Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
45.22 MB
2011-02-16 15:34:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
454
6130
Rövid leírás | Teljes leírás (586.76 KB)

Zala 1894 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

79. s/Ara.
•urlMMttaég i M<ihii oiiop-m. ku,
U« latéetsét • Itp ttolltmi rémért" *<>n»lko»A minden ktsltatéiy.
Btnataiailta Uvtltk mk ]m«h k«««k • Mt h(*ilUtiak tl,
Ihlntok »■ klUtlnk »i«i«
SgfH wtw ir*: 10 tivi/M1,
... \' ^1 Nagy-Kuni/,ha, 1804. oktober 4-ón.
ZALA
\' í\'oíitikai ós vegyen tartalmú lap.
XXJJI. évfolyam
Elaááhl vaUl ( Vilfii«lilU-ép!ll»t H**M fütty lltyffr írttá lééit.
Ki/imwrtn kU%»
Zftw írff II kertit (t Irt — kf t filém I koma (t irt — k/.í fiprtliii f twin ttfrtaokr)
Hlrdtléaik JatáaytM ■áalttataafc A Nagy-Kanizsai- éti dét-satai takarékpénztárak, a HankegyesQlet, az Ipar- éa kereske- _ ... wP
delmi bank, a Nii«y-kmiií!ftuí aagélyegylet-azövatkezel éti a letenyél. lukurékpénztAr, * **•
a „nagy-kanizsai malátagyár és sarföiőde r. I." hivatalot kBzlömjv, • rummink »»i»«ínt « urtiiinVn
" \'■\' ~*" \'***"\'____\',\' 11 \' * \' «aaattaaéá gtoliáj ftlk-Jtejb
WigyPiiiHlMáM ln\'U"i»hli»l kflxK^^i .itMMédkt\'itti^tdsz vasárnap. ém c»"ü.törtölcön.
A vidéki városok s a gratási reform.
fkobclóbo uz emiitélt okokból visszatérő I válaizlókerületekben, bol a lakosság ma-»
képviselőkkel oly szaporodásban részesül, gyár elemei, különösen a magyar polgár*
A szabadelvű párt tagjai legközelebb megsxaporodnak az által, hogy számos képviselö.aklk aregyházpulUHtit fttfbrm-javallatok miatt kiléptek a. pártból, - iámét vismtér, minthogy a korábbi vélemény különbség a vonatkozó javaslatok elfogadása folytán létezni megszűnt. A visszatérés kötelességét ar hl indokolja, hogy a magynr nemzeti politika erélyes folytatása és a magyar állam megizmosodása érdekében n közigazgatás reformját maguk a visszatérő képviselők is halaszthatlan szükségnttk-tekintik.
A kOwgénség ttgy j» vitásának gyors ki-elégitést igéaytö követelményei a legközelebbi években nagy költségeket és befektetéseket okoznak az államnak. Alkalmas állami közrgek, vagy az állam\' ellenőrzése aTáfl ~áTrő~TflváhflnokóY nélkül lehetetlenség e követelményeknek eh\'get tenni és oly anyagi és erkölcsi garanciákat teremteni, a melyek biztosítják az állami eszközökből a közegészségügy érdekében engedélyezendő nagy össae\'gek célsaarü (elhasználását. -
-----Aszabadelvü-párt tehát,iHetYettHöbb-
ség a közigazgatási reform mellett, a párt
u mely nemcsak a számarány kedvező alakulása, hanem a közvéleményre gyakorolandó előnyős hatása folytán is igen
ság, szerezték meg az oláhok és szerbek ellen az íllelö képviselők számár* a többséget, ezek a hazafias érzelmű magyar
fontPH. Annál inkább kölplfnaégllk a már- választók. a közigazgatási programnak*-rtkadó pártvwéwknsfc a vidéki várowkban. I rewtülvit«l<t kívánják. EltinbW uot az TiSgy a közvélemény kedvező hnngula< át oláh és szerb .választók, a kik minden, a
feTvlÍMgósífö, tevékenységük állal a kőzTgnz-gatási reform javára juttassák érvényre. Ez Átlnl a ma uiár meglehetős biztos többség oly fokozott erkölcsi hjefólyfrst nyer, hogy
¥árom magyar parlamenti párt valamelyikéhez tartozó képviselő megválasztását efc lenezték, éppen a közigazgatás reformja ellen agitálnak. Az indjtó ok igen egyszerű.
la rifőfmj&vatltn\' BBmaláU \'flpHodl, Ha a magyar állalfüszme a nem magyar tárgyilagos okok-, nem pedig a párllöTé- j nemzetiségű nép értelmébe a jó állami <}ék«k féllékenyeégiT^laMíeiolyásolt lesz. közigazgatás minden jótéteményeivel be-|—éitegitlűqk— továbbá, hogy -tt [Tárton- ha tői tt lt»gMWl)B községbenisj —\' a hí-kivüliek közül szintén többen fognak . ajvatásos oláh izgatók elvesztik lábak alól a reform mellett szavazó; ~ lalajt népámiló működésükhöz. Azokra a
A legközelebbi időben arra néz...