Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.2 MB
2010-03-11 08:25:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1329
4747
Rövid leírás | Teljes leírás (1.45 MB)

Zalai Közlöny 1936. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78a MMfio 1. uán
Nacpfaudna, MM. január 1. izerdt
Ara 12 ML
ZALAI

FeWfl* nerkesztő: Barbartta Lajos
BINIkiM áru s mv Mm 41 mhI ÜHk
Vcrtxrtfoéfl «. aASUrmteliaSo., K. u.
1936.
Irta: * bH U|«l Anglia az olasz-tíbesszin viszály kCrctéeében ralnt a népszövetségi eszme orthodox hitvallója lépett (el & a Népszövetségben tömörült nem zeteket az alapokmány egyoldalú értelmezésével büntető szankciók igénybevételére kötelezte az általa támadó (élnek mbiflaitett Olaszország ellen. Edén lord felfogása íze-rint ugyanis csak a Népszövetség Ilyen módon Irányított eljárásával lehet a világbékét megnfcntenl és Európa népétnek biztonságát megszilárdítani. Az angol parlament többségének felfogása szerint není lehet a támadó (elet előnyős békével és tsrftletl engedményekkel megjutalmazni. Ez az orthodox angol [elfogás buktatta meg a, párisi béfcetervet és mondatta le Sir Sámuel Hoaret a külügyi tárcáról. V francia kamara csek^y többséggel ugyan bizalmat szavazott Laval népszövetségi polltlká|ának, tfe\' ennek dacára nyilvánvaló, hogy a francia nemzet többsége kimondottan olaszbarát, ellensége a aifoforí-
tott szankciók alkalmazásának, retteg a háborús bonyodalmaktól és műiden áron az olasz -abesszin vl-pzály olyan megoldását sürgeti, a mely kielégítené Olaszország Jogos gyarmati igényeit- Németország sflnxszerü hallgatagságba burko lódzik. A kormány tagjai csak óvatos kijelentéseket tesznek, de ebböl in égis kiK\'Uuik, hogy elégedetlenek ugy a francia, mint az angol feli fogással, elvesztett gyarmataik visz-szaszerzésére gondolnak és csak az alapokmány gyökeres restaurációja esetén, gyamiaii követelésük teljés honorálásával lépnének be újra n Népszövetségbe. ^ &z glasz közvélemény hü megnyilatkozását olvas lum az »U R\'std del Carlino* bolognai lap tegnapelőtti számában. Art Írja a _ lap, hogy aipikor Olaszország népfeles-kjének elhelyezésére régibb megegyezés alapján Ethlóplában akar gyarmatot szerezni, amlty>r a félvad afrikul törzsek közé a latin kulturát óhajtja bevinni, amikor az egész emberrlség Javára ennsk az afrikai országnak kiaknázatlan természeti kincseit akarja hasznosítani, amli dön a Jobb belátással bíró törzse\'* egymásután hódolnak be, akkor Anglia, a Népszövetség próíétai szerepét Játsztt és az egész világol szembe állMJa Olaszországgal. Ta Ián mindez még érthető luine, he Anglia ezt önmlhnill cselekedné De a világnak tudnia kell és blzonyárs tudja is, hogy eddig mintf(:n gyar-lUUl foglalás fegyveres erővel töe-tént, a spanyolokétól az angolokig és Szudán te lord KitclK\'ner hódítása által lett angol condomínhihv TOé és hogy éppen as angolok -afrikai érdekli aMdményrzték az otaszel\'enes angol polillkát.
Azzal a különös tisztelettől, amelytől minden magyar viseltetik azon nagy ás hatalma* angol nép iráni,
Álmában egy falusi pajtában fogták el a kanizsai törvényszák betörőiát
Izgalmas hajsza faluról falura a menekülő betörő után — Török Lajoa kémény-seprősegéd volt a betörő, aki mindent beismert a rendőrségi kihallgatáson — Kedden délután helyszíni szemlére vkték az Igazságügyi palotába
A nagykanizsai rendőrség bravúros munkája
Dt\'oember 6-ára virradóra betörtek a nagykanizsai Igazságügyi palotába. A rendőrség rendkívül nehéz feladat előtt állott. Egyik nyom a másik után megdőlt. Erre dr. Vát\\. hkly Árpád rendőrkapitány kiadja a jelszót, hogy az egyetlen konkrét adat, az ablakban talált lábnyom szerint csakis nehezebb foglalkozású egyén lehet a tettes, lakatos, ké* ményseprő, vagy hasonló. Ezen a nyomon uj munka indult meg, melynek során FíUcal Pál detektív eljutott a Rákóczi utca 81. számú házig, ahol Török Lajos kéinényscprőae-géd lakik 10 éves fiával az anyósánál. Török özvegyember és munka-nélkül van.
Mikor Füzesi a lakásba lépett, Török fiacskájának ceruzát látott ji kezében. A ceruza végéről az Ismeretes pirts fehér-zöld díszítés iovolt faragva. A detektív odafordult a fiúhoz :
- Milyen ceruzád van ?
- Apukától kaptam I
Füzesi megnézte a ceruzát és megállapította, hogy ugyanolyan* mint amilyeneket a járásbíróságról loptak a deoember 6 ikf betörés alkalmával. (
- KI kaparta le a oeruzahegyet f - \'Héttőké tovább a detektív.
- Apuka ugy hozta !
Mikor Füzesi jobban körülnézett, egy csomó irótollat talált egy dobozban, amelyek ugyancsak egyeztek a bíróságon ellopott tollakkal.
A házkutatás során juután érdekes dolgokat talált Füzesi. Egyebek közt egy budapesti ékszerész dm* kéjével ellátott dobozban ékköveket.
gyanúsabbá tette az egész dolgot, hogy mintegy öt nap előbb Török Lajos bucsut mondott Nagykanizsának. Anyósa, Kovács Gyuláné pénzéből 80 pengőit magához v«tt és vidékre ment, állítólag munkát keresni. i
Várhidy kapitány ennek alapján Füzesi detektívet a szökevény ny<* mába küldte. Nova, Pacsa, Letenye, Öak, Zalaegerszeg, Keszthely, stb., mindenütt Török nyomában. Azonban mire a detektív odaért, ahol Törököt sejtette, az mindig eltűnt már onnét. Izgalmas hajsza volt, idegekre inenő, amelynél csak a detektív szívóssága volt nagyobb.
A rendőrség válóban nagyszerű munkát végzett, éjjel nappei Török nyomában volt ép nem engedte kl többé.
Hétfőn délelőtt Török hozzátartozói levelet kaptak »Lajos« aláírással, amelyben a »Lajos< jolzl, hogy Nagykanizsa környékén, de mindenesetre Zalában akar ma-
radni éjs itt keres munkát, hogy közel legyen gyermekihez. levél borítékján balatonszentgyörgyi postabélyegző volt.
Dr. Várhidy kapitány azonnal leküldte Füzesit Balatonszentgyörgyre, A detektív csakhamar megállapította, hogy Török ott volt, meg-tudta, hogy melyik korcsmában tartózkodott és folytatta útját községről községre. Hétfőn este érkezett meg Zalaapátiba. Füzesi Itt végigkérdezte a lakosságot és sikerülfis megállapítania, hogy Török még a községben tartózkodik. A községi bíróval együtt keresték, hajszolták most már mindenfelé a községben, mig Iperbacber József gazda házához nem jutottak. A gazda felmutatott egy munkakönyvet, amely Török Lajos névre szólt, és a pajtában mélyen aludt Tőrök Lajos. Éjszakára kért szállást a.gazdánál, aki megsajnálta és munkakönyve fölmutatása után a pajtában adott neki helyet.
Füzesi detektív álmában csapott le a mit sem sejtő Törőkre, akinek a következő percben már csuklóján ott voltak az acélpcreoek.
Török azonban annyira Ittas volt, hogy nem lehetett vele komolyan beszélni Hosszú idő után jött sny-nyira magához, hogy végül beis-
amelymek egy tekintélyes parlumentl csoportja még ma is küzd a trianoni Igazságtalanság jóvátételéért, de mégis azt kell mondanom, hogy a magyar közvélemény nagy része nem helyesli az eddigi gazdasági szankciókat, de egyenesen kárhoaa* tosnak tartja az olyan szigorított büntető szankciókat, mint az olajt beviteli tilalom. Ha bármennyire hangsúlyozza is az angol sajtó, hogy az olaszok elleni szankciók a támadó fél harcképtelenné tételével a világbéke magasztos eszméjét \'szol gálja és a háború megszüntetésével Olaszországot gyarmati igényeivel a Népszövetség trlbunálja e\'é kényszeríti, mégis nem bírunk hinni jelen esetben Anglia érdektelenségében.
Nem bírunk benna hinni, mert belátjuk, hogy Mussolini gyannall aspirációi Jogosak és tudjuk, hogy Apglia végsókig mcoö ellenkezését nem Olaszország gyarmatsnerző törekvései, hanem az a tény váltotta Jü, hogX„ az. Igényelt gyarmatok Afrikába* az angol gyarmatok szomszédságában feküsznek. Hogy ez igy vau, a»t világosan megmondta Mussolini akkor, midőn kijeién^ tót**, hogy ha AogUa nem erőlteti*
volna rá a Népszövetséggel Olasz országra a büntető szankciókat, ha a rabszolgatartó AJ*\'sszlniát „nem minősítette volna egyenlő fél gyanánt volt fegyvertársával, Olaszor-nággal, akkor az olasz-abesszin kérdés-egy távol keleten- lefolyó gyarmati háborúvá zsugorodott volna, ipely semmiképpen sem fenyegette volna a világbékét.
Biztos, hogy Anglia is vele együtt a népszövetségi akció. fokozta fel a négus határtalan önbizalmát és az Abesszlnlába a Népszövetség által engedélyezett fegyverszállítás hatványozta meg az abesszin haderők ellenállását. A számbeli fölényben levő, a heiyi viszonyokkal ismerős, modern fegyverekkel jól felszerelt abesszin hadsereg legyőzőse beláthatatlan hosszú időbe kerül és ki-számithatatlan nagy ember és pénz áldozatot követel Olaszországtól. Ha pedig, .mint végső «ssközhöz, aa olajszunkclók alkalmazásához nyúlnak, akkor Olaszországot ty\'lckóny* szeritik abba, fc>gy 400.000 Afrikában harcoló olasz katona életének megmentéséért végső elkesaredésé-ben neki menjen tengeri haderejével
- ----1 f (^I.AwaL Un, t » \' - -- " - \'
«Z "Hgvl I \'V* [tutit«. HTTT ImlWP"
n
most már nem tud, de nem Is akar meghátrálni, az abesszinek négusá-val szégyenteljes békét kötni, Itáliát megalázni, mert akkor nincs többé fasciíinus és nincs többé Dutf?!
Es ha Anglia bármily mereven iii\'art is szankoiós politikája n*ll«tt, csak rövid ldö kérdés1*, hogy Lavalt és vele a jelenlegi francia Kormányi meddig találja rrtaga mellett. Franciaország ma két pártra azafoadt. Lévainak legutóbb a kamara ülésén csak 42 főnyi többség® volt, több mint valószínű a kormányeiim-.s lapok jóslása, hogy a francia ktil\' tlgymlniszter bukása január lB-ére várható. Edon lordnak és Lava\'nak még most az uiokó órában meg kell találni a kibontakozásnak alt a módját, amely tisztességes és elfogadható békét biztosit Európa legrégibb kulturnemzetének és vall fegyvertársuknak. Ha pedig ezt a megoldást az angol ortbodox Jsl-fogás megakadályozná, akkor 11 tör az az európai. háború, amelyet Anglia a népszövetségi szankciókkal akart megakadályozni és amelyet Németország és Oroszország óhajtva vár.
|B8Z.M£«ÍIIÍM»SY»lAi

■AUMWauOOT
163a.|tnuif 1.
Legszebb estélyi ruhaanyagok
fényes hátú faháncs ••Ivmok p 3 00-tei
fényes hátú
^rspsatlnok P 200-től
crep marocaln minden színben P 2-25-töl
taft, bársony néhány színben P 3-10-tól
crepdeschln minden színben P 1-BS-tfil
Kérjük kirakatainkat megtekinteni I
merte, hogy 0 követte a betörést a
törvényszéken. *
Füzesi még hétfőn esti feliakta foglyát a vasútra és éltéikor érkezett Nagykanizsára, nhol nyomban felveretie az ügyeletes tisztviselő, dr. Ddrríau Porenc elé. Dr. Vérhldy kftpitáey azonnal a kapitányságra sietett és kihallgatta Törököt, aki mindent beismert és részletesen előadta, hogyan záratta be magét a törvényszéki épületbe, hogyan várts meg, amig minden elcsendesült és akkor fogott hozzá munkájához.
Kedden délután 4 őralor Török Lajost helyszíni sziemlére vitték, ahol mindent véglgjátszattak vele ugy, ahogy december 6-áro vi-ra-dóra tette.
Nagy munka volt, Izgalmas hajsza, hetek fáradhatatlan tevékenysége. Dr. Várhldy Árpád r-ndőrkapltány. a kapitányság vezetőjének Irányitá sa, a régi, kipróbált bünügyl vezető éles kriminalisztikai érzéke, mint T\'mril ödön dciekttvfelügyelő, fo-K-g azonban FUtctl (Frltz) Pál kitartó munkája, vitéz Patl-r János detektív közreműködése lehetővé tette, hogy a már holtponton levő Izgalmas bünügy tettese az év befejeztével mégis hurokra került.
Szép munka volt, nagyszerű rendőri teljesítmény.
fuj
Kigyulladt a tengeren
HT asiUtU k«ltuJ gbl*
London, december 31 A Lamanche csntomán az éjszaka kigyulladt a 8000 tonnás Takaras holland gőzös, amely Amszterdamból Indult. A hajó kapitánya szikra-távírón jelezte, hogy a fedélzeten robbanó anyagok vannak, scgltsé* get kér. A legénység teljes erővel dolgozik, hogy elérjék a legköze lebbi kikötőt. A kapitány reméli, hogy segítség nélkül is sikerül partot érniük.
Vérei bosszú a titkos szesztözés miatt
Zalaegerszeg, deoémter 81 Llckóvadamo? község környéken Utókban több gazda pálinkát főzött. A csendőrség leleplezte őket és elkobozta a szeszfőző edényeket. A faluban azt hiszik, hogy Tlboia Latosén 26 éves asszony árulta et őket Hétfőn esie ismeretlen tettesek sí-rétre töltött fegyverrel a hegyről hazafelé jövet az erdőbon megsebesítették, ugy hogy súlyos állapotban kórházba kellett szállítani.
a Filléres DivatAzletben
í
Nyilatkoznak Nagykanizsa összes uj városatyái
Programok egy mondatban, nyilas-levélben és az élenállók nyilatkozataiban
Lezajlottak "a városi választások A pártok választás előtti küzdelme önmagától lecsendesült a Nemzeti Egység fölényes győzelmével. A városi parlament összetételében nagy változás áÜott be. Uj arook, uj harcosok, fiatal, tettiiekísz, szép és nemes eszméktől lelkesített emberek lépték .a porondra. \' „
Ez a választás, illetve az uj városi parlament egészen uj irányt szabhat Nagykanizsa varos történetében. Ehhez azonban az kell, hogy
a városi képviselőket, az uj vároő-atyákat egyforma nemzeti tüz, megértés és az egység eszméjének gondolata forrassza össze. Bár azt, hogy az uj parlament tud-e egységesen slkraszállnl, majd csak a legközelebbi, idők mutatják meg, ml az alábbiakban egy körinterju keretében szeretnépk bemutatni azt a célkitűzést, amelyet az egyes városatyák megválasztásukkor maguk elé tűztek. .
A polgármester véleménye a választásokról
Mindenekelőtt dr. Krátku István polgármestert kérdezte meg munkatársunk, aki a választásokkal kapcsolatban a következőket mondta a Zalai Közlöny munkatársának :
— A város parlamentjében bekövetkezel t személyi változások mindig felfrissülés!, uj lendületet szoktak Jelenteni a képviselőtestület munkájában. Éu cnuck a felfrissülésnek, uj lendületnek lényeges előfeltételét látom a képviselőtestület összetételében. Ebből a szempontból, azt hiszem. yeletfi együtt a város cgéáz közönsége Is nagy őrömmel üdvözli a kathollkus klérus erőteljes térfoglalását, amely a lelkiismeretes, komoly közérdekű munkának egyik legfontosabb biztosítéka.
— Nem kisebb várakozással tőit el (az a tudat, hogy az u| képviselőtestü-
leti tagok sorában a neme? és ideális értelemben vett és a pártokon felüli és minden Jó magyar embert egyesíteni akaró Egység gondolatánuk fanatikus harcosait köszönthetjük, akiknek a város parlamentjében való megjelenése bizonnyal Jótékony és termékenyítő hatással lesz a képviselőtestület munkájára.
— Helyesnek és örvendetesnek tartom, hogy a képviselőtestületben szó-hoz jutott a fiatalabb generáció néhány képviselő tagja is, akik az élet gyorsabb ütemét, a haladás, a fejlődés fokozottabb tempóját és az erőteljesebb szociális felfogást foaják képviselni. ÜJ emberek, uj\' \'energiák, uj ambíciók az Egység gondolatának szellemében: mindmegannyi Biztosíték a jóakaratú, az egymást megérteni «Karo, a XKzeraekeKec ^inaeneK TO/é Vwíyezo, narmoniKus, iríjffnmiereics es igy eredményes munkának.
— Én mint a város polgármestere Ilyen munkát yárok a felfrissült városi parlamenttől, amelynek minden tagját «rra kérem, segítsen engem abban a szent törekvésemben, hojfy ennek a nehéz helyzetbe került, de élnlakaró városnak egyetemes érdekelt vállvetett munkával, minden személyeskedés kiküszöbölésével, testvéri szeretettel és összefogással, kéz a kézben becsülettel szolgáljuk.
A győztes párt elnökének nyilatkozata
A polgármester után az átütő győzelmet aratóit Nemzeti Egység kanizsai elnökét kérdeztük meg.
Szabó Qyfif.6
ny. járásbirósági elnök a következőket mondotta:
— Nagykanizsa közönsége érthető érdeklődéssel várja a Nemzeti Egy-
Karácsonyi vásár alatt felgyülemlett maradékok
rendkivil olcsón
ség Jtígyében tömörült uj városi képviselőtestületi tagok bevonulását és szereplését a városi parlamentben, különösen azért, inert még nem volt példa arra, .hogy a képviselőtestületi tagok valamely országos politikai párt programjával fordultak volna a vá-InsztÓ közönség elé.
— A Nemzeti Egység alapgondolata, hogy a nemzeti munkaterv célkitűzései necsak az országgyűlésben, hanem minden közjogi természetű körletben, tehát a községi képviselőtes-tületben is érvényesüljenek, amit másképp\' .^képzelni nem tudok, minthogy a NEP képviselőtestületi tagjai minden kérdésben, mindenekelőtt azt fogják mérlegelni, hogy a szőnyegen lévő ügy kongruál-e a Nemzeti Egység nagy elgondolásával, szolgálja-e a köz javátí
— Miután meg vagyok győződve arról, hogy a városi képviselőtestület többi tagjai előtt sem lebeghet- más szempont, könnyű lesz a nemzeti egységet, az Igazi összefogást megteremteni annál inkább, mert a NEP-től távol áll minden személyeskedő szándék.
— Ebben az értelemben bizakodva nézek az uj év elé és remélem, hogy ilyen módon sikerül a város, illetve a nagyközönség és Így az ország Javát szolgálva eredményes munkát végeznünk.
Mit mondanak az uj városatyák?
A polgármester és a NEP nagykanizsai elnökének nyilatkozata után az egyes kerületek uj képviselőinek programjára voltunk kíváncsiak.
Maradék csipkevásár december hó 30-tól - Január Hó
| Siomolányi áruházban
Uflft. Hrtuár 1.
ZALAI KOZLÓtTO
Szilveszter-est a Koronában!
3 ny«r«mény sorsolás Ingyen: 1 üveg pezsgű, 1 újévi malac, 1 üveg tokaji. Hangulatvilágítás. Cigányzene. Tánc reggelig.
Kupi káposzta- ti bableves 1 Ifj. Hoíer Uihtor. uendéfitSs.
Sorba kérdést intéztünk mindegyik u) városatyához, hogy milyen célkitűzéssel indulnak a várospolitikának. Az uj városatyák válaszai a kővetkezők: j
Az első kerületből
Magas Mihály kegyesrendi gimnáziumi igazgató a következő választ adta:
- önzetlenül akarok dolgozni, mindenkor és mindebben a város érdekeiért! ,
Samu Lajos
ipartestületi elnök mondanivalóját igy foglalta össze:
- Hiszem és remélem, hogy az újévben városunk életében uj korszak következik: a kormány és a megye nagyobb gonddal és megértéssel fogja városunk kivánságait kezelni. Szcrin-itcnx a ctflt: a város fellendítését, közmunkák megkezdését, csak az országos politikán kérésztől érhetjük cl. Magyaros hittel és lélekkel fogok küzdeni Nagykanizsa érdekeiért, hogy a jövőben a középUkezéscknél, az ut-inunkáknál és minden más fejlődést Ígérő megmozdulásnál Nagykanizsa igazságos és méltányos elbánásban részesüljön. . ■<
RAtkay László
kéményseprőmester programja:
- A Nemzeti Egység zászlója alatt a város egyetemes érdekét akarom szolgálni, — mondja büazkén.
Molnár Ferenc
ny. vasutas igy válaszol: |
- Én programomban a földművesek, a kisgazdák érdekelnek megóvását tűztem ki főcélul, az ő érdekeiket akarom becsülettel szolgálni.
A második kerület uj városi képviselőitől ts érdekes válaszokat kap-tunk. I r
Dr. Dlakal Imre orvos, aki a legtöbb szavazatot kapta, igy válaszol: ! ;
- Mint a Nemzeti Egység harcosa, a Vezér programút akadom követni, az ő diadalra vitt zdsziajn alatt kívánok tovább is dolgozni, mindenben a Nemzeti Egység célkitűzései
szerint Nagykanizsa város érdekében.
P. Cirlusz Viktortn
ferencrendi plébános, házfőnök válasza Így hangzik:
— Először is köszönet a második kerületnek a bizalomért. Programúm pedig ez: Krisztus szellemében, párt-különbség nélkül óhajtom a város közönségének érdekeit védeni, főként szociális szempontból. Különösen szivemen akarom viselni a kisemberek és az elhagyott szegények ügyét.
Flló Ferenc
igazgatót kérdeztük meg ezután:
— Sziyvel és lélekkel u város és a lakosság érdekelnek szem előtt tartásával akarok dolgozni és igy akarok rászolgálni a városatyái címre.
Beleznal János
kereskedő Igy foglalta összo progrum-ját: ,
— A városi parlamentben du\'ó áldatlan széthúzásból a kiutat egyedül csuk a, NemseU Egységen keresztül tudom elképzelni. Ezért állottam mindjárt a kezdet kezdetén a Nqp zászlóvivői közé és ezt dladalravive, a jövőben is e zászló alatt, piint városatya a város egyetemes érdekeit kiváuom szolgálni.
A harmadik kerület városatyáitói a következő érdekes válaszokat kap< tuk: , .
Welsz Lajos dr.
1902 februárja óta vagyok a városi képviselőtestület tagja. Ez a 38 éves városatyaság megmutatja azt az utat, amelyen haladok. Az uj ciklusban is a régi alapon, az országos politikától függetlenül, a vó ros érdekeiért dolgozom I
Boda Károly
a legfiatalabb városatya igy nyilat kozott: | k
r A harmadik választókerüle polgársága állal előlegezett bizjd\' mat kiérdemelni, a választási har cokban elhangzott Ígéreteket xtetl£ váltani, - ez az én programom.
Az ugyancsak a harmadik válasz tókerüfetben megválasztott uj vá rosatya, 1 . . i
Balogh József
Máv tiszt a következőket mondotta:
— Már a választás alatt Is kinyilatkoztattam törekvéseimet. Én a kisemberekért dolgozom, azokért, akik védelemre, segítségre szorulnak; a nagyok maguk is meg tudják magukat védeni. A kisemberekért! — ez az én programom.
A negyedik kerület választói az alábbi nyilatkozatokból győződhetnek meg, hogy jól választottak.
Szálinger József
szitásmester programja igy hangzik:
— Ennek a városnak olyan vezetői vannak, akik^a lakosság szebb, jobb és boldogabb jövöéért küzdenek; az én törekvésem az, hogy mindenben elősegítsem a város vezetőinek célkitűzéseit. A legfontosabb az, hogy összetartás legyen és vállvetve tudjunk küzdeni e Trianon által" agyonsújtott város szebb és boldogabb jövőéért.
Miklós János
postafőnők az alábblakat mondta:
—\' A választások alatt és azóta Js
bejártam már kerületem minden utcáját és meggyőződtem arról, hogy egy kerületben sincs nagyobb szükség a városatyai támogatásra, mint éppen a IV. kerületben. A kerület most Indult fejlődésnek, de nem rendelkezik még szükséges közintézményekkel stb. Programomban mint a Nep kerületi elnöke, a pártprogramot összhangba akarom hozni a város érdekéivel.
Dr. Szabó Zsigmond
egészségügyi tanácsos, a NEP-kanizsai társelnöke igy nyilatkoaott:
- Ai én törekvésem az, hogy valamennyien vállvetve, együtt haladva a trianoni elesettségből kiemeljük ezt a határszéli várost.
Tlbolt Lajos
kötolesmester válasza a következő :
- Ml, kisemberek, prograh*rt alig adhatunk ; én a város egyetemes érdekéért akarok dolgozni, közelebbről pedig azért, hogy minél elóbb meginduljanak Nagykanizsán a közmunkák.
Nem nyilatkoznak a nyilas városatyák
A klskanlzsal három uj városatya, mint a nemzeti szocialista párt tagjai, együtt kívántak nyilatkozni miután ők egy eszméért küzdenek. A megfellebbezett klskanlzsal városatyák nevében Sz^bó Gyula, a nyi-laskeresztesek kanizsai vezére meg is Ígérte a nyilatkozatot, az utolsó nap o helyett egy levelpt küldött a következő tartalommal:
•Igen tisztelt Szerkesztő Ur 1 Felkérésére van szerencsém értesíteni, hogy mi csak akkor nyilatkozunk, ha a Zalai Közlöny is nyilaskeresztes lap fesz, ami a nemzetköziek nagy bánatára, a faj magyarok legnagyobb örömére hamarosan be fog következni. /
Bátorság I Hazafim tisztelettel Nagykanizsa, 035. Xll/80.
SuU Gyula Magyar nemzetiszocialista párti képviselők nevében" Ezzel körinterjunkat be Is fejezzük. Nem füzünk hozzá semmit. Min-
den nyilatkozat önmaga helyiett beszél. Még a nyilasok »nemnyUat-kozatac is... i
Tltt wdtill
Frafafelat Mérnkeit, ■ hegyekben .ionban írós déli, dílnyuj.ll .•«, váltató W-hftzct, az ésukt megyékben U már kevesebb kod éi tobb tupadiéi, i höménák-let nem változik lényegesen.
Hóvihar Amerikában
Newyork, december II Az Egyeaült Államokban napok óla ismét heves hóvihar dühöng. Aje elmúlt nap ismét 10 ember fagyott meg;. | , , , ,1 ,1
tMM KOO.OKY
J3BL
MEGKEZDŐDÖTT «
a Részvény Paracelsus sör csnpolnsn
Állandó friss csapolás a Korona, K6zpont, Pannónia és Szever József éttermeiben. Palackokban kapható a csemege- éa fűszerkoreskedóeekbon.
A katolikus bál
január 4-én, szombaton csie, hivatalos ér nagyszabású megnyitója ksz a kanizsai farsangnak. Megérkezik erre
vitéz Tabódy Tibor Zala vármegye főispánja, n bál fővédnöke is és jelen lesznek a város és a környék polgári és katonai notabl-lltásql caak ugy, mint a na£> katolikus család minden tagja a krisztusi
egyenlőség szcretteljes jegyében. •
A műsor, arav\'lyet már részletesen iímertettühk, érdekes, színes és vál\' tozatos 1- az. A njegnyitó beszédet a főispán mondja. Si\'-mlér István hegedűművész, a székesfehérvári ze nőiskola Igazgatóju és Blcrmann Ferenc, a fehérvári vak kántor lesznek a műsor vendégei. Szaval Adu. tmvlch Kártolyné és Schf-ta Gyula tftncöl Hígul Baba. Muzsikát a honvéd zenekar. Palotást táncol 6 pár.
Estélyi ruha nem kötelező. •
\\ Jegyelővétel olyan lendülettel Indult meg, hogy máris gondot okoz a rendéi őségnek a jelentkezők elhelyezése. Az előjegyzett jegyeket éppen ezért szíveskedjenek sürgősen átvenni a2 egyházközségi irodában
A gyotaorMMt, gyomornyomát, béísárpangás, aftwi vírbfcsé#, nsffy-foku erjedő rom tnlésztéi, Tehér nyelvlepedék, kábult«Ag, fülzúgás, halvány i restin, ntlsrén, kedtétien-•ég ajerni{6§*ete« .Ferenc József keserűvíz haitnálala állal Igen tok tMen hamarosan elmúlik.
Naptár; 1036 év január 1. Rom. «*t Ujóv. Protestáns Újév. Izraelita Teb. hó a - Január 2. csütörtök. Rom. kat Makár. Protestáns Abel. Izraelita Teb. hé 7.
Gyógyszertárt éjjeli wolgáUt e hó 15 tői a .Fekete Sas» gyó«yte<rtár Ffl-ut ö. éa a kUkanlttai gyógyszertár.
<ifl*fördö nyitva reggel o órától mt* 0 éráig (bétfö, szerda, péntek Motáo Mása égése n Isi mii li i
Az alispán újévi üzenete Nagykanizsa város közönségének
A-vizsgálat mindent rendben talált a városházán
Hétfőn délelőtt Nagykanizsára érkezett Böd(/ Zoltán alispán, hogy a városházán folyamatban lévő hl vatalos vizsgálaton részt vegyen. A városi ügymenet és számadási vizsgálatokat a bizottság hétfőn délután befejezte, Amikor Bődy Zoltán alispán és vitéz Márk számvevőségi főnök a bizottság többi tagjaival visszautazott Zalaegerszegre. i Alkalmunk \\olt Bődy Zoltán oh Mspónnal visszautazása előtt néhány p"roes beszélgetést folytatni. Az al-
ispán az uj .esztendő alkalmával azt üzeni Nagvjklnlzsa város közönségének, hogy legyünk meggyőződve : Nagykanizsa megyei város éppen olyan közei áll a vármegye szívéhez, mint a megye bármely más vá« rosa. Az uj esztendő alkalmából a legjobbakat kivánjp Nagykanizsa város közönségének, i
Bődy alispán a városnáf eszközölt hivatalvizsgáint során mindent a leg nagyobb rendben taláít.
Az is baj, ha nem verik meg a borellenőrt..,
A furfangos borcBempész, aki „tudja már, hogyan keP critUInl"
Majfcr Boldizsár nagykanizsai la-kos közismert stemöy a borellen-örök platt. Ha kocsija a hegyrtli |0v«t Mlllnik a Magyar-utca felöl és a közelben véletlenül boreltenőr tartózkodik, akkor abból rendszerint ba) származik, dc mindkét télre, mert nem egy könnyen adja meg majját Major Boldizsár, akit csak a közelmúltban ítéltek cl hatósági köteg elleni erőszak.^vétsége miatt 8 hónapi fogházra s inóst Ismét emlall Alit a bírák elölt könnyű teatJiértíi bUntellével súlyosbítva.
Tóth János ellenőr nlég az Gsz folyamán egy hetivásár alkalmával
megpillantolta Major Boldizsár szénával megrakott szekéréi, de a széna közöl kikandikált a boroshordó Is. < Major Boldizsár Ismerte az ellen, őrt és amikor kölcsönösen tiKgpllt lantolták egjTufet, rákiáltott a kocsisára, hogy forduljon viasza, mert Itt az ellenőr. Tóth odaugrott a kocsi <-lé és ,Vfogla a lovfckat. Major erre ezekkel a szavakkal ugrott le a szekérről:
- Tudom már, hogyan k*ll bánni a hatósági közeggel! Nem fogom mogotni, csak lefogom, amíg a ko esi elmegy, f-
Eiz<4 le is fogta hátulról az el-
A Centrólban nagy vidám
SZILVESZTÉR-EST1 #
A kAwáháx és áttaram hangulatos ktolM.
• Bltiaa mailati aak móka, Mnovarawqr Artékaa niaraményakhal, díjtalan Ma-ranoaamalao-aoraalta, hólabda-, siar-pantin-oaata, stalaHaoh Uno aradatl kalapokkal
lenőrt, akivei dulakodni kezdett, mert Tólh nem akarta elengedni a gyeplöszárat. Majd elővette Ma;or a bicskáját s jnlg félkezdvel lefogta Tóthot, a másik kezével elvágta a gyeplőszárat, amelyet Tóth a dulakodás során sem engedett el, pedig akkor már több h lyen vérzett.
A kocsis n lovak közé csapott s a borral együtt visszament a hegyre.
A törvényszék bönöan. k tMá\'ta Major Boldizsárt ós 5 hónapi fogházra ilélie.
Az Ítélet ellen Major Boldizsár MSebbczett.
0 nehi érzi magái bűnösnek. . Pedig az 6 hónapon felül még 28-öt Is bőven megérdemelne.
lesvolt a kántor-próba a plébánián
A «káhtorháboru» utolsó ftkktfrijja kétíőn délután zajlott la a fefcncrendi plébánia-templomban megtartott Jcán-torválasztással. Mint megírtuk, a hat pályázó közül az egyik kanizsai kieseti « pályásaiból. MatkovlCR Gyula kántortanító pedig próba eWtt Visszalépett így négy pályázó raérto össze tudását a kijelölt bizottság és nagyszámú érdeklődő előtt.
A négy pályázó volt: Gazdag István jelenlegi kanizsai segédkántor, aki 1930-ban végezte Szegeden a \'tanítóképzőt, tnajd Makóra került segédkántornak, onnnn 1033-ban Nagykanizsára. Azóta itt rtiftkődik, most a plébánia-tctaplomban, aeelótt a felső-templomban.
Dr. Poros Géza rákosszentmihályl segédkántor. Jogi doktorátusa van, majd két éve a zeneművészeti főiskola egyházzcaci tan&fctkán, résztvett a regaul kolostorban az yyházzencl fanuímányutóu. 20 évesj lu33 óta rá-kosszcntmihályon stegédkánto*.
Rátz Alajos, a kanizsai káWorcsalád fl», 1034-ben végezte Jetaen a tanítóképzőt az egri kattMHcus tanítóképzőben, azóta Nagykanizsán mint fceiyetteskáutor fungál a plébánián, majd a felsőUtnplokuban.
Szóka Imre veszprémi fiu, gimnáziumi érettségivel, majd inegszerezto a kántori oklevelet, 27 éves, jelenleg Mezőkövesden segédkántor.
A pályázók a templomban megtartott kántorpróbán egy-egy szabadon választott éneket é4 orgonadarabotf, majd kótótt éneket és oMpnaszámot adtak elő, továbbá korálls énekeket* lapról, orgonaklsérettel; modulációkat, rögtönözve és responzóriumokat. A bl-zottóág eiután a fehérterembe vonult,
1936. év estélyiruha-tíjdonságai beérkeztek.
Kielölt szükségletét fedezi, okvetlenül tekintse meg elkápráztatóan azép és dus választékomat
Klrschner Divatáruház, m 3.
HH6 január 1.
ahol a szertartástani részből, egyháztörténetemből, összhangzattanból ^s zeneelméletből leoltok » pályázók.
A pályázók zenei felkészültsége és tudása meglepte a bizottságot, a város Vezetőit és a közönséget. A közel nógy órás vizsgának beillő próba eredményét a zenei bizottság egy minősítési lajKm foglalta össze, amelyet felterjesztettek a megyéspüspökhöz. Az egyházi hatóság megteszi n jelölésekot és annak visszaérkezése után az egyházközség és a város együttesen választ a jelöltek közül.
Lakodalom a Simon Pista báosléknál
Lakodalomra jött meghívás Kiska-nizsáról: Simon István bátyánk, a híres kortes-nóták költőjének házába. Civilben hentes és mészáros üzlet a vendéglátó ház eleje, de most lakodal-mus díszben pompázik minden. A kapuval szemközt eifra \'Isten hozott, felírás, a hurkatöltő műhely kisajta-ján pedig íelirás: RUHaTAR!. A fogasokon színes bougyorkendök u városi bundák mellett. Zsebre gyűrtük a ruhatári eédulát (az is voitl), aztán következett a vendégek bevonulása. I)r, Krátky István polgármestert, Ba-bochay György földbirtokost szíves öröm-zaj -fogadta. Három szobában volt terítve. A középsőben a Sárközibanda kezelte a szárazfát. A fő-asztívj felett a falon koesikeréknyi faragott kulacs.
— Csurig tele — mondta a házigazdi* — és a vendégek addig cl nem mohetnek, míg meg nem felelnek neki.
Ez a csutora a Simon Pista bácsi büszkesége. Már t. í. az egyik büszkesége. Mert a másik a póttöm kis szöszke unokája, aki a bemutatkozás elől az asztal alá bujt, de félperc múlva már a szerkesztő bácsi ölében mesélte, hogy;
— Szaloncukrot is hozott a Jézuska, meg- olyan í»abát, ami alszik a szemével.
Van aztán ínég egy büszkesége Simon bátyánknak. Kállay Tibor arcképe (a Tolnai első boritékoldalúról) berámázva és körüldiszitve zöldággal, meg nemzctipántlikával. I.evelot Is irt a kegyelmes ur a lakodalomra, mert l»ogy eljönni nem tudott leghűbb hívéhez bokros elfoglaltsága miatt. Meg ö segítette hozzá a vőlegényt is az esküvőhöz azáltal, hogy megszerezte neki az idehelvezést. Szcpetneki hadiárva gyerek \'a. vőlegény, távirda-fclvigyázó. Jól vág a sulidig alakhoz a kis fekete film-bajusz es a pompásan feszülő frakk. A menyasszony szép és finom jelenség, üde és aranyos ós csupa mosoly. Az édesapja jobbkeze az üzletben, ellátja a hus-széket egész egyedül is. Maga főzte ki saját lakodalmát is. Meg az iskolában is csupa \' jeles volt mindjg —■ büszkélkedik az örömapa. (És mi megállapítottuk, hogy jeles kalkulust érdemel a konyhában is. Meg a táncban is.) Pedig szigorú kritikus ám a Simon Pista bácsi. Mivelhogy ő maga is tökéletesen érti a sütés-főzés ínrfangos mesterségét.
Miklós páter eskette a JialalokatJ. Horváth Ferenc hentesmester és az Orógtfpa nős fia, az ifjabb Simon István voltak a tanuk. Azt mondják:
Több nép volt a templomban, mint három Mánián.. (Pedig a kiskanizsai Utániak ugyancsak népesek szoktak
ZALAI VOCbONtf
SZILVESZTER-EST
kUI0nf4U mókákkal
a Wollák-vendéglőben. KltBnő borok! Olcsó árak! CigAnyz«n«I
Ezúton kivánok boldog újévet kedves vendégeimnek.
lenni!) Miklós atya beszéde könnyeket csalt a szemekbe.
A konyhán csak majorságból 72 darab lelte halálát a nagy napra. Azonkívül malac, meg minden egyéb jó ten\\érdek mennyiségben. Lehetetlen mindent mégannyi vendégnek is elfogyasztani. í
— Ami megmarad, nttn vés* kárba, — mondja a házigazda, két hétig is lakodalom-formán eszegetünk, iszo-gatíink.
Meg azt mondja Simon Pista bácsi:
— Egy esztendeje veszegettem, szedegettem nekik mindent. Itt laknak a szomszédban .a Dely doktor ur házában. Bútort a városban rendeltein nekik, a konyhabútort itt csinálja az asztalos. Lisztet, sót, szakajtóba a yö-röshajmát, meg Zsákba a krumplit, — mindent bcállitotlam nekik. A többit szerezzék meg maguk! Én is magam szereztem mindent. Ennek a háznak minden tégláját magam rákion a inej-terba. A fórhénci pincémben 10.000 tégla van. Pedig egy gyufaszálam se volt, amikor mi kezdtük... Most is csak az van, amit az Isten adott és amit a feleségemimcl ketten, a két kezüukkel összedolgoztunk. Az a kolbász. amit étt megtoltötlcfuí életemben, háromszor is elérne Fiúméig meg vissza ...
A\' lakodalmas Vacsora közben dr. Krátky polgármester, mondott szép felköszöntőt a fiatal párra. Vidáman csendültek össze utána az 1928-as för-héncivcl tele poharak.
Mire a menyasszonytánc a gazdag vacsora után megkezdődött, már vidáman csillogtak a szemek. Babicsék és Kollaricsék asztal-feléil már meg-megeredt a nóta és simon Pista bácsi is bugylibicskát rakatott hangfogónak a hegedűre, mcglibbentetfe a piros zsebbevaló keszkenőjét és ugy nótázta cl a legfrissebb sütetü |>olitlkai ver-sezetét a minapi választásról, meg a titkos választójogról.
fijfélt elverték már a város felett őrködő tornyokon az órák, mikor a kiskanizsai <töltésen, hazafelé bandukoltunk. A lakodalmas házból még jó darabig utánunk zengett a ropogós csodás szupora zümmögése. A csillagok is jókedvűen hunyorgattak le arrafelé, ahol egy becsületes élet becsületes munkájának sínéiről most indult el egy uj élet-vonat a holnap rózsaszín derengése felé.
(M)
vidám Szllvester-est
a Pannoniában. Clgányzana I
Reggel korhely- és bableves!
■ars** MMfy Lajos
fogást kér
vtndéglta.
EMLÉKEZTETŐ
Deedmber tl.
Ae Iparoskör Szllveszter.estje a ■ékházban.
A Kalh. Legényegylet és a* altisztek kóiös szilveszteri kabaréestje. A fütöháai kézművesek jótékouy Szilvesztere a Markóban. Gábor-tánciskola szilveszter* az Iparoskór földszintjén. JauuAr 4. , Katolikus bál. Január 5.
Fr«nthftrcűs-bál. Leventebál Kisk*ni23án. Jtatouér 11.
NTE 70 éves Jubiláris ünnepségeit megnyitó műsoros tánoestély *z Iparoskörben. wmkf 12.
fi órakor tea-est a Missziósházban. Iir. Nőegylet mesedélutánj* a Ka-Minóban 4 órakor. JamAr 18.
Evangélikus •stély. v
J
MOt is loUtQsfy*
Az. ujtszieudíí utútdcu uaftfa, Öcöutüuk Utyeu dús Is tiszta, fnúii az, ABC-szapftOH UoSfa.
Hutte
Gondé Géza motoros balesete a törvényszék előtt
A kocsist, aki a karambolt okozta, 6 heti fogházra ét 1000 pengő kár megtérítésére ítélték
A Zalai Közlöny annak idején részletesen ismertette Gunde Géza motorkerékpár balesetét, amely a gelsoi országútin történt.
Ez év szeptember 21-én Gunde Géza hivatalos útjáról hazafelé tartott motorkerékpárján. A motorkerékpár lassított selx\'sséggcl ment, mert az . utat l>orfelhö takarta s igy csak az utolsó pillanatban vette észre, hogy vele szemben egy fával megrakott szekér jön a jobboldalon. A motoros, hogy az összeütközést elkerülje, az árokba akart fordulni, de már nem volt ideje, mert a sZekér lőcse elkapta a motorkerékpárt s azt mintegy 50 fokos szögben fordította, Gunde pedig magas Ívben az úttestre repült. A "-ekét a karambol után meg sem állt, ott hagyta az országúton a szerencsétlenül Járt motorost, ukit egy biciklis^ tálát meg, orvosért, mentőkért tclcfo-hált.
Gunde Gézát azonnal kórházba szállították, ahol megállapították, hogy
egyel>ek mellett a szem felett sulyo» sebet és jobb slpc$»ont-törést szenvedett. Gundet 9 hétig kezelték a kanizsai kórházban, majd Budapestre szállították, ahol még 0-8 heti kezelésre van szüksége. A nagykanizsai kir. törvényszék most foglalkozott ez üggyel és Gcttlnger Mihály kocsis ellen gondatlanságból okozott * súlyos testb sértés büntette elmén emelt váÜKT
A vádlott védekezése során tagadta, hogy jobb oldalon haladt, de azt beismerte, hogy az ut közepén és nem a szabályos baloldalon ment. A védő kérdésére, hogy miért nem állt meg a karambol után, azt felelte^ hogy nagyon megijedt és félelmében non mert megállni.
A törvényszék bűnösnek mondta ki Gettingcr Mihályt és ezért 6 heti fogházra, valamint közel JL000 pengő kár megfizetésire kötelezte.
Az ítélet ellen az ügyész és a védő fellebbezett.
TUNGSRAM
t
fUM KÖZLÖNY.
1938. |anuár 1.
Színpompás estélyi selyem-ujdoniágok
Szövet vászon, szőnyeg és damaszt áruk
divatüzlet
Nagykanizsa, Ffl-ut 14. sz.
A nagykanizsai róm. kath. egyházközség szociális működése
A nagykanizsai róm. kath. egy-MikOues - élén P. Cirfusz Vik-torin quárdlán plébánossal, nemcsak híveinek vallási, lelki szükségleteiről gondoskodik, nemcsak felkeresi betegeit, szenvedőit hanem .nagy szociális működés! fejt ki. így többek kozott lehelövé lelte híveinek azt is, hogy a legsúlyosabb Időben, amikor a családfő, vagy a c alád-nak valamely tagja elhalálozik, segélyt, temetkezési költséget és egyebet is kaphasson. Megbecsülhetetlen Intézkedés ez, hiszen a legtöbb esetben a legsúlyosabban érinti a családot valamely tagjának, főleg a családfőnek, a kenyerkeresőnek az elhalálozása. Néhány rövid h\'napja csak, hogy a rk, egyházközség ezen a téren működik és most az év vé-
fin megállapítható, hogy löbb mint 00 tagját sikerüli beszervezni a Magyar Élet és Járadék Bizloslló Intézet temetkezési osztályába. A Magyar Élei és Járadék Blilosló Szövetkezel elnöke gróf Széchenyi Viktor főispán, a magyar közélet kiváló tagja, vezetője pedig lovag Slernöd István vezérigazgató, kir. kormányfötanácsos, a magyar gazdasági élei Ismert kllünösége, minden nemes, hazafias és vnllásos mozgalomnak mecénása. Valóságos áldás ez a kisebb jövedelmű családoknak és egyeseknek egyaránt, mert az élei legválságosabb pillanataiban olt lerem a segilő kéz, amely leveszi a legnehezebb gondot az Itlmaradollak vállairól. A Magyar Elet és Járadék oly előnyöket nyujl, ugy és annyira szolgálja a nála beirt tagoknak érdekelt, Irgy ezért lülön köszönet járna a rk. egyházközségnek, hogy híveit idetömöil-telte.
A lefolyt kedvező esztendő arra buzdította a róm. kalh. egyházközséget, hogy az u| esztendőben még u eddiginél Is fokozottabban szolgálja az egyházközség tagjainak érdekeli, jólítét, szociális viszonyai! és még szorossbban belekapcsi I6J-(ék a Magyar Élet és Járadék szervezetébe, amely nagyban előmozdítja az állástalan szellemi erők elhelyezkedéséi kUlönbőző csoportjaiban és oaztályalban és III Is olyat •Ikol, ami a legteljesebb elismerési váltja kl minden vonalon.
A Magyar Élei és Járadék Blzlo-siló Intézet rendkívüli előzékenységévé, a tagjain való aegitenl kész-
ségével, tanácsadásaival, lekötelező figyelmességével olyan kedvező légköri teremtett, hogy a nagykanizsai és környéki biztosítási szikmát uralja, tagjai folyton gyarapodnak, szaporodnak és a vallásos, hazafias, szociális és karitatív, mini sport irányú" egyesülelekkel, szervezetekkel való legszorosabb kapcsolata lehelövé teszi számára, hogy páratlan kedvezményekel és előnyöket nyújthasson mindazoknak, akik szolgála-lait igénybe veszik.
Postl Ernő, az intézel nagykanizsai kirendeltségének főnöke érti a módját, hogyan keli kiépíteni, fejleszteni, naggyá lenni, az egész du-nántull hálózatul kiterjeszteni ennek a nagylövőju, elsőrendű Inlézmény-nek, amelynek kitűnőségéi maga a nagykanizsai róm. kath. egyházköz ség Ismerte fel akkor, amikor tagjait beajánlotta.
A nagykanizsai rk. egyházközség úttörő munkája.után egymás után jöttek a lobbi városok, Igy Zalaegerszeg, Kaposvár és a löbbl du-nániuli városok, melyek N gykani-zsa minlájára részt vesznek abban a szociális, karitatív és provldenclá-II? munkában, amit a Migyar Élet és Járadék országszerte kifejt.
Nagykanizsa közönsége csak hálás lehel P. Cir/usz Vlktorlu plébános quárdiánnak azért, liojy a kapcsolatot a rk egyházközség és a
Magyar Élei és Járadék közOlt meg teremtette.
Az 1936. uj epz\'endő a munka, az lnlenslvitáb, a még nagyobb humanizmus esztendeje lesz a Magyar Élei és Járadék Bizlosiló Intézel nagykanizsai kirendeltsége számára, amelynek élén oyan kiváló és rend kívül előzékeny férfiú áll, mint Postl Ernő vezérlilkár. (—)
B. a. i. kJ
A Zalai Közlöny mtndan ol-vatilánah, lóbarál/ánah, üzlet Méntk dírüttbb it boldotabb magyar a/ttzUndfl kíván a szerkesztősig is kiadóhivatal.
(Halálozás)
Hoffmfliin Henrik .kádármester fc-leséae, szül. tüpzlg Fanny, kedden diíleTött íél 11 órakor elhunyt. 511 tfves volt. NugyiiiaYi\'ltsógü, löbb nyelvel Ixjsxólő, melegszívű asszony volt, uki széles kórbet! élvezte életében a mogérdamalt becsülést és szeretetet. Temetése Január 2-án lí <y-.ik >r lesz. A flyásíbH borult család ir;Snt vilrosszcrto nagy és őszinte a részvél.
Crepo de Chla. P 1.00, marocaln I\' 2\'28, Iraprlmó P 14H minden színben ós dl-vatmlalákbaa Slnger Dlvatárubázban.
Városi Mozgó. Kedden délutAn 5 éa 7-kor. A világot meghódított gyönyörű Ilim:
Az eszményi asszony
■ főszerepben a nagy filmsztár Katherlnc Hepburn. Remek kísérő műsor. Mindkét előadás fillérei.
Városi ós Nép mozgó
December 81-én, Szllvetzter este 9 órai kezdettel mindkét moziban I
Az eszményi asszony
Katherlne Hepburn fószerepléaivel,
Mulassunk reggelig
Hernunn Thlmlg, Magda Schnelder éa Sleiák Leó val ■ mozi 7 kilométer hosszú világvárosi műsora.
Minden jegy mellé egy nyerő számot kap a látogató.
Nagy tombolajiték I Malac, pezsgő stb. nyereményekkel.
Mirs6kelt«n felemelt helyárak I
Városi Mozgó, im év január í-tői 5-ig.
Az Saaics vidék! városok megelőzésével Nagykanizsán előszOr Jókai Mór örökbecsű regényének lllmváltozala:
Az uj földesúr
A magyar lllmgyártáa bflszkesége. Szereplők: Somlai Artúr, Caorloa Oyula, Uzár Mária, Jávor Pál, Egri Mária, Uray Hl^li í4í»iew\' Kálmán, Peery Pfrl, Makláry Zollán, Mályl Oerő éa Gordon Zlla. - Regény, amit mindenki ol-vaaoltl Film, amit mindenkinek meg kell nézni I
Rendes llHlvámk f\'?"d„íu«)k 8»\'<ia, szombat, vasárnap 8, 5, asouilOB upiyttlttl. 7 áa 9, a többi napokon 5, 7 6. 0 írakor
— (Anyakönyvi hlrak)
Nagykanizsán uz ehnult héten 5 Bj\'ermek született, :» flu és 2 leány: Dcne József városi kertész és Németh .Máriának rk. fia, Koesls Antal határ-(irtörzsörinestcr és Kiss Margitnak rk. fia, Nagy l.ajos távírda munkás és
Miilei Máriának rk. leánya, Szerdahelyi József földműves és Aucr Juliannának rk. leánya, (lál László esizinadla mester és Bálint Anniinak rk. fia. — Halálozás 7 volt: HAklovszky Anna rk. 17 hónapos, Hébol Ignácné Frelfogl Terézia 50 éves, Csarankó Mihály nyűg. Máv. segédtiszt rk. «."> éves, Tóth Mária városi szegény rk. 08 éves, űzv.
SZILVESZTER-EST
az UJsOrház vendéglőben.

lngy<
Kitűnő kadarka bor Elaőrendtl 6telek! Jó clgányxeuórfil gjndoskodvn vaal
Boldog újévet kíván Kosztolitz Géza
vendéglős.
Halász Elekné Vörös Mária városi szegény rk. 75 éves, özv. Cseresnyés Pálné (íerebics Mária rk. 75 éves, Kolongya György napszámos rk. 01 éves. — Házasságkötés 9: Pilczer József magántisztviselő . izi;. és Polgár Ilona rk., Kemény Károly ékszerész izr. (Budapest) és Rerény Magdolna izr., Farkas Ferenc földműves rk. és Radics Mária rk., Rróz György távírda felvigyázó rk. (Nagyatád) és Simon Mária rk., Szilágyi \' Zsigmond városi utkaparó rk. és Németh lírzsébet rk., Szabó (lyörgy kovács segéd rk. és Rohman .Mária rk., Raluskó József napszámos rk. és Vadász Julianna rk., Tóth János lakatos segéd rk. (Budaj*st) éH Czlndcrics Mária rk. (Rudapest), Mllel Lásxló földműves rk. és Szmodics Erzsébet rk.
— (A Szepetneki Daloskör)
január 12-én nagyszabású életjelt ad magáról, amely messze tul hangzik a község ^határain. A kitűnő dalárda rendezésében a szepetneki intelligencia tagjaiból álló műkedvelő gárda előadja u Gyurkóvles-leányökát, utána pedig táncmulatság lesz. * Az ünnep védnökeinek sorában a nagykanizsai közélet több vczcfőjéuek hevét találjuk. A kedves, szép estére sokan kimennek Nagykanizsáról.
— A Jégvilágba
vezeti Az Én Újságom most kezdődő uj regénye a kisfiúkat, kisleányokat. Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal, Budapest,-; VI., Andrássy-ut 10.\' Előfizetés negyedévre 2 pengő.
Nép Mozgó. 1936. január 1. Csak egy napi Két sláger egy műsorban I
1. Hi történt az éjjel?
1. Autós emberrablók. 2. A gyéniá,(király. 3. Angyal a bűn-tanyán. 4. A milliomos ékszerrablás 5. Az áruló gyűrű. 6. 50.000 márkás Jutalom. 7. Két kecskeszakállas bandita. 8. Hajsza az óceánjárón. — Ezenkívül:
2 Ovifám Előadások kezdete délután 3, 5, • VrHdn. éa este 7 és 9 órakor.
Q««k 20, 40, 80 filléres helyárakkal I
__ZALAI KÖZLÖNY____
UJ béke-akció körvonalai a láthatáron
Anglia szeretné a békés kibontakozást, de nem akar kezdeményeznl — Eden meg fog próbálkozni az olaj tilalommal - Keletafrikában sikerOU teljesen kiépíteni az oUsz hadtápvonalakat
Tévedésből kapott bizalmat Laval a kamarában
JE» _
Awott áüafoibM levé o6k, if,u anyák WbbgftrnTekea astzonyok az tnyhe éi természetes „Ferenc József keierQvUnek már mérsékelt adagokban való hasíná ata által is kömtyfl ét hig flraést, agyvriatén rendes gyomor- és btlmüköd\'st érnek cl.
— (A Osntrál Szilveszter-estjén)
a már megkedvelt Hungária tene-karban a mókát és hangulatot Juno, « mesuge dobos szolgáltatja.
— (Vadászok figyelmébe I)
Megjelent «A vadászjegy és fygyver-igazolvány illetékére vonatkbzó jogszabályok, joggyakorlat és magyarázatok gyűjteménye* c. mö, amelyet Nyulászy Zoltán pénzügyminiszteri titkár, a m. kir. Közigazgatási Bíróság elnöki titkára dr. Perlaky Károly Közigazgatási Bírósági tanácsjegyző, dr. Heko <iábor pénzügyi titkár és Jávor Lajos pénzügyi számvizsgáló szerkesztettek. A könyv 120 oldalon ismerteti a vonatkoeó általános és anyagi jogszabályokat és minden va-dástnnk, községi jegyzőnek vadász-társulatoknak nélkülözhetetlen segédkönyve. Ara 5 pengő, megrendelhető a kiadóhivatal utján.
- Bu tervété rlá* nem «ondl T«lJ«a bctendaséMkct T«odUT&r%Mtey6> rUx tétfizetésfi>, sM kumiitroentewn U wát-ltunk. Kopstaáo tatoránihii, Horthy Miklósul 4.
— <A sínek 4a wvrsiágut haroa)
Száz éves a vnsut... Illusztrált újságok régi metszeteket közölnek a gőz-mozdony első útjáról. Az egykori krónikás fel jegyei, hogy n fuvarosok vasvillával támadtak nz első vonatvezetőkre és magam is olvastam még, liogy amikor Komárom és Érsekújvár krteMt megindult a vonala a komáromi. fuvarosok felszaggatták « síneket. Kimúlt egy évszázad és n — vasut is Mezd kimenni a divatból. Most a dkslizsánc romantikája, tár viwza modern kiadásban — lialvnn kiloindte-fltw tempóban. Ezt ItcR éreznem, Valahányszor Pest és Bécs között az irtat autó cáron lessem meg. Egy évben legalább hussszor. Mióta elészór tnd.ih el a bécsi Sdhwarzenbergplatzról- az autóbusz, nzótn nem utaztam a császárvárosba vonntem. Talán legjobban tetszik nekem az, hogy itt teljes a demokrácia. Nincsenek osztályok. Hiányaik a harmadik osztály fapadja és nincsen különbség utas és utas között. Az emberek ennélfogva jobban felmelegszenek. Győrben, ahol meg-dbédelQnk, vagy meguzsonnázunkr már valamennyien baritok vagynftk. Tudjuk, hogy ki hotfftan jón és hova megy. Az utazás gyors. Amig azonban a vasut utasai számára az 4Uomás rttm más, mint egy percig tartó unalmas intermezzó, addig ml, az autóbuszok boldog ittasai látjuk is azt a vidéket, amelyen keresztülszágulduak. •Mi a városból a várost, u faluból a ÍWut látjuk és nem a falu szélére tolt sSürke állomási épületet. Valahogyan a delizsáncon való utazásnak romantikáját lkozza vissza a Barry dr. autóbusza, tia gyorsabb tempóban is. A sínek históriája csak száz esztendőre HJ\'ulik vissza, az országút -sok ezer-\' éves, Traiánus utja még ma is épségben szállítja az utast, az Aldunán... A* országút és a sinek harcában nz 1 otszágut lett a győztes. Akinek Bécs-1 bén van dolga, annak szívből taná-eltolhatom,- vonat helyett üljön az aMtóbusara.. - (p. j.)
Modern nlnti* ptHnt forotrtáli wő-
ámS8k\' fiitotferrtéf8 Ö8azekötök rok,Am";
— KJt u| ,9gimmyl
•kezdi a Magyar Lányok uJ negyedét. ffbesZAéft és vers, kotta, érdekes cikktik, a rejtvényollmpiász első fordulója, német, francia, angol nyelvleckék, kézimunka, divat, mindezt meg-, \'hálják a leányok, \'legkedvesebb lap-1 jvík újévi számában. MutatVftay«*ftu# I küld a kiadóhivatal, Budapest, VI..
Páiis, december 81
A külpolitikai vita lezárása után a belpolitikai szenvedélyek is kiss.it lecsillapodtak. Laval helyzetét megerősítette az a kedvező visszhang, amely beszédéne a Vtlföldl sajtóban keletkezett.
Baloldali politikai körökben nagy Izgalmat keltett, hogy a Laval külpolitikai beszédét Lezáró izgalmas szavazatban 12 ellenzéki képvisalő szavazatát tévesen a kormány javéra Írták. Az Ouvre megállapítása az<Tint a bizalmat tehát 288 .384 ellenében elvetették, dejt francia törvények érielmében ^az utólagos helyreigazítás a szavazás eredményét már nem érintheti.
zetet szeretnének, amely nem volna részletekbe menő. Ezt a tervezetet Laval javaslatára tanulmányozásiba adnák ki a Népszövetség 13-as bizottságának. Lehetségesnek tartják, hogy Eden nem csatlakozna ehhez a javaslathoz, hanem előbb megpróbálná a ktfolajtüalom kimondását életbeléptetni. ,
Olaszország biztos a dolgában Milano, december 81 Az olasz sajtó nagy b\'lkesadóssol foglalkozik Mussolini b szédével, a mely rámutat arra, hogy Olaszor* szágot nem terheli felelőség a Páris Iondoni békejavaslat kudarcáért. Olaszország el\'enségei nem akarják megérteni, hogy Keletafrika olaBz megszállása végleges és Olaszország teljesen biztos a vállalkozás sikerében. «
Fr.nt-hlrek
Asmara, dooember 81 Az utóbbi napokban dúló heves harcokban az abesszinek a jelentések szerint kb. 4900 halottat vcey tettek. Ezze/ szemben az olaszok halott-veszteségei : 14 tiszt, , 29 fehér és 384 benszülött katona.
Páris, december 8J Római értesülés saerint Púrisban ugy tudják, hogy Badogllo tábornok az olasz hadtápvonntat teljtaon kiépítette. [
Diplomáciai téren az o\'asz-abesz-szin ügyben három héten belül semtri fontosabb lépés nem várható.
£AaUl áUaatfUltár frurmjn
Budapest, december 31 A mfnistlmlnöks«g»n kedden \'délelőtt búcsúztatták eá dr. Antal István Igazságügyé UUmtitlcár, veit íajtófönö-köt, aki szívélyes módon vett bucsut a veta egyttt «et»s& miKrilWI.
Az HTE jubiláris tá&eestélye
A Nagykanizsai Torna Bgylet hét évtized óta hordja bacsékattel a város piros-ezüst szineit
A JubUéris tanepafeck soweatát a
január U-iki műsoros táncestély vezeti be. Hét évtized óta, a háborúi évek kivételével, minden évben megrendezte az NTE ezeket az estélyeket Az estéáyek korú! az 1W0. éti érdemei említést, amikor az NTE a .város hölgyei által kéwitett pompás, ma is meglévő selyem zászlóját szentelte fel s az ugyanakkor rendezett első országos tomawveny rémtifevőinek tiszteletére táncestélyt is Urtott. Az N\'l\'E-nek ezen • tánccjftélyén ax egész ország sportifjusága táncolt, hisz valamennyi, akkor meglevő egylet elküldte Nagykanizsára a vers^yzőlt A juniMicok közét ox IMS. W kell felemlíteni. Bizonyára vanauk még, akik emlékeznek rá, hogy mily pompásan sikerült ez az ünnepély I Egyetlen baj volt csuk. Ennivaló nem volt A sánei korcsmáros készülődésének hire mttíi s előad «*ie kilábolták éléstárát a somogyi betyárok...
A mostani, Jubiláris tsté^y is íé* nyes siloer >egyóben indul A^djsz-védnöuséget a magyar sport veiére> Hóman Bálint kultuszminiszter vfil-lalta cl. A.főv^dnökbk közt helyet foglat a vármegye főispánja és aí* ispánja, a vára# fimtggyUlési kép vÍMlA>e és fér>srttÉiári tagja, az Országuk Testnevelési Tanács elnöke, a kultuszminisztérium testnevelési Ügyosztályának vezetője, a MOTESz elnöke s a táratgyiet Zrínyi TE elnöke. A^műsoron a zeneiskola tanárai KpMptlDdl M BÍ iNTE nek Magyaivruig III. o. cu .patbajnokl cbilével bltoihéikeüí.
JlAlgytomAn cwpuUL |
híI tévc<Uab«l non kapuit meghívót és arra Igényt tart, Lainpcrtti Imre városház I. em. Tí xt, alítí igény-.lhet. t
jegyeket eISvé»tlb»n Yigö Endra lllotsz>rlárában iehet biztosítani. >
— s».a.k
az újság olvasAsu kézben nagy ilzommunkát vógex. Ha tökéletaa fényű, megbízható Tnng.ram dnplaipl-.rétlámpAt használunk, ugy neiuczak szemünk jár Jól, hanem viszonylag kevesebb áramot Is fogyasztunk, tehát a duplaspirállámpa igazán gazdaságos világítást UBosIL
- KzUsUvlasMk lHHi lendkírOl I<l4nyós bútorvásárlást alk^oaa. MnMra ibefeoéetéaek, tdkHliki Jó ^riMM^ iboiixu lejáratú részletre, aőt ktmtí-
meaUMa U hmphmtók KepsMH 4M0f áftűuUben, Hoitky MUiAwrf A.
London, december 81 A békeköz veti tés munkája nagyon lassan halad előre. Laval Edenre vár a kezdeményezésben, de az angol kormány nem akar ujabb köz-vetítő lépést tenni. Hangoztatják, hogy az ujabb javaslatnak a /Jép-szöveiségböl kell kiindulni és őzért kte^bb európai áHamo\'.tat biztatnak, hogy terjesszenek elő a Hoare -Laval békejavaslaton alapuló ujabb béketervöt, úq azt ne részletezzék, Inkább csak éltalánosságban vázolják.
Anglia hajlandó békBInl
Páris, december 81 Az Ouvre értesülése szerint az angol kormány többsége hajlandó vtrtna a békülékenység útjára térni, hogy az olasz-abesszln viszály el-K*ntéteít elsimítsák. Egy olyan terve-
RendKiwuli olcsósns
Mattersdorfer
divaftOxIatéban
Tcutsch drogériával szemben, Fő-ut I.
ix Összes raktáron levő férfi kalapokat szenzációs olosónlkiérustttom I
WrdessenaZalai Közlönyben
Rózsák, dta^éLív^
I szegély- á. fulteMarA.iáab- és tü-IsvelOsk, príma mzgcsemetövel olcsóa szotgll mi
t SALAI WgjMW 1936 fagfa 1.
Boldog uj évet kiván kedves vendégelnek és jóbarátainak KollariU Géza art- 4t hülgyfodráaz Boldog ujévat kíván FI5CHEI, KÖNYVKERESKEDÉS MfMsa «• lró»>«r«k r.hlár* NAGYKANIZSÁN, Horthy Mlklós>ut 1. sz. éa kéri a jövábon 1* a szíva* jóindulata támogatást. TELEFON i US. SXASI <
Boldog uj évet kívánnak t. üzletfeleiknek és jóbarátaiknak Schlaas Testvérek könyv- ét paplrkereskedflk Igen tisztelt üzletfelelt az újesztendő alkalmával köszönti ERDŐS JÓZSEF hirdető-Iroda tulajdonos Budapest, VI , TirázkSrut 55 Teleion: 12-5.38. Boldog uj évet kíván Wledermann Béla kárpitos és dlszltö ■ ötvös-tér SS. Boldog uj évet kíván mélyen tisztelt vevőinek és Ismerőseinek Adlar Mlksáné
Boldog u) évet kíván nb. vendégeinek, jóbarátainak és Ismerőseinek tutm. FILIPOVITS url- és hölgyfodrász Boldog uj évet kiván jóbarátainak és tisztelt vevőinek U- Bablts Lajos Mélyen tisztelt megrendelőimnek hálásan köszönöm az simult és folyamán volt szíves jóindulata támogatásukat és egy szerencsés BOLDOG UJ ESZTENDŐT KÍVÁNVA tisztelettel kérem, hogy nagyrabecstllt pártfogásukat az uj esztendőben U tentartanl szíveskedjenek. Kiváló tisztelettel Popp Oszkár ctpétxmftrr
Boldog uj évet kiván t. vendégeinek Szever József Iparon vendéglős Kedves vendégeimnek és Ismerőseimnek boldog uj évet kívánok Ö2V. Gutmann Manóné M>BW KlrAly ,vsndtglö
Nagykanizsa viroi Központi Szeszfőzdéje (a törvényszék mellett). Ajánl príma minőségű eredeti szilva-,meggy .barack-,körte-, seprfl-, törköly-pálInkAt, m«&ibfoku borpárlatot. ■ladáa nagyban és kleslnybsn. Név- és születésnapokra, ünnepekre, ajánlunk nagyon szép Cyclamen, Primula és más csarspas virágokat és növényeket. Petermano kertésiet Báthory-utca 22.
Boldog uj évet kiván a mélyen tisztelt vevöközönségnek Golensítj Dlutüilet l Boldog uj évet kíván a mélyen tisztelt üzletfelelnek Wijilti Utóda Ofenbeck UujtltmMís


Boldog u] évet kíván mélyen tisztelt üzletfelelnek és jólsmerfiseinek Bozzmy Istvin Nagykéntua Kedves vendégeimnek és Ismerőseimnek boldog uj évet kívánok Oparnlcza Károly vendéglős BIZTOSÍTÁSI és KÖZGAZDASÁGI LAPOK E lap « évi fennállása alatt fényesen beigazolta szükséges <• nélkülözhetetlen voltál ét méltón rászolgált arra a hatalmas párt-togáira, melyben a szakkörök részesítették éa hivalaltól Is ajánlották. A lap s legjobban értesOlt azskujság, amely pontosan beszámol a blitoalió Intézetek működéséről, közli a kinevezéseket, előléptetéseket, tontoasbb biztosítási pereket, híreket, belföldi eseményekel <a kéteseteket. .Kallóid" rovatóban beszámol ai Idegen országokban történtekről. Aki a szakmában állást vagy tisztviselőt keres, az leghamarabb e lapnál hirdet. TÖRVÉNYKEZÉS: s biztosítás <i pénzögyl ludlcatura, külföldi államok törvényhozási mozgalma! (s egyéb idevágó szakkérdések megvitatása. NAPIHÍREK: az Ostzes bel- és koHoldl fontosabb események UmertetéM. * TÖKE ÉS PÉNZÜOYi az elmúlt hét kOzgazdaaágl eseményeinek ismertetése ét megbeszélése. ÜZLETI SZEMLE: az Ostzes Intézetek forgalmának, mérlegének ismertetését, meg-birálásót foglalja magában. KÜLFÖLD: rovata páratlan a maga nemében a értesüléseivel megelízi, valamint a kullOldl biztosítás eieményei Ismertetésében még a legrégibb kolloid! lapokat is túlszárnyalja. ELŐFIZETÉSI ARA r EGÉSZ ÉVRE 12 PBNOÖ. A lap mindig pártatlan, magaa színvonalú A kiadóhivatal biztosítási kérdésekben, káresetekben Ingyen ad felvilágosítást éa ulbalgsiitáal. Kérjen mutatványszámot a kiadóhivataltól t BUDAPEST, VI.. VÓRÓBMARTY-UTCA 43. SZ. TELEFON: AUT. 209—29.
Boldog uj évet kíván mélyen tisztelt vevőinek Kapoll Ferenc bentes és mészáros Boldog uj évet kívánnak a mélyen tisztelt vevőknek és jóbarátaiknak Májon Testvérek mükösiörüsök
Boldog uj évet kiván QftdArházy Lajos szállodás Boldog uj évet kíván Igen tisztelt vevőinek Neufeld Jakab lűiila- is szénkereskedS Xlrály-utot 52. Telafaa 111
Boldog uj évet kiván LSbl Béla szűcs «-m a. Békés, boldog uj évet kivánok -n. t. vevőimnek Lenk Caj etán a „Hargita\'1 MM* tulajdonosa
Boldog uj évet kiván kedves vevőinek és Ismerőseinek IQ. Petermtnn József mlIktrtisM Boldog uj évet kiván mélyen tisztelt vevőinek és Ismerőseinek Petrlcs Gyula hentea és mészáros
1956 január 1
ZALA! KÖZLÖNY
MODERN
LAKBERENDEZÉS
otthonos, ízléses és nem drága,
kapható
^ U U1UIU1IU3) 1Z.IC3C3 C9 J1C1II Ui
flj M kedvező feltételekkel is kap
Kopstein
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
Hoflmann Henrik uey a
maga, mint gyermekei: Anny és Edlth, valamint a megboldogul! testvérei: Elnzlg Bern-bárd (Berlin) és Lányiné Elnilg Irén (Budapest) úgyszintén az egész rokonság nevében fájdalomtól megtörten, de Isten akaratában megnyugodva Jelen-II, hogy szerelett jó felesége, a legjobb anya, Illetve testvér és rokon
Hofbnann Henrlkné
aa. Klaalf Fassssy
rövid szenvedés után ma d. e. \'/•II órakor 59 éves korában elhuny!.
Temetése csütörtökön, 1936. Január 2-án d. u. 8 órakor lesz az lzr. temeló halottasházából.
Nagykanizsa, 1935. dec. 31. Részvéllátogatások mellőiéiét kérjük.
KÖZGAZDASÁG
Taraé«jtíz»a«
Iránytűt I Jóltartott, Jorgalom ; ctendu. »>u Iliin. T7-C» 18 10-1850 78-a, 1825—1865, Tt-f 1840-1810. 80-ai 1865-1895 drniánt. 77-« 1700 18 05.
1806-18-20, 79-es 18 20-1835, 80-n 1835-18,-0. — Ro» pntvldikl 1615.1629. más 16-15-16 30. Zab o| kttiép 17 50-17-60. — Tengeri u] Itailnlill ab bpest 14 40-1450.
Kludj. a taptulajdonoi KOifazdaitgl Rt Outanberg Nyomda « Délialal Upkl.dí Vállalata Nagykmntlláil. rstelOs kiadd i Zalai Károly. Inteiiubaa leletoa; Nagykanltaa 78. illa
HUZATOS
lakását
LÉGZÁRÓVAL
szlgeteltesse. Kaphatót
III1G1 ÉS SZEQfl CEülEL
Mindent együtt talál
aj
A szállodában i
teljes komfortot. A kávéházban!
100 újságot. A aöröiöbeni
200étslkülönlegssséget és Bura Sándor olgány-
muzslkáját.
A télikariban i
dilutánt-sst! tánoot ti ,, llnlozky rádió Jazz-zsns-karát.
Budapest, Rákéczl-ut 58.
A Metropole valamennyi üzemében elfogadják fizetésként a Frovlnola kedvexnié-nyea pengftexelvénrt.
„Farlnax Olgant"
gazdasági daráló- és lucernatírlőgép.
Minden szemes terményt, lucerna, lóherszénát, olajpogácsákat, csontokat, az őrlemények falmalaga-déaa nélkül darálja. Tenjjerlszár tépésre alkalmas. Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Kia halyen elfér, mert kQIOn oiklont alkalmazni Mm kall.
Besxorezhetó: Hofherr8chranti— Clayton-Shuttleworth Magyar Gépgyári Müvek Rt. képviseleténél i
onszAo júzbef
mg, mfltrágys, zsák, növényvédelmi szerek kereskedésében
Nngykanlzs*, Erzsébet-tér 10. (A birésig BMlUtt.) Teleion: 130.
borkiméréssel loglalH
MM
Az 1924. évi IX. és az 1929. X. törvénycikknek a bortörvény fonlosabb rendelkezéseit tartalmazó és felltlnó helyen kifüggesztésre rendelt kivonata újból beszerezhető
a Zala! Xlzlíiy klaúdhlf staJálai
Fö-ut 6.
Ara darabonként, kemény kartonlapra húzva I pengd.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az utolsó havi elölizelé >1 nyugis f elmutalása melle!!
napi 2 fillérért
tagja lehet a IBbbtztr kgtrtn nagykanizsai Horváth-Nl, ujságüzlet kSlcBnkSnyviárd-nak. Vagyis havi 60 filléréit a .Zalai Közlöny" minden előfizetője
annyi könyvit vthtt hl havonta a kölctSn-könyvtárból, ahányat cseA tl tud oívaunt
Az előfizetési nyugta felmutatói kötetenként 8 filléres kedvezményes kolcsöudljért kapnak könyveket a Horváth-kölcsönkönvvtárban akkor is, ha s havi kedvezményt nem óhajtják igénybevenni.

ZALAI KÖZLÖNY
1930. Iltluát 1.
mér mm
Közkedvelt vászoneladási akciónk
megkezdődött!
ScfiUtx - vásson
minden Kelengye dlsxeí
Olcsó áraink és Kiváló minőségein* évről-évre toKoxscáK vásxoneladdsainlc slKerét i
>- \\ AsztalnemOek
óriási
választékban!
Áru&áLs,
APRÓHIRDETÉSEK
i i. 10 u^
____________________4 u4 * Illiír.h.l.O;...
I w.lg 40 MIUr dnl.. IC,Ml u4 ) lliHr
JIUMMIIM.
U< mteal csak <SM*1-MTc eiabedalme.ott r efckukkióe MIokeeÓYit lebel. Óv.-slliny atánialoklól. Sorlel vaaka-

Majflt MnH, Caengeev-«l III. Nyitva ntfa tIMI Mii 7-tf T-yuleietnvágli Kiaaiaa 4»yea |etvefc u IpuieeKlIetben. Omke-ban, Kaoa-níl. 81
re megblsbi iveeaal. Kai
labató, {41 litü mim.
BfrtatMak, bdt bátorok, dpdk, retl-kttlúk leatéee eiekezerien i ,R ím■ mö-jaetógyárban^eazkóiOltetnek. üylJUtelep!
Salát (unélB kerecMnyl wtlH édtikéi lebír bar UtcreikM P —-66-4rt kep-- u. &
TbHáUl lagoleaóbban xtesbeU ba, Saállngerníl.
Eolvöe-téi 31.
13
■M ét rnÁntlfm kl<4rólea nailralte-irtÜAnM fevttteaaon Cvttkí hUtyta Fial « «"4
f^aAHVvaH uradalmi talboralin klmé-iM mtr I Ittor mennyiségben meg kardlem Pogányvárl regyee 40 HIT.. Pogányvirt «de4.(ulilkig H HU. ti-nüsláal adóval. - Orou Károly föld-birtokol Batttiyány-utca. 26.
JoW» nö elmenne aiMaMaaak, vt-
dttre la. Cím: Ersaóbel-tír 17., bUmee-
UtM herceg-ertca Vt. tUm .1.111 modem, WaauMa lakásból álló .Illa, ked raafi HaeUal leintelek mellell, lulányos lm tttéi. Érdeklődni lehet: Néplale-rákp4ulárn4l, Caangaty-«l 4. 4911
Remtor
az Ideáll* hordozható Portabls írógép
205 P.
12 havi 18 részletre.
Köztlsztvls.iók 18 havM3 pangói részlatr*.
Qyárl kópvisoiő:
Szabó Antal irógép-szaküzlete
Ffl-ut B.
Páratlan kedvezmény a Zalai EtaMny elfa«61nak
A í óváros egyik eteórangu szállodájával, a csendet és központi fekvésű
István király SzáUoda
(VL, Podmanlozky-utoa S.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasótok 20 százalékos kedvezménnyel kaphal|ák a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, közponli fűtés, lelelon, 11(1 slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáll. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a (elenlkezó olvaaók részére.
iban ftetal*
•mbar, kl |ól tud latinul, napi 2 ólára lel-vétetik glnmailaUbor. Clm a kisdób.a.
NlOpmajort eeedaaigba. ]eleulkeiáe Na«y-kanlua, Kishludy n. 20._4009
■Mankáa ulcal lakás a tannal kiadó PeUttat II. 49<J<
apr4, Hsat. hafdalnnt. Hetes-leld Mimi matiaartin. 48W
MlInalaa I Legnjabb, legsrebb kl.l-■ unka-ntlnttkal flilírekfal eldralsol Bchmné, Zárd. utca. 4MI
OlosA MaHa kapható Maa-Hat háihoa a<4Hltva •« pengd, a faltolt la máteraáasáakónt 1 pe«4. — Malollca btromlnyosnll: Irialkel-«és> II. aa
Mlraka asabásiat, ranás, ssakvisagal klklpiéa aóistkaM dl|aUatri BdyebBal Caangetj-at 34 4834
EMreadfl vlllartalket, telez4a aurtnll nagyaigban, la 4- «a u| rl.ll.iat hoidö-UUlben, BalalonmlrUn váiiuljoa. Clm a Ma«al|agytn>dában. 4904
Kaasladban X án, a 128 aiian híclpí lUaaradl Ttveaen «lo«ar4l| cip\'t aal-vcakedjea az Illáid viHzakttldeat. Ruha-táras. 4907
Üiyaa, BMgMzható -aaek. Hoilhy-ul 37.
ka-
4902
Jól ltot mU>*mmt.i keteaek tebiul: 1-ere. Tóthná, Ballhy4ay-a. 22. 4911
Bútorozol! eioba IBrdSaaaka-hiii\' nála Hal fanuár alie|«re kiadó, Roigonyl-n >.. emelet. 4912
Jtx
Iddelea nariaahkaaal olcaóíit Batlhyány-a. 2. Házmeater 4911
!*•■. > la«MaJ*MM II r\'"** I* rn MteU L<fté^ TttWrt. M^^nMIku HVM* PMaláa taMr.
78. t*wyMB 2 *ii*m
Nafjkanlu., 1986. január 8. péntek
Ara 12 HU.
1 • 1

\'ounmi xriisr
FeleMa uerkeutf: Barbarita Lajoa
I1UMM tow Mn a gall M UHm.
VutuiWtl i, kUttbiUli lA»< Sm
2x2 = 5
WHéler mfjrfegyíéstk a 8 Órai Újság „hitetés tudósításáéhoz
Aktti—tvol
A 8 órai Újság nagykanizsai tudósítást közölt a vasárnapi számában az éppen 9 nappal azelőtt lezajlott nagykanizsai választásról, b
cimü:
Hlfkut tudósítás egy •százszázalékos « Nep-gyö®e Jeniről - Hány per centes bukás a 100 százalékos diadal ? - Hogyan dolgozott a , gózH henger Nagykanizsán? 1
Eme. hangzatos elmek után majd csak hogy nem azt igyekszik bizonygatni a 8 Orai Újság, hogy a Nep megbukott a kanizsai vála&zt táaon.
Enyhe derűvel vagy harsogó kacajjal (ki-ki a temperamentuma szerint) lehetne napirendre térni a kárbaveszett igyekezett felett, amellyel azt akarják bebizonyítani, hogy kétszer kettő nem négy, hanem öt, de ha mégis négy, akkor is tulajdonképpen öt, csak éppen hogy négynek látszik. Mégsem térünk felette szó nélkül napirendre, mert egyes ténybeli megállapításul valósággal kihívják a cáfolatot és annak tanulságait.
\' N^ofiíUfft "pwws/Hr
Kezdjük mindjárt ott, hogy • -hiteles tudósítás» megjelenésén\' csekély 0 napig keltett várni. Párlsból, Lon. donból, Abessziniából aznap hozza tn^g a Újság a híreket Nagy-
kanissártl — h» a Nep gfőz - 9 nap múlva. Feltételezhető-?, hogy i\\ 8 Orai Újság 0 napig, ül a kanizsai választásról iubóIó tudósításon, ha auuak a választásnak az eredménye csakugyau «lesújtó. a Neprw nézve, mint ahogyan azt az Wézett tudósítás beállítja ? A l) napig érteit tudósítás csak annyit bironylt, \' hogy milyen keserves munka volt a kanizsai Nep-gy őseimet ugy kificamítani, hogy a 8 Orai Újságnak mégse kelljen szó nélkül elmennie a kanizsai választás eredménye mellett. Ha a nagykanizsai Nep-győzclem csakugyan az ellenzék diadalát Jetenti, akkor mtért kellett a uomira prematur horáeluszi elvét alkuluuHtai «S ujságealnálAs technikájának .mai állása mellettT
Pont fordtíva
Azt Írja > a »hl«eles tudósítás,* hogy a kanizsai választás alkalmával >10 rendes és 19 .póttagot* kellett választani. A ^hitelesség* tehát mindjárt a. tudósítás claö sorában megbukott, mert pontosan forditva történt j— 19 és 10 póttagot
vátasztotf ■ Nagykanizsa.
A hitelességből letet/ eme vizsga után mtndrnktnek a megtWsére k-biznl, hogy mit higyjen .hiteles* • t*\'k a 8 Orai Újság további megáila-tftásaiból.
\'A kanizsai-választás -egy csepp a tengerben,. _ jrja a 8 órai Újság, íróval Wm számit, hogy az a pár •oU>a| oolgár, akit megválasztotta^
milyen párthoz tartozik.
Ebben van valami Igazság. De. hogy azt a néhány városatyát egy £1.000 lakosú város válasÉíytta meg, uzt mégse tessék klfelojteui a számításból. Es ha egy 31.000 lakosú város ekkora fölénnyel buktatta meg az ullouzákl listákat, akkor valószínűleg nem csak 01 a pár újdonsült városatya a Nep hitvallója, hanem az egész város hatalmas többségi". Nem 10, még ke-vésbbé 10 városatya politikai áUás-foglalását jelenti ez a választás, hanem az ősi kuruckodásba beleunt városét: — Nagykanizsáét. fis ezt tahin mégsem lehet egy fölényes kézlegyintéssel elintézni I
farcta vetetlenek
Panusakilelik a »hlteies* tudósító, hogy a Független Polgárok Pártját >kinevezték« Bethlen-pártnak, pedig annak »st\'mml köze nincsen az országos politikához.*
Ejnye... ejnye !
Elfelejtették volna, hogy a 8 Ufaágnak Nagykanizsán Is vannak olvasói?
Avagy puszta véletlen, hogy u \'N"mneti Etrység nagykanlzsul táfco ráben senki sem Bethlen-párti, viszont a Független Polgárok Pártjában mindenki Bethlen-párti ?
t-s tíz te politikától távolálló, egy. sz«rü véletlen, hogy a Független Polgárok Pártja ugyanezen a néven* szállt harcba <s ugyanezen u néven és ugyanazzal a választási vezérkarral aratott nehéznek nem mond-" ható győzelmet, amikor gróf Bethlen Istvánt\'egy eilsnjelölt nélküli választáson Nagykanizsa képviselőjévé választó ta ?
Ml történt itt ?
A Bethlen-párt megtagadta a saját embereit, mert ez egyszer -Istenein, mindenkivel megesik 1 -elveszítették a hsroot ? Ha győzünk : B\'ihlen-párt, ha veszitünk : semmi közünk Bethlenhoz?
Nos : - ehhez is kell annyi gerinc, mint amennyivel a .hiteles tudói sitás« szerint a Nep-párti puha-gerincü polgárok .hordják dacosan a téglát.*
Ad vocem: gerinc!
Különben Is: — miért kell puha gerinc ahhoz, hogy tfalaki kormánypárti tegyen? Ez n&n lehet éppen olyan becsületes és szilárd meggyőződés, mint az ellenzéki álláspont? Ml jogon sajátítja ki magának bárki, hogy csak neki van gerince és meggyőződése és mindenki, gki mást vall: - jforioctetenf Ml Jogon? Talán mert minden Nep-tag a kormánytól vár valamit ? fis még ha igy volna is, ntfnnylvel gerincesebb dolog valamit várni éa előlegeket elfogadni a holnapi kormánytól?
A»*ocsm4*
PsnMhkodlk a 8 Orai Újság,
>A váteKtés előtt svN«p emberei
hónapokon keresztül házról * házra gyűjtötték az aláírásokat.. Ifr\'teken
keresztül végig gyűlésezték az ősz-szes kocsmákat, amelyekben az elfogyasztott ételek és itatok ára a N<\'p kasszáját terhelte...*
Hajlandók vagyunk ezzel szemben bizonyítani, hogy
1. a $ícp semmiféle aláírásokat nem gyűjtött, hiszen a városi választásoknál ntnes aJénlás és nincs aláirás. Ezt az ócska fegyvert a kudarccal végződött pSpGunenti választások szótárából szelték elő. Tévedni emberi dolog.S
2. a Vaskapu és egyéb kanizsai korcsmák tanúsága szerint a Független Polgárok már akkor esténként pártkasszára korcsmáztak, a mikor a N«\'p még nem is tett lépéseket a választás külső megszervezése érdekében. A Nep csak tanítvány lehetett vöfna ezen a téren.
Avagy az,ellenzék ugy gondolta, hogy amig ők minden utca korcsmáit már hónapokkal elflbb megszállták, agitáltak, dolgoztak nddi\'i a Nep-nek ölbe tett kézzel, szervezkedés nélkül kellett olvna belemennie a választási küzdelembe ? Nem lett v^/nn kicsit egyoldalú ez a választás ? Nem volt elég egyszer e\'.tenfél nélkül »diada« aratni* ?
A fi/l,h.n£r
tA főispán és három képviselő Járt^ Nagykanizsád a szavazópolgárokat és agitált. - írja a 8 Orai Újság.
Ehhez először Is főispánnak is, kép-j viselőknek is ugyanannyi joga lennej mint bárki másnak. De nem .Járták^ Nagykanizsát, mert ennek olyan hangi zása van, mintha heteken át Itt lettek volua, holott u főispán mindössze 21,1 a képviselők pedig (nem három, hanem kettő) tl órát töltöttek Nagyka-i ulzsán éa ezalatt sem a választópolgárokat Járták, hanem ket nyilvános gyűlésen mortiltak beszédeket, \'ahol minden pártállásu ember egyaránt megjelenhetett.
Egyebekben |>cdig nem mondaná meg a 8 Orai Újság, hogy milyen ethikai vagy törvényes alapon lehetne megtiltani a Nep-képviselŐknek, hogy az országban bárhol a törvényadta lehetőségek határain belül éppen ugy .agitáljanak, mint ahogyan® hónapok óta hangos az ország minden része Eckhardték és a többi ellenzéki vezérek vidéki klrucoauásaitól?
Miért "gőzhenger, ez akkor, ha a Nep csinálja és — a Nep győz?
ígéretekben ez a választási kampány sem volt szegény*, - olvassuk a sthMcles* tudósításban.
Bizony nem !
Igéi t az ellenzék középitkezésc ket, amiket minden részében a világnak csak a kormányhatalom akaratával lehet megvalósítani. Az Ígéretek torén mindenesetre ez volt a i«kord. Hogy a kormány Mteépitke-zési\'kkel fogja megjutalmazni a ka-nizsaiakatr-ha.a* ellenzékre szavaz-saak...
Olvassuk\' tovább : »Av Nep-korte-sek az adó elengedéstől a családi há<ig raiacírnt beígértek * Ezzel sz*\'niben a Független Polgárok legfőbb választási fegyvere az ^ adó-
k szállítás wlt. Ez benne fOlt i a nyomtatott plakátjukban.1A városházi politikájuk gerinoe is-az volt, hogy ők küzdenek egyedül a-közterhek csökkentéséért. Mig a Nep-szónok a főtepán-lálogaUiskor is azt hangsúlyozta a népgyűléseken, hogy adót fizetni kell, mert ebből tartják fenn az állam anyagi kereteit . és hogy ne üljenek fef senkinek, aki azt igérl, hogy elengedi az adót. .
$«ek tények, melyekre száz meg1 száz tanú van ! í
■Terror II
«A választás napján — szól a pfc-nasz — mozgósították az összes állami intézmények tisztikarát, munkásságát, a korcsmárosokat, trafikoso-kat...»
Elkoptatott mentsége ez is az ellenzéki bukásoknak. Azonkívül: — nem Igaz. A posta és a vasút a legsrámot-tevőbb állami intézmény Nagykanizsán. Nos hát: — a posta és a <rasut a karácsonyi forgalom miatt nem Audta elengedni még szavazni sem az {alkalmazottainak nagy tömegeit, uom-hogy «mozgósitanl> engedto volua őket.
Tisztelt .hiteles, ludósitó: — ezt is szeríelett könnyű bizonyitaul!
A pppir-lakaró
Gyenge lábon áll az a pomikhi
eszme, amely a szavazócédulák pat pírjának minősége szerint nye« vagy vészit egy választáson. <
Kékes színárnyalatú volt a\'Nep-szsvazólap ? Akjtor nyilván ugyan* annyival különbözött a Nép-szavazólap az ellenzékitől, mint megfordítva. Ez legjobb esetben Is a tész-k\'teredmények Wöközl nyilvántartása szempontjából jelenthetne valamit, de egy politikai program átütő erején egyáltalán nem változtathat. Ez. 11 kivül Is annyiféle lista forgott közkézen és annyiféle papir-árnytd&tbah, hogy szint0 gyeneldcsm hat az elvek harcában papirossal takarózni. Ki kU?
• Ac eredmény 6 rendes és 1 pótlag-ság az ellenzék juvára» — áíltpUja nteg a .\'hiteles," mert a gimnázium igazgatója és n plébános dr. Welsz Lajossal és a 3 klskanlzsal nyllaske-resztessel együtt hozzájuk tartozik, csak az első kettőt «a Nep is. felvette listájára.
Tény, hogy Magas direktor és Cztrfusz plébános a Nep lhtáWn tettek városatyák. Ez is cllctaséki gj-ő-zelem ?
Ténv, hogy Magast is, Czlrfuszt Is a Nep Jelölte előbb é* ns \'ellenzék azért \\ vette fel a listájára, hogy a NjClijlistának ezt a két népszerű vezetőjét ugyartcsak élre-állitásával ellensúlyozza és egyben zavart keltsen a listavezetők azonosságával. Ugyanezt tette az ellenzék, mint amiről hírlapi tiltakozó nyilatkozatok tanúskodtak, amikor t. I. olyanokat vettek f«lel megkérdezés nélkül, vagy határozott ellenkezés ellenére listáikra, akik vökön szerepelni nem akartak.
A UnMgta«MU>s gffoetem dteaő-ségét a Nep" készséggel átengedi < a Független Polgároknak.
Hol a qyAtihm?
J5zt kérdezi a .hiteles.* Mert -
mattWttLQWtí
1938. lanuif 3,
ul mundja - pl. a II. kerületben 1)80 szavaló van ós csak 413 szavazott Nemzeti Egységre. Itta naiv I
Nézzük csak untaként a azámokat I Ugy, ahogyan voltak I
Igaz : - II. kerületben 980 szavazó van. Ebből leszavuzott 683 és a 883-ból 413 a Nep-re « H i Független Polgárok lejjjjulyusabb egyéniségére. Itt volt a legnagyobb harc éa (dr. Wetez Lajos egyetlen mandátuma kivételével, uhui azonban 140 listán dr. Weisz Lajoson kívül az összes többi függellen polgárokat is kihúzták) - ebben a kerületben értek cl legtöbbet az ellenzéki listák, máshol mindenütt sokkal kevesebbet. |
Az I. kerületben 1246 azavazó közül - Igaz - csak 671) azavazott. U» a nem-azavazOkut ml jogon könyveli el magának az ellenzék ? Vt-azont az 5711 leadott szavazatból caak 162 jutott az ellenzéknek és 442 a Nep-nek I
Erek a hiteles szántok, kedves •hiteles. 1 Ez nem tendenciózus bravúr a számokkal, htuMn a választital jegyzökönyvek adatai.
Tanultén
Akinek viazket, az vakaródzlk. Akinek nem viazket, az mosolyogva nézi. De nem sokáig. Mert az idö drága. Menni kell tovább, építeni keit az utat tovább. Minél több Ilyen majdnem ellenzéki .győzelem., annál gyorsabban érünk cl mia célhoz.
Itarbarlti Lajos
A gyomorfájás, gyomoinyomás, bélsát pangás, aihasl vérbőség, nagyfokú eijedö rossz emésztés, tehér nyelviepedek, kábultság, fülzúgás, halvány arcszín, migrén, kedvetieu-ség a természetes .Ferenc József" keserűvíz használata által Igen sok esetben hamarosan elmúlik. Az or> vosl világ azért nyilatkozik > legna gyobb elismeréssel a magyar Ferenc Jóxaef víziói, mett hatása Izgékony oéirendszcru egyéneknél ls megbízható és rendkívül enyhe.
Eső!
Prognózis: Élénk izél, tóbb helyen eső, a hegyekben hava-záa, a hőmérséklet kelet lelól, valőazlnüleg klasé csökken, nyugaton alig változik.
i Január 3. péntek Rom. kat. Genovéva Protestáns Benjámin. Israel. Teb. hó S.
Gyógysssrtári éjjeli asolgálat e hó ll-« • ,P»M> Sas* gyógjm«-tír pánt I. ál a klakauiaMi gyógy*erUr.
fiflsfOrriö nyitva na>l « órától Mi B órá% (Mtló, péntek Mután
tHddai fém nap nókaek).
A HONSz nyilatkozata a Slnger-Szemelő ügyben
Első fokon igenis eltiltották a kanizsai nagytrafik társtulajdonosát a hadirokkant dm használatától
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek 6s Árvák nagykanizsai caoportja nevében mély tisztelettel kérjük a tekintetes Szerkesztőséget, méltóztassék nagybi-csü lapjában az nláb-biakat közzétenni: .
>A ZalaJ Közlöny nlult évi december hó 30-lki számában dr. Ladányi Arinln budapaeatl ügyvéd nyilatkozatára vonutkozólag a Hadi* rokkanlak, Hadiözvegyek és Árvák nagykanizsai csoportja nevében kö-
telességünknek tart]uk kijelenteni, de tartozunk az Igazságnak ia, hogy határozott tudomásunk van arról, hogy Szemelő Slnger Mártont « hatóság első fokon a hadirokkant cini további használatától eltutotlia.
Az üggyeí - annak jogerőre emelkedéséig - nem kívánunk foglalkozni.
Nagykanizsa, 1936. január hó 2.
A HOflSz helyi csoportjának elnöksége
á kóménylynkban bajt el éjszakára a törvényszék betörője
Helyszíni szemle az Igazságügyi palotában, ahol Török Lajos eljátszotta az egész éjszakát a detektívek előtt
Kéményseprői munkaruhába** kotróseprővel a vállán ott áll teljes •szolgálati felszerelésével* az igazságügyi palota előcsarnokában Török Lajos, a négy hetes izgalmas hajsza után elfogott törvényszéki betörő. . ,
Megállapította a nyomozás, hogy Török italos, kötekedő .ember v$>lt, aki talán éppen ezért nem igen jutóit munkát ós azért kellett faluról falura munkát keresnie, ahoí többnyire ugy intézték el, hogy 50 fillér! nyomtak a markába és tovább en-gedtéty. Anyósa adott menedéket ;<eki és 10 éves gyermekének, fele, sége már korábban meghalt. Töröli Lajos körül a kapitányság egész de-tektivesoportja. Most keli eljátszania előttük az egész december 6 iki éjszakát. Ott vannak a bíróságok tisztviselői, néhány btró is. Ott van a kir. ügyészség vezetője,
vitéz CsMaghu György ügyészségi elnök, továbbá dr. Várhldu Árpád rendőrkapitány, a kapitányság vezetője. i
Török megmutatja, hogyan bujt be december 6-én este a kapun, hogyan ment át az akkor már csendts járásbíróság! folyosón, hol húzódott meg, majd befészkelte magát a kémény kaminjába, ahol addig maradt, amig az altiszt lezárta a kapukat. Mikor ez is elcsendesedett, kimászott rejtekéből és elindult titokzatos éjféli útjára. Első utjn u járásbíróságra vCartótt. Megmutat-, ta, hogy&n nyitotta ki az ajtót, hogyan hatolt be dr. Palit Dénes Já* rásbirósági elnök, majd Stondy Béla irodafőtiszt szobájába, hogyan feszitette fel kampóval a fiókokat és miután nom talált mást,, mint ceruzáké és tollakat, hogyan hányta széjjel és dobálta ki a fió
Legjobb minőségű siffonok 80,90,140,180 cm. szélességben.
Kis végek maradék árban.
Kelengyére és bármely célra nagyon alkalmasak.
Báli ruhaanyagokból dús választék.
l\\mi DiuoiáruMz.
kokból > benne lavő Uratokat, könyveket, lajstromokat. Nem volt azonban szerencséje, - mondotta. Megnyúlt ábrázattal Igyékezsli a lépcsőn felfelé, azonban annyira azomjaa volt a Noha bortól, am»v«á előkészítette magát a luüandna, hogy &bb isben is kiment az udvarra, ott vizet liuzott, Ivott ós újra visszament - >dolgóznl.< Megmutatja, hogyan szedte le kéményseprő vasával az ajtóiéoekct a tőr. vényszéki elnök irodájáról, hogyan törte fel a fiókokat éa nagy csalói dágára itt acm talált pénzt, csuk az elnök óráját éa töltótollát. Csalódva folytatta munkáját az ügyészsé. gen, ahol ugyanígy feszítette le az ajtóiécet több darabban éa Pityer Irodatiszt fiókéból lO.pengőt .zsákmányolt., inig az elnöknél semptlt sem aikjertllt zsákmányolnia, mert az ügyész-ségi pénzeket elővigyázat-ból a fogház acélszekrényébea őrzik. {
Osillaghy elnök felteszi a kérdéatt
- No de mi indította magát orra, hngy éppen az; igazságnnolg^ltatás házában kövesse 3 téttét 1 i
Tjjrök bátran szembe néz a hatósági emberekkel. Érdekes, hogy az egész aktus alatt mindenkinek nyil* tan a szemébe néz, mintha nem la mint bdnfeö, hanem mlsit egy érdekes film főszereplője mozogna az érdeklődé* homloktérében. , .
- Kérem, - mondja — munkáin m-m volt, anyósom tartott kegye, lemből, 10 éveai fiam van, nem volt ndból élnem, hút megpróbáltatna talán tudok Így pénzhez jutni. Hátha nem fognak el..,
- KI segített magának, csaknem egyedül követte ei a betörést 1
- Kérioin, nem segített nekjem senki, mindent magam csinálta*^.
Több mint két órán át tartott! a helyszíni szemle, akkor aztán közrefogták a detektívek éa visszakísér-ték a rendőrségre. I
Török Lajost csütörtök délben átkísérték a kir. ügyészségre. t
A rendőrkapitányság pedig meg-szigorította az igazságügyi palota örizetét. ,
A Rákócziutca 81. azámu házban, ahol Török anyósa lakik szegényt* kis lakásban, hiába várja haza apját a kis Török-gyerek. Nemcsak az apukától kapott ceruzákat, hanem az apját la elvitték tóle. Szegény fiucslkának Bokáig kell vámia, mig újra otthon lát^a a keayértel^iség frontján biinbe esett apját... »
ÍMt)
irányzott bardMgoi, Jortatom i tlinktbb ■na Kun. 77-as 1815-1855, 78-a. 18 30 -1870, 79-M I8U1SS6, 90-«l 1870-H00. d.íilnt. 77-s. 1705 18 10, 78-as 1810-1829, 7S-W I8 2S-1840, 80-u 1840-1855 — Rom paMvkUki 15 25-16 36. mis 16 JO-16 45. Zab sj kOitp 1750-17-60. — Tutvl aj b.d.1.11 at> bput 1465-1480.
ftg] ntntk 11 ti.
tatárainkat áojqaa isssállltolt árakon ár-iaitjak. llouzu ..Járatú bttatra la, kapatmantssse. KopM " káa, Boithr UlklÓMt 4.
Maradók csipkevásár
december hó 30-tól - január hó 5-ig
Szomoiányi áruházban
1M& I«mitr 3_____ZALAI KÖZLÖNY
Legszebb estélyi ruhaanyagok
íraílí j1^*. ténye* hátú crep marocaln taft, bársony crepdaachln
,<náJlC« «alymfk crapaatlnok minden azlnban néhány színben minden színben
P 300-tól . P 2 00-tól P 2 20-től P 3-10-től P t-95-től
a Filléres Divatüzletben
megtekinteni I
i katolikus bál
szék« tömegeit érdeklődéséi mozdl totta Iiiegr nem csak Nagykanizsán, hanem a környéken la Mindenki ott akar k\'nnl eaen a nagy katolikus megmozduláson, ahol a kato\'l\'tus egyesületek a szórakozással kötötték össze a Jótékonyságot, A bál pompás műsorát már ehelyütt kö zöltük, most Inkább a zenekarról, llleUe a zenekarokról és az uj táncrendről emlékezünk meg. A hajnalig tartó tánchoz ugyanis a muzsikát két lenékor szolgáltatja: az egyre kitűnőbb határörzenekar, a mely különösen a kedvderítő wal teret Játszásában utolérhetetlen ée Torma Tóni kitűnő cigányzenekara, amely a rrtagyar nótát van hivatva képviselni. |
Külön említést érdemel a rendezőség ama határozata, amely szerlnl az egyes táncok után a hölgyeket bPlyrp kell vesetnfe Ezzal a mód-az«ivi a tánoosnök állandónn cserélödnek, de viszont kiküszöbölődik az állandó és bosszantó tánckőzbenl lekérés.
l^télyl ruha, mint már megírtuk, nem kőtelező.
A nagysikerűnek ígérkező Katolikus Bál 4-én, szombaton e8|e lcsz az Iparoekör összes emeleti termel
ben. Kezdete fél 9 órakor. •
Az egyházközségi Iroda u| tel\'fo* hívószáma ne. Az elö|egyzett Jegyeket szombat délig tartja fenn a rendezőség, szíveskedjék tehát azokat mindenki átvenni.
Plng-pong blr
Január 5. és 6-án délután 2 órakor kezdődnek a Nagykanizsai Asztali Teanlszezók csapatversenyei. A versenyen résztvesz a KAQSz I és 11 csapata, a 77 \'s cserkészeknek hzin-tén két csapata, a 874« Öregese r-készek csapata Is. A verseny a Rozgonyl utcai iskolában, a 77-os cserltésrek rendezésében történik. A versenyre belépődíj nincs. A rendezőség ezúton » kéri a közönséget, hogy minél:, nagyobb számban jelenjének meg. Ugyancsak felhívja n többi asztali tennisziezők figyelmét arra, hogy Január 4-4«l este 6 óráin benevezéseket elfogad.
Több esküvő, hevesebb születés és több temetés volt 1935-ben Nagykanizsán, mint az előző esztendőben
Nagykanlxia 1935. M népmozgalmi xtatltxHkila - A lefolyt ív vltxxattíxl matat trianoni Nagykanlxia nSptttJMnil
86 ( 65). Vallás szerint: róm. kath 474 (410), rcf. 0 (6), evang. 10 (9), Izr. 40 (43) és 1 görögkeleti. Tüdő-vészben elhunyt 54 (62), rákbetegségben 47 (52), szívbajban 56 (£5), végelgyengülésben 80 (62), öngyilkos lett 8 (II), baleset következtében 10 (10).
Házasságot kölött \'231 pár (100). Vallás szerint : mindkét fél róm. kath. volt 206 (156), izr. IS (83), rel. nem volt (előző évben sem), evsng 1 (1), vegyes házaBság volt 12 (10) esetben. A házasságot kötőitek közül 42 (26) vo\'t az egyik ,fé! özvegy vagy elvált, 11 (16) esetben pedig mind a két fél Özvegy vagy elvált volt.
Nagykanizsa állami anyakönyvi hlvalula kiadta szokásos évvég! statisztikáját az elmúlt év népesedési állapotáról. (Zárójelben mindenütt az előző év adatai.)
1936-ben született 628 gyermek (642), ebből 293 flu volt és 236 leány.
Halva született 26 (36). Házassá gon kívül született 68 (87). Ikirszü-lés 4 (10). Kanlisai szülőktől született 443 (526), vidéki szülőktől 85 (110). A.szUletísek vallás szerint: róm. kath. 504 (695), lzr. 16 (26), ref. 4 (12), evang 4 (10).
Meghull 543 (487), ebből 267 férfi, 286 nő, csecsemő korban 75. Ezek közül kanizsai volt 457 (422), vidéki
Városi Mozgó. i9ae. év január i-iti 5-ig.
Az Összes vidéki városok megelőzésével Nagykanizsán először Jókai Mór Örökbecsű regényének fllmváltozata:
Az uj földesui*
A magyar filmgyártás büszkesége. Szereplök : Somlai Artúr, Csoitos Gyula, Lázár Mária, Jávor Pál, Egri Mária, Uray Tivadar, Rózsahegyi Kálmán, Peery Piri, Makláry Zoltán, Mályi Gerő éa Gordon Zita. — Regény, amit mindenki olvasott! Film, amit mindenkinek meg kell nézni! Danilao halvával? Előadások szerda, szombat, vasárnap y, 5, HOUUtiH IimyaraK. 7 és 9, a többi napokon ő, 7 és 9 órakor.
Karó, kasza és lelki fájdalom
egy Izgalmas végrehajtás históriájában
El k László bírósági végrehajtó éa dr. SzöUötl Pál ügyvéd Knapp Lajos végrehajtóval október 28-án kiszálltak Garaboncra, H rmtínn József 62 éves gazdálkodóhoz, hogy a borát 1 \'foglalják.
Hermann, mikor értesült a foglalásról, előre sietett és a pinceajtóban kaszájával hadonászva, fenyegetőzve megakadályozta, hogy a végrehajtók beléphessenek. Hosz-szabb hadakozás után Ném th eóf-fór egy karóval kiütötte az öreg kezéből a kaszát, aki erre vasvUlát kapott és azzal tevékenykedett, mlg végre Németh és Knapp egyesült erővel letepertedühöngő öreget, aki azonban még a földön s?m adta meg magát, hanem végső elkeseredésében Németh lábába harapott.
Az ör«g vádlott bermészeteaan nem érzi magát bűnösnek és nagy körültekintéssel mondja el a történteket.
- Lelkifájdalmamban egy nagyot káromkodtam, aztán felszólítottam Magyarország törvényalkotóit, hogy távozzanak, de azok a pribékek (itt az elnök rászól, hogy ilyen kifejezést ne használjon, mert azért külön büntetés jár) bírói hatalommal rám törtek. Ekkor lelkem fájdalmában kaszát ragadtam, hogy életemet
megmentsem.
Lelke fájdalmát különös előzze, retettel emlegeti egész tárgyalás alatt.
A tanúkihallgatásnál a védő megkérdezi az egyik tanút, hogy melyikük szórt homokot a vádlott szemé-
be, t. i. nem akarták bántani az öreget és ugy akarták megfékezni, hogy homokot szórnak a szemébe, öreg Itt ismét közbeszól: i - Gondolták : vakulj, paraszt I I A törvényszék nem volt tekintettel Hermann József nagy lelkifájdalmára és bűnösnek talátta hatósági közeg elleni erőszak vétségében és ezért 8 hónapi fogházra Ítélte. I
A^ Ítélet ellen az ügyész éS a vádlott is fellebbezett.
Az aj földesúr
A magyar szépirodalom tegnapjának ^ádcs-bus romantikája elevenedik meg a rohamlépésekben fejlődő magyar filmgyártás segítségével, amikor a \'ehír vásmon megjelent Az Uj földesúr," mindnyájunknak Talán a legelső és legmaradandóbb Jókai-élménye. Ott él, tnotfog, beszél előttünk a regény minden feledhetetlen alakja, kiknek életével, viharzó érzéseivel könyvet olvasó magyar ielkl közősséget érez. .Ott zajlanak a szemünk előtt annak az Időnek nagy történései, a Talpra magyar első megrendülése, o szabadságharc hátborzongatóan lelkes lendülete, az aradi bitók kegyetlen árnyéka, a Kossuth-bankók égő máglyájának könnyeztető patrióta-szomorúsága, a kabinet noir csel szövényeinek misztikus világa, a sötét emlékű Kufstein, a lenyűgözően rémületes szegedi árvíz és a vele küzdő emberi erőfeszítés hervizmusa.
EZ a film nem can\'x azért magyar, mert magyarok csinálták. Ennek a filmnek a /elke ls magyar te eS * lélek minden méterben benne van, .nem csak itt-ott kibukkanó már^ca-disznek, hanem egységes, levendulása régi Időkből életre kelt levegőnek.
Ezt a magyar filmet büszkén nézheti a legkritikusabb magyar kultur-igény ls. Mert mint film, mint szco-nárlum, mint rendezés, mint játék, mint ;gyártás is elsőrangú és méltán hirdetője a magyarság kultúrájának.
_ (W)
— Takarék, szőnyegek, hutonreővetek nagy választékban Singer Divatáru-házban.
1936. év estélyiruha-ujdonságai beérkeztek.
Mielőtt szükségletét fedezi, okvetlenül tekintse meg elkápráztatóan szép és dus választékomat
Kirschner Divatáruház, Fő-ut 3.
tan lamfe.3.
i froithanwmt Mfa
(ACi.ui.tiM
nBHíwt »
^ as Idd
kA Un uienLirlaiiili\\ utluu\\-os estély ui clőeő " ttutátartoz híven II-tkna^sló eseinéine les* as idei farsangnak, amit ml sem lrti.it,,. .< jdKiau, n*llhiigy a lö-
védeóMI » vMMUt fcwáT iadr la \' «
aj estélyen v»kS részvételüket, Így többek Mzmt rttér dr gróf Mim-Dsua Józaef teanól herceg, uk. lm saMnagy, oMfety. Mpvtseló, ai Clim Fmatkarroa Szövetség orsa. veaeMtisatJe, vataiikst Hémray Ferenc. slialéa orsiággy. képviselő, arany sarkantyús viték a grór Batthyány css-lásMM e*>űfl és míg noha mindazok MM* kWi mnajotenéailkkcl foglal •metél aa estély fényéi a ha míg bezaá tesszük aat la, h.igy a lenét • a>. iBr. határőr osztály zenekaia szolgáltatja, ugy már Is jeleihetl.il, hogy fro.imaTrWtt.tlk ezt nr ostélyá-kel la a kitűnően sikerültek lóM iktatják
ÉRTESÍTÉS.
Olt ÍM2)1 nyitotta meg
bt
7I* évtársuiatát
A kOnjim»llll I 1 MjriJMcndS.
WHcrtMötet fiiunk Rttességrs, fEmMtr\',\' Ilit éiWlipfjéflg. A fis-bA Ml n|!f havi Betteetéeetikil
I) >I«J mafcáh a tnővelkanH h«-»M»lf nMwkor kifutók.
flUWBf WfflJW OlRUzlt
í. (D» Hapoch-kás.)
Térm itöf InfifliM W uW kkséftw
KerkaszentkJrály, január J ISrtrt\' *M**Mtóll SiHvesuter « « iMlsnaaeaiWrályí koeesmáb.ai klaeöb MrnMg nsataaitl rtg nóta **> Ménét* Mrtgk vofl CaÉttdor
Ft\'ieia. flw év ftalog EitvAf 91 év* MM f (Wdtnflvo, akik hajnali 3 óra tájban a bor hetében M*n eeOTalkoWlik. Balog végül B kéaát fi fen érövei Caondor hátába mát tolta, oki visnont ágyékon nurta ellenfalét. A vérea kéapárbaj nagy pánikot keltett a torcaiuában. A két aebaailltat a körarvoo bekötözte, uiajd HtafuaáJal akartak a kanizsai mentéim!* de a Ittasakén a poata-aaoigklat flUftk * éraWr keedódlk, Így Mt ufér regg* * órakar lué-faü ktPn^Wf a trtwrtőll, a Isik bttvlltók Rajtidőit ét Bábffftt a nagytané «ál kórházba. Mindkettő állapota
U "■■ \' ---- ---- 1...-^
WW s Bt a s » »^•Wr VMMu~
szláviénak,
Belgrád, jwuár 2 Jugoazttvfftán a mOgtorratl 1935. M i.épaaknWU* avTtal tty miUló
ember él. Mint a statisztikai adk-tnk kimutatták, a lakosság közül több mint <000 meghaUíta * M0 ivet. i
MODERW LEGENDA
Oalemaak- h»K Kaska Hóul bácsi, m. llr. jóv. Illermr és JíjszaMii. IWtuaiWpájo, Jámbor, testes ur, * iseftwlbs. hogy müven nagy vadM*. Vasárnaponként vállra kél • Hinta, vérbea izikMtUI <MA és meló. . * Nfcasett an tel eoha MM báesé, (» ayutssak, fc*feaa nem MgyelM «.
s uésuely évek óts. példás frigy f.lzi Málcsi néalhea. Saaasében ma is váltoaaálanul a
A kisváros nyugalma* rejtekábél M Mi aasMálkk taalalae éta sk.
.. tlsoda-a, hogy teliset ráaóe tatotlak Utol bácsira, Uálcsl uíün t
Oly sajtalaaul falat a sorsuk addig Illetékek és dunutosok kósótt. A aaiialnlsé^s aaúi «Mipáa agy nétaap »««/ <W vadáuaT rétéir t|N.«aóR.
Caoda-e, hogy most \\sfate n-\'.gigézvn te kánt egymássá hóaem és tejet... £s Uéal bácsi hümm.lg: - Párosa,
MN,
nem i.rébálk..sn.. .k meg ml ts saleT
Férfi-sajáMg a «áll>llM6k«fv, a É& vlatoat korám sem oty nteréaa tlymaktóa vélt us..s< la SMcal aéal, ho«y CMfkIhMMf Wo ss offéw.
Szabódik, zsórtól. . ám as ó alivét is fűti — a vágy 7 Wi»l- a kíváncsisAg.. És pár nap nuilyu tifrakéstea dtizzadl
ai ócska bótónd és a hátlisák
ltösúnk régiméd! brlftasaljában laput két Pnivtas-ia-jegyfuaet, amellyel inald a budapestieknek csengő, válód! pénz helyett fttet. A helybeli tlmMellségnM veftr, a ptros-fehér-zóld sietvényeket • a névértéknél a három síin Us, husi, liarealnc peroeatlel kedvMmáuyeatbb.
Fowtenwnl a harmtiK pengót éra sWlféujtlél\'í RuMoönéjiyel •(ftrtt. Vltágoe tál, ta.gy mla.len harminc pengén
megspórol Uy módon kerek hat.il
Jáessdla ta lénl liánl jó nejéiiek ás ketykáa a brtfUsnira csapott:
— Élzet majd csak Idbirunk, telkem,
édea,
a dTá|a Ffcslea la egy-két aapMI
A vonaton a rántott csirke kólbeo Málcsi néni csak aggódott tovább:
— <U teáz, !ít majd nem fogadjuk el
télttak
a mnga HdsMinsMhl paptnisátt Méltatlankodva UirLolU le térje:
— Hogy jut eszedbe ilyen dőreség 1 1* telijük csak be, hogy a azlve
mélyén
0 U sas.rtolt egy klttíkét.
As uj korból beérték annyival, hogy egy rádiót vettek pár tr Mtt
Így éldegélt zavartalan deraban jó Béal bácsi Málcsi nénivel. Kaland wlt, ha inegye székhelyére utazuk — persze menettértlvek As újságot is csak ugy nézegették nag)-óvatosan lajKizgalva át.
— Jobb nem olvasni — vélte Béal
bécsi -\' as tmber csak reilsgatja inagát
Mát éailnt l(v lapoagatják a sajtót, hirdetéseken akad meg aaemük. • Vegyeu On Pmvlacla-pengőszelvénytl. nióiltoiták a betflk mindenütt.
- llm, lássuk csak - tlMödóft néni
bécsi -
mlbefl mesterkednek issost a tapekt .. S bármint éves szokása ellenért áttióagésata a magyarázatot.
orr, ezek a IVirlélyos lapcstnálók agv Mdfrákták an a tzóvegm s fehaHaagoSták faszul, hogy abZtin Pest bábájos varázsa lűkMtlt. Minden szavában csábilén parázslót!
Repült velük a vonat zakatolva l az este végül szlnesesfni keld. (0 hossza fátty t lé tárat most
«utn
aa esti Pest a fénylő pesti est saázhnaga aa} ét örvénylő kavargás, neon-fény tángál, autóMrt rivall.. Canda-e, hogy elaantvoMta állt meg Jó Málcsi néni Béni bácsival I
Aztán .,. maguk sem tudták, hogyan történi,
• taillu* a kőrnatn éget A aaálié előtt s nagybajusz.! soffór etfcgtHa plro* adelvényélM
PedU — tagadjuk t — hősünk citerá-rott
mikor kitépte a két kis Jegyet. Am a setfőr nyugodtan saebre vágta, sőt aiegkósaónte ssépesi a kc®-e.t.
A ssép széltében, kétágyas anobiihan betsn Wirnvosult a Mrónd és IssiHi. Béni bácsi kivallaté a portási,
hol van Jó kosát. Jó bor, vlg Ursaságt Tükörfényes, ele^tns élteiembcn ettek,. Ittak, hallgattíü a zenél. S a s«lvénnvel már ugy fizetett hő-
Z ttot,
mint aki másként sohse telis méf.
Hiába ... Peat at Pest.. tündéri város .,
tén szivek Is vlrfjfba szöknek itt. Hőseink otthon már nyelekor fefcüd-
u,
Itt még t* óra Is korín aaklk.
— No inoit hotat - kérkedik Béal
bácsi —
holnap la, hm i. aalnlliabn incgyüiikl ... ltepül a tail éa néhány perc múlva ssöllyében ül két derék öregünk.
éjfél után bér. Színes fények *> fezog-kerh* ás riapM a tírc, A szakszofoa bug, forrón zeng a fflrtss,
vén arnitón ts eltlmnt a ránc. Két Hradt asem|>ár féayM* őssMüt.
— SaliaaMi volt taéf Ilyen ssép m
fletl...
.Haj, Bésslkéail. -Hej Mátcalkám, galambom l>
Tekintetük emlékétet belül.
t» ami legasodáseW at <«étitMh
a Mai vényt elfogad|*ls mindenütt Napok suhannak Béni s Málesl aéal egéss Pestet kiélvezi s«l<k. Ssinkés ké vékás IsaWeé, vendéglő
mindegyikben Jó a szelvényfüzet. És végül hat nap múlva Béni bácsi a ssáltólun ts zóN |e«stl fizet
S mert végére ér a legszebb kaland Is, Hősünkkel Issaét a vonat robog De mlnths kicserélték volna őket: MfcgltJedUk éa ajta boldogok. i salvakben csupa ssépaég, \'flnény,
mM.
a fcssss tért sfeua. a msstsa tüatl.. S egymás azesaébe mosolyogva súgjál:
— Húsvétra, lellstair újra felmegyünll
— Csal aa a kát — tépódik Béal
bécsi -
öt pengő ára szelvény megmaradt, pedig d$ szépen elkólthsttük volna a Petten töltőit vlg napok alatt. Most kévtm- véss... de hál már alt
nsswh-tal - S neje résusogja: — Magi Így haasnáUa lel hőa&nk Butafesten a piros-fehér-10Id alolvéajckot
Másnap kellemes meglepetés érte fflltor a kirendeltséghez betért, fis\'gy elmondja, mily NHUfll ma-latiak
A megmaradt ót pengő ára szelvényt visszaváltotta a társasig. - Ukn - inoadta ott kon Béni rea-taMedve _
ml féBM, hogy rsaMnlMfel
ft FVovineí» (Jtarzásf és Jegyiroda nagykanizsai kirendeltsége
a Nagykanizsai Takartkpínjtir
Iiníh SiUvchíh vall
IHtTtarttsin
As Idei SziTveszter mozgáTmaa\',\' mégis csendes volt Nsglkaaízsán Mindenki talpon mll iiHsWifdl volt va-
áMv sehol sem voltok JéM, kaagos lumpelás.,k k i
Ixignépeaebb volt slt Ifbrottor tail-vessterl tisssejótelelt. Már Isorán mrg-tsesdődótt a tán.-, sokan voltak és vidáman kósióntótlék az ujesilendőt
Ennél nagyobb zsúfoltság cssk a két moziban volt, ahol már délben nem lehetett Jegyekéi kspnl a 3 $rás est| mttsorokrs. Matacol, pezsgőt, egyebeket sorsoltak II mindkét meXbau. közönség nagy gaa—aia MaepeMe.
Elewn élet volt a (MSoMdncWhjIn siüveaslrrt öaea^áoe estélyén, ahol a fiatal évjáratok InsetaKak augpin villáin, Hint* kii látásit beálló kertiek költ as éesslendAUI.
A KaizinO ssjlvesttove a hagyományos családi keretek Mai lajkitl V. Elegáns közönség találkozott ts omumos rtrti tözStt és bortftl melegség jegyében ünnepelték a> év fcr-dülöját
rt eflpari %1/fttr nem ceadeaetl ssllvessler estét, Ml kérfya^sstal toll Csák aatmben, mllaor éjfélt ütőll at éra.
Az OH KE helyiségeiben a tHéea-kedő-család spoatán vigadozása teremtett szilveszteri hangulatot a hajnali óráiig
\'A Teffé/iyepy/effsen nagy társaság voft. A fiatalság együtt rendezte sxil-vessto-ét a katonai allltad tarral A vigalmi fftrdo ezuHkr h Jól dolfpvtt.
A favorit természetesen a tánc volt, de Jutott szórakozás a nemtáncolók-néfc It.
4 rá\'SMn térnraosset a Hrmtő-vendéglőben Jőtíkonyoétu .«I!Tessteri őttwJőveWf IV nifcrték, ttfsetv slé|ieo sikerült és a .terít tanluMak Waies
céljait Is szolgálta. .
A nyllvános.-Selylségek kösül a Centrál kávéház vilit a rekordot. Itt roll taguagyabb élei as eMz ksnl-zsaf ssilveUMMm tt» » lávé-tláf Is. marsul k aa tslofc* éléklg. Zene, lánc bősen tsslt, de a ézlliélzt.\'rl pezagö-slurrogáa ezlőén eliaatMdt
A ífli\'uw % a MtNnfftt|M4|lQ-házaktiuu rendezett ösazejövetelek fir-sassgair wtte m a fsa/ialf órákban, ne zajos muihtosas ezeObea TSiiu atl-íuirfl.
Az Idei szilveszter a aafltdl őlaze-lavéteUk szezonja volt. A mtgáithá-zakuál rendetef! bsrttl szifrotttBiek-nek te ztert, te séfina éa etet Mke-r»tW a- legnehgtMn ét - a teg-olcaóbbaa Is. U0 lélsrtl az al nlóbbl lőrüfenéay taeat évrőMvte dévat..-aabká a eaaládl asll.asslatallil Amíg egy bulélia (7 deci) Jobbfajta bor négy és fái pengőbe laerül, addig a prlvát ullvesiterezéf dlvSljáu nem ls leVt ctozfálttXnl.
* émius acan
Január 12-én kezdődik Kelemen Ferenc táhelnök cIMáéfnl.. — fi fcer-dal Társatág, az Ktll.ll « MMtozell
Kőr uj létcsitiuJgy^ ^ua* I-M délután « órakor CMfa «*S «*-<iésé( előadó dr. Szabó Zsigmond. Aa égy-sscrsaflnsieu borra Ml Ú00MM ma
azétmeanek. , \'
— Mnidl éa angol férfiruha tsöve-kllhltló minőségekben Slnger Divat-
imb január 3
P*LA1 KÖZLÖNY
— (Missziós kérelem)
a rasszíöshfiz vezetőség* mzu! « Kréaaef IbiW • nagyközönséghez, bogy • kiolvasott karácsonyi és ún-ű«pi kathollkus vagy kathollkus jel-legű újságok és folyóiratokat, — amelyek tehát teájuk nézvo értéktelenek
— wtivesked jenek u Mlssziósházban tartandó heti űépldéiulánok \'céljaira u Missziósházba beküldeni. Az ott hetenként összejövő Jobbára szórakozni és tanulni vágyó ifjúság minden beküldött újságért, folyóiratért vagy könyvért ezúton is hálás köszönetet moud.
KAm né! és gyeímok kabátok, szőrmék már eröaeu mérnökéit árban Sln-ger Divatáruinkban.
— Orvosi hlr %
Dr. König fogorvos szabadságra utazott. Január 20-án újból rendel.
— (A Martonfalvy-osalád)
részérc dr. Fritx Józsefné 3, N. N. 1 pengőt küldött a Zalai Közlöny szerkesztőségébe.
Ami természetes, abban lehet bízni, Mi Jgmtndlt\' tismmki, nem fog ru-latíunnL
— Nagyanyáik kákában)
mindig kéznél volt egy kis szekrényke u legsiÉRtségcsebb háziszerekkel. Ma sem maradhat el a háltéi a talódi Aspiriu tabletta, melyeken a Bayer kereszt látható. Magyar gyárt-rnánjr.
Kinevelték az uj sajtófőnököt
Korányi utódai — K»rM*tM-FU«h«r Fwmm
Budapest, január 2 Antal István utódjául Mikecz ödön miskolci főispánt nevezték ki sajtófőnöknek, aki esd tör tökön reggel már meg is j«xl«nt hivaia lábún ea átvette annak vezetését. Kinevezése a napokban jelenik meg a vatalofi lapban. ,
HU" sprint a Pénzintézeti Központ elnöki állása is betöltöttnek tekinthető már. A miniszterelnök Korányi Frigyes utódául vitéz Keresztes Ffccfter Ferenc volt Ugyminisztert terjesztette fel a kormányzóhoz.
Gömbös Gyula miniszterelnök csütörtökön reggel 9 órakor logad-tn Kozma Miklós bei ügy nuntsz jer t, akivel 11 óráig folytatott tárgyalásokat. i , _ ^
Repülőkatasztrófa
í [ London, január 2
Egy angol utasszállító repülögéf) a Földközi-tenger felett lezuhant. A gépen 9 utas és négy személyzet volt. Eddig csak a gép vehetőjét találták meg, azt hiszik, hogy a többiek a tengerbe vesztek, j •
Leégett a bordeauxi stúdió
i : Bordeaux, január 2
A bordeauxi rádió stúdiója szilveszterkor kigyulladt. Az óriási tüz teljesen elhamvasztotta a stúdió egész berendezését." t ,
Véres harcok tomboltak az ünnepek alatt az afrikai harctereken
London szerint elvben már megvan a megállapodás a kölcsönös katonai segély-nyújtás kérdésében — Jugoszlávia csak elvben nyilatkozott — Angliában katonailag kiképzik az összes gépjárművezetőket
Bonyodalmak a svéd kórház bombázása kOrfll
Asm ara, január 2 Még csak most érkezett jelentés, hogy karácsonykor erfla harci tevé» kenység folyt Tenbkn vidékén. Az abesszineknek rengeteg halottjuk van, az olaszoknak 44 európai és 80 benazülött.
A szomáli harctéren is Igen élénk harci tevékenységet fejtettek ki a csapatok. Itt az olaszoknak 12 ben-
szülött halottjuk van. i ,, . v Addls Abeba, január 2 A déli harctéren az oluszok élénk harci tevékenységet fejtenek ki. Minden előkészületet megtettek a Baléi tartomány elfoglalására. Az olasz gépek két nap óta élénken bombázzák Deszta herceg csapatait. Az északt harctérről szintén jélónk harci tevékenységről érkeznek Jelentések:
Diplomáciai lépések és tüntetések a svéd vöröskeresztes kórház bombázása miatt J
Stockholm, Január 2
A svédek nemzeti gyászként Un--neplik a doioi vöröskeresztes svéd kórház bombázását. Az olasz repülök ugyanis a napokban bombázták ezt a svéd kórházat és annak egész svéd személyzete megsebesült vagy meghalt. A hlr olyan megdöbbenést váliott ki Svédországban, hogy a színházakat ts a mozikat is, két napra bezárták. Károly svéd király, a Vöröskereszt elnöke, távirutot intézett a Népszövetséghez, amelyben kérte, hogy azonnal indítsák meg az eljárást. Ha uz olaszok bűnössé gét megállapítják, akko a svéd kormány azonnal meg teszi a diplomáciai lépéseket Rómában.
Stokholmban olyan elkeseredést váltott ki a doloi svéd kórház bombázásának hire, amely mindenütt zajos ola&z-lienes tüntetésben robbant ki. A tömeg Stokholmban az
olasz követség elé akart vonulni de a rendőrség ezt megakadályozta. Annak ellenére, hogy hivatatosan még nem erősítették meg a dotoJ kórház bombázását, a svéd sajtó
máris éleshangu támadást intéz Olaszország ellen. , .
Az abesszinek visszaélnek a vöröskereszttel
I . Asmara, január 2
Az olasz főhadiszálláson még semmit sejn tudnál^ a Dolotói északra, mintegy 30 kilométernyire tevő svéd vöröskeresztes kórház bombázásáról. Hangoztatják, hogy az olasz repülők nem keresik célpontul a vöröskeresztes kórházakat, habár tapasztalunk, hogy az abesszin törzs-főnökök vörös kereszttel megjelölt sátrakba menekülnek a iégltémadé* sok elöl. i . Lefejezik az olasz foglyokat
Asmara, január ,2 Az olaszok között igen nagy elkeseredést váltott ki az a hir, hogy az abesszinek milyen kegyetlenül bánnak "a foglyulejtett, otaszokkal. Legutóbb is a Tagaburnál leszállásra kéjjyszerliett két olasz gép pilótáit - a hírek szerint - lefejelték és a véres fejet karóra húzva, Harrar utcáin végighordozték.
Jugoszlávia óvatos a tengeri segélynyújtás kérdésében
Belgrád, január 2 A jugoszláv kormány a £öldköji tengeri segélynyújtás ké rdésében rendkívül óvatosan viselkedik és nyilatkozik. Az Angoí kérdésre elvi választ adott csupán. |
London, január 2 £ kölcsönös katonai segélynyújtás tárgyában a tárgyalások kedvező mederben haladnak. A katonai támadás kérdésében ed<*g elvben már létre is jött a megállapodás. , London, január 2 A hadügyminiszter rendelete értelmében a személy- és tehergépkocsik vezetőit rendszeres katonai
kiképzésben részesítik és egyben kő^ telezik őket, hogy háború esetén szolgálatot teljesítsenek, i ,
Véres újesztendő Baján
Baja, január 2 Aa újév egy gyilkosságot és egy gyilkossági kísérletet hozott baján. Mutheics Antal 45 éves Iparos pontban éjfélkor két késszurássaí megölte vadházastársát, (irünfeld Anlalné 35 éves asszonyt, aki elhagyta öt Ugyanebben ax időben Berti László 27 éves kőmüvessegéd leszúrta haragosát, I.uspel István 27 éves gépészt, akit életveszélyes sérüléssel szállítottak a kórházba.
Matheics a gyilkosság után megszökött, djo a rendőrség reggel elfogta.
Felfüggesztettek egy rendőrkapitányt
DJ fordulat • Kéu-ifykM
Budapest, Január 2 A rendőrség! névtelen Jewlek ügyében az újesztendő ujabb fordulatot hozott. A főkapitány felfüggesztette állásából zágmondy Endre rendőrkapitányt. Aj ok az, hogy Róna Ernő detektív felesége vallomásában elmondotta, hogy férjét Zsigmondy hozta össze az ugyancsak állásától elmozdított Le-hotai Bertalan fogalmazóval. Zsigmondy kihallgatásakor tagadta, hogy köze volna a Rájti főtanácsos
elleni névtelen levetek ügyében, i Ujabb zavargások Kairóiban
Kairó, január 2 Kairóban ujabb zavargások voli «k az újév első két napján. Ak egyetemisták ismét összetűztek a rendőrökkel. Nyolc rendőr sulyo< san megsebesült, de több tüntetőt is kórházba kellett szállítani a rendőrgolyók okozta sebesülések miatt.
Cslszarik János dr. püspök meghalt
U Vjazprém, január 2
Csütörtök hajnalban Veszprémben elhunyt Oslszárlk János dr. választott püspök, a veszprémi székes káptalan éneklő kanonoka, meghatalmazott miniszter, több kltüntetés tulajdonosa stb. A 76 éves főpap most ünnepelte volna &3 évei papit jubileumát.


17.30 Tárogató-, zongoraszámok. — 18 Műemlékvédelem és városfejlődés (Dr. Genthojji István). — 18 30 A Mán-dits jazz-zeiiekanr műsora. — 19.30 Az Operaház előadása. — 1. .parasztbecsület^ Melodráma 1 felvonásban. 2. .Szent fáklya., I/sgenda 11 táncképben. - 20.45 Hírek. - A* előadás után kb. 22.10 Időjárásjelentés. -22.15 Cigányzene. - 23-20 Vajda Sándor—Pártos l£rnő szalonzenekarának müwra. z- 0.05 Hírek. Budape* IL
18.30 Angol nyelvoktatás. — 19.30 A dán népfőiskola. (Dr. HUscher R.).
- 20.05 Hangiemezek. - 21.35 Hirek, Időjárásjelentés.
Oées. r
17.25 Horn: Hatos három hegedűre, mélyhegedűre és két csellóra. — 19.30 Godwin zenekar. — 22.25 Szórakoztató zene. — 22.55 Hangverseny. — 23.10 Szórakoztató zene. — 23.45 Jazz.
Péntek
Budául L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek. -\\10 Hirek. - 10.20 Időszerű apróság. - 10.45 Ifjúsági közlemények.
- 1*05 Cigányzene. - 12.30 Hirek.
Színpompás estélyi selyem-újdonságok ——
Szövet, vászon, szőnyeg és damaszt áruk
divatüzlet
Nagykanizsa, Fö-ut 14. sz.
-p_______7MM K0eL0MV___ 1986. |*nuli\'-3.
mm mum
Közkedvelt vászoneladási akciónk
ixiegkezdődöttl
Sv&Ulz;-vásson mlnden keíenoye
■rnÉrnammmtmmmmmmm
Olcsó áraink és Kiváló minőségeink évről-évre fokoxszák vásxonelaűásalnk sikerét i
-Asztalnemtlek
JART0SyŐrlásÍ
választékban!
rél H..IS..I I kályha..1 ■ ....
ká< ftlt.nl uak SOflil-Mle lutudiloiuott Jzellir üikoli \'U hdlokoióvil lehet. Ori-kedfoit •Ilin)\' utt.-eitoktól Sörlel nitt laakedáe Nagyként te I
HA éi .éroipftt kizárólag gumlvulka-nliá lónál javittaeaon. Cvclkó Máljái Vó-
riegánaan b.t.r.e.tt utcai sanba kiadó Cieilgery-ut 35. 4937
Johb nfl mindenei lózónönek vagy be|árnt ijinlkoitk, vidékre la. Póni IS, ajtó 3. 7
Kltűnó aamalu .SrS.b.r kapható II telenként 40 Iliiéiért Rákóczi i.2/g. italt. 8
■ *|ArónAt, kt lóiéil éi kliebb háa-litlii vezeléiét vállil|i, lelveuek. Biónval Divathát, Hor\'hy Mlklói ul I. •
\' róznl ludó h.)«ré>iSl iionul lelve izek. Kivii, IZÖtvói lér 8. 4
Egv hl.ott UTiém eladó, Zrínyi Mik ói u.8. 8
Piilit leány b.Jár-ét»in.k ^iilkoctk.
Klnizil u. 21. 5
Remtor
az Ideális hordozható Portable Írógép
205 P.
12 havi 18 pengAs részletre.
Köztisztviselők 18 havi 13 pengői résilétré.
Oyárl képviselő:
Szabó Antal irógép-szaküzlete
M-ut 6.
HUZATOS
lakását r t
LEGZflROVDL
sztgeteltesse.
HIKSGB--£S * SZEGfl" GfiGIÉL
„Farinax Gigant" 4
gazdasági daráló- ásf lucernaörlőgép. i
Minden szemes terményt,1 lucerna , lóherszénát, olaj-1 pogácsákat, csontokat, I az őrlemények felmelegedése nélkül darálja. Ttn^erlszár tépénre 1 alkalmas. >
Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Ki* "helyen elfér, mert külön ciklont alkalmazni nem kall. \'
BeizOreahotó: Hofherr-Salraotz-,
Cla^tOD:8hultltiworlhS^^MOéy".
«yárl Mirek Kt. I
ország József
meg, mflt\'ágya, zsák, növény videlutl ■\'ereit kereikedéiáben
Nsfyk«nlisa,> Erzsébet-tér 10.
<A bfcriaág Meááetl.) Ietalon: I*)
•»*■»•» »%•«•» «a L«rMa« W.M. ktar>rW..«J«hul Ne****. (Pelei* UWv, £.hiKir.!yj
—\' 1S.S0 Időjelzói, Idójáráijelontéi. _ \' 13.30 Weldinger üde ualonzeiiekura.
liáO nirtk, á«k. - 16.10 Diák-félőre. - 16.45 Tdóiclzéi, hírek. — * J7 \'Nagyanyáink Zaligoravízsgájánnk \'\'inoiortiKii.
17.30 . llog^an táplálkozzunk) (Dr. Schetf-])abis László). - ,18 A Rákoi. 1 palotai Szab"daág Dalkor és a Budai Szabadság Dalkor müiora. — lü Francia politika kislókés izemmel. íllr. Gál l.á&zló). _ 19.30 Báez Aladár dmbalmozik. — 19.55 Nadányi Zoliin ierseibol ad-eló Kowách KrrnV —1 20.15 bportkó alomén yek. — <20.25 Hanglemezek. - 20.50 KÍllűgvl negyed-óra. _ 21.20 Hirek. .— 21.40 Az o]*\'-raházl zenekar. — 22.10 Idójárásje-\'\' lentét — 22.50 Francián yelvü előadás.
-"23.10 ílgSnY»nc, Kalmár Pál éne-"tel. -b 0.05 Hírek
Budepeet II.
18 (íyorsirólaníolyam. — 18.35 Cl-, gányzene. — 20 Tánciemezek. — 20 35 Hírek.
1 lí Kínnyü ttenc. — 14 Grieg: C-jjjólt l\'zoníta. lj.20 Köuitvű zongo-^l»®trttBok. — 10.10 öperakmezek. -
17.30 Höhrling AnUI burgenlandi peneazírz.i íjiüvíi. - 19.30 Régi német ■Mxlalok, énekkar. - 20.30 Saimrón-. kuaok Wcfogartcn »on#)ramüvésazel - 22.10 Veinborger Károly zeneszorzó sg|j?^Jií»™ekar. - 23.35 Soltram-
"*»»»? -at.m i 0\'[, n
Kladfi a laptntafdomie Kfizgaadaiigl KI Oaleabirg Nyomda 4| Dilialat Lapkiadó VálMala Nagyka.liaáa. u Pelelíe kiadói Zalai Károly. lá\'laeufbaii t.faioa r~M.wk.nW7t\' i.lni
76. évfolyam 3. aiéin
N«orlwilm, 1936. január 4. \'szombat
Ara 12 MII.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
és UrtótMIi
Felelő* uakeuM : Qarbarlta\'
IX
Előfizetési ára: ttj Mtt « oeogó *0 MIM Sicikesztöséfi és kUdóblvaUll tetdoai 7*. •
Az elmúlt hónap
Előemberben a parlament folytatta munkáját. A képviselőház letárgyalta egyebek közt az orvoska-inaral törvényjavaslatot és megkezdte a hitbizományi reform* tárgyalását. A felsőház letárgyalta a gazdaadósságokról, a borról, az orvoskamaráról szóló törvényjavasla-tokát.
December hó folyamán időközi választás is volt. Tarpán Bajcsy-Zsilinszky Endrével ssemben Kon koly-Thege Kálmánt, « Nemzeti Egység Pártjának jelöltjét választották meg képviselővé.
Karácsony előtt a Nemzeti Egység Pártja értekezletet tartotjt, amelyen Gömbös Gyula miniszterelnök nyilatkozótt az aktuális jftlt tikal problémákról. Vezérelve változatlan : kevés eszközzel nagy eredményt ! A diktatúrára való törekvés vádját és az ez iránt lappangó gyanúsításokat visszautasltja. »A ml célunk úgymond beszéde során - az, hogy az igazi szabadság jegyében bontakozhassanak kl a magyar élet összes értékei. A mi világunknak meg van a maga ősi szellemi alkotmánya, de cz nem a nép gúzsbakötését Jefentl, hAqem ellenkezőleg, a magyar népi erő szabad kibontakozásét."
Karácsony előtt közzétette a kor mány a telepítési törvénytervezetet Nem kell kiemelnünk, hogy mily nagyfontosságú dolog ez, ahol n birtokpolitikái ellentétek folyvást súlyosabb kérdése a magyar é\'etsor javításának. Ha e reformot - am ly kapcsolatos a hltblzományok r-\'nde zésével - megvalósítjuk, uj Magyarország támad, megtestesül vitéz Gömbös Gyula vezérigéje: -•Több és boldogal>b magyart!«
Az újságok karácsonyi számaiban Gömbös Gyula miniszterelnök a hozzáintézett kérdésekre válaszol va, az ország politikai hangulatáról, a reformjavaslatok gyakorlati megoldásáról az Alföld hármas nagy problémájáról: a viz, a fa és a közlekedés kérdéseiről, az Ifjúság elhelyezéséről, Magyarország békepolitikájáról szólptt. Külpolitikai tekintetben — úgymond - eddig is reális utakon haladtunk, ezután is reális utakon haladunk azzal az óvatossággal, mint eddig tettük. De azzal a tudattal, hogy a Dun|a-völgyében egy megelégedett Ma gyarország nélkül nem lehet semmiféle végleges megoldást teremteni. Ha Magyarország továbbra Is azt az egységet mutatja külpolitikai kérdésekben, melyet eddig mutatott, akkor öntudatosan tudjuk képviselni továbbra is a magyar érdekeket. »Azt hisszük, - mondotta .to vábbá hogy az a nyugodt lég kör, amely a belső rend tekinteté ben általában Jeljemzl országunkat, továbbá termelésünk realitása és k&n*kedelmi cikkeink minfsége lé nyögésen hozzájárultak az utóbbi időben ahhoz, hogy Magyarország gazdasági tekintetben is kivívja magának a külföld ellsirieréfiét. Aiz
Becsehelyen egy év óte titkos szövetség működik az istentiszteletek megzevarésére
Karácsonykor megzavarták a nagymliét és elrontották az orgonát a délutáni Iltánlára — Suhancokból álló szervezett társaság garázdálkodik a faluban — A hatóságok közbelépésétől várja Becsehely a rend helyreállítását
Egy faluéi kántor-háború botrány-sorozata
A faluban duló áldatlan háborúskodás sohasem vezetett Jóra. Különösen, ha az személyi ellentétek miatt robbant ki és viszi <1 fenséges -kedésbe az egész falut.
A közeli Becsehely községben Is ilyen személyi okokból kifolyó háborúskodás folyik, és annak egyes eseményei túlnőtök már a kis zalai község határain és elértek a megyeszékhelyre is.
A legutóbbi közigazgatási bizottsági ülésen\' Caólhl Géza murake reszturi apát tette szóvá a becsehelyi botrányos közá1 lapotokat.
Mit inond a körjegyzö?
Ebben az ügyben a Zalai Közlöny munkatársa ma felhívta telefonon a becse helyi körjegyzöt, aki a következőket mondotta : „- Sajnos, községünkben már több mint egy év óta folyik ez q személyi okok miatt kirobbant áldatlan viszály. A háttérben olyan kényes természetű ügyek húzódnak meg, a melyekről nyilatkozni nem kívánok. Tény az, hogy hol itt, hol ott robbannak ki az ellentétek. A most az ünnepek alatt történt templomi botrányokat szerintem egy éretlen suhanc társaság követte el, ami lehetetlenné tette a legszentebb istjen-tisztcletek zavartalan lefolytatását. Azt hiszem, e botrányokat a plébános bosszantására rendezték, de
hogy kik a mozgatói, azt nem tudnám megmondani. Ml szeretnénk, ha már vége volna ennek az állandó háhomskodásnak és bízunk a fő-Ispán úrban, aki megígérte, hogy rövidesen eljön és szegélyesen tq remt rendet. A
A karácsonyi botrány-sorozat
A körjegyző nyilatkozatához tudni keli, hogy a községben a kántor nyugdíjba ment és jniptán a falu tanítójának nem engedték meg u káptorl teendők végzését, most ma gánkántor működik Becsehelyen. A főispán és a tanfelügyelő meglgér-te, hogy személyesen teremt rendűt* A kijelentés azonban nem bírta jobb belátásra a feleket, a harc to» vább folyik. A karácsonyi és az újévi ünn\'pek alatt - mint u falu körjegyzőjétől értesülünk ebböí kifolyólag több botrányos jelenet játszódott le a falu templomában. <
A* éjféli mise alatt és az ünnepi nagymiséken a kóruson minden alkalommal magjelent egy 8 10 tagu, nyilván előre összebeszélt csoport, atik a kántor áltat Intonált énekkel és a nép én .\'kével nem törődve, láthatólag rosszakarattul külön énekelnek, néha sorokkal előbbre éneklik a szöveget és igy olyan botrányos hangzavar keletkezik, hogy az orgonálást és az éneket abba kelt hagyni, ami természetes*n tel.
lesen kizavarja a közönséget a szentmise ájtatos hangulatából.
A minden jóérzésből kivetkőzött suhancok azonban még súlyosabb merényletre is vetemedtek. Karácsony másnapján a hivek rendesen összegyűltek iltánlára, Hiúikor a kántor és a közönség legnagyobb meglepetésére az orgona nem szólalt meg. Kiderült, hogy a nagy-mise után ismeretlen tettesek fadarabokat szurkáltak a.billentyűk alá és papirgombócokkai tömködték meg a pedál játékasztalát. így sem a kézi billentyűkről, sem a pedálról nem lehetett megszólaltatni az orgonát és kénytelenek voltak a b-csehelyiek karácsonykor csendes Htániával megelégedni.
Egy év óta ismétlödnek a becsehelyl botrányok
Ezek a templomi botrányok most mái\' kö?el egy éve nvegAsmé.Uődnelri
mondotta a körjegyző de ilyen méreteket, mint most karácsonykor, még egyetlen egyszer s^m értek el."
A becsehelyl botrányokat most már nemcsak á *1sözségbelbk, ha nem minden jóérzésű ember meg-^ elégelte. Igazán ideje volna már, hogy a becsehelyl botrányos közállapotoknak — amely személy-s ellentétek miatt lUlltott harcba egy egész falut a hatóságok véget-vessenck. i
UJ béke-terv ós a megtorlások uj rohama 0tk6zlk meg a világbékéért a Január 20-lkl
genfi DIÓS előtt A belga Mrály rejtélyes angliai tartózkodása mögött uj
békejavaslat húzódik meg — A francia baloldal olaszellenes tüntetésekre használja fel a kórház-bombázás híreit — Újra mozgósított Abesszínia
tályból áll az újonnan jött csapat
London, január 3 Addls Abebából érkező jelentések szerint az abesszin lakosság körében most adták ki a második mozgósítási parancsot. A parancs értelmében minden épkézláb embernek igazolni kell, hogy miért nem vonult hadba. Kzen-
az érzésem, hogy ha a jó Isten több mostoha év után egyszer nagy terméssel áld nwg bennünket, lényeges gazdasági Javulás fog megindulni*
Az abesszin olasz háború s az angol oíasz konfliktus egyre mér gesebb, Sir Sámuel Hoare ungol külügyminiszter és Lavai francia miniszterelnök hosszasan tanácskot zott a békéről, de sikertelenül. Sem Olaszország nem fogadhatta ei az ajánlott békefeltételeket, sem Anglia és Franciaország nem állt egy-
tul minden benszülóttnek állandó
személyazonossági Igazolványt kell magával hordania, amivel igazolja, hogy nem katonaszökevény.
Mint a haditudósítók jelentik, Ti-beli és Tatár folyó környékére uj olasz csapatok érkeztek. Két hadosz-
kizárólag európai harcosokkal. A második hadosztály Dolo környékén táborozik, mig a szomáliföldi harmadik hadosztályról nem tudják, hogy jelenleg hol van.
ségiisen a béketerv mögé. A francia képviselőház Jelentékeny részenem ért egyet Lüval politikájával, Angliában p°dig a közvélemény valósággal elsodorta helyéről az ungol külügyminisztert s enn^k helyére Anthony Ed"n került. A békét min denki kívánja és sürgeti, de Olaszország n\'-\'m mond és nem is mondhat le arról az abesszin területről, amelyhez az olasz nemzet létérdekében Jogot fonnál s amely területnek számottevő részét olasz vér öntözte és öntözi, olasz fegyver már
meg is hódította.
Egy másik jelentós külpolitikai esemény, amely december havában bennünket közelről érintett, a csah köztársaság elnökválasztása volt. Masaryk Fmorfdott és helyéba tf köztársaság elnökévé Benes Eduán dot, az eddigi külügyminisztert választották meg. BeiKStöi ugyan eddig nem sok jót kaptunk, de az elnökválasztás előtt tett nyilatkozatai azt sejtetik, hogy a magyar kisebbséggel szemben való magatartását megváltoztatja. Lássuk !
»AUtt wajm
Hétezernél tobb előadást, 27 tanfolyamot 112 tanulmányi kirándulást szervez Zalában az iskolánkivüli népmüvelés
Zalaegerszeg, Január 3 Zalavármegye iskolánkivüli népművelési bizottságának most meg-tartott évi közgyűlésén az elnöklő Bödy Zoltán alispán sajnálkozással emiitette meg, hogy a költségvetésbe felvett összeget a miniszterközi bizottság telére csökkentette és ezzel az Iskolánkivüli népművelés mun káját megkötötte. így mint Ll lk Béla főtitkár Jelentésében előadta - az állástalun tanítók téli alkalmaztatása elmarad az idén, miután a miniszterközi bizottság az erre a eélra beállított 1500 pengőt is törölte.
A bizottság az U835- 36. népművelési évne a következő tevékenységeket szervezte meg :
Népművelési és közműveltségi elő adás : 5410. Műsoros délután és alkalmi ünnepély : 916. Műkedvelői előadás : 28. Népművelési hangver-
seny : 86. Mesedélután: 730. Tanul\' mányi kirándulás: 112. Rádió előadás : 37. Analfabéta tanfolyam : 2. AlaptemenetjerJcSítő tanfolyam : 7. Népművelési tanfolyam : 6. Művészeti és kedélyképzö tanfolyam : 2< Nőnevelés! tanfolyam : 7. Gazdasági tanfolyam : 3.
Ezenkívül tervbevette a bizottság több loányegyesűlet alapítását, a* csecsemővédelmi intézmények kiépK tését, a Balaton és Göes\'j fokozottabb propagálását, a Jttrvátajku községekben kedélyképző tanfolyamok, a trahomás vidékeken pedig egészségügyi előadások .rendezését.
A ,folyó évi költségvetésnél 26.288 pengő kiadás jelentkezik, a minek fedezésére 4000 pengő maradvány van, 18.000 pengőt pedig a községek fizetne k^ba. A hiányzó 4288 pengőt államsegély utján akarják fedezni. ^
Tenni kell valamit az iskolás gyermekek utcai koldnlása ellen!
Most*már éjjel Is tele van az utca koldus-gyerekekkel
JS_-
Rendőrfiit és diákok közelharca Kairóban
Kairó, január 3 Kairóban ismét megismétlődtek a diáktüntetések A tüntetők kövekkel ilóbálták meg a rendőrséget, akik viszont gwnlbo tokkal verték szét őket. Mindkét részről több sulvop sebesülés történt.
Uj, titkos béke-«kció folyik
I.ondon, január 3
Jól értesült forrásból ugy tudják, liogy u diplomáciai szélcsend leple alatt tovább folynak egy békejavaslatra vonatkozó tárgyalások. E tárgyulások szálai a belga király kezében vannak, aki rövid Időn belül, most másodízben tartózkodik a legrejtélyesebb körülmények között Angliában. A belga király annyira rangrejtve van Angliában, liogy még u tartózkodási helyét sem tudják.
Taktikáznak a kórház-bombázás híreivel
Páris, január 3 A Dolo melletti svéd vöröskeresztes kórház bombázásának ügyét a francia baloldali saltó arra használja fel, liogy Olaszország ellen tüntessen. Az Echo de Paris rámutat ezzel szemben úrra, hogy a baloldal azért akarja felfújni a bombázás ügyéi, hogy Pá-risban heves érzelmi visszahatást keltsenek Olaszországgal szemben. Azt akarják, hogy uz egész világ figyelmű Olaszország barbár cselekedetére irányuljon és liogy ezzel befolyásolják u Népszövetséget és súlyosbítsák a megtorló intézkedéseket.
A lapok áskálódása nagyon kellemetlen, mert az olasz -abesszin viszály éppen most egy válságos fejezethez érkezik. Január 20-án lesz ugyanis u Népszövetség ülést\', pulikor döntenek a megtorlások nugyhordcrcjü kérdésében.
■sglat m sM|torláMk kérdése Ali előtérben
London, január 3 Eden feltétlenül részt akar venni a népszövetségi tanács január 20-i ülésén. Ezen az ülésen ismét az Olaszország elleni megtorlások su" lyosbiUfeának kérdése kerül szóba.
£ londoni kormány a jövö héten tartandó minisztertanácson dönt a Genfben követendő eljárásról. Előreláthatólag két irányzat fog küzdeni egymással. Az egyik az, hogy a további meg toriások tói tartózkodni kelt és be kell várni, inig a jelen legi megtorlások és az esős időszak lassan véget vet az afrikai háborúnak. A másik ezasl szemben az, hogy a háborút minél előbb be kell fejeztetni és ez csakis a szén, vas, acél és főleg az olajzárlattal érhető >#l
Ez az utóbbi eljárás azonban -általános felfogás szerint - köny-nyen súlyos helyzetbe sodorhatná Európát.
Fokozott figyelem fordul Amerika magatartása felé is, mert hiszen az olajzárlat kérdése nqgyrésze Washingtontól függ.
(Folytatás az 5 ik oldalon)
Az iskolák évek óta küzdenek a gyermekek koldulása ellen, ami a* utóbbi időben hihetetlen és lwszf-szantó mértékben lábra kapott Nagykanizsán. Nem éhező, szegény/ gyermekek, hanem többnyire apro csirkefogók a koldusok, ak^k inózi* ra gyűjtögetik a pénzt az utca Járókelőitől. SLrnak rínak az utcasarkon, hogy éhesek, de ha pénz helyett kenyeret akar nekik venni va« laki a közeli péküzletben, akkor az »éhcző« gyermek az első óvaflan pillanatban kereket old, mfcit akit puskából lötjek ki. AZ ilyen Jele-
netek napiiv»hden vannak. Ha pedig a nevét kérttezi meg valaki a lurkónak, akkor vagy hamis novet mond, vagy gyanakodva vó</ gig nézi a kérdezőt és futásnak ered. ;
Nem éhesek ezek, hanem teg* többnyire apró sa[élhámo<>ok, És erőszakosak, mint a kullancs. És minden nap többen vannuk. Nem le-he\'. az utcán tiz lépést menni, hogy uiog ne állítsák az embert. Hit egyiknek adott az ember pár fillért, még rá sem ért begombolkozni, már kezdheti elölről a másikkal, - ha
-—-
van türelme hozZá. \' :
Ujabban már az üzletekbe, Irodákba is bejáratosak ezek a kellemetlen kis csibészek, kiknek legtöbbje elemista vagy ismétiőiikolás.
Sőt már éjszaka Is egyre \'gyakrabban találkozni velük. SzllV&tei éjszakáján tele volt velük a város minden forgalmasabb utcája. Ha valahol valami báli este van, a környéken éjszaka is gombamódra teremnek ezek a kis koldusok.
Az iskolák tantestületei mindért módon igyekeznek gátat vetni ennek a tehetetlen állapotnak, deretnd őri szolgálatot nem teljesíthetnek az utcákon s igy bizony vajmi kevés az eredmény. A hatóságoknak kell belenyúlni ebbe a kérdésbe és tűzzel-vassal meg kell tiszti tani az utcákat ezektől a szemtelen kis élős-dK\'ktől.
Éhező, gyermek nincs JNagykanH zsán. A népkonyhák, az ínség akció, a jótékony egyesületek minden éhező gyermekről gondoskodnak a társadalom adójából és adományaiból. v (
A közönségnek is van kötelessége ezen a téren. Ne adjon senki pénzt ebeknek a kolduló kölyk«fluiek> akik* mindig az iskolák legvásottjaibói kerülnek kl s akiket sofkszor élhetetlen szülök kergetnek az utcára koldulni. Utóbbi esetben a hatóságok dolga az ilyen szülőt megrendszabályozni.
Mindenesetre valaminek történni keli ezen a téren, mert tűrhetetlen az utcán járókelők helyzete és idegenek is rossz hirét viszik\' el Nagykanizsának, ha egyszer uy^n \'kolduló gyernvek-barrikádok közt kelt végigtnenniük a kanizsai ute&n.
Sajnos az uj év első napjában tollat kell ragadnom, hogy b. lapjának .egyik népszerű helyén, «A közönség rovatában* szót kérjek egy közérdekű kérdésem részére.
Mint benszülött kanizsai nem tu-"don^ ugyanis elképzelni, hogy miért íeír neküntt — annak ellenére, hogy fó utvonalainkat aszfalt fedi — ua-gyobb sárban Járnunk, (ttint akkor, amikor még mindenütt tégla fedte a kanizsai utakat. \\
Szerkesztő ur fs bizonyára Járt M ^fszftgzaszítJ környéken, a PÖ-uton és így ismeri a helyzetet. Hogy ú külvárosban elkerülhetetlen a sár. — azt elhissem, de miért kefl nekünk a város szivében, a Fő-ut aszfaltján r* gadóe, csúszós sarat dogusztanunkf
Tudomásom szerint a városi óntéző-autónak van egy olyan isserve,> amely kimondottan az utcák lemosására készült. "Miért nem ifhefne ezt Igénybe-v«nní T Vagy egyszerűen az utcadsp-rökkel letolatni azt a sar«tT
/Abban a reményben, hogy illetékeik is meghallják kérdéwinet, fo-gsdju Szerkesztő Ur hálás köszönetemet soraim közléséért
(Aldirdt.)
Legjobb minőségű siffonok 80,90,140,180 cm. szélességben.
Kis végek maradék árban. Kelengyére és bármely óéira nagyra alkalmasak.
Báli ruhaanyagokból düs választék.
Sin$er Divnláruház.
Maradék csipkevésár
december hó 30-tól - Január hó 3-is
Szomolönyi áruházban

Kedves StcrlcoszlS Ur|
IMMjjjttfe 4
ZALAI KÖZLÖNY
Péntek
17.30 Hogyan táplálkozzunk? (Dr. Scheff-DaMs t.ászlóV - 18 A Rákos, palotai Szabadság Dalkör is a Budai Szabadság Dalkör műsora. ~ lu Francia politika klstőkés szemmel, (llr. Gál LAszlőV — 19.30 Rirz Aladrtr clmbalmozlk. - 19.55 Nndányl Zoltán verseiből ad elő Kowách Ernő.
— 20.15 Sportkézlemények. — TO25 Hanglemezek. — 20.50 KütOgyl negyed-óra. - 21.20 lllrek. - 21.40 Az o|W-r.hSzl zenekor. — 22.10 Iditytrásje-lentés. — 22.50 Franclanyelvü előadás.
— 23.10 Cigányzene, Kalmár Pál énekel. - 0.05 Hírek.
Buil<p~< II.
lí Gyorstrőlan folyam. — 18.35 Cigányzene. — 20 TáneJemezek, — 20.35 lllrek.
17.30 nóhrllng Antal burgenlandi zeneszerző művel. — 10.30 Réfrt német népdalok, énekkar. — 20.30 Szimfáu-kusok Welngarteu zongoraművésszel. — 22.10 Weinberger Károly zeneszerző estje. Rádlőzeuckar. — 2335 Scliram-mel zene, \\ I
Szombat
Báli tízparancsolat
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 10 Hirek. - 10.20 Békefi Antal elbeszéléseiből. — 10.45 Mit nézzünk meg? — 12.05 Slmcnszky Valéria zongorázik. - 12.40 Hirck. - 13-14.30 A 2. honvédgyalogezred jenekara. — Közben 13.20 "időjelzés, Időjárásjelen-tés. — 14.40 Hirck, árak. - 10.10 Kósa János meséi. - 16.45 Időjelzés, hírek. — 17 Tallózás az orgonairodalomban. (Sárkány Sándor).
17.35 Mit üzen a rádiót - 18.05 Lakatos Árpád ssiaxofonozik. — 18.30 Kérek Jegyet Budapestre (Kovács Sándorné). — Í8.55 Cigányzene 20 Hangjátékelöadás a Stúdióban. -A jó nagybácsi.. Hangjáték 3 képben.
- 21.20 Hirek. - 2140 llniczky László jazz-zenekarának műsora. — 22.10 Időjárásjelcntés. - 22.45 Hanglemezek. — 0.05 Hirek.
Budapest II.
17 A Szociális Missziótársulat előadása. Farkas Edit alapitó főnökasszony: .Missziós üzenetek.*
1Í.30 A Filadelfial Szimfonikus Zenekar. — 18 Mezőgazdasági félóra.
- 19.30 Egy semmittevő naplójából. (Nagy Lajos). — 20.05 Szervánszky szalonzenekar.
MM.
12 Vegyes lemezek. — 13.15 Csajkovszkij: VI. szimfónia. — 14 Leh-mann szoprán lemezei. — 16.45 Kl-vánságlemezek. (
17.15 Citeravorscny. — 1910 Falt A dollárklrálynő. - 22.10 Verdér Pál bariton dal- és áriaestje. — 23.05-1 Gaudriot-jazz.
- KfitlsrfvUeiS* r黫M rendkívül előnyős butorvásárlási alkalom. Modem beiendesések, tökéletes jó kivitelben, hossza lejáratú részletre, sőt kamat-mentesen ls kaphatók KepsSsta butor á rabéiban, Horthy lllklós-ut 4.
Eltemettük az óesztendőt/ Vlg hangulatban léptünk át az. ujesz-tendőbe — felejtve az Élet sok megpróbáltatását, amelyik nap-nap után úgyis szomorúvá teszik nappalaink nagyrészét. A farsang küszöbén állunk, — a báli naptárak meglehetős zsúfoltak Kevés helyre megyünk, — mondjuk — de ott jól akarunk mulatni.
A táncos-szezon elojén megint sok szó esik a láncokról és a báli szokásokról. Párisban is — az afrikai háború, a megtorlás! front és u középeurópai feszültség ellenére is — sokat vitatkoznak erről. Sőt, annyira ráérnek, hogy a tánc tízparancsolatát Is összeállították. A báli szezon elején mi is azt akarjuk, hogy ott mindenki jól mulasson, ezért a helyi viszonyoknak megfelelően átirva ideiktatjuk a tánc tízparancsolatát.
1. Ha megszólal a zene, ne rohanj észnólkü\' a tánckóróndbel
Ennek könnyen az a látszata lehet, hogy produkálni akarod akarod magadat. — Az eredmény pedlfc siralmas: mert csakhamar észreveszik, hogy fogalmad sincs a táncról. Mert ne felejtsd el: mindig azok akarnak brillírozni, akik nem tudnak táncolni.
2. Ne bujj össze a táncosnőddel, ha táncolsz és no kényszerítsd ót se, hogy rád boruljon.
Bizony \'ne l És eltekintve, hogy kellemetlen lehet táncosnőnkre, — Ízléstelen is. Azonkívül /gondolj arra: az emberek nagyon hajlamosak az — irigységre.
3. Nyugodtan táncolj és no rázd magad I
Ido nem Is kell magyarázat. Nincs 6zebb, mint a sima tánc. És ha már nem vagy tekintettel szegény táncosnőnkre, akit összerázol, kíméld a többi jelenlevőt, akiknek ugyanolyan kinos látvány egy .zötyögő, pár, mint amilyen fájdalmas és kellemetlen a sz«-gény táncosnődnek.
4. Dármllyeu zsúfolt a táncholy, ne különítsd el magad és ne menj az asztalok közé táncolni.
Ez nemcsak feltűnő, hanem sok szóbeszédre U ad okot, már pedig az emberek szerelmk beszélni — másról I Azonkívül, ahol a többi táncospár elfér, ott egész bizonyosan akad még hely a te számodra is.
5. Táncod legyen egyszerűsített, finom, ne csinálj figurákat, hagyd ezt a parkett-táncosoknak.
Ismét gondolj a partuerra és a közónségro. A mindenki szórakoztatása nem a te feladatod, már pedig ha te akarod bemutatni a legújabb táncfigurákat, először bálozó ijedt partnoreddel — igaz — -látványos. leszel, de egyben te leszel a legújabb figura, akin mindenki mosolyog.
6. Ne kérd le a hölgyeket, mert a -lekérés, udvariatlanság. (Ugyanaz, mintha valahol az utcán séta közben lekapcsolnád valakitől sétapartneréti)
Nagyon megszívlelendő pont. Ha megfogadnád kanizsai táncos ifjúság — sokkal Jobban mulatna mindenki. Ugy tudjuk, az idén legtöbb bálban rövid táncok lesznek — helyrevezetéssel. A rövid
párperces tánc egyik félre sem fárasztó vagy Iduos — még rossz partner esetén sem, mert ott a.remény: csak három percigi Szivünk hölgyével ls módunkban van többet táncolni, mert helyrevezetik — (s asztalánál mindenkor megtalálhatjuk. Szeretnők hinni, hogy Kanizsán ls meghonosodik ez a helyrevezetés, de ha nem sikerülne, — akkor ls gondoljunk arra, hogy úriember nem zaklatja társát azzal, hogy lehetetlenné lesz számára egy rövid táncot. Legyünk figyelmesek: nézzünk körül — ha már mindenáron le kell kérnünk,. — hogy tánoolt-c már a kiválasztott pár legalább egy fél kört. Bárha a «majomsziget, ijfal a gardék mellett felejtett szende leányzók kóré-Mi választanák partnerüket, — mindenki táncolna és mindenki jól mulatna.
7. A modern táncok egyformák, csak a keringő különbözik ezektől. A keringő kivételével vala< mennyi megegyezik stílusban, caak a zeno ritmusa adja meg karakterüket. I
Ne akarj tehát figurás tangót, foxot, vagy slow-t táncolni; általában komikusan hat, ha erőlködsz és tánciskolás stílusban táncolsz. Mozdulataid, tánclépéseid a zene ritmusát Juttassák kifejezésre, — akkor megszűnik probléma lenni: .jaj ez tangó -ezt nem tudom., igji minden táncot tudsz. És a hölgyek eftgedjék a táncnál a férfiakat vezetni. Ráérnek ők a vezető szerepét átvenni az esküvő után...
8. A zeno befejeztével hagyd el a tánchelyet, de tánc alalt se ácsorogj a tánchciy közepén.
Ismét egy megszívlelendő pont a kanizsaiaknak. A tánchely közepét nem, az ácsorgók számára találták ki.
9. A tánc befejeztével ne karöltve verekedd át magad az asztalokon.
Csak akkor kísérd helyre táncosnődet karonfogva, ha szabad .az ut. Ha tömegen kell keresztül menned, csinálj helyet táncosnődnek, egyébként engedd őt előre.
10. No csókolj kezet minden rövid tánc után.
Az "állandó kézcsók bármily tiszteletteljes Is Tegyen, "könnyen azt a* látszatot kelti, hogy ezzel jónevetésünket akarjuk bebizonyítani, — már pedig éppen ezt nem fogják elhinni.
Körülbelül ezek volnának azok a gondolatok, amelyeket • párisi tánc tizi>arancsolatához füzhet-tüuk; amelyeket most a báli szezon elején a bálrendezők és minden táncos figyelmébe ajánlhatunk abban a reményben, hogy igy mindenki minden bálon jól fog mulatni.

Naptár: Január 4. szombat Rom. kat Titusz. Protestáns Leona. Izraelita Teb. hó 0.
Gyógyszertári éjjeli ssolgákt e hó 1-tŐl k Mwkly-Belus gyógyszertár Fő-ut 12. és a Idskanizsai gyógyszertár.
Rovatvezető: Dr,
A simóklng
Tévedések elkerülése végett, nem tértem át a női divatról & férfidivat rovatvezetésére. A •szmoking* cini alatt a legújabb női ruhadarabot értem. I ;
Az ugy volt, kénem, hogy mán éppen csodálkozni akartam, hogy a hölgyek még csak az estélyi divatban nem utánozzák a férfiakat, a mikor azt olvasom, hogy a páriái denübemutatókon csaknem m*v-den nagyobb divatház a szmoking-ruhákat favorizálta. A^. bemutatót vásárlás követte és ma arra ébredünk, hogy elegáns asszony nem tesz egy lépést sem szhwktogruha nélkül. | .
Ha elgondoljuk, végeredményben ez a férfiakat utánzó divat roppant előnytelen reánknézve, hogy ugy mondjam, lealacsonyító. Miért kell éppen a férfiakat venni ruháink alapjául ? fis miért van az,, hogy pl. a férfiak még soha semttut non vettek át tőlünk ? Szomorú vagyok. De ezen itt most hiába töprengünk 1 Tény, hogy a szmoking Jött, látták és - gyözött. Ismét 1Í0 a férfiak javára. (De bár ez a divat nálunk épp oly hosszantartó lonne, mint a férfiaknál.) 1
Egyszóval a szmoking 1 Végy tehát egy feketey&ársmiy vagy selyem hosszú szoknyát, azt ijlecel-tesd fel csaknem a térdedig, ehhez csináltös egy fehér, vagy ecru cslpkebluzt puffos, vagy hosszú ujjakkal és az egész bulzt »huzd be« egy hosszú, vállban erősen húzott puffos ujju szmokingkabáttal, svelfolva, hermfazonnaí, elöl szembegombolva, épp ugy, ahogy a férfiaknál elő van írva.
I^áttunk sok nagy esti ruhát is ilyen megoldással. Röppent tetizett pl. egy rózsaszínű moiré ruha niéiy dekoltázzsal (nem\'volt külön bhiz), remekbeszabott szoknyával éa erre egy rózsaszínű szánok Ingkabát, a vállban erősen húzott, puffos uf-jakkal, amik a könyökig értök és a horrnfazonon előt egy élénkszinü szekfü. Olyan csinos volt, hogy — *7.órt valljuk be - egy férfi soha sem tud Ilyen csinos fenne a szmokingjában. !
Egy másik csinos ruha: acélkék bársony, már valantivel rövidebb szoknya, halványkék satin bluz, báreonykabát. Ezt a ruhát pl. nyugodtan lehet majd tavasszal is vi* selni, mert kiszivárgott hírek sze« rlnt tavaszra is divatos fctez a szmoking, még pedig a régi: pepita szoknya és egyszinü, sima szmoking kabát megold&ssat.
Szóval a szmoking meghódított bennünket és iV»t várakozási álláspontra helyezkedünk, hogy a
Színpompás estélyi selyem-újdonságok
Szövet, vászon, szőnyeg és damaszl áruk
* ___-.- ----------•—
divatüzlet
Nagykanizsa, Fö-ut 14. sz.
ZALAI KÖZLÖNY
frakkra és a hajdani Ferenc Józsefre mikor fog majd sor kerülni...
Divatposta
Tercsi—Olga. Én is sajnálom, hogy karácsonykor nem találkoztunk, do nem baji hiszen a divat majd csak egy hónap múlva fog teljesen kialakulni, akkor remélem iámét felkcros. Üdvözlet.
Magas hölgy. Viltlgoskék moiré ruháját erős piros, vagy élénk rózsaszín Q virággal díszítse. Ezüst szmoking kabát szép lenne hozzá. üdv.
Ibolya. Legjobban tetszene $gy fehér vagy rózsaszín georgette görögös ruha: a melltől végig le plisi-rozva, a mell alatt közvetlen arany, vagy ezüst zsinór megkötve hosszan elöl és a vállpántok is ezüstből. Ugyanolyan fém saruval, üdvözlet.
Aranyérnél ét az ezzel járó bél dugulái, végbélberepedés, kelét, terhet vizeiéti inger, májduizadtság, derékfáját, mellszorulát, tzlvdobogái ét siéddlésl rohamok esetén a ter-méuetes .Ferenc József keterfl-viz használata ciakhamar kellemet megkönnyebbülétt eredményez.
ID<3
Eső, szél!
Prognózis: Élénk szél, több helyen esó, köd, a hegyek ben esetleg havateső, « hőmérséklet alig változik.
- Butarvácártáa nm Soadl Teljei bei«nd«zéMket rfluUkirQI •lőnyös fán-letfiz«tésre, sőt kammtuieutwwn la uil-Utunk. Kopiteiu batorániháx, Horthy Uiklőa-vt 4,
A frontharcos estély
Vasárnap este az Ipartestület ízléssel iliszitelt nagy-termében és összes helyi\' cégeiben több mint bizo-nyosan ismét találkozója lesz városunk és vidéke notabUitásai-uak s azokkal együtt a táncolni és szórakozni vágyó közönségnek- A nagykanizsai frontharcosok az slőbbl években is megmutatták, hogy nemcsak a lövészárkokban, hanem a tánctermek parkettjén Is megállják helyüket, különösen báljaik és cslélyeik rendezésével, amelyeket mindenkor reggelig tartó jókedv jellemzett s igy misem természetesebb, hogy ugy a táncolni vágyó, valamint a táncban gyönyörködő és mulatni vágyó közönség otthonosan érezte magát frontharcosaink között A rendezőgárda, mint a múltban, ez alkalommal is mindent elkövetett, hogy a bálon vésztvevők jól érezzék magukat és egy kedves este emlékeivel távozva gondoljanak a frontharcos-bálra.
A megveszett embert csak akkor látta orvos, amikor már halott volt
Kaposvár, január 3 Borzalmas körülmények között halt meg az újév első napján Ke-cclhegyen Uj János földműves. Uj Jánost nejnrég egy kutya harapta ínég, de ö ahelyett, hogy kezeüet-to volna magát, elhanyagolta n harapást. Már-már ugy látszott, hogy a kutyaharapás teljesen begyógyul, amikor hirtelen kitört rajt a ve- i
szettség és rövid pár órai borzalmas szenvedés után meghalt. Su lyosbitotta a helyzetet, hogy hozzá tartozói csak akkor hivtak orvost, amikor már halott volt. Az esetet azonnal jelentették az ügyészségnek, ahol elrendelték a szerencsétlen vé get ért keeelhegyi földműves holt testének felbonoolását.
Két embert agyonütött a kidöntött fa
Zalaegerszeg, január 3 Kettős halállal végződő súlyos szerencsétlenség történt minap a Csödc község határában levő Esz-terházy uradalom erdejében. Galambos István és Szcndrel Ferenc csödei lakosok fát döntögettek kinn az erdőben, de ugylátszik nem jártak el a kellő óvatossággal, mert egyszer csak az egyik hatalmas fn rájuk dőlt és maga alá temette mind
kettőjüket. Segélykiáltásaikra tár saik kiemelték őket a többmá*sás farönk alól éa mindkettőt haldo kolva a faluba szállították. Szcndrel pár óra múlva lakásán kiszen-vedett, Galambos még elérte az ogerszegi kórházat, de ott ő is meghalt. A kettős halállal végződő fa döntés ügyében a csendőrség megindította a nyomozást, hogy terheld valakit felelősség. :
Érdekes kereskedelmi per utolsó felvonása a fellebbviteli bíróság előtt
Csalást kövelett-e el a kereskedő, aki 900 pengővel adósa maradt a szövetkezetnek
Érdekes kereskedelmi-pert tárgyalt a nagykanizsai törvényszék, mint fellebbviteli bíróság. Dr. Ré\'jfjjj Andor előadó biró ismertetne az ügyet a Makáry-tanácsban. A csörnyeföldi Gyümölcsértékesitő Szövetkezet feljelentést tett Ko$z o. ll\'.z Jenő nagykanizsai borkereskedő ellen hitelezési csalás elmén, mert Kosztolitz bort vett a szövetkezettől, amely megbízottját azzal a szigorú utasítással kültf£\\el az áruval, hogy csak abban az estben adhatja át ki Kosztolitznak u i&»fcvásárolt bort, ha az kifizeti annak vételárát. Mikor a szövetkezet megbízottja eljött az áruval, Kosztolitz Jenő pengőt fizetett, azzal, hogy a többit délután fizeti ki, miután a pénzt csak a fuvarlevél felmutatása után kapja meg a banktól. Fehér, a szövetkezet megbízottja, a kapott szigorú utasítás ellenére kiadta a bort, abban a tudatban, hogy délután úgyis megkapja az összeget, ami e^er pengőnél is többre rúgott. Mikor azután a szövetkezet embere délután visszajött, hogy a pénzt felvegye, Kosztolitz kijelentette, hogy legnagyobb sajnálatára a bank zárva van és igy nem tudja a teljes összeget megfizetni, adott azonban az embernek 118 pengőt és kijelentette, bogy a hiányzó 900 pengőt
líárosi Mozgó. I9a6. év Január 1-tól 5-ig.
Az összes Vidéki városok megelőzésével Nagykanizsán először Jókai Mór örökbecsű regényének filmváltozata:
Az uj földesúr
A magyar filmgyártás büszkesége. Szereplők •■ Somlai Artúr, Csorto. Oyula, Lázár Mária, Jávor Pál, Egri Mária, Uray T.lv,<?«r. Rózsahegyi Kálmán, Peery Piri. Maklárv Zollán.
A magyar lllmgyártás büszkesége. Szereplők •■ Somlai Artúr, Csorto. Gyula, Lázár Mária, Jávor Pál, Egri Mária, Uray Kálmán, Peery Piri, Makláry Zollán, Mályl Oerő és Gordon Zita. - Regény, amit mindenki ol-vásott I Film, amit mlndenklhek meg keíl nézni I
Rendes hfílváralr ®?«da«°k szerda, szombat, vasárnap 8, 5, uouuoa IIWfMM. 7 és 9, a többi napokon 5, 7 éa 9 árakor!
postán küldi. Mull az Idő - .referálja dr. Révffy bíró - dc a pénz csak nem érkezeit meg. A szövetkezet telefonon is felhívta Koszto-lltzot, aki azt mondta, hogy már posMra adta. A pénz a mai napig nem érkezett meg. A szövetkezet erre fel|«lentést lelt a llr. járásbíróságnál, amely bűnösnek mondotta ki Kosztolitz Jenőt és öt hitelezési csalásért 200 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Kosztolitz fellebbezett a kir. tőrvényszékhez, amely most foglalkozott m üggyel a kereskedelmi körök és a gazdaközönség élé-nk érdeklődése közepette.
Kosztolitz nem ismerte el bűnös ségét. Dr. RoltchM Béi« ü/yvéd utalt arra, hogy Kosztolitz J"nő borbizományos, a kőlött ügyl \'l bizományi, nem vételi ügylet vdlt. Utalt arra, hogy Kosztolitz azonnal tovább adta a kapott árut egy kereskedőnek, akinél több ízben Is megsürgette a vele valő elszámolást. Utalt arra, hogy a szóban forgó cég tőnkre Juttatta Kosztolna Jenőt, aki ma csak soegénységl bizonylat alapján tudia perelni a céget 36.000 pengő követeléee erejéig.
A kir. tőrvényszék megsemmisítette az elsőfokú ítéletet, Kodblltz Jenőt felmentette a vád és következményei alól. Hosszabb lndoko
1936. Iinuár 4.
lásában kimondta a bírság, bogy nem tótja fennforogni a vádbell cselekmény, mert a Jelenségek azt mutatják, hogy nem vétel, hanem bizományi ügylet történt.
Az utóbbi Időben gyakran előforduló hasonló esetekre a kanizsai tőrvényszék Ítélete elvi jelentőségű határozatot képez.
EMLÉKEZTETŐ
Katolikus bál. 5.
Frantharcos-bál. Január II.
NTE 70 éves Jubiláris ünnepségeit megnyitó műsoros tánoestély íz Iparoskőrbeu.
J...ár 12.
fl órakor tea-est . Missziósházban. Uventebál Kiik.iiix.4r! Izr. Nőegylet mesedélutánja a Ka-ssinóbon 4 órakor. J...4. II.
Evangélikus estély. J.unir 1*.
Frontharcosok teája. Irr. Lcányegylet, zsurja 5 órakor a Kaszinóban Jaaair U.
Felsőkereskedelmit végzettek táno eslélye a Kmlnóban. JuU> li
I.lceálls matiné fél 12 órakor a zeneiskolában. J.nuí. ».
Növendékhangverseny 0 órakor a zeneiskolában. , .
r^r.l, 1.
Iparosbál (.Babatündér. 70 szereplővel, a helyőrség zenekarinak kíséretével). r.knái 1 Gimnazista cserkész-előadás az intézet tornatermében fél 0-kor. 8 órakor tea-est a Miasxiósháxban K. Nagy—Altay: Kis hercegnő c. színmüve a Klskanizsal Olvasókörben. FaWváf «.
Szanatórlum.piknlk. KAOSz-bái a Kaszinóban. r»fcni> li. A tanítók nagy megyebálja.
r.Wair H
Frontharcosok teája. F.br.ár 17.
Leinberkovlls Alajosné emlékhang-verseny esle 9 órakor a Zeneiskolában.
Keresztény Jótékony Nőegylet Jel-mezbálja az Iparoskör termeiben. Fibraár ÍJ.
Aa Iparoskör jelmez bálja. Pak/vár M.
Kacagó-est a Kereastéoy Tisztvt-adtehaál.
F.bfUáj ».
Zeneiskola tanárainak Usxt-emlék-únnopélye esle 9 órakor a zeneiskolában.
Nép Mozgó. 1936. )«nuár 4-tn ég 5-én 1
Két sláger egy műsorban I -
1. A kinai véres haramiák
(A kínai táncosnői Anna May Wongi Izgalmas bOnOgyl ttlm
2. Egy orvosnő naplója
(Intimitások az élet rejtelmeiből.) Főszerepben • daliás Hlla A.th.r é< «■■ Harding. Előadások szombaton 5, 7, 8, vasárnap 3, 5, 7, » Arakor. O—fc 80, 40, 60 filléréé hefyárwMwi I
1936 laouái 4
— (A Szerdal Tártatág)
az Irodalmi és Művészeti Körnek ez az uj szervo, Január 8-án, szerdán délután fi órakor tartja első délutánját. A vi Ja-téma ezúttal a képzőművészetek terére viszi el n meghívott hallgatóságot. Előadó dr. Szabó Zsigmond, a Kör társelnöke. A vitához mindenki hozzászólhat. A szerda-dél-ulánokon csak meghívottak és azok vendégei vehetnek részt. A meghívók tegnap szétmentek, Belépődij nincs. A szerda-délutánok a zeneiskola ka-maratermében lesznek.
— (Kanizsai tiktr)
Horváth Károly, u nagykanizsai zeneiskola volt növendékül aki azóta már zeneművészeti főiskolát végzett karmester és zeneszerző, most tartotta nagy sikerrel első önálló karmesteri efftytft Nagyváradon.
— (Halálozát)
Taanádi (Taschner) Karcsi gimn. VII. oszt. tanuló folyó hó 3-án 17 éves korában elhunyt/Temetése 4-én, szombaton délután 3 órakor les?: a lóin. kath. temető halottasházából,
— E^f31dl ós angol íértlruha szövetek kiváló minőségekben Slnger Divat-áruházban.
— (A Segédhivatali Tisztviselők)
Országos Szövetsége január ^-én tartja országos közgyűlését Budapes-ten. A nagykanizsai csoport Ozorai Ferenc városi tisztviselőt küldte jii a közgyűlésre a csoport képviseletében.
~ (Kiskanizsai Levente Egyesület)
január 5-re tervezett mulatságát, tekintettel a frontharcos bálra, január 12-re halasztotta.
Esti kikészítéshez ^ tarlós és gyOnyörQ a párisi V«lery-pu-der és „Emall-ruzs." Kapható kizárólag: Herczfeld.MImi illatszertárában.
— (Gimnazista temetés)
Tasnádi Károly, a nagykanizsai ke-gyesrendi gimnázium VII. osztályú tanulója, lwsszas betegeskedés után meghalt. Temetése szombaton délután les*. A gimnázium igazgatója ezúton felhívja az intézet növendékeit, hogy szombaton délután fél 3 órakor a gimnázium udvarán gyülekezzenek, ahonnét a temetésre vonulnak.
Efca n«I és gyerraekkabátok, szőrmék már erősen mérsékelt árban Singet Dlvatáruházban.
— (Az Izr. Leányegylet)
február 8-ra tervezett piknikje helyett január 19-én délután 5 órakor rendez jótékonycélu zsurt a Leány-egylet a Kaszinóban.
— (Adomány)
A Keresztény Jótékony Nőegylet 0 pengőt adományozott az országúton megfagyott festőművész, Martonfalvv Ferdnc családjának. — Mendlovits Jó-zsefné és Mendlovits Márton 5 pengőt adományoztak a Martoufalvy-család-
nak.
— (A Somogyszentmlklósl Levente Egyesület)
szombaton délután 5 órai kezdettel sikeresnek Ígérkező, jótékonycélu estet rendez otthonában. A templom javára rendezendő est gazdag műsora keretében Batthyány Hona grófnő és Somogyváry József táncjelenetet mutatnak be, a* egyesület műkedvelő gárdája pedig egy kacagtató rab előadásával gondoskodik lto«y a közönség egy hangulati dám est keretében jól mulasson. WÜeort reggelig tartó tájié követi-
__BAÍAI K0ZLOHV__
Nem szabad a lakót fegyverrel a késben lakbérfizetésre kényszeríteni
Kél heti fogházra, kormányzói kegyelemmel 150 pengőre Ítéltek egy keszthelyi házigazdát
Bognár Ferenc 76 éves keszthelyi háztulajdonos egyik lakóját fegyverrel a kezében, lelövéssel fenyegetve megakadályozta ubban, hogy költözködés során butorait elvigye, mivel 12.60 pengő házbér, r^l tartozott.
A nagykanizsai kir. törvényszék Bognár Ferencet zsarolás „és életveszélyes fenyegetés büntette miatt
15 napi fogházra Ítélte jogerősen.
Most a kormányzó közkegyelmi rendeletének értelmében Bognár Ferenc éngedély-J kapott, hogy a 1B napi fogházbüntetés .helyett pénzbírságot fizessen.
A törvényszék a jogerős itéktet 150 pengő pénzbüntetésre változtat*, ta át.
Postl Ernő — igazgató
Több izben foglalkoztunk azzal a gazdasági és közéleti tevékenységgel, amit Postl Ernő, a J>iagyar Élet és Járadék Biztosító Intézet nagykanizsai kirendeltségének főnöke nemcsak a város, hanem Zala és Somogy életében jótékonyan kifejt. Emellett pedig minden hazafias és nemzeti mozgalomból, karitatív és szociális intézmények munkájából is kiveszi Becsület* . tel részét. Legutóbb a nemzeti testnevelés terén, a frontharcos megmozdulásoknál láttuk örvendetesen tevékenykedni. A központi igazgatóság méltányolván Postl Ernő minden téren való rendkívüli agilitását, fáradhatatlan tevékenységét, január elsejétől igazgatóvá nevezte ki. Ebből az alkalomból maga az intézet vezére, lovag Stcrnád István táviratilag gratulált kitűnő munkatársának, aki az összes vidéki kirendeltségekhez intézett újévi körlevelében é« Postl Ernő igazgatót, mint a kircndcltségvezetők példaképét állította eléjük, l\'ostl Ernő igazgatóvá történt kinevezése alkalmával számosan keresték fel szerencse-kivánatalkkal az érdemes vezető férfiút.
_ (-)
— Orvoal hlr
Dr. Kőnig fogorvos szabadságra utazott. Január 20-án újból rendel.
— Takarók, szőnyegek, bútorszövetek nagy választékban Slnger Divatáru-házban.
Agy- és szlvérelmeszesedésben szenvedőknek megbecsülhetetlen szolgálatot tesz az enyhe lerméue-lei „Ferenc József* keseiüviz azáltal, hogy a tápcsatorna tartalmát kíméletesen levezeti éi az emésztőrendszer működésit biztosan elöse-gi4
— (Az ügyészség köszönete)
A kir. ügyészség elnöke hálás köszönetét fejezi ki a Református Nő-egyletnek, valamint dr. Kőnig József, Déri József, Makoviczky Gyula, Kiss Vince, Stampf Zsigmond és Szabó Győző uraknak nemes szivü adományaikért, melyekkel a fogház karácsonyi ünnepségéhez hozzájárulni szívesek voltak.
Gőzfürdő nyitva reggel <5 órától est* 8 óráig (hétfő, szerda, pénttek délután kedden egész nap nőknek).
A Szent SzQz nyakáról lopta el a nyakéket
Brüsszel, január 3 Az elmúlt éjszaka egy ismeretlen ember belört a lourdcsi kápolnába és a Szent Szűz szobrának nyakáról ellopott egy értékes nyakláncol. A kápolnát Izabella királyi hercegnő építtette és [>onlosan mása a lourdcsi templomnak.
mm
Táróét ylónii
Irdnystah bardliágiu.ttngvl txlUrdJof\' Italom i éUnk.
Biaa tiasaf. T7-ea 1820-1860 7S-at 1835-18-75, -n-n 18-50-1890, 80-ai 1875—1905 duntnl. 77* 1105 -1815. TS-aa 1820-1830. 79-aa 18 35-18 *5. 80 aa 1850-1860. — Roaa ptslvIMU 16 20-1630. mla 16 30-1640. Zab »| kDiip 1760 -17-70. — Tingerl aj llaaialall ab bpMl 1600-1520.
Remtof
az Ideállá hordozható Portable írógép
20* P.
-
18 havi 18 panjíé ráazlatr..
C VI- I h
HE
iísabó
Köztisztviselők 18 havi 13 pangóa réaxlatra.
Qyárl képvlaaló:
Antal irógép-szaküzlete
M-u« 8.
IFolytaUs a 2-lk oldaltól)
Upitrtalnr Maaatt
Róma, január S
A Stefanl iroda (alanti i Bádog-lio tábornok táviratozza : S< m az ciitneai, aem a azúrnál! hatettpta nem lörtént aemmi figyelemrétoitéUí
esemény.
Róma, január 8 -
A Dolo környékén lefolyt ina*. torló bombázások során . ItalAli svéd kárház olaíiZ\'liews kihasználásával kapeaoiatban a Uiomafc\' d\' Hallá kiemeli, hogy a svéd trónörökös annakidején, amikor a evéd küldöttség elutazása előtt nála kihallgatáson jelentkezett, azt mondta hogy a háborúval Járó veszedelmekre számítani kell, mert ezeknek elkerülése csaknem lelwtstleo.
Kiadja a laptalajdo\'ioa KHiga.daligl tt Oatwfc.it Nj.md. I. DlluW LafklUt Vállalata NaurtaattKM. ■ Palota kiadói Zalai káról,. lataaarb.a tal.loai Naafkanlna 7& aaám
Beirókönyvek Üzleti-könyvek
La<élr»4«ilb
írógép éi lrt|é»kallékek. Ilideiléle lrofal olkkak legolcsóbb árbaa ki>UUk
Fischel
ktayrkaruMéi.
papír- él Iróiiar raktár :: Mailt
ligykului, Horlkj lUtIM d L
ÉRTESÍTÉS.

Tdknt^Alaiíiílatolt 1862.\' Január 1-én nyitolla meg
75-ik óvlársulatál
A könyvecskékre ketukllt laglltkk
1 (tlll fizetendő.
Kölcsönöket adunk kezesaégra, leizálogra, vagy ériétpapim. A Tartozás Keli vagy havi bellzetéaokkcl törleszihetó.
Dl kiipauktta szövetkezel he lylsegébsn mindenkor kaphatók.
üniützulIeiM&ifMca
l Caeageiy-ul 7. (Dr RapKh-háí.)
Nagykanizsa megyei város
polgármesterétfli.
24.609/1935.
. Hirdetmény
A városi mérlegek és sulyok 1940. évi december 31-ig való javítási, karbantartási és hitelesítési munkálatait 1936. évi január hó 16. napjának déli 12 órájáig a városi iktatóhivatalba beadható zárt Írásbeli ajánlatok utján vállalatba adom.
Ajánlati felhívást és bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hívatni ad.
Nagykanizsa, 1935. decem-ber 26. _
i4 Polgármester,
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
S.iAIrlrd.M. >iUr«if ii Bnn.fr** 10 Mólj
M l\'ir. n.h.J.n Io.MíM U4 < lllli\' h*ttn,na| ü US.. « ttMi, mln4»n luvlkbl „ú ] HIMr.
fél ümIM I Uhrkéwal t
Ml futtái csak SOdel-lále uab«dal«iaaott tnthl alrkntáclde bótoko.óral l«bel. Óvakodjon silány utánzatoktól. Sörlel va.k. rMktdá. Nagykanlsu. I
M aa séreipél kizárólag gumlvulka-alzákMI Javltl.aaon. Cvelkó Mllyái Fial 4. 40T4
Salát HralU kamata yi alaácaadll UI tall fehír riallag í. édeaké. illlci (vorta) k.r Utoankánt P —80 élt kapbati CaMgwy-ut 10.
Saáp, iiapoa udvarul aj, adómentes caládl Ui ét így aiép biihely .tadá. Bővebbel Sugir ut 42. I?
Paaáapárl uradalmitajboralm kimé-
ráMt naár I IH*r meniiylaágben meg kezdtem. Pogányvili vegye. 40 HIT.. Pogányvárl édeakt.rlillng •• tilt. fo-ayasztásl adóval. — Oroai Kdroly föld-Mrtokoa Bslthyáay-utca. X.
Taaalllaáa,ak kivétetnek Báron Mid nóldlvat áaalonIában, Horlhy Mik-lói-ut II, •
rutai kajáráal felvitetik Haaill-lái 7. •
■•Iá
•tea 8.
relyeax Kalzné, Zárdi-
3 látttpáa rUU, bangazótóval, Clm a kiadóban.
Jóaaáni karlaavált h|atlaaaa mag dl. Lajoaeártál, Róaaa-n 11. •
„Farlnax Olgant"
gazdasági daráló- és lucernaörlögép.
Minden szemes terményt, lucerna , tóherszénát, olajpogácsákat, csontokat, az őrlemények felmelege-déaa nélkOl darálja. Ten«erlszár tépésre alkalmas. Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Ki« helyen elfér, mert külön oiklont alkalmazni nem kell.
Iteazí reitlnlű HitltierrSchrar.il l\'Jaytoo Shuttloworlh Magyar Oép gyárt Mllvtrk Rt. képviseleténél:
orszAq júzsef
mag, mflltágya, xaák, növényvédelmi ax.r.K k«r..kadeaátr«n
Nagykanizsa, Erzséhet tér 10. (A Uráaág vaalUtt) Telefoni IJ0.
Ai 1924. évi IX. és az 1929. X törvénycikknek a bortörvény tonlosabb rendelkezéseit lartal-raazó és felia..0 helyen kifüg-gelz\'ésre rendeli kivonata u|ból beszerezhető
a Zalai Kfizleay kiddiHivalaiában
Fö-nt 6.
Ara darabonként, kemény kar-toolapra húzva I pangd.
á 75 éves Zalai Közlöny ajándékai
500 pengős biztosítás — Ingyen fénykép minden elfi-Hzetönek — ötven százalékot tandíj kedvezmény a nyelv-tanfolyamokon éi a lánciskolában
A Zflt.il KOzlöny, mely « magyar vidék legrégibb és egyik legelterjedtebb napilapja, 76 éves lublleu-ma alkalmiból az ajándékok ésked vezményiek sorozatával kedveskedik hűséges előfizető-táborának.
A napokban közölttik otvasólnk-kal, hogy nagy anyagi áldozatok Arán sikerült megállapodást köt iriliik a Magyar Hilhuid BUtotiló fl.T.-vél, melynek értelmében a Zalai KOzlöny minden egyes előfizetőjét, amennyiben előfizetési di-JíWiü hátralékban nincsen a erre a kedvezményünkre Igényt tart, ugy halálaiét, mint állandó és rész-\' lagaa rokkantság asatéra agy évi Időtartamra, ötszáz srany-pengóre Ingyen biztosítjuk. A biztosítás előfizetőinknek, az 60 fillér kezelési költség megtérítéséin kivi egy fillérbe se kerül, mivel ann . diját a jubiláló Zalai Köz lör egyenlíti kl. Máris aokan jelente: k be Igényüket Ingyen blztosl-U nkra, ami bizonyltja azt, hogy Ctvílzelöink körében nagy megértés re talált értékes éa a vidéki lapok körében azlnte páratlanul átlő ajándékunk. Igényléseket a Znlal Közlöny kiadóhivatalánál lehet bejelenteni, ahol előfizetőink mindjárt megkapják a névre azóló biztosítási kötvényt.
A Zalai KOzlöny másik nagyér -lékü jubileumi ajándéjta az Ingyen fényképfelvétel. Megállapodást kötöttünk ugyanis Pogány l.öazlo fényképésszel, aki
Ispunk mindsn sgyss slOfizt-tőjéről, vsgy kivánságrs .!ó-
flzstOInk hozzátartozójáról, sgy 18 x 24-ss nsgvságu fény-képfsivétsit készit. A művészi kivitelű fényképfelvételeket, egy darab kópiával, a Jubiláló Zalai Közlöny adja minden egyes olyan előfizetőjének ajándékba. aki előfizetési dl|ával hátralékban nincsen. A tényképajándékunk előfizetőinknek egy tiliérbe sem kerül, mivel annak dl|át a 76 éve a Zatid KOzlöny egyenlíti kl. Előfizetőink kényelmét kívántuk szolgálni
a fénykép ajándékunkkal kapcsolatban, amikor minden egyes előfizetőnknek a lakására küldjük ki fényképészünket, aki előfizetőinket otthonában fogja lefényképezni. A felvételek bizonyos sorrendben készülnek el. de módjában áll előfizetőinknek, hogy soron kívül kívánják az ajándék-képek leszállítását. Ebbeli Igények a kiadóhivatalnál jelenten-dők be.
Jubiláló Zal.ii KOzlöny előfizetői érdekeit szolgálva, megállapodást kötött Gábor Lajos lánctanárral ls. aki Jóhirnévnrk örvendő Intézetében s Zalai Közlöny mindsn sgyss igazolt előfizetőjének, vagy annak agy hozzátartozójának a tanításai) 60%-os tandljksd-vszményt biztosit. Ez a kedvezményünk n most Induló táncszezon elején különösen nagy értékkel blr s igénybevételére felhívjuk nagyszámú előfizetőink figyelmét. Az igénylések ugy s Zalai Közlöny kiadóhivatalában, tnlnt a nagy látogatottságnak örvendő tánc-Iskolában (Iparoskor emeleti nagy-.terem) Gábor Lajos tánctanárnál Jelenthetők be.
A 76. évét jubiláló Zalai KOzlöny meg akarja könnyíteni előfizetőinek a nyelvtanulást s ezért megállapo dott Pr./fos Erzsébet nyelvtanárod\' vei, aki
az angol és a német nyslvrs 60°/o-os kedvezménnyel tanltja a Zalai Közlöny előfizetőit.
A kedvezmény igénybevétele esetén nem 10, hanem csak 6 pengőire kerül a havi tandíj clöllzetölnknek. Jelentkezni, az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatása mellett, a nyelv-tanárnőnél, Erzsébet tér 18, II. em. lehet, i
A fentebb felsorolt ajándékainkban ós Kedvezményeinkben minden uj előfizetőnk is részesül, ha negyed évi Időtartamra előfizet a magyar vidék legjobb hlrszolgálatu és egyik legterjedelmesebb napilapjára, a 76. évét jubiláló Zalai Közlönyre.
I9M. |ánuir 4.
Mindent együtt talál «
A szállodában I
teljes komfortot. A kávéházbani
100 ujiigot A sSrSzAbeni
200 étslkülönlegességat és Bura Sándor olgány-muzsi kálit. A télikertben I
délutánl-éstl tánoot és ti llnlozky rádió Jszz-zsns-karát.
Budapest, Rák6czl-ut 58.
A Melropole valamennyi üzemében elfogadják fizetésként a Provlnola kedvszmé. nyes pangSazalwéayi.
turtnliuiMttl lililo! Vállalat MENETRENDJE
érvénye. 1939. ektóber 0-IAI.
kr...k.M*r V..aUM.atáa
VaiutAllemlira
44»
5 60
7« g»
|| M 124Í 1JM 14" 1600 |7» 1110 19 60
21 w
2J26
Lateayal menatread
L.t«,MIM. 041 l.fykMlrtér. ért. 8 00 ■■SytuIrrMI U. M 00 Utaryk. Irt. 16-11
HHHi«ls«É|l Réazvénytársaaág
Siitnkrt mm ti DHznlai Lapktadú Udllalata
Naiykanlzaa
Illeti könyvek és dobozok (yára aszarkaaztAaége ás kiadóhivatala
Gyártunk i
pimlaláioM tgyvéál, «*>atas*Kl. earltázi és IsbsM nyemtatváilfstart. ár|eniséWt. mkaket, nuakivékat. elj^násl is sslulésl aii.Mln M, ■yáMj^enléssM. nát+gyet, tslriasns kai, kSrlsv^slall, répiípoket és mladral«e IMésss MáWMeu nyemtaiványslnt.
Jb---
könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzö-Mnyvsket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzftlzeleket és lombokét, minta-sassbélut, iiákcédulákat, naplárlombüket, faknaflárakat, dobozokat stb. rlsórangdSl-A\'^Hes -«s a legolcsóbb árakon. a
Nyomda, sc«rkes8tő»á( és lúMttMwrial Fti-m gzém alatt
a laykulajá.s.i U<«a.áu% fit. énWrtwi ts MsM kapMaéé WaMa K^ln. Xti f^Mft Mér, hlal
Ma & oldalam Itépea melléklet1
76. évfolyam 4. szám
NagykMlua, IH08. január 5 vasárnap
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY

FdeKfc szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizette! árt: agy hóra I pwcé 49 MM*. Surketxtteégi é- kUdőhir>UkTt«Mo«i 71 m.
Ami elmúlt és ami következik
Amikor az Idő sohasem pihenő ekéje az uj esztendő mcsgyéjén áthaladt, lilik visszapillantani az ui) mult esztendőre és emberi szemmel megtekinteni a jővendő valószínű képét. ;
Az elmúlt esztendőben a kor-, máhy épitő munkája a harmadik szakaszhoz érkezett el. Nem bokrétaünnep ez még. A munka, amelyet a magyar kormány eddig végaett, tovább folyik, a bokrétaünnepre majd csak a négyéves munkuprog-ram elvégzése után, tehát akkor Ikerül sor, amikor betetőzést nyernek mindazok a reformok, amelyekre azért van szükség, hogy Magyarország elfoglalhassa Európában azt a helyet, amely őt ezeréves mult után megilleti.
N«m érkeztünk tehát még el a nagy nemzeti munka bokrétaün-nepébez, de amikor az uj esztendő küszöbén állva, vissza Is és előre is tekintünk, Immár világosan kidomborodik előttünk a nemzeti öncélúság jegyében végzett alkotó munka hü képe és mérlege. Látjuk mindenekelőtt azt, hogy a korWány munkája legfőképpen a gazdasági és szociális területen mozgott és folyt le. Pártpolitikára csak éppen annyi energiát sz£nt és fordított a kormány, amennyire a reformalkotások érdekében szükség volt. Megteremtette a maga többségét, hogy szilárd alapokra helyezkedve, valóra váltassa előre megállapított sorrend szerint mindazt, amit a nemzeti munkatervben megígért.
Ha egészen röviden akarjuk ösz-szefoglalnl ezeket az. ígéreteket, egyetlen mondatban igy fejezhetjük ki: a több és Jobb kenyér biztosítása. Erkölcsi kerete pedig ennek a kenyérprogramnak egy igen nagy gondólat: a nemzeti egység gondolata. Sokan akarják még ma is való értelméből kiforgatva, egyszerűen »párturalomnak,« .totalitásnak,* sőt .diktatúrának* minősíteni a nemzeti egység eszméjét.. Soha ennél súlyosabb tévedést/soha ennél szándékosabb félremagyarázást nem észlelhettünk,, A ncAwzetl egység "annyira pártok feletti eszmei célkitűzés, annyira mSagnsrendü nemzetpolitikai és etikai elgondo\'ás, hogy meg sem érthetik, kellően so ha nem értékeltetik azok, akik a napi pártpolitika ősmöcsarában gázolnak és annak veszedelmes hj-náraival küzdve, kimerülnek a maguk nprtorprt wm41j+",lBtrlkét. ban. Hogyan értenék meg ezt azok, okikét egocentrikus erók irányítanak éa akikot az u) szellem hajnal-hsudMbnn saiét hatalmuk éa boldog kényelmit alkonyát lát|ák.
P^dig ha visszanéznének az elmúlt esztendőre és félredobnák « sötét szemüveget, nekik is liitniok kellene, hogy « eredmények gyS 1
Laval u] béke-akciót kezd
A Vatikán bízik a belga király béke-Javaslatának sikerében — Az uj Laval-akció Rómával ós Londonnal egyetértésben Indul — Kivégzik az olaszokhoz csatlakozott abesszinek lázltólt — Nem kerül konkrét olaj-javaslat Genf elé
Amerika nem szállít olajat, de nem csatlakozik a megtorláshoz
Pdrit:
A francia sajtó megállapítja, hogy Amerikában most a semlegességi elgondolás került*" felszínre. Amerika megszakít mindennemű gazdasági és pénzügyi összeköttetést a hadviselő felekkel és lemond«: arról a haszonról, ami a háborús1 cikkek és szállítmányok eladásából származna.
Genf:
Népszövetségi körökben mint genfi jelentés mondja - az a felfogás alakult ki, hogy Roosevelt semlegességi javaslat megkönnyíti az olajelliltásnak a Népszövetség részéről való kimondását. Ha Ame-rjka elhatározta, hogy nem szállít Olaszországnak, akkor a Népszövetv ség sem habozhatlk. Az olajmegtorlás ügyében az ellentétek annyira kiéleződtek, hogy a január 20-án összeillő népszövetségi tajjác:* elé valószínűleg nem is terjeszíer.ek kész javaslatot.
London:
A!z angol sajtó behatóan foglal-\' kőzik Roose\\elt etnök üzenetével. Nem minden lehangoltság nélkül állapítják meg, hogy Roosevelt célja kizárólag Amerika távoltartása, nem pedig a "Népszövetség oldalára való állás. Ez a nyilí elszigetelődés politikájához vezet, tekintet
nélkül annak kárára, - mondják a lapok. I
Svédország fogfja Javasolni az olaj-megtorlást
Ha az angol kormány Genfben £z olajmegtorlások mellett fc> fogluk állást, valószinüleg nem tesz nyilt kezdeményező lépést, hanem, ^rre n szerepre valamelyik kprmányt kéri fel. Ez valószinüleg Svédország lesz.
Uj béke akciók pergötdze
Páris, Január 4 Beavatott helyről érkezett jelentés szerint ugy tudják, hogy Laval uj békitő mozgalmat akar indítani, hogy megakadályozza az Olaszor-
szág ellen irányuló olajmegtorlást. Laval tervét még a népszövetségi tanácsülés előtt indítja útjára, még pedig Mussolinival egyetértésben és a Londonnal va\'ó előzetes tárgyalás után. Szabadságáról való visszatérte után valószínűleg élénk diplomáciai tárgyalásokat kezd London és Rónfa között.
Róma, január 4 Vatikánban bizakodva ítélik meg a helyzetet és remélik, hogy alwlga király békítési kísérete eredmény-nyél jár. Remélik, hogy Eden nem fog ellenvetést támasztani egy uj békejavaslattal szemben, amely -a hl^ckszerlnt _ szerényebb lesz, mint a december 10-1 javaslat.
Kivégzések az olasz frontokon
Addis Abeba, január 4 Lundstron dr. svéd főorvos, £,ki a doloi svéd vöröskeresztes kórház bombázásónál .megsérült, belehalt sérülésébe.
Páris, január 4 Rómából, katonai körökből eredő értesülés szerint az ofászok va\'iószi-nüleg minden erejüket\' latbavetik, ho;»y seregüket gyorsan győzelemre vigyék, különösen azóta, mióta az abesszinek kegyetlenkedéseiről tudomást szereztek. Altalános támadásra csak napok multával kerül sor, mert a hadtápvonalat meg kell
erősíteni.
A hadvezetőség kénytelen volt n megtorlásokat megszigorítani bizonyos etióp elemekkel siemben, akik az olaszokhoz csatlakoztak, de néhány hét óta a négus vSzolgálatában álló Izgatók hatása alatt állanak. Ró mából megerősítik, hogy néhány kivégzést is el kellett rendelni, példaképül a megtorlásokra.
Lapzártakor érkezett
Dosszié, január 4 A Havas iroda jelenti: Az etlop-kormány közlése szerint hat olasz
kérdus sorai díszlenek Immár a nemzeti munka területén. Látniok kellene, hogy az adósságok súlya alatt görnyedt gazdák, az ország pillérei, immár szabadabban lélegzőnek. Látniok kellene, hogy a magyar barázdákon lüktet az élet annak ellenére, hogy az elmúlt évben keserves elárul csapásokban Is volt részünk. Látniok kllene, hogy a földbirtok egészséges megoszlásának jogi akadályai az alkotmányos élet természetes evolúciójával eltűnnek, a nép terjeszkedése lehetségessé válik, a föld mozdulatlansága ós mozdíthatatlansága nem szorttfa fojtogató, szűk gyűrűjét* a földszerző magyart. Megépült az ut, amelyen a földhöz el lehet Jutni.
Az agrártörvényjavaslatok mégteremtik az uj agrármagyarország alapjait, anélkül, bogy rombolnának, anélkül, hogy jogokat sértőének, vagy a nemzeti termelést veszélyeztetnék. !
Eleven erők szabad evolúcióját
biztosítják ezek a javaslatok, anélkül, hogy megzavarnák azt az ütemet, amelyben a nemzeti termelésnek folynia és folyamatosnak lenni-1 kell.
De ezek a javaslatok nem állnak egyedül. Nemcsak lehetíségel et kíván biztosítani az -alkotó gazdaságpolitika, hanem módokról" és eszközökről is gondoskodik, hogy ezek a lehetőségek kiaknázhatók legyenek\'. Itt vsn mindenekelőtt az Alföld-programja és az ifjúságról való gondoskodás. A tudomány mindl n eszközének felhaszná\'ásával ldvánja értékrsébbé és jövedelmezőbbé is te»ai■ • Mormány azt a földet, amely a kisemberek kezébe jut. Vizet, fát, utat kíván adni, a sjzáraz fávaf k«M^ lően.be nem ültetett és úttalan Alföldnek. A munkaalkalmuk ezreit teremti meg olyan meliorációkkal, amelyek az intelligens Ifjúságnak, amelyet a hivatalok Íróasztalaitól a szabad vállalkozás terére akar kivezényelni a gazdasági életbe,
hogy megteremtse az uj magyar típust: a vállalkozó magyar típusát, aki meg tud küzdeni az élei viharaival és meg tud állani a t*ijé|t lábán. A független magyarét, aa otthonépltöét! ,
És hogy ez a munka sikeres legyen, errőlt a közoktatásügyi és közegészségügyi reformok révén történik gondoskodás. Közkincs legyen a tudás. Erről fognak gondoskodni az uj iskolák, a gyakorlati életAtekolál, amelyek tanult gazdát* tanulV iparost nevelnek. És hogy testbeftA Is egészséges legyen a jövendő generáció, el foj készülni m uj egészségügyi kódex.
íme, «zt látjuk, ha az óévre visz-szateklntünk az újév küszöbéről. Ezt és sok-sok más tervet és alkotásit, amelynek felsorolására nincs Is elég helyünk. Ha pedig előrenézünk, akkor a már megkezdett munka céltudatos folytatását máris látnunk kell.
■AUU KOZLOHT
Hézagpótló újítás!!!
Igmándi
Van
klsíiveg
2—3-szorl használatra csak I Kérjen mindenütt kisUveg keserllvizét.
keserűvíz is
56 fillér
1936. január 5.
Prognózis: Élénkebb tsél, változó felhőzet, sok he yen e»ö, a hegyeken esetleg havssesö, a hö-raérséglet a hegyeken és a nyugati megyékben csökken, az alföldön valószínű nem változik.
repülőgép heves bombazáport zu ditott Amba-Cirkuta falura. A bon*-bák emberéletben nem iet:ek kárt. Oorcm felett olasz felderítő repülők keringtek.
Addis Abeba, január 4 Az északi harctérről érkező je\' lentések szerint olasz repülőgépek a mult héten rendszeixsjn bombázták a makallei területet. Hat nap alatt több mint 3000 bombát dobtak le. A harci tevékenységek a déli harctéren is megélénkültek.
London, január 4 A belga király szakorvosukkal vizsgáltatja meg azokat a sérüléseket, amelyeket fe\'esége halálos autóbalesete alkalmával szenvedett az arcán. Alaptalannak mondják azokat a híreket, melyek a londoni látogatással kapcsolatban békeköz-vetitési tervekről, számolnak be.
Egyesitik az OTI-t a MABI-val
Budapest, Január 4 Felmerült az a terv, hogy a* Országos Társadalombiztosító Intézetet a Magánalkalmazottak Ulztositó „Intézetet egyesíteni fogják, mert ezáltal bizonyos megtakarításokat lelieUuv foganatosítani.
Ha a terv megvalósul, akkor a vé-zérigazgatói székbe Weisz jelenlegi OTI vezérigazgató helyett Hindy Zoltán dr., a MABI vezérigazgatója kerfll.
EMLÉKEZTETŐ
bouár 4.
Katolikus bál.
Frantharoos-bál. Mmiár 11,
NTE 70 éves jubiláris ünnepségeit megnyitó műsoros tánoestély az Ipanoskórb«n. Január 12.
6 órakor tea-est a Minsziósházban. Leventebál Kiskanizsán. Izr. Nőegylet mesedélutánja a Kaszinóban 4 órakor. J—már 18.
Evangélikus estély. Janitir 19.
Frontharcosok teája. Izr. Leányegylet zsurja 5 órakor a Kaszinóban. Jaaair 25.
Felsőkereskedelmit végzettek tánc-estélye a Kaszinóban. Január 26.
Liceájis matiné fél .12 órakor u zeneiskolában.
36 szegény kanizsai gyermek Iskoláztatására tesz alapítványt Scbless István n] találmányai jövedelméből
Az alapítvány a 36 lajtabánsági hősi halott nevét fogja viselni — Schiess István uj találmányainak kollekcióját a nagykanizsai muzeumnak ajándékozza
gyümölcseit. A gyár az uj Schiess-találmányok egy egy minta-darabját átengedte Schiess Istvánnak azzal a rendeltetéssel, hogy nzx>k a nagykanizsai múzeumba kerüljenek és esetleg alapját képezzék egy nagykanhsai Iparügyi muzöumnak. A tárgyak vám- és szállítási költségeit is Schiess István kívánja kiegyenlíteni.
Jelenleg Németországban élő hazánkfia, Schlesá István, a nagykanizsai születésű feltaláló, Ismét életjelt adott magáról a nyilvánosság számára. Nem keserítette el a NagykaniiSának adományozott Nagymagyarország-szoborral kapcsolatban ért sok méltatlan bántás, - nem szegte kedvét az s;m, hogy a valuta sorompók mtatt a kan\'zsil adomány átutalás következtében súlyos kellemetlenségek érték Ausztriában, ugy hogy azt végül is koldusszegényen hagyta el.Schiess István Istenbe és önmaga erejébe vetett hittel újra kezdte a munkál és ma már újra - áldozatot hozhat a magyarságért.
Ujesztendőre dr. Krdfky István polgármester levelet kapott Schiess Istvántói a németországi Freiburg-ból. Azt Ifja, hogy uj találmányai beváltották a hozzá fűzött reményeket, a frelburgl gyárvállalat, amely a találmányokat gyártja, teljes elismeréssel és megelégedéssel méltányolja a magyar feltaláló munkáját, am^ly anyagiakban is meghozta
Az uj találmányok
Schiess István uj .találmányai,. a melyeknek gyártása már megindult : mesterséges anyagok. így vörös, zöld és fekete márvány utánzat, melyeket falburkolatokhoz és oltárépitkezésekhez használnak. Grainmofon-lemez mészből. HaSji^i-tartó mészből. Villamos kapcsolótábla 10.000 Volt feszültségig, fekete és fehér színben, ugyancsak mesterséges anyagból. Tölgyfautánzat, finn-nylrfa utánzat, habos-nyirfa utánzat mész és egyéb anyagokból, megtévesztésig hasonló, de éghetetlen. Falburkoló lapok. Palahulladékból gyártott éghetetlen
Legjobb minőségű siffonok 80,90,140,180 cm. szélességben.
Kis végek maradék árban. Kelengyére és bármely célra nagyon alkalmasak.
Báli ruhaanyagokból dús választék.
Sinser Divatúruház.
parkett és kályha alátát. Zöld, barna és sárga tetőfedő lemezek légvédelmi célra. Tűzbiztos, térfogat-Állandó él könnyű építkező anyag. Ugyanilyen lüzbiztoe anyag festők számára a kép-vászon helyett. Erén a festő-alapon az olajfesték mha meji nem repedezik, nedvesség meg nem bontja, el nem ég, kivágni sent lehet a kenetből, tehát tolvaj-mentes Is. A müncheni festőakadémián már erre az anyagra festenek. Ugyancsak most próbálják kl a müncheni képzőművészeti főfcl\'o-Ián a Schkis féle nyers fe«tő-alapot, amelyre a freskókat a műteremben lehet elkészíteni, hetekig nedves marad és csak a művész munkájának befejezése után egy speciális eljárással keményítik meg.
Alapítvány 36 msgyar vértanú emlékére
Schiess István bejelentette Krátky polgármesterhez Irt levelében, hogy fenti szabadalmainak külföldi értékesítése érdekében is. folyamatban vannak n tárgyalások (Magyanor-szágon is !) és ami jövedelmet mind eme találmányok külföldi patentja hoz, nagykaplzsal s/#génysorsu gyermekek táirojatására fogja fordítani.
Schiess István az idén lett ISO éves. Ezt ugy* óhajtja önmaga számára is ünneppé tenni, hogy a fajtájáért újra nagy áldozatot hoz. Említett találmányai jövedelméből nagyősszegü alapítványt létealt, a melybői évenként 36 szegény nagykanizsai gyermeket keli taníttatni. Az alapítvány a nyugatmagyaror-szlígi harcokban elesett 86 hős emlékét fogja megörökíteni és nem Schiess István neyét viseli, hanem a 36 l^jtabánsági hőal halottét. A tőkét egy bérbeadandó földbirtokba kell fektetni. A tőke akkora lesz, bogy 4 százalék hozam mellett ele gendő legyen a 36 gyermek Iskoláztatására. Az odaítélést és az alapítvány kezelését egy bbottság végzi.
Minthogy az eugenlka megállapítása szerint a zseniális emberek k\'gnagyobl) része az élet derekán álló szülőktől származik, Schkw Istvánnak az az elgondolása, hogy olyan 36 gyermeket kell kiválasztani, akiknek szüleik betöltötték az 60. életévüket.
Sphless István már bebizonyította, hogy nem szokott a levegőbe Ígérni.
Hogy mostani elgondolásaiból ml válik valóra, még nem tudni. Attól lűgg. hogyan sikerülnek a külföldi tárgyalások.
Egy bizonyos. Schiess István Mloe, fantáziája, nyugtalan temperamentuma, minden csepp vére, a munkás kél kezének minden energiája - a magyarságé. Mélytüzű, nagy fanatizmus ez és csodálatos, a képzelettel Is alig utolérhető ön zetlenség és heroizmus a hazáért, az otthonért való lemondásban.
Vanc még mai magyar, aki -ha csak KTvekbsn is - utána tudná ezt csinálni, az adományozónak sok keserűséget, sok hálátlanságot hozó 26.000 pengős szobor-adomány után?
IMaradék csipkevásár december hó 30-tól - Január hó
_ Szomolányi áruházban
ímt. JjMlgár
ZALAI ROZLONY
Arányiméi és u ezzel |áió bél-dugulás, vés bél be reped és, keléi, terhet vizelési Ing", májduizadtság, detékfájás, melltzorulkt, szívdobogás él nédOléil rohamok cselén a természetű .Ferenc József" keserűvíz hisználats csakhamar kellemes megkönnyebbülést eredményez. — A be ső balok oivomí ti igen enyhe hatású Ferenc Józief vitel gyakran mindennapi hssznlliln, reggel és esle egy-egy lélpohámyl mtnnyl-légben rendelik.
Szombat
17.35 Mit üzen a rádió! — 18.05 Mkatoi Árpád alazofonozlk — 18.30 Kérek jegyet Budapestre (Kovács Sándorné). — 18.55 Cigányzene. — 20 llangjátékelőadás a Stúdióban. -A Jó nagybácsi." Hangjáték 3 képben.
- 21.20 lllrek. - 2t (0 llnlczky
László Jazz-zenekarának másora. — 2210 Idöjlirásjelenlés. - 22.1.\') Hanglemezek. - 0.05 lllrek. DadapM II. +
17.30 A Fiiadéinál Szimfonikus Zenekar. — 18 Mezőgazdasági félóra.
— 19.30 Egy semmittevő naplójából. (Nagy I.«Jos). — 20.05 Szervánszky szalonzenekar.
17.15 Citera verseny. — 10.10 Falt: A dollárklrálynő. - 22.10 Verder l\'ál bariton dal- és árlaestjc. — 23.05-1 Gaudriot-Jazz.
Vasárnap
0.30 lllrek. — 10—10 55 Reformálus Istentisztelet. - 11-12J5 Egyházi ének és szentbeszéd. A szentbeszédil dr, Bartmsnn Miklós mondja. — 12.20 Időjelzés, időjárás Jelentés. - 12.30 Az operaháii zenekar. — 13.40 Hanglemezek. — 14.45 Egészségi Kalendárium. — 15 A vándorkiállítás és gyűjteménytár a gazdasági haladás szolgálatában. (Csongrády líyórgy). — 15.50 Berlha István szalonzenekara. — 10.30 Az árpádok esztergomi palotája. (Dr. l.epold Anlal). — 17 A Székesfővárosi Zenekar hangversenye. — 18.13 A nagy fekete Macska. (Moly Tamás). — 18.45 Cigányzene. - 11)40 A nagyszombati magyar egyetem. (Dr. Kor-nis Gyula). — 20.10 Oporetlrészlelek
— 20.45 Sporteredmények. — 21.40 Hírek, sporteredmények. — 22 Az Erőn—Sovlnszky Jazz-zenekar máaora.
— 23 Cigányzene. - 0.05 lllrek. i , BudspMS II.
15 Berlha István szalonzenekara. — 17.45 A mantoristák. (Dr. Péter A.).
— 18.20 Cigányzene. - 19 A fekete zászló. (Kárpáll Aurél).
11.45 Szimfónikusok Baltz hegedOs-ael. — 12.55 Kőnnya zene. — i 15.40 Kaufmann: Szvit vonósnégyesre. Dvor-zsák: C-dur vonósnégyes. - 17.50 Szórakoztató zene. - 22.20 M Hir Sári zongorázik. — 23.15 Az Opus-négyes baléit- és tánczenéjc. - 24-1 Cigányzene fluda pestről.
Kim zKI éa gyermekkabátok, szőrmék már erősen mérsékelt árban Sláger Dlvatáruháxban.
A megpeticionált kanizsai képviselőtestületi választások ügyében a jövő héten dönt az igazoló-választmány
A legutóbbi községi választások ellen - értesülésünk szerint három panaazb"adványt udtak be. K«ttő a kiskuni;mii válnszlásokal fel k\'bbezi meg, a harmudik uz egész választást. A beadott punnszokdol-gában a JővÓ héten összeül az Ideadó választmány, melynek elnöke
I1MU Zollán alispán, IvlyelttSe dr. P/l/nil Vlktoi kii. konnányfőtaná-esos, felsőházi tag Döntése Iránt érthető érdeklődés nyilvánul meg.
Ahogy illetékes helyről érksil-Iynk, az uj városi képvH\'lőleatUlet január vége felé 111 össze.
Gazdasági javulás jelei a nagykanizsai járás elmúlt esztendejében
Dr. Lontay Alán főszolgabíró a járás viszonyairól
Az uj esztendő kezdetén a nagykanizsai járás főszolgabirósága is megcsinálta a maga mérlegét a nagykanizsai járás 36 községének elmúlt évéről. Ez a visszapillantás a nagykanizsai járás való viszonyait tükrözi vissza és kétségkívül végigvonul rajta az általános gazdasági enyhülés lehelete. Az eliyuit esztendőben észre lehetett venni, hogy a járás községeinek népe jobban tudott fizetni, jobban tyfjott adózó kötelességének eleget tenni, ugyany-nyira, hogy 1935-ben közteherviselés terén a nagykanizsai járás kedvezőbb adatokut tud felmutaatni, mint maga Naykanizsa város. Kitűnik ez dr. Várhúny Rezső pénzügyigazgató kijelentéséből is, aki az elismerés hangján nyilatkozott a kanizsai járás adózásáról. A kedvezőbb anyógi helyzet szoros ösz-szefüggésben van a mezőgazdasági cikkek jobb piaci áraival, az általánosságban kedvezőbb gazdasági légkörrel, ami országos viszonylatban is mutatkozik. A nagykanizsai járás népe fokozottan veti rá ma* gát a föld kihasználására, a gyü-mölcs-termelésre, a magasabb mezőgazdasági kultura elsajátítására, a járási gazdasági felügyelő irányítása mellett. ,
A Járás közbiztonsági viszonyai elsőrendüek, a közegészségügy sem igen hagy kívánni valót. A trachoma a fokozott ellenőrzés és rendszeres gondoskodás folytán mindjobban szűnik.
Ak állattenyésztés színvonala állandóan envelkedik. A kuposvári Kamara megállapítása szerint a ka-
nizsai járás község iben az állattenyésztés az átlagon felül áll. Sormás és Nagyrécse vezet ezen a téren.
A mezőgazdasági munkások hdy-z>cte a járásban olyan, hogy ha va-Iski komolyan akar dolgozni, annak számára munka mindig akad. Az ellátatlanok a betegek, tehetetlenek, öregok soratytfí kerülnek ki, ugy hogy a járásban munkanélküliségről nem igen lehot beszélni.
A szolgabiréság panasznapjai nagyon beváltak. A nép szívesen ve-szj, ha hatósága foglalkozik vele, azért tovább ls fennmaradnak a minden szerdai és pénteki panasznapok, amikor mindenki ügyesbajos dolgával felkeresheti a főszolgabírót.
Ha van kívánni való, az az; hogy sok még a kiépítetlen ut a járásban. A kiépített utak fenntartása is nehézségekbe ütközik.
A nagykanizsai járás lakossága becsületes, józan, dolgos és rendszerető nép, - n.ondja dr. Lontay Alán főszolgabíró - csak bánni keli véle tudni. A közigazgatásnak nem csak rideg paragrafusok, hanem sziv és megértés alapján is" kell állnia.
Ig«n, a nagykanizsai járás minta-járás minden tekintetben. Ezt ál!a-püották meg felelős és illetékesté* nyezők. Azonban, hogy ez igyvan, anni^c nagyrésze dr. Lontay Alán főszolgabíró fáradhatatlan la lelkes munkájának tudható be.
(»*)
ma, szombat estétől kezdve a
A Centrálban
HUNGÁRIA zenekar keretében
lfárnay Masa
előadó művésznő Marlene Dletrich stílusában énekel.
d.MT
éisi.kati a faltft • várisi*!
M -1 -1-1 i AifcWfffÁ f ii m
A lenti készülékeket készséggel bemutatja: Szabó Antal rádló-Ozlete P6-ut 5. szám
Udvarok tavaszi rendbe-hozását
is vállalja a nagykanizsai Önkéntes munkaszázad
A nagykanizsai önkéntes rrpinka-századot ismerik már nemcsak Nagy kanlzsán, hanem úttörő hire elterjedt az egész országban és mintájára más városok is megalkották önkéntes munkás csapataikat Nagykanizsán az elmúlt Révben megerősödött az önkéntes munkaszázad és az eddigi munkaköréhez u}abbak)at vett fel, hogy ezáltal minél nagyobb rétegeknek adhasson ríjíjpkát. i
A munkaszázad legújabban azzal bővítette az akció munkakörét, hogy udvarok ásását, kertásást, virágápolást és egyéb kiérti munkákat is vállal. Ha valaki igényt tart ilyen munkásokra az udvarok közeledő tavaszi csinosításánál, gyű mölcáVápolás és minden hasonló munka terén, forduljon Lengyel Jánoshoz, Petőfi-utca 46. szám alá A munkaszázad eddig is beblzo nyitotta életrevalóságát és azt, hogy érdemes az akciót a legtnesuebb-menőleg támogatni. { ,
Naptár: Január 5. vasárnap. Rom. kat Jézus neve. Protestáns Simon. Iir. Teb. hó 10. — Január 6. hétfő. Rom. kat Vízkereszt. Protestáns Vízkereszt Izr. Teb. hó 11. — Január 7. kedd. Rom. kat. Lucián. Protestáns Atilla. Iaraelita Teb. hó 17.
Gyógyszertári éjjeli ssolgAlat e hó l-től k Mcrkly-Belus gyógyszertár Fő-ut 12. és a Uiskanlssal gyógyszertár.
Gősfördó nyitva rf«gs| « órától asts 0 óráig (béUó, sserda, pántok délután,
kedden egéaa nap nőknek).
Színpompás estélyi selyem-újdonságok ——
Szövet,«ászon, szőnyeg és damaszt áruk

divatüzlet
Nagykanizsa, Fö-ut 14. sz.
4
zalai közlöny

k frontharcos bál
P holnap, vasárnap este a régi békebeli vidám hrmgulatot akarja visszavarázsolni a kani/sai közönség szivébe. \' Az előkészületek erre teljes egészében megadják a lehetőséget. Műsor nincs. Kezdte l) órakor Helyszín : Iparos kör. A ter;m Ízléses díszítése adja a nagyszerű keretet, a zenét pcdlj a határőrzene-• kar ós Tonna Tóni cigányzenekara felváltva szolgáltatja.
A frontharcos bálon JoJen lesz a \' központ képviseletében Pálffy Daun Jóíst\'f gróf Is, valamint Tabódy Tibor főispán ós számosan n m gye előkelőségei. Ezenkívül természete-s-n itt ad találkozót a környék fnontharcostársadnlmn ts a város közönségének széles rétegei
Aradi Antal nyilatkozata
a klskanizMl nyilas választásról
Tekintetes Szerktsztőség I
A legutóbb lezajlott kanizsai kép-viselőtestületi választással kapcqo-. latban mindenféle hírek terjedtek el. Kérem, szíveskedjék b. lapjában közölni, hogy a Szabó Gyuta-lfcto nyilas-mozgalomhoz s \'mmi közöuu nincs, én nem vagyok hajlandó semmiféle idegen nemzeti érdek szolgálatába állni, semmiféle idegen izmust elcsegiteni. Nekem nincs szükségem a magynr lyzám érde kelt áruba bocsátó, céltalan, sőt közveszélyes komédiára, som politikailag kiskorúak népszerűségére. A történelmi múltjával nagykorúságot szerzett magyarság idegen eszmék nélkül is ms\'g tudja és meg • fogja védeni a nemzeti és keresztény érdekeket. A magyar jövő gazdasági harcot követei, nem padig a hatalomért küzdő komédiát, ami csak a közbiztonság gondjuit szaporítja. Nem éjünk rá ködös reményeken ringatózva váratni az ifjúságot és a magyar sors minden szenvedő alanyát. Egységbe tömörüléssel lehet csak mljlőbb orvoslást várni bajainkra.
S*abó Gyula ur mindezektől eltérő uton halad és én a régi barátságot nem tagadom meg, deutalnk kétfelé váltak.
Egyebekben az egész választásba nein folytam be ezúttal, nem Is voltam beavatva. A választáskor a Nemzeti Egység mellett foglaltam állást, de választási szervezéssel a Gyömörey-választás óta nem foglalkoztam.
Fogadja Szerkesztő ur szívessé géért köszönetemet.
Tisztelettel : Áradt AnLl
fcnyfik> díszfák, ROZSOK, díszcserjék,gyü mAktfák, bofyóugyUmölcsüek (ribiszke, pöszméte, málna, földit per palánta), szegély- it futónövények, lomb- és tü-lavslüek, príma magcsemetővel olcsón szolgál Kol.ack falfk«Ja,"
Szellemek és gyomorfájditó férgek szerepe az abesszinek gazdasági életében
A Zalai K8sl5ny munkatársának helyszíni élményeiből
Az olasz Eritrea fővárosáuak mer-catója hemzseg az idegenektől. Ez n körülmény annak tudható be, hogy Afrika legnagyobb bőrpiacát negyedéves időközökben Asinarábnn tartjuk és erre a szélrózsa minden irányából tömegesen érkeznek a külföldi keres-kedök, akik aránying egész potom pénzért vásárolják össze a morcatóba hihetetlen , mennyiségben egy behordott állatbőröket a bennszülöttektől.
Az usmarui mercató azonban nagyon jó üzlet az olaszoknak is. A fennálló törvények szerint ugyanis minden bőrszállitmányt tartalmazó hajórakomány után nagy összegű vámot kell fizetni a ,killfóldi kereskedőknek, akik ennek ellftíére is jól megtalálják u számításukat, mert n bőröket Mus-sauatól pár ezer kilométernyi távolságban már é|»on ötvenszeres áron tudják értékesíteni.
Csikecsik szerepe a bőr-piacon
Bár az asmarui merentóbun rózsás üzleti lehetőség nyílik a külföldi kereskedők számára, mégis a kinák\\t nagyságát -tekintve, aránylug kevés a negyedéves bőrvásárra érkező külföldiek számú. £ráek\\fo\\6ttemw ax egyik benntxMMl eUnuivdoUa, hogy ennek oka. a Csikecsik, Sej tán vérszomjas unowöeese. A bennszülötteket, ha túladtak bőrállományukon, megszállja Csikecsik, a civakodás szelleme és arra készteti őket, akadályozzák meg azt, hogy a kereskedők elvigyék Afrikából a megvett árukat. Kisebb-nagyobb bennszülött csoportok az éj leple alatt megtámadják ilyenkor a kereskedők karavánjait s visszarabolják u már egyszer eladott \'bőröket Ha azután a kereskedők ellenállást \'lejtenének ki s m összecsapásból a bennszülöttek kerülnének ki győzte*\'",
akkor a kereskedőket a bennszülött tömeg legyilkolja és holttestüket kiteszi a határba Cslkccsiknek, aki ekkor aztán megnyugszik. így nugyon sokszor megtörténik, hogy a kereskedő, ha karavánja nincsen kellő számú emberrel felszerelve és _ nem tud elég ellenállást kifejteni a bennszülött csordával szemben, hiénák eledeléül kerül ki bőrétől megfejtve az erdő szélére, vagy a folyó partjára és soha nem láthatja viszont hazáját.
A galandféreg a hitel politikában
Keletafrikábun nem nagy probléma adósnak lenni. A bennszülött nép só-lét képzeletvilágának egyik igen érdekes alakja a galandféreg. Ha valamelyik ittlakó azt állltju magáról, bog)\' gnlftndférgel érez a testében, akkor attól a hitelező egészen addig nem követelheti nsl, hogy fizesse ki tartozását, amig l>ennszülölt érezni véli testében a féreg létezését. Ez körülmény azután nagyon könnyű helyzet elé állítja az adósokat s jgy
könnyen magyarázható az, hogy rengetegen vallják magukat galaudférge seknek Afrikában.
Hogy milyen vak babona uralkodik Afrika sötétfelfogásu népei között, azt a galondfércggcl kapcsolatos másik, európai ember előtt szinte hihetetlennek tetsző szokás világítja meg legjobban. Ha valaki azt állitja hitelezője előtt magáról, hogy galandférgo van és ezt több izl>cn már hangoztatta, akkor a hitelezőnek kötelessége gondoskodni arról, hogy ez az ember lo/ietőleg munka nélkül meg tudjon élni. Az itteni elképzelés szerint, ha a bennszülött valumi fájdalmat érez gyomrában, azt nem idézheti elő más, mint a galandféreg, ami azáltal* keletkezik az ember testében, hogy a hitelező sokat molesztálja az adósát. Ha azután az adós •meggalandférge-sedik,\' akkor eme körülményért a hitelező felelős és ha nem akarja, hogy a Sejtán bosszút álljon rajtu, ugy minden lehetőt el kell követnie az adós-bennszülött meggyógyulásáért.
A rabszolgák nem akarnak felszabadulni
Ue Bouó tábornok rendeletet adott I felszólították a ház urát, hogy hoki, hogy az elfoglalt részen köteles- esássft szabadon a rabszolgákat. Atok-
sége mindenkinek szal>artonbocsá)\\»tw a rabszolgákat. Egyik korábbi riportomban már beszámoltam arról, hogy ennek"\' a rendeletnek a gyakorlati alkalmazási milyen sok nehézségbe ütközik. át rabszolga, aki csecsemő--korától él az ura házában s mindene megvan, amit primitív életmódja /Inel-lett Igényel, nem kíván kimenni n nagyvilágba, ahol szAmára bizony nem l/gér már jobb gyümölcsöt az élet. \'A felszabaditó-reudelet megjelenésekor a Qucstura emberei mogje->/ntck a rabszolgatartó házaknál s
Szájról-szájra
száll Jóhlre
a Provincia pengőszelvénynek,
amellyel Budapesten lépten nyomon pénzt takaríthat meg!
25%-kal olcsóbb lesz fővárosi tartózkodása,
ha szállókban, pensiókban, éttermekben sörözőkben, kávéházakban, színházakban, kabarékban, tánchelyeken, sporttelepeken és az autótaxiért
Prowinola poapftizelvAnnyal fisai I
Kockázat nincs :
mert a felhasználatlan szelvényeit itthon, vagy Budapesten bármikor visszaváltják 1
A Provincia Utazási és Jegyiroda nagykanizsai kirendeltsége: a Nagykanizsai Takarékpénztár
vvttfc sv raUsiolgáknak, akik a házat a felszólítás ellenére sem hagyták ej. november 20-án Iratot kézbesítettek, melyben közli velük a Qucstura, hogy szabadok s az okmány blrtok;U>an oda mehetnek, ahova akarnak. Az olaszok azt hiszik, hogy így jobban meg lehet oldani a rabszolga-fekzubu-dilás gyakorlati nehézségeit. Értesülésem szerint Tigrélieu mintegy tizen-ótíwer -rabszolga van még fogságban, az egész Abessziniában pedig körülbelül százezer. <
A kolostorból reaktivált abesszin tábornok
Asmarába érkezett jelentések szerint Balba abesszin tábornokot a né-gus kinevezte az etióp fővárps katonai parancsnokává. Ex a körfllínény jelentős értékkel bir az abesszinekre nézve. Halba tábornok volt ugyanis az, aki 1800-ban megverte csapataival Adua-nál az olaszokat. Mikor Menelik császár meghalt, ükkor unokája, Lldzs Jasszu került az abesszinek császári trónjára és Halba tábornok ekkor fo-gadulmat tett, hogy hü marad uralkodójához. Később történt, hogy Tafarri, a jelenlegi négus elűzte Lidzs Jasszut, száműzetésbe küldto s ekkor Balha tábornok Halié Szelasszlé ellen vonult. A támadás nein sikerült s utána Balha tábornok kolostorba vonult. Az elűzött császárnak ós a kitűnő katonai parancsnoknak nagy tábora van, akik most vakon követik a négus kérésére visszatért tábornok utasításait.
.Méltóztassék tisztelegni!"
Asmarában nyert. hivatalos értesülésein szerint az olaszok légi hadereje állandó bombázás alatt tartja Dzsid-zsiga környékét, ahol az abesszin hadseregeket vonják össze, hogy Harrart megvédjék az ogudenl olasz csapatoktól.
Az asmaral kaszárnya falán meg-
1936. év estélyiruha-ujdonságai beérkeztek.
Mielőtt szükségletét fedezi, okvetlenül tekintse meg elkápráztatóan szép és dus választékomat
Kirschner Divatáruház, fő-ui 3.


I Ha magprdbélja,
ön Is be fogj* létei i 1 nÍMO« Jobb a
ütötte szememet egy tábla, melyen n következő felirrts áll:
Az alattvalók figyelme fulhlva-tik, hogy a feljebbvalóiknak előre tisztelegjenek
Kérdést intéztem az egyik olasz katonatiszthez, aki azt a . felvilágosítást adta, hogy az olasz katonai szabályok nem irják határozottan elő az efőro való tisztelet s a katonák figyelmét Így óhajtja a parancsnokság felhívni arra, hogy tiszteletüket fejezzék ki feljebb valóik előtt...
t/ermann Jó»»ef
Rotter Lajos előadása a vitorlázó repülésről
A vitorlázó repülés Nagykanizsán való meghonosításának bevezetője lesz az országos hlrü pilóta, Rotter Lajos gépészmérnök előadása a Városi Színházban január 12-én délelőtt fél 11 órakor. Az előadások vetített képesek lesznek. Tavasszal nagy repülőnapot tervezuek Nagykanizsán.
Készülődik a Zrínyi
Vasörnap délután saját otthonában két-kapus edzést tart a Zrínyi. Készülődnek a Zrinvisták a tavaszi rajthoz, mert nem szeretnék, ha unnyl meglepetés érné a Jóképességü futballcsapatot, mint az ősszel. Benkő edző ezúton Is kéri a játékosokat, hogy I>ontosan fél háromkor jelenjenek meg a pályán.
Asztali tenisz verseny
A Nagykanizsai Asztali Tennisze-zők vasárnap és hétfőn délután két órakor\' mérik ósase erejüket. A 374-es öreg cserkészek, TSE, KAOSz mindkét csapata és a 77-es cserkészek szintén két csapata lesznek a verseny résztvevői. Előreláthatólag sokan lesznek a Itozgonyi-utcai iskolában, a 77-es cserkészek vendégei.
Box-verseny
A nagykanizsai első és második kerületi leventék a 7.TE ökölvívóival együtt Idhivták « keszthelyi ökölvívókat. A szép és izgalmasnuk Ígérkező versenyt február 2-án rendezik mcjg Nagykanizsán. Ez u városközi verseny csak előkészítése egy nagyszabású nemzetközi magyar—osztrák ökölvívó-mérkőzésnek. Ez e.* fíagyszabásu verseny áprilisban lenne Nagykanizsán és minden bizonnyal kiemelkedő eseménye lesz a húsvéti kanizsai sportnak.
HALÓK, ebédlők, uriaiobék,
kombinált berendezések
HIPESTIBÜTQISZALOIBAI
Budapest, VIII. Baross u. 21.
>■11 wklaaaUh. Mml r«aalaltlaaUara 1
A tiizoltó-autó elgázolt egy süket asszonyt a Centrál előtt
Szombalon reggel 7 órakör a kanizsai tűzoltók teljes felszereléssel gyu. korlatot tartottak Klskanizsán. A 7 óra 10 perckor visszaérkező autó lassított menetben közeledett a Cenlrál kávéházhoz közeledő autóbusz miatt. Ugyanakkor egy idősebb asszony jnenl keresztül az úttesten. A tűzoltók fülsiketítő dudolása ellenére egyenesen a kocsi felé sietett. A soffŐrnek még volt annyi ideje, hogy a kormányi hirtelen elfordítsa, de a veszélyt igy sem tudta elhárítani, mert az autó hátulsó része elütötte az asszonyt,
aki eszméletlenül terült el a földön.
A mentők azonnal a kórházba szállították. A szerencsétlenül járt asz-szunyt Weisz Simonnénak hívják és Magyar-utca 31. szám alatt lakik.
Mint kiderült, az asszony teljesen süket, 00 éves Izraelita hitközségi szegény. A felelősség nem terheli a tűzoltókat, mert azok szabályosan haladtak a baloldalon és dudáltak is, de az asszony süketsége miatt nem hallotta.
Weisz Simonné súlyos alsólábszártöréssel a kórházban fekszik.
Másé a tánc...
Szabad? — kérdezte halkan
inkább a megcsordult szivem,
mint a keserű izekre szokott ajkam.
Szabad? — koppant egy másik pár boka
frissen, fiatalon, vidáman.
(Édes. forró tangót sirt a dzsessz:
a szemed... a csókod... mindig ... és soha/)
Aztán zajlott tovább a tánc.
Nem állt meg sehol az élet.
Nem némult meg a szakszofon.
Nem aludtak ki a fények.
És fenn a fekete kárpiton
(ami a föfdre ráborul,
mini minden tegnapra a bánat)
nem tűntek el a csillagok.
£s nem lett rögtön vége a világnak., .
Csak én maradtam ott egyedül: *
útjában sem voltam senkinek már,,, Az idő eljárt... Másé a táncl kopott egy szin az élet-palettán.
Barbarits Lajos
A keszthelyi motoros elütött egy lovas szekeret
A szekér két utasa sebesülések árán megmenekült
Keszthely, január 1 Könnyen végzetessé válható vasúti szerencsétlenség történt a lesencetjo-majl átjárónál. A Tapolca felé haladó motoros vonat elütötte Huszti János keszthelyi lakos kocsiját, ami> lyen Simon János keszthelyi lakos is helyet foglalt. Szerencsére a vonat csa\'k a lovakat érte és igy emberéletben nem esett kár.
A szerencsétlenség ugy történt, hogy a kocsin ülök valószínűleg elszuny-nyadtak és Igy nem vették észro a
kivilágított motorvonat közeledését. A motoros vezetője az összeütközés után azonnal lefékezte a vonatot. A motoros ütközője az egyik lovat felnyársalta, a másiknak fejét zúzta szót. Mindkettő azonnal kimúlt. A szerencsétlen állatokat darabokban kellett leszedni a vonat ütközőjéről. A kocsi is összetörött, a kocsinülők közül az egyik bordatörést szenvedett, a másik fica-modást és kisebb sérülést. Mindkettőt a tapolcai kórházba szállították. A vizsgálat megindult.
T
Ali a bál 1
A középeurópai feszült légkörben ma az egyetlen nyugodt ós biztos hely: az Iparoskör nagyterme, ahol ezekben az órákban teljes báli fényben várja a terein a Katholikus bál közönségét. A rendezőség mindent elkövetett a siker érdekében, ami előreláthatólag nem is marad el. A műsor értéke és érdekessége után u (talpalávalót a hajnali órákig felváltva, két zenekar húzza.
A Katholikus bál ma, szombaton este fél kilenc órakor kezdődik.
A bál egyetemes katholikus jellegű, minden katholikus számára nyitva áll, tehát estélyi ruha nem kötelező.
A bálon jelen lesz
vitéz Tabódy Tibor főispán,
aki a bál fővédnöke és egyúttal a megnyitó beszédet ls mondja.
Jegyek még korlátolt számban az esti pénztárnál kaphatók.
- felfftldl ós angol férfiruha aaöve-tak kiváló mlnő*«gekb?n 8ln««r Divat-ár uhixb*n.
- K»itlsilvts«l6k ré»>*r« rendkívül előnyös bu kivásárlási alkaton. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen Ls kaphatók Kapalala butor Armbázbao, Horthy Miklós-ut 4.
A kétfelé tépett huiz-pengöt banké leleplezett egy biztoeitéei gyújtogathat.
Zalaegerszeg, január 4 Érdekes gyujtogatásl kísérletet leplezett le szilveszterkor két zalaegerszegi detektív. A rendőrség tudomást szerzett, hogy a zalabéri szőlőhegyen egy bebiztosított pincét fel akarnak gyújtani. A szőlősgazda egy cigányt bérelt fel, akinek 20 pengőt igért, ha felgyújtja pincéjét. A helyszínre kiszállt detektívek lesbeálltak és amikor megérkezett a cigány, váHátőra fogták. A cigány bevallotta, hogy\'fel-bujtolták, sőt fel is mutatott egy fél 20 pengős bankjegyet, amelyiknek másik felét a tett elkövetése után kapta volna meg. A kisérő szőlősgazdánál megtalálták a pénz másik felét és hiába tagadolt, letartóztatták. Megállapították, hogy a felbujtó Palkovlcs József 44 éves ny. yggorszegi rendör-" törzsőrmester, jclci^eg Kaszaházán Jómódú korcsmáros. A cigány: Kolompár Pétgr,. Mindkettő ellen megindult az eljárás.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
27.237/1935.
Tárgy: Erdei tisztítási galyfa értékesítése.
Faeladásl hirdetmény.
1936. évi január 7-én, tehát kedden délelőtt 9 órakor az alsónyiresi erdőőri laknál megkezdődő szóbeli árverés utján 112 halom tisztítási galyfát eladok.
Nagykanizsa, 1935. dec. 31. „ Polgármester.
KI HITTE VOLNA?
Sokon aggódtok o gyenge szervezetű fiatol anyáért, mikor ai eltó gyerek született. De ax otthoni honaui kvarclámpa szorgalmú.. használata megerősítette az asszonykát s megőrizte fiatalos k!náxásét.\\Á gyermek is nagysserOen fejUdíll 1 . beteg-ságek is elkerQiták. Az u] automatikus lianaul láapa épen ugy gyullad, mint a vlllaay-körte; az eiihm.lt, bUlentőa gyújtású haoaui lámpák gyártása meg-____________ . _ szűnt.
Az eredeti tianaui u)typu»u lámpák otthnol használatra 220 pengőtől 480 pengőig a aiaktlmletekben kaptialí 8IBMEN8, Budapest, W.JJafymeg ug}
ZALAI KÖZLÖNY
1986. január S.
Városi Mozgó. imév )anu&f 1461 s-\'e-
Ki 3sszes vidéki városok megelőzésével Nagykanizsán először Jókai Mór örOkbecsü regényének lllmváltozala:
Az uj iöldesur
A magyar filmgyártás büszkesége. Szereplők: Somlai Artúr, Csortos Oyula, Lázár Mária, Jávor Pál, Egri Mária, Uray Tivadar, Rózsahegyi KAImán, Peery Piri, Makláry Zollán, Mályi Oerő és Oordon Zita. — Regény, amU mindenki olvasott I Film, amit mindenkinek meg kell nézni I Danilaa halvérab Eladások szerda, szombat, vasárnap S, 5, ItcUUBa OciyaToB. 7 és 9, a többi napokon 5, 7 és 9 órakor.
Az uj sajtófőnök
A miniszterelnökség sajtóosztályának élére Antal István államtitkárnak\' az igazságtlgymlnlszte-riumba történt távozásával uj ember került. Mikecz Ödön dr. iystbolcs főispánja foglalta el ezt a diszes pozíciót miniszteri osztályfőnöki rangban. Az uj sajtófőnök kiváló szabolcsi család sarja, aikinek rendkívüli képességeit a sajtó terén is érvényesíteni kivánja a kormány. Fiatalember szélc« látókörrel és . nagy tudással. Mikecz Ödön dr., oz uj sajtófőnök, 1894-ben született Nyíregyházán. Középiskoláinak ♦^végzése után a budapesii, heidef bergi és a debreceni egyetemen végezte jogi tanulmányait, 1916\' ban Szabolcs vármegyéhez közigazgatási gyakornoknak nevezték W, majd mint ügyvédjelölt 1918-ban a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál működött, 1921-bca titkár let/ a svájci kereskedelmi kamaránál, 1928-ban ügyvédi oklevelet szerzett ós Nyíregyházán folytatott ügyvédi gyakorlatot. 1982-ben Szabolcs ós Ung egyesitett vármegyék főispánja lett, <Jlig most rendkivüli képességeid 4ft a sajtóosztály élére állították. Mikecz ödön kinevezését osztatlan örömmel fogadták, munkásságától gazdag eredményeket vár & magyar aajtó, különösen a mai időkben, amikor a sajtótörvény reformja elkerülhetetlen. Mikecz Ödönben a kiváló jogászt, a sajtó igaz barátját és a kedves magyar yrat köszönti a sajtó.
— (A Szardal Társaság)]
meghívóit a Zrínyi Irodalmi és művészeti Kór szétküldte. Első . ülés január 8-án délután 0 órakor a zeneiskola kamaratermében. A inost alakuló társaság még nem tud mindönkit számon tartani, akit programja érdekel. Ha tehát valaki szívesen venne részt a Szerdai Társaság üléscin, szíveskedjék ezt a szándékát közölni Barbarife- Lajossal, az Irodalmi és Művészeti Kór főtitkárával.
— (Biztosítási hlr)
A Magyar Gazdák Biztosító Szövetkezetének ^igazgatósága Kékesy Antalt nevezte ki a nagykanizsai intézet főnökévé, aki már el is foglalta állását.
— (Légvédelmi előadás)
A nagykanizsai légvédelmi előadások ciklusában csütörtök délután 0 órakor a. Nép-moziban 0 város közönsége részére vctltetlképes légvédelmi előadás lesz arról, amit mindenkinek tudnia kell, a légvédelemről.
A szépség titka
Valery (Párls) ruza,
krém és púder. —
Egyedárusitás:
Herczfeld Mimi Illat -
szertárában.
Városi Mozgó. Jmuár e-7. héiffi -kedd
áz Baardt titkai. Szemlftl-szemben az eieraicu halá lai, tigrisekkel, óriáskígyókkal, krokodliokkil ét vad ekfántokkal a
Maiakkai pokol rÉiStóffií:
les felvételek, benszölött szereplőkkel. — Mpgyar beszéddel kiséli Gellért Lajos. — Ezenkívül Irán* Dunne egyeilen fii r je
A sziv törvénye.
Előadások hétfőn 3, 5, 7, 6 órakor, kedden 5, 7, 9 órakor Kedden 5 órakor filléréé helyárak.
= A Klskanlzsai Polgári Olvasókör
folyó hó 0-án este 7 órakor farija tisztújító közgyűlését. Határozatképtelenség esetén folyó hó 12-én, a tagok létszámára való tekintet nélkül is, meg lesz tartva.
- (Mielőtt eldobná kiolvasott újságját),
gondoljon arra, hogy milyen örömet okozna velük a Missziósház népi délutánjaik hallgatói és olvasói között. Küldje be a Missziósházba a kiolvasott újságokat és folyóiratokat.
— (A Somogyszentmiklósi Levente Egyesület)
szombat estére tervezett jótékony-célu vidámestjét vasárnap délután 5 órai kezdettel rendezi meg somogy-szcntmiklósi otthonában.
eoyedArusitAs s teütsch gusztáv drogéria Nagykanizsa, Fö-ut.
— Orvosi hlr
Dr. Kőnig fogorvos szabadságra utazott. Január 20-án újból rendel.
- (Dunántúli virágkiállítás Nagykanizsán]
Érdekes tervvel foglalkozik Krátky István dr. polgármester, síiül Ismeretes a zalaegerszegi göcseji hét alkalmával nagy sikere volt a virág és rózsakulturák kiállításának. Krátky polgármester régi terve, hogy kiállítás keretében mutassa be a dunántuli közönségnek azt a nagyszerű munkát, amit a nagykanizsai városi kertészet kifejt és amiről szakkörök is a .legnagyobb elismerés hangján nyilatkoznak. Miután a Képesített Kertészek Országos Egyesülete, melynek elnöke Deno József nagykanizsai városi kertész, nagygyűlést és ezzel kapcsolatban országos vagy dunántúli virágkiállítást tervez, a polgármester törekvése, hogy ezt a szakgyülést és- kiállítást Nagykanizsán tartsák meg a nyáron. Az erre vonatkozón tárgyalások most vannak folyamatban.
Nép Mozgó. 1936- január 4-én é« 6-én i
Két sláger egy műsorban I
1. A kinai véres haramiák
(A klnal táncosnő: Anna May Wong) Izgalmas bOnOgyi Ilim
2. Egy orvosnő naplója
(Intimitások az élet rejtelmeiből.) Főszerepben a daliás Nlls Aether és Ann Herdlng. Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. CsakSO, 40, 60 filléres helyárakkal I
— (Tanítói jubileum)
1930. Január 0-án délután 4 óral kezdettel ünnepli Uagolasánc község Stcinhardt István kántortanító 85 évi tanítói jubileumát. Az ünnepséget egyházközségi diszgyülés keretében tartják meg bognár János plébános elnök-lésével. Ugyanekkor adja át az ünnepeltnek Nyerky Imre, a Pázmány egyetem földrajzi szemináriumának vezetője, a Magyar Földrajzi Társaság elnökétől a földrajz tanítás terén szerzett érdemei elismeréséül kapott köszönő leiratot, valamint az Országos Katholikus Kántor Szövetség elismerő leiratát is. Az ünnepelt tanítót a szomszéd tanítóság nevében Szily Károly somogyszentmiklósi taniló, a levente Egyesület m\'vébenHenrik István leventeoklató, a volt tanítványok nevében I^tczkó János hatósági hus-vizsgáló, a jelenlegi gimnazista tanulók nevében Gelencsér István gimn. V. o. tanuló, a község nevében Kcrcsmarics József községi biró, az egyházközség nevében pedig Gether József világi elnök fogja üdvözölni és eddigi munkásságát méltatni. Az ünnepi beszédet Henrik Ferenc építész mondja.
— (Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadlárvák I)
Ez uton értesítjük a HONSz tagjait, hogy a mai naptól kezdve Hrunner igazgató ur a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák ügyeinek elintézésére minden héten kedden és pénteken délelőtt 9 órától 11 óráig a Pannónia (Frontharcos) helyiségében hivatalos órát tart. Kérjük a HONSa tagjait, hogy minden ügyükben itt jelentkezzenek. A vezetőség.
— (Jótékonyaág)
Ozorai Károly a Katholikus Legényegyletben 5.50 pengőt gyűjtött " Mar-tonfalvy-rsalád számára.
— Takarók, szőnyegek, bútorszövetük nagy válaaztékban 81ng& Divatáru-házban.
— C.uc.t.lje.ltmény I Kekordt
Világbajnoksági A mai lázasan ro-harró kornak minden téren ezek az ideáljai. Az elemgyárak (anódtelepek, zseblámpaclemek, rudelomek) technikai versengésének veretlen bajnoka a sav- és szalmiákmentes «ZETT» siá-»-
razetyn.
A falu 6a a váró*
Kokkilomóteres távolságát egyre Jobban kiküszöböli a modern kor. Egy Orion rádió birtokosa bekapcsolódik a főváros szellemi és zenei életének közepébe.
- Gaát l\'raact ■ Kati
A Színházi Élet eheti címlapját egy bájos kis parasztlány képe díszíti. A parasztleány Gaál Franciska, aki Die k lel ne Katherln elmü Unlversal filmben játszik egy kta paraszt cselédet. Incze Sándor hetilapjának száma különben a siker jegyében készült. Minden pesti színházban siker van és a Színházi Élet közli a nagy jdkerü darabok legnagyobb sikerű jelenetét képekben. Hatvány Lili legndgyobb filmsikerről, az Uj földesúrról ir.
- KOmMudmaMttak tlfyefcwébel H»-torároinkat -ényegeseu leszállított árakon árusítjuk. Hosszú tejáratu hitelre Is, kamatmentesen. Köpetein bútor Arabét. Horthy Miklós-ut 4. ssám
- (Bélyeggyűjtők lalálkezéja) sser-dán délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
Nép Mozgó. Január 6 án. Csak egy nip! Az idegen légió borzalmat, kalandjai, a
Fekete kártya
cünö irgalmakban bSvelktdfi liimbin. Pösierepbtn: Maria Ball é< Richárd Wllnt. Iigalom I Romantika I
Remek kísérő mflsorl
Előadások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor.
Csak 20, 40, 60 filléres helyárakkal I
^36. l»nuáJ 5.
ZALAI KÖZLÖNY
MODER LAKBERENDEZÉS
_ | otthonos, Ízléses és nem drága,
\\M 1 kedvező feltételekkel is kapható
Kopstein
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
É"
IL
IMIM
GyDmölcsészetl előadás
Ma, vasárnap délután 4 órakor a Rozgonyi-utcai elemi iskolában, n földszinti 4. számú tanteremben (i. Szabó Gyula intéző tart népszerű előadást a gyümölcstermelésről. Holépő-dij nincs. A legközelebbi előadás Január 20-án, ugyancsak itt és ebben az időben lesz.
Az állatállomány telelteté-sének megkönnyítése
Az ország egyes vidékein mutatkozó takarmányhlány következtében az Ínséges területen lévő állatállomány teleltetésének megkönnyítése végett a kereskedelemügyi miniszter 1935. december 10-én 02.844. sz. a MAV-hoz Intézett leiratával 25"/o-os fuvardljmér-séklést engedélyezett. Ez a fuvardíj-mérséklés azokra a szarvasmarhákra vonatkozik, amelyeket teleltctésre más gazdaságokba szállítanak, majd pedig utóbb az eredeti feladási állomásra és a feladó elmére vasúton visszaküldenek. A 25 százalékos fuvardíjkedvezmény ugy érvényesül, hogy az odaszállitásnál a dljszabásszerü rendes fuvardíjat, visszafelé pedig az 50 százalékkal csökkentett fuvardijat kell fizetni. Ezt a kedvezményt a kereskedelemügyi kormány visszavonásig, de legkésőbb 1936. április 30-ig engedélyezte.
T«r»énftö«ids
Irányzat i gyeogín tartott, Jorg.: csendes.
ttuu iloav. 77-es 1815-1855 78-as 1830-18-70. 79-«a 18-45-18 85, 80-m 18 70-1900 dunftnl. 77-ss 1800 1810, 78-a« 18 15-1825. 79-e« 18 30 18 40, 80-as 18 45-18-55. - Rois pestvidéki 16 20-16 30. más 16 30-1640. Zab uj közép 1760-17-70. - Tenged aj lls«ánlull ab bpcst W85-1500.
APBÓfflRDETÉSEK
S.rtbird.U. Sl|a p .. INHMM 10 u«a
W (dl.r. mlnj«n to.ibbl 4 llllír, MlkAmaf ;0 uólfl « (111.1, ni Ind. r lo.tbbl Uó 3 (Illír.
Fél t*.et«vel I kálikén! ■
kél fűteni caak iSOil.l-léle u.b.d.lm..oll Steller etik.ládó. hóloko.óv.t lehel. Óva-kodlon silány utániatoktól. Sorlel vsske reakedáe Nagykanlzae I
Salát termést] katecsenyl ellendő in-UH rehér rizling éa édeaiét •Illír (vörOa) b.r literenként P — 60 éti k.ph.trt Cengery-ut 10. . 4487
■értekétek, bét bútorok, dpók, letl-ktilök feitétc szasaierllea a .Rótta* mű leitógyárban eszközöltetnek. Oyll|Ult«lep: Kliály-utca 32.
Minit Mrtl, C~ngezv-ut 19. Nyitva reggel 6 tói eaU 7-lg. Tyuk.zemvágá. Kedvezményez legyek az Ipatoáköiben Omke ban, Ksoss-üál. 4487
Tévlféjél kgolcaébban Eótvös-tér 31. szeretheti be, StáUn géznél. 12
Oloaé tűzifa kaph.ló Olen-bInt házhoz Itállltv. *I bengó, aprított la métejmázaánként 1 penafl. — Matollca blzomáayoenál: Er*aébet-Mr 17. i " ----
Hé és •érclpél kltárólag gumlvulka-nUilónlI Javtllaaeoa. Cvelkó Mátyái Póni 4 48C4
Hlraka iiibin.t, vziiá*. ezakvlzacal kiképzés mérsékelt dljazátéit. Bóvebbal Caengery-ul 3«. 4854
Pólmunkálás céljából nzüktígUnk van
» törtaranyra,
melyért Ixmacuabb árat Illetünk
Schnltzer és Göndör
élM««rké»ltak, Drtk ttr 1B.
Egy fél Mks .Ml Attila-utca 29 Megtudható 27. alatt 39
kaa>áp k ere. le lik a lülöpmajorl jatdaaágba. Jelenlkezás Ná«v-kulua, Kisfaludy.u. 20 . 4909
RlaAtenda vfllatelkvt, tettzée ateiintl n.gyaigban, b ó- éa u| rl.lU,.1 bordó-léteiben, Balatonmárlán vátáioljou. Clm • Menetjegylrodában. «0Í
fasánpérl uradalmitajboralm kimérését Már I >■«••■ mennyiségben meg kezdtem. PogányvárI vegye. 4Ü I1IL, Pogányvár! édeaíé.rlrllng M fill. fo-gyaazláll adóval - U,ou Károly föld-blrtoko. Baltbyáay-utca. 36.
Batthyány-nlca 17. aiim alatti kw klaMsánlen u]bor 40 Hlléfért kap. ható. Simodlo Vlktoa. 35
Frakk-Ingek rendkívül slaaán kaphatók Kanlmann Manónál, Erssébet t« 1. Teleion 222.
TlstU, rendes b.]éré»é lehétellk Magyar utca 7. 51
KltOnó báalkseal kapható ötv. Beck Bétánénál, Erzeébet-tér 1. 32
Alig hasteáit uamskla*, ftekk-OIIOny éa letele tétttabál eladó Magyai-a. 7. 33
_ ________konvencióra felvéte-
tik a Petaóiáncl gazdaságban. Jelentkezés Horthy Mlklóe-ut 37. 25
Kiadja a l.pt.l«|do.o.,K»zieid«Uil «t. Oateaberg Nyomd, és Hál,.1.1 Lapkiadó vállalata N.g/kantnál. FsMAs kiadói Zalai Káioly. [ntemfben telelőm Nagykaaisaa 18. aaám
i— m mh .
I aatadeakl a helyt kakeekeéékiiál
I
i Iparoaekaál i
lóknál I rl
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon lóbarátalnknak, Ismerj, aelnknek, különösen az állani rend 6r-aég tlaztlkarán.k és őrszemélyzet^ nek, a Szent Ilona Leányklubnak, a polgári leányiskola nrgyedlk osztályának, éi sz egyesületek vezetőségének, kik szeretet! leleségeui, Illetve édesanyánk elhunyt, alkalmával mély gyászunkban Jóleső részvétükkel és a temetésen való megjelenésükkel mély fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek — ezúton is hálás köszönetet mondunk. N
„Farlnax Olgant"
gazdasági daráló- és lucernaörlögép.
Minden szemes terményt, lucerna , lóherszénát, olajpogácsákat, csontokat, az őrlemények felmelega-déaa nélkül darálja. Tengerlszár tépésre alkalmas. Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Kia helyan elfér, mert külön oiklent alkalmazni nem kall.
Beszereshetó: HolherrRrhrantz— í\'layton-fihuttlewortli Magyar Gépgyári Mtlvfk Ht képvlaelelénél:
orszAg júzsef
mag, mötiágya, zsák, nSvényvédelml
azerek kereskedésében Nagyksnlzss, Erzaébet tér 10. (A Uréság —lUtt > Teleion 130.
A
ZALAI KÖZLÖNY
1936 fanoir g
lift mm
Közkedvelt vászoneladási akciónk
f
megkezdődött!

Scgütejvő&sxm
minden kelengye
»
disscel
f
Olcsó áraink és kiváló minőségeink évről-
évre tokoxscdk vdsasoneladdsalnk sikeréit
\\
AsztalnemUek
óriási
választékban!
<
JÍru&áLX
HUZATOS
lakását
LÉGZÁRÓVAL
sxlgeteltesse.
II1SGH íímű GEGIEL
Pk 62OT/I0M u 1935 vghtól 2995. n.
Árverési hirdetmény.
Dr. Klttely tabrán Bjyníd ilUI kípvl
" * " "\' Javéra------
auu y~
kuliul klr. |Alá-
Kit dr. Reg. Károly |»<ra 125 P ISke .......le.al ereiéig a nauv-
tobb kftxteléa Iáiul. nnliMl klr. (AiásblnUg 1935. "évi 6237 II. Vffitetnl elrendeli kKUgltáil »ígrt. rajit folylán >éireha|ti<t uenredólAI 1935. ívt áptllla hó 8-án kfoalalt, 5330 P-fe bectttll Ingóságokra ll inrerái el. rtadelletvén, ánttak v Vr. ttenv. lakálán Nagykanliián, Suaár-nt 8 hám. alatt, a ■ flielell öiaieff levonásával, kendó mee-tanáiára ha\'árldfiui 1938. évi |an.ár hó 11 napjának d. u. 2 Arája tOietlk kl amikor a bíróilag lefoglalt bútorok itb tngólágoki\' el fokom idnl.
Nagyként.a1935 ávl dec. 12.
H«án Oyula >. k. klr. btr. vácretialtó, ■» mint blróiágl kiküldött.
— BnUlWUáiUt Ham (oad| TOlJea b«r«odaiéaekrt Kudklvűl WAoyös rUi laáflailá u, aAt k.nntmeote-nu u elállítsak. Ropatatn buloráruhái, Horthy MlktW-.t á.
Páratlan kedvetmtoiT a Zalai KOzIBny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendet ét központi fekvést!
István király Szálloda
(VI., Padmanlozhy-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern kunlorttal (hideg-meleg folyóvíz, közponli (Illés, teleion, llll slb.)
bcrendezell ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, melyeta Zalai KOzlOny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
Remtor
az Ideállá hordozható Portabla Írógép
205 P.
Ifi havi 18 pangót részletre.
Kóztlsztviaalók 18 htvl 13 pangót ráazletra.
Qyárl képvltaló:
Szabó Antal írógép-szaküzlete
Fő-ui 5.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
26.464/1935.
Tárgy: Gyümölcstermelési előadások tartása.
^ Hirdetmény.
G. Szabó Oyula gyümölcs-termelési intéző folyó hó 5-én alma, körte, dió, gesztenye és mogyoró termesztéséről és Január hó 26-án cseresznye, meggy, szilva, kajszinbarack és őszibarack termesztéséről, február hó 16-án ribizke, egres, málna és szamóca termesztésről, március hó 8-án fiatal gyümölcsfák ültetése és gondozásáról, március hó 29-én a gyümölcsösben végzendő Idénymunkákról, április hó 19-én ugyancsak a gyümölcsösben végzendő munkálatokról fog előadást tartani minden egyes alkalommal d. u. 4 órakor a Rozgonyl-utcal elemi iskolában.
Kérem az érdekelteket, hogy az előadáson minél nagyobb számmal vegyenek részt.
Nagykanizsa, 1936. évi január hó 3-án.
Polgármester.
Hwne a hpM.já..., ni tnl-fcw, M MMM hapMaiM WtM, Iftu,,mamában lt^*o*at« (Mai* MM. ffcta
76a évfolyam 8. szám
Nagykanizsa, 1936. január 8 szerda
Ara 12 üli.
ZALAI KÖZLÖNY
Felelői szerkesztő: Barbarlts Lajos
Kltttiettsl ára: aar hóra I pengő *0 Hitt. SurbantMtl ía kiadók l.aiill laMtni 71 m.
A zalai ut-Ogy
Tul az ünnepeken, újra kezdőik a hétköznapok sorozata és benne a hétköznapok sorjázó gondjai.
Az élet kereket újra neklgytlrkőz-nr-Jt a mtndeamap problémáinak, a tornyosuló munka újra lendületet kér az Izmoktól, az agyaktól, a nagy gépezet újra az emeltyűkböz, a kazánokhoz, a kerekek mellé szórtja az embereket.
Zalavármegye uj esztendeje mindjárt egy nagy horderejű kérdéepio-gramba vételével kezdődik. Szőnyegen van újra az ut-űgy, amely már többizben foglalkoztatta a vármegye autonómia snervelt, a nyilvánosságot és a legfelsőbb Intéző köröket ts.
Az ügy most nfc\'gtnt az aktualitások bonooló asztalára kerül, mert az idő multk, a terwk egyre közelebb érnek a kivitelhez é« a késedelem veszélyeztetheti a zalai közakarat hatályosságát. Zalavármegye főispánja, aki körültekintő gondoskodással tartja kezét a vármegyéje közéletének ütőerein, enrek a kérdésnek bíséges figyelmet Juttatott és mindent elkövet, hogy a rig-óta húzódó, aulyw és nagyjelentő-aégü probléma minden szempont és magasabb érdekek összeegyeztetésével, Zalára nézve b kedvezően találjon megoldásra.
Ez természetesen csak ugy lehet séges, ha a főispán nagysúlyú szava mögött vármegyéje Illetékeseinek egységes, tömör akarata áll.
Vitéz Tabódy Tibor főispán a megnyilvánult óhajnak magfelelően folyó hó lB-ra, hétfőre rendkívüli kisgyűlés és közgyűlés összehívását rendelte el, a főútvonalak ve^tése ügyében való áliáafoglaláa céljából. \'
Ezl megelőzően folyó hó 11-én a főispánnál értekezlet lesz, melyfe hivatalosak az őasz\'-s za\'a-megyei, országgyűlési TtépvlSfiök, a közigazgatást bizottság tágjai (e a járások kiküldőnél.
A megelőző értekezletet azért tartják, hogy a közgyűlés fgyöntetű állásfoglalással fejezxe ki Zalavármegye kívánságát.
Moat itt az Ideje, hogy összefogjon az egész vármegye, hogy az olyannyira kívánatos megértés, meg egyezés különösen Keszthely és Tapoloa között létrejöjjön.
Nem oltemattv megoldás mallett akyr Zalavármegye állást foglalni, nem azt akarjá, hogy, vagy Tapolcán át |épüljön ut, vagy Zalaegerszeg-Keszthelyen át, tyüem a vármegye kérni akarja a Jalamegyén keresztülvezető állami utat ía ezenkívül segítséget kér a keszthelyi törvényhatósági ut megépítésé hez k
Óriási érdek fűződik ezekhez az utakhoz. A megye iörvéayhatóságá nak\'teijes számban Jeleli \\spnuknlit a rendkívüli kóüfcylllésrc és\'egyöntetűen, egyhangúlag ki kell mondania Zala Igényét, kérelmét. Mo zognrtt «a ösanes érdekelt DNCJWI)
Az ellenőr lelőtt egy borcsempészt a Magyar-utcán
Közelharc ostornyéllel és ököllel két fuvaros és két ellenőr között —- Az összesereglett tömeg Is az ellenőrök ellen foglalt állást — Futólépésbén érkezeit rendőrök Uszították meg a harc színhelyét
A Zalai Közlöny Ismételten rámutatott a fogyasztási adó kijátszása folytán támadt helyzetre, ami a város jövedelmét érzékenyen meg csappantotta. A\'váróé kénytelen volt a boreltenőrök számát szapo.itani, kiknek permanens mukája meg is hozta az eredményt: - a város háztartása jótékonyan érzi, hogy a borfogyasztási jövedelem egész más számokat tüntet fel. Sajnos, Nagykanizsa közönségének egy rétege sehogyan sem tud abba belenyugodni, hogy vannak jövedéki ellenörök, nem akar Intézkedéseiknek eléget tenni, aminek már számos esetben fogházbü\'nteKj lett a vége. Ma már a fogyasztási ellenörök foglalkozása életveszélyes, ugy hogy szolgálat közben állandóan revolvert hordanak. Ennek köszönhető, hogy ma nem egy kötelességét teljesítő ellenőr agyonve-réséröl szól a kővetkező tudósításunk.
, Vasárnap dékitán történt. A jövedéki ellenőröknek tudomásukra jutott, hogy régi Ismerősük, Major Boldizsár, Magyar-utcai fcorcs\'Mn-pész, akinek csak a mult napokban volt »holnil kis ügye* a hatóságok előtt, ismét borszállitmányt kap. A város két ellenőre, Stlu\'a József és Tóth János, K"sbe álltak és várták, mikor érkezik meg ft tjbrszál-lltmány Major lakása elé. Ném\' kellett sokílg várni, feltűnt a szekér, amelyen MUléi Bénenc fuvaros é« Nofók Károly Ült. Szlszka ejlenőr felszólította a fuvarosokat, hogy átfogják kutatni a szekeret, majd amikor ezek ellenszegültek, felszólították őket, hogy hajtsanak a vá-
rosházára. Tisztában voltak azzal, hogy bort hoztak Majornak. A\' hangos szóváltásra csakhamar ott termett a Magyar-utca népe. A csődület még Inkább ellenállásra tüzelte Novákot. Az egyik ellenőr végül Is a lovak kantárszárát fogtn meg, a mjágj(k a Szekérre ugrott, hogy a törvény rendelkezésének eleget tegyenek. Nóvák azonban \'e lökte az egyik ellenőrt, aki a földre esejj és alaposan megütötte magát, másiknak a kezéből pedig kirántották a gyeplöt. Izgalmas közelharc volt, amelyben az utca népe az ellenörök ellen foglalt élwwn áfrást és zajosan biztatta a fuvarosokat\' 1-lenál\'ásra. Nagyon veszélyes volt a helyzet, félő volt, hogy "ínegllncfie-lik a kötelességüket teljesítő ellenőröket. Az egyik fuvaros ostornyéllel véresre verte az egyik ellenőr kezét, a másiknak is kijutott az ütésekből, amiben segédkezett az utca népe ls. Szlszka még ebben a helyzetben ts Igyekezett nyugodtságát megőrizni és felszó fltotta rí, .törvény nevében a renltenskedőket^ ho^y engedjék őket hivatásukat békés.?n gyakorolni. A válasz az volt, hogy Nóvák újra támadott. Az életveszélyben forgó Szlszka erre előkapta revolverét és Nóvák Károly* ra lőtt. A golyó Novákot combon találta és a csontban akadt meg. A lövés még jobban felingerelte az utca elemeit. Szerencséié őpren akkor arra jött Sa&fón rendőrfőtör^-örmcster, aki három fiatalembert tgaroltatás végett a kapitányságra akart kísérni. A hatalmaS \'rejü rond-őr közbevetette magát, egyben segítségért telefonáltak a kapitány-
ságra, ahonnan futólépésben jöttek a rendörök a helyszínre. Még ekkor ls hangzottak el heccelő felkiáltások az ellenőrök és a rendőrök ellen. A rendőrök csakhamar felvették a tényállást, Majort többeket előállítottak a kapitányságra. Csakhamar megérkeztek a mentők ls, akik Nóvák Károlyt beszállítót, ták a kórházba. _
A bűnügyi osztályon nyomban kihallgatták az előállítottakat, a helyszínre érkezett rendőrök és detektívek pedig a szemtanukat, akik mind más beállításban vallottak ,és mondták el az esetet.
Major Boldizsár persze tagadott, nem akart semmiről tudni, aminthogy a töbti előálli\'ottak sem akarnak tudni semmiről.
& kapitányság kedden délután Major Boldizsárt átkísértette a kir. ügyészségre, amely a továbblak tekintetében dönteni fog. A többi előállítottak ügyében történik döntés.
\\ sajnálatos eset most már kell, hogy a legkomolyabb lépésre kész* tesse a hatóságokat, a várost, a rendőrkapitányság. Lehetetten, hogy kAteJességpket teljesítő hatósági közegek továbbra ls kl legyenek téve nemcsak a rendelkezéseket áthágó elemek bosszújának, hanem az Utcol nép Inzultusainak is. Legfőbb szüksége van annak >is, hogy a Mogyarutco mrgftnpja a maga külön i^ndőrl őrszobáját. A hatóságoknak pedig saját közegeik védelmére a legszigorúbban kell eljárniuk.

Amerika belpolitikai 8sszeomlA»a uj irányi szab a világ külpolitikai zajlásának
Az USA kényfelen tartózkodni az olajmegtorlás komplikációitól — Róma várja az uj békejavaslatot — Laval várja Mussolini írásban adott béke-gesztusát — Uj diplomáciai megbeszélések kezdődtek Párlsban
Teljes 24 érén ét tartó, véres fltkBzet a Marara folyónál
London, január 7 Római hlr szerint remélik, hogy az olajzáriat előtt egy ujabb béko-javaslatot terjesztenek elő. Erre vall az is, hogy Mussolini hétfőn fogadta a brüsszeli és a párisi olasz nagyköveteket. A cáfolat ellenére Rómá-ban még erősen tartja magát az a hlr, hogy Londonban a belga király
folytatja n békés közvetítő tevékenységét.
Páris, január 7 Ouvre szerint Laval miniszterelnöknek a párisi olasz nagykövettel folytatott megbeszélése is megerősíti azt a hirt, hogy egy uj békejavaslat van kilátásban. Olasz részről közölték Lavallal, hogy
mftnorandumozuak, küldöttségeket indítanak >K apeniben Zalavár-megytfnek mtaden érvet, Minden fegyvert (ej kell sorakoztatnia, ho eredményt altér elérni: Főispán, alispán, éllamépitészeti
hivatal szlvVeí-lélekkel áfnnak az ügy mellett., Álljon oda a msgye közönsége is, tekintet nélkül arra, hogy. közvetlenül érdekelt e vagy sem. Afc égfez varmegyéről van moat szó I
Mussolini Páristól egy ujabb megoldási tervet vár. Ezzef szemben Lavai ki jelen tette^v>ogy egyct\'en, lépést\'sem tesz mintíaddig, mlg Róma Írásban nem köS^li, hogy Olaszországot békülékeny szándék hatja át. De ebben az esetben ts a béke-javaslat kidolgozása a 13-as\'-bizottság elé tartozik. A francia kormányt angsl. részről tájékoztatták, hogy Edcn január ^0-án nem tesz kezdeményező lépést a megtorló rendszabályok kiterjesztésére.
Washington, januőr 7 Tekintettel arra, hogy a szövetségi Elsőbb bíróság alkotmányéi-
DALAI KÖZLÖNY
lenesnek mondotta ki a mezőgazdasági törvényt, a kincstári hivatal azonnali hatállyal beszüntette a farmereknek nyújtott segélyek kifizetését. |
London, január 7 földrengésszerűén hatott a legfelsőbb bíróság döntése, amely alkotmányellenesnek mondotta ki Roosevelt elnök mezőgazdasági újjáépítési törvényét, amely a lorgaf-miadő bevételből kárpótlást fizet az Őstermelőknek. A legfelsőbb bíróság döntését nemcsak az ellenzék, hanem a má^ik két ellenség : - a nagytőke és a nehézipar is lelkesedéssel fogadta. A tőzsdéken az élelmiszeripari részvények emelkedtek. A bírósági Ítéletből kifolyólag az áliamki;i£S.árt mo6. az a veszedelem fenyegeti/hogy 600 mii.ló dollár kárpótlást kell fiaetnie, ami a költségvetés egyensúlyát veszélyez tet! Roosevelt égés* újjáépítési terve kártyavárként dilit össze és^n nek nemcsak bel, hanem kiilpo.i.i-kai szempontból is jelentős sulyu van, különösen most az elnökválasztás előestéjén.
Amerikának Így elég baja van otthon és tartózkodni fog minden ktlipoii.ikai b\'- v.ttkoJLs.ó;, különö s \'n nyomós oka van tartózkodni az olajzáriat és a vele kapcsolatos ügyekben a to/ábbi komplikáció tói. t . Megakadt az abesszin ellentámadás Az északu\'vessziniai harctérről érkező jelentések szerint a váratlan felhőszakadás tcljc^eu megakadályozta «z általános abesszin ellentámadási kísérletet. Különösen Dcsszic körül, az északi főliadiszállás körül súlyos helyzet, ahol az eóő több mérföldnyi körzetben teljesen tönkretette az utakat. így a császár sem mehet mostanában az északi harctérre.
24 órás küzdelem
Asmara, január 7 Az olasz felderítő repülőgépek felfedeztek egy nagyobb abesszin csapatot. Az olaszuk 20 harcikocsivui megtámadták a Marara folyó közelében az abesszineket, akikkel 24 órás harcot folytattak. A harc még éjjif is folyt, végül is az olasz repülök vetettek véget a harcnak, akik bombazáport zúdítottak az abesszinekre. Az al«»szinck 150 halottat hagylak a helyszínen, az olaszuknak kevés a veszteségük.
Kivégeztek három olasz pilótát az abesszinek
Tagapornál egy olasz gép kényszerleszállást végzett, a bennszülöttek a pilóták közül kettőt azonnal kivégeztek, egy megszökött, de később öt is elfogták és szintén kivégezték.
Ltgutolaó jelentések
I \\ Róma, január 7
BadoglJo tábornok táviratozza: Az eritneai és a szomáli harctéren nem történt semmi figyelemreméltó esemény.
Páris, január 7 Laval megbeszéléseket folytatott a római francia nagykövettel. Valószínűleg, hogy Mussolini levélben ujabb békejavaslatokat közölt. Az abesszin ügyben francia vagy angol egyezményről nem lehet szó, mert sem Páris, sem London nem vállal felelősségei a javaslat sorsáért.
A főispán teremt rendet a becsehelyi kántor-háborúság ügyében
Vasárnap a helyszínen hallgatta ki a főispán a községi vezetőket — A megvádolt tanító családja politikai hajszának tulajdonítja a történteket
A becsehelyi templomi botrányok a megye vezetőembereinek figyelmét is ráterelték arra az áldatlan viszonyra, amely a községben dul. Maga vitéz Tabódy Tibor főispán is felháborodva értesült a történtekről és elhatározta, hogy nagykanizsai útját felhasználj i és kilátogat az áldatlan harcok sziu-helyére.
A főispán nagykanizsai tartózkodása alatt is kijelentette, hogy a legnagyobb pártatlansággal és eréllyel kiván rendet teremteni.
Mint értesülünk, vitéz Tabódy Tibor főispán vasárnap Nagykanizsáról valóban kiutazott Becsehelyre. Már előre értesítette a község vezetőit, akket a községházára rendelt. A főispán a község valamennyi vezetőemberét kihallgatta az ismert ügyben, tájékozódott mindenről. Örömmel jelentjük a főispán közbelépését, mert olyan embernek ismerjük, aki igazságos ezély-lyel meg is oldja ezt a bonyolult viszályt és rendet teremt a községben.
A megvádolt ^kántortanító édesanyjának nyilatkozata
I kántorsággal kapcsolatos ügyektől,
I hc " \'
Horváth Lajosné, nyugalmazott községi főjegyzőné, a becsehelyi kántortanító édesanyja a becsehelyi kántor-háborúság ügyében a következők közlésérc kérte a Zalai Közlöny szerkesztőségét:
— Fiam, Horváth Ferenc 1929 óta \'kántortanító Becsehelyen. Amikor a Nemzeti Egység Pártjának szervezkedése a kerületben megkezdődött, fiam a párt munkájában részt veit és propaganda-megbízotti tisztséget kapott. Ma titkára a NEP letenyei kerü\'e.ének. Itt kezdődlek tulajdonképpen a Zalai Közlönyben is említett .személyi at-leu tétek. >
— Az ellentétek odáig nem fajultak el, hogy fiamat nyugdíjazták volna. A megyéspüspök ur 1934 októberében vonta meg a kántori megbízatást fiamtól, azzal az indokolással, hogy községi és állami tanítók nem lehetnek véglegesített kántorok., hane.n csak ideiglenes megbízatást kaphatnak. Természetesen tanítói működését azóta is tovább folytatja. A-\'kántori. állás azóta sincs véglegesen betöltve, hanem jelenleg Bikcíi pápai kántortanító látja el a kántorságot kisegítő minőségben. Békefit Gyegimiky Ferenc plébános alkalmazta.
— Tény, hogy az uj kisegítő kántor belépése előtt és azóta is a személyi ellentétek" a falubjui e kérdés .körül rendkívül kiéleződtek, azonban a templom körül duló harcból a fiamnak semmi része nincs. Mióta ezek a veszekedések vannak, fiam annyira távol tartja magát a templommal £s
hogy az ünnepnapok leguagyobb részét nem is tölti Bccsehelyeu, hanem Nagykanizsán, itt jár templomba is és itt végzi el vallási kötelességeit. Semmi része nom lehetett tehát abban, hogy Becsehelyen zavarok vannak az istentiszteletek alatt.
— Egyáltalán nem felel meg a fényeknek az, hogy ai orgonát fadarabokkal vagy akármivel elrontották volna. Az orgona másnap reggel hibátlanul működött, pedig aki ért hozzá, tudhatja, hogy egy orgouát ilyen gyorsan megjavítani, ha annak különösen a pedáliatát elrontották, npm lehet. Mindezeket a dolgokat csak azért hiresztelk, hogy fiamnak ártsanak vele. Az ok: — politikai ellentétek.
Köd, esi!
Prognózis: Enyhe Idő, élénk légáramlás. Növekvő felhő, sok helyen köd, több helyen eső.
Protestáns Szörény. Izraelita
Naptár: Január 8. szerda. Rom. kai. Szörény. Teb. hó 13.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó
1-tŐl k Merkly-Belus gyógyszertál- Főút 12. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Legjobb minőségű siffonok 80,90,140,180 cm. szélességben.
Kis végek maradék árban Kelengyére és bármely célra nagyon alkalmasak.
Báli ruhaanyagokból dús választék.
Sínaer Divatáruhoz.
1W6. )«nuál t.
Az HTE 70 *«•• Jubileumi tánoastélfa
A? idei farsang kiemelkedő ese ménye kaz a Nagyítania*! Torna Egylet 70 íves jubiláris tánoesl/élye.
fcrthctö is, hogy ezen estély iránt igen nagy az érdekjödés, app&i Is inkább, mert nejnesok sportkörök, nek kellette fel a Ügyeimét, hanem Nagykanizsa egész társadalmát megntuzgalta az o.Siág legrógAatl sportegyletének jubiláris estélye.
Qr. Krátky István polgármeslír elnökkel az élen, a fáradhatatlan rendezögárda mlndwt eiköv«H hogy a közönségnek egy felejthetett Kn esélyben legyen résrf. |
A legyek áruslása még al.g kezdődött meg, máris több mint fele i\'l.ogyott. A Rendezőség kéri a nagy érdemli MSxönséget, hogy jegyekről Idölxn gondoskodjék Vág6 Endk\'e il la iszw tárában.
Az esetleges félreértéwk elljsrtl-les.: végett köaöljtlk, hogy a (jende-zóség részére az egyesület meghi vöt nem bocsátott ki. t ,
Az Irodalmi és Iftvé-szeti Kor heti programja
1. A Szerdal Táisaság
első ültfle holnap, szerdán délután 6 órakor l^sz. AzOAon csak meghA- * vottaK és aajo.t családtagjai, vendegei vehetnek részt. Belépődíj nincs. ! A szerdai téma : -az áfpádhdzlrnwgyar képzör , nxüvész-t. Előadó dr. &uibó Zsigmond, a Köf tároeJnöke. Ar. előauashoz minden meghívott hozzászólhat, kérdéseket tehet fel. i , . j j
2. Veit tettképes előadás.
H\'sz csütörtökön délután 6 órakou a nagykanizsai Nép-mozgóban. A vetheti képek érdekes sorozata ée az előadás a | , .
stonisxédos államuk léyvéüdml
b*nendez£txlé8ét fogja bemutatrU. Az előadást ítt Irodalmi éa Müvöwcti Kör rendezi, amivel hazafias missziót is teljest, hiszen elsőrangú nemzetvédelmi érdek, hogy a jia tár város minden lakója tisztában legyen a légvédelem alapvető kérdéseivel. Belépődíj nincs. ( ,
3. Révay József, a kitűnő magyar Iró előadása f
Az Irodalmi és Művészeti Kör, alapszabáiyszerü kötelességéhez h| ven, igyeKszlk a jövőben országos ncvll magyar Írókat is közveilen kő-, zeiből bemutatni a kanizsai közönségnek. A* első ilyen lioeálls előadás január 12-én, vasárnap délután 6 órakor lesz, belépődíj nélkül (önkénles adományokkal) a városháza dísztermében. Az előadó Révay József, az ismert magyar iró és tudós lesz, aki .Vértanuk egy háza« elmen tart előadást. A^nüsort dr. H\'iyyl Lajos főjegyző, a Kör társelnöke nyitja nieg és Szakáit Gyula, a Kör diszelnöke zárja be. Énekel a reálgimnázium énekkara Nayy Vince társelnök vezénylésével
Maradék kötött áruk
január hó 7-től -— január hó
Szomolányi áruházban
12-ig
1936. lanuár 8
Agy- és szlvérelmeszesedésben
szenvedőknek raegbtcjOlheletlen
woigá\'atot ttsz éx enyhe lerméfze-tei Ferenc József" keserűvíz azáltal" hogy « tápcsatorna Urtslmál kíméletesen leveztll éí az emétztö-reudwer működét ét bhlosan elöse-gHL Az orvoiok ajánlják
Kézrekerültek a Kelemen Ixlet betörői
Az elfogott betörök két másik betörést Is
bevallottak
December 3-án K< lemen Re?ső Deák-téi 1 füszerkertskedö üzletébe Ismeretlen tettesek fceíörtck. Pénzt nem sokat találtak, mert Kelemen a napi bevételt nem tartotta a kis pénztárban. A jrendőrségrek most sikerült a tetteseket elfogni S;er tlcs Lajos 22 éves fémmunkás (s Farkas AtjJal 20 éves segítőtársa személyében. Szserílcs nagykanizsai fiatalember, aki kihallgatása alkalmával elmondotta a deteklivekník, hogy este bezáratta magát a házba, elbujt és mig Farkas Antal künn falazott, ő ezalatt felfeszítette az ablakot és bemászott a raktárba. Nagy volt azonban csalódása, mert a pénztárban mindössze 1 pengő 20 fillért talált, Így kénytelen volt csokoládéval és egyebekkel megelégedni. Kihallgatása alkalmával beismerte, hogy két Ízben máshova is betört, álkulccsal és mind a két esetben 60-60 kiló tökmagot vitt el.
Mindkettői átkísérték a nagykanizsai klr. ügyészségre A vizsgálóbíró dönt további sorsuk felett.
Kfas nM és gyermekkabátok, szőrmék már erősen mérsékelt árban Slc-ger Dlvatárnháxban
- Uuterrásirtá* nem goodl Teljes berendezéseket rendkívül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen Is szál-lituuk. Kopstdu butorárubáz, Horthy Uiklóa-at 4. ,
Gőefönfő avitrfl reggel 6 órától es|t 6 óráig (hétfő, sserda, péntek délutáo ftn nap nőknek).
ZALAI KÖZLÖNY
Tisztázódik és bonyolódik a kerkaszent-királyi véres Szilveszter ügye
Az egyik áldozat meghalt - Nem egytiást szúrták le, hanem ugyanaz szúrta it mindkettejüket
Kerkaszentl irályról mint .jelentettük, újév reggelén a mentők súlyos szúrt sebekkel beszál Lották a nagykanizsai kórházba Csondor Ferenc 28 éves Cs Balo^ István 32 éves dobrli lakosokat. Akkor nem sikerült a való tényállást megátya pitanl, me/t mindkettő eszméletlen állapotban volt. Később kiszállt a kórházba dr. Almássy Gyula vlza-gálóbirQ, akinek elmondották, hogy S2Üveazter éjjelén magánháznál voltak együtt, várva az uj esztendőt. Balog István már hazafelé tartott, amikor egy leskelődő isme rétien az éjszaka sötétjébrn lágyé kon szúrta. Balogot bevitték a kö zeli iskolába, ahol a Jtörorvos te kötözie. Később a vendéglátó házba érkezett egy szentkirályi gazda, akinek Csondor szerint Miman Ferenc a neve és aki öt is hátbas^urta.
Időközben a kórházbon Balog szombaton este meghrlt. Vizkrneszt nanján dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró jelenlétében felbonoolták Balog holttestét.
A kerkasz>enlkirályl csendőrség nyomoz, hogy megállapi\'sa a valódi tényállást. Tény, hogy. Csondor és Balog a legjobb barátok voltak és igy nem egymást szurkálták meg, hanem mindketten egy ellenséges
me/énylet áldozatai. Csondor állapota javul.
Rovatvezető: Dr. Dévalaé, BrJSs BSsk«
Brfdge-ruhák
Ne méltóztassék azt gondolni, hogy ha leülnek brldgelni a hölgy k, minden más meghalt számukra. A háztartás, a csálád, a hétköznapi apró gondok - igen. De a ru ha és a barátnők pukkdÜztása az örök, azt még a biidge sem tudja megölni. Mert tegyük fel, hogy a rendes délutáni pártiról, mikor a többlek márt játszanak, sőt Kovács-né éppen egy kis szlemmet játszik, belép, tehát késve érkezik az ötödik, a jouette uj ruhában. Akkor Ko-vácsné leteszi az érdekesnek Ígérkező kártyákat és szemügyre veszi barátnőjét. Miután boldogan megállapítja magában, hogy száz hiba van rajta, hangosan pedig az egekig dicséri, - folytatja csak a Játékot.
Véroai Mozgó. J*nuár 6-
7. hétfő - kedd
Alt BaardB titkai. Siem\'ól-szemhen az eiera cu halá lai, librisekkel, óriáskígyókkal, krokodilokkal és vad elefántokkal a
Halakkai pokol MíStKEí:
Mflgyar beszéddel kiséri Dssssm epye len fii i ja
les felvételek, benszMOII sKrep\'óikel, Galléri Lajoa. — EienklvOl In
A sziv törvénye.
Eldadások hélfón 3, 5, 7, 8 Arakor, kedden 5, 7, 9 Arakor Kadden S Arakor fllléraa helyárak.

A 5 P I KI NI
A minden tablettán lálható „Bayer" kereszt, a megbízhatóság jele
Gyógyssertárakben kapható
A mostani divat nagyon kedvez a bridgelflknek, amennyiben a blúzokat favorizálják. Ugyanis, ha egy asszony leül bridgelni, addig fel sem áll, amig az ura háta mögé nem áll a kabáttai, igy csak derékig érvény^stlT állandóan. Tehát felhasználhatók követve a mostani divatot, a régi sötét szövet, selyem, vagy bársony ruhák, amiknek a felsőrésze már úgyis elkopott, eb-bői tehát csináltatunk egy szoknyát, kicsit felslicoeitetjük, hozzá pedig egy puffos, vagy nyitott ujju, reveree, vagy bubigalléros ecru csipke, vagy fémmiel átszőtt selyemblúzt. [
A délutáni bridgehez felesleges nagyon kiöltözködni, eme a célja\' legjobb, ha egy sima angol szövetruhát választunk, amin legfeljebb a díszeket változtatjuk, hogy mégse
Valaki elment
Irta: v.j«u m.h.h.
Az asszony hirtelen fölébredt. Valami furcsa ijedtséget érzett. Dcleffl-Jelt a csendbe. A kicsik egyenletesen szuszogtak, a pólyás meg ugy aludt mellette, mint a tej. Gyenge kis lélok-wte alig mozgatta meg a levegőt.
Kicsit megnyugodott. Bcgyómöszólle « párnát fáradt feje alá s próbált aludni tovább. Megint csak elfogta nz ijedtség. Az ura...
Rémülten tapogatott a másik ágy felé, de csak a sima, hideg dunyhát érette.
— Józsi — sikoltott belőle az elfojtott borzalom. Szavát elnyelte a sötétség. Hallgatott az éjszaka, csak az asszony rémült szive vert hangosan.
Remegő kézzel kapott a gyufa után. Sápadt ífnykarlkát vetett a lob-bánói szikra és belefulladt a sötétbe. Kiejtette gyönge ujjai közül a világosságot, mint agyoaluiksoU árva életét. ,
Ak\'ember, a szép, az erős — nem vuK mellette. Elment.
Ráfeküdt a rémület és görcslm kötötte, kihasznált, vézna testét. Kis ma-megállt és gondolatai suly-i hullottak a semmibe. Nyöszörgő^ vinnyogott miut a megvert állat. T»<haf. hogy aki egyszer elmegy az vissaa .nem ión. Igy voK ez anyjánál, nagyujiyjáiiál, testvéreinél, szegény •maümgrtestú, koravén asszonyoknál mindi Kis sovány, fonnyadt mellű Ragyák voltak, a vérükben volt "lásat, «s imádság és sorsuk volt, hogy eldobják őket. Vele is igy kel-lett történni, mm lehetett máskép. A
szép, az erős ember, hogyan maradhatott volna mellette egy életre, mikor annyian kívánták el mellőle...
Hangos jajgatás szakadt fel melléből, de hirtelen begyómóssótte öklével a száját. A gyerekek. . Szegény apátlan, nyomorultak, mi lesz velük? Honnan keriti elő nekik a mindennapit és hogyan mondja meg nekik, hogy apjuk — , a szép, a kedves — elhagyta őket t
Csendesen ült az ágyon, letaglózta a fájdalom. Könnytelen száraz szemmel leste a virradatot.
Mikor az első fénykarika átsugárzott az ablak résén, már kövédermedt gyötrött lelke. Kötelosségtudása, a megszokott mindennapi robot hajszolta előre. Csendesen öltözött és az anya áldott, csendet féltő lépteivel surrant ki kicsinyei közül a konyhába.
Takarított, halkan motozott mint máskor. Hiszen nem történt semmi, az élet folyik tovább, a nap épen ugy ragyog, mint máskor — csak valaki — a legdrágább elment mellőle, Ex-után már örömtelen, szürke lesz a sorsa. Nem fonják át a napok egyformasága! lázas borzongások és többé nem lehel semuii csendes kis asz-.szonyi őrömé* vámlI
Kiengedte a kotlóst a csirkékkel, összesöpörte az udvart. Vitet forralt, elkészítette a reggelit, aztán visszament a gyerekekhez.
A fiu már mosolygós szemmel ült a díványon, a pólyás meg uyekeregui kezdett. A kislány még aludt. Piros arca gyöngyözött a melegtől.
Most újból rátört a Idu. Jajgatva ölelte magához kicsinyeit ós gyenge karja oly erővel fonta őket magához,
hogy az apróságok riadtan sirtak fel.
legjobb volna velük együtt meghalni, htígy csendesség, nyugalom le-gY«n végre. Kimenni ebből a komisz életből, mely csak a jókat, szelídeket tiporja.
Eszelős szemmel meredt a semmibe. Fülét inegsiketitette a kin, hiáW jajgattak, visítottak a gyerekek, karja kapcsá)>ól nem engedte őket.
Berobbant az ajtó. Sirószemü öregasszony görnyedt föléjük. Feketén, súlyosan borult .rájuk, mint a gond, u sötét Jövő.
— Hát elment? ,
— Elment, — motyogta az asszony balálra váltan és dermedt öleléséből széthullajtotla kicsinyeit
— Nem fog visszajönni, — mondta az öregasszony és keserűség törte ráncba homlokát.
— Az a|>átok is igy ment el... Gaz-emherek mind ...
Az asszony nem felelt, csak agyondolgozott kezét tördelte. Fakó haja verejtékesen tapkdt tejéhez, hegyes orra vörösre dagadt. Csúnya volt, kétségbeesett, mint a reménytelen, esős hétköznapok.
Az öregasszony végigsimította a szegény meggörnyedt vállát, fogatlan szája lassan szűrte a szavakat.
- A Szabó lánnyal ment el, már a mult héten beszélték. Nem leltet őket visszatartani, ha egyszer megvadulnak. Ilyen mind, mindig az uj kell...
Az elhagyott szivébe uj éket vert az uj gondolat. A Szabó lány... Szép, kövér, feketehajú. Friss még, mint az almafa első termése, keméuyhusu, ringó csipőjü. Épen az ura mellé való. Az is olyan, mintha farkasfogaival
fel akarná falni az egész világot. Erős, szép. Hát persze, ő nem tud már velük harcra kelni. Az ő fiatalságát, szépségét elszívták, elvitték a gyerekek. A Pistike ibolyaszín szeme, a kislány lenszőke haja és a pólyás kemény busa — mind az övé volt. Hiszen nem veszett el semmi, minden szépség, fiatalság megvan, — csak ő lelt kifosztott, mint a megkopasz-tott fa.
Csendesen szipogott, aztán lerázta magáról anyja ölelését. Minden mindegy már.
Szótlanul kezdett a takarításhoz. Az öregasszony is sóhajtva egyenesedett ki és nagy óbégatással vitte ki a gyerekeket, hogy megetesse, rendbehozza őket, de megint csak visszajött.
Furcsa izgalom ugrált ráncos ké-péu. Hangja suttogóra fordult.
— Itt van kint. Azt hiszem a ruhájáért Jöttl
Az asszony reszketve kapott támasztékért az ágylioz és karikás szeme az ajtóra meredt. Az ember, az öorős, szép embere állt ott és a háta mögött még valaki... A Szabó lány friss, kirobbanó fiatalságával. Ide merte hozni magával, Ide közéjük az ujat! Az asszony összetört, mint a leejtett kristály, szája sirósra torzult.
— No! — morrant az ember — mi lesz? A ruhámért gyöttünkl - Szava keményen, hidegen vágott.
Az öregasszony vijjogva ugrott elő.
— Gyalázatos, rongy ember — visította a férfi felé — Így kell eldobni a becsületet, az asszonyt, a gyerekeket?
Az ember kifeszítette két lábát, mellét döngette «z Indulat. A Szabó lányt
ZALAI KÖZLÖNY
1936. [urnái 8.
1936. év estélyiruha-ujdonságai beérkeztek.
Mielőtt szükségletét fedezi, okveiienül tekintse meg elkápráztatóan szép és dus választékomat
Kirschner Divatáruház, Fő-ut 3.
szólják meg a barátnők az embert, hogy semmi ujat nem látnak rajt.
Az e8li bridge már sokkal komolyabb dolog. Különösen, ha az ember az úgynevezett nagy feketére van híva. Ez kérem azt jelenti, hogy. öasz^csődi\'enek >3-4 asztalt* és caetleg, ha az egyik éppen •lefekszik*, táncol egyet egyet a hangulat aláfestésére szolgáló gr.múro fon hangjaira. Tehát ebben az eaet-b^n a ruha is fontos. De még trflyen fontos ! Hogy a másnapi telefon-özönrc, amit a háziasszonyra a meg nem jelent hőigyismerfsök zúdítanak, tudjon egy kis divatbcszáiroló vai kedveskedni. Az imént említett szoknya-bluz megoldás talán a legjobb elgondolás. Ugyanis cs\'náltas-sunk egy szmoking kabátot a szoknyához és alája vagy ne vegyünk blúzt, hairem n ruhának felső részét nagy dekoltázzsal oldjuk meg, ugry. hogy ha levesszük a kabátot, nagy estélyiben tündököljünk, mig azonban rajtunk a kabát, megfeleljünk a délutáni nagy ruhák követel ményi\'inek. De nagyon tetszik oz egyszerű nagyujjra, szóvnl franciás selyem tollette is, nacry ujjakkal, vagy jumper megvldásos creppra ruha fém díszekkel. Éppen a napok< ban egy bridge teán láttam egy nagyon csiros ruhát: bordó creppes aeszlis ruha, vállban berakott, alul-szükülő ujjakkal, magos nyak, bu-. bigallér, elől összefogva egy nagy arany szőlőiovéllel, a bluz öve ugyancsak két nagy szőlőlevéllel záródik. A bársonyruhát a bridgelő
hölgyeknek, hogy őszinte legyek, azért nem ajánlom, mert ez az anyag a sok üléstől kltükrösödik.
Most azonban tul a tollettekérdé-seken, a túlhajtott dolgok krltizá-lásán, a barátnők pukkasztásán, k. olvasóimnak egy nagyon boldog uj esztendőt kívánok. Ne legyenek ruha és egyéb gondjfik, hanem ami tetszik, azt meg is vásárolhassák maguknak.
Divatposta
Bátor kislány. Fekete selyem-bársony ruhájára mondok egy nagyon szép fazont, ha délutánira akarja megcsináltatni. Jóvonnlu nem egészen hosszú szoknya, aminek háta nincs, csak elől egy splccbe jön föl a nyakig. A háta, az ujjai hosszan pedig (fekete tüllből vannak. Elől egy arany, vagy strass kllpssel. Nagyon szép és elegáns toiletlc. Üdvözlet.
Böske. Őröltem, hogy itt ^.voU és sikeröltek a ruhái. Csak jöjjön, örömmel várom a legközelebbi feljövetelét, amikor Ismét együtt szépen kigondoljuk toalettjeit. Meleg üdvözlet-
Női betegségek gyógyításánál a természetes „Ferenc József" ke-serüviiet gyakran alkalmazzák, mert könnyen bevehető, rendkívül enyhe, hashajtó hatása pedig gyorsan és minden kellemetlenség nélkül bekö vetkezik. Az orvosok ajánlják.
- Belföldi ós angol férfiruha szövetek kiváló minőségekben Slnger Divatáruházban.
Maiakkal pokol és A szív törvénye
Ez a két csendben meghúzódó film a mozilátogató közönség őszinte örömére - kellemes meglepetést hozott. Sokkal éívezeUsBbb és tartalmasabb volt mindegyik, mint a sokszor agyonreklámozott amerikai filmek.
Spk dzsungel-filmet láttunk már - állatkerti felvételekkel és betanított állatokkal de egyik sem volt olyan lenyűgöző és o!yan élvezetes, mint ez, ahol nem csináltak Bemmi nagy hűhót, csak egyszerűen eredeti, természetes felvéte\'eket adtak. És éppen ebben rejlik a film értéke. Az őaerdő belső élete teljes mértékben lebilincselő volt, Gellért Lajos kísérőszövege ügyes.
A szív törvénye amerikai film, de egészen uj utakon halad. Nagyon ritkán látni amerikai filmten annyi érzést, tartalmat és komoly erkölcsi tanítást. De mindezt olyan kedvesen (Iréné Dunne finom egyénisége adja ehhez az alapot) és kifogástalan feitálalásban adja, amilyet a legnagyobb filmeknél látunk csak. A kis film rendezése, a maga egyszerűségében is remek. Bámulatos finom megoldásokat ad élvezetesen. A bájos Iréné Dunne mellett a filmnek kitűnő alakjai
is elöntötte a pulykaméreg, nekikapott volna a veszekedésnek, de a férfi hátratolta.
—Itt csak nekem van szavam I — parancsolt kevélyen és az asszonyához lépett. A beléje akaszkodó öregasz-szonyt ugy rázta le, mint a Jegyet.
— A ruhámért gyóttem, hallod?
Az asszony ájultan meredt az ember szép, kemény arcába. Minden erejével ellenkezni, bántani akart, de a férfi parancsa leigázta, megbénította. Nem lehet avval ujjat húzni, aki mindig parancsolt, akinek mindent odaadott. Az ember szava szent és mindennek ugy kell történni, ahogy akarja.
Remegő kézzel szedte ki a szekrényből a férfi fehérneműjét. Most már többet nem Ő fogja mosni, vasalni. Istenem, a Szabó lány még nem tudja, hogy nem szabad keményíteni a gallért sem, mert az ura nagyon kényes és rögtön feltöri a nyakát. A munkaruhájából az olajfoltokat hogyan fogja kitis^itani..
I/ásson, simogató szeretettel búcsúzott minden ruhadarabtól. Az öregasszony jajgatva kapkodott" mellette. Az ember meg komoran bámult ki nz ablakon. Csend volt, halálos, dermedt csend. ^ v
Már a ládából rakódtak ki.
— A téli ruhákat is mosd adjam oda? — kérdezte halkan az asszony. — Talán előbb megfoltoznám?
A Szabó Jány arca vörösre gyúlt. Kifakadt belőle a méreg, ennyi hallgatás után és az asszony elé ugrott.
— Mi közöd már hozzá? Azt hiszed én nem tudom megcsinálni?
Az asszony nekifeszítette bágyadt pillantását, de nem válaszolt Minek
annyi beszéd, minek a veszekedés is még — mikor úgyis minden mindegy. Fáradtan rakódott tovább.
Lassan multak a percek. Az éinbcr teljesen elfordult tőlük, csak sréjfs hátát mutatta. Egészen elfogta a "kis ablakon beáradó fényt és árnyéka ráesett az asszonyra.
A kosár fedele nagy csattanással csukódott le. Kész volt minden.
Az asszony fáradt sóhajjal egyenesedett ki. Reszkető kézzel simította ki haját szeméből és várt.
Senklsem szólt, senki sem akarta a kezdést. Az öregasszony a sarokba bujt egy rosszlábu székre és onnan küldte riadt pillantását egyikről a másikra.
Végre az ember lassan megfordult és a kosárhoz lépett. Kemény ökle rámarkolódott a fogóra, indulni készült.
Az asszony torkából felcsuklott a zokogás és elfordult. A férfi nagy fekete feje mellére esett, de aztán felvágta újból, keményen.
— No, mehetünk!
A Szabó lány diadalmasan ugrott elő és hízelegve dörzsölődött hozzá. Kezét a férfiére kulcsolta. A győztes hangosságával nevetett.
— ideje már, hogy kimenjünk ebből a piszokból. Amilyen az asz-szony, olyan a lakásai
Az ember összehúzott szemmel figyelt rá és ellökte simogató kezét. Ugy mordult rá, mintha ütött volna.
Itt neked nincs szavadI Indulj!
A lány arca elfehéredett. Kitöri belőle a veszekedhetnék. Harc nélküli győzelem, nem győzelem. A Semmibevevés, a lenézés már úgyis felforralta vérét. Klhuztu magát és csípőre t«(|
kézzel sziszegett az asszony arcába.
-- Semmi assaony, hitvány asz-szony I
A másik, a meggyötrótt összerezzent, mintha ostorozták volna. Két fáradt kezét arca elé kapta. Még ezt is cl kell tűrni I Jó volna visszamondani valamit, hogy lángbaboruljon a lány, hogy letörjön nagy kevélysége, de nem lehot. Nem tud bántani mást az, akit az élet mindig bántolt. Az nagyon tudja, hogy milyen éles a seb, amit egy gyenge szó üthet.
Összehúzta magát még kisebbre, hogy mégegyszer rá ne találjon a Szabó lány pillantása és hallgatott. A lány már nem tudta türtőztetni magát. Bántotta a nagy csendesség. Rátámadt megint.
— Kinek kellesz te mégí
Az ember arcát pirosság futotta el és zihálva küzködótt. Ott állt az uj és a régi asszony között. Kemény pillantásával felmérte mind a kettőt.
A Szabó lány megérezte, hogy hirtelen valami történt és meleg dorombolással bujt az emberhez. Kezét karja alá csúsztatta, de a férfi indulatosan lökte le magáról.
— Eredj I Nem kóllesz márl
Lassú léptekkel ment vissza a régi
asszony mellé és megsimogatta fakult haját.
— Majd megleszünk ezután is va-lalahogy, — ha köllök rnégl — motyogta bűnbánóan.
Az asszony szeme kerekre tágult a boldogságtól és két vézna kezét\'remegve kulcsolta az ő szép embere erős nyakába.
— Visszajött! — lihegte halk szóval és csúnya arcát mennyei fényesség aranyozta be.
vannak, nagy82»rü színészekkel. A m«"ae tartalmas, lenyűgöző, fordulatos. Élvezettel néztük mind \'a két filmet. -ge~
Január 81 m Ferences MieezióezBvetség napja
Manapság kb. 2000 millió ember él a földön. Ezek közül kb. 400 millió katolikus (20 százalék), 180 millió protestáns (9 százalék), 166 millió görögkeleti (8 százalék), 14 millió zsidó (0.7 százalék), 70 millió fvlekezetnélküll (8.6 százalék), 1170 millió pogány (58.5 százalék). Naponként meghal átlag 150.000 ember. Ezek közül kb. 80.000 katolikus, 90.000 pogány, 30.000 más vallású. Naponként meghal kb. 80.000 gyermek keresztség nélkül. ,
A kath. egyház ősidőktől kezdve legfontosabb feladatának tekintette, te, hogy a pogányság babonaságá-ban és bálványimádásában sinyiödő tengernyi tömegeknek elvigye a keresztény lrultura ,és a biztos üdvöz-zülés eszközeit. Manapság a Szent Ferenc rendje a legnagyobb mtez-sziósrpnd. Jelenleg közel 3700 rendtag működik a pogányok között. Számos Iskolát, kórházat, nyomdát, nevelőintézetet és egyéb kulturális intézményt tartanak fenn. Századok folyamán csak a Szentföldön több mint 6000 ferences áldozta f<"l életét nemes hivatásáért. Siessünk a keresztény kultura és az igaz hit eme sokat nélkülöző é« hihetetlen áldozatokat hozó hőseinek támogatására I Legújabban u. i. a nagy pénzekkel rendelkező kom-murílsta propaganda óriási erőfeszítéseket tesz közöttük és máris mérhetetlen romtolást végeztek a kommunisták különösen Ázsiában, ami százszorta nagyobb veszélyt jelent Európára, mint hajd\'nnában a majdnem végzetessé vált töröktatár pusztítás. Lépjünk be a Ferences Missziószövetségbe. Havi 4 fillér adománnyaf alig számba jövő kötelezettséget vállalunk magunkra, ellenben Jelentékenyen támogatjuk a missziós ügyet és megbecsülhetetlen kegyelmeket biztosíthatunk lelkünk számára. A Ferences Missziószövetség tagjai egyebek között ré« szcsülnek a több mint 40.000 ferene-rendi szerzetes és szerzetesnő min-
Jg36.|anuárJ
1ALA1 KOgLONV
MODERN AKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága,
kapható
^m uiuiuiiuo, ta utiii ui
I M 1 kedvező feltételekkel is kap
Kopstein
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
dcn imájában és jócselekedetében. Továbbá részesülnek a tagok évenként több mint 70.000 szentmisében nemcsak életükben, de haláluk ytán is. Beiratkozni bármikor lehet a sekrestyében. Vízkereszt ünnepén reggel 7 órakor ünnepélyes szentmise volt a társulat élő tagjaiért, akik szentségekhez járulva, teljes bucsut nyerlek ezalkakmimal.
- (48-a»oki)
A volt cs. és kir. 48. gyalogezred tisztikara és legénysége a szokásos havi összejövetelét folyó hó 0-én tartja Duda pesten a Kovácsevics féle vendéglőben (Rákóczi-ut 29.). Akkor íog-juk ünnepelni egynéhány bajtárs előléptetését, többek között dr. Kása U-jos bajtársunk őrnaggyá való kinevelését is. ;
- (örag koraakadalmlaták bálja)
A Nagykanizsai Felső Kereskedelmi Iskolát Végzett Tanulók Szö-^•ségo folyó hó 25-én este 9 órai kezdettel a Kaszinóban táncestélyt rendez. A hagyományos diákbálon a szokásos műsor helyett ezúttal első^ rangú zene gondoskodik a kitűnő hangulatról, ugy hogy mindazoknak, kik ott megjelennek, felejthetetlen élményben lesz részük.
- 09 évatak jelentkezése)
, A ,m- kir- rendőrség nagykanizsai kapitánysága a m. kir. belügyminiszter 122.700/1935. számú rendelete alapján figyelmezteti mindazokat a mögyar állampolgárokat, férfiakat és nőket egyaránt, akik 1918. év január j. és december 31-e között születtek, hogy a 19. életévükbo lépésüket folyó évi Jnuár hó 31-ig ar erro a célra szólaló bejelentőlapok kitöltése utján jelentsék be tekintet nélkül arra, hogy megelőzően másik bejelentőlapon vagy Wuleik bejelentőlapján már be vol-jelentve. A bejelentő lapon ez összes iratokat pontosan és a való-ágnak megfelelően kell feltüntetni. A wJeknUft adatok valódiságáért a be-
jelentésre kötelezettel együtt a szállásadó (családfő) is felelős. A bejelentést elmulasztót kihágás miatt büntetik.
— Tokai dk, szőnyegek, bútorszövetek nagy választókban SInger Divatáru-házban.
— (Masedólután)
Az Izraelita Jótékony Nőegylet vasárnap délután a Kaszinóban mesedélutánt rendez — csupa gyermekszereplővel. A kis ovodások és elemisták, a maguk természetes bájával és kedvességével elég vonzerő, ehhez járul még az a különleges készség, amit ezek a kis csőppségek már a próbák alatt elárultak. Felnőltek és gyermekek egyaránt élvezetes szórakozást találnak a mesedélutánon, a melynek sikere máris biztosítva látszik.
— (A Nyukosz)
kéri tagjait az utazás^ igazolványok beszerzésér^adják le- az e\'nőknél vagy a titkárnál az uj fényképet és személyenként a 10 pengős befizetési szelvényt, valamint a miniszteri igazoló iratot — péntek délig. Elnök.
— (A farsangi krónika)
beszámolói helyszűke miatt következő számunkra maradtak.
— fSakk-hlr)
A Maróczy Sakk Kör ez évi versenyének határidejét Január 11-én déli 12 órára halasztották. A benevezéseket a fenntjelzett határideig elfogadja Weiszfeld titkár.
— Véres olflány-háboru a front-haroos bál után)
Kellemetlen kalandja volt a frontharcos-bál után a táncteremben Németh Géza 38 éves brácsás-népzenésznek. A cigány és egy másik banda «Marci» nevü nagybőgőse összeszólalkoztak. Mind a kettőben dolgozott »nár a bof, amikor a nagybőgős fogta a boros poharát és azt teljes erővel Németh arcába vágta. A brácsást elr borította a vér, Nagy pánik támadt
a szárazfa frontharcosai kőzött. Németh átment dr. Goda Lipót városi tisztiorvoshoz, aki az első segélyt nyújtotta. A vérzés azonban csak nem akart elállanl, ugy hogy telefonáltak a mentőkért, akik Németh Gézát beszállították a kórházba. Az esetet jelentették a kapitányságnak, aki a kiskunhalasi Marci bőgős ellen megindította as eljárást.
Mikes szombathelyi püspök lemondott
Szombathely, január 7 Mikes János gróf megyéspüspök lemondott és lemondását a pápa már el is fogadta. A lemondás oka a gróf súlyos természetű szívbaja és egészségi állapota nyugalmat ki-ván. A pápa nem akar uj püspököt kinevezni, csak egyházmegyei kormányzót nevez ki \\ >
Elhalasztották Hauptmann Bruno kivégzését
Breton, január 7 A kegyelmi tanács közölte, hogy Hauptmann Bruno kegyelmi kérvényét szombaton tárgyalják. A kormányzó erro való tekintettel elhalasztotta a január 14-ére kitűzött kivégzést.
TanoéoTtóisáe
trilnyzat: gytoftn tartott, Jot*. éUrüt.
■iu Ilim. 77-es 18 15-18 <5 18 ss 1830 -1880 79-0. 18-45-1875 80-as 1870—18 90 dB>.>nt.77>« 1800-18 10. 7&-SS 18 15-1825 7»-es 18 30-1840, 80-as 1845-1855 — tton pesMdtkl 18 15-1625. mis !6\'2S-t635 Zab »| kOién 1780-17-70. — TtnK.il uj llsiimall ab bpcsl 14 80 1500
Kisdjs s IsptNlsJdosoi KOziszdasáfl ■>\' OsUnbcrg Nyomda és D4lzs!s! Lapkiadó Vtilalata Nagykanizsán, falelfis kiadd i Isist Károly, lutsfufbso tsjstos. Nagykanla— 71. asl»
Zaaegersz\'g megyei város
polgármesterétől.
13 606/1935.
Hirdetmény.
Zalaegerszeg megyei várói közvágóhíd Ján 1936 évi január hó 6-án é> 14-én Németbirodalml kivitel céljából 100—100 darab 100—160 kg. sulyu sertés vitgatik te. A vá-i;ás céljaira mgleleinek a jelzett súlyban levó mangalica- é$ husse-ié-sek, ártánok éa olyan kocák, melyek még nem eiettek. Már ellett kocák, mtg ha ai előirt suiyt el la étik, kivitel cé Jalra nem felelnek meg.
Ai Idő rövidségére való tekintettel (elhívom aion gazdikat, akiknek a len leknek megtelelő eladó hlzolt sertéseik vannak, ezt Szekeres Márton zalaegerszegi városi állatorvoshoz akár szóval, akár pedig Írásban minél előob Jelentsék be, hogy a bevásárlással megbízott egyének, a sertések megvétele cél-Iából, a sertések tulajdonosait kelifi Időben felkereshessék.
A sertések átvétele és < vételár klllzeiése Zalaegerszeg megyei város kOzvágóhldJán fog megtörténni, a beváslriassal megbízott egyének állal a gazdával közlendő Időben, • feitések vágását megelőző nipon.
Felkélem a gazdákat, hogy ezen reájuk nézve leiette udvos akciót mindenben támogatni szíveskedj. -nek, mert ha a kapott komlngen.t ki tudjuk meríteni, ugy remélhetjük, hogy ujabb kontingenst ls kaphatunk és Igy a gazdálkodás azon ág«, mely a sertések bUhliiával foglalkozik, jövedelmező foglalkozássá válva, a gazdaközőnség anyagi érdekelt nagyiokban elós-gitt, mert sertéseik értékesítési lehetősége nagy
ZALAI KÖZLÖNY.
1938. Unuár 8.
mm üü
Közkedvelt vászoneladásí akciónk
megkezdődött!
ScSüte - vászon mtnaen *eIen^e
wmmmmmamm^mmmmw^mi aisxei
Olcsó árainK és Kiváló minőségeinJc évről-évre foKoxxáK vásxoneladósainK siKeréíl
\\
Asztalnemiiek
óriási
választékban!
jíruQáLsz
mé vben etnekcdik é< a hlioll sertések pedig a mostani pi ci árnál sokksl nugasabbámn é tékedthetök. Zil«egérsief>, 1935. dec 31-én.
m Polfármester.
Fél tbillnl I UMM I
kél fűteni csak SMkkl-lele >z.D.dalm«i"» Szettet d\'kiiládóa hólokozóvat lehel. 0»<-kod|nn altány utánzatoktól. sorlel vaake reskedéa Nagykanizsa. 1
Fiaik-Ingek rendkívül aloaéa kapha-lók Kautniann Manónál, Br.aebet tér 1. Teleion 322.
•tftlauiak, M.bútorok. cipók, lell-kUOk katéae esaCszejuea a ,R z.f roü-leztógyátbaa eszközöltetnek. Qy«|tótelep: Király-utca 32.
Hé éa Ureitrfl kizárólag innlvulka-nlzálónál |ayltlaaaon. Cvetkó Mátyáa P«-
ni 4, 48 4
Elaíretrfo vlllatalkét. leliUe steThöl nagyeágban, la ó- éa n| ríaltaflel hordó tételben. Belalonmlilan váaárollon. Clm a Menetjegytradábau. 4906
Popénvvéel uradalmi fajbornlm kimértééi átér I IHar mennyiségben meg kezdtem. Pogányvár! vegyee 40 fllT., PogényvárI édeskésrlsllng 50 l\'ll. to. Ky«»z|ásJ aduval. - Oross Kdroly (Old otnokoz Balthyány-ulca. 26.
III kéje alaéé Attila ntca 25
MejJfudlíató \'2r*«ÚtL
■Haéaaeat keieaek Budapeelre bizonyítvánnyal. Rozgdnyi u. S/a.
boeazu 48
S.épebédlöbutoralaaéaélaléé Caen! geiynt 12 löldastsl I. 49

rzobáa likát má-
l/b. 53
EöMi-téi
4—5 azobáa összkomWtov Hrllekáa a vároa beltcrsletén máiua l-le klado. — Bóvebbet a kiadóhivatalban. 52
Szemere-u. 3. aa. aaagéakéa é. Rá-kó.\'tl-u. 29 sz. (ók.rban levó béiház elkóltozéa végeit eladó. 50
Jóblzból való ajarakléart azonnal
lelveazek. Kaulmann Károlyné. 51
Oloaó Mxlfa kapható olen-tnl házhox saállltvs Upengó, apil-tott la méter mázsánként I pennó. — Matollcs bizományosnál: Irzaákal-lér IT. aa náaai
adómentea léé.
17
Szép, napoe odránál u}, adóméi caládl ház éa egy szép házhely ele Bdvebbet Sugár ul 42.
■érataéak, eietleg aéaérataéak
haaznált. }ó- ée Ozemképea állapotban lévó hatna vagy nyolc«ae lafcaaaakllt. Her-kutea Téglagyár Rl. Nagykanlass. 57
Katonatel, Kápolna-tár 12 az. alatt aiép hálózzobabulot éa 2 drb. 3 ni ea alnvaa alaéé. 56
Hunyadi utca 30. az. alalt kétaaakéa lakáé azonnal kiadó. 55
Pöznl tudó kejéréaél azonnal lelve, alek. Havia, Deák-Wr 15 54
Remtor
az Ideális hordozható Portable Írógép
205 P,
12 havi 18 pangAs részletre.
Köztisztviselők 18 havi 13 pengAs réallatre.
Qyérl képvIaétA:
Szabó Antal iróflép-szaküzlete
F<-u< 8.
HUZATOS
lakását
LÉGZÁRÓVAL
szlgeteltesse. Kapható t
mm ti SZEGŐ GÉGHÉL
„Farlnax Gigant"
gazdasági daráló és lucernaörlögép.
Minden szemes terményt, lucerna , lóherszénát, olajpogácsákat, csontokat, az őrlemények falmelege* déee nélkül darálja. Tengerlszár tépésre alkalmas. Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Kis helyén eltér, mert külön oiklant alkalmazni nem kell.
Beszerezhető: Hotherr-Bohrants— Clayton-Shuttleworth Magyar Gépgyári Müvek Ht. képviseleténél t
ország józsef
mag, mfitiágve, zsák, növényvédelmi szerek kereakedeeéuen
Nagykanlzat*, Errsébtt tér 10 (A bíróság mellett.) Teleion : 130,
Píyaza. a laptulajdooes Kásgudaaágl Rl. C.uteuberg Nyomda éa Miseiéi Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában NawkaniBeén (Peleiíe áiktv. Zalai K áraly)
70. évfo»y»m
Nagykanizsa, 1938. Január 9 csütörtök
Ara 12 fUL
ZALAI KÖZLÖNY
-assat

POLITIKAI NAPILAP
Felelő* szerkeszti: Barbarits Lajos
EMIIuldl in: w liín " wotfS *0 SKtluilö.éíi í. kiadóhivatal! tdcfoai 1
A Hitbizományi reform
A képviselőház decemberben megkezdte a családi hitbiz»mány-rói 6s a hitbizományi kisbirtokokról szóló törvényjavaslat túrgyulá-sát és most januárban folytatja majd. Az 1790-91. évi országgyűlés óta a hltblzományok reformjának kérdése úgyszólván- állandó tárgya a közérdeklődésnek, ismételten foglalkoztatja az országgyűlést, az ország legkiválóbb vezér-férfiait és szakembereit, a felvetett kérdésnek idők során gazdag és értékes irodalma támadt, számós megoldási tervezet látott napvilágot. Már ez a tény is mutatja, hogy itt a nemzeti életnek valóságos, ele-^\'n szükséglete keresett kie\'égülést.
Kétségtelen, hugy a világháború következtében előállott po\'itikaí és gazdasági helyzet a hitbizományi reformot sok vonatkozásban más irányba tereli, mint amilyen irányt a reform a világháború előtt vehetett volna. A reformot azonban ez a hátrányosan változott politikai és gazdasági helyzet nem teszi mellőzhetővé. Ellenkezőleg, az ország területének fájdalmas csökkentéso folytán fokozott jelentőséget nyert az a közszükséglet, hogy a megmaradt területen a földbirlok megoszlásában mutatkozó aránytaíanságo kat szüntessük meg és az ennek útjában álló hitbizományi kötöttséget
a szükséges óvatossággal - enyhítsük.
A /psiládl hltblzományok reformja ma sokkal nyomatékosabb köz-szükséglet, mint bármikor volt a reform törekvések másfél évszázadi altitt.
Az^hogy a hitblaományok telje »en eltöröltessenek,, nemzeti szempontból nem volna célszerű és megnyugtató megoldás. Igaz, hogy a hitbizományi intézmény nem a magyar jog talajából nőtt ki, hanem IdCgen testként került bele, de tagadhatatlan hogy 260 évig fenntartotta magát és mély gyökeret vert a nemzet politikai, gazdasági, szociális éa kulturális életében, ami nem történhetett volna meg, ha az intézménynek nem volna nálunk lét jogosultsága. Ennélfogva nnn az intézmény eltörlése, hftnsm csupán a túltengő hltbitömányok tervszerű csökkentese\' fehet ai a cél, amely (elé a helyesen átgondolt hitbizományi reformnak törekednie kell. Ez lényegében ugyanaz az alap »\'lv, amelyet már a XVllt. és XIX század országgyűlésinek bizottságai Is szem élőtt tartottak. Ezen az alapgondolaton épül fel a most tárgyalás elatt leró törvényjavaslat is, amely a tulnagy hltblzományok me zögazdasági területének csökkenté-80 r£vén akarja az egészségesebb bártokelosztást elérni. Természetesen nem leltet<e«tafcaltÖrvényjavrs-kttói azt vfitvA, hogy a hitbizományi m"zögazdasági terület részleges Wszabaditásávat kapcsolatban oly rendelkezéseket is tartalmazzon, a melyek nem tartoznak a hitbizjo
A tömegbe gépfegyvereztek a Buenos-ayresl véres zavargások során
vasutasok felborították a vagonokat és felszaggatták a síneket — Halottjai és sok sebesültje van az általános sztrájknak
Bu\'\'nos Ayrea, Január 8 Kedden véres zavargások [olylak la Buenos Ayrcs utcáin, ahol \'24 öi rts általános sztrájkot hirdettek ki a két hónfjp óta tartó bányász-sztrájk támogatására. A sztrájk főbb héiyen véres zavargásban és tüntetésben robbant ki. A lüntsMk és a rendőrök utcai harcukul vívtak, az összeütközés során 3 rendőr és 2 ttlniető meghall. Sok a seb.sülteli száma is. A külvárosokban a rendőrség kénytelen voll a tünt-tő lő-meggel szemben gépfegyvert hnsz nálai. A b\'lvái-osokban a forgalom teljesen megbénult, megszűnt a vasuli összeköttetés is mert a
sztrájkoló vasutasok több helyen felszakították a vágányokat, löbb vagont felborítottak és felgyújtat. Ifik. A rendőrség kb. 200 személyi "Tartóztatclt 1\' eddig.
Több vidéki városban is kikiáltották az általános sztrájkot, ami teljesen megbéni.otla az üzemek működését. l
legújabb jelentés szerint, bár a rendőrség helyreál\'lotta a r.n-det, a sztrájkot 24 órávai meg-hosszabbították. A városban most már csaknem mindenütt cs.md van, A végleges veszteségli^át még nem állították össze, a halottak száma azonban többre szaporodott.
Titkos segélynyújtási tapogatéd-zások folynak a diplomácia szélcsendje mögött
Nagyon bizonytalan az olajzárlat kimondása — Nem végezték kl a négua vejét — Oratlanl tábornok a hadműveletek megindítására készül — Olaszország közvetlen légi kapcsolatot teremt Szomáll és Erltrea kőzött
Bevallották ■ nagyon alapoa angol-francia meg-eegitéei tervezetet
j Párls, január 8
A külpolitikai helyzetben beállott pillanatnyi szünetet és szélcsendet a külügyminiszterek kölcsönös tájékozódásra hesználják fel. Genfben is alapos előkészületek folynak. Az angol és francia vezérkar kö zött a kölcsönös segélynyújtás ügyében nagy a titkolódzás.
London, január 8 Az angol sajtó Ügyeimé ismét a Földközi tengeri kérdés felé fordul. Londonban bevallották, hogy egy
mányi jog körébe, hanem csak más, földbirtokpolitikai, vagy telepítési törvény anyagául szolgálhatnak. A\' hitbizományi reform a helyesebb birtok losztást csak azáltal szolgálhatja, hogy a terület egy részének fiszabadi\'ásávat e rész további os/. tódásának a lehetőségét megteremti s az esetleges egyéb birtokpolitikai törvények elöl a jogi akadályokat elhárítja.
A hitbizományi erdőterületeket a törvényjavaslat érintetlenül hagyja, mert az erdőségek feldaratolása rf»\'mcsak nenroélszerü; hanem ezfik-Tf k nagy birtoktestekben\' való kezelése egyenesen kívánatos is. Ezért a Javaslat lehetővé teszi a hitbizományi kötelék alól felszabaduló mezőgazdasági területnek er-
nagyon részletes anool-francla kölcsönös segélynyújtási terv létezik.
Genfben azt hiszik, hogy Svédország az olajzárlat kimondása és az eddigi megtorlások síigorltása mellett fog állást foglalni. Az olajzárlat kimondása azonban nagyon bizonytalan. \\ \'
A\'smara, január 8 Hivatalosan cáfolják, hogy az olaszokat eláruló Guksza heroeget, a négus vejét, kivégezték volna. Guksza herceg politikai tevékenysé-
dőterületre való kicserélését és az Uy erdőknek a hitbizományi kötöttség alatt maradó vagyonhoz csatolását is.
A nagy hltblzományok mezőgazdasági területének részleges felszabadításánál nagy óvatosságra van szükség. Igen súlyos károkat okozhatna a helye^blr tok eloszláshoz fűződő közérdeknek, ha a hitbizományi kötöttség alót felszabaduló mezőgazdasági ingatlanok egyszerra, nagy tömegben kerülnének szabad forgalomba. Jogrendszerünk hagyományos szellemében figyelembe keli venrtl á jelenlegi hitbizományi birtokos szerzett jogát is, amelyet sértene azí ha a kötöttség alól felszabadított vagyon tői\'1 elvétetnék és más családtagoknak adatnék.
get fejt ki az abesszinek között és állandó testőrség veszi körül.
Qratiani tábornok nagyobb csa-patösszevonásokat és előkészületeket tesz, mert rövidesen minden vonalon meg akarja inditani a hadműveleteket.
I Párls, január 8
Római jelentés szerint az o\'asz kormány megerősítette azt a hirt, hogy Valle légügyi államtitkár As-marába utazott, ahol szemlét tart. A lá\'ogatás igen nagyfontosságú, a melynek anyagi és erkölcsi szempontból nagy hatásu hsi a hadműveletek további fejlődésében. Megkísérlik a közvetlen légikapcsolat létesítését Eritrea és Szomáll föld között, am\'lynek hiánya eddig nagyon hátráltatta Gratiani tábornok harci tevékenységét. J
Eckhardt választójogi tervezete
Budapest, január 8 Eckhardt Tibor egy olyan választójogi tervezetet készít, amelyet szerinte mindenki^lfogadhat. A kidolgozandó terv "\'eltörli az ajánlási rendszert és a titkos választási és a megyei laatromos választási rendszer alapjain épül fel. A tervezetet elkészülése után, Eckhardt azonnal megtárgyalja Öethlen Istvánnal, a kereszténypárttal, Rassayvaf, valamint a többi ellenzéki vezérekkel. Az előkészületeket Eckhardt még a képviselőház összeülése előtt be akarja fejezni, hogy jarjuár 21-e után nyomban megkezdhesse a tárgyalásokat.
Fegyverraktár a cukrászdában
• Madrid, Január 8 Snragossza városban a rendőrség az egyik cukrászdában egy nagy fegyver éf lőszerraktárt fedezett fel. Ugyancsak a cukrászdában többszáz kézigránátot is találtak. A tulajdonos ellen megindult az eljárás.
Granadában a kommunisták levegőbe röpítetlek egy lőszerraktárt-
Ezért a hltblzomány mostani birtokosát meg keli hagyni a felszabaduló vagyon birtokában Is ugy, Ivogy ennek másokra háramlása és osztódása csak az ő halálával, vagy lemondásával álljon be.
Természetes, hógy olyan megoldást találni nem lejiet, amely minden érvényesülni kivánó, gyakran ellentétes érdeket kielégíteni képes volna ; ennélfogva csakis oly megoldásra lehet (örekedni, amely a szerzett józok, a méltánylást érdemlő épáekek lehető figyelembevétele mellett elsCeortten a közérdeket tartja sfcém előtt. És ez a törvényjavaslat ennek a követélménynek valóban e\' ismerésre méltö módon megfelel.
ÉALAI IMZLÖM*
1936. január 9.^
Aranyérnél és az ezzel járó béldugulás, végbélberepedi\'s, keléi, terhei vizelési inger, májdu riadtság, derékfájás, mellsiorulás, szívdobogás és szédQlési rohamok esetén a természetes „Ferenc József" keserűvíz használata csakhamar kellemes megkönnyebbülést eredménye*. /— A belső ba|ok orvosai az igen enyhe hatású Ferenc József vizet gyakran mindennapihasználatia, reggel és este egy-egy félpohárnyl mennyiségben rendelik.
EMLÉKEZTETŐ
Jauuár 11.
NTE 70 éves jubiláris ünnepségeit megnyitó műsoros tánoestély «»z Iparoskórben. Január 12.
Lideális 0 ónakor a városházén (dr. Révay József író). Leventebál Kiskanizsán. Izr. Nőegylet mesedélutánja a Kaszinóban 4 órakor. Vitorlázó-repülő előadás délelőtt fél 11-kor a \'SZinházban. A Leányklub teája 7 órakor a <Mis£-sziósházban.
Levente-bál Kiskanizsán. Január 18.
Evangélikus estély. Január 19.
* -Liceálís ü órakor a városházán (Kelemen Ferenc). Frontharcosok teája. Izr. Leányegylet. zsurja 5 órakor u Kaszinóban.
Január 25.
Felsőkereskedelmit végzettek tánc-estólyo a Kaminóban. Január 26.
Liceális matiné fél 12 órakor a zeneiskolában. Január 29.
Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Fabraár 1.
Iparosbál («Rabatündér»).
Fabraár 2.
Gimnazista cserkész-előadás az inté-••t tornatermében fél 6-kor. 6 órakor tea-est a Missxlósházbau K. Nagy—Altay: Kis ln*cegnő c. sainmüve a Klskanlzsal Olvasókörben. Február S.
Saanatórlum.pikník. . KAOSz-bál a Kaszinóban. Fabruár 15.
A tanítók nagy megyebálja. OMKE-bál u Kaszinóban. Fabruár IS.
Frontharcosok teája. Fabruir 17.
l.emberkovits Alajosné cmlékbang-verseny este 9 órakor a Zeneiskolában. Fabruár 22.
Keresztény Jótékony Nőegylet Jelmezbálja ax Iparoskőr termeiben. Február IS.
A* Iparoskör jelmez-bálja.
Fabruár 24.
Kacagó-est a Keresztény Tisztvi-Mlőnékoál.
Ha kell, felfüggeszti a főispán Becsehely községi önkormányzatát
A becsehelyl Ugy végleges megoldás felé közeledik. Mint megírtuk, vitéz Tabódy Tibor főispán ka nizsai útját felhasználta és kiutazott Bocsehelyre is. Vele volt Béhs/fy József, a tanfelügyelőség vezetőjének helyettese Is. A főispánt Czl. yúny János főszolgabíró vezetésével már várta a községházánál a község vezetősége. Tabódy főispán nyomban meghallgatta a felmerült panaszokat és utasítást adott a főszolgabírónak, hogy a templomi
zavargások tettesíit nyomozza ki és azokat a legerélyesubben fenyítse meg. Kijelentette a főispán, hogy az ügynek végére akar járni, mindent el fog követni a rend helyre* állítására és ha kell, attól sem riad vissza, hogy a község önkormányzatát felfüggessz**.
Bizunk abban, hogy a főispán erélyes közbelépésének meg lesz az eredménye és már az első figyelmeztetés ls elég lesz arra, hogy helyreállítsa a rendet.
A kormány beállítja az 1936. évi költségvetésébe a nagykanizsai igazságügyi palota épitési költségét
Az OTI-székház ügyében is sikerült elhárltarip a technikai akadályokat Z
Dr. Krátky István polgármester kedden este érkezett haza hivatalos budapesti útjáról. Útjában ismét eljárt az igazságügyminiszfriumban az Igazságügyi palota érdekében. Az eddig mutatkozó nehézségek legnagyobb részét sikerült leküzdenie és az 1936. évi államháztartási költségvetés igazságügyi részének ösz-szenilitásánál - amely pénteken tör ténlk - már beállítják a nagykanizsai igazságügyi palota amortizációját. Igy semmi akadálya annak, hogy a tavasszal megkezdődjék az építkezés az Erzsébet-téri kincstári telken.
A polgármestertől vett értesülésünk szerint a nagykanizsai OTI-székház ügyének végleges elintézése eddig kisebb technikai akadályokon múlott, amelyek már elhárultak és az önkormányzat legközelebbi ülésén már napirendre kerül a nagykanizsai OTI-székház ügye, melynek munkálatai szintén a tavasz beálltával kezdődnek.
A nagykanizsai tavaszi középit-kezések a legjobb reményekkel töltik el Nagykanizsa lakosságát. A yá-ros vezetősége arra törekszik, hogy a fenti építkezéseken kivül a Her-telendy-telken levő. uj iskolát, a tervbevett kórházbefejezési építkezést, valamint a tüzérségi legénységi épület épitátét is tető alá hozza és ezzel minél több munka és kenyér jusson a nagykanizsai dolgozóknak. {
Prognózis: Enyhe Idő, élénk leáramlás, sok helyen köd, több helyen eső, a hegyeken esetleg
havaseső, csütörtökön valószínű leg a felhőzet felszakadozása.
Legjobb minőségű siffonok 80,90,140,180 cm. szélességben.
Kis végeit maradék árban. Kelengyére és bármely célra nagyor alkalmasak.
Báli ruhaanyagokból dús választék.
Slnser Divatáruhoz.
GyBmBrey OyBrgy volt főispán arcképe ■ megyeházán
Zalaegerszeg, január 8 Bődy Zoltán alispán tiszti érte. kezietre hívta össze a megye föszoi-gabiráit. Az értekezleten mégjelent vitéz Tabódy Tibor főispán és a megye központi tisztikara i»; A folyó ügyeken kivül beható megbeszélés alá vették az egyes járások szociális helyzetét ls, majd a főispán bejelentette, hogy Gyöm ö re y György ny. főispán arcképe elkészült. A szépen sikerült kép Szo-kol Villbald, a neves arcképfestö müve. A. megye tisztviselői kara testületileg helyezte el a képet a vármegyeház közgyűlési termében, az elnöki emelvénnyel szemben.
Iludapeat L
17.40 A naturalista festészet. (Körmendi András). — 18.10 Pesterzsébeti Iparos Dalkör. — 18.50 Fürdőváros ft gyakorlatban. (Dr. Miklós Elemér).
— 10.10 A Kolozsvári Magyar Zene-konzorvatórium tanárainak estje. — 20.15 Hogyan született meg az uj erdélyi irodalom. (S. Nagy László).
— 20.45 Cigányzene. - 21.40 Hirek, időjárásjelentés. — 22 Az operaházi zenekar. — 23.15 Olasznyelvü előadás. — 23.35 Hanglemezek. — 0.05 Hirek. *
Bwdapwl |i.
18.20 Olasz nyelvoktatás. — 19.15 Babits Mihály ismertetése Dosztojevsz-kij «Rün és bűnhődés, c. regényéről.
— 19.35 Hanglemezek. — 20Í50 Hírek. B4c*.
19.30 Szimfónikusok Kitchim zongoraművésszel. — 22.15 Szórakoztató zene. — 24 Tánclemezek.
Csütörtök
Huttept* L
6.45 Torna. — Utána hanglemezok. r- 10 Hírek. - 10.20 Kis történetek az állatok világából. (Nyáry Andor). — 10.45 A téli spurtok és «* orvos. (Dr. Kellner Dániel). 12.05 Simon\'ylné Groh Klán? hegedül. — 12.40 Hirek.
— 13—14.20 Az 1. honvédgyalogezrcd zenekara. — Közben 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. - 14.40 Hirek, árak-
— 16.10 A háztartásról. (Vizváry Mariska). - 16.45 Időjelzés, hírek. -17 Legelőtársulatok, zöldmezőtanfolyamok. (Dr. Piukovich József).
17.30 Forró Ferenc László énekel.
— 18 Thury Zoltán emlékezete. — 18.35 Cigányzene. — 19.40 Részletek Goethe .Faust.-jából. — 20.30 Hanglemezek. — 21.10 Külügyi negyedóra.
— 21.30 Hanglemezek. - 22 Hírek, időjárásjelentés. - 22.20 Marik Irén zongorázik. - 23 A Mándits Jazz-x|jeiickar műsora Kalmár Pál jSnek-
ssámalval. — 0.05 llirok. Budftpert a
18.35 Angol nyelvoktatás. — 19.10 ifogy történt? (Révész Réla). - 19.45 Dfósy Edit énekel. — 20.35 Hirek.
Maradék kötött áruk
Január hó 7-töl — január hó 12-ig Szomolányi áruházban
)93& Knuáf 9____ZALAI KÖZLÖNY
Legszebb estélyi ruhaanyagok
crwpp »»tln fényes hálu marocaln taft
marocain aatln gyűrött selymek crepdeschln bársony
--legolcsóbb reklámárakon -
Filléres Divatüzletben
16.05 Hangszerszólók lemezeken.
17.30-Eisnig Mária alt svéd, norvég, Ír, angol, spanyol, cseh, magyar és német népdalokat énekel. - 19.10 Rádiózenekar Fretzler zongoraművésszel. — 22.25 Híres énekesnők és tenoristák lemezéi. — 23.35 Jazz.
RöoaeweUniégls próbálkozik
Nowyork, január 8 Bcoaevoelt elnök kedden kijelentette, hogy a törvényhozástól pót-hitelt\' bér, hógy legalább azoknak a mezőgazdáknak juttathasson segélyt, akik valóban csökkentették termelésüket. 600 millió dollárra volna szüksége. Kudarca ellenére fel akarja venni a harcot, habár nem valószínű, hogy a 75 százalékos többséget megkapja.
Kirabolták Szent Jozefa koporsóját
Bécs, január 8 A görögkeleti templomban kedden éjszaka betörtek és felfeszítették Szent Jozefa koporsóját. A szent nyakáról egy súlyos aranykeresztet lánccal együtt elloptak. Azt hiszik, hogy a tettes hivatásos templomfosztogató, a nyomozás megindult.
Mégis kivégzik!
London, január 8 Hauptmann Brúnóval közölték, hogy jamíár 17-én oste 8 órakor végzik ki. Hauptmannt éppen borotválták, amikor az igazgutó közölte vele. ai hírt. Hauptmann fagyos közönnyel, szinte unottan vette tudomásul kivégzését.
Gondnokság alá akar helyeztetni családja egy előkelő fiatal földbirtokost
„Aki a mai nehéz viszonyok közfltt nem vlgyái ■ családi vagyonra, nem tarthat Igényt a kíméletre- — lrj» az apa beadványában
Élénk feltűnést keltett a napokban az a beadvány, amelyet egy ismert és népszerű dunántuli földbirtokos juttatott a szomszédos megye székvárosában levő illetékes hatóságokhoz. A beadvány arra kéri az illetékes tényezőket, hogy 28 éves fiát haladéktalanul helyez^ zék gondnokság alá, mert a \'yg-utóbbi hetekben oly magatartásé tanúsított, amelynek alapján mél* tánytalan arra, hogy a családi vagyon kezelésévei továbbra is foglalkozhasson. Az érdekes beadvány egyik feltűnő részét szószsrint közöljük : (
•Fájdalommal tölt el, hpgyegyetlen fiam ellen vagyok kénytelen ezt a lépést megtenni, ám fényes nevü ős inktöl örökölt családi vagyonunkat, 3000 holdas tehermentes hir-tokunkat, kastélyunkat szeretném körülbástyázni a józan takarékos kodással. Ragaszkodom az ősi birtokhoz, tehát családom minden tagjától - s Így fiamtóf is - megkövetelem, hogy a mai \'súlyos gazdasági viszonyok közt ne csinálja* nak feles leges kiadást s könnyelmű lépéseket ne tegyenek.
Fiam, aki elvégezte a gazdasági akadémiát, 5 éve segítségemre van a birtok vezetésében. Mindig folyósítottam számára akkora apanázst, hogy rangjához méltóan élh\'ssen, birtokunk ügyeiben bárhol el kel-
Az utolsó festmény
.A Zalai Közlöny eredeti tárcája Irta: Scáaté UyBrgy
Cuppogtak és fröcsköltek a tavaszi sárban u Hheinlánderck csizmái és léptei. Haláltrejtő messzeségbe keményen hangzott bele a pirosképü fiuk dala az acélsisakok alól: Ich hatte einen Kameraden Eincn bosseren gibt os nicht D« őneki torkában száradt az ének, mélyen a halálizek közé és homlokát tépte, marta a rohamsisak, mint a töviskoszoru. Nem volt pedig gyáva, sem pacifista, sem kommuqis.ta, csak festő volt szegény, fis most, ahogy menekülést keresve, akárhogy, felnézett nedves szemekkel az égbe, elakadt a lélekzete. Mert borzalom, meglátta, hogy a boruló ég roppaut acélsisak, amelyből nincsen menekülés, liz a végeláthatatlan acélbura reáborult a földgömbnek egy nagy részére és néhány milliónyi kis acélsisak zörgött alatta egy uj, még meg nem festett haláUáneban. Die TromBjel galten Zum Schreite, Er glng an meiner Seite, In glelchem Schritt und Tritl, Glória! I
De ml ez? örültek. Pokoli, őrült ének a halál előtt. Igaz, egyszer fi Keresztények is énekeltek « cirkuszban
Így, mikor a földalatti ciszternákból eléjük ugrottak a zöldszemü tigrisek. Most rejtett összefüggések ágaskodtak fel lelke sötétlő bozótjában, eszébe jutott az ő tigrise. Legerősebb festménye, amely, most már tisztán látta, megérzése volt a jövőnek, ennek a végzetes jelenné vált Jövőnek.
Teljességében előtte állt a kép. A metafizikai tigris, akinek görbült gerince nyugvóban is az összes erőket tartalmazza. Nem, ezen a képen nincsen kihasználva az aranysárga test giccses kontrasztja a feketén húzódó sávokkal, ezen a képen nem bukkan fel a dzsungel nádasából félelmetesen nesztelen léptekkel a tigris, gömbölyű orrával vérszagra szimatolva. Ezt már százszor megfestették. Az ö tigrise az erők prizmáit tárja fel és nyugalmában ls megvan az összefüggés egy világdzsungel erőnek prizmákba Jege-cesodésével.
Most egy alumluiumkulacsot látott meg,amint az elöttehaladó kamerádnak a házizsákja alatt táncolt, elkár-hozottan, vigasztalanul himbálódzva. Minden emberi tag, minden felszerelési tárgy mozgási üteme meg volt határozva, kérlelhetetlen adottsággal elátkozva, a kozmikus acélsisak alatt.
likkor a himbálódzó aluminium-kulacs tompafényü hátán piciny kék lovacska jelent meg. Aztán egyre nőtt az a csodálatos lovacska, melynek körvoualai egyszerűek és tiszták vol-
lett járnia, mindig bőkezűen gondoskodtam költségeinek fedezéséről. Mintegy három hete megkértem, utazzon a fővárosba, ahol néhány ügyet kellett elintéznie. Az utat 5 napra terveztük s figyelmez-\' tettein mielőtt útra löelt, hogy menjen be a Provincia Utazási éfl Jegy iroda nagykanizsai kirendeltségéhez s lássa el magát k»llő mennyiségű Provincia pengőszelvénnyeí, amely lyet Pesten a legkényelmesebben és az uri formák betartásával léptennyomon takarékoskodhat. E p\'-\'ngő-szelvényeket már magam is kipróbáltam a fővárosban és saját . tapasztalatomból jöttem rá, hogy egy valóban kitűnő találmánnyal állóit szemben, amelynek a vidéki utas a fővárosban sok és jó hasznát veheti. Hangsúlyoztam fiam előtt, bogy nyugodtan vásárolhat apengö-szelvényekbői bármily mennyiséget, mert ami/felhasználhatatlan marad, azt utja végeztével akár Budapesten a Központi Jelzálogbankban, akár az itthoni helyi kirendeltségnél bármikor visszaváltják.
Fiam valóban elutazott Pestre, dolgait jól elintézte s mikor visszatért, megkérdeztem : nem volt-e se-hol fennakadás a,.Provincia pengő* szelvényekkel ? A fiu zavartan válaszolt s kijelentette, hogy lusta volt a kirendeltséghez bemenni a ilyenformán Pesten készpénzzel fl-
tak, mint gyermekjátékszeré. Most piros fák is rajzolódtak köréje háromszög és kör alakban és a , festménye ugy bukkant elő, mint abszolút vigasztalás. Mert minden irányban az volt. Mindentől való szabadulás. Evőé, hiszen akármi is történik, ez jnár kivül vau a halálsisakon, ez a mesevizió, aminthogy a megszabályozott külsőséglátásokon ls kivül volt akkor, amikor ott a rajnamenti materemben megszületett. Oh, milyen isteni volt akkor megrázni az oszlopokat behunyt szemekkel és mikor felnyitottam, már uj természet vibrált a romok között az én parancsomra. Nekem is parancsolt valaki, talán a kis gyermek, aki egyszer voltam, vagy más valami, ami már születésein előtt velem volt Jó volt akkor az az első lázadás, több, mint az első leány. Kacajomba elvesztek a nagyképűek, akik kőtáblákba vésték, hogy az ég f<ék, a mező zöld, a lovak nem lehetnek kékek és csak egy Igazság van. I>c az én vásznaimra uj rezgésszámokat pingált valaki az én kezemmel és az adott kombinációk számát megszorozta néhány számmal. Szűz területek vágódlak akkor a világba valahonnan, mert eiőszáguldott* a kék ló. fis ö ott vágtat valahol az óriás sisakon tul, mindig szabadon.
Sivitva hatolt át valami lelkendező zörgés a levegőn. A távolban kis vattacsomók jeleutek meg az égen, aztán
zetett a hotelben, éttermekben, sörözőkben, kávéházakban, tánchelyeken, színházakban, autótáxiért s mindazokon az egyéb hasonló he-ken, ahol a fővároSbtfn rendszeresen megfordult. Kiderült, hogy 200 pengőt költött s Így körmyü Volt kiszámítani, hogy mintegy 50 pengőt lökött ki az ablakon. Ugyanis ennyivel kevesebb lett volna a kiadása, ha a készpénzként használható, kedvezményes áron vásárolt Provincia pengőszelvénnyel fizetett volna. Vagyonomhoz képest ez az 50 p"ngő nem jelentékeny Összeg, de fiam eljárását meg akarom bé-lyegeznl, mert aki a klcsft nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Példát akarok statuálni a jövöt« vo natloozólag s ha látom, hogy eljárásomnak foganatja lesz, ugy egy év múlva a gondnokság megszüntetése iránt adok b« ujabb beadványt.*
Nemcsak jogászkörökben várják feszült figyelemmel a beadvány sorsát, hanem a megye uri társadalma is kíváncsian lcsl a fejleményeket, mert a szereplő fiatalember e<jy történelmi név viselője s az egész ország előkelő társaságában vezető szerepet játszik. \'
NapMr: Január 9. csütörtök, ltom kai Julián. Protestáns Marcal. — Izraelita Teb. hó 14.
Gyógyszertári éjjeli UOtgúUt e hő s 1-től a Merkly-Belus gyógyszertár Főút 12. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyltvH röggel 6 órától eet« 0 óráig (hétfő, szorda, péntek délután, keiden egész n*p nőknek).
— Takarék, szőnyegek, bútorszövetek nagy választékban Slnger Divatáruházban.
hirtelen eltűntek. Vezényszavak hangzottak és az erdőfelől egy szakasz hessenl dsldás jött vágtatva, véresen, izzadtan. A menetoszlopnak fel kell fejlődnie. Gyorsan kiugrottak kétfelé a rétekre a végtelen rajvonalak és a festő is ott hasalt a kis sárga virágok néma kardijában. Messziről tompa zuhogások és gépfegyverrecsegés szállotta át a teret, de ö nem akarta hallani. belebámult a mocsári golyahir aranyfoltjaíba és a fűszálak Vözött hangyák futkosását uézte. likkor utolsó festménye jelent meg előtte az Iszapos földón. Rókák és antiiopok össze-visszasága. Kecses lényükön minden a semmibe hegyesedett, orrok és lábak vékonyodása a formák misztikus lényéi, a vonalak találkozásának pszichéjét nyilvánították ki. A hegyes-ségek kifokozása a rókafogak fűrészeiben találta meg önmagát és antiiopok vékonyságáoak halálos megmerevedésében. Ezekben a formákban csúcsosodott ki az előbbi életek egész légiója és trópusok ölelkeztek a pólusokkal. Minden idegében felviharzott újra a formáknak eme nagy és-\'szent megnyilatkozása, amelynek akkor feltétlenül iukarnálódnla kellett a színek örömhimnuszában ós most — lecsapott egy gránát a rajvonalba. Franc Marcot ezentúl hiába várták a rajnaparti rétek.
*
Tiunes ur ebbeu a pillanatban
ZALAI K02L0NY
1935. január 9
Farsangi krónika
1. A Katolikus Bál
Hivatalosan ls megkezdődött a kanizsai farsang. A nagykanzsai katolikus egyesületek bálja nyitotta meg a legfényesebb és maradandó emlékű siker jegyében. A jegyekért már karácsony előtt megindult az ostrom, ugy hogy az első sorokban a meghívó kibocsátását követő második napon már lehetetlen volt helyeket biztosítani. A város és környék társasági köreibén csak ugy hatalmas érdeklődés nyilvánult meg, mint az egyszerű katolikus családok házaiban. A^ Jtrlsztusl testvériség meleg érzéssi fogták ösz-sze egy nagy dobbánásba a sziveket és - ez volt a katolikus bál.
Az Iparoskör díszbe, fénybe öltözött nagytermének zsúfolt széksoraiban ott voltukba várcs egyházi, katonai és polgári előkelősége, közéleti és hivatalos yezetől, ott voltak a katolikus egyházközség minden nendü és rangú tagjai, fényes toalettek és egyszerű ünneplő ruhák a hitiestvéri szeretet össze-melegedésében.
Különös fényt adott a bálnak, hogy a-zon megjelent Zalavármegye első hitvalló katolikusa, vitéz Tabódu Tibor főispán, a bál fővédnöke, aki a műsor megnyitó beszédét is mondta.
- Nem is kell katolikusnak lenni ahhoz, — mondta a főispán — hogy valaki a legnagyobb hódolattal és elismeréssel beszéljen arról a halhatatlan kulturmunkáról, amit 700 éve végez a szentferencrend Nagykanizsán. Vagy katolikusnak kell-e lenni ahhoz, hogy a piaristák és Notre Dameok kulturmunkáját elismerjük ? Hányan és hányan tőlük szerezték és szerzik azt a tudást, »ml nélkül oz életben alig tudnának boldogulni.
- Tudom, hogy Nagykanizsán valamikor régi, szép, fényes megyebálok voltak. Akkor még az ifjúság lelkében nem volt kétkedés ós abban az időben itt vigadhatott Muraköz ifjúsága is. Ezekre az időkre elfogultan gondolok. De gondblok ilyenkor hálás Bzivvel az ország vezetőire, a miniszterelnökre is, a
gyújtott rá egy óriási szivarra. Valami, intervallum jelentkezett az irodában és hogy, hogy nem, a tökcépitésnck egy futó percre meg kellett állania. A kazánok azért tovább zakatoltak, az emelőrudak tovább nyikorogtak, a gyárkéniények tovább póffögtck, de a tervek áradata megállt a fekete szemöldökök mögött. A szivaron nagy színes gyűrű volt, rajta egy név: Ma-uuel Garcia. Délanierikai szivar, vájjon micsoda conquistádort rejt ez a név? Inka kulturák letipróját? Igy gondolkozott Tinnes ur, mert müveit ember volt, nemcsak amolyan tőke-cápa. Maga sem tudta hová visz az utja c gépek és munkáskarok Bábeltornyán és szerette a művészeteket, mert önmagát^a hatalom\' művészének érezte. Valami homályos közösség vonzotta a terra incognitát járó fiatal művészekhez, talán, mert ezek is Bábel tornyán akartak égbetőrtetni. Igy jutott irodája falára az antilopok és rókák csucsokbavonaglása. Most mereven nézte a festményt. Aztán nagyot szippantott a Manuel Gardából és nem is sejtette, hogy a szivarban pnti-lopok halálát szívja. \\ «
Azt s-m látlá, hogy a kék szivar-füstből kék ló vágtat elő és körülnyargal az iroda terében, ahol a föld terei formálódnak át. Száguldót! a kék füstló és akkor valaki a hátára Ült:
A kék lovas. !
-y
MINDENKI KAP EGYET A FEJÉRE
FÖHSTNÉL
6.90 ért
•féle
kik a felekezeti béke flrdetől. Büszkén merem ezt mondani, mert soha nem épült annyi katolikus intézmény, mint éppen most. És mom dom ezt ma azért is, mert gondolatban most is a nagykanizsai katolikus kulturház alapkőletételnél vagyunk.
Béke, harmónia és szeretet, -ezt a hármat igyekezzünk megvalósítani és akkor eltűnik majd a tér* kép csonkasága és akkor a kan$zs|ai bálokon ismét itt lehet Muraköz népe. Kérem az Istent, hogy ifjúságunk még fiatalon megérje azt a boldog időt.
A főispánt hosszú és k\'lkes taps biztosította beszéde előtt és beszéde után is a nagykanizsaiak igaz szeretetéről és ragaszkodásáról, i
A műsor, melynek összeállítása (a bál gondolatával együtt) P. Clrf \'tsz Vlktorin plébános ízlését ós katolikus közéleti agilitását dicséri, a kitűnő hi/árőr-Xfankar nyitányával kezdődött. Ez a jól készült zenekar az estélyi pódium fényében is bebizonyította, hogy érték és nyereség a város zenei kultur-életében.
Komoly művészi élmény volt Similér István hegedűművésznek, a székesfehérvári ztnsW ola Igazgató* jánakkét száma, amelyet ráadással kellett megtoldani, J&grr Is^vánné finoman alkalmazkodó, avatott zongorakisérete mellett.
Adamooich Károlyné Gyula diák egy versét szavalta. Csodálatos 6zéj> interpretáció volt, de ennél ls lé-legzetálütóbb a ráadás, az Emfld Tamás vers a gázálarcról, amit a dübörgő tapsvihar követelt a magas klassziau előadó-művésztől.
Bajos eseménye volt a műsornak a kis Hegyi Baba balett-tánca. Egy felnőtt komoly érzéseivel, de a gyermeki, üde bá) minden szépségével és melegével táncdlta ol a klfl virág csapongó vidám, szomorú sorsát a határőr-zenekar kíséretével. Ismételnie kellett.
Schl ss Gyula József kir. herceg versét szavalta, majd Btorrmrín Ferenc, a székesfehérvári ferences templom vak kántora adott elfl meg lepően érdekes zenei mutatványokat. Egy harmoniumon kisérve, a szájával imitált egész katonazenekart, szlnfonikus és cigányzenekart, a kőizön8ég nagy derültségére. Nagy sikere volt.
Az utolsó szám hat magyarruhás pár festőion szines és szép palotástánca volt. Bittera Magdi, Jókuthy Cica, Krátky Baba, Pintér Ibolyka. Putnik Csilla, Somoskéry Ilus, dr. Béres Sándor, Bittera Béla, dr.? Dárday Ferenc,1 Kiss István, Lotz Pál, Peszkovszky Dezső táncolták a palotást. Ezt is, a balettot Is Gábor Lajos tánctanár tanította be, akinek buzgó fáradozása tette színessé, széppé a terem-dekorációt Is.
A rendezés - az előkészületektől az esti lebonyolításig - hatalm.as munka volt. Oroszlánrész jutott ebből Goidón Ernőnek, az egyházközség szoígalmas, fiatal tisztviselőjének. Főrendező Barb<r.\'is Lajos volt.
A műsor ütőn reggelig tartott a bál, vidám, kitűnő hangulatban.
A bálnak külön eseménye volt a ritkán látott gazdagságú büffé,amll a katolikus háziasszonyok lelkes áldozatkészsége adott össze. A mulatság c részének Rlakó Gézánó volt a főparancsnoka és fáradhatatlan ösz-szegyűjtője lelkes kis hölgy csapat élén. |
A katolikus bál anyagiakban ls
J93&j«nuár_ö_
meghozta szép eredményét, az első összeget a nagykanizsai katolikus kultúrház alapjához.
2. A Frontharcos bál
A nagykanizsai Frontharcos főcsoport vasárnap <fcte rendezte bál ját az Iparoskör nagytermében. Az előző esíi nagy bál alaposan letárolta a mulató kedvet és a tömeges érdeklődést, ugy hogy a frontharcos-bálon nem fordultak meg tömegek. Az országos központ gróf PtU/ÍU Daun József földbirtokosi küldte ki, aki közvetlen szeretettel ismerkedett végig az összes jelenvolt kanizsai bajtársakkal.
Műsor nctn volt. A tánc-zeíiét a határőr-zenekar szolgáltatta, amely elsőrendű báli zenének bizonyult ezúttal is. A rendezőség, élén Bo-iznal János nendezőbizotisági elnökkel, körültekintő figyelemmel gondoskodott a megjelentek szórakoztatásáról, ugy hogy a hangulat hamarosan felmelegedett és ki is tartott tf\'késő hajnali órákig.
A nagy frontharcos-család az aránylag kevés közönség ellenére is érezhette a kanizsai társaság megbecsülő szeretetét, mert akik a frontharcosokon kivül fltt voltak, mind a város vezető intelligenciájának köréből kerültek ki. A front hősei megmutatták, hogy tudnak hálásak lenni ezért a feléjük mutatkozó szeretetért, mert lelkes buzgalommal ügyeltek, hogy minél vi dámabb élet uralkodjék a parketton és i fehér asztalok körül Is.
A halálos itéletlAI megmenekült, — felakasztotta magát
A szepetneki gyújtogató szomorú vége
Sacpetnck, január 8 (Saját tudósttónktól) A közeli Szépeinek községben, amely nemrég kettős öngyilkossággal vo\'rita magára a környék figyelmét, most ujabb öngyilkosság történt. MyiH János 62 éves szepetneki ember elégelte meg ezalkalomma! a földi világot és felakasztotta magát. / Műik János nemrég szabadult ki a kőhidal fegyházból. vl93 l-ben a statárium idején ugyanis hirtelen indulatban felgyújtotta vejének pajtáját. Akkor már a hóhér Is lenn volt Nagykanizsán, a bíróság azonban megkegyelmezett neki és a rendes bíróság Ítélte el 8 évi fegyházra Időközben házát, földjét elárverezték, Műik János egyedül maradt és miután rokonai nem fogadták volna szívesen, szabadulásaa után cgy idegen embernél húzódott meg. A rokonságával azonban igy sem volt nagy a békesség és ezek az állandó családi természetű veszekedések, valamint vagyonának elvesztése annyira elkeserítette, hogy elhatározta, megválik az élettől. Tettét kedden hajtotta végre, jótevője házában, mikor az nem volt otthon, felakasztotta magát. Mire rátalált tak, már halott volt. Az esetet azon-zal jelentették a kanizsai ügyészségnek, amely a temetési engedélyt megadta. | ,
- Belföldi ós angol férfiruha szövo-tok kiváló minőségekben Singer Divat-áruházban.
- KSilUsIvtselftk r«Méf« rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, bossra lejáratú részletre, sőt kamat ■enteeeo U kaphatók KeptfeU butor taházban, Horthy Miklót-at 1
tALAI KOZLONV
— (Kanizsai garnitúra előadása Keszthelyen)
A keszthelyi Levente Egyesüld január 12-én az ottani Katholikus Le-gényegylet székházában, este 9 órai kezdettel tánccal egyl>ekölölt hangversenyt rendez. A műsoron Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője tart előadást (zenei elmélkedések), Drávai Lajos, u nagykanizsai zeneiskola tanára, Monti Ilona tanárnő zongorakiséretével hegedű számokát ad elő. A keszthelyi leventék zenekara Horváth József tanitó, karnagy vezetésével szerepel a műsoron. A hangverseny után tánc következik.
— (Hirek a törvényszékről)
A kormányzó Hajnal Károly nagykanizsai kir. törvényszéki irodaliszt-iiek az irodafőtiszti cimct és jelleget adományozta. Hajnal Károly a nagykanizsai kir. törvényszék elnöki irodájának vezetője és mint ilyen, tevékenységével fellebbvalólnak mindenkor legteljesebb elismerését érdemelte ki. A kormányzói címadományozás minden tekintetben érdemes bírósági fő-tisztviselőt ért.
— (Rablndranath Tagore levele egy kanizsai lányhoz)
Az elmúlt iskolaévben cgy volt líceumi növendék uz önképzőkör keretében dolgozatot irt Rabindranatíi Tagorcról, a nagy hindu bölcselőről és köllöröl. A dolgozatról Sass-ék utján tudómást szerzett a nagy költő is, aki lefordíttatta magának a dolgozatot és most elismerése Jeléül egy Sass Baba által festett arcképének művészi reprodukcióját küldötte cl a liccum volt .növendékének. Egyben nagyon megköszönte a távóltól megnyilvánuló rokonszenvet és megemlékezést, ami őszinte örömmel töl-■ tölte el.
Budai cukrászda Mordétól vasárnapig.
— (A határőr tisztikar)
tisztelettel közli a meghívottakkal, hog>\' a folyó évi január hó 18-iki estélyüket az Evangélikus Nőegylet által rendezendő estélyre való tekintettel nem tartják meg. Kérik ezt a napot a meghívókon törölni szíveskedjenek.
— (A Muraközi Szövetség)
által az elszakított Muraköz megismertetése céljából megindított előadássorozat második előadását január hó 9-én, csütörtökön esto ti órai kezdetűid a TESz (V., Falk Miksa-u. 1. ez.) I. emeleti üléstermében tartja. meg. Elnöki megnyitót mond dr. Csury Jenő min. tanácsos, a Muraközi Szövetség Oáf&clnökc, Muraköz történelmi multjff 1918-ig, cimen tartja meg előadását Lápossy Haller Jenő Máv tanácsos. A legközelebbi előadás február 13-á-n lesz.
— (A oserfői hegyközség)
pénteken délelőtt 11 órakor tartja közgyűlését, amelyen a város hivatalos kiküldöttje is részt vesz.
—< (A Szanatórium Egyesület)
nagykanizsai választmánya január 13-án, hétfőn délután 5 órakor a városháza tanácstermében ölést tart Tárgy: az idei piknik megbeszélése. Az elnökség minden választmányi tag szíves megjelenését kéri.
— (A Leányklub teaestje)
A Szent Ilona Leányklub vasárnap este hangulatos teaesttel nyitja meg ezidci farsangi műsoros estjeinek sorozatát. Mint mindig, most is nagyszerű műsorról gondosk<Vlolt a rendezőség, hogy a lánc mellett egyéb szórakozást is nyújtson. A műsoron a Leányklub zenekara szerepei zeneszámokkal, Bískó Gézáné magyar nótákat énekel cigányzene kísérettel, továbbá szavalatok egészítik ki n^kis műsort. A tcacsl vasárnap hét órakor lesz a Missziósházban. Jegyek már kaphatók a Csengcri-ut 20. szám alatt lévő tralíkban és a Missziósházban.
Kabos, Gázon, Somlai, Peroiel Zita, Gordon Zita, Parányi a Budai cukrászt\' dábsn.
— (Levente-bál)
A kiskanizsal Levente Egyesület január 12-én, vasárnap este 8 órai kezdetlel a levente-otthonban tánces-télyt rendez, ahol talpalávaló muzsika, ételekben és italokban pompás választék gondoskodik a levente-ügy barátainak szórakoztatásáról.
— (19 évesek jelentkezése)
A m. kir. rendőrség nagykanizsai kapitánysága a m. kir. belügyminiszter 122.700/1935. számú rendelete alapján figyelmezteti mindazokat a magyar állampolgárokat, férfiakat és nőket egyaránt, akik 1918. év január 1. és december 31-e közölt születtek, hogy a 19. életévűkbe lépésüket folyó évi január hó 31-ig az erre a célra szolgáló bejelentőlapok kitöltése utján jelentsék be tokiutet nélkül arra, hogy megelőzően másik bejelentőlapon vagy szüleik bejelentőlapján már be voltak jelentve. A bejelentő lapon az összes iratokat pontosan és 0 valóságnak megfelelően kell feltűntetni. A bejelentett adatok valódiságáért a be jelentésre kötelezettel együtt a szállásadó (családfő) Is felelős. A bejelentést elmulasztót kihágás miatt büntetik.
— (Szapetnek dalosai),
ez a melegszívű, lelkes kis magyar tábor, a falujuk országzászló alupjára előadják a Gyurkovles-leányokat. A szereplők közt ott látjuk a KZC[>elneki i&tciligencia szine-javát. A fővédnök vitéz Tabódy Tibor főispán. A 16 védnök — csupa nagykanizsai közéleli vezető személyiség. Az előadás, utána táncmulatság január 12-én lesz a szepetneki kultúrházban.
■agyaikéra magyar film 1 Budai oukráezda.
— (A Keszthelyi Törekvés)
Sport Egylet farsanngi táncestélyl rendez január 11-én a keszthelyi Hungáriában. A kitűnő és lelkes sporttársaság a bálját is azzal az jügyszc-reteltel rendezte, mint amellyel a sport művelése terén vivott ki magának elsőrendű nevet a zalai sport életében.
Városi Mozgó. l9a6- év JatmAr 8-tól 12-lg Magyar világsiker! Budapesttel egyidöben!
Szív Ramaatika Szerelem a
Budai cukrászda
Főszereplők: Percei Zita, Somlay Arlhur, Dobos Annle, Kabos üy„ Oordon Zita, Oózon Gyula, Perínyl László « hisgtuilt rnlsop kfllBü élmény I
halnémlr EHadíaok kezdete hétkBinapolcon 5, 7 «• Henúes ttelyaraK. 9 órakor. - VtUrn.p 9. 5, 9 Órakor.
Mindent együtt talál
U
a
M szállodában a
teljes komfortot. A kávéházban1
100 újságot. A sörSzóban 1
200 ételkülönlegesaágat ós Bura Sándor olgány-muzsikáját. A télikartben 1
délutáni-esti tánoot és 07 llniozky rádió jazz-zene-karát.
Budapest, Rákóczl-ut 58,
A Melropole valamennyi üzemében elfogadják fizetésként a Provincia ksdvssmá* nyas pengftezelvényt.
— (Megvan a kerkaszentmlhályl szurkáló)
A kerkaszentkirályi szilveszteri kettős szurkálással Mímann Ferenc ottani gazdát gyunusitják, akit a csendőrség kedden délután behozott a nagykanizsai kir. ügyészségre. Sorsáról a kir. törvényszék vizsgálóbirája dónt
Szív, romantika, ezere-lam éa humor 1 a Budai cukrászda. -— (Anyakönyvi hirtk)
Nagykanizsán az elmúlt héten 13 gyermek született, 5 fin és .8 leány: Csoudor Ferenc földműves és Magyar Máriának rk. leánya, Csanádi János .Máv kocsirendező és Keller Juliannának rk. 2\'leánya, Hóbor János kötélgyártó és Bagonyai Katalinnak rk. leánya, Tamás József napszámos és Méhes Erzsébetnek rk. fia, Lörincz Imre kazáakovács és Megyesi Ágnesnek rk. fia, Boros Ferenc postaalti&Xt és Szombathelyi Ilonának rk. leány*/ KnauSz József földműves és Dolmányos Máriának rk. leánya, Tamás József számvevő alhadnagy és Arbauász Ágnesnek rk. fia, Tühert Lajos kovácsmester és Csizmadia Máriának rk. leánya, Tamberger István napszámos és Varga Rozáliának rk. fia, Sabján Antal napszámos és Kocsis Rozáliának rk. leánya, Tóth Ferenc -szabósegéd és Tóth Malvinénak rk. fia. - Halálozás 11 történt: Bagonyai Ferenc rk.
1 hónapos, Végvári László napszámos rk. 10 éves, Parti J Jzsefné Kolougya Anna rk. 77 éves, Végvári Éva rk.
2 hónapos, Vas Imrénó Vaczek Mária rk. 43 j$ves, Iloffniann Hcnrikné Ein-zig Fanni izr. 59 éves, özv. Ben kő Jó-zsefné Sárvári Rozália rk, 79 éves, Tóth Istyán honvédtórzsőrmester rk. 35 éves, Tasnádi Károly tanuló rk. 17 éves, Tóth Tibor Ferenc rk. í napos, Knausz Julianna rk. 6 napos.
— Házasságkötés 2 volt: Gódor István nyug. csendőrtórzsőrmester rk. és Makó Mária rk., Kiss Boldizsár ács segéd rk. és Gáspár Veroninka rk.
Idajébaa goadoskadják mindenki jegyér&l a Budai oukráezdába-
—. A mai kelengyéről
ir a Magyar Lányok uj száma. Az Otthonunk mellékletben sok praktikus tanács, német, angol, francia nyelvlecke, lakásberendezési és divattudósítás van.
— Blxtoi éa M»yh« hatá*
előfeltétele a jó hasliajlőszernek. Ezért kedvelik a DARMOL-t és ajánlják az orvosok évtizedek óta gyermekeknek és felnőtteknek székrekedésnél egyaránt. Minden csomagon DARMOI. felírással. Utánzatokat és más csomagolást utasítson vissza* | , J
ZALAI KÖZLÖNY
1936. január 9.
Tfcd A« Ujsáffoin kis olvasóit, 2 érdekes regény, a» egyik tündérekről, a másik a jég csodálatos biro-\' (Miuáról intsél. Vers, posta, náuiot klcke, sok gyönyörű kép.
IUw aiL ós gyeruidkkttbátok, szőrmék már erőaen mérsékelt árban Sláger Dlvatáruháxban. — Ám DJ kMk
legiijabb számában folytatódik Hcr-czeg Ferenc monumentális történelmű regénye, a Pro Libertate I és Zilahy Lajos ízig-vérig mai regénye: A fegyverek visszaoé«nck. Bridzs-iskola, a népszerű Ceruzajegyzetek és rovatok egészítik ki az Uj Idők számát.
- (B*lj*ttyüJtök találkozója) afler-<Uo délután 6-tól 8-ig a Pannónia Uál*ó U^iqétXV.
KAOSz I. Kanizsa asztali tennlsz csapatbajnoka
Sieged várossal egyidőben, Január 5. és 6-án rendezte u\' 77-es cserkészcsapat a meghívásos asztali tennisz versenyét a Rozgonyi-utcai iskola tor-natcrinébcn. Nagyszámú közönség Jelenlétében a KAOSz I. Szakonyi, Kardos, Schlésinger, a 77-es I. c-apat VAradi, (iaál, Kálovits ósszeúllitá^ban kerül szembe egymással.
Az első fordulóban Schlésinger könnyen gyöt Kálovits ollen, majd Kardos Gall, Szakonyi |>cdig Várudi eUeu. Most (iaál széj>e\'u felé jön és két szélben (21 -. 14, 21:15) legyőzi az ingadozó Schléslngert. Utána a tréning-hiányában lévő Szakonyi csak alighogy szerencsével győz a lelkesen küzdő Kálovits ellen. A végeredmény 6 : l.a KAOSz I, Javára.
A második csoportban a 77-es II. 5 :2 arányban legyőzte a 374-es öregeserkészek csapatát. Itt Flumbort, Seff, Domb* flsszeállitás -a 77-es II. réstérői, Kovács, Körösi, Tollár a 37^1-es csapatból. Utána a KAOSz II. méri össze az erejét a Jóképcsségü TSE csapatával. Itt ti 5:2 az orud-ményi de a TSE javára.
A 77-es I. és a másodosztály váló-gatottja Székely (TSE), Flumbort és Fischer (KAOSz I.) mérkőzik egymással. Az eredméuy 5:1a ~77-esek javára. Utána a KAOSz I. és szintén a másodosztály válogatott játszik a döntőért. A KAOSz-tsták 5 :0-ra főznek ai ellenfélen. Elmaradt még a másodosztály döntője, melyet 12-én, vasárnap ugyancsak fenti helvségbcn játszanak.
Szakonviii látszott a betegség miatti tréninghiány, mig Kardos annál biztosabb volt. Schlésinger, mint legtöbbször könnyelmű, de azért mindenkor megállja helyét az első csapatban. A 77-eseknél (laál csupa Ideg, csupa sziv Játékos. Váradi imponáló a tiyugod-ságával, Kálovits a jó ötleteivel A 77-es Il.-böl inkább Flumbort és Dombja keltett szép játékával figyelmet Sneff egy kevés gyakorlattal hamar • jó játékosok sorában számítható. A KAOSz Il.-ből Fischer, a válogatott csapatkapitány, tierő I: és Gerő II. játéka tetszett. TSE Játékosai Sái\\>si, Kédoi és Székely lelkes és küzdő játékukkal vonták magukra a figyelmet. A* > öreg cserkészek közül Kovács, Tollár é> Körösi mutatott szép játékot.
Az érmeket 12-én a cserkészek műsoros mulatságán ünnepélyes keretek között osztja kl.
Külön dicséretet érdemel a verseny megrendezéséért Váradi Árpád és C.aál Imre 77-*s cserkészek, kik fáradha-tatlpn buzgalommal igyekeztek, hogy Mlenditsék Kanizsának már úgyis hanyatlóban lévő ping-pong sportját.
—n/~-
Betörő a fezsulta rendházban
Budapest, Január 8 A Mária-utcai jezsuita \'rendházba kedden este belopódzott Bcleznai Károly, meghúzódott a folyosón lévő nagy pálmák között és éjszaka sorba felnyitotta az ajtókat. A szobafosztogatás során álkulccsal bejutott Farkas Miklós rendtag szobájába is, ahol a szekrényt kezdte feszegetni, A rendlag felébredt, rákiáltott, amire a tolvaj menekülni akart. A többi rendtagok is felébredtek és sikerült Is még az épületben elfogni Beleznait, aki éliező családjával és nyomorával védekezett.
Meghalt Gécsy István színművész.
Budapest, Január 8 Szerda hajnalban az Uj Szent János kórházban meghalt (laramszcghy (ié-czy István színművész. Géczy 1851)-ben születeti, az egész országot l>e-járta mint szinész, a Színész ÉgyesiV let titkára volt. Az országos sikert p Gyimesi vadvirággal érte el. A Petőfi Társaság tagja volt. Tüdőgyulladásban halt meg.--
Ma:5—10-lgholdfogyatkozás
Kit ka és érdekes jelenséget figyel het fyeg ma az egész ország közönsége. Saerda délután fél 5 órakori egész Magyarország területén látható holdfogyatkozás lf\'$z. Az ér-dekes természeti Jelenség öt óra hosszat tart.
mnm
TwBjéíivIüííio
trdnjnati gytagibb, Jorg. i tUnk.
Bnu II..... 77-n 18 05-1835. 78 a. 1820- 18 50, 79 ej 18-35-1805 . 80-.V 1860-1880. dtinánl. 77-M 1790-1800, 7H-». 1805-1815, 79-ei H20-I830, SO-x 1835 1845. — Rom pettvklékl 1610 1820 mii 16-20-16 3). Zab u| kl»<|< 17 50-17 60. — tengeri u| lls.tnlull .b b|M.I 1470 -14 75.\'
Kiadja a laptafaJd.aM Kflzgazda.ágl Rl Ualaabar. Nyomda í» néli.l.l Upkl.dí Vállalata Nagykanluán. Falclfli kl.dó i Zalai Karoly. Interurbán teletoa! Naffvkanlisa 78. t.ái
APRÓHIRDETÉSEK
ftprí" Mrdelét dija valérnap él Onnapnap 10 liölfl
V l! icr. mlnd«n lovébbl uó 4 fillér, hélkOnmp U tiól<) 40 Iliiéi, mIndán lovébbl uó 3 fillér.
HagadOt, tokkal, vonóval, négynepye-dest, Jó állopotban keresek olcsón megvételre. Rozjjonyl u. 19.
ElvaaaaH brlllláns függő vasárnap, valószínt! felsőtemplomban. Emlék lévén, megtsláló magas jutalomban részesül a kiadóhivatalban. 66
Balatonparton 2000 négysiögöl meiő-gatdaságl mtlveléi alatt álló, feltöllO\'t balatonfenyvasl wlllatalak részletekben la eladó. Ajánlatok a Néptakarékpénztárnál, Csengery ut 4., tehetik. 68
Szemere-utca 3. éa Rékóczl utca 29. az. házak jutányosán eladók. *
Jó állapotban levő ayormok-vaaAgy finom matraccal eladó Klrá\'y-utca 13. *
Tartóahullám éa minden ha)munka Flllpovlcsjodráaitermében Cfengery-ut 2. •
Kéttzobáa Hzára* lakáat keretek azon-nalra. Címeket kérej^Kosíulhtérl trafikba.
Fái tttsalftvaM kályhával B »*•-
bál fűteni csak iSörlef-féle izabadalmMott Szetter chkuládóa hófokozóval lehel. Óvakodjon silány utánzatoktól. Sörlel vaskereskedés Nagykanizsa. t
TOilfáját legolcsóbban Eötvös-tér 31. szerezheti be. SiállnRernél. 12
Hó éa aároipSt kizárólag Kumlvulka-nlzálónál Javltlasion. Cvelkó Mátyáa Főút 4. 4604
Bápápxkováoa konvencióra (elvétetik a Pelsősáncl gardaságban. Jelentkezés Horthy Mlklós-ut 37. 25
Olosó tOxIfa kapható ölfcn-Hnt házhoz szállítva B2 pengő, apil-totl fa mélermázsánként 2 pengő. — Matolk* bizományosnál: Erxaáfcat-tái* .í. aa adwarbaa.
táralssánk, esetleg váaárolaáak
riasznált, Jó- és üzemképes állapotban lévő batoa vagy nyolcsas loknmobllt. Herkules Téglagyár Rt. Nagykanlstia. 57
Hunyadi utca 20. u. alatt kátasobáa lakás azonnal kiadó. 55
Náovaaobáa fürdöazobát lakia máimra kUdó Ssemtre u 4/b. 53
Mlnrfoaaaat keresek Budapestre hosizu bizonyítvánnyal. Rozgonyl u. 3/a. 48
Jöuám harisnyáit fajaltaaa* mec
Osv. Calamadla Lajosnéuál, Róata-u. 21. *
Két vagy háromszobás lakáat keresek május l-re. Címeket kérek a kiadóba. 73
IrágápalSt napi egy órai diktálásra, kiadóhoz .Szerény Igényű" Jeligére, ke restink. 74
jól írni-olvasni tudó klfsstáfflsa felvétetik. Polgár textiláru-nagykereskedés, Barár-udvar. 70
Remtor
ai Ideális hordozható Port.ble írógép
205 P.
12 havi 18 pangó, részletre.
Köztisztviselők 18 havi 13 pengós róazlatre.
Qyirl képviselő:
Szabó Antal irógép-szaküzlete
Fa-U» B.
■ m<l|.. hái.ipli k*rc. tágaa, e8y-nsob4.konyhái lákást mijui 1 rc. Tekky-ul 24. _•
Tluleiiágci b.JApénAI keltitek ilél elültre. Ciányl Láltht u. 8., loldulnl. •
Bötvöa t*r 5. .I.H efrudUi él kít-tzobás lakáiok klaMk. *
Árverési hirdetmény.
A Viktória OSrtéglagyir Rész-vénytársaság felszámolás alatti nagykanizsai cég ezennel kOzHIrré teszi, hogy a Nagykanizsán levő gAztéglagyára, teljen leiszerelésével együtt. Önkéntes bírói árverésen 1936. évi Január hő IS. napján délalttt » érakor a nagykanizsai kir. járásbíróság 11. számú szobá|ában el log árvereztetnl.
A kikiáltási ár 63.722 P, ámde a kikiáltási ár felééti Is eladható.
Bővebb felvilágosítás dr. Balizs Zsigmond nagykanizsai ügyvédnél (Erzsébet-tér 21.) nyerhető. n
„Farinax Gigant"
gazdasági daráló- és lucernRörldgép.
Minden szemes terményt, lucerna , lóherszénát, olaj-l>ogácsákaf, csontokat, az őrlemények felmelegedése nélhOI darálja. Tengerlszár tépésre alkalmas. Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Kia helyen elfér, mert külön ciklont alkalmazni nem kell.
Buszerezhotó: Hothnrr Schrantz C1ayton-8hutttewotth Magyar Q6p-ííírl Müvek Rt. képvlaelftónél I
ORSZÁG JÓZSEF
assg, mfltráffya, zták, növényvédc\'mi szerea kereskedésében
N»*ykanlzs«, Erisébet tér 10.
(A bMsájr BMlUtt.) Telefon . 130.
Elilkilll /-1
inkl a helyi kerewkedóknél I
purosokn&l azeroue bel
imytalimUíH mni vállalat MENETRENDJE
írvényca 1885. október 0*t6l.
fcr..*k.l-lár V».nt*llMaiiM
4-45 5 BQ 7-SO 125 II M 1241 1310 1410 16 00 17M I110 I9» 21 » 23»
I
•3
II
Letanyei menetrend
tM^rliUU. 8-41 ll.otuli.in M. 8 00 ■ Wkuluáitl M. 1400 L.tMj.i. tik. IB 15
Njurn. > laptulajdeneá M^azd..^ Ht. ffut«kwu Nyo»d. fa DáUald I-pkt.JÓ Tltt^t. U.yy.y.aidiiikim N.sl..tMt„ (MH U.lv, Z.laiKé.lj)
f 8. ivJuiymn 7-tiAm .ÍM .1.1 J-"
Nagykanlzu, 1936. Január 10 pintek
Ara 12 fül. TTrrsrr
POLITIKAI H A P 1 L A I
•-^t&RSi?
Fö¥ & i
Felelöl szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra I pengő 40 B1U Szerkeiztóaégi éa Icíadóli Iratai! teleloo: 71. i
\' A sajtó uj őre
Ml, újságírók, akik a közvélemény hamisítatlan vlsszntükrözésé-r« törekszünk, a politikai, gazdasági, Kulturális és szociális élet őrtornyaiból figyeljük az élet alakulását, magunknak ritkán szoktunk\' helyet kérni azokon a hasábpkon, am<\'lyek a közélet legszélesebb területe számára mindig nyitva állnak. ^
Most fl^ppban, mégis első helyen .keli .foglalkoznunk egy fontos sajtópolitikái ténnyel, amely jelontő-ségében tulajdonképpen és idősorban nem i^ mlpket, a sajtó kérdéseivel foglalkozó embereket érint, mert ax kihatással van egész nemzetpolitikai életünkre. A miniszterelnökség sajtóosztálya élére uj vezető került, dr. Mikcez Ödön szabolcsi főispán ssfcmélyében, ami magábanvéve a kormány sajtópolitikájára nézve nem jelent* változást, mert etekintetben a Gömbös-kormány továbbra is azon az uton fog h.^lacl\'nl, amelynek elvei a Nemzeti Munkatervben vannak lefektetve.
Mégis széleskörű figyelmet kelterek a sajtóosztály uj vezetőjének kijelentései, amelyeket az Őt üdvözlő tisztviselők előtt tett. »A közvélemény élő erő ós olyan tényező, amily n$m, kapcsolható ki« - hirdeti és yallja a, sajtóosztály uj ve-zfitője, amiből élosen kiütközik gon dolkodása s azok az elvek, anvelyek működésében irányítani fogják. Az a férfiu> aki bensőséges hittel akar foglalkozni p közvélenjgpy élő erejével, aki s^b-et és* jóakaratot hozott magával, az szerves összefüggésben él e^jeí*a közvéleménnyel. így módfában yan. megismerni annak minden megnyilatkozását. Ez a/, az ut, amelyen el\' tud J^tai arra a pontra, ahol tisztult szemlélettel, kicsinyes pártpolitikai befagyásoktól\' viyénte-sen alakíthatja ki véleményét és alkalmazhatja teendőit.
Az a férfiú, aki már első beköszöntőiében olyan fszinte szavakkal adódik a(sajtó ipunkája iráht s tudatában, van apn\'ak, hogy a piagyar ,sajtó j»Mlatlan szolgáitokat tetla magyarságnak és a nemzet ügyének,* attól nemcsak ml, a sajtóval közvetlenül foglalkozó férfiak, de az.egész aeinzet jsrhiggodt mérlegelést és adott alkalmakkor bölc? intézkedést vár.
Különösen megütötte fülünket beköszöntőjének az a passzusa, vahol n ni •■:!.i.iiiiik ií kérdésekre utalt. Ebben a mederben megtaláljuk a mi nagyszerű, hivatásunknak ós felelősségteljes munkánknak az elhelyezését is. .Mert amikor nemzetpolitikáról beszélünk és nem^fc-.^politlkát szoígálunk, ugy ér^ük,
el kell törpülni a kicsinyes és ^szin^s napi politikának, le kell ,huznunk p,p{>pLtQf»alkodó , él$ sarában jfcó mariinkat s áldozatok ilél\'kkel, hittel, testvéri szeretettiel ^szolgálnunk kell azt a nagy esz* U(niényt( amely ebben az egy szóban foglalható össze : nemzet. 1 ,

Németország megszállja a Rajna-zónát
Berlin a locarnol szerződés megsértésének tekinti az angol-francia megegyezést — A vezérkari paktumot Róma ellenséges lépésnek tekinti — Titkos tengeri és légi tfmppntok a Földközi-tenger körül
London, elejti a kőolaj"zárlatot
Páris, január 9 A francia sajtó alaptalannak mondja azokat a híreket, amelyek a loijdonl lapok közlése után kellek szárnyra a Földközi-tengeri hajóhad megerősítéséről.
Németország az angol francia ve zérkai- áltai létrejött megegyezést a locarnol szerződós megsértőének tekinti és a birodalom esetleg megszállja a Rajna-m^nli katonan>?ntes vidékeket, ami Igen súlyos következményeket vonhat maga után.
Qenf nem dönt az olaj tilalom Qgyében
Páris, január 9 A Népszövetség januári üléssza^ kán valószínűleg nem döntenek az olajzárlat ügyében. Londonban általában kezdik elejteni a kőolaj-párlat elméjét.
Stratégiai titkok
( London, január 9
A Reuter-iroda jeleptése szerint hivatalos körök hallgatása ellenére válószlntl, hogy a francia f\'otta. hadgyakorlatoi annak az Ígéretnek tulajdonithatók, amelyet Angliának tettek és amely szerint Olaszország támadása esetén Franciaország Anglia segil$égére siet.
iflvatalos cáfolat ellenére Is, Rómában az angol -francia tengerészeti megegyezést Olaszország ellen irányulónak tekintik. A halók jel n-leg a Gibraltár környékén cirkál-
nak, továbbá légi haderőt is Jöbb helyen elhelyeztek és készen tartanak. Hogy hói vannak ezek a jjón-tok, azt stratégiai szempontokból nem árulják ef.
14 maltal olaszt letartóztattak, hatot száműztek
London, január 9 Máltában az angol rendőrség ház-
kutatást tartott 14 jobbára olasz származású állampolgárnál. Valamennyit letartóztatták. Hatot közülük azonnal száműztek, «zek közül egyik olasz tanár, a másik a fascisf-ta milicia hadnagya, a harmadik pedig egy olasz konzulátus^ tisztviselő, a másik három olaszHíieres-kedő. t
Hat órás tüzérségi tűzzel szorították vissza a tért - hóditó feketéket
Páris, január 9 A tigrei harctéren az olasz tüzérség bombázta Mulugeta herceg mintegy 2000 harcosból álló csapatát. Az abesszinek Antola közelében hatalmukba kérhették az egyik 3100 méteres hegy északi lejtőjét, ahol drótsövény akadályokat akartak állítani. Az olasz tüzérség hat órán át lőtte az abesszineket és akkor jelentették a repülők, hogy az abesz-szinek visszatérlek régi állásaikba Antala irányában. Ez volt az első eset az egész keletafrikai háborúban, hogy az olaszok tüzérségi tüz\' z\'-\'l visszakényszerltették az abesszineket.
Páris, január 9 Római jelentés szerint Gratiani tábornok célja : Harrar elfoglalása. A keletafrikai háború .végső, döntő csatája Harrar és Szomájiföld között dői ei és
ha Qratiani tábornoknok sikerül kitűzni Harrarban az olasz zászlót, az egyaránt döntő Jelentőségű lesz katonai ós politikai szempontból. A város elfoglalása, amely megszerezné a Dzsibuti vasútvonal birtoklását is, nagy hatással lesz az abesszinekre és riadalmat kelt minden bizonnyal a négus környezetében is.
Legutolsó jelentés
Róma, január 9 Külföldön egyre tovább folytatják a? intrikákat a svéd vörőske-iH\'sztes kórház bombázása körül. Az olaszokHak most ujabb adat jutott a kezükbe, amely szerint az abtsz-szinek ismét megsértették a nemzetközi jogokat. így az abesszinek például legutóbb lefejezték az elfogott olasz repülőhadnagyot és a vöröskeresztet felhasználják mene-
■11 Ml 1 .■-■. grr-e gondolt a magyar sajtó legmagasabb Őre, amikor nemzetpolitikáról és nem a magyart egymással szembeállító, szükhorizontu pártpolitikáról beszélt. Nagy magaslat ez, ahová eljutni megtisztult, igaz elvekkel, becsületes, jószán-dékii lélekkel és nagy akaraterővel lehet. A mai idők ezt a lelki kon9 trukclót Igénylik vezető férfiaink-tól. A torzsalkodó, egymásra acsarkodó, "pártoskodásokbnn kifáradt tagu és lelkű magyarok álljanak félre ma, vagy frissítsék fel lelküket az ígyetakarás felé dobbanó szív érzésyjjágáyal s <tyben a megindulásukban segíteni fogja őket a nemzet ügyéért harcoló s a testvériség gondolatát o\'yanel-sz:r.:t:t-tel hangsúlyozó, nemzeti irányú magyar sajtó. Ez fejezi ki leginkább a írl keresztény érzületünket. A ^Wtetbep való összefonódás, a mikor váU,„vátí m*tlé -jVJlva haladunk előre célunk felé,\' nem pazarolva, idöMf ciwrgiát annak megfigyelésért, hogy á mellettünk\' álló testvérünk nem szorongat e politi-
kai tőrt a kezében s nem tartalékol-e — adott alkalomra várva — olyan elveket, amelyek szétrobbantják a n\'\'mz>et egységbetömörülésé-nek gondolatát.
De fel kell figyelnünk Mikecz ödön beszédének még egy pasz-szusára, amelyben ezekét hangsúlyozta : »a sajtó csak ugy lehet a nempetí\'pités eszköze, ha visszanyúl azokhoz a régi tradíciókhoz) amelyek az újságírásnak a nemzeti kultura magas színvonalán való vezetését jelenlik..
fagyon helyes, hogy a magyar sajtó magas őrhelyéről felidézték azokat az Időket, amikor valóban csak a legfpnköitebb elvek irányították a toll\' harcosait, amikor Eszmék és ideálok fűtötték a lelkeket s távol áüott tőlünk mindaz, ami a sajtó bizonyos részében ma kárhozatván és^elhető. A magyar sajtó §zekben á" nehéz, küzdelme;* esztendőkben legyen kiegészítő része,, ajknak a nagy küzdelmeknek, amtljnék beteljesedéfcétöl várjuk u magyar hajnal felhasadását.
A vidéki újságírás azért a meg* becsüléséért és jószándékért, amit beköszöntőül kapott Mikecz Ödöntől, szivét, mágyaí hitét és jóakaratát adja viszonzásul s azt az igéretetét, hogy ebből a nemzetpolitikai munkából, amelynek jelentőségét fennen hangsúlyozta az uj-sajtófőnök, a maga részéről is derekasan kl akarja venni részét.
Mikecz ödön főispán korában, a mikor Csonkamagyarország egy határszélre szorított vármegyéjének legmagasabb pozíciójában irányította a közügyeket, ugy érezte* hogy egy végvár kapitányának szerepét tölti be. Most Budavárának egyik; fontos őrtornyából fogja intézni a sajtó kérdéseit s ha asztaláig kerülnek a magyar sajtó vidéki orgánumai,, módjában lesz érezni, fiogy annak hasábjairól annak a nemz t politikai törekvésekrtek szolgálata qiulik szét a csőnkáország minden égtáján, amely egyb\'íkapcso\'ni és nem szétválasztani akarja magyart a magyartól. ! 1
BALA1 ffOZLONV
dékhely és fegyverraktár megvédésére Ls, továbbá valamennyi fronton állandóan robbanó golyót használnak. _
Igen sötétek a tengerészeti értekezlet kilátásai
Japán ultimátum-szarüen követeli az egyenlőséget
I^ondon, január 0 Az angol tengerészeti értekezlet kilátásait az angol sajtó igen sötét sziliekben látja. Japán ultimátumszerűén követeli a teljes tengeri egyenlőséget és csak azután hajlandó tárgyalni a tengeri haderő csökkentéséről. Az értekezlet folytatását péntekié napolták cl, hogy megmentsék az értekezletet a végső összeomlástól.
Ml a valóság a miniszterelnök szalonkocsijárói
Budapest, január 9 A Budapesti Értesítő jelenti: Az egyik budapesti napilapban éles cikk jelent meg, amely tudtul adja, liogy 300 ezer pengő költséggel elkészült a miniszterelnök pazar kivitelű szalon-kocsija.
E hírrel lapcsolatban kijelentik, hogy a szalonkocsi egyetlen fillérjébe sem került az államnak. A magyar iparosok ugyanis már régebben elhatározták, hogy egy szalonkocsit ajándékoz a MAV-nak, amely u külföldi propagandát van hivulva szolgálni.
A szalonkocsi az Árpád mintájára készült, tökéletes berendezésű, mint önálló motorkocsi is használható, de szerelvényhez is kapcsolható. A MAV a kocsit a mindenkori miniszterelnök rendelkezésére bocsátotta, hogy annak külföldi utja alkalmával a magyar ipar fejlettségéről tegyen tanúbizonyságot. __i
A Lindberg-front hirei
Barcelona, január 0 Lindberg ezredes az elterjedt hirck szerint Catalániábau akar letelepedni. Megbízottja már a tengerparton keresett is megfelelő villát, de mint jelentik, nem talált.
London, január J) Hauptmann Bruno, a Lindberg Bébi gyilkosa kérvényt intézett az illetékes hatóságokhoz, hogy a kegyelmi kérvényének szómba U tárgyalásakor személyesen jelenhessen meg ós a feltett kérdésekre személyesen válaszoljon.
Nehéz királynak lenni — Görögországban
Athén, január 9 GondlliS görög tábornok éieshan-gu nyilt levelet intézett a királyhoz, amelyben figyelmezteti, hogy a nép nagy többségének kívánsága ellenére helyezte ^.kormány élére Denerdzis miniszterelnököt, »aki ugyan tisztességes, jó ember, — mondja a nyilt levél - de politikai Szempontból jelentéktelen.* Condllis attól fél, hogy az országot Denerdzis kinevezése könnyen súlyos bajba sodorhatja. |
Hogyan lett Szurmay tábornok a kanizsai húszasok ezredtulajdonosa ?
A 75 éves uzsokl hös levele Nagykanizsa közönségéhez
Báró uzsoki Szurmay /Sándor, I nyug. honvédelmi miniszter, gyalogsági tábornok, a dicsőséges 20-as ezred egykori hősi parancsnoka, nemrégen ülte 75 ik születésnapját. Ezalkalomból felkereste öt a volt 20-ások küldöttsége. Nagykanizsa város közönsége ive vében dr. Krátky István polgármester meleg sorokban üdvözölte Uzsok hősét! Büszkén vallja őt\' magáénak Nagykanizsa, -mondja az üdvözlő levél - és sohasem fogja elfelejteni a 20 ás ezred dicső emlékezetét, amelyet nemcsak a város Főterén felállított honvédszobor őriz, hanem annál maradandóbb emlék, a soha meg nem nyugvó kanizsai magyar 6zivek büszke emlékezete és a régi, szép időket visszasóvúrgó, gyermekeinkbe is átplántált örökös vágyódás. A Jcanizsaiak emlékezéseiben ki: magasló hely jut báró Szurmay Sándor személyének, akit ez a város mindig öntudatos magyar érzéssel vall követésre méltó díszpolgárának.
Báró Szurmay most hosszabb levélben köszönte meg a város közönségének üdvözlését Krátky polgármesterhez intézett levelében.
- Nagy büszkeséggel és mélységes hálával nyugtázom Nagykanizsa város egész közönsége nevében oly sok ragaszkodással ésv szeretettel megirt szivés sorait — mondja az uzsoki legendás hös levele — é3 kérem Polgármester Urat,., fogadja ezért a kitüntető figyelmért és tolt mácsolt szerencsekivánatokért legbensőbb köszönetemet, amelyet a város közönségével ls közölni szíveskedjék. A régi jó Idők emlékét méltóztatott ezen üdvözlő levélben feleleveníteni. Ezt én legméltóbban és ugyancsak a multbóí szártrtazó kis esemény leírásával viszonzom és ezzel egyúttal azt is kifejezésre hozom, mi volt nekem Nagykanizsa
és annak hős honvéd ezrede.
- Miniszter koromban volt, amidőn boldogult és felejthetetlen IV. Károly király Bécsből telefonon hívott fel és a kővetkezőket mondotta :
- Kedves Szurmay, én a honvéd gyalogezredeknek kiváló teljesítményeikért a nagy háborúban, tulajdonosokat fogok adni. Én leszek a budapesti 1. honvéd gyalogezred tulajdonosa és önt is ki akarom nevezni valamely honvédezred tulajdonosává. Melyik ezredet óhajtja ?
Kővetkezőket feleilem rögtön :
- Mélységes hódolattal köszöntöm császári királyi Felséged végtelen kegyességét ós a nekem szánt kitüntetést. Ha szabad választanom, kérem a hős nagykanizsai 20-as honvéd gyalogezredet, melynek a békében két éven át boldog parancsnoka voltam és am^iy ,a háborúban is oly páratlan büszkeséggel végezte a legnehezebb feladatokat is.
Néhány napra rá megjött nagy örömömre kinevezésem és más netm ls részesülhetett mór későbben hasonló kitüntetésben.
Megragadom ezt az alkalmat arra ls, hogy az én kedves városom közönségének a legboldogabb uj évet kívánjam.
Prognózis: Élénkebb déli légáramlás, változó felhőzet, egyes megyékben, főleg nyugaton és északon kisebb eső. A hőmérséklet még valószínű emelkedik.
Legjobb mitíőségti siffonok 80,90,140,180 cm. szélességben.
Kis végek maradék árban. Kelengyére és bármely célra nagyon alkalmasak.
Báli ruhaanyagokból dús választék.
Sínser DivatMáz.
1936. junuir K).
Ideges embereknek és lelki betegeknek az Igen enyhén hit6, mindig megbízható terméiielei .Ferenc Jozsel* keserű vli — reggel éhgyomoirí egy pohárral bevéve — rendel bélmaködéit, jó emísi-tést ét elegendő élvágyérietel teremt. Az orvosok a|tnl|Sk.
Csütörtök ItiiiUpmt I.
17.30 Forró Ferenc Utaló énekül.
— 18 Thury Zoltán emlékezete. -18.35 Cigányzene. — 19.40 Részletek Goethe .Faust.-jából. — 20.30 Haug-lemezek. — 21.10 Külügyi negyedóra.
— 21.30 Hanglemezek. — 22 lllrek, tdöjárásjelentés. - 22.20 Marik Irén zongorázik. — 23 A Mándtts Jazz-zenekar műsora Kalmár Pál énekszámaival. — 0.05 Hírek.
Budapest II.
18.35 Angol nyelvoktatás. — 19.10 Hogy történt? (Itévész Béla). — 19.45 Dlósy Edit énekel. - 20.35 Hírek. Bér*.
17.30 Elsnlg Márta alt svéd, norvég, Ir, angol, spanyol, cseh, magyar és német népdalokat énekel. — 19.10 Rá-diózenekar Fretzler zongoraművészei.
— 22.25 Hires ém-kesnók él tenoristák lemezei. — 23.35 Jazz
Péntek
tki&pvt E-
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirck. — 10.20 Időszerű szemle.
— 10.45 Ifjúsági közlemények. — 12.05 Hanglemezek. — 1230 lllrek.
— 13.20 Időjelzés, időjárásjelcntés. — 13.30 Cigányzene. — 14.40 Hirek, árak.
— 16.10 Uiákfélóra. .Stanley gyervk-kora.. (Wehner Józselné). — ld.45 Időjelzés, hirek. — 17 Ax angol-Irán. cia antant negyven esztendeje. (Ciiszár Béla).
17.30 Magyar szalonötös. — 18.55 Hideg és éhség az állatvilágban. (Méhes Gyula). — 19.30 Az Ojn-raliáz előadása. -Aida.. Dalmű 4 felvonásban. Szövegét Irta Ghislanzoni. Fordította Zoltán Vilmos. Zenéjét szerezte Verdi. - Az I. felv. után kb. 20.20 Sportközleményck. — A II. felv. után kb. 21.25 Hírek, sporteredmények. — A III. felv. után kb 22.15 lllrek, Idö-járásjelentés. — Az előadás után kb. 23 Gultenbcrg György jazz-ze^ekará. nak műsora. — 0.05 Htrelc. Budapaal U.
18 Gyorstrótanfolyam. - 19.30 A kirakat történelo. (Dr. Orel Géza). — 20.10 Hanglemezek. - 21.115 Hírek. IMk
12 Könnyű zeno. — 14 Casals-le-mezek. — 16.05 Lehár-lemezek.
17.30 ltank szoprán énekel. — 19.30 Opcreltstágerek különböző korokból.
— 21.20 Brahms: D-moll zongora- és zenekari verseny. — 22.10 Vladigerov zongoraművész a szimfónlkusokkal. — 23.45 Tánclemczek.
N.ptir: Január 10. péntek, ttom. kat. Vilmos. Protestáns Melánia. Izraelita Tob. hó 15.
Gyógyszert*!! éjjeli szolgálat e bó Hői k Merkly-Belus gyógyszertár Fő* ut 12. és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel S órától asl. 9 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Maradék kötött áruk
január hó 7-től — Január hó 12-ig Szomolányi áruházban
ZALAI KÖZLÖNY
Husz évvel ezelőtt férjével eltűnt asszony csontvázát találták meg egy látrányi szántóföldon
193& i«nuáf 10_
A Nagykanizsai Torna Egylet
szombat 70 éves jubiláris bál-iának sikere érdekében minden előkészületet megtett az estély rende» zőség®. Ez alkalommal még azt jegyezzük meg, hogy az estély a rossz kanizsai szokástól eltérően, szombaton este pontosan 9 órakor megkezdődik. Ugyanis pontosan 9 órakor a fővédnökök Hoglalják a helyüket és kezdetét veszi a műsor, amely egy óra hosszat tart. Első-hely már csak néhány darab van, másodrendű helyből is már csak korlátolt számban lehet kapni Vágó Endre tllatszertárában, miért is az NTE rendezősége kéri a nagyérdemű közönséget, hogy jegyét sürgősen váltsa meg.
Budai cukrászda
lyjy ujabb tökéletes, komoly, teljes-értékű magyar filmsiker I
Zágon István mesteri kézzel megirt, lebilincselően érdekes regényének minden szépsége, romantikája, Gaál Béla gondos, gördülékeny rendezésén keresztül, — a filmváltozatban tökéletesen és illuziót-koltoen érvényesül. A Budai cukrászda a szezon egyik legkimagaslóbb művészi élményét jelenti -a közönség számára, tele ötlettfcl, ügyességgel, színnel. A filmgyártás vi-lág-perspektivál felé rohamlépésekben törtető magyur filmgyártás sokszínűen csillogó gyöngyszeme ez a fülbemászó, kedves, hangulatos muzsikáju, tehetségesen megkom|K)nált produkció melynek zenéjét Hajdú Imre szerzetté.
A darab meséje nagyon édes. A kis G\'öl Baba-utcai cukrászlányt ősz-szehozza a sors Sziráky Jánossal, a híres, ünnepelt festőművésszel, aki épen egy nagyobbszabásu jiályamun-^ kájáuak befejezéséhez keres modellt.\'\' A tüneményes-szépségű cukrászlány Vállalkozik a szerepre, a festmény ragyogóan ikerül és a «Tavuszi felhők» a képzőművészek tuvaszi tárlatán elnyeri « kultuszminiszter nagydiját. A siker fényözönében mámorosan sütkérező mester szivében Ilonka, a kis újdonsült modell szerelmet ébreszt, az ünnepelt művész el akarja venni fe-. leségül a budai Rózsa-domb törékeny virágszülát, de még mielőtt kifejezésre uttathatná szándékát, egy kedves, ordulatokbau bővelkedő bonyodalmon keresztül, épen az ábrándos-lelkű festőművész segítségével, — a kislány megtalálja boldogságát szerelmének, a fiatal orvosnak kHtjaiban.
A film hőse Somlpy Arthur, akinek tölgyderék alakításában harmonikusan olvadnak össze a művész és u virtuóz jellegzetességei. Minden mozdulata élmény, főlényes játéktudását pazar bőkezűséggel csillogtatja az ünnopelt festőművész megszemélycMlósében. A kis cukrásxlány iránt érzett szerelme Is olyan, mint a tavaszi harmat, inéíy észrevétlenül jön, kicsit kacérkodik a rásütő nappal és azután gyorsan eltűnik. Peresei Zita, a kis cukrászlány bokonszeuves alakjába sok szint és kedvességet varázsolt A leheletfinom köntösbe burkolt "tavaszi felhő» nagyskáláju, átlagon-felüll teljesítményével mindenkit elbűvöl. Kabos-Gó-zon képviselik a vastag, Jótékony humort és ők gondoskodnak arról, hogy a közönség szemeibe könnyeket csaljon ki az ellenállást nem ismerő kacaj-orkán. Dobos Annic, Gordon Zita, Perényi és Makláry játszák még a főbb szerepeket.
Ezt a filmet, mely a magyar filmgyártás ujabb diadalmas állomása, mindenkinek látnia kell!
(Il—n)
Husz évvel ezelőtt, a világháború véres forgatagában, pontosabban 1916 október 17-én, ti\'.okatos módon eltűnt Látrány községből Gál Imre jómódú gazda és felesége. A házes párral eltűnt a gazda kocsija és lovai is. A csendőri nyomozás akkor azt gyanította, hogy Gál megölte feleségét és megszökött. Az eredményt\'len nyomozást lezárták, az eltűnt házaspár kjslánya felnőtt és azóta már férjhez Is ment. A régi ügyet elfelejtették, mig most Konqó Dániel látrányi földműves telkén egy csontvázat talált, amit csendőri felügyelet mellett tel;es épségben sikerült kiemelni. A csontvázat beküldték a budapesti Igazságügyi Orvosi Tanácshoz, amely megállapította, hogy a csontváz nőé és a
A nagykanizsai Zrinyi Miklós Iro dalmi és Művészeti Kör kebelében megalakult o, Szerdal Társaság, n mely a város közönségének irodalom és művészet iránt érdeklődő, meghívott elitjét foglalja magában. Mig a vasárnapi lic-°ális előadások a szélesebb értelemben vett körmű-\' velödési .program lebonyolítására szolgálnak, addig a Sz\'rdai Társaság a Icomolyabb tudományosság, ű részletekbe elmélyedő irodalmi és művészeti kérdések szolgálatában áll. I
A bemutatkozás szerdán délután volt. örvendetesen és várakozáson felüt az utolsó székig megtelt a zeneiskola kamaraterme a meghívottakkal.
Van tehát a nehezebb és mélyebb kulturának is közönsége Nagykani\' zsán I
Ez a tudat lelkesedést és munkakedvet önt az Irodalmi és Művészeti Kör vezetőségébe, hogy a Szerdai Társaság életét és működését minél tartalmasabbá tegye. *
Az első vita-délután előadója a Kör társelnöke, dr. Szab\\ Zsigmond, egészségügyi tanácsos volt. Széles műveltségű pollhístor dr. Szabó Zsigmond, különösen gazdag tárgy-
koponya baloldalán, a fülüreg mögött egy erős ütéstől származó, öt-pengős nagyságú törés van, amely azonnali halált Idézhetett elő. A csendőrség azonnal megindította a nyomozást és megállapította, Jiogy a csontváz Gál Imrénéé, akit nem a férje ölt meg, hanem valaki más. Ugyanis minden valószínűség szerint a férj is gyilkosság áldozata lett és a gyilkosok csak azért vitték cl a gazda kocsiját és lovát, hogy szökési színezetet adjanak az\' eltűnésnek. A pyomozás máris olyan stádiumba jutott, hogy a napokban már több őrizetbe vétel is várható. A husz <*v előtti gyilkosság érthető izgalomban tartja Látrány községet, ahol kíváncsian várják a nyomozás eredményét. ,
ismerettel a képzőművészetek tör^ ténete terén, amit több szemcszte-ren át a főiskolán is hallgatott és azóta is egész\' életében és ma is lelkes buvárlója és szerelmese a szép-művészeteknek és azok irodalmának. A Sz-rdal Társaságban közvetlen hangú szabadelőadásban széles perspektívákat nyitott meg hallgatósága előtt az árpádkori építőművészet témája körül. Végig nem csak le tudta kötni hallgatósága érdeklődését, hanem feffokozta azt a továbbiakra is, ugy hogy a felmerült vita-anyagbóf ujabb e témába, vágó vita-ülések lesznek szükségesek.
Az előadáshoz kapcsolódó vitát fíarbar\'ts Lajos, a Kör főtitkára indította meg. Értékes hozzászólások hangzottak el a vita során. J/oll József gimnáziumi tanár, dr. Ön. lózs Zsigmond ügyvéd, KiAs Béto kegyesrendi tanár, KMedt Imréné, C"cU\'o missziósnővér, Vécsoy Barnabás városi műszaki tanőcsos, dr. Krátky István polgármester, Kelti-m°n Ferenc bankigazgató szóltak hozzá a felvetett vitakérdéshez. De érdeklődéssel beszélt és tárgyalta kérdés felett mindenki, aki csak jelen volt, bizonyságául annak, hogy a Szordai Társaságba senkit sem
8
kötelezettségek érzése senkit sem reprezentációs szándék hozott, hanem mindenkit az őszinte és komoly kulturális érdeklődós. *
Hogy a Szerdai Társaság tagjainak alkalmuk legyen a vita-délutánok anyagára előre felkészülni, már most közöljük a kővetkező vita-délutánok tervezetét. Következnek :
január 15.
Barbarits Lajos : hogyan születik a vers? Mi adja az ihleteti? Ady Endre és a korcsma. A külön mü-vész-morál. Forma és lényeg a költészetben.
Január 11
Drávai Lajos, a zeneiskola tanára : Magyar-e és müvészet-e a cfc gányzene ? I
február 5.
Nagy Vince kegyesrendi tanár : tudunk-e magyarul beszélni ? Február 12.
K"lemen Ferenc bankigazgató r
Schopenhauer, az - optimista. 1 •
Tervezi a Szerdai Társaság, hogy a tagok feleségei egy-égy csésze teára hivják meg, mint háziasszonyok a tagokat és ilyen kedélyesebb keretben is rendeznek egy-egy irodalmi és művészeti vitát. Vendégszeretetüket máris felajánlották : -. C«Umadfa Vilma, Klemen Ferenc-né, Bdrbarlt* Lajosné.
- vászon minden
kelengye disze!
<@Qfáfkelengye minden házi-^^ asszon y büszkesége !
Fényes sikere volt a Szerdai Társaság első vita-délutánjának
A további program-tervek
4
ZALAI KÖZLÖNY
1936. január 10
TBrzsfAnBkséget választoltak a tízéves Rifff Kabylok
Tiz esztendeje, hogy « Rlffek törzse Nagykanizsán összeállt és egy asztaltársaságba /tömöritette azokat, akiknek szivük van, akik megkönyörülnek, ha embertestvérüket szenvedni látják. Gs a nemes szándékú asztaltársaság, amelynek alapszabálya két paragrafusból áll: emberszeretet (és a magyarság szeretete — megkezdte működését. Minden hónapban összejöttek a .törzs, férfiai, hogy békepipa és tüzesviz mellett áldozzanak a magyar sorsközösségnek, a magyar együttérzésnek és emellett mindegyikük néhány fillért, ami nem lehet kevesebb, mint fejenként 20 fillér, bedobjon a perselybe. Kbböl az év végén mindig cipő, ruha, inclcgkendő lett a nyomorúság gyermekeinek.
Tiz esztendeje már, hogy ez a szép munka folyik. Sok szegénynek sikerült azóta örömet szerezni, a tél borzalmait enyhíteni. Tiz esztendeje, hogy a Megváltó parancsát a legszűkebb körben, egyedül a jó Istentől tudva végzik.
Most újévre is összejöttek a törzs-bellek, hogy a Rózsa-vendéglőben való tanyaütés közepette visszaemlékezzenek a tiz esztendőre és újból megválasszák a törzsfőnökségef. Zsúfolva volt a terem. Ott láttuk az ősz-szes társadalmi kategóriákat, tisztviselőket, ügyvédeket, orvosokat, Iparosokat, kereskedőket, a városi élet sok tényezőjét. £s mégsem volt ott senki több, mint a törzs egyszerű tagja, akit a szive vonzott oda.
Perlaki István tanitó törzsfőnöki megnyitójában magyarságtól ragyogó meleg szívről tett .ezúttal is tanúságot. Kifejtette az asztaltársaság célját és a tiz év mesgyéjén azt a kívánságát fejezte ki, hogy az 1936. esztendő legyen a magyar kívánságok teljesedésének esztendeje
Brassó nUl Gyula telekkönyvvezető, a Rlffek pennája hosszabban Ismertette az asztaltársaság tiz esztendejét. Kitért a részvételenségre, amivel meg kellett küzdeniük. Elismeréssel szólt a tantestületről, amely törekvéseiket melegen támogatta. 1934-ben 60 gyermeket sikerült felruházniuk, 1935-ben 45-őt. Nagyban elősegítette a munkát Szabó Sándor cipőkercske\'dő és Hof/mann Izsó szabómester nobilis áldozatkészsége, Bedének István és Szegő Mór is azok között szerepeltek, kiket a hála szavaival emiitett meg a beszámoló. Megemlékezett a Zalai KOzlöny-ről ls, melynek hasábjain mindenkor megértést talált a szép-szándéku asztaltársaság. b\'ilA Ferenc és Zsigmond József elemi iskolai igazgatók, a teljes tantestület stb. mindegyik a hála tábláján szerepel.
ürassányi Gyula tiz év után le akart mondani tisztéről maga és vezetőtársai nevében, de a törzs-gyülés percekig ünnepelte a vezetőséget és nem engedte őket visszavonulni. Perlakit, Rrassányit, Gumilár Mihály telek-könyvvezetőt percekig ünnepelték. Révész Lajos, a törzs doyenja, melegen emlékezett meg a vezetőség munkájáról és kérte, hogy maradjanak tovább is a vártán. Igy a Rlff törzs-gyülés egyhangúan újból megválasztotta a régi tórzsfőnökséget: főnök Perlaki István, titkár Brassányl Gyula, pénztáros Gumllár Mihály.
Lovas nemzetből repülő nemzetté kell válnunk!
Széljegyzetek a nagykanizsai vitorlázó repUlők megszervezése elé
Takarók, szőnyegek, bútorszövetük nagy választékban Slngor Divatáruházban.
A keletafrikai háború talán sohasem indult volna meg, ha Olaszország nem rendelkezne megfelelő légihaderővel. A XX. században a légihaderő minden állam védelmi kulcsa, mert légitámadás esetén a legjobb védekezést csak. a légihaderő nyújthatja, már pedig a jövő háborúja előreláthatólag a levegőben lesz, vagy legalábbis u levegőből intéződik.
Magyarország, sajnos, anyagiak hiányában nem rendelkezhetik megfelelő légihaderővel, de éppen ezért kell megragadni minden lehetőséget, amely kőzeleblLtíózza az ehhez vezető utjjf. Ez pedig a vitorlázó repülés. Ma mar ez a sport, hatalmasat fejlődve, korszakalkotó jelentőségű egy nemzet életében. Az egész világon tért hódit ez p sport és már Magyarországon is kezd felfigyelni a közönség egyik-másik nemzetközi viszonylatban is kiváló pilótánk teljesítményére. Sajnos azonban — mint majdnem mindenben egy kisszámú élgárda viv sikereket, amely mögül
hiányzik a lelkes tömeg.
A vitorlázó repülés ~ bár nemzetközi I viszonylatban az elsők között állunk, még egyáltalában nem örvend olyan nagy népszerűségnek és elterjedt \'égnek, mint az kívánatos volna és mint az más államokban meg is van. Az emberek itt nagyon szeretnek meg-csonkitottságunkra és szegénységünkre hivatkozni, — \'f>Cdig nefci ez a fő hiba. Társadalmunk fásultsága, tájékozatlansága és ferde ffel fogása az, ami \'inkább gátat emel* egyesek\' telkes ambíciójának. A letiport Németország az első pillanattól átlátta e neme1 sport jelentőségét és ha sovány & szűkös anyagi eszközökkel is, de minden városban alakítottak vitorlázó-egyesületet. Ennek a tisztánlátásnak köszönhető, hogy ma Németországban 1500 vitorlázó egyesület működik.
A magyar nemzet mindig bátor,
vitéz, önfegyehnezett nemzet volt, akik nem mentek a szomszédba egy kis lelkesedésért és önfeláldozó bátorságért Lovasnép vagyunk — és a magyarság legfélelmetesebb fegyverneme mindig a lovasság volt. Még ma is legendákat meséinek a huszárok bravúros vitézségéről és bátorságáról. Mlg lovon ültünk, addig nem is volt baj. A technika haladása azonban leszállított bennünket a nyeregből és a mai harcmodorban az egyéni bátorság és vitézség vajmi keveset ér a tankokkal és a bombazáporral szemben.
Harci erényeink már csak a repülés *terén érvényesülhetnek, ahol még döntő fontosságú az egyéni bátorság és vitézség? ííincs más mód:
lovas neTitizetből repülő nemzetté kall vállnunk I őseink apró, fürge lovaikon nem ismertek távolságot, határsorompót; a ma fiának a repülőgép legyen a íjova, ha ezt el akarja érni.
Ezek a gondolatok hatották át azt a kisszámú, de lelkes gárdát, amelyik elhatározta, hogy *
\'Nagykanizsán megalakítja a vitorlázó repülő egyesületet és mint már annyi más vidéki városban, ebben a határszéli megyar városban Is barátokat szerez a Vitorlázó repülés sportjának.
Nem lehet kivánni senkitől, hogy •elkesedjék olyasvalamiért, amit nem ismer, aminek értékeivel nincsen tisztában. Elsősorban szembe kell szállni azokkal az általános hozzá nem értő és igy lekicsinylő kifogásokkal, amelyek a vitorlázó repülést a motoros repüléssel összehasonlítva haszontalannak és céltalannak tartják.
Nincs szándékunkban c helyen bő felvilágosítást adni a vitorlázó repülés előnyeiről és mikéntjéről, de mégis megemlítjük, hogy a vitorlázó re-
Remtor
az Ideális hordozhrffó Portable írógép
205 P.
12 havi 18 pengős réizletre.
Köztisztviselők 18 havi 13 pengős részletre.
í
Gyári képviselő:
Szabó Antal irógép-szakUzlete
Fő-ut O.
pülés a legideálisabb repülőiskola a motoros repüléshez; mint sport százszázalékban egyesíti magában más sportok előnyeit s nemzeti és technikai szemixmtból kimagasló jelentőségű. Akit ezen értékek mellett a veszélyesség nyugtalanít, azt megnyugtatjuk, hogy a vitorlázó repülés sportszerű üzése nem veszélyesebb az autózásnál.
A hatóvet magyar vitorlázórepülés múltjában végzett kb.
25.000 repülésnél
a balesetek és sebesülések száma oly csekély, hogy említésre sem méltó. Mindössze egy szerencsétlen baleset végződött halállal.
De mindezeket és a vitorlázással kapcsolatos egyéb érdekességeket nálunk sokkal hivatottabb mester mondja majd el Nagykanlnzsán:
Rotter Lijos mérnök,
a cserkészek világhirü repülője, aki a kanizsai lelkes kis gárda meghívására január 12-én délelőtt fél 11 órakor előadást tart a Városi Színházban.
Tudjuk, hogy Nagykanizsán sokan vannak, akiket érdekel a kérdés, tudjuk, hogy akadnak lelkes ós áldozatkész Ifjak, akik nem nyugszanak addig, mig össze nem hozzák a kanizsai vitorlázók egyesületét és egy gépet nem építenek, — de ez nem elég A nagyközönség sem tarthatja távol magát — és ml hisszük, hogy kellő ismertetés és felvilágosítás után támogatni is fogja azt a fiatal, de nagy-jó vő jü — különösen nemzeti szempontból nagyjövőjü — sportot.
Szeretnénk hinni, hogy a vasárnapi előadás kamatait a tavaszi repülőnapon már a zalai dombok\' felett kanyargó kanizsai vitorlázógép alakjában élvezhetjük.
Aki sokat evett vagy Ivott és rosszul érzi magát, annak egy pohár természetadta Ferenc Józaet keserűvíz igen gyorsan és alaposan kitisztítja a gyomrát és a beleit és felfrissíti egész szervezetét.
A Lyonba induló magyar amatőr válogatott átutazott Nagykanizsán
Csütörtökön utazott cl Lyonba a magyar amatőr válogatott csapat, a Anely vasárnap mérkőzik Lyonban u francia válogatott csapattal (Ugyanez a csapat június 28-án érkezik vissza Nagykanizsára, hogy az NTE jubiláris ünnepélyén összemérje erejét a kanizsaiakkal és ez lesz utolsó nyilvános mérkőzése az olimplász előtt)
A budapesti magyar válogatottat a nagykanizsai állomáson a 15 perces várakozási idő alatt az NTE vezetősége üdvözölte. A válogatottak nevében Fischer Mór MAV tanácsos köszönd meg a meglepetést a határállomáson.
A válogatott kedden délután 6 órakor visszautaztában ismét Nagykanizsán utazik keresztül.
- Belföldi éa angol férfiruha wőve-tek kiváló minőségekben Slnger Divat-áruházban.
1936. év estélyiruha-ujdonságai beérkeztek.
Mielőtt szükségletét fedezi, okvetlenül tekintse meg elkápráztatóan szép és dus választékomat
Kirschner Divatáruház, Fő-ut 3.
ptt január 10 _
BALAI KÖZLÖNY
MINDENKI ISMERI
de senki sem tudja Nagykanizsán, hogy ki az a — Rodek György
Hogyan lett a fala legdélcegebb, Jómódú legényéből Sípos Gyurica? -
Mintegy tizenhat évvel ezelőtt Tótszentmárton vidékéről sodorta Kanizsára a sors és azóta itt él bé kés egyhangúságban e város falui kőzött. Rodek Györgynek hívják, de nevét talán egyetlenegy kanizsai sem tudja. Mindnyájan ismerjük és szeretjük ezt a sorsüldözött embert s ha magafaragta fasipjával megjelenik az utcán, alig akad valaki, akinek zsebébői egy-két rézkrajcár elő ne kerülne a Sipos Gyurica számára.
Élettörténete olyan, mint egy regény. Gazdag horvát családnak a leszármazottja, a legdéloegebb legény volt egész Tólszentmájton vidékén.
FtaUil korában kivándorolt Amr rU^ába, uhol egy bányftban mint jóUieresŐ munkás dolgozott hosszú időn keresztül Nagyon takarékos ember volt egész életében, Amerikában is Eok pénzt takarított meg, amit haza küldött rokonaihoz, akik a fölös keresetet birtokvételbe fektették. Már ugy volt, hogy bucsut mond a ten> gertuli világrésznek és vissza tér Magyarországba, amikor a bányában egy robbanás alkot. mával súlyos idegsokkot kapott. \\ Elekor a bánya igazgatósága hazai száJ\'ittatta s azóta él itt; a vidéken.
Mé.T karácsony előtt történt, hogy a m\',?békélés közelgő ünnepe alkalmi óí szeretetcsomagot akartunk * futtatni Gyuricájiak és lakása felől érdeklődtünk a város szoclál-poütilsi osztályának vezetőjénél. Ekkor mesélte ex Pottyondy aljegyző, hogy .
t Unittal éu óta egyetlen egy. szer sem fordult Gyurloa lámo. gatásérl a városhoz. A város Jézuskája azonban ennek ellenéne is minden évben felkejesK Gyuricát és juttat részére alsó és felsőruhát, meleg télikabátot, cl-: pöt és ebédjegy-utalványt, melyet a népkonyhán használhat fel.
Amikor a Rózsa-vendéglő udvarán lévő pajtaépületbe!i lakásán, hosszú keresgélés után rábukkantunk, éppen vendége volt. A szomszédos Jánospuszta urának inasa mennyegzőre invitálta gazdája nevében cikkünk hősét, írást ts hozott neki erről, melyben az állt, hogy
egy egész borfut sütnek ki a lakodalomra Óyurlcu Számára. Elérkezett a nagy s a psutfzWk lakzl ünneplő \'tömege között valóban ott láttuk Gyuricát ls. Agyonfaragott fasipja elmaradhatatlanul húzódott meg most is a hóna alatt* ötpercenként szájához te emelte az ódon jószágot és széles gesztus ki. sérctében mindig belekezdett a •Szombat este kimentem a szöllö-be« ciinü nótába. A fasíp hangja ércesen remegtette meg a nyirkos, hideg levegőt, de hiányzott belőle a megszokott fegyelmezettség. Gyu>
ricának gondolatai most nem a sípon, a sült borjUn jártak, melyet akár hogyan is kutatott szemeivel, sehogysem birt fellelni a sültcslrke és a récehalmaz között. Pedig a meghívásban az uraság ezt határozottan megígérte neki...
A lakzlnái Gyurica külön asztalt kapott, oda szolgálták fel ezüst tálcán neki a legváltozatosabb ételeket, mindenből kétszeres, vagy háromszoros adagot. Mikor már a végeíelé jártunk az evésnek, a hangulat is a tetőfokra hágott, akkor Ruszák igazgató - a boldog apa — oda lépett Gyuricához és megkérdezte tőle :
- Nos, Gyurica, izlik ?
Most következett az, amire álmodni sem mertünk. A_már tiz tál ételt elpusztított Gyurica szemérmesén felkelt helyéről, félrehívta az uraságot\' cs a következőkben felelt a kérdésre :
— Igenis, nagyon Ízlik az étel. Du ha még sok ilyen apróságot etet meg velem az ur, akkor biz nem igen birok megbirkózni „az egész borjúval. | \', , v
A hatás természetesen leírhatatlan volt. Könnyeztek a szemek nevesükben, hogy szegény feje azt hitte, csakugyan egy egész borjut tálalnak majd fel a részére.
A vége azután az lett a dolognajc. hogy ne érezze magát megcsalva a Gyurica, i
iigU élő borjút kapott Rus*áJ< Igazgatótól ajándékba...
Ki merné ezután Gyurlcáról azt állítani, hogy nincs esze ?
I i Hermám . József
Egy éjszaka 28 lónak elloptak a farkát a sáncl gazdaságban
Nagy meglepetésre virradt a sáncl gazdaság bérlője, Grosz Ferenc. Ispánja jelentette, hogy az éjszaka ism-reilen tettesek Lehatoltak az istállóim és mind a 28 lónak levágták a farkát.
A rendőrség* kiszállt Sáncba és kihallgatta a cselédséget. Még nem tudni, hogy bosszú müvé é a dolog, vagy tolvajíás történt-e, hogy * a tettesek a lószőr eladásából pénzhez jussanak. A rendőrség Kanizsán folytatja a nyomozást.
— (Egyházi kinevezések)
l)r. Rótt Nándor veszprémi megyéspüspök Beöthy István dr. apátkanonokot a hittanárok és hitoktatók egyházmegyei főbiztosává, az egyházmegyei főtanfelügyelő állandó helyettesévé nevezte ki. — Iíauzli Gyula,csatári plébános, kerületi esperes lemon-<dott tanfelügyelő-espcresl tisztéről, helyette a megyéspüspök Meszlényi Lambert csácsbozsoki plébánost nevezte ki esperesnek. — Kántor Miklós káplánt a főpásztor Csabrendekről Barcsra helyezte át. t
— (Az állampénztárból)
A pénzügyminiszter Sugár Adolf nagykanizsai pénzügyi számtanácsost főtanácsossá léptette elő. .
— (A letenyei Járásbirói pályázat)
Dr. Bányai letenyei járásbiró áthelyezése folytán a megüresedett állásra hirdetett pályázat határideje tegnap járt le. Az állásra 23 pályázat érkezett, melyek közt egy kanizsai sincs. A pályázatok felett január folyamán döntenek.
— (Az Izraelita Nőegylet mesedélutánja)
A mai élet súlyos napi gondjai között felnőttnek, gyermeknek egyaránt kedves és megnyugtató perceket szerez a Nőegylet vasárnap délutáni f»e-sedélutánja, amely négy órakor. lesz a Kaszinóban. Feltétlenül menjen el, ha a gyermekek bájos kedvességében akar gyönyörködni. Szebb és nemesebb szórakozást úgysem talál. Mesemondó: Büchler Margit.
— lláxlaiaxonyok I Megjelent a Dr. OETKXR gyár ötödik kiadású fénykép*, ünnepi rweptkdnyvc, melyet kívánságára bárkinek Ingyen és bérmentve kUld: Dr. OETKER A. Tápszerművek Budapest VIII, Contl-u. 25. 8ütőpor é« vanlllineukor ára moel lovelenként 12 fillér.
— (A Vegyeskar tagjait)
ezúton értesíti az Irodalmi és Művészeti Kör szakosztályi vezetősége, hogy a mai, csütörtöki dalos-próba a karnagy betegsége miatt elmarad.
— (A tüdőbeteg-gondozó)
intézet a Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókjának kezelésében decemberben a következő forgalmat bonyolította le. Kezelésre felveitek 31 uj beteget, ugy hogy a hó folyamán ősz-szesen 175 beteget gondozott a dis-pensairo. Egész esztendőben 1432 volt a beteg-forgálom. Decemberben 7 Röntgen és 21 egyéb laboratóriumi vizsgálat vált szükségessé. A hó folyamán 80 beteg kapott segélyt, kik közt 150 kg. lisztet, 50 kg. cukrot és 1200 liter tejet osztottak ki.
Városi Mozgó. 1936. év január 8-tól 12-lg Magyar világsiker! Budapesttel egyidöben I
Szív Romantika Sxaralam a
Budai cukrászda
Főszereplők: Pered Zita, Somlay Arlhur, Dobos Annle, Kubos üy„ Gordon Zita, Oóion Oyula, Perínyl László * klafléultA műsor külön élmény I
n„_ Jnn LnlnA.nk Előadások kezdete hAtköinaookon 5, 7 éa Rendes Delyarsi. 9 órakor - Va.»rn.p 8, 5, 1 «a 9 órakor.
Estélyi és báli ruhákhoz
legdivatosabb
Strasszok
Csokrok
Virágok
Zsinórok
Diszek
Gombok
dug válatxtékban, legolcsóbb árakon
bbóntai
DIVATHÁZ
HORTHY M.-ÚT 1.
Révay József liceálls előadása
Eseménye lesz vasárnap az Irodalmi és Művészeti Körnek, valamint a liceális előadások publikumának. Dr. Révay József, a kitűnő magyar iró és nagyhirü tudós tart előadást a üoeális ciklusban, legkedvencebb tudománya, az Jegyház-művészet köréből, »Vértanuk egy. háza« elmen. Az illusztris iró vasárnap délben a gyorsvonattal érkezik Nagykanizsára, a Kör vezetősége az állomáson fogadja, élén Siakált Gyula diszolnökkel. Az előadás 6 órakor lesz, a városháza diszterrpében. Megnyitót dr. Hegyi Lajos föjegyzdimond. a Kör társelnöke, záró^zSvakat a disze\'nök. Énekel a reálgimnázium énekkara Nagy Vince tanár, a Kör társelnökének vezetésével. - A liceálisok látogatóitól önkéntes adományokat kér a Kör vezetősége a rendezési kétségek fedezésére. |
Kész női és gyermekkabátok, szőrmék már erősen mérsékelt árban Sln-ger Díva tár uházban. — (A Katolikus Szemle félszázados jubileuma)
Január 1-éu ötvenedik évfolyamába lépett a Katolikus Szemle, amely — mint llóman Bálint kultuszminiszter a folyóirathoz intézett üdvózló levelében mondja — «a nemzeti eszme s a magyar és katolikus eszmények önzetlen szolgálatával jelentős szervévé lett a magyar nemzeti művelődésnek.» A Katolikus Szemlo a jubileum alkalmából könyvnek beillő ünnepi számot adott, amely tartalmú gazdagságávpl és érdekességével méltóképpen emeli - M ennek, a magyar folyólrodalombau nem mindennapi jubileumnak jelentőségét. A . magyar nemzeti művelődést — hogy ismét a kultuszminisztert idézzük — igaz meggyőződéssel, magas tudással és nemes művészettel szolgáló Katolikus Szemlét Mihelics . Vid szerkesztésében a Szent Istváu Társulat adja ki. Előfizetési ára egy évre 10 pengő.
Ha majd ön is rájön, mit tud az Tgm&ndK Alkalomadtán csak azt fogja használniI
- Ihitor vásárlás nem tfomdl Telje*
berendezéseket rendkívül előnyös rém-le tűzetésre, sőt kanutmeoteMn U szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy MlkléMrt «. t*a
Ma este disznótoros vacsora
az „Iparos" vendéglőben, Szevernél =====
ZALAI KÖZLÖNY
WEQpiVŐ.
A VI.-VJL Kereaatény
FogyaaxUbl*4i»vHtmet mt
6t1 rendes Mi gyűlését
1B30. Január hí 19-én délután 2* Uráltor «\' Kisrác-utcai Iskola helyiségében tartja meg, amelyre a I. Wtetrész-lulajdonosokat tisztelettel\' kkghlvja
n _ «x Igazgatásig.
T*tr»ro««t:
I. Igazgatósági és lelilgyelö-bizoltSágl
Az TO5, évi zárszámadások előterjesztése, mérleg megállaniláss. a nyereség feloszlása, az Igazgatóság és felügyelő-blzóítság (elmentése feletti hsiározsthozalsl ., \'8.\'A\' Szövetkezet hivatalos lsp|ánsk kl-jeiölise.
4 01 tagii igazgatóság választása 3 évre. , Jaffii BI4 felügyelő-bizottság választása egy \'évre. 6; lBW?tea Indítványok. (A zárszámadások megtekinthetők a Szövetkezet elnökénél, Kálovlca Oyörgy-nél, Klirác-ulca.)
— (A Maoyar-uloal ravolverea bor-oaata)
flgye most már teljesen tisztázva áll • írndőrkapltáziyijAg előtt. Nóvák Károly, az elleuör golyójától mégse-besült támadó a kórházi ágyon be-Ismcrte," hogy csákugyan Xlrtjor liol-\' Azsttniak \' szállítottak bori. Nóvák réiftfletesen elmondott mindent, ugy hogy1\' hiába Major Boldizsár ós íi többtek minden tagadása. A rendőrség az őrizetbe vett egyéneket szabadlábra helyezi:, de ügyükben az eljárás tovább folyik. Értesülésünk szerint a Magyar-utcai tömeg-támadásról jelentést teltek a felsőbb hatóságoknak, megletelő aZIgoru intézkedés végett.
Földrengés a szomszédban
Bécs, január 9 Grácb&n és Stájerország több más részén szerdán este hat ómkor erős földlökéseket éreztek. Jugoszláviában is éreztek hasonló földlökéseket. A legerősebb földreugés Maiiborban ós Laibaehban Yolt észlelhető.
\'11 Sürtésklvitel Csehszlovákiába
Az: 1935. évre" megállapított 5000 darabot kitevő és az 1936. év január •folyamán • kiszállításra kerülő sertés pótMntlngens kiszállítására nézve a \' tárgyalások végleg befejeződtek. Ehhez képest az «Egyesülés Csehszlovákiába \' Irányuló sertéskivitel lebonyolítására.
\'(Budapest, V.;\' Alkótmány-u. 29.) az \' 1930. január 14-éig beérkező bejelentéseket beérkezések sorrendje szcv rlnfetőjegyzésbe Veszi és a kontin-\' genst ^ elosztja. Az átszámítási kulcs \' arieddigi\'-alapon az árkiegycnlitő bizottság megállapítása szerint hetenkint
\' történik.
AZ érdekeltek a fentiek szerint kiszállítható mennyiségeket az Egyesü-1 léssel haladéktalanul közöljék. Az 1038. évi csehsZlovák-serléskontingeiis " meghirdetésére előreláthatóan január "Végéh kertil a sor.
C- "\'\' ■
(-) A Magyar (i)fim5l»
nagyszerű kiállítású, gazdag tártai-" mii, _ sok\'\' kép-anyaggal \'bővített hiva-\' talós oí^áhuma a Gyümölcstermelők, Országos Egyesületének. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., Ándrássy-ut 8.
TaméflYtÓMde
Irányzat-, lanyha, Jorg. t csendes. Bou tisxav. 77-e» 17 90-1820 78-at 18 W-rl8-35, 7%e» 18*20-18 50. 80-as <1786,
I7-9Ö-18* 79-es 18 05—18 15* 80-m 18 20-1830. — Roxs pestvidéki
bp«l 1430-14 45.
12 órakor a
0 órakor a
EMLÉKEZTETŐ
Január 11.
NTE 70 éves jubiláris ünnepségeit megnyitó műsoros tánoestély \' Iparóskőrben. Január 12.
Lioeális 6 órakor a városházán (dr. Révay József iró). Leventebál Kiskanizsán. Izr. Nőegylet mesedélutánja a Kaszinóban 4 órakor. Vitorlázó-repülő előadás délelőtt fél U-kor a Színházban. A Leányklub teája 7 órakor a \'Misz-ssiósházban.
Levente-bál Kiskauizsán. Jáanár 18.
. Evangélikus estély. Január 19.
I.iccális 0 órakor a városházán (Kelemen Ferenc). Frontharcosak teája. Izr. Leányegylet zsurja 5 órakor a Kaszinóban.
jaaaár 25.
Felsőkereskedelmit végzettek tánc-eslőlye a Kaszinóban.
Január 26. *
I.iccális matiné fél { Zeneiskolában. Január 29.
Növendékhangverseny zeneiskolában.
Fabrnár I.
Iparosbál («Baba tündér»). F.bruár 2.
Gimnazista cserkész-előadás az intését totoiatewaébeo Ml ft-koc. 6 órakor teamest a Missziósházban K. Nagy—Altay: Kis heroeguő c. sainmüvo i. Kiskanizsai Qlv&s/ik&c-ben.
Február S.
Szanatórium-piknik. KAOSz-bál a Kaszinóban. Fabraár 1$.
A tanítók nagy megyebálja. OMKE-bál a Kaszinóban. Február 16.
Frbütharcosok teája. Február 17.
Lemberkovits Alajosné emlékhangverseny este 9 órakor a Zeneiskolában,
Február 22.
Keresztény Jótékony Nőegylet jelmezbálja az Iparoskör termeiben. Február 23.
Az Iparoskór jelmez-bálja. Február 24.
Kacagó-est s Keresztény Tisztvl-Mlőnőknél.
Február 29.
Zeneiskola tanárainak Liszt-emlék-ünnepélye este 9 órakor a zeneiskolában.
■áraiul 7.
Izr. Jót. Nőegylet purim bálja a Kaszinóban. Márcini 8.
Zeneiskola növendékeinek Liszt cm-
APRÓHIRDETÉSEK
,0 wúig 4. Hllír, n. i\'id.. I...SL1\', uó 3 hll.i,
HaQBdat, tokkal, vonóval, négynegye-dest, Jó ált\'pótban keresek olcsón megvételre. Rozgonyl-u. 19.
ElMuatl brlllláns függő vasárnap valószínű felsőtemplontlian, Emlék lévén, megtaláló magas jutalomban részesül a kiadóhivatalban. bő
Mltü»ISo«l I bSslyh*>al 8
bAt fűteni tssk ,Sőrlel-léle szabadatmaiott Szellet ct\'koládós hőlokozóvsl lehel. Ovs-kod|nn silány ulánzstoklől. Soriét vsske reskedéa Nsgykaalzsa. _I
Frakk-Ingek rendkívül olosAia kaphatók Ksufmann Manónál, Erzsébetiéi 1. Telefon 222.
HA és aAruipnt klzárólsg gumtvulka-ntzilónál javíttasson. Cvetkó Mátyás Főni 4. " áty\'4
Bslslonparton 2000 négyszögöt rnező-gaadaságl müveiéi alall álló, lellöllölt Dalatonlenyvesl wlllas1«l«k réizletrkben la eladó. A|ánlslok a Néptakarékpénzlar-nál, Csengery-nl 4., lehetők. 68
■4gy>»*bá« füidőizobás lakás má-lusta Eladó Szemete u 4/b. 53
Jó mlnölégU .Ella\' burgonyái klg.-ként 10 llllér. Nagyobb vételnél átenged mény. Oyenes lüszerdzlst. 80
Jókaiban levő gyarmaba|aartkaoalt
megvételre keteiak. Kened! Csengery nt
33 sz 81
Egv ptlma islraartá. eladó a gőz-lürdőben. 84
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági 81 Ontenbarg Nyomda 4a Délzalat Lapkiadó Vállalata Ifigykanlzsáa. Felalöa kiadói Zalai Károly, tatnriuban telelőn: Naavkanlaaa 78. saára
\' ltk-itiallnéja. Hárdua II.
ílnietskola \'flflv^mtélreiiwk » oiasz-
_magj-ur hangversenye délután 6-kor.
Ny°m- * lUagazdasági jlt. Sutanker, N>«ia ós BéllaUt fia,Hadi VtUataU kóny>.y.aaUjibau t»fi ka.*tn (SMis öaletv. í.lajKíroly)
■p—»•■ mwrniu /—i
I mindenki a helyi kereskedőim*! I é» IparosokűAl aaerezze bel
P. 3556/1936. sz.
Árverési hirdetmény
a fc&ztürlozisoli li jíben leioglall In-g6iígoknak az 1923. évi VII. f. c. 66 -68 § ai értelmében eszkOz-leirdö nyilvános eláivereléséröl A végrehajtást szcnvtdö neve: Perl Sándor.
Lsktsa: Nagykanizsa, Magyar utci 3.
Ai eliö árverés helye: Erziébet-téri piac.
Az első árverés Ideje (nap és óra): 1936. |anuár 16-án, d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Erzsé-bet-lérl piac.
A második árverés Idele (nap éa óra): 1936. január hó 24-én d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként:
1 drb Nash gyártmányú iiemély-auló 800 pengó btcsértékben.
A zálogtárgy 1936. |anuár 14-én el fog szállíttatni.
ArvsrM Ut4t.Uk:
I. Az első árverésen az egyes Ingósá-gok csak akkor lofmak e\'adatnlT ha a Becsértéknek legalábbliáromnegyed része nreg-r Igértetlk.
2 A második árverésen azonban as Ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legfőbbet ígérőnek mindenesetre elsdalnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő s forgalmi .dó és az esetleges fényűzési adó Is.
Kelt Nagykanlzta, 1936, január hó 7. napján,
Caete Lajos,
82__városi végrehsjtó,
1936. |«nuár 10.
HUZATOS
LÉGZÁRÓVAL
szlgeteltesse.
IIISGI15 V»S I" G£ll£L
„Farinax Gigant"
gazdasági daráló- és lucernaörliigép.
Minden szemes terményt, lucerna , lóherszénát, olajpogácsákat, csontokat, az őrlemények felmalesa-déso nélkül darálja. Tengerlszár tépésre alkalmas. Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Kia helyan elfér, mert i^üIOn oiklont alkalmazni nem kell.
Bouarezholő: Hotberr-Sebrantz— Clayton-Shutttoworlh Magyar Gón-gyárl Mtlvek Rt. kőpvlaeleténél:
ORSZÁG JÓZSEF
msg, niüt\'áűys, zsák, növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (A bíróság nlUtt.) Telefon: ISO.
< MirtmlmiMkl ánMhnii líllula!
MENETRENDJE
4rvényes 1IWÖ. október 6-tól.
.VasuWIomtsta

6«0 7-M 9 26 || QS 124* 13 Sö 14-10 16 00 1780 1|10 19 50 21» 23 28
E«4»bat-tirre \'
LataayaJ maiMtrand
Ut«,V»l U4. »44, NsotoWa Irt. 100 lilHaUkl. 1400 UI.,k. M. IS 18
L
A lALAI KÖZtÖNY
ballal
. ZALAI KÖZLÖNY
htriUMnil **Hnbmk!
76. évfolyam 8. szám
Nagykar ina, 1936. január 1t szombat
Ara 12 "»•
ZALAI KÖZLÖNY
tort. »">
iEJB
6. IkdUMdi FM 1 nte.
Feldó* sztrkmtí: Barbarita Lajos
ElíllutW ár.: egy hón « pe»«« 40 Mér. SuikasM^fl (• khiMhlnUll KMoai 7» «
A hivatalos vizsgálat eredménye a zalamerenyei erdőirtás 30 filléres napi munkadilai ügyében
Az ügyészség 146 munkás feljelentésére a vizsgálatot megindította, de munkabér-uzsora esetét nem látván fennforogni, az eljárást megszüntette — A főszolgabíró-Ság megállapította, hogy jó szakmunkás napi 2 pengőt is kereshetett — Az erdei kantln kenyere ehető volt
Gyalog Jönnek vissza az alföldi munkások, akik azért hagyták abba a murkátj mert „féltek az agyonveréstfil"
Országos feltűnést keltettek a Zalai Közlöny hiradásal a zalamerenyei erdökiterinelésnéi történt esetekkel.
Amikor a Lágymányosi Fakitermelő Rt. munkásokat toborzott, Nagykanizsán a ^eresett 1000 munkás helyett mindössze 6 jelentkezett. Az Alföldről, Békés\' is Hont megyékből viszont mintegy kétszázan jelentkeztek és az ottani társadalmi tényezők közbevetésére a vál laiat felfogadta a munkásokat. Az emberek azonban a kemény munkában\'annyit sem tudtak megkeresni, amennyi a legprimitívebb létfenntartáshoz szükséges, azért egy napon abbahagyták a munkát és haza akartak1 jutni. Sem pénzük, sem ennivalójuk nem volt. Bejöttek a nagykanizsai föszjolgíibiróságra és Itt jelentést tettek az esetről. AJe-rongyolódot^ kiéhezett munkáscsoport a komárvárosi vasúti álfamáson étlcn-fagyban, fedél nélkül táborozott, mig dr. Lontay Alán főszolgabíró és dr. Kovács László
ügyvéd, mint a földmüvelésügyi minisztérium munloás;ogvédelmi megbízottja, közbevetették magukat és sikerült a munkásokat hazaszállítani.
146 munkás nevében
dr. Kovács László panaszt tett a fő-szolgabiróságon, egyben pedig feljelentést a nagykanizsai kir. ügyészségen. Jelentettek az esetet a minisztériumnak is és a mult megyegyűlésen éi§s interpellációk és felszólalások hangzottak el ebben az ügyben.
Dr. Lontay Alán főszolgabíró és dr. UffalnSsy István tb. főszolgabíró kiszálltak Zalamerenyére és behatóan megvizsgálták a panaszokat és mindazt, amit d\' munkások feljelentése alapján jegyzőkönyvbe vettek. Még a vállalati kantin ellen támasztott panaszokat ls megvizsgálták, beszéltek az ott dolgozó munkásokkal, mindenről jegyzőkönyvet vettek fel és most ennek alapján megtették jelentésüket a főispánnak és a kir. ügyészségnek.
Mit állapított meg a hivatalos vizsgálat ?
- Megállapította a vizsgálat, -mondotta dr. Ujfalussy István szolgabíró - hogy a szóban forgó békési és hontmegyei munkásokat saját kérelmükre vették feJ a kitermelési munkákhoz, amelyek .szaktudást és főleg gyakorlatot igényelnek. A vállalat fizetett megállapo-dásszerüen 100x100x130 ürméter rakatok után hasábnál 80 fillért, dorongnál 60 fillért és fejszézettnél 40 fillért. A vállalat már régen tervezte a munkabér felemelését, amit később, karácsonykor véghez ls vitt, kategóriánként K> fillérrel felemelte ■ munkabért (ürméterenként), a nehéz, gödrös munkáknál , pedig 1 pengő, 80 és 60 fillér volt a munkabér.
Megállapítást nyert, - folytatja dr. Ujfalussy - hogy a régi munkabér mellett a gyakorlatlan munkások, akik nem voltak még ugy beavatva a n^\'héz és fáradságos munka sokféle fogásába, mint a szakavatott erdei munkások, csak 70 80 fillért tudtak keresni naponta, voltak azonban olyanok ls, akiknek 30-40 fillér volt a napi keresete. Nagykanizsáról azért nem sikerült
munkásokat kapni, mert gyakorlott vagy erdei szakmunkások a kanizsai városi erdőben dolgoztak, nem szakképzett munkások padig, akik ilyen munkával a mindennapi kenyerüket sem tudják megkeresni, nem jelentkeztek. Vannak ugyan zalai munkások akik 1.20 1 ÍK) pengőt keresnek naponta az erdőkitermelésnél, de ezek már gyakoroltak.
Beszéltem békési munkásokkal^ akik elmondották, hogy az első napokon nagyon nehezen ment a dolog, akkor bizony csak 60 fillért tudtak keresni, de később, mikor begyakorolták magukat, ,jnár
felment a keresetük napi 120 pengőre.
Az alföldi munkások nem voltak szakmunkások, sokinak n-m is volt szerszáma, tehát itt is voltak bizonyos nehézségek. Ahnyiban lát gondatlanságot fennforogni, -mondja dr. Ujfalussy szolgabíró -hogy az első 13 embert, akik nem bírták a munkát és panapzt jettek, a vállalat nem szállította haza, hanem arra a^ álláspontra helyezke-
dett, hogy a munkások nem végez i ték cl a vállalt munkát, nem tettek eleget kötelezettségüknek, igy a vál» lalatnak nincs módjában őket hazaszállítani.
~> Panaszok voltak az é\'elmezés-í-e is, - folytatja dr. Ujfalussy. -Künn voltam a kantinban, megnéztem mindent, megvizsgáltam
a kifogásolt kenyeret ós azt emberi táplálkozásra alkalmasnak találtam.
Az alföldi munkások hozzá vannak szokva az ottani f-\'hér buzakenyér-hez, mig itten a zalaiak a félbarna, rozzsal kevert kenyeret eszik. Ilyen kenyeret kaptak az alföldiek is, félbarna kevertet, valószínűleg szokatlan volt nekik a zalai kenyér.
Hogy fennforog©,a munka-uzsora, (mely elmen a feljelentések többek között beadattak), az már nem a ml ügykörünkbe tartozik, azt elbírálni a bíróság van hivatva. Tény azonban, hogy egy ügyes munkás napi 2 p \'ngőt keresett,A?őt kivételesen 3 pengőt is.
Az ügyészség megszüntette az eljárást, a munkások kártérítést követelnek
Alkalmunk volt beszélni Gyarmat\\ Viktorral, a merenyel- üzem vezető\' jével, aki a Nasici Rt. főtisztviselője. Kijelentette előttünk, hogy az ügy nem más, mint egy nagy félreértés. ök ugyanis kifejezetten erdei szakmunkásokat kerestek^ de nem olyanok jöttek, hanem gyakorlatlan munkások.
- A vállalatot az ügyből kifolyólag erős anyagi és erkölcsi károsodás érte, - mondja. - Mi évente legalább 200.000-pengőt fizetünk ki munkabérekben, most is 600 munkásunk dolgozik a fakitermelésnél, d« soha semmi baj nem volt. Most, hogy az alföldi munkások hazamentek, ismét rend és nyugalom van a telepen.
— Nemrégen három munkás gyalogszerrel álli:ott be a telepre,azok közül, akiket hazaszállítottunk, -folytatja az üzemvezető. Kijelentették, hogy i
azért voltak kénytelenek a
többiekkel tartani, mert féltek, hogy agyonverik őket.
Kérték, hogy vegyem őket vissza munkába. Felvettem. Most is ott dolgoznak. Egy másik munkás a hazaszállítottak közül Békésről levert irt, amelyben kéri, hogy vegyem vissza munkába. Persze én nem küldhetek neki útiköltséget. „ Ha gyalogszerrel megjön, felveszem, ezt is. Igy fest közeiről az eset, -mondja Gyarmati. - Szívesen adok nllndenkjnek munkát, de ezt a munkát érteni kell, tudni kell, ide erdei szakmunkás kell.
Dr. Kovács László ügyvéd, földmüvelésügyi minisztériumi megbízott, elküldte részletes jelentését a minisztériumnak, amelytől függ,
hngy lezárul-e az ügy, vagy pedig folytatódik, mert |
a munkások kártérítést követelnek.
Időközb n arról értesülünk, hogy a nagykanizsai kir. ügyészség - miután s<^nmiféÍ2 bűncselekményt, sem munka-uzsorát nem látóit fennforogni, y
beszüntette a bűnvádi eljárást a feljelentett vállalattal szemben.
A zalamerenyei esettel azonban ~ ahogy értesülünk ---még foglalkozik a legközelebbi megyegyülés.
fí.Tt)
Megmozdult a budai Várhegy
Budapest, január 10 A budai vár egyik utcájában, a Lo-godi-atcában néhány nappal ezelőtt több ház megrepedt. A mérnöki hivatalból kiszállt mérnökök megállapították, hogy a begy a várbástyától az Attila-utcáin megmozdult.
A földcsuszamlás 6 7 centiméter. Több helyen a csatornák is bedűltek. Az Attila-utcában az egyik ház lakját ki keliett költöztetni, mert a mérnökök attól félnek, hogy az egész ház összedűl.
Levegőbe repült községtanács
Newyork, január 10 Tengloton indianai államának kötf ségében a község újonnan megválasztott tanácsa most tarlói ta első ülését, amely a szó szoros értelem* ben a levegőbe repült. Egy tanácstag meghalt, 13 súlyosan megsebesült. A vizsgálat során megállapították, hogy a községház alatt levő csatornában munkások dolgoztak.. Az egyik munkás elejtette szeművé--Bét, gyufát gyújtott, hogy megkeresse és ettől felrobbant a csatornát ban lévő gáz.
BAlatt KÖZLOH*
1936. január Íj.
Péntek
HuOapMt L
17.30 Magyar sxalonötös. — 1855 Hideg és éhség az állatvilágban. (Méhes Gyula). — 1U.30 Az Operaház előadása. <A14a-> Dalmű 4 fel vonásban. Szövegét irta Ghislanzoni. For-(litotta Zoltán Vilmos. Zenéjét szerezte Verdi. - Az I. felv. után kb. 20.20 Sportközlemények. — A II. felv. után kb. 21.25 Hírek, sporteredmények. A III. felv. után kb. 22.15 Hírek, időjárásjelentés. Az előadás után kb. 23 Guttenberg György jazz-zenekarának műsora. — 0.05 Hirck.
Budapeei II.
18 Gyorsirótaufolyam. - lil. 140 A kirakat története. (Dr. Orel Géza). — 20.10 Hanglemezek. - 21.25 Hírek.
Operettslágerek külónbőző korokból. — 21.20 ürahms: D-inoll zongora- és zenekari verseny. — 22.10 Vladigcrov (zongoraművész a szimfónikusokkal. — 23.45 Tánclemezek.
Szombat
6.45 Torna. — Uföna hangicinezek.
— 10 Hirck. - 10.20 Sas l-de elbeszéléseiből. «Kőma.> — 1045 Mit nézzünk meg? — 12.05 Neogrády-Keleli Majjda zongorázik. — 12.40 lliirek. - 13—^ 14.20 Balázs Béla szalonzenekara. — Közben 13.20 Időjelzés, idöjárásjclcn-tés. — 14.40 Hirck, árak. — lü.10 Mese a szegény asszony szép és a gazdag asszony csúnya lányáról. (Be-rcezki Ida). — 16,45 Időjelzés, hirck.
— 17 Hogy készül a sör? Közvetítés a Dreher-sörgyárból. lieszélő Bu-\'dinszky Sándor.
17.45 Szijj Dénes Márogatózik. — 18.05 Hogyan törléidk a rádiópanflszok vizsgálata és elintézése. (Stur Jván).
— 18.35 Margittay Margit magyar nótákat énekel, kiséri cigányzeno. --■ 10.30 A könyvillusztrálás. (Buday Gy.).
— 20.10 A bécsi rádióállomás műsorának közvetítése. — 21.40 Hirek, időjárásjelentés. - 22 A Vajda—Pártos Jazz-zeuekar műsora. — 23 Hanglemezek. — 0.05 Hirck.
BuiUpe* 1L
18.05 Hanglemezek. - 18.35 Mezőgazdasági félóra. 1U.05 Erdély a felvilágosodás századában. (Dr. Jaucsó Elemér). — lü.35 Táuelemczek. — 20.45 Hírek. - 21 Cigányzene.
12 Opcraleuiezek. — 13.15 Dvorzsák: Újvilág, szimfónia. — 14 Galli-Curcl lemezek. — 15.15 A bécsi férfi dal-. egylet hangversenye. — 16.50 Kiván-ság-lemezek.
19.30 Tautenhayn-négyes. — 2a 10 Klasszikus és modern muzsika. — 22.10 Werder Pál bariton dal- Cs áriaestje. — 22.30 Karín szoprán lengyel dalokat és operaáriákat ad elő. ~ 23.15 Jazz.
- KöuJUinMMttak rtgyclmébel lta-toráruiukut -ényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre U, kamatmentesen. Kopsteln bútorán hl*, Horthy lllklóa-ut 4. uám.
Ké.i nöl és gyermek kabátok, szőrmék már erősen mérsékelt árban Sln-ger Dlvatáruházban.
Ezentúl „meghívott tag"-]ai ls lesznek az Irodalmi és Művészeti Körnek
Az országos jrodalmi egyesületekben a tagok külön kategóriája a •meghívott tag.c A tagul való meghívás elismerését jelenti a meghívott irodalmi ós kulturális működésének, érdeklődésének vagy személyi jelentőségének.
A 40 éves jubileum esztendejében a nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör is elhatározta, hogy rendszeresíti a »meghivott tag«-ságot. A város és a vidék kulturális vezető-tényezőire, valamint azokra esett a választás elsősorban, akik akár működésűké i, akár az irodalom és művészet iránt tanúsított érdeklődés ükkel hivatottak brfa, hogy a Kör táborához tartozzanak és annak célkitűzéseit a Kör munkájában, avagy csak er-
kölcsi súlyt adó tömegében elérni segítsék.
A meghívott tagok első csoport jának névsorát a v«"zetíség már összeállította és a napokban összeülő választmány elé terjeszti, azután szétmennek az erről szóló ér-étének. |
A meghívott tagoktól csak any-nyit kér a Kör, hogy érezzék magukat a Körhöz tartozónak és ezzel a Kör kulturális súlyát éa értékét gyarapítsák.
A íjieghivotr tagok egyben külön meghívás nélkül tagjaivá válnak a Kör Sz"rdai Társaságénak ós n li-ceáHsokat, szerdai vita-üléaakot és a Kör egyéb rendezéseit díjtalanul látogathatják.
- y ,
Legjobb minőségű siffonok 80,90,140,180 cm. szélességben. Kis végek maradék árban.
Kelengyére és bármely célra nagyon alkalmasak.
Báli ruhaanyagokból dús választék.
Sínser DívatMáz.
Nagykanizsa kereskedői nem kívánják a záróra teljes felszabadítását
Az OMKE-kerület javaslata az egységes záróra bevezetésre
£ kereskedelmi kormány^ egységes záróm tervezeten dolgozik, ezért megkereste az összes érdekképviseleteket, hogy ebbeli állásfoglalásukat terjesszék fel u Kamara utján hozzá. A nagykanizsai OMKE-kerület a kérdéssel behatóan foglalkozott és állásfoglalásáról a kővetkező felterjesztést Intézte a soproni kereskedelmi és Iparkamarához: ,
Mindenekelőtt rámutatnak arra, hogy a nagykanizsai OMKE-kerület a kormány által tervezett záróra-ncformoj! a vázolt értelemben nem kivánja. Elvben ugyan örvendetes lenne, ha részlegesen is, valamit visszakapna a kereskedelem a fá-jóan • nélkülözött szabadságából, azonban uz etérem való szabadság csak az egy ni ás közötti versenyt sza«
baditaná fel anélkül, hogy abból akár a közönségnek is hiiszna lenne. Minden korlátozás nélküli szabadság a nyitva tart ás tekintetében, azzal, ha csupán az alkalmazottak foglalkoztatási idejét limitálnák, az-Qzal az eredménnyel járna, hogy egyes kereskedők fél éjszakán át nyitva tartanának & easel arra kényszeritenék versenytársaikat, hogy oktalan rezsi-többletet vállaljanak második garnitúra személyzet alkalmazásával, i .
Megállapítja az OMKE-kerület, hogy a magyar vidéki; Városokban s^\'mmi szükség nincs arra, hogy a vacsorautáni időben az üzletek nyitva tarthatók legyenek. Ezzel szemben feltétlenül kívánatosnak tartják, hogy a mai záróra káosz rendeztessék. A^iegnagyobb hiba, hogy
nincs egy minden makmára egyaránt érvényes záróra, amitől se lefelé, se felfelé ne leliessen ejtér-ni. Lehetetlen heXyaet, hogy a mai zárórát akármelyik szakma bármikor korábbra te&ti át, de már ahhoz, hogy ha cz rossznak bizonyul a gyakorlatban, visszatérhessen a későbbi zárórához, a gyakorlatban nem adatik mód. Tapasztalat szerint ugyanis a záróra megrövidítéséhez az alkalmazottak mindig szívesen hozzájárulnak, de ahhoz nem lehet megnyerni őket, hogy annak újra meghosszabbítását aláírják. Ez az oka annak, nqgy a tőbbizben szóvá tett nagykanizsai Záróra egységesítést az OlMKE-kferület nem tudja tető alá hozni. (
Az OMKE-kerület elgonddlása a következő :
Nyomatékosan a kereskedelmi kormány figyelmébe keU ajánlani a kérdés olyan egységes rendezését, mely országszerte és minden szakmára egy forma zárórát lr elő. Ez alói kivétel ne legyen, ami nem jelenti azt, hogy egyesek korábban ne zárhassanak, vagy egyes szakmák a korábbi záráéra megállapodást ne kötheswínek.
A nagykanizsai kereskedők véle-, ménye szerint minden kívánságot kielégítene a következő általános záróra:
Hétköznaponként este 7 óra, teljes munkaszünetes napokat megelőző estéken, valamint karácsony, húsvét és pünkösd előtti hat köznapon, továbbá az idé»yvégl kiárusításuk idején és helyi propaganda (kanizsai hót, göc«oji nupOk s jia-sonlók) tartama alatt mta^zmup este 8 órakor. t . <
A szlvburok, a szIvbUlentyük és a szívizmok megbetegedéseinek kezelésénél a rendkívül enyhén ható természetes „Ferenc József keserűvíz fontos segédeszköz, mely reggel fölkeléskor egy kis pohárral bevéve a tápcsatorna tartalmát biztosan Islhlgitja és azt minden meg-eröitetés okozása nélkül igen köny-nyen levezeti. Az orvosok ajánljtt.
N«n féltoiikl
Progaéaiat Élénk Mlrna-gall, nyugati síéi. VáUoió felhőzet. Egyet helyeken, főleg nyugaton ét áutoi klMkb eaö. — A hSméreéklet ■ hegyeken tovább emelkedik, Ideien! vaM-azind még nem váltoilk.
N.ptAr: Január 11.Mombat.Rom. kat Hlíjln. Protwtána Ágota. — Izraelita. Teb. hó 18.
(iyógyjierUrl éjjeli Motgálat e bó>. t-lól » Merttly-Belut gyógytserlár P6-itt 12. és .i klskaniKiiii gyógyarctár.
i.íUKndrt nvtt*. >w« < órától e>» « óráig (liéttö, unda, pintek d«»táo. keditai agáu nap nókMtt).
Maradék kötött áruk
január hó 7-től - Január hó 12-lo
Ssomolányi áruházban
■ ij-HMl Itnuár 11. _zalai közlöny
Legszebb estélyi ruhaanyagok
crspp aatln fényes hátú marocaln taft
marocain aatln gyűrött selymek crepdeschln bársony
——- legolcsóbb reklámárakon —--
"íSr^r01"6 Filléres Divatüzletben
Minden nap minden órájára 20 áldpió esik a kaniziai barátok templomában
A nagykanizsai plébániatemplom forgalmáról érdekes számokat közöl velünk a plébániahlvatal.
A ferencesek templomában 1935. év folyamán 174 358 áldozás volt. Ez annyit jelent, hogy az év mindenegyes napjára 480 áldozó csjtt, vagyis az év minden napjának minden egyes órájára (éjszakát is beleértve) 20 áldozás esett. Az előző esztendőben 156.000 volt az áldozók száma.
A ferences rendház konyhája az 1935. évben 5110 ebédet adott ki szegények részére. Vagyis naponta 14 ebéd Jutott a barátok asztaláról a nyomorgóknak.
Beteget gyóntatni 647 esetben mentek ki a franciskánusok.
Temetés 485 volt, keresztelő 505, vagyis a katolikus lélekszám 1936-t ben 20-szal gyarapodott. (Az összes többi felekezeteknél apadás van.) Esküvő 203 volt a plébánitemplom-ban. i
Katolikus vaflásra áttérés 8 volt ez év folyamán, hiteihagyás 4, (Utóbbi az adventista, baptista propaganda eredménye, aminek /őféaz-ke a Katonaréten lapul és onnét mérgezi az emberek lelkét. Legfőbb ideje volna gondoskodni arról, hogy gátat vessenek ennek a népbo\'on-ditásnak.) ;
Az Evangélikus estély
Máskor kezdeni szokta a kanizsai farsangot az Evangélikus Nőegylet estélye, az idén átengedte ezt önként a Katolikus-bálnak. Ez a nemes gesztus nem lesz kárára az
Evangélikus estélynek, sőt mellé állítja az eddiginél is fokozottabban a kanizsai társadalom egészének szimpátiáját és érdeklődését.
Az estély január 18-án lesz az Iparoskőr termeiben. Műsor nem lesz. Lesz ellenben jazz és cigány a tánchoz.
A meghívók szétmentek. Aki té-védésből\' ne in kapott volna és arra igényt jart, szíveskedjék azt dr. Krátky Istvánnéval, az Ev. Nőegylet elnökével (telefon 118,) közölni.
Epe- és májbetegségeknél, elsősorban epehólyagkatarru*, epe-köképxődés ét sárgaság eseteiben a mindig enyhe hatású természetes „Ferenc József- keserűvíz a hasi szertek funkcióit élénkebb tevékenységre seikenll. Az orvosok ajánljálr.
- Belföldi Ós angol férfiruha wöve-tok kiváló minőségekben Sláger Divat-áruházban."
- (Bélyeggyűjtők találkozója) szerdán délután Mól S-ig a Pannoni* báUÓ kimenőét**,
Hogyan lehet kisemberek százezreinek ingatlanait díjfizetés nélkül biztosítani tüz ellen ?
Foglalkozzanak a gazdo érdekeltségek önblztosltó társaságok alakításával
A Bácskai Újság Írja : A biztosítási szakma berkeiből már évek óta állandó sopánkodás zaja hangzik. Legtöbb biztosítási ág helyzete rosszabbodik és sok a panasz a tűzbiztosítások egyre romló üzleti lehetőségei miatt is. Pedig
<* magyar nép érd-kel szempontjából sajnálatos, hogy nincs mind n ház tűzkár ellen biztosítva Magyarországon. A\' legkisebb falusi ház, de még a pajta és az ól is egy egy atomja a nemzeti vagyonnak s ha egy kisembernek leég a házacskája, az egy egész család tragé-diáját jelenti.
Vájjon mi az oka annak, hogy a hazai tüzkárbiztosités ügye gyenge alapokon nyuszik ? Ha lelkiismeretesen vizsgáljuk a/ kérdést, nem találunk más magyarázatot, mint biztosító intézeteink önzö üz letpolitikáját. ,
Olyan magasak a tüzbheiosttás dijai és költségül, hogy a mai rossz viszonyok között a legtöbb kisember nem is álmodhat arról, hogy a vagyonkáját tűzkár \'Ilon biztosítsa. Különösen igazságtalan, hogy a biztosítási intézetek még mindig megfizettetik a közönséggel tűzkár biztosítás rse lén <t háborús Időkből vissz*j-maradt 50 százalékos pótdíjat. A háború alatt, amikor a korona értéke rohamosan romlott, indoklolt lehetett az 60 százalékos pótdíj, de ma... Ugyanekkor a dúsgazdag gyáripar, a kartelek, amelyek szervezetien veszik fel a tárgyalást, aránylag sokkal olcsóbban kötnek
tűzbiztosítást, mint a földhözragadt kisember. Nem csodálható hát, ha a fc.lusl lakosság egyre nagiobb érdeklődéssel fordul az úgynevezett önblztositá* gondolata
m J
amely a polgári tömegek szempontjából annyi előnyt nyüjt, hogy itt az ideje : foglalkozzanak vele behatóan a gazdakörök, a mezőgazdasági kamarák, az OMGE és többi egyesületek, amelyek főként agrár rétegeket képviselnek.
Az önbiztosltásl mozgalom szempontjából jjjéldamutató a Bácsalmő-son működő Kölcsönös Tüzkárbiz-tositó Társaság munkája. Ez az egyesület i 48 ■esztendővel ezelőtt alakult
és bár a keletkezését követő évek során a hatalmas biztosító társaságok a legváltozatosabb eszközöket kipróbálták, hogy keresztültiporjanak rajta, ám ez a kis egyesület dacosan kiállta az idők viharait és ma is él és virágzik.
JKten\'eg 636 tagja van az Alm.kl Kölcsönös Tüzkárbiztosltó Társaságnak s köztük nemcsak kisemberek vannak, hanem sok a jómódú gazda is. A tagok ingatlanai összesen 368.000 pengőre vanak biztosit va tüz ellen s van ezenkívül 6000 pengő készpénzalapjuk, amely azt a célt szolgálja, hogy esetleges tömeges tüzeset folytán ne legyenek a tagok íiils\'ágosnn megterhelve. Aki ennél a kis társaságnál tisztséget vál\'al és dolgozik, tiszta önzetlenségből teszi. Nincs tehát sem költség, sem adminisztráció, sem akvizíciós kiadás. Aki egysze. belé pett a társaságba, annak a háza a vezetőség által megállapított érték-
ben i ( j I
biztosítva van tűzkár tűén, | anélkül, hogy a biztosító tnté- | Z\' tek számára a rettentőén ma- j gas biztosítási dl/akat fizetnie Mlenc. ±
Ha valamelyik tagnak leég a háza akkor a társaság által kiküldött két becsüs megállapítja a ká(rt s a kétf-összeget a biztosításra bejelentett házak értékének arányában felosztják a tagok között, akik a rájuk kirótt összeget befizetik s az igy összeadott pénzt kiutalják a károsultnak.
Ha tehát például egy 500 pengőre biztosított épület leég, abban az esetben - ha mondjuk az ösz-szrs biztosított épüfetek biztosllptt értéke százezer perjgőt tesz ki — a biztosított összeg minden egyes pengőjére fél fillér esik. Vagyis egy olyan tag, akinek az épülete 1000 pengő értékben volt biztosltve. mindössze 5 pengővel Járul hozzá a kifizetendő kárösszeghez s akinek például a háza csak 200 pen+( gőrc volt biztosítva, az csupán k pengőt Jiaet. \\
A i^ii fejlett tüzrendészetl tech-i nika mellett sokszor hosszú évek elmúlnak anélkül, hogy a társaság tagjai közül bárki is tűzkárt szenvedne. Bácsalmáson az utolsó tüzeset 1982-ben volt, azóta egyetlen ház sem égett le, tehát Kölcsönös Tüzkárbiztosltó Társaság tagjui ez idő alatt egy garast sem fizettek. I A társaság 48 éves működése alatt összesen 34 esetben for- j dűlt elő tűz, I
ugy ty>gy szinte nevetségesen csekély terhet jelent a tagokra a biztositásnak ez a formája. Ebből látható az is, mennyire alaptalan a biztosító intézetek állandó és dühöd agitációja az önbiztositó társaságokkal szemben. Elismerjük, hogy az ilyen önblzlosltó társaságok szaporodása nagy kárt jefetene a biztosító Intézeteknek, de anál nagyobb hasznot a kisembernek és a nemzeti vagyon szempontjából. |
-vászon minden
kelengye disze!
Vászonárusitásunk a teljes siker jegyében folyik!
Áruház.
4
ZALAI KÖZLÖNY
mmmiiL
Jubiláris láocestélye
A 70. éves fennállását ünnaplő Nagykanizsai ToHin Egylet szombati tánccátélye Iránt szinte példát-lahiir \'állÖ nagy érdeklődés ny#vá« nul meg. Tegnap estiig azx összes jegyeknek tööb mint öthatodát\'már étevéüelben megvették.
Az estéljH Jól összeállított és rö-vjd, jwgtosan egy óra hosszpt,tartó műsor vezeti be. (Az NTE elnökének, dr. Krátky István polgármesternek n^egnyitója után a Városi Zene Iskola tanurainak, F. Pásztor Irma, F. (^arMargit, Erdőssy Rózsi? Ke-rékes^ Irén ós Drávai Lajosnak négy zóné és énekszáma következik, az NTE 11 tagii hölgy tornász csapatának buzogánygyakorlat p^dig már be ís zárja a műsort.) i
A tártcot Arval Tigris Jancsi ol-gányzenekara és a Pasrjualetfi jazz muzsikálja végig. AJOO tagu rende-zörárdában a város ifjúságának l©g jobb;\'táncosai foglalnak helyet s ez biztosítékot nyújt arra, hogy a hölgyek is |ól fognak mutatni és sokáig meg fogják emlsgetnl ezt az estéiyt. • í \' \'
Afc <\'stélyt a hirdetett időpontban, 9 órakor pontosan megkezdik, egy pérenyl késés sem ldsfe, b a jvnde-zőség ^^zíiton- is kéri a közönséget, hófry ez alkalommal a »régi jó ka nlzsai szokástól* eltéröleg, pontosat! sziv^kedjék megjelenni. Az ctfyefe műsorszámok alatt a rendezőség senkit sem bocsáthat be a terembe.
Zrínyi játékosok az olimpiai keretben
Nemcsak Nagykanizsa, hanem az egész délnyugati kerület örömmel és büszkén veszi tudomásul, hogy a Ztfnyi Torna Egylet két kiváló játékosát, Csöngeyt és Kárpátot az országos válogató bizottság betette az olimpiai amatőr országos v£lo-^atott keretbe.
£ Zrinyi futballisták szerdán este Gazdag Fer^pc püspöki tanácsos, szakosztályelnöknél barátságos vacsorán vettek részt. Csöngey és Kárpát itt tették le az olimpiai fo gadalmat. Megbeszélték a tavaszi forduló programját. A csapat kitűnő kondícióban van, több uj játékos szerződtetése küszöbön álí.ügy hogy a legszebb reményekkel várjuk, hogyan szól b~le a bajnokságba és hogyan áll helyt a Qo^nthián meccseken a tokodi és jászberényi csapatokkal. Mindkét mérkőzést Kanizsán játszák, hogy a Zrínyinek győzelmi esélyét a hopl pálya ik növeli.\'\' \'
Tavaszi aéta a télben
Lassú, lusta léptekkel rovom az utcát és a napfényben sütké-\' rező Járókelőket figyelem. A nap derűs meleg mosollyal csókolt végig mindnyájunkat. A férfiak legtöbbje nyitott kabáttal Jött szembe és a sáljukkal vígan Játszadozott a tavaszi szél.
A fóldón mezítlábas gyermekek golyóznak. Egy rácsoskapun keresztül a zöldelő kertbe nézek. A kertben diáksapkás fin ibolyát szed. Az jbolyákat .félórával később egy szőke kislány kabátján látom viszont.
Tavast van ... Tavasz a télben, tavasz a szivekben.
A tavasz bágyadt leheletét érzem mindenütt. Az emberek .nem sietnek, arcukat nem marja pirosra a januári hideg. Nem látunk sehol fázósan összegörnyedt alakokat, de sokan összehúzzák szemüket a napfény szikrái elől. Séta közben a fülemhez ütődő hangfoszlányokra figyelek.
— Ilyen szerencsém/ ls csak nekem lehet! — nyafogja egy első bálozó. — Egy teljes si felszerelést kaptam karácsonyra ... Pedig a nadrág olyan pompásan áll rajtami
— Rettenetes tél elé néztünk, — meséli egy munkáskülsejü ember — .se fa, se melegruha a -gyermekeknek. Igy mégis csak könnyebb: —r legalább nem fázunk ..
— Mit gondolsz, népi nevetnek ki, ha délután tavaszi kabátot ve-
szek 1 — kérdi egy vékonyhangu kis iskolás lány, miközben sapkájával mégjobban eltakarja a félarcát.
\'— Talán fázol, hogy cipőt húztál? — csúfolódik egy mezítlábas suhanc.
A verebek az ágakon vidáman csiripelnek és nem szemtelenkednek az ablakokba morzsáért. A fák és bokrok közül a fiatalabb optimisták rügyezni kezdenek, az öregek meggondoltabbak, nem dűlnek be a csalóka papfénynek.
A kirakatokban ro^zkedvü, ásitó unalommal pihennek a kor-(.csolyák^ és silécek. ök nem érzik n napfény áldó melegét, ők csak ellenséget látnak benne, amelynek a diadala száműzi őket.
S a napfény mámoros örömmel élvezi diadalát, fénycsóvált kaján őrömmel táncoltatja egy piros-fehér plakáton, amely büszkén hirdeti, hogy megnyilt n jégpálya. De a plakát nem veszi zokon u csúfolódást, ő is optimista, tehát remél s magában azt gondolja: Az nevet jól, aki utoljára novet.
Ml, egyszerű drukkerek, ligu-töttqn lessük az eredményt n papfény és január küzdelmében. Az eredmény Jelenleg 1:0a napsugár javára.
Mivel sokkal többen vagyunk napsugár-pártjuk, reméljük, hogy 193(5 januárt csúfos bukás fogja érni sorozatos dicsőségei után.
Fortáy Ltínm
London célja: — mindenképpen & béke
áz olasz hadvezetőség célja: — Addls Abefaa
A? angol sajtó jelentéseiből kitűnik, hogy az angol kormány nem kiván állástfoglalni az Olaszország ellen irányuló olajtilaüom ügyében. Az angol és francia korm4nyok a g^nfi tanácskozás előtt még tisztázik akarják Roos-\'welt semlegességi nyilatkozatának horderejét. Az angol kormány célja : mlnde^kép-penv* béke helyreállítása.
A római angol nagykövet a jövő héten isCnét Rómába utazik és az angol kormány felhatalmazására folytatja tárgyalásait Mussolinival. Az olajmegtorlásokat az angol kormány a jövő héten tartandó minisztertanácson fogja tárgyalni. A sajtó értesülése szerint azonban nem fogja szorgalmazni ipinak elrendelését.
UJ alap a békére
Páris, január 10 A Japok fenntartással közölnek
egy római táviratot, amely szerint Illetékes külképviseleti körök Rómá bon felvetették azt a kérdést, hogy nem szolgálna e uj béketárgyalás alapjául a négusnak Genfbe.intézett az a jegyzéke, amelyben népszövetségi vizsgálóbizottság kiküldését kéri. G<*nfben azt hiszik, hogy a népszövetségi vizsgálóbizottság kiküldése nem volna Olaszország ellenes cselekedet és aránylag kedvezően Ítélik meg a helyzet alakulását. I . \'
mv MWkozlk
Páris, január 10 Berlini jelentés szerint Hitler valószinüleg január 30-ára, a nemzati szocialista uralom 8. évfordulójára összehívja a birodalmi gyűlést. Az ülésen Hitler nagyszabású beszédet mond és külpolitikai kérdésekben is nyilatkozik.
01a# per^őtQz, cél : — Addig Afceba
London, január 10 Abessziniában az érkező jelentések szerint újból megélénkült a hadszíntér. AZ al^sszinek minden erőfeszítésükkel azon\' voltak, hogy be-
Városi Mozgó. 19ae. év január 8-tól 12-lg Magyar világsiker! Budapesttel egyidöben I
Szív Romantika ffj^arqlaqt a
Budfi cukrászda
Főszereplők: Rfircel ZIU, Sora|ay Arlhur, Dobos Annle, K«t»» Oy„ Gordon Zlfa, Qózön Oyul«, Perényl László A kiegészítő mQaor killHn Élmény!
RpnriflK hplíárnfc ElSadásók kezdete hétköznapokon 5, 7 6a °yUU0° ***• 9 érakor - Vaiáraap S, 5, 7 (x 9 órákor.
hatoljanak a SocUkot melletti glusz stratégiai vonalba. Az Qlaszoko^k-hamar észrevették az abesszin támadást és csakhamítr beves pezgő-tüwt zúdítottak a feketékre, akik
stUWW y^^a^sé^prcl kénytelenek vejtak vbMBvonulnl. Goraha|tól 120 kilóméterre nyugatra, Glglnél Gra-lianl tábornok, swegávet nagyarányú hadmüvcfclstaejlészül. Ginl elfoglalása után a végső cél Addis Abcba volna. Gratlanl tábornok Tali és Tiganu tartományok elfoglalására te-késiül, nK-rt.en*«i(t.i«-*W>A nyokat csak gysoge -pbetsi* csapatok vé#. vMlteaJspy-vidék igen súlyos próbára teszi a támadó plasapkat. .?i»t«ífií
Dcszta herceg<flfcsap»t«.[a»tttoáll már szilárdan,-nHrt.s**? afeiszok löbbKflrt rcpiMtfapadáMl meggyengítették. Azt hiszik, hogy olasz támadás esetén az abes?dnek ofak kisebb portyáié támadásokat Jognak végezni, i •-<■ . v Az abüssdn főhadiszálláson tar-\' tózkodó négus [XfwiebOl rövideken északi irányban elindul turnét a frontra. * u ■ •
Kóma, Január 10 Radoglio tábornok távtratoán : A repülök valamennyi hadwtytér-n felderítő repüléseket végezlek & Ambe Maradam kornyékén ellensé Rés csapatok gyülekezését észlelték, ain\'lyet azonnal bombázni kezdtek.
No))De vlsizatír Olasz orsi^gba
Moszkva, január W A .Moszkvában tartózkodó NobUi-tábornok a négyévi ünkénfsszám-ilwtés után rOvidesai »l»»zatér Olaszorezápba. Most közölték Wte Mussolini üzenetét, aki óhajtja a tábornokkal való továbW cgytlttmü-1 ködíst ö. a további szolgálatát. Ez az üzenet, amely .fátyolt borit a múltra, késztette arra Nobiíst, hogy végetvessen önkéntea száműzetésének és visszatér jen Olaszországba
Halál vagy kegyelem?
London, \'január 10 Uauptiuaun Brúnónak a kegyelmi tqnács megengedte, hogy szemé lyv\'sen mondhassa je l .védekezését kegyelmi kérvényéook iedotolását. Hauptinann mole«t«tte, bogy:«gy olyan levelet fog a .tárgyaláson bemutatni, am<-\'ly .megmentet! átatét.
A esd) koalíció
Prága, január 10 A koalíciós kormány tervévet kapcsolatban a tót néppárt a német ke-resztényseoclallsu párttal «Ky€*t hajlandónak mututkoaUt belépni a kormányba.
Nép Mozgó. >936. január U-tn és 12-ént
Sherlock Holmes leghíresebb detektív bnevurjatt •oitsíOfO\'\' ssn felülmúlja Ch.rlip Chan, a sárga detektltrklrály 4
A kinai
olmO lélaksetfoJtAa^. Izgalma. b0n0o,l .....
Főszerepben: Wanfier Qland, • ferde jzenrfl. REMEK glSÉRA MOSORI Előadások szombaton 8,;i7, 9, v»»árn«p 3, S, 7, « fimkor. Csak SO, 40, 99 filléres halyárnkkaf I

ÜA^X KÖZLÖNY
Nagykaoixsa dicsérete
H Segédhivatali Tisztviselők Orsz
Szövetségének budapesti közgyűlésén
Impozáns keretek között zajlott le a Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövetségének közgyűlést- Budapesten, a Szövetség Király Pál-utcai helyiségében. A közgyűlés főnvét emelte, hogy azon megjelent a Szövetség fővédnöke, Czettler Jenő műegyetemi rektor, « képviselőház volt alelnöke
Csaknem minden város elkűldöltc helyi csoportjának egy vezető tagját. Nagykanizsáról Ozorai Ferenc nle^iök vett részt a közgyűlésen.
A közgyűlést elnöki értekezlet clőzlc meg, melyen ntógvitatásra került a segédhivatali tisztviselői kart érdeklő mindenféle sérelme. Szabó Miklós főtitkár az összes vidéki és budapesti vezetők előtt a nagykanizsai csoport életét mlnősitettc a i^gmozgé&onyabb-nak, bár a csoport alig egy éve működik. A pénzügyminiszter elé terjesztendő memorandum anyagának jó részét a nagykanizsai csoport szolgáltatta.
A közgyűlést Varga Ferenc kormánytanácsos, elnök nyitotta meg. A főtitkári jelentés ismertetése ">után Czettler Jenő fővédnök mondott hosz-szabb beszédet, biztosítva a tisztviselői kart, hogy minden közös érdekű kérésben készséggel áll melléjük és es-alkalommal is örömmel vezeti u küldöttséget a pénzügyminiszter elé a jogos sérelmek kiküszöbölése végett.
Azután Bertalan László Veszprém, Kocsis Zoltán Sopron, Ozorai I-\'erenc Nagykanizsa, Kelemen József Szekszárd és Gazsó Mátyás Szeged, kiküldöttei mondtak beszédet.
A közgyűlést társas ebéd követte, ■melyen a vidéki kiküldötteket a Szövetség látta vendégül.
A gyűlésen jelen volt a fővárosban tartózkodó Horváth Károly nagykanizsai városi tisztviselő is.
— (Jöxsef főheroeg Zalában)
József királyi főherceg Zalaegerszegen át a zalai Budnyára érkezett, ahol vadászaton vesz részt. Visszafelé pénteken este Egerszegen marad, ahol vitéz Tabódy Tibor főispán ad tiszteletére vacsorát. A vacsorán résztvesznek a város közéleti vezetői Is.
— (A városházáról)
Krátky polgármester Waligurszky \'Béla városi mérnököt & városi viz-■ és csatornamű üzemvezető helyetteséül kirendelte. Waligurszky mérnök már át is vette hivatalát. Ugy .tudjuk, /íogy Király Sándor ny. tanácsnok, aki hosszú időn -át nagy szakértelemmel <és odaadó ügyszeretettel volt a közmüvek vezetője, rövidesen elköltözik Nagykanizsáról és attól \'kezdve teljesen Waligurszky helyettesi mogblfcíitásfl végleges lesz. Nagykani«sa vegész társadalma örömmel és MiinpáUával fogadja Waligurszky Bélát uj tisztségében. A vízmüvek uj vezetője fiatal, frontot -járt, tagságot szenvedett, köztiszteletnek örvendő kanizsai gyökér sarja, akinek szorgalma, hozzáértése, lelkiismeretes alapossága gwk hasznára válhatik uj ügykörének Is.
— (Uj Ukolafelügyelflk)
A kultuszminiszter Bálint. Mihály andráshídai .rk. igazgatót novai járási, Lippenszjty Árpád zalaegerszegi állami tanitót a nagykanizsai váro»i körzeti iskolafelfigyelővé ^evezte kj.
«- Takarók, szőnyegek, bútorszövetek nagy választókban Slnger Divatárudban.
, — (Ferenoes plébániai hlr)
: Gyermekvédelmi tridimm. A magyar püspöki kar határozata értelmében a Szent család ünnepével kapcsolatban gyermekvédelmi ájtatosság tarlandó. Kp ezért január 10., 11. és 12-én, vagy-is péntek, szombat és vasárnap este G órakor szentbeszéd, majd könyörgés és áldás lesz. — Ugyanezen templomban január 18 -2fi-ig missziós Mániák, hitterjesztési könyörgések lesznek. — A megyéspüspök óhaja, hogy a hivek 8 napon keresztül könyörögjenek a hit egységéért. — Vasárnap, január 12-én délután 5 órakor az Oltáregylet teacstélye műsorán a kiskanizsai sáska csapat tornagyakorlatokat mutat be.
— (Repülő-előadás)
Az ember ugy repülni, mint a madár, még nem tud, de motor nélkül máris órák hosszat tartózkodhat a levogőben a vitorlázó repülőgép segítségével. Erről a nagyjelentőségű spörtról tart élvezetes, vetitképes előadást vasárnap délelőtt Tél 11 órakor a Városi Színházban Botter Lajos mérnök, a magyarok, legkitűnőbb yi-torláJíó repülője. A megnyitóbeszédet a nagykanizsai szervezkedést melegen pártoló Krátky István polgármester mondja. Az érdekes előadáson szívesen lát a rendezőség mindenkit.
Báli kikészítéshez legszebb, Megtartó sabb a párisi Valery púder és „Euiéill"-ruzs. Kapható kizárólag Herczfeld Mimi illatszertárában:
— (Levente-temetés)
Csütörtök délután megható temetés volt Kiskanizsán. Az l()22-cs évfolyam egy leventéjét, Imrey Józsefet kisérték ki utolsó útjára. A temetésen a leventék diszszázadban kisérték társukat, Kiskanizsa nagy részvéte mellett. A sírnál Szabó János leventeoktató mondott szivhez szólö búcsúbeszédet.
— (A Fűtőház! Kézművesek)
önsegélyző Egyesülete, mint megírtuk,, nemes és követésre méltó elhatározással, szilveszteri összejövetelét ugy rendezte, hogy azokru is gondolt, akik nyomorognak. A melegszívű, emberséges érzésű családi körben aránylag tekintélyes számú perigök jöttek össze a szegények számára. Az összeget a rendezők különféle jótékony célokra parcelláztak. Belőle 0 pengőt kaptak a Biff Kabylok gyermckfel-ruliázási alapjukhoz és 15 pengőt a város Ínségesei. Az ccélra a szerkesztőségnek átadott összeget %a városi inségakció vezetőjéhez juttattuk.
— (Frontharoos Bajtársaki)
hátralékos bajtársakat, hogy Felkérjük az összes tagdíj az 11)35. évi tágdijalkM sürgősen fizessék be annál is inkább, mert a február 0-én megtartandó közgyűlésen csak azok a bajtársak bírnak szavazati joggal, kiknek (i hónapnál régebbi tagdíjhátralékuk nincsen. — A bélyeg-kedveámény utján a fajtársak birtokában lévő bélyegek ugyancsak sürgősen beadandók a hivatali órák alatt. Vezetőség.
— (Örökre eltiltották az autóvezetéstől)
A Göcseji Hét egyik hajnalán tragikus kimenetelű autókarambol történt a kaszaházi utón. Szökrónyös Ferenc egerszegi bérautós, valószínűleg ittas állapotban, kocsiját belehajtotta a vele szembe jövő Tófeji István 21 éves legény kerékpárjába ós elgázolta azt. A fiatalember róvidtfcen belehalt sérülésébe, amiért a törvényszék gondatlanságból okozott emberölés vétsége címén 0 hónapi fogházra ítélte a soffőrt. Fellebbezés folytán a tábla elé került az ügy, flhol 10 hónapra emelték fel a büntetést, egyben örökre eltiltotta Szökrönyöst az autóvezetéstől. Szökrónyös most is fellebbezett.
—- (A oaontváz vádol)
Beszámoltunk arról a 20 6v előtti gyilkosságról, amelyet most fedeztük fel Látrány községben. Kondgó Dániel telkén ugyanis két ásónyom mélyen u földben megtalálták \'á .20 évvel ezelőtt rejtélyes módon eltűnt Gál hn-réné csontvázát, amelynek sérüléseiből megállapították, hogy az asszony gyilkosság áldozata lett. A balatonbogiári csendőrség egy járőre a gyilkosság felfedezése óta állandóan a kóiségben tartózkodik és most már bizonyos irányban folytatják a nyomozást. Gál Imre holttestét még nem sikerült megtalálni, ennek ellenére a gyilkosságnak már több gyanúsítottja van, bár Örl-zetbevétel még nem történt A nyomozás szálai a szomszéd községekbe is elvezetnek.
— A Síimkiil ÉUt
most megjelent uj számában érdekes cikk számol be arról, mi történt Gordon Zitával Londonban, akinek rádiófellépését az angol belügyminiszter betiltotta. Kedves képok illusztrálják ezt a riportot, amelynek happy-endje, hogy a londoni stúdió félévre szerződtette Gordon Zitát.
- KöílUrftUelök mtdkiVÓl
előnyös bútorvásárlás! alk«!tftn. ModerD berendezések, tökíletes Jó kivitelűén, hosszú lejáratú részletre, «ftt kkttrt mentesen Is\' kap&álók^tffc|*l4fei botor 4raházban, Horthy \'fcliklós-nt 4.
Köztisztviselők, áll. alkalmazottak
13 pengős
havi részletre vehetik a Remington-irógép-gyár európai telepén készült legideálisabb
\' Ramtop-porta ble
írógépet
Szabó Antal sportfliletében
Nagykanizsa, Fő-ul 5. — Telefon 91.
a* \'úttoiMSMtta MMlüfj
vasárnap
dlsznitoroiMüOrt
a Magyar Király *«ndé4~
Iftban. Szíves pártfogást kéri
öív. Guttraann \'MáriMé*
IfT ......... 111 I llllll.ll liil
Miért nem jBvtdsIMM-nek m m. flyühiftl-osKieínk
Az Aránylag kevés v klyételíö,! . éítfl-kintve, a megye sok százezrét tóteVp termő gyümölcsfaállománya C&ík igen csekély hányadát adja jantUa a jövedelemnek, amelyet a fáknak koruknál és fajtájuknál fógva adniók kellene. Minthogy « \'megve gaidákö-Zönségének nagyon is éídck^n ÍH, hogy az eddig évcnk&it leghláfrb 4—5 millió |>engö értekben mKÜtáíáíra ítélt gyümölcstermését a fám no ésak megtarthassa, hanem ázt jó iniriŐség-ben le Is szüretelhesse, nem vé&Kűnk felesleges munkát, amlkAr éinek a közgazdasági vcsiedelotariík \' az öklöt az alábbiakbán — tórozatő^. kd\'zWé-nyekben — nyíltan feltűr luk s arthák a megszüntetésére voTiktköfcó tíifltil-valókat birtokosainkkal ;kÖÍÖÍJÍÍlt.
í. Sürü ültetés.
Ez az, ami\'élsősórbán asuHtiítblftx t&nik. A fák n légtöbb hélytín, a\' rendes fejlődésükhöz szúksájes 4áVdh}dé-iwnk a felére, vágy diég *tonét is \'közelebb vannak egymákhóz üítétVe, azokból élni sem ttídnakl Az iljfcn koplaló és szomjazó fák tütá tffig-záskor nagyon 1 kÖhhWfn élrugjitk \'á tertnést, egyesek kölrtílÖk a foágtó-tődött termést lassanként lehullatják, niások pedig csak igen apr\'ói\'a tcMJUk a gyöthölbsűket mtgnévetói s ázsök a kéilyszeréreltségböl i;kífolyó% ftem kelll\'rties itfiek, sem pedig 1 dtÍKMhi nem alkalmasuk. Aihenilylbeíra teHűlfet alakja fis dombozati még-
engedik, a fasorok és \'a SŐrtdöan"® fák egy forrná tátfolságíVlég^nék egymástól és"ntih szabad Sajnálni a\'lóidét a gyümölcsfáktól, haiWín WW-gesen elegendő helyet kell utlflk adnunk a megélhetés ükre, irifert dájc ezesetbéu feilőthiok és \'teremnek |öl és csak áz llyfn fák adflak plsőréndü termóst s ezfcKbŐl lesrriek a legegészségesebb és leghoásitabb életű, süfnte látványosságszímiba métoő gyttá*5lcs-fák, artielyek a légljiztosabb és letftia-gyobb jövedelmet tudják tíyüjtáhi a tulajdónósulmak.
Nelvogy a jövőben telepítendő házi vagy kereskedelmi gyümölcsösöknél ilyen alaphibák történjenek, fáinkat illetve gyümölcstermő bokrainkat stb. az alábbi távolságra ültessák egymástól. Alma; közép magas és magas-törzsü, erős növésű fajta 10—12—14 »«., ugyanaz, de kisebb növésű J—8 m., törpe alma, alanya szerint 4—7 fax. Körte: középmagas és uaagástörzsü, erős koronát nevelő 8—10—iií m., ugyanaz kisebb növésű fajtában ö—7 m., törpe körte, alanyai szerint s alakjához képest 3-5 m. Szilva: .alanyok és fajták szerint 5—6—7 m. Kajszin vagy sárgabarack: oltási alanyai szerint 0—8—10 m. őszibarack; alanyok szerint 4—5 m. Cseresznye, vadcserosznyére oltott 10—12— m., sajmeggyru oltva 6—8 m. Meggy: alanyok és fajták szerint 5—6—8 m. Dió, nemes gesztenyefa és tőrök mogyoró-fű: 15-3*0 m. Mandula: m. Mo-gyciró bokor; 4-5 ttl. Bi^ \'és flíis-polya: 4-5 m. BiWsiíko és etfPB*; 125-160 cm. Máio*. háHkérMJtHÍi 150 un. Uvolsá|a sótokba, s^ymfWt<fl
ZALAI KÖZLÖNY
1986, január 11.
60—70 cra.-re, nagybani termelésnél az előbbeni sortávolság mellett a legkisebb lőtávolság 100 cm., do meleg, televéuyes, elsőrendű földekben 125, sőt 150 cm. is lehet. Szamóca vagy földieper: fajtánként 40-50. cm., a sor- és tötávoWág, a folytontermő fajtákat körülbelül felényi távolságra kell ültetni.
A legszebb gyümölcsfák ott lesznek é« kiválóan elsőrendű gyümölcsök ott fognak teremni a jövőben, ahol a beültetendő területet teljes nagyságában, éppen olyan gondosan, 75 -80 cm. mélyen megforgatják, mint a szőlőtelepítés alá. Ezt a telepítést clőké-axitö forgatást főleg a lds- és törpe-birtokosok végezhetik el a legköny-nyebben, mivel ez náluk külön kiadást egyáltalán nem jelent, mert a kiszemelt területet a termés betakarítása után lassanként meg tudják forgatni, mig ar őszi ültetési idő bekövetkezik. Ahol ezt bármely okból nem lehet végrehajtani, ott egyenlő 120-130 cm. hosszú oldalú négyzctalaku gödröket kell a már ismert módon kiásni 80 cm. mélyre. Az ilyen méretű gödrökben körülbelül egy-egy köbméter forgatott föld fog a fák rendelkezésére állani. A ribiszke, egres és málna részérc is ugyanilyen alakú és mélységű gödröket kell ásni, de csak 70—60 50 cm. szélességben. Nagybani termelésnél ez utóbbiak alá is célszerűbb az egész földterületet megforgatni. Forgatott földben pedig csak olyan széles és olyan mélységű gödröket kell ásni, hogy a fák stb. gyökerei kényelmesen elférjenek bennük. A szamóca telepítéséhez elegendő a földet 35—40 cm. mélyen felásni, amely munkát a trágya leásásával szoktunk egyszerre végezni.
A forgatott földbe ül letett gyümölcsösökhöz képest aránylag Igjobban fejlődnek a fák a kertekben, ahol [i földet évenként legalább egyszer mélyen felássák és szükség szerint kapálják. Elég Jól fejlődnek a gyümölcsfák akkor is, ha a szőlőtőkék közé ritkásan vannak beültetve, mert az időnkénti trágyázás és , rendszres földmunka, a vizlcszlvárgás, a mélyebb beázás, a .nedvesség elraktározódása, a föld levegőzése és kedvezőbb felmelegedése révén a gyökérzet a fát és annak termését kifogástalanul tudja táplálul, ellentétben azokkal a gyümölcsösökkel, amelyek kaszálókun és legelőkön lettek telepítve, s. amelyek éppen ezen okokból kifolyólag a leg-bizonytalanabbul teremnek s termésátlaguk aránylag a legkisebb. Ujabban a téli alma, szilva, cseresznye, meggy, kaj&zinharnck stb. fákat az itt feltüntetett legnagyobb távolságnál is távolabb ültetik kl a megfelelő fekvésű és fóldü szántóföldekre sokszor 10-15—20 m. távolságra, tehát igen ritkásan és a földet rendszeresen szántják, vetik, kapálják stb. közöttük és alattuk. Amikor a fák termőre fordulnak, még ilyen ritkás ültetés mellett is többszörösét fogják adni annak a Jövedelemnek, amit más mezőgazdasági müvelés mellett a köztes-termelés ad-Ezek az úgynevezett szántóföldi gyümölcsösök — mivel a legtöbbjük bekerítve nincsen — csak középmagasnál (150 cm -nél) magasabb törzsű oltványokkal telepíthetők, törzsüket az állati stb. kártételek ellen állandóan vesszökőtés alatt, tehát bekötözve kell tartani. Erdők és legelők közelében, •hol sok a szarvan és állatok legelésznek, az ilyctl telepítés bizonytalan, mert az állatok nagyon sok kárt tesznek a gyümölcsfákban.
G. St. GU-
(Folytatjuk.)
TtraénytOxide
Irányzat ■. lanyha, Jorg.: csendes.
Buta tlsnw. 77-e« 1800—1830. 78-as 1815-18-45, T9-e» 1830-1860, 80-as 1855-18 75, dunánt. 77-e* 1785-1795, 78+$ 1800-1810. 79-ea 18 15-18 25, 80-aa 1830 -1840. - Rox« pestvidéki 1605-16-15. más 161Ő—16 25. Zab uj közép 17 45-17 50, — Tengeri u| liuáaloli ab bpeat 14 35-14 45. \'
EMLÉKEZTETŐ
Január lt.
NTE 70 éves jubiláris ünnepségeit megnyitó műsoros táncestély az Iparoskörben. Január 12.
At Ollárcgycsülct műsoros teája 5 órakor a fehérteremben. Uoeális 6 órakor a városházán (dr. Révay József iró).
Izr. Nőegylet mesedélutánja a Kaszinóban 4 órakor. Vitorlázó-repülő előadás délelőtt fél 11-kor a Színházban. A I^eányklub toája 7 órakor a Misz-sziósházban.
Levente-bál Kiskanizsán. Január 15.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 óra. kor a zeneiskolában (üarbarits L,). Január 18.
Evangélikus estély. Január 19.
Liceális fi órakor a városházán (Kelemen Ferenc). Izr. Leányegylet műsoros zsurja a Kaszinóban 5 órakor. Január 22.
A Szerdai Társaság vita-üléso 6 óra. kor a zeneiskolában (Drávai Lajos). Január 25.
Felsőkereskedelmit végzettek tánc-estélye a Kaninóban. Január 26.
lViceális matiné fél 12 órakor a zeneiskolában.
Január 29.
Növendékhangverseny 0 órakor a zeneiskolában.
Február 1.
Iparosbál («Babatüudér»). Február 2.
Gimnazista cserkész-előadás az intézet tornatermében fél 6-kor. 6 órakor tea-est a Missziósházban. K. Nagy—Altay: Kis hercegnő c. síinmüve a Kiskanizsai Olvasókörben.
Február 5.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 óra-kor a zeneiskolában (Nagy Vhicc).
Február t*
Szanatórium-piknik. KAOSz-bál a Kaszinóban.
Febiuár 12.
A Szerdal Társaság vita-ülóso 6 óra. kor a zeneiskolában (Kelemen F.). Február 15.
A tauitók nagy megyebálja. OMKE-bál a Kaszinóban. Február 14.
Frontharcosok teája. Február 17.
Lemberkovits Alajosné emlékhhng-verseny este 9 órakor a Zeneiskolában. Február 22.
Keresztény Jótékony Nőegylet Jelmezbálja az Iparoskór termeiben. Február 23.
Az Iparoskór Jelmez-bálja. Február 24.
Kacagó-est Keresztény Tisztvi-selőnőknél.
Február 29.
Zeneiskola tanárainak liszt-emlékünnepélye este 9 órakor a zeneiskolában.
■áreiua 7.
■ Izr. Jót. Nőegylet purim bálja a Kaszinóban.
Máreiua 8.
Zeneiskola növendékeinek Liszt emlék-matinéja. Kárelua 18.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután fi-kor.
APRÓHIRDETÉSEK
10 núlg «J IJI.r minden lovébbl >iú 3 llll.l.
H.g.dQt. tokkal, vonőval, né dest, |ó Alt.pótban keresek olca Tételre. Rozgonyl-u. 19.
cy negyein meg-
ftl IDx.ltt.al I kél.hé.al I •«•-
kát ffltent csak iSörlel-léle tsab.dalm.iolt Sielter diknládóa hölokozóvtl lehet. Óvs-kodjon silány utánzatoktól. Sörlel vaskereskedés Nagykanizsa. 1
Hé és aéroipttl kizárólag gumlvulka-nliálónál javíttasson. Cyelkó Mátyá. Pó-ut 4. 4604
H4f|ya*obéa llltdóizobls lakás ná-lusra kiadó Szemere-u. 4/b. 53
P.aénv«A.I uradalmi tsjboralm kimérését már f llt.r mennyiségben meg kérdtem. Pogányvár! vegyes 40 fill., Pogányvárl édeskésrlillng 10 tlll. lo-gyaszlásl adóval. Oross Károly földbirtokos Batthyány-utca. 26.
Balslonnarton 2000 négyszögöl mezö-g.idaaágl művelés alatt álló, fellöllölt balatonlenyvesl wl-.t.t.k részletekben la el.dó. Ajánl.tdk a Néplskarékpénstir-nál, Csengery-ul »., tehetik. 68
Jókarban levrt BV.rm.kaportkoo.lt
megvételre keteitk. Kenedl Csengery ut
33. sz 81
Német ssáimazátu özvegy héa.aa.ttt-tstt, anysbelyetles, lársalkodónö állást kerea Minden házimunkát itlvesen vállal. Supkáné Bslstoaalmádl Erzsébet királynéul 63. 92
Tsirté.kalléa. és minden hsjmunka PillpoVk. lodrásitermében Csengery-ul 2. *
Pózt ralttlá.n.. leányt tizenötödikére keretek. Balthyány utca 22 II a|ló. •
minden nagyságban olcsón el. sdók Muszel ás Frledenthal csemegeke-reikedtsíben. •
Kg\' dlól.-rönk 3. ssám a lati.
alaéé Szemere utca
Jóuáru harlany.lt I.J.It.aaa meg
özv. Caltmsdla Lajosnénál, Róssa-u. 21. *
Srépen klfettelt egyszobás udvsrl Iskáa uonnal kiad*, Kossulh-tér 3. 95
Két park.tt.a aaoka, eltö em.Ict, Inkáinak, Irodának, vagy lendclónek, kiadó Hacker, Eizsébet-tér 11.
Ogyet varról.ényok é. kllutóleányok lelóétetnek. Báion tialon, Horthy Mlklóa ut 11. •
Kiadja a laptulajdono. Közgazdasági Rt. Outsuberg Nyomda éa Dátzalal Lapkiadó Vállalat. Nagykanlztán. Palclös kiadó l Zalai Károly. Intaruibsn teletoa: Naityksnliaa 78. s»ám
„Farlnax digant"
gazdasági daráló- és c lucernaorlögép.
Minden szemes terményt, lucerna , lóherszénát, olajpogácsákat, csontokat, az őrlemények felmelege-d«ae nélkBI darálja. Tengerlszár tépésre alkalmas. Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Kis helyen elfér, mert külön ciklont alkalmazni nem kell.
Beszerezhető: Hothorr-Schrantz.....
ClB7toa-8huttleworth Magyar Oép-gyórt Müvek HL kópvlsoleténél:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10
(A bíróság mellett.) Teleion: 130.
Estélyi és báli ruhákhoz
legdivatosabb
Strasszok
Csokrok
Virágok
Zsinórok
Díszek
Oombok
dug válatiNkban, Itgolcióbb árakon
BBÓNYAI
DIVATHÁZ
HORTHY M.-ÚT1.
25426/1935.
Hirdetmény.
A lemondás folytán megüresedett O. F. B. földek juttatása tárgyában f. hó 13-án délelőtt 10 órakor a v. adóhivatalban tartandó tárgyalásra a földigénylőket meghívom.
Nagykanizsa, 1936. évi január hó 7-én.
K Polgármester.
MM ift!
Az 1924. évi IX. és az 1929. X. törvénycikknek a bortörvény fonlosabb rendelkezéseit tartalmazó és feltüi.ö helyen kifüggesztésre rendelt kivonata újból beszerezhető
a Zalai K^zISiy kíadűbivalaiaban
FS-ut 6.
Ara darabonként, kemény kartonlapra húzva I pengd.
la aok pénzt takarít magi ha
nyomtatvény-asUkaégletét éa kBnyveit lapunk nyomdájába F6-ut B. alatt rendeli meg.
%o„. . laphtlafíonos U^z*** „,. If^HatU * tí^^H ^Ust. Hay^^^an Naplón**, «*tv. mtWI
X
yía 8 oldalas Képes mellékleti
76\' évfolyam 9. szám
rsajjykanuia, ittse. Január 12 vasárnap
Ara 12 fiU.
ZALAI KÖZLÖNY
■OLITIKAI NAPILAP
Feleld* szerkesztő: Barbarlt* Lajos
Elóliietol ári: tgl hón t P(« 40 llOfc. Suikeuló^(l é> kudóhlvaUU IcMoai 71. o.
Ipari termelést kérdések és szociális feladatok
Irta: Bornemissza Qóza, m. kir. Iparügyi miniszter
Az iparügyi minisztérium a kezdet apró nehézségein mór tulatttt és minden erejét azokra a problémákra fordíthatja, amelyek megoldását jogosan elvárja tőle a ma-v gyar gazdasági élet.
A legfő cél csak az összes gazdasági tényezőknek harmonikus egységbe való összefoglalása lehet. Ezen belül, a közérdek szempontja* nak a figyelembevételével kell megoldani az ipari pobiémákat.
Az Ipari kérdések két főcsoportba oszthatók : a termelési kérdésekre és szociális feladatokra. Gazdasági szempontból kétségtelenül a termelési problémák helyes meg* oldása az elöbbrevaló, mert hiszen a szociális kérdéseket kiépíteni, a munkavállalóknak a szociális helyzetét emelni csak akkor lehet, ha a termelés helyesen, rentábilisan, a nemzet érdekeinek megfelelően van megszervezve.
Nem térhet k| Magyarország sam azok elől a szervezési kérdések elő\', amelyek az ipari államokban felmenüitek és amielycket a mai gaz dasági rend szükségszerűen felvetett. Fel kell tárni az itthon levő nyersanyagokat és minden eszközzel elősegíteni ezek felhasználását-A. hazai nyersanyagok feldolgozását fokozottabban kell biztosítani, mert hiszen ez a belső piacra és a külkereskedelmi mérlegre Is kedvezően fog kihatni. t
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy egyetlen állam sem\' nélkülözheti a külföldi nyersanyagokat. Minden olyan külföldi nyersanyagbeho zatal, amelynek feldolgozása rentábilisan biztositható, - akár a belföldi piacra, akár külföldi értékesítésre - helyes Iparpolitikát! irányt jelent.
A tőke is csak akkor tölti be a helyes szerepet, ha az egyetemes nemzeti érdekek szolgálatában áll. Nem engedhető meg, hogy mig az egyik oldalon tőkeszükséglet mutatkozik, addig más feflői a rendelkezésre álló, csekély töke olyan Iparvállalatokban helyezkedjék el, amelyekben a dolgozó üzemek jogos érdekeit veszélyeztet], ahelyett, hogy olyan területeket keresne, ahol még fejlődési lehetőség van.
Az iparnak egy központban, Budapesten és környékén való központosítása helyett arra kell törekednünk, hogy amennyine lehetséges, clősegüsük azoknak a vállalatoknak a létesülését, amelyek a vidéken akarnak elhelyezkedni. Aj vidéki kisebb ipari centrumoknak kialakulása termelési és szociális, valamint kulturális szempontból is fontos.
Előnyben kell réezesiteni olyan Wtafbb vállahrtok alakulását, amelyekben a munkaa\'dó és munkavállaló között fennmarad a közvetlen kapcsolat. Ez rwulkivüi kedvezően
hat ki a termelésre és szociális szempontból is nagyjelentőségű. A kisiparosság részére a munkaalkalmak megteremtése a legfontosabb. Ezjen a téren a kormányzat már elindult akkor, amikor ugy határozott, hogy a közszál itásoknál 6 százalékos előnyben részesiti a kisipart. A kisiparosságnak is meg keji azonban tanulnia, hogy a helyes továbbképzés és szervezkedés a kisiparosság gazdasági eles.jttsé-gének megjavulását mennyire elö^ segiti. Életképesekké fogjuk tenni az Ipariestületeket, hogy ezek az iparosság jogos érdekelnek erős támpontjai legyenek. A kézműves iparosság képzettségének emelése is olyan kérdés, amit tovább halogatni nem lehet, ezért a meglevő iparosságnak képzettségét , továbbképző tanfolyamok utján keli emelni, az ifjabb generációnál pedig a segéd-
idő meghosszabbítása és a mestervizsga bevezetése szolgálhat a szakképzettség emelésére.
Az_ Iparosok Országos Központi szövetkezetének az átszervezése most már lehetővé teszi minden jogos hiteligényeknek a kielégítését. Gondoskodni koli arról is, hogy a kisiparosság védelmet találjon az árrombolások ellen.
A termelés megszervezésével párhuzamosan nem szabad elhanyagolni a szociális kérdéseknek a megoldását sem. Ezen az uton a kormányzat már megindult, amikor kiadta a 48 órás munkahétre és a legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó rendeletét. De itt csak fokról-fokra szabad haladni. Az eddigi rendelkezések beváltották a hozzáfűzött reményeket és az itt szerzett tapasztalatok vezetik a kormányzatot a további rendelkezések kiadásában. , ^
Annyit mindenesetre meg lehet máris állapítani, hogy a 48 órás munkahét bevezetése a munkanél-
küliséget az asztalosiparban majdnem teljesen megszüntette, de azért lígyelemmet kell kísérni a kérdést, mert úttörő intézkedésekről van szó és a munkavállalók szempontjából sem közömbös, hogy annak eredményei milyen gazdasági következményeket vonnak maguk után.
A legkisebb munkabéreket is már több iparágban megállapították az arra hivatott bizottságok. Aiz itt szerzett tapasztalatok is feljogosítanak annak megállapítására, hogy a kormányzat helyes uton járt el akkor, amikor ezeket a rendelkezéseket bevezette.
De a Gömbös-kormánynak az itt vázólt gazdasági Irány megvalósítására vonatkozó törekvései csak akkor lehetnek eredményesek, •fia ezeknek végrehajtásában, megvalósl tásában a nemzet minden tagja lelkiismeretes meggyőződéssel, soh^ nem lankadó munkakedvvel, a nemzet alkotó és ellenálló erejébe \\e< tett törhetetlen hittel a kormány mellé áll.

Dr. MEZŐ FERENC

horoszkópot állit a Zalai Közlöny olvasóinak az 1936-os berlini olimpiászról
Magyar remények a világ népeinek nagy erőpróbáján
A Nagykanizsai Torna Egylet 70 éves jubiláris báljának meghívóján hét oszlopban 162 név sorakozik: — a bál véduökei. Kőztük szerényen húzódik meg, ugyanúgy, mint a többi 101 név, dr. Mező Ferencnek, az amszterdami olimpia nagykanizsai szellemi győztesének, a világhíres magyar világbajnoknak neve. Ahogyan Nagykanizsa legszélesebb körben hírnevet szerzett fiának neve besorakozik ragaszkodással szeretett városának többi, sok közéleti férGának katalógusába, ebben benne van dr. Mező Ferenc egész puritán, szerény, halkszavu egyénisége, l>ennc van ebben a világ-nagy-
ság ellenére is megmaradt kanizsai (polgár, a közénk tartozó, — u miénk.
Ez adta a gondolatot, beszélni vele a kanizsaiak számára. Magyar és idegen rádióban, magyar és idegen újságokban, Budapesttől Berlinig és Amerikáig, — mindenütt találkozunk a cikkekkel, interjúkkal, fotográfiákkal, melyeket dr. Mező Ferenctől, a budapesti gimnáziumi tanártól, a magyar szellemi fölény bajnokától kérnek redakciók," irodák, rendőrségek. A 70 éves NTE ünnepére a 75 éves Zalai Közlöny is megszólaltatja megint dr. Mező Ferencet.
Mit hozhat a magyar színeknek az Idei olimpia?
A berlini olimpiáról kérdeztük. Ez most a legnagyobb sport-tóma.
Az 1036-os téli és nyári olimpia körvonalai — mondta Mező Ferenc — ma már annyira kibontakoztak, hogy immár tisztán lehet látni: — a berlini világverseny felülmúl minden eddigit. Ennek egyik magyarázata a sport állandó fejlődése, a sportoló tömegeknek még egyre látható gyarapodása és az a tény, hogy a németek szervező képessége felülmúlja, ugy látszik, a világ valamenuyi népének ilyen\' irányú tehetségét.
— Az amszterdami olimpia 40 köny-nyü atlétikai és uszó száma közül 39-nek az eredményét I-os Angelesben felülmúlták. Majdnem biztosra lehet venni, hogy ilyen fejlődési folyamat mutatkozik Berlin és Los Angeles között ls.
Amióta az ókor pythiái és egyéb jósai elpihentek, azóta a jövendőmondás ériéke alább szállt, sőt a jóslás
némelykor egyenesen hálátlan feladatnak bizonyult. Ha ennek ellenére is megpróbálkozom vele, tisztán ügyszeretetből és a Zalai Közlöny olvasótábora iránt való nagy tiszteletből teszem.
— Vegyük sorra az egyes versenyágakat, elsőnek az olimpia rpagját alkotó atlétikát.
-- Miként az eddigi tiz olimpián, most is az amerikaiak szerzik meg n koszorúk többségét. A finnek, angolok, németek, Kanada, olaszok, franciák és talán mi, magyarok, itt-ott megtéphetjük babéraikat, de a hegemóniájuk nem forog veszélyben Berlinben sem.
— Mi, magyarok, Kovács Józsefnek a gátfutó képességeiben reménykedhetünk, de nyilvánvaló: néhány szép helyezés is juthat atlétáinknak.
— Az úszás Japánnak ós Amoriká-nak nagy összecsapása lesz. De a 100 in. úszás befejezése után nom
lehetetlen, hogy Csik László szerepléso révén a magyar lobogó szökik fel az árbócra. Nekünk, zalaiaknak, kettős örömünk lenne ez, mert hiszen a szomszédos Keszthelyről indult el a kedves képű, szerény megjelenésű Csik világhódító útjára.
— Budapesten sokan vannak, akik vizipólózóinkat kissé kiöregedetteknek látják, én azonban ismorflmi a fiatalok tetterejét, szorgalmát és önbizalmát és biztosra veszem, hogy Berlinben ís a mieinknek fog tapsolni a világ.
A vivó számok az olaszok, |a franciák és a mieink naijy képességeit fogják mutatni. Törbeh az olaszok várhatók az első helyekre, az epében a franciák, a Janinak pedig a jni«\'nk lesznek most is az elvitathatatlan hősei. Hogy azután Gerevich, Kaboa, Rajczy vagy Rajcsányi szerzi-c meg Fuchs Jenő, Posta Sándor, Ters-tyánszky és I\'iller örökét, azt e nil-lanatban nehéz volna megjósolni, mert hiszen sok múlik a tavasszal kialakuló formákon, ami e pillanatban még ismeretlen. De az nemzeti szempontból különben is mellékes, hogy kinek a Tejére teszik fel a koszorút a .pémet versenybírák. \'
— A birkózó számokban az északiak és a svájciak\' lesznek a mieink kemény ellenfelei, de azért biztosra vehető, hogy itt is, valamint az ökölvívásban, most is teremi számunkra egy-egv babér.
— Á téli olimpiára meglehetős nagy hátránnyal utaznak ki versenyzőink, mert hiszen a mi telünk jelentékenyen rövidebb, mint ellenfeleinké. De ha a szerencse is kicsit reánk mosolyog és a pontozó bírák ceruzáját az igazság irányítja, innét sem térünk
1ALM ROZLON*
1936. |»nutr 12.
Legszebb estélyi ruhaanyagok
crapp satin marocaln satin
fányes hátú marocaln
gyOrfitt selymek crepdeschln
legolcsóbb reklámárakon
taft bársony
Maradékokat meglepS olcsó árakon árusltjuk I
Filléres Divatüzletben
haza dicstelenül. A Roller—Szólás műkorcsolyázó párnak minden esetre elsőrangú esélyei vannak a győzelemre.
— Labdarugóink, kézilabdázóink, súlyemelőink szintén szolgáltathatnak, legalább is egy szép helyezés formájában, meglepetéssel. Céllővőink tudása a legutóbbi olimpia óta annyira gya-
rapodott, hogy az ujabb olimpiai bajnokság már itt is esedékes.
— A szellemi verseny pályázói egyelőre szorgalmas műterem-munkát folytatnak, de a multak alapján senkit sem lepne meg, ha az eredmény kihirdetésekor ismét neküuk tapsolna a világ.
Dr. Mező Ferenc és a berlini olimpia
Megkérdeztük dr. Mező Ferencet, hogy részt vesz-e újra a szellemi versenyben. íme a válasz:
— Á berlini olimpián nem veszek részt, mert nincs készen olyan munkám, amelyet legalább én jónak tartanék. Azonban valamilyen formában mégis kiveszem részemet a berlini olimpia kapcsán is, a munkából. A német kormány hivatalos újságjában, az -Olyinpische Splele 1036»-ban ismételten megjelent egy-egy tanulmányom. Nagy őrömmel tettem eleget az osztrák olimpiai bizottság óhajának is, amidőn december 0-án a bécsi rádióban «I)as klassischc vOlympia» cimmel előadást tartottam. tfla már a szerénytelenség határán járkálok, megkockáztatom, hogy átlépek a demarkációs vonalon. De talán nagy örömem1 mentségemre szolgál, amikor megemlítem, hogy a hetenként megjelenő német olimpia-könyvek kőzött minan az én olimpiai könyvem II. kiadása látott napvilágot Németországban.
— Hogyan fogadja a német kritika a magyar szellemi bajnok Írásait? — kérdeztük.
— A kiadótól megkaiMítn az összes kritikákat és boldogan állapíthatom meg, hogy azok kivétel nélkül elis-merőek. A Hallc-ban megjelenő «San le Zeitung* december 14-iki számában egyebek közt ezeket írja: «Ezt a könyvel az olimpiai aranyéremmel tüntették ki és akik ebben a magas kitüntetésben részesítették, tudták, hogy mindmáig nincs még egy könyv, a mely ilyen alapossággal és ilyen terje-jedeleml>cn foglalkozott volna az olimpiai játékokkal. Nem száraz adatokat \' vonultat fel... hanem akadt] végre egy sportember, aki lelkesedé-sével elérte, hogy a leirt játékokat valósággal átélhetjük... Az ember szinte óhajtja, hogy ehhez u pompás munkához nemsokára egy másik társuljon, amely ugyanilyen tökéletességgel adja az olimpiai versenyek történetét 1890-tól napjainkig.
— Ugyanilyen hangnemben ir a többi német lap is, sőt még egy hivatalos közlemény is (amelyet majdnem valamennyi lap átvett) igy ir: • valamennyi kiadvány közül eddig a legjobb munka, amelyet aggodalom nélkül megbízható vezetőként lehet használni: — dr. Mező Ferenc munkája..
Egy pillanatra elborul, dr. Mező Ferenc homlok3, amikor ezzel fejezi be a beszélgetést:
— Talán nem kell nekem itt részleteznem, mi az oka annak, hogy kétszeresen hálás vagyok a németeknek elismerésükért...
I i
i
Az intervjunak vége. I)r. Mező Ferenc arcán újra megjelenik a meleg mosoly. A szellem magyar világbajnoka újra nem több, mint kedves jóbarát, budapesti gimnáziumi tanár, akinek Kanizsa felé dobóg a szive, egy egész világon ismerős név, amely itthon l>eállt közénk az alfabétába, 00-iknak 102 közé, kanizsainak a kanizsaiak közé, mert az ö boldogsága nem: fölöttünk állni, hanem: — a világhírnév ormán is közöttünk és velünk maradni.
ÉlénK nyugati, később északnyugati szél, gyorsan változó felhőzet, több helyen, kivált az ország északi felében záporeső, a hő nem emelkedik, sőt a maga sabb hegyeken csökken.
■=> Takarók, szőnyegek, bútorszövetek nagy választékban Slnger Divatáru-házban.
Kitisztult a nagykanizsai bontár-dzsnngel
Azpk között a városok között, a melyek a jogosulatlan iparűzéssel szemben felvették a kiméte\'en harcot, első helyen áll Nagykanhsa, a melyet különösen frint a kontárkérdés, hiszen piacát vesztvén, szinte teljesen a városra, annak szük fogyasztókörére van utalva. Csak természetes, hogy a legális iparosság a maga kis kenyerének védelmére a legmesszebbmenő intézkedéseket tette, különösen, amikor még Budapestről Ls egyre gyakrabban jön a közteherviselés alól kibújó konkur-rencia. Minden szakosztály szigorúan őrködik, hogy jogosulatíh». iparűzés ne történhessen a Trianon által legsúlyosabban sújtott Nagykanizsáéi. Voltak o\'yan esetek is, hogy több mint 20 év óta, segédekkel dolgozó jogosulatlan iparüzőket lepleztek le Nagykanizsán. Az Ipartestület a jogosulatlan iparüzök felkutatására külön ellenőrt alkalmazott. Ennek az együttes frontnak volt köszönhető, hogy etéren hatal-
mas eredményről számolhat be a nagykanizsai iparosság az elmúlt esztendőről. Több mint 600 kontár és egyéb ipari kihágás! ügy került 1935-ben a városi rendőri büntetőbíróság elé. Csak Maray Géza ellenőr több mint 800 esetet terjesztett a hatóság elé. Olyan eredmény ez, amit egyetlen vidéki város sem tud felmutatni. A kontár-üldözés eredménye, hogy kb. 270 uj iparengedélyt kértek az elmúlt esztendőben.
Enn-k az erőteljes munkának köszönhető, hogy Nagykanizsán a jogosulatlan iparüzök dzsungelje alaposan kitisztult és ma már csak szórványosan találunk kontárokat, jogosulatlan iparüzőket, mert az ellenőr állandóan munkában van és utcáról-utcára járva ellenőrzi az Iparüzőket.
1936-ban az eddiginél ls fokozot-ban folyik a harc a kicsi derab kenyér \'biztosításáért.
Közel 2000 kihágásban ítélkezett
mult évben a nagykanizsai városi rendőri büntetőbíróság
került a kihágási biró6ág elé az
A nagykanizsai városi rendőri büntetőbíróság elmúlt esztendeje nagyon mozgalmas volt. A kontár ügyek és más iparügyek tetemesen megnagyobbították ügykörét. Az egyéb többi kihágási esetek száma is növekedett. Összesen 1830 ügy
Legjobb tpinőségü siffonok
80,90,140,180 cm. szélességben.
Kis végek maradék árban. Kelengyére és bármely célra nagyon alkalmasak.
Báli ruhaanyagokból dús választék.
Slnger Divatáruhoz.
előző esztendő 1491 ügyével szem-ben.Közegészségügyi kihágás 53 me-zörendőri 196, mértékügyi 189, piaci szabályrendelet ellen 46, sütőipari 37, tejhamisltási 82, tei\'-ményhamisitás 8; vízvezetéki szabályrendelet elleni kihágás 6, ut-rendőrl kihágás mindössze 2, záróra túllépés 7, közmunkamegtaga-dás 42, legeltetési szabályrendelet elleni kihágás 72, állategészségügyi kihágás 66, elemi iskolai mulasztás 163, erdei kihágás 197, épitésl szabályrendelet elleni kihágás 18, hely pénzkezelési szabályrendeletbe ütköző ügyek 31, hirdetési szabályrendelet elleni kihágás 8, házalás! szabályrendelet elleni kihágás 12, ipari ügyek 450 (rekord !), iparos-tanonciskola! ügyek 24, jövedéki kihágás 4, köztisztasági elleni vétség 13 volt. |
összesen 947 Ítéletet, 524 büntető parancsot hoztak ezekben az ügyekben. A városi rendőri büntetőbíróság és árvaszék közös apparátusa mellett valóban elismerésreméltó telje, sltmény azok előtt, akik tudják, mennyi munkával jár minden egyes eset, nem is szólva az iparügyekről, ahol néha a feljelentés után n b4ao nyitást /ki kell egészíteni, ujabb kihallgatásokat foganatosítani és ismételt tárgyalásokat tartani. !
Maradék kötött áruk
január hó 7-től - január hó 12-ig
Szomolányi áruházban
1936. jsnuár 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Csak az lehet törzsfftnök Abessziniában,
akinek jajszó nélktll lehet szijat hasitani a hátóból
A Zalai Közlöny munkatársának helyszíni tapasztalataiból
Az európai ember legnagyobb és legkér telhetetlenebb ellensége Afrikában a szinte helységenként változó hőmérséklet.
Amig Massauaban a hőguta környékezi az embert és a nagy forróság miatj, a nappali órák 60 60 ío kos atmoszférájában képtelen kilépni a ventillátorokkal hüsitett levegőjű szobából, addig a tengerparttól alig 70 kilométernyire fekvő iGhlnda Hamasicben már jótékony szolgálatot tesz a felöltő. Az idegen az első településnél észlelt hösülg-iyedésnéi gyorsan kiegészíti meleg ruhával garderóbját, ellátja karavánját állatbőrökből készült bundákkal és csak ugy folytatja útját tovább a sejtelmes Afrika ismeretlen belseje felé. Az óvatos európai ugyanis ugy véli, hogy a tenger* parttói távolodva, a hősüllyedés • tovább fokozódik majd. Mily nagy azután a meglepetése a jóhiszemű külföldinek, amikor párnapos ut után a hőmérő higanya ismét váratlanul felszökik ós újból 40-50 fok .körül jelzi a meleget. ( t ^
A trópusi vihar
.^z Afrikában barangoló idegen, aki éppen talán egy tipikus afrikai jóidóben lépett a titokzatos világrész .földjére, mindenre eí van kéi szülve, csak arra nem, hogy a hőmérséklet szeszélyes változásain ki-vüí, az időjárás még más meglepetést is tartogat számára. A&ikai tar tózkodásom hetedik napján, Asma-rában kaptam váratlanul az első esőt. Egyetlen /szemernyi felhő »era volt látható a Ükkadtkék égen, senki sem mert volna arra gondol* ni, hogy pár pillanat múlva irtózatos mennydörgés és villámlás -közcpette-olyan záporeső zudui az ■olasz Eritrea fővárosára, mintha el •akarná sodorni a föld színéről a imisztikus és őrökké\'rejtelmes Afrikaiak ezt-6 jámbor települését. A trópusi vihar legtöbbször 2-3 óra hosszat szokott tartani és bizony érzékeny károkat okoz a karavánod állatállományaiban, málháiban, sőt sok esetben még az emberekben is.
Kétórás, S fogásos ebéd: -12 pengő
Jgurópai embernek lehetetlen megszokni az itteni ételeket. AJmig az elinduláskor beszerzett csokoládé és kétszersült-készlet tart, addig egész rózsás élete van az idegennek Afrikában. Banán, ananászeper és kávé van bőven, ez pompásan ki-egósziti az ember ebéd és vacsora-; menüjét. Melegebb helyéken a tat marindáié és az afrikai sör .a hálás •üditő-iiala az európainak, aki a nagy hőség miatt legtöbbször elfelejti még azt ls, hogy aznap talán "egy falat sem volt a szájában. Ajni-kor az ember szeme már kopog az éhségtől és a gyomor kiszáradt1 gépezete artikulátlan hangok kíséretében követeli a zsirozáfit, akkor az ember nagy lelkitusa után végre rászánja magát, hogy befér cgy vendéglőbe és alaposan megebédezik. A vendéglős a belépés pülanatában meglátja az emltfren, hogy idegen ós jó abesszin szokások szerint, igyekszik minden igényét és kívánságát kielégíteni. A nagy vendégszeretetnek és figyelmességnek azután anyagilag na--igyon érzékeny vége van. Három fo-
ds ebédet ettem és a k£t óra hosszat tartó felszolgálással, valamint a teríték és bélyegllletekkel együtt a menüért 31 lirát fizettem) ki, ami magyar pénzben megfelel 12 pengőnek. Ez az összeg példája az Afrikában uralkodó elképesztő drágaságnak.
Ahol tányérból Isznak feketekávét
Miből áll egy 31 lirás menü Afrikában ? Először is mlnesztrából, ami afrikai elképzelés Szerint valami Icvej-féle akar lenni, de az európai ember képtelen lenyelni bt\'lőle még egy kanállal is. Sürü, kifőtt tészta, kelkáposzta-levél és valami orrcsavaró szagot előidéző gyökér van felhigitva paprikás vízzel. Ilyen összetételű »leves« után faszénen sült hust tálalnak fel, köret nélkül. Köretet és savanyut külön kell rendelni - és természetesen fizetni ls. Az egész ebédből a legtöbbet ér a harmadik fogás, a csodás zamatu és felejthetetlen illatú feketekávé. Ezzel nem spórol-
nak húsába. Jellemző az ittlakók sötét felfogására, bogy például a ga\'.la-törzs főnökének a hátából, amikor népe megválasztja vezérül, egy husz oenti hosszú és két oenti-méter széles börsávot hasítanak ki és ha ezt a barbár műtétet minden jajszó nélkül tudja kiállani, csak akkor ismerik el törzsfőnöknek. Olyan emberre van ugyanis szükségük, aki bátorságát és. testének szívósságát népének ily módon már előzőleg bebizonyította.
Az afrikai bennszülött az idegennek ugy köszön, hogy laborul előtte. kezeivel átkarolja két lábát és homlokával megérinti annak cipőjét. Igy üdvözli a bennszülött azt is, akitől munkát kap és ily módon fejezi ki tiszteletét az Abuaana (főpap) előtt, ha az átlépi hajlékának küszöbét.
A fekete ünnepek
Abcssziniában rengeteg ünnep van, melyekjt mindig párnapos szigorú bőit vezet be. Ezek közül a legnagyobb a gasszika (húsvét),
Egy bájos áron nő mindent elérhet, amit
csak akar
bájos, mikor t**n olyan ogysaorUo* lahalaieaa.
Szabály: Esténként mossa aicát a LETON-izappan kférnszerO habjával. E gyengéden ható kiémes hűből hagyja arcén néhány másodpeiclg. Uláni öblítse le bö meleg vluel. majd közvetlenül hideg vízzel Eí az egén I Másnap reggel litu, báisonyosan Ode arc lógja a tükörben mosolyogva üdvözölni.
hogy fájdalom nJlbOt it nyomta. Ionul •Itflalali • lywkszomat a
EOYEDÁRUS1TÁS: TEUTSCH GUSZTÁV drogéria Nagykínlzsa, Fő-ut.
rolnak Afrikában, ebédhez egy fél litert adnak belőle. Érdekes, hogy nem csészében, hanem mélytányérban tálalják fel a feketét, ép^ pen ugy, mint minálunk a levest. A teritékért az afrikai vendéglökben tiz lírát, több mint három pengőt keli fizetni, amihez még külön bélyegilleték is jön. ,
Szijjat hasítanak a törzsfőnök hátából
Afrikában nagyon becsülik azokat a bennszülötteket, akiknek testét nagy sebhelyek tarkítják. Nem ritka látvány Afrikában, hogy a bennszülött késsel cifra díszeket vagdal karjának, vagy a mellkasá-
melynek ünnepe előtt már hat héttel nem eszik másf a bennszülött, mint csak gyümölcsöt. A maszka! (keresztelés) ünnepe előtt két napig egyáltalában nem vesz magához táplálékot az ittlakó, ez idó alatt még folyadékot sem szabad a szájához engedni. Abessziniában nincs egyetlen olyan ember sem, aki a vallás által előirt szigorú böjtöket be ne tartaná. | .
A keletafrikai népek vallásának a hivatalos nyelve a geéz, mely rokonságban van a délarabok nyelvével. Érdekes, hogy az afrikai templomokban nincsen oi^ona, hanem az istentiszteletek alatti éneke*
Beszerezhető wakoiletekben, 90 Iliiéiért Főiaktái: HUNNIA gyógysiertái. Budapest, VII., Erzsébat-körut J6. szám.
ket csengők és állatbőrrel bevont dobok hangjai kisérik.
800 kilométeres vonalon áll a harc
Az asmarai olasz főhadiszállás egyik tisztje kiszámította, hogy a harcvonal hossza légvonalban pontosan 610 kilométer, de ha figye-lembe vesszük a hegységeket és a ma gaslatokát, akkor a harcvonal "hosz\' szusága meghaladja a 800 kilométert is. i
Az olasz csapatok eddig a járhatóbb vidékeken meneteltek előre. Az északi hadszintéren küzdő hadosztályok előtt most Abesszínia legnehezebb, lápos, mocsaras vidékének meghódítása áll, melynek hosz-sza mintegy 200 kilométer. Ezen a vidéken még a bennszülötteknek is nagy ellensége a malária és a csecsebogarak s igy az olaszok csak alapos felkészültséggel indulhatnak neki a paradicsomi földrésze eme ismeretlen és sok veszélyt méhében rejtegető vidékének. |
Három hónap alatt, az abesszineknek minden ellenállása nélkiitf, aránylag elég kedvező terepü északi harctéren mintegy 200 kilométeres sávot foglaltak el csak az olaszok. Nagy kérdés, hogy n lápqá, mocsaras vidékeri, ha a bennszülöttcsorda megkezdi az ellenállást, vaj-, jon mennyi idő alatt tud zöldágra vergődni az olasz hadsereg ?... i Hermann József
-vászon minden
kelengye díszei
(fíftfe-ke/engye minden házi-^^ asszony büszkesége !
«
ZALAI ItOŰELÖMV
W30 [wufr Íj,
la:
NTE-bál
Nagykanizsa város egész társadalmát megmozgatta az NTE ma esti 70 éves jubiláris táncestélye. Másról sem hallani városszerte, mint az NTE mai báljáról, ahol találkozót ad egymásnak a város szine-java. A műsor szigorúim pontosan 9 ói\'akor kezdődik, igy ez uton is felkérjük a nagyérdemű kö zönséget, hogy í) órára helyeiket foglalják el. A műsor ejjy óra hosz-szat tart.
Kitűnő hangulatról Arvai Tigris Jancsi cigányzenekara és Pasqua-letti jazz-zenekara gondoskodik.
Az Irodalmi és művészeti Kör hírei
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kór csütörtökön elnöki tanácsülést tartott. A meghívott tagok első csoportjának meghívását az elnökség elhatározta, a meghívások a napokban szétmennek.
Az abesszin bábom filmje és a hozzá kapcsolódó előadón, melyet nr olasz követséggel egyetértésben dr. Szekeres László (kanizsai piarista diák volt) fog tartani <az olasz-abesszin konfliktus világpolitikai hát-tere. elmen — az Irodalmi Kör rendezésében egy hétköznap est" Nagykanizsán is a közönség elé kerül. -
Dr Eöttcvényi Olivér, a Magyar Külügyi Társaság ü. v. alelnöke elfogadta az Irodalmi Kör meghívását egy Nagykanizsán februárban rendezendő Külügyi-estre.
l)eák Ferenc halálának 00 éves évfordulója január 28-án van. Ezalka-lomból, január 20-án Thewrewk Pal-laghy Attila miniszteri titkár, egyetemi magántanár tart előadást az Irodákra és Művészeti Kör liceális műsorán.
Révay József holnapi liceális előadása
eseménye lesz a Kör idei liceális programjának. Az illusztris^ iró és nagyszerű tudós «Vértanuk" egyháza, eimen tart előadást vasárnap déluláu 6 órakor a városháza dísztermében. Megnyitót dr. Hegyi Lajos társelnök, zárót Szakáll Gyula dlszulnök mond. Énekel Nagy Vince .társelnök vezetésével a gimnázium énekkara. Belépődíj nincs, önkéntes adományokat Kér a rendezőség.
A Szerdal Társaság
január 15-iki vita-ülésén Harbarits Lajos főtitkár lesz az előadó. Témája: — hogyan születik a, vers? Ihlet és kötött téma-— Ady és a korcsma — Forma és lényeg. A vita általában kiterjedhet a modern versírás kérdéseire. 1
Naptár: Január 12. vasárnap. Rom. kat. S*. család. Protestáns Ernő. Izr. Teb. hó 17. — Január 13 Hélfó. Horn. kat. Veronika. Protestáns Vidor. Izr. Teb. hó 18.
Gyógyszertári éjjeli s»olgálat e bö 1-től a Merkly-Belus gyógyszertár Főút 12. és a kiskanlzsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva röggel 6 órától est* A óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedde-n egész nap nőknek).
az év folyamán felgyülemlett egyes (maradék) pár cipők árusítását
kirakataink hirdetik.
Olcsóságunkat
Megkérjük, hogy fáradjon be hozzánk, hogy meggyőződhessen olcsó árainkról.
Leltári árusításunk a soproni kereskedelmi és Iparkamara 3190—1933. számú rendelete alapján
13—253-ig1 tart.
Horthy Mlklóa-ut 1.
„Teljes tudatában vagyok a tisztes vidéki sajtó ^jelentőségének és kflzvéiemény-tornUA erejének"
A Vidéki Napilapok Szindikátusának tisztelgő küldöttsége dr. Mikecz Ödön eaitófőnőlwél
Az elmúlt napokban a Vidéki Napilapok Szindikátusának Nép\'s küldöttsége tisztelgett dr/ Mikecz Ödön miniszteri osztályfőnöknél, a miniszterelnökségi sajtóosztály uj vezetőjénél, hogy hivatalba lépése alkalmából üdvözölje. Az uj sajtófőnök dr. Rákóczi Imre min. tanácsos, a sajtóosztály helyetus vezetője és vitéz Kolosváry Borcsa Mihály min. osztály tanácsos társaságában a legszívélyesebb módon fogadta a küldöttséget, amelynek vezetője, Lékay-Llngauer Albin főszerkesztő, a Szindikátus elnöke ki* fejtette, hogy a Vidéki Napilapok Szindikátusában tömörült nagy vidéki lapok teljes bizalommal és szeretettel fordulnak az uj sajtófőnök felé s megértő jóindulatot, támogatást kérnek- ahhoz a munkához, a melyé* a Szindikátus végez n vidéki elit-sajtó gazdasági megerősítésének érdekében.
Dr. Mikecz ödön sajtófőnök válaszában me\'eg rokonszenvvel nyilatkozott a vidéki sajtóról, melynek közérdekű kulturális, nemzeti és szociális működését igen jól ismeri, hiszen éveken keresztül egyik legnagyobb vármegyénk főispánja volt Hangsúlyozta, hogy a legkomolyabb segiteniakarslssal karolja majd fel az érdemes vidéki újságok ügyeit
annál is lpkál?b, mert Gömbös miniszterelnök programjában/a kulturális decentralizáció megoldása is szerepel és ebből ^jként következik, hogy a nivós is felkészült vidéki lapoknak jelentékeny szerepe van a vidék közéletében. Teljestudatában vagyok mondotta többek között - a tisztes vidéki sajtó közvélemény-formáló jelentőségének s biztosíthatom a Vidéki Napilapok Szindikátusát arról, hogy méltányos céljaik elérésénél bennem mindenkor megértő barátként segítőtársra számithatnak.
A hivatalos fogadtatás végeztével dr. Mikecz ödön sajtófőnök hosz szasan elbeszélgetett a vidéki sajtó aktuális piobiémáiról a küldöttség tagjaival. ^ >
Ideges embereknek és lelki te-tegeknek az igen enyhén haló, mindig megbízható természetes .Ferenc József keserűvíz — reggel éhgyomorra egy pohárr?l bevéve — rendeB bélmüködést, jó emésztést ét elegendő ótvágyérzetet le pj-emt. Vllághirü orvotok és gyógyintézetek vezetőinek véleménye alapján a Ferenc József viz állandó hasmáiata az agy és a gerincvelő megbetegedéseinél is a legmelegebben ajánlható.
Szoj»b*t
U**<>««»flt 1.
17.45 Szíj) Dénes tároffUózik. — 18.05 Hogyan törtéuik a rádiópanajook vizsgálata és elintézése. (SJUir Jván).
— 18.35 Margittay Margit magyar nótákat énekei, kíséri cigányzene. — 19.30 A könyvillusztrálás. (Buday Gy.).
— 20.10 A bécsi rádióállomás műsorának közvetítése. — 21.40 Hírek, idő-járásjelentés. — 22 A Vajda-Pártos jaiz-zenekar műsora. — 23 Hanglemezek. — 0.05 Hirck.
Umtape* II.
18.05 Hanglemezek. — 18 35 Mezőgazdasági félóra. — 19.05 Erdély a felvilágosodás századában. (Dr. Jauc«ó Elemér). — ÍÜ.35 Táncknuoek. — 20.45 IIirek. — 21 Cigányzene. Bée*.
19.30 Tautenhayn-négyes. — 20.10 Klassstkus és modern muxalka. — 22.10 Werder Pál bariton dal-áriaesljc. — 22.30 Karin szoprán lengyel dalokat és operaáriákat ad elő.
— 23.15 Jazz.
Vasárnap
0.30 Hirck. - 10-11,15 Egyházi ének és szentbeszéd. A szentbeszédet P. BadaUk Bertalan mondja. — 11.15 -1245 Evangélikus Utentiaztplet, — 12.30 Időjelzés, idöjárásjelentés. — 12.30 Budapesti Hangverseny Zenekar.
- 13.40 Világhíradó. (Dr. Mátbé E.).
— 14 Hanglemezek. — 15 Az angóra házinyúl tenyésztése és gyapjnhozama. (Aughl Csaba Geyza). — 15.50 Cl-
1936. év estélyiruha-ujdonságai beérkeztek.
Mielőtt szükségletét fedezi, okvetlenül tekintse meg elkápráztatóan szép és das választékomat
Kirschner Divatáruház, fő-ui i.
|936. jtnuáf 12
HALAI KÖZLÖK*
\' Szezonvégi cipőárusítás szenzációs olcsó árakkal
Január 13-tól 27-ig az „Ideál" cipőáruházban, Fő-ut 12. szám
flányzcne. - 10-30 A magyar puszta büszkesége. (Ur. »«\'«>• ~
pendőrzenekar. — 18.05 Székely Hcr-inlnnról. (Feszty Arpádné). -- 18.35 Uudapcsti Koncert Szalonzenekar. -19.40 Vigjátékelőadás a Stúdióban. «Szuhoy.» Vígjáték 3 felvonásban. Irta zalai Szalay László. Rendező Odry Árpád. — 21.30 Hirek, sporteredmények. — 22 CigányZem\', Sebő Miklós énekel. — 23 Ilniczky László jazz-zenekarának műsora. — 0.05 Hirek.
BndapMl. II.
15 llauglemezek. — 18.35 Ahol még egy darab O-Oroszország él. (Mcgvery Ella), — 19.05 A zajtalan lakás. (Ná-dai Pál). — 19.40 Állástalan Zenészek Sziuifónikus Zenekara. — 21.05 Hirek, sporteredmények.
B**
8.45 A bécsi filharmonikusok és Schumann Erzsébet lemezei. — 9.45 Istentisztelet. — 11.45 Szimfónikusok Hussa szoprán és Gutmann tenorral.
- 12.35-14.20 Szórakoztató zene. — 15.40 NVeingartner: D-moll vonósnégyes. — 17.45 Rádiózenekar. — 20.05 lláromfelvonásos színmű. — .22.30 J-\'alkncr basszus különböző néi>ek cla-lailx\')! énekel. — 23.25 Jazz.
50 éwet a nagykanizsai IpartesiUlet
A nagykanizsai Ipartestület az idén tölti be fennállásának öO-ik esztendc-jét. A jubileumot különböző okoknál fogva nem az idén, hanem a jövő évben ünneplik meg országos ipari, mezőgazdasági és háziipari kiállítással, országos keretek és fényes Jubiláris ünnepségek között. Ekkor lesz Nagykanizsán az országos iparoskongresz-szus is. A nagykanizsai Ipartestület már most készül a jjagy eseményre.
Autókat lopott a becsületrend tisztje
Páris, január 11 A rendőrség letartóztatta Tari rt\'pülóhadnagyot, aki világhírű pilóta és a világháborúban is több kitüntetést szerzett. A letartóztatás oka az, hogy Tari állítólag sorozatos gépkocsilopásokat követett eL A világhírű pilóta vidéken gépkocsikat lopott ís azt ugy átalakitolta, hogy nem lehetett ráismerni. A leleplezés igen kinos feltűnést keltett, annál is inkább, mert a pilóta * becsületrend tisztje.
20 halottja van az angliai viharnak
London, január 11 Anglia felett két nap óta pusztító vihar tombol. A viharnak eddi^ 20 ember esett áldozatul.
Kétemeletes lesz és 280.000 pengőbe kerül a nagykanizsai igazságügyi palota
A nagykanizsai igazságügyi palota uj terve és költségelőirányzata u háború előtti elgondolás alapján készült, a mai körülményekhez alkalmazva és leegyszerűsítve. Végösszege mintegy 300.000 pengő. Lázár Andor igazság-ügyiuiniszter azonban szükségesnek látta ebből a tervezetből több olyan tételt törölni, amit feleslegesnek tartott a mai viszonyokhoz. Ez mintegy
20.000 pengő redukciót jelentett. Így a költségvetési tervezet visszakerüli a város* műszaki hivatalához, ahol a redukciónak megfelelően újból átdolgozzák a költségvetési tervezetet, majd ennek alapján az igazságügyminiszló-rium műszaki osztálya rövid időn belül kiírja a tervpályázatot a kétemeletes nagykauizsai igazságügyi palotára. i
Hanyatt-homlok menekülnek az abesszinek
Cáfolják a béketerveket, csak diplomáciai eszmecserék folynak
London, január 11 Illetékes francia helyről kapott értesülés szerint a Reuter-iroda u következőket jelenti:
Seiu Anglia, sem Franciaország nem foglalkozik uj béketervvel. A diplomáciai eszmecsere tovább folyik, de tárgyalásról szó sincs és valószínűleg nem is lesz a genfi népszövetségi tanácsülés előtt.
Páris, január 11 Bizalmas helyről szerzett értesülés szerint a 18-as bizottság január 20-án összeül Genfben. A Matin szerint a hir célzatos, mert a kö-olaj-ütilom ügyében a tanács mindössze elvi döntést hoz, részletesen nem foglalkozik a kérdéssel.
Németország a tengeren is újra legyverkezik
i - Páris, január 11
A külügyminisztériumban az a hir kelt szárnyra, hogy ha a londoni tengerészeti értekezletet Japán elhagyja, ükkor meghivják Németországot ts Oroszországot. Ez nagy jelentőségű lépes lenne, mert uzt jelenti, hogy a nagyhatalmak elismerik Németország tengerészeti ujrafcgyvorkezését és Oroszországot is ismét tengeri nagyhatalomnak tekintik. . 0
Olasz győzelmek
Asmara, január 11 Asmarától délre a Tenbion fen-sikon az olasz repülök eivs tevékenységet fejtenek ki. A tüzérség meglepte a menetelő abesszin katonákat és Makalletól 20 kilométerre a Gabat és Gena folyók torkolatánál erős tűz alá vették őket. A váratlan tüzérségi tüz nyugati irányba terelte az abasszin csapatotokat, ahol ujabb olasz csapatokkal
találták magukat szemben. Azabasz-szinek erre hanyat-hoinlpk elmenekültek.
Ugyancsak h\'ves harcok folytak a Ivnbien fensikon is. Az abesszinek erős vereséget szenvedtek és a szélrózsa minden irányában elme-* nekültek. A heves harcok után ,az abesszinek mindenütt vereséget szenvedtek ós visszavonultak. Az olasz előrenyomulás több mérföld. Dolo környékén is erős harcok vannak kilátásban, ugy hogy Deszta herceg sürgős megerősítést kért. i
Asmara, január 11
Tembien tartományban tovább folynak a kisebb csapattevékenységek. Január 9-én egész nap tariOtt a kisebb-nagyobb csete-pató a front különböző részein. Az olasz csapalök mindenütt menekülésre késztették az abesszineket.
Tüz a Mendlovlts-posztó-gyarban
Budapest, január 11 Az Andrássy-ut 2- szám alatt levő Mendlovits-féie posztógyárban szombaton hajnalban tüz ütött ki. A tüz gyorsan elharapódzott. A posztó és linóleum égtse olyan átható füstöt engedett, hogy a gázálarcban dolgozó tűzoltók közül többen rosz-szui lettek. A Jöbb órán át tartó megfeszített tűzoltói munka végül is sikerrel járt és sikerült a tüz tovaterjedését ifiegaküdályozni.
— Bútorvásárlás item gondl Teljes beiendezéseket rendkívül előnyős ré*z-leUizetásje, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteín butoráruház, Horthj lfikló»-iit 4.
— (Mikes püspök Madeirába utszik)
A szombathelyi egyházmegye köny-nyes szemekkel vált nr\'g szeretett püspökétől, gróf Mikes Jánostól. A lemondott püspök, tekintettel az egyházmegye nehéz helyzetére, mindössze havi 400 pengő kegydijnl fogad cl a püspöki javadalomból. Utóda, mint Rómából az Osservatore Románé hivatalosan jelenti, Grősz József ar-tosiai címzetes felszentelt püspök, akit a szentatya a szombathelyi egyházmegye apostoli adminisztrátorává nevezett ki. A lemondott Mikes püspök\' Madeira szigetére utazik, ahol felkeresi IV. Karoly király sírjál is, a melyre egy nemzetiszínű aranybetűs szalagos koszorút visz a következő felírással: Mártir királyának — » szombathelyi püspök.
— (A Credo gyűlése)
A nagykanizsai Credo-szervczet január 12-én, vasárnap délelőtt rendes havi gyűlését tartja , 11 órakor P. Czirfusz Viktorin elnöklete alatt. Az elnökség minden kathollkus férfit szívesen lát a .gyülésdCN
— (Munkatársunk előadása a Rádió műsorában)
A rádió igazgatósága most értcsi-tetle fiatal belső munkatársunkat, Gráf Ernőt, hogy egyik előadását február 3-án délelőtt 10.45 perces kezdettel ismét műsorba állította. Az előadás címe: <Furcsaságok a rekordok világából.. r
— (A fp. c.ices plébánia)
közli, Oiogy a Zalai Közlöny tegnapi számában az 1935. év vallási életére vonatkozólag megjelent számadatok nem csak a plébánia-templomra, hanem at összes kanizsai templomokra és kápolnákra vonatkoztak.
— Kitűnő zamata kávé és tea, számos fajtákban „FIUMEI" lerakat Sugár-ut 2.
— (Rotter Lajos előadása)
A világhírű cserkészrepülő, a vitorlázó repülés bajnoka szombaton megérkezett Nagykanizsára. Vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Városi Színházban vetitettképes előadást tart. A megnyitóbeszédet dr. Krátky István polgármester mondja. Az előadásra mindenkit szeretettel meghív az a kisszánni lelkes gárda, amely megakarja Nagykanizsán is honosítani a nemzeti szempontból is nagyfontosságú sportot
= Vasárnap utolsó napi Budai oukrászda. Elfijsgy-
rféfc, kfil&tnban aSadatnah.
ZALAI KÖZLÖNY
1936, január 12.
A rassz* ember
— Egy raiz nö...
Ez alatt tegnap még teli vért értettünk. Ract — lajla. Olyant tehát, aki Iajtófának tökéletes képviselője.
A négus-víccek divatja Idején valami fekete hercegnői gyanít az ember a *rac€» mögött, vagy göndörgyapjas, laposorru szépséget Rasz Széjum, Rasz CassL.i és egyéb etiópiai raszok udvariból.
A nagykanizsai Kaszinóban uj értelmezése született a rasz szónak.
Mező doktor mondta valakinek (aki nem éppen Adonls a kanizsai férfiak között s éppen ezért a nevét elhangoljuk):
— Tudod, hogy le egy rasz ember vagyt
Első pillanatban mindenki egy abesszin viccre gondolt, mert azok bőszürelü divatja alól a Kaszinó sem kivétel. Aztán az érdekelt, érthetően a legkiváncsibb, némi kis mohósággal megkérdezte:
— Miért vagyok én egy raszt
— Mert rassz rádnéznil — vágta rá Mező Náci általános hahota közepette.
_ (-»;
— (A Leányklub teaestje)
mindenkor a jó hangulat, kcllctiíes szórakozás, vidám kedv jegyében zárult. Az idén első farsangi műsoros, teaestjét most vasárnap este tartja a jónevü leányegyesület. A yidám szórakozás, jó műsor és hangulat most is. biztosítva van. A teaest 7 órakor kendik a Missziósházban.
— (A vasárnapi mesedólután)
már előre izgalomban tartja a nagykanizsai gyermekvilágot. De nemcsak a gyermekeknek nyújt, szórakozást, hanem a felnőtteknek is igaz élvezetet szerez a kis csöppségek bájos előadása. A mcsedélután az JzracÜta Jótékony Nőegylet rendezésében vasárnap délután 4 órakor lesz a Kaszinóban. r
=. Ha jót akar: „STÜHMER* cukorkát és csokoládét vegyen iSugár-ut 2.)
— (öreg kereskedelmiek bálja)
A Nagykanizsai Felső Kereskedelmi Iskolát Végzett Tanulók Szövetsége folyó hó 25-én cslo 9 órai kezdettel a Kaszinóban táncestélyt rendez. A hagyományos diákbálon a szokásos műsor helyett ezutiai első" rangú zene gondoskodik a kitűnő hangulatról, ugy hogy mindazoknak, kik ott megjelennek, felejthetetlen élményben lesz részük.
— (Sáskaország leventéi)
nagy táncestélyre készülődnek január 12-én, vasárnap este, u kiskanizsai Levente-otthonban. A kitűnő hangulat, ami sáska leventéink rendezéseit jellemezni szokta, no meg az olcsó és jó étel-ital, mint értesülünk, sok vendéget vonz sáska-országba Nagykanizsáról is.
=■ Vasárnap uftolaó napa Budai oukrásxda. Előjegyzett iegyek délig kiváltan-dók, kdlftmben eladatnak.
A Budapest Sxékeiffifáros ÁsfányvlEÖxeme
egyedárusitást
óhajt létesíteni Nagykanizsa és környékére a
„HARMAT"
ásványviz, valamint az eredeti
„HUNGÁRIA"
gyógyvíz eladására. Rctlektánsok kéretnek elmüket „ HARMAT "- ásTányviifizem,
Budapest, XI., Qcllért-rakpart 1.
Az evangellkus estély
Máskor kezdeni szokta a kanizsai f«rsang</t az Evangélikus Nőegylet es-télyc, az idén átengedte ezt önként, u Katolikus-bálnak. Ez a nemes gesztus nem lesz kárára az Evangélikus-estétynek, sőt mellé állítja az eddiginél is fokozottabban n kanizsai társiula lom egészének szimpátiáját és érdeklődését.
Az estély január 18-án lesz az Iparoskör termeiben. Műsor nem lesz. Lesz ellenben jazz és cigány a tánchoz.
A meghívók szétmentek. Aki tévedésből nem ka]>ott volna és arra igényt tart, szíveskedjék azt dr. Krátky Istvánéval, az Ev. Nőegylet elnökével (telefon 118.) közölni.
— (Az Izr. Jótékony ós Kulturális Leányegylet)
Január 19-én, vasárnap délután fél 6 órai kezdettel műsoros pikniket tart. Közreműködnek: Abramovits Olga, Hvrzfcld Bözsi, Sándor Lenke, Székely Magda és Falus Endre. A műsornak, mely., kizárólag magánszámokból áll, egyes számai kellemes meglej>ctésként fognak hatni a közönségre. Műsor után tánc, cigány és büffé állanak szórakoztatásként a közönség rendelkezésére.
— (Januári oserebogarak)
A téli tavasz most már nem csak a virágokat ejti tévedésbe, hanem a cserebogarakat is. Ezek a haszontalan tavaszi hírnökök április-májusban szoktak megjelenni. Ma — január 11-én — a kanizsai Novák-majorban kibújtak a földből és teljesen kifejlődve, virgoncan és életre felkészülten röpködni kezdtek. Egy jíéldányt a szerkesztőségben is\\ bemutattak.
— Egyes pár cipőket renfifcivüll olcsó árban árusítja uz .Ideál"\' cipőáruház, Fő-ut 12. szám.
— (Testvérek egymásközt)
Szombat délben a pacsai csendőrök behozták a nagykanizsai kir. ügyészségre Lakatos Viktor pacsai lakost, lakatos fivérének hegyi pincéje kigyulladt és leégett. A csendőri nyomozás azt valószínűsíti, hogy Lakatos Viktor gyújtotta fel bosszúból a fivére pincéjét, ezért beszállították u kanizsai ügyészségre. Dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró szombaton délután haligalja ki és dönt további sorsa felöl. >
— B«lfíldi és angol férfiruha szövetek kiváló minőségekben Slnger Divat-áruházban.
— Kendőzöaxerok nélkül,
bársonyosan friss lehet az arcbőrei Kezdje el arcát alábbi módon kezelni. Esténként mossa Leton szappan krém-szerű habjával. Kapható mindenütt. Főraktár: Hunnia gyógyszertár, Budapest, VII., Erzsébct-kórut 50.
Még Imx hideg idői most vegyen hócipőt leszállított árban az „Ideál" cipőáruházban, Fő-ut 12. sz.
Kéas női és gyermekkabátok, szőrmék már erősen mérsékelt árban Sln-gor Divatáruházban.
A kereskedelmi miniszter berlini utja
Budapest, január 11 Winckler István kereskedelemügyi miniszter szombat délelőtt hosszan tárgyalt Gömbös Gyula miniszterelnökkel. Távozásakor kijelentette, hogy vasárnap délben ula4k Berllnbu a" magyar-német gazdasági ..tárgyalásokra. Ezek a tárgyalások több napig tarla-nak és felölelik a magyar—német áru és pénzforgalom egész anyagát.
Ha s/.ép csemegeszőlőt és jó bort akar termelni, ugy ültessen Herr-féle szőlőoltványt. (3922) Herr L. Bókáaraeoyer.
Megnyílt a föld, 200 ember meghalt
Ncwyork, január 11 Bogotából érkező jelentés szerint a környéken megmozdult a főid és súlyos károkat okozott. Az egyik falu közepén megnyílt a föld ós a hirtelen keletkezett szakadékba több mint 200 emter élve belezuhant.
Tovább tart a földcsuszamlás Budán
Budapest, január 11 A Várheg}- oldalán szombaton délben helyszíni szemlél tartoltak. Megállapították, hogy tegnap óta súlyosbodott a helyzet. A földcsuszamlás ugyanis tovább tart, már hat ház alatt indult meg a talaj az Attila-utcában a Ixjvass-uton. Ha a legsürgősebb intézkedés nem javít a helyzeten, akkor egyes házakból ki kell lakoltatni a lakókat.
Grácban beomlott egy laktanya
Grác, január 11 Grácban szombaton reggel 9 órakor beomlott a Lazarek-lakta-nya teteje. A gerendák átszakította^ három emeletet ós súlyos pusztítást vittek végbe a berendezésekben. Al romok alatt eddig 5 halottat találtak, de azt hiszik, hogy még növekedik az áldozatok száma. Szerencse volt, hogy a katonák szabadtéri gyakorlaton voltak a szerencsétlenség idején, különben borzalmas tömegszerencsétlenség történt volna.
hálók, ebédlők, uritzobák,
kombinált berendezések
Budapest, VIII. Baross-u. 21. Na0y válaaxték. 3612
KedvtiS réaxlatf Ixetéei-o I
A megtévedt rendőr bflnpere
Budapest, január 11 A büntetőtörvényszék szombaton kezdte tárgyalni Berecz Jánosrend-őrtörzsőrinester bünügyének ügyét, akit hatrendbeli lopással vádol az ügyészség. Szolgálata idején éjszakai ellenőrző utja alatt felnyitott-\' több üzletet, ahonnét különböző árukat hordott el. ítélet lapzártáig* ínég nincs. |
Ma szombaton éa holnap vasárnap
disznótoros vacsora
a Magyar Király vendéglőben. Szíves pártfogást kér
özv. Outtmann Manóné.
mmm
Gyümölcstermelők figyelmébe!
A A gytlmölesvédetml előadássorozat kfKlílxn vasárnap, január 12-én Kcltinft Ferenc polg. isk. tanár, oki. gazda tart előadást. Az előadás n Itozgonyl-utrai elemi Iskola földszint 3. szánni tantermiben lesz, délután 4 órai kezdettel. Belépődíj ninea.
Toraénylíjide
Irányzat: barliágos, Jorg.: k/lirptt. lm II...V 77-e. Ih 05- 18 35. 78 « 1820—18*50, 79-e» 18-35-18 65, 80-ai 1860-1880 dunánl. 77-* 17-90-1800. 78-as 1806—1815, 71) e. 1820-18 30, 80-aa 18 35-18 45. - Ro>. pestvidéki 16-05 16-15. mis 16-15-16 25. Zab u| kOtép 1745—17 55. — Tengeri u| llsiánlull ab bpest 14 60 14 70
Kiadja a laptslajdono. Közgazdasági Rt. O.lenberg Nyomda és Délzalal l.apktadO Vállalata Nagykanizsán. P.lelft. kiadó i Zalai Károly. Iateruiban lelelon: Nakvfcanlisa 78. aiám
- (IMyeiüO\'tljltt találkozó).) srcr-dán délulán 6-tól 8-lg . Pannoni, hátsó kistermében.
ÉRTESÍTÉS.
A ffagykatüisal Segélyegylet Siö-yetkeiet (Alapíttatott 1862.) 1036. január 1-én nyitotta meg
75-ik évlársulatát.
A könyvecskékre hetenklot legalább 1 pengő fizetendő.
Kölcsönöket adunk kezességre, Jelzálogra, vagy értékpapírra. A tartozás h ti vagy havi befizetésekkel törleszthetö.
ÜJ könyvecskék a szövetkezet helyiségében mindenj.or kaphatók. >
fiioykaolzia! Sejíiyegylel SzDvelkezet
Csengery-ut 7. (Dr. Rapoch-ház).
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
102/1936. sz.
Hirdetmény.
A város tulajdonát képező 1 drb. Friedrich Ehrbar gyártmányt! zongorát f. hó 13. napján d. e. 10 órakor a városi zeneiskolában tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladom.
Nagykanizsán, 1936. január hó 11-én.
ui Polgármester..
^ 1986. január 12.
ZALAI KÖZLÖNY
MODERN
LAKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
APBÚHIBDETÉSEK
.0 Hóig 40 fillér. minden lovábbl »
Hegedűi, tokkal, vonóval, négynegyedest, Jó állapotban keresek olcsón megvételre. Rozgonylu. 19.
Margit VUrdtt, Csengery-ut 19. Nyitva >ste 7-lg. Tyukszemvágás.
------- Jegyei \' ""
Omke-ban, Kaosz-nál.
reggel 6 tói esi Kedvezményes
jegyek az Iparoskörben.
4487
Frakk-Ingek rendkívül olosón kaphatók Kaulmann Manónál, Erisébet-tér 1. Telefon 222.
Sa|át termésű kerecsenyl elBŐrendü asz-tall fehér rizling és édeskés siller (vörös) bor literenként P —60 ért kapható Csengery-ut 19. 4487
TOacifáJál legolcsóbban Eötvös-tér 31. szerezheti be, Szállngernél. 12
■érolaáak, esetleg vásárolnánk
használt, Jó- és üzemképes állapotban lévó hatos vagy nyolcias lokomobllt. Herkules Téglagyár Rt Nsgykaniisa. 57
Pogányvárl uradalmi fajboraim kimérését már I
------ . liter- mennyiségben megkezdtem. Pogányvárl vegyes 40 fiit. Pogányvár! édeskésrizling SO fill. fogyasztási adóval. — Qross Károly föld-\'rtokoi Batthyány-utca. 26.
Szépen kifestett egyszobás udvsri lakás uonnal hl.dó, Kossuth-tér 3. 99
Német siármszáiu özvegy tiáxvoaatő-■•i invahelyettes, társalkodónő állást keres. Minden házimunkát szívesen vállal. SupWné Balatonalmádi Erzsébet királynéul 63 \'92
Használt Iráaontalt, székekkel, megvételre keresünk. Ajánlatokat .Bútor* Jeligére a kiadóba kérünk. 129
Posztócipők, gyermek lakk- és fehér-cipők, valamint egyéb bazárcikkek legolcsóbban Horthy Mlklós-ut 15. Ugyanott egy üzletberendezés, darabszim ls, eladó.
Nógyaxobáa fürdőszobás lakás májusra kiadó Szemere u 4/b. 53
Alig használt simoklng, frakk-öltönv és fekete télikabát eladó Magyar-u. 7. 33
Hasinál! ruhát veszek és eladok, hívásra házhoz megyek. Márkus, Királyutca 31. 117
Vasnak használt, kékllös, sósborszeszes és sidolos üvegeket. Bíró, Zárda-c. 3.
113
Jókarban levő 4 üléses, féderes koosl megvételre kerestetik. Bővebbet Golenszkv divatüzlet. 115
Bejárónő felvétetik József főhercegül 24. 110
Egy ebédlő- és több Jókarban levő bútor oladá. Cim a kiadóhivatalban. 105
QyAr-u. 53. számú ház aladó. Bővebbet ugyanott. 108
54 éves, özvegy Iparos nősülne oly nővel, kinek pár száz pengöle van. Levelet . Iparos" jeligére Király u. 33, trafik. 93
BsnxInkutvsistA, garmclávíl, felvétetik, Kelemen Rezsó cégnél. 126
il0k és nyugdijasok ré szére 6\'/2X10\'/i nagyságban arcképes Igazolvány-fényképek méltányos árban készülnek Hálás* műtermiben, Horthy Mlk-
lós-ut 11, földszint Telefon 356.
Február l-re 2 szobás url lakás kiadó. Cim: Halász műterem. 122
Jó gópósx-kováoa kerestetik urada-lomba, konvencióra. Jelentkesnl lehet Sípos Andor üzletében. 119
Sausbáaac- és varrótanfolyamra felveszünk növendékeket. Pallos Nővérek, Er-ssébet-tér 18. 118
Tolltlsntltás modern gépekkel, a Rózsagyárban legolcsóbban. Oyüjtőtelep: Klrályu. 32.
Bútorozott szoba, fürdőszobával, kiadó, Rozgonyi-u. 8.. emelet. 120
Korona-szálló részére karosak 40 éven felüli, németül beszélő nőt. 125
Állandóan friss orth. kóser vlratil és mindennemű husáru a legolcsóbb áron kapható Wortmann élelmiszer-üzletben. Erzsébet-tér 15. 124
KUlönbejáratu bútorozott szoba „(a Cent-rál-szállóval szemben) kladá. Ozv. Beck Béláné, Erzsébet-tér 1. 127
EMLÉKJEZTETŐ
Január II.
NTE 70 éves jubiláris ünnepségeit megnyitó műsoros tánoestély *z Iparoskörben. Január 12.
Az Oltáregyesület műsoros teája 5 órakor a fehérteremben. Liccális 6 ómkor a városházán (dr. Révay József iró).
Izr. Nőegylet mesedélutánja a Kaszinóban 4 órakor. Vitorlázó-repülő előadás délelőtt fél 11-kof- a Színházban. A Leányklub teája 7 órakor a Misz>-sziósházban.
Levente-bál K^skanizsán.
Január 15.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 óra. kor a zeneiskolában (Barbarits L.). Január 18.
Evangélikus estély. A ZTE futballszakosztályának táncteája a Legényegyletben. , Január 19.
Liceális fi órakor a városházán (Kelemen Ferenc). Izr. Leányegylet műsoros zsurja a Kaszinóban 5 órakor. Január 23.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 órakor a zeneiskolában (Drávai Lajos). Január 25.
Felsőkereskedelmit végzettek tánc-estélye a Kaszinóban. Január 26.
Liceális maUné fél 12 órakor a zeneiskolában.
Alarcos-koszorucska az Iparoskórben Január 29.
Növendékhangverseny zeneiskolában.
Fftbruár 1.
Iparosbál («Babatündér.).
Február 2.
Gimnazista cserkész-előadás az inté zet tornatermében fél 6-kor. 6 órakor tea-est a Missziósházban K. Nagy—Altay: Kis hercegnő c színmüve a Kiskanizsai Olvasókör ben. Pabraár 5.
A Szerdai Társaság rita-ülóso 6 óra kor a zeneiskolában (Nagy Vince)
6 órakor a
Erzsébet királyné jzúlló
Budapest, IV., Egyetam-utoa S.
(• B.r.ár.. h«*|>oittjébaMj
100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Központi fűtés. Az étterem és kávéházban minden este szalonzene. Az Erzsébet-pincében egypinoér-rsndezer I SSenO 1 I pmmgö 80 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Városi MÍ/zgó.
Magyar világsiker!
1936. év Január 8-tól 12-lg
Budapesttel egyidöben!
Iib
Romantika
Szaralem a
Budai cukrászda
Főszereplők: Perci I Zita, Somlsy Arlhur, Dobos Ani.le, Kabos Óy„ Oordon Zita, Oózon Oyula, l\'erényl László A klefáuHt mOaor kölőn élmény I
Dnnilno hnlnépalr Előadások kézdoto hétköznapokon 5, 7 6a nCUUDB UciyaidK. 9 órakor - Va«árnap 3, 5, 1 és !l órakor.
I»36 fjiigb 12
Nép Mozgó. 1936. január 11-én és 12-én!
Sherlock Holmes leghíresebb detektív bravúrjait sokszorosan felülmúlja Charlia Chan, a sárga detektlvklrály
A kinai papagái
oimQ lélekzetfojtóan Izgalma bOnOgyl filmben.
Főszerepben: Warner Otand, a terde szemű. REMEK KISÉRA MŰSORI Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Csak 20, 40, 60 fill«raa helyárakkal I
ir Albert ugy a maga, mint az egész rokonság nevében bánatos szívvel tudatja, hogy imádott felesége, a legjobb és leghűségesebb hitves és rokon
FlÉGliliaGker JMfi
ulil. Welaa ni,In*
7] éves koriban, boldog házasságának «-lk évébon f. hú 11 én elhunyt.
Temetése I. IkS 13-án, hétfőn d. u. •M érakor test az Izr. temető halol-taa-házából.
Wllsa Ilii, Székesfehérvár Wales Ráza
Nagykanizsa, 1936. |snuár ll-én. Nyagsdjék békében I
Köszönetnyilvánítás.
A gimnázium Igazgatóiénak, Tanári karának, VII. osztályának íj Hiúságának, valamint a Vasutas kartár-saknak. mindazon lóbarátatnlmsk és ismerőseinknek akik felejtheteüen
KaroalkAnk
ejhuayta alkalmával, mély gyászunkban Jóleső részvétükkel és a temetésen való megjelenésükkel, vagy bármi mát módon fájdalmunkat enyhítették, ezúton Is hálás köszönetet mondunk.
A nagykanizsai kir. lárSsbltőság.
5036/1936. 1. szám.
Hirdetmény.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság közhírré leszi, hogy az állilólsg elveszett kővetkező kettO dsrab okirat:
1. A Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalst Takarékpénztár Rt. nagykanizsai bej. cég által özv. Qut-neuer Ferencné szül. Takács Katalin bagolaeánci lakos nevén szóló 8415. szím alatt 1935. Julin 13-án 300 a. P-Tíi kiállított takarékpénztári be-télkönvv ;
2. Az Angol-Magyar Bank Rl. nagykanizsai fiókja nagykanizsai bej. cég által őzv. Outneuer Ferencné szül. Takács Katalin b.igolasáncl lakos nevére szóló 236593. sz. alalt 1935. november 5-én 100 a P-ről kiállítóit takarékpénztári belétkönyv megsemmisítése Iránt az eljárást özv. Outneuer Ferencné szül. Takács Katalin bagolaaánci lakos kérelmére folyamatba telte. Ennélfogva felhívja azemllte\'t okiratok birtokosit, hogy a Jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását kővető naptól számitolt egy év alalt az okiratokat a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a bíróság ast a Jelzett határidő lelelte tun a folyamodó ujtbb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani.
Nagykanizsa, 1986. .Január 3.
Dr. Palss Dénes s. k.
klr. lb. ehillk.
A kiadmány hiteléül: Schelfer, kezeli.
II
III
a magyar igazság I
^ 1
A Provincia pengőszelvénnyel kényelmesen, minden utánjárás és alkudozás nélkül rengeteget takarékoskodhat Budapesten.
A Provincia pengőszelvényeket, amelyeket ön itthon kedvezményesen vásárol, teljes névértékű készpénzként fogadják el a legkitűnőbb, legnépszerűbb fővárosi szinházak, kabarék, mulatók, szállodák, penziók, sörözők, éttermek, kávéházak, sporttelepek és az autótaxik.
A felhasználatlan pengőszelvényeket a helyi kirendeltség, vagy Budapesten a Magyar Takarékpénz-\' tárak Központi Jelzálogbankja (V Tűkör-utca 4.) bármikor visszaváltja.
. Provincia Utazási és Jegyiroda nagjkanluai kirendeltsége: a Nagykanizsai Takarékpénztár
Páratlan kedvezmény a Zalai KözIBny olvasóinak
A lőváros egyik elsőrangú szállodájával, s csendes és közponli fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerüli olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, közponli fűtés, lelefon, lift slb.)
iKrendezelt ragyogó tiszta pzobált. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Köztisztviselők, áll alkalmazottak
13 pengős
havi részletre vehetik a Remington-irógép-gyár európai telepén készült legideálisabb
Remtor-
por-table
írógépet
Szabó Antal sportüzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5. — Telefon 91.
Társat
keresek 4- 5,000 P lékével, Pécsett 10.000 takarékossági vevővel rendelkező szaküzlethez. Tőke biztosítva.
A|ánlatokat: Kl.« Pác, NagyvArad-u. B.
HUZATOS
lakást*
LÉGZÁRÓVAL
sztgeteltesse. Kapható i
MIMII ÉS SZEfifl Mi
Estélyi és báli ruhákhoz
legdivatosabb
Strasszok
Csokrok
Virágok
Zsinórok
Diszek
Gombok
dtta választoltban, legolcsóbb árakon
bróhyai
DIVATHÁZ
HORTHY M—ÚT t.
„Farina* Gigant"
gazdasági daráló- és lucernaörUigépL
Minden szemes terményt, lucerna , lóherszénát, olajpogácsákat, c9ontokM, az őrlemények falsnelega-déaa nélkül darálja. TentjerlsiAr lépésre alkalmas. Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Kis Kelyen elfér, mert külön osklont alkalmazni nem kall.
Beszerezhető: HotherrSchrantz— Claytori Sliuttlowurtk Magyar Gépgyári Müvek Rt. képvlaoleténél:
ORSZÁGJÚZ8EF
msg, műtrágya, zsák, növény véíte\'ml
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (A bMsát _«l.it.) Teleion: 130.
!*«s. • kipl*jt,ii., Ktstf.zii.rfgl nt. aatMtaj Hfrs.il a Máaahá liaplliM WWs*. a,,,, rnmUtmm
»M> UáShl);
76k évloly«m 10. azim
Nagykanizsa, 1936. január 14 kedd
Ara 12 flll.
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP

h kixlóbvalali HM 1 ui*
Feleifia szerkesztő: Barbarlta Lajoa
Elóllietóai ára: egy hór. I penet 40 tiUl Surkeutóaéti ta kiadóhivatal, te&oai 71 ■
Azt hitte, hogy sorozáson van, mezítelenre vetkőzött és mindent összetöri a barátok sekrestyéiében egy elmebeteg fiatalember
Borzalmas rombolást vitt végbe a szentferencrendi plébániatemplomban Taródl Ferenc cipész, aki egy tlzgyermekes iparos-csalódban a harmadik elmebeteg
Megdöbbentő hir érkezett hozzánk szombaton ■estefelé. A hlr arról szólt, ho^y-cgy fiatalember meg őrült a nagykanizsai plébániatemplom sekrestyéjében és minden keze ügyébe akadó tárgyat össze-\' tört. Az első pillanatban nem is akartuk elhinni a történteket, de P. Crlfiflz Vlkto.-in plébános házfőnök telefonon elmondotta, hogy valóban megdöbbentő esemény színhelye volt szombaton estefelé a plébániatemplom sekrestyéje.
A zsámolyra borult fiatalember
Munkatársunk a helyszinen, az esettel kapcsolatban a következő részleteket tudta meg :
Szombaton délután 4 óra tájban egy kis csomaggal a kezében egy sovány fiatalember érkezett a sekrestyébe,,, aki a plébánosióí akart\' tanácsot kérni. Megtudtuk, hogyP. Király Lőrincnét érdeklődött, aki éppen a gyóntatóban tartózkodott* Felkerestük P. Lőrincet, aki u következőkben íjiondotta el az eseményeket : |
- Szombat délután lévén, gyón--tatás volt és én a sekrestyében tartózkodtam. Négy óra után állított be \'a kérdéses fiatalember. Azt hittem, hogy valami vidéki átutazó munkanélküli aki segélyt akar kérni a plébánostól. Miután magunk is igények vagyunk, azt mondtam neki, csak várjon, mert tapasztalatom szerint ez a legjobb módszer arra, hogy valaki elküldés nélküt elmenjen. A fiafalember azonban a sekrestye térdepelőjére borult és ott hosszasan imádkozott. Időközben mi gyóntattunk, egy esküvő is volt és a plébános is járt b sekrestyében, de a zsámolyra borult fiatalember nem zavartatta magát. Én később elmentem és a továbbiakat nem láttam.
Taródy
a sekrestyébe ment .sorozásra"
Szerencsénk van azonban, meri megtaláltuk P. Er£« Alajost*-\' aki ugyancsak a sekrestyében tartózko dott. ö mondta el a további részleteket ;
Több mint egy óráig imődko zott ott TaTódi inert .mint később kiderült, igy hívják a szerencsét len embert. Az esküvő után P. Cir-fusz plébános felment szobájába és ekkor az ember újból érdeklődött utána. Időközben azonban már gal lérját levetette, és •assiebrtletlo. Egyszer csak hirtelen; felugrik megint éa vetkőzni kezd. - Mit csinál,\' maga, szerencsétlen ? - kérdeztem tőle. — Hát sorozás lesz, sorozásra megyek ! - kiabálta ő ós a lemptorv
ba vezető ajtóhoz rohant, ,amit annak ellenére, hogy nyitva volt, nem tudott kinyitni. Én segítségért mentem és mire visszatértem, az ember már anyaszült meztelenen dühön-
gött. Aki közelíteni akart feléje, ahhoz a cipőjét dobálta. Ekkor az ajtókat mindenütt befogtuk és én az irodába siettem, hogy a mentőkért telefonáljunk.
Az öiflit a sekrestye szekrényének tetején
azon végigment és a nagy,
A továbbiakat Gozdán Ernő egyházközségi titkár mondotta el munkatársunknak, aki szemtanúja és résztvevője volt Qrült ember lefogásának. _ "v
Legelső sorban a rendőrségre telefonáltam - mondotta Gozdán. - Majd P. Alajossal rohamlépésben siettünk a sekrestye felé, ahol addi»ra már az őrült mindent ösz szetört. Többször ki is akart ro hanni, de az ajtókat szerencsére befogták. így cipőjével az összes ablakokat bezúzta, felmászott egy kitépett szekrényajtón a sekrestyében levő hosszú szekrény tetejére,
közel
egyméteres Jézus Szive szob-rott is ledobta.
Mig mi megérkeztünk, többen is megkisérleték lefogni, de az ablak alatt már arasznyi magasan lévő ablaU-oserepeket szórta feléjük, ugy, hogy a közeledés veszélyes volt. Mi eloltottuk a villanyt és a sötétség leple alatt akartuk lefogni. A sötétság menekülésre késztette Taródit, aki az ablakon át akart menekülni. Miután az ablakon rács van, az ember
felmászott a lugfelső ablakszemre és ott összehúzódva várt.
A lábát sikerült elkapnunk és igy akkor már több n, ki kezénél, ki hajánál fogva I húztuk és lefogtuk. A csap alá vittük és fejét egy dézsa viibe mártottuk. Ekkor érkezett meg dr. Goda Lipót tisztifőorvos, aki injekciót adott Taródinak, majd felöltöztették és a mentők a kórházba szállították.
TIz gyermek a Taródl családban
A szerencsétlen fiatalember, mint megtudtuk, Taródl Ferenc 81 éves nagykani\'^ai cipész. Fia a réffi idők egyik jónevü iparosának, néhai Taródi szabó és puplankészl-tő mesternek, aki nemcsak n magánosoknak, de a legtöbb kanizsai kereskedőnek Is paplankészitője volt. A derék családnak 10 gyermeke vott. Érdekes, hogy Taródi Ferenc megismerte szombaton Goda főorvost és a rendőröket és tiltakozott az cl-szállitás ellen, hangoztatva minden -elmebajos refrénjét, hogy ő nem őrült.
Mint értesülünk, Taródi Ferenc, akit a kórház elmegyógyoMtályán helyeztek el, magához tér^fde sem* mire sem emlé!;siik a szo.nbati rohamából.

Ujabb fordulatok a béke javára
A svéd kórház bombázása miatt Slockholm nem tesz megtorlást javaslatot — Róma, Páris, London kedvezően Ítéli meg a béke-kilátásokat — Mit fizetett rá Anglia és Jugoszlávia a szankciókra?
Megélénkül a béke frontja, Aloisi, Laval, Eden Genfbe utazik
Páris, január 13 Most már csaknem biztosra vehető, hogy Genfben nem fogják ki mondani a kőolajtifalom gyakorlati alkalmazását. A megtorló intézkedésekkel kapcsolatban Laval és Eden nagyon óvatos politikát követnek. ,
Stockholmban nem látnak okot arra, hogy a doloi svéd vöröskeresztes kórház bombázása mi itt a megtorló Intézkedések ügyében Svédország terjesszen elő javasla tot.
Párisban kedvezően Ítélik meg az olasz-al>\' sszin viszály ujabb békés megoldáséra irányuló k\'s érieteket, annak ellenére, hojy dip\'omáciai té ren a helyzet nem változott. A sajtó is kedvező hangon itéü meg a helyzetet, főképp a Rómából és firüsz-szilből érkező táviratok után, amelyekbői ujabb fordulatot látnak. Megerősíti ezt a hirt Laval, Aloysi és Eden genfi találkozásának és megbeszéléseinek hire is.
London, január 13 Az angol sajtó a békeköz vetítés bői a békés kilátás növekedését lát-
| ja. Különösen Erzsébet belga anyakirálynénak, az olasz trónörökös anyósának szerepét, továbbá a belga király és a pápa srcméfyét látják biztosítéknak, akik most ismét kézbevették az ügyet és élénk tárgyalásokat folytatnak. Erzsébet ahyaki rálynő Viktor Emánuei o\'asz király lyai is tárgyalt a békés megegyezés feltételeiről, amelyek tárgyalási alapul szolgálhatnak.
A belga külügyminiszter a hirek szerint máris kidolgozott egy uj béketervet, amely fegyverszünetet ajánl, továbbá népszöveiségi bizottság kiküldését Ab~sszíniába, tág-körü felhatalmazással és azzal a mCgbiiatássjl, hogy a helyszínen dolgozzon ki egy javas\'atot Abcs\'.-szinia gazdasági helyzetének szemelőtt tartásával.
Ezt a hirt megerősíti Aloysi báró népszövetségi főmegblzo\'.t Genfbe utazásának hire is. y • Akik ráfizettek
Lpndon, január 43 A Daily. Express ina. ho^y a pfir-lamcnt február 4 i ülésén tárgyalás alá v-eszik azokat a köl.s égsket, a
melyeket a megtorlás! politika oko zott Nagybri\'.ánírának. A megtorlások okozta kár hozzávetőlegesen máris többmillió fontsterlingre tehető.
Belgrád, január 13 Az a kár, amely Jugoszláviát az Olaszország elleni megtorlásokkal kapcsolatban érte 800 millió dinárra tehető. A? obsaj s\'állítás helyett kapott angol szállításokért pedig mindössze csak 100 millió dinár folyt be.
Bukarest, január 13 Január 17-én Bukarestben összeül a Balkáni Szövetség és gazdasági konferenciát tart. Az áruforgalom és egyéb közlekedési ügyekben dol goznak ki egy közös tervet.
Gróf Bethlen népszövetségi főmegbizolt ?
Budapest, január 13 A Budapesti Értesítő írja: Hétfőn délelőtt politikai körökben az a liir terjedt el, hogy büonyos politikai frakciók mozgalmat indítottak oly i ányban, hogy Bethlen István gróf, volt miniszterelnök, N gykanizsa képviselője képviselje Magyarországot a Népszövetségben, mint népszövetségi főmegbizolt.
Olyan helyen, ahol ellenőrzik az ilyen természetű politikai híreket, kijelentenék, hogy mértékadó, ille-lékes h.\'lyen egyáltalában nem került még szóba a fenti hir.
BAKAI BOZLON*
1936. január U.
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör a szokásos ^arácsoi#i szünet után újból megkezdte f Uoeális előadásokat és mindjárt az első alkalommal olyan előadót és olyan előadást hallottunk, amely magasan kiemelkedett a Hceálls előadások keretéből. .
Dr. Révay Józsefet, az Írót, nem kell külön bemutatni, hiszen szerkesztője a Tükör c. folyóiratnak és komoly értéket jelentő, nagy pers-pekiiváju írásaival, cikkeivei gyakran találkozunk a fővárosi sajtó előkelő helyein. Mint előadót is ismerik a kanizsaiak, hisz innét, ebből a most határszéli, de. akkor még büszke magyar városból indult el dicsőséges útjára és sokan vannak, akik az iskolapadokból hallgatták egykor a liatal tanárt, aki most újból eljött hozzánk, hogy tudásának egy cseppjét szivünkbe oltsa.
A városháza zsúfolásig megtelt dísztermében Kilenwi Ferenc társelnök üdvözölte a neves előadót. Az irodalmian szép megnyitó rámutatott arra, hogy Révay József eljött megkeresni azt a darabka szivet, a melyet 38. évvel ezelőtt itthagyott és amelyei Kanizsa szeretettel megőrzött. l
Bévay dr. »A vértanuk egyházáról* tartott előadást és azt hihetné valaki o clm után, hogy sokszor előadott és ismert eseményeket fog hallani. Am ugyancsak tévedtek erek, mert élvezetesebb, megkapóbl) és értékesebb alöadásban alig volt részük a kanizsaiaknak. A Íjaiul (<us egyház keletkezését, kifejlődését és elterjedését és a keresztélyüldözé-seket ilyen megvilágításban még sohasem hallottuk. Révay József dr. a histórikus szemével, magasabb szemszögből, józan és tárgyilagos logikával és következtetéssel jutott el ahhoz a konklúzióhoz: - hiába beszélnek egy uj kor jöveteléről, a kultura és a mai élet pusztulásáról addig, mlg a vértanuk vérével megöntözött és megszilárdított kősziklán álló Egyház él, nem kell ettől félni. Mint mondotta, ezt vele nem a katolikus felfogás és hit, hanem a józan, tárgyilagos multbalátés és az a mérhetetlen nagy tört<iie»em-ls-meret mondatja. Utóbbit ugyan nem mondta, de előadásának mindtm szavából kicsillant. Révay József olyan élvezetesen és meggyőző erővel mondotta el előadását, hogy a zárószavakat mondó Szakáll Gyula diszelnökkel a hallgatóság minden tagja elmondhatja: »ElhaIlgattukV volna reggelig.*
fiiz értékos előadást a reálgimnázium énekkarának két énekszáma fogta közre. A kitűnő énekkar pompásan előadott számai várakozáson felüU tudást és.készültséget árultak eí. Nagy Vince tanár, társelnöknél jó kezekben van ez a szép sikert aratott énekkar.
A város közönsége hálával és köszönettel tartozik az Irodalmi Kör vezetőségének, amely oíyan illusztris irót ültetett az előadóasztal mellé, mint Révay József, a kinek előadása valóban értékes gyöngyszeme volt a liceális ciklusnak. ; • , i ,|
A szomszéd-lány lakodalmán meghalt a templomépítö Berkenyés Istvánné
Berkcnyés Istvánné nevét ismerték egész Zalában. 0 . épittette férjével 1933-ban az ujudvari templomot. Kü-lönlien is jótékonyságának liire messze túlszárnyalta a kis zalai falut. A jómódot, amit a család fáradhatatlan szorgalommal szerzett, egy életen át arra használta, hogy mindenfelé jóságot gyakoroljon.
A 08 éves Berkenyés Istvánné tragikus módon költözött el az élők sorából vasárnap.
A szomszéd házban Újudvaron lakodalom volt. A Berkenyés Istvánné, szül. Balogh Julianna délután 5 óra tájban átment az őrömtől hangos házba. A szolgálója egy tortát vitt
utána, amit átadtak a lakodalmas házbelieknek. Alig csókolózott össze az idős asszony az uj menyecskével, hirtelen leült, a szivéhez kapott és eszméletlenül fordult le a székről. Nagy pánik akasztotta meg egyszerre a lakodalmas jókedvet, Berkenyésnét kivitték a levegőre, de többet nem tért magához. Szívszélhűdés ölte meg ott a helyszínen.
A falu és a kórnyék sohasem fogja elfelejteni áldott lelkű, jóságos nagyasszonyát és jótevőjét. Az egész falu gyászba borult és az egész falu kiséri utolsó útjára a tragikus hirte\'enséggel elhunyt Berkenyés Istvánnét.
Kabátok, szőrmék,
ruha és pyamaflanellok, szövetek ós báli ruhaanyagok
saisnn után mélyen leszállított árban
Sinser Divatáruhoz.
Rabára alkalmas szövet, flanelt és selyem-maradékok jntányos árban.
Kiverte a házból a fiatalokat, aztán a kútba ölte magát
Lclcnye, január 13
(Tudósítónk jelenti) Az egy házban lakó rokonok közölt nem ritka a szereiét hiánya. A közös háztartás most is tragédiában robbant ki Kiscsehi községben.
Idős Siket István jómódú kiscsehi! gazda már régebb idő óta egy födél alatt élt fiával és annak családjával. A fiataloknak a házbaköUőzése nem jó vért szült, mert a napokban \\s elkergette a házból a fiatalokat Az ittas állapotban hazatért gazda, miután mindenkit kivert a házból — beleugrott az udvaron levő kútba. Az elűzött család sokáig nem mert hazamenni és csak órák multával próbálta meg az egyik unoka. Miután nagyapját nem találta, fellármázta a .szomszédokat és akkor vették észre, hogy nz
Idős gazda a. kútba ugrott. Azonnal kiemelték a kútból, de már segíteni nem lehetett rajta. Az öngyilkosság ügyében a csendőrség nyomozást indított
Mérsékelt szél, változó felhő, tflbb helyen eső, a mélyebb helyeken esetleg hó, a hőmérséklet valószínűen tovább csökken.
— B«lf8Idi és angol férfiruha szövetek kiváló minőségekben Slnger Divat-áruházban.
DIVÖH
Rovatvezető: Dr. Dévalai, Erdő. B8«ko
Tavaszi hangok
Ne ijedjetek meg, tl szegény férjek, még nem keli pénztárcáitokat kinyitni k. nejeitek tavaszi toilet tejei miatt. Nem I Még a tavasz messzje van, de azért már engedi sejtetni, hogy közeledik, hogy legyőzi a gyűlöletes telet (fértlaknak sok pénzt jelent, hölgyeket kövérít) bunkástól, hócipcstol, sötét ruhástól és kibontakozik világosan, friss, üdén, lengén.
Hát cz az, erről a sejtésről szeretnék beszélni. Hiszen már agyonuntuk sötét, komor ruháinkat, amiket az ősszel csináltattunk és szeretnők rajtuk érzékeltetni a tavaszt. Valamivel okvetlen fel kell frissítenünk. Egy k/s világos gallérral, zsabóval, sottls, vagy valamilyen vlf sállal. , ,
Fekete azövetruháinkról szedjük le a virágdíszt, vagy bársony gallért és kössünk a nyakunkba élénk szlnü, piros vagy szejisz sált, ugyanolyan anllop övvel. > Vagy nem rossz egy beállított, most any-nylra divatoe fehér piké mellényke sem. ( ,
Ha most rendelünk valamilyen ruhát, csakis élénk, olyan szinüt, amit már tavasszal is viselhetünk. Szakítsunk a komor, őszi színekkel.
Hogy mi lesz a tavaszi divat, az még egyelőre hét lakat alatt őrzött Ulok, de saját logikus (?) elgondolásunk diktálja, hogy csalt a világos : kék, zöld, drapp, szürke, stb.
Tévedés továbbá az, hogy a tavasz előhírnöke a hóvirág. Igen, nagyanyáink korában még azt hitték. Ma, kérem, ennek helyét a januári szalmakalap foglalta el.\' és méltóztatik tudni, hogy mi a nyár előjele ? Ugy van ! Kl méltóztatott találni! A. fUc kalap I! Moat már uton-utfélen találkozunk fekete (kizárólag fekete) szalmakalapokkal. Persze ez még nem a kialakult divat, de vannuk egyes hölgyek, akiket a mamájuk kisgyerek korukban az asztalkörül kergetett, ha januárban még nem viselt uj szalmakalapot. ^
Kiszivárgott hirck szerint a Marina, a boy és a sokszögletes kaía-pokat fogják viselni fényes szalmából, az utóbbit azonban főleg fényes selyemből. I i
Dlvatposta
Dál 1936. Halványkék taft ruháját
csináltassa hátul mély dekoltázzsal, elől két kisebb reverrcl, a .kettő találkozásánál azután helyezzen el egy piros és egy sötétrózsaszín virágot A szoknyája hosszú és bő legyen. Od-vőzlet.
Szerencse lánya. Sötétkék szövetruhájára vegyen egy világos sötétpettyes musslinsálpt és azt sikkesen kösse meg a nyakban, esetleg ugyanazt a zsebkendőt kisebbe meg lehetne kapni, a zsebbe Is alkalmazhatja. üdvözlet.
Szezonvégi kiárusitás
január hó 13-tól - január hó
Szomolányi áruházban
28-ig
l
1936. Itnuit 14
ZALAI KÖZLÖNY
Legszebb estélyi ruhaanyagok
crapp satin tnarocaln satln
fényss hátú marocaln
gyűrött selymek crepdeschln
legolcsóbb reklámárakan
taft bársony
Maradékokat meglepő olcsó árakon árusltjuk I
Filléres Divatüzletben
100 éveri s nagykanizsai Polgári Egylet
Nincs még cgy társas alakulata az országnak, a Nemzeti Kaszinó után, amely oly patinás (s fényes múltra tekinthet vissza, mint a nagykanizsai Polgári Egylet. Száz év «l£tt alakult meg, Nagykanizsa fejlődébének els5 nagy iramában n Bürger-Verein, amely a iegdemo-kpatikus elveket vallotta. Ott láthattuk a város polgárságának minden rétegét, csak egy kikötés volt, amire ügyelt, talán az akkori rendi alkotmán/ hatása alatt: - csak önálló egzisztenciákat látott szívesen falai között. Aki nem volt önálló egzisztencia, az akkortájt még nem volt szíves jn látott tag, sőt ezek előtt leeresztette sorompóit a Bürger-Verein, ahogy azt régi, megfakult jegyzökönyvekből meg lehet állapítani. Tény azonban, hogy a Bürger-Verein széles társadalmi és kulturális élet kiindulópontja és mozgatója volt és hatása az egész város életére kiterjedt. Nagy és felejthetet\'en érdemei vannak a Polgári Egyletpek a város fejlesztése körül. Kohójában a város szeretetéből született eszmék születtek. A. haza és városa szeretete volt biz fos és szilárd alapja a Polgári Egyletnek, amely Ragjait egymásba kapcsolta. Széchenyi István szelleme hatotta át és fűtötte tetteiben. Ez a szellem őrizte me<{ az utódok számára, hogy ejilén megülhetjük . alapításának slázadík fordulóját. Kivülc még csak a Nemzeti Kaszinó mondhatja azt, hogy elérte a századik esztendejét, amely három évvel idősebb a nagykanizsai Polgári Egyletnél. Ezt a/, egyesületet, amelyet elődeink annyi szeretettel naggyá tettek, meg kell őrizni az utódok számára, a régi nagykanizsai bürgerek unokái részére.
IJogy milyen szellem uralta a Polgári Egyletet, kitűnik a régi jegyzőkönyvekből is. Itt van p. o Hegedűs József ügyvéd 1860 december 26-án történt elnökválasztáskor elmondott beszéde, amikor többek között kijelentette, hogy » vaj ha sikerülne egyesített buzgalmunkkal egyletünk helyiségeit a szabad, alkotmányos életű angolok példájára és a megdicsőült legnagyobb ma* gyar áltat a kaszinóknak hazánkban elterjesztésénél kitűzött üdvös célnak megfelelöjeg nemcsak társadalmi életünk középpontjává, de a haza közügyei feletti hazafias vitatkozások templomává is átváltoz-toztatni.c , ,
A Polgári Egylet méltóképpen akarja megülni jubiláris évfordulóját. Egy a választmány által kiküldött jubileumi bizottság ült össze dr. Hajdú Gyula elnöklete alatt, a mely megállapította a jubiláris ün népségek programját.
Eszerint a nagyszabású jubiláris ünnepséget február 2-án fogják megtartani. Délelőtt 10 órakor ünnepi hálaadó szentmise a felső-
templomban, amit Gazdag Ferenc püspöki tanácsos celebrál. Utána 11 órakor díszközgyűlés a városháza dísztermében, amelyen részt ves/, a vármegye vezetősége, élén vi éz Tabódy Tibor főispánnal és a Nemzeti Kaszinó képviselője is. Az elnöki megnyitót dr. //a/tf/j Gyula cl nök mondja. A 1 \'folyt száz esztendő tevékenységét dr. Németh László titkár ismerteti. Dr. Kritky István
polgármester a város nevében mond üdvözlő beszédet. Majd! a többi felszólalók következnek. Az Ipartestületi Dalárda megnyitó. és befejező énekszámot ád elő.
Olyan jubiláris ünnepe lcsi február 2. Nagykanizsának, ami nem csak a Polgári Egylet nagy családjának ünnepe, hanem ünnepe a városnak é6 dintfnsióiban túlszárnyal* ja Zala határalt.
Világpropaganda Nagykanizsának az elemi iskolából
Úttörő tanítási módszer a kanizsai elemi iskolában \'
A szeretet találékony. A magyarság szeretete diktálta a nagykanizsai tanítóknak, hogyan taníthatnák minél hozzáférhetőbben az iskolában más magyar városok és vi dékek sajátosságalt, szokásait, történetét.
Egy szép napon a Rozgonyi utcai iskolában Béres János tanitó osztályának növendékei levelet irtak a szomszéd városok Iskoláinak. Kérdést intéztek hozzájuk, hogy mit tudnak Nagykanizsáról, mit tanulnak róla, tudják-e, hogy már a kelták alatt" cölöpökre épített vá ros volt Canjssa ?
Először egy szerény levelezőlap Indult el, kísérletképpen. Egyszer csak itt volt a válás; és ng?y volt
az öröm. óra előtt nézegették a másik város iskolásainak írását, nézegették a térképen, az órák alatt pedig megbeszélték, merre jött a a levél, ment-e át vízen, milyen városokat érintett, hová ágazott el a vonat. És mindenkinek volt valami kérdeznivalója.
Szólt pedig a nagykanizsai iskolások levele rendesen emigyen: Nagykanizsa fekvése kedvező, mert a Bécs Balkán-Budapest—Olaszországi vasutak kereszteződésénél fekszik. Régen virágzó, hatalmas kereskedelmi gócpont volt, de ma úgyszólván naponta bezárul egy boltja, műhelye. Miért? Mert elvesztettük Muraközt. Nem jöhetnek ide vásárolni. Ok : Trianon. Trianon
miatt ál\'ott meg a kanizsai vasipar, amely pedig már a Szuezi-csatorna ásásához szálli ott ásót-kapát. Hatal. más gőzrpalma sem szállit már lisztet a Balkánra... És igy tovább^. Ok : Trianon.
Mások leírták a város szerepét a tör ténelem folyamán. A vidék szokásait, foglalkozását, nyelvjárását.
És csakhamar lön nagy barátság és szoros levelezés a ,pécslekkel, mohácslakkal, váciakkal. A debreceniek leirták Debrcoen nevezetességeit, Hatvani professzor ördöngösségét., A kanizsaiak ama levél-mottójára, íiogy >Megy a gőzös megy a gőzös Kanizsára...* azzal feleitek, hogy onnét is »Megy a gőzös Kanizsára,* de »sajnos, nekünk nincsen pénzünk, mi nem mehetünk - Írja Varga Zoli. Debrecenből -de majd lesz még vigabb nóta is ennél, ha ...pénzünk leszi*
Később a szomszéd országokkal folytatódott .a levelezés. Németország, Svájc, Olaszország. Anglia. És mindenhonnan sletjek válaszolni. Volt ugy, hogy az egész osztály válaszolt tanítójuk aláirásával vagy megjegyzéseivel, örvend az ember sziv«, ha ezeket a válaszokat olvassa, amelyek közelebb hozták a külföldi iskolák növendékeinek szivét Magyarországhoz, megtanulták Ma-gyaroszágot jobban megismerni,, kulturáját, népét, szokásait, tönté-nelmét közelebbről és i?azi megvilágításban látni. A kapott Válaszok bizonyítékai annak, hogy az a
az év folyamán felgyülemlett egyes (maradék) pár cipők árusítását
kirakataink hirdetik.
Olcsóságunkat
Megkérjük, hogy fáradjon be hozzánk, hogy meggyőződhessen olcsó árainkról.
Leltári árusításunk a soproni kereskedelmi és Iparkamara 3190—1933. számú rendelete alapján
f. Hó 13—28-ig- tart.
Horthy Mlklöi-ut 1.
4
ZALAI KÖZLÖNY
(1036. Január 14
Száz százalékos NEP-győzelem Keszthelyen
Dr. Meizler Károlyt karhatalommal kellett eltávolítani a szavazóhelyiségből
kis magyar mag, ik«i Nagykanizsáról elvetődött, azok a levelek, amelyek a nagykanizsai Iskolák padjairól elindultak, termékeny talajra találtak : a szl.et fogták meg is az iskolások szivén k "ívsztül az apáit, szülők és a többi-\'k szivét is Magyar ország ós tragikuma iránt. £s ahová egy nagykanizsai iskolásfiú levele elkerült, ahová bekopogott n kuni zsai gyv rmekok hírvivő giüamibja, ott kinyílott egy idegen nemzet fiának szive, áthidalta a mcsszséget é« két szá/, sok szív, nagyon sok fiatal szív össz-\'dobbant és a szeretet sugarát ontotta a messze ma gyar Nagykanl sa felé, egy magyar Iskola kicsi osztálya felé, ahol sok sok a im\'legsóg, az emberszere et, a béJo^vágy és ahol a Hs apró magyar fiókák minden pajtásukat s e retnék keblükre ö\'elni az emberszeretetben.
Vájjon tudja-e « nagykanizsai Iskola apró magyarsága, vajjo.i tudja-e a módszert útnak Indító Béres János állami tanító, hojy milyen ragyogó\' szép cselekedet ez, a mikor megszólaltatták a magyar szivet, hogy köaelebb vigyék a legragyogóbb eszmét, a k\'gszebb gondolatot : a népek és nemzetek tcs:-vérülésének gondolatát az isiolá-kon keresztül, a fiata" generáción és annak ártatlan, gyülö\'^mentes szivén keresztül.
Ez az oktatási módsz \'r alka\'mos arra, hogy az egész ország utánozza. Az a munka, ami itt a határszélen a magyar tanítóság kifejt, sokkal több, mint amire vál\'alkoz tak ami\'tor ennek a rögös pályának útjára léptek. A magyarság büszke a magyar tanítóra, a Béres Jáno sokra és a többi -kre, akik ilyen mupkát végeznek a kicsi magyar iskolában, a messze végeken, aho! éhs ordasok vicsorítják fogaikat a magyar népre. A sziv propagandája oz, a sziv módszere, a sziv szólal meg ebben a ragyogó tanitól munkában, amelynek megismertetése kikívánkozott, hogy ország-világ lássa, hogy dolgozik a magyar tanitó a magyar határszélen.
Keszthely, január 19
Keszthely polgársága két listával indult a községi választásnak. Az egyik a Nemzeti Egység listája volt, ami\'ly a választásból diadalmasan került ki, a más k pedig egy alkalmi alakulaté, amely a Szabad Polgárok Pártja elm alatt tömörült ellenzék jelöltjeiből áHoít.
Keszthely 10 rendes és 6 póttá got választott, valamennyi a Nem zeti Egység táborából került kl, mert a NEP-lista változtatás-nélkül, fényes és fölényes győzelmet ara tóit.
A szavazás teljesen rendben folyt 1°, mindössze a II. kerületi szavazó helységben történt egy incidens Náray Andor, a szavazatszedő bi zotfság elnöke és MclzCr Károly dr. ügyvéd, volt képviselőjelölt kö zött, aki ugylátszlk most s*m tu-
\'^BBHHHIHHHHHHHHHH
dott belenyugodni a már előre látható el\'enzéki bukásba, amely végig kíséri Meizler egész politikai működését. M«\'hler Károly ugyanis felelősségre vonta az elnököt, hogy miért nem fogadta el az ellenzék bizalmiférfialt. Az elnök törvényesen járt el és ijy nem tudott segíteni a panaszon. A vita annyira elfajult, hojy az elnök Meizlert ki-utasi:otta a szavazófielységből, majd amikor ez sem hrsznált, kar hatalommal táyo\'i\'ották el.
A 3435 szavazó közül 1558 an szavaztak le. A választás részletes eredménye a következő :
Uj városatyák a következők^ I. kerületben : Malatlszky Fcren£ 421, Stolp Ödön akad. Igazgató 395) szavazattal. Póttag: Ész\'-\'s Mihály kereskedő 403 szavazattal. Az ellenzék 10-13 szavazató: kapott mind-
össze.
IJ. kerületben : Rendes tagok• Stefaits Aladár apátplébános 359, Láng József festő 340 Rosenberg Béla kereskedő 819. Póttagok : Horváth Antal lakatos 868 és Sótonyl Já nos ny. csendőrtiszthelyettes 348 szavazattal. Az ellenzéki lista itt ls alig kapott 100 szavazatot.
III. kerületben : Svasits Géza építészmérnök 297, Fáy Jenő ny. főszámvevő 294, Berlaky József hentes 282. Póttagok : Huppán Kálmán asztalos 298 és Pál László ács 292 szavazattal. Az ellenzék 50-80 szavazat körül kapott. I _
IV. kerületben : Szekeres György dr. orvos 229, Kiss Antal ács 217-Póttag : Zalakovics Józs\'f földműves 218 szavazattal. Az ellenzék 75 szavazatot s>m tudott összehozni.
Az NTE-bál
Nagykanizsa társadalma méltóképpen mutatta meg, hogy ez a város 70 esztendő Jó és ross* sorsában összeforrott a város szintit ország-világ előtt számtalanszor dicsőséggel képviselő Nagykanizsai Torna Egylettel, a magyar s|>ortcgyesülctck egyik legelső úttörőjével. A jubiláris estélyen ott volt az egész Nagykanizsa. Egyházi, katonai, polgári részről egyaránt ott voltak a közélet jelesei, « társaság színe-java ünnepelt együtt az NTE lelkes fiatul tömegével. N<*o muszáj-ból, nem iUlk-alapon vett részt a társaság a Tornaegylet jubiláló örömében, hanem őszinte együttérzéssel, hét évtizedei mult és a piai munka-tarta-lom megbecsülésével. (Még reggel 0
órakor is 30 pár t incolt a p«(rketlcn.) •
A műsort dr. Králky István polgármester, az ünnepelt NTE elnöke nyitotta meg. Bestédéből a városáért rajongó sportbarát lelkesedése, az egyesületét meggyőződéssel szerető elnök lendületű, a város fejéuek a város hagyományai iránt érzett ragaszkodó tisztelete és a kanizsai értékek iránt érzett jogos és méltóságteljes büszkesége csendült ki. A tegnap mérlege és a holnap programja volt ez p beszéd magyarságban, sportbéli tartalomban és városszeretetben. Zúgó taps, meleg óváció ünnepelte a polgármestert, akinek elnöksége a felfrissült életet jelenti az NTE-ben.
Január 14-től január 28-ig
Mliliaiyií
RItter Diuatáruhtíz
A kis báró
Irta: Si«kala Jani
A szél jajveszékelve tűrt át a Halcsz szülőrengetegei fölött. A vadász egy pillanatra megállott, föllurt h >mokgó-dör alatt, amelynek mélységében régen eltemetett kun vitéz alhatja örök álmát s amely fölé fiatal juharok vetetlek csapzott árnyat, elhomályosuló fellegek kísérteties világításában. A vadász megtörölgette Verejtékező homlokát, — nagyon fáradt volt, — vállát lehúzta a puska, a nehéz tarisznya ls, amelyben négy nyúlnak vértől gólt bizonyságul a délutáni puskaro-és söréttől megfeketedett teteme szolgált bizonyságul a délutáni puskaro-pogtatás izgalmairól. l)e most eldobni szeretné magától, mert a járás nehezére esett, - elszokott a cserkészés-től, legszívesebben ledőlne az árok szélére és kipihenné magát, — de már egészen besötétedett és félt, hogy végkép eltéveszti az utat. Kiszakadt a társaitól s most nem tudja, hogyan fog odatalálni barátjának a tanyájára.
Merre visz az ut Szelevényre? — tűnődött, mig elindult a keréknyomon, amely azonban elveszeit a iKorhány pásztói mögött elhúzódó homoktengerben.
Székely I)uH\\oko$nak hívták, npm Idevaló ci^bcjr, jóbarátok hívták le egy kis vadászkirándulásra l>c valahogy elkalandozott, vadásztársai elvonultak s már óraszámra bolyong a fekete tarlón, — nem tud a nyomukra
lnikkanl. Elszorult szivvel gondolt arra, hogy társai már vacsoránál ülnek, egyik pohár bort a másik után ürítik ki, kanalazgatva a blrkatokány sürü levét, — mig ő mint kivert eb bolyong sápadt és Idegen kertek alatt, s nincsen hely, ahol fejét álomra lehajtaná. A kerítés mögött egy komondor esa. olt rekedt és asztmás ugatással s ez még fokozta n tájék halotti idegenszerűségéi, — sövény mögött keringő fekete kutya is olyan, mint valami állat-kísértet Ide s oda cikázó árnya, (
— Hova jutottam? — Merre járok? — suttogta, n tajtékot törölgetve nedves homlokáról.
A sövények mögött a kifosztott szőlők és korhadó törek nyirKbs leheletét sodorta az arcába a .izél Erre már régen leszüreteltek. Teremtett lé-lek alig lakhat ezekben a viskókban s aki idekünn él, az is már régen álomra tért.
Tekintete megpihent egy régi haranglábon, amelynek kötelei ernyedten himbálództak a szakadatlan szüreiulő szélben. A vadász agyában homályos világosság gerjedezik, a vidék kezd ismerőssé válni, mintha már járt volna erre életében valamikor. Hirtelen eszébe jut.
igen ... jártam erre a hál>oruban.
Gyakorlatoztattam u huszárjaimat
Huszárzászlós volt. A szakasza a közeli falvak egyikében volt elszállásolva. 0 meg boldog gondtalaiuághan élt itt, két kézzel szórta a s " környék-
beli urak «kis .bárénak* nevezték, talán tréfából, vagv összetévesztették valakivel, — a lovaszászlóalj tisztjei többnyire grófok voltak, — nem csoda, hogy róla, aki a legfiatalabb volt, joggal hihették, hogy legalább ls báró. Csakhogy akkor ínég lóháton száguldott cl szilajon tornyosuló homokbuckák fölött, — szép éj napsütéses világ
ndék sem annyira lyirkos és fanyar-
Kébe a .gyors kép-lorga tagiban, ügy akire azóta sem
volt akkor és ez kietlen, mint igy szagú éjszakán.
- Paulai
Ez a név jutott-zellársitás tündéri asszonynak a neve. gondolt, de a neve fölvillant most az agyában a láz hirtelenségével. Ugyan mi lehet vele? Akkor husxonkétéves lehetett, tüneményes fehérségű böre volt, kék szeme örökösen nedves, talán az elslratlan könnyektől, vagy a kicsattanó életörömtől. A férje telck-köuyvvezetö volt, de azt is behívták katonának, egyelőre segédszolgálatra valamelyik fogolytáborba, mint nép-fölkelő örvezetöt. 0 inog sjenvedélye-sen udvarolgatott Paulának, aki szive-seu fogadta a .kis báró. széptevéseit, aki már annyira vitte, hogy a szépasszony meghívta egyszer varsorára is. Igaz, hogy már a feketekávéig non juthattak el, mert a nő véletlen «z .ablakhoz lépve, halottfebér arccal, dermedt lázban fölkiáltott: I
Szűz Mária anyámI — Hazajött | az uram .. amott ballag az utcán ... I Tüujöu el Domokos, mert megöli önti |
Domokos riadtan ugrott ki a tornácra nyíló kisablakon, hogy eltűnjön a kert aljának Jótékony sötétségében. Hőstette a dolgot, hogy zászlós létóre menekülnie kell egy gyalogos őrvezető elől, de kerülnie kellett a botrányt.
A nővel többé nem találkozott, mert harmadnapra a szakaszával együtt elvezényelték a galíciai harctérre, — onnan pedig a nagykáderhez került, hadifogságba. Paulát az életben nem látta többé viszont, sőt nem is gondolt rája soha. De most megnövekedve és kiszépülve látja az asszonyalakot, az őszi kertok fölött gérádzó ködben s a szive egy másodpercre .pl-szorult.
— Olyan volt... mint egy széttépett regény, aminek nap volt eleje és nem folytatásai
Az ismerős vidék eszébe juttatta az ismerős asszonyalakot. De csak annyit tud róla, hogy Paulának hívták, vezetékneve nem jutna már eszébe, bárhogy erőlködik. Előrehuzott nyakkal baktat tovább északnak a buckába taposott utón, lázasun és kimerülten, mig a szőlörengetegnok nem akar vége szakadni.
Valaki rákiált a sövény mögül. Domokos összerázkódik.
— Hahó! Hová tart édes öcsémuram ?\'
Hatalmas termetű öreg ur állott a léc-kapu mögött ós rövidszárú pipára készült ép|*n rágyújtani. Arca barátságos ós megnyugtató.
— Szelevényre igyekezem. ,
1936. január 14
A hangverseny-műsor zenei kul túr-eseménnyé is avulta az NTE jubileumi ünnepét. A porondon megint - mint annyiszor — a városi zeneiskola tanárai álltak, kiknek ha sokszor szegi is kedvét az ellenük mesterségesen gyújtogatott hangulat, mégis mindig felülemelkedett önzetlenségnél áldozzák Idejüket, munkájukat, művészetüket mindenhol, ahol Nagykanizsán szükség rin reájuk a fajsúlyos kultur-dlct munka-területein. Sok igazságtalan bántás közepette is mindenhol olt vannak, ahol a közélet áldozatot kér fáradozásban, akár jótékonyság, akár a közművelődés, akár templomépítés, akár ünneplő öröm hivja őket a porondra. összeforrtak és össze akarnak forrni ezzel a várossal, nem kérnek érte semmit, csak azt a szeretetet és megbecsülést, ami még a jószándék-kal - szavaló diákgyercknek is kijár s amiből ezek az önzetlen, csupa-tehetség művészek kapnak tiz esztendő óta a legkevesebbet Nagykanizsán.
Az NTE és közönsége etéren is példát mutatóit és jóleső melegséggel adta tanújelét, hogy méltányoló megértés és szeretet Jegyében és szándékával kapcsolta össze jubiláris örömét két uj zeneiskolai tanár bemutatásának eseményével.
Erűöss)/ Rózsi, az uj énektanár először állt a lámpák előtt Nagykanizsán. Két izben lépett a dobogóra, ,de már belépése, megnyerő kiállása előrevetette a forró siker árnyékát. Igy is történt. Mindkét alkalommal zugó tapsorkán újrázott és követelte a ráadást. |
Szépen kulturált, sima, hajlékony, meleg hang Erdőssy Rózsié, szabályos, szép ének-technika biztos birtokosa, uondos kiejtése, temperamentumos, szi-ncf> előadás, amit egy könnyű báli műsor megfigyeléséből is megállapíthattunk. A debut sikere átütő erejű volt-Drdixil Lajos, az iskola uj hegedűse, egy zeneiskolai koncerten kapta az első kanizsai kritikát, de a nagy nyilvánosság előtt ő is most állt először. A bemutatkozó vizsgát ,itt js nagyszerű sikerrel állta, különösen a magánszámaiban. Mesteri könnyedség, elomló, lágy, finom tónusok vannak a játékában, szinc és fénye, van a hangjainak, élet és mélység csillog a muzsikájából. Sikere zajos, lelkes és őszinte volt. A többi szereplők sokszor és min-
EALAI KÖZLÖNY
dlg hallott, kedves Ismerősök, kiknek minden szereplése egy-egy becsülete-sen átgondolt és előadott művészi élmény. FablAnhé lhU;lor Inna, a széles skálájú,, erőteljes pjanista tehetségének ogylk legszebb játékát mutatta a Mendelssohn-trióban. Ugyanebben remi kelt K cselló kitűnő kanizsai művésze, a Wlékböl felzengő "meleg sziliek mestere, dr. F&nillerné Varai Margit. A kíséretben Jutott fontos és kiváló gonddal megoldott feladata a hangszerével és a muzsikával vele élő, minden ideg-szálában vele rezdülő zongoristának, Kerekes Irénnek.

A műsor zenei része után felsorakozott az NTE kedves hölgytornász-csapata dr. VU Ferenc csapatkapitánnyal, a sport-lelkesedés egyik legmunkásabb kanizsai hősével az é\'en, akit a terem közönsége ztigó szimpátia-tapssal üdvözölt. Dr. Vit meleg, kerekded, szép beszédben köszöntötte a jubileum alkalmából az NTE elnökét, dr. Kráiky István polgármestert, aki ugyancsak feltörő tapsviharban állt percekig, amikor átvette jubiláló
egyesületének ajándékát, az NTE színeivel diszitett babérkoszorút.
A hölgy\'.omászok világító-buzogány gyakorlatokat mutattak be. Az egyébként tetszetős, nagyon mutatós (s szép gyakorlatokat a dobogó szük volta sajnálatosan megzavar> ta, de a kis csapat igy is bőven v«tie ki részét a közönség elismer réséből.
A terem az NT E-trófeákkal és NTE-szlnekkel diszitve Ízléses és szép volt. A rendezőség - élén Vécs y Barnabás főrendezővel - dr. Pottyondy József ís Ozorai Ferenc és a hatalmas rendezőgárda odaadó munkájával minden elismerést megérdemelt.
A báli hangulat pompás volt, a ritka ünnepek jegyében örvendezett a táncospárok tömege a kitűnően sikerült farsangi éjszakának.
OO
Kész nöl és gyermekkabátok, szőrmék már erősön mérsékelt árban Sláger Dlvatáruházban.
Soha nem látott olcsó árak!
13—28-ig üzletemben vételkényszer nélkül meggyőződhet szenzációs olcsó áraimról
MATTERSDORFER
url és női divatüzlet
Fő-ut 1. Teutsch-drogóriával szemben
— fippen ellenkező irányba ment. A világ végéro előbb kijutna arra, mint Szclevényrc.
— Hát messze van? — kérdi a vadász tanácstalanul.
— Meg se kísérelje igy éjszaka... megint csak eltévedne.
Az öreg ur kilépett az útra. Bemutatkozott.
— Csávássy Gellért nyugalmazott telekkönyvvezető vagyok.
Meghivta a vadászt, hogy töltse nála az éjszakát és pihenje ki magát. Székely Domokos örőWtneí kapott a meg-\' híváson, mert más választása amúgy sem volt. Csávássy kedves modorú öreg óriás, most kicsit összezördült a barátaival, — otthagyta a megszokott kocsmaasztalt — s Ilyenkor régi szokása szerint kiveti magát a szőlőbe s magában él egy-két hétig, mint valami remete, maga főz és takarít^ míg azután kifújja magát és visszatér a megszokott baráti körbe. Mindezt elmondotta a vendégének meghitt köz-lékcnységgel poharazgatás közben. Mert, közben vacsorát is térit a yya-lallan"-- deszkaasztalon, ahonnan « lejárat a gádorba vezet. A fogások nagyon szerények, a szalonna kicsit avas, de Domokos jó étvággyal falatozik. \' v
Csávássy\' nem megvetöje az itóká-nak, mert sűrűn hajtja föl, egyiket p másik után. Szeme könnybelábad.
— Bizonyára már álmos ,£des uramöcsém?
— Nehéz u fejem.
— Mindjárt lefekhetűnk. Csak még ezt igyuk kl. Reggel majd fogatot szerzek, amely Szeleyényre eldöcögteti.
A vadásznak most föltűnik qgy asz-szonyi arckép a nyirkos fehér falon. Valami vándor fényképnagyltómester remeklése.
— Ki ez a hölgy? — tűnődik. Any-nylra ismerős.
— Nem ismerhette ön. Ez a feleségem volt szegény.
— Ugyan... — dadogta Dómokos ijedten, mert a kép most még Ismerősebbnek tűnt fel. — Hogy liivták?
— Paulának — dadogta Csávássy. A Kőrösbe ölte magátI
— öngyilkos lett? - kiáltott föl Domokos kidiózó szemmel. De miért?
— Mert elcsavarta a fejét egy átkozott huszár... valami bárófiu — az lőn á veszte. Bolond, zavaros fővel u hullámokban kereseti feledést és vigasztalást. Hej," csak nyomára bukkannék a kis bárónak, aki életünket megrontotta. Agyonvágnám. Fejszével teríteném le, mint a veszett állatot.
A vadásznak már nincsen kedve tovább kérdezősködni. Foga fázósan összekoccan. Csak annyit rebeg elvált hangon.
— Almos vagyok. Ágyba kívánkozom. l
— Ahogy parancsolja, édes öcsém.
A lak egyetlen szobájában két ágy
velve, mintha vendéget vártak volna. Az ablakon vasrács.
— Ide tessék talán a fal mellé. Az melegebb liely.
Domokos levetkőzött és fáradtan vetette magát a nyirkos dunyhák közé. Hideglelősen érzi magát.
A deresfejü óriás még tesz-vosz a konyhán. Meglehet, hogy magában iszik. Szemo csillogó parázs, mikor
visszatér. Korsó piros bort állit az asztalra.
Ha megszomjazunk, nem kell a pincébe alábotorkálni a sötétben.
Már nagyon részeg... fuj és liheg, mig visszasiet a konyhába, ahonnan hatalmas fejszével tér meg.
— Minek a fejsze? — kérdi Domokos fogvacogva.
— Ez a fegyverem, hogy ne álljak védtelen, ha latrok tömének rám éjszaka.
A fejszét odaállítja az ágya mellé gondosan.
— Hát aludjunk — morogta, mig elfújja a petróleumlángot.
I)e a yadásznak nem jön álom n szemére. Künn baljóslatulag süvit a pzél a Halesz halmai .fölött. Domokos ádáz nyilalást érez a gerincében. Minden neszre felriad.
Hátha sejti már, hogy éu vagyok a .kis báró,» akinek vérére szomjúhozik. Azért készítette kí a JcjszétY
Próbált mozdulatlan feküdni, de szive ijesztően kalapált. Mintha jeges ököl nehezedne a szivére a dunyha nyirkos huzatán keresztül. Az öregúrnak nyugtalan lélegzetét {\'/yelni, majd nem bírja tovább... kiugrik uz ágyból és a félhomályban lázasan öltözködni kezd.
— Hová készül? — ripakodik rája a részeg.
— Megszomjaztam — hebegte Dómokos, mig hangja egészen rekedt
— Ott a bor az asztalon I
— Csakhogy én kutvizre szomjazom — kiáltott fel a halálrarémült vadász, mig kirohant az éjszakába, hogy vissza so forduljon többé.
A Biáapeit Kzékeiffivároi ÁuyánjtUftxe*e |
egyed árusítást
óhajt létesíteni Nagykanizsa és környékére a
„HARMAT"
ásványvíz, valamint az eredeti
„HUNGáRIA"
gyógyvíz eladására. Reílektánsok kéretnek elmüket
„ H AHMAT "- ásványrli&iea,
Budapsat, XI , Qellért-rakpart 1. I
— (A Szerdai Társaság)
holnap, szerdán délután 0 órakor tartja második vita-ülését a zeneiskola kamaratermében. Ezaikalommal Barbarits Ijijos, az Irodalmi é-s Művészeti Kör főtitkára beszél a vers születéséről, az ihletet előidéző okokról, Ady Endréről, a müvésztoiorál-ról ós a forma és lényeg harcáról a . modern költészetben. —..(Házasság).
Berény Magda aQinymüvcs (Nagykanizsa) és Kemény Károly ékszerész (Budaj>est) e ty> 12-én házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) ,
— (Az Oltáragyesűlat)
vasárnap délután tartotta nagysikerű j.\' teadélulánj.U a fehérterembun. A mü?^ ■soron a kiskanizsai Sáska csapat szív-gárdista csoportja szerepelt A kis szivgárdisták bámulatba ejtették a közönséget pompás gyakorlataikkal ós fegyelmezettségükkel. Sok tapsot kaptak vezetőjükkel, a sokoldalú Szép-udvary László tanítóval együtt. Az 01-táregyesület inükedvelögárdája sok kellemes percet szerzett a résztvevőknek, akik teljesen megtöltötték a iehértpr-met. A helyiség most is kicsinynek bizonyult, ami csak megerősíti még inkább uzl az általános felfogást, hogy Nagykanizsán szükség van egy katolikus kultúrházra.
— (A Vegyeskar tagjaihoz I)
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara a karácsonyi szünet után a mai nappal újból megkezdi rendszeres heti próbáit. Hétfőn tehát a szokott helyen és időben a liőlgyek-nek, kedden pedig már a férfiaknak is lesz próbájuk. A vezetőség a tagok teljes számban való pontos megjelenését kéri.
<— (A Szepetneki Daloskör-szlnelöadáaa)
A Jó békeidők emlékét idézi fel a Herczeg Ferenc kitűnő regényéből készült színdarab, a Gyurkovics lányok, amelyet vasárnap este a szepclneki műkedvelő gárda adott elő átütő sikerrel. Bizonyos melankólia fogja el a nézőt, amikor .ezt a békebeli darabot hallgatja és arra gondol, hogy ma már Horkay Feri és az Elefántovics gyerekek, ha jó bácskai szokás szerint megihalnák is a vedernyi borokat, ámdo cigány helyett most már csak tamburások muzsikálhatnak nekik és ha virágos kedvükben magyar nótát énekelnének, rövid uton . lecsukatná őket a podzsupán. A Daloskör műkedvelő gárdája olyan előadást produkált, amely határozottan Jobb volt sok vidéki kis színtársulat előadásánál. A rendezés, a színpadi díszletek, a kosztümök kifogástalanok voltak. Dr. Lukács Jánosnó, a kis társulat sztárja meglepett színpadi készségével $s ter»
a
ZALAI KÖZLÖNY
1936. lanuár 14.
mészetes Játélcraodor.Wal. Kiváló teljesítményében osztoztak dr. Balázsovics Gyuláué Gyurkovlcsné, dr. Lukács János Hadvánvi ezredes, dr. B&lázsovlca Gyula Horkay Feri. Újvári János Se-messy, Píeiffer Ja\'nos Kemény Tóni szerepében. Nagyon jók -follak Bán-ffeí.i Mici, Lőrlncz Mariska, Kaposvári Mici, a három kis anróiág szerepében, Tarabó és Fischl.
Epe- és májbetegségeknél, elsősorban epehó!yagkafarru<, epekőképződ is é< sárgaság eseteiben a mindig enyhe haiásu termés7etes „Ferenc József" kesTílviz a h isi szervek funkcióit élénkebb tevékenységre serkenti. Évtizedes orvosi ta-pis-\'talatok igazolják, hngy az otthoni ivókun Teggyakrabb n ugy válik igen eredményessé, h \\ a Ferenc József vizet regeel éhgyomorra, ke vés forró vízzel keverve isszuk.
— (Lopják a kerékpárokat)
Nagykanizsán az utóbbi napokban újra több kcrékpárlopás történt. Az Ipartestület előszobájából Ismeretlen tettes ellopta Thézer Antal altiszt kerékpárját. Ugyanekkor még két kerékpárlopást jelentetlek be a kapitányságon.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) szerdán délután 6-tól 8-ifi i Pannónia hátaó kistermében.
— (öngyilkosság Öröm-hegyen)
Szeredy Ferenc 43 éves muraszombati születésű, orosztony-örömhegyi lakos szombat délután, egy óvatlan pillanatban előkapta borotváját és azzal átvágta a nyakát. Sérülése rendkívül súlyos. Telefonáltak a nagykanizsai mentőknek, akik autóval kiszáguldot-tak és első segélyben részesítették, majd beszállították _a kanizsai kórházba. Állapota válságos. A községben azt beszélik, hogy Szeredy súlyos anyagi körülmények kőzött volt és efelett! elkeseredésében követte el tettét.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modem berendezések, tökéletes Jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre. »őt kamat-mén te seb is kaphatók Köpetein bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4.
- Megjelent a Milliók KSnyve
legújabb száma, ára 20 fillér, kapható mindenütt. Előfizetési ára negyedévre — 13 regény — 2 pengő 40 fillér. Kiadóhivatal Budapest, VI , Andrássy-ut 16. szám.
— Takarók, szőnyegek, bútorszövetek nagy választékban Slnger Divatáru-házban.
- Valaki kopog
Ezzel a cimimel 12 ^oba történetét írja meg Török Sándor, a nagysikerű író, uj regényében, melynek közlését januári számában kezdte meg a Tükör. A regény folytatás mellett terjedelmes uj rovat is gazdagítja a pompás ké-|>ckkel gazdagon illusztrált folyóirat idei évét. Munkák és napok az uj rovat elme, amely a szellemi élet minden nevezetes eseményét és jelenségét számontartja. Színházról, " írókról, könyvekről, zenéről, filmről kitűnő munkatársak tájékoztatják az olvasót, örömmel látjuk, hogy uj számában jelentős lépéssel jut közelebb céljához a Tükör: a magyar életnek valóban hú képét adja a müveit olvasónak s irodalmi értékű riportokban, megkapó fényképekben a nagyvilágról is páratlanul érdekes beszámolót közöl. A Frank i i Társulat kiadásában megjelenő kilúnő folyóirat iránt mindenütt nagy érJeklŐdés mutatkozik.
Naptár: Január 14. kedd Rom kat. Hllár. Protéstáüs Bódog. Izraelita Teb. hó 19.
Gyógyszertári éijell szolgálat e hó 1-fől. a Mérkly-Belus gyógyszertár Főút 12., ós a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő, nyitva reggel tí órától «stt fl órtig (bélfö, szeida, péatek délután nap nöknelojj
Teraiésylóziiiű
Irányzat: bart&ágos, Jorg.: élénk. Bura ti8*av. 77-es 18 13 -18 45. 78-ah 18 30-18 60, 79-es 18 45 -18 75. 80-as 1870-1890 dunánt. 77-e« 1795 -1805. 78-as 18 10-18 20 79 cs 18 25-18 35 80*i 1841-18 50. — Rost pestvidéki
16 05-1615. más 1615 -16 25. Zab uj közép
17 50-17 60. — Tengeri u| Uotár.tull ab bpest 14 50 -14 65
Kiadja a laptulnjrionos KAzgnzdas*t;l Rt Outenberg Nyomda és Délzatnt í.RpUUit\' Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó! Zalai Károly. Interuibsn telefon: Naavhanlxaa 7H saám
Pogányvárl és urodalmi
FAJBOROK
SO literiéi felfalé
legolcsóbb napi áron kaphatók Dr. Llchtenstein boikereskedés 139 Fő-ut 4.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai). in.delét dija vitérnap él Onntpnap 10 tiólfl Vi lilk i. minden tovAbbl uó 4 fillér. hMkOmap 10 sióig 40 flll«r. minden tovAbbl sió 3 fillér.
Hágádat, tokkal, vonóval, négynepye-dest, jó állapotban keresek olcsón meg-véleire. Rozgonyl u. 19.
Tűzlféjé - legolcsóbban Fötvös tér 31 szerezheti be, Szállngernél. 12
Lédák minden nagyságban o\'csón eladók Muszel és Frledenüial csemegeke-reskedéaében. ♦
S/épen kifestett egyszobás udvsrl lakás azonnal kiadó, Kossuth tér 3 95
Jó B*P*ax«k«véoa Wrestetik uradalomba, konvencióra. Jelentkezni lehet Sípos Andor üzletében. \'19
Vaaaak hs>znált, kékltős, sósborszeszes és sidolos Üvegeket Bíró, Zárda-u. 3.
113
Tartéahisllám és minden hajmunka Filipovlca fodráiztérmében Caengery-ut 2. *
•lányi „___________
özv. Cslimadta Lajosnénál, Rózsa-u. 21. *
Alié használt barna 39-es hóolpS eladó. voiöitaaity utca 20. *
Korona-szálló rénzére karaaak éven felüli, németül beszélő nót.
Jól írni-olvasni tudó, 15 éven felüli klfuléfiia felvétetik. Polgár textiláru-nagykereskedés, Bazá\'-udvar. 137
FOatfilt sertétoldilss kg-)s 60. csülök 80, zslralja 89. préselt töpörtyü 50 fillér. Deutsch-hjisüzem, Király u\'ca. 138
MAI- éa vehet inén tér 15.
Egy príma zairaartéa eladó Kis faludy u. 4 alatt. 132
Két vagy háromsxobáa, komfortos lakást keresek má|us l-re belváros területén. Deálc-tér 10 ♦
»\'ermakolp6kat most oaén Havasnál, Dcák-134
Egy ciinosan bútorozott, külőnbejáratu szoba kladé. özv. Beck Béláné, Erzsé bet-tér 1. 133
Kazlnczy-utcában (Welser-telek) u|onnau épült 3 szobás, hallos, minden mellékrésszel leiszereit házam má|us e\'sejére kladé. E deklődést levélben. Oíspár Antal tanító, Oelse. 141
I-
I mindenki a helyi kereskedőknél I é« Iparosoknál azerezze be 1
Köztisztviselők, áll. alkalmazottak
13 pengős
havi részletre vehetik a Remington-irógép-gyár európai telepén készült legideálisabb
Remtor-
portable
• r r
írógépet
Szabó Antal sportüzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5. — Telefon 91.
„Farinax Gigant"
gazdasági daráló- és lucernaorltígép.
Minden szemes terményt, lucerna , lóherszénát, olajpogácsákat, csontokat, az őrlemények felmelegedése nélkül darálja. Tenjierlszár lépésre alkalmas. Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Kis helyűn elfér, mert külön ciklont alkalmazni nem kell.
Beszerezhető: Hoíherr-Schrflntz— Clayton-Shuttleworth Magyar nép-gyári Müvek Rt képviseleténél:
ORSZÁG JÓZSEF
rang, műtrágya, zsák, növényvéűc\'ml szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (A bíróság mellett.) Tlltton : 130.
A Ist.ny.l kir. járásblréság,
mint telekkönyvi hatóság.
6430/1935. tkv. szám.
AnrerÉiI úlrdetuiÉny-klvonat
Toplek Islvánni Bedl Rozália végrehaj-tatónnk, KutleJ Jizsef végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaltásl árverést 354 P tőkekövetelés és |á ulékai behajtása végett a letenyei kir járásbíróság területén levő Bucsuta községben fekvő s a bucsutal 35 sztjkvben 37. hrsz. alatt felvett ház 31. sz. a\', udvar,, keri és paj ának a B 2. sorsz. a végrebalfást szenvedó nevén álló Metőségre 1658 P, az u o 35. sz. tjkvben 159. hrsz alatt felvett szántónak, a Méreseki dü őben végrehajtást szenvedő nevén B. 2 sorsz alatt álló Illetőségére 263 P, az ugyanazon tjkvben 164 hrsz. alatt felvett zántrtnak a Méreseki dülóben vh. szenvedő nevén ált) B. 2. sorsz. Üle-tósígére 328 P, az ugyanazon tj\'<vl 221. hrsz. szánlónak a Oy kéred dUlóben vh szenv. nevén B. 2. alait IW Illetőségére 145 P, az ug anazon tjkvi J55 lírsz. rétnek a Klrétt dül ben vh. szenv. nevén álló B. 2 alatti Illetőségére 81 P, az ugyan »z >n tjkvi 331 .írsz. izániónak a Bereknyel dűlőben a vb. szenvedő nevén B alatt ál\'ó Illetőségére 88 P, az ugyanazon tjkvi 471. hrsz szőlőnek és présháznak a Felsőhegyen vh szenv nevén B. 2 alatt álló Illetőségére 242 P. az ugyanazon t|kvi 511. hrsz k<szálónak é« présháznak s Felsőhegyen vh szenv. nevén álló B. 2. a illetőségére 556 P az u. o 40 sztjkvi 42 hrsz. háznak, 36. sz. udvar, kert és paitá-nak vh. szenv. nevén álló B 33 a. Illetőségére 216 P, az u o. 196 szljkvl, 126 hrsz. rétnek a Mérések! dűlőben vh. szenvedő nevén álló B. 7 , 27., 28 a. Ille\'ö-ségéra 607 P, ax u. o. 222 sztjkvi 333.
hrsz; szántónak a Bcreksiirkl dűlőben vh. szenv. nevén álló B. 8, 16. a. Illetőségére 107 P, as u. o. 225. sztjkvi 111. hrss. rétnek a Főldlikal dUlóben B. 12., 37. a. vh. szenv. nevén álló llle\'őaégére 249 P és sz u. o. 4\'5 sstjkvi 387. hrss. szántó-nsk b Rövldfenyöal|al dűlőben B. 4., 12. alatt végrehsj ád szenv. nevén álló illetőségére 53 V kikiáltási árban.
Az átverés nem érinti a bucsutal 42., 326 , 333.111.. 387. hrss. Ingatlantlletfl-ségekre özv. Kútfej józsefné sz Bocskor Katalin Javára bekebelezett övegyl haszonélvezeti Jogot.
Az árverést 1936. évi tebruár hó 1. napján d. e. II órakoi^Buciuta községházánál, a telekkönyvi haióiág hivatalos helyiségében lógják meglsrtanl.
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár telénél, kétharmadáiái alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10o/o-át készpénzben, vagy sz 1881: LX. t.c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számított óva-dékkópes értékpaplroaban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150.. 170. §§., 1908 : LX. l-c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban r kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni: (1908: XLl. 25. §.)
Letenye, 1935 évi nov. hó 27. napján. Dr. Bányai Lajos s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül: Hanzsallcs József 8 k. 130 UlekkOny vvaztlö.
Ragykaniziívláálű Anita tillalat
MENETRENDJE
érvényes 1935. október 6-tól. c.rzs* bai-tér—Vaautél lomén
Vasútállomásra
441
5»0
7 SO
g2s 11 0B 1245 13 30 H10 16 00 17 80 1810 1960
21 SB 23 28
II
k-etenyei menetrend
Utsnyórjl Ind. B 45 N>gyk*nl2*<trt <rk, 8 00 Msgylufllítáról l«d. 14 00 i«tMyárt trk. 15 18
Nyons. • kistulajdonos Köxg*xd*»ífi Rt. G«toab«rg Nywadt és Détealoi úpW«dó Vállalata kóujtnyomdájébuu Ntgyk mi^sáu (Feltlfls ftilttv. Zalai fcír.Iy)
JF *
70. évtoly«m 11. Mám Nagyk«nl*»a, 1936. Január 15 szerda Ara 12 AH.
ZALAI KÖZLÖNY
5- aaia.
Feldől szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElífUdíd ár.: egr hóra > ptnrf 40 Sicrkeotte<l «* kUdóhWiUU teMo«i 1
A cseh militarizmus
A csehszlovák sa]tó a napokban igen élénken tárgyalta azokat a kívánságokat, amelyeket a fegyverkezéssel, hadseregfe\'szereléssiel és általában a hadügyi reformokkal kapcsolatban meg kell vitatni. Ezeket a kívánságokat^a cseh nemzet gyűlés hadügyi blzo\'t\\ságának ülésén csodálatosképpen így ellenzéki képviselő szedte pontozatokba. Ha pedig tüzetesen megvizsgáljuk ízeket a pontozatokat, meglepően szak sterileknek kell azokat találnunk. Van ugyan köztük egy-kettő, mint például az, hogy a Jiadsereg anyag beszerzését a törvényhozók ellenőrizzék, olyan, ameíy nyilván csak amolyan mézesmadzagnak készült a külvilág felé, általában azonban annái inkább kicseng belőlük a fegyverkezésre való törekvés népszer üsitésének gondolata.
^z ellenzéki cseh képviselő követeli a hadseregben a hatáskörök pontos szabályozását, hadseregfeí-ügyelői, vezérkari főnöki tisztségek kreálását, legfőbb államvédő tanácsot, hadtestparancsnokság átszervezését. Szakszerűségében annyira megy, hogy kitér a gyalogsági dandárparancsnokságok jvformjára, a különleges tiszti előléptetések meg. szüntetésére, a katonai közigazgatás egyszerűsítésére, a kötelező katonai előképzés törvényes szabályozására, apgolmlntáju kiképző táborok létesítésére, tartalékos tisztek kiképzésének fokozására, a lőszer javadalmazások növelésére, a régi fegyverzetek, különösen a tüzérséginek kicserélésére. Kivánja ezenkívül a lovasság szaporítását, erődítések gyors kiépítését, hidak teherbírásának fokozását, a gépkocsikról intézkedő törvények módosítását, hogy háború ♦\'setén a hadsereg elegendő teljesitőképes gépkocsival rendelkezzék. Kívánja a hadiipari telepeknek sürgős áthelyezését olyan védett területre, ahol háború esetén zavartalan működésűk biztositvq, van. Ezzel kapcsolatban Itatonai ellenőrzés alá óhajtja helyezni azokat az iparvállalatokat és vezető személyeiket, amelyek és akik katonai szempontból fontosak. Erélyes rendszabályokat hirdet a kémelháritásra. Biztosítani kivánja a leszerelt katonák elhelyezését és végül javitani a tiszti és altiszti kar anyagi helyzetét, i
Aligha lehet kétséges, hogy ez az »«Henzéki« oldalról elhangzott felt szólaJás nem spontán, valamely ellenzéki párt határozata alapján történt meg. Szemmellátható mögötte az inspirátor. Egész anyaga, részletel és szakszerűsége prra mutat, hogy a felszólalás a csehszlo vák kormány megrendelésére hangzott el és a pontozatokat maga a kormány segítette összeállítani az ellenzéki képviselők számára. Nem valami ötletszerű és túlzó ellenzéki felszólalással állunk tehát szemben, hanem olyan hlvata\'os akcióval, amelynek nyilvánvaló célja egyrészt a csehszlovák hadserég I
Robbanó golyó érte Mussolini fiának repülőgépét
A repülőgép súlyosan megsérült, a Duce fia szerencsésen megmenekült — Kivégeztek száz lázadó abesszin katonát — Olasz repülők abesszin támadást vertek vissza Makalle környékén
Hnssollnl nem ellenzi népszövetségi vizsgálóbizottság kiküldését
I munkás-zavargások törhetnek ki a kikötőkben.
Az egyezmény légi megsegítésre ; vonatkozó része kimondja, hogy az angol repülök használhatják a francia jelzőkészülékeket, úgyhogy London mielőbb értesüljön az esetleges veszélyről, vagy támadásról.
Róma, január 14 Mussolini nem ellenzi, hogy a Népszövetség egy vizsgálóbizottságot küldjön ki Abessziniába. Ebben az ügyben Suvich külügyi államtitkár a mult héten már tárgyalásokat ls folytatott a római angol ügyvivővel.
Meghlusult az abesszinek minden támadása
Róma, január 14 Mussolini Vitt<jrlónak, a Duc» fiának nepülőgépe"%gutóbbl keletaf-rlkai utján ellenséges tüzérségi tűzbe került és megsérült. Az egyik abesszin robbanó golyó a gép belsejébe hatolt, ott felrobbant, szétzúzta a gépben elhelyezett gépfegyvert és több más berendezést és felszerelést. Mussolini Vlttorío csodával határos módon sértetlen maradt és sikerült megsérült gépével vissza érkeznie a kiindulási helyre.
Az angol franci* védelmi tervek
London, január 14 A Daily Telegraph diplomáciai levelezője hivatkozik arra, hogy a német körök az angol—francia vezérkarok közös védelmi tervét a loeamol szerződés megsértésének tekintik. Egyben ismerteti Is az angol francia szerződés egyes pontjait. Eszerint a Földközi-tengeri együttműködés abból áll, hogy az angol hadihajók használhatják a támpontokat, kikötőket és műhelyeket. Francia körökben azonban felmerült az a kétség, mondja a lap — hogy még igy is könnyen francia
A megyegyUlós megörökítette Gyömörey György érdemeit
A zalai nagy uf-Ugy a törvényhatóság és a kisgyűlés előtt
Asmara, január 14
Makalle környékén az olasz repülök ujbóí visszavertek egy abesz-szin támadást. A repülők az abes?* szinek összes támadási kísérleteiket meghiúsították. Egy másik helyen az abesszin csapatok olasz, fegyver-tüzbe kerültek és több órás harc után megfutamodtak. Az abesszinek 100 halottat, ugyanannyi sebesültet és nagyszámú foglyot hagytak maguk után.
Makalietól délnyugatra az olaszok megtámadtak egy abesszin karavánt, anjiak katonait megölték és a karaván rakományát, több zsák lisztet elkobozták.
Lázadfis az abesszin hadügyminiszter seregében
Mulugata herceg hadügyminiszter seregében komoly lázadás tört ki. A herceg a lázadók közül több mint 100-at kivégeztetett, 80-at pedig fejenként 60 botbüntetésre büntetett. <
Tüntetések Párlsban Afz egyetemi hallgatók ismét tüntetést rendeztek és Jcze tanár lemondását követelték. A tüntető dlá-kok rendőrcsapattal találták szembe magukat és rövid összetűzés után a rendőrök gumibotokkal oszlatták szét a tömeget. A végleges nyugalmat csak Jeze tanár lemondásával lehet helyreállítani, -mondják illetékes körökben.
Zalaegerszeg, január 14 Az állami útépítések ügyében a főispán rendkívüli közgyűlést hívott össze. A Jtözgyülést megelőzőleg kisgyűlés volt, amelyen Thomka János ismertette az útügyi értekezlet javaslatát és a kereskedelmi minisz. terhez és a miniszterelnökhöz intézendő felterjesztéseket. Ezt (A a többi javaslatokat is elfogadták.
A közgyűlésen vitéz Tabódy Tibor főispán meleg szavakkal,, ma-gasszárnyalásu beszéd keretében emlékezett meg M//cc« János grófról, a távozó szombathelyi püspökről.
Napirend előtt Matat; na^ku Ferenc szólalt fel Gyömörey György volt főispán arcképlcleplezésével kapcsolatban. Méltatta Gyömörey
György 9 éves munkásságának ered ményeit, izzó hazafias működését, telivér zaíai voltát. Elmondotta, hogy Gyömörey György működése alatt mindent megvalósított, amit igért. Egyénisége, rátermettsége, lelkessége érdemessé tették arra, hogy az egész vármegye megbecsülje. Javasolta, hogy a törvényhatóság Gyömörey György főispáni
modernizálása, felszerelésének meg ujitása, harckószségének fokozása, másrészt pedig a fegyverkezés kérdésének népszerűsítése. Az a nyilvánvaló taktika, hadd lássa a nép, hogy a katonai reformokat nem felülről, a kormány kezdeményezi, hanem alulról, a közhangulatot tolmácsoló ellenzék egyik tagja követeli.
A csehszlovák militarizmus megmozdulását kell látnunk ebben, annál is inkább, mert a jól hangolt csehszlovák sajtó most igen erős visszhangját adja ennek az ellen-
zéki részről jött kezdeményezésnek. Elfelejti és elfelejtetni szeretné rná-, sokkal is, hogy a militarizmus és a demokrácia tulajdonképpen össze* férhetetlenek és hogy éppen a csehi-szlovák demokrácia volt a közelmúltban az, amely mindén militarista érzést és törekvést lehetőleg hangosan megtagadott és más államokat éppen militarista törekvések jogoimén akart állandóan megfigyelés alá helyezni, áskálódván ellenük a Népszövetségnél.
£z a demokrata kardcsörtetés, a fegyverkezés népszerűsítésére irá-
nyuló ez a szemmellátható törekvés keli, hogy a magyar közvéleményt ls foglalkoztassa. Kell, hogy ml is lássuk és tudjuk, hogy milyen ma a csehszlovák helyzet a katonai kérdések és a fegyverkezések terén. Jó tisztán látni, hogy mi történik a szomszéd poi\'táján, ahonnan ellenünk is éppen elég valótlan hirt röpítettek világgá. És jó errőf \'már csak azért is beszélni, hogy Európa arra illetékes hatalmai is tudomásul vegyék a cseh militarizmus megmozdulását és meghallják a demokrácia kardcsörtetését.
BALM HOZLQNT
1936. Január 15.
működését jegyzőkönyvben örökítse meg.
A, beszédet nagy éljenzés követte.
Tabódy főispán sajnálatának adott kifejezést, hogy a volt főispán nt\'m jelent meg személyesen, mert szerette volna a kormányzó magas kitünjetését a megyegyülés előtt átadni." Meleg elismeréssel nyilatkozott Gyömörey Györgytől, majd Malatinszky javaslatát elfő gadták ós rátértek az utügy tárgyalására.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a l^isgyülés határozatát: kérje a megye a Grác budapesti és a» Bécs balatoni utaknak a régi uho nalon, Zalamegyén keresztül való kiépitését.
A javaslattal kapcsolatban L d. nlczky Ferenc plébános támasztotta alá nagy beszédben a tapolcavidék érdekelt és Írásbeli javaslatot terjesztett elő, amelyet a közgyűlés az előadói indítvány mellé csatolva elfogadott.
Elfogadták Farkas Tibor javaslatát is VtzkHety Árpád végelbánása ügyében, amely szerint a tisztviselőnek a megszállás és a l\'om-muu alatti szolgálatait duplán számítják be.
A közgyűlés ezzel véget is ért. Tabódi/ főispán záróbeszédében egyben azt is bejelentette, hogy az idén már négy közgyűlés íesz, az első február hónapban.
Számos női bajnál reggel éhgyomorra félpoMrnyi termésretes „Ferenc József" keierüviz végfelen nagy megkönnyebbülést fzerez azáltal, hogy a belek tarfalmát felhl-gltja és akadálytalanul kiürül, azonkívül az emésitőszervek működését lényegesen előmozdítja. Ax orvotok ajánlják.
Winchkler miniszter Berlinben
Berlin, január 14 Von Ribenach báró, birodalmi miniszter héttőn este vacsorát adott Winchkler István kereskedelmi miniszter tiszteletére. Kedden este a kóaép-európai gazdasági nagygyűlés elnöki\' látja vendégül Wlnchkler Istváut. A miniszter felesége és leánya az állami operában voltak Goering díszpáholyában. v *
Beteg a pápa
Róma, január 14 A szent városban az a hlr járja, hogy a pápa megbetegedett és ágynak dóit. A Vatikán ncin hajlandó semmiféle felvilágosítást adni a Szentatya hogylétéröl. Annyit mindenesetre bizonyosan lehet tudni, hogy a Szentatya néhány nappal ezelőtt meghűlt l&> a Vatikáni Tudományos Akadémia ülése után állapota súlyosabbra fordult. _
A japánok elhagyták a tengerészeti értekezletet
London, január 14 Megerősítik azt a hirt, hogy a japán megbízottak a tengerészeti értekezletet elhagyták.
Bolti tflz az Erzsébet-téren
Zárás után kigyulladt a Havasi-féle ruha-üzlet
Hétfőn este 7 óra előtt pár perccel a Oentrái melletti, öreg Stern-ház egyik üzletéből, a Nauu\'t Sándor féle férfiruhaüzlet lezárt ajtaja mögül füst szivárgott elő. Egy ott ácsorgó katona »tüz van« kiáltásaira nyomban odaseregíettek a járókelők és csakhamar értesítették a tűzoltóságot. A véletlenül éppen arra járó Szépndvury László tűzoltó tiszt az üzlet ajtaja elé állt és nem engedte féltörni az ajtót. Ennek köszönhető, hogy a tüz nem kapott levegőt, nem tudott lángra kapni és Igy a nagyobb katasztrófa elkerülhető volt.
A tűzoltók csakhamar megérkeztek. Addigra már hatalmas füstgomoly áradt a sötét üzletből. A helyzet aggodalmas volt, mert az ós.li ház és a benne lévő sok üzlet végig égett volna, ha nem sikerűi a tűznek elejét venni. Azonnal odaérkezett ifj. Knotrzor György, mnjd V(*rru Antal és dr. Prick István tüzoltófőparancsnok is. A tűzoltók .a veszedelmes tüz fészkét pillanat
alatt megtalálták a ^zük kis üzlet hátsó felében, ahol raktál szerű kis elkülönített zug volt. Ott gyulladt meg egy asztalon valami vattelin-anyag és hatalmas füsttel égett, ugy hogy a tűzoltók is esik füptáfar* cokkal tudtak dolgozni. Poroltóval és egy sugár vizztel támadták meg a tüzet az üzlethelyiségben és egy második sugarat helyeztek készen-létb * az udvar felől, mert félő volt, hogy ha a mennyezet átég, a tüz befelé is elharapózik. Szerencsére erre nem került so>\\ mert a poroltó pompásan működött, vizre n^m is igen volt szükség, úgyhogy nagyabb kár tulajdonképpen nem is történt sem áruban, sem berendezésben.
Az üzlet biztosítva volt.
A tüz okát még ftem tudni. Kályhától nem keletkezén a tüz, if^rt a kályha az üzlet másik felében \\o!t, nem ott, ahol a tüz fészke volt. Le hetséges, hogy rövidzárlat történt. A vizsgálat folyik.
Kabátok, szőrmék,
ruha és pyamafiánellok, szövetek és báli ruha- ^ anyagok
sulsan után mélyen leszállított árban
l\\mi Diuntóruhóz.
Rabára alkalmas szövet, flanel! és selyem-maradékok Jntányos árban.
A kanizsai pék-háboruban egyelőre a közönség a győztes
Izgalmas szakosztályi ülés elnök-lemondással Nem sikerült a kenyérárak felemelése
A nagykanizsai Ipartestület sütőipari szakosztálya összeült a ke nyérárak emelés* ügyében. Az ülés elejétől végig éles tónusban zajlott le hellyel-közei egészen a személyeskedésekig, habár nem voltak jelen akkora számban a szakosztály tagjai, mint a közös érdek meg kivántn volna. Márkifi Lajos elnök hivatkozott is erre, kijelentette,
hogy ismételten kénytelen az érdeklődés olyan hiányát mcgóllapítani, amit csak bizalmatlanságnak magyarázhat és azért lemond elnöki tisztéről. A szakosztály azonban egyhangúlag elnöke mellett foglalt állást és bizalmáról biztosította.
Márkus foglalkozott a sütőipari kérdésekkel és kitért arra, hogy a lisztárak a legutolsó ármegállapí-
tás óta egyes kategóriáknál 6 pengővel is felszökött. A helyzet tehát az, - mondotta - hogy a nyers-anyag ma annyiba kerül, mint maga a kész kenyér. A liszt beszerzési áráért adják ma a kenyeret. A sütőipar teljesen a tönk szélén áll. A gazdasági helyzet ma ott tart, hogy már a jobb társadalmi osztályok is a barnakenyér tipus fogyasztására térnek át, amit eddig az Ínségesek részért- sütöttek. A barnakenyér sütésére ráfizetnek, a két év előtti áron nem tudják tovább adni. Ami pedig alegnagyobb baj, -mondta -az, hogy nincs egység a sütőiparban a legfontosabb kérdésekben. Amikor 32 fillérért nem lehet kenyeret adni, akkor vannak sütők, akik 28 és 26 fillérért adják a kenyeret. Nagykanizsának ki kellene bírnia a maga 28 sütőmesterét, a mikor Kaposváron 36, Pécsett 70 sütőiparos él.
Több hozzászólás következet ezután. Kl in szóvátette, hogy a liszt ellenében való sütés rákfenéje a pékmestereknek. Ellene van aszá-zalékrend8zernek. Naqy Béla hosz-szabban foglalkozott a szakmai kérdésekkel. Márkus tulmngosnnk tart. ja a viszontárusitási hasznot. Fisch r a barnakenyénnek a forgalomból teljes kivonását tartja kívánatosnak. Nagy Béla azt mondja, hogy a barnakenyér ára, amikor annak sütésére vállalkoztak, 20 fillér volt kilónként. Beszerzési áron adták. Később a barnakenyér lisztösszetételét változtatták. A barnakenyeret feltétlenül tovább is forgalomban kell tartani a szegény néposztály érdekében. Kell egy olyan tipust fenntartani, ami a.szegénynép számára készült. Ennek a barnakenyérnek az ára legyen fillér.
A mestervizsgáztató bizottság elnökévé Kl !n Vilmost, alelnökóvó Fisch r Benőt, tagokká Hromci. Sch"k Vinpét és Márkus Kánolynét választották meg.
A tisztújítás titkos szavazattal történt. Elnök lett ismét Márkus Károly, alelnök Nagy Béla, pénztáros Fisch r Benő, jegyző Pöfísso György.
Márkus elnök indítványozta, hogy a kenyérárat 4 fillérrel emeljék, a stef-kenyérnél a kiloRratn-rendSz\'jr\'-térjenek át, kilónként 6 fillér n/ftett, a liszt ellenében való sütést végleg szüntessék be.
Itt ellentétesek voltak ismét a vélemények. Eies hozzászólások következtek. Végül is kimondották, hogy legközelebb ismét összeülnek és akkor egy bizottság foglalkozik ezekkei a kérdésekkel Ila most sem sikerülne ezekben a kérdésekben megegyezni, - mondották egyesek
akkor semmi értelme a srakosz tálynak, akkor szűnjön meg az egész szakosztály.
Nagykanizsa kenyérfogyasztói kl-váncslan várják a matosttály kö vetkező határozatát
- IbitflnráftárUt nem gond! Telje*
berendezéseket rendkívüli •UtayQt réoc-letfiretésre, sót kamatmentesen is isál-Htunk. Kopsteln butorárubáz, Horthy UIklA*-«t 4.
J Szezonvégi kiárusítás I
4 január hó 13-tól - január hó 28<
i__Szomolányi áruházban
t-ig \\
lftft. Uflldr IS.
ZALAI ROZLONV
Igenis, lesz Nagykanizsán motor nélküli repülés!
Rotler Lajos, a magyar rekorder előadása és terepsiemléje
Az Iír. Nőegylet mese-délatánja
Zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő közönség vasárnap délután a Kaszinó nagytermét, ahol az Izraelita Jótékony Nőegylet tartotta
mesedélutánját. A nagyok és kicsikék egyaránt érdeklődéssé( gyűltél* össze hogy elszórakozzanak a kis elemisták <ís ovodisták bámulatra-méltó ügyességén és várakozáson felüli készültségén. A gyermek min. dig helyes, de ezek a csöppségek, annyi üde pillanatot szereztek elö-adásukkal a közönrségnek, hogy mindenkit meglepett. A műsort j-lUm* Magda konferálta igon ügyesen ós talpraesetten. Az óvódások babaaltatása és zenekara a maga kedvességével és egyszerűségével sok tapsolt Ijozott á szereplő csöppségeknek. fíüchlcr Manci meséjével nemosak előadási készségről, hanem gyermekszerető szívről is tanúságot tett. Bájos volt Günsl Zsuzsa kis jelenetében, hasonlóképp N u Tamás, aki egy irredenta köl teményt adott elő nagy sikerrel. Abramoulc* Laci valóságos zenei talentum a szájharmonikázd tarén, amit korához képest egész művészi magasságig fejlesztett. Igen nagy síkere volt. Nagyszerű volt Ffi.avh Zsuzsi és Diikász Laci párosjele-nete. A nagyokat megszégyenítő, biztos és fölényes mozdulataikkal sok tapsot váltottak ki. A leckegép cimü kis színdarabban - Oű/»sb"r<yrr Jutka, D- Uisch Ella, Fodor Géza és GaranwölgUl András jeleskedtek. A hangulatos és élvezetes műsor befejező számaként Btlchlcr Manci adott fel taiálóskérdéseket, a megfejtők között jutalmat osztoll, a gyermeksereg nagy örömére.
Beszámolónk nem volna teljes, ha nem emlékeznénk meg a mesedéi-után fáradhatatlan és sok munkát és türelmet igénybevevő rendezői munkájáról. Ait elemistákat dr. Vajda Béláné, az ovodlstákat KÖntg. Karolin óvónő tanították be. A rendezőség, élén Wcisz Emőné elnök-asszonnyal, dr. Rapoch A\'ladárnéés K"rté&z Lajosnéval dicséretreméltó munkát végzett. Munkájukat siker koronázta.
Naptár: Január 16. szerda Rom. kat. R. Tál. Protestáns Lóránt. Izraelita Teb. hó 20.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 1-től k Merkly-BcluB gyógyszertár Fő-ut1 12.\' és a kisktonizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva röggel 0 órától est* 0 óráig (hétfő, szwd*, péntek délután kedden e«éu.n«p nőknek).
— (Bélyeggyűjtő* találkozója) szerdán délután 6-tól B-ig a Pannónia
hátió kistermében.
Motor nélkül a levegőben... örá< kon át kihasználni a természet ajándékalt és ingyen utazni... Szem--beszállni a széllel, kijátszani u vihart s parancsolni egy gépnek... Elvezni a felhők csodás játékát, repülni a levegőben, szép sport, élvezetes sport, de méginkább hasznos és nagyjelentőségű.

Amikor évekkel ezelőtt el akarták vetni a vitorlázórepülés gondolatának magját, akkor rajtunk kivül állók nem engedték ezt. Most egy pár lelkes ember újból megpróbálta a lehetetlent. Levelezlek, kértek és kaptak. Az eszme fáklya-
vivője, Rotter Lajos mérnök eljött Nagykanizsára, hogy ebben a határszéli magyar városban is híveket szerezzen a célnak. Hogy milyen nagyjelentőségű ez, mutatja az is, hogy szombaton déli hirei között a rádió is bemondta Rotter előadását. Pedig a^. magyar rádió ugyancsak ritkán kíséri figyelemmel a vidéki előadásokat.
Rotter Lajos eleget tett a kérésnek. Szívesen és örömmel jött.\'Mint vérbeli sportember, nem mulasztót, ta el, hogy részt ne vegyen a kani^ zsaiak sport-bálján és szombaton este ott táncoltatta Kanizsa asszonyait az NTE-bálon. Kevesen tudták, hogy ott van. De akivel csak találkozott, azt mind meghódította személye és eszménye egyaránt.
Vasárnap az esős januári reggel lacsakjában Rotter Lajos már járta a környékbeli dombokat. Térdig sárban, fáradtságot nem kímélve, bejárta a vidék egy részét. Terepszemlét tartott. Sajnos, a rossz idö megakadályozta, hogy bővebb tanulmány alá vegye a közeli zalai dombokat. Vitorlázórepülésre alkalmas terepet találtak már, csak tanulásra alkalmas helyet nem\'. De t*\'rep lesz, csak legyen hozzá \'mielőbb egy gép... / r
A Színház teljesen megtelt. Saj. nos, az első sorokban inkább diákokat, leventéket láttunk, mint Nagy
kanizsa társadalmának azt a rétegét, amelynek pedig ott kellett volna lennie. Szerencsére „ akad azért Kanizsán megértő és lelkes ember, aki reményt önt a szivekbe és az eLső pillanattól kezdve odaáll a kis gárda mellé, biztat, ígér és segit. Ez az ember pedig Kunivsa első polgára, Krátky István polgár-\' mester, akinek városa jólétéért dolgozó szive és lelke megértette e sportban rejlő nagy nemzeti jelentőséget és nem szégyelt odaállni nyilt vallomást tenni: »Igenis, \' a motornélküli repülésre szükség van és minden erőmmel azon . leszek, hogy azt Nagykanizsán is meghonosítsuk !<
Peroekig zug a tqps, amikor Rotter Lajos megjelenik a vászon előtt. Kedves, közvetlen modora pillanat
alatt megnyeri a , hallgatóságot
Azután elsötétült a nézőtér és Rotter a mesemondó érdekességé vei vezeti a hallgatóságot egy Tjfcá-inunkra eddig ismeretlen, uj, minden izében érdekes és lebilincselő birodalomba. A pompás szemléltető képek segítségével Rotter közvetlen és mégis ^akavatott magyarázatával percek alatt megtudjuk, mi a vitorlázórepülés, mi a siklórepülés, megismerjük a vitorlázásra alkalmas területeket, a különböző felhő-abikulatokat, légiiramlatokat, ter-mikeket, hőlégbuborékokat és a vitorlázásra alkalmas egyéb jelen-ségeket. Eredeti felhőfelvételeket látunk, megtudjuk hogyan keletkezik a vihar - s ^nindezt most már a vitorlázó repülő szemén keresztül nézzük. A hallgatóság feszült figyelemmel hallgatja Rotter minden szavát, aki páratlan közvetlenséggel, élvezetesen tárja fel előttünk a vitorlázórepülés minden szépségét.
Rotter Lajos igazi repülő. Ember a talpán. Kedves, szelíd, szinte gyermekes arca alig árulja el azt a mérhetetlen akaraterőt, amely benne lakozik. .Mikor a repülés fontosságáról, nemzeti Jelen tőségéről beszél, szeme megcsillan és rajongó lelkesedéssel megacéloso-tfik a szavü. Kémény és igaz szavakat mond. N\'em lehet várni. Aki ma vár, az elveszett. A l.eliport Németország a háború után feltalálta magát és azonnal megtanult motor nélkül r^pütnir Ma már ott ezren és ezren repülnek a szelek szárnyán. Olaszországban Mussolini egyenes parancsára minden motoros. pilótának először vitorláznia kell. Nekünk sincs más választásunk. Nem lehet. Meg kell teremteni a vitorlázó repülést minden magyar városban. \'

Az elmúlt évben a cserkészek nagy teljesítményű gépével, a yfaurakánnal» Rotler I-ajos egy napot\' és egy éjjelt tartózkodott a levegőben. 24 óráig .Úszott a pompás gép a magyar levegőben és ezzel beleirta nevét a repülő* sj>ort történetébe. Magyarország ma a második hyJyen áll a vitorlázás tekintetében — minden szegénysége és lcliportsága ellenére ls. Rotter, aki ezt kivívta, nem szívesén beszél erről. Szerényen elhárítja magáról a dicséreretet: ő a magyarság egyetemes dicsőségéért küzd.

A vasárnanpi nagysikerű előadás azonban csak bevezetője volt a vitorlázás meghonosításának. Az a lelkes gárda, amely lehivtu Rottert, habár még nem kapta meg a város társadalmától azt a támogatást, amelyet megérdemelne;, tovább dolgozik. I)e mellettük van Krátky István polgármesterrel az é\'en egy pár olyan ember, oki garancia arra, hogy igenis, Kanizsán lesz motornénlküli rjpüK-sl
-ui.

Leltári árusítás Janodr hó 23-1$!
Roktíron M Urukat milyen leszállított Urakon árusítjuk.
Nagy maradékvásár!
-Áruház.
Soha nem látott olcsó árak!
13—28-ig üzletemben vételkényszer nélkül meggyőződhet szenzációs olcsó áraimról o
MATTERSDORFER
uri és nói divatüzlet
Fő-ut 1. Teutsch-drogéi/lával szemben
4__ZALAI ItOZLOKV 1936. január IS.
\' *
1936. év estélyiruha-ujdonságai beérkeztek.
Kielött szükségletét fedezi, okvetlenül tekintse meg elkápráztatóan szép és dus választékomat
Kirschner Divatáruház, Fő-ut 3.
Feltámadt a Leányklnb zenekara
A Leányklub vasárnap tsle tartotta ciső farsangi, műsoros teaestjét, amely ismét a szokásos siker, vigság és hangulat jegyében zajlott le. A műsor meglepetést is hozott. Ezalkaiommal mutatkozott be a Lcányklub újonnan átszervezett zenekara, amelyet a fiatal, tehetséges és agilis Rátz Alajos vett pártfogásba. Nagy ügybuzgaloin-mai nem hagyta elaludni a gondolatot és minden igyekezetével újjáteremtette a már-már feledésbe ment leányklubi zenekart, amely pedig reményteljes és szimpatikus alaMatft volt a város zenei életének. Szerencsére Rátz Alajosban alkalmas embert találtak erre és a* uj vezető felülmulta a hozzáfűzött reményeket. Az első bemutatkozás olyan nagyszerűen sikerült, hogy teljes reménnyel várhatjuk a zenekor további kifejlődését. A zenekarnak á vasárnapi teaesten igen nagy sikere volt. Riskó Gézáné ezalkalommal is megnyerte a közönség tetszését kedvesen előadott magyar nótáival, amelyet cigányzenekar kisért. A közönség lelkes tapsára ismételnie is kellett. Boán Juci Mécs László két költeményét adta elő feltűnő rutinnal és közvetlen kedvességgel. Rutinos, jó szavalót ismertünk meg benne. Nagy sikere volt. A műsor után a kitűnő hangulat és a zene uz éjféli órákig együtt tartotta a fiatalságot.
— Takarók, szőnyegek, bútorszövetek nagy választékban Sláger Divatáru-házban.
A bej
\' Irta: Farkai Intra
Az akvarell volt akkor a divat, a szclid tónusu vizfestmény, havas ágak között csillagos tájkép, enyh.e kékszínű tó, amely halványan tükröz vissza egy rózsaszínű sávot, az alkonyat ragyogását. Akvarellt festettek egymásnak a fiatalok a bársönykötésü Poesiekbe, piros pipacsokat, szelid búzavirágokat, vagy apró kunyhókat, fákkal és madarakkal, amilyenek voltak a Grimm-mesék vagy a Huckleberry Finn illusztrációi. Ilyen akvarell volt a debreceni régi jégpálya képe is a Nagyerdőn. Százados fák, vastagon belepve zúzmarával, fölöttük az alkonyodó ég, kedves kis pagoda-szerü fabód^-és a jégpályán csak uri nép, kevés ember, néhány huszár, néhány mágnás és gentry leány. A korcsolyázás akkor kezdett divatba jönni. Még csak a nagyurak kultiválták.
Ennek a kis történetnek három szereplője van. Egy hölgy\' és két ur. Ezek közül csak kettő korcsolyázott. A hölgy és az egyik ur. A másik ur csak kijött mindennap u jégpályára csörgő," négylovas szánon. Ugy hívták, hogy Bus Gergely Dénes és szabolcsmegyéi birtokos ur volt Igen csinos ember voltj lds fekete pofa-ütakálla. fekete szeme, puha kalapja,
17.25 Vándorszínészek. (Abonyi Gyula). — 17.55 Cigányzene — 18.:"»5 A magyar erdő. (Bapaich Bajimind).
— 19.25 Sándor Mária énekel. - 20 Vlgjátékelőadás a Stúdióban. «A fösvény^ Vígjáték 4 felvonásban. Irta Moliere. Fordította dr. Hevesi Sándor. Bcndező dr. Németh Antal. — 21.50 Hirek, időjárásjelentés. — 22.10 Dr. Bársony Lajos és B. Pálffy Boriska énekel. — 22.40 Hanglemezek. — 23.10 Kertész Miklós jazz-zenekarának műsora, Szentiványi Zoltán énekszámaival. — 0.05 Hirek.
Buda pert II.
18 Mezőgazdasági félóra. - 18.35 Francia nyelvoktatás. — 111.45 Egy elfelejtett magyar rokokó iró. (Dr. Tró-csányi Zoltán). - 20.15 Hirek. -20.40 Cigányzene. <» Bée*.
17.30 Cflpek-Angermayer szoprán Brahms- és Beimaun-dalokat énekel.
— 19.25 Huszonötéves osztrák hangos-
selyembéléses tavaszi kabátjaWŐlt És gazdag ember volt. Nekünk gyerekeknek mindig adott egy-két cukorkát Pesii cukorka volt mindig a zsebében. Anyám megnézte a finom csokoládébonbont és akkor hallottam tőle először a bűvös szót:
— Kuglerl
Bus Gergely Dénes jól bánt velünk, de azért mégsdmí ő volt a mi ideálunk. Ilyen feketeképü, élharcos, kockásruhás urkocsis volt a vidéken elég. De olyan, mint Abduhallan Tefik bej, egy sem. őt vettük körül álmainkkal, gyerekszivünk minden romantikus elképzelésével. Tefik bej Abdul Hamid-!nak volt a rokona, a nagy szultánnak és az ő kedvéért engedte meg Ferenc József császár és király, hogy huszárságot tanuljon a Würtenberg-huszár-ezredben, akik éppen Debrecenben feküdtek.
Szép, magasnövésü, karcsú legény volt a bej, nagyon illett Bohuniczky Máriához. Mindig együtt korcsolyáztak, pedig a köztudat szerint, Máriának Bus Gergelyhez kellett volna feleségül mennie. A köztudat pedig szent volt akkoriban. Kilengések nem igen voltak.
Én korcsolyáztam legtovább mindennap, egészen a fagyos, fehér este Jc-Jövetelélg. Titokzatosan meredt felém az erdő szürkesége. Az alkonyat vére lehullt a hóra. Jó «Halifax»-om suhant a jégen, mentán^ rohantam ismeretlen
film. — 19.40 A munkás o költészetben és dalban. — 20.10 Bárzene. 20.40 A muzsikáló Bécs. - 22.10 Bach orgona és zongoramüveiből. — 23.50 Szórakoztató zene.
Szerda
UudapMt L
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 10 Hírek. - 10.20 Nő, aki a Napkirályt legyőzte. — 10.45 Hogyan éljünk idősebb korunkban. — 12.05 Cigányzene. — 12.30 Hírek. — 13.20 Időjelzés, Időjárásjelentés. — 13.30 Az 1. honvédgyalogezred zenekara. — 14.40 Hirek, árak. — 16.10 Diákfélóra.
- 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Jlertlia István szalonzenekara.
18 Az evezőssportról és annak célkitűzéseiről. (Hautzinger Sándor). — 18.30 Daisy Guth zongorázik. - 19.10 Kis színpad. -Mint a feldobott föld.. Történelmi hangjáték. — 19.45 Hanglemezek. - 21.15 Hirek. - 21.40 Hu-bay Jenő szerzeményeiből. Közreműködik dr. Szedő Miklós és az operaházi zenekar. — 22.45 Időjárásjelentés.
- 22.50 Németnyelvű előadás. - 23.15 Cigányzene. — 0.05 Hirek.
Buda pari II.
18.35 Olasz nyelvoktatás. — 19.10 Badnai Erzsi énekel. — 20 A csöpp-
vágyak röpítettek. A korcsolyaszenve-délyemnek köszönhetem, hogy láttam, amint a bej karjába vonta Bohuniczky Máriát és megcsókolta. Ugy állottak ott összefonódva, mint egy nagyon finom akvarellkép, a háttérben zúzmarás lombok {mintha fehér csipkével ékítették volna fel az ágakat), csak egy halvány, narancssárga sáv az ég peremén s az előtérben ők, egy kék attila, sötétpirosselyem huszársapka, egy barna profil, amely ráhajlik egy halvány leányarcra, Észrevettek engem? Nem tudom. Lehet, hogy nem js törődtek velem. Igen nagyon apró gyerek voltam. ,
Ebben a pillanatban szánkó csörrent künn a havas uton. Négy ló suhant a havon, diszkrét .csörrenéssel csörrent meg a csengettyű a fekete lovak szügyén. Bus Gergely maga hajtotta a lovakat. A szeme parázslott n sötétségben.
Másnap nagy szenzáció verte fel Debrecent.
— Párbaj.
— Bohuniczky Mária miatt.
— Bus Gergely megvágta a bejt. .
— Még pedig alaposan.
A nyilutcai kis ház előtt szalmával fedték az utat, hogy ne zavarja a kocsizörgés a beteget. Bizony, Bus Gergely Jól főbesuhíntotta a törököt Iskola után arra sétáltam és bekukucskáltam a berenán. Azt, amit ott látiam, soha nem fogom elfelejteni.
állatka. (Dr. Szilády Zoltán). - 20.39 Hirek.
12 Szórakoztató lemezek. — 13.10 Bégi és ujabb francia zene lemezeken. — 14 Horowitz zongoraművész lemezei. — 15.40 A kerámiai iparról. -- 16.50 Törpcgyümóicsök.
17.05 Brabbée szoprán Welleba-da-lokat énekel. Beichart csellőmüvésznő és Baupenstrauch zongoraművész Mül-ler-Hcrmann szonátáját játsza. — 19.30 Szimfónikusok Firkusny zongoraművésszel. — 21.50 Az 5. gy. e zenekara. — 23.45 Szalonnégyes.
Hasmfltétek utáni időszakokban regge énként < gy pohár természetes „Ferenc József" keserürir igen kedvelt, nagyértékü hashajtó, amely a belek tartalmát biztosan fe\'higiija és azt minden tájdalom okozat nélkül néhány óra alatt köny-nyen levezeti. Az orvosod ajánlják.
TÁVIRAT
Felfíf keret heciei mit Végzeitek Sző-ixtségénck
Nagykanizsa.
Köszönöm a folyó hó huszonötödikén este kilenc órakor a Kaszinóban tartandó táncestélyükre szóló meghívásukat stop. Az estélyen ugy én, mint Bas Kassza, Bas Szejum és BasDeszta örömmel fogunk megjelenni, mert tudjuk, hogy nem fogjuk magunkat rassul érezni és Jelenlegi bombás hangulatunkat pompás hangulat fogja felváltani, stop. Szegény Bas Nasibu apróbb csatározásai miatt nem Jöhet, ezért olyan szomorú, hogy kérte nevének Nasibus-ra való megváltoztatását stop. Üdvözlettel
Ihaf-Tyuhajlé SzelatHi.
1 — ■
Vagy három turbános, fehérszakállag török volt a gyepes udvaron. (Honnan jöttek olyan gyorsan? Hogy kerüllek oda? — ma som értem.) és mind a három egy-egy szőnyegen állott, térdelt, guggolt. Imádkoztak. — Kelet felé fordult mind a három, kitárták a karjukat, mélyet hajoltak, majd mintegy láthatatlan parancsszóra előrebuktak. Ugy könyörögtek Abduhallan Tefikért, a bejért, a jiagyurért, a padisah rokonáért.
A párbaj után a bejt csakhamar elhelyezték Debrecenből. És kis időre rá Bohunlczkyék ls , bucsuvizitekro jártak. A lány halvány volt, gyengécske, az arca olyan szinű, mint az alabástrom. Azt mondták: .délre készülnek... azután pedig mégis csak hozzámegy Bus Gergelyhez. Hja, ez a lányok sorsa, egy kis romantika, egy kis ábránd, aztán Jött a rendes férj, a konszolidált viszonyok.
De nem Így történt Sohasem láttuk Bohuniczky Márlát Debrecenben. Nem ls törődtek sokat vele. Halvány volt, finom és törékeny, olyan mint egy titokzatos idegen virág. Nem volt egy rokonuk, egy jóismerősük se, eltűntek zajtalanul.
Hiszen olyan sápadt, gyenge volt szegényke.

1914. Felhőtlen ég, tavasz a stam-buli moshék felett... Senki se sejtette még, hogy pár hónap múlva
Városi Mozgó. Szerdán és csütörtökön! Chevalier egyetlen idei filmje i
Csali meg drágám
Sz«n*4oió* kiséró mOtor I
Előadások kezdete naponta 5, 7 és 9 órakor. A* B órai alSadiaok fillére..!..
JgBg. január IS
tuja K02L0OTI
Leltúri Ulárusltűsunk Január ZB-ls tort.
Egyes pár cipSk legolcsóbban ===== Miitényi cipőáruházban.
Papa
— Blisabeth RubscI regényéről —
papa nem olyan papa, akinek n nyakába lehet ugrani és azt lehet neki mondani: apuskám. Még ke-vésbbé lehet azt mondani nski: -Édesapám. Papa nem écksapa. Q csak egyszerűen: papa. Rideg és önző öregúr. Hires iró. Gyönyörűen tud Írni a tavaszról, de sohasem nyitja ki az ablakát,\' hogy beengedje a tavaszt a szobába. Csodálatos szépen tudja leírni a virágokat, de nem tilr meg levágott virágot a házban. Ha a cselédek nevetni akarnak, előbb minden ajtót be keli „csukniok a Gower-streeti nagy, ko-nlor házban, ahová sohasem süt be a nap és amely szinte hangtalan életet é«. Ajtói a legjobban olajozott ajtók, Londonban. Kényelmes, forgatható székében élve, Papa a szénaillatos mezőkről és a tnvaszk szélben hajladozó, karcsú fűzfákról diktál Jcnnifemek és Jennifer, ko pogtatás közben arra gondol, vájjon mi jobb : tudni, anélkül, hogy érezne az ember, mint Pqpa, - vagy érezni, anélkül, hogy tudna az em-ber, - mint ő, Jennifer.
Hat ember : a regény főszereplője. Az ö életük fonalaiból szőtte a Szerelem, a Verőfény, a Bűbájos április Írója ozt a színes, mai tűn-dérmesét, amelyben a jók elnyerik jutalmukat, a gonoszok pedig megbűnhődnek.
Rózsaillatú angol nyár tündöklik London szürke utcái és Sussex dus pázsitjai fölött, beragyogja aGOwer Street és a megkövesedett szivek legsötétebb zugait és jóra fordit mindent. És, mint a nyár a mezők fölött: ugy lebeg a történet fölött a2 az Istenáldotta, meleg, sajátos zamatu, kristálytiszta angol humor, amely a lélek legmélyéről fakad és amely egyszerre megríkat és megnevettet, l ;
Rmltska Márki
itt is lángbaborul minden.
Ott állottam a meghívott idegenek apró márványkioszkjában. Aranytálrákon szervírozták a pompás mokkát és kaptuk az aranyosvégü cigarettákat, a világ legjobb dohányát. Jött a diszhintó, benne a szultán. Mohamed. Saalamot intett a hódoló idegenek felé. Gyors lépéssel, szinte futva haladtak hintója mellett a hatalmos basák. Nehézkesen leszállott a kocsijáról a szultán és bement a Dolina bagtshe mecsekbe. Jmádkozni. Ezt a parádét ugy hívták, hogv pénteki szc-lámllk.
A templom bejárata mellett néhány előkelő törők hölgy állott, csarcsafba, fátylakba sürün bebugyolálva. • Egy magas ur, szikár, őszes, elegáns katona most kivált a kíséretből, odasietett az egyik hölgyhöz és európai módon megérintette a kesztyűs fekete kezét.
— Abduhallan Tefik, — suttogta « kísérőm.
Most ejjy pillanatra meglebbent a fekete fátyol és én megláttam a Jíohu-niczky Mária szomorún, finoman nemes, halvány arcát... két szem izzón, imádattal tapadt egymásra, mint akkor, amikor a Köntösgát felől Deb-reoen felé berzenkedett az este.
Rágyújtottam egy uj cigarettára.
Van még romantika a világon, — sóhajtottam elégedetten.
Kanizsai valuta-ügyek a budapesti törvényszéken
Nemrégen foglalkoztunk Wellner Zoltán ismeretes ügyével, a nagykanizsai valuta-nyomozásokkal kapcsolatban. Wellner tárgyalását akkor elnapolták és a bizonyítás kiegészítését rendelték cl. Ebben az ügyben január 15-én van tárgyalás Budapesten. A budapesti törvényszék most a második nagykanizsai valuta-perben is kitűzte a főtárgyalást. Weisz József nagyka-
nizsai marha-exportőrt, akinél a va-luta-detektivck annak Idején szintén vizsgálatot tartottuk, a budapesti kir. ügyészség fizetési eszközökkel való visszaélés cimén perbe fogta. A buda-|H*sti törvényszék Horváth Géza tanácsa január 20-ára tűzte ki ebben az ügyben a főtárgyalást. A tárgyalásra több nagykanizsai tanút is megidéztek.
Az evangélikus estély
január 18-án, szombaton egyik legnívósabb. leghangulatosabb estének Ígérkezik a kanizsai farsangban. Az Evangélikus Nőegylet dr. Krátky Istvánná elnöksége alatt csendes-szerényen kamatoztatja a karitász frontján a jószivek kincseit és nagy nyilvánosságot csak egyszer; — Ilyenkor kör magának. Ilyenkor aztán meleg szívvel kapja mindenkitől, a^város egész társadalmától.
Az estélynek műsora nem lesz. De lesz figyelmes, vendégsz-rető rendezése, lesz hangulatos melege, fénye, lesz pompás Jazz-muzsikája, jó bora, olcsó büfféje. A farsang örömeinek szánta az Evangélikus Nőegylet ezt az estélyi és belőle sok szegény családnak jut majd sok gondot felejtető, könnyeket letörlő emberi jóság.
— .Fehér Január" olcsó vászonáru-sltásunk keretében elismert kiváló minőségű, saját kikészítésű vásznainkat nagyon olcsón árusltjuk. Schütz Áruház.
— Legújabb nabátu ezüstsevró OS-télyl cipők P 11-80 Miitényi cipőáruházban.
Nem változik!
Prognózis: Mérsékelt szél, változó felhőzet, néhány helyen, kivált északon és keleten, még záporeső vagy záporszerö havazás. A hőmérséklet valószínűleg nem változik.
Gyilkos tél Keleten
Peking, január 14 A december óla tomboló állandó hidegnek Pekingben a lakosság közül nagyon sokan áldozatul estek. Eddig több, mint 150 ember fagyott meg _
=3 Kitűnő zamatu kávé és tea, számos fajtákban .FIUMEI" lerakat Sugár-ut 2.
Ixl
Svédország lépése a kórház-bombázás ügyében
Stockholm, január 14 A Havas Iroda jelenti: A leg-t utóbbi római hirek arról száirtainak be, hogy Svédország hivatalos lépést ^tt Rómában a doW vörös* keresztes svéd kórház bombázása miatt.
A Hauptmann-Qgy
Newyork, január 14 Hoffmann kormányzó tartózkodik minden felvilágosítástól a Hauptmann ügyben. Mindössze annyit mondott, hogy uj bizonyítékok jutottak kezébe, amelyek indokolttá teszik a kivéfpés elhalasztását. Az elitélt védői nagy munkában vannak. Az egyik Trenton-ba repült, ahol állítólag az egyik fogolytól igen fontos leveleket szerzett be.
Január 21-én ül öisze a parlament
Budapest, Január 14 Kozma Miklós belügyminiszter kedd este, vagy szerdán reggel érkezik haza tíznapos szabadságáról és azonnal át-vcszi minisztériuma vezetését. A hét végén Szombathelyre utazik, ahol szombaton a Faludi Társaságban irodalmi előadást, vasárnap pedig képviselői beszámolót tart
A képviselőház Január 21-én ül össze ezévben először. A Nemzeti Egység ugyanemap szintén j>ártértekezletet tart. \' | ; \' .

az év folyamán felgyülemlett egyes (maradék) pár cipők árusítását
kirakataink hirdetik.
Olcsóságunkat
Megkérjük, hogy fáradjon be hozzánk, hogy meggyőződhessen olcsó árainkról.
Leltári árusításunk a soproni kereskedelmi ás iparkamara 3190—1933. számú rendelete alapján
f.
13-28-ig tart.
Horthy Mlklócui 1.
ZA1AI KÖZLÖNY.
IM6. t»nár 15.
Szezonvégi cipőárusítás szenzációs olcsó árokkal
Január 13-tól 27-ig iz „Ideál" cipőáruházban, Fő-ut 12. szám
— (Dr. Johann Bóla Államtitkár Nagykanizsán)
A nagykanizsai orvosok időnként összejönnek, hogy részint a fehérasztalnál, részint értekezlet formájában ápolják az együvetartozás érzetét. A legkomolyabb kérdések kerülnek egy-egy ilyen orvosi összejövetelen megvitatás alá; Legközelebb az orvosi ősz-szejöveielre lejön Nagykanizsára dr. Juhaim Bóla belügyi államtitkár, a közegészségügyi osztály íöuöke, az Ofszágos Közegészségügyi Intézet főigazgatója, hogy korábbi Ígéretéhez képest szakelőadást tartson a helybeli orvostársadalom tagjai számára. Dr. Johann Béla nagykanizsai tartózkodása alatt meglátogatja a város ftjószsógvé-dclmi és szociális intézményeit is.
— Menyasszonyok Ideálja a SchütZ-vászon.
— (A vasárnapi lloeális)
előadást érdekes témának szenteli az Irodalmi és Művészeti Kör. «Adósok ós hitelezők» — ez az előadás cime. Benne felvonul sok érdekes tudnivaló, kezdve az ókori adósságoktól, királyok tartozásaitól, pz adósok börtönétől egészen az államok adósságáig, az adósmorálig és a mai adós-hilcl viszonyokig. Az előtTdó Kelemen Ferenc bankigazgató, a Kör társelnöke. A kísérő műsoron Liditt Júlia, a meleg színek, balk bánatok kanizsai poétája adja elő saját verseit. Énekel az ipartestületi Dalárda, Kett\'mg Ferenc karnagy vezetékével.
Ha jót akar: „STÜHMER* cukorkát é8 csokoládét vegyen (Sugár ut 2.)
— (Januári Crado-gyülés)
Zsúfolásig tele volt a fehérterém a Credó januári taggyűlésére. Az elnöklő P. Czirfusz Viktorin plébános ismertette a Credó belső életét, eseményeit, a Credó nagykanizsai szervezetének lendületes, pezsgő életét. Majd foglalkozott a napi kérdésekkel, a katolikusok szempontjától figyelembe veendő jelenségekkel. A taggyűlés előadója Thury Andor, államrendőrség! felügyelő volt, aki a katolikus irányelveket fejtegette, kitért a Credó-tagok kötelességére, a mai kor dekadenciájával szemben. Főleg foglalkozott a házasság szabadosságával, a magasabb etikai szempontokkal, melyek azt szentséggé emelik. Bátor, öntudatos hitvallásra buzdította hallgatóságát. Gozdán Ernő titkár előterjesztette jelentéseit, majd Aradi Antal a katolikus-front szükségességét hangoztatta. Rámutatott a Credó krisztusi demokráciájára, amely nem ismer osztály és rangkülönbségeket, a Credóban mindenki egyenlő, ur és munkás, itt csak katolikus és Credó-tag vau ós ez az ereje. Dr. Almássy Gyula kir. törvényszéki biró, majd többen szólaltak még fel és kimondták, hogy a helyi szervezet rószére zászlót szereznek be, egyik oldalán a Patrona Hungáriáé, máikon a Credó-jelyóny-nvel. A Credó-család farsangi délutánt rendé* február havában- P. Iióhle Kornél országos elnök lejön Nagykanizsára, ahol a Credó-tagok részére külön leJJtigyakorlatQkflt tart- A tavasszal katolikus nagygytUfo lesz Nagykanizsán.
Egye* pár cipőkot rendkívüli olcsó álban Arusitja az „Ideál" cipőáruház, fttt} 12. »*AUÜ
— (Az Ipartestületből)
A nagykanizsai Ipartestület csütörtökön este tartja január havi elöljárósági ülését.
— (Halálozás)
Bazsó Lajos .nagykanizsai füsz.-r-kereskedö életének 48-ik évében. hét-,-főn délután elköltözött az élők sorából. Bazsó Lajost mindenki ismerte, becsületes kereskedő volt, aki teljesen hivatásának élt. Halála mindenütt őszinte részvétet váltott ki. Az elhunyt fivére volt Bazsó Józsefnek, a nagykanizsai Ipartestület vezető? jegyzőjének.
— Télicipők, posztóalpők, hóolpflk és egyes pár elpők legolcsóbban Mlllényl cipőáruhAzban.
— (Az OTI ós a Stefánia)
f.vek óta vajúdott az OTl-nak a Stefániával való megállapodása, azonban mindig nehézségek merültek M a két egészségügyi intézmény szerződése körül. Most ezt sikerült elhárítani és dr. Weisz István vezérigazgató érdeme, hogy a szerződés már hatályba is lépett. Ezentúl minden ÜTI igényjogosult részesülhet a Stefánia anya és csecsemövédö intézet minden segítségében, kedvezményében. Ugyanckkoft az OTI befolyást nyert a Stefánia vezetésébe, amennyiben az ügyvezető hivatalból a munkaköre területén lévő Stefánia-intézmények igazgatósági tagja.
Kéu nfll és gyermekkabátok, szőrmék már erősen mérsékelt árban Sln-ger Divatáruházban.
—■ (A Vegyeskar tagjaihoz I)
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara a karácsonyi szünet utáu újból megkezdi rendszeres heti próbáit. Ma kedden a férfiaknak lesz próbájuk, A vezetőség a _^agok teljes számban való pontqs megjelenését kéri.
— Visszamaradt női télikabátok január 27-lg Igen olosdn kaphatók 8chütznél.
— (Egészség és önfegyelmezés)
Couéizmus. III. j^vitott kiadás. Irta Comó Emil, kiadja Nóvák Rudolf é3 Társa Tudományos lvönvvkiadóválla-lat, Budapest, VIII., Baross-utca 21. E mü célja, hogy praktikus ós egyszerű tanácsaival megtanítson az önuralom, szellemünk és akaratunk tre-nirozása ós erősítésének művészetére, melynek birtoklása a mai kórosan ideges és a nehéz életharctól megviselt
nemzedék számára különös fontossággal bír. A tartalomjegyzékből: Akarat és képzelőerő, A tudatos és tudatlan «Én»-ről, Az auloszuggesztió alkalmazása, Hogyan hat a szug>;e ztió? Szug-gesztió segítségével gyógyított betegesetek, Mire kópés az autoszuggesztió? Csoda, mely bonnünk lakozik, Mi u CouéizmusV stb., stb. Tuberkulózis, vészes vérszegénység, sziv- és kedélybetegségek, súlyos idegbántalmak stb., stb. gyógyulása stb. E mü a világ ósz-szes kulturnyelvciu megjelent. Ara
2.1)0 pengő.
- Belföldi ós angol férfiruha szöve-tok kiváló minőségekben Slnger Dlvat-áruházban.
— (Hulla a földben)
A somogymegyei öreglak községben a Jankovich kastély közelében az ásatást végző nnmkás<jj*Pejjy erősen oszlásnak indult holtteret találtak. Azonnal je\'entették a leletet a csendőrségnek, amely a helyszínen megállapította, hogy a holttest már hosszabb idő óta vjm elásva. A hulla már annyira oszlásnak indulj hogy a sérülés nyomait nem lehetett megállapítani. A holttest kilótérői és eredetéről senki sem tud és egyelőre még nem is sejtik, hogy miféle borzalmas bűnnek jöttek a nyomára. A nyomozás megindult. <,,
== Még les* hideg Idői most vegyen hócipőt leszállított árban az „Ideál" cipőáruházban, Fő-ut 12. az.
m ü_
mim
Tamiéiitlóuúa
irányzat: lanyha, Jorg : cstndtM. Buu lltuv. 77-c 1860-1840, 78-.. 18 15 -18 55, 79-M I8-35-I8ÍU, 80-íi 1855—18!K} dunínt. 77-ci 17-75-1785. 78-.S 1790-1800. 79 M 1805-1815, 8»«. 18*15—1830 — Rom puMdékl 1590-1590. mto 15-90-1600. Z.b u| Kitép 17-45—17 55 — Ttng.il o| ll.iluluii ab bp.nl 14 25 14 35
amU la uHuwUofc, mara"-
Köztisztviselők, áll. alkalmazottak
13 pengős
• havi részletre vehetik a Remlngtoft-irógép-gyár európai telepén készalt legideálisabb
Ramtor -porta bla
írógépet
Szabó Antal sportüzletérben
Nagykaniasa, Fö-ut 5. — Telefon 91.
EMLÉKEZTETŐ
Január 15.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 óra. kor a zeneiskolában (Barbarits L,). Január 18.
Evangélikus estély. A ZTE futballszakosztályának táncteája a Legényegyletben. Január 19.
Liceális fi órakor a városházán
(Kelemen Ferenc).
Izr. Leányegylet műsoros xíurja *
Kaszinóban 5 órakor.
Az Iparos Dalárda serlegavatőja fél
Ö-kor az Iparoskörben.
Január 22.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 óra. kor a zeneiskolában (Drávai Lajos). Január 25.
Felsőkereskedelmit végzettek tánc-estélye a Ksuarinóban. Január 26.
Liceális matiné fél 12 órakor a zeneiskolában.
Alarcos-koszorucska az Iparo\'skőrben
Január 29.
Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Február 1.
Iparosbál («Babatündér>). Február 2.
Gimnazista cserkész-előadás az fcté-zet tornatermében fél 6-kor. K. Nagy—Altay: Kis hercegnő c. színmüve a Klskanizsai Olvasókörben.
Fabruár 5.
A Szerdal Társaság vita-ülése 6 ómkor a zeneiskolában (Nagy Vince). Február 8.
Szanatórium-piknik. KAOSz-bál a Kasainóban. Fabruár 12.
A Szerdal Társaság vita-üléso 6 órakor a zeneiskolában (Kelemen F.). Fabruár 15.
A tanitók nagy megyebálja. OMKE-bál a Kaszinóban. Február 16.
Frontharcosok teája. Fabrajf 17.
Lemberkovils Alajosné emlókhang-verseny este 0 órakor a Zeneiskolában. Február 22.
Keresztény Jótékony Nőegylet Jelmezbálja az Iparoskör termeiben. Fcbraár 23.
Az Iparoskör Jelmez-bálja. Február 24.
Kacagó-est a Keresztény Tisztviselőnőknél. Február 25.
Vidám műsoros teaest a Missziós-házban. Február 29.
Zeneiskola tanárainak liszt-emlékünnepélye este 0 órakor a zeneiskolában. Március 7.
Izr. Jót. Nőegylet purim bálja a Kaszinóban. Március 8.
Zeneiskola növendékeinek liszt emlék-matinéja. Március II.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután 6-kor,
WgJiEiíJl
ZALAI KÖZLÖNY
MODERN
LAKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa**
APRÓHIRDETÉSEK
Sp\'dhlrd.Ul di|a faUmap ti Dnnapnap 10 uúta M UHi. mlnd.n tov.bbl tló 4 Imi. l,tik\',n.p
10 iiSIfl 40 Iliiéi, minden tov.bbl >ió 3 llllti.
HagtMI, tokkal, vonóval, négynegyedes!, )ó állapotban keretek olcion megvételre. Rozgonyl u. 19,
Kalollkua bálon egy pár lérll kui|Q ott maradt. Tulajdonosa átveheti « ruha táróénál. 155
■•léM rakák, selyeai ruhák tliztliá-aál. leatéuét legazebbe. ■ R\'iiugyár k« aallL OyOjtölelep: Klrály-u 32 44Ö4
Hasnál) ruhát veaiek éa eladok, hl-váata háahoz megyek. Márkus, Király-utca II. \' 1(7
Frakk-laftk rendkívül atoaéa kaphatók Kautmann Manónál, Erisébettér 1. Telelőn 122.
Paaiafaé.l uradalmilalboralm kimé-rését mér I III.r i 1 \' \'
keidtem. Pogányvái Pogányvár! édestésrizliiig gyantás! adóval. — Oioss Károly fOld-bmokos Batthyány-utca. 26.
mennyiségijén megárt vegyes 40 fllT.,
■ áayi-----
lusra Iladó Siemere u 4/0.
lürdóizobás lakía má-
53
Háraataiokta, paikaltáa magánház, Bagolal sor 7., axonnalra, vagy májusra kiadó. Bóvtbbel Sieaallnouilló Irodáiéban ÍM
200 négyszögei .Itt.t.l.. Balatonmártán, lélzletre la, eladó Oörögnól. 152
4—5 szobás, Oaaaiiomloiloa utllakéa a város belleilllatén málua l-re kiad*. Bóvebbe! a kiadóhivatalban. 158
----146. u. hál áa egy 1200
□ ölet bálhely aiabadkéiból ilaM. Bővebbet ugyanolt. 159
Ebédlöbutor aloaiia aladd. Cicn-l«y ul 12 , lotdsilnt 1. 156
pma kltaMléar, kl már Uzlelben •»lt éa klaiolgál, 15-ére vagy else|«re \'aWáetth: Excelt HatlaayahL. 157
ölv. Baiaá L»]o»sé szül. Kengyel karúit ugy a maga, mint kisgyermekei Kata és Lali, valamint az egész rokonság nevében mély fájdalommal lelentl, hogy a leglobb lér] és apa
BazsA Lajos
életének 49-ik, boldog házasságának 16-lk évében, a halotti szentségek felvétele ulán visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése folyó hó 15-én délután Yt4 órakor lesz a köztemelő halottasházából.
Az engesztelő szentmise a plébánia templomban f. hó 16-án reggel 9 órakor lesz a Mindenhatónak bemutatva.
Áldjuk az emiékít I Nyugodjék békében!
HUZATOS
lakását
LÉGZÁRÓVDL
szlgeteltesse.
HIRSCH íllllÜ CÉGNÉL
Kiadja a laplulajdonoa Kóigaidaaágl Rt Oatenbarg Nyomda éa Dálzalal I aplrtaijó Vállalata Nagykanliaáo. Pelelfls kl-dót Zalai Károly.
Interurbán teleiont Nacyfcanfaaa 7a aaám
Pogányvár! és urodaltnl
FAJBOROK
■ 0 lltarMI hllalá
legolcsóbb napi áron kaphatók Dr. Llchticheln boikereaktdés
139 Ft-ut 4.
lírái il Imi!
Az 1924. évi IX. és az 1929. X. törvénycikknek a bortörvény fontosabb rendelkezéseit tartalmazó és feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt kivonata újból beszerezhető
.....ttiao
Fő-ut 5.
Ára darabonként, kemény kartonlapra húzva 0 pangd.
Mindenki
ZALA
olvas
Hírszolgálata
gyors, pontos, megbízható
Hirdetéseit u tttíu mtat ~n olmia
Hirdessen a Zalai Közlönyben
***************************************&***¥*********
y . . . .
«_tALAl KÖZLÖNY_1936. lanuár 15.
Estélyi és báli ruhákhoz
legdivatosabb
Strasszok
Csokrok
Virágok
Zsinórok
Diszek
Gombok
das választékban, legolcsóbb árakon
BRÓNTAI
DIVATHÁZ
HORTHY M.-ÚT1.
„Farlnax Gigant"
gazdasági daráló- és lucernaörlögép.
Minden szemes terményt, lucerna , lóherszénát, olajpogácsákat, csontokat, az őrlemények felmelege-déae nélkül darálja. Tengerlszár tépésre alkalmas. Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Kis halyan elfér, mert külön ciklont alkalmazni nem kell.
Bessereshetö: Holherr-Rchrantz— Claytou-Shuttloworth Mniíyur Gépgyári Müvek. Rt. képviseletinél:
ORSZÁG JÓZSEF
meg, mltrágya, zsák, növényvédelmi
szereli kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10
(* blrésif asllatt) Telelőn : 130.
liiMuiUttl liliHu Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1998. október (-tél.
ErnélH.4ér Vaastéltssiáa
««
fi 50 730 9»
11-tw
1241
Ijso 1410 IB0O £ 17 30 1110 1JB0 21*33 2323
i S £
i 8
í I « «
Lstenyai manaipend
tMytrfl M. 648 Hajykuluárt írk. 8 00 NifybuluMI W. 14 00 Ut«.y4r. kk. 15-11
E, iimm
inW a helyi kereskedőknél I iparosoknál szerezze bel I
A 75 éves Zalai Közlöny ajándékai
500 pengős biztosítás — Ingyen fénykép minden előfizetőnek — ötven százalékos tandíjkedvezmény a nyelv-tanfolyamokon és a lánciskolában
A Zaln| Közlöny, mely a magyar vidék legrégibb és egyik legelterjedtebb napilapja, 75 éves jubileuma alkalmából az ajándékok és kedvezmények sorozatával kedveskedik hűséges előfizető-táborának.
A napokban közöltük olvasóinkkal, hogy nagy anyagi áldozatok árán sikerült megállapodást kötnünk az egyik magyar biztosító\' rt.-vel, melynek értelmében a Zalai Közlöny minden egyea előfizetőjét, amennyiben előfizetési dijával hátralékban nincsen ■ erre a kedvezményünkre igényt tart, ugy haláleset, mint állandó ét részleges rokkantság esetérs agy évi Időtartamra, ötszáz aranypengőre Ingyen biztosítjuk. A Uztositás előfizetőinknek, az 50 fillér kezelési költség megtérítésén kivül egy fillérbe se kerül, mivel annak diját a jubiláló Zalai Közlöny egyen\'iti ki. Máris sokan jeléntették be igényüket ingyen-biztosi-tásunkra, ami bizonyítja azt, hogy elöíizetölnk körében nagy megértés re talált értékss és a vidéki lapok körében azinte páratlanul álló ajándékunk. Igényléseket a Zalai Közlöny kiadóhivatalánál lehet bejelenteni, ehol előfizetőink mindjárt megkapják a névre szóló biztosítási kötvényt.
A Zalai Közlöny másik nagyér-tékü jubileumi ajándéka az ingyen fényképfelvétel. Megállapodást kötöttünk ugyanis Pogány Laj06 fényképésszel, aki lapunk mlndsn egyes előfizetőjéről, vagy kívánságra elő-" fizetőink hozzátartozójáról, egy 18 x 24-es nagyságú fényképfelvételt készít A művészi kivitelű fényképfelvételeket, egy darab kópiával, a jubiláló Zalai Közlöny adja minden egyes olyan előfizetőjének ajándékba, aki előfizetési dijával hátralékban nincsen. A fényk^pajándékunk előfizetőinknek egy fillérbe sem kerül, mivel annak diját a 75 éves Zalai Közlöny egyenlíti ki. Előfizetőink kényelmét kívántuk szolgálni
a fénykép-ajándékunkkal kapcsolatban, amikor minden egyes előfizetőnknek a lakására küldjük ki fényképészünket, aki előfizetőinket otthonában fogja lefényképezni. A felvételek bizonyos sorrendben készülnek el, de módjában áll előfizetőinknek, hogy soron kivül kívánják az ajándék-képek leszállítását. Ebbeli igények a kiadóhivatalnál ielenten-dők be.
A Jubiláló Zalai Közlöny előfizetői érdekelt szolgálva, megállapodást kötött Gábor Lajos tánctanárral is, aki jóhirnévnek örvendő in tézetében a Zalai Közlöny minden egyes igazolt előfizetőjének, vágy annak egy hozzátartozójának a tanításnál 50°/o-os tandíjkedvezményt biztosit. Ez a kedvezményünk a most induló táncszezon elején különösen nagy értékkel bir s igénybevételére felhívjuk nagyszámú előfizetőink figyelmét. Az igénylések ugy a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, mint a nagy látogatottságnak örvendő tánciskolában (Iparoskör emeleti nagyterem) Gábor Lajos tánctanárnál jelenth^tók be.
A 75.\'\'evét jubiláló Zalai Közlöny meg akarja könnyiteni előfizetőinek a nyelvtanulást s ezért megállapodott Pallói Erzsébet nyelvtanárnővel, aki
az angol és a német nyelvre Ő0%-os kedvezménnyel tanitja a Zalai Közlöny előfizetőit.
A kedvezmény igénybevétele esetén nem 10, hanem csak 5 pengőbe kerül a havi tandíj előfizetőinknek. Jelentkezni, az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatása mellett, a nyelv-tanárnőnél, Erzsébet-tér 18. II. em. lehet. I
A fentebb felsorolt ajándékainkban és kedvezményeinkben minden uj előfizetőnk is részesül, ha negyed évi időtartamra előfizet a magyar vidék legjobb hirszolgálatu és egyik legterjedelmesebb napilapjára, a 75. évét jubiláló Zalai Közlönyre.
Páratlan kedvezmény a Zalai Kflzlflny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaníozky-utcH 8.)
igazgatóságával sikerült olvan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyeta Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatása mellett
napi 2 fillérért
lag|a lehet a ttibbexer kötetes nagykanizsai Horváth-Ule ujsigtlzlel kölcsönkőnyvtárá-nak. Vagyis havi 60 fillérért a .Zalai Közlöny" minden elöllzelöje
annyi könyvel vihet ki havonta a kölcsön-könyvtárból, ahányat csak el tud olvasni.
Az előfizetési nyugta (elmulató! kötetenként 8 filléres kedvezményes kölcsöndijért kapnak könyveket a Horváth kölcsönkönyvtírban akkor is, ha a havi kedvezményt nem óha|t|ák igénybevenni.
Nagykanizsa Városi Vízmű Üzemvezetősége.
69/vUv. 1936.
Tárgy: Jelzőtáblák, illetve mázolási munkálatainak vállalati uton való biztosítása.
VersBDjflárayalási kirditis.
A jelzőtáblák-, illetve azok mázolási munkálataira nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi január hó 23-án d. e. 10 óráig a városi vizmü üzemvezetőségénél kell benyújtani.
A kiírási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. vizmü üzemvezetőségénél megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1936. évi január hó 14.
„, Üzemvezetőség.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
953/1936. sz.
Hirdetmény.
Közhirré teszem, hogy minden magyar állampolgár életének 19-ik évébe való belépését annak az évnek január hó 31. napjáig, amelyben a 18-ik évét betölti, bejelenteni köteles.
A bejelentés az előirt minta szerint és erre a célra szolgáló bejelentőlapok kitöltése utján történik.
A bejelentőlapok a helybeli m. kir. rendőrkapitányság bejelentőhivatalában vehetők át és kitöltés után ugyanoda szolgáltatandók vissza.
A bejelentőlapokon az ösz-szes adatokat pontosan és a valóságnak megfelelően kell feltüntetni. A bejelentelt adatok valódiságáért a bejelentésre kötelezett, a bejelentés megtörténtéért a bejelentésre kötelezettel együtt a szállásadó (családfő) is felelős.
1936. évi január hó 1. és 31. között az 1918. évben született férfiak és nők egyaránt kötelesek magukat külön bejelenteni, tekintet nélkül arra, hogy más bejelentő lapon, avagy szülőiknek vagy hozzátartozóiknak bejelentő lapján már eddig is be voltak jelentve.
Aki a bejelentést elmulasztja, kihágást követ el.
Nagykanizsán, 1936. január hó 12.
Polgármester.
%*«. • tafWafrt.... I^alow >1. tatabsi* * Béta** VÉIMils II »unmlH«m >t pMOa U*. MNKattt
76. évfolyam 12. szám

Nagykaolua, 1936. Január 16 csütörtök
Ara 12 H1L
ZALAI KÖZLÖNY

POLITIKAI NAPILAP
Felelős izerkesztf: .Barbarltn Lajos
EitlluM tn: «fj bór. 9 pou6 U «Mt
SurkmlMtl BslóhhaUU UMo.. 1*. m.
A lefoglalt revolverrel vagy a beszolgáltatott riasztöpfsstollyal fogadták-e Elek ügyvédet és Elek végrehajtót a Kosztolitz-féle végrehajtáson?
A bíróság előtt egyik tanú eskü alatt vallotta, hogy browning volt Kosztelltz kezóben, a másik „Inkább riasztópisztolyt\'\' látott — A járásbíróság uj kihallgatások alapján fogja a kórdóst eldönteni
November 28-án biztosítási végrehajtást vezettek Kosztolt\'z Jen&és felesége, nagykanizsai lakosok ellen. A felek, ügyvédek és a végrehajtó össze ls jöttek, amikor Kosz-tolltz Jenő hirtelen jzgatott kiabálással Bencze Imre felé futott, kezében pisztollyal és magából kikelve kiáltotta :
- Most végzek veled !
Felesége azonban közbe vetette
magát és a többlek segítségével lecsillapította magánkívül levő férjét, aki a Felsőtemplom tájáról, a hol az eset lejátszódott, dr. Rot. BchM Béla ügyvéd Irodájába, ment.. A rendőrség akkor egy riisztóplsz tolyt kobozott el Kosztolitz Jenőtől, aki azt állította, hogy Bencze Imrét azzal fenyegette csupán. Később a rendőrség olyan jelentést kapott, hogy nem a riasztóptszioly volt Kosztolitz kezében, hanem browning. A detektív, akit kiküldtek Kosztolitz lakására, csakugyan talált is egy revolvert, amit lefoglalt. A rendőrségen tehát két pisztoly szerepelt, mint büntárgy. Hogy melyik volt Kosztolitz kezében : ez volt a gordlusi csomó, amit a hatóságoknak ki kellett bogozniuk. Ugylátszik, eddig nem sikerült o kérdést tisztázni, legalább ls ez tűnik kl a bírósági tárgyaláion előadottakból.
A »pisztolyos támadás* ügye kedden délelőtt került elég élénk érdeklődés mellett a nagykanizsai klr. járásbíróság büntetőblrája, dr. Cséry Géza elé.
Dr. Cséry hosszabban ismertette a Zalai Közlönyből már Wmería, Izgalmas végrehajtási esetet, majd Kosztolitz Jenő terheltet hallgatta kl. Kosztolitz elmondotta, hogy no v«mber 28-án délután a Deák-téri fasorban sétált feleségével, amikor arra jött El* László klr. járás-bírósági végrehajtó és Kmpp László segédje.
- Knapp megszólított, - mondta Kosztolitz vallomásában - JtPgy hozzám készülnek kielégítési végrehajtás foganatosítására. Kis vártatva észrevettem, hogy BcncXe Imre az ut másik oldaláról közeledik a Msőtemplom felé dr. Elek Mór ügyvéddel. Bencze láttán annyira Ingerült lettem, (mert az.ő erőszakoskodásának köszönhetem \'anyagi romlásomat) hogy elhatároztam : utána megyek és inzultá\'om. Elővettem a rlasztópiszlolyomat és meg akartam közelíteni Benczét, de fe
leségem ós Knapp ebben megakadályoztak. Mire a pisztolyt zipbre-tettein és dr. Rotschild Irodájába siettem, akivel azután a Széchenyitér 10. szám alatt I\'vő MATEOSz irodába mentem, ahol időközben már foganatosították a kielégítési végrehajtást. Ott találtam egy rendőrt, akinek akkor átadtam a pisztolyt...
Dr. Cséry: Maga azt kiáltotta Bencze felé, hogy végez vele ?
KoSztoliiz: Lehetséges kérem, de olyan feldúlt lelkiállapotban voltam, hogy n \'m tudtam, mit cselekszem.
Qr. Efk Mór Ügyvéd, mint tanu, elmondta, hogy Pollák József javára Kosztolitz Jenő és feleségééi-lén volt elrendelve a kielégítési eljárás, ö és Bencze lassan a felaő-
templom felé tartottak, amikor a König-ház előtt kiáltást hallottak. Visszanézett és látta, hogy Kosztolitz kiabálva B<\'nc2« felé szaladt kinyújtott karral, mint aki lőni akar. Elek a mázsaházba ment be, mlg Kosztolitzot leállították.
B\'k László bírósági végrehajtó a következő tanu. Dr. Elek irodája előtt látta KoszlOlitzot és feleségét járkálni. A felsőtemplom előtt Knapp László nevű segédje figyelmeztette, hogy Kosztolitz és felesége viaskodnak egymással, majd Kosztolitz Bencze felé futott:
Most végzek veled, te csirkefogó, gazember !
Elek vallomása szerint Kosztolitz balkezében browningot szorongatott. i
Browningot, hangsúlyozta
Elek.
Dr. Cséry biró felmutatta a két lefoglalt pisztolyt. Mikor Elek a riasztópisztolyt a kezébe veszi, határozottan kijelenti a biró felé:
- Kérem, nem ez volt a kezében. De hogy egy browning volt, arra biztosan emlékszem.
Elek végrehajtó vallomására letette az esküt.
Knapp László végrehajtó segéd azt vallotta, hogy nem ez a browning volt Kosztolitz kezében, i
— Inkább talán a riasztópisztoly, - mondja tétovázva. - Nekem később egy riasztópisztolyt mutatott Kosztolitz.
Dr. KranBz Aladár ügyészi meg-» bizott fenntartja a vádat.
Dr. Rotschild Béla védő hosz-szabban kifejtette, hogy védence nem követte el a vádbell cselekményt és azért felmentést kért számára.
Kosztolitz elmondta még ezután, hogyan foglalta le a lakásán az egyik detektív a browningját.
A kir. járásbíróság nem hozott Ítéletet. Megnyugtató bizonyítékot akarván szerezni a »pisztolyc dolgában\', dr. Cséry járásblró elrendelte a Koszto\'itz lakásán megjelent két államrendőrségi detektív kihallgatását és azért a tárgyalást elnapolta.
Róma: „Nyitva áll az ut a béke megkötésére"
Abesszin zendülők leverték a kormánycsapatokat — Anglia várakozó álláspontot foglal el az olajzárlat Ogyében — London nem vezetni, hanem követni akarja ezután a Népszövetséget
, ! Róma, január 15
A Vatikán fokozott érdeklődéssel tanulmányozza a békeköz vetítés jelenlegi lehetőségeit. A vatikáni államtitkár kijelentette, hogy a Vatikán a múltban nem tett semmiféle kezdeményezést, ellenben örömmel látná a döntőbírósági megoldást.
Rómában kijelentették, hogy a béke megkötésére az ut nyitva áll és Róma nem fog nehézségeket támasztani. |
London rezignáltán vár és nem bizlk az olaj zárlatban
London, január 15 A szerdai angol minisztertanács dönt az olajzárfat ügyében köve-
tendő magatartásról. Az angol sajtó biztosra veszi, hogy az olajzárlat ügye lekerül a napirendről. A népszövetségi tanácsülésen Eden várakozó álláspontra helyezkedik. Anglia ezután követni, nem pedig vezjetni - mint eddig tette - fogja a Népszövetséget.
Aqyoi kormánykörök megerősítik azt a hirt, hogy ezidösaerint nincs kilátás az olajzárlat kimondásárn Anglia várakozási álláspontra helyezkedik. Különben sem lehetne eredményt elérni, mert az amerikai semlegességi tőrvény érte\'mébeivaz olajzárlat legjobb esetben csak március 1-én emelkedne törvényerőre. j ;
Nem birnak mozdulni Deszta herceg csapatai
Addis Abeba, január 15 Deszta herceg jelenti, hogy a Vebbe és a Toria folyók környékén az olasz repülőgépek élénk tevékenysége teljesen megbénítjacsa. patainak mozdulatait. Deszla herceg csapatai egyébként éléhnlszer és lőszerhiányróí panaszkodnak, inert az északról, Szigamur felől érkező karavánokat súlyos veszteség érte az olasz bombázás következtében.
Deszta henceg a Vebbe folyó környékén akarja haderejét összpontosítani a Dannlie Torine vonal védelmére, a Doto környékén összpontosított 8-4 olasz hadosztály ellensúlyozására, amelyek bármely pillanatban elvághatják az utolsó abesszin utánpótlási vonalat. A se reg igy is sokat küzd az élelmiszer és lőszerhiánnyal, ha pedig az utánpótlási vonalát elvágják, akkor a
csapatok ellátása teljesen lehetetlenné v$Ina. I
Győztek a zendülők
Asmara, január 15 Gujem tartományban zendüléaj tőrt kl az abesszinek között. A zendülés vezére Hajíu Tekum herceg, aki elkeseredett harcot vivott az Imru herceg vezetése alatt levő korniápycsapatokkal. Az összecsapás a zendülők győzelmével végződött és a kormánycsapatok kénytelenek voltak megfutamodni.
Felrobbant dinamit-raktár i 7 halott,
bánya-robbanás : 3 halott
Esweilen, január 15 Az egyik esweilenl bányában bányalégrobbanás következtében beomlott az egyik tárna és az éppen lenttartózkodó három bányászt a leomló földtömeg agyonnyomta.
Madrid, Január ji5 Salamanka közelében eddig ismeretlen okból felrobbant egy nagy dinamitraktár és borzalmas jnisztitást vitt végbe, összedűlt a robbanás következtében az egyik közeli ház is és a házban tartózkodó hét embert agyonnyomták a leomló faiak.
HALAI KOZLONT
1936. január 16
Az osztrák-cseh barátkozás visszhangja
A Rechspost vezércikkben felel a Schuschnigg kancellár prágai látogatásával kajicsolalos találgatásokra és kombinációkra. A lap visszautasítja a találgatásokat és kijeleuti, hogy az utazás nem más, mint egy dicséretes kezdeményező lépés a két ország ellenséges légkörének tisztázására és azon semmiréle politikai jelentőségű egyezmény szóba neui kerül.
Szerda
Biirtape«t L
18 Az evezőssportról é^ annak célkitűzéseiről. (Hautzingcr Sándor). — 18.30 Dalsy Gutli zongorázik. — 10.10 Kis szinpad. <Mint a feldobott föld.* Történelmi hangjáték. — 19.13 Hanglemezek. — 21.15 Hirek. — 21.-10 Hu-bay Jenő szerzeményeiből. Közreműködik dr. Szedő Miklós és az oj>era-házi zenekar. — 22,45 Időjárásjelentés.
— 22.50 Németnyelvű előadás. — 23.15 Cigányzene. — 6.05 Hirek. ,
BuiMpe* u.
18.35 Olasz nyelvoktatás. - 19.10 Radnai Erzsi énekel. — 20 A csöpp-állatka. (Dr. Szilády Zoltán). - 20.39 Hirek IHc*. ^
17.05 Brabbée szoprán Welleba-da-lókat énekel. Reichart csellőmüvésznő és Haupenstraiich zongoraművész Mül-ler—Hermann szonátáját játsza. — 19.30 Szimfónlkusok Firkusny zongoraművésszel. — 21.50 Az 5. gy. e zenekara. — 23.15 Szalonnégyes.
Csütörtök
Budaprot L
6.45 Torna, — Utána hanglemezek.
— 10 Hírek. — 10.20 Szindbád utazásai. — 10.45 Allatok szerepe a költészetben. — 12.05 Hanglemezek. — 12.30 Hirek. - 13.20 Időjelzés,\' idő-járásjelentés. — 13,30 Salgó Sándor hegedül. — 14.40 Hirek, árak. — 10.10 A háztartásról. (Szaczclláry Györgynél.
— 1U.45 Időjelzés, hirek. — 17 Halak és halászat. (Fischer Frigyes).
17.30 A Máudits jazz-zenekar műsora, Kalmár Pál énekszámaival. — 18 Külügyi negyedóra. - 18.55 A ;; Kárpátok arca. (Dr. Strömpl Gábor}, jj — 10.30 Az Operaház előadása. <IbS-asalovag.* Zenés játék ,<1 felvonásban. Szövegét irta Hoffmaunslalil Hugó. Zenéjét szerezte Strauss Richárd. Az I. felv. után kb. 20.45 Hírek — A II. felv. után kb. 22.05 Hirek, idő-Járásjelcnténs. — Az előadás után kb. 23.20 Cigányzene. - 0.05 Hírek. Budapest II.
17 Budapest a népesedés szempont-jából. (Dr. Nagy Sándor).
18.30 Angol nyelvoktatás. -- 19.15 Mindennapi életünk a jog tükrében. (Dr. Auer György). - 20.15 Hirek.
— 20.40 Cigányzene, Orbán Sándor énekszámaival.
12 Szórakoztató zene. - 14 Reeh-kemper bariton lemezei. — 1(1,05 Vegyes lemezek. <
17.20 Bécsi farsangi hagyományok. — 17.30 Krotschak cseHómüvősz já-téku. — 18.25 Az amerikanislák kongresszusa Sevillában. — 19.20 llumo-roskincs, tréfás énekkar. — 20 Tiroli színmű. — 22.25 Reger: Esz-dur vonósnégyes. — 23.25 Jazz.
Január 17-től drágább a kenyér Nagykanizsán
Kedden délután újra összeült a nagykanizsai sütőipari szakosztály. Márkus Károly elnök beterjesztette az ötösbizottság által kidolgozott tervet, ineiy szerint a félbarna kenyér árát, amely eddig 32 fillér volt, 3(5 fillérre emelik, viszonteladóknak 32 fillér. A barna kenyér típusát, tekintettel a szegény néposztályra, továbbra is fenntartják, de 215 filléres önköltségi áron. Kzt a kenyértipust nem Jehet semr üzletekben, sem a .piacon kapni, csakis a sütőmestereknél. Utaltak itt a mesterek arra, hogy ennél a kenyér-tipusnál a liszt kerül annyiba, mint amennyiért ök a kenyeret eladják.
Klein Vilmos sróvá tette, bogy miután a sütőmesterek kénytelenek termeivényeiknek legalább 8ü--$zázalékát önköltségi áron adni, ezt az adóhivatalnak is figyelmébe kell vennie az adó kirovásánál.
Márkus elnök felszólalásában ugyancsak lehetetlennek tartja az ötletszerű
adókivetést, illetve hogy máshol n>ás legyen az adókulcs, .mint Zalnmegyé-ben. Tudomása szerint ezt a kérdést országosan fogják rendezni.
A zsemlye és aprósütemény megmarad továbbra is az eddigi áron: darabonként 5 fillér, viszonteladóknak 1 fillér, a zsemlye súlyát 0.5 dekában maximálták. A házikenyérsütésnél a darabonkénti 20 fillérről a kllogram-rendszerre térnek át, kilogrammonként 5 fillérért. Sem el nemi hozzák, sem ház|(oz nem szállítják u házikenyeret.
Egyhangúlag kimondották, hogy a liszt ellenében való sütést beszüntetik. A viszonteladó csak- készpénz cl-leiiél>en vásárolhat, tó-rik a polgármestertől az utcai árusítás megrend-szubályozását/
A megállapodás pontos betartását bizottság ellenőrzi. A Jiatározatol mindenki aláírja és magara nézve kötelezőnek ismeri cl. Az uj árszabály január 17-től lép életbe.
jL
Kabátok, szőrmék,
ruha és pyamaflanellok, szövetek és báli ruhaanyagok
sai5Dn után mélyen leszállitntt árban
SInser Divatáruhoz.
Rabára alkalmas szövet, flanell és selyem-maradékok jatányos árban.
Minden adó 100 százalékon felül folyt be 1935-ben Zalamegyében
A gazdasági javulás csalhatatlan jelel — Szigorú eszközök alkalmazása nélkM érte el az adófizetés a tavalyi rekordot
Zalaegerszeg, január 15
A közigazgatási bizottság vitéz Ta-bódy Tibor főispán elnöklete alatt ülést tartott. Az eseményjelentés kielégítő állapotokról számol be. Az elmúlt hónapban 6 tüz volt a megyében, négv gyujtogatáshól eredő.
Az egészségügyi helyzet is kedvező, csak a veszettség lépett ,"?cl több helyen, amiért javaslatot terjesztetlek elő és fogadtak cl a kutyák kötelező be-oltásáról.
A közegészségügyi jelentés szerint a megyében ezid\'ösZcrint 427 lelenc, 204 dajkaságba adott gyermek, 338 elmebeteg és hülye, 664 sűketnétna,
vak és nyoinoQk, 4437 közsegélyre-szorult és 1384 keroselképlelen árva van.
Nagyon érdekes Várkony Rezső dr. pénzűgyigazgató jelentése az adózásról. Az 1935. évben együttesen kezelt adóban befolyt 4,80(5.307 peugő, ami az előírás 101 százaléka. A hátralék 83 százalék. Illetékben befolyt 1 millió 369.110 pengő, a folyó évi előírás-140 százaléka. Forgalmi adóban 933.510 pengő, a folyó évi előírás 110 százaléka. Lisztforgalmi adóvált-ságban 315.425 pengő, a folyó évi előírás 10(5 százaléka, folyt be.
Vagyis az adózás állása a tavalyi-
hoz kéj>est nagyon kedvező és ez csalhatatlanul a gazdasági helyzet Javulását jelenti. A pénzügyigazgató hangsúlyozta, hogy az adóbehajtásnál még szigorú eszközöket sem használtak. Ezután az egyes Jelentéseket terjesztették elő, amelyek közül a ine- < zögazdaság álla|>otáról szóló Jelentést holnapi számunkban közöljük.
Számos női bajnál reggel éhgyomorra félpohárnyi természetes 0 Ferenc József" keserűvíz végtelen nagy megkönnyebbülést ízerez azáltal, hogy a belek tartalmát felhígítja és audíly\'aianul kiüríti, szon-hivfll az emésitőszervek működését lényegesen előmozdítja. A nőgyógyászali klinikák bironyltványsl tanúsítják, hogy az igen enyhe hatású Ferenc József vizet, különöen a szülészeti osztályon, a legjobb eredménnyel alkalmazzák.
Két serleget avat a nagykanizsai Ipartestületi Dalárda
A nagykanizsai Ipartestületi Dalárda "két diadalmi trof áját avatja fel vasárnap este fél 9-kor az Iparoskör termeiben. Az egyik serleg\' a pécsi országos iparos-dalosv^r-seny I. dija, a másik a zalaegerszegi kerületi válogatóverseny I. dija. (
Az ünnepséget dr. Hegyi Lajos főjegyző, a dalárda elnöke nyitja meg, a serlégavatót dr. Krátky István /polgármester, a daloskorül*il elhöke mondja. A dalárda Kct.Wq Ferenc karnagy vezetésével énekel.
(A sörgyár 3 hordó sört ajándé kozott a dalárdának, ennek elfogyasztása is a serlegavató, műsorán van.)
Ingyen nagyalakú fénykép a Zalai Közlöny előfizetőinek
A .76 éves Zalai Közlöny előfizetői ragaszkodását akarja meghá. lálni azzal a megállapodással, amit a helybeli Pogány fotó-műteremmel kötött. A kitűnő műterem a Zalai Közlöny költségélv készit egy felvételt minden Igazolt előfizetőről és a Zalai Közlöny költségére szolgáltat ki egy darab ízlésesen fel-kaslrozot*é8\'z24 cm. najgyságu fény. képnagyitást. Aki ezt az ajáindékun. ■ kat igénybe óhajtja venni, jelent-\' kezzék a Zalai Közlöny kiadóhivatalában. Pogány fényképész minden jelentkezőnek a lakására megy és ott családi körben készíti ef a felvételt. 1
NapHr: Január 16. csütörtök. Rom. kat. Marcell. Protestáns GnBztáv. Izr. Teb. hó 21.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hő 1-től á Merkly-Belus gyógyszertár Főút 12. és a klskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva röggel 6 órától est» 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nölmekV
- (Wély«j&Qrft|!ök találltoié*) sxer-dán délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
Szezonvégi kiárusítás I
január hó 13-tól - január hó 28-lg
Szomolónyi áruházban
I
1936. január 16
ZALAI ÍOZLONY
Estélyi ruhaanyagok, szövetek, szőrmék
mélyen leszállított árban □ M%a^toá;r tá8ameKepő Filléres Divatüzlethen
Apróságok asszonyoknak
Brldge-teák
Most, télen, mikor gyakran kapunk vendégeket, vacsora utánra, a háziasszonynak meglehetősen nagy probléma, hogy mivei és milyen olcsón kinálja meg vendégeit. Alant összeállítottunk két étrendet árra az esetre, ha 0-10 órakor jönnének a meghivottak :
1. Fekete kávé tejszínhabbal, -1 vagy 2 torta, aszerint, hogy hányan vannak. -> Késflbb bort adunk sós és sajtos süteménnyel.
2. Fekete kávé tejszínhabbal. -Édes, sós, aprósülemények. - Parfé, vagy jardinítie.
üa úgynevezett »ucsora« vendégeket kapunk, illetve vacsora, uzsonna egyben, akkor a hideg felvágottak, sültek nélkülözhetetlenek.

Olüjf slós felfrissítése. Az olaj-festésű ablakdeszka, ajtó, ab\'ak és ajtókeret nagyon könnyen elveszti a szinét, lekopik róla a físték. A felfrissítéshez először alaposan le keli mosni a fát, azután varrógép olajat denaturált spiritusz keverék-kol át kelt dörzsölni, utána szára*-posiítóruhával átfényezili. Ezzel az eljárással a vízcseppek is könnyen eltávolíthatók. Egyaránt alkalmas sötét és világos olajfestísre is.
Győr8 abkiktisztiU\'is. Ha nedves és hideg időben gyorsan akarunk ablakot tisztítani, akkor a vizbe, a mibe le akarjuk mosni, k;s denaturált szeszt öntsünk, vagy ami még jobb, egy kis kékitöt. A lemosott ablaktáblákat száraz ruhával kell letörölni és utána puha selyempa-
pirral fényese dörzsölni.

SXUm\'Ak. Porolás és k«félés után a sötét bútorszöveteket és bársonyt szalmiákos kendő vei kell ledörzsölni. A fehér ajtókat is szalmiákos
vizzel kell lemosni..

Bútorok is gyakran válnak fénytelenné a sok használatban. Ezt könnyen megszüntethetjük, kellő hozzáértő kezeléssel. Mindig sárga vazelinnel fényesítsük át a butoro-kat. ; i
Tízezrek álltak Tokióban két kanizsai magyar festő csodálatos vásznai előtt
Sassné és leánya Japánból Amerikába indul, onnét Angiián keresztül vissza készül a Balaton mellé
Pazar kiállítású prospektust ho-zott a posta messziről, nagyon messziről - a felkelő nap országából. Luxus-papiron nyomtatott, gyönyörű füz^t. Több oldalra rugó ismeretlen hieroglifák : - japán Írás. És jólisinert, kedves e^c az első cini lapon : Srss Baba. A hálsó címlapon az édesanyja! Szss Fe-rencné. Ott van »magyar« betűkkel ls : »Mrs. Sass Brunner & EU-zab°th _ Brunner, Hungárián Artisls.« *
Mitsukoshi ur, aki Tokióban a prospektust nyomtatta, a szivét adta a valóban szép nyomdal munkába.
S. E. Marquis Gomez de Molnia spanyol követ és magyar megbízott, a magyar japán szövetség elnöke irt előszót hozzá. Az angol szövegből csak annyit értünk, hojjy »Lake Balaton*, meg >Mucsarnok (Igy !) és »N \'mnetl (igy !) Szalon... Budap:st.«
Sorban következnek azután a két kanizsai magyar művész indiai képeinek szebbnél szebb, egészoldalas reprodukciói. Köztük egy Balatontáj is. i
A tokiói magyar kiállítás
December 16-án nyilt meg Sassék kiállítása a cseresznyevirágok hazá-jának fővárosában, Tokióban. Az enilitejt spanyol követ és magyar megbizott nyitotta meg. Nagy ünnepélyesség és nagy érdeklődés kísérte. A tárlat a követség palotájában kapott helyett. A mandulaszemüek metropolisának előkelőségei, a követségek és temérdek szép , japán nő volt jelen a vernlssage on.
100 kép, 10.000 néző
Mintegy 1000 képet festettek ősz-(ize" 7 év óta a világot járó magyar művészek. Itt most csak 100 darabot állítottak ki az indiai termésbői és néhány itthoni, magyar, balatoni koppéi fűszerezték a művészi széptől duzzadó falakat. Amig a
kiállitás nyitva voít, mindig zsúfolva volt. Több mint 10.000 látogató fordult meg a tárlaton. Az újságok elragadta;ott kritikákat Írlak a magyar művészekről. Egyik lap a másik után küldic riportereit inter juért, tarka riportokért. Egy magyar pap, aki májusban hazajön, megígérte, hogy felkeresi Sassék kanizsai hozzátartozóit.
A siker minden vonatkozásban óriási volt. De tehetett Is. Megkap, tuk a müvész-kettős néhány indiai > képének színes reprodukciói!. Áhítatos csodálat v sz erőt az emberen, ha lapozza ebeket. Egy más, ^gyö-nyörü világnak ^nálunk alig "^képzelhető szinei, vonalai, formái, témái, gondolatai, szellemisége sugárzik ezekről a nyomdatechnikaiig is remek lapokról.
Irány : Amerika
Most még egy kiállítást kell Tokióban rendezniük, aztán mennek tovább. A nyugt.ilan, mindig kereső, mindig kiclógithetetien mü-vész-ösztön uj alkotások, uj im-* pressziók felé hajtja őket. Japánból Aijjerikába készülnek. Onnét aztán már visszafelé ivei az utjuk. A következő állomás már Anglia és aztán : - haza, a Balatotj mellé, ahol újra gy nesl kis házakat, musi kátlis udvarokat, ringó vizet és futó felhőket festenek. Visszajönnek újra a nagy magyar viz mellé, melynek szcieíme Ihlette ecsetjüket, azt az ecsetet, amely a két fehér sirályt Kikapta a Balaton vize mellől és átröpítette őket óceánokon, kontinenseken, a világhírnév útjára. Mert ez az ut a Sass névnek és a magyar művészetnek világhírnevét szeiezte meg.
Ahol Sassék voltak az első Idegenek
Október közepe óta vannak Tokióban. India csendje után majdnem elviselhetetlen volt számukra a keleti világváros zajos forgalma.
Tudomására hozom a m. tisztelt építtetőknek és épitőknek, hogy Erzsébet-tér 18. szám alatt
vízvezeték-szerelő mübelyt
nyitottam Vállalok minden e szakmába vágó munkát jutányos áron. Nb. pártfogásukat kérve, vagyok mé y tiszteleltei
Jerautek Béla vizvezeték-szerelö mester.
Mig nehi volt lakhatási engedélyük, fa-házban laktak és sokat fáztak, mert ezeket nem lehetett fűteni, lakóik paplan-ruhával szokták csak a hideget ellensúlyozok Csak az engedély birtokában bérelhettek azután rendes, fűthető lakást.
Az egész idei nyarat is Tokióhoz közel*\' Shikine szigetén töltötték. Mini ők irják : - »egészen gyenesl módra« éllek ott, csendesen, zavartalanul, csak az ott lakók bámulatától övezve, mért azon a szigeten idegen állandóan nem lakott előttük. (Az itt f-stett képekből 10 darabot hazaküldtek Nagykuni-, zsára.)
Ezen a szigeten született meg a tokiói kiállitás gondolata, amely azonban keményebb dió volt, mig keresztül lehetett vinni, mint a 12 indiai kiállitás együttvéve. De Sass-ííé a sárgák közt sem hagyta elnémítani a fehér kultura követelő szavát. Ahol már az ő .szava nem volt elég, ott - beszéltek helyette a képeik. ,
Savanyu káposzta!
Indiából az ut Japánba 25 napig tartott. Gyönyörű, élményekben gazdag utazás volt. Colombo, Pe-nang, Maji, Singapore, Hongkong, Sanghai voltak a 2-2 napos állomásaik. I
Sanghaiban kisérő nélkül elmentek csatangolni a kinai negyedbe. Mikor aztán az ottani magyar ko-lonia elnökének elmondták kirándulásukat, az nem akart hinni a fülének, hogy Itfét fehér nő egyedül bemerészkedett a veszedelmes sár. ga tűzfészekbe. Sassék sem merészkedtek volna, ha tudták volna, hogy milyen hátborzongató hire
II
Leltári árusítás januór hó 27-ig!
Raktáron M Urukat milyen leszállított úrakon árusítjuk.
Nagy maradékvásár! Mxfe-Á\\ruház.
zalai közlöny
1636. január 16.
van a kulik negyedének.
TaLálkoztak egy hazai reminls-cenclával is Sanghajban. Savanyi-tott káposztával ! Sass Babát alig lehetett kihúzni a knposztáshiordók« ból, a jócmlékü hazai izek ugy megbabonázták. Azóta se láttak ilyesmit, amióta bucsut mondtak Magyarországnak.
Magyar darab egy távolkeleti operában
Japánban Köbe kikötőjébe érkeztek meg. Egy hónapig éltek ott, bebarangolták a környéket, a szomszéd városókat. Takara-zuka nevű városban az operába mentek e! egy előadásra, ahol - magyar darabot játszottak. A keleti beszédmódhoz nem nagyon vágott a magyar meló-dia, de azért Sassék bőven elsirdo-gáltak rajta; »Két éjjel sem tudtunk aludni utána, annyira hatása alatt voltunk,« - Írja Sassné, pedig a magyar szöveget már annyira elfelejtették, hogy sok fejtörés árán sem tudtak rájönni, mit is hallottak tulajdonképpen.
A két messze repült magyar sirályt, ugy látszik, hét év után egyre gyakrabban kisérti meg a honvágy.
Itthon örömmel halljuk, hogy -ha messze van is még - de már hazafelé-tervekről hoz hirt u postu tőlük.
Jöjjenek ! Kiszélesedett, csodálatos távlatokon meggyarapodott művészetüket hozzák haza. A magyar művész sorsa : — itthon éhezni és idegenben hóditaniT Az ő hóditásuk a föld körül megtett hatalmas, bátor útjukon olyan nagy és giizdag volt, - az ő hírszerző dicsiiségük\' a magyar nemzet kultúrájának olyan érték, aminek itthon is meg kelt találnia az érvényesülést.\'
(M)
h
Az NTE csütörtökön kezdi pálya-tréningjét
A korai tavaszi szezon kezdet még télen is sorompóba állítja az NTE futballistáit. Eddig tornatermi tréningekkel készültek, csútórtókön délután pedig megkezdődnek a pályatréningelc. Az NTE intézője ezúton is felhívja az összes játékosokat, hogy csütörtök délután 3 óraköi- a Zrinyi pályán teljes sjtámban jelenjenek ínég.
Akiket érdekel a vitorlázó repülés
érdekes és szép sportja, azok feltétlenül menjenek el vasárnap, január 19-én déleUQí 11 órakor a Ilozgonyi-utcai elemi iskola mögött lévő iparos-tanonciskolába. Az u kis lelkes gárda, amely meghívta Nagykanizsára Itotter I^ajost, a fent jelzett helyen és időben megbeszélést tart a nagykanizsai vítor-lázóegycsülct megalakítása ügyében. Mindenkit, aki az ügy iránt érdeklődik, — s/eretcttel várnak.
Január 14-től január 28-ig
Ritter Divatáruhoz
Szabad-e a kevés gyermek miatt tanítói állásokat megszüntetni?
Zalavárme^ye kisgyülésének éidekes katórozata
Zalaegerszeg, január 15 A közigazgatási bizotlság ülése után a kisgyűlés tartott ülést ugyan csak vitéz Tabódy főispán elnöklete alatt. A főispán bejelentette, hogy a veszprémi kanonokká kinevezett Beöthy István dr. helyére Kálóczy Ferenc póttagot hivta be.
A kisgyűlés jóváhagyta, hogy Nagykanizsa a törzsalap megeső* kitása nélkül 1400 pengő segéllyel hozzájárulhat a kegyesrendi templom berendezési költségeihez, továbbá, hogy Nagykanizsa 7500 P költséggel elvégeztetheti a csatornamű "déritőtelepén a szükséges munkálatokat. { » - "
A nagykanizsai ígazolóválaszt-
mányba helyettes elnökül dr. Plíhál Viktor felsőházi tagot küldte ki a kisgyűlés.
A kisebb községi ügyek közül csak a gelsei határozat elutasítása volt érdekes. Geísc ugyanis a tanulók kevés száma miatt az egyik tanítói állást meg akarta szüntetni, mert igy 1000 pengőt takarítaná meg. A kisgyűlés azonban elutasította a kérelmet azzai az indokolással, hogy ez rossz példa Jenrte és ha a többi községek is rájönnének, hogy a gyermekáldás megakadályozása ilyen tekintetben is anyagi haszonnal jár, akkor egymásután szün tetnék meg a megyében a tanítói ál-lásokat a kevésszámú gyermek miatt
Három évi fegyházra Ítélték a keszthelyi ékszertolvajt
Társait Bécsben fogta el a rendőrség
Jancsikics Árpád keszthelyi lakos nénirégen éjszakai látogatást tett Krausz Zsigmond ottani kereskedőnél és több zsák diót, meg hasonlót lopott társával együtt. Munka közben megszomjaztak és megitták
Krausz finom llkőrjeit. A látogatá sok megismétlődlek. NemsÖkáradr. Hoffmann ügyvéd is kapott ^gy ilyen éjszakai látogatást, itt azonban nem akadt különös zsákmány, a feltört iróasztaí nagy csalódást
Városi Mozgé. Szerdán és csütörtökön 1 Chevafiier egyetlen idei filmje i
Csalj meg
Szenzáción kisérő műsor!
Előadások \'kezdete naponta 5, 7 és 9 órakor. A* 5 órai előadások filléresek.
okozott, mindazonáltal több apróságot elloptak. A kevésbbé sikerült munka ütán a kis társaság h-gköze. lebbi látogatását a gazdag keszthelyi »deszkásné-«nál, Hoffmann Istvánnénál tette. Aiz utcáról a ke* ritésen át bemászlak Hoffníanné irodájába, feltörték a szekrényeket és sikerült is két kazettát feltörniük Az egyikben mintegy 800 pengő készpénz, a másikban éksz rek voltak. A gazdag zsákmány után a betörők eltűntek Keszthelyről. A keszthelyi csendőrség gyorsan kinyomozta, kik voltak a tettesek, a gyanú azonnal Jancsikics Árpád munkanélküli fiatalemberre, Gondl István munkanélküli barátjára és Kozórszky nevü oláh katonaszökevényre irányult. Jancsikics Árpádot abban a pillanatban fogták el, amikor a l\\atáron Ausztriába akart szökni. Behozták a nagykanizsai fogházba. Jancsikics mindent beismert, de azzal igyekszik magát te-hermentesitenl, hogy Ő csak falazott, míg társai dolgoztak. A vádlottak padjára került több keszthelyi lakos is orgazdaság gyanúja miatt.
Bejelentették a főtárgyaláson, lkjgy Gondl Istvánt és Kozárszkyt a bécsi rendőrség elfogta, most folyik a kiadatási eljárás.
A törvényszék Jancsikics Árpádot 3 évi fegyházra Ítélte. Az otfgazda-Sággal vádoltakat részben felmentették, részben kisebb pénzbüntetésre Ítélték.
GondJ-és Kozárszky a kiadás után felelnek cselekményükért.
„Fehér Január" olcsó váazonáru-fdtásunk keretében ellumort kiváló ml-nÓAÖRU, Raját klkéuzitésü vásznainkat nagyon olcsón árueiljuK. 8ohUtz AruhAz.
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Polgári Egylet
f. évi január hó 23-án délután 6 órakor tartja saját emeleli helyiségében (Fö ut 5. szám)
100-ik rendes közgyűlését,
amelyre a tagokat tisztelettel meghívom. Amennyiben a közgyűlés ezen napon határozatképes nem lenne, az ujabbi közgyűlést f. évi február hő 2-án délután 4 órára hivom össze, amely közgyűlés a megjelenő tagok számára tekintet nélkül, érvényes és határozatképes lesz. A 100 éves alapítási évforduló alkalmából tartandó díszközgyűlést pedig f. évi február hó 2 án délelölt lí írakor tartjuk meg a vároiház dísztermében.
Dr. Hajdú Oyula elnök. Tárgysorozati
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári Jelentés.
3. 1935. évi zárszámadás és 1936. évi költségelőirányzat előterjesztése.
4. Elnök, alelnök, választmányi lagok és számvizsgáló bizottsági tagok választása.
5. Netáni indítványok.\')
•) önálló Indítványok a kaigyülés elóll
4 nappal az elnöknek Írásban bejelenlcndflk
Olcsó rtpűklúrusftúsunk január 28-1! tort.
Egyes pár cipők legolcsóbban == Miltényi cipőáruházban.
_J®^|anuár_16
i
BAIJa KÖZLÖNY
Rébusz
— Grátzer Józae! könyve —
Itcmck könyv ez a vaskos kötet, s a Singer és Wolfncr könyvkiadóvállalat érdeme, hogy a magyar könyvpiacon elösrör árulják a gyiljtönév-ben foglalt tréfás és könnyű szórakozásnak ily*" kimerítő lexikonát. Vé-üijílaiHizva (és végiglapozod, ha egykor clkezdtct), két dolog hökkent meg: hogy a dolog nőin is olyan tréfás s ami még bizonyosabb, nem js olyan könnyű. Legalább ötvenféle műfaj tarka köntösében vonul fel a kombináló értelem számára mindig egyformán izgató alapkérdés, az értelem önérzetét és hiúságát mindig egyformán csiklandozó próbakő: mert a problémával szemben nincs ékesszólás és diplomácia és halandzsa, itt csődöt mond a rang és a tekintély, nem lehet inellébcszélni, csak két eset van: tudod, vagy nem tudodí
Láttam komoly és nagyképű férfiakat, akik gőgös kézlegyintéssel kergették cl ennek a .gyermekes és haszontalan játéknak valamelyik csel-fogáajW, a társadalommal szemben vállalt .bokros teendőkre, hivatkozva, akikről utóbb kiderült, vagy szégyenszemre maguk vallották be, hogy ejfész éjszaka nem tudtak sjludní az átkozott rébusz miatt.
Ezért szeretem én Grfitzer könyvét és ezért jósolok neki nagy sikert. Mert a jó rejtvénynek van egy kettős előnye: sose lehet tudni, mikor gyönyörködtet, izgat és mulattat jobban, olyankor-e, mikor meg tudjuk fejteni, vagy olyankor, mikor íjom tudjuk mcgfeilruit Uogy mi crösebb bennük: a tulajdon élelmük, Vagy a másik ember értelmével sr-mben érzett hódolat és tisztelet?
Ezzel a problémával adós maradt Gratzer.
Karinthy Frigyes
isFü&rr-f
ÍDCS
Erös fagy!
Prognózist Gyengébb légáram. Északkeleten még lehet záporeső, Illetve éjjel és a hegyekben záporszerQ havazás. — Ismét erős éjjeli fagy. A nappali hőmérséklet valószínű alig változik. _
.!gmándlM-ból nem kell pohárszámra Inni,
Negyed vagy fél pohár elég szokott lenni I
— (A polgármester Szombathelyen)
Dr. Krátky fstván polgármcsler szerdán reggel Szombathelyre utazott, ahol menetrend értekezlet volt az ösz-szcs érdekeltségek bevonásával.
— (A törvényszékről)
A nagykanizsai törvényszék évadnyitó teljes ülést tartott dr. Hcnnig Alfréd elnökletével. Az ülésen a teljes birói és fogalmazói kar részt vett. l)r. Hcnnig törvényszéki elnök megnyitója után ismertette a múlt esztendő munkateljesítményét és az év programját. i
— Takarók, szőnyegok, bútorszövetek nagy választékban Singer Divatáruházban.
— (A Polgári Egylet)
jubiláris bizottsága kedden délután összeült dr. Hajdú Gyula elnöklete alatt és végleg megállapították a 100 esztendős jubiláris ünnep programját. Az ünnepi istentisztelet délelőtt, . ütána a közgyűlés lesz. Vitéz I Tabódy \'llbor főispán is megígérte lejövetelét a díszközgyűlésre és az ünnepi banketten a főispán köszönti fel a kormányzót.
=■ Menyauxonyok Ideálja a Schütz-váazon.
— (Frontharoos gyűlés)
A nagykanizsai frontharcosok főcsoportja február 9-én tartja évi rendes tisztújító közgyűlését.
•=» Ügyeljen, mert nem minden trlcó-fehérnemü Excellent Habselyem.
(A gimnazista oserkéazek teája)
amelyet február 2-re tűztek ki, a Polgári Egylet centennáris ünnepe miatt február 9-re murád. A cserkész-parancsnokságát előzékenységét az a körülmény is indokolja, hogy a jubiláló Polgári Egylet tagjai is nagy részben piarista öregdiákok.
— Téllclpók, posztócipók, hóclnők és eKyes pór cipők legolcsóbban Miitényi clpőáruházban.
— (Naranostermés Zalában)
Szilágyi Antal szentgróti állomásfőnök 18 évvel ezelőtt egy narancsmagot ültetett cl. A fa a nyáron tele volt fehér virággal és 11 darab rendes nagyságú, illatos és élvezhető narancsot termelt.
K4ts női és gyermekkabátok, szőrmék már orősen mérsékelt árban Sln-ger Dlvatáruházban.
Január hó 28-ig vegyen:
Gyapja kalapot . . . P 4"
Nyúlszőr kalapot . . p 8 «a
Női kötött ruhát . . p 6"®b
Női pnllovert . . . P I 44
Ritter Diuafúruhúzban.
Soha nem látott olcsó árak!
13—28-ig üzletemben vételkényszer nélkül meggyőződhet v.szenzációs olcsó áraimról
MATTERSDORFER
url és női divatüzlet
Fő-ut 1. Teutsch-drogóriával szemben
Kanizsaiak egy keszthelyi bál műsorán
A keszthelyi Levente Egyesü\'et, amely /\\v«//« Gyula elemi iskolai igazgató elnöksége alatt virágzó életet lendített útnak a levenle élet belső és kifelé ható megnyilvánulásaiban, r- nagy fába vágta a fejszéjét. Hangverseny-műsoros báltron-dt\'zott a Katolikus Legényegylet ha. talmns dísztermében. Horváth József, a fiatal, sokoldalúan képzett, rendkívül agilis tanitó, a leven te -zenekar karmestere rendezte az is-télyt, teljes siker jegyében. Ott volt az egész katonatiszti kar, a városi vezetőség, élén dr. Gárdonyt Lajos h. városbiróval, ott voltak az egyháziak, a gazdasági akadémia tanári karának, a hivataloknak képviselői, a kereskedők, iparosok és nagy számban a levents-esalád hozzátartozói. A műsoron Drávai Lajos, a nagykanizsai városi z<*neis-kola uj hegedűtanára kétszer állt a színpadra éfi mindkétszer frenetikus taps-özön jutalmazta szin\'s, szép, nemes stilusn játékát. A kíséretet Hontl Ilona zeneiskolai tanárnő látta ci( a finoman, mélyen kulturált müvész-lélek, és gondos felkészültség biztonságával. Minden számuknak zajos sikere volt, sőt mű-sorükat meg is kellett toldani. Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője zenei elmélkedését adta elő »Nem értek a muzsikához* eimcn. Nagy <s kemény munkáról tett szép eredménnyel tanúságot a keszthelyi levente-zenekar Horváth tanitó vezénylése mellett. Szépen, okosan szavalt egy Mécs-verset Mrtnár István levente. Műsor után jó hangulatu táncmulatság következett.
— VlMunaradt nfll télikabátok január 27-lg Igen olcadn kaphatók SchUtznél. — (FalOifizetések)
A Kath. Egyesületek bálján a kővetkező felülfizetések folytak be: Vitéz Tabódy Tibor 20, Teutsch Gusztáv, Somogyi Gyula, id. dr. Tamás János és neje, dr. Krátky István 10— 10, dr. Eábián Zsigmond, K rámpa tits József, dr. Knausz László 5—5, Szabó Antal, Harsay György, dr. Hajdú Gyula 3—3, dr. Révffy ^ndor, Thury Endre, Lehoeiky N., Tomasits Gyula, Szabó Zsigmond, Ács József 2—2, Kaán Irma 1.50, Vörös Gábor, Berta l.ajos, Ciraf János, Hennig Alfréd,\' Hclcz Iván l-l j>engő, N. N. 50.f„ N. N. 20fill».
Legújabb asabám ezüstaevró estélyi cipők P 11-80 Mütényl cipő-áruházban. !
— (Négy osontváz a kertben)
Kaposváron Gál István bejelentette a rendőrségen, hogy kertjében ásás közben négy emberi csontvázat talált. A csontvázak egymás mellet^ alig egy-két arasznyira voltak a föld felszínétől. A rendőrség u liatóságl orvossal együtt kiszállt a helyszínre, hogy megállapitsák, van-e olyan sérülés a csontokon, amelyből a halál okára lehet következtetni. Annyit már is megállapítottak, hogy a csontvázak helyén temető soha sem volt
— Belföldi és angol férfiruha szövetek kiváló minőségekben Singer Dlvatóruházban.
- Bútorvásárlás nem gondl Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen ls ssáU Utuok. Kopsteio buto/áruháx, Horthy Miklfe-»t 4.
A mar8elllel per ügyvédjének flgye
Páris, január t5 De Bono ügyvéd, akit, mint ismeretes, a marseiUei ügyből kifolyólag töröltek a francia ügyvédi kamarából, - most kérvényt intézett az ügyvédi kamarához, hogy újból vegye fel tagjai sorába. A kamara a kérést tudomásul vette és előadót jelölt ki. A döntést nagy érdeklődéssel várják egész Franciaországban. • | ;
Mindent együtt talál
aj
A szállodában ■
teljes komfortot. « kávéházbani
100 uj.Agot. A lörAxfibsni
200 ótalkulöntagességat ét Bura Sándor oigány-muzalkáját. A télikertben ■
délutáni-esti tánoot é> tr llnlozky rádió jlzí-zan.-karát.
Budapest, Rákócxl-ut 88.
A Mclrop\' le valamennyi üzemében elfogadják fizetésként
■ Provincia kadvaxmé-ayaa paaflflaiatiráayt.
ZALAI KÖZLÖNY
1636, január 1&
EMLÉKEZTETŐ
J tanár 15.
A Szerdal Társasig vita-ülése 8 órakor a zeneiskolában (Barbarits L.). Január IS.
Evangélikus estély. A ZTE futballszakosztályának tánc-teája a Legényegyletben. Január 19.
Liceális 6 órakor a városházán
(Kelemen Ferenc).
Izr. Leányegylet műsoros zsurja a
Kaszinóban 5 órakor.
Az Iparos Dalárda serlegavatója fél
9-kor az Iparoskörbeu.
Január 22.
A Szerdai Társaság vlta-űlése 0 óra. kor a zeneiskolában (Drávai Lajos). Január 25.
Felsőkereskedelmit végzettek tánc-estélyo a Kaalnóban. Január 26.
Liceális matiné fél 12 órakor a zeneiskolában.
Alarcos-koszorucska az Iparosfeörben Január 29.
Növendékhangverseny 6 órakor u zeneiskolában.
Febfuár 1.
Iparosbál. («Dabatöndér.). Fabruár 2.
K. Nagy—Altay: Kis hercegnő c. színmüve a Klskanizsai Olvasókörben. Február 5.
A Szerdal Társaság vita-ülése 0 óra-kor a zeneiskolában. (Nagy Vince). Fafcrmár 8.
Szanatórium-piknik. KAOSz-bál a Kaszinóban. Február 9.
Gimnazista cserkész-előadás az intézet tornatermében fél 6-kor. Február 12.
A Szerdal Társaság vita-üléso 0 óra. kor a zeneiskolában (Kelemen F.).
Fat<ra ár 1$.
A tanítók nagy megyebálja. OMKJE-bál a Kaszinóban. Fabrmár lá.
Frontharcosok teája. Február 17.
Leinberkovits Alajosné cmlékhang-verseny este U órakor a Zeneisko-lában*
Február 22.
Keresztény Jótékony Nőegylet Jelmezbálja az Iparoskör termeiben. Február 23.
Az Iparoskör jelmez-bálja. Február 24.
Kacagó-cst a Keresztény Tisztviselőnőknél. Február 25.
Vidám műsoros teaest a Missziósházban. Február 29.
Zeneiskola tanárainak Liszt-emlék-Qnnepélya este 9 órakor a zeneiskolában, ■árcl na 7.
Izr. Jót. Nőegylet purim bálja a Kaszinóban. Március 8.
Zeneiskola növendékeinek liszt /emlék-matinéja. i l Márclua 18.
Zeneiskola növendékéinek olasz-magyar hangversenye délután 6-kor.
- KbctlerfvUeU* r*Mfc« rendidről
előnyös butorvásárlási alkalom. Modern beimdaiéMk, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részleg, sőt karnat-weuteeen la kaphatók KopMelu butor ! ármháaban, Horthy Mlklóe-ut á.
Kiárusítás
e hó 28-ig
Műselyem harisnya, hibátlan Príma selyem harisnya,
kis szépséghibával
Pécsi bőrkesztyű, béleli, férfi, most Női bőrkesztyű, béleletlen
Női, kézzel kötötUesztyU
divatos
Női Radrág, meieg p i-so
Női nadrág, kivul selyem, belül bolyhos
Gyermek kötöttkabátok Melltartók
Selyemkombinéfc, háló-r ingek igen olcsón
p —•50
p 1 28
p 3-90
p 350
p 250
p —■96
p \'180
p 250
p —•50
Kötött blúzok
P 148
Mindenki kap EfiM*ftMA| a fejére egyet ■ Ul 511101
6*90
•ért
Anton Pichler-féle kalapokból
Saját érdekében mielőbb jöjjön I
Fiirst Divatcsarnok
Miórt nem jövedelme* nek m mi gyOmSioiS. < eeink?
2. Gondozatlanok <* gyümölcsösök.
A gyümölcsfák túlnyomórészt vannak hanyagolva, derekukon vastagabb ágakon a mohok és zuznit mellett az öreg, elhalt héjrész-.-k alg biztos menhelyre találnak, szépen á telelnek és szaporodhatnak a fát < gyümölcsöt pusztító gombaszervezete jós a különféle férgeknek a légiói. sok fa derekát össze-vissza rágják furontó kukacok, u fák korona elágaj zódásánál és az öregebb koronaága! kon kisebb-nagyobb csonkok élettelen! kednek, bizonyságául annak, hogy birtokos végre rászánta ihagát a "ko ronarilkitásra, vagy az alacsonyai nőtt, lecsüngő ágak levágására. Ha kü| zelebbről nézzük ezgket a csonkokat, vagy a régi helytelen csonkázás következtében berepodezö és kiotlvasoilí sebhelyeket, a legtöbb esetben találjuk a csonknak az alsó részén, o különféle szubogaraknak a kicsi, d< fajtánként mégis eltérő nagyságú, rit kásán vagy sűrűen álló lyukjait. K"\' lönösen az idősebb fákon sok a görcsös, kirákosodott, vértetűtöl fertőzöl! ágrész, ugy, hogy egyes fák ugy néznek ki a levélhullás után, mintha; a gonosz szellemek verése nyomói össze-vissza dagadozott sebekkel lcn.j nének borítva. A régebbi és az ágakat mindinkább körülölelő és foly-togaló sebhelyeknek a forradó zsenge bclsöszélein a vértetvek, vagy pajzs-1 tetvek mellett a molykukacok stb. üt-1 nek tanyát, minek következtében a sebek széle évenként egy-egy keskeny hullámvonallal kitágul, illetve kiterjeszkedik minden irányban. Erdőkl gőzeiében lehet látni olyau községe-l ket is, ahol a szőlőhegyen ritkásan, helyenként . csoportosan ültetett gyümölcsfákon, a fagyöngynek a nagy kerekded bokros csokrai tucatszámra élnek és virulnak -anélkül, hogy valakinek eszébe jutna azokat lemetszeni és, elpusztítani. A csonkokon, valamint a csonkok szélességében felfelé 6s, lefelé csatornaszerüen elhalt kére részeken látni a mcgtelepedelt és m:r annyira elszaporodott kicsi és nagy kéregszerű és púpos szubogár fertőzéseket, ahol már — a baj kezdetétől, mint kiindulási ponttól számítva — többszáz méteres körben ai összes gyümölcsfákba befészkelték r gukat ezek a szubogarak és néhány éven belül az egész hegyen nem les* egyetlen szubogártól mentes gyümölcsfa sem, mert a hegyrejáró emberek megelégszenek azzal, hogy az clszá radt, szuette ágakat levágják, halomba összehordják és ha majd valamikor nem lesz egyéb tüzrevalójuk, akkor talán el is fogják azt tüzelni. Addig pedig a lemetszett ágakból és kiásott faderekakból százczerszámra bújnak elő a szubogarak és a fertőzés vfcpn terjed tovább és tovább.
A legtöbb kár mégis csak a helytelenül végzett csonkításokból és ai jágaknak a helytelen levágásából származik, amennyiben még igen. kevesen figyelték meg és tudják azt, hogy B sebhelyeket hogyan forrasztják be a fák a leggyorsabban. Azokat a sebhelyeket, ahol a farészt a szó szoros értelmében a -kiindulási vonalában (nedvkeringési, vagy munkavonal), tehát ap összes ráncos héjgyürük eltávolításával vágták le, — mivel a jnetsx lap teljesen egybeesik a nedvek áram lásának a szélső határvonalával — * fa nedvei állandóan nyirkosán tartják és a leggyorsabb ütemben beforraszt ják A fa életműködésének megfelelően a fenti módon lemetszett részek sel» helyei gödörkésen, igen gyorsan for radnak, szinte uzt mondhatnók, hqg) a kicsi sebhelyeken előnyomuló bur koló és forrasztó faréteg szinte magi előtt tolja rá a héjat a sebre
1036. lamiár 16 _
ZALAI KÖZLÖNY
art oitnél «WM>. P«c»éUzcPöea
grrasíthássa. A fa, mint érrékotlen
í„y, szintén igyekszik « életét szólvcztctő sebhelyeket ók uyiláso-t lehető legrövidebb időn belül forrasztani vagy betömni. Mivel pc-* a fa beszélni nem tud, a birtokos-J kell a Mk minél .tőbbttór
minél Jobf»an kinyitott szemmel nyitott ffllW Járni-kelni, hogy jében lásson meg és vegyen észre nden kártevőt s « hajt vagy Hóekézéssel kell meghiúsítani, vagy II,. a kártevőket megjelenésükkor n„al( „íaradék nélkül kell kiirtani. l tuiflrü koronákat egyes kisebb-yobb ágak levágásával kell meg-itani, hogy minél kevesebb sebvet ejtsünk a fán. Ritkítás , alkal-val elsősorban " gombától vagy H\'ktől súlyosan fertőz»>tt ágakat, tán pedig a keresztbenálló, villáit beteges kinézésű a löiybi ágaknál ünően apróbb, hitványabb gyümól-termő, sápadt, sárgás lovelcke4 •16, továbbá kevesebb leruiőbiin-al birő ágakat s a ficfesleges, -buján u. n. vizhajtásokat kell gondo-lemetszenl. A fajta növekedési tu-lonságának . megfelelően kiritkitott mölcsfa koronának minden részét In jinp fénye éa molugo, a lovegő Inveir" átjárja a korost s a hosz-Lbitócsöves, magasnyomású, — [szerűen permetező — permetezőtek a gyors és tökéletes munkáját ílycn ritkitott korona sem akadá-L\'a s mivel egymást takaró vagy B farészek stb. nincsenek a koro-nn, a tavasztól őszig végzendő fi-jun porlasztott, ködszerű perme- • Leket a legjobb eredménnyel lehet Igézni. A gondosan ritkított korolt alma, körte és szilvafa, továbbá Brs és naspolya, a ribiszke és cg-
■ bokor, a szeder fa, cserjés szeder-I a ritkásan ültetett szamóca vagy licportő adja a legszebb, elsőrendű [őségü, élénken színezett, illatos és latos gyümölcsöt. V
Ikí igazán .figyelmesen vizsgálgatja tinak a derekát, ágait és Vesszőit, lion különféle alakú, ritkásan vagy ■en egymás mellé sorakozó pajzsokét is találhat. Igy fellelhető az ■afa héján a vörös és sárga husii fttpajzstetü. A körlefán a vörös ■i almapajzstetü szívása nyomán fcb-nagyobb horpadások, rövidebb w hosszabb, besüppedt vályuszerfl Redések keletkeznek. E két pujzs-Biek a pajzsa szennyes fehér, ma-ftdi pontjuk oldalt esik s lui u paj-flat lekaparjuk vagy felemeljük, ■>r látjuk meg a testük színét. A ■kás vagy kagylós pajzstetü alma-
■ körtefán, szilváién, ribiszkén, eg-■> stb. szokott előfordulni és fél-■ényhez vagy íci-pici félkiflilíez Bulit, szélesebb része sötétbarna, ■envebb része pedig világosbarna ■i, ugyanilyen alakú van a cilro-
■ és a narancshéjon is. Mind a P> pajzstetü előszeretettel sétál fc telepszik rá a gyümölcsre, lelőtt is feltalálható, nemcsak a Ják ■n és a nyári zöld hqjtásokon. ■áfákon pedig a kicsi borsószem
■ nagyságának megfelelő, félgömb ■ut mutató, barna szinü u. n. óriási ■tetvek szoktak pusztítani. Ezen\' ■l>i pajzstetvek nemcsak rendki-
■ szaporák, hanem falánkságuknak
■ következménye, hogy ahol déli ■lejtőn, meleg fekvésben levő fára •szenek, ott annyira erőt vesznek ■kon, hogy azok nem teremnek,
■ fejlödnek, héjuk megfeketedik és
■ multával ^kipusztulnak. A pajzs-■ket a fák nyugalmi időszakában, Bgatás és lekefélés utáu a gyü-■xfnkarbollneum (Bolin, Neobolln, ■na, Neodendrin, Enda, Neoenda)
■ a mészkálinak előírás szerint ■>tl oldatával kell tetőtől talpig,
megfüröszteni, permetezőgép Hőével. v
■ úgynevezett vizhajtásokoií vagy
vesszők hegye felé, hol sü-rilkásabban, össze-vissza W fosszukás, fekete, fénylő, ke-M° iU| fa«yáll<5. ki* porssemnyi tojások vannak, amelyeket JB0^*! tojtak oda a levéUefcö «ek uz áttelelő tojások külö-
nösen a zsugorodott levelű . és meggörbült almafa hajtások hegyén találhatók. Ha az ilyen fertőzőit vesz-szőkböl néhányat lemetszünk s meleg szobában nedves homokba állítjuk, bizonyos számú napok multával a megduzzadt tojások fekete héja szétreped s abból szabadszomipel alig látható, piciny kis levéltelü bújik ki nehézkesen és ügyetlenül. A tojások kikelése hetekig el szokott húzódni. A levéltetves fákról a zsugorodott és meggörbült vesszőrészeket Icmetszük és elégetjük. A fát pedig a fenti gyü-mölcsfakarbolineumJiak vagy mészkálinak a? előírás szerint higitott oldatával — de a fa nyugalmi időszakában — permetezőgéppel bőségesen uiegfürösztjük.
A fákon ezeken kivül lepkéknek a különféle alakú csoportokba lerakott petecsomóit s kisebb-nagyobb csomó levélből összefont hernyófészkekel is lulálunk, amelyeket még u tavasz kezdete előtt le kell szedni és cl kell égetni.
G. Sz. GU-
(Folytatjuk.)
Ttrméuytöunfo
irányzat i tartoll, Jorg.i csendes.
Buzi tlsxav. 77-es 18 60-18 40. 78 *1, 18 15—18ö5, 79-ea 18-35—1870, 80-n 1855—1890 dunínt. 77-e« 17-75-1785, 78-m 1790-1800. 79-ea 1805-18 15, 80-M 18 15 - 1830. — Rom .pestvidéki 15 60-15 70. má> 15 70-1580. Zab uj közép 17-45—17 55. —Tengeri uj tla«áatuH ab bpest 14 20-14 30
Kiadja a taptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzala! Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pelelös kiadói Zalai Károly. Interurbán teleion: Naovkanlxsa 78. aiám
APRÓHIRDETÉSEK
10 n.\'.iu llllír. minden további uó 3 IllUf.
Hegedül, tokkal, vonóval, négynegyedest. |ó állapotban keresek olcsón megvételre. Rozgonylu. 19.
lapén, kl lőldmlves Iskolát végiett, 30- 40 év közötti korban van, zalai uradalom részé\'e kerestetik. írásbeli ajánlatok a kiadóba küldendők.
Vaa amk haiznált, kékltős, sósborszeszes és sidolos üvegeket. Bíró, Zárda-u. 2.
113
Tflilfáját legolcsóbban Eötvös-tér 31. szerezheti be, Siállngernél. 12
Néayaxobáa fürdőszobás lakás tnft-
|usra kiadó Ssemere-u 4/b. 53
Háromaxobáa, parkettás magánház,
Bapolai sor 7., azönnalra, vagy májusra kiadó. Bővebbet SzeszJlnomitó Irodájában.
154
Olcsó tűzifa kapható ölen-Hnt háthoz szállítva SS pengő, aprított fa métermázsánként 2 pengő. — Műtőije* bizományosnál: E»aáfaai. tél* 17. as udvarban.
Tartóshullám és minden hajmunka Filtpovlcs todrásztermében Caengery-ut 2. "
Jószáru harisnyáit fajaltaaa* meg
özv. Cslimadla Lajosnénál, Rózea-u. 21. *
Jobb (lalal leány ajánlkozik orvoal rendelőbe. Clm a kiadóban. 172
Jókarban lévő argaman-izőnyeg és kony-hakredenc aladó Magyar-utca 27. *
Zairbfldfln csekély gyártási hibával Ismét érkezet\', melyet nagyon olcsón áru-Bltok. Pleiler Petőfl-id 44 *
/Imii Ut Morcunk, uuiraü-
1936. évi
r •
irodai előjegyzési naptárak
mig a készlet tart
leszállított árban
kaphatók
a Zalai Közlöny nyomdájában.
Köztisztviselők, áll. alkalmazottak
13 pengős
havi részletre vehetik a Remington-irógép-gyár európai telepén készült legideálisabb
Vtemtor-portable
írógépet
Szabó Antal sportfizletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5. — Teleton 91.
Hauptroannt nem helyezik szabadlábra
Trcnton, január 15 A szövetségi bíróság elutasította Hfluptmann Brúnónak azt a kérését, hogy újból hallgassák ki. Az elitélt védői azt a furcsa kérést ttT-\' jesztették elő, hogy ideiglenesen helyezzék szabadlábra Hauptmannt. A bíróság a kérést természetesen el-1 utasiiotta, annál is inkább, mert csak három nop választja cl Hauptmannt a kivégzés dátumától.
Pogányvár! és urodalmi
FAJBOROK
• O IILrMI l.ifalA
legolaöbb nipi íron kipbatóh Dr. l.lchtíchfln boikcrakedta
139 Pö-ut 4.
Január 28-ig
Az összes ráktáron levő áruk
mélyen
leszállított áron
lÉmi Divatház
Horthy Miklös-ut 1. szám
V á r o s h á z p a I ot a.
ESzliSéOlBtBit /—|
idU a helyi k.mk«ltkii«l I parowkoá] Bzorexz. b. I
„Farinax Oigant"
gazdasági daráló- és lucernatírlögép.
Minden szemes terményt, lucerna, ióherszénát, olajpogácsákat, csontokat, az őrlemények felmelegedése nélkül darálja. Tengerlszár tépésre alkalmas. Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Kis helyen elfér, mert külön oiklont alkalmazni nem kall.
Ueslerezhetó: Hothorr Schranti-CJaytoo- ShutUeworUi Magyar Gép. gyiil Müvek KL képvlMltlénél:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(A bírásig —ll.it) Telefon: 130.
zalai közlöny.
1936. )amiár 16.
LEBUJflBB
Bethlen és Gömbös közeledése sikerrel kecsegtet
Bethlen István gróf vállalja a népszövetségi főmegbizotti tisztet
Budapest, január 15 Politikai körökben arról beszélnek, hogy Antal Istvánnak a miniszterelnökségről való távozásával elhárult az utolsó akadály, amely Bethlen István grör és Gömbös miniszterelnök Icöze-lcdéso között állt. Bethlen István és a kormány között folytatott közvetítő tárgyalások eredménnyel járnak, legalább is. sikerrel kecsegtetnek. • Politikai körökben azt beszélik,
hogy Bethlen István vállalja a nép-/ szöveiségi főmegbizotti tisztséget. Ezzel újból élénk szerepet játszana Bethlen István a magyar külpolitika irányításában.
Olyan helyen, ahol Bethlen István gróf terveit jól ismerik, nem cáfol, ták, de nem is erősítették meg ezeket a hireket. [
Hat hónapi bfirtSnre ítélték Wellner Zoltán nagykanizsai exportőrt
Az első Ítélet a nagykanizsai vaiuta-Qgyek lavinájában
Budapest, január 15 (Lapzártakor f-lenti telefonon a Zalai KözJönu bndapati ludósltófa) Wellner Zoltán 67 éves nagyka\' nlzsai állatkereakedö ismeretes ügyében ma tartotta folytatólagos tárgyalását a budapesti valutatörvényszék \' Horváth-tanácsa.
Az ügyész szerint Wellner Zoltán hosszú Időn át rendszeresen szállított szarvasmarhát Olaszországba, de a Magyar Nemzeti Bankot megtévesztéssel megkárosította. ^11-ner 1981-tÖl 34-ig kb. 2600 szarvasmarhát szállított Olaszországba, a miért 160.000 lírát kellett volna a Nemzeti Banknak befizetni. De Wellnqr 40 ezer Urával hátralékban maradt, j ;
Az ügyész szerint azonban nem 40, hanem .600.000 Urávaí tartozik. Wellner hamis számlákkal dolgozott és faként -Orosz Sándor nagykanizsai bankár segítségével értékesítette a valutákat. A\'Jteneskedöfe 65.000 pengőt vettek fel a Nagykai nlzsai Bankegyesületben és a Délzalai Takarékpénztárban. Az ügyész ség fizetési eszközzel elkövetett visszaélés bűntettével vádolja Well-nert és kéri a bíróságot, hogy kü« lön 1000 pengő vagyoni kártéri.
h
a lALA! közlöny
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hirdetőinél méeérmbmht
tésre is Ítélje. \\
A? ^ö tárgyalás ebben az ügyben a mult év decemberébeij volt, amikor Wellner tagadta bűnösségét Az azóta lefolytatott vizsgálat anyagát Tatai László detektív ismertette a mostani főtárgyaláson. Megállapították, hogy Grosz pengőt adott az exportőröknek a külföldön értékesített valuta ellenében.
A kereskedők Po6t\\imiába szállítottak marhákat és az olesz cég számlájával követték el a visszaéléseket. Az olasz cég ugyanis pontosan olyan összegről álli\'.ott kl mim dig számlát, amilyen összegről a valuUeÍ8zámolásl kötelezettség szólt
WelInl.C^ azzal védekezett, bogy nem is ismerte Oroszt és csak később fia mutatta be, amikor egy kölcsönt folyósított részére.
Az ügyész őszinte tönedelemre intette a vádlottat, amire az igy feleit:
— Én csak a nevemet adtam oda. Én csak ügynök voltam és 8 pengőt kaptam minden egyes marháért. Ha üzérkedtem volna, akkor nem lennék olyan szegény ördög.
Az elnök azonban eléje tárta, hogy ő irta alá a valütaelszámolási kötelezettséget és igy ő a fclolős.
— Kénytelen voltam — feleli Wellner, mert nem jutottam másképp kenyérhez. Nekem csak a 8 pengős jutalék volt a hasznom, semmi más.
A detektív és. a Nemzeti Bauk szakértőinek hosszas és részletes tanúkihallgatásul után két órakor hirdetett )ltólctet a törvényszék a nagy érdeklődéssel várt ügyben.
A törvényszék Wellner Zoltán kereskedőt bűnösnek mondotta ki a vád-beli cselekményben és őt ezért hat hónapi börtönre ítélte. Az Ítélet ellen Wellner és az ügyész fellebbezett.
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvényééi 1935. *>i október hó B-I6I kezdve.
Nagykwilüsa állomásra érkexő él u ouu lóduló vonatokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. u.
Voul I A VOIUt I Kinlná-1 KmzUm),- I Upestre | neme | rHW r. M. fl érkezik
120;
1213 1211 1201 1231 1219
Oyv.
Szem. v. Szem. v. Oyv. Moto/ Szem. «.
610 M5 1430 1131 17 M) •2350
7-03 I 955 11-05 1540 15-55 20-30
19-23 22-17
19 23 —
115 I 6-16
1210 1232 1202 1217 1214 I20S
Szem. v. Motor
orr.
Szem. v. Szem. v. Oyv,
SpMlril || KmiIM,. II Kwlítf.
2305
7-30 6-30 14-10
20-00 I
330 622 1010 1122
18-35 23-15
<49
7-49 11-15 1256
20 00 23 45
Közvatlan kocáik forgalmat
Az 1202/1201. íz. gyorsvonatokkal:
egy étkező kocsi Prsgerskoig.
egy 1., 2., 3. o. kocsi Triesie-Venezls, Milano, Oenova. ventimiglia,
egy l., 2.. < o. kocsi Trlesle, Venezla-Meatre, Bologna-
Firenze. Róma. egy hálőkocsl Cannes. Közlekedik XII./I0.-M1 1936. V./6., lg hélíön, szerdán és pénteken. Az 1208/1207. sz. gyorsvonatokkal:
egy 3. 0. kocái Venezla, egy hálókocsi Venezia, egy l.,2.o.kocsi Venezia-Trieste, Róma. Az 1231/1232. az. motorvonatok közvetlen vonatok Keszthelyre Az 1220/1219. sz. vonalokkal egy 2. éa3 osztályú kocsi fut Zalaegerszeg-Budapest közölt, valamint Budapest és Pécs között.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
Kinlnl rttM. Eg*w. érk. Siombit-h»ljr»4rk 8«pfook» irk. Ml M. k.«b.t- Wjríl l«S. Ef«<u. I...I XMUtá-r. Irt
MII |Ss. v. 520 6 58 7-27 9-10 14271 Motpr _ — 555 7-36
na Motor 811 944 10-34 1503 1427 Motor 540 730 810 936
HM Sz. v. 1330 1514 16 05 — MIS Sz. V. 10(13 1123 12-07 13 22
MII Sz. v. 1620 1744 18-27 2001 1413 Sz. v. 1345 15-79 1619 17 41
1421 Motor 2016 2147 22 35 MII Sa. v. 1944 2123 2148 2334
Az 1412/1411. sz. vonatokkal egy-egy 2. és 3. o. kocsi (ut Zalaegerszeg—Buda-pesi-déll pu. közölt.
Az 1415.1416. sz. vonatokkal egy 2. és 3. 0. kocsi fut Wlen-Oslek közölt.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs Sin.,, ij ríciíi
I
InS.I
M.
érit.
Pfe*14 || B./C* || Hasykűi-
i.i\'. w.
i<iv |j Sz. ,. II J,i> II 6 54 I m49í—tUi, S, V. - 4«\'pfísr 2414 Sz. v. 15"3 1605 17-571 I 2413 Sz. V. 12 25 I 14 20 1 Id-OB 2128 || V.gy. || 1811 || 3134 | 23 271 | 2421 || Vegv. || 16 55 I 19 20 || 21 40 A 2414. és 2413. si. vonatokkal közvel\'en kocsi fut Oslek-W-en között. A 242 /242I. sz. vonalokkal egy 2. é. 3 0. közvetlen kocsi lut Budapest déli pu. Pécs közölt.
Nagykanizsa— Oyékinyes—Uldombovdr—Budapest Keleti pu
fSlYRÍ
v7| 2To6 Jftti | Ö5S j
A 2448/2447. sz. vonatokkal egy 3. és egy 2 pest keleti pu. között.
Bpesl j| wt IIKanlzsára
|| kp. Ind II n. f érit. iz. vl\'i 22 2 J p-ifJp\'Wö1
kocsi fut Nagykanizsa—Butfa-
Nagykanlzsa-~Murakeres2lur—Kotorlba
N.gykanl zsírói Indul Hova? Honnan 7 Nagykanizsára élk.
1292 1202 1208 Oyur. Uyor. 7-15 11-40 0 10 M.-Kere satui VMtl«%ll. Róma 170 1297 iabi ílyora Vegyes Oyors Venezle M.-Keresztül Roma 5-40 1158 18-10
Az 1208/1207., 1201/1202. sz. vonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Budapest viszonylat alattiak.
1292/1297. sz. vonatokkal csak 3. osztályú kocsi fut Murakereszturig. Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszluron át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakereszturon át kell szállni a magyar vonatokról.
Murakereszturon át közvetlen személyvonati csafakozása csak a 2420. és 2414. sz. vonatoknak van.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A (óváros egyik elsórangu szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-iatoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
, a tuagufaaáfi Rt. Hn*«r| Nfrote * XUaU L^pWUé YálM*W 1
78. ért oly»m 13. szám
Nagykanlzia, 1S36. Január 17. péntek
Ara 12 H1L
ZALAI KÖZLÖNY


Felelfc szerkesztő: Barbarlta Lajos
EUIIutW *r»: tn bán t peuO M He Sittkoul4tótl U klsdóhiiaUll tcUoa. TI ».
Kenyérpolllikánk jövője
Irta: StJa*<*U JUmly dr. ny. államtitkár
A világválság függvénye a ml gazdasági helyzetünk is és mivel a válság két év óta - főleg Q hu túlinak fegyverkezése folytán - enyhülőben van, Csonkamagyat ország részére is megnyílt a lehetőség némi fokozatos enyhülésre. Külkereskedelmi forgalmunk két év óta csakugyan emelkedik és elértük a háború utáni maximális forgalom kétharmadát. A csődök száma jelentékenyen visszament és az ugrár-adósságrendezéssel egy elmérgesedéssel fenyegető sebet operáltunk ki közgazdaságunk testéből. Ipa-ritnk tovább erősödik^ ma már nemcsak az elektrotechnikai- és gépipar exportál, de az uj magyar textilipar fe. Nyugodtan és óvatosan mehetnénk ezen az uton fokozatosan előre, de sürgeti a tempót a fajusi nép elszegényedése és értelmiségünk elhelyezkedésének egyre visszatérő gondja. A faluból menekülőket már a főváros sem tudja befogadni s a diplomások elhelyezkedésének a nehézsége is állandót suli.
A gazdasági élet fokozatos fel-. lendülése egyetlen biztos és állandó orvosszere értelmiségünk és falusi népünk talpraállásának. A fellendülés tempóját reális eszközökkai ugy kell fokozni, hogy annak kihatását a falu és az értelmiség mielőbb érezze. Vissza kelt tóműnk Széche-nydhvz : tisztult erkölcsi felfogás párosuljon gazdasági tudással és reális számítással közgazdasági életünk egész vonalán. Hidog agy-gyal ós meleg szívvel - de nem megfordítva — gondoskodjunk a jövő piánumairól, mert a hitzkopf-ok minden hajnak okozói. Tisztázni keli a fogalmakat. Széchenyi naní a töke ellen hajoolt, mert a kapitalizmus egyet\'on anyagi alapja a magántuiajdonrendazemek. A kapitalizmus kinövései ellen kell csupán küzdeni s arra kell törekedni, hogy minél több embernek íegyen tökéje éa magántulajdona. A tőkék képzés?- pedig a kis tő kék képződése hogy a megújhodás egyik iránya Jegyei. Különösen fontos a szövetkezeti mozgalom utján való tökeképzés, hogy a földmüvespor-ták erősöd jenek. Hihetetlen nemzeti töke gyűlik össze a millió és müHó kisember apró tőkéiből. A tőkeképzéshez azonban a biztonság érztfte szükséges, miért is ki kell irtani a közvéleményből a bankó-szaporítás, betétzárlat, a devalváció és hasonló babonák hangoztatását. A leépítések és létszámcsökkentések összezsugorodáshoz vésetnek, minek vége : sorvadás és halát. A közületeknek meg kell Jn» dltani a közmunkákat, ho?y a magángazdaság! {let j*,fc:«£Ullctbc jöjjön. ila az állftm <Jp«i városok tíz éve nem lndifották volna meg a nagy közmunkákat, akkor a pénzügyi krizis, mely nem belső eredetű volt, még előbb ós még nagyobb
Az olaszok mindhárom fronton előrenyomulnak
Teljes győzelemmel végződött a vasárnap óta tartó olasz offenzíva — Szabad a Dolo ellen tervezett olasz támadás utja — A négus fogságba vetette a lázadó herceg fiát
Az olajzárlat ellen dfintfitt az angol minisztertanács
Asmara, junuár 10 Most érkezett részletes jefentés a Godzsán tartományban kitört lázadásról. A lakosság már hosszabb idő óta lázadozott az abesszin kormány ellen, ami különösen akkor öltött nagyobb méretéket, amikor 11 tartomány kormányzóját megmérgezték. A merényletet a kormány rovására Írták és azóta állandó feszült volt u viszony a lakosság ós kormánycsapatok között. Most a lakosság fellázadt és a kormánycsapatok ellen fordult. Imru herceg seregén a lázadók fényes győzelmet arattak. A négus a helyzet fenyegető voltára való tekintettel sürgősen csapatokat küldött a lázadás elfojtására.
Ilir szerint a lázadás mostani vezérének, Hajlu heroegnek fiát Addis Abeba körelében elfogták és a császár fogságba vetette.
Róma, január 16 A? a támadás, amelyet Gratiani táborpok január 12-én indított az abesszinek slíen, az olaazaok teljes győzelmével végződött. Az abeszi szinek nagy vereséget és súlyos veszteségeket szenvedtek.
Mint későbbi részletes jelentés mondja, az olaszok által indított támadás három napig tartott. A Deszta heroeg csapatul elleni küzdelem csak szerdán ért. véget. Az olasz győzelem teljesen meghiusiy totta Deszta herceg szándékalt és teljesen szabaddá tette a Do\'o ellen
irányuló támadást.
Az olaszok mind a három hadszintéren folytatják az előrenyomó lást. Gratiani tábornok seregei még üldözik Deszta herceg menekülő csapatait. I
Az ogadeni harctéren az abesz-szinek az olaszok bombázása jelöl kénytelenek voltak visszavonulni a britt Kenya határvidékére. Az ola» szok Itt is széles arcvonalban .nyomulnak eiöre.
A nevezetes londoni minisztertanács határozata
& szerda esti minisztertanácsot lázas izgalommal várta az egész világ, amelynek békéje vagy esetleges felfordulása függött az angol megtorlásl politika további állásfoglalásától. f i
A Reuter-iroda szerint a minisztertanács főként az olajzárluttal foglalkozott. A miniszterek elsősorban a kővetkező kérdésekre kérl«Qc felvilágosítást:
1. Milyen magatartást tanúsítanának az olajtermelő államok az olajzárlatjal szemben ?
2. Főként ml volna Venezuela és Mexikó magatartása ?
A vita során az a nvggyöződés kerekedett felül, hogy a jelenlegi stádiumban nem lehet előre megállapítani, hogy milyen mértékben lefoetne az olajzárlatot végrehajtani és meddig volnának hajlandók közreműködni az olajtermelő országok. Ezért a miniszterek felismerték, hogy nem kivánatos az azonnali döntés, miután nem leliet előre látni, miként válik be az olajzárlat. Ezért Eden külügyminiszter Genfben fogja a helyzetét megvizsgálni. Jelenleg tehát nem annyira
az olajzárlat alkalmazásáról, mint arról van szó, hogy egyáltalán végrehajtható e a megtorlások szigorú politikája.
Szó volt az amerikai semlegességi, törvényjavaslat sorsáról is.
Az olaszok megakadályozzák, hogy angol területről segítsék az abesszineket
Róma, január 16 Az olasz sajtó megállapítja, hogy az olaszok Keletafrikában az egész Kenya határvidéken előrenyomulnak és ezzel megakadályozták azt, hogy az abesszineket angol területről segítsék.
A francia radikálisok bizalmatlanságot szavaztak a kormánynak
Páris, január 16 Laval .csütörtökön délelőtt hosz^ szasan tanácskozott Herriottal. A radikális képviselők pártértekezletet tartottak és azon bizalmatlanságot szavaztak a kormány iránt.
nyomorúságba döntötte volna az országot. Minél több prima utunk és minél több modern szállónk lesz a vidéken is - különösen a- Balaton körül - annái jobban növekszik idegenforgalmunk, a láthatatlan export. Minden falunak megvan a joga ahhoz, 1togy legalább egy utja legyen, s ne legyen elzárva a világtól. Intézményesen kell biztosítani az egészséges és Ízléses faluul porták építését. Sok munkaalkalmat ad a falunak, ha középületek emelésére is juttatunk olcsó, törlesztési kölcsönöket.
övnom kell mindenkit a kávéházi politikusoktól, kik minden nagybirtokot egyszerre fel akarnak esz tani. Fokozatos és keresztény nemzeti birtokpolitikára van szükség, de legelőször a földreform rendé-/etlen kérdéseit kell elintézni. Vigyük keresztül az eladósodott és eladó nagybirtokokon a hozzá fle pitő parcellázásokat, hogy a "törpe-bk tokosok erősödjenek és minél
több erős kisbirtok legyen. Alakítsunk földbérlőszövetkezeteket, de ne üljünk fel az októberi forradalom jelszavának, hogy a falu népének a boldogságát csak a közép és nagybirtok akadályozza. Uj kö aépbir tokokra is szüksége van a falunak, mert a gazdatisztikar és a keresztény földesúri osztály egyik legértékesebb rétege a magyar értelmiségnek.
Mezőgazdaságunknak - különösen a szakoktatás, u gazdasági hitel és a föidmüvelésügyi^közigazga-
tás újjászervezése utján a minőségi termelésre való fokozatos fejlesztése mellett azonban tisztában keji lennünk azzal is, hogy mezőt gazdaságunk a nagy világverseny folytán nem képes többé népességünk nagyobb felét ellátni. Hogy falusi népünk nicgélhesssn és ne tóduljon a fővárosba, ahol már ugy-sciu kap munkát, Ipartelepeket kell létesíteni a vidéken és a nagy bu dapcflti telepek egy részét is lehe-
tőleg vidékre kell vinni. Fel »kell támasztani a vállalkozási kedvet. A keresztény magyarság uj pozíciókat nyer, ha megfelelő beruházási hitelek és kedvezmények állnak rendelkezésre a reális vállalkozásokra. Falusi egészségügyünk .fokozatos revíziója az orvosnemzedék egész fölöslegének elhelyezését biztosítaná.
Minden korlátot, mely a bürokrácia tultengésében, vagy adórendszerünk rendelkezéseiben jelentkezik, ki kell küszöbölni. Nem gazdasági liberalizmust, csupán lo-gikát, észsz\'rüséget és a tisztességes termelőmunka részére szibad utat hirdetek. A politika tulon|tul zaklatja a falut, talán az értelmiséget is. De politizálni kell mielőbb a falut, mert nem állandó politizálásra, hanem rendre és békességre van szüksége az országnak is, hogy a gazdasági élet lendülete erősebb tempót vegyen.
BALM ItOZLONV
1936. január\' 17.
Szívbetegeknek és érelmeszesedésben szenvedőknek reggel éhgyomorra egy fél pohár termésie-tes .Ferenc Józsel" keserűvíz — a legkisebb erőlködés nélkül — igen könnyű ürűlést biztosit, a gyomor és a belek működését elősegíti s az emésztés renyheségét ssakhamar megszünteti. Az\'orvosok ajánlják.
A lázongó péosi bányászoknak egy harmadrészével megkezdték a munkát
Még mindig nem simultak al a nézeteltérések
Pécs, január 10 Szerdán a pécsi bányaigazgatóság a hatósággal egyetértve beszüntette a bányában a munkálatokat, mert a munkások között izgatás folyt és a munkások a tárnákban éhségsztrájkot ukartak kezdeni. Csütörtök reggel uzonban mégis megindították a jnun-kál, de csak a megbízható munkásokat engedték le és igy u munkásoknak egy harmadrésze sem , kezdte meg a munkát. Csupán Vasason merültek fel nézeteltérések, ahol a Thomen-akná-ban szüneteltetik a munkát
Litván tisztek összeesküvést szerveztek a kormány ellen
A végrehajtás pillanatában leplezték le a titkos szervezkedést
Tallin, január 16 A litván kormány ellen nagyobbsza-básu összeesküvést terveztek, a rendőrség azonbau az utolsó pillanatban leleplezte a lázadókat. Az összeesküvést a hadsereg tisztjei szervezték és fogságba akarták ejteni a köztársasági elnököt ós a miniszterelnököt. A rendőrség abban a pillanatban leplezte le uz összeesküvőket, .amikor azok végre ukarták hajtani tervüket Azt hiszik, hogy Valdemaras hivei állanak az összeesküvés mögött.
Gyilkolt egy magyar a bécsi utcán
Bécs, január 16 Bécsben a Wallenstein uton meggyilkolták Graszn«r Árpád tisztviselőt. A gyilkost csakhamar elfogták és megállapították, hogy az Horváth János volt budapesti illetőségű vasúti munkás, hirhedt betörő.\' A statáiiális biróság eló kerül, i
Schuschnigg eli Prágába
elutazott
Bécs, január 46\' Schuschnigg kanocliár ebütörtök délben a gyorssal Prágába utazott,\' ahová a délutáni órákban érkezik. Este tartja meg előadását és pénteken hosszabb megbeszélést folytat Hodzsa Milánnal, Gaspari bíborossal és Bcnes köztársasági elnökkel.
Beható és nivós vita alakult ki a Szerdai Társaság II. vita-illésén
Barbarils Lajos előadása a vers születéséről
Nemcsak az Irodalmi és Művészeti Kör, hanem Nagykanizsa kul-turéletében is uj szint, egy darab komoly programot és tartuimat jelent a Kör Szerdai Társasága. A város szellemi elitje találkozik ezeken a szerdadélutánokon. Az érdeklődés a legvérmesebb várakozást is messze túlhaladja. Ajszer-dai második vitaestén is zsúfolva volt a\' zeneiskola kamaraterme.
Bartxiriia Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője volt az előadó. A vers születéséről, annak belső ós külső okairól szólt a szabadelő-adás, majd ismertette az irodalmi-izmusokUéhyegét és a vita kérdései ket, amelyek a következők voltak ; - a művészi alkotás ihlete, Ady és a korcsma, a művész és a magánember, a művész-morál, forma és
lényég, , i i
Á vita-kérdésekhez Nagy Vince kegyesrendi tanár, a Kör társelnöke, Kelemen Ferenc bankigazgató, a Kör társelnöke, dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos, a Kör társelnöke, Lidi/t Júlia, Vanmiy Já. nos, a zeneiskola igazgatója, Fri. blún Miksa, az izr. hitközség ttt-*kára, BM°r Sándor, dr. B<ilá28 Zsigmond ügyvéd, Fürst ödön gyáros, Borsa Béla felsőkereskedelmi iskolai tanár, a Kör titkáru és má-
sok szóltak hozzá. Komoly és beható esztétikai vita fejlődött ki uz egyes kérdések körül. A közei kétórás vita termékeny talajra talált a hallgatóság lelkében, a közönség összeforrott és vele izgult a vitával, ugy hogy még a vita-ülés befejezése után ls kisebb vitatkozó csoportok alakultak. | L
A, következő szerdai ülés január 22-én lesz. Drávai Lajos, a zeneiskola uj tanára értekezik arról a kérdésről, hogy magyar-e és művészei-e a cigányzene. Előadását zeneileg illusztrálja.
Február 5-én Nagy yinoe kegyesrendi tanár lesz a vita előadója u »tudunk-e magyarul ?« kérdés fe-
lett. i* i |
Február l#én Kelemen Ferenc a pesszimistáit! lnzofia atyamesterét, Schopenhauert mutatja be, mint -optimistát. j
A Szerdai Társaság kibocsátott meghívói egyszersmindenkorra szólnak és természetesen a cimzett családtagjainak is szólnak. A Társaság nem tudhatja, kit érdekelnek az egyes vita-kérdések, tehát a meghívottak szivesked jenek érdeklődő barátaikat és ismerőseiket Ls magukkal vinni a vita-előadásokra.
Kabátok, szőrmék,
ruha és pyamaflanellok, szövetek és báli ruhaanyagok
saisnn után mélyen leszállított árban
smser Divatáruhoz.
Babára alkalmas szövet, flanell és selyem-maradékok jutányos árban.
Lengyel János 10.000 pengő kártérítést követel a Központi Sajtóvállalattól
A Közponli Sajtóvállalat nemrégiben levert irt nagykanizsai bizományosának, L\'ngycl Jánosnak és megvonta tőle a bizományosságot,
majd titkára, Léh László utján feljelentést tett a nagykanizsai rendőrségen Lengyel ellen sikkasztás elmén azért, mert állítólag nem
számolt ei rendesen. Az ügy a nagykanizsai klr. járásbíróság elé ke rült, amely bűnösnek mondotta ki Lengyel Jánost és 200 pengő pénz-büntetésre Ítélte, egyben kötelezte a saóban forgó, mintegy 160 pengő összeg megtérítésére, Á nagykanizsai törvényszék, pint fellebbviteli biróság, foglalkozott az üggyel, ahol Lengyel János kifejtette, hogy egyszerű elszámolási ügyletről van szó, a Központi Sajtóvállalat tartozik neki, ha tehát követelesét megkapja, akkor ő is rendezi a KSV követelését. A,..törvényszék megsemmisítette az elsőfokú biróság Ítéletét és felmentette Lengyei Jánost, mert elszámolási viszonyt állapított
ulCJí- l . Ml
Lengyel János a jogerős felmentő Ítélet után most ügyvédje, dr. B \'gki&én Emil utján keresetet adott be a nagykanizsai kir. törvényszék -hez, amelyben 10.000 pengő kártérítési keresetet indit a Központi Sajtóvállalat ellen. Mikor ügye eljárás alatt áUott, - mondja a kereset - a helyi és a fővárosi sajtó is foglalkozott vele, sikkasztónak nézték, elhelyezkedést nem tudott kap-v ni, ismerősei elfoduitak töle, igy súlyos anyagi és erkölcsi kárt szenvedett az esetből kifolyólag. Kéri egyben Baranyai Lajos kir. kormányfő tanácsos, a KSV vezérigazgatójának, Léh László titkárnak, valamint több közéleti szereplőnek kihallgatását perében. ,
A nagykanizsai törvényszék el-nöke már ki is tűzte az ügyben a főtárgyalás^, amit dr. Czoboly Gyula kir. törvényszéki tanácselnök fog levezetni a polgári tanácsban.
D] beiratkozás a zeneiskolába
Félévtől olcsóbb a tandij
A ttzéves nagykanizsai városi ze. neiskola félévi beiratkozásai megkezdődtek. Remélhető, hogy a 26 százalékkal csökkentett tandíjak mellett a második félévre már uj növendékek is megfelelő számban jelentkeznek. A zeneiskola körül, tornyosodott várospolitikai zajiások végre elültek, a végeredmény a zeneiskola működésének és eredményeinek a városi közgyűlésben való legszebb elismerése lett ós - a tandijak leszállítása. Minden lehetőség adva van tehát, hogy a zeneiskola a tizedik évével uj és zavartalan fejlődési periódust nyisson meg, aminek elsősorban a növendék-létszámnak az eddiginél is lendületesebb emelkedésében kell megilyil. vánulnia. Az olcsóbb tandíj megnyitja most a zeneiskolát £zok számára is, akiket eddig ez a kérdés tartott vissza a beiratkozástól. ,
Naptár: Január 17. péntek. Rom. kat* Antal. Proteatána Antal. Izraelita T«b
hó 22.
Gyógyszertári éjjeli ssolgálat e hó végéig az őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10. és n kiskanizsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától est* 6 óráig (hétfő, szerda, péntek déiután kedden egész nap nőknek).
Szezonvégi kiárusítás
január hó 13-tól - január hó
Szomolányi áruházban
28-ig f
[M. január 17
ZALAI KÖZLÖNY
Apróságok asszonyoknak

Vlrúg, li" inrtr fonnvadófélbep van, • forró vizbp állítsuk. Miro a forró víz í kihűlt, a virágok felélednek. likkor 1 pedig .az*> f^sh, Ul!»i a forró vizes vizá|a» állt, levágjuk és rendes friss vizet őnldnjc a forró helyéhe.
Bor fcfstotr/tUásdnál legújabban nem adnak külön bort és külön szódát, különösen nem akkor, ha bridgelnek, vagy más kártyajátékot játszanak, hanem nrár küun a konyhában elkészítik poharakban é,s ncm pancsolnak vele a szobábfiu, hanem késben le-teszik mindenki elé. Ha y-lfogyott, akkor újra megtöltik. Sőt\' sok helyen, ha nincs nagy ivó társaság, szódával együtt adják be.
Narancs-saláta készítésénél óvatosan szedjük ki a narancsok magjait, inert ha csak egy is bennmarad, a saláta ehetetlen lesz, mert a magtól keserűvé válik.
*
Fehér ajtókat, szines konyha, vagy halt bútorokat legtanácsosabb man-dulasZappannal lemosni, mert akkor nem veszíti el olyan könnyen a színéi, nem válik mattá.
»
Gyertya-foltokat többszörösen áthajtott itatőspapir között kell kivasalni, végül benzinben vagy borszeszben tisztítani.
Kényes szövetet a foltoktól ugy tisztítunk, hogy magnézia port annyi benzinnel keverünk, amíg nem csiriz-szerűvé válik. Ezt a péjHJt rákenjük a foltos helyre és amíg piegszá-rad, rajt hagyjuk. Majd pedig leke-féljüK
fíamasit vagy míS- finom abroszra ha csokoládéfolt esik, legkönnyebben tojás sárgájával tisztíthatjuk. Ezt rákenjük a foltos helyre és azután híg szóda oldattal kimossuk.
Fekete bársonyt soha sem szabad kefével, pláne\' nedves kefével tisztítani, hanem fekete organdi darabbal, ligyszerüen csak végig kell a ruhán húzni és már felszedi az ott levő összes pelylieket.
A recept verseny eredménye
A beküldött receptek közül a következő három, hölgy nyert szép könyvjutalmat, amely elmekre a mai postával egyidejűleg elküldöttek a. jutalmakat:
Bálint Pálné Szeged,
Tóth Andrásáé Miskolc,
Kun József né Csorna.
IDtíf
Lassan élénkebbé váló déli légáram, a hegyekben zúzmara. Az ország nyugati felében esetleg kisebb havazás. Az éjjeli fagy mérséklődik, a nappali hő emelkedik.
Megdermedt potyautas a kanizsai gyors kerekei közt
A horvát fiatalembert eszméletlenül szedték ki a kocsi alól
Székesfehérvár, január 16 A Trieszt-Nagykanizsa - budapesti gyorsvonat egyik kocsijának kerekei között a székesfehérvári ál-lomáson potyautast találtak.
Városi Mozgó.
A meggémberedett fiatalembert leszedték a kocsi alatti vásvázról, magához téritették és megállapították, hogy Radics Antal horvát származású 21 éves fiatalember.
Szerdán és csütörtökön !
Chevalier egyetlen idei filmje i
Csali meg
Szenzáción kisérő műsor 1
Előadások kezdete naponta 5, 7 és 9 órakor, •z 5 árai el«.dA«ok filléresek.
Az idén főbb lesz Nagykanizsa összeköttetése Béccsel és a Balatonnal
A menetrendi értekezlet elfogadta Krátky polgármester előterjesztéseit
Szerdán délután érkezett haza dr. Králkf/ István polgárnu ste*4 Szombathelyről, ahol Nagykanizsa képviseletében részt vett a MAV menetrendi éj-tqkezletén. Az összes érdekeltségek által látogatott értekezleten ott volt vitéz TabódU Tibor főispán, Vas és Somogym^\'gye főispánja. Alsz -yhu Béla M AV/igazgató, Veszprém vármegye alispánja, Sopron, Szombathely polgármesterei, stb.
Az értekezlet a nyári menetrend kérdéseivel foglalkozott. Természe. s(,n mindegyik érdekeltségnek \\olt valami kívánsága. Krátky polgármester a Balatonnal kívánt kedvezőbb összeköttetést és szóvá tette a Béccsel való szorosabb összeköttetést.
A MAV képviselője elfogadta dr. KráJky polgármester előterjesztéseit. A tervezet szerint Nagykanizsa-Sopron és Bécs között olyan menetrendet ál\'itanak be, hogy Nagykanizsáról a bécsi utat egy nap alatt el lehet végezni. Heggel 5.20 órakor Indulna Nagykanizsáról, dél felé érne oda és az esti órákban érkezne vissza Nagykanizsára. A Nagykanizsa-balatoni forgalom ls kedvezőbb tsz. Elfogadta az érteke?let azokat az érveket, miket a polgármester Nagykanizsa kö-zönségének érdekében, a Balaton könnyebb megközelítését illetőleg felhozott, ugy hogy a terv szerint
a d. u. fél 3-as vonat kissé későbben indul Nagykanizsáról, viszont kb. fél 2 órakor egy motoros indul Nagykanizsáról, amely este visszajön, ugy hogy a délután a Balatonra kimenni óhajtó nagykanizsaiak a délutánt künn tölthetik a Balatonon, este pedig már itthon lőhetnek. Reggel fél 8 órakor érkezik egy másik vonat is Nagykanizsára, ugy hogy azok, akik előző nap kimentek a balatoni fürdőhelyekre, reggel hazautazhatnak. A menetrend tehát Nagykanizsa szempontjából az idén eíőnyösebb lesz, mint tavaly volt. A balatoni forgalomban való végleges pirnetrend-mepáUapi* tás dolgában még egy külön balatoni menetrendi értekezlet lesz.
Csalánkiütésnél és bőrviszketésnél a gyomor és a béltraktus reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc Jőzset" keserüviz-zel feltétlenül kltlsítitandó. Az orvosok ajánlják.
.Fehér Janair" olcsó* vászonáru-sitásunk keretében elismert kiváló minőségű, eaját kikészítésű vásznainkat nagyon olcsón árusítjuk. Schütz Áruház.
KOzalfesInuiwtUk tizeimébe! Bb-torárulnkat .ényegesen leszállított árakon ár isitjuk. IIosszu lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln bútoráruház. Horthy Miklós-ut 4. ssám.
Csalj meg drágám
A legszinpatikusabb és legnépszerűbb komikus, Chevalier pzidei egyetlen filmje a Csalj meg drágám minden várakozást felülmúl. Az amerikai társszerzők ! laurice testére szabták ezt az igazán frappánsan ötletes és fordulatos mesét és a szerepeket. Azért mondjuk, hogy szerepeket, mert Chevalier ebben a filmben hármas szerepet játszik egyszerre. Az a szinpa* tikus és kedves «gauner»-tipus, groteszk mozdulataival és szalmakalapjával fogalommá vált. Olyannyira fogalommá, hogy az egész film az ő személye köré épül, Chevalier egyik szenzációs rcvüjelenetc |>edig ismert > szalmakalapját teszi disziettémáüL
Az ötletes és minden, izében fordulatos mese tartalommal is bir, mert egy modern házasságot segit egyenesbe. Emellett nagyszerű és látványos revüjelcnctek gazdagítják a filméi, pompás rendezői fogásokkal.
Chevalier mellett a Vörös Pimper-nelből ismert Merle 01>eron szépsége és finom játéka ad a filmnek értéket. A kedves humor és a szépség megtestesítője együtt igazán látványos és élvezetes filmet adnak. Aki szereli n szórakoztató, könnyeden és filmeket, az feltétlenül nézze mW A kisérő Gyeriuekkabaré külön említést érdemel. ,
Az evangélikus estély
i"endezö-bizottsága, élén dr. Krátky IstvánnévaJL, az Evangélikus Nőegylet meíeglelkü e\'nő\'tasszonyával, a farsangi vidámság békebeli tónusait kivánja nyújtani a Nőegylet vendégeinek. Az evangelikus estély minden esztendőben valóra is váltotta ezt a programját és ez te magyarázatot ad arra a széleskörű érdeklődésre, ami a Január 18-lki, szombati bált nem csak Nagykanizsán és nem csak evangelikus körökben, hanem a vidéken is és minden vallású, minden foglalkozású
társadalmi kategóriában megelőzi. •
Aki tévedésből nem kapta volna meg a meghívót, szíveskedjék dr. Krátky Istvánnénál (tel. 118.) ezt jelenteni. |
A rendezőség kéri, hogy a büffé-hez 3zánt adományokat szombaton délután 8 órától szíveskedjenek felküldeni az Iparoskör nagytermébe. i I
Leltári árusítás január hö 27-1$!
Raktáron leuö úruKat mélyen leszállított Urakon árusítjuk. Nagy maradékvásár! \\ruház.

ZALAI KÖZLÖNY
m fesat &
Csütflrtök
Ku(lapral I.
17.30 A Mándits jazz-zenekar műsora, Kalmár Pál énekszámaival. — 18 Külügyi negyedóra. — 18.55 A Kárpátok arca. (Dr. Strómpl Gábor). — 19.30 Az Operaház előadása. <Itó-z&alovag.* Zenés játék ,3 felvonásban. Szóvegét irta Hoffinannslahl Hugó. Zenéjét szerezte Strauss Richárd. — Az I. íclv. után kb. 20.15 Hirek- — A II. felv. után kb. 22.05 Hirek, idő-Járásjclenténs. — Az előadás után kb. 23.20 Cigányzene. — 0.05 Hirek. I IL
17 Budapest a népesedés szempontjából. (Dr. Nagy Sándor).
18.30 Angol nyelvoktatás. — 19.15 Mindennapi életünk a jog tükrében. (Dr. Auer György). — 20.15 Hirek.
— 20,40. Cigányzene, Orbán Sándor énekszámaival.
Btca.
17.20 Bécsi farsangi hagyományok.
— 17.30 Krotschak csellómüvész\' játéka. — 18.25 Az amerikanisták kongresszusa Sevillában. — 19.20 Humo-roskincs, tréfás énekkar. — 20 Tiroli szinmü. — 22.25 Heger: Ksz-dur vonósnégyes. — 23.25 Jazz.
Péntek
Budapest L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. - 10.20 Időszerű apróságok. — 10.15 Ifjúsági közlemények.
12.05 Eugcn Stcpat balalajkazeno-kara. 12.30 Hirek. - 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. 13.30 Vajda Sándor—Pártos Ernő szalonzenekara.
— 14.10 Hii*ek, árak. - 1(5.10 Diákfélóra. A hét szűk és a hét bő esztendő földje.. (I)r. Horváth Károly).
— 113.45 Időjelzés, hirek. — J7 A jövő háborúja. (Hrihmd Dezső).
17.30 Cigányzene. — 18.25 Berze-viczy Gergely kereskedelmi tervei. (Dr. I-\'arkass László). — 18.55 Készletek a magyar operettekből. — JM.30 S|M>rtközlemények. — 20.45 A német rádió Európa-hangversenyének ismertetése és közvetítése. - 22.05 Hírek, időjárásjelentés. - 22.25 Az Erőss-Sovinszky jazz-zenekar műsora, Sebő Miklós énekszámaival. — 23.15 Hanglemezek. — 0.05 Hirek. BudapMfl II.
18 Gyorsirótanfolyam. — 19.50 Leonardo da Vinci és köre. (Farkas Zoltán). — 20.20 Hirek. — 20.45 Tánc-lemezek.
12 Könnyű zene. —.14 Wagner-lemezek. — 15.20 Csellóítettösők. — 16.15 Lemezek.
17.30 Hedmon alt énekel. — 19.30 Hádiózenekar. — 21 Lipcse. — 22.10 Whitemann-jazzlemezek. — 23.15 Jazz.
Kéax ii61 és gyermekkabátok, szőrmék már erősen mérsékelt árban Sln-ger Dlvatáruházban.
—■ But«rvá»árlá« nem gond I Teljes berendezéseket rendkívül előnyös ré«z-letílzetésre, sőt kamatmeutesen U szálltunk. Kopstein bútoráruház, Horthy UfklÓK-ut 4.
Miről beszélnek az apróhirdetések?
A gazdasági rovattól a Hymen-hireklg
Pár évvel ezelőtt egy apróhirdetésekből- összeállított bájos kis költemény került -a kezembe. Pali, egy «szcrényflzctésil tisztviselő, házasság céíjából hozzá hasonló szerény kislány ismeretséget keresi.» Az üzenet Klárikáhóz is eljutott és mindjárt válaszolt is rá, -22 éves barna> jeligére. A következő apróhirdetést már közösen adták fel:
«Kétszobás lakást keresünk.» A harmadik hirdetés szövege pedig ez volt:
^ «Használt babakocsit veszek* v EZ a kis vers szeget ütött a fejembe, majd meg., figyelmeztetésnek tekintettem és attól kezdve, hosszú ideig lázas izgalommal olvastam én is az apróhirdetéseket. Mert ki tudja? Soha sem lehet tudni! Hátha... hátha akad még egy Pali? Mi, lányok, ha kell, az utolsó szalmaszálba is belekapaszkodunk és talán utolsó reménysugárnak az apróhirdetés sem rossz.
A kívánt célt ugyan még nem értem el, de azt hiszem, hogy az utóbbi időben mérföldes léptekkel közeledem-feléje.
fi vek óta mást som hallok, mint hogy a rossz gazdasági viszonyok miatt nem nősülhetnek a fiatalemberek. Igaz, ezt legtöbbször lányos mamák mondják, akik ehhez a megjegyzéshez legtőTihszór gyorsan hozzá fűzik, hogy azért az én kislányom már többször férjhez mehetett volna, \' de minek, hogy ketten nyomorogjanak?
Az apróhirdetésekből szomorúan ál-lapitotlain meg, hogy a lányos mamáknak igazuk van. Sajnos a gazdasági helyzetűnk sokkal kélségbeejtöbb, mint gondoltam volna.
Milyen mélyen belevilágítanak ezek a pársoros hirek, egy-egy család, város, sót egévz ország belső életébe. Azt hiszem, hogv egy ország gazdasági helyzetét legjobban nem a statisztikából, hanem az apróhirdetésekből lehetne megállapítani.
Nap-nap után, hetekig, évekig sablonos egyformaságu apróhirdetéseket ol-
vastam.
— Jó családból való úrilány elmenne ... Bármilyen munkát vállalok... és az eladóknak végtelen sora. Kezdve a lukszus cikkektől az utolsó nélkülözhető székig, mindenki mipdent cl akar adni. Olvasás közben sokszor már a fejem zúgott és töprengve kérdeztem magamba: — de hát ki vesz valamit, ha mindenki mindent elad? Tanítónők, tanárok gyermekek mellé ajálkoznak és sokszor láttam magam előtt az állástalan gépírónők végtelen sorát. De hát mLiörtént? Valami titkos összeesküvés folytán .mindenki felmondott szegény kis gépírólányoknak? Most már soha többé nem fog mesélni az Írógép?
Ezekre a kérdésekre mindig egy választ kaptam, az örök refraint: — a gazdasági helyzet.
Ellenben senki sem keresett megvételre babakocsit és nősülendő fiatalemberek még fehér hollónak sem jelcntkezlek.
Azaz itt egy kis tévedés van, mert épen eleget olvastam, de igy:
aElvenném azt a hölgyei, aki anyagilag segítségemre lenne utolsó vizsgáim letevésében,»
vagy
\'benősülnék\'... Vagy: >ki szerezne állást?, stb. stl).
Kell-e szomorúbb és élénkebb tükörkép gazdásági helyzetünk megvilágítására? A férfi, «a teremtés büszke koronája, arra kényszerült, hogy áruba bocsássa önmagát ,a «gyengC"női nem> előtt.
Pár nappal ezelőtt kehembe vettan1 a Zalai Közlönyt és lassan lapozgalni kezdtem, majd a/, apróhirdetéseknél szemein hirtelen íe!lobl>anl. Valami csoda történi? Ezen a napon, 1936. január 9-én nem az eladók és az állási keresők végtelen sorát láttam megelevenedni a Zalai Közlöny hasábjain, hanpm ezeknek ellenkezőjét. A 23 apróhirdetés közül 5 keres különféle munkaerőt (gépírót, gépészková-csot, kifutót, stb.). Van azonkívül 3 lakáskeresés is, talán egy-egy uj csa.
huzatos
lakását
IÉGZÁRÓUAL
szlgeteltesse. Kapható:
mm és szegű Mi
ládi fészek épül valahol szerény fizetéssel és sok-sok szeretetből? A liir-detésekből kitűnik, hogy már mm csak eladók, de vásárlók is vannak. Ix)komobill akar venni valaki. Más hegedűt keres, ami szintén nem a gazdasági helyzet rosszabbodására vall. Egy elveszett brilliánsfüggőről számol be egyik apróhirdetés. Örök optimista lévén, ezt Ls javamra- irtain, mert ahol brilliánsfüggöket veszítenek cl az emberek, ott még nem lehet nagy baj. (Meg is lett a brilliáusfüggö a Zalai Közlöny apróhirdetése alapján.)
Ezek a kis hirek örőmtáncot jártak a szemem előtt. Munka erőket keresnek, az embereket vásárlási kedv /latja át.
Tudom, hogy ez csak egy csepn javulás gazdasági bajaink tengeréből, de nekem mégis elég volt arra, hogy ismét lázas izgalommal faljam az apróhirdetési rovatot. A bennem szunnvadó remény ismét felütötte fejét. Hátha...
fis még kérdezze ezekután valaki, hogy miért érdekel bennünket, lányokat ujabban annyira a száraz közgazdasági rovat!? Egyszerűen azért, mert nem is olyan száraz. A gazdasági rovattól függ ina műiden. A legtitkosabb leányáhnok és legromantikusabb szerelmek sorsa is. Bűvös tükör az apróhirdetés-rovat. Benne nézegetjük, hogy messze vau-e még az ut a Hymen-hirek rovatáig...
l\'ormy Zeluia
Ingyen nagyalakú fénykép a Zalai Közlöny előfizetőinek
A 76 éves Zalai Közlöny előfizetői ragaszkodását akarja meghálálni azzal a magállapodással, amit a helybeli Pogány foto-müteremmel kötött. A kitűnő műterem1 a Zalai Közlöny költségére készít egy felvételt mhiden igazolt előfizetőről és a Zalai Közlöny költségére szolgáltat ki egy darab izlésesan felkasírozott 18x24 cm. nagyságú fény-képnagyitást. Aki czt az ajándékunkat Igénybe óhajtja venni, jelentkezzék a Zalai Közlöny kiadóhivatalában. Pogány fényképész minden jelentkezőnek a lakására megy és ott családi kör bon készíti eí a felvételt.
- Belföldi és angol férfiruha szövetek kiváló minőségekben 81nger Divat-áruházban.
Folyó hó 28-ig a leltári árusítás keretében
nogyon olcsón árusítom!
Kirschner Divatáruház, fő-ui 3.
az év folyamán felgyülemlett férfiszövet-maradékakat
Január hí Z8-I9 vegyen:
Gyapja kalapot ... P 4-"
Nyúlszőr kalapot . . P 8*« Nőt kötött ruhát . . P 6" Nőt pullovert ... ? ***
Ritter Diuntúruhőzhín,
1996. frnuár 17
— (A vasárnapi lioeálls)
előadás rendkívül érdekes és mindenki szániára aktuális lesz témájánál fogva. Adósok ós hitelezők. Kinek nincsenek ezzel a két fogalommal kapcsolatos gondjai, élményei? Kit nem érdekelne, hogy az őskorban, n királyi udvarokban, az államkasszákban, az adósok bőrtönében, stb. hogyan nézett egymással farkasszemei adós és hitelező. Az előadást a szakember alaposságával és az iró színeivel tartja Kelemen Ferenc bankigazgató, az-Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke, vasárnap délután 0 órakor a városháza dísztermében. A kedves kanizsai leány-poéta, Liditt Júlia, saját verseiből ad elő. A két }. diját aznap avató Ipartestületi Dalárda Kelling Ferenc karnagy vezetésével énekel.
— (Sass-tárlat Sümegen)
Sass Ferenc festőművész, aki Nagykanizsát Immár évek óta felcserélte a vadregényesebb sümegi tájakkal, a napokban nyitja meg portré és tájkép kiállítását Sümegen. A tárlat érdekessége lesz Sassné és Sass Baba Indiából és Japánból érkezeit kép-art$agá-nak egy része.
Vigyáz*I Bulla Elma pén-tek-axombat-vasárnap.
— (Qeorglkon-ülés)
A keszthelyi gazdasági akadémia Georgicon Gazdasági Köre csütörtökön este tartotta VI. szakülését. «A tagosítás rövid ismertetése* címen felolvasást tartott Horváth Judit III. é. halig. .Okszerű irányelvek az istállótrágya erjedéséhez és konzerválásá-hoz» témáról adott elő Tárczi Nagy Zoltán akad. gyakornok. A «milyen munkásokkal fedezzük p mezőgazdasági üzem kézimuhkaszükséglotét» vitakérdést Parragh Attila III. é. halig, vezette be.
— (Waligurszky Bóla)
városi mérnők, a városi vianüvek vezetőhelyettesének telefonszáma, a mely alatt mindenkinek mindenkor rendelkezésére áll, 528 szám.
Vigyázz I Bulla-Fröhlich-Bolváry pénfak-szombat-vasárnap.
— Takarók, szőnyegek, bútorszövetek nagy választékban Singer Dlvatáruházban.
Óriási érdeklődés
nyilvánul meg a Nagykanizsai Felső Kereskedelmi Iskolát Végzett Tanulók Szövetsége f. hó 25-én tste í) órakor a Kaszinó összes termeiben tartandó táneestélye iránt, k hagyományos diákbál mindenkor a legkiemelkedőbb eseménye a báli szezonnak, ami érthető is, mert ott mindenki örömmel jelenik meg, hogy néhány órára vlsszaálmodja magát a felejthetetlenül szép diákkorba. A hangulatról elsőrangú, 14 tagu határőr jazz és cigányzenekar gondoskodik. A rendezőség helyben külön meghívókat nem bocsátott ki, az estélyen szívesen látja a Szövetség tagjait ós azok barátait.
— (A mázsaház ügye)
Egyháziakat, világiakat, városházát ismételten foglalkoztatta, a fclsölemp-k>m mögött elhelyezett mázsaház ügye, ahol a sertés-sivitás, durva káromkodások évek óta botránkoztatják a templomban tartózkodókat és zavarják az istentiszteletet, sőt az arrajáró jobb izlésü közönséget is. De Ígéreten kívül más még nem történt ebben az ügyben. Most arról: értesülünk, hogy a januári városi képviselőtestületi közgyűlés ezt a. kérdést végleg rendezni kívánja. Altalános felfogás, hogy Nagykanizsának megvan a maga mázsaháza künn n yásárléren. tehát olt, ahová a mázsálás. való és ahogy ez minden más városban van. Semmi szükség tehát árrá, hogy a város kellős közepén, az istenháza közvetlen közelében mázsáljanak. Ezt a jobban mint nem, felesleges mázsaházal el kell onnan távolítani. Ameny-nyiben kényelmi szempontok mégis szükségesnek vélik ennek a második mázsaháznak további fenntartását, akkor telepítsék olyan helyre, ahol nem okoz zavart az istentiszteletekben.
Vigyázz I Bulla Elma pesti filmje péntek-szombat-vasárnap.
— Visszamaradt női télikabátok január 27-Ig igen olcsdn kaphatók Schütznól.
— (Anyakönyvi hirek)
Nagykanizsán a mult héten 9 gyermek született, 5 fiu és 4 leány: Veren János kőműves segéd és I.ívicsák Erzsébetnek rk. fia, Nagy János Máv pályaőr és Gyergyák Rozáliának rk. leánya, Kocsis János Máv órabéres és Földi Margitnak rk. fia, Tomasics Boldizsár földműves és Szabó Kata-Unnak rk. leánya, Anger István pék
segéd és Martinecz Teréziának rk. fia, Muczcr József földműves és Kovács Annának rk. fia, Mohácsi Kálmán kir. ügyészségi altiszt ós Császár Máriának rk. leánya. Házasságon kívül született egy fiu és egy leány. — Halálozás 5 volt: Salamon Lásziónó Németh, Katalin rk. 40 éves, Imrei József tanuló rk. 13 éves, Varga Béla rk. 4 hónapos, Hlrschl Józsefné Weisz ,Róza izr. 47 éves, özv. Pint Jánosné Essze Katalin rk. 90 éves. — Házasság 5 volt: Godina I.ászló földműves rk. és Gc-rócs Mária rk., Veron Jenő (özv.) gépkocsivezető rk. és Rosta Mária rk., Bolf József kőműves mester rk. és Kovács Margit rk., Kovács Ferenc borügynök rk. és Uikács Anna rk., Ziegler György ben les és mészáros mester rk. és Goviczay Ilona rk.
*=" Ügyeljed, mert nem minden trioó-fehórnemü Excelleni Habselyem. — üyflutflcsfák téli metssésárfl,
olcsó permetéséről, a Téli piros pogácsaalma leírásáról, az alföldi szőlőtermesztésről, a pókhálós moly irtásáról, a legjobb kerti szerszámokról, a baromfi- és méhlenyésztősről, egres, málna, szamóca termesztéséről stb. stb. képekkel bőven illusztrált cikkeket közöl «A Magyar Gyümölcs» legújabb száma, melyből ingyen mutatványszámot küld — lapunkra hivatkozva — a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut 8.
Vigyázz I Bulla Elma, Frfi-liob, Halmay Tibor nagy magyar tárgyú filmje pén-tek-szombst-vasárnap.
— Menyasszonyok ideálja a Schütz-vászon.
— (Bélyeggyűjtők találkozó)*) sser-dán délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
TsrnéoTtöxrie
Irányzat i gyengébb, forg.i csekily. Buza tiszav. 77-ea 17 95—18 25. 78-as 1810-18 40, 79-es 1825-18 55, 80-as 1850-18-75. dunánt. 77-«s 17-75-1785, 78-as 17 90-1800. 79-es 1805-1815, 80-as 1820-1830. — Rozs pestvidéki 15-50-1530. más 1560-1570. Zab uj közép 17-45—17 55. — Tengeri uj tiszántúli sb bpest 14 25-14 35.
Kiadja a lap tulajdonos Közgazdasági Rt. Ontenberg Nyomda éi Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadói Zalai Károly. Interurbán telefon i Nagykanizsa 78. asám
Vigyázz I A Bulla film rendezője a világbíró magyar Bolváry Géza.
—A
Hangosfilm Hauptmann kivégzéséről
Trenton, Január 18 Hauptmann Bruno kérte, hogy uj eljárás alá bocsássák ügyét. Lehet, hogy a péntekre l^tüzölt kivégzést vasárnap éjfélig elhalasztják.
A fegyházban komolyan foglalkoznak avval a gondolattal, hogy hangosfilmet készítenek Hauptmann kivégzéséről, hátha az utolsó pillanatban könnyíteni akar >i lelken és hogy akkor minden szavát. megörökítsék.
Egyre komolyabban tartja magát uz a hír, hogy Hofmann kormányzó egy ismeretlen ember írásbeli vallomását őrzi, aki eddig háttérben volt, bár állítólag részt vett a gyilkosságban. Hauptmann védői cáfolják ezt a hirt. Tény azonban az, hogy Hofmann kormányzó szerda éjjel hosszasan tanácskozott a trentoni és nowyorki rendőrfőnökkel és a newyorki polgármesterrel. I ;
Titkos ópluraraktár Budapesten
Prága, január 16 A prágai rendőrség letartóztatott két bolgár fiatalembert opiumtesem-pészés miatt, akik azt vallották, hogy Budapesten is volt opiymraktáruk. A prágai rendőrség átirt a budapesti kapitánysághoz, ahol megkezdték a nyomozást a titkos budapesti opium-raktár ügyében.
Indiánok közé zuhant egy repülőgép
( Néwyork, jamiár 16
A columbiai Bogotá mellett. az indiánok egy eddig ismeretlen okból lezuhant repülőgépet találtak. Az utasok közül hét meghalt, \' hét súlyosan megsebesült.
Mandzsu-orosz határincidens
| Moszkva, január 15
A mongol határtól 25 kilométerra egy mandzsu csapat szovjet területre lépett és rálőtt a szovjet járőrökre. Lövöldözés fejlődött k( a minek végeztével a szovjet csapa: tok elfogták a mandzsukat. A| hét elfogott mandzsu mindegyikénél Japán fegyver volt. j |
Egy hadirokkant tragikuma
Budapest, január 18 A Bethkai-téren csütörtökön délelőtt két autó összeütközött A* autók kJdöntötték az Ogyik gázxsz-lopot, amely agyonütötte az éppen
Egyszerű és mégis nagyszerű!
1 Mielőtt Budapestre utazik : menjen be a Provincia
• Utazási és Jegyiroda nagykanizsai kirendeltségébe, a Nagykanizsai Takarékpénztárba és ott
vásároljon tetszés szerinti mennyiségben Provincia pengő-szelvényeket.
2 A kedvezményes áron vásárolt pengőszelvényeket
• Budapesten teljes névértékű készpénzként fogadják el öntől a legkitűnőbb szállodák, penziók, éttermek, sörözők, kávéházak, mulatók, tánchelyek, színházak, kabarék, orfeumok, sporttelepek és autótaxisok.
3 A pengőszelvények felhasználásával lépten-nyomon
• takarékoskodhat a fővárosban. Sehol nem kell alkudozni, megszabadul a fárasztó és költséges utánjárástól, mert az összes nagy kedvezményeket tálcán kinálja önnek a takarékoskodás varázs-szerszáma: a Provincia pengőszelvény.
4 Kockázat nincs, mert a felhasználatlan pengő-
• szelvényeket a nagykanizsai kirendeltség, vagy a Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja (V., Tükör-utca 4.) bármikor visszaváltja. iu
ZALAI KÖZLÖNY
>1936. január 17.
A telepítési javaslat február elején kerül a Ház elé
fabrair 5.
A Sirrdai TáriasAg vita-űl^w fi ómkor a zeneiskolában (Nagy Vince). Fatrair I.
J|__
arra haladó Adlcr Mór mülábas
hadirokkantat. A hadirokkant a helyszínen azonnal meghalt, mig az lössxeüUtöatemk nincs súlyosabb ál-tíoZata.\' |
[Vasárnap ökölvívó mérkőzés Keszthely—Nagykanizsa •között
Vasárnup délután fél B órai kezdettel a Reá:gonyi utcai iskola tornatermében tartják meg az Idei év első ökölvívó mérkőzését. Keazt-íhely válogatott csapata látogat el Nagykanizsára, hogy az immár jó hírnévre ««rt tett helyi ökölvívó válogatott csapattal összemérje erejét. Sportszempontból nagyon helyes az ilyen mérkőzések rend-azeritése, mert módot keli nyuj tani Nagykanizsa fiatalságának, hogy a város hírnevét öregbítse. Azonkívül nívós küzdelmekre is van kilátás, mert Keszthely csapatában nagyon értékes ökölvívók .vannak. Nagykanizsa ökölvívóinak mindéi tudásukat és lelkesedésüket kiéli a szorítóba vinni, ha a pontversenyt meg akarják nyerni.
■^livei a mérkőzés az ökölvívó-sport propagandáját is szolgálja, alacsony helyárakat szabott meg a rendezőség. I
Plng-pong hlr
12-én, vasárnap a másodosztály döntőért játszottak a Nagykanizsai Asztali Tenniszezők csapatai. A KAOSz ,11. 5: 4 arányban győzött a 77-es cserkészek második csapata ellen, ugyancsak 5 : l-re győzött a Jóképes-ségü ,TSE ellen s igy megszerezte magának Kanizsa másodosztályú csapatbajnoki elmet A 77-es II.-TSE 5:4.
A Játékosok közül Fischer, Gerő I., Gerő II. (KAOSz), Flumbort, Domina (77-es II.) és Székely, Sárosi (TSE) játszottak jól. Az érmeket vasárnap, 19-én a 77-es cserkészek műsoros ünnepélyén osztják ki.
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés élfu M*éfM» 4» Onnapnap 10 n«U
50 llllér, mlndan további nó 4 (Illír. hAtkftinia 10 w£lg 40 (UI4r. mlndan lovébbl nó 3 llllér.
Impám, VI töldmlves Iskolát végictt, 30-40 év kötött 1 korban vau, utat ura dalom rétiére kereatelik. írásbeli ajánlatok a kiadóba küldendők. 173
Frakk-Ingek rendkirüt aloaén kaphatók Kaufmann Manónál, Erisébet-tér 1. Telefon 222.
HáraMaiakáa, parkettái magánhát, iBagoki »or 7., tutonnalra, vagy májasra kiadó. Bővebbet Szeszílnoniltó Irodájában.
154
200 oéuy^ögöl willaUUk Balatonmárián, részletre is. eladó Görögnél. 152
íOyárni. 53.. azámu ház mlméó. Bővebbet AfgYMOtt 1S2
_Bejáró lakariMalt a ion rútra keretek. Fönt, Zárdt-n. 6. 180
Haunátt ebédlő «t háló bMtorok ol-, Oáóu Mubatók, Fő-ut 4. 183
a laytu^Ma KdfMtasátfi
Budapest, január 10
A telepítési törvényjavaslatot a földmüvelésügyi miniszter néhány héttel ezelőtt szétküldótte az érdokelt képviseleteknek. Az érdekeltek mind áttanulmányozták a javaslatot és véle-
ményüket közölték az Illetékes üfly-osztállyal, ahol most folyik azoknak feldolgozása. Amint a munkát befejezik, az átdolgozott Javaslatot benyújtják a Házhoz. A végleges javaslat február elején körül a Ház elé.
Szanatórium-piknik. KAOSz-bál a Kaszinóban. Február 9.
Gimnazista cserkész-előadás az intézet tornatermében fél 6-kor.
január 28-ig
Az összes raktáron levő áruk
mélyen
leszállított áron
Brémai Divatház
llorlhy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
„Farinax Gigant"
gazdasági daráló- ós lucernaörlögép.
Minden szemes terményt, lucerna , lóherszénát, olajpogácsákat, csontokat, az Őrlemények felmelegedése nélkül darálja. Tengerlszár tépésre alkalmas. Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Kis helyen elfér, mert külön ciklont alkalmazni nem kell.
Boszorezhelö: Hotberr-Hctiraatz - , Clayton-Shuttleworth Magyar Gépgyári MUvok Rt. képviseletéiül:
ORSZÁG JÓZSEF
m»g, mfll\'ágya, ziAk, nOvin,védelmi •zerek kcr.ikedí iéban
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10. (A bilisig m.ll.lt.) Telefon : 130.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
25346/1935.
tayláiplósi ifltty.
Nagykanizsa m. város 1936. évi hirdetési és nyomdai munka szükségletének biztosítása,végett
nyilvános versenytárgyalást,ar_
tok. A zárt Írásbeli ajánlatok 1936. évi január hó 30. napjának déli 12 órájáig adhatók be a városi iktatóhivatalba. Ajánlati mintát és bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. évi jan. 10-én.
oi Polgármester.
lessnm
A vetések kifogástalanok
Jelentés Zalamegye mező- \' gazdasági állapotáról
Zalaegerszeg, január 16 Zalavármegye mezőgazdasági ál. lapotírói a gazdasági felügyelő a mosiani megyegyűlésen a következőkben számolt be :
Az időjárás decemberben nagyon vál.ozó volt, de a mezőgazdaságra n m kedvezőtlen. A hó eiső felében enyhe idő volt, később fagyokkal váltakozó havazás közel 40 oentis ljóréteget hozott. A .hó végén az időszakhoz képest enyhe Idő volt és ez néhány nap alatt el is olvasztotta, szerencsére langyos, szárító déli szelek voltak.
Az őszi vetések egyelőre kifogástalannak mondhatók. A rozsok buják, a buzavetések jók és a kedvező őszi Időjárás folytán a későbbi vetések is kellően megerősödtek. Az Ő6zi árpa és repcevetések ip kedvezően telelnek.
A gazdasági munkák az évszakhoz mérten a megszokott mederben folynak. Jelenleg főképp erdej munkákat és szőUö-törgatásokat végeznek.
A takarmánykészU\'t csak gondos beosztás mellett lesz elegendő, különösen, ha a tél hosszura nyúlik. Nemcsak szálas, hanem erőtakarmányból is meglehetős kevés áll a gazdák rendelkezésére. Ezt a hiányt a gazdák különböző tavaszi szalma félékkel igyekeznek pótolni. Nagy szerencse, hogy a multévi takarmányrépa termés jó volt és igy a szalmafélék jól feltakarmányozha-tók-
A kormány melasz-akclójában a
zalai gazdák nem nngyon vottek részt. Főként a kisgazdák idegenkedtek tőle és igy a rendelkezésit; bocsátott 17 vagonból csak 6 került kiosztásra.
Az ál\'atárak nyomottak, csak kevés helyen észlelhető némi javulás
A mezőgazdasági munkásság hely zete sem változott lényegesen. Kereseti lehetőségek mindössze az erdei njunkáknál, a szöllő-forgatás-nái és a szórványosan megindult egyéb munkáknál nyílnak.
EMLÉKJEZTETŐ
Január IS.
Evangélikus estély. A ZTE futballtzakosztályának tánc-teája n legényegyletben.
Január 19.
Liceális (5 órakor a városházán , (Kelemen Ferenc). Izr. Leányegylet műsoros zsurja a Kaszinóban fél 6 órakor. Az Iparos Dalárda serlegavatója fél 9-kor az Iparoskörben. A 77-es cserkészek estje 8-kor a Hozgonyi-tornacsarnokban.
Jnuár 32.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 óra. íor a zeneiskolában (Drávai Lajos).
Jannár 2$.
Felsőkereskedelmit végzettek tánc-estélye « Kmsiinóban.
Január 26.
Liceális matiné fél 12 órakor a zeneiskolában.
Alarcos-koszorucska az Iparoskőrben Január 29.
Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Február 1.
Iparosbál («Babatündéri). Február 2.
K. Nagy—Altay: Kis hercegnő c. színmüve a Kiskanizsai Olvasókörben.
Köztisztviselők, áll. alkalmazottak
13 pengős
havi részletre vehetik a Remington-irógép-gyár európai telepén készült legideálisabb
Remtor-portahle
írógépet
Szabó Antal sportüzletében
Nagykanizsa, Fö-ut 5. — Telefon 91.
l\\t. am^lmg l»ai*l «a im«akl VálWata W>i,iiif.-<»<l*«a aagfrmé—U. M*. HMHwjH
76. évfolyam 14. azám
Nagykanizsa, 1936. január 18. szombat
Ara 12 fllL
ZALAI KÖZLÖNY
ImMMilii «t>lf* mim
út Ffa* Jl mW
Felelöt szerkesztő: Barbarlta Lajos
Előfizetési ára: egy bóra B pengő <1 Sxcrkcsxtőséfi éa fladóhitsUll tdefo.
A javulás utján
Amikor nemrégiben a drágasági index és a statisztika adatai alapján az a megállapítás szűrődött le, hogy ha lassan is, de javul az általános gazdasflgt helyzet, az ellenzéki politika szóvivői és hangadó lapjai szinte kárörömmel hirdették, hogy az elméletnek ellent mondanak a gyakorlati tények, maga a nehéz, küzdelmes élet. Pillanatig sem akarjuk azt álütani, hogy most már Magyarországon kielégítő a helyzet, de azt Igenis valljuk, hogy a kormányzat előrelátó és eredményes Intézkedései a javulás felé segítették az általános gazdasági hely zetet.
A számokat nem lehet letagadni s ha talán az ellenzéki pártpolitika céljai számára nem is kedvező a tények, adatok valósága, azokat el tüntetni, hála Isten nem lehet.
A gazdasági élet jelenségeinek kisebb és nagyobb mozaikjai képet adnak az egészről, lehetővé teszik a következtetést s ha mindezekből bizakodás árad, az nem a rózsaszín ü szemüveg hatása, hanem1 a realitások megnyugtató, ereje. Ez az erő pedig már közelről kitapintható valóság s ha egymás mellé ál litjuk a gazdasági élet néhány fon-tosabb megnyilvánulását, joggal következtethetünk az általános javulás felé mutató irányzatra.
Elsősorban örömmef kell tudomásul venni, hogy külkereskedelmünk kiviteli feleslege 1936-ben majdnem 60 millió pengő volt s hogy az összforgalom 108 millióval emelkedett. Ezt az eredményt igazán azonban csak akkor méltányolhatjuk, ha tudjuk, hogy külkereskedelmünk összvoíumenje az 1932 es 663 millióról 1935-ben 858 millió pengőre ugrott. 200 millió tehát a három év alatt elért emelkedés, ami a jelenlegi világpiaci körülmények között s a rossz termésű évek alatt Igen nagy eredmény. |
De vannak közelebbi eredmények is. Az ország legnagyobb vármegyéjének, Pestvármegyének alispánja, évnegyedes jelentésében arról szá. mol be, hogy a Pestkörnyékén 16-20 százalékkal csökkent a munkanélküliség s kögy a mezőgazdasági lakosság vásárlóképessége - ">az elemi csapások sújtotta vidékek kivételével - észrevehetően növeke. dett. Ide tartozik annak a jelentős ténynek a feljegyzése is, hogy a magyar széntermelés és szénfogyasztás szintén emelkedést mutat. Az, általános gazdasági viszonyok javulásának csalhatatlan jele, hogy ezúttal már a mezőgazdaság szénfogyasztása is növekszik, mert mig az 1934-ben csak 95 ezer métermázsa volt, 1935-ben meghaladta a 126 ezer métermázsát.
A legbiztosabb jel pzonban, ami arra vall, hogy ez a- kimutatható javulás már elért a kisemberek, n legbizonytalanabb egzisztenciák élet szintjéhez is, az a zálogházi sta tisztika. A postatakarékpénztár de. cembcr havi kimutatása arról szá
Fejvesztetten menekülnek Deszta herceg csapatai
Genf ós Abesszínia bókefeltétele: — Olaszország vonuljon ki Etiópiából
London, január 17 A Daily Mail irja : Deszta herceg abesszin csapatai fejvesztetten menekülnek, sarkukban az ofuSz hadsereggel, amely vasárnap óta 60 mérfölddel nyomult előre. Ez az előrenyomulás nagyban megerísi. tette az olasz dé\'l hadállásokra gyakorit abesszin nyomást, ugy hogy Gratiani tábornok rövidesen megindíthatja az olasz szórnáli föld északi részén tervezett támadást, a mit csak a hó végén akartak megindítani. Erjtreában mindenütt meg. szűnt az eső, az utak felszáradtak és az olesz utánpótlás rendszeresen folyik.
A Times szerint a béke feltételei abesszin részről a következők volnának. : >
Az ellenségeskedések megszüntetése, az olaszok klyonulásu. A négus elfogadta a népszövetségi bizottság kiküldését, de ebben nem vehet részt Olaszország. Abesszínia folyosót követel a tengerhez.
A Reutef iroda genfi levelezője szerint semmit sem tudnak arról az állítólagos genfi javaslatról, a mely szerint u Népszövetség bizottságot küld ki Abtssziniába, hogy a bizottság tanulmányozza a mandátum lehetőségét. A levelező szerint Genfben azt állítják, hogy a Népszövetség mandátumának a következő előfeltételei volnának :
1. Teljes egyenlőség a mandátum tekintetében valamepnyi hatalom számára ; sem Olaszország, sem más hatalom nem élvezhetne különösebb előnyöket, i -
2. Az olasz csapatokat vissza kell vonni az abesszin területről.
Olaszország képvlielői Oenfben
, Genf, január 17
Olaszország részéről Aluisi báró és Rocco . szenátor Bzámárn szobát foglaltak le egyik geufi szállodában. Ez azt jelenti, högy Olaszország nem mondott Ic arról, liogy képviseltesse Népszövetség ülésén.
Laval győzöttf megbukott a francia szélsőbal
Heriot és radikális miniszter társai ki akarnak lépni a kormányból
A francia radikálisok pártja csütörtök délelőtt 62 szavazattal 20 elfen bizalmatlanságot szavazott lovalnak. Meglepetésként Jött ezután a hlr, hogy a kamara tegnap délután 316 szavazattal 261 ellen, tethát 64 szótöbbséggel bizalmat szavazott Lavalnak és kormányának. A^a többség, tehát, ami a legutóbbi parlamenti bizalmi szavazásnál mindössze 20 szavazat volt, Laval javára erősen megnövekedett, Laval jósolt bukása helyett a kormány buktatásra szervezkedett szélső baloldalt érte váratlan verei ség.
Izgalmas jelenete is volt a nagyjelentőségű ülésnek. Cuzan radikális képviselő beszédének elmondása
után rosszul lett és elájult. (Ugyan ez egy Ízben már megtörtént vele a kamara egy ülésén). Egy orvrs-képviselő részesítette e\'ső segélyben, majd lakására szállították.
Párisi jelentés szerint Laval csütörtök débftáni sikere nem csak számbeli, hanem politikai szempontból is döntő győzelmet jelent. Laval pozíciójában megerősödve vehet részt január 20-án a genfi választásokon. A bizalmi szavazatot a népfront név alatt működő baloldali összefogás olyan vereségének tekintik, ami kihatással lehet a márciusi általános választások credmér nyére is.
A radikális párt n vereséggel komoly válságba került. ^
mol be, hogy a fővárosban a zár logházak forgalmában, sz elzálogosítások tételszámát az év uto\'só hónapjában a kiváltások száma körülbelül kétezerrel multa felül.
íme néhány szám, pár adat, apró mozaik, ami külön-külön és együtt véve bizonyítja, hogy az általános gazdasági helyzet javulóban van. A\' csökkenő munkanélküliség, a nö
vekvö vásárlóképesség feltétlenül összefüggésben van a kormányzat h lyes gazdaságpolitikájával s amikor a javulás tüneteit látjuk, kell, hogy ennék érdemét a reformkormány céltudatos munkásságaként is nyugtázza a magyar közvélemény. Keh és nem is lehet másként, ha tárgyilagos elfogulatlansággal itéli meg a dolgokat.
A győzelem okát abban keresik, hogy sok szocialista és radikális képviselő nem merte a mai viszonyok közt vállalni a kormánybuktatás felelősségét. A kormánynak ugyanis a közeli hetekben suíyos pénzügyi problémákat kell megoldania és a kormánybuktatás a francia pénzpiacra olyan kedvezőtlen hatást gyakorolt volna, hogy belföldi kölcsönre a lyorniány aligha gondolhatott volna.
A folyosókon az <sli órákban hirc járt, hogy miután a Lavat-kormány a legveszélyesebb vizeken átevezett, Herrlot most már .kilép a kormányból. Egyelőre nem lehelt tudni, hogy ez a lépés maga után fogja-e vonni a többi radikális miniszter lemondását is. Herriot a ra1-dikális párt elnöki tisztségéről történt lemondása alkalmával hangoztatta, hogy a kormájjyban való részvéti le nehezen egyeztethető csz-sze a pártelnöki tisztséggel. A kormányból való kilépése valószínűleg lehetővé teszi, hogy ismét elfoglalja helyét a párt élén.
A Dréhr-ügy a Kúrián
\' Budapest, január 17 A Kúria Január 27., 28. és 2U-érc tűzte kl Dréhr Imre ügyében a semmiségi panaszok tárgyalását. A tábla legutóbb, mint ismeretes, Dróhr Imrét 2 é,s fél évi fegyházra ítélte.
Elmarad a cseh kormány átalakítása
Prága, január 17 Hodzsa Milán miniszterelnök kijelentette, hogy egyelőre elhalasztották a tót néppártnak és a német kereszténypártnak a kormányba való bevonását. így a kormány átalakítására a közeljövőben nem kerül sor.
UJ repülő-rekord
Moszkva, január 17 Kokinaki szovjet repülőtiszt ujabb magassági világrekordot állított fel. Gépévei másfél óráig tartózkodott 11.500 méter magasságban. A hőmérséklet itt 69 fok a fagypont alatt. i _ »
R. Kypling haldoklik
London, január 17 Rudyard Kypling, a világhírű iró állapota rosszabbra fordult. Pénteken reggel elvesztette eszméletét és megkezdődött az agónia.
...... gAiaa gőg***__
A tavasszal megépítik a Balaton köröH villamoshálózatot
»
Leendő anyáknak kel!ö figyelmei kell fotdilaniok arra, hogy bélmQ-ködésük rendben legyen, ami leg-egysierflbben a régóta köilsmerl termés iete8 „Ferenc József" keserűvíz használata állal — reggel éhgyomorra egy fél pohárral —■ érhető el. Az orvosok ajánlják.
17.30 Cigányzene. - 18.25 Rerze-viezy Gergely kereskedelmi tervei. (Dr. Farkuss László). - Í8.55 Készletek « mngyflr operettekbél. 20.30 S|>orlközlemények. — 20.45 A német rádió Európa-hangversenyének ismertetése és közvetítése. 22.05 Hirek, időjárásjelentés - 22.25 Az Erőss-Sovinszky jazz-zenekar miisora, Sebő Miklós énekszámaival. — 23.15 Hang* lemezek. — 0.05 Hirek.
Burfapwi II.
18 Gyorsírót a n folyam. — 19.50 Leonardo da Vinci és köre. (Farkas Zoltán). — 20.20 Hirek. - 20.45 Tánclemezek.
17.30 Hedmon olt énekel. - 19.30 Hádiózeneknr. — 21 Lipcse. 22.10 Whitemann-jazxlemezek. — 23.15 Jazz.
Szombat
Itudapect 1.
(».45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Pakots Józseí elbeszéléseiből. -- 10.45 Mit nézzünk megí — 12.05 Gerő Márta zongorázik.
— 12.40 llirek. — 13 Hanglemezek. — 13.20 időjelzés, időJárásjelentéB. — 14.40 Hirek, árak. 16.10 A királyfi megérkezett. (Csite Károly). — 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Zsebók Vilma és Hohinan Henrik hárfakettöse.
17.30 Mit üzen a rádió? — 18 Cigányzene. — 19.10 Hangok a mikrofon elöU. (Csűrös Zoltán). — 19.40 Budapesti Hfitagverseny Zenekar. — 21.10 Hirek. — 21.30 A párisi rádióállomás január 17-iki adásának kózvetitése. • Angol asszony leánya.* Operett 3 felvonásban. Az I. felv. után kb. 22.15 Időjárásjelentés. — Az előadás után kb. 23.30 Tánclemezek. - 0.05 Hirek.
Uud*pe*t IL r.
17.30 Cigányzene. — 18.25 Mezőgazdasági félóra. — 19.50 Amikor még Európa volt az Újvilág. (L)r. Kallós Ede). — 21.10 Tánclemezek. — Közben 22 Hirek.
Béc*.
12 Kőnnyü lemezek. — 14 Ponsellc szoprán lemezei. — 15.15 Gyermekhangjáték. — 16.45 Kivánságleinezck.
18.15 Népdalokat tanulunk. — 19.10 Táncok Argentin mezőkön. — 19.35 A bécsi férfiének kar hangversenye. — 20.15 Rádiózenekar. — 21.40 Hímekről. — 22.10 Uminska Eugénia*hegedül. — 23.05 Tánclemezek. — 24—1 Cigányzene Budapestről.
Kiss női és gyermekkabátok, szőrmék már erősen mérsékelt Arbko 81n-ger Dlvatáruházban.
— Egyes pár olp«k«t rendkívüli olcsó árban árusítja az „Ideál" cipőáruház, Fő-ut 12. szám:
A Balaton zalai partjának villamosítására kötött szerződést, miiy Ismeretes, a belügyminiszter jóváhagyta. A szerződés a jóváhag\'yá® tói számított egy hónap múlva kötelezte a Balatonvidéki Villamos Müvek Rt.-ot Tapolca nagyközség villamos üzemének átvételére. Az átvétel a közelmúltban meg is történt. Az átvétel jelentős változást
jelent Tapolca villamos üzemében, amennyiben az eddigi egyenáramot váltóáram váltja fel. Az átvétellel a Balaton zalai partjának villamosítása is komoly stádiumba jutott. Az igazgatóság máris megkezdte az aszófö tapolcai távvezeték tervezését. Minden remény megvan arra, hogy a tavasszal akadály nélkül megtörténik a hálózat megépltésa.
_- lyfrUnuirl*
IPOSz ezzel szemben ŐnkénteHala-pon, házi kezelésben kivánja a nyugdíj-kérdést megoldani a saját kebelében felállított nyugdijosztály keretei között. Samu Lajos az iparos-nyugdíj ügyét az OTI kenetében véli megvalósíthatónak. \\ kis- < ipari műhelyekben dolgozó munkákások, mint később mesterek is, ma. radjanak továbbra az OTI ör-gségi ágazatában. Ezt az elgondolást javasolja a februárban összeülő közgyűlésnek is.
Foglalkozott az elöljáróság a nagykanizsai Ipurtestiilet fennállásának 60 éves évfordulójával, ami 1936-ban esedékes."A polgármester - technikai okokból - a jubiláris ünnepségeknek és kiálütásnf* 1837. évre\' való elhalasztását javasolta. Ugyanis az Idén valószinüleg Kaposvárott lesz országos iparoskon-gresszus és kiállítás. A nagykanizsai ipartestület kérni fogja az országos központtól/, hogy amennyi-, ben a kongresszust az idén Kaposváron rendeznék, akkor 1987-ban Nagykanizsán tartsák. Ha csak lehetséges azonban, mégis az idei
országos iparoskongresszuspak Nagykanizsán való megtartását kérik és ha ez nem sikerülne, akkor a nagykanizsai Iparosság levonja a konzekvenciákat.
Gumiiár Ferenc szóvá tett egy kontárügyet, melyben az alispán felmentette a terheltet azzal, hogy háziiparrá nyilvánította működését Az ipartestület megfellebbezi a döntést a miniszterhez.
Ha a kisgyűlés foglalkozik azzal, y„ mondja Samu elnök ~ hogy. egy nyui idegen vadászterületre szálad, akkor ezekkel az ügyekkel is komolyan kell foglalkpmia...
Az eset az elöljáróság ülésénéka hangokat váltott ki. ; ,
Még mindig pusztít a világháború
Egy hadirokkant szomorú tragédiája
A világháború sokmUlíó áldozata irtég ma te egyre növekszik. Ajnagy vérzivatar sokak leikét megfektTöte és kevesen vannak, akik el tudták felejteni a véres emlékekét. Néha efcek az emlékek szerencsétlen vé-gN hoznak. Igy történt T. I. zalai hadirokkanttal \'is, aki a háborúban siilyoa fejsérülést kapott. Csak hhsszas ápolás után tudták1 az or-vt»ok visszaadni családfának. Ar hbsszu csend után most, 20 esztendő után ismét vad erővel törtek fél a békés zalai polgár lelkében az emlékek és a 20 év előtti szenvedések és véres események1 ködbe \'bbrltojták agyát. Maga ls érezte, hbgy itt a vég és\'a mentőket köny-nyes szemmel kérte, hogy "vigyék el családjától, mert amikor a pusztítás és gyilkolás démoni tüze felsírtad Ifikében, nem tudja- nem lát-e szeretteiben\'js halálos ellenséget. A szerencsétlén embert, aki 20 év után lett a világháború áldozata, az egerszegi kórházban helyezték el, ahol tovább vívja szörnyű harcát a mult cm lé kiéi vei.
Kabátok; szőrmék^
ruha ós pyamaflanelGok, szövetek és báli ruhaanyagok
salson után mélyén leszállított árban
Sínser Diuatóruház.
Babára alkalmas szövet, flanelt és selyem-maradékok jutányos árban.
Hogyan ]nsson nyugdíjhoz az Iparosság?
Háromféle elgondolás került az Ipartestület elé 1937-ben lesz az Ipartestület 50 éves jubileuma Mégféllfcbbez az fyattéftMNét\'cfey <allífráftl\'döntéét
Csütörtök este tartotta első idei1 ülését a nagykanizsai Ipartestület elöljárósága. Samu Lajos elnök bejelentette, hogy a testület a várostól megkapta az 500 pengőt ei-aggott iparosok segélyezésére. A szakosztályok megtartották szokásos üléseiket, amelyeken megejtették a mestervizsglűóbizottság tagjainak jelölését.
Bazsó József vezetőjegyző beterjesztette a mult havi jelentését. Az igazgatásnál 1051 pengő volt a bevétel, kiadás 679 pengő, az ingatlan pénztári forgalma 1835 pengő. A házbérek a mult évben rendesen befolytak.
Viola Lajos iegyző felolvasta a mólt évi zárszámadást. Az évi forgalom 20.763 pengőt mutat ki Az igazgatásnál 9512 pengő volt a bevétel. j
Kevés olyan ipartestülete van az országnak, — mondta Samu Lajos — ahol olyan zárszámadást tudnak bemutatni, mint a nagykanizsai, a mi a tagok áldozatkészségének és a város jóindulatának tudható be. Az
IPOK 864 tagja közül kevés van, amely a l^özpontnak olyan kevés dolgot adott yolna, mint a nngytóa-zsai Ipartestület, de kevés olyan is, amelyik olyan székházzal dicsekedhetik, min! a nagykanizsai. A zárszámadás megkutatja, hogy a költségelőirányzat reális volt, a kontárellenör munkájának itt ls megmutatkozott az eredménye. Az Ipartestület anyagi helyzete olyan, hogy a jövőben már tőketörlesztésre is khet gondolni.
Kertész Béla alelnök, Marion és Papp Oszkár hozzászólásai főleg a kontárkérdés körül mozogtak.
Az . Ipartestület februári közgyűlésének egyik tárgypontja lesz az iparos nyugdij-kérdés. Az IPOK ugyanis kéri a testületeket, hogy 1. foglaljanak állást a kötelező nyugdíj biztosítás mellett, 2. ha mellette foglalnak állást, hajlajt-dók-e vállalni a kötelező biztosítással Járó terheket?
Megfontolandó, mondja Samu elnök, hogy a mai gazdasági viszonyok mellett ldöszerü-e ez ? Az
Szezonvégi kiárusítás január hó 13-tól — Január hó 28-ig
Szomolányi áruházban
1936. tonu* 18
Az evangélikus estélyről
nem fog hlánywenl holnap, szotn-baton <"ste senki, aki a rendezző Evangélikus Nőegylet nagy család-iáoiüi, t«gju és KSnki, uki a társasági körökhöz tartó**. Egyik" ez az estély azoknak, amciy kevesek mindenki farsangi programján rajta vannak. Az evangélikus estélyről senki aeni marad el, me^t az minden évben a legjobb-kedvü, legnívósabb báli éjszakák egyikét jelenti.
Kftünő Jazz-zene lesz. A tánc korán kezdődik, mert miisor nem lesz, hölgyek és jjrak tehát bő alkalmat talá\'hiak, hogy mindenkivel táncolhassanak. [
A rendező Nőegylet jagjol és jóakarói gazdag büffét adtak össz\'\' és kitűnő italokról is történt gondoskodás a hangulat biztosítására.
Prognózis: Élénk szél, sok he-fy«n köd, mafí, keleten én a hegyvidéken hó. A hőmérséklet tovább emelkedik, a hegyeken Is olvadás. Távolabbi kilátások: pár napon belül ujabb le-hülás.
ZALAI KÖZLÖNY
A városoknak házi üzemekkel nem szabad iparos-munkát végezniük
A soproni kereskedelmi és Iparkamara üléséből
Sopron, január 17
A soproni kereskedelmi és iparkamara csütörtökön tar\'.ott ülésén Nagykanizsáról Ungr UHmunn Elek kereskedelmi tanácsos és WifSer János mérnök vett részt.
Az elnöki előterjesztés tudtul adta, hogy az ipartestületek részére minta-szabályzat készül. - Az ipari kontárkodást ugy akarják ki\'rtani, hogy külföldi mintára nem csak a jogosulatlan ipuríizőt büntetik meg, hanem a megrendelőt is. Tervben van az ipartestületi jegyzők vizsgáztatása, hogy ezek az állátok megfelelő szakemberekkel legyenek betöfthetők. Kedvezményes ruházati akció az idén nem lesz. — A mestervizsgák bevezetéséről szófó törvényjavaslat még januárban a képviselőház elé kerül. Miniszteri
bejelentés szerint 3 uj szálló épül a Balaton mentén, ami jelentős munkaalkalmakat biztosit. — A vegyeskereskedés éa szatócs megkülönböztetést illetőleg határozat készül és a szatócs név valószinüleg megszűnik. A várorok és közigaz. gatási hatéságok miniszteri leiratot kaptak, hogy Ipari munkát házilag ne végezzenek, hanem mindent meg elélő iparosnak adjanak ki. Sopron városa az idén már üzemen kivül helyezte a városi sokszorosító gépet és zárszámadósát nyomdával állíttatta olő. - A nyilt árusítási üz-letek zárórájának\' korlátozására a kamara felterjesztést tesz a régi rend megtartása érdekében. - A kamara bekéri egyes iparágakban a legkisebb munkabérek megállapítására az ipartestületek véleményét.
Naptár: Január 18. szombat. Rom kat Piroska. Protestáns Piroska. Izraelita Teb hó 23.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hö végéig az őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Gfizfürdő nyltvii reggel 0 órától esl« 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délután ént nap nőknek).
- Köztisztviselők reudkivOl
előnyös batorvásárlásl alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelbon, hoaant lejáratú részletre, sőt kamatmentesen la kaphatók Köpetein butor-Horthy Míklős-ut 4.
Január 14-től január 28-ig
Ritter Divatáruhoz
Ökölvívó-verseny vasárnap
Nem a Rozgonyi-uteal tornateremben, hanem a reálgimnázium tornatermében tartják meg vasárnap délután 5 órakor a Keszthely—Nagykanizsa ökölvívó válogatott mérkőzés. Szükséges volt ez a helycsere, mert olyan nagyarányú érdeklődés .nyilvánul meg a verseny iránt, amilyenre még nőni igen volt példa. Érthető is ez az érdeklődés, mert ugy Németh, mint Parti nagykanizsai ökölvívók bent vannak a berlini válogatott ökölvívó keretben. Az érdokes küzdelmeket egy keszthelyi és egy kanizsai pontozóbíró fogja levezetni. Sipos István ökölvívó edzőtől nyert értesülés szerint, aki a verseny főiuozgu-tója, nehéz küzdelmek lesznek a szorítóban, de kanizsai győzelemre van kilátás.
Ingyen nagyalakú fénykép a Zalai Közlöny előfizetőinek
A 75 év«s Zalai Közlöny előfizetői ragaszkodását akarja meghálálni azzal a megállapodással, amit a helybeli Pogány fOto-müteremmel kötött. A kitűnő mütonem ft Zalai Közlöny költségére készit egy felvételt minden igazolt előfizetőről és a Zalai Közlöny költségére szolgáltat ld egy darab Ízlésesen felkasírozott 18x24 cm. nagyságú fény. képnagyítást. Aki ezt az ajándékunkat igénybe óhajtja venni, jelentkezzék a Zaki Közlöny kiadóhivatalában. Pogány fényképész minden jelentkezőnek a lakására megy é» ott családi körben készíti el a felvételt.
i 70 óva* Nagykanizsai Torna Egylet
Irta: Mex6 Ferenc dr. rglmn. tanár
Kevés helye van hazánknak, ahol a kebelből feltörő <jaj»-nak annyi jogosultsága lenne, mint a zalai végvárosban, Kanizsán. Ennek ellenére is derék lakói tele vannak bizodalommal, keményen állják a sarat, egyenes a gcrioeök, töretlen a hitük, bíznak « jövőben, nem csüggednek a jelűn miatt, büszkék szűkebb hazájuk múltjára. Kanizsa a mult század derekán méltán hvegérdcmo.Ho á .\\\\qv• Jelzőt: Q Dunántul legejső s qz ország egyik legvirágzóbb .várösa volt. Négy vasúti •J fővonal futott be pályaudvarára s
(szorgalmas* ipasosai, életrevaló, világlátott ■kertilteilCi a külföldre is eljuttatták portékáikat. Forgott a pénz, nyugodt, gondtalan életút .teremteti s \'egyre gyarapodó középosztálya nem divatból, de lelki szükségletből támo-igotta, vágyta a kuliura sok fajtáját. Volt idő, amikor egyszerre öt lapja Jelent meg s az ott napvilágot látott \'könyveket országszerte kere,ték, ismerjék. Intézményeket teremtettek, amelyek időállóknak. bizonyullak, hiszen Kasönója, Téruufcörr most készül ala-Pilasáaak száaesstendös nrómünitepóne, <l« Torrta fegylete is most tavasszál
iéri el a 70 évet.;,., \' , •
A fövámulMn a hatvanas évekkel kezdődik a testi kultura iránt \' való Xxli;nk<\'Ub .érdeklődés. Ekkor alakul az
első cvezősegylet, ekkoriban rendezik az első allélikai versenyt és az Otpa-esirta (uiost Eszterházy) utcai istállóból átalakított tornacsarnokban ekkor-, tájt verődnek össze a tornászok... Már 1803-ban meg is alakítják a Pesti Torna Egyletei s bár alapszabályaikat nem is hagyja jóvá a helytartótanács, súlyomban rendes egyleti tevékenységet fejtenek ki, uiig aztán 18(16 augusztus 15-én végleg, most már hatósági jóváhagyással is megalakulhat az egylet...
Ennek az esztendőnek a tavaszán csirázik ki Nagykanizsán is a testi kultura iránt való hajlandóság. Ha inba uxnk Norbert távirdahivalali főnök ültetlu el a magot s csakhamar lelkes segédre talált Portjcs Józf.ef in. kir. vasúti inspectori mérnök\' személyé-b«n. (ö irányította a Nagykanizsa— Barcs vasútvonal építését.) Kellejük buzgalma hamarosan lelkes kl> csoportot verlnivált s már márciusban munkához is láttak. Javarészük a távirda-hivatnl tisztviselőiből került ki (lám, már akkor is meg volt az értéke, hu a hivatalfőnök sportember...)
Bokelbarg Ernőnek, u magyar torna egyik apostolának tanúsága szerint május 10-én alakul meg az egyesület. Az elnöki tisztet ideiglenesen" Eben-s/Mngcr IJpót földbirtokos vállalja. Tersdnssky József orvos A gynmas-UkáróW e., a . Közlöny-ben megjelent cikkével a nemes eszme támogatására serkenti a város társadalmát. I\'.gész nyáron át szorgalmasan látogatják a tornaórákat, «különösen, dicséretet ér-! demel I\'orgcs inégnök ur, — olvassuk
a helyi újságban JuHus 10-én — fel minden önhaszon nélkül fáradhatatlanul mint előlornista működik és szolgálatát a helybeli síirgönyző-főnök-kel mindaddig felajánlották, inig u társulut annyi anyagi erővel rendelkezik, hogy egy tornamcstert kitarthat..
A postások mellett a fiatalabb kereskedők karolták fel nagy szeretettel a torna ügyét. Közöttük leglelkesebb volt a nagyműveltségű Walbach Mór. Nappali óráit üzlete foglalta le, de estéjét, sőt az éjszaka nagy részét is a közügyeknek s most már főképpen a . tornának szentelte. Szakkönyveket hozatott külföldről (a magyar szakirodalmat még csak Y.lmdnyt egyetlen munkája, a Testgyakorlattan képviselte) és nem egyszer a hajnali órákig elmerült tanulmányozásukba. Az ideiglenes elnökkel és Pörgessél együtt ő készítette el az alapszabályokat is, amelyek aztán 1867 szeptember 13-án nyertek szentesítést. November 17-én tartják tisztújító közgyűlésüket. Az elnöki székbe Tersánszky orvost emelik, Walbachot alelnöknek, Rambau-sekel müfelügyclőnek választják, titkár lesz Dttchrach Gyula, pénztáros I\'ollák Ármin, szertáros Vogel Ferenc. Tersánszky nem vállalja a tisztséget, igy MZ tán egy hét múlva Walbach kerül az egylet élére és 16 éven át, egészen haláláig ő vezeti az egyletet, de öt tisztelik meg az egylettel egy-időben alakult Nagykanizsai önkéntes Tűzoltó Testület e\'lnőki székével is.
Mindössze négyéves mult van a tornaegylet mögött s Walbach buz-
gólkodására már ls felavathatja Zászlaját. De a zászlószentelés nem egyszerű városi ünnepség: az elnök lelkesedése országos, sőt nemzetközi ünnepséggé tudja magasztosltani.
A felhívás a legszebb eredménnyel járt: 10 hazai (Pest, Buda, Debrecen, Kaposvár Pécs, Temesvár, Sopron, Szombathely és Zalaegerszeg) és 3 külföldi (Zágráb, Várasd, Sziszek) egylet jelent m»g n baráti szóra, 6 zásrió-val és 170 taggal. Az ünnepségek 10-én, szombaton délelőtt kezdődtek. Kilenc-óra után <a figyelemmel csinosbitottl tágas főtéren mozsárlóvések jelezték, hogy az érdekeltek összegyűlni siessenek.» A 11 órai vonatnál ünnepélyesen fogadták a soproni, szombathelyi és zalaegerszegi vendégeket, majd zene és dobszó mellett a városba vonultak, miközben «az ablakokból hölgy-kezek virágeső vei üdvözölték a megérkezett vendégeket.. Délután 4 órakor Ismerkedésre gyűltek össze a Sörházkertben, este pedig fényes bált rendeztek a vendégek tiszteletére a Zöldfa-kertben. Nyolcszázán felül Yolt a résztvevők száma s «Grünbaum és Boros János zenekara fölváltva húzta.» A ]>esti tornászok egyenruhájukban (vörös ing, kék óv, kék nyakkendő), mellükön tornajelvénnyel Jelentek meg és ezzel bizony — jegyzi meg a fővárosi tudósitó — némi kis ellentétet ké|>ezctt ama nagy fényűzés, melyet a nők egy része az öltözékben elkövetett.. Másnap délelőtt — a fftlső-templomban előtti téren — ment végbe a zászlóavatás. 3000 embernél több volt Jelen. Walbach elnök volt
zalai közlöny
1636. Unulf 18,
Leltári cipőárusítás szenzációs olcsó árokkal
Január 13-tól 27-ig az „Ideál" cipőáruházban, Fő-ut 12. szám
Havi 3000 pengfi forgalom 3 segéddel és iparigazolvány nélkül
100 pengőre büntették jogosulatlan Iparűzés miatt Szegő Józsefet aki negyedszer került a kontárbiróság elé
Hogy milyen szükség van az ipari ellenőr intézményre Nagykanizsán, mutatja a legujtibb eset.
Szegő Józsefnek az ötvös tér 3. szám alatt gépjavító üzeme volt. Eddig volt egy társa, Simon Antal, neki megvolt az a képesítése, ami Szegő Józsefnek hiányzott. Az üzem szépen indult és szép, élénk munkaköre volt. Később Simon kilépett a társasviszonyból, lemondott iparáról és mint segéd dolgozott tovább Szegőnél, aki viszont nem tett eleget az ipartórveny rendelkezéseinek : nem jelentett be uj szakembert (üzletvezetőt), hanem tovább dolgozott, most már iparjogosit-vány nélkül. Mintegy hat hónap alatt, ahogy az ellenőr nyomozása kiderítette, mintegy 16-18.000 pengő értékű munkát végzett el.
Tovább azónban nem dolgozhatott, mert Maray Géza ellenőr rá-tött a dologra és a vas és fémipari szakosztály megtette feljelentését az Ipartestület utján a városi rendőri büntető bírónál.
Szegő József b ismerte, hogy a mikor szaktársa kilépett a vállalkozásból, tovább folytatta az ipart három segéddel, műhelyében, de az adókat, OTl-t és a többi közterheket viselte. Az ipartörvényben való Járatlanságával és jóhiszeműségével védekezett.
Perendi József lakatosmester a
szakosztály ne vébeaz eljárás lefolytatását kérte.
Dr. Fodor Antal ügyvéd védöbe-szédében utalt arra, hogy itt csak az ipartörvényben való járatlanságról lehet szó, hiszen továbbra is ugy fizette a közterheket, mint azelőtt, majd felsorolta az összes enyhítő körülményeket, egyebek közt, hogy a Szegő-családból hét felnőtt és saját egzisztenciával biró ember átfűzik az államnak.
Szőnyi Sándor büntetőbiró Szegő Józsefet száz pengő pénzbüntetésre Ítélte. Figyelembe vette, hogy Szegő József már három Ízben hasonló kihágásért állott a városi rendőr-biró előtt.
Az Ítélet kihirdetése iSán Szóhyi bíró\' felszólította Szegőt üzemének azonnali beszüntetésére, vagy ipar. jogosítvány kiváltására, illejtve üzletvezető beállítására. Szegő megígérte, hogy három nap alatt rendezi ügyét.
Szegő és ügyvédje megfellebbezték az Ítéletet a vármegye alispánjához, a szakosztály • képviselője megnyugodott.
— Belföldi és apeol férfiruha szövetek kiváló minőségekben Slnger Divat-áruházban.
— Mig let* hideg időt most vegyen hócipőt leszállított árban az „Ideál" cipőáruházban, Fő-ut 12. sz.
az ünnepi szónok. -Kernek beszédét,* —■ ahogy az egykori tudósiló irja, — számtalanszor szakította meg a «znjos éljenzés.* (
Délután bonyolították le a versenyeket a Zöldfa-kertben. Először a nyújtón mérkőzött 15 tornász. Közöttük az első dijat, gróf Stapdry Géza, Zala-megye főispánjának tiszteletdiját, egy 60 frt értékű bronzórát, helyi tornász, Pollúk Armán nyerte meg. A 2. dijat, egy Napoleon d\'orl, fírtuulmami Tivadar, a Pesti Tornász Egylet tagja nyerte cl. öt érdemes!tetto* a versenybíróság a korlát első dijára is (bronz gyertyatartó, ugyancsak a főispán \'adományából, mig a második dij, egy magyar arany llollcndonncr József soproni torna- ós tüzoltóegyleti tagnak jutott. A magasugrásban Rákos János, pesti ügyvéd, a Pesti TE tagja győ-zőtt (egy magyar arany lett a jutalma), a második dijat egy tornacgylcti díszített jelvényt BeUplhdm Győző nagykanizsai tornász nyerte el. (Győző bátyánk ma is friss egészségnek örvend, !)0-ik évében van és izgatottan készülődik a jubiláris közgyűlésen esedékes — beszédére. Egyébként szép versenydiját -- \'második ugrásdij • Nagykanizsai pálya tornászai 1870* a felirása — néhány évvel ezelőtt nekem ajándékozta s ez gyűjteményem egyik legszebb disze.)
Este fényes társasvacsorán gyűllek össze a • vendéglátók és vendégek. (Szállt a sok szép szó a szónokok ajkáról. Dólya Gergely . tanfelügyelő a horvát vendégekre-, emelte poharát, amire Cekus Antal zágrábi polgármester a magyar nemzetre ürítette poharát tiszta magyarsággal.
A tornazászló tiszta fényben tün-
döklik ma is Nagykanizsán. — Wul-bach Mór után dr. Gerö. József, nUjd 20 éven át Vngcr Ullmann Elek gondoskodott szeplőtlen?)égéről. A világháború után Králky István dr. került az egylet élére. A közbizalom néhány évvel ezelőtt a polgármesteri székbe ültette, de rengeteg dolga, városa javáért folytatott harcai közepette is mindig van reá érkezése, hogy a Torna Egylet ügyét — az anyagiakban való szűkölködés ellenére is — előbbre vigye. Sok . hálával tartozik az egylet a közelmúltban elhunyt áldozatkész társelnökének, fíogenrfeder Frigyesnek, aztán fáradhatatlan főtitkárának, dr. Póllyondy József városi aljegyzőnek is, továbbá Kelemen Ferenc bankigazgatónak és f&rlKirits Lajosnak, a /alai Közlöny főszerkesztőjének.
Az egylet a torna után előbb a labdarúgás, majd az atlétika felé fordult hajlandóságával és hamarosan annyira vitle, hogy az 1924. évi párisi olym-pia előtt szervezett «olympiai keretiben öt atlétája kapott helyet. Murva-lits Kálmán az egylet neveltje, a remek diszkoszvető képessége jutalmául rövidesen megszerezte a ^nngyar és nz angol bajnoki babért is. Ujabban ismét tornászai és tenniszezői szereznek sok dicsőséget az érdemes egyletnek.
Ünnepre készül Nagykanizsa, ritka jubileumra, tornacgylele 70 éves életének örömünnepére. Biztosra vehető, hogy sportéletünk vezetői s velük az egész magyar sporltársadalonv szeretetükkel, nagyrabecsülésükkel fordulnak az elesettségűkben is küzdőképes város — s a magas kora ellenére is rugalmas, lettrekész egylet felé.
Hétre emelkedett a Kaposvárott talált tatárjárás korabeli csontvázak száma
Pár nappal ezelőtt beszámoltunk, hogy Kaposváron ásás közben n^gy emberi csontvázat találtak. Az ásást tovább folytatták és még három csontváz került felszínre. Az egyik guggoló helyzetben volt, egy másiknak a kezénél rozsdás tőrt találtak. Valószínűnek tartják, hogy a csontvázak a tatárjárás idejéből
valók. ,124l-ben IV. Béla király kíséretével Dalmáciába menekült Dzsingisz khán hordái elől és a monda szerint Kaposváron hosz-szabb pihenőt tartott. Most az a feltevés, hogy IV. Béla király hü vitézeinek a porhüvelye került felszínre. ,
Már koporsót is mértek Hauptmann-nak, amikor kiderült hogy — ártatlan
Legalább három hónapot Jelent a kivégzés elhalasztása
I<ondon, január 17 A trentoni fegyházban nagy feltűnést kelteit a Hauptmann Hruno Kivégzésének elhalasztásáról szóló hlr.
A temetkezési vállalkozó már mértéket is vett róla, hogy elkészítse koporsóját és a borbély már kiborotválta fején az elektródok érintkezéséhez szükséges helyeket és a pap éppfen lelki vigaszt adott neki, amikor közölték vele, hogy egy hónapra elhalasztották a kivégzését. Hauptmann kijelentette, hogy rhindig meg volt győződve, hogy idejében megtalálják az igazi bűnöst és kiderül ártntlansága.
Az egy hónap leteltével csak ujabb elitélés alapján lehet végrehajtani az Ítéletet és igy a 30 napi halaszt^ legalább három hónapot , jelent.
Nowyorkl jelentés szerint a Lind-bcrg-rejlély megoldása küszöbön áll. Hoffmann kormányzó állítólag azért adott halasztás Hauptmann-nak, mert iK-bizonyitva látja ártatlanságát. A titkosrendőrség vezetője szerint ucfvan-is egy Lengyelországból származó ember követte ol ,a gyermekrablás!, aki folyékonyan beázél németül ós ugyanolyan kiejtéssel, mint Hauptmann. Az igazi tettes elfogatása már csak órák kérdése.
SCHUSCHNÍOO: prágaI látogatástól nem szabad meglepetést várni"
Prága, január 17 Schuschnigg kancellár Prágában kijelentette, hogy utja nem jelenti az osztrák IhjI- és külpolitika megváltoztatását. Az általános politikai kérdéseden kivül a cseh vezetőemberekkel főképp gazdasági kérdésekről tárgyalnak. A prágai látogatástól neiu szabad különösebb meglepetést várni. A látogatás annak a szellemi fejlődésnek eredménye, amely az együttműködést felülhelyezi a káros széthúzá-
sokkal szemben. A békés együttműködést keressük, mert Ausztria netu az az állam, amely a szenzációk fcs kísérletek politikáját követi.
A kritikus életkorban reggelenként egy—egy pohár természetes „Ferenc József" keserüvlznek valóban áldásos hatása van. Az orvosok használják.
Soha nem látott olcsó árak!
13—28-ig üzletemben vételkényszer nélkül meggyőződhet szenzációs olcsó " áraimról
MATTERSDORFER
uri és női divatüzlet
Fő-ut 1. Teutsch-drogériával szambán
JfŰfi. Január 18
— (Áthelyezés a vármegyén)
Fülöp \'Lajos dr. cgcrszcgi vármegyei fogalmazó, tb. főszolgabírót n tapolcai főszolgablrósághoz, Józsa Fábián tapolcai közigazgatási gyakornokot az egerszegi alispáni hivatalhoz helyezték át.
— (A Kongregációból)
At Úrasszonyok Mária Kongregációjának legutóbbi gyűlésén Szabó Győzőnó magas szárnyalású és mily-bemarkoló témáról tartott előadást. Szűz Máriát mint a legeszménylbb anyát és hitvest glorifikálta, akinek isteni küldetése kiemelte a női nejnei a pogányság által reákényszeritett rnb-szolgasorsból és eszményi magaslatra emelte. Igy vált a kereszténységben n nö, a dolgozó férfi anyagiasabb felfogásával szemben a kifinomult lelkiség ideáljává, az isteni szeretethez legközelebb álló anyai szeretet letéteményesévé. Az Ur angyalának ajkáról elhangzott Ave Mária tehát minden nő homlokára láthatatlan koszorút font, ai5 önfeláldozó hitves és gyermekéért élni és halni tudó anya fenséges diadémját. Igy lett Szűz\' Mária, az Tslen anyja Magyarország védasszo-nyává, a magyarság isteni közbenjárójává, akihez a magyarság hittel imádkozik a trianoni sötét éjjel haj-nalhaiadásáért.
Bulla Elma Bulla Elma Bulla Elma Bulla Elma Bulla Elma Bulla Elma
filmművészet uj
csillagai
— (A Szanatórium Egyesület)
választmánya Kövesd! I3oér Gusztáváé elnöklésével tartott ülésén elhatározta, hogy február 8-iki piknikjét ezidén műsor nélkül rendezi. Életrevaló és incgszivlek-ndő indítványt vetett fel Farkas Vilma: — kérje meg az egyesület p. polgármestert, hogy hivja össze az egyesületek vezetőit és állapodjanak meg egy olyan munkatervben és időbeosztásban, hogy egymás gyűjtéseit és, rendezéseit ne zavarják. Az inditvány egyhangú helyeslésre talált. A választmány ötvös Emilné alelnökről, aki az első tag-gyüjtéstől mindmáig teljes szívvel és lelkes munkával szolgálta 30 éven át a Szanatórium Egyesület gondolatát, meleg szeretettel emlékezeti meg betegsége alkalmából és ezt Írásban is eljuttatja hozzá.
— .Fehér Január" 0lC8Ó váazonáril-Bltáaunk keretében elismert kiváló minőségű, saját klkéazitéstl vásznainkat nagyon olcsón árusltJuK. SchUtz Áruház.
(A kenyér-árak emelése)
ügyében közölt minapi cikkünknek helyesbítését kéri a nagykanizsai Ipartestület sütőipari szakosztálya olyan értelemben, hogy bár az áremelésre vonatkozó elvi határozatot meghozták, de az emelés életbeléptének időpontját még nem határozták el.
BAKAI KÖZLÖNY
— (Farsing • Fehér-teremben)
A plébánia vezetése alatt működő hitbuzgalmi egyesületek a társasélet terén is aktív munkát folytatnak, hogy a katolikus összetartozás érzését ezen az uton is minél eredményesebben ápolják. Január 20-án lesz a Fehér-teremben az Úrasszonyok Mária Kongregációjának műsoros teája 7 órai kezdettel. Február 2-án lesz a Qredo farsangi estélye, ugyancsak 7 órai kezdettel a Fehér-teremben.
=■ Takarók, szőnyegek, bútorszövetek nagy választókban Singer Divatáru-házban.
— (A ZTE műsoros teája)
A Zrínyi Torna Egylet szombaton vidám műsoros teaestet rendez. Az est keretében kedves, rövid, szórakoztató műsorszámok lesznek. A teát a Zrínyi futballszakosztálya rendezi sportfelszerelése javára. A kedvesnek és síké résnek ígérkező farsangi estély szombaton, 18-án este fél kilenc\'órai kezdettel lesz a Katholikus legényegylet nagytermében.
=> Menyasszonyok Ideálja a SchUtz-vászon,
— (Jobb a tej a piacon)
Pénteken reggel dr. Fodor Aladár városi tiszti TBorvos és dr. Floderer, a szombathelyi vegyvizsgáló állomás igazgatója tejrazziát tartott a nagykanizsai piacon. Ezúttal csak 10 tejmintát veitek, ami azt Jelenti, hogy M tej-viszonyok a nagykanizsai piacon 50 százalékkal javultak.
*= Ügyeljen, mert nem minden trlcó-fehérneinü Excellent Habselyem.
— A Milliók Könyve
402. számú valóságos irodalmi csemege. Róbert Ixnds Stcvcnson nevét mindenki ismeri, aki jártas a nagy irók birodalmában. Az öngyilkosok Klubja cimü regényében _ egy kelet-európai herceg londoni kalandjait meséli el sok izgalmas fordulaton át.
= Visszamaradt női télikabátok január
27-lg igen olcsón kaphatók Schütznól.
— A pesti társaság
szenzációja volt az az estély, melyet báró Bornemissza Lipóbié adoll palotájában és amelyen a pesti legelőkelőbb társaság dámái gyűltek össze a legkülönbözőbb korabeli toalettekben. A Színházi Életben Indig Ottó ír kritikát erről az cslélyről és cikkét Angek) káprázatosan szép képei tarkítják.
- (Bélyeggyűjtők találkozója) szerdán délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
Traktor és gépkezelő tanfolyam
Az AlsődunántuU Mezőgazdasági Kamara a pécsi m. kir. állami fa és fémipari szakiskola közreműködésé vcl február első felében Pécsett traktor és egyéb mezőgazdasági gépkezelői tanfolyamot rendez.
A tanfolyam hallgatója lehet minden 18. életévét betöltött egyén. A jelentkezők 12.80 P belátási és tandíjat tartoznak b^fizotni.
Tekintettel a vidéki hallgatók helyzetére, a tanítási órák ugy oszthatók bc hogy a hallgatók az esti vonattal visszautazhassanak. Oly hallgatóknak, akik kénytelenbe a tanfolyam tartama alatt a tanfolyam székhelyén tartózkodni, az igazgatóság a tanfolyam tartamára 21.60 P-ért ellátásról gondoskodik. Ellátás alatt szállás és ebéd ér-h\'ndő. Takarót, vánkost, lepsdőt n tanulók, hozzanak magukkal.
A tanfolyamra jelentkezni lehel írásban is az AlsódunántuU Mezőgazdasági.; Kamara igazgatóságánál, Kaposvár, Németh I.u. 23. Jelentkezési határidő f. évi január hó 26.
Január hó 28-is uefiyen:
Gyapja kalapot . . . P 4**
Nyúlszőr kalapot . . p 8\'88
Női kötött ruhát . . p 6
Női pullovert . . . P I-44
Ritter Divatűruházban.
Vasárnap 8 Arii kezdettél
TÁNCMULATSÁG
a WolUk-féle vendéglőben. Kitűnő ételek él Italok.
Síivé. pArtlogák kér
■ RertdeiB»*fl.
- - ......................1 -
Ezidén Is lesz néniét és olaSz gazdalfjuságl csereakció
A Faíu Gazdaszövetség ebben áz évben ls megrendezi a német éa olasz gazdalfjuságl csereakciót, A magyar gazdnifjdk, a szo\'.tásnák megfelelően, tavasztól őszig maradnak külföldön, ahol mint családtagok részt vesznek az-öeüzes elöfor duló gazdasági munkákban és \' zen Idő alatt díjtalan ellátásban rítizjo-sülnek. A csereakcióra csak olyan 17 évesnél idősebb ifjak vétetnek fel, akiknek szülei önálló gazdasággal bírnak ós egy njagyar vagy külföldi cst\'reifju családtagként való befogadását vállalják. A.béjeleHté-sek a szülök réízéröl Történnek, a jelentkezőt ajánlania kell B szülők lakóhelyén levő Faluszövetségnek, gazdasági egyesületnek, vagy gazdakörnek, továbbá a Hangya, vagy hifc-lszövelkezet vezetőségének, o»n kívül a községi elöljáróságnak b. A részvételi dlj 190 pengő, mely összeg két részletben fizetendő és ebben benfoglaltatik az odá-visszautazás, valamint az őszi háza-térés alkalmával rendezendő tanül-mányi kirándulás kBlttége, telfea ellátással együtt. Jelentkezési határ. Idő február 26. Bővebb felvilágosítást az érdeklődőknek a Falu-Gazdaszövetség (Budapest, V., Báthnry-utca 24.) nyújt. | ,
Ki. Budában
...mb.to. (I ...Ar..p
disznótoros vacsora
ván. - Egy adag 10 (Illír. Saját kt-izltmtnvem minden. Eltörendő Unni
gl.il. Jíli.....
.k.ij. tnagl Szivei tttofit... ....
TSrBk Nt«r
korcsmáros, kfnlztr\'ntcá 31.
ím minden. E\'Kire nua imoi tájborokkal re»delke«.m. Hk jól
TsruémtÜHle
Irányzat i nyfngt, Jorg.: estndit. buu H\'ir n-es 1795—1825 78 M 1810 -18 40. 79* I825 -I85B. 80-a> 1850-1875 donánt. 77-m 17-75-17 85, 78-t» 17 90-1800, 79-et I8 0Ö-I81S, 80-.1 1820-1830. - Ro.» pe.l.tdékl 15.50-1560. mit 1560-1570. Zab nj kltyp 1740-17 50. — Tengeri aj tltiánlull tb bpett 1430-1440
Kiadja a leptula|dono. Köig.id.»áft Rt. Ont.nb.tg Nyomda <■ Uílzal.l Lapkiadó Vállalata N.gyk.nlzUa, felelő, kl.dd i Zalai Károly. Intet nrtiaíi\'teleion! N.rtkWniöa 7«. tUm
Városi Mozgó. Péntek, szombat, vasárnap Bolváry rendezési Elsemann muzsikai
BULLA ELBA első Budapesten készült hangosfilmje:
Szerelemmel vádollak
Férfi főszerepben: Gustav Fröhllch és Halmay Tibor.
FÉMVES KÍSÉRŐ MŰSOR I Előadások köznapokon 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Péntafc-aaombat B órakap filléres hdfárak.
Nép Mojzgé. 1»36. január 18-án éa 19-énl
Kém filmi - Carl Ludwlg Dlcht, a Wmfllmek hősének alakításával:
Poklokon keresztül
Érdekteszltó, Izgalmas, hazafias film, mely elejétől végéig lenyűgözi a nézőt. REMEK KISÉRA MŰSOR 1 Előadások szombaton 8, 7, í, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Caak 20, 40, BO lllllm balyérakkal I
ZALAI KÖZLÖNY
1986, Január 18.
EMLÉKEZTETŐ
Jaaaár 18.
Evangélikus estély. A ZTE futballszakosztályának tánc-teája a Legényegyletben. Január 19.
Liceális 6 órakor a városházán (Kelemen Ferenc). Izr. Leányegylet mQnoros zsurja a Kaszinóban fél 6 órakor. Asr Iparos Dalárda serlegavatója fél 9-kor az Iparoskörben. A 77-es cserkészek estje 8-kor a Hozgonyi-tornaesaruokban. Január 32.
A Szerdal Társaság vita-üléso R óra. kor a zeneiskolában (Drávai Lajos). Jaauár 15.
Felsőkereskedelmit végzettek tánc-estélye • Kaadnóban. Január 16.
Llceálls matiné féi 12 órakor a zeneiskolában.
Úrasszonyok Kongregációjának műsoros teája 7-kor a Fehér-teremben. Alarcos-koszorucska az Iparoskőrben
Január 19.
Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Fabruár 1.
Iparosbál («Babatündér.). Fabiuár 1
A Credo .farsangi estje 7 órakor u Fehér-teremben.
K. Nagy—Altay: Kis hercegnő c. színmüve a Kiskanizsai Olvasókörben.. Február 5.
A Szerdai Társaság vita-üléso 6 óra-kor a zeneiskolában (Nagy Vince). Február 8.
Szanatórium-piknik. KAOSz-bál a Kaszinóban. Fabruár %
Gimnazista cserkész-előadás az inté-zet tornatermében fél fl-kor. Fabiuár 12.
A Szerdai Társaság vita-ül6s« 6 órakor • zeneiskolában (Kelemen F.). Fabruár 15.
A tanítók nagy megyebálja. OMKE-bAl a Kaszinóban. Fabraár 1*.
Frontharcosok teája. Fabrwár 17.
Lemberkovits Alajosué emlékhangverseny este 9 órakor a Zeneiskolába^
Fabruár 31.
Keresztény Jótékony Nőegylet Jelmezbálja az Iparoskör termeiben. Febraár 33.
Az Iparoskör Jelinez-bálJa. Fabruár 34.
Kacagó-est a Keresztény Tisztvi-•előnöknél. Fabruár 21.
Vidám műsoros teaest a Missziósházban. Fabruár 39.
Zeneiskola tanárainak Liszt-emlékünnepélye este ü órakor a zeneiskolában.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó hitvesem, a legjobb édesanya és testvér temetésén megjelenésükkel fájdalmunkat eny-hileni voltak szívesek, ezulon mond hálás köszönetet
Vojkovic8 József ém családja.
QEBUDHBB
Gömbös miniszterelnök hétfőn jelenti be a NEP szervezésének uj irányelveit
Budapest, január 17 A kormány tagjai pénteken délelőtt minisztertanácsot tartottak, a melyen az összes miniszterek megjelentek Winchkler kereskedelemügyi miniszter kivételéve/, aki jelenleg Berlinben tartózkodik. A minisztertanács folyó ügyekkei foglalkozott, kapcsolatban a kedden
összeülő képviselőházzal.
A Nemzeti Egység Pártjának értekezlete hétfőn délután 6 órakor lesz. Az értekezleten Gömbös Gyula miniszterelnök nagy beszédet mond. amelyben nem csak az aktuális bel-és külpolitikai kérdésekről nyilatko« zik, hanem részletesen foglalkozik a pártszervezés uj irányelveivel is.
Helyreállt a rend a pécsi bányában
Pécs, január 17 A pécskörnyéki bányákban a munkásság 60 százalékát engedték \'csak le pénteken a bányákba. A szociáldemokrata párt vezetősége azt követelte, hogy valamennyi bányászt állítsák munkába, mert másképp nem vállalják a következményekért u te-le\'ősséget. A bányaigazgatóság azonban kijelentette, hogy csak fokozatosan és a biztonság szem előtt tartásával engedhetik le a munkásokat a tárnákba.
I A bányaigazgatöság péntek délután kiadott jelentése szeejnt a délután folyamán a teljes léKftamu munkásságot berendelték a mim ka megkezdésére. A munkások ugyanis a hatóság köz-benjöttével ünnepélyes kötelezettséget vállaltak, hogy minden rendzavarAs* tói és sztrájktól tartózkodnak £s hogy a megindított bérmozgalmat megszüntetik.
A csebek súlyos börtönre Ítélték a legenyemihályi futballistákat
A cseh „kém-mánia" legújabb magyar áldozatai
Kassa, január 17 (lapzártakor étkezett) A kassai felsőbb bíróság ma kezdte meg a legenyemihályi futballisták fellebbviteli tárgyalását. A futballistákat kémkedés miatt fogták perbe, mert 1934 nyarán a csapat több magyar városban mérkőzött és eközben ál-
Utólag a csapat tagjai megismerkedtek a magyar hlrszerzfosztsUy en-.&ereiveh A kerületi bíróság bü-\'.Ösnek mondotta ki őket és a csapat 10 tagját 1 évi börtöntől 13 évi fegyházig terjedő büntetéssel suitotta.
APRÓHIRDETÉSEK
AprChlrdelft dijat nilmip >1 Onnepnep 10 »»rtla SO l. líi, minden további sió 4 llllér, hílkftm.a 10 »iólfl 40 IIIMr, minden lovibbl w<J 3 flll<(.
EUasiaH női aranyéra a foglalatból a Fö-uton át ax Erzsébet térig, Becsületes megtaláló kéretik Hoithy Miklós-ut 57. ulá leadni, hol jutalomban részesül.
Katona falaaaraléal\'olkkak, szabályaiért! sapkák legolcsóbban beizerezhe-tők Beleznalnál, ;Sugár-ut 53. *
Perzsa axAnyagat sxép kivitelben készítek, Javltok ts. Németh, Attila-u. 64.
101
HA»-omaaobáot parkettás magánhái, Bagolal sor 7., azonnalra, vagy májusra kiadó. Bővebbet Szeszlinondtó Irodájában. | 154
Köztisztviselők, áll. alkalmazottak
13 pengős
havi részletre vehetik a Remington-irőgép-gyár európai telepén készült legideálisabb
Remtor-portable
írógépet
Szabó Antal sportfizletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5. — Telefon 91.
Tarlá.haflám és minden hajmunka Plllpovlcs lodráizterrnébeu Csengery-ttt 2, *
Jóiiáru harl.nyAit I.J.II.aa. mep
özv. Cslimadla Lajolnénál, Rózia-u, 21. *
v«av*.k.r«.k.dáa 10 útvonalon
aaonnal áliuló Clm a kiadóban 189
terelek
BjlUhyánr
Pfií mlad.it
útra 22. a|tó 2.
ElbSIie... miatt külOmbóza buloiok eladók. Fó-ut 8. II. emelet 8. •
Kev-aet használ! k.rákpárt vennék Kalch kantinos, Károly-laktanya. •
P«a.nyw*"l uradalmi fajboraim kimérését már I llt.r mennyiségben meg kezdtem. Pogányvárl vegyes 40 ftíT.. Pogányvár! édeskésrlzllng »0 Ml. lo-eyaszlásl adóval. — Oross Károly (öld-birtokol Batthyány-ulca. 26.
Nágw.aobáa lürdóizobás lakáa májusra Kiadó Siemere u 4/b. 53
Paplaa.k kéizlt\'aét éa lavlláiát |u lányosan vállalom. Keuler, Király.u. 43. •
B.Jérdnflt f.l«..»ak, Kintiéi-utca 19. 190
Szmoking mióptermetn tértinek, aladd. firdeklídnl Pó-ut 23. .Hargita" lOtóde. •
Egyaiobái udvari lakáa mellékhelyiségekkel, azonnal kiadd. Cwngerj-ul 66. •
2 siobia éi I szobái Ilkátok kladdk,
EOlvOi-tér 3. »
jauuár 28-ig
Az összes raktáron levő áruk
mélyen
leszállított áron
yal
Horthy MIU6s-ut I. szám
Virosházpalota.
„Farinax Gigant"
gazdasági daráló- és lucernaörltigép.
Minden szemes terményt, lucerna , lóherszénát, olajpogácsákat, csontokat, az őrlemények felmelege-déae nélkül darálja. Tengeriszár lépésre alkalmas. Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Kia helyen elfér, mert külön ciklont alkalmazni nem kall.
Beszerezhető: Hotherr SchrsriU— Clay ton-Shuttleworth Magyar Gót) gyári Müvek Rt. képvlaeletéoít;
ORSZÁG JÓZSEF
mag, müttágya, zsAk, növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(A blráság mellett.) Telefon: 130.
v
Hfm. a U.tuM\'sa.s tUtfudaaigi Rt. e.Hakwi t%nada fc IMaaM MtUxté ttUalak. Mw.f.uMtibu !H»b««t*fci plM W«tv. MIWK
Ha 8 oldalas képes melléklet1
76a évfolyam 15. szám
Nagykanizsa, 1938 január 19. vasárnap
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
út ,
Fdelö» sxerketztó: Barbarlts Lajos
Előfizetés ára: egr bóra I pengő 40 Sxerkesrtőaégi t* fiadéb iratai! UMoai 1
Abáborn és az olasz nép
Irta: i*. Subé Zsigmond
Az abesszin háborúban az olaszok nem értek még el döntő sikert. Graziani tábornok a doloi ütközetben szétverte ugyan Ras Desta csapatait és habár ez volt eddig a legnagyobb olasz siker, döntő ütközetnek mégsem nevezhető. Legnagyobb fontossága abhan áll, hogy egyes lapok közlése szerint, az olaszok, amit eddig nem tettek, üldözik az ellenséget és 70 ki\'ométerrel mozdultak elöne. Az északi harctéren Makallé elfoglalása óta a helyzet változatlan. Az olaszok még mindig messze vannak legfőbb háborús céljaiktól: Abessziniának a tenger felö\'i elzárásától, a Tana tó vidékének és Addis Abebának elfoglalásától, a déli és északi front összekapcsolásától. Három hónap óta az abesszin hads^eg technikai felszerelése az angolok jóvoltából nagyot haladt és hadvezetőségük előnyösen használja kl a bennszülött katonaság nagyobb terepismeretét. Az előre beígért nagy olasz déli és északi offenzíva még nem indult meg, hacsak a doloi ütközetet nem számítják a déli offenzíva megindításának. Badogllo főparancs nok visszahívásáról felmerülő hirek is azt a látszatot keltik, hogy Mirs-solini nincs nagyon megelégedve az eddigi sikerekkel. |
Habár az olasz lapok háborús híradásai mindenkor kedvezők és valójában a küzdő hadsereg nem szenvedett s/ilyosabb vereséget, az olasz nép sóvárogva várja már a háború diadalmas befejezését. Az eddigi szankciók ugyanis már eddig ls erősen éreztetik hatásukat. Az olasz ipari ós kereskedelmi export megbénult, az idegenforgalom lecsökkent. Az olaszság rendületlenül bizik Mussoliniben és kész minden áldozatra, hogy kivívhassa a sikert jogos érdekeiért. Olaszország ban példás a belső rend és az olasz nép panasz nélküi türi n takarékos, sági rendszabályokat. Hazafias lelkesedéssel hozza meg a nagy áldozatot hazájának jövőbeni jobbikéért, a jövendő generációk élnitudá-sáért, Olaszország jogos gyarmati igényeiért. |
A büntető szankciók legsulyosbi-ka, a még mindig fenyegető olaj-tilaJom, nem izgatja túlságosan a közvéleményt. Az Egyesült Államok magatartása amúgy fe kétségessé tette a legsúlyosabb szankciónak sikerét és az olasz lapok egybehang zóan ugy vélik, hogy a Népszövet ség 18-as bizottsága nem ls mer megkísérelni az olajszankciók alkal mazását. De még akkor is, ha ez Anglia nyomására megtörténnék, riem lesz elég arra, hogy Olaszországgal a háborút abbahagyassa. Mussolini. megmondta, hogy az olasz abesszin kérdés megoldása a harctéren fog eldőlni és az olasz nép ugy tudja, hogy a Dúcénak
Az angol király állapota rosszabbra fordult
Oxlgén-belégzést kap a 71 éves uralkodó
I London, január 18
fin. angol királyi palotából jelentik, hogy György angol király állapota a késő esti órákban rosszabbodott. Az orvosok elhatározták, hogy az idős uralkodónak oxigénbelélegzést adnak. Az udvari orvo* sok állandóan a királyi palotában vannak és az éjszakát is a király mellett töltötték. Későbbi jelentés szerint a király
mellett a családból a királyné, a welszi és a yorki herceg, Erzsébet és Margaret hercegnők tartózkodnak.
Az angol rádióban röviddel éjfél előtt olvasták fel a király egészségi állapotáról kiadott legújabb orvosi jelentést, amely az egész országban, meglepetést keltett.
György angol király junlusban töltötte be a 70-ik évét.
Cseh miniszterek bészfilnek Bécsbe
Schuschnlgg kancellár Prágából visszaérkezett1 az osztrák fővárosba
Prága, január 18 Azok a politikai tárgyalások, n melyek dr. Hodzsa ndniszterelnök és külügyminiszter és dr. Schuschnlgg osztrák szövetségi kancellár között folytak, pénteken este befejeződtek. Megállapították és megerősítették a nézetek egyező voltát valamennyi kérdésben, főképpen a dunavidéki politika tekintetében. Eí» határozták az 1936 május havában tizévi fennállás után lejáró, úgynevezett brünni döntőbírósági szerződés megújítását és kibővítését és megállapodtak abban, hogy azt
barátsgi egyezménnyé egészítik ki. Gazdasági kérdésekben egyelőre nem lőttek létre megál lapod ások, hanem kölcsönösen szakemberekre bízzák az elvi egyetértésből adódó rendszabályok végrehajtását. Csehszlovák államférfiak a kancellár látogatását viszonozni fogják Bécsben, de a látogatás idejét nem állapították meg. i
Bécs, január 18 Schuschnlgg kancellár szombaton reggel Prágából visszaérkezett Bécsbe. ,
Nem lehet előre látni a genfi eseményeket
F.den a mostani és a jövő együttműködés politikájáról beszélt, az olajzárlatról nem — Herlot magatartása miatt elkerülhetetlen Laval lemondása
t London, január 18 Eden külügyminiszter vasárnap délután a külügyi államtitkár kíséretében utazik Genfbe. A tanács többi angol résztvevői már szombaton este olutaz-nak.
A reggeli londoni lapok szerint le-
van ereje ahhoz, hogy szavának érvényt szerezzen.
A kósza hirek, amelyek BadogUo visszahívásáról szóinak, mégis azt bizonyítják, hogy Mussolini még a nagy esős évszak beállta előtt ki akarja harcolni a döntő slk"rt: -Abesszínia elfoglalását. A rendkivül nagy áldozatokkal szemben, amelyet az oíasz nép eddig a genfi Népszövetség ellenére jogos gyarmati igényeinek eléréséért hozott, nem is tehet egyebet, mint Abesszínia meghódításával a Népszövetséget és főleg Angliát bevégzett tények elé állítani. Nemcsak az olasz lapok
hetetlen megállapítani előro at események folyását, annál is inkább, mert Eden pénteki nagy beszédében semmi kézzel foghatót nem mondott az olajzárlat és a békés megegyezés kérdésében.
Az olasz—abesszin konfliktus dip-
közvéleményeiből tudom, de valamennyi olasztól Ls, akikkeí a háború tartama óta beszéltem, hogy az olasz nép a végsőkig et van szánva és kész minden áldozatra. Mint kereskedő nép, sóvárog a béke után, de csak a diadalmas béke után.
Az olaszság mélységesen el van kcsei^edve a szankciókat elfogadó nemzetek iránt és legfőképpen Anglia és Franciaország iránt. Nem birják megérteni, hogy müveit nyugati nagy nemzetek lehetetlenné akarják tenni Olaszországnak a legrégibb kulturnemzetnek megélhetés/ jogosultságát. Tiltakoznak az ellen,
lomáclai részének szövevényében Eden beszéde, amelyet választókerületében mondott, érdemel figyelmet, bár konkrétumot az elkövetkezendőkre nézve az sem tartalmaz.
— Az elért sikerckot, mondta, nem szabad sem túlozni, sem kicsinyelni. Nagy lépést tettünk dőre, de még nemi vagyunk közel az ut végéhez. Mindenesetre többet haladtunk, mint amennyi haladást legtöbben jósoltak hat hónappal ezelőtt. Az együttműködés jó volt
1035-ben, még jobbnak kell lennie
1036-ban és még ennél is sokkal jobbnak 1937-ben. Onámitás volna, ha ezt nem hangsúlyoznék erélyesen. .Semmi, sem a Népszövetség többi tagja nem pihenhet az elért babérokon. De meggyőződésem szerint Anglia ugy véli, iiogy érdemes meghozni ezeket az áldozatokat és Anglia vezérsége vagy vezető szerepe nem jelentéktelen tényező. Félre a fsüggcdéssel, jűe legyünk realisták I Ettől a szellemjjől vezéreltetve megyek néhány nap múlva Genfbe és Igyekszem majd a ránkváró roppant nehéz feladatokat megközcl-teni.
— A főelvek, mondta Eden, a kővetkezők:
1. Nem szabad engedni, hogy a támadás sikerrel járjon.
2. A Népszővfiiség együttműködő tagjainak oly eiyfreknek és egységeseknek kell lcnniök, hogy bármely támadónak meg kell értenie, most éppen ugy, nilnt a jövőben, hogy a békés tárgyalás és nem a támadás nemcsak a legjobb, hanem az egyetlen sikeres utja az elégedetlenség orvoslásának. Különösen hangsúlyozom ezt az utóbbi pontot.
Újra válságba kei-ült a Lávái-kormány
Páris, Január tg
A francia belpolitikai helyzet és a Laval-kormány sorsa a csütörtöki bizalmi szavazás ellenére -újra válságosra fordult. A válságot Herriot ál-iannniniszter idézte elő, aki felhatalmazást adott unnak közlésére, hogy 48 órán belül lemond tárcanélküli miniszterségéről. Amennyiben a kormányban résztvevő többi radikális miniszter ls csatlakozik Herriot magatartásához, Laval lemondása elkerülhetetlen. Herriot nem óhajtja, hogy távozása a többi radikális miniszter lemondását vonja maga után és elvbarátai között tiltakozót az ollen, hogy tervbevett lépését a , Laval elleni bizalmatlanság megnyilvánulásának tekintsék.
A belpolitikai izgalmak hullámverése ellenére Laval readithetellen nyuga-
hogy a klasszikus rómaiaktól származó olasz kulturnépet egyenrangúnak minősítsék a félvad abesszinekkel és hogy a müveit nemzetek szövetsége legyen az a fórum, mely eltiltsa az olasz népet attól, hogy műveltséget, európai kulturát vigyen be a legsötétebb Afrikába, i Az olasz nép nagy és rendületlen akarata és kitartása meg is fogja hozni a végső győzelmet. Mindent egy kockára tettem, -mondta Mussolini és bízom az olasz népben és a sikerben. A magyar nemzet ls rendületlenül bízik abban, hogy a Dúcénak igazu lesz.
BALA1 ROZLONV
1936. január 19.
1935-ben nem volt a szerelemnek öngyilkosa Nagykanizsán
Míg az országban erősen emelkedik az életuntak száma, Nagykanizsán etéren csökkenés mutatkozik
lommal készili olő u genfi ülésszak munkálatait és a pénteki nap folyamán szakadatlanul folytatta diplomáciai megbeszéléseit.
Nagy tüntetések
ismétlődnek Párisban az cwyre szenvedélyesebb\'mértéket öltő (Tiák-sztrák-kal kapcsolatban. A diákok minden eszközzel el akarják távolítani Jezc professzort, Al>esszinia genfi képviselőjét,, "z egyetemi katedráról.
A frontokról
érdemleges események híre nem érkezett. A déli abesszin hadsereg súlyos veresége után az olasz harci tevékenység megélénkülése várható.
Asmara, január 18 Cflstellani tanár Abessziuiában tanulmányozta egészségi állapotokat és kijelentette, hogy a különböző jár-ványkilörésektöl elterjedt birok minden alapot .nélkülöznek, mert sem az országban, sem a harcterükén semmiféle járvány nincs.
, Róma, január 18
Olaszország válaszát a dolol kórház-bombázás ügyében érkezett svéd jegyzékre, Suvich államtitkár nyújtotta át a római svéd követnek. Az olasz kormány sajnálkozását fejezi ki a történtek felett, de visszautasítja azt a feltevést, mintha a. kórház bombázása szándékosan történt volna.
Róma, január 18 Hivatalos jelentés szerint Gratiani tábornok legutóbbi harci tevékenysége teljesen megbénította azabesz-szineket. Ennek a legutóbbi támadásiak az eredménye egyébként most kezd csak fokozottabb mértékben kibontakozni. Az olasz csapatok ugyanis eddig 200 kilométerrel nyomultak előre. Az abesszi, nek a harcokban 5000 embert vesztettek.
Államcsínnyel uj ország szakadt el Kinától
Mandzsúria felfegyverzi a Távolkelet legfiatalabb országát
London, január 18 A hatalmas Belső-Mongollá pénteken bejelentett,;, hogy függot\'eni* tette magát a nankingi kormánytól. AJ.. Kínától való elszakadást pénteken Etesvang herceg, Belsö-Mongo-lia függetfen tanácsának elnöke ie-lentette be. A herceg az államcsíny előtt titkos megbeszéléseket folytatott Tokióval, Nankinggel és Moszkvával és a tanácskozások után ha-tá!X>zták el, hogy az országot Mand* zsukó fennhatósága alá helyezik^ mint független államot. A herceg még nem döntött, hogy felveszte a császári cimet, vagy sem. Az uj független ország megállapodott Mandzsúriával, hogy ellátja Belső* Mongóliát" fegyverrel, ha a nankingi kormány megtámadná az uj országot. _
Magyar-román tárgyalások
NickI Alfréd meghatalmazott miniszter részvételével tovább folynak a magyar román kereskedelmi egyezményre vonatkozó tárgyalások és azok a legjobb mederben haladnak.
Mig országos viszonylatban erősen emelkedőben van az é\'etuntak, öngyilkosok megdöbbentően v szomorú statisztikája, addig NagykanU zsán lassanként megfogyatkozik az öngyilkosok kétségbeesett tábora. 1031-ben Nagykanizsa lakosságából még 29 követett el öngyilkosságot. Ezekből 7 betegség miatt, 3 .családi bajok, 1 bűncselekmény folytán, 10 gazdasági okok, 1 kártya, 7 szerelem miatt dobta el magától az életet. .
1932-ben a statisztika csak okokban változik. Az öngyilkosok száma megint 29. A betegség miatt menekülök száma 6, családi okok folytán 7, bűncselekményből kifolyólag 1, gazdasági okok miatt szerelem miatt 3.
1933-ban már felszökött az évvégi szám 36-re. Gyógyíthatatlan betegségük miatt eldobták maguktól az életet 9en, családi viszálykodás miatt 8, bűncselekmények folytán 1, nyomorúság miatt 11, szerelem miatt 6-an.
1934-ben ismét visszaesett az öngyilkosok száma. Még mindig a nyomor vezet- gazdasági okokból 11 en keresték a halál*. Betegség
miatt 5, családi bajok miatt 6, bűncselekményből kifolyólag 2, szerelem • miatt 3.
1.935-bcn a kép már kedvezőbb. Mintha a javuló gazdasági helyzet tükörképét látnók meg benne, . a mely fokozottabb reményt, a lelkek rendezettségét, jobb légkört enged remélni a lelkek válságának szomorú korszakában, összesen 17 öngyilkosság történt az elmúlt évben Nagykanizsán, ebbőf 2 betegsógj miatt, gazdasági okok miatt mái\' csak 6, de családi bajok miatt 9-en dobták el maguktól a .jó Isten legszebb adományát: az Eletet. Szerelem miatt ebben az évben nem akadt egy ember sem, aki menekült volna az élettől.
Ez a statisztika Nagykanizsa szem pontjából bizonyos reményt és bizakodást keit. Nagykanizsán apadt az öngyilkosok száma. Nagykanizsán kezdik megbecsülni a jó Isten adományát, Nagykanizsán enyhül a gazdasági légkör. Nagykanizsán kezd úrrá lenni a józanság, Nagy kani»sán ma már a szerelem sem öl, hanem életet ad.
tettét és nyomorával védekezett, lilöáilltották a kapitányságra, ahol kihallgatása után szabadon engedték, de ügyében folyik az eljárás. A. rendőrség megállapította az orgazdák kilétét is, azok ellen is eljárás Indul. | ..
Szívbetegeknek és érelmeszesedésben szenvedőknek reggel éhgyomorra egy léi pohár természetes .Ferenc Józsel" keserűvíz — a legkisebb erőlködés nélkül — Igen könnyű ürüléít biztosit, a gyomor és a belek mükftdéiél elősegíti s az emészlés renyheségét csakhamar megszünteti. Klinikai tapa\'ztalalok Igazolták, hogv a rendkívül enyhén ható Ferenc Jéisel víz elsősorban agyvérzésre és gutaütésre h»|lamos idősebb embereknek tesz nagyfontosságú szolgálatot.
Az Iparosbúi és ■ „BabatUndér"
Mint minden évben, ygy az Idén Is a farsang eseménye lesz az Iparosbál, melyen a mesés szépségű •Bebatündér. kerül műsorra. A\' próbák serényen folynak Szabó Pisti agilis rendezés? és özv. Gold schmidt Károlyné zongorakisér-"tű mellett, 72 szereplővel. Az előadáson a határőrzenekar is közreműködik. A gyönyörű díszletek, az eredeti népies ruhák, melyek Szabó Pista ízléses művészetét ujabb oldaláról fogják bemutatni, mindez olyan ^"met-felket gyönyörködtető lesz, amilyent Nagykanizsáit még keveset produkáltak. A rendezőség áldozatkész munkát fejt ki, hogy az Iparosbál a régi tradíciókhoz liiven, a legkényesebb Igényeket Is kteíé-gitae. :
A Jegyek iránt már is nagy az érdeklődés, miért is ajánlatos azokról már most gondoskodni Fény v\'sl és Bárány Horthy Miklósul! üzletében.
A meghívók a mai napon szétmentek \'és ha netán tévedésből az arra igény tartók közül valaki nem kapott volna, szivoskediék az Ipn-roskörben a cimét leadni.
ID Ö
Havazás!
Prognóxli: Élénk szél, sok helyen, kivált az ország keleti Jfelén havaseső, havazás, a magasabb helyeken megmarad a hó, a mélyebb helyeken a szél mérséklődik. A nyugati megyékben kisebb havazás, vasárnap délben felhősödés vérható, napközben a síkságokon olvadás várható, a hőmérséklet változó.
Naptár: Január 10. vasárnap. Rom. kat B. Margit Protestáns Sára. Izraelita Teb hó 24. — Január 20. hétfő. Rom. kat. Fáb., Seb. Protestáns Fáb., Seb. Izr. Teb hó 25.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig az őrangyal gyógyszertár Deáktér 10. és a kiskanizsal gyógyszertár.
í
1
Kabátok, szőrmék,
ruha és pyamaflanellok, szövetek és báli ruhaanyagok
BülBDH után leszállított
Sitmr Divatáruhoz.
Ruhára alkalmas szövet, flanell és selyem-maradékok jatányos árban.
mélyen árban
Kapukilincseket lopkodott és abból él egy 60 éves ember
Elfogták a nagykanizsai kilincsek rémét
Az. utóbbi időben mind több feljelentés érkezett a nagykanizsai rendőrségre, hogy cgy ismeretlen tettes garázdálkodik a város különböző pontjain, bámulatos ügyesség-
gel leszereli a kapukról, ajtókról a rézkilincseket. A rendőrségnek sikerült elfogni a kilincsek rémét Barát Ferenc 60 éves Petőfi utcai lakos személyében ,aki nem is tagadta
Szezonvégi kiárusítás
január hó 13-tól - január hó 28-ig
Szomolányí áruházban
1936. Unuir 19.
ZALAI KÖZLÖNY
Estélyi ruhaanyagok, szövetek, szőrmék
mélyen leszállított árban □
Divatüzletben
Maradókok árusítása meglepő olcsó áron I
Szerelemmel vádollak
A fiatal pórisi ügyvédnő pár hétre kiragadja magát egyhangú környezetéből, hátat fordít a paragrafusok világának és elutazik Lidóra, — megismerni az Eletet. Az olasz tenger* part káprázatos szépségű fővárosában a sors összehozza a délceg alföldi gazdásszal, aki ugyan a kis francia nőben először a röpke kalandot, könnyen felejthető flörtöl keresi, de később, — egy szövevényes, fordulatokban bővelkedő bonyodalmon keresztül, — megtalálja benne életcélját, — az igazi, tökéletes boldogság got.
Bulla Elma első fihnszcreplésével teljes mértékben meghódította a közönségei. Mélyen átérzett, megkapóan emberi alakítást nyújt a fiatal ügyvédnő .megszemélyesítésében. Miatta még a feliratok is elmaradhatnának a filmről, mert lélekké teszi minden egyes mozdulatával, számi és arcjátékával minden szavát. Sokoldalúságot kívánó, nehéz szerepkörében pompás könnyedséggel mozog és ez a körülmény "d biztató Ígéretet neki a jő>. vörc nézve. A film másik főszereplője: Gusztáv FrőhUch. Iló\'a nem lehet ujat és mást mondani — tökéletest Halmay Tibor méltó .partnere Fröh-lichnek. A pokoli helyzetkomikumok ragyogó kihasználásával ő biztosítja azt, hogy a darab meséje egy pillanatra sem tud ellaposodni. Ilalmav mostani szerepében szinte felülmúlja önmagát.
A filmet Bolváry Géza rendezése fémjelzi. Mesteri keze most is tökéletesei, kimagaslót alkotott és a közönségnek az az érzése, hogy a Szerelemmel \' vádollak-kal a rendező verni akarja az összes eddigi Bolváry filmeket. Nyugodtan állíthatjuk, hogy gz teljes mértékben sikerült is neki. Eise-mann Mihály fülbemászó, hangulatos muzsikája kompozícióban és hangszerelésben egyaránt elsőrangú és "szervesen kapcsolódik bele az előadás tónusába.
_ (H-n)
o- „Fehér Január" olcsó vászonáru-Bltá8unk keretében ellamert kiváló minőségű, saját kikészítésű vásznainkat nagyon olcsón árusitjus. Schütz Áruház.
- BuUrváaáftás Mm goudl Telje* berendezéseket rendkívül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen ls szál-ütunk. Kopstein butoráruház, Horthy Mikló»-at 4.
Gőzfürdő nyitva röggel 6 órától est* 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Ki indította el a kanizsai nagykereskedelmet
(Egy nagynevű család elmúlása)
Irta: dr. Villányi Henrik
A jiagykanizsai izrcalita temetőnek a bejárattól jobbra eső részében egy petaui mészkőből épített, nagyobb szabású sarkofag látható, amely 121 év óta Lackenbacher Mos s földi maradványait takarja. A sarkofag egyik oldalfalán a következő német szövegű felirat ol« vasható: J
»ltl nyugszik Lauk\'nbiidwr Mos-s csáaz/ir.királyi szabadat -mázott nagykereskedőt meghalt Bécsben 1814. március 26/in.
Odu neked Mosn, ukl csuk jótétemények kedvéért kívántad ü gazdagságot. Hogy az - Tényt gyak>>rolh .8d n mzetségekbr/i, viselted a bírói méltóságot. Meghaltát ? Még élsz le lil a földön és él nemes tetteidnek emléke. Újra éled emléked ne. nvs utódaidban, akik virítanak a nemes családján, bár le már üdvözülve, seraphok közt jársz.
Ebből a feljratból megtudjuk, hogy Lackenbacher Moses császárkirályi szabadalmazott nagykejnes-kedő volt, aki Bécsben 1814. március 26-án elhunyt és hetekkel később Kanizsára szállították, ahol bebalzsamozott holttestét uz izrae* lita temetőben örök. nyugalomra helyezték. K ,
Milyen kötelékek fűzték ezt a jelentékeny férfiút Nagykanizsához, hogy holttestét az akkori kor nehézkes szállítási viszonyai" közt Bécsből Nagykanizsára szállították és itt temették cl ? Erre a kérdésre csak akkor adhatunk ki \'légitö választ, ha egyet-inást a Lackenbacher családról elmondunk. Ez. a család városunk kereskedelmének 1790-től
1835-ig -\'gyík legjei entékenybb tényezője volt. Sőt bátran mondhatjuk, a legjelentékenyebb. Leszúrnia, zottjai közül Lackenbacher név alatt Kanizsán már egy sem él, de leszármazásukat az emiitett Lackenbacher Mosesig a Horschecaky, a Villányi, Grtmhut és Dobrin.családok vezethetik vissza.
Lackenbacher Moses 1750 körül született Nigykanizsán. Apja( Lackenbacher Isacher BernaUíBur* genlandbói Lakonpackról akkor vándorolt b\', mikor Nagykanizsa megszűnt várkerület lenni. Báró B\'rglui tábornok 1718-ban már csak városparancsnok és nem várparancsnok volt. Ekkor tespedhetett lo Lackenbacher Isachor Rgrnathis. L. isachernek négy fia volt: M. ses, Heinrich, Ignaz és Israel.
A XVIII. században, Márki Te. rézifi korában Nagykanizsa város lakossága főleg Burgenlandból és Alsóausztriából bevándorolt iparosokból, tu\'nyomórészben földmű^ velőkből és szegény vásározó zsidókból állott- A.krónika feljegyzi, hogy
Nagy kanhsán II. Józs-f uralho.
dósa Idejében 64-70 zsidócsalád lakott,
akik között aligha volt jelentékenyebb és közismert kereskedő. A francia forradalom nyomán keletkezett koalíciós háborúk azonban a kereskedelemben is nagy változást idéztek elő. Ebben a korszakban kezdődött Lackenbacher Moses mint nyersterménykereskedőnek és had-si\'regszállitónak nagyszabású tevékenysége. Eleinte megelégedett a nagykanizsai Batthyány-uradalom
hogy fájdalom nílkOl 6, nyomta* lanul a 11 ü a t•Ii • I y u k 11 • m • » «
EOYEDÁRUS1TÁS : TEUTSCH GUSZTÁV drogéria Nagykanizsa, Fő-ut.
terményeinek összevásárlásával és szállításával. Néhány év inulva kiterjeszti tevékenységét egész Zala-Somogy megyére. A XVIII. század végén már belekapcsolódik Baranya, Vas és Sopronmegye is, amelyeknek dominiumai szívesen látták a tetötól-talpig becsületes nagyke* rcskedőt, ha megjelent a nagyúri curiákban, hogy nagyszabású üzleteket kössenek vele. Ó egyedül már nem is tudta ellátni üzleteit, hanem belevonta testvéreit, Lackenbacher Heinrichet, Israelt és Ignazot is és megalapította a Lackenbacher M* és Tyrsai nagykereskedelmi céget, amelynek bevásái\'iásl központja Nagykanizsa maradt. Irodáját és elosztó intézetét Bécsbe kellett át-tennie, mivel Kanizsa messze esett a bécsi Hofkriegsrat hadifőbiztosi hivataltól, amelytől a kereskedelmi ház megbízásait közvetlenül átvette. Különösen\' Coíoredó Ma\'isfeldf gróf, táborszernagy volt a keres-delmi háznak nagy védnöke és megbízója a hadügyminisztérium élén. 1805-ben az Austerliz-i. csata ulán a Lackenbacher-ház az osztrák-magyar monarchia ; egyik legnagyobb , élelmiszer, szállítója lett, aki a hadsereg Irénjével rendelkezett és aníe. ly-t oda disponáll, ahol kiterjedi raktárai azt szükségessé tették.
Bárhova tekintettek a kortársak, a Lackenbacher és társa által megrakott katonai társzekerek Milanő* tói egész az Inn völgyéig vitték az éleimet a hadsereg számára. A; cég tulajdonosa 1808-ban a császárkirályi szabadalmazott nagykereB. kedő elmet kapta meg fáradhatatlan sikeres tevékenysége elismeréséül. Ez a cini és jelleg Fereno császár idejében nom volt csekély és mindennapi kitüntetés ; és mikor az öregedő Lackenbacher Mo. scs a bécsi kongresszus idejében 1814. március 26-án Bécsben meghalt, kívánsága szerint halála után Kanizsára szállították és az itteni izraelita temetőben örök nyugalomra helyezték. [ ,
Házának fénye és sikere azonban nem szállt vele együtt sirba, mert a kanizsai céget tovább vezette fivére Heinrich, aki itt Kanizsán az akkori időknek megfelelő eléggé díszes házat és tágas ^ magazint építtetett. Ez a ház még ma is fennáll Deák-tér 2. szám alatt. De volt L. Mosesnek két fia is, akik a bécsi cég tevékenységét folytatták és bár
Folyó hó 28-ig a leltári árusitás keretében
nagyon olcsón árusítom!
Kirschner Divatáruház, Fő-ut 3.
az év folyamán felgyülemlett férfiszövet-rnaradékokat
4
ZALAI KÖZLÖNY
1936. jtnuár 19.
Kereskedők és veÉglősok
fÍDJ8llÉI A rég nélkülözött REGED El ásványvíz
ismét kapható. Megrendelhető f. lió 25-ig Berger Samu, Király-utca 30. 1,9
Lerakat: BESTETNER S., Szombathely.
Kanizsán születtek és itt nevelkedtek fel, üzleti tevékenységüket azonban Bécsben fejtették ki és idővel önálló, független céggé változtatták út a bécsi telepet. Ez a két fiu Lackenbacher Bernath és II. Hein-rich volt. v
Lackenbacher Bernath született Nagykanizsán 1789-bm, meghall 1843-ban Bécsben és Lackenbacher Ht\'inrlch született Nagykanizsán 1784-ben, meghalt 1837-ben Weis-dorfban. Apjuk, Moscs halála idejében már ők vezették a bécsi irodát és annyira terjesztették ki üzleti tevékenységüket, hogy a waterlooi nagy összeomlás után, 1815-ben a bécai-ház már jelentéken yebb volt a kanizsainál. A kél fivér megvásárolta We\'sdórfot, egy nemesi birtokot és Ferenc császár nagy szolgálataikat méltányolva,
« kát floérn"k a birodalmi n&-m sséfjfít arimán\\jozia, mlitah a zsidó vallásról ű kalholikus hltr? tártok át. Ez a két fiútestvér, Bernath és Heinrich, neves családnak lettek alapilói. B^rnathnak 16 gyermeke volt. Hetedik gyermeke, Josefa 1842-ben férjhez ment hengervári //•• M/clmüllcr Mihály curiai tanács* elnökhöz. Ebből a házasságból származik a külügyminisztérium osz tályfőnöke és később az Egyesült Államoknál ac\'creditált washingtoni meghatalmazott miniszter és nagykövet, hengervári HertgelmüUer"báró, aki a monarchiát a világháború kitöréséig képviselte az Unióban.-Heinrichnek leánya, Friderika 1837-ben felesége lett WocW>3cker Kristóf bárónak, miniszteri tanácsosnak, akinek fia oly jelentős
Müvész-morál
Utóhang
a Szerdal Társaság vitae tjéhez
Megtaláltam. Persze könnyű helyzetem volt: megéreztem, hogy hol kell keresnem. Visszaosontam, amikor mái-régen üres volt az előadóterem és leoltották az összes villanyokat. Az ide-oda szögellő folyósókon nem járt már egy lélek sem: nem keltettem gyanút. Könnyen ráakadtam a vitamagra. Elgurult a széksorok között... Még a sötétben is világitolt. Szerencsém volt, hogy visszamentem: köny-nyen ráakadhatott volna más Is.
Tisztelendő Atyám, ön volt az, akt beledobta a terembe a nagyszerű vitamagot. A nagy tumultusban persze nem leheléit észrevenni. (Jó, hogy nem ti|>orták agyon. Ez nem lep meg ott, ahol annyi finom, okos, képzett és lelkileg érett ember jön össze. Köszönöm Önöknek az Emberi fejlődés és az Ideális Cél nevében, ahová pz emberi tökéletesedés halad.) Pedig ha valamelyikünk is elkapja, jónéhány fokkal élesebben világithalunk bele abba\' a kábitóan vonUÓ dzsungelbe, amit költészetnek hívunk.
Kivételes helyzetben vagyok. Amit ide most leirok, ahhoz csak annyi n közöm, hogy az én tollam irja, de ez nem «én» vagyok. Kicsit Ady Endre tiport élete beszél most Önökhöz, kicsit Edgár AUan Poe (bár nem volt róla szó, mégis ott volt a többi megtört életű zsenivel együtt) alkoholtól őrrt-)elb« szalajtott létével. Megbocsátást
szerepet vitt Bécs városának kulturális életében, a legújabb időkig, de diplomáciai téren, mint a külügyminisztérium első osztályfőnöke is jelentős tevékenységet fejtett ki. De vannak családtagok is, akik katonai\' szolgálatban szereztek érdemeket, sőt mint törzstisztek és daliás férfiak
a császári t"stőrségben
Az utóbbi időben nagy divat Nagy-kaWsán a kerékpárlopás. A rendőrség a nyomozás kapcsán több gyanús egyénnél házkutatást tartott. Egy ilyen alkalommal nagyon érdekes leletre bukkantak. Amikor Berta Vendel és barátnője, Varga Mária lakásában kutattak, valóságos kiss üzleti raktárt találtak a legkülönbözőbb vásári cikkekből. Zománcozott edények, kések, textil-áruk, pokrócok, stb. összevissza-sága. Az első benyomásra azt mutatta, hogy mindez illetéktelenül jutott a munka nélküli férfi lukásába. Berta Vendelt, mint barátnőjét ejő-állitották a kapitányságra. Minden rel^ tevés és a tárgyi bizonyíték szerint vásári tolvajokra bukkant a rendőrség a házkutatás során. Berta beismerte, hogy vásárokon oda férkőzött a
kérnek. Megértést. Cserébe fellebbenti k a fátylat leheletnyire, a költészet misztériumáról, amiről még ők sem tudhattak mindent, hiszen életükkel szolgálták ezt a kérlelhetetlen Nagyurat, de nem láthatta\'k bele kártyáiba sohasem, nem tudhatták meg, hogy miért béklyózta le őkel egész életükre és miért kellett minden csöpp vérükkel önmagától izzó és önmagában sorvadó idegszálukkal éppen _ őt szolgálni, mikor észszerűbb lett volna akár földet túrni, vagy ólmot bányászni, de nekik — még őrület árán is könnyel és lemondással a költészet kellett, mert megfertőzte őket a misztikus Nagyúr, aki mögött már költészethegyek állnak, étvágya kielégíthetetlen: ujabb felesküdt PíVPOk, letnóndó szerzetesek, sápadt és szomorú vértanuk kellenek Neki, kiknek tisztaságát bűnnek látják, harcait szenvedélynek, nüből aljasság árulkodik, a borgőzt és a mámort: borgőznek és mámornak, de nem ihletet adó kényszerűségnek, mit a kérlelhetetlen Nagyúr parancsolt rájuk, hogy valahogy átsegítsék önmagukat könnyáztatta életükön, mert nekik nenv "szabad házat építeni, vagy vermet ásni, nekik csak egyet szabad és egyet lehet: irni. Olt nem hullathatnak könnyeket, nem őnthelik vérüket és nem lógathatják fájdalomtól összetörten, tétlenül karjukat maguk elé: ezzel a kézzel csak irni lehet, ezekből p könnyekből csak betűk és ezekből a biborcsikokat huzó vércseppekből csak sötét szósorok lehetnek finom köny-
szolgáltak.
A Lackenbacher család leszármazottjai már nem mind a férfiágnak utódai. A Lackcnbacher-ház mint kereskedelmi cég, pedig az 50-es években megszűnt. De az érdemekben gazdag család Nagykanizsával való kapcsolata megérdemli, hogy emlékük városunk krónikájában fenmaradjon.
sátrakhoz és meglopta őket. Munka nélküliségével és nyomorával védekezett.
A lopott holmit átszállítják a rendőrségig, ahol döntenek a jeles pár továbWrsorsa felől.
Tudomására hozom a m. tisztelt építtetőknek és építőknek, hogy Erzsébet-tér 18 szám alatt
metÉk-mli műhelyt
nyitottam Vállalok minden e szakmába vágó munkát julányos áron. Nb. pártfogásukat kérve, vagyok mé\'y tisztelettel
JerauBiek Béla vizvezeték/szerelő mester.
vekben müveit olvasók számára, fis hogyha már kifogy a lélegzet, kifpgy a hang, kiég az agy é-s.ncm izzik többet ihletet a fáradt idegzet, mert kirágta a kenyérgond, ruhagond, meg a gyerekgond, akkor — jön az alkohol, nőmámor, csókmámor és méregmámor, mert most már csak ez az egyetlen «hüséges» szolga, aki még híven szállítja a Teremtés ragasztó anyagát és vázát, az ihletet. Türelmetlenül toporzékol a Nagyúr: várja a vérsorokat... Ettől a szolgálattól csak a halál, vagy az őrület válthat meg, ha Művész vagy, fenséges elhivatottsággal. Most már Te irányítod az Ihletei, akkor szállítja azt Neked a halálmámor, amikor éppen akarod. Hiszen nincs is már más örömöd, mint u fenségesen teremtő és vigasztalva gyilkoló Ihlet...
Művész morál? Van... De milyen jó, hogy nincsenek a művészek szászára külön törvények. Villonnak akasztófán kellett elpusztulnia, mert ide vitték bűnei. De ml lett volna az ő költészetével bűnei nélkül... Csalt ezek a bűnök voltak elég erőáek ahhoz, hogy kicsiholják belőle költészetét. Mert neki kellett költeményeket irni, ha máskép nem: bor, börtön és akasztófa árán. Igy akarta ezt a könyörtelen Nagyúr...
Hogy iiinca . a Művészben morális mag? Sőt. A Művészben még erősebb a morális mag, mint a többiekben... Hogy Georg Kaiser, a hires drámaíró ne tudta volna azt, hogy nem szabad lopni ?/-Dehogyls... Georg Kai-
Talán jobb, ■Int amit eddig használt! loit a
•!•(■•« próbálja m«(j.
Anódtelep és ueblámpaelen,
Sav- éa aaalmlákmentaa.
■■BHHI
h !
Vasárnap délután ökölvívó mérkőzés
Az ökölvívó sportnak még nagyobb rétegekben való népszerűsítése miatt a Leventeegycsület vasárnap délután 5 órai kezdettel, a gimnázium tornatermében rendezi meg a Keszthely-Nagykanizsa városközi ökölvívó mérkőzést. Nivós és érdekes küzdelmek fognak lefolyni a szorítóban. A Nagykanizsa színeiben elinduló versenyzők komolyan elő vannak készítve a mérkőzésre, mert a vasárnapi mérkőzés csak elindítója annak a nagy tavaszi műsornak, melyet a helyi ökölvívó vezetők az idei céljaikul maguk elé tűztek, A verseny pontosan 5 órakor kezdődik, miért is a .rendezőség kéri a pontos megjelenést. Mivel az ökölvívó sport népszerűsítéséről van szó, nagyon olcsó bclyárakkal tekinthető meg a mérkőzés.
Az NTE raa délután a Zrínyivel tréningezik
Ar. NTE már a mult héten megkezdte tréningjeit, ma délután fél 3 órakor pedig a Zrínyivel tart tréning-mérkőzést. A játékosok teljes számban való megjelenése kívánatos.
sernek el kellett adnia oX általa bérelt villa valamennyi értékes. szőnyegét, mert enélkül a fájdalmas és megbélyegző, törvényes összeütközés nélkül talán meg sem\' született volna, vagy nem olyannak született volna meg legközelebbi drámája, amilyennek a kérlelhetetlen Nagyúr akarta ...
A morális mag a Művészben mindig egyensúlyt akar. Költészetében és életében is. De sokszor szükségszerűen, ugy költészetben, mint életében felborul az egyensúly. Hogy költészetében a Művész szertelen, ez az fi •egyéni ize> és szabadon elemezheti formáját és szellemét az irodalomtörténet. De a Művész szertelen élete csak a Művészé, egyetlen tulajdona, amivel költészetét tárhálta. Költészete már köztulajdon. (Szegény Művészi Mi marad Neked...)
A morális mag a Művészben tengelye a költészetnek. Ez igyekszik egyensúlyozni többek közt B. Formát <Ss a Lényeget is. Szerepe nehéz: minden kornak meg van szükségszerűen a maga formája, de a Forma, mint olyan, Időtlen időkön át mindig egyforma, (A Forma: ruha, amibe a költő termése öltözködik. Buba mindig volt, de egyszer tigrisbőr, máskor rokokó. Ehhez Jön még az egyéni Ízlés és t— a morális mag egyensulyozáSi készsége.)
A költészet félelmetes dzsungel. Csak annak Jó, aki .kivül. tartózkodik. Költői terméket hallgatni, vagy olvasni kiegyensúlyozott boldogság le-bet. D« irul... K«Um .
100% márkás nyúlszőr lőlap mig a kés** tan 9-90 p
SZALAY KALAPÜZEM
Kalapot csak szaküzletben vásároljunk!
Egész kis üzletet lopkodott össze egy kanizsai vadházaspár
Váratlan fogás egy kerékpár-razzia kapcsán
*"uár
í ALM KÖZLŐN*
Szombat
Uuotpeai L
17 30 Mit üzen a rádió ? — 18 Ci-aínvicne. - 19.10 Hangok a mikrofon előtt. (Csűrös Zoltán). - 19.40 Buda-,»csti Hangverseny Zenekar. — 21.10 Hirek. — 21.30 A párisi rádióállomás január 17-iki adásának közvetítése. • Angol asszony leánya * Operett 3 felvonásban. — Az I. felv. után kb. 22.15 Időjárásjelentés. — Az előadás után kb. 23.30 Tánclemezek. — 0.05 Ilirck.
Budapeat IL
17.30 Cigányzene. — 18.25 Mezőgazdasági félóra. — 19.50 Amikor még Európa volt az Újvilág. (Dr. Kallós Ede). — 21.10 Tánclemezek. — Közben 22 Hírek
18.15 Népdalokat tanulunk. — 19.10 Táncok Argentin mezőkön. — 19.35 A bécsi férfiénekkar hangversenye. — 20.15 Iládiózenekar. — 21.40 Filmekről. — 22.10 Uininska Eugénia hegedni. — 23.05 Tánclemezek. — 24—1 Cigányzene Budapestről.
Vasárn&p
liudapMt L
9.30 Hirek. — 10—10.55 Református istentisztelet. — 11—12.15 Egyházi ének, és szentbeszéd. A szentbeszédet P. Vid József mondja. — 12.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 12.30 Az oj>eraházi zenekar. — 11 Hang\'cmezek.
• 15 A takarmánytermcszté-s fokozásának hatása a kisgazdaságokban. (Dr. Juhos I^ajos). — 15.50 Losoiíezi-Sclnvcltzcr Oszkár szalonzenekara. — Ili.40 Az erdélyi magyar irodalom hivatása. (Dr. Ravasz László). — 17.10 Paul Tibor klarinétozik. — 17.30 A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetsége hangversenyének közvetítése. — 18.35 Rajor Gizi és Somlay Artúr előadóestje. — 19.20 Sporteredmények. — 19.30 Blaha Lujza emléke.
— 20.50 A magyar—japán jégkorongmérkőzés közvetítése u városligeti műjégpályáról. Beszélő Pluhár István. -21.20 Hirek, sporteredmények. — 21.40 Vajda Sándor és Pártos Ernő szalonzenekarának műsora. — 22.30 A Ru-dapcsti Hangverseny Zenekar műsora.
- 0.05 Hirek.
Budapest U.
12.40 Cigányzene. — 15 Hanglemezek. — lü.45 Losonczi-Schweitzer Oszkár szalonzenekara. — 20.20 Hanglemezek. — 21.45 Hirek, sporteredmények.
Béoa.
11.50 Szimfónikus hangverseny. — 12.55 Szórakoztató zene. — 17.55 Szórakoztató zene. — 19 Zene. — 20.05 Duhan bariton híres szerzők ismeretlen dalait énekli, — 21 Párisi keresztmetszett dalban és zenében. — 22.20 Isserlis Gyula Chopin-müveket zongorázik. — 23.15 Gaudriot-jazz.
Takarók, szőnyegek, bútorszövetek nagy választékban Slnger Divatáruházban.
— (Esperes! kinevezés)
A megyéspüs])ök Szabó Sándor sümegi plébánost esperessé nevezte ki.
— (Körorvosválasztás)
Dr. Frühauf nagykapornaki kórorvos elhalálozása folytán megüresedett kórorvosi állásra dr. Marót Kálmán budapesti orvost választották meg nagy szótöbbséggel. Az uj körorvos február 1-én foglalja el állását.
— (A kultuszminiszter adománya)
Hótnnn Bálint kultuszaniniszter a zalai népkönyvtárak gyarapítására ujabb 971 kötet könyvet adományozott. v ;
— (Akinek adóssága van),
mind ott lesz vasárnap délután az Irodalmi és Müvéazvti Kör liceá-lLs előadásán, 6 órakor a városháza dísztermében, hogy meghallgassa K lomén Ferenc társelnöknek, az >adósok és hitelezők* kérdésében szakembernek érdekes előadását, a mely históriás távlatok kuriózumaitói a mai nagy nemzetközi hitelműveletekig széks skálában ad ismertetést a pénz é.letének erről a gazdag fejezetéről. Szaval Lidiit Júlia, saját halk, finom, melegen esengő verseiből. Éneket a sok dicsőséggel koszorúzott Ipartestületi Dalárda K\'-ttlny Ferenc karnagy vezetésével. , ,
— (Zenekedvelők)
Aki a muzsikát szereti, ,nem maradhat cl a Szerdui Társaság január 22-iki vita-üléséről. Sok éves vita témája lesz ezúttal a vitaanyag : — a cigánymuzsika. AVatott kézben Lesz a téma, mert Drávai Laios, a zeneiskola tehetséges uj tanára fogja szóval és hegedűvel elmondani a kérdés lényegét. A Szerdai Társaság zeneértő mcghi7 vottjait kéri a rendezőség, szíveskedjenek minél többen és minél alaposabban a vitához hozzá szólni.
— (Ma ZTE teaestje)
Nemcsak sportkörökben, de az egész városban mindenütt nagy érdeklődéssel várják a nagykanizsai Zrínyi Torna Egylet futballszakosztályának műsoros teaeslélyét, amelyet szombaton este fél 9 órai kezdettel rendeznek a Kath. legényegylet nagytermében. A pompás kis műsor után kitűnő zenekar szolgáltatja a talpalávalót — a kellemes szórakozás és. vidám hangulat biztosítva van.,
— (A szepetnekl kultúrházban)
a Gyurkovlcs-lányok. nagysikerű műkedvelő előadását vasárnap, január 19-én este 7 órakor általános óhajra megismétlik. A Szcpctncki Dalárda ezzol a rendezésével feledhetetlen emléket állított magának u jdalos tevékenységen tul is a község kultur-életében. r
Városi Mozgó. Péntek, szombat, vasárnap Bolváry rendezést Elsemann muzsika!
BULLA ELfli eli
Szerelemmel vádollak
Férfi főszerepben: Gustav Fröhllch és Halraay Tibor.
FÉNYES KÍSÉRŐ MŰSOR I Előadások köznapokon 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Pintak-uombat B órakor flIUraa helyérak-
I$tHKJ/^ í jfí^ N
, TARTŰSTALP,
VED A HIDEG
A CIPŐ ÁTÁZÁSA ÉS A MEGHŰLÉS ELLEN
VIGYAZAT! CSAK OKMAVEDUGY CARANTAL OKMA MINŐSÉGET
22 év után megjött egy hadifogoly
* Dombovár, január 18 Gál Béla alsónyirbátori legény a világháborúban 22 éves korába^ orosz fogságba esett. A faluban azt hitték, hogy hősi haláífhalt. ty legény 22 év után most mi^érkézett és a községházán, mint összetört,, ősz ember igazolta, hogy ö a hösK halottnak vélt legény. A sorsüldözött hadifogoly másfélévíg tartó ut után érkez?eít haza. i
Mcnynmzonyok Ideálja
vászon.
Schi\'.üs-
— (Indiából jelentik):
Gandld felhagyott ismereles öltözködési elveivel, nyilvános árverésen eladta egyetlen úszónadrágját, hogy annak árából frakkot csináltasson, mert — mint a világhírű dr. Kacsa hindu hírlapírónak adott nyilatkozatában kijelentctlo — feltétlenül meg akar jelenni a Felsőkereskedelmi Iskolát Végzett Tanulók Szövetsége folyó hó 25-én osle 9 órpkor a nagykanizsai Kaszinó összes tcrmcil>cn " tartandó tánceslélyén, hogy egyszer ő is táncolhasson a kitűnő 14 tagu határőr jazz és cigányzene elsőrangú -jnéjére.
— Ügyeljen, mert nem minden trlcó-fehérnemü Excellent Habselyem.
— (Az Izr. Leányegylet piknikje)
Nagy érdeklődés előzi meg a nagykanizsai Izr. Leányegylet jólékonycélu műsoros piknikjét, melyet holnap, vasárnap délután fél ö órai kezdettel tart a Kaszinó összes termeiben. A nagysikerűnek Ígérkező mulatságot műsor előzi meg, melyen Abramovits Olga, Herczfeld Bözsi, Sándor Lenko,
Székely Magda és Falus Endre működnek közre. A zonekisérotet Gold-schmled Károlyné zongorán, továbbá Torma Tóni é,s cigányzenekara szolgáltalják. A műsort tánc kövoÜ a népszerű Pasqualclti-jazz zenéjére.
VlMumaradt női télikabátok Január
27-ig Igen olcst)n kaphatók Sohütznél.
-- Sok tippel — sokra megy
a kereskedő, ha friss szellemet éa lendületet visz ve.lük üzletébe. A kirakattól a raktárig hosszú az ut • ezen rengeteg alkalom kínálkozik • modern kereskedő számára, hogy eleven életei, szimpatikus légkórt varázsoljon üzlelébe. Ennek lehetőségeiről hoz számos cikket a Reklámélet uj száma, kirakatrovata kitűnő reklám-hatású dekorációkat mutat be. Előfizetés egy évre 12 pengő. Kiadóhivatal Rudapest, V., Lipót-kórut 9. Kérjen mutatványszámot!
— Belföldi ós angol férfiruha szövetek kiváló minőségekben 81nger Divatáruházban.
— Ci>k a demokrácia hozhat általába >*t»4get
— mondják a politikusok. Ur és szolga, gazdag és szegény egyformán elégedett a «ZETT» anódtelepck és zseblámpaclemek teljesitményércl,
Ké*x nöl éa gyermekkabátok, szőrmék már orőeon mérsékelt árban Slnger Dlvatáruházban.
Nép Mozgó. 1936. január 18-An éB 19-énl
Kém filmi — Carl Ludwlg Dlchl, a kémfilmek hősének alakításával:
Poklokon keresztül
Érdekleszltö, Izgalmas, hazafias film, mely elejétől végéig lenyűgözi a nézőt. REMEK KISÉRfi MOSORI Előadások szombaton S, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Csak 20, 40, 60 fillére* helyárakhal 1
ZALAI KÖZLÖNY
±
Vasárnap 8 órai kezdetlel
TÁNCMULATSÁG
a Wollák-féle vendéglőben. KitQnö ételek és italok.
Szíves pártfogást kér m Rendezőség.
Gömbös tanácskozása a NEP képviselőivel
Budapest, január 18 Gömbös Gyula miniszterelnök szombaton délelőtt fogadta a NEP néhány fiatal agrár-képviselőjét, akikkel hosszabban elbeszélgetett. A tanácskozás után a Verebély-ftUriikán betegen fekvő Hómaa Bálint minisztert látogatta meg a miniszterelnök.
Tovább zajlik a Hauptmann-front
London, január 18
Több newyersei biró eljárást akar inditani Hoffmann kormányzó ellen, aki szerintük törvénytelenül halasz. totta el Hauptmann kivégzését, A bíróság követeli Hauptmann azon* nali kivégzését ős ha kérésüket nem teljesítik, akkor a legfelsőbb bírósághoz fognak fellebbezni.
Hoffmann kormányzó kijelentette, hogy nyugodtan vállalja a felelősséget Hauptmann kivégzésének el< halasztásáért, mert kétségei vannak a koronatanuk szavahihetősége elt len és az iránt, hogy a gyilkosságot egy ember követte el. ,
Az egész országban közismert, | jól bevezetett
kisautó £ képviseletére
az ország vidéki városaiban
képviseletek kerestetnek.
Ajánlatokat .Szakmabeli cégek" jollíó-ro Blockner J. hlrdetőirodába, Budapest, VI., Vilmos császár-ut 33. kérek
Hodzsa Mijein a prágai találkozásról
Bécs, január 18 Hodzsa Milán Schuschnigg kancellár látogatásával kapcsolatban kijelentette, hogy ez a találkozás igen kedvező alkalmat nyújtott a középeurópai együttműködés ügyében folytatandó eszmecserére. Mert Középeurópában, különösen a Duna-völgyében bármilyen nagy országok is vannak, azok önmagukban gyengék. Most már szó lehet arról, hogy közeledés történjék a római egyezményt aláíró államok a kisantant közölt-
Kik kapják a Baunigartner dijat?
Budapest, január 18 A Baumgartner Ferenc irodalmi alapítvány 1936. évi dijait szombaton délután osztják ki. A mCgáUapl-tott irodalmi dijakat a kiszivárgott hírek szerint a kővetkezők kapjak : A 40ÖÖ pengős dijat Schöpflln Aía-dár, az ismert kritikus, a 3000 pengős dijakat: Kárpáthy Aurél, Cs. Szabó László,, Ortutay Gyula és Vörös Sándor.
ii
Gyümölcsvédelmi előadás
Ketiing Ferenc polgári iskolai tanár január 19-én (vasárnap) délután i órai kezdettel gyümölcsvéuelmi előadást tart a Rozgonyi-uteai áll. cl. iskola I. cm. 5. számú tanteremben Belépődíj nincs.
la szőnyegoeomózó fonal fényes,
külföldi gyapjú kg.....P 10.40
la 8zönyegcsomózó fonal . . . P 8.80 POLGÁR SZŐNYEG, Budapest, V. Tisza 1^ván-utca 16. Postán utánvéttel 5 kg-on felüli rendelések franco. — Minták.
TeriBóuflŐxade
irányzat: gyengén tartott, Jorg.: cstkély. Bnza tiBxav. 77-es 17 95-1825. 1810 18 40, 79-es 18 25-18 55. 80-as 1850-18-75 dunánt. 77-e« 17-75-1785. 78-as 1790-1800. 79-cs 18 05-1815, 80-»8 18 20-1830. — Rozs potvMéM 15.45-1555. más 15 55-15 65. Zab uj közép 17 30-17\'. 40— Tengeri uj tls*ánluli ab bpest 14 20-14 30.
JBBHHMA
Értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy folyó hó 20-ától a
m- fa jjjgjgjg
a következőkép állapítottuk meg: Félbarna kenyér kg. 36 fillér
(viszonteladóknak 32 llll.)
Barna kenyér kg. 26 llllér
(csak pékeknél kaphaió)
Zsemlye, kifli slb. drb. 5 llllér
(viszonteladóknak 4 fillér)
Kenyeiet liszt ellenében való feldolgozásra nem szolgálunk ki.
Házikenyér sUlési[di|a kg.-ként 5 fillér.
Sütök nakoutál;a.

1936. január 19.
322/1936.
Hirdetmény.
Az érvényben levő vármegyei eb larl\'sl szabályrendelet 6 §-a alapján felhívjuk az Oss es nagykanizsai sb\'.u a|d0n030kat, hogy a birlokuk-ban lévő ebeket összeírás végell a városi Adóhivatalban folyó évi január hó 20 tói február hó 3 lg a hivalalos órák alall bejelenlték, meri e határidő letelle után a halósági kötegekkel házról-házra járva fogjuk az eb-bejelentésekel ellenőrizni.
Aki pedig a haláridö letelle után szerez tbadó alá tartozó ebet, vagy akinek ebe ezen idő letelle ulán lesz elválasztva, az a bejelentést a szerzés-, Illetve elválaszlástól számi -leli 8 napún beitll szintén tartozik megtenni.
Nagykanizsa, 1936. évi január hó 16-án.
Nagykanizsa mtgyel lároj no Adóhivatala.
M árusítás!
január 28-ig
Az összes raktáron levő áruk
mélyen
leszállított áron
Brónyaí ímMi
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városliázpalota.
„Farinax Gigant"
yazdasáyi daráló- és lucernaörlögép.
Minden szemes terményt, lucerna , lóherszénát, olajpogácsákat, csontokat, az őrlemények felmelegedése nélkül darálja. Tetigerlszár lépésre alkalmas. Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Kis helyen elfér, mert külön ciklont alkalmazni nem kell.
Beszerezhető: Hotherr-Schranbl— Claylon-Shuttieworth Mnnytír fi ón-. gyári Müvek ut. képvlsoleténél:
ORSZÁG JÚZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi | szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Telefon: 130.
Olcsó szezonvégi árusítás
január 28-Fg
Boy kabátok Mackó garnitúrák Téli kötöttáruk stb
■ > ^M * A ^ ■____ gyermekrulia üzletében
LIGIIll Imre Horthy M.-ut I.
!?! IMIÉRT NE I?!
vásárolna ön pesti utazása előtt Provincia Pengőszelvényt,
hiszen a fővárosban minden lépésénél
aok pénzt takaríthat meg
kényelmesen, alkudozás és utánjárás nélkül.
HOGYAN ?
Ugy, hogy a temérdek kedvezményt nyújtó pengőszelvényeket teljes névértékű készpénzként fogadják el öntől a legjobbnevü fővárosi szállodák, penziók, kávéházak, sörözők, éttermek, színházak, kabarék, tánchelyek, sporttelepek és autótaxik.
IngyenszórakozhatBudapesien
abbóKa pénzből, amit a pengőszelvények felhasználásával megtakarít.
ön egyetlen fillért sem kockáztál,
mert felhasználatlan pengőszelvényeit a nagykanizsai kirendeltség, vagy Budapesten a Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja bármikor visszaváltják.
A Provincia Utazási és Jegyiroda nagykanizsai kirendeltsége a Nagykanizsai Takarékpénztár.
CuTtfÁhrtf IfinAíllMÁ mvftH£ 100 nlodern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Köz-
ClXjbDcI Riraiyne J&QllO Ponli Az étterem és ^véházbun minden este szalonzene. Budapest, IV., Egy.tem-uto. 5. Az E™sébet-pincéb0n egypinoér-rendsier I (* Miim Ui,.ni|ib») Menü ■ I pengő 60 fillér.
1936. lámát 19
ZALAI KÖZLÖNY
^ |
HODERN 1 LAKBERENDEZÉS
otthonos, ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban f
Nagykanizsa.
APRÓHIRDETÉSEK
S 40 IWar. mlnrian további IM 3 IIII.I.
lapált, kl Midinket Iskolát véglett, X—40 ét közötti korban van, zalai ura dalom réazé\'e kereiteiik. Iriibell ajánl, tok t kladóbt küldendők. 173
Frakk-Ingek rendklvdl olotdn kaphatók Ktulmann Manónál, Eusébetlír 1. Telefon 222.
TOalfáját legolcióbban EOtvös-tér 31. tzefezheti be, Szállngerníl. 12
Tállkakálak, OUOnyOk, azOvelek, blr-tonyok vegytltztltást ít lesléte irgnksób ban .Rótta" niflieitŐHvárban késtülnek. Qyültötelep: Király-n. 32.
■4g>aaakia lüidótzobis lakát ml jusra ki,dó Szemere u 4/b. 53
Margit fürdft, Caengery-ut 10. Nyitva reggel 6 tői ette 7-ig. Tyukszemváeát Kedvezményes Jegyek az Iparoskórbrn Omke-ban, Kaosz-Hl. 4487
Haainéll ruhát vetzek át eladok, hl-vátra hájhoz megyek. Márkus, Klrály-ulca 51. 117
Pagénytiérl uradslmlfajboralm kimé-rétét már I lltar mennyiségben megkezdtem. Poeányvárl vegyes 40 filT., Pogányvárl édcskésrizlIngSO lill. Éd.«
.ftröa hurpon ll (a»"0»bor) 80
1111. fogyasztási adóval. — Oross Károly földbirtokot Batthyány-utea. 26.
Altósáncban 146. tz. hát ét egy 1200 Oólta házhely szabsdkézből aladó. Bővebbet ugyanott. 159
Háromtiobáa, parkeltáa magánház, ptgoltl tor 7., azonntlrt, vagy májusra kiadó. Bévebbet Szeazllnoniltó lrodá|ában.
154
, ,?*J41 It\'méaU kerecsenyl elaőrendü ttz-WJShír rizling ét ideákét elller (vOrf.t)
bor literenként * P <-sengery-ut 19.
- 60 ért
.SS" »*•»*>•« felvétetik. Cim i adóűvittlban.
kapbali\' 4487
Fáaykápéaaaak Jólorgalmu helyen kirakat kiadó. Bővebbel Sugár ul 2 Trafik. 216
Karaaak a várót közelében több évre bélbe 3 5 hold léidet, lehetőleg víz me|. lelt. Alánlatokat teljea ár meg|elcléssel a
kiadóba kérek.____
Szemere il 3. 11 magáatiéa él RA kórzl-u. 29 ez. |ókarban levó béthá< elköltőiét vígéit eltdó. 213
Báli tuhára mü-iráQ készítését és lellilssilíaft elvállalom. Sugár-ut 2. Trallk.
220
Jóforgalmu falusi vagyaakaraaka-
ááa vaaatéaára kezeló vagy kezeiónó felvétetik Bóvebbet Flseher él Lellner cégnél, Királv-ulet, 205
Főml lud"i mlndanaal, évet blzO-nyllványokkal, keresek. Lobi lenőné, Fő ut 8.1. emelel. ___100
3 szobából álló, mellékhelyiségek nélküli lakAat keret llazlvls\'lónő a belvá-oaban. Cim a kiadóhivatalban 203
" Báthory-u 22 azám altit alad*30-40 mélermázat széna és nagyobb mennyi íe" szép burgundtrípt. 198
Kisebb hárantaaokáa lakás ónzci mellékhelyiségekkel, azonnal ls kiadó. Caengery-ut 41. 196
Egy újonnan épült, modern villa el adó. Tlholl Lajoa, EOtvős-tér 33. IS9
Zalraartéa aludó Teleky ut 27.
HUZATOS
lakását
LÉGZÁMAL
szigeteltesse. Kapható:
H1RSGH ÉS SZEGŐ GÉGNÉL
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
472/1936.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Nagykanizsai Vadásztársaság Korpavár községben levő Pick-birto-kon duvadakatstrichninnel, kártékony szárnyasokat pedig fosz-forszflrppel való mérgezés utján pusztit.
Felhivom a város közönségét, hogy a kitett csalihoz, vagy elhullott állatokhoz ne nyúljon, mert az nemcsak életveszélyes, hanem büntetendő kihágást is képez.
Nagykanizsa, 1936. január 13-án.
,„ Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
953/1936. sz.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy minden magyar állampolgár életének 19-ik évébe való belépését annak az évnek január hó 31. napjáig, amelyben a 18-ik évét betölti, bejelenteni köteles.
A bejelentés az előirt minta szerint és erre a célra szolgáló bejelentőlapok kitöltése utján történik.
A bejelentőlapok a helybeli m. kir. rendőrkapitányság bc-jelentőhivatalában .-Vehetők át és kitöltés után ugyanoda szolgáltatandók vissza.
A bejelentőlapokon az ösz-s\'zes adatokat pontosan és a -valóságnak megfelelően kell feltüntetni. A bejelentett adatok valódiságáért a bejelentésre kötelezett, a bejelentés megtörténtéért a bejelentésre kötelezettel együtt a szállásadó (családfő) is felelős."
1936. évi január hó 1. és 31. között az 1918. évben született férfiak és nők egyaránt kötelesek magukat külön bejelenteni, tekintet nélkül arra, hogy más bejelentő lapon, avagy szülőiknek vagy hozzátartozóiknak bejelentő lapján már eddig is be voltak jelentve.
Aki a bejelentést elmulasztja, kihágást követ el.
Nagykanizsán, 1936. január hó 12.
Polgármester.
HÁLÓK, ebédlók, urigiobák,
kombinált berendezések
budapesti mmrnm
Budapest, VIII. Barost-u. 21.
Mag, vAlaaaték. XII
Kad.aaA ráaalattUaMara I

ZALAI KÖZI.ONV
1936. Ittiuir 19.
PIHÉK JAlfláK
Közkedvelt vászoneladási akciónk
megkezdődött!
1
Scfiüte - vásson mtn«T keIen9ye
■■■riH^^^MBBHHHHH dlsxé!
Olcsó áraink és kiváló minőségeink évről-évre tokoxxák vászoneladásaink sikeréi 1
Asztalnemüek
óriási
választékban!
ÁruQász
Pogányvár! és urodalml
FAJBOROK
■ 0 HtarMI falfalé
legolcaóbb (upi Irón kaphatók Dr. Llchtscheln borksrcakedéa 139 PO-ut 4.
A lelenyel kir. Járáablróaág, mint telekkönyvi hatóság.
Sa«f/I035 Ikv. szám.
Árverési kHtMu-tM
Soós lelván végrehaltalónsk, Soós látván, Soós La|os, Soós Klet. tff. Lukica Ist-vánná, Soda Anna Boa Józsetné végrehsj-táat szenvedők ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre hallási árveiéat 292 ar. P tőkekövetelés él já\'ulékal behajtáia végett a Menyei kir. járásbíróság területén levó a a 311. ssl|kv-ben felvett 104/10. brai. gyepnek azAlaó-létben 8. 2.7. a. végrehaftáat szenvedők nevén illó Ulettség(re 10 P, az u. o. 311. sz. tlkvben lelvelt 104/11. hriz. gyepnek az Alsórétben B. 2. 7. a. végrehajtást aaen-vedók nevén Illó lllrlóségire 8 P. az u o. 311. eztikvban lelvelt 104/18. hisz. gyepnek az Alsólétben B. 2 7. végrehajtást azenvedOk nevén álló Illetőségére 5 P, az u. 0. 312 stljkvben lelvelt 2I1VI. hnz. szólOnek a marőc\'hegyen a 2. 5. 7. a. végrehajtási szenvedik nevén álló lllelO-aégéra 10 P, aa u. o. 312. szljkvben lelvén 218/c hraz. szólOnek s msróclhegyen B. 2 5. 7 a. végrehajtáat azenvrdő nsvén álló Illetőségére 30 P, az u. o. 312. ezt|kv-ben felveti 2Wb. hraz. szólOnek a marócl hegyen 22 P, az ti. o. 312. azljkvben lel veti 241/b/l. hízz. azOlónek a maródhe
Ken B. 2 5. 7. a. végrehajláat aaenve-k nevén Illó lllelóaégére 80 P. az u. o. 312 aaljkvben lelvelt 242/1. hnz. azőlőnek a ntaródhegysa B. 2. S, 7. a. végrehal táat azenvedOk nevén álló lllelőaégél\' 80 P. az u. o. 313. aallkvben felvall 193/8. tusa. azánló éa rétnek a Hosssuhegyhattrn
B. 2. 7. a. végieh\'jUlt srenvedók nevén álló llletósé\'ére 30 P, az u. o. 313 aallkvben felveti 193/9 hrsr azánló és [élnek a Hoaszuhegybáton ö 2 7. a. végrehajláat aaenvedOk nevén álló Illetőségére 10 P, az u o. 313. sztjkvben lelvelt 193/15. hrsz. rétnek éa erdónek a Hoaazunegvhát n B. 2. 7. a. végrehallátl azenvedók nevén álló Illetőségre 5 P, az u. o. 313 azllkv-ben (elvett 193/16. hraz. ssántó és rélnek a Hoaszuhegyháton B. 2. 7 végrehij\'sst azenvedók nevén átló Illetőségbe 5 P, sz u. o. 313. azljkvben lelvelt 131/7 hraz erdőnek a T irösel éa Márton útjában B. 2. 7. végrehajtást azenvedOk nevén álló Illetőségére 18 P. aa u o 378. azl|kvben felvett 197/2. braz azántó éa erdőnek a Torosai éa Márlon ul|ában B. 2. 7. a. végrehajtást szenvedők nevén álló Illetősé-
gére 8 P aa u. o. 318. aztjkvben lelvelt 197/33 hraz azántó áa erdőnek a Tordael és Mállón útjában B. 2. a. végrehajtat azenvedók nevén álló Illetőségére 3"P, az u. o. 318 szljkvben lelvelt 197/55. hrsz. sránló és erdónek s TörOael és Márlon uljábsn B. 2. 7. a. végreha|fáal azenvedOk nevén álló lllelő.égére 1 P, aa u. 0. 318 ax\'jkvben 197/51 hraz. azinló éa erdőnek a TOrosel és Márlon utjábsn B. 2.7. a. végrehajtási szenvedők nevén álló Illetőségére 21 P, az u. 0. 206 aztjkvben 103/1. hrsa. erdőnek a Boezal oldalon B. 3 7 9. a végrehaltáal szenvedők nevén álló lile-faágért 15 P, az u. o. 206. ezl|kvb<a 103/2 hraz. erdőnek a Boczsl oldalon B. 3. 7. 9. a. végrehaltáal azenvedOk nevén álló Illetőségére 15 P, az u. o. 206. aztjkvben 103/40. hrsz. erdőnek a Boczsl olda
Köztisztviselők, áll. alkalmazottak
13 pengős
havi részletre vehetik a Remington-irógép-gyár európai telepén készült legideálisabb
Remtor-portable
írógépet
Szabó Antal sportüzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5. — Telefon 91.
Ion B. 3. 7. 9. a. végrehajláat aaenvedOk nevén álló Illetőségire 10 P, sz u. o. 206. sstjkvben 103/77. hrsz. erdőnek s Boczsl oldalon B. 3 7-9. s. végrehajtást ízen vedók nevén álló Illetőségére 10 P. az u. o 206. ailjkvben felveti 103/91. hraz. erdőnek a Bocrat oldalon B 3\'—9 végre hajtást azenvedók nevén álló Illetőségére 10 P. sz u. 0. 206. sz. tjkvben felvett 103 92 hrsz. erdónek a Bocial oldalon B. 3 7—9 a. véarehajfáat azenvedOk nevén álló Illetőségére 8 P kikiáltási árban elrendelte.
Az árverési 1936. évi labraár hó 3. napián d. u. 3 órakor Maróul községházánál, a telekkönyvi hatóság hlvalaloa helyiségében lógják megtartani.
Az árverés alá kerülő Ingsllsuok a kl-klálláil ár telénél, kétharmadánál alacao-njabb áron nem adhatók el.
Az érvéréiül szándékozók kötelesek bánatpénzül a klklálláal ár IM/a-ál kies-pénzben, vagy az 1881: LX. t.c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal axámllott óva-dékképes értékpaplroaban a klUüldóttnél le-tenni, vagy a bánatpénznek előleges blről leiéibe helyezéséről klállllolt letéll elismervény! a kiküldöttnek áladnl és az érvérééi fellételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c 147., 150., 170. §§., 1908 :LX. L-c. 21. §.)
Az, ald aa Ingatlanéri a klkiállásl árnál magassbb ígéretei lelt, ha lObbet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig.klegélzltcnr (1908: XLI.». !)■)
lelenye, 1935. ávl oki. hó 24. napján. Dr. Bányai Lajoa a. k. kir. jblró.
A kiadmány hiteléül: Balaaaa a k. ISI \'IslskMaywssstS.
Kisdia a laptulajdonos KOzgazdaaágl Rt Oalsnbsrg Nyomda és Dálzalal LspklaSó Vállalata Nagyksnlzaán. Felelős kiadói Zalai Károly. Interurbán teleion: Nacvkantssa 78. aaátn
■I. ■asaahaq Nfoazda áa 1HM k^MaM UUaáaá. Ma».at .iáá|á*aa tli«> láai* pUNi Msb. hWLtorfri
76.\' évfolyam 16. uAm
NBgylMBlzw, 1938. január 21. kedd
Ara 12 flll.
I j^Miljí é»
Felelő* szerkectö: Barbarits Lajoa
Elöliictéii .(«: egy hóra 2 pengő 40 Hll*r. Szerkesztősig! o klidóhlvaUtl telefon: 78 ir
Két utazási
Két utazás kötötte le a napokban a magyar társadalonV figyelmét. Az egyik i a magyar kereskedelmi mú niszter németországi utja. A másik az osztrák kancellár prágai látoga-tása, aminék fontosságát aláhúzza és kieWiéli az a tény, hogy az új államfő ezúttal fogadott először külföldi kormányclnököt. A kishitűség — ámlben, sajnos, sosincs hiány hálunk - ezúttal sem fukarkodott á kuvik vészkiáltásaival. Ugy tüntetik fel a dolgot, mintha Prágának sikerült volna Rómának mattot adríia s a római egyezményt merő fjapirosszerződéssé csökkentenie. Az a valóSág, hogy külkereskedelmi forgafmunk terén Ausztria az Utóbbi időben bizonyos mértékben háttéfbe szwrult s a szállított mennyiség nem érte el még a szer. ződésekben megszabott mértéket sem, többek előtt árra a következtetésre veretett, mintha a római szerződért nem vált vofna be s hogy Ausztria a magyar piac helyett más országok felé tapogatózik.
Talán felesleges is hangsúlyozni, hogy mindez téves és felületes megállapítás. Hiszen maga Schuschnigg kancellár sietett kijelenteni, mikor prágai utjának gondolata elöször felmerült és nyilvánossá lett, hogy semmiről másról nem lehat szó, mint annak a lehetőségnek realizálásáról, amely magában a római egyezményben van lefektetve s a melyhez minden dunai állam csatlakozhat, ha a feltételeket magára nézve elfogadja. ,
Minden lépés, amit AUsztria tesz, - mondta a kancellár — csakis annak az elvnek az Irányában történhetik, amit a római szerződés szab ki számunkra.
T^hát nincsen szó serriml eltérésről, semmi irányváltozásról. Sőt, ha akarjuk, még ugy is tekinthetjük a dolgot, mint a római szerződés nagy és. ujabb-sikerét. Emlékezzünk csak vissza, milyen nagy sikernek tüntette fel a kisantant, mikor az volt a látszat, hogy Bulgáriát is bevonhatja szövetségébe.
Kár volna tehát elsietett, elhamarkodott Ítélettel elébe vágni az eseményeknek s egy udvariasaági látogatásnak iplyan jelentőséget tu-tal doni tani, amit az élűt és a gyakorlat nem fog igazolni.
De különbé*! fa, Uiagyar szemszögből nézve az eseményeket, ne legyünk se \'•kishitűek, se igazságtalanok; Ne álljunk tnegttnnfil a megállapításnál, hogy Ausztriával való forgahitunk ■ csökkent s hogy Ausztria külforgaimunk vezető helyét átadta Németországnak. Hogy ez átmetfcti jelenség-e, vagy állandó, arra a közeljövő fog felelni. A magyar kereskedelmi és gazdasági élet szempontjából hogy
a kormány ig^Is\'*eTlt%*ítte;« ma-ga kötelességét és minden eszközt felhátthált arra, hogy gazdasági életütittet meglepetés, a felvevő
piacok" hMnyrmiHtt; ne "érttesse, s
Koronatanács az angol király betegágya mellett
György király állapota változatlanul aggasztó
London, január 20 Hétfőre -összehívták a koronatanácsot, hogy dönisön az uralkodó-helyettes államtanácsról. György király állapotáról hétfő hajnalban jelentést adtak ki, amely szerint az uralkodó néhány órát aludt, de állapota változatlan. A koronatanács tagjai a betegszobában, vagy a szomszéd szobában tartózkodnak. Tagjai: a walesi, yorki és kentl hercegek, Mac Donald, Simon volt külügyminiszter, a chanterbouri érsek és Lord Morahaisham.
A király három orvosa az éjszakát a kastélyban töltötte. A legfon-
tosabb feladatnak a szív erejének fenntartását tekintik. Eddig 8 tartály oxigént szállítottak a kastélyba. György király hétfőn ismételten kijelentette kívánságát, hogy kerüljék minden olyan hir közlését, amely közaggodalomra adhat okot.
A király orvosai hosszabb betegségre számítanak és ezért vált szükségessé a koronatanács egybehi-vása.
Lapzártakor érkezett
London, január 20 (Lapzártakor értetett) A királyi palota előtt nagy tömeg gyűlt össze.
Messze földről is sokan . érkeznek Ide, hogy a király állapotáról szóló híreket megtudják. Az agg uralkodónak nincsenek fájdalmai, csuk az a körülmény fárasztja, hogy betegsége légzési nehézségeket okoz. A w-elszi és a yorki herceg a hétfő délelőtji órákban visszautazott a király betegágyához.
Horthy Miklós kormányzó táviratot küldött az angol királynak, amelyben melegen érdeklődik egész ségi állapotáról és mielőbbi gyógyulást kiván neki.
A londoni ás párisi esemányek csökkentik a genfi Ulás Jelentősegét
Öt radikális képviselő lemondásától fQgg a Laval-kormány sorsa — Akasztással tart rendet hadseregébea az abesszin hadügyminiszter — Az olaszok naponta husz kilometert haladnak előre
. „ Genf, január 20
Laval, A\'oysl és Lltvinov vasárnap megérkeztek Genfbe, hogy részt vegyenek a hétfőn este összeülő ta* nácsülésen. A kőolajtüalom tekintetében u] határozatot nem várnak, csak valószínűleg szakértőket küldenek Jíi.
Páris, január 20 Eden vasárnap este Párisba érkezett, az angol követségen vacso-rázwtf, majd folytatta útját Genf felé.
A négus 100 lázadó katonáját . felakasztották
Asmara, január 20 Az abosszin hadügyminiszter isn-deletileg 100 abesszin katonát fel* akasztatott, 100-at pedig megfenyíttetett, mert fellázadtak az elégedetlen élelmiszerellátás miatt.
London, január 20 Az angol haditudósítók megállapítják, hogy az abesszinek azzal a beállítással igyekeznek lekicsinyelni az olasz csapatok győzelmét, hogy az abesszin csapatok az állandó légitámadás elöl biztosabb helyre menekülnek. Abesszin részröí\'elhall gatják a visszavonulás méreteit és a veszteségeket. Pedig nem tagadható, hogy Deszta herceg veresége-
j és menekülése súlyos stratégiai kudarcot jelent. Az olaszok egy hét óta nap<mta 20 kilométerrel nyomultak-előre és még további előrenyomulásra lehet számítani. A menekülő\' abesszinek állásaikat néni tudják tartani, bár a világháborúban használatos védelmi berendezéssel har-oolnak. Modern gópfegyveri ik vannak, acélvértekkel és szlklafedezé-kckkel. * •
A Laval-kormány kritikus órái
Páris, január 20 Laval valöszinüleg szerdán utazik vissza Genfből Párisba. Herriot akkor nyujtja majd be lemondását. 11a a többi radikálispárti képviselő js követi Herriot példáját, akkor Laval kénytelen lesz a kormány lemondását bejelenteni.
Általános az a felfogás, hogy a íranda belpolitikai válság j5s az angol király betegsége \'csökkentik a genfi
népszövetségi tanácsülés jelentőségét, érdekességét ós tartalmát.
A radikális párt vasárnap ülést Jar-tott, dc nem döntöttek véglegesen a radikális képviselők lemondásáról — ezt rábízták a párt parlamenti csoportjára. A pá: ugyanis nem meri vállalni a kormány megbuktatását. A vasárnapi ülés mindenesetre megpecsételte a Laval kormány sorsát és (Folytatás a 6-ik oldalon)
ez a törekvése teljes mértékben si került is. A Számok szava nem ismeri a politika elfogultságát és egyoldalúságát. És a számok azt mondják nekünk, hogy az, 1984. évi kivitel; többletünk 1085-ben is emelkedett s elérte a 60 és fél millió pengőt. Hogy ennek a többletnek igazi jelentőségét megérthessük, nein szabad figyelmen kiviií hagynunk, hogy olyan gazdasági évről van szó, amikor az elemi csapások sorozata jelentősen megcsappan-totta terméshozamunk kivihető fe-lvstfgét. Sőt, nemtfcak hogy. megcsappan loita, de legybetl nrrá is kényszerllett bennünket, hogy 30 miUió p^\'ngö értókben külföldi kukoricát hozzunk be, holott 1034-bert egy/a talán nem volt szüksé-
I günk tengeri behozatalra. Ez a harmincmilliós behozatal - tenné* szetesen - rontotta külkereskedelmi mérlegünket, hiszen nélküle az idei mérleg rekordot jelentett volfia külkereskedelmünk forgalmában és eredményében. A kimutatások adatai szerint forgalmunkban első helyre Németország került.
Kereskedelmi miniszterünk bery llni utjának éppen az adta meg az országos jelentőséget, hogy utazásának nyiltan bevallott célja kereskedelmi hálósatunk és kapcsolatunk további, minél erőaebt) ís biztosabb kiépitéS*. Nem szabad elfelednünk, hogy termelésünk biztonságának és nyugodt fejlődésének első feladata a felvevő piacok biztosítása. S az a tény, hogy Románlát,
I Délszlávlát és Hollandiát kivéve, minden más országgal aktiv a küí* kereskedelmünk s Németország és Anglia felé még mindig fokozható lehetőségeink nyílnak, mindez csak megnyugtató lehet termelőink felé. Hiszen az adatok alapján állapithatják meg, hogy külkereskedelmi politikánk sokkal biztosabb alapon nyugszik, semhogy azt valamely kül földi esemény kockázatossá tehetné, vagy megingathatná. Ennek a célnak a szolgálatában áll Winchk-ler István Kereskedelemügyi miniszter berlini utja is, amely minden valószínűség szerint csak növelni\' fogja közgazdasági érdekeink érvényesülését a német gazdasági életben.
BAL3U KÖZLŐN*
1936. január 21.
Leendő anyáknak kellő figyelmet kell forditanlok arra, hofcy bélmQ-ködésük rendben legyen, ami legegyszerűbben a régóla közismert ter-ménetes „Ferenc József" keserü-viz haiználata által — reggel éhgyomorra egy fél pohárral — érhető el. Nöorvosi klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi Ferenc
ÍózseF vizel, mert könnyen beve-ető, rendkívül enyhe hatása pedig gyorsan és minden kellemetlenség nélkül bekövetkezik.
iiudapMi L
17 Cigányzene. - 18.10 A lengyel .ds « balti agrárreformok. (Dr. JScrék Mihály). — 18.40 Állástalan Zenészek Szlmfónikus Zenekara. — 20 Majd csak lesz valami. (Székely Tibor). — 20.30 Dobay Franciska énekel. — 21.10 Hirek. — 22 A Mándits jazz-zenekar műsora, Kalmár Pál énekszámaival. — Közben 22.15 Időjárásje-lcntés. — 22.50 Lengyel nyelvű előadás. — 23.10 Cigányzene. — 0.05 Hirek.
BuiUpeal II.
18.40 Német nyelvoktatás. — 19.15 Komjáthy Jenő. (Dr. Sikabonyi Antal). — 20.30 Hirck. — 21 Tánclemczck.
Béc*.
17.20 Sidalok és Zenemüvek lemezeken. — 18.30 A hét előadásainak könyvei és segédeszközei. — 20 A salzburgi Mozarteum-zcnekar hangversenye. — 21.30 Az Uránia-vegycskar osztrák népdalokat ad elő. — 22.10 Rádiózenekar. — 23.45 Tánczene?
Kedd
0.45 Torna. — Utána hanglemezeké
— 10 Hirck. - 10.20 A tengeri kigyó legendája. (Voigt üde), — 10.45 Divatos apróságok. — 12.05 Cigányzene.
— 12.30 Hirck. — 13.20 Időjelzés, idöjárásjclentés. — J3.30 Rendőrzenekar. — 14.40 Hirek, árak. — 10.10 Asszonyok tanácsadója. (Arányi Mária). — 10.45 Időjelzés, hirek. — 17 Hanglemezek.
17.30 Vitézségért birtokadomány, (Dr. II. Pilfy Hona). — 18 Hanglemezek. — 18.55 Belga Kongó. (Bévay Géza). — ly.30 Az Operaház előadása. ♦ Don Juan.» Dalmű 2 felvonásban. Zenéjét szerezte Mozart. —, Az I. felv. után kb. 21.05 Hirek. — Az előadás után kb. 22.50 Idöjárásjclentés. 22.55 Cigányzene.\' — Közben 23.15 Németnyelvű előadás. — 0.05 Hirck, Budapest II. 18 Mezőgazdasági félóra. — 18.30 Francia nyelvoktatás. -- 19.40 A lapp nyelvrokonok. (Dr. Lakó György). 20.15 Hanglemezek. — 21.35 Hirck, idöjárásjclentés. Béc*.
13.10 Népszerű klasszikus . lemezek. 14 Gerhardt Mária koloratur-szop-rhn lemezei. — 15.20 Gyermekkar.
— 10.05 Fiulcmezek. — 17 Uj kézimunka.
17.30 Wcigl-Pazeller szoprán énekel. — 18.50 Uj dolgok az égen. — 20 Prága és Bécs közös estje. — 21 Hangjáték. — 22.10 Zongora négyes.
— 23.05 Gaudriot-jazz.
Egy országos és egy kerületi els6 dijat avatott a Nagykanizsai Ipartestületi Dalárda
Keszthelyi küldöttség is eljött együtt ünnepelni a kanizsai dalosokkal
Nemcsak a nagykanizsai, hanem a zalamegyei dal kultura élén is reprezentatív érték a Nagykanizsai-ipartestületi Dalárda, amely országos viszonylatban is el tudott már j^tni az elsőségnek nem könnyen adott pálmájáig. Szakadatlan fel. felé ivelés adta eddig a . kanizsai iparosok dalos-testületének életét és a dalárda máris ujabb és ujabb ambíciókkal telítve készül uj hódításokra a dalkultura területén, mint egyik legaktívabb érték a város gyakorlati kultúréletének mérlegében. ( i
ijcnsőségteljes, szép ünnepe volt a dalárdának vasárnap este. Tavaly I. dijat hozott haza az országos iparos dalosversenyről és ugyancsak I. dijat a, kerületi válogató versenyről. A két pompás serlegnek felavatása volt vasárnap este az Inaroskör termeiben. , Emelte az ünnep melegét, hogy mindig fej-fej mellett küzdő, de mindig testvéri szeretetben élő Keszthelyi Iharosok Dalköre is átküldte öttagú deputációját dr. Gár. donyl Lajos h. városbírónak, a keszthelyi dalosok elnökének veze-tésével a kanizsai iparos-dalosok öröm-linnepére.
Ott volt az ünnepségen Vonnay János, a városi zeneiskola igazgatója, a daloskerület karnagya, Endra Gyula, a keszthelyiek fiatal karnagya. Ott volt az ünneplő dalárda első karnagya és szervezője, a dalosok szeretetében mindig megmaradt Büchí-r Mór. Ott volt Motzger István sörgyári igazgató, akit melegen ünnepeltek azért is, mert a sörgyár 8 hordó sört ajándékozott a dalban első kanizsai iparos-dalo-
soknak. Az Ipartestület elnökségét K\'Ttósz Béla és Papp Oszkár képviselték. A fehér asztalok körül ott volt a nagy dalos-család, azok hozzátartozói, az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskarának népes küldöttsége és természetesen a következőkben felsorolandó felszó* lalók. j
Az, ünneplő dalárda Hiszekegy-e után K-rté*z Béla, a vendéglátó Ipartestület alelnöke a dalosérde-meknek hódoló beszéddel nyitotta meg az ünnepi est műsorát,, meleg szavakkal köszöntvén a megjelent közéleti férfiakat és vendégeket. , pr. Krátky István polgármester, a daloskcrüCet elnökének serlegavató beszéde következett. Nagykanizsa polgármestere közismerten mestere a szónoklás patinás művészetének is, de ez a beszéde ritka élmény volt a beszédek hallgatásában megedzett újságírónak és vele a fellelkesült és további kulturális munkára uj erőket magába fogadott hallgatóságnak is. A dalosok, a karmester és a dalárda-vezetőség harmonikus együttmükö-dése; öntudatos, fegyelmezett dalos, lélek, a magyar dal szeretete teheti állandóvá és értékessé egy dalárda életét, testvéri szeretet és Nielkiis-meretes munka adják a siker zálogát. Ezeknek a tulajdonságoknak van birtokában — mondta — az ünnepet ülő Ipartestületi Dalárda.
~ A1 nemzetek helyét n történelem színpadán azok a javak adták, amelyeket Istentől belé oltott erővel önmagukból kitermeltek és közkincsévé tudták tenni az emberiségnek. Az anyagiakat emberi erő is elveheti tőlünk, de a nemzeti
Kabátok, szőrmék,
ruha és pyamaflanellokj szövetek ós báli ruhaanyagok
salsnn után mélyen leszállított árban
Slnser Divatáruhoz.
Ruhára alkalmas szövet, flanel! és selyem-maradékok jutányos árban.
értékeket csak a nemzet életével együtt veszíthetjük el. A1 nemzeti gondolatnak, a magyar ujjáépitő erőnek hősei, a magyar kultura harcos katonái a magyar dalosok.
Elismerés és köszönet hangján szól a kenyérharcban is kitartó dalosokról, majd K?tttng Ferencről, a dalárda karnagyáról, akit lelkes tapsvihar köszöntött.
,— Ahhoz, - mondta a polgármester - hogy valaki jó karmester legyen, a gyakorlati dalos-életben nem elég, hogy jól tudja az esztétikát, hogy tökéletes szakképzettség birtokosa legyen, hanem kell, hogy szive legyen a dalhoz éfl ezzel meg tudja teremteni a datór, dában a kölcsönös megbecsülés ós harmonikus együttműködés Jégkö* rét. Ketüng Ferenc nem csak . vér-bcli zenész, kiváló muzsikus, hanem tudta szeretettel fenntartani és kimélyíteni az dődel által lerakott alapokon a reá bízott dalárda
életét.
Melegen emlékezett meg a polgármester a dalárda elnökéről, a be* tegsége miatt, távollevő dr. Hegyi Lajos városi főjegyzőről, akinek és munkatársainak személye a megfelelő vezetést jelenti a dalárda élén. A; megfelelő vezetés alatt soksok idealizmust, lelkes meggyőző-dést, nagy türelmet és sok \'lemondás t kelt érteni a dalos-élet terén, a dalárda belső kérdéseit ezekkel le-het sikeresen megoldani. Ellsm£rés« sd emiékezett meg az Ipartestületről, amely mindig jó gondvlse* lője és istápolója a dalárdának.
Különösen bensőséges volt a pol-gr.rm\'ester beszédének az a része is, amelyben Keszthely küldötteit én dr. Gárdonyi Lajost üdvözölte.
— A serlegek lelke beszél, -folytatta beszédét a polgármester és szinte költői látomás megszemélyesítő erejével mondta el a következőkben, hogy mit beszél, mire tanít a serlegek lelke dalost éa dalszieretö magyar kultuombert egyaránt. ; i
Kertéaz Béla felolvasta dr. Hegyi Lajos c-lnök üdvözlő levelét e dalárdához. A gondos, jó apa meleg szeretete, a dalos-munka mélyen átérzett megbecsülése sugárzott a sorokból, melyekre a dalárda ragaszkodó érzései vertek visszhangot a terem falai között, i
Szakáll Gyula, az Irodalmi és Művészeti Kör diszolnöke éa Vegyeskarának elnöke az épitő duJos-mynkát, n. kultur-végvárak építkezésének Jelentőségét fejtette ki lendületes üdvözlő beszédében. Ajfze-rctet lelkes tapsai jutalmazták^rae-leg dalos szivből fakadó szavalt.
Dr. Gárdonyi Lajos, mint Keszthely h. városbirája, a testvérváros közönségének és mint a Keszthelyi Iparosok Dalkörének elnöke, az ottani dalosoknak üdvözletét tolmácsolta szellemes, szép, lelkesítő hatású beszédében. Melegen éa jóleső érzéseket keltve csendült kl nemes tónusu mondataiból a két város között élő harmónia, testvéri érzés, a zalai kulturáért való munka egyetértő közösségének öröme, i
A dalárda a beszédek közben és után énekszámokkal gyönyörködtette a közönséget. A\' program után előkerült Torma Tóni, rázendült a
Szezonvégi kiárusitás
január hó 13-tól - Január hó 28-
Szomolányi áruházban
ig^f
ZALAI KÖZLŐN*
Cigányzene
Fölbiborló tűz és lehamvadt lázak. Sir benne az öröm, a bánat meg örül... a szivemre búzatáblák dőlnek, pipacs-kacagások kurjantanak körül.
Szótlan szájon éves vallomások, mire senki soha nem felelt n\\ég; száz elűzött és százszor visszafájó még multá se fakulhatott emlék.
Benne ver, ha két sziv nagy pirosat dobban s láz remeg a nyári mezők testén; gőgös busulóssal kódorognak benne, kivert, kósza séták novemberi estén.
Napfény-cikkézásból, szélvész-dübörgésből, amely a világon száguldoz keresztbe, virágból és csókból, csillagok sorsából Maga a jóságos Úristen szerezte.
Lldltt Julla
A boglári falbontó trafik-betöréssel
gyanúsítják a nagykanizsai törvényszék betörőjét
Ismeretes, hogy Török Lajos munkanélküli kéményseprő, amikor a nagykanizsai törvényszéki betörés után menekült elfogatása elöl, Somogyba vette útját és egész Szigetvárig jutott, ahol a törvényszéki elnöktől ellopott órát eladta egy embernek, majd Balntonboglár felé vette útját. Akkortájt történt, hogy az egyik boglári trafik falát ismeretlen tettes kibontotta és oda betört. A csendőrségnek az a gyanúja, hogy a falat egy kéményseprő-
kaparóvat bontották ki, ugyan ugy, mint ahogyan a kanizsai törvényszéken feszítették Ic az ajtóléceket. Mivel akkortájt Török Lajos orrafelé járt, az a gyanú, hogy <y:t is a kanizsai törvényszék betörője követte el. Az. éjszaka a csendőrség egy járőre magával vitte Török Lajost Boglárra, hogy ott szembesítsék azokkal, akik egy gyanús embert láttak a trafik körüf ólálkodni. Törököt a helyszíni szemle után szombaton este ismét visszahozták
Városi Mozgó. Kedden és szerdán! Milliós világfilm I
Istenek a tilosban
Jupiter és Merkúr vidám szerelmi kalandjai a főidőn. Lebilincseld zenés vígjáték Főszerepekben i Wllly Frltsch, Paul Kemp, Adele Sandrock és KSthe Oold.
Előadások kezdete naponta 5, 7 és 9 órakor.
JU B Arai elöadáaok fillérnek.
im tarmir 81._
számzfán H a nóla éa az emaHódcit
gondolatok világa helyett a gond-talán vígság vetUj át az uralmat uz ünnepli falak WMft.
vas
pír Eső!
Prognólfí: Nagyon enyhe IdO. A magasabb hegyekben olvadta, a hő éjjel Is alig száll a fagypont alá, élénk szél, sok helyen ujabb esd, egyes helyeken valösifHÜ\' záporszerB Jelleggel. A széltől védett helyeken erős éjszakai ködképződés.
N.ptár: Január 21. kedd. Rom. kat. ÁRnes Protestáns Ágnes. Izraelita Teb h« 20.
(ivAgyssertürt éjjeli awlgálat a fart végiig a* Őrangyal gyógyszertár Deákig lü. és a Iriskaoizsai gyógyMortár, (iúxtarda nyitva reggel 6 óritól est. S ötéig (liátM, aieada, péulek déluli., h«ldce eg6u nap oóknek).
Kifosztották VaoMyFtranoSxMoyé-
Mk velencei kastélyát
még a bútorokat Is elvitték az ablakon keresztül
| Róma, január 20
Velencei Grand Can&Ien levő Ve. csey kastélyban betörök jártak. A nemrég "elhunyt kitűnő magyar hegedűművész özvegye ugyanis nem tartózkodott a villában és a betörök zavartalanul dolgozhattak. A lakást teljesen kifosztották, még a bútorok egy részét ls magukkal vitték*. A bu. torokat az ablakon keresztül az utcán lovö bárkákba eresztették és Így szállították el. i
Hodzsa Milán bécsi útja
Bécs, Január 20 Hodzsa Mlláu miniszterelnök rövidcsen visszaadja Schuschnlgg kancellár látogatását Bécsben. -Valószínűleg február első napjaiban utazik az osztrák fővárosba*
Az utolsó parti
Irta: Sxekola Jenő
Egyenesen és peckes fejtartással járt. Csak" akkor köhögött, ha lépteit kissé meggyorsította. Ilyenkor le keljeit ülnie egy padra, homlokáról dőlt a verejték, nyaka kivörösödött, öreges és savószinü szemében madzagszerüen megduzzadtak a beteges erek. Mint szárazra vetődött keszfeghal, kapkodott a levegő után. Hótlszta kemény gallérja most fullasztotta, mintha \'láthatatlan kezek hurkot bogoztak volna a nyaka kóré.
— Végemet járom — dadpgta könnybeborult tekintettel. — Ugatnak a halál kutyáit
Oteg ember volt már, — ugyan még alig tuf a hatvanén — de tarthatták volna hetvenesnek is sh\'a a bpicfl. ség erőt vett rajta, olyan akár egy nyolcvanesztendős aggastyán. Elegáns öltözékei voltak; sctymvkfthft ny& kendője kinos Onddal ésokötlla kötve* - de-1 minden mbad«r*bjd réges-réflen kiment már«« divatból, raintlin husi vagy harming -év. előtli .divatlapok ábrái utáo öltözködött volna. Valtában emberemlékezet óta nem varratott ina-Káftrtr nj ftháti Ains Voltík életének l^zar és fétiyAző komiakai, mikor módjába, állott, hog>\' tucatszámra rendelje a* Uj öltöMkeket, pompás nihfltára volt, akár Valami egzotikus fejedelemnek «• uafrjdig. akadt a szekrényében érintetlen, vadonatúj ruhája
is, amelyik unég egyáltalán nein volt a testén. De ódonság és enyészet ragyogása volt, amely körülözőnlötte magas és görnyedező alakját, — mint valami elfelejtett gavallér, aki sértetlen állapotban támadt fel üvegkoporsójá-ból, ahova\' évtizedekkel ezelőtt bele fektették.
Kártyás volt. Mióta az eszét tudta, semmi más komoly munkát nem végzett, csak a színes kártyalapokat keverte. Éveken át ismert figurája volt a nagy külföldi játékhelyeknek. Nem vak szenvedély sodorta a zöld posztóval beborított csatamezők felé; az élet lehetőségeit akarta ott kiverekedni. Pedig talán nem is szerétéit kártyázni, számára ez nem játék, hanem véres és emésztően komoly munka volt. Ot-vennégyéves korában hirtelen hátat forditott a zöld asztalnak. Ekkor már volt százezer pengő megtakarított készpénze. Ez elég lesz holta napjáig. Nem akart tovább élni hatvanesztendős koránál. Eddig élt az apja és a nagyapja is hatvanéves korában halt meg. És ő sem számított arra, hogy tul fogja élni az őseit.
Dobosy Péternek hivták. S hogy ült itt, \'a fehér padon, zöidelő és virágba- merült fák alatt, hátra szegezett nyakkal és szelíden merengő tekintettel — valami nyugalomba vonult diplomatának inkább nézhették volna, mint a játékszerencse kalandos multu lovagjának. Csak erős és kiugró álkapcsa, széles pofacsontja, tépésre és falásra alkalmas hatalmas fogsora,
1 - HBHB
emlékeztetett nagy vérivó fenevadakra, amelyek az öldöklésből élnek. Valóban falánk duvadak kérlelhetetlenségével falta föl egykori kártyapartnereit. S most, hogy a vénség szelét érezte áj-borzongani szikkadt csontjaiban, riadt rémülettel gondolt az elmúlás lehetőségére. Immár hatvankétévos, még van tizenötezer pengő megtakarított pénze s azzal tisztában volt, hogy csak addig élhet, ameddig a pénze tart. Ain az öreg úrban most makacs erővel lángolt föl az életösztön, mint ahogy zöld szárba szökken a korhadt fa nedves ága.
S hogy ült a vastngdercku pálmák tövében s. élvezte a tenger langyos leheletét, az öreg ember kaján kárörömmel gondolt arra, hogy odahaza most nagy havazások vannak és az országutak méteres halotti lepellel takarja be a hó. ö mqg jtne eléje utazhatott a ragyogásba merült tavasznak. Csak az bosszantotta, hogy unalmában néha betévedt a játékbank termeibe és elég tekintélyes összegeket veszített. Játékszerencséje, amely ifjúságát bcédesitette, hátat forditott immár. Horgas, kömény ujjai idegesen kotoráztak mellényének selymes bélésében. Néhány aranypénz került a kezébe. Azokat csörgette szórakozottan. Az arany sápadtan fénylett a lángoló napfényben.
— I)e minek is Játszami én? *-morogta komor hangulatban.
Könnyű léptek zaja verte föl a csalit csöndjét. Az öreg kártyást éde-
S
a kanizsai fogházba.
A nagykanizsai törvényszéki betörés bünügyében február elején lesz a főtárgyalás. *
Adósok 6s hitelezők
Kelemen Ferenc előadása
•Adósok és hitelezők* elmen tartott liceális előadást vasárnap dél. után KHemc\'n Ferenc bankigazgató a rendező Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke. A városháza disz. terme ezúttal is teljesen megtelt. A| közönség soraiban a város intelll. genclájának szine-java is ott volt. A rutinos, sok-tudásu, szép stiluSu előadó a látszólag száraz anyagot érdekesen tudta felöltöztetni a sza. badelöadás közvetlen szineibe, me. lyek az érdeklődést az utolsó mon? datjg oda tudták vonzani a témóhoafi Széles tárgyismeret, gondos össze* állítás, hibátlan magyarság tette értékessé Kelemen Ferencnek ezt az előadását is. Es még valamit Mint bankember is: — objektív tudott maradni, amikor a hitelezés és adóssá gcsln ál ás nagy kérdédeU nek ethlkal mérlegét felállította. A tárgy történelmi adat gyűjtéséből a legérdekesebbeket ragadta ki hallgatósága számára, ezzel plasztikussá tette a közgazdasági alapokon nyugvó gondolat-sort és fel tudta azt emelni a gyakorlati morál síkjaira ls, ugy hogy tanító értéke is \' kidomborodott előadásának. AI klasszikus görög állam solónl pénzpolitikájától az u. n. »becsületbeli* kártyaadósságokig, mindenütt végigvonult előadásán a józan, okos erkölcsi szemlélet. Vázlatosan, még is érdekesen világított rá a hitel éa adósság etimológiáján keresztül a kérdés lélektani alapjaira, majd a hitel-kategóriák rendgs\'erét rajzolta meg pár ügyesen feldobott vonallal. A llccálisok közönségének szellemi gazdagodást és tanulságot jelentett Kelemen Ferenc előadása.
A kísérő műsoron Lidltt Julla, a kanizsai Irodalmi életnek egyre kristályosabb költői tehetsége olvasta fel háwom remekbe született versét. Mélyrőí izzó bánatok étt örö-
sen csengő női hang köszöntötte.
— Jó reggelt, Peti bácsiI
Az öreg fölriadt merengéséből Ilani-vadó szemének zúrös mélységében örömtűz gyúlt föl. A kalapja után nyúlt gépiesen
— Jó reggelt, Jancsi kisasszony — válaszolta őrömrepesve.
Ugyanabban a szállodában lakott, amelyikben ez a délceg, fiatal leány, Vedres Johannának hívták, de meghitt ismerősei Jancsi kisasszony néven becézgették. Jó családból származott, do szülei elszegényedtek s 3 miut fel-olvasónő kisérte úrnőjét, öregedő magyar grófnőt külföldi utazásaiu. Kar csu és kedves jelenség volt s könnyű és frlsshajtásu tavaszi ruhácskájában, rövidre nyesett flus hajával ugy bukkant föl a pagony homályából, mint a tengerpart tündére.
— Csak Így egyedül, Peti bácsi?
— Nem unatkozik?
Aa öreg kártyás fel akart állani a padról. De emésztő nyilalást. érzett a derekában.
— Üljön ide mellém^, Jancsika — invitálta nyájasan a leányt.
— Nem lehet, — felelte ez kacagva
— sietnem kell a strandra.
Futva iramlotf el az aranyló erdei ösvényen: Az öreg kártyás sokáig bámult utána, megrokkant duvadak szomjas és telhetetlen mohóságával.
— Milyen gyönyörű ez a gyermeki
— kiáltott föl vak lázban, mig viaszarca meghitt élénk pirt kapott.
Rejtelmes vágy lángolt föl benno
ZALAI KÖZLÖNY
1936. január 21.
mök szines szava, meleg szivü, hl. vatott poétája Lidiit Júlia, akit i\'z> úttal is őszinte siker biztositotl a közönség szimpátiájáról.
Az Ipartestületi Dalárda Kett\'ng Ferenc karnagy vezetésével adta az énekszámokat. A dalárda tömören z^ngő szólamai gondos készültség és fáradtságot nem ismerő dalsze-retet, erejével olvadtak nagyszerű harmóniákba. A közönség - mint mindig, ha ez a sok dicsőséget látott dalárda a porondra lép - tüntető melegséggel ünnepeltp a kitűnő dalosokat és az élükre termett karnagyot.

A következő UceáÜs előadást január" 26-án budapesti előadó tartja : Thewrewk Palfaghy Atilla egyetemi magántanár. Az előadás cime (abból az alkalomból, hogy január 28-án van 60 éves évfordulója Deák Perenc halálának) »Deák Ferenc és a jogfolytonosság.* - Szaval Büchler Margit. 1
A kiskomároml gyógyszerész és a hegyvidéki pincék két betörője csendőrkézre került
Az utóbbi Időben mind gyakrabban fordult elő, hogy Galambok és Kiskomárom hegyvidékén betörők garázdálkodtak. Az ismeretlen tolvajok rendesen álkulccsal nyitották ki egy-egy gazda pincéjét és bort, vagy amit találtak, magukkal vittek.
A csendőrségi nyomozás szerint Zalakaros határában a bögréi szöl-löhegyen Nagy Ferenc présházába hamis álkulccsal behatoltak és onnan mintegy 180 liter bort, Némsth Jánosné kiskomáromi hegyplncéjé-bői, Csuha János karos! hegyhjázá-bói .Vgy^egy tele hordó bort yittek el, betörtek\' Marton Györgyné kiskomáromi pincéjébe Takács Katalin présházába, majd Poncz János kiskomáromi gyógyszerész lakásából 650 p-ngő készpénzt, Segrívics József gazda pincéjéből 80 liter
bort vittek el, ezenkívül Németh József, Molnár József, özv. Marton Péterné, Lukács István, Schlegf La* jos, özv. Tibol Ferencné is káro« sultjai a hasonló lopások sorozatának. !
A kjskomáromi csendőrség hajtó-vadászatot indított a tettesek ellen és sikerült is alapos gyanú terhével ifjú Fullér Lajos 26 éves galamboki géplakatost és Fullér Gyula 22 éves fivérét elfogni.
Kihallgatásuk alkalmával tagadták a terhükre rótt bűncselekményt, azonban a csendőrség adatai alapján mindkettőt behozták a nagykanizsai fogházba. Dr. Altnál Gyula vizsgálóbíró mindkettőt letartóztató.
ügylHíb\'-n tovább folyik a nyomozás. I [
Ingyen nagyalakú fénykép a Zalai Közlöny előfizetőinek
A 75 éves Zala! Közlöny előfizetői ragaszkodását akarja meghl-láfni azzal a megállapodással, amn a helybeli Pogány fOto-müteremmel kötött. A kitűnő műterem a Zalai Közlöny költségére készít egy felvételt minden igazolt előfizetőről és a Zalai Közlöny költségére szolgáltat kl egy darab lziésesm felkasírozott 18x24 cm. nagyságú fény. képnagyítást. Aki ezt az ajándékunkat igénybe óhajtja venni, jelentkezzék a Zalai Közlöny kiadóhivatalában. Pogány fényképész minden jelentkezőnek a lakására megy és ott családi körben készíti ef a felvételt.
— KősttatvUel&k rt*Ur« rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkatom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, bosszú lejáratú részletre, sőt kamat-menteaen la kaphatók Köpetein butor árah&tben, Horthy Mlklós-ut 4.
Az egykori szép tanítónő felett nyolcadszor ítélt a törvényszék,
aki a Markó után a nagykanizsai fogházba került
Nemrégen még a Markóban töltötte büntetését özvegy Rajczl Györgyné volt tanítónő, egy Hangya-tisztviselő özvegye, ahonnan leszállították a kanizsai fogházba, mert egy alkalommal Keszthelyen két szállásadónőjét, Császár Er/sé betét, majd Büki Rozáliát meglopta és tovább állt. Körözést adt?k ki ellene, ennek alapján felismerték a Markó-ban, ahol régebbi büntetésének kitöltése után lehozták Nagykanizsára, hogy f-leljen a jjeszt-hclyi esetért. A valaihlkor jobb napokat látott, szép asszonyt a sok börtön és fogház alaposan megtépázta. Két gyermek,» van, ezek köztiszteletnek örvendenek állásaikban. Most nyolcadszor állt a törvényszék előtt. Beismert mindent. Szeremé, ha már tuf lenne mindenen, tárgyaláson, ItéU*ten és nem kellene a közönség kutató szemét éreznie, amely
hirtelen, csókok, szerelem és megértés után. Ifjúkora komor küzdelmekben ^ tünt el, férfikora dermesztő kártyáéi csatákban — nő még pohasém merült fői életében és íme most az qggkor kísérteties szegélyén bukkan föl révedező szeme előtt a szerelem virágos árnya. S valami isteni elfogultság és kőí/ös önbizalom azt súgta neki, hogy ez a Fiatal nő vonzódik hozzá és tudná aranyozni életének alkonyuló napjait.
— Ha feleségül kérném .Jancsikát, eljönne-e hozzám? — tűnődik elmerengve.
A nőnek nincsen társadalmi állása és nagyon szegény. Csak felolvasónő, semmi több. Igaz, hogy neki ls tőkét kell szerezni, ha fészket akar épitcnl az aggkor hátárán. Vagyonát már csaknem teljesen fölélte. l)e honnan vegye a pénzt? Nyilván kártyáznia kell újra, mert máshoz nem ért. Csak harc árán lehet bevenni a révet, amely a boldogság felé vezet. Szemébon küzdelemre szólított erdei vadak féktelen /•arci kedve lángolt föl. Elhatározta, hogy estére a játékbankba-megy. Újra megkisérti a szerencsét.
— Harcolni fogok utolsó sovercig-nemigl — fogadkozik lázas 4»ekigyür-kőzésscl. „ ,
De este nem volt szerencséje. Vesztett a játékban. Rosszkedvűen tért meg szállására. Sokáig nem tudott elaludni. A nyilt ablakon át ijesztően hangzott idáig a tenger kísérteties
zúgása.
— A szerencse isteni leányai nem kedvelik a véneket — dadogta halálos keserűséggel lelkében.
Másnap újra játszott. Harmadnap is hiába kopogtatott a reménység ajtaján. Végső romlását azonban az idézte elő, hogy leült ecarté-t játszani egy külföldi úrral, akit a .véletlen az útjába vezetett. Valamikor Dobosy kitűnő ecarté-játékos volt. De mintha elpárolgott volna most miuden tudo-mányna. Reszkető ujjai nemi tudták a kártyalapokat jól összekeverni. Hiába próbálta megjavítani n szerencsét,/nem sikerült: talán azért reáíket Mnnjlra a keze, mert nemcsak pénzről van szó, a boldogsága is kockán forog.
Mindenéből kifosztották.
— Nincs már keresnivalóm a földön — dadogta az agg kártyás, hogy magánosan bolyongott az csti órákban az elhagyott erdei ösvényen.
Holdvilágos, de párás éjszaka volt. A játékbank üvegszerü kupolája sejtelmesen nleredt fő\' az olájerdő sötét sűrűjéből.
— Mit ér az élet pénz és szerelem nélkül? — dadogta az aggastyán.
Elindult a tenger felé. Hangtalan csendben meredt feléje a vizek szürke végtelensége. A köves, taposatlan utön az aggastyán elbotorkált a ködbemerült móló felé, ahol olyan mély u víz, hogy ké|H\'s befogadására minden reménytelenségnek és minden boldogtalanságnak 1
reászegeződött, mikor fogházőr \'mellett a vádlottak padján ült: az egykpri tisztes polgári családanya.
Röviden elhangzik /íz ítélet, öt havi fogház. És a fogházőr máris viszi a fogház jegyesét büntetésének ujabb állomása felé...
Kórházat kelfene építeni a lelkek rokkantjai számára...
EMLÉKEZTETŐ
Janaár 22.
A Szerdai Társaság vita-üléso 6 óra. kor a zeneiskolában (Drávai Lajos).
Juaár 25.
Felsőkereskedelmit végzettek tánc-estólye a Kaatínóban.
Január 26.
Liceális matiné fél 12 órakor a zeneiskolában.
Úrasszonyok Kongregációjának mű* soros teája 7-kor a Fehór-tcremben. Alareos-koszorucska az Iparoskörben Január 29.
Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Február 1.
Iparosbál («Babatündér>). Február 2.
A Credo farsangi estje 7 órakor a Fehér-teremben.
K. Nagy—Altay: Kis hercegnő c. színmüve a Klskanlzsal Olvasókörben. i i | •
Február 5.
A Szerdai Társaság vita-üléso 6 óra-kor a zeneiskolában (Nagy Vince).
Február 8.
Szanatórium-piknik. KAOSz-bál a Kaszinóban. Február 9.
Gimnazista cserkész-előadás az intézet tornatermében fél 6-kor. Február 12.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 órakor a zeneiskolában (Kelemen F.). Február 15.
A tanítók nagy megyebálja. OMKE-bál a Kaszinóban. Február 16. *
Frontharcosok teája.
Farsangi krónika
1. Az evaíjgellkus bál
Szombaton este tiz óra tájban megint kivirágoztak a kanizsai farsang fény-rózsái az iparos székház dísztermének falai között és a vígság szürete világos reggelig tartott. A báli propaganda frázisa : a »béke beli hangulat* ezen a bálon valósággá érlelődött. Nem voltak tulsokan, de ott volt az egész kanizsai u. n. társaság. A1 kanizsai farsang legelegánsabb eddigi eseménye volt az Evangélikus Nőegylet bálja. Szine, melege, tónusa volt az egész éjszakának, amelynek csillogó, vidáml keretei közt mindazok adtak egymásnak találkozót, akik a társasághoz tartoznak. Díszes attilák, komoly frakkok, ragyogónál ragyogóbb női estélyi toalettek adtak tarka, mégis harmonikusan piozgalmas képet. A terem, amely ehhez a hátteret adta, finoman színezett dekorációjával, elegáns fényhatásaival nagyban hozzájárult a meleg hangulat megteremtéséhez. (A\' zöld-diszités Erőss Rezső városi erdő-mester izlését dicséri.)
Műsor nem volt a bál előtt, Így aztán az első negyedórában átvette a főszerepet a tyáH hangulat irányításában a kitűnő Jazzmuzsika és a tánckedvelők Igaz örömére yolt idő és alkalom, hogy hölgyek és urak egyaránt klvehcssék részüket a farsang eme legkedvesebb szórakozásából. Kerekedett is csakhamar olyan elegánsan nagyszerű hangulat, ami ritka vendég a mai mulatságok rengetegében.
A rendezés sima, nyugodt, rutinos volt, gondosság jellemezte mindenfelé. Dr. Krátky Istvánné, a rendező egyesület elnöke Ismét meggyőződhetett róla, hogy egyéniségének szeretetreméltósága nem csak kis egyesülete köreiben, hanem a város egész társaséletében is az életet mozgató középpont szerepére hivatott. Alz egyesület hölgy-gárdája buzgó, lelkes szeretettel állt elnökasszonya mellett és volt segítségére a társasági esemény minél sikeresebbé tételében. A főrendezői tisztséget ezúttal dr. Sallér István töltötte be szorgos figyelemWef. e
(A termet dekoráló szőnyegek a Schütz-ámházból, az újfajta tarka égők Grünhut Elemértől kerültek a terembe.) v
2. A ZTE műsoros teája
A Zrinyi Torna Egylet futballszakosztálya igazán meleg hangú-latu, kedves műsoros teaestet rendezett szombaton este a Legényegylet nagytermében, amely ezalkalom-mal i? zsúfolásig megtelt. A kedves, rövid műsort egy kis jelenet nyitotta meg, amelyben Friesz Emil és Horváth Jenő jeleskedtek. Pompás alakításuk sok derűs percet szerzett a közönségnek. Utánuk Nagy főtüz-mester adott elő egy táncszámot, olyan sikerrel, hogy ismételnie kellett. A hangulatot Varga József, a
n legnagyobb leggazdagabb legmulateágoeabb legexellemeaebb legérdekaaebb legtökéletesebb film, Jupiter ém Merkúr kacagtató szerelmi kalandjai:
Istenek a tilosban.
Kedd\'Szcrdfin a Vároii Moilban
BALM ROZLOOTI
ZTE bekkje emelte, amikor Varga Ilikéi ügyes zongorakisérete meüett, meleg tenorjával magyarnótákat adott elő nagy sikerrel. A műsor után vidám hangulat fejlődött ki táncteremben. Része volt ebben annak a dicséretreméltó kezdeményezésnek (de nemcsak kezdeményezés nek, hanem keresztülvitelnek is!;, hogy a rendezőség meghonosította az ogy-tánc rendszert. A rövid táncok után mindenkit helyre kellett vezetni és a zenekar addig nem kezdett el ujbói játszani, mig a höl. gyek le nem köszöntek. Mindenki igazán jól mulatott, a módszert a többi egyesületek rendezőségének figyelmébe ajánljuk.
AZ est sikere Horváth.Géza és Tüttő Jenő vezetése alatt" álló ren. dezőgárdának és a kedves felszól -gálógárdának köszönhetö.
3. Az Izr. Leányegylet piknikje
Egy bál sikerével ért fel a nagykanizsai Tzraelita Leányegylet piknikje, amelyet vasárnap délután tartottak a Kaszinó nagytermében. A meleg, igazán báli hangulatú est előtt, stílszerű, rövid, hangulatos műsor volt. A műsor egészen premier jellegű volt, mert a szereplők csaknem valamennyien most álltak elsőizben Ilyen díszes és nagyszámú közönség előtt. Falus Endre ügyes prológját Herczfeld Bözsi mondta cl kedvesen és közvetlenül. Általános meglepetést keltett Abramovits Olga, aki chansonokat adott elő. Kellemes hangú, ügyes chansonénckcsnőt ismertünk meg benne, akinek előadási módján egyáltalában nem látszott meg az első szereplés. Igon nagy pi-kere volt. Hasonlóképp sokat tapsolt u közönség Sándor Lenkének, aki komoly és művészi értékű táncszámmal járult hozzá az est sikeréhez. A kíséretet mindkét helyen Goldsclimicdtné adta, figyelmesen és szépen. Székely Magda két verset adott elő közvetlen melegséggel. A piüsor tje fejezőszámaként Falus Endre énekelt magyar nótákat Torma Tóni zenekarának kísérete mellett. A kellemes hangú énekes pompás hangulatot teremtett és a közönség tapsai közepette ismételnie is kelleti. A hangulat még csak fokozódott, amikor az cjfyrc jobb Pasqua-letti Jazz megszólalta n hangulatos talpalávalókat.
A műsor után a I^eánvegylet kedves meglepetésként egy ibolya és burka-csokrot adott át szeretett elnöknöjük-hek, dr. Rotschild Bélánénak, akinek agilitása hozta lélro ezt az estet is. Mellette a nagyszerű rendezőgárda érdemel dicséretet.
A minden tekintetben kitűnően sikerült piknik ismét sok szegény családnak ad meleg ruhát és kenyeret
4. Cserkész-bál
Vasárnap kellemes estét szerzett közönségének a 77-es cserkészcsapat a műsoros mulatságával a Rozgonyl-utcai iskola tornatermében. Szépszámú közönség jelenlétében Németh Jenő tanító lelkes beszéd kíséretében tüzto f«l a KAOSz I. és II. csupatánuk a megérdemelt éremdijakat, amit az első csapat mint Kanizsa asztali tennísz csapatbajnoka, a második csapat pedig a második csoport első dijául kapbtt. Ugyancsak dicsérelet és érem-dijkitüntetést szerzett u 77-es cserkészek első és második csapata is.
Balogh Gyuszi bácsi ezúttal is remekelt az uj man do linze ne k arává 1. Uruncsics Gyuri uj slágerrel ós irredentával szórakoztatta a közönséget kellemes hangjával. Utána hangulatos
táncmulatság következett.
K0alkalmatottak (türelmébe! l)».
torárainkat .ényegcsen leszállított árakon árusítjuk. Hossza .ejáratu hitelre U, kamatmentesen. Kopstetn butotám-
Hojthy Mlklóitut 4. uám
— (Az IPOSZ,Közgyűlése)
Hétfőn délelőtt tartotta Budapesten évi közgyűlését az IPOSz. A nagykanizsai iparosságot Samu Lajos elnök képviselte, aki felszólalásában kérte az idei kongresszusnak Nagykanizsán való megtartását. Majd beterjesztetto a nagykanizsai Iparosságnak a nyug-dijkérdésben elfoglalt ismeretes álláspontját.
— .Fehér Január" olcsó vászonáru-eitásunk keretében elismert kiváló minőségű, eaját klkésziténtl vásznainkat nagyon olcsón árusltjus. Sohülz Áruház.
— (Nagykanizsa város uj úti-bizottsága)
A zalai közigazgatási bizottságnak legutóbbi ülésén — mint ismeretes
— foglalkoztak az utügyekkel és a járási utibizottságok megbízatása lejárván, az 1U31)—38. évre a Járási ; utibizottságokat újjáalakították. Eszc-rin*. Nagykanizsa utlblzotts ágába dr. Plihál Viktor elnöklete alatt Unger UUmann elek, dr. Fábián Zsigmond, Rubint Károly, valamint a város polgármestere és a piérnöki hivatal vezetője tartoznak.
— (Orvosi hlr)
Dr. Kőnig fogorvos szabadságáról hazaérkezett s rendelését megkezdte.
Ké»* női éa gyermekkabátok, szőrmék már erősen mérsékelt árban Sln-ger Divatáruházban.
— (Verekedés a Markó-udvaron)
Vasárnap estefelé véres közelharc
nagy csődületet okozott a Markó-ven-déglő udvarán. A két Bagonyai fivér, Sándor és Laj<>s Magyar-utcai hentes-segédek a kórházban voltak beteget látogatni, ahonnan átmentek a vendéglőbe. Az egyik- asztalnál csendesen borozgatott Geröcs József Toleky-uU fuvaros és Tollár JjJfaef kiskanizsai földműves. Később az udvaron a Mégy ember találkozott egymással. Bago-nyaiék és Gerócs régi ellenfelek voltak. AUitólag az egyik Bagonyai iü-zultáltu • Gerócsot és eunek folya-mányakéut vad közelharc támadt. A küzdelem hevében az egyik Bagonyai ugy elverte és összerugdalta Gerócsot, hogy orrcsontját összezúzta és arcbőre több helyen megrepedt, de meg-
sebesült Bagonyai Lajos Is. A tűről tök időközben a rendőrségro telefonállak, ahonnan több rendőr sietett a helyszínre, akik rövidesen rendet teremtettek. Dr. Goda Lipót tisztiorvos a helyszínen bekötözte a spbesülteket, akiket a rendőrök előállítottak a kapitányságra. Kihallgatásuk után mind a négyet elbocsájtották, az ügynek a bíróságon lesz folytatása.
» Visaxamaradt női télikabátok január 27-ig igen oleadn kaphatók Schütznél.
— Ügyeljen, mert nem minden trlcó-fehérnemű Excellent Habselyem.
— Moiditia elő
szervezetének tisztogató munkáját DABMOL hashajtó használatával. A Darmol tisztítja a vért és szabályozza az emésztést. Eredeti csomagokban kapható gyógyszertárakban.
— Belföldi ós angol férllruha szövetek kiváló minőségekben Slnger Divat-áruházban.
— (A Búvár második évfolyama)
a tragikus hirtelenséggel elhunyt szerkesztőnek, Lanibrecht Jtálmán professzornak keze alól kikerült füzettel indul, s az ő szellemében híven szolgálja a magyar természettudományi és technikai művelődést. Meghatottan olvassuk Lambrecht Kálmán két utolsó Írását, mély tudásának, irás-müvészetének és kedves humorának utolsó megnyilatkozásait. Winternitz Arnold sebészprofesStor a sebészet uj eredményeit ismerteti. Állattani, élettani, földtani és növénytani cikkek melleit a rádiótechnika, a textilipar és a . gumigyártás . témaköréből sok ujat tudunk meg a januári számiból, llalogh Károly és Fodor I-\'erenc a néprajz és a történelem érdekes /tatárkérdéseiről, Fábián Gyula népművészeti alkotásokról ir, Siklóssy László pedig bemutatja a Lánchíd ősének, a hammersmithi Themze-líjd-nak képét. Olyan változatos, olyan sziuvonalas és páratlanul érdekes, képanyagában olyan művészien szép a Búvár uj száma, hogy elragadtatással lapoz benne az olvasó.
Menyauxonyok Ideálja a Schütz-vászon.
— Takarok, szőnyegek, bútorszövetek nagy választékban Slnger Divatáru-házban.
Bútorvásárlás non gond! Teljes berendezéseket lendkivQl előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen ls szállítunk. Kopstelu butoráruház, Horthy lliktós-at 4.
s
január 28-Ig
Az Összes raktáron levfi áruk
mélyen
leszállított áron
Brúnyai Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
Beszámoló a Keszthely-Nagykanizsa ökölvívó válogatott mérkőzésről
Vasárnap délután 5 órakor a reálgimnázium zsúfolásig megtöltött tornaterme tett bizji^yságot arról, hogy Nagykanizsán ,driási lépésekkel fejlődik az alig 2 éves sportmultra visszatekinthető nagykanizsai ökölvívó sport. .Hogy ez idáig eljuthatott, nagy érdemo van a nagykanizsai testnevelő vezetőségnek. Időt, fáradságot és tehetségükhöz képest nagy anyagi áldozatokat is hoztak azért, hogy ezt a nyugation megkedvelt kemény, férfias sportot Nagykanizsán is meghonosítsák.
Az egyéb elfoglaltsága miatt távolmaradó Bremscr Gusztáv testnevelési vezetőt Szilágyi György helyettesítette. Keresetlen, őszinte szavakkal üdvözőlto Keszthely város ökölvívó sportolóit és a testnevelési vezető őszinte őrömét tolmácsolta a megjelenésért. A yec-senyzök felvonulása ós bemutatása után Varga keszthelyi ökölvívó edző köszönte meg a szíves fogadtatást.
Utána szorítóba állt az első pár Pálffy Keszthely és Kiss .Nagykanizsa leventéi személyében. JCét "nagyon tehetséges ökölvívót ismertünk meg bennük, melyből céltudatosabb munkájával Pálffy Keszthely Jkerűlt ki megérdemelten győztesként. Második párnak Parti Na»<ykanizsa és Nagy jíeszt-hely következett. Az első pillanatokban már biztosan látszott, hogy csakis Parti nyerheti meg a küzdelmet. Nagy ütőereje finom érzékű tábtechni-kája és hihetetlen rugalmassága már az első menetben meghozták a győzelmet. Sorozatos erős ütéseit nem birta a keszthelyi versenyző és a második percben feladta.
Váradi II. Nagykanizsa és Bugla Keszthely a következő versenyszám. Változatos küzdelem, hol egyik, hol a másik versenyző némi fölényével. A harmadik menetben Váradi 11. valamivel nagyobb állóképességével megérdemelten nyeri a mérkőzést. Nyul Keszthely, Gruttó Nagykanizsa ..mérkőzést a sokkal technikásabb Nvul. Keszthely nyeri ínég, mert a szabálytalanul dolgozó Gruttót a kanizsai pontozó bíró lelépteti.
Göndöcs Keszthely, Váradi I. Nagykanizsa mérkőzése döntetlen eredményt hozott. Utolsó számként az olimpiai jelölt Németh nagykanizsai ökölvívó mulatott be ataféta mérkőzést. Ellentéte Nyul I. és Bakter keszthelyi versenyzők voltak, Bemutatójá-
Köztisztviselők, áll. alkalmazottak
13 pengős
havi részletre vehetik a Remington-irógép-gyár európai telepén készült legideálisabb
Remtor-
portable
írógépet
Szabó Antal sportüzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5. — Telefon 91.
ZALAI KÖZLÖNY*
1936. január 21.
ÜEBUDHBB
A Weiss-fivérek a budapesti valuta-bíróság előtt
ítéletre nem kerölt sor — A bíróság ujabb tanuk kihallgatását rendelte el és a tárgyalást elnapolta
A két nagykanizsai exportőr ártatlanságát hangoztatta
ban at ökölvívó sport minden szép-séifeit felvonultatta. Száma után rugó tapb t jelezte azt, hogy Németh ijcm-csak cagyon tud, hanem munkájú tetszik is a .szakértő közönségnek. Igy teliát az első Keszthely—Nagykanizsa közötti ökölvívó mérkőzés döntetlen eredményt hozott, mert két keszthelyi, két nagykanizsai és egy döntetlen volt a mérkőzés végeredménye.
/ PBÓHIBDETÉSEK
50 \' ♦ r *iiln.art Wv.bbl l.ó . íntir, hítkO.n..
10 .Túlfl « l\'ill.r. .nlnd.n további .iú 3 IIIMi.
TMMJtt legolcaóbban EOtvOá-tér 31. szeaeikett be, Saált«e«mél. 12
4 darab 100 kg-OB ■ atr.arté. el.dó. Teláky-ut 37. 222
TMMHV legfőbb fajt* kíaienet !«• olcaóbbáa beszeiáihett Magyar utea 31 SUÁUhU. \'
P .■Anyv*.I uradalmiMjbor.lin kíméli lét már I lll.r mennyiségben meg-ki idtetn. Pogányvárl vegye. 40 filT.. P ginyvári édeakéurlilingSO Tilt. távért* bu.gan.il tB**>oyt"»-J BU
ílll. lonyasztiai adóval. — Oross Károly földbirtokos Batthyány-utca. 26.
Jéaaára hrimláH fajaltaaaa míg
özv. CalamadU Ufóménál, Róiaa-u. 21. *
Egy mladanaa leányt felveszek. Kovád Jé.a.1 Petött-ut ». •
VHI«r*r4t (ái.mnámláWI) megvétellé kere.ek. Orünbut mérnök, Deák tér 2. a.. 231
Várói belterületén Magaaaaak (ókat-ban levő, iövadeliv.ő háiat. Ajánlatot levélben .Kíaapénz- {ellgíte kiadóba ktiek.
232
Fat|Mlrl munkást, lehetőleg a.ataloet, gépek maik éa Ugya. raktárkenelét telve-azflnk. Hangáita k.fngyái, Ktiály-u. 23. 233
Pogányvár! és uradalmi
FAJBOROK
10 llt«rMI falfalé
legolcsóbb napi áron kaphatók Dr. Llchtacheln borkereskedés
139 Fft-ut 4.
Mfltaramaak, irodának vagy mU-helgMk alkalmai helylaégek kiadók, Horthg
PIHm*m«H némát faibaromll eladó, Oyáf»& 43. *
Kélaiabáa, emeleti parkettái Ukái, fürdőszobával (eietleg két azoba irodának azonnaha vagy mátua l-re kiadó. Horthy Mikié* ut 3. 231
EgyMobáa udvari lakás a ionnal vagy mája* 1-ére kiadó, Kotsu\'b-tér 3. *
HáromaiabAa, vízvezetéket utcai lakia\'májain kiadó, Szemere-u. 4/c.
Bakaitámaawtöt (lúdtalpbetétet) glpn-mlnta szerlat is készítek. Papp Oazkái cipészmester. *
CIosÓ iflzHa kapható ölen-kInt házhos ixillitva 08 pengó, aprított fa métenaázsánként A pengő. — Miftóllca bizományosnál: Er« .ihattál- 17. aa aátapbaa.
Ttnaénftflisda
Irdnyiati gytngin tartott, Jorg.: cstkéty.
Bot* tti\'Rv. \' TJ\'éi 179S—1825 78-aá 1810-10 40.-19-én 1825-18 $5. 80-as 1850-1875 dunánt. 77-ea 17-70-1785. 78-aa 17 81-1800. 79-as 1800 1815, 80-aa \' 48 15 1830 - Ro*a pestvidéki IMfrlOTO. más 1560—1570. Zab uj közép 1720-17.30 — Tengeri nj tisaántuii ab bpest 14 10-t14 2Q_
Kiadja a laptulajdonoa KOzxazdasigl Rt. autmbarg Nyomda éa Dálzalal LapkladA Vállalata Nagykanizsán. PelélftrWtdÓT\'Zalat Károly. Intrrarhan ielr\'on • >la?v\'\'itnluui 7®
Budapest, január 20 Hétfőn délelőtt 10 órakor kezdte meg tárgyalását a budapesti törvényszék Horváth-tanácsa Wí\'iszi József és fivére, Wetez Béla nagykanizsai inarhacxportőrök ügyében, akiket a kir. ügyészség fizetési eszközökkel való visszaélés cimén per-, be fogott, mert állítólag a kapott valutát nem szolgáltatták be teljességében a Nemzeti Banknak.
1879 darab állntot szállított Olaszországba, melynek eladása 1,612.000 Ura volt. A beszolgáltatott összegből azonban 374.000 Urával meg* károsították a Nemzeti Bankot. Az pl sz kereskedőktől számlát szereztek be és a differenciát megtartották magtiknak, illetve Gross Nándor bankár révén pengőben folyósították. [ i
A törvényszék Nagykanizsáról beidézte Ebcnspanger Jakab és Rosen-
Budapest, január 20* Hétfőn délelőtt döntő fordulat ytörtént a lengyeltóti petició ügyében. Szti^nyavszky Sándor házelnök ugyanis a déli órákban levelet küldött a közigazgatási biróság el. nőkének, amelyben bejelentette, hogy ifj. Temple Rezső lengyeltóti
ha az 5 radikális (képviselő kiválik a kormányból, akkor Laval szerdán, (lenfből való visszaérkezése utáu be-nyujtja a lemondását.
Laval bizik abban, hogy kormányát sikerül újjáalakítani és az őt lemondott radikális képviselő helyeit azonnal másik öt radikális képviselőt tud behozni kormányába.
Politikai körökben nyiltan hangoztatják, hogy a kormány sorsa n radikális párt parlamenti csoportjának kezében van. A csoport szerdán tart ülést és ha követelik az öt radikális miniszter kilépését, akkor a Laval kormány megbukott.
Legutolsó jelentés
Genf, Január 20 A Népszövetség hétfőn délelőtt zárt ülést tarlott. A tanácsülés napokig eltart, mert a Szovjetnek Uruguay ellen beadott panaszát csak szerdán
l>erg Andor tanukat, azonkívül töl>b budapesti tanút, — köztük a Nagykanizsán nyomozást végző budapesti dc-tektiveket. Weisz budapesti védője •kíséretében jelent meg.
Weisz József tagadta, bűnösségét. Azzal védekezett, hogy nem vezetett könyveket, Erre a kir. ügyész megkérdezte tőle, miért égette el a könyveket, amikor a dolog kipattant?
Weisz ismét kijelentette, hogy nem vezetett könyveket, mert egyrészt nem értett hozzá, másrészt meg a Jium-zeti Rank mindig rendben találta az ügyeit.
Hosszú vita kerekedett ezután a zugforgalomról.
Weisz Béla szintén tagadta bűnösségét, hangoztatta, hogy ők mindenkor eleget tettek kötelezettségüknek. [ «
A tanúkihallgatás után a bizo-. nyitás kiegészítését rendelték eí és\'" ezért a tárgyalást elnapolták,
képviselő nála benyújtotta lemondását. A házelnök kérte a közigazgatási biróságot, hogy vegyék a lemondást tudomásul. E lemondás alapján a lengyeltóti peticlós eljárást a közigazgatási biróság meg. szüntette. A közeljövőin Lengyel tótiban tehát uj választás lesz.
tárgyalják. Hétfő délutánra összehívták a 13-as bizottságot, amely részletesen megvizsgálja a helyzetet a ke-letafrikui viszály tárgyában.\'
A népszövetségi tanácsülés délelőtti nyilvános ülésén Hcnderson emlékével (foglalkozott u tanács.
A Nemzeti Egység értekezlete
Budapest, január 20 A Nemzeti Egység Pártja hétfőn .élután értekezletet tart. Az értekezlet bizalmas jellegű és igy csak a törvényhozás tagjai és a főispánok vesznek azon részt. A miniszterelnök az értekezleten nagyobb beszédei mond a kúl- és belpolitikai helyzetről és a \'Nemzeti Egység ujabb szervezkedéseiről.
Nagykanlzaa m. város polgármetteié\'öl.
810/1936.
Tárgy: A gazdaadósok fi-gye meztetése a törölt vé-drttnég visezaáJÜtá&ának lehetőségére.
Hirdetmény.
Közhírré teizem, hogy a gazdatar-losá.ok rendezése tárgyában 10000/ 1935. M. E. sz. alatt kibocsátott rendeletben a védettség visszaállítása iránti kérelem benyullásöra 1935. évi december hó 31. napjában megáll pltott határidő 1936. évi március hó 31. napjáig meghosz-siabbiia\'olt.
Umélelten felhívom a gazdaadó-sok figyelmét arra, hogy a védettség vUszHálll\'ása iránti kérelmet annál a bitóságnál kell elóter|eszleni, amely a védetlség kérdésében elafl fokon határozott. Ugyanakkor elö kell t. rjeaz\'enl azokat a bizonyítékokat Is, amelyek igazoljsk, hogy az adfls az elmulasztott szolgáltatásokat u óiagosan teljesítette. Aculó-ayos tejesítés helyeit annak Igazolása is elegendő, hogy a hitelező az elmulasztott szolgáltatásról lemondott, vagy hogy\' ennek tellesliése nélkül Is hozzájárult a vfdtllség vis.zaáHltáslhoz. Ma sz adós több mint egy évi szolgál\'slást mulasztott el, a bíróság a védellséget akkor Is vi\'sraállithatja, ha a gazdaadós csak egy évi szolgállalás pót-lá-át, illetőleg elengcd\'sét Igazolja. Ebben az esetben a biró az elmulasztott szolg\'llatásdK tobbl résié-nek megfi\'élésére legfeljebb 9 hónapig terjedhető halasztást vagy rész\'etfizelésl ktdveiményt adhal.
A védetlség Viiszaálillását a volt védett birtokos órókőse Is kérhelL
A védeltségget Járó azokat a szolgáltatásokat azonban, amelyek a kérelem előterjesztése éa annak jogerős elbírálása kOzOlti időben válnak esedékessé, a gazdaadósnak fellé lenül lel|esltenle kei) majd, meri ha ezek teljesítését az adós elmulasztja, akkor nincs helye a védettség visszaálliásának.
Nagykanlssa, 1936. január 17. m Polgármester.
„Farmax Gigant"
gazdasági daráló- és lucernaörlögép.
Minden szemes terményt, lucerna, lóherszénát, olajpogácsákat, csontokat, : az őrlemények felmelegedése nélkül darálja. Tengerlszár tépésre alkalmas. Nagy teljesítmény, kis erőszükséglet. Kis helyen elfér, mert külön ciklont alkalmazni nam kell. -
Beszerezhető: llothotr-Schrantí— Clay toti-ShuttlewortB Magyar Oép-gyárl Müvek Rt képviseleténél:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtiágya, zaák, nOvényvédeltnl
azerck kereakedéaében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírásán -all.11.) Telefon: 130.
jímlt 10 unidnk, ujurdit
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és kOzponlI fekvésű
István király Szálloda
(VI., PodmanielkHMi 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, közponli Intés, telefon, lifl slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állil ki a jelentkező olvasók részére.
Ifj. Temple Rezső lemondott a lengyeltóti mandátumról
(Folytatás az 1-8Ő oldalról)
NrttK. . Ii«*.la».>., n.yam ^ Rt SMM, !%M*a a, MM Mgáfcéá VáUM. W^.^o-áá^.. t*(l_Mi pMa esMr. UálMf)
78a Évfolyam 17. tiám
Nagykanizsa, 1936. Január 22 szerda
Ara 12 HU.
POLITIKAI N/kPltl
taMttotf fa ÉtoMMgM. W i mim.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elólliettal ári: tgj húr. a pcoft M SIU Suikeul£aé(l éa kúuUhlratall u&áoai 71 a
Társasélet és politika
(bl) Zala vármegye főispánjának Nagykani/sán keltett volna elmondania azt a beszédet, amely most hangzott el Zalnegerszegen, amikor a megyeszékhely Kaszinója a vár. megye első emberét diszeinökévé avatta. I
- A társaséletben nincs helye politikai vitáknak, - mondta a főispán.
Bár messze, minél messzebbre, az ország minden sarkába eljutna vitéz Tabódy Tibornak, a magyar ur eme nagyszerű példányának szava. Bár megéreznék és megértenék ennek az üzenetnek végtelen fontosságát ós rajta lenne mindenki, hogy a bölcs. tanács követésével elejét vegye sok ós sokszor helyre* hozhatatlan rombolásnak a közélet ama területein, amelyek lényegük, ben függetlenek a politikától.
Különösképpen aktuális ez az üzenet Nagykanizsán, ahol a poÜ. likai élet frontján egyre inkább to. lakszik fel tényezőként a gyűlölet Jjeaztő arca.
Nagykanizsán a politikai szem. bonállás személyi terekre is egyre jobban átcsap. Emberek, # akiknek nincs mis bűnük csak az, hogy egy politikai hitvallás jpeggyőződé-seg követői, egyszer csak azt veszik észre, hogy semmi másért, csak politikai meggyőződésükért eí. fenséges indulatok pergőtüzébe ke. rültek. Hangokat hallunk felelősnek látszó Ajkakról, hogy ezzel és azzal •kíméletlenül le fogunk számolni, mihelyt mi kerülünk hatalomra.* A bosszú és a gyűlölet hangjait, hall. juk és látjuk, hogy lehet valaki a legönzetlenebb, legideálisabb gon. dolkodásu, legártatlanabb katonája a politikai elveinek, száz pereátot kiáltanak rá a túlsó oldalról azok, akik pedig maguk ls ugyanazt csinálják : meggyőződéssel kitartanak egy politikai állásfoglalás melfctt, vitáznak felette, harcolnak érte.
At politikai bosszú fegyvereit egyelőre csak reménybeli távlatok-bói csillogtatják a kanizsai ellenzék berkeiben és olyanok felé villogtatják, akik n«in szoktak nagyon ijedősek lenni. Mégis ez a harcinodor nem valami dicséretes etikai alapokon nyugszik és sok kárt okoz a város köz- és társaséletében.
Először is mindenkinek egyforma joga van ehhez vagy ahhoz a politikai párthoz tartozni. Mind nkl-nek egyforma kötelessége férfias szilárdsággal állni azon a poszton, amelyre önszántából, egy elv hivá. sárt kiállt. Ha az elfcnzék azt hir. deü, hogy a NEP tulajdonképpen megbukott a kanizsai községi válasa tásokon, akkor a Nemzeti Egység örWUóinak éppen annyi joggal és éppen annyi kötelességérzettel kell hirdetniük (és könnyű dolguk van, mert az igaaságofiihirdetik), hogy •genis a megszól,
gált és elért választási eredmény.
..Ki követelheti és ml jogon valaki-•tői. hogy szó nélkül tűrje el, ha az. Ml-vádolják, hogy hazug Potemkin-
Meghalt Anglia királya, utóda a welszi herceg
Fájdalom nélkOl elaludt as agg uralkodó — II gyászhír nyomón mogélll az élet Londonban — Még ma BaszeOl a titkoa tanéoa éa bejelenti VIII. Edward trónralépéaét — A parlament hózai jöwó héten taoatlk lo hűségesküjUket
A gyász miatt elmaradnak a genfi népszövetségi ülések
London, január 21
V. György angol király kedden éjjel meghalt. Utolsó óráiról a következőket jelentik:
Az uralkodó csendesen és békésen hunyt el, fájdalmai nonv voltak. Az orvosok, amikor látták, hogy az ural-kodó utolsó perceit éli, a betegszobába hivták a királynét és gyermekeit. A királyné, aki az egész betegség alatt fegyelmezte magát és valamennyi hozzátartozója közölt a legerősebb volt, a király halálával teljesen összeroppant és fáradtan, zokogva borult a welszi herceg nyakába, aki attól a pillanattól kezdve Anglia uj uralkodója.
VIII. Edward király,
aki pár perccel azelőtt még welszi herceg volt, testvéreihoz raunt és melegen megszorította, kezüket. A család tagjai ezután elhagyták u halottas szobát. \' György király csaknem ugyanabban a peroben halt meg, mint édesapja,
VII. Edward 1910-ben.
Az uj királyt a nép a légi szokáshoz biven
a londoni tőzsds lépcsőjén kiáltja királlyá
A király haláláról szóló hivatalos értesítést azonnal kifüggesztették Londonban a városháza és a királyi palota kapujára, valamint a vidéki városok jK)lgármcstcri hivatalának ajtajára. Az angol nép mindenütt mély megindulással vette tudomásul uralkodójának halálát. A tőzsde azonnal bezárt, a mozikban, színházakban ntnj tartanak előadást.
A titkos tanácsot, amely az uj uralkodó választása céljából ül össze, kedd délutánra összehívták. A lordok háza és a képviselőház szintén ülést tart, hogy tudomásul vegyo a király haláláról szóló bejelentést. Egy hét múlva a porlament ismét összeül, hogy hűséget esküdjön az uj * uralkodónak.
A halálos hir fájdalmas megdöbbenést keltett mindenütt, igy
Genfben is
a kiküldöttek közölt is. Eden és Brouco ausztráliai fömegbizott, aki jelenleg a tanács elnöke, azonnal elhagyták a Népszövetséget és Londonba utaztak. A kedd. délutánra összehívott 13-as bizottsági és a népszövetségi tanácsülést a gyász miatt későbbi időpontra halasztották.
A halott királyt egyelőre a sandring-hami Szent Magdolna templomban ravatalozzák fel, majd Londonba «zál-litják, ahol a parlament csarnokában helyezik el a gyászszertartás idejére. Az elhunyt uralkodót a windsori Szent György ká|>olnábaii helyezik örök nyugalomra. Itt feküsznoK az uralkodóháznak 1805 óta elhunyt összes\' tagjai.
A welszi herceg ftrónralépése
£ titkos tanács ma, k«\'dcien délután 4 órakor ül össze és a jelek szerint elnök* MocDonald, aki bejelenti VIII. Edward trónralépését. Ezután behívják az uj uralkodót,
aki ünnepélyesen bevonul a terem, be és elrendeli a- koronázási prokla-máció megszövegezését. Ezután a király esküt tesz, majd ő fogadja a tanács hódolatát és kézcsókját és
falakat mutogat a nyilvánosság, nak ? A támadás és váduskodás privilégium és - cáfolni bün, amiért kiirtást kell Ígérgetni ? Jó urak ! Ez nem diktatórikus igyekezet ? Igazság az : - az egyik fajta embertől megtagadni a politikai hit. vallás és tisztes politikai harc jogát, csak gzért, mert velünk ellenkező álláspontot képvisel ? Igazság az : - gyűlölni és »elintézéssel« fe. nyegetni azt, aki nem tesz semmi egyebet, csak ugyanazt, amit a ;m<a. guk posztján az ellenzék hivei is cselekszenek ?
Amilyen emberi csodálattal né, zünk a kanizsai politikai élet túlsó" felén arra a néhány vezető úrra, akik teljesen függetleníteni tudják a politikát a közélet és társas emberi lét egyéb vonatkozásaitól és ooii. ti kai másvallásuakkai is béke és ba. rátság jegyében ludnak vállvetve dolgozni másfajta közügyek szoígá. latában, - éppen olyan szomorúsággal (de soha félelemmel letölt el minden józanul gondolk/Ddó ejn-bert az az ellenséges hangnem, a melynek kisugárzását mind gyaJf. rabban lehet tapasztalni a táisas-élet (erén ós minden egyebütt, ami pedig távoli a politikától. .
Két ügyvéd késhegyig menő harcot folytathat és köteles folytatni, ha szembenálló feleket képvisel. De tarthat e ez a harc a tárgyalóterem kapuján tul ? Miért nincs ez igy a politikában is ?
Ha valaki a politikai harc hévé* ben személyében megbántva érzi magát, miért nt\'m vet előbb számot a lelkiismeretével és miért nem kérdezi meg önmagától: - hátha előbb ő bántott valakit, megtehet tehát, hogy az ellenfél az önvédelem jogán tette vagy mondta, íynit ten-njei mondania kellett ? Amikor a politikai vitában cáfolat következik, miért felejtik el a? emberek, hogy a vihari az aratja, aki a szelet elve-
• tette? ( \'
És egyáltalán : - mi kögp mindennek az egymás személyi megbecsüléséhez, tiszteletbentarlásához ? Miféle földöntúli és emberfeletti hatalom és érdek a politika, hogy kydvéért duvadként kerülünk jelle. mesnek, becsületesnek, önzetlennek, a közre hasznosnak megismert jó. barátot vagy mindig tisztelt isme. rőst?
Ha csak Nagykanizsán körülnézünk, hány és hány kisebb nagyobb közéleti munkást láttunk és látunk
naponta, akiknek kedvét szegte a politikai gyűlölködés. Hány (a hány közérdekű cél, feladat, akarás senyved mindenfelé, mert megbénítja a politikai zajlás ? Hány szár. nyatörött, elkeseredett szájízű em. ber állt félre a minden politikai pártállásu kanizsainak érdekelt egyaránt szolgáló közügyek önzetlen szolgálatától ?
Jó urak ! Ennek a téves vágányokra futott politikai harcmodpr. nak a politikán tui is vannak felelősségei ! ,Nem emberséges, nem igazságos és nem jóravezető ellen, séggé tenni és olybbá tekinteni aa ellenfelet I A harc edzi a férfi, jellemet. Legyen a politikai harc is becsületes jellemnek bátor, okos és mindenekfelett a »nihií priva-tuin« elvén álló harca.
Ha a politika\' kanizsai frontjárt is ez a szellem lesz az ur (azok jpe-mes példája nyomán, akik ezt a túloldalon eddig is idfcáh\'s értelme* zésben gyakorolták), mindéig párt. állású városi polgár fel tud és felakar omelkedni a főispáni üzenet eszményi magasába, akkor csakugyan jellemeket erősítő, gerinc©, ket egyenesítő, közre hasznos harc lesz a politika harca.

gALAI KÖZLÖNY
193& január 22, \'
meghallgatja hüségesküjüket.
P^lután 6 órakor lesz a parlament ülése. Mindkét ház feliratot szövegez meg hűségéről. A1 parianiont vegv^sbizottságot küld ki, a mejy a klráfy járandóságát szabja meg. A Jrónralépési prokíanvációt szerdán olvassák fel.
A? uj uralkodó, VIII. Edward, az első órákat öccsével, a yorki herceggel és az első kamarai titkárral töltötte akikkel teendőiről tanács, kozotf, különösen a temetésről. A király valószínűleg még kedd délután Londonba repül. Még egy ki. rálv s"m lépett olyan szemlyes elő. nyökkel az angof trónra, mint VIII. Edward. mert wels\'i herceg korában a legnépszerűbb ember volt Angliában. Ez^kivül értékes munkát ls fejtett kl, mint a birodalom követe, az egész világon. I
A welszl herceg trónralépésével a jogutódlás az angol uralkodóház, ban a következő : A1 yorki herceg lesz a trónörökös weísd herceg, utána leánya, Erzsébet, majd másik leánya. Margit következik H csak ezután következnek a kent! és a többi hereegek. 1
VIII. Edward király
London, január
At. uj kirólv VIII. Edward néven foglalja el a trónt. Általános rokonszenvnek örvend nz egész világon. 185)4 június 23-án született, tehát a nváron múlt 42 éves. Nevelését kora ifjúságától demokratikus szellemben iránvitották. A tengerészeinél szolgált és 101 l-ben lett zászlós. A háború alntt a gárdagronátos ezredben szolgált mint « fővezér segédtisztje. 1014-ben, nagvkoriiságakor vezérkari századosnak nevezték ki. A háború alatt már elfoglalta helvét a Jordok házában, de a vitákban nem vett részt. A háború után csaknem az egész világot beutazta. 1020 öta az uralkodói gondokból is kivette részét, mert ebben az időben édesatyja sokat betegeskedett. Ar. államtanácsnak tngja lett és a királyt több izlwn helyettesítette. Az uj király nagy sportkedveifi, először a lovaglásnak volt nagy híve, most |xsdig a golfozást üzi nagv előszeretettel. Több nyelven beszél, igy németül, franciául, olaszul, spanyolul, portugálul, dánul, sőt a régi "kella nyelvet ls megtanulta. Feltűnő körülmény, hogy a herceg nem házasodott meg. Ahánvszor a házasságra ösztökélték, mindig kijelentette, hogy ellensége minden olvmi házasságnak, amelynek államérdek az alapja és igy esak akkor nősül meg, ha szerelmes lesz. \'
London, január 21
Kedden reggel már kora hajnalban megkondult a Szent Pál bazilika nagyharangja, amely ősidők óta csak akkor szólni atnCg, ha az uralkodó család valamelyik tagja meg. hal. Ha családtag hal meg, akkor egy óra hosszat, ha maga a király hal meg, akkor két óra hosszat húzzák.
Noha hivatalosan se-mmit sem jelentettek, biztosra veszik, hogy VIII. Edward király még kedd(;n Londonba utazik.
A társadalmi életben nincs helye politikai vitáknak
Tabódy főispán az egerszegi Kaszinó dlszelnöke
Zalaegerszeg, január Az egerszegi Kaszinó n\\ost megtartott közgyűlésén a tisztújítás során vitéz Tabódy Tibor főispánt egyhangúan dlszelnökké választották. Elnök újból dr. Udvardy Jenő kormányfőtanácsos lett.
\\ választás utáni disz\'béden a. főispán megköszönte a választást. Beszédében utalt arra, hogy a
Kaszinó az egyforma társadalmi állású, tanult emberek társasága, eb-bői tehát következik, hogy ottemelkedett szellemnek keli uralkodni. A társalgásban, vitákban, játékban meg keli tartani az emelkedett szellemet — mondotta a főispán - és ki keli zárni a politikát, mert a társadalmi életben nincs helye a politikái vitáknak.
Kabátok, szőrmék,
ruha és pyamaf^anellok, szövetek és báli ruhaanyagok
saisnn után leszállított
mélyen árban
l\\mi Dluatáruház.
Rabára alkalmas szövet, flanell és selyem-maradékok jutányos árban.
Sárkányt eresztő kisfiú az autó kerekei alatt
Az őrlszentpéterl körorvos a kanizsai törvényszék előtt
Dr. Joós István őriszentpéteri körorvos 1935 nyarán Hévízről Kaját gépkocsiján hazafelé tartott, amikor Keszthelyen, a Tapoícauton a Karmelita utcából egy sárkányt eregető kisfiú fejjel hátrafelé nekiszaladt az autónak. Dr. Joós azonnal fékezett, de a szerencsétlenséget mégsem tudta elkerülni és a gyermeket el-ütötte) aki lábtörést ts súlyos fejsérülést szenvedett. Dr. Joós ölbe-vetje az eszmétclen kisfiút és a közeli kórházba vitte, ahol azonnal kezelés alá vették és megállapították, hogy Pál István keszthelyi körhlntás 8 éves kisfia az áldozat.
A rfagykanlzsal kir. törvényszék most vvonta felelősségre dr. Joós Istvánt gondatlanságból okozott súlyos testisértés büntette miatt.
Dr. Joós kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek, mert idejében tülkölt és fékezett. A felmerült 100 pengő kórházi költséget azonban szívesen megtéríti.
Pál István és édesapja ezzel szem ben azt állitják, hogy az autó nem-tülkölt és ez idézte elő a szeren csétlens^get.
A törvényszék elrendelte a tanuk kihallgatását és ezért a tárgyalást elnapolta. í
IDÖ
Eső!
Prognózis: Valamivel hUvö-sebb idö, éjjel a mélyebb helyeken talajmenti fagy, élénk nyugati, délnyugati szél, több helyen esö, egyes helyeken záporeső, a hegyeken esetleg h«-vaseső, a szélvédett helyeken ködképzödés.
Felére csökkentek a venereás betegségek Nagykanizsán
Tavasszal a kórházba költözik az Egészségvédő Intézet
A nagykanizsai városi Egészségvédő Intézet évi betegforgalmáról kaptuk dr. Kesztler István vezetőorvostól az alábbi statisztikai kimutatást az intézet négy éves betegforgalmáról:
1032-től fogva évről évre igy apadt az esetek száma: — .240 (csonka év), 253, 174, 144. összesen a nem egész 4 év alatt 811 belege volt az Intézetnek. Ebből 202 bőr és egyéb betegségekre esett, 307 gonorrhea volt, 152 lappangó, 28 elsődleges és 32 másodlagos bujakór. Mindegyik betegség statisztikája évről évre csökkenő számokat mutat.
Ha összehasonlítjuk az idei forgalmat az előző évekkel, fokozatos csökkenést látunk a venereás betegségek terén. Ez mindenesetre azt látszik bizonyítani, hogy az Egészségvédő Intézet jól és lelkiismeretesen végzi a munkáját. Örvendetes tény, hogy nemcsak a gonorrhea csökkent a felére, hanem a sokkal veszedelmesebb bujakór is, ahol a Javulás sokkal szembcőtlőbb, rneVt — mint dr. Kesztlejr, az Intézet vezetőorvosa mondja — az állapotok már annyira javultak ezen a téren, hogy egy pri-maer fertőzés ma már valósággal ritkaságszámba megy.
— Ez a megállapítás tertnészetcsen csak1 a városi szegény betegekre vonatkozik —\' mondja dr. Kesztler — mert az\' OTI-bctcgek ezidőszerint az Intézetben gyógykezelést nem kapnak.
Megkérdeztük, miért nincs megteremtve at OT^-val való kapcsolat, mire a következő felvilágosítást kaptuk:
— Az Intézet és az OTI közötti munkaközösségi viszony megteremtésének semmi elvi akadálya nincsen, csak a technikai kivitel késik s hiszem, hogy most már ez sem .soká. E munkaközösségi viszony megteremtésére már egy év előtt dolgoztunk ki egy tervezetet, melynek alapján a munkaközösségi viszony csak azért nem jött létre, mert a belügyminisztérium az Egészségvédő Intézetek, az OTI és a kórházak együttműködését egy az egész ország területére kiterjedő egységes plattform alapján óhajtja megteremteni. Nagykanizsán különösen aktuálissá teszi a kérdést a közkórházi építkezések tavaszra tor> vezett befejezése, amikor Ls a városi Egészségvédő Intézet a városi kÓZ-kórházban nyer elhelyezést 3 akkor itt lesz ambuláns rendelés a város szegény betegeinek s esetlog akkor már az OTI betegeinek is.
Valóban kívánatos, hogy a város egészségügyének e fontos kategóriája az ügyek centralizálásával egy egységes kézből kapjon irányítást, mint ahogy ez más városokban Is van, mert a könnyebb áttekinthetőség előnye mellett a gyógykezelés irányelveinek egységesitéso a betegekro is csak előnyös és hasznos lehet.
! Szezonvégi kiárusítás
l január hó 13-tól —- Január hó 28-ig j _ Szomolányl áruházban
1936. lanuár 22.
ZALAI KÖZLÖNY
*
A Zeneiskola februári-tél leszállított tandíjai
Megírtuk, liogy « nngyk\'ontenl városi zeneiskola kórüli mozgalmuk n Hindiink iclcntÖs leszállítását eredményezték Az alábbiakban közöljük az egyes tanszakok és tagozatok uj tan-diiait valamint a* ugyancsak leszállított beiratási dijukat is, amelyek február hó 1-től lesznek érvényben. Ezek szerint a
ionéra és hqfedü főtanszakon: az alsó tagozatban 8 P, a közép tagozatban 11 P, a felső tagozatban 15 P,
a magánének tansiakon:
I. előkészítő osztályban 8 P,
II. elökészitő osztályban 10 P, felső tagozat I. osztályban 12 P, felső tagozat II. osztályban 15 P, felső tagozat III. osztályban 15 P,
a gordonka főtanszakon: az alsó tagozatban 6 P, a közép tagozatban 8 P, a felső tagozatban 15 P,
a zeneszerzés főtanszakon: az előkészítő bsztályban 8 P, felső tagozat I. osztályban 11 P, felső tagozat II. osztályban 15 I\', felső tagozat III. osztályban 15 P, felső tagozat IV. osztályban 15 P,
fúvó, ütő, gordon tanszakon: első tagozatban 5 P, közép tagozatban (3 P, felső tagozatban 8 P \\
fizetendő havonta.
A beiratási díj valamennyi tanszakon és valamennyi tagozatban cgy havi tandíj összegében és további 50 fillérben van megállapítva. Az uion-nan beirntkozók csak a II. félévi, tehát február hótól esedékes .landijak havi rész!etckl)cn történő megfizetésére va»inak kötelezve. Aki egyszerre két tanszakra iratkozik be, az csak egyszeres beiratási dijat fizet. A közalkalmazottak eddig érvényben volt kedvezményei február hóval megszűnnek, nek.
A fentiekből kitűnik tehát, hogy jelentékeny a zeneiskolában fizetendő dijak csökkentése, amely minden bizonnyal hozzá fog járulni uhhojft Jiogy a növendéklétszám erősen omcl-kedjék.
Az uj félévre szóló beiratás már megkezdődött és az a hivutalos órák alatt a zeneiskolában naponta eszközölhető.
Ingyen nagyalakú fénykép a Zalai Közlöny előfizetőinek
A 76 éves Zalai Közlöny előfizetői ragaszkodását akarja meghá. lálni azzal a megállapodással, amit a helybeli Pogány foto-müteremmel kötött. A kitűnő műterem a Zalai Közlöny költségére készít egy felvételt minden igazolt előfizetőről és a Zalai Közlöny költségérc szolgáltat ki egy darab Ízlésesen felkasírozott 18x24 cm. nagyságú fény. képnagyítást. Aki ezt az ajándékunkat Igénybe óhajtja venni, jelentkezzék a Zalai Közlöny kiadóhivatalában. Pogány fényképész minden jelentkezőnek a lakására megy és ott családi körben készíti eí a felvételt. ,
- KSitUxtvtMlfk réMM rendidről
.előnyös bútorvásárlást Alkalom. Modem t>f rendezések, tökéletes ló kivitelben, botsw lejáratú részletre, sőt kamatmentesen U kaphatók K«p*eia butor tOh&xban, Horthy Mlklós-i<t L
Idegen nem vehet földet és békében nem lehet élelmiszert exportálni Abessziniából
Érdekes apróságok Abesszínia földjéről
Ha valakinek mifelénk szórako zási kedve támad, nagyon sokféle lehetőség közül választhatja ki magának a legmegfelelőbbet. Amig azonban nálunk a szinház én a mozi a szórakozási igények kielégítése mellett a kultura fejlesztését ls hivatva van szolgálni, addig az egzó-tikus vidékek Clnema-Varíetéiben minden törekvés csak oda irányul, hogy a vendégek mennél jobban szórakozzanak az előadások alatt.
A fekete mozi morál
Az európai építkezésektől csak annyiban különbözik a főváros moziépülete, hogy a tetőzet - általános keletafrikai szokások szerint - nem a ház oldalaira van Crősitve, hanem különálló faoszlopokon nyugszik A szürkére meszelt ház falán igénytelen plakátok hirdetik a mozi műsorát és a lcghangzatosabb jeimon: datok csábítják az előadás megtekintésére a gyanútlan embereket. Én egy francia újságírónő társaságában - akit Hamasiénben ismertem meg - látogattam el a Cinema,-Varietébe. Különös, hogy a moziban csak kétszemélyes páholyok vannak, s ha valaki egyedül akar-menn1 moziba, csak ugy nézheti meg az előadást, ha a páholy másik jegyét is megvásárolja. A mozi belső képe a legmerészebb fanfáziát is túlszárnyalja. Csupa függönnyel ellátott szeparék sorakoznak szorosan egymás mellett, a fülkékbeji karfanélküli kétszemélyes ülőhelyek vannak, míg minden egyes páholyban egy csengő egés&Ui ki a berendezést, amely azt a célt van hivatva szolgálni, hogy figyelmeztesse a nézőket, mikor van vége egy-egy felvonásnak, - szóval mikor gyóillad ki a fény... i
Idegennek nincs eladó föld
a négus országában
A világnak talán minden tájára eljutott már a híre annak, hogy Kelet-Afrikában szinte parlagon hevernek a kiaknázatlan kincsek, a termékeny földnek csak cgy nagyon kis hányada áll megmunkálás alatt és kis befektetéssel páratlan kereseti lehetőségeket Ígér a jó-
zanon gondolkozó \'\'mberek számára ez a paradicsomi földrész. Ez a körülmény már nagyon sok külföldit cs^bitott kivándorlásra Abessziniába, akik megérkezésük után magukkal hozott kis tőkéjüket mindjárt birtokbavételbe akarták fektetni. Az afrikai törvényeket nem ismerő idegeneket azonban nagy csalódás éri, mert az etiópiai törvények szerint nein adhatják el a bennszülöttek külföldieknek a földjüket, s ennek alapján Abessziniába senki nem telepedhet le. Az ország ős-törvényéi még a kereskedelmet is bizonyos keretek közé szorítják. Nem. lehet például az ország területéről exportálni búzát, husárut és a közélelmezés céjját szolgáló növény féléket. Ezekk\'i az intézkedésekkel akarják bizlositani maguknak aztv hogy országukban örökké ők legyenek az urak és a megélhetésük ne ütközzön nehézségekbe azáltal, hogy a közszükségleti cikkek exportálása miatt esetleg azoknak az árai az országban a usaját kárukra felszökjenek.
Csirke, mint életbiztosítás
Az abesszin bennszülöttek érdekes módon védekeznek a balesetek ellen. Minden második hét végén a családfők leölnek egy csirkét és imájukban ennek az állatnak az életét ajánlják fel a saját maguké helyett az Urnák.
• A száműzött gép
A világ legjobb kézmüiparosai élnek Abessziniában. Itt még nem hódított teret a civilizáció nagy vívmánya, - a gép. Az ittlakó bennszülöttek saját maguk állítják elő az összes szerszámokat, amelyre a házkörül, vagy a földjük megmunkálásához szükségük van. Belga, angol és indus kereskedők próbálkoztak már földmegmunkáláshoz alkalmas gépek importálásával, de az állam egy egész kis töredékének be. hozatalára adott csak engedélyt Ennek a körülménynek tudható be, hogy Etiópiában rengeteg termőföld áU parlagon, megmunkálás nélkül.
Január 14-től január 28-ig
MmllÉiíáf
Ritter Divatáruhoz
A föld kincsei
Abesszinia gazdag bányáinak legnagyobb része áljami kezelésben van. Nem olyan régen, MeneHk uralkodása álatt történt, hogy an. gol, majd később francia érdekeltségek meg akarták vásárolni az ország egész területén található fényűk kiaknázásának kizárólagos jogát, de ez a terv a négus óriási anyagi igényén kudarcot vallott. A mostani császárt, közvetlenül a háború kitörése előtt két angof vállalkozó az olajtelepek kitermelési engedélyét illetően megkörnyékezte, de a tárgyalások a háború kitörése miatt nem tudtak befejeződni. A császár már-már hajlandó lett volna az üzlet megkötésére, de az angol vállalkozók nein látták az olaszok előretörése miatt a pénzüket, illetve a kitermelés lehetőségét biztosítva, s ezért még idejében visszaléptek, a rendes körülmények között rájuk nézve feltétlen előnyös és nagy anyagi nyereséget jelentő üzlettől". A bányák egyébként rengeteg bennszülöttet foglalkoztatnak, az Irányítást azonban spanyol mérnökök végzik, akiket az állam alkalmazott és rendelt ki a bányák élére.
H^rmann József
m
llovatvezető: Dr. Déváin*, Erdőn Bflako
A hét legszebb ruhái
Talán még/soha \'ennyi szép ruhát nem láttunk, mint ezen a hétéig igaz, hogy most van a meghívások, estélyek szezonja és tényleg mikor, ha nem most tündökölnének a höi-
gy4*- i . ii
A legelső, ami megkapott bennün-ket, egy fekete, egészen finom satin cloké anyagú, nagy délutáni ruha, hosszú, bő, ragián ujakkal, alul el-szükülő mansetfákkal, az áll alatt a magos nyak két oldalt visszahaj-Uk, elől színes virágcsokorral. Érdekes lakk-zsinór kombinált övvel, slicceit szoknyával. |
Estélyiek közül először egy halvány rózsaszín, pirosas sanzsan taft ruha tetszett, mély dekoltázzsal, elől keresztbemenő derékkal, nagy, piros klepssel, az öv is érdé: kes fantázia csattal és ehhez egy földig érő kapucnis piros selyem-bársony belépővel. Remek volt {
A másik, talán még jobban tetszett, ez már kteebb ruha volt; j fekete satin hosszú ruha, aminek háta fekete tüllből volt, ugyancsak a hosszú ujjai is, élői fantasztikus orchidea csomó. Árpi a legérdekesebb volt, a hölgy elárulta nekünk, hogy egy kétéves hosszú, már nem divatos satin ruhájából csináltatta. Tehát ezt a fazont szíves figyelmébe ajánljuk az olvasónak, " ha van egy selyem, különösen fekete satin ruhájuk, ami hosszú ugyan, de már nem különösebben divatos. Dekoltázsába állítsanak bele tüllt, meglátják, milyen dekoratív hatást fog kelteni mindenki előtt. [ :
Egy borsózöld georgette, végig plissirozott esti ruha sem volt megvetendő. Egy feltűnően szép, btfon*. ra festett hajú hölgy viselte. Sugaras plissirozása minden lépésénél olyan gyönyörűen játszott, harmonikázott. Egy rövid kis jplissiroaott
ZALAI KÖZLÖNY
1936. január. 83.
Olcsó szBZonvBDt árusítás!
január 28-íb-
Boy kabátok
lackó garnitorák Téli kötöttáruk, stb stb.
Lidith Imre gyermekruhaüzletében, Horthy Miklós-ut 1.
átvetőt viselt hozzá, ezt levéve pedig egy mély dekoltázsu derék tünt elő.
Érdekes és feltűnő volt egy hal-ványszöke söt slvatagszöke hölgy nagyon jó szinii világos lila angóra délutáni ruhája. A jó vonalú ruhának az egész dísze egy, a nyaknál sajátjából behúzott fodor szerű rész, ami le volt fogva lila taft hurkával, elállóan megkötve, szóval
tölcsérszerüen jött a nyak körül,
az öve ugyancsak taft hurka volt. Hozzá ugyanilyen steppelt macska-kalap egy kis\' fátyollal. Mindenki megnézte.
Akik a Riviérára utaznak, már megrendelték toalettjeiket és most már néhány szalonban lázasan készülnek az utazásokra. Láttunk rengeteg francia imprimé. ruhát.kis ál-latmintákkaf, érdekes, fantasztikus, asszimctrikus vonalakkal. Minden" imprimé ruhához háromnegyedes, bő, egyszinü kabátot készitenr>k, a minek a kihajtója, vagy a bélóse egyezik a ruháéval.
Egyik társaságbeli divatdáma kapott most sürgősen egy nagyon szép ruhát, megsugjuk, ugyancsak alakítást, de érdemes leirnj, mert nagyon jól sikerült. Fekete bársony ruháját sürgősen átalakította szmo-kingosra, hosszú, szük, slicceit szoknya, szmoking kabát, arany Iámé mellény, két hatalmas arany margarétával. Remekül \' tíé-zett ki. Akinek sürgősen szüksége van tehát uj alakításokra, a fenti receptek közül készíttessen magának egyet. _
Divatposta
Margaréta, Fehér satin ruháját plissiroztassa végig sugarasan, ez most nagyott divatos és szép is. Arany ővot és vállpántul viseljen hozzá, araay saruval. Üdvözlet.
Ilonka. Nagyon sajnálom, hogy ittlétekor nem találkoztunk, de remélem, ha visszaeflé utazik, fel fog keresni, amikor is alaposan megbeszéljük a kivánt ruhát. Meleg üdvözlet.
Bécai lány. Sötétkék szövet ruhát ajánlok a legjobbanj mert azt.tavasszal kabátnélkül, egy rókával, esetleg, nyugodtan viselheti \'elegáns ruhának is. Fehér piké mellénykével, vagy garnitúrával lenne a legszebb és legfinta-losabb, tehet rá egy piros övet is.
/ - Üdvözlet.
MEZTELENRE VETKŐZVE
a plébánoshoz rohant, aztán megmérgezte magát egy sümegi fiatalember
Sümeg, január 21 Vasárnap délután egy elmebeteg dühöngő fiatalember keltett nagy rémületet Sümegen. Csere János 22 éves mészgyári munkás az egyik korcsmában alaposan felivott, majd átment a másik korcsmába és ott bele akart kölni az egyik vendégbe. A korcsmában levők látták az ember furcsa viselkedését, a csendőrségre szaladtak, de amire visszatértek, az ittas és elmebeteg fiatalember átszaladt a Katolikus Legényegyletbe és egyik haragosát kereste
nagy hangosan. A Repesett egyén nem is volt ott és ezért társai csillapítani akarták, de Csere letépte magáról a ruhát, ordítozva átrohant a plébánoshoz, hogy a Legényegyletben letépték róla a ruhát, majd hazaszaladt és lugkőoldattal meg. mérgezte magát. Véres, habzó szájjal rohant ezután végig az utcán, mig végre ártalmatlanná tudták tenni. A kórházba szállították, ahol rövidcsen elvesztette eszméletét és hétfő estig nem is tért magához.
Városi Mozgó. Kedden és szerdán! Milliós világfilm I
Istenek a tilosban
Íuplter és Merkúr vidám szerelmi kalandjai a földön, ebillncselő zenés vígjáték Főszerepekben: Willy Fritsch, Paul Kemp, Adele Sandrock és Kftthe Oold.
Előadások kezdeie naponta 5, 7 és 9 órakor. Az 5 órai előadások filléresek.
Saját portáján tanulta, peres ellenfelei házán folytatta a gyújtogatás mesterségét
A csonkahegyháti gyújtogató öregasszonyt nyolc évi fegyházra ítélték
Ismeretes, hogy Csonkahegyhát községben gyakori vendég volt a vörös kakas. Az utóbbi időben alig volt hét, hogy valamelyik módos gazda portája ki ne gyulladt volna. Altalános meglepetést keltett azután, amikor mult év szeptemberében az egyik falubeli legény tettenérte őzv. Papp Józsefné 60 éves csonkahegyháti asszonyt, akit most állítottak a törvény elé.
Az öregüv.7ony a fél faluval haragban vagy i>enes viszonyban volt és perei nagyrészét elvesztette. Érdekes, hogy mindig a pernyertes gazdák házánál jelent meg a vörös kakas, Az asszony ugyanis ugy v«tt magának elégtételt, hogy felgyújtotta a vele haragban lévő gazdák portáját.
ASiílkor a vizsgálóbíró kihallgatta özv. Pappnét, az elmondotta, hogy 1938-ban először saját portáján .tanulmányozta ki a gyujtogatas m- s. térségét. Egy éjszaka egy vödör parázzsal fel is gyújtotta házát és akkor 600 pengőt kapott a biztositótól. De azóta ls állandó pénzzavarban szenvedett. 1933 ősze óta folytatta a" sorozatos gyujtogatáspkat, mig végre kézrekerült. Ajz ügyész-
ség most öl rendbeli gyújtogatás, négyrendbe 11 gyújtogatás kísérlete és négyrendbeli csalás büntette elmén emelt ellene vádat, bár biztosra vehető, hogy Pappné több helyen is gyújtogatott.
A hétfői tárgyaláson a gyújtogató boszorkány a legnagyobb meglepetésre visszavonta vallomását és kijelentette, .hogy az elfogatásakor is krumplit ment szedni (éjjel!), a vödör parazsat pedig azért vitte magával, hogy melegedjen. Ajrnlv mesét természetesen a biróságnem fogadta el, bűnösnek mondotta ki az asszonyt és öszbüntetésül 8 évi" fegyházra ítélte. Az ügyész megnyugodott, de Pappné fellebbezett
a bűnösség kimondása miatt.
\\ »»
Naptár: Január 22.szerda. Rom. kat Vince. Protestáns Artúr. Lsraeilla Teb hó 27.
Gyógyszertári éjjeli- szolgálat :e hó
végéig az őrangyal gyógyszertár Deáktér 10. és a kiskanizsaí gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 0 órától est* fl óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Kereskedők és wifliilislk
A rég nélkülözöl! REOEDE1 A.vény.í*
Isméi kapható. Megrendelhető f. hó 25-lii Berger Samu, Király utca 30. "»
Ler.kat: 6E8TETNER S., SiO.b.thely
Aki egész nap ott görnyed az íróasztala mellett, igyik reggelenként egy pohír terméuetei .Ferenc József" keserű vizet, mert az a W!-működést siabályona, a gyomor-emésztést előmozdítja, a vérkeringési élénkíti és a munkaképességet fokozza. Az orvosok ajánlják.
A vasnton tilos
a protekció
A m. kir. államvasutak igazgatósága a minisztertanács kifejezett hozzájárulásával szigorú rendeletet adott ki, amoly súlyos pénzbírság, gal, Ismétlődés esetén pedig fegyelmi eljárással sújtja azokat a tényleg^ szolgálatban álló vasúti alkal> niazottakat, akik akár előléptetésük kérdésével kapcsolatban, akár bár. mely más szolgálati ügyükben köz. benjárók közreműködését veszik igénybe. Minthogy pedig az illető alkalmazottak tapasztalat szerint rendesen azzal védekeznek, hogy a közbenjárásról tudomásuk nem volt, a rendelet értelmében, ez a hivatkozás nem mentesíthető őket a büntetés alól.
A MAV igazgatóságának ez a rendelete a vasúti szolgálati prag. matikáról szóló 1914. évi XVIII. t-o. 13, és 16. §-ain, illetőleg a Vasúti Szolgálati és Illetményszabályzat 20. és 22. §-ain alapuf, amelyek kifejezetten eltiltják a vasúti alkalma, zottakat a külső közbenjárók igénybevételétől, egyúttal pedig intézmk nyesen szabályozzák a vasúti alkalmazottaknak szolgálati uton irás. belileg érvényesíthető törvényes kérvényezési é6 panaszjogát. Az államvasutak vezetősége ezenfelül módot riyujt arra, hogy az alkalmazottak kéréseiket és jogos panaszaikat a vonalakat beutazó Igazgatók, üzletigazgatók, sőt maga a MAV igazgatóságának elnökié előtt is köa-v vétlenül előadhassák, i |
Az állaihvasutak igazgatóságának iez a rendelete a vasúti szolgálatban elengedhetetlenül szükséges szigorú rendet és fegyelmet ilyen téren is biztosítani kívánja. | .
Folyó hó 28-ig a leltári árusítási keretében
nagyon olcsón árusítom!
Kirschner Divatáruház, Fő-ut 3.
az év folyamán felgyülemlett férfiszttvet-maradékokat
fljfe január 22 __________HAUM KOZLOWH___I
Horthy kormányzó részvéttávirata az özvegy angol királynéhoz
Qömbös miniszterelnök B^dwinhoz intézett kondoleáló táviratot
Thewrewk Pailaghy Attila egyet- m. tanár lioeálie előadása
Illusztris előadója lesz vasárnap déiután az Irodalmi és Művészeti Kör liccális-sorozatának. Thewrewk Pailaghy Atilla egyetemi magántanár, miniszteri titkár >Deák Ferenc és a jogfolytonosság* elmen ad elő abbé\' az alkalomból, hogy január 28-án lesz 60 éves fordulója Deák, Ferenc halálának. Az előadás iránt érthetően a legszélesebb körű érdeklődés nyilvánul meg. Belépődíj nincs, csak önkéntes adományokat kér a rendezőség.
kiemelkedővé teszi az előadást, hogy annak kisérő műsorát a városi z:noi8k 4a tanárai adják és Btlchler Margit szavalata.
Holnap kivégzik a szabadságtéri bankrablókat
Budapest, Január 21 A kormányzó clutasilolta n vszabad-ságtérl bankrablók kegyelmi kérvényét, így szabad folyást engedve ajfc ítélet végrehajtásának, Tari Nándort, Szepesi Lászlót , és Radovics . Lászlót kivégzik.
Az Ítéletet már szerdán roggol a gytljtőfogház udvarán végrohajtják.
Budapest, január 21 Gömbös Gyula miniszterelnök az angol király elhunyta alkalmával mejeghangu részvéttávlratot inté. zett Baldwin miniszterelnökhöz. A miniszterelnök megbízásából Bárczy István államtitkár a délelőtti órák.
Agyvérzést kapott, főbelőtte magát
Budapest, január 21 Sólyom Fekete Gellért nyugalmazott kapitány lakásán főbelőtte magát és azonnal meghalt. Hetekkel ezelőtt agyvérzést kapott, azóta heves fájdalmai voltak, valószínűleg emiatt követte el tetlét.
Laval lemond és nem alakit uj kormányt
Páris, január 21 Most már kélséglelen, hogy a francia kormány lomond. Egyelőre még nem lehet tudni, hogy a Laval kormány bukása milyen politikai károkkal jár. A lapok valószínűnek tartják, hogy Laval nem vállalkozik uj kormányalakításra,
ban felkereste a budapesti angol követet és a miniszterelnök részvé. tét tolmácsolta.
Horthy Miklós kormányzó hosz-szabb táviratot küldött az özvegy királynénak.
\\
17.30 Vitézségért birtokadomány. (Dr. II. Pilfy Hona). — 18 Hanglemezek. — 18.55 Belga Kongó. (Hévay Géza). — I9.3O Az Operaház előadása.\' • Don Juan.» Dalmű 2 felvonásban. Zenéjét szerelte Mozart. — , Az I. felv. után kb, 21.05 Hírek. - Az előadás után kb. 22.50 Időjárásjelentés. -22.55 Cigányzene. — Közben 23.15 Németnyelvű előadás. — 0.05 Hírek.
Budape*t II.
18 Mezőgazdasági félóra. - 18.30 Francia nyelvoktatás. — 19.40 A lapp, nyelvrokonok. (Dr. Lakó György). — 20.15 Hanglemezek. — 21.35 Hirek, időjárásjelentés.
Bét*
17.30 W\'clgi-Pazeller szoprán én*, kel. — 18.50 Uj dolgok az égen. — 20 Prá^a és Bécs kótós estje. - 21 Hangjáték. — 22.10 Zongora négyes. - 23.05 Gaudriot-Jazz.
Szerda
Budaput 1.
0.45 Torna. Utána hanglemezek.
10 Hirek. - 10.20 A női kalapdivat története. — 10.45 Az álmatlanság.. — 12.05- 13.30 Hanglemezek. — Kőfcbcn 12.30 Hirek. - 13.15 Időjelzés,- időjárásjelentés. — 13.40-14.25 Az ligya-terni Énekkarok énrknégyese. — 14,40 Hirek, árak. - 10.10 Diákfélóra. — 10.45 Időjelzés, hirek. - 17 Az 1. hon-védgyalogczrcd zenekara.
18 A szuezi csatorna a világgazdaságban. (Ifj. dr. r\'ellner Frigyes). — 18.30 Cigányzene. - 19.40 Hangjájék-elöadás a Stúdióban. «Julika.» Hangjáték négy vidám részben. Irta Csurka Péter. Bcndező Kiss Ferenc. — 21.25 Dell\'Agnola Giovanni zongorázik. — 22 Hirek, időjárásjelentés, — 22.20 As operaházi zenekar. — 23.30 Kertész Miklós jazz-zenekarának műsora,-Szentiványi Zoltán énekszámaival. — 0.05 Hirek.
BiifepMl II.
,8.30 Olasz nyelvoktatás. - 19.30 Rertha István szalonzenekara. — 2\\ Hirek. — 21.25 Cigány Mae.
Béét.
12 Könnyű zene. — 14 Mac-Cor-mack tenor lemezei. — ÍÖ.05 Schram-mol-lemezek.
17.05 Wagner-Schónkirch Lia szoprán énekel. — 19.20 Eysier zeneszerző estje. Tenordalok. — 20 Az osztrák rádió ünnepi hangversenye. — 22.25 Tarka tíz perc. — 22.35 Tánczene.
Ml Mm*
Közkedvelt vászoneladási akciónk
t
megkezdődött!
ScSüiSL: - vásson mlnden *e,en^e
VED JECYj
K .
—>
.TARTÓS,
Olcsó áralnlc és Mváló minőségeink évről-évre íoKoxxáK vásxoneladúsainlc sikeréit
Asztalnemüek
óriási
választékban!
ZALAI KÖZLÖNY
1036. január 22.
Az emberevé8 alkonya
Aí ember mindig tanul valamit Például a kannibálokról sem tudtuk eddig, hogy jólelkű, becsületes emberek. Sőt: — az emberiség ugyancsak rossz véleménnyel volt róluk, mert, lia kannibálokról hallottunk, mindig egy bizonyos vérszomjas hírében álló emberevő törzs szines és tetóválibörü egyedeire gondoltunk, akiknek egyéb közük sem volt a kultúrához és fehérekhez, csak annyi, hogy ha 6zcrét ejthették, megették őket. Már pedig ez súlyos eltévelyedés, sőt jól. meggondolva még a rágalmazást tényálladék-elcnieit is magában foglalja. Miután pedig ca az elavult felfogás _ az egész emberiségre nézve veszélyes lehet, — sietünk mindenkit arra birni, hogy sürgősen változtassa meg — saját jól felfogott érdekében is — a kannibálokkal szemben tanúsított álláspontját és magatartását. Ennek oka i>edig az, hogy egy nálunk sokkal liivatottabb egyén, ama hircs dr. Donald Thompson ausztráliai antrapológus, — aki hónapok óta tanulmányozza az ausztráliai ősvadonban a skalpvadász és emberevő kannibálok életmódját, — határozottan kijelentette, bog)\' a kanni-4 bálok a legaranyosabb emberek, akik-*1" kel eddig találkozott. Dr. Thompson és a vérszomjas emberevők között ugyanis a. legteljesebb bizalmas viszony (brrrl) fejlődött ki. A tudós ismeri már szokásaikat és így határozottan állitja, hogy barátai kezdetleges, sőt félénk, de .igen jólelkű és beosületes emberek, akik a legbarátságosabban viszonozzák a Jehér ember jóindulatu közeledését. (Lásd: a pár elfogyasztott tudóst 1) Sőt a kannibálok annyira barátságosak Thompsonhoz, hogy amikor megbetegedett, az emberevők a legnagyobb önfeláldozással ápolták, gyökerekkel és vadméhek mézével táplálták. Megállapítja az antropológus azt is, hogy a kannibálok az emberhusevést vallási szertartások keretében űzik és hitük szerint a megevett omberek Jó-tulajdonságait öröklik.
E kijelentésekkel ós megállapításokkal kapcsolatban javasoljuk, hogy dr. Donald Thompsont sürgősen tüntessék ki az "Emberiség mártírja .cipi-mel. Tesszük ezt a javaslatot több okból. A tudós megállapításából kitűnik ugyanis, hogy az emberevők már igen sok jótulajdonságot örököltek — nyilván nem az egyenesen fel-meüő ágtól, hanem a fcntemülott ét-vágykielégitéssel kapcsolatban. A tudósnak a kannibálokról tett nyilatkozatából kitűnik továbbá az is, hogy Thompson maga is vaj szivü, igen jóindulatu szelíd ember — csak egy kicsit még sovány. .Egyben azonban mérhetetlenül önzetlen is. Mert bizony könnyen meglehet, hogy a kannibálok annyira tisztelik a professzor jótulajdonságait, hogy az ősi Szokásoknak áldozva megeszik a jplóban szelid és jólelkű Mr, Thompsont csak azért, hogy örököljék annak jótulajdonságait, így egyebek közt azt is, hogy — nem. eszik emberhúst.

— (A Szerdal Társaság)
holnapi ülése rendkívül érdekesnek Ígérkezik. Minden társas kullurlénynck van sok találkozása a cigánymuzsikával, de csak kevesen tudják, hogy milyen tévedések alapján tartjuk azt tipikusan magyarnak. Magyar-e és mü-vészet-e n cigánymuzsika, — erről a kérdésről indul a vita holnap, szerdán délután Drávai Lajos, a \'zeneiskola uj hegedűtanárának\' előadásában. Az előadó zeneileg is illusztrálja a témát.
— Kacagás, hahota, laténak a tiloaban.
— (A Balatoni Muzeum államosítása)
A keszthelyi Balatoni MuZeum lelkét, amely eddig a hercegi uradalom nevén állott, most átírták és ezzel minden akadály elhárult, bog)- fi muzeumot az állami felügyelőség vehesse át, A muzeum államosításával Keszt