanizsai Kathollkus l.egény-egylet színielőadások r«n lezésével már annyiszor aratolt általánosan elismert sikert, hogy ezen siker további fokozása érdekében clliatározta minlazo. kat egytálíorba tömöríteni, akik hiva-tást éreznek ezirányu tehetségük fejlesztésére. Az egyesület keljeién belül tehát műkedvelői szakosztályt alakit és felkér mindenkit, aki ilyen irányú tevékenységre kedvet érez magában, tekintet nélkül arra, hogy tagja-e a Kathollkus Legényegyletnek, Jelentkezzen csütörtökig Bárány István éksze. résznél, hogy az alakuló összejövetel szombaton megtartható legyen. Az egyesület Idei műkedvelői évadját a • Jogos védelem, cimü színművel kezdi meg, melyet Dumas Sándor regénye nyomán dr. Mutschenbacher E<lvin, az egyesület világi elnöke ültetett át magyar nyelvre. (:)
40 éves asszony —
Pókháló.
~ Egye* pár clp^net, minden elfogadható árban árusítja e hé 14-lg az „Ideál"
cipőüzlet, Fö-ut 12. bz.
— (Somogyi cserkészek Zalában)
A kaposvári gróí Tisza István cserkészcsapat többhetes táborozási megérkezett Alsószomcnyére és a közeli domboldalon ütött szép tábort. A cser-készeknek igen örülnek a községbelick, de a cserkészek sem |>anaszkodhatnak az alsószeinenveiekrc, mert azok minden jóval ellátják őket. A tábor közvetlen a Mura mellett van, festői szép helyen.
40 éves asszony. Lll Dagovcr.
— Saját érrfekáben éi őrömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Köpetein Butoráruháx faxl mibmtor-klál-
Utáaát megtekinti, vételkényszer nélkül*
lAtaa mmxm
1987 *ugns7tus 11.
Kisdedek makacs székszorulásánál és nagyobb gyermekek toomorbélhurutjánál reggel felleléskor már egy negyedpohár természetes „Ferenc József" keaerü-vlzet is kitünö , eredménnyel adhatunk. Az orvosol ajánlják.
— Mogelégett vevők ixáial igazolják áraink olcsóságát. Schütz Áruház.
Dunántull Élelmiszer- és Áruforgalmi Részvénytársaság
felszámolás alatt.
„ Mérleg-ixámU: 1936. december 31-én: Teher: Alaptőke: P 50.000--. Hitelezők P 84.021-23, összesen: P 84.021-23. — Vagyon: Pénztár P 5.77. Adósok: P 18.629-78 Berendezés és felszerelés: P 840-—. Egyenleg, mint veszteség P 64 545 68, összesen: P 84.\'21-23 — Nagykanizsa, 1936 december 31-én. Baldis Ignác, felszámoló.
— (Negyven csendőr)
áll a vádlottak |>n<ljdn Kaposváron. A marcali! és a környékliell csendőrök még a képviselőválasztásból Ki-folyó razziák miatt kerültek n törvény elé,, amikor .a vadászfegyverek utáni kutatás során állítólag több gazdát tettleg inzultáltak. A biróság most többnapi tárgyaláson dönt, hogy mi Igaz u híresztelésekből.
—N8I ruhákat, pongyolákat Idényvégi árakon vásárolhat SohUtznél.
Háromórás műsor. 40 éves asszony — Pókháló.
- Mindent megtalál SchUtzék mara-dékosztályán.
— Van-e már egyháskSzaégi kulturhá*-
ssrsjegys?
APRÓHIRDETÉSEK
Apióhlt.aM. díj. ..Űrnap ti Onn.pn.p 10 hOI. ■0 HUér, mlnd.nto.tbbl .16 B llrtír. htUOin.p 10 uOIg (0 fillér, minden további .10 4 llllér.
Há.l.r. vaaátnap kényelmei autóval okrta utazhat. Elójegyzéa Kaulmann Manó ntt Telefon 2-22. 1963
I ruhát vesaek ét eladok, hl-váara háahoz megyek. Máikua, Király utca 31. 2213
Két vtjágoa, lalru helylaég műhelynek vagy raktárnak kTad«. fiacke/, Eraaébet \'fa 2314
. J^llílwc^ut 38. ttátnu luk* ua-bedkéaből ólat*. _ Bívebbet u utcai lakáéban. 2330
UkoMXoAajt talJ..
fogad keietztény caalád. közel az (tazet
Jókaiban levő, batznált lBpoahoD.lt rgy l<5 rétiére megvennék. Sugái-ut 1. 2360
a lakia november I -re kiadó Deutach, Deák tér 12. 2359
Vertenyképea .Llkórgyár- Zalamegyében b«eietetj l||a«UI kerea. Anniitokat .Ukjrgyái" alatt továbbit a ktadéhlvaUI.
____2361
Egy lókarban léjrí modem ivarmak-. . . f|m J k|_
- j \'---...n.u uiuuoii
koosl megvételre keieitetik. adóban.
2363
-neenbl válogatott ailnbeu tmtokMII, tehéj éa lózaatzin, ulttaplo újdonság. ucraoctak nag, aazpaiaguaz kuaaó, télálló eronlmuaz la eladó Rákóczi-utca 21
___2365
J3ÍSP&*--. í1™ "•í^ózaégSnTl-
Broeneielü. 3 aegéd-munkiaaal Jí\'l?1\'\'^\'*"*"!.! azeptembei l éte eltdó. Trlngtt Qyula, Aba. 2267
aastig^g^
Kladia a laptulajdonoa Közgazdasági Rt Outenberg Nyomda éa Délzalal Upkiadó Vállalat. Nagykattlzaán. Pelelóa kiadó: Z.UJ wenitban telefon: Nagykanto T.i . szám.
Uxom- ■ bafelajfeiu*
(Folytatás az i-ső oldalról)
mében a kínai nagykövet több nagy hajói bérelt ki, amely a Japánbiin szorult kínaiakat álszállitja az anyaországba.
Moszkva, augusztus 10 A japán- kinai konfliktusba most már minden bizonnyal bs?o akan avatkozni Moszkva is. Eddig csak az események mögött állt, de m-sl tevékenyebben is részt kíván venni.
Sztalinék haditanácsot tartótig.
Ezen résztvett Bliicher tábornagy is. A haditanács határozata értelmében 300 repülőgé|>et küldtek Külső Mongóliába. Ezenkívül 34 torpedórombolót, 40 tengeralalllárót, 12 darab 13.000 tonnás cirkálót rendeltek meg. Még folynak a tárgyalások Amerikával, de minden bizonnyal szintén megrendelés a\'á kerül 9 nagy csatahajó is.
Tegnaptól máig
Ország:
Kánya Kálmán külügyinjbiszter válaszolt az amerikai békifclhivás ra : A magyar kormány sosem titkolta azt a felfogását, hogy nem tek-ntheti véglegesnek a békeszerződések állal a Duna völgyéten teremtett helyzetei és azért a helyzet igazságos és méltányos megváltoztatására törekszik. E célját azonban kizárólag békés uton kívánja elérni.
A budapesti Szent István-napi ünnepségre augusztus 17-töl kezdődő-leg \'lehet minden külön igazolvány nélkül féláron Budapestre utazni.
Budapesten dr. Angerer Györgynó budapesti úriasszony tegnap megjelent az egyik fogorvosnál, hogy fo-g.tt húzasson nála. A fiatal asz-szonyt elaltalták, azonban u sikeres műtét után néhány percoet meghalt a narkózisban. Halálát szívbénulás\' okozta- |
Népművészet és női sporí szerepelt az Asszonyhét tegnapi program Ján.
Kelemen Dídák magyar minorita atya szenttéavatási peréi most indítják meg Rómában. VHág:
A Duce megérkezett Szicíliába, a hot a lakosság kitörő lelkesedéssel fogadta. í
Levanevszky repülő jó idő esetén holnap reggel felszáll Moszkvában
és megkísérli az Északi Sarkon át Newyorkba repülni. Útközben azt tanulmányozza, hogyan lehetne erre rendszeres »keieik-:d3Ími repü\'ő-járotoU létesíteni.
»Kontstrukliv tudósítót kért Ber-linbe a német kormány.
Yegelenzangban véget ért a hollandi világjamboree.
Anglia és Franciaország tiltakozott Salamancában a kereskedelmi hajók megtámadása miatl.
Shvoy püspök amerikai útjáról Genovába érkezett és ulban van Olaszországon át hazafe\'é az amsrl-kaink által neki ajándékozott gépkocsin. ; [
Lapzárta:
Hivatalosan jelentik: Horthy Miklós kormányzó és felesége elhatározta, hogy két hétre Ausztriába utaznak. Az utazás Időpontja és helye még nincs megállapítva.
Széli József belügyminiszter három heti szabadságát megkezdte, Ausztriába utazott.
Anglia és Olaszország — a hírek szerint — megegyezett Abesszínia jogi elismerésében is és ezzel a nagyhatalmak közötti megegyezés utolsó akJ. dálya is elhárult.
Az erdélyi Tömösi szorosban egy gyorsvonat összefutott egy olajszállító tehervonaItal. Az ol"j kiömlött és meggyulladt, ugy hogy valóságos égő olajfolyó a völgy.
Női-, férfi- ós gyermek-
részletre
olcsón
vehet
(kérjen árjegyzéket)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91. Nagykanizsa Fő-ut 5. fii.
Kazalponyva — Gépponyva Repceponyva — Kocslponyva
Gabonazsák — Kévekötő Manllla — Gazdasági kötéláru
HÍrUOHJ^f"a6 Z*ik- é» ponyva-kölcsönzés
Öfcsvnüjjot wfüamczibm izcfiakozftalik
Óriási hajókatasztrófa a mexikói partoknál
Mexlco, augusztus 10 Karakasból érkező Jelentések szerint u mexikói partok közelében a Ceclllll nevű utasszállító gő/.ői tonyra futott, lékel kapott es el. .siflyedt. A hajón 200 tíhis voll. A parti hajók azonnal a helyszinív siettek, dr a? utasok közül csak néhányat sikerült kimenteni. Valószl-nünck tartják, hogy az utasok Házrésze a tengerbe veszeti.
Az év legszebb filmje: > 40 évss asszony és egy magyar fllmpremler, a Pókhéló egy műsorban.
Árverési hirdetmény.
Késedelmes vevő terhére f. hó 11-én d. u. 4 órakor
a nagykanizsai teherpályaudvaron egy waggon első osztályt! görögdinnye kir. közjegyző jelenlétében nyilvános árverésen eladatik.
Dr. Demjén János
2361 aávolyl g.agtuága.
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy Galambok község tulajdonát képező, u. n. „Kiskorosmát"
1937. évi aug. 24-én d. e. 10 órakor Galambokon a körjegyzői hivatalban, nyilvános árverésen bérbeadjuk. Feltételek a körjegyzőtől tudhatók meg. Galambok, 1937. aug. 6.
Vitéz Babay Andor s. k. Kápolna Ferenc 8 k.
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatiban:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mtttrágya, nóvényvédelaitaze-rek, gép, zaák, atb. kereekedéaében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Telefon: 130. a világhírű gépgyár évtizedek óta Ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitűnő szerkezetű különféle
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
■L Ostsabtra Ki<*s* Éa UálaaM LsgkMft vttMa Uqmaoadililaa Ilink,
tUaltk BaSSr. iM láruljj
77« Évfolyam 181. mám
Nagykanlua, 1837. aigusztus 12 csütörtök
Ara 12 A"-
ZALAI KÖZLÖNY
Mcfjdoí
é> UadüWnUl: róni 1 ui>. * Kfldtmap ilílutiu
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klflílicté.1 int: egy hún ■ poirt U 1 Sicrkcxldtósí t. kudóbiviUU leld.,. 71
Ahogyan Tyler látja
A kormány gazdasági és pénzügyi pn\'itfkAjd, amelyet a legnagyobb kö rültekintés és óvatosság jellemez, nem egy sikert aratott már Londonban, ahoi a pénzügyminiszter folytatott tárgyalásokat a népszövetségi kölcsönök \' szolgálatáról. Ezekjn|ek, során minket ismételten megbízható, jó adósoknak minősítettek. Ennek az óvatos gazdasági és pénzügyi politikának sikerrel teljesített tüzpró-bájáról ad bizonyítványt Ty\'ernek, a Népszövetség magyarországi pénzügyi megbízottjának legújabb je\'en-tése
Nekünk soha sem volt, nem is leheteti közömbös, hogyan látja és ítéli meg Tyler az ország gazdasági és pénzügyi helyzetét. Krilikai megjegyzéseit mindenkor komolyan m:g szívleltük. elismerése felett mindig jeges örömet éreztünk. Legutóbbi je lenlíse különösen azért örvendetes, meri az eddigi szokástól e\'léröen, nincs benne kritika, ellenben annál érdekesebben domborodik ki belő\'e, milyennek látja Tyler a jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzetet.
Nugy lépésnek minősíti a népszövetségi pénzügyi szakértő azt) hogy a hitelezőkkel kötött egyezmények alapján a külföldi adósság-szolgá\'al teljesítése a jövőben devizákban fog történni. Megállapítja, hogy ezzel a hitelezők helyzete javulni fog és hogy o\'.yan tartozásokra is fizetünk kamatokat, amelyekre a múltban nem törlént teljesités, a kincstári jegyek tekintetében pedig meg fog kezdődni a tőkevisszafizetés. Nem kisebb jelentőségű Ty\'er szerint, hogy a népszövetségi kölcsönre Magyarország állandó jellegű rendezést ajánlott és a le\'jesilés itt is devizában történik. Különösen kiemeli a jelentés, hogy Magyarország a jövőben évi 45 millió arany-pengőt utai át devizákban és hogy ezt a vállalt kötelezettségét az ország érdekelnek sérelme nó\'kül teljesítheti. meri a Nemzcli Bank belső helyzete megszilárdult.
Ezeknek az egyezményeknek megkötéséből azt a kővelkeztelést vonja le Tyler, hogy Magyarország súlyos időkben sem tévesztette szem elől annak fontosságát, hogy elegei tegye. 1 hitelezői követeléseinek. Kl^ emeli ezután, hogy hét esztendő óla eiőször mutatnak a közigazgatás be vételei a kiadásokkal szemben több etet és pedig 12 millió pengőL Hozzájárul a helyzet javulásához az, hogy a. belföldi piacon nem történt kölcsönfelvétel, annak ellenére;* hogy a Nemzeti Bank jelentékeny fedezetet nyujlolt a gazdaadósságok i-endezésére és a telepítésre. Az ál nem uSg.lt kölcsönszolgálall összegeket. amelyek a külföldi hitelezők pénztárába befolynak, többé nem veszi igénybe kölcsönképpeJi a kincstár, igy tehát a függő adósságok nem fognak évről-évre emelkedni. Mindennek ellenére a költségvetésen kívüli beruházási programra a kormány 19 millióval fordít többel, mint lavaly.
70 tanút hallgat ki a törvényszék
a budafoki repülőtéren történt halálos szerencsétlenség ügyében
ból okozott emberölés és 20 rendbeli súlyos testisértés cimén megindító* ták ellenük az eljárást. A vádlottak padjára kerültek azonkívül Major István és Vörös István knlauzok is.
Az érdekes bűnügyet szerdán reg*-gel kezdte el tárgyalni a pestvidéki törvényszék. Már a hajnali órákban zsúfolásig megteltek a törvényszék folyosói Az ügyben 70 tunut hallgatnak ki.
Budapest, augusztus 11 | Ismeretees az a nagy vasúti sze- | rencsétlenség, amely Budafok határában történt az uj ^repülőtér fel-avatása alkalmával. A szerencsétlenségnél két utas é\'etét vesztett-?, 20-an pedig suly san megsebesültek. Emiatt Puskás Jánost, a motoros vezetőjét és Kovács Aladár altisztet letartóztatták és közveszélyes cselekmény, kétrendbeli gondatlanság-
Revolveres merénylet Vorosllov ellen
Ünnepélyes fogadtatása alkalmával rálőttek és megsebesítették — A merénylő elmenekült — Sztálin kiterjeszti nagy „tisztogatási munkáját" a III. Internaclonáléra Is — Dimitrov Is kegyvesztett lett a vörös cárnál
Varsó, augusztus.il Most derült ki, hogy Voriso\'ov ellen merényletet követlek el. Yorosi-lovol egyik pályaudva>on az ünnepélyes fogadtatás a\'alt egy ismeretlen telles közvet\'en közelről revolverrel megsebesítette. A go\'yó a csípőt találta el. Vorosilovot Mo;z-kvábu vitték és a kórházban helyezték el. A merénylő elmenekült. A merényletet igyekeztek a legnagyobb titok) an tartani, pár napig leheteti is belömni a szemtanuk száját, de most kiderült minden
Moszkva, augusztus 11
Sztálin a nagytakarítást kiterjesztette a harmadik internacionaléru és
a cominternrc is. Ez áV.t jelenti, hogy mindkét szervet teljesen átszervezik, kiselejtezik a nem megfelelő elemeket és ugy változ\'atják meg nz egésznek felépítését, hogy Sztálin »jogszerűen* legyen korlát-lan ura szovjetnek.
A tisztogató munka már megkezdődött, az átszervezési munkák már folynak és azoknak két hónap alatt be kell fejeződni.
Moszkva, augusztus 11
Most jel ntik megbízható forrásból, hogy Dimitrov is kegyvesztett lelt Sztálinnál. Egyenlőre még nem tartós talták le, du GPU emberek állandó őrizet alatt t«rlják és minden lépését figyelik.
A nanklngl kormány előkészületeket tett, hogy menekülése esetén Honkongba szállítsák
Tíz hajó állandó készenlétben áll a kínai kormány elszállítására — A kínai lakosság a japán tiszt megölése miatt a japánok bosszújától retteg — 150.000 kínai katona áll már harcra készen — A japán lakosság végleg elhagyta Kína területét
Sanghai, augusztus 11 I A toklói lapok a sanghai-1 japán tiszt agyonlövése mialt erélye en kl- I kelnek Kina ellen. A kínaiak ezzel
szemben hangoztatják, hogy a japán tiszt közvetlen a sem\'eges zóna határán ment, a kinai őrmegállásra szólította fel, de miután , a japán
tiszt nem engedelmeskedett, a kinai őr fegyverét használta.
Az Incidens súlyos bonyoda\'otfirr. ad okot és nagy pánikot keltett Saiyjhalban is, ah>í a lakosság a ja pánok bosszújától fél. t
Peking, augusztus 11 A nankjngi kormány egyes hírek szerint befejezte Japán elleni csu-patösszevoná\'-okat és a csapat felvonulásokat. Kínai forrásból eredő hir szerint Csahar és Hopej tartományok halárán még mindig változatlanul nagy japán csapatok vannak.
Sanghai, auguszfrjs 11 Eszakklnában, mint egy ujabb jelentés moiidja, 150.000 kinai katona áll már harcra készen. A japán csapatok felvonulása még tart. Hunau és Jensing között van a határvonal.
Nanking, augusztus 11 A nankingi kormány kibérelt 10 hajót, amelyek utrakészen állanak arra az esetne, ha a nankingi kormány menekülni kényte\'^i A kormányt Honkongba szállítanák á\'. Honkongbó? ugyanis, különösen hossznbb hál oru esetén, mint ami-* lycnre kilátás van, könnyebb Intézni az ország ügyeit, mint Nanklngbó\'.
Sanghai, augusztus 11 A japán lakosság vég\'eg e\'hagyta Kina területét. Az átszállítások megtörténtek és a japán vé« delmi területet már át is adlák a kinai hatóságoknak.
A nemzetiek kezére került egy repülőgépeket szállító vörös gőzös
Sálam:|ncn, augusztus 11 A nemzeti főliadiszállás jelentése szerint őt köztársasági repülőgép bombákat szórt a nemzetiek hajóira. A bombák nem találtak. A bombázásnak ugyanis es«k félrevezető szándéka volt, mert a repülök két vörös liajól kisérlek, amely muníciót és fegyvereket szállított a vörös kikötőkbe a kormánycsapatok részére. Míg u vörös
A legfontosabb megállapítása a jelentésnek a külkereskedelmi hely-zetr: vonatkozik. Megállapítja, hogy a folyó év első felében kivitelünk 74.7 millió pengő többletei mutat. Ez a többlet nagyobb, mint a háború óta eltelt bármely esztendő kiviteli többlete. «
Hangsúlyozottan kiemeli Tylor jelentése, hogy bár a régen e\'odá-zotl hasznos beruházások tovább alig halaszthatók, a mai helyzetben mutatkozó határozott javulás eredményei hamarosan elenyésznek, ha
a kormány nem folytatná tovább is azt az óvatos gazdasági és pénzügyi politikát, amelynek eredményeként a költségvelés mérlege sok év után most először zárul többlettel.
Tyler jelentése ezek szerint az ország javuló gazdasági és pénzügyi helyzetéről ad számot, de egyúttal megállapítja azt is, hogy ebben jelentékeny része van az eddig követeti óvatos gazdasági és pénzügyi politikának. A kormánynak ez az óvatos gazdasági és pénzügyi |>oli-tikája tehát Tyler jelentése és szak-
véleménye szerint is kiáHotta a tüz-próbát. Minthogy pedig u javulás állandósultnak és egyre fokozódó folyamatnak tekinthető, remény van arra, hogy a következő esztendőkben a kormánynak fokozott mértékben módja lesz hasznos beruházásokra is nagyobb összegeket fordítani. Joggal remé\'hetjük tehát, hogy semmi akadálya sem lesz a vízgazdálkodási, fásítási, te\'epilésí és közegészségügyi programok tervszerű végrehajtásának.
/
lAún «wzwm»
hajók átjutottak a védelmi övön, ad-dig a repülOk foglalták le a nemzetiek hajóit, ugy hogy nem tudták üldözőbe venni a fegyverszállító vörös hajókut.
\'főbb siker koronázta a nemzetlek másik vállalkozását. A szigorú véde-lem ismét meghozta az eredményt, mert a nemzeti i»ajók elfogták a Ja-.sintó nevü vörös gözöst, amely GO repülőgépet szállított a madridi vörös kormány csapatai részére.
Az Idén is a tengerbe kerül a kávétermés 30 százaléka
Rio de Janeiro, aug. 11 Brazíliában a kávéültetvénycsek el. határozták, hogy a kávétermés 30 százalékát czidén is a tengerbe öntik, hogy az árakat uz eddigi nivón fenn tudják tartani.
Ha táj a feje és szédül, ha telt-séget, bélizgalmat, gyomorégést, vértódulást, szorongást vagy szívdobogást érez, igyek minél előbb 1 pohár természeles Ferenc József Keserüvizet, mert ez a gyomor és a belek működését előmozdítja, az epe-kiválasztási fokozza, az anyagcserét megélénkíti és a vérkeringést felfrissíti. Az orvosok ajánlják.
Tegnaptól máig
Ország:
Az Uj Szent János kórházban mandulumütét után meghaltak holttestét felbon col\'lák. Megállapítást nyert, hogy a halált fulladás idézte elő. Ugyanis a műtét után fertőzés léped közbe és tályogusuk lettek a mandulák. A seben levő alvadt vércsomó leszakadt és a nyelőcső helyett a légcsőbe került. Ez okozta a fulladást.
Miskolcon ujabb lépfene megbetegedések történtek. Most már a kapitányság is beleavatkozott, mert bűncselekmény fennforgását látják.
A kincstár nem tudja átvenni Ernszt Lajos 500.000 pengőre becsült
képgyűjteményét.
Mikecz államtitkár a ke mecsei ellenzék panaszai miatt Szabolcsba utazik.
Alsónémeti községben Jakab Gedeon 18 éves fiu baltával leütötte édesapját, Jakab Gedeon 40 éves fogházört, aki kórházba szállítás* ufán meghalt. A fiút letartóztatták.
Stockholmban a magyar éljátékos legyőzte a világbajnokot.
A kisantantkonferi nda augusztus hó 28-án ül össze Szinajában.
A tömösl szorosban kirobbant ha. tuimas tüzet sikerült eloltani.
Az angol hadsereg 21 évi szolgálat után nyugdijat ad közkatonáinak.
Franoo minden felelősséget elhárít magától a Brltlsch Corpoi*l bombázása ügyében.
Az osztrák politika sosem lehet el. lentétben a nagy német nép politiká-vjávaí, hangoztatta a külügyi álLunfi titkár.
Németország felhívásban figyelmezteti a lakosságot, hogy egy keleteurópai hatalom kémszolgákta világsajtó-konszern részére tudósítókat szervez, óvatosságra inU a német népet
A kir. ügyészség és a törvényszék teljesen átköltözködött az nj palotába
Most még a járásbíróság van soron — Néhány napon belül teljesen befejeződik a hercegi épületből való átköltözködés
Rohamlépésekkel közeledik aug. 22-e, az uj igazságügyi palota felszentelésének é» átadásának napja. A városházán a polgármester e nök-lete alatt értekezlet volt, amelyen végleg megállapították a feíszen-telésl ünnepség éi a vele kapcsola. tos intézkedések pontas programját és sorrendjét.
Az egész igazságügyi npj>arátus-ink a hercegi épületből az uj idiótába való átköltözködése nagy, ban folyik, az ügyészségi fogház rabjai őreik fedezete mellett végzik az óriási anyagnak átszállítását, u huroolkodást, csak a kényesebb berendezés, igy a Wertheim szekrét-nyek szálütásat végzik u szállítócég munkásai. \' .
Elsőnek a kir. ügyészség kötöz-kötlött át második emeleti uj he.yi-ségeibe, a baloldali szárnyba, amelyek, bár szük méretezéssel, de mindenben megfelelnek u inai követelményeknek. Mindenütt mosdót vízvezeték, tükör, óra, kényelem, modernség. Dr. Len gyei Káro.y kir, ügyészségi elnök már ott végzi a hivatalos teendőit. A régi épületből teljesen átköltözködtek. Külön irattára, iktató és kiadó irodája van. Közvetlen az elnöki irodák mellett vitéz dr. Szily Dezső ügyész irodája, mellette Petz titkár irodája, stb. A szép kilátást nyújtó hallal szemben a iölárgyaliási terem. Most végzik az asztalosok a bírósági emelvényen az utolsó munkákut. Kopácsoás, zaj, lázas befejezőmunkák, húros í-kodás : és az egyes szobákba? és irodákban már végzik munkáj-ikut a birák, a tisztviselők. t
A második emelet jobb szárnyán a büntetőbírósági osztály. Makáry Vilmos főtárgyalás! elnök szobája, dr. Révffy Andor biró, dr. Almássy Gyúlt vizsgálóbíró, majd dr. Csik László jegyző és a joggyakornokok irodái. Dr. Imrefi László törvényszéki biró, helyettes vizsgálóbirtf végzi dr. Almássy nyári szabadsági alatt a vizsgálóbírói teendőket a második emeleten, azonban lehetetlenség a zajban méjg dolgozni,
minden behallatszik a birák sz<*-báiba. |
Az első emeleten már ott látjuk a polgári apparátust teljes egészében. Középen a i>olgári tárgyalóterem, bai szárnyán az elnöki irodák. Szállítómunkások viszik fel épjien a hatalmas Wertheim-szekrényeket. Dr. Hennig Alfréd törvényszéki elnök már uj irodáiban ténykedik. Mellette a birák, jegyzők, segédhN vatall irodák szobái, dr. Czoboly GyuU törvényszéki tanácselnök, törvényszéki elnökhelyettesi, dr. Imrefi László biró, stb. irodái.
A földszinten csak lassanként kerül át a kir. járásbíróság, a telekkönyvi hivatal, stb. nagy apj>arálu-sa, rengeteg aktatömegeivel, hatalmas irattárával. Valószínű, hogy e hét végén a járásbíróság is már teljesen átkerül az uj palotába, ügyvédek, érdeklődők, várod képviselők nézik a folyosókén az uj palota belsejét. i
Meg kell hagyni, belsőleg-külső*-leg a város legszebb középitkezéso az uj nagykanizsai törvényház.
Nyilatkozat.
A Zalai Közlöny augusztus 10-i számában „Száz olajkutat fúrnak Llspén" clmü riportomban a kővetkező kitétel szerepel: „a minden emberben meglevő kis felvágó nagy-zolás pillanatnyi fellobbanásában". Készséggel kijelentem, hogy ezzel a riportban meg nem nevezett urakat megsérteni nem akartam és e felett sajnálkozásomat fe|ezem ki.
Egyben a további esetleges kellemetlenségek elkerülésére ismételten kijelentem — mint azt a riportomban is hangsúlyoztam, — hogy az útépítésekre, a fúrásokra és társaság jövő programjára vonatkozó adatokat nem az Eurogasco alkalmazottaitól szereztem. >4\' Gráf ErnO
Olcsó
nyári vásár
Singeméi
aug. 2—14-ig.
liát. augusz\'us
Az iparososztály és a városi-rend kialakulása hazánkban
2 Irta: dr. Hakovlnky Gyul.
Tudjuk, hogy az egyes kolostorok és udvarok ellátására szükség volt ipari tcvékenykcdéssel előállított jó. szádokra is, csak elkészítését kezdet, ben a szolgákra bizták. Az egyes szolga-családok •> földesuraknak nem természeti szolgáltatással; hanem kész j.i. vak !>eszolgáltatásáva| tartoztak. Azonban tévedünk, ha őket i|>arosoknak gondoljuk, ezek ép oly földművesek voltak, mint a többi parasztok. A pannonhalmi aj>átság birtokainak fel. sorolásánál vannak egyes faluk, me. lyekről a hiteles oklevelek azt mondják, hogy pékek, ácsok stb. lakták.\' Ezek se vollak iparosok, hanem a ^ ját ellátásukra űzött földmüvelés melleit, t •rincny-bcszolgáltatás helyeit ipari munkát tartoztak szolgálatul adni. Később cz n lakósokn ik az nevesebbjei a kolostorokba vagy a kastélyba kerültek és olt lakva vagy annak a tövében élve i|>ari munkával szo|. gáliák az urat és a háztartások szolga-népségél>e tartoztak.
Az Árpádok többször telepítettek bo ideg<nekct hazánk földjére, németeket, kik közül az erdélvi szászok és a sze. I>esiek az ismerteb1>ek. Elég szép szám mai kerültek hozzánk olaszok Ls. Kzek közölt voltak iparos és kereskedő népek. Mikor letelepedtek, nem öncélú kereső háztartásokat, hanem önellátó háztartásokat vittek. A luinjdonképeni iparos osztály kialakulása csak a városok r> lapitása után indul meg és akkor alakulnak át u városi ijtfros háztartások keresd gazdasággá, ellentétben a falusi, mindent termelő háztartásokkal.
Az állam gazdasági életéi\'\' a városi gazdálkodás nyomja rá a bélyegét, ez a gazdasági életforma 181ö-ig tart, 4 etapja v-an: a váron aiapitas tora a laiárjárásig, a városi élet virágzásának a kora u mohácsi vészig, u tes-pedés kora a felvilágosodásig, 1720.ig » végül az állami irányítású városi gazdálkodás életfolyamata 1815.ig.
A városok nagymérvű alapítása a tatárjárás után indul meg. A király látva, hogy a falukkal körülvett erősségek a talár pusztítás alatt védhetek voltak, falakkal körülvett várakat építtet és az urakat is várak építésére buzdítja. A vár alatt tömörül a föl. desur uradalmának az iparos rétege és az akkori vándorken\'skedők nagy része is a várak alá telepszik meg. Idegen hospesek jönnek a vár alá. Ezt a népességet is védeni kell. A királyt a saját várai aljában élő i|>a. ios és kereskedő lakosságnak autonómiát ad, kiváltságos iogokut és fallal körülvett várossá fejleszti azokaL A főurak látva, liogy u városokban a kereskedelem és ipar felvirágzik és anyagi gyarapodás indul meg, részint gazdasági, részint hiúsági okokltól támogatják a város-alapitisi törekvéseket. »
IV. Béla városai az autonomiáju. kai a fehérvári jog szerint kapják. Három féle városi formával lalálko-zunk: civitas, amely szabad királyi város, %az oppidum, amely mező város, legtöbbnyire földesúri vagy egyházi kegyuraság alá tartozik s a libera villa, a szabad község. Ez utóbbiak később vagy várossá fejlödnek, vagy jobbágy községgé sülyednek vissza.
A városnak lóbb joga volt: birói és közigazgatási önkormányzat, szabad biró és plébános választással, kő*-terhek alóli mentesség, illetve azok különleges megállapítása, külön városi adó és a hadba szállási kötelezettség, vagyoni szabad rendelkezés és a megszállás alóli mentesség. A város is fizetett adót külön a Irálynak ós lia volt, a földesurának is. A földesúri városok uutonomiája is királyi védelem alatt állott. A városi népet az önkormányzati jog*\' s vagyoni joga kiemelte a többi földesúri nép fölé. Ez u kiváltságos lielyzeto
1937. augmitm 12.
HALAI ■OZLONV

Qyártolep:
BUDAPEST, IX., LEHKE-UT 117.
gazdasági clönyl is biztositolt c kiváltságot « király is elismerte.
A XIV. század a hivatásos ás kereskedő osztállyá fejlődő városi |>oIgár-ság gazdasági erejét tükrözi vissza. A ruházati, háztartási és fényűzési cikkeket gyártó ipar fejlődik igen intenziven, no meg az Olaszországból irányuló kereskedelem, melynek egyik főútvonala: Budapest, Veszprém, Nagy kunizsa, Zákány, Zágráb, Zára. \\ városok arany kora az Anjou-korban indul és 1520-ig tart. Különösen nagy ugrást mutat Károly Róbert aranyforint verése után. N\'agy I.ajos halála-kor hazánk területén 15) szabad királyi város, 243 királyi földesúri mezőváros, 333 világi nagybirtokossági és 02 egyházi földesúri mezőváros volt, összesen (138 oppldum.
A városi élet és az iparos osztály gazdasági éleiének és politikai befolyásának emelkedését Zsigmond alatt látjuk erősen ivelni. Zsigmond 1405-licn a civilasok és oppidumok köve. tcit tanácskozásra hívja magához, majd később « városok, mint egy egyöntetű nemesi rend képviseletet kapnak az országgyűlésen, de csak összesítve. Végül minden szabad királyi város városonként mint nemes szcrcj>cl, de a városi lakosság nem bír fejenként ezzel a Joggal. A városokból városija, faluba és viszont a költözködés! jogot biztosítja a király. A falusi lakos egy év és egy napi városban lakás ulán antomaticc városi lakossá válik.
A városi gazdasági élet virágzásának a bécsi pénzrontás támadja meg a* alapjait, ugyanis nyugati kereskedelmünk Bécsen keresztül irányult ós ágazott részekre. A török dúlás teszi rá a koronát. A városi élet gazdasági nehézségeinek előjele, mikor a (éhek érdekeik védelmére zárt céhrendszerbe lömörüliK-k és céhkényszerl vezetnek be.
A céhek már korábban megalakulnak, de gazdasági szerepet csak most kezdiTiek játszani. A céhek kialakulására eddig három külföldi és egy speciálisan magyar teóriát ismerünk. A/, egyik (Dopsch-sal az élen) azt vallja, hogy a céhrendszer a római i|>aros és kereskedő collegiumok köz. vei len származéka, megfeledkezve ar. ról, hogy a népvándorlás a városi életei úgyszólván teljesen megsemmisítette különösen Középeurópában. A •llofrechlliche Thcorie,. az udvarjogi teória szerint, az uralkodók kiváltság-adományozó jogából származik. Egyes tudósok, akik a városokat önmagukból kifejlődő közjogi tényezőnek vall. ják - llansa városok, — az <öffenl-liche rechtlichc Thcorie> hívei.
(Folyt köv.)
IDŐ
Höemelkedés!
Prognózis: Északnyugati szél, délkeleten ós keleten néhány helyen esS, esetleg zivatar, a hí újból emelkedik.
A MotcoroloKl&l Intézet nagykanizsai nogtlgyoUSAIIomllaa Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este !)-kor: +\'38, ma regijel:+l86,délben : +260 Csapadék: 0-0 "fe
„Nem lehetetlen, hogy Zalában bőséges petróleumra bukkannak"
— mondja a Standard 011 fúrási szakértője
A Zalai Közlöny mindenkor elsőnek számolt be u llspei fúrásokról és azok eredményeiről. Megírtuk a minapi helyszíni riportunkban azt is, hogy a kutatások egész Zalában, fei Zalaegerszeg vidékéig folynak. Hogy ezek a kutatások mily nagy-jelentőségüek, arra é\'ónk fényt vet az a nyilatkozat, amelyet Cosino-denjanscu Traján, igazgató-fömér-nök, a Standard OH Company leg» főbb fúrási szakértője tett, aki bejárta az egész világot és a napokban érkezett Budnoestre :
A főmérnök nyilatkozatában aa egyik lap munkatársának a következőket mondta :
- Előre kell bocsátanom, hogy nem hivatalos minőségben vagyok Magyarországon. Jelenlétem azon^ ban abl>an a pillanatban hivatalossá
válhatik, amikor ezt üzleti szemj pontból jónuk látom. Hivatásomnál fogva figyelemmel kisérek minden olyan természetű kutatást, amely egy esetleges petróleum-mező feltárását eredményezheti.
-A magyarországi olíj lehetőségeim\' egy kitűnő magyar geofizikus hívta fei a figyelmemet, dr. Bandát Horst, aki már hat év óla, mint a Standard OH egyik fötiszlvlse\'ője* Jáva szivében folytat eredmínyes munkálkodást.
Az olajkincsek szeszé\'yesek és, kiszámíthatatlanok. Nem lehetetlen, hogy a zalai medencében o\'yan bőséges petróleumtömegre bukkannak; amely esetleg döntő befolyással Tehet Magyarország gazdasági é\'etérc és fejlődéséi-e.
Singer Sándor nagykanizsai kereskedő bravúros nyomozása rendőrkézre juttatott egy csalót
Bravúros nyomozást végzett mi^ nap Buda|>esten. Singer Sándor nigy kanizsai kereskedő. Történt ugyan is, hogy Singer minap reggel a postával három levelet is kapóit, a moiyben egyes pesti cégek értesitik, hogy a rendelt árut a Newyork-szállodába leszállították.
Mután Singerék semmiféle ilyen rendelést nem adtak fel, Singen Sándor sejtctle, hogy nevével visz-szaéítek és azonnal Budapestre utazott. A pesti Gutlmann Emil céghez meni egyenesen és elkérte a megrendelő levelet. Itt már világos volt, hogy csalás történt, mert a megrendelés - hamis. Közben a Newyork kávéházból megtudta, hogy
a leszállított áruéri olt voltak és hordárt küldenek érte. Mire a hordár odaérkezett, már ott volt Singéi- Sándor is. Beavatták a dologba a 177-es hordárt is, aki, mintha ml sem történt volna, elvitte az árut a Keleti pályaudvar elé, ahol már várta megbizója.
Abban a pillanatban, amint a hordár átadta az árut, a fiatalember mellett termeli Singer Sándor is és a szabadulni igyekvő fiatalembert egy rendőr segítségévei bekísérte a kapitányságra. Ilt kiderüli, hogy az illetőt Dcutsch Ernőnek hívják. Állítólag ez volt az első pró-< hálkozása. Ráfizetett, mert letartóztatták.
Tovább folynak a kihallgatások a Papp-figyben a vizsgálóbírónál
A kir. ügyészség a kertészet-ügyében további nyomozást rendelt el
A pécsi tábla tudvalevően papp városházi altiszt ügyében a bizonyítás kiegészítését rendelte o\'. így kihallgatta a vizsgálóbíró Vécseyf Barna műszaki tanácsnokot. A továbbiak folyamán szükségessé vált annak tisztázása, vájjon ér!e-c kár a várost ? Az egyik, a törvényszékhez beterjeszteti irat szerint az ügyből kifolyólag mintegy 150 pengő kár érte a várost, mig ezzel szemben a közgyűlésen eihangzott kijelentés szerint a városnak semmi kára sincsen. Mielőtt a tábla fellebbviteli büntetölanácsa másodfokon lelár-\' gyalja a Papp-ügyet, szikség ván ennek a kérdésnek a tisztázására: Milyen kár érte a várost a visszaélésekkel kapcsolatban. Dr. Imrefl László kir. törvényszéki vizsgálóbíró ezért augusztus 13-ra megidézte dr. Krátky "István polgármestert, hngy kihallgatás keretében tisztázódjék a kérdés.
Ugy tudjuk, hogy a városi kertészet ügyében a nyomozás és vizsgálat még mindig nem nyert befejezést. A kir. ügyészség a/, aktákat ujbói leküldte a rendőrségre a nyomozás kiegészitéséix!, il\'etve ujrbb kihallgatások eszközlésére. Hetekbe kerül még, mig az ügyészség az ügyben meghozza döntését.
Naptári Augusztus 12. csütörtök.Kom. kat. Klára sz. Protestáns Klára. Izrael. Elul hó S.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó lö-lg az „őrangyal" gyógyszertár és a klskanlzaal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek ríólután kedden eeém nap nőknek).
- (Bélyeggyűjtők t.UlkoxóJ.) Hétfőn délután 6-tól 8 óráig az OMKE tanácstermében.
— Butorklállitáiunkat tekintse meg minden kónyszervétel nélkül. Kopsteln butoráruliáz.
Párls és a világkiállítás
(Párisi Impressziók, VIII. kanizsai szemüvegen)
Amint már clőrcbocsátottaní, a magvai- pavillon meglátogatását legutol-|ára hagytam; tettem pedig ezt azért, hogy a többi népek produktumaiból az általános nívót megállapítva annál párlatlanabbul beszélhessek róla. Sőt, még aulenlikusabbá akarom lenni u pavllloliiinkról való leírást s ezért előbb közlöm, hogy mit ir róla & L\'Illuslration:
.Tcrraszok, virágos lépcsők, kecses szögletes torony: imo, u Trocadéro virágoskertjeiben a magyar pavillon. Építőművészét, Györgyi Dénest dicséri, neki köszönheti frisseségét és báját. A modern élet művészetének és technikájának kiállításán olyan az. ősi, de mindig ifjú Magyarországnak az fyü-Icte, mint egy kezességből és harmóniából összetett mosolv.» — Azután beszél Magyarország védőbástya szere péről és kifejti, hogy « müveit nyugat mennyit köszönhet az ő évezredes, hősi védelmének. .Quand paierons. nous notre dette a cc peuplc béni, sauveur de l\'Oceident?. — Csodálatát fejezi ki, hogy Magyarország annyi küzdelem és harc közepette is Európa művelt országainak legelsői közé ludia magát fölküzdenl; ezt mutatja pavillon ja\', a mi tulajdonképen nem\' egyéb, mint a világ legszcl>b városának, Buda|>estnek fényké|>e. Beszél még az ország gyáriparáról, népművészeiéről, természeti kincseiről, \'hircs vadászatairól* hasonló modorlwn s végül Így felezi l>e: «La llongrie vous api>elle. N\'irez-vous i>as un jour?. (Magyarország hívja Ont is. Nem akarja meglátogatni egyszer?)
Azt hiszem, épen francia szájból hallani Ilyen szavakat, ez eléggé elárulja, hogy milyen lehet a magyar pavillon. .Az ízlés cleganeia és kellem megtestesülése» — amint Gunnar Lövvegren mondja róla. Valóban, ez a megállapítás mindent magában foglal.
A pavillon kívül is, belül is komoly ízlést, művészetet árul cl, e^ kissé szinte lemplomszcrű. Még ez is olyan jól esik az embernek a leglölib pavillon kiabáló, áruházi fényűzésével és nagystílüségével szemben. Iil>ből a kis országor skából többet és müvé-szlbbet tudtunk kihozni, mint a világ legtöbb nemzete, akiknél nagyon sok helyen a süUgalambhoz épen csak a szájat kell kinyitni.
Az üveg|>ortálén ál homályos csarnokba jutunk, melynek falait középkori képzőművészetünk remekel díszítik. Minél l»eljebb haladunk, annál modernebbek és maibbak kezdenek lenni a festmények és szobrocskák. Megtalálhatók a legértékesebb herendi és Zsolnay-féle porcellánok, a mezőkövesdi, kalotaszegi szőttesek, torontáli szőnyegek, bőr- és fa-iparművészeti lárgyak és egészen modern, filigrán kis üvegszobrocskák, amiket a népművészetek pavilonjában egy i>esti fiatalember készít, csupán két kezével egy Bunsen-égő és vékony üveg-rudacskák fölhasználásával. Azután gyümölcs- és bortermelésünk gyöngyei, amiket ríiinden idegen már ismerősökként üdvözöl itt a paVillonban. A divatbemutatón nagy megelégedéssel vettem észre, hogy egy Trancia divatraj\'zolő a legutolsó pesti modelleket vázolja le a füzetébe.
Az egész kiállításnak úgyszólván legkeresettebb restaurantja a magyar vendéglő. Főként a franciák látogatják, mert ilt még udvariasak a pincérek és minden Idegenhez a saját nyelvén beszélnek. Az idegenek is kitesznek magukért. A <gouluche»-t mindenki magyarul kéri és mindegjyjk tudja, hogy a zenészek, akik olyaji tüzesen jálszák a tdiardadic-t, hzok tziganc-ok.
^ Pcg.\'dsdfi Akvlot
/
9AUMI KÖZLÖNY
1P87. auytmtui 12.
A
Rovatvezető: Dr. Dévalaé, Brdíta BöiUe
Ismét alakíthatunk
Mi asszonyok bizony nem szeret-
ük az örök egyhangúságot, szeret-
ük a változatosságot és ez legelsősorban az öltözködésünknél nyilvánul meg. Nem lehet természetesen általánosítani, de a legtöbb nő, ha két hónapig visel egy ruhát, már annyira unja, hogy legszívesebben a nélkül indulna el. Elég volt három hónap legfeljebb ahhoz, hogy minden nyári „gúnyánkat" sutba dobnánk, valami rendes öszi toilettért, de ha ez nem megy olyan könnyen, akkor legjobb volna valami kis alakítás ulán nézni. Már épen ideje.
Mi jöhet számításba, nézzük csak. Hát először is az egyszerű angol ruháinkat legjobb hagyni, ahhoz nem szabad nyúlni, azt úgysem lehet .összesíteni". Ellenben az elegáns egyszinü, komplénkat már nem hagyhatjuk annyiban. Először is a kabátra „rászerelhetünk" fekete bársony gallért és a színes virágokat is kicserélhetjük feketére. Azután mi sem természetesebb, minthogy ehhez az összeállításhoz már mulhatlanul szükséges a minden őszi nagy fekete bársony kalap, de legalább is egy fekete bársony tokk elálló fekete fátyollal. Azután fekete-fehér cipő, ugyanilyen kesztyű és retiküi.
Mást nemigen lehet a nyáriakból csinálni. No igen, de itt vannak a tavalyi fekete maroccin, vagy más selyem ruhánk, amit most ősszel, az átmeneti időben remekül ki tudunk használni. Vegyük elő és tartsunk szemlét felelte. A tavalyi fehér bubigallért szedjük le róla, helyette inkább egy kis imprimét vegyünk és revereket csináltassunk belőle és a ruha derekára is ilyen impriméből tegyünk sebarpot. A ruha, tekintve, hogy fekete, már az ősz és a közelgő telet akarja érzékeltetni, de a kivá gásban és derékon az imprimé bizo nyitja, hogy néhány szál még azért a nyárhoz köt. Később azután ezt az imprimét levehetjük és helyébe tehetünk egy, a divat követelményeinek megfelelő revert és övet.
Az ember legjobban jön ki egy sima fekete maroccin ruhával. Azt annyit alakithatja, amennyit akarja, csak a díszek változnak rajta időnként, viszont ezzel egyidejűleg megváltozik az egész ruha tendenciája és kinézése. Célszerű jumperruhát csináltatni feketéből, vagy pedig egy sima szűk ruhát, négyszögletes kivágással, háromnegyedes ujjakkal. Na már most Hölgyeim, ez a faion szerintem olyan „mindenes" ruha. Most ősszel, ha felvesszük, teszünk rí egy imprimé bordűrt rüss-szerüen a négyszegletes kivágásba és ilyen imprimé övet a derekára. (Receptet lásd fentebb) Egy róka, vagy esetleg kettő és már remekül fel is vagyunk öltözve, megfelelő accessoir-ekkel természetesen. Később ezt levéve, a kivágás jobb sarkára nagy fehér szegfut tűzhetünk és feketefehér lakk övvel viselhetjük. Télen, ha délután vesszük fel, akkor a kivágás két sarkába egy-egy stras-klipset tehetünk, hasonlóképen a fekete övbe is és ha délután vesszük fel, akkor egy szines musslin sált gyűrünk a nyakba.
Hát nem remek ez Hölgyeim? Viseljük egy és ugyanazon ruhát
egész nap és mégsincs senki, aki megunná? Ilyen do\'gok kellenek nekünk — asszonyoknak.
Divatposta
/f. S.-n6. Sajnálom, hogy olyan hirtelen elutazott, átokul u komplikált ruhaügyeket bizony alig tudtuk megbeszélni. fai azt tanácsolom, hogy mi nél előbb j öjjön fel, nemsokára lesznek a divatbemutatók, szívesen magáimnál viszem egy néhányra. Ke ha-
A staliszllkából kitűnik\', hogy a dohánygyártmányok értékes! és? az elmúlt költségvetési évben 107 mil-369.519 pengő bevételt hozottv 5,048.594 pengő 84 fillérrel többet, mint az előző költségvetési évben.
Horthy István tábornagy nyilatkozatából :
- A Darányi-kormány a helyes uton halad, mutatja ezt a minden
vonalon jelentkező javulás is. •
A német birodalmi munkaközvetítő hivatal je\'entése szerlnl a mun kanéikü\'iek száma 128.000-rvl csökkent junius havában. Az alkalmazottak száma állandóan emelkedi\'í-, igy a télen mutál kozó mé\'yponl után négy hónap alatt 2,177.000 személy jutott munkához, ami 13.1 százalékos emelkedést jelent. Május végén az alkalmazottak száma 7,289.000 személlyel, vagyis 63.5 százalékkal haladt meg 1933. évi január havi állapotot.

Lnmotte Károly helyetles po\'gár-mester szokásos havi jelentésében köző\'te, hogy a Margithid kiszé\'esl-tési munká\'atainál állandóan 350 -400 szakmunkás dolgozik s igy e\'ő-reláthalólag a hidal Jövő év májú-
sábnn átadják a forgalomnak. •
Az északi állam ik részéről fokozatosabb érdeklődés nyilvánul meg a rnagy >r tengeri iránt. Úgyszólván naponta történnek kötések dán \'
Augusztus végén é> szeptember első napjaiban rendezik meg hazánk ban a 2000 klométeres európai kerék párversenyt. Nagykanizsát ez azért érdekli közciebbröl, mert a verseny Nngykanizsán megy keresztül. De érdekel bennünket azért is, mert arra egy nagykanizsai kerékpáros, Dávidovits Ferenc is benevez. i ■ft város érdekeit mjndig szem előtt tartó, Sportszerető po\'gárme.v ter, dr. Krjátky István telte ezt le. hetövé, aki\'a verseny nevezési dijá? kiutalta Dávidovits Ferenc részére.
A Nagykanizsa színeit képvi elő fiu a szakértők szerint igen jó f;>r-mábtn van és egy kis szerencsével
ragudjék, hogy kedves liosszu levelére csak igy válaszolok, de nagyon sok a munkám. Odvözlcl.
BaLus. Legjobban ajánlanék egy fekete, hajszál fehér csikós elegáns sveifolt kosztümöt önnek, fehér maroccin blúzzal, rövid, kicsit hasított szoknyával. A két ezüst rókájával na. gyon elegáns lesz. Fekete bársony lokkot vegyen hozzá kis fátyollal, fe. ke te sevro pums cipőt, fehér kesztyűt és fekete rctikült. Üdvözlet.
I számlára, Svédország és Norvé.l i, az utóbbi napokban Finnország részérő\' is érdeklődói mutatkozik. A számlázás minden e>etb.n.angol valutában történik.
A Magyar Nemzeti Bank jegy." forgalma a juttus 31-i kimutatás szerint a július 23~i forg.i\'omlnJl szemben 76.4 n^llió pengővel 459,62 millió pengőre emelkedett.
A Magyar Gazda Írja :
Az Alföld csatornázása megkezdődött. Nyolcvanmillió pengős befektetéssel Kánaánt v iráz o\'nak a sivatagból. Kállay Miklós csutirnázád kormánybiztos szerint a munkálatoknál lehetőleg csak kézimunkát alkalmaznak, hogy niinél többmjn-káskezet tudjan-ik foglalkozlatni. A törvény évi 5 mil\'iót biztosit az ón. lözési munkákra. Rövidesen 240.000 hold öntözése vá\'ik lehetővé.
Budapesten kublkusszál\'ó épül. A kubikusszállás haladéktalan megépítésére a székesfővárosi kö\'tsíg
velésbí 44.000 pengőt vetlek fel. •
Magyarország augusztus havában 6300 mázsa fris> paradicsomot exportált Ausztriába.
Budapest székesfővárosnál az elmúlt hónapban 5,250.939 pengő adó folyt be, vagyis 270.000 pengővel több, mint az előző hónapban. ,
- amely a \\$e*enyzésekhez mindig szükséges - könnyen helyezést is érhet el a nemzetközi mezőnybe".
Hisszük, hogy Dávidovits Ferenc vállalkozását siker koronázza és-Nagykanizsa közönsége az átfutó mezőnyben lelkes drukkjaival és biztatásával élőbbresegiti a versenyben. i
A tehetséges kerékpárom azonbun, hogy a versenyen résztvehessen, további támogatás™ is szorul. Részére Gazdag Ferenc püspöki tanács *; 3 pengőt adományozott. További ada mányokat a szerkesztőség továbbit.1
(0
ellenében kapható az egyedárusilónál: SZABÓ ANTAL sportOzletében.
Fogyókúrás hölgyek figyelmébe
Az amerikai Tolediban elválasztottak egy férjet feleségétit, mert az asszony fér/c többszöri figyelmeztetés ellenére sem hagyta abta a fogyókúráját és testsúlya egy év alatt 70 kilóról 54 ki,óra csikként. A fér/ azzal érvelt a törvényszék elótt, hogy 54 kilós felesége nem azonos azzal a 70 kilós asz-szonnyal, akinek ő örök hűséget esküdött.
Hét előadást
tartottak eddig a Dóm léri játékok során és a hivatalos statisztikák sze-ílní már eddig több, mint ötvenezer ember nézte végig a szegedi ünnepi játékok produkcióit. Két alkalommal nézőtéri rekordot javított az érdek-Iődés, Az ember tragédiája ós a János vitéz egy egy előadásán, több, mint tizezer ember gyüll össze a Dóm téren, ugy. hogy különleges intézkedésekkel kellett a nézők nagy tömegét elhelyezni. Je\'enlős mértékben növekedett az idei játékokra érkező külföldiek száma is. Vasárnap fejeződnek be az ünnepi játékok, szerdán és vasárnap a Bizánc előadását ismétlik meg, csütörtökön a János vl\'ézt, szombaton pedig Az ember tragédiáját adják eiő. A János vitéz csütörtöki előadásáról a rádió helyszíni közvett-lést ad a Dóm térről. Tekintettel a technikai nehézségekre és arra, hogy a Szegeden szereplő miivés/ek legnagyobb részének a jövő hét;n már Budapesten kell lennie, a város yezetőségfe kénytelen volt a játékok maghosszabbításától elállt^, annak ellenére, hogy az idei előadások hozták meg a legnagyobb forgalmat és a legnagyobb érdeklődéit a Szegcdi Sz.ibadtéri Játékok hatéves múltja a\'all. 50 százalék;/* utazási kedvezménnyel 15-én estig lehet Szegedre utazni. Visszautazni 18-án éjfélig lehet.
— Vígan mulathat,
ha megnyeri a táskiigrammnfonl egyházközségi kultúrház alap c^ypen-gös sorsjegyével.
ló blrek a nagyvilágból
Kanizsai résztvevője ia lesz a 2000 kilométeres nemzetkőzi kerékpárversenynek
A sportszerető kSzBnsfg támogatására szorul a kanizsai szegény versenyző
1^37. augusztus 12
exiaw •toftjótf*
A polgármester elutazott Magas Mihály temetésére
Dr. Krátky István polgármes\'er tegnap Tatára utazott, hogy az oly tragikusan elhunyt Magas Mihály piarista gimn. igazgató temetésén Nagykanizsa város közönsége nevé ben részt vegyen és koszorút helyezzen ravatalára. Ugyancsak K lemen Ferenc pénzintézeti igazgató, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör társelnökének távirati intézkedése folytán a Zrínyi Kör nevében az egyik ottani kegyesrendi gimn. tanár gyönyörű koszorút helyezett elhunyt elnökének koporsójára. A nagykanizsai rendházat és gimnáziumot Rozs Lajos házfönök képviseli a temetésen. Budapestről Tatára utazott dr. Bartha István, a nagykanizsai rendház és gimn. uj igazgatója, akinek első ténykedése, hogy részt vesz elődje temetésén és pénteken délelőtt ő vígzl a hivatalos gyászistenliszteletet 9 órakor a piarislatemplomban. A nagykanizsai városháza ormáról és a plébániatemplom tornyáról gyászlobogó hirdeti a város katolikusságának és a város polgárságának mélységes gyászát. Qyászlobogót tűzött ki a piarista rendház, a Notre Dame leányliceum, amely első igazgatóját gyászolja az elhunytban, a városi felsőkereskedelmi iskola, a Polgári Egylet stb.
Magas Mihály temetése ma délután 5 órakor történik a latai templomból. Nagykanizsa polgársága valláskülönbség nélkül lélekben odazarándokol az egyszerű szerzetesi ravalal elé és imáival búcsúzik a jobb hazába költözött „Mi.ka bácsi"-jálól. ..
Csütörtök reggel 9 órakor a plébániatemplomban nagy gyászistentisztelet lesz az elhunyt Magas Mihály lelkiüdvéért, amelyre a hivatalokat és testületekel, egyházközségi képviselőtestület tagjait és a város katolikusságát ezennel meghívja a plébános.
— (Szabadságról)
Wálligurszky Béla városi mérnök, 11 városi közmüvek igazgatója nyári szalwdságáról bevonult és átvette hivatala vezetését.
— (Névmagyarosítások)
A belügyminiszter engedélyével Kraj esovlcs Lajos nagykanizsai lakos Bor-patakl-ra, Kállovics László nagykanizsai lakos Nagysznbó-ra, Böhm Már-lon nagykanizsai kőműves Bárdosi-ra változtatta családi nevét.
Az év legszebb filmje: a 40 ew»s asszony és egy magyar
filmpremler, a Pókháló egy műsorban.
— (Orvosi hlr)
Dr. Miklós Imre sza]>adságáról megérkezett és rendelését újból megkezdte.
— Alkalmi vételekben nagy választék Schützék ldényvégi árusításán.
— (Az állami gépjárművezető-képző tanfolyam)
a ni. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézetben (Budapest, VIII., József kórul 6.) szeptember 6-án este fél 7 órakor nyiiik meg.
Háromórás műsor. 40 éves asszony — Pókháló.
— (Külföldi vadászinvázió)
A most kezdődő vadászszezonban
— milil beavatott helyről jelenlik — rengeteg "külföldi fogja felkeresni a Somogy.zalai vadászterületeket. Olaszországból augusztusban és szeptemberben fogoly és szarvas vadászatokra egész vadászkülönvonatokat jelentettek blc. \\
Magyar film. PókhAló. Csathó Kálmán, Ráday, üombaszögi Erdélyi Mlci, Szakáts Zoltán.
— (Falusi csata; 3 sebesülttel)
Az elmúlt éjszaka Kólior Győző 24 éves boeföldoi legény Dosztop Dömötör barátjával a korcsmában iddogáltak és mulattak, fijíél után észrevették, hogy több pohár eltűnt. A pincérek körülfogták a mulatozókat és csakhamar szabályos csata fejlődött ki. Kóbort négyszer hátbaszurták, fe. jét beverték, ugy hogy eszméletlenül maradt a helyszínen. Dosztop ős Németh Imre szintén súlyosan mcg*e-bcsültek. Kórházban ápolják a csata hőseit. i ■
— Mindent megtalál Schützék maradékosztályán.
— (Az abroncsnélkQl hordó feltalálója)
Győző (Müllcrj Viktor cscndörkézre került. Győző feltaláló mérnöknek és orgonakészllő konstruktőrnek adta ki magát, kétnyelvű cégjelzéses levélpapírt nyomatott és igy sikerült ís Horváth Györgyné jákói-asszonytól 2000 pengőt kicsikarni azzal, hogy a nem-létező -Viktória művek általános faipari és hangszerkészítő rt.» nagy gyárat létesít. Az asszony a .gyárlxip> egy ócska harmonlumnál többet nem talált, megtette a feljelentést. Másutt orgonaszakértőnek adta ki magát Győző, Boronka községben rá is bízták az orgona megjavítását. 171G pengőt fel is vett, de az orgonát ugy elrontotta, hogy alig lehet már rendbe-hozni. Ehhez hasonló csalásokkal vá-dollan a «feltaláló» most a törvényszék előtt fog felelni üzelmeiről. \'
40 éves asszony -
Pókháló.
— Még a cigányt is bccsapta)
Hank Jánosné 30 éves váll (I\'ejér megye) asszony minap Zalába érkezett és itt megbetegedett A kórházba szállították, ahol megismerkedett egy beteg cigányasszonnyal. Hankné rávette a cigányasszonyt, hogy felgyógyulása után menjen cl őhozzá, ő majd felhizlalja. E címen már előre kisebb-nagyobb összegeket csalt Ki tőle és ellógolt. A csendőrség most elfogta, csalás és lopás elmén indul meg ellene uz eljárás. v
A 40 éves asszony (LII Dago ver) és Csathó Kálmán magyar filmje: Pókháló. Egy műsorban.
—Női ruhákat, pongyolákat ldényvégi árakon vásárolhat Schütznől.
Hosszú idő óta fekvő betegek
a természetes „Ferenc József" ke-serüvlzet nagyon szivjsen isBzák és annak gyors, biztos és mindig kellemes hasha.tó hatását általánosan dicsérik. Az orvosok ajlnlják.
— (Súlyos motorkerékpár-szerencsétlenség)
történt a balatoni műúton. Svo-lenszky József 20 éves mérnök motorkerékpárjával Siófok felé haladt és egy fordulónál összeütközött Németh Tivadar magántisztviselő autójával Svolcnszky életveszélyesen megsc|>c. sült, haldokolva szállították a kórházba. , ^ ,
Pókháló. Szerda—csütörtök. Várod Mozgó.
— (Kerékpárbaleset)
Tóth József. 23 éves siófoki borbély a balatoni országúton egy motor-kerékpárt akart előzni, de közben rosszul előzött, a motoros elgázolta. Súlyos sérülést és agyrázkódást szenvedett. Kórházba szállított.
— Megelégedett vovők Másai igazolják áraink olcsóságát. ScbUtz Áruház.
— (Halálos baleset)
Ács István >53 éves lcsenccnémet-falusi fuvaros fát fuvarozott, a ba-dacsonylábdi állomásnál a kocsiról a lovak lába elé leesett s u kocsi átgázolt rajla. Hátgerinctörést szenvedett. Vasúton szállították be a kórházba, aliol meghalt. %
— Sxáx fillér egy fényképezőgép.
ha megnyeri az egyházközség kul-turház-sorsjegyén.
— (Kiesett a vasúti kocsiból)
Kuti József balatonfüredi kőműves Budapestről hazafelé utazott. Mikor a vonal a székesfehérvári állomásra befutott, Kuti még a mozgó kocsi nyitott ajtajáan állott. A leszállni akarók közül valaki véletlenül meglökte ugy, hogy Kuti kiesett u kocsi, ból és eszméletlenül terült ol a kövezeten. A mentők súlyos agyrázkódással kórházba vitték.
40 éves asszony. Lil Dagover.
— Mindenki SohUtzék ldényvégi árusításáról beszél.
— (A fürdés ujabb áldozata)
Tragikus haláleset történt Marcaliban. Két barátjával fürödni ment Me leg István 18 éves fiatalember Marcaliban a téglagyára Ü levő vizesgödörhöz. Társai figyelmeztették Meleget, hogy a viz hirtelen mélyül, mégis Meleg a mélyebb vízbe került s lűr-leien ijedség vett rajla er\'Ötj kapkodni, kiabálni kezdeti s kőiben elmerült u víz alá. Társai rögtön utána ugrottak, hogy kimentsék, azonban a* többel nem bukkant föl. Ahogy i^zva az elmerülés helye fölött . keresték
Szerdán és csütörtökön!
Városi Mozgó.
Bombamüsor! Magyar film! Csathó Kálmán regénye filmen:
f ■ r f ■ f Főszereplők: Gombaszögi Ella, Erdélyi EM A |f HA I A Mlci, Németh Romola, Eszterházy Ilona, ~ W Rád&l Imre és Szakáts Zoltán.
Ezenkívül az idei évad legszebb filmterméke, a
Negyven éves assiony
Figyelem I A nagy műsorra való tekintettel, az előadások 5 és fél 9 órakor kezdődnek. Rendes helyárak.
Is találták Meleget, de a fehékcn bele
süppedt az iszapba s nem tudták onnan kiszabadítani. Budákat és létrá" kai hoztak, amiben megkapaszkodhattak s ugy kihúzták Meleg Istvánt, dc addigra már halott volt.
Pókháló. Ráday.Gombaszőgl,
Erdélyi Mlci, Szakáts Zoltán.
— Bátorokban a Kopstetn-cég vezeti Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Iza-tésl feltételek mollett. — Kevesebb ruhát kell csináltatni,
ha a szövet azlngyapjubót készült, mert az évekig tart és mindig szép. Csak a szövet cslnálója tudja garantálni, hogy a szövetben csak természetes szlngyapju van. A magyar urlcsa-ládok részére évek óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként Is elsőkézből a Trunk-hahn Posztógyár, Budapest, XI., Lenke-ut 117. Még ma kérje a szövetminták költség- és kötelezettségmentes elküldését Nem fog csalódni, hanem évekre szóló megtakarítást ér el A kollekcióban rengeteg elismerést Is olvashat
Szerda
BUDAPEST L
17 Felolvasás. - 17.30 Tánclcmezek.
— 18.25 Turl Elemér csevegése. — 18.35 A Kőbányai Altalános Munkás Dalegylet műsora. — 19.35 Este a Városligetben. — 20.30 Magyar! Imre cigányzenekara. — 21.20 Hírek.\' — 21.40 Budapesti Hangverseny Zenekar
— 22.10 Időjárásjelentés. - 23.10 Vé-csey Ernő jazz-zenekara, Horváth Ernő énekel. — 00.05 11 Írek. BUDAPEST IL
18 Dr. Váczl Péter előadása. — 19.30 Hanglemezek. — 20.30 Hlrekf
— 20.50 Dr. Tasnády-Kubacska András előadása. ,
BECS.
17 Zongora. - 17.35 Huber-dack-quemot zeneszerző müvei. — 19.25 Szimfónikusok. — 20.40 Két jelenet zenével. — 21.40 Zongora. — 2^.20 Bádiózenekar. — 23 Könnyű zene.
Csütörtök BUDAPEST L
6.45 Torna. — lltána hanglemezek.
— 10 Hírek. - 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 A 9. honvédgyalogezred zenekara Szegedről. — 12.30 Hírek. - 13.20 Idö>\'lzé», Idő. járásjelenlés. — 13.30 Fenyves Alice hegedül. — 14 Sáliak Pál énekel. — 14.40 Hírek, árak. — 16.15 Orosz ntfp-mesék. Elmondja Bonkáló Sándor. — 16.45 Időjelzés, hírek.
17 Hangk\'mezek. — 18 Dr. Kessler Hubert előadása. — 18.30 A rádió szalonzenekara. — 1\'9.30 Thury Lajo« elbeszélései. — 20 A szegedi szabadtéri játékok keretében a János vitéz előadásának közvetítése. Daljáték három felvonásban. — Az J. felv. után kb. 21.10 Hírek. - A JI- felv. után kb. 22.40 Időjárásjelentés. — 00.05 Hirek" BUDAPEST n.
19 Munkásfélóra. — 19.35 ZciUnfler Jenő Mozartmüveket zongorázik. — 20.30 Hírek. — 20.50 Felolvasás. 21.20 Tánclemezek. — 22.10 Időjárás-jelentés.
■fiCS. 1 "" ! **:
12 Szórakoztató zene. — 13 Mahler Dal a Földről. — 15 Divatos lemezek.
17.40 Dalok. — 19.25 KarlntlJai dalos-zenés est. — 21 Bécsi szimfonikusok. — 22.20 Bádiózenekar. — 23 Zenekar. . ;
•r.
flAOO
1987 augutilus 12
Fablnyl miniszter Varsóba érkezett
Varsó, augusztus 11 Fablnyl Tihamér pfazilgymjnisztiT északi körútja során, már hazafelé Jövet Varsóba érkezett,
Elhalasztották a nagy angol légigyakorlatokat
London, augusztus 11 A nagy angol léglgyakorlatokat a rossz Idő miatt egy nappal el kellett halasztani. Egyébként közlik, hogy az első támadás alkalmával a repülőgé|>ek 20 százaléka áttörte a védelmi vonalat.
ÍÜ
A zalai bortermelők küldöttséget menesztenek a kormányhoz
A tapolcai és a balatonfüredi járások mezőgazdasági bizottságai Ta-riolcán együttes nagygyűlést tartottak. A két nagy bortermő vidék bajait vitatták meg az ülésen.
Vetőmagot kérnek a kormánytól, ugy, hogy azt a jövő évi termésből fizetnék a gazdák vissza, természetben. A borértékesítés tekintetében az a kívánságuk, híwy a tervezett nagy felvásárlásoknál vegyék figyelembe a tapolcai és füredi járások történelmi borvidék voltál és legalább 40.000 haktolitert innen vigyenek el. Adóban csak a bortermés 40 százalékát lehessen a jövőben lefoglalni, hogy legyen a szőlőt miből megmunkálni és legyen a gazdának miből élni. Sürgetik az általános adórendezést.
A gyűlés elhatározta, hogy ezeket a kérelmeket együttes nagy küldöttség terjeszti a kormány elé. A küldöttséget Mlrbach Antal báró, a Kamara elnöké és Esterházy Móric gróf tapolcai képviselő vezetik fel.
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai kraltalábai:
ország József
mag, műtrágya, nOvényvédelmlize-rak, gép, zmi, db. kerukedéaéban Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A blrtaáf mellttt.) Toleton: 180. a világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitűnő szerkezetű különféle
BBzögazdaúiM gépiit
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
APRÓHIRDETÉSEK
npróhlrfelá. dl|« v.U.n.p .» Onn.pn.p 10 uólg 80 (Illír, mlnd.n tov.bbl uó 1 llllir, hílliOin.p 10 Mdlg (0 MII.\', mlnd.n to.íbbl fiú » l<ll*r.
Csak hal,kall Itu.ri.i él *rtm
tudja u ón Igényelt kielégíteni, vidéki nem gerencU. 2195
Kal.aaril.n házhelyek : 300 n-öl, S0 D-OI négyszögölenként 8—9 pengőéit aionnat eladok, kedveid tlzetésl feltételek
mellett. Clm a kiadóban.
Kereaek a város belterületén alajAa-... kMtepaiall azokat. Címeket a kiadóba kérek. 2373
kál eredő ajtók, ablakok e -adók. Bővebbel Szillnger, Eótvói tér 31. •
Jó karban levő harékpArt veuek Sieniere-ulca 7. «. \'
lakol*.I.é.yl tatja* alláláara
fogad kereaitény család, közel ti öuiei likolákhoi, longorahaunálaltal, korrepetá Iái. Cta • kiadóban.
■arhatráao eladó Király utca 36. Deutscb. •
Eataaaka kmmjhém llaita lakéit le etek uept 15-ii. Pertu dlvitazlel. *
I *BVI
l-re kiadd Eötvös-tér 19.
rabári.ai>ai varrok. Javllok, helyben napidíj 1-50, vidéken 1-20. kinizsi ulci 60. Bántalvl Anoui. •
Tanúié lelvétellk Stimpl IBszertlzIe lében.
Kladjl a laptula)donoa Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzilal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. síim.
Nagykanizsa m. várói polgármesterétől.
18376/1937.
Hirdetmény.
A városi Felsőerdö folyó évi vá-gásterületén a már meghirdetett tűzifa (Olfa) átverése folyó évi augusztus hó 12-én, tehát csütörtökön d. e. 9 órai kezdettel meg lesz tartva.
F. évi augusztus hó 13-ra, tehát péntekre hirdetett ttlzlfaárveréa azonban elmarad.
Nagykanizsa, 1937. augusztus II. HM Polgármester.
Szezonvégi
kiárusítás
Az összes férfl és női nyári divatcikkek, fflrdó-ós strandcikkek angnsztns 2-tól 14-lg
leltári áron
árnslttatnak
Brónyal Divatház
Horihy M.-ut 1.
A bélyeg érték!
Otthon, padláson, fiókban heverő bélyegeit értékesítheti minden hétfőn délután 6-tól 8 ig a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — az OMKE-ban.
Minden bélyeggyűjtőt szívesen látnak.
Tagdíj nincs I
Ofc&pn&jjot cwfamczibm Kmthozlíalik
Már 8 pengőért vehet fényképezőgépei, mellyel jó felvételt készíthet.
6 bavi részletfizetésre
fényképezőgépet SZABÓ ANTAL
(otó szaküzlet —laboratórium.
kapható
lapnak kiadóhivatalában.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerűit olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforüal (hideg-meleg folyóvíz, központi lütés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
KSzgazriaaéti Rétnéa|Uruiá(
Meri Nyomda és DGlzalai Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, kftnyvklWarat. ve—laaó Méaat, liktl kOayrck éa dobozok íjára ■ „Zalai KBzIBay" politikai aapHap uarkaaztóaéga éa kiadóhivatala
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasári. egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskelésl érlesllése-kel, gyászjelentéseket, névjegyet, lalragaszo-kat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk:
űzlctí könyveket, Ogyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zaebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket éa tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fallnapttaakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legaksóbb árakon. A
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám alatt
- * hMWfenw tnsKilMM It iMsaUn Ki«a*> ¥ (MMÜTüvíMá 55Ü kteimMHiiiáiu un*.
IMalia Bah*. Zalai itralfc>

17572827
77. fivtolyaia 182. tzám
Nigykanlua, 1037. augusztus 13 péntek
Ara 12
ZALAI KÖZLÖNY
-2325ÍI
é* UadAMvaUI: PM 5. siia.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra I pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kí«dóhhr>UU tdefoai 78. u
Jog és törvény
Irta : dr. Antal latváa ny. államtitkár, országgyűlési képviselő
Vidor Hugó, a nagy francia romantikus regényíró mondotta, hogy Magyarországon, »a jog állandóan viiatkozik és harcban áll a törvény-nyel.« Vlctor Hugónak ezek a szaval mély benyomást tellek rám, sok szor behatóan foglalkoztam eaeküek mélységes értelmével és őszinte lé lekkel mondhatom, kénytelen vagyok én is igazat adni ennek az idézetnek, magam is azon a nézeten vagyok, hogy a jog állandóan küz* delemben áll a törvénnyel. Azonb.in eiőrcbocsátva, hogy ez nem po\'iti-kal, hanem inkább jogbölcse\'eti természetű megállapítás, hangsúlyoznom kell azt is, hogy ez a harc a jíig és törvény között nem spedá* Hs magyar jelenség, általános tünet ez, amely minden népnél és nem-zelnél ezer esztendők óta, - amióta csak helyes értelemben vett jogról és helyes értelemben vett törvényről beszélni lehet - állandóan fo-lyamatban van. Mert, ha a jogon, az ember lelki és gondolati világában élő jogi normát, a törvényeken pedig a törvénykönyvekbe foglalt és a törvényszakaszokon szilárd formákba öntött jogszabályokat értjük, akkor megállapíthatjuk, hogy a gondolatvilág ós a valóság e jogfogalma között minden időben, minden népnél és nemzetnél észrevehető űr és szakadék tátongott.
A jog és a törvény dualizmusának ez a ténye jelentkezik már a római jogban is, jelentkezik az egyházjogban, amely különbséget tett »jus humánum* és »|us divinumw között és a jognak és törvénynek ez a kettessége keresztülhaladt az> egész középkori Jogfejlődésen is, ahoi az főként a recitiált római jog és a germán nemzeti jog, vagy az uj korban a természetjogok és a történelcmjogok ellentétébe nyilvánult meg. Tart ez egészen nap-Iáinkig, amikor a tételes jognak törvényparagrafusokben s Üárd formába öntött rendelkezéseivel szemben állandóan hatályosul a bíróságnak és a joggyakorlatnak jogot, méltányos jogot, szokásjogot teremtő tevékenysége, ennek a tevékenységnek rendszeres hangyamunkája, amelynek eredménye az, hogy ez a joggyakorlat a tételes jognak szigorú és merev rendelkezéseit az ó etvi-szonyok fejlődésével organikus ö sz hmgzásba hozza. Ez a kettősség és joggyakorlatnak ez a jogteremtő, méltányos szokásjogot alkotó jelen-tősége talán a legpregnánsabb a mai modern angol jog konstrukciójában, ahol az úgynevezett »com-mon law«-val szemben állnak a *princi|pies of equlty« szabályiig amelyeket a »chancery dpur jogalkotó tevékenysége fejlesztett ki.
A jogtudománynak, főként a jogtudomány megál\'apitásail gyakorlatban alkalmazó jogszabályalkotásnak az az. egyik legfontosabb feladata, ^gy áthidalja azt az ürt, amely a
A topánok elfoglaltok a Hanhau-szorost
Sanghai pályaudvarát megszállták a kínaiak — A Sanghai előtt álló japán tengeri haderő készen áll a beavatkozásra — Kina nem hajlandó teljesíteni a japán követeléseket — A szovjet halomra végezteti ki a japán kém-gyanusakat
Tokio, augusztus 12 | Japán csapatok a nankaui hágónál \' megütköztek a kinai kormány központi csapataival. A harc kimeneteiéről áttekinthető jelentések méfl nem érkeztek. Az észak-klnal japán helyőrségek folytatiák a tisztogatás munkáját Peking és Tiencsln környékén.
Sanghaiban végsőkig feszült a helyzet. A kinaiuk még nem haj\'an-dók teljesíteni a japán követeléseket, amelyek értelmében a japán telepek környékéről vissza kellene vonniuk a biztosító őrségeket és le kellene rombolniuk a tábori erődöket. | Tokio, augusztus 12 Japán csapatok ma délelőtt fél 10 órakor elfoglalták a nankaui szorost. Az eredményt heves légi és
tüzérségi harc árán csikarták ki. A kinai csapatok. délfelé visszavonulóban vannak. A kínaiak 80 halottat veszítettek. 1
A japán tengerészeti tanács elhatározta, hogy ha Kina nem rendezi megfelelően a lungfaoi incidenssel kapcsolatos ügyeket és nem hajlandó tjetyesiteni a japán kö-v veteléseket, akkor a Sanghai előtt állomásozó japán hadihajók megh felelő Intézkedéseket lesznek a japán nemzeti becsület megvédelme-zése érdekében.
Sanghai, augusztus 12 Ma délelőtt 11 órakor 800 klnal katona megérkezett Sanghai pálya udvarára. A vasúti forglalom megszűnt. A kínaiak 3 japán ,j>oIg!ári személyt letartóztattak. a Kínai jeleiTtések szerint Nankau
bevételét megelőzőleg a kinai csapatok szívós ellenállást fejletlek ki és mindkét félnek nagy veszteségei vannak. I ,
A szovjet áldozatai
Moszkva, augusztus 12 Irkutzban 27 embert agyonlőttek, mert a szovjet-halóságok azzal vádolták őket, hogy Japán részére kémkedésben vettek részt, azsnklvül kisiklattak egy vonatot.
A kínaiak megtámadták a japán csapatokat
(Lapzártakor érkezett) S«ngliai polgármestere kijelentette, hogy nem vonja vissza a csendőrséget. G00 ki-nai Pekingtől délrv megtámadta a ju. pánokat, akik azonban visszaverték a kínaiak támadását.
Enyhült az európai nemzetközi légkör
Mussolini bókós kijelentésének visszhangja a béke-politika megerősödésére enged következtetni
Róma, augusztus 12 Az olasz-angol közeledést elősegíteti/.; Mussolininak az a messinal beszéde, ameiy szerint az ő szicíliai utja a béke politikáját szolgálja.
— A hadgyakorlatok befejezése után - mondotta Mussolini - politikai jellegű záróbeszédet mondok Palermóban, de már most el akarom oszlatni azokat a riasztó és képtelen híreket, amelyek még ma is feftünnek a látóiialáron.
A Duce itt arra célzott, hogy a nyugatsziciliai hadgyakorlatot általában mint angol és franciaellenes gesztust kommentálták külföldöd Mussolini tehát ezt .az értelmezést
gondolatvilág jogfogalma és a valóság jogfogalma között fenn álL Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az alkalmazásra kerülő jogszabályokat összhangzásba kell hozni a valódi igazságosság követélményéivé\', vaqy amint ezt egy nagy német jogász hangoztatta : >Die in praktischen Geltung stehenden Normen nül den Ideen der wahren Gerechtigkeit in Einklang zu bringen, in Einklang zu halten.«
Ennek a követelménynek a teljesítése, a jogszabályoknak a va\'ódi
akarta megcáfolni. Az angol és a francia sajtó elégtétellel vetle tudomásul az olasz miniszterelnöknek ezt a nyilatkozatát. A kedvező Ion-doni és párisi visszhangot |>edig a Giornale d\'ltalia már szerdai számában nyugtázta. Az <Jasz lap megállapította, hogy a angol és francia sújtó magatarlása arra vall, hogy a nemzetközi légkör megenyhült. A nemzetközi közvélemény maga is megállapíthatja, telte hozzá a Giornale d\'ltalia, hogy Szicília nem támadó jellegű hadműveleti támaszpont, hanem a Földközi-tenger, békéjének és rendjének őre.
Az angol-olasz tárgyalásokkal
hozzák összefüggésbe Drummond rómui angol nagykövet szerda délben történt látogatását a londoni külügyminisztériumban.
Párls, augusztus 12
A sajtó élénk figyelmet szentel Mussolini legutóbbi nyilatkozatainak. Altalános nézet, hogy a Duce békés ki-jelentései az angol-olasz közeledésre irányuló diplomáciai törekvésekkel állnak összefüggésben.
Mussolini — irja a Petit párisire — Ismételten hangoztatta, hogy Olaszország békés célokat követ. Mindi n-esetre jellegzetes, hogy ezek\'a kijelentések éppen most a Róma és London közötti ^syhQlés után hangzanak el.
igazságosság eszméjével való összhangzásba hozása a magyar törvény hozást nagy általánosságban két nagy feladat elé állítja : először gondoskodni kell arról, ho>>y azok a törvényeink és jogszabályaink, p melyek már megalakulásuk é» lét-rehozatásuk pillanatában sem fe\'el-tek meg jogérzületünknek, a nemzeti jogérzü\'et mélyén élő jogeszme ideáljával összhangzásba hozassanak. A második feladat: gondoskodni arról, hogy a kiöregedett és hatályon kivül helyezett jogszabá-
lyok megfelelő, rendező, átcsoportosító, esetleg kodifikáló munka révén az élő és hatályban lévő jogszabályoktól elkülönltlessenpk, hogy\' ezáltal az a harc, amely az egész világon, minden népnél ós nemzetnél, amióta jogról és jogintézményekről beszélni lehet, megszakítás nélkül folyik, az élő és a hatályban ■ lévő jog, valamint a hatályon kivül helyezett és elöregedett jogszabályok között, Magyarországon is, lelje* erővel meginduljon és állandó rendszeres folyamatossággal tárlat,
............._iAHte mnm* _
A termőföldet ia elhordta
és mccMártengert hagyott maga után az ítéletidő a Letenye~vidéken
Zala vármigy* kUüyüléaének ülése
Zalaegerszeg, augusztus 12
Zala vármegye klsjjyülésén vitéz Teleki Béla gróf főispán napirend előtt a letenyevidéki sulyós elemi csapásról megemlékezve elmondta, hogy igen sok szegény család vált hajléktalanná és sürgős segítségre van szükség.
Dr. Szűcs Andor előterjesztette a kárjelcntést. A kisbirtokosok, szegény falusi lakosok kára 80.000 P, az uradalmaké, közületeké 130.000 pengő. Lakóház 27 elpusztult, 57 megrongálódott, Dobriban egy emberélet is áldozatul esett. Javaslat: az elemi károsultak segélyalapjából az alispán 3500 |>engőt osszon ki és indítson gyűjtést n vármegyében.
Kovács Sebcstény Miklós a mér1 nökember szemével nézve adott képet a csapás roppant mé re leiről. A hat vészes óra alatt 158 milliméter csapadékot mért, ami az országban eddig nem volt. A Borsfa-ptutflJíV Nagykanizsa és Letenye közt átszakította az utat és másodpercenként 60 80 köbméter viz zudult a falvakra földekre mindent elsöprő erővel. Lehordta a termőföldet, elmocsara-sitotta a réteket. Mocsárszagu az egész vidék, kitűnő talaj a maláriának. A legszegényebbek kára mintegy 18-20.000 pengő. Ezt kéri előteremteni. Pehin József hozzászól
lására megjegyezte, hogy pataksza-báiyoz\'ással nem lehet segiteni, meri a csapadék rendkívüli vo\'t, amit lehetetlen levezetni.
A főispán kijelentette, hogy a kormányhoz tett jeelentésében hűen tárta fel az eseményeket s reméli, h »gy munkája sikerrel jár. Az alispáni javaslatot elfogadták.
A napirenden
több kanizsai Ogy is volt. Ezek között a 600.000 pengöfs függökölcsön meghosszabbítása, a háromszögelési kö\'tségek előlegezése, a Zalabér-nagykanizsai körút kiskockaköburkolattal való élláLV sa (4000 P és 1000 Ínséges napszám), a Jeányliccum épületének átalakítása, a méntelepi bővítési munkák. -jóváhagyást nyertek. \'
A keszthelyi ós nagykanizsai polgári patkolótanfolyam költségedre 400 pengőt szavaztak meg.
Nagykanizsától évi 400 P bér mellett 7 holdat kiván bérbevenni Urszényi Mihály fürésztelep és parkettgyár lélcsitéee céljából 25 évre. Három hónap alatt 10.000 P-t építene be s azután folytatná a beruházásokat és állandóan 50 munkást foglalkoztatna. A kisgyűlés azt kívánja, hogy a szerződést Szlavónia r. t. is irja alá.
ízléstelen tüntetés lózsef főherceg kastélya előtt Tihanyban
m Sí ml.
Ideges emberek gyomor- és bélbajánál reggelizés előtt egy fél-pobár természetei .Ferenc Józítf keserűvU Idssé felmelegítve igen kellemes blzlszer, amily a Méile-tétet elrendeli, az emésztést előmozdít^ és az egész anyagcserét j tékonjran befolyásolja. Az orvosok ajánlják.
Tegnaptól máig
Ország:
Rákospalotán szerdán este egy öt utassal Párádról jövő bérautó a fordulóban összeütközött az 55-ös villamossal. Az autó öt utasa súlyosan megsebesült.
Újlaki Klára 28 éves magyar leány Firenze közelében egy olasz ismerősével autóklránduUlson volt. Közben az autó felborult. A leány su lyos sebeibe belehalt.
Debrecenben pesti kasszafurók megfúrták egy vállalat kasszáját ós 1600 pengőt zsákmányoltak.
Alpár Gitta októberben saját tár sulatávai európai körútra indul.
Az iskolaév szeptember 4-én kez dödik és junius 15-ig tart.
Ujabb fépfenés megbetegedések történlek Miskolcon. Egy asszonyt és egy leányt szállítottak kórházba.
A kemecsei választás augusztus 22-én lesz. (
Világ:
Tatarescu nyári kacsának minősítette a román kormány távozásáról szóló híreket. <
Párisban a taxitulajdonosok bevonták jármüveiket. Ma 230 laxl fut csak Párisban és 10.000 taxl-soffőr maradt munka nélkül.
A szovjet-vasutak 3000 fötisztri-setöjét bebörtönözték.
A hollandiai cserkész-jambtortoe befejeződött.
Egy bécsi orvos felfedezte a veszélytelen fogorvosi érzéstelenítést
A bécsi cionista értekezlet elfogadhatatlannak minősítette a Pa-ies;tina ketté oszlására vonatkozó tervet
Salzburgban az ünnepi hetek programján Az ember tragédiája is szerepel.
A stockholmi sakkbajnokságon a 16. fordufó után 1. Hollandia, 2. Lengyelország, 3. Magyarország. A nők versenyében 1. Csehszlovákia.
Lapzárta i
Röder Vilmos mlniszterclnökhelyet-tes ma délben kiludlgatáson jelent meg a kormányzónál Gödöllőn.
A honvéd törvényszék Marcaliban folytatta a tárgyalást. A tanuk azt vallották, hogy a csendőrök verték a talpukat. ítélet szombatra várható.
Csór község mellett egy traktort vontattak, a gép leszakadt és maga alá temetett több embert. Nagy Ferencet, Takács Győrgyöt, Irányi Istvánt, Vörös Józsefet, Imre Feieneet és Horváth Rózsát haldokolva száUi-tolták be a kórházba.
Kgy vörös hadifogoly, okit a nemzetlek elfogtak, kihallgatása alkjaimé val bevallotta, hogy ő és a szovjet egy repülője végezték a támadást a hatalmak liadihajól ellen.
Párisban a Szajnábe futott egy autótaxi, } ember Qlt benne.
Tihany, augusztus 12 Tihany lakosságát kínos Incidens tartja izgalomban. Egy három tagu kiránduló társaság tünUtö felvonulást rendezett József főherceg tihanyi kastélya előtt, amelyben a főhercegi pár most nyári pihenőjét tölti. Trágár és sértő szavaktól volt hangos a
part. A csónakban ülö társaság a Habsburgokra és ezek családtagjaira szórta a szitkokat. A társasagot a csendörök igazoltatták és kiderült, hogy kettő közülök fiatalkorú.
Mindhármukat feljelentették.
Az e^et a lakosság kő ében érthető felháborodást váltott ki.
_IHf. angüttius 13,
Az Iparososztály és a városi-rend kialakulása hazánkban
3 Irta: dr. Makevlcxky Gyula
A mi hospes-városalnk céheinfK
megalakulására a német hatás nyomta rá kétségen kivpl a bélyegéi, különö-sen Szepcsséghen és Rrdélyben. De speciálisan magyar céhalakulásoM js látunk. Az egy utcában lakó iparosok u város rölem|>lomábau oltárt építőnek és a középkor vallási mísztérlu. mának hatása alatt vallási oltáregye! sületck alakultak egy-egy utca la|<úi. ból. Később az egyes ipurájgpk o városban utcák szerint csoportosulnak és igy kiképződik a pékek, mésiárusok szabók, stb. utcája, "z oltárcgyesüle.\' lek pedig ij>arágnk szerint tömörül-nek ejj^bc.
A mohácsi vészig a ma<(yar ipar nem tudta ellátni a piaoot, akármeny. nyit is termelt, el tudta adni. Konjunktúra volt és behozatalra szorult a magyar arany j>edig egyedüli akkori arany-forrása volt Európán ik. De j;»n Amerika felfedezése, uj arany és ezüst folyamok hömpölyögnek Furópa felé. A városiak anyagi helyzetét a bécsi ezüstnénzrontást kővető bitel-krizis is aláásna. Rákövetkezik a (örök rom-lás, a nagyszabású bel- és kivileli kereskedelmet az állan-ló háborúk, íz örökös határozatlanság, a valláskftz. delinek derékban kellétörik. A jx>1-gárság csak a heti piaara és heti vásárra termel és csak kis üzemekben, ellentétben a Nyugat mindjobbüo gépesülö és mechanizálödó na^v üzemeivel. Kzek az okok kénysWritik a céhek t, hogy szervezeti és gazda, sági megszorításokat vzessenek be, szabályozzák a munkaidőt és a szer-szám.tnennyiségei és véjül a m.m\'kás-tarlás lehetőségét is megkötik. Kötött lesz az iparűzés minden vonalon és ez a városi cehrcndszer gazdasági kötöttségének a merevsége az uj világ, rend, a felvilágosodás eszméinek Ma. gyarországba jutásával kezd csak li gyúlni. Mikor is az állam nyul bele a céhek és városok önkényuralmi rendszerű ipar és kereskedelmi szo-bályozásába.
A magyar városok pem szülnek Welserekct és Fuggereket, akik az egy. szerű Ipar mechanlrálására, a hatalmas munkahelyek szervezése és Fúró* pút behálózó kereskedelem által a császárok és királyok hitelezői lesz-nek. A magyar városok lakósal n tisztes kisipart képviselik, mely állandó torzsalkodásban van a másikkal és féltékenykedik akár üzleti, vngy polgári politikai hatalmára. A kuruc-korszak magyar-magyar pusztításai n legsiralmasajib gazdasági merevedésbe kergetik a városokat és a céhek elzárkóznak mindennemű ujilás elől. A városok szellemi és gazdasági élete a végső pusztulás 1 Oltárára kerül.
A török-kor ijdején a végvárak és védelmük aljában letelepedett városok magyar kereskedelme és ^>«ra teljesen elpusztult, hi<z a török a s»ját kereskedőit és iparosait ülteti be általa elfoglalt városokba. A császár kezén levő városokban az állandó tő rök 1 táboruk, a városok súlyos megadóztatása, a kereskedelmi utak bizonytalansága súlyosbítja a kereskedők és iparosok megélhetését és en. nek következtében ez a néposztály épp ugy fogy és pusztul, mint a* egész mugyarság.
A szabad királyi városok szervezettsége mellé a tőrök küzdelem idején a mezővárosok és a végvárak jol)bágy.i|>aros konkurenciája is küzdőtérre lép és lassan a közvéleményt meghódító céhellenes vélemények is elősegítik a szabad királyi városoknak lassan, de biztosan megbiduló anyagi leromlását. A vármegyék az 1625 :40. jc. alapján maguk szabják meg az iparcikkek, élelmiszereknek az árait. Az ármegállapitó bíróság Ítéletei alá rendelik a szabad királyi városokat is és igy a megyei törvényszék természetes, lnjgy a nemeik
Olcsó
nyári vásár
Singeméi
aug. 2—14-ig.
1937.
13.
MUM BOZLW*
urlta * rífniejfrék » JogaWI „ennsak arTM Iwsmaitík fel, hogy a bevándorol!, éóhelare ni\'ni srcrve. zcll i\'letnekwt UvottartaAk a keri\'it-kedí-Kinlíil, hanem az árakat a f0. gyaszlók a nemesi éi^tiiiüi lakosság erdekeihez mírlék.
(Folyt kÓT.)
ló hírek a nagyvilágból
Roya» Tyler, a Népszövetség magyarországi megbízottjának második évnegyedes jelentéséből, amely erősen javulónak látja Magyarország pénzügyi helyzetét:
- Nagy lépés történt azoknak a nehézségeknek áthidalása terén, a melyekkel Magyarország az 1931. évi krízis és a fizetések megszüntetése óta küzdött.

A külföldi adósságok szolgálata a hitelezőkkel kötött három évre szóló egyezmény a\'apján ezentúl devizában fog történni.

A Magyar Nemzeti Bank belső helyzete megerősödött és teljesíteni tudji a szükséges átutalásokat.
Az 1936- 87. pénzügyi évben hót év óta először u közigazgatás be4 vételei a kiadásokkal szemben 12 millió pengő többletet mutatnak, figyelembe véve az üzemek veszteségeit is. Az állami üzemek helyzete is kedvezőbb a tavalyinál.
A Magyar Nemzeti Bank arany-és deviza tartaléka az utolsó negyed ben emelkedett és az 1936-37. év folyamán jelentékenyen megerősödött. A külkereskedelem a junlus 30-ig terjedő hat hónap alalt 70 millió 700 ezer pengő kiviteli többletet tüntet fel, ami nagyobb, mint a háború óta fcz összehasonlítás aiapjaui vehető bármely időszak többleténél. A behozatal csökkent.
Az őszi termés kilátásai jóknak látszanak. A buza kiviteli ára az
Idén előreláthatólag magasabb lesi. •
Az állami üzemek eredményei szintéi*1 kedvezőbbek a tavalyiaknál. Az államvasutak egy 20 millió pengő összegű kölcsönt visszafizettek. •
Az ipar fejlődése fo\'ytatódik. Az utolsd években a nemzeti jövedelem növekedése a depresszió mély pontja óta most volt a legnagyobb.
(Tyler.)

Budapesten, a Nemzetközi Aflz-szonyhét tanácskozásain a szónokok hangsúlyozták, hogy az asszony-hetet azért rendezték meg, hogy kiépítsék a világ asszonyainak szo\'i-daritását és dolgozzanak a béke érdekében.
Lumnitzer Sándor magyar galamb \'övö bajnok 198 találattal Forselles finn bajnokkal szemben megnyerte a világbajnokságot.
- K»tollku»ok t
Mindenkinek kötelessége egy pengős ^vliázkózségi kulturhí*-sorsjegyct veuai| .
A látóhegyi csillagvizsgálón megnéztem a Finsley üstököst
Mini egy előkelő, ritka vendég olyan pontosan harangozta be előre a Finsley üstökös a csodát váró emberiségnek megérkezését és igy jogos is volt az a várakozás amellyel ezt az ismeretlen jövevényt, aki egy emberöltőben állítólag csak egyszer jelenik meg, mindenki ke lő felkészültséggel fogadja.
Nagykanizsának van egy csÜ\'ag-vizsgáió látcsöve, amelyről már többszőr alkalmam volt lieszámo\'ni, többszőr is irtam annak rejtelmes tudósáról és most, hogy a Fins^y üstökös megüzente jövetelét, misem természetesebb, minthogy az emljer egy nyugodt éjszakáját feláldozza egy nyugtalan tapasztalatért, hogy szeintöl szembe láthassa az üs\'ököU.
A toronyóra már éjfél fe\'ó közelgett, amikor kerékpárommal a Látóhegyet tűztem ki célul, igyekezve felkeresni ismerösömet, aki rejtelmes és hosszú távcsövével ismeretlen számításaival annyi csodás és számomra megfoghatatlan környezetbe vezette be könnyen Je\'-kesülö világomat.
Csillagvizsgáló barátomat műszerével együtt, dacára a nagy üstökög-eseménynek, a legmélyebb álomban találtam. Nem baj, most már mindegy. Én üstököst akartam látni és misem egyszerűbb, mint a cél érdekében bezörgetni barátom ablakán.
Végre megjelenik egy álmos fej, akiben alig ismertem fel régi, többször meglátogatott emberemet. Dicséretére kel\', hogy betudjam, hogy amint jövetelem célját előadtam neki, majdnem az ablakon ugrott ki buzgalmában, erősen mentegetve magát, hogy rácgulyás volt a vacsorája és ez az oka, hogy igy elfeledkezett az üstökösről, amely pedig öt érdekelte legelsősorban. Mindjárt fel ÍJ ajánlotta, hogy figyelmességemért bőkezűen fog megajándékozni, mert örök életére szerencsétlen lett volna, ha a Finsley üstökös anélkül távozott volna el tőlünk, hogy ő nem adta volna le a névjegyét.
Felállítottuk a messzelátót és beigazítottuk a Göncölszekér rúdjá-
nak vége és a Sarkcsillag közé. Egy ideig keresgettük földünk előkelő vendégét, dc végre barátom felkiáltott, hogy szerencsésen megtalálta és egy pontban megrögzítette a távcsövet. Belenéztem a messze-látöba és láttam is egy csillagot, a melynek a csóvája ugy volt odanőve fényes magjához, mint a falusi legényeknek az árvalányhaj a kalapjuk karimájához.
- Ez a-Finsley üstökös ! - erősítgette emberem és én egyéb el\'cn-bizonyiték hiányában azonnal el hittem neki.
Amig elcsodálkozva néztem ezt a csillagot, emberem elővette ismét a számításait, hogy szokott kalku\'áeió-vai még nagyobb bámulatra ragadjon engem.
- Az üstökös oly közel van földünkhöz, hogy megfelelő műszerekkel még jeleket is lehetne váltani ve\'e, ha volna rajta valaki, aki fel fogná ezeket. Mindössze hetvenöt millió hétszázezer kilométer az egész, — tekintett fel a tudósom jegyzeteiből.
Elbámultam, hogy ilyen pontosan Mszámitotla, amire a legnagyobb határozottsággal jegyezte meg :
- Számitásoin biztos, legfeljebb öt, tiz kilométer lehet az elténél.
De azután sictett még erre is meg nyugtatni engem :
- Ennyi eltérés a vi\'ágmindcnség-ben nem számit.
Ebben azután megegyeztünk.
£pi>en én voltam a cső előtt, a mikor egy kellemetlen eset történt velem és a messZelátóval. Valami gyengébb idegzetű meteor, amelyik nem bírta a Finsley üstökös közellétét, megunva eddigi működését, bele bukott\' a világmindenségbe. Pontosan a cső előtt futott végig tündö kö-ve, vakítóan, nagy fénycsövével. És ezt olyan szemkápráztató módon tette a messzelálón kcreszlü\', hogy egy rettenéssel ugrottam el a táveső mellől, nagy buzgalmamban feldönt-ve azt állvánnyal, csővel mindenes^ tői. t
A szerencse kegyesebb volt hozzánk, mint a meteor, mert a táv-
2 napig;
tart még
-Áruház.
ha cserépkályhát! a lOltal ld*ny előtt a legmodernebb tllielásl rendtzerekre átalakíttatja. 213a
CaerépkAlyhák
gyönyört! kivitelben raktáron. Vételkényszer nélkül tekintse meg nagy
oMr«pkál|ha-raktáraMt
Juliitok 4i áUhUtfaoktt l újponloitbbin végítm. Nagykanizsa,
Németh Qéboi*
KUlaludl-n. 30. kályhát.
csőnek a nagy zuhanásban nem tör-* tént egyéb baja, mint a szétesett részeket kellett újból összerakni.
Újra felállítottunk mindent és én megfogadva 3 legmesszebbmenő hidegvérüséget, beigazítottuk a csövet ismét az üstökösre.
A Sarkcsillag rosszalólag villogtatta sugarait felesleges ijedelmemért és jónak tartotta egy kis futó bárányfelhő mögé bújni, hogy ne-lássam indlszkrét elmoso\'.yodását. ,
- Nem babona, - folytatta tovább emberem - hogy egy ilyen üstökös megjelenése felkorbácsolja az emberiség szenvedélyeit. Könnyebben hajlamosak minden zavarkeUésre és felfordulásra. Megváltozik az alaptermészetük és féktelenek lesznek; Élő igazolása szavaimnak a már eltávozott Halley üstökös, amely világháborúba zavarta az emlieriséget.
Nugyot nyeltem, de azért hall* gattam tudós emberemet, aki tovább folytatta fejtegetéseit:
- Egy a vigasztaló ennél a Finsley üstökösnél és pedig az, hogy ive cosinus szög alatt hajlik a Palrok--los pályaivéhez és igy meg van a
j lehetőség arra, hogy nem fogja keresztezni a Mars csillag röppályájának alfa szögét.
Mhyen megnyugtató dolog ez, gondoltam magamban és hálás tekintettel néztem emberemre, aki rendületlenül folytatta számításait.
Egyszer csak, mint akit a darázs csipett volna meg, ugy ugrott fel számiti\\sai mögül és megragadva vállamat, felhevült arccal kiáltotta : i - Augusztus 27-én a Sophokles csillag, ez az én felfedezésem - tette hozzá csendesebben - tehát n Sophokles bele fog kerülni a Finsley üstökös légkörébe és izzé-porrá fog pusztulni.
Erre a bejelentésre a gyöngyös verejték verte ki a homlokomat és alig mertem megkérdezni) hogy ez mennyiben fog érinteni bennünket ?
-- óh, itt a földön nem lesz nagyobb baj, nyugtatolt meg ijedtségemre - legfeljebb egyes helyenként sürü felhőszakadás lesz jégveréssel, de a Sophokles ? — annak egyszer es mindenkorra vége.
Most már belenyugodtam a helyenkénti felhőszakadásba és Sfe-phokles tragédiájába, amelyet mö* gamban már előre kezdtem megJ gyászolni. I
Egy késői pinoelakó léptei elvcfli-ták a figyelmünket a mésszelátótól. Épj>en akkor ért oda, amikor So-i phokiest gyászoltuk. Megállt előttünk és engedélyt kéri, hogy belenézhessen a messzelátóba.
Tudós barátom megadta a pincelakónak az engedélyt, aki alig nézett bele a csőbe, amikor megragadva annak nyelét, egyet fordított rajta egyenesen a pincék irányába beigazítva, sictett megjegyezni:
- Az ördög kíváncsi ezekre az égi szamárságokra. Ha olyan jó ez a cső, akkor most azt is mutassa meg,
4
■AUM ■OZL\'ONY
1837. áugtaitm 13
Egy gazdát megölt a tehene,
egy máslkat lelőtt a kntyája
hogy kl van az asszonnyal együtt a pinoében, mert már fél étrája dörömbölök és nem akarja kinyi tam az ajtót.
Ez az ujabb esemény elhomályosította Sophokles bekövetkezendő végzetét, elfeledtette a bajt okozó Flnsley üstököst, meri csillagvizsgáló emberem, illetve tudós barátom sietve kapta össze műszerét és a legnagyobb határozottsággal jegyezte meg :
- Családi ügyekkel az én messze-látóm nem foglalkozik !
összepakkolt mindent és engem, meg a pinoelakót bucsu né\'kül otthagyott a Látóhegy tetején.
Gyönyörű nyári éjszaka volt. Az éjje\'i, kicsapongó felhöcskék más tájakon nyargalásztak és én kerékpárom lámpaüvegjében fürdetve meg egyik pajzánkodó csillagot, nekivágtam a hegyoldalnak lefelé. Talán a végzetes sor.su Sophokles volt ez i«\\ pajzánkodó csillag, amelyik még nem tudja azt, amil én tudtam, hogy augusztus 27-ikén fiatal életével itthagyja ez azt öncélú, mindent eltipró világmindenséget.
Lóránt oda.i
Csütörtök
BUDAPEST T.
17 Hanglenuzck. — 18 Dr. Kcsslcr Hubert előadása. — 18.30 A rádió szalonzenekar". — t\'0.30 Tbury elbeszélések — 20 A szegedi szabudtérl játékok keretében a János vitéz elő-adásának közvetítése. Duljáték három felvonásban. — Az I. felv. után kb. 21.10 Hirek. — A 11. felv. után kb. 22.40 Idöjárásjclentés. — 00.03 Hirek* BUDAPEST II.
1» Munkásfélóca. — 10.35 ZeiUnuer Jenő Mozartmüveket zongorázik. — 20.30 Hirek. - 20.50 Feloivasás. 21.20 Tánclemezek. - 22.10 Időjárás-Jelen tés. BECS.
17.40 Dalok. - 19.25 KarintliW dalos-zenés est. — 21 Bécsi szimfonikusok. — 22.20 Hádiózenckar. — 23 Zenekar.
Egyszerű történet
irta: Erői Gábrielt*
Fülsiketítő robbanás rázta meg., a gépgyárat. Gomolygó, fojtó füst lódult szél a munkateremben. A ka. zánhól magasra csapott a láng. Vas-szilánkok pattogtak szerte-szét. A munkások rendetlen összevisszaságban, rémült ordítással rohantak egymásnak az ajtót keresve. Teljes volt a pánik. Fmnczy főmérnök keresztül tört az üvöltő munkáslómegon. A ka. zán felé tartott. Nem akart lünni n szemelnek. A kazán, az ő munkája megsemmisült!
pillanatig eszelős tekintettel bámulta az izzó, meggörbült acéllemezeket. A forróság elviselhetetlen volt. Mellette már lángot vetett a munkaasztal. Egyre pattogtak a vasszilánkok. Ösztönösen hátrált... Későn volt- Arcába csapott egy izzó, alig látható acéldarab.
A szeméhez kapott. Felhördült... Támolyogva indult az ajtó felé. Még hallotta a tűzoltók szirénáját... Nai gyöt lélegzett a fojtó füstből, azután arccal előre zuhant.
Amikor magához tért, csuj>a fehérségei látóit. Kórterem, párnák, kötések..
Erőlködve ült fel az ágyban. Körül-nézett. Különszobában feküdt. I-ejo fe-leli a szabályszerű \'tábla; Ferenczy
Zalaegerszeg, augusztus 12 Vörös Ferenc 62 éves rédicsi gazda a rédicsi főutcán a zabos szekérbe fogott tehenei előli haladt. Az egyik tehén hirtelen megvadult, szarvával a gazda szájába döfött, de ugy, hogy agyvelejét is (összeroncsolta és kiszúrta a szemét, majd a már eszméletlen embert nekihurcoltu a ház falúnak és ott összetaposta. Vörös Ferenc több
órás szenvedés után meghalt.
Kismákfán Büki Laj<« sörétes puskával ment kl a mezőre. Egy helyen lefeküdt, maga mellé telte a puskát. Közben a kutyája mellette ugrándozott. A kulya lába be\'e-akadt a ravaszba, a puska elsült és a sörétek súlyosan megsebesítenék Büki Lajost. Élétveszé\'yes á\'l.ipotbJn vitték kórházba.
Ingyen tejet kapnak a zalai anyák ée csecsemők
A belügyminiszter 4600 pengőt utalt ki vitéz Teleki Béla gróf főispán kezeihez arra a célra, hogy terhes és szoptató anyák, továbbá csecsemők és óvodás gyermekek november hó elsejétől kezdődően féléven át napi fél liter tej he/ juthassanak, ha azt önerejükből nem tudják megvásárolni
A m. kir. tisztiorvosok és a Járási m. kir. állatorvosok közbejöttével minden érdekelt községben ki fogják jelölni azokat a gazdaságokat, ahoi a tehenek tuberkulózis-menl© sek s ennek következtében az akció tej veszély nélkül megvásárolható. Az egészségügyi ráutaltságot a hatósági orvosok és az egészségvédelmi szolgá\'atok, az anyagi ráutaltságot pedig az elöljáróságok fogják megállapítani.
Ennek az akciónak nagy egészségügyi jelentőségén kivül gazdasági fontossága is van, mivel felhívja n gazdák figyelmét arra, hogy a tu-btrkulózis-uHjntesnek nyilvánított tehén teje előnyben részesül a többiekkel szemben.
Az akciót a sümegi járásban kezdik meg és a Zöldkereszt szolgálatok területén.
Prognózis: Qyenge légáramlás, néhány helyen eső, zipor, esetleg zivatar, a hő emelkedik.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megfigyelőállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: +20"2, ma reggel s +17 0 délben: +28 6. Csapadék: 0-0
Az ötödik gól megölt egy nézőt a zala-szentgróti sportpályán
Zalsszcntgrót, augu.zlui 12 A celldömölki Vasutas Sport Egyesületnek egy kombinált csapatd mér között Zalaszenlgróton az ottani sporlegyesü\'ettei. A mérk\'.zést, amelyet a celldömölki VSE nyert meg
6:1 (3:1) arányban, nagyszámú közönség nézte végig. Köztük voll egy lelkes sportember, Czilrák Jó
zsef festő. Mikor a CVSE |obbszél-söje berugti az ötödik gólt, az izgatott drukker hangosan felkiállolt: — Már 5 : 11
A kővetkező pillanatban szivéhez kapott, összeesett és holtan terült el. A sportizgalom ölte meg. Sziv-liüdés volt a halál közvetlen oka.
Női-, férfi- és gyermek-
részletre olcsón vehet
(kórjen árjegyzéket)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91.
Nagykanizsa
Fő-ut 5. sz.
Béla.
Egyszerre rohanta meg az emlékezés. A gyár... robbanás... menekülő munkásai.
Mi is történt vele?
Próbálta mozgatni a lúgjait. Egész könnyen sikerült. Felülni is tudott, ha nem is olyan könnyen. Balszcmc körül lüktető sajgást érzett. Végigsimította. Vasmag kötésre tapintott. I.e akarla venni, de felszisszent. Ijedt sejtés szántott végig minden idegszá Ián. Kiverte a veríték. Mégegyszer hozzányúlt a kötéshez, vigyázva meg-nyomta a szeme iáján. Puha ürességet érzett alatta. Szerette volna mégis csak letépni a kötést. Nem biria. Kiáltani akart, de a rászakadt felisme réstől csak tompa hörgés szűrődött ki összeszorítod fogai közül. Megpillantotta az éjjeliszekrényen a csengőt. Eszelősen ütötte az öklével. Egymásután csörömpölt le az ütéstől az óra, a lázmérő, az orvosságos üveg.
Kitágult szemmel, a síeléstől kifulladva nyitott l>e az ápolónő. Arca csupa kérdés volt. Ferenczy elernyedt izmokkal, sárgás-fehér arccal, már kimerülten Teküdt. Uralkodni akart magán, de a luingjn rekedt volt, nliogy megszólalt:
— Nőyér kérem, ml lett a szememmel ?
Az ápolónő zavart arccal máris az ajtó felé hátrált.
— Kérem... én., n\'m is tudom^. miudjárt küldöm a főorxos urat.
Becsapódott inögötlc az ajtó.
— Ferenczy most már mindent tudott. Az.egyik szeme nincs töl>bé. Elvette a gyár. Előbb az egész élete munkáját, a kazánt, azután a szemét. Felordított:
— Úristen...!
Erőltetett, széles mosollyal az ajkán nyitott l>e az orvos. A mérnök felült ágyában és orvosát megelőzve szólt:
— Ne fáradjon, doktor ur.t Tudok már mindent. Nincs, csak egy szemem! Nyomorult vagyok! Félszemű nyomorék!
Vadul furla fejét a párnába, válla megrándult a kíntól. ^
Az orvos előbb vsak nézte. Megszokta az ilyen fájd&lomkitöréseket. Neki, aki kezet, lábat amputált s utána feleszmélni lálta betegeit, nem volt szokatlan az ilyesmi. Látott gyermekeket meghalni az anyjuk karjában és izomrándulás nélkül tudta végignézni. A szive jótékonyan el kérgeseden busz évi gyakorlat után. Még is kötelességszerűen vigasztalni akarta betegét:
— Nézze, mérnök ur, minden fáradozásunk ellenére sem tudtuk a sze-mét megmenteni? Teljesen szétroncsolódott a szemgolyó. I)e. egy-két hét alalt begyógyul. F.s már beszéltem egyik specialistánkkal... Majd meg. látia. észre sem veszi senTÖ, hogy csak egy szeme van. A másikkal egészen jól fog lálni, sőt a munkáját is
\\
folytaihatja majd. Nos, nyugodjék meg hát! Férfiak vagyunk és ha az Isten csapást ad, erőt is adott hozzá, hogy elviseljük. i.
Ferenczy mereven nézett maga elé. A vigasztaló szavak hatástalanul leperegtek róla. Az orvos kicsit várt, a karórájára nézett és tovább beszélt: i
— Nekem most mennem kell. Még két műtétem van. De ha mérnök ur kívánja, értesítem az esetről hozzátartozóit... Van valakije, akinek Írni szeretne?
Ferenczy arcán pillanatra derű lopakodott keresztül:
— írni? Igen... A menyasszony-ina\' szeretném értesíteni. Kovács Marika; a szüleinél lakik Öreglakon. 11a doktor ur lenn- olyan szíves...
Az orvos bólintott. Kezét nyujtottp é-s az ajtó felé indult. Ferenczy utána szólt: \\ »
— Doktor urf Mégis..! arra kérem, talán ne értesítsen senkit... Majd ha meggyógyultam, magam megyek el öreglakra, l\'gy talán könnyebb lesz.
Ahogy kívánja, mérnök ur!
Kattant az ajtókilincs. Ferenczy Béla
egyedül maradt.
Egy hónap múlva az őreglaki tanító kapuján sápadt, megnyúlt arcú férfi lépeti be. Sötét hajából ezüst sávok ütköztek ki. Kevesen ismerték I volna fel benne a régi, kisportolt, j erőteljes, biztos lépésű Ferenczy mér.
I nököt.
auguszlui 13
a Aiati Éoájm
Emelkedik
a Balaton mellett nyaraló
külföldiek szama
A Balatoni Intéző Bizottság adatai szerint a külfö\'di vendégek száma három esztendő alati 6503 róI 15.015 főre, az idegenek itt töltölt éjszakáinak száma 93.220-ról 181.098 főre emelkedett A külföldiek közö t legnagyobb számmal osztrákok voltak. Ausztriából 5911-en keresték föl a mult évben a Balatont s 93.591 napol töltöttek a balato i fürdőhelyeken. Azután követke lek a csehek 34.503 nappal, majd a némeiek 24.603 nappal, de vollak vendégek Algírból, l^gyip ómból, Palesztinából, Ausztráliából és Perzsiából is A legjobban frekventált és legsűrűbben látogatott fürdőhelynek Siófok bizonyult. Itt a mult évben 2868 idegen fordult meg. Siófok után következett Héviz 1758, majd Balatonfüred 1192, tová bá Balalonle\'le 1142, Balatonalmádi 980, Keszthely 936, Balatonboglár 577, Balalonföldvár 559, Ba-latonujhely 501 és B latonszárszó 242 idegennel.
Bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a bélmozgást reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz csakhamar mcgélinkiti, az emész-főcsatornában összegyűlt salakot kiüríti, a vérkeringést szabaddá teszi 8 a gondolkodó- és munkaképességet emeli. Az oivosok ajánlják.
Naptári Augusztus 18. péntek. Kom. kat Ipoly é8K. Protestáns <poly. Izrael. Elul hó 6.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg az „őrangyal" gyógywertAr ó« a klskanizsal gyógyszertár.
GWflrda nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, póntek délután kftdden egész nap nőknek).
- (Bélyeggyűjtők találkozája) Hétfőn délután 6-tól 8 óráig az OMKB tanácstermében.
Csak még ma, csütörtök este; 40 ávas atejsony - Pókháló
Az udvar csendes volt. A levegő szinte mozgott a fülledt bőségtől. A kut árnyékában kis ka -sák hüseltek. Odébb loni|>os komondor emelte fel " fejét, de csak lustán érdeklődött n közeledő vendég iránt.
A kert felől rózsasiinü ruha villant. Boldog sikoltással, kitárt karokkal fűlött Marika a vőlegénye elé. Haja szanaszét repdesett s uz arcán ragyogó örömből mindjárt látta a f£rn, lwgy menyasszonya még nem tud semmit. Nem tudott tovább ménnl Kgy helyben várta be a leányt. Ar-cán csókok özönét érezte, nyaka köré két meleg kar fonódott.
— Bélai Te... te csakugyan itt vagy? Hát illik az embert ugy megijeszteni? Te... te rossz fiu... Borzasztóan aggódtunk érted a robbanás után. Édesapa irt is a kórházba, ahonnét azt válaszolták, — maga a főorvos irta, houy semmi aggodalomra nin -s ok, rövidesen makkegészséges les/el. Amint látom, hála Istennek, úgyis van... Azért jöveteledről értcsitheltél volna, de hát tudom: — a sok munka... No, de fő, hogy itt vagy. Most gyere már apáékhoz, lent sziesztáznak a málnabokroknál. Emlékszel még, amikor olt bújócskáztunk? {
Mindezt egy lélegzetre monlta el.
A férfi meg csak állt, mint a szél-fitött, mozdulatlanul.
Marika arcáról hirtelen lefutott minden vér. )
— Hót te nem is őrülsz? Vagy fáradt vagy? ; .
Rekviem Magas Mihályért
Ma délelőtt 9 órakor nagy rekviem volt a ferenciek plébánia-templomában Ma.jas Mihály piarista igazgató, házfőnök lelkiüdvéért. A gyászistentiszteletet p. Horváth Adorjón helyet-lesházfőnök végezte, majd megadta az általános na<<y abszoluclót. A kóruson Gazdag István kántor alkalmi gyász, dalokat, majd a Dies iraet adta elő megkapó szépséggel. A gyászszertar-táson megjelcn\'ek a piarista rendház itthon levő tagja;, a városi képviselőtestület tagjai a Zrinyi Miklós Irodai-ml és Művészeti Kört dr. Tholway Zsigmond tb. elnök, Kelemen Ferenc és dr. Szabó Zsigmond társelnökök képviselték, ott voltak a különböző Intézetek tanári karának képviselői, a Kath. Legényegylet és az elhunyt nak számos tisztelője.
Tegnap délután temették cl Talán óriási részvét mellett Magas Mihályt. A temetésen Nagykanizsa város közönségét dr. Krátky István polgármester képviselte, a rendházat |>e;IIg Rozs Lajos házfőnök. Több intézmény koszorút h«lyezclt volt eluökének rava-lalára, igy a város, a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör, stb. \' Holnap, pénteken reggel 8 órakor a Notre Dame leányliceum kápolnájában Terszhuyák László hitlanár végez gyászistentiszteletet, mig 9 óra. kor a piaristák templomában BarUia István dr., az uj igazgatö-házföaök mond gyászmisét.
— (A szerkesztőségből)
Barbarlts Lajos, a Zahtl Közlöny felelős szerkesztője szabadságáról vlsz-szaérkezett Nagykanizsára és ma átvette hivatalát.
— Megelégedett vevők mául Igazolják áraink olcsóságát. Schütz Áruház.
Aggódó, anyás mozdulattal nyúlt Ferenczy homlokához.
Béla, te beteg vagy? Alig álísz a lábadon...
Sietve vonszolta egy fehér nyirfaliadhoz.
A férfi szólalt meg először:
— Marikáin, én... búcsúzni jöttem.
Mint egy ijedt sikoltás, ugy szu-
kndt ki a lányból:
— Elutazol?
— Nem, — felelte a férfi — én őrökre, búcsúzom tőled.
Amíg ezt kimondta, sürgős néznivalója akadt egy málnalevéUn, ahol épen egy méhecske tollászkodott. Az Ián lehúzta ujjáról a karikagyűrűt és letelte a padra, kettejük közé.
Marika szeme szélesre nyílott a rémülettől. Torkából, ijedt, akadozott
— (A szolgabirőságról)
Dr. Lonlay Alá* járási főszolgabíró nyári szabadságáról bevonult ás átvette hivatala vezetését.
(A rendőrségről)
A belügyminiszter dr. Écsy Jenő rendőr fogalmazót, a nagykanizsai kapitányság autókörlet-osztáiyának vezetőjét a gyékényesi határrendőrsóg-hez helyezte ál. Écsy Jenő három és fél esztendőn át működött a nagykanizsai kapitányságon és e*en idő alatt kitűnő kvalitásaival és a rcleic. kel való előzékeny és közvetlen érintkezésével a város közönségének nagy. rabccsülését érdemelte ki.
Csathó Kálmán magyar filmje, a Pókháló és az év legszebb filmje, a 40 ávaa asszony
még ma, csütörtök estei
— Mindenki Schützék Idényvégi árusításáról beszél.
— (A piarista gimnázium)
igazgatósága felhívja a gimnáziumi Ifjúságot, hogj- a megl>oldogult Magas Mihály iKuzKulóért holnap, pinteken 9 órakor az intézet kápoln\\j4bfln tartandó gyászmisén teljes számban meg jelenjen.
— Butork{állításunkat tekintse meg minden kényszervétol nélkül. Kopsteln bútoráruház.
AM nem látta, nézze meg, örök emlékezetében marad: 40 ávas asszony.
— (Vadőri szakvizsgák)
Kellő számú jelentkező esetén az idén október 25—27. között Gödöllőn az oltani vadászati hivabalnál vadöri szakvizsga fog megtartatni. Ezt meg. előzőleg kéthetes előkésiltő tanfolyam lesz, mely kötelező. Vadőri szakvizsgára jelentkezők adják be kellően fel szerelt bélyegköleles kérvényüket aug. 31 lg a földművelésügyi minisztérium vadászati osztályához, ahol bővebb felvilágosításokat is nyeri jetnek.
— Saját érdekében és örömére szolgáló meghívásnak tosz eleget, ha a
Kopsteln Butoráruhá* ős*l mübntor-klál-Utáaát megtekinti, vételkényszer nélkül.
szavak buggyantak kl:
— I)e hát miért, Béla... miért? Mit tettem? Vagy... la\'án... már nem szeretsz?
Mire ezt kimondta, rnflr tele vort a két szeme "könnyekkel. Ugy érezte, megszakad a szive.
Ferenczy csak most nézelt fel a menyasszonyára. Vesztére tette, mert ebben a pillanatban, amint a sza-vai Itatását látta, vége volt uz önuralmának.
Az éred férfi szerelmével szerette Marikát. Tudta, hogy fájdalmat fog neki okozni, de meg akarta kímélni attól, hogy megtudja a valóságot. Most, hogy belenézett Marika szemébe, azt az iszonyatos rájdahnat, amit benne látott, ő nem birtu el. Telve volt minden szeme keserűséggel, ahogy be-
i
------g-
— (Anyakönyvi hirek)
Nagykanizsán az elmúlt hét alatt 8 gyermek született, 5 T}u és 3 leány • I\'eterka István asztaios segéd & Csere Margitnak rk. leánya, Zlegler György hentes mester és Gorlczay Ilonának rk. leánya, Mörk János női fodrász mester és Matijasics Márián** rk. leánya, Tóth I^jos vasúti mnnkás és Böröndi Annának rk. fia, fŐks Jenő városi jöv. ellen 3r és Sprnng Idának rk. ria, Bak«a-OyöTftf patkoló őrmester és Prolly Bózsártak rk. fis, Vinkler peren.- ács segéd és Horváth Annának rk. fia. Házasságon kívül született 1 fiu. — Halálozás 14 történt: Gáb Ferenc nyugb. városi utca seprő rk. 73 éves, Tar I.ajos városi szegény ref. 85 éves, Szekeres Erzsébet sütemény árus rk. 50 éves (Bocska), Vinczck Wnlel napszámos rk. 64 éves, Bozsonovlcs János cukrász mester g. kath. 77 éves, Hübsch Etelka ck. 20 éves, Tóth I-aJosné Böröndi Anna rk. 23 éves, Vlaslcs Mártonné Miha. llcs Anni rk. 59 éves (Palin), .Háhn Gyula Izr. 89 éves, Kovács Károlyné Kovács Anni rk. 84 éves, Gáspár Já-nosn í Meskó Anna rk. 70 éves, Sáf-rán Józscr ács mester rk. 63 éves, Ixivász István földműves rk. 81 éves (Gyóla puszta , óxv. Pfeifer Ferenrné Kracker Mária ág. h. ev. 60 éves (Szepetnek). — Házasságkötés 8 volt: Julak István cipész mester rk. és Kozó Juliánni rk., Jóny Imre tüzér főhadnagy g. kath. és Algner Margit rk., Fogarasi József városi tisztviselő rk. és Frlesz Margit rk., Kövesl Gyula Máv vonatkísérő rk. és Erdélyi Gizella elárusítónő rk., Tézer Károly (elv.) vasesztergályos rk. és Szakos Mária rk., Polák Károly (elv.) cipész mester rk. (Szombatliely) és Horváth Margit rk., Büki József Máv üzlv. gyakornok rk. (Pécs) és Horváth Ilona rk., Bognár József szabó segéd rk. és Garzol Katalin női fodrász segéd.
Két nagy sláger egy műsorban: a felejthetetlen 40 éves asszony és a magyar vígjáték, a Pókháló.
szélt:
— Kicsi Marikám, te nem lehetsz a feleségem. Látom, te nem tudod\' bog)\' én nyomorék vagyok?t
Vadul, keserűen felkai-agutt. mint aki eszét vesztette.
— Nézz a szemembei A gyár, a robbanás nyomorékká telt. Elvesz, tettem a rél szememet, fcrted.c most már Marikám?
A leány e^y pillanatra uiegdöl>bent. Értelmetlen arccal nézett rá. Az ijedtségtől megingott ültében, mint egy taglóütéstöl.
Fercnczynek nehéz, keserű férfi-könnyek folytak végig az egyik ar-cán. A másik szeuic szárazan, mereven tek\'n ett a semnltbe... Mert a másik szeme üvegből volt.
Marika arca, lm Tehet, még egy árnyalattal fehérebb lett
Most már csakugyan mindent értett. Szülei különös gyöngédségét a 1 utolsó heteken. Azután egyideig pár lap mindig hiányzott az újságból, mire kezébe kapta. A cselédek ijedt, Csodálkozó, kicsit szánakozó tekintete...
Minden... minden ezért volt?t
Felemelte a j>adról először Ferenczy fáradtan lehullott ,ke«ét, aztán az árván maradt kis karikagyűrűt és visszahúzta azt 0 férfi ujjára. Ekkor már nem is volt hátra semmi, csak ráhajtotta aranyfürtös fejét is a naptól barnára égetett, erős férfi kézre.
Felettük a csillagok Téuyesednl kezdtek.
Esteledett... , _ J
Városi Mozgó. Még csak ma csütörtökön !
Bombaműsor! Magyar film! Csathó Kálmán regénye filmen:
f I ■ f | f Főszereplők: Qombaszögi Ella, Erdélyi ■3 A gÍ||jB| A Mlci, Németh Romola, Eszterházy Ilona, ~ v W Rádal Imre és Szakáts Zoltán.
Ezenkívül az Idei évad legszebb filmterméke, a ;
Negyven éves assiony
Figyelem I A nagy műsorra való tekintettel, az elfladísok 5 és léi 9 Arakor kezdődnek. Rend., helyárak.
1037. auguixtui 13
«t megtalál Schlltzék mara-dékosztályán. — (Olcsóbb lett a piac)
Zalaegerszegi laptársunk örömmel jelenti, hogy az oltani piacon az árak kezdenek visszaigazolni 11 normális színvonalra. Gyümölcs, zöldség, te) és tejtermék lényegesen olcsóbb lett az utóbbi napok alatt.
— A* •fykáxkSu4fl Irodában
is kaphatók a kulturház-alap egy-pengös sorsjegyei.
Aki most meg nem nézi, többé nem láthatja a 40 éves asz-
uonyt. A témája kQlönleges. LII Dagover ragyogó és « többi három főszereplő utolérhetetlen mflvész.
—N<1 ruhákat, pongyolákat Idényvégi árakon vásárolhat Schütznól.
— Kevesebb ruhát kell csináltatni,
ha a szövet szlngyapjuból készült, mert az évekig tart és mindig szép. Csak a szövet cslnálója tudja garantálni, hogy a szövetben csak természetes szingyapju van. A magyar uricsa-ládok részére évek óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként is elsökézböl a Trunk-hahn Posztógyár, Budapest, XI., Lenke-ut 117. Még ma kérje a siövetmlnták költség- és kötelezettségmentes elküldését Nem fog csalódni, hanem évekre szóló megtakarítást ér el. A kollekcióban rengeteg elismerést ls olvashat
— Alkalmi vételekben nagy választék SchUtzék idény végi árusításán.
APRÓHIRDETÉSEK
vaaárnap kényelmet autóval olcaón utalhat. Elójegyzéa Kaulmann Manóul!. Telefon 2 22. 1903
Egy kllfafcajárata tzoba auguaztua 15-te kiadó Kólctey-utea 14. 2352
Veraenyképea .Llkórgyár" Zalamegyében baveaetett SgjaCUI kerea. Ajánlatokat .Ukórgyái" alatt továbbit a kiadóhivatal.
Eleórmdü frlta kéaar llbaaair Upható Singéinél, piaci htttllllkáben. 2381
Nöl divat kalaaaxalaaaaa legújabb modelljei ulán alakultok It olctón kéaaüi nek. Székelyné, Caengery-ut 18. Tanuló, leányt felvetlek. 2386
Jól aiámoló IrodlotanS azép kéalráa-aat gyakornoknak felvétetik. Polgár textil-nagykereakedét. 2387
Klakanliaán, Szent Flórián-tér 6 alalll bálban lakáaak éa •*la<kal)la«aak
kiadók. 2388
ul »>,
.Jé-
l/l
azonnal lelvélellk Sugir-
2389
lakaléalaáart tat|oa olláUora
togad kereaztény család, kózel az óaazea lakolákhox, longorabaaználattat, konepetá
láa. Clm a kiadóban.
Kiadja a laptulajdonoa Köigaidaaági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán. Pelelóa kiadó: ZaUl kár.ly * Interurbán teleion : Nagykanizaa 78. szám.
kapható
lapunk kiadóhivatalában.
OfcsénÁsjjot cwfiamczibm szórakozTialik
Szezonvégi
kiárusítás
iz összes férfi és női nyári divatcikkek, íflrdó-és strandcikkek angnszlns 2-tól 14-ig
leltári áron
árnslttatnak Brónyal Divatház
Horthy M.-ut 1.
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, nOvónyvédelmlaze-rek, gép, zaák, atb. kereakedéaében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Telefon: 130.
a világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitünó szerkezetű különféle
mwMti népeit
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
lomíulaídonosQ
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljzgyzési-
vagy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakonyv)
hitelesítve P 4\'00
Kapható a Zalai Közlttny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
A bélyeg érték!
Olthon, padláson, fiókban heverő bélyegeit éitékesit-heti minden hétfőn délután 6-tól 8-ig a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — az OMKE-ban. Minden bélyeggyűjtőt szívesen Iáinak.
Tagdíj nincsi
U
többe
a ZALAI KÖZLOüT,
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portómentesen koldi nlina bármely 1 b e 11 ö I d I nyaralóhelyre.
Ponyva
Kazalponyva — Gépponyva Repceponyva — Kocslponyva
Gabonazsák - Kévekötő Manllla — Gazdasági kötéláru
Hirach és Szegő Zsák- éa ponyva-kSIoaSnzés
Páratlan kedvezmény a Zalai KfizlCny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmsnlozky-utos 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortial (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Felhívás Budapestre utazó olvasóinkhoz t
A budapesti Márkus Park SzinpJd (VIII., Muzeum körűt 2.) junius 25-c óla sikerrel játaza Szilágyi . El-emann- Kellér nagysikerű, francia miliőben lejátszódó operettjét, a >GólyaSzanatórium<-ot.
Augusztus hóban Budapestre ula. zó olvasóink érdekében sikerült a színház igazgatóságával oly megállapodást létesítenünk, miszerint az alanti utalvány ellenében a Márkus Park Színpad [ténztára 30 százaléka kedvezménnyel 2 sa-mélyre szóló belépést Ad. A Márkus Park S.inpnd naponként 1 előadást iarl negyed 9 órai kezdeíiel. Ajánlaltw tehát az utalványokat vagy a délelőtti elővételi pénztárnál, vagy délután 6 órától it rendes napi pénztárnál előzetesen beváltani. (Jegy rendelés : 134-737.)
-ZALAI KÖZLÖNY-
UTALVÁNY,
melynek ellenében a budapesti Márkus Park Színpad (Vili. Muzeum-körul 2. Tel. 134-738.) jegypénztára 2 drb 3O°/0-os kedvezményes jegyet szolgál.
niiykiilnnMttl Utam Vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1W7. má|ua 22-tól. Ertaoébat-Ur laaulállamáa
4\'« 5 28 7 58 928 II 18 I3J0 13 40-16-30 17 23 1828 2008 2148 2318 2348 -)«iu n-ia m.1 n-k
5 c » a
■ 3
I 8
Letenyei menetrend
Utwyiríl Ind. B 48 N«(ykul»á/t irt. 7-58 N.gyktnU.i/ól Ind. 14 00 UUnytr* trk. 1610
III
BIZTOS
eredményt csak ugy ér d, ha hirdetéseit a naponta tfibbezer példányban megjelenő, messze vidéken Is elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adta fel. Kiadóhivatal Főút 5. (az udvarban.) Tel. 78.
Mjum. a IsHaUiéoüoa *L {\\mtm\\m§ Uvm* Ü ttálaaW La^kMá VáUtti ktoiTBaa»<UJátta« MsfllrmlBOi [Msláa Oiktr. Zalai iárolfc)
77a Évfolyam 183. szánt
Nigykaniua, 1837. aaguaztus 14 szombat
Arm 12
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sxcttesdtex é» kmlóJúvaUl: Fó«t 5 uia. Mcgj^rn* mimtm btfköziup déhitiu.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Rlői!zeté»i áia: egy hóra B peng* Szerkesztőségi 6a kUdóhtraUli telefc
fillér, oo: 78. u.
Tegnaptól máig
Ország:
A kemecsei kerületben a kormánypárti és a kisgadttpárti jelölt is meg-szerezte a szükséges ajánló aláírásokat A Bánát vontatóhajó a Tiszán, Úbccso közelében összeütközött egy jugoszláv személygőzössel. A Bánát elsüllyedi, csak a szakácsnő fulladt a vizbe. A jugoszláv liojó sértetlen maradt.
PfstszcnlUirincCn tifusz járvány van. 4\'J beteg közül 3 meghalt.
Szálasi Ferenc ny. őrnagy fogva, tartását a vád tanács is elrtndellc.
Budapesten a Fiumei uton két kö-rözött vidéki betörőt üldöztek a rendőrök. Major Mihály abban a pilla, natbun, "mikor a rendőr utóiérte, ogyonlőllc magát.
Agyonütötte a villanyvezeték árama a budapesti Lehel utcai kötélgyárban Körmöczi Bezső fiatal szerelőt.
Borsod megyében 20 iskola és ta-nitólakás épül 350.000 pengő értékben.
A miskolci lép fene. ügyben dr. Un-gár Mór birtokos ellen, oki a birkákat becsempésztél te Miskolcra, eljárás in. dul vámkihágás és közegészségügyi kihágás ciiuén.
Puskás Jánost, a ]|£V halál-vonatának vezetőjét a törvényszék 15 hónApI fogházra Ítélte. Kaszás Aladárt és Vörös Istvánt 5—5 hónapra ítélték, Major Imrét felmentették. Az Ítéletet éjjel fél 1-kor hirdették ki.
Magyarországon olasz tőkével cellulózé gyárat szándékoznak felállítani.
V»*g:
Romániában az hnpérlum-válto rés óla 400.000 magyar tlszvlselő veszítette el a kenyerét. «
New Brightonban két ház összedőlt. eddig 13 ha\'otiat húztak ki romok alól.
lengyel .Sziléziából több mint ezer német állampolgárt kiutasítottak, ez-«l a lengycl-német viszony tovább romlik.
Windsor herceg és felesége augusz tus második felét Dalmáciában töltik.
Hongkongban 59 ember meghalt kolerában.
\' Livornoban a tengerbe zuhant egy olasz katonai hidroplán, 3 hulolt. : A szovjet börtöneiben 140 kém-gyamis magyár fogoly sínylődik.
A svájci hadgyakorlatokon egy lel-robbant kézigránát egy főhadnagyot megölt, 3 tisztet súlyosan megsebesített.
KözépfranciaországbAn egyik bucsu-Járóhely kózelélxjn egy hegyszoros, ban felborult egy tele autóbusz és. lezuhant a 25 méteres mélységbe. 3 ember meghalt, 15 súlyosan megse. besült.
A" párisi taxl-szlrájk a soffőrök 25 százalékos béremelésével megszűnt.
A szkutari törvényszék fából készült épülete teljesen leégett. A szik. ráklól a kikötő egyik bárkáján több hordó kőolaj felrofibant.
Megindult a harc Sanghai birtokáért
Gépfegyver és ágyutflz Sanghai városrészeiben — A sanghai bankokat pár napra bezárták — A japán kormány még egy kísérletet tesz a helyzet enyhítésére — Cso-Pel-ben is áll a harc — Csütörtökön este Nankau város is a japánok kezére került
1
Ujabb diplomioiai mentó-akció a PArin-London-Washington vonalon
Toklo, augusztus 13 A tlencslni japán helyőrség közlése szerint a japán csapatok, egész nap >n ál tarló heves harc után csütörtökön este elfoglalták Nankau. városát Is. A kinoi csapatok a hegység feíé vonulnak vissza. A veszteségek mindkét olda\'on nagyok.
Ujabb jelentés szerint a kinal csapatok még megszállva tartják b nankaui fellegvárat, de a japánok remélik, hogy azt még az éjszaka beállta előtt elfoglalják. A fellegvár kulcsa az egész vidéknek. Ál tüzérségi harc állandóan folyik.
Toklo, augusztus 13 Sanghalbói érkező jelentés szerint az otlani japán engedményes terület határán ma reggel heves gépfegyver és ágyútűz kezdődött. Ezzel megindult a harc Sanghai birtokáért. Sanghai északi részében is tombol a harc, amelyet a kinaiak szerint japán tengerészek kezdtek. Több japán tengerész behatolt Cso Pel be és ott is áll a harc.
Tien-csin, augusztus 13 A japán főhadiszál\'ás je\'entése szerint a japánok az *»gész vidék kulcsát jelentő hegységet megszállva tartják, mig a kinaiak a hegyek
csticsán védekeznek. A nagy köd miatt a repülőgépek nem tudnak a harcokba beavatkozni.
A 3-ik japán flotta utasítást ka-pott, hogy esetleges kínai támadás esetén azonnal fe\'eljen arra.
Sanghilbon a kinaiak azon igyekeznek, hogy elfoglulják a japán tengerészeti erők főhadiszál\'ását.
Sanghai, augusztus 13 A helyzet Sanghalban nagyon zavaros és a lakosság körében érthetően nagy a nyugtalanság. Hlrte\'en megrohanták az összes bankokat és a betevők a pénzüket követelték, ugy hogy a hatóságok elrendelték a bankok bezárását. A példát a külföldi bankok is követték. Egye\'őro a bankzárlat pár napra szól.
Toklo tárgyal a kinal kormánnyal
mánynak, amelyben azt óvatosságra inti.
A hatalmak jegyzéke Kínához és Japánhoz
Toklo, augusztus 13 (Lapzártakor érkezett) Németország, Franciaország, Ajnerika, Anglia, Olaszország követel ma közös jegyzéket intéztek mindkét félhez, ugy a nankingi kormányhoz^ mint a japán parancsnoksághoz, a melyben utaltak arra, hogy fontos erdekeik vannak Sangbaiban és azért a japánok vonják vissza csapataikat, a kínaiak ]>edig ne küldjenek több csapatot erre a területre.
Már a 18 éveseken a sor a spanyol háborúban
Általános felkeléssel fenyegetőznek a spanyol anarchisták
Tokk), augusztus 13 A japán kormány rendkívüli minisztertanácsot tartott. Elhatározták, hogy tárgyalásokat kezdenek a ki nai kormánnyal a sanghal-i helyzet e»mérge?edísénck megak idá\'y >zása végett.
Páris, augusztus 13 Franciaországban egyre növekvő aggodalom mellett kisérik figyelemmel a távolkeleti eseményeket. Páris, London és Washington között megindullak a diplomáciai eszmecserék. Anglia kormánya ujabb figyelmeztetést küldött a japán kor-
S. J. de Luz, augusztus 13 Most már a katalóniai lapok is beismerik, hogy Negrin, a valenciai kormány miniszterelnöke legközelebb azért utazik Valenciából Barcelonába, hojjy a katalán "kormány-nyai megbeszélje [
a valenolai kormány székhelyének Barcelónába való áthelyezését.
A valenciai kormány áthelyezésének hir szerint az a célja, hogy igy ellen
súlyozzák a katalán szélsőséges pártoknak azt a törekvését, hogy Kata-tóniát kü\'önválasszák Spanyolországtol.
Valencia, augusztus 18 A minisztertanács elhatározta, hogy augusztus második felében összehívják a parlamentet. A honvédelmi miniszter bemutatta
azt a rendeletet, amely kötelező katonai szolgálatra hivja bc a 18 20 éves korosztályokat.
Páris, augusztus 13
A Jour carthagenai jelentébe szerint az anarchisták és a rendfenntartó erök közölt véres ös>zeütkó-zések za/lottak le. Valenciából sürgősen csapatmegerösitéseket küld lek Curthagenába. A zavargások oka az, hogy a helyi kormány a valenciai kormány rendeletére lqtar-tóztatta az anarchista szervezetek több vezető tagját. A városban több ezer röpiratot oszlottak szét. A röpiratokban az anarchisták általános felkeléssel fenyegetik a kormányt, hi a politikai foglyokat 24 óra alall nem bocsátják szabadon. A valcn. ciai kormány a köztársasági őrség két zászlóalját küldle Carlhagená-bu. nho. puskalövésekkel fogadták őket. A köztársasági őrök
véres osata után megsemmisítették w anarchistákat.
A hangulat rendkívül izgatott és minden percben uj anarchista lázadás kitörését várják Cai thagenában.
AVila, augusztus 13 A köztársasági csapatok repülőgépei az utóbbi napOkl>an állandóan kísérletet tesznek a nemzeli csapa-tok birtokában levő
nyilt városok bombázására. A támadások főként Toledo és Ta-lavera de la Reina e!len irányulnak.
Megkezdődött a nagy olasz próbaháború
Bóma, augusztus 13 Az olasz király megérkezett a nagy olasz hadgyakorlatok színhelyére. A gyakorlatok ma hajnalion megkér-dődtek. A támadó vörös liadsereg j»arlra szállásával és előrenyomulásával kezdődött a feladat. j
«AUC BBZUMW
1»7. auguizlm 14.
Bethlen gróf is beszél az országos Iparos kongresszuson
Megindul a kaposvári autóbusz ellenjárata Nagykanizsáról
Hl influenzája van, gomloakod-|ík arról li, hogy nyomra él belei a lerraéitdM .Ferenc Jálaef" ke-tcrOvil haiinálalt állal gyakran <• a\'apoaan kllistllllasunak. Az orvo-•ok ajánlják.
ló hírek a nagyvilágból
Az Iparügyi minisztérium jekmté-séböi:
Az ujabb statisztika folytató-aga* emelkedésről számol be : n széntermelés és a szé.nfogyasztás nz általány ipari konjunktura javulásának megfelelően tovább emelkedett. A termelt 40.43 millió mé\'.ermázsa szén mennyisége az előző óv hasonló időszakával szemben 6.19. millió métermázsa, azaz 14.7 szá\'a\'ék emelkedést mutat, a szénfogyasztás emelkedése az c\'mult év első felé- ; vei szemben 5.85 millió métermá-zsát, azaz 18.8 százalékot tesz kf. A mult évekhez hasonlítva még na-gyobb az emelkedés, igy az 1934. évi adatokkal szemben a terme\'és 24.1, a fogyasztás pedig 32 százalékkal növekedett.
A közigazgatási bizottság előtt elhangzott jelentésekből:
- A zalai állategészségügy lényegesen javult. A betegségek csökkentek. A közegészségügyi helyzet is kielégítő. A trachomabetegek száma is csökkent.
- A zalai adózási helyzet lényegesen kedvezőbb, mint az előző hónapban. JuUusban sokkal több adó
foiyí be, mint tavaly ilyenkor. »
A balatoni idegenforgalom á\'landó javulás: mutat. A B1B kimutatása szerint u külföldi vendégek S\'.áma három esztendő ulatt 6503-ró\' 15.015-re, az itt töltött éjszakák s/.áma
83.220-ról 181.098-ra emelkedett^ •
A belügyminiszter n zalai terhes és szoptató anyák, valamint n csecsemők és ovodások i tejellátására 4500 pengőt utalt ki.
A letenyei maláriakutató intézet 5000 pengőt és 2 kilogrum kipint
kapott. I

A magyar-német kereskedelmi megállapodás szerint a^usztusban 95 vágón zsirt és 25 vágón szalon-nát exportálunk, ami a magyar részröi kivitelre felajánlott teljes mennyiség lekötését jelenti.
Angiin 20 vágón zsirt vesz át. •
Az Országos Gazdasági Munkás-pénztárnuk az 1936. évről szóló jelentése szerint a kö\'.e\'ező biztosítás alá eső gazdasági cse\'édek száma nz 1935. évi 296.127-ról 307 ezer 535-re emelkedett. Aí eme\'-kedé« tehát 11.408.
Höemelkedés!
Prognózis; Délkeleti déli szél, egy két helyen zápor, a hő emelkedik,
A Moteorologlal Intézet nagykanizsai megügyelőállomása jelenti i
Hőmérséklet toffnap eato 9-kor: +2*4. ma reggels +21 0 dAlben : +3o 0 Csapadék: 00 %,
N
A nagykanizsai Ipartestület megtartotta augusztus havi elöljáróság! ülését Samu Lajos elnöklete alatt. Az elnök bejelentette, hogy Bethlen István gróf fogadta a kanizsai ipar testű*, küldöttségét, amit dr. Krátky István polgármester vezetett és Ígéretet adott, hogy feltétlenül megjelenik nz országos iparoskongresszuson, a banketten ^>edig felfog szó\'alni.
A MAV igazgatósága a nagykanizsai Ipartestület korábbi felterjesztésére értesítést küldött, hogy helyt ad a kérelemnek és már legközelebb ellen-autóbuszjárat indui Nagykanizsáról Kaposvárra.
A járási ipartestület megalakulását il\'etőleg a kanizsai testület szeptemberben fog hatámzni. Szeptember végén kerül felavatásra az iparoshősök emlékműve is.
A tanonciskola ügyében su\'yossá
Könnyen végzetessé válható szerencsétlenség történt a nagy;écsei uton. Tóth József 32 éves cséplőgéptulajdonos, nagykanizsai, Teleki utcai lakos, Nagyrécse fe\'é vontatta a cséplőgéjwt traktorral az ott vállalt mezőgazdasági munkához. Mikor a traktor egy dombra ért, megcsúszott, nem tudta tovább tartani a von latolt cséplőgépel, ugy, hog? az az árokba fordult, de a traktor szerencsére megakadt tó fennmaradt az uton. A cséplőgép magával rántotta Tólhot is az ái-okba ás maga alá temette. A zuhanás közben megfordult gép kerekei az égnek meredtek, de Tóthnak az ijedtségen és kisebb sérüléseken kivül komolyabb baja nem történt. Sokan össze sza-adtakl az uton, csakhamar a kani-zsai mentőkért telefonáltak, másrészük pedig segítségére sietett Tóthnak. Mikor a mentők megérkeztek,
vált a helyzet. A mfnlszfer ugyanis nem csak az oktatók óradiját, ha nem az órák számát is ugy leszállítót! a, hogy a nagykanizsai iparos-t.m.mcískoln léte veszélyezlelve van. Az elöljáróság megdöbbenéssel vette tudomásul az elnöki bejelentést és megfelelő sürgős közbelépést határozolt el. A fe\'ügyelőbizott\' ság emiatt komolyan n lemondás gondolatával foglalkozik.
Végű" az elnök ismertette az augusztus 28., 29. és 30-i kongresz-szus programját és napirendjét, valamint az ugyanakkor lefolytatandó országos borbély és fodrászkongresszus munkarendjét.
Az elnök felkérte uz elöljáróság és a testülel minden lagjál, hogy a nagykanizsai országos ipurosnnpo-kon minnden iparos vegyen részt és ezt erkölcsi kötelességének ismerje. i \' I
első segé\'yt nyújtottak, azonban nem volt szükség Tóth kórházba szállítására, mert valóban csodálatos módon nem történt komoly bnj és a helyszínen, miután rendbe-hozták ismét a gépel, folytathatták * munkát.
Naptári Augusztus 14. szombat, ltom. kat Özséb. Protestáns Ozseb. Izraelita Elul hó 7.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig az „őrangyal" gyógyszertár ób a klBkanlzsal gyógyszertár.
GfefftrdS nyitva röggel 8 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kividen egész nan nőknek).
- (Bélyeggyűjtők Ulálkoxája) Hétfőn délután 6-tól 8 óráig az OMKE tanácstermében.
— Mindenki SchUtzék idényvégl árusításáról beezél.
Pária és a világkiállítás
(Párisi Impressziók, IX. kanizsai szemüvegen)
Tizenöt frank és nem s >kkal kevesebb szunyogcslpés ellenében visz fel a felvonó az Eifflel-torony tele jébe. Utolsó estén én is felutaztam. Az ut mintegy tiz percig tart a szürkészöld acélbordók között. Ahogy haladunk felfelé, a zaj njind nehezebben éri utói a liftet és a tetőre már csak halk zsongás hallatszik fel. Valami csodálatos látvány innon a kiálliiás és maga Páris is. Messze; a Montmartre felé egy sötét dombról vakító fehéren emelkedik ki a Sacré Dieur. A Szajnát csaknem végig lehel látni, amint itt-ott csjl. lógva, a transparensek fényét vissza verve kanyarog egész Páiison keresztül. A Champs Eysóes fényes vonalán végigfut a szem és megakad az Étolle on, ameiy nevéhez méltóan valóban mint egy csillag tündököl a sötétségben. Nyfac-ljz avenue keresztezi itt egymást, il elve torkollik egymásba egy hátai, mas téren, amelyet ragyogó fényár-ba borit a kivilágított Arc de Tri.unphe. A torony közvetlen kör-nyezetében körös-körül a Kiállítás város. Csaknem minden pavilont fei lehel ismerni sajátos alakjáról é-s kivilágításáról. Ilyen fény- é> szin orgiát még egy kaleidoszkópban sem lehet látni. Az embert mintha csodás álomból ébresztené fel a liftkezelő hangja : »Tessék 4 be* szállni, kérem, indulunk levélé !<
Az est java még csak most következik. La féte de l\'eau et du feu : a \\iz és tüz ünnepe ! Kár, hogy a Hattyuszigelel az ^zeregyéjszftká-. hoz hasonlítottam, mert erre mosl nem tudok találni megfelelő hason-latot. A Szajna tükréből vékony, fehér kis vizsugárkák emelkednek kL Az apró szökőkutacskák kezdenek nőni, terebélyesedni, párázni és a fehér szin lassan-lassan. rózsaszínbe megy át. Mikor a sugarak néhány méter magasságra megnőttek, az egész már csak egy rózsaszín ködfeihönek látszik. A felhő kezd alakot ölteni, hirtelen ismét vakitó fehér lesz és a sötét háttérből egy hatalmas, lomposfarku mókus Alak ja emelkedik ki. Azután a vizből színes, csil ogó tűzgolyók szállnak ki a mókus fö\'é, ott szélpukkannak ós megszámlálhatatlan színű fonalak- \' ban hullanak lefelé. Mire leérnek, addigra a mókus is eltűnik ós a szjnjáték helye, mintha cs ík a függönyt húzták volna le, ismét vaksö-« tét lesz. A többi fe.vonásokban ugyan igy emelkedik ki a vizből egy pely-hes, sárga kiscsirke alakja,, a karmaival fenyegető vén boszorkány, a szó szoros értelmében habselyem krinolimban egy dáma ós végül egy, csoport magas, karcsú, fehértcstü nőalak pompás »hullámos« platinaszőke fürtökkel. A csoport e\'ó a vlzbói \'átlátszó vlzfüggöny nö kJ, lassan felveszi a francia trikolor szinelt, azután egy hangos lotó-csanássai eltűnik az egész.
Kárpótlásul az Eiffel-torony kezdi ismét öltógetnl szimes fényruháil. De mintha ma egy kicsit ideges volna. Mindegyik csak néhány pillanatig marad rajta. Ugy látszik, hogy valami nagyobbra készül. Valóban I Hirtelen sötétségbe l>orul az egész torony. Néhány pillanatnyi sötét után u torony körül innen is, onnan is kúpos görögtüzek indulnak felfelé. Meglepően magasra
Olcsó
nyári vásár
Singeméi
atig. 2—14-ig.
\\
A felborult cséplőgép maga alá temette a gépészt
JM. tMWto u:
flALAi BOZLOS*
szállnak, mintha vetélkedni
nán.ik az öreg Etffellel. AZonb&n mikor a középső tenaszig elé n ;k,
onnan kardálaku, fényes lángnyel vck csapnak ki és a görögtüzek hangos sistergéssel hullanak vis&za, Közben a torony kitombolja magái. Állandóan csapkodnak ki belő\'e a különböző szinti tüzgo\'yók. A cgu-csáról egy hatalmas fehér gömb ugrik felfelé, rövid ut után szétpuk kan és pazar, gyémántcsUlogásu da rabokban hull lefelé. A közönségből szaggatott, halk kiállások haljatsza nak össze vissza : Qu\'lll fait beau MugnifHie"! Splendlde ! Negyed óráig tart ez a mesés tüzesö. Az embcr szinte nem is tudja egyfolytában nézni. Kö/.be-közbe lehunyjuk a szemünket, hogy azután újult erövel annál jobban élvezhessük a csodálatos látványt. A1 petárdák lassan kezdenek ritkulni, a toro:iy egészen sötét lesz ós nv?st már teljesen megszűntek a fényes bombák.
Ugy látszik, elfáradt a nagy vas lény, vagy talán csak erőt gyűjt ? Hirtelen Irtózatos detonáció reszketteti m°g a levegőt. A tönvag felsikolt. A torony mintha szétrobban-nn; egyszerre ugrottak ki testéből tetőtől talpig mindenütt a tüzes csil-lagok és fényvirágok. Nem, neímj nincs semmi baj. CSupán, mint a nvárl zivatar, egy hatalmas dörre nésíe\' és vi\'lámcsapással utofeó ere jét is kiadta s igy a feu d artifioo végetért. Az utolsó erőfeszítés után a torony mintha megnyugodott vol na. Most é\'es, szinte 1>ántó fehérben ragyog. Valaki előttiem javíthatatlanul objek\'iven megjegyzi »0h, schön, sehr schön, uber dl se vcrfluchte Gelscn !...«
Beg\'dsán Andor
Szombat
BUDAPEST T.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 10 Ifirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.15 Mit nézzünk meg? — 12.05 VI. dák József cigányzenekara. — 12.30 IHrek. - 13.20 Időjelzés, Időjárás, jelentés. _ 13.30 Hanglemezek. -14.40 Hírek, árak. — 16.15 Harsányi Gizi mesél. — 16.45 Időjelzés, hírek.
17 Az 1. honvéd gyalogezred zeno - 17.30 Zakariás János előadása. _ 18.20 A Horthy-kup* vizi-|H>ló körmérkőzés köretében Magyar-
ország-Németalföld válogatott csapatainak mérkőzése. Beszélő Pluhár István. — 1915 a rádió szalonzenekara.
- lí).4:> Dr. Hédvay István előadása.
- 20.10 Budapesti Hangverseny Zc. nekar. - 21.30 Hirek, időtírásjelen-\'és. — 23.05 Hegedűs Gyula cigányzenekara. _ 00.05 Hirek. BUDAPEST n.
Í7.30 Hanglemezek. — 10.20 Mező-gazdasági félóra. ~ 20 A rádió szalon-zenekara. _ 20,35 Hírek. BECS.
12.55 Szórakoztató lemezek. — 14 Hclikemper bariton lemezei. — 15.15 Mandolinzene. — 16.30 Vegyes lemo-zck.
111.10 Hádiózenekar. — 20.10 Tarka zenés est. _ 21.45 I)achs Oszkár zon Rorázik. _ 22.20 Sieberth-négyes. -23 Könnyű zene.
Kortlbutor egy poncért
l-«y garnitúra fonott IterU bútort is lehet nyerni az egyházközség kul-
•urlxáz-sorsjegyén.
TARKA HÍRADÓ
1. Ezredbába kerestetik
A világ legkülönösebb clmü állásáról most szereztünk tudomást. Haláleset folytán tudtuk meg, hogy létezik: ezredbábu is. Dániában. Az f. sz. dán halárörcz. red ugyanis a jülU\'n li part hosz! szában elszórtan teljesít szolgálatot. Az ezred lakjai: továbbszol. gáló családos katonák. így tehát értlielö, hogy ezredbáb-ára szűk ség van, sőt az nagy népszerűségnek örvend.
A most elhunyt ezredbába: Ni-lia Jórgsscn asszony maga js egy halárőralliszt özvegye volt. 56 éven ál látta el az ezredben fontos funkcióját... Utóda még nincs, le bet pályázni!
2. Válás-gyűrű
Uj divat. Szülőhazája; pária A francia fővárosban ugyanis azok a hölgyek, akik férjeikkel, szakitoltak, a karikagyűrű helyeit úgynevezett \'Válás-ftyürüt- hordanak. A jobbkéz kLsujján vékony platinagyürü jelzi a férfiaknak a szabadot.
A divatnak állítólag nagy sikere van. A férfiak kórében. A férfiak ugyanis állítólag szeretik azokat a nőket, akikn-k mulljuk van. A rosszmájúak szerint azért, mert hisznek aliban, hogy a történelem megismétli önmagát.
Lehet... .
3. Labdaizedö kutyák
Tenniszpályák közelében a gye rekek fő kereseti forrása a labda, szedés. Magunk is műveltük jtyo rckkorunkban. Angliában most mindez megszűnt. A tennisz és golfpályákon külön e célra ido milott kutyákkal szedetik össze a célt tévesztett labdákat. AUitf-lag kitűnő eredménnyel.
XX. szá/ad. Már az állat is az ember ellenségévé szegődött, nem csak a gép. Legközelebb áronban már a kutyák is bélistára kerülnek. Mert egész bizlos kitalálnak valamilyen sugarat, vagy szerke-
zetet, ami önként és egyedül visszahozza a labdákat. Hisz a XX. században élünk...
4. Autóval moziba
Kz már Amerika. Hollywoodban rendeztek be egy olyan mozit, ahová csak autóval lehet bemen, ni. Az autók bejárnak a .nézőtérre és autójuk kényelmes (dé. seilWil nézhetik végig a filmet] Egyéb ülőhely nincs: — gyálogo sak kizárva. A moziban 405 autó, mik van ficTy s mindenki bármikor otthagyhatja az előadást — autóstul.
Az elkésetteknek nemcsak Jo-guk, de egyenesen kötelességük, hogy autóstól rohanj:|n ik» a nézőtérre. i
5. Boxbajnok mint főnyeremény
Kgy kis lengyel városkában, Duktsyban rendezték meg azt a furcsa sorsjátékot, amelynek főnyereménye egy élő ember. Ne. vezetésen egy NVysipka nevű 36 éves lH)xbajnok. Minden sorsje. gyen ott a fényképe és hátlapján (a sorsjegyéni fel vpnnak sorolva összes erényei.
Mondani is felesleges, hogy a sorsjegy különösen a hölgyek kö réhen örvend nagy kelendőségnek. Különösm a magasabb évjáratúak körél>en, ha van ilyen cftyáltalán a hölgyeknél. De ez nem is csoda. Hisz NVysipka barátunk nem iszik, nem dohányzik, szelíd és gyengéd ember, aki ráadásul még a gyermeket Ls szereti. Szóval ti. pikus Jó férjanyag.
Mert azt elfelejtettük mondani, hogy NVysipka boxbajnoknak cl kell vennie feleségül azt a hölgyet,
aki a főnyereményt, irifcr mint őt megnyeri.
No és mit szól ehhez NVysipka? — kérdezhetik Önök. Semmit. Néki mindegy, hogy kit vesz el, mert az a véleménye, hogy n házasság is olyan lutri, mint nz érte folyó sorsjáték.
Lehet, hogy igaza is van...
110 tanú áll a törvény elé a csurgói téglagyáros ügyében
Nagykanizsai üzletel is voltak a váltóhamisítással, uzsorával vádolt megyebizottsági tagnak
A Zalai Köz\'öny már foglalkozott Traubermann Adáin, az idős (Su- gói téglagyáros ügyévé\', aki e\'lcn nyomozót indult, mert a vidéki gazdák kö^üi többan fe\'jelentc.ték, hogy ravasz fondorlattal becsapta őket. Traubermann, aki Somogy vármegye törvény hatósági bizottságának is tagja, tagadta a terhére rótt cselekményeket, azohban á csendőri nyomozás olyan anyagot p:odu-káll, hogy a kir. ügyészség ennek: alapján j>erbefogta. A törvényszék ebben az ügyben szeptember 13-ára tűzte ki a főtárgyalást, azonban a
per óriási anyagánál fogvP, va\'a-mint, mert 110 lanut idézelt be a bíróság kiszáll Csurgóra és az ottani községházán folytat,a le a monst teper tárgyalását.
Traubermann Ádámot váltóhamisítással, közokirathamisi\'ással é$s uzsorával gyanúsítják. Traubermann-nak Nagykanizsán Is vannak üzle\'.i összeköttetései, igy a jövő hónapban lefo\'ytJtandó csurgói tárgyalás kimenetele iránt Zala megyében is nagy érdeklődés nyilvánul meg. | | ! I
A Kl S- ROTÁL kerthelyiségében és éttermeiben ma, pénteken este
szálka nélkUli halászlé
(ráoponty és luróaofuazi] vacsorát rendezek, melyre a n. é. közönség szíves pártfogását kérem. Zenét a debreceni Kiaa JAaka Ismert zenekara szolgáltatja. Teljes tisztelettel Pénzes Antal, a „Kis Royal" vendéglőse.
Szombaton éa waaérnap tánol »
HaP,
vmáAoCiom.-._____
IRUNKHAflN
IV.PROHASZKA OTTOKAR-U.a VI.TEREZ-KORUTa
Gyártelep: BUDAPEST, IX., LESKE-UT 117.
Az iparososztály és a városi rend kialakulása hazánkban
4 Irta: dr. Makovlcxky Gyula
A vármegye a város élclél>e az árszabályozó jogával mélyen belenyúlt, igy p város pintéi pangott. De n megyerendszer a megmerevedett városi szervezet önkormányozásábq közvetve nem tudóit belefolyni. A vármegye hatása alatt a középkor vége felé elnémetesedő városaink lassan ma. gyár színezetet nyernek. Ugyanis a szabad királyi városok gazdag német kereskedő-iparos |K>lgárai némi vagyon megszerzése után nemességre és földbirtokra törekedtek, helyüket pedig a városba költöző, jobbágysorból felemelkedett. magvar iparosok foglalják el.
A városok belső él tében továbbra is a jól szituált Iparosok és előkelő kereskedők játszák a főszerepet, sőt a mindinkább növekvő kereskedelem a folyton nagyobbodó tőkeereje ha. taimával a kisipart háttérbe szorítja. Igy a törők-kor városai kisvárossá süllyednek vissza, a gazdasági viszonyok lényeges csökkenésével, állandó küzdelmet találunk a/, élettel, melyben a polgárok nagyobb szellemi törekvés és elgondolás nélkül csupán csak napról-napra tengetik magukat. Különösen a kuUurtórekvésck utáni érzék hal ki a törökidők iparosságá-bői és csupán az anyagi lét gyönyörei kormányozzák életűk hajóját.
III. Károly, majd Mária Terézia és József által átplántált merkantilizmus illetve felvilágosodott abszolutizmus eszméi és végül a radikális felvilágosodás eszméi nehezen találnak termőtalajra a magyar városok konzervatív autonómiájában. A bécsi merkantil, az«z kereskecdlml véd vámos politika az örökös tartományok gazdasági életét támogatja, Magyarországot lulajdonképcn egy agrár-bányának tekinti és ide viszi a háborúmén, tes osztrák és cseh tartományokban nyugodtan ehncchnnizálódó, a kisiparból szinte gyárszerücn fejlődő ipari üzemeknek iparcikk-terményeit. A magyar kisiparosok üzemcsitését nem segitik elő, söt határozottan el. nyomják. Magyarország « Habsburgok gazdasági politikájában a nyers-anyag termelésnek a ltelyct kapja.
Mária Terézia és József gazdasági politikáikban felvilágosodott abszolutizmus hivel. Mária Terézia tekintettel arra, hogy az urák nem akarnak adózni, egy erőteljes gazdag jobbágy, osztályt óhajtana megszervezni és ezeken beszedni azt az adót, amit az urak nem szavazlak meg, tehát inkább a jobbágyságot pártolja az urakkal és az iparral szemben is. Az 1715-ös országgyűlés egy választott bizottságot kaid ki, amelyik o* ország gazdasági ügyeivel foglalkozott. Kz a bizottság 1717 1720. kőzött működik, elnököl a kalocsai érsek és a zágrábi püspök. Kz a bizottság azt ajánlja, hogy Magyarország gyapjú-termelésre rendezkedjék be, i>osztógyárakal lé. tesitsenek. Az ország állattenyésztése kedvező volna a bőriparra és bőrgyárak szervezését találja gazdaságosnak. Egészséges gazdaságpolitikai ter. vezet volt az, hogy az idegenből bel telepedéit tőke illetve gyáripar részére 15 évi adómentességet adjanak Ma. gyarországon. A benyújtott emlék-
■AJLftí KÖZLÖNY.
1937. augttmUu 14
iratukban még nagyon sok életre való gondolat rejtőzött. A helytartó tanács közegei vegyék át a készárut és a félgyármányt és a nyersanyagot szerezzék be, hogy igy az i|>ar mente-sitve legyen az értékesítéstől és az anyagbeszerzéstől. Az i|>ar és kereskedelem elősegítésére pénz és mérték-egjaégesitést javasoltak. Kívánták, hogy az ország egész területére a jk>-zsonyi mértékegység legyen mérvadó. A gazdasági elgondolásuk mellett azonban a nemesség jogait csorbítatlanul óhajtották hagyni és a jobbá gV: ság megszorítását követelték.
Az elől* nevezeit uralkodók véd-vámos rendszere miatt a magyar fel vidék nyersanyagokban gazdag ipari és kereskedő városai hihetetlen pangásnak indulnak. A merkantilizmus a magyar földkincsekkel nem számol. Anyagi áldozatok árán is az osztrák és cseh i|>art támogatja és a felvidéki városok ipara és kereskedelme folyton lejjebb süllyedt, ahelyett, hogy a kor színvonalának megfelelően emelkedne.
Kzck előrebocsátása után nézzünk már IkjIc saját városunk gazdasági életén .\'k a fejlődéséi*1. Kan\'zs i a magyar középkorban főúri kastély, majd egy nagy majorgazdaság szervezeti köz|K)iitja lett és ké*ől>b a török ve. szély megjelenésével ezen majorgazdaság védelmére a Principális térjen-gös mocsaraiban vár épült. A majorgazdaság ellátására itt levő iparosok legfeljebb a szűkebb környéket látták cl i|>arrikkckkcl, az itt levő keres ke dők a Kanizsaiak és ké.söl»b a \\á-dasdyak szolgálatában álló familiárisak voltak, akik esetleg csak elvétve foglalkoztak « saját felelősségükre Kanizsa környékét behállózó keres-kedeiemmel. Á N\'ádasdyak nagyon jól gazdálkodtak, terményeiket a* osztrák piacokon mind el tudták adni, sőt a körnvékl>cli idegen jobbágyoknak a nyersterményeit is ősz-szevásárolták és busás haszonnal túladtak rajta. Igy Kanizsa egy gazda-sági központ volt, amely egy főúrnak majorgazdaságán belül teljesen önellátó gazdasági megélhetést folytatott.
(Folyt köv.)
Idősebb embereknél, kiknek széklete rendellenesés fájdalmas sokszor már napi 3—4 evőkanál természetes „Ferenc József keserűvíz is meghozza a normális bél-kiürülést és a kielégítő anyagcserél s igy Jelentős megkönnyebbülést biztosit. Az orvosok ajánlják.
— Teklntta meg a Kopstein Bútor áruház állandó butorklállitásét ízléses és oloró bútorokat kedvező fizetési fel tételekkel vásárolhat
Szezonvégi
kiárusítás
Az Összes férfi és női nyári divatcikkek, fOrdő- és strandcikkek angnsztns 2-től 14-ig
leltári áron
ámsittatnak Brónyal Divatház
Horthy M.-u< 1.
Belefulladt a Balatonba egy pusztaszeri fiatalember
Balaton"elle, augusztus 13 A MABI Ba\'atn\'ellén / üdülőházat épittel. Az J építkezésről do\'gozotl Jr Obermnyer Ferenc 21
éves pjszta zeri munkás is. A fiatilember tegnap este a munka befejezése után fürödni indult. Az épilkezés-hez a Balatcai-partról szedtek « homokot s a viiben azon a helyen már egy mély gödör ke\'etkeaetl, a
melyet »Vigyázat! Mély viz!« feliratú táblával jelölték meg. Ober-mayer a gödörbe ugrott. A közelben fürdőzök figyelmeztették, hogy m játsszék az életéve1, de a fiatal munkás nem hederített a figyelmeztetésre. Egyszer csak elmerült a méíy gödörben és töblxjt nem is ke-rüU éive a viz színére. Pár órti u.uiva fogták ki a holttestét. Az ügyészség a temetési engedélyt kiadta. r
Rekviem a piaristáknál magas lihályérl
Égő kandeláberek. Tompa gy<;r. , tyafény a katafalk körül. Zsúfol* I templom. Mindenütt,, ahová csak J nézünk, ott van még a megboldo-[ gult kezevonása. Szinte láljuk, ho-
ZALA ARAH9KÖHVU6
Zala vármegye: a haza bölcse. Deák Ferenc vármegyéje. Zala : Nagykanizsa, Zalaegerszeg. Keszthely, Sümeg Balatonfüred, stb. a dicsösége-s magyar mult, a fejlett ipar, a tengerentúl is legjobban ismert és tekintélyes nevet kivívott ke reskedelem, a nagy vállalkozások, a polgári becsület és tisztesség, a nemzeti politika, a várbéke és polgári jólét fogalma.
Minden kő, minden fűszál Zala megye aranykoráról beszél. Amikor minden máskép volt.
Amikor kulturája, színvonal, forgalma hatalmas empóriummá emelték. Amikor tisztelettel ejtették ki a messzi országokban Nagykanizsa nevét. Fémjelezve volt ösi Zala, fémjelezve Nagykanizsa, stb. becsületes népe.
Nem lehet, hogy azoknak neve, azoknak emléke eltűnjön, mint a szél fuvallata, akik Za\'a megye, akik Nagykanizsa, Keszthely, Zalaeger-
szeg, stb. naggyátételél előmozdították, akik fejlesztclték, akik egy egy téglával, egy épitő-köve\' hozzájárultak ahhoz, hogy Zala Nagykanizsa, stb. büszkesége lett a ~nv>j!ynr szent koronának. Hogy elfe\'ejtsék azokat a hazafiakat, azokat a derék, becsületes polgárokat, bárme\'y vártán is áilottdk őrt és tettek szolgálatot Zalaországmik. Akik egész életükön át Nagykanizsa fejlesztésén, kiépítésén, színvonalának emeléséi do\'-goztak, intézmények megvalósításán fáradoztak. Akik munkásságukkal, szorgalmukkal, polgári erényeikkel és hu/.afiságukkal kitűntek és hozzájárultak Zala és Nagykanizsa ragyogó szép épületének felépítéséhez, bármely társadalmi osztályhoz is tartoztak, bárhová is állította őket a Gondviselés.
Ezeknek a polgári erények által ékc-sltetl, nemesverelü polgároknak munkásságát, életét ós szerepót akarja megörökíteni a
ZALA ARANYKÖNYVE
(A Ml ÉRTÉKEINK)
cimü mű, ami most kerül megírás ós összeállítás alá, hogy ragyogó aranykönyvként szerepeljen u j^. lennek, hogy hirdesse u mult dicsőségét és erényeit és példa iránytű legyen a zalai jövő nemzedék számára.
A »Zala Aranykönyve* méitóem\'é-ket kiván állítani mindazoknak, a kiknek neve, munkássága szereplése összeforrott Zala vármegyével, Nagykalzsával, stb. és mukásságuk ismertetése mellett fényképüket is közli. Ugy a mult lelkes polgárait, mint a trianoni csillagzat a\'att küzdő osztályosokat, valamint a háborúban kitűnt vagy elesett zalai hősöket, akik külön fejezetben lógnak szerepelni.
örökbecsű, -maradandó, szép emléke lesz ez Zala, Nagykanizsa stb. múltjának, jelenének. Felejthetetlen örökzöld azok számára, akik szivükkel szolgálták posztjukon Zalaországot, Nagykanizsát és a többi városokat, községeket.
Ezt a müvet a nagyközönség segítségévei kívánom megirni és összeállítani, hogy adataival minél hivebb minél szebb legyen és visszatükrözze teljes szépségükben azokat, akiknek bármi érdemük is van Zafuország szolgálatában, nyilvános vagy ma-
gőnszereplésben.
Felkérem azért mindazon zalai családokat, akiknek hozzátartozójuk a múltban vagy jelenben bármi for-
mában is vette ki részét Zala, Nagykanizsa, stb. közéletének előmozdításában, juttassa el az II élő (visít alakú) fényképét hozzám, valamint az Illető rövid életrajzéi, a szükséges adatokkal, ho^íy beiktathassam a kiadásomban megjelenő >ZaIa aranykönyve* cimü müvembe, ahonnan senkinek sem szabad hiányoznia, aki bármily tevékenységet is fejtett ki Zala szolgálatá-tában. |
Mennyi előkelő po\'.gár, mennyi ér demes városi politikus, mennyi régi kereskedői ház feje, mennyi nemes iparos, patrícius, közéleti férfhi, nemes honleány érdemel egy ragyogó nefelejls koszorút homloka köré! Mennyi zalai hős katona az emlékezés babérját! Ezt akarja •Zala aranykönyve.*
A »Zala aranykönyve* (A mi zalai értékeink) közel akarja ök«<t vinni a magyar szivekhez, hogy a ftÖzbecsülés ós köztisztelet meleg) lángjánál felmelegedvén, világítsanak a magyar Holnap zalai mar gyarjának.
Egyetlen zalai család otthexnábólj egyetlen zalai Íróasztalról, egyetlen könyvtárbői és iskolából sem sza"bad hiányoznia »ZaIa ai-anykönyvé-* nek. Felvilágosításokat a kiadónál:
Benedek Rezső szerkesztőnél
Nagykaniisa, Sugdr-ul 38ja. sz. alatt
gyan simogatja a főoltárt, a szobro-kat, a kelyhet, amelyből naponta sokakat áldoztatott. A kaMalkon koporsó, pajta a papi jelvények :a& elhunyt kelyhe, u stóla, a papi ha-talom szimbóluma. És könnyek mindenfelé. A gyász, uz igazi fájdalom megnyilatkozása. Az elárvult piJris-ta fcSnlád, a tanári kiír, a tanulóifjúság. Ott látjuk a hivatalos vári* vezetőit, dr. Krátky Istvánt., dr; Hegyi Lajost és Vécsey Barnát, a rk. egyházközséget, a bíróságokat dr. Hennig Alfréd törvényszéki c]. nök képviseli. Ott látjuk a világi papságot, a Piarista Diákszövetség élén Berlin Ágoston elnök, ny. törvényszéki tanácselnök, ott van a Zrínyi Miklós Inda\'mi Kör küldöttsége, élén dr. ThoUvay Zsigmond tb. elnök, Kelemen Ferenc és dr. Szabó Zsigmond társelnökök, a többi lár-sadmhil egyesületek, a post<* vasul, a pénzintézetek részéről vitéz Bentzik Lajos kir. kormányfő-tanácsos, ott van a gimnáziumi tanári kar, az"összes intézetek és iskolák igazgatói, a jóbarátok. tisztelők serege, a közhivatalok képviselői. i
Szem nem maradt s/.áraz-m, amikor felhangzott a kóruson idb. Rácz János kántor ulkalml gyászéneke. És megkezdődött a gyász-istentiszte\'et, a kato\'lkus egyház szivbemarkoló szertartásai szerinl Majd a oelebráns Bartha István igazgató leveti a miseruhát és a pafástot veszi fel, hogy elmondja a szokásos nagy abszoluciót, mia\'att a kóruson a kántor rázendít a szomorú gyászdalra... És megkondul a templom kicsi harangja, uto\'só búcsú ez a templomépitő Magas Mij hálvtól...
A közönség a döbbenet ós fájdalom hangulatában hagyja el a kis tempromot. Mintha mindenki egy nngyon kedves cs iládtagját ve.zi\'et-te volna el.
Balatonfcnyvesen
is yolt rekviem Magas Mihá\'y lelki üdvéért. Az ott nyaraló ríagykanU zsaiak dr. Hegyi Lajos városi főjegyző vezetésévei mind megje\'en-tek a gyószistenllsztelelen, amelyet az éppen ott időző Dal\'os István kecskeméti piarista tanár végzett. A gyászmise alatt Kenedl Aura vezetésével az egyházi énekkar énekelt
133 Egy téglát
mindenki adjon a katolikus kultúrház alaphoz. Vegyen egy pengős sors-jegyctl
— Bútor kiállít áiunkat tekintSO meg minden kónyszervétol nélkül. Kopstein bútoráruház.
1987. augusztus 14
BAiaa

— (Megérkezett az uj gimnáziumi igazgató)
nartlia István, a nagykanizsai pia. rista gimnázium uj igazgatója és ház főnöke csütörtökön Nagykanizsára j\'r-kezetl. I
_ (A vámhivatalból)
Szabó Dénes vámszaki lanáesos, « nyugalomba vonult Száva Nándor főtanácsos utóda, akit a főigazgatóság a nagykanizsai fővámhivatai vezető-jévé áthelyezett, elfoglalta hivaialát. \'
— (Dr. Rott Nándor)
veszprémi megyéspüspök, Délzala föpásztora, szeptember 23-én üli püspökké szentelletésénck 20-ik év-ffordulóját. A főpásztor jubileumából Nagykanizsa is kiveszi részét. A Notrc I)ame leánygimnázium növendékei gyönyörű selyem infulát .készítettek és tüfestéssel díszítették, mint a Nutjre Damc intézet ajándékát.
Mindent megtalál Suhützék maradékosztályán.
— (Olasz vonat érkezik)
Vasárnap délután 5 órakor megint olasz vendégeket foga-1 Nagykanizsa. 250 olasz kiránduló érkezik egy kü-lúnvonailal Magyarországra és u szokás szerint Nagykanizsa pályaudvarán lesz az első ünnepélyes fogadtatásuk magyar földön. Az üdvözlő beszédet dr. Szabó Zsigmond, az Olaszbarátok Körének elnöke mondja. Künn lesz u levente zenekar is. A városháza ide-gonforgalmi ügyosztálya kéri, hogy minél többen jelenjenek meg olasz vendégeink fogadtatására.
— (Villany-panasz)
Kapiuk a következő sorokat: Igen tisztelt Szerkesztő Url Három hete javítják a jKjlgári iskola épületét ós azóta délelőttönként nincs áram az iskola körüli szakaszon, Egy épület tatarozása miatt annyi ideig nem sza. badna egy városrésznek világítás és áram nélkül maradni. Ezt be kell látniuk illetékeseknek is, akiket ezúton nrrn kérőnk, hogy most és a jóvő-l>en is hasonló alkalmakkor vagy kellő szánni munkásról és igy u tatarozás gyors elvégzéséről gondoskodjanak, vagy húzzanak egy ideiglenes vezetéket az érdekelt környék villar^ellátá-sának átmeneti biztosítására. Remélve, hogy kielégítő megoldásnak komoly akadálya nem lesz, köszönöm soraim közlését. Teljes tisztelettel: X.\'Y.-né.
■a* Alkalmi vételekben nagy választék Sohützék Idényvégi árusításán. Egy pengőért lehet kerékpárja, lui nem felejt ei egyházközségi kul-turliáz-sorsjegyct venni.
Séllyey Teréz temetése
Óriási részvét mellett kisérték utolsó útjára Zala nemes lelkű, jótékony nagyasszonyát," angyalát, Séllyey Terézt (;c!sén. A gyászoló sokaság soraiban ott voltak «z egész vidék földbirtokosai, intelligvn^ája, a£ egyes hatóságok képviselői, a papság nagyszámban volt képviselve. A temetésen megnyilatkozó részvél\' mutatta meg igazán, kit veszitett Zala Séllyey Te-rézzel. A koporsót elborította a k«>-szoruk tömege. A gyászszertartást Kreutzcr Dezső kanon >k-plébános végezte asszisztenciával. I)r. Szaiwdy Lőrinc nyug. törvényszéki tanácselnök megindító szavakkal búcsúztatta el az elhunytat.
A temetést Horváth C.éza nagyka. nizsai temetkezési intézete végezte.
- (Koitál Gyula a Nenueii Szinház tagja)
Koltai Gyula, aki egyike volt a pécsi szinház legszimpatikusabb, nagy sikerekre visszanéző tehetségei sz!né-szeinek, a budapesti Nenvcii Színházhoz s/érződött.
—Nól ruhákat, pongyolákat Idényvégl árakon vásárolhat Schütznél.
— (Az Egészségvédő szünete)
A városi Egészségvédő Intézetvén a rendelés folyó hó 15-től 22-ig lata. rozás miatt szünetel.-
— Megelégedett vevők asásal Igazolják áraink olcsóságát Schütz Áruház.
— (Magyar Nemzeti nyomtatvány-kiállítás)
A Magyar Nyomdászok Társasága a Magyarországi GK\'fikni és Kokon-i|>arosok Főnökcgyesfllelcvcl karöltve augusztus 14-től szeptember 15-ig a buda|»esti Műcsarnokban nyomlalvány. kiállítást rendez. A magyar nyomda-szat, papírgyártás és sajtó hatalmas seregszemléje lesz ez a kiállítás, a mely a modern kiállítási technika eszközeinek alkalmazásával pontos és összefoglaló képet nyújt mindarról, ami a nyomtatással és a nyomtatott belüvel összefügg. A hatalmas méretű és rendkívül érdekes kiállítás iránt az ország minden részében igen nagy érdeklődés nyilvánul meg.
— (Betörés-sorozat Hahót vidékén)
Ismeretlen betörők jártak Hahólon több házban. I\'óczak Istvánné lakásából arany és ezüst láncokat, gyü. rükei, pár pengő készpénzt, Dcrvarics Zoltán lakásából is ékszerféléket lop. lak. Ugyanezek betörtek i\'ötrétén is Kiss Györgyhöz, de ott tetten érték őket és elmenekültek. Hárman voltak. Most keresik őket. J 4
— Megjolent a Milliók KSnyve
legujal)b száma, ára 20 fillér, kapható mindenütt. Műiden >záml>an keresztrejtvény, értékes dijakkal. A MII-liók Könyve megjelenik minden héten, előfizetési ára negyedévre 13 gény 2.40 ,*-ngő. KIq(|ói,í vaU»| • Buda. l>cst, VI., Andrássy ut 10.
A kenyérbél-figurákkal házaló, hányatott életű pár
állt utolsónak a vádlottak padján az elhagyott nagy-kanizsai igazságügyi palota főtárgyalás! termében
Hányatott életű ember került átmeneti állomásra Nagykanizsán. Karczag István budapesti lak<s, 1919-ben a nemzpti hatalom, viszí-szaál itása után csalás miatt került a budapesti törvényszék elé, amely akkor hat hónapi börtönre ítélte. Karczng ki is töltötte ezt a büntetést. 1920 ulán uj életet próbá t kez-deni, kiment kűlfödre, Franciaor-szágban, Olaszországb n é\'t egy-egy darabig. Mint szakács igyekezett elhe\'yezkedni Párisban, Londonban, ami végül sikerült is. Karczagot azonban a sors üldözte, sehol nem tudotl ál\'andóan megmaradni. 1932-ben Bécsben megismerkedett egy leánnyá\', akinek házasságot igért, prnzt vett fel tö\'e, de a\'. esküvő elmaradt. Felje\'entés foly án K\'rczjg az osztrák törvény elé ke: ü t, ahol két hónappal fi\'-etelt. Ezt is kitö-tötte. 1934-ben Magyarországra jö t és itt nőül vette Winter Teodorát, de a sors igy sem kedvezett neki.
Karczag most már feleségestől küzdött az élei tel az éleiért. Kenyérbélből készített tárgyakat ment árusítani a vidékre és végigutazta feleségével az egész országot, főleg Dunántúlt. Zalába érve, már gyüjtö-ivvei mentek községről-községre, a hoi azzal az ürüggyel, hogy >egy tanító árvája kéri a jószivü adakozókat* - végigsarcolta gyüjtőlvével az embereket. Pacsán aztán utolérte a párt a végzet. A csendőrök.igaz-)-lásra szóÜtotlák fel őket és akkor kiderült, l^tgy hamis gyüjtöiwel{ házalnak a községekben. Mindkettejüket behozták Nagykanizsára. Nyomorukkal védekeztek. Most Ítélkezett feleltük dr. Révffy Andor törvényszéki ejgyesbiró. A bizonyítási eijárá? befejeztével Karczag Istvánt hat heti fogházra Ítélte, az asz-szonyt hét napra. Figyelembe vette a bíróság a nyomatékos" enyhítő kö-rü\'inényt: nagy nyomorukat. Az ítélet jogerős. Ez volt az uto!s5 főtárgyalás a régi igazságügyi épületben.
IStot tzénaa^patronosara
ellenében kapható azegyedárusitónál: SZABÓ ANTAL sportüzletében.
Gombamérgezéssel szállítottak be a kanizsai kórházba egy bakónaki gazdát és édesanyját
Könnyen végzetessé válhatott volna Szántó István 32 éves bakónaki föld-műves és 52 éves édesanyjának, Szántó Istvánné esete, akik tegnap délután otthon gombát eltek, amit az erdőben szedtek. A gombaétel után anya és fia annyira rosszul lettek, görcs és fújás lépett fel, hogy a körjegyző sür-gősen a kanizsai mentőkért telefonált, akik a kettőt kórházi)". szállították. OH nyomban gyomormosást alkul-maztak és igy sikerült még idejében őket megmenteni az életnek.
Négy halott a villámsujtott fa alatt
Varsó, augusztus 13 Pinsk közelében négy gyermeket uton ért a zivatar. A gyermekek a nagy viharban egy fa alá menekültek. Egy villám a fába csapott le és mind a négy gyermek holtan maradt a helyszínen. í i I
Börtön elöl a halálba
~ Slcyr, augusztus 13
\' Strassner Flórián pallért gyujtogn. tás gyanúja miatt elfogták és beszállították a fogházba. A pallér egy Őri. zetl\'en pillanatból a fogház épülete alatt átfolyó Ems folyóba vetette magát. A hullámok elragadták és belefulladt a vízbe. Holttestét eddig nem találták meg.
- Van-« mit agytUukSuégl kmltwkás-•oíejtgyt?
Városi Mozgó. Szombaton és vasárnapi
Jan Klepur* minden eddigit felülmúló filmje:
A szerelmes város
A kedélyes, romantikus Bécs minden szépsége (elvonul e pompás Ilimben. Ezt megelőzi:
A texasi leényrabló
Előadások szombaton S, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. Szombaton 5 órakor filléroa 1
Nép Moxgó.
Szombaton és vasárnapi Garry Copper és Anna Slen felülmúlhatatlan együttese Izgalom! Kis házban — nagy tragédia I Romantlkal
Az utolsó
Reménytelen harc az elérhetetlen boldogságért. Piros életi Fekete halál! Magyar hlradál Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 Arakor, Csak 20, 40, BO filléres helyérehhell
HUH
1837 augMztus 14.
LEGÚJABB
A Cserkész Világszövetség elható rozta, hogy ezután Icánycserkészcknek is rendeznek nagytábort. Az első Balatonszárszón lesz 19M-ben.
A kcuti herceg és neje szeptember eUé napjaiban Magyarországi* érkéz-n«k és néltáuy napot a Margitszige ien töltenek.
Márkus KmWa művésznőt szertn-csés kimenetelű baleset érte. Férjével együtt Szegedről hazafelé tartottak Budapestre, amikor a gépkocsit vezető férje hirtelen rosszul lett és a gépkocsi az árokba zuhant. Szeren cséré ugy Márkus, mint felesége csak könnyebb zuzódásokat szenvedtek,
Vasutas-sztrájk készült Romániában
Bukarest, augusztus 13 fíeoroceenut, a román vasutasok szakszervezetének elnökét, a nemzeti, parasztpárt egyik vezetőjét és több vasutas vezető embert letartóztatok. Az a vád ellenük, hogy általános vasutas-sztrájkot készítettek elő.
CfcsvndsjjOÍ
öáfia moziban ncrakozhalik

1937. vghtól sz.
Árverési hirdetmény.
Dl. Vlt reienc tleyyéd álul kép.liell Unger-Ultmann Elek [svára 76+78 P 85 I lóké é> több követelés Járulék.! erejéig a nagykanizsai kb. Járásbíróság 1937. évi fenll ■ «. vápásával cl rendelt kielégítési végre Ki I-táa lolyUn végrehaltáat mnvedőtőT 1937. évi májul hó 8-án él lutrim Int 26-én lefoglalt, 2930 P re becsül! Ingóságokra a nagyszámú annak . Ilaplán a lent megnevesell a a loglaléil Jegyzőkönyvből kl nem tűnő mái loglaluiók javén la aa érveiéi megtartiaét elrendelem, de ciak arra ai eaetre, ha klettglléil loguk ma la lennill és ha ellenük halaaitó ha.
Ur. járáiblic végzésével az érveiéi elrei az 1906. évi XU. !.-e. 20.
tálya Igénykereset lolyam.lba nlnca. végrh. asaav.lakásán, Nagykanizsán. Sugár-ut 8., I em. kendő megtartására határldíul 1937.
évi szeptember bó I. napiának d. a. 3 órája IflzeUk kl, amikor a bíróilag lefoglal! bútorok stb. ■ egyéb lngóságoksl legtöbbet Ígérőnek kéupénzllielés mellel
. ral a
----- ----------------melleit,
esalleg becsáron alul la, de a kikiáltási ár \'/.-énéi alacsonyabban csak a végre-baltást sseavedó beleegyezésével, el logom adni. — Azon liigóságokri, ai ■ \' kikiáltási éra egyei? pengőn
amelyeknek egyeaer pengőn leiül van, az 5810/931. M. t számú rendelet értel^
inéban csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánilpéniol Istaaslk.
Nagykanizsa, 1937. évi |ullus hő 20, Haán Gyula klr. blr. végrehalló, mint blrőaágl Idknldöll.
kapható
lapunk kiadóhivatalában.
APRÓHIRDETÉSEK
Tel Jel garanciát caak hatykall ákm
réss és érám nyújthat válárlásalaál vivv munkálnál. 2176
Stépen kalaraívlé isaka Idrdö-szobahasználatul azonnal kiadd Rozgonyl-
Fakéraamat varrok. Javltok, helyben -jpldlJ I 50, vidéken I 20. Klnlial ulca 60. Bánfalvi Annui.
Kél mmtm:
-re ll.di E
Eiaőrendö liiss k*mmr libazsír kapható Singeméi, piaci husttllkében. 2381
Éréaaltam a Hsstelt tmlla- él nén-locyasitö vevőimet hogy nsgyobb menv-nyllégU vágolllát, tajáa- és kási.a.l kaptam eladásra mlkssltnáll áron alul t 100 kg. vegyes vágoll Is házhoz száll. P 3 20 100 kg. bnVk és gyertyán . . P4IX1 lOOkgkőizéa , „ P3S0
100 kg. lo|áa szén . , P 5 60
Tisztelettel kérem silvea párilogásukst: Matallts bizományos Rcigonyl-ulca 2. ss, Népaosl-udvir.
Iskeláilsáa,1 laljaa alléUara
logsd keresztény csslád, közel az öuzei Ukolákhos, zongorahsisnálaltal, kortepelá láa. Clm a kiadóban.
ó német ebédlöszekréav éa pénitár pultul alaáá Clengery-u. 19. *
Vlllalilak BaUIoamárUIUrdő leguebb helyén, a központban, a BaUtonlcI 100 lépéinylre, 200 d-ől, olcsón elsdó. Brónyíl Dly.lhái, Horthy Miklós ul 1. KözveHló díjazva.
Eg,aiakés konyhái lakái saaplember re kUdö Bálhory-o. 10. •
liakáesalt 15ére vagy I éra lelve szék. Clm a kiadóbei *
Utcai kétablakos kutir.i.tl szoba kUdó Deák-tér 4 *
100 literen lelUII uflipráal megvé leire keretek Magyir-ulca 46. *
Sioba-konyhás Ukás és két ssobából álló Irajahaljlaág, esetleg egylllt hé romazobáa Ukás november l-re ílsdó. Bővebbet Llchlemleln Ügyvédnél. 2)13
Markaérágya eUdó Kltály i\'.ca 38. Deulsch. *
Szoba-konyhái lakásé kereaek. Bővebbel Slernberger leslék szaktizleL Erzaé-
Intelligens llut taaaaaaak azonnal lelveszaE. Psbócsa fodrász, Fő-ut.
2315
Cca 3 q lucerna alatfé Csertgery-u. 19.\'
KQIIŐIdl ■allsa-karákaár, keveset
használt, olcsón eUdó: Havn, Deák-tér 15. •
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakalában:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növény védelmlaze-rek, gép, zarík, alb. kereekedésében Nagykanizsa, Erzsébet lér 10. (A blróaág mellett.) Telolon: 130.
a világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitűnő szerkezetű különféle
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
ESzikúgliítil —1
nkl s helyi knrmkedőkoél I
{.\'ATOMkAAJ «ereJUM bal I
Imi!

2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserektinyv
(Szállítási bárcakönyv)
hitelesítve P4-00
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
Már 8 pengőért vehet fényképezőgépet, mellyel jó felvételt készíthet.
6 bavi részletfizetésre
fényképezőgépet SZABÓ ANTAL
fotó szakDzIet —- laboratórium.
muktiMMi itiíkisi miaui MENETRENDJE
érvényei 1937. május 22-IŐI.
trpa*b.t-t.r WanuUllumÉ.
Vamtállomáirs *«
525 7 51 9 25 II II
I3» 13 40" IS 30
1725 18 21 20 05 2145 23 18 23 45
>i m a
fi
§ |
M £ N ~
3 >
b-etenyei menetrend
L«l«nj4ról Ind. 8 45 NWks<ilziárs írk. 7 55 NsiykuiUiir^ (ad. 14 00 UtMjirs M. 1610
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Király. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szám.
KSxflazdaa*ai IUa*v*«ytárMaéa
fiutenberj Nyomda b Dflzalul Lapkiadó Vdllalata
- lagykanlzaa
Könyvnyomda, kSnyvkStéuat vaaala.ft tmUwtí, blctl kOnyvek éa dobozok gyára a „Zalai KSxIBay" polHikai aapUap uarkaaxtAaége és kiadóhivatala
KészitOnki
mlndenfile kereskedelmi, Ipari, péllzlukfecetl, ügyvédi, gazdaáá|(l. egyházi ét Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, el|egyzéai és eakeléai értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyei, lalragasao-kat, körleveleket, röplapokat éa mlnJenléie ÍzlésesvldáUllásu nyomtatványokat.
Gyártunki
OzleU könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekéi, rajzftlzetekcí és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulikat, naptártömböket, lallnapSkakat, dobozokat sIK elsórangu kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
1 \'"\'mfrftl Rt n - 1~| Mj<m# * M»w LVM YMlaka ka>m»aadátálwi Uscjka^Uta (laialáa OaMr.
zalai Iéralb>
77. Í»Wyw" 184. szám
Nagjkanlua, 1937. aaguiztus 15. vasárnap
Ara 12
ZALAI KÖZLÖNY

é* kuAóhhmtú: PM 5 nÁm.
POLITIKAI NAPILAP
Felelés szerkesztő: Barbarlts Lajos
HIÖ\'rlxcté»i ára: egy hóra « pengő 40 HU< Szerkesztőségi és kUdóhhratalí tdefoo: 78. i
Az ország kereskedőihez !
Irta: dr. Uviy Gyula, Szolnok város polgármestere
A vidéki kereskedelmi testületek évenkiut az ország más-más jelentős városában laitják meg országos értekezletüket, amelyen a kereskedelem életbevágó problémái kerü\'nek társulásra és amelyen a vidék kereskedelme leszögezi a maga önálló szempontjait. Az idén az OMKE Debrec en, Nagy kanlzsa, Miskolc, Szombathely és Szeged után Szöulokra hívta egy-be a Vidéki Kereskedelmi Testületek VI. Országos Ertekezletét. Ebből az alkalomból dr. I.évay tiyula, Szolnok város polgármestere az itt következő inelegbangu Írással fordul a vidék keicskcdcl. inébcz:
A magyar keieskedő tá\'sadalom ptirlamenláris testületét képező or-s/ágoS értekezlet nekünk kedves elhatározással Szolnokot llszlelle meg azzal, hogy ezévl kongresszusának színhelyéül kiválasztotta. Megtiszteltetés ez az elhatározás városunkra nem csak ai.on súlyánál és tekintélyénél fogva, amit a magyar kereskedők országos értekezlete s általában a kereskedő társadalom hazánk organizmusában képvisel, ha nem azon emelkedett és épilő mun-ka miatt is, amelyet az országos értekezlet végezni szokotl. Ez az elhatározás ezenkívül \' elismerése annak Is, hogy Szolnok város kvrcskodelme ós keieskedől osztálya Teljes mértékben éreti és alkalmas arra, hogy ilyen nagyszabású és az egész kereskedelmi ó\'etct szubályozó összejövetelnek méltó rendezője ós kerete legyen.
És valóban ez a város sok megértéssel és szives érzéssel látja vendégül falai között a kereskedelmi élet faktorait. Szo\'nokol ugyanis lakóinak rátermettségén és szorgalmán, - mint fundamentumon - a kereskedelem varázsolta rövid idő alatt várossá. Ennek a ténynek beismerése teszi viszont fogékonnyá e város fialt a kereskedelem bajai, kívánalmai iránt, amelyeket a üiagáél nak Is órez és megértőkké a vágyak és ideálok számáru. melyeknek meg valósításához módot é.s lehetőségei találni, éppen az értekezlet feladata lesz.
A keretet tehát, amll Szolnok a kereskedők kongresszusa részére szolgáltat - baráti együttérzés és •i magyar soi-sközösségből fakadó szeretet adja. E sorsközösség érezteti velünk, hogy az ország- és városépítő kereskedelem "súlyos gondjai a nemzet életgyökeréig halnak vissza s a gondokon segiteni, a kereskedelem sebeit orvoso\'ni a nemzet szolgálatál is jelentő kötelesség. &s mert ezt tudjuk ós elismerjük és inert a gondok és sebek a városi é\'et ütemére is kihatnak, - fejlődött ki bennünk a szoros együvé-tartozás testvéri érzete.
Ez a mi mélyen átérzett szoUdari-
Teljes erővel tombol a harc Sanghai körül
A Japánok visszaverték a kínaiak ma hajnali támadásait - Amerika cirkálót küldött alattvalói védelmére — A japán főváros már nem reménykedik a helyzet enyhülésében — Megszűnt a közlekedés a Jangceklang folyón
Sanghai, augusztus 14 Ma hajnalban fél 5 órakor megkezdődön a harc Sapci körül. A\' harc rendkivül heves, a puska ós gépfegyver ropogósba bclehangzlk az ágyuk dübörgése ls. Véies ütközet folyik a fucsenl öbö\'bm ls. A ippan tengerészeli halóságok szer nl a kínai gyalogság hajnalban 2 órakor megtámadta a Sapelnél beásott japán csapatokat, amelyek nz<nban a tómadást nehéz küzdelem ulán visszaverték. Fél 5-kor a kínaiak megtámadták a japán főhadiszállást. Hong-keu közelében véres ütközet fejlődött ki, de ezt is sikerült a japánoknak visszaverniük. Sanghai nemzetközi negyedétői ketetie is heves ütközet folyik. A japán tüzérség heves tüzérségi tüz alá vélte a Sanghíiit környékező raktfir-vár:tó-részt. A kinaiak repülőgépi bonw bázzák a japán tengerészet főhadiszállását. A kinal h itóságok a Jagce-kiang folyó medrében több ujabb
robbanó aknát süIjesztettek e\', hogy ezzei megszakítsák a japán hf.jók vizr útját. A folyón u közlekedés Sanghai körül teljesen megakadt. Az aknazáron kívül 8 japán is tötb külföldi hajó vesztegel.
Amerika "kormánya egy cirkálót küldött Sanghai e\'é alattvalóinak védelmére. ;
A Sanghalba menekült kinaiakszá mát körülbelül egymillióra : becsülik.
A francia nemzetközi engedmé-nves terület őrségél hadi\'élszámra en.elték. *
A japán főváros véleménye swiiint a helyzet enyhülését már nem lehet várni, mert a kínaiak részéről telt intézkedések a kibontakozás min* den reményét elvágták.
Déltájban érkezett je\'enlés szerint Sanghai környékén teljes erő\\eldul a harc. A japánok 14 oentiméteres hajóágyukkal lőnek.
Temesvár körül már dolgoznak a sárga háború szélhámosai
A Távol keleten még nem töri ént hadüzenet, de a hátoru, amely hivatalosan mée nem is háború, máris teljes erővel tombol. Aldozalaiazonban már nem csak Sanghai körül vannak a sárga-háborunak, hanem sokkal köze\'ebb hozzánk ls: — a megszállott magyar területen.
Ma kaptuk a jelentést Temesvárról, hogy a városban és környékén ismeretlen ügynökök jelentek meg, akik hiszékeny embeneket minden jó Ígérgetésével b« akartak toborozni a japán hadseregbe. Fü-fát helyeztek kilátásba főként a munka-
nélküli fiatalság körében a kiszemelt áldozatok mik s akiket sikerült megszédíteniük, azoktól 50Q lelt kértek a kiutazás költségeire. Akadtak jónéhányan, akik előtt felcsillantak a mesés kelet kalandos leh* tőségei és vállalkoztak arra, hogy beállnak japán katonának. Kl 18 fizették az 500 -500 leit és várták az indulásra megbeszélt találkozói. Az ügynökök azonban szőrin-szálán eltűntök Temesvárról ós környékéről. Az élelmes szélhámosokat most keresik.
Az elegáns pesti „nagymama" autón elrabolt egy diósgyőri menbelyl gyermeket
Budapest, augusztus 14 A diósgyőri csendőrség jelentése szerint a községbe két előkelőnek látszó nő érkezett autón. Állítólag azért jöttek, hogy meglátogassák Párát Erzsébet 2 éves kisleányt, jakit a miskolci gyermekmenhely helyezett ki Diósgyőrre egy iparos.esaládhoz. A két nő közül az idősebbik a gyermek nagyanyjának mondta magát. A ne-velőszülöknek Smiderák Sándorné néven mutatkozott be és azt mondta, hogy Budapesten van állandó lakása, megmondta az utcát és házszámot is. A nevelőszülők elhitték a velflk közölt adatokat és a két éves leánykát öröm. met mutatták meg a •nagymamájának.. A két nő séla.autóznl lüvta a kisleányt, aki el is ment velük, ettől fogva azonban Diósgyőrön nem látták többet som az elegáns autót, ,vom annak elegáns nő-utasait, de nem tért vissza többet a községbe a kis Par^t Erzsébet sem. A két nőnek és a kislánynak nyorna veszett. így már gyanús lé-
tásunk kedves alkalommá teszi nekünk az értekezlet óráit arra, hogy megértésünket a kereskedők tö\' rekvésci iránt kifejezésre hozzuk és támogatásunkat felajánljuk. Magyar szivek őszinte barátsága várja tehát itl a kongresszus résztvevőit, a kiket jó testvérként és nemzeti sor-sunk osztályosaiként szeretettel fogadunk. t l i . .
vén a dolog, a nevelöszülők jelentést tellek a csendőrségen. Azonnal érintkezést kerestek a budapesti ha-tóság"kka. és pár ]>erc alatt kiderült. hogy a nők hamis nevet ós elmet mondtak be, mert a megadott bi.dap*stl cimen mindegyikük teljesen ismeretlen.
A különös gyermek-rablás ügyében megindult a nyomozás.
A spanyol háború hlrel
Barcellona, augusztus 1| A spanyol nemzetlek repülőgépei bombázlak egy dán lobogó alatt lm-ladö gőzöst. A hajó elsüllyedt, lítisz főnyi legénységét sikerült megmenteni.
I\'áris, augusztus 11 A Jour közlése szerint Franco tábornok felhatalmazást adott Manuel Faí_ oondc-nnk, a si>"nyof carllsta mozgalom egyik vezetőjének, hopy visszatérjen Spanyolországba.
Tegnaptól máig
Orsgág:
A magyar nyolcas második lett Amszterdamban az Európa-bajnok^ ság előfutamában.
Tífusz-járvány van Győrött. Eddig 60 beteget szállítottak kórházba.
A stockholmi sakk-tornán Ma-mngyarország már a második helyen áll. i
A magyar külkereskedelmi mérleg kiviteli többlete az év első 7 hónapjában 74 millió i>engő. Jullus az eisft hónap, amikor behozatali többlet (500.000 P) mutatkozik.
Vitéz Bujdosó László 54 éves püspökladányi másodföjegyző a mozgó vonatról leugrott, a kerekek alá esett, amelyek halálra gázolták.
Surgoth Jenő holtlestét holnap viszik át Balatonszabadiban a zsidó temetőből a keresztény temetőbe.
Horthy Miklós kormányzó je\'on-létében kedden nyjllk meg Szolnokon az országos öntöxésügyi értekezlet.
A dunaföldvári adóhivatalt ismeretlen betörők tegnap éjszaka ki-fosztották. Minden pénzt és az ösz-s/es aktákat elvitték.
A magyar buza másfél pengővel magasabban áll a világparitásnál.
Világ:
Egynapos forradalom volt Para-guayban. A fellázadt haditengerészet megszállta a fővárost és lemondatta a kormányt.
Kairó legrégibb városnegyede, a hol a házak többnyire fál>ól voltak, kigyulladt és leégett. Az éjszakai tűzben sokan életüket vesztették.
Franciaországban tópusl hőség
a
•aisvt ■mütnw
1WT. augmzlm IS
Idényvégi árusításból visszamaradt
m
aradékokat
poto adjuk.
m árért
Blousra, ruhákra alkalmas méretek
áruház
„Isten, a magyar ifjúság és Nagykanizsa!"
Bartha István, a nagykanizsai piarista gimnázium uj igazgatójának munkaprogramja
után tegnap éjszaka félelmetes erejű vihar pusztított. Nagyon sok erdőtűz és égyéb tüzek voltak az elmúlt napokban a hőség miatt.
Anglia leggazdagabb embere, lord Runclman, aki élete utolsó éveit ten-gfren, a jachtján töltötte, 90 éves kovában meghalt.
A*\' USA hadihajókat kölcsönzöl! Braziliának. Ez ellen most Argen. tina jegyzékben tiltakozott az USA kormányánál.
Németország ujabb demarsot küldött Moszkvába némei állampolgárok tömeges letartóztatása miatt.
Mussolini repülőgépen utazik Obersalzbergl)C, ahol Hitlerrel fog szeptember 15 táján találkozni.
Skóciából 15 hónapos ex|>edició indul az Északisarkra rövidhullámú rádióleadóval. Egy amerlkei rádiótársaság összes tudósít áfsalki helyszíni közvetítését Ickótölte.
NoTeltesse leányát Budapesten az njllpnin felső leányiskolában,
mel* tzepl«mberbtn nyílik ineg n<RV kőzíp-Ukolit vételt Inlelllgtni leányoknak (i tervezet tzerlnl íreltiéglvel I) lUrmai Irinyii neveién l
t. Általános mflvcIUéget ad. S?
2. Kenyérkeresetre képeilt. ^
í. Jó házlaiszonnyá nevel. Kit modem Internilut (luvl 48 - é» 73— P). OyOnyOrt kjrl, naponként teitgyikorlit ét zuhany fürdő. Évi Undlj ISa P. TálíkoiUtótkOld • H.noldcr Intézeti .Klára-NAIparl ét Háztartási Felnő I rányhkola Igazgatósága, Budipttl, IX. Thaly K -n. 73.
Lapzárta:
Ábrahám Pál zeneszerző ellen a bécsi Grand Hotel 800 pengő kifizetetlen számla miatt peres eljárást indít. ;
Dur.ubogdányból Budapestre felé való útjában egy vontatóhajó cl» szabadult és a szentendrei hidba ütközött. Elmerüli. Néey ember a partra úszott és megmeneküli.
A kormány az állami erdőkből 2800 vágón fát adott :U a közforgalomnak, hogy ezzel is segítségére legyen közönségnek tüzelőfával való ellátásában.
A ma gyúr buzafelcsleg elhelyezése sikerült. így Olaszország 6PO.OOO, Németország 500.000 és Svájc 240.000 métermázsa búzát ves^ át tőlünk.
A Földközi-tengeren ismét titok zatos merénylet történi egy hajó ellen. Az egyik francia hajó előtt feltűnt ttry tengeralattjáró és egy torpedót lőtt ki a hajóra. A támadó hajó nemzetiségét nem sikerüli megállapítani. |
Ma délélőtt a földművelésügyi minisztériumban Lázár Andor igazság ügyminiszter, helyetles fö\'dmüvelés-ügyi miniszter, elnöklete alatt ta-náeikozáSrfVolt, amelyen a földmű-ví.\'ésügyl minisztériumban lefolyt visszaélések ügyével foglalkoztak. Elhatározták, amennyiben a továbbiak folyamán szükség vo\'na a vizsgáit kiterjesztésire, ugy azt kétségkívül ki fogják terjeszteni.
Ha láj a teje és szédül, ha telt-séget, bélizgalmat, gyomorégést, vértódulást, szorongást vagy szívdobogást érez, igy^k minél előbb 1 pohár természetes Ferenc József keserüvizel, mert ez a gyomor és a belek működéséi előmozdítja, az epe-kiválasztást fokozza, az anyagcserét megélénkíti és a vérkeringést felfrissíti. Az orvosok ajánlják.
Még egészen friss a halál ütötte seb. Még hnlkszavu mindenki a piarista rendházban. Még ott gubbaszt Mnrs Imperátor árnyéka, mikor belépünk a refektóri.imb •> ahol sikerül az uj gimnáziumi ig izgatóra és házfönökre rábukkannunk. A régi kedves, közvet\'en Bartha István, aki 1929-től 1034-ig már itt é\'t közöttünk, mindenkitől tisztelve. Nem idegen tehát u kanizsaiak előtt. A legutolsó vonattal érkezeti meg Tatáról, ruháján még a tatai temető nora, leikéi megüli a mélységes gyász és szerzetes-testvéri fáj, dalom, arcán azonban már ott van a régi ismerőst köszöntő nv>soly.
A nagykanizsai piarista gimná-* zium igazgatói székében törlént változás Nagykanizsán olyan esemény, ami mindenkit érdekel. „A gimnáziumi igazgató mindenkor a legszorosabban kapcsolódott Iw\'e a város köz- és kulturális életébe és azérl a város közönsége mindenkor a legnagyobb érdeklődéssel kiséri a személyi változásokat u piarista rendházban. A közért való munka, a kultura nagy kaptára az a hatalmas sugáruti épület, amit Nagykanizsa város közönsége emelt és adott át a hazafias szellemtől és magyar szivtöi átilalott magyar piarista atyáknak. És ma, a nagy gyász utón a város közönsége kétszeresen figyeli ezt a kedves, meghitt palotát, amely gyermekei növelésének egyik büszke vára. Elfogódottan fogunk kezet Bartha István igazgatóval, nklnek első szomorú hivatalo* ténykedése az, hogy a kanizsai ház képviseletében e\'ődjénsk temetésére kelleti utaznia és Kanizsára jövel első funkciója volt a nyilván-isság előtt a péntek délelőtli gyászmise, eiödje és rendtársa lelkiüdvéért Lehetetlen itt mag iram érezni a felső kéz embersorsokat irányító intézkedését.
- Programot akar ? kérdi, meg ismételve szavunkat Bartha igazgató és a rendet és Intézetei ért
gyászra utal.
Mi a ionban az általános érdeklődésre, a tovább folytatódó é\'etre hivatkozunk. HlSzejn Bartha igazgató nem idegen városba jött. Hazaérkezett, ahol a hivata\'os tényezők csak ugy, mint a nagyközönség, az egyesületek és in\'.ézmínyck csak ugy, mint az ifjúság nagy szeretetlel váriák megérkezéséi.
Lassan, msggondoltan mondja :
- Volt két elődöm, az egyik -Eberhardt Igazgató - megszerezte a mai modern, szép intézeti és rend-házi épületet, Magas Mihály. b>U dogull emlékű közvetlen elődöm pedig felépítette és nragva\'ósllottu hosszú esztendők terveli : a piarista templomot. Ahol «z a templom é> ez az intézet van, olt dolgozni éa csak dolgozni akarok. Do\'gozní, tevékenykedni, munkálkodni Istenért, a magyar ifjúságért, a rendért, a városért, a közért. Ebben fog\'a-talik elkövetkezendő m mkásságomnak programja.
- Tuljdonkép|»en - folytatja elgondolkodva n:m is kc\'l nekünk külön programot adnunk. Hiszen a mi programunkat lefektclle Ka\'a-znnti Szent József, nagy rendalapitónk, nz ő szabályaiban. Csak ez lehet nekem Is programom. E\'őre-vinní a magyar ifjúság ügyeit, a régi piarista tradíciók >n tovább haladni, elődeim nyomdokait követni. \'Ez az én programom.
Nem is vártunk más vá\'aszt, más célkitűzést Bartha Istvántól, aki újból való Kanizsára érkeztével olyan értéket jeleni a városnak, amely -a még friss gyász közepette is — a i szivekéi feléje fordítja.
Bartha István a legközc\'ebbi napokban veszi át kettős -hivatalai Rozs Lajos helyettes-rektortól és megkezdi tevékenységét hivalalo san is.
Bartha István igazgató és házfőnök sok szeretet fog találni mindenütt maga körül Nagykanizsán.
(B. R.,
Az Iparososztály és a városi-rend kialakulása hazánkban
5 Irta: dr. Makovtczky Gyula
A törők félhold Bécs felé való mo-solygása mindjobban «rru késztette a kincstárt, hogy nz ország legfonto-sabb stratégiai helyein elterülő végvárakat saját kezelésbe vegye át és azokat tervszerűen átépítse. Kanizsa főuri várát átveszi a kincstár és meg. nagyobbítja. A vár ellátására szükséges iparosok nem tudnak lakóhelyet kapni az erősség területén belül, hisz a laktanyák épitése is óriási költséget ij.nészteü fel. Kzck az iparosok és ke-njskcdök a vár mai Kanizsa felé eső oldalán alapitunak folyton nagyobbodó telephelyet, melyet csak hevenyészett palánkok és földhányások védenek a lörök portyázások elől. linnek a városnak a lakosságát, már szabad iparosok és kereskedők ké]>czik & Kanizsa már ekkor kincstári várossá lett. A városi i|>arosok és kereskedők nem tartoztak főuri jobbágysorl>a. Ezen iparos és kereskedő osztály mész sze vidékre járt és Varasdig, meg Iiécsig elágazó kereskedő tevékenységet folytatott. A sorsa nehéz volt, mcrt egyrészt a lörök portyázások ellen, másrészt a nemesek túlkapásai ellen kelleti védckczniök. A hevttiyészell vé-dőmövekkel ellátott város bizony minden pillanatban ki volt téve a földig lerombolás veszélyének s c« a lörök részéről nem is késeit. Mgy zivataros éjjel, mikor a várbeli katonaság a farsangi mulatságok mámorát pihente, a szigetvári török reátört a városra, kirabolta, lakosságát rabszíjra fűzte, az épületeket felégette, barmaikat el. hajtotta. A pirkadó hajnaliul a nehéz álomból ébredő katonaság csak u tf> rök hűlt helyét és az üszkösödött fala. fcat találta meg.
A gazdasági éleinek azonbun törvényszerűségei vannak, ugy, "hogy a Vesuv láváján állandóan díszük " szőlő, épp ugy a rold közlekedési pontjain, a helyzeti energiák találkozási helyén a gazdasági élet: az ipar és a kereskedelem uj életre kel. Kanizsára is uj telepesek jöttek és a mai Kanizsa helyén épült fel az uj város. A városi lakók, tekintve, hogy a város kincstári birtok voltf szabad emberek voltak, autonómiái, előjogokat nem kérlek, hisz nem á< ipar és - u kereskedelem szülte a várost, hanem a stratégiai helyzet létesiletflc a várat és a vár ellátású tette szükségessé az ipar és kereskedelem kialakulását és igy a város felépítését.
A török elfoglalta u várat és a várost is elpusztította, a saját vára ellátására i>edig a magával\', hozott iparosokat és kereskedőket a »r.«i Kanizsa
— az általa először felégetett város
— helyére telcpllcllc. a török városa vidéki kereskedelmet nem folytatott és nem is iálla el környezetét iparcikkekkel. a magyarság megvétellé a törököt s csuk akkor vásárolt tőle, ha mástól a szükséges cikket beszerezni nem tudta. . I .
A Centrál gyönyört! kertjében
ma szombaton este
hangulatos nagy táncestély
a kitűnő fővárosi SZENDRŐ Jazz-szalon tánc-zenekara mellett. "Wfl
1937. augulitui IS.
BALM ■OZL\'ON*
Ha Pestre jön,
okvetlen keresse fel a régi
Elkón szűcsit
Budaoeit, IV., Vád-utca «W
Gyönyörű bundái, rókái, pellerinjei megbízható minőségűek ós olcsók. Alakltiat, Javitáat vállal. 2393
A lürök kiverése után a kincstárnak nem volt már szüksége c várra. A vár körül élő iparos és kereskedő népség ekkor még csekély számú volt. A kincs tár a várat többszöri ajándékozás után a Batthyány hercegeknek adományozta. A török háborúk idejének gazdag iparos és kereskedő lakossága elmulasztotta autonomiát kérni és civitassá, szabad királyi várossá emeltetni Ka. nizsát. A Batthyánty-ak kezén levő város lakosságának |»edig n\'.\'in volt annyi ereje, hogy városát szabad ki-rályi várossá deklarállüssa.
A város igen egészségesen fejlődő ipara és messze vidéket behálózó, ag. rár-termékckkel és Horvátország fa-kitermelésével foglalkozó kcrcskedel-ine elérte azt, hogy Kanizsát Lipót császár oppidumnak azaz mezővárosnak nyilvánította. Ezen oklevél a városi múzeumban van. A városnak mcgvo\'t a joga a saját autonómia megszervezésére, de ez mindenkori földesúri jóváhagyástól függött, követőkéi az országgyűlésre nem küldhetett. S igy az ország politikájába nem foly halott be. [
Nálunk n reform-kor elején a kis vidéki városokban az ipart a kézművesek képviselik és a rendelő körön kívül legfeljebb az országos vásárokra és sokadalmakra termelnek. A nagyobb bányahelyek továbbra is sorvadnak. A XVIII. század közepe felé a külföldi piac lezáródik Magyarország elölt, n magyar kereskedelmet Ausztria közvetíti és igy a magyar kereskedelem kölölt. A kisiparos ipari levékenyke-dése melleit gazdálkodik is, különösen szőlőgazdálkodással foglalkozik. A szabad királyi városok lakossága a XVIII. század kézepén alig 400.000-re tehető és ez az összes lakosságnak csak 1/19-e. A városi lakosságnak csak 1/10 részét vehetjük iparosnak.
(Vége kóv.)
Földbe rakják a város belterületén a telefon légvezetékeit
A m. klr. posta mindenkor lépést tart a technika modern fejlődésével. Ez vezette akkor is, amikor a közönrég, főleg a háztulajdonosok érdekében, kiknek házain átvonul a telefon légvezetéke, azokat kátel-vezotékre cserélik ki a város belső területein. 1924 október v5-én, a postapalota felszentelése után csakhamar elkezdték a felsővezetékek kicserélését, de azután csakhamar aobamaradt. Mj>st Nagykanizsára érkezett a pécsi ]>ostaigaz-gatóságtói Mándoky József műszaki osztályvezető mérnök, akinek vezetése alatt a vezetékek kicserélése folyik. A munkák a postapalota épüiétéíő! kiindulva uz Erzsébet tér felé folynak. A munka hosszú hó napokat vesz igénybe, mig a teljes program lebonyolításra kerül. A\' munkákhoz szükséges aszfalt bontásik már . tegnap megkezdődlek.
Hosszú Idő óta fekvő betegek a természetes .Ferenc József" ke-wrüvlzet nagyon szívesen isszák és annak gyors, biztos és mindig kel-kroes hashajtó hatását általánosan dlcrtrik. Az orvotok ajánlják.
Vitéz Biró György levele a zalai ut-vita ügyében
V\'léz Biró C.yörgy ny. á. ezredes, országgyűlési képviselőtől Salzburgból kaptuk a következő levelet: Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Kedves Barátom!
A -Zalai Közlöny» augusztus havi számát, mely a választókerületemben a nagy felhőszakadás alkalmával "telt kőrútomról részletes ísmerlolésl tor-tolmaz, csak ma kaptam kézhez és ezért csak .most van alkalmam a lap küldéséért hálás köszönetemet kifejezni.
Ez alkalommal kötelességemnek tartom a lap tudósítójának, (iraf Krnö urnák is, aki majd két napig kisért ezen a fáradságos ulon, köszönetemet tolmácsolni.
Engedd meg azonban, Redves Barátom, hogy a lapban megjelent tudósítás egyik bkezdésére, — mely Nagy-kanizsa város és Zala. vármegye vezetősége közli látszólagos ellentétre hívja fel,az olvasó figyelmét és amelyet én az útitársammal szemben tett nyilatkozatommal alátámasztottam volna, — némi észrevételt tegyek.
Tény az, hogy ygy a j>arlamin.l-ben, mint az illetékes minisztériumban, valamint beszámolóim alkalmával is, úgyszintén a vármegyénél több Ízben nyomatékosan kértem a teljesen elhanyagolt Lenti—letenyei ul járha. tóvá tételét, miután megengedhető, -lennek tartom azt, hogy Dél-Zalának ez a termékeny része, ahol kiterjedt mezőgazdasági kultúra folyik és ahová kerületem legnagyobb része tartozik, járhatatlan utjai miatt teljesen kikap-csoltassék u gazdasági ós kereskedelmi élet vérkeringéséből.
Sajnos, fáradozásaim mlndezldelg nem sok eredménnyel járlak, miután sem az állam, sem a vármegye nem talált költségvetésében ennek az útnak a kiépítésére kellő fedezetet és igy
Kerka ós vidéke, a Muraszöglet nemcsak a vármegye, de az ország mostohagyermeke lelt, miután az év legnagyobb részében a feneketlen utak, még a főutak is megbénítanak mindenféle közlekedést.
P.rjhelő tehát, hogy « Napykanizsa város gazdasági boldogulását szívén viselő sajjó, a város jelenlegi mostoha helyzetében, a közvélemény nyomása alajt hangsulyozotlabl>an foglalkozik e kérdéssel és a helyszínen lett jóindulatú kijelentéseimet nem az intencióimnak megfelelően adta vissza.
Kőrútomnak inzultál nem az utak állapotának a vizsgálata volt célja, hanem az árvíz állal sújtott lakosság segé\'y^zése, az utakra viszont u Mura-rátkai szakasz jelenleg is rossz állapota hivla fel figyelmünket.
De annál kevésbl>é volt célja az, hogy Nagykanizsa város és a vármegye közti fent említett látszólagos ellentétet még fokozza, sőt kötelességemnek tartom közreműködni a/, esetleg fennálló ellentétek kiküszöbölésére és e/.l ann d is inkább, miután vissza kell gondolnom a Nagykanizsán eltöltött gyermekéveimre és arra a jö-indulatu támogatósra, melyben rövid képviselőség m alatt a vármegye vezetősége rés é fll eddig is részesültem. Ezenfelül pedig, mint a Nemzeti Egy-ség Pártja képviselője, nem az ellen-téteket nagyobbítani,\' hanem azokat kiküszöbölni a kötelességem.
Amidőn, kedves Barátom, arra kérlek, hogy ezen Hozzád intézett levelemet la|M)dban közölni méltóztassál, nagybecsű és készséges támogatásodért ujöól köszönetemet fejezvén ki, maradok mindenkor kész híved és barátod
Salzburg, 19:17. augusztus 10.
iiltfi: Biró GyOrffff* országgy. képviselő.
Négy balálos szerencsétlenség
Egy 12 éves flu a vizbe fulladt — Három ember a kocsi kerekei alatt lelte halálát
Tapolca, augusztus 14 Berthán Istvánné 61 éves solföldl lakos kocsival igyekezett munkába sógorával. A kapunál való kijárás közben a marhák megvadultak, az asszony leesett a kocsiról és súlyos sérüléseibe belehalt. Sógora Is súlyos sérüléseket szenvedett, mert a tehenek hosszabb uton maguk után vonszolták.
Acs István 53 éves lcsencenémet-fniul lakos Badacsonyiábdihegy ált tomáson rosszullét következtében leesett kocsijáról. Az állatok tovább húzták a kocsit, amelynek kerekei
átmentek Acs:.«n, ugy hogy sulya» sérülésekkel szállították kórházba, ahol másnap hajnalban meghalt nyakcsigolya- és gerinctörés következtében.
Kovács Lajos 12 éves kövúgóörsl fiu az ottani Kornyi-tóba fürdés közben bclcfulludt.
Fekete Gyula 24 éves mlndszent-kállal lakos egy gabonával megrakott kocsi tetejéről leesett és agyrázkódás következtében meghalt.
A megejtett nyomozások s/erlnt bűncselekmény egyik esetben ecui történi. i
FIGYELEM I FIGYELEM!
Tiszteleltei van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy vasárnap, aug. 15-én d. a. Il-töl 5-lg a „Kla Royal" söröarö- éa kerthelyiaégében
Ugyancsak délután 5 óráiéi 7 óráig, valamint este debreceni Kis Jóska kitűnő zenekarával muzsikál, amelyre a n. é. közönség szives pártfogását kérem.
Egyben tudatom, hogy debreceni Kis Jóska, közkedvelt cigányprímásunk hétfőn, 16-án Budapesten a rádió stúdiójában muzsikál.
Ttisztelettel PÉNZES ANTAL, vendéglős.
Szombaton és vasárnap este tánc!
SZENT ISTVÁN HETÉBEN,
lia Budapestre utazik, ne mulassza cl megtekinteni az ország egyetlen zongoragyárának, a
MUSICA R.-T.
\' bemutatótermeit, 2399
Budapest. III, Emik! Ur*! 43. (hjil Ipilli).
Újdonság a 96 cm. magas, 7 ok-távos, teljes nangterjedelmU kla planinol Kedvező részletfizetési feltételek. VAltó, kezelési költség nincs. — víui, |»»iui. *msoib.
Szombat
BUDAPEST 1.
17 Az 1. honvéd gyalogezred zeno kara. — 17.30 Zakariás János előadása. — 18.20 A Horthy-kupa vízipóló körmérkőzés keretében Magyar, ország—Németalföld válogatott csapa tamak mérkőzése. Beszélő Pluhár István. — 19.15 A rádió szulon/.onekar".
— 19.45 Dr. Bédvay István előadása.
— 20.10 Budapesti Hangverseny Ze. nekar. — 21.30 Hirek, időjárásjelen-tés. — 23.05 Hegedűs Gyula cigány, zenekara. — 00.05 lllrek.
BUDAPEST II.

Í7.30 Hanglemezek. - 19.20 Mezőgazdasági félóra. _ 20 A rádió szalonzenekara. — 20.35 Hirek. BECS.
19.10 Bádiózenekar. — 20.10 Tarka zenés est. — 21.45 Dachs Oszkár zongorázik. — 22.20 Síeberth-négyes. — 23 Könnyű zene.
Vasárnap SUBAPEST L w I ! IJ
9.30 Hírek. — 9.50 Egyházi ének és szentbeszéd. A szentbeszédet dr. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás mondja. — 11.15 Görög kaotikus istentisztelőt. — 12.20 Időjelzés, idö-járásjelentés. — 12.30 Az operaházi zenekar. — 13 Dr. say Géza előadása. — 14 Hanglemezek. — 15 Megay-Meisner Káro\'y. országgy. képviselő eUiauása. — 15.50 A rádió szalonzc-no kara. — 10.45 Dr. Oberschall Magdu előadása. — 17.15 Bodán MUrgit magyar nótákat énekel, kíséri Csőit** Dezső cigányzenekara. — 18.20 A Horthy-ku|)U vízipóló körmérkőzés keretében Magyarország—Németország vá logalott csapa tó inuk mérkőzése. Beszélő Pluhár István. — 19.10 A IV. Országos Iparos Dalosverseny díszhangversenyének közvetítése u miskolci Nemzeti Színházból. — 20.10 Hívatlan vendég. Vidám hangjáték báron* felvonásban. — 21.35 Hírek, sporteredmények. — 22 Huzuérkumek. u Jamboreen résztveit magyar cserkész-. fiuk1. Beszélő Budinszky sándor. 22.20 Komor Góza. jazz-zenekara. — 23 Farkas Jenő cigányzenekara. — 0.05 Hirek. BUDAPEST 1U
11.15 A 2. honvéd gyalogezred ze. nekara. — 15 Ilfltoglemezek. — 18.25 Magyar Gábor gordonkázik. — J9.10 Elek Artúr előadása. — 19.45 Eördögh János fuvolázik. — 20.15 Hirek, sporteredmények. — 20.40 Hanglemezek. BECS.
11.45 Szimfonikus hangverseny ÍOn-gora szólóval. — 12.55 Szórakoztató zene. _ 15.40 Grieg: G-moll vonósnégyes. — 18 Divatos zeno. — 18.30 Francia dailcmezek. — 19.30 Rádió-zenekar. _ 21.30 Régi salzburgi zene. — A mult hét müvészlemezei. — 22.30 Tánczene.
— Jó Ita atetnl,
mert szétkapkodjak az egypengőa
egyházközségi kulturház-sorsjegyeket.
■AÜftI ■OZLÖNY
Féláron lehet utazni augusztus 30-IÓI a budapesti őszi Vásárra
Kézművesipari kiállítás ét arany-koszorus mesterverseny Is lesz az idei vásár keretében
Kblx\'n az évben szeptember 2.áo kezdődik nz oly népszerű és oly kedvező vásárlási lehetőségeket nyújtó, de meg különleges látvánvosság számba is menő öszi I.okbojvto Ic/ési Vásár, « városligeti I|>ar<s»rn\')kbin A vásár értékét és látványosságát ig^n nagy mértékben fokozza ar a körülmény, liog^\' keretében ezúttal Országos Kéz-művesipari Kiá litást és Aranykoszorus Mesterversenyt is rtti leznek.
Knn°k a terjedelmében is vfegnövc. kedctl vásárnak óriási jekti\'őségéi inu tatja «z is, hogy « vásár és a -kiállítás kiállítói és látogatói részé"e a magvur korinánv és az államvasút 50 százalékos, tehát féláru ut izási kedvezményt engedélyezett. Bár a ke Ivezménv na gyobb, mint az előző évekln-n, az utazási i n-olványok árát a vásárt és n kiá|lPást rendező Orsrágos Tparegye. sfl\'et mécsem emelte fel. Akik Buda-peslről számított 110 k:n. körzeten belül f kvö vasúti állomásokról utaz-nak Hudapestre P 1.50, :,kik távolabbról akarnik Budapestre ut«/n:, fl/ok I\' 2.20 árért szerezhetik mej a féláru niazásl biztasitó utazási Igazol-ványi, amely (ermészetescti a vásár és a kiállítás egyszeri megtekintésé e is jogosítja tulajdonosát. Ilyen utazást igazolványt bárki szerezhet ma-Kának min len menC|Jegylrodában, minden i|>art<stflletnél és n vásár tb. képviseleteinél.
Több mint ezer kiállító jelenlke.elt máris a vásárra, a legkiválóbb Ijxiro-sok versenvemek a* nr«nykoszorus mesterverseny™ « kitűntető és egyben részükre nagy ériéket jelentő elmért, az I|»ar<\\sa.iu)kb\'n és környékén már épül is a vásár, amely ebl»en az évben l!l n«p>K tart és szeptember 20-án este zárul.
Az ula\'ásl igazolványok lul!ljd<-m-sai a féláru ulOzáp kedvezményével már auijiiszlus ,\'iO-tól kezdve, egészen szeptember 20-ig utazhatnak Budapestre, mig visszafelé szcpiembe- 2-től 23-ig érvénves ez a* oly nagy jelentőségű utazási kedvezmény. (:)
IDCJ
Zápor!
Prognózis: Déli légáramlás, helyenként, főleg nyugaton záporeső, zivatar. A hőmérséklet nem változik lényegesen.
A Meteorológiai Intézet nagykanliaal megligyoldállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: 4-23 4. ma remei .+214 délben: +29 4.
Csapadék: 00
Naptári Augusztus 15. vasárnap. Kom. kat Nagy Boldogasszony. Protestáns Mária. Izraelita Blul hó 8. — Augusztus 10. Rom. kat Joakim. Protestáns Ábrahám. Izraelita EIul hó 9.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg az „őrangyal" gyógyszertár é« a klskanlzsal gyógyszertár.
23 év után visszatért orosz hadifogoly tiszt a nagykanizsai pályaudvaron
A szibériai hullamezőkről a hontalanságba érkezett vbsza az egykori osztrák katonatiszt
Érdekes utasa volt minap a nagykanizsai pályaudvarnak. A trieszti gyors egyik humadik ostlályu kocsijában utazott a külsőleg is láthatóan hán.alotl életű, erősen őszbe csavarodó ember s amíg a vonat itt állt és a ha\'árállomáson szokásos útlevél és vámvizsgálaton átesett, alkalmunk volt vele rövid beszélgetést folytatni.
így tudtuk meg, hogy az érdekes utas Silvestro Qodina trieszti ka ona-tiszt, aki annakidején a közös hadseregben szolgált s a világháborúban a galíciai harcok idején eselt o ősz fogságba. Godina ma 48 éves. Elfogatása után a marniszki táborba in ernálták, ahonnan lehetetlenség voll családját értesíteni. De még a háború után is éveken át eredménytelenül kilincselt a hazatérési engedélyért, sőt esik egy északamerikai kon-ul közbenjárásának köszönhette, h gy agyon nem lőtték. A bolsevisták ugyanis valamennyi, a körükre került osztrák-magyar hadifoglyot halálra iiéltek. Egy ideig akkor az amenkai konzulátuson talált munkát és kenyeret a hányatott életű kato-nati zt, az 1920 as felkelés után azonban ismét munkanélkülivé vált,
mig végül is az egés-ségügyi ko-mi sziónál kapott állást s kötelessége voll N >vo S\'lbirszk környékét az ott feHvö 120.000 hullától meg-liszlitani. Ezek legnagyobb lészél a forradalmárok lőtté < agyon. Az újra és újra fellángoló bolsevista terrortól, amelynek az emberek ezrei estek áldozatul, csak az olasz követség közbenjárására szabadul\' meg Triesz\'nek Olaszországhoz való csatolása rév\'n ugyanis Szilvester Godina olasz állampolgárrá vált. Egy ideig abból éíí, hogy írni nem tudó orosz parasztok számára megirla a leveleket, vagy egyéb hivatalos ira tokát. Végül könyvelő volt az egyik bolsevista kiadóvállalatnál A hosszú időn át Oroszországban élt embernek lesujlóak a benyomásai az orosz nép helyzetére vonatkozólag. Az életnek három, fontos ftktora van a mai szovjetunióban, az éhség, a nyomor és a napirenden lev"\\ kivégzések. — A nép alapjában véve csak krumplival és lépáv :l táplálkozik. Az embereknek az az érzésük, Ingy állandóan a halál küszöbén állnak, minthogy életük egyetlen tar alma, hogy a legnélkülözheletlenebb élelmi cikkeket valahogy megszerezzék.
Véres vadorzó-harc a Bárczay-nradalom erdejében
A lelőtt erdőőrt behozták a kórházba, a megsebesült vadorzó elmenekült
Ujabb véres eseményt* oko-ott nz I dnlmi erdőőr pénteken e3te Sznplá-egyre jobban elvaduló vado-zó \' r«>s-pusztni lakásáré\' elindult szoká-szenvedély, ezúttal a Nagykanl sá- sos erdei útjára, kerületének egyik hoz közei fekvő Bárc/ny-fé\'e uradalom erdeiben,
Dara István 45 éves, családos ura-
egyik
bozótosában surranó emlx-rre Jeti figyelmes. \'Egy darabig figye\'te, a mikor látta, hogy fegyver van mVa*
Tiszai-kenyér Tiszai-sütemény
Gserkésx-pereo
Sütöde megnyitás
A nagykózOnség szíves tudomására hozom, hogy Magyar-utca II, az. újonnan éptllt házban géperőre berendezett sütödémet augusztus hó 18-án reggel megnyitom. Szíves pártfogást kér
„ . TISZai SÜTÖDE
Kenyérsütés _ . "
\' ■•■yar-Mto. II.
FI4kSzl.tat.il, klk.rdók r.lvit.tMk
Különlegességeim: Cserkész-perec, hetek múlva li klvál\'an ízletes és teljes elomló luxus sütemények kétszersültek
1937. augmztm 15.
moü gondoskodjék!!
Aazokhordók minden mérelben és minőségben versenyárakon kaphatók és megtekinthetők: n
Budapest, V, Bálvány ucca 22
megállásra Síó\'itotta fel. A vado-zó a következő pillanatban már ráfogta puskáját Dara Istvánru. A vadőr sem maradi azonban télfenű\', ő is lövésre emelte fegyverét. A kéi puska egyszerre dör.eit el. Dara István a fejébe és a két vál ábi kapott sőréteket. Ló/ést kaphatott a menekülő vadorzó is, mert |);lra annyit még hal ott, hogy az ismorfl-ien támadó fe\'orditott. A vadőr azonban ekkor már ö>szee eti, majd elvánszorgott, mig rá a\'á tak. Dara Istvánt kocsira telték é> első segéy után vérző sebeivel e\'indi olták Nagykanizsa felé. Idökö\'ben a b>-mogyszentmlklósl cendőrség ki-hlvta a nagykanizsai mentőket, aki\'; az őrsről behozták a sebe,ültei a kőzkórházba Dara István seb.-l su-lyosak, de közvet en é\'etveszjdcU\'m nem fenyegeti.
A csendőrség azonnal munkába állt, hogy megkeresse a: Ismer,\'t\'en vadorzói, akinek a puikás párharc után, valószínűig febesüllen. nyo-ma veszett.
Nagykanizsán letartóztatták a margitszigeti Kaszinó főpincérét
A gyenesdlási Tulipán-ügy egyik szereplője ártatlannak vallja magát
Röviden már jelentettük, hogy a gyenesdlási Tulipán-pnn<iónnk Bu dapoströ. körözöti szélhámos .bérlőivel* a nagykanizsai kir. ügyészségnek is volna do\'ga s ezért kérte Ide szállításukat, k/. egyiket, akii a budapesti főkapitányság detcktiv-> jei <iff,»gtnk, Lusztff ödönt, a mar-gitszigetl Kaszinó v.Jt főpincérét, fogházőr szállította le Nagy kani-, nizsára. Szombaton délelőtt dr. Imreli László vizsgálóbíró e\'é ve el-ték, aki kihallgatta 0 gyanúsított embert. Lusztig kihallgatása sor.ln tagadta a terhére rótt vádakat és gyanúsításokat és ártatlanságát fongoztaíta. Tekintettel a nyomozás adataira és a sértettek felje\'sn-tésére, dr. Imrcfi letartóztatta Lusz tig ödönt. Luszlig felfo\'yamoJás al élt a vizsgá\'óbiró végzésével szemben a "kir, töi*vényszék vádtaná .sá-hoz, amely való?zinü!eg délután ül össze határozathozatalra.
|n| Á« AfS linloflfiuáll legnagyobb választékban, gyapjú- és flanelt nciciiyycll takarók, paplanok, intézeti szövetek és
egyenruha anyagok előírásos kivitelben lejutányosabban vásárolhatók
Kirschner Mór divatáruházában
1987. auguszlus 15
EAUftl BöZUOlTO
— (Oróf Teleky Béla főispán)
autón kiutazott a Haiulonrürcd.vidéki Turul főiskolás munkatábor és \' « balütonudvari vegyes ifjúsági mim kalábor meglátogatására. Az ifj ik n ipi fi órán át utat épiten\'k. Látogatást telt a főispán a balatonarácsi szőté szeli és borászati iskolálmn is, u]loj tavaly iné:-! egy zalai tanuló sem volt, az idén a\'onb m már öten jelentkez-lek. Tegnap reggel az árviz-sujtutta I.elenye-vidékrc utazott a főispán, hogy s enély s tapasztalatai "lapján tehesse meg a károsultak megsegítése érdekéb n intézkedéseit.
— (Barbarlts Lajost)
meghívta a Balatoni Társaság Iro. dahni, Művészeti és Tudományos Kgy,-sülét, hogy n Fonyódon augusztus 21-én tarlan ló és Berzsenyi emlékének sz n\'elt vándorülésre egy Berzse-nvi-ódát irjon és azl ott adj i elő. A tárgysorozaton Jó/.scf I-\'eren • kir. herceg elnöki megnyitója, dr. Kéky Lajos, a Kisfaludy Társaság fölitkírá-nnk, dr. Ripka Feren -nek beszédei, dr. Sebestyén Gyula és dr. iletyey józsef előadásai Bihari László és Moj. zer Margit sdnmüvészck szavalatai és énekszámai szcrejiélno\'c.
Szombat-vasárnap a Városiban: Klepura nagy filmje, a Szerelmes város.
— (A rendőrségről)
A belügyminiszter dr. Zágonyi Géza rendőr fogalmazót Kaposvárról a nagykanizsai rtn lőrkapilánysághoz he-lyezie ál.
— (Szabadságon)
Dr. Pratk István közigazgatási tn-nácsn >k a mai nap|»al megkezdte nyári szabadságát.
— Női ruha osztályunk szenzációs olcsó árairól az egész vároB beszól. Schtltz Áruház.
— (A nagykanizsai vámhivatal)
uj főnökének hivatni átvét 16. ÖÍ szóló hírünkben a kcnoeszlnév tévesen szcrc|>cll. Szabó vámszaki tanácsos ke resztn-vc lielyesen András.
— (Házasság)
Krausz Cecília (Nagykanizsa) és Héber Aladár (Szolnok-ctikorgyár) a mai nuiHin házasságot kölötlek. (.Minden különös ért -sités helyett.)
Kétórás nemes szórakozás a Szerelmes véros.
— (Halálozás)
Ozv. Frdős I.ajosné folyó lió 12-én délelőtt i) órakor hosszas szenvedés után elhunyt. Temcté«e 15-én, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz az izr. •temető halottasházából. .
Humor, zene, szellemesség és szépség, ez a: Szeralmei város.
— (A zalai uszó bajnokság)
A nageykanizsai strandfürdőn holnap, vasárnip akarták megtartani a zalavármcgyd usróbajn >kság verse, nyeit. A v \'rscnyt közbejött nkadálvok miatt elhal iSzU>tták és augusztus 20-án. Szén\' István napján fogják ineg .tartani.
Klepura csodás ének és Bécs minden szépsége benne van a legújabb osztrák filmben : Szerelmes város.
— Megzsarolták a tolvajt)
A tavasszal a zalaszenlgróti vásáron Kovács l ülöpné ellopott egy kabátot Weisz Pál zalaegerszegi árustól. Weisz tolt-n éric és azzal a fenyp éléssel, hogy áladja a csendőrségn \'k, 30 j>cii-gőt zsarolt ki a tolvaj asszonytól. Az ügyészség Weisz ellen zsarolás dinén, a sértett. Kovácsní e|lcn nelig lopás miatt emelt váda\\ A törvényszék bizonyítékok hiányában mindkettőjükéi rdincn\'cit- a vád alól. Mosl tárgyalta felleblíCzés folytán az ügyet a tábla. Bünösn k mondta ki mindkét vádlottat és Wc\'sz Pált zsa-olás vétségéé t 00 pengő, KovácsnH lopásért 30 pen. gőre itélle.. Az Ítélet jogerős
— Bntorklállltásunkat tekintsa meg I minden kényuzorvétet nélkül. Kopsteln bútoráruház
— (Tolvajt fogtak a templomban)
Az andocsi kegytemplomban egy magában imádkozó barát észrevette, hogy a templom egyik sarkában valaki u keresztet akarja lefeszegetni a pad-ról. Sikerült a tolvajt elrogni Suri I.ajos 33 éves csavargó személyében. Megmolozásakor sok templomi a-any és ezüst tárgyat, n kegyoMárra helyc-zelt ajándék-ékszereket, gyűrűket, Ián -okai, karkötőket talállak náhi. Le-tartóztatták.
— Intézeti kelengyék has sötétkék •ovlottn anyagok, csíkos vásznak minden minőségben kaphatók SchUtznél.
— (Két öngyilkosság)
Szoller József klsbajoml Töll műves egy fára, Baranyai Viktória 05 éves .bálványost szegény egy Istálló geren-dára felakasztotta magát. Mindketten megha\'tak. Mindkettőjük életűn\' volt.
(Ruhaszövetek
közvetlen egy nagy gyárból.
Milyen előnyöket élvez ön, ha telsőruhaszövetelt közretten posztógyárunktól szerzi be ?
1 Költséget, Időt és fáradtságot takarít meg, mert mi a gyár-ból több mint 300 modern szövetmintát terjesztünk választású elé. Nem kell utakat tennie. Mintakollekciónkat önnek költségmentesen és vételkötelezettség nélkül a postás lakására viszi.
Z Saját otthonában, zavartalanul és napokon át válogathat mintáink között, igy az eladó rábeszélésétől szabadul. A minták megtekintésére azt a világítást választhatja, melyet ön akar; tanácsadásra azt kérheti fal, okit akar.
Minden szövetünket tiszta A gyapjúk mosásától kezdve
szlngyapjuból magunk gyártjuk. Ive a festést, fonást, szövést és nemesítés! munkákat nagy gonddal magunk végezzük. Szln-gyapiuszövetelnk tartósságáért és szlnállóságáért mi, mlirt a szövet készítői, közvetlen a ruha viselőjével szemben tudjuk vállalni az anyagi felelősséget. 4. Egyenlő minőség mellett ön közvetlen gyárunkból olcsóbban vásárol. Bizonyság erre vevőink rengeteg elismerő levele. Már az első ruhánál oly szembeötlő megtakarítást ér el, hogy azután állandóan gyárunktól vesz. Szöveteink jósága 15 év óta közismert. Mintakollekciónk megtekintése önnek sem költséget, sem kötelezettséget nem jelent. Kérje azt még ma és ml a visszaküldéshez is bérmentesített postafeladólapot mellékelünk hozzá.
runkhahn Posztógyár
és ruhagyár r.-t.
Budapest, XI., Lenke-ul 117. szám.
Üzemben 1922 óta — 340 munkással.
SzövetboltiainU Budapesten: IV., Prohászka Ottokár-utca 8. az Egyetemi templommal szemben és VI., Teréz-höml 8, az Abbázia közelében.
T
- Saját érdekében és ürömére szolgáló meghívásnak tesz eloget ha a Kopsteln Butorárnháx őszt mtibutor-klál-lltását megtekinti, vótelkényszer nélkül.
« Olcsón 4a jél Sdiützóknél vásárolhatunk.
Nagyothallón
az uj SIEMENS-PHONOPHOR
Próbálja hl Szent litvánkor személyeaenl SIeme\'8-Phonophor, Budapest, TI., Nagrmexö llci l
segíti
— (Csongrádi gazdalljak Nagy kanlzsán)
A Csongrád-vármegyei Gazdag I ügyesület hét tagú szen esl ga^daifju csoportja kerékpáron járja be tanul, mányi célból a Dunlntul városait és vidéküket. A kerékpáros csoport hol-nap, vasárn\'ip délután 4 (ós f> óra közöli érkezik Nagykanizsára. Az ifjak a város ven légei, az idegen\'>rgalinj ügyosztály megmutatja nekik a város nevezetességeit. A csoport itt éjszaká-zik~~?s~hétfőn in lul tovább Kaposvár felé.
Városi Mozgó. Szombaton és vasárnap!
Jan Klepura minden eddigit felülmúló filmje:
A szerelmes város
A kedélyes, romantikus Bécs minden szépsége lelvonul e pompAa Ilimben. Ezt megelőzi:
A texasi Ieányrabl6
Előadások szombaton 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 kor. Szombaton B órakor fillér—1_
— Keresse fel éa meggyőződhetik,
hogy Elkán Szűcs megbízható, jó és olcsó.
— (Felhívás a szülőkhöz)
A Magya.- Szülők Szövetségén-k pe. dagógial Diákdhelyező osztálya segít-ségére óhajt lenn\' azon szülőknek, u kik gyermekeiket budapesti iskolába járulják, a lakás vagy internátus! el. helyezés gondja\'ban, tanulmányi előmenetel ellenőrzésében. A Pedagógiai Diákelhelvező Osztály jobb családoknál és in\'cmálusokban már előre megfelelő helyet biztosit a magyar családok elemi, középiskolás és egyetemi hallgató fiu- és leánygyermekei részére
és ezáltal a síül&kct sok fáradságtól és költségtől, valamint sok kellemetlenségtől kiméli meg. Bészletes Ismertetőt szívesen küld 30 fillér válasz-bélyeg ellenében a Pedagógiai Diákéi-helyező Osztály Budapest, VIII,, Bc. vlczky u. 7.
Gő*filrds nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (héttO, szerda, péntek délután kedden egéai nap nőknek).
— (Olasz vonat érkezik)
VQ,sírnap délután Tél 0-kor megint
olajjz vendégeket foga I Nagykan\'zsa. 250 olasz kiránduló érkezik egy különvonattal Magyarországra és a szokás szerint Nagykanizsa pályaudvarán lesz az első ünnej>élycs fogadtatásuk magyar földön. Az üdvözlő beszédet Sekulja Jakab mondja. Künn lesz a határőr zen .\'k»r is. A városháza ide-genforgalmi ügyosztálya kéri, hogy minél többen jelenjenek nteg olasz vendégein\'c fogudlalására. A vonat mintegy félóráig áll u kanizsai állomáson.
- Bgy p.o,J .«, kltlnS .idUI
Kíváncsi rá: hogyant Vegyen rgv-házközsígl kulturház-sorsjegycl.
Nép Mozgé. Szombston és vasárnapi
Oarry Copper és Anna Slen felfllmulhatatlan együttese Izgalom! Kis házban — nagy tragédiaI RomantikaI
Az utolsó éiszaka
Reménytelen harc az elérhetetlen boldogságért. Piros életi Fekete halálI Migyar híradóI Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 árakor, Oaak 20, 40, BO fillére* hely áraikkal I
SAtaVi B®Z1!(W*
1$37. aügg»itu> 15
Tisztelettel értesítem a n. é. hölgyközönséget, hogy
nőidivat szalonomat
Sugár-ut 15. szám alá helyeztem át.
Kérem a n. é. hölgyközönség további szikes támogatását
Borossné Farkas Ilus
■■ Kényelmei ruházkodás
Nem kell külön ulakat tennie, sz&. badul az eladó rábeszélésétől, saját otthonában zavartalanul válogathat ha megbízható, tarlós szöveteket akar venni. A Trunkhalin posztógyár önnek ls szállítja ruhánként angolosan gyártott szingyapjuszövclcit közvetlen a gyártól Kérje költség- és kötclezelt-ségmenteson a mintákat: Bud»i>est, XI., Lenke ut 117. _
ló hírek a nagyvilágból
Gyöngyös közelében bányakutatások során öntéseinket találtak olyan mennyiségben, hogy a belföjdi fogyasztás egyharmadát fedezni- lehetne belőle.

Lloyd George nyilatkozatából:
- A biztató szavak, amelyeket a kis nemzetekről általánosságban mondtam (t. i. hogy szép jövő vár rájuk), Magyarországra is érvényesek : igy is értettem őket.
A Függetlenség irja:
- Ma már az a helyzet, hogy az országnak mintegy 2.7-2.8 millió kat. holdnyi búzaterületéből több, mint 2 millió holdon minőségbuzát
termclnelc a gazdák.

A Postatakarékpénztár juUuaS adatai szerint a takaréküzletágban a betétek 1,414.982 pengő 16 fillérrel haladták tul a visszafizetéseket.
kl \' í M. liV* \'
Vas vármegyo törvényhatósági bizottságának üléséből :
- Az állat-kivitel jelentősen emelkedett... Az adóbefizetés eredménye 152.958 pengővel kedvezőbb a tavalyinál.

Baranya vármegyében évek óta nem fizettek olyan magas napszám-bért ket, mint az idén, ami a munka nélküliség cskkeivésérc vezethető\'
v.\'ssza. I •

A Magyar Közgazdaság irja: _ — A buzaértékesités szempontjából nagyon is előnyős az Olaszországgal kötött megállapodás. •
Az., angol bankjegyforgalom rekordot ért* el. A legutóbbi hivatalos kimutatás szerint az angol bankjegyforgalom ezidőszerint 503 millió 817.456 font, vagyis 50 millió fonttal nagyobb, mint tavaly nyáron. Az angol bankjegyforgalom nagyarányú növekedése végeredményben az
angol gazdasági élet állandósult;* komoly konjunktúrájára vezethető vissza.

A gyémántüzlet újból megélénkült, jeléül annak, hogy a nemzetközi piacon most már kedvezően Ítélik meg az európai ]>olitikai helyzet kialakulását. A forgalom élénkülése következtében Londonban már áruhiány jelei mutatkoznak.
Az amerikai Radio Corporation az év második negyedében 2.4 millió dollár tiszta nyereségei ért el. Beszédes adat ez, ha figyelembe vesz-szük, hogy 1936 azonos időszakában csak 047 millió dollár tiszta nyereséget mutatott ki.
A Pesti Napló irja :
- A részvénytársaságok ebben az évben a tavaly tényleg elért kedvezőbb üzleti eredmények alapján ugy szólván az egész vonalon emelkedő jövedelmekről tettek tanúságot vallomásaikban. A részvénytársaságok adóköteles bevételei a vallomások szerint az előző évhez képest átlag mintegy 40 -50 százalékkal emelkedtek. Ezen az alapon b kivetési ered-mény a költségvetési előirányzatban a kontemplált 15 millióval szemben el \'fogja érni n 18 milliót, sőt esetleg meghaladja ezt az összeget ls.
Értaaltom a n. é. közönséget, hogy bádogos- ée vízvezeték-szerelő műhelyemet
Magyar-ucca 66. alól Batthyány-ucca 10. szám alá helyeztem At. 2148 (Bejárat Csengery-ut 19. felöl Is.) Javítások la eaxkfeSltetnek I
1imm
Meddig állhal ellen a szeszkartel a bortermelők érvényesülésének
Egymillió magyar ko.tr. 8t csatád
(Budapesti szerkesztőségünk jelentése.) Kőztudomásu, hogy a világhírű magyar szőlőgazdaság a 9 millió lakosú Csonkamagyarorszá-gon egymillió léleknek nyújt megélhetést, tehát hazánk minden kilencedik lakosának élete és torsa évről-évre a szóló és borárak alakulásától függ. Közel tlz esztendeje fuldoklik immár a magyar szőlősgazda-társadalom éa munkásság a rossz értékesítési viszonyok hínárjában. A régebbi kormányok nem sokat teltek a bortermelés és érté-kesitás helyzetének javitása érdekében s annál dicséretesebb, elisme* résreméltóbb a Darányi kormány törekvése, amely épen most, amikor kitűnő termésre számíthatunk, végre határozott intézkedésekkel próbál a bajokon enyhíteni. Mint ismeretes, az ország arra leginkább rászorult helységeiben egyelőre 12 borköz-
ha cserépkályltáll a ffitésl idény clftlt a legmodernebb tüzelési rtndsierekrc átalakíttatja. 2i»
Cserépkályhát!
gyönyöiü kivijeiben raktáron. Vételkényszer nélkül tekintse meg nagy
oaarépkAlyha-raktAramat. Javítások ó$ átalakításokat a logpontoubban végiam. Nagykanizsa, Németh GáboP
Nagyim Kisfalu
kályhás.
raklár felépítését kezdte meg a kormány s ezenkívül a hordóbehozatal vámm ntesitését is elhatározta. Arról is döntött a kormány, hogy a must, illetve boráraknak megfelelő szintre való felemelése s ezen az árszinten való megtarlása érdekében kellő időben egy nagyarányú ártartó vásárlást is végeztet. Kétségtelen, hogy a tervbeve.t kormányintézkedések nagy örömmel töltik el a tortermelök szivét, azonban köreinkben az a vélemény alakult ki, hogy a borpiac gyökeres rendbehozatalára és a szőlőtermelés komoly rentabilitásának megteremtésére a tervbeveit intézkedések nem elegendők. A szőlősgazdák azonban belátják, hogy nem várhatnak mindent a szegény államtól s a Dará-női kormány eddig tanúsított jóindulata is arra val, hogy a mostani kormányzatnak valóban szándékában áll mindent megtenni, amit csak megtehet. Épen ezert a szőlősgazdák végre elérkezettnek látják ahoz az időt, hogy a kormány által nyújtott részict-segitaég mellett végre történjék Intézkedés arra is, hogy a szeszkartel monopolium-szerü kiváltságainak terhén: már ebben az esztendőben legalább 50 ezer hektoliter borból főzessék párlat. Ha ez bekövetkezne, ugy a kormánynak a szőlőtermelő társadalom szanálását célzó akciója az előbb említeti egyéo segítségekkel együtt mértföldes léptekkel vinné közelebb egymillió magyar sorsát a gazdasági boldoguláshoz. A mai időkben, amikor a világgazdasági helyzet nyomasztó köitllményei miatt az álami intervencionizmus kényszere egyre parancsolóbb erővel érvényedül: egy kis é.dekcsoporton kívül senki sem sima azon ebben az országban, hogy az öt családból álló nagyipari szeszkartel mérhetetlen értékű kiváltságaiból egy szerény rész fel-áidoztatik mintegy háromszázezer ol,an család javára, umelyek közvetve, vagy közvetlenül a borierme-lésböl élnek. Még igy is sokmillió pengőt keiesnének lovába évenként az öt családhoz tartozó gazdag szesznagyiparosok, akik eddig mindig uijái tudták állni annak, hogy óriási profitjaikat bárisi is csökkenthesse.
- (Bélyeggyűjtők találkozója) Hétfőn délután 6-tól 8 óráig az ÜMKE tanácstermében.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szám.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
18378/1937.
Tárgy: Erdei tölgymüfa értékesítése.
Versenytárgyalási Mellény.
Az 1937/1938. évi rendes erdei föhasznáiafokból kikerülő és cca 1.200 tm3 t kitevő, különböző méretű és osztályú tölgyrönkre zárt írásbeli ajánl.tot kérek.
Az árak ab erdő értendók.
A zárt írásbeli ajánlatok, melyeknek borítékjára kívül ,A|ánlat lölgy-müfára" van ráírva, — legkésőbb folyó évi szeptember hó 15-nek d. e. 12 órájáig adhatók be a város iktatóhivatalába.
Bővebb felvilágosítás a városi gazdasági hivatalban kapható, ugyanott átvehetők a versenytárgyalás teltételei is.
Nagykanizsa, 1937. augusztus 10.
Polgármester.
18377/1937.
Tárgy: Dió- í*b gesztenyefák termésének értékesítése.
Hirdetmény.
1. Fo\'yó évi auguszius hó 18-án d. e. 9 órai keidettel a városi Felsőerdőn, az erdóórl lak melleit 7 drb, a Vajdamajori erdóőri lak mellett levő összesen 23 drb diófának,
2. folyó évi auguszius hó 18-án déli 12 órai kezdettel a városi Alsó-erdőn, a volt gyümölcsösben levő -23 drb diófa és 2 drb gesztenyefa idei termését nyilvános szóbeli árverésen eladom.
Találkozás:
1. folyó évi augusztus hó 18-án, tehát szerdán d e. 9 órakor a Telekül! erdóőri laknál,
2. folyó évi augusztus hó 18-án, tehát ugyanaznap déli 12 órakor az alsóerdei eidöőrl laknál.
Nagykanizsán, 1937. aug. 10. i3u Polgármester.
Nagykanizsa megyei város Adóhivatala.
4866/1937. elősz. 2139/1937.
Tárgy: Nagykanizsa megyei város 1937. tvl legeltetési di| lajstromának közszemlére tétele.
Hirdetmény
Közhírré tesszük, hogy Nagyki-nizsa m. város 1937. évi legeltetési dll kivetési la|slroma 1937. évi aug. hó 15-től 1937. évi augusztus 30-ig 15 napon át Nagykanizsa m. város adóhivatalánál közszemlére tételeit ki azzal, hogy a szemléretétel első nap|ától számított 15 napon belül a városi adóhivatalnál benyújtandó és a polgármesteri hivatalhoz cim-zendő felebbezéswl élhetnek.
A közszemlére kitett lajstrom a hivatalos órák alatt a városi adóhivatalban (Horthy Miklós-ut 1. sz. I. em. 1. ajtó) megtekinthető.
Nagykanizsa, 1937. aug. 13-án.
Hivatalvezető helyett: Vörös
v. számvevőit.
Kerékpárok, - olcsón, nagy választékban
Elektron.
Rádiókészülékek,
Elektron.
ujak és használtak. Philips, Telefunken.
Csere, jultín, átilUltásI —
1937 aucuw\'us 15.
EALAI KÖZLÖNY
*
kT
NE KÍSÉRLETEZZEN! BÚTORT MEGBÍZHATÓ RÉGI CÉGNÉL VÁSÁROLJON!
Hálók, ebédlők, kombinált berendezések, konyhák, rekamiék, fotelok és mindennemű kárpitos áruk
r r
JOL ES OLCSON GARANCIAVAL
50
éve az egész országban közismert
KOPSTEIN buiorházban
vásárolhat
Óriási választéki Kedvező fizetési feltételekI
Nagykanizsán, Horthy Miklós-ut 4. sz.
APRÓHIRDETÉSEK
A»róhl,d«t«i dija ..Um.p és Clnn.pn.p 10 sióig 10 Iliiéi. minden lov.bbl u4 6 HlWr. hélkO.n.p 10 uólfl <0 IIII*r. mlnd.n lovtbbl tió é nilér.
Há.i.ra vasárnap kényelmei autóval
oksón utazhat. EIÖ|eoyréa Kautmann Manó nil. Telelőn 2 22. 1953
Szépen faialoroxotl aiaba tllrdó-aloba hasin állttal azonnal kiadó Rozgonyl-utca 19
Hauaaáll ruhát veaiek <■ eladok, hl-váira házhoz megyek. Márkua, Király "tea 31. 2213
KatnnarátaH házhelyek: 300 O-ől, 150 □ « négyizögolenként 8-9 pengőéit azonnal eladok, kedvelő tizeiül fellélelek
mellett. Clm a kiadóban. 2309
Szoba-konyhia lakás éi kit izobiból illó Irodakalflatg, tutiig együtt hi-romtiobia lakia november I re kiadó. — Bővebbet Llcblenatein ügyvédnél. 2395
■ aakaklr* nyűg. államllsitvlieló bizalmi illáit, vagy megblzáat vállal. Clm a kiadóban. 2403
Alkalmlvélel elköltözés vígéit, 0.1.t forgalmai útvonalon eladó. Horváth Sugár ut 42. 2404
Salát terméatl elsőrendű kerecsenyl isz-
Ull lehér kor literenként P -.«0-írl Bőhm Jóml bortermelőnél, Csengerv-ul 2473
MARÓIT FÜRDŐ
Caengery-ut 19. MArvAasf kédfarrföh TfakaiemváBáe
WT Hylty wladsn nap. M
«l»46 kapualstlt kuiönbe|iialu buloro-izoba, kUlón előszobával Ciengery-
o. 2415
pMngarj-iit 17/a. aiámu házban
uiP. Ouiko.iiloiloi atasokaa lakaa ■\'"á»dlk emeleten aaaanalra kiadó. Waióbutor olctóo eladó. Házmester. 2318
Eladó vagv bérbeadó egy Jóíorgalmu Wg adómentei Q«l.th«., Orizág-«t 2415
Női-, férfi- ós gyermek-
részletre olcsón vehet
(kérjen árjegyzéket)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91. Nagykanizsa Fő-ut 5. sz.
Páratlan kedvezmény a Zalai KOzlOcy olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerüli olyan megállapodást köinünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lifl stb.)
bcrendezell ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alupján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
HirdessenaZalaiKözlönyben
Legalább 4 polgárit végzett tnlelllgen lebb laány üzletbe klazolgálóuak leivé telik. Címek i kiadóhivatalba adandók
elad? dót
ikarban levő avariaaakkaeiBl
tvöi tér 26 . 2410
Értaaltaaa Igen tlait.lt vevőimet, hogy lakásomat Ba|za-ulci 10. alá helyeztem. Prancalcs Zilgmondné. 2416
Megvételre kereaek |ó nagy kaaaaaoa-hélll. Simon litván hentei, Piac. 2417
Aaaalaataaaait kereKk logorvoal rendelőmbe. Dr. K. I., Király u. 34. 2418
SattSaaakéa utcai Lakii november l-re kiadó, Csányt Uszló-u. 81a. 2419
Miadanaat, ügyeset, megbízhatót keretek elsejére. Hunyadl-u. 22. 2321
»arr4B4»akat, kerékpárokat bármilyen rossz állapotban 1a ma?aa áron vetlek. Donit Ferenc, lát- és múucréss. 2423
Balá^tocTkercMk azonnali bslépés-re, Sikátor-utca 1/b. 2422
lakaláalféarl tallaa alléUara
fogad kereaztény család, kőzet iz összes likolikhoz, zongoratuunáUtlil, korrepetálás. Clm s kiadóban.
Értaaltaai a tisztelt tttilli- él saén-logyisstő vevőimet, hogy nagyobb meny. nylaégü vágolllát, t«|á.- és k(a«aaat kaptam eladáara makszimált áron alul i 100 kg. vegyea vágott la házhoz zzáll. P 3 20 100 kg. bükk és gyertyán . . P4 00 100 kg. kőszén . „ P380
100 kg. to|ás szén „ . P 5 60
Tisztelettel kérem szíves pirllogásukst: Mltillts bizományos Rczgonyl-utca 2. sa. Népmozl-udvar.
mhjjot nalta moziban szérakczfialik
DALAI KÖZLÖNY
1937. auguazlua 15.
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy Galambok község tulajdonát képező, u. n. „Kiskorosmát" 1937. évi aug. 24-én d. e. 10 órakor Galambokon a körjegyzői hivatalban, nyilvános árverésen bérbeadjuk. Feltételek a körjegyzötöl tudhatók meg.
Galambok, 1937. aug. 6.
Vitéz Babay Andor s. k.
Kápolna Ferenc s k.
Nagykanizsa megyei város polgármester étfll.
17006/1937.
Tárgy: Harcszc.U lövészet.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó évi augusrtus hó 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19 és 21-<n naponta reggel 7 ólától este 7 óráig a Tölgyes erdőben lévő hsrcszera If téren lőgya korlatot tartanak. Ez Idó alatt ot tartózkodni tilos, meri életveszélye*. Nagykanizsa, 1937. augusztus 2.
Polgármester.
Pk. 1047/837. Vhsz. 327/937.
Árverési hirdetmény.
Vb né bal Steril Bertalan voll izentador-|l.j lakol C>. 762,\'837. u caódugyáben a nagykanizsai klr. lötvényaiék 30 alazámu végaéae éa a lelenyel klr. iáráablrótág Pk. 1047/937(9. alazámu ktiendetd végzéie lolylán aa árveréi elrendeltetvén, ez alább 1-lt. tétel alatt lelioioll éa 1708 pengó becaártékü Ingóaágoknek dr. Pillér Arihar letenyei ügyvéd MÓdrömeigondnok kóa. bejötte mellett vstó megtaiUiát elrendelem Szentadotján közeégben, néhai Stcrn Bertalan házához leendő megtartáiára ha-lártdóül 1937. évi atigiiiztue hó 31. napjának délelőtt 8 érája ItlaeHk kl.
Árraréal teltételek :
I. A csődtömeg az áiuk mlnóaéaéért lelelóaaéget nem vállal.
2 Ac árverelók ai áivaréa megkezdése eWtt bánatpéniflt a becsérték IW/o át leltül tartoznak, mely bánatpénz a vétal-árba ba lóg ssámittataL
1 Az Ingóaágok a legtöbbet ígérőnek adatnak el. A vételár iyomb.n killaateadó a bitói kiküldött kezéhea. Egyben lartoalk vevő eien^ vételárból aaármaxó forgalmi
ból tolj vagy I
küldött kötelea a vételár telin kliUeléae
adót, minden néven nevezendő III
Iákat, vi
lorgalmt
lleTéket,
folyó éa a kincstárnak Járó lile-tiletéklélét ..........
I vlaelnl. A btról kl-
ellenében véteH btzooytlvái 4. Az árverta alá kei
adnL
Ingóaágok a becaérlék ■/■-ad réazáaél olcsóbban el nani adhatók.
Az árveréa alá karüló Ingóaágok a kö vetkezők;
I. Aa 1937. évt blborterméaből 14 q blbonnag. q-ként 40 - P 560\'- P 2.1 éa Kl évei Biuidt nevtt bttu 250-— P
3. II hónapoe vöröatarka bika 80— P
4. 6 hónapos vöröatarka bika 80— P
5. 5 hónapos üszőbotju 80"— P tí. 4 hónapos üszó 60-— P
7. 4 hónapoe Uiző 60-— P
8. I éa fél hónapos üiző 40 — P
9. 2 akó bor 1930. évi borral,
hordó nélkül 32 — p
10. 2 akó bor 1935. évi boml,
hordó nélkül 42 — p
11. 2 akó bor 1936. évi borral,
hordó nétkut 32*— P
12 1 akó bot vörös édea borral, hordó nélkül 25— P
13. 25 liter bor riillng borral,
hordó nélkül 12 — p
14. 30 liter bot Haling boml,
hordó nélkül 16— P
15. 25 liter bot rizling borral,
hotóó nélkül 12- P
16. 25 liter bor rizling bottal,
hordó nélkül lt_ p
17. 8 akó bor vötöa bottal, hordó
nélkül 120\'— P
18. 7 akó bot vötöa borral, hordó
nélkül 90-- p
19. 5 ako ecet 105\'— P Utenye, 1937. évt aaguiztus hó 13.
Bollliir Lőrinc klr. blr. végreha|tó, mint bírósági kiküldött
BIZALOMMAL CSAK SZAKÜZLETBEN VÁSÁROLHAT t
Bőrönd a Retlkül • Pénztárca Iskolatáska • Aktatáska • Hátizsák Divatövek nagy választékban Javítás • Alakítás • Festés
HAMBURG
Nagykanizsa, Horthy M.-ut 4. Fíűzlat: PÉCS.
VIZUEZETEKi ES CSATORNÁZÁSI
munkákat
• • rr
FURDOSZOBA BERENDEZESEKET
és javításokat
minden Ízlést kielégitö kivitelben versanykipas lagolcaóbb árakon nagyon kedvező RÉSZLETFIZETÉS mellett is vállalunk. •,* Vldékan szereléseket legprakttkuiabhan tervezünk. Berendezési tárgyakban dús választék budapesti árak mellett | Költségvetéssel díjtalanul szolgálunk.
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MARTON
vlzvazaték-azaraléal vállalata NAGYKANIZSA, KIRALY-UCCA 48. Teleion 271.
Ponyva
Kazalponyva — Oépponyva Repceponyva — Kocsiponyva
Oabonazsák — Kévekötő Manllla — Oazdaságl kötéláru
HirschéssSzegö Zsák- éa ponyva-kSIoaBnzés
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatása melleit
napi 2 fiilécért
tagja lehet a tSbbezer köteles nagykanizsai Horváth filé u|ságltzlel höksHnkSnyvtárá-nah. Vagyis havi 60 fillérért a .Zalai Közlöny-minden előfizetője
annyi könyvöt vihet hl havonta a hölctSn-hönyvtárból. ahányat ctah el tud otvami. Az előfizetési nyugta felmutatói kötetenként 8 filléres kedvezményes kőlcsöndijért kapnak könyveket a Horválh-kőlcsönkönyvtárban akkor Is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybevenni.
A nagykanizsai klr. láráablzóaág. mint telekkönyvi batóaágtól.
6071/1937. tkv. szám.
Árverési hirdetmény.
Dr. Hoeh Oazkár vég rehallatónak KüUön Inréné Munkácsi Tetli végrehalláil sieo védő ellen Indított végrshiltáil ügyében a
tkvl halóiig a ségrrilljtató kérelme kOVet-keltében az 1881 : LX t.-c. 144, 14! t, 147. ft-a értelmében enrendell a végrztial. táit arveréat 96 P tókeköveteléa, ennek 1936 éil Junlui hó X napjától járó Sefa kamata, 7 P eddig megállapított per. áa végrebajláal éa at árvirial kérvényéit ez úttal megállapított 10 P költség, valamin! a eaallakozoitnak kimondott dr. Knanir Láaaló 248 P 50 llll., dr. Mező Ignác 37 P tókeköveteléa éa Jár. behajtáaa végeit a nagykantasal kit. IMróiág területén levő, Nagykanlzza m. v. fekvő a a nagvkanlzul 12S. sz. tjkvben A f 5 sorsi. 135/b hru.
a. foglalt ház, 678 zz. a. udvar kerttil végrena|tást azenvedő nevén "" lanra 2300 P kikiáltást árban.
A telekkönyvi hatóiág az érvéréinek a tkvl hatóiág hlvalaToe helylaégébea (Tölvényhál) megtartáaáia 1937. évi azsp-tember hó 13. napjának délelőtt 10 óráját tüzl kl és az átvetéal feltételeket iz 1881 :LX. t-c. 150. §-a alapján a kő-vetkezőkben állaptlia meg:
1. Az átverés alá eaö Ingatlant a kikiáltást ár telénél stacaonyabb áron eladat nem lehet. (1908 :XLI. t.-c. 26. §.)
Az átvetelnl azándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10»/o-át készpénz.
ben, vagy az 1881 : LX. t.-c 42.f-ában mag-határozott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapíréban a kiküldöttnél le tenni, vagy a bánatpénznek előleges bitói letétbe helyezéséről kiállított (etéll elis-
mervényt a kiküldöttnek átadni és aa ár-vetési feltételeket aláitnl. (1881 r LX. t.-c, 147., 150, 170.99.; 1908: XXLI. t.-c. 21. §.|
Az, akt az Ingatlanért a klkláltáii árnál magaaabb ígéretet tett. ba többet Igetal senki aem akar, \'tőtelea nyomban a ki-kiállási át szá i llek, izerlnt megállipllott bánatpénzt aa áltata ígért ár ugyanannyi azá-zalékalg klegéazltenl. (10C8: XC t -c. 25. J.)
Nagykanizsa, 1937. évi Kijua hó 28 áa Dr. ti.ntzlk sk. klr. Járáabhó.
A kiadmány hiteléül: Klaa a. k.
ztoa
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakafában:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédalrntaze-rak, gép, zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Teleion: 130. a világhirtl gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitűnő szerkezetű különféle
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
EllMllM —|
nkj a katyl koreakedőknél I
IparoaokaAl aMreas. bal
kapható
lapnnk kiadóhivatalában.
\' k^ákaMwias UagaiMtlI 1L ft»ásslt»r| N*arta ti Mtaaht Msktaió VáUata Mam—MttlMl
[BsMia Qalstt. ZaOal lároliJ
77. Évfolyam 185. uim
Nigykanlua, 1837. augusztus 17. kedd
Arm 12 ML
ZALAI KÖZLÖNY
g^otartMg te UadWrilal! FU 5. uim
kMtóznap iKluUn.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElWzettíi *ra: egy hóra ■ pengő *D fllléf. Szerkesztőségi <a kUdóbhratatl telefon: 78. az.
Megfelelő tanítókat 1
Irta: Pl»tfr Lá«ló országgy. képviselő
A kormány kiadott egy rendeletet, anvdlyel egységessé tette a kisebbségi Iskolákat. Azelőtt i volt A) típusú, B) ttpusu és C) Upusu is kola. A kormány ebben a kérdésben rendet teremteti. Ma van olyan islHa, amellyben csak magyar nyelven tanítanak és van egy úgynevezett kisebbségi iskola, ame\'yb?n megtanítják a gyermeket anyanyelvén .1 szükséges ismeretekre, de moll .\'tte módot adnak neki arra Is, h igy az állam nyelvét megtanulja.
A német kisebbségnek egyáltalán nincs ellenvetése és kifogása az ellen, hogy a magyar nyelvet megtanulja, ellenkezőleg örömhiiel veszi ba erre módot adnak neki, csak azt akarja, hogy az elemi ismereteket saját anyanyelvén is megtanulj^! olvasni, inni, számolni, stb.. knás szóvai mindazt, ami neki az é\'etbcn kell. Én a kormánynak ezt a lépését helyeslem és annál inkább értékelem, inert a kormány nem riadt viisza azoktól a nehézségektől sem, am.j\'yek a végrehajtás során mutatkoztak, hanem lojálisán járta a lojális kisebbségi po\'itika utjál és el van tökélve, ht^y a nehézségeket az útból elhárítja és érvényl " szerez rendeletének. Én itt arra kérem a miniszterelnök urat, hogy azt a munkát, amelyet megkezded, folytassa ugyanazzal a szeretettel és megértéssel kisebbségeink Iránt. Iskoláink egy részében elég szép számban az uj tipus van már bevezetve. Arra kérem, hogy a többi községben is, - a többségien még nem vezették be a kisebbségi lipust - amely etekintetben szóba jöhet, szorgalmuzza az uj típus bevezetését, mert az iskolakérdés eminens életkérdése minden kisebbségnek.
Ez a kérdés természetesen szorosan összefügg a tanítóképzés kérdésével és nagy szerepet játszik benne, mert hiszen ahhoz, hogy a lanitó nyelvet tnnithas>on, szükséges, hogy maga is tudja azt a nyelvet. Én elismerem, hogy a kormány részérői ezen a lé: en is történt már intézkedés. Baján minden évben van egy kurzus, amelyben a,\'kisebbségi iskolák tanítóit iskoláztatják. Megjegyzem azonban, hogy ez a bajai kurzus egymaga nem c!ej gtndö, nem tudja befogadni a jelentkező tanítókat és az idő is rövid egy kicsit arra, hogy eredménnyel tanulhassanak, Valamikor, iimikor én kerültem ki kisebbségi isko\'ából, ugy tanítottak azok a tanítómesterek, akik velünk foglalatoskodtak, hogy a gyerek tökéletesen megtanulta anyanyelvét ós megtanult rendesen magyarul is. Azok a tanitók, akik azokban a kisebbségi iskolákban tanítottak, a tanítóképző intézetekben azokból a tantárgyakból, amelyeket nekik a gyermekek anyanyelvén kellett tanílaniok, ezen a nyelven is vizsgáztak és szereztek oklevelet. <
Minthogy ugy látom, hogy a kor-
Ma hajnal óta ui bombazápor hullik Sanghaira
Reggel megkezdték a japán repülők Nanking bombázását — 5000 áldozata van a Sanghaiért folyó küzdelemnek — Párisi hir szerint Japán rövidesen elrendeli az általános mozgósítást — A japán alattvalók elhagyják Saughalt
■agy izgalom Párlaban a ffranoia engedménye* terület bombázása miatt
Vasárnap este 30 kinai repülőgép jelent meg Sanghai felett és a Jang-cekiang torkolat-vidékének bombázásával megakadályozta a japán csapatok partra szállítását.
Vasárnap este és hétfőn hajnalban a japánok heves támadásokat Intéztek a kínaiak állásai ellen.
Hétfőn reggel heves légiharc kez-cfődöli Sanghai felelt. A harcba a japán hajóágyuk is beleszóltak. Ma reggei 8 japán repülőgép bombázta Nankingot.
Ma, hétfőn reggel 6 órakor Lon-gua repülőterét bombázták a japánok. t
Ma megindul az általános támadás
Tokio, augusztus 16 A japán fővárosban Sanghai bombázásával kapoo.atbon uz áldozatok számát 6000-re becsülik.
Tok lóban mára várják a kínaiak általános támadásának megindulását. !
Tokio, augusztus 16 A jupán hadügyminiszter elrende\'te, hogy Sanghaiból a japán a\'uttvalók sürgősen utazzanak el. Ma már 6500 japán alattvaló elhagyta Sanghait.
Sanghai, augusztus 16 A japán hatóságok felkérték a Sanghai-i francia engedményes terület hatóságait, hogy engedjék
meg japán csapatok átvonulását, ellenkező esetben fegyveresen biztosi-tanuk utat a csapatok számára. A válasz, amit a japánok a francia engedményes terület halóságaitól kaptak, tagadó volt. A külföldi biztosító csapatok parancsnokai kijelentenék, hogy kinai csapatok esetleges betörésének meghiúsítására eíeg:n-dö erővei rendelkeznek, igy japán csapatod jelenlétire nincs szükség az engedményes területen.
Sanghai kinai parancsnoka kijelentette, hogy ebben a pillanatban Kina léte forog kockán és 100 millió kínai készen áll életét is feláldozni hazájáért. v
Japán általános mozgósításra készül
Sanghai-i endegményes területen székelő hatóságai azonban már megkaptak minden utasítást a netán szükséges intézkedések végrehajtására.
Párisban számolnak azzal, hogy Japán rövidesen elrendeli az általános mozgósítást.
Páris, augusztus 16 A francia fővárosban igen nagy az izgalom Sanghai engedményes területének bombázása miatt. A külügyminisztérium tervbevotte a terület kiürítéséi, de az erre vonatkozó intézkedések még nem történlek meg. A francia kormánynak a
Nincs magyar áldozata Sanghai bombázásának
Az idegen államok hatóságai minden előkészületet megtettek u külföldi alatt valók elszállítására.
A francia engedményes terület légi bombásának eddig (187 halottja van.
Vasárnap a sanghai-i nemzetközi engedményes területen 11 polgári személy veszítette életét, 65 megsebesült.
mányrendelet végrehajtása során épi>cn a tanítóképzés körül mutatkoznak nehézségek, arra kérem e cikkben is a kormányt, tegye ezt a kérdést megfontolás tárgyává és keressen módot arra, hogy a kl-
Az áldozatok mind kínaiak. Egy másik jelentés szerint a halottak közül 5 külföldi.
Sanghaiból távirat érkezett a világ-kongresszus budapesti rendezőségéhez. A távirat kózli, hogy eddig a bombázás következtében egyetlen magyar sem sérült meg.
Tegnaptól máig
Ország:
Bornemissza miniszter autója Siófok közelében nekiment egy szekeret előző külföldi autónak. Az autók megrongálódtak, emberé\'et-ben kár nem történt.
A Schenker-cég fiatal budapesti sikkasz tója, Lindner László tanuk bejelentése szerint csendestárs volt egy éjszakai mulatóban, finanszírozott egy divatáruüzletei és egy cukorkaszalont. I
Benkovszkl Pál 83 éves budapesti soffőr az egyik Thököly uti szállodába felhivatta volt kedveséi, rá akart lőni, de a revo\'vcr csülörtököt mondott. A sikoltozásra odahívott rendőrökre is rálőtt, de a fegyver nem sült el. Amikor a főkapitányságon kihallgatták, vérző fejű ember, Fischer Ferenc soffőr érkezett oda, akit egy Ismeretlen utasa Szent-lörinc közelében a robogó autóban kirabolt és leütött. Kiderült, hogy ezt is Bcndkovszki követte ef.
Serédi hercegprímás esztergomi beszédében hangsúlyozta, hogv nem a túlzott testneve\'és, nem a földön már nem is található t>szla fajisóg menti meg a nemzetet, hanem a magyar anyák, akik Krisztushoz hü gyermekeket nevelnek. Erélyesen foglalt állást a főpásztor a felbonthatatlan házasság mellett.
82.000 nézője és 135.000 |>engő bo-vétele volt a szegedi szabadtéri játékoknak. A kiadás 120.000 pcngA.
Irtózatos erejű szélvlIiAr és jég pusztított Gyöngyös és Eger környékén. A Mátrában 12 ház tetejét elsodorta a szél, a jég 6 kirándulót megsebcsi tett.
Világ:
Szombaton és vasárnap óriási pusz Ulásokot végzett a vihar és felhőszakadás Ausztria több vidékén, főként Tirolban. A vasuü közlekedés megakadt.
Milano közelében két debreceni magyar ügyvéd, akiket azonban Debrecen ben nem lsunruek, motorkerékpárral nekirohant egy autónak. Dr. Kiss Ai. bert meghalt, dr. Szabó György súlyosan megsérült. ,
A német kormány 1.5 milliárd márka belső kölcsönt vett fel pz idén, uz őszre uj belső kölcsönt készítenek elő. Sport:
Magyar-német vízipóló 3:1 (1:0) a magyar csapat javára.
sebbségi Iskolákra jelentkező és ki-jelö\'endö tanitók a kívánalmaknak teljesen megfeleljenek, hogy azokban az iskolákban he\'.yt is állhassanak. Nem kis feladat a gyermekeket két nyelven tunitani. Én Obi-
ban remélem, hogy a tanítóság nem fog ettöi visszariadni, hanem vállalja ezl a hazafias munkát, mert c/., valóban, nemzeti és hazafias misz-szló, amelyet az ország érdekében teljositeni kell, ( , ,
•Attól mmxm
1*37. augugziug 17.
Hollandia 3 :1 arányban lcgyöitc Ausztriát. •
Belgium 3 :2-re megverte a francia csapatot. Budai 11-Szeged FC 4:1 (1:1).
Lapzá. la:
A Marcaliba kiszállott szombathelyi honvédtörvényszék ma dé után 6 órakor hirdeti ki Ítéletét a vádolt csendőrök ügyében.
Washingtoni jelentés szerint 8 amerikai repülőgép és 2 jégtörő elindult Alaskába, az eltűnt szovjetre-pülök felkutatására.
Kohner AUoe merénylője, Juhász István kertész önként jelentkezett a kapitányságon, ahol elmondotta^ hogy úrnője felmondott neki és más embert fogadott fel. Jbzbta nem is bánt vele ugy, mint azelőtt. Ez nagyon elkeserítette és izgalmában követte el merényletét úrnőjével szemben. Letartóztatták. i
Bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a bélmozgást reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc Józset" keserűvíz csakhamar megélinkiti, az emész-töcaatornában összegyűlt salakot ki-Orili, á vérkeringést szabaddá teszi 8 a gondolkodó- és munkaképességet emelDAz otvolok afánlják.
BUDAPEST T.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek*
— 10 Hirek. — 10.20 Szcntgyörgyí
— Elvira előadása. — 10.40 Felolvasás.
— 10.55 Az Országos Alföldi Bizott. ság ünnepi ülése. — 12.05 Hanglemc. zck. - 1Z30 Hirek. - J320 Időjel. zés, időjárásjelentés, -i « 3.30 Állás, talan Zenészek Szimfonikus zenekara.
— 14.40 Hirek, árak. — 1610 Fel. olvasás. — 16.45 Időjelzés, hirek.
17 Felolvasás. — 17.30 Bácz Zsiga cigányzenekara. — vj 8.20 A Horthy, kupu vízipóló körmérkőzés keretében Magyarország—Ausztria válogatott csapatainak mérkőzése. Beszélő Pluhár István. — 19.15 A Székesfővárosi Zenekar hangversenye. — 19.45 Pécsi Blanka előadóestje. — 20.35 A rádió szaIonz*5ickara. — 21.20 Hirek. — 21.45 Keleti Lili zongorázik. — 22.20 Időjárásjelentés. — 22.25 A 24 tagu cigánygyerek zenekar, Kalmár Pál énekel. — 23.10 Berend Endre és Adler Oszklár jazz-zenckara. _ 00.05 Hírek.
BUDAPEST IL
17.50 Dr. Trencséni-WaldapTel Imre előadása. — 18.30 A Székesfővárosi Zenekar hangversenye. — 19.10 Mezőgazdasági félóra. — 19.50 A rádió szalonzenekara. — 20.30 Hírek.
BBCS.
12 Könnyű zene. — 14 Zongora-lemezek. — 15.15 Gyermekdalok. — 16.05 Könnyű zene.
17.30 llegcdü. — 17.45 Chopin-művek. — íg.io Időjárástan zenével — 20 Lemezek. — 20.50 Élet a, Kalilen-bergen. — 22.20 Könnyű zene.
Zala megye is belekapcsolódik az országos kereszt-mozgalomba
FeuOlet a köigyMé&i termekben és az iskolákban
Hírt adtunk arról az országos mozgalomról, amely Vas vármegyéből indult ki, Győr megyében folytatódolt, most Somogy megyében is útnak indult és azt célozza, hogy a keresztet ne csak az iskolákban és intézetekben, hanem a városházán és a vármegyeházán is kifüggesz-szék. Vas és Győr vármegyékben minden felekezetű bizottsági tagok hozzájárulásával oda kei-ült már a kereszt a közgyűlési terem falára, ezzel a jeligével: >Magyarországot a kard szerezte, de a kereszt tar-
tót! a fenn !« Most Zala vármegyében a Katolikus Front is magáévá telte és átvette a mozgalmat. A nagykanizsai Credo legközelebbi gyűlésén kerül szőnyegre ez a kérdés, utána megkeresik a város képviselőtestületét és a vármegyéi, hogy Zala vármegye közgyűlési termeiben is függesszék ki a keresztet, nemkülönben az iskolák és intézetek tantermeiben. A mozgalom a legszélesebb körökben a legnagyobb visszhangra talált.
Kanizsai kereskedők értekezlete az Erzsébet-tér rendezésével kapcsolatban
Küldöttség megy a polgármesterhez az Erzsébet-téri tervek módosítása éidekében
A Zalai\' Közlöny minapi vezércikkében foglalkozott az Erzsébet tér rendezésének kérdésével az uj igazságügyi palota építkezésének bei* jezésévet kapcsolatban. Ismertelte a város tervezetét az uj palota előtti térség ügyében és a piacra vonatkozóan. További cikkében utalt arra, hogy az Erzsébet tér rendezésének ügyét csak ugy lehet közmegelégedésre megoldani, ha a város az érdekelt kereskedőket ós iparosokat is meghívja, akiket a rendezés közvetlenül és egzisztenciájukban is érint. ,
A Zalai Közlöny cikke nyomán a város kereskedői és iparosai, főleg az Erzsébet tér érdekeit üzlettulajdonosai összeültek, hogy a kérdés oly módon való rendezését beszéljék meg, hogy az ne érintse hátrányosan a jelenlegi üzlettulajdonosok érdekelt. Szombaton este újból össze-
jöttek a város érdekelt .kereskedői és iparosai az OMKE tanácstermében, ahol az előző megbeszélések alapján elkészített piacrendezési tervet mutálták be. A tervet ugy álli-totiák össze, hogy amig a városszé-pészetet kitűnően szolgálja, másrészt nem érinti az erzséoeltéri üzlettulajdonosok anyagi érdekeit. A terv valóban figyelemreméltó, megoldja a husbódék elhelyezésének kér dését, valamint az ej^es vásári szakmák elhelyezkedései is. Kimondta az értekezlet, hogy ma, hétfő este 7 órára az összes szakmák és érdekeltségek, kereskedők, iparosok és vásározók bevonásával értekez.etet tart ebben az ügyben és már a legközelebbi napokban küldöttséggel fordul a polgármesterhez, hogy az Erzsébet tér rendezésének kérdését meghallgatásuk és előlerjesztett tarvük figyelembevételével oldja meg*
A „Giornale d1 Italia" szerkesztője köszönte meg az olaszok lelkes fogadtatását a nagykanizsai állomáson
Háremnegyed 6 órakor futott be vasárnap dáután az olaszok különvonata, amely 250 olasz vendéget ho zotl Magyarországra, hogy megtekintsék mind azt a szépséget, amit a magyar székesfőváros és a ma, gyar vidék, a magyar tenger nyújt az idegennek. A pályaudvaron a megszokott kép. Fellobogózott állo» más, ünnepi hangulatban a közönség, zenekar, feszült érdeklődés. Bár már számtalanszor fogadtuk olasz testvéreinket, mégis a magyar sziv újból ós újból kikívánkozik az állomásra, hogy meleg érzéseinek ki fejezést adjon. Ilyen meleg fogadtatás volt a vasárnapi is. Az olaszok arcán és lelkesedésén meglátszott, hogy jói esett a váratlan ünnepi fogadtatás a magyar határon. A távol levő polgármester megbízásából
Szekulia jakab igazgató k\'asszikus szépségű olasz nyelven köszöntötte a vendégeket, kifejezésre juttatván, hogy a fájdalmas magyar léleknek mindenkor ünnepszámba megy, ha a msigyar nemzet olasz barátait magyar földön üdvözölheti. És ez a barátság rendíthetetlen és értékes barátság, mert a magyar néplélek mélyéből fakad és annak melegéből táplálkozik. A magyar nép mindig lovagiasan viselkedett, sosem volt háládatlan és nem tud felejteni. Sosem feledkezett meg arról a széliem!, érzelmi és történelmi kapocsról, amely a két nemzetet összefűzte és sosem feledkezett meg orról a nemes gesztusról, amidőn Itália segítségünkre sietett, amikor mindenki elhagyott bennünket.
Szekulia beszédét sokszor félbe-
szakította a viharos taps és éljenzés.
Majd az olasz vendégek nevében Prof. Itali) Pascalé, a Giornale $ Italia nápolyi szerkesztője beszéli, aki megköszönte a fogadtatást a magyar határon és utalt azokra a régi kapcsolatokra, amelyek már Corvin Mátyás óta vannak az olasz te a magyar nemzet között és amelyek folyton mélyültek. Legyenok meggyőződve, mondotta, hogy a7< olaszok mindenkor ott lesznek magyar testvéreik védelmében. t
A határőrzenektar pitlogó játéka fokozt\\ a meleg ünnepi hangulatot.
Vitéz Biró György nyilatkozata
U Vitéz Bíró György ny. ezredes, az alsólendvai választókerület or. szággyülési képviselője az alábbiak közlésére kért fel bennünket:
*A Zalaegerszegen megje\'cnö »Zalamegyei Ujság« f. é. aug^ 8-iki számában személyemmel kapcsolat ban megjelent közleményére a megfelelő választ a szeptember hó elején Lentiben, a választókerü\'et székhelyén megtartandó beszámoló beszedemben a legilletékesebb fórum, a választókerület polgársága előtt fogom megadni.*
Nagyobbszabásu hangversenyeket
rendez a zeneiskola a szezon folyamán
A nagykanizsai városi zeneiskolá nak most készülő földszinti, nagy hangversenyterme lehetővé teszi, hogy az iskola a helybeli zenei éleiét még mozgalmasabbá legye és régi tervéi is megvalósíthassa; fővárosi és külföldi elsőrangú művészekkel tartson olcsó helyárak mellett hangversenye-kel. A zeneiskola ilynemű rendezései sem lesznek őtletszerüek, hanem jól átgondolt tervszerűséggel a legváltozatosabb oldulról kívánják a zenemű, vészetet ápolni. A tárgyalások már folynak és ezeknek eddigi eredményei is lehetővé teszik, hogy a legjobb erőket igen olcsó helyárak mellett élvezhesse u város és a kórnyék közönsége. A hangversenyteremmeí kap. csolatos munkálatok mindenkit meg. győzhetnek orról, hogy a zeneiskola koncerttermében minden tekintetben korszerű és elsősorban a szakszem-pontokat tekintetbe vevő hangversenyteremhez jut a város közönsége.
IDC5
. Hőemelkedés!
Prognózis: Élénk nyugati é» szil, több helyen eió, esetleg riv»Ur. > hő kissé emelkedik
A Meteorotokat Intézel nagykanizsai megfigyelő Állomása Jelenti t
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: +18 0. ma reggel i +17 2, délben : +201
Dl ohn árnritáchnl me8maradt (maradékok) egyes pár szandálok, szan-I mm ÍUMMmIUI dolettek, női-, férfi- és gyermek fehérclpők, week-end cipők stb. minden elfogadható árban eladjuk 1 „IDEÁL" CÍpÖÜZlet (FŐ-Ut 12.
1937. augw»lw« 17.
bauai ■ozuon*
10 hírek a nagyvllágbá)
Az OTl ujabb 1.5 millió pengő kölcsönt atl kislakásép^sekre.
Budapesten az idén májusban 2 üi^s egyszobás lakás vo!t, 16 százalékkal kevesebb, mini tavaly májusban. A kétszobás üres lakások száma (1346) 14 százalékkal csökkeni.
Olaszország hatalmas oellulozc-gyárat akar létesíteni Magyarországul-
A 8 Öral Újság Írja : _ A mai francia kormány, függetlenül politikájának Ideológiai tartalmától, barátságos érzülettel visel telik a katolikus egyház Iránt. Ya likání körök\' sfcerlnt nincs kizárva, hogy a Vatikán és Franciaország közt teljes mcgbéké\'ós jón léire, sőt
eseUcg konkordátumot is köthet •
A Függetlenség Írja:
- A Szlavónia erdóvállalat rt.-ot egy francia pénzcso|M>rl megvásá-roltn. Ugyanez a francia pénzeső, port Belgrádban részvénytársaságot alapit erdökitcrmelés céljaira. A Iranda térhódítással egyldejü\'.cg a nfmet töke ls terjeszkedik Jugo. szláviában.
«
A Nemzeti Újság Írja :
- A magyar gazdasági életben vér elapadása és a vérkeringés ki-hagyásai szürmek: ennek az év nek első felében tiz szá/alékkaí na. gyobb a bankjegyforgalom, mint a2 elmúlt évben, süni ekvivalens külső jele a gazdasági élet fokozódó természetes élénkülésének. Az állami költségvetés mosl hél év óin először aktív, körülbelül 12 milliónyi bevételi felesleggel; a hét év alatt 124 milliónyi deficitet küzdőit le az ország. Emelkedett a kivitel, csökkent
a behozatal, nőtt az idegenforgalom •
Shvoy püspök nyilatkozatából
- Az amerikai magyarok sokkal jobbon élnek ugyan, mint a hazai magyarság, hiszen kint alig van család, amelynek minden tagja autóval ne rendelkezzék, a honvágy
azonban rettenetesen gyötri őket. •
Az Uj VUág jrja :
A regebeli 7 szük esztendő ezen évekkel lezárult és 7 bő esztendő előszele kezdett lengedezni és bár a javulás lassúbb tempóban je\'entke-zlk, mint a romlás, mégis napjainkban egy jobb jövő képe rajzolódik
ki a gabonaértékesítés láthalárán. »
Hivatalos prágai statisztikából:
- A csehszlovákiai cukortermelés a mait évi 6,700.000 métermázsás kvantumhoz képest egy év alatt 27.8 százalékot emelkedett, mig ai export, a tavalyi 1,400.000 méler-mázsának csaknem kétszerese.
Magyarország gépjármüál\'ománya június hő végén 31.341 darab kü lönbóző gyártmányú kooslból ál-!"tt s ezzel szemben az előző hó lezárt eredménye 30.638, az előző év juniusvégi állapot szerint pedig 28.311 darab az állomány. A nőve keúés tehát egy hónap alalt 703 da rab, 2.3 százalék, egy év alatt pedig 3030 darab, az állomány 10.7 szó «leka. I l
áz áradás nyomában malárlás szúnyog-felhők lepték el Letenye vidékét
Letenyc, augusztus 16
(Saját tudósítónktól) Le\'enyén és vidékén eddig még sohu nem tapasztalt tömegben l<y>tek fel a szu nyogok. A nyáreíeji esőzések fel-szaporitották az állóvizeket, ezekben fejlődött ki az a rengeteg sok szúnyog, amely tűrhetetlenné teszi a lakosság helyzetét. A mezőn dolgozni akaró földmüvesség képte\'cn munkáját folyta\'ni, estefe\'é sehol sem lehet a szabadban tartózkodni, nem lehet nyitott ablaknál aludni a valósággal rajokban támadó és kibírhatatlanul csipő szúnyogok miatt. Az állatok sem pihennek éjszakákon üt istálló ós óljaikban, mert
szüntelen u fájdalmas szunyogcslpé-sek el én kell védekezniük. ,
A m.wt létesítendő maláriakutató intézet megkezdett vizsgálódásai során megállapította, hogy a szúnyogok fele malária terjesztő fajta, rasly ha malárlás embert megcsíp, utána 80 napig terjeszti csi|>ésévcl a maláriát. Tekintve, hogy a malárlások száma a vidéken mintegy ezerre te hető, a fertőzés veszedelme Igen nagy. Az emlékezetes áradás vizel n;ég most ls bűzös gözölgéssel fer tőzlk a levegőt s módot adnak a szúnyogok további tömeges szaporodására. A maláriakutató Intézet ha. tásos működését igen reménykedve várja a környék lakossága.
Holnap négy külföldi tudós érkezik a letenyei malária-vidékre
A délzalai maláriás terület, amely nek központjában, Letenyén, most állították fel a maláriakutató intézetet, a tudósok érdeklődésének kö zépiwntjába került. Kedden a zalai malárlás vidékre érkezik négy kiváló külföldi tudós : Mr. Hacketl, a Rockefeller alap amerikai igazgatója, a világhírű malária specialista, továbbá Mr. Taylor, valamint egv német és egy olasz tudós. Velük jönnek : Tomcsik József dr., a Közegészségügyi Intézet igazgatója és
Lörincz Ferenc dr. szegedi egye temi tanár. Dr. Kontra László kir.. főorvos már előző nap leutazik Letenyére. A külföldi és Magyar tudósok bejárják a mnlá\'iás területeket és tanulmányozzák a betegséget. Esetleg átmennek a jugoszláv területi*, majd pedig valószínűen meglátogatják Zalaegerszeget, Za laszentgrótol és a vasmegyei Rába vidéket. A külföldi tudósok jelen leg Szabolcs és Szatmár megyékben tanulmányozzák a maláriát.
Eltűnt és egy vizesgödörben megkerült a keszthelyi Nyári Egyetem egész pénztára
Az elmúlt héten tilokza\'os módon eltűnt a keszthelyi Nyári Egyetem pénze. A Nyári Egyetem titkári hivatala a gazdasági akadémia épület második emeletén van. A pénzt a titkári hivatalban egy vaskazetlában tartoiták. A litkárság szokás szerint déli 12 órától délután 4 óráig zárva volt. Délután megdöbbenve vélték észre, hogy hiányzik a vaskazettá-bói 2150 P s csak az aprópénzt hagyta benn az ismeretlen tolvaj. A Nyári Egyetem azonnal feljelentést tett a csendörségen, amely meg is kezdte a nyomozást. A nyomozók ki hallgatták a titkári iroda egész személyzetét és ujjlenyomatokat vettek fel a kazettáról. További nyomozásra azonban nem volt szükség, mert aniüyen titokzatos módon (eltűnt, ugyanolyan titokzatosan meg is került a Nyári Egyetem pénze. Vasár-
nap reggel az egyik takaritóasszony az akadémiai épület gazdasági traktusán egy üres vizesgödörben hiánytalanul megtalálta a pénzt. A titokzatos tolvaj valósággal odaloplavisz sza a 2150 pengőt. Mivel a pénz megk-mült, a Nyári Egyelem vissza vonla a feljelentést.
Naptári Augusztus 17. kedd. Kom. kat. Jácint hv. Protestáns Anasztáz. Izrael, Elul hó 10.
üyógyszertárl éjjelt szolgálat e hó 15-lg a .Fekete sas* gyógyszertár 6b a ktskanlzsal gyógyszertár.
G6*ífird6 nyitva reggel fl órától ©ste 6 óráig (héttő, szerda, póntek délután kedden egész nap nőknek).
- (Bélyeggyűjtők tat ál Woiója) Hétfőn délután (l-tól 8 óráig az OMKE tanácstermében.
— Olción éa jól Schützéknél vásárolhatunk.
TlMil kenyér Cwkjgg p>rto Tleael ■fltaméiiy
SUtftde megnyitási
A nagyközönség szives tudomására hozom, hogy Magyarutca 11. sz. u|onnan épült házban géperőre berendezett sütödémet augusztus hó 18-án reggel megnyílom.
Szives pártfogást kér BnT*„r
K„nvAr.ílté. TISZAI SÜTÖDE
Kenyérsütés m»nmi*mu>m n.
Fióküzletetek, kihordók felvétetnek
Különlegességeim: Cserkész-perec, hetek múlva is kiválóan Ízletes és teljes elomló, luxus sütemények, kétszersültek
SZENT ISTVÁN HETÉBEN,
ha Budapestre utazik, ne mulassza cl megtekinteni az ország egyetlen zongoragyárának, a
MUSICA R.-T.
bemutatótermeit, zaw
Budapest, KII., EmiM-kint «. (fyfil HptlIW-
Újdonság a 96 cm. magas, 7 ok-távos, teljes hangterjedelmU kis planinol Kedvező részletfizetési feltételek. Váltó, kezelési költség
nincs. — V*ui, i
Az Iparososztály és a városi-rend kialakulása hazánkban
6 Irta: dr. Makovtcxky Gyula
Az iparosok száma alig i^ö, 1805-ben 88.000, 1839-1x11 pedig 117.000 Az emelkedés « falusi iparra esik. Ugyanis a vármegye, mely ellensége a városi iparnak, elősegíti a Jobbágy iparos osztály kiképződésót. A városi ipar fejlődését nemcsak a céh, hanem a megye is köti és az árak szabályozásával védekezik az ugyner vezeti agrár-olló ellen, mely eríisen megköti az iparcikkek előállításának tökéletesedését. Ferenc csiszár 1802, 1807, 1813-ban modernizálni akarja a céhekect, <1® csak azok uniformizálása sikerült, legfeljebb Hzt tudta elérni, hogy idegen legény Is tlol-gozhatott a céliben. A magyar reform korszak kezdetén az ipar és keresi,® delem feji sztésc mellett t,ör lánd zsát a magyar országityülés. Széclienyi .Hitele, követeli a céhek és az árszabályok eltörlését ós az «ngoI sza-badversenyt állítja a magyar f|>«r és kcrcikedelcm elé mintaképűi. Ipari védegyletek, gyárak, nagykereskedő cé gek és bankok alakulnak. Az ipar & kereskcdclm üzésével a polgárosztály foglalkozik, az állami élet azon eleim-, mely tanultságánál és tudásánál fogva az állami élef vezető |>ozrcíóJftn»k ei foglalására hivatott. Ez náhin* nejn kö\\rtkezik be. csak a kapitalisztikus Korban és akkor 7* csak ofyon formán, hogy « nagykupitalista ipar-mágnás szinte kizárólagos jogokat kö-vetel magának.
A 18-as küzdelmek idején az iparra és kereskedelemre nem ^>k gondot fordítanak, sőt az országgyűlésen a képviselőházban a városoknak ősz. szcsen csak 10 szavazatot akartak adni. A Bach-korszak szintén nem kedvezett a magyar városok fejlődésének Ausztria rebellisnek tartja a magyart és gazdasági életnívójának fejleszti, sére egy forintot sem hajlandó áldozni. A kiegyezés után rohamlépé-sekkel haladunk a gyárijmr fejlesztése terén, de a szabaddá vált ipari munkást nem védi a törvény," száma \'csekély még nagyon ős szegénységben él és szocialista, kommunista hajlamai vannak. Á magyar munkásság 1890 körül az osztrák szoeiáldocmo. krnla pártoknak marxista tanait veszi át. Ezzel bevonul a városok életébe az osztály és a pártpolitika.
A 40 éves szabadelvű párt uralma alatt elhanyagolta az iparos osztály kiképzését és a polgári osztály kialakítását, pedig ez az osztály folyton nőtt. Iparosok védelmére csupán az az újítás történik, hogy Szterényi József ajánlatára a kötelező biztosítást léptetik életbe. Az agrár Jellegű or. szág lakossága az utóbbi jellegéből mindinkább Igyekszik kivetkőzni és 1890. évben az ipari kereső és eltartottak száma 2,600.000-re, majd 1900-ban 3,400.000-re nő.
Kanizsa városában a Lipót-féle részleges privilégium után szervezkednek a lakosok és céhekbe tömörülnek. Az ipar kisipar s inkább a transito ke-rcskedehnen van a súly. A kiegyezés után Kanizsa rendezett tanácsú város lesz, egy.két gyár is létesül, de a hangsúly még mindig a lassap mecha-nizálódó kisi]>uron és kereskedelmen van. Trianou kettétöri a város gazda-
Mim Hzuxni
1987. mgmitm 17
Öfcsvnhjjot
cwf a moziban szctakozTialik
sági életének fejlődését, közigazgatási életben is változás ált be, amennyiben a város megyei várossá lesz és igy ismét a megyei közigazgatás hatalma alá kerül, amely pedig inkább a megyeszékhelyt pártolja.
A világháború után a gazdasági fej lődés n kapitalizmus szorongató bék-lyóinak ölelő karmaibii jut. A kisipar számára nincs fejlődési lehetőség, csak a kisvárosok belső piacán és csak olyan ipar nnilat fellendülést, amelyet a mcchanlzálödó gép|>el űzött ipar nem tud a nyeregből kiülni. A töke mindenhatósága mutatkozik a nemzet gazdasági életének legeseké-iyebb momentumaiban is. A bűvös ]>éuz érdekkörűbe kerülnek a gyárak és ma Magyarországon a gyári|>ar a bankokrácia vUzalusa. A magyar városokban a kisii>aros osztályok képviselik az egészséges konzervatív és mégis fejlődő politikai gondolatot, ellentétben a gyáripari munkásság túlságosan szociáldemokrata elveivel és a pénzarisztokrácia egyeduralmi tö-rekvésével szemben. Amint a francia forradalom után az egészségesen gon dolkodó városi ]>olgárság volt az, a mely a nemzet életét a helyes útra terelte, reméljük, hogy a magyar városi osztály lesz ne, amely a trianoni béke béklyóiba bilincselt ország gazdasági éleiének rögös ujját mindin ktább elsimítja és a különféle politikai eszmétől fertőzött ország kultúráját az egészséges, izmusoktól mentes jövendőbb átviszi. i (Ví««)
«■» Kockáitasson mag
egy pengőt! Biztosan nyer valamit az egyliázközség egypengös kultúrház-sorsjegyén 1
Egy régi páloskolostorban
Évek óta barangolom nyaranta a dalmát tengerpart kisebb-nagyobb vá,-rosait, hogy részben élvezzem a gyönyörű Adriát, részbon felkeressem azokat a helyeket, hova a magyar történelem hol hősi, hol gyászos emlékei fűződnek. Eddig Crkvenica va. lahogy mindig kimaradt a progra. níomból, mert ugy hallottam, hogy nem régi település. Ezidén mégis meg. látogattam, mert lehetetlen, hogy ne találjak régi emlékeket, hiszen ez a vidék a Frangepátaok birtoka volt, kik évszázadokon keresztül fontos szerepet játszottak a magyar történe. lemben.
Ami Crkvenicán először feltűnik, " rengeteg a magyarul beszélő. A tengerparton épült gyönyörű szállóban lakunk, hol a tulajdonosék és az egész személyzet magyarul beszél. Szobánk erkélyéről remek kilátás nyiük a szemközti Krk szigetre, előttünk kör. vétlen hatalmas park tele délszaki növényzetlel, a kilométernyi hosszú strand ezernyi tarkí* kabinjával, már a korai reggeli órákban "is nyüzsgő fürdőzökkel, mögöttünk u Kapella ég. benyúló ormaival, melyek fe\'etl, mint gleccserek pihennek a lymlia felbök.
Ta.sch fürdőigazgató, ki ezidén kerüli ál Habról csak felületes információt adhat a fürdőhely történetéről. Szerinte itt régi római település volt, melyet bizonyítanak a községi templom közeliben felfedezett katakomba szerű sziklaüregben laláll római érmék és okmányok. A Plinius által emiitett «ad turres. gyarmat fekvése felelne
Az országos Iparos dalosverseny eredményei
Vasárnap *brszágos iparos dalnok verseny volt Miskolcon. 36 dalárda és 2000 da\'os vett részt a nemes versengésben, amely színpompás felvonulással kezdődött s amelynek végén Halmay polgármester köszöntötte a város dalnok vendégeit. A versenyt eJte fejezték be díszhangversennyel. Az eredmények a következők :
Mesterdalosverseny: 1. Győr és Rákospalota, 2. Hódmezővásárhe\'y, 3. Szeged. Nehéz müdalverseny : 1. Budapesti
Cukrászok, 2. Diósgyőr, 3. Debie-oen. <
Könnyű müdalverseny: Az első Wijat nem adták kl, 2. Gödöllő és Békéscsaba, 3. Büdszentmihály.
Nehéz népdalverseny : 1. Orosháza, 2. Kispest és Felső-Miskolc, 3. Gödöllő es Hajdúszoboszló.
Könnyű népdalverseny : 1. Soroksár, 2. Jászkisér.
Vegyeskarverseny : 1. Kőbánya, 2. Diösgyör, 3. Endrőd.
A Nagykanizsai Ipartestületi Dalárda, amely egyszer már megnyerte az elsőséget ezen a versenyen, ezidén nem vett részt a miskolci da\'os napon. ! i I
Iönösen az ifjúsági játékosok igyekeznek, mert ez lesz első komoly, nagy versenyük s igy az első lépésük ahhoz, hogy a jövő nagy tenisz-krekkjei lehessenek.
A versenyek minden nap reggel nyolckor és délután fél háromkor kezdődnek. (O. e)
h
Nemzetközi teniszbajnoki versenyek Nagykanizsán
Nagykanizsa eseménydús augusztusának egyik jelentős programpontja Nagykanizsa megyei város nemzetközi teniszbalnokságai, ame lyek folyó hó 19, 20, 21 és 22-én kerülnek lebonyolításra. Ez a verseny nemcsak sport szempontjából bir nagy fontossággal, hanem idegenforgalmi szempontból is, mivel a jelek szerint sok vidéki, fővárosi és valószínűleg szép számú külföldi versenyző érkezik erre az alkalomra városunkba. Első alkalommal történik, hogy Nagykanizsán nemzetközi teniszversenyt rendeznek s a rendező egyesü\'et — a Nagykanizsai To:na Egylet — minden lehet\'t elkövet, hogy szép mezőnyt biztosítson és igy értékes sportot tudjon nyújtani a fehér sport barátainak. De — amint látjuk — segítségére van a rendező egyesületnek városunk minden számottevő közü\'ete, vállalata, kereskedője és számos sportszerető magán-
ember azzal, hogy egymásután ajínl ják fel a szebbnél-szebb tiszteletdíjakat, ame\'yeknek egy \'észe az Angol Magyar Bank fiók Fó-uti kirakatában látható. Különösen szép a Nagykanizsa megyei város által alapitott vándorserleg és a Nagykanizsai Pénzintézetek által alapitott vándordíj (ezü-ttál). A verseny iránt értesülésünk szerint országszerte igen nagy az érdeklődés s ennek alapján a rendezőség igen szép mezőnyre számit, annak ellenére, hogy ez?el a versennyel egyidőben Szombathely és Oödöllö is rendez nagy teniszversenyeket.
A kanj/<sai versenyen nemzetközi férfi- és hői egyes, nemzetközi férfi-, nöi- é.» vegyes páros, kizárásos féifi-és »öi egyes és ifjúsági férfi- és nöi egyes játékok kerü\'nek lejátszásra.
A helybeli egyesületek játékosai erősen készülnek a versenyekre, hogy azokon megállhassák helyüket; kü-
Ideges emberek gyomor- és bélbajánál reggelizés előtt egy féf-pohár természetes „Ferenc József keserűvíz kissé felmelegítve igen kellemes háziszer, amely a székletélet elrendezi, az emésztést előmozdítja és az egész anyagcserét j\'tékonyan befolyásolja. Az orvosok ajánlják.
— Tekintse meg a Kopsteln Bútor-áruház állandó butorklállitáaát Izlésea ós oloó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat
— Női ruha oastálynnk szenzációs oleaó árairól az egész vároa beszél. Schütz Áruház.
Ha l&yÚaynJtxfytot
cr&oó ■ftiqyxM\', Szvvefá&fovéX&tx acjyvJ^vtojyieA
<Jmnhhahn
POSZTÓ OYÁ R
SZÖ.VETEI
IV.PROHASZKA 0.-U.& VITEREZ-KRT.8.*
Gyártelep: BUDAPEST, IX., LEMKE-OT 117.
meg leginkább Crkvenica környékének. A község 1750-ben alakult, mikor is a Kotor hegyen lévő azonos nevű falu teljesen leégett és a lakrisok. lehúzódtak a parton lévő pálos kolostor mellé uj községet alapítani. Innen származik a neve is: crkve.templom.
Pálos kolostor... Ez magyar szerzetes rend volt. Gs itt találtam meg Crkvenica magyar vonatkozású történetét.
A partról \'félsziget nyúlik a tengerbe. Itt emelkedik a még mijidig nagyszerű karb n lévő kolostor. Ha-talmas falakkal körülvett épületének kapuja felett régi felírású kőtábla; PRO FRATRIBUS EREMITIS S PACLl MARTINUS COMES FRANG1PANI AEDIFICAVIT MCCCXCV.
1242-ben a talároktól üldözött IV. Bélu, I\'rigyes ausztriai herceg által gyalázati is\'\'n kirabolva, áldott állapotban lévő feleségével érk\'zett Horvátországba, ahol a négy Fraujgepán fivér: János, Frigyes, Bertalan és Jerindo alattvalói hűséggel fogadták, hajókai, védöcsapatokat bocsátottak >rendelke-zésére. Először Rab szigetén, majd mikor felesége állapota miatt segítségre volt szükség, Trogirium! — a mai Trogir, Trau — várában talált menedéket. Itt Mária királyné halott ikreket szült, kiket a spalaloi székes egyház bejárata fölött kőládikában helyeztek el. Ma is olt látható.
A tatárok visszavonulása \\|lán csapatokat és 20.000 arany márkát bocsátottak a király rendelkezésére, tűikor pedig Béla Frigyesnek \' alávaló eljárása miatt hadat üzeni, teljes ere-
jükkel résztvettek a hadjáratban és a németujhelyi csatában az egyik Frangepán, Bertalan, leszúrta Eri-gyest. Ennyi érdem nem maradhatott elismerés nélkül. A király n-\'mcsak megerősítette javaiban u családot, hanem még tetemes birtokol is juttatott számukra a tatárok állat kipusztított területekből és nekik adta Z.ng várát,. mely a tengerpart egyik főerősségo volt. Egyik krónikásunk a következőkép irja le a király háláját: -A király a Frangepán uraknak pedig az egész tengcrmelléket adá és egy cipó kenyered vévén, megszegé azt és esküvék nekik, hogy valameddig egy cipó, kenyere \'lészen, soha el nem nagyja őket, sőt azt akarja velük is megosztani...* Innen származik a család nevo is: Frungere-tömi... panis-kenyér. , Bertalan dédunokája volt Martinus, ki buzgó hive volt az egyháznak. A zengi franciskánusoknál évi 60 arany alapítványt telt, hogy életében és halála után naponta misét szolgáltassa nak lelki üdvéért. 13t).Vben ö alapította a crkvenicftl pálos kolostort, ahol a tudós és művész lelkületű barátok keze alatt nevelkedett mind a kilenc fia. A bőkezű kegyurak támogatásával a koloslor virágzott. Szinte divattá lett a horvát főurak közt, hogy a erk ven Icai pálosoknál nevel, tessék fiaikat. A gazdag adományok lehetővé tették, hogy a barálok a in-nitás mellett foglalkozlvass^pak a szé|>-müvészetekkel is. Közünk kerüli ki a közeli Grissane községben 14UR-I>an születelt Kolovics (Julio C.lovio) barát, a jeles miniatűr festő, Dürrer Al. | bcrl kortársa. Crkveultfti barátok igaz-\\
gatlák Lepoglava hires páloskoloslo-rát is, ahol Corvin Jánost is ők le-mellék el.
II. Józsefnek a szerzeteseket fel-oszlató rendelete folytán a j>?iiosok kényszerítve — elhagyták Crkvenieát. Műkincseiket elhordták, vagyonuk a közművelődési alap tulajdonába mént át, kolostoruk omladozni kezdett. József főherceg renováltatta később és elhunyt liánuk emlékére megalapította benne a I zászló gyermekotthont.
Ma a szent Vince nővérek gyermekotthona nyer benne elhelyezést, llat elemiből és négy \'középosztályiul álló iskolájukban 110 szegény és árva gyermek talál otthont, kikből & jósá gos nővérek becsületes emliereket nevelnek. Egy nagy doboz bonbont vittem nekik. Az apróságok nyakamba csimpaszkodva köszöntők mog a ritkán látott csemegét és sok üdvözletet és csókot adtak át a kis magyar testvéreknek.
Alkonyodott, mikor elhagytam a kolostori.
A lenyugvó nap aranylcpellel bo. rttolta be a kék Adriát ós glóriát vont a félsziget csúcsán álló Mária szobor reje köré, mely előtt öreg nénike térdelt buzgéfo imádkozva és megcsókolta a szobor talapzatán lévő kopott feliratot:
ZYJEZDA MOHA!
STITI NASE MORNARE I R1BARE.
Tengerek csillaga! Védjed a mi hajósainkat és halászainkat.
Vájjon kájc lehet ott krtnn a messze
tengeren 1 v.
Dr. liolázs 0ufcö
1987. auguszlus 17
BA12M KÖZLÖNY
— (A főispán Letenyén)
Vitéz Teleki\' Béla gróf főispán dr. Ajtai.Kovách Barna titkárral és Énekes számvizsgálóval Leteqyérc nia. zott liivatalvizsgálaira a főszolgabírói hivatalhoz. A hivatal megvizsgálása után a főispán meglátogatta azt a két Ictenyei árvízkárosultat, özv. Csiszár-nét és özv. Lérántnét, akiket legjobban sújtott az elemi csapás. Mindkettő nek segélyt adott. Egyiknek a háza dött össze, a másiknak egyetlen megélhetési forrását, kis kertjét terményestül, földestől elvitte az ár és most néhány jószívű Ictenyei lakos támoga-tásából él. I.ctenye egyébként, példás áldozatossággal, igyekszik szegény károsultjain a maga szerény erejéből is segíteni.
— (Hindu főúr Keszthelyen)
Iilökelő vendége volt Keszthelyen a Balaton szállónak. Aranysárga színű, piros borüléscs fejedelmi Rol\'s-Boyce autóján, angol soífőrje és két hindu útitársa kíséretében Keszthelyre érkezett Rajah Birendra Sing\' az \'indiai Khairagarhból. A hindu főúr, aki Ve. Icncébe utazott, reggel korán keltette magát. Amikor azonban a fénylő nap. ban negpillantotta a Balaton víztük-rét, kiadta a parancsot, hogy csak délután indulnak.
— (Vannay a rádióban)
A budapesti rádió szerda dőli 2 órai műsorában Kertész Lajos egyetemi lektor Vannay János egyik munkáját adja elö.
— (Szabadságról)
pelz Ferenc kir. ügyészségi titkár és dr. Csík László kir. törvényszéki jegyző nyári szabadságukról hazaérkeztek és elfoglalták liivatainkat.
— (Nagykanizsa Idegenforgalma)
Vasárnap este németországi "utókor érkezeti Nagykanizsára, amely 40 német vendéget hozott, akik az éjszakát Nagykanizsán töltötték, m\'*IJd ma regijei folytatták utjukal Jugoszlávia relé. Ma este 00 angol érkezik Nagykanizsára, míg liolnap, kedden 23 francia; akiknek megérkezését az IBUSz tivira lilag jelentette.
— (48-as Bajtársaki
A soproni 48-as emlékmű leleplezésével kapcsolatos, valamint egyéb folyóögyek megbeszélése végeit 17-én, kedden este 7 órakor a Frontharcos Szövetség helyiségében (régi Iparles. tület) minél számosabban jelenjenek meg. Schöfl ny. ezredes. (:)
— (UJ hősi emlék Zalában)
Zala megyének egyre több községében emelnek emlékmüvet a világhá-bojjiban eleseti hősök emlékének meg. örökítésére. Számos hősi emlékmű készült palaky Andor, a Jeles tűrjél szobrászművész műtermében. A mu\'t évben avatták fcf a kisgörbői, óhidi, zalaboldogfai, hottói emlékműveket az idén a zalasaentgrótit, amelyek mind Palakiy mester alkotásai. Most készül a bocföldei emlékmű és tárgyalások folynak a sőjtőri, teskándi és pölöskel emlékművek elkészítéséről ,ls. palaky Andor készíti Dunaföldvár ország zászlóját, amelyet a Duna purtjáji, hegytetőre helyeznek majd cl.
— (Hány vitézségi érem van Magyarországon?)
Bár a világháború során a magyar ezredek küzdöttek a legvitézebbül, a nem magyar nemzetiségű magasabb parancsnokságok nüait kevesebb vitézségi érem jutott a magyaroknak, mint pl. a gyávaságukról jylághires cseheknek. Csonkumagyarország terű-leién 480 arany, 27.347 nagyczüsl, 114.580 kdsezüst és 270.388 bronz vitézségi érem van. Ha az érem ulán a szabályzatokban előirt összeget ki is fizetnék (arany évi 300, nagyezüst 180, kiisezüsl .90 pengő), akkor év(n-,ként 14,137.000 pengőt kellene az ál-lamnak kifizetnie vilézségi éremdijak címén. Ez az összeg a halálozások) következtében évről-évre csökken.
— (Francia repülőgép Keszthelyen)
A mult hónapban felavatott kcs7t-hclyi légileszállóhely felelt a uajMjkbi\'n reggel ezüstszínű egyszárnyú gép jelent meg és hatalmas kjijrt irt le, hogy a szét iránya ellen simán földet érjen. A repülőgép utasait "utó várta; az utasok Somogy megye felé vették utjukal. A caudron Phalénc gyártmányú 4 üléses, csukott sportgép F.— AMKH francia rendszámot visel. A pompás sportgép utasai Franciaország ból jötie.
- Kl.lábu \'tölgyek figyelméből Egyes pár cipőket poiom árért kaphat az .Ideál* clpöU.letben, Fö-ut 12. az.
— (Felnyársalta a favllla)
Kovács János vindornyalaki földműves nemrégiben az egyik cserszeg-tomaji gazdálkodónál dolgozott a szé-nahordásnál. Amikor a szénát a pajtába rakták, Kovács leesett a _ padlás, ról, ráesett a feltámasztott szénahányó favijlára, oly szerencséUcnül Ju*gy a villa foka belefúródott a JiáMba. Kínos szenvedés után Kovács Péter tetanusz-mérgezésben mehalt. ( . 4
— Butorkiállitásunkat tekintse meg colodén kényszervétel nélkül. Kopsteln bútoráruház.
— (Lelőtte az erdőőr)
Tegnap egy Németh Ferenc nevű 22 éves orosztonyi legényt hoztak be a nagykanizsai kórházba. A combján lőtt seb volt. Mikor kérdezték, mi a baja, csak annyit feleli, hogy Papp nevü erdőőr lőlt rá. A kórhú* Jelentést telt az esetről a rendőrségnek. Most kutatják Németh Ferenc sebesülésének hátterét és tettesét.
Már 8 pengőért vehet fényképezőgépet, mellyel jó felvételt készíthet.
6 havi részletfizetésre
fényképezőgépet SZABÓ ANTAL
fotó-szaküzlet — laboratórlu m.
— (Mérges bogyót evett)
Súlyos szerencsétlenség történt
Nagybabónakon. Zoltán Ernő 10 éves iskolásfiú az erdőbe ment és útközben valószínűleg megevett valami mér gcs bogyót. Alig hogy a fiu hazaért, egyszerre rosszul lett. Sürgősen be kelleti szállítani a nagykanizsai kór házba. Zoltán Ernő állapota annyira súlyosbodott, hogy eszméletét veszi-telte és eddig nem is leheteit kihall, gatní.
«=■ Exer nyereménye
van az egyliázközségi kultúrház sorsjegy-akciójának.
— Intézeti kelengyékhez sötétkék
sevlottn anyagok, csíkos vásznak minden minőségbon kaphatók SchUtznél.
— (Veszett kutya a környéken)
Balassa István polai l.kost az utcán megtámadta egy kutya és több helyen megharapta, A lelenyei körállatorvos intézkedésére a kutyát agyonütötték és egyes részeit fclküldték Budapestre f vizsgálat céljából. A vizsgálat során megállapították, hogy a kutya vészelt volt, mire ebzárlalot rendellek ei a községben. Balassát a budapesti Pasteur-intézetbe szállították.
mmm
Romániából származik a Vacuum Oll márkás .valódi amerikai" olaja?
Mac. cifoUt • példátlanul il..
(Budapesti szerkesztőségünk jelentése) Az ország gazdasagi köreiben kínos meglepetés! kellettek néhány pesti lap sorozatos cikkel, amelyek szerint az amerikai tökével dolgozó Vacuum Oll évek óla megtévesztő propagandával magas árakon oktrojálja a fogyasztókra a márkás olajfajtákat, habár eiek az oUj-készitmények minösOg és összetétel szempontjából semmivel sem képviselnek nagyobb értéket, mini az ezeknek megfelelő, de lényegesen olcsóbb és nem védjegytzell olaj-fajták. A Vacuum ugyanis védjegye-zett olajkészitményeTt 60-70°/,-kal drágább áron hozza forgalomba, mint az ugyanolyan értéket képviselő, de nem márkázott olajárukat A Vacuum lolyton azt hirdette, hogy a Mobiloll egészen különlegesen finom és valódi amerikai készítmény, amely speciális értékelnél fogva sokkal hasznosabb, mint az olcsóbb olajfajták. A leleplező cikksorozatot közlő pesli lapok ezzel szemben azt ál!it|ák, hogy
Lengyelországból, sót Romániából Importálja a Vacuum magyarországi fiókja a mobllotl-l, amely Igy sem származására, sem minőségére nem felelne meg a reklám szólamainak.
Bár a pesti sajtótámadások már helek óla folynak, a magyar közvélemény máig Is hiába várja a Vacuum cáfolatát és azt a bejelentést, hogy a leleplező lapokat rágalmazásért bitóság elé állítja. Erre a feltűnő magatartásra a magyar gazdasági élet vezető köreiben nem találnak magyarázatot, hiszen a Vacuum hallgatása könnyen azt a hitet keltheti.
Meghívjak nőim
Nagykanizsa és környékének a Szenl István-nap alkalmából a lővárosba utazó igen t. közönségét látványosság számba menő minta-termeink vételkMelezeltség nélküli megtekintésére. Mfolo házban alhalfazatt raktárainkban uj áa hasat-nált bútorokban,oalllárok-ban, dlaztárgyakban mindent megtalál lakása vagy irodája réazára. »
Hyltva reggel 8-tól elte 6-1(1 Külön szőnyegosztály. Valódi és magyar perisák, torontáli szőnyegek óriási választékban.
Arnháxi rendiier. Központi eladás:
UNIVERSAL
Budapest, VII., Wesselényi-utca 8. sz. - Telefon: 137—842.
mintha nem is állna módjában megcáfolni a leleplezéseket. Ha pedig valóban a támadó lapok igazságát bizonyítja a Vacuum némasága, ugy a közvélemény joggal várhatja, hogy az illetékes hely pártatlan szigorral járjon el egy olyan külföldi vállalat ellen, amely évről-évre hatalmas üzleti nyereségeket könyvelhet el a magyar piacon és ugyanakkor visszaél a közönség bizalmával. _
(-) A pajorirtás módjáról,
az almamoly elleni védekezés leg. ujabb eljárásáról, a ketjszifa guUtüléséről, az őszibarack jfjitásáról a havi teendőkről stb. stb. ir «A Magyar üyümölcs» legújabb száma, melyből lapunkra való hivatkozással ingyen mutatványszámot küld a "kiadólüva tat: Budapest, IV., Oerlóczy utca 11.
(-) Mikor érett szedésre a gyümölcs?
erre a kértlésre ad választ a Növényvédelem és Kertészet legújabb száma. Cikkeket közöl m£g az érő őszibarackról, » különböző szőlőfajták szüreteléséről,. a hordök .foltozásáról káposzta- és galagonyalepkék idei ujj arányú rajzásáról, " szőlő rotliadásá-ról, a bornak kamrában váló eltartásáról stb. A dúsan illusztrált, színes mümellékletet is közlő két szaklapból a .,Nóvényvédelem» kiadóhivatal^ {Bu. dapest, V., Földművelésügyi Minisztérium) egy alkalommfü e \'lapra való hivatkozással kivánaira díjtalanul küld mutatványszámot.
- Saját érdekéken é« örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a
Kopateln Butoráruháx tel mfllmtot-klál-
lltáaát megtekinti, vételkénysxer nélklll.
I
kapható
lapnnk kiadóhivatalában.
lAun nzLoim
APRÓHIRDETÉSEK
nprAhlrd.i.a dl,a valiinap .1 Onn.pnap ID iió\\g 80 \'liléi, minden további aiA 6 IflUr, k.tkOinap 10 aiólg (0 llllSr, minden lovibbl tti 4 Iliiéi
Teijea eiunciil esik hal,kell iku>
rém* éa Arás nyujlhal váaárláaalnál v.av ......... n.i\'l 2176
Belterületen eladó adómentes őlazobáa ŐMzkomlortoa oialádlhái. — Horváth S\'igár-ut 42. 2404
Klskanlasán a Szepetnekl-utcábsn két-szobs-konyhás lakóház atoaáa eladó.
Bővebbet dr. Mező ügyvéd Irodájában. •
Jó állapotban lévő znatopkai-ékpAr eladó. Kaulmann Károly.
100 Htefen [elüli eidSaráat megvé-leire keresek Magyar-utca 46.
Utcai kétiblakoa buteroxoH szoba kiadó Deák-tér 4.
Kataaarálaa házhelyek: 300 Q-ől, 150 D-öl négyszögölenként 8—9 pengőért alonnal eladók, kedvező tizeiéit feltételek mellett. Clm a kiadóban. 2309
Vapréglpakat, kerékpárokai bármilyen rossz állapotban la mipai áron ve-ajek. Donát Ferenc, Ut- éa műucréii. 2423
■«Jár4ak, kereaek azonnali belépés re, Slaátof-ntca l/b. Í4Z
IHatmAaf Jegyzék (atkalmaaottak ke-
reaell adó bettzetéahez) uj minta, kapható Fiachel könyvkereakedésben. p—
Malatanfaavveaen a Fenyves aiálló éa vendéglő axonnal átadó.
lakaUatalq) laljaa allátáara
logad kereaztény csalid, közel az öeazea lakolikhol, zongorahaaználattal, korrepetá Ha. Clm a kiadóban.
Érteeltem a tlutelt tttalta- éa szén
loeyasztő vevőimet, hogy nagyobb meny.
nylaégll vágottlát, tejáa- éa ki......
kaptam eladiara makaitmált áron alul r 100 kg. vegyea vágoH la házból asált. P 3-20 11)0 kg. blikk és gyertyán . , P4 00 100 kg. kőtzén , P 380
100 kg. toláa szén „ , p 5 60
Tisztelettel kérem ulvea pártfogásukat: Matollta blzományoa Rozgonyl-ulca 2. aa, Népmozl-udvar.
Helyszűke mlalt többlété ka tar eladó. Megtekinthető délután 4—5 óra kőzőlt Sugár-ut 16/1)., lőldazlnl. 2430
Háromazobáa, parkettát, fürdőszobás la. káa azonnal kledé Eőtvős-tér 30.
Modern aUMMar eladó Kislaludy-titca 17/c tőldszlnt. 2433
Urasági kocsiskalap tatAHatett. Átvehető Háry vendéglőben, Eruébet-tér.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qulenberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly Interurbán teleion: Nagykanizsa 78. szám
INGYEN
kapjá •
Zalai Közlönyt
jOvG hé elsejéig, ha mOSt előfizet.
1987 mgraitm 17.
Győzelmes támadásba mentek át a spanyol nemzetlek
Egy nap alatt negyvennél több községet foglaltak el — Franco tábornok áll a nagy táraadás élén
Salamanca, augusztus 16 A spanyol nemzeti haderő a san-tanderi fronton győzedelmesen előrenyomuló támadásba ment át. A hadműveletnek Franco tábornok állt az élére. A nemzetiek már\'aa első napon több, mint 40 községet szálltak meg és hatalmas vonalon nyomulnak előre. A vörös köztársaságiak közül "1000 kat .na átpártolt a nemzetiekhez. A nemzetlek zsákmánya igen nagy. Egy vörö» cirkálót is sikerült elsüllyeszteniük.
Páris, augusztus 16 A francia tengernagyi hivatal e7-i-end«lte, hogy francia kereskedelmi hajókat ezután a spanyol vizeken hadihajók és repülőgépek kisérjék.
Páris, augusztus 10 A panamai lobogó a\'att haladó Ger Mac Trict nevü gőzöst a Földközi tengeren ismeretlen nemzetiségű hajó tüz alá vette. A panamai hajó kigyulladt és elsüllyedt. Le-génységét és tisztjeit egy angol gőzös megmentette.
Külön szovjet-repülőtelepek és hajók dolgoznak nemzetköz] bonyodalmak felidézésén
séget külön feleskették különleges megbízatásuk megadása előtt. Ez a megbízás abl>ól áll, hogy külföldi haiókm\'keli\'bombázniuk és igy kedvezőtlen "hangulatot ke\'l előidézniük a nemzetlek el\'en. A különleges meg bizatással rendelkező alakulatnak torpedóvetői és tengeralattjárói Is vaunak.
Salamanca, augusztus 16 A nemzetiek fogteágába esett szovjet repülők vallomásai érdekes tényekre derítenek világosságot. Ba-vallották, hogy Carthagena és Corcia körül már hosszú ideje kü\'őnös rendeltetésű szovjet repülőterek léte\' sültek. A legénység és a gépek is a szovjet jelvényeit vise\'ik. A legény-
Egy halottja és négy sebesültje van a barbacsi tűzvésznek
Csorna, augusztus 16 Barbucs községben kigyulladt Tóth Ferenc pajtája. Csakhamar ^ ház újlt lángokban és 19 melléképülettel együtt valamennyi a lángok martaléka lett. A tűzoltók közül 4 megsebesült. Simon Ilonának egy égő gerenda esett a fejére, a leány meghalt. A kár igen nagy. A tűzvészt gyújtogatás okozta.
Felhívás Budapestre utazó olvasóinkhoz t
A budapesti Márkus Park Szin|>ad (VIII., Muzeum körűt 2.) junlus 25-e óta sikerrel játsza Szilágyi-Eisemann-Kellér nagysikerű, francia miliőben lejátszódó operettjét, a »Gó\'yaszanatórlum«-ot.
Augusztus hóban Budapestre uta. zó olvasóink érdekében sikerült a színház igazgatóságával oly megállapodást létesítenünk, miszerint az alanti utalvány ellenében a Márkus Park Színpad j>énztára 80 százalékos kedvezménnyel 2 személyre szóló belépést ad. A Márkus Park Színpad naponként 1 előadást tart negyed 9 órai kezdettel. Ajánlatos tehát az utalványokat vagy a délelőtti elővételi pénztárnál, vagy délután 5 órától a rendes napi pénztárnál előzetesen beváltani. (Jegyrendelés : 134-737.)
-ZALAI KÖZLÖNY-
UTALVÁNY,
melynek ellenében a budapesti Márkus Park Szinpad (VIII. Muzeum-körut 2. Tel. 134-738.) jegypénztára 2 drb 30%,-os kedvezményes jegyet szolgál.
naiitailuaiMill litílau Vállalat
MENETRENDJE
érvényea 1997. május 22-től.
Eraakkal-tAr—Vaaat Állana Ae
Vasútállomásra Erzsébet-térre
4\'«
B2S M
7M l

11" o C
13 30 » 3
13 ■ 3
1530 3 £
17 25 I «
182Í v S
20 0B c 2
21 « s
23 t» 8
23« •
>
1 etenykl mn»etr>«nd
latanjlríl W, I tl Irt. 7 M
s»x,kiAli<*jű! M. H OC uta«,;ia 15-10
III
BIZTOS
* baMatfwa [tftl
eredményt csak ugy ér ti, ha hirdetéseit a naponta többezer példányban megjelenő, messze vidéken Is elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja lej. Kiadóhivatal Főül 5. (az udvarban.) Td.78,
15 tot széniaapatrononare
ellenében kapható az egycdárusitónál: SZABÓ ANTAL sportéletében.
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserektinyv
(Szállítási bárcakOnyv)
hitelesítve P 4*00
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
Hofherr Sehrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, nővényvédelmisze-rek, gép, zsák, stb. kereskedésében Nagykanizsa, Eruíbet-lér 10. (A bíróság melletL) Telelőn : 190. a világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitűnő szerkezetű különféle
mezűgazűasáal gépei!
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
Euaisegieieii —-1
nkl • helyi keu-eafcedőkziil I peroaobUl aaeresii* bel I
Rt. amtmtmt Hymm ¥ UtlaaM U|Mi TMIMa UomanarUJiláa* M«okaUwí» [Mali. kalakv. zau iárul»J
77a Évfolyam 186. szám
Nigyfcanlna, 1087. aaguMtos 18 izerda
Ara 12 fU.
ZALAI KÖZLÖNY
SzerienriMf <* UaáMrivatai: PM i uii Mcgjdnúk ariade* hrtközaap dtíuliu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra I pangó 40 ttlk Szerkesztőségi i* kudóbWatall telelőn: 78. a
Gazdasors
Még javában áll a nyár, az nuguszlasi kánikula izzó ereje még gyöngyöző verejtékbe boritju a világot, de a közeledő Szent István pii\\»« betűi ünnei>c már az elmúlás gondolatára figyelmeztet. Egyketlő-iv vége lesz a nyárnak s ránk köszönt az ősz a maga sárguló leveleinek el kerül hetetlen melancholiá-jával. S az időnek ez a feltartóztathatatlan múlása figyelmünket önkéntelenül\' ls a magyar gazda sorsa felé irányítja. Ilyenkor nyár vég:« fel* a gazda már betakarította termésének nagy rézéit s a ínég lábon álló, vagy a földben heverő termés tekintetében is meglehetősen tiszta képet tud magának megrajzolni. A gazdasági év mérlegének aktiv és passzív tételei többé-kevésbbé már rendelkezésre állanak, bár maga a mérleg ilyenkor még nem kerül fsl-óllitásra. Sok gazdasági munka van még hátra és még messze v.igyjnk az október hó végi hivatalos zárlattól is. S csak ezután kerül a sor a gazdasági év eredményeinek latolgatására, a gazdálkodás pénzügyi adatának Összeállítására.
Addig bizony még ,sok kemény munka és sok aggódás vár a fa\'.u népire. A kenyérmngvak >n .kivUl vloékünkön rendkívül fontossága van a tengerinek .és a szőlőnek. Mindkettő fejlődését érthető érdeklődéssel figyeli a gazda. A tenger* nagyon biztató, szőlőben .pedig re-kord termés Ígérkezett, de az időjárás, a gazda számvetésének ez a matematikai ismeretlenje még .áthúzhat minden számítást. A szőlőben már is ,jelentkezik kisebb-nagyobb bajok s a jó tengeri Jermés kilátásai is csökkenWetnek. Csak a már betakarított termés adatai képezhetnek biztos bázist a gazdasági év eddigi eredményessége .tekintetében. Sajnos, itt is csalódás érte gazdaközönségünket. A várt jó közepes termés bizony sok helyen elmaradt és a cséplés! eredmények sok csalódást okoztak.
Csalódás, ez egyébként gazdasors ! ,\'
A tavasz biztató kilátásai után a kalászba szökő vetéshullámikra orvul rátör az időjárás szeszélye, a vegetáció betegsége, a mezei férgek pusztító hada, vagy a beéréshez közeledő kalászokat »üti meg a gula,« fullasztja meg a hőség. I
De ha az isteni gondviselés megkíméli valamelyik évben a termést ezektől a bajoktól s a kenyénmag-vak szerencsésen a magtárba kerülnek, bizonyára baj van a gabona árával, a mezőgazdasági lennc\'és eredményességének másik legfontosabb tényezőjével.
Az időjárás ós az árkérdés a fa-iusi gazdálkodás örök , Damökles kardja... t
Az előbbi ellen ,hlába ktjzd a gazda. A7- elemek harcába, » viz« a icvegő mozgásába, a felhők járásúba, a csapadékok milliméter menj-
Zimay Győző, a keszthelyi akadémia volt titkára a nagykanizsai vizsgálóbíró elótt beismerte, hogy a fegyelmi bizottság előtt tett vallomása nem felelt meg a tényeknek
■Ragéra vállalta in kBzokirathamisitást, hogy m minisztérium szakoktatási osztályának na legyenek kellemetlenségei
Dinnyés Lajos még nem tette meg feljelentését a keszthelyi 30.000 pengő ügyében
A földművelésügyi minisztérium ismeretes ügyel egv idö óta szinte naponta fíglalkoztatják a napi sajtót és ezzel" kapcsolatban újból és uibói felszínre kerül a keszthelyi akadémia titokzatosan »ellünt« 80.000 pengőjének rejtélye, amely még mai napig sem nyort megoldást.
trdekcs egy pillanatra vlsszave-titenl az annak idején nagy port felvert, úgynevezett Zimay-ügyet, a melyről épixjna Zalai Közlöay adott elsőnek hirt az országban és amely evtílc multán már nem ls Zimav-ügy, hanem a földművelésügyi minisztérium szakoktatási osztályának ügye lett. Hiszen még mindig rejtély : hova lett az eltűnt 30.000 "pengő ? Illetve egyáltalán ellopták-e vagy pedig a minisztériumi pénzek kezelése kapcsán kallódott el, talán nem is bűnös módon az akadémián ?
Zlmay első vallomása
Mikor egy napon az akadémián megállapították, hogy 30.000 pengő hiány van a könyvek kimutatása szerint,* az ügyek akkori állása mcljlctt a gyanú Zlmay Győzőre irányult,
nyiségébe, a jég, a vihar szeszélyes, valósággal sorsszerű rohamába földi ember bele nem avatkozhat. Amit a természet titkait feszegető emberi elme a technikai találmányok segítségével eddig ezen a téren produkált, az az elemek ősi erejéhez képest valósággal gyerekjáték. .Még a legnagyobb öntözőmüvek, grandiózus kanalizálások, gigantikus fo-ivamszabályozá.vok és viharágyuk, vagy harangfélreverésck is csak gyermekded\' kísérletek az Ég és Föld akaratának legyőzésérc, vagy az emberi akaratnak rájuk való erő-" szakolására.
Az árkérdés elleni védekezés már bizonyos tekintetben sikerrel kecsegtethet. Nem mintha az agrártárs-jdu-lomnak módjában volna az árak világpiaci alakulásába köZvétlcnüJ beleszólni, ez részben az időjárás szeszélyétől függő terméseredmények függvénye, részben a kitűnően megszervezett nemzetközi spekuláció következménye, de helves értékesítési politikával, a felesleges készleteknek részietekben va\'ó eladásával s azok egyrészénck az uj termés botakai Kásáig való visszatartásával sokszor eredményesen ,\'c-
aki az akadémia pénzkezelését végezte. A megindult fegyelmi vizsgálat során Zlmay azt vallolta, hogy. a pénz valóban titokzatos módon eltűnt, épi>en akkor más irodába kellett átmennie, söt volt is akkor valaki, akire gyanakodott. Azonban már akkor a leghatározottabban hangoztatta, hogy neki a pénz eltűnéséhez semmi köze, ellenben tény, hogy ? jogi köve tkezmém cktöl való félelmében a naplóknál és könyveknél \'bizonyos változtatásokat követett el. Ebből a vallomásából kifolyólag azután a fegyelmi bizottság Zlmay Győzőt hivatalvesztésre Ítélte Ekkor történi, hogy Dinnyés Lajos országgyü\'ésl képviselő interpellált ebben az ügyben a képviselőházban és arra kérte a földmüve\'ésügyl minisztert, hogy szigorú vizsgálatot indítson ebben az ügyijén.
Kiderül az Igazság
Az ügy a nagykanizsai klr. ügyészséghez került, ahol akkor vitéz Csillaghy György volt az elnök. Vitéz Csillaghy a vizsgálat lefoglalását indítványozta a törvényszék Mlzs-gálóbirájának és dr. Jmrefl László vizsgálóbíró kihallgatta Zimay Győzőt, a keszthelyi akadémia titkárát. Zimay ekkor az ügyben közreműködő hatóságok csodálkozására megmásította korábbi, a bizottság előtt tett boismerö val omásál és elmondotta dr. Imrefínek, hogy teljesen bűntelen, a fegyelmi bizottság elöli tett vallomása nom fedi a való tényeket, ő még okirathamísitást sem kövelett el, vallomásául el akaria csupán hárllanl a gyanút a földmüvelésügyi minisztérium szakoktatási osztályának rendetlen pénzkezelési módszeréről-
Hogyan sétált a pénz Budapest és Keszthely között ?
A vizsgálat során dr. Imrefi vizsgálóbíró tudomást szerzett arról is, hogy az akkori időkben volt a földművelésügyi minisztérium szakoktatási osztályának elég pénze, igy
het szembe nézni az árak fluktuálá-sábói származható veszteségekkel. A hagyományos- konzervatív értékesítési politika a múltban ebből a szsejm pontból \'Valóban eredményesnek bizonyult, sajnos, a háború utáni kötött gazdálkodás s különösen az autarchlás termelési rend s az ezzel összefüggő centrálisán irányított árpolitika megzavarta a nép ősi tupusztalatain alapuló értéjkesitésP elveket s a fe\'eslegek eladásánál is legtöbbszőr uj gyakorlatot honosított meg. Ehhez járul még, hogy az elmúlt évek súlyos gazdasági válsága a nehéz helyzetben levő gazdákat legtöbbször már a termés betakarításé uláni időkben való értékesítésre kényszeritelte, ami miatt a falu népe bizony súlyos károsodásokat volt kényleien elvl\'elnl. Ez volt a sorsa nem csak a kenyértnagfvak-nak, hanem a szőlő termésnek 1?.
A faiu népének szociális és gazdasági problémáitól áthatolt kor-mányzati politika igyekszik e«\'ken a bajokon segíteni. Az úgynevezett sárga-hitelekkel iparkodik a kor1-mány a szemes termések elkótyavetyélését megakadályozni, a must létcsitell borközraktárakkal p.vdig a .
jutott a keszthelyi akadémia ls na-gyobb összegekhez, amelyeket az akadémián kezeltek és gyümölcsöző-leg elhelyeztek. Mikor később félő volt, hogy a földművelésügyi ml-
szőjlötsirméfit kjfcnéll meg. az Hl-prédál ás tői. Kiegészíti ezt n k >r, mányzati munkát a termények árának sokszor a világpiaci ár fe\'ctl való biztosítása különböző kereskedelmi .szerződé-ek és nemzetközi megállapodások révén, melyek egyébként\' az állatállomány megfelelő áron való értékesítéséről is gondoskodnak.
A korszerű kormányzati politika igy avatkozik bele a falu népének egyébként mostoha .sorsába. Technikai intézkedésekkel, jogalkotással, a termelés és értékesítés irányítását szolgáló átmeneti intézményekkel szolgálja a magyar mezőgazdaság boldogulásának nagy ügyét s teszi elviselhetővé ennek országfenntartó rétegnek mostoha sorsát. Mert valóban nehéz söre a gazda sorsa. Az acélos izmok kqpiény munkájának és a forró napsugárban ki gyöngyöző munkás verejtéknek eredményét mindig veszélyezteti az időjárás ós az árkérdés mumusa, a népek élén álló kormányzat kötelessége ezek ellen az emberi lehetőség határain beiül n falu népét kellő intézkedésekkel megvédeni.
iía gt m*
ÍALAÍ KŐZLÖÜV
19$?. auguiilut lő
nisztérium ezeket nz összegeket bevonja, a szakoktatási felügyelőség megkérte Sztankovlls János igazga. tót, hogy ezeket a pénzeket Keszthelyen kezeljék tovább. Igy kerültek\' a Jelentős összegek - néhány százezer pengő - Keszthelyre. A gazdasági akadémia Wertheim szek« rénye azonban annyira rozoga és alkalmatlan volt, hogy nem lehetett ennyi pénzt benne tartósan őrizni b áliit<xlag ezért került a pénz újra Budapestre, ahol elhelyezték egy bankban, a keszthelyi akadémia Wertheim szekrényébe pedig csak a takarékbetéti könyv került megőrzés végett. És amikor njjpgtudtákj hogy rovancsolás érkezik, Keszthelyről felutaztak egy kis bőrtáskában a betéti könyvvel és lehozták a pénzt, ugy, hogy reggel a Keszthelyre érkező rovancsoló közeg már ott találta az összeget.
Utóbb azután mégis 30.000 pengő hiány támadt. Hogyan, mikor, milyen körülmények között ? - eddig még nem sikerült megállapítani. Rejtély maradt továbbra. Tennésze-
Idónyvégi árusításból visszamaradt
lYlaradékokat
potom árért adjuk._
Blousra, ruhákra alkalmas móretek
áruház
tes, hogy n pesti pénzintézetnél el-heiyezétt összegek megfe\'elő kamatot is hozlak. Ezek a kamatok is 6zeropclnek a leleplezett minisztériumi Msszaélésck bünlajstromában.
Az állítólag eltűnt ügyészségi iratok sorsa
Dr. Imrefi a vizsgálat során kétségkívül megállapította, hogy Zi-may Győzőnek semmi része nem volt a könyvek meghamisításában, a fegvelmi eljárás megállapításai tehát tévesek. Kihallgatta dr. Imrefi vizsgálóbíró a fegyelmi eljárást vezető összes számvevőségi és fogalmazói közegeket is. Heteken át folyt a vizsgálat. A vizsgálóbíró betelepítést nyert az összes könyvekbe, lajstromokba ós mindezeket jelentéséhez csatolta, többek között a kamatokra vonatkozó kimutatásokat is. Amikor pedig elkészült munkájával és u földmüvelésügyi minisztériumban eszközölt kihallgatásokkal, mindent áttett a nagy kanizsai kir. ügyészséghez. Az iratokból megállapítható súlyos dolgokra a nagy. kanizsai kir. ügyészség elnöke, vitéz Csillaghy György - aki jelenleg a sátoraljaújhelyi kir. ügyészség eU nöke - felhivta a földművelésügyi minisztérium figyelmét (
AlIJtólag - Dinnyés Lajos orszgy. képviselő hírlapi nyilatkozata szerint - ez az Ügyészségi jelentés tünt Voini ei a-földmüvelésügyi minisztériumból.
Azonban dr. Lengyel Károly, a nagykanizsai kir. ügyészség jelenlegi elnöke munkatársunk előtt kijelentette, hogy az igazságügyminLsz térlum megkeresésére az úgynevezett Zimay-per aktáit fciküldlék az igazságügyminisztériumba. Igy a szóban forgó ügyészségi végzést is, amely Zimay Győző elten megszüntette a további vizsgálatot és el-Járást.
A nagy kérdőjel továbbra is kérdőjel marad
Az efjárás teljesen tisztázta tehát Zimay Győzőt, nyiit tétéi maradt azonban továbbra Is: ml van a 80.000 pengővel, éltünt-e egyáltalán és nem csak könyvelési-technikai hiba-e a 30.000 pengős hiány, ami aa akkori pénzkezelési módszer mellett nem is lenne csoda ?
Nincs feljelentést
Dinnyés Lajos orszgy. képviselő kijelentése szerint a legközelebbi napokbar. megteszi feljelentését a nagykanizsai kir. ügyészségnél. Eddig - ahogy illetékes helyen értesü-
lünk - ez még nem történt meg. Az egész ország érthető érdeklődéssel várja Dinnyés képviselő feljelentését és nz ennek kapcsán meginduló uj eljárás eredményét.
A gyomorlájis és gyomornyomás, rossz emésztés és fehér nyelvlepedék, halvány arcszín és kedvetlenség Igen sok esetben hamarosan megszűnik, ha bélmQko-déstlnket reggelenként egy-egy pohár természetes .Ferenc Jozsel" keserflvizzel rendbe hoztuk. — Az orvosok a|ánl|ák.
Ha érkezik Nagykanizsára a világ ferenceseinek főnöke
Ünnepélyes fogadtatás a vasúton és a Cintóriumban
Nagy vendége érkezik ma délután 6 óra 21-kor a trieszti gyorsvonattal Nagykanizsának. Rómából elindult Leonardo M. Beljo, a ferencesek rendjének általános rendfőnöke (minister generális) titkára ki« séretében, hogy sorra látogassa a magyarországi szentferenciendl rendházakat. Első látogatása ma és holnap lesz Nagykanizsán. A város illő fénnyei íögadja az illusztris vendéget.
Ma délután háromnegyed 6-kor gyülekezik a kocsisor, amely a hivatalos és közélet vezetőit viszi ki a pályaudvarra. Az állomáson fogadja a rendfőnököt a két ferences tartományfőnök : P. Scheirich Bonavcn-
tura és P. Hermann Hermenegilt^ A vasúton a város közönsége nevében olasz nyelven dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos, a nagykanizsai Olaszbarátok Körének elnöke üdvözli a rendfőnökölt Waligurszky Adrienne leánygimnáziumi növendék pedig olasz köszöntő vers kíséretében virágcsokrot nyújt át. A vTiros közönsége és a katolikus egyesülelek a Cintóriumban fogadják a rendfőnököt és kíséretét.. » 1 Holnap, szerdán reggel a rendfőnök 8 órakor mond misét a fe-rencrendi plébániatemplomban. Utána fogadja a katolikus egyesületek tisztelgő küldöttségeit.
A kifejtett monogramok
Irta: V ott aj Zelma
Marian lehunyt szemmel ült a szobában. A csend lágyan, melegen burkolta be, ami jól esett mert lelkére ólmos fáradtság nehezedett.
— Jó leimc nündlg igy együtt lenni, ketten u caepddel és a magánnyal — suttogta ritka vendégeinek.
Sajnos, alig fejezte be szavait, máris halk kopogás hallatszolt, mire kedves vendégei, a csend és a magány, ijedten szöktek kl az ablakon. Marina fájdalmasan nézett utánuk, majd bosszankodva fordult a belépő felé, kinek zavaros előadásából csak nehezen értette meg, hogy intervjut ukar, mert a délelőtt adott közös intervju neki nem volt elég. 0 egész mást szeretne, mint sablónos kérdésekre ugyanolyan feleleteket, amilyeneket kollégái most valószínűleg saját ízlésük és fantáziájuk szerint színeznek a holnapi la|>ok számára.
Marian csodálkozva nézte az interv-juját kritizáló ismeretlen fiatalembert, (le a merészsége tetszptt ixikfi s a bOstt-szuság lassan eltűnt arairól. , — Hát halljuk, mit kíván?
— Először is engedje meg művész, nő, hogy bemutatkozzam, Nagy Béla vagyok, a Világ Hírek riportere. Hogy kívánok? Szeretném tudni, miért
olyan szoirtoru? Az ön szeme még mosoly közben is szinte könnytől fátyolos. Vagyon, hírnév, népszerűség, fiatalság, valószínű u szerelem is bearanyozza az életét és mégis bármiről beszéljen, nevessen, a szeme szomorú marad. Megvallom, én nem .is tudom\', miről beszélt ma délelőtt, mert ahogy elnéztem a művésznőt, csak erre gondoltam és már okkor elhatároztam, hogy eljövök önhóz.
Marian elgondolkozva nézett ki az ablakon. Szeme az őszi táj haldoklá sában gyönyörködött. Lelke pedig lassan visszaszállt u múltba. Pillana, tok alatt tíz évet utazolft be u mult vágányain, majd a másik vágányon visszatért a jelen pazar hótelszobá. Jába. Szomorú szemelt ráemelte a várakozó fiúra és lasssan beszélni kezdett.
— Maga az első, aki a lélekrőf érdeklődik tőlem. Itt fenn, a siker csúcsán, ininthu elfelejtenék, hogy oz embernek lelke Is van. Talán még sze-rencse, mert máskép a producerek azt is a szerződés paragrafusul közé szorítanák, mint ft fizikai életünk minden Ié|>ését. De maga a lelkiem felől érdeklődik és a lélek nem zárkózhat el a válasz elől.
— Messze föld szülötte vagyok. Igy megengedhetem magainnak azt a luxust, hogy őszinte legyek. Szavaim aligha jutnak el távoli hazámba.
Higyje cl, nekem is jól esik egyszer igazat mondani, lelkemből beszélni u sok hazug, kitalált, előre inegfogal. mázott Intervjuk helyett
— Jómódú kereskedő család gyermeke voltam és boldog menyasszony. Tiz éve a szerelent napsugara oly forrón sülölt rám, hogy sokszor már azt hittem, nem is lehet ilyen boldog lenni. Ez csak egy tündérszép álom. Igazam volt. Apám, akinek anyagi gondjait nem is sejtettük, aki minket a legnagyobb jólélb«.ti tartott, tönkrement, csődbejutott. S vőlegényem a legnagyobb kegyetlenséggel szakított velem. Ott hagyott, mikor először lett volna szükségem\' támaszra. Szüleim kétségbeesését nem akartam még az én fájdalmammal is növelni, azért magamb"fojtottam minden könnyet és panaszt. Sohasem hittem volna, hogy bennem, az elkényeztetett lányban ennyi lelkierő legyen. Ezután sokáig abl>ól éltünk, amit eladtunk. Volt bőven mit, de ahogy fogyott az eladqi-való, ugy szaporodtak ányám arcán a gondbarázdák. Legutoljára maradt a kelengyém, ami már feleslegessé vált számomra. Hamarosan arra ls akadt vevő, aki elég szép összeget Ígért érte, csupán a monogramokat kellett kibontani, amihez anyám mind járt hozzá is kezdett, mert nem volt egy fillér sem a háznál, likkor hirtelen a szivembe nyilallott. Eszembejutott^
hogy boldogságom tetőfokán, magam terveztem, rajzoltam minden kézimun. kát, monogramot. Azt akartain hogy minden szép legyen", méltó kerete boldogságomnak. Most anyám kezében a bontás szakadozó szálai, megcsúfolt, megtépett boldogságomra emlékeztetett. Az én lelkierőm is elhagyott. Hiába próbáltam visszatartani köny. nyelmet s mosolyra kényszeríteni arcomat, éreztem, hogy erőm elhagyóit, percek alatt tisztában voltam azzal, hogy tovább nem tudok otthon 111a radni, ha csak nem akarom, hogy a zsilipet szakított fájdalmam anyámat is elborítsa. Esto azzal leptem meg szüleimet, hogy végre sikérült állást kapnom a fővárosban, amire titokban pályáztam s még másn\'p elutaztam. Ott egy ékszerüzletbe kerültem clárusltólánynak. Ezt nz állást is csak szép kezemnek és karomji->k köszönhettem, jól érvényesült rajtuk az ékszer. Igaz, nyelvtudásom ,míalt is meglehetős hasznavehető voltam, az elegáns ékszerüzlet pultja mellett. Nem panaszkodhatom, efég jó dolgom volt. Csak egy volt nehéz, állandóan barátságoss mosollyal fogadni a vevőket. Hiába erőltettem mosolyt az arcomra, szemem visszatükrözte
a bennem sajgó fájdalmat.
— Életem vonata közben lassan, szomorúan tolatott előre, mig egy merész zökkenővel teljesép n$s
1937. augusztus 18.
Személycsere
Végwtcs baj származhatott volna, ha a Városi Mozgó igazgatósági idejében észre nem veszi, hogy a szerda— csütörtökre hirdetett .Bécsi karnevál* cimü film szereplőhwk a öeve a szin-la]K)k»n egy másik film szereplőivel
elcserélődött.
Nem beszélve arról, hogy eqok a hiu művészemberek erkölcsi és anyagi kár-téritésért vonhatták volnu a mozit felelősségre, de könnyen származha. tolt volna belőle n-mrzelközi bonyo-dalom is, mert bár mindkét müvész-eso|>ort osztrák, mivel azonban .művész hazája az egész világ, feltehető, hogy a hiúságukban sértett színészek a Népszövetség elé vitték volna a sérelmüket. Még szerencse, hogy a • Bécsi karncvál» főszereplője a ma. nyár Ilörbiger Pál, aki talán a honfi társaival szfcmben "könyörületes lett volna. De hogy mennyire haragudott volna a kivételes tehetségű Luise Ull-rich, meg a gzáraz hnmoru Theo Ungen és milyen retorzióval éltek volna, azt ezúttal megállapítani nem lehet.
ID<3
Hőemelkedés!
Prognózis: Északnyugati, nyugati szói, több helyen eső, néhány helyen zivatar, a hö kissé emelkedik.
A Meteorologial Intézőt nagykanizsai megflgyelflállomáaa jelenti i
Hőmérséklet tegnap eete 9-kor: +12 8, ma reggel: +13 7, délben: +20 6
Csapadék: (K)
- Ölesén és J«1 Schützőknél váeárol-hatunk.
gányra nem jutottam. Egy verőfényes tavaszi reggel ílegáns pár állított «z üzletbe. Mig a nő az ékszerek kőzött turkált, a férfi unottan, de türelmesen nézte, látszott rajta, hogy tnár megszokta a hasonló je\'cnclck\'\'.. Végül mégis megszólalt s a nő figyelmébe ajánlott valami értékes briflián. sot. A nő megnézte, majd türelmet, len mozdulattal félrelökte:
— Eh, vacak — szólt\' idegesen. Szivem összeszorult, arra gondoltam^ hogy egy ilyen .vacaknak, az ára egy évvel ezelőtt megmentette volna apámat a csődtől és engem.
— Ilyen gondolatok közt bizony nehéz volt mosolyogni, valószínű rosz-szul is sikerült. Mégis annak a keserves mosolynak köszönhetem, hogy ma itt állok. Az az ur egy filmdirektor volt és másnap visszajött értem. Egy hét múlva pedig már az akkori szezon legnagyobb drámájának játszottam a főszerepét és játszom azóta is szünet nélkül a csalódott, elhagyott "ők szerepét, akik a világ előtt mo-w\'yba takarják fájdalmukat.
— Filmjeimbe nem nehéz bele élnem magamat, mert a lelkem ma is éP ugy fáj s ar éjszaka csendjében \'"ég mindig megrohannak a* emlékek. ^ hűtlen kedvest várom vissza. Száz llieg ezerfélekép színezem ki magam-
ezt a valószínűtlen álomképet, amelyről tudom, hogy sohasem lesz
ZALA! KÖZLÖNY
Évről-évre kevesebb a vizdijhátralék, takarékosabb a víztermelés
Beszélő szómadatok a nagykalzsai városi vizmü jelentéséből
QAm-etnJkA.
Érdekes és a város takarékos gazdálkodására jellemző adatok kerüllek nyilvánosságra ;,z UJ költségvetés összeállításával kapcsolat-ban a városi vízműnél. Ugyanis inig
1935-ben 425.000 köbméter volt az évi víztermelés, addig 1936-ban 437 ezer köbméter, az Idén június t-ig pedig 176.650 köbméter. Vízdíjakban előirányzat volt 1934-ben 139.000 pengő, 1935-ben 138.000 P,
1936-ban p3dig 140.738 pengő. A termelt vízből le nem mért, elfolyt és igy bevételben károsodott n vizmü 1928-bnn 16 százalékot, 1920-ben 14 százalékot, 1930-ban 8.22. 1931-bjn 18. 1932-ben 30 százalékot. 1936 ban pedig, Wallgurszky Bé\'a igazgatása a\'jitl, már csak 0.7 százalék ez a Veszteség. Ugyanezt a kedvező képet mutatja a vízdíjak hátraléka. Mig 1934-ben 58.655 pengő volt a hátralék, 1935-ben .pedig 58.937 pcx gő, addig 1936-ban már csak (az előző évekről visszamaradt hátralékokkal együtt) 58.861 pi-ngő, vagyis erősen csökkenő tendenciát mutat a
hátralék-kimutatás. A 20 éves füg-gökölcsön törlesztése rendesen történik, évente 32.579 pengővel.
A strandfürdőben elhasznált fürdővíz 1934-ben 12.950 köbmélcr volt, 1935-ben 16.215 köbméter és 1956-ban 7733 köbméter. A\' incgtnka. ritás onnét eredt, hogy nzelőtt a strandfürdő kútjának vizét nem használták fel, mig most a 7733 köbméteren felüli mennyiséget n kútból álkerült előteremteni. A legerősebb nyári hónapokban 8500 köb. méter \\iz került elő a strandfürdő kutjából, tehermentesítve ezáltal n vizmü víztermelését. Az llymódon megtakarítón összeg maga 2500 P egy fürdőidény alatt és azért mégsem kapott keve-ebb vizel a strandfürdő.
És amig évről-évre szaporodott a városi vizmü munkája, kiépült az adminisztrációja, addig ugyanaz u létszámú, sőt csökkenteti személyzet végezte a kiterjedt munkakör minden zökenő nélküli, sima és lelkiismeretes ellátását.
IÍ.PROHASZKA OTTOKÁR-U.S.
U TEBÉZ-KÖRI/T&
Gyártelep:
BUDAPEST, IX., LEHKE-DT 117.
Intézeti kelengye,
sötétkék seviotok formaruhára,
dus választék
l\\mi divotüzletben
valóság. Ha reggel, a Józan álmokat fosztó világossággal ablakomon beköszönt a napsugár, én is tudatára ébredek, hogy az álmok nem válnak valóra és csak egyet szeretnék: sírni, sírni. Talán a könnyeim lemosnák a fájdalmánál. De nem szabad, a fel-vevőgép éles lencséje előtt napok múlva is meglátszik a könnyed nyoma. Mi csak glicerinkönnyeket onthatunk.
— Ilyen lelkiállapotban most már megértheti, hogy nem kell oly;m nagy művészet ahhoz, hogy szerepeimet Jói alakítsam — fejezte be cllwszélését Marian és szomorú mosollyal hallgatta a főváros életének ezerféle moraj lását.
Talán észre sem velte a riporter távozását, aki zugó fejjel, felzaklatott idegekkel távozott. Bővid tétovázás után a postára sietett, ahol egy rövid levelet irt Edithnek. Kérte, hogy nc haragudjon és ne várja este, mert más elfoglaltsága miatt ina este nem mehet velük az o|>erába. A levelet lassú, töprengő mozdulattal dobta he. Pillanatig ugy látta, hogy a postaláda kajánul vigyorog rá laza fogai közül. Kint az utcán ugyanezt (ették az előtte halkan elsuhanó autók is, amelyekre ő már nem íog íelülni, hogy Edithel az odrába, Nizzába, Párisba és p kényelmesen terpeszkedő gazdagság
felé repüljön. Ha ez a levét elmegy, akkor ő már csak zötyögős, kifáradt, agyonstrapáll villamosok>n íog Járni. Nagyot sóhajtott s cz a sóhaj messze röpiteite tőle Edithet súlyos hozományával együtt. Kicsit fájdalmas volt az álmok széttőrése.
— De nem, nem hagyhatom — mormogta magában, — hogy ílus is kibontsa a hvajja himezte és álmokkal icleszőtt monogramjait.
Ilus volt az a szegény kis gépiró-lány, aki mellől tavaly szédült el a riporter, amikor megismerkedett Edithék lámpában, gondtalanságban uszó életével...

Talán egy esztendő telt cl az emlé-kezotes intervju óta, mikor egy esle Nagy Béla két mozijegyet vitt haza ifjú feleségének.
— Iluskám, siessünk a vacsorával, este moziba megyünk. Marian Wibs legújabb darabját adják.
— Hátha ő játszik, csak menj ma. gad, — válaszolt Ilus, — W nem áUha-tom azt a nőt azzal az erőltetett fáj. dalmas képével! t
A szerkesztő ur erre egy nagyot nyelt, pedig még nem" is ült a vacsoránál, csak a lelkéből kikívánkozó választ gyűrte vissza s fcár sok mindent szeretelt volna mondani, bölcsen hall-gátolt. , ; f t .
Megfizethetetlenül drágák a vidékiek számára a budapesti gyógyfürdők
(Budapesti szerkesztőségünk jelentése) Nincs még egy olyan nagyvárosa a világnak, amely annyi természetes gyógyvi/.ben bővelkedne, mint Budapest. Teljes joggal nevezik hát fürdővárosnak BudapOstet, azonban rend. kívül sajnálatos, hogy 3 főváros für-dőügyeinek irányitói valósággal kizárják a vidéki tömegeket a budapesti gyógyfürdőkből. Szinte elképzelhetetlen, hogy milyen rövidlátó árpolitikát diktálnak a pesti ffirdőügyek intézői, alak egyszerűen megfeledkeznek arról, hogy a nyolcmillió lakosú magyar vidék kimeríthetetlen kliens-anyagg.il rendelkezik. Ahelyett, hogy mindent elkövetnének a gyógyvizek használa. tára szoruló vidéki közönség megszervezése érdekében: rengeteg pénzt költenek külföldi propagmdára s a vidéket teljesen elhanyagolják. A horribilis összegekbe kerülő külföldi propagandát végeredményben senkisem kifogásolhatná, hiszen a jómódú külföldiek Budapestre való édesgetése valóban nagy idegenforgalmi érdéig ám végzetes hibát követnek el Budapest-Fürdőváros vezetői, amikor valósággal kiirtják a vidéki fürdóvendé-geket Budapestről. Ugy látszik, hogy az illetékes pesti urak teljesen elvesztenék a szemmértéküket, amikor a milliomos külföldi és a szerény anyagi viszonyok közt élő magyar " Vidéki publikumot egy kalap alá veszik s azt Idszik, hogy a vidéki magyar kö-zéposztály tagjai ép ugy képsek meg fizetni a pesti gyógyfürdők toronv-mapas árait, mint a vagyonos külföldi kéjutazók. Kőztudomásu ugyanis, hogy a pesti \'gyógyfürdők javarészében egyszeri fürdós az elkeriilhe. tetlen mellékkiadásokkal együtt (Iszap, pakolás, masszázs, borravalók, közlekedés, stb.) átlag 4—0 pengőbe kend s mindezek tetejébe a vidéki vendégre hárul a méregdrága szálloda és étke. zés költsége is, neiri is szólván arróty hogy otthonától Bucfai^sTlg és vissza a vasútjegyért ls fizetnie kell. A pesti gyógyfürdők árai annáf is inkább el. k"í|)Csztöek, mert az utóbbi években egyre népszerűbb s valólmn modern, kényelmes berendezésű vidéki gyógy fürdők (például Debrecen, Hajdúszoboszló, Harkány, stb.) jóformán csak fillérekbe kerülnek a budapesti gyógy, fürdők áraihoz képest s mindezeken felül o vidéki fürdőhelyeken az ellátás is sokkalla olcsóbb, mint Budapesten. Ajánlatos volna hát, hu az illetékes i>csti tényezők a legrövidebb időn l>c-lül alaposan leszállítanák a vidékiek számára a fővárosi gyógyfürdők ha.szf Málatának diját és tudomásul vennék azt, hogy a minden garasra aIa|K>san vigyázó vidéki vendéget nem Icljet ugy <cCchelte|ni,» mint a Budapestre -Mődő indiai maharadzsákat és amerikai dollármilliomosokat.
Epekő-, vesekő- és hólyagkő-betegek, valamint azok, akik hugysavas sók tulszaporodásá-ban és köszvényben szenvednek, a természetes „Ferenc József keserűvíz használata által bélmüködé-stlk elrendezését, emésztésük előmozdítását és állapotuk javulását érhetik el. Az orvosok ajánlják,
ZALA! KÖZLÖN*/
1987. augusztm 18
IA hírek a nagyvilágból
Eckhardt Tibor nyilatkozatából:
- Az idei nyár határozott mcg-enyhülést hozotl az európai politikában annak ellenére, hogy a spanyol benemavatkozási bizottság munkája holtpontra juiott és a Távolkeleten most van indulófélbei. egy hosszú időre kiható háború. Mégis, a mult évben igen magasra fokozódott európai feszültségnél lényeges megenyhülését tapasztaltam. Amennyire a mai szabályosan logikátlan világban egyáltalán valamit előre lehet látni, háborús veszélyt most nem lálok. (

A Központi Statisztikai Hivatal jelentéséből :
- Az év első hét hónapjának külkereskedelmi mérlege igen tekintélyes, több mint 74 millió pengős aktívummal zárult. Tavaly ilyenkor csak 400.000 pengő volt az 1936. év
első 7 hónapjának kiviteli többlete.

Az idei magyar tojás-export 40 százalékkal volt magasabb a tavalyinál. , ( i
A Székesfőváros Statisztikai Havifüzeténck uj számából:
- Tavaly juniusban 5.6, az idén 4.7 millió pengő adóért történt zá. logolás. A transzferálások száma 37.000-rei csökkent. Az utolsó félév határozott javulást mutat a fizetőkészség és fizetőképesség terén az adó és Idegen tartozások leréa egy uránt. i

A svájci szövetségi tanács rendeletet fogadott el, amely szerint augusztus végétől közhivatalnok nem lehet, aki valamely kommunista, vagy azokkal rokonszenvező egye sülét tagja.

Lázár igazságügyminiszter nyilatkozatából :
- Mindig vannak nyugodt és nyugtalan emberek, de azt hiszem, hogy azok, akik a nyugalmat kívánják : nálunk meg\'Tehetnek elégedve az általános belső helyzetlel.
A pénzügyminiszter Jelentéséből:
- A magyar állami Közigazgatás bevételei juliusban 3.2 millió pengővei haladták meg a kiadásokat. A költségvetési év bevételi löbblets 82.7 millió pengő.
A Magyar Hírlap irja :
- Megbízható összeállítás szerint a mult év őszétől az idei év tavaszéig mintegy 5,000.000 pengőt fektettek be a balatoni építkezésekbe, összesen 494 ul nyaraló építését fejezték be az idén a Balaton mellett, ezekhez az építkezésekhez még 65 melléképület Is tarldiik. Tizennégy uj szállót emeltek (egy építkezés, a földvári .Sellő,« abbamaradt), 24 üzletházal létesítettek, 104 étkezőhelyiséget építettek. Modernizálás mintegy 200 esetben történt.
Tiwl ksitylr C««t»fcé»» |>»r«o Tlwi •Otemény
SUtőde megnyitási
A nagyközönség szíves tudomására hozom, hogy Magyar-utca 11. sz. újonnan épült házban géperőre berendezett sütödémet augusztus hó 18-án reggel megnyitom.
Szíves pártfogást kér „ _
Kenyérsütés TIS™I SÜTÖDE
* Magyar-utoa II.
Fióküzletetek, klhordik felvitetnek
Különlegességeim: Cserkész-perec, hetek múlva is kiválóan Ízletes és teljes elomló, luxus sütemények, kétszersültek
A szovjet is háborúra készül Keleten
Olasz torpedóromboló indult Sanghai felé — Kudarcot vallott Nankaunál az uj japán támadás — Sanghaiban tovább tombol a harc
, Batavia, augusztus 17 Egy olasz torpedóromboló elindult Sanghai felé.
A Sanghaiban lakó holland és német állampolgárok ma egv t>olland gőzös fedélzetéré szálltak és elhagyták a várt>st. A norvég és dán alattvalókat is elszállították Sanghaiból.
Nanking, augusztus 17 A japán nagykövetség személyzete elutazott Japánba.
Tokio, augusztus 17 Kkito mellett egv lőporgyár levegőbe repült. Az óriási \'robbanás következtében a közelben fekvő község 800 háza nagy részben összedőlt,
részben megrongálódott. A romok alól eddig 22 sebesültet húzlak ki. A katasztrófáról részletes jelentések meg hiányoznak.
Nanking, augusztus 17 A japán csapatok ujabb sikertefeo támadást intéztek Nankau ellen.
Sanghai, augusztus 17 Sanghaiban tovább dul a lxjrzal-mas erejű tűzharc. Japán hadihajók védelme alatt ujabb csapatok szálltak partra.
A szovjet csapatokat von össze a mandzsu határ mentén. Ebből ar-r.\\ következteknek, hogy Oroszor-szág színién háborúra készülődik.
Moszkva és Valencia megegyezett:
a szovjet addig támogatja a spanyol vörösöket, mig végleges győzelmet nem vívnak ki a fasizmus felett
Páris, augusztus 17 Vasárnap egy Páris környéki magán-repülőtéren 12 hatalmas amerikai repülőgép szállt fel, kettő az Indulás után hamarosan kényszer leszállást végzett. Mind a 12 rendkívül erős bombavető rspü\'ögép volt, A gépek állítólag Amerikából érkeztek a spanyol vörös kormány hadserege részére.
Páris, augusztus 17 Sztálin magánkihallgatáson fogadta a valenciai kormáíny moszkvai
nagykövetét és kijclcnlelle előt\'.o, hogy a szovjet mindaddig támogatja a spanyol népfrontot, mig az ki nem vivja a végleges győzelmet a fasclzmus felett. Ellenszolgáltatásként azonban a szovjet a valenciai kormány hozzájárulását kívánja ahhoz, hogy a hadműveletek szovjet katonai attasék irányítása alatt ál ló szovjet katonai szakértők és tis\'.li bizottság el\'cnőrzése mellett történjenek. A nagykövet a feltételt a valenciai kormány nevében elfogadta.
Munkanélküliség helyett kötél
Budapest, augusztus 17 Bittér János budapesti soffőr felakasztotta magát és meghall. Búcsúlevelében azt irja, hogy szombaton elütött egy motorkerékpárt, a miért megvonták tőle a hajtási igazolványát. Félt, hogy kenyér nélkül marad, ezért menekült a halálba.
Naptári Augusztus 18. szerda, ltom. kat. Ilona ca. Protestáns Ilona. — Izraelita Elul hó 11.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó 8l-lg a „Fekete sas" gyógyszertár és a klakanlzaal gyógyireertár.
GfafflrdS nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, nzerda. péntek délután kedden egóax nap nőknek).
- (BélyeíírfiJtSk Ulálkortja) Hétfőn délután 6-tól 8 óráig az OMKE tanácstermében.
Tegnaptól máig
Ország;
Szeghalmon, Tildy Zoltán kerületében nyilas népgyűlést tartottak. A kisgazdák és a nyilasok összeverekedtek.
Hoffmann Pál hidasi legény Pál cevü testvérét kapával agyonütötte. Két napi hajsza után elfogták a község határában egy kukoricásban.
Körmendy János 75 éves szinész, a Magyar Szinház volt tagja meg-halt.
Gróf Volkenstcln Oswaltf, Ferenc József volt főlovászmestere 94 éves korábún meghalt.
Eckhardt Tityr hazaérkezett kül. földi nyaralásábórés csütörtökön nagy beszédet mond.
Világ:
San Salvador kilépett a Népszö vétségből. (Ez már a 9-ik kilépett állam I)
Oroszországból minden idegen színészt és artistát kiutasítottak. •
Schuschnigg kancellár oberndorfi bészédében kijelentette, hogv nem tűr sem szocialista, sem nemzeti törvénytelen tevékenységet.
Uj tantárgy a bécsi kereskedelmi akadémiákon : ujsághirdetés-tan.
A cionista kongresszus elvben hozzájárult Palesztina felosztásához.
Eden távozásáról és Chamberlainről, mint utódjáról Írnak az angol lapok.
Három püspök nem hajlandó tóhir-detni a jugoszláv kormányt kiközösíts szentszinódusi határozatot.
Braziliában, Compos városban a rendőrség egy politikai tűntető cso. portot sortűzzel zavart szét, 12 holott
Indiában 2000 falut elöntött az árvíz.
Ég Batávia bennszülött negyede
Batávia, aug. 17.
Batávia bennszülött negyedében tüz ütö«t ki ma hajnalban. A rohamosan terjedő lüznek eddig 300 ház esett áldozatul.
Parókás őzbakot lőttek
Lúgos, augusztus 17 A lugosi erdőkben parókás őz-bakot lőttek. Ezt az állatot emberemlékezet óta nem kí\\pták puskavégre Európában. Az elejtett állatért nagy versengés indult meg a muzeumok között
— TeklaiM a Köpetein Bútor áruház állandó butorklálUtáaát ízlé*» és olo ó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat
InlÁ^aftl l#alANf«lfÁll legnagyobb választékban, gyapjú-ésflanell initSZtSil KtSItSnSjyiSK takarók, paplanok, intézeti szövetek és
egyenruha anyagok előírásos kivitelben lejutányosabban vásárolhatók
Kirschner Mór divatáruliázáliaxi
1931 «UgU8Zlm 10_____ ZALAI KÖZLÖNY
NE KÍSÉRLETEZZEN! BÚTORT MEGBÍZHATÓ RÉGI CÉGNÉL VÁSÁROLJON!
Hálók, ebédifik, kombinált berendezések, konyhák, rekamiék, fotelok és mindennemű kárpitos áruk
r r
JOL ES OLCSON GARANCIAVAL
50
éve az egész országban közismert
KOPSTEIN butorházban
. vásárolhat
aszták! Kedvező fizetási feltétetek!
Nagykanizsánf Horthy Miklós-ut 4. sz.
- (A Missziósház)
vezetősége ezúton értesiti n jcltnleg nyaraló gyermekok szüleit, hogy a csoport holnap, folyó hó 18-án este a 8 órai vonattal érkezik és kérjük, lw«y a szülők jelenjenek meg gyermekeik átvétele végett. Főnölcnö. <:)
- (Ml minden volt és lesz « Balatonparton ?)
Szombaton kezdődött meg palaionfüreden a többnapos nemzetközi ten-niszverseny. Szombaton hajókirándu. lős volt Rezibe, ahol cserkésztábor-lüz mellett szórakozott" a nagyszámú kirándulósCreg. Vasárnap Révfülöpön vitorlásversenyeket, Keszthelyen jxdig motorosversenyeket rendeztek. Vasár-nap nyill meg Keszthelyen az egy hitig tartó amatőrfény képkiállítás. Csütörtökön este Keszthelyen tüzoltó-bált rendeznek; ugyancsak csütörtö.
tón lesz Keszthelyen a nyári egyetem záróünnepélye, amikor dr. Holub József pécsi egyetemi tanár tart elő-•«W8l. JÖVŐ vasárnap Balatonfüreden vitorlásversenyt ríndeznek. Szeptember 4-12 között lesz a füredi borhét, •z®plember 5—1?, kötött a füredi ■onyhatyt és szeptember 8—12 között ní\'gy balatoni fürdőhelyen a balatoni Mmzctlhözl aporthét.
- (48-as Bajtársak!
A sojíronl 48-as emlékmű leleplezésével kapcsolatos, valamint egyéb folyóügyek megbeszélése végett 17-én, k«<ldcn este 7 órakor a Frontharcos Szövetség helyiségében (régi Iparles-tült\'l) minél számosabban jelenjenek mc8- Sctaöfl ny. ezredes. (:)
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 10 gyermek született, G fin és 1 leány: Gudljn I.ászló földműves és Szokol Teréziának rk. fia, Lepsényi István napszámos és Tislér Máriának rk. fia, Pápai József szobafestő mester és Farkas Máriának rk. fia, Szakonyi József szabó segéd és Benírzc Máriának rk. leánya, Bukovecz János napszámos és Kiss Anniinak rk. leánya, Halász Károly kőműves segéd ós Horváth Veronikának rk fia, Gazdag István városi kántor és Szarka Annának rk. fia, Várad! Sándor cipész segéd és Vörös Máriának rk. leánya, Fciter Fe-renc lakalos mester és Kovács Máriának rk. fia, Szerecz József napszámos és Erdélyi Szidóniának rk. leánya. — Halálozás 9 történt: Kálovics György földműves rk. 03 éves, Lovrcncsics I.ukács kocsis rk. 50 éves (Perdóes-puszta , Benkő Gábor rk. 0 hónapos, Lang József nyug. vasúti altiszt rk. 73 éves, Zimonyi István posta altiszt rk. 28 éves, Molnár György nyug. ,vasúti a\'tiszt rk. 70 éves, Proszonjtök Erzsébet rk. 3 hónapos, Nagy János kegydijas vasutas rk. 75 éves, özv. Erdős Lajosné Stern Hermina izr. 70 éves. — Házasságkötés 7 volt: Szevcr József (özv.) vendéglős ág. h. ev. és Tóth Mária rk., Farkas Géza földmű-
vcs rk. és Vidovics Veronika rk., Sab-Ján Ferenc szabó segéd rk. és Takó Juliánná rk., Kovács Sándor (özv.) magánzó rk. és Gál Rozália (özv.) rk., Tóth Józseí cipész segéd rk. £s Wohi-muth Anna (elv.) rk., Héber Aladár (özv.) magántisztviselő izr. és Krausz Cecília izr. Kertész István kereskedő segéd izr. és Farkas M«rgit rk.
— Intéxeti kelengyékhe» sötétkék sevlotte anyagok, eslkou vásznak minden minőségben kaphatók Sohtltznél.
— (Nyilas zászlót avattak Oöcselben)
Zászlót avattak a nyilaskeresztesek vasárnap Kustánszcgen, nagygyűlés keretében. Szónokok voltak: Pálffy Fidél gróf, Serényi Miklós gróf, Far-kas János vasvári kisgazda és a zalaegerszegi vezetők: dr. Arvay István, Eitner Sándor és Ákos, dr. Helincczi István.
- (Tejlel helyett lugkö)
Kozma Lajos balatonfüredi fiúcska felhajtott egy csuprot, azt hitb-\' tejfel van benne. Az edényben azonbau lugkö volt és a gyermek életveszélyes állapotban került kórházba.
— Bútor kiállításunkat tekintse meg minden kényszervélel nélkül. Kopstein bútoráruház.
Városi Mozgó.
Szerdán és csütörtökön!
A bécsi humor és kedélyesség teteje I
Főszereplők: a gyönyörű Czapa Friodi, a humor királya Hans Moaer, a kltQnö Slezék Lso. — Ernst Marlschka bájos szövege, Róbert Stolz fülbemászó muzsikája. Fény klsérft műsor és —agyar Híradó.
Előadások kezdete mindkét napon fi, 7 és 9 órakor. Az fi órai elftadéaok filléras hslyérakkal I
— (Jég-pusztítás Zalában)
Zala vármegyében augusztus közepéig csak 3 községben történt Jégverés. Most aztán befutottak a vasár-napi zivatarokról szóló jelentések s ezek szerint károkat okozott a jégverés Badacsony vidékén, Keszthely és Héviz körül, valamint Göcsej egyei részeiben. ? j
— Akar egy pwjgWrt egy sxeba bútort ?
Vegyen egyházközségi kulturhá*-•ors Jegyet I
— (Tapolca bérházat épH)
Tapolcán — akár csak Na,gykacy. zsán — a jobb lakásokban hiány mutatkozik. A község képviselőtestülete most egy javaslattal foglalkozik, u mely szerint Tapolcán községi bérház épüése fog segíteni a lakáshiányon.
— Nőt ruha Mstályaak szenzációs olcsó árairól az egész város beszél. Schüts Áruház.
— (A marcali csendőr-per)
mind az 57 vádlott csendőrét bizonyíték hiányában felmentették. Az ítéletet tegnap este hirdetc ki^t hadbíróság. A csendőrök ^clleu hivatalos hatalommal való visszaélés volt a vád, amely szerint a tilos fegyverek Jjssze-szedésc alkalmával a fegyverek rejle-getőit. vagy az ezzel gyanúsítottakat bántalmazták.
— Bútorokban a Kopsteln-eég vezeti Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Ize-téai feltételek mellett
— Ingyen hliolt dluouja
lehet mindenkinek, ajd vesz egy, pengőért egyházközségi kulturház-sorsjegyet. J . ..
ZALAI KÖZLÖNY
l>87 augpuhia 18.
Q EEU3HB□
Horthy kormányzó:
Ki kell fejleszteni a társadalomban az egészséges gazdasági életfelfogást
- A Fhakr-i.WkS.rSI
hot fényképfelvételeket « Buvár diöjt megjeleni augusztusi száma. Kiss György a loelct-ázslai háború földrajzi, facdasági, geopolitikai és néprajzi hátterét világítja meg érdekes köziemé, qyéfefn, dr. Melly József, egyetemi magántanár a szi\\t>ajhuUlozások szaporodásáról, Nyirö Tibor gazdagon Ulu«zlrált cikke ismtertcll a magyar Nyomtatvány kiállítást, a háziasszo. oyok pedig bizonyára fokozottabb érdeklődéssel fonják olvasni Brummer EmÖ (Ír. cikkét a molylrlásról. Meg. ftn\'ékc/.ik a Buvár a tudomány nagy halottjának, Mnrcooinak életpályájá ról s halalm»s jelentőségű működésé-ről is. A Buvár uj száma is mindenkit, öregít, fiatalt egyaránt érdekel s iriél-tán tarthaló a jnagyar tudományos irodalom komoly eseményének.
17 Felolvasás. — 17.30 Rácz Zsiga cigányzenekara. — 8.20 A IIorthyfc ku|>a vizi|>óló körmérkőzés keretében Magyaror s zág—Ausztria válogatott csapatainak mérkőzése. Beszélő Pluhár István. — 19.15 A Székesfővárosi Zenekor hangversenye. — 19.45 Pécsi Blanka előadóestje. — 20.35 A rádió szalon mneknra. — 21.20 Hirek. — 21.45 Keleti LiU zongorázik. — 22.20 Időjárásjelentés. — 22.25 A 24 tagu cigánygyerek zenekar, Kalmár Pál énekel. — 23.10 Berend Fndro és Adler Oszkár jazz-zenckara. — 00.05 Hirek. BUDAPEST H.
17.50 Dr. Trencséni-NValdapfel Imre előadása. — 18.30 A Székesfővárosi Zenekar hangversenye. — 19.10 Mezőgazdasági félóra. — 19.50 A rádió szalonzenekara. — 20.30 Hirek. BBCS.
17.30 Hegedű. — 17.45 Chopin-müvek. — 19.10 Időjárástan zenével — 20 Lemezek. — 20.50 Élet a Kahtan-bergen. — 2220 Könnyű zene.
Szerda
BUBAPEST L
C.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 10 Hirek. - 10.20 Felolvasás. -10.4.") Felolvasás. — 12.05 Az 1. honvéd gyalogezred zenekora. — 12.30 Hírek.
- 13.15 Időjelzés, időjárásielcntés. -13.45 Kertész Lajos énekel. — 14.10 Hirek, árak. — 16.15 Dr. Kozocsa Sándor előadása. — 10.45 Időjelzés, hirek. t .
17 Szllády Zoltán csevegése. _ 17.25 Hanglemezek. — 18.20 A Hortlvy-kupa vízipóló körmérkőzés keretében Magyarország-Hollandia válogatott csapatainak mérkőzése. Beszélő Pluhár István. — 19.10 Országos Postás, zenekor. — 19.35 Külügyi negyedóra.
- 19.50 -István király "dicsérete.. Szabadtéri zeneünnep a budavári Szentháromság-téren. — 22 Hirek.\'Idő-járásjelentés. - 22.25 Pertls Pali ,i-gányzenekara. — 23.10 A rádió szalon zenekora. — 0.05 Hirek. BUDAPEST II.
18.20 Országos Postászenekor. — 19.10 Felolvasás. _ 20 Hirek. ~ 20 20 Jazz-zene, énekel Csillag Béta.
BBCS.
12 Szórakoztató zene, lemezek.
17.10 Zongorajáték. - 17.30 Mély,, hegedű. - (1 9.25 Szlinfónilaisok. — 20.40 Klsszinpadi játék — 21.30 Cselló játék. _ 22-20 Szórakoztató zeue.
Szolnok, augusztus 17
(Lapzártakor érkezeit) Szolnok városa ma zászlódiszben fogadta a kormányzót és a megjelent vezetőegyéni ségeket. Megjelent Itöder honvédelmi miniszter, a miniszterelnök helyetlc-.e, Mi ke ez, Tasnády-Nagy, stb. államtitkárok, Bobory Ház alelnök stb., akik a kormányzót ünnepélyesen fogadták.
A díszteremben az ülés megnyitása után a kormányzó beszédet mondott, amelyben többek között kijelentette, hogy komolyan megkezdődött az Alföld öntözési programjának megváló-sitása. A megkezdett akció a programnak csak első része annak a nagy aktiónak, amely hivatva van az Alföld
népének sorsán segíteni. A befektetett összegnek száz százaléka az országban marad, hangsulyoz(a.
Nagy elismeréssel szólt a dolgos lakosságról. Az öntözési akció nem csak n gazdatársadalmon kiván segíteni, hanem az egész ország jövőjén is. Ki kell fejleszteni a társadalomban az egészséges gazdasági é\'et felfogást. A magyar mindenkor a katonai erények mintaképe vo\'l. Ha meghalni kellett, a magyar csapatok álltík olt is a várlát. Azért fo-g\\átkoztunk is meg annyira. Legyünk gazdasági téren is első-rendűek.
APRÓHIRDETÉSEK
AprAhlrdctéi dija vaiémap ét Onnapnap 10 i-A|„ «ü lilin. minden további fl fillér, hétköin,! 10 Mólg 60 llllér, minden további uó 4 Unt,
Héalire vasárnap kényelme* autóval olcaón utazhat. Előjegyzéa Kaulmann M«niV nél. Telefon 2 22. 1953
Stépcn butoroio\'t aaaba\\lürd6-
szoba hasinilattal azonnal kiadó Rozgonvi-utca 19.
Ha«xnált ruhát veszek ét eladok, hl. vásra házhoz megyek. Márkus, Király, utca 3I.__ 22I3
Modern abédlAbatar eladó Kisfaludy-utca 17/c. földszint. 2433
Nöl divat halaaasalaaom legu|ibb modelljei után alakítások Is olcsón készül nek. Székelyné, Csengeryut 18 Tanuló, leányt lelveaxek. 2386
Máshaly és háromszobás maginhár olcoóa eladó. Hoiválh Sugár-ut 42. 2404
Üdsta toaklayvak 6. és 8. osz\'Jlv réizére eladók Csengery-ut 33. 2432
Elegánsan butoroxott uaba a Horthy Mlklóa-uton aionnal kiadó. Pontos dm a kiadóhivatalban megtudható 2435
Zaamora, Stingl gy^biányu rövid, fekete, keresxtburos eladórRlfcyrida, In-téiölakás. 2438
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pelclös kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78 szám.
5000/1937. szám.
Miúi iránti Más!
Felhívjuk mindazon adóhátralékosokat, kik a folyó évi ll!-i< negyedére járó adótartozásukat még nem fizették be, hogy az! a jelen felhívás közzétételitől számitott 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert ellenkező esetben a hátralék tóink végrehajtás utján fog behajtatni.
Nagykanizsa, 1937. aug. 13.
Városi Adóhivatal.
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatábai:
ORSZÁG JÓZSEF
maR, műtrágya, növényvédelmlne-rek, gép, xs*k, htb. keresfcedóitwn
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A b\'rtaíR mollett) Telefon: 130. a Világhírű gépgyár évtizedek óta Ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitűnő szerkezetű különféle
HieiiptóQi peit
eredeti gyári árban vásárolhatja és alhatréaz rendeléseket feladhatja.
Ponyva
Kazalponyva — Oépponyva Repceponyva — Kocslponyva
Gabonazsák — Kévekötő Manllla — Gazdasági kOléláru
Hiraoh éa Szegő nonyva-kSIoaBnzéa
_cégnél___
Női-, férfi- és gyermek-
részletre
olcsón
vehet
(kérjen árjegyzéket)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91.
Nagykanizsa
Fő-ut 5. sz.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A (óváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és közponU tekvésü
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerűit olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforllal (hideg-meleií folyóvíz, központi flltés, teleion, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
f VillriPAl? a8zta,i lámpák, kirakatvilágítók, UU1UÍ0A, világítási tervek díjtalanul.
Elektron.
ujait és használtak.
, Érl.alU.r. I»kík«-
lyén telk«ra.«<»-
Elektron. _
Vállat. UumvwUlálaui k^l\' il«\'l» tMMa Uta*. ZMti l árnW
. m» • hMHéoeaa rmmWlil 1L tWMtaq ltaoa# él UálaaM LantMú
77a Évfolyam 187. szám
Nigykanlua, 1937. augusztus 19 csütörtök
Ara 12 na.
ZALAI
\'OUTIKAI NAPILAP
fe^rtodUMg és ki*tóhÍT«íal: FM 5. uÁm.
i tsdadcM hétköznap déhdáu.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési Art: egy hóra » pengd 40 HW Szerke»xtóaégi é» kiadóhivatal! tddoat 78. a
A vásárló képesség megbénulása
Irta: dr. bAró Vojntls Miklóu
országgyűlési képviselő
A világháború után a háb;>ru \' pusztításai, Oroszois/ág löké!e|es szociális és gazdasági anarchiája, a a /Osztrák -Magyaf \'monarchia széC-daiabo\'ása é> az utódállamok drasztikus agrárreformjai következtében gabonahiány jelentkezeti, meg pedig éppen azokban az országokban, a melyek a háború előtt nem cs;lk« magukat tudták ellátni, hanem export-feleslegeket Is produkáltuk. Ez a gabonahiány a világpiaci árak ugrásszerű emelkedését idézle e\'ő» ami azután arra indította a tengeren tull, a háborúval nem érintett országokat, hogy a legnagyobb gyorsasággal ujabb és ujabb o\'yan területeket vonjanak müve\'és alá, amelyek addig\' nem állottak mezőgazdasági müvelés alafí. Minthogy e tengerentúli országok lakossági meglehetősen gyér volt, oly mér\' tékben alkalmaztak gép-kel u mezőgazdaságban, amilyenben addig soha és elmondhatjuk, hogy radikális forradalma volt ez a mezőgazdasági termelés technikájának,, amely géppel helyettesítette az emberi és állati erőt, az eredmény psdig a mezőgazdasági müvelés alatt álló területek óriási megnövekadé-sc és természetesen a tenne\'és megnövekedése volt.
Mikor azután az európai mezőgazdaság regenerálódott és 1926-ben - ismét megjelent a világpiacon, akkor az^gyesült Államokban es Kanadában elkövették azt a hibái, hogy tartani próbálták a mezőgazdasági termények árát. Kivonták a piacrŐf azokat a mennyiségeket, amelyek nyomták a piacot, ezeket elraktározták, e mód-m fenn tudták tartani a magas mezőgazdasági árakat körülbelül hárim esztendeig. 1929-ben azonban, amikor Oroszország újra megjelent a világpiacon és dömpingáron kezüto árusítani a búzát e> a löbbi galxma nemüeket, bekövetkezett a mezőgazdasági produktumok árának összeomlása és ez az ös-szeom\'ás maga a\'á temetett szerte a vi\'ágm - saj nos, nálunk is — egész csomó kis-emberi, ukinck a lába alól kifutóit a föld. Az agrártermékek árának összeomlását nem követle az ipari áruk árának csökkenése és ez borította fei a ncmzell jövedelem meg •tezlásának addig többé-kevésbWI
de inkább kevésbbé - helyes egyensúlyát. Ez vo\'t a dolog egyik o\'dala. A másik oldalon meg tekintélyes, nem várt profilokhoz jutatott egyeseket, akik az adott helyzettel éllek, vagy visszaéllek é> tekintélyes, olyan nyereségeket halmoztak fel és zsebeltek be, amo lyeknek árát sok-sok millió szegény ember adta meg. Amikor azután a gyárakban észrevették, hogy a mezőgazdasági lakosság részéről kezdenek elmaradozni a megrendelések
A franciskánusok római generálisa a Szentatya apostoli áldását hozta Nagykanizsa és Magyarország népének
„Ez a város legyen az első, amelyre Isten áldása szálljon lel Pius XI.: „Menj Magyarországra és áldd meg őket az én nsvembsnl"
Belló a térdeplőn rövid adoráeiót végzett. Majd megható kép következett. Leonardus Belló atya leült a főoltár előtt és a ferencesek hódolva járultak eléje kézcsókra, az engedelmesség jeléül. A generális az elöljárók tisztei, gését szerzetesi csókkal viszonozta. Majd aranystólát felvéve, a generális olasz nyelven beszédet intézett a megjelentekhez, ainlt P. Hermenegild tolmácsolt magyarra.
— Pax ct bonuml — kezdte meg beszédét M. Belló. — Béke és áldás neklek I [ \\ Elsősorban a város vcctőséjjének és a katolikusságnak köszöni a meleg fogadtatást, azután a testvéreknek és nővéreknek. ,
— A kapóit szeretetért — mondta
— minden jót kívánok elsősorban ennek a városnak és a magyar hazának. Ez a város, amely igy fogadta Szent Ferenc fiát, legyen az első, amelyre Isten áldása szálljon le.
Üdvözölte Szent Vince leányait, hogy még többet tudjanak tenni a szegényekért és szenvedőkért, üdvözölte a III. rendüeket. Szeretettet vlsronozta a magyar leányok üdvözlését, valamint a katolikus nép köszöntését, amely nép mindenkor UecSülettel vallotta Krisztust és boldognak érzi magát, lK)gy erre a földre lépett ós ezt a magyar népet megismerte. W\'aligursz-ky Klárika nemzetiszínű csokrát lejtette a tábernákulum elé.\'— Ez a virág legyen — mondta — a magyar nép és a szent fenttel lélek közt való kap csolat szimbóluma.
Köszöntötte a franciskánus lostvé. reket, méltafa munkájukat, amelyről a polgármester azt mondta n\'-\'ki, hogy a magyar franciskánusok nélkül nem lehetett vobja ezt a városi és ezt a vidéket a magyarságnak megtartani.
— Küzdjctek levább, ne Togyjop erőtök, álljatok mindig u nép melleit t
— fordult barnaruhás testvéreihez. , Végül Szent Ferenc sieráfi áldását
Habár csak az utolsó órákban jött meg a távirat P. Leonardus M. Bello, a franciskánusok római generálisának Nagykanizsára érkeztéről, mégis sikerült nenusak a hivatalos tényezőket, hanem a város kotolikusságdnak hatalmas rétegét megmozgatni, ugy hogy a magas egyházi férfiú olyan meleg <s szcretelteljes fogadtatásban részesült, ami a legnagyobb melegséget váltotta ki részéről az először megismert magyarság iránt. A pályaudvaron a címeres magyar trikolór. Fogadására megjelentek dr. Krátky István j>olgár-mester és a város tisztikara ott volt a ferences papság p. Scheirich Bonavi nUua, a magyar franciskánus rendtartomány főnöke és P. Czirfusz Viktorin nagykanizsai plébános Jiázfő-nök vezetésével, a piaristák részéről dr. Bari ha István igazga ló-liázfönök, a teljes világi papság, Szent Vince irgalmas nővérei, a honvédség, csendőr? éj stb. képviselői, a Szoc. Misszió, a rend őrség vezetői Krasznay Pál tanácsossal, ott láttuk a kat. szervezetek képviselőit, a kir. törvényszék részéről dr. Hennig Alfréd elnököt, dr. Lengyel Károly kir. ügyészségi elnököl dr. Wé-ber Elek kir. járásbirót, dr. Ixmtay Alán járási főszolgabírót, vitéz dr. Csete Antal szolgabírót, a rk. egyházközség képviseletében Babochay György világi alelnök, dr. Petrics Jó-zsef goniln >k élén a képviselőtestület, Barlal Bél:>, a kanizsai állomás főnöke, a posta részéről dr. Tholway Zsigmond hivatali igazgató, SzAbóí í\'.yöző nyug. kir. járásbiróságl e\'nök, stb. és naj.-yszámu közönség. Mikor a trieszti gyorsvonat 0.25 órakor befutott, a ba-tárőrzcnckar a Pápai Himnuszt intonálta Hering karnagy vezetése mellett. Dr. Gántay Béla rcndörfogalmazó, a szolgálatos rendőrtiszt feszes vigyázzállásban köszöntötte a kíséretével lelépő M. Belló\', aki elé utazott egészen a inurakereszturi határállomásig P. Takács Ince teológiai tanár és P. Her-
mann Hermenegild provinciális.
P. Scheirich Bonavenlura magyar tartományfőnök, P. Belló generális és P. Clrfusz plébános a ferences testvérek ölelésével üdvözölték egymást, majd papi kíséretükkel a perronra vonultak, ahol az egybegyűli előkelőségek élén dr. Krátky István polgár, mester köszön tölte olaszul u mngas eg(yházfunkclonáriusl, aki valóban szeráfi egyszerűségével, poverellól közvetlenségével, jóságos tekintetével azon na! meghódította a közönségei. Dr. Krátky j>oIgármcstcr rámutatott arra a szerepre, aadl a magyar franciská. nusok évszázadok óta a magyar Kanizsán és vidékén betöltöttek. Utána p. Czirfusz Viktorin plébános a helybeli franciskánus rendház és Nagykanizsa 28.000 főnyi kutolikussága nevében köszöntötte a római generálist. Wali-gurszky Klárika leánygimnáziumi ta. nuló magyar diszruhában virágcsokrot nyújtott át és olasz nyelven versben (Szabó Győzőné szerzeménye) a magyar lcányifjtiság hódolatát és szeretetét tolmácsolta. Szekulja Jakab igaz-gató Dante nyelvén a katolikusság üdvözletét tolmácsolta ragyogó szavakkal. Majd p. Czirfusz plébónos bemutatta a generálisnak a megjeleni előkelőségeket. Végül a zenekar rázendített a Glovinezzára, utána meg-indult a kocsik és autók hosszú menete a Horthy Miklós utón egészen a cintóriumig, melynek b"Járatánál már ott várta a papság és az időközben odaéri előkelőségek M. Beliót. Itt a papság élén P. Czirfusz házfőnök köszöntötte, majd folylatta a .fcenuity* lásokat. Amikor a menet a templomba indult, Gazdag István főkántor vezénylete alatt az egyházi kor üdvözlő éneket adott elő. A szentélyben való elhelyezkedés után P. Scheirich Bona. venUíra magyar rendtartomány! fő-nők disz.pluviáléban oltárhoz lé|>clt ahol az ilyen alkalmakkor előirt res-|K>nzóriumokal mondotta, míg M.
é-s azok az árak, amelyeket rend-\' szerint az agrárlakosság fogyaszt, nem kelnek e1, a gyárak és a kar telek megpróbálták az egész kés\'dé.t a munkásokra hárjUni. Természetes, hogy viszont az ipari mankás-szindi-kátüsok és a szakszervezetek ragasz kodtak a magas ipari munkabé: ékhez. Erre a karte.\'ek csökkentettek a termelést és munkásaiknak egy részét elbocsátották. Mii je\'enteU ez ? Azt, hogy nem csak az agrár-
tömegek vásárlóképcssége bénult meg, hanem megbénult azoknak a tömegeknek a vásárlóképe-sége isi amelyek már most munka né\'küi maradtak, tehát nem voltak képesek többet vásárolni, vagyis az eladók még kevesebbet tudtak eladni. A kerék egész szabályosan forgott. Még kövesebbel tudtak eladni : tehát újból csökkentenék a termelést, aminek megint az leli a következménye, hogy ujbb munkást
tömegeket bocsátottak el. Eask a tömegek most már még kevesebbet vásárolhattak. Világjelenség volt ez ! Kétséglelen, hogy enn^k nz ör: dögkerekének a forgása idézte elöa nemzeti" financiális kríziseket, az egyének financiális kríziseit, ymely az agrárlakosságnál kezdődött, folytatódott az ipari munkásságnál, átterjedt az önkormányzatokra, majd az államokra és végül a világ gazdasági krízisében kulminált.
zalai közlöny
és a Szentatya áldásit adta, mert
mielőtt eljött Magyarországra, elment a Szentatyához, °ki azt mondta neki: • Menj cl Magyarországra áldd meg filcet az én nevemben, Iiogy ragasz.
kodJanak atyáik hitéhez és Magyar-ország akkor boldog lesz..,»
Majd a kórus a pápai Himnuszt intonálta és a hivők sokasága a templomból oszlani kezdett.
.Az Ur hallgassa meg imáitokat az integer Magyarországért !"
Szerdán reggel 8 órakor ünnepi szentmise volt a ferenciek plébániatemplomában, ahol az előkelőségek a szentélyben foglaltak helyei. A templom az utolsó helyig zsúfolva voll. M. Bellonak mint diakónus P. Scheirjch Bonaventura tartomány, főnök segédkezett fényes papi asz-szisztenciával. A rendfőnök mise végén egyházszónoklatot tartott olasz nyelven, melynek inotlója volt: - a keresztények a szeretetben egyesüljenek.
Utána az összes kanizsai katolikus szenezetek és egyesületek tisztelegtek a fehérteremben M. Bel.o rendi generális előtt. P. Cirfusz Viktorin bevezetője után elsőnek dr. Szabady Lőrinc törvényszéki tanácselnök a rk. egyházközség és az Emericana nevében latinul üdvözölte u rend-főnököt. Dr. Wéber Elek klr. járó-biró költői szárnyalású szavakban hódolt az összes katolikus egyesületek, nevezetesen a Credo nevében. Az Úrasszonyok és Urleányok Mária kongregációjának nevében Szabó Gyözőné prefekta olasz nyelven mondott beszédet, ami láthatólag jól I esett a rendfőnöknek. A ferenciek \' terciáriusai nevében dr. P. Horváth Athanáz igazgató latinul mpndoll: üdvözlő beszédet. A nagykanizsai önálló 01 táragyesület nevében P. Guiyás Gellért igazgató beszélt és nyújtotta át az Oltáregylet. tagjainak ajándékát. A világi papság, vala mint a Notre Dame leánygimnázium hódolatát Tersztenyák Lfczló hlt-tanőr tolmácsolta klasszikus szépségű latinsággal. A Katolikus Legényegylet küldöttségét vezette és üdvözlő beszédet imádott dr. Mut-fcchenbacher Edvin törvényszéki tanácselnök. A hercegség nevében Barthos Gyula heroegi erdőmester üdvözölte a rendfönököt, aki ezután minden egyes szónoknak külön-külön válaszolt, amit P. Sehelrich Bonaventura tartományfőnök magyarul tolmácsolt A rendfőnök mindenkinek meleg szavakkal köszönte meg a meleg és szeretetteljes fogadtatást. { i > j
- Krisztus szeretete uralkodjon a magyarok szivében, — mondta — hogy meghallgatásra találjon imájuk : - Magyarország ismét visszakaphassa a régi, intéger határokat I
Beszédét »Éljen a Pápa !«felk|ál-tássai fejezte be, majd kedves mosollyal magyarul mondotta:
- Köszönöm I
Harsány éljenzés és cwivja tört ki erre a fehérteremben. «
M. Leonardus Bello generális kíséretével, P. Scheirich és P. Her-mann tartományfőnökökkel és P. Cirfusz plébánossal a délelőtt fo- I lyamán tisztelgő látogatásokat tett R V4r»sti4z&ü dr. Krátky, . Istvin |
poígSrmesternél, a Szent Jószef rk. egyházközség elnökségénél (a távol tevő dr. Hegvl Lajos vilőgi elnök helyett Babochay György alelnöknél), majd a piaristáknál, Bartha István igazgatónál és a törvényszéknél, ahol felkereste dr. Hennig Alfréd törvényszéki elnököt és dr. Lengyel Károlyt, a klr. ügyészség elnökét. ( , \' ,
P. Leonardus Bello délután P. Scheirich és P. Hermann kíséretében Bucsuszentlászlóra, majd onnan Szombathelyre, Pápára és a többi magyaV rendházak meglátogjatásá-ra utazik. Magyarországból pedig Lengyelországba folytatja útját. | Még sokáig emlékezetben marad a nagykanizsaiak szivében a franciskánusok római generálisának búcsúszava :
- Maradjatok hűek Szent István és Szent Imre eszméihez és el fog jönni az idő, amikor az Ur meghallgatja imáitokat az intéger Magyarországért...\'.
Prognózis: Nyugati izél, több helyen esö, esetleg zivatar, il hő nem emelkedik lényegesen.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megflgyelőAUomAM Jelenti i
Hóménéklet tegnap este fl-kor: +160, mK röggel: +14 0 délben : +230 Csapadék: 00 ■%.
I*3T. tngtmlm 19
Emléktáblávál örökítik meg Magas Mihály emlékét
Haza kell hozni Magas Mihály földi maradványait!
MÜkiojr Magas Mihály, nagykanizsai piarista gimnáziumi igazgatót Tatán átadták az örök pihenésnek, az ertt jelenlevő dr. Krátky István polgármester a város közönsége nevében megh!at# szavakkal búcsúztatta. Fogadalmat tett a koporsónál, hogv Nagykanizsa város közönsége nem fe ejti el soha Magas Mihály emlékét. Amit a
polgármester fogadott, azt most meg is akarja valósítani. Az a szándéka, hogy Magas Mihály emlékét és mjnkásságát márványtábla hirdesse alkotásán : az uj piarista-templom falában. A i>olgárincster kegyeletes, gondo\'ata é\'énk visszhangot talált a város közöasége körében, visszhangot a piarista rendházban.
Ezzel kapcsolatban komoly hangok hallatszanak olyan Irányban a
város minden részéről, hogy Magas Mihálynak itt, az általa\' épitett piarista-templom kriptájában van a he.ye. Ezen a templomon keresztül teijei-én összeforrott Magas Mihály Nagykanizsával és annyim kanizsai lett, hogy amikor Debrecenbe történi áthelyezésének hírét kézhez, kapta, saját kijelentése szerint f|z|. kai fájdalmat érzett a Nagykanizsá. tói való magválás gondolatára. Magas Mihály többször is, e hasálx*. kon adott utolsó rfyllatkozatában j.s kijelentette, hogv szeretne pár év múlva vi|gieg visszajönni Nqgyk*. nizsára és itt, a kis templomának ár mékában nyugalmi idejét eltölteni. Ezt a kívánságát kívánják barátai és nagyszámú tisztelői honorá\'ni, mikor kiadták a jelszót: haza kell hozatni Magas Mihály holttestét és a piarista templom kriptájában helyezni örök nyugalomra.,
Kereskedők küldöttsége a polgármesternél az Erzsébet-tér rendezése ögyében
A városháza magáévá tette az OMKE tervezetének szempontjait
Beszámoltunk a nagykanizsai kereskedők értekezletéről az Erzsébet tér rendezésével kapcsolatban. Most Rajki István OMKE-elnök vezetésével küldöttség jelent meg dr. Krátky István polgármesterré1, hogv kívánságaikat előterjesszék és az Erzsébet térnek ezek figyelembevételével való rendezését kérjék. Bemutatták az általuk készített rendezési tervet, umciy nem feledkezik meg a vár<>s-szépészet szempontjából. A terv szerint a 20-as honvédszobor megmaradna a mostani helyén, vele szemben a tér másik oldalán, a régi postapalota mellett, kerülne felállításra Gasparich, vagy Zrinyi, esetleg Wlasits szobra. Á hentesek és a piac, valamint a vásározók is meg\' felelő elhelyezést nyernének, ugy, hogy az erzsébettéri kereskedők
Intézeti kelengye,
sötétkék seviotok formaruhára,
dus választék
SM diuotüzletben
egzisztenciális érdekei csorbát nem szenvednének. Rajki István vázilta a polgármester előtt a kanizsai kereskedők helyzetét, amely kalaszlió fálissá változna, ha az Erzsébet tér rendezésénél figyelmen kivül halnák azokat a fontos szempontokat* amelyek az ottani üzlettulajdonosokat érintik.
Dr. Krátky polgármester a küldöttségnek kijelentette, hogy szempontjaikkal egyetért s fczok figyelembe vételével, az érdekeltségek-meghallgatásával fogja majd a kérdésben a döntést meghozni, az esztétikai és gyakorlati érdekek ösz-szeegyeztetésével. A; Jküldötlség a válaszl örömmel vette tudomásul.
Örömmel állapithatjuk meg c helyütt, hogy a nagykanizsai OMKE frissen és fürgén áll talpra* valahányszor a kereskedői közösség érdekei azt megkivánják. Ez a mozgékonyság s a belőle származó eredmények, habár nem is mindig kerülnek e hasábokra, legszebb dicsérete az OMKE-veze tőség rátermettségének és lelkes, fáradságot nem ki-mélő munkájának. i ,
Egyben jól esik újból leszögezni a polgármesternek azt a pártatlan készségét, amellyel a közönség bármely rétegéből hozzá jutott kívánságoknak eleget igyekszik tenni. Valóban a polgárok mestere dr.-Krátky István, aki minden foglalkozási ág érdekeivel egyaránt törődik és nagy elfoglaltsága mellett is mindig jut idejéből és gondjából minden hozzáfordulónak. <
Ha gyomrát elrontotta, azonnal Igyék egy pohár természete* „Ferenc József keserűvizet, raeit ez az emésztöcsatorna tartalmát gyorsan feloldja és biztosan levezeli, a bélmüködést elrendezi, az anyagcserét fokozza és friss közénetet teremt. Az orvosok ajánlják.
1937. «ugaiih» 19.
ZALAI KÖZLÖNY

A szentadorjáni olaj-telep megkezdte az állandó Özemre való berendezkedést
hírek ajwgyvflágMt
A szegedi szabadtéri előadások;, nak ötször annyi nézője volt az id<Ér mint tavaly. A rendezés bevé.eli többlettel zárult, összes idegenforgalom 50.000 volt, franciák, amerikalak, még kínaiak is megfordultak Szegeden.
Az Est irja:
- Vasárnap végigjártuk a budapesti szállodákat és szobát kerestünk egy elképzelt külföldi vendég számira. Valamennyi szállodában azt válaszolták, hogy szoba nincs, vagy ha van, vfcndé-f/9, geket várnak. Buda* 1 yt pest megtelt külföldiek-L^Cl kel. A Szent István-/
A »Sopronvármegvc« irja: A sopronmegvei mihályi O\'ajkutatások után m:>st Zala megyében folynak o fúrások nagy apparátussal. Hírek szerint ezek a fúrások nagyon kecsegtetők és sok reményt Ígérők. A kutatás most Szentadorján községben folyik, ahol ugy látszik gyorsan akarnak végezni, mert tegnap az Eurogasco megbízásából autón Sopronba érkezett Dinda mérnök, volt soDroni műegyetemi adjunktus és amerikai tempóban itt rekvirált munkatársakat. Hat műegyetemi
hallgatót vitt magával olyan gyorsan, hogy reggel 9 órakor érkezett meg és délután fél 2 órakor* már Szentadorján felé robogott autójával \'soproni akvizíciójával, a hajt műegyetemi hallgatóval, akik havi 150 pengő fizetést kapnak.
Dinda mérnök soproni tartózko-das>a után szakkörökből származó hirek szerült ugyanis a szentadorjáni kutatások teljes eredménye már biztosra vehető, ezért ott már megkezdik a telepítést, az állandó üzem berendezését.
Szabad-Iskolát állit fel az u] tanévben a Városi Zeneiskola
A minden\'korszerű ujitással lépést tartó nagykanizsai váifbsl zeneije kola az uj tanévvel valamennyi tanszakán az u. n. »szabad-lskolát« is bevezeti. Ennek lényege abban áll; hogy mindazon középtagozatot végzett egyének (felnőttek is)- akik nem készülnek zenei pályára, vagy akik az akadémiai osztályok szorosan vett tananyagát nem akarják tanulni, továbbképezhetik magukat, anélkül, hogy. a mclléktárgyak tan óráit is kellene láto< gatniok, avagy vizsgázniok kellene, Akinek azonban kedve tartja, a kü-< lönbözö melléktárgyak óráit is látogathatja. FőlanszakbeU anyaguk nagyjában lépést tart az akadémiai osztályok anyagával, n súlypont azonban a technikai készség fenn. tartása mellett a zeneirodalom megismerésén és előadási darpbbkjun van. A szabad-iskolába csak középtagozatot végzettek vehetők fel, kü-íÖnben tudásuk ós készültségük nem voina eléggé megalapozott. A taiv« dij havi 13 pengő bármely .tanszakon. Esti tanórákat is tart a zeneiskola.
W-
Szerda
•UBAPEST I.
17 Szilády Zoltán csevegése. _ 17.25 Hanglemezek. — 18.20 A Hortliy-kupa vízipóló körmérkőzés keretében Magyarország—Hollandia válogatott csapatainak mérkőzése. Beszélő Plu-hár István. — 1 0.10 Országos Postás, zenekar. — 10.35 Külügyi negyedóra.
— 10.50 -István király \'dicsérete.» Szabadiéri zeneünnep a budavári Szentháromság-téren. — 22 Hírek, idő-járásjelentés. — 2225 Pertis Pali ci-gányzenekura. — 23.10 A rádió szalon zenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST IL
18.20 Országos poslástonekar. — 10.10 Felolvasás. - 20 Hirek. — 20 *20 Jazz-zene, énekel CslUag Béla.
BfiCS.
17.10 Zongorajáték. - 17.30 Mélyr hegedű. — (1 0.25 Szimfonikusok. — 20.40 Kisszinpadi játék — 21.30 cselló játék. — £2.20 Szórakoztató zene. ,
Csütörtök
BUDAPEST 1
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. - 10.20 Szilnyay Jenő előadása. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 Bura Sándor cigányzenekara; — 12.30 Hirek. — 1320 Időjelzés, idíijáránje-len lés. — 13.30 Berend\' Endre és Adler Oszkár jazz-zenekaru. _ í 4.10 Hirek, árak. — 10.15 Ujjné Mikola Hona előadása. — 10.45 Időjelzés, hirek.
17 Kiss Pál zongorázik. — 17.30 Kitüntetik és jutalmazzák a magyar anyákat. Beszélő dr. Koudela Géza.
— 18 Ünnepi egyházmegyei hangverseny a belvárosi plébánia-templomból.
— 10.20 Felolvasás. — 10.50 A rádió szalonzenekara. — 20.20 A remetefa.* A magyar mult apotheozlsa. — 21.35 Ilirek, Időjárás jelentés. — 22 Lakatos Tóni és Lakatos Misi cigányzenekara, Cselényi József énekel. — 23 Felolvasás. — 23.20 Hanglemezek. — 00.05 Hirek. I BUDAPEST TI.
18 Dr. Gaái István előadása. — 18.30 l)r. Saád Ferenc csevegése. — 111 A rádió szalonzenekara. — 19.50 Dr. Nagy Tibor előadása.. — 20,30
hétre az idegenfo\'g i-lom elérte tetőpontját. Érdekes és uj idegenforgalom fejlődött ki Budapesten. Fővárosunk a luxusvendégek kedvenc tartózkodási helye lett. (Tavaly még az olcsó külföldi vonatok közönsége alkotta nagyrészt idegenforgalmunkat.)

A Statisztikai Negyedévi Közié-ménjekböl:
- A magyarországi gyártelepek száma egy év alatt 138-cal emelkedett. Ezek közül egész éven ál szünetelt 83, az előző évben 130. Foglalkoztatott munkások száma 245.269, előző évben 216.023. Termelés bruttó értéke 2.66 milliárd, előző évben 2.20 milliárd pengő, ami
16 százalékos emelkedést jelent. •
Rekord-idegenforgalom van páris. ban, amelyet valópággal HlepteM az idegenek. Május i-től máig 712.000 külföldi és 4O7.OOO francia
vidéki érkezett Párisba.

A Magyar Hirlap irja : - Nagy a pénzbőség a világ pia cain. A világ gazdasági konjunktu rája, bár lassúbb tempóban, twábfa tart. Svájcban limitálják az egy féltől elfogadható takiarékbclétet. Berlin, Amsterdam, Newyork, Páris pénzvilágában is nagy a pénzbőség, a mely már gondokat is okoz. (E 10 vat vezetője szivjesen őszülne be\'e
ilynemű gondokba 1) •
Budapest közmunkatanácsától a tegutóbbi napokban több nagv gyártelep építkezésére kértek engedélyt. •
A Nemzeti Figyelő irja :
- Németországban a takárékbelé-tek összeg*\' 1936-ben 9.Í) milliárd volt, tavaly évielején 14-6 milliárd* A német bérmunkások 1932 decemberében 26-7, az idén februárban 36 milliárd márkát kerestek. 1932-ben 45 milliárd, 193fi-ban évenkénti fokozatos emelkedéa dián 62 mii \'iárd volt a nemzeti jövedelem. 1983-ban 1000 német közül 90 volt munka nélkül, ma 16, egyes iparágakban és a mezőgazdaságban munkáshiány van. A, csődök és kényszeregyezségek száma 1929 1932-ben 70.773 volt, 1933 U6-ban 15.716. , I
A dunai áruszállítás az utóbbi hetekben lényegesen eme.kcdett. Nagy a kereslet uszályok és vontatóhajók
iránt. \' i

A budapesti ingatlan piacon élén küi a kereslet a telkek és a lebontásra alkalmas házak Iránt.
Egy évi fegyházat kapott a fiatalkorú vádlott az uj nagykanizsai törvényház első tárgyalásán
Röviden már megemlékeztünk arról a sikeres nyomozásról, amit a kanizsai rendőrség végzett a városi erdőben, amikor tetten ért három fiatalkorú orvvadászt, kik közül az egy k Kovács Ferenc városi erdöörre rálőtt. Az utóbbi Időben Kovács városi erdőör tapasztalta, hogy orvvadászok garázdálkodnak a városi erdőben és azért fokozott éberséggel végezte elleröiző kőrútjait. Egy ilyen alkalommal a\'konyatkor három fiatal legényre bukkant, az egyiknél fegy vert látott. Utánuk osont, azonban ugylátszik észrevették őt és a következő pillanatban fegyver dörrent és a kötelességét teljesítő erdőör szája mellett süvített el a golyó, amely a mellet\'e levő faágakat s étron-csolta. Valóságos csoda, hogy Kovács nem fett a lövés áldozata. A lövés után a három ember elmenekült a sűrűségben. Kovács azonnal a rendőrségre sietett, ahol dr. Oántay Béla fogalmazó vette kezébe az ügyet és sikerült órák alatt rendőrkézre keríteni az orvvadárz-triót.
Kihallgatásuk alkalmával mindhárman tagadták, hogy lövést adtok volna le, azonban Kovács erdőör vallomása eldöntölte az ügyet. Mind a hármat átadták a kir. ügyészségnek.
A vizsgálóbíró előtti kihallgatás eredményeként két fiatalkorút szabadlábra helyeztek, mig az egyikei, akinél a puskát megtalálták, letartóztatták. Egy ManllcherbÖl átalakított fegyver volt és ezzel vadásztak hárman. A merénylettel gyanúsított
f\'atalcmber tagadta tettét és azzal védekezett, hogy ő nem a vadőrre lőtt, hanem az akkor épen arra huzó vadkacsákat akarta lelőni. Ennek azonban ellene mondott az erdőör vallomása. — A fiatalkorú legény a rendőrségi kihallgatása folyamán Is olyan pökhendi magatartást tanúsított, amelv felháborító volt.
Ilyen előzmények után került az ügy \'a nagykanizsai törvényszék fiatalkorúak bírósága elé. Ez volt az uj igazságügyi palotában a büntető-főtárgyalá6i premier. Miután a büntető-főtárgy alási terem még nem készült el teljesen, az elsöemeleti polgári tárgyalóteremben tárgyalta az ügyet a fiatalkorúak tanácsa dr. Imrefi László elnöklete alatt. Szavazó birák voltak dr. Révffy Andor törvényszéki és dr. Cséry Qéza járás-birő, mig az ügyész ég részéről dr. Lengyel Károly elnök volt jelen, Védőként dr. Herjavecz Sándor ügyvéd szerepelt.
A vádiolt a bi\'óság előtt is azzal védekezett, hogy ő nem az erdőőrre akart löni, hanem a vadkacsákra célzott, azonban az erdöCr vallomása rábizonyította a vádat. A biróság 1 fiatalkorú kiskanlzsai legényt bűnösnek moidta ki szándékos emberölés kísérletében és őt ezért egy évi fogházra Ítélte Vádlott és védője fellebbezett az Ítélet ellen.
Igy végződölt a büntetöfö árgya-lási premier az u| törvényszéken.
Ugy tudjuk, hogy az elitélt ügyében tovább folyik a nyomozás, meri a rendőrség valószínűsíti, hogy esetleg más fegyvert is rejteget.
Hasbasznrta a szegényházi szobatársát egy odébb tolt asztal miatt
A szegénység drámája a becsehelyI utcán — Az egyik szegényházi ápolt leszúrta szegény-társát
Véres merénylet történt a szőni- | összezördültek az asztal miatt. A
széd Becsehely községben; Az ottani szegényházban lakik Andor József 53 éves szegény, akiről a község gondoskodik. Andor a közös szobában vasárnap délelőtt az asz.-talt félretolta. Ez nem tetszett egyik szobatársának, visszatolta az. asztalt régi helyére^ A dologból heves összeszólalkozás lett, majd ugy látszott, mintha lecsillapodtak volna. Tegnap délelőtt AJndor nz utcán
találkozott ellenfelével és megflatj
szobatárs vita közben dühében előkapta kését és azt AJndor hasábja mártotta. A szerencsétlen embert elöntötte a vér és eszmé\'ellenül terült el az utcán.- Értesítették a községi elöljáróságot, majd a kanizsai mentőknek telefonáltak, akik tegnap délután beszállítót Iák a súlyosan sérült Andort a kanizsai kórházba. Azonnal a műtőbe vitték. Állapota suiyas, A késelő merénylőt n csendőrség vette őrizetbe.
___ZALAI KÖZLÖNY_
Angol ultimátum: — fegyverszünet, vagy Anglia maga gondoskodik Sangbalban alattvalói védelméről
A kínaiak nagy győzelmet jelentenek Peking környékéről — Tehetetlen a kínai repülő hadsereg és légelhárltás
— Az angolok és magyarok nagy része elhagyta Sanghalt
— Ma hajnalban újra kezdődött a pokoli bomba-párbaj
A
Hirek. — 20.40 »Bohrandt Lajos ós Weidinger Ede szalonzenekara. BECS.
12 Szórakoztató zene. — 13.45 Le-mezek. — 10.05 Lemezek.
17.25 I-nek. — 1740 Zongorajáték.
— 19.25 Rádlózcnekar. — 20 Ballada.
— 20.05 vígjáték. — 21.40 Hangköltemény lemezeloeo. — 2120 Tánczene.
Vármegyei uszóbajnokságok
Ma egy éve annak, hogy a zalavár. megyei Csik Ferenc nagy dicsőséget szerzett Hazánknak: meg nyerte a íoo méteres gyorsúszás olimpiai baj-nokságáj. E példa lettre és még kitartóbb munkára sarkalta a vármegye úszóit és szorgalmus gya. korlással készüllek a nagy összecsapásra, amelyen is Zala vármegye legjobb uszói fognak indulni. Ez a lalál-kozás 20-án, Szent István napján délin tán fél 5 órakort tesz a Városi Stitopd-fürdőben. A verseny érdekességét fokozza, hogy a jwntversenyben győztes csapat a néhai Tabódy Tibor főispán serlegét nyeri el és egy évig védője lesz. Versenyszámok: 100 és 400 m. szenior gyorsúszás, 100 m. hát- és 100 m. mellúszás, 4x00 kétharmad m. gyors, 3x60 kétharmad m. vegyes staféta és vizi|x\\ló villám torna. !•: számokat a gyermek és ifjúsági száríiok fogják kiegészitenl. Jegyek: fürtlőjcgy. re 30 és 20 fillér, belépőjegyre 40 ós 20 fillér ráfizetés. ;
II. J.
Agyvérzésre hajlamos Idősebb embereknek a rendkívül enyhén ható természeles „Ferenc József keserűvíz — reggel éhgyomorra egy kis pohárral — nagyfonlosságu szolgálatot lesz aizal, hogy igen könnyű, lágy székletélet és kielégítő emésztést biztosit. Az orvosok ajánlják.
Amerre Edward király jár
(A Csipke-rózsák szigete)
Diák koromban a Pesti Napló egyik karácsonyi ajándékalbuma volt Her. czeg Ferenc «Szelek szárnyán» cimü adriai útleírása. Barátaimmal szabad délutánjainkon összedugtuk fejünket, tervezgettük, ha megnövünk, ml is bérelünk egy kulturt és végigutazzuk az isteni Dalmáciát. Félrerakósgattuk meg takarított krajcárainkat. Még ma is megvan a 02 koronás takarékkönyvem amit sok év megtakarított uzsonnapénzéből spóroltam össze.
I)e jóit a nagy háború, exisztcncía, majd családalapítás, gondok, örömök, munka. A liajam már öszbevegyült, mikor először elmehettem gyermekálmaim uljára. A kutterből a nagyszerű Alexander luxusgőzös lelt. S ha huszonöt év előtt más szemmel néztem volna is mindezt v amit most láttam, mégis szép volt s felejthetetlen emlékeim maradtak: Susak forgalmas kikötője, Crkvenica mozgalmas strand-élete. Rab, az ideális nyaralóhely, ahol nincs szúnyog, moszkitó, ahol k szálló Rjönyörü tengerparti kertjében esténként ezernyi szines villanykörte mellett estélyi ruhás elegáns párok láncolnak s a tengerben visszatükröződik a sok szin. Scbenicó középkori katedrálisa, moly 101 évig épült és kövei ragasztóanyag nélkül vannak egjberóva, a KrkO hatalmas vízesése,
Nanking, augusztus 18
Jüan tartomány törvényhozó testülete kihirdette a nemzeti inozgósi-tásrói" szóló törvényt.
Sanghai, augusztus 18
Japán hadihajók ma hajnalbafn 5 órakor újból megkezdték a kinai állások ágyúzását, amire a kinai ütegek heves bombázással válaszoltak.
Szerdán 10.000 japán katona Indult Nankauba, ahol a japánok uj támadást készilenek elő. Az utolsó napokban 30.000 japán katona érkezett, ugy hogy ma 80.000 japán áll szemben a kínai csapatokkal.
Szerdán reggel több nepülőraj jelent meg Sanghai feleli és bomba-záport szórtak le minden kínai katonai ponua. Sok épület kigyúl ladt.
Peking és Ticncsin között a vasút-, vonalon fokozott harci tevékenység indult meg.
Sanghai bombázása tegnap egész napon át tartott. Most már nyilvánvaló, hogy a levegőben Japán határozott fölényben van, a kinai lég-elháritók tehetetlenek, a japán hajók pontos belövései és légelhá-
rító tevékenysége megbónitja a kinai repülőket.
Sanghaiban a kinai menekültek körében riasztó hirek terjedlek el, amelyek szerint a japánok megmérgezték a vizeket és gáztámadásra készülnek.
A kinai kormány ujabb toborzási felhívást bocsátott ki re.oülőhadse-rege kiegészítésére. 1200 dollár havi fizetési és minden lelőtt japán gép után 1000 dollárt Ígérnek az uj pilótáknak.
Kinai jelentés szerint a kinai csa-patok Pekingtől északnyugatra nagy győzelmet arattak a japánok fc\'elt.
A Sanghaiban élő ango\'ok több mint fele hajóra szállt. A magyar alattvalók legnagyobb része a Tasman holland gőzös fedélzetén útban van Batáviába és Manlllába.
London, augusztus 18
Az angol minisztertanács elhatározta, hogy felszólítja a hadviselő feléket: kössenek fegyverszünetet arra az időre, amig az angol lakosságot elszállítják a veszélyeztetett területekről, ellenkező esetben maga gondoskodik az angoí alattvalók1 védelméről.
1887. aoynxtus 19
120pengrt hayl ÍSSft!^
va viszonylag csekély befektetéssel, otthon végezhető munkával férfiak és nők részére, állandó évi tanaka garantálva, anyagot szállítjuk, a kész árut átvesz-szük. — Kérjen ismertetöt. KLEOPATRA KOTÖŰZEM, Budapest, IX. Láayay-a. 43. (válaszbélyeg). - Gyári kápvlMlők felvitetnek.
bútordarabokkal dobálták meg. A lázadás oka állítólag az volt, hogy a gyermekeket felizgatta a hír, tl mely szerint a nemzetiek már San. tanderl fenycgelik.
Páris a vörösök oldalán
Berlin, augusztus 18 A Völklscher Beobachter adatok-kai alátámasztott cikkében azt bizonyltja be, hogy Franciaország Jegy. veres segítséget nyújt a sp-myol köztársasági vezetőségnek. Szánokkal és adatokkal bizonyítja, hogy francia repülögé|>ck és repülók küzdenek a spanyol vörösök oldalán.
Rabolt kincsek francia földőri
Páris, augusztus 18 A rendőrség a rrancia-kaUláii határon egy gyárépületben elrcjtelt s|>a-nyol értékek óriási halmazára bukkant. Az értéktárgyakat spanyol anarchisták rabolták spanyol területen és iit rejtették el. A megtalált értékek több mint 00 millió pezetát képviselnek. Upyqnekkor titkos fegyver és lőszer rak|árl is találtak a francia rendőrök.
Irány: Santander
Salamanca augusztus 18 A ne;nze,lek Santander felé folytat, ják győzelmes előrenyomulásukat. Ki Frontalig jutottak előre útközben egy fontos hágót is elfoglaltak.
— Nem kell angol »*8vet.
Ahhoz, hogy kifogásatlan legyen « ruha, ma már nem kell angol szövetet vásárolni. A Trunkhalm Posztógyár gyártmányai felveszik a ^ersenyt « világhírű angol szövetekkel hiszen szintín szingyapjuból készülnek. A Trtinkhahn jx>sztógyár közvetlen a fogyasztónak is ad el szövetboltjaiéin Budapesten IV., Prohászka Ottokár u. 8. és VI., Teréz kórut 8. szöveteket. Vidékre kérle a mintakollekció bérmentes beküldését.
Francia csendőrök két óráig álltak harcban a menekült spanyol gyermekek fellázadt táborával
Páris, augusztus 18 A Jour közlése szerint a Snint Cloud-i spanyol gye rínék táboTfb.i)n tegnap este lázadás tört ki. A Bil-baobót francia földre menekült 1800 spanyol gyermek fellázadt,
megrohanta p-z épü\'et deszkakerítéseit. A telepvezető kénytelen volt csendőröket segítségül* hívni, akik csak 2 Óra multán tudlák a rendet helyreállítani. A gyermekek a csendőröket is deszkákkal, kövekkel és
Spalató ókori Diokletianus kastélyt, a Hét kastély völgye, Korcsul-* parii erőditései, Dubrovnik, a legszebb fekvésű adriai város, Hercegnovi narunes-erdői, a tat tárói őböi vadregényes szépsége. i \\
Ahoi azonban pár napra megpi-hentem, kibéreltem egy kis vitorlást és visszaringatva magamat huszonöt évvel, felkerestem a kis eldugott szigeteket, laktam a halászok kunyhójában, elmenlem velük éjjeli bárkáikon lámpa világ mellett halászni és csendes pipaszó mellett hallg-Hlam meséiket a szigetek, kolostorok és várak omladékairól.
A mull nyáron Edward király yacht Ján beutazta Dalmáciát, meglátogatta a Csipke-rózsika szigetet, chrizantém-virágos Majlet-iet. Én is vollam 3 napig lakója Baldo-val, egy kiérdemesült haiögépésszel. Kibéreltük a vitorlásával együtt nagyon olcsón, hisz az öregnek is legnagyobb élve-Wtc voll a tm»v«í\'gAs.
Alighogy elhagylak Dubrovnik kikötőjét, egész sora a kisebb-nagyobb szigeteknek tárult elénk. Kolocsep, Lopud, majd távolabb Majlel örökzöld erdeivel, olajfákkal boritolt hegyeivel szavatolt, meredek, fjordszerü szikla partjaival. Majlel már a történelem előtti korban is lakott hely volt s nem egy maradványát lelik még most is u kőkorszak emberének, később Melitn, majd Meled& néven görög felépülés lett. Meredek, nehezen meg-
közelíthető partjai jó búvóhelyül szolgállak a tengeri rablóknak és sok büszke római gálya szenvedett hajótörést sziklái előtt. Kétszáz .évi kemény küzdelem után végre Augustus császárnak sikerült hatalmas túlerővel elfoglalnia és leigázni^.
Giorgió Ignczio dominikánus szerze-les 1730-ban kiadott munkájával bizonyltja, hogy Szent Pái "apostol Rómába való utazásakor nem Málta, hanem Meleda előtt szenvedett hajó törést. Anzabaros római költő Is Itt éUe számkivetésének éveit kastélyában, melynek romjai még má is láthatók. A vidék nagyszerűsége ihlette meg, mikor a vadászatról, halászatról és madárfogásról irta gyönyörű verseit, melyek annyira meghatották C\'.a-racallát, hogy megkegyelmezett néki. A XII. században dominikánus szerzetesek telepedtek le a szigeten, kolostort épiteitek, megerősítve bevehetetlen fa lakkal a tengeri rablók ellen, kikel a kolostor mesés kincseinek híre csábítóit minduntalan támadásra. Aztán a velencei és rnguxai patríciusok építették az örökzöld pinea, olajfa, ciprus és citromligetekbe nyaralólkat és honosították meg a még ma is hires virágkertészetét. 1823-ban érdekes természeti tüneményt észlellek. A szeget belsejéből ágyúlövés szerű hangzavar dübörgött hónapok in keresztül. Már i azt hitték, hogy egy lengernlaiti vul-| kán akar kitörni. A lakosság pánik-! szerűen menekült. Ferenc császár ter-
mészettudósokat küldött kl a tüne-mény megfejtésére kik hatalmas könyvben számoltak be kutatásaikról, de az ok*>t není tudták felderitemi. (Partsch und Rlepl , Bericht über das Dctonalionspliantomen auf der Insel Meleda, Wien, 1826.)
Ma 3 falu v»«n rajta, kt>. 000 lakossal, kik nagyobbrészt halászok, kisebb része virágkötészettel és földműveléssel foglalkozik amennyire a sziklás talaj megengedi.
Mikor délután 3 óra tájban a szigetre léptünk, Csipkerózsika története . jutott eszombe. Majdnem áthatolh«tat-\' lan szederindák és vadrózsabokrok knszták be az elhagyott utakat. Sürú olajfa és pinea entőkön át egy elhagyott község, omladozó bástyalomyii kolostor tűnt elém, az árnyékban kis juhnyáj majdnem mozdulatlanul hp-verészett, mellette a pászior horkolt. A faluban düledező, rég nem lakott házak, sehol egy lélek, mert akik még itt laknak, a7.«k az éjszakai halászat fáradalmait alusszák, mintha csak físy mesebeli boszorkány sok száz év előtt, mikor még a raguzai arisztokraták krjlakaikbi\'ii zeneszó mellett reggelin dőzsöllek — elátkozta volna a szigetet.
És eljött a íiicseboli királyft, a Princ Char\'ming. Megcsókolta az Adria szépséges királykisasszonyát, Meledát, életre kelt "a csóktól, hogy szebb, \\i-rulóbb legyen, mint valaha.
Dr. üaláxs 6\'yöz3
I93T. auguBElus 19
ZALAI KÖZLÖNY
Végkielégitett közalkalmazottak ügye
16 év előtt az állam, nehéz pénzügyi helyzetét enyhítendő, az állami tisztviselők „B"-listáját rendelte el és ennek segélyével nyugdíjba menesztett vagy végkielégítés felvételre szorított tekintélyes számú közalkalmazottat és egyesek önszán ükből kér\'ek végkielégítést.
Ez az eljárás — mint később kiderült — az állam pénzügyi helyzetin vajmi keveset segített, de rombadőntftit m g nnyi évtizeden át \'becsületesen szolgált közalkalmazottat és azok családját.
Különösen ross/ul jártak, kik a végkielégítést kivették és naponta értéktelenebbé vált papirkoronákban vették fel a megváltási összeget. Ivek bármihez is kezdtek, majdnem kivétel né kül rövidesen a tönk szélére kerültek. Máról-holnapra valósággal szétfutott l-ezeik között a napról napía értéktelenebb pénz és a végkielégitettek koldusbotra kerültek, se nyugdijuk, se pénzük, se kenyerük nem vo\'t.
*S A végkielégitettek 16 éves kálváriája tele van a legmegrázóbb tragédiákkal : igen nagy számmal lettek közülök öngyilkosok, sokan ke-i ültek az őrültek házába, néhányan börtönbe és lelket megrázó az a harc, amellyel a megimradottak — mindinkább öregedvén — küzdenek a puszta létért.
Az állam, mikor a fejetetején táncoló, őrjöngő pénzügyi forrongás idején, a ta\'án könnyelműbb, de talán csak önbtzubb és bátrabb leépítendő közalk\'lmazottaknak ilyen megoldást ajánlott, nem ugy járt e\', ahogy gondos apának gyermekeivel szemben kellett volna.
iörvényhozás ezt érezte és azzal óhajtotta korrigálni, hogy a törvény szövegébe beveile, hogy uj állások betöltésénél elsősorban a végkielé-giletteket kell figyelembe venni.
Erre azonban sor nem kerülhetett, mert a régóta állásra váró fiatalság is természetszerűleg erélyesen döngette a kapukat és közülök kerültek ki az ujabb állások viselői.
Ilyképen a törvény szövegéből világosan magyarázható korrigálásnak más alapon kellene történnie. ^
Most midőn az áliam pénzügyei javulóban vannak, bizva hisszük, hogy a je\'enlegi m niszterelnökünk, aki igazságszeietetének és páratlan szivjóságának már nem egy tanújelét adta, megtalálja majd a módját, hogy a rideg és könyörtelen törvény revízióját, a sok szerencsétlenül járt közalkalmazott hálakönnyei özönében, keresztül vigye.
Szmreoaányi Lajos,
a végkielégitett közalkalmazottak orsz gazdaságpolitikai pártjának főtitkára.
Naptári Augusztus 19. csütörtök. Kom. kat. Lajos pk. Protestáns Huba. Izrael. Elul hó 12.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 31-tg a .Fekete sas* gyógyazertAr ék a klakanlzsal gyógyszertár.
Gfafarda nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután
kftdrtou eK««s nap riöknolO.
— (WtyeggyajtSk találkozója) Hétfőn délután 8-tól 8 óráig az OMKE tanácstermében.
— Vígan mulathat,
lux megnyeri a táskagranunofont az egyházközségi kuiturháx-alap efcypen-gös sorsjegyével.
— (A főispán Pacsán és Letenyén)
Vitéz gróf Teleki Béla főispán pa. rsán hivatalvizsgálatot tartott « főszolgabírói hivatalban. Délután riszt, vett azon az értekezleten, mely pne^n Hangya szövetkezet létesítését készi-telte elő. Utána a főispán I.e:cnyére utazóit az amerikai tudósokkal. Ebé-den Andrássy Imre gróf vendégei vol. tak, délután pedig megszemlélték a mnláriás területeket.
— (Plébániai hlr)
Szept István napján délelőtt lu órakor hivatalos IstentiszIcL\'t lesz a nagykanizsai szenlfcrvncrendi plébánia templomban, melyre a hatóságok, hivatalok vezetőit az intézményeket, tcs-tíiletckrjt, iskolákat, egyesületeket ezúton hivja meg: a plébánia.
— (Vizsgák a gimnáziumban)
A nagykanizsai kegyesrendi reál. •gimnáziumban a javító, pótló, magán és különbözeti vizsgálatok augusztus hó 30-án és 31-én reggel 8-kor; a pótbeirások pedig szeptember hó l én és 2-án 9—12 óráig lesznek.
— (OTIklránduIás)
Az OTI augusztus 22-én, vasárnap fürdéssel egybekötött kirándulást rendez a 17 éven aluli fiu biztosítottak részére. Jelentkezni lehet 21-én szombaton délelőtt 11 óráig a kerüleii pénztárnál Batthyány utca 2. sz. (:)
— N«l ruha oaztályunk szenzációs olcsó árairól az egész vároa beszól. Schtltz Áruház.
— (A kereskedelmi Iskolai tanárok)
országos egyesülete, amelynek el-nőké dr. Dengl János egyetemi tanár, a kiercsk. Isk. tanárképző igazgatója és főtitkára dr. Heinrieh János, a ker. akadémia címzetes igazgatója, szeptember 25-én és 26-án Sopronban rendezi ezévi közgyűlését.
(Szent István napján nincs pénteki böjt)
A Magyarországon érvénybon lévő böjti fegyelem szerint, ha Szent István napja péntekre esik, ugy ezen a napon a huseledeltől való nvegtartóztatás nem kőtelező. Tekintettel arra hogy az idén Szent István napja péntekro esik, ezen a napon nincsen pénteki böjt.
— Bútor kiállításunkat tekintse meg minden kényszervétel nélkül. Kopsteln bútoráruház.
— Száz fillér egy fényképazíjép,
ha megnyeri az egyházközség kultúrház-sorsjegyén.
— („Magyar fájdalom" szobra a Balaton mellett)
Margó Kde szobrászművész Zamár,|l iránti hálájából ingyen felajánlotta •» községnek . Magyar fájdalom» cimü szobrát amelyet vasárnap lepleztek le na^y ünnepség keretében. A szobor leleplezési ünnepén Hertelcndy Miklós országgyűlési képviselő volt az ünnepi szónok. Beszédet mondott egy olt nyaraló némít vendég ls.
— (Zalaegerszegre nem mehetnek színészek)
Zalaegerszegre novemberben kellene bevonuln a pár he.es szezonra Szalay Károly színtársulatának. A Bárány nagyterme már nem nlkPlmas színházi esték rendezőiére más megfc-clő jCreni meg nin,-s Egerszegen, igy o megyeszékhely egyelőre szinház nélkül marad.
— Intézeti kelengyékhez sötétkék sevlotto anyagok, csíkos vásznak minden minőségben kaphatók SchUtznél.
— (Meghalt egy tüskeszurástól)
Tctanuszinérgczésbcn meghalt Kis* Sándor 15 éves szenlpéterföldei tiu. A gyermeket két hónappal ezelőtl lüske szúrta meg, a seb elmérgesedett, telanuszniérgezés lépett föl és a fiu mára virradóra meghalt.
— (Belefulladt a Balatonba)
Mészáros László 27 éves bolaton-leilei lakos még 13-án azzal távolit lakásáról hogy a Balatonba megy fürödni. Csónakkal b*evczett a Ba-latonba és azóta nyoma veszett. A csónakot aznap este BakUonszcmes közelében találták 1111% igy a flatalem. ber valószínűleg a Balatonba veszett.
— Bátorokban a Kopatetn-eég vezeti Modern mintatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .íze-téal feltételek mellett
— (Nyolclábu malac)
Frank Elemér és István somogy-sárdi bérgazdaságában az egyik göbe nyolclábu malacot malacozolt. A rilka állal.torz csak 24 óra hosszat élt.
— Ölesén és jól SchUtzéknél vásárolhatunk.
kapható
lapnnk kiadóhivatalában.
Otcsénüjjot cwtiamczibm izmtkozhalik
llárosi Mozgó.
Szerdán és csütörtökön!
A bécsi humor és kedélyesség teteje I
Erőst Marlschka bájos szövege, Róbert Stolz fülbemászó muzsikája.
Fényes kísérő műsor és Magyar Hlredó.
Előadások kezdete mindkét napon 5, 7 és 9 órakor. Az 5 éral elftsdésok filléres hslyérakkal 1
15 tot szénsavpstronosere
ellenében kapható az egyedárusitónál: SZABÓ ANTAL sportüzletében.
Tegnaptól máig
Ország:
Pestszcntimre közelében ismeretlen fiatalember 24 kalapácsütéssel agyonverte és kötéllel megfojtotta Papp Bálint 42 éves hadirokkant néma koldust. A holttestet a vasúti töltés árkában találták meg.
A belügyminiszter rendeletet adott ki, amely szerint belügyi tisztviselők csak akkor léphetnek elő, ha gép- és gyorsírásból vizsgát tesznek. \\ . [ [. \' |
A kultuszminiszter nendeletel adott ki, amely szerint csak vég-e gesitctl tanárok és tanítók kaphatnak fizetési előleget.
A magyar iparos érdekeltségek országos tiltakozásra készülnek az OTI balesetbiztosítási dijainak emelése -ellen. t »i I 1\' f I\'. i
A HONSz középeurópai hadirokkant-találkozójának résztvevői megérkeztek Budapesti e.
Az OTI székházat építtet Székesfehérvárott, 160.000 pengő költséggé Ifi!! ! P.J
Világ:
Norvégia legrégibb áramfejlesztő telepe a Svelgfon telep leégelt.
A római páj>a állapota őrvendete. sen javul.
Párisban egy délszláv állampolgár politikai bosszúból revolverrel meg-sebesl4clte a kocsiból kiszálló Cser-vincsics Miklós jugoszláv emigránst.
Romániában az anyakönyvvezetők mér nem csak a magyar neveket h» mlsitják át rominra, liánéin görög-katolikusnak írják be a katolikusokat ls.
Egy rendőrgyiIko ssággdf gyanúsított négert hat álarcos férfi elrabolt az őt kísérő amerikai rendőrök közül. A tömeg a négert felakasztotta és revolverekkel szilává lőtte.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt Gutenberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Kár*ly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szálú.
ZALAI KÖZLÖNY
1937 aujusitus 19
1
A közraktárak közgyűlése
A Nagykanizsai Közraktárak Jtész-vénytársaság e hó 17-én tartotta Lő-*«nstein Emii nagybérlő elnöklete mclle4t rendes évi közgyűlését. A megjelent részvényesek az Igazgatóság jelentését valamint ennek előterjesztéseit minden tekintetben Iwlyeslőleg tudomásul vették és a kilépésre került igazgatósági, úgyszintén felügyelőbizottsági tagokat újból megválasztották. A lezárt évi osztalék részvényenkint ar. P 1.50-ben állapíttatott meg, mely vonatkozatos 38-as szánni szelvények a Nagykanizsai Bankcgyesület és f)ól-zalai Takarékpénztár r. t., Nagykanizsai Takarékpénz,ár r. t. Zalamegyci C.azdasági Takarékpénztár r. t. és a vállalat pénztáránál mától kezdődőleg váltainak be. (:)
APRÓHIRDETÉSEK
10 tlMfl tO niMi, mlnd.n további tió 4 niltí.
Szépen hatomat! aaaka ttlrdó-azoba hsaanálattal azonnal ktad A Rozgonyl -utca 19.
i ■ Fenyves szálló ét vendégld azonnal átadó *
Teljez garanciát caak kályháit ttua
rém* ía érám nyújthat viaárláaatnil vaüv munkálnál. 2176
Varrégéaakat, kerékpárokat bárml-lytíl rosiz állapotban la macaa áron vc ezek. Donát Ferenc, lát. éa müizeréat. 2423
LtdaU taakfayvak 6. éa 8. oaitály ráazérs eladók Caengery-ul 33. 2432
lakaUalatayt lal]aa alltUara
togad kereaztény család, közel sz összes Iskolákhoz, zoneorshsiználattal. korrcnetá-lás. Clm a kiadóban.
Eladd négyizobás lóléplllt családikéi könnyű tizeié^ teltétellel. Horváth Sugárul ál. 2404
_______ • Usatelt ttlalla- éa ssén-
logyasztó vevőimet, hogy nagyobb meny-nylséga vágotust, tajéa- éa ktaiaail kaptam elsdásra makszimált áron alul t 100 kg. vegyes vágott !a házhoz asáll. P 3\'20 100 kg. bulk és gyertyán . . P 4-00 100 kg. köizén . „ P 380
100 kg. toláa szén „ . PS60
Tisztelettel kérem szíves pártlogásukat: Mstoltts bizományos Rozgonyt-utca 2. ss. Népmozl-udvsr.
Sajér4a« leivétetlk Klniiat-ulca 31. •
Háromszobás, parkettás, lűrdóazobás lakás ssonnst kiad* Eölvös-tér 30. •
Hsssnált kakakooall vennék. Clm s kiadóhivatalban.
I\'öznltudó hajir«a«t azonnal telve-azek. Eótvös-tér 8., emelet, Jelentkezés 7—9 tg. •
*9Íér4pé telvéteük Csengery-ut 24. •
Gyermektelen házaspár kerea délelótll eltogUllságra, rendes, tiszt. kaj«r4a0t. Józset lóherceg-ut 581a. •
Htnak, káiakaljak elsdását, vételét s város minden részén közvetítem. Horváth, Sugár- ut 42. 2443
l "ff"*"* mellékhelyiségek,
kel kiadó Klnlzal-u. 29. as. .
1Í*,\' ,k?.*ÍP.l,l<oUI Hu tanuld ■
SfzitaMér ü,c,í*lk börkereskedőnél
■>akka»«* lordltás, Javltái, műston.
M\'&tíSrT""8\'8""*"""".
QEBUDRBB
A japán parlament megadja a felhatalmazást az általános mozgósításhoz
Japán egész nemzetgazdasági berendezkedéséi a háború szolgálatába állítja
Toklo, augusztus 18 pályaudvar romokban hever. A Szent
(Lapzártakor érkezeti) A hadilgv- Sr.lv zilrrla korházába is lecsaplak
miniszter bcje\'entelte, hogv Japán a bombák. Az apácák kijelentitek,
egész nemzetgazdasági terendezke hoW 1,n • boi»M«á« l®v4bl>\'» dését a háború szolgálatába kell «\'» sebesülteket, hanem
,„,.........., ,, , ,, toyább ropják őket uz utolsó percig
állítani. Kína magatartása miatt a mnl ^ o„ „ 6\'
békís megoldás lehetet\'en. Az általános mozgósítást a parlament rend lloriRkonit, augusztus 18 kívüli élésén fogja kimondani. A "nalak több Ja,,Anl megtámad.
Sanghai, augusztus 18 lnk * frnndl1 10 wdnifnye. lerülelen.
(Lapzártakor érkezett) A sanghaii —
Ismét kapható
férfi kötött s porti n g
2.50
Brónyai Divatház
Horthy M.-ut 1.
Már 8 pengőért vehet fényképezőgépet, mellyel jó felvételt készíthet.
6 havi részletfizetésre
fényképezőgépet SZABÓ ANTAL
fotóazakOzlet — laboratórium.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttteworth
nagykanizsai Ierakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, nSvéayvédelmlaze-rek, gép, zsák, stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telelőn: 130.
a világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitűnő szerkezeti! különféle
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
I-
I mindönki a helyi kere«kedőkaél I éa Iparosoknál azorexM bal
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserekünyv
(Szállítási bárcakönyv)
hitelesítve ■ 4-00
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
Külgazdasági UuiinrUrmái
Gutenbers Hyomtfa és DM Lapkiadó Vtllaloto
Nagykanizsa
Könyvnyomda, ktViyvkOtéazct. yossakaxó bitéaet, Ixleti könyvek éa dobozok fyára a „Zalai KBzIBny" politikai aapllap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk i _
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési é» eskelési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és min denléle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunki

üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfűzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptfrakat, dobozokat stb. elsőrangú ^kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
KttfluMkl KL OatmtiKi Ujjornm *■ OáfawM VéUtta kAurm*Q»dáJáfcui MankaeiwáB t»Wii tolat*. ZAUI liiokL>
77a Évfolyam 188. szám
Nsgykanlxsa, 1837. augusztus 20 pintek
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
és kúulókiviUl: Fö«t 5. i
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hón I pengő 40 fUU Szerkesztőségi éa k(adóhivatali telefon: 78. a
Magyarország kormányzója
megjelent uz Országos Alföldi Bizottság szolnoki nagygyűlésén, * mely első lépése volt uz öntözéses gazdálkodás céltudatos szakszerűséggel megindított p^jfopagandájá-nak. Horthy Miklös kormányzó ezt a nagygyűlést nem csak országos ün-nepi>é avatta személves m?g}e\'ené-sévei, hanem szózatot is intézett a nemzet minden fiához. Magyar IeU kének magyar rögért és népért lángoló szeretettüzével fáklyái gyújtott és megvilágította az utat, amelyen a honfoglalók utódainak, a nagy. ma* gyar Alföld törzsökös népének a jobb jövő, a boldogulás felé haladni. kell. Ugy szólott a legelső magyar ember a rádió mikrofonja előtt minden magyarhoz, mint ennek a számban és anyagi erőkben megfogyatkozott trianoni nemzelcsi-ládnik jóságos és bölcs édesatyja.
Horthy Miklós kormányzó egyéniségének varázserejét, mindenek-fcletlálló tekintélyének teljes súlyát vitte magával Szolnokra, hogv az elsőrendű nemzeti érdek védjegyével pecsételjen meg ós indíts:>n el munkálatokat, mel\\eknek eredményeként jobb sorsba kerül a törpebirtokos, a mezőgazdasági munkás és cseléd. Mert amikor u kormányzó az Al föl a\'öntözésének szükségességéről szólt, amikor azt hirdette, hogy egészséges gazdasági életfelfogást kell az egész országban teremteni, akkor elsősorban erre a néprétegre gondolt. Az ő felfogása szerint az öntözéssel ezen a néprétegen kell segíteni, ezt kell felemelni. Ennek a néprétegnek a gyökereit kívánja mélyebben látni a kenyéradó földben, amikor azt mondja, hogy nem engedhetjük elsorvadni a magyar falut, mert ez lajunk életének ősforrása, állandó megújhodásának biztos tartaléka; ez nejt magában megmérhetetlen értéket, ez adja a hazának a világ legjobb katonáját.
A magyar lélek lángolásából táplálkozik az a ref.\'eko", amellyel a kormányzó az egész alföldi problémát megvilágította. En;:ck fényé ben tisztán, világosan Já\'.h.itó hogy az öntözéses gazdaságik létesítése sokkai több, sokkal nagyobb egyszerű termelési problémánál és hogy ez nem csak a mezőgazdaságnak, hanem az egész országnak ügye. Egyike a legnagyobb, leigv-fontosabb nemzeti\' kérdéseknek. A föld felfokozott termőereje annak törzsökös népét erősili, a föld népének ereje j>edig egvenlő a nemzet erejével. Horthy Miklós ezt a nagy Igazságot a nemzet gazdagodásának prtogramszerüségében fef-jezte ki. Azt mondotta, hogy meg kell indulnia az országban a tőkeképződésnek, hogv ennek az országnak és népének gazdagodnia, anyagi javakban izmosodnia kell, mert nehéz politikai és földrajzi helyzetünkben szegényen nem ál\'hatunk n>eg. ( L
Hegszakadt a diplomáciai összeköttetés Csehország és Portugália között
Ok: Prága megtiltotta egy hadianyag-rendelés leszállítását tegnap 35 községet foglaltak el
A spanyol nemzetiek
Lisszabon, augusztus 19 A külügyminisztérium u késő esti órákban közli : i <
A portugál kormány minden ösz-szeköttetést metiszukitott Csehszlovákiával. A prágai jxirtugál kövpt már e- Is hagyta a oeh fövár;>st és Bécs felé utazik.
A diplomáciai viszony megszakításának magyarázatát a/.t adják, hogy a prágai kormány nem engedte meg azoknak a hadianyagoknak kivitelét, amelyeket Portugália egy cseh gyárban rendelt meg. A prágai kormány a szállítmány vissza-lartásál azzal indokolta, hogv a fegyverek kiszállításával Csehország csetteg megsértené a spanyol benem-
avatkozás tekintetében vállalt semlegességi kötelezettségét.
Salam&nca, augusztus 19 A spanyol nemzetlek Santander irányában folytatják diadalmas elő-nyomulásukut. 33 ki\'ométer szé\'es arcvonalon ujabb 15 kfométert haladtak előre. Franco csapatai szer-
dán 35 községet foglaltak el. A nagy előnyomulás óta 2400 négyzetkilométer terület került a nomzetiiek birtokába.
Baroelona, augusztus 19 Ma éjszaka a nemzetlek hadihajói és repülőgépi heves bombazápor alá vették Barcelona kikötőjét.
Kiutasították Berlinből a Temps tudósítóját
Berlin, augusztus 19 | hogy a tudósító munkája nyomán
A német\' hatóságok közölték a külföldi lapokban olyan közlemé-
Teir.ps berlini tudósítójává\', hogy | nyék jelentek meg, anilyek alkal-
vasárnap éjfélig el kell hagynia i masak voltak arra, hogy Németor-
Németország területét. A német szág politikai hitelét aláássák a
kormányt erre a lépésre az vezette, I külföld előtt.
Kína is felkészült az általános mozgósításra
Még csak most kezdődik a tulajdonképpeni háború Keleten — Az éjszakai bombázás francia és angol területen is nagy károkat okozott — Minden amerikainak el kell hagynia Kina egész területét
Sanghai, augusztus 19 A japán repülők bombái c\'pusz-Utollak az éjszaka folyamán több kinal repülőieret, felrobbantottak 20 hangárt és használhatatlanná tettek 130 r<jpülőgépet.
A tulajd >nkép|>eni el\'enségcskec\'ó-sek megkezdése még csuk most következik. A japán )k nagyobb csa-paterösitfrekel kaptak
Hét japán légi raj nagy bomba* támadást intézeti a kinal front mögött lévő lerü\'etek ellen.
A Sanghai körül össZpmtositotl kinal haderőt 50.000 főre becsülik.
Az éjszakai japán repülőbombázás a nankaui és csapéi kerületben végezte a legnagyobb pusztítást. A bombák közül több hullott le európai fennhatóság alá tartozó épü\'c-tekre. Egy bomba egy francia had-hajógyártelcpre esett, egy másik
pedig az angol engedményes terület telefonközpontját robbantotta fel.
A kínaiak az éjszaka megkísérelték gyalogságuk felvonultatását, de japán hadihajók gyilkos tüz a\'á vették őket. Japán tengerészek S inghal északi részében több fontos hadászati pontot elfoglaltak. Eközben a japán gyalogságot a hadihajóik is támogatták tüzelésükkel.
Sanghai francia engedményes területének határán kínai tömeg megrohant egy japán cso|K>rtol. Egy ja-pán férfit megöltek, többet súlyosan megsebesítettek.
Nankhig kormánya megtette az előkészü\'eteket az általános mozgósításra. | i Tok lóban 2 polgári személyt ki-
végeztek, mert résztvetlek a februári katonai forradalomban.
Wushington, augusztus 19
Az amerikui kormány a kinaiak és japánok viszályában nem akai* semmiféle intézkedést tenni, ami ■azt a látszatot kelthetné, hogv bármelyik oldalon is állást foglalt Amerika meg akarja tartani mindkét harcban álló fél barátságát.
Az amerikai kormány elrendelte állampolgárai részére Kina általán^ kiürítését. Igy tehát az amerikai a\'attvalóknak nem csak Sanghajból, hanem Kina bármely i részéből távozniuk kel\'. Ilyenformán mintegy 12 13-.000 amerikainak kell elhagynia a sárga birodalom terü\'etét.
Az erkölcsi javak mellé az anyagi javak gyűjtésének szükségességété3 nemzeti fontosságát hirdeti a szolnoki szőzat. Gazdagodnia kell a nemzetnek és a legelső magyar ember arra int mindnyájunkat, hogy ennek a gazdagodásnak, ennek az anyagi izmosodásnak a barázdáknál kell kezdődnie. Mindenekelőtt a kunvhókban kell megelégedett családok tűzhelyének melegíteni és világítani. Ezek a kunyhók adják azt az energiaforrást, amelytől fényesek és világosak lehetnek a pa\'oták. Ha kunyhó és palota közt tátong a szakadék, akkor nem boldog a nemzet. Ha az a népréteg, amelyről a kormányzó beszél* és amelynek
igény telensége az ö szaval szerint hősiességgel határos, a jövőben fehérebb kenyeret fog enni és kisebb gondokkai fog küzdeni, akkor az egész ország gazdagabb, l>oldo^íabb, megelégedettebb lesz. Ennek a rétegnek felemelése a segítésnek helyes utja, - ezt hallottuk a szolnolki szó/atban - nem pedig az e\'esetleH elégedetlenségének mcsterség:s felszitása. í
Azt mondotta a kormányzó, hogy a nagygyűlés napja fordu\'ó|>ontot jelent a nagy magyar Alföld életében, mert megindult az a munk^ amely felemelni hivatott u törzsökös magyar népet. Hivő hittel hiszünk szavainak igazságában. Hin-
nünk kell azért Is, mert hódolatteljesen, hálás tisztelettel látjuk a magyar Alföld munkáshadseregének lobogóját abban az ál\'amföi kézl>en, ame.y legvitézebbül forgatta harcban a magvar kardot és Iegszllár-dnbban tartolta építő munkaidején a jogart. Akkor, amikor arról volt szó, hog kl kell vezetni a gyász éjszakájából ezt a nemi-etet a remény hajnalába. ( ,
Magyarország kormányzója megvilágította a haladás útját, a nemzet minden fiának kötelessége, hogy csüggedést éá ernvedést nem ismerve ezt az utat járja mindaddig, a iliig célhoz ér. \' [ 1
:* 21 Hi A
ZALAI KÖ2L0NV
1*37. ■ngUMlnt ÍM
Tegnaptól máig <&
Orsiía:
Nímea Bcrti rátjál, vtycle a köiciíttdzsui szélhántáraága:
1 »«daL
n qlköwtetl latt VtailózUt-
tólí. A csalás a He«"mes-bankcsalás-
iJBbfltt
WRt nöl.egx M JWTOtBWI.IMfKW- ...
kn\'m\'ábói 260.000 pengőt udoillá nvee-
AnlalT a |cí«\\®&b,,iflt Jf t. M-J
napját. ( , I ,
ÁJimttBil tkóiDSjtltqoo.ftO pMi-i gő költséggel bővítik és modernlzál-ják. c
Ugy szarvasi kocsist agyonütött a felborult kocsLi Temetésén « villáin .1 gváSHolók közé vágtát; egy «iu. szony maghalt, 5 megbénult.1
fludnpíSlftn roirtiawwrtán templomot szándékoznak építeni.
EcKjwrcjt Tibor szépteiiiUr 6én négy napos köt\'u\'tni Zqla mo^yéix} érkezik. \\
Darányi nimsz^relMk Hóman szórtlftttón iírtAizlftl Jfia*» Bad GaítelnWH, Szé.l, bqiagjBiinlsXri ter yjÜ«Íib6L n*»>( sz;ab|h(ts(ágár tl^lU, Párisba utazott.

Mussolini pénteki beszédét az olasz rádió minden nye)|«u Wfcll\' délután 6 órakor. I Oviedo püspökéi L« OwmR váron\'
utcáján egy autó halálra gázolta
vasúti átjárónWIá\'-Abál\'WkaMs\'Sií autót. A tábornok, felesége és 2 fia életveszélyes sérüléseket sien-
védtek. » \'•« vhí\'iij iimii J .<•. j >•/ Reynald ImtnoM lacoátur 14 éves korában meghalt ,
InlttbrtickWl\' JtoWemtíerek tüntettük Hitler : Mein Kompi e -könyvének íruíluisa ellen. GráohttO ha.
tü^teiép vo)<- í;í ..
Hodzsa cseh és Tatarescu román miniszterelnök közös 1 kirándulási lesznek a bukovinai1 heffyekbc.
Mussolini pénteki beszédétéi várják, hogy megjelölje Európa m.-g-men(ésének útját. I
A \' szovjet közegészségügyi \'nép-bt»t*wát felfüggesztették állááá(W,i Egy vlilachi korcsmában horogke, resztes merénylő köapootot leptaz-<*!(■ < • i . . : Lapzárta ■•
Miklós kormányzó tegnap önnVéíbcn influenzában megbetegedet^ Az orvosi jelentés szerint a hőmérséklete reggel 38.B volt, dél-bé«J l3VI»il<*zérzé»e jói A betegség, i\'endea JeWjésu, előreláthatólag i -í «p. milívö lelkelhel. Szent Ist-váoUsaeptiköl\'ttlctMtbRi azért al koi\'iníiwaót: HBiturlihonvédeliiii mi-ntaürtor N>g$á Vtüpvisi\'luí. iK^Utflltn^g tttiifoihugálla között »!mniló\'vi»z41y(i»dKC?«»|;lA törtéite-. le^lKrtvpiégiiimif/vaíJptéítta arra, l»«Humeahluail*i^n«dMi<gk.tál(gya-lások miatt az egyik fél jttfpzün-
fcfWt* idintomtaW xfmwttt■/•»»»>•
"bW-ii ,iüiu tMtt\'ed II Kitoiijíi
gercn az angij kereSkcdelmL*alókttt, •ngoi hadihajók fugják klsgÍT "
,t 9 órakor ünnepi Wznck a ferences, a ío ^ lzr\'"\'"ta \'einpí-
11 órakor érkezik gépkocsin Lá-
tdill;.»fc<<,r*-JÍtfMteágügymini<üter. ■j >Ullcl<|ol togiss
A polgármester kérelme
Az uj törvényházat vasárnap adta" AI lllad4s\' ünnepélyeji résztvesz az igazságé izmmáer W M Ökl délelőtt 11 órafcor Mftn felál gépkocsin érkezik váipsu\'nWtian, Jj. Igazságügy-miniszter urat a váhoi halálában mefctiivott küldöttség fogadja b on-pan a töi^ényházhoz fpi&%kon tór-íéh\'mla UvitmlláS tfWífcíir utcán, Jltesei./^ter^g ufun,:Sugár uton és l-ö uton át. - Felkérem az ősszé", háztulhjiíónósokat, hogv a vátos e nagy ünnepére i szlvtikédjenck házaikat fellobogózni ; a K\'vctlulásl útvonal lakosságát pedig kérem, ; hw s4í«a|4jM|«( a bixonulís idejére virágokkal kltflszlteni szivesked-juwk, hogy <u Joamágűgyminiszter ur fogadtatása, aki a törvényház épitéséwfc olcsók munkáskezet jut-•Károst pe-
köi
Az igazságügyi palota vasárnapi átadásának programja
Az IgazságQgyminiszter vasárnap délelőtt 11 órakor érkezik Nagykanizsára
Az utolsó munkák folynak már az Ili ti flmyKiVÜ1^1 törvényházon és a
.városházán szerdán délután a polgármester elnöklete alatt tartott ülé-Sflivéglfig |lt^gállapi totl á k a pa-\' TífuvusBfflypi\'
iát.
•átadásának progi\'nm-
Utána a törvényház 2-ik emeleti főtárgyaiási termében történik az ünnepség. Program : Hiszekegy. Énekli az Ipartestü\'eti Dalárda. Dr. Krátky \'István polgármester ismerteti az építkezés történetét és átadja, dr. Hennig Alfréd törvényszéki elnök átveszi az épületet. Dr. Lázár Andor igazságügym\'.ni.szt2r beszéde. Himnusz. , [ ( I
Déli 1 órakor diszebéd a Kis Royalban. (MM-
a város közönségéhez
dlg egy monumentális középü\'ett^l ajándékozta meg, minél impozán-sabh legyen. PoigáiTnestír.
Az iskolaigazgatóságok felhívása a tanulólfjusaghoz
Az igazságügyminiszter ur fogadtatásán, aki a törvényház áladtól ünnepélyére érkezik városunkba, aZ összes iskolák testü\'etileg rószt-vesznek. Az iskolák igazgatóságai ezúton ls felhívják a tanulóifjúságot, nogv 22-ikén, vasárnap délelőtt. K órára pontosan jelenjenek meg iskoláik udvarj\'m, ahonnan testületileg történik a kivonulás. A lányok lehetőleg magyar ruhában jöjjenek és virágot is hozzanak magukkal. Az izraelita e\'emi iskola tanulói már 9 órára jelenjenek meg iskolájukban. | i ; |
í $ hátában került kézre -erdő vadorzója
Háromizör lőtt rfí a hírhedt vadorzó a szaplányosl erdőőrre
JeUrofctla min«p a {Zalai Közlöny, IiqüY B^rcz^y Ferer)p ,Sfxnogyszent-miklósi uradfiln^ában Jsliiévetlenvod orzó lélötté Dűrií litván családos, 46 éres erdőért, aftkt fejébeh ói két vállán serétekkel hoztak be a men-
tők a nagykanizsai közkórházba. A vadorzó akko»" elmenekült.
A csendőrség bravúros nyomozása azonban nagyon hamar n hatóság kezére juttatta a/, ismeretlen vadorzót, aki után pedig semmi nyom

Intézeti kelengyék,
sötétkék seviotok formaruhákra,
IIKI : \' \' illj löüz K |M 7
dus választékban
• ,!íil)\\ .\'IIMÍ u .! i. :)>>htl irhfUt/.
• usm^i

nem maradt. A csendőrök munkája megérdemli a nyilvánosság előtt is az elismerést.
A nyomtalanul eltűnt orvvadász nem más volt, mint annak a vidéknek hirhodt tilosjárója: Kovács János (hosszú) beleznai lakos, nős, családos ember, aki hem egyszer volt már hasonló ügyben büntetve éi 1928-ban 8 hónapi börtönt is üli, mert a csendőrökre, akik vadlesen érték, rájuk lőtt. Szerencsére, nem talált, de ez mitsem változtatott a szándékon. !
Kiderült, hogy Kovács János (hosszú) mostani kalandja komon iyabb volt, mint első pillanatra lát-szőtt. Az éjszakai erdei puska-pár. bajban a szaplányos-pv^tai erdő; őr nom ismerte fel n Vadorzót, aki nz első felszólításra nem állt meg, hanem azonnarlőtt. Ez a lövés azonban nem talált. A második lövésre a vadorzó egyszerre mindakét csövet rásütötte Dara Istvánra, aki ugyanebben a pillanatban maga is lött, de aztán sebesülten összeesett, az orvvadász podig eltűnt.
Kiderült később, hogy a vadorzó is megsebesült. Ennek ellenére hazament, otthon kimosatta a véres ru-hált, a puskáját pedig ellejtette cg\\-pince-szomszédjának a hajlékában. A bika-szervezetü ember javában dolgozott, amikor a csendőrök imjy jelenlek a lakásán. Pedig nem kevesebb, mint 38 sörét v<Ht a testében. A lövés hátulról érte és a sörétek a tarkójától a lába sarkáig szóródtak el a testében. Ennek ellenére kutya baja.
őrizetbe vették és álnJták nz ii-letékes ügyészségnek, ahol szándékos emberölés kísér etéért fog fe-lelni
^ovntvezető: J>r. Dévalai, ErdU BJkfc*
ÖSZI D1VATT1TKOK
Az örök asszonyi nyugtalanság, a réginek a megunása, az uj után való vágyódás teszi azt, Wogyt majd meghalunk a kíváncsiságtól, hogy megtudjuk, vájjon mit tartogat számunkra az idei téli, iletve öszl divat, tudjuk-e még viselni a ta. vaiyl holmikat, mit lehet belőle használni és mi az, amit az örök enyészet rendelkezésébe boosáthatunkk Egypár apróságot sikerült megtudnom és azt most sietve adom olvasóim tudtára, nehogy, Iston ments ! a kíváncsiság még tovább eraéssae gyötrődő énünket...\'
Csak rövid tudósfc tásokat fogok íilanh tabb adni, csak ugy nagyjából mindent, hisz még én sem tu* dok biztosat mindenről s ezek a spártai rövidségü divathíreim majd a későbbiek folyamán egyenként nagy cikkekké fognak nőni, részlo tesen tudósítva mindenkit mindenről. , |
Nézzük először a bundákat, kabátokat, kosztümöket. Ez a legfon^ ítos^bb kérdés, mert ez kerül mindig:,a, lebtöbbe. A bundák nem há-ronsnegye^ek, hanem kétharma-\'djosak; lesjzrtek,i;ifazonban csupán annyi váltással, bogy a hát nagyon glokpis lew és az ujjak bővek, \'belül szélvédővel és fantasz-
itikusan megoldott bundanyakka^ A
Ifr37, augusatus 20.
}aSÁROL GYAPJÚSZÖVETET XJRUM N IKIHI A.M M
nmohászka q U:8. n méz-ms.
Gyártelep: BUDAPEST, IX.. LEWJG-ÜT 117.
Szőrmékben magukban sok változás nem lesz, a tavalyiak : a seal, A bueno, a bárány, csikó, mókus változatlanul megmftnadUik,s nem Ikszélvé a nemes prímekről, mint i perzsa, a ne ne és a breit. Ichwanz, ezek örökéletüek ugvis
Az első, legfontosabb ajánlata pórtsnak : a téU kosztüm. Reggelre, délre és estére téH kosztümöt ajánl. Azt mondja, kevesebbe kerül, mint a bunda ós mégis fel van benne öltözve az ember. Ha feketét csináltatunk, akkor tr0tlőr vise\'otre putloverrel, laj>os sarkú cipővel, kísöbb pedig elegánsnak, csipke vagy bársony blúzzal, magas sarka cipővel, e\'egáns kalappal remekül viselhető.
A nagy téH kosztümdlvatnak egye nes következménye a nagy bluzdlva* is. Minden színben és fazonban favorizálják a blúzokat, hosszú uj> jai, bubigaliérrál. vagv sálszerü megoldással klispekkel. A csipko-bluz még mindig tartja magát, ugyancsak a szivárvány minden színében. A pullovereket pedig má1\' nvugbdtan kötni kezdhetik! Höl-\' gveira, mert a kötőit holmi á\'talá-ban igen előke\'ő helyet foglal el a divattörténelemben. Különösen favoritéi ják a csipkeszerü kötéseket, ami valóban gyönyörű egy jó fazonban a téli kosztümhöz.
A fényes anyagok fognak dominálni a szezonban. A satin, a clré (mAg mindig), a fényes klokék és a fémmel átszőtt anyagok. A bársony nak is nagy szerep jutott az idén, elsősorban a kosztümökhöz használják, azután kosztümö-silett \' ruhákhoz, ami ugyjm nem újdonság, te-klnl\\e, hogv már tavaly is sokat láttunk belőle, de mindenesetre \'átvehetjük, mert igen praktikus.
Elárulhatom még azt is, hogy a ruhák sokkal rövidebbek lettek, simák és teljesen ango\'osak, egy öv. egypár gomb az egéSz. A sál újra, mint minden ősszel, nagy szóhoz jut és különböző megkötési\' ?ehelősó-geket nyújt.
A fekete szín, tán mondanom ssm kell, hogy a lehető legmagasabb fokot érte e\'. Páris csaknem kizáró-\'ag feketét mutat, fehérrél vagy más színnel kombinálva, de ha lehet, csak tiszta feketét strass vagy gyöngyház disszef. Az őszi színek, mint a barna, a zöld. a terakolt, természetesen most ls láthatók és kt\'l is színes holmi a sok fekete mellett, de.azért én mégis mindenkit, legyen az Ifja vagy véne a feketéje beszélem rá. Ennyit egyelőre a n;igy titokból.
Idősebb embereknél, kiknek »*éklete rendellenesés fájdalmas, jokszor már napi 3—4 evőkanál \'wtnészelea „Ferenc József" kesc-Jvíe is meghozza a normális bél-Würülést és a kielégítő anyagcseréi
• ky jelentős megkönnyebbülést "\'"ősit. Az orvosok ajánlják.
Tekintm mm a Kopsteln Bútor wnkáz állandó butorklAUUAsát. ízléses
* olcíó bútorokat kedvező özeiéai fel ételekkel vásárolhat
ZALAI KÖZLÖNY
Szent István országa — a béke földje
1 ra u mi Szövetséget tettünk jCiHlelésből! A Sz-nl Király meg ^tttáalthatailan tcslamenloma. Ma-gyaroszág legyen a Béke- OrsZíga!
t ram, mivel |K (lig Te va;y a Bek*; Királya, a ml Szövetségünk örök és megmásíthatatlan. Kz a
Szövetség az igazi Béke Szövet, sége! Annak a békének a szövet, sóge mely nem fegyverekre van alapítva, hanem egy nemzetnek Hozzád szálló, buzgó imádsága ápol.
A Szent Király pedig pi\'nnyei trónusáról boldogan tekint le népére. ö már Iái ja a magyar nap keltét. Cl már látja, hogy a Béke Országában uj barázdát törnek hol uj kalászok érnek s érzi ü hegyek nektárjának izét. Hallja a leányok, legények ajkáról szálló nótát. A Szenl Király már látja, hogy a Duna-Tisza parija a világ legszebb gyöngyösbokrélája lesz.
lüm«k a népnek" rendelése és küldetése megőrizni a Dunavölrfyc békéjét...
Uram, mf a parancsot mindig maradéktalanul teljesítettük. Pedig keleten és nyugaton egyaránt embervér folyik. Gyermekek jaj. kiállása és halálhórgése közben cmbertölö fegyverek Istenkisértő tüzet szórnak. A légben gépmada. rak szállnak s .százas tempóban viszik és osztják a halált. A vén kaszás repülőgépre szállt, igy gyor sitotta meg lépteit.
A mi tüzünk e szent napon, Uram csak ártatlan játék I
Bakélákal eresztünk, fénycsóvát vetítünk a Gellérthegyről s a vén Citadella falai mosolyogok, amint látják a városban hömpölygő ünneplő tömege. Uram, ez a Béke tüze! Annak a békének u tüze, melyet nem népszövetségek teremtettek, mely nem is bék.-diklátumok szörnyszülöttje. Ez a béke az
i^az keresztényi béke, mely abból a Nagy szövetségből fakad, melyet Uram, egykor a Szent Királlyal kötöttél.
Ennek a békének az őrei, Uram, az imádság, a sacretct, a barátság. Hajléka az egész magyar föld. Mennyezete az Rg kék kárpitja.
Uram Jgy lesz a mi Országunk a Te templomod I Népünk a Te nemzeted. Minthogy a Béke is a To akaratod, földünk ls u Béko Országa lett.
\' Igy lelt a mi Szövetségünk örök és megmásíthatatlan igaz Szövet-
ségl
Te pedig igazságos is vagy!
Akinek Uram békét adtál, ml tudjuk, annak igazságot is adsz! i S igy mindhiába minden erölkö \\ dés, szomszédi ármány. Hiába van felénk szögezve az ágyuk ezredeinek csöve, gyilkoló szuronyok cr_ dei. Hiába ölelk\'znck fogadkor" nak örökbarátságot. Hiába ülnek lakomákat mondanak toasztokat. Hiába hamisítják meg a történet met, vállozlainak meg történelmi neveket keresztelnek el városokat, földekel. Illába döntenek le szobrokat, emlékeket. Hiába csúfolják békének az jsteni és természeti törvényeket egyaránt figyelmen kivül hagyó, fegyverekkel védett slalusquol. Ex a béke nem béko!
Az igazi bek.\' a Duna .Tisza partján van! Akik |>cdig idejönnek s az fr nevében Jönnek azok mind látják ezt a békél, lízt a magyar békél % mely az isteni igazságra van alapítva.
Uram, ki a Mennyben vagy, küldd el az ég angyalait és |>a-rancsold meg nékik, hogy hirdessék Urbi ct Orbi s fessék fel a kék mCnnybollra aranylK-lükkel, liopy Szent István Országában Béke van!
Dr. DodQ Károly
■A JÓ SÜTEMÉNYBE
h
Vármegyei uszóbajnokságok
Augusztus 20-án, pénteken délután fél 6 órakor kezdődnek meg Zala vármegyének ezévlbajnokságai a »Zala megye legjobb úszója, elmért és csapatversenyben a Tabódy serlegért. A még egészen fiatal kanizsai úszósport már eddig is olyan eredményeket ért el, hogy bízvást nézhet a verseny elébe, annál is inkább, mert a háromszori elvivés feltételével kitűzött Tabódv kupát a kanizsaiak egyszer már megnyerték. Az úszóverseny és különösen a vízipóló villámtorna nagyon érdekesnek Ígérkezik. A kanizsai uszó-gárda csaknem teljesen ifjúsági versenyzőkkel indul a többi városok többéves versenyuszólvpl szemben. f
A versenyen az egészen fiataloki nagy reményekkel kecsegtető úszócsapata is be fog mutatkozni. Aa uszószezonnak erre a mindenkon legnagyobb és legszebb versenyére a beléptidljak a lehető logmlnlmá-Hsabba k, fürdőjegyre 30 és 20 fillér, strand belépőre 40 és 20 fillér a ráfizetés. __( |
Szeptember 5-én kezdődik a bajnoki szezon
A Délnyugati Labdarugó Szövetség megejtette az 1937 38. bajnoki évre a sorsolást, mely szerint szept. 5-én az NTE első mérkőzését Sinrm to.\'nván játsza, a Zrínyi pedig az újonc Mecsekszabolasi Sport Egylet csapatával méri össze erejét. Egy héi\' múlva, szept. 12-én pedig a két nagy rivális, NTE Zrínyi mérkőzése van sonón. Tehát az évad második mérkőzése szolgáltatja a legnagyobb sportcsemegét. Mindkét egyesület csapatai már 4 hét óta rendszeres edzéssel készü\'nck a bajnoki szezonra. A bajnoki mérkőzések megkezdése előtt a Schütz-kupa küzdelm. k kerülnek lebonyolításra Zalaegerszeg és Nagykanizsa város futballcsapatai közöli.
Az NTE már ngusztus 20-án, Szent István napján barátságos mér kőzést vív délután 5 órai kezdettel a Zrínyi sportpályán a Csurgói TK csapatával. | (
A tavaszi szezon már három hónapja befejeződött és azóta nem volt futballspon Nagykanizsán. Ez erősen látható a tréningeken, melyeket a sportközönség tömegesen látogat a sportpályán, hogy szemtanuja legyen, vájjon mit várhat az uj bajnokságtól Feltűnően sok a fiatal tehetséges játékos az edzéseken és azt hisszük, hogy már az őszi szezonban néhány heiyet kap az első csapatban.
zalai közlöny
Seki-Suk megszólal... Az ezeregyéjszaka szakácskönyve
MezHIáb ülnek a földön éa villa és kés nélkül fogyaszt/dk el ebédlüket az indiai hercegnők éa hercegek: Tehri hatalmas maharadzsájának famíliája — Titokzatos fűszerekkel éa porrá tört tömjéngyökérrel főzi az ételeket Seki Suk, a szakács
Mit eszik egy indiai nábob?
S^ki-Suk mindössze harminc esz-tendős, hindosztan nyelven beszél, sovány az istenadta, a foglalkozása: őfelségének. Haja N"an n lra sajiab Bahadurnak, Tehri maharadzsájáihk udvari szakácsa, minden nap hajnalban bel, szatyrával megjelenik a pös-tyéni piacon és fekete ujjával mulat a dombokba halmozott zöldség vagy gyümólcsrakások közül azokra, amelyekből vásárolni akar. A kezében papiros és ceruza van, az eladónak, fel kell Írni a cédulára a vásárolt l>ortéka mennyiségét é^ árát. Nyolc óra felé aztán már ott sürög Seki Suk a szálló konyhájában vörösréz edényei közölt és főzi az ebédel, amely két hét óla mindennap ugyanaz. Az indiai prinrek és hercegnők menüjében nincsen semmi változás. Minden nap nyolc rézlábasban forr az élei és a cingár szakács meztelen ujjaival minden délelőttön — fakanál nélkül — ugyanazokat az ételeket keveri ós meríti a különös alakú indiai tálba.
Titokzatos keleti fűszerek
Előtte egy hosszú asztalon zsákok hevernek, ezeket Indiából hozta magá-
val és a zsákokban a távol Kelet fűszerei várják, hogy megizcsitsék \\c-lük a fenségek ételeit.
Háromféle rizs van az asztalon, közöltük a legfinomabb oly-\'n, aminőt Európa nem látott még. l-\'nnek csa-vei. a neve, vékony és hosszú és át-lájszó mint az üveg. Csak fejedelmi gyomor számára főzik. Az egyik zsákban tömjéngyökér van, sürü és kemény íjjint a gyanta, |>orrá törik és ugy teszik az ^telekbe. Illicsi-nek hívják azt a magot, amelynek az illata olyan mint a fenyőbogyóé, buzgó hinduk egész nap a szájukban rágják, ezzel konzerválják odahaza a húst, ezzel töltik meg a hegyes paprikát amelyet deszerínek szervíroznak citrommal az ételek mellé.
Ökölre szorított kézzel tarlja szája előtt a cigarettáját Seki-Suk és minden percben a vízvezetékhez szalad: folyton a kezeit mossa. Az ételeket nem kóstolja sohasem. Fenségek és szolgák egyformát esznek, évezredek óta ugyanez a menü a Himalája alján, a rejtelmes Tibet szomszédságában..
fiyuzott csirkéből — lecsó és egyéb furcsaságok
Seki-Suk csak hindosztán nyelven beszél, az angolt éppen csak töri, de azért egész nap be nem áll a szája. A hotel konyhájának alkalmazottaival folyton diskurál és a szakácsok nagyszerűen megértik egymást. Eleinte vendégszerető módon kínálgatott mindenkit a maga titokzatos ételeivel, de aztán a pöstyéniek megunták az indiai kosztot. A hotelből, ahol az indiai maharadzsák rendesen meg szoktak szállni, egy délelőtt átjött » séf hogy tanuljon és — fél óra alatt megtanulta az indiai kmyha valamennyi titkát.
A hust csak egyféleképpen készilik el. Marhahúst, vagy borjut nem főznek, mert » tehén szent ál\'at Indiáb-\'n és busa nem kerülhet hindu asztalára. Seki-Suk csak libát és csirkét vásárol, de ezeket is megnyúzatja a piacon és a (Hírüket kint hagvja. Vallásuk parancsai szerint az állatok beire is tilos étel. A hust hosszú késsel feldarabolja szakasztott ugy, mint a lyáshust sőt, paprikát, gyömbért, tömjént, illlcsit és más titokzatos fűszereket lesz bele és ugy Tőzi meg. Egyébként minden ételt erősen füsze-rez, kivéve a rizst, amelyhez nem lesz semmiféle fűszerfélét. A baromfil>ól fcCszfltx husételQK ugy néz ki, mint a lecsó.
Kenyerük nincs. Kenyér helyett ■ roti«-t esznek, ezt m\'nden étkezéshez frissen készili el a barnnhőrü szakácsfőnők. A roti olyasfajta étel, mint a zsidók húsvéti pászkája. Fekete, vagy fehér lisztet vízzel felereszt, a kezeit kókuszzsirral nedvesíti meg és szinte hihetetlen gyorsasággal \'lepényformára alakítja, majd egy tepsiben kisüti. Ez a rotl> vékony, mint a lehellel és szinte tornyosodik az ezüst tálakon.
Ezüstből kovácsolt téglaalaku tálakban törWnik a szervirozás. A tálak mindegyikén hét mélyedés van. Egy nagyobb és hat egyforma. A lepna gyobb mélyedésbe méri puszta kezével a rizst, köröskörül a következő éle-lek vannak: a lccsószerü csirkehús, rántás nélkül készült borsó és lencse, krumpli zöld borsóval, vagy karfiollal, aztán egy második rizsétel, majd a mindennapi tészta, amely egészen különös módon készül.
S<*W-Suk előbb szirupot főz, sok cukorból ebbe beleőnti a már megfőtt rizst, azt sáfránnyal megfesti, mazsolái és mandulát meg egy isme-rétien édes, diószerü fűszert lesz bek\' és amikor forr, a kezével megkavarja. Minden áldott napon ez a inenöje a fejedelem családjának.
A gyümölcsöt - banánt, narancsot, őszi baiackol, szőlőt - tejszínhabbal eszik, kávét nem isznak soha, a ^Iá-tájuk: lereszelt uborka joghurttal és fűszerekkel elkészítve, aztán kockára vá;{olt vöröshagyma, amiből rengeteget
1&37. attftattm 20.
Megnyílik
augusztus 30-án
Virág József
uri és női divatáru-üzlete
.. Fő-ut 3. alatt.
fogyasztanak... Az italuk: viz, ezenfelül azonban van egy speciális italuk: egy ezüstkancsót Télig megtöltenék vjzzel,negyedrész bori és negyedrész joghurtot öntenek belé ezt meg-
cukrozzák és kevés lömjénfQtátVrel illatosítják. Megkóstoltam...
Mondhatom: másodszor nem kérek belőle...
A mezítlábas hercegnők fehér egerei és a parancsszóra csókoiódzó titokzatos madár
Tizenhalod macával lakik a szállóban Teliri maharadzsája és méltán büszke lehet őfelsége arra hogy országa az egyetlen ín illó állam a titokzatos Keleten. Az orvosa: doktor Raj Sahib Beli Ham büszkén mondja: Tehri Tibet szomszédja és ha a maharadzsa yuy akirná cl tudná zárni egész India vizét... Maga a maharadzsa európai műveltségű elegáns világfi, fivérével , Singh Srinivas Prased her. céggel külön étkezik nz étteremben és a szálloda rendes nvnüjét eszik. Egyedül marhahús nem kerülhet az asztalukra Őfelsége különösen « senflet szereli. Megfigyeltem: mindennap kanállal eszi ki a scnlt t "rtókl>6l az ét-tffem mustárkészleiét... Rengeteg hegyes paprikáit fogyaszt és a zöldséget parmezánnal szórja be.
Péntek este az egyetlen nap, amikor fenn vacsorázik a stfibáWn. Ilyenkor a \'hercegnők asztal mellett üfnek és az asztalon annyi gyertya lobojr, ahányan ott étkeznek. Péntek este az ünnepnapjuk. A fejedelmi család egyébként mezítláb ül a szönyeg-l borító hatalmas lepedőn és mindegyikük ölében tartja az ezüst tálal, a melyben az ételek vannak. Az élke-* étihez csak kanalat használnak, a villát és kést nem ismerik.
Három hercegnő és három herceg lakik a szállóban, rajluk kívül egész
Tlwl kenyif CfHiéw pwto Tlwal «fl<>w*ny
Sütöde megnyitási
A nagyközönség sziveB tudomására hozom, hogy Magyarutca 11. 8T. újonnan épült házban géperőre berendezett sütödémet auguszlus hó 18-án megnyitottam.
Szives pártfogást kér - _
TISZAI SÜTÖDE Kenyérsütés ■.Bf«r-«to. II.
FlókUzletesek, klhordók felvétetnek
Különlegességeim : Cserkész-perec, helek múlva is kiválóan ízletes és teljes elomló, luxus sütemények, kétszersültek
sereg szolga. Kilenc szobát — közöttük három apparte.uenlot — foglal el a család és a hölgyek napjukat az cpyik szalonná átalakított teremben töltik. Egész nap varrnak, drága selymeket hímeznek, u garderobjuk rengeteg ruhát tartalmaz Mindegyik hölgynek legalább száz — szeblnél szebb — lepclszerü öltözéke van. Mesébe illő ékszereik. A hercegnők homlokára vörös |xml van tetoválva és az orruk jobb cimpáján borsónagy. ságu brilliáns. Kis dol>ozokban fcUGr egereket tartan >k, ezeket kieresztik és ezekkel játszanak. Tiz dobozban ötven fehér egerük van és az egerek pén\'e. ken este főtt tojást kapnak vacsorára. Egyébként kénytelenek zöldségmaradékkal megelégedni. Az egyik hercegnőnek van azlán egy papagályszcrú, ele verébnagyságu idomított madara, ezt .dzseli-nek hívják, a madár olt rőpdös a szobában, Jd ha Tika Hani Sahll>a hercegnő valamilyen titokzatos szóval magához hívj <, akkor a madár az orrára száll és a csőrével megcsókolja a hercegnő száját.
Az ételeket a szobákl>a az ezüst tálakon viszik fel, a reggelit a főpincér szervírozza, egyébként ő szolgálja ki az étteremben a felséget is és mi. a\'alt a maharadzsa ebédel, nem mozdul el az aszlala mellől. A hercegnők és prineek ebédjeit részben Dolo Sck a komornyik, részben Seki-Suk viszik fel a szobába, ilyenkor mindig kerek, bojl nélküli sapkát tesznek a fejükre, ti sapka alól azontrn ki kell Játszani annak a csomónak, amely vallásuk parancsa értelmeden a tarkójukon van. Ezt a hajcsomót a maharadzsa is viseli, csak épi>en — lec^gyszerűsl-tett formában... *
Három hatalmas angol rendszáma autóval érkezett meg Tehri fejedelme és kísérete a személyzet egy részo vasúton jött. Összesen tizenöt koffert, tizenkét szekrénybőröndói és rengeteg zsákot neszcszerí hozott a harmadik, teherkocsivá átalakított autó. A feje delem és a hölgyei — felesége, só-
■ • * L^I^-fc-.MAL legnagyobb választékban, gyapjú-ésflanell
IV1I6Z6II KeiengyeK takarók, paplanok, intézeti szövetek és egyenruha anyagok előírásos kivitelben lejutányosabban vásárolhatók
Kirschner IVIór divatáruházában
\\
_!•£?: \'"ü""1"\' 20________ZALAI K02LÖNV .......«_
Pénteken, szombaton és vasárnap a Városi Mozgóban
rabbTlfm^a SÁRGA CSIKÓ
Szerelem, betyárromantika, magyar virtus. Csepreghy Ferenc irodalmi alkotása. Előadások pénteken és vasárnap 3, 5, 7 és 9, szombaton 5, 7 és 9-kor. Rendes helyárak.
gornője és három leánya — déluIá nőnként kirándultak, az autók ilyen-kor szinte csak lépésben mentek. Yol. tik Zljnbon, a Buta gyárban és Kap. laton, a 1\'riedcczky-birtokon inegte-kinlt\'tlék az árpilist. Az aratók koszorúval díszítették fel Kelet hatalmas urát:
Tegnap délben utazlak el. Egyenesen Tehribe utaztak. Elutazásuk előtti estén a maharadzsa bankettől adott, de enn \'k a menújél már ne:n Seki-Suk, hanc.n a szálloda konyliafőnöke állította össze és kitelte el. A höl-l/y,-k először üllek asztalnál az élte-remben. fis késsel, meg villával ették óz élclek\'t. Kiderüli, hogy ezzel is liulnak bánni. Nem csoda: előkelő angol intézetekben nevelték őket és éjjeli sz.-k.-ényolkin olt láthatni a leg. ujabb angol irodalom termékeit.
I)e azért: a szőnyegen, mezilláb, villa és kés nélkül n.-éjis csak j >bban érzik magukat...
Poál Jób
öcí
Csütörtök
BUDAPEST 1,
17 Kiss Pál zongorázik. — 17.30 Kitüntetik és jutalmazzák a magyar anyákat. Beszélő dr. Koudela Géza.
- 18 Onneni egyházmegyei hangverseny a belvárosi plébánia-templomból.
- 19.20 Felolvasás. — 19.50 A rádió szalonzenekara. — 20/20 «A remelera.> A magyar mull apotheozisa. — 21.35 Hírek, időjárásjelentés. — 22 Lakatos Tóni és I-akatos Misi cigányzenekara, Cselényi József én"k^. — 23 Felolvasás. — 23.20 Hanglemezek. — 00.05 llirek,
BUDAPEST II.
18 Dr. Gaái István előadása. — 18.30 Dr. Saád Ferenc csevegése. — 19 A rádió szalonzen-kara. — 19.50 Dr. Nagy Tibor előadása. — 20.30 Hirek. — 20.40 Bohrandt Lajos és Weldinger Ede szalonzenekara.
BECS.
17.25 I-nek. — 17.40 Zongorajáték.
- 19.25 Rádiózenekar. — 20 Ballada.
- 20.05 Vígjáték. — 21.43 Hangköite-mény lemezeken. — 22.20 Tánczene.
Ha influenzája van, gondoskod |ék arról ig, hogy gyomra és belei » terméiieles .Ferenc József" keserűvíz használata állal gyakran éj alaposan kitisztitlassanak. Az orvotok ajánlják.
— (Személyi hlr)
Dr. Mező Ferenc gimn. Igazgató, olympiai bajnok nyári szabadságának e.-y részét Nagykanizsán tölti, családja körében. Innét augusztus 2.S-án utazik vissza Budapestre.
— (A keszthelyi akadémia uj igazgatója)
A keszthelyi gazdasági akadémia igazgatójává Hauscr János dr. debre. cenl gazdasági akadémiai tan írt nevezte ki u földművelésügyi miniszter. Az uj igazgató a keszthelyi akadémia hallgatója volt és már teljesített szolgálatot az akadémián. Kinevezése nagy örömet keltett az akadémia tanári ka. róban és Keszthely egész társadalmában.
— (Protestáns istentisztelet)
Holnap, Sz<nl István ünnepén délelőtt 10 órai kezdettel közös protes-táns istentisztelet lesz a nagykanizsai református templomban. Vasárnap délelölt 9 órakor a törvényház átadása alkalmából közös jprolestáns hálaadó áhítat lesz az evangélikus templomban. Utána a külön istentiszteleteketi 10 órakor tartják mindkét templomban.
— (Zarándoklat Bucsuszent-lászlóra)
Mint minden évben, az idén is indul a kanizsai katolikusság nagyzarándoklata Bucsuszcntlászlón, Zala ösi kegyhelyére P. Czirfusz Viktória plébános vezetése mellett. A különvonat már biztosítva van a MAV nál. Tekintetei p résztvevők várhat.) nagy számára, szíveskedj.\'nek a katolikus hivők minél előbb jelentkezni az egy. házközségi irodában vagy a plébánián. (0
— Női ruha outályunk szenzációs olcsó árairól az egész város beszél. Schtltz Áruház.
— (Városi közgyűlés)
A kanizsai nagy napok, a miniszter, járás és egyéb fontos elintézni valók arra késztették a város vezetőségét, hogy az e hétre tervezett városi közgyűlést a íolyó hó utolsó nupjaira halassza. Az eddigiek szerint u köz-
gyűlést még ebbeu a hónapban meg-tartják.
- Ab wháskSuági Irodában
is kaphatók a kulturház-alap egy-pengős sorsjegyei.
— (Halálozások)
Régi patrícius család közismert tagja tért meg szerdán este nyugovóra az édes anyaröldbe mélységes .gyászt ós bánatot Hagyva hátra hozzátartozói és rokonai körében. Grünhut Henrik, né, aki látogatóban Wienbcn tartózkodott, amikor már hazatérni készült övéi közé, váratlanul és hirtelen el. hunyt, a megboldogultban a nagy. kanizsai Rosinfeld és báró (iuttmann családok tagjai szeretett rokonukat gyászolják. Tekintettet az idegenben történt haláleset miatt, temetéséről egyelőre még nem történt intézkedés.
Hosszú és kinos szenvedés után hah meg Budapesten Pollák M. EmUné született Biba Margit, egykori nagykanizsai ismert kereskedő és exportőr neje. Tegnap temették el na^y részvét mellett Budapesten.
— Intézeti kelengyikhex sötétkék
sevlotte anyagok, csíkos vásznak minden minőségben kaphatók SehUtznél.
— (Meghalt a szepetnekl jegyző)
Dr. Lukács János szcpclncki kör. jegyzőt sokin ismerték Nagykanizsán is. Rokonszenves, mozgékony, szorgal. ntas fiatalember volt jnemrégen nősült, pécsi leányi vett feleségül. a fiatal pár a nyári szabadságot Pécsett töl. lőtte. Lukács ezalatt tüdőgyulladást kapott és meghall. Temetése holnap, pénteken lesz és azon a községe is képviselteti magát. a tragikus korai haláleset széles körben kelteit őszinte, mély részvétet.
— (Az Ipartestület felhívása)
Az országos iparos kongresszussal kapcsolatos 50 százalékos kedvezményes vasúti utazáshoz szükséges iga. rolványokat megkaptuk és az Ijvar-testület hivatali helyiségében délelőtt fél 9-től l-ig és délután 3-tól iól 0-ig 1 pengő dij lefizetése ellenében átvehetők. A kedvezményes utazást 1937. augusztus 20-ának 0 órájától 29-ének 12 órájáig kelt megkezdeni és 1937. auguszius 28 nak 12 órájától szeptember hó l-nek 24 órájáig befejezni. Az igazolványok a visszautazásait az ipartestületnél lebélyegzendők, kü^ lönben azok érvényüket vesztik. Elnökség. (:)
— (17 éves leány: lugkö)
Ma délelőtt egy 17 éves, tehát fiatalkorú, nagykanizsai leányt lugkőinér-gezéssel a kórházba szállítottak a József főherceg ut egyik házából. Az esetet jelen lelték a rendőrségnek, a mely kutatja, hogy öngyilkosság v«gy Vigyázatlanság történt-e.
— Saját órdokébou ób örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a KofwUia Botorámhás taü ■ibotor-klál-Uti*át megtekinti, vételkényszer nélkül.
— (A plébános lelkigyakorlatokat tart Sopronban)
P. CzirfusZ Viktorin plébános-ház-főnők Sopronl>a utazott, a|»ol a sal-vatóriánus apácáknál hölgyek részére tart többnapos lelkigyakorlatokat.
— (A festőiparosok uj elnökséget választottak)
A nagykanizsai Ipartestület festőipari szakosztályának tagjai bizalmatlansági indítványt nyújtottak bp a testülethez jelenlegi szakosflályi elnökségük ellen, ugy hogy Samu Ijbl-jos testületi elnök összehívta szakosztályt, Telolvasla a bizalmatlansági indítványt, majd uj választást rendelt cl. Az uj választásból óriási többséggel Németh József festő és máíoló került ki, alelnök lett Szakasits Károly és Fllszár János. A többi tisztségekre üjból a régiek kerültek.
— Olc.ón és jól Schützéknél vásárolhatunk.
— (Egy diák két ujját levágta a körfűrész)
Tegnap történ!, hogy a szabadságát a Balaton mellett töltő Szabó Kálmán nagykanizsai postafőtlut 22 éves magántanuló diáklia egyik barátját ment meglátogatni, aki uz Arany János utca 8. szám a\'.atti fatelepen vun. A fiatul Szabó Kálmán barátjával megnézegette a fatelepet és odament u fürészhez ls, ahol épen dolgoztak és nézte a fürész munkáját. Eközben közelebb ment a zakatoló fűrészhez és kezével ls közelített liozzá. A fűrész a diák kezét elkapta és középső két ujját lemetszette. Nyomban leállították a fűrészt és bekötözték a vérző fiatalember sebét majd telefonáltak a mentőknek, akik ifjú Szabó Kálmánt beszállították a kórház stbészcü osztályára. Senkit felelősség nem terhei a baleset miatt.
— Kevotobb rabit kell
eslnáltatn1, ha a szövet szinjjyapju-ból készüli, mert az évekig tArt és mindig szép. Csak a szóvet csinilója fudja garantálni, hogy a szövetben csak természetes szingyapju van. A magyar uricsaládok részére évek óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként Is elsőkéiből a Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XI., Lenke ut 117. Még ma kérje a szövetminták köllség-és kötelezi ttségmentcs elküldését. Nem fog csalódni, hanem évekre szóló megtakarítást ér cf. A kollekcióban rengeteg I ismerést is olvasliat.
— Katolikusok 1
Mindenkinek kötelessége egy pengős egyházközségi kultur ház-sors jegyet venni I \\
Nép Mozgó. Csak egy nap: péntektn
A francia filmgyártás remekel Főszereplője a francia „Csortos", Harr, Baiar
A milliomos
Szellemesség, humor, kacagás!
Fénye* fclséró mdsorl_
Előadások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor Csak 20, 40, 60 filléres helyánkkall
Városi Mozgó. Még csak ma csmflrtBkOn I
A béoal humor és kadélyaaaég latejal
Bécsi karnevál
Ernst Marlschka bájos szövege, Róbert Stolz fülbemászó muzsikája.
Fényaa kiaérB mQaor éa Magyar Híradó.
Előadások kezdete mindkét nspon 5, 7 és 9 érakor. »* S Arai alftadéaok flll*r«a halyárahkal I
ZALAI KÖZLÖNY
1987 gugp»itu» 20
— (Szaporaság- rekord)
Braun Ödön kaposvári lakosnak egy hároméves yorkshirci anyagöbéje mér kétizben 21—21 malaccal örvendeztette meg gazdáját^ most pedig c hó 15 én való ujabb m«lacoz.lsakor még az tíldigi rekordteljcsitményoin Is tulmenl, amennyiben 24 kis malackát hozott a világra. Az újszülöttek közül a hatalmas anyaállat hatot agyonnyomott és csak 18 maradt életben, amelyek közül 12 kerül felnevelésre.
— Butorklállltásanbat tekintse meg minden kényszervétel nélkül. Kopstein bútoráruház.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) Hétfőn
délután 6-tól 8 óráig az OMKE tanácstermében.
— Hádauxonyok t Nem kerül pénzbe, mégis a legjobb tésztarecepteket megkapja, ha még ma kéri a Dr. Oetker-féle világhírű fényképes recoptkönyvet, melyet bárkinek Ingyen megküld a gyár: Dr. Oetker A. Budapest, VIII. Contl-utca 25.
APRÓHIRDETÉSEK
RpröttlrM*. dl). ..Itrr.p «> Onn.pn.p 10 liólfl BO llll.r, minden további 0 lllllr, hélkOm.p 10 Uólg 60 (Illír, mlnd.n lovibbl nó 4 tlllér.
Hifiin vssárnsp kényelmei autóval olcsón utazhat. E16|egyzés Kautmann Manó náL Títeloo 2 22. 1953
Szépen kutoroxatt azoba fürdőszoba hasmálstlsl azonnal kiadó Rozgonyl-utca 19.
________ I rubit vessek eladok, hl-
váira házhoz megyek. Márkua, Király, utca 31. _2213
Adómentes sarokház Untatnak Igen alkalmas, olcsón elsdó. Horváth Sugárút ál 2404
Saját termésű elsőrendű kerecsenyt asz-tall lebár kar llletenként P ■ .eo-én Bőhm Józsct bortermelónél, Csengerv-ut 19. 2473
MARGIT FÜRDŐ
Cflcngery-ut 19.
■átratay kidlUrdík Tjahsaam.ágáa
r Nyitva minden nap. 1
é kétszobs-konyhás Iskás 101 b letlékhelyiséggel. űrszág-ui 15. 2444
10 000 drb. használt lall Teleki-u. 4.
MKakaJárata szoba teljes ellátás-ssl egy vsgy két ui részére ktsdó Csen-gery-nt 21. 24J2
Keveset basznáit fekete halUkaoal eladd. Telekt u. 6.
Kiadja a laptulajdonos Közgszdssági Rt. autenberg Nyomda és Délzslsl Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: ZaUl Károt, Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szám.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18.625/1937. ~
Tárgy: Harcszerű lövészet.
Hirdetmény.
A helyőrség csapata! folyó évi augusztus hó 23-án reggel 7 órától esle 11 óráig és augusztus 24-én reggel 7 órától este 6 óráig a harcszerű lOléren lőgyakorlatot tartanak. E két naporr a Nagykanizsai—Sze-petnek közti müut is lezárásra kérdi s igy e napokon Szepetnekről Nagykanizsára és viszont, csak Sormáson át lehet közlekedni A lőtéren és a lezárt területen tartózkodni tilos.
Nagykanizsa, 1937. augusztus 16.
Polgármester.
ÜEBUDRBB
A szovjet-követség épületéből fényjelebet adtak le a kínaiaknak
Toklo, augusztus 19 (Lapzártakor érkezett) Csütörtök reggel a kinni csapatok tiz tank-kocsival behatoltak francia engedményes területre, az amerikai csapatok azonban visszaverték őket.
A kínaiak a hajnali órákban erősen kezdtek támadni, elkeseredett harcok folytak, azonban a japánok visszaverték támadásaikat.
Röggel japán tengerészrepülök bombázták a hidat. A Tacsangcsen felé vezető vona\'on kínai csapatok harcba bocsátkoztak a japánokkal A sanghai nemzetközi telepen éhező kinai tömeg megostromolta az élelmiszerüzleteket.
Sanghai japán főkonzulja erélyesen tiltakozott a szovjet főkonzulá-tuson, hogy a szovjet épületéből fényjeleket adjanak a kínai csapatoknak.
BE VAN BIZTOSÍTVA I 1
Mert 2 évi javítási Jótállási kap minden egyes
HAMBURG
Iskola-kazetták a legnagyobb választékban
Fióküzlet Nagykanizsa, Horthy M.-ut 4. Főtlzlet PÉCS
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai Ierakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növény védelmlize-rek, gép, zsák, atb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. {A bíróság mellett.) Telelőn: 130.
a világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált kitűnő szerkezetű különféle
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
Ismét kapható
férfi kötött sport! n g
2.50
Brónyai Divatház
Horthy M.-ut 1.
Női-, férfi- ós gyermek-
részletre olcsón vehet
(kérjen árjegyzéket)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91.
Nagykanizsa
Fő-ut 5. sz.
Ponyva
Kazalponyva — Oépponyva Repceponyva — Kocsiponyva
Gabonazgák — Kévekötő Manllla — G