Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.58 MB
2010-05-25 13:40:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
688
3254
Rövid leírás | Teljes leírás (499.22 KB)

Zala 1881 október

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

10. s/ám.
y
Nagy-Kanizsa, 1881. szerdán, oktqber 5-én.
KltddfcintAl: Ftsehel Fttí«p könyvker«s kedés^. tJjváttfihá? utat. 618. máin,
Udfittftfei árak r %6si évre b frt. Fél évre 3 ii Negyedévre I ffi. Bü,kr.
—— " JT tfír<1*tinén.rek 6 hMáboi palitwii,tev«i4f 7 kr. tobbsaüri hu dőlésűéi kr!\' üé-Ijögáij kr.
Vl|U. évfolyam.
ZM%&
k Sí IB I MEGYEI ÉRb.ERÜ. K Özj M 0 V ELŐDÉSI, TÁRSADALMI jüa G A
• A ZAIiilliGYIÍI (JAZ1). liGYIiSÜLIií IÍS TÖBB 1ÍÁS EGYLET
Szerkesztői Iroda. Hóra a lap uéllémi rá-ssét OletŐ kürferaényok küldendők Uj városház utat 619. sz. j Lfi.
Bérmontetlon taraiak esak ismert kezekből fogatainak el: Kéziratok viasza nem küldetnék.
fyllttér í Potitsora 10 k |
*» , ; fí . wtt. • Jf-
Felhívás.;
• . * f i J1
Országos borászati kormány bip-M ur felhívása folytán a helyi pia Mjfö|di fogyasztásra alkalmas céjo-ofge szőlő szálliiliis\'ra vállalkozó .tör uii\'lök névjegyzéke hozzéfbekülden il^íjiK felkéretnek a t. tetfínclőlc, ho gjuennyilíén a szállításra vállalko/ akarnak, neveiket, lakhelyeiket, p t^iljomásukat az egyesületi (titk ho* beküldeni bkí v eszel jenek. //Slamegyeí gazdasági egyeíülpt.
/
Sslgetliy Antal m.k tilaár.
i
Előfizetésre való fölhívás
lll

16
ét küldésiben
IHSI évi SHlik folyamának utolaó negyedére. | f . | i, . ijl.\'\' - 1
Laputik\' évi pályafutásának utolsó negyedének küszöbén ■ liszté-J u.\'tt<*1 felkérjük mindazokat, kiknek dntifetése a ho vécével lejár,: hogy azi menttll előbb méguiitani szipejs-kttljenek, nehogy a lap is l^inakadás történjék, egyszersmind lapunk hogy azt körükben terjeszteni ipar* fépdjanak. grogramtuunjknák mindjén irányban eleget tennfi iparkodunk. Kw érdekű társadalmi} Vezérezikae-lk«-iies egyéb, közleményeken jav ül •nagy gondot fordítunk {arra is, liogy népszerűen irt tudományos, hazánkat ér U\'klú küzletfiények ás tárczaezik-
Felkérjuk pártolóit,
lekkel több mint futó érdeket kpl-ción<//\'/.Uiik lapunknak. A felesi készültségi! Kozáry Józseftől, mjost
közlünk ismét egy fülelte lérdeke* értekéikéit e ezim alatt} Hazánk integritásának ügye a 18. század bau. Kitűnő tragikus színművészünk M o 1 nár Györgytől, kinek „Világtól-Világosig! ezimü emlékiratai ép most jelentek meg\', még egy érdekes íoje-zetet kitelünk mutatványul tárcsánkban; Ugyanesak tarczánkban kezdjük meg szép tollú munkfttátiunk Sza-1 a]y S tudornak eíy igen sikerült beszély! t: „Az asszony, ha ördög." cilnt alatt. E molléit neui feledkezünk meg megyénk (jjagdásztilti érdekeiről sem.
Vidékről legczélszerübb postautalvány nyal előfizetni.
Az előfizetési ár: az oktober—-deozemberi évnegyedre 1 füt 50 kr.
Gazdasagi egyesület tagjainak 1 frt.
A szerkes/iőkég éo kiadóhivatal.
Iparművészeti szakkiállítás.
Vannak olyan szerencsétlen emberek kik közgazdasági tagadhatatlan bajaink alapján nem szűnnek ineg ennek a nemzetnek o1jyan állapotát festeni, hogy — ha ez valóban igaz is volna, el kellene szomorodni minden jóravaló hazafinak a nemzet romlása és sülyedése fölött s valóban ej kellene borulni mély bánattól a ni agyár szívnek, \\ mert ezek a szerencsétlenség jósai folytonos pá*-naszokban törnek ki s végét jósolják a nemzetnek. Feledve vagy nem ismérvé a multat, minden érzék ríél-kül a nemzet életképessége iránt fe-^ kete : szemüvegen látnak inindent, saját elégedetlenségüket reáalkalmaz-
zák az egész nemzetre és vastag krokodil köpő y eket éirva sopánkodnak és sóhajtoznak: igy pusztulunk, így megyünk tönkre, igy kell elvesznünk 1 Pedig, ha ők csak némiképpen ismernék^ a nemzet ezeréves történelmét, Qzea. anpyi fájdalommal és gy...