Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.44 MB
2010-05-21 13:47:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
363
1564
Rövid leírás | Teljes leírás (287.93 KB)

Zala 1879 február

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KUéMvstal
CMll rtuap I>fMfciiéw (QtWii Qteu III. Miflb
eniMiHt énk Kf«n «m ft M. WMm S frl N*fj»t 1 fri M ki KMsbrteyek: • HmÁWm •tfmr \\ kr. \'ftbmfln MnHtiMI Á fc*
RAlyH\'iij 90.kr AytWér: P * Hl l ik r kvftt k i
Z A LA
Bwrk«l44l IrwJa Horá « l»(i sitllswl rfaiét flle IS llibwtnjik MMnri^. TJ| vftrósliás-f ntexn SÍI m |»»«l»k fMk léa*rt k»?*kMt fogad latnuk fiWml ilt riMQÁ .Mm ki»iiif«iu*i|
MEGY
KÖZMŰVELŐDÉSI. iTÁRSAC
A Zalamegyei- Qa*das<ígi EgyenAlet, a h.-kanittsai tls\\tl JhMegél.yxö n*fh>etlMX*t Ah több wt* egglet lUiitUttloH lafclönye.
I ÉRDEKŰ.
raéd«téMk|it fc]v«MMk • Rudflf UotU Hud*p«it F*r$nrü*k ím
•t SmmmIt utca). 4 A du Mi\'.r Iiéci UL Tibor
tir U. n — A. V. (lol\'lliflrK -H Biáaimt Hemtiklr ulcui. H Opptllk Iléct Blulnnbut*! I. m| - Wel
I n Itabtartdit Jtlub A tAruliad*p«« KirJkly uteu 17. tr flsMWUfal k Vng|«r Uc« I WallflKhfMM 10
A tMI> GAZDA SZATI HETILAP
6. szám.
Nagy-Kanizsa, Sze
dán 1879. február 5-én.
VI. évfolyam.
válásit ináyi tagok * kovai kfezőképpen : El lök Gelsei (latinaim Henrik, Alelnök ; Elienspsnger Lipót, Pénztárnok Masehanz-kr»- Mór, Titkán: Wolheim Ernő, Válaaat-mányi lagirk : EpgUludcr Lajos, Feeselhofer Jójisef, Hirndil \'Kde, Lowincer Igoácz, Ro seiib*rg lsruel,} Sommer Mikin, \'tíjtójzer ÜúuUv, Htern fi. M Weiai östflu, Weíss Iíl J. Welliscb Józzef. Dobrín Bény. A kir.
Tudományos egyesületek.
Mai napság már eg^ értelmes ember sem tagadhatja, hogy1 jobb eszköze nincs az anyagi ós szellemi czélok előmozdításának , mint a társulás. És száza -dunkat, hogyha ezen szempontot akarjuk irányadónak tekinteni, méltán a társulás századjának lehetne nevezni. Ez alkalommal nem azélunk azon társulásokról szólni, melyek akármiféle módon és irányban az anyagi czélok előmozdítása okából keletkeztek, bár ezek sincsenek mindén szellemi vagy legalább erkölcsi tendetitia nélkül, vagy legalább kellene lenniök. Czélunk általában oly társulatokról szólni} melyek inkább magasabb szellemi szempontból keletkeztek, azon társulatokról általában, melyek közvetlenül akár \\ tudományos czélokból keletkeztek, azok I népszerűsítését tflzt^ ki feladatul, tneg-becsttlhetlen szolgálatokat téve úgy a
gének alapját ;: a máshonnan vett
szel-
lemi tőkét átalakította hajlamai étszo
kásái szérűit I; végre mégis csak lábára állt, és ne mzeti érdek
saját i hez
szabva fejlesztette tovább a tudóttány-szakot, megadva ezáltal a nem?ettest minden tagjának a műveltségre és haladásra való jeszközt.
Az ilv tevékenység kétségedkivfll pártolásra hagyon is érdemes, s lia valamely nomzet az ily társulatokat! par tolja, csak saját életrevalóságáró tesz tanúbizonyságot; mert — már a izén t-Írásban is olyassuk : fiivész azon nep mely tudomány nélkül való. De tz ily társulatok pártfogásából a nemzetiek műveltségi; fokát vis nagyon meg lehet határozni, lés róla biztosabb következte
tést ból.
vonni talán, mint statistlkal a< atok-
Mert ja pártolás mérve, mely
t ily
társulatoknál tapasztalunk, következ vetést
enged uekflnk mérvére is, és
vonnunk az érdél tudjuk jól, biz
lódés )n^08 srde-nem
minden megelégedés nélkül constatiljuk,
ket. Nálunk magyaroknál is, és ezt
közügynek s önzetlenül előmozdítván a I
közműveltség terjestóét, akár a célból ^ , tudfc vigyn ke|t
keletkeztek, hogy anyagi és erkölcsi súlyuk által szintén a közműveltség fejlesztését czélzó intézeteket gyámolitsanak | és segítsenek. Mind e társulatok, daczára j általános tudományos, jellegüknek, kiváló j nemzeti tényezőkként egyszersmind a | .nemzetiség szolgálatában is ál...