Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.53 MB
2010-05-21 13:32:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
453
3109
Rövid leírás | Teljes leírás (253.77 KB)

Zala 1878 augusztus

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

HhüMvHelí . n**M FIM? 0)»áwsk*i Mn» ftll, Mim.
iimitlM Érek Kfm l M WWtoe | frl N»tH fc* I frt fiO br MINitaényck:
t tápátaM ifftMr 7 kr. HhniAti MnUitaxU * k*
fi »*l»*gdi| 90 kr\' tytttUr:
. Pl til t* fft 10 | r
ftssrMs\'ty Mk M m a i»|i IUii i ré»/ít \'I\'V\'A MMenJft, \'
IJj i\'imh n
!Mrn.««ltil*i Imltir t*nV Ifutárl U;-i»M\'AI fofftMtdtk •!
kw v fia tlMmnnt
rilrilnr/iW\'M Mimntk ■ Mu4<tlf Momo nsAapirvI fMmUhk lm tt>i \\i, m. ~ A. V, (JftMIwrK r Hiiil*tf<i\'»i H«fpni(r nlml — A-0|iiióJlb Hím HI\'iU»l|i«*i\'\'l l w, Wijjifc M4r lli«» íf, Tábor Mhmí U m. t(nl>!iw(«il» M \\llm íwUmm Király ulm 11.* I. Jn fflUiwlii\'i * VufW fVM I Wtllft«h(UM ia
KÖZM Ű V ELÖDBSI. TARSADA i Ml Mm GAZtiÁSZATI/H ETILA K-;
1 Aalamegyei Qaxdasáyl tögyesilhit. a n -lctiuUxHul UhxíI fiimni/MHx\'ivr.t/crx/\'l, M tflbb mtii ffyylfit. kl r/ital oh leöMaf/e
32. szain.
Nagy-Kanizsa, Szirdan !Ü/8. Augusztus 7-én.
V. évfolyam.
A régi Jó Idők
Azokat, kik a dolgok fplyásával elégedetlenek, eokazor hallani a régi jó időket emlegetni* SóhajtózVa emlékeznek vissza reájok, mint olyan időkre, melyekben az emberek oly boldogok w és elégedettek voltak. Sokan, kik azokat a. régi jó időkét csak hirből ismerik, utánsóhajtoznak,-anélkül, hogy eszükbe jutna kérdezősködni- vagy gondolkozni felőle, hogy Sriuók voltak tulajdou-képen azok a régi jó idők, 8 megér-\' demlik-e egyáltalában, hogy sóhajtva emlékezzünk reájtlk és óhajtozva visszakívánjuk. S ez már annyira szokássá rali, hogy korunk rovására dicsérgetjük azokat az elmúlt régi jó idók\'ot, pedig minden értelmes embert qiegtanitnátna a történelem arra, mik voltak ajfok a a régi jó jd<3k.
£ Közelről tekintve a dolgot, bizony semmi okunk sints "jelen ^korunk rovására a régi jó időket visszaóhajtani, s bizonyosán azok, kik a régi jó időkben éltek, talán épugy mint mi elégedetlenek saját állapotjukka] szintén aj , régi \'jó időkre emlékeztek, s valószínűleg igy volt ez minden időben és minden népnél.
* Hjnnek pedig meg van a maga oka.
Többé kevésbé minden ember bizonyos kegyeletet őriz szivében a multak emléke iránt. S minthogy az utó-nemzedék előtt még az alig elmúlt kor
szőtt közbe rossz is, azátvottjóért küny-nyen megeléged hetünk airtavval ii % Á nem gondolkozó ember a dolgok fejlődésének sokkal homályoii^ljb • fölfogásával ljir, tűinkéin hogy fytydenben és miudeiiQU képet volna az qk ér az okozati közötti viszonyt magának megmagyarázni, 8 Így sok dolog ivan inni, előtte | örök réjtéljy marad, pz pOdig józan itlélctót nagyban akhdályokza.
A régi jó idókre való bjvatkotzás jórészt ennek röszöni létezését; de ép oly jogtalan, mint a minő vesiedolmoí, ; \' Figyelmes! hallgatói volná\'njk annak, j a ki nekünk elmagyarázná, hogy mibon | állott vollakjipen a régi idők jhágljLiéN mivel és Mennyivel rossz nbb a ml iko-] runk,. méhben mi működni ós lonni lilik I vatvák. i
azjlsgi\'ptomból kiszabadult zsidók a hu*-faxokai után. \' * J/\'| •
Pedig ai erkölcsök ieftlrv\'dltalt sze-Ijdobbdk, *a régi jó idókbeij/nem, sőt talált Mok tekintetben durvábbik; a jó-tékoovváff a -régi jó időkben
Az efégedetlenek nagy róázo bizonyosan oly) érdekkel fogja támogatni a, „régi jj Idők" jogosultságát, mely önös-ségüfce! és rút anyagiságukat, filágosan bebizotiyitandjíu —^ • . i
Taláij nemesebbek, tisztábbak volt-tak az erkölcsök ?
I Tán nagyobb volt a jótékonyság, és számosabbak az emberbaráti cselekedetek ?
, A7. emberek talán egymás irányában, nagyobb szeretettel visel tetézek? Talán nem volt irigy, s a bün, az ocsmány cselekedett ritka eset?
Trián több alkalma volt az egyén-
is bizonyos varázsos...