Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.79 MB
2010-05-26 14:44:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
539
2231
Rövid leírás | Teljes leírás (284.82 KB)

Zala 1885 január

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1. szám.
Nagykanizsa, 1885, január 4-én.__XII, évfolyam.
«u»nr^ni wiuaűmik-
TAL VimMi lton l.m.
mUm a iiyiHwl rtsatnnasikmft klriwti?, tofibbft Hámtámk, fcksó-baritol, toéiltwk iMi liKmilk.
HiratiUÜn UvtUk cuk Urn.rt k«-stkbM fopatsU^ •!.
K&sirstuk vlnu
ktldctMk.
u
ZALA

l'ÜLL'l IKAl ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Zslatriégyel ügyvédegylet, a Nagy-Kanizsai- h Délzalai takarékpénztárak,' Bsukegyestlet. at Aleó-miirakózi takarékpénztár részvénytársaság éa ftnaogólyzó szővetk. hivatalos közlönye.
wiAmrm íjuk,
Ictos km .
ru év» .
I bt - Is. I .Ni t . n j
Hiililfaik MAadtUüuk.
nyak «0 krftlmrftyM Mai U*» «% i frt, uoRtnJ mmm mUti 1 kr,
Nyllttér patfosra 10 kr.
M'ojelenik Nftgu-Ktinizuhi hetenkint egynzer: Votrirrvip.
Bajaink és reményeink.
® Ki M, aki mikor ismét beletemet késik egy eastendő as idő nagy airiába, nc állna meg legalább jgy pillanatra liabozó tűnődésben a ne kérdezné meg gondolatban a kétes jövőt, mit hozuttd.' számúra: ttfltb moreiUMét ke*. vesebh bnjt-e, mint ^mennyit a. mult hozott? — 8 a hazafi, kit e tűnődés meglel), nemcsak magamagára fog gondolni e kérdén föltevésénél, luinem látva atiaok hiányt éa bajt, mit as 6 esztendő a nyakunkon hagyott, as évfor duló alkalmából komolyan elgondolkodik a ha alkalma van rá, kifejezést ad aggodalmainak éa reményeinek.
Megelégedéssel mondhatjuk, hogy közügyeink intézésénél a jövőnk bizto Kitárni körül sok történt, mely által szivünk s bizalmunk szilárdulhat; de elbizakodottság volna nem gondolni a még hátralevő feladatokra, melyek meg oldása nélkül nem néshetünk aggálytalanul az idők változásai elé. Konstatálhatjuk li'-ry állami és társadalmi bajaink fő torrásaii kél hiány képezi; hogy tndniilllk mérték nélkfll kiterjess kedni szeretünk,' a kérdések mélyébe haiolásnak pedig nem vagyunk barátai
Ennek bizonyságául nézzük leg először páriáméul ttokét Az országgyűlés Allaméletfinknek szive, melyből egész politikai életttnk fakad s melynek még azon magusabb jelentősége is van, hogy hatalmunk egész összességét képviseli s egyúttal azon alap, melyen a .magyar nép nemzeti uralma sérthetetlen- l)e hát nem épen annak terén tűnnek-e szemünkbe a íent érintőit hiányok ? Majdnem ötödfélszáz főnt i képviselet egy aránylag kis állam részére, megszorítva az ineompatibitási törvény által: nem szükségkép veszteni kell-e itt a tartalomnak, melyet egy képviseletben joggal várhatnak ? £ baj ungy borderejéről kétséget sem táplálhatunk. Már as is eléggé aggjaz-
tő, hogy a törvényhozásban már az erélyes egyéni akarat is miadazon hibák kai és tévedésekkel, melyektől természet szerint mentve nem lehet, elhatá rozó hatalommá válható, de tán még e tény né! is hátrányosabb, hogy as által a parlament el venst i a {közvéleményre nézve nemesítő hivatását s a nép ssellem a maga jobb Ösztöneivel tanácstalanul té^edesik, mintán ninc* támasza ason tekintélyben s eszményben, I melyet a nép. képviseletnek megteste-I Hitenie kellene
S nézzük továbbá a közigazgatást a maga számos elágazáaaival, melyek | benyúlnak ngy az összesség, mint az egyesek gyakorlati életébe s melyek tevékenységétől fflgg nngy részt állam és társadalom jólléte De a fent emiitett két hiba egy téren sem oly ssem-mel látható, mint itt Pedig épen eté» ren nagy bsjókat kelt az eszmék küzdelme a tégi rendszer mellett s ellen, egyik (él állítású szerint a nemzet ér dekei feláldoztatni czélozlatnak a régi institucziók iránti kegyelet oltárán, más állitás szerint az áldozatot uj, önsŐré tegek egyéni érdeke köveleli 8 ez eszmecsere zajában eltévesztjük szem elől fönt az egyöntetű szerrezés befejezésének halaazthatlan-ágár, lent pedig a meglevő hatáskörnek a küz érdekében való kihasználását,