Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
47.27 MB
2011-02-16 15:49:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
371
2778
Rövid leírás | Teljes leírás (623.82 KB)

Zala 1895 február

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

10. dút.
ii
Nagy-Kanizsa, 1895. feboár 3-ftn.
r ■ i
XXIV. évfolyam.
■asihiartlaif i ri-oai OUap-Ak Mfc
• UUmb4I » lap wllMi rímért wl kmt miaim Uikméaj.
mmfUm Imiik cmk wmtrt imtá-_-Mi
IZALA
_ Politikai és vegyte tartalmú lap.__
A Nagy-Kanizsai- é» dél-salai takarékpénztárak, a Bankegyeeület, az Ipar- és kereake-
(MnM >•■ kiunait .ú
Kffu tzóm irt: 10 krmjetr.
HaMhtvatal: UmUi tftlx : fUW fMéf ktejT kwMÉ*4éw
iLómrrta iui s
tm II ktnat (« frt - kr) Mám « hms (I Irt — kii M«H«éé>n I ktnu (1 irt 10 kr)
VfUltér fMttiWk ia kr.
delmi bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-aafltelkexet éa a letenyei takarékpénztár.
a „nagy-kanizsai malátagyár éa serftsöde r. L" hivalmlot k&Mayi. - t lh||1|l||||
i«l ruta ktajT-
I llliMMit
■•ülelealk Naicy-Kamlxaáfc hftmkiat kétncr: vauKáLrzxaip\' ém ovCLtArtfilcdxx.
Néppárti productiók.
Nagy-Kanizsa, 1806. február 1-én.
(—n.) Lapunk előbbi számának vezércikkében szóltunk már a néppártról; most már ismeretes a programmja is, melyet meg sem kisértünk jellemezni. Rámutatunk egyenesen az alább közölt Csáktornyái tudósításra, mely ennek a programmját megvilágítani van hivatva, s melyből minden jóérzelmü hazafi megláthatja, hogy mind eszközökkel kezdi veszedelmes játékát, a melynek mult cikkünkben neveztük.
Az a feudális — klerikális — reactio-nárius szövetkezet, mely az igazság megtévesztésével a közszabadságra tör, mely azon jelszó alatt, hogy a vallás veszélyben van, ilyen agitációra kész, csak keltse fel a szenvedélyeket — de nem tudjuk hinni, mert bízunk az intelligentia, s a magyar nép józanságában is, hogy a gonosz játék sikerüljön neki, — sikerüljön ugy, hogy kérdésbe helyezze a szabadelvüség eddigi drága vívmányait is, melyekért a nemzet legragyogóbb szellemei évszázadok Óta aj folyton áskálódó reactió ellen oly nemes hévvel, oly dicséretre méltó elszántsággal küzdöttek
Nem tudjuk hinni, hogy azok a sötét lovagok, kik oly Ügyetlenül leplezik szán dékaikat, képesek legyenek annyira meggyalázni a nemzet géniuszát, mely diadalmasan emelte fel fejét, s melynek ragyogó alakja hódolatra késztette a külföld nemzeteit is.
Minő eszeveszett okoskodás is van abban j hogy a pap feladatát az képezné, hogy a a programmban! Mit akar -ez a párt meg-. szószékből a népet fanatizálja. A szószék • menteni? Mi van veszedelemben? inek nemesebb hivatása pan, minthogy va-
Persze, az elmaradt népnek, s annak a?! lótlanságokkal pertraktálják onnan a népet. I úgynevezett intelligentiáhak n ncsen tudo- Onnan csak igazságnak szabadna lehang-mása arról, hogy hazánk az európai álla- zani, az igazságnak a buzgó hit, az er* mok között majdnem á? utolsó, mt|y p-ikölcs a szeretet szolgálatában polgári házasságot törvénybe iktatta; Jt^l .Ö^ha sincsen igaza annak a ki gyű-hogy ez a törvény sehtj a világon visszSNtó a a ki gyűlöletet azit minden áron hatással nem volt a vallásos buzgóságra. A mit tudósttónk az alábbi levélben ir, Vagy jobb szeretik azok a papok, kik olyan az mélységesen szomorú, s még szomorúbb, elkeseredett harcot folytatnak ha az ilyen agitációra a zágrábi érsekség e törvény ellen, a rendezetlen viszonyokat i segélyt és eszközt ad a házasság terén, jobb szeretik azt a sok\' A szabadelvű párt, mely az úgynevezett concubinátust, — melyben annyi és annyiI .néppárttal* felveszi a harcot Csáktornyán, ember él, mint az egységes házassagi jo- az igazság fegyverével fog a küzdtérre got, a rendezett viszonyokat ? Vagy annyira | menni. — Hadd jöjjön az a másik párt a hazafiatlan tud lenni, hogy semmi érzéke kózépkor lombtárából vett fegyvereivel A sincs a haza és a nemzet valódi követel- világosság és a sötétség megy harcba egy-
ménye...