Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
15.04 MB
2010-05-26 14:11:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
195
1536
Rövid leírás | Teljes leírás (435.85 KB)

Zala 1884 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

24. szám.
Na^y-Kanizsa, 1884, juníus 1-én,
XI. évfolyam.
stttxi eitmo e u adódta-
TAV B^ÍU-KUM 4 ix.
fcUa&a » I»(ümU«bí tésatssvaastkssó ktafcatay, további atöftMÚiwk, M*íó« ttaüaok, kiráatoMk «*t td« UtánadSZ.
e*ra>«nuu«a Uv«l«k crifftk luurt kt-MkWU fofuluiuk al.
Kéoirütok yím»» im klldtuwk.
Ml
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.*
A Zalamegyei ügyvédíjylet, a Nagy-Ksnlzasl- és Délnalai takarékpénztárak, Bankegyesfilet, is Alsó-muraközi takarékpénztár részvénytársaság és önsegélyző szüvetkl hivatalos közlönye.
KI/JNZBTJEMI ifeAX
Kft* 4rr, VllÜVM
wmttym
• pt v w I .
lOTettwk JflUtnyoaut MAJBÍIUU*!
invMa «fjék MvataJss Mérni mí Kihkr. lélméyui MII 10" máig I m, imiiI wíisdéB ásóért '1, kr.
Nyllttér petitsers 10 kr \
Megjelenik Nagu-Knnlxmin hétenktnt egytxer: Va§tim<ip.
Itten hozott!
Pflakösd ünnepe ssidén kettős ünnepe lesz Kanizsa vArosáftak és kei ületének. Ar ünnepi hsrsngzógásba bele fog vegyülni a lelkesedés kiállása és a templomi .szónoklatnál nem kisebb figyelem: mel fogják hallgatni azt a férfiút, ki ez Ünnepnapon jó le először közénk, hogy a hazaszeretetet, a haladást és felvilágosodást hivatott ajakkal hirdesse.
Piros pünkösd napjá sz idén kettős ünnep: ezen a napon jelenik mtg Falk Miksa először közöttünk.
Falk még nem volt nálunk, még nem ismer bennünket, csak annyit tud rólunk, hogy mi lelkesedünk élvéért, bámuljuk működését, tiszteljük személyét és e lelkesedéiből, e bámulatból, e tisz teletbói kifolyólag kértük fel arra, hogy kerületünk jelöltségét, elfogadja. Tehát ha reá nézve idegenek közé jó is, az előbbiekből' következőleg biztos lehet abbau, hogy szeretettel fogadjuk és büszkék leszünk azokra a pillanatokra, melyeket körünkben tölt.
Mert ha mi ismeretlenek vagyunk is előtte, de Falk Miíctát ismeri nálunk mindenki, nevét még ellenfelei is tisztelettel említik. Mi tudjuk, ki ó és épen mert tudtuk, azért olyan nagy a mi örömünk, azért olyan kitörő a mi lelkesedésünk.
Holnap, pünkösd vo sár napján, fogjuk őt Itthon, városunkban, nemcsak látni, de hallani is. Falk Miksa, a ibevett szokáshoz hiven, el fogja mondani programm-ját, hogy azok, akik őt megakarják választani, tisztában legyenek as iránt, milyen elveket vall és minek s cselekvésére vállalkozik jelöltjük.
Talán felesleges is megjegyeznünk, hogy Falk Miksa szájából az ilyen nyilatkozat valósággal országos jelentőségű Az ó beszédét feszült figyelemmel kíséri ss egész hszs, a szabadelvű párt épen ugy mint mind a két ellenzék ; s/aval ép oly fontossk, akárhány esetben sok-
kai, fontosabbsk, mint ha valamelyik minisster moudta volna.
Hogy mit iog nekünk mondán! Falk Miksa, szi körülbelül előre tudjuk. Hiszen ifmerjük eddigi xniködéaét, ismerjük elveit és tudjuk, mim vsu szüksége ss országnak, mlro van szükségünk nekünk. Hogy as ó tgliz cselekvése ss orsrég nak éa kei ületének érdekében, jól felfogott érdekében, fog töiténni, valamint történt eddig is. afelől nyugodtak vagyunk*
Es mégis buzgó figyelemmel, valóságos ájtatoksággal lógjuk hallgatni ais-vált, mert tanulunk; belőlük egyei, smit soha eléggé nem tanplhs tutik, ami soha eléggé nem vésődhetik be szivünkbe t tanulunk azokból |S szavak bői Aasa-utretetet.
Nem árt. a hazaszeretetet, mely tele szájjal szóit hjsngaatoa frázisokban nyilvánul, nem azt, mely port hint s nép szemébe, mely folyton tiránkozik zsarnoki elnyomásról, elviselhetlen terhekről; nem azt mely folytonosan vég-romlást és pusztulási említ s ezáltal nem hogy felemelne, dej lesújt bennünket: Fulk Miksa szavaiból nem ezt a bsza-szei eletet fogjuk tanulni*
De igenis hirdetni fogj* ő nekünk a hazának azt a szeretetét, mely buzgő törekvéssel, komoly i férfiaa munkával,, egy a nyüvánoa pályán eltöltött egész emberélet fáradtságával, a szellem minden erejével, a sziv minden vérével folyton és örökké csak azon van, hogy a közügyet hiven és becsületesen szolgáljs, hogy haladásában elősegítse, megerősítse, hogy felvirágoztssss szt s löldet, melyhez legszentebb érzelmeink kötnek bennünket.
Nem ss s hazaszeretet, mely miközben fényes hintón jáó faluról falura, mely míg Jaliomákat rendez községsserte, azalatt foljion nehés sóhajokkal felpanaszolja a szegénységet és Jeremiásként siránkozik : Jfusztulnuk, . vessünk 1"
Tetteiben nyilvánul s honfi, cselekedetekben érvényesül s hazafiság!
8 e hazafias csalskvésuék egyik let- t tiszteletreméltóbb példányképe áll előttünk Falk Miksában éa azért fogunk ml -haxafiaágot tanulni ss ő ssavsiból, msrt e sssvakkal együtt jár a cselekvés]
& * ezért lesz üdvös, Falk Mlkss beszédét meghallgstnl azoknak . Is, sót főleg sxoknsk, kik a maguk párijs ré i HzéiŐl essk panasz), ráfogást és sáitko lődást hallottak, de nem ast, hogy mikáp | kell lenui, cselekedni, ha a hazával ápfitt magunkuak akarunk1 szolgálni.
Jöjjünk tehát égy ütt, valsmeurtyWm, hallgassuk meg. mit mond nekünk) Falk Miksa I )
ót magát pedig fogadjuk . oly sza* retettel, oly lelkesedésééi és tisztelttel, mint s milyen méltjő ss Ő fényes érdemei hoz, ss ó kitűnő egyéolségéhns.'i
Gánoolnl, kifogásolni valót nem fog találni senki sz ó szavaiban, valamint nem la'ál seuki ar. ő működésében Ijiem.
Azért faksd szivünk legmélyéből, s/ért ósijute szss üdvözlet, mely Nagy-Ksnlzsa városában holnap ezer és ezer torokból Ipgadanja JTtdk Miksát:
Ii<»zott Isten közénk l Hozott Isten I •
Egy igaz beszéd.
Az»<n képviselőjelölt! beszédek I 0 ztttt melyeket az' utóbbi napokban hallottunk, mngasaiii kiválik Wahrmann Mór be-séde, ideális gondolatmenete, éles ítélete s praktikus észjárása miatt; s még asért is érdelfea, mert bá< előbb ' tai tátott, határozott csáfolatát képesi, Károlyi Sándor tuson herédének, mely* lyel a kormánypáliból kilépését indokolja.
Wshrmann kitejti, ltogy a szabad-el-vü irány adta-, meg a magyar állam mostani jelentőségé a bebizonyítja, hogy csak ugyánézén irány folytatása tarthatja nyitva mindama forrásokat, melyekből básánk jövő szilárdsága s biztosítása élet nedveit merítheti Ebből folVólag természet szerint teljesen el-
itéli aaon retrográd áramlatot., m^ly ellensókI pHjsinkat minden tagadások daczára almába ejtette, a mtílvj a nép egyes rétegeiben la, különféle cíkok miatt bpditáaokat tett. E stllöntéle okokat SMles vonásokkal Yeeti Watrr-mann sla ssűget mindig fején talilja. Teljesen igss, hogy a magyar államnak a társadalomiulk szélgyors átmenete as uj alakulás reményteli öröméből as anyagilag folyton nebesebbé slakult belyset khangoltságába a saellemeket egy kedyüokk é tette a liberalizmus ideális irányávaus nagy hagyományaival nem* ben. Teljesen igaz, hogy nyilvános életünk »sá«no* jeles eoíoereinet kii mulátm. Fagy viaszavi nnlása, akik leg* nemeab traditióink megtestesülésén voltak, soluit járult es egykedvűség labraikapváhos. 8 tel lesen igas az is, bogy egy része ép«n azon középoss* tálynak, jmely korábban a szabsdelvti eszmék viselője volt, a reaotionárius isgatás bűvkörébe jutntt. Mindez meg mSgyarássa a arabadelvtl eszmék ba-nyatlMt de egyúttal ki is menti s mimén hatásukban osk időbtts kötöttek ez .okok, egyúttal biztos reményt nyújtanak ss uj helyes fordulat! be követkeséfa iránt is
Erőszakos kitörések nélkül semmi társadalmi vagy gazdfcsági uj alakulás sem Hihet létre. Az elemek harcz* ily esetekben el nem kerUlbető, annak irény^jpodig a legtöbbször esetlegektőí fl)gg. Egjik országban azooaialiaatikua, a másiknan demagóg, liarmadikban reactionariua hatalmak uralkodnak sffe-latt, íjálunk a véletlenség sz sntisse-vnitizmustlak is sdott cserepet De hát es csak muló processus, a örömteljes | bizalommal mondbstjuk, hogy nálunk mát pnyueg bstiyatló félben van. Azon loimány s azon párt, melyben ^ahisnsnn joggal tekinti ss öntudatos liberalbmus tényezőit, legnagyobbrészt ssintéti u^ysnszt'n k(>véponiálybos tá-mssskodikl mely tészben engedett as juj tévSsnoltnsk, s a küsaöböb levő
Tárcza.
Piros pÖRkfisd napján.
'y— A .ZtU1 andftti tárnája. —
Még mélyebbre konyultak a szomorú fűzfa lombjai a Pap Gáborék udvarán, eK hallgatott az a csicsergő, pintyöflte is, mintha egy kemény, tagyos lehellet a [piczi torkára forrasztotta volna azokat a vidám dalokat, melyekkel hejh be sokszor felvidámította a Jósai gyerekes az ö keserves bújában.
Pe^íg ünnepi színben díszlett a természet, a nyári hajnal kellemes azeilöje halkkal megsutiogtatta még a rónatövön pom-r^mtá gyönyörű virágokat is, melyekbe hűvös fürdőre be-beiért a ragyogó napsugár. Mintha különösen ki akart volna ma tenni magáért ínég az ég is, olyan tiszta sötétkék volt; egy árva íeibö sem skarta az embert arra emlékeztetni, hogy nem mindig süt ám a nap ilyen szépen, bogy van, nagyon gyakran van sötét korú, van eső és van köny...
Ma nem VoH; legalább künn nem. Ünnepi esend as ünneplő ruha alatt
Piros pünkösd hajnala volt. Ragyogott, örüH, éledt köröskörül minden.
A Pap Gáborék udvarán mégis még mélyebbre konyultak le a szomorú fűzfa lombos Agai s elhallgatott a dalos madár, tatba ennek a háznak a*táiékát nem a piros pAaköad hajnali szélleje, hanem'a halát ösnsM fevsllsla járná.
Es a teraées* titka. A földbe nőtt fa, a gondtalan madárka Is megérd, ha Iáiba-ttíipu sairvyaia Ott suhog s ház körül a rUag nyfcit
Csak a nap ragyogott egyenlő jóaágo-san az egész vidék fölött. Mit bánja Q, akarki járjon is be a Pap Gáborék portáján I fis ha maga a halál volna is az a félelmes vendég, Ö mindenkinek ragyog, ö minden sötétséget szét akar oszlatni
De az egyes sugarait mégis odaküldi, I hogy nézzenek be a lefűggönyzöU ablak szé-I lén : miért van olyan szomorú, csend, mikor f köröskörül mindenki Örül a szép ünnepnek. I A fürge sugarak befurakodnak a redőnyök hasadékain, be a tágas szobába', oda a fehér nyoszolyám, oda annak a haldokló, aá-padt asszonynak a homloka köré. Dicsfé-nyes koszorúval veastk körül azt a beesett arezot, mely egykor maga is ragyogott a jóságtól éa a nyájasaágtól.
Milyen Jól eahetik a halállal küzdőnek ez a kis napsugár t És milyen nehezen eshetik neki megválni attól!
As ágy mellett térdel a Józsi fiu, aki el szokta volt panaszolni a buát a dalos pintynek. Ennek a jókedvű madárnak, meg ennek a jóságos öreg asszonynak, aki most válik meg töle és mindentől s akinek ó most zokogva fogja meg a kezét, megcsókolja fOrró, szerető hévvel, mintha igy akarna uj meleget önteni ebbe a hűlő testbe.
Az ágy fejénél, merev egyenességben, Összekulcsolt kezekkel áll az apjok.
Az öreg Pap Gábor kemény ember, öt még senki sem látta sírni. Most sem sir. A Szivéből törne elö az a köny, de csak ugy, ha azt a szivet előbb megrepesstené. Akkor azután a haldokló mellett még egy halott is volna a szobában. 4
— Anyám, anvám, édes, jó anyám, ne haiyj el I sokog fuldokolvs a térdelő Au.
A beteg Öassesssdi s végső erejét és bágyadt hangon megszólal:
— Nem is hagylak soha, édes Ram; akkor is veled leszek, amikor már nem le-azek itt. fin niegljnlok, de a szeretetem nem. £s ha te nem is látás már többé, akkor is imádkosom éretted és ég és jfóld megindul, ba egy anya imádkozik a gyermekeért.
Azulán fölemeli a szemét; esdő, kérő tekintettel szegezi sz öreg Pap Gáborra
Ez'föléje hajol, hogy könnyebben meghallja haldokló felesége kívánságát
— Hosd át nekem azt a leányt, rebegi a beteg.
Elváltozik a Pap Gábor képe. Még sötétebb lesz, de nem a fájdalomtól, hanem a t boszuságtöl. A hangja egtaen rekedt, szinte hörög, mikor visssaielel:
— Épen mostanra hagytad magadnak est a kívánságot ? Azt akartad, hogy olyan legyen az utolsó óhajtásod, amit nem tudok teljesíteni?
— Dehogy olyan, dehogy olyan. Nemcsak bírod, de meg is kell tenned. Látod, öreg vagy már; ha én elmegyek, nem marad senkid, csak es a 6u; ha est is elkeseríted, ki less hozzád jó indulattal, ki feaz melletted ross óráidban, és ki fonja be a te szemedet, mikor maid reád kerül a sor, ugy mint most én reám került.....
A térdelő fiu hangosan sokog és forró könnyei eláztatják azt az összeaszott kezet Nagyokat zihál a Pap Gábor melle, a két karja görcsösen fonódik egymásba, mintha magába akarná viaazafqjtani Sst a ksménf szót, mely ki akar törni belőle.
Kinos egypár pillánál következett most, A szobában nem hallatszott emberi hang, csak a tall óra ketyegett tovább nyugodtan — as időt as emberek fajdalma nem érinti.
Újra megszólsl a haldokló:
— Nos; nem teszed meg?
Psn Gábor egy székre dől és befedi Izmos leny«rével az arczát. Milyen rettenetes vihsr dúlhat ez alatt az eltakart kűlaő aláttl .1. .
Azután < fölkel, odalép a nyoazolyáhos, megfogja sz asszony másik kezét és asak-gatottan, nagyokat lélekezve, mondja:
—• Megesküdtem a lelki üdvfisaégemre, hogy ttimak az embernek a háza küszöbét át nem lépem! eoha. A legrettenetesebb átkot mondfsrti msgamra, ha megteszem. De talán nagyobbat vétek, ha a te örök nyugalmadat teldúloBL As latén meg fog nekem bocsátani a te keaveeén.
Ezzel veszi a süvegét és as ajtó felé indul. Aj félig megtört szemek gyengéden, szeretettél tekintenek utána, a fiu pedig bele bi\jmja arczát a vánkosok kösé, hogy ne halljak sirását.
Mikor Bap Gábor uram a kilincsre akarná tenni a Imiét, magától lenyomódik es; az ^jtó kinygik s egy üde arczu, fiatal leány lép be halkan, Visszafojtott léleklettel a szobába.
Megáll Pap Gábor, mintha gyökeret vert volna a lába. [
Csodát mivel a teremtő mormogja Nem akarta, hogy megszegjem as eskümet, ime a leány maga jöU ide-
De aleány után még valaki jött be a szobába. Egy, meggörnyedt alakú öreg ember; botjára támaszkodva megáll as ajtónál, elkerüli tekintetével Pap Gábort, hanem néz egyenesen arra a csoportra, mely a halálos ágy körül képződik.
A Jjtai fiu felugrott mikor megpillantotta a leányt; elébe sietett, megfogts a kezét és odavetette js nyoasolyáboz. Ott térdeltek
Lapunk mai számához féli? melléklet van csatolva.
t—r~>
tfetf üdvöslő bessédet. MegltlenM • oaabal szabadelvű válaazték élén /tfflnuky Mihály volt képviselő, iiitrtúky László pártelnök é« Vida\»tky János alelnök is, Falltot üdvös lendö, kit a oaabal választók nevében Uú-Unaaky Mihály (ogmdolt.
Aa itteni pályaudvarban a váleaztók nagyszámú küldöttsége é(lenaéeael logadta, ét hiHf/ Vilmos, a asabádeivü párt alelnöke, röviden üdvözölte Kalkot.
A bevonulás a váróiba imposáns volt/v A pártgyüléi pontban 6 órakor kezdöaött. Falkot égy h^ttagU küldöttség hivla még, hogy attya elö prtgramHbMaMé^
Kaik hoaazabb beszédet mondott. Ilonra , aeté«képen kijelenté, hogy m 0 felléptetéfcé ben nz általa képviselt elv megtissteléiét látja, (as]d as ellenpártól ról emlékezik meg A függetlenségi pártról elismeri, hegy tagjai basaüalak, oséHai magaszloaak, de tőlük s köhögi alap különbözősége választ)* el ötet e 0 nem hizzi, hogy e közjogi alap békéi uton könnyen megváltostatható lenne, aot ha ez nehés küzdelmek után sikerülne, kérdéi, eléretnék-e a czél, mely a fttggetlenségipárt ssemei elölt lebeg, és nem kellene-e egy meghiusult kiaérlet után kedvesótlen körül* mények kösött többé«kevésbé visssalérni a most elhagyott kösjogi alapra. A mi a mérsékeli elleniéket illeti, kijelenti, bogy azt reakciiúiiárius vagy ultramontán tendenciákkal nem vádolja* De hát mi a különb-ség a mérsékelt eílenxék é« a szabadelvű párt kóat? ugy taláUa, hogy elvi különbség é két párt közt nem la létesik, Megeröaitetie Öt e hitben Aosél Péter a mérsékelt ellenkék aradi jelölnének programmbesséde, mert as abban kilesett kiváltatokat szóló egytól-egyig aláirja és ellenfelétől oaak a konklu* siókban tér el, a mihes asután ax élvnek semmi köze ninc«r Részletesen ssól a Hor-vátorssáfgal való vissonyról óm ama sxemre hányásról, mint ia á mostani kormány Hor-Vát-Szlavonorazágokkal szemben nem érvényesítette vdJna a magyar állam tekintélyét. Szól az igazságügyi és a köiigazgalázi reformról, s azt bizonyiüa, hogy e kérdésre nézve nincsen nagy elvi eltérés, közte éa a mérsékelt ellenzék jelöltje közt. Tovább foglalkozik Aczél Péter beszédével, s réssle-tesen fejtegeti ennek nyomán a pézügyi helyzetre, sa kormány pénzügyi politikájára vonatkozó nézeteit s bizonyítgatja, hogy az ország hitele s általában pénzügyei javultak. Szól még az önálló vámterületről és ennek az eílenxék által emlegetett ózdijairól. Kiinti az önálló vámterüle'tel szemben elfoglalt álláspontját Azt mondja, hogy pártállását ismerhetik, hiszen 34 év óta mindennap a nyilvánosság előtt elmondja krédóját. Ha megválasztják, igyekezni fog kerületének használni.
Falk Miksa programmbeszédét a vá Issztóközönség helyesléssel, tetszésnyilat kosatokkal és éljenzéssél kisérte.
A beszéd bevégzése után dr. 7Wi*r Pál pártjegyzö talpraesett beszédben kósző-' cetet mondott Falknak megjelenéseért és szép beszédeért, mire a közgyűlés este 7 órakor véget ért.
Este 9 órakor Falk Miksa tiszteletére 160 leritékü fényes bankett volt, melyen a főispán, az alispán, a polgármester, Wssmer b., Kozma oestálytanáciMé stb. és a kormánypártból számos válazztó részt vett.
fftlk Nikis prograaimbeszidát nem - mint I .apu ok múlt számában jituk* -a délsalsi tskarékpénxfáréptilet fofyteójáról, I hanem egy as épület udvarán <eUÜIiűindó j Iribttnrft íogjá fllutondaoi. FocadtatáM előreláthatólag olyan imposáns leás, mllyjeot vá-I laaatókerttlelünkben még síig láttun^.
A aiérsékilt «ll«a^4k Lraaá* gSS ftfksrtrMi, Ajtjumyi\AUmt gróf és Mlgyí Dezső, a helybeli ellenzéki vezér-emberek meghívására, június hf 8»án Nagy-Kanixsára érkeznek, hogy az itteni választókerület ellenzéke köyfben a még ingadozó" k*t végkép meghódítsák a mérsékelt ellenzék úgynevezett elvetés ennek Helölije réezére. A mérsékelt ellenzék e kél vezéiwaillaga (ogadáaára az Xnk4f,~párt mozgásba hozza a rendelkezésére álló összes apoaratust és nagy remény nyel van a jbvty vasárnap viégbemenendö hódítás Iráni. Nem nagyon jól állhat elvek dolgában az a párt, mely a saját erejében oly kevéssé bixik,' bégy temérdek költséggul lehoz magának i kit szó-i nokot, akikel fogják mondani la jelöli prog-i rammbeezédél. Hiszen \an ok ellenüknek ' itt is kortes* elég; esek talán inkább tudnák a vizel, hajtani a mérsékeli ellenzék malmára, Apponyf él Szilágyi már mondtak az idén korteábeazédét eleget í njat rtejm igen fog tőlük hallani'éenki. Avagy igen, a Falk tessédét fogják iozí|folnl.« Ltgalább ex a nyillan kihirdetett,j mondhatni béjégyzetl ozég, mely alatt a mérsékeli ellonzék két zsenije működni fog. Kz aztán sznál lurosábtl, miután Falk még el sem mond la benzolét, a két ur tehái még inem Is ludhiljs, vqlthké-pen mit kellend uzáfolnm. De ez nekikj, ugy-látszik, mindegy A tőozél> nem is az, mely nyillan kivan hirdetve; — arra indul áa egész dolog, hogy újra légyen alkalom látványos bevonulásra és énnek folytajáaakép nagy eszem-i^zotnra. a szabsdelvQpflrt nyugodtan tekint ea eílenxék e nagy napja elé. Akármit fog lf tbondani.a habarékáét hőee, ax ország tisztkban yan azzal, mit várhat, /vagyis inkáüb, mitusm várhat áltól aokeddö párttól, mely eddig terjedelmes szónokiatoknál egyebet nem tudott produkálni, ft* hogy épen a tttggetlenségi párt, mely az Itteni ellenzék túlnyomó zömét képez, mHyeé érzelmekkel viseltetik Ap|>onyiéa iránt, azt nagyon is készelfoghstó argumentumokkal bebizonyította Jássberényben. l\\>gy menynyire őszinte less az a lelkesedés,' meiylyel itt Apponyi és Szilágyi urakat fogadanttyák, azt legjobban tünteti ki az a aenki által el nem tagadható tény, bogy épen a helybeli ellenzék aemmin aem tud annyira felháborodni, mint azon, ha valaki elnevezi mérsékelt ellenzéki pártnak. Azt mnn<j|ják, bogy ez függetlenségi párt — mérsékelt elleitzéki jelölttel. Deákul az ilyent ugy hívják, hogy lucus a non luoendo, magyarul: iából vaaka-. rlka. Vajon fognak-e erről is beszélni Apponyi és Szilágyi uraimék ? j . . Vedoremo. :
Válsuatásl kafárnapaJ me I gyénkre s így e nagy kaniieeii válaastó-keiilletre (ríMve U a t központi bizottmány Juh Ilin 14-éi ttiste ki. Válaaz ! táai elnök Tolnay Károly, lesz; Ma-j vi^auzed^ küldöttéig elndke 8élyci iJtoM', hel/ettee efiOkttk Mn Kii-1 mÉrt. (hoiiváty (Íviila, j«gyz/5k Frryltr | AílMf, Qrunner Király, Srbettrfn La-I joe íe Jhr/ot Wla.
ROnküsd napján.
(V. S.j A lelkesOHs apotheosiM a ke> I jreszt^fíy vallás' dogmáiéban, a szent lélek kllöKqMnek Onnepnápja. A í lelkesülés adott as apostoloknak erjftt és szónoklatuknak varázst. A lelkesülés diadalmaskodott a po-j gány világ kegyel lenségéin. É* midőn a po-I gáriyság végéhes közelgeft s ,még egy vég I erőfeszítéssel elakarta nVomni a keresztény-séget, Julián megnyitotta a márvány temp-I lomokat, de Daphne nagy templomában az I orákulum néma maradt, az olfár és a temp-! lom hivek nélkül, ekkor visszavonult, pqj<t j zsára dőlt s Így. kiáltbtt fíjl t >Oyöztél, gaJiaeai omborU, és, midőn ezt mondá vfaz-szavonuliak a pogány istenek templomaik* bóljs a katakombákból,tli barlangokból, a máglyák üazkeihöl föltámadtak az üldözöttek, meggyilkoltak, vértanuk árnyai, hogy győzelmi éneket hangoztatja, megünnepeljék a lelkesülés Orők diadalmát. [
Lélekemelő a letkiesü|és apotheozisa nagyon és szükséges htyty insnspság is lelkesülés hassa át as émborlnjiget előre haladásiban, as elhárilhátlanoknák látszó akadályok leküzdéeére.
Á kereszténység, mely jngy harozát | kiállotta, meglazul lelkesülés nélkül. £s a társadalom elvadul és visszaesik keresztény-j ség nélkül. A keressténység nevében a Krisztusi Ihit hódi tó melegsége helyeit faj és o»z-tálygyülölséget hirdetnek] és ax osstálygyü-I lölaég nemes verseny helyett, ^elyben esek győsö, de legyösött nem lehet, háborút csinál, a naalád az erkölcsiség Összetartó kapcsa nélkül, fölbomlik s a nép iömege keresztény iea erkölcsök híjjAn hatóságai és a rend ellen fordül, melyet csak szuronyok tart-Batnak fön.
Nagy a sinai Isten, de még nagyobb a Caivaria hegyi alázatos Isten^ Keresztre íe-szitik, mepebesitik,' szomjast itják a mégia igy azól: f Atyám, bocsáss meg oldösdimiiek, bocsáss meg hóhéraimnak, I bocsáss meg nekik, mert nem luc(ják, mit cselekaxenek.* A keresztény vallás u alázatosság, szeretet és a megbocsátó könyörület vallása. A Krisztusi vallás alapelve: egyenlőiig, szabadság és testvériség minden emberiek
A gonosz lelkiismeretét nyissa meg a hit sselid ténye. Legyen meg tz emberek között az alázatozzág, munka] becsület, és a szeretet, jegyen a munkás hűsként tisztéive, a nyomor könnyei felzzáritva^ embertársunk emberi méltósága megbecsülve. Legyen töké-
vilaastás eredménye tényesen biáonyUm boffy a ínyagyar népnek hatal maaan túlnyomó tébbaége miuden ré-tejben aa ártalmas tanokat magitól elutaaitotu. Saórványoean feltűnhetnek ugyan még a gyUlölködée, * aaenve-déíyeeeég e as elóitélet, de aaok Önmagukban rövid id6 alatt meg fognak semmisülni,
A szabadéivüalg eszméi győzni fognak ; biss kormányunk működéae^ mint például aa ipartörvénynyel a szabadéi vtlségnek látüólag ellentmondó módon bizonyította, megakadályotni igyekszik a kis egyedeknek a ha* talnáasabbak áltajli elnyomását is a igy - útját kéaaiii a már megvalósult szabadság a egyenlőség mel< lett, a testvériség* jelszava megvaló-auláaának is. Amit Wahrmann a libe-j rális eszmék uralma tényleges ered-ményeül ^feltüntetett, az élénk ozáfo-latát képezi gr. Károlyi Sándor álliti-sainak, s teljesen megsemmisítette azon képet, melyet országunk közgzzdasági állapotáról czélzatoean lefestettek tí azt nagyon jól tette, mert igazán ideje már, hogy az igazság világánál lássuk közállapotunk állítólagos nyomoruaá-gának hazug s hazudott voltát. A nemzet már lasaankint beleélné magát a képzelődd beteg állapotába, hisa anhyi < Idáiról mondják neki, hogy beteg, erótlen, hogy valóban nem oeoaa, ha némely peresben elveszti önbizalmát s apatniába sülyed. Itt már csakugyan [helyén volt az intő szó, mely eszébe juttassa nemzetünknek hogy él és egészséges, s Wahrmann beszédéből nemzetünk ereje és jövője iránti szilárd meggyőződés hangzik fe lénk s nagyon jó as a kiosinyhittteket megvigasztalni s as erős lelktteket uj erőfeszítésre buzdítani
Választási mozgalmak.
^Fgilk Miksa Aradon. '
F' k Miksát tudvalevőleg Arad zzab. kir. város szsbadelvü pártja is kikiáltotta képviselőjelöltjévé. Falk Miksa máj. hó 25-én tartotta Aradon programmbeszédét. Aradi útjáról a következőket iiják a múlt hó .26-ről Arafdról: '
falk ( Miksa az itteni szabadelvüpárt képviselőjelöltje ma délután 4 órakor Wm-»<«»■* K, Bohus volt képvisélö és Koma Gyula miniszteri osztálytanácsos kíséretében érkezett iüe a különvonaton, melyen a párt 60 tagu küldöttsége Csabáig eléje utazott Ut-. közben a mezőberényi állomásnál a szabad*! elvüpárt nagyszámú küldöttsége, élén Horváth] János pártelnökkel, várta a képviselőjelöltet, kit Sttníandrá** városi bíró üdvösölt. Csabán az aradi zoidöttaég íogadta, melynek nevében £r»»y István, iskolai felügyelő tar-
most mindaketten lesütött íövel, bánatos arczczal. i
A beteg szerelné fölemelni a kezét, hogy áldólag tegye a fejökre de annyi ereje már nincsen.
Odsmegy Pap Gábor, megfogja azt az erőtlen két kezet és reá teszi a gyermekek bejére.
Azután hozzálép a még mindig görnyedten az ajtónál álló öreghez; ezt iz kézen fogja a odavezeti a többihez.
Ha magad nem jöttél vulna Mihály, én mentem volna át értetek. Látod, piros pünkösd reggele van most; hátha a szent lélek akarta, hogv igy legyen.
Alszögi Mihály nem olyan kemény ember, mint Pap Qábor. Amaz sir, amíg megrázza a volt halálos ellenségének a kezét, emez csak némán tekint le a földre.
A két gyermek ott térdel a földön, fejükön az áldó kéz, azivökben egyenlő nagy a fájdalom és.a boldogság.
A azent lélek pedig ott lebeg mind-nyájuk feje fölött, fehér galamb képében.
Avagy ez a galamb a lelke annak a j szegény jó Zsszonyzak, aki most lebeke ki I utolsó sóhaját, ebben is áldást mondva asokrs, akiknek a boldogságot hagyta Őrök- i I ségOi? ....
A nyitott ajtón kirepül a fehér galamb, ! künn mélán suttog a szomorúfűz lekonyult ! lombja; a .pintyőke is dalra kél, nem vi?
dámra, hanem olyan ünnepélyesre, mintha i zsoltárt zengene annak, aki leboeeáUMta a i szent lelket piros pünkösd napján.
farksa Lars.
! Czirok Mátyis és Ssomor Miska.
W Két tündöklő név es most, tisztelt olvasó közönségl Nem kel! őket lenésni azért, hogy egyik sem végződik „y" -betűvel.
Czirok Mátyás és Szomor Mihály a leghíresebb két kortes a mi vármegyénkben. Anya még nem szült e téren ldvAlóbb szakférfiakat.
Jó barátok együtt, végtelenül szeretik egymást de egymás iránti szeretetük is anból áŰ, hogy folytonos ellenségeskedésben legyenek egymással.
£gv faluban születtek, együtt növekedtek lel: imponáló daliás termetben mindkettő. Ez kell a kertelnek, hogy Jiasaon.
S mert egymás (játszótársai voltak, olyan egyformákká wtek idők multával mindenféle tulaidonuknan, mint két tojás — ha ugyan illendő, törékeny tojásokkal haaoniitani össze két ilyen kemény legényt.
Foglalkozása is egy lett mind a kettőnek 1 a néppel való bánásmód.
Jövedelmező hivatal es, minden három esztendőben egyszer. Ok legalább jól tudják hasznát venni ennek a nvers anyagnak.
A három éven belül mellékes foglal-kozáakép Czirok Mátyás uram ködmőnöket. varr az asszonyok számára. 8zomor Miftka pedig szűröket a férfiaknak. Az egyik azttes, a másik ssürszabó.
Jó mesterember mindakettő, csak lusták egv kicsit »
Hanem mikor aztán üt a cselekvés órája (furcsa óra, hofy károm évben üt eryssér), akkor tsJpra ugrik mindakettő, s olyan izgékonyak lesznek, szint aa eleven ezüst
4 Czirok Mátyás és Ssomor Miska egv kerületből szoktak manipulálni, mert őz ^ elválhztlanok egymástól,
„Tág a világ", — gondolná más két ilymi (sBbsr. Lám aa őrt* Csinos két vár 1
megyét kormánvos alffildöa. De őket inem bánija a nagyobb szerep vágya.
jtoyilttf maradnak az. egymás gywigi-téséreTnfert dk érzik, hogy ép e kötoNnos gyengítés által elért meeteri egyensúlyban van az erejük. L
Ha Szomor egyedül maradak, a kerület egészen kormánypárti lenne, mivelhogy Szomor is kormánypárti. De as akkor nem érne Szomornak semmit 1 És igv lenne Czirok kai is a dolog, ha egyedül áll a terrénumon. Hogy Cziroknaz becse legyen, ahhoz Szomor kell és viceversa.!
Volt már ugy is, hogy Czirok volt a kormánypárton Is Ssomor az ellenzéken. A kormány fogta magát, gondolt egyet nagyot és megvette Ssomor uramat is; ha mind a két nagy népssónok veié van » . . biztos t kerület jövőre. Legalább a választáskor nem kell majd költeni zsmmit {De mihelyest meg volt véve Szomnr, azonnal átcaapott ellensékinék Czirok. Mbrfc hát es a megélhetési taktika. A hatost sem fogadnák oi pénznek, ha a sas is, meg a kxlrmly képe is egy oldalra volna nyomatva. . L
A vételáron hihetőleg megoastozott a két imnosstor s megint csak é r d e k e s választás következett be.
Mert a kösönséonek csak az olyan válaastia érdekea. amety a jelölteknekkinoe.
Hogy mi a4ia 0zomornak 4a Csiráknak azt a nagy hatalmat a korületbcsn ? fogják kérdem önök.
Hja, l)a én azt tudhatnám I llagam is utánna szaladnék aa ilyen tulajdonságoknak.
De ugy gondolom, az kell boán, hogv az ember már gyermekkorában a kőrnm valamennyi azép menyeczkéjét elcsábítsa, férfi korában pedig a k örnyek valamennyi férflát az asztal aiá igya.
Tessék ezt utánek ezinálaf -4éz akkor hisMm, hogy meg less as a tekintélyi a meiylyel Ők vájkálnak a nép bizodaImában.
Czirok és Ssomor egyébiránt, zkár van követválasstás, akár bincs, fblytonoa akesió-ban van egymás ellen.
S ez akczió ébren tartja időközben is a pártokat a kerületben. S a szerint inga-|. dósnak a kedélyek, a mint vagy Szomor ) vagy Czirok jut dizdalra.
De vigyáznak ám, hogy ea is bizonyos tempóra menjen, mint as órainga. Hol erre ttajkk, hol arra, mert hogy fölbillenve maradion, as as üzletnek ártana 1
Például a minap kSsöeen fogadtak szekeret z mely a székvárosba szállítsa őket Mindenik a jelölthez ment a zászlókért, | s egy kis „előleges költségért."
,Útközben, amint vigan csevegve ülnének a szekér szénából rakott hátulsó üléeén, egyszerre elkesd Ssomor jt\jgatnl
— Mi bityód öreg csimWa? kérdezi Czirok réaz\féttel.
— A mellemben érzek valami fájást, s z vérem őrülten kering aa ereimben'
— Talán megeeomörlöttél? ,
— Nem ettem semmi olyast, hanem kezdek gyanítani valamit — hebegé elsáp-padva. Oh de aa szörnyű lenne!
— Mi as? faggatja Czirok gyöngéden.
— Nem, — nem mondhatom meg.
—- Nekem sem, legjobb barátodnak ? $ Miska, Miska!
Hát neked csak bevallom mégis, lihegé. borsalmassi vált arczát a füléhes Vive. £ngem erv pár hét előtt egy kutya harapott meg Otrozoczon. ...
De bizony, nem hallgatta azt tovább Czirok aram, hanem leugrott villámgyorsan a veszett ember mellől, még azt se mondvz, hogy ,befellegzett." Inkább bekutyagolok gyalog, gondolá, s ugy is tett Ssomor uram pediz Mélyeeen elvágta magát as ülésen s eresz a székvárosig folyton nevetett, el-gondolván, hogy most egy pár órával meg-
Cq Harkányi gyógyfürdő, baj
ff 1 Magyaromig Baranyatinnéfcyóbüii. LmmI
I FUrdöidény Május l-tttl szeptember 30-ig. Q
j Emu &0é R. terméssetes meleg árlesi kénforrás aemosak as orsság első X
gv6gylntó*d(oúW* tattosik, hsnem s külföld huon gyjfrgyintéseteit mindenben Jfe- W
1 lülmuljs Vegyatkattyiszeit illetőiéi Tham Kmlg vegy tanár Sltsl teljesített elem- W
! sés uaHnt kénes IjíéVyU, mely Ibjanyl, btizenytj éi ml 'eddig ismeretlen ss éyéleg Q
q i kéaeggőst tartalmas, A
ifflv fl í KitttnÖ gyógyítási hstásss) bir otÚMt, kfimény, görvilv, idüU MrhiUUpkrt, A
' " ' J aranyér, nöbdntnlmn/lra, fogamtáH hiányok, tthünk, daganatok és higanyos gyAgy- Q
yyyft. 11 szerek által okosott mérguétokri, továbbá Mflip általán mirigy-daganatokra, n#f X
AAArfi ss hét hallét, idült mmbafok h Ivafumni bdntamah tUtn, w
j #K A fürdöigesgatéság sok éyi tapasztalat, alapján kijelentheti, hogy szenoso- w
■ W daaaertt syógyforrásnál eaerek éa eserek n legtaaiaoaebb és Isgnebesebb beteg- A
m W aágekban la sgésssésUket éa épségOket visszanyerték, la miért la a legnagyobb el* V
„ Q ismerés érdemli. E ittrdfl « msga nemében egyMOll, minden más sikár belföldi, 9
, . . B H .i O A akár külföldi hason gyógyforrást gyógy hatás tekintetében falúimul; a 'mit külön- fi
IDlBSáD a városháxs átellenében. ,", X hen aa évröl-évte ssaporodö vendégek siáma faj bisotjyli X
1 As utasásra ajánlható: Budspest'pécsi f ssut J vagy Déli vsant Budapest ■
a nAi «^Tvt/\nf/%í«*_A>^b- r i ■ Ksnlsss-Bsrcsi vonala, állomáa Hott alföldi vssut Esséken át Villányig, Mohács- V 8 noi remuutoir-oniK raa- O péoii vssut, állomás \ VHkny. I W
jut&nyos árakért ö posis- u tavirds-áiiomás, A
y I ' / , .. 'ír... l-l... V ffi Bővebb tudósítást a legnsgyobb készséggé! Dr.l HBtiLER JÓZSEF rendes A
Q Mr Régi arany-, ezüst-,' vagy ékszer-tárgyak a legmagasabb árakért megvétet- n ■ (Qrdooi^os nyuji ] I I ' JK
X nek vagy ujakért kicseréltetnek. X W ■ Harkány, ^t 884. 102 0-12 mm—mm W
ö.oo»-6 BerényjtoeTíit^LfersJ fif^H A fördő-igazoatóság. 8
r ,|) Q j Oiurki, amnj- • nStlmSvM fj W W
| VÖOOOOOCXXXXXJOOOOOOO^ WXK»OOO0OO<>OO(*K**»(«O00<k5O00d?
I iSi WW, Irt W\ 1 *
I ll ; i í, |j jM® I{ | « • 5- 3 |l * l
1 f IjífJfl Jq'fiijllí L*ti Hl 5? ilj'ífsl
«4l Qtól I i 1jlili Má § «1! 1 & 5ifuiii
Ifffil psiipatf»«; tljhíj mm 111 w "I !i! k!ís
IsMií::;^:^? 11 ? fjo ÜlfjlPj í t
fgtf jgjj : l§j I ffe l'j ííjj I ílil jM hlMl |f*| j i 5
" r>- 1 I pzljMil 8 gli '"W ' 7—lljso.eís'5
1 «m_3 r ; »hHrr ® Sh líK*t
M-.J- 1 i « lg I_ÍJ_f 2 [fiji /j n r^igqrjii || wá-SiC
1 1 hm P I i'ii« ii hiM i ll1 ra 1 Ipf
d !íl I I ' H1 IB l'l I juiimi ess 1 mir F 71'í'j! "i ....... im I Sá f-S-S"*
s rTTTririif— gpyprrrf 1} ÍJ j 1 w !:t;
a - . .....- I isir -« .}.«'.ííili}Í j1 " Ibi éllE
i h t; fljüil I 1 I I ■:llífeiili II , 5 I lii
L «::: i:" :: í1lS¥ 11 Iwf 5 ! f ;|Í| 11 )Í »
is t , 1 V , Mai | I f. : : I'' fi-
11 -! I# lllTiI ís M BH j l'SS* iMiiPItí ' "la • llfJIinniI ll i l jJ i , 3 lllliw r rihill
a: mmmmmmfí li |H l\JMv. I i ilrir 'íi í W ii!í
i j ~7T~F]T »?---sIpra1 fl" ■ jffjjűlljjH6 I»CXÍ51
iIJn i fl n ijjj ' w '% LiIni íphli^ É1 fl
0 1. o— ; i; "S gft tflgJuüjLiijwqfiig 81 5>
• i :iI ■] I U í api.
ifi 1' J N „L _'1ÜJQ4 ||
r ■ ~w gg MI liFPPifff^ ••••yfl -H !i
i í fP"— i 1 1 ...Sí • •• f tlcfll I• • -ií........l i. íjig ts S
1 I::::::: p Tífi ill I ¥|Í 111| Mf
l \ h.m /"tlii J I sWiiilfi
líPlWPii / imí:-ll M lllitli n rfL
íii Ltí / f ii i / liiilil 11 Pu
i. i|p / km11/ isllii Iiii
niwh
ÖBBE

HMM ífPiffll
li -mm
m február totóim dik
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A aagy-kkaiasai kin. trvuék tkkvt oastlAya réstérdi küabirré tétetik, hogy Tamáa Ferencatetenyel lakós végreMJtatónak Varga ^Yörgy, Varga Hmm férj. Tímár Istvánná; éa Timfcr IstvsL aaiat kiskorú Varga István magénárass ja [végrehajtást szenvedő bécsi lakósokjottaai 57 irt. és 34 irt töke és járulékai ugy 8 Irtj jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent osYScsü kir trvnék területéhes tartosó Zsjki Ml. ss. tkkben + 358. hm. alatt Varga MiklOsné szül: Bóka Ilona tulajdonául felvett váltság tyteles 890 Irina becsült ingatlan,
Fránhet Dávid Menyei ikkós, kéaedelmes vevő háaára éa veésélyéra 1884 évi jutiiuM 7-lk napján d.e. 10 órakor
Zajk kÖZSég kásánk Málits János felperesi ügyvéd vagy helyetteae köab^öttével megtsr: tandó nyilvános árvesésen eladatni fog.
KiViáltáai ár a fennebb köteti becsár.
Árverezni kivánók tartósnak a bsosár 10) át késspénsben, vagy ovadékképes papírban a kiküldött keséhes letenni.
A nksulsssl kir. trvuék mint tkkvi hatóság 1884 február tt-én.
tamásy vussrra
elnök. jegyző. •
188 l-l
fcSil Harkányi gyógyfürdő. (S£S!
J MftfijrarorsBág Bartnyatinséiyébei). IK FUrdöidény Május I ttíl szeptember 30-ig# k
Ezen Et terméssetes meleg ári esi Ionforrás nemosak as orsság slsö
nban Je-elem-
1 eddig ismeretlen sz é^éieg
Alapíttatott 1838 ban.
Berény József ^ Milhofer S.
ékszerész, arany- és ezüstműves Nagy-KaolBBán a városháza átellenében.
Ajánlja:
nagy ékjszer-, arany-, ezüstáruk s női remontoir-ór&k rákikrát dús választékban^ jutányos árakért
Mh Régij arany-, esüst-, vagy ékuer tárgyak a legmagaaabb árakért megvétetnek vagy ujakért kicseréltetnek. ^Éi
Mély tisztelettel
ioo 3-5 Berény JÓBief ezelőtt Milhofer 8.,
Oiunn, íruf- a AiOntmllvsa (L'Sssixsés » vámhásn stsIUnébts.
gvégyintéieteines taitoaik, hanem a külföld haáon gyfHnfiatéseUit mindenben > lülmuljs Vegyalkstrésseit illetőleg Ür. Thm Karoly vegytaaár által teljesített sés sserint kénes béwts, mely iblanyt, bQaanyt, és nn kéneggözt tartalmas,
Kitttnö gyógyítási hatáaaal bir atünt, mmiénji, gürvily, idüU MrhitiUgikré,, aranyér, nóbánlnímnkra, fognmidii hiányok, ubiíttk, dapmoiolt és hlgaoyoe gyóff-szerek által okozott néróaé—kn, továbbá általán mirigy-daganatokra,
hét hallét, idtíli mmbafok ét (vai^tMni bdntalmnh fKffl.
A fürdöigugatéság sok éyi tapustalat, alapján kijelentheti, hogy ezeneao-daaaerü gyógyforrásnál eaerek éa eserek s legmakacsabb és Isgnebesebb beteg-aégekbsn la egéaaaésttlet éa épségüket vissssnyartékt a miért is a legnsgyobb elismerés érdemli. E fürdő a msga nemében egyedüli, minden máa slbár belföldi, akár külföldi hsaon gyögylorráat gyógyhatás telttnteté^en felülmúl; a 'mit különben as évről-évvé ssaporodö veadéges ssáma is bisonyit
As utasásra ajánlható : Budspest^pécsi lasut ! vagy Déli vsaut Budapest Kanltsa-Darcsi vonala, állomáa Hot, alföldi vssut Esséken át Villányig, Moháos-péosi VSSUt, állomás : Villany.
Posts- és távirds-állomás, Bővebb tudósítást a legnagyobb készséggél Dr.l HCljLER JÚZ8EF rendes
fOrdöorVos nvuit. I I J í _^
Harkány, >fH84. 108 0—lt
Harkányi gyógyfürdő
A fürdő-igazgatóság.

Harkányi
gyógyfürdő
a^ra i "o
■♦S — ao a u
Oc»«to«ígo í-S* fl 8 Ja
sÍ|S|S-s,«eLl| lljs
EKftsnhmmsm
Orvosi blaonylatok
11
I!
Margit
GYÓGYFORRÁSRÓL.
Klányöa lolajdoaaága vajwttöiiúyl aaikál«ga« vUok ká«oit, — vnjryl alkaUáiMlUitk Miraalaá* ImmotáUJr i.Hvéí aaabad nínaav. de gaadag, fáiig k Atoll aaánaav tartalma,
llr lÍAPnnrí Vrlirrnu »«7«í«mI tanár éa klr. uiímh J4 kiUiuili találtam allgatak áa ü«wm;UIi VBa HŰI 1*11 J I I I V 1 bártyátaaktaratoa báatalmalaAI. A MalUral-, U*d«iai , Vláky atb, Vtaaltál ktlftnbArokli owktlyabb iaab*du4ai*v tartalmánál íorv». a aaárt vlrataak labaUtelgáaél, vagy a bot • véikarlagial himk lagnuUától k«l) tartaal, a aaáaaaraáy itaiabb vikok rhtttt tlflnyajul bit. t _____________
llr I ■á'llllii l'ilt I iiífto íyST taalr, K<ika»kórhl» ifftigaMJ*. KhjAMan Jó kaUiduak biVimiali a Wgr" IFI. U« UIIUl 111< HUjm oiu'íaílö- iá Vlaaláaaarvak karaloa hántalwalMl oly annyim, bogy H*nUg rokon alkata más á»vniíyvl» kúrkáiuakbaa all| raatlalUU^ — oaakllv aiabad aaáaaav tkrtaliiiánál fogva; oly Maiakban |. »lkarnimo alkalmaiaak. a mákban a BclUral-, QŰimklblI-. oTniakaatmrgtviMkaak kaaaaÚata baUrosMlan károavrtna
> llr Vw vni t H Illíria tanár. Torok". (ág*, MgcaO aa MroatagaAgban Igáin Jó, klválá katáat padig Akkor Ifi • 11 a f 111111 111111/ gyakorolt, ka aa einlitoU aaarvok báatalmával rokon tarmáoaatl gyöawlmj volt laton
Dr Pikiír Illír** "Wetaml tanár, Qága-, tadflk-, gyoawr, riíkályag Itíttii koraiját asiatagy oaaíatja, mini a IFI* I lllll l 7 Haltarai. Qlalokanbargl, (UoaaliflbU. Klíiuyo, iogy • batagak élvaaattal laaaaák, * bc«y
*«m baváva, aam baláltsftiva, a fajban vagy tadőbaa »•■» okoa aamml vlrtamdáit i
llr • Sá jfcf I v II íi i'iilv ''S*'"1, *»nár. Ligái), •inl»aWaoar*«k baratoa bántalmataál jfi aradmáanyal alkalmaauoi VI • larHj lllll VIJ 8«|tarai,01alckanhargl,Pioookgkill vlaok ftlflttktaakb aaáaaav tartalmánál fbjyva aláayal'lilr
llr liiirkifev llívuiif Mku-kárünl fönrvija, ^ágcxO, omáaatd* áa vlaalá-aaarvak baratoa líáatal maial! bátran IT11 l»«l WIW alU/i3U v^nyon » külföldi aalkllagaa áarányrlMkkal. ___ _
llr Hnilllkpririar llAnrílí ftr(tami tanár, advari tanácaor LágaA-, amáaatH'aaarvak Idolt }iurnt|»li)Ai t T n11 IllUI Ili upaaiiáU aradmáajr hlxouyltja. bo<y gyágykabtabaa tatjaaaB aaoaoa i
Saltaral-, dfaaaablbU- áa Vlohy-vUákkol.
1|m lliiMlanlr iiwIrVáu agjaUml tanár, advart taaáoaoa. (WuUtoli ín kalUaiu idaél fagra ^átlkalé a llr* IMII IH K llltll U> fa amáaaM-aaarvak kdráUapotataál.
I légaftl_
KsliSÁ aaartat Karöpa lagalad áa laglálo-
gatottabb tüdöboteflok klimatikus |yá«ylatéitt ^r^l - Hók oldala wgkadyaalbl «radraényi4 alapján, matyakat Aa fjrdgylatáaalmbaa ,a .Marfit'-ferráa gyógyvitf alkalmaaáaa által a Mflttt Idill hurutot MatilMlaál tapaaitaltaa. hivatva éraam magamat aaaa batagatm által kadvaaaa fogyantolt áa Ját. Utr1 Kjdgjnrtaat a laftlrféaofekoa ajántant,
lOárboradorf, 1STB. márastaa 16-áa. Dr. Eömplar Tddor
HT Borral bMsnálv* a li|i|éiiié|iNbb éi li|k«llininbb Ital.
•'r.vr1 ÉDESKUTY L.
íj j | fi5 lg - r
!ll JÍ II
nl A*1'
IJí 1* i I II? |l i 1 JÍ! Il 11
111 11 3 I
:fi| lísl!
ilfil |f
:11®111: I;|||B«| f || |
tfflí!: j
tíílíll11 ! Iftili8 3
un. tlr, Dirin idllün
Kapható azonkivül minden gyógyszertlrbaa, füsxer-keroskedósbon, siállo-'
diban és vandéglSban.
tiü 6—11 '• | i Sisijlrfiáil*ÍI* i
tOjír—lQ9RH'JBi.iHuvt- 5
8 JjHMp|Í]tMiiítk itt | j H' | : ?fi H -1| ;
i S - £ ^■ ül !Űü ^ i
8 Ml í i*1 1
11«125, 8 íl tlPJJ I á*
|1iij isi IIflu Ilii ti Lb
ffilf'l 1!|] PPai fiu
h ff JI
ail ű I !
Porti, óhirű XénosfttrdÓ fiilrdt.
Yara8d-Teplitz
(IlmroáUraaág).
A déli vaapáljü wákt«rn;il állaanámAlól a'l, Arai Uvol-•Acra* Migáiiyo* fa' kAzOi bérkoeolk a vaapAI)'á(ó). A 45® II* narlrg-•éyll forrétoUnmk $ * kénm Iftsapnafi frlHlmullitailan ha-láaa van eaúi, kftaivén/f IxU-Irt-bajokuál atb. Ivó-kúria Mallltotagak námára. A Intést a legnagyobb kéqyalommeJ rolidelkailk. Orfocl i^Tilágoaitiiaal it<H* |ál Wpdor Áé UArUi kívánatra ' Ingyen küld 87 6-8
a fQrdö IgazgatótáK-MatkoyiCí-féle
hires gyomorlikör.
FűlOlmailfAtUd éi különféle Wteg-légben kllflnó haUiuoek e liitiert gyógy-ital; dinári alpeieken ixedelt gyógyfüvek b/>l kéazíté.
MatkoTlTlofl M.Kilnbin (Dalmáéila), •
Kapható M.-KaulEtiáll Práger Béla gyógyaaereatuél, FIUlljftiiaTt Jekel Farenesnél.
i'. Egy flveg ára 70 kr.. Otomagoláa éa elküldéi a megrendelő kOlla/gón történik. 127 3 — 12
i ' ' b. : m v i
v J JniHA/ "
Xahjj^^PmiN^y ' ^^^lí^irwjf orom. .
84 8 24
Savaayu Kút
STEFANIA
Koronaherczognő
ftorras.
Trlaazt 1882
Fóraktár ^. Kininián WeiPX tntvéreknél
:XXXX>0KXXXXX>0KXXXXXXXXXXXXX>(XXX: CbAfz. és kir. osztrák-magyar szabad.
Ruganyos fa-mátráczok
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2926 8X.|t» 884.
6 frt

AUnt Modrouy méiráczok én szalmaznakok
helyelie»ilé$e I 89 8—12.
tiszta, tartós éa olcsó, különösen alkalmas intéxetek éa kórházak az&m&ra Főraktár s Bécs I. Maximilianatráaae
vooocxxxxxxxxxxxixx:
29á7|t. 884.
Hirdetmény.
ixá3. ! 3

Hirdetmény.
Nagy*KjnUaa város > tanácsa részéról köghirré tétetik, haógy községi foKiasztÁbl pótadó ssedlietM Jog
18134. évi junius hó 30-ik
napján reggeli asó éa iráabeli nyilvános árvn
Ai ár
126 8
9 órakor Nagy-Kaniisa város tanácstermében taitandó ajánlatok utján bárom egymás útin követkor,ó éneire résen bérbe fok kiadatni.
érési feltételek a városi tanács-teremben betekiuth^tók Kanizsán, 1884. májna 3 mii.
Nagy-kanizsa város rendezett tanácsa résziről kéxbirré tétetik, hogy az erazégoa marhavásári, ngy a belsp piaczi és heti5 marba vásári hely-pénzazedéel jog három egymása tán' kfövetkező évre
1884 évi julius hó i-én
E'.l 9 órakor Kagy-Kaniaaa város tanácstermében) tartandó asó éa lll ajánlatok utján ayllfánoe ftrveiéaen bérbe fog kiadatni. Ai árverési faltételek a városi tanács teremben wtokíuthetók
E
A városi tanács.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxö
Híradás.
stragon-mustár
pateét oaomagoUabao.
Scbnidt Viktor és fia
béomi kfllonlagsmeg
A tekintetes csáktornyai Uradalom 40 darab szám feletti JEliTta Xegrettiu3 éves tényez kost szándékozik el-
Nagj-Kanitaán, 1884 május 8 án.
181 2—8 A városi tanács.
legjobb boiiöidi márka '/„ ^ \ Miéi ( a(jBj igen jutányos árakon.
Ovagakbod oaimtael éa védleáygyel i '__* j ,
. i ., j , . .F ftl ; A venni kívánók érte-
kaphaté minden boltban tttaaeréa delieaUaoo .
kemkadáabM. kezhetnek Csáktornyán
161—24—26
Ai uradalmi tlastség
125 8—4
Kjonalott Kiacbd Fülöp Uptulajdoooaoál Nagy
tyasb tkpoft társadalmi ét Állani inmiK, melyre hely|$t§ Mt*kawaMny Umdaiom ®agt(jtth a**lisme.
Uikssájjttnk egy hákwervf estünk iránt a A vállá* küfoö w»i\djö tartja össse m atafrsrisftai, mindaddig, mig nem tudnak tsarn helyette más jobbat. A gyermek nevet a pártfogókat a keresztségben • a keresztszülőkbe© kap. A gyermeket megtanítjuk imádkozni. A hit a$a mag drága kiawtft a szegénynek, hogy megtanuljon tűrni éa remélői" A vallás tart visesa aok embert a gonosztól a a ki hoaaA fordulj as ad neki * vigaszt. Végre pap kiaér ki bennünket a temetőbe a emlék la jelai a hantot, mely nekünk legkevesebb mindazok fölött, mik a kerek világon lélaanek.
Kereastényiaa elven épült fél a cellád, a családon a keresztény vallás. Viszont meg a csalAd az, mely a kereaziéuy meg-védelmezi, ugyanis keresztéoyiea elvek, tiaata erkölcsökben feljött tanainak lelkületén erősbül meg a társadalom fundamentuma, fis családi körben enged a gyermek szive legjobban a benyomásoknak, családi körben szívjuk be lelkink legazentebb érzelmeit, melyek éltünk folytonos kísérői le-znek. Azután meg családi körben a nö ttzi el az ember homlokáról a férfi gondot, családi körben közölhetjük bánatunkat szeretteinkkel, családi körben lehelünk egyedül boldogokéért boldogságot a szívnek csal a részvét melege ad. Saareaaük családunkat éa legyen as aa erkölcsiség termékeny talajává.
Előttem lebeg hazánk képe, milyen volt, az előtt A Kárpátoktól az Adriáig, a Fekete tengertol Vöröaorosaországig mienk volt minden föld és nép. Nagy hatalom volt Európában, híres, gazdag éa gyözhetlen. Szabadságban eem volt páija, csak Anglia. Királya volt korának legigazságosabb fejedelme a legnagyobb hadvézére, a ki Szófiáig űzte a törököt Is elfoglalta Bécset* s midőn meghalt, as a közmondás maradt íön róla: • Meghalt Mátyás király, oda az igazság*. Hadvezére volt! a világ legnagyobb hőse, a ki megmentette ja keresztény világot az iz-lamtól, meghódította Dalmácziát, Boszniát, Hercegovinát, Szerbiát, Romániát, Moldvát éa a tőrökön fenVes győzelmet vett harminca, háromszor.
Mily nagy emlékei ezek as bai dicső aégnek 1
, Később, hogy önzetlenül megmentettük nyugatot az izlamtól, az vette el azabadaá-guukat, midőn bele fáradlak, háláUanaágbóL
Hősök,, hiuafiak éa vértanuk nagy éa fényes szellemáinyai tekintenek le ránk hárem azásadoa szsbadságharczunkból Bocskay-t.ól le egész gróf Széchenyi látván, gróf Batthyány Lajoi Kossuth Lajos és Deák Ferenfczig. Melegedjék ./öl emlékeiken hazafi*
aáguak a éljünk a vágytél a régi dioaőeégre vtsesasmelnl aa orsságot. A kormány böloaen kormáayoason, a nép helyoe orssággyülést vAlaazazon, hazafiságból válaaaaaon, hogy aa oraaággx^Hl hasaMgának kilolyáaa legyen, hogy jó törvényeket hoaaon.
Nekünk pedig, as alkotmányos állam aiabad polgárainak, legtöbb kötaleaségünk, nemcsak aasal a pénfbettadóval, mely reánk ki XtNiva, de munkánkkal, aaellemünkkel, lel-keaedéaael segítsük aa ügyeinket intéaő hatalmat aa ö nehéz működésében. Aa eszméért ha lelkesülni tudunk, aa a lelkeaedée maga serkent bennünket lettre.
Ne enged)ük tehát elhemvadni aat a szikrát, melyet a jóaágoa természet maga öltöt kebelünkbe, azt a szikrai, mely, aaUvqaz erkölca, a becsület és valláe lshéletéUSj,<ma« gaaan íellobog, mint a lelkeaedée lángja éa hevülni kéaztet bennünket mindenért, ami a)ép éa nemee.
Lelkeeülni az eszméért I Ea legyen vezető elvünk, valamint mindenben, ugy kivált a mostani moagalmaa időben, mikor a pártoskodás szenvedélye gyakran veszélyezteti azt a tiaata lángét, melyben lelkeaedé-aünk kicsap.
De öriziük meg a tuloaapáatól is ezt m lángdt, nehogy éltető meleg helyett puaztitó tüzvóazt húzzon reáut, nehogy vad erővel megaemealtae azf az oltárt melyen a legmagaaz-tosabb eazmékuek Aldozuuk.
fia őrizzük meg legföbbképen e láng tiaataaágát. Ne gyujtsuk meg a lelkeaedée azövétnekét oly esapékért, oly elvekért, melyek erre nem iáéitók,
Láttuk máty mi sajnos eset' történt e tekintetben. Nálunk az a párt, mely a nemzet ledbuzgóbb vágyainak, legfőbb érzeményeinek letéteményese gyanánt azereti magái tekintetni, megfoghatatlan módon lemondott az eazméről, lemondott az elvrö}, mely egyedül képezheti létének jogoe alapját Ami már ezentúl fenmarad számára, az vagy az elhaló paráza, vagy a léktalon tűzvész, de semmi-esetre eem a lelkesedésnek áldásthozó, a sötétség elűzésére teremtett lángja. Óvjuk meg télivé érzelmeinket, ne engedjük meg, hogy csere, vagy alku tárgyát képezzék.
Lelkesedni, igen! de csak a valóbán nagyért! A hazáért, királyért, mindazokért a szép és dicső eszmékért, melyeket az őaök reánk hagytak maradandó örökségül!... .
Tollheggyel.
A mérsékelt etldnzék leküldi a maga aiami ikreit, Avponyi Albertet éa öiilágyi Dezsőt, hogy egy héttel Fa'k Miksa programm-beszédének megtartása után czáloiják meg ezt a beasédet.
fia a aiami Oreszteas éa Piládeaz lejön egy bét múlva és czátolni log.
Igenis czáiolni fognék, tninden esetre és minden áron czáfolni, — pedig Falk Miksa még el sem mondta beszédét.
elfisi ellen falét, hamarább viaci a tűzdelted fel a záazlékat a házakra, mint amaz.
Az eset hire hamar terjedt el s az ellenzék sokat vesztett renoméjában amiatt hogy a képviselőjén az a csittéig történt Mégis csak Ssomor uram a furfangosabb, ukoaabb; aszal tartsunk atyafiaki
Hanem issen sokáig nem hagyja a Csorbát Csirók Mátyás a lön,hogy e napokban egy közös értekezleten, mielőtt még a komoly tanácskozásokra kerülne a eor, Csirok uram oda lép Ssemorhoz s félrehúzza egy szögletbe.
~ Te Miska — súgja — csináljunk valami virtust ezeknek a parasstoknaa.
— Ifit?
-— Bát as jött as eszembe, a mit as újságban olvastunk tavasakor, hogy a királyfinak egy olyan németje van, a ki a jfombostfit is megjtaíáljá, akárhova dugják / el. Hát én is ilyen valamit akarnék produkálni. | '
r— Nem bánom Matyko, ha tudás hot*.
Tud bss a kánya. Hanem ha teszem aat jura fogadnék, hogy egy eldugott, fe^st asg taiáJek, hát a^gtullnám, ha ugyania....
— Az is valami Hatyko pajtáéi Be bedé hallom aa .Sgyánist" is.
fia agyaaís te a kalapod alá dugnád. Itt van a seberi moinár, aa ugyis mindenre fogad. Vagy Ü liter bor csöppen
— Me nem bánom, csináld meg, legalább MMUi § molnárUMert as is kor tasM eaáata magát, most levén a tanúiéi évekfea.
Csirok kiállt ennélfogva hsnwegii a asfUaasfi;
— Na fegmáse.e velem, hogy ta a ki tatfaáal olyaa Igyam tadod
eltűntetni, el nem dugás egy tojást, hogy rá ne akadjak?
De már űrre1^hogyne fogadott volna a seheri molnár I Áll a tiz liter b^r I Hiszen neki úgyis megkell ragadnia minden nyilvános szereplést. Igazi nyereség rá nézve, ha ezekhez a nagy mintákhoz dör-zsólődhetikjf
A fogadás iránt egyszerre érdeklődni kezdett mindenki
Cziroknak ki kellett mennie as udvarra. azalatt bent a tanácskozás folyt, hová rejtsék el a tojást ?
— Ide tedd as én kalapom alál — mondá Szomor — itt ugyan nem keresi! |
Bqjött végre Csirok s nagy szima-1 tolósva kikeree minden siget-sugot, a mol-N nár ée as érdeklődők feszült izgatottsága közt Benyúl a vánkosok alá, átkutatja a korpás szakajtót, kirázza a szegre akaaztott patkós csizmákat, szóval minden képaelhető helyet kipuhatol. mig végre egészen belefárad s Ssomornos lépve, nagy eóhajtva felkiált:
— Vesztettem, pajtás!
8 elkeseredésében, mintha már min* denről lemondana, odacsap a derék Szomor fejére — mire annak aa arczán egyesem huss sugárban keád folyni alá a tojás sárgája ée iebérie, mégfestvén általános hahota kát bajuszát, apuállát ée as i\jdonátuj czifra kortes dolmányát.
Igy adta vissza Csirok a tromfot.
A mivel megint as ellenzék kerekedett fölttt a kerületben.
Ilyen itt a világ — hja levelezőnk sáredéaul — élő tíViusá* arra, hogy nem-eeak a borral, de a kedélyességgel is lehet peMtákát oeinálsi. P. E
De ~ mondjoa bármit ~ a habarék! Castor és Follui egyesült erővel meg fogja őt ejáfolnt. Ok csálolásra vannak ideaaer-sődteive.
;S
Falk Miksa pedig a mérsékelt ellen-aékről hihetőleg ugyanaat fogja mondani, amit Aradon mondott, hogy nem tar\je aem reakozionárluanak sem ultramontánnak.
Ml est asjvesen el is hinnénk, de hiaaen majd lejön Anponyi éa BsUágyl éa megcáfolják, amit Fala mond
Akkor azután kénytelenek leazüak fz ellenkezőt hinni, mert hiaaen Apnonyléa Szilagyi bizonyára legjobban tudjál, milyen az A N\ját pártjuk.
Ksniasa emelkedéséből leglényesebb tanúságot tess aa a körUa^jpy. hogy utóbbi idő óta mennyi kltünö egyen jön ide ven-dégaserepelni.
Komóosy, Ábrányi, U)násl, l'ridle stb. I
Most msg pláne Apponyi éa Hsilágyi J ur^khos lesz aaerenosénk.
Aa előbbieket mind artveaen tagadták itt; hiaazűk, hogy as utóbbi kettő sem log keaerü emléket magával vinni
Arról legalábo meg vagynnk győződve, -hogy a nemea Apponyi grótot az itteni lüg-geuenségiek nem lógják olyan koszorúkkal dobálni, mint a milyenekkel íjdnbrrtnyitk dobálták.
Hja, más vidék más szokás! jjBRflTT
Tessék meghallgatni a következő kortes-argumentumot, melyet a váaáron mondott egy • balpárti f választópolgár:
— Bizony, atyafiak, Igaza van a Rjsmete | Géza urnák, maholnsp slviselhetlenek lesznek a terhes, melyeket a vállainkra raknak-Még egypár évvel ezelőtt osak egy tanítónk volt a községben; most már kettőt keli tartani,. pedig csak kétszázhatvan gysrek jár nálunk iskolába.,..
• *
— Egy hihetőleg igen nagy igényekkel biró kanissai lakó panaszkodik a nsgy por ^ellen, melyet uton-uttélen gázolunk.
— Hiaaen eleget öntözik az utcfákat, csitítja a máaik.
— [Eleget Untözlk ?... igen ám az úristen, mikor eeőt küld.
— De a város maga ia; nézd oaak, amott jő as öntöző kocái.
— Látom, még azt ia, ami reá van irva.
— Noa miceoda? «., »N. K. V a Ez annyit jeleni: Nagy-Kanizaa Város.
— Dihogy annyit; azt.;teezi, hogy Nagyon Ktvét Vtt
• i L, v • * I
Nem ép találtam ki caodának, de saava-hihető emberek beszélik egész komolyan, hogy Letenyén Apétny Jstvén ellen Ábrányi Emii késsül (ellépni | lüggetlenségi programmal
HelekontarkcKlom egyazer a Tuboly Viktor meateraégébe; ajánlok aa Ábrányi pártnak egy korteanóta-atrófát, >ad notam Kotmih L»joi ssl inmh:
Olyan ez a mi jelöltünk, A ki dalolni tud nekünk Mindig lelhök köat leng ö, Még a krágl\ja ia znngő,
fiijen Ábrányi I
LUfULUS.
Különfélék. -i
— Béiisl vsaéé|«k NagyKa* islaaási. Néhány nap óta' felette • érdékes vendégei ranaek Nagy-Kanisaának, illetőleg a aat* Ferencsiek nagy-kaniattíü tárabázá-' nak. Kélheti itt tartózkodáera ugyania meg drkezett a lerenczrendiek rendlönöke (generállá) Rómából: p. Bernardinua a porta Homatiua a kiaéretében titkára p. Franci a c u a M. A. Salerao, valamint a Fe-rencz-rendi generális vizitátor p. fiuse bius Kerntendzsin. Az utóbbi különben magyar származású, v I n g a i születést! Az előkelő vendégek juniua hó 9-éíg maradnak Nagy-Kanizsán. Június 5-én leaa a guardianok, fi-án pedig a provinciális meg-válaaztésa (capitolium) a generália elnöklete alatt. A aeaaiok (ülések) már juniua ö-lan veszik kezdetüket
— JőKMtí ÍShsrrseff, mint lapunk mult számában előre jeleztük, e hó 16-an délben, keresztfilulazott városunkon. A lapunk utián előre érteailetl közönség köréből sokan kimentek a vasúti állomáshoz, hogv, a népszerű föberczeget meglássák. A hivatalos fogadtaiáara megjelent (fóron János, helyben állomásozó honvédezredes. Háromnegyed órai itt tartózkodás után a föhsrczeg tovább utazott Zágráb felé.
— Hanalt Átvess ffcrlatfUa A héttői vásárban korchndroi István Puszta-szentlászlói <skos egy pár csizmát vett ée egy ötvenessel akart fizetni, melyre rögtön ráismertek, hogy hamia. A rendőrség elölt esi, mondta Korchmároe, bogy 0 aiötvenest Pnaata>8eeutlá*s!óo kapta egy szobaiestöle-génytöl, kl ott Tnrányi földbirtokos szobáit feateite. 'A featölegény nevét, valamint tar-tózkodási helyét aem lu^js, mart as községről
községre váadbrol s osak ett marad bosesabb időre, ahol munkát kap. — Korohmároet egyelőre sabadlábrs belyesiék, as elönyomosáal jegysőknnyvet pedig abamlsltntl ötvenessel együtt áttették a helybeli "klr. törvéo|ssékhes ''4 Klélsiatatt M^jállsm-émmé. Kövégó-Eörsről írják Ispupkaak a következő muiataágoa töfténeteá Vudnay Uéla és e szenezd) r kath. tanító mult va-sárnsp Hév - Fülöpre ^rándultak, otl értskez-letet tarjandók as ifluaággal. A rév-tűlöpi fiatalság ugyania pünkAd £étÍÓ4mulatságot^ majálist rendes éa ffbból a mulatfáfból; szerettek volna az átráaduló urak antisse-mita-inaiáiiat osinálni, mélyen aztán ercükből küeíbetöleg korteskedtek volna a meguk I jelöltie mellett. A rév-ftUőpi misssionárius-útnak azonban airalmaa vége lett. Révfülöpön félreérthetIsn azavakkaí tudlokre adták az atrátslult apostoloknak, hogy ott a fiatalság fttaga megtudja magánas csinálni a mulataágot éa nincsen ssükaége idegenekre, mégha antlsemliak volnának is eaek aa idegenek^ A asepezdi tanitó nem érte be essel a ilelvilagositással és tovább akarta loiytatni » hiUéritést, mire azután á révfülöpiek kiírtán bántak el vele. A tanító urat irgalmaÜMul elverték és hibeiűlee ugyan-ebbln a kesertl sorsban részesül vsdaay ur is, hs meg nem valósítja asr a régi kös-mondást >szégyen a futás, de hassnoa*. I" Azt mondják, hogy a kövágó-eörai ág. év. tanító kergette ki őket A mulatság tehát mégis meglesz az előre kitűzött napon; a rendező bizottság elnöke Howdth Sándor lutheránus Islkész és hogy nem leezantisse mlta a majális, az bizonyára nem válik szégyenökre a rendezőknek.
~ A Ióköl6-ban4«, mely hoassü idő óta izgatottságban éa félelemben tartja a balatoqvidéki gazdákat, végre valahára ugylálazil|,az igazaágszolgáilaláa büntető kezei közé kerül. A zsiványok állal ellopott lovak nagy része megkerül és a lókötők — kik egytől egvig csigányok — zzintén maholnap rr a börtönben leaansk. Az eeströl a kővetkező tudtyiiláati küldi köveekállai levelezőnk A ' Balaton vlld' kén ellopott lovak Bakon meg*. kerültek. jVásárosok hozták a hirt, hogy a llucsu- szent-lászloi vásárban kidobolták,hogy a baki búénál gazdátlan lovak vsnnsk le- | tartóztatvii. A köves-kállai kárvallottak erre azonnfl lovaik uian mentek Bakra éa a tőlük éllöbott lovakat e h0 26-án azerencaé-sen haza is hozták. A 'lovak a következő módon kerüllek meg: A baki erdőben odavaló legények oelornyélétt péntek be a sűrűbe ; esejk találták msg ai olt lekötve (tartott,'lopott lovakat, a czigááyok pedig rövid távolságban a tisztáson hevertek. A legények, mielőtt a csigányok észrevették volna őket? a lovakat eloldozták és bevezették a bíróhoz. Később, hogy a lovakét vezették, a czigányok észrevették őket és utánuk iramodtak, de már kéaön| Még tia ló van azon a vidéken letartóstatvja és tarláara kiosztva a miután a Balaton | mellékén több lovat ia loptak, I nemcsak Köves KálIán, a károsültak a siker bistoe reményével nézhetnek lovaik után. A czigányok borzasztó garéadálkodáat vittek véghez eddig. A bácsi hegyek, alatt egy embert meg iá gyilkoltak. Moat azonbau ugy hírlik, hogv a rezii erdőben a csendörök már k&rülkéritették őket a hogy elfogatáauk, bizonyos. — Savanyu Jósait már ellogták a csendőrök, ha ettől a bandától ia megszabadítják a | vidéket, akkor a csendöraégi intézmény öltök emléket állit magának nálunk.
— Nagy tlivész. Pagyon községben, mint lapunknak iiják, e hó 27-én tűzvész ütött ki. Mentő eszközök hiánya miatt a * féktelen elem annyira elharapódzott, hogy rövid idő aiait a község nagy réaze a lángok martalékává lett. Emberéletben — szerencsére — nem esett kár.
- A Bslstee*Egylet r«i-Mli|l klráuduIrinám vonntkozólag a következőket irjrt lapunknak egy barátja: Pünkőad másodnapján mint közönaégeaen tudva van, ' a Balaton-Egylet tagja, meghiváa folytán a rév-fülöpi kirándulást is fölvették programm-jukba Előre akartam tudósításom által uUába vágni a mulatságnak, melynek a sikerében erősen kételkedem. De ha bármiként sikerülne ott ,a fogadtatás, előkészítésének mötfjá nem válhaiik amúgy sem a Balaton-egylet előnyére. Ugyanis a fogadtatás! költségek fedezésére a vidéken ia pénzgytij-téseket próbáltak meg, ami megszóUzra adott alkalmat, hogy „ha ninca /pénzed ne utazz, he szegény vagy, ne mulass.1 Kár volt sz illető sportkedvelőket a vidéken is megszólalni azért a néhány forintért, melyet
a vendéglátó urak ily módon öezszégyÁjt- . hettek. Ugyanis a megkeresett közönség, mely ásóját vendégeit most ia közmondása magyar vendégueretettel fogadja, ugy gondolkodott, hogy a más vendégét nem tartja ki a nagyon gyéren adakozott. Azt hiszem hogy ilyen áron a Balatonegylet tagjai nem igen azlvesen fogadhatják el a vendégszeretetet a hiba mindenesetre as

)
illető .házigazdát* terheli; ai egylet taglal termésxéteaen nem tehetnek róla.
UliMitMMlgé*. lapunknak írják, hogy Ferencs aaentbaláxsi göa-■uilmának teteje e hó tőiéről Stí-árlt forduló ^jjel kigyúlt es nagy rétiben le ia égéit. A töt állitölag gyultogatásból eredt, amennyiben , mér aa égée alkalmával nagy petroleum-bttzi áraztok' éa másnap reggel látták, hogy a tálak in le vannak öntve petróleummal. A leégett tetO, mint halliuk, w«« volt biatositvs, a kár ennél fogva tetemee.
■— <ha|fyllkoft*Atf A králjeveoxl potéameeter e hét elején Öngyilkossági szán-dékbOl agyonlőtte mását. Kétségbeesett tettének] — mint halljuk állitolag ac lett volna *x inditó oka, hogy feljelentették őt a póslaigaagatóeágnál, mert • póslameeterség mellet még szatócs üzletet is folytatott (?) On* gyigoesági oknak bisóny elég furcsa.
— NavrasBCMéttoaeég;. A'oeiíea Jánoa helybeli lakóa, ki mint kalaux van alkalmasva a déli vaspálya társasánál, a kraljeveczl vauit állomásun tegnapelőtt oly szerencsétlenül került a mozdony alá, hogy á gép a szó aroma értelmében levágta a lábát. A nehezen sebe OHet hazavitték lakására ho| most dr* Schrtyer Lsjoe vasúti orvos gyógykezelése alatt van.
€iod«UorJn látható Bárt Albert helybeli mészáros Kinizsi-utczai istállóiéban. / A jelenleg három hónapoe, erősen kifqjlö-dött, egészséges borjú oaak Kiírom lábbal jött a világra. Az) elülső jobb lába lábasárastul teljesen hiányzik. A bőrőn keresztül látható a lapoczkaoM>nt^mozgása. A osodaborju szépen megáll három lábán, járni természetesen nem tud, hsnem ugrik, hs előre akor mozogni. A tulajdonos vslami kariósitásmutogatónak skarja eladni a csodaállatot. Addig is meg-nézheti mindenki ingyen,
- áa aiitUpIrlIlftla cllsdáa, melyet Ch. de» tméaHwm mult szombaton este a „Szarée^-ban nendezni akart, a kő-ínségnek felette csekély részvéte folytán elmaradt. Mr. de Lamlartine ennélfogva másnap, vssárnsp, tartotta meg előadását ugyancsak a »Szarvaiban«, de s két nspon át ki-rsgssztott öles pinkatok daczára megint igen crek^lyjrolt a közönség, a bevétel pedig ne-vetslgeifcn keves. Ilyen körümények között nem csődé, ha a »bűvész* nem a legjobb kedvvel csinálta mutatványait s s közönségnek sem volt nagy az élvezete.,
TanügyI JelraMa. A pécsi tankerület' kin főigazgatójának, nagys. Mészáros Nándor kir. tanácsos urnák május lió 26-én kelt átirata értelmében a n. kanizsai kath főgymnásíumban az érettségi vizagálatok szóbeli része jun. 16-án reggeli 8 órakor veszi kes-deiétj miről sz érdekeltek ezennel értesíttst nek. N.-Ksnizsán 1884 május 28. A* igát-gatótdg.
,'j— Dér vplt vidékünkön a máj. 26-ár6l 27-ére forduló hideg éjszakán. A dér csak a lapályos vidékeken telt a kerti véleményekben, továbbá krumpliban és ku-koricsában némi kárt.
)- Áthelyezés. Manó Lörincz eddig helyben állomásozott csenedör-psracanok hadnagyol át helyezték Egtrbr, Helyébe Bi-hg látván csendörhadnagy jő Egerből Kanizsára. — Mjarsó, ki Kanizsán csakhamar kedvelt eínbeiiré ludta magá tenni, már el is utazott qj'áUomására.
LopA* Blau M.lfiai helybeli czég magtárába hétfőn, e hó 20-én éijel ismeretlen tettesek álkulcs segítségével behatoltak és három métermázsa borkövet elloplak. Mikor elvégezték »munká»-jokat, iámét bejárták a raktárt és ép oly észrevétlenül, ahogy jöttek, ismét eltávoztak. Reggel cssk arról vették észre a raktárftelíek, hogy lopás történt, hogy a borkörskásból három mélermá-zsányl hiányzik. Az esetről szonnsl jelentest tettek s rendörségnél, mely az ismeretlen jó madarakat erélyesen nyomozza.
A fiatcmáaak a felső templomtól a ftengerytuiczáig való kiklinkerezése serényen hslsd elitre. A munks — Hencz Antal építőmester vezetése slstt — néhány nsp múlva .be lesz fejezve és s nagy térrész s rajta levő élénk forgalomnak megfelelő külsőt nyer. Csak rákerülne már a sor a többi utcsára és térre is, melyek köveset dolgábsn nagyon primitive vannak sllátvs.
— A .lalsasgysl Ali. UnltAI festftlet" keszthelyi, járásiköre f. évi junius hó 4-én d. e 9 órakor, Keszthelyen, s községi fi-iskola l-ső osztálya termében közgyűlési tart, melyre a kör tsgjsi és a tanögybárátok tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat : 1 Elnöki islentés. SL A mult közgyűlés jkönyvének felolvasása és hitelesítése. 8. A/ orazAgoe árvaház ü^ye 4. A jköri segélyegylet megalakítása. S. A tagdíj hátralékok -ügyében tett elnöki intézkedéeről jelentés, s s további teendők tárgyalása 8. Értekezések : a) A népiskola és közegészségi-Ügy. bj A felnőttek oktatása s msgysr beszéd elsajátítása érdekében, e) As ismétlő oktatás 7. A folyó évi sugnsstus hóban Keszthelyen tartandó tan. testületi közgyűlés végrehajtó bizottságának megalakítása 8. A jövő évi közgytUé* helyének és Idejének meg-f állapítása. 9. Indítványok. Keszthelyem 1884 mtgm Ló U-éa. Pft fél jköri sksAk.
a. li; Jigyil lléleée. n&i tssilk
Talaaa»sJS. síBaHltl 1884 ásrilia ia. T aa Hrl A aákaai kíWItt Bvtaél tiafcáfé plpawlw Ma avájcal )»l|slákat proaarb^Jok, kálBaáaaa a n» aor alajálkáatéáaa alias alaéaakiadi mini ohmIU nHAit IncjutitMú ajánlhatom. mart aa ia gyeeárwee a iitluUV haaaaMata kSvawaaUkaa, n aap alatt tak • liiaata alaalt. Fogadja UfbaaaOkb ki»aaflooliim«l. Mi Hám JémtAHJ^-
— T. élvaaAlaak fl«;al«át UilalviMi a ¥*l»mHmi$ Tártt áoaávratf jA «k»Ö aaág lilriltft-iaára, a ItnuiburKl pésaswstalábai lliatltas walr kálaág-klvBI « MaSaaJf ántaklééáoél kall, kegy falkaltae nlaéaeklaak nlkuluiat ayaji árva, kosj öiakály ki* ndÁMu árán a aaaraaoaét; Magklaárlaa.
— KSSÍSISSB éa Mlaaoa burgl bank- áa /valtáBilal taU|4oao|oiaak, Innunk iuaí aaáiaáltan tatait Mvéatéaára ktlBaáaaa fallilvjuk (il» jaauisk Agyai iiiát, Miaéaiakal.klk alaul kla#iíattal Hasi ii/oraaiáajria ékajtnak aaafl taaal, iijuiilji|k aa a alté* HaUa jalivtt (waiMiNj^iékal.
Gabonaárak.
Magy-Kanissán 1h84. május UO-an.
77180 kilóg, buss nilMnég aserint ll.ílll V. UO -ÖO rozs minőség szerint H. 711 - H. 10—JK) árpa hiányzik 7.80-780- kukorioza U.9Ü-0.4Ü ssb 7.80—7.ho kr.
Asslearsslsae (louarall. Mai ssámunk hirdetési rovstábsn közöljük s triossti általános 5'slosiló-társsság (Assicurs-sione tioiierali) 1888-lk évi zárszámlájét vagyonkimutatását. Aminl a jelenlésből lát* luk, es a jó hírnevű bisloiilási Intézet feje lödéss s lefolyt évben is ielentékony elöhsi Isdáat tett. Összes dij* és illeimény-hovétele-|8,9H1 391 Irt 81 krra rúgnak. A még folyamatban léyő kozkázatuk tartaléka 005,010 ÍH krral szaporodott. As 1888-ik év vé-
(lével folyamaiban' levő életossiályi tökebls-ositások összege 77.340.710 frl 4 krt te-szen, tehát kerekszám 7 millió forinttal növekedett. As életbiztosítási osztály üzlslé nek e jelentékeny szsporodáaát különösen ki kell emelnünk és ezt ss intései, mint ss s jelentésben joggal hangsúlyosaik rész ben ama általános bisslomnsk, mellyel a biztosító közönség irányában „viseltetik, részben a kötvények teltételeiben pár év előtt behozott és a biztosító közönségre nézve nagyon előnyöH ujitásolnsk köszönheti. Az 1883-ik évben 27.780 iárért 0,811,024 fft 88 krt, s igy fennállása óta 616.1)98 kárért l89j7H6.742.frl 88 krt fizetett ki a trieszti általános biztosító-társaság, mely összegből hazánkra magára 74,288 kárért Összesen 30,0?'/,836 írt ló kr esik. A jégbislosiláft üzletnél szenvedett jelentékeny veszteség daczára CM.4I0 Irt 70 krnyi tiszta nyereség mutatkozik és igy minden 8IÖ trtlal befizetett részvény ulán 220 frsnk=88 Irinyi osstslék adható A tüsbiztoeilási osztálynak a későbbi években behsjtandó ItHjaj. fsdese-, téré sdott dijkötslesők értékének összege 19,992*108.02 írtra emelkedett; az intézet kezességi slspja részvénytőkében és késs-pénstartalékokban 20,898 824.29 irtot lessen és mint a vagyonkimutatásból lálható, a legnagyobb elővigyázattal, jó értékekben van elhelyesvs.
Nyilttér.*)
IVylIvánoa kÖNiünet.
Felejthetetlen Károly Asm temetése sl-kalmával a főgymaásiomí főt. tanári kar, a tanuló ifjwág s a ragy közönség részéről a részvét oly méghstó jeleivel hslmoststtsm el, hogy kötelességemnek tartom, mindszoknak, ^kik a bánat e napjaiban mélyen lesujlottl * anyai asirsmet vigasztalni kegyesek voltak, . es uton is bálás köszönetemet nyilvánitsni.
Nagy-Kánizas, 1884. máius 2ü.
134 I—1 Osv. Kaiser Julis.
• At a rovatban foglaltakért nem vállal macára falalflaaigat a8aark
Felelős szerkesztő s kiadó:
l a It u a I. A J O M.
Társszerkesztő Varkan Isara.
HIRDETÉSEK:
MA6YAR%FRANCZIA ,
HIITOfllTé-ftA»IVl:i«Y'TlB«A»l(l
rimzvcnytOkk h millió fqtóst aranyban.
(Alapltlatoll 1878 tea ) .
MimuUtái u ÍB83 ht dtcumhr 31 tál
n*fla«ltiMI r/« *Zí;lAk« MaSjkta Aglo larUláktáka Haa4atkaa#l
Iiff
gtanií Mals«IMs«fc dljtalta'4k Blelbl^losHAsI dlJUrUlák , , \ , , , DIJváliA.tátoia .. . • < J. . . « • t . •
irtikaaikihi
ái s;«raaiéar-teriaUkaiaf •a IIMekáiHl kartabfcalas , .
fri 4.000,000,.
a ItlWlM
• Wttja ; 7T.MI.S9
• tAMaeifH . mjfíhm
« I^OftJjWJI
a) 884.000 frl siaf/ar éaOkkalatí kj 106,400. . <i) 181400 , il) ITalOO .
luil aliAltln
i7;4ou ao.«eo ü 5.000
láoőo
MIN Va.«too llMgtO ilOMO
aytfHt
a
|«ÍMllal
0*/,-"• naktráb páplrjéraoék
«3KOUO „ 0'|,~i|i iaag;»i araajfjarnéák ÍMOO , . .
IMékiMflal. aflngl. á'-a Ai [a 1. . J. Is fl', l''Ul tárnál lillln||jtM ,
a • ..a >1 . 87 drk. I|i«avldakI vaiull réaivé KQ'Onfala blaloallá taiMMgali raakás/al
Aa élsi
tea.-* M.78 86.-M.70 88,80 W.TSt) lft.«-; KM. 70 101.Ml
I 10010
I lOIJft , 8076 i 960. ~
II
frl
6 MHH) m J'1,1, kliblrlak**ak Ifilldlilt..! a 1
fl 1 b) • fl 00»i
•í 1.180
1.080
7,000
1.000
91.000
i) 60.000
•■ml Alj ér lék papírjai l illal iál»nl. i 100,— . . s.
J:
I) 1ll.<
uaakr. pit|)|rJArk<Wlc ' J , . , • ,
• a ' , /' a i .....
a ■"HÜ*' \.....
• Ü.. • . waaiJ4ik44k| .....
, Aliól-flainai vaanii al«8k#. I......
, ositr^aacj. b >nk aato|i......
, 6*. paall a. Taraak. kaak ailogl. . . .
A fauU áriák papírok uUu as év v%tl( aaMákaa kamatok lírtákpaplrokra adott kAlotflnOlj , , . , . 4 réniISMastskaál alhoj/aitU Mkauásaak Válták laio'álMá , . , . ■ . , . . . A lára'aaái baasl Sadápaaiaa éa Báaikan lllaloall "Jaldaakik áa Iképvlaalftoksát kttalavé P4aakáijaf|«k
I kAaMsIkaa wao u áfiwu
|.yil4,Vlt|Mt7 |V.tHH,H0|i70 Mll.ttM.7l 1.IH7 IIIO.IIJ 4llll.llll7.lll B16.088.au
4 71MH .. .
, 81.Wl . .
a BA.SO . .
, ag.70 .
8B» ~
. 101-10 . .88-4a <>aiUlákok
wunü. -Hb.'I'JA.Mi jas.iéu.-« i70.an.80 IMM.--4 71 040^ 48.8W, 81.17'.-88IM.H vii m 10684. 8.876. 91.70a.— 1.687.806.-
10,000.- 4 , 4711 — I 407 -
ttöa—j 8.808. I 108.760. 4 |MJ|L«| 09.400.r-
17 8é|.l6| frl 1.804 747.96 . . ' . !. 90.00731
kBvalaiáaak
Pásakaitáwk Maipéiu-dljlwválal iBakliloaltáavkárl : . . •aálllUsssr 4' • .
JÍk a
4 n kábviaát4ai%s4l . .'! ■IHH1 Ib ádaa IIBI Ik avliaa
Klliflatt karsk IHtNMklifbsn IHKl-lk ávbaa
llablalaaltáaok uUa . , 488384,81 VJ87.l4'.ll
a»álllUsás;kUle»lUMkaláa MI.788 70 68I.IH8.8M J-g m .. 068.H40.IVi aV8.901.46
8.070.187.88 8.880.014.— 768.41l.tr
IHHS-lk ávban
8.148.718 14 1^77,100.89 I80.884.ft9
6.184.681.84 ■ t 1.701.174.80 in Tynornro
a I
f Bgsébas lavó karakárt lartatákla kályasta|«ll......
A Táraaiág liáulnak jnvalatma a ai! árkkpablrok aa batáiak utáni kamai Ai álailliloaitá* álUi a . .. ti. , . |, , . , .. , . .
As 4rl OJ»l .;.. L ....... .
ág álMblstoalláaok ktM klRatatl károk Aaáiaga.........
faggábaa lavA károsait UrUUkba hatjaitautt.......
Aa lélf^lk évi Rjaraa4|r ......... , . k
•alybáf A.O^L-aa'uaitaljlkul . I. ....... . ,
klÉsetéeéell*
. . . . ... M60(XM» 176.107.91
L 1*688.81080
....... 9.87039948
. . . I, . | L 160.000^—
, , ,V, . L 88 990.98 IHtM-lk 4vWs I 9.474,648.86 iwalfi 104)87.16961 1.494.188.88 mx{, 171670.40
öiaaaaan IHHH-lk ávbas 9.188.41036 Mf,t 73^0.901^9 1.066.087,81 c=I „ 4.947.764.68 408.888 17 j ,. 9,»».868.87 ÖMiaaau mm Jmyi . .... ári 61136438
, ......L I60.97s.iu
....... 16396381.-
.....I, jjjMiJQ
I , • . . „ 68379J 9
, .! L. 88.100.-...... L 94439134
...... L 988300.—
500.000 m á r ka
legjobb /esetben
'A hasabÉrgl állam részéről bizlositott nsgy |>enzsorsjátek a benáe kiaorao-láshi-Jiitó nyeremenyek soksaága által, vaíamint a nyeremények kiűzetése iránt nyújtott lehető legnagyobb klalaáallék követkeatében s legosgyobb kedvellségnsk örvend. K sorsjáték s tervezet határozmánya szerint egy kOlön kineVazett vdkérigssplóság állal vessltetik s sz egéas « rs(áiék«»i mags ss állam sllenörzs Néhánv bóoap sült az első ossláJytól a hetedikig teO.OOé sorsjegy kÖsQI 50,IS0# sorsjegf blsoniosan nyereménynyel tyusatik ki. Kaeki között vannak MH),000 márkás főnyereménye^ ia, neveset esőn pedig:
I nyeremény á 800L000 márka I áMMM
f . á 100,900 •
1 » á 90,éM a
I . vá IQJiii I •
X . a a 70,000 a
1 ál M|M a
2 • a á 00,000 t
I * a 00,000 .
6 a t 90,000 ' •
0 a á 15,000 a
2H nyeremény
M »
lütí a
2Ö8 a ti
611 •
1,080 a
20,020 •
18.408 » a
á I O.OOO már
á 8,000 a
0,000 a
9,000 >
1,000 •
l,OM a
' 8OO »
148 • 900,
100, ÍM, ÍOO, 94,07,AO, OO m.
' K
G nyeremények közüli sz első osstályben 4000, összesen 167,000 márkányi öasseggel sorsoltátik ki. As e^ osztály iönyereménye 80,000 márkát tesz ki; os emelkedik a második ossálybsn 00,000 márkára, a harmadikban 70,000 márkára, a negyedikben 6.0,000 niárkérsJsz ötödikben p0,000 márkára, a hatodikban £00,000 és a hetedikben esetleg 600 000 márkárs; nevezetesen pedig 600,000, 000,000 slb, márkára. Aa első osstAlyneU kisorsolásnál a sorbjegy^t ára:
Egy eg(u serajegyé S frl 50 kr. Kgy fél sersjegyé 1 fri T5 kr. Kgy netted aersjegyé - OO kr*
Ar összegnek bankjtgtftkbtn, Jioitauialváuynyal vagy petiabélvtgtkbtn való pekQldése mellett a hozzánk érkező megrendeléseket pontosan teljesítjük. Mindenki as állami ozi-merrel ellátóit rtttfái *o» */«•«Je/ kapja kezébe b egyszersmind megkapja a hivatalos Játéktervet, melybe I onno loglallaiik a többi u. m. a nyeremónybeosztas, sorsolási napok a a különbözö osztályuk beiéjei. Minden résstvsvő azonnal a busás után inegkspja állami caimerret ellátott bivalaloa «uí»»6/ii»ií»owio^ melyben viláflosan vannak | kiírva a nyeremények és s nyertes sorsjegyek Bsáms. A nyeremények kiflzetéee terv szOrint pon-tossn történik. AIInmI JOlélllAn mellett. A hivatalos tervesetet kívánatra [előre el küldjük ingyen, továbbá sésstkack nyilatkozunk arra, hogy a nemtetaső sorsjegyekét, melyek hozzánk még idejében a sorsolás előtt vtssks küldetnek, elfogadjuk éa; as azokért küldött ösazsgst rögtön megtérítjük. Miután s sorsolásokra naponkint igen jiok megrendelés érkezik bossánk, kénjük, hogy minden megrendelést pontosan teljeaiihessünk, ezeket mUzánÉaiurábla, mimlenesélre saonbsn
1004. Janlaa ll.lkélg kést r Ura 01 kaasánk Ja (lat a I VsléBlla N TAra^baaküslrl llaaaliurgkasa
ÓitrtnőH és vétylttiBfá gyakran nagy szerepet jálazanak aa életben ée e kettőt mindenki, kivétel nélkül, ssivosen bOosát-hatja be magáboa, ha ezt — mint ja jelen esetben, ssolld és kényelmes módon lehet elérni
Nálunk mindenki abban az előnyben részesült, hogy kbsvet lenül as eredeti sorsjegyet kepja meg, ügynök közbenjárta nélkül, ennélfogva mindenki nemcsak a nye-rölajstronot kapja meg, frUMtll nélkül, a busás ulán s legrövidebb idö múlva, de
f'Óiiyüjtéfttohirk mindig kwönffétn fod- ezenkívül ss ararfafí ioryy< ia, uijittféi vtfélt n tutrmcN és b. megrendelőink érde- náUeJ a <w»t ttfrint —gáliapHrt dnm kelt mindig slegbstbatósabban képviseltük. 1 fcnpjo. US 8*
DROGLEJÓZSEF
fjt rOatoloniea gyára Badoponien Ojárj váosi út az osstr. éllamvaspálya közelében, laktári váczi körút 68. Aiáalia minden gazdasági kiállításon kitüntetett, javított gyártmányait müj: TrliarOkrl vállosó maiéval. Tflaallté-cé|s«k«t szllelövel, különlegességek malmok ssámáéa; KMM aaám alatt szabadalmazott hársaaa ekéket, eafplOiép raaléknt lyskssBlell éa hsállell laaeaakai vas, sozéi és horganyból, valamint mindennemű gazdasági gépek éa ssérakeL 190 I —fO §tjf totAAto lMC*M ü ^mtAíTt.
Jj|
_ Klfflntih ve _
[ Llnzbep | Béoaben | StelervfiroTb! Leitmeritzenj
Elismert jóságuAlÜsbfstos
Kaucsuk^-háztetö-
táblapapiroHunkut,
valamint as tü táblspapirtelők másolására és régiek kijavításához szükséges. Wf Ksucauk tatóflsyiaazuakiit "TMl fekete és piros ssinüt, olcsó, ds szabott
árskon szállítjuk. Tsljei Ieléleées4sekel
jótállás mellett essközlflnk. ékslgelell Iteatselakre, melyekkel az alapzat fedetik be a talajvíz felsslvár-gáeénsk megakadályozására, különösen felkiviuk a flyelmet Leli ásókkal, mintákkal és költségvs-lésekkel ssivsasn asolgálunk.
PoNiinnB%ky ég Htrellta
Báca I. Maxlmlllanatrnaaa II. BsHia. Kála.
116 t-ll
• ./ ( m% ' ' l , > l( . i' j,, •
25. (rendkívüli) szám.__Nagy-Kanizsa, 1884. juniua 54n._XJ. évfolyam.
szsaivszT*Vito E lUDóaivá-TÁL: mjM-otw 4 «.
MÍU«1M » UpwJUmi rinfcvvMUkM* IIÉSI^, tov&bá mamiik, MM6-Ualbsk. kinliláwk nt.id* laÜMwMk.
BtraMtatlM toMtok nú Umort k» MkUI Ktttdtalssk ú.
Kfcilr»tok itau

ZALAÍ
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Zalamogyel llgy vódogy ltot, a Nagy-Kanisssi- éaDélsalal takarékpénztárak, Bankegjesűlet. as Alsó-murakösi takarékpénztár romén)fárseaág éa önsegély só saftvetk. hivatalos közlönye.
M«vjelenik Nagy~Knni*M<\n hétenhint egy*%4sr: Vwlrwip.
1 MMptttt^
MpÉn *v».....IM -- kf.
nTíftt . , f. . .. • m m a wwmm . , . ,
MlnUliwk JnUajTMM wÉattlilsik.
S mytfc kltstals* MHiéI >7«k j}0 fcr. MtjwséOtt MSI I0S mMf i H unui miéém —un |r.
Nyltttér pstHsers M kr.
HFíljci M Miksa! J|E
/
Fülünkben csengenék még a fel-bájtoritó, biztató, lelkesítő szavak, szivünk még bangosabban ver a látottakra éa hallottakra való viasaemlé-keztünkben, keblünk még dagad a büszkeségtől, hogy itt fogadhattuk ót magunknál, hogy ő maga vallotta magát -4 egyelőre csak néhány órára ugyan, -U teljesen a mienknek ée lelkünket áthatja a szilárd remény, hogy nemsokára állandóan magunkhoz kötjük Falk Mikaa tiszteletreméltó ase-mélyét.
Azok után, amiknek pűnköed vasárnap ési hétfőn azem- és ftlltanui voltunk, kettős a mi örömünk. Hallottuk' Falk 'szavait és akinek még eddig ingadozott a meggyőződése, az ime .beláthatta!, hogy méltóbb helyre nem szegődhetik, mint há a Falk mellett ItUzdők ezámát szaporítja, máaodezor pedig Falk ittléte alatt fényesen kitűnt, a azabadelvflsé^ eezméjének mennyi lelkes hivője és herczoea van Kanizsán éa vidékén
Láttuk azt a kitörő, őszinte lelkesedést, meiylyel hazaszerető, komoly, józan népílnk jelöltünknek szavait kísérte. daczára annak, hogy a szavakban nem volt sem az adó eltörölve, aem a kormány megbuktatva; láttuk hogy népünk nem engedi magát fél* re vezettetni az álapostolok által, de rajongásszerüleg lelkesedik a valódi nagyságélt: a szellem, ész és sziv nagyságáért
A két nap, melyet Falk körünkben töltött, örök időre emlékezetes két ünnepnapja volt a kanizsai kerületnek. Díszes és lélekemelő két nap volt es. G' két nap emlékezetéből merítsünk uj lelkesedést, uj eiőt és kitartást as ugyan már csak rövid ideig tartó, de most legnehezebb küzdelemre, hogy azután ennek be végeztével munkánkat a eiker babérja koszorúzta, hogy — mint maga Falk mondta ns nz eljegyzés, melyet ő kerületünkkel kötött, sokáig tartó, boldog, házassági firígygyé váljék: 4
Ünnepélyes és díszes volt as a két nap, de még Ünnepélyesebb ée díszesebb lesz nz a pillanat, minőn sáas-lóinkat magasan lobogtatva, egy asiv-vel-létek^el kiálthatni fogjuk: ' . Éljen Falk Mikaa, a nagy-kani-zsai választókerület országgyűlési kép ▼iado)e!
s
Még ünnepnapra ia szokatlanul díszes és élénk képet nyújtott városunk pünkösd vasárnapján A legtöbb liás feldíszítve és fellobogósva, némely báson két*bárom lobogó is volt, - ss utesákon és tereken nagy tömegekben hullámzott a nép, - akármilyen idegen is megláthltta volna, bogy itt nagy dologra készülnek.
Bizony nagyra, Falk Miksa fogadására !
Difi tizenkét Óra tájban határozottabb jelleget kezdtek ölteni ezek as előkéeaOletek, egy-egy ceifra magyar
ki a váróéból, a vidékről érkeaŐ kocsik fogadására éa bevezetésére; magából a vár< sból egyik zászlós fogat a másik után robogott a kegyesrendiek társbása előtt levő tétre, honnan a vasúthoz való kiindulás megtörténendő volt Háromnegyed egy felé folyton meg meg njuló ée as egész városban visesa hangzó riadal hirdette a vidéki válaaztók meg érkeséeét
, Véget érni nem akaró hoeesu sorban sáaslókkal disaitett kocsikon ér kestek pártunk vidéki hívei, kerületünk gasdakösönaégének legértelmesebb ré ase, kiket a bármi okoean kifundált ée nagy busgóeággal végre is hajtott ellenzéki oaelfogáaok nem tudtak viss-szatartani attól, hogy be ne Jöjjenek, hogy ne fogadják, láaeák éa hallják ezeretett képviselőjelöltjüket Falk Miksát
Egy órakor a legpéldásabb rend ben megindult a menet.
Mintegy kétszáz kocsin indultunk Falk Mikra elé As uri fogatok, hintók hosszú lánoza után köveuesett a falusi szekerek beláthatlan aora, minden kocsin lelkes hazafiak, választó polgárok, majdnem miuden kocsin a lobogó, mely azt hirdette, ami a kocáin ülők aaivét eltöltötte:
. — Éljen Falk Mikaa köretünk 1
Olyan volt mint ez, mely nagy-aágra és fényre as orsságbsn ritkította párját ——-
Künn a pályaudvaron is kitettek magukért a kokárdás rend esője, as óriási, sokaság a legssebb rendben lett '•elhelyezve, az első oeztályu váróterem bejárata előtt a zászlósok képestek sorfalat, ekkép szabad teret engedvén a fogadó bisottaágnak. 8 amidőn két órakor berobogott a vonat a megpillantották a Boglárig eléie ment küldöttség kiaéretében a aaalonkooaiból ki szálló képviselőjelöltet, akkor vihar-szerű faorajjal, száz mog száz torokból felhangzott az Üdvkiáltás:. J
- Éljen Falk Mikaa! Éljen Falk Miksa!
I !' * '
A perczekig tartó éljenzaj leosil-lapulta után, a váróterem ajtaja előtt a nagy kaniaaai szabadelvű pártkör elnöke, É p erj easy Sándor lépett Falk elé a rövid beszédben, egyszerű, de melegen átérzett javakkal üdvözölte őt a szabadelvű választópolgárok nevében
Falk látható ihegindultaággal köszönte meg a azivélyesaöge mellett annyira impoaáne fogadtatást. Azt mondta, hogy Ő is hozhatott volna magávsl néhány országos hírű elvtársat, néhány politikai barátját, de nem tette, mert bár most van először mint képvisolőjelölt ebben a kerületben, de kilenos esztendőn keresztül országgyűlési képviselője volt a tőszomsséd kerületnek e bizonyára nem oaalódik, ha azt hiszi, hogy a keazthelyiek utján iamerik Őt Kanizsán ia A keszthelyi éktől halttiattuk, tett e ő valamit éamlta tett, amif Keszthelyt képviselte. ígéri bogy abban as esetben, ha ügyünk e kerületben diadalra jut, a kanizsai kerület érdekeit ée ép oly hiven fbgja szolgálni, mint a keaatoelyiéit esol gálta. Néhány órára a magokénak kéri magát tekinteni, újból megköszönvén a szíves lelkes fogadtatást.
Falk Miksa szavalt ismét pajos éljensée követte, azután a Jelenvoltak kimentek koosijaikra s a bosszú menet visasaíndult a városba, a ,8sar-
vas* szállóhoz, melynek eleő emeleti esobáit Falk és titkárja számára fenntartották. Falk as első kooain ment, Kperjeasyvel.
A Szsrvas előtt megujultak a lelkes éljenzések s a választók tintán símen fek a Délsalal-takarékpéosiár clsó udvarába* mely kényelmea, tág helyiségben, s eissss tribünről Fslk olmoodaadé volt programmbeszédét. As udvart körülfoglaló kétemeletes épület belső ab-Iskai csakhamar megleltek diisei hölgy
közönséggel, lenn as udvart a választok nagy sokssága töltötte meg; mindez együttvéve ssép éi impozáns képet nyojtott. e
Pontban négy órakor Epofjtsty Sái dor pártoluök lépett a tribünre* s fölkérte a Jelenlevőket, bogy a magvk keheléből egy nyolea tago klldöttaéget \ alapszanak. mely küldöttség Fáik Miksát meghívja p i og ram iu bódédénak Hmon-
dánára.
A küldöttség P11 h á I Ferencz vn aetése alatt Indnlt cl Falk Mikéiért.
fis perez múlva a küldöttséggel egjütt mogjeloit Falk az udvaréit s kllöró zzjos üdvkiálUsokksI fogadtatott, mikor a tribünre lépett Az éljenraj a bestéd elmondása alztt, folyton meg* megojult ennek bevégeatóvcl pedig megiat peiezekig tartó űditlharrá vált,
Msgát \ beszédet rendkívüli szá-maukhes mslIáksUsa vesetk slvaséiek* Magyarázat nem kell ehhez a besaédhez, mert világos hsngon van tartva s aszal azaal a szigora logikával, foely Pslknak minden beszédét jellemal. Dicséretre sem szóiul ez a besséd, molyi már ossk m állni Is maga válik magának dicsét étére, hogy minden sxaya l g a z. Ebben a beszédben nom hallottuk azokat a clubion-szuiü frázisokat, melyeket a hatás kedvűért a népnek, a választóknak fal ssnk» ük tálalni, nom liums^ogett s csillogó mondásoktól, melyeket asért szoktsk olyan féuycsre csiszolni, hogy elvakítsák vele a hallgató Jósau élteimét. Ebben a beszédben oem volt á 11)118; amelyhez nyomj-ban nem fűzódött volna a bebizonyítás; nem vultsk benno Igéretok, melyek i^oió teljeslthetók j es a besséd nom volt egyéb a jelen helyzet igazságot, pártatlan megvilágításánál és a jövóbou teendők körvooutazásánál. Minden érv tényekre támaszkodott, mlodon vágás, mely sz ellenzéket érte, ki volt érdemeire. 8 a bestéd hataaáii meglátszott, mennyire érzi mindönki ugyanazt, amloek Falk ki* fejezést adott.
Do minők is többet szólni nekünk, mikor uálouk sokkal ékesebben, sokkal meggyósóbben ét világosabban «tól maga -k Falk Mikss programmbessédo.
Itt as iráa, forgassátok I e
A programbeaséd elmondása utan Benő ügyvéd, a választók nevében néhány kössönö szót Intését Palkhos, kl esutSn felment a ssabadaivü kör helyiségébe, hova a választók nagyréase is felvonult s ott mutattak be mazusat Fáiknak, ki ssivélyes társalgásban töltötte velők as Időt röviddel a bankett megkezdése elöttig.
Olysn (ényss bankett rilkán volt Kanl-ssán, mintamilyent pünkösd vasáruanján eaie a szabadelvű választók rendeztek Fiaiknak A város éa vidék értelmiségének aziné-javá-ból vagy ssásötvenen véltek részt benne. A karzatokat gyönyört! hölgy koeaoru lepte el. Félkilsncskor jelent meg aa ünneplők kösött aa újra meghívott Falk, kit harsogó éljennel fogadtak.
A bankett emelkedett hangulattal folyt le kesdetétöl végéig. 8sép éa szellemes felkö-asónlökbeii tennésseiaaeU nem volt hiány. A toasstOK sorát SvasliUf Uenó, 7«alamegye
legényekből álló lovas csajfat vágtatott
Lakunk mai MAmának mellóklete Falk Miksa kuliul programmbiixédét
alispánja, ksadta meg,asokott ékeassólásával telkásaöntve a királyt éa aa uralkodehásat
Uláns Sándor kössöntötte fel
Fslk Miksát. Kperjessy uul kesdte meg lossstjtl, hogv éltetni akaija a köztünk vsa-déglép msgjelant' állsrnféHlui, ki' felenlagi iényes állaaát, hírnevét; kiaárólag saiát vas ssotjialmAnak éa munkásaágának köszöni. Mikor alkotmányunk tellüggesstve, a szabad asó eliilva volt, Ö mint reménycslllag ra-
Íyogott azelöltttnk; ötvsnsa évskben irt őzikéi tennen lobogtattak, a szabadság aáatla-ját; ö bátran kOadölt aa ellseűnk intéseit támadások ellen. Lapjával vesei egy oly nagy halaimat, mely a leghatalmasabb kormányok állal la elismerve van. 0 oaalatta el niigy réaaben a küllőidnek rólunk táplált ama véleményét, hogy ma még mindig ásstai barbárságban. Sínylődünk, ásóiénak forró óhajtása, hogy Falk rövid időn sgéazsn a mienk legyen s hogy öt két hét mulya mint kerületűnk képviselőjét üdvösölheasűk körűnkben. (Vihar * íljensés.)'
Mk Miksa általánoa Isuűlt figyelem köaepette a kövstkesö sssllsmes lossstot mondts:
Tisztelt ereim I A férjes nők ast mondják rólunk lérfiakról, hogy nsm saabad bennünket egyedül hagyni, mert mindiárt oldalugrásokat leesünk, i derültség) Tudjál, mennyire alaptalan os a vád; mt egytöl-egyi| maga a msgtestesült ártatlanság vagyunk. Csak néha saöl ellenünk e látssst (nsgy derültség). ín is ebben a helysetben vsgyok ms. Hrggel érséksny huosut vettem a nftmiől; ö ugyan nsm mondta msg, ds az erezáró! olvastam le, hogy hiUonló gyanút táplál ellenem. ía ime Igaaa volt neki, mert én Oson as ünnepélyen mint vőlegény vagyok jelen; most tartom eljegyzésemet a nagykanizsai válassfó-korülettel. (Hosszan tartó e(jénzzés.) Itt van lapomnak agy munkatársa is; Ö tanuskodhatlk arról,hogy lapomban e(jegysési híreket közölni nem szabad; eltiltottam ezt, mert as e|jsgyés semmi s aa eljegyzés után s hásasság gyakran lüstbe megy.' Kívánom tehái, hogy eb-böl a mai e|jegysássmböl soká tartó, boldog házassági Irigy legyen. ín megígérem, hogy — akármit beszéljenek is a nők, — ha es a hátasság létre jön, én mindig hü és ki-tsrtó (éij leszek. Kmelem tehát poharamat mint boldog vőlegény arra a boldogtalan menyasszonyra, kl velem akar házasságra lépni: Éljon a nagy-kanizsai szabadelvű párt Is ennek elnöke. (Peresekig tartó, viharos éljomjés,)
Újlaki Jóssal paosai plébános emelkedett hangulatú beszédben szintén Falknak fényes tulajdonságait magasztalta s végül felhívta a párthíveket, hogy valamint a katooa a zászlóra esküasik, hogy azt diadalra emelhesse, ugy küzdjenek ők is lánloriihstlsnul és lankadatlanul elvük éa jelöltjük mellett. Ujlaky szavait is lelkesült é|jenzéaekkel kisérték.
Ksulán i-mét fbU- Mikaa asólalt fel; eaitálva a német költőt, ki aat mondja ,der Segen kommt von oben" — as áldás wMről jön. E mondást slkalmazta ö most vkaraatolál ellepő nőkre; nem a paptól, de eiektM'W „felsőbb hatalmaktol" kéri as áldást ane a házassági frigyre, mely a kanizsai kerület kösött és köste készül, filteti a nőket. (7a-jos éljenzés.)
A többé-kevésbbé sikerült felköszöntők hosszú sora köveikezeit ezután. Tatnámy Béla törvényszéki elnök éldeli azokat, kik a párt érdekeit a vidéken előmozdították, azuláu Falkot, kiért mindnyájan Islkesülónk, Kde Eperjesit és lamássyt, Hóffmmn Mór tanár kiemelve Nagy-Kunlzsa város haladáséi, a polgármestert éltette. / WFerencz klr. köe-jegyző Igen szép telköszőntöben Falkra emelté pohárét, Ksrfi Lajos agy saerény embert Falk titkárát, bitalmánakpetéieményesét, Oelst Károlyi, föifxxA (lyula a valódi ssabadelvü léget, a főispánt, Béla Falkot
(>#»r»ii\ Benő és Slmtm Gábor szinten Falkot, tft>'üti(M alispán a ssabadelvü eszmék mai hatalmát a végül Ismét Pitryi Lejos, a párt vidéki főembereit. Kollárt, Újlak yi,
tartalmam"
tlnmaer Ernőt, Stlnglyt, Veofslosot, Grosait ét tisressdyt éltette. A társaság n legjobb
hangúimban mánál együtt éjfélig. ♦
Pünkösdhétfő • vidék napja volt, Rkkor vonult ki IWá Mikaa Paosára, hogy ott ii programmbeasédet tartion. E kivonulás ia várakozáson filttl impozánssá nőtte ki magét. Kanizsáról vagy bárminőiül kocái kísérté el Falkot s mire Pecsára ért a menet, már szásötven kocsiból allA helAthallan sorrá lett;, Minden községben koeaisaAm eaatlakox-tak a válaaatók, minden kocsin sásaié, valóságos diadalmenet, melynek asonfelűl még a derült idö Idö is kedveseit.
F.-Bsjkon fehérbe öltfisöU leányok fogadták a menetet kik Falknak bokrétát nvuj-tottuk át és kocsiját teleszórták virágokkal.
PacsáU Ko'hii János földbirtokos udvarán tartolta Falk óriási válaazlókösönség elölt ujabb programmbeszédét
Falk körülbelül a köveikesökei mondta:
Tisztelt vAlasité polgárok!
Midőn a nagykanizsai válasstókerület szabadelvű pártja részéről a képviaelöjelölt-séget elfogadtam, megvallom, hogy fellellem magambsn, miszerint, hogy ugy mondjam, faluzni nem fogtk, mert azt .-em időm sem egészségem nem engedi. — Ha mégis Pacsára nézve kivételt lettem, es két okból történt,; először azért, mert Pacaa<különszolgabiróság székhelye és a választási székhelytől igen piessze esvén, méltányosabb, hogy énjjöjjek i<le» mint hogy oly sok embert fárasszak bej; másodszor aaért, mert értesülésem szerint épen ezen járásban a túggellenségi pártnak oly sok híve van, részben osak volt; meg sknrom tehát mulatni; hogy azok, kik áttérlek, helyesen cselekedtek, a kik pedig még ezt nem tették, helyesen cselekednének, ha megtennék. * 'wv.
'Ha ezen választó-kerületben a függetlenségi nárinak jelöltje volna, ezt meg nem ki aére)ném, niefrt előliem mindenki, ki meggyö zödéséM követi, még ha ez az enyémmel ellenkező is, tisztelet tárgya.
ámde a lüggétlenrégi pártnak ezen kerületben jelöltje nincs.
Azt mondták ugyan önöknek, hogy a függetlenségi párt a - mérsékelt ellenzékkel e gyes-ült; de hogy ez a kél párt valaha egyesülhet, azt higyje el az, aki elhinni képes, hogy a lüx egyesülhet valaha . a vizzel; —. vagy a viz oltja el a tüzet, vagy pedig a tüz párolog)a*ja el a vizet.
A mérsékelt ellenzék proklaináczióját ugy irta alá: „a közjogi alapon álló ellenzék", a függetlenségi párt párt pedig ezen jeözjogi alapot, az lHÜ?-iki kiegyezést nem fogadja el, hogyan egyesülhet léhát két oly párt, melyí-k közölsz egyik azon alpip ellen k"zd,'a melyen a másik áll ?...
Tudják, tisztelt válajxló polgárok, mi lesz ezen termésxetellene- egyesülésből ? Egy adomával lelelek a kérdésre. ~ Két ulas ment egyszer egy sötét érdölien és egy pénzes xacskól pillantottak meg, az egyik hirtelen felkapta, a másik ivedig megjegyzi: ;.',No pajtás most mi boldogok vagyunk" „M i ? csak é n." Továbjb haladván, valami gyanns zajt véllek észre, rablók jöttek ; ekkor az kinél a pénz voll, azt mondja: •No pajtás, nekünk mos vigyáznunk kell, résen kell lennünk* KNMnhta csak ,a k*du.
Ugy van ez, uraim, ezzel az egyesüléssel is. t
Most azl mondja a mérsékelt ellenzék, hogy együtt kel) küzdenünk a kormány ellen, msg kell huktslnuuk; de hs kezébe rsgsdjs s hatalmat és abból a függetlenségi párt is részt kiván, akkor azt mondja majd „vekiluk? csak n*k*in*.
Azt beszélik önöknek mindig, bogy nagy .az adó. — Igaz. — Lássák, nekem semmimbe sem kerülne most azt mondani, hogy arra fogok törekedni, hogy kevesebbet kettjen fizetniük ; de ezt nem mondom, mert tudom, hogy ez lehetetlen. — Nem is az a baj, hogy az adó nagy, hanem az, hogy as adó magasságának megfelelő jólét nincé; én 1 tehát arra törekszem majd, hogy a jólét emelkedjék, hogy az adók könnyen elvisel-hetük legyenek.
Az igérelék, melyeke' az ellenzéki urak lesznek, olyanok mini a pálinka, kesdeiben heviienek, később tönkre tersik es idegrendszert. 1
fin nem pálinkát sksrok önöknek adni, hanem kenyeret. — Azután minő orvosságokkal lép lel as ellenzék a bajok megszűnte-lésére. — Az önálló vámterületei emlegetik Miben áll ez? As ország halárain vámao-rompók állíttatnak fel és minÜeu bejövő éa kimenő csikkek vám alá vétetnek. Hát ha csak azon tárgyak után kellene vámot fizetni, a melyek bejönnek, akkor igen jó volna, as oda lövés mindig kellemes, ds nem
kellemea u Ide lövés; pedig as osztrákoké aak le*z> annyi oszlik, hogy ha ml megvámoljuk as ö iparcxlk kelkei, majd tneg-vamolják' ök a ml gabonánkat, ökrelnkei; ezen kiviteli tárgyaink ária pétiig nem emel-kednék azérl, mert az árakat nem ml diktáljuk.
Ide járul még azon körülmény, hogy mngas vámok mellet P mindig virágzik a oseni|>észoi; ennél pedig mindig mi husnánk a rövidebbel; mert én a zsebemben eaer forint, ára csipkét elhalyeshaiek és becsem-pésshelek, de lessék eser forint ára busát eldugni, hogy éssre ne vegyék.
ide járulnak még a asemélysxállitásnál előforduló nehézségik.
A haláron in'ii<)on vonatat megállítanak, minden iitas\ podgyásxát megvizsgáljuk, és ezzel igen sok Idő vessik el és Igen sok kellemetlenség jár.
Még a katasztert róják fel u Jelen kor-I mány hibájául.
Ugy hallom, hogy o körül csakugyan | történlek e vidéken hibák és azokon segíteni | is kell, do hiszon a vármugye huss einboiit válaaztott azon blsottságokhn, melyek a ' becslés eszközlésére voltak hivatva; hol voli | tak léhát ezer. urak ? A kormány a törvény i alapján 87 billiót kíván a földadóból;ennek | igazaágos kivetése az illető muuicipiiimokra | bízatott és mosl azok az urak izgatnak a. I kormány ellen, akik ezen hibát elkövették.'
Tegnap N.-Kaniasán bővebben volt szerencsém az ellenzék ellenvetéseire vála-szólni, nem akarom önöket azokkal újra untatni. — Ne tekintsék nz én személyemel, az mailékes, azt akár ejtsék el, do sorakozzanak a szabadelvű párt zászlaja köré éa azt vezessék diadalra.
*
Sürü éljenzés szakította leibe a beszéd elmondását, bevégezi ével pedig Uilnkii József plébános iniézelt néhány szól a néphez, mely azután Falk Miksái éllelvie eloszlott
Kaikul és a vele jölt urakat AVMir János házánál valóban fejedelmi ellátásban részesítették, a Falk tisxlelelére adolt dísz-ebéden megiot hóven loaszlirozlak. Falk uoin kocsin jött vissza Kanizsám, hanem néhány » ur- kíséretébeu estefelé Szt-Miliályra kocsi-kázöU, hol a vasuli állomásnál a szalonkocsf várta őt, melyen azután Kanizsára s innen tovább Budsposirc ment1
Látogatása teljesen megnyert bennünket nz ö i*záinárn; tapasztaltuk, hogy Falk \ Miksa, nemcsak jó hazafi, nememk kiváló államférfiú, kitűnő politikus és jezcxellens újságíró, bnnem mint /mt is a legkedvesebbek, • legszellemesebbek és leghzereleire-méltóhbuk egyike.
Szivünkből, Iclkübkl öl fakad a őszinte kívánság:
— Isten veled! A viszontlátásra! *
Most egy kellemetlen és terhes, de hivatásunk állal rránk rótt kötelességei kelj teljesítenünk. A fény után meg l(ell emlékeznünk az árnyékról is. Félreértés látszatának is kikerülése végeit előre síelünk kijelenteni, hogy ez az árnyék nem vetődik arra a pártra, mely jelöltje be vonulását ünnepelte; ez a párt minden öröme daczára nem csapott tol a megengedetInek s a lisxlesség nek halárain. Városi rendőrségünknek, köz-igazgatósági halóságainknak, a csendörségnek is esak teljes elismerésünket fejezhetjük ki tapinlaláórt és ügyességéért, meiylyel e két napon a rendet fenn indta tartani. £em a szabadelvű pártol, sem híveit, sem a hatót-ságot nem bogy gáncs nem éri, de méltán illeti meg ökcl az elismerés és a dicséret.
Nagyon pajnáljuk, hogy ax ellenzékről nem mondhatjuk ugyanezt. Nem az ellenzéken mult, hogy kerületünk nem leit a czeglédiekhez, jászberényiekhez, vagy kolozsváriakhoz hasonló jnlenetek színhelyére Az ellenzék, melynek miután elvi fegyverét elejtette, egyedüli 'fegyvereül csak a szenvedély és gz erőszak maradi meg, — a Falk Miksa diadaluljának alkalmát felhasználta a maga foga fehérének kimutatására. Attól, amil látatunk, méltó haraggal, a lisztességérxel felháborodásával. fordnluuk el.
Igaz. hogy as ellenzéknek pünkösd-| vasárnapi és hétfői éretlen tüntetéseiben I többnyire asszonyok, gyermekek és válaazió 1 joggal nem biró xöldtollaa suhanexok vetlek I ijeszt tettleg; ezek ordították a menet elé az ö káromkodásaikat és a Pacsáról hazatérő axabsdelvűpártiakat esek dobálták meg Rajkon éa KUimánban, ez utóbbi helyen tömegesen felállítva Déi vtttict oltani földbirtokos bázs előli; igaz, hogy ilyen kihágásokra csak a |öpredék veiemedbetik, de nz is lagad-I hallan, hogy ezeket ax eílenxék i lűnleléseket a mi *bálpárlonk* vezéremberei, magukat j az inléllgenézüii közé aaámitó kabáloa em-| berek szervezték, exék állították fel minden
kösséglien egy tömegben a suhanezokáf ^ mert hiszen válasszuk vajmi kevés vaa,; — esek állottak mindenütt élükön éa lobogd taliák velők együtt a zöldtollas süveget, kimulatva, hogy a kiabáláshoz értőnek vsls-msuüylen. t* a történtek ólán kénytelenek vagyunk azl hinni, hogy bem as ellenzéki lOomherak, hanoin llsatán <és egyedül eaajt a puskák és szuronyok lartotlák vissza a fel-tüzeli népet tillól, hogy komoly i»nlega*sé< gskben nem kereseti kifolyási durvs sssnvs-dél yősségének sxántárs.
Igenis, ezt kell hinnünk; mert láttuk' hogy ahol csendörök vollak, ott ay urak magok Is kijöttek s odaálltak a aép elé, hogy msjd est mondhassák: »Mi esili toltuk, nskünk köszönhető, hogy s rend meg nem bomlott,* mig ahol nem voll csendőr, például AV/-hkínImi"/ ott as tir uem mulatta inagát, megengedte, hogy háza elöli caoporif>suljanak,j megdobálják a menetel, axulán lawxökjenek a házba, ahol már előre gondoskodva voll1 a hitványok alréjtékéröi. ,
Igy »dolgoxlk« a halpárti . . .
A köveikexményekröl vájjon szinten elvállal ják-e a felelőseget azok ax uruk.i kik a letilegességekei uem ludták^ vagy nem! akarták megakadályozni! Ha majil — mint' ez ma vagy holnap oiörelálhülólag megtör-; ténlk, mert szükséget ax ellenzéki válasz-| lókhoz katonaságot szállásolnak be, hog/ féken larisák őket, va'on ax urak fog|ák-e kárpótolni n néfiei a mialluk reája rldt teher-1 ért ? . , ,1 Km-azl hiszik-s, hogy csakugyan előnyére válik pártjuknak as ö eljárását Mig mi elvekkel és érvekkel kiizdtmk, nddigi nx ö leg;verOk országszerte a -hej, a meiylyel ülnek és a sár, a meiylyel | dobálnak. Csakhogy a botnak Is! kél vég) van, a sár pedig vissxshull nxokri
No izgatnák fel azi, melynek ugyik van baja élég 111 már netn1 tudják felvilágosítani, legalább n<< kergessék bele a szenvedélyek árjába, tnclyliől csaki njabb bajok lámodhnlmtk reá. Ne tegyék végkép tönkre a saját pátljpk erkölcsi re-putáozinjál f
t
Azok n siírdolmló hal párti tfln { totósok rsnk iiiinál bllszkcblickké te Itotnok liciinflnkot
I/ltjuk, inenityivel kfllüiib omlm rek tngyunk tni amazoknál Ránk ttom ijosztenok. Nem Illünk lAltlk : bizztink n - állam hatalmúban, mely
nkll dobá|ják.> A szegény népét,'
megfogja találni a módot a rskimezál-laiikmlók mogfékeséséiia' 1 Mi pedig fennen lobogtatjuk zász lónkat, melyet, a balpárti sár nem tud berQioskolni, náagasan- tar/uk ptt it zászlót molyet győzelemre vjfzfliik, uzt a zászlót, mojvre lelkünk eg^sx liódolatával, szívtmk eifész szt'rofolé' vol fiili'tiik n lelkesjt/) saózsfot:
Éljen fiaik Miben!
Különfélék, i
— A n.-kaialMal kaik ÍMgfm* iiNNliitti|>a|i ss 1H80-4 laftévi nyilvános magánvisagálalok kövslksző sorrenditnn fog
• mik megiiirlaiiii: jun. ft*én hfdérf mind s 7 osxlálvhan; 7-én fritnczlu nyelvtán. g-e« 7. osxl. Isiin uy. némsl ny. tf. osx. történet, lurményrajx, tnenylséglan, 4. osxl. fatin ny. magyar ny. 10- úi osxl magysr ny. német ny. 3. osx. néniül ny. sxámlsn, mértani rajz I. o*z. Isiin ny. fMsgysr ny. II-én. 7. osx. görög ny. magyar ny 11. osx görög ny. laiin ny. magyar ny. 13-án K osx. Isiin ny; görög ny. 4. osxl. számtan, mértani rajs, 3. osst. történet, fílldrnjz, lö-én gyorsírás és hittan nx fxr. tan. 20-án. 7. oszt. történet természettan mennyiségtan, fl osztály magyar ny. német ny. 8. osst. Isiin ny. nisgyar ny. I. osxl. földrajz, sifámian, mértani rajx. 21-én 5. osst. lermészelrajx.-töNénei.'mennyUégtaii 4. o xl. némei ny. lörllonoj lermésxeirajx; ,'J oszt. földrajz sxámiao mértani rajx; 93, 74 és 25-én magánviaz&álalok; 20-én >Ta Deum és^iizonyilvátiy klosxiás.
— Meglét! gyermekek. Ái'u't-"iinijii erdőkerülő mint bsnilüket tndósita-nak meglőtt két Iliit, kik aa erdőben csalánt kerestek. Ak egyik flu igen veszélyes sebekot kapott} élotiien marádáshos kevés a remény. A vizsgálatot már megindították
— 0/ t'áh«r, egykor jómódn fold-birtokos, utóbb kis-komáromi jMistamester
öregségre végkép elisegénvedvo, e hó B-áti reggel meghalt a nagy-kanizsai városi kArhuilh'n' A szerencsétlen ember tragédiájának utolaó felvonása ia véget ért..
— Xegy népcaŐilAlés volt pünkösd hétfőn este a kanizsai főtéren. .Éljen inkey"-t kiabállak magyanitczai suaaaosok; volt néhány olyan ta, a ki Falk mellett tüntetett A rendőrségnek sikerült a tüntetőket uét-Mxlatni, mielőtt komoly kihágás történt volna.
Felelős szertSzlőiMUadír^
\ i u n i l, t J O N.
TárMsaerkesxlő I' a r k a « gnare.
500,000 márka
A liamlifirgl állam résxéről bixtosilotl nagy i^nxaorsjáték a benne kisorsolásra jutó nyeremények sokasága állni, valamint a nyeremények kifizetése iráni nyújtott lehelő legnagyobb blxl**llék következtében a legnagyobb kedvellscgnek örvend. K sorsjáték a tervezel hslároxmanys szerint egf külön kinovexett vezérigazgatóság állal vexeitelik s az egésx sorsjátékot maga nz állam ellenőrzi Néhány hópap alatt az első osxiálytól a hetedikig 100,000 sorsjegy közül 50,500 sorsjegy bizonyosao nyereménynyel huxaiik ki. Esek kőjfött vannak M)Ü,0t!0 márkás főnyeremények is, nevezetesen pedig:
I nyeremény á 800,000 mirka
1 k
2
II •
1 • •
"tJj ■ • t
2
20 nyeremény • á io ooo már
a soo.ooo • 66 » á 5.000 »
a 100,000 • 100 • a 8.000 »
a i 00,000 258 • a 2,000 •
a mo.ooo • Ö • a 1.500 >
á 70,000 • 615 • a 1,000 •
á 00,000 • 1,030 • a 500 »
a no.ooo $ 2»,t)2t) • a 145 •
a so.ooo t> I5,4G3 « • a 900,
a 20,000 0 ÍOO. 194, IOO. 94, 07,40, 20 in
a ia,000 »
E nyaramén)ek közül ax első osztályban 4000, összesen l&7,00t) márkámi össxeggel sorsollnlik ki. Ax első osztály főnyereménye fi0,000 márkát less ki; es emelkedik s második oszályhan tíO.VOO márkára, a harmadikban 70,000 márkára, a negyedikben H0,000 márkára, ax ötödikben 90,000 márkára, a hatodikban I00t000 és a hetedikben esetleg h00,0l).0 márkára; nevezetesen pedig 300,000,. 200,000 atb. márkára. Aa első wztálybeli kirorsoláanál a sorsjegyek ára:
Kg)í egész sorsjegyé S frt 50 kr. Kgy fél aersjegyé 1 frt 75 kr. Egy negyed sorsjegyé VO kr.
A? összegnek bunkjf.yi/ekbbi, ppttantalvHnynyal vagy pottnbllygelhen való beküldése mellett a hozzánk érkező meg rendeléseket pontosan teljesítjük. Mindenki az állami czi-merrel ellátott [«•*</«/« torpjegytt kapja kezébe a egyszersmind megkapja a hivatalos já lékiervet, melybe lenne foglallatik a löbbi u. m. anyerenénybeosztás, sorsolási nspok a a külöiibőzö osztályok belétel. Minden résztvevő sxonnal a húzás ulán megkapja az állami caimérrei ellátóit hivatalok v\mtMnjuUon<oiy melyben világosan vannak kiírva i nyeremények és a nyertes sorsjegyek száma A nyeremények kikelése terv aze'rint pon tosan történik, állasai Jélállée mellett A hivatalos terVozelet kivánaira előre el küldjük ingyen, továbbá késaekn«k nyilatkozunk arra, hogy a nemtelszŐ sorsjegyeket, melyek hozsána még idejében s sorsolás előtt vissza küldetnek, elfogadjuk éa az azok ért züldölt Összegei rögtön mcfériljük. Miután a rorsolásokra naponkint igen sok megrendelés étkezik hozzánk, kérjük, hogy minden megrendelést pontosau leljeaiibessünk, ezeket milkaMarálili, mindenereire azonban
1094. Jamlrns ll-lkélg ki»svellenAl hosmánk Jsllatnl Vslfstls #s Társa baMkJlslel llswbsrKbsH
«N/«»#iie*e és véhibuwfQ gyakran nagy szerepel jáimanak az életben é/e keltöt mindenki, kivétel 'nélkül, sziveseo -bocsáthatja he magához, ba ézt — mint a jelen esetben, szojid és kényelmes móéoe lehet elérni
Ffyry*jtfo9*k»tk VI ind lg ftrfet**s Jtw'r
vsa" s nerssa|s*és b. megrendelőink érde-keit mindig slf|halhsl(>esbhsp kép visel lük
Nálunk mindenki őbban az előnyben részesüli, hogy közvetlenül ax eredeti aorqje-gyet kapja meg, Ügynök közbenjárása nélkül, étinéljogva mindenki nemcsak a nye--rölajslromot kapja meg, fthutóltVn \Mkiil, a húzás ulán a legrövidebb idö múlva, de esenkivül as *or*j*gyet ú, uifigtiét H/Utl ff Ltv trmbf wrgóüápitoU úr*s
fripjá. ' 128 y
Nyomatott Viaehal Fülöp laptuUjdonoenál Nagy Kanízsás.
jtr Melléklet a ^alau junius 4-iki (25) számiüioa.
Falk Miksa beszéde
a nagy-kanizsai kerület választó polgáraihoz
, . -t -i *' 7
i 1884. junius 1.
. jt, Tiazlelt éráim! £ . .1 t
Mt*l*«n UnÖk szívesek voltak a nagykanizsai szabadéivii pán .iiovéliín engem •■» jelöltséggel megkínálni. * én, tyitüntelő Iif/;iin'uk;.t.iueg;kii8ziln\^ késznek nyilatkoztam ezen jelöltség el-•i'a<Iá(ani. talán még ÖníSk közt i* lehettek többen, kik aztlhitték íVjlanj, aa^-y vagy íj ég rövidlátó Vagyok az elvállalt feladat nehéz-■früMt 'fel' nem ismerni, vagy elég könnyelmű, azoknsk súlyát kukíuvIcbí Legyenek meggyőződve, hogy sem az egyik, sem a nsik föltevés n» m áll. Kn ugyanis teljes tctjadelmökbyn iamerem " nHiézségéket. melyekkel Itt egy kormánypárti jelöífííek szembe >.<•11 -zfcllni, és" hogy ezt bebizonyítsam, azonnal én magiam jfogúm
• zen nehézségeket megismertetni; — de érett megfontolni után ■-) ta^áltam. liOjry a• küzdelmet Önök támogatása mellett; magamra vállalni nem csak kötelességem, hanem hogy e küzdelem, mióta a
• zabadel vü zászló hívei itt dly örvendetes méitekben megszaporodtak ésl tekintélyes párttá őksielorrtak, egyátaláhan nem reménytélen.
A iui a nehézségeket illeti, azok kétféle természetűek: éfö-■ r ygyanis tudom, llogr üzen -kerületben a függetlenségi pártnak nindig s/amv* híve \olt,] a'minek bizonyságául szolgál a/.on tény, > >gy a mtgy.-naaizsai kjerillet íjét orazággy Uleben át épen ezen 'liggetlenaégi pártnak .eglik igen t. tagja által volt képviaelve. A másik nehézség pedig abbén áll, hogy kedves hazánkban csakugyan jmk i(rea sok Jujj van, mely orvoslást igényel, éa igy nem ia . alanti oag.ton élénk agitatióra van szükség, hogy a kedélyekben :«/. elégiilet lenség > érzete lébren tartaasék a új meg új táplálékot nyerjen, főleg mintán ss emberi természet ugy hozza magával, jWgvva ki valamely fájdalmat érez. nem igen hajlandó nyugodt elmélkedésbe bocsátkozni hajainak mélyebben fekvő okai fölött, ha-nt|m legkényelmesebbnek találja a legközelebb fekvő okot előrántani é* ijry « jelen é>etUen minden bajért a kormányt ás annak pártját feiqlőfsé tanai, búiként á beteg is azenvedés^inek valódi forrását nem ismervén, vagy annak felismerésén fejét törni wem jkajrván, az orvost vádolj*, meg nem gondolván azt, hogy vannak •dy bajok, a melyek az orgaaiamna i természetes fejlődésétől el-1-i.Uiathuiok, éa melyeket as orvos 'vagy épen nem, vagy csak 3tn .lassan meggyógyitaar ltépes. de a melyek nagy részben a .fej-•I-n elóbaladtavaf magoktól is' eltűnnek.
Szóljunk mindenekelőtt az említett nehézségek elsejéről, u-yivek a szabadelvű pán jelöltjének itt meg kell küzdeni, tmlni-aS: a függetlenségi part Idveiaek tetemes azámáróL Itt min-tenv'kfb'in meg kell jegyoznetn, hogy én a függetlenségi pártnak UfeMySHÍ ba/áakhaa, nem csak hogy sseranrsétleaségaek nem tartom, f&wieni fpya ellenkezőleg szerencsétlenségnek tartanám azt, na e pá'rt akár ezen, akár máé elnevezés alatt köztünk létezni meg-zunnék. Pillantsunk végig hazánknak negyedfélazázados történe• '•'», t- értem azt az ídlőt, a mijóta liagyarnrszág a hababurgí 4yu^stia uralma alatt áU, - éa azdfogjuk tafálm\j hogy Zápolyá-tvl Kvasath Lajosig ' ilypn iráayé part mindékor éa minden ^vfrim-nyek ktfzt létezett). Magyarország nem meghódított tartó-ftinva ezen dynaathiaakJ hanem szerződésileg ruházta arra szent »'fváa loronáját, kikötvén maginak az alkotmányoa jogoknak </>>n^os Összegéi De már akkor is midőn e szerződés legelső áfában létrejött, völtalc sokaa e hazában — éa ezek közt igen
Ijazatiak, A a kik egyáltalában nem helyeselték ezen szerzőit országnak t e l'j c s önállóságát éa függetlenségét meg-tani óhajtottak éstnegtarthatni hitték. Kzek kisebbséget képeztek, tlaUnylzor a trónon oly uralkodók ültek, kik tfágyarorsságnak iit tiszteletben tartották : xle többségre jutottak azonnal, mihelyt •M toldalti szerződéa a pynastia részéről egyoldalúan meg lett árgVe. Ilyenkor aztán mindannyiszor az ő táborokban volf a ■ili hazafiak túlnyomó [többsége és ezek nem egyszer fegyveres í "■) védelmezték a nemzetnek elidegeníthetetlen jogait. E I 4atek megájultak káönféle Időkben, de — és ez igen neve-' tllaemWj', melyet {Önök figyelmébe ajánlok — sohasem /-ti eV y országmik teljes elszakadására, a nemzet éa a . >n*:ia köítskíilött szerződés végleges felbontására, hanem nwh lk«t részlrezéén, meunyiré-azornl egymásra — az ily. küzdel-
mek mindannyiszor \\j békeazerzödéat eredményeztek, s mely azután bizonyos: Időre ismét bffctoaitolta a aemset számára alkotmányoa jogainak háborítatlan élvesetéi. Az a mit IHtlTlki klagyeiésnok nevezpaK, sem'volt egyéb, mint Ily békekötés a nemzet élt a dynastis közt 1848-ban és 18411-ben ugyaéis a neiuzul iámét ténytalan volt jogainak éa szabadságának fegyveres védelmiek kelni; küzdelme reá nézve kedvezőtlenllli végzödött éa kibVotkezett reá a jogtiprásnsk éa jognélkülUfgnek kínos komzaka; de a. sajnos tapasztalatodnak igen hoa*sú sora végre a^ról győzte iu*'g a dynaatiát, hogy midőn Magyarorazágot gyöngíteni, vagy épen tönkretenni törekedett, Önmagái gyöngítette éa tette tönkre a igy IMő7-ben egy kétoldalú azerződéa keletkezett, mely — es el nem'tagadható tény.;-- mind es óráig mindkét részről (elkiiameretaaen meg ll lett tartva. Ki új asersödést a függetlenségi párt ellenezte akkor *és ellenzi még ma ia, a mi azonban netn gátolhatta azt, hogy a azerződéa még moat la teljes érvényben áll, éa akármit mondjanak ellene. Vlagvarorazágnak úgy anyagi, mint azelletni jólétét tetemesen előmozdította. De azért tnégla jo, hogv a függetlenségi párt még ms Is létezik éa nem engedi feledésbe merülni azt: hogy Magyarországnak tul^d'onképcn as önállóság éa ■ függttlenaégneka mostaninál nagyobb mértékére van íogigénye, ennek egy réazét azonban önkényt feláldozta azokért az előnyökért, a melyeket neki a monarchia máaik felével való együttlét nyújt, de caakia azon féttétel alatt áldozta fel, hogyft ezen előnyökben éa jogokban i csonkítás nélkül réazcsttl. Ha ma megszűnnék lenni s függetlenségi párt, akjkor a szabadelvű párt képezné a legazélsö bal szárnyat és akkor, erről biztosak lehetünk, nem sokára keletkeznék, sőt a mennyiben az alattomban most la léteznék, nyíltan és bátran ütné fel fejét az olyan irány, mely még as lHtiTdkl kiegyezésnél ia kevesebbel' beérné éa az orazág Önállóságának még nagyobb réazét feláldozni küsz volna. Nam árt tehát, ha Bécsben tudják és látják, hogy itt mi nálunk van egy tábor, a mely ma kiasbhaéget képes' ugyan, de mely azonnal többséggé növekednék, Ita vaiahpl az a azáadék merülne föl, a szabadság és önállóság még sma mértékét ia csonajtaui. melyet számunkra az lHi'u-lki kiegyezés biztosított. Kn tehát nemcsak hogy a függetlenségi párt eg^ns tagjainak haza-tiaaaágáhkn éa pártállások jogosultságában nem kétkedem, hanem szükaégeé ellensúlyt látok e pártban afra, hogy a szabadságnak éá önállóságnak legalább ama mértékét biztosítsuk mtgnnknajt, mélyet jelenleg élvezünk. De mlatán másfelől ezen mértéket a mai körülmények közt elégaégeatiak tartom arra, hogy Magyarországnak anyagi és erköleai ereje kellően fejlődjék, nem kivonom, hogy a függetlenségi párt fa idő szerint tőbbaégre emelkedjék, hanem igenla, hogy lolytaaaa ezentúl is az alkotmányoa ellenőrzést, melyet ö az IBOHkl alapon álló kormánynyal é< annak pártjával szemben gyakorolni jogosítva éa hivatva van éa azért nem vonakodtam ezen kerületben sem, habár itt ez idő sZarint nem saját lohogój-i alatt vftorlás, felvenni ellenéboa nem a azenjélyea. hanem a politikai küzdelmét, minden törvényes észközzel arra tőrekedvén, hogy az Itt 3 év óta tetemeaen magszaporodott szabadelvű pártot tőbbaégre segítsem.
A máaik nehézséget, innlyjyel egy szabadelvű párti, vagy mondjuk rövidebben, egy kormánypárti "jelölt ezen kerületien szemben áll, az országnak átalánoa helyzete képezi. A mi ez áta-Iá nos helyzetet illeti, én annak minden visszásságait, bajaink egész ösazegét jól iamerem, de távol vagyok attól és neiá la tartanám valami hazaflaa vállalatnak ezen lielyzotut még a valódinál is sötétebbéek festeni és magában a nemzetben táplálni az elcsüggedés érzelmét, a külföld előtt pedig anyagi éa erkölesl hitelünket minden ok. és szlllfség nélkül leszólítani. Voltak a mostaniaknál sokkal sanyarúbb 'idők, a midiin nemcsak Vffrról folyt a vita, vájjon alkotmányod jogainknak nagyobb vagy kisebb mértékét élvezzük-e, hanem mjifia Ily jogokról egyáltalában nam volt szó és ellenünkben as a inegsennmeitö ítélet mondatott ki, bogy alkotmányunk végleg el'van játszva. Akkor Is, midöo köröskörül sötét éjszaka volt' éa alig eg^tígy perezre tilnt fel egv halvány reméaycaillagoeaka az égen, akkor én — az idősebbek önök közt erre még viaaza fognak emlékezni — csekéjy erőmnek
iniudon működését oda irányultam. hotfv a MnuUi a kétségbe-eaéltöl megóvj a jn; doiu oi|gcdletn kialudnK keidében 'a reménynek Msikrájái 6» miként ib «\|i lovag si ollápliaUtlan uralj* sivatagon, mldöa köröskörül a végleleu puastsiáfos minden élet kihalva látásik és] már ff msga la alig-alig hiail utjának eiélját tlérhetal, á fölintő tündöklő flyrlua csillagra fyiltve izemét, bátran folv* tatja útját a vadonban, ugy aukasor, mldön i|iar magsai li alig mertem remélni, mági* a Jolit) Jövfi | lelietö^gébe való bitet Iparkodtam huáákflalbsu l'iputsrtaiil, jól1, ludváu. lmg.y a m«jlv iioiuaot saját |övöj étien íiiuiil megszűnt, ím a Jeléét Ih elveszti, holott ináa* Íeífll nlnes oly óriási nellézaég, a melyei egy életrevaló nemzetnek egyesült Opjo legyösiil képei ím vulua, ha itajnt uilialélábsn hlii és« rnlisló teljesítésének lehetősége ftijöjt kéliésbé aam esik. Na higyjtlk tehát ast, Hogy búlysetünk wjy szomurá, a milyennek azt sokan, talán kaját meggyosódéiUk ellenére festeni akarják. A pe»airaisinu* esak ugy megbénlyaj az orlfi mint áz optimiamua. a hiilyes át pedig közepett lekszik áa] abban áll, fiogv feliemerve á valóban létező sebéziege ket, komoly akarattal neki menj II uk azok legyőzésének, Itbgy. pedig • erre bátorságot áa erőt nyerjünk, jiu «isk Mokat a terheket láa< Mlik, melyik vállalókat nyomják ón melyek viíbiban ipa nagyok, liánom veuyllk figyelembe az előnyöket is, molyokni ezen terhek árán megt|á*árolliiuk. Ilik vslskfciek jól bereijdszett gazdasága van, mely nem esak a kezelési kéltségét ledeal, fcansiu még évenként bizoayoa Ijölösleget is szolgáltat, akkor ézeu birtokai la kénytelen ugyan, ha |nem akarja jószágul elhanyagolni, mladeo esztendőben lavitáaokrs biioo(yua befektetéseket! Unni, de ezeknek fedaaéiére, ott van a lölösleg éa legrosszabb esetben egyik vagy másik kedvezőtlen épben megszorítja fiiját házi kiadasait A ki azuabsa oly júaiágot akar rendezni, mely évek hosszú során át teljoaeu el lett • haayagoivk, a kél netb csali hogy semmi aem történt a jövedelem ••inelésére, hanem mesterséges utoa minden elkövettetett, a mi hátrányára valbatik, annál1 ja dolog másképen áll: annak szüksége vaa egy erélyes elhatározásra, lendkivüii erőfeaitéare, aaaak kUloaOn kéli venni a megkívántató pénzt, még1 pedig a dolog tar* méazete szerint, eleinte neiu épen olyan kauiat mellett; üle ha azutáo a birtok^ az IgV fillvett pánit, eiéllieiHea telliaaiiiálja, ha lldomoiaa gazdálkodik vele, évf/llí léyro emalkedai fog Jéaiiá gának jüvedelme,. Idíivel maradni Ing mindinkább nagyojinolé fii-iüaleg adókaágai IviNuzaágetéaére m u* elhanyagolt jóazáabél Itta-minként virágzó birtok leaz, bár igaz, hogy az átmnoon liliiheti roppant ál lozatokra éa aaayará nélkUltftéHekre vaa tftükaég. Ily helyzetben vagynjak ml. Még 181H eb'Ut ia Magyaroraaágmll agy bántak, mintha ok Aualtria gyarmata vutaaL iinelyet kl kell zsákmányolni, de melvnek önálló vlrágtáira jutaia neai aaábad Al 1848 éa JáéU'lkl1 eaeméoyek még kévéabé voltak alkalmának arra, hogy ezen bajon' aegitaenek, mert ti nemzet, mély lételeért én alkotmányé^ aiabadaágaért kttzdOtt, «em iilOt, iaéiii gondot aem fordíthatott anyagi érdekeinek elAa^ozdltáaára- |A aiabadaágharcz aereaeaétWa* kimenetele után állami gaadatágaak vezetéae elleneink kesébe koylHt, a kik kéasskarva baovagoliák el Mag|i'4rorsiáff érdekeit, léa esslo 1807-ben, midiin iámét msgusk readelkeshstltlea ss oriság soras fOlOtt, kezdOdtttt a javulás i^órassks. Nom sksrok sSekaak réazletetéaébe boesátkoznl| melyek e tekintetben ssóts történtek, mert jez nagyon hoasssdslmaa vulaa és kUI0absa li eléggé IsoHiretesJ de arra kérem aS urakat. JvsgyeaÁ alO egy 'JU év előtt k^asUlt mappát, vagy as akkori itármaió^sOay-
veti mely Jlagysromág ataffallksi leírását táriitmasza, vagy képzeljék esak egy plllaaalra azl, liogv — eaak egy dolgvt Stolitve — mind as a aok közlekedési essk'ls, vasat, posta, távírda stbí egyezerre eltiltanék és gondolják meg, milyen Volna akkor Magyarország bélysete. Ast mondják Önüknok folyvást, hogy ennyi meg eaayl ssázjnilliúvál sssporoilutt ás állanadéaság, eabylvel meg ennyivel niagaaaMb az sdó, de tesaék ezacl hzembeáilitnni szokat a téayeaöaet is, melyek Iazóta meg lettek alkotva, és melyek hathatósan segitil elő Magyarország felvirágzását. Nem szeretném Ünőket a száras számtételek halmazával uktátal, de midőn az elleasék a|t mondja, hogy a terhek readkliUll saaporodáaa daczára as ájlambáftartáa még sem readeztelbtt, as országnsk anyagi jóléte mijgl sem liiusdlttstott elő, mégis kénytelen vagyok felhősül egy pár adatot, még pedig ssámukst, hiteles számokat, a mslye* ket semmiféle álekoskodáassl megdönteni nem lehet. Vegytlk eaak a vasutakat. Öt év alatt, ugyania IgŐO lll lj(72) ig aem kevesebb miat 8800 km. új vasul épüli Magysrorsságop, agy kogy 1878 baa volt a küzöa vasatakoak Msgvarországrs Jato réssé 2800, s tlas-táa msgysrorazágl vasutak hoiata pedig 3000, tehát Osisesén 6400 km., azas íjnddnem eser mértfold. Ilát azt gondolja valaki, hogy ezekét nekünk Ingyen épillk V Megengedem, begy sok hiba tőrtént egyes vaZutak Irányára nézve t n.rgeagfdtm, hogy as ezen Vasat! építkezésekre megkívántató péaxt, melynek kamatait az 4llam garasitiroslá, helylyet-kőzzel diláaa kamat mellett kellelt
fUlveauj, de elvégre Magyarország légflslslsbb í tagja vui| n európai államoknak, melynek Ittnon kevés lapsizljilsts, kllno k»-vés hitele voll, és utóvégre még' a dváááa épftstt vsaatsk t, mégiá'imsgvsBBak é* megtették 'jótékony Tl^tásuÚst kösv«ii«hS; mlad aioara ■ vidékekre aázve, a lásjyekel érintenek ái ktlsvetvje az egész orsiágra nézve,! Hanem perase, hogy nieui ayival Mnalkedstt mladazoa fHld< éa káiblrmk értéas, mely KtbM ksv^sbeé s vasutak kősslébea fok szik, mennyivel többet nyert« ksreaksli'i, midóa áréit gyoraábbaa éa ovsébbaa tavábblthalja áléval áindeian k ős vetett, de óriási elftuviJIcot r«/ónnkbAii klfejain éi a miyqkodett terhekkel atsmbe állítsál, W arra a tintáit ellsnséM ,h«n tudja magát slkstárosal. Menjünk\ tovfbh ! IH7.H i..i 188}l-lgjteMát 10 easleadA alatt a tisztán magyaroMlági vasutaknak hossza intlemslkedetl Ő2Ő0 kilométerré,] ugy hogy| ma 'ai ibszeil msgysréfssági vasutak hússzá oOOO km'., tehát laawt llMMi/kilo 9 méterre) több, eiek kOit pedig — éa iizt niéltóstaesék Ügyeluintii veanl, maii ex egyik ,foforrása volt az államadósság emklks désénskiéfl s terhek (okosédáiáaak, — ezek'köit, monoum, volt állami vauul, mely Irfö-han euk ÍMK) kmt tett, jl88a*bJn jh»'i7 Irtu, • inllisz meg hoitájáialaak ax állam) kázelés alatt] álló vasutak ■J'Jíl kiulri'el, ugy hogy as állam ma AléO km. vasúttal rea delkeiikL a legifjabb államoaltások által 1 pedig | ezen hálósat folyó évi végeiz már a 4000 kmt 'Isv meg' fogja haladni aew szólva alma felügyeleti Jogról, melyet ai állam a nsgánvasulskas. azeuibsn' gyakorol éa nem tlólva az ugy hisiem! • mindavájuak állal MlyNell türekvéaről, bogy ax Allaaa a'vaMitak tarifáira menaél ásgyohb befolyást bistosltson magának. Már esak eien egy klm|itatá* megmagyaráxsa azt, hogy a kdsterhaknek ezen ld« alatt rsndkivilli mértékben kellett szaporodni De el esak egy nga a küiifetgatáal tevékenységnek Hány lakola, hány kélaintéiet,r háay egjéh ktliérdeku intézmény lett el idő alatt megalkotva t Mind ertal uraim, péai kell, még pedig'sok pénz. Hogy ily kártil-máayek lőtt, mldóa s jelenlegi kormáayaak seajosak ropuast terheket ikellett átvenni a múltból, hanem siókat tu% nem csekély mértékben szaporítani is u megkezdett nii/aka kiegészítése eiélji* bél, hogy, mondom, a jelenlegi kormány 'mind ex óráig ax állam hástartám t e IJ e a e a aem reodsihette, az terméaaetea t do nem ia ax aj kérdés és nem ii az a dliatd, vajjpu 10 vagy l -évi kernaayzáa alatt alkerllll-e aa államliáiUirtáa Ireadszáae és si egyeakály helyreállítása, hanem ax, vajjtiu ,Javijlt-e esen id» alatt éa Javabe folyváat as államáaanezlák mérlege, váljon javslt-a átaláaoiságbsn. ax uraság anyagi helyzete {éa ekeu kér désre, ugy hissem, részrehajlás nélkül határozott Igsaael kell felélni. A deáélr évről évre alább ssállotf, ha pedig egyedül a rendes kiadáaokat tekintjük, néut igen meisse vagyunk as agvesóálylél. sőt as utofsó adóralsmeléa és a sséaiadó átaiski*-táns sövjotkeztébon nemsokára tslán el la érjük. Ansz urak. a kik oly keserű szsmrskásyásokst lennek s kormánynak, bogy « állam háztartását eddigelé teljeses aem reedeste, agy látsslk<tavf• fsUdkestek arról, hezy salát aoraíkbaa vannak olyanok, s kik ^ár a kormányon voltak és a klkask o szerint Islkslmuk l«lt« volna áilámrérmil lángeszüket tUndOkőltetai. Miért akin éltek akkor i. ezsa alkalomnál? És hol vsnask ssok s fényes leitek, a melyek^ arra Jogosítanák őket, hogy utódaiknak siamrebásfrást tegyen^ a miatt, mivel eisk, habár nagyoa sokst tettakii de még iietu tehették imeg mind ast, a mire szükség vaa, hsuern megtettek legalább [annak nagy réssét és minden eaetre többet, miat előfUeik. Vagy talán megfeledkeztek ama 108 milliós kőlesdnről, a mélyet nem a mostani kormány kötött, de s melyet neki súmorá drŐzaeg gyluánt át kellett venni éa a mely azon kívül, kogv mzjdaeiu nyolea szásslékuyl kamatot kellett érte fisetui, még niecW* gyenltO, |megalázó is volt sásvibss. s iaenuylben osak rlvni néhány sastesdárs és igy is csak jelzálog mellett adatott V \ vl°D | aem s mostani kormány volt-e azs a.mely tzea drága é» a melléjt megsségyenitő üzletet megszUntette A mely esnek hely ebe olóizor j s 0%-oh srauyjáradéket léptette éa Wy legalább a tókötÖrlcszié-terhétől menteit meg bénultakat, utótui pedig ezeii 0*.yos rcnléi átváltostattá 4%-rs, s mi s tőkének aévlessa fOlémeléfével jw ugyan, 4 sutiak a tökének, a melyet a láradékkolfesOnnél uzy aem flielltak aobs, de tfbb mint két mlllidvsl lefltállltja az évi kamstssk terhét, sms kamatét, melyet easksgysa minden eaitfcadv-hea msg kell Azotnl V
Hej az elleaiék azemreháayásalvaVaxemben mjéf asy kérdfi merül fel, éa es a következő: hlsséh. az orsságóa költaégvrté* misdés msteudóbes bosszú tsnáeakosái tárgyát kétosai a psrla* mentbea, és miután az államháztartás egyenaályáaaz kelyfeáílitá** mégii eaak két módon képselhutA, tadnillllk s kiadások léesállitáM éa a bevételek asaporodáaa által; vi^jou miért nem mándls ts^' 'az elleaiék exeu tárgyalások alkalmával; hogy mtnó iciaüásf/ tételek siók, s melyek Isxaa-esikkel képeznek 'éa s se|v<ki(|
I
is'iaét el lehet hagyni, és ha az adók fölemelését perhorreacálják, hoí v annak amaz « egyéb források, a melyekből a hiányt /fedezni lehelbe ? Ka eddigelé ilyet nem hallottam, aőt nem egy alkalommá) az ellenzék soraiból merlllt fej egy-egy,.megengedem magában véve teljesen jogosult, de mégis osak héfyi éa vidéki érdekel? által indokolt iaditváav, mely egyik vagy másik kiadási tetviuek fölemeléaét czélozta, és midőn egyik vagy másik befektetésre nézve egyesek részéről fez a nézet nyilváníttatott, hogy i / magában véve hasznos lehet ugyan, de az orsság jelenlegi pénzügyi helyzetében talán egy pár évre elbalasstaadó, akkor m a többség, a mely ezen tetemes kiadásokat annak daczára is megszavaz!^, korántsem kizárólag kormánypárti, hanem ^ellenzéki képvi»élókb«iris jéllotL' ' j
j <- Máa Bzémreháaváaok ia tétették tugy a kormánynak, miat i ...iitdelvu p4rlpak; nevezetesen azt mondták rólak — és t-2 is az agyagi kérdések körébe (tartozik — hogy rosznl iiónitfk meg a kiugyezést Ausztriával, hogy meg kell buktatni ezt a kormányt éa helyéhe tépni olyat, mely a jegköze-lefá" kngvrzésnél jobban lógja megóvái Magyarország érdekeit. Ét kérdéshez nem csaw jogom van hozzászólni, mint bárai másnak, dr kőte.ességem is, I mert én-as 187H-ki regnieolaria deputatiók tárgyalásainak alkalmával' a magyao deputatio előadója valtam. Nem ,akarok kiterjeszkedni ezen hosszadalmas alkudoiáaok ii'slieteire^ sem arra jl sok és nem mindig szelíd, üzenetre, melyek köztünk <es az .osztrákok közt váltattak, csak az ered -.menvt alkarom két szóval, vázolnft Nincs az új kiegyezésben egyetlen egy pont, mely reánk nézve kedvezőtlenebb volna, mint
a melyet Deák Ferenez éa Andrássy Gyula gruf aegise alatt * Magyarország 1807-ben Ausztriával »kötött. de igenis m£g Ijett szlln-tetve egy kiáltó igazságtalanság, a mely Magyarországot évenkint — 4 millióval károaitbtta. A quota és a vám- és kereskedelmi szövetség egyes batároimányai változatlanok maradtak, de igenis megváltoztattak a restitujio elvét. Méltóztatnák tudni, hogy aluzixkor-,
ésSzeazkivitelt^l alogyaaztáai adó yisszatérittetik. É&eii vissza- . i-ritéa a régibb kiegyezés szerint a vámjövodelmekből főűöztetett és miután a vámjövedelmek a kőzöá kiadások fedezéséré fórdlt-utnsk, minden megrövidítésből, mely a vámjövedelmet éri, Magyar* orazagra ÖÖ^ » esik ha tehát az adórestitutio a vámjövedelemböl fedeztetik, akkor ezen restitutíóhoz Magyarország 30*/e^ot i fizet hozzá. Lla( már most Magyarország az annak idején fizetetit és ily utun visszatérített fogyasztási adóbólegyremáara azintén .'K)°v9t élvezett volna, akkor néui lett volna semmi baj, tényleg azonbatj ugy állott a dolog, hogy Magyaroirazág fogyasztási adó fejében sokk ál kisebb jlsszeget vett be^ de annái nagyobb folyt az osztrák ájlami pénztárba, mi te hát olyasmit voltnak jtenytelenek visszatéríteni, k mit uem jni kaptunk, hanem mit ai osztrákok bevettek. Ez igazságtalan-•agot sikérült reparálnunk és épen ai új kiegyezés- óta asjadó-ifsiitutio már nem a quota aeáqyában; hanem a tényleges bevétő* jteku'tk megfelelő, aranyban ésj a két állam kösti leszámolás utján /^••rténik. la mi Magyarországnak — a mint mondám •-• évcnkint lif-1 millfö' bevételi többletet hoz. Ugy gondolom, hogy e változtatásért az utóbbi Irirgyezés megalkotóit szemrehányás nem érheti.
De a kiegyezés alkalmával rendbehoztunk még egy dolgot, a oér«d a t ellenzék bőimen hallgat. Méltóztatnak tudni, meanyi Matúrának valtunk kitévá az osztrák nemze^ bank részéről mind-addig, Inig a viszony e' bank éa Magyarország közt jogilag rendezi nem lett. A bank álkor szándékosan \ lett lehetőleg sok ,n<;lnkz^éget, hogy bennünket e viszony rendezésére kény szentsen. Öiríikr t.' l'raim, a kik közt annyi kereskedő van, bizonyossn még ttiy jtíl emlékeznek az akkori állapotokra, hogy azokat leiral teljen szükségtelen Kn akkor a képviselőházban ia hozzászóltam ezvn tárgyhoz éa kifejezést adtam abbdi meggyőződésemnek, hogy iút t zyazer a Magyarország és a nemzeti bank közti viszony jogi •sispra ii«a fektetve, a > banknak minden malitiája meg fog ssflaatj/f fttert hiszen az d törekvése az, hogy üzletet csináljon és aktyor 0 Mii^yaronMágnak annyi pénát fog adni, a mennyit Itt solid raódoir elhelyez*} lehet és annyi jiaktft fog állítani, a mennyi a szlifciég-'Ktnek megfelel Az ellenzék iezt hangosan tagadta. Már moat wém <.'a-ket, tTl'raim, mondják meg Önök, kinek volt igaza? Htlz'eh ' inílk maguk is kapuk bank-fiókot és igy fezóljanak hát, meg vannak-e ,elégedve az osztrák-magyar bank működésével a Nem teljesült-e a mit akkor előre mondtam ? Az utolsó évi kimatatás szerint a k tgi-kanizsai fiuknál Us&J-bán a helyi váltók, küldények éa értékpapírok leszánfttolása (Ölmetat útsai darabra i*1;* millió értékkel, e •-k ós.zcs rakveletei pedig 101, ^milliót tettek. Es tudják-e as urak, tntaivi volt eb^ a nyers jövedelem V As mindössze 77,t*H> frtot " mmtáo a kefelési költség írtra rúgott, e iO'/i m|l-
■ forgalom ntán a bankilak maradt 47,OH) frt tiszta jövede-•mi. Vayoii azt« goadolják Qnök, hogy egy önálló magyar bank ■ n «l»«óM»*n csinálhatta, nagy hogy rz egy ily csekély jövede-
lemmel megelégedhetett volna V Hanem azt mondják, hogy áldozatot is hoztunk, mert a Ót) milliós baakadéáaágnak 30%-át mn> gunkra vállaltuk*. Igen, cukhogv nem mi fizetjük ezt az adósaá-got, hanem fisettatik as óly péasből, a melyhez jiukllnk azelőtt soha semmi iognnk nem volt; ttfdniillik ajbank arra k 11 telezte magát, hogy un évi tiszta Jövedelme a 7%'ét m«g taliul,)n, akkor Ő a többlelnek osak földrészét adja ki részvényesélijek, máaik felét pedig ama 80 milliós adósság törlesztésére rorditjal és igy ait az adósságot ö maga flseti magának viiua. No] t. líraim, lia minden adósságunkat Ily módon lehetne leróni, akkor éaakugyan gratulálhat-náék magunknak.
Tálán nagyon' Is soká vettem igénybe Önögnek figyelmét, de as ember önkénytelenül is bőbeszédűvé láss, hál oly kérdésekről van szó, melyek éveken, insjduein azt mondhatnám, évtizedeken át érett megfontolásának és elmélkedésének tárgyát képezték. Még osak egy dologról aséretnék, még pétiig leitutŐleg röviden szólni, és ez az inssemrebáiiyáa, mely a kormánynak a kökigas-gatás dolgában tétetett. Igenis, voltam ugyikb az elsőknek, a kik azonnal az alkotmány visszaállítása után és azóta folyvást azt hangoztatták: hogy közigazgatásunk rost, és hogy ez képezi az ország bájsinsk egyik legfőbb forrását, De mig a mérsékelt ellenzék a választási mozgalom magindulásakor kiadott nyllftkoz-váuyában e bajért inkább az embereket teszi felelősökké, én annak kútfejét a rendszerben találom. Hiszen itt Zala vármegyében, a melyről ország, viláír tudja,, hogy valóbsn példás közigszgatásnsk örvend, itt nyiltan lehet'szólni a dologról. Az ellenzék aát monttya, hogy .a közigazgatási közegek nem fejezik ki az állameszme fenséget, nem\as állami akarat magss pártatlanságát, hanem az uralkodó párt hatalmú' érdekeit szolgálják és esőn szempontból kedvesnek vsgy üldöznek ; sok helyen a tisztviselőt nem a, hivatás lelkiismeretei betöltése, hanem a hatalomnak tett politikai szolgálatok szerint Ítélik meg, éa az utóbbiak fejében gyakran elnézés gyalforoltatik nyilván való erkölcsi fogyatkozásokkal szeműén is," Krre én azt mondom, — a mi első pillanatra talán kissé furcsán hangzik —'' hogy örvendetes volna, ha a baj csak éz volna; tuert ha a hiba csak abban van, hogy a közigazgatási ld Ö z e g e k nagyon is alávetik magukat a Kormány akaratának, vágy hogy a kormány 'jogosulatlan befolyást gyakorol e közegek működésére, akkor igjen egyszerű volna a dolgon segiteai, éjt ha vagy a közigazgatási tisitviseldkk vagy a korináuy személyei változnak, a baj el volna hárítvji. Hanem, fájdalom, .nem ig^ áll a dolog, mert ismétlém, a hiba a rendszerben van és nem aa emberekbon. En, a ki másfél évtizpd ót* » közigazgatási hivatalnokok kinevezése mellett küldök, sobs aem voltam csalódásban az iránt, iogy a kinevezett tisztviselők, aránylag kevés kivétellel ugyanazok leáznek, a kik/most mint! választott tisztviselők működnek, de.meg vagyok győződvo, hogy ezek közt máa ssallem fog azután uralkodni, éa hogy másképen fbgnak eljárni köteles-ségöU teljesítésében. Nem az a baj, hogy a közigazgatási közegek ma nagyon is engedékenyek a kormányhatalommal szemben, hanem épen megfordítva! hogy a felelős {kormánynak nagyon kevéa hatalma van a választott tisztviselők felett, és ott, a hol eaakugyan as áll etekről, a- mit én fez ellenzék rólak mond, hogy nem teljesítik réaareballatlanul kötelesaégöliet, hanem bizonyos személyes tekintetek által vezéreltetnek, ott nem a kormányhatalom az, a mely elŐU meghajlanak, hfenetn inkább azok a megyei klikkek, jmelyek a restauratióknál döntő befolyással biraak, és a melyektől ia választolt' tisztviselőnek sorsa függ. Ha azonban a municzipális tisztviselők — a mit én épen nem niazek, de a mit az ellenzék manlfsstuma állit — legalább nagy réasbeu oly kevés öoállóaággal és lelkiismeretességgel bírnának, hogy a kormány-' hatalom kénye-kedve szériát disponálhatna velők, hiszen akkor furcsán haagzik, ha az ellenzék másfelől ebből azt következteti: miszerint á közigazgatás javításának érdekében a mostani kormánynak nem szabad tovább vinni Magyarország ügyeit; mert ezek a kevéssé őoálló éa kevéssé lelkiismeretes tisztviselők egy másik kormánynyal szembea épen oly engedékenyek és ép oly kevéasé zcrupulosusok lesznek, és Igy a bajon kormíápyváltozák által segítve nem volná, ha' caak abból a föltevésből nem akarunk ki* indulni, hogy csak a mostani kormány áll sz oly fekétéknek festett őrdőgÖkbSI, az pedig, melyet a mérsékelt ellenzék helyébe tenni kiván, csupa angyalokat fog ültetni á ministeri bársonyszékekre.
De azzal, hogy a tisztviselők nem vijlaastatnak, hanem ki* neveztetnek, a kérdés még koránt sines megoldva, mert nem csekélyebb fontosságú a hivatalnokok 'fizetésének kérdése, mely égetővé vált azon hivátalaokokra nézve' is, kik már jelenleg is kineveztetnek. Ma minden ember az anyagi jólélnek oly mértékét igényli, még pedig jogosán igényli, mely, tehetségének, mivelt-aégének, szorgalmának megfelel. Az államhivatalnokok a. jólét ezen mértékét a legtöbb esetbca nem élvesik; megmaradt a csekély fisetéa
ÍÉt
V
lg
A
4
h régi lilőbtíl, deinem maradt meg sson nimbus, mély mm régi |t!a« boo *z nllsmjiívatjilnök állását kőrnyesté} • vltulas ma is eotásf, de most még a titulus in a*.' dallom, hogy például Itt Kauiisán egyik-másik hivatalnok, a kinek salát hája nincs /vedig ázetésé-t»7ll> egy sitni szerezhetait IlyeOj kénytelen a város fávelesŐ rééZé> bon lakált kereaai, mely nagyon 'aieréay, sokszor szonktylll [mér egésiaégtelea la fel mind a mellett kétszer annyiba kerül, mint a menitvit aa illető iiek lakbérilletméeye t#M. Él otHI ár. émberldl ast kívánják, bogy jó kedvvei jöjjön hivatalába, ott agMi pisalóval neki feküdjék a nionkának, ba a kísértés közeledik föléje, mint l'lysse* Útitársaival telté,! ólommal tőnrie ke Miéi, ásóval, bog)* aayagilag éa erkölcsileg fl jt'djs ss államnak mindjéé, mig as állam neki oly keveset ád, bogy abból as élet legprímlt* veob szükségleteit, aem fedezheti. Est én 'tarthatatlan állapotost; * tekintem, m* agy találja a kormány Vágy .'as oisiággyülés, begy az 4* apparatna, melyet I8Ó7 óta berendeztünk, nagyon ot 1 luzariosas éa költsége* — jó, hazsuk élese laasankent; se csefr bitsuk ssoa hivatalaokok jogait kik mfar alkalmazva viliik, de ne töltsük be as előléptetés által megürült alsóbb helyeket; hanem a kik már szolgálatban vsának,1 azoknak adjank mivolt embcrekV hoz méltó ezlstentiát! Tudom, hogy ez kok pénzbe kerül, de hát asért mégis meg kéli lennie! Ks okból Önök az én baazédemben megtakarításról aehol egy azét nem fognak találni, éa a hl Önöknek aly programmot terjeszt elő. mely egyfelől a hivatal-nokok aayagi helyzetének javításáról, másfelől pedig sz állam-kisdásokaál teendő megtakarításokról szól, sonhk szemébe mondhatják, hogy aem fiszinfe. bogy vagy az egyiket, vagy a másikat n* s akarja kom'olyan. Éo ebben a tekintetbea minden tartózkodás nélkül kimondom nézetemet, ka a legnagyobb aályt fektetem rá, hogy a rendes államháztartásbaa mielőbb helyreállíttassák as t' egyeaaúly éa örömmel eosatstáltsm már elébb, hogy erre már a közel jövőbeli kilátásunk vaa, de ba arról van szó, hosy a hivatalnokok anyagi helyzetén legalább vaiamieakét •egitsttak, és s'ivesen várok egykét évvel tovább ss egyasaúly helyreállítására. Mert eaak ia egy pár évről lehet szó, feltéve, bogy egyéb tekintetben az eddigi takarékosaág elvét el nem ejtjük. mert ha ma sí rendes államháztartásbaa esak azért még sem áll helyre as egyeosály, mert a hivatalnokok illetményeinek javítására 1 9 milliót kell fordítanunk, az ország Jövedelmeinek természetszerű fokozódása néhány év mnlva ezea 1 — 2 milliót fedezni fogja'J Én megizavaztam ss ii| parlamenti épület számára kiváat költséget és nem aeeeptáltam azoa okoskodást, bogy mivel eddig s hivatalnokok érdekében nem történt semmi, tehát ne épüljön sz s psrlsmesti pslota sem; do most már magfordltom s dolgot és azt mondom: a péazUgyminiater igen szépen kiozlrkalmozia, hogy a legújabb adóemelés és a azeszadó átalakítása épen annyit fog i jöved|jlme?.nl, hogy a rendes államháztartásban még mutatkozó 6 millió defieit eltűnjék, de annak daczára is magára ystte az á| parismenti épület költaégeit, a mi ivenként .7—800,000 frtot fog tenni éa Igy iámét valamivel távolabbra helyezi as egyensúly / helyreállítását; vegye tebát magára azt a költséget ia,; a mely s hivatalnokok anyagi helyzetének legalább némi enyhítésére sztlk-séges éa én nem bánom, ha a rendes államháztartásban az egyes-sály nem rögtön, a(t tslán nem iá 1—2, hanem eaak 3—4 év mulvi{ fog helyreállíttatni. 8sjsálni' fogom e halasztást, de midőn két bftj közt válaaztanoai kell, választom ezen halasztást, melyet kisebb bainak tekintek, mintha torábbnrtans azon már nem is ,csiír^* nyomorúság, melyben ms főleg a kiaebb hivatalnokoknak nsgy része vergődik. A kezdeményezést természeteses nejeik maguknak kel) megragadniuk; éo részemről csekély erőmmel agy a törvényhozási teremben, mint a sajtó tétén szívesen fogom támogatni ebbeli törekvéseiket,' a meddig azok s méltányosság határain belül marsdnak, de a mi ezen batáron belül megtehető, az meg fog törtéani; megteendi azt a kormány saját belátásából .is, és hs a pénzügyi helyzetre vsló tekintet talán némileg félénkké tanáé, pártja részéről a kellő bátort {ás aem fog hiányozni. Többet az ellenzék aem tehetne éa ha ő többet ígérne, akkor jogosult volna azon gyanú, hogy nem is Ö akar eegiteni s hivatalnokokon, hanem ast akarja, hogy a hivatalnokok , 4t segítsék a jelenlegi kormviy megbnktatáaában.
Es itt ériutettem azt a pontot, a mely sz ellenzéki programm velejét képezi, m*rt ez eHetuék, , midőn a Basaeiiálii bajokról szól, egy azóvsl sem mondja meg, mikép fossá «• ezeket orvosolni { midőa sz Ausztriával fennálló viszonyunkat kritizálja, efcy V szó Vei sem moadjs meg, mily irányban kivonja est átalakitanj;. mid[Őa s • vámközősséget c«sk föltételesen akarja fantartani, egy I szójrsl sem mondjs meg, miben állanának sz általa félállitaadó • : föltételekmidőn a közigazgatás JelenáJiapota ellen súlyos azemjréháayásolcat emel, egy szóval sem' mondja meg, vájjon kivánja-e a mostam msuiczipálit rendszert és sz sszsl Járó
tisstviielői választásokat féntartani, vagy pedig s kinevezési reej szert elfogadni, ha pedig a mostani rendszert meg akarj* tartaS [ ml módon hiszi léteilthejtőnek azt, bogy a válaratott tisztviselő s niunlelphimlmn nagyobb befolyással bíró válaástóktól tyggetlé-aekké tétessenek Mindezekről sz ellenzéki nromam egy se&i aem tartalmaz, bsnem örököl refrslnje as, bogy: .(brthsgiee* aase delendam", .s Tiszs kormányt meg kell nuktalirf't éa agr hiszem, hosy ss ellenzéki bitvallomáshsn mindenek előtt e dog* létezett és eaak szstáa ' keresték össza' ugy s hogy. I az easak igazolására szolgálható okokat. Éa, t."Uraim, seroijiinoinll kormaar. ask személyeibe sem vagyok »serelmea, de éden oly távol ál tőlem sz azok elleni gyűlölet. Éa soka rendszeres oppnaifjót aee csináltam és nem fogok eslsálsl oly alkotmányos ltonnánynyil| ssemben, a mely két feltételnek megfelel, tadaiilsk először; hegyi ss 1807* hen megalkotott kiegyez ás alapjára ál) a ennek eiveit össifctén élfogadja j és másodszor: fiogy az ország fnté/ményejt szabadelvé irányban tovább fejleszteni nsjlagdó. A mely kopuáar e két (öltételnek megfelel, annak megböktStá*Ara én rétzrmrS okét sem. látok, s ml nem zárja kl azt, hogy egyes kérdésekbe}) még pedig fontosakban is. a kormánytól eltérő jaézeten lehetet a mlfftTvollam is több ízben és fogok alkalmasiai lenni ezentúl ii llv esetekben nézetemnek nyílt kimondására ia! meg volt kelifi bátorságom. De mldön válságos kérdésekkel illünk szemhts, mindig meggondoltam azt, vájjon ml törtéaik, hs a kormány neg. bukik; mert a szenvedély és elfogultság szavara hallgathatunk sgyaa magáaügyeiskbea, minthogy eszel akkor eaak msgnakask áriunk és senki másssk, de midőn sz ország ügyeiről van szá nem elég ast moadssi: eisk ez s mostani kormány távolittasséfc el, s többi szstáa majd magáiéi jös, blszes sínes eset rá, hegv valamely országban, midőa egy ministerium megbukott, sem sksdtn volss emberek, a kik mást alakitasi tudtak volna. Igaz, é« nálunk is fognának akadni, esak sz s kérdés, hogy Jobbak volpásdk-e a mnsts ' niskpál és vájjon a változásnak volna-e más ezélja éa eredménye, mist as, hogy egy pár emberaek részben jogosalt, de réazbes talán uiég I 1 jogqsultbsk sem mondható aspiratióját kielégitketsé,sz országot pedm| oly á||apotba sodorná, s mely aemessk a mostaninak misdaa hátra* nyaival birnsj bsnem essek élőnyelt Is sélkülöztetsé velUnk. Pedig, az és nézetem sserint ■ esskis ily eredmény e volna a kormányvil* 1 tosáassk, melyet aa elleasék előidézni kíván és asért éa réóesi-röl. az általsp Jelzett határok köst, a mostani kormány fentartáaa mellett küzdők mindaddig, s mig es ss általsm emiitett két fel* léteinek megfelel. Ast hiszem, hogy e tekintetben e kerület sza bsdelvU pár ti a velem egyetért, a a maga' részéről sem lesz hajlandó többé-kevésbé tiszteletreméltó, de jobbsdán mégis esak személye* isdokok által veséreit politikát támogatni. Azonkívül —íj ámbár.s helyi érdekek egymások ily kérdésekbea nem dtyntftk mégis szoa nézetben vagyok, hogy épen a negy-kssizaai,kerület ff különösen Nsgy-Kaaissa városa agy az ország, miat a mars érát-kéBIn esClekíiik, hs s kormányt támogstásábsto részesiti. Tiidomi bogy Kaéizsáaak külön bajai is vannak, melyeket tulajdonkénét, senki aem okozott, hanem melyek mintegy történelmileg fejlődtek) az által, bogy e város, sem a megyében, sem pedi|i ennek következtében sz országban aem vergődhetett fel arra s jelentőségre, * mely lakosai számának, értelmiségének, szorgalmának é* vagyoninak megfelel. Ennek oka pedig főleg abban keresendő, hogy ama ter* mékeny eairák, aWlyek itt kétségteleaül megvannak, riemrtsszp<Öj-tek a megfelelő geadozásbaa éa igy aem is fejlődhettek oly gyorssá és oly'dáaan, a mint az kívánatos lett volna: ezea pedig meddő politikai viták, pártküzdelmek, kormány bak tatások által segítési nem lehet A kezdemény első sorban Onlket illeti t. Uraim, de viszont a kormány kötelessége, a mennyire ez as ország érdekeiaek károsítása nélkül lehetséges, Önöket ilyen kezdeményezésre felbátorítani, ast a mepnvira csak lehet támogatai és igy egyesült erővel ez éistreral 'V.uW felvirágoztatását előmozdítani. Kz Ügyben a közvetítés els < í"rban Önök országgyűlési képviselőjét illeti és ha szerenc?éuf lenne Önök bizalma által raegvslasttstai, iparkodni fognék a m**nyr* gyenge erőm engedi, e szép feladatnák megfelelni; és miután z váróinak és a kerületnek érdeke éa jóléte, egyes lakosokuak érdekétől és Jólététől elváljiszhstatlan, a hol esak lehet n fogok szolgálatára lenni as egve* válssstó polgároknak is, s kik ügyeikben hozzám Tordaloak. rJégtdjeaek meg 'eszel *t e^yypw Ígérettel, melynek taláa sémi értéket ad az a tény, hogy iá ess-: tendő alatt, mert sasyi idffc voltam országgytlési képvisel-. e«ak két kerületet képviseltem, 6 év% a kőszegit és y tv|g a helyjt és ha olbizakodás nélkül mosdhatom, hogy sem épen, ro* emlékezet sz. a melyet e keriUrtekbes hátrahagytam, ez UnSk-nek is sémi biztosítékot nyújthat arra nézve, bogy talán azon bar-j madik kerületnek, s mely engem s jövő országgyűlésre tví* váiasstans, sem fognék szégyeféré vájnij
t
I
26. szám.
Nagy-Kanizsa, 1884. junius 8-én,
XI. évfolyam,
&533K mA És KMDÓVIVá-tál: Bajsi-oteu 4 aa
kHlmmU], Ktfibbá •tAflaattoak, felasé-haaÜaok, MiiHlaik aat Ua taUa*adflk
IíiwMIn tavaWk wk UaMit ka-•akM| fticaétatsak a).
Etatatok viasaa aau klldataak.
I Z ALA
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Zalamegyel ügy védegylet, a Nagy" Kanizsai- Délzslsl takarékpénztárak, lUnkegyeiűlef. — ax A liú-murakflzi tsksrék pénztár resi vén) társaság él ünsegélysö izővetk. hivatalos köslőnyo.
I M. kr.
s-
H .
mAmwrtmi íjlá
Mkmhn. . .
KtfMNi . .
üitfaUeak Jutiaj
,,.mmm I
kinráal a apák kitaiatei fclréataU ayak Hl) kr Mtysaétyse MII IQO a*Af I frt, aaasta) miadaa aaéért 1, kr.
Nyllttér pitltiora 10 kr.
Megjelenik Nagy-Knni%nln hétenMnt^*gy»%v^
A béke megzavaról
Minél közelebb boa bennünket aa idő a válaa/táai küzdelem befejezéséhez, annál megdöbbentőbb jelenségek kezdenek napvilágra jönni. Hiába volt a aok intő, figyelmeztető, óvó szózat : a szenvedélyek viharja elnyeli a bangót, mely jóakaró, becsületes éa komoly ugyan, de nem olyan erős, hogy a kedélyek feUtorbácao lt hullámait Viasza tudná terelni a béke csendea medrébe.
Egyre magaaabban csapkodnak a hullámok; vigyázzunk, hogy el ne nyeljenek bennünket!
Polgári jogaink legssentebbikét lógjuk gyakorolni a legközelebbi jövőben ; nemcsak jogunk, de kötelességünk befolyni as orazág ügyeinek intézésébe, as által, hogy azavazatunkat arra a részre adjuk, mely felémeggyőződéaünk vonz bennünket.
E jog, e kötelesaég gyakorlásában, szabad, független gyakorláaában senki éa semmi nem akadályoz bennünket, Véleményünk azabad nyilvánítása törvény azerint biztosítva van, valamint , gondoskodva van arról ia, hogy aeu-kinek a szabadsága azabadoaaággá ne fajuljon.
Megmondta est, figyelmeztetett erré velünk együtt az egész sajtó, .ki hirdette a hatóság, hangoztatták mindenfelé a józan elemek, a mondjuk, hangoztatjuk moat ia fokozott mérték ben, mert — amint vettük éazre —r Han-nibal már belül van a portán, a veszély nyakunkra nőtt.
Országszerte igen nagy az izgalom; mindenfelől botrányoknak érkezik hire s hogy e tekintetben mi se maradjunk el a többitől, ime nekünk is megvoltak a zavargásaink.
Sserencséré nem akkora mértékben, mint némely más helyen, de amit kaptunk as ia sok.
Nagyon szerettük volna, ha a mi vá Isaztási mozgalmunkat fenn tudtuk volna tartani azon az erkölcai isinvonalon, mely az ilyen mozgalmat már termé Bzeténél fogva megilleti. Örömmel és büsskeséggel mondhatjuk, a szabadelvű párt réaséről nem is történt semmi olyan, amit szemére vethetnének. Küzdöttünk, igen,.de küzdöttünk elvekért eszmék kel, r ÍM a harcz hassnoa éa azükaégea. Az I ellenpárt is küzdött, de nem elvért, ég nem eazmékkel.
Elvét feladata a mozgalom kei
Háromféle alakban jelentek meg eddig a kanizsai ellenzéktől nyilatkozatok ; korteanóták, „pártmanifesztum" éa »programmu alakjában: mind a háromban találni sok mindenfélét, de easmét bizonyára nem
Roaaz néven nem vehetjük tőlük: ahol ninca ott ne kereaa Az egyazeri emb r ia evett volna befőtt ananáazt, ha lett volna neii.
Dehát eazmékkel nem harczol az ellenzék. Márpedig mégis harczol erő sen De hát misei? mi r fegyvere?
Határozott feleletet nem tudunk adni erre a kérdésre.
Mig mi az isten szabsdege alatt, minden emberhez hozzáférhetően, elmondjuk, hogy mit akarunk, hogy mi alapon tartuuk igényt a nép, a választópolgárok támogatásáról, addig ők titokban szövik. éa változtetják terveiket; egyebet nem mondanak annál, mint hogy ,mi balpárt vagyunk,* — ez is programm.
De amit dolgosnak, annak moat legutóbb kezd némi eredménye '» nyilvánosságra jutni.
Láttuk, pünkösdvasárnap éa hét-főn* hogyan tett ki magáért tissteeaég dolgában a .balpárt", láttuk mennyire van ott asftva a apenvedélyesség es a gyűlölet, láttuk, hogy ennek a pártnak épenaéggel nem axiómája: többet éas ssel, mint erővel.
Tehát easmék, elvek helyett erő-ssakoskodáa és szenvedély, argumentumnak a bot és a kő I
.Ellendemonstrácsiót" akartak rendesni éa rendestek is, azt mondják. Elléndemonatráczió azonban csak ott
detén, eszmét p^dig nem használt eddigfs lehét, aliól demonstrácsió volt. fegyverül. [ \ ) Már pedig a szabsdelvü párt nem
Hintetett. Lelkesedéssel éa fényesen fogadta jelöltjét, de mindvégig meg őnste méltóságát, nem lett aemmi olyant, ami a saját, vagy a máa sse mében lealscsonyitotta volna
Hogy ennek ellenében mikép „ellendemonstrált' as ellensék, arról ssól-tunk már és szólunk most is máa helyen. Hissszük és reméljük, hógy ss izgatók éa rakoncsátlankotfók meg fogják kapni jól megérdemelt bttnteté-föket, — de — miután nem vsgyunk m/g a mozgalom végén^ nem mulaszt hatjuk el azokat az urakat még egy* sier figyelmeztetni arra, hogy as ő leikükön asárad, ha baj leas, .mélyért utóvégre ia leginkább meglakol a isen vedélyeskedésbe sz erőaaakoskodáaba beugratott nép.
A mi népünk nem tsnatikua, ha nem fanatizálják, nem garázda, ha lel nem tüzelik Nagy lelketlenség kell hozzá, tettlegességekre bírni ezeket as embereket, kiket bizonyára terhesen fog sújtani a törvény szigora, mig az
izgatóknak lesz gondjuk arra, hogy a aaját^ bÓrük ép maradjon
ftitiu „t atudio irtuk ezeket, — nem a magunk személye, hanem választó kerületünk becsülete, polgáraink jóléte érdekében tezasük. Hazánkra, nemzetünkre megmérhetetlen bajokat hozott már a pártoakodáai szenvedély elfajulása, most, mikor élveshetjtik a béke áldássit éa csakis a béke virágsása álul erősödhetünk, ne hintsék el a gyűlöletnek, a viszálynak magvait itthon, kifelé ngyis örökké résen kell lennünk.
Becsülje meg a polgár egymásban a polgári, as spibert; tisztelje kiki a más meggyőződését, mert csak akkor követeinett, hogy as övét is tiastelet ben tartsák
EJs gondolják m''g végtére, hogy csak Krisztus tudta kenyérrel viseza hajítani ast, aki őt kővel dobálta.
Ma ugy vagyunk, hogy aki sse-let vet, az vihart fog aratni.
Választási mozgalmik.
A képviselóviluztái Zilimegyébeit.
Zalamegye központi választmánya s 1 mult bú W-én tartott üléséből a képviaalő-1 válaazlásokrs vonatkozó hirdetményt bocsátja I ki a választmány jegyzője, Hunig Károly. A hirdetményből e helyen a kővetkezőket véljük közlendőknek
A magyar királyi belügyminiszter ur G Nagyméltóságának folyó évi május hó 20-án S9lttf.IL szám alatt kelt Isiarata folytán közhírré tétetik: miszerint a folyó évi májas hó 28-án tartott megyei bizottsági rendkívüli közgyűlésben kihirdettetett legmagsaabb I királyi levél által folyó évi szeptember hó 25-ére egybehívott országgyűlésre a megye-btü .9. választókerületből küldendő kópvíae-I lök megválasztására e megye területén /oly* 1884-ik éoi jwiiut hó ti-ik nnpi't tüxetett I ki, ipely napon as általános képviselővé-
Tárcza. A szeretet.
Elbaasiléa fiival Páltól.
Est a történetet már többször elmondottam különböző alakban, s elmondom még nem egyszer, ha isten is ugy akarja, mert kedves és megható-
Bratagnei történet, de étj Normandiában hallottéin, Avranches vidékén, mely a föld egyik legcsodálalraraéltóbb pontja. Ketten voltunk, a máaik már bárom év óta nincs az élők között, eljutblt az ígéret földére Szereteti, szenvedett és imádkozott.
Emlékszem, hogy midőn beszélt, az alacsony part süppedékes homokja, melyben ügy fürdenek az emberek, akár a tengerben, jjgyogoil. a lábaink alatt, a láthatáron a kék S» a felhőkig emelkedett; a homok és a víz között, monumentális ötvösművészet! a Szi.-Mífcály-hegy komor profilja bontakozott ki a leáldozó naptól gyújtott tökből, mely a e»«zok gránit-óriást bibor s arany dics-irnynyel övezte körül.
Abban as időben történt, mikor Bre-ugneban sut a fdédfeetetlen nagy árvíz dirit, ú az árvíz, mely elónfé I- városát, e Baby-Mmoái gazdagabb várost a mely remegésbe ejtette Párisi.
t Ast as erdfirészl, mely a Szt.-Mihály begyet s a Me^al környeaé, Sdssy (Srt*»iarumi vagy Cfeézének nevezték a we-nnt, a áabkt a bretonok nyelvén, vagy latianl mdtaa ki *
\ Oi^Uott a Bzt- Y»ai egykáa, melynek lislys tnlemeikedeit a kegy (Mim Aoaaa grótf vek kegyara SsL-YiooinaJt, mint sok ■Aa pU&éirfénik Hét (aio áűcSt zászlaja |H mikor csatárt osáfloit.
j IM4brie griale Annán joM, melyek sÉytlk a Tsmks és HÜaa-től AvraocbeMg lenadó aflM ossfit. Pasi Maria d^nayt, ístéB ■spte aoki aa órök kékét Bod Mana lUm, a soóke haksr egy a kJ káaőbk as s
ayoj
----- ^
számadó juhásza lett. Az ifjú huzz éves volt, neve Amel. Penfior épen a 17-ik évét töltötte be,
; Nagyin szerelték egymást. A leány szép és kedves volt. Mosolya balzsammal (öltöite el a szivet, miat a tavaazi n^ello, mely rózsák fölött vooül el. Mikor a fiatal juhász elfáradt, egy fonalba csavarta Pen-hor gazdag, azőke haját a fejét erre a ase-releaJ-vánkofers nyugtatta
Amel magas, erőa éa derék fiu volt Egy félen, midőn a vérengző farkas előtöri sz erdőből, a síkon keresve táplálékot, Amel elhatározta, hogy mégvédi tőle ura, Annán barmait. Felkutatta, megtámadta s izmos karjaivsl megfojtotta-
Ezek a vérengző farkasok akkorák, mint egy-egy két éves borjú, s a bikának is kisBtvják a vérét. De megkell vallanunk, hogy mielőtt Amel a farkas ellen indult volna, előbb egy orsó finom fonalat függesztett lel az ablak mélyedésben, bola szt-szttz mosolygott s azt a fonalat Pénhor keze fonta.
Gazdag ia volt ám ez a szt-vinoli szent-szfiz!
Az ájtatos adományok balomra gr ültek lábánál, mert a vidék fakósai .azt bitlék, hogy megválthatják bűneiket lennel, gabná-val a fonállal Családiak; bűneit senkisem válthatja meg máslép, mint jó cselekedetek, bűnbánat * pemténezía árán. A sst-azAz nem fogadja el a gonoazok áldozati adomá-nyait; bizonyítéka ennek, hogy szt.-VinoIt meglátogatta az árviz. . .
Isten a megmondhatója, mi igaz volt abban a bűnök megváltásában I Hiszen foly-ionoean gúnyolták A mell és Psahort, a miért kegy jók, jámborok -aroltak. Többé-kevésbé akkor ia olyan vott a szokás, mint ma — már t. I. a rosszak kőzött — hogy fügét mutálták a jóknak s hangosan kinevették őket Igy leas es még ,hoh*p- is Van agy más a világon kívül a hogy etf máskép itéloek, mint kt, ennek bizonyítéka a gonosz káröröme.
s Psakaroak nem vokak gyar-bsí nyája* Iné a
egyedül maradt a gunyhóban, búsan igy gondolkozott:
— Bárcsak térdeimen rTőgothatnék egy kedves kis jószágot, a ki képmása volna Amelemnek, mennyivel boldogabb volnék 1
Es Amel? Ő igy gondolkozott urának nyájait őrizvén:
— Hajh! ha Pénhor, az éa szerelmem, megajándékozna egy kedvea, apró gyermek kel, az ő képmásával, mennyi örömünk és mennyi reményűnk leine!
Mikor egy esie Amel gondokkal ter helten hazatért a legelőről, igy szólott feleségéhez :
— Penbor, kedves feleségem, jó lenne egy darai szép fehér vásznat szőni a boldogságos szttz Máriának, talán megajándékozna bennünket egy kis angyalkával.
Hiszik önök. bogy a férj gondolhat ki elsőül valamit ? Dehogy, mindig az asszony az. Penbor előkereste a vásznat, melyet már előre megszőtt, megpróbálta önmagán, fehérebb volt mint a hó, a átlátszóbb, mint as Őszi kőd.
Isten anyja ezt látra, meg volt elégedve s elfogadta. Amel és Penbor egy pici gyermekkel áldattak meg a most még jobban szerették egymást a bölcső mellett mint annak előtte.
Mikor a gyermek kilencz napos volt, Amel karjaiba vette s keresztelőre vitte. Keresztség után Pénhor, a ki még akkor nagyon .gyönge vok, karjaiba fogta a gyermeket a a szi azu oltára elé járóit vele.
— Máris, monda ■ térdenállva, ime a szeretett: lis jósgág. tírel megajándékoztál bennünket; tisszáadjak neked, ó anyám! Tekints reá, jó azftz, Raoulnak nevezt&k. a hogy nagyolnál hivták As ég színébe von öltöztetve, tíaja, anyjának, Psnaornak, szőke haja volt s neme az Amelé, fekete mftyeo o boldogult juhászé is Vofe,
Ki tndaá >megmondani: o SaL-Vteof parócbia bűnei, vagy az éaazas psróchiák bűnei a Tombeléne-(ől Szt-Egidig volt é oka, elég aa közzé, egy éfjel nagy csonés ag a vidéket A Ottasnoa vize k»-Bt o zóhofá Mi* mely kitol a Mks
edényből. Az északkeleti szél orkánkéot zúgott, az eső zyhogott s a föld remegett. Az egész aikságot elöntölte o vb s mikor a reg elérkezett, akkor IáUák hogy nem a (rnesnoo öntött ki hanem a tenger.
Komoran, zúgva s haragosan közeledett Keresztültörte az isten kese által eléje rakott gátat. Szt.-Vinol egyháza magaslatot állott s az elöntöttek oda menekültek, de Amel és Penhór házuk sjlsjábon maradiak, mart az még magasabban feküdt, mint as egyház.
Es mikor a víz ott is elérte őket, fölmentek az első emeletre a kis Bsoallal, a mikor ide is követte őket a -víz, felkapaszkodtak a tetőre. Még ide ia utánuk ment a vta.
-- Férjem, moodá Penhór, együtt fognak meghalni.
— Nem, feleié Amel,
— Ea mért nem ?! kláltá a nő, el akarsz higyni bepnftnkei?
— Nem, ismét lé s juhász.
A viz nőtt Aztán hozzátéve, főiegye nesedfe a tetőn:
— Fogd kis Raoolonkot. majd én felsegítelek benneteket a vállamra, aztán la meg ftltasd a gyermeket ...
Penhór férje keblére veteUe
hangos sírásra fakadt mert ö is megértette
— Soha! moodá fuldokolva.
— Síoms gyermek kedvééri I A válla-mon agy perezd tovább lootorihoiod magodat S azalatt táján megszűnik az ár.
Isten veled kodvos nőm! Ha éo meghalok sa, csok te légy ntegmentve a minden jó lesz.. Mondd neki, hogy emlékezzék atyjára.
Penhór nem elleakoss*i tovább. Engedd meskedeU s mielőtt lölkapostkodotl volna, o vts már összecsapott Assol feje fölött
Penhór, kinek szemeiből őoriMl a kfloy, — egáso szíve azzá dvadl M— artoao tar-totla a gyermekei Mikor a via az övéig ért, fölemelte o kis Roook a aztán keblére azo-ntotvs őt mondá.
— Kapaszkodjál föl a vállamra a állj msg ott erősen
— Oh anyám f... sákojtá a gyarasék
ksstás mindenik választókerület székhelyén, UgySlint : Vitptltidn, A*s#s'á«/y«ti, Sttmi Ontkm, Mi^fA'MÍ»wli, Mmln Kg*rseayn, Al*á>LmdMn, Haknin, L$l*nyén Is &<«tet-«yéi reggeli 8 órakor fog megnyittatni.
A választást éa siavaiatszedö küldött-•égi elnökök, helyettea etnökök, jegyzők- éa helyette* jegyzők, tekintettel ax 1874. évi M-tk i ci 59. | aban foglalt határozmá-nyokra, választókerületenként a következő képen válaaxtattak meg:
/. Topjam vála»$i<fk*rUleib*>i. Válaaz-táai elnöknek: Bogyay látván Haláp. Válasi-táai jegyiönek: Chepely Károly B-Füred. Szavazatszedö kQI. elnöknek : Aoa Ferenci Dinxel. SaavazatssedÖ kQI. jegyxönek Caendea Jóxaef Tapolcxa. Helyettes elnököknek : Csigó Hál Gulács. Cxigány Kárólr Kővágó-Örs. Helyettes jegxóknek: Eőry Miklós Gulács. Árvay kajos Tapolcxa. s
U. K«»£lhe'yi vd'aittokirüUilun. Válasa* tási elnöknek : Nóvák Ferencx Csány. Választási jegyxönek: Lénárd Ernő Keszthely, Szavazatszedö-küld. elnöknek: Bogyai Máté Sármellék. Ssavsiatssedö küld. jegyxönek : Slieder Lajos Kessthely. Helyettea elnököknek : Vertessy Iván Keszthely. Svaatioa Gyula Bal.-Ederics. Helyettes jegyeknek: \ Puly János Keaxtheiy. Hoffmsnn Miksa Keszthely.
III. tivmfgntti v<Üu$iiók«rilUiben. Választási elnöknek : Takách Alajos Sümeg. Választási jegyzőnek: Surgóth Mikaa Sümeg. Szavazatszedö küld. elnöknek: Föt. Sztraka vGábor Tüije. Sxavazatszedö küld. jegyzőnek . Giaser József Aranyod. Helyettea elnöküknek: Föt. Pály János Kis-Görbö Chernel Olivér Caab-Kendek. Helyettes jegyzőknek : Epatein Vilmos Sümeg. Németh Zsigmond Szt *üróth.
IV. Kam»$ai viilaittóhtrtiUtben. Válaaa táai elnöknek: Tolnay Károly Zala-Sxt.-Mihály. Válaaztási jegyxönek : Freyler Adolf Nagy-Kanizsa, Sxavazatszedö küld elnöknek: Séllyey László Gelae. Szavazatszedő küld. jegyzőnek: Grunner Károly Jakabla Helyetles elnököknek: Báán Kálmán Sxabar. Oroszváry Gyula Nagy-Kanizsa. Helyettes jegyzőknek: Bsrihos Béla Nagy-Kanizea. Sebestyen Lajos Nagy-Kanizsa.
V. Znia-E(jer*t<gi vúlnatUiforilleiben Választási elnöknek : Síily Dezső Botia. Választási jegyzőnek: Erdős Géza Zala-Eger->teg. Sxavazatszedö küld. elnöknek : Sxigethy Antal Zala- Egerszeg. Ssavazatszedö küld. jegyxönek: Dr. ifj. Árvay látván Zala-Eger * *ieg. Helyettea elnököknek: Skublica István tiessenyő. Isoó Alajos Zala-Egerszeg. Helyettes jegyzőknek: Boschán Gyula Zala-Eger-szeg. Udvsrdy lgnácz.
VI. Altó-Lendvai vdlul6krrü'$tb*n. Választási elnöknek : Kiss Béla Alsó-Lendva. Választási jegyxönek: Sknblica Imre Alsó-Lendva. Szavazatszedő küld. elnöknek : Föt. Varga Boldizaár K.-Sxtmiklöa. SzavazatsxedÖ küld. jigyzönek Kelca Gyula Alaó-I^endva. Helyettes elnököknek: Föt. Stirling Antal Alsó-Lendva. Sxmodica Elek Mura-Szerda hely. Helyettes jegyzőknek: Iványi Andor Alsó-Lendva. Ehrenreich János Alsó-Lendva,
VIL Hakni vá'umiÓto üUtbm. Választási elnöknek : Isoó Fereocs Alsó-Landva. Vál esz tási. jegyzőnek: Román Dániel Kozmadombja. Szavazataxedö küld. sloöknek: Haiik István Zala-Egerszeg. Szavaxatszedö küld jegyzőnek : Fatér József Dobrooak Helyettes elnököknek: Föt. Kiás Pál Caeaatreg. Soös Kálmán Bakra. Helyettea jegyzőknek: Páslek Jánoz Bskss. Tiszt. Dancaecz János Salomvár.
— Siess akarom; talán végre is megszűnik ax áradás. Egy pereiig tentartvs magadat a vállamon, egy pillanattal tovább élaz a ha én meghalok is, csak te légy megmentve, a minden jó lesz... Isten veíefl, (tedves fiam, esi vem, emlékezzél etyádr* Is anyádra
Nem folytathatta tovább, mert n víz elfödte a száját
A hullámokból már csak a Ronel azöke leje látszott ki, meg kék ruhájának egy fodra, melyet ide oda lebegtetett as ár.
E pillanatban a zzt-vinoli azüz kilépett az egyház legnagyobb ablgkán, elhagyván elöntött fülkéjét, hogy ez égbe mfteküljön. Magával villa az ájtatos adományokat. Röptében meglátta a kis Raool iafcke fejét a kék ruhája fodrát. A szűz megálbtt
*— Ez á'gyenhek aa enyém, mondá, ezt is magammal viszem
fia valóban megfogta a gyermek lágy háját, azt hivén hogy könnyen fölemelheti; de a gyermek nehéz volt, túlságosan nehéz tyy kis testnek, olyan nehéz, hogy a azt azüz kénytelen volt elbocsátani az Idlatoa adományokat s mindkét kesével fogni meg.
Mikor mindent szélnek eresstett, a váes-nat, a szöveteket éa a virágokat végre lel bírta emelni a gyermeket a akkor astáo nem csodálkozott többé e nagy anlya fölött Psn-hór, az anyja görcsösen kapaszkodott bele ujjaival a merev ujjaival as atyja görcsösen kapaszkodott az anyába.
jr Obi mondá a ssfiz meghatottan s örvendve e szív-füzér láttára, megtaláltam a aiantháromságot a földön!...
£s csillagos ruhájának egyik lebenyébe beletette es atyát ea anyával s aa anyát a gyermekkel, bárom szeretetet egy aasratstbw minek neve: család.
Est a történeikét most la kssséUk a Caacale éa a szt. Mihlliegy közt ekerilO vidéken, j
7111 L*kny*t v#iitttfornUtbw Választási elnöknek: Erdélyt Mihály Tótsier-dshely. Válssstmányi jegyxönek Hekensy Rezső Letenye. Ssavazatszedö küld. elnöknek: Föl. Uadó Mátyáa Légied Szavazni-azsdö küld jegyzőnek: Faita Károly Bánok Sstgyörgy. Helyettea elnököknek ; Hchmisdt Emil Pele- Folly Bernát Letenye Helyettea jegyzőknek: vismsthy Faréncz Leteoys-PyRer Imre A leó-Dombom. * IX. CiHktornyit sd/rustdJUrfl'«<&•»», Választási elnöknek t Zekéi Henrik Csáktornya. Váláaatáai jegyzőnek: Bője* József Caáktnrnva. Ssavasatasedö küld. elnökük1: Föl. Tislér József Visi-Sstgyörgy. Szavazatszedö küld. jegyzőnek Alsxeghy Alajos Csáktorna. Helyette* elnökökriek : Főt Molnár Antal Perlak. Sárjsy László Csáktornya. Helyettes jegysöknek: Kornfeind Nándor Nedelioz. Vollák Ressö Csáktornya.
A válaaxláai elnök éa jegyző sí 1-ső, s szavazatszedö küldöttsági elnök és jfgyzó pedig s 'i-ik szavazat szedő küldő't séfhez (matatnak be olyképen, hogy a választat elnököt akadályostatáaa esetében. a tapoloiai választókerületben: Ács Ferenci, a keszthelyiben : Bogyay Málé, a saentgrótiban: Sztraka Gábor, a kanizsaiban Beán Kálmán, a zalaegerszegiben : Szigethy Antal, sialsó-lendvaiban : Stirling Antal, a bakaaiban . Kiss Pál, a leienveiben i [Sűhniidl Emil és a Csáktornyáiban : Molnár I Antal 'urak helyet-tealtendik, a helysttea elnök a jegyzők szükség eseterei beosztása a törvény Ü9. illetőleg 6U §-ai értelmében a választéki elnök feladata leend.
Az 1874. évi 8:1. t. «. 01 g-ai értei-mábea a k'miiiai vátantok-rttUih'* tartozó községeknek a szavazatszedö küldöttségek köali felosstása és aaavasási sorrendje ekáppen állapitatott meg:
/só na%aMatti< dő fáUdülhéghi't n viíf hitt táti fi nők tlnilkíeta utalt.
Nagy-Kanizsa Alsó-Rsjk Bakónak
g-éfc ttnwninUudő kÍtl>liHi*é<jhtt, a un-' ttntatutdó kU diitttégi »t lik gln lklme 'dalt.
Haksaháxa. Rörzöncxe. Bocsks. Csapi Dióakál. Duzsnak. Esztergál Egera racsa. Füxvölgy. Felsö-Rájk. (ielse. (ielsssxiget. Gétfe. Horváti. Homokkomárom. Ung Jsksbts. Igricié. Kerecsen. Korpavár. Kis-Récse Kis-Rsds. Kilimán. Kaesorisk. Lsugvis. Msgyar-Sserdahely. Merenye. Nemeaazer. Nsgy-Récae. Nagy-Radai Német-Szt Miklós Oroastony Óbornak. Pöláskefö. Palin Paoaa. Pesatüttös. Palkonya. Pötréte. Rád. Rokolán pusiia. Sient-Balása. Szt Márton. Siabar. Szent-Pétcrur. Sient-András Sárszeg Ssent-Jakab. Sient-Mihály. Sándorháia. Ujiak. Újudvar. Vörrü.
A törvény 70-ik f-a értelmében képviselőjelöltet ajánlhat a kerület minden vá-laaitója; ezen ajánlat írásban adandó be a választási elnöknek, ki a4 as általa meg-halároiandó helyen áa Időben a választást megelőző napon ia átveheti, legkésőbb azonban ily ajánlat félórával a választás megnyitása után adandó-át a választási elnöknek. —• As ajánlattal egyide üleg minden jelölt részére minden siavasstszedö küldöttséghez egy bizalmi férd jelölendő; zisbsd-ságában áll ssonbsn hs ^jánlótísk minden küldöttséghez két bizalmi férfit jkejelölni. — Az ajánló kívánatára ajánlatáról téritvény adatik.
Továbbá a 64-ik g. rendeletéhez képéét minden váron Tanáeaa éa minden község elöljárósága által a választás helyére két tag, ngy minden jelölt résére annak bizalmi léniai által azon városból vsgy köx-ségböl egy lakós nevezendő, kik mindaddig, mig azon város vagy közaég választói szavaznak, a választök ssoooaságát ellenőrizni kötelesek.
Végre figyelmeitetnek a választók a törvény 68. §-ára, mely szerint a választásnál semminémfi fegyverrel vagy bottal megjelenni nem szabad, és elvárja a központi választmány a megyebeli választó honpolgárok hazafias jogérzetélöl a rendszeretelétöl, hogy a legszebb éa legfontosabb honpolgári logot az azt megillető komolyaággal a rendben .gyakorolandják, áa a vámaztázi viaau-élésekre s rendzavsrásokra e törvényben szabott büntetések alkalmazására okot szolgáltatni nem fognak.
Appaiyl és gtalláfji mérsékelt ellenzéki kortea urak — mint Őszinte részvéttel erteaülünk, —megkímélik kerületünket látogatásuktól. As ellenzék ezen s héten gyűlésezett éa felkérte a már előbb meghívott két urat, hogy mégse jöjjenek. Indokai szt hoszák fel nekik, bogy ugy is tagy as izgatottság e balpárti válaaitók kösött, i olyan I tüzee bessédekre pedig, mint emilyenek / előreláthatólag lennének as Apponyi éa Síilágyiéi, á válasstók megint etcyira találnának Mhévülni, hogy már netMsaak Kili-mánbsn ragadnának kövshet a aaábadelvüpárt ellen. A mérsékelt ellenzék két lumen ooeHje tehát másolt fog korteskedni as alatt as Nő alatt, melyet Kanissán kellett volna töltenie. Es as eredmény, melynek mi asonban egéaaen más inditö okait imtynb, mint e milyeneket a ml eQánsékük megnevsa. Tudtunkkal • Falk Miksa re^fak násve nsgy-assrü ée lelkes fogadtattea, a ssahadelvf párton levő négy többség látáan annyira l^nfáka aa vikat, kogy meal leér Appeayi
la Hallágyi apoatotóijáiöl sem sokat remei s nek, - legalább annyit nem, mint amennyi arányban áll azzat az Mást költséggel, melybe § két ur logndtatása kerülne, hogy esek megközelítőleg árnyába is legyen ennek • . disdalntnsk, melyet M Miksa a kerületben tartott Nem kivágják a vessen fejszének ekkora nyelét. — E sorok elején est mond- ! luk, >kogy ráesvéttel vettünk tudomást a kát »hérosz* Ksnizssi kirándulásának eims-rtdáaáról. Többet mondunk : sajnáljuk, Hogy nem jönnek le. Legalább zösvetlen alkalma lett *volim a polgároknak összehasonlítani Appooyi éa Hailágyi uraimék korteabeszédeit j azzal a monumentális beszéddel, melyet I Falk Miksától hallottunk. Avagy a mérsékeli ellenzék kél arsnyssáju szent Jánosa msgs is | érezte, hogy esiel s besséddel szemben milyen gyöuge leend ss ö slereot yp mohdókájuk ?... Ka is igen vaiössinü. & meglehet végtére aa ia, hogy ai ellenzék hatalmasabb fegj Vernek tartja a kövekel a beszedeknél Meg-1 látjuk, igaza less-e neki?
Két ujemlstt áuyl bocsélott ki a mely hétén a • balpárt*. As egyik nyomtat-váuy apártinanife*atnm1, a másik Inksy •programm*-ja akar lenni Mindakellö ugy alekilág, mini tartalmilag aierfelett gyöpge. A »qárt manilesitum'-nak, melyen aa lnl(ey-pért köaponti biaottaága van aláírva, bírálatéiba nem bocsátkozhatunk, mert hiszen akkor kritika alá kellene vennünk minden kortesbeasédet, melyeit ennek a »küzponti bizottság«-nak tagjai itt Is a vidéken tartották Es aa ugyoevesett pártinanifesatum »em egyéb nyomtatott kortesbessédnél és mim illyen ja a legkönönaégesehb faj iából vjüó. Sxö van benne a kormány igéMeinek he nem váltáaáról, a saidóházassági korossiüljUl-ről, csussó-másió pántról, azolgabirói nsm-uralomról, s gslsej bíróról, megveMtégetéeföl, eliániorilásról, vsn benne agy 600 forintos larsangi mese, melyről a ,nisnile«luin" is elég óvatossn cssk szt mon^js, kogy Mogt megtörtént; ssttán töhb efféle óUlö* májba való, nagy hangiásu IrtUis van benne. Komolyan eaáiolni az ilyet nem érdemes, ennél nagyobb ráfogásokat a hasznáHak már siók as urak, kiknél — égési jeasuilá-san — a czél minden eszközt azenlesit Szerencsére elég értelmes a mi né|»ünk, hqgy as ilyen elkeesredett, ordíts kspu, kiálts vároe-sserQ • kiáltvány* legfeljebb cssk s nevetség"* benyomását leheti reá. Kx*el ugyan nem fog válaastót, tisztelt köz^phli bizottsági Az ilyeneket már többször és régen hallottuk, — akkor sem hille el senki. Ujat kérünk.
Ami azInkey Láaaló által a'áirt .program,-ot illeti, erre nézve benn foglaltatik a bírálat a Falk Miksa beasédében. Tessék összer hasonlítani — ha ugyan lehetséges itt összehasonlítás j— a Falk Mikaa bénádét ax Inkey-féle programmal éa aki a hallottal és olva-sottat meg tudja értem, az bizonyára rögtön leifedezi ezt a mérhellen szegénységet, mely ezt az Inkey-programmot véges végig jellemsi. SemmitmObdó. általános frázisok, kileuci pontba axedve. Falk helyesen megbírálta axo-kat a pontokat, melyek mégis meg|karnak valamit mondani. A legeklatánsabb bírálat pedig az leaa, amelyet a jövő szombaton a válasitók fognak mondani — aiavaiataikkal.
Az emberirtó.
A népnek nincs nagyobb elleneége, nincs roaazabb és ngályoaahb járvány, nincs rettentőbb átok népünk éleiében, mint asu. n. pálinkáivási( járvány.
Embertársaink ezrei züllenek el évenként teatileg és lelkileg a páiinkaiváa miatt, a ugyan e szenvedély feldúlója számos oaa-ládi élet boldogaágának.
A pálinka az, a mely sok embernek sírját megáaaa, a börtönöket éa tébolydákat megtölti éa asámtalan öngyilkos keiébe fegyvert siolgáltst. Épen azért szent kötelessége minden — még érsö mtffvej éa .tiszta lelkiismerettel biró — embernek, hogy ily nyomor láttára hideg éa közönyön ne maradjon, hanem g pálinka — mint népünk leggo-nosssbb ellensége — ellen minden tőle lelhető erővel Is eáaközzel harezotjon.
Mindenekelőtt meg kell cxáiolnunk ama hssugságokat, melyeket a pálinkáivás mel lett azok hoznak fel, kik e testet le lelket megölő méreg késsilésével, elámaitáaával foglalkoznak, vaiy más közvetett utón ebből anyagi haaafcot húznak; le kell küsdenünk azon előítéleteket melyekkel e méreg ál ve-sói azt haastiálják.
Aat állítják először, hogy a pálinka e ssegényehb oeatály élelmi szerét pótolja.
Minden értelmes orvos ssonban ods nyilstkosik, hogy a legjobb pálinks sem tartalmas olyan tápanyagot, melyből e munkás kMárté munkára erőt eyasketns, kaoem eaak röVid idAre Isgslnmki kos, kogy sanál na-
gyobb legyen ntánna a elgyengülés s olyan formán hat es emberre, mint a kifáradt teherhordó állatra- ez ostor é» aarkaplyu.
Uebig, á birs* természetbúvár jrja: VA munkás a pálinks élvezése által kamatok helyett tőkéjét emészti, Miért lé' testének tönkrvjntáss elmaradhatatlan", éa Dr. Baer
— ss s siskméhen kimagasló író — .ait állljja hogy *a szesz nem takarék perselye a munkaerőnek,, fti ezt Idővel tökéletesen megaemmialti.* t {< . a
Minden olyan ember, aki asélöti korhely vejt és ezén ssnnvedéiyéröl lemondott, elismeri, hogy é pálinks élvezetének abhea-hagyása óta erejá nep hogy csökkent v||na, sőt gyarapodott.
Máaodasor hantgság szon álktás, bogy a pálinka óvszsr a hideg ellen.
igaz ugyan, hogy Közvetlen s pálinks élvezése után — mivel annak izggtétatása van a gyomoridegekre és gyorsított vérkeringést Idéz elő — érez az ember bizonyos fokú melegséget, est azoeban nemsokára annál érzékenyebb hideg vtfl'ja fel j éa igy nagyon csalódnak ások a szegények, sí kik dermedt tagjaikat páiinkaiváa állal h|azik felmelegíteni s megedzeni. A lest ugyanié magától képes kifejteni éa fejt is In annyi meleget, a mennyi a levegő hidegségét a szervezetre elviselhetővé .tsgye, áa így azoknak eljárása, a kik a pálinkáivá* által mintegy meaterségeseo Igyekeznek a lest melegségét fokozni, az idegreddster mogjron-gálására a' rövid idö alku annak t^ljea fal-bomlására veaet
Hány korhely hal el évenként lüy pyo-' moruaágos éa kétségbeejtő állapotban I
Ha a pálinkái gyógyszernek és hétég-| ségek elleni óvszernsv vélik, ez jiI harmadik hazugság
A pálinka semmiféle gyógy-, oáakis I káros hatást gyakorol a szerveset re, kivéve ! azon csekély számú esetet, midőn orvoei j rendelet teszi ssükségesaé. miért is a pálinka, illetőleg a borszesz, csakis a gyógyszertárakba utalandó, honnan ast a 80 fivos I háborü alkalmával a hamoló vad caoédák |[ erőszakkal kerítették késre s mint romból és körhaiásu Hal először jött forgálombk
Tagadhaiatlan lény aa, hogy az iazáko-foknak sokkal nagyobb hajlamuk veji a megbetegedeere, mini- a nem ivóknak, niivel a borszesz élvezete áhsl az emésztés éajrér keringés a légió éa érző axervek, • miade-nek lelett pedig az idegrendaser saenved.
Számosan halnák el a pálinka haaioálói kőiül asélhüdéaben, mi sz sgy véredényei lOllelitéae állsl következik be; s legborzssz-tóbb, legundorttóbb következménye pedig az u. n. idegremegéa (delírium trsmensj. mmöo as ember férfi, sót iQu kóra delén oly tehetetlen less, mint a 80 ^ves agg, aki enni sem képea, annál kevésbé munkálkodni; remeg minden test-része, mint a nyárfalevél, ás nem bogy szánalmat keltene, hanem mindenki előtt csak megyottetésro számíthat.
Az iszákosnál minden idült betegség, minden vérütés és minden müllt a borsseas élvezete következtében vög'zetteljessé válik. As isiákos nem eaak saját lieiét tesai tónkra, hanem utódjaiét is, mert rettenetes átok aaáll át aa iasákoe szülék gyermekeire és unokáira. Francsis orvosok eiér ereiben bebizonyították, hogy nemcsak betegségekre való hajlam, hanem hiányos értelem, butaaág, erkölcsi gyengeség, kegyetlénséghes Való vonzódás s gonoszság, mind megannyi azo* morü örökség, mely a pálinkát élveaök Módéira száll.
Miután e három iránya mentegetödsés
— a meiylyel a szegény nép eümlttatik, a meiylyel a műveltebb osztály ezrei is önms-gukst ámítják, hogy es által lelkiismeretüket némileg megnyugtassák sson mágtámsdás ellen, bogy az emberölő italok eláruzitását elősegítik — mint valóságos ördögi hasugaág tűnik fel, azon kérdéa áll elő:
Vájjon nemiétgaidászati szempontból igazolható-e ezen italnak logyazitása ? bár sajnos, hojgy jelenleg ia akadnak még asá mossn a nép veseléeére áa érdekeinek képviseletire hivatottak köaüt, kik lelkiismera-lökkel megegyeaiethetöoek tartják oly rendszabályok javaslatba hozatalát, helyek által ezen ital fagyasztása még emelkedni fog.
Ha e pálinkának már előzőleg felao-I rolt romboló hatása tekintetében — a mely a sinlödást folytonosan gyarapítja a termelő népoaztálynál, de különösen a gyermekeknél s ások nagymérvű halandóságában nyilvánul
— mind nem hír elég nyomatékossággal, vessünk egy tekintetet Európa sson országaira, melyekben a páiinkaiváa meghonosodott, s es elégséges lesz arra, Jhogy mindenkit, még a leganyagiaaabb gondolkozót la meggyözse arról, bogy ezen országokban a tömeges clmegényedés legkomolyabb következményeivel együtt retssntö haladást tesz s az emberi élet alapköve, a vallás éa er* kölosieég mélyen meg van rendülve. Máa országok gondosan öesseállitoti statisztikája kimutatja, hogy n gonosztevőknek 30$— 7IVát adják az iaaftbank. V
A ptftnka felasnhaditia as emheifcen as állelot, megöl minden nemesebb törekvést, elfojt minden asépet, családokat tönk-' retesz s egész községeket uegenységbe, erkölcstelebséghe sülyesst, bűntényre és öngyilkosságra veset.
Más ország népeinek nemesijei est már régen felismerték s egyleteket slspitotiak, hogy esen ragályos járván^ meggátoltassák: létesnek mértéklelaeeégi sgyletekTleveei oastó intézetek állítatnék fel a s legújabb időben igen )ó eredménynyel foslalkoznak assal. 1 hogy n pálinks mérések mellé a sragányebb I nép Márnára kavéházakai ranlamiak be
yr
Má» alkusokban t pálinka eiárusttáaát a leg- ; csekelyebb mértékre korlátolják • igen súlyosan magadostatják, i részegség pedig szigorúan | Matettetik, mely veadtsahályok alkalmazása áhai Norvéforaaág, hol azelőtt aa iaaákoa-•ág huoot volt, olyannyira átalakult, hogy j moat már köznépe Európa legiózanabbjai ' köaé torolható.
Hogy mély mértékben terjed azonban | ex a járvány (taxánkban, eléggé láthátó ab- i ból, miszerint a fovároeban ia a páHnka- ! aiéráttk száma napról-napra növekedik, hogy ajmk tulajdonosai — dacaára roeg-adóstatásuknak —• rövid idő alatt megva- | gvonosodnak, mig áldosatjaik — sajnos I lelkileg és testileg nyomorultakká lesznek | és a nap minden órájában láthatunk ily áldozatokat a pálinkás bolt ajtaja előtt ben- | teregui
A legkülönfélébb egyletek megalakulását megértük már; igy alakult nemrég as állatvédő egylet, melynek dicséretea működése oda irányul, hogy a saegény állatokat az emberieégnek folyton oövekodö durvaságától megóvja, de az erkölcsök eselvadu-lásának föokosója, az iazákosság meggátlá'-ára úgyszólván semmi sem történik s szomorúan kell tapasztalni, hogy a hazánkban még pár év előtt fennálló mértékletességi egyletek — a vagyonosabb osatály közönye a részben nyerészkedési vágya következté- I ben — lassanként enyészetnek indulnak s tudtunkkal csak szórványosan van még néhány lelkész, kiben annyi kötelességérzet és bátorság lakik, högy befolyást több-kéfesebb eredménynyel hívei megmentésére érvényesíti. ,
Nincs azonban szándékunkban mások j ellen vádakat emelni, hanem ezen felhívással caakia szop lényekre kívánunk utalni, melyek népéletiünket legközelebb érintik s j melyek ellenében ekkorig mindannyian oly I közömbösek vajánk, nem azért, mivel azok j sújtó hatását eléggé nem ésxleltük, hanem inkább azért, mert ezek ellenében magunkat nagyon is gyengéknek éreztük.
Hiszazük azonban, hogy csak egy kis figyelmeztetés szükséges, a hazánkban is találkozni fognak honfiak, kik a nép javát szfvllkön hordya, indíttatva érzendik magukat arra, miszerint szóval és tettel oly intézmények létesítésén iparkodjanak, melyek elégségesek lesznek nálunk is a már elharapódzott baj tovább' terjedését megakadályozni.
■» Több nrpbmí'.
Tollhegygyei.
1 Vására megy egy kanizsai kereskedő, a falap vidék felé. A kocái készen áll az ajtó ' előtt, a kereskedő már elbuczuzott övéitől > a épen fal akar szállni a jól megrakott kocái tetejére. Hirtelen eszébe jut valami visszaszalad a házba s azt mondja a feleségének:
— Adjál ide 3 vánkost sz útra.
— Hogy-hogy ? hiszen nem fogsz, ott meghálni, hazqösz estére.
— Nem is arra kell; a lejemet akarom körülkötni a vánkosokkal, mert Kilir mdnon keresztül visz as utam,
e
Balpárti közmondások: '
>s ügyen a f*t>i*, de >mo««; — ezt moudták a ködobálók és beszaladtak a Dervarics udvarába.
9 Jó ae 6r§g a MaJmál", szólt Dervarics éa kijött — megvédelmezni őket.
.Jő ag Itfen jót ad", — est moodják a balpárti kertesek, mikor beseperik a • lelkesedés* költségét.
nPénz bénél" . . . . stb. — mondják ugyanők. n>'ietn*tntk dU a mídgSzólt va bah)Artiu snhancz Kolozsvárt éa kiütötte a ar. Farkas szemét.
„ V'tknlj magyar*, gondolta as a bizonyos központi bizottság és kiadja a .pártkiáltványát*
I „Egy két « n*,igu% érzik fájdalmas szívvel a balpárti kovteeak. /
„Jz rí mienk, a wH Ügyelünk" ssól-nak a válasatók.
„Bwébti etüit, halgalni arany" gondolja magában Inkey.
Mondja meg valaki, hogy as ellen-aék nem szit a reakezió felé / Ime moat, a felyílágosnltság századának vége felé, visaca akarja állítani a
ktkaruakof. f:r' x
| *■ s
Milyen azép a terméeset most, a választások idején I
Zöld a mező, a liget, aa erdő; szépen zöldül a balpárti választók süvege.
Ee még zöldebb as a sok beaséd, asselylyel a korteseik tartják Őket
Lapulna.
Legújabb.
ZaUmegpt alispánja a kttvetkoső körrendeletet bocsátott* ki:
▲;#álaattáoi mozgalmak izgatottsága aa itóboi napokban aa ország nem egy vidékén a legwjnusabh jelenetekben, a aae-mély éa Aeummoágot súlyosan ssegtá-madó kitórésekbaa aviWánnli
Felesleget rnnmagaom, hqgy mily mé-lyta alapáram IM éa lealéeéérart volna az, ka iaosétMilaéask as oly esetek, midéa a netgirak kősyogaik legsaebWkét, a válaan-tói fofot nem gyakarolhatnák a nélktl, hegy steasély- ée életbiztonságuk a felszí-
tott pártaaenv sdéfr bántalmazásainak, btl* nős megtámadásainak kitéve lenne.
A váltaatói jogok gyakorláaá nak aaa-hadaága bármely irányból fenyegeih ető megtámadások ellenében országos törvényeink intézkedéseinek szigorú védpaiaaa alá van helyes ve
Ki kell jelentenem tehát, hogy a hatóság elengedhetlen kötelességein tekintem, miszerint a polgárok saemélye és vagyona s a válásától a aa easel egybekötött jogok szabadsága pártkülőnbeég nélkül megvédette nek bárkinek jogtalan megtámadásai ellen. •
Ugyanazért, tekintve kogy köatapasa-talás szerint aa iagalmak a választási határ nap közeledtével nagyobb mérvet asoktak Ölteni, figyelmeztetem áa összes járási saol-gahirókat éa községi előtiáróságokat, egy* szersmind aaemélyea felelőséggel járó kote-leaségükké tessem, hogy oly moagalmakat, csoportosulásokat, a melyek csélia a j bármely pártbeli választék bántalmazása, a esek-nek meggyösődéeük ssabad nyilvánításától való ^rettentése, F~* minden, rendelkezé-oükrr álló törvényes eszközzel megakadályozzanak ; klllSnőten pedig felhívom a járási azbiró urakat és Nagy Kanizsa vá-roa tanácsát, hogy a menayípen ily nemű vétségek vagy bűntények a hatósági intéz-1 kedéeek daczára is elzliveltetnének, a legszigorúbb vizsgálatot fagy a tettesek, mint esetleg felbnotóik irányában személy különbség nélkül rögtön folyamatba tegyék.
Kivárom a fent megneveaett összes hatósági közegektől, hogy ezen rendelete* met úgy a közérdek tekintetéből, mint saját felelősségük érzetében *ls a legpontosabban foganatosítsák.
Zala-Eg*rasegon 1884 junius hó&-én.
Sitit*'ti Htnó s. k. alispán.
Különfélék,
— A ssagy*Kasslaaal késségl nép>éa frlM6u*plMk«lábait az évi sár-vizsgálatok juoius hó következő napján tar- 1 latnak meg.
Dél előtt junius 16-án I felső leáuyosztály, III. fioaziály Junius 17-én II. lelaö leányosztály, ph II fi-és 1. fiósztály. Junius 18-án ll. leány-l. leány és ph L leáyosztályok. Junius 19-én Teleki-, Petőfi- Magyarutczai I fióaztály ok. Junius 20-án Magyar utcsai.I. leány-osztályban Junius M-én VI. és VII. kerületi .fi-és leányosztályok.
| Dél után. I. felsőleányosstály IV. II. fiosst II. Telsö-, IV1 és III. leányosztálya Szünet ph II, leány-, Pet,őfi és Teleky-utczai I. le- , Ényosxtálok. Tornászat. Szünet. Junius 22-23-án női kézimunka kiállítás. Junius 94-én magánvizsgálatok. Szünet Junius 28-án uTe Deum laudamus és az érdemsorozatok kiosztása A vizsgálatok reggel 8- és délután 2 óra kor kezdetnek.
— Kerleskeé< adóhl»atal. Megbízható forrásból értesülünk, hogy a eiák-lornytii adóhivatalban, mim ilyenben, nagyban dolgoznak az ellenzéki jelölt melleit s egynémely hivatalnok ur csak ji szerint Ind ndvarias vagy goromba lenni aa illető féllel ssemben, amennyiben éz ellenzéki vagy szabadéivüpárti. Pedig hal egy kir. adóhivatal talán nem atra való, hogy kortestanyává tegyék. Jó volna a pénzügyminiszter urát értesíteni erről a furcsa tényről.
— A hsdgjakwrlatakra behívott njonezok e hó 7-éjn bocsátanak haza. Az egyenrnhának a polgári öltözettel való felese rélése természetesen nagy nagy vígság közölt ment végbe.
— Garázdálkodás Esténként úgynevezett gummipuakával garázdálkodnak holmi éretlen suhanezok a kanizsai utczében. A főntezéékón is behaitották néhány kirakat ablakát. Felhívjuk reája a rendőrség figyelmét*
— Provinciálist választott helyben a ferencziendiek kapitóliama E hó fián volt a választás provincziáJis, lelt p. Sigi-mundus Eggtr pécsi rendházfönöki Egger hely beli ipáros testvérbátyja.
Felelős szerkesztő s kiadó t UKÚA I. A J O N. Társszerkesztő Farkas Ismre.
HIBDETÍME K, I I
2994 érk. 1773 inijus 7-én. "
ÁRVERÉSI HIRDETMENY.
A n-kamzsai k;r. törvasék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, högy Weiisch Katalin n kanizsai lakós végrehaj tatónak, özv. Herczeg Jánosné szül. Ssihák Erase, úgymint Hercseg János férjétől szármázott Káts, Vi-ezo, Treazka, Joli és István kk. gyermekei t, és t. gyámja végrehajtást aztnvédő otosz-tenyi lakós állon 966 fr» tőke 1881 január l-tfll járó *f ksWtok, 17 frl M) kr. per, 7 frt 46 kr végrokajtás kérelmi, • frl fiO kr. árverési s még félmerüleodő költaénk iránti végrehajtási ügyében a feninevea«tt sir tszék terület éli ez tartozó az oroazlouyi & ss.tkvba
A f I sor hrss. 2911 röl h*s ülésnek Heroseg János tulajdonát képező ftl írtra, beesüll hason félé,
1884 évi luului hó 80 -Ik napJAn út «. 10 órakor
Oroastonyben.s kösségbíró házánál Hanoeh Oytjls felperesi ügyvéd vagy helyettese aös-bejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltáii ár a fennebb kitelt beosár.
árvelezni kívánók tartoznak a becsár lu| késspénzben vagy óvadékkéfMM papírba a kiküldött keséhez letenni '
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig az alsót az árverés jogerőra enielkedéaélöl számítandó |Ö nap alátt, a másodikat ugyanattól 80 nap alatt, á harmadikat ugyanattól 00 nap alatt, minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 0} kamatokkal együtt as árverési fsl-
Nyilttér*)
basánk egyik itgtaénsavduaabb 8 JLTVJk. 3ST T* tT VIZ X kitflnfl szolgálatot tozt fAI«s ss cmésstlsi savsioksél s a typmornak az i^grasuizsr báatalmála alapúié májasa, állalábas a vis nnad asoa kóroknál kiváló figyelmet tatáinál, mnlyakbcn s nsrvl étel támefatása és az íéagrsadMaf m0ké(te«4a«á ípilokozáia kívánatos:
Dórral használva kiterjedt kedvettségnek örvend.
1888, éYben 1 millió palacik siállitlatott el
Frls töltésben
utloirakor kipiMtó .
Édes^
in. klr. aSv. im«!»lMilllitteél liésysslss.
Ugyadntéa minden gyögysssrtérbaa, fQsssrksfesksdét-' bss és vsaétfgllkjbss.
tételekben mechaiároaott helyen és módosátok szerint lefizetni.
Kasa hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg mesállspiiott árverési fellételak a birs* talos órák alsU a o-kanizsai klr. tssék uTvi osztályánál s ss orosztonyí község elöljáróság fánál megtekinthetők.
As elrendelt árverés t lentirt tkvben fal jegyeztetik. Az árverési hirdetmény a t#?lejí l könyvi hatoaégnél kifüggesztés ugy as oroéz-tonyl s s szomszédos községbe körözés éa | 'kifüggesztés állat közzétételit
Az érvérét teljesítésére Berts György végrhtó küldetik kl , 187 l~'l
9788 sséra.| 18*4.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Alulirt kiküldött végrohajló as 1801. éri LX %t. cz. 102. §-a értelmében esennel kOxsirré teszi, hogy a nagy-kanizsai kir. járás hiróság ÖiHÖ saámu vézésé által Joh. Bősen berg. és Jos. Welisch|ugy Dobrio Benő nagy--kanizaai lakós végrehaitatók javára tield-o hmid Miksa légradi lakos ellen lM);irtü2 kr 814 frt 20 kr töke éa ksmsisl 0« kamatai éa eddigöaazeaen 87 frt 80 kr perköltség követelés erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és é4S frl iOkrra becsült különféle bolii áru csikkekből álló Ingóságok nyilvános árverés uljánbl. i.i
i Mely árverések utján eladatnak va gyis alperes lakásénál illetve helyiségénél leondö sazközléséne
1884 évi JunluH hó 16-lk nap-
jftnak d. e 8 órája, határidőül kit űzetik és ahhoz a veani szándékozók ezennel őly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, IHHl én tX t.es 101. §-z értelmében a legtöbbet ígérőnek becs alul is eladatni fognak.
Az; elérvéresendö ingóságok vétsl ára ss IHHl. évi LX t. ez. I<>8. f-ában megsllapitot feltételek szerint lesz kifizetendő.
Keit N-Kanissén 18S4-ik évi junius hó 3 napján.
• ás s rovalbaa fogtálukért Willssigil a Ssark
vállal ai(4ri
188 l-l
HAHTS (IY0B(ÍY kir bírósági végrehajtó
BROGLEJÓZSEF
gép- és roMtaleiiie/. gy&ra Badspeafeu Gjrár: váczi út az osztr. államvasfiálya közelében. RaklArs váczi kőrút 68. sz. Ajánlja minden gasdssági kiállításon kitüntetett, javított gyárlmányait mint Trleurdket változó rotlával, Tlssllló-gépeket azelelövel, különlegességek malmok azé mára; 98468. szám alatt szabadalmazott hárssiaa ekéket, eséplégé^restákst, lyakssststt Is hssflttt lesiesekel vas, aczél és horganyból, valamint mindennemű gazdasági gépek és szereket. 136 9 - 90 MF* <Arjtgyxik klráaatn fáfrts ét knuatn.

29S7it. 884.
Hirdetmény.
L
Nsgy-kanisss Yá^ns rendezett tanácsa részről közhírré tétetik, hogy sz országoa msrhsvásári, ugy s belső piaczi és heti msrhavásári bely-péozszedéai jog három egymásután következő évre
1884 évi >lius hó l-én
reggei 9 órskor Nagy-Kanizsa város tanácstermében tartssdó szó és írásbeli sjánlstok utján nyilvános árverésen bérbe fog kiadatni. As árverési feltételek a városi tanács teremben betekiathetók. Nsgy-Ksnissán, 1884 májas 8-án. léi 5-8
A városi tanács,
Q 2926 sz.|t, 884.
Hirdetmény.
oxxxxxxxxxxxxxxx>
Nsgy-KsnisM város tsnácsa részérói közhírré tétetik, hogy a községi fog) Asstásl póUdó BsedlieiéHi Jog
1884. évi junius hó 30-ik
nspján reggeli 9 órskor Nsg/-Ksnizss város tanácstermében tartandó szó ós írásbeli sjánlstok utján hlrom egymás után következő éveire syilváuos árverésen bét be fog kisdatni.
it árverési feltételek a városi tsuács-teremben betekintőtök.
Nagy Kanizsán, (884. .május 8 áa.
-I A városi tanács.
vooooooooocxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxS
I
x O-TTSZT^-TT *
M állandó kíáililás éc kísérleti telepekkel összekötött fi
2 MEZŐGAZDASÁGI GÉPCSARNOKA 8
X Beéapdt, vácal klrel llá-lk wá« «laii. 2
X AjáoUft* L ^ .1 B
XZ a Wfcitáaöbb Harmim t S*m ftU fimatfaapmi ét atéfMl kiráaatra a I Oépal mm egy cyárkól valók, áa aa iamsrt Seasaa jó Mánkból rá ■
fi UatuM W/féle -líH'^ aaerlai k»ulkaji**ta ktrtn*mm 1% továbbá laastvák. egy, bogy Mt aiiadea Jó Miraak ysUUtása meglelbatA HisAaó-B
X 9*>«M Aáeí i< .uU uePUki$J*itti, kén aaifiUéfati, ualaU ét Sea«f |«k SsisikisnsHtó kiatvl.uk által állaptttatik meg, áa mtatbogy a gaadak fk
X toiiiiii iriturjtii, tttSqipeU, utrtka t* réamtéaéű. kukorica aiareie/rf ét rfa- vlasonyal éa Iffáa/^ kklomboaAk, agj M esetleg »•* *•» W«ö gápak vliaM J|
rdfá «»<>;, ■«/■•*•« aatkmié,ra, mindenféle legjobb éa legújabb /Mmiaa/éai vétetnek éa klvásair* a péaa la vMadatlk. Oépak IMMiS » "jMB
JÉ coéMni kanálé ét araié ééptti, rgváitaléa miadfa a aatdatéakat •eiáWfw | Arak a legjataayaaabt»k. lóaalatásatések la aUbpátataak. aalytk aagyobb ML
g „Qfttirf oaeaegekaáJ éa kalM Ustaalléh awll.it Hl ám Ui>dWtMk. _ Jg
fi A javított kis ériét maikét taferí dmréléi 90 Ma*. BC Aijagysék iagyea éa bér*MStva kSldstik. H £
X L'gyeaiata bármiféle javitáaokat ia elfogad éa lakató já kiállitáa mellett fi
833a uUmit fel.'M lágg-g." . f'. \
Í®0#0«cic«c«0«0«0«0«c«00««ci0«0«cf0€0«0«0«0«0«0i
f ROBEY & COMP *
I ^ ' ^^^^^^^^^^^^^^ 1 l ! " || | I
0 Szabadalmazott „Robey" gőzgép 0
Q main ok hajtására a legjobb gép, nem igényel külön alapfalazatot, falazott kéményt,1 olcsóbb iet felül Q £ >a múlja h fekvó (stabil) g^pet. » 46-9—18 A
Iccicecececececeosceoaowceoeoeoececeoeoeoeoeocci mm iiiüii lm i tii'aüWUMiiM tiini11ni1 iMiwneiiriTirwtTTFiai^mMMiimami'Mnp
1 Az első osztrák 1 1
I ajtó-, ablak- és padozat-gyár
I (% társaság , j i '
DnpQ IV. HeaiDflliUARne lf, alapítva 10VI DÜUö Markért M. igazgatása alatt '
.kok (vapalAflnal egytttt) puha luyó- úgymint amerikai cserfa erezziékes- és parquett-pado-
zatokból álló nagy áru raktárát, lyag készlete, úgymint kéax áruk nagy raktára által képesítve van még a legnagyobb szükség-itt kielégíteni. Elvállal üzleti poriálék kiállítását, katonai laktanyák, korházak, iskolák, irodák stb 1 bárminemű más, gépekkel előállítható, íamunkálatokat, rajz vagy minta zzerint, kivévén lak frzoba bútorokat. 40 8—12
■■ISBBMBBSHM 1 .
^ ;" íj'
[ Nyomatott Fiaebei Fülöp lap^'ajdonoewál Nagy ICatiiieá*. %
Oápei atm egy gyárból valók, de aa isanrt ftaaaaa Jó arára*ból rá-laastvák. agy, bogy *n aiiadea Jó gjáraak sparslaUtása awglelbetfl Miaóaé-gSk Bianikmiallll ktaérielek által állaptttatik meg, éa sdatbagy a gs*éák viaaaayal éa igónyoi klláeböaók, agy aa eaetlag mag sem felelS gépek vlaasa vétataek éa kiváaalra a pás* la vtaaaaadstlk. Oépaa klaédatra la aéatnk. Arak a legjnt&ayoMbtMk, réaalatáaatéaak Is elfogadtatnak, malyek nagyobb Oaaa*|skaál é* kalló btatoatték melleit l«i évre ta^edk*ta*k.
Arjegyaék iagyea éa bérsMatva kSldaták.
ioe »-#.' I ' ! . f-/!
•MCICIOIOtMMMClOOMOWIOIUMMMMMm
ROBEY & COMP
\ liudnpfBtcu, iUíúiut 35e
F m sió-gép.
liiztválssité hsuQsr.
Szabadalmazott „Roboy" gőzgép
main ok hajtására a legjobb gép, nem igényel külön alapfalazatot, falazott kéményt,1 olcsóbb ia, felül >s múlja n fekvó (stabil)g^pet, - 46-9— Ifi
. _ _ _ _ _ _ _ 1__J i _ > A A ^k. A A A A A A Ai A A AJI A A A J* A A A AJk A A Jk A
Savanyu-Kút
STEFÁNIA
r Koronaherczignő
v fbrrái!
Főraktár N, Ksnigsán Weiftg testvéreknél
Nyomatott FiseheJ Fülöp laptulnjdonoeuál Nagy Ki
**M*******nn*UM*uu*uum*M*mu*u******Muuu*M****u*
TJLZZliTOGZX a-TTSZT^TT
állandó kiálUtás és Usérleti telepekkel összekötött
MEZŐGAZDASÁGI GÉPCSARNOKA
BaézpMl, vácal klrel 4ft-!k aaaas al*M« Ajánlja
8 s kfkitáa&bb Nameáf f Sem félt fimttfMfmi ét méflht kiráaatra a 2 Itfujitik Ale aaabadai— uarlat kttéUmjlétrm imaáiN ia, továbbá fér. X f'kti " •dUf* rnéfUkétütltil, kéu et'fliféffi, aae/ett ét 4»t*f
*Z rwHmt, inratjni, itléjéfoi, utetka éa réfmtéféü. kakartata martta/é éi éti'
rofó ffrii, ma latakai /atkáiéira, mindenféle legjobb éa legújabb fHémualéti X «»»*•»»«' k—téíé ét araié féfttl, egyáltaléa aűad*a a fatdatéfkat taiktéfat
Xttakaiékil.
A javított kik ériét emlkéi Itngtri dnrdlól 90 fiia*. X |C t?gy»*i*<* bármiféle javitáaokat ia elfbgad éa lakaté jé kiállítás mellett uIcíou aaámit fal.

Az első osztrák
ajtó-, ablak- és padozat-gyár
társaság ,
Daaq IV. HeainfllilgaRne It, alapítva IOH j
DCbO Markért M. igazgaiása alatt '
ajánlja ajtók, ablakok (vanaliWai egydtt) puha lugó- úgymint amerikai cserfa erezztékes- és parquett-pado-
zatokból álló nagy áru raktárát. A gyár nagy »*z&t-az faanyag kéazlete, úgymint kéaz áruk nagy raktára által képesítve van még a legnagyobb azükség-letet is a legrövidebb idö alatt kielégíteni. Elvállal üzleti portalék kiállítását, katonai laktanyák, korházak, iskolák, irodák stb berendezését úgyszintén, mint bárminemű más, gépekkel előállítható, íamunkálatokat, rajz vzgy minta zzerint, kivévén lakj
9zoba bútorokat 40 8—12
Kyajt*uiik kfl/.eta nzfrrnoeAnck í
500,000 márka
f!ay*r*aa{ayl ayall bsérsal asaibsii a Mssbaral aáay féeabsfserfiá/, m*l; • w*gáp ksnéáaji ab iaíjéráfcagjrva ás Mit tiltva *as.
• Kms |f taraaMt alfaj* akU" J" L— aébéay bánji lefut) alall 7 ear
Ibbáa kMi
eareo|teb«M MJfgw
(iái.ái-; ItmiMÍf |efot)a«a atatl 7 eoreoSieb«H O0,« ayérssiislyssk aiisl<a fcle«M«|*s ali kall k^rSta iéitok UUlkoil| 600.000 frlayl fá(i;«ra«éaf,
róMlsg |'eél|

éO.OOe.OaM. tf.é48js/aratBÓsyek lO.OOOWyMklst, lM |á#, ifi
ta.opo'imi, íi.. á7j éo. go •rasió^ysk kleSI slsIjsarWa 4000 aértdkl ÜM
4 H B. IS
*. m\
é. IHj !i Mi a io
|a. ra. a. m. Kten Byraaisays
itt klearsolair* IÖ7.0OO m. ÓMSÓvtékbea
ás elsá oeatalf* fíliyeraiuétly 00,000 m taes ée fokozódik l ari éaOnq. B-ad I 7U.D00, 4.*d 0.000. |.M uo.nuo, O-Ifd 100.000f 7 ed padig •Ml g 600,000 spse. 100000, KO.0SO marii, atb VsUwaaayl aagblsá* as ''jaaag elólgas MkSIééaa vagy ímktánUlvalty uislleit aasjnsal ós a Isgaagjobb gosdéal aa^kftroltatik, silsésabl magat aS állam ssluiSróvsl ellátott arailali aore* jsfjst kál'vau lálBnM kvsébas.
A inegrisdsIésSkbei nisgkiváuUt^hlv<«lalee !*r«*iaUik itli aólköl aisüélsttalaskj nilutUn In* sas utau pedla (vlesólltM nélkül Élljlk HÍssIfS* viiliiliifk a klvataln* hassal JogyaetasL [
Kljvititntm a lilrittHb^ tsr«*s>4ft*t sf^ró ol-lüliljllk bórnisstva aiegtsIilStés vógMt éa;kásMk* ssk BliUlkoinaá asiutaUsá* aastóbra a i sonjs-gvslist as éeetag ii*tseft*é*éM laatlattbuiáa elolt Vtiainvaijnl. I |
A sysrfsUsyel klálsláaa poaiösaa Is Istv sssriot tsrUalk, ablias*ál JélálUin hisllstt.
Vállalatasknali tulnésukor kadiMsUasi*. renose, sok uiás l*kjl»Uljlss sysrsaéay késéi gyakran as slaA lóeftnmhyotí Pijoiidvjia as,-
lobit zaa.aaa. mo.ooo.l mu.ooo S0{000, «O,0S»0 alli. Ilxettatuk kl,
As ily a Isgsillárdabb alapon ajsgvó vál lalalasl, slorelalbatólaf islHdealll bisloSsáffal leftlónkebb ién»él*lre sáámitbalvaa káraUkaiar a kétall baiás uiutt is H év '^-if bo« iánk baLUdsai.
Kauímanii A Simon,
bank- ée válté-Oilet Hamburgban, U. L köszönetünket luezzük Mi ezennel az irántunk eddig tanuailott bizalomért, felkérjük hogy a hTvátaJoa tervezeti megtelűnr lése által meggyösödni méllflitaaaék a nagyszerű nyeremény-kilálásokml. melyéket e kisorsolások nyújtanak. % 1—3
KltQnlelve
Llaibsa | Bécsben|Stelervnröeb. Ultmsritzsid
Elismert jóságú, tüzhlzlps
lvaucsuk-háziető-
táblapapiroBuiikaL
valamint az u) lálilapiipjrtetők mázolására és régiek zijaVilásáhos szükséges. BC Kauoauk-tetöfánymázunknt 'M lekete éa piros szinüt, olcsó, de szabott
árakon zsállit)uk. , Teljeslelélcdeaéaeket
jótállás melleit eszközlünk, elsslgeteio jlrmmlslirs, melyekkel az alapsat fedetik be a tnlnjvk felszivárgásának megakadályozására, különösen felhiviuk a llvelmet L Leit ásókkal, mintákkal és Költségvetésekkel szívesen szolgálunk. PoHiinUHiky ég StrolitR
. Báos I. Máxirolllanstrasso II. Berlin. Köln. Keptahága
116 4—18
m jíi

2 1 ■» ** 14n §
27. szám.
Nagy-Kanizsa, 1884. junius 16-án.
XI. évfolyam
m&KtKTfafcQ tH KláDÓItVá-Tál; ítyssutcs* 4 m.
kiaése • Ugwltoel ri.xértvoBitküió klslialsj, laváhW KIS—léssk, felssé? UalÉMfc,, kiiéiitwS Miiéi latissséóki
SérsMstetba Wvslsk mk issMrt ks-askMU fogadlataak *i. !
Kisiratok vlssia asm ktüdőinek.
ZALA
' POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A ZaUracgyei ügj védegylet, a Nagy-Kanizsai* és Délzalai taksrékpéuitárak, Baukegyesület, as Alsó-morakösi takarékpénztár ressvénjtárasség és öMegélysó izővetk. hivatalos köslőoye.
Megjelenik Nagy-Kdni*$án htlenkint egyner: Va$ámnp.
n/mmui íiai
Kaka évi*. , . . p tvss
Osgyséim, . . ,
ft frt. ~ kr
i . mi • *.
IUrdaM jstésjr
árverést • Myéb klvslak* UrésM a/sk io kr. Wlf
I át, ssostal süsdss műit kr.
10U
rytjM
HladM
Kylfflér pstMssrs II kr
I Az ellenzék győzelme.
Aki küzdött1 lelkesedéssel, kitartással éa buzgón; aki elvért küzdött éa fegyverül az eszme hatalmát használta; aki a hasáért, a közjóért har-czolt szive egész melegével: annak fájhat, nagyon fájhat a vereség; bánthatja ót reményének, vágyának meg-hiuauláaa; leverőieg hathat reá as a gondolat, hogy a nagy küsdefhm hiába volt, — de lelkiismerete tiszta less és vigaszt tartalmas számára azaz öntudat: becsületlel harozoltam, megtettem a magamét,
Legyőztek bennünket tegnap;-* a mi nem tagadjuk, hogy nekünk fáj ez a vereaég.
De vigasLunkta szolgál, hogy a csatát ernyedetlen hévvel végig har-czoltuk a hogy fegyerünk tiszta ma radt még a bukásban is. Tisztább, mint az ellenpárté a győzelemben.
Kert kié volt ez a junius 14 iki győzelem ? Talán azé a rajongásé, melylyel a nép a mérsékelt ellenzék elveihez ragaszkodik ? Ezt nevetaéges volna állítani. Politikai eszme, meg-győződéa eredménye talán ? — Azt leg jobban tudják az ellenzék vezérférfiai, hogy ez aem volt.
'' De hát akkor mi terelt ezerkét az^zhatvsnkilencz választót az Inkey-párt táborába?
Megmondjuk tzt ia, éa azt hisz azük, hogy eltaláljuk az igazat.
A nsgy kanizsai választókerületben az ellenzék kor tesei ugy véltek-legbathatósabban dolgezni a szabadelv /Hl párt ellen, ha ezt a pártot elkeresztelik zaitlópártnak és a könnyen elbo londitható' választók előtt a küzdelmet ugy tüntették tel, nrnt a kereszténység harcsát az „átkos zsidó uralom* ellen.
•Ok jól tudták, mennyire igazság talan, mennnyire veszélyes és nem te • len fegyver ez, mégis használták. Ckél-
juk nem oda irányult, hogy lelkesedést keltsenek, hanem jhogy a sziv mélyén szunnyadó szenvedélyeket felri-aszszák és ezeket fordítsák ooéljaikra.
Ezt a czélt elérték, Nem az elv, nem a lelkesedés, hanem a szenvedély hozott nekik győzelmet.
Ezt az ő győzelmüket mi nem csak elvflnk. ügyünk, kerületünk, hanem népünk erkölcsi érdekében is sej náljuk, — mélyen sajnáljuk.
Mindazonáltal felemelt fővel járhatunk mi, a legyőzöttek. Büszkébbek lehetünk a győzőknél, mert mi a küzdelmet szon a színvonalon tartottuk, mely hoszt, komolyságához, fontossá-gáhoS illik. A zászlónkon nincsen ugyan győzedelmi babér, deSsünnária képet sem találtunk ssükségesnek reáragaez tani, mert azt a zászlót már magában véve szentnek tekintettük. És ess zászló most is szent előttünk, az a százötven-egy szótöbbség pedig nem hullatja ki kezünkből
A szenvedélyen kivül még mennyi nemtiszta elem járult ahhoz, hogy azt a pái tot győzelemre juttassa! Ott voltak a sz jczialdemokrata mesteremberek, kik ezt a győzelmet a magukénak tekintik éi hirdetik a szocsial-demokrat zmua győzelmének, ott vol tak a fanatizmusukban őrjöngő asszonyok, ott volt a prédaleső csőcselék is, mely mind a balpárttal dolgozott. És végtéra ott volt a terrorizmus, melyet a „bilpárt" emberei a vidéki válasz tók felett gyakoroltak, Hézfelgyujtás, agyonverés voltak a legközönségesebb ígéretek, melyeket embereinknek tettek, ha be mernek jönni a szavazásra.
Igy győzött az ellenzék, igy tett szert dicsőségre.
Kinket a bukás nem csüggeszt el. Még áll a zászló, még él m elv. Várunk még egy ideig, mig itt is, nálunk is diadalra fogjuk vinni Mert a nép sem fogja magát örökké el-ámittatni s a szenvedély sem fog olyan
gyümölor'iket teremteni, melyek megkedveltetnék vele agt ss elleuséket, mely egyebet aem tud ügyen közállapotaink gáncsolásánál, de ha arra kerül a aor, hogy valamiképen akosió ban legyen, es as akosió náls aaoen-vedélyoaaég felszitásában amsgeoged-hetlen megcselekvésében áll. A nép nagyon hamar ott fogja hagyni est a pártot és bünbánólsg visssa#fog térni oda, ahova előbb tartozott.
A választás eredménye miatt mi nem csüggedünk az elvért, hanem ssj-tiáljuk a kerületet.
Választási mozgalmak, y!
A ssa« aalanal képvIeolSvAr \
iMaatás Szombaton, e hó 14-én ejlstték mag városunkban a nagy-kanissai kerület képviselőválasztását, ezzel természetes belő-jezését adván a kéthónapos izgalomnak. Meg ja látszott a városon, hogy as izgatottság és a feszttllség tetőfokának napja derfilt reá. Valósággal derült, mert reggel gyönyörű idö volt s csak déltájban kaptupk egy három óra hoazazat tai tó záporesőt, lasly azonban nem tudta azétverni a választok éa az ácsorgók nagy tömegét. A választás színhelyt á főtér volt. A zöldfákért bejáratától balra egymás mellett állott a két sátor, melyben a asava-zatasedő küldöttségek székellek. a sátrak előtt levő tér egész boncában, a piezoo kérésziül, vagy küsz lépésnyi ssélesre, erős korlátokkal volt a forgalom elöl elzárva s s téren belül csak az épen választásra hívottak voltak boesátandók A szavazatáré-dók sátraitól jobbra, az •Oroszlán*-szálló előtt, ez ellenzék hívei foglallak állást, mig a szabadéivüpérti választók a >Zöldfa* kertben táboroztak. A rend fentartására elegendő száma gyalog katonaság éa egy dragonyos szakasz volt itt s ugy az Ő, valamint választópolgáraink dicséretére szolgálj hogy a rend nem iá bomlott meg egy pillanatig sem, sem a választás alatt, sem utána.
A választás napján már reggel hat óra-
kor éiéak sürfés-lorgás uralkodott as atesékoa és térekea As embereket ss Isgotottság aem hagyta pihenni: kötlek, csoportokba álltak és kombinálták a választás esélyeit, Nyolca óra tájban mozgalmasabb jeliéget öltött a kép Százhatvan kocsin, bosszú menetben, több négyes fogattal, bajött a vidékről as ellenzéki választók legnagyobb része, a »Szarvú« előtt álló jobbpárt lak részéről 'éljen Falk Miksa* kiáltással fogadva Nemsokára utánuk uj menef érkezettt, a vidéki assbséalvtt-pártiak agy réssé, kiket frenetikus étjeitekkel fogadtak. A' persav idékiek már sz előtte való napoo, pénteken, külön vonaton Jöttek bs Kanizsára Ksután még egy sór balpárti érkezett, mindekét tábor elhelyezkedeti ; besárták azokat a korlátokat la, melyekkel a választás teret a msgyarutezá-s tói és a föutczától eireksastették.
a választ ám küldöttség nyolos és fél órakor foglalt bolyét a sátrakban, Kilonoskor kezdték meg a szavazást; még pedig as Oroszlán félé levő sátorban a köaaégak, as innensőben a várna. Mindekét sátorban aa lnkey-l»árt szavazott alőbb. Ennélfogva Inkeynek as első két órában már lekiotélyas száej-9*sl voltak saavasatai, mig Falkra alig ásott egy. Tisaaegy óra után nam volt több Inkey isis Kanizsáról s akkor a Falk-pár-táak szavaztak. A kamzaai sátorban Fáiknak mindig többsége volt, mig a máskiban Inkey nek volt többségs, még padig ugy* hogy Inkey mindig néhány szavazattal olöeybea volt. As eredmény egéssen délután öt óráig kétes volt. A két sátorban a savasatok száma paralizálta egymást, öt órakor kos-dett a mérleg határozottan az Inkey-párt javára lebillenni. Ekkor ugyanis *a kanizsai Falkíaták úgyszólván mind leszavaztak már; a különbség a két pártnak jutott szavasatok között igen csekély; de hátra voltak as Inkey párt vidéki válasatói közül még vagy kétszázan a a városból ís hoztak még körülbelül harmlnezat, míg a Falk-pArtnak már nem sok volt a szavazója sem a vidékből, sem a várnából.-Igy tehát már akkor élőre lehetett látni az eredményt, melyet 7W**y Károly elnök negyed nyolcakor este hírde-
i
Tátr czeu. Falk - Inkey,
— á. „Sala* cursttsti táreaija. —
Mire ezeket a sorokat olvassák, én már nem leszek sz élők között . . . azaz bocsá-' egészen mást akartam mondani. Any^ ujuz benne vagyunk az öngyilkosságok korában, hogy az ember, ha egyszer ezt írta : ■Mire e sorokat olvassák,< már önkényte'e-nül odateszi utána, -én többé nem leszek az élők között*. Ggy vagyunk ezzel, mint egy újságíró barátom Budapesten, aki midőn a neve aláírását kérték egy autógramm gyűjtemény számára, szintén egész önkénytelenül ezt irta be a diszkőtésü albumba: •£(-foldom: X. Y. a. k.« . . . A szokás második természetévé vá'ik az embernek.
Vigyázok tehát magamra éa kényszerítem a kezemet, hogy ne űzzön allotriákat, mikor én agy szellemesnek tenni akaró tár-cza megirásáka fogok, melynek fején pláne es a két kossoly név díszük *Fulk - Inktg*.
Hadd kezdem tehát újból:
Mire asek a sorok napvilágot látnak, e két név kösül az sgyik megsátat reánk nézve létezni - meghall Tehát mégis csak valami óngyilkosnágíéle. A levegőben vsa. — As e tárosét kőstő tapurám magjelsaéae
kor Mi fess többé Falk — lakey, hanem Isas Agy ÉK vagy lakey. As sgyik név ragyapi fog a grfláalmi dicsőség fényévei,
a wéA mir eAegrttp
m
w_ aram a a részvét eaaados ssÉrsysi
suhogják kteftl s aevst, vtssk^ét és smi-
m-
einóknek a válsastás ored-Issaazasár, sss^y-
m w
löltséggel együtt egy név, a Falk vagy az lakey neve.
Hjah — a vonal alatt szabad igy írni; szabad megengedni azt a lehetőséget, hogy megbukik az a jelölt, amelynek alvóéért, aae-méiyeért egy párttal együtt mi ia küzdünk; a vonal felett a kivált a deerobetüs, ngyne- f vezett vezérczikkben, váltig azt kell álntsai, hogy arra nincs eset s világtörténelemben, hogy ss ellenpárt jelöltjének még csak árnyéka ia lehetne a győzelemre való kilátásnak. '
A fslk-pártinsk azt kell mondania: Newton éa Maróthy szerint éa minden kétséget kizárólag bizonyos dolog, hogy kétszer kettő négy: de ha létezik ennél még bizonyosabb valami, ss as a tény, hogy Falk Miksa less a képviselő. Ennek ellenében az lakey-pArti ember körülbelül a^ kővetkező álláspontból indul ki: Nam sgésien bizonyos, ámbár sok körülmény szól msüstte, hogy a főid forog; nem mondható feltétlen bizonyossággal az aem, hogy a nappal után as éjszaka következik, mert lehet valamikor arra is ssst, hogy elmarad az éjszaka, de már arra abssotots nincs ssst, hogy Kanizsán mást válasmaiak képviselőnek, mint Inkey Ussdüt /
Igy áűnrik most
Jól tudom, hogy aaiadss üres bsseéd, túlhaladott álláspont lesz vasárnap, mikor aéamiy olvasó a korteavilág a)att elkövetett bűneit azzal fofla lepooiteacsiázni, hogy ennek a tárcsának as átolvasáséra ráfaayaro-dik, — de, isÉssiláÚs Isfcsmat, asm tske-tek róla; asm tndok másról irai; ha maf-Ü#AM elasélkadni a kbinsi bteratkra ha-aystlásáaak okai felett, aanek as sto^lke-désoek ag tsspM más a véfs, mint Falk -Wkty.
Bs a két név, mint é sorok czime, kfl lőobeo direkte ss ohaaók féksiaesiásin von odaírva. Cg| kdpealsm éa ast
ban, hogy még s választás ulán való napon ís, midőn »nem lesz már kétség útjainkon — bizonyos vonzó erővel fog bírni es s két név egymás mellé állítva. Sőt annál érdekesebb less akkor. A győző és a legyőzött, Achilles és Hektor, - a két eUeakezŐ pólus egymás mellett. A czim Után ítélvs azt hiszik majd, hogy Itt két biográfiát vsgy jellemrajzot olvasnak egy vonal alatt, kedvezőt aa egyiknek, kevéebbé kedvesőt a másiknak. Egy himnuszt éa agy namphletet; mert ehhez szoktattak bsnnünket a — kor-tesnóták.
De én tárcsát írok éa nem korteadalt Kegyes engedelmökkel tehát egy aaót sem írok sem a Falk, sem as lakey szemé lyérőL Lehet, hogy kellemetlen a csalslko-zás önökre nézve, de mindaoesstre kénytímea nekem. Potitizáhű agy som Ülik, nem ís szabad ezen a helyen, hát csak kedélyeskedünk — amennyire tudunk.
Hegy még se tartsanak holmi svindlernek azért, hogy a Falk éa Inkey névvel akartam önöket rácséhilsni ennek s Fslk-talan és Inkeyteien tárcsások ss elolvasására, megmondom, hogy hol találok máris Séatf jogot o czim hssrnálstéra. Qgy Falk arint Inkey neve ms asm egy, hsnem esar emberé A Falk■-párti emberre ast moadják: es Falk; as takey-pártira: as lakev ; épap agy, mint a Knebel bakára ast asoadják: es
Nsm ksfi tehát as FaÜaról, ss lakeyrtB írni, mert az - kivált e balyen * nagyon kéayes dolog volaa, kensm ugyanaz alatt as
elnevaséa alatt a két pártot érthetiük.
Erről podis már feMiteUam a jaisa ilÉiMemiJt A választás bároos-eégy nap sssl-va Ism s sMakettő i igi kis fk, kegyes ő jelöltbe less a képviselő Musdakettő kész est .oasűhntmkn, rideg számokkal' babiso-ayitaai A Folkislák ast moadják, hogy leg-akUkk aaáz asai
Inkey-isták ugyanezt mondják. Elvi különb ség tehát nincsen köztik — az ssedmény mennyiségét illetőleg; — csak a személyek mások, ifi Welf, hi Waibliogsn: hí Falk, hí Inkey!
Ilyen körülmények között azután bajos jósolni. De minek is, mikor tigris csak akkor • jelenünk mag*, mikor a jóslatnak már be kallstt teljesülnie ?
De addig .. . addig .. ? A német költő sst monujs: Hangon und bangán in aehwebender Psin. Bármekkora as aihlsa-kodottság mindekét oldalon, aa Inkább osak az ajkakon ül; — a azivbeo gyabaa, nagyon gyakraa üti fal asékkstyét as a bizonyos érsés, melyet a régi latfaok trémiask neveztek. Fogadások la történtek tetemea iiíi—sl. Falk ssaOstt, lakey aaailstt ,«, a választás kezdi a sport jallofét Wvenm
Ím most, végül, engedjék mag bseaUa-nom, hogy éa ís trémások*. Nsm mint • táram sssrenesétlsn Wjs, hsnem mint néha .vonalieletti* ember Igenis trémások Hogy kiért, ki mellett, ki ellen, est méltóztassék W-találni, bs nagyon törődnék az én tiémém-
Hogy as sssüsgss nyitsem, ast as sgyet osak kettő kösőttkall vagy lakey.
Islélgstks magköey
rS!
FARKAS mL
Idegen izék i magyartan.
A magyar ayefv a Mnf ajefvmilii
Issmor osstalyákos tsrtosik - ss vei még - ■»»»
rovmoai
melyei Vámbén a enuiiifc ereielérti
Vámkén asarmt a asofyarok a mondott nyelvcsalád török Osztályába valók EMsiét lArtéasü tisiiaikikakksl és
/
üt b é ttály tterinl Aeadatott öeazeeon: I mrr azavázat; ebből falk Mf|aa kapott | 1118 ssavasatot; inkey Unió 1IH sza-vaaatoi; ennélfogva Inkey László 101 szavazattöbbséggel e kerület országgyűlési kép-vtseltyévé meg választatott
Aa elnök szavait aa ellenzék kitörő Ürömmel fogadta, iknstkk Lörinoz néhány snóvat megköszönte aa 'elnöknek íárado-Uptj, A Falk-párt egéaa csöndben elvonult; a győztes Inkey párt pedig felkosso-riiiott zászlóikel via tHumphallst képezve UevviadallaJ kisérte Inkeyt, ki a választás tartama alatt aa Qrosslánban volt, midőn a mondátum átvételére ment éa midőn onnan viaszajött.
Az Orosslán egyik elsőemeleti ablakából ezután, femet* Géza László éa Tublj Viktor intéztek beasédeket a néphez i mely egy darabig ott maradt még, azután élteive a képviselőt, egész rendben szétoszlott'
Zalaan egyében » többi kerületekben következő eredménye' lett a juta. U-iki képviselőválasztásnak:
Tapolcám választókerület: Vadnay Andor, sntisemjta.
I—thlyi vk.: U*g*r Alajos, függ.
Zala-figermgivk.: Farkas Dávid, fttgg.
AUó-Lmdwi vk-: VutUr Imre m. e.
Lstotysi vk.: Apátky István ss. p.
Csáktornyái vk.: Molnár Antal m. e
Buktái vk.: dr. Borgtr Ignács m. e.
8t§mt'0röiki vk.: Betttnyti Ernő m. e.
Budapest junini II. 1884.
—A korteakedési botrányok, az összeütközések, a szélsőbal élet-halál vergődései, a mérsékelt ellensék asoczialiata z ' az antiszemiták anarchikus izgatásai annyira igénybe veasik jelenleg a közfigyelmet széles Magyarországon, hogy nem igen marad idö a érdekeltség a horvát tartomány gyüléa most folyó tárgyalásai szemlélésére. Pedig hát érdekes és iontos épen most vizsgálni a hónát alakulás procesanaát, mert abból Ítéletet alnothatunk magunknak arra nézve lesz-e végre valahára béke közlünk s horvát testvéreink közt s ssámilhatunk-e kölcsönös viszonyaink háborítatlan fejlődésére.
A tartoáaánygyülés újra összeült, miu-' tán működését, mely nagyon turbulens s Magyarország iránt teljesen ellenséges kezdett lenni, néhány hó előtt a bűnbakként leess pó királyi leirat megszakította. Akkor egy javaalat volt napirenden, mely aérelmüket volt hivatva kifejezésre hozni, milyenek voltak a királyi biztosság, a osimerek kérdése s s horvát miniszteriumbeli osztályok felírásai, továbbá a horvátországi államvasutak kommandoazgvai, melyeket a Dráva kénytelen magyarul hallani, anélkül, bogy 4 medréből kikelne, továbbá azon szörnyűség,
velödéai mozzanatokkal támogatja A. fionia-ták azonban, Hunfalvival és Budenzczel élükön, tántorithatlanul fenntartják meggy ötf-désöket éa a történeti bizonyítékokat, amfi-í velödéai mozzanatok, nevezetesen a »kultur-szók* ellen ugyanolyan mozzanatokat és •knltursaökat« hoznak fel. A harcz még nincs eldöntve; bármikép dőljön el, a magyar nyelvtudománynak iavára fog válni. Annyi bizonyos és mindkét részről el la ismerik, hogy nyelvünket ugy a finn-ugor, mint a török nyelvikkel számtalan szála a rokonaágnak fűzi öaaze; a kérdés az, finnugor eredetü-e a magyar nyelv a török-talárral való tartós érintkezés nyomaival, vagy fok-diivs, az eredet török-talár és a későbbi behatás finn-ógor-é ?
A magyar nemzet azon időponttól fog-vs, midőn ássiai törzsyokonsilól elvált, addig aug e haséban letelepedett, sok viazontag-aégon ment keresőt ül és sok idegen nemzett sl érintkezett, s mi nyelvére nem maradhatott befolyás nélkül. A legtöbb idegen , szót végleges letelepedése jután vette át a nemzet, azon kulturával együtt, melynek fogalmait fejezik ki áz idegen szók. Találunk a magyarban szláv, német, latin, oláh, olasz, irfoczis, görög, török, perzsa és más ssókst. Nyelvünk szókincse etimologlailag még nincs feldolgozva.*)
Az akadémia Nagy Szótára idegen ere-detü szavaink kihirdetésére alig tett váláséit, szerkesztőinek kimondott czéljs áz lésén, bogz minél tobb Jszóra a tösgyökeres magyarságot bizonyítsák rá. Sokai váraik e tekintetben a készülő nyelvtörténeti aaótártól, melynek szerzői meg tolják ée meg akarják Ma asgy* ss ijMMljt mér utóbbit annál kevéebbé van oKnftf réstelni,
•) T«I)#mi »agH—k kktilrt t taátss feiaj-kas mskmski flaML* p*as Misa kMitt
Imi W0* síi . siáv mt A. meg m ia-«■ ss4. imm sas, «tus sea, iismsÍs m, már é,
m.......tan ims maeaa és m mcfst am, —
Y«*t hmm mmt !■■>■■ MttM*a»fc sléká«I.MÉ
hogy as országitüMseá fa kortlány elöterv jeSstést tett a Horvátországban történtekről s azt az országgyűlés tudomásul vetltf, holott arra aa nem illetékes.
Hogy a klcákL szó erre már kA^gyss-pott s a tartomdmy ülést feloszlstts az Igen természetes, mepKs tendencaia, mely a felsorolt követasen] rejlik, nem eA su-tooom HorválAxAg(% hsnem egy fünlen éa sonvertunjlNrtewn^eU biró bcűirát Boronát feltétolqJ| tagadja $ isisén biro- A dalmának mTOeii épZfgit, nifoofi sz ország gyüléa illetékességét megtámadja arra nézve, bogy '1 a kormányt I meghallgaaen Horvátországban tett hivatalos intásaedései dolgában At jelentését határozat tárgyává tegye. Ily politika fblytatását a horvát lartomány-gyülésben meg nsm engedhette a kormány, mely .a magyar állameszme sértetlen lentsr-lásáárt felelős, s meg nem engedhette aki* rály, mert a királyi hstslom oszlopa ép ez államészmének a szent István biz odaírna területi épeégének len tartása Esért a revollá-láara hajlandó tartománygyütéanek azét kellett mennie hogy tagjai lorró fejüket lehütr hessék.
Most ismét együtt van a horvát tar-tománygyűlés. Higgadtabb leaz-e a megfon tolóbb további tetteiben ? A királyi trónbe-. azéd az orssággyülést feloszlató ünnepélyes nyilntkoaatában azon várakoaáaának adott kifejenést, hogy a horvát urak mérsékelt magatartást fognak tanúsítani a törvényhozás munkái köaben. Eddig ugylátszík, hogy e várakozás teljesül ; ama famósus javaslat, mely piatt as ielnapolás történt,, még csak ezután jö folytatólagos tárgyalásra de kezdetnek jó, hogy tartománygyülés a bán ki-vánntához képest napi rendre tért Ivica szélső párti sson korábbi inditványs lelett, inely a czimerkérdés tárgyában a kormány s Peja-csevics bán közt váltott iratok elöterieazté-sét s azok feletti vitát kivánta. Aa e tárgyban folyt vita elég méraékeit volt, mi egy-réazt annak ia következménye volt, hojjy a nagy azáju Starcsevica Josipovics turopolysi gróf áltsl egy sértő szóért felelősségre vonva bocsánatkéréa után elutazott; de kétségtelen aa ia, hogy a nemzeti párt legalább többségében s szélsők terrorizmusa alól legalább e kérés tekintetében emanczipáini tudta magát. Hogy e javulás tartós-e a bogy nevezeteaen a nemzeti párt egészen s véglegesen a kiegyezés alapjára belyezkedik-e s képes-e a bánt hathatósan éa öasinlén Iá mogalni, ezt majd ama másik javaalat tárgyalásánál látjuk meg.
Addig is konstatálhatunk ketlöt. Egyik az — a épen kapóra jön . most az ellenzéki vádaakodáaokra — hogy a Tiazakormány Hé-derváryhan oly bánt állitolt Horvátország élére, aki a horvát törvényes jogokhoz való törbetlen ragaszkodás mellett a magyar ál-lameszmének z a törvényes állapotnak tán-lorithatlan hive, kiben tehát garancziánk van minden eabetöaéggel szemben. Másik pedig — s ez a horvátoknak szól — hogy salus reipublicae auprema lez, a eaak többeégük magatartásáról tügg, hogy avval a horvát alkotmányosság megférbet-e ?
mert a többi mivelt népek nyelvei ia hemzsegnek, az idegen ásóktól éa mert az idegen zzftk nyelvünk tisztaságát, eredeiiaégét Isgkevésbbé aem zavaxjáL Idegen eredetű szavaink kétfélék : olyanok, melyek te|jeeen meghonosultak és a beszédben egészen ucy szerepelnek, mint sz eredeti magyar szók, pl. iasola, Unom; éa olyanok, melyek'csakis idegen szókként élnek a nyelvben és többnyire megfelelő magyar kifejezéssel pótolhatók, ilyen pl. saison, magyarul évad. Mig a tulajdonképpeni idegen ásók változatlanok maradnak, addig a meghonosultak a magyar nyelv hangtörvényeinek megfelelöleg módo-solnak. E módosulás nyelvünk két sajátságán alapszik . I. hogy nem ssereti s saó elején a mássalhangzók torlódását, és 1. hogy nem türi egy ssóben a magas és mély magánhangzókat. A mássalhangsók torlódását kikerülendő, nyelvünk két máaaalkangsó közé msgánhsngsót szúr (daustran : kolostor) vagy a asó eleiét egy másasthsngaóval megtoldja (scbola: iskola), ás 'öaaze nem üíö magánhangzókat pedig összeillőkké váltós-tatja (Szláv obed . ebéd).
A magyar nyelvbe jutott idegen szók közül csak a szláv eredetűek vannak Összeállítva ; es Miklosieh Ferencs kitűnő szláv tudós érdeme, aki »Die slsvíschen Elemen-te lm Msgysrischen« eaimü alapos mürében a magyarban előforduló szláv elemekel tel-iessa feldőlgozts Miklosieh 966 szláv, szót hoz M, mély a magyarba ment át, áéü ellen kettős kifogás tehető; először as általa leihozott ssökaak tele nem k> magyar ; használjs agyán az ország egyik-másik vidékén a tótok kösött lakó magyar nép, de makin mint ideged szót; máeodasor Miklosieh a latin, gOiög, német szókat is felsorolja szláv ssa-vei köst, he nyelvünkbe, nézete sserinl valamely Idlomn utján vándoroltak be. Azonkívül felhős vagy 100 snót, melyeket részint a török, rémdnt s flan-ugor ztyelveoaládba leket sorolni. A Miklosieh 166 szsvánek léhát Mffejébb egy hsnnsds tekintendő a a azlávból kölcsOtttöti magyar eawak f
A kOvttkezől>éa összeállitunk egyn^ kény Magén eradetü ásót asármsaáss ase-rinl:
A párttaiAk befolyást társadalmunkra.
^Á mozgaim^L^jaelisk a legközelebbi váJÉÉfást elökésKtlt^Játaágos jelensé-gek Méretében jártkt. Politikai lapjaink a |jkgdAsnés hangjA emlékezlek meg a •Sgeae* gsráaíUlkodáimjról ; sz ellenzéki ||apok küli||0»en Heg4ka<|ingetiek prózában az elkeseredett pártBtfosokról. Pedig azok-bgo a nem igen épftletea dolgokben semmi csodálni valót nem leláthatott az, a ki ha-aábkban a dolgok fejlödéaát egy év óla figyelemmel kisérí. Különösen ellenséki lapjainknak semmi okuk sincs a dolgok menets lölött oléjjiai hangulatba esni ; ha e lapok némelyike több politikai érettséggel mint gyatra fanatismusaal asolgálná a közvéleményt, akkor tudniok kellett volna, hogy aa | a mag, melyet Ok elég lelkiismeretlenül elvetettek, csak mérges gyümölcsöt teremhat. A gyűlölet magvából sohasem kelt még a szeretet gyümölcse ; a demagógia és anarchia vészes csstskíáliáss esek ott találhat viasz-hangra, a hol minden tekintély lerombolá-sávsl a lelketlen lagalás bűntelennek moodje a terrorizacziót, a felforgatást; abol a személye* érdekek karosa beszennyezi a közérdek azolgálalának tiszta eszmeiét; a hol a haza zsentsége másodrangú sserepet kezd játszani azoknál, kik elég vskmeröek hivat-lanül ia felldlakodni a törvény hozóivá.
A politikai handabanaázáz, a jelszavakkal való lelkiismeretlen játék a nép lelkületét sohasem tette fogékonynyá á törvény tisztelete iránt, nem külónöeen ott, hol feles számmal vannak az ily handabandásók között olyanok, kiknek hivaláabell kötelességük példával elöljárni a törvéáy tiszteletében, a jó erkölcs megörséaében.
Ezen anomália előidézésében nem kia részük van azoknak az ellenzéki lapoknak, melyek politikai hitvallása az önzés színén alapaaik; kik az ország bajail a szenvedélyes párt- éa ssemélygyülölst szemüvegén j át nézik, a melyek ellenzéki hivatásuk szerint nem a tisztesség hangján figyelmestet-nek e bejokra, aürgetve azok javilását, a minthogy nem ia esek jaiitáaát óhajtják, hanem fsnaükus gyűlölködésüknek bazng alapot keresve, as elégedetlenséget kiváqják szítani. Nem osoda tehát, ha az ellenzéknek ily taktikája mellett azok sz elemek, melyek üres fővel és üres szívvel,- de annál nagyobb hanggal, csakis abból a czélból karesik a népszerűséget, hogy a aavaroeban halászhassanak, keveset törődve a hasa sorsával, mely nekik ingyen életet köteles biztosítani, munka nélkül, fáradtság nélkül Esek azután magukévá tevén a nagymesterek sokat igárö
éa kevéa fejtörést igényié tanai, azeot buzgalommal apostolkodnak; hirökre találván a nép azon rétegében, mely mindfg erőszakos kodásra hajlandó, s azoknál, kik kevés Ítélő képességgel MCván, lépre mennek.
Ti erköMég sülyedtáek mondjátok s népet; jajgattok romláaa fiijött f Ti okoztátok ; a népben megvan az egészséges msg, de aaok rontják meg, kik maguk is lossáll-nak a pisgpk fertőjébe, e honnan még -tisztán nem jöft visszs senki.
Nem egy ellenzéki férfiúnak lehetne keserű szemrehányást tenni a rendszeres akna-munkában való részvételért A politikai lanatízmus feikelléae kegyetlenül meg azokta magát boezúlni, s a kinek a haza békás poHfiksí fejlődése, anyagi éa jZrköicsí gyarapodása nem fekszik azivén —.az már* ia örülhet a várt gyüasöloaöknek, melyeknek Ize azonban úgy látszik neki ia egy kissé fanyar.
A nemzet reputacsióját ezek a dolgok nem igen emelik kifelé, a kásánkban Iskó egyéb nemsetiségek valóban nem igen fognak búslakodni azon, ka látják, bogy a politikailag legérettebb nemzettörzs e hazában, a magyar, kát három táborra oszolva egymást mily szeretettel ölelgeti
De ezektől eltekintve, fáradalmunkon gyógyíthatatlan akbeket ejt az Uy ,elkeseredett párttusa, melynek alapját sem nemzeti sem politikai eszme, de egyáltalán magasabb érdek nem képezi, hanem li-zfán személyes verekedés, — terrorizálni akarás, sokszor kétes értékű szentélyek kedveért, kiket semmiféle elv nem viszel. Pedig hát, ha van az országban valamire szükség, arra van azükaég, hogy parlamentünk niveauja jóval emelkedjék, bogyl azon a fórumon, hol az ország sorsa intéitetik, véget éljen a kicsinye^ személyes csivódjks, s hogy as a hely szent legyen mindenki előtt, kl oda küldetik, bogy az ország képviseletében bölcs áa hasknos törvényeket alkosson. Azoknak sz embereknek, kik gyskran elkeseredett személyes viták azinhelyévé telték az orazág-házat, vissza kell térülök semmiségükbe, miután méltóknek nem bizonyultak oly mz-gasstos hivatás betöltésére. Mert működésük visszahatott a társadalomra, visszahatott ssjnálalos módon
Ugy látszik, a mi társadalmunk még nem rendelkezik elegendő erővel arra, hogy a rendbontó elemeket önmagából kizárja, őket erkölcsi halottakká tegye. Ki gondolta volmt, hogy a nagy,, de Üres beaaéd még ennyi hatalommal bírjon nálunk; a bogy n társadalomnak nincsen elég elleuiálláat ereje, hogy önmagát megmentae az flytmek működésétől, sőt hogy esek a jobbakat alnámi-
Szlávból vétettek át (bár részben más eredetűek): ablak, nbroes, nczél, agár, akol, akó, asztal, észtalaok; bab, baboaa, haj, bgjook, belátón, barlang, barna, bánya, bárány, bárd, bátya, beretva, béles, blval, bika, bolond, bot, buja; csákány, család, csap, csata, oaeh, cserép, eséssé, caolnak, csorda, csütörtök, csuks, csutora; dkjka, darócz, deák (hUajdonkép diaoonuaból), derék, deres, dézsa, déaama (eredetileg latin dscima), dorong, duda; ebéd, ecaet; gabona, galamb, gáncs, garázda, gát, gereblye, gerlieze, golyva, gonosz, goromba, görbe, guba; halom, harcz, hörcsög.; ikra ; járom, jáaaol, jegenye; káesa, kádár, kskss, kslods, kamat, kan, kanosa, kánya, kappan, kapta, karácsony, kard, kása, kaasa, kelepcze, kémény, király, kocsim, koibáss, koma, konmayik, konybs, korcsma, korong, kosár, kovées, kulcs; ladik, lakat, lakoma, lánca, lándzsa, lapát, longyei, lepény: maeaka, malom, marba, martalócs, mátka, máz, medve, megye, méroae, mészáros, mocsár, molnár, morvn, mostohs, mnnks, muszka; naszád, nadrág, náths, néms, német, néne, nyavalya, nyo-szolya ; orosz, oealop, ösztön; pad, psízs, pajta, palacsk, palást, pálinka, paraszt, paripa, parittya, párkány, páran, párta, patak, péntek, péaa (eredetileg latin poetmia), pint, pincze, pipa, pletyka, pohár, pohárnok, pokol, porkoláb, poroszló, posztó, puazts ; rab, fák, ráos, retesz, robot, róna, rozs, roízsds, rud ; sátor, skmk, szakács, asnlonne, szán, sserecsen, szerda, ssoba, azobor, asomsséd, szövétnek; takács, tányér, tárkonyé, tarka. Iára, tiió, tiszt, tiaata, tohnáea, tömlöcz; ugar; vajda, veder, villa, vitéz, vizala ; zabola, zálog, zászló, zátony, závár, zubbony, eelljtes (schleoht), sonka (Sohiaken), sáfár (Scúffnar)^ócn,«tenBslylStaiigs), űröm (Wer-muth), sománcz (Schmslz), zsszsle (Semmel), Olazz eredetüskböl idézzük a következőket ; boti (volta) Htyal (Uzollo), palota (paiaasoX piaca (ptazss), sest (restin), szamár (somaro), talján (itsJiano), tanya (taaa), alb. Otaazazó amilUé (milliom)is , asUUoae, mely tniqdankép »nngy ezért* lévén miliőnek uagyíláaa*,
Latinból erednek; almáriom íarmarium), árboca (arbos), árkus, cserebüly v. cserebogár (acarabens). ereklye trelinuisie), eretnek (baeretious), kántor, kolostor, templom, lajstrom (regisi rum), leczko, minta (monate), mód (modua), prépost (praepositus), palacsinta fplacenta), pán tor, persze (per ae), remete (ersmits), sora, szekrény (aerinium), zsoltár (paaltenam), alb.
Görög eredetűek : ruha, szigora, alb.
Francain ásók pl: lárma (alarmé), zsandár ; spanyol szó kortss.
Perzsából származnak (Vámbéri szerint) : isten, bálvány, sárkány, vásár (be* sátor, eser, száz, csésze, vad, tcsá'. pad, nád stb.
Arabs: dohány, osifra stbi
Török szók : vezér, baza, kapu, oroszlán stb.
A kormány Miklosieh ssmint a szlávból ssárauuik: eredetileg csak hajó-kor-mányt jelentett. Némelyik szertbt a gouvsr-nementból származnék. Azonban a szláv származás a valöaainűbb.
A pallér a német PoHer-ból száras-sík, ez meg nem egyéb mint s franezia par-leur, isóazerint beszélő. A pallér ugyanis as első a kömiveeok közt, ki eaek nevében vitái a szót, ép agy, mint az angol képviselő, ház elnökét »spsakernek« nevezik.
Az orgona mint hangszer a ktlin orgánumból, mint növény a perzsa orgovan-ból ered.
A bitang saót s néatot »bedáake stich <-bői saármaststják, a meiylyel a koldusok ss sdományokat megköszönik.
A német éa néma ugyanazon szláv gyökből származnak. A ssláv ugyanis as idegent, ki nyelvén bsazélni nem tnd, némának mondja, adat n görögök áe rómaiak ^rbár-aak.
PEQREH IfiNACZ.
\
7
mert vakmerőségükben senki sem kételkedett.
ka pedig MéreznyomáakéiH nehezedik tánadeliBMikta ia, éa uükobb kftrü iám-dalmi tevékenységünkre, Isaly sem aa egyesületi életben, aem a közhasznú intézmények (élesítésében aa elvakult pártasenvedély éa-kakxieaai következtében nagyol teremleninem képea Nem sUsuséá aa, mely a korméoy tevékenységét ellenőrizni hPratva volna, hanem ellenség. melynek taktikéja vétkes, melynek harcsa mfm ayilt ée őszinte, a mely mivel józan érdiekre nem tlmaszkodhatik vagy nem akar támaszkodni, jelazuvak után kapkod, melyeknek a vége törvénytelén erőszak, miáltal a társadalmat tevékenységében megbé nitja a haladása elé gátot vet.
í Különfélék.
A képvIseléválasilAs miatt lapunkat e héten egy nappal i megkésve veezik tisztelt olvasóink. Bocsánatot kérünk e késééért, melyért i kolönben bő tudósítással iparkodtunk kárpótolni olvasóinkat
— IJIékaagsk * kasslaaal rá* Issitásksi. Kellő helyen kiemeltük, hogy i a képviselőválasztás napján milyen, mond- í hatni mintaszerű, rend uralkodott, ami annál nagyobb elismerést érdemel, mert a hangulat, kivált a balpárti táborban, eléggé izgatott volt. Ügy a rendőrség, valamint a ka-tonaság azonban példáa tapintattal és erély-lyel viselte magát s olyannyira körültekintő I volt, hogy nemcsak komoly zavargásra, de néhány apróbb öassekoczcsanástól eltekintve, ! még verekedésre sem került a dolog. A pár- I tok főemberei maguk is eléggé szon voltak, hogy táborukban p rendet és a legyeimet fenntartsák. Előrelátható volt azonban, hogy ! a szombaton visszafojtott izgatottság vasárnap fog'kitörést keresni, mikor úgyis ünnep van és a katonaságtól kevésbbé kell tartani. I Ugy ia történt Rendőrségünk éberségének és buzgalmának — vasárnap estétől hétfő i reggel 4 óráig talpon voltak — köszönhető, I hogy néhány letartóztatással véget lehetett vetni a lármás balpárti tüntetésnek.. Véres verekedés tudtunkkal csak égy volt, a kis- j kónizsai Fleiachaker-téle korcsmában, hol ! Qmhorecx (Koholi) József jobbpárti ember- 1 nek Buncton István, József éa János, további ! Ssabóliti látván és Takáct József balpártiak üvegekkel és botokkal beverték a lejét ugy hogy Grahorecset nehéz sebektől elborítva bosták be a nagy-kanizsai kórházba. A bal-párti tüntetéseket jellemzi, hogy sz apróbb fajta csőcselék pl. vöröe tollakat köt az ebek füle mögé e ugy hívja a kutyát:' Kiyere jobbpárt*. — Kmlitsük meg végre ezen s helyen a három SsUinuírití* zászlót, mely a választáskor a balpárti táborban volt s melye bal párti küzdelemnek egészen megadta a keresztes háború jellegét.- Így •tüntet* az ellenzék.
— UJ süaplté tagja lett Hercseg Batthyány Strattmann Ödön ur a nagy-ka-niiesi kisdednevelő egyesületnek, mely által a nemes lőur szép bisonyitványát sdá fen-költ' szellemének s ás alapnevelés iránti ma--"szjos érzelmének. As egyesület (elnökéhez
{ •» távirata igy szól: Nagyságos Plihál rerenuoé úrnőnek. Fömagaaaágu Hercseg Batthyány-Strattmann Ödön nr a nagy kanizsai kisdednevelő egyesület alapító tagjai kősó bdlép s e ozélra 200 forint nagyságodnak legközelebb megküldetik. Hercseg Batthyáay-/ Strattmanu Ödön tejjhatalmazouja. Todesco.
- á sk lír. katsssUlja fli* é* Ifáaylskelábaa, valamint aa eszel egybekötött kereskedelmi iskolában ss es évi
tatnak Kesdete este 7 órakor: kedvezőtlen idő esetén a „Korona-vendégifi* nagytér* méhes tagatik meg. Müaorosstt I. „Ima", I Kreutsertöl; énekli a polg isk. énekkar, t. „Népdalok", előadja a polg. isk z0r.ekar ft. • Nemzeti zászló*, Huber K-tól; énekli s polg. isk. énekkar. 4. .Balaton háborgása", Mihályi-tói ; előadja a polg. lak. senekar. ft. »Étlap*; Zöllner K-tól; énekli a polg. iak. énekkar. 6. RPolka tran9aiae", Langer-tól; előadja a polg. isk. senekar 7. »Népdal egyveleg*, énekli a polg. iak. énekkar 8. •Klapka induló*, Rózsavölgyi Márk-tói; előadja a polg. isk. senekar.
— A ssij-ksslsssl polgári le* Iskolában az 188$|H4. évi rendea vizsgálatok junius hó 16-tól 22-ig bezárólag fognak megtartatni. Junia 2 3-ik magánvisgálalok tartására fordittatik. Ének-, aene- és szavalattal ösásekölölt zárünnepély napjául jun. 24-ik tüzetelt ki. Végül 28-án a tanév ünnepélyes TedeummalZárafik be. Mindezekről az érdekelteket s a tanügy bsrátait tisztelettel értesíti as igazgatóság.
— Halálosán. A következő gyászjelentést vettük: Alulírottak szomorodottsziv vei jelentik szeretett atyjuk, nagy-atvjnk illetve ipjuk Hegedű sJózsef-nek, gr Festetics György caáktornyai uradalma nyugalmazott főügyészének élete 77-ik, Özvegységének 17-ik évében, a halotti ssentség ájtatos felvétele után végelgyengülés követkeslében 1884. év junius hó 8-án déli 19 órakor történt gyászos elhunytát. A /boldogultnak hűlt tetemei ohó 10-én d. u. ö órakor fognak a mihovjjáni sírkertbe örök nyugalomra tétetni, as engesztelő sst. mise-áldozat pedig 11-én reg. 10 órakor fog a helybeli szent Ferencz-rendi templomban a Mindenhatónak bemutattatni Csáktornyán, 1884. évi junius hó 8-ín. Áldás és béke hamvainak ! Etelka férj. Molnár Elekné, Géka, Béla, Hermina léri. Zakál Henrikné, Jenő, Irén férj. Kooyáry Mihályné Aranka férj.Stéfaica Richárdné, gyermekei bst
— Egy síékitt kstess ángyII-kaanága. Kot toriból irják: E hó 5-én egy szökevény huszárt lógtak el a révnél, kit egyelőre a község kalodájába zártak. Egy negyed óra múlva a város jegyzője a kihallgatást eszközlendő, a börtönbe lépett és éfzre-veszi, hogy a huszár as ajlón függ. Ssijjánál fogva akasztotta fel magát. A jegyző asoonal elvágta ugyan a szyat, orvosi segély is jöU, de már későn, mert a huszár már megvolt halvs.
— CnákUrssjArál, illetékes helyről felkértek bennünket annak kijelentésére, hogy az oltani kir. adóhivatalban Hofftnann Pál ellen semminemű korteakedés nem folyt
Közgazdaság.
KOTZÓ PÁL
OÉPtlI-MÉBNOK
Budapest, VIII., Olléi-ut 18.
Sláatya gaadaságl géfiaklárát k-, esés- ée uataMfltésI fNMpaMS, ssrss Aa srérvs vstéfépslt, okéit, stb, stb
aassl és ssMrtkal aasfás-wft |éisstpM|*Mt, lisztt-lé vsgy seyatsrl jérsáss
SSljilUt, rastán, amT1
Különöe ügyeimet kér:
Garrett K én fial Cempeaad gözmozgonyalra és fekvő gőzgépeire, melyek egyenlő erőkifejtésnél 40% tüielöanyaiiot ta-
lislóanyaoot karttaask meq minden más géppel szomnen.
Gerrett B és flsl luk doh) ára aesél slzsttal és kétoldalt recsézstt négyszer b&ssnátbató soéMsekkal, s mi ktsiyl láráet,
koaayB | Urté'e s
nafly sisakok _ t'sita kicsi
és TOJetas Anlltást biztosit
á o o t
gr
Legújabb harangi ármány alra
ss Összes perselyek cg/ alsplotvéayeo, mláltul teakre tehetetlenek 1 köanyl járstusk
^^^Ba l • ■ ------—
■ | ■■■■HMH
Híradás.
A tekintetes Csáktornyái Uradalom 40 darpb szám feletti „Electa Negrétti 3 éves senyész kost szándékozik eladni igen jutányos árakon!
A venni kívánók értekezhetnek Csáktornyán.
Ae uradul nti tlHifség.
m 2-4
BROGLEJÓZSEF
gép- és rostalemei gyára Budapesten Gyár t váczi üt az osstr. államvaspálya közelében. Baktárs váczi körút 08. sz. Ajánl,a minden gazdasági kiállításon kitüntetett, javított gyártmányait mint:
TrlrarSket változó rostával, Tlsstltéiépeket yrj^^ . szelelő vei, különlegességek malmok számára;
28466. szám alatt szabadalmazol* hármas ekéket. ^^1 csépISgép-rostAkat, lyukasaiét! ée kanltatt lemezeket vas, scsél horganyból, valamint mindennemű gazdasági gépek és szereket. 13Ö 8-00 Ar]i£juk kirCLnatsa tagytn ü btimtatri
XXXXXXXXXXXXXX* Alapíttatott 1838 ban. V

Babona árak.
junius 18.
Kevés üzlet, mert kevés kínálat. As árak yáltazotlanak maradták, és pedig :
18 kilogram bnza 9 frt 50 kr 76 kii. 9 frt 96 kr. Roae,8 frt 20 kr. Zabb 8 frt. tengeri 6 frt. 90 kr. egész 0 frt 60 kr minőségéhez képest.
A vasúti menetrend.
J \
, % 9
X ékszerész, arany
III
K kii issa
fnyilsl irlay j!__
Berény József «•<«« Milhofer S.
és ezüstműves Nagy-Kanizsán á vérosházs átellenében Ajánlja:
nagy ékszer-, arany-, ezüstáruk s női remontoir-órák raktárát dús választékban, jutányos árakért.
Mh Bégi arany-, ezüst-, vagy ékszer-tárgyak a legmagasabb árakért megvétetnek vagy .ujakért kicseréltetnek.
Mély tisztelettel
ioo 4-5 Berény József ezelőtt Milhofer 8,


ékiaaéss, sraaj- s atSstmlvM ft Kaalzsáa • varoshAs« stsllaaébsn.
_|| Érfcestá I Isésl | ^ ag j s I 1 I a /
SÖÍT- Arverest nirdetmeny.
I.i 10 6. M p. IS á SJ».|i Ml* |»H7 »«S» 1 ! 1 S v
gooooooc
16466 szám IV. 1884,
zár Vizsgálatok következő rendbea tartatnak: iuníus nó »9-én és iO-áh, d. e. és d. u a kereskedelmi iskola; 2l-én tornászat; 22-én 4 e. aS l-ső leányosstaly ; d. u. l-ső fiu-osatály ; 28-án d. e. ^-ik és 3-ik leányosz-láiy ; d. u. 2-ik fioeztály ; 94-én d. e. 4-ik és á-tk leányosstály ; d. a. 3-ik ftosstály;! éL é. 4»ik loéntosstkly és s leányoss-tis . d. u. 4-ik fiúosztály í' tre. Nk laosSttly; d u ü-ík üu-eHBy % a luosstáJyok énekvizsgáia, i8-án pWMa-tíálUtás. M vizsgálat détolőlt 9 . M^hJl déhstáS Sárakor veszik kesdetfifo.; H-KasÉssán, 1864. évi junius havában. As
is a. a p. i**D' "*■• (•». v. U-; 1 | p 11 «» ft p • r»M»l w«m. MMI
S) Bsrés S*w I
njht'y -1. ( 1 óuiOp.i t ó. U p. drtb. tonst t. 11 ó. ft p. 5 ó. «ft p. ssm W vmM Uss. V. zEj
fktaf két) I
S.jj6ó. 6S ló.l»p.d . TO»gsl T«fy. »««»
IL •) SMM-
PnigarM l.| 1 SS p. J t — P«, a S^^Tfos i.;i sd.Mp (lé. 15 p -a. • i é é& P-1® * * s wss*'

»•» • • fO P- ■" " ■■ P "W— -ST"---—
4 ||Dfftft p 1 é. Wp. rsjtl SJfP1*
4 ! ' I J
1.1 S Ó. 47 p. ft d 10 p. rwsIlweiWB
I. I 4 IS p t « ift p. ÍS SÖm.'
1U »p: u é 20 mi IT1 . L1 rsggsl i«n.
4.
-*> Mssgvsrsfsy. A nagykanizsai aylv. pele wt iQuaág segélyalapja Javára lifté. |umus 98-án Nagy-Kanisaán,a tZoldía"
czimü kertben hangversenynyél egybekötött zártkörű nyári nwuataágot rendes, belépti ^ sstHBélyettkint 40 kr. FsMiisetéssk kő-ssőamisl fcjgsdtatnak és hÉriagiisg nyugtáz-
Nyilttér.*)
Kreafelé Kaaillla kUáat-ssony, Nagy-Kanizsán, mérsékelt ároi vállalkoalk franc*la éa án-gol ajelftailttars.
• át s rovalbaá fcfUltikért saa vállal jhHisigai i flsil T - ^^
{ Felelős szerkesztő s kiadó:
UHUI LAJOS.
Társaserkeeztő
farkas I a r a
A nagyméltóságú' msgy. kir. pénzügyminisztériumnak 1884. évi ftprll hő 12-én 2d09é as. a. keit magas rendelete folytán, a magas kincstár tulajdonát képező, Nedelitz községéhen — a csáktornysi vasúti állomástól egy negyed' ótára fekvő — ógvnevezett dohánybeváltó hivatali és raktári épületek és telkek löl3nöl és 3 hold vOGQöI .területben, folyó 1884 évi julius 7-én reggeli 10 órakor a csák-tornyai kir. adóhivatalnál tarüujdó nyilrános szó- és írásbeli ajánit| árverésen örök áron lel lógnak aldalnl.
▲ közéiAhi feltételek s esáktomyai kir. adóhivatalnál, és a soproni kir. pénzügyigazgatóságnál betekinthetök.
Árverezők kötelesek az B266 frt 63 krnyf és 4194 frt 60 kr. becsárask mint kikiáltási árnsk megfelelő tOjtf bánstpéfizt letenni.
írásbeli Igánlatok mellé pedig vagy ezen bánatpénzt, vagy ennek valamely kir. pénztárnál történt letételét igazoló nyugtát ess tolni
Továbbá az iráabeli ajánlatokban kiteendö szóval és számban a beígért vételár, valamint hogy ajánlattevő magát az általa ösmert fellételeknek aláveti; továbbá kiteendö ss is, hogy mslyik telekért tétetik az ajánlat, mely utóbbi nyíl-vántartáa ajánlat külsején is faljegyssodő.
As irásbsli ajánlatok 5© kvóa bétyeg mellett teendők, és következő czimmel ellátva ? #Ajánlat a Nedelitzen sz. a« fekvő dohány beváltó ksentabéplHetrea, f. évi juliua hó 6-ig eatéli 6 óráig a osáktornyai kir. adóhivatalnál benyújtandók, későbbérkezö vsgy feltételt kikötő Vagy határozatlan tartalmú ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
As árverezők vagy ajánlattevőknek osak oly egyének fogadtatnak el, kik ba-tósági bizonylattal kiiputatják ast, hogy terhes szerződés kötésre jogosultak, vagy más tekintetben ellenük b'fogás nincsen.'
Ha valamely árverező vagy ajánkttevö mást képvisel ekkor köteles felha-mknasásál hile|es]okmlnynyal igazolni. . .... ^. , 4 JÉMÉHfeiá '
Magy. kir. Pénzügy-Igazgatóság. Kelt Sopronban, 1884. övi jun. hó 3-ik napján.
141 l-l.
H
■■MMMBMMB^^ II] '
B fii 1 I Foiu Óhlrti Kéneafttrdö Titíráa,
E m m- 4 «I 8 | M 5 Vara8d-T8P|ita
Iwl CJfc ¥• 9SB | | | |jS 3ö J I (H.r.éUr.0.)
||XwJL Hl JL 1—fc JL w I ®l| I | I A déli Véipáljra Máfctonyal
i i# ' H -g** J I* állomásától 9'|t órai tárol-
GYOGYFORRASROL. 1 Ih I:,
? <-M lágra. Magán/oi éi közői bérkocsik
ElAayta tnlajdonaága talnmonnyl .ilk*U,c« »i«.k kSafltt, — T«fji alkatiéaaalnik aierancala Oui.UUU H tf *9 fl tf *0 S A vaknálválÓl A AH® fit. m«|m.
M kátéi mbwl uíimt áa gaida*. fUlf kOtOU sMM UHtWft. B í J 1 I . 0 'T1' ^
| Dr. Korányi Frigyes ÍTTEÍS, H jl. J» ' £ forrá-k-.k «.. ké...
M kllöibösébb sekélyebb s8*l*dHii*sf UiUwánál fogva. ja kiirt vénéatk lahatSaéféaél, tán a kol a vérkariafésl W « 8"3 p s i,
gr aimk i«gkUUAu» ktll tartasl. a wlwmy daaabb rtwk ItUStt aMaynyat Mr. BB./Sb^sÍ'JÍÍ IflUIBIUinaiiail Dt»-
H Ih* Ciphhiinlt liiUiM •o**"1 taiar,Ikék^Wrkii imték xiHMaajékattiéaakbisssniiammT, B 4a* li J i Iáit riii oaáf< kluvéiy, lztt-
fl UCÜimiUt Ij.IJUN cmímM. é». vixdlfiaxtrvok baratot bántalmalnil oly aaiiylra.' hogy Jaléalag rokon- B ® |lg | P ' " ,MI
B alkata aia iaváayvU kétkaannkbtn alig nadaltatik, — cmMIv rnbtd aaéauv tartalmánál fosva, oly waUkbaa la h « ? i p t i m 1 IaI kaUbnAI lé ti I ■/ A I, A
H «ik«r—n alkalaaaaialj, a Mflykbtn a Holtoral-, QUaaUbli-. Qlilckiabar|byliikaik kaatailaU katArowttaa kirai vslaa B - B <8 J * | 3 , iCI-n^jnMnni HU. 1 VO-UUra
BT llr ftflivrnt.il llliro '"r,L ttn4r Towkj. »*!••. 1*8"*' b«rb#U|iéibis IftaJA, kivnló katáat padig tkkor M TJuí a « * A nrlIbftfKék uiuiirt. A KVÓKV-
B 11 Illírt gyakorolt, ka M oétlltait tannak bánUlmával rokon torwiaaatft yyomorbaj voltJ«Jen. H • M &«lf _ '"J • wawa. a
'KI ||m PaíIh |iiii.í»Ö^ftemi tanár. Oógo-, tttüfikvVyomor, vUkólyú Idftlt kamuit aalatagj oaala\|a, mint a H <m ^ 2 ív 5 3 3 S "g Intézet a lotfllügyobb ként oleiutuoi
U botért, wa btWafaaw. aftijUn rigy tfldflbo éwb okoa aaamt vArtoriAdáat ______ fi © I S® retldálkftik. Ort^MlI lelVilágOaitáaMtl llól
Q 111* •íá jkélv |Ífi t*A | v ••gyöt íanAr. Li'gaö, Lmié.i*tő-«*ervok hnrotoa bánUImtiBál Jó eradraünnyel klkalraaiUn H Jr ■■ . J - _ „ ' a<
D nillJ WVlJ SrlUral,OUi«AaaWgÍQI»MkBbHrlaakflHflttklanbbhímitUrtalaiáaAlfograolőnayolklr ■ n Jj gál llr. Fodor A. Lüiráüt kivállátri
| l>r. Itarbás Józscf ^^^^Tj^C"ZZ&tf^^ I I I "»U kaw 87 6-8
| Dr. Banibcrger Henrik ^c^l^T'iu'r:9 Z l'Kií-« I a ftlrdö lguzgutósdK-
B áettoral-. ÓinakObli- éa Vleky vlaakkoL_ . _ ___ ■ 10 JJ fi t | gl i I ■ "
hr nífrKnlr Altiflráti M^kal tMir, lérari Ubíomí. {WuttUli U ktUMua Uáaél fogra aiáalkAté~a B >fi Jt* ■■■■■■■■■■■1
gj ur« uucnck üminis ^ ^ M^uUimk kériiupouua_ ^^ I ííy|2 a ——i——
SS ir Bs idS mriat Kwéft laUiaóiüíígíát^ Ö-íKt'H ATO^ rvrH* * Jhrflf-Airr^ gjégySaSí- I llflí^í « H| h. " ; -
D gatotubb táéékitaiik klhaatlkaa |yo|ylattxft OeiSUOII dL-M oldali ügktdraaf i i Dj "S g"!50 " jhmmmmhm^ D ertdaéBjak alapján, malyakat éa gyégyintiiatoaUa La .Marglf-fbrráa gyógjrla* t^n'^náti által a léaatak léltl ES fi 2*2 ji 3 • « m karataa fcáatalaaalaál upaastaltaa, klvatra éraaa magamat «iaa baUgaüa által kaávaan fograutoU la lói ttr i H j B í b 13. ►
H gyógyrtaot a HailrjlMfclia ^)Ulaal | Q í^í Sí 5 ^■■■■■■■■■■■■^^■b B Górberadorf. 1879. márcaloa 18-án. Dr. Kámplar Téáor H c ^e'E'f,! - 0 5
| m- Borral ba.«aálya a Uf.fé.t.ig...bb i. laffkaU«B.Mbb Ital.g l|fjíJ "TI 81T8Q 0 ü-íll U Stár
1 Ill4róA'/OÍ T. "".Jr. m innfu- I "liifí lls! U t^
főraktár Cil7CiOJ\U 1 I Li. ü)Baiapestei. ■ lllKI isjl P, i. a,
R Kapható aionkirül minden gyógysierUrDaa,füsier-koreskídésben, wáUo- fl "ftl I I , , '
HM * J.v T-__ai in. B ^-Ca3 « 4£ -0(3 M " bécái külOnlegOíiHóu
dáfcan és vondóglffban. H |r r= ""i^ wuidi mirk.":L ^yöi
TI § o * ® üvagekbwi ősimmel és vádjsgygy«|
^BHW^MfiTOflMiB^MMBWa^^^WHBBWMHBBHMWW^^ S "5 m L C -S kapható uíndan boltban fllanar ás dabostaaM
66 7—12 á|t gí § 1 keroikedéiUn.
1 -----irdi---i---—----—--- 261—26—80
íPooooooooooooeooeooooooooooooawj ^ ^
! Harkánvi D lx Ía^^Aa Harkányi I ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY^ ^■HHHHBT .
gyógyfürdő - J
gyogyiurao.
IgyógyfttrdO W A csáktornyai kir. járáabtróaág mint ^^^^^^^^^^^^^
j - MagyarorszAg Bmny^rm^ében. - 1 SM^^^jTÍÍ -,""['■ -
S Fürdőidény Május l-lől [szeptember 30-ig. { |u >.lBl!hÜÜ!l J
I Ezen 50' R. természetes meleg árlezi kénforrás nemcsak as ország alsó I ügyében, nkanizsai kir. törvényazékbez tar- lUMM«|BácsnsaptslsrvárasHLaltswrlliasi
gyógyintézeteihez tartozik, hanem a külföld hason gyógyintézeteit mindenben le- w tozó ezen kir. járáabiróaág lerülelén levő Elismert ji'a^gn, tűzbiztos
j lülmolja. Vegyalkalrésseit illetőleg Dr, Thnn károly vegytanár által teljesített elem- w | czirkovlyáni 124 azámu telekjegyzóköny vben tt I | , t
! zés szerint kénea hévviz. mely iblanvt büzenyt, és mindeddig ismeretlen széoéleg 11 • A 1 I -6 sor szám alatt Lakics Lörincz |\ Q1|PC11 k •IfiH7.TPttf
K kéneggozt tartalmaz, , ! tulajdonául felvett és az adó alapján 1104 A^UUJUll ^^^
Kitüoö gyógyítási hátánál bir uúío., [kHU9ény. gürvily, idült bbrkiiUe^ , ^ j"8"'10" "SíTifS táblapapirOSUllkat,
| I SSSösSa^n ^Atfafe
A ÍUrdöigazgatóság sok évi tapasztala alapján kijelentheti, hogy ezen cso- | & 1884 évi JUllUá lWk napján <1. fe^^r^T^^Sbctt
daazerü gyógyforrásnál ezerek éa ezerek a lejmaksc^bb éa legnehezebb beteg- £ 10 órakor fekeiö ^ siálliU^'
Bégekben ia egészségüket és épségüket visszaverték, a miért is a legnagyobb el- w (nrlandó árverésen eladatni fog. T• 11*«a 1 • tátmda'aánakal
V ismerés érdemli. E lürdő a maga nemében egyedüli, minden más akár belföldi, fl A részletesebb árverési feltételek ezen .„.
A akár külföldi hason gyógyforrást gyógybaiáa tekintetében felülmúl; a mit külön- j kir. járáabiróaág telekkönyvi osztályánál és JÖ,WIU mtum eszközlünk,
jf ben az évről-évre szaporodó vendégek száma is bizonyít 1 a czirkovlyáni községbirónál betekinthetek. elaalgéleW {Icaieselakri, melyekkel
? As ntazáara ajánlható : Budapest-pécsi vasút vagy Dili vasút Budapest 1 A klr. járásbíróság mint tkkvi hatóság. u ^"P^1 fcdrtik be a talajvíz felazivár-
< Kanizsa-Barcsi vooala, állomás Péct, alföldi vasút Eszéken át Villányig, Mohács- V Csáktornyán 1884 évi február hó 7-ik Basának megakadályortaára, különösen
pécsi vasút, állomáa: Villany. 1 G napján. 140-1-1. . . f ■Cf^ A .
Posta- és távija-állomás. t -M — --—--lírásokkal, minüdW és kóllségve-
I Bővebb tudósítás^ a legnagyobb készséggé) Dr. HELLER JÓZSEF rendes A MatkOVIC -félB téeekkd szívesen szolunk. I JSSSSSS^-n -wa ^ to2 7 m — HÍRES GYÓHORL1KÖB
a --------- Harkány, 1884. 102*7—12 I Bécs I. MaxiadHaastrasss 13.
a A fürdó-igazgatóság. pS:[ a-SSrS^ F- "
i ^^^^^^^^^v^yyiry^vvywyyywyyyvy i vckbói késsité.
Matkovlvlce G. X. kalnban
KaphatóN.-KtnluánPrágerBé ^^
JTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 1? W^gyszeresznél, Fiaméban Jekel WH^mnE^Í / ^^' i; Csá» éa kir. OMtrtk-niagyar nabtd. X Ferencnél. 117 4-12 ^■BMyH _ I Egy üffg ám 70 kr. Otonagolái ás WBmZ^^KmübBWM i
| Ruganyos fa-matráczok J
i 11 'v^' Étími Hér^mp tméiréez^k ét »zmltnmz9ákék ci Egyedüli nagyban ár«alt*a CwJ
, heiyelifiiiéMt 89 9-n Q íe* Hl5 ^J * B SO
l " tiaata, tartóé éa olcsó, különösén alkahpas intézetek és kórházak számára £1 gakkm, Wtrfa- Mm ? S ^ "
Ff raktár t Bécsi. Msximilianstrssae 1. szám. V tkoryaua, 22. ' Br ' ™ BBHI
/W^vvv^vwy VVVW^fWlinÉfyyvyyyWlÉfiÉfiÉfiÉnÉnÉfy^' Kicsinyben kfpbató minden tövid V
' árunál. Főraktár K,-Karnisán WelBS tcslféreknéi.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ m 84 !0'S4
t .-.ii..' ' i -"
Nyomatott FiecbeJ FüÜp Japtülajdoaoaaál Nagy Kantnáa.
• i $ ' ■ . i | •• I '■ ;.'' • |! ,[!•''.'.• . %.
f . | : • •: : I ■ 1 :•■ | . I «']' ,'• ' '.'j; vF;Éifi^'f • ;f ':.-.V'H í? ■ . ! '' M ■ if- i,
Posta óhlrtt KéneafttrdÓ Távírda.
Orvoil bizonylatok
(Itarvátaraaág).
A déli Tgtftpálf'gl esákternyal álloásásától M% árai távul-■ágra. Magányos és köiói bérkocsik a Tanpályától. A 45° B. Mieleg. ségO forrásoknak és a kéaes lasapnak fr ítl Ionul ha tlaii ka-láan van esúl, kOsirén/, lx.U-let-bajoknál rtb. Ivó-kára mrllbetrgek számárs. A gyógy-Intézet a legnsgyobb kéa)elenimei rendelkezik. Orvjpai lelvilágosltáaaal szol gál dr. Fadar A. Leírást klvánátrá ingyen küld 87 6*8
a fürdő igazgatóság.
GYOGYFORRASROL
| j SS Harkányi gyógyfürdő. bkS 11
I — — Magyarország Baranyav&rmrgjében. j
| Fürdőidény Május l-t öl szeptember 30-ig.
| Ezen 50* R. természetes meleg Artézi kénforrás nemcsak as ország első |
| gyógyintézeteihez tartozik, hanem a külföld hason gyógyintézeteit mindenben fe- |
lulmulja Vegy alkat részeit illetőleg Dr. Thnn károly vegytanár által teljesített elem-
! zés szerint kénea hévviz, mely iblaoyt, büzenyt, és mindeddig ismeretlen sz énéleg I
II kéneggözt tartalmas, i! j Kitűnő gyógyítási hatáaaal bir untot, [httuwény. gtirvély, idült bbrkiiUegfkve, i! I aranyér, nobántalmaiéra, fogtmzári. hiányok, mImw'mk. daganatok ás higanyos gyógy- , I I' szerek által okozott mérgesetekre, továbbá májlép általán mirigy-daganatokraj ni- |
! hü hullái, idült ueinbajok it ivattttrvi hiíntamok ellen. jf
A fürdőigazgalóság sok évi tapasztalat alapján kijeléntheiij hogy ezen cso- &
I daazerü gyógyforráanál ezerek éa ezerek a legmakacsabb és legnehezebb beteg- jj(
ségekben ia egészségüket és épségüket visszanyerték, a miért is a legnagyobb el- *
w ismerés érdemli. E lürdő a maga nemében egyedüli, minden más afkár belföldi, fl
■ akár külföldi hason gyógyforráat gyógybaiáa tekintetében felülmúl; a mit külön- £
ff ben az évről-évre aaaporodó vendégek száma is bizonyít 1
I jr Az utazásra ajánlható : Budapesl-ftócsil vasút vagy Dili vasút Budapeat l - Kanizsa-Barcsi vonala, állomáa Péct, alföldi vasút Eszéken át Villányig, Mohács- U
j pécsi vaaut, állomás: Villany. jj
! Posta- áa táviijda-állomás. C Bővebb tudósítáaj/ a legnagyobb kéazaégge) Dr. HELLER JÓZSEF rendes
II fürdőorvos nyújt. ! I Harkány, 1884.
Harkányi A f|)H
, gyögyflrdö n ,UI1
817 ad 4309|884 tkvi 889.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részéről ezennel kös-hírrá tétetik, hogy özvegy Graputi született Kramaríca Annának, Lakics Lőrincz örökösei ellen 50 frt. tőke a jár. iránti végrehajtási ügyében, nkanizsai kir. törvényazékbez tartozó ezen kir. járáabiróaág területén levő czirkovlyáni 124 azámu telekjegysőkönyvben A 1 1-6 sor szám alatt Lakica Lőrincz tulajdónául felvett éa az adó alapján 1104 frtra becsült ingatlan birtok, ugyanezen ösz szeg kikiáltási ár és ennek megfelelő l()°|a bánatpénz letétele kötelezettsége mellett a czirkovlyáni kösaégbiró házánál
1884 évi Julián KMk napján d. 6. 10 órakor
tartandó árverésen eladatni fog.
A részletesebb árverési feltételek ezen kir. járásbiróeág telekkönyvi osztályánál és a czirkovlyáni községbirónál betakintbetók.
A kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság.
Csáktornyán 1884 évi február hó 7-ik napján. 140*1—1.
Matkovic-féte
HÍRES GYOnOKLIKOK
Főlnlmulhatlaa éa különféle betegségben kitünó hatásúnak e ismert gyógyital } dinári alpeseken szedett gyógyfüvekből késsité.
Matkovlvles G. X. Kalnban (Dalmácsia).
Kapható N.-h'anlraán Práger Bé la gyógyszerésznél. Fiaméban Jekel Ferencnél. 127 4 -12
Egy fiveg ára 70 kr. Csomagolás és elkflldéi a megreadeló költségén történik.
KltOnfetve
| Llnzbsh | Bécsbsa [Stclorvároab. Loltmerltzen) Elismert jóaágu, tűzbiztos
Kaiícsuk-Jiáztető-
táblapapirosunkat,
valamint az uj láblapapirtetök mázolására és régiek kijavításához azükaégea. W Kaucauh tetófenyaazunkat fekete ée piros asinat, olcsó, de szabott!
árakon a^áilitjuk. TelJ>atet*fedeaéaeket
jótállás mellat eszközlünk, •laalgeieli peasfselnkre, melyekkel az alapzat fedetik be a talajvíz (elszivárgásának megakadályozására, különösen felhívjuk á fivelmeL Leírásokkal, mintákkal és költségvetésekkel szívesen szolgálunk.
PoanaiiRaky éa Strelll/.
Bécs I. MaxladKaastrasss 13. Berlin. ' Köln. Kofeabaya
Hurkányl J
gyógyfürdő I
Cgáaz éa klr. oezt rá k-m agyar nabad.
Dr. Jlf«r Gaaztáv tanár természetes szinü teveszőr kötófonals
Egyedüli nagyban Anialtáa Ausztria-Magyarország és a dunai fe-
jedelemaégek részére. Mm Sakkor it Fiainál, BétWtrdkr-(horgatM, 22. Kicilpyben kfpbató minden rövid árunál.
ÍM 4—4 i_
Mini iodvny malráczok és izmlmmuákok ■ heíyelleiUéMt 89 9-
l * tiaata, tartós éa olcsó, különösen alkahpas intézetek éa kórházak számára i Faraktár i Bécs I. Maiimllianatraase 1. szám.
TiinirMnif-m^
Főraktár N,-Kanizsán Welas 84 10-14
tcslféreknéi.
Nyomatott Fiecbal FoÜp Japtulajdoaoaaál Nagy Kaalnáa.
\
szám.
Nagy-Kanizsa, 1884. junius 22-én.
XI. évfolyam.
hmm tüSTtato fcs tunőeiva
TAL: B•jM Mtou 4 u.
Mteéai • lipsalkal ifcuKiiiMlliÉ UAatv, tovibU miirtliit, hlttd-Uaüiaek, MfiiHnk tttids laUwdök.
MmiMhi tovalsk ank Unwrt k. Mkbfil fofmdUínak «1.
Ktalrtktok riini m
ZALA
POLITIKÁI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Zalaiucgyei ügyvédegjlet, a Nagy Kantai- és Délzslai taksrékpénstársk, Bankegyeíülol. as Alsó-murakÖzi takarékpénztár teszvénjlátssség és önsegélyző szővetk. hivatalos köslönye.
tLÓnztrksi iiAi
Itta* ám Vfi éva l^rftm
• fri - kr. » . COv.
HliMwk JiIU/mm rrmfflilsit
inatsl • ésytb hlvslslM kirótta* *pk 10 kr. MijrMdIJon MM 100 mái( l frl, inSil mMm ssétit % kr.
Nyilttér pstltssrs 10 kr.
Megjelenik Xagu-Knniwin hetenkint egynuer: Vasdmnp.
T. olvasóinkhoz!
Julíoa hó I-ével uj eiflftaotéat nyilunk lapunkra.
Azt hissssük, a közönségnek volt alkalma meggyőződni arról, hogy amit legutóbbi előfizetési felhívásunkban megígértünk, azt bőségesen és becsülettel meg ia tartót, tok. A Zalát olyan táppá tettük, melyet érdeklődéssel és élvezettel olvashat as a közönség. melynek szánva van; kifelé pedig eUamertette magát es a lap, mint olyan, mely a vidéki lapolt kösött a leghelyesebben szerkesztettek kősé tartozik.
Minden tekintetben oda irányult törekvésünk, hogy s Zalát magasabbra smeljük snnál b színvonalnál, melyen vidéki újságaink legnagyobb része áll.
A kanizsai közönségnek s legközvetlenebbül vaa alkalma, összehasonlítást tenni s mi nyugodt ssivvel mondhatjuk, hogy bátran kiállunk es összehasonlítás elé. Lelkiismeretesen, szorgalommal és feladatunknak teljes öntudatával készítjük ezt as újságot, melyért nem is1 mernénk pártfogást kérni, ha nem tudnánk, hogy est a pártfogást valóban megérdemli.
A legutóbb lefolyt idögzak a Zalára, mint politikai lapra nésve, rendkívül küzdelmes volt. A képviselőválasztási mozgalmak igen élükre, állították az egymással küsdö pártok között levő elvi ellentéteket A Zolának, ha becsülettel akart megtelelni kitűzött czéljának, nemcsak, hogy mindjárt a mozgalom elején szint kellett vallania, hanem végig is kellett küzdenie ezt a harczot sgéaz hévvel, egésa határozottsággal.
Ezt meg is tette.
Magasan lobogtattuk a szabadéi vlkég zászlaját,'ast'a zászlói, melyre fölesküdtünk s melynek readithetlen hívei vsgyunk most ss, midőn es a Zászló nem győzedelmesen eg£an, de ssennytelenül visszakerült a Választási harozból. Igen, küzdőttünk, de ideális szempontból vettük a küzdelmet; nem támadtunk személyeket, nem léptük át egy piltanstra sem azokat a korlátokat, melyeket
a tiastességessóg szab elénk. Ebben a tekintetben is különbözünk akárhány más laptól.
Jogos önérseUel mondhatjuk magunkról : Annyit teUÜnk, amennyit tehettünk a tettünk, ahogy tennünk kellett
A választási mosgalomnak immár vége;! de azért vannak eszmék, melyeket hangoztatni. vannak érdekek, melyeket védelmezni keli
Mi est is meg fogjuk tenni ép oly rendületlenül, ép oly lelkiismeretesen, mint eddig tettük.
Emellett tovább ls buzgó gondunk lesz Ispunk tárosé-, m'donsági és egyéb rovataira, melyekben osontál is lehetőleg eredetit és élvezetest fogunk nyújtani kösönségünknsk. Fenni srtjuk a»Tollhegy gyei* rovstot is, mely oly hsmsr megtudta msgátkedveltetni közönségünkkel s melynek kedélyes humorá-bsn csak as elfogultság találhat sértő pas-quillismust
Egy szóval, jó lapot akarunk azután is sdni a közönség kesébe.
E mellett Ispunk ára is annyira olcsó, bogy sz előfizetés senkinek sem kerül megerőltetésébe.
Előfizetési ár félévre S frt 60 kr, negyedévre 1 frt. 25 kr.
A „Zala" eserkcaatáaége éa klaéé klvatala.
Inkey László képviselősége.
Még egyszer kell foglalkoznunk sszal a thémával. mely már mintegy bárom hónap óta állandóan képezi el mélkedéseink és fejtegetéseink tárgyát.
Maga ss eredmény nem merítette ki mindazt, amit a képviselőválasztás dolgában mondanunk kell A mozgalom a választással elérte ugyan befejezését s mi sem fogunk ismétlésekbe bocsátkozni azáltal, hogy újra felhoznánk olyan dolgokat, amiket már elm ndtunk, vagy* sopánkodnánk a fe lett amin változtatni nem lehet.
De illó, sót szükséges dolog, most, mikor as eredmény már megvan, kissé foglalkozni ezzel as eredmény* nyel magával s rágondolni arra a jövőre, mely est as eredményt követni fogja.
Képviselőnk, a kerület képviselője lett Inkey. László. KőzbeosUlésben álló, tisztéé multu férfiú, kinek ssemé lye iránt, mint ellenfelek ís, mindiga legnagyobb tisztelettel viseltettünk. Est a tiszteletet osskis fokozhatja as a körülmény, hogy Inkeyt a választók ss*: vazalának többsége megtette a kerti' let képviselőiété
Ismételve mondottuk, hogy ake I rttlet képviselőjévé Ebben a mon dánban kifejezést adtunk abbeli remé 1 nylinknek, h»gy Inkey liássló nem fogja msgát ss ellensék képviselőjének tekinteni, mert ez válasstolta meg őt, hanem képviselője less az egéas kerti- | letnek. minden egyes \álasatópolgár-nak. O mindezeket tartozik képviselni ( és visiotit mlndesek, kivétel nélkül, { tisztelni tárt'snak őt.
A magunk pártjától, a szabadelvű párttól, kívánjuk, h«»gy Inkey László- I val ne ugy bánjék, minta kerület volt képviselőjével, Unger Alajossel, bánt. Ezt idegennek tekintették annak a vá rosnsk- területén, melynek ő képvvise lője volt és semmikép sem fejesték ki iránta ast a tiszteletet melylyel a kerület megválasztott- képviselője iránt viseltetniük kellett volna Ez az eljárás némi men'séget lel ügyen abban a nsgy elkeseredésben, mely a pártot a mult választásnál ssevedett vereség miatt él töltötte, midőn-* a vereség a szA mok aránya szerint sokkal nagyobb volt a mostaninál; — de ennek a megbocsátható elkeseredésnek sem lett volna szabad olyan soká tartónak lennie, s oly alakban nyilatkoznia, mint ami lyenben nyilatkozott.
Hogy as eredménye mi volt, azt legjobban láttuk as e hó' 14 iki kép- I
viselő választásnál Láttuk, hogy as el lenpárt még jobban el volt keseredve, elkeseredésében megmosditott fát- ftl vet, megragadott minden eszközt, csak-hogy a győzőimet át ne kelljen en gednie a szabadelvű pártnak,
És si ellensék eesel as Ő elkeseredésével osélt ért; megválasztotta as ő jelöltjét.
A vereség nagyon fái nekünk, de fáj aa is, hogy as ellenpárt elkeseredését voltaképen nem is találhatjuk olyan nagyon csodálatosnak. Emberei — a hol városi kérdésekről volt ssó, melyek utóvégre aa ő érdekeik is — teljes mellőzésben részesültek; a város ügyeinek vezetése körül minden befo Ivásból kizárták őket; még méltányos föltételeiket, melyek mellett talán tel jee kibékülés jöhetett volna létre, sem fogadták el ; a képviselőválasztás alatt volt pobtikai haroiot tovább vitték a város ügyeinek terére, tehát társadalmi térre s e társadalmi harca következménye lett'Falk Miksának olyany nyira sajnálatos bukása.
Előre felhoztuk a mentséget a szabadelvű párt nak a közel múltban tanúsított magaviselete számára, de a város és a kerület érdekében kívánjuk, hogy es tovább ne maradjon igy Ha a politikai harosot társadalmi téren folytatjuk, es a legnagyobb szerencsétlenség, mely bennünket érhet.
A szép küzdelem, melvet a vá lasztási mosgalom alatt folytattuuk, elvesztené elvi jelentőségét, ha kiosinves, de snnál sértőbb, boezantásokban akarna folytatódni akár as egyik, akár a másik párt részéről. Hlssen majd lees ismét idő, mikor uira kell küsdeni as elvért e akkor találjon bennünket es as idő — ha lehet, egy közös, — de ha es nem lehetséges, mindenkit a ma ga ^ásalaja körül, rendületlenül fen-tartva as elvet, lankadatlanul küsdve mellette, de nem gyfilOlködve asemé-lyek ellen. A gyűlölet a legosunyább
Tárcza. Az indián orvosról.
A világ összes csivilizált népeinél hivatott orvosokat találunk, a vad és léiig csiviHsált népeknél pedig oly egyéneket, a kik minden bivstás és szükséges ismeretek DélJrft) mint orvosok szerepelnek és nem annyira bfvoaságok meg orvosi tsnács, mint inkább ' maguknak tulajdonított vsrásserő áltsl gyógyítanak. Dr. Hóffmann érdekes leírási kőzöl ss indián orvosokról és gyógyító módjaikról egyik német folyóirat utóbbi szármában, a miből néhány részletet átvenni érdekesnek tartottuk.
áz indiánoknál as orvos vsgyis sámán rendesen valafoély törzs uralkodó családjából való. Egyéni bátorság és követelő magaviselet tekintélyt és előkelő állást biztosit neki a társadalomban. A dakotáknál el hagyja jcsaládjának lakóhelyét táborát bejtől és védő géniuszával, egy láthatatlan szettemmel, a mely va'abol as erdő egyik különösen fejlődött fájában valamely sziklában. vagy hasadékban tartózkodik, lép érintkezésbe. Hosszabb távollét után, miután védő sssllsmitál megkapta az ntasüásokst, míkép triseŐe magái e különböző alkalmakkor é« kwőnbőSÖ betegségekkel szem bon, viswsstéf táborába és Mril adja as egéss törzsnek, kegy 1 védő assüsusétől sámánná lett felavatva. Sátorának egyik ossiopárs ki tűzi e czégtt, s mely néhány apró kafikó-zsábói áll, megtöltve sárga anyagáéi, esédrae-|« gyf Dlnesssl, fogakkal és aaUlope saőrvet á kíateramot töwmél Aláska iétí ré-izében megint másként Isns valaki sámánná Taisaefy letel ember téayleg vagy esek aiktőiag ■sgalmofr, hagy egy asm* sátor qtttfs elüti ÜL Benn a sátorben megpillant
tüzel és körülötte ülő helyzettan két öreg embert, akik értik sz ördögűzés mesterségét. As álmodót felszólítják s sátorba lépni j és megkérdezik, vsjjon ö is sksrjs-e sz ördögűzés mesterségét tudni, s mire ö termé- j szelesen igennel válaszol Akkor előlép ss j öregek kösől sz sgyik és megsjándékoszs a fiatal embert valamely állat, rendesen madár. szellemével és szigorúan meghagyja neki azt ruhája alatt a mellén hordania. Egy kis nyers fára vagy elefántcsontra lestett vagy bemetszett képet sz illető tényleg , a mellén hord és ez a szellemét képviselvén, birtokosának csodaerőt kölcsönös s | kevésbbé felvilágosodott, babonás és as álmot valónak tartó iörza tagjai előtt. A sámán
{'elölt, s mint sz álmot tudtára sdts a töb-tinek, három nsprs elhagyja tartózkodási helyét és ezen idő alatt sem nem eszik, sem , nem iszik, ssóvsl az előbbi epeihez hason- j lóan lelkiismeretesen böjtöl. A böjt eltelte ulán visszatér, felkeresi a törzs főnökét, je lenti msgát nála, es védő szárnysi alá veszi és samannak nyilvánítja.
As Arizonában élő Hualpsi törzsnél, valasunt még máa délsmoriksi indián törzseknél sz van szokásban, hogy valamely sámán, a kinek/ jövendölései háromszor -egymásután be nem következnek, balálra Ítéltetik. Ezt a törvénynyé vált ssokást egy időben oly szent buzgalommal fontosiiotiák, hogy senkinek sem volt bátorsága a sámáni hivatalt elvállalni. Hosszú idő eltelte után véere vállalkozott »vs valaki az hogy mi-aélinbben imponáljon, readkfvül követelő moMtfben és mindenkit megfélemlítve lépett slö.Hogy bebizonyítsa védő melleinének Iránts való kegyét, és hogy ss őt soha el nem hagyja, istenítéletnek kívánta magát slávstai. fiLfradiiMs hogy bárki lőhet reá, esek segédjét, bogy ö tölthesse meg többek jelenlétében saját aseat fegyverét. As sjáelaiot fogadták és a kisérist kitű-
nően sikerült. Kmberünk ugyanis elég furfangos volt fegyverét akként tölteni meg, hogy az ne találjon.
A sámán, mikor már varázserővel van felruházva, nemcaak orvos, de egyszersmind a törzs* tanácsadója. Tanácsot kérnek tőle, mielőtt a törss főnöke harcss indul; a vadászatra menő valami amulettet kér tőle, hogy sikere biztoMltassék. A szerető hozzá foraul tanácsért szereleltje ügyében, a férj a hotelen feleség miatt. Befolyása a törzsnél igen nsgy, fel lévén ö aszal a hatalommal is ruházva, ellenségeit ártalmatlanná tenni.
Majdnem minden indián törzsnél találunk asssonyokst is, s kik természet fölötti erőket tulajdonítanak maguknak, de művészetük, ha igy lehet azt nevezni, nem megy túl a bábaságon. As újszülött gyermekei gyskran viszik a sámánhoz, kikérendök tanácsát a gyermek jövője fölött. A Nikaraguá-noknál a sámán körülmetélést is véess, és ezen művelet slkslmávsl félretesznek friss gabonaszemeket, a melyeket csak a gyermek felserdülésekor vetnek el, hogy ss áltsl bistositvs legyen ss élete feutsrtasára szükséges gsbonsmennyiaég. Más törsseknél, a hol a csecsemő fjének lapitáss vaa aso-kásban, a sámán ezt a műveletet végzi. A lsnosra nyomott fej az slökslő származást
Í'éWili. A kiateramut törzsnél a bába ess-lösji a Iqj torsitását. Érdekességénél fogvs ide igtaijuk a Szülésnél és sznfán elkövetett műtéteket
Hs s kisiersmui asszony leheletedé-■ének órájs közeledi^, a babéért küld. Es bevessti a beteget s jókor tttsosUett kövek áltsl Mmelsgiiett izzasztó sátorba, a hol aa asssony négykézláb leborul A bába veregeti a hátát időnként átkarolja testét és erőssa nyomja, mtg a gyermek mag nem aaületik. Hs es megtörtént, aa anyára arőeen meg-ssoritoü övei slkklmaz, a gyermeket meg-pnha álhuhőrhe baridba és a böl-
csőbe f|ktelí. Ez utóbbi ugy néz ki mint vs ; huni koporsó,, s melynek fedele s fóks beleiből készüli finom hártyából áll. A gyermeket gondosan belödik és csak arCza látható; a gyermek ruháit illetőleg a bőrt, csak minden 10-14 nap cserélik fel ujakkal. A koponya háfaó része alá, valamint a homlokra moh-csomagot lesznek, éa ezt kendő segélyével ssorossn összekötik, hogy s fej lapuljon a gyermek a bölcsőben marad addig, mig járni nem képes, a mi többnyire a 9-ik vagy legkésőbb a 12-ik hónapban következik be.
A dakota asssonyok senkit sem hjv-nsk segitségül, hsnem elhsgyják a tábort, s szabadban, vsgy ahol van, vslámi folyó melleit keresnek lehetegedésükre slkslmss helyet. A szülés után közvetlenül visszstér-nek a táborukbs, és folytatják mindennapi munkájukat. A diegenos törzsből való nő (Kalifornia déli részén), ha lebetegodéee órája kösslsdlk, kimegy s folyó portjára éa a gyermeket rögtön a vízbe dobs. Hs felszáll s felületre éa kiabál, akkor alána megy és kilogia, be véletlenül nem, akkor ott veszni engsoi. Ezer meg ezer gyermek ment igy tönkre és mint mondják, es s föoks ezen indián törss kipusztulásának. A gyermek születése etán sok törzsnél ez van saokás-ben, bogy mig ss anya a rendes ssunks után lát, as stya hajlékában fekve fogadja s rokonok, barátok s szomszédok sssreaosskivá-
„ Egy törasnél sokssor nemcsak egy sámán van, hanem kettő-hárma, akik. hogy özeim siket folytathassák, s legjobb viszonyban élnek sgymásssl és reaássaa egy késre dotgosnnk, s mi hstslmnkat még inkább nö-vell
He valamely Indián roaaaal less, például erősen meghűl, kólikát kap, vagy más bstsfséfst ekkor elmegy a aamánhos, ko pú$ ane^áe. ki ki)öve, vagy segédeit
iiit
■MTidély a « ssenvedél y a hgroseabb tanáesad >. Láttuk est ia a választás al halmával.
Legyen béke közöttünk a tárea-dalombau. A világtörténelem legeik e* aeredett háborúit is, hol ssáaearek vére folyt egy-egy eesme szolgáin iában, bé ke kttvette, mert osak a béke hegeszt heti be asokat a sebeket, melyeket a háború ütött.
Igenis va|i idő, mikor a béke vé saesebb a háborúnál Mikor eljő a harci ide e, akkor a tétlen közönyösség a legnagyobb csapás De addig nem aa*-bad báborúskoduunk semmi tekintet ben sem Es ha add g tart a béke, akkor a liarcs idejében sem leaanek oly elkeseredettek a küzdő felek s es esskösttk sem leesnek annyim erő*za-kosnk, meri nem a szenvedély, hanem ss elvért való lelkesedés fogja aaokat a harczos >k kesébe adni.
Fogjunk tehát kesét a kibékülésre. mert as a feladat, melynek megoldása most várakos k reánk, as a fel adat kOzfl* mindnyájunkra nésve. Most iparkodnunk dólgo nunk kel) együt tea erővel; egyrészt., hogy helyrepótol-juk azokat, miket a küzdelem alatt el tkulasstottunk, máarésst, hogy elérjük aabkat a czélokat, melyeket közös ér dekünk tfiz elénk
Eseket as érdekeket as ország há iában, a törvényhozó területben, bárom évre Inkey László fogta képviselni. Mennyit fog tehetni meunyit fog Ion ni ez a jövő titka Politikai akoaióké-pesaégéről neki nem nyilt még alkal ma tanúságot tehetni* De fel kell té telesnünk és fel is.tételezzük róla, hogy midőn a képviaelőjelöltaéget elfogadta, tisztában volt azzal milyen nehéz kör teleaséget vállal magára enetleges meg-válassfatáaának esetére.
Es ss eset bekövetkezett. A befejezett tény előtt meg kell hajolnunk. Miuket legyőztek, de elvünk dl é« megjön az ő diadalának is ide;e Mint tiss tewéges ellenfelek szerencsét kívánunk Inkey Lászlónak uj fényes álláaáhos És kívánjuk neki a hasa. magunk éa teiületünk érdekében, hogy országgyűlési működésével be tudja majdan biz>>u\itani azt, lh«»gy az elismerést ép ugy* ki tudja vivni magának, valamint ki tudta vivni, mint jelölt, a szavaza tokát
Tisitességparancsolta kötelességünk volt eseket elmondani Sem meghátrálás, sem kétségbeesés nem volt esek ben as őszinte szavakban Ha küz-
delemre kerül a oor, újra fogunk küzdeni, ÜO addig és a k Jt o r ís. beosül-jük meg egymást, ée ne t^vesansUk össze az elvekst a ssemélyekkel
A választások.
As eddig kitüaöti összes 4u8 kerületből ismeretes a megejtett választások ered-mán)e. K szám igy,oszlik meg: Van «ss-ásrfsfotf púi ti 99*, n,éro4Mt Mhméki SA, f*y*Ml*n#yi parti 489, pátion kfoHti 9, «n?í-—mi* 1T, seusú^i 15 és • kerületben pötnilnttiéi less. »
E kerületek köaül, as 1881-iki választás sredmenyét véve alspul: a ssiWWsS pán nyert a mérsékelt elensékiöl W kerületet, a lüggeilonsógt párttól kerületet; a nemzetiségiektől egy kerületet; a nárton kívüliektől 8 kerületet.
A ntér»4k*b »Hmtík nyert a nárttól lé kerületet, a {i\gg*tl*nifgi párttól 5 kerületei, sí Mmtili»égi*k'M egy kerületet.
A fttgio'Unügi párt nyert a uxWo'sl párttól VI kerületet, a mt féléit ellenzéktől b kerületet, éa aa ent+*miidkiM egy kerületet
A vtitionkioiilirk 'nyertek a «ri»6fdsbff nárttól 8 kerületet, a sUneáek •'Umútéi \ kerületet, s fQgg*il*iu4gi párttól t kerületet.
As tnt'Hfsif'dk nyrnlek * fMaha>1»'vil párttól 8 kerületet, a pgyótUntigi párttól 5 kerületet, a s»*r*éMt ellenzéktől 3 kerületet
A n*ms'iioégiok nyertek a ssnWs'vg pártiaktól 9 kerületet
E szerint a MsbsédtilpAri as éjfél utáni 2 órakor laasesitett eredmény sserint erl 51 kerületet, vanzltelt 44 kerületei, a minéb*> ték ng-t 20 kerületet és t»ss**f 27 kerületet s J*W-Lnotgi párt nyni 29 kerületet s sssiVm 33 kerületet, s pdriohkh Mi*k nyetuk ti ke rületet és s 8 kerületet, ss sulisé-
miiák nyertek 11 kerületet és veszítettek egyet, s nemsetiségiek kettőt nyertek és kettőt vesztettek.
A szabadéivüpárti megválasztott képviselők száma i.'H, az össses megválasztott ellenzékieke, a pártookivülieket is beleszá-i mitván lo8, e szerint s tjtbndi 9Sp<irt *d-du,i tiM>*rg» 60; hs s pártonkivülieket sem ss ellenzékhez, sem s ssabadelvüpárthoz nem számítjuk, akkor a eiakad elv A mért eddigi ittbbségo az összes mérsékelt ellenzéki, függetlenségi, sutisemits é- nemzeti-I ségi ellenzékkel szemben 99. A mi-i»utii*0k v+gin a nah 'd'fvili árt t<>bl*''yt az akkori kormánypárti lapok ssámitása szerint 59 kerület volt.
A többség és a kisebbség.
Még utoljára megérjük, hogy ss ellen-zéki sajtó tudósításai szerint ss ellensék less többségben Olvasom a múltkor, mindjárt as első választások után as »Egyetértést* s szemembe tűnik a fö csikk végén es a felkiállás : Tissát elhagyta hagyományos szerencséje * — Mi lehet ss ? gondolám. Tslán bizony kisebbségben vagyunk I Olvasom aztán a csikket, hát megvan ira benne szépen és nagy hanggal az a rettenetes csoda dolog, bogy Móricz Pál és Vissolyi Gusztáv* elbuktak s igy Tissát elhagyta az ö hagyományos szerencséje.Ez volt az a szörnyű ttolog, hplotl Orbán Balázs. Eötvös Károly éa' több séélbali kitűnőség meg világot járó spostol, három négy ksrületben bukott meg egyszerre. Hsnem persze, as nem jön számításba. De vagyunk mi olyan emberek és nem ia akar-'uk, hogy jöjjön, mert az a lele bukásokra bármely párton történjenek is, netu adunk semmit. Most bal éve msga Tiasa Kálmán is megbukott Debreczenben, s istennek hála, még is kormányon van azóta mindig.
Aatán meg Debrecssnt is felhozták1, hogy már hogy mily kevéa szavazattöbbséggel lat-lak ott s szabadelvűek megválasztva. Persze ezt felhozhatták a nsgy kütftaség előtt, mely a debreczerii körülményekét nem iameri, de aki ismeri, ast bámulja. hogy Debrecaenben ezúttal Is ki szabadelvűt választottunk. Hiszen sz a I taöny smi Debreczenben nralkodtk, nsm uri kodik talán másutt sehol, inert mig a sn leőhal egyik választásiéi s másikig folytonos^ korteskedik é» regulában tartja embereit, eddig s siabadelvü párton nem történik ^mmi. Egy ember van talán mindössze ia aki utána née, de hát mit esinálhat egy olyan városban egy ember? A többi aem törődik* egyik válasslfcstól a másikig semmivel. Megára van itt a párt hagyva egéasen, egy-egy bankett vsgy bál ugy néha-néha, easakivfii semmi kiég esek össss ss jönnek. Mert a választások alkalssával ss volt ott semmiféle tüntetés. hnlott a szélsőbal nagyszabású tlnieté-sokat csinált. a eröteszittoeU a végleiekig vitte. Még la csak ott ludott megáaak egy kép-válnsstaat aasely ksrlsthea eflg vsa
értelmiség. Essket aztán ss a három négy kepeoaitás, ki a debreoaébi szélbal étén áll, az ő meges politikai mag) araszaival ugy (ősi le, amint neki tetasik.
Egyébiránt ahány kerületet ismerünk, mindenütt ast ispeestatyak, hogy az ellensék es, mely erőfeszítés és kortoskedés dolgában sokszorosan meghaladj* * kormánypártot. Követel és fenyeget, mintha osak neki volna szabod valasstani. ís smi s bort II-lati, há ahol van, i(igy foiy mint a patak, ahol pedig nincs, ott s ssélbeli nsgy hazafi éppen ugy megbukik, mint ssabedelvüpárti vsgy kabarék*. Szóval bor nélkül nsm válasz! ma Magyarországon senki ís ebben mind három pártuek egyenlő ss érdeme, mert hogy egyik s másik után maradns, olysn nincs. Asonfelül meg ss ö ellensúlyo-só sssköseit is lelhasznál)s vt Is mennyi. As elleaséki képviselők s kormány rágalmazásain'livül oly Ígéretekkel állnak elő, hogy sí valóságos komédia. Szóval megtesz bizony itt a magá erdekében valamennyi párt minden!, de mert a szél balon as értslmíség nagyon kevés, a habarék i értelmiség padig rokoossenves, halott a szabadelvű párton as értelmiség söine mintegy összpontosultsn működik, hát nagyon természetes, hogy minden rágalmat ellensúlyozoi, minden nagy igéretel kikacsagtaini képes.
Perese, hogy est a »P. Napló* és
• Egyetértés* lis év óta nsuihiszi el. Nohát adjon as Isten nektnk slkalmst, hogy bebizonyít hassuk nekik még vagy huss év alsU.
Az egyesDIt ellenzék „politikai vaorár-ja
Az .ogyesült elleniek hiába indította meg tehát nagy babonáját a sssba4elvüpárt ellsn, sem számra, sem tartslomra, sem ki terjedésre nézve nem volt képes gyarapo-dáat elérni. Persze e bslsorss okát nem öu msgában, Hanem külső k«'trülményekben keresi, nevcse'esen s kormány és megyei hatóságok prenióját vadulj*. Oly vád, mely teljesen alaptalan, s különösen a hatóságok el lenében minden bukott párt résséről már
• ég elkuplslotl. Az egyesült ellensék hsms-gába száll, bizonyuysl las lógja vallani legalább öumagának, hogy programmtalansága, gyanús* szövetségei és még gyauusshb jelszavai voltak azon okok. melyek az ország intelligentiáiát — egyes vidékeken egyes tsg-jai állal birt személyi, vagyoni, családi ösr-,szeköttotéseit leszámítva, ilyenné tették s a nép réaaéröl meg nem értést, közönyt idézlek elő.
Nem ssólnnk a felsőházi eílensékkel csinált szövetségéről, — mely pedig e pártot meglehetős russ hírbe keverte, miután a közvélemény jó nagy része e szövetség mögött retrográd reaocztónarius czélsalokat gys niioii. A Választások előkészületei kjkaOtt oly magatartást tauusitott mely a szabadelv ü-ségoek tölburgó Btogtátásával |épen titkos velletások elleplezése gyanánt tűnt lel E pártra álok gyanánt nehezült as őszinteség hiánynak legalább lálsaata s ezl még inkább erősíté a szélsőbal iránti viselkedése, midőn evvel sokhelyen közösen járt e1, avval öea-szekötteleseket koroséit s ellene komoly har-csot sehol meg nem kísértett. Összes erejét a szabadelvű pártok elleni harezra központosította s szerencsésen sl is pazarolts.
Pedig hát részéről, mint s közjogi alapon álló ellenzék részéről, es eljárás legelébb is nagyon gyanút kellő volt mert mint >lyen pártnak a szélsőbalt nem szövetségeséül kellelt volna tekintenie, hauem mini határoson ellenségéi, mely ellen kérlelhetlee háborúi kellelt volne viselni. Társadalmi tekintetbea sem lehetne semmi közösség, e közjogi alapon álló ellensék e s szélsőbal közi. Mert a szélsőbalról, ámbár poiiiikei elvei iránt tiss-leletlel Vagyunk, be kell vallani, hogy épen társadalmi lek intet boa deeomponáló hetást gyakorol. Mivel radikálisnak •arialik. évek óta magához vonzza mindazon élemeket, melyek a dolgok mai állspotával stégedet le osk, melyeknek kívánatéi tálba lakják a iár-aadatom meglevő kereteit s melyeknek csél-sálai c-ak a mostani jog éa rend romladé-káin volnának megvakaithalúk. As elvadu-j lás, melyet moat onaágsserte, számos vtdé-| keken fisjdslnmssn tapasztalunk, ha nem is í a asélsöbal képviselőházi pártjából, de minden esetre at annak aáselejs alá gyük tá-! borból Indult ki. Méltán kérdhetjük tehát, | heg! he a mérsékelt ofteeeék eankagyaa kon tüiekvüeefc Unl wiinná,
ha ooakugyan komolyan aslvén viseli s ^ aadalóm erkölcsi és szellemi hajainak orvoslását, akkor hogyan tudott a szélsőballal ka csak Ideiglenes és csak választást czéiokrs Is sselgáló szövetségre lépni. Miként taéta as* támogatni, áltól támogatást sUogsd-ni ? Peráss Ast felelik arróf as oldalról, hogy a csél sséniesilí sz eszközt, hogy Tiasa ée a M«badeku várt megbuktstására minden szövetség jó és kedves. f)e hál-as ur«k, kik mindig a politikai morálról .beszélnek, s feledik, hogy s válssziásí hsres lése el fog mulnl, de a kősérzületask eldurvulása, süly edéss sem oly könnyen mulsszihstó sl — és senki föl nem mentheti a mérsékelt el-ienzéket azon vád alól, hogy az általa hsa-goztatott demagóg jefssavak által a termé-srelelleni szövetségei állal egyrészről s főrendiház retrográd irányú ellenzékével, másfelől pedig s szélsőbal radikális táborával nagyon sokkal járult a nép politikai logal-mái megiavarasára a a nyugodt társadalmi fejlődés (altételeinek megrandítésére-
As égyesUlt sl'enaék nem volt képes bebizonyítani, bogy as Ő politikája azon konzervativizmusa, mely Drt áll s nemzet erkölcsi és szellemi javai s a politikai s társadalmi fejlődés folytonossága felett Ilyennek most is cssk, a szabadelvű párt bizonyult melyben e kormányképesség biztosítékai mellett megvannak e politikai haladás s társadalmi béke biztosítékai is. E párttal szemben bukni kelleti ismét a zagyvalék pártnak s valóbau a nemzet szavazala ismét újra megerösiié e szabadelvű párt kormánya lételét.
A ízt-lstváonapi népünnep érdekében.
Magyarorazág lakossága Sok nyelvű, sok vallású, hanem a hszaszereteil>eui s abban a nemes lörekvésbeti, hogy e hasát szellemileg művelné, anyagilsg erőssé, virágzóvá, s beiliékét, összetartást, egyetértési, állandóvá tegyük t nem ssabad sltéréanek.nsm s/oltsd különbségnek, nem szabad fokozatnak köslünk lenni. — Sajnos, hogy nincs még ez isy, de igy fog ez lenni, hs a hazában a jobbak vállvetett munkávsl, lankadatlanul rajta működnék. A munka nehéz lesz, de nem lehetetlen, I
Aki basánk jelenlegi állapotát elfogulatlanul szemléli, lehetetlen, hogy ne lá<*«a szí a sok 'széthúzó elemei, melyek hazánk belbékéjéhek, előrehaladásának, az összetartás és egyetértés megrontására működnek, a konkoly-hintöket, a vallási türelmetlenséget, a szenvedély dühöngését, a pártoakodás átkát, a konupqxió nagyságát! 8 mindez egymás megrontására, s basánk kárára tör lénlk. — Ezeknek megszüntetésén atoa-ut-félen, szóval, tettel, s mindazokkal a módokkal éa eszközökkel, melyek a fentebbi csél eléréséra szolgálnák — bármily igénytelenek legyenek is ások — munkálkodni, minden hazafinak elengedhetetlen kötelessége.
Minden kétséget kizár, hogy Magyarország egész területén egy magyar njemieti ünnep létesítése, mely hivatva volna a sokféle nemzetiséget, a sokféle vallásfelekezetet kibékíteni, s hazaszeretetben mindnyájunkat egyesileni. a testvériséget, összetartást szorosabbá fűzni, s magyar nemzet ezredéves fennállását s hegemoiniájái hirdetni — magyar nemzeti szempontból lelelte botos és kívánatos.
E,magyar nemzeti ünnep nem tehető alkalnujsahb napra, mint a honrendaaö éa megazilMitó azt.-István *lsö magyar király neve nanjára (aug- 10), kinek emléke örök ké Mni fog a nemzet szi vében 1
E magyar nemzeti ünnepei országszerte, minden városban és kősségben, agy a szint es a helyi viszonyok sserint kivihető és lehetséges, meg kellene ünnepelni: bogy minden évben legyen legalább egy nep, melyen a hnaának minden la azért, mert as államnak polgára: ünnepet tart, mai vsa nem ismer különbségei, s melyen mtadayA-Iunkát a hazaszeretet eszméje, a as öeaae-tartózándóságnak érzete lelkesiissa.
A mult évben — csekélységem kesde-ményeaése folytán - alőssőr tartatott meg itt Nagy-Kanizsán e magyar nemzeti ünnep; s daczára annak, hogy msflshsiősen későa kezdeasényestetou, e igy az elökéssületskra nam maradt sok idő, a dácsára annak, hogy esea ünnepet a budapesti sa varfások elOa-lék meg : na mégis a Isguebh rendben, mindenki magalágedl 4i a, a minden tekintetben Igen szépen sikerűit, har ken sokan kivonták belőle magukéi, ktknes legievékeeyebh részt kellett volna benne veuniők, sőt olyanok Is voltak, kik aMgukrtl ennyire meg Meékeetek, hngy kSteunyes msHsátokintmoh-ből nem sxégyenleltek ellene agvtalai > '
Pelbátontva a muH évi nép-Ünnep sikerén, apmmi kétségem sians abban, Wy az, sa évben k usagtsrtatik, még pedig roe kai import ess bhan, fényesebben, s s polgá-snk meg nágyobb résasétele eNÜen, ariat tavaly. »
ve bevezeti a szem sátrába. Itt a sámán | egész teáiét megvjzsgál|a, kikérdezi és megállapítja* usy a bogy a betegség szimptomált. Ha ss pl. kólikás természetű, akkor először t lassan, késöt4) erősen megnyomja, dörzsöli és mintegy ösase-visszs dagasztja a hátát addig mb: a rossz szellem sbból el nem távolodon, vegyis mig s fá dslmsk megszűnnek, vagy enyhülnek. Ekkor a sámán a beteg lábai elé borul, kezeit felemeli és leje
I fölön forgatja, egyúttal értelmetlen énekkel is kiséri a procedúra), távozásra szólítja s rossz szellemei és időnként s betegre hejlik Hs a beteg állítólag johlmn érzi magát, akkor a sámán összecsapja keseit. felkel és as ájtón kiűzi a megfogott szellemei, ahonnan a azolgák bunkós bottal felfegyverkezve tovább Űzik szt. - Egyéb betegségeknél is a gyógykezelés kevés eltéréasel ugyanez. Hogy a sámán fáradtságát bőven jutalmazó dhsk-ban részesül, azt émltténl is lelsslsges, valamint asi is, hogy e beteg megát s legtöbb esetbén egészségesnek mondja, illető* leg képzeli, hogy a borzasztó kb októl meg-azahadutjon.
Súlyos betegségekből való ieitábádást nsgy ünnepélyességek saoktsk megttbl. tenderen mindenléle ajándékokat oestogaini, a miből megint csak s samánnsk jut ki as oroszlánrész
Az említett kezelés mellett megtörténik még, bogy a betegnek slkelmns gyo-i gyitó szereket is adnak, a melyek külőnléle fonedvek, vagy áMaiok nem épen keDeams i ÍZŰ ée Illatú váladékai Eaekrtl azt hiazik hos| biztosan kiűzik a betegségei okozó roess sesllemet Hotlmana lelemliii. hngy Ismert egy Indiaat aki asoo hkaemliOn volt, hogy gyomra egerekkel vsa téle ée arra kérte ss 6t keselő sámánt ütné egyon aaokat halála utaa hogy leplálik a twvilágea legyen Hk-Ük nyugodalma. Egy sámán pedig egyebek közt a félteié fhráá ssarvss Ivsiesftréi meo-vassirhea kisütvs hasaaűMe a kgheihaiésabb gyégyké snsski f\
bn lém pedig szükséget, hogy I) ezen Ügyel városunk tekintélyesebb, befolyiaoatbb polgárai vegyék hovahama-rább kezökbe, s mindazokat nyerjék meg aa ügynek, kik baaztwa ás tevékeny kö^remaa-kálkodásuk áhal biztosítják aa ünnep sikerét, 1) mielőbb szervezkedjünk, illetőleg ea Ügyben egy nagyobb gyűlés hivassák össze, melyen legalább 100 tagból álló végrehajtó-bizottság vatasatawék, as előmunkálatok el káaatttewenak. aa Ünnep legkisebb módosa-1 tat ia megállapít lássanak stb.
H) aa ünnep költségeinek fedezésére el0->, set sen gyűjtés rendeztessék; mert csak ugy lehet szép, s aránylag mégis olcsó nép-ünnepet rendezni, ha előzetesen a vagyonosabbak ás tehetősebbek részéről e czélra néhány száz forint öeazejön.
Ezeket vollam bátor egyelőre elmondani, bogy polgártársaim Ügyeimét felhívjam aa idei azt -István papi Ünnepélyre, s különösen azért, hogy a kezdeményezést vegyék kezökbe azok, kik erre leginkább hivatva vannak. - Heménylem, lesznek elegen, kik kezükbe veszik az ügyet, s a szükséges teendőket mielőbb megteszik!
Szíves adakozásukat ex ünnepélyre e lapok szerkesztősége is elfogad, s azokat nyilvánosan nyugtázza.
• Legyen gondod, — mondja Széchenyi — mindennapi szükségedet kipótolni, oh. halandó I de egyszersmind ne mulasszad el, halhatatlan telkednél fogva, a jövö kor számára ia hintegetni hasznos magvakat.
Dr.KELE ANTAL
KüIBnfélélr,
Tollhegygyel.
— Inattitjui réanlilr tartotta Izgatottságban a bélen szerdán áa csütörtökön városunkat Villimgyoraaaággal terjedt át az a hír, bogy Kinízaáboa köxel, Ssöke-Den-osen, Somogmegyében, egy köztiszteletben részesülő s helyben ia jól ismert, előkelő földbirtokos családot ismeretleu tettesek meg-
»c>fVÍMélo franczia levelek i|,«*lkát K hasznos éa gyakorlati vállalatot melegen ajánl* juk mindazoknak, Jtik a franosia nyelvet
aránylag könnyű módon 'altatják elsajátítani. Klöfizetáai ár a 40 levélből álló teléé müi^e 10 Irt, 10 levélre 6 Frt 60 kr, tft levélre 8 frt; egyes levelek 90 ktjával kaphatók minden könyvkereskedésben.
— VjaagAlat as ej ÉMgrar l/tnilráakél, A helybeli polg. iskola azon növendékei, kik gyorstráaom két alsó
gyilkollak A beszédes láma még minden- részét rövid idő alatt elsajátították, ebből
Poat tot diaerimina rerum — ,vége van a választásoknak. A sok kézsxoritást ól megkopott tenyerek ráérnek glicxerinnel kenődni, az országúiról eltűnnek a vörös és zöld tollas hintók, a paraszt megint a a^ját pénzén mulat a a korteabői iámét ember leaz.
Eredínény kihirdetése, „letrhallan lelkesedés* (»Pesti Napló 0. megvesztegetési szónoklat, tartja Remete Géza, ,kitűnő kortes beszélő tehetséggel megáldott pártelnök «(P.N) egy pár utólagos fejbeverés és legördül a függöny a nagy választási színdarab után.
'Ez a színdarab áz egyik pártnak ko-jnédia, a másiknak tragédia lett.
Vanitalum vanitas.
• 1 * 'f
Bit t ó Istvánt, képviselőnk sógorát,volt minisztert és a mérsékelt ellenzék egyik ve-aérférftát megbuktatta az antiszemitizmusa.
Ugyanaz az antíszemitizmoáz, melyet épen a mérsékelt ellensék nevelt nagygyá ad majorfm dei glóriám, — a kormánynak annál biztosabban valói megbuktatására.
Cenk igaz tehát az a közmondás: Aki másnak vermet ás, maga esik bele. e
Phiaicai törvény kategorikus teljesülése as az októberi időjárás, mely ezen a héten kétségbeejtett bennünket.
A választások elmultával rohamosan elpárolog a »szeretett polgártársak« fejéből a sok dic^Jeégi- éa bórgöz. Ez a rohamos
párolgás hűti le annyira a levegőt. •
Választások előtt fennen hangoztatta az ellenzék:
—: No most vége Tisza Kálmán kormányának ; tönkresilányitjnk! agyonütjük I
Ugyiátazik azonban, bogy a választás alatt salamennyire lehűlt ez a gyilkos azán dák s aa ellenzék kezdett ebből az elvből kiindulni:
—' Üsd agyon de ne nagyoo
Mire azután mégis csak as leit az ered tnény, hogy egy cseppet. senr tudták agyonütni ezt a rettenetes korányt * Tisza erőaebb, mint valaha volt éa alapos reménye lehet, hogy a különféle fajléju elleoaékek az országgyűlésen butára fel fogják falai egymást
Báty Jóssal nyíregyházai vizsgálóbíró ia tel volt léptetve jelöltnek; persze antiaaéaiita jelöltnek.
A zsidók fölléptethették volna ellenie Pag el Alnaeit. As itatás ilyenmódon eaak folytatás lett vofea-' Konstatáljuk különben,bogy Reóslty Bandi, Pécaeli Kálmán, Sohwarcs Salamon, Hnzbaum Ábrahám a még aé-báay «r nem volt kandidálva sehol
Sciste csodálatos, ba a képviselőház •aj aaMker«-eéaek névsorán végigtekintünk.
LUPOLUS
féle borzalmas részletekkel toldotta meg ezt a rémhírt, mely mindenféle hivatalos távira-tozáaokra adott alkalmat, mig végre kiderült, hogy az eg*az egy haasoolalan tinim ostoba koholmánya. Jó volna a körmére koppintani az illetőnek.
— Heavédelak IttJhou. A Pécsett összpontosított tanzászlóaljaktól a helyben állomásozó 77 éa 78. honvédzászlóalj legénysége Kelcz, Rogoeinsxky, Vágó, Keazler, Kincs, Lénkey ós Szombath lisztekkel együtt tegnap, e hó 20-án, délben érkezett haza. Hozta isten.
— Tánéu volt tegnap, e'hó 20-án, Kis-Kanizaán. Du. a,l órakor ütött ki a tűz, melynek összesen négy pqta lett martalékává. A gyorsan a tüs színhelyén termett tűzoltóság kitűnő működésének köszönhető, hogy a tűzvésznek nagyobb terjedelme nem lett. A szél daczára aikerült a tűset csakhamar lokalizálni.
— Jákedvtt érettek A helybeli fögymnáxiumban ezen a héten tartották meg* aa érettségi vizsgálatokat, hUu</»•<», tankerületi főigazgató jelenlétében. Ugy látásik, saigoni próbának vetették alája allatai kandidátusokat, mert nem kevesebb, mint Huhm bukott meg közűlök. Az „érettek" éa „éret-teneku e hó 20-án nagy murit rendestek a „Szarvas"-ban, hol bebizonyították, hogy kü lönbaég nélkül valamennyien jól értenek az az iváshoz és a poharak csapkodáaáhox. Váljék egéazségökre.
— HalaleAg E hó 8-án, hétfőn, zártkörű nyári tánczmulatságot rendes néhány fiatal ur a „Sáncz" kirándulóhelyen a sikerültnek ígérkező mulatság iránt nagy as érdeklődés,
— Mag^arayelvl péllsafsliaai C«Aklom) Ah. A nagyméltóságú vattts-és közoktatásügyi m. kir. minister ur f. évi iunius 4-én 19lá» sz. a. kelt magas rendeletével Csáktornyán magyaroyelvi póttanfo-lyam tartását rendelte el. A póttanfolyam f. é. julius 14-én veendi kezdetét. A kitűzött határidőig akár a kir tanfelügyelöaégnél Zala Egerszegen, akár az állami tanitó-Bé-pezdei igazgatóságnál Csáktornyán jelentkezhetnek olyan ténylég működő néptanítók, kik a magyar nyelvben, vagy egészen járatlanok, vagy kevéssé jártasak. Minden tanító kap a póttanfolyam tartama alatt 10 krnyi napi diját. Ingyenes elszállásolásról gondoskodva li*end. A póttanfolyamra menő ' tanítók útiköltségeinek megterilése iráni, hivatalból lógnak megtétel ni a szükséges intézkedések Mindazon tauitók, kik a póttanfo-lyamra jelentkeznek, s a póttanfolyam megkezdésének határidejéig e részbeni kérvényük vissza nem küldetik, magukat a póttanfolyamra felvetteknek tekinthetik, ] — a nem várva be ujabb értesítést, a kitűzött határidőre Csáktornyán as állami tanító-ké- I pezde igazgatóságánál jelentkezzenek.
— A bflybflyl pslgárl l«kolal ifjúság f évi juniua bó 28-án eate 7 órakor hangverseny nyel egybekötött nyári mulatságot rendez, mint a nagyérdemű közönség becses figyelmébe ajánlani bátorkodunk Ha valaki, aa erre vonatkozó meghívót bármely okból is, eddig meg nem kapta volna és erre igényt tart, szíveskedjék Schults Károly rajztanár nrboz fordulni.
— A Balatonfüredi fürdővendégek ez idei névsorának 1-aö és 2-ik számát küldték be hozzánk. JB kimutatások szerint május 11-étöl június U-áig 179 vendég érkezett b -Füredre.
— t . . . E kérdőiéi elé ezt a kérdést kellett volna tennünk: Quousque tan -dum? Meddig még? Ez a kérdés pedig ezB időjárásnak azól, mely valóságos egyptomi sphinzként a talányosság sfitéi leplébe ngtőaik. Ezt a leplet nem lebbenti fél az á hideg éjezakt szél sem, mely folytonos fuvjtlmával legfeljebb csak azl éri el, hogy a láda fenekéről és a — aá-logházból előkerülnek az őazikabátok és Jó kelete van a náthás orvosságnak. Proaií gyógyszerészek:!
— A máik Károly állal szerkesztett ^KidlU'áji L'pok* 13-ik asáma megjelent a Deutson M -féle műv. intései kiadásában következő változatos tartalom mai: Helyi bizottságok és csoport biztosok.— Előbirálati szabályzat,-- a budapesti kiálli-táai lakás-iroda tervezete.— Nemzetköz kiállítás Kalkuttában.— Kiállítási Krónika: Saekrény- és állvány-dijak csoportok szerint, üvegedények magvak számára. Utast* tásók a gép-kiállítók számára, »Honi kiálli-tásaink lékintettel a gépgyárosokra» A szabadkai alkartléti bizottság működése. Ekeversenyek éa vidéki ktáJlitáeok Rózsa-kiállitáa. Külföldi kiállítások — Bejelentések n pozsonyi kerületi bizottságnál. - Hirdetések.
— tlrlaai OaaaUv könyvkiadótól Budapesten megkaptuk a íVm-ate-Lmp**^
f. évi iua. hó 25.-én d. e. 8'|f órakor a polg. Iskola belyiaégében vizsgálatot tépnék, melyre ugy a tanügy barátait, mint külóaásen a gyorsírás iránt érdeklődőket tiaateleliel meghívom. - N -Kanizsán, 1884. jun. há IV.-én Dr Kf Anla'.
ur a városban közhírré terjedi rágalmazó birek ellenében általam megsértve érezné magát, tőle aztvem mélyéből bocsánatot kérsk.
fezzel tartozom saját lelkiismeretemnek ée Dr. Ráta Kálmán orvge ur tieateletének Nagy-Kanizsán, 1844. juniua bó IH-á n Előttünk: La»g Hs*rtk.
Varga Imi*.
koviU* LajM. I Ht 1—1
Kronfeld 14 aa 111 a kiaaat-H/.ony, Nag) -Kanlartu, ni éráé kelt áron vállalkozik francaié és angol nyelvtanításra
141 l-l
Közgazdaság.
Gabona árak.
juniua 10. Kevés üalet, mert kevéa kínálat. As árak váltazottanak maradtak, éa pedig *
78 kilogram buza 9 frt 50 kr . 76 kii. 9 frt IS kr. IW.a 8 frt 20 kr. Zább 8 frt. tengeri 6 frt, 20 kr egéss tí frt. 60 kr minőségéhez képest.
A vasúti menetrend.
taplói ruj
k iilm
(bucik iséiá
•) H4«aiUi;
H«r
í. lé 41 p 14. láp. 44tslS» vatj.i
t. ia i n pit á. s j. -** 'ny
(M. V. U-
»• U I p tt * I f • '*u*>
W) BM«* .M»
»tM| t. t s « i) p a-ik. imm
I 11 6. 16 p. 5 i. 41 p. m(« («. ». S4 kUykát.)
S: is f. i^.Wp.s m
A MOHAI

haaáak egyik legszénaavduaabb
e jltv jl nytjvize
kitQnő saí4fá!a(oi lm (fllet u cméutisi asvarekaát a a gyoaMmtak u iétfrciulaisr báslsknáis alapuló tmjatssn Általában a rit .minit nann kévoksál kiváló Agyaimat érdomel, m*lyvkl«s a uirvi tíet támoaatáM és az kUgrsatlaasr maked««/Mk (Atlukoaáas kivsastoa<
Borral használvá kiierjedi kedveihegnek örvend.
1883, élben 1 millió palaczk szállíttatott el,
Frla töltésben
miQdeukur ksplulé
^^BUktr. Mi. __iiui,rli-i!illltiiil likfNlii
Ogjaaiatés aisdss gyégyssartárbaa, ftaaarkaTfakaila* Vpa^i VMidéglIkbaa.
tt. •) Upv
l'r»K«(l...í U t." á| 4.
Iil haiiUi-' %***[ I.' t.
14. Up. « 4. — p. 4 ■ )«•».< • 4 M p. IS 4. IS p. 4 4 tt p. s A sa p >IU|I MM.' 10 4. tt p ? 4. 10 p. ' rwigyw*
4 4. IV p. á.4. 10 p, null i;ort*"«*l I 4. II p- I 4 tt p. ás. MB. »«■» IM u,. II <J J(u <11.1 | . naá i i'HT- *
Nyilttér*)
HylIatkaiaL
A folyó 14-én {tartott kéi>viaelöválaas-tás alkalmával, midőn azon sajnos eset történt, hogy T. Ráta Kálmán gyakorló orvoa urat a felizgatott párt egyik töredéke aajao-aan bár, de jogtalan éa indokolatlan módon megtámadta, azon bir terjedt a váróéban, hogy én alulírott lettem volna azon méltatlan sértéseknek okosba, ennek elleoében becsületbeli kötelességem a történteket a mi személyemet illeti, következőleg előadni: midőn a tömeg izgatottságát előttem ismeretlen okból láttam és hallottam* közel lévén dr. Rálz Kálmán úrhoz, Ot a további veszély kikerülése végett a rögtöni távosásra felszólítottam ; — ea volt egéss cselekvésem.
Ünnepélyesen kijelentem, hogy alulírott általam igen tiaalelt dr. Ráts Kálmán orvos urat megsérteni sem jogom, sem okom nem vok. — és ö neki midőn esen tiszteletnyü-vánilássál tartozom, egyúttal sajnálatomat fejezhetem ki, aa indokolatlan esély ellenében.
Hogy pedig te(jea szívből és őszinte érzetből a fentebbinek valóságát elismerem még hoazá teszem, hogy dr. Rálz Kálmán orvoa —s
•■áve rovatban foglaltakért m vállat aagárj foMSaségat a tteark.
Felelős szerkesztő s kiadó: varija g« a J O B. C Társszerkesztő Farkas I m r e.
608. érk. 1884 január 26 án
ÁRVERÉSI HlRDETMENY.
A nagykanizsai kir. törvszék telekkvi osztálya részéről köshirré tétetik, hogy Zalamegye árvatára végrehajt alónak Kútfej Isi-végrehajtást szenvedő bocsutai lakós elleni 97 írt 43 kr. töke, 1879 julius I-tői járó 7"|, kamatok s ezeknek késedelmi kamatai, >3 frt 20 kr. per 9 frt 10 kr. végrehajtás-kérelmi; 8 frt 60 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a lentnevezett kir. trvszék területéhes tertozó bucaulai 4 '. szikben I. I -1 sorsa, alatt wvett ingatlanokból Kútfej Istvánt (nőe Horváth Magdolnával) illető tartoaékkal 982 trtra becsült egy negjedréaze, — -f t sorsz. alatt felvett ingatlannak ugyanazt flf lető 12 írtra — + V. sorsz. alatt felvet! ingatlannak ugyanaz! illető 18 írtra,•-f 5" sorsz. a. felvett ingatlannak ugyanazt Uletö 18 trtra becsült egy negyedrésze
1884 évi JunlQH 26-Ik nnpjáu d. e. 10 órakor
9ucsuta község házánál Málics János felp. Ügyvéd v. helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen elaealni fog. Kikiáltási áralennebb kitett becsár. Árvetezni kívánók tartoznak a becsár 111} készpénzben vagy óvadékképes papírba a kiküldött keséhez letenni.
As árverés teljesítésére a letenye! kir. járásbíróság megkezesteiik
Kir. trvszék, mint tkvi hatóság Nagy* tanúsán 1*84 évi április hó II-ík napján. I KISS TAMÁSSY
jegyző. 143 I—1 elnök.
>2 egyesült gazdasági gépgyárak
Béos X
aaelótt
m is DM
áiptirg, SQilkifu, Wdis-lM
++
Praton

itraase 50
MlséseMk járgásy fekvő, oatlepoa, K4akeaéplftk »a*. ét k-
állváayea. JárfAayraefilák uaina
ré iával éa rsMávsl. Ttasill* «épWfér«k
lárgáiiy Milánra. IMaraéglliftMk mb«s-
éi nwe útibbal. ClkMMMtaajak fokvá* és
tiM ka lássál
gaialeaet
ajánlják diámért kitűnő uinfaégtt gyárteáayklkst adat!
atáUlibsté MaaveáttAk ttijkarékksl, homlok
JBtiflriBEjb
agv káp-kmkeklsi 8aarsksváf«á (IsaaUIX kaké-Hess miraillk, ásíákmsl—k, ré|*vág4k, aar- éa asém-vtt»-sSpaá, Tigris aalaaajSJiSk. navy laéaatirgnSIb. Baker éa BahsrMe raatftk, M advsttysk, wkitb. legjobb 4a tartta kkllitáakaa jaUnyo» étik aaMitt
EáseetHákaek jetaléb.
t
0 *
OOCXXXXXXXXXXXXX5ÖCXXXXXDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOa ■■HH
!Í »m " . ' . £ ; ! ■' ■
111 unt.
Árlejtést hirdetmény.
Zala-Egeraseg vár* tunácaa által közhírré tétetik, hogy a Zala Egor«eg városi éf járási kör hát épi tése, mely a nagyméltóságú magy. kir BelOgyminiesteHum által 1883. év julius hó 21 én kait 62fi06|VIlL a. azámu rendeletével a főépUlet 20 599 frt 88 kr., a melléképOlet 2618 frt 27 kr. összeggel engedélyeztetett, Zala-Egeraxeg, váró háza tanácstermében folyó 1884 évi jttniut hó 25 én reggeli 10 érakor írásbeli ajánlatok elfogadásával párosuló nyilvánoe stőbeli árlejtés fog tartatni i melyre a vállaik- ani saáudékoeók aasal hivatnak meg, hogy aa árlejtésben! réeatvevée esetére, magukat a fent kitett Oeeaeg 6'|.-jávai mint bánatpénasel elláeeák, mely válalkoaáa esetében 101, bialoaitékra leea kiegéesítendÓ
írásbeli ajánlatok fennebb kitelt nap reggeli 10 óráig fogadtatnak el: ezekben as ajánlattevő neve, lakása, a polgári álláaa pontosan kiteendő. topábbá számokkal éa szóval kiírandó aaáatóli elcngedéa, melyért esőn munkálatokat elválalni szándékozik; világosan kife.ieaendó *égre, hogy ajánlkozó munkálatokat éa feltétalek tartalmát ismeri éá elfogadja — Iratbóli ajánlalukhoi, melyek 60 kros bélyeggel ellátandók, a vállalati ötutg 10\ ka kéupént vagy elfogadható állampapírban csatol auda
A terveietek, mist erei vények it feltételek a városkáé tanácotermében a teokull hivatalon tyúkban mindtnnaji negteküUkeiík.
Kelt Zala-Egersaegen, I884 Juniua hó 10 ón 1461 *
A városi tanács.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxvxk:
Az első tj^f osztrák
ablak- és padozat-gyár
társaság
ajtó-,
Bécs
IV.
1817
llfiiiiifllilgHHNe 13, alapítva
Markert M. igazgatása alatt
ajánlja ké*« ajtók, ablakok (vawitfeMal euyiltt) puha hqó- úgymint amerikai caerfa eresztéke*- ás parquett-padozatokból álló nagy áru raktárát. A gyár nagy »kAii»s faanyag készlete, úgymint kéaz áruk nagy raktára által képesítve van még a legnagyobb szükaég-letet ia a legrövidebb idö alatt kielégíteni. Elvállal Üzleti portálék kiállítását, katonai laktanyák, korháaak, iakolák, irodák stb. berendelését úgyszintén, mint bárminemik más, gépekkel előállítható, íamunkálatokat, rája vagy minta sserinl, kivévén luk
H/.oba bútorokat 40 9—12
Matkovics-fóle H1BRI GYO^OBLIKÓB
KőlulinulhatJan és különféle beteg-
j ségben kitM hatásúnak elsmerl gyógy-. t
. Ital; dinári 'glpeeaken szedett gyógyfa vak bál késsité.
Matkovlvloa G. X. kalnhan (Dslmácg'a).
Kspható N.-kAlil/Hátl Piág«*r Bé { '» gjég)merésznél, Fiaméban Jokel Ferencinél. 127 5-12
Egy üveg ára 70 kr Ciomagoláá h elküldés a megrendelő költségén történik.
«" JJjjjpjj Ijjoaiiin
— -_3 g ** ^ * ~ ^ Fórakiár N.-Kaaiaaán Weisi testvéreknél. 84 11-24
Hs
I 9«
S"*
<U > <3C
flj 11*
m\ i
i*fMp
Ti® i!

g x-'Jaá ■ •* X5—101 2 S h"
" tJflS
g s-Jí q ff 8 o sóit
O 1 r*
8 ií a 5 =
§ P<iÉ
o 3°
§ o\i
8 O I
§ M 1
Savanyu-Kút
STEFANIA
Koronaherczegnó w forrásT

Harkányi
gyógyfürdő
Harkányi gyógyfürdő.
Magyarország Burttnyavármngjében.
Fürdőidény Május l-l öl szflptember 30-ig.
Harkányi gyógyfürdő
Ezen 60* R. természetes meleg ártezi kénforrás nemcsak az ország első gyógyintézeteihez tartozik, hanem a küllőid baaop gyógyintézeteit mindenben felülmúlja Vagyaikat részeit illetőleg Dr. Tkon Károly vegytanár által teljesített elemzés szerint kéoes hévviz, mely ibbpyt, büzenyt, és mindeddig ismeretlen ss éoéleg kéneggőzt tartalmas,
Kitűnő gyógyítási hatással bir ttétot, kHttcény g»ryély, idttlt Urküiitgrkrt, aranyér, »0ta't<t<i anbn, /cywfátí hiányok, ubtéstk, daganatok éa higanyos gyógyszerek állni okozott mérgfiétfkie, továbbá nájléf-áítslán mirigy-daganatokra, nőkéi hullat, Kft tttmbajok it tvarutrvi btintnhiwk eUtn.
A fürdőigazgatóság sok évi tapasztalat alapján ki jelenthet i, hogy ezen csoda szart gyógyforrásnál esetek éa ezerek a legmakacsabb és legnehezebb betegségekben is egészségüket ée épségüket visszanyerték, a áriért ia a .legnagyobb iel-isn<erés érdemli E lürdő a maga nemében egyedüli minden más akár hellöldl, akár külfoldi hason gyógyforrást gyógybaiáa tekiníéiében felülmúl; a mit különben aa évről-évre szaporodó vendégek sááma is bizonyít.
Az utazáara ajánlható : Budapejíl-pécai vasat vagy Déli vaaut Budapest Kanlzaa-Sarcai vonala, állomáa /Vet, alföldi vysut Eszékén át Villányig, Mohács, pécsi Vaaut, állomáa: * ViU**y.
Pest a- éa tavink-állomás.
Bővebb tudósítást a legnagyobb készséggel Dr. HELLER JÓZSEF íardőorvos nyújt
Harkány, 1884 102 3—It
_____________________rendes 11 m
| a"*** Harkány, 1884- 102 8-11 1| ingyen küld 87 T-I >||rtk ^ ni»l'ff
| Xd^Aftrdó-iflazgatóság. ^ a wntm. -
Posta óhlrfl Kénesfürdő Tárl da.
Varasd-Teplitz
(Hervátenság). A déli vaspálya eaákterayal AlUasáaáUl l'l, érsl Uvol-aá{;ra. Msgányos és közös bérkocsik a vaspályától A 45° H. ■á«l«gg-aégl ferráaakaak éa a kéaes Iszapnak felllBBlhatlaa hs-láaa van rsáz, klstvény, lil-lel-bajok nál stb. íré-kár a mellbetegek námára. A gyégy-1 li tése t a legnagyobb kényelemmel rendelkezik. Orvosi felvilágosítással atal gál ér. Fodor A. In-irat kívánatra ingyen küld 87 T— 8
& fOrdö ljrnziriiUMK-
kitüntetve
| Llaibea j Bécsbsa|Stsisrvárosb. Ls*tawritzse|
Elismert jóságú, tűzbiztos
Kaucsuk-háztetö-
táblapapirosunkat,
valamint as qj láblapapirtelök mázolására és régiek kijavitáaábos szükséges. MT KsMsek-tstélMyaUmnkat fekete ée piros színül, olcsó, de szabott
árakon szállítjuk. Teljeilsllltéeséiskst
jótállás mellett eszközlünk. cWxfgetelO lemeaelnlire, melyekkel nz slaput fedetik be a taiajvik leiszívár-gásának megakadályozására, külőnőeen felhívjuk a flyelmet. Lei* ásókkal, mintákkal éa költségvetésekkel szívásén szolgálunk
PoMi^nazky éa btrellla Bécs I. MaxbeHiaaetrassi U.
Berlin.
na a-ta
Nyomatott FiaebeJ Fülöp laptulajdoaoenál Nagy Ka
29. szám.
Nogy-Kaniwa, 1884. junius 29-őn.
XL évfolyam.
/
.*zkbk í sztiWdo E iuadöhiva
TAt. K^i-Utu 1 M
Hitt)** • U|*eelfceU rtostosvöiMUkittó laahMéit. loviWA otöfltó^k, Másé*
UaUwk Miéihink a*l.i«W tstáaMMltt.
H»ra*Mt«ilM tavttl«k csak t*Wt kr MkUI fagadt»tn*k «l;
K4*lnit»k mmh küldőinek.
lALAf
POLITIKÁI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A ZalainegYci ttg} \ 6dog) M, a Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, Bankegyesület, sz Alsó-mnraköri takarék pénztár rész Vény Iái ssság éi .iiiiRcgílyzó szövetk. hivatalos közlönye.
Megjelenik Nagg-Kunixerin heten kint egyezer: Vasárnap.
■UÖfJUTKlI ikAK:
Pét éva N«fywllvré
S Ai - kr. t
, n>,
Hlrd»tówk JtUajotM Hsam*!**!.
Arwrtó • «0ék kirateUa kljdstat-ny«k Ml kr. MlystiUJös MSI 10S I frt, mmUü naéért kr.
Nyllttér patltaora 10 kr.
A boszú.
'Amifől óva'intettük polgártártár-nainkat, amiről előre- hirdettük, hogy a legnagyobb szerencsétlenség lenne számunkra, amiről mindnyájunk érdekében aat reméltük, hogy nem fog bekövetkezni, az ime megtörtént A volt fnkey-párt moat, mikor várakozás ellenére oaélt ért, nem elégszik meg győzelmével, a haiczot tovább folytatja A választási osatn elmúlt, következik a b aztt mfive. A politikai haicznak vége a ók a küzdelmet átültetik a társadalomba
Már a választási mozgalom idejében beszélték, hogy a balpárti urak íormális ligát kötöttek, bogy a válasz tás után megssakitanak minden tár-ssdalmi összekö tetést azokkal, akik szavazatukat a szabadelvüpárt jelöltjére adják. Felmondanak annak sz ügyvédnek, orvosnak kereskedőnek, iparosnak, akivel eddig érintkeztek, akire ügyeiket, egészségűket bizták. akitói vásároltak, akinél dolgoztattak.
Akkor, mikor ennék hire járt, mind járt fel akartunk szólalni ez ellen a megengedbetlen eljárás ellen Nem telttik egyrés/t az^rt, mert az amúgy ia léte/ő isgatottaágot nem akartuk növelni, másrészt azért maradt el Jelszó laláaunk, mert az egészet kortesfogás nak tekitettük, mely a választás után nagyon hamar el lesz felejtve.
Ebben a feltevésben - sajnos — csalódjunk.
A győzelmes párt megkezdte a társadalmi harezot Az antijobbpárti liga megkezdte működését.
Azt mondják a balpáiti urak, ez a boszu
De hát mit boszuluak meg ? Azt, hogy többségben voltak s bogy jelöli jü
kel megvá'aastották? Vagy ast. bogy voltak olyanok, akik meggyőződéaük szabad nyilvánításában nem hagyták ma gijkat megfélemlíteni semminemű terrorizmus által ?
Nagyon sajnáljuk, hogy a válasz tusi keserű iluémával akaratunk ellenére, újra s ily alakban kell foglal kőznünk. Jobb szerettük volna, ha er re nem kerül a sor. De most nem hallgathatjuk el megjegyzéseinket.
A választási jog a po'gámak legszentebb legsérthetleuebb 'joga Sem fizikai, sem erkölcsi, sem szocziális kényszerrel a polgárt korlátozni nem szabad énnek a jognak * gyakorlásé ban. És ime azok az urak íormális ligát kö: nek mely liga a legerősebb társadalmi; kényszerrel gyakorol pressiót, „áll böszut" a választók egy tekinté lyes részén
Az igaz, hogy arra kényszeríteni senkit sem lehet, a ruhéját kinél csinál tassa, sem arra, hogy a bevásárlásait kinél tegye. De ba ilyen rendszeres dsezszövfetséget alkotnak, mely szövetség a^ választás után is, tehát ál Tandóan,fennáll, hova fog es vezetni? Nem határozott eszköz e ez arra, hogy a tisztán politikai kérdésbe a szocziá-lis elemét belekeverve, örök időre tartó viszályt. irigykedést, visszavonást, ennek' slspján pedig örökös izgalmat és kedvetlenséget hintsenek a polgárok közé ? megállja e ez az eljárás hs er köles bnálatát, szét az erkölcsét, mely ba elvész, „Róma ledől és rabigába gör nyed?" Nem a legnagyobb társadalmi veszély magva rejlik-e ebben az eljárásban ? 8 nem esik e ez az eljá rás ugyanaz alá az elbírálás alá, mint akár a megvesztegetés?
fepeti p kormányt és ennek pártját illetik leggyskrabban azzsl a vád-
dal, hogy a választások alkalmával veszteget s ilyképen a korrnpezió mag vait hinti el ss országban Mi nem vagyunk a kormány hivatalos védői, ennek a vádnak odafeleltek már elégszer és elég nyomatékkal azok, akik erre hivatva vannak Mi a magunk részéről gylllöljUk a meggyőződés nyilvánítása ellen alkalmazott kényszert, bármily oldalról gyakorolják ia est. Es aaót fogunk emelni minden tisztességtelen dolog ellen, felszólalni lógunk minden j"gtalan fegyver eHen, mely-lyel bárhonnan is árnyékot vetnek a választásoknál előtérben lévő elv tbztaságára. Meggyőződésünket mi is védelmezzük, de mindig olyan fegy verrel , mely miatt szemrehányást nem tehet nekünk senki. A brutális támadást és a kényszerítés nek bármilyen alakját ostorozni, elitélni fogjuk mindig. Ha bál kit elragad iaa szenvedély, mi erőaen meg fogunk állani helyünkön, melyet komoly kötelességünk érzete jelölt ki azámunkra, azé a kötelességé, mely azt parancaol-ja, hogy mindenütt éa elaő sorban polgártársaink érdekét tartsuk szem előtt.
Es épen. mert teljesen át vagyunk . hatva e kötelességérzettől, újból és ha tározottan tiltakozunk az ellen, hogy a politikai meggyőződéseért akkép lakoltassanak bárkit is, hogy a kerese-tétőhmegfosztják. Az ilyen eljárásnak sokkal messzebbre menő, sokkal veszélyesebb konzekvencziái vannak,mintsem ezt talán maguk a ligát alkotó urak első pillanatban meggondolták. Ha csakugyan megmaradnak álláspontjukon, milyen állapot fog bekövetkezni?
Ok a saját pártjukbeli iparosoknak és kereskedőknek fognak keresetet adni, ha ugyan erre képesek. De
Táicza. Politika a vonal alatt
— A „Z*lft" eredeti tárnája. —
Természete sz s magyar embernek, hogy nem beszélhet még a kávémasináról sem, hogy rögtön a politikát fel ne hozza.
Ismer bennünket srról az egész müveit világ. bogy per ezosllenee politikai nép vsgytmk s elveszettnek tartjuk az! a napol, melyen a politika vén gebéjén egyet ne fordultunk volna
Ne csodáld hál, szíves olvasóm ha a vonal alatt, melynek töltelékéhez tulajdonig oen a mi kedves hölgyeinknek volná csak , tolyialoni azt, a mit a szerkesztek a vonaj fölött szoktak oly ékes, nteggyózóeu érvelő szavakban elmondani.
Egyébiránt maholnap úgyis egy uj kérdés fog felmerülni a politikai'- lálhafáron — a nők politikai jogaioak kérdése, hát talán o^ii is olyan kárba veszett dolog, ba hölgyeink a láreza révén vezettetnek be a politikai tudományok elemeibe, melynek nehezebb kérdéseit ügy is jói értik.
Tagadhatatlan ugyanis, ijogy a legutóbbi magyar képviselő választások, anélkül, hogy egyetlen nő lépett volna a szavazó ur-asbtu, a különféle és különböző asszonyok elénk részvétele melleit történt meg, s nem est helyen elmondhatja s bukóit kepviseiö: •Ubmeiíe le lémmé.*
Mert e mi a lérfisk hazafiságtól ömlengő rábeszélési tehetségének nem sikerül, sa sikerül s nő mosolyának, kese szorításának a ha egyébnek nsm — könnvének. M mi lépes lebhaa meggyőzni e nüi köoynél I Ho de most már etaajktftak a választások. A gvőáekni jelvények a sutba kerültek s a bakás érezte keserfeég s legtöbb kelyen néne élteiéi kangalatu resígnáczio-aak snfséili JÉpt« mely végre ssegbékülve a tények kérleibotatlsn ibgikájávsl - megnője Mgftlj bele ny teszik. ,,
Szép dolog is a pártok mérkőzésé. Egy igy intéző, ki ttyéakor a pártok elén á&,£ jeáskai halslamf képvisel. Szavára
i nak, ininiha azok egy ókori t róléta njaká-| f ról ömlpnénekj s „valóban n választ ások tar-j latna alait, le is Vetkőzteti köznapi lénye-j gél s bizonyos ünnepiea, móltósftgos színbe öltözködik, mely neki sokszor nem is rosz-sziil ált. Sok kellemetlenségei kell neki el-I törnie, jdo mik ezek a kellemetlenségek azon | méltósághoz képest, melynek birtokában van ; | azon liaV.a'fiui kötelességhez képest, melynek szolgálalába szegődön ? N«»m érdemelné meg az, ki a vála><ziá*i aktus alaíl a s/.igoru rend őrzője, az alkotmányos jog szabad gyakorlásának meg védője, hogy dicshyinnust zengjünk neki ? Igaz, bogy katonaság ís áll rendelkezésére, de ki csodálkozik ezen, mikor előrelátható, hogy a szenvedély hullámai magasra lógnak csapkodni, daczára annak, liogy mi szentül vagyunk meggyőződve népünk politikai éretlenéről. S mily könnyen csaphatnak át a szenvedélyes izgatottság hullámai a politikai érettségiem mindig magos és védeU part'án.
Kétségenkivül crilértuma a politikai érettségnek az országszerte lefolyt választási okius isnem történtek nagyobb kihágások, s habár nem mindenütt tűrték meg a pártok .egymás zászlóit és jelvényeit, ágy mint szt az alkotmányos jog megkívánta volna, kételkedő hnrefisk kétségtelenül azt a küzdést vehetik fel, hogy az «e gyűetlm* érdekében cy-lekedtek-e mindenütt, s az ntolsé választásoknál nem fölös számban a személy völlfe irány••• dó?-
Un a megválasztott Uszlelt honatyák során végig tekintünk, ügy rémlik elöltünk, minibe s parlament niveeuja nem igen emel kedeil az utolsó választások lolylán, s bizonyos sz, hogy a mennyit nyertek az élczla-nok hálás snysgban, annyit vesztett a parlament súlyában és magvassátában S talán nem is moodsns oly kicsit, a ki azt koez^ kázlslná, bogy ar ország értelmi haladottságát nem szabod' megítélni a parlament minősége saennl. Mert lesznek ott sokan, a kik nemersnlmr ugyan, de'nesa ponderantnr.
Azon veszem éssre msgámet, bogy po-liiiksi elégiái irok ; — lintémelég fsketéugyan konsá, áe a aémel köbök nsgy mestere lé-
gén mondta tuúr, hogy poliiiksi dal — az rhi dal, n végre még annak a kellemetlen szituácziönak teszem kl magamat, hogy egy szép reggelen lenyegelőlevetet kapok 5 kros líélvéggel, a bol jnlvasallan müssonölöl igéinek jó akaratú liuz góságomért.
Pedig korunkban nem oly ritkák azok a fenyegető levelek. Az alkdtmányos szabadság országában, Magyarországban, a hol olyan szépén tudlak a magas eszmékért lelkesülni, egy idő óla nagyon alant jár az ész-áras. Más nemzeti dal foglalta el a Sx-it"t és Hym-hu helyét, s hazafias lelkesedést tsnulni le kall száilsuia az embernek as iskolásgyere-kékbez, a kik nagy elkeseredéssel szavalják:
Romlásnak indult híjáin erős magysr I
Nem látod Árpád vére mikénl fajú! ?
Mennyi igazság ezekben az alkaiosi versekben! A némot kaihedrabölcséssel álszárma-sdlt- némely magyar sgyakba is ; s egy szUsz-szal kesergünk az erkölcs romlása fölöit és dicsérjük zsolozsmával a Darvín elmélet né met lallyuhajlásái. A gyűlöletnek apootolsi vuniiak. A két ellenlét csak a kapocs mellett fér össze egymással. A gyűlölethez pedig nem kell tndoinány, c*ok ez pedig egyformán meg van sz spostolokbnn és követőikben. Ahoz pofii kell, sugfa itt valaki hátam inegett ; van — moadooi visa-aza, van elegendő olyan, mely a hazugságon nem pirul. S az ifjúságot, melynek esze nincs, s sziv hiányában is durva ösztönök után indul, színién a — »bsrcs tüze buzdítja* a csak szt ' fájlalja, hogy > viadalra kikelni* nem miudig szabad, mikor akarnánk.
Valsmi ellenséges Daemon vezeti ma tollamat, hogy as elégiái hangulatból derültebb tónusba vergődni nem birok-
Mulattatni kivántslak, nyájas olvasóm, s esküszöm mázsámra, bogy ss volt eltökélt szándékom, de mikor Medárd óta miodon-nsp boráé sz égéssensibüis lerméssetü emberekre sz s körülmény rendesen rossz ke-tásss! van: ss én idegeimet is megVíseiJ as ily borús idő, s nsm tekstsk róla, ha a »Wf-hol a rfrtf/Ai ősapái hangom. fBoesássonmag Waper Kikérd alliieráló aseUeme, ha; veJe-mí wwtslleeséget mondtam sasn seasi Ier-
a m4sik párt ipsroeai és kereskedői sem akarnak élten halni. As ellenpárt-nuk tehát ilyen formán morálie kötelessége less, csakis esőkkel érintkezni* Valamelyik párt ipaiosai és keresne* dői ilyenformán mindenesetre a rövidebbet húzzák, as egypár vidéki ur kedveért nyomorogni lógnak sokan, kiknek csak as volt a vétkök, hogy polgári jognkkal élni mertek.
Megérhetjük ast as állapotot, hégy e miatt a képviselőválasztás miatt Ka* nissán, a kanizsai kerületben as iparés a kereskedelem meg less f utva . univerzális jellegétől és maholnap a czégtáblán olvashatni fogjuk : , N N. jobbpárti csizmadia,vagy „X Y. pali-párti vegyes kereskedése "
As ilyen állspot tok mindenfélét teremthet, de jót bisonyára nem] A szenvedély ritkán teremt jót, a szenvedély elfajulása eoha.
Eljárásukkal azok a balpárti urak aem magukra, sem a kerületre, lerke-véabbé pedig elvökre, nem hosnal dicsőséget. Ha folytatják ezt a társadalmi harezot, ám viseljék majd a fele lőaaéget a saját pártjukbeli megkáro-aitottakkal szemben.
Mert igen valószínű, hogy a balpárti válasstók fogják ennek a ligának kárát vallani.
A legközelebbi teendő.
Az uj képviselőház tehát meg vsn választ vaj ismerjük alkat elemeit. Az smi-sémiták, a társadalmi béke s az emberi jog-(egyenlőség ezeu esküdt ellenségei, nagy szaporodással dicsekszenek ugyan, de a kormány és párti'a is nemcsak győzelmésen, de erősödve került ki az ellene indilotl küzdelemből, s e ikormány és párt el vannak ha-
inlnusokben, csak birükből ismerem Őket) Hogyan irtam volna én a választásokról 13 esalendö alatt, mikor az ifjú alkotmá nyos élet napsugaras korszakában abban a tomoyyi választókerületben egyéb pártot nem ismertek mint jobb éa balpártot, s mikor a baloárt.i képviselő megválasztatása után, a joho és balpártiak egymáasal kezet szorítva bé kességben megértek egymás mellett. Nem • is volt akkoriban a gyűlölség olyan nagy, mert: volt törvénytisztelet, és tisztelték egymás meggyőződését ; hazafiak voliak, s nem merte kétségbe vonni egyik sem a másiknak hazafiságát.
Ámde tempóra mutantur et nos mota-miir in illés.
Némely ember részéről nem is prog-ramiftbcszéd az, melyben a máaik jelölt személye durván ne gyalátlaaaék, pedig többnyire a gyalázókra férne nem egy kemény szó Most már csakugyan i^eje lesz befejezni ezt a tárczaczikknek lenni akaró politikai korcaszÜlöiisL Nemcsak a flótázásben, ss Írásban is attól függ, hogy mily magaa hangon kezdi az ember? vsgy általában, milyen hangon. Egyszerre (elakad, aki nagyon magasan kezdi, mert nagyon hideg van a felsőbb régiókban. A lárczairó ia úgy járhat igen gyakran, mint a külömben Ügyes to-ssslosó, nagyot sksr mondsni mikor beie-ksp, eleintén cssk megy vslshogy, de egyszerre elakad, a legutóbb kiejtett frázishoz agya rokkájának fonalas kerekén nem képes megtalálni as összekötő végei, beáll akkor as a nem irigylésre méltó situáczió, mikor >Uáayos mondai ok bao< akarja megértetni a zavsrán legelő publikummal, mely kárörömmel rágja s pecsenyét, melyet s jótevő pin-esér épen Mtálsll. Végre mégis tslálkosik egy jótevő lőlek. Elkiáltja, hogy: éljen, a többiek ia utánna, éa mendes eiégültaégben oszlik el a zavar. Igy vsa ss ss éisthsa
Kngem megszán-e egy jótékoey lélek, a ki, hs nem Is éjjent kiélt, legalább beleszól, bogy hál ebből is eleget értettünk.
ín magérteném s czélzásl és leisassm a tollat; mondjon pohárköszöutésl más.
H. M
i
9 »
tároeva, megmenteni a veszélyezteted tár-•adajmi rendet a ellené működni a szoozialia reactinariusok köaveaaélyae hat Alinak. 1
Tehát adva van a faladat, mely a kép vieelohái jövd működése alatt megoldásra var, a dolgok áa állapotok természetéből foly az. A halyaot Magyarországon kétségtelenül áa eltagadhatnilanal mind élesebb társadalmi válság felé fejlődik, a a kormánynak, ha hivatáaál teljesíteni akarja, minden erö megteaxitéaével úrrá kell lennie a helyzet fölött. A legsürgősebb szükségletekből fejlődnek a legsürgösb (eladatok. Midőu állami pénzügyeink a veszedelmes váltság állapotában voltak, nem a kormány tetszésétől függött, hogy az állainháztartáa rendezését a parlamenti és kormányi tevékenység tárgyává akarja-e tenni? A pénzügyi kérdés épen a viszonyok hatalminál fogva vált politikánknak uralkodó kérdésévé. Epen igy jelenleg a társadalomban kétségtelenül létező s az antisemita izgatólc által czéljaikra ravaszul felhaaználl elégedetlenség okainak megszüntetése s a politikai és szoczialia anarchia leküzdése uralkodó kérdéssé váltak, melynek megoldását a lényleges viszonyok parancaoló hatalma kerítette napirendre.
A gazdasági a , közkereseti bajok s nehézségek megorvoslása körül a kormánynak eaak folytatn ia kell azon utat, melyet e tekintetben már a tnuli országgyűlési cziklus alatt megkezdett. Ha a gazdkközönség elégséges s olcsó hitelforrásra talál, akkor nem pusztíthat oly rémitö módon az uzsora, mely -akár zaidó, akár kereeztény kézből gyakorolja bűnös üzelmeit, -4- mégis csak kizárólag a zsidók összességének rovására iratik. Ha a szédelgés tiszteségteleu verseny uljái bevágatnak, az iparosok közi igen nagy forráaa bedugatik azon elégedetlenségnek, mely a széles népréteget az antisemita izgatás könnyű zsákmányává tette. S ha maguk a zsidók szivükre veszik Trefort legutóbbi pozsonyi beszédének azon részét, mely ökel beolvadásra s az Összes polgári — tehát nemcsak a spekulatív, könnyű, hanem az arcz verítékét igénylő kézművesi, földtnivelöi, kenyérkereseti munkára intette, akkor — az anarchikus üzelmek erélyes e|nyomása mellett — rövid időn elkövetkezik az ephemer antisemitizmus eltűnése s ismét helyreáll a táraedalmi béke a egység Magyarországon.
k kormánynak egyik, kezével építeni kelli tehát a társadalom jobbjainak aegédke-zése mellett, a másik kezéül hqrczalni az anarchikus velleitáaok leküzdésén. Első feladat a parlament helyes működésének lehetővé tétele. Mert! az összeülendő képviselőházban körülbelül busz auliazemila fog ülni, készen minden botrányra a az orazág hitelét éa tekintélyét sértő gyűlöletes viták kezdésére és nyújtására s azonkívül a pártokat számos reactionariu< érzületű képviselő inftcziálja, kik bár a nyílt anlisemitis-mug vádját szemérmesen visszautasítják, de azért az antisemita tervezgetések rokonszenves hallgatói s az ellenük intézeti rendszabályok ellenségei lesznek. A ház szabályainak átdolgozáaa tehát az elnök hatalmi köre kitágitásinak értelmében elmúl hatlannl szükséges lesz. A kormány föftgyelmet a parlament méltóságának biztosítására kell fordit-nia s a főirány kell bogy es állnmtekintély helyreállítása legyen. Be kell bizonyilnunk a világ előtt, hogy Magyarország jogállam, melyben, törvény) rend s fegyelem uralkodnak. Állami intézményeinket részben kiegészíteni, részben változtatni kell, ba országunkat a gyors elberapódzáseal fenyegető demagógia veszedelmétől meg akarjak menteni.
A Tiszakormány nagy többsége biztosíték arra nézve, bogy e (eladatok helyes megoldásra fognak találni, amint aat társadalmi viszonyaink oottaolidác&öjának a állami éa nemzeti jővőaknak érdekei föltétlenül megkívánják.
A tanév végén.
(k.) A múzsaftak bevégezték 10 havi munkájukat. Mig e sorok kikasftlaek a sajtó aM, addig a bizoayitváaynyal késükben a szélrózsa minden irányában elszélleduek, bogy vagy a megárdamlslt nftaetekrt átvessék, uj erőt gyűjtve a további mankálkodáara, vagy a saemrstiányáe szűrös töviaéveí lelkükben ehaMkeájeaek a hiába töltöd idő hiába vélő elmúlása fölött, mely sajái hanyagságuk miatt siáawkra nssa tsnaeu egyebet bánkó-
Folitíkai éa társadalmi állapotainkon végig tekintve, egy téren sem akad meg any-nyi örömmel ée megelégedéssel szemünk, mim a közoktatásügy terén, éa ea mindea-esetre vigasztaló oly körülmények közeli, mikor közélelünk bármely lerén, ha nem is tagadbaljuk itt-ott a kezdeményezés és ha-i ladas biztató vo'tát, örvendeztető dolgokat i nem igen látunk.
Nem akartuk, ezael azt mondani, hogy i elégedjünk meg most már azzal, a mit a kőz-| oktatás tarén haladtunk, a dolgok maguktól ! is szépen fognak tovább folytatódni. Koránt-I sem. Nem is látunk mindent oly rózsaazln-1 ben. De Trelort miniszter több utiut Itz évi i munkája áldáslhozó munka voll. S az okla-í láa, elemeitől kezdve egész az egyeleuti ssak-oktatásig oly kiváló mozzanatai a folytonos haladásnak jegyezhetők lel, a melyek szá-| mot tennének bármily műveli külföldi állaiu-. nál.
Az alap tehát, a melyen Magyarország 1 közműveltségének fényes alkotmánya felépülhet, meg van adva. As kívánatos még, hogy vállvetve működjék közre ennok emelésére I kedves hazánk minden számbavehető lénye-i zöje, az ulolaó falusi lanilólól kezdve egész a miniszterig, a ki rílka módon egyesíti magában az ideális törekvést a kivihetőaéggel számoló praktikus észjárással, a ki maga ís fáradhatatlan utánjárással dédelgeti és gondozza azt az ügyet, mely Magyarországot nemcsak a müveit államok sorába van hivatva, emelni azéprangu helyet biztolilva ott neki, hanem mely egyszersmind gerancziá-ját képezi az anyagi haladásnak ia.
Igaz, hogy a közoktatásügy némely ágában, sőt sok ágában még megállapodollaág nincsen, a mit könnyen megfeji korazakunk átmeneti jellege, és igsz az, hogy némely eszmeáramlatok, melyek sehol sem merülhetnek fel oly könnyen, mini a nevelés és oktatás országában, gyakran gátolják a folytonos haladást, és ennek a rovására specziá-lia érdekeket mozdítanak elő, — de oly sok-I fejti testületét, mint a magyar tanitóvilág, ne-i héz, sőt lehetetlen egy irányben lelkesíteni. Csak tegye meg mindenki aaját körében, bármily szük és korlátolt az, buzgón és híven S kötelességót s legyen első sorban as igazság barátja, akkor ö mégis haaznált a (őznek.
Sok javítani való van még a közokla-< tás terén is; de többnyire oly javítások ezek, | melyekre nézve irányi adhat ugyan a kormány, de melyek javiláaa első sorban az ar-I rn hivatott társadalmi tényezőket illeti. Ez azou tér, ahol az élet elleniéiben álló politnai I pártok, feledve az ökel ./t»«/o»*'ií türál, szép, ! egyetértésben egyesülhetnek s a mindnyá-j junk által egyenlő lelkesedéssel szereteti ha-[ zát a legjobban azolgálbatják. Az ulánnunk következő nemzedék örökölje apái erényeit, j de ne bűneit, s legyen hazaszerel ele tiszta I és mocsoktalan, melyet be ne azeunyezzen semmiféle pártérdek szoigálsta.
„Ezt jó megjegyezni különösen a tanítóknak, kiknek tiszta hazaszeretetétől, l#iz góságáiól, erkölcsi tiszta érzelmétől és önfel-I áldozó szeretetétől függ majdnem minden.
Tollhegygyei.
Meglett mindegyiknek sqál
nat
Vége az iskolának; viszik haza a gyerekeket. Beállt az arany vakáczió.
Yukáczió 1 . . . Mennyi kimondhetian jóság van kifejezve ebben az egyetlen sióban ! Mennyi titkos gyönyör szabadul fel ezalatt aa- idő alatt a ■ fegyelmi szabályok* rab-bilincse alól 1
A jó öreg orroe Ovid (mint egy régi ! magyar fordította) bizonyosan as iskolai szünidőt értette as narsa adat alatt... * e
A Láczi úrfi kSoet otthon Kie-Szent-I Lászlón, igazáa ugy érezheti msgát, mintha 6 maga volna a Kis-Szent- László. Nem ps-rancsol neki senki sem ; még a papa éa a mama ia respektálja, bogy as úrfi vakáezió-zik : pihen, asórakoaik, üdül
Elég fárasztó is Volt, ugy végig szorgalmatoskodni szi a »tanév t-et, hogy eaak két tantárgyból — buktatták meg a kőszívű I profesazoros.
/ Aa ilyen fáradságot ilkk la kipibeani!
• / *
£gé*z két bóoapoa kérésziül fet van
mentve attól a kérysrerü. keserves dologtól, I bogy — miat az első hiiaurtirok — odúkban,éa barlangokban áldozzon istenének, s pi-pafűstőkbe barkóit szent Nikotinuansk. Szabadon szfvarosbal, nem süvegel meg senkit, hanem megsüvegelted magát még a kiebiro-val ia öt mórt nem *ssak írassa* senki os-tobs pensumokkal éa órákboaszat kikeresendő görög szavakkal. Bezzeg szekírozza 6 az Sfjae cssliáaáglt, meg szt s szerencsétlen Bodri kmyál agy, bogy asek gondolatban siáikoazák még aat ia, aki fufcaláJta ast a
Laosl úrfi vakáoziói elmélkedései közben komolyan kead tűnődni aaon. nincs-e neki nagyobb hatalma mini a milyen Napóleonnal voll — Muszkaország előtt, e
Muszksoraaágról jut eszembe, milyen jó mulstságunk volt nekünk ezen s héten otthon — füiöll kálybe mailét.
Pétiig s ka'endárlum juniua végét mu-laijavltt kellene lennie a kánikulának.
lit is van talán. Mert kánikula voltakép annyit jeleni, hogy Mt* idö 1 •
Es sóhajtoznak a* idő ellen rettenetes módon aaok a féljék, akiknek feleségeik elmennek lürdöre. Ezeknek meg annál nagyobb bsy, mennél aaebb napok jönnek.
Kevésbbé haragosának a most már jeli vuló saisoura a divalárusok és á váudoHe-• geuyek. '
Ezekre jó idő jár. Csapjunk fel díval-I árusnak vagy vándorló legénynek.
A vándorbotul késünkben lalán meg szókhelüuk a kolera elöl is.
Erről különben jó less nem sokat be-siélni, kivált »kormánypárti* újságban nem. Ugyia kezdik már hangosiálni, hogy a kolerát is Tissa .Kálmán hozza be Magyaéor-I szágba
Brr ( huh I
MJPULUS
CSARNOK.
Jupiter pluvius.
Nem érdeklődöm annyira a csillagászat iránt, hogy szükségesnek tartottam volaa, külön megnésni, ennek as l$84-iki szökő eszlendönek, Id az »uralkodó planétá*-ja ; főleg miulán már jó régen, még az iskolában, megtanítottak arra, hogy es az uralkodói planéta czim csak olyan, nint n királyi Innácsosé — titulus sine vituio Es s czim csak arra mutat, hogy planéta-körökben tg ,csak ugy uralkodó a czimkórság, mint skár sz emberek közötl. A királyi tanácsos sok mindennel foglalkozhalik, de arrs ugyan nem kerül a sor, hogy a királynak tanárad adjon s az uralkodó planétát ia lalán enk azért hívják uralkodónak, mert — nem uralkodik.
De daczára annak, hogy czimével semminemű felségjogok gyekorláaa uem jár, ekad köztük olyan, akii uralkodóul kénytelenek vegyünk elfogadni, akár szú esen, akár pedig azért, mert uem lehelünk ellene. S ilyenkor azután uralkodik vígan az a bizonyos bolygó ur vagy aaezonyaág. ha mindjárt az illelö esztendőre depeszadálva volna is Igy például vajmi sokan közülünk, állnak Vénus a szony uralma alatt, még abban az esztendőben is, mikor Vénusnak az öregapja, a vén Salurnus ül as uralkodói czimzeies trónuson. Ee jaj nekünk, mikor Mars depoaazedálja Cerest és bunkőz-ni kezd ez ö véres sceptrumával.
Az idén, mondom, nem tudom kit ír- i tak be a lőcsei, egri éa kalocsai csillagvizsgálók uralkodónak a planéták között Meg- I nézném, hanem az én napLárcsinálóm ugy* látszik a felvilágosodott astronomuHOk közé Urtozik és néma megvetéssel kihagyta mű véből »ö felségét*. Nem restellem azonban ! a fáradságot és kerületek magamunk egy | • Zalamegyei képes napié*'-!. „Richtig" olt | van a csillagászati részbe. Montedégói dr. Albert Ferencz vícze- tfleppler aláiráaáVal kijelentve, bogy uralkodó M^jr' áa idén a *•/», •mely tulajdonképen nem Is bolygó* stb|
.... A nap!
DifQcile est saliram non seribere, mondta egy római Irótársam, aki erre ez igaz mondásra hihetőleg akkor fakadt, mikor az akkori zalamegyei naptárban meglátta az uralkodó planétát. A nap leune az uralkodó, mikor minden egyebet látunk, eaak napot nem 1
Hacsak ott fenn ez aelherí birodalom ben nem ulánozlák a mi kedves szerb szomszédainkat és valamint olt a Karagyorgye-vics-dinasztiát detronizálták az Obrenovicsok, j épen ugy csinállak amott Ksragyorgyevicsot rÖ felségéből s napból és feltolta msgát helyébe Milan-Jupiter. «
Még pedig Jupiternek ss ss alakja, awly már a római mithologia korszakában Jupiter pluvius név alatt volt kmeretes. A mai világbsn, mikor már s legszentebb hagyományokét is kőrttjnyaldosaa a profán Czivi-lízáczió, szt s nedves, öreg istenfélét legfeljebb ugy nevesaék : mennybéli vízvezeték-igazgató.
A jámbor Ideecopislák perese nem lát-hstták dőre ezt s lelbőkfeletti trónválaágot, mely — aajnos — teljes asériékbea bekövetkezett.
A hstását mi éresafik és — ásaak. Ksuizsa váram jó meassire esik ugyan aa egyeditől öl, de fa s mi mostani időjárásunk valósággal ssqualoríáHa. Olyan, amilyen az aequator körül leket — tél idejében
Ea nemcsak mi érezzük haragját ss uzurpáior uralkodónak. Országos ez az ara-lom. Nagyon talpraesett ötlet az, melyet s héten olvastam egy peeti élcxls|>bsn : Na-
Ítyoa enyhe telünk van esen a nyáron. Is a egmaróbb irónia voll abbaa a komoly read-öri hírben, melyet - ba léi smMksism —a ksa eissatam, begy
löbt kávéházból - téli kabátokat loptak el. Télikabátokat juniua köaepén I Oh JjipHar, oh Pluvius I
> . . . .Még a asív is levertilyeá időben*, mondja a népdal ée eanek Is tgasa vaa. Altftynoe levertség ^mindenütt > tálán a börzékről érkező baisee s hírek is innen erednek. De egv börzének volna most lóriási árlolyai/iemelkedése, hs ugyan léteznék Ilyen börze. Száz vagy taer esztendő múlva lalán baladtunk snnylrs a ekivilizápzióban,; hogy külön esernyőgyáros börsák is Jélvnek; ás ilyeneken volna ikenkor hausse I fisinte est kell csodálnunk, bogy a. kanizsai eser-nyöárusok esen a héten pám vették ineg az Uj sugárufi össses telkekel 1 j y
Ven is most becsülele sz esero)(ónek. A legszükségesebb öltözet dsrsbbá vált. 8 ha igy tart tovább az időjárás, félő, Hogy'a gummi felső czfpők megint dívaiba jönnek.
Kinézek a kávéház ablakán és kfinyel-mes önmegelégedéasel tekintek erre ai lucskos. sáros világra. Jól működtek mi »ég könnyei.* Nincsen por; van ugyan 9»élyette sár, nagy, de hát terlium non dalur Kanizsán Átellenben a rövid- és játékárus bolt kirakata előtt két gyerek áll. Nejn lö rödnek a szakadó esővel, ngm a aárrall csak nézik, nézik nsgy gyönyörűséggel azojcat a eaillogó, fénye* kirakományokat Pedig szegényekre jobban reájuk férne a „biztos telő sis t való kávézás, mint én reám, aki előszedtem a legvastagabb lalpu léli czipömet és esernyővel is „rendelkezem." As egyik gye* raknak bizony nagyon roncyos a czipöje; ~ a másik meg — egészen Klapphorn szei int
— mezítláb ven. Az ugyneveseit ruhájukon ia borzssztó sok s folytonossági hiány] Va-ezogni kezd a fogam, midőn reájuk nézek.
— Hanem azért fogadni mernék, hogy kisebb náthájuk van, mint nekem
As eeö pedig csak szakad, esáksd. Most is esik. Talán tőle lett olyan vizenyős sz a tárcza. Kenjük rá az ódiumot Jupiter pluviusrs.
FARKAS IMRE.
Kiiltfnfélék. ,
T. aléflsaéélssk ktaAI asekat. akiknek elMietése a ké végés lej ér, lel k érj A k ea sMflsslésaek asleldbb vslé ■segajltáaára, ae-kagy a ímf ■aélkilüsllss akadály álljaa be.
t A kotlorll paatarablAa ügyében a helybeli kir. ügyészaég e napokban készüli el a vádlevéllel s ezt már be is aÜta a törvényszéknek, mely legközelebb kiiü*i a végtárgyalást. Az ügyészségi indítvány mindshároiii vádlottat rablási és gyilkossági kísérlet miatt kéri vád slá hely esni
— Mévnapl llaalelgéa. Ehöt^-én László napján, nagy tisztelgés volt Récéén, kerületünk most megválasztott orsz. képviselőjénél, Inkey Lászlónál. Babérkoszorút és dísz-zászlót is adlak át a képviselő urnák. E helyen megemlítjük, hogy azerda óta fíiuti István is vendégkép mulat Bécsén sógoránál, Inkey Láazlóuál. ,
— Dr. FA lép KAaseér ur e héten tette le Budapesten az ügyvédi vizsgálaidt, mint -előre Iái haló volt, jó aikerrel. Városunk ügyvédi kara egy értelmes, képzett és már előre óhirü taggal ssaporodotL
— Nyári lAueamalataág. Ma, szombaton este lártják meg a zöldfakertben a polgári iskola zene és énekkara állal rendezed, hangversenynyel egybekötöd, nyári lánczmulnfságot. A hangverseny programm'át már lapunk mult számában ismertettük. Kivált az e heti zár ünnepély után itélre, hozzátehetjük, hogy az énekkar produkáczlóí uól valódi műélvezetet remélhetünk. A lánéz-mulatság ia hihetőleg pompásan fog sikerülni ; a meghívók éa belépti jegyek iránt szokatlanul élénk érdeklődés mutatkozván, melyei csak fokoz sz a.körülmény, bogy a beléd ti dij nem több ,00 krajezárnál
— liaUaal Agyek. A helyben ál-lomáaosó honvédcsapatok megszemlélésére e héten városunkbs idősöd Pákosi /'«sy Sándor bonvéd ezredes-dandárook. A dan-dámok ur, mint halljuk, szemlelálogatásá-nák eredményével teljesen megelégedve la-vozott innét - A helybeli honvéd tisztikarnak kél derék tagja, MmUér azássdoa éa F*ld*mj hadnagy, mint aajaákttsl értesülünk, legközelebb végkép elhagyja városunkat. Az előbbinek Kaposvár, az utóbbinak Körmeod lesz a| állomásfWye, hova sokunknak rokonszenve kiaérí őket.
— Bigás«iáa. Top'ák György helybeli lakos kocsija e bé 24-én a piaezon, a zöldfákért előli, elgáaolta Hsrfer Jakab II éves aggot, ki azonban szerencsére agy kárált a kerekek alá, bogy súlyosabb sérülést
— lárinMHly* volt K kelyhek polgári tiu-iskülának e hó 14-án délelőtt. Aa iskolaépület rnistfnae, hol ez Ünnepély le-tolvt, csakhamar megtelt nagyréast hölgyek-bOl álló válogatott közönséggel, mely sürü tapsokban részesített* s azs valókat, es lakolni tosk és zenekart- Kseknek előadásaiból éa a jutalomkiosztásokból állt as ünnepély ( mely tizenegy óra körül ért véget.
— HsláleaáMk. Wsfct Márkusa kereskedő éa teán Ignáca caipésa hallak meg a héten városunkban. As utóbbi hajdan igen tekintélyen iparos és mindvégig népszerű alakja volt a városnak. Legyen nekik könnyű a told.
— A térvémjkeaéal asüiiet juha* l-ee ysssi kezdetet. A n.-kanizsai kir. törvenyáséknél Miklós Károly, gróf Hugonnay Kálmán és dr. Höiváik Ferenes lógják- a szünidő jiertama alatt a folyóügyeket elintézni. A> többi bir6 szabadságra megy és később lógja az itlmaradotlakat felváltani. Tamnifjf törvényszéki elnök julis 1-én megy Várasd-Teplitzre* hol a szünidőt tölteni fogja, A járásbiróaágnál A'oodes Béla járás-bíró íogja a szünidei teendőket végezni. A s bírói kar ugyancsak megérdemelte a szünidei nyugalmat az után a tömérdek dolog után, melyet az esztendő alatt elvégeznie kelleti s melyet elismerésre méltó szorgalommal lelkiismeretesen el is végezett. Váljék egészségükre sz üdülés — procul negotiis.
— A Balatou-egj let llákáreft-ga tisztelettel értesíti a t. es. fürdőköspn-séget, hogy a B.-Füredről a Kiafaludy-gőz-hajóval rendezendő kirándulások sorrrend-jét következőleg állapilotla meg:. I.) Heten-kint egyitm, éa pedig sssfssilcBs péntekem a Balaton-part távolabb fekvő pontjaira Ha-dac ion yl>ay Kistihelyr*, Réo-Falfipio. A kirándulás eselről-és-tre hatáiostatik meg* A hajó mindenkor d. u. 1 órakor indul. Hts»-vé i jegy stsmé'yenként oda is vltsia (zenét beleértve) 8 írt A kirándulás megtartására legalább negyven jelentkező szükséges. 2) Hetenkint kéisttr, nevezetesen keddea és nzősmbatoss délelőtt Tihanyba. Indulás reggel 8 /, Örskor, visssStérés délben 1? őrskor. ÍUsuMi jsgy tjtemélyukini oda is vitt-sta 70 kr. E kirándulásra legalább 30 részvevőnek kell jelentkeznie 8.) Naponkint (szombzt kivételével) este séta a tavon, gős-hsjónsk Sióiokról való megérkezése ulán, 7 órától kezdve 9 óráig leváltva: Almádi, Ke-naae leié Tihany körül slb. Kt'ttéti j*gy (zenét beleértve) igrmi'yenktnt 1 frl. A sétára legalább 40 részvevő jelentkezése szük seges. Jelentkezéseket elfogad a titkárság (Nsay,-vendéglő) ** * fürdőigazgatóság; jegyek 'válthatók a titkárságnál, valamint a türdöigazgatóoági irodában. Ha kedvetötlen időjárás vagy a jelenik* tök > iské 'y $ tárna miatt a kirándulás msutar tha'ő nrsi volna, atok, a kik jegyllktt megváltották, annak árát nitt-stakapják.
— Fákról fokra halad sz általános érdeklődés szon kiváló irodslmi sssmle iránt, melyet Fekete Józset éa lleveqi József szerkesztenek. De fokról lókra emelkedik maga a szemle is, mely a sajtó egyhangú ítélete szerint passrul vsn kiállítva és a legelőkelőbb helyet Ijglalja el az iroda-lomban £s valóban a »Magyar Sálon* ugy irodalmi, mint művészi tekintetben olyan msgss niveaun áll, hogy shask .egyetlen müveit magyar oseládból sem volna szabad hiányoznia A mi csak kitűnőség vsn a magvar irodalomban és művészetboo, ast s Magyar Sslonnsk sikerült msgs köré cso portositsni úgy, hogy a Msgysr Saion a legelső rsagu külföldi nevüekkel is bátran kiállja a versenyt. Különöaen éléukké teszi a füzetet, hogy s szerkesztők s hasznos és él vu el es olvasmányok mellel I á mulatságosról és szórakoztatóról aem teledkeznek meg és as »Egyveleg• ez. rovatban egész sora s tsrks és mulatságos apróságoknak található, lói. A 3-ik tüzet, mely julius l-én jelent meg, még fölülmúlja az első füzeteket ugy a tartalom gazdagsága, mint a kiállítás pompája állal. Különösen ki kell emelnünk as egyes illusztrácziókat, melyekkel a szer-keaztok minden közleményt és czikket di-ssitteiilfmüát rajzolójuk által. A tartalom i>ly gazdag, bogy ast lehelellen lölsorolnunk. Legyen elég tölemlitsnünk. hogy közieménvek vannak: J> kai Mórtól, Agai Adolftól,
JKdíuna Józseltöl (a Bánk báa szerzőjének* egy teljesen ismeretlen színmüve), Doudet Aubnztól (gyönyörű no ve lel te, Ábrányi Emil-tél. FMród, .Sándortól, frviexky Gyulától, Adóiján Sándortól, KMkg Emiltől látogatás flrfssy Lauránál), Károd* Páltól, Öahányi árpádtól, (a szerző ssyát illustraczióvsl), dr. Moy-lól, dr. Arférfryi-ldl stb. stb. Különösen fölhívjuk s Ügyeimet as * Egyveleg* rovatra, mely teli vsa mulatságos eprósá-gokksl. A képek legjobb nevű festőinktől erednek. Különösen kiemeljük MtsUihásp Kálmánnak egy gyönyörű hangulatteljes raj-► sál ft s Margitszigetet ábrázóló 8 szebbnél szebb képet. A Msgysr Sslon előfizetési áia negyedévre I kt 15 b. — As eöfize-tésí pénz s Magyar Sakro* kiadóhivatalához (Badepedt, ksrapssi ut 18. ss)Küldendő. — Lapunk müveit olvasói bizony ára "síelni fognak n sgsisrssni a asagyarirodalom s díszét.
— A Feati llrlspsi, mely es idő sseriaf a Umartalnssasbk mjigysr napilap e mely a legkiválóbb pubrWsiíkeí és sséyuodslml erőkei egyesíti msga köifl, ■OMfea ájáejfuk a magyar oJvsaókösőa-eég pártfogásába, mint oly á*mokratikm ktfst, wmf mm motfé' egy pá- tot sem,
e*4 n magyar álUm i» nsnmt ügyit s eszerint aaiadeoki uártkülöabeég nélkül él-vesheii A Porti Hírlap, tekintve nagy terjedelmet — mindennap '(unhat, vasár- éa ünnepnapokon kn*t-k*$fmnigg s kft lón' n Unntp-k ulán is l'fukél o %ilm j.ln-1 meg ma a Uylesdbb lap is. Negyedévre :| Irt 50 kr; egy hóra I Irt "20 kr; tehát cssk HO krral drágább, mint a legkisebb néplapok melyeket terjedelemre négyszeresen inul felül, tiasdák napirovatain Zivül folyton ké> közöl; naponkínt ér'4 li-om
tá cvi' hoz ; stinhási, távirati és ntpiin rovata bővebb, mint á legnagyobb lapoké, melyekkel jái ertsUbség dolgában is kiálUa a versenyt Benne a komoly politikus ép ugy megleli a neki való olvasmányt,. mint a szépirodalmat kedvelő nők, kiknek divat* tudósít ásókkal és hetenkint zene-melléklettel is kedveskedik Vesérczikkeil: llrksics Gusztáv, 7Wtf Kálmán, Frigyes;
tárcsáit, ksrciolalait: Mikszáth Ká'inán, Tóth tyéia, Vár át Antal, Jakab Elek, Qytry Vilmos, Könyves TUh Kálmán, Wndy árpád, Hadd Antal, Kttrihy Emil, Stiklay lános, kKkh't Isidor, (tdkfarnyni Lajos, s általán az öregebb és i(jabb írók közül a kiválóbbak szolgáltstják. Valóban méltó a pártolásra. A kiadóhivatal (Huda-pest, V. Nádor-utcza 7. Ugrády testvérek) levelező lapon nyilvánított óhajra mutatványszámokat egy hétig ingyen küld.
Közgazdaság.
Gabona árak.
junius 27. Kevés. üzlet, mert kevés kínálat. Az árok vállazotlsnsk maradtak, és pmlig •
s 7H kilogram buza 9 frt 50 kr 76 kii. 0 Irt 80 kr. Roza 8 frt 25 kr. Zabb H frt. tengeri 6 frt. 60 kr. egész 0 frt.76 kr minőségéhez képest.
A vasúti menetrend.
tlfJl'SI irtij
K n in
fUttík i Indul
meg, as érlelett Ingóságok ezen árvarésen, a«'1881. ávi LX. I. ca. 101. §-a értelmé ben a legtöbbel ígérőnek becaárott alul Is készpénz Izeié* melleit eladstni lógnak
Mindjisok, kik elsőbbségi jogokat veinek érvényesíthetni, kereseteiket vagy szóbeli jolenléseikét az árverés megkesdéseig aluliri bír végreliajlóhoz adják be.
Az éUrverezendö ingóságok vételára ás 18H|. ávl LX. I oz. I0H. g-ában megállapított felletelek szerint lesz kifizetendő.
Kell Csurgón 1884-ik évi juolus hó 23-ik nspján.
. HOVElVr ZHIOMONI) Ilit l-l. kiküldött bir. végrshajló
KOTZÓ PÁL

k) ll«ciNjhalj
Sun I. 1 4 4S p 1 6. Ift p. MSto itfl' v*"1 igsmet)!
1.1 ie o. ts r n •»(. f*aAl In. -v. ti-fcssylfi l'
al 4 4 8 |> ll 4 S p • r««H **■*>
tyUsic* MAr.
njl.*ij 1. I irt 40 p. SS 1\ p 441b,
tilt 1 Ift p. ft 4. 44 *>.< Mt« tsgf
v. si
1 kisjbftl.) I S. ' 5 a U p. SA.Mp.d mfpl^tfy-v«Mt
II. «) j
l'r»*irl.of I. I 1 4. SS p. I « 4. — p. I a. bsMS. »6n» S.lj S ó SS p. IS á. Ift pJ Mto S 4 4 40 p. S 4 SS p rtatl mm. VMS 4 10 4. 55 p 7 4. 10 p. ! r«ttl fyoii »«»»
k) Prs«Mhol—j
HpMl I. e ó. 17 pJ é ft. 10 p.1 nggtl LyorivoMt
1. 1 ft. Ift p.| s 4 45 p. 4 l. Umb. ?ms S.i: Iló.Sfip. II é. 20 pJ f||<> .
ft.il I ' !»Ha*t|V«eT' ■
Nyilttér.*)
Minden külön jelentós helyett tudatjuk rokonainkkal ós ismerőseinkkel, hogy Regi mii leányunk jegyet vál tott Bárón Isipót úrral helybeli líenmaa JTéxa«f éa iicj* Csáktornyán
Kronfeld Kamilla kÍMSM/.-H/otiy, Niti?) -Kimi/>An, uiémékeU áron vállalkozik franozla és nn-gol iiyelvfanffáKra. 142 8 -8
* lii mslhss fagUHakftrt ssa vállal sipn fcMfetfrt a 8s«rk
Felelős szerkesztő s tisdó: V A H U A g. A J O N. Társszerkesztő farksa laere.
1568 szám. 1884.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Alulirt kir. bir. végreha ló as I8KI évi LX. t. cz. 10?. 100. f-a értelmében eseft-nel közhírré tessijlogy s tekintetes Csurgói kir. járásbíróság I6$8|84 számú végzése által Únger Adoll végrehajtató javára Ciregoljes József ellen 88? frt töke és ennek járulékai erejéig elrendelt kielégítést végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és HOS írtra becsült 4 db ökör 1 db botjűj I szopós borjú ' ? szekér 2 disznó síb-ből álló ingóságok nyilvános árverés utján leendő éladaiása elrendeltetvén. ennek s helyszínén, vsgyis Gyékényesen leendő essközMaére
1884 fl fvl íqÍIuh' hó ?-fk impjáa délelölt MI 10 órá|a
haláridőül kitüzetlk és shhes s venni sz^n-dékozók ezennel oly megjegyzéssel kivsinsk
Főraktár nál.
N, Ksiiirán WeÍ6E testvérek 84 12 24
u teásai éii kök
Builnprat, VIII., Olléi-ut 18.
sjftstjs gssdssigi géprahtátáA
fa-, stta- ée sss<asfltés! I amsl és sfurtásl ueti
•fimseysN, ntss és, ub iinaeÉHipm, üsse
smvs eetlfiéfeU, skftll, i té v«gy ftgysiim lláéjan) stb, ab. 1 siiplélt, restül, stb
MT Ktliöfiöci ágyelmet kór:
I F^t ^ : i
ttarretf II ^a fial Componn^ gézmosgonyaira h fekvő sőiglpdra, melyek egyenlő ei 6k»f» jtéeaél 40'/, tüzelőanyagot ta
__tüzelőanyagot
karltawik mag n íodsa mts géppsj Memoéii,
Nnrrctt 11 fn fial nziib dekfára, aesél alul lal h kétől tilt rsezéistt négyszer háafiiálható ac#4l-alnekkel, a mi kénnyű 1 áráét, I nagy munkaképeieéget Ta r 16 e iÍj o t | iisita kloseplést
és lükeietes tleitltáet blstoslt.
Lf j. uj a lilt liam n ^J ArgAnyal ra
sz összes peraelysk <gy slapöbtvéayea, alálUI tönkratehetntlenel^ | kőnnyfl járatuak
ooöcyxxxxxxxxoo:
AlipitUtott 1838-btn.
Berény József Milhofer S.
éki/erésr, arany- ée ezüstműves Nftg) -kHiil/nált a viroabáza átellenében
Ajánlja:
nagy ékszer-, arany-, ezüstáruk s női remontoir-ór&k raktárát (Ms választékban, jutányos árakért.
Hégi arany-, ezüzt-, vagy ékszer-tárgyak a legmagasabb árakért megvétetnek vagy ujakért kicseréltetnek. ^Rg
Mély tisztelettel
Berény József ezelótt Milhofer 8.,

100 6 -6
ftkiasrési, srsnj- s ntitalrN N -Zssivsés n viiroiliftin ■tollssébfts.
xxxxxxxxxxdooocxxxxxxxxxxxxxy ^ Cbúfe ós kir. otfttrálviDogyar azabad. » q
Ruganyos fa-mátráczok | §i 6' frt

6 frt.
IUnt MOítroHft VHitráczoh é* tzaituazMiékok
heiyeiietlléne 89 10-12.
olcsó, különösen alkalmss intézetek és kórházak azámára Főraktár: Bécs I. Msximiliaoatrásee 1. izám.
xxxxxxxxxxdkxxxxxxxxxxxxxxxk
a ...... —
Lliszté, tartóé éa
Fir
okxxx5k
5
Az egyesült gazdasági gépgyárak j
fciL." mTdi "tijiim
li|ikir|,8tiikifn.Teli-kti J^gJfe Bóoa II. Prateratraaae 50 ?
siánljAk dinárt kltaaé alsftsftftt grftrtsiésyaikst mint i I Mindenféle JArfáuy fek*6, oszlopos, ailHtbatö KösvetltAk liijkcrékkel, homlok- vag; kép kmkskktl. M'Sieaéalik «u á (i- Burakaréfak (Bnlsll), kske>
illr*B)©n a .»■ -+■ rkssaemelók.éaiiléaslswk,
lérgásyaé|illk sulaa- | NpsvifAk. ssr- t% vstií-
fétórsl ét rsstávaL I aep«-lr, TifHs ssésssyiytok,
Ttsailie nfplképsk B___flB^V mrj o^uiofyitsb, fckw h
Jkntúmy ballmsria. ,_^i^^BRI asksMéls mUk, Tnmnk.
<ieageéplla*fse ssfgcs- ^—" PWk atuuysk, ab. Mb. ic«jsM<
j és aan dobbal. ^^K^m ^^K/tFm/hSk^-m Úrtól kUtHii«Ssa jaUsiM
jHeasssaeajah (skvé- és KKíjflHHiBgy érsb mlkai.
Illft katlanai •
galalegeeek ée árfigyiékel legyes és kéeaealve. Sasretttéknsk Jatelék.
9 9
W » ÓfiStBHMp^n >
I II
Orvosi bizonylatok
Margit
II
GYOGYFORRASROL.
Klfiayéa lalajdaaaéga vftlan.rni.yi aalkélegrn vlwk kéiétt. — vagjrl alkatrémlaak «Mraaaaéa éeeaaléUW k«véa axabad u^mit, un ga>tlac. Wlg kötött wénaav tartalma. l ■ . ...
II. ^„'„„l U,.!,, rgytt<i«i tanár éa klr tanácaoa Jé katáaanak UlulUw a légutak ée gyoaorajrélk-
llr. KoraiIJ I rrigj 1'8 huru,01l uiuiMiiáL A Hettent-, íudeiniyi^. atk. vUakwi
kftlSabOtökb carkélyabb mh«luh<M uita Imánál fagya, a aaért vméeek lekeOaégénél, vagy a hol a vérkaringéai ixervek izgaUuiiól kell tartani, a aaéaeavaay dnaabb vlxek fölélt aléajayl bir. ■
|k. r AU*iiiU |Tk tAkT egyétémT tanár, IWknn kérkAí lga*gátéj*. Klvéléaa Jé katáséaak bhosyslt a lépé . Ilii Utlllllinil iJilJU* aa^4|4. fa fW»li>H«rvrk kinin hánlalmainál oly annyira, kagy Jelaslag rokon alkata mű wvanytU kétk.tankbaa Alig rendeltetik, — aaakéhr aaabaé aaéaaav tartalmánál rogva. oly aaatakkaa la aikaraaen alkalaumk. a niflyrkbau a Selteral-, UbaaklMh (Helckanbargl-viaeknak hannálata katámotlaa károa wlaa
IIm liariinéll IiiifaO" Uaár Tarwk..gégeTTégw*-éa bőrbaügaégbaaIgMJMjfálékatáitpadígakkor ur* nttHUlll Iliire ggakurolt, ka aa ndiMI asafvek káatalaiával rnkon UraéaaatS gyaaorbaj volt Jalan.
n I~~„.. Mitüaí tanár Ü«'»ge-, tiUAk,"gyoBorT vUkdlysg Idült baratját aalatagy oadatja. miat a Ma ruur Illírt s^lt-nl UUick»abarjl, OUaakiML Előnye. kagy a batagak éhaiatUl laaaták, a hagy eaa hrvövr. ara belélrgvxra, a frjWaa vagy todúben im akaa aaal rértodééáat,___
Ha* A Iá akéIv lé tat*jrtJv *gveU "tanár. I>gié, tMrtW-mrvek bnrntoa báatalaaiaál Jé aradaéaayal alkalmaaUm Ul. Itt llj ItlllUlJ 8i']laral ,01> ícbmbargytl UaakiMl vlwk fOlOtt klaabb aaésMV tartalmánál fogra előnnyel bir
UmmUJLu ^....„f tüikna»ké»bá/i"Pnrvjw. Légaai, awáaatl éa vlaalfl aiacrek haritsa bántataiataálbátnn Ur. IWinia.N «J»/iM I t kflltniJl arikélagM áaványvliakkat.
S-M.kAVifáto liiinriir^*1 tanári aévarl Uaácaoa. Légdh aaiMé-aáarvak ídflít kantjainál ura llilllllH rgtr III IIIIR |.|,M,ult mda^y bizonyltja. kogy gyégykatáabaa Uljeaaa aaaaaa a Selterai-. Oic»ahBbli- % Yicby-yUakkrl ... »
igytlrai tanár, ndrari taaéaaaa. öaautétala éa kellattea laéaél fogva ajánlható a
Dr. Dnchek András
légié éa euéuté-fetarvek kérátlapotalaál.
Ki btfi akartat Kurépa lagato éa toglán- * **sri|t",forráa gyégykaláai-
klimatikus gyógylatéist ^vi UöiOUUIi rél- Sok oldala lagkaévaaébb
—^—U—— —"— .......léltl
tárt
gatottabb tléékatagak „
pradaénjrak alapján, melyeket éa gyógyintésetemben ,a -llargH"-forráa gjrégyvla" alkalaaaéaa által a ll harataa káatalaialaát Upantaltam. klvaftva éraaai magamat mm batagalm Állal kadvaaaa logyaixtott KTéggviMl a lagtfirgéaakkM íjánlani.
0örberadorf, 1879. airealaa 18-áa. Dr. Kdmplar Tédar
Borral kuniln a ltpyéwiépHbb ét Uf kolltmosebb ital.
KtiáróUgoi |^T\l7,Ql^TTrrY I noiUr.UTifi íztüiti-főraktár CiLfEiOIVU 1 I U. Ül BlIl^teL
Kapható axonlrivfll minden gyógyswrtártan, fttsier-kereskadísben, ssillo-
dában és vendéglötaL

60 V—U
» üipp
; ilííilimr WhMHI
fapmíM
: Jmhlalll'l
"íi!H*Xilt\
• E " •'5-s fii -l«t Ea
* in'1!!
l: '.MflUIÍ
f O ■ fr yjififl fit
■ 'lliilSViiti ■o fcfí í^6si.4"»fi
_ E 1 c c ® * « a-r
bliifPIlllfl!
- S-g ItJ? JJ 6
íiW
if
•c — 5
I Kakí
II
3
lieíft* t*
ISllflrSi
' IJúSi
• c a » -jt a
a ia t B
5 Siti £ •isi
Ili
-e - £K k 5 •* -T *e ki
Iá Sjüriuiy
ÍM c.ucicauf
2 ■ v. * H > >
•CD . a it £ m
ÁRVERÉSI HIRDETMENY.
A keszthelyi kir. )áráabirótág. mint te-lakkönyvl bttáaág rétiről kftxttirré létetik, bogy dr. Tuboly (íyula ügfréd oagy-kjtni-zaai laUótt, végrehajttti ótiak Salamon Léaxbi axenlbéteruri btki'is ' végrebajláat axeovgdett elleni végrcjuijliw ügyében I2U írt t6ke ku veieléa és járulékainak ktelégiléne végett a nagy-kanimi ftir. tArvényaxék, illetőleg a kea/thelyi kir. JáráabiW«á| terülelénjevff éa a axentpéleruri 86 és. Ilkkvben A + h. r. as. a íslvgu kás, udvar áf kért 127 (rt. ogysnsxon ilkkvben A 4* 874 h ar. a. felveti kopeasdombi MAntóiAld 801 fali mégia ugyasoxon Ükkvbsn A -f J887 br as. a Isi véti bidsgkuti rét 18 Irt. valau int a ast. |»eifruri 600 ax. Ilkkvben A -f- 88< b b. ax nlall belső erdei sxánlőfOld ftt) írt, — ax N04 b. h ú- nlsll fölvett txóbsli tfaáotőíúld frt sx 594 b kr as. s lel veit hidegkúti rét 71 Irt. A «f IVíSb br. ax. s let-lelt fsmarkuli ixánlMAld Ili Irt — megül-Itipiiotl kikübbsi mint becsárban és sx alól* irt bih'Mégnál uiéfis s sxotilpéloruri elfíljáró-KignAl is megtckin'lielő leliélelek melleit
1884 évi juiiluv 80-1 k fuapjáu d
« 10 órakor S/.etiipéleitirull s ItÓxségliáxAnél meglartan* dó nyilvántis érverésen s sxQkséghex képest s kikiáltási, iiiiui bocsáron alul is eladatni lógnak.
Arrersxni kivámik tsrloxosk a kikiél lási ar .10%.át késxfénslien vagy s törvény Mini óvadékképeseksek nyilvánílolt értékpapírokban bánatpénzül a kiküldőit kezéhez letenni sVagy hs sx s bin'Mtgtisl előxe'eaen már mcginriént volna, ex áltól kiállított n/s-bálysxri n elismervényt ugynnsnnnk áisxol-gállaliii.
A kir. járánbi^ifág ieJekk<»nyví híva Inlu Kesxthslyen. I*-Hl. május hó 6-ik napján.
. STOKKElt I áH I—I j kir. járáabirö.
* Hti aaSdHVwMwáS***
gazdasági
gépgyár
raktára.

BIT0APEWEW K)ap)n- t>» hoUl-ntc/ft anrkáu, (cr. TUwi-íiMo liár.baii)
Ajánl a dtis válasxléka, l i»i»M> »t'ik*fM gtphflgi <fip*t és tnküt-il,; különlegességeket »mlm«k és btbnj'uixpskb'n n legoio^óbb árak és legketlvssőab Á/etésfeliéielek mellett — A nagy uraságok, valamint a nsgérdemO érdekeli körök megszemlélés végnll
végett tisxlelellel megliivalnak. M^irJrffja^kek lilvAualm Ingyen éa bérmentve. "ÜC 147 1—5 HegkUksIé Agyalklk kcrsalHsfk.
QQ ^J^l
o Mm
oBk' i
b-t /Wul
m 1 M«
U 1 / 1
n m
0) I / II
K JL^i
S3 j| H
a HE
nh 'HV j
>3
P
354 0
A
jQ _
'í 1 2 í * " M O S
I I 31
c fi 52
« -8 g3 5 5 « .£ § « S -- s 3 _ S
Í~ aa ói fc
■* 5 \ J a *
1 |í f 11: I & sí - í
Irwi
l
-.fa -
? C m
Uh
Harkányi
gyógyfürdő
Harkányi gyógyfiirdó.
Magyarország Baranyavttrrnt'gj ében.

flarkanyi
gyógyfürdő
Fürdőidény Május I-1ÜI szeptember 30-ig.
Ezen 60# R. természetes meleg ártexi kénforrás nemcsak as orsxág első gyógyinlézeleibex tartóink, hanem a kellöld hason gyógyinléxeteit mindenben le-lQlmulja. Végy alkatrészeit illetőleg Dr. Tkon Károly vegytanár állal teljesített elemzés szerint kénea hévviz, mely ibtsnyt, büzenyt, és mindeddig ismeretlen sa énéleg kéoeggon tartalmaz,
KilÜnö gyógyítási hatással bír etúmt, kfonény. yr,rvély, idült UrkiSUykrt, aranyér, ttóbáulnlmakra, maíat hiányok, asásiast, daganatok éa higanyos gyógy* szerek által okozott mirgetét«kre, továbbá aui;7rp általán nu> igy-duganatokw, nőkét haÜát, idült fmbajvk éo raoraxareí bántalmak ellen.
A fürdőigazgalóság sok évi tapasztalat alapján kijelentheti, bogy ezen eao-dasxerÜ gyógyforrásnál ezerek és ezerek s legmakacsabb éa legnehezebb betegségekben is egánalgOket és épségüket visszanyerték, a miért ia a legnagyobb elismerés érdemli E lürdő s maga nemében egyedüli, minden más sikár bsUőldi, akar kaubtti hason gyágylorrAfll gyógybaiás tekintetében felülmúl i s mit kálön-ben ss évröl-árrs sxspOfOdó vendégek száma ia biaonyit.
Aa irta fásra sjánibaló: Budapest-péesi vasút vagy Déli vasút Budapest Kanixas-Bsresé vonsla, álonáa í'étt, alföldi varat Eszéken át Villányig, Mokács-állomás: VOta-y.
Posta- éa távirda-állomás.
Bővebb isdósiiásl s legnagyobb készséggel Dr. HELLER JÓZSEF rendes Hr^hrtoi ny«gl.
Harkány, 1884. 102 9-12
■ pécsi
i Hsriányl A
1 fTófyfinlő
Cbooooodooooc
Harkányt X
0oÍo(V I
fOrdú-igazgatóság.
Matkovict-féle 1
HÍREI GTOHOJRIÍIKÓB Főlalmulbatlan éi kalOufélu betegségben liitüufi hatásúnak s.ismsrt gj'ógy-ital; dinári slpeseken szedett gyógy fO vakból késsité.
Matkorlvlcs 0. X. KalnbaR y (Dalmácrs).
Kspható N.-Kanlaaán Piágor Bé la gyógysxsiésznél, Fiaméban Jekel Ferencznól. 127 8-12
Egy 8veg ára 70 kr. Csomagolás és elkOldás s megrendelő kőlttfgéii történik.
stragon-mustár
patent eaemagoláabss.
Schaidt Viktor k fi*
béosH kfllónlegsaség legjobb balUléi márka «/f ^ \ kí'61 üvegA Ik»o eaiisiáel éa védjegy gye kapliáló minden boltban ftaar ás delieatesM keresk adásban.
ftl-M-tt
kltflnlClVf
[üsibsa Béeabea | ateisrváresk
LaitaaHtn
Elismert jóaágu, tüzbiztoa
Kaucsuk-háztet'l-
t&blapapirosunkat,
vslsmint sz láblnpapirtelők mázolására és régiek ki ja Vitásához szükséges MT* Kasesek-tetéfkeyeázasket H lekele és piros színül, olcsó, 8s szabod
árakon szállítjuk. TelJei Irlélféeaéaek'el
jótállás melleit eszközifink. slazIgHell lesieielskit, melyekkel ss alapsat fedetik be a talajvíz Maxivár gáaának megakadályozására, katariéra felhivjuk a fiyelmet. Uitásokksl, mintákkal és k Okság vetések kei szívesen szolgálunk
Fo«kHi«i(; éa Slrellta
8éss 1. Maiallls^strassi H Berke. Uh.
118 7—II
Nyomai#U FiraUI FaHf la^tnli^donosná] Nagy Kanigeá^
Mf Melléklet a „Zala" junius 4-fki (25) számához, ^m
Falk Miksa beszéde
* nagy-kanizsai kernlet válasstó polgáraihoz
1884. Junius t..
Tisztelt uraim!
Mídöe Önök mívesek voltak s .nagykanizsai ssabsdslvü párt nevében engem a jeljlltséggel megkínálni, « én, kitüntető faainskat mrgkftssösye, késznek nyilatkoztam ezen jelöltség el-toldására. talán még Öaök közt U lékeltek többen, kik azt hitték róla*>, bogy vagy elég rövidlátó vagyok as elvállalt feladat nehéz-|l«g*ít fel sem ismerni, vsgy elég kéaayelail, azoknak súlyát kfcsisyleal. Leg jenek meggyőződve, bogy aem as egyik, aem a Jaiáák föltévén Sem áll. En ugyanis teljes terjedelmökben ismerem s nehézségeket, melyekkel in egy kormánypárti jelöltnek szembe Ml "sállal, és bogy est bebizonyítsam, azonnal én magam fogom tan nehézségeket megismertemi; — de érett megfontolás ulán igv találtam, hery a küzdelmet Önök támogatása mellett magamra vállalni satu csak kötelességem, hsnem hogy e küzdelem, mióta a «sabadelvg aáealó hivel itt oly Örvendetes mértékben megszaporodtak és tekintélyéé párttá fieassforrtak, egyátalában nem reménytelen.
A isi a sehésségeket Illeti, azok kétféle természetűek : elő-n*r ugyanis (adom, hogy ezen kerületben s függetlenségi pártnak nisdig siámes híve volt, s minek bizonyságául szolgál azon tény, kogy a nagy-kanizsai kerület két országgyűlésen át épen ezen tyggstlességi pártnak egyik igen I. tagja által volt képviselve. A »>áaik o«bé«sé|t pedig sbhsa áll, bogy kedves kssáakbsn csskngyan bég igen sok baj vsa, mely orvoslást igényel, és igy nem Is valami íiá(froo élénk sgiiatlérs vaa szikség, hogy a kedélyekben ss elégülttlenség érsets Ikres tartassák s új meg éj táplálékot o/erJen, főleg , miután sa emberi természet egy hosss sssgávsl, bogy s ki vsismely fájdalmat érős. nem igen hajlandó nyugodt él-•étkedéibe hoesátkosai bsjsissk mélyebbee fekvő okai fölött, hs-shs legkényelmesebbnek találja s legközelebb fekvő okot elő-rssUni Igy s jelen e*etbea minden bajért s kormányt és unnak pártját foleifiseé Itessi, miként s beteg is sseavedéssiaek valódi torra* a t sem ismervén, vagy aaaak felismerés én fejét tárai nem Aarváa, sl árrést vádolja. mag sem goadolváa Szt, hogy vannak 4y bajok, s melyek sz orgssismns természetes fejlődésétől el-válaasthstláaok, és melysket as orvos vsgy épen nem, vsgy essk er* lassan meggyógyítani képes, de s melyek asgy réssben s fej-SNK* elfikeladtával msgoktól is eltttsnsk.
SziHjunk mindenekelőtt sz emlitstt sebésségsk elsejéről, nelylyel s ssabedelvl párt jelfityéaek itt meg kell küzdeni, tudniillik : s függetlenségi párt hlvsisek tstamea számáréi. Itt min* úaaskelfitt meg kell jsgyeaeem, hogy ée s függetlenségi pártnak i»tr-<< *ft haiáskbsa, aem esek hegy szerencsétlenségnek aem tartom, kaseai épee»»|leukesfileg aseresraéllsaségaek tartanám ast, bs e fin akit esea. skár más elüeveiéi alatt kösttak létezni meg-oslssék. píllaátsnak végig hazánknak segyedfélssázsdos törtése »s, — érten azt ai fitflt, a mióta Magyarország a hahsbsrgt évoastia uralma alatt áll, és ast foglak találat, hogy Zápolya-tol Kmustk l-sjoaig Ilyen Irányé párt mindenkor és minden ifirüJmények k«Ut létesett. Magysrorwság asm meghódított tarto-náaya sses dynaatiásak, hsnem asersfidésileg ruházta arra sseat hívás koronáját, kikötvén smgáask ss alkotmányos Jogoknak bltosios oassegét De már akkor is sddfis s szerződés iegelsfi akkjibaá létrejött, voltak soksa e basában — éa ezek kést igen Jeles hazafiak. — s kik egyáltalában aem helyeselték ezee aaeraő-4é»t éf es eráágaak tsljss önállóságát és függetlenségéi megtartani óhajtották és msgtarthatai hitték. Esek kisebbséget képestek, ^staliányasor a trónon oly uralkodók Üllek, kik Magysrorsságask fögait tiszteletben tartatták ; ée többségre jutottak asoeaaL mihelyt a krtoldalé asersfidés a dyaastia részéről sgyoldalúaS'iaeg lett *sagtfiT Ilyenkor estés mindsnayiszor as é táborukban volt a wii basaásk túlnyomó többsége éa fsek sem egyszer fegyveres ksdmi^ia védelssssték s aemsotsek ettdegeálthetellen jegeit. B ^kéetmsk s^ájlltak külSnfile Időkben, de* — és es Igen aeve-m6># tsssméay, melyet Önök Ügyeimébe pántok — sohasem *<fi«ttsk ss ereságnsk teljes slsssksdásérs, a nemzet és a éysnlUa közt kőtfitt csacsidé* végleges felbontására, hsaem -•sedhétrles ársaván, ssesnyiressecnl egymásra — as Ily klsdel-
mek mjndannyíszúr új békeszerződést eredményeztek, s mely ssntán bizonyos Időre ismét biztosította s nemset ssámárs alkotmányos * Jogainak háboritatian élvezetét Az a mit 1867-iki kiegyezésnek neveznék, sem volt egyéb, mint ily békekOtés s nemzet é< a dyaastia közt 1848-ban és 1849-ben ngysnis a nemset ismét kénytelen volt Jogainak és szabadságáask fegyveres védelmére kelsi; küzdelme reá nézve kedvezőtlenül végződött éa következett reá a jogtipráaaak és jogaéikUliaégsek kisos korszaka; de s s^jaás tapasztalatiknak igen kosasá sors végre arról gyfizte m^ a dvnastiát,; hogy midőn Magyarországot gySsgitenl, vagy épen tőnkretesni törekedett, önmagát gyöngítette éa tette tönkre s igj 18f»7-bee" egy áj kétoldalú szerződés keletkezett, mely — ez el nem .tagadkató tény — mind ea éráiig mindkét részről lelkiismeretesen meg la lett tartva. Es új szerződés*a függetlenségi párt ellenezte akkor és ellenzi még ma ia, a mi aumban nem gátolhatta akt, hogy s szerződén még most is teljes érvényben áll, éa akármit mondjsask ellene, Magyarorsságnsk úgy aayagi, mint asellsmi jólétét tetemesen -előmozdította. De azért mégis jé, hogy a függetlenségi párt még ma is létezik és aem engedi feledésbe merülni szt: hogy Magyarországnak tulajdonképen as ősállóság éa függetlenségneka mostaninál nagyobb mértékére vaa jogigénye, ennek egy részét ssosbss önkényt feláldozta szókért sz előnyökért, s melyeket neki a monarebia másik felével való együttlét nyújt, de csakis szón feltétel slatt áldozta fel, hogy Ő ezen előnyökben éa jogokban rsoskiláa nélkül részesül. Hs ma megszűnnék lenni a függetlenségi párt, altkor, a szabadelvű párt képezaé s legszélső bal szárnyat és akkér, erről biztosak lehetünk, aem sokára keletkesaék, sőt a mennyiben sz alattomban most fs létesnék, nyiltaa és bátrsa ütné fel fejét az olyan iráay, mely még as 1867-iki kiegyeséssé! is ksve-sebbel 'beérné él az orazág önállóságának még nagyobb részét feláldozni kész volna. Nem árt tehát, hs Bécsben tudják és látják, hogy itt ipi nálunk vaa egy tábor, a mely ma kisebbséget képes ngysa, un mely azonnal többséggé növekednék, ha valahol ss s szándék merülne föl, a szabadság és önállóság még sma mértékét : is csonkítani, melyet számunkra as 1867-íki kiegyezés biztosított. Én tahit ne mess k hogy a függetlenségi párt egyes tagjainak hass-üssságáoss és pártillásak jogosultságában nem kétkedem, hanem szükségles ellensúlyt látók e pártban arra, hogy s szabadságnak és fia-álló«ágnak legalább ams mértékét biztosítsak magúinknak', melyet jelenlegi élvezünk. De mintán másfelöl ezen mértékot a mai körülmények kfist elégségesnék tartom jarrs, bogy Magyarországnak anyagi Ita erkölcsi ereje kellően fejlődjék, nem Uváaom, hegy | a ftiggepaníftgi párt es idő sserint többségre emelkedjék, hanem igenis, hogy folytassa szestúl Is sz slkotmányos ellenőrzést, melyet 0 sa lM7»iki alapon álló kormánynyárlég annak pártjával szemben gyakorolni jogosítva és hívatva vaa és azért nem vonakodtam eSea kerületben sem, habár itt es Idő szerint nem ssját lobogó;* slátt • vitorláz] felvesai ellenében sem s személyes, hsnem s politikai küzdelmet, minden törvényes eszközzel arra törekedvén, hogy aa Itt 8 év otn tetemesen megszaporodott szabadelvű pártot többségre segítsem.
A másik nehézséget, melylysl egy szabadeirfi párti, vagy mondlnk rövidebben, egy kormánypárti jelfiit ezen ,kerületben szemben áll, sz országnak átalásos helyzete képezi. A mi sl lls-láaoa Helyzetet illeti, éa aanak misdea visszásságait, bajaink égés* összegét jól iamerem, de távol vagyok s^l és nem Is tartanám valami hazafias váltalstaak esea helyzetet még s valódinál ia sötétebbnek festeni és msgáhán s nemzetben táplálni ss eleslgghdés érzelmét, s külföld előtt pedig anyagi éa ekkölcsi" hitelünket, minden 'ok és ftzükoég nélkül leszállítani. [Vollak a mostaniaknál sokkal assysáébb idők, s midőn aemeaak aíról folyt s|vita, va|ios alkotmányos jegsiaknak nagyobb vagykisébh mértékét élfeuük-e, hsaem1 midőa Ily jogokról egysltalábas nem vek ssé és elleattakkfs ss s eMgsemmisitő Ítélet mosdstatt ki. hogy slkotmányink végleg el vas játasvs. Akkor ia, midfiajköipa-kirtl'áfitét éjassks rit és alig egy egy peresre tűnt fel égy halván^ remésVösilISgomka az égen, skker és — sz idősebbek Önök közt erre múg j4sss fognak emlékezni — esskély erőmésk
t
I
I
mindén működését ods irányoztam. kogy s nemzetet aikétaégbe- fölvenni, de elvégre Magyarország legfiatalabb tagja volt azl eeéstfl megóvjam; nem cngqdtem kialudni keblében a reménynek európai államoknak, melynek itthon kevés tapasztalata, künn kr-l szikráját és miként as éji lojvag az ellátbatstlsn arabs alvatsgon, vés hitele volt, és utóvégre bég s drágán épített vasutak UI midén köröakörll s végtelen pusztaságon minden élet kihalva mégis megvannak és megtették jótékony batyukat közvetlenül I látszik és már 0 maga ia alig-alig hiszi atyának czélját elérhetni, mind azokra a vidékekre nézve,- a melyeket érintenek it I a fölőlte tundöklí) Byriua csillagra feszítve szemét, bájtoi főly- közvetve ss egéaa országra nézve. Hanem peresé, bogy meav- 1 tatja atyát a vadonban, ugy aokaaor, midőn már magam jis alig nylvel emelkedett mindazon fllld- és kásbinok értéke, mely többé I mertem remélni, mégia s Jobb jövő lehetőségébe való uittjt ipar- kevésbbé s vssatak közelében fekszik, mennyível többet nyert a I kodtam hazánkfiaiban featartaai, jól tadván, hogy a mely nemzet kereskedő, midiin áréit gyorsabban és olcsóbban «továbbithatja, 1 saját lövőjében hinni megszűnt, az s jelent is elveszti, holott más- ázóval mindezen közvetett, de óriáai elönyöket számúkban kifejezni I felől aiaea oly óriási nehézség, a melyet egy életrevaló semzetoek és a nUVekedett terhekkel szembe állítani, — arra a tisztelt 1 egyesült eraje legyőzni képes toe volaa, ba aaját mlaaióiábanbiaz éae ellenzék nem tadja magát elhatárosai. Menjünk további 1873-tét 1 missió teljesítésének lehetősége lölött kétségbe nem esik. tfe bigyjfik 1883-ig, tehát 10 eastaadö alatt a tisstáa magyarországi vaiutakaak I tehát pst, bogy helysetttak oly Iszomorú, a milyennek azt sokan, talán hoasza fölemelkedett 6250 kilométerre, agy hogy ma az ősszel I saját meggyőződésük ellenére íjsateai akarják. A peaaimiemna esak ugy msgysrországi vasutak hoBsza16000 km., tehát mmirt 1600 kilo I megbénítja az erőt mint as ontimismus, s helyes át pedig közepett méterrel több, ezek közt pedig -r éa ezt wéltóztaMék figyelembe 1 fekasik éa abban áll, hogy felismerve s valóban léteztt nehézsége- venni, mert es egyik fiiforrass volt as államadósság emelke- 1 ket, komoly akarattal aeiu menjünk azok legyőzésének, bogy pedig dégének és a terhek fokozódásának, — ezek közt, mondom, volt állami I erre bátorságot és erőt nyerjünk, ne csak azokat a terheket láa- vasút, mely 1673-ban esak 900 kigt tett, 1883-ljná tilt km. a 1 sak, melyek vállalókat nyomják éa melyek valóban igen nagyok, mihez még hozzájárniuk, az állami kezelés alatt 1 álló vasatak I hanem vegyllk figyelembe as előnyöket is, melyeket ezen terhek 223 ktotrrel, ugy hogy az állam ma 3150 km. 1 vasúttal rea- I arán meg*a»aroltunk. Ha valakinek jól berendezett gazdasága van. delkeziL a legújabb nllamoiitások < által pedig leses hálósat I mely bem esak s kezelési költséget tedesi. hanem még [ évenként folyó ér végéig már a 4(XX) kmt is meg fogja ihaladni aem 1 bizonyoa fölöaleget is szolgáltat, akkor ezea birtokos ia kénytelen szólva ama felügyeleti jogról, melyet az állam a magáavsastskkai I ugyan, ha nem akarja jóezágát elhanyagolni, mladsa eazteadőben szemben gyakorol ée nem aiólvs sz agy biazem mindnysjuak I javitásokra bizonyos befektetéseket tenni, de ezeksek fedezésére által helyeselt törekvésröl,' hogy az állam a vaa alak tarifáira I ott van a fölösleg és legrosssabb eaetbea egyik vagy máalk ked- mennél nagyobb befolyást biztosítson magának. Msc eaak ezea I vezőtlea évhee roegesoritja a^ját házi kiadásait A ki azoaban oly egy kimatatá* megmagyarázza azt, hogy a közterhek nek ezen jd>'> ,1 juazágot akar readezai, mely évek hosoú során át teljsaea el lett alatt readkivlli mértékben kellett szaporodni- De ezjeaak egy ága 1 baayagolva, a hol aem eaak kogy semmi aem történt a jövedelem a közigazgatási tevékenyaégnek. Hány iskola, hány közintézet, I emelésére, hanem mesterséges uton minden elkövettetett, n mi hány egyéb közérdekű intézmény lett ez idő alatt! megalkotva? I hátrányára válkatik, aanál a dolog másképen áll; aansk sstksége Mind érre, araim, pénz kell, még pedig sok pénz. llégy ily kőrti* I van egy erélyes elbatározásrs, leadkivtli erőfeszítésre, annak mények közt, midőn a jelenlegi kormánynak nemtaak roppsat 1 kölcsön kell veani a megkívántató pénzt, sség pedig a dolog tik- terheket kellett átvenni a múltból, hanem azokat mát nem csekély I méssete szerint, eleinte nem épen olcsó kamat mellett; de Üa mértékben szaporítani ie a megkezdett munka kiegéwltése czéljk* I szstáa a birtokos az igy fölvett péast czélszerien felhasználja, bél, hogy, mondom, a jelenlegi kormány miad ez ósálg az állsm- I hs ildomosaa gasdálkodik vele, évről évre emelkedői légióssá- háztartást teljesen aem rendezhette, az termássmtea { de aem I gának jövedelme, idővel maradói fog aúadiakább nagyobbodó fii- is as a kérdéa és nem is az a döntő, vájjon llO vagy 11 1 lösleg adósságai viaszsisetésére és az eibaayagolt jóazsgbAl laa- évi kormányzás alatt aiknrlll-e az államházurtáa rendezése ce -1 aaakett virágzó birtok lesz, bár igaz,! bogy az átmeneti,' Idő boa as egyensúly helyreállítása, hanem as, vájjon javult-e ezea idő I roppant áldozatokra és sanyarú nélkülözésekre vaa aáttkeég. Ily alatt ás jaful-e folyvást ss állam financziák mérlege, vájjon I helyzetben vagyunk mi. Még 184B előtt is Magyarorazággal agy javulta átalánossághsn az^nszág anyagi helysete ns 'ezen kér- I bántak, mintha ez Ausztria gjarmats arolaa, melyet ki keU zsák- désre. ugy hissem, réaflffsjlea nélkül határosét! ige nyel 1 mányoilni, de melyaek önálló virágzásra jutnia nem sttbtö. As kell felelni. A deficit évről évre alább szállóé, ha pedig 1 1848 is 1849-iki események még kevésbé voltak alkalmasak arra, egyedül a rendes kiadásokat tekintjük, nem igen messze vagyunk | hogy saen hajon segitaenek, mert a nemzet, mely lététéért ás ál- as egyensúlytól* sót as atolsó adófölemelés és a szénádé átalaki-kotmáoyos szabadságsért küzdött, sem időt, sem gondot! nsns for- tá«a következtében nemsokára talán lel Is érjttk. Amaz arak, a kik diIhatott anyagi érdekeinek előmozdítására. A szabadságharc! oly keserű szemrehányásokat tesznek a kormánynak, kogy sz szerencsétlen kimenetele alán állami gaadaságsak vezetése ellefeiak állam hásUrtáaát eddigelé teljesen nem rendeste, ugar látszik meg-kezébe kertit, a kik késsakarva hanyagolták el Magyarovaság feledkeztek arról, hogy saját soraikban vaaaak olyanok, a kik érdekeit, és essk 1867-ben, midiin ismét magnak rendelkezettünk már a kormányon voltak ás a kiknek e szerint álkalmak > lett as orsság sorsa fölött, kezdődött a javulás korszaka. Nem akarok volaa államférfiúi láagettöket tündököltetni. Miért nem éltek akkor atokntk részletezésébe bocsátkozni; melyek e tekintetben azóta ezea alkalommal? Es hol vsanak azok a fényes tetitk, a melyek történlek, mert es nagyon hosszadalmas volna és különben Is arra jogosítanák őket, hogy utódaiknak szemrehányást légyenek eléggé ismeretes, de arra kérem az arakat, vegyenek eió egy 20 a miatt, mivel ezek, habár asgyon sokat Vettek, ne még év előtt készült mappát, vagy azl akkori időből származó köny- tehették meg miad ezt,;a mire ssBkség vaa, hanem megtették vet, mely Magyarország statiitikni leírását tartalmazza, vagy kép- legalább annak nagy részét és minden esetre többet, Wt elődjeik 2eljék csak epy pillanatra - azt, liojgy -f cssk egy dolgot emKve — Vsgy talán megfeledkeztek ama 163 milliós kölcsöuröl, a melye mind is a sok közlekedési eszköz, vasat, pótts, távírda stb. égy- nem s mostani kormány kötött, de a melyet neki szomorú öröksé szerre wltünnék és gondolják meg, milyen..volaa okkor Magyar- gyanánt át kellett venni és a mely azon kWUl, hégy msjdast oVstágl helyzete. Ast mondák Önöknek folyvalt, hogy ennyi meg nyolos százaléknyi kamatot kellett érte fizetni, még megsi< ennyi isáunijlióval sasporodott as ájlltmtddsság, ennyivel meg gjnnitö, megalázó it volt annyiban, n mennyiben, essk rövI ennvivél magasabb as adó, de teasék ezzel szembeállítani j&okat néhány esttendfire és igy is etak jelzálog mellett adatott V Ysjji • téeyezőket is, melyek ttrittt meg lettek alkotva, és melyek sem a mostani kormány volt-e az, a mely ezen drága ás sjasUe hathatósan segítik elő Msgysrország felvirágzását Km szeretném megszégyenítő Üzletet megszüntette V mely ennek hmyébs nlótz Önöket! a szárat széintételek halmazával untatni, de saiéfie sz a 8%-os aranyjaradéket léptette ée igy legalább a tőketQrleiit ellessék ast mondja, kogy a leniek rendkívüli szaporodása da- térhálói mentett ibeg bennünket, ntóbb pedig ezen 16% ot reu csára as állambátUrtát még eem readeztetett, at,orttágnák fsytgi átváltoztatta 4*/«-n, á mi a tökének névleges fölemelésével Jóléte laég sem mosdHtatott elő, mégis kénytelen vagyok faihozni ugyan, — annak a tőkének, a melyet a járadék kőtesiaatl i egy pár adatot, még pedig aaámokat, hiteles számosat, a melye- sem ázatlak soha, dé több mint két millióval le»zillitja az ket semmiféle álokoskodással megdönteni nem lehet Vefvtk esak kamatnak terhét, ama kamatát, melyet csakugyan misttea esztes n vMu(skst. Ot év alatt, ^yaals 1868-181 1873-ig aemkeveenbb ben meg kall fizetni?
mint 9800 km. áj vasat épült Magyarországon, ugy kogy[1879-ban De az ellenzék szemrehányásaival szemben mék egy két
▼olt n közös vasntakmk Magvarországra jutó réaze 2806, k tisa- merül fel, és ea a következő: hiszen az országul köUifgv tán magyarországi vasutsk bosaza pedig 8600, tékát összesen minden eszteadőbea holttá taaáeskotás tárgyát kébezi s p: 6400 km., atat majdnem ezer mértföld. Hát azt gondolja valaki, mentben, ét mintán az államháztartás egyensúlyának!hclyreáW hogy okokét nekünk iagyéa építik? Megengedem, bogyi tok hiba mégis eaak kél módon képshlheiö, ftdniilllkia kiadások leszst tSrtánt egyes vaantak irányára nézve; megengedem, hogr ss ezea ét n bevéPslek szaporodása áltál; vsjjoh miért nem motty vnttti jépitketétekre megkívántató pészt, melynek kamatot u sz ellsnték éten tárgyalások alkalmával! hogv min<- V allam fsrantirosts, hclylyel-kötzel drága kamat mellett kellett télelek ttok, a melyek ltite-rtlkke! képesnek' áss n *
•li ' ■ • 1 ^ L
I
tt fipjl begym, éa ba as adók fölemeltét aerborresoáUák, lemtaal megelégedhetett volna ? Hanem azt mosdják, hogy áldozati vssssk amaz .egyéb források, s melyekből a hiányt tol U botlunk, mart s 80 milliós bankadósságnak 30%-át ma-fedezni lehetne ? Eto eddigelé Ilyet nem hsllottsm, sót nsm egy gnnkrs vállaltuk. Igen, csakhogy nsm mi ázefjük est ss adóná- * alkalommal ss alieszék soraiból merült fel egy-egy, megengedem got, hsnem üzettetik ss oly pénzből,] s melyhez nekünk azelőtt ugaban véve teljesen Jogosult, de mégis csak* helyi ás vidéki soks semmi jogunk nem volt; tudni!Ük s bsnk arra kfiüíeste génieksk sltsl indokolt iuditvánv, mely sgyik vagy másik klsdási msgát, begy bs évi tissU Jövedelme s 7*/c-ot meghaladja, akkor | tételnek fölemelését eséjosta. és midfia egyik vhgy másik bsfek- fia többletnek ossk feléréssé! adja ki részvésyeseinek, máaik fáiét tetfcre aésve egyesek résééről as s nézet ayilváaittatolt, hogy pedig ama 80 milliós adósság törlesztésére fordítja, és igy azt az rs magában véve baazsoa lehet sgvsn, de ss otsság Jelenlegi sdósaágot Ö maga flzsti magának visssa. No t. Líraim, ba mlsdsn pénzügyi bfcly setében talán egypár évre eJkalaastsadé, akkor adósságnnkst ily módon lehetne leróni, ékkor esakngysa gratulálhat-sz a többség, s mely ezen tetemes kiadásokst annak dacsára ia nánk magunknak
asgszavazu korántsem kisárólsg kormánypárti, hsaem sllcstékí Tálán nsgyon ia soká vettem [igénybe Önöknek Ügyeimét,
klpvtelőkből is állott. de ss ember önkénytelenül is bőbeszédűvé less, bs oly kérdések-
Más szemrehányások is tétettek ogy a kormánynak, mist rŐl vsn szó, melyek éveken, majdnem,azt mondhatnám, évtUede s szabadelvű pártnak; nevezetesen szt mondták ról«k - éa ken át érett megfontolásának és elméisedésések tárgyát képezték.
is ss i anyagi kérdések körébe tartozik — bogy rossnl Még essk egy dologról azferetnék. még pedig lehetőleg rötiden rsisalták meg s kjfegyezést Ansstriávnl, hogy meg kell bnk- szólni,' és es sz s szemrehányás, mely a kormánynak s köiigaz-lalni ezt a kormányt éa helyébe tenni olyat, mely a legköze- gatás dolgában tétetett, igenia, éa voltam egyike sz elaőkssk, f MM kiegyezésééi Jobban togjs megóvni Msgyarorssác érdekelt, n kik szonnsl sz alkotmány -visszaállimsa után és aíóta folyvást E piérdésbéz sem osak jogom van hozzászólni, mint bárki másask, ast hangoztatták: hogy közigazgatásnak rosz, és bogy es képezi de kötelességem is, mert én az t87H-ki fagnifiolam depstatiók sz ország bajainak egyik legfőbb fogását. De mig s mérsékelt tárgysláasinsk slkslmával a msgysr depataUo előadója voltam, ellensék a válaaztási mozgalom meginínlásakor kiadott nyllstkoz-Mem akarok kiterjeszkedni ezen hossfiadalmaa alkudozások ványában e bajért inkább az embereket teszi felelősökké,én annak két-részleteire, sem srrs a aok és nem mladig szelíd üzenetre, fejét srendszerbeo találom. Hiszen itt Zala vármegyében, a melyről or-neiyek köztünk és az osztrákok közt váltattak, csak az ered- azág, viláz tnd|a, hogy valóban példás közigazgatásnak örvend, Itt néayl akarom két asóval vázolni Niaea aa éj kiegyezésben nyiltan lehet szólnia dologról. Az elleázék azt mondja, bogy „a köz-egyetlen egy pont, mely reáak nézve kedvezőtlenebb volea, mint igazgatási kŐsegek nem fejezik ki sz államessme fenséget, nem ss az, a melyet Deák Fereacz és Andráasy Gyula gróf aegiee alatt állami akarat magas pártatlsaságát, hsaem az uralkodó pSrt hatalmi Magyarország lMÖ7-ben Ausztriával kötött, de igsnia meg lett szün- érdekeit szolgálják és ezen szempontból kedveznek vsgy üldöznek ; tetve egy kiálió igazságtalaaaág, a mely Magyarorazágot évonkint aok helyen s tisztviselőt nem s hivatás lelkiismeretes betöltése, ! millióval károsította. A «|U0ta és a vám- és kereskedelmi hanem a hatalomnak tett politikai szujgálatok szerint Ítélik sssg, mévetség egyes határozmásysi változatlanok maradtak, ds igesix és gz utóbbiak felében gyakraa elaézés gyakoroltatik nyilván vnlé aegváltoztattttk s restitulio elvét. Méltóstatask tudni, hogy s ezukor-, erkölcsi fogystkozásokksl nemben is." Erre és szt mosdom, -4 »»r • és azeazkivitelnél a fogyasztási sdó visazatérittotik. Esés visaza- a mi első pillanatra talán kissé fsrcSáa hangzik — bogy örvendetes terítés s régibb kiegyezés szerint a vássjövedstmekből fődőztetett' volna, ba a baj csak ez volas; mert ba s hiba cssk sbbsa vaa, Is mintán s vámjövedelmek a közös kiadások fedezésére fordít- hogy s közlgszgstáai közegek nsgyoa is alávetik mbgakat a kor* útnak, minden megrövidítésből, mely a vám jó védelmet éri, Magysr- mány akaratának, vagy hogy a kormány jogosnlatlaa befolyást vrsságrs :KJ°/0 esik; ba tehát ss adóreatitutio a vámjövedelsmböl Igyakorol e közegek működésére, akkor igás egyszerű volna a fedsstetík, akkor ezen reetUutíóJioz Magyarország 30*/«-ot fizet [dolgon segíteni, és bs vagy a közigazgatási tisztviselők, vagy a 'kosáé. Ha már moat Ifsgysrország sz snnsk idején űzetett és ily kormány személyei váltózask, s baj el volas báritva. Hsaem,
fájdalom, nem igy áll s dolog, mert ismétlem, s hü>s a rendszer^ bee van és nem az emberekbea Én, a,ki másfél évtized óta a köz-igazgatási hivatalnokok kinevezése mellett küzdfik, soha sem voltam eeálódáaban sz írást, bogy s kinevezeti tisztviselők, aranylng ksvés kivétellel ngynnazok lesznek, a kik mo«t mint választott tisztviselők mii k ödnek, de meg vsgyok győződve, bogy ezek közt más szellem fog szntán urálkodní, és bogy másképen fognak eljárni kötelességük teljesítésében. Nem az a baj, bogy a közigszgatásl közegek ma nagyon ia engedékenyek a kormányhatalommal szemben, hanem épen megfordítva: bogy a felelő* kormánynak nsgyon kevés hatalma van á választott tisztviselők felett, és ott, s hol caskugyso sz ál) étikről, a mit én sa ellessék rólak moad, hogy nem teljfaitik részrehallatlaanl kötetosaégöket, hanem bizonyos ssemélyes tekintetek által vezéreltetnek, ott sem a kormányhatalom az, | mely elfitt meghajlanak, hanem inkább azok a megyei klikkek^ melyek s rsstaurstióknál döntő befolyással bírnak, és s melyektől s válssstotl tisztviselőnek sorsa függ. Haszonban s munlezipális tisztviselők — s mit én épen nem niszek, d* s mit az ellessék mssifsstntss állit - legalább nagy réssbsu oly ksvés önállósággal'és lelkiismeretességgel bírnának, hogy s kormány-hatelom kénye-kedve szerint disponállistná velők, hiszen skkor furcsán bssgsik, bs ss ellensék másfelől sbből szt következteti »
miszerint s kfizigszgstás js vitásé nak érdekében m mostani kormányunk nem szabad tovább jrtaai Magyarország ügyeit; mert ezek I a kevéssé fináiió és kevéssé lelkiismeretes tisztviselők egy másik konaáaysysl szemben épen oly engedékenyek és ép oly kevéssé acrnpnloausok.lesznek, éa Igy a bajon kormányváltosás által segítve nem volna, bs esakj abból a jföltevésböl aem akarunk kiindulni, hogy csak a móátaní kormány áll sjc oly feketéknek festett ördögökből, ss pedig$ melyet a mérsékeli ellensék helyébe tenni kíván, csupa angysiokst fog ültetni a minlsterl bársonyszékekre.
De nzzal, kogy a tisztviselők hóm válnsztatnsk, hanem kinevettetnek, s kérdés még koráat élnes megoldva, mert sem csekélyebb fontosságé s hivatalnokom fizetésének kérdése, mely nesaü^volt ebből s nyera Jövedelem? Az mindfissse §|§jp fríov éketővé vált Szon hivatalsokokrs nézve Is, kik már Jelenles is tét ■■* tumtán s kezelési költség 30,400 frtrs rúgott, s lO'/s mll- • kineveztetnek. Ms minden ,emb«r az ésjrsgi jólélnek oly mértékél éányi forgalom ntán a banknak maradt JfyOUQ frt tlssto jflvede- igényli, még pedig jogosaa igényli, mely tehetségének, mivclt-k* \ a>jon éti gondolják Önök, hogy egy öaálló msgysr hsak ségéaek, szorgalmának megfelel. Asállnmkivalalnokok a Jólét ezen mi ^sókban ssleáibsjtts, vagy hogy ez egy ily csekély jfiveds- mértékél a legtöbb esetbea nem élvezik; meginnrsdt s csekély Üsetéa
" ^ ■. > i Ml
itoa viassaléritett fogyasztási adébólegyremásrs sziptéa 30*/e-ot él-l i v«ett volas, akkor nem lett volna semmi bsj, tényleg azonban ug> ^állott a dolog, hogy Magyarország fogyasztási adó isiében sokkal kj»ebb ösassget vett bs, ds saséi nagyobb folyt az osztrák állami pésstárba, mi te hát,olyasmit voltunk kénytelenek visssstériteai, s mit sem mi ksptunk, hanem- mit sz osstrákok bevettek. Ez ighsságtalsn-•ágot sikerült repsrálaunk és épea az új kiegyezés óta as adó-restitatío már aem a <juota arányában, hanem a tényleges bfivételeknek megfelelő arányban és a két állam közti lessámolss utján történik, a mi Magyarországnak — a mint mondám — évenlűnt t- t milHé-bevéteti többletet hoz. Ugy gondoloss, hogy e változtatásért a? utóbbi kiegyezés (nagalkotolt szemrehányás nem érketi. j| De a kiegyezés alkalmával résdbehoztaok még egy dolgot, s ariről a t ellenzék bölcsen hallgat. Méltóztatnak tudni, mennyi aéestnrának voltunk kitéve ss osstrák nemzed bsnk részéről mind-á4d%, mig s viszony e bsnk és Magyarorsság zfizt jogilag reo' éssve nem lett. A bsnk skkor szándékoson {lett lehetőleg sók
tebéaeéget, bogy bennünket e viszony rendszékére kéayszeritsen. >nök L t'raim, a kik közt snayi keresksdő vsa, bizonyosan még ely jól emlékesnek sz skkori állspotokrs, hogy szokat leírni tel-jc^'U szükségtelen És skkor a képviselőházbán is kossáazóltam ezen tárgyhoz és kifejezéat adtam abbeli meggyőződésemnek, hogy ka egyszer a Magyarország és s nemzeti bsnk közti viszony jogi | alapra leas fektetve, a banknak minden maljtiája meg fog szűnni, | nert hiszen as ó törekvéss ss, hogy üzletet esiaátjoa és skkor fi Magysrorsságaak annyi pénzt fog adni, a mennyit itt aolid módon dkelyerai lehet é« annyi üókot fog állitnai, a mennyi a szükség-lethek megfelel Az ellenzék ezt ksagossa tagadta. |lár moat kérem Önöket, t, l>aim, moadják meg Ösők, kisek volt lgszsV Hiszen Oáők maguk Is kapuk hask-áókot és igy szóllasak hát, meg vaaaak-e *lég"dve az oaztrák-magyar bsnk működésével? Nem toljeaült-e sá» a mit skkor előre mondtam 'i Az utolsó év| kimutatás sserint a kanizsai fióknál lH03-bau a helyi váltók, küldények és érték-Mj/ rok leszámitoláas fölmest fiOOO darabra millió értékkel, e ttk öKaeskmüveletei pedig lO'/s milliót tettek. És tadják-e aa arak,
XXXII
• régi liléből, de néni maradt meg uon nimbus, moly amit régi léé* bon sz államhivatalnok állását környezte s fllnhn ms Is sotásy, de tnotl még s titulus ia ük! lista, begy például IH (Csalásán egyik-másik blvstslnok, s klijok ]sa|át háas i|lno» fpedig Omfttsé-bőt egy sem isereshefalt llyetj, kénytelen s város tivoltuio réssé-bon lanást keresni, mely ns'gynn szerény, aokasnr sannklvüi még egészségtelen ia és mind itj mailét! kétsssr annyiba keríti, mint s mennyi az illetőnek lákbérlllenné bye (esi. lós olt/ll as eiuktrM|l ast kívánják, bob Jó kedvvel Jöjjön hivatalába, ott égéss ptaaióval neki feküdiék s ui«nká|ak, bs s kísértés közeledik leiéje, mist Ulyise* u ti I ár»a| vsl I mi Ű, diómmal tömje be fülét, , azóval, jliogy anyágUdg és erkÜlciileg II adjs ss áŰámnuk mlsdenét, mig ss | állam neki oly keveVetj Adj bogy sbbél es élet legprimitívebb szükségleteit aem fedeshMi, Kit én Isrtbslstlss állapotnak tekinteni. Ha agy találja a kormány Vagy as oisaággyülés, hogy aa ss japparatns, melyet IH«}7 óta berendeltünk, nsgfoa la Inzorloáas és költ|égo» — Jó,j |násuk*tfssse Uaaaaként; né esor-bltank sson hivatalnokok Jogalt. kik már alkélmaiva vannak, de ne töltjük be ss előléptetés állsl mcctlrtllt alsóbb helyeket; bsnem s kik már siolgálstbsn vannak, szoknak adjnnk mlvelt emberek-bes méltó existentiát! Tudom, hogy es sok pénilie kerlll. de bét asért njégia meg kbll lennie! Es okból Antik as én beszédemben megtakarításról sehol egy skót nem fognak találni, é* a kl OnOknek j oly programmot terjesét elő,' mely egyfelől s hivatalnokok anyagi hely setének javitáaáról, másfelől pedig aa állam* klsdásoanál teendő megtakaritáaqkról ásói, ásnak asemébe mond* halják, hogv nem őaslnte, bogy vagyas egyiket, vagy a máalkst aem aksria komolyan. Kn ebben a tekintetben miadea tartdskodáa nélkül .kimondom nésetemet. Kn s legnagyobb aélyt fektetem rá, hogy a rendes állsmbástartásbsa mielőbb, heiyreállittasaék as egyensúly és örömmel eoastatáltam már elébb, hogy erre már a> kösel jé vőben kilátáannk vsa, de ha arrél vsn szó, bogy a hlvs-talnokojc anyagi halysetén legalább vslsmieskét -egiMnk, én szlveeen várok egykét évvel tovább ss egyensúly helyreállítására. Mert cssk la egy pár évről lehet szó, feltéve, bogy sgyéb tekintetben as eddigi takarékosság elvét el nom ejtjük, mert ha ma a rendes államháztartáaban eáák aiéft nug nem áll helyre aa egyensúly, mert a hivatalnokok Illetmény ©intik javítására 1 -~2 milliót kell fordítanunk, as ország jövedelmeinek természetszerű fbkosódása néhány év mnlva ezen 1—2 milliót fedezni fogja. Bo megizavaitam aa éi parlamenti épület számára kívánt költséget éa nem aeeentáltam azon okoskodást, hogy mivel eddig a hivatalnokok érdekében nem történt aemmi. tehát ne épülőn az a parlamenti palota sem; de most már megfordítom a dolgot Is ast mondom: a pénzügyminlster igen azépen klesirkalmoata, begy a legújabb adóemelés és s ssessadó átalakítása épen annyit fog jövedelmezni, hogy a rendes államháztartásban még mutslkoao 6 milliói deficit eltüniék, de sanak daczára is msgárs vette nz é| parlamenti épület költségeit, s mi évenként 7—800,000 irtot, fog : tenni és igy ismét ,vslsmivel távolsbbrahelyezl sz , egyensúly helyreállítását; vegye tehát msgárs ast sEöttaéget is, a mely a . hivatalnokok anyagi helyzetének legalább némi enyhítésére szükséges éa én nem bánom, ha a rendes állambáztartáabaa as egyen-sé|y netji rögtön, sőt- talán nem la 1—2, hanem esak Ö--4 év mnlva fég helyreállíttatni, 8á|áálal fogom e halasztást, de midőn két bi\j Icöst válasstánom kell, válstiztom ezen balaaztáat, melyet kisebb bajnak tekintek, .mintha; tovább tartana azon már nem Is „czifra* nyomorúság, melyben ma főleg s kisebb hlvstalaokokaak nagy része vergődik, A kezdeményezést természetesen nekik magok* nak kell megragadnlok; éa rjtazomrőL eaekély erőmmel ugy s törvéay fajosáéi teremben, mint aj s^jtó telén sslvesen fosom tamo* gatai ebbeli törekvéseiket,. a meddig ások a méltányosság határain j belül maradnak, de a |nl ezea határon belül megtehető, az ojleg fog történni; megteendi azt a kormány aaját belátásából Is, éa ha a péatügyi helyzetre yaló tekintet talán némileg félénkké tenné, pártja részéről a ltellő bátorítás nem fog hiányozni. Többet az ellenzék aem tehetne éa ha ő többet ígérne, akkor jogpsnlt-volna azon gyanú, hogy nem la' 0 akar segitenl s hivatalnokokon, hanem sst akarja, hogv s hivatalnokok őt negltaék s jelenlegi kormán)] megbuktatásában. ,
( Éa Itt éríutettem ast a pontot, ,a mely as ellenzék! programm velőjét Képezi, mert ea ellenzék, inidőji n fijnlncfciális bajokról azól, agv szóval sem moadja még, mlkép fogná ő ezeket orvosolni; midőn az Ausztriával fennálljS viszonyunkat kritizálja, egy ssóvsl sém mondja msg, mllyjirááybsn kivftnja est átalakítani| midőn aj vámkösösaéget e«ak föltétel eaen akarja feltartani, egy szóval »em mondja meg, mlbw élmnánák aa általa felálliteaqó föltételek; midőa a nözigaagstáa I Jelea állapota ellen sályos szemrehányásokat emel, egy asóvél «em mondja meg, vájjon ki vs oja-e a mostam municzipális Imidéiért és az 'aaial rara
tisztviselői választásokat fentsrtsnl, vagy pedig'a klMvezési résé szert elfogadni, ba pedig s mostani rendazert tbeg^sllsrjs tartani, ml módon hiszi létsallhetöápk szt, hogy e választott tlaztrfaalAk a gmnlHplomhss nagyobb nefojyásial bíró válsazlékjél függetlenekké téteaaenek. Mindezekről az ellenzéki programm egy szót aem tartalmai, hanem flrökői rfirslnjo ss, hogy: „psrtnsgjnom saae dslendam", -.s Tlaza kormányt meg kell buktatni' áa ugy blsiem, (ogy az ellenzéki hltvaQomáabas mindenek előtt t dogma létezett és essk azután keresték Össze ugy s fingj], az önnek igazolására szolgálható okokat. Re. t. líraim, semmbieiml kormáayj nak azemélyeibe nem vagyok ázerelmea, de épen 4fy távol áll tőlem ss ssok. elleni gyűlölet. í<n soha rendaserea opsáaltlót nem csináltam és nem fogok ealaálsl oly alkotmányos lormáaysys! szemben, s mely két feltételnek 'megfelel, tudniillik wlasflr. hogy az 1807-ben megalkotott kiegyezés alapjára áll a ennek elveit őaslntén elfogadja; éa máaod»zof; hogy ai;orsság Intézményeit azabadslvü irányban tovább fejleszteni hajlandó A mtly kormány e két föltételnek megfelel, simák megbnktstásárs én rélzemről okot aem látok, a ml nem sárjs! ki szt, hogy **gyes llérdásekbeo, még pedig foatosakbsn is, s kormánytol eltérő aéseiea lehetek, a mint voltam is több ízben és fogok alkslnifaint -lenni esfotiil is. Ily esetekben nézetemnek nyílt kimondására Is meg volt krlll bátorságom- De mldön válaágee kérdésekkel állcmk aieoibra, mindig meggondoltam aat, váljon mi törtéaik, ha a kormány meg-' bakik; mert a azenvedély éa HfogOllaág assvárs hallgat hitünk ] ngyan magáaügyeiakbna, minthogy eszel skkor eaak magunknak ártunk éa senki másnSk,-de midőn as orazág Ügyeiről van ssé nom elég ast moadsal: eaak es| s mostani kormány jávolíttsssék' el, a többi azután majd magától Jön, hiszen nlnra eset rá, hogy| vslamely országban, midőa egy mialsterinm megbukott, tiem-akndisk,j volna emberek, a kik miat alakítani tudtak volna. Igaz,! és nálunk li fognának akadni, eaak sz s kérdés, hogy jobbsk volnánsk*e s iiio*ls» . ulákoél éa vájjon s változásunk volns'e máa eséUa és eredménve, miit ss, hogy egy pár embernek részben jogosait, dó réskbeo tamil njw logosnltask aem mondható aapiratióját klelégllhslné.sz ftfísangot |»eiT\g' oly állapot)* sodorná, a , mely nemeaak a mostaninak mipden| hátr^*' nyalvsl birna, hanem esnek előnyeit la nélkülöztetqé y|illol| I'edig az én nézetem azerint eaakla Ily eredménye Volna a kormányváb ; tosáanak,HÉelyet az ellenzék Hőidésai kíván és asért réncem* röl, az álfluMduett határok közt, a mostani kormán^ featartása mellett küzdffit mindaddig, a mig ez az általam ettlltstt két fel* tételnek megfelel. Azt hiszem, hogy e tekintetben 0 kerület tza-badelvü pártja vslem egyetért,- a s maga részéről aem les^. Iisj* leadó többé-kevésbé tiszteletreméltó, de jobbsdáa még|é essk ssemélyes indokok által veséréll politikát támogatni. Áxqiijtivill — ámbár a helyi érdekek ogymagok ily kérdésekben nem Őttst'ik — mégis nzon nézetben vágyóig, hogy épea a nagy-knnizinl kirllet és kütöaösea Nagy-Kanizsa városa agy az ország, mint a maga érdekében eaelekazik, ha a kormányt támogatásában részefiti Tudom, j hogy Kaaizaának külöa bajai is vannak, melyeket tdajdMakápea senki sem okqzott. hanem melyek mintegy történelmileg felölitek az által, bogy o vároa, aem á megyében, sem pedig eánek Itővetv'i keztében sz országban nem vergődhetett fel srra a Jelentőségre, •[ mel) lakosai számánsk, értelmiaégének, szcrgslmának éa vagyoniét nak megfelel. Knnek oka pedig főleg ab^sa kereaenHŐ, hogy ama t^ mékenv eslrák, a melyek Itt kétaégtelenül megvannak, ném része«ültek s megfelelő gondozásban éa igy aem ia fejlődhettek oly! gyorlan fe oly'désan, a miat az kívánatos lett volaa. ezea pedig medÚŐ potltlkn viták, pártküzdelmek, kormánybsklaláiok által aegiteai nem lehet A| kezdeményelső sorban Önöket illeti t. Uraim, de viisont a kormtsy kőteleasége, a mennyire es az ország érdekeinek kárositám nélkül le* hetségee, Önöket Ilyen kezdeményezésre felbátorítani, ss^á mennyire essk lehet támogstni éa igy egyesült erővel ez életrevaló váras felvirágoztatását előmozdítani. Ks ügyben a közvetítés elsO «»rkse Önök országgyüléai képviselőjét illeti és ha azereociém lemie Onők bbislmj) állsl megválaastami, iparkodni lógnék a Ennyire 1 gyenge erőm engedi, e szép -feladatnak megfelelt^jék' mintán s Városnak éa a kerületnek érdeke és jóléte, egyMHakotokaak érdekétől és jólététől elválsaahaUtlaa, a hol eaak leilei r,n fogok szolgálatára lenni as egyes válaastó polgároknak i«, a kik; Ügyeikben hozzám fordnloak. .Elégedjenek meg ezzel it Ígérettel, melynek talán némi értékel ad az n tény, h>|gy eu^J teod.Ő alatt, mert annyi ideié Voltam országgyűlési kévriaelŐ. két kerületet képviseltem, 0 évig a kőszegit ée 9 é4g a kesst*-helvlt és ba elbizakodáa nélkül mondhatom, hogy newépea.raat emlékezet as. a melyet c kerületekben hátrahagytam et 'isik-' nek is aémi hiztoaltékot avájthat arra nésve, bogy talán azon k*-madlk kerületnek, a mely engem a jövő orsaággyménre taef váls*ists|s, sem fognék saégyenére válsl.