Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
44.15 MB
2011-02-16 15:56:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
506
6035
Rövid leírás | Teljes leírás (547.62 KB)

Zala 1895 augusztus

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

81. otó.
Nagy-Kanizsa, 1895. augusztus 1-én,
XXII évfolyam.
Illltiwtllil i iltiti* oiup-m. u*.
Ma UtéMaái tltfwllMŰrWn naslksaé HslwUy.
ftÉMMBtotlM IIVIM Mftk iratri kmk« Ml *L
Klshslik hi klUMMk tímm. Efft* uúm in: 10 hrtjtir.
ZMA
Politikai és vegyes tartalmú lap.
Vln illi t|llil i ftoM 1% Ml llwálátST
KLúrrurtn á*ái«. Ma *m M Ihnw (SW-lsj ratm I Mw (I tn - ki] limüwifMwi flMM kr>
ikiiihit HMUM HIMMMMIU
A Nagy-Kanizzai- és dél-zalai takarékpénztárak, a HankegyaaAlet, iu Ipar- éa kereskedelmi bak, a Nagy-kanizsai zegéiyegylet-szövetkezet la a leteifyei takarékpénztár, a „nagy-kanizsai malátagyár és serfőződe r. t." AitwtoJw közlönye.
Megjelenik tKaf7*Kwliaáá lietenk int kétner: TnáTtiip ém cnütörtölcön..
ürttMr jiMHin M kr.
WHsHIill, i iliailil • kWillnkw iühm riMWi tnmMlsIki I
■ wiittnft Fiattal rtMa kkf> i tiUwilk
Nők a tudományos pályán.
rint leányok orvosokká ésgyógyszerészekké
képezhetik magukat • e célból bocsáthatók-é (m>.) Wlassics Gyula; vallás- és köz- „ egyetemi Ománján?
oktatásügyi miniszter ur sok üdvös dolgot létesített már ressortja terén, rövid minisz-
Az .egyetemi_tanárs mcgftngrdhrtőnck üy tartományi. - közigazgatás szolgála-
" tartja azt s igy nőképzésünk Qgye egy
statisztikai kimutatás érteimében a jelenleg magában Moszkvában létező ndorvoaok száma 554, Ezek közfii 391 magán-praxist
tanége alStt m Ritka éleslátással felismeri, ^ stadiumba lépett ; teányok| kik erre itt iS; ott is a hézagokat, a hiányokat, . \\ . el%endö ^jlatnnfai; tehetséggé és iparkodik azokat betölteni, ezeken javítani, í orga!omma| birnak> középiskolai Unulmá-s így nem egy Qdvös uptás is neki lesz|nyokat „ Qrvos;
köszönhető. egyetembe iratkozhatnak.
__A jelenkort már évtizedek óu toglalkoz- j ^ hogy más nyugati államok ben-tatja a nőképzés kérdése, s ami haladást j nQnkct ebben a tekintetben már megelőz-eddig e térén tettünk, az utolsó 20 esz- tek, de az is bizonyos, hogy Oroszországot tendő vivmánya. Az utolsó husz esztendő- L Amerikát kivéve csak sporadice talál-ben keletkeztek nálunk azok az állami ifit l-kozunk-nő-doktorokkal-; s tudjuk azt is, sőbb leányiskolák, melyekben magasabb j hogy a zürichi orvosi egyetem hallgatóihoz általános miveltségre tehetnek szert a nők;L (egnagyob contigenst az orosz nők szol-keletkeztek e hazában sok helyütt a pQj^falt^jifc\'A zflrichi egyetem faárai átaűá\'
WjWfe**^ liin")p«ÍÉii nini, mégis .......Tini budapesti
nyújtanak az eleminél magasabb mivcltségct.l gatAil^) diwfrilr kitartágukat, nagy szor- egyetemi tanica elvi. jeUntöségO határoz**
s adják meg nekik la^aicépzettségeUnely Ulmukafr-komoly máetüket^ ...........IjltlíáMfc— ;.....
oek alapján tanítónőkké, nevdőnűkké te- J üt is, hogy inkább reproductivek mintí Magyarországon eddig is igen kevés nő ■ i productivek, t i. munkálataikban kevesebb birkózóit meg a felsőbb tudományokkal,
Wlassics Gyula itL nem. akart megállt- önállóságot tanúsítanak, mint a férfi bafl» ha már magán kedvtelésből,minden gyahw podni, lehetővé álcarta tenci azoknak,. kik gatók, még azt, a mit hallanak, tökéletesen lati cél nélkffl,i*m tette. Hugonnay gróftehetséget és\' hajlamöT éreznek magukban a f risajátitjfltTde "önáfíóan róla gondoikoü^flőfl kivül, ki Zürichben \'végezte az orvoá felsőbb tanulmányokra, hogy esetleg az | vagy azt teldolgozni nem annyira képesek.[fakultást, csak it; hallottuk az évek folya-egyetemet is látogathassák, azért vélemé-jAmde azért st orvosi pályán eléggé meg- j mán, hogy ^egy-egy magyar leány jeles Ms. fl^a ^vaalatsrkérte az~cgyetemi tanács-!állják" helyöket. Hogy«sak sgy .példával] kerrd tette k az érettsé...