Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.19 MB
2010-05-25 11:58:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
594
3367
Rövid leírás | Teljes leírás (473.61 KB)

Zala 1881 augusztus

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

318/ni ti.

» \' " ! . I i(
Nagy-Kanizsa, 1881, szerdán, augusztus 3-án!
YÍU. éyfolyanL
Kiadóhivatal. fiaekel Fülöp kjönt vkor«* iiiik Ujvihultái uicaa. Bll uárn.j
KlOfiaetjial árak; ljgéaa iviijf) frt. Fw évik 8 firt Negyedévre lj ft, 5tí kr.
Hlnlettáétiyek\' ft haéáboa pJtiteoragyia« 7 |r. Wbtwaöri Imd«téaa4l ft kr. Bl-iyt^Jtj 30 kr. |
ZAILA
MEGYEI ÉHDEJKC
| • I , | . j T • [ I . j : f\' \' \' . - • ;
KjöZMÜ V E LÖD ESI. TÁRSADALMI Q A ZD ÁSZ A TI HETILAI
I - I I | i j • r - -
A ZALAMEGYÍil GAZI). líGVISSÖLKT 1\'iS TÖBB MÁS EGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE,
Szerkesztői iroda. Hova! a lap ípllemi cé-ppbC illaté közlemények .knlqundök Uj váróikét ntcza 118. «u
t llérinoiiletlént levelek [ cnak iiiiiert; kezekből fogadtatnak ol,: Kéziratok viaaza noui /köldujiiok. í/
Wyllttér \\ PjoiiUofa 10. kr.
Mi kellene Kis-Kanizsának ?*)

,.A i«gíltft m legtyjxUjlotro méltóbb iRMtarMf » raUmöielé* " ktmmmt Emii Jlf/JÍ.
Korunk élőrehaladott Kellemi fejlettségének orkölcsi kífolyiisa kü-Üfrifólo módon érvényesíti magát a ( tárittlálomnak jobb karbiuieilyozé&e, az emberiség boldogit&ga Körül s a liuinanizuiuH századunknak! legkivált; *. innenii) felében oly jelentékeny te-l féket hódított meg, melyeken mi u-i dtg diadalninsiin lengeti az idők fu-j vulmu felér lobogóit.
Á tilde a humanizmusnak is tá-| Újra vart szüksége, -melyben esetne-léi nyiikeret verhessenek, fölvírnl-j hassanak • a neki lombosodott Agakon jztetes gyümölcseit meg\'terem-licasó. JÉ? zámjitye gyümöloaöket pe j dig nemcsak/ az idealizmus fónyea! napsugarai érlelik meg csupán a I«h vegő jótékony behatása alatt, hanem! reális talajra tan gYökorainok szUk j sége t \'asr ideál izmuk csak így való-i aithatjamoif gyümölcseit aj lnimaniz-j mua\' terebélyes \'fáján az em bennégj érdekeinek oltalmára.
Ily talajt ismer fül nemcsak Rouo-aeau, hanem miuden gondolkodó ott, hol a munkái kezek ezreid mozgásba lehetne hozni okszertt munkái a az óeökiŐI tzolgni.módnn örökölt helyett, mely .jelenleg sem korunknak meg nem felel, aem pedig Jtel^ő értékű gyümölcsöt nem terem.
Mi\' nemcsak elérkezettnek, hanem elodázhatlannak látjuk már azon időpontot, moly eurg£tő|egj figyelmeztet bennünket a- ídürüljmónyekkel. számolni • azok mosMhauga alól; a mennyire lehet, kiragadni külvárosunknak : K\\-Kanizaánala ritka asj^r*
•) T. munkatársunk c atéj> czikkétkiiaGliftk, habár koránlaem értünk vele mitáhmbptí ogyot. Nom egéei^n bolyon alapon, nem agéaen lieíyoa köretkéstetéeékre jufolt; a ez pkozza, hogy eaél éa aasküsOk Irárit nincj Wlje«cu . tiszti-btíj. Tálán raég Vimalérflok á dologra;
özoj-k oBzto.
. galmad mellett is csak vegetáló, de jobb sorsra érdemos ereÜeti sajáUágu s életre való lakósait.
£s itt egy \'kis jó indulatu szemrehányás is eszünkbe juthatna, mi-dón a belvárosnak bennünket is igen gyönyörködtető s virágzó tanintézeteit szemléljük, melyek^ majdnem a pazarlásig (ha ilyen snó valaha helyén volna a humanizmus csarnokai* nál) élénkítik és „üdvös reményekre ébresztik a belvárost, addig a szegény külvárosnak érdekeit az érdekeltek vagy éppen nom is érdekelték, vagy pedig csald balszemmel pillantottak át néha al viruló réten tul éppen nem viruló Sfekolai körülményekre, pedig egy ft-\'6 ezer la-kóssal bíró, a henyélést nemosak nem ismerő, hanem a lehető legnagyobb phisioai erőt ^kifejtő serény lakósaágu városrész, megérdemelné, hogy a belváros időlwzönkint1 oda is pillantson ibínd a két szemével éa érdekeit, n4«lyek a belvárosival bizonyos tekintetben a j mily homlokegyenest ellenkezők, más tekintetben pedig anayira összhang/ók, hogy anyagi és szellemi jólétüket 90 fokra csa...