Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.15 MB
2011-02-16 14:11:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
507
1501
Rövid leírás | Teljes leírás (331.01 KB)

Zala 1889 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

& szám.
Nagy-Kanizsa, 1|89, juhiiis 2-án.
l|
n *
fcMfcm^ * KtefcM; mmm*m.
I kMÉMéft * rtrellíftl rtmá ka* HMM Hallata V.
MIM: TáiwMs-iNH ».
iMtkbti
fif)1""
Itat** rimta b»« káM*jak.
m m I*T
ZALA
Politikai és tartalmú hetilap.
4 A Nagy-Kanizsai- és Délzalai t|aJré|Iénzt/irak és a BankegyesQlct hjvatalás közlönye. jj^1
XVI. évfolyam.
:i mm. m m m;:. u KUjrisartei arak
. * • • > . I fii <4 FWém . . , . « . I a 10 fotyelé** .....1 . «é
BiilitÉwt jMt«uy<iw»ti MáaltUtadU
inm*á a HT* Mvulátiw Mrbfcaéajft U 10 ki fcílynplljon felül 100 MÉl| I frt, jj aasatal mia-lfii Máért ff Mi V.
JtjrtUtér patltaora 10 kr. xrx m "■ jxs . irr
Megjelenik Nagy-ljuUnán hetenklnt egyszer: vasárnap.
A2 állandó thema.
A mi városunkban et idd szerint • színészet Ugye állandó tljerna.
Foglalkozik vele a aajm, foglal ko cik vele • társadalom. Minduntalan felszínre vetődik egy egy olyan mos zabét, mely ébren tartja felpendiii ugy h Haj tónak, mint a társadalomnak a nemzeti teUdencziák iráijt sohaaem érzéketlen, mindig finom érező idegéit.
j Nem caoda. Városunkban német színtársulat mííktfdik. És pedig oly pár-Inláp rhellett, mely aggótjáaha ejtene beniiUiikat, felhőt vetne e |vároa nem-Keli<M irámú haladása, amelkodéae ér-\' dekében iné, verejtékező hazafiak mind-t egyikének homlokára, ha I c pártolás egé|»z milyával a nemzeti lerek vénekre, a Ipizafiaa érezéa, gondolkodás én cselek yéo mérlegelje esnék.
A május JiŐ 26-án tartolt német Hziiki előadás alkalmával a ssinterem zsúfolásig megtelt. Ember, ember hálán linlljgatta as olőadáat, kisérve azt a pá ratlau lelkesedésnek nálunk szintén azokat jan enthiisiasmusával.
Kngig Hiijtana bennllnket a tapasztalat ; fóllázitaiiá hazaszeretettől, nem zetiíaspiraiiókért buzogó lángoló vérúuk miiben meppjét s a legkeserűbb, de jogia kifskadás ostorozó szavaival bélyege/nők meg ez el nem tagsdhsió tényt, ha érne még legmagyarabb é« Ugnépaaertlbb nagy míívésznőok: iilaba Lujzával nem tanusiiott párto-honiak rugóját a német múzsa dédH-getéaébeu találnék*
i Nem! Ennek a dolognak uyijja, rugója másban vau. Ennek a n|gy pártolásunk. mely itt a német szíiié-Hzetnek zsúfolt házakat teremt, a kii-zliitséguek a mfivéaaet által nyújtott aeaj heti kai szép iránti érdek lődéáében, vonzódásában, lelkesedésében rejlik.
A kik az itt lefolyt német <»Jő adájsokat végig nézték és hallgatták, a legnagyobb chauvinismua melletti! is
kénytelenek bevallani, elismerni, libgy az itt mfikOdő szintireulat jól já^zik, határozottan élvezhető előadásokat! i art. Azért siet hallgatni, látni a kdzO||i lég, mert valóban élvezhet.
fia itt van a kulcsa annak fs, lingy mért uem megy előadásokra ily tptte geaen a közönség, mikor egy agy| magyar szintáraulat vetődig vároímill :ba. Mert nem élvezhet, meri azolq a szó szoros értelmében ide „fel&töu* |i Bit-társulatik nem képeeek a púhl|l;uin aeaüietikai érzékének míívész s|i lpet bemutatni, nyújtani. így azután ji tár-háuyazor megtörténik, hogy a remélt lelkesedés helyett azzal a levető tiidaf-tal kell elhagynia a színházait, ho{ ;y a nemzeti színészet nagyfantoaaágu |t gye a hívatlan apostolok kezében telj men elkallódik s a hívatlanok erőteileií kar jaiból nem az ideálismuh felé jul ha nem hovatovább sérba hull.
A
JTje kri ároséi-em->kat
Ezen kell segíteni,I ha azt akarjuk, hogy a nemzeti azellem mvárára mííködő sziutárHulatok teret ne ny nek nemzetiaégi szempontból oly tikus poaitiókon, mint] a mi x sunk is.
A mi magyaraágunk nemzeti lemtlnk hatalmaa lényt^ojének, a t zeti aziuéazetnek Ugye Majkyoii a veazitett azzal, lu»gy iiyhksr főre keletkeztek a v...