Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
12.44 MB
2010-05-21 13:34:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
290
4291
Rövid leírás | Teljes leírás (369.1 KB)

Zala 1878 október

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KÖZMŰ y ELÖDÉSÍ, TÁRS^b
i /aUhmegyei- Qazdawígi Egyesillet, a n.-fcaulzsai tiftx
ons
40. szám.
Nagy-Kanizsa^ Szar ián
Elöfizétési felhívás
„ZALA"
czimíl
megyei érdekű, közművelődési, tár-, nadalmi és gazdászati hetilap
k .Zalamegyel Gazdasági Egyesület\' hlTAfcúoH kOzlunyéuek lB78-ik évi V. évfolyamanak utolsó negyedére.
A lap eMzetési álja marad áz eddigi: {\'
Egépj* évre 5 frt.
Fél évre j \\ 3 frt. Kegyed évre \\ 1 frt. 50 kr
A .Zalameyyei Gazdásági Egijesü-léf* tagjai risiére: } •
Egész, évn\\ fcsak j 4 frt. j Fél évre | 2 frt.
Negyed évit „ II frt.
A kiadóhivatal.
Kiállítási ügy.
mmmem \' :
Qmftlcs-, hzoIő- és borkiállítás
Csáktornyán, oktober G-ún.
Megyénk t. gd-zd á közönségé ti tíizte-Jelbtteljesen figyelmeztetjük a fentebbi napon a megyei gázd. ,egyesület által díjkiosztással rendezendő gyümölcs, szőlő és j borkiállításra. — Mindazok, kik ajkjár-mi módon részt vesznek ezen kiá\'lritásbaa bizonyára csak jó szolgálatot tesznek az ügynek, ajánlatos volna azért, hogy minél] többen állitta íjának ki termeszemé-njtófcból, hogy a kiállítás annál jobban sikerüljön és megyei gyümölcs-, szóló ^és bortermelésünknek annál ítfftzabb képét/ lehetne jeriii. Ajánljuk .tehá e foiitoKfci-álíjtás ügyét újra gyümölcs termelő kú-ínségünknek szives figyelmébe.
Nagy-Kanl/jsa, szept. 30
I Már néhány év -előtt volt megpendítse lapunkban egy tanítóképezde szükségessége megyénkben, különösen pedig olyan k&pezdéé, melyben magyar- hor-Tál- vend tipitók képeztetnének ki a
rint sőt nek íkel ük-
zalamegyei horvát és vendajku nép skálák számájra,. oly tanítók, kije .{poigá i és hazafiúi hivatásokat felfogva a nmfiiis érzelmű vpndi és •hprvát nép között : leui-zeti nyelvfaiikj terjesztői ós oz által ieiu-zetségünkjprei yolnáuak hivatva; lenni Ázol) czlkk, ínelyben annak idején ez ügyről j szó voltJ tudomásunk jsz( érdekelt körökben figyelmet kpltétt. egy másilo caikk is jelent meg ; ei folytán, mely nem felületes érve szólalt feli az íráut, hogy hol volná s séges ezen képezdéti felállítani \' Habár azóta e lapokban ek ró\'l nem volt szó. Biztosan \'tudjuk, a dolog ha szüudtekt is, de njem el ogéppn sót\'némely körökben b tóan foglalkoztak a. kérdéssel ésj v koztaki a Képézde felállításának fzfl ges.ség|irpl|
lízj alkalomdia nincs más ezé unk mint a (iépezde tigyét újra szóba h<zni, s újra áiegpenditVéii a kérdést, felk lte-ní ez iránt míndijzok figyelmét, jkilfet e dolog közelebbről; érdekel.
Közoktatásügyi kormányunk,! o
■ hol egy igazi szükségletről közművelődés terén kodni, s ezért meg róla, hogy\'akkor, ha
van s
nem szokott fi karvagyunk * győz idve már a képezdé igye atot
/neg fog érni, nem;fog késni áldó: hozni, ha* szükségességét belátja, lkogy nemzetiségünknek tesz vele fontos és jó szolgálatot
Akácki mi nézétben legyen, az bizonyos, hogy közmiyelődésünknek lincs jobb ,pionniera-je apó és buzgó népta utónál Ahol ez helyes Irányban működik,ott ezer üdv és ezer .áldás falad működébe íyo: mán ; de tegyük hozzá\' cs&íc akkoV, , ha önmegtagadással párosult Önt. unt |v< eti őt működésében, ha igazán azon meggyőződéssel él pályájának, h^y lélriís-meretes munkája ezerszeresen jutalmaz nemzetének, 8 ö megelégszik azon i .kár bevallott akm be nem vallott elii me-
akarat hiányában a dol-nni amiut inennetí s jól.
kötelesstót javít se nem
i Ifejobb; ront ; de
tteró és buzgó dókat hí&gyja iu< rjo8flznl [végezve etilen se nem rra képeztetni nem kertre befolyásosa a ílapbttt
A Myett illetőleg,. hol állíttassák ifp.i7.de, na" egf^Stalál állíttatni
f ...