Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
42.78 MB
2011-02-16 15:25:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
444
3842
Rövid leírás | Teljes leírás (540.4 KB)

Zala 1894 február

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

10. szám._ XigyKanizsa, 1894. február 4-én. _XXIII. évfolyam.
•"Tte-ttoéti * Mk TF A IblMinU:
I. . . . OH.p-111. ká*. V Jm ffl ■ II • V.r»kt>.apátot »«réW »«*,
- —" » ~ ^M » H B ^ft UiiomtiMi
1*1 Marit i lm iwiii«i _-^m-m.r—zssiUílí^MFZZZZ^B^ : ...........
....."Mm M m M J j^^m^ «um«T».a«
---■ ^^^— «|f tm lt MMI l» 1 - kr.).
— \' ~ ■■■■■ HMPB ■■■ i BHH HHHB rwm • t«w (ÍM — U J
- —Politikai és vegyes tartalmú lap. ITHUT ""
Ml fogadtattak .1. OJ Wriiifatk Jatáajvaaa artatttataak.
—«»_ A Msgy-Kaniaui- és dél-zalai takarékpénztárak, a Bankegytaülei, az Ipar- és k««ti- » m______
KMmtk m uiáata* viMfc * NffJ-lHMHWt »e«élfe«yl*MómkB« Ml Menyet\'tptaaJt [Ja»»tf» .....■ywui
. " --——É^nflffiratHltí miÚfagyffisattrőzÖde t. 7? AiitriWoa ktoUmp. \' DMM(tat ■|L"Tr7rí , .. ■.. ^f^^
b__■ . , - t«Mikaa*k FiaaM hHf Unt-
^ m4m ir* ■ 10 Megjelenik nuímAu lirtenb Ím t k é I h s « r : >«»*«•
■_;--—— i... vár nap ém KerdAn.
Ezredéves oraz. fclilfítál A kiállilási lerűlefre vonatkozólag a je- tése vételeit főtanaiba Az építési bizottság
lenlés kiemeli, hooy a fő- és székváros rtiegáltapította\' a pályázati feltételeket, nus (rr) A millénjurnj őrsi, kiállítás. bizotl-junius 21-én tarlotf közgyűlésében áten-tyeket a keresk. miniszter jóvá i? hagyott sága a kereskedelemügyi m. kir. miniszter gedíe az országos bizolLsúg által a város- A feltételek közül kiemeljük, hogy a hid felhívására az országos kiállítás előmúnká- ligetből kért részeket s az átengedés fellé- építési költsége — teljesen készen — a Mairól részletes jelenifit készített, a méty-\' telelt te tihetesen megállapította. A ktilli-JLGO >00 koronát meg nem haladhatja, A -nek Urtllqui a következőkben íhmertetjük; tási ürüiet terjedelmét a következő adatok htd M méter hoseeti é» 16 méter széles. ^fxeg jjlvasóközönségüokkel. A jelenWs 1893.*; világítják meg. Az ! 835 ont. kiállítás ieJJL m, év deciember 20-iki határidőig öt június havától ugyanaz év decumber 31-ig rületének nagysága vfrlt az állatkiállHáat) pályamunka érkezett A roáaMtfc
-teqed, ——■—\'-:- rterüiettet együtt"330[0ü0 né«y*zflgméter, az tervbe vett építkezés a a kidlliiM nmjt/
A meglehetősen terjedelmes füzeiből első állalkiállilási terület nélkül 300.000 négy- k>tr>n. Ez az űt a nádorsaigelra vezető Itid sorban az (Qnik ki, hogy az igazgatóság szögméter. ; által megnyitott út folytatásaként az égést
dicséretreméltó módon ^buzgólkodik ázonj Az 1880-ki kiállítás területe 473000 m.-f-ktálMám területen végtg vomit és a Steiátna-ífogy a kiállítás méíló legyen » nemzethez"tesz a tóterületének levonása után. Figye- í útig terjed. Hosszúsága 1430 méter As út és azon ünnephez, melyei a nemzet lembe véve ast, hogy az állalkiéllilás az | költséjgei 38.088 írt 11 krban i<ányo*ia eW. 1896-ban megülni készül. A kiállítás teljes eddigi tervezgetések szerint nem jön a mosti Erre ,a kiirt versenytárgyalási hirdetmény képét akarván nyújtani Magyarország minden jelzett kiállítási területre, a 96-iki kiállításon | etapján a határidő lejártáig három ajánlat téren va\'ó haladásának, a bizottság netö | rendelkezésre APó < tér össz^seii 17\'40(tQj érkezeit be Ez ajánlatok kózüi mint Ieg« kis munkit légez, iiiikor^ greyygg PSiv\'négy^z^meterTel nagynbb s» i»g.*>-imnel. jjtedmabbel fítfgch\'^\'Büíiiry Rein>srh portok egybeállításával ezeknek egyszer*-] Az országos bizottság égy kiállítási md-. Henrikét fogadta el. — Szóba )ült a vd-mind oly helyet iparkodik kijelölni, a holjszaki irodát szervezeti, a meTy munkálko-)lamos közúti vasútnak a kiállítási területen tejjes és kényelmes áttekintést lehessen; dását megkezdvén, . állandó építési bizoU-í való esetleges élesítés...