Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.13 MB
2011-02-16 14:17:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
579
2351
Rövid leírás | Teljes leírás (374.38 KB)

Zala 1889 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

40. szám.
Nagy-Kanizsá, 1889. október 6-án.
XVI évfolyam,
J\' iu _ ur
li«rkuitON{ Bfttihyiay- éa Kiifelofontcu sarkán
Itto iatwendo » lap atlkai rtwiiVi vaut-kozó niiuden kotUauv.
u ——
M KleáAklvit*! • Ti
Kiadóhivatal • Vároaliás-stdu I.
54n»Mt*i<e lmi*k csak ismert kseakbM fogadtatnak el
\\
éeiratnk Tiann nem kttldetaek.
xdl ~ xn_m xn.;; m n
ZALA
*■
(
SS "\' 111 m--||f" ELŐFIZETÉSI ÁRlK: Egén ém . ..»..»írt - b
Filém Magjséim
Népünk és az alkotmány.
A küzigazgalí c-form, mely mint általán tudva •"**-, ^ már nem fog sokáig váratni msgára, nanem a menynyiben tervezete a kormány kepeié-ben; elkészült, nemsokára a parlament ím foglalkozni fog vele, — a modern állam minden barátja előtt immár elodázhatatlan szükségesség, r bizonyára olyan lesz, mely a tisztviselők kinevezésének elve mellett mig egy részt valóban modernné én jobbá fogja tenni kttzigazgatáaunkat, h lassanként meg fogja szüntetni a mizériákat, másrészt törvényen biztosítékot fog gyújtani a municipiumojt auionom Hatáskörére nézve.
Ez az Önkormányzati jog. jmely a magyar alkotmány nyal elválliatat-lanul van egy befűzve, alkotmányos életünk 22. esztendeiében arra a kérdésre hívja fel figyelmünket, vájjon elegendőképen gondoskodva van-e arról hogy Magyarország\' minden polgára, legszerényebb állású fia ismerje a polgári jogokat és kötelességeket, egyszóval ismerje Magyarország alkotmányát?
Ebben a tekintetben valóban csehül állunk, |B most már 22 év óta birtokában ujabb alkotmányunknak, valóban sajnos állapot az, li^gy \'a magysr alkotmánynak a törvényben is megparancsolt tanitása nem ter meite még azon gyümölcsöket, (melyeket tőle méhán várni lehetett, i
Nem ismerünk szégyenletesebb anomáliát, mintha valaki alkotmányos polgárnak nevezi magái, mert neki erre joga van, de alkotmányon jogairól igen keveset tud.
Az intelligens pályán élő embernek sokléle alkalma van, hogy ebbeli ismereteit gyarapítsa és kiegészítse, de az iparos és munkás köznép ritkán tud többet e jogokról, mint hogy vá-
Follti&ái és vegyea tartalmú lietilJap.
A Nagy-Kársai- ép Délzalai takarékpénztárak és a Bankegyesület MvknlJs közlönye, gj1 __Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vasárnap.
BrnUtmk jután jcnan aztaittatsak,
IrvwM a egyéb Mratslas íjinfaaénjik 10 kr. bélyegdljoa felül 100 máig 1 frt, azontol minden sióért tfj fii kr.
VjrUttér petltsore 10 kr.
4
lasztania szabad mikor a válaaztások kiíratnak.
Ez ugyan Igen azép és fontoajog a honpolgárnakj de korántsem meríti ki a honpolgár jogait, sőt nagyon csekély részét képezi, a mennyiben hosszabb időközükben tér egyszer egyszer viaaza. Jog- és köt élesség pedig kölcsönviszonybjan egymásnál sokféle módon foglalkoktatják és beíqlyásolják a honpolgár! a választásokon kívül is polgári életében, tevékenységében akár a család körében, akár a község kebelében.
E polgári jogokat és kötelességeket ismerni, tudni a községek, városok, megyék szervezetét, tudni azt, a mi a polgárt a nemzet jd és rossz napjaiban érinti. — mindenkinek kötelessége, a ki a honpolgári nevet valóban meg akarja érdemelni.
A törvény maga gondoskodik arról, hogy a tanulóifjúság a népiskola legfelsőbb osztályában és a polgári iskola felsőbb osztályaiban a polgári jogokkal és kötelességekkel megismerkedjék. Csakhogy a mit a népiskolai törvény ai alkotmánytan oktatásra nézve megállapít, azt sajátlagos tanügyi viszonyaink lerontják.
Faluhelyen kevés azon gyermekek száma, kik mielőtt a gyakorlati életbe lépnének, á, 6. osztályt elvégeznék s így a törvény értelmében a polgári jogokkal és kötelességekkel megismerkednének. Nagyobb városokban pedig, a ...