Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
49.85 MB
2011-02-16 15:58:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
366
5402
Rövid leírás | Teljes leírás (649.8 KB)

Zala 1895 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

79. szám.
Na^y-Kanim, 1895. október 3-án.
(nrkiülMi!
i
Mitm
M* IXmII » Up tlUal iWn aisáw kt&mkaj.
jtfwfaHwilwwMrit >MI tawfr
Wi M1"1"*
ZALA
Politikai ós -rag?* tartalmú lap.
XXIL évfolyam.
lleééM*aéalt
tLörruTfen ÁSAK Ma »m II k«r*M (« árt - b.) fmm ■ i kamat |l M -*-lur,j KwWtm I kMM (IMNIij
IMiHuk Jséaysam alaMMt
UsMsk mm ktUxxk tímu.
Kgpt uÁm ára: 10 krajcár,
A Nagy-Kaniaaai- és délsalai takarékpénztárak, a Bankegyeíölet. u Ipar. é* karssks-dalrni bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-szövetkezet éa a letsnyti takarékpénztár, a „nagy-kanizsai malátagyár 4a aatfbódt í. i" kümtmlos kUktgé.
M«g)«l*alk JUf^-Kaaiuák hftenklnt két mer: ♦ ▼aaáisAp ém arűLtörtölcö a.
lytttMr M**"\'t >• kv.
WhlW, »«l«i.l *wM rMu UiMkjJiiÉki <
-vtMlksstt flickll fttfa fcHr*« rbÁMMi
A reformpárt akcióban.
Most) hogy a nyári szünidő alatt a nyár ekjén megalakult városi reformpárt is szünetelt, a\' zászlójára írt haladásnák, niunká-nak, reformoknak nyílt vagy titkos ellenséget bizonyos, előkelő, nyugodt mosolygással kezdték kohstálálgalni, hogy az egész mozgalom csak szalmatüz volt, halva született gyermeke a munkát sürgeti, de a. munkától vonakodó elemek kissé szokatlanabbal föl-
izgult^gyánafe: ===== ---—.-—- -
Ezt nem is lehet csodálni. Ez a vélemény tökéletesen rávall arra az egészen jcülötw kiadású kőzszellemre, mely Nagy-Kanizsán á oapíte vált uralkodóvá. Ha valami törekvés itt a higgadt, szenvedély telen munka medrében tartatík ; ha nem tart minduntalan lármás, handa-bandáa felvonulást a zsöldöv sok teljes orkesztrumával: arra azt mondják, hogy vége van, meghalt, kiszenvedi, mielőtt célját csak meg is közelifhette volna.
Hát a városi reformpárt Is a szünidői zajtalan munkának, a dolgok" csendes megbeszélésének, \'előkészítésének köszönheti, hogy elkongatták fölötte: a lélekharangod azok, akiknek már" születésekor is lelkes örömmel kellett volna üdvözölniők. Mert mit irt ez a .párt lobogójára célul ? A város fejlesztését, a politikai súrlódá-
sok, ellentétek megszüntetését a város közügyeinek érdekében kiférendő munka me-l zején és a Nagy- és iCis-Kanizsa közötti | viszonynak szorosabbá tételét, szintén a fenforgó ellentétek megszüntetésével.
Nos hát ilyen célokkal szemben, a teljes indiffeíeiiüziDus madártavlatából nézve is, szinte megérthetetlen az a rettenetes hideg rezervál tság vagy pláne az a haragosan öklöt szorongató fenekedig, a mivel ett a szép-célü pártot éppen Ott fogadták, amely pontőrt T köiös mtnikirr nyújtott jobbot a leglelkesebb kézszoritásjal kellett volna fogadni. - ^ -_
A város magístratusának egyhangúlag" üdvözölni kellett volna agt a pártot, mely a; haladást, a munkás fejlődést irta lobogójára.
— • Isten Tíozötf TSösnaekcr! Kekünk munkás, gondolkozó, tervező agyak, lelke* sen verő, áldozatkész síivek kellenek 1 Mi is tudjuk, hogy sok tekintetben még hátra vagyunk, hogy nem megy minden ügy, a hogy azt a közérdekek megkívánják. »Itt is törik, ott is szakad.* Ám hát jöjjetek, mutassatok utat, jelöljetek jobb irányt! Mi veletek leszflnkr Hisz a ti érdeketek a mienk is. ~ A\'fft szivünk is a-tiétekkel egyforma-erővel, szeretettel, odadással csüng ennek a városnak sorsán, jövőjén. Áldott, ki e jövő biztosításának nevében jő k
Ezt mondhatta volna a magistratus egyhangúlag vagy így kellett volna mondania megbízott szónokának, mondjuk, hogy esetleg a város polgármesterének.
E \'helyett azonban egyszerre szemben állott a párt egyfelől a rideg zárkózottság-gal, " másfelől ar öklöket szorongató fene-kedéssel Ezzel a magatartással azután min* den manuscr íptum nál érvényesebben dokumentálták, - hogy nekik semmiféle reform, semmiféle haladás nem keH.
»Ugy van jól minden, ahogyan van. Aki* nek nem tetszik, keressen rá bodzát 1 Ti csak okoskodjatok, hánytorgaaaatok agyatokban monejövöbe ható trrwket I Ml majd azépen leszavazunk benneteket, mOe-suk kezeinket és tovább mosolygunk.*
Ezt mondta az a fogadtatás, amiben annak idején a városi reformpárt bizonyos vezérlő körökben részesült. Est dokumentálták csak imént m azok a titokban vagy nyíltan elhuttitött őfömkönyek,\'miket városunk házának emeletében tartogattak és gyűjtögettek a haragos szivek íegöbiösebb rezervoárjában: a városi reformpárt ravata-iácá \' \' \' , \'
Ámde az örömkőnyek kissé kocán hullottak el és nem is a városi reformpárt ravatalára, hanem csak egy koporsó-délibábra, amit a további boldog nyugalom
A „ZALA" tárcája.
óasi mertnfé*
.ZALA* nUtárcája. — - Irt. Itlin Baigtt.
Prntitk t ftkiát u tat levsitk.
Kit mn, Ut un InrptMk » áld — \' •\'."\'\' Unjr.
Igazán olyan Mikes Kelsawn-féle haagalat asáll meg, midőn elméláiva néiem a letarolt Ujat > hallgatom a vél bánatos, xmora sóhaj* ttaát. U\'ttai, menni valamarrt, - uk gondolatom. De mital éa nem vagyok oly konn>ü, miat a fáról lehullott Oaai levél, melyei a saél ha falkap :vím, sodor, mesase, ae*w« : a dttbömö gflimaeina alkaawtosságát kall idénybe vennem, hocY io»avigyen engem is a messsstégba — dél Isié, letarolt kldéktktu ksresHttl.&ftteaben Mai kívánnék magamnak olyan légi uiat (gondolataimban aem rsoktam a levegőben járni) * ■ég egy Marún-iéU repülő gépre aem aaállnék (•I a magam jésaáatából.
Jobb iit a földön, hol „harmBicspppWI á«ik a gOrOngy*, hol most as öa«l bervsdti Alit Be. Siomoraan rúg, bűg a m«I, mint mikot valaki tgj kedve* halottal aizat A itrméattl sirtma nem ii ok nélküli], haloHji, nagyon tsép ha-loitja van ntkl, \'meghalt as ibolya, nefelejcs-iylié Uvats, aa érlel 6, dúl lombokat sOraaatO forró nyár, a mUtor is a* tmbtr »bér kttad, laiad, dt lafidbbtt Alva*,* mint lit tff >!•<>

liiiteli iréitruunk egy aaép költeményében irta. A «wptember már megkexata a hakMli gyáat-éneket t ti folytatódik majdnem három mVna-pon ar, akkor aztán »*ép fehér taemfödot borít a halottra.
Todja laton miért, dt én oly igen aurttam ai önt, te eoyéezet, poattolia aymbolnmát; mindent saerttek, a mi nomora, bánatoa.
Mi bajom, vagy bánatom leheiae, vagy lehe-fati Volna eddig még nekem, hogy lelkem tdbb fcjiisi^apprMr a n)da*om, mint aa ortBT iriat ? Kivált Igy Oatatl vaa aa Így.
Ugy vagyunk eizel, mint a comora dalia\', fej é» aégiH nivtMn hallgatják. Ea as a fáída-dalom nekem oly jól ilyenkor vagyok leginkább hangolva aaselltmitk Irtot ia éaoyan megkönnyebbülést ének, ha b&aatoa ánéMÍm-nek eiy tty atomját papírra vttom.
Köd, boroacá* xáll a láthatárra, néma oaend a« tiHákan. A hnlUtfr, ttregenen
uállaak a károgáxukkal aavarják aa Bnnapé-lyae cnendet, melyhez bonájárul a falu kakasainak knkorikolána. Távolabb barna ftlat aaáll fal; igen mewse láticik, talán berket égetnek rala-lahöl. Saomora daii idö.
A* flrftk megnjhódáa, vtltotáa és eayéeiei problémája még aoha atm foglalkostatoU annyira mint nioat, miuíln a uomatédUakban egy fiatal n<p anazony temetésén voltam. Halooklááa boaaau, betekig lartó volt felnt a nyáré, dt hiába I ag emtytrl — Meg-a gyenge nOi ttat nem blr oly tokáig tlfealállol aa toyéaaatntk, mint a ttrmétitl. «
A ttépaigw Étre elhervadt, a karcra termit miat liliom öeazatöri a m«fte|yott a moao\'y as ajkakon. Meghall, kitoritetUk elóbb a ravatalra aastáa kopozadba airták, melyet etek as ítéletnapi trombita-eaó lóg kiájitssl.
Midőn ftlbaagaott a pap áa kántor éneke: Requiem aetoraam doaa ti Domlaa, et lux per-pttua luceat ti: ugy váltm mintha a terméKtt ie ve\'ük énekelné a aatot gyáaa aaoioaa-mákat.
BtaaM vsv fettimadá* a ha\'ál ntéa, ojra ólai logonk, miat a tormáaitt, ba elmúlik A fagyos tél. Ai uj életet lepaastaljok, a fekaimált rt««a másik fQ ifiidfil, a lehullott levéltől kopaaa áfoa jövért aj lomb, a ksrttkbta aj virág ayiük évről évre.
Éi a vlrigÜUtbia, aelJ magéa a WUá i HsAll ea evtagMiaa Mkkla kttki
A mag kikél és diaalik, a deret réten jlvé lavaanxal Ode harmat atítlof, dn á balMtatat a sir, a fold nem adja vissss. De vájjon assa ilyen mtfnjhédást fogunk t látni évtk tinire, lía as a reép leiay, ki most meghalt anyja mellett ttrdeptk aagygyá les* s ugy arcra, mint jellawt éaaa tantboa fog baaoaliteaL
As örök váltoaáa, átalakulás u embert is maivütoitatja, átalakíts agy kiteökf, mwt bsanfllag,
>-Alig néhány év a nehezen ismerünk li agy-egy arars, hátha a axivtkst, lelkeket ntagéi aóklf A ml agykor tij*, oly annyira, hogy aat hittük, mfaasriat a lélek stbs gyógyítkatallaa t
?
tytJ-JUnoaa. csütörtök
Zala 19 wcám. (t. laó.T
ÍM oklóbar M 3-fcv
reményének verőtéoye festett ama bizonyos emeleti légkörbe.
A váron reformpárt él és akcióba lép
már a megyebizottsági tagok választása -f**1—||, " ~~ •
- Ez lesz első akciója. ~
Hisszük, hogy annak a merev magatartásnak dacára, melybea a városi magistra-tus részesítette, erkölcsi erejének és folada-fának teljes tudatával megy az elsű küzdelembe, hogy a megyei bizottságba olyan tagok jussanak városunk részéről, akik nem kommandószóra, hanem leikök igaz meggyőződésével- lesznek a közügyek manda-tariusai. ;■ « :l_ ^.Es bízunk városunk polgáraiban, hogy tömegesen sorakoznak e város hatadása
Értesítés.
A városi reformpárt f. é, október 6-ikfc délelőtt 11 órakor a >Szarvas« vendéglő nagytermében közgyűlést tart, az október 10-én megejtendő megyebizottsági tagok vAifjrtinának tárgyában.
(—) A* taxirrovmi pohár ki. Btlfltö. Németi enWx*MHU*, államiságunk hŰcét, biztos fejlődétt mempmt/áM nagy* jelentőségű az a pohárköszöntő, melyet m4 Bápjfy miniszterelnök minap u esztergomi kid megnyitási ünnepségei tori* mondott ti
csupán a reformpártnak már eddig beiratkozott tagjai, > hanem mindazok az i t városi polgárok, " kik az 1886. évi XXI. törvénycikk I. fejezetének ji-ik szakasza értelmélyn tt— törvényhatóság bizöftsági tagjainak választására jogosítottak, vagy ugyanazon tBrvériycikk III. fejezetének 30. szakasza értelméből ktoégi választók.
Az emiitett törvénycikk I. fej. 31. szakasza szerint a megyebizotuági tagokra nézve: »választó a törvényhatóság mindazon lakosa, aki az országgyűlési képviselőválasztásra jógosultaknak azon évre érvényes
m épp Jm
érdekében kitűzött reformpárti lobogó alá,|&tland4 névjegyzékébe felvétetett melyet a város élén állók elismerni, elfo-| A III. íqj. 36-ik szakasza szerint pedig gadni nem akarnak, mert nakik sokkal községi választód kedvesebb és kényelmesebb a . szent i ») minden íö évet betöltött községi la*
heverd-elc lobogója, mély alatt avárosfejlő. ko8ltlki VagyJöS1mé?
.. r , , ,\' ,/ , .. . az állami adót a községben már két év óta dése. a polgárok jobbléte aluszsza álmaid akii azon^n az L oszt4iyu kereseti
Minden tisztánlátó és dfoguíatlanul gon- adón kivül egyéb adót nem fizet, csak azon
dolkozó polgár láthatja, megítélheti, hogy • városi reformpárt nyílt kártyával dolgozik; akaratát, törekvését nem rejti suba alá vagy egy-egy bozontosabb szakálba, hogy tittoé kézszorílgatáa és komázkodás kíséretében árulja portékáját: lianem szem tői-szembe, 1 magyar ember mázatlan Őszinteségével tátja azok elé, akiknek kezét nyújtja
Ez ajóiható, őszinte hang dominál abban az értesítésben is^mslyél a város polgáraihoz intéz, azokat október 6-ikára gyűlésre hiván meg. Városunk polgárai bizonyára megérdemelt meleg érdeklődésiéi sereglenek annak a városi pártnak gyűlésére, mely a Nagy-Kanizsa haladása érdekében kifejtendő becsületes munkát irta zászlójára.
A gyűlésre vonatkozó értesítés szórói-szóra ez —
esetben, ha gafdai hatalom alatt nem áll;
b)jovábbá ,minden -testület; intézet, lár sulat, cég s általában minden jogi személy, ha az a községben fekvő vagyonnal bír s attól adót fizet
tévd v& zó&\'ltt. Xem puzztdn tény ez a JsUciiszöntő, hamm epy épp my fontot, mint örvendetes pofáikat nyuaÜcozQt. A sanbadelcit kormány fejt ebben is vűógo-tan ét kalíatóxM as t/lentitek kiegyenlítésé-nek tflilctégét, a békét hinUtte. r Midén báró Bánjfy e bestédben a herceg-prímásnak oly nevezetsssé vált *paxt jel» tzavdl tette magáévá, tulajdonképen most te csak annak i politikának Mellemében csele-bedéit, tíieí// ]nlitika-elejétől fogva t kabinet egyik létezési alapját képezte, A szabadelvű nagy reform-műnek befejezése ét a nemest* illám minden oldalról való megtzilárditáta békét uton, ujabb nagy rázkódtaUísok nélkül j— ezt tartotta ét ezt- tartja a kormány szem élStty amióta at otrttig vezetését átvette ét ennek kfaéget követése 1ikerről sikerre.
Kétszeresen jelentőnek a miniszterelnök esztetyomtyxzamí ép a mostani pillanatban. Midőn e tonik wípvilágot látnak, at uj tör• vények már életbelépték. Fontosnál-fonUnmbb jogi intézmények egy uj rendje előtt áll a h^flffffr.nttmet. rsi»i tlőU, mely a tta-baMvtí haladás mttemAto volt hivatva re-formálni jogtendmrünkvltk egy nagyon it
Midőn közte Qgyeink, érdekeink előbbre* vitele, megvédése és haladásunk biztosítása érdekben a városi* reformpárt az alapszabályaiban megjelölt cél által vezérelve, első alkalommat akcióba lép: lobogóját azzal a reménynyel bontja ki, hogy annak diadalra juttatásához városunk minden Önzetlen- lelkű választópolgára | hozzá fog járulni nemes érdeklődésével, a városunk érdekében alakult, párt kötelékébe váló belépésével és törekvéseinek odaadó támogatásával.
Nagy-Kanizsán, iSc^.öktóberT;
Eperjeey Sándor s k. Hertelendy Bélf s. k.
0 Outminn Vilmos a- k. • V«Uáá : tuiiAkök. Varga Lajos s. k.
. )«t;»s.
számottevő részéi
Hogy ot uj törvények a megalkotót ne-kéttégein ét küzdelmem tm nagyobb ráverni-tatást nőni uönfa/í ti nem ü hgutjf maguk ntán vonhatni, att a *pat« jelszó hatalmán nak köszönheti a nemiet. A htrottjprmái ketdie azt hirdetni ét ntmotqk hirdette, dt miként at eredmények mutatják, aszerint hatott, cselekedett ú. Ét már attól a naptól Intdve, amikor S emineneiája ez igazán hazafiai jelszót választotta zsinórmértékül, a . nemzet közvéleményt tintában lehetett avval, hogy Vazzary Kolozs — múiatii MUtantlis — egy ösvényen hálod azokkal, aki\'c a jobb utat választották ét magukra hagyta annak as ádáz csoportnak a tagjait, melynek rög\' eztméjt avagy zportja a lelketlen, hatafiatlan \'jtzyflf\'dffi - —. M - *
. m as msi« idftk Mltáral - wejtnyógyal, elaalik aémélfikail egtaw-n, rxty kofy nyonn nem marad a< egTkori flj<hlomn«k, leglelj«bb egy kis ■•lanchuiit, eny kit rsílexUi. A kikre egykor moMolyogtaak: mo«t areoaknak etcy i*müi mm rándol mei >itá«la. A gyermekkori örömök, jáukok nem kellenek mar. —i\'^\'^\'ank « Bawwkr* it tlj ismerünk rá,
Patöfi l«|boldoeabb korában irta a aS««p teaiber »*féo* cí nö kőkeményé\'. Még nyilotuk a vBIfytaa a keni virágok a még tOldelt nyárfa ax ablak alatt a A már arra toadolt, hogy taieaé|« örökre bű leu-e hotai a maftart ja-e ea lékét holta ntáa u ?
.Ók TOftudá, b« «ltbb halok «l : UImIbn Ihjim k>Htiw * milUiM I 8 rtbtrbH e w^jhl— UJ M)« nlii tfj «lkt(/«4 irt* u ta unit 7
Baagéay Petőfi mily romaúl aiáaitoMál, aidön • at hitted, boty tz nem te jeeülbet. Mily dftre ábráodiaid vultakl A rejonfó lélek aegválio* sott » tíumy abböl »■ id\'ália, köKdi merelem-hftl nem marad* éfyéb, aiat elbanyegoli, rotaiul ápolt amlék, vhwiMalákaséa a múltra.
ta |0tt még aok Aas aaalás, aok aiaptaaber végéi l&\'ot\' a nő, da vajion mtéba jaiottak-a •M férje, a nagy költö itatai? Ki tudná aat magaondaai, ki iáihai.b«le agy nA lilkéba? Ai Ofiaul hot ó aárga lévaiak, melyek lábaink aleit löröfnrk, egy-egy Agyelaeiieiéx « halálra,
évek atrain, ailiióia.ái tenná\'l a a iftld a négy éveaak ha: mi «Un alakul: addig aa aabarek, egét* nea^atek hibilnak a bt Ük be méidkak jönnek a nem lée«*n a földnek agy iklpalaUavi réme, mely leme\'öüí aa »«.lgált volaa aam M egyszer, hanem Isten tudja hánynor.
Elköltsék a< erdő duha aadárkái mán hatéba dél falé, hol a nap aoaolygö arcát aa öazi taraéaaai,—iug aa erdő, mintha lávólbél ellnj\'oti íokogka hallat-Hívnék. At agéaa láthatár ttűrkén xiiabe van hurkolva, ha olykor-olykor a atpaaiár lekOldl ie melegét: aa mak olyan bueaatéle, vagy talán a nyári nielagbdl,-nyárt veröfényböl maradt Iti égy kévét.
Mittdaa ugy lehungolja a kedélyekel, agy hogy valébaa aaflkaégei*, hogy ki-aé a aaflrat telvida-mitu. Akkor aajouk lennek a hegyek néhány aápig i iámét B»iaendt»Olnak homaft idöra. ]
Nten veled aiép élet, loabtntogát, virágillat, madárdal 1 _
Obelot Jótaef nakrologja.
A piariala-iaaitörendnél -aaokánbaa van, hogy ha valaki kOaftlftk\' inegbal, annak a lámháaaik, mely hea at albanyt lertoioit, — lönöke nekro-logot ir t ss* megküldi n« ö*»tte lámháaak lő-niikéiliaá. — Dr. fttehínptr Alitftt, a nagy-ka-niaaal itrahái főnöke, a vároxuak táraadalaU élatébsa kttaaaaraialaak ürvandttt OMte Jéettf halála alkalmából a kttvatkaid, emlékeden eaal« l—t... Ik.lnH H»liM.i««nl kiMÉitnttk ki: _
Midőn a tÁtitat. E-índkormány ia\'éik> déaa folytén a 1X96/6. tanévre as 6a iu>yaháiból a nagykaniaaai UaárW»«ttl«i áléra állitUtUa, nwivat|om öuiatén, iniod>-n máer* at Tollam , ki-aaBlva, ea ik arra naa, hogy aara a Hatal erőét vidAaatgiól dasradó hátból, aindjért as a| tanév kötvollta elején gyánst hirdaaaak én boaaá még agy olyas ferfla buoaujái at örök basába, kisek iiaai köiöti ia tcelrud i* reoaégvit, ki Hcrkulea-termaiinóT fogva*¥ giga«tok kőié it beillett, kinek vállai as Állasaival it iölérUk és kinek tgyrend«ierra ia még mindig oly báanla* toaan működött — Igen, bá aakaak legkedvesebb lagja ta marsa moadaai: aemcmk Nagy* Kaaitaának," hanem minden Tároeaak, melyben megfordalt éa müködbii, vnlóaágoa ks-gvanoatr^,
Nagytisztdetü (Mez JÓSttf,
aaao nem kö\'öiiaégee korra termeit vatamhér, nincsen löbbé aa élAk torában 1 — Jóaágoe, pairiarkálit arcában a«a gyönyörködhetünk löbbé.
- Itteni taatóikodáaa ultit toka legkisebb bánatot taa okozott a társaknak, caak moat utoljára, midőn taeiréri öleiét éa baráti kéaiaoriUa nélkül örökro tlkagytl őket. 0 teliát mér befe-jéite pdi pályafutását* — Baámérs niocten löbbé oaalódáa, aiaoma fájdaloa, — Tal vta A aUr aladtn óhajon is fylalmen, melyet külön* baa éleiében naa ismeri íialáoek történetét, mely jóllabai vállwatoa, ét aaért aiadaa bll-
tól mail kwtmn ja iím»iiinll «
IklHCuÉMt csütörtök.
Zala. 79. nárn. (» lap.)
Vistont a Bánjffy-kormányról is csakhamar kiderült, hogy, a kb\'zéht egyik terén nem tekinti missiójának m ellentétek kiélesitését. Alatta látjuk nyugodtabb mederbe tereMm az úgynevezett nemzetiségi kérdésnek nemrég míg oly bŐu hullámait Alatta tapasztaljuk — hogy még \' csak egy-két nevezett* dolgot "weüttitKr "** még fímewktet módon hóéit alap, a légvármril klajogi ellenzékieskedés rovására és mily éltető, nielegitő agarakat áraszt ismét e hazára a hrályi kegy él bizalom jellegtelen napvilága. Ihf ksdvaS ssimptomdk hatása alatt a sza-hödehtü kormány és hivei hizony emelt fővel és jó remhtynyel léphetik át az uj parla-rnsnti évad küszöbét.
Örömmel tidyötb\'ljilk a miniszterelnököt esttergemi pohárköszöntője alkalmától. Tiszta sziliből /akadó, hazafias lelkesedéssel látjuk alkotmányos kormányunk fejét újból a magyar katholikus egyház fejével és együtt haladni a békesség, a nemzeti konszolidáció áldásthozó utján.
Kormány és gffenzék.
(=■) A Bánffy kormánynak, mikor ea We \'Verie örökébe lépett, aom boea/n idflt jósoltak. Á1*mfkbnn WOi nagy volt a pfxalont alibim, hogy a BAnffy kornrtny t3bb le*x átmeneti kormányfő fM< l«p«A -nagy eifcxeretettel hantitok a paritmrot leloKtlHtáaáról, mert nem hitték, hogy ai oj kormány helyi álljon m al> Imrék támadfttaivil exemben. Ámde tifndaxok, kik a kormánynak nem hota\'D eletet jóaoliak,
• áftalebannem ipa akarák hinni, hogy " egyblxpolilikti tftrvényekei dülöre viaxi, alxpo-ctafotkcskak. A Bánffy kőminf MtM Idd alatt vtht txokxt it meggyűrne éfetrevxló<ágdról, kik
* Weberle knrmtny után nem igen tudták hinni abban, hogy gyenge kormány meg (adjon maradni. K gyenge kormány axonban, melynek oly Mg¥6f gigratiék utieaui, erfleiieh bwoaynlt Sikár kitérte működését, a a mint\' hirja a korona Wxalmát, oly mnyírt bilik benne a mbadelvft párt mOgBtt t nemet tftme. A Bánffy kormány tMreactéa bflfejexéora jVt)fttj a Wekérle kormány által kexdeméBveiett reformokat. Halai tülaH giOléliftl g millenniumot "»r varr érte namae\'Befc ahatalma* wtpyUatkoaét\'ét, mely lényee momentumé leai a nemxet hiívóüs agfnak, ttelere jenek, tfcekrfl miiemének, párját rtikitó mádon tBn\'etve fel,, mire képea egy s«ahad«*goi txeretó, mbadelvü nemxet, mely annyi vioxon-tagtagon ment kereaxtBI, oly tok btjjtl kfitdött
meg h folyton lüxdenle kel lett aa európai nyugot előítéleteivel la.
A kormány prngrammja okot, előrelátó. bttlee, a olyképeu van. öataeeHitva, hogy a* ellenzéknek nagyon kevée okaleetagáneoakodáiira,a neandea parlamenti mnaka magyaráxátára; amire mo*t lehintette! ax oexfrák vis<onyokrt, kéteeeree axükeégünk len.
.A ■\'agyar állaawetme, a magyar nenxet leg-düböeebb ellenségei ülnek majdan a bécei kta tégtanactbtn, ately bbob ing lenni, boyy rendbontó politikai elveit a pulaaitniben ia érvényre juttamm. Luager ur kerántom elégítik meg ev-vtl, hogy miat po\'gármeeter dominálja Báce vá-toaat. Tovább tekint S, (ÍU, bt aa u| kormáuy erélylyel nam lógja w«t*auU»itani a deairnctiv lendeftfiáka\', alapot randaterválioaáxról van tió, a reaeliónak minién (éren való megliono-itásn-ról, a nii könnyen élvágyai jarjeaxiMlae a mi reaokiloDlrlntaioknál ia, ét aemiri etetre rem lehetne jótékony brio\'yáeaal. —
Nolonk a liberália állátpoul megvédése élet-kérdát, eftt a« egéta vonalon megvddeai a taa-bitdelvü párt köiele aége. Átéri Örvendünk Bánfly labinet megatilárdnlánán, melyet oatkit oko^t politikájának kAatöuke), a aemaetiaégekkel aaemben ia legköaalebb a Bamoiaudiaták meg-kegyelmeiésével. Bogy «a a politika IiOIom elö-leráiánról tana tanut&got a bogy a kabinatprof-rmnmja általában mgit\'ai, matat(ák axok meg-jegyaéaek, melyikkel ex atúbbit a kűtföldi aajtá legkiválóbb orgánumul kiaérik. A legkiváláfcb angol <a námei lapok ak elitmarét hangján tai-lanak a magyar "kormány politikájáról, a dioaá-rik a magyar taabadelvünéget, mely ereiének, tiaataaágának\' oly eklaiána példáját mutatta, t ttely kürtbalttlaanl gyükerexik a magyar aápban, mint annak é télfl eleme.
Aaért a legnagyobb liixulommal .tekintünk * magyar parlamentnek »Üködébe e\'é aa ntolnó 8:HH*ióban; mely a tárgyi latra váró toaioa ja-vaaWokat ia a Mahadehüt»g m lamában fogja iftrvényerőre emelni, t lebeiflvé fogja lenni, hr^y a magyar uwtei-bflatkéa aa aaw évaa múltra, reménynyel ét húalommal trkioteen jovftje eé.
Bécsi deígok.
— A ,Z»l»" ««j»l Mikitináiíl. —
Béta, t/.epiember végén.
A oaáaxárvároa forrong. — Utaán, nyilvános belyekaa ugyan lel nem iamarbatö a lorrongáa, de annAl iakabb á»*l« Ibető rniodea politikai árnyalatú egyla\'ben, óaaaejAvetel alkalmával a kü-ISnőten ax ujtSgok batábiáiii. Axoknak, kik a mai kor (ényaár impoxána Btonét ött*ehttonlitiák a régi, falukkal kflrfHvett, kbnépkorból kifejiódoit Taroana1, átég okuk van * - wi dittnt régi jó világnak előnyt adni a mai leleit.
Valóba* eaodáiatna jatenaáft ia oly mérvi t/el laml a politikai .viaaiaiailAdát\', mint amaiybex aa oatlrák fAviraa jelenleg a legjobb a\'oit van Aa inUiMtilln nép, a t/ubai «wm4k a aatHni ffjlfidéanak kBlönban tarmó talaja a akaratának oly képen i atagirvilatknaátát adta a lag utóbbi Mbno, hogy a higgadtan goadoUwaá és Mvitá-gotnli eaaixlyok egyik bamalaibót a másikba e«tak. Ax ilynamü moigak>ni leim»tatiiata aaa-gác viseli agy moxgaió txellem báfyafát, mart a nép varaitetni akar é« aaa texaiai, adut taxxté-kat áltariini, lenn tartani, ar» aswékat adni; a tömegnek akaratát agy kimagaa\'ó txellem dirigálja. Ex a txellem nem hiányoxbatst! i«btt itt tett, haiáoa mindenfltt «wltlbet«,. aa Immrér., ki miat e/y bit reformátor, tnánokw, buxdíi, ma«-gyáx, beatéi a nép nyalvéa a hirdeti a .gy űlölet valláaát"
|8x« bécti Mirtbetu ne»él krtrtilvevö némbnat emberi értékére redukáljak, «ty egyéaiaég áll elöltünk, mely a maga neméban kiváló a nem egy vonatban haeoaktaa a nagy forradalmak vetetfiibe*. Saareneaéa megjeTenaa, tagadhatlanul oko* NI, raödáltioe «/ónofci ráteraMfaág képanik elemeit a irt* nn népszerűségének é« a felvetett eatme tági\'áat, annak minden dologban való falaainre jq^taiaaa oaak meg^ríait hetik egyéniaá-génak a nép elótti hatalmát." Aa turnét magát tekintve, ra egyike anon néptaarü tévhiteknek, nielyeknelr pálcáit a lArténalam aee tgytxér mntatja fel; apoatolaiaak txinte rajongó meg-gyüxMéaa a kárbonaUn, de boidogfiónak veit et\'mében, tiátával axaratts ennek biveit
Exan praewiwták uttn ériheiö a báeai köanág-tanáoei válaaatáaok kiuteae\'ala i«. A válaaitett tanára, mint ilyen, nem poli\'ikai ngyan, de mar hataakOrének a a lentevliteu páriiránytat thi je\'emötégénél fogva a kdsdgyeUmt telfee már-iékheh magara vonja.
A várót, cót ortzágaxerl* mntatknxntt ixgtlom teljexen beillett egy oraxággyttiéai válaaitáa "fclöUi Uunak. FiakereatŐl Mrxeanerig mohón várták a lapok wndaa éa ktttóe tadóaiwaita pártárnyalat Kzerint hol gyáxelmet moao\'ylyal, hoi iejeoé-, v4hüaal fogadták taokat, A megváltaxioftk mindegyike rendet polgári loglaliwaáaa agyán, ki „MaSe köteieaaégni* áöié a«ámitja hswslói képviaélelty, .fixeidstelen&l t csapén beo«lletén, vagy — krakeleraégárt, egva<eraaind tép»itelvén egy küaignagwiáw Vaawwányt ia, Jagatább .tokát ax antissmitismust.
A válaaxtóá, adójuk mérve a értelei fokotalak aaerint bárom teat&etre oszolnak, mely teetBle-teknek a maguk «ajaiaa ateiintí rábeexé éac képeaie Luegerék lotürekvátát. Keatoakedéeeik ióoélja volt ai érdekek kifeitéae áa Ok nagyon jól tud\'ák, hoi keH as emberi tareénet legatta-lároetbb taiajdoná\', aa egoiaenat falgarje>xWai iTmtíak Jtrtra, — mig t méraékeltebbek fl) a tüerátisök txótxoloi érteimi eatkOatkkel ivyekex-tek híveket eaareaai, xmi elégtelennek búoaynlt
aa Aatikká tartó magányba, 6, ál Ml életében aaba sem kenette át ki aemmifela táranaág vig Aaagnlatát mag aae roato\'ta, ki állandó wdáa-aa^ávai én\' pámtltn haeorával mi den vee árin\'ke.fi amW rokoae<«avet meg indts nyerni. — Ok, kedvet halmtnnk, rajtad kall betelj i-álni VargWHHd élii>á>áaak: La mort a\'»>< que is plo* puia-ant neie de la vie, ear aUe rnlaate m» vie anperianre.
ín, sí t boídofulímtimák léendO hftafi mím nem voltam oiy eaaaenetéa, bogy valamely láné\'á\'bea eele lekaatttm *olia, de rmieteire •Ü á termétteWrói toka* htlloitam é* axéft aa égy évi rta^eneg alán aUire ia ttrvandiom, 4<>«y k»tB> ó bneoráben már én ia gytvnySrkőd-betem, asnyivsl ia kikálib, mivl aa i« kOttnds s>a»a dose, bogy elhalt rendiártmk, termé^ae-Wt viaalst* mailéit, may fii ilixkedVoliió lette, de a.aya 4 tolni »em keretet^ annál kevéxbM srftlitKeii.t et kívft ó eatéaiaégéntk aajátja, a vee eny«|egiii e>er«i6 táraalval et meg inkább alá^áróival waailien mindig átemel etfitt tartotta aat, a mii C\'o»ro mood: <(jtt< d deeet, bonét-inm aat. at qn>d honewiim ett, 4eoet(i Igen, SsaeOnk nem is k kiihAtg, a ml m\'adankinek laUtmi, haara> inatdig if, müfrll, taép lalkU smber volt.
A tm* kent aeenbwi aai (jí ■ métkánl liilétit el *ils«nnt tslantam fola, molastem lrakllfit,< (8íi»«»() Már aa tafnamat llé IM-án eegiar (••dó aifttglá tyNiéai^magelOeAiag at III lévft eaéssa .ftíilHtttiltlt* adui, Inigy a mind álla nak, mikd .áiMi kaseiai éa iamaiAt*! Állal tárt karok
kai várt, tipiknt tlnku%eiiiorunk T^iök-Bectén nOvérénél betegen feknüik ét a txokaaoa tan-tftrgyJföloHttésra el nem jfthat. Exen hirt benaó rétsvátiel vénük ugytn. de iitmervén aamaoni erejét ét fS téjteleaven róla 8/intoly nagy ellenálló képeaxéget, a mevgy fi/fldétünk raerint tlma-radbatat\'an javnláa éa bittot viazoailátáa rémé nyében fOlotaiolink a tárgyakat mtgnnk köjött. Aa 6 távolléte nem xteniroxoti minket legke-Vnfikrrfvéebbé —y* litortaloá tlláanmlil kitol aggodalmamra a táraak a«t felelték : aa Öreg elianit akármit; a pénxflgyet kivéve ért 1 min-denhex j ai órarend ellen aem axolott kifogát\' tenni, ett ettie bonut piarltia^ — Ellitittyi reird tárjunk etéle« kfirü tndományáAhk a másik ti lég«m blronyéra ntgyobb batxnát veséik, mini ebben a cink gomböatü-\'ejeket gyártani tudókat bectaOló, aaallem-010 eraárendaxeret világban l — így lelt 0 a IBbiii közön, n lat, ét gír, nyelv tankra a Vili. imatályben éa fÓnAka ngyanaaon illtknek, tik tavaly la oly rajongó aiereietiel rtflngiek rtlta ét mont\' romlatlant atlrre valló lajdaloíiimal girnlják,
De i«.l mondja Hhakeepear" Mtcbélhjébin r .liilt\'- but t wtlking tlitdow."
Miként egy nagy éa valamely netmel httike tégél képérO htdteréf lattrifént t«ht rvndvarn ramblrtk keinek a>áraira, ugv g\'gat\'l ternatN tártunk bategaégétA< U a uénán) uap ulttli mla dl| HKOit\'illiilih éa laverAlbludoellátokat kaptank. ufy ItiiRy utoljára véimirgetétra mai a ttiHovi ml la kOvaikatiallilnk éa a • legiisaaalibra te sl váltatik kéiaBlva, ml folyó bó á«én etie, miad-
nyájuxk legnagyobb fáid-lmárt, be la következei t. A mélyen megaaomoriiott tárthtx aa ngytnaaon hó 5-én d. e. 11 órakor kapott távi-rat ntán rögtön Mirgtmytleg fölkérte a nagy-beeakereki tárthát lAnBket, Ht. Btláam Jóuef arat, bogy a forrón veretett teát vérnek aiept. 6-án 9 órakor tartandó temetéeéa tealületfinket képviaelai txivetkedjék éa MvBnkben egy di-taet koaxorni helye*ten aa elhunyt ravatalára. ilyél—• De mindig (og féjni aaivünknek, bogy n páratlan jéaátn coTíegát enja txélén nem aénif-hgttak ét még egy gyBrSngyOt aem dobbattnk kantjaira I
A mint hétnnkra a gyáaaioboaót kitilxtük, vfl-Umvyoraaeággal terítőt el a leaojtA bir ax egeea varotban. Sokan, kik kalottnnkaak athléU tar-metél lemérték, keadeiben kételkedni ia mertek n bir valóságában. A még at nap a varoaban raétküldfill gyáaajeltttiABre aem ágy báson volt Iftilmiö a gyatilnbogó. BaráiaT é* MmarOtei alil B\'áeoean telkereaiek a káiRvnOkOt, bogy anóval tt kifejeeéet tdhteeanaá hrn>0 megil a lédé>öknek, mátok éa egyee tetiflletek iráakna Mmáreottak áaeinle Haorvéit ftkat. A VIII. osti nBvendékei kotaorni küldöttek ax apai éi iétt birá ttellemi haiena tirjára éa réuvátnyi*atkn-aatnt -a | mély IMI Wf|* anmsesdoéi mBB Aa áltálunk a várttal tempkmban i hó ft-án aa egé t IA|ymn. tl|«ttg )ekmlétábea a eagtofek) iáit mkt üdvéért megtartóit ta. miaén •al*e volt • várod tie«\\iáar, éláa volt fáthátó tek Riboahay tíy ftrgy pelgái eastar, ar, V>*áhkA atáe-vámyatéki bűét, igyvedt, ertest, lasNk kar d»
Zala, 79, Mán. 4. lap.)
1895. október hó S-án.
mg-
aa elleopirt nagyon ii konkrét éa e«>kötökhen he\'irl atm itmerő érveivel e<emben. Btámartnyra neave-aa antiekemiiik ugyan kétharmad tAbb - aéggel birnak, 4a aliberilw taborban jói képsetl éa előkelő elleniékre találnak.
A tulejdoabépeni, toleg iperot-nép képesi i harmadik válasitó leeffileiet a annak megbóditá ■Ara elég volt ai .arany hegyek* kiiálásbe ha-lyraé<t ée a birtokoeoeiiálynak « * javaiért —gyűlölt ijnd« nak ltgkö»nspibb iehorda»a. Ter-méaxetee aa árpáié la nem kii e<erepet jálnoll a* illuaió leljeatibé tételére. Hja! umndue vull dec«pi..»
Z A mátodik Hl. teetüleinek tatjai aa iato)íi< gencia napaáiaoeai: hívitahwkok, lenilök. Eaek-aak nagy Jöbbsége egy uj regimelől varja toráénak gyökeree javitáaát, állalaji«éo, hogy ennek iyktlt egyike a legbatáeoiubb kortesfogáaoknak. A«on körülmény, bogy et értelmíeéget ja megtérttel ték a iéve«ame birdeiflí, nem aal biio-nyitji, hngy mennyire sülyedtek aa éei emberei, haneiu a*i, liogy. mily magasra betolt lel ama*
Aa aM v«|asaió-iM<llllctt>e- jutnak a péna ée exeilem elflkelöeégei. E»en elíie-csoporltól elvár ható lett volna, bogy hátit fordítanak Luegerék taobeeaédének; nem, egy réeaök (egye öre Umeretlen okból) velük tartott éa kü.önöeen a kftltó kerüleiek, e .íanbourg\'ok vállaltéi. S ép eae-kért t«il a liberális uralom a legtöbbet Nagy-Béce (Groes-Wieí) léleeitáeével."
A» autleiámiia vágy •aniiliberáli»< pari prog-rammje még annyira homályoe, bogy * párt fő-> inté*öi ia anaak oeak iltalánoe vonásait ismerik. Síinte h heieilenül kangiik a buaudik aaáiad hajnalin, hogy égy part alakuljon mindennek eltőrléeére, ami liberális aaame, tehát első aorbin . aa emberi j\'wyenlOrtgnak. TaHtat türel meglógnak alátaáeáraT Még meglepőbbé válik eien )»■ leneég saon sxembeötlí elvi külőnbtégnél fogva, mely két sxomaaédos, egyurelmu állam köat lé\' teáik. tCia ét iraaa1 jehó nem csupán a Lajtára vonatkozik, hanem a e«aba<lelvüeégre ie, csakhogy furdiiott arányban. Magyarbonban a libe--taflamat ■ egyre naávobb diidilokat.ájat. . tóbbé-ktvéabbé ebben köiponlosul minden párt-lórekvée a a reakoíó eleve megeemmisHI; ellenien Anntrie asivében már-már gúnynévvé fajul a liberális álneveién, melyet a .juden* jelaövel öeeaelorraeatva, mintegy megbélyegxfi névként elkel n aanai i Énen laot, akit <úr~aovvallitf] kedtek (xOt igyskexnek m» is) a .Guammtmo-nerchie" emséjére, T népakarat ily nagymérvű ehéréee a alteritéee által épen • két illám kMi külónbeéget mutatják világoubb eiinben. Emilt ~v3doar r xásxlÓB\', imoU.tt ixaibedil rfiekkel.*
™ 4 Mvilevflec u elMM kllvámekal •n«al«sltstl*k t HglVV láimássskkil. ít\'UHrl T-tkvtV ugrikk \'r-\'tr-f\' kMmli lilék t bmaták 9k«t > Mforgilömta.
8 vájjon mire lot vetetni a nagy lárma ? Arra talán, hogy mint némelyek vérmeaen remélik, aa eume hovatovább diaaálmaakodik aa egém kor auU>y»atb«a? Bllenkeagleg. A laaMnként rá lóg jönni a valónágM, látni fogja, hogy eoren épen nam javul « eeek lámeenpontjául aaolgál a niréber-égoek. Ha pedig erre Bnmagától nam j8a, majd kiibrendit|a egy eokkal hataimaasbb, aöt (valljuk hal) jogoeabb áram, mely vdrta ba-kökéflt várja aa íra Dijáét - a uodálitmut.
Ha pedig a gydaaloa mámoréb»a a« valómra jutott párt tallap aa illám megengedett korlátéin, akkor eljön a ateal ,Reg>raataooamiaeir* Bnitii:"^*— Fíniia la eommedift!--— (M—r B.) }
Felhívás
• köilgaigatáel Írókhoz te kiadókhoz.
Aa 1896tik Earedévea oretágoe kiillitia V. (kereskedelem•, pén*- éa Mielgyi) p«oporijának egyik rénaletell á oaoport iatéaö bitnllaiga aaak-könyvtár rendeaéeét vette jervbe. £ könyvtár ki log terjedni -a kökigaagatáei éa pén»flgyi ia* meretei öntea ágaira a iöl laainak abba véve mindaxok a« idevágó irodalmi mnnkák, a melyek 1 bat«i eaer<tfkifti erednek, SL ha kftlföldi wertóktíl valók i», magyarra le van fordítva ia |. hu bár kU földi aáeraík ler mikéi lefordiiva nineaenek, de haaai viaaonyainkra vonatkoiiaokat lanalmaanak.
lorbin érdekeltek köiremflkftdéeére van eaflkai gOnk. FOlkérlflk ennélfogva mindnaokat a aaar-töket ia iiadikaV a kik ide vonalknaó munki-kat írtak, illetve kBira adtak i eaiveekedjenek eiekból egy példányt aa emiitett oélra átengedni. •" _J___
Saintugy fólkérjOk a kiálliláa éa kBlöaöien a k ereik edelem-, pén- é» hiieltigyi ovoport minden baritját, bogy a könyvár felálliláaábo* járulja-mert|n«>r pedig főképpen régibb uakmunkiVkil, a melyeknek tun&tM vagy kiadAiboi a gyűjtemény érdekében immár aem tordnlhátuak,
A könyvek bekOldiééi f. évi október hó végéig >aa 1898-ik E»redéve» orexágot kiállítás ipitfalÓeÍyia»k« óiméra kérjük, Bndapeet (vi rnilifo\'), .itt Y rarrpnrt BÜKfri*. Budapea*, 1896. atept. hó _28-án
HÍREK.
- A király mávmapja. 0 feléig, névnapján • hó é én d. e. 9 órakor a fertacrandiek te npiomábea ünnepi miae lartatfl^ melyen a nagrkaniaaai irodajom éa mlvéaaatl kör fért kara aa uj, feitftaéei kaitö, magyar király-hym-anat ftfj* énekelni.
— A kewWály tlWMI, A legntótt magjelent Aendeleti Köllönj eaeriat a ea. ée kir. 48. gyalogearad tény legei állományából • m. kir. bonvédiM baeonállominyiba helyevet* tok; mrae\'iai Krúanick Andráa éa Lányi íaiváa I. out. aaiaadnaok, előbbi a m. kir. 19. boavád gya\'ogeiredbea Péeare, ntobbi a m. kir. 19. kávéd gy.-e/redbe* Poaetayba, továbbá TUktmky látván főhadnagy a m. kir. It. boavéd gyalogezredbe* Trenc-énbe éa végre V. Vaidinytf látván lőbadnaay e m. kir. boav. gy. earedbea Egerbe. -■ ifwiee Árpid aaindoa a u.agy kir. 20 ik honvéd gyalogrartdban a november 1 én keadödö töriatiaatí laafolyamra Budapestre be-readelteiett. — ínyben érteaitonek bennünket, bogy a helybeli 30. boavéd gyalogearad Itt álto-máwaó sáMÜóeljiihoi 400, a körmendi aáaaló-aljhoa pedig StlO fóayi pótUnalékoe idéiteieU be f. hó 6-ára 8 bwi kiképeiéare.
- EakAvf, Borbély Gvu\'a Ihároe berteyi ágoat. av. lelkén nept 95-én a áient-királyi evang. templomban eekttdSit örök b&aéget Aa-dorka Gyula eaurgói kir. jártibiró kedvéé leányának : Emmának. Eoeaoru leányok voliak: Németh Margit, Plaohner Ma, Németh Hermin
Hogy e kftofvtári megfeliiőieg ren deabeaitk
Aa Eiredivee ore*. kiállilái kereekedelem-, éa bitelOgyi oeoportjinjk elnöksége .
\' Mi. Mím, ^___LtMa Antal,
l em. kápvíeiU. T Anaáikáii Ug.
¥rJ\' Wy, -—
I (aoport tMidija.
pén*-
a ka öliléle felekMelü pap-ág; a. irmlaJ.,^ t, Mnrtka i. ni«iHi«l n. g>M Bál mftiéiieti kűri pedig lek. Búii egi Ke\'u.aa elnök humorukat belywtek a kuponéra a
nr, képviselte. Sokan gyáasjaleatégt kei kérlek örök emlékül. A gysetoe hangiáto Libera ntm egy könyciepei e«ait ki a aaive mélyéig meghatóit köiAn«ég eteméből.
Megakarván ludni drága balotlnnk betegségének minőseiét és fejlfldéeét, valamint a temetés réaaieteit, levelet inléstem a törflk-heceei plébanoi, ffliia/t. Kayeer Lajoe nrboa. ki aaivea volt e köveikexö adaiokkaí iiolgálni. — fli-annkeak kedvei örege, így hívták társai, már aag. bó 8 áa Párdáayben (Toromálmrgye) anyjánál lett beteg. Ilyen állapotban érkeaett aug. 13-án Török Beeáére nővérébe*, hol bája napról-napra sniyosbodoiit Bei ege ég ének kfiltö pathoiogikua képlete egy negy, n. n. pokolvar volt, mely n nyakialrt tájékán keletkeieit ée melyet egy ottani orvos, máe kettőnek oonaili* urna mellett meg ie opéiül. A nittléiét iamétel ték Hng, í!4 én( de mtndea remény nilkÜl; mert a vérinérge<ée már igen elhbaladott siadíumban voli. A beiegs\'gst keieeatény beketürésael vl-Mlte/ aoha agy iájától eem hal elolt, írja « nagy-beo<kerekl náatőaök, mig végre eaep*. á-én ceté igen roeonl lett ée édee anyjának karjai k ötölt kilabelte drágít óUltt.
Teaeiéta asgy réM*lt •altolt ée dlg\'t«en ment vághe. Niip kőiben a iDrÖk-beoarl baran gok tnhbxaör hallanák báoaioe bingjaikat, hirdetvén ott la nagy Illataiét ée fiáreteiben álló lár«nnk bsláát. A iemeiá*l a«arter\'áei h "gyteiNileét Liherávsl ugyan nmk 1 Aliéit Ksyeer Lajoe plébánue ar papi orgfdleltei vaeene. fA-Ifeiiti Ikitasy Jó—f, á aegy binekeeval tárahae
Dfr Kíea Viador tanár
U\'ii ée a negy\'berskereki^tánbáaak nevében, mert aaen utóbbl helyen iártunk, ha saabad mondani: araavkorát élte, A* oalitatt két rand> iirtsál együtt Lanka Guiatáv, koraorui írónk ia __ kikitérle a nagytudománya tanárt ée jó barátot íiiVlatérmeket
m. kir. honvád eared orvos, Seregély Daáad n.-kaníaaai reiorm. lelkén, fehér Jenő hivatalnok éi ití. Andorka Oytla joghallgsió. Nlauagyok: dr. Andorka Elek somogymegyei t ügyéé* és Györffr Jánot nkar.iiaai ttgyvéid. Nyoeaeíya an aaonyok dr. Eröa Jótaefné ea Györffr Jtaoané. Eaküvö után a niennyitt/ony t űiéinél aagy lakoma volt, amelyen több kikerüli lóextot ia mondtak.— Aa eetáli órákban \\ánora perdült a vendégsereg fiáUl rétae s a bajoali órákban t lagaaebb emlékekkel veit bucsnt a veodég>aerető hlatól.
— Kegyúri látegalái. Somogy-mikáldi leveietöak irja, hogy pallíni lnktf Lduli, n mibájdi tomp om ée ítkuii kagyan át neje asiL Bittó Agnet urnö steptemb. 99 én d. e. lel\'iaen-egykor Mibáldra érkeatek. A bitkönégi elöljáró-■ftg, élQlifín Mrfadr .íánm plihónawrf, > tginmA-itjueig, élükön Butiq Lásaló és Biatf Ferenc laniiókkai tárták i templom előtti leren. Meg-érketéeük u>án Molnár J. pleb. intéaett bozUjok eaép be-aédei, majd a tanulók köaül egy l« üdvöxölle őket) mint ea MmUmalr ketynrát éa nrnó|ét A gyermekek elénckaliék n magyar bymnnst Aanián bevonultak a templomba mi-aére. Menet köbben lebérbe SllAiött H leány siftrl vírigoi a.kagyurn3 elá Hite után a plé-bánoenál ebéd Tolt, melyen et ünnepelt Vendégeken ée n hátlgntdán kívül Btuáif Láaal4 tanító ia réeatveit, — Ebéd kőiben a p\'ebanoe ia, meg a taaíiA is lelkee tóeatban Mvöaötiék « kegyurai ée mOreltlelkü nejéi. Ebéd ntán aa tekinietlék meg ét láiogatáat
ai örök nyugalom helyére. 1 lettek a tanító családjánál. A tapaaataliak fö ött
i Ei moet kedveii letlvér, mluiáa nemet »Uved I é, Bríhxfikn fejeavén kk anai
verése a legédesebb álom ölében örökre meg- „ i|<rt(W táv\'oaink, hogy látogatásukat jövőben
isiint ée a forró bánáti naptugár aem ébrééit jSH|te\'ni fogják
iöl többé, mluUn oly baaába köliöaiél, honnan _ A %£mHr% káláMi Zalavármegye
nme. többé víaaaetérée éa hová baráti •>"« lörvénybaUteági biíoiiaága október 14a ia foty-
vajy panaea eem btt tftbbi, drága roko- ,,^,, ltr,ot(i rer,dM ktagyüléeét ^vaetiU Benő
nidnak, nemes baráttidnak ée tiereiell iemerff-seidnek mi köeiöo|ük mind ema mély é< s»iv-bői eredő réeivéiet, melyei tetiel, aaóval vagy Írásban irániad tanúsítói lak, — neked pedig lvérjük, bogy emléked mindit élni fog köaöt-tünk, mert tetőled örökre elválni, léged örökre eliWojteel lehetetlen, erre bsratí saivüuk képtelen, mig kö\'ös gondolaleink ée éraéteink ai életben kísérnek,
Riika eaép lelke üdvéről emlékenüuk meg imád-ágainkban I
Nyngodjék békében I
Dm fséit rtkveaées MM slekt HltjkJ |ll gtkieekee dem Wvlm ué alekt tli ét* fitmm>n. Jmm érlait m iii\'i Ulies mfBík teé lekrt lka kstilelri| liléken <iMI w, tt klshlita Hsll, In Trlkitl 1U HslTktii | Iblilii »Im titi Lekta Sia Tté
(Uiteike, llsvmati ■ ParalkH.)
Nagy-Kanla-a, lHDB, sieplambar k> 9t)-an Ik. Htráínper Alafa Uifíit\'-
ftiepin elnökleie alatt, ki megnyitó beaaédébeu megemlékezeti a relornnörvéayekröl is dráeöi-tetio a királyt, hogy alkutmányoe éraölmévet o aagylonioaságu reformok érvényééileeéket ja-nMl, Bejelentene Láe<ló (Aberwg halálát e a módoi, ahogy a lörveayhatóaág nevében eondoi-01 It, Euél kaimsoa\'oaaa feMvaetik Jli\'twe! K-heroeg köt*öno irtiit ia. — A gy filét eleő nap» jáa a kÖ*etkeiö ^án>táe»k ejtettek meg: »ft-megi (AeaolgsbirAnak m«aval*ea\'alott egykaagu-Ibi Füalk Gyula eddigi akolgtblró ugyanott; a perlaki fAa\'Olgabírói alláars baram palyaió Vtvl; a «vA*tta Keeie* R»»eA aa eddigi k patt helyt taoigabirá »et\'r ki 10b taávatatat ksp»n ; Caaa<-ni" ö\'IÖu OH, Msyer István (t8 eaavaieto* a\\er-i«k. Fkaik helyeim »lm*|i ewilgakriask Má*s-tioaaliy La ot megyei íV lk aijoaytA, kmatheM aen valiiriaak pedig Páfff L^aelA val»aiUtrl meg. A IV. a tegyed! állát Uater Kaimau által tOdeiett be, A kitgyfiláe WMyáeá*«l apunk itvO aaátuiban ewliketlak mag réa*(etee<bn»a.
NaiY-Kinlun, csütörtök.
Zali 79 atáto. (fc. lap.)
!ÍW> dtm M S-M.
— AaiaklaffTmlll kalyleJf. A nagy-kaaisaal anyakönyvvezető! hivatali a polgármesteri terem azmuuéd«ágában, levő hetyi-aétbM (ktwf »ddig Matton io« tanáaene dolgoa..ti)
ex lék »k Föl ia aeettálattek A nagta ajt/ tölé egy kii aprA táblácskát, tnely est a kö»ön-»éggei tadatja i ímelyta egyúttal föl vannak jegyaave a hivataio* Arák ia. De agyaaceak ki -pritbáli l«i*fé»MWi leayea, mely affól * ■«• helyaieti láblaiól - különösen klaai bo-mályoaabb időben — la tudja olvmoi a rajta letö tS\'iretot A halyWget karcai tőzflftségre nézve biaooyára kényelmesebb volna, hu a jel»ö táhlát a miku ajtónak közepe iáján Itt^gesste-Dék iöl. Ujj mindenki el tudaa o|v»«ni. A hiva-talos hely leég különben as (taft két napban om inén é énk forfatómnak Örvendett Aa első napon cxak ety halai-, a má\'Odlk napon pedig egy azülMési eeei került bejelemé«re. A háza-u-Irtk kihirdetni táblája még Qrea, de aaért többen jártak M aayakönyvvezeiöeég hivataléban útba-igazitáeért hízas-ági ügyekben.
— TaaltAvAla^atA*. Szepteaber 25 éo tftitBiték be Télaatiáa U\'jan a Somonyaandi kán-tortanitói állomást. Hat pályiaó kö»ll egyh*n-gulag Kotarat Mihály inámi Uai\'it választót-ták meg. A megválasztott tanító 37 áve*, c«a-iádua amber.
— HlTalal-ilmálal. A nagytamaaai kir. fvexék eiaftke a hn 22-én Mik helyéről a menyei kjr. jbaág 9gyvis*gál*iAr» tivoaqii, honnan e hó 28 én aate érkezett basa.
— RM«r alvérek kaagnneaje. Z«-aekedvelö kőaőnaéüünknek i kó M án nagy atelvezet fat hlnA\'keanl. írteaüiaaüok Aminké aagyjurff Rfldar nővérek, kik termeazetes báj i-Ukal éa müvé«ai zenei kép«ett*égtt«kel európai küautjukbun mindenQ\'t a legnagyobb frhttnéat ksliettók, említett napon viroeunkban fognak hangversenyeim. A négy nővér mindegyike aiaa más hangmert jataaik nagy geaiA iláanW éa Myftt\'aaea-páiját ritkító művészi quarteot ké* praaek, melynek nem egyaaer »t akaUa emJkodó leneigeket nyftBy0i\'k84t<UI m**éaatt< »el. Aj érdekre hangverseny inQaorát ItgkOxé-lebb kOaAijflk.
— A kavlee. Nem utoleó ezerepet (átázik YÉroanakban a kavie*. A\'oa utóikba, melyeknek aam jut a kongó téglából, ka»io*»i hordanak éa
"M mái laiméaiaieaeu mindenki *aat bintv, hogy ogy miét miauit, « ka»ío a Iratai aioa azétterineiik. De nálunk nem igy Van. A karion ■hindiit att marad i« wae sa»l«", »\'g ■« lg-kthf gTj**ktffl itfn*-**1 "^^laéinl itffHljMfr Takarfteieági wttpp"!;\'\'^!, ipelymóf-nökt hi valakink egyik erényét kópéig a katica ilyen módon azét hordám nem ethétik kil<>gfc* QflunrihtV hi^ai^V »igphiiD, h»jl"** nSki hirata) tairagaaok atján megkiroé aa iako-láa gyermekeket, éa imaokat, bo»y a kavieaokat na a fynloejárdára, hanem a kooaiutra dobatják, t ÜHű éWwtMk w, bagj a kmatu tk jaittP nának, a gyalogjáron pedig a Irtbki\'Oró* retitélye nélkül ia lehatbe járni. |Liad a kiit-német n\'cét.)
—lliéaaeitéalalill Mrg;ak. A Nagy Kaniaea »ároei rendörkapitányeag a" követkeaö érteeitéaeket tenai kBaxó: Folyó óri népi. hó 18 án N. Kaniaaa vAroe baliarfilatea alveasett egy fekete lapoa Mremény 8 Irt kéatpÓBBiel óa egy kía kulcacaal; le híraiik a beoabietea megtaláló, hogy eien tárgyakat a károa fó nek leendő kéxhéiiléa vegétt ahilirt reodörbetó-•ignál illó jutalom ellenében helyette letétbe.
i A N- KanUaa rároei erdőben egy nagyobb kulea találiatott; a ki á*ea kalAxbnt «aló lulejdomogál igasolja, ait a rendórkapilányi hivatalnál a U-rataioe órák alatt bármikor átveheti.
J^dnf: Csflk úgy Ram, hogy a Balaton riii erre télé hallimxik. A zalai partról ia ida ringatja el aiokat, akik belevetinek... Jó, itogy érre még nem gondolt ralakt..... Ra de mir talán aokat ii betsélek Att akartam csak megtudni tőled, hog» kimegy-é Kondomé ma la a temetőbe, izegény úrit airatni ? -. .
Baraet : Ugy mondta, hoty ki. Fáni: Persxe, te ia veik méaas ? Baracn: Megigérlém neki. De mért akarja e*
tudni úgy magról régre? Fdn^: Miért ? Hát tudod t at ilyen magamlajta vénasszony kíváncsi,\'mint aa egér .. Na de attól ne larta, hogy én rágalom-magot vetek ~ • utánatok Nem. Ha nem kéfdeuwk, egy árva azót se szólok; ha pedig megkérdez \'nek : egy betűvel te mondok többet, mint \' amennyit tóled tudok, tiogy ti etael at ál-doltielkQ, liliom-ártatlan menyecskével egrfilt siratjátok aaegény Juliskát, együtt hervadtok utána. No, ngy-«. jó lem ez igy Pali szó gám ? Noel már aatin kód előttem k&d utánam: senki goaosk meg ne lásson. Isten áldjoQjneg I (Oyorna > MaL) Baráti: Fáni néni I fáii: Mit akarsa, fikm ? • Barac*: Hát abból a találkozásból semmi sem
lest? V
Fáni Aat csak biri róa4 fiam I Amit mondtam,
megmondtam, (giatatj Baraci; (Utiaa gtaj Mennyi mindent ősszehadart ez a szegény öréglSi lenne a világból, ha mindén rágahnató szó kikelné rt emberek róvébén? /ligMéaUlaik.)
7r j«t Agm (H^riT ji.) Barna.
Agm : a iipi fcu kMaOk.) Most már kisen ; vagyok mindenre. Ha Bartca Pali csak igy kis reménységét ad, hogy szive enyém lem: akkor Hatos Pistát elfogatom, hogy bomut ne állhasson rajiunk .. Ha pedig azive most ia hidegen marad, akkor menjen megény " - Hatos, amerré In .. > Ml uuitn MíMlSMflö* at ulolsó vacsorára... Elpusztulunk minda-ketten .. A méreg készen van. (4 lépra, ■•(lát|> Baaaaai) Hogy elgondolkozol! megény I Mintha érezné, hogy velem együtt élet halál kőzött UH. rrMaabb utoal.) Pali lelkem, de só kifűtést él. ■ ~ Bmrmi t (faériüill.) Jofcb 1 kéaón, mint aoha. (Mip a kartbaj
FeUtea eserkáealtf:
m. hé M m iitl.
Uatalajdooos ia kia4ó:
imrm*) .
UtdMfkíi Dötérék megjöttek I bj* rákiból ^s fotyulják a Uoitüt t amifrj német, francié éa ftogoi nyelvben, f—t UkU Türt ltii, —L

liiartaa klftMiilrt wm vállal
Baraet: Dehogy I Ki bántott volna meg I Ipaaa- Mj l^d I i MhÉdlw IBült. Barac*; Na kutasd! Jár a világ rossz ai^ja. Agntt: Utjy e megirigyelték már tólem ezt a kis boldogságot is, hogy néha-néha itt vajy ná-lam ? ~v
Baraet: Nem tudom: mit irigyelték meg, mit Htm? — csak att tudom, hogy,igen nagy cudar
kedvem vohnr végijflttnrr
_ C S A RJí 0 K
ZXUllázzi
(Nipirlaa.) II
— irta: Malay láaiar. — (Fni/tittl.)
IM\'. Eltemette, nllemollti. Láttad klterilre? láttad lildeg-ájlyon 7
Barait: Hogyan lállam volnál Islen itidjái hol vetet|ék ki sseginyl a hullámok.
HM : Hát bizony ha kivetették vnlni, csak III TilbMlék volna hl a witmgyl jiitt\'löii. Yá|y Rerinybtn, vagy Fonyódon, vágf 111 Kariml-uron.
Baratt i Hogyan?
________világon:
Agntt: Sohse törődj vele! Majd elhalgatBU, ha megunják... Uyereyk lugasba I Még egy-két virágot fűzök koszorúmba, azután mehetünk a lemetőbe. (A togaaba anaak.) \'
8 Jel. Halót

lagM mtfi lopMalk.)
Baraet: Hol lehel mostéu a Hatos gyerek? » Agntt: (i kaaanral Igasitvá) Hogyan jutott eszedbe
éppen moel? t Banívt: Gmk-rágondoltam, hogy mi ái—órdóg készült abba a gyerekbe, mikor életemre tört?
Agntt: Iszen clőjib perbe gabalyodtatok aa ud-vnron.
Baraet í As igaz. De ott ia 6 gáncsolt belém minden okoa ok nélkll. Agntt : Szegény Pali, volt annak oka nagyon
T m-i * Baraet: Igazán ? I 1
Ajntt: Volt blaony, Uléoam bomlott a leik) megény ördögnek- és ugy járt velem, mint egyszer én jArtatn valakivel. Baraet: Hzereteil léged P Agnttt Da még hogyant Ei mikor lálla. hogy nem jut kötelembe, Islen iuc|)i r tl súgta meg neki, hogy le állaat útjában ?! fíawf. Hzeginy (tnlög l Aaért kötött hit kl ve lem minden áron,
(rélfuiák^ktvitléik)
XXKKKXX******* JT * *
mpM £ Kgymloi valódi aágol
ffiM Gsodabálisal
IK^W/ THfERRT A. ffÍ0Otpt|,
mn^L PIIKfaR.t l>.4-htaif«
i iMatasaw —w r—. t .-.— gyaga
1 \'a»"»k«laM«i »*t UMI>, aúal
WflSU klWltt kunOti 1. m.( «UL| at
II M^wOfl M li«i«,u (xiiiw tttm*M LJÍMmSÜM ■ «wu »1imU» .ytal
X IHaSPm hmnt.il, 0.lll»|.l\'j« • klk»uti>l ét •
B MBBKmk Wk>áa*i^ áuá^UffiUa crMrtk r Mw^ináiMj íaMBdTSSí*
l lffjl J. aSt un,Ur<txUa>il| a rilid& .....
Uyjnni/afc —JwSHI üti: 4. Bn|ltf>wi fT"f-LAgyZzSa^Sm at»»»or UdrnlcU; kauSt ;
H nQnut mli.<]«n tJ^jriiumai t* gyp
srUja aa a. a ^luyl
wkalxt »!"«•*\'" " a !
7 üaima«ii iimmwu i««fij»Mk»*i. «
A iütfk^iúr., M.iíVlMmM mrtKKBHViíetTl S. M .*.r t
link Cluu\'i^iJt & »n- jjltusts: Hire: ». KiilUia*-h««nH
ImIIí mltidnnivllittt t >knta\'.l*( ntfnt ir?»Brtt*Éeer mlmtnib
Ivfolc^bl, ^IMN. ««l.*»ai:? 10, rgtrUuiMi %$y bcUÓiwfg
h jtw -rfi l>4«i (jrüu*- mnu ktlUM^c liiUrjiitflM, tn4métm/ «M\'v\'jnuilMiaa"»>liai u rf ii*íiii4lkiitt tiuti\'M\'i\'tr. raA ____
killf.. fi beliiA iSSvr yiUAifi fi künuiutlMi i Iméh
iig «*aro. U* . flvatt «üf «xfilMH ,
^sWjHB^ffmT" J ihi ry > VW—a. *
nwlyl m rtifrm: _TW«try A grityutriirá u Oni||«t* nt rrampthaal hkainin MinJw mii I iwnfa •
ih. I, (i*4n mm, 4n liiyMMHNl m Irfftr** é* má4h«ér
=vmr Haitiig. L twiimaiiT "ffranm. » nm tnac.....
, ÉurM«i. jnínt, Jatav* itM»j hfjwfiliat
t4iiVl)n»nnpli..í{ln.lw, ll^n^nM V»j«Min »t liwmawi Wn \' ItttUwM^m UiliWI ii tttMÍmAt * rw.rfénf akyto
törvény,\'«iai|, \' ujurmi aMIUlwlipk." A m^m k»MH%
"üftff SfL- -*\' >»*>< w»k«r».l lil«i.nytt>*lg«
t«iW, yuy aa aitmt-fra RfAt hk\'A^tt tmymgn* mm iiHtt m*a. f ír bwiyrhi, fco{- hatnaamiiiny nikt^r niart taeift. m-ntHiHAit IM«VHW«IIMrA^ ThlMrj A fmríllHia l«iHl>ltamriu maliatt laUtai, Atttftr «>lái/«^rua báru Hif |syalM4l%iit«aAra bérnntvi kIMfa, Jt lii |
ilui\'Ullvry Én t fcirrwnw. Hniméhi rngy Hureryx^itiMi ■ ■ un Ht»ri«. iilva, M kia vajfv 6 itupluii^ij 4nIhnfaM. j|rirt%
<>4t4tun>aalá» ttluyy t• HÍ — kai, S«htt*-kHfWi»aBilkil.
TltOlt t.^pwnn ■ ATAlííi%k|«l .
csodakcnttof
/göv liaiHM* r* rrrjr.
^f^j^W. . A * »n««l MMl*bMB«a, a*
crnjq^ikm. ajömlnUn<a flUdalaat Oflft*MT t Mfliltnlfcw r«llilmtiLLntatliui| - tfc. VvrJÍr/ iltniMI a firtM rtmwjnmt Sj EW frv •••tíf»U»M-h»n \\ltr*» mMuat\'
V V aaéac, aaka kltla»«t aUaaail
WlBlmilf Blejasmaa i»a»»awi>«w hí>
- — Itiü.
UMa UmS N|i t. As Uf«l »nW«ln haaaaák b«tó;
A enmátiAgjmití nltk«j*»*l, UjnatMttaiM, ktufa^adémiél. OtUn (haMiiM tDn), mJnd«nn«mB-«ir«lm«k, IAb- ngjr mhIwMIM, imk, (*iijr*itti£h dagwtt Mb«k, >8t c*onU*a ■tlnn i tttéc, taurAfc, Hü, rtgH U mUU Mh«t( (lka. HMm*nw>a mimttn Idtcvn itM n. m. Itk IkoUlw. Iiomok-, «ailtak. W tfl>Uk oltávoll-téMr*. MíÁMBHafi dMMUit, kintivAr, iiokáMf. uiiikiurt dia -»» rAVIi.HrtrlAa tanBli lUi ifritMéaaaBIl tlltlia> ,. h Mdilhulllt IsUk írvAgj-ttüsArn. Briiwl ésétl M» Ml, fiiiarotk imiliik.^ (rtl.Mttiití bM«u tAntndl «Wk, imtÜWianiiC virtorlótUa, mlanirM ia » or*» makoknit •IMantaU ktiabMiKUaak «H«a Kh.ílk
Aa U(,l mliliitn aMÍ aasU kUatW
kiUfáMdt
Ipa «|*nl«lo. MM •97*4ftl A1M dtril^MS M» Ml NiidfB Maiadnál Iii«uml4ib«a larUni.
Kit dvboanM k«*M«bb twai MhMtkt • Mi<kHMf( Itta ■Ariha aa »nni «l81»g«ji kakSMiaa »nar pnlitt n(ii\\»i| i-U»t •MkBrtltaHk. S WcatT n«wa«i»WU. miAulMavW ii Mnaam Ua aiafkttlAiaaal * kar*a* 4* íiüér,
Számos Mamyaváay án isaialkiaásra. r
Flcvi\'lmeitclok mtndpnkti bnUütnUtl kaailattvia^aa aiavvStala ottan\' > kivan .p^viantan aria a«\\\' l-t k«p \' Iniiati Wfaiyaa a Ikaf i< Tblatrjr A
Oraanal grteyaaaalAra rractaUWa" i>■/»«■■>" k«U tanul ia mlawa lifalyit^k tgy hawiilali ak^aftnatia, utyin i<var*t, aklai ítl UUkalt, k^lt lyi-,iwi4«lw W*»l
Ai anadAll aa |atA4i antot Mmtakaa^a^kH klw»l*tM íb nlAmm, a *kUi«tltrvlkT alaafia. aaia^raaa IM^tMaik, mraaiaj a iHWlaitiiayak liaawtfcnilm
kiyelltl kiaveUM kasartiai hrráa
TBÜSRRí A. őrangyal gyéiyuertára , ranááaiui, iitii> hi«rkni
Otkakvtn*), M Mklir rta**, taaaak a »>^tt«ft,MM kliwWllti TWajr* AAaM Araaijral •HhiniIMW\' PraafadiUan. U»btt*, \',,„ .
Aa a»aa«rta-««traf»r«a^ >Mi«ar laywao nr tata.
Nagy-Kanlsaa, csdlOrtök
Zala 79. aeám (• kp.)
IMA október W 5-án.
4644. U». h. 1896. KM l-l
Árverési ^Matate/.
A aagy-kaaiasai kir. tfrsáajraslk tfcvi ossiáiys ráaaárttt koshirré Miatik, hogj Fiiak JámaaU •Hl. Jáaaki Ásna psapi lakott vsersk«|Ui/u>ak Fi Iák Anna *. Kilák János eaapi, «(f FUas
xxxxxxxxxxxxxxxxx
IMIT. 18M. 906 1—1
Hirdetmény.
f im A«M rí
Nagykanizsa váras rendezett tanácsa W^tt\'?**
\' IMJíM régrtasjlárt o*B*sdSk sJJ«sJ 00 itt
réazérfll közhírré tétetik, Bóg^ U összes t/ike, annak i89á janoár Mfil járó kamaial
I magánbirtokokon a vadámti jog]^®^ K\'jffgSft
a- még islmsrUlsndo költségek iránti vkaitaai Ogyábea a ltmn«»s>eu kir. tftrvsaék tsrOloUbet tartoaé a c"npi 10. a*, tkban -f- 11- kma. a. falvett a 834 fan beosttlt agán It\'gatlsn aa 1ISI. ávr 60. teiík tM. I. d) ptmtj* írtaiméban ugy « csapi 460. sa. íjjtviíea -f 698, Iirw. alalt felveti * Ü3Ö Inra b»osüli jiigstlan
1896. évi május hé J -tői számított hat egy máautáni évre f. évi oktéberhé 904a délelőtt 10 énkor a városház aagy termében a legtöbbet Ígérőnek a városi képviselőtestület jóváhagyásának fan tartása mellett bérbe fog adatni.
Az árverési feltételek a városi kiadónál a hivatalos érák alatt megte-
ItíqtfMtfk.
i
Nagy-Kanizsán, 1895, augusztus 31.
A városi tanács. XXXXXXXXXXXXXXXXX
IOOOOOOO
A kébámyal
IBM. M 4HMkrr ká II aaRjáa 4. la érmkmr Csapi kdsség bétánál Sebestyén Lajos lalparaai liftyvód vagy halyatteae kflabejAlMval megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a lennebh kite\'t bsoaár. ártereial klváaAk tartóinak a beosár 10*/,-át káaspéasbaa vagy évadékltépea papírban a ki* küldött keaábas letenni.
Keli Nagy-Kaiiimtiu, «~kir. Ws«tSk mint tsisk kitnyvi bateaágaál 181)5. évi augnaato* hé 10. napján,
Oéacay, kir. tvaaéki alblrÁ.
8097. sa. 1896
Árverési hirdetmény.
Aluíiri kiküldött vágwIujW aa IMI. évi LX. t. a. 101. ( ■ értelmében waaoai k«aWr4 kaesi, kaff »b. Kaka 4a Rafek »ag)kaal—ai aág mtá-tdaMgákaa ianoaé leltáril»j[ kflSatetett 1M4 irt n kr, eatlv kffveie\'éaak nyilvános árvaráa alján eUdatosk. Mely 4r«er4a»ek a 0097/1885. aa. kikfildiit rendeli) sáfaéa lolytán H-ttnliili a kir. járáabirfaág 9 ik saáau (mohájába leendő MilOiMn 1898, 4vi ok\'ébsr k4 8-ik sápjának d. a. 10 éntia határldflttl kitlUetik éa aboa a vaanl saáadákoaék aaaaaal oly Megjagysásael klvaiaak mag, boiiy a« érintati követelések eeea árvaráaan a leglftlfbel igárOnak beesároa alal ia eladatni fognak aiaal, kegy aaaa aetiv kflvels-láeek valódisága, tsnulláes, mennyisége 4a ka-li^jthalÓ*ág» tekintetében a oaödlöaiag aa árvt-ráeaa vevővel nemben ssavaloaságot nem vállal.
Kait Nagy Kaakaáa, 1896. 4vl asapt.kó 80.
Varja Jimat, kir. MrMgi, t^gnkaJM,
dOUMMI
1
I f í
Bwáeté ftotart «■■■! ti hJ>álm»li Iliit, ia jiUt UkinbltbM > kl»in»lm«k,l U M||. uioUák, Tutitaktal SS krOl I frtJf
I«i>hiiiImii> l»fitl««irai»n iltahiih. tfk — I Majrl ■n»n<íllnll IV1, tiMimtij. HitrwSáliHk poMtoMS ti álakrilM wkMhiUnk
KBXAK M. HéR
Ari ia tÁi aiT«U»llHÉIl
a »>aereaaeau«kaa - iip tnlMi
királysörfózó-
részvénytársaság
tisztelettel értesiti a n. é. kOsSnséget, hogy alfí gyártmá-üyain&k elinisitáiát megke<dte és aiokaU ________
Ászok, Király, Márciusi, Korona SOI s-t és Bajorsör
elneveiéaael hardékkan éa palaflkokbau hoisa forgalomba.
Kiváaitra. árjegyjék ingyen és bérmentve, OC OOOOO OOOOOOOO0000
mXXmXNXXXXXXXXKXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Sarg-féla Kalodont minden sxombáton 26 krért kapható.
V

I
I
m i
i
Sarg-féla Kalodont minden ssombaton 20 krért kapható
--Alant Meuiull higjubb, legsiebb és tep5tcsöbh Mustrált folyóiratokat, heti uépirodalmi lapokat a n. érvT VAiénaég
becses figyelmébe ajánlom, — A folyóiratok legnagyobb réaiének uj évfolyama e hóban kesdfldik j heti s többi lapok pedig negyedévenkint megrendelhetők:
£ X
I
X X
I
X X X
X §
Képes Családi Lapok mtg]el«uik beUnktat
Képes iolyéirai » káibaiaakiat
Magyar Qaalast » baiaatiat
Oraaág Világ > beteakinl
Dj IdOk » agy- 4a kátkaiaak.
Va árnapl Ujeág > kstaukiat
á Alt --------. \' betanktat-
Bgyaiem^a Regínylár 8-adrál kViaib. » katbatankiai
Magyar Bajon • kavonklat
Onbou * • >
Budspeati Sasaié > •
Au« Fraaidaa Kungen ■ ávaakial 10 llaat Htblioibek d. Uatarballaag n. d. Wiescos megjelenik ávaaklnt 11 kBtai 8 eriNt alskbaa kStva
Dsuisoha Rnndscbau (Eo4aobarg) megjelenik kavoaklei Kngalbora\'a Roaiaabibllolbak magjai. k4tkataakint 8-adrát köi»e
Voai Fele mm Mser megislsnik ka«aatlai
KBr Ails Wall > káikataakiat
(Isrianlauba oiegjslaaik hall-, kátkatl 4a kavl kladáabaa
lllu\'tririe Cliranik d. Zeit macMaalk káibsieitklot IlleatHria Wall *»• » IMtm* Kunit * •
Salonhelt inr Uaten Stuada • éfeatint iSAeat
Uabar Laad ú. Maar, Fa lo kiadás « kétkvteakiat
Ugyaoli 8-adr4l káid kiadás a » haToaklmt
Ualvarsum > kétkaiaakkat
Collaeilon Hsrilsben 8-adr4t kStva » kátbataaklal
ProekMka\'t Moaaiebanda > • » baronktat.
Megrendelhetők továbbá magyar és németjiyelven bel- ée külföldi napilapok, szépirodalmi, vegyes-tartalmú és képes hetilapok, egyházi, ifjúsági, iskolai, humorisztikus"irodalmi, jogtudományi, orvosi és gyógyszerészeti, természettudományi, földrajzi és tfirténeti, gazdasági, erdészeti és méhészeti, mérrjokt és technológiai, kereskedelmi, ipari, sorsolási, senéazeti és mQvéaseti, gyorsírászati, sport és katonai lapok.
Kívánatra mutatvány-példányny&l szívesen szolgálok.
Megrendelések a legpontosabban intéztetnek el
Tisztelettel Fischel Fülöp könyvkereskedése.
X X X i
1
i X X X X
x
X X X X
H 1 X X X X X X
IL
XX XX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nyomatott Fiaohal FttlOp laptulajdonoauál Nagy-Kaniaaán, 1896,
10. mám.
Nayy-Kantaaa, 1808, október
XXII. éttolyam
Hil>lllllll| .
f 9* 11 ( 11 0«ÉHW> Mi.
ié> uttr" * 1*» W\'Hwl miltiit alwké >Wntl|
IIMlllH l*Mbk M*! iMMt kaMfe-
MM Sei^ml IMnfet —m tiM«ut finn
ZALA
Politikai ói vagjeu tartalmú lap.
IMMMMi
»ti Ilii < mmm
■Litramu iui, tm M bM <s m - u.) filém é >»»«— ti - W.t
<•«•"•» S >MH (IMHk4
BiMM
IMMtaak )MU|t««ÉI aMMtwM
4 Ntii KMima M délsalai t«k».ék^i.it|r»k, • Heake|T«alet, aa - ** kere«*»- -----
Jalu.l bank, • NMT-k>ni«MI •«vélyagrlai-aao«allBaal éé é l«twif*l UUrékpénitér, - - -- ------
Syy«« *mIm <lr« i 19 kii/utr
• „eagf-kaaiasei H*láié|fér aa ftrMiad* r. I." ktmitUtu
Megfelaiulk JV<m>-K«M|iMáM le«l«éékléél liíUteri ■-— T-* -•-"* r ért omiXttaUMcdu..
illinM, MhaW a IkMMm \' miltiia naahal filé* kéaft
I ■Itafifll

Saius reipublloas.,,
Nagy Kaaiasa, 18115, okiékor 4
(—tj Sok viszontagságon ment kei\'esztlil a ml magyar hazánk Éí§jévea fennállása alatt. üasdag történelmének talán egy lapja sincs, mely a dicsőség mellett gyászt és bánatot nem hirdetne. fia temérdek lapjára véres betűkkel vannak feljegyezve azok az f&tfltányfiű melyek e nemiéinek vágyaitól éa törekvései rólj erőt túlhaladó küidelmérfll, szabadság- éa lángoló hazaszeretetéről uó| nak S nemcsak az idegennel kellett klífíjenie e nemzetnek. A páriuakodia 4a átkos visszavonás gyakfan a megsemmisülés fi?ólére juttatták a namaetet, a hflgy annyiam tudta kiheverni a bajt, caak bisonyaá-got szolgáltat ai Ö életrevalóaágáról; arról aa elpusztíthatatlan életerőről, mely újra áthatolta a zsibbadt tagoltat a újra életre kelté} podig Hefht- nwmyisset Iriaériették meg elhuiai felette a lélekharangot.
S ha ei életrevalóságáról már a múltban ia annyi biaonyságot tett, mennyire kl* ínyjajta a nemiat aat a függetlenségi harc leveretéae után az ujabb alkotmányos koraiakban í Minfl puaitulia mindenütt a lüggelleiiaégi haro hefejeséae után { Mennyi reménytelen cattggedéa. Hituen még a jobb hazariak Tflí&t ta~vc3tak olyanok,
kiken er(5t vett a köaflny fásultsága, mert nem remélték, hegy és a mélyen leaujtott nemiet, mely eiernyi lebból véneit, ttjra felemelkedjék. Éa mii tapas* tálunk moet ? Egy emberöltö alatt évtiáiado* haladáat minden téren, a kultúra olymérvQ haladáaél, milyent a legnagyobb magyar, Széchenyi István még álmában eam inert volna remélni. Pedig az 6 álma voll, Magyarország reg®-nerAÜÓja, aa avult formákbél uj életre ébre-dése Vájjon egy nemlet, melyet a külföld még a közelmúltban barbárnak a legfeljebb érdekea Itia nemimnek tartott, melynek künn bajija nem voll éa benn irigy nem-letiaégek gyarapiták bajait, képet lett volna ennyire felemaikeclnt,1 "fövld M? alatt Ity haladáat tenni, a. fejlődéa Uy fokát mutatni, ha benne síivós, kitárté akarat, nagy élet-er<i, pároaulva a a*ah*d»ág rajoíjgó were-tetével ninpsp Vájjon képes lett volna oly vívmányokra mufatnf, melyek caak becaQltté tudják tenni p európai kdllhld előtt.
A. külföldi hírlapírók, kik a napokban a millenniumi kiéllitáa elflkéaiQleteit jöttek megtekinteni - Mudape«tre a kik a Ugeaiv*-aebb vtw«iéga«eretetben réaieattltek, tartóí-kodáa nélkQl adtak jiiliejeiéat caodálkoiá-luknak Magyarország fejlődéae AlOtt. t\'ar-tdikodáa nélkQl adtak klfejeiéat annak, hogy Ily fqlfliíéa caak ott lehetaégea, ahol a ata-
badaág éraete gyOkereaik a aai vekben, mert caak aaabad nép hír a féjlödéa teltételeivel.
8 valóban, hogyha e jelenség fblott el* mélkedOnk, mely a külföldi hirlaplfókat la elragadta § g mely egy béeai hírlapírónak a kiállítási igazgatóság lukoniájált mondott toaiiljában ily aaavakat adott ^jakéra: 1 •KfluAnet a aaivee meghiváaért, • melynek én éa tártaim mindig örömest engedelmeskedünk, kóeaAnet a tényeq, ai elhOvAlfl vendégaieretetéru kóiiOnvt minUuért> ami ai itt levO idegeneket oly nagy bémulattal I tahi el, amit itt láttak éa Hallottak, különösen padig a sajtó éa kormány kOat leanáUó bensó si A vétségét, amely valóban irigyléere "tfiéÜK TStlíftp Itt mindenki, hugy a céltudatos cselekvés mit tud alkotni; • raodi, amit elűvaráisolt, lelkeaedéeeel tölt el min*\' denkil, Ilyen sikereket csak olyan térKafc érhetnek el, akiknek vitára fe|ök ée lángoló uilflk van. I.épwnvnyomon látja a hatását Petőfi yekJtráaó, gyújtó stavának •Klóréi* A caelekvéa itt ai idó mértéko • mert caak a fslhaainált idö u élet, Magyaroraiág t^j életre yifttí a régt helyén.* Kgy másik pe dtg ereket mondá á Ifibbek kAtótt lAmit ma itt láttunk uraim, at ceodálattal éa bémulattal töltött el. Láttuk nagy kÖr\\\'OnaJal-l>iA!l a kültitáél AáOoűk namwti tarniijének ei ai alkotása lényes bltonyitékát fogja
A „ZALA" tárcája.
ült fog tuual m nutaj T
,111.1\' mii untj*
tall, de ss erasáuya Arssaa •arad1, A nagtkáoai W aaekitutt V9 e, A esataé *.«pttr«thitt, a klleaiek feiytaki llsaar k*Alla*t«k a< anyagi saváról, A bitstaaék ssoreagatel ktwliél KbtxM a kiaes kslyseiébM a nsitbatflára lixmwui.\'tM lékjét i«eéaa|«ileai a iMpultma. ||uui|ult, Ueiátt*, kegy »»|» pluioltt kstl ••»«•• Pala télisawik kerMMvk ke<se>ba. K«ék alélt ai* kueilekiask vsgy ut«|hajhial fejet a kara\' ui««k«nUM dréiM ilredékai yua uagyblwei élétl
Siiuit|éri laltlMiMi; aa>soey telt ai oks, Arra n*« i« gondolt, hogr pémt kerten télé, kugy ka aa«i átj««ka<teai. Kléei tllall
■V\'PMnMMIRP a* Ml prvidaew Ikure HHnlarabas kelleik volna karé
Caauvat. J)a tuduot, ht^jy itl uaw telveaaa «M4Í e a m*gi»r tej. Abb»u k«gv*sai.
AuaSl a léfdeauél téeelletteei i teeal ss asaaoají t
Neei lakst aaa«k a ksrdéeaék ■egSnéai, ksesak el uatu Moediua liarSb luoaíjét.
váltét
adl fej
kaaew a«afiéa egy kéroei»Ailorislu» akart vele stlráliaiai. Kst Is siégtanadta.
lasoayuau dúlt lélekkel aieat haas é elkatl-reete. kegy veget vet élotének
U>mu aa álla|ioikaa ulalia A Kualor Bele, tikarék|i4a>lári peaitároaf «lt tearleleeal vjg jaleaMMégéi I ktMfes eiwbure volt. uaiyiábaa a ~ halod T
| *» ÜswimI, msmú, twak kisaé iagatotl illaput-jbaa tsgyok. Tűdül i a goudol, a léikül delew
- Vigye w4ut\\ a I4iklsdel«*4et. Dtt tan a aagyÚiyéé, a jutási aAbok.
Huor ma*a gaeyoiiM fWksoigutt.
— A MXy^á&ásnrOl bee»é!»sr Niaea saaak
bvor pfatf, «i*t latai, kasilo ttskalis, lelels-jiedeit aalévarvsábaa. TakateégMi aéetgalataa swImm volt, ka ve* »»m>mev«l.
Vajyonos aggleaéet aagvbéui Ml akartai kegy uöaüljöa aMg, A ktuiuaauy, s aövakedŰ I nlvei, baritoai. lekoai laaeeaotteiés katelaHMat iMiiktak leaditeal ~ T^Ismm uaUtett veled f ai uo4aa A goadoa aagikálisi Meaielt ie ki j - \'1\'miiii aein akar eitol. Ha Már alakoa-uImm )mu»<m HteeuyaiiMoayl l>e a la>al ale tad, (iwut* Itaiak, Ep^eu »o*t iélleat tél*, allata aew bírt aegaikadal as étel aateriálli-1 Képtalkeied unlytu ssoroagaMt halyiet v|b»-aun>ayak INjfcásasdoit, de nlm a aagykáMtriali arra, hogy bmsá furdaljak Neai paaiéritf uéja iséat Elvett egy saagéey ar«al»auyi, aki*lltíat ••atseu t Utaiiéa Hi ÜaroMtáa hurtatda! kaa láagoio aaaielaweial voasidoii. A ütve be \'véltét akaHsai vele liWoMllilai
i t. eMgtagadtaV Mag.
Véa ktSaa.
- Ilkld el i klmondhatatlüMil elkeeerltett lljhél swnw lobbantotta básaiaágoaiat, Kere-kea kljalaaiatla, hogy reá ae »«»mlt»ak, Ve< mtttljnm, alogy tudok. Km padig pajtéa, ehben a sakUlQtl helytaibee tovább aea inaradhatek. liMuimokfc e vllána\'
\' — Még mák sa íelleaei Hll oualáilüd i Md kedves asép gyermekeid V Hlitl eat a dol-got, ladves mUi Májé kituavak • vee eMd-vén. Vaa valahol nálad aévalalréaa f
Hoer Déeéaeal areáke eyargelt tniadea mmm vara, esatáe hélotl-lialvány leit ée félig o«te-dailaael dadogta i
At aeg goedolaleak la burwwio | A éaial vltnbqra arre nagyot kseageit
- UeyM kérlek, ee kn oly eetvt Ma gee. r«ne*éd l«a« vele, kiéwtad aiaged Ha uetn kiésetl a vén medve, Majd ee megaietatnn kogy lékel aléie li laai aa ilyen éetvietee vén medve bérére, aki kéMa volea halálba eaeee-tant rérntleeát, eaalad)aeak egyetlta nel afét, euadaeét. *
A sattkaég aegy DeeueMieee* Howr UéMkl te *eggyé«ie.
Mauap a versééi takaréki»éu»tárban klliet tel kárvweavr tortáiéi arra a váltéra. i»t„j„ t aaeybaoal aeve Marepelt, eitet Ktmtor Béla eltart nindeabee, Mg » ,,í,ut m maga vitte at aaemélyasen Uoer lisamt Kieel a saereaveéllea lépjgeal keMtett kos«*

Ntgf-Ktmmm, tnirnep
uolgáltalni u önök kutturtOrakvéMinek hirdoidja Imi egy a uabadaág légkArélmn mflkftdfl namiat ímpoiáni arfJkiísjtéeának, mrty nem ml bátran Ai lankadatlanul tar jaaiti kdat féé ..., Nekünk ositrákoknak padig van, még agy külön érdekűnk t* fogy U OMk váttaHtwáaának * legaaaM sikert kívánjuk Mert mi a magyar nnmiat ben akialáns biionyitékát látjuk annak i hatalomnak, amaiylyal a politikai ée táraa\' dalmi uabadaág ruháira lel u draiágokal. Msgysroruág ma • anbadság dm a Dana mentán, Igánk őrúvme a siabadaágnak, a maly sohaaam fog maglnganl éa megtántorodni. A magyar namiat mindankit, ki a pályáról akarná laaiorítanl, a azabadaág lobogójával fogja viauaaiorltani.. ,«
Ha, mondom, a jelenség fölölt almálka-dOnk, aohaaam fogjuk ait másra vími a vetethetni, mint a uabadaág értőiére. Olyan a ualmdság, mint a luvogö, , életelem*) Q haladni akaró népeknek I K magyar (Jyen volt mindig. Git öríite féltékonyan, fiiért állott Ili a sikrtt, eiért vérictt dl ulveaan tí ahol aiabadaág van% ott- a uabadalvQaég aam hlányothatik. Ai egyéni, a lelkiiame-Ctítl uabadaág, slkstelemei a usbadelvQ-aágnak.
A háiaasági törvények életbeléptetésével a siabadság uj biitoatlékainalc birtokába lépett\' a namaat, Tiutalni fogja a törvényt kicsiny és nagy, E tOrvénytiutelelbon van a nemiat ereje a akik a torvényt károanak tartották, ki fognak gyógyulni tévadéaQkbdl. OrAkké igai marad i >Salus raipublicaa aupramaa lax esto •
Zala,\'IH) *r.tm l» l\'p)
ím. okiób* M nm
orgiák*! mp, am&«r o-ladl at egynlMj tlitiltheljük at ipar ét keretkedelemnek azt a
kumanttdt jtlemnoival gonHotkoon at tnlildta ét urdnakttudga által nemtmk b«tm mtatfyőtáditil navt nyilváníthatja, <!* m£f m/féri fogait tem gyakorolhatja: — át \'ayyitrvrutijrm jogi éüfltok re/vmálitrai ip a ttMImnk o mér pramdnn ügyem átment, d* a Uirvimj ttavatval máj elér/i/é mm bito-nyílott telje* polgári tgyunjogutágot megatlm iyyekmtnek. \'•\'«.
Harhdntk fithljéntk mijolták hatánkai, ttemttnkln dyhldlc at dxtiai JélniUuélltiéff vád-ját, talán lei/jobban (Mik) Imi nlott ugyaartnk vdimlydlnak e nevekre.
Alt Itmtflh, hogy mitfltttkre jőnj/eeM, fintÚlníatlDm i\'iij\'olfituti n*m rvlkattunk volna, mini a lihrrdlit Utrvinyju vadatokkal, igy a uniti recepriáiml it akkor, a mMn a nagy-útija niptribnn, Lutgur a rttindi várót t/rűk ttégyvnire Imlrttl a héeti jtolgármeeleri ttékbe.
Ktk/atfilag /Ugyő irányban vnqyunk a tttmiuAtdllammul mtmhtn, rtmaiun, Britül \\ilfif avinhan mdr rig nhiíUuiik i « Ut-vdbbvtt i* fogia állami IhnilhMijnnk logtM-ktittíM ktMttiijil kifutni,
Kt iltdlit kUlündlIiUdnunkra miltdn hlUi* kik Midink
Nagykun járul ilifust i^/mmttfruényhntd\' tuitk eiw mont Jtnfűrad kirtUtt út a tmld rtetpeio,
Kmi mdr rúj tartattunk a zsidiUdgnah.
Hitt matjyarakki rdltak ők it, kik tpugy
taiimiH t»rfrt*tur ír mf^m^st\' ittlm*r\\^dwwii mlá idrWuiii
mint ii htinjuglalík Ulíklai
— (S ;>.) A notdó recepcióról.
hnkktt t Wfaltal nagyim /eUeiiud, kom Hjiyánakkiw,~%mt»r n „ITanftw- fí\'mUltSrh-kul" tklatU ni utttrdk /Mrottan MMt/mA* ÉAM* IMÉNNIIM^II a M MmMMMNMMM rtiytumdjM (II moh ja, tilt ai iutelli-\' ftIRWf ft ttmUt JmMlitmmnUtmt ttMuigút
kumtxtrtitilcL,
kik ip ugy, mint ntnk a ktütÜti Mrdn magyar Uf/yank ttenltlldk mvnkaortjUktl « ké-pMtdgüket, kik at iror/níiti, a mUvénei Itrin f)5ífi *gy**«r tttmttk tüitelttti a magyar titinflW,
KgyWi l\'lífíllittéU mlllnk mimltn kütiUlm-Imi, tiktrm\'nkntk1 UrMtck, diadalainkban itmtotkoiUuk H mikor at itrmdg gydttba, vírbri falt, mlltt tirtak tvIUnk: jd magyar Kata-fiakkd ittitk, kik a twiflita hagyomdnyokbdl rtak vaUdtukat Őrittík meq, egydnüígUk, mrnk mtmhti n magynmt volt.
Stdtailok ilnyomatitxa alatt a ktrtnktdoltm it ipar ttrdrt tollak utalna, a tárén nagyobb-rátti mag it maradtak a hüony at tf ktmgya\' tmnfjfalmukuak, iitlmlL r\'(l*,\'"^ltfií)/tií\\iiik kjh
péUMlan jfUrmlüUiét, mai a la/ujabb poli. tileai bikáktól mfguabadmk iotuedlkmt /tlitmm-
Mi ü vdlauthatna ol tflltkt ■ A valtát 77
Kgy elfogulatlanul famUaUtotú, magát a ItBntmonUi ttabadadg hívének vblió embert aam vezathti ilyen unutoní $ ItkettlUn, hogy felnildgowdott korunkban a» míg a tradi-cidadltf UekiUkbtn mottfólaU it orra ot aa kitti imm kimild gyUlüfttn natottt, a mi at antimnitinmut őrtilttinok taidhdga.
Avagy talán at, Kogy vatttorgalmuh t nam kwítulgtui írtitmMfüknik mtrrrOft tihst a Idrtadalmt t vagyoni világban jvUntikuny tinytxOkki rmttnit
Et at antimmiták tmmébtn a legnagyobb ttáüea « u — mit tlig átxintin Lovamnak — a yyültlhtllk ftOttíltdja.
At antúmmilitmutt aa irigytig, a lehetet\' hmtig irtthn hinta Utre, h> btnnt valami a ttocidlitláLál, valami ai anarkittdbdf, —• alaiiettmit ttoridlitlikutak, ettktítti uoarkit• likutaL
Táboruk a proletárok tábora, mtly a w* látdg legnagyobb hibájának rájja Jel, hogy lltrekvá, hogy intriUgeni, hogy ragyonüt, fit at, amit nem tudnak neki megboetdlani\' Jyaudytalan t oéghaletlenül tiiuO oi yyutkil. A magyar nemeiben tlibb /ámntdg, tM uemetielitUeág van, semhogy at ünői* ihutít-nettől elvakultan iv at irrlentet, a ki/vetni,

Nem m /op nálank
gybkaret verni.
A uulátdggal veid amimiláliilám nk eddig Ugttablt utján halad t mdrit áUami t tárta-dalmi Hetünknek elengedhetetlen póehtlatu-mának mondható,
iltmeeak a hummniidt, at tlimnarát mii-tdnyottdga, hanem táját érdekünk tatai aot irhetővé, megokolná Itemiljtik, hogy a Jd-rtndihdt nem Jogjz a Pullavicini genre-é úriemberek gonaolkoddtmddjdt magáévá tenni, kanom a miit rtetpeio molm/ot tdraynlieá ndl jobb beldfiiidt Hő véve, meg Jog hajolni a namaat ttibbtégének, imm ,* a nsnuchI egéttfnek akarata eltilt, ""\' .0
a uaranoo*. Ogyalt randtaia. K hiaaloia kvadati t«l<*j« fontalni. fWkapMk agysiarra.
liirMdiuari l^áralkor a h*ra»««»» tartat— vállát «ár It Iá váltatik.
Nmmk ntrágalia, h»n«m a laora* ártal-at4liaa m«iái>o« Merttolta a aaarancM. Bflt a halál U aávarolai akiri naki.
Kiyik itapoa IktaaAiiár koala a kirí, kogf a*atbély|a lati twaaul vaa; aiaglaiyiatatu a haiit »\'««*♦ 1*1* ■
Mira botsa ért, Mubftlt, VsgraadalaUhan fll tett* alialkaM SrAkMvé. UaMlsg, hstalaas •«-hwrt Isti, MafvátaMiatiak t»ksr«kp*»«t»ri Ifii-(•iának i< Diy«t4i itwlája wk» aaa raatáJl vi-ltiu>ut OrvaadaU. Nágy-M Mgáddal dot|o-mii raaásaM.
[|;un kikalt areal matuti ba hoaaá a laka-ráipáastáH féklayvalA. — — lnnw w, un haj vaa.
• - Ml M»
- Kira« 1 maltóita«ák HMQlt iatéakadal I Ha mináM irányban Uvlrateauik, talán stkarttl ol-f*f**at.
- Kit 1 üttet r
— Hat a páasUraii.
•>- Kantor Bélái f
lg«a, tgaa. Msa«aftkfttt,
-» iÍMiilfcItt} Mennyivel t
— S|éw bittoun aam tudjak., A ispapi ra*sa«<«láakor tM) Mar Irt káMpáai voltaWart-hatw>»k>aa>áhiBi A«t hiaaofuaaa aafával vitia.
Boor OáaM v«it% káliéit, aiaualaat a tata-
rákpéasUri ha|ylsá|lMB, hul a« l|auaióa*iil la* l»k m»r IUm Uiatatlstioal vártik, . Alta ánna aiaalipaiásl asttli, mikortiiajsatat\'a hogy *s 80 aur forintot aafalOra lartvisl fonja a sujaijáliól a 1 tovtbbl Upé««k«i najd Mpáaaai.
A további Up«uk nbböl allottsk, lioyy ayyi-talán (■•■■it mm lati,
Majd Myaásuian latia a jáiskony atapitvaayo-kai, Hstalsiss pal^\'lt apitait. As leit a «»gtér-tsh *an«dákhaia.
A mnádiak a»«l rétták la Iránti hálfjokat,, htwv mat*aliaitotiák polgaraaMtaraik.
MiadMMOl Inocpaliak.
Nakt a kBibaa ayitran raaába Jut as a ha rotneatr ioriutna válté. De náaiiatf ■•■■yag-I tatja as a kArttlmény, kogy Kontár Bála smsi ■ár tdagea hasában, valahol Awerikabaa |ár.
A polgárweitsH bsigtatáal meitalOsO Mién aMaban a^tusn várstlanit S|T tuasátt AliO-s«tU 4a kinéaástt egyén jelnnl mag Boor Dánminél.
Naay attreiusrs siámHva rohant ba. t
— HaarvaM Mai pajtás I Starvusi pajtikám I Rohant aRvanemit a »soborkáat állá Boor (alá. aki aegrandfillan kátdeaté 1
— Kontár T!
Aa psdlg, mintha misem történt volaa, IriUr-nisálA hsagoa Matt:
— Pmu, hoty Ab vagfok pailikám a te ráfi ié cimborád: Kontor Hála, akt bejár ta Al-
I girlftt, llarokkot, Yaaia>, 4a aa afáaa Xakarai t-| pceMnytrá sttll a suttokon; mágia tda vagyAdoti
sQlkáraani barátságod maUavksi 4a magkOodanl \' Myatlai aai a salvwágs\', amit »ata tn\'ál. Msg\'adtam ám mindent pajtikám I Na da na baasáliQnk a viuoatiatáa (biamato pillanatában Ilyen (wtobaMirái.
Boor fídnM isaaiotian ragadia mai as alatt-Ittti ember kariáL
— Mitrt |thtal vtraai t Hia« tani kagyialak I Mit akana ?
Komor tOUalaasaat a >»irltáatáL
— Pajtltám, Waaeed at a kaaamat, mart vár aarkaa belőle. Hl»s araialélai jtftram hmnád. Hslloitam, hogy patgáraratar lettél. Ta mag ugy fogadaa, mlatba haramia volnas, atnOi aat smkás kirdaant; rtiennyl pán* kall f
Boor wSlysa ItrbdMle Koniort ?
— Hál baesltatM amhar Imi bW«l*d V
•»• TaliaMn patent amhar, pajiitam. Aa atii-kai oromtanrand lovagja VHuyok, (ölsvalva Gittbal Dangt baduln-nuBk által: a npti4* esapat vttSM, a iamarva Ctagain kkabir altaL Noa pajtikám, lehatna mag nsgyobb kUtlntaté* Mkat exponatai a IsgaOiátabb A Inkából ?
— Miből áltál eddi* T
— Hát agy ideig todod, ahhot a kia potoab Sa-aaaa wwadákábrtl. Maay ráapát elvetahatlem Uo-aacobaa. — Mikor taQsaaa kMoaylam, akkor a tudomány uavtirja lettem s ahhdt éltam. Amtai tudod, pajtikám, áa toppant leleményes iyok a péasaMrséa mOdjaimk kilalsliaábaa.
I Boor Dénes biaonyos undorral tardalt,, al M i ataudtm amharm, aktask haiáHaiaan* tett a 1 olntaamM 4
Nagy Kannát, vasárnap.
Zala 80. «ám (U lap.)
1»K6 oklóber hó ( ti
Lukács pénzügyminiszter.
A< 1896, 6vÍ költaégvetéa az el»ő, > melyet maga kiad lett Lukács pénzügyiíiiniaz-ter és bizonyos tekintetben ai elaő nagy-uabásu bcpxéit volt, melyet at expoeé al kaiméval hallottunk tőle. A mély pénzügyi politikai tudáe, ar Aeezea t szakba vngó kérdések komoly atudiuma s s rerídklvöli jártaaaág a felette rideg anyag kezelésében a helyzet ama magaslatán állítják szemeink elé Lukácsot, amelyet magyar pénzügyim* niszternek okvrtlpn el kell foglalnia a ason biztoean meglWInia.
A művészies Gsoportoeitásnak semmi nyoma, semmi paláitoláa, aemmi eltitkolás, őszintén éa becsületeaen áll a bíráló szem elé a mll, mint maga a férliy ki azt alkotta. És midőn a csendes hsngon előadott be-széd végtelen számaival és összehasonlításaival kivívta az egéaz parlament oaztatlan figyelmét és hallgatag megelégedését,\' ml-dón a fskciózus opponensek rskoncátlsn elemei a nagy momentum mély benyomáaa alatt odaadással kisérték kincstartónk *4éjte-getéieit 1 ennek oka nem egy nsgyzó szó nok lelcicomásott ékesszólása volti hanem a puszta sxámok, ezek kendőzetlen nngy őszintesége, a budget feltétlen reálitása éa azelid Indokolása adták az okot a nyugodt komolysághoz, melylyel a parlament a pénz-ügyminiszter expoaéját fogadu.
Lukács az utolsó sárszámadások eredményeivel kezdte !>eszédét Mielőtt ugyanis sz 1896. évi költségvetést brterjaurtettc volna, Bánffy miniszterelnök az 1894. évi zárszá-msdásokat teljesítette a ház elé, melyekből látható, hogy a tényleges eredmény kerek 1 j millió írttal volt kedvezőbb az előirányzatnál. Lukács sikerrel hivatkozhatott ez eredményre, hivatalosan konstatálhatta, hogy a folyó évi egyenes éa kősvetett adók ered\'
alkalom elől, hogy utólagos felesleggel ér* vethessen költségvetésének szigorúan reális volta mellett. Egyetfcn krajcár edóemeiéa aem, és mégis jól megfontolt több kiadások körülbelül 16-j millió frt összegben. Oly több kia<]áeok, melyekkel fejlettebb Bzeipek természetes több\' lievételei állnsk eremben. Mindért több kiadAansfk ugyanebből eredő több bevétel felel meg és ez is egyik bizonyítéka s mindéit részében jól átgondolt, becsületes és okszerű pénzügyi gszdálko-dáanak. Bisonyitéka ez annak, hogy s pénzügyek vezeiétte jó kezekben van, hogy ez
MÜfa asselMt kkmeyit, — iiieáigaMáé 4 •egymásra kételkedek, bogy éHeMaáepeakas^ a trgyóeéa, aa e**>aak, Je aem a kibékít*, a
tnsguy UftaUU, S bék».
Mint Mapáe, xá-sok ás elákek ráma. Mtat egyháskerű etl fígondaok, a lagtalálekonTehb, tfa legmaketnebb eln\'k. Mln» a MffMPMa sitinké, — Sgyvs, ftttetes, Ksjihsistlan. Mint emW, eeepe ti«, lnákeatsán, sgiütás 4a oka-ra*. Hol vaa kat a kvailtbáealAia arra kegv a válna agy Ktlyea 8r8ksá« tarkával, |Ua*4 bal* s«a»át e<»p»glsass u ssibsrek 4s viaáonyek ági sebSrs ? —• Eris kaaa. stsly esek alkot at tatiott a alkotásait kíméletlen erMyiyei mag 1 iáilmiaal. tu<i-« rláe gyOegád *» kiaMatas lenai, siker a osti harvttl áraga g\\ ftmnlasái, aaaagksip illllSaé
« vezetés óvatosan ék nyugodtan fejtétzfi a tervenyeket, a biiMetvaetek ér*ftkiényiégéd4k
létezőt és Jiasznosal, és sem a bizonytalanba való ugrást, sem s létező körűimé nyek és adott lények túlzása által okozható meglepetéseket nem kockáztat, Megnytig véssél tudjuk s pénzügyi kezelést és az < tárcába vágó ügyek és teendők vezetését Lukács pénzügyminiszter nyugodt, biztos és erős kezében, aki mint legelsőrungu szakférfiú csendes és komoly munka eredményei által versenyez minden ékesszóláai sikerrel.-A tett embere, aki a kendőzetlen igazságot ssereti és szslonképessé tessi. As igazságot, smely a . hibák és tévedések \'be* ismerésétől nem riad vissza, a helyzet kellemetlen és tarthatatlan voltát nem titkolja el, de végeredményeiben fényesen ált előttünk. ^leplezetlenül, felemelt fátyollal látjuk Magyarország pénzügyi helyzetét; sem ken* dőrés, sem egyék\' szétntőszer a természetes fogyntkozások palástolására. Ks ha ez a helyzet kedvezd, ha. pénzügyi helyzetünk megnyugtat és imponáló:, első aorban a pénzügyi tárca vezetőjét illeti az elismerés, aki a nemzet heznfias érzületét nem pazarolja el csengő pénzben, cssk olyan áldó-satokat követel az adófizető lakosságtól, amelyekről nem mondhat k Es n nép financiális teljesítményeit oly1 módon ipar
ményei az utolsó előirányzattal szemben I kodlk felhasználni, amely a te\'rhek könnyítését már most körülbelül 5 millió frttal több Ujj „ ,e|j„|t<( képesség erősítését a leglonlo-jö vedelmet uolfáltattak és ezekkel a bebizo-lMbb ^ „ tűrekvéare legméltóbb célnak tartja, nyitott- -lányukkel iga tol ia a« előző évi Is—w 1 ■ mi « m költségvetésből változatlanul átvett számok Bánffv 8 & DBClflkáláS* reális voltát Az i89ö. évi előirányzatban\' felállított sdójövodelmek változatlanok. Sem az egyenes, sem a közvetett adók nlnCMh nek egy kr|joAnetiwm magasabban elfiirA-nyozva, annak dacára, hogy csábitó alkalom kínálkozott erre a tavalyi és az idei több bevételekben. Lukács bölcsen kitért a nagyobb, millióé felesleg alkotására k nálköló
Akik laltlatssaa. i\'SInak, tusuk usui tailották komoly doh\'goak sst, hogy llénlTy llwsd báfé paolflkaltsra vAilitlkiwntt. Iíkoim lányé s tuni
* A Jmm St|e*a\'f iLtilimt slsll tél Séutiyis" iImU risint vmi mellékelve, Msly s iimmr Mykts|»llllkt rlvlé tlrltMlM fn«UlU MgekeiT As skta. ilu kflnyViteMkát, átttly MikM tliakiiiíati s/ajij* » Mstyl kwtsswwlt klséstsiskiiak • s tlksfstlssisdél ilkstoll l«lk»> hiÜimI vau asilrvs, ér, 0/sU Irts. ItnHIlk idillit ast s wjantsi
klwSláneval kall aisjd as eleibe átSltcal T — Aki tfibli, isist kasa 4tea pályéisn aiadlg osak nA-sokattk paraaaselt, a aam Sraait «obn iMgával auiaiiM, a megá4aal irtMb akaratét,- fog-e tmlnl a vlsaonyakbiH saawslal, a helytetiel meg-aikndal, Ovatoesn s baka öavénjfén járaf, akkor, ■Itor aa állani hatalom sgáaa trljável rendel kralk, a mikor akaratát olf kttaayl 1*4 a mások akarstánsk ás árdekáaek leigásásdval érvénya-
sitssi. ^
M4g barátai kSaOI is igy •álakadisk aoka*, a nagyol bátar swbareak tsrto<ták Báaffy Daaoe báréi, begy a mtg alig leeeeadeealt tOiblayák fslstt lárva, nmég (ÜHlOlgO romokon, paellkálaaaá vállalkoseit.
Padig most már látja aa agáse világ, — jét leite; ba vállalkeaoit. 8 nekünk aa a vaaakaratgi aréa ks«t, a maga utjain % lokomotív agyaaaa ságével és «llaeálibs«atlsa aratásai |A# atiam-lárft, asgyen tatssik a paeilkáter haaaaae éa sitkaégaa esriepábea.
Osak sa tadia alkarral folytatni a békitéa por litlká|it. akluek elég srata van arra ia, kngy a rázudulo hsrookbsu maeálha kalyát. Aki aa ef8 éa hatalom )0gSS BKIUtlltáVal StlStVP, ■ gyiBge* lég látassta nélkül mu\'fctlialja magát aagy M-künek a kíméletesnek Oaak as váilaikeáíbaiik aa elí-aiátak klagvatilitáaara, aki Asaiata, saé-klaondA, 1 akinek vonió egyéni talsjdoeai vannak.
Nos, a kermáayelaM Ilye*. A atáaa sjeáfek kiaarvis ilráskasásel » a ta\'aé otáb lapek gyf-Inlata oly aulabea tüntette lel Ot, mini ekleefe aréasakneiáK a fa |ellemveaáee. H a magyar kOsvélamány tá|ékosatlan rásaa saápsn leialt e jeremláai siralmakaak. KrO ás áltbstateeaág még sin srOeaekoaoái. Btaffy DessA báré, mini kát asdáiyráaal msgya tOmpSais, saablsaal ksnaS nyoata begyéli, aisri ast a magasabb áilaail értlak uiy paraaeselia. Öt hódító had Iámra baldte Tiasa agy ely vArmagyába, meljr aa A lé> lapánaága alatt osak névleg tarteaott Magyaror-oraságbna, Tarméaaetaa, begy Ily «laenayoh Ital mtt«ég|t fém kymipeita, nam akarbaita ■tnuankl te\'saéaát mafnysml, da sisrta afáea Isikével a keiért blantt területiken a magyar aamaati sllaai kiépiiéaSi. férfi korának lagmseb évelt aaentelte a basadas eél asolgálaiáre a kBe-viasnnyaink rombolt voltát, a asmss 4s kivsgtaa
Kgyalflra pénsl adott eekl * egyúttal airgi-g4rls, begy fuglalsosást ssaraa stámára,
Miades wig is lUdép1.
Aa rabsrsk Uoor ttanea egAes magsvistlatái lalanvosnak találták aaaal si slsttllttt emberrel aaamoan. Aaaal la inkább, mart as egyre féktá-leoebh aroátiai aéggai léiielt f&l a kAvetelásekkel t\'ltlaa állaptiiábaa arról Is motyogott, bogy 0 kesében tarifa a pelgáwtotttfl,
ta ei ugy Is volt, s ert Koator Sálénál volt a múltból egy levél, mtlytt agysser ntkl UiMir Űéeea annak a báromassr forintoa válténak prolongálása alkalmival Irt a stnlbfll kBvatkaa-telni lakataii arra a klaoa baatlittási tányrs.
Mladamallett föllfllle magában Boor. bogy a lavlikaiatiaaBak blsoayelt ambrrrsl végleg le Jog esámelni.
IfágvsaamkOira lógta.
— Nagyim komoly beuédem vaa valad.
«•» Paraneeoll Diniként I
— ICmlákMil-a alt tegadtál agy év elöli ?
— Hogyne I Tudod, hogy pompáa memóriám vaa. Még tlaenagy év slottí dolgaira la kiHaOan amlékseam;!
— fis mágle mi volt egy évi életed ? Saake* daliás láoeolata a könnyelmű laearrset tet-tekoek. ,
— Belátom, pajtikám, de jsvulni sksrok.
Kgáaa komolyan. Cppan ma akartam erre nésva eléterjaaatásiel |árulill kbsiád. Engedd mag, bogy aat a* aUalmat fBibaaináliiaasam. Ctekélyka dolog, pajtikám. Ha mlgiaated, Biaalsy barátomra mondom 1 olyan palant enrépai négered leeaek a slrlg, hogy AlrikáMI aa Importálhattál volna külAnbet.
— liáné\'! 1
Add nskem félaaégül Ida búgodat.
» MrgflrNlté) f
— Na, na Uialkám I Tudbs\'od, bogv éa nyu galmae, méltóakgos inagavi^eltü arshoaboa vagyok seokva. Ta nyilván ast hlsatd, bogy Iáiig reeaag, (álig padig bolond vagyok. Egy kis elfogulatlan gonoolkoiksaal balltbataáa, hogy osak így emilbatss magadbos, osak Igy rahabili-tAlhaias.
A táraalgái agyra baviaabbé válváa, a tárgyaiéi teljss elakadással végsédlk,
A fBliaklatotl lelkű Kontor urbl at orbi hlr* deil< bogy a vargád) polgármester valamikor váltéval manipulált,
Krrol hlr árkasik polgármeaterákhea la.
Olt magdtbbeoésael hallják A Kontor álta| taHaaatatt hlrl,
Booroé boiváayae, dall arseal rohan baaaár-ártilmak kihlláiái ml ssm isllemai iobbsn annál, bogy BHl| amire minden beoiületes magyar
ksrö férje elé a tudatja ve\'e t
—• BnriasatO rágalom aael beesllatee blree-vadet. Kogaad sl ast a gaeamber Komort I
Boor Ipsnjloltsii hunnal lik agy saékbe s tűre-(Inlnii\'s vallomáatJeaa mije alev, aki Ot eddig a I4rll-|allam ntlmak^pénék tartotta.
a
Nne kát itt leküdt el4m a kérdés: .mÜ /ep fmsf mint as simrue Ti A 11Ö léfeklanllsg Igaiell magatartásitól iűgg
tarii\'ée\'ateaan Boor Deees magstaná-a 4a lová-bl oselekv4ie ia.
Nem vagyok aü j aem bírom magasait Boeraé lelki állapotába baíeképtelni. Végre la : a nCI tttiv belátkaiallas. A lélekiaal sablonok aaaal aaambea nagyon sokalor eitililMti mondeaek.
Hias akéraányaaor balfjuk a nök véleményét egy-egy drámai nd-lallammel etemben: ,1a máskánt oaelekedtem volna ?*
Hit Aranyos, aatp belgyaim, akiknek válamé nyáré éo egész életemben oly rendkivttl aagy súlyt lak lettem, aMedják meg nekem kéress egy ágy lóvéikéban, hogy mit tenoánek Uoor 04-neaaá helyaetélMB ?
Szíves véleményeket a ,Zala* sasrkaeelOságá bss olmesvs, igen igen kéri 1
—f
ftam-KamiM, vsaárnsp
Zali. 60, uim- (4. lap.\'
IStft. október hó I án.
■Idb ■4HA* M isbatas, a Mai; Damil HÍREK
Ura lihgénlglt, méat \'•!>■! sagy myovast,
n^T gyalAaatot smlspstlk fel yioa allatot\'. A »i, — A ktrtl; m*rmmjlám. Mérni ramdta
aan asst tslajdosképsa
MM atU
harvaékmlaa, soha
IfNlM lárgjruokló), SMgraliolsl HáafT/ Dssse kapót. OsaiaU, UMumIa BMÓofái, smbsr MbiSMUI, kftiilaMiglraatdt, nagy memóriáját, s jéaaa, s WW résslaskrs C bsrilégiló ártalma*. IU o«»k mm talajdoaséfét mJjtk ki, amalyssk kibiknt éa kisgyealitó sssrspébsn asgy bssssM vsssí.
Aadrtxr ttyala <H« volt *»ty téri akt a Ham hlvéaaéialask sssrsnnaSs islaaes* Isti volna fsltstt, aiial s kormány s »ók. Tadia « médjst, Kojtjr lábat ss oly la|«datmi graad MfMur uSaas Ui<4l valamely nau.ialt tgysak iatp|Hii, aiHiaO a ml jé ürtg kiró 1,0** . NfílUáfa, tnagytrtfa Osslntcaégs, lapin-
tsis, aíarsnoséats kAsvsüt karosa a* amist kl-aflil. Aa lalss la un tsrsmtsWs, bogy a kfticail als lalreSriéi ködéi skaslatvs, a kuroaa « J ■amasi ailtK olv kútai boaaa laaet sgymásbos, hnfj Miilm issnállAaosk diadal tnsspés *s a aagyaaarU B—hmg sressgvlligssk doosmtntal-tortk.
glismtrjak, hegy a mlniaelcrsliilk, aki a korona kssyéssk *s Jé ladeistsssk vsróMayss aiats Űr. aaa* skkor tsfjsaitJ klvss kótslssséféi, ha ulisM a aépsksrs\'ntk lias telisAoaa le**, Ha aeasask a ksllsmttai s a ksdrssst, da a ka-véakM kiHtaM étlgakal Is biasa talárja as aralkodé slOU.
Már eddig i» laihattta a nanuat aok »lgS*« tálé jalbél, hogy Baslfy Dsasókéró bstskksa ss értslsmbss Is, a usawti politika tsQkaég Isitirs <sl tsd|* hUol aa ils\'íka. kBrók tpnl mét. A aséksly katonai akadémia kérdéséssa a kslyeslssn való itsniaenyoaias, «« a magyar sdssrtartAs problsmálinik oly aiókéaaitéaa, uogy aa mái, — ss/ fal uvaialaa ajaáf aaariat — » msgksaséléa a» tanéoakoaás utáillumdii jóval lal vso , a Magyar aysiv jussinak msgótáaa még siy irány baa Is, ahol aa ó alötta ssokáabsa MN) wut; s a miUeslua Osospéosk kéMllslal w-lysksa s magtár áljstpissg »oevgrtallá»a iaap >-saasaa lo|\' kíoo\'*bof»diii i\' sáadlsig lat biao-sylljAk, liugy a UánSy I.ArA kormányaais a aa-gyar namxaií irányból mindig hl marid, Aki aé«slsli é* goadulkoiáiál tóaslról Iswsr\', aa tudja, hogy aa aa államférl a assusti mm Hsrvsoséa sslllagaai* alatt nfl atsli, » koiy tóls a aaaaatl aiai lijkisiéas éa kll»
föl wk üdvfia dolgot varkatuak,
Da hát a padlkélsi munkája mlsdsa térsa lolyik. A bAifalatA sasbáapsluikal (aaaala-lak torta aikr utrni nkos ItjiAréal. A pssr-shab ntyss s llhsrálls Iflrtsdsk aaavustát jslsntéks-nysn sia|BVvtl>*, ds BasITy D>isé báró s p**r-sshabM n sgybáapolntkAtM ItlggBllfliiöl stsac l»Ma a kórsainak •l(agadi>ra, asrt s kormány-sliBk asai tartotta vutym Illfl é* loyallk dolog-ssk. a kornalt jlv nar ras lsass pkrl-mliieietll kirMahsa áUáifogliláira blrnl...
A kathoHkiw pOspóki Itar kóans aAasmrisvsIs arra matat, hogy a msgyír lApap*ág haiyamá-syis hsialráaa MUksrsasdstt s sigadslommsl kaiu u sl még a láiaasut is annak, hn«y ai utlrMtótttán néppárt onaéghiborilá moigaímat Istysall.
A )oUu* havébaa kiadott koraAaj-rsaóals*sk alapjla nsháar nap múlva ai sgykáspolltlksl tórvéaysk katólyl élaths lép. C végrehajtási rsadsltiskhsa a kormány tiklnialtai vsa a tsls* kssstsk értéksaysigérs, s s vslláso* érallsl ssásl virágéi a«g csak ériatsal la óvakodik.
Igsa, a pssllkálái nagy mttta ilksrálal Isg, kBlubsa a magyar király ssm kaagoitaM* volna
annyi rs-béklt.
Kotsssvári oly hatAjronaoitságaal a méayaysl ai sgyhás és llltm kSsti b
A amgyar sssust psdig méllé Onérasttsl oéa-bit yi»|í* |a laíolyt ávsk nsgv rslorm-kOadsImsIrs, mslybta á asélkttl gfAaótl, hogy ai sgjrhka l« gyfisMtask éraahstns magit,
Itt aliléi értsfms s saornyá aoodlissk i vas rísiial
Msrt nisss IsgyAsvs ilt ssaki Mm pérl, ssm Wskssst, asm aéposillly; haasm agysssrüsa — gyMM s áars. — v
SMtsadókaa, aaf aa UAa (s mssflllék Magy Ma-riiwáa a király sévasfjAl, októbsré éa. A véres lAMl Sr.ttla.Sra kilgalék s faassli lobogó*. Ki* Issc árakor kl\'SUloS istsafisaUiat v>lt a ««.• I.raaoiak ta»pl<,aa*b.», roalyat SUÁ Noritri sémlsMraisr smoósIí A »t»Sn falsa valtak a *A> roai aMfistrslas, a kir. lArvsayssék f (biréaks tasjai, a ksinoai tisailksr és tthb sgyssülst,
valamint S k&IO.ibSsd Isais\'éiStSk ií/féf* S isalsstllstsk vsastres inallaiL Miss alst> sasy réaabsn s tfgymaasiamá éaskkar éstkati Ur AUtsrt tanár vssstasS\'tl *s végtl s niry-kaaissal Irodalmi és miyé«ssti k<v dsllH*Hk snskslis sl Hoffar Károly Hrálvklmniissa\', Bitr-méh Zsisssoad ksrnsgy vsaésylsts aaallaii.
— A ssffksslwal Iratfalasl ós má vóaaall klr .gasssto isnásaa sasróán íCMsmjn Kálmán \' slstklata alatt Ölést tsCIöTt, mstyasl Inlyas^bss slha\'ámslatáti, hogy a kor asSp oéf> jslnak ssyikst msgvslAsltanda, már legk\'óaslshb ifgksadi ss ingysass népsssrB Isiolvssássk sonmsiái
HSaavSflrat. A nsnksnlssal br. jM hoMf nSij/ylcI slnBkiégá Fim Palai ai >Oraaa-gns aókspsó sgyssélsia énlsmdns slsókéaak el-liunyts alkalmiból p^iaghinga rtsivéUra/ni Isiéasit as 0«s«Asna adknn\'t Sgyéitt\'ithis, msly aa slhaaytbaa nsmossk é\'aókét, hassa sgyik sls-pitóját és ossloptl »saa|lalts
— ■atéleeaeeh. 0««. Vkl»*4»f Jésaslsé ssttl. Hsrtalan Joau arad mait hé 27-én élsté ssk 80-Ik évében elhunyt Nagy-Kaniuátt, As áltiláttoaan iamsrt asifons vérrokonaágbaa ál íott Deák Ksreasssl Ssádss-volt asyjs Chisoraa/ Ité.a maty. kir. snsla- é* tAvlrd* Islkiyaldsak A iiolAigBltaiMQ\'t Uitasi mull hó 18-éa kSs rsssvét mallarrTtsIjssIsitiik ArHk nyugalomra.
— R hé B-áa cárotoak, agy dsrék, Itílj i«s\'alsi-hsn álló Insrdsa Kocát Fsrsno kádármlsisr hssyHír élftéasi 1í, ivébsn. A boldogult agykor, in\'.dón fiililiany 9tratlma»a hsrosg aa ii isai uradalmat m*g ttnkfS»\'é«l>«n »ai»ns, s« ara dslml plaslk gondnok^,volt; ilsala |sllams l»ly táa mbb blaatHii llliabos Jutott a kéadbbi Svak bss, ds ipsrl* s.sk msf|st< Is ssorsalaassa Qsts. A ii-slád a kSvstksió HJ aajtlanléai adta ktj™
Kooais Fsrenoaé ss!\'.\' Paakovios Aatoaia a aját, siy aysrmsksi Niwa, lérf Ki.orla*r(iy0ig(Bé Kálmán éa srjs (Joldhs#sr Jaaka, Apolóata lérj. Uénss Halina, va\'smlat mnnkái ta saámo* rokonok itsvsltsn mély l|jdi «au<ál tudatja *«Itithak-Ira férjé, Iliéire édas atya, asgystya, és rokfisnak, Koesis Ksrsasnsk lb05. évi október bóBáa d. s. 0 órakor rtvM asldvsdés re a bildoklók sissiségsissk S|tatna Islvótsla atéir, élstések 79: srAhsa tértéat gyáe\'oa elhunytát, Aa s hunyt lóldl maradványait vgresunk kHáSnaéss aapy résavéttal klasrts s hé é-éa délatáa Arók nya-
gaiemrs. *■------------
A raiaraapArt skalaksa. A városi ralorinptrt ws vaiármp\' dslslóit ti énkor tar* fisadé ktaaytléas Iránt randklvUl nagy sr érdsklóóés a városi p .laér<tk kArébsa Hosaáak iaiésatt lübbrendbeli kévdSars kljeiaatiok, hoay s klsgytléasn miudss adósé polgár msgjslssbst-
— A rslnrmpárt most káldi ssél ss slvtárask-iilk si aláírási Iveket, tagok yyOjlásérs A lagok ssmmiasal láralékst nem Restnek, e*apán sr-kólosi támogatást vár rpArt a poliárságiól.
— Aa aradi vórMaak amtlókaaal*. A na«vksalasal ksth. lógyanaaium .Uyakorlö Isko li\'.jáask lljaségs haumii fájdalmának klfs|eaéii akarván sdai, lo yé hó AAa a tanári kar éa sa Bi-sss lllusáa léiénlétébea slrtkóró dlwgyUléit tsrt s kóvstkssó progrannnal 1, Hymnaa, Cnskll a IBsyma. énskkára. 8, Aradi vértanuk emléke, Btslabsrgar Qyijko VIII. sut. tao. I. As aradi vértanuk ralágyi La|ostAt, sssva|)a i Ku-ossrs Alkjos Vili. oeit) laa. é. Aa .aradi véti-taask élete. W«lMt>iiliö,ok Gyula V1U. sstl. isa. B TlHahárna. Vársdy Antiitól, sisre(ja Vlda-kovlta Árpád. 0, 1310, oki, Horváth látván VIII. oaat. tan. 1, A» éradt vértanuk, laoaédy Láaalotól, asavslla Törlik Miklós VII. omi. Ua. 8. Haóaat. fiaékll a (Agymaáainm énekkara.
— Háiaaslék kiülrdlaéóaa. A aagyka-niasai aayakBavvt ksrttlat kihirdetés! táblája nem Qrss tBbbé. Két hliassági hirdetés van kit«i-gssstvs. mslyek aaonhaé nem nj eljagvséaakai tnéalnas, hanem aa uj fsnd sserial kBiinaomésra husiik dr. PrimI fOdönjí MaaÓ Ügyvéd háassaágl rsándékál Kairáia/rU fUlsn kissasaoay gyflrl Is
koaast, éa Md Jsaés JSaó baéi) i » ksrsaksdfl SlJsgysésSt OMmkmiti Klára llaasssaayayai
aséyMa.
— IMir sévésak baag\'sresays a bó iflan lartadk a Palaarf-KtyM aa«ynrm*l>sa. Jagytkn sM^sgysshatai ftssbsi KÍlflp klsyv ksrsaksééaSbsa.
— a aaip aaaaamjr aspmagg)s. Amm-kary Aiáérdiil aafysa asg »•« midis a ■•pókban érlésn aspsrayó)éi ksrss\'s, ós ssbal asm találta. A saép sassoay farjs, mialóft Kaka ó* Uobtssbsiakoa ai áladon volna fj sspsr-syósrt, befért a rssdórsósfcss aa *ft paaasst rastt, As sióséksay rssáérats magsvai ki re a-rás a aasp s aassyi- a mifreatgl. a tarjai asa
kfadástól, erélyesen bassa fogott a assms aásboi é< a lápma/i, — még ralelflü islttnt vslaa a nap — msgksrflli. Kgv vándor pékls-réay ássióa<ssr«la« falmsst Kawabariél (kik a Uiaalla gdamsimot képviselik) alsó aessM lakáaéás, ds ai slóssobáhan nem ubtirás éld lényt, hogy oUléiéask máid* nyoma lagyaa, ílviiie s ktriaaasoay isissstóa napernydjél. As slfogoll péklstAay sa saása tlgyet agyas léva-ééaask mondja éa ar esetet agy ad|s sió, bog* s saDtAnBki mi ót elérts, 6«s«öeassHlsi felment Hoasabergbss, kinek, elósrobajában agy sssreyó* talált (?), Mldón Iáért as vsára aajr aáiatul ksllsii magsyósadsi, begy tósaéá, msit essrayó helyett sspsrayó volt a ksaSbaa. Ha-rasjabsa eladta a nspernyfit, mely a bemondott vevőnél ssag Is találtalotl és salkalyi a mihelyt saép si\'sasayaak a aapsrayó)s aaaaaal ataasly-0(1 — a nap la.
— A króil halaaalrólk aiul sajésiiak asgsIysSsére .áéfods\' slasvoaésg grl|ts* vaa folyamaiban. A bolapóa "néhány gyÖjlífva vára-aunkhan kering. A sásaóaysk érdekében kárttk hölgyainket, kUtkaa a bólcpda árkaalk, hany au a lelhlvaa értslmébsn továbbítsak. _J— Ti a. g bó 9-án virradóra Xsstesáy Jó-aasf aaupptsióisU kása á Kósaiith Lajos-térsa ismsrstlsa okból kiayalsdL "X lAapok csakhamar átcsaptak Horváth Joli saomsaédoe aslatóa asy-»ns bálába áa néhány perc mull mindkét éplwt lángokban állt, ds a lakosság mély ájmát ea ssm sa várta. Ssarencaóre arra aásat éppen a rsndóri óriárai éa két derék rssóllr, aévlsg KmtU Jsaos éa tbrmrim István faladatát asm* s«ak abban látta, hogy a IsksasSgoi fsllárniásia, hsnsm raiat életük v«ssélyaatsté4vsl Iparkodtak
háaakaan lavó alvó gyet mskakst és tobbrendbélí holmit msgmsntrni. A gyermekükén aggódó anyák (aivtaaékléaa hasította át trakraa a levágó\', ds a bátor rsadórók üafslámimo tiasgalesa folytán, a sfsrmsksk skkor mar bisittasagbaa voltak. A itanítóság idejekorán msgjalsnvés, a toa tovább ter|eda>s meggáioluióll^ A kár egy réeaa biatoalláa ítjás mtg\'érOl.
- Nagy sréllMireláai ásW, Miat a Pnstar Curresuodem* aijaa énestiáskt a magyar Itirilyf BMaiivsIéalgyi mlsisrnsrtam Haass Ado(, budapesti nsgyiparoaxal a Uptó-ajvirl fB-erdóblvatalhoa tartoaó Hpló-ujváMykavay rrdftk letareláea tárgyában több évre aioló sssraóóést kötOtt.
flaiaak. A ml plaottok téavlaa megér-demli a sdair savét. Más mlslótt aáai eaeao-ayelak telébredosk, s *dedr mar aaagkaadodfiti, t—10 baromi InunS l-l téré ssgédlfHéval ftssasvásóafHja s ksromlt, ss sgylb aaraakedó tojást wlijrof/o Assss, a másik agy sakkot ai-pslta* magaaKáa, melybe aa Bmieváearati dió jBn. A második saik geaatsnyénak, a harmadik padig babnak vaa sasait!ve. BaóUk venni padig ipponaéggikl aam lehet, uiart ebben mag a ka. lak oaiuljkk a sdaért. Még la ssm tette s kosa* rát a ssótót bosó msnysssks, mar a foglaló a kőiében van éa Jaj saoab, kl a kofa gtsliié* mag* rontani ak <ná. Kasa mladaa vonalon való Bmaa-visssa sésérMs as árakat tsiestssssa, ügy bogy aa slsdo eaini\\ja mindenkor a legjobb léiérl, a tngyaaató psdig |ó drsgls rebst eaak tatamit 8-od vagy 8-ik kéafaól. rokapitAayaak Iamsrt 0gybusgóás|ába ajánljak piáéi viasoayaisk gyó-ksres readssásál, saari mahobsp mar eda tatánk, hogy sslrttkot la o*ak gaadsg ember she-tlk l-l ts) saSlBI,
i- A Vársehésébél. %-IasÍM r. I. sd-reskípvJutOMukf, bi tkJÍ4» 4. u.9 draásr raades Msyyéfésl tsHskaMsaéáss^ldifpiei ssartaf; , 1 jltmf Cl. A kir. /ttareay 0 hio^lmk ed-lasss Lámié m. k kir. /JAsray sy\'Aaayto attal-méUl a sírsa Xséaaéya mám áasad ia<és« rdeetAíra/rs.
Nsgy-Kaniua va«árnap,
/<•!• 80.

1M6. okidkor bd Mi
U. A mítm inhlim Itmttt /utam érmi* Mijén történt dadilxÍHak bytlmtim.
At éUtmi tff-tlM odib kutUd* *M* Ulryyúbtm történt MM-tdheh ktjtUiUém.
i. A vdnrí fogyatitáii illtlíh ntdbi jof mtf-áasutáiUdsai btjthuiiit,
S, A flftimtátiumail tgy tltSnitldlya pirku-•wn tttliif fttiUlllilm,
fi. A UAérkiti ahyttaUlyék túrfydbo* 2a Umtfyt Ihm Übigiugutdii Hnítrtfdaak 19290189. u a, kétttt iatdbiralainale btjáentitt.
7. A HúgykaiiteMi mltHayydr k ttr/SzSdt fitt-tittfiinatif kh\'vlnyé khntttdm aluli fHmtmUt ItkityiíbwL......_ ....../.. • ; •\'
A jMiagyott tilhimritíyitim ittsnörzüt mUIMMM JUHMM „ flniHMM|fáiiÉ 178341891 *». ii, kaUrtutdtali tlSltrjmti*.
9, At 1894. XII. t. e. irlelmlbm mifytuda-idgi iitúltnlg iiugnllaiililM,
10, A Ugtíbt adit fiutS e. UptittUk jtqytik* kiújaiitdufra h • t. k/pmnlti ikUa-jlók iilijegyziki-Hti OufUhhítira kitolltáj kiküldhi.
11, Villamriliffititi ellenínő buoUiúg nl-lo-ttdtt.
19, A kir kúti iiiQlttilffbüH Imttddt Myida iHH/ürillt tgy t»jfnifi htly btiöllíti.
A Ut/yiUt itt*iyi»tril lapunk fiit udmában /tfuuk irdnHlnjtMH mtymmttuL zrrr. ,\',
CS A_KN OK
H/uHdim Agnta.
(Nijidrimi.) IT
— Irt« hilti Uilír — (ÍWyitUiO
Aymt s Hűséges bolond yolt saegény; odaadta volna, aa éleiét U ertem. táu»tM*«.j Be én téged wereltelekv Nem volt akkor mái gondolatom, minthogy mellettetek, köenlle-tak Ari. agy kii parányi belret kérni eii-vedbeu aa én aaámomra K Aa égben mát, ként végűtek: össieinilák aa én Odvóesé-yeninek még reményéi ia. fíarwtt | Ossxe, Aeaae. Veié ia én aaivemet le. 4Ítttet (M»tlv»>i W*4w,) HaaU 1 Ka előtt egy eaa-tendővel aat moodtad nekem: a nénatoa nlrrt nem a póVallian\' Viok\'hinlt óVvosságot hmeeotí aa rá a jé Isten ia. Voiae-e orvosság a le bánatodra is a batnamoasló Isten keiében ? Ainwt: (Tsafts.) Ai Úristen titka as. Ayutt i (f»|m Min íterdtt|>. iwsi tasSU ) Ha még egyasar eléd roskadna aa, akt egykor i bewloftparti fülesben elölted vergődött meg kussált lélekkel, IMiaklatoll asivvel ée ait mondaná. hoci nem élhet nélküled; hogy megakarja veled oastanl mindenéi; veled akar sírni, veted örfllol; hogy elibéd lesni sslvét, éleiét, Üdvösségét i mindenéi ea nem ■kát Irta mást, caak sut, hogy a4t neki egy picike reményt, begy még valamikor — ha síi ved meggyógyul — saeretni logod i mond meg igáién, mii lelelnél most annak a sae-gény, vergődő teremtésnek í Baratf. Minek téped föia régi sebeket, Ágnes! Ayim . (U«*r«í»aj» Bsims ksr|át) Ha as a vergődő teremtés nem kérne tőled még ennyit ae ; caak ast, bogy jöjj hoasá édes anyáddal ebbe a kipusztult hajlékba. Hogy na felejtsd el soha est, akii szerettél, hanem kBnyeid
tagatább at tvtrel agf porra IMQanát. Há arra kérne, bogy Idiy minden a hajlékban; apa, taelvér, úrét Aotak tsolgáMfthtaatn. etek élned lótott órMVkemék t mii awade-nál most neki ? SsóU igarfa ! Tudni akarom.
Bartet; Aat mondanám, Aénea, amil akkor ie mondtam, bogy a MÍ«m már nem enymu Akkor tgy élőé volt, most tgy halotté. Beetetlek Agate; esi vemből, lelkemből regata-kodo\'m houád; hátát stivvei vagyok jrán^l Isd, mert tudom, bogy nahát bajomban édes tnyám mellett öntő angyalom voltál De hogyan logadhalnék el tóleá olyant, amil tuuittiMnl aem tudnék tokit Mit nyeratt vele, ha ide jönnénk hajlékodba ? Nem er-. lené meg eit a világ igaián soha I Mii nyernél le ai én megláeull síivemmel ? Sta-rttni én már ugy senf tudok senkit. Csak a gonoas lelkek őrflMnek annak, hogy rá-gódbálnának aaakedallanul mlvtd lUxttságás. Ayim-i Hát Igy soha, soha nem lehelünk egymáaé. Baract: (í^jii ruf*.-) Nem. Mit mondana ti a jó La. lélek ott lönn a maony6rtsá|bao 1 Haaretlsk, Agnea, mini anyámat, mini lestvéremet; mtgoaatom veled, amim vaa ; óriaőd, vi-gtttlelód lettek j odaadom érted ea életemet is, otak aat ne kérd, em ne vtrd tőlem, ami már áaé a drága halotté. 4?Npt (ViuyiUUn.) Hát snayira még ie sieretas,
hogv megtudnál halni velem, na kellene 1 Baraei: Eletem, as a tied I Ajttt : Milyen ritka hOtégtt nlvvagytlt Milyen boldogság lehal ilyen jó teremléssel együtt halni mag I (iiaisjttnj Nézd, a kosxord már Unta van; WhetjOk a temetőbe.
(Mtlssk.)
BtHe*: Mu alkonyodik. Ktseé meg li késtünk; Af**t t (HjlBLiiUi I) Bttony1! Nemsokára löífdo»
sík a imp. (dassssk.) Hatot: (KtjS niuktkei, » <Aws_6li sOa sáa.) Aslán est £ bacaflleles embert akartam én a nlU vlr lágrn küldeni f I Tudom most már: ki e kígyói Cudar kígyó, Mem tokáig stistegtt le mér! Utáned megyek, oda vóiwsóllnk msjd Kondor András tirjáboi, akii miattad öltem meg. Rellenelet1 ítéletnapot tartunk ml még mi eütI (udílUs\'Msi.)
(Vtl/tsMss klTlIkulk )
NTIÜTTfiR^)
im Mm
m% aHwklH, nlMiM fiSili. ítMr ás a*>
■aa ■issi>m iiiysi ea SmM se la i
m Mi
«s«M>mtfL Hns«s4|Simaátsw • imni. i 11 isi <tk alti ia> i (sámmi tse wimeftt-Has műH atsMsiltm a ti >ii>ii »stwma mtmh-
sásie h ma ww
,,,),„, h séMaaM k«t Itiéslláisl Miéi
10 ki
Uljrai npaLuit — M>0U sprtiM
iigiil iisti is» snsOtmast
hjstasTÍ
• ért vtMél Igaral kitéri maáár, klliat éaskmk kalilkával vagy ta» MU siaéá Mel T ligmewUa •
hivatal.
•) At • liwtlwll.
TiiUl
löaai
•MrkMstfl ttieaet
A rnsgid ktsiyltésHI saolé lát mar bejében alté akinalls cikkelyek iellik mai asimunkbél. LegkSaaiebb iof.
■ -r B-g. ntM. Tailérivaaaii ■ladsakte nagy kőnSaeiiti v»eOk. Utóbb stt\'dötl tikke ye ntgyoa telaaeál.
M—p. ■aéaglil. Dint te ti ta alleealatiaa-aegva aratat, ha vtJaái atm emée tét tea ip g*a-doüiotilt a liléik reeereiajárél e am nyil» v la hirdeti: Pájdilom ; aataak "ea artf mtn» dig erkölcsi bátoreág ssámba aragy.
Dr.
Fslslöa
LéKI
Laptulajdooos
W ■ IC Mii
IMIL
ta kiadd; r C l é r.
Kell Alajos-fdls
Padlózat-fénymáz
1 kü paimctk ira 68
,) flt «—I
palmetk ára: 1 fartat M tiystdi
Hdyy p4U49CA
98 h ^jtaér
Viaszk-kenöcs
legjobb is Itfiftmrikk kmrtuÜ utr ka-mf*y pmiU wMn, 1 Utaly dm 90 kr
Arany-fénymáz
kipkm thk Hb. étaraayaaétéra. H alanté ért
90
m i
Nemzetközi
Fesselhofer Józsefnél Nagy-Kanizsán.
ooooooooooooooooooouooopoooopo
Panoramal
A nemseiköai Paaertmt még caak 8 napig tekintbeiő meg Nagy-Ktaiitás it több odalrél hangostaloit kívánság folytán követketö soro-tatot mutatom bet ---T \' --—
Siqmbaioa akt. S ét: Pária, pilltnalnyi teiváte\'ek.
Vasárnap oki. 6-án i íuak-AmaHka.
Hétfőn oat l én i Olaeaoraaág, Velenoe, Milano, Turln; Floreno, Máma
Kedden oki. Ma: Párlel vüágkiáUltáa.
Sserdán oki. 9-éa i A tűndérpalote Herren-Sohiemaee.
Csütórtököa okt 10-éa: Uondon
Pénteken okl> lí-éu . Utasáa a Rajnáo
Siombaton okt 18-én: Úlolsóelöiii teláliiiás. Egyveleg Demeekuat Ptlaeilnt ée Aderaheohhdl Mutatványok Béoebdi ée Poxtonyból.
Vasárnap okt. 13-án : Víauatoaba>U»al utolsó aap. Vlsaaatatláke-aét 18ött, 1870/71. háborúkra. Qaeta oetromláaa 1848-ben Belóptkü] 18 kr — Gyermekek Mát Hantik.
Síivet látogtliet kér a lalsjdoaot , METTER K
|»0000cxxxx>ö0cxxxxxxxxxx50 Hál olidét
Nagy-Katfizs&n aHunyady-utca 32. 8Z. fötdseinti hix, udvari hii-zal, kerttel és mezövei eladatik. Bővebb felvilágositással szolgai
Radakovits János CilUben. mt_, § ____\'_______ .
V XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
Hegy-Kan ttaa, ftiérntp
C\'Mkw MdMea biaehe lakata*. a iáaf/ ÍM ro HlraiaiAgit, aiai valaal *MJ aagroveat, nn hAnM VMiaavtia fciyloa allaa»égai, Aai, ami Mkl tuUjdoaképaa kervaéketlaa, aeha el MHI Mié dinaóaAga „
laH »a«a\'na lArgyunktAI, augmlaolal Uéaffy DmhA képét rtaaiata, UUnoMlo modoréi, éabar Igaérallt. kwalaaigéraaUt, nagy mtuórHiU, a Éh, • laghtMfcb ,eaala<akrn U bevilAgltó Írtoi-aai. Itt «*h »MM talajeoeaéjAl aaatytlk ki, Malyaefc kibékíti ra klugyMliM aaarapAbao aagy baueAi »aaat.
Aadréaay Myala Ma Ha vall a«|jir Ailaa MHL aki a naaaat kivAaeégaioek vy éaaréooraé tolMraa kHI valaa laltaié, alal a koráén) a nök.\' Tudia a aódjét, hray lakéi aa oly la|»d»lmi graad eigaeer aaaaa «ai»é» vale»aJy aawaau agynak magaiarat, amlafl a ai (A ttrag kiré lynak, NylIlaAgB, atagyana Aaalai»lga, lapia lala, laeraaoeéwn Istigyatil keroaa ét aaaiNt kit aAiL A* lalaa la aira taraalalia, bogy é kftloafl-•la lélraérléa IBdAl aluaalatv*, a korona aaaaa ailtél olv tM botra laaél egywiihoa, hagy aaarétaa laaaAlléaaak diadal Unuapaa aa
Zali. 90, aiára. (4. lap.\'
H I R X Ka
aagya»aiU tlMkél>| oraaagvllagaak doeeaaetAl-laaaék.
Eliiaarjak, hogy a aiaiatiaralndk, aki a loroaa kagyéaat aa lé ladaiaiaaak varöllayaa a>aia
Ík mI akkor tafyé*iU hlraa kóialaaaégAI, ka
lialA a aéttalaraiRél Itaa lolaéoaa lóra. Ha aaaxnak a itolléaaail a a kadraaat, da a ka-véakbA kaliaMa dolgokat la klvoe leli árja aa •rellodé aktit.
Mér addig ia lélkattta a aaaual ank vlgeaa-ialA jelbOl, hogy ttéaffy De»eó báré kai sbbaa u Irtéiaabén li, a nawi politika uO|aé( tataira lel tad|g kitol aa ilatelea körtk Anyai ntél, A aalhelv katonái alaéltali kAtdAaéaatt a kaiyaaiaén vale iaaa>aaayatiaa, — h aagyar edvertartAa problaa^Jénak oly aiékéraiiéae, hogy aa mtt, — egy M hivatalra nirag "aortái — a aaabaaailé" éa taaáwhoaáé alldlnaAa jftval tnl na ; a aagyar aytlv Jowlnak ütegé vára méf oly tráayba* la, akol aa tt alfltta aaokéabén oam *éMt; a a mllltnlmii aaeapAnak kéaalltlat aa-l][mtn a magyar Al|antiaag raavgraeltára lapu-•aaaaa log\' kféoidbeMkl i\' adndAaég Air biao nylljAI, hegy a Hángy bArrt kor^Airv >a a Magyar oaa«a*i tréavbna midéig ki aarad. Akt ít«Hitéit áé poadiakoaáaAi köMlrOl liliiírJ, a« l«d|a. kagy aa aa állawMrl a aaaaali aaaaa aaaw»méa tMlUagaata alatt aaO\'akaf, a kagy Itfla a aaaaaali aaaaa ta^lawiéaa la aagaraailáaa ká> rtkl a»k ttdvtki dolgot varkatuak,
!)• kát a p*étáklléa wtiakéja aladaa térao folyllti A iitt| Mtralaad éCTMl<poltt|léi |avéala> tak >ona aar ma okoa ia)>ArdaL A iiaar-okab aryaa a llbarilta HraaHak uavaMtlt jalaatéka-ajaa aagakvaba, da Haaltv ÍM béri a paar-
tottabat >t i|\\MifatniiitAt iagg«i lonOi apra
bttia a koraaéaak aHogadaara, Mit ■ kot aáiij élt kk aaa tartotta \\ttlim 1118 la loyalll dolog, •ak, • komat tlv itar axa laaoa pért^alaaaatl feltáaabéa élttaNflalaant ktrat.u
A lathalllHa ptapaki kar kbana aéMt\'urtaaalé arta matat, hoűr a Magyar lopapaág bagyotaA-ayat haaalaé(a lalOI|«rakadatt a aggodaloaaal kara\'la al alg a láiaaatll la aaaak, kogr aa •HrtMoaiaa a ép párt oraaagkébarMá MoagatMlt kaiyaalt,
A lallaa katíkaa kiadót I l uráén;-raadalaiak atapiéa nakéai nap aul«a at éggykáapolltlkal Mrtrlayak katdJya diaiba Idp I rwdataiakbaa a koraáay taktniaiial kaaalak ériékeereégdra, a n vallAaoa értllét aaUai virágát Méf caak értaiaal la a*akodik.
laan, a paeilkllAa aaay afl>a nilaralal ktg, klltokaa a Magyar klrályáM baagottaUa volaa kolaaai\'áil katararoattHaággal a annyi i*. Méayayal a« ágykat la lllaM kfiatl békll.
A MagTar aaauat padig a él tl &aér>atlal ota kai tUaaa |a lalalyt ltp«k iiagf ratona^OtdalMaira, Malybaa fi aadlkhl itogy u tgykla le>
lydaMlaak Iratbataé Magét.
Itt aittoa Irtai a* a éaltrayl aoadiaMk i tat aletta I
Mart a Inra lagyAata itt aaakl aaa pAri, wa Mai aaa l, mi aépoaatlly, baaaa agyaaarllaa — mMN a áwa. »
vlgrakaiiaai van a laia-
— A király aéiaaplla. Miat aladaa aaatanddkaw, ngy aa (dm ta ma«onél Nagf-ICa-nlaaéa a király aétaagjét, nktábard-áa. A »éroa inbk dpi lat éra klttalél a a.aaaii lobogói. Ki-laar érakor bl«ataloa |alaaiUa<ta|at »«ll a mi. laraaMk Um pináéba a, malyat NilÁ Nmritri adaiaintraior moodoit A alaért jalaavoltak a »a roal aaglairatua, • klr. lArvéoyaaék éa |Urétéi ta^il, a kunnal ttaaiftir *» tnab agy aat at valamint a kéiAnbéad taoia\'éaatak IQa^aga a lantaatOlalak vaaataaa D.allatL Mlaa alatt aa«y rdaabaa a Kgranaalomí laakkar Aatkali Stktm lm Alkart Iwtar vaaaldaé\'al — »égtW • knalaaal iradalat Aa mOil\'Mti lAr dalardaia, énakatia pl Hoffar Karoly klrAlyliinnuatá\', Sltr-nmk ZalgMad karnagy vaaéayíaté aallatt.
— A nagfkaalaaal Iralalal éa Mé véaMÜ klr igaagatA lanéoai aaardéa fttayi gAlaAn alaéklala alatt BlAat tarlóit, Mtyaak lolyéMlbaa élka\'áraalaioli, hogy a IBr aaép rél-aluak aiylkét magvalAaitandA, már lagkoaalabb aagkaadl aa Ingyaart népaiarB laiolvaaAaok aoroaalát.
Haa> vél Irat. A tiagtrkaoiiaal imr. jM-konjl niiyytó élnfikalga Farai Falat at iü rni-g<M aékapaé agyaatllot* érda»daa alaékéaak al* litinylit alkalMtbél Maléghtagu réaavaüraint lailaatt aa Ort<ág<a aékáp*1^ agyaaB>étkaa, maly aa alkaayibaa aMoaak a\'aékét, banmo ggylk ala-plléjál éa oaalapit »aaa(taiia
HalklaaAaak. ön. Cliaardag Jauafné Mkl. Hartalan Joaaa arafl Mait hé ft-éa élaté* nak éOIk évébaa aikuayl Nagy-KaaiatAn. An Altaiéawan laMart Matróna vérrokoaaAgkaa Al loli Dalk faraanoal éa édaa- roll aay|a Cluaoraajr <U*a Magy. klr. J»<ala. éa lá«ird« lalliyalédak A uoldogmltnak fctt i kataam mull hé WNn kfla réaa«al mailét! balyeatattiak Arék nyugalomra, - K hé ü\'Ati varoaunk) agy tltutik, kda laa\'alai-hatt allé iparoaa Ktemt Karano kadárMaatar haayt al élatAaak ?1. évtbaa. A boldogult agy* kar. atidda űiilliany StraltMna baroag aa u tani aradalaal mégéakaaa\'áaban vaaaila, aa ura délad plaoék gondnoka,vt)ll; ilaata ItilMa toly tén mbb Idaatwi élléaboa jntott a kéaébbl Avat baa, da Iparát a«ah aaellgti i« aaorgalMaaan Dala. A o>alAd a kévalkaaé »y a^jalaaléa* adta ki t
KooiU Faranotié éatt1. I\'aakttviua Aaionla a kaját, agy gyaratakal Nina. térj Koortaar(Jytl|g)aé Kálmán a* tirjs UoldbaAtr Janka, Apoléaia térj. Iténaa BHéné, «»\'aMlat Ilinkéi <1 tHBOtt rokonok aavthaa aély léjég\'oMmal tudatja lalajtkal-lan (Arja, lllalva édaa atya, aagyiiya, la tokon-nak, Konla Pataaenak 1MM. évi oktéhar kéBáa d. a, 0 érakor rétid ratAvadéa ra a ktldoklék aaaaléAgélaak Ijtatoa lalvétala utén, élatAaak 71. pvAbaa tértént gyla«n* alkauytlt. A« a hunyt taldl Mradvényatt véroaunk kflafin»«*a aagy rténvéHél klattta a hé I én dtlmtn őrük. uyu gaioara,
A rataraipAri aktiébaa. A vAmal raktrmpui m véiaámap dalalAlt II érakor lar-tartaaiié kéagytléag Iraat raadkivll nagy ar IrdaklAdé* a viroat p.dainik knrthaa Huaiáak intlaatl lékbraadhalt kAdéara ki|al*at|0k, koay a kftagy0lé<ao aündaa aitéaA polgár aragjalaahat-— A rébwMpárt mi«i kaidt aaét aa alvtáraak* aak ai alálráal Ivaka\', tagok yyO|iéaéra A tagak aaaataMl lAro\'ékoi eap Aaotaak, taapAa ar-kélogl té adogat aat Ttr a\'pérl a polgánAgtal.
— Aa araali vlrlgaak aaalAkMal*. A aagykaalaaai katk. légyknaalua .Gtakariö lakó la*<jéaak lljttiága baaafUl téjéaiMAaak kltaltaétl akarván adat, toyé ht\\ 5 Aa a taaAn kar éa aa tlt<aaa llittaáa lalaaUtlbAa aArikAré dliagyttléat ttrt a kévolkaaé pragtrantMl 1, ilyatnut, Kaakll a tégyan. Anakkéra, K. Aradi vdrtaaak aMiéka. aiaiakorgír Qi|m VIII. oaat. lan, 8. At aradi tártaaak faltgyt LajaaiO*, a*ava|)a i Ku
oktékar hé A én.
koaaal, ki fritá Jmi» Jm» kadapaaM kar*akaé« •IjagyaéaAi OatiaaáraW Klára klaaaaioaynyal
MyW
- m$4mr aMaah. haagraraaaya a ké 16 Aa tartailk a PolaAri-Cgylat aagytarMlhoa. Jagyakra oiAjagyaakatai rtaobal KIlAp hlayv-karaokaééaahaa.
— A aaép (MM/ aaparayél\'- Jkaa-lary gtiidrda/ n >gyoa aag vall lapra, MÍd<W> a aapokban ért Aaa aaparayéjéi karaa\'a, éa aakol naM találta. A aaép aaaaaay far)a. MÍald\'1 Kohn Aé l.iobtaehambiu aaaladoti volna agy aj aapar-ayflart, batárt a randflradaka* aa ad paaaaat a mait Aa aléatkaay raaéérnAa Magával kivAa-vAa a aaép a aaényl—*—aigxatal. a Majdt Mag a kiadAaial, arélyaiaa baaaé fogott a nyomó aAébot éa a taparayd, — \'még mielőtt lét Ónt volna a aap — megtaréli. Cgv vándor pAktartat éattAaaarlllét falaraat Howakarték (kik a iétaalla gééMlaau kApviaaiik) alaé aMalatl lakáttába, da aa alétttobában naM találván élé lényt, hogy ott Iáiénak ntglt ayoaa lagyaa, alvitta a kAalaaaaoay laiaaaiéa napawyfljét. Aa allogoU plklagAay ai agéat tgyat agyaa téva* déaaak mondja éa ar aaa>at agy adja alé, hogy a oaétAnéki aaé él alérta, é^aiOaraarBlag fái* maiit Haaaabargkaa, klnak aléaaabajiban agy aaarayftt táléit (?). Mldon Iáért aa naara aaj* nAlattal hallott MaggféaAdal, hogy tévőd t, mart aoerayé kolyatt aaparayé volt a letéhaa. I!t-ragjtban eladta a napernyői, mely a bemondott vovdnél mag la taléltaiali éa aubalyt a mihelyt aaép aaaaoayeak a napernyője axannal ntoaoly* alt — a aap la.
— A krtil kaiMlrAlk alul aa{tollak aagalyaéaAra .AKaada\' alaavaaAaé |tl|iA< vaa folyamatban. A holapda néhány gyUjiéive «Aro. aunkltan kering. A eaegényak erdokébaa kártik kitgyaiakat, kikkaa a bélapda Arkaaik, ho*y aat a lalkivAa érleltnéban lavábbiuak,
— TA*. K hé 3-áa virradóra JíaaiaraAy arai a<appiaté<atO kkta a Koaaa\'k Lajoa-tAran iamaratlan okból kigyuladt. A iAagok oaakkaaar Ataaapiak Horváth Juli i laMaiééai ailaiAa aaup-aaa kAaáket éa aakAay paro muIi mladkéi épülat Magokban állt, da a takoaaAg aüy tlaaAl aa
oeara Alyjoa V1U. aetiMaa. A Aa aradi vér tanuk Hot*. WeiaaanMcá Oyala Vtlt. oaat. tan, 8 TitaakántM. Várady Aataltéi. awva|ja Vlda-kavita Árpád. A ItMtf akt.\'A UorvAtk WvAe
VIII. arat, tan. T. Ai éradl *Ar<a*ak Láaalolél, aaavalja TWfc Mtklda VII. oeat A Saétat Kaokll a fitgy»aaaiaM énakkara
HAaaaaUti kll|IHIal«M. A nagyka-aiaeal aayakéayvt karaiéi klhirdetéei táblája aaa arra lékké. KAt klraa^l hlréatéa vaa kittg-graatva. aialyek aaoabaé m n| eijagvaéaakat laéaiaai, hanem a« a| rpod aaariei tBataaoMAara ||mo hoeték dr. triéd fOdOnfklaaé igyvAd biaaaaégi aaándlkAl KndmM llilan kitaaMaay gyéH ta
aaa távirta Saaraoaaéri arra maat Appaa a randéri örjArat éa két derék rendőr, névlag Jfarak Jaaoa Aa Dtrmrim látván faladatát nem-oaah abbaa tattá, hogy a lakoaaégoi lallAratAaaa, banaa aatAt élet tik vaaaélyaatalA>éval iparkodtak a bAiakban lavfl alvó gyumekaket Aa Wbhrandbatl kolMit arágMaatcai. A gjrarmakBkArl aggédó anyák latvaaaéklAaa liaaltolta át ivakraa a latra* gfti, da a bátor rtntdörftk Bafaiáwaan bnagalma folytén, a vyanaakak okkor Mar tda*uarághaa voltak. A tladtéaág Idajakorán magjaienvín, a Itta tovább tarieéeae aMggatoltoiait.\' A kár egy blatoaiiAa ntjAn Maiilral, Raajr ardllalaralA<l kalal. Mlal • ,1\'oatar CViraaepaéeae* éljaa AwaattUJak, a gyár királyi föld tnl velé-tftgyi mlnlaaierlum Haaaa Ailul, badapaati nagyiparea«al a lípió újvári fö* ardéklvatalkot tartóté HpiAai*a^ykavay ardAk latuoláaa tárgyában löbb évre actué aaaraodéal katatt,
riaaaab. A ad ptaeeak tényleg megér* éaMii a adéér aavet. Méa eldlU aéai arató-ayatak felAkradeek, a adadr mér aragkaadodotl, I—10 baromé érvané 1—1 téri aagAdlatAral BaeaevAaAaviDa a haroMlt, aa egyik kere»keéi a tu|áat aéadgM/e Aaaaa, a aAatk egy aaakot ei-pattal teega után, melybe aa Braaaváaeralt dlé jSn. A tnáaodik aaik gaaataayéaak, a karaaadlk padig babnak van aaaetálra, SalMi venni pedig Appeeaéggel aaa leket, mart ebben mag a kelek oaieéliák a adadrl. Még te aaa tattá a koagy rét a aaéMM keeé Méayeeaka, mér a taglaló a kátéban vaa Aa jej annak, II a kofa gaattjéi Mg> rontani ,aktreA Saae etiaéaa vaeelee valé Aaae-vitaaa aéaérWa aa Arakat leloalgaira, égy hegy u eleéé aaiaá\\je ■aeéeekoe a legjobb adeért, a logyeraWt padig |ó értgaa vehet aaak valamit t-eé végy 84k hlahll fekapiiAayeak taraart igyheagoáagéha n^Aaijak ples< viaeeayeiak gyé>
laeeAdy keraa raedeaéaAl, aart maholnap arar ada ie-taa. tnnk, begy aatraiker ie etek geaéag tMbar ebe* |tik l«i aaélW.
— A véraahéaAkAi. Mrap-JTaaiaM r. L aé-reeá^e.loKliédaal f. hi.th.ytm A a S draAtr rvadaa hlayailké jaréaka liiiéAéal léi^yen tiiHd : l Mmtf ee. A átr, /Oarcsp 0 IwtalgAaaA UuM tt, h kir /Ora^y f/áaayfe alieí-e edree áMtra^a aavvéaa áeteé íaMttl idteiAii eit a
e
Nigy-Kanfana vtȎrnip,
J. A nbit ifüiffiM ItrmtH fiiiéM 4*m4t //(« Uriéni timiMmii MtltHUm.
i. 4t állami fffimtó adih kmlidt ttítU MHffMm H mm lipbtiimk Ü]tUnitot,
4 A nlro« fögyaulitl Ultiéit tmmtil Jut/ m*t fl&ÍM/gWMg btjittniiii<
6. A /ttflmnétiumnél tfp tltléuliUftt p4rbn tómat ontlulu fitáUlláin.
t. A léiiirhútl nUpaiMlyk tárgyában Stu Urntfft ]I(M kititfUfmliti HitH*iféi*£ /MWW, tt » üiiiW h»lért*alal»»k ftjtlthtéÚi
7, A mtfpkunUmi «aM agyér ü nr/IMi ritt tJuflttriudf képiénj/t Urttffid* llllÚÍ /HtUHlét
Ír x ftrdhamm ttltmrtMfMrí illtHllfM ttúbálpriuilrtil JUtmtfyt lírt4nyh*tMf4n»h fftiiiitfWé. •*. Hi bafínttiíiMl tiHtrítttiltt,
IJ, At 1*94. XII. I. Ii. trithniiitH mnifhtdn-téú\\ t\'imlinl/j Mttffjkuthlm.
10, A kftOlé tiiiél (íitíll I, ItépuMMf hffith* kUf»tUMr* ét • a. héptiitíS tóthítták niy*t/téM-aa* SütwMMdadia bUitltáy UkMtn
11. nihmrfUj/ilén tlUnSrrí bíitiittáy wi-IiuMM.
ti, A kéi\'háit tihóHtágbdn ltiHiH(h\\i folytán wi/Mlt tyy InyM My MUtém,
H ktityymét bt/olyátám lápunk fűit uámábnn fffunlt ifíitiitlttffifii mtpmUtttM.
0 S A K N 0 K
Hullám -A.»nm«.
(MgMao.) irtat fciUy WiIii « (NgMél)
Aym i llM|n bolond volt megéqy 1 oditdti volna (i élmel b értem (UhImmJ Dn én tégml marattalak. Nim volt éltkor máa gondolatom, iiilnllitfgy melliliilek, kOHUte-tek élVoi egy kii párénál Italra) kérni aal-vadkan aa én aatmomra kb Aa égbeh mir ként véfMtak i óaaaaaailik n én fldvAéeé-gvHtk még reményét ti /tora*11 OsMej hmm. Ven ee én Hívemet ti. Aymti (M.jAlmn klaén.) Hallt Ka etOtl egy aat-ItadAvel ngl mondtad nekem | a nanatoe illírt nem 8 polóllínn"V*okTunk oMaaégol karaanl; *d ra a jrt latan ia Volna-e «r-voaaag a le bénatndhi la a baltaainoailö lateii keiében í Atraeti (TíiBjrtít) Ai Hetilen Iliké ai. jtfnmi (F»|H tlir< MttK mhhH haiti) Ha még ngyaier eléd makaónk ttg, eW egykor a balitonpartl Klttaban eWlled vargödflit mag kunéit léiékktl) llllinklatott nnlvviil ée ait mondaná, hogy nem élhet nélküled ; hogv megakarja valed uailanl mindenéi j valta akar almi. veled Arfllnl; hogy ellbéd leaai (livét, élűéi) ttdvflaaéfél, mindenét éa nam kar ent máii, veak ait,~ hogy ittl neki egy pialka reményt, kogjr ínég valamikor — ha ailvad meggyógyul — aaerelnl logml i mond mag Igaián, mii léiéinél moet annak a aae-|éay, vargOdO laramléanek f faráét; Minek léped Ma régi aebekel, Agneel Jyim i ifcrtoa k»r|M) Ha ii a vargOdfi
leramlée nam kéme lAled még ennyit aa 1 oaak a«l, hogy jáU honé étlea inyéddii abba i klpuaalull hajiakba. Hogy ne fálejtad al fbha aal, akli aaerettél, hanem kényeid
Má no. aaáa (t. Up.)
lagalább aa avarai agf porra keltnek. Ra | arra kéraa, hogy légy minden a Újlakban > apai leit vér, méttmfk üolgáléd übaaM*. eaak életed laWtt ArkMhaaaék i mit aaonda-iiál moat neki í S*öll Igáién t Tudat akarom.
IJafaei i Alt mondiném, Aénei, átült akkor le mondtam, hogy a aaitmn mér nem enyltn. Akkor egy éléé voll, moil egy baiotiA He-eaallek Agnei; aeivembOl, lelkemből ragaaa-kodom honad ;\' hilia aalvvat vagyok Tiifiü lad, mart tudom, hegy nabéa bajomban édaa anyám melléit MO angyalom voltéi Ik hogyan togadhalnek el tdied olvant, amit ímaiBNieilil mm tudnék leka I Mii saruéi \' Vélé, ha Ide Jttnnénk hajlékodba t Nem ar-lené meg ni a világ Igaaén aoha I Mit nyer. nél te ea én megfáaUlt aiivanmel 7 Haa-relni én mér ugy aeilf tudok aenktl. Caak a gonoai lalkek Örülnének annak, bogy ré gédbalnanak aiakadalianul aal vad llaitaaagan. Ayntt; Hét Igy tuba, aoha nam lehelünk egymiaé. Harat•: (gíjti r<u**.) Nem. Mit mondana aa a Jé lélek ÓM Iflnn a mennyöraaagban ? Haeratiee, Agnei, mint ínyémel. mint tettvéremet j megoaatom veled, amim vaa ; Ortaéd, vl-gaaxialod Iwggk | edaadom érted aa éléle-mal la, otak aat na kérd, itt he várd IA-lem, iml már taé a drága halotti. Apmi (Vtaa^iaMa) Hál lAaflra még la nerataa,
hogy megtudnál halni Vélem, ni kellene I H*raea i Maiam, aa a tied I Aym: Milyen ritka hfliéget ntvvagvtat Milyen boldogtég lehet ilyen jA tvremuiiel agyQlt halni magi (KDMajrüMi) Némi, a koaiord mér kémen van j VjhelJttk a temetőbe. (Milttt)
flarari: Mér alkonyodik. Klaaé mag la kétlOnk. X§*ITl\' (1t/MHUkk>l ) Wlionyt Namaokárt leéldo-
tik a nap. (aiamMk,), HtlM! (IC 1)0 N|itMMI, a lAviHük uUa aia.) Altén aat a baeattiatea embert ahartim én a máé vl* tagra küldeni? I Tudom moat már; ki a ktgyű t (Tmtar ktgyo, nem tokáig ttlttaitt ta már I thanad megyek, oda vnnaaolTak majd Kondor Andrit tirjahot, akit miattad Altem mag. Rellenélea 1 Iiélainapol tartunk ml még mj Al[ I (UlfiUl\'iaéaO
(TttguMat klvAkaali)
l$ét. oktdber bd Ma.
sitíjffítaj
BMI Ml VÉ
atée ■n»»>*i»». nlMl.uamaea. Xair ia aa» aaa ■iaa»>ln it|« aa Stöal HMM hHa ■llaiikhl riaa, rtniK. inatmm ■inlwlrt. Iiaam M ttrntaén (aétiagr ttt HMM at-aia% ia MOt MMaMkt ata-la MppHI a II
MeMM ta ?ln mit..... akiakaa aaUHt* mttti-
>•< tt«aa»iiai iim anaitin m. aa. aív. -t»W) •eiretwleaWMWW. - aaMmm
■Inai II Vi tilrilT lm li tulhaF Iiiiiéii I kW U(ni m»«afii, — Iiqií afrtm Irt Mena-Méaik naliiaa iüa«éaMaai. é
• érk faliéi Karai Mámért kllétiéatkaaak hallikával vagy i kél ilaéé. Hal T ■tgmtaéJa a hlaáé> klvaial.
*) ia a aaliat.
T4IUI
BaarkaaatÜ toamaé
A aaegtyol ktegyéMartl moIa dél mar hajébaa alté akinalle cikkelyek ktnaart-tolták mai teámnak hét. LegMaaleM (taai
gg -p Ml-(i gáAoa. TutlAilMtall ■ináaaber nagy kaaaAaeilei vmeagk. ÜIAbb áWdAii aikka ya nagyon teletett.
■-p. ■aétgm. DkMéretea altotnlatlan* aagra mutat, ha valaki aamaaiéft léi ara igy gea-dolkoalk a \'tahlék rooepetAjárAI t aat ayii. >an tv hirdeti. Pá|dtlom r aitaak ee omg ada»-dtg erkAleai bátoréig iaámbn "agy,
Falalfla BMrkaaaié i
Dr.
lalfla
i. « at
■ BIIL,
Lapt«la|4oaoa riltlHIL
le kiaéAt
rdLér.
Kell Alajoa-féis
Padlózat-fénymáz
(oácuMrcnss)
ItyUlánlU miliaM tta^1 p«Aa aadW itdwdrf, 1 a agy ftlai> éra , í Mt paimmá dra t% árijai \'
»dr.
•I 8—1 1 /OHM M kiymér
UfjM k wéay padié
Yiaszk kenőcs
áa>
ktmtf éra $0 ár.
kftMMtriü áaaraatéAi 4 aadmdra,
1
Aranyfénymáz
k|páwvleá aéá. Ueraagaidaéra. — ptleneá éra 30 knfttár.
Iliéitktrkapkaléi
o Fesselhofer Józsefnél Nagy-Kanizsán.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoOOOÓOOOOOO
Nemzetközi
Panorama!
/OOOOOOOOOCXXX —
xxfccxxxxooocs
A atmietkAil IHaerama még eaak N aaplg teklhikéig mag Nagy. Kaalaiét ét téhh odtlrél baagaataiotl klvántég lolytan kAvetkaiA tora-Iától mutatom ha t
(tiombaiea aki I ée: Pálit, pillaaaiayi lalvéte\'ak. Viaémea oki. gint Éaaak-Amerlka
HéltAa »k|. t-éa t Otaeioreaág, Valenoe, Milano, Turin, Florano, Mámé
Kidriee eht. K-éii PéHal vUégkléllltée. v
Sterdéa akt. »-éa> A tOndérpalota Herren-Mohlemeee. C\'BlArtAkAa oki, tO-o | London IMaUkaa akt. ll-én, Utaaáa á Ma|nán. Hanmbatoa oki ll-éo. llloltéélfiUl ielállitáii K(jyv«lafl Oamaakua, Neatiha áe AdereáeehhAI Mutatványok BéotbÖl ée Poteonyböl.
Vataroip oáL 13-áa! ViaauvoahadanMl ulataé aap. Viaaaaaailéke* eéa léAU, 18tt) 71 hibonikra. Oaati oatromléaa 1840-ben SéléptldlJ 10 kr Qyermekeh falát flaeWt Stlvta latagiláai kér a tkUJdoaot MKTTCM K.
Háa eladót
Nagy-KftirinAn aHunvady-utca 92. hs. íbldszinti hia, udvari hálni, kerttel éa meaövel eladatik. Bővebb felviláfoaitátisal aaolgál Radakovits János CilUben. J
I
víxxxxxxxxxxxxxooooooooocxy
Nagy-Kamxw, vasárnap.
Zola 80. artaa, m kp.)
l#M. október hó S éa.
XXXXXXXXXX3DQOOOCX goooooooooooooooooooooooooooooooooo
Hirdetések 18 MM Siabidilffluott hajktaíci.
felvétetnek
Fisohel Fülflp
kSDyvkmskciJ&dxn Naif-Ktniuáii.
**xx**)oooooacxxxv
g éh p í, Mi i
í © 1 ö!fs
«"Ö ».!í ilj.; c pjií\'ljSlill
-uL kíii\'BSl
i i i j £ jf» a «® a
2« <• liií1 jí S 2S H 35 EH 1
Esf I |? q ]< s
3 l<§ f5 hj! :
Az orazágoe Hii|lirt|lffl tanáce véleménye*** alapján a m.
k/r. keretkedehni miniazteriam éttel uabedalmaiolt, ifet »Maettél O
kéazttt m *M\'»eee tnlrtekMél«ek éttel klpréMt a. O
fc « ? Jfe s n 4 c n Ü m q
nemcsak * baj klhnlláaát akadályossa meg, bim egyúttal megőrzi T
a haj eredeti természetes Színét i», sőt alkalmazása folytán a kibnl- j
lott haj helyébe a legsűrűbb qj baj nö ísmef. O
ItrkhMfdrln — ---- Art M tr. O
lir H» W|tl| In--- 1 frt — kr. O
Külön a azóka - éa külön a barna hajnak. - Használati utasítás fn^ysn. £
a\'kéniisnéi: Scjiávei Jánosnó szüi. Markó Lujzánál o
Nagy-Kanlnán (saját házában). BELll LiJOM O
i gyógyszertáriban és Keleti M. Jlérdivat-üzletében 9fay/-KaalxM4ii. 9
tOOOOOOOüOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Elbánt leg]*kk mrknctl
JJÍTÍ- ts siia-acéllemez hengereket, hántó ekéket,
különféle láatboraaákaf,
.,Austria" sorvető gépeket,
aiut\'-réU eaellace
zÓldtakarrnflmr sajtókaf,
gyümölcs éa fózSlék, aazaló készülékeket,
bor- és gyümölcs-sajtókat,
azőlö euzókat & bogyó-moruolókat, önmüködö „MIFHONU" növény és szőlővessző Iprrmelezéket
cséplőgépeket
kéli-, járgány-éa
gözhajtáara
1-6 Íóíogatu járgánypkat,
" hn|»tb pkw riiHtrt, amim B MBifc nrmUtoi,
ai<aa> é* nulaa-«a|(élinl, kézi erűre, szállító készülékkel vagy anélktfl
I li^rtt nlnfllelne gjátleeek áe MálllleMk
MAYFARTH PH. és T4SIA
110 M-l
a-aUF kii nilil |iWul|l gipiyéiak, hmIiIMi >i ihkéaer—
BÉCS, H. Taboratraaae Nr. 7«.
_____ Zltletetett tlkk alít 370 araay, eiiit, kraae-érteuMl ti elit dijakkal. Arfriyitkek év ut««a etleweHl levelek l»|y»« é» Mrawatve klléetaek. S MfvIeeWk é« vUieettrultéá tWvétetee*. |
ülipittolatt 1872.

A legiaMeaaMJ egyedül egészséges í* I Emdal eeáeeeágee pótszer a Sebesem* kává egyezeiwnlnd a fegoloaébb pótlók a bab- helyett. Niiknek, gyermekikéit, betegeknek auma kávéhoz. I orvoallag van ajánlva.
óvatoaaég: Cmk a „Kathrelnar" névvel ellátott eredeti-csomagokat kéljük a fogadjuk eL
Nagy-Kaniaaa, vatérntp
Kata\' «0. mám. V. lap.)
ISffc okttbar M 8 év
„Préda"
pezsgő
Dr Ludwif WiJIibald, Nagy < Mama. — Matyar.
urasági bptlHlői§; m 3-t
Braun Henrik, király-utca 85-37.
Az „Anker"
élet* és járadék bíztoaitó-táraaság:.
Igaifftltoáf 5 Béot, I, Mohar Markt 11.
(Aanafltof.)
Maiyaroran, v aaért ép vlaalftaéa i Budapest, Deák-tér 8 ».
(A Mh ar-aa4 V A v,)
--•Vfférképvhfltot 4*réf Klek/ Jt«« v, b. t t. . VeiértitkAr: Ludaa/ NámiirI. Táraaaáffl vagyon 106 mlUM korona. Bddlfi klflsatéaok 17S millió koroéfc
Biaioeltáal állomány 410 millió korona
MagtAmadhatatlau Kötvény. | Blitoalláa háború aaatéra. MAItányoa falt Af alak. | Nagy nyaramAnyak. fiivIliBMtfl"*! aaotgál a itali a»a*yewaaAri vaaárké^iaalöaég, valamint a tAraaaág fta»«ta OvfgAkAl. Nagy Kamatán \\ DautlOh Aa Chr#nfaldnél, VŐ* 6-1
IOOOOOOOOOOOOO oooooooooooo
▲ kObAuyal
király sörfőzó-
réssvénytáraaaág
tiaitelettal érteaiti a n é kAidnaéget, hogy adr gyártmá-nyalnak eláruaii&aát megkexdte éa asokat:
Ászok, Király, Márciusi, Korona MM <M ós Bajorsör
elncveiéeael kardébkia éa |»alaekakbaN hoxia A forgalomba.
y Kívánatra irjtgjriék ingyen él bórmentve.
Oooooooc ooooo oooooooooooo\'
8trg*félo Kalodont minden aiombaton 26 krért kapható.
i
10
w
Jt
v
li OUMMI

(M*Ü yáriarf a™auaal Aa kalhél/a|tli laaaitág éa jáaáa laktulatékaa a kívánalmakat ia Mii* matyák. Taaaiaaliéal W krlél • friig.
Maipiaairlaaitti Itgollaaaréakkaa alAalmaalia* tök I Miyl magwaáaláaaál 10*/, iikWmaii), tiögraadaUwK paataaaa éa áiaakrálaa aaakftaoüataak
KKLKT1 n. MÓB
Art éa aftt áhttléltáékaa a „•aaraaaa»,,-kaa — li^luliito
110 M -l
Sarg-fél« Kalodont minden aiombaton 20 krért kapható,
Borosbonlók eladása!

7 db 30 akós és nagyobb mennyiségű II ii|ós boroshordó, jól tartva, úgyszintén
szálló-szoba berendezések
r f* \' —. .........■ •- i r\'gVi <im|« - ff \' fi\'r *- ! á " \'■ „JrTii\'
eladatnak. Veirat saftndékosék taifeskectyéMk ih „Vasúti vendéglőshöz^ fordulni Zákányba.
PSERHOFER J.-féle gyógyszertár
Séoakaw, 1. karQlet, Slngaratraaaa 16 aiAm „aum foManan Ralcbaapfal*
alatt
VéHlaalllA laMawak, aaalölt áftaléaaa NkÉaaiiA na alatt; aa aléAM avval Ul)a» jHfaal magévAamlIk, mival aaakagyaa ailf létaaJI katagaég, ariffln aa»a IfcWa* aauk asafis kaláaakal aaaraftaaaa ha avai MaaaylaaHAA valaa. jBvtfetféak éta aaaa Ub.Uraok éltaláaaa attarjaáéaaak Iryaiiiwl éa aMg raa aaalW, irtijtfcaa aaaa MMaA kéalaaarkU kéaalal ua valaa találka*
laáalalaa awaa AJIal mm liMiail kéil stiAI a)á»Hata»k éa atáalftaitak aüaAaa Oly kalákáéi. malyak 1 rvaaa amáaatáabél éa aaAkjwMAabel arWaaA. mlM aga aavarak, PáJM»*. któika, vértalsláaak, aranyár, káhálhaaég a kaaaali kal*aá«akaél Vértteuiié tttlajdoa^inkuAI Atgva kiiéaé katéaaai vaaaaA a aliaaiffrjaég •» aa aAAM mM jakaál la i Igr aifkérnil, Wagaaa4«WI aaAmaaé ^iüAvkaál aéA. Jbtaa Hrláaaillé laA 4aaaak a|y klaajraa baéaah, kagy a li<awliélykk ^lalaiakil mm ahavkk M/léa uéf a UftJvaféAA afyieaA, Aa atlf gyawaal AHal la mtmLm li kavahatlk.
A aaAatalaa UlalratAél, Maival a laWaaattk apaiéi a laaAiMa>laÍ» te hmm kmtíi kamaéfik alAa léjaaéfiB ila—aayréw WflAa Ihi>m lattHiA, M p^ üakla aékiajral aaillliak aaaa Mac|«t/aéaaa(, liofy •InáaaU, a kl tyyaaar kaaaaAHa, Mag vafjaak tylaMoa, feagy aaaAat IpvéAt éag^a
KMa, INi éHI ,kaa Mala »|)HHwi tiáirémml vafAa mám Ha«(aÜ iWrliofar ar t Ugjaa aly aalvat éa Wa vaa aJIAifa. IIW)Üa MkaM tamM II tabawaat aa la Ailtó-j
un^tl^^i^; Jkki^tit!^ Mmm sliniii liflKír
wfwaáaat a«MtaliarAaáart ; Martulok ta(|aa ilnéalaMal ....... Ütttiilllk ITaaaaa. lUla^ I laéaaAil,
llaiaaka. HMalk IMI aaap«. l|.
Taklalai«a ar i luaa aka»ala vad, kegy aa Ai laláfeM kaaai*a ktaé MrttUak, malyakoak ka téaál aavNaal magWoaii Ra iyamakéokaa tM|MlMa ni vaun j ira. hngv nbm munkái *ant Iékk4 káfHM végaaíií éa kAanajrAra már a
Jakftfaal aaaoia aaai paa>ail*k wlaa whml Aa W ék|)a HMf ám aaArt niwav. Nagv Uaal iftaia van, kagjf aaaa lak4aaw»k aagMN la lék4* laiaaan kl fognak nydy ilMl amlal már a>áa»k! aak la ef4eaeé|Ík vlaaaaMjraréaéra M|llaé|AI •aolgáltak. ----------- HaHtea Vavéai |
aéaa>mkalj, IMf, aav, I, M lyaiK lla^aliirt 4 kwAavékk ké>alaa>aia« laaaAaa aaaaaal éaaak éb évaa aaayaéaéai aa* vékaa. Aa Illaté k Avaa M aaaawMHt nyaiar karai kaa áa vtakévaAakaa, már álatét la aiagaala^ aulvrél avvákléal la la aiMiidaa, aiéM »élal> l*ail aay dtíMi kajMli aa la klllaA vérUaalllé I.Ua**4él a aaakfül áliaaié kaaaaéUla Mj llN |Ak«lalaaaa klgyégyalU l«aglfbk ilaalalallal WtlnaaaUal Jaa«a.
aiakaa«iaka«aial, (lükl ttt, IMt* wár«. II, Taklaialaa «r I Aiulln<il (amátaftaa kér é aaa aa éa valóliaa kaaamia áé kMAaé liM«< aaalkél Hl aaai aia*a<all>aiaia laaaanaMi alka MNinmti klküaaal aaaa lafciliatak éfléka Mail éa aaukalt ilwl aaa alkalaiaai aylAk* a aaaava Alkaak laga>al«gakkaa íagaai i^áalanl. K«an káialraioia lelaaéaaaartall kaaaaáléaAr • (M nm< I NlkaialaiaaMa. *
Ta^aa llaalalailal Naka Ifaáaa.
Oalaak4aff, iÉUéala. IMV. nfei. t T. ar| Falkéfaas mUMrial aa éa véHlaatH* laktlaaaaikél fii I étkaal UMaH
aalraakaiUéll. tüakla M *a aáiwlálalaa lakA aak kétaéak*t«a». k^lf *tl gyawark^|iél« taaly aa«MB k áraa át gyéléft, a>»f^aka<al>aai K*a»« kikiaaauk nálaai lakanai AtaaaA klAtfiaí a alléén U^lurfékk kéaeéeeHaaal klé^eaew, vaayak Maaalallal Bwlakl Aaaa.
•aaa virUaallU lakéacaak aaakla a Piar-kafar J féla, aa .araay MraéalaM ahaá
kai alaaiatt |
yéfyaiaru II M A.

Li
paaértlraiaa
■lilaáibaii • agv lé aaaai
klialtkuaak valéAl HHPHH . laMawal laHal* aiéaA ilokai éravl aaaiaa, i^ykan
éakaé arttlauUUk, I At I Itraa karéi kémaalatlaa aláitválall MlééaaAI I 10 k^ agy aatuaac*ái kariaikk mm kAMvUk él Aa laaaag aMkAaal kaAlUéaéuél («il la* jakkaa yaalavlalváayav aaakéaéllaáik) kér (aa kiMiaaal agrlü I aiéij 1 th AA krv, I aaaaMf * íri iü kr. « aaaM« I itt éé kr, é aaaaaag é tti éO kr-, A aaaaag I fri 10 kr éa 10 ím. • ftt 10 krka karttl KB. Négl aliMjaéáaék kAvalkaalá kaa aaaii labJanank a la*kftl6*fáléM> aaaak éa élékak atait aiéaaaialaaA; aaaak kéval kaaíAI»«o kétaOA aéaAte KaarhaAÉ J telt wiUaUU labda^kiY lAHMtflt a epktv éaok taklallkailA aialyakaak
kakaailall ataaliáaa a ISarkalar J. aivali irtaiéi Mala aalubaa^a ailnééa agyaa éa
mm
W 0 tél Brageadwa, V. I^V » frt AO kr
r*/9 Ivaf I m AO kr % fvag 90 kv.
latjakkmm »Waa AAaaHai■ ■ éa fcijafe, a. at |iilniayU>aWa gaiéa. laakiaa ■Igiataa, MagM «MMéa» f> laaaffa téa ÜÁ, aNaa I Aa fft kv,
Tauoclíiii Iwjleiia, tT\'lZ
mn áu valaeeeayi k^aAvaaalA mm InP ■011 aryaaak állal a MaMwaki iNnaié Wfj alagAaaaa klUttta* ailaalval tűt
aakakaél, ■évgaa i^aaaéaiaél, ^gkakaa. aakaa vagv mMl»aaal). vagy Maf űkail alar^Hlal aaar ÍC ÚviMIva, 1 lágaly 10 lr. Hmilw 79 kr.
FotbaUua
a ikgjraa tagat?* a aalaAaa Mait aakaa, ariat lagAlaíeaalA mm aMa> gwn | kl iilggal Aa Aa. kéan. AA Afk
fTHfltaHv «Cjr ilaláaaaaa bmm Antal UllIlinT, káaíaaar kawl, raAallaég. |#> éaia kék égé* aib. allaa. Igy IragaaaAa AO lMP.f A tVég kéraaaalva I ftl M kr.
Eímicíi ^^^srz
allaa AliittV
ia tv. a ik
ÍWiM ÜH Kí u2?l
raaaa aaaéaaééa ailaáaa fclutkaaa^ajil. a. «a, fM^áét aaé4tia. lyeewgéaea, tyaaao Mv, araayéf, dagaláa alA allaa. t aaaaatg ára I tti.
üfiusi 1
Pír a Ubizzadas ellen STJT.\'Z
laawUal a aa AHal aaagaS épaa ian|a a lakMH éanM laiaMiiaa mm vaa ktyrékilva. Így kaaaal 10 Af- AéraMlVa VA Ar.
GDlfa-Mnai. T*""*"*
wlaaaaaiwt aHaüi ka|ak liáalaaar \\ tragaaéval U kr,
kltaaA aaar galyva tvtgAO k^ I
mmtm ktlMa^l tí| kr
llvAlé aAar agyalAala MMk faffájáa, rAaaaa alA. Aa.
Ili Allawll káaaél»éay«kaa klvA^ aa üklrAA laaakWa INalail taaaaa kaé- áa ktiaUl gyégjni»<iiiil klllilagii % raklAraa vaaaaA á« a kéaelalAaa aaéáa mm lavAA gyareaaeée alaaAa •agagarvaataat Naiáa aMgvaaAaléaaA a Uggyaraakkaa m/h ktMlllalaak, ka a aéaaAaaaag altra ktl aagyakk ■fiiaéiléaak atAavélellal Ui4aV aak. Aéwaaalva aaaklt oly aaalkiu ltfUal| a ktMAa ka aa Maaag kiiitiwÜ; _ jly watkaa a iMtaklIkiégik vakkal «é|v MkaHakkak Aaia^aalaa kaaka»A TlrlkJ léttaf fyiayAitritl araAi, ayráli tat H
i aöf
»i áa éléit
, Nagy-Kaniwo, uiámi|k
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Hirdetések
felvét ötnek
Fisohol Ffllöp
könyvkereskedésében Nsgy-Kanizsán.
yxxxxxxxxxxyxxxx *
Zsil\'80. sxén< (• tap.j
lttft. október hó 6 in.
mmmwmm
4 h p íiL
i 0 -\' a y s
1 j 3i|í I Ixj , i SjlíJ
- n h Ȥ fitN
m v Uh ®
2 « g i\'- S M H g | j ,*! w ffi
Eli i\'jf Wjáí EZ s-s I U d \' a B f.|1 " 2 ji
a ii f® -"~
m __ A .1,,
nsni
oooooooooooooooooooooooooo S«ab*dalma*ott litjkinScf.
* As oraaágoe kOaagéesságfigyi fantól váleményáldss ftlapjáu s a. kir. kereskedelmi minisztérium Alist •tsbedslmssolt, ■erei vMseábál ktemt és itaérnegs sveltsklelél»ok HM MgráááM
hujkenfientim
nemesik s baj kibolMsát akadályozza meg, hanem egyúttal megőrzi a huj eredeti ierméeaelei minél ia, sót alkalmasAse folytán a kihal-latt ha) helyeim \' tegsflrUÍlÍ! fti kii fig isméi .__\' 11
M$r kh Ma*ir IM -IhNkr. • • O
Mar Wftl/ ÍM---1 frt — kr. O
Külön i széke - ét ktilie g barna hajnak. - Haiználati utssitsi ingyen. V
, a kéealiftnél: Schóvel Jánosnó axoi. Marké Lujzánál o
• Nagy-Kanfrsán (sajit házában). HKU N LAJON O gyógyszertáriban és Kelvtl 9f. Mér divat-üzletében IVagy-Kanluáa, x
OOÖOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Eltaaeert legjabb aaerkaatt*
örü- ts líia-acéllemez hengereket, V^yVhtoto ekéket,
különféle liuoborouáksl,
„Austria" sorvető gépeket,
Blaat\'-file eaalla«a
zöldtalffljtlrmrtnv sajtókat,
gyümölos ée főzelék, sszsló kászOlékeket,
bor- és gyümölcs-sajtókat,
■sfilő aaaókat H bogyó moraeolókat, önmQködő „NYPRONU " növény és Hzölóvesas$ jprraielezéket
cséplőgépeket
kézi, jtrgány-
gOzha|táarm
1-6 lóíogatu járgányokat,
Ulllibb mlrt>l, liMiiait ée kiáwto-■winlékat, r
•zéns- é« aialauma|iékal, kézi erórc, szállító készülékkel vagy afiéiklfl a lagjebb (alMMgbeá gytrtauk ji MáUllenak
MAYFARTH PH. és T45££
tlü
110 te-i
ti ál ktr. kJz iilili zuSuágl gépgyárak, vaeáetMe H glikámir
BÉCS. II. fabantraaaa Nr 7«.
jutletelett tlkk mint 379 araay, etltt, kreae-áreaaMl ti M Utakkal
árjegyzékek t« nák»aetl»ertl levetek tagyva át Sénwatve klláotaek, ■ gágvtaatlk áa ttataatámWáá HMéetaefc.

A leguleteeebb, agyadul egássségee ée •gyuaramuul a lagofoeébb pétiák a bab*
saomd kéeéhoz.
Egyedül agéeaeégaa pAteser a babazemO kává bemtt. NAknek, gyermekakaek, balagakaak orvoillig van ajánlva.
Óvatoeaéf: Ceak a „Kethrelíier" •érni állított eredetl-oeoaiegoket kérjük át fogadjak eL
winilliniiiiHiiiiiiiiieiiiiiHiiiéiimiiiiiiiiiiiitiéiéi^
Nagy-Karnisa, vatárnap.
C * Zala. 80. Mm. 7. lap.)
1 **J*. tklóber W 8 (£
„Préda"
pezsgő
Dr Ludwig VÜHbald, Nagy Maros.
owiégf kfp»»»tlö|»:
m a-t
Braun Henrik, király-utca 35—37-
Az „Anker"2
élet* és járadék biztosító-társaság.
Magyaróra*. vssértépvissiéség i
Budapest, Deák-tér 0. az.
(AaSnmIvmi)
Iga>| alóaAg:
Bécs, I, Hohar Mark t 11. fllat ■■f.)
^J/wérképviaeld: 6r4f llehy J«al v, b. L L Veiértitkár; LudaM^ Máiaiifl. Tárauáfi vagyon 108 aailUé korona. Eddigi kifizetések dMEOfo 179 millió koraut. Biztosítási állomány 430 millió korona
Magtámadhatstlsn kötvény/ t Blitotitáa háború •lilén. Méltányos feltételek 1 Nagy nyeremények. .Falvi)aMottitR[ Mxolgál a fenti nagyamrvaeri vesérkéfviaslAsáa* valamint a tirssaág ö*«*as tWynnkei. Nagy Kniiissán: Dautsoh éa Ehr9nfaldnél, 20* 6-1
oooooooooooooooooooooooo
▲ kóbáujal
királysörfózó-
részvénytársaság
tisztelettel értesiti a n.é. kőzőnnégwt, hogy mór gyártmi* nyainak eláruaitiaát megkexdte éa azokat:
Ászok, Királyf Márciusi, Korona ioa s-t ós Bajorsör
q elnevezései liurdókbnu is pKlNekttkbau houa Q forgalomba.
v Kívánatra árjegyzék ingyen és béroentvi. OOOOOOOC00000000000000000
o o
A
0 mag
o o o 0 o 0 0
8
Sarg-féle Kalodont minden szombaton 20 krért kapható.
V
ll GUMMI

Braéatl párlat! gmmml éa kálhélftftk laaaiág él JMf Ukliiiitébia a kívánalmakat U Mll Mayák, Taaalaakéat SS kriót I frtlg, % ViapMMrliUMk ItgoébaarAabikta illiliuki* lók — I frityl aigriaáiléaaál 10% árkadvaaaéay. _ MigiiaéiMiik paataaas ét dlakrétts MkMiMnk
KELETI N. HÓK
llrfl él 101 dlvatlalalébat a ,)lwiimt\'«ks — Vaff-Baaftaaás.
ito N-t
Sarg-féi© Kalodont minden axombaton 20 krért kapható
: Boroshordók eladása! ^
I • - i^i ak* I
7 db 80 akós és nagyobb mennyiségű 19
akós boroshordó, jól tartva* úgyszintén
szálló-szoba berendezések
eladatnak. Tenni szándékozók szíveskedjenek JT „Vasúti vendéglősből fordulni Z&kftnybs.
11 kerület, SJngeretraeee 16. szám alatt „jum goldsnsn flaéohsapflel"
TéfMHé UMMNk, aatlAtl inaélll MlMk mm alatt; as aléhU aaval taljaa J«ggal mtgérdaallk, mlval mk^m alig hiutt batagaég, anl/éia m»i labda-Swk ataááa baltiakat mrtwriNi ha wm H aaa rl látták tata. ÍiHííIiI Ha mm tabdtotak általAaaa altaijtdéaaak lr»M<ii<fc éa alig vaa aaalád, aaiybaa mm MtSaA kétlaarhll béta lat aaa vaiaa találka*
SaáatalaA ama által aaaa labdaaaok káaimmrSI diiHuiik éa agitáltak mérném oly tajakaál. «atyak a naa aaéaatéabdl éa atikwkiAkél ináa*i mim apaaavatalL •ilkajak, kóllkt, vérlolaláaok, araayér, ttllétiaaaég • kaaaalé Magaégakaél TMMM tala}daa>ágaknál Nffl kHSai kaliatai raaaak a téwaiaáajaás éa aa aktéi ataéB ka* jokaál la: így tápkéruál, léiginigkll aaánaaaé fcjftiáaakail aék laaa vértlaattté lak-daaaak oly kSaayaa kilaak, kap a ligáik ll/ibk IttlaMaé aaa iliaij éa *aak folytán aég i Uggyaagéhb agyiái!, áa aég gyámét állal la aladta igfadtta* aétkSI ft bffaliaidk.
1—A aaáadalaa kálalwtkál, laabral a lakáaMk Ikayii^ » iaatSlSaktalkk éa iaatkt* kanabb katafaéfftk atáa néaa*éfék flaaaaayaréaa telyiáa iaaaéal iatiatak, mm mym Wfcla aékáa/at aaitttlak aaaa aMstauraéaaal, hagy aáaáaakl. a kl mm labáasaaM tgyiair kaaaaáHa, aiag vagjrnak gySaNva, kegy aaakat tavákb Hígja ájáalaai.
Kála» ma S^afl 10. >a Mala íoaaaaa alálráíní TtvSa mkm TIhiK IWate art Lcgyaa oly «lv*« éikaa van allátva. ikSM|Oa ufkawt U«nét II »akaróéi ti fa falai
r* MiafatNn lántwaSá tiMaaialkéli y«fM|j* aa la Itfélyikk UImImmI eamlsbaláeéért r üaiaáak laUaa ilaal«lalUl
PavlUUk r«a§aa, KMa, LMaalkaL
PSERHOFER J.-féle gyógyszertár
[II |
Tákam ar i Ivtaa aka*a»a vált, Uogy u fa lakáa»il kwclm köaé k^rftluk, malyakiiak ka> t^kt —awa»l wglfai i |U gyamakágykea H^jMlaa olvaaayira* kw nbmI wtakil -«ai \' léaw véfoam él Mifftw már a
Uhal kflM fiaik, ka aa fa iMáiíaira méHA JaliéaMal aafMa aaai maatattak volna mm. Aa Wm áhfya iáig fal aalrt aiiiMMtr. Ka|r Uul taa>a vaa. ka/ laaa laMaatvk aa*ali télié* UtMMi kl Atguak ayég UaaL aaSai a«ar máaaki uak ii igéiMégflk rlMaaayagáaéri mmíM«QÍ ■tlgállú. _ ) iaMn Twéa.
IWofUJir^y. IMV. aa?. M ljraa liwlolt ari á lajrfomibb kdnflnataaiat aiakai tMtMl Onaak 40 tva nagynéném aa* véaan. Aa UlatA A éaa* át aimlm nnai>i kmikia éa fkáéra<úa aíár Al«4ét la nt«*uota, malyWVI igyébkéat la U waiiáwtt, aMk «élat t«aal an falialkapiM — fa M*i<«é nÉHlmlU l.kfawkél a aaukwfck. ál<o«éó faaaaáUio Mj láa mkalitma klayég/nll l^gUbb ikatalatlal Waliuaalfat iaaaSi.
Ktrkiagiabaramt! OAkl m. ÍSSS* aiára. IT. Taklatatai ar i Aluliéit fawétiHaa kér é na auiai u fa vaMbmi liaaa*M*a 4a kkfaé UIm|« —Iká\' KI ntm mu\'aaalUaiow Wiiagyokk «lla MVMiMil kllajaani aaaii lakééaiA éftéka falait éa anáal. abol m\' alkalmam nyílik, a laaara áákaok ligaiilaaabkaa fogtna ^faliwt, Kaai báliilraliim leUeáwwlall ka—i^áoér« fat aaaai mI Nkaiabaaaiiai. JaiJva lUaialaiial NaSa Igaáaa.
OMwMarf. falt éa la. 1MT. alt, A T. IT | Kilkéram» mUaarlul aa fa rértlaalM tiLliwiVti rjyr immaaat I fab«aaal hSMaaé Mlvaakaiúék. C*kll aa fa aaodélalaa I*Maminak kérnénk nim. k^gy *gy gyawwrk^tAI. maly M(ta I éraa ál gyét ért, magaiakmialtam* lm laMaaawk uátam ankaaam fafaak klfbgynl anblAti lagfarfékk kfaefaataaHt klfajaians va«yak Haalalattal Sirtakl Aaaa
lia-Piki,
itt
■aaa vértlaaUté lakáataak aaakla a Nar kaftr I -féli, aa .araaf Hrféskal atsá" kai olMigtt gyéayiiartwkAa, Béaik«a, L. 9to|iratrtg|g 18. lí. A. kéaatttafaak ralódl ailaoaégbéU a agy lé aaaa lakdaaaot tartat* aaaé dobot ára II kr. Egy taawag, aalyUn dobot tarialwaatatlk, I tt\\ á krba karSl i béraatilatlaa aUuvétall klláéaaél I frt 101 kr. Igy oaoaMgaál kavaaakk aaa klldatlk at Aa éaaaag ilfakaal kakllééaéaél (ml lag-jobbao paataaUlváayaa aaakAaUtadk) kér aaa tat klMéttal *g*Oit I aaaaag | írt SS kr,, I ttaaag I frt 10 kr, I aaaag 8 flrt M kr, 4 aaaaag 4 frt 40 kr,, S aaaaag A frt 5K) kr, éa 10 ttaa. • frt 10 krba kárál.
IP N* MafV altarjtdéattk köraikaaté-baa atnit labilaoaot A ItckAlfaMlébk a^tak éa alalak alatt atáaaatalaak; aaaak körat* kaatékaa kérailk aaakla rattkalkr J 4álaia ktldéa, ka aa értlaaUté labdaeaakal kératalul éa aakla ttok Itklalkalfk valétUaknak, aalyakaak kaaaaálatl alttliáiA á fgtrkaltr J. aévalá-Iráaial fokéit talukaa éa alhdaa tgy« éa»
Bernbarü-feíe alpesiíS iipir. I
W. a-éél SrigaiAia. Vi*** IktSkA V« krag 1 frt 40 kr. % ftng 1Q kr.
IróritalMsiÉJ^
lagjobbtatr aiaJaa kliaHayaa át ü b»jók, a. a. garlaoaiybáataloa, gaiáa. laakat. algralaa, Idagaa fögfljia, MfIJát, Jlhaaa«atáa tU alfaa 1 ki lé kr,
Tauoüiiíi hajteaöcs. TFüZ
tara 4tA ailaBaaayt kalalill w ké>| atttt araink által a lajakkaak iHaina Igy altfáaaaa kiállítat* nlmévl t fri
k\\\\iM lapasz.
Mhakaét, aárgaa á^aaéakaál. ajjkakaa, aakta tagy gyíliét aatt. vagy aáa tíar ka* jóknál aual kltSaé taar léa U^rdkAlta. 1 légtly M kr. iératatra 1% Ét,
namr ggait, sM lagélSi—ké aa aNS»
aarva. I kfaaAggal 4ü ki., ként. AA kr.
IHiRínofitf *IT általáaaaaa Itttart kltSttl UIIIBBCUV. báalaaar harat, rakaMg. flSm aafa kákAgéa atk. allaa. Rgy Angataka 60 kr., a ivag kénatatva I frt 10 kr.
Elei eszeicia rii^iruaa!! a
altiiaaial altaatl falak allaa kltkali káaitsar. I Iragfaétal W kr. IS av. I mJ
áltaUaax tiutii^l SST11H
raaaa aaéaaléa alaéaa kAvotkaaaéayal, fc a. flW^fáa, taédSIéa, gyaaaraaaat, gj aa hév, araayér, dagaláa ath allaa, 1 aaoaaf ára I IH.
•«y Iwg aakr , |
kit ftvag KI kr.\'
Áiiei uimaluai, Per a tafeizzaias ellet
tgAatatl t as AMal ktfalái aagaá. éfaa tartja a IákkaHt égi iilaatlaa aar vas klptékálva. kaaaal 10 kr. Báraaatva TI hr.

■lat ága Xcy 4a.
Goljfa-lialuai, ^ZSSrú
aaataa kHüttil tt kr.
klválé m
ttHétia ftjfájáa,
mmm ath. attn.
Maáajrakas klill, aa aaa trák laaakkaa ktffatatt Saaaaa bal* ág kttltSldl Ajéuiaiiiaitl lllliligii Hté raktárai aassak éa a káaalatkan aaéáa aag| iaaSk gyoraaa fa alaaés atoMraalalaak. m Natáa magraadaléaak a Wsgyarvakkaa aas» kfaSHataak, ka a aéaafaaaag attrakll\'aKfc| uagyobb aagraadaléaak atAavfaallal kttldai* aak. Báraaatva aaakla oly tattktu tartástt 1 tl$ra ha4rkaalk|
Ktrály-stss tl
aof ta-tr
aaly nilin a saaétkilaágik aok kai aár* aákaltakkak. Badapaataa ks^katé Térik létaaf tyégytiariat arait, atáa Alatt.
Ragyjtaaiaa*. vaaároep
Zala. 10. Mtm. <•• Up.)
1995 október M 8 in
Hirdetmény!
Köztudomiera adjuk, hogy az államilag ongec^lyezett
Magyar Osztálysorsjáték
•M bneáaa 1895. évi október 16-lkától igikéig fog Budapeaten királyt közjegyző jelenlétében éa a magyar királyi
kormány ellenóreéae mellett nyilWMoaan megtartatni. „,.., » \' ■ - , ____--""***""-*"* \'"—
Ezen első htuieon az egész ■órajáték 31,499 nyereménye közül melyeknek összege
5 millió 600,000 korona
10,000 mymrrmémy fog kihúzatni
egy millió 268,000 korona
összegben. A második outily hutása december Ó-lkától ifikéig log megtartatni.
Az első húzásra ssóló osztálysorsjegvek, valamint mindkét húzásra érvényes telje* sorsjegyek még mindig kaphatók a külön tibiikkai, vagy plakátokkal megjelölt helyeken az eredeti irak mellett.
Oly sorsjegyekért, melyeket as «só húzás alin viairolnak, az elsó osztály diját szintén meg kell fizetni
Ilud»p«Nf, 1895. szeptember hó. iiirti «i a.
Magyar osztálysorsjáték-fgazgatóság.
MIÉI Uruffl mjsv ijer.
Kla« ha*«» wt*M 1H85 «*k<Ób«r K-19-lf. ----
Az államilag <$ engedélyezett
IHrin taaraadtk iBrejeg ajer-
Magyar Osztály sorsját ék
I, owlilyn nyareeéeyek. Huzáa 1886 október 18- TO-tg I nyeremény é NOOOO korona — 80000 koroaa
1 „ ,» ooooo
1 „ „ 48008
1 ,, K 80000
1 i* H 20000
t ,, ii 15000
» » nJWW
a ; H eooo
• H H éOOO
io „ „ noo
u „ „ 1000
100 „ H 488
M8 „ *»
0008 » „ 88 18000 iiyereméiiy 0*a*aa*n
. il
00000
— 40000 90000
— 20000
— IS000
— ÍOOOO » 10000
— atooo „ *■*
— HOOOO „
— 19000 „
— 40000 H
— 109000 „
— 710000 „ 1268000 koroaa
fbpmíij
5 tnillió 1 eoo oóo korona
Oaaa^rtekban, A legnagyobb nyeremény "álégkedvaiöbb esetben
egymillió
korona.
Z " llj
I t
JL
II, osztályú nyusmények. Husia 1888 deoember e 14-lg. 1 jutalom 880008 korona — 088888 koroaa 1 i 400000 u — 408000 1 „ 900000 „ • — 90000(1
1 „ 100000 „ — 100000 1 „ 601100 „ —— 50000
2 ■„ 20000 „ — 40000 2 15000 — 90000 1 „ """ IOOÖO „ — loööo 10 „ \'9000 „ — 80000 27 „ 8000 „ —. 181000 100 „ 2000 „ 200000
S200 „ 1000 „ 1 — 200000 llftO „ 200 „ — 290000 20000 „ 100 „ — 1000000 21409 nyarvlnény 4« 1 jutalom 4391000
Eredeti sorsjegyek az I. osztály részére:
Egy egész egy fél—\'/,\', egy tized egy huszad 40 20 4" 2 koroaa
Ajánl és utánvéttel szétkülcl
11 i t tt 111. E É r® 1 f,
fő-elárusitó Budapest, Szervita-tér 3, szám. —-
Minta lianai torsjeftj ver
Vidéki megrendelők kéretnek postadíjért tó fillért, ajánlott levelekért 30 fillért és a sorsolási tudósításért 30 fillért küldeni.
Bűrfönyoim: LOTTOHEINTZE BUDAFEST.
Miodes -ttarmadik soriyeif uer.
Nyomaton Pwoliel FUlöp iaptulMdonosual Nagv-Kaiiioain, 1896,
8tt i«Am.
Niify lvíini/w, 1895. októtxrr 10-én.
XXII. évfolymi
li»liiiWii| | f|*tníl i cmtHMé ui
llt IttliWll • l«» mltwl iMn iiuliwl aMa bttlsaátf
HntttMIt* Isttltl Mtk («••*< k*MÉ-Ml >|ltMMi *
IMtttel MM IIMrint ilm
ífflftj itrí i IV Wíftfoi
ZALA
Politikai és vegjw Urtalmu lap.
A Ns»y Ksnltssl Ss délsslai takarlfcpénslátak, a Hankegfeafllet, aa Ipar- 4a ksrseks-éstml hsak, a Naav-kanlasal ssgilfsgyleMaévsikseal éa a leleeyei iikafskpsnsiir. a „nagy-kanlasal malátagyár éa aarfOaOée r. 1" hlealaitt» kÖi(9»fi,\' ,
IkMMftWi tSsytt
iLOnaartm iaaa •
lafaa km II késs* fl IH - W.l NMtft t >imi Im - Ifi ÜMMüétí! I kaai (I MA m.)
firtatok |ii4sr«tsi aitNaati MfttWéa lillMtt ia hr.
M«tf|«l<Mlllt NaityUanlmAH lte>á«nllllté U A < a
-rauaAnmp ém MratértdtaAu.
1 tmM fIMa
»tÍM \'
t.iwtU ItMwts
Muliiztáiok.
Illtonyoa megmagyaráthaUan réülgiiftciö-VrI nétlk városunk polgárai i amint a kullur-követelmények hatomba torlódnak Iefyiléffe I ^f j^péidávál nagyobb Oaateggel terhelik mag majd Nagy-Kanitsa vájros hátlartáaál
Valatnl íflijílAliltOS Hdértnyomáa feksíi mag ti* agyakat Iá, a aalvakat ta. Eriik, Uidjákt ko|iy ennek nem igy kelleti Völl|fl
hogy i köiös érdekel tekintve, mindnyájan Möflt mag Ingja kapni majd hivatalosan vegyenek réstl aa üléaan, tlgyakananak a köiigatgalAai bitottaág vég lését. Ba fogja
megnyerni a többi blitólUAgl tagokat la é* a propaganda calnáláa dolgában maga jár
Nagy-Ksnltsa végiét* könyvébe nionban ai vala beveietve, hogy llt erre néive
alt jelenteni aa lakolaaiéknak a ott majd a külügyekért buiogók, lelktaülők feluólaláaára valóatlndleg ki la mondják határoaatul, hogy aa Apitkaaée megtörténtéig mlnö intAtkedé-aek loganaloalttaiaanak. De a mi iatum*
aemml na történjék; li(j|y a polgármeitéf u konyvdnk írójában la bitonyára hrnt annyi megye ilékhelyére sa#iélyesen el ae Hit!tv iseniálltáa, hogy a kitéréseknek, általa nagy jan a a vároal magfeiraluat caupán egy mQváuettel kultivált valamelyik módját történnie, hbgy egy kis tAródto, egy kis I tania,(MM| képviaeiteaae, kllalán a néppárti 1 alkalmaiva, aat ai lakólaaiékl IntéikedéM elötelátág annak réstérfll. ki a vároa ügyei- *Herbergbeh« igeir-kaaanálbaló éa kiváló éppen ugy nam fogaiiatuaitja, mint ah ugy ai n*k élén Alt, sokkal kedveióbb menetet, | (jffiu J( arra, hogy a magyablioltaágl | egysier már nlhalaaitott a tObb alkalommal lokoiatosabb kibonlakoiást adhatott volna • dolgoknak | de mért csak meghajtják feléket aa eaaményak fejlődési* éa a ÍŐitítilU alfltl, mlHt a legjámborabb mohamedán fatalisták.
Nem lehet e< elleti tenni j bele keli nyugodni. Igy volt él előre megírva a vég-Mtneft ftítííi könyvéban, melybe N -Kantian Vfll\'oS sorsára nétve véletlenül nem a Falum, hanem n polgármester nemtörődömsége. Indolenciája rójja ai eseményeket.
Ili ebben a Rnbóchny Oyörgy polgár meater ur által Irt vagy sierk esitelt, teljesen ktllötlkiadású könyvben ugy vala megirva, hogy a lögymnaslum első ositályának elégtelensége miatt ivrOl-évra több több tanulót \'kelljen vlsstaulnsitknl t hogy a párhutamns naitály iölállitása iránt semmi elóietes, ala posatt megtervetelt Iniétkedés ne történjék,
tagok soráltan A VáltM érdekének kadveió megsürgetett iskolaépítést nam foganatost-hangulatot csináljon^ — aligha éppen al-i lotta.
kfllmttfi Hogy eiek a kitérések, muIaMtáeok ai
Igy aauUiti beteljesudatU aminek ilyen 0 égésién aajátoa, immár teljóiton miatti-körülmények köiOtt .1)6 Is kelleti teljesedni, kussá váló ügyviteli politikájálwn mire jók hogy A megyei törvényhatósági kötgyülés sít a dolgok normába, munkái menetéhmt) a fógymaaaiumunk segélyeiét* Iránti kérel- fejlódéaéhei aiokott emberi agy ki nam met nem teljesítette., találhatja.
Consutnmatum eit. Vagyak I tudná ogymtes gondolkoaáaaal
Nagy-Kaniasa vároa viselheti a terhat magtalAlni célját annak, hogy mért nam egyedül, líü végre is nem nagy ár mért n|tnrtolbt be Halióthay György polgárméíHer
kelléinéit kényelemén, ánrtnek n polgármei-ler ur e tlologval nemben résiese volt.
I)e még eriel nincs teljesen kimerítve a végiét kOnyvének ei a lapja. _A megyei ^kOiigaigstási Itiiatlságnnk f. évi október t-án tartott Ulfflieii tlrgyalták
ur ni tMö.óvl köiaégi térvény IV.
aiakaaiának att aat ai intéikedéaét, miaaerinl *a válaaitók névjagyaékét éa padig ahol válaaató-kerQletek vannak^ válaaitó-kerülétenklnl, ti képviaelöteatület által kit kQldótl válAaitmány, a knnégi képviselő*
Nagy-Kaniiaa vártis tanái\'tAnnk jelentését, válautást megelöiA utolsó évnek mátodik amit ai u| iskolai helyiségek építése tár-1 felélion lyHmlhh Mttpfem/nN1 Arf állítja
hanem at utolaó pillanatokban, a tlienkettedlk gyAbttlt terjearlett föl. Kit a jelentést lu- Omte a legkötelebb lefolyt két évi adólaj-
óriban (mikor már a város és a fógymná tium érdekelnek Imtrányoa mellötése nélkül n dolog elöl kitérni nem lehetett) sebbel-lob|ial merveltesaék ai, t ioo forint évi kiadással Ugy vala megírva, hogy a fö-gymnas umnak megyei segélyetése iránt tétessék ugyan lépéa a városi tanács résré-róif de egyeden komoly lé))ls ne történjék at iránt, kérelem
dóméiul vették, de halároialul kimondották, stmmokból és más adntokUSl,«
hogy aa épltkeiéa megtörténtéig is a polgári leányiskola éa al elemi népiskola tul-fftufoll oaitályai kettéváloaitahdók Aa bét helyiségekben -helyeiendök el
Kit la meg lehetett volna tenni fokoia* tosan, évről évre való fajleaitésael éa nem
atakadt volna a várol nyakát>a egysrerra hogy ennek a lépésnek (mikor aL, öaaietorlóilott tehír, l)e a ml városunk tárgyalása a megytl kftagyüléa fiitum-könyvének kényelmes Írója egykéd-
Annyit tudunk, hogy aa iránt ó eiept. hó végéig még csak inditványnyal sem járult a vároai képviaelöteatület elé egéaa a legutóbb (d^t. 5-én) tartott képviselőtestületi ülésig. Kbböl ai üléaböl küldték csak ki a válaaatmányt annak a névjegyaéknak öaata-állltáaára, melynek már ásyávIsAáA wyaisib Atf késien kellett volna lenni, hogy aj a már említett törvénycikk hivatolt uaka-
napirendjére intetett) foganatja is legyen, ytkn megmosolyogta ai ei énlemlten tOr- alának értelmében öt napi kötsiemlére kt«
Más városban, ahol a jiolgármester vagy tént teiaitMalAsokat. A taiifelügyalöi aürge- tétetvén, akövetkeió Öt nap alatt a beadott
a kötaég élén álló egyén ai elmulasithatat- léseket, at egyea osttálytanltók éa a átülök éatrevételek alapján a kiküldött válasttmány
lan kölekw^íck robotsterü tetjeaitéeének panaatoa kifakadásait egyik Kuattách kürtjén [ által kiigaiitható lett volna
(logy abban a mulaattáabaQ a namtörö-dötnséggrl járó feledékenység, vagy mán, isten itatja: mi célra atolgáló terv játattk-4
i)rinvonala fölött áll, olyan alkalomkor, be-, a máaikon kiereattette. Miatta táncol* inikw a vároat ftöivetlenül éHntÖ vagy hatolt mindenki akár a fajé Lti jén , ö árért
érdeklő dolog van tölvéve a törvényhatóaAgi nem tett máal, mint moaolygott a biialmaa
birottaág Qléaének tárgyaorotalába, at ato- frsternitáaaal ketet atorilgatolt attal a, atercpet: még e pillanatban megmondani kott történni, hc^y a vároai hgyek vwetője megbalionAtott képviaelökliöl álló falansxal, nagyon m4tét volna étteketMra hiyja egybe a megyei törvény^ mely al 0 telteit, illetőleg indolenciáját Igy Írja városunk falum-könyvét a mi hatóaág bÍM^aági tagjait; tölhivja ók«t,|bámulatoa akarat-nélküliaéggel födöti. |polgármeaterünk megérthetetlen egykedvű-
Na#y-Karir.» csütörtök
séggel, a penitencia-tartásnak legkisebb látszata nélkül,\' egyetlen pillanatban sem gondolva arra: vájjon ilyképpen nem iija-e meg a saját fatumát is?
-- \' (—) Papp €Mb*r ref. pütpiik
körlrveir. A dunántúli tv. rejorm. egyházkerület kötelékében áilő összes gyülekezetekhez Papp Gábor püspök is küldött 1eür~ leveht ai w/tjházjwliiilm törvények életbe
léptetése alleulmáböl^elyettgési Arjedelmé- ««reuie a* tortieten r*g»sxio<iá«a, sémiig ben a főiúchK kötelessétiek élénk as erős "oditványlfa re ho<za, tiiisxerini a vármegyén^ . j . \' •...\'. j" \'./.yV/\'á —»■/ ,-4* gyaa/eaet lelett mélyen ériéit ré-xvéte n kör-tudatameUett ahmaszeveMéi <u ggjfg ^SÍj^Í megflrtkitlmmék. A<
tiberalumus szelleme leng áL j indítványt, melyet a töxgyü ée atlva hallgatóit
^ beállott uj helyűiről többek között kii- meg, egyhangúlag\' elíngutlták e állva hallgatta
Zala 81. szám |9 lap.)
kálómból a vármegye törvényhatóaágl bizottsága bóduló küldőilaiget küldjön, a mit a köxgvütee egyhangúlag nagy takeardeiael elfogadd. Vééül egy szomorú köiellneéget róit le elnöklő föi-pái, tudat <a , József főherceg nagyre-ntnyü flanak, László főhercegnek váratlanul bekövMkeaeit gyá-szos e hunytát. Bár a gyáieset idején ttléoeseit kö<ig«*gatá«i hi«>itság resavéiiralot küldött a mélyen *ujton fenségen caladaak a egyutia! a megdicdüli ravatalára diaaee koszorút helyei teteit a vérmegye neveben, mégie sokkal ia mélyebben vau bevésve a magyar nép eaivébe Jósnef lőheroeg irányaben mindenkor hőn éneit axaretete éa törhet ea ri«geeslodá«a, semh
vetkezőket mondja
„Az egyházpolitikai türréiyek « az ezek végrehajtására kiadott utasítások nem séi\'IHF, tőt tiszteletben tartják a különböző rnUásft^ Ueesetdenek ét egyházaknak mm t\' jogait. Ezentúl ím a lelkészek veszik be az egyházba a xzenf keresztség által at újszülötteket, fenn van tartva a jegyinek eskeiésének és megál• dáiáuak joga, a Jelkészek limité-el 1 é< "i^jry Mátíi"biánjtfaiájtt tagokil vil\'sxiolU,
kik atyánkhoz költöznek a küzdelem is szén-1 mig a biaotieágba tőlspáo i^al tagoknl megbl-
meg a köxgyülés Jóasel főhercegnek a vármegye közönségéhez intézett meleghangú vátassát a ktVigaigetáei bizottság részéről küldött részvét
iratra. ----*L:"
Főispán exuián felhívta a kőagyü\'éat a tárgy-torosat érielméhrn a* üresedésbe jöit eűwegoi é< perlaki jiráei főexolgahirói altisoknak válasz-tée ntján vei-) betftltiaere, mely célból menala-kitUtoil a kijelölő valaestmáay, melybe tagoknt közgyűlés S/snb(\\ Imre, dr. Gyümőrey Vince
védés mezejéfől a diadal — dicsőséq és örök ü>h fényes hónába. Xfnr.i hát okunk
vattnk Sknblic* Gyn\'a, Eperjeesy Sándor ée urr„ I Rircia JAaaló bisottdbá tagak, r n .i ij , .#_,,» t* » i . ..>•,\'! A kijelnlö válaanmány sümegi fösaolgahirónak hogy étetbeléptttésük elé akadályokat Ig^íKjelölte ki, akit a
*thdf; Sít tnkább örömmel ML MoMlnilnkl közgyűlés igjoe éljonaéa közi egybengultg sümegi asükafi min/ a folyton elffnhnladá hrrnnk [ járAsi fotxolgaiilréiak megvalatito\'i érdekes mmányait. Köpetnünk kell dicső A pariaki töaiolgabirói állásra Kovács Reaaö őseink példáját, tiszteletben kell tartanunk a
hm törvénye it $ nem szabad példát mutat módi a visztünkre töi\'ff ellenstyei elemeknek arra, hogy a mmspr haza törvényei éttvn t haza 1>ánnely polgárának léket ellenségesen
Wépm.A szentírás irmra int, kegy --- Tui-iT"\'u "™"\' ™ I/ai.^j. dr. Víale.».Tvaf7i/eeiisV,rga LajorbnuUstít
den lélek a-felsőbb hatalmasságnak engedet• metkeiljék, mert nincs hatalmasság, ha nem Istentől.- Maga a keresztény egyház istent alapitója utasította tanUrányait: Aljátok meg a Császárnak (azaz: az államnak) azt, tani a Császáré, és Istennel: att, ami az lilénf; nemcsak rithtzitenüvk, nknrfáhfaziüznk nem szabad, hanem erűnk éi tehetségünk mértéke szerint elő is kell mozdítanunk
lét. & keresztyén* és hazafiúi szent kötelessé-günk. Tartozunk ezzel hazánknak és egy■
-Mmhuár.
kesxtheiyi, G-otsitakfldftu e*e<i lendvai éa Mayer latvau lalargenxegftaolgshirók jelöltettek ki; htl\'g tag Írásbeli kérelmére a névmerinti szava-Kf ehntlftlrg olrandettetettr Ax ryyfk i«a»«»et-asedS kSIdőlleég Skub\'ice Jenő elnöklete aUtt Uroex Pál es Farka* Jóiaaf, a másik i<avsxat-szedő küldöttség Koller István elnöklete alaif
tagokból állott A *sivaa*a betejeiiével a sxavu tok ö«s/eaxániláltatv4p, kihirdetlete\'t a sxavaxáa eredménye, airely szerint Kovács Rerső 105 s/avsxa\'tsl C esxoák Ödön 93 es Mayer látván 82 saavauta ellenében perlaki járási főszolgabírónak metfvalaestatott.
Kantán a köagyülés a megüresedett két szol-gáblKt ál kinöltöita be, egyhsngu\'Hg megvá-lasalyán ea álláeokra a kijelölő válsextmány előterjesztésére Mslminssky Lajos IV ed nljegy-
fövényeknek a gyakorlati életbe wírftó^ f P,lff> ^"J1\' a iöiapin j<H(^ehez Ur. - loaván a sxolgahirók beoeitisa, e jogál nyomban
a válasaiás után a közgyűlésben gyakorolta, Malalinsaky Utoet a sünw-ghi ée Pa\'ITy LValót
A vármegye házából.
Zala varmegye törvény hatósági bianttaágaBvaá-tita Benó főispán elnöklete alatt évi rendes közgyűlését i bó 1-én e folytatólag 2 án tartotta a Diaoiisági tagok aagysxámu ré*svéiele mellet\'. -
Elnöklő főispán üdvősölvén a biaottaág tagjait^ örömének adott kifajeaésl, hogy oly si<p ssámmal jelenlek aseg n közgyűlésen, melyen a lárgyso-roaal saeriot több fontos ügy nyer lüseiee elin-téxést. Mez emlék esett Soóa Pongráo afimegbi ée Kosiyll Ferenc perlaki járási föizo\'gabiróknak anyakönyvi lellgyelővé wnént kinevesieiésükról s lekiatte, hogy az elaö 16, a második 15 éven kéreaalQl volt a vármegye fáradhatatlan tevékenységű tíaziviaelö|e és mindkettő esen boeean időn At hivatali kötelességét közmegelégedésre töltötte be, as elnöki indítványra a közgyűlés jegyzőkönyvileg iejezte ki mindkét távozó tiáktviaelő-jének elismerését asxal, bogy erről jegyxököayvi kivonatban érteaiiendök* Majd megemlékeaeti elnöklő föiapáu n mai nap lontoeságáról, a menayiheo a aseoteeiiésl nyert egyháni (Örvények végi ebe ttáaa gsai nappal vessi kesdetél a ax ág áldáaát kívánta ások Bdvö* toganaUre. — Majd egy hódoló tettre blvta fel e kSxgyttlée ügyeiméi ée határoxását. Ugyanis ó felsége koronáé klrá< lyunk f. bó 14-én. ttadapeairől a minieaterelaök
kíséretében Zágrábbe .megy, mely albalommtl amtmsaédoa vármegyék köfdötinégét le legkegyel mesebbnn logadja; begy a leetvér-nemet llnne péken réanivegfttnk, laéitváeyoala. hogy ea al\'
.La keaxlhelyi jftrásha oszlván be.
H—VégtHi mi gttresede\'i IV-ed al}»gy^őt áÜAara a kijelölő válasximány je ölése alapjan Unger Kálifán váleastatntt meg egyhangúlag.
A váleeitáa beiejeatével a megvalafziott iis«t-viselők a közgyűlésben a hivatalon esküi Jelelték.
Felolvastatott a belügyminiszter leirata, mélyben ielhivja a vármegye közönségét, hogy a« általános liutujiiásnak as év vége előtt leendő megiartása iráni kellőkép intézkedjék. Ezael kapcsolatban (elolvastatott ax állandó választmány javaslata, melyhez képeat a tisztújító közgyűlés napiául december 17 ike, a decemberben tartatni azokott rendes köagyülés napjául dec. hó 2-ika tüzetett ki.
Koller látván biaottsági tag axólalt lel eintán, kérdést intéavén n.z alispáni jelentéeben foglall szarvasmarha betegség felől, n betegség elfojtása érdemében tett heiéeági iniénkedéeekről, továbbá aa alispáni jelentéiből kivehető nagymérvű ut-sdóhátralékról.
Oertkn Károly alispánnak lelviligoeitó ieiszó-Is láss u\'án aa utadó-bátralék megsaüntetéee végett a közgyűlés utaei\'ja a megyei saámvevői hivatalt, hogy aa útadó hálralékol koaaégenkint tüntesse fél s e kítpuialáaok a járási löasolge* bíráknak aasal küldetnek ki, hogy a hátralékok\' nak aa év végéig síigoru behajtása iráni eajál hatáskörükben a síükeéges intéxkedéei tegyék meg. As állstegésaségügyben aa állandó válaaat-mány jaVsslaláhoa képeet a törvényhatóság magkeresi fellralilag a beltlgymlníeatert, bogy a még bldnysó kél iárásbM jáNisi álletonnmililáe neeveaieeeék a ugy e két állatorvosnak, vsla mint a jelenleg létHA lis állatolrvosnak javadal-
1996. október U lO-d*.
maaán 800 frtban és 200 forint ntiátalánybaa államilaesék meg.
Vatlnsy\'Gyula biz itieágí tag ninléo az aiie* páni jalaniáabee siólvs, kifr>»á«oljs aa ecyae alapoknál elölorduió nagymérvű há\'ralekokat; sgéit a peróaoepora pnasiita«áról • a peronoepora ellen való védekexés tárgyában kiadóii megyei ea-bilyrendelet aaigonttm vágrekajláaarit; aa alapok kapo-án megemlékexett a nemesi pénztárral, ki-logáeolva, bogy á á<óban forgó alapéi ke»a)4 valaaxlmány működéséről, ax évi uamedáaról a annak eredményéről a köagyülea nem nyer tudomást.
U<y elnöklő főispán, mh< a a alispán a vármegye lőjagyzőja (ejieget\'ék n nemein |>én«t*r jo*í lérméeáelét) aa ast kezs\'ó val\'a^atmany ifü« ködési köret a hogy xtelnimnai éneiéiben a közgyűlésnek müködéaéről b*-sámoloi nem tartozik. — A peroiio*|K>ra ellen va ó védakeaés sikerének bixtoeilása végett lőiepán elöierjeeztetl |svna-lalára megkeresi a közgyűlés a vármegyei gxl-dasági egyeeüleiet, hogy hegyeégenkíai egy-egy tagját bixsa meg e ré«aben az esienőnésa^, akik a lapanatalandó mnlasatáaokra eeeiről-eselre felhívnák a hatósági kősegek Ügyeimét,
OivaKintott a bnlÖgfniiniester rendé!e<e na 1896. évi kölieégveiée eikéasiiéae ée lalierje»atéae tárgyában, ecel kapcsolatban a vármegye 1896. évi kAUeégveiés terveiele, melyei m álmodó vá* laMimány ama javaatataval, hogy a varmegyei löszámveví flxetéae 200 frital ie\'emelteiaé<, a közgyűlés elfogadott, ellenben a tapolcai egyik sio gabiróí llláa megeiünieiéMe tárgyában tett javaalatboi nem jirnll; e kSxpöKtban H/ükaégaa ötödik jegysői állás aaerveaéee tárgyában a Ml* Qgymiatsstert fellmtilag megkeresi.
A belegápoláai költsétek ledeaéséra szükségéé pótadó 1896. évre VL,•/, ban. a ka\'onabeoxlU lásoiásí pdtadd a báa is liáaoestálysdirM S\'/u\'/f
bán, míg n többi adónemre 3a/i«*/s b*n állapíttatott meg.
-StaeejeeeleteU » belUgyminiaaier rendelete a VB/.Uazgstssi járások és kir, jaráebiróeagek területi beosgtiWnak öeaabangba hozatala tárgyá« hall. A kösgyüléa — Gózony LáesU v megyei I8|egygőnek tttzetes ár az egeez ügyet leljee mer vílágiláaba hetyeaő előadói javeelatáíian loglail érvekre támeeakodva — ieliretllsg megkeresi a belügyminisztert, bogy a felolvasott rendeleiben contempláli tő óhajnak a raent-grühi, pirosai ia novai politikai járások megszüntetése nélkül elég nem tebeiö, pedig cankli a köziga*gatii végleges saervezeaével volna esikőxőlbetö a nem mpai, mikor esek pArki vilaestja »l a- ».\'rmeeyát a nagy választó közgyűléstől; ax aHVlendvai í« \'ftenyei iirieokban létező éa a mintlsteri leiratban lei-hoxolt anomáliák mageafinteiéeével ax egyébként is elég nsgy alsó-lendvai potttlkii járás jelenté- -kenyen növekednék, mig a Isienyai annyira ki* sebbednék, hogy létiogo^ulisága veexélyertetaék; a tapolcai járás 80 községnek.H. Füreildei együtt Veszprém vármegySEcx cssloHeába a löflinatml tradi ióaál fogva aem meliei bele a vármegye ; csupáu Szent Pétarnrnak a aala-egerexegí, Nyi-rádnak a sümqghl és Ssent-Láaalónak- n itlenyei járisbiróeigboa való csatolása volna kereaattl* vihető anélkOt, bogy a politikai bvmmtáat tekintve akadály merülne tel.
Mivel a Balaton gtlzhajóaiai részvénytársaságban külön igazgatósági taggal a vármegye — a kereskedelemügyi miniixter leirata azerint — magit nem képviseltetheli, a köxgyülés haiároaa-tilag kimondotia, bogy a láraaaágoi segélyaA bárom vármegye állal válaazinndó igazgatósági U| válasziáaiba nem megy bele.
A vármegye által a kisülési faluban létaaí-lendŐ zeheclei báx építésére megszavazmi 9000 Irtot aa ors»ágos biaottaág megkeresésére a közgyűlés a szOksigleinek megtelelő 2650 toriatra emelte Iöl.
A közgyűlés ludomásul vetie a megyei árvn* szék jelentését, bogy a gyámoltak éa gondnokoltak lőkepénaei utáiil a f. ér ehjő felére a kMa kamatknloaot 4)l-ban állapította meg.
Soóa Pongráo volt sümaghi és Kostyil Ferene volt perlaki tőesnlgabtró nyugdíj igényűek ten* tartáea iráni benyújtott kérelmének a köxgyülés helyt adón.
Zole-Kgerateg váreawk a mezőgazdasági W-zotteág sxerveiéeére voMtkoxOing\'alkotott e»-bilyrendeletét n kősgyfilée jóváhagyta.
Siímegjt kösség kénvieeiöUatöleta illái U Ottani köefürdő tárgyában," éií a tapolcai köeeégi vadieaMi jog asabad kiaból vakó bérbeadás* tárgyiban hosell aMglelébbeeett Iwiáfoaatokat
Nagy-Kanizsa, csülOrtök
u kttsigvlllé* jóváhagyta, m|g Sehwaroi Jóaesf oanpaki iakoassk kia biró»á történt mrgváls" IAm, l.égrád kOiség kdpVlMltftcaiQtfttéóek aagéd-jegysfli álloméi |wvwé«e tárgyában hosott awfslsbbsastt határoxalokitt megnemmisiteiit.
Sitpelk te Hsrvatla tSulfik egyeeitáu tár gyábaa, llsiystn kAaaég vadsxall jogának sia bad k*»bdi való bérbaadáaára roaatkuaé kunig katároaaiok jóváhagyattak.
A Badnaeuy TomajtAl FttfpOn át Zánkáig veeetd viai Dalia löiuion uBkségrt rofltárgysk kml kisaálsaltteáhu asOkoágea tarOlat klaa jáliláai kflltaágeit a kAaiftlé* angedélyrsi*.
A 8it.-Mlkál)-ial»imy»ndi lArvéayhaióeági koauioo Saspaik éa latrául k&aaágek költ l»vó Zslahid ápiiéaére voastkosélsg tolt kflldOttsági )»i»oiéat a kOagyttláe elfogadta
Dr. Mailtqrlolt Tivadar éa dr. Kdvaa JanO va* inti engedményre vtupráwi lakoaok lolysmod váaya aa épiteadff Vtuprém tapolcai k. é vasttc építési költségeiket való boatájáruláa Iránt «!ö« isijeeaietvás, a köigylllé* a tttAban forgó vaun) ssfályesáse tárgyéban Ibit káraimat nem tatja-titksti.
Qytleváaa-jmlambokl atvoaalaa Kakidétól Nagy-Kaporsakig a iaaea Zala-Kg«r»*»gig tár* jedA rtaaaak a tórvényhttósági utak sorába való kitétel tártyáben beadott kérvényre a kOigvIlláé határosatllsg kimondotta, hogy aa elvbeq pártolja, tle most atat vníoilthatju inog ; felhívja aa aliapáal hivatalt, hogy ait útirányt je* IA|io«ee ki, a he\'yssini tárgyaié <t rendelje el * aaaak eridmányérdi asssl tegyen jelentést, hogy a kOltsémlolrányaiit meiailaplU«ánil a vármegye megfololö ejgélye is ílgyelombo vá< tevék.
DobrAnak kOsségiiek uragesgedto a kA«gyBláe, hogy a kü\'aág tulajdonát képesé regále icárta-Innitáni kStvénybOl 30ÖÓ forint a kStaág adósságának klaayealltéi\'ére lordlttassék; Kotor kAa-«á|tépvÍNlittoctOlstéu«k
Zaja. 81 uám. (» lap.)
nyllatkoaaiot a kflsgyOléa lOrránykatáeági |óvAb|t< gyáawl ellátta.
Kauibely meaflvárot kép«iaaMteaiUletának • kA|eeOn koavertaláea tárgvábaa, Slrldó ktttsáj-aek Ingatlan vétel tárgyában, Bakéaak töaség-nek ingatlan adunvése lárgyábaa hoaott ha*, támaiát e kJtg/U\'áe jóváhagyta,
A kfaiftttpatóri bitotltdf úíétf,
Zslavérmegya kSsiraxgatáaí hiaollaága október bivl űláíél S maliin Beiió (Aiapáa elnflklflio alatt I, hó 8-tÍn tsrtptto.
Olvaotatott a kaaalhélyi aayakffnyvreaetO kérelme a hivatalos éra megválioitalása tárgyában. A kfltlgansiáM blaottaág a oéluerOeég aaem-pontlábóf rgySnietOen megállapított SiváUIOl órákat nem <áttoitat|a meg.
A raáatornya-ukkl h. é. viaut mentán Alsó-LoiulvAk\'il kaadte balytiiof tárgyaiét rendeltetett Annak megállepitáta végeit, váljon a jelenleg lélssó liidak •!* |*ndAk-e\' a via leveaetáeére ?
blkttldStt biiottaág baérbeiett ée felolvasott jelenléte aaerint a látasd hidak nem elegaadAk aa Ityaetorlédé via laraicttaára t hidak uapo-ritáta laraaolia, kOaigasg^iási biiottaág a jelentét alapján illetákea helyen a hidak tssporliása érdemében elflterteaatáat taaa.
Oyöinbrö kAaaág a bobk-jánotháia->0megki vaant mánián két uj áieftu táteaiiéeát kárai-mtaván, * k8<[|tatgatáal Aliottiág a helyűin! axemléti ea Sgyben elrendelte áa kebeléből dr. aytlmArey Vlneát küldötte kl.
Kir. tanfelQgyelO jelentéae uerinl a minbmter «i IdOaukbtn elrindelta at állami jallegtt t» aintáaetek nápeatágánek flbiráláaa eéijábél aaok nOvandékei lá.ta/ámának tantermek eaariaU kl ■utetáaál, a néptelanaág okinak alapoe ie\'deri-táaát oly Unintéieteknél, melyeknek a jelen vagy ne utoleó tanévben a tanaiák aaáma esetleg lahDnftanJTr»ekály vnlt~- Ftltarleataitak a taukarOlali ösaaea iparos isnoaa>skolára vonat-
1896. október M lOda.
a I. évet magaléaO iddbaa Madákáasé vall hál-ralékos tantlói iliaiményak aaah as rsaáhsa tej-tatnak ha, ha a taoiió igaaolja, bogy Oahtháján kivgj aam volt képae as ily hilrsJákok babsj iánál korábbi idObea kárnt
Nagy-Keaisas rend. tan! váras lanáaaáaak ja-leatását a polgári leányiskola és aa slsmi iskolák uj balyiaágai Bgyébaa ssaat valta tudoatámtl S kOiigatgataai btaoilaág, hogy aa ésttksade magkeadása ás haiajaaéasig is a lulsaufolt alaml éa polgárt laáaylakolai aasiálybaa háihaljleégaá besienéeéval s a túltOaeOtt oaitályuknak ssar-vtlasaiáaával kaladákulaaul aegitoan.
A Láiár Barnát (éle alapítványból vasodé ta-iskoia sdáarerá\'i saaraOdéaét s kir taafsllgysM bamstatta a ssagvári r k. iakslssaéhl alagk sna vooaikosA jelentésével együtt. A lealorgú óéira elhelyeastt Asesagnak Holub Jáeoe r. k. plébános kesáhea folyóvá tételére Zelamafye alla-pánja falhivatik agyabakban a Vágyó > nyil-vántsrtása érdeméhen a gAagasdsaági bisottaáf előbbi vágaéaáhao foglaltakat íenlartja.
Toll f u ttában.
érnek,
■RHHMHHH sálogjogt tftrlétl aa* gedétjreio határosatái, a saaal kosmsdom^ai kPa., hosé tOtelae évi jelsniések. — Folyamatl*n van sági kápviusldttsifilatántk tsltkkOnyvi kiigaáiláa a megyei nápoktaiáal tsnlntéiatekoál gyekorolt tariyéban bosoti hstárouiát, Mnrn Király k»»- >\'*«\' Ipar áa hásügyaaaáa adatainak bagyQjléar, aágiápvisalSUatatstéaek kOlaaOn felvétele tér- \'"\'fy »\' égési oraség^l l>emuiáthassák. — gyáhaa bosott halároaaiát, FsltO 8drs ktt<ság Kmb \'<to»aahbsa Isjeaikttsk be aa 1894/5)6 ik kepvltelfflestöiátének lagatiaa atariéa tárgyában \'attévi tanágyi állapotokra vonatkoaé tfatiaaiikai hoaott hstároaaiát, 8iéeal-8aeot-Láa<lé kOuág munkálatok, namkOIOnben a vármegyei nápok képviselOiMiaietéoek talekbSayvi kligssitáe tár- Ua\'ási tsaintéiateknek fbldrslai elbalyeakedesát, avábaa koaoit haiároasUt, Tápótea mraflvároe | ps^ihai hAiágek aaarisl való magoaaiasat, aa képviaelOtestOlaiéaek as oitsni polaári lakóiéra;takoiák jellegei uerinl IsltOnisté klllilrt. munká-vosatkoiáleg hoaott bstároutái, Psrlak kAtaég — A baksai kAaaágl iskola ssamályi Ogyáben kápviaelO teatOlaiáaek kAaaágl Ingatlsa sienáitál v"\'1 Bahaán. — A tárabeli Iskolák .tanítói flaa-tárgyaié hátárotttát, (falat kOiság HpviaelAtee- >ásaiaak readuéaa, Ittataa a sogólyra nlaltaág tBIeténak kOsaági ingallsn saersáae Urgyábsn I msgálisplttas céljából Lentiben ás Gstumiregen bosott haUroaatát, Parlak kAuág kápvi>«lAtsa- lelkáaaebkal értékeseit, — A kir. frt-
tQiattMk kttiségt ingatlannak tsabad kásbol való ■érnBkkel megriaagálták a miniaitsr rendeletére bárbaadása tárgyában hoiott batároaatát a köt- * mura-sierdahelyi kís«égi iakolabél alakilandé gylláa jóváhagyta. állsmi Iskola rássára alkalmas hatyiságakat —
Nagy-Kaniasa város tanácsának káraimét, ""F!^*") ^.^ÍL uVÜ^*
hegy aa ottani lAgyiiunáiium t rármrgya állal r? fílé b4^hA\'L,»l\'k k*\'i ■Vnk»,w?" lalülviss-
állaadó évi ugílyben ráueaitteeaék, s kií.grí- ^^ 1kkVíl»W„ iékoí *P01*1.
■■ • terve é* kAltségvetá«a sttntástiivén, alhatárosáa
oéltábél a mialuterhss lelterjeaai atlk. — VégQl
lée aam taUaaltatte, mlvtl a katturalap kamatai aa iáé aatrtol mind felbaaanáitatoak máa kAi-gylléaig msgessvaaoll kulturális oálokra.
Tapslna kAaaág kápviseldiutttletének a kór* háaalap javára Iniataa eUdása tárgyában ho-toit hktároaatát a tslebbesés glatasiUsa mellett a kósgyllée jóváhagyta.
Bottornya késiéi aléljéróságáoak kártliiéra a kfiantlés megeageote, hogy a kBaség tulajdonéi képeaö rvgals-kárislsslusl k9tvényt a kérvényben jelaett- eélra eladhassa.
A aMgyei uátavevflség iadokoli alAterjeastéaére a kAsgyiláe megkeresi a belOgymiulaatart, hogy • ssámvsvOnágnál a 1. év végéig aagadáiyasait eegédeiO a jóvö év végéig még alialmsabaté legyen,
A mesei ArSk triyvarriaeláaére aáava a kOi-j gyhláa kimondotta, aogy aaok lorgépiaitolyt vi-aelhataak : oeapáa Baaseaoay hegyben hordos-hatnak a hegyorók lAtagyverL
Botly Lajos vármegyei aleé aliagyaOaek ayug dijuiatát lárgytbes besdeil kérelmének — a magyal nyugit(Jvá\'autmáNy javsalatahos képest] a koagyilée bolyt adott e teklnlbltol M avat mtghalsdó aaolgálati ideje altit tanúsított saor-iislmára éa ponlw<ákára, uámára 18)6. évi ja-naár 1 tol fogva évi 708 iorint nyugdijat Mla-pltott mag.
bajtbenlé, hogy a miaisater á eaáktornyái pölg leányiskola magnyitáaát e\'rendelte a a tsnsréksi is már kinavute.
. A kOsigaagatáai bliollság általáaoa helyeslée-ael fogadta a kir. laafeillgyeiO elOierjeaatéaeit a egyhangúlag elhatárolta, hogy a vallás- és kOaokiatásOgyl minlaateruek aa 1808. évi XXXVI. t. o. alapján ayuitott áilaauagáiyekért, aamkOlfiaben a tiaiáraáéian nagy fontoieággel bíró eaáklorovai polgárt leányiskola megnyitásáért kOlAn folirutMn fogja kéeaOnetát kifejetni.
As saamáaysk osodálatoa módon bámulatot utporasággal fajlddnek,
As ambarl agykadvtteéf nem flgysii meg, Pfm tsssI Sun, mnri magasokta, hogy asttkadatla* nul te|ltfdjék valami uj, nOjjanak uj dolgok.
Mikor mar elOttBak vaunak, lermáaieleanek találjuk léirajOUttkat; aa okok, aa okoastok hal mása, aa egymáera torlódott jelek, amiknek se a klboaiakoaáa eredménye, essQnkba sem Jutnak tObbé.
A gaada alttlüak vall el (Öt kultivált Wtdjébf n magol, a\'lg pár merOnyH a hatalmú husskol-daa táblába. Nyároa la ölt járunk; íiijuk a ksláutengeri, majd a learatott kerssatakal, s*á»ÉT>l Ulti tITf T elhallolt ssom. Mindaa egéuen lorménélöJ."— Kinek jutna estébe iBrkéunl, a iajUUéa, a megsuporodáa okait? Kínák latna sasába naa-aaaoupni kasait a oaodéla\'oa megsokasodáa MMti ? Megesokluk: ennek igy kell lanai.*
Vársilan i1-|g*b. rárt\'nn Mbas\'sk-aáank ossk aaok ssámárs vannak, akik asm tálunk vagy nem akarnak látni.
Aki nemosak néat ds lát is, annak soha eset esik le álla akár dolgok lálrajOitát, akár a már létaaattak hanyatlását látja.
Mikor a nagyknaissai reformpárti amint mondják : megasfllaiatt (tulajdonképpen at esamiayak eslgoru logikai rsadja uerinl: kifojlédOtt) ssnki sem kiáltott (ól i ,Dram, letet, hát ael s moagslmst ki teramtatle II* .
A nagy-sokaság eaodálatoasn éraO lalkt blso-nyáru már slObb magáras te, hogy árait, fojl6» dött, aOt míg la volt, saialdtl essgtsresalsiiék a gyermeket.
Aatáu hogy láaae gyorsasággal tóti ás kiat-nyoa komoly aeartarfittoasággal nagykorusitolták Is t kereaaiapák : est is skosptáliák. A tokáig ért, lejlödmt dolgok, mikor htllltuktdntk ta akarat-m|(»aláaitáa karatéba, nem okoantk rás-kódást, valamint hogy as alhintstt magvak nyomán t kaláas növésa a ts srttát sem Jár-aak RlldrengésuL
A mag elkallóit, termékeny talajra talált, hl-nOtt, megsokasodott; Etek után már asgyea tsrmássatea as aratás. A kalauok, ima, csodálatos módos magmos-
Pasi Klek reaii r. k. kántortanító illetményei figyábea a reaii Iskolasstk folbivatik, hogy a isaitóask táriyleg rmdákeeaá Vált, terméeutben megjáró llleimáayeli, eutlrg annak megállapított pánsértékét aionaal kluolgáltasta. l)u»ofaMky Meri sBmvgbi feltflleányiskolai ta- _____
\' Wlö"»4«| dúlnak, lábrTkeíuek éa maguk vlasik t rnsguk*
A lemoitdáe folytán me.Braudstt baheai ts*l,odort * Me«4t,U ^ * aitéi állánask válsuláa utján vsló batoltáséhta
Mennyi sratgá, ért kalása as Mi (akt. 5 és) rálsutátl elnökül a bisottság Smodilt ViktorI* .Ssarvas\' vsodágtd uagytarmébsa 1 Moaognak, járási tésaolgabiiól kBIdl ki. jtrnak laoaBagO fajjel, a teljes buáakaláttok
üráher Sándor sssntgyürgYvári tanító jérul* bOloseaégével. Mindegyik lej televan sssmskkst, íjttljft* "c^ví h iS^\' \'b?SÍ U>(,tn r">dolatokkal. Kall Itt vattmlaak tlc-
Caáktonya muOvároe kéjKleslOtesiBleie tltal I kiadott miaisataK utaáltáaC íígltltokK k" okv*\'*llMÍl- * sgymásru nésnak,
t polgári lalskola allomoaitása ée állami poi- put a tanitónsk 112 fttra beoaBIt kollsktabor I náha-uáha boauasu la Sssrstsék látni ki gárl leányiskola folállliáaa\'.tárgyában t Város lárandlugáaak már tánylrg rsvdékeeaá váll {milyen magot hosotca kOuksrat calrjéba ? Dt réasérál alfUlalt káltleaaUtégtkrot kiállítóit| hátralékai kisaolgáltittásAröl atonnelintéskodjék;|a mngtokok jdkbe vannak sáruha.
Nagy-Kaniisa, tsfll&rtfk
Egy egy oaendesebb légmozgás, amit gg latsai lélelem áhiiatáoak kaik hangján tosateagd beMéd támaszt, meglibbenii a kalánfejeket, megmozdulnak, egymáafelé hajlanak, bólintgat* nak, mindta egyéb eredmény nélklU.
A kiláttok látták egy máit, gyönyörködlek egymáekan. A ti áh megy mindenik népen laatu talpéban hazafelé. Egyik tea látta a agomazé-doe kalánban rejtőző magot A magáét mindegyik jél megőrizte. fis ez a fődolog. Caak valamiképpen al nem áralai a augot. A nemea fajta maguk tenyésztésének féltékenyen őri/ett mo-
Zala 81. szám. (4 lap.)
jutni
egyhangh megállapodásra Varga üljos a párt tagjait tömörülésre
1896. október M 10*.
idáig várai kall a Dalai egyenruhásoknak, mart ez idő szerint még aa iskolai padot kél) nyom niok ; aa újonnan feltűnt egyenruhások agyamé a lőgymnuium 8-ík osztályának pöveadéket. kik engedélyi nyertek arra, hogy egyenruhában jár-
Valaki gondol (a igán csendes hangon ki is mond) valami olyulélé), bogy talán itt volna is ideje saelet lámantaai, ami kiráxni a kalá-nokban megéreti magot a közösek törekvések meg-tieatitott taréra; mart a megérett. magnak tz a uokáu, hogyha ki nem rásták, kihall magáiéi. Da •S IMID talál vbubangra.
Hisz még am tem gondollak, bogy kiben volna meg e széltámssztáthoz aaarősebbjfajta tini la.
Aat padig miadaaki érti, bogy jó volna a megérett magot csűrbe gyljieoi, hogy lenne valami látható eredménye is at aratásnak. De aaért előáll tonioa képpel a szénitürelmü oppor\'onitmn.1 r ■
— Ne bántsátok még a kalászokat! Várni kall a kedvező mlet, melyet a lejlődő események llmmisojk 1 Aa majd kirám a magot.
Akallizot tovább-mennek, inganak, béüet-gatnak. Várják azt a küiönfla, névtelen valamit, aminek el kell jönni okvetlenül. Da a magvak nem várnak. Laaaan, lassan kezdenek kiperegni.
Aa opportaniaták végre majd elővonszolják nagy esendben, zejtaltnnl s hatalmas cséplőgépet.
Tisxt ogslják, fényesilik a mozgó éa mo?gató arök kerekeit. Ai fogja cnk aaép limára kiverni az ételt Ealáaukból A drága ssemaket.
Ha véletlenül akkora már kipereg ia a kalá-aaok szema, js éppen Üres kalászok kerülnek ii a gépeset dobjába : nem laag sa baj; annál Impoaáanbb bangón fog bugái a gép. fis végre m csak a larlangoa szakértő iamarbeti mag, mikor szeleli rorazul dolgozik, * bngó hangon irat nrimétgápel a gép. ^ -
lörekedjeaek.
IHHH I ^^ ■igTfaÉi
véu, indítványozza, hogy u értekezlet küldjön ki kebeléből bizalmi férfiakat, akik a kijelölést és a válamés körüli ellenőrzést végezték. Indítványa elfogadtatván, bizalmi férfiakai: Epar- j hassanak ; legközelebb már minden jiszlály tiö jwy Sándor, Geltei Qutman* Vilmot, SUrliny.vendékének meglesz ss egyenruhája.\' .Sándor, Títh (épilési), Bakos Sándor, MuUry] - A aaAreft. Nágy-Ksmsen és vidékén álta-Jd/sel, Babot* Ltaeió, Púin Péter, dr. Bród i lánosan megkezdődéit a nüret Meaai itégire nézve TW. dar, //irMyöyorgy, dr. Olkp Mór, dr. LSIct tz eredmény iges kiel égitől de mioőaégra nézve
enuél kedvezőtlenebb. Az árak minőség szerint 8 -rlé totíjjL közt vúllakoznak hectolitereekiel — Aegy baléul i>ire luiul\'a ba tegnap köa-1 városunkat. £ ssérím egy nsgyiekietéiyü család még [javai a temető kid közeliben megbök roaodváa,
Emil lü déitek ki, akik külön értekealetié atá-kulván, a kijelölési nyomban megtelték. Kijelöltettek : Stirling Sándor, dr. Rothschild Stmii, Varga Lajos ét Faict Ltjos. — A kijelölést a gyOlét ggyban|ulsj^—\' tiiogsdia.—Végül
Eperjuy Sándor elnök a párt lapjait joguk gyík óriáséra buzdítván, az üléat
— A dunáulull ev. |>üspftkválaestAe A Répcelakon október 3-án megtartóit válaaziáz-róI a következőket írják lapunknak: A szava-utókat « kiküldött bizottság okt. 3-án. bontotis fel Répcelakon Radó Kálmán vnl, titfk. tan. éa egyháikerfileii felfigyelő kastélyában. Ezek szerint Gyuráts Ferenc plpsi esperesre és egyhás-kerüle\'i főjegyzőre 73, Ponvék Sándortheolog. igazgatóra 69, Knnd espeieare 7, Sántba Károlyra 6, Bognár Endre lovász-pa\'onai lelkészre 1, flor váth Samn epyhárkerf\'et aljegyzőre 1, Steiner Gvula lövői e«peresre pedig 1 szavazat eieit. Minthogy abszolút többséget egy jelült sem nyert, (íyuráis éa Pdeavék között a zainsl törvények értelmében ujabb, eaftkebh—véleaatéat retidel\'ek el, As nj vélssztás novrml er 7 én fog megtörténni Eépce\'akon. Aa eMjelek arra mu-latnak, hogy mint győztes Gyuriit Ferenc fog as. urnából kikerülni, noha ea Radó Kálmánhoz inté/ett levélben kiieleuté, bogy a s/ükabb vé-Issztás elől kitérni óhajt.
-----A vAreek áaAkél A folyó hó 6 én tartott
városi képviaelőlestflleii ülésről pótlólag csuk azt jtíentheljük, bogy á képviselőtestület a városi tanács jelentéseit\' az elsőtől az utolsó betűig IU
vátaulól! magttkkal rántották a koctit, tralyeo a mléd berárta. több tagja dfilt a mélyeégbe, éa azek kőiül
H 1 R I Z.
— HIvaUlM látegatáa Tóth Láaaló kjr. törvényszéki elnök október 1-iöl 6-ig Periakim
- mll MBllaifl jNióeér kivataloe seegvizagáláéin.
— Okiéber «. laplaBlaték á neműt ama nagy gyánttanepének évlordulóját városunkban — tudomásunk szerint — egyedül a n. kanizsai lógymnaflium »Gyákörló iskolájának* il-jnsága Omiepehe méltó kegyelettel. A tanári kar éa az összes ifjarág jelenlétében tartott diazgyfl-léet dr. Mtingtr Alsjos igazgató ufitotla meg, révid hazafias bestédban emlékezvén meg a nemzet marti íjairól és a nagy bősök emlékének liszteletére intelle az ifjúságot, igazi hazaezere-tetre buzditva ast A nagy balásu beszéd végeztével u ifjúság lelkesen megéljenezte a szónokot. Ezután g mull szánunkban közöli programm következett, melynek minden egyee pontja hozzájárult a tzép ünnepély likeréhez. "—"
— KaMutk Fenne Tspeiela KomUh Ferenc a tapolcai válaanókerülef országgyűlési képvinlője leyó bé ia 11 ée 18-én választóké-rüleiében fog időzni. Ktmutk fogsdtatására a polgárlág minden rétege pártkOlönbaég nélkül nagyban kéufilödlk.
— K«leraip*ril kitgyftlét Anagyksni-sui v&rosi reformpárt okf. 9-án d. e. 11,órakor a iStarvas< vendéglő nagy termében megtartotta\' lapunkban ia előre lelutt közgytt-léséi, fperjeey Séndor másodelaSk be)elentetié, bogy a párt eloOke: Ihrttlmly Béla nelt levén bonn, as blés veutáséro 0t kérte (fit. Az Ülést ■ gayltván, jelea\'e, hogy a köagy. tárgyát aa aklékar tO-én tartandó megrebiaottslgl issvé-laaatéa megbeszélése képezi, la alkalnttimai 4
—marteblsutlaágl tag rag válautalnl. Kéri a megjeleni tagtártakel, bogy Vre néave leheiölai
serfőző réazvénytársaságnak .pedig azon uagylelkQ engedélyt tette, bogy a kövezetvám fejét elengedte, mely concenióért azonban a kérvényező ipkrvál lalat nem valami nagy köszönelle! lesz vállalat a városi köveutet a vasúira szállitáuál nem haMtmjn. Kocsirakományok ugyanis uját vágányon vitetnek az állomásra, k\'áébb küldemények pedig egy olyan mellékutoo, hol kövezet — nincs. Hogy miért fizesun ezen ipnrvállalal mégisJiővezetvámot, azt Ián egyedül városunk böiea tanácsa tudná megmondani. A különféle
ía n^hainav megailaaalallak, a kórházi bizottságban lemondás folytán megürüli
többen élei vessél yu sebesü\'ést sunvadtek. Sse-rencaére a bír vslótlai nak bizonyult. De a helyszínén arról győződtünk meg, hogy ilyen baleset könnyen meg is történhetnék, meri i kid végén a koriái ir|r betek óta hiáeysík éa iga -tán cukit a véleilennek lúd ható be, bogy még at arra járó kelők köafil senki a mélységbe nem aubant. A bidkorláiok rendbe hozáUi sOrglsao kérjük.
— Fiatal Imlta). A belovári éa zákányi csendőrség % múlt napokban egy flatal tolvajt karitett késre, mely e»e<röl a .Csurgó és Vidéke" a köveiknélet uja: Xéexáres Jóseef ihároai siüleié>ü N -Kanizsán szolgált pincér bely nélkül euvarngva, Belovár, börvétoraraA^i köznépbe került, a ott egyik korosabban mim kiaagiiö lett aulgálaioi. A korcamába asapt. 2-áu egy sipjerorsiági kemkedö nálll, kinek enaéayébea 2900 irt volt. Kst mepaejtotte Méazároe Jónef, a midőn a kereskedő éjjel aludni térit as alvó subájába mássolt, a a 2200 tnriotot tartalmazó erszényt utngáhos véve, vonalra üli ésZakánybs, illetve Gyékényesre utazott, ttot a nemrég épült barakkba tért be, I a konyhai Mamélyeethea castlaközva, azokat iiaita, midőn ia borozás kős-
domáauLtetlt^ j mgy-kSnizsai tnalálngyilr -és "bei erszényét élffvéve, a StéffiSlywl eiőlt utulo
helyre ilj. Fesaelhofler József megvélautatván, közgyűlés tárgysorozatának összes 18 pontja a városi reformpárt csendes részvéte mellett cuk-hatnar letárgyalva is volt. 100 arany jutalmat adunk azonban unak, \' ki tiszta lelkiismerettel kijelenti, hogy az előtetjoaatéaekél meghallotta. Nem hisszük, hogy a hallgatóság körében égy is találkoznék, kinek oly finom lenne a kalló érzéke, bogy meghallotta volna a titoknerüen előadod előterjesztéseket; De aaért—a többség mindent megszavazott és ludomjlsnl vette mindül, amiről tudomással sem bírt. ♦ \' .
— Éleiveeaélyben. FürM Sándor általl-uoaan iaaert megyei állatorvoa Nagy-Kanizaán a napokban életveaiélybea forgott. Nagy-Rádáról éjjel 2 óra tájban kocáin jött haza éa tiikSaben elszundikált. A békás lé melletti kukoricáéból hirtelen elétbnl egy útonálló ée intett a kocsisnak, hogy esendeaen viwlje magát, de ekkor már ott ia volt a kocsinál ée babáját ss alvó orv ne lejének itáayilá. A kocsis azonbsn még idejekorán fél balkan oda stigia Fürstuek: >st-museki és Fürit szerenetéjére felébredt, keaé-ben (ártott botját felemelve elkiáltotta magát: ttí aa, klöviim mini a kutyái.\' Aa uionálló a teljn holdvilagoaaág mellett vagy lelituaerte as állatorvost, vagy hogy azt hitte, hogy a viccelni szerető állatorvoa botjával tényleg löni fug, futásnak eredt és a kukorio&sbnn ismét eltüat. Fttrsl beérhetve a városba, még aa éj folyamában jelentést lelt a csend- és rendőrségnél és most erélyesen nyomozták a kooeia leirása után
gazembert, ki valóntnttleg valamely gazdag borkemkedÁnek stlntt balU|ái.
- Aa egffisrnha. Néhány nap óla wk Halul ember Jklható vároepnkban tiaali blouseban és MpkábaBi A legtöbbnek oldalára ugyan mér oda illenék a laurony, de erre még agy biaonyoa
gatta rengeteg pénzét. A htn-pulés asonbaa aaa sokáig tarlót I, meri a meglopod »iejer kereakedő 2 belovári csendőrrel egy teher vonaton Zá-mert ahányba érkeuktt, s a rkkányi oaeadőrökkel, akik aaiatén értealtéat kaptak, a tolvajt elfogta e Csurgóra ssálliiolia. Méeaánw, aki alig 18 évaa, mosi bíróság a börtönében várja b&etatéeét Aa általa ellopom pénz 10 Irt biján megkerüli
— Megégett gyermek Ritaca Boldizsár komárvárosi föld mi vn aégy évn leánykája a hó 4 én kaüdálló ltBití^fli jáUaodoióit, ruhája tüzet fogott és oly sulyos égési eebeket szenvedett, bogy másnap azörnfft kínok közi meghalt. A megindított hivatalos vinegálat most oda irányul, vájjon nem e a attt\'lk gondailsnsága okozta a kis\' gyermek boraahitó halálát ?
IRODALOMi-
- loreaev ka*e— pátymUJ. Borlsaatl pályadíj a ■tllaalaaM Aa • tájára jalaaalg, hagy a aujnr bank kivitet* a kUdMdw haayétUk ; kagjr a aagyar bank ftgt riligkiraara évröl-érra Jakfc^a tMatlk tiakra ; ba« a kllftld t)l>BÍr a BSgyar bortaraalia taljaa aagaatalalrll barall ; a „Boriaaatl Lapok\'-at tgy aUaaaktló kMkjUatn btrta.
Aa alal lépéi oda hatal, kagy a magyar koctalmalta a klvitall vtMofeyak a magák valóalgábaa Unurtatta aaaak mag a kllftld (agyaaató- b tarmaliltaDnrigtral.
Ia okból a .Sarlaaall Lapab* irtiralMga a alBaal-tuara agy dtakmlrat ad kV magyar, akaat SaaaU ayalvaa, a maly al 1IXC0 pltdlaykae fog •liarjtaataai a ktlISM Raaaaa uámottavö barkaraakadl la fogyant! dgal kleltt
A aagy manka alal rlaalkia tartalmaaui hgja a mai magyar korinai lamartttlaM. mtaadlk itaalbra padig agyaa nagyobb Urmallk la borkarrakadlk-piwlraallaik tUaratritt lalráilt
A ml alal rlaalra a ktvatkaal pilylaat klrdattatik: PltyliaL A .SatéaaaU Lapok* raarkaaeUalga agyaaar korona fályadyat Ua ki aa alábkl maeka magi iádra:
1. Iaaaitalalk általiaoaaágbaa Magja ram lg ■IIMaimitlaa atatlastlkal adataival agy a aalB, mtat a kartarmlaikaal,
1 Aüauik kapa a magyar borak kivltallaak, arig padig:
a) borvidákak nariat latnadé a tarmait la kiaMaira ah kslau bőnk mlalalga; koulvatAligaaaa adandá a ktlta-bltft vtdlkakaa nndatkaalan Illó kltlaUal faja karai mraaytalga;
bj lamwta\'aaél a klatul mai balyaata Imvtélbiaklet. aa agyaa botmlalilgak itarlat: a klvitall glaaak a kegy e kivitől mily Irtaybau volna NjWaalbatt
I. Kalaltla kandi a kttOáUat borvWIkek le tor-kaiaakadalml kl nratak k a nagyobb klllllét (bgysraté kilyak klalUt\'alvttali klttalgak mlat t raaatl iarittk, vámok alti taklatatlbra.
i A bankival ktanaNaa lnétrietradl a ttDSaak mtat lytartlwaak klvltria la. A aMI t|| aaíaal tagyaa bá alaaialAja a magyw karai
Nagy-Kanizsa, csütörtök.
Zala 81. itsám. (6. lap.)
ttM. október M 10-én.
klrHiim, ip a npit kenakadft, Miit a kaUtlU TiaárU Hnínelgáflek.
A iuti itaAree lagyea lm ■ taxiwUia* garaoad eie-Uml leke»-kl MkM a „Rnriautl Lapok" tll oldaliéi!
4 pilyaal akár Magyar, (Ur ninei ayalven nyijtlttió be (irt Jellgée beritikkal, a „Boriaaatl Lapok" laerkeeait-•igtkea (BaáupeM) i*t-tk M fcWaif U l-ig
A fáljeálJet egy váleastaaáá aeakirlókMI áll* biaetteig iútl oda, a knaaálbaló, legjobb náaak.
lük i kft tatfjfaaik tetrápát ■ test Bleodik rtaaábr ókaföik. forda) (anak tairiet a , Boriaati Lepek\' uerke<a-
-4 „aerteeell I»|wk" tUtaaUU a i»üvet lagyea kaftják. i. .ktiullí Lapuk" Vtegnnaág lefrigibb *« UgM gyebb aeáUeaetl ie twria»ati waklapfa. EUleatW ára: egy i»i» I írt, ftürra X frt 40 kr., Mgyedávre IfttH kr. KleéábifaUI Badapot (Ktatelak).
ETallám -A-@rn.es.
(Hipdrámz.) 18
—•IrWr lultjr Mater. —
-rí----(folytKél)
Változás.
(binálét i tanéig (Irakkal. Ükkel; ksaepta; Kondor áadrie át tuja dija, feliratos eirkővel. i függtny hlgSrdlltekor teeNtéei teek
9
Fi
jel. FÁVÁ, Julit, Jani (Jáaaek.)
(ia iaekkaagak iríayiba lép.) Egy csendes lakóval megint "szaporodott a lemető. fippen vége a temetésnek: oszlik a nép. Jókor JUtaok.
Í*1\'"; riijuaawgy, IWr.«M) « Mrig „jámbor óhajtsa\' -tnaradr /aa*: Mtt elgondolnak somberek, hagy drttoaj* , \'* fej varnak, akiknek a jé Isten Jano ilt caalangwja (emelőben 7 \' * - -- - \' -■ = ...........
Istni sir aulaiunkról, s gyermekaereg nagyobb sirist-rivisf visz végliep a köznépünknél r»ha-momhbsD fogy a kenyér. A gyttmfllea aa urí-aastal kíegés/itfr r黫s, s gyermekiknek békél-leirt ea/kOte, népünknél pedig a szójárás szerint fs\'e kenyér. 3 mégis, ha tekinietbe veeegük ast, hogy maga a fatenyésztés oly nehé\'kaaen — mondhatnám ■ ólomlábon halad előre, önkénytelenül <e kutatnunk kell as e\'őidéiö okok után, melyek ezen aránytalan helyzetet teremtik.
Byy**frfl éa természetes do\'og as,\' hogyha gyümi>Ic«öl akarunk, élaö aorltan is ákartitrak kell snnak n fáját is Meri jólehet, hogy tréli-aak megjárj* az a tsokáa-moodá*, hogy: aSok gyümölcs terem a nkanis\'si köveken." (Értvén alatta a nkafttzaai piacot), de végre ia a gyümölcsöt fa nélkül csTk a pamaráhaö lehet képzelni a ha iáját nem tenyésztjük, ugy gyümö\'onre sem lehet józanul i<i>imita1iuok.
Nem á lunk ezyedül azon meggyőződésünkkel, bogy a gyümölcsfa lassú terjedésinek egyik osa-lopót! és sarkalatos oka a községi faiakolák rendezetlen allapotaban rejik. Hogy köznépünk a gyümölcsfa c-emetékén pénsl adjon ki s még tán
negyedik, ötödik megyéből hozassa ia, erre gondolni jő*anéaz<zel nem lehet. Népünk eUse-gényült anyagi volta ilynemű kiadást meg nem tür, a tiaért . erre még jó sokáig xzámi tanunk nem leltet. Egészen má«ként volna as, ha min-den kos«égnek volna rendéaeil lalskolája a boa nsn évenként eaak néhány aoás öaemste kerülne ia ki, legalsbb a kérlek és belsőségek befáeitá-aárá. Kz azonban a jelen vinonyok között még
esemUnkaek, mint holmi ifU diókért flras gasetalásokaak. ]gv történt aatin, bogy feltép tük magunkban, mtgserf&t ellátorfklunk Ceglédre b a helyszínen g<erzftak magiaknak mrgyó-íödént arről, hogy mennyiben lehet a ne rezeit faiakolát ajialaa! a mennyi íjtt abWl, a Éf hirdetésben foglaltatik.
E tervünket a közelmúltban meg ia «alóei-tottuk s egyik. «zép a rezgelea vaawií kalaua-nak bsriteigos bistatáeárk a esepédi indóháznál a vonalról leszilhunk. -
Miután nem a várna láthatásáért tettük aM*\' az mai, nem is lepett meg Czegléd városnak aliöldiea külseje. Stk nagykiterjedéeü hely, egyazerü házakkal. A javítás in bövitea alán illó rei. templom a elélte as uioanán kiéijátitolt ter H tervbe vett beftoitással, esíaos réax«t fogják képezni a városnak.
(Vif* kívelkaaik.)
NYIOTÉR*)
Fiúi . Hit te ne is csatangolj itt, hanem menj ■ fűre, iffi oda s marté a knrisfai mailé.; —aztán ne mozdnlji mtg jaa^ htTiil-Jani: De aztán okosan megcsinálja munkát Fani
néni. ibj ■■■\',...[ .. Jttuit üaiiiiiaL) Ne sirj édes lányom. Apid, aoyid szelleme örködéit fölötted eddig is, megőriz, ezűfán is. JhIUtz Ssegény jó lelkek, ha tndnétok milyen áidaliafl az éo életem [T.r Fúni néni, vigyen engem vissza oda, ahol eddigvolístn... vagy ereszazen Világgár" Fdfiii mcsöda ? lé ráldönfUtó akanr iennl ? sze-
relném ludni: mért? Julit: Ilolfan találkoztam\'-én mostohámmal! Hogyan néztem véradásét annak, akit olyan édes-gyermeki szívvel szerettem, akitől csak ncreüf jzót haUottiBr eddig ? fink Talán csftk meg is siraiod? Ne Mj, az nem huód&olt volna, lká axt mondták volna néki, hogy kivetett a Balaton, lejt-l essen hideg-ágyra. Tsttú sirt volna egy kicsit csak ugy módiból, de belül a szive ugrált volna őrömében; mért neki csak Baraüa Pali kellett. Julit: Hátha már eddig Pali szive is meghide-- güb irániam ?(
Fiúi: PsH szive ? Na, eltaláltad. Szegény ördög minden istenáldotta vasárnapon borba, mu-—- zsikiba ölte bánatit. Ha azt liftam volna, bogy csak egy kicsit ia- elfeledett moslohid boszorkinykodisa mellett, sohasem hoztalak volna vissza; mert mi lett volna akkor itt a te életed? De visszahoztalak, mert már megesett a szivem ezen a szegény Pali gyweken; meg átlói is tartottam, hogy végtére nagyon neki lódul a tivornyinak. Julit: Szegény Pali!
lőí jel. Mp (Jfluiiek egyenUal á alrhoa, kiráaealea bánni-ják laÜit) Voltuk.
Fául: Ri ne leiedkezzelek az Istenért erre a leérlyra! Maga Kondor Jnlis ez, nem a lelkei
Mind: (Báaaiatui.)Kondor Júliai Fúni: Aa, az I
Rgy attumy: Hogyan került ide ?
(FelyMtáee kSvetkealk.)
Közgazdaság
Oaflédl falakola
Még a megcaonloaodaft roaaa akarslbak is bájos volns kétségbe vonal ast, hogy a gyümölns f\'Í9ttaak mint fopysaztási tárgyi Oe még\' a»tm kfretkedalmi elkk Is határosott ériékkel hir, nem kall löbh, mint egv. roéas gyümölcs tm*M} áv g már megérfjsOli, hogy hláoysik vs-
■ <f>
kis pénat is adott, a akik megtehetnék, hogy évenkint néhány«forintot adhatnának ki gyü-mölcafa-eermetékre e mégis azt Ispsuiáljak, hogy- még e»ek ia aggodalmasan tartáakodva vonulnak viSasa. Itt meg a megbizhatlaneág ée magss árak képezik aa okot
Oly példát hozok fel állításom támogatásira, nmty- B— agytar 1/irHnl márt eli ngy a mull hsn, mint a jelenben, s ka nem egénen indokolt ih, de mégis bizodvoe ahfpot nem nélkülöz.
Mondjnk, hog» valakit Éetssáil a liU*ga\'otn éa e szánja magát arra, hngt gyümölca\'ikat ülteeaeu a \'együk kossá, .bogy hajlandó e célra bi/onyoa öseseget áldozni. Megrendelt a Iákéi a kifizeti a nem ritkán borsos comagolist és poriéi, s midőn ~ sátán " a csomagol félbootia, altkor vsezi voltakéo^észre, hogy alaposan be vaa csapva. A. caemeiék legnagyobb részten beteges gyökssegéay példányok, amelyeknek inkább a kérhásban, mint a kertben volns a helyük. De mivel mar a pénrt kiadta értük, meg-reszkírozza-még as Qliétési költségeket la aznn reményben, hogl Ián mégis osak lesz belőlük valami. Azonban eleö cealódásit tetézi a második, a mennyiben a csemeték egy. tisztss rés*e ki nem hajt, vsgy a mi ki ia hajolt oly várna és .gyenge, hogy inkább osak ugy tengődik, mintaem igazin él.
Már lioosánaiot kérek jde csuda-e ha ily esetben a leikertlés lelohad, kedvét ve*zti bárki ia a laOlteléstöl s boesszusággal gondol még arra, a percre ia viaro, a midőn eá«ebe jutóit pomo-lognsnak felcaapni. Et pedig aem a légből kapva, sem padig túlozva nincsen; mert megtörténik napjainkban is skárhinyssor. A» ilynemű meg-bishailaneig nom egy mer ásta már nieg a jóakarat és nfmea assadéknak biztoa sirisi.
E««el nem aat akarom mondaai éa asousoru is volna, kogy szemben\'ily lelketlen kiszolgálással, ne volns azért akárhány jóravaló éa becsttletee lalskols-lnlajdnnos is, kik nem a k8z5n«ég ilynemű kiuiknUuiyolisira feklelik vállsiatukat, hanem áthatva aa ügy magasztos voltától, szerényebb jövedelem melle t ia a küsjónak hasa-fia* eiolgilamt kivánnak tenni, aatdön a vevőnek becsületes pénzéért megfelelő jó uortákát asolgálulnsk kl.
Egy ilysn tsiskola-tilajdonnet kivánok esullsl as olvasó kösöBBéfcbék\'bemutatni.
A kl s köselmull évben a axak és egyélib lapokai egysser uiisezifr lorgalia, lehetetlen hogy elkerülte volna flgyelfriéi bisonyoe UngWáry l^isslónsk Csejtlétlén levő faiekol* telepéről szóló hlrdsléKfivNeia mindenki hisz ssoaban mir lehéllenUI sa i yriáitafi hirdeiéenek\' a á^ft nem ritkán oask s|fsdbrttea éa mosolyogva veaá tudomást róla,
Szegény jó megun>< la saerei|ük a (va\'ódit" a „talml"*lél msgkülöáliéstsioi g átért régi magyar i*oki»> eaerint lOnbet és (óbban hiasünk
8 drli valódi liaral kanári aaa4«t>,
klllal énekének kalllkával vagy aa«l<
kii e-ladé. Hal T Bsgaieaéja • kiadó klvnlal.
Király-utcában levő 791. sz. ház méltányos leitételek mellett eiadHtik, —■ Udvebb megtudható a tulajdonosnál. Cim a kiadó-hivatalban. 213 2—t
*) As.s eaerkeeitJ.
rvvatbaa kSaMHnkáft
váltai
Felelős aaerkeaziő:----v
Pr íé k i B 1 ia. Laptulajdono* éa kiadó: >I»«M K A. f ül i P.

21Ő1-1
Árverési hirdetmény.
A nkanlaaai kir. tozék tkvi osztálya részéről köíhiné téietlk, hogy Adám Antal kereosenji lakos tégrehajtatónak Molnár Jósaef vksjtat szenvedő nroeztonyi lakos elleni V) irt töke, ennek 1898. jullns hó 8-tól Járó «% kamatai. 9 irt 20 kr. vkaj\'ia kérelmi liirőetéal díj nélkfii 7 Iri 95 kr. jelenlegi, * a még . fel merülendő költségek iránti vbi|táiti ügyében a lent neveseit kir tvsiék területéhez tartozó a* onwtonyl 461. sa. tkvben I. 129 brsa a. felvett a Molnár Mári, Boai, József ér Anna tnlajdnoit képező 252 frira becsült egész Ingallsa aa Í83Í, évi 60. § a d) pontja értelmébeo, .—- ugy as nroaxloqyl 636. az. tjkvben I. 1—8 brat. slstt tnglail ingatlannak Molnár Józaefet illető s 198 Hm becaült részi ■\'*;......
17 74
I8M sldéker lé napján *. «. lk érakar\'
Oromony község házánál Saa\'ay Lajna lelperesT ügyvéd vagy helyetteee közbejöitévéi megtör* tandó nyílvinoa árveriaen még pedif azon eeetra, ha a lenti ingatlanok öaaavételára lejében at etőró jelsálogna követelés kielégRéaáre asükaége^ 100 l|T. beigértei ik a Molnár Jógeef öreg jarAft bekebl^zve lévő haazon élvezető szolgiimijóg Jennianá-ával allenkezö eaetbeo pedig a saolgikl-mijog -néíkül eladatni fog.
Kíkiáltáai ár a lentebb kitelt beoeár.
Árverezni kívánók tartoznak a beesár 10*/,-it készpénzben vagy óvadikképea papírban a kiküldött kezihez letenni.
Vévó kötélén a vételárt birom egyenlő rtsa* leiben, még pedig: aa elaőt as árverie jogerőre eméikédéaétől szitaitaádó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanéitól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 8 hónán alatt, mindé* egyfős réailet ntáa az\'árverés, napjától számítandó 5% kamatokkal együtt as árvaráfi feltéteiekb« meghatá/ősötí helyett iá módozklok szériát leflistnl. -.
Kell N.-Kánjzsán, a ktr. iveaék asiat tálak-könyvi hatóságnál 1895. évi julias hó 19 én.
OétOM, r kit tmákl úklii
kírálysörfózó
lf*it i«|f fcéaaUi taa i llVItfctal Maikéi i (tMlyall** a MMalltlntéi klIMMríi |«tfl Mwfttii (tini aMirtaat Mai tyiallatMl) Amm** IfcaaiHi. Vaital ftli tl irtai! tjfuaai Mlaaaaai aaHtti m»*m* liigmifláa umÍim, ÜfIwAlwi«t4ali kUémifilí, M*»«ftill, ItHil S*«l*f I M}lÍt UtJ PlUlflItm j*|H«íit A Halai Mi "Ríj, Malilta lítjiimUja, ■aaékaaUrapl (laiiiti, lAaa M^Iíhii íp fi* iViimí*. RÍmt pika í* ttttf ritép évtlj AaiAaftUa, Vilpaialat, ▼•«•• aaria|a, Viaarla Hla burai AirlaaJ, W JatUi, WtUt» Wtfttaalm« liffilf vM 914 II I
Tmék é&jM\'jrSékftt két JÜL I
Hám eladót
Nlflf\'KiWftiisAtt a IIunvady»uUia 88, ni, fbUliaiiuU h(ii, uuvnri htó-sal, koriul moióvol ohulftiik. ÍWViihb felvSti^mitÁHíiiú üiölgftl Rsdskovlti János Oillihon t
ft§$f ÍUnpm mMMAk
z*k Hé/h m úp)
tmt* 4éUé<0 M 10 é*
^*****lf7fW*** ************
A n&gf ktítii/mi tMkMfékpétmtár
rémmwém rtái Hwm évmf h»iá«éiáa>t illátÉfti fid/l é tél, M if én Mii 11 6iék*H m\\ét ludykégétmi
jj dífi-Mzfjflésf
mtáftM ¥ifi éfmwwéiík *« tyfcte* ráttvénymmk tüá* UánUé tiimiftyfll
lU^Y HtAtékh, <Aiáfo#r fe<S 4 én
11 tűrni táiáfötUí rlnráyUn fi/fjuuf\'
tUHttjmién <j« inUtó íftm ím hiMMmh mmétméitlm nikahMM fwM jétékwty U k$$mt*iwM rMu télit* pmnytik téytftlím 80 6 /
O^nitMtüiu)tiók ritigviitérvbout ulftdíUa
OlaáAaaa utol MaalM i IM laahltlaíMi ft|!iim mIíImi 90.000 4«»ab «1I »l I í Att |*»U| élníüMN MMldí ii«l»lij* (laW WS*
mi .m.um ifi im 40 kt(|
■|Hi 4uik 441 limt mwmU
tiffliat é»tk
flfl n»l fajim* M M
100II
résivónftáriasáf
tmbdtátd éfimití $ n é kAgJknágH, hogy tifr jfytiWií-nymunk «14raeiiieál ál
Aszok, Király, Márciusi, Korona M I- t ós Bajorsör
«Id#v*i4«mI kmféékhrnm ét pmlm#k&kkM$t hon* fotfátifaftiftö
Kíváuim árjtfyiék íugfm H bérmtntfi. >000000000000OOOOOOOOOOQO
íJayton & Shuttleworth j
**Hhmí>mttmW Budapest
■ áN#| • l>||Mlé>iy>lllÉ éiM m*ébu éjáMkéUléM
MM
iMMoklI H MIB lislj) kéi/lilil
hilfiiai, iiimiélv- ii mftni
flBSR2S9Hi
léwjtm, ■
•uMl, >
MM IIIIHÍM llf|«MMfntlf#Mk( lMMfc|lféf H, k«h««<«
ifUULUIDIR mhTMHIM, lrié<«i*liH«b
Eiyibnii nií! ikil
!• aíikIM igyili
ttmámmhm <n|yn ái Mn
Boroshordók eladása I
lfelmiiM
i<1»i—I éiffJkéM UtéMlM éa^M ái iáwOi HMikiil
? db HO akös óm nagyobb monnylségű 12 akdN boroshordó) jól tartva, ugyHsiriUtn
szálló-szoba berendezések
ttlatlatnak. Vonni NKiindökosók axivoskiHljeniik a i || V uhu ti vondAtflóshös1* lordul ni /i&kftnybs.
tftrg fálo Kilodont mlndtn uomlMitoii 26 kréri kanhAtó
l» OUMMI
Mr«étM i^iImI g«mimiI H Ulllélf«|«li ft«MI«lk| él jMa WMniliM*** » lílfÍHt»ilti lifclil
■Kiyál M I fetif
lii»|i«M«itMa*h IimíIwíiIiMui lllillHtftlkt\' lék ■ I i^méillMlI 10* i kliiiwtiy ttijmlillnt fwnlwsi éa étaakfUaa aatlMtaMiala^li
kKliKTI N HrtH
Üil *a aM élaailataiikai a nOaata—an***4aa
8iig félő KiUnlont immW aioml^Uw Wréil V«|>halA
FMal Y\\M(\\)\\ la|)\\uli|áoiuitiiál N^y tH$fit
82. uám.
Nagy-Kanizaa, 1895. október 13-án.
XXII. évfolyam.
M-
Klll Otby-M. U>
li. llUmW I l>. ■illírt Nuln miiM mtmtm kMaatef.
|i kihHii laailak aak lawrt kaaak-Ml h«aél.l*ak «L
IMflM na tlMWl> >Ihh
fyfH mim tlr«! laira/ídr.
ZALA
Politikai éa vegjaa tartalmú lap.
ttümmlm iui >
UalmUtMa (| M -k»j rium «k«*M HM.itj hlH\'"\' * |l MN kr.)
BliéaiAaak liiiarau mAaiiMMk
A asgy-Kanlsaal- és dél-ulti taksrékpésatérék, • Usnksfjsstlst, u Ipar- «• ksrsaks-4•Imi bank. ■ Nsgy-ksnlsaai >*KAlTHrM-«a««ikra*( 4a a lelenyai isksrékpéniiér, " ^ ** " a „ugy-ksnlsssl mslélsgyér 4a ^rMaM* r. t." kitalélet khUayt. mmmMm* Titmítat * kiiéanaabia
ii i\' i y 1 inéi\' ,M i . ....i>i»t>\' rwui r«M« thft
H««|*Ii»m1í( IlwKaiiMH haiMklai k é á n a • r 1 . viaárnap 44 oa-dtOríSlcöu..
Határszéli nőnevelés.
(— n ) Felsőbb leányokutáaunk nem régi keletű. A* ujabb alkotminyoa aera elaő boldog emlékű kultuszminutere, a népok-tatáai törvényben ai arra vonstkotó elveket éa uját tarveit nem valóaithatu meg gyakorlatilag, aok volt a teendő • a féltőbb leányokutál ciak később bontakoihatott ki a anrény ketdeményből, Aki • 70-ee évek*-nek Hs leányok magaaabb klképeitttéeére vonatkotó lOrekvéaeit iameri, at tudni fogja, hogy u első a nőnevelésre vonatkaid na* gyobb munkát a korán elhalt Molnár Alit* dár irta a a magaubb leányoktatáa eatméje, habár annak uükségét mária élénken érették, CMk laman érlelődött meg. Hogy ipi történt aj óta e téren ? ut igaiában caak ai képet megítélni, aki as utolaó 20 év oktatási tOrténetét iameri; hogy aok, nagyon aok történt, azt pfttUjf onnan Ítélheti meg tag-jobban, hogy ai éjaiaknémet gouvernanteok napja évről-évre jobban aláuállt, mert magyar neveléaQ, magyar ériéeQ h nem keve-aebb paedagogiai képiettaéggel, arravaló-tággal éa ügynaaéggel bt ró nők téltik be dicaéretreméltó buzgalommal helyőket; a laaaanként ott ia kudlk belátni aiok nélkü-löthetőaégét, • liol képiettaég éa megbirha* tóaág tekintetében éppen eteket at éatak*
német nevelőnőket urfptták nélkülökhetetle beknek.
Ha jól megfigyeljük leányoktatáaunk fejlődénél, ait tudatosnak éa tervaterünek kell tartanunk. Vagyonosabb trülők aielőtt ma-gánokutáaul segítettek a dolgon a általánoa mOveltaéget nyújtót tág leányaiknak, vagy pedjg tárdába küldöttájt. Kétaégtelen, hogy amat mindig egyoldalú volt a már at est* körök elégtelenségénél fogva ia minden Irányban alapos nem lehetett, Nevdő*inté-tetet, vagy tárdát (jtm váluzthatott mindenki Kfltépoattályunk leányai tehát kénytelenek voltak beérni ai elemi iakola tan-céljával. At úgynevezett felső leényiakolák aegitettek voltUra dolgon, ha a 6 elemi oattályhot kapcsolódtak volna, ámde már a 4 oaitály után követkaielt két felaő leány-oaitáiy. Kgéu máe képet olt leányoklntánnnk a polgári leányiakolák fojlsutéae éa uapo-ritásn által. Rí a togépoutály iskolája egy bevégiett egéuet nyújt a >nem egy Irányban nyújt a leányokna^ ia qualiflcatlót\'a tiutea kenyérkeresetre,
Megyénkben ia örvendetea módon uapo-rodnak Icány polgárnakolii nk, ugy at egyea vároeok áldoiatkétzsége, %tint a* tan* felügyelő Dr. Ruaicaka Kálmán buigólko-dáaa folytán, A kanitaain éa kaaitbelyin kivQl et évben már a Csáktornyái polgári
leányiakola nyílt meg a legközelebb a lend* vai 1 ányiakola, melynek a vendaég körében leat hivatáaa, kerül aorta.
Eiuttal útónban caak a minket érdeklő Ciáktornyáról atólok, ahol at áO. segélyzett" községi polgári fiuifkolft mellé et évben nyiluk meg a polgári leányiakola eljiő oa*» tályai ia, Kitűnő elemi iakolája mellett tehát, hol leányait elemi okutáaban réeieeiUcthette, a caáktornyai derék polgárságnak alkalma nyilik, hogy leányaiknak otthon magasabb kiképzést ia nyujtaon.
Két. okból örvendünk ŐMÍntén e vívmánynak, mely a jövő évben teljesaé válik, mert értetüléhünk szerint at ottani polgári iskolák államoaltutnl fognak.
KlOstör átért, mert B határúéi! városunk kulturális miauiója magyar nemteli értelemben kétségbevonhatatlan, hiszen u ottani iskolák u ottani képeidével együtt már eddig i> eMRwréare fnéké nvfflÉMÉat ■ mutathatnak fel
Másodstor ■pedig\' jóleső lelki örömms) konsUtáljuk a tényt, hogy kát murmkösi leány : Snbolit* Mtldni ét lkncták Sttaw nevettettek ki a polgári leinyiakolákbM tanítónőkké, hogy ott uját MQteföMjttkfln legyenek a hatatta értésnek buzgó apostolai, ami méltán el ia várható tőlük. Ej megyei okutáaügyfink tervszerű intétkedé*
A „ZALA" tárcája.
Báthory Erisébet .1 ALÁ* m<«Uttnt|k. -
Caák látván híres tesiméays, walylysl Gsajla var birkedt aaesoayáaak ksgjsilsa sagét mutai|a tx, vériaslté |*l*B«iéb«n a nladso ankarl érsést ntftagaéa atfoeJUiaak, — ujrm Isluinr* kuia annak a ratteuetea nőnek lékét, kl tféw Ma-téa at a MagMcyarkkhsiailaa (SrllUt kitalata alstt, anailu sstkaskksl a IsglrtóutoMbb ke-lystlsakidéatktt, klaiétokat kOttiU al, aailoOk atak «gy Orttlt agyban l«wwl«ttok w«g.
Mldée kairstlsakadéMlt MgtudUk, párba lógták.
Ai állana folytatóit |>«r IratAaak eredeti aéM-laia hir< ok aak bajai vén, érdsktvnek torijuk kSué ieunl u a||ss Uauk valloaiáaslt u sradstl siá-sOlat korkQ nprodukéláskval.
No* Capttula« Kools.lt* UstMpolltaou 8trl-toslossls, daaiut pro Mamot\'is! Qftttd Spsetsbtlls uomhius Carola* Dsvtd ds Thuréoa S«. l\'*Ur, (rsNoUvtrll Nubl* t|uuwlnm duppifota Ordlali lltisra., la Slapllot Papm Goufeoi**, 4 «ss-nsiss, so proprll SnbaortMailuin Blgllll Isipr*.-•Ion* roborál as, ooa Abrau*, n«r GsnosllaUs
qtlldem, ntqtke la aliqua Sül paris Saspooiss, [und la qalbus Voóibus Voiuslulit Onasasiptl* lllsfibllss, alias omsi prorsus Vltio A Hasploíoss Cannisa j poisu ab* dsbiia ottm Inatsatla: quaisnas saadsm primun qaldssi Proleenllo Nostro iassrl, dsln la Traosunpto sliaram Llt-torarttm Mostrsraoi, oldom >ab Slgillo Nosire oapiiulart ailiako A suikeaileo utradare vslls-mim, quarun A qaldsa prlul Ordlnls Llltorsrusi Tenor sst ulls,
Fassloass Psnonsram, latort at Ordlns Bpool ftoatsran, Coatra ElltsMhsm Blthory Nads*-dyanani str. Aaoo 1011\'. t. Jsimsrll la Öppldó Imii Cslsbrets.
1, JosaiHM UJvárv, altos KiUkA ad Paaota lataragaia ssrlallm 000 modo toans ssl:
1\' AnWwh: Mseyl ldsjs, boff as Asaaioay mollfli.t lakott ? és nlnt Jutott Udtaiábaa P
hutit: Lakolt aa Aiisaenyaál 18 KsaUadsli, ha lovabb nssi, Cxsjtol Martos Dsáknétul vliatis volt al aa asasoay áréval, Ctsjtst Marton D«ák> uétnl.
i. hmtiim: Asoliétal (oRvéat menyi Leáayt, Acassoayt, éa Gaibsrt Btotsit sMg 1*
f)uti« i Au.iony Eabsrt nom tud, da Loaoy-sót, mlolta néla Iskoti. 81 tol, stsa kívül mldAo PiUllnua Urán Pnwaoa ment, egy varamban Btftt taastisUtt, Kettőt sgy Kis Koriban a Csa-toraa alatl, lityik u, kit att tolálianak éa atolboa Iallénak. Ksttttt mé« Lsoiaiaoaén a HienUgybia-baa é|tol villák és Uauttok el, aa Várbul vitték alá, mart olt Oliék illegj a ÜoikA Asusoay Ölta mag okot.
5. /Vm<m» : Kik volUk átok, a J^kat wog Uleioit j és honnan valók f
fímU: NmoO Qujiis lasriat Puslla, Kik vsl-Innak ások, ka a (ele Aeaesewy Rmborsket és • LeéaysAkat as IMvarias Sadrsattok éa Casto-iáitok ?
Fbttit: Hatasur volt 1 Maga falasa, Derké Aiauonyal Lsáayt keresni, hitegették pedig, lioity v«fiy Kalmárnak, vagy Ssolgtlé Asáuony-oak vslanovi sseralk. Eak a Mostani mag kell Leányt Redaskes Ital aay Horváth falt vagyon, oanénd kosták, agy holnapig ha volt sála, őseién meg Ölte, Deraé Aamooysl volUk Lsány Karaani Baraos Jáaoasé, aki Qjréngjrés mellsM Ukik Ttpiánlalvás, annak folatia egy Bárvérott lakoaé Horváth Asasaony Oivtto Máténénéi, Has* lay Jáaoané ellenében lakik. Stibé Jáneané la hotoU Laéatt, a magáéi is kévllls, aat ia maf ültő; kii noba ayUvás tudott, de még la tSábet B.srseO éa hoaolt Ssabé Györgyné, a maga La* isyét Csalién néki adta, ut ia megölle, többet lián SsareeU; 8ubé Utvásaé ugyan sokat botolt, Ilona Aaaaaoay is eleget boxotl, Kai a Ass-saoay Soha osm bosott, Caak eltemette, á kik mag Alt Derké Auatoay.
4. hutám*: MlnémO Kénaáaaal ée Máddal Olto meg Sasgénysket T .
Awne: Igy kéaaokták őket: hegy Béeav fo« nállal megtekerték a Karokat a Laáayokaait, a Sérflroti lakoaé Oárvells ássa Asasosy; < | hátVa kütvén a Kesekét, mint a holt aaéa oltván volt, éa mind addég van ék, kegy agy *é|Ms I MO-tg al átéUaaak rajta, euk a megfogott Aaa-
Nail\'Kfoimm vaaéroap
aakhai aMfimkott (aJKrtliának oly kiamel-k«lA moumMíi moly mlndan uórtáJ net^ ban dokumentálja a tarvaiciH ramlaa iake-láitatii gyakorlati aradmányát.
Ej agyuanmind Mnyaaan illuutrálja Rt a páldatlan buigalmit, malylyel a magyo hatósága a MufflkŐ» rtépoktatágfl^yót fclka rolw áa évak óta nóvokedó alkarral tovább viaii. a ail a kiváló figyéImtt, iiiolylyel a m agyai kir. lanfalQgyaJd aien a hatiruélen káUMraa fontoaaággal bíró Ugyat istápolja KfllÖHó a*anmcaéaitek a a jOvOra náave bíitatdnak tartjuk a kát muriköii tanítónknak kinaveiéaét, a caáktornyal polgári la-ányiakoláhoa; hiaian áld példái Ok a kor tttány gondoakodáaának a dk biionyára áreini lógják hivatáauk magaaitoaaágát, ott, ahonnan dk maguk kiindultak a hol dk maguk ia aiaraiték mag elemi iimeretpikct A darák váratnak padig, maly válóban haiafiaa buigalommal, adt lelkaaedáaael gondolta tanügyét, dailntén gratulálunk.
Ztlt fi. aura <9. l*p->
léfti ét swttéii királya imét kűriben iJő-nir. — 0 i\'tbáfmtc a U<ijM> egimdgnek Urvendéntk it viruld\', iv\'n/Mn vannak.
1M6. tkUkrn U
ütazy Led.
f- -) A Hdftffy- WfMÍ és a párlvbuonyok KtdveMlenebh autpiei-titilok mellett még *oha egy minisztérium mm vetto él hivatalát, mint a Jldnffy-kMnet At ólűUé VOÜ WeM-lemiuiuteriHm, amely fénye* ndsokai miatt kivéld nipnerütégnek örvendett, ax itrmdfoí alig legyőzhető izgatott tdfban. a kiueittldhdtat veemdetmél tzHiia-kiMtiégban m \' a térifimtosM ttjforniohat btft/attiltnUl ét biztosítatlanul hagyta hátra ifitubtilőlt elŐÍI a koiSndnytd itahadslvtl itdrt bizalmatlanná edlt elemeit Mhtt uiUtnl
k(,al, akol Ua#ay Ué tulaj <loa-képaai aakndlni kflro MW Mm flVHVM ultlloiaak Maal a MrdavaJ. Illat WpríMia a aaabaérM panboa urnik « a aapipáliukatái iával tartia magét, naak rftkU aaélai tel, akkor I* emk aaért, Eogy olj Hrteria üaaUu»a a ri\'áfoafUoN m«», m*H«b aa 0 intatitU tagnak, varyia paaaBgyt, JkareataMatf te gaadaaégi politikai kérd Utakat. A klgvmillbéaaifc mm kar» kaáéja a még karaaabb banaa a karaa-badalal politikai taakaabar é» igy Uraéaaataa, bogJ lÁ—J Ué a magyar kép»1«a\'0héal>an la aattalélja a aiafa kOaOuaágár, a aalj mtrmm »aaa» ataltlltf aaltaai a aa a k&rOiaáay Láncai-aak a bálban igliun aajti magtaaaébatiaa
tiltat ad(xi.
Nyllréaoa alkédéaéaak iagojabb babáraú Mm
H A klrtily itthon. 0 \' /Wf^
« király meaérktmU kútretével (JtkitiUőrt, A kirdlj/ hitéretdhen
lument ellondlldtra hAnmd én harrMtuté it tenni A nakadd* 01 tUmzéki pártokban lovdlib tart ti at tlltnHlek kieyijenlitéttre M/Mi udvari vonaton. A király toiáreMe^tWululni ttom Ithet. A parlamenti párlviuo voltak t builjHiltl bajor liema, Fmdtndndl »!f»kn<tk «a ut alnkuht»a tmtdn emk erő• Imádnál myyhmey, Imrey Hohenloht Jtol-\\"í0él kéjieti a ixafaMvU pártnak, amely virmmbr, yrúf /W fdhadmyéd, 1í^a \'\'\'^nf mto a rmtfr ellentékM, tiyy nrnti Lmhtmtnm, aradvdrí Kőniy tt Chlauiiyr1 JraMdlml «t a parlamenti mtmlempa-mlvari taudrsotok. A ktilttn wmatot a m,U<*kal nemben magasan Mmtatja n naba-kir. lUlammimtak dnbfait/axfattSjn • Imdvigk tdnldidi (W /ttyHU^Í
(Jyula minüiten laítámi vuttte\' A pdlun-\\V*H kép&i én-nérn fa kfít/H Idmanld ndvarm a ktíéáőoji Jtim UdviitUltdk U M* iPimtut találni, a ktUjugi ellenséki esme tok séf/Mi aki a kombjki hajtatván, itt Kallm hogy sem lehetővé tmjo as
jíentomuhr, foltom JAmldu, Ihimutr I u\'*»ra{iaiitid»t. A ktkimí alajmn dlld ellen-ioydmgamatd it Odftty kanomé <Utal\\ték noprdl napra tWltrt runit, f* kiltpefi ftihllttmt, A hfprsfíhdtban 0 hhhige a W-M"* « néppdft nagy partiiiinjai-ntlyné várta fdtiytt jtr.jtt. Jk/MM után n"k *«>» [»« H népben, a nagy ma " ímifjtih, IMIuián H
,......i i . . j .. ^T\'jUnoar nant a politikai kttadalam eraeaiaba*
ktut<" «"•»\' ét a véri Mnmlmdt u) iletrs ^|)i( bánom a karatkadálMi érJakak aokkaj kelleni A korona bizalmával kitüntetve, m-1 békéaafcb tartn, a imdapaail karaaladalaii ét ipar-ktritíl bárd fídnfjy ^miniszterelnöknek kor- kamara aj eaaraokaibaa mdnutdti proqramjdtok komolutAia állal, w Mln*P tartotta aa orrUrak m aa elad kaaa-
elhatározod, és eMu által mlylyti aI
i j i .. u f.t ■ ... \\ ■ i • awaiyakra vála^olra, Lknoty píniögyl éa baak* MWMWll egyházpolitikai UlrvinyiavatUJt- poHlHal foaioa^gat kalya« vOtgiUthaa UlkaUak. hot ragatikmlott, a SeabailtlvUpdrt otttallan IA bank-kamatláb lalanal\'éttaak augwaayaréaá* liitahnál ét hikesedésit felkeltini it a pár■ «ébaa, a banknak 10 ail llé forint kanaimaataa tol mnmilf hmáihMmwk mtatartavi,1 k»loa«i;»al valrt Umo»aUtabaa ue|tviltKlto!U a* - 3 - - — tdlll balyta aljáraa*, taljtaan éa
•II Béli
ImiUrUa
kai
rtJtiOt tUdra mentek 0 druknr mgy tsarvat vattámat volt a ment1 klfdtj/t pagonyban. At tgist viuék ttrtil ét ünnejii hangulat"
ffj/ifV nsmtstben kővetőjük, flj/ előjelek mit\' lítt in*gy Magyan>mdf) vidám ét szilárd
tilalommal imitnltuJdi Jiudlldudmik.___Us«
Hlípá éli, amely Ünnepen a riflttj~ Hjy erőt
msgiimemt,
ben a királyi fidr rig nilleUHWItt jelei%Ute\\ut,\'lM*étU, az eurdpat anopáaban a legba-miatt ii arn mégmktu késit a ktiiiSélmény ráttégamhlmn elümert. ttnálld és folyton pulsutdra tenni, at tu/kindtut" itft, —
uot fog étin venni a magyar ntmmhn ama onhwgitd tény miatt, hogy iinádóti király•
mint a „l\'uter Cor• ürümtől vald úgatotttd
féjlMS magyar államot fog tissttlni ét beesHlni tanulni,
édánrolta a paniOrrminlHMor ka éá oálaiarfl aWéail a egywOI ImUss Láailo magyar pénxttgyminifatar wanalarléaáitak javára Iria\', bogr a páaapiao nagy éa wélyrabtlA ma|» ráakAdlaláwIiin még lait kiaitUa. Aa oaatHtl\' magyar baok kaatatmaaica tanaiékának eaakéljr voltara való lailaialtai, a kamatláb aiaé íaiaüa* láta után további éa padia agy agéaa a«aaatak-kai va\'é lalaiflaléara volt kánywlén aa a kamat* fulamaláaa é ata«aiákréi itemonak a ka-
ttfktdtUmrt. iparra |f t volaa véi*á(oa Mt-lyá«aal, liaaam alaflaorbaa a magyar mgjiOgaa* naiiáira la fyaknrolia volna roaboié baiXaáL llart kamailabb ujtbb ámaléM miudanekaldtt a |abonaérak lanyomAaéi Idáata volna oia oly roppant Máriákban, a moly aa amúgy ia gyaopéa laadáli ■a»ya».mataiiaaéaaégaaá aW* «a \'»-Iiotft Mká*t adott volna éa aai lúml )ai<aita volna aa anyagi ramláabo\'.
Da aam a lajiaitatáaakban karcai a a Paatar Corraapondam* Láno<y Laé érdawat éa naa aa orraki péna«iaaonyainak liutáaéaaban. Ma|yar> orvál JHjáaaaitíávii . íaiitniaadé «áMy«iáaok •ifltt áll, maiyak aélja *gy ut aaiénaágTaiaanfl déa kBiéav, A magyar karaakadCtiláa irár a |alanlafi pontoaatok 1*atariáaa állal ia fonragatva árai magát állapotában, pwapaiéláaábaa, lagnttr-gdaabb érdakaibaa áa ai addig kSvaiati karvaha-dalmi politika magvéliottataaét knvataü, Unaéy Laé agy taayra mitAmáaaal a karvakadaimi mmm-gaiom áléra álll. A magyar karaakadalani éa ipar árdaka it aiaitaatitaT adaloltkal támogatva
Hvayak la, da a Dárvalia Aiaoaoaytul iMittllák |a|aiaOkban la a Ktatáil éa mind addág várták, bugy mag holtak. Durkó Aaaaaony maiélic aanak a katái ollóval, a kl Caa|táa mag nam holt.
A. /VoirttiM i Kik voltik Gukatl ál magéláa-b»a áa KéntáabanY
Mimio i Ka károm Aaaionyoa kívül Vagyon Caaliéa agy llaoa Aaaatnny, Kopaai Kolaianának llivják, ai b Kéliiolla a l<aáayokai, a* Aaaaaony Opilgá Tóval gyakdnata dkat, ka a Kilát mag nam ktUMiék, vittan viliik a Kéaié lilában a Vaa Aaaaoayok, hl (odrai kl nam aaariiék é« táiM íal nam holtuk i alo Kuklll la ki nam Riadták, mingyárl balálra Kéaioiték Okai éa aaon todor anviié Vaaaal ia HBtflgatték mind A maga, mind a Véti Aaaaonyok, (iiá|ál, Orát, Ajakéi, a Hiá|ába ba lolta aa Ujlái éa kátlalt vonta a Maiját, ugy Kinoaia; ha Varáaokat 10 Órákkor al nam vágaiiék, mlngyárt Kln>anl vitték í 10 atar ia aUiiták agy nap Kéniaai, mint a liirényokai, ugy Kéaaotlák éa élatiák; nália Ntgy, Al Maiáialin Laényok ugv állattak aléua ál ai lff|ak |g mind látták éa oltMkor ia Varé-aokai, vagy Raoaái kétatuk válak. Urnát i Bl« laky Uáayál aiért Álla mag, hogy agy Kttn-vélyl lono\'t al, éa ugy kaata Kánaanl áa iát PAaiyáaban a Véault Ván Aakanmyal élték mag, tlona A<iaioayal Kirviaiuroti ttUö mag a Háoay lidAliyt, Mudll Aiimonyt I. Aiiifiiftiii A holt tailtkit hová titték 1
vagy lamatiák al? él kik voltak aiok, kik al rajiatték ia affilla bnlt Taaiakat V bővé lamatták V la rajiul iák al ?
Mimid ! Kaak a Vén Aaaaaoaynk rajtatiék áa Hmattak al a Laéaynkat itt C<tjláa; 0 maga la a Falon* négyai Hagáuit allamatal; Laoiataoén katiAi, agyai Karaut Urott éa oirvárott la agyat, a tftbbli ának utóval lamaiiak mftit Sir varott, mint Karaaat Urott, Ltaialaoián la aa Atawiay, mikor aaak a Véa Aaaunnyok vall maly Laáayt m*g Aliak, még mag a|4ndékoita, 0 maga n ai Aitainny mlod Oroiéjái, mlndaalt Hianguila a Laányoknak áa Kórma ktlaOu gyak dnata, annak ullnna a Kénioli liaány^a Hám kl vitatta maaétalan áa agy Bntéaiatta vlnal aiakkal a Véa Aaaaaonyokkaí, maga ia SnlBiia vliwl aaaka! éa agy fagyott mrg a Laány éa maiboli oaatán. Itt Hwotán mikor volt li, al manván Innét, l\'radaiárnél torkig valA viiban állította rgylk laányt éa OatOitatU, ki illanván al H\'tikttit volt léla éa lamál mag laUliák, aau-tán Caajlln holt mat-
7, J\\(HcIiimi : 0 maga aa Aauoay Kéaaoita-é f Öltő é mag Akat? H mit mtvrll akkor, mikor Kénoaialia aa Alatlatta 8iagányikat ?
taiKi).\' Mikor 0 aiaga aaa Kénoita, taak a Vén Alkonyokra biita i Kárilat, magi a Síénaa hliban volt:. •ly hétig nm idolt aian klvlll anniak, éi ha kl titkon onniik idott, ait U min gyárt míg bSntilla,
8. pHHctum: Mind CaaJ\'éa, Sárvárolt. Karaatt Urotl, Iklaadban. éa agyaMit ia t mally Halya> kan olattaita áa Kánaotia Siaffényakat f
fbuiot Bankén a Kaaorlban a téaaa báaoa bellii Kánaotia, Sárvámtt a baM Várban Kaa-totuk, a kővé naa aindao Kabariaakatatt, Karaaai Urott aa Árnyék Saákban Klaauiilk; Caaiián n lOiaa káaoa balll, mikor uiou aan-lünk, ollvaakor A maga a Saakárbw Kéaaoita, várta, oalpdNta, áa lAttl la gyakdoata a Biéjét a Laényoknak.
9. JWwn: A Kö ICmbartk kdaaél kik voltak, a kik tadiák, vagy látták volna, vflfála laakka-datét aa Aaaonynai ?
í\'omi\'o i A Hoffmaatar Doaaö Banadak laa Inkább tudta a többinél, dr 4 nam hallotta, bogr mag SaAilétotia volna aa Aaaonyt róla éa a iába Siolgái kOiénoagaaaan mind tudták éa ai inalok ii, agy Vatlijtt lnok 1«, ki moat hagyta al aa Aaaionyt a Dunán tul, aindanakai ludolt jobban a fataaané! áa ugyan aaabadon la játaaott aa Aaaoayal; aa i&bbat la kordott al laaatai, da a főtana aaa tudja bólé.
(F.ljUttaa klvalkalk.)
Nagy-Kauixsa, vasárnap.
egy smlékirstWi akarja Láacsy a kormány elé terjessttal H e.íelefre foe-oe érdekek védelmét kftvtitlni. 1 memorandummal a korasáayaak iráogmatatót akar nyújtani a tárgys\'ások labi • ríniuaábaa éa a kormányt támogatni akarja a lehetőség aaariat as előnyök kMtdétéhta. Aa érdekalt kereskedőknek és iparos-köröknek a végből orarágoa ártakealatra leendő egybehívta*! perkorrttakálja Léncsy, a helyett as oraa&g legelső éa lefstókelőbh kereskedelmi kaaarájt réaaére a kidolgetaadé emlékirat alakja ha a iaaa» reaciát kiváa, sói követel a kiegyetétt tárgyalásokra éa (elhívja a kaa>ará>, hogy a kormányt működésében éaaüárásibaa erélyesen táaogaasa mindaddig, ameddig as a memorandum alapján moeog, de a leiierétyeaehben nppooilion, mihelyt
1 kormány a jarstoii iránytól eltér--l.—_
fia i\'t látjuk öt e nemsetgaidáaza\'i muxgslom élén, Függetlenül vitorlái egy cél felé, me\'yst mindenki óhajt, kiván.. Legfontosabb érdekeink mellőzéséi Ausxtria érdekeivel saamban leheteti lenné kell tenai. A magyar körmi a y legyen rréa é« faladata föraö\'y fsllogáaában megeröeitve menjen a tárgyalásokba és egy egész oraaág érdekelt védve, as egé** ország bamisílatlaa köx-véleményére támssskodbsaaék.
Zala 81 acám. <S kp.)
1896. október bé lMa
HÍREK.
— fleiryeklsettaágl (agak válaaatása. Ok*. SS IO-én 5 inégyeBir.oltfági tagot válás* tott Ntgv-Ksnite*. A* I só keiilttki meaeálsse tetiak7 FeSiíttinffée éa Eheospsnger Ernő, a ITT kerületbe dr. Rothschild Samu és Saller Lajos,
rnány, végelbocsajtó levél, kilépd biaoayliváay, sjaolati lap elbneaadá, -aa- nisbtli jalaatkaaéa boa csatolandó. Aa Ht lartótktdó, da (Auastri-álma) g birodalmi UaAatbaa képvkelt tartományokban és kirilystgbaa honos néplel kálók ha-eoaló miaiaégbaa és módytatok kőaöti tartós* aak jeleatkexai, mint a magyar boooaak. — A iekntkerés igaímUttaa tlmulsaáiast g—8 egéaa 100 forintig \'erjedő péaaUhitatósnal, aeetleg megtelelő saabadaágveastéasal büntettetik. —» Béder aéiérek kaagverseaye. Aa általunk már több ubeo lesett, nagy mflél vrxetet igérö hangverseoy, vegleges megálkpodás aaerínt október 19 én tag a Polgári-Egy let nagytermében megtartstai. Helyárak a kóvetkeaők: Psboy 6 Irt, köraiék as l-l sorban ) frt ÜT-^Y. sor-ban írt l.flQ Karaali Bflbelr 1 frt. Föbt-ainii »\'ló 60 kr. Deákjeey 40 kr Karzati iDó 90 kr. Ülőhelyekre saőló J-gyek élőre válthsiók Fiaobef Fülöp könyvkereakedeáében éa ests apéngtáraáT.
— JkrdAk Javítása. Nagy-Kaniasa vtroa tanácsa vrgaémleg felbivta mindaibii bka éa ielek\'nlajdonoeokat, kikask telkei előtt a járdák teljeseu hiányosnak avaiy roaa«karbsn vannak, hogy Htokat táros határidő alail késaitsék el, illetve helyeaxék jóksrba. Tekintettel arra, hogy egyes háztulajdonosok exénjelhlvásnak meg nem feleltek a városi laaáoa i évi aaept bó lé éa 10643/1895. srám alatt kall végaéaéval elren* de te, bogy a hiányáé, avagy roasakarbaa lavö járdák a rendŐrkapitányi hivatni által hivatalból ja mnlasitáat e kftvető telek köliaégére kéesiiies-sausk <1, — illetve k*lyakiesaenek-jó karba. Ea. oek alapján Nsgy-Kaalöi vtroa rehdörkipitánvl blvatita ézén BMSkálatok elvállataaáraaa árlsj-lén megtartását nlrsndalll és ti 1. évi oki ube r kó 80-án délelőtt 9 órakor Ing foganatosíttatni, mit aa érdekelt háttulajdonosok (Ínyeimébe
Egyesület" nagy küldöttsége Horvttk Döme aynialataamt oariaj liiánglatk vaaeláet mai lati, nsmklklőabsa a bodapami .felaóbb mAI éa borgasdarifi fanMysm\' aaljiaáaf kaligatoi kara-iék fal Angyal éa ÖtíiT tanárok vsaslást mellsti. Moadaot som kmí, hogy a telepen lavö aamea éa vadooc e«eme\'ék milliói, a padaas rvad s a kfltőnöaen olcsó aayagok sagyilaiaga aaayiea magayarte tetstósAkst, mlaaariat óakéat magi* térték, hogy a islepat etsstal aemeaak gyakraa laikaMsia, hanem lagaagyshh srttlam ttmiga tásbaa is fogják résaesiteni. Tényleg a keea-kamétiek nagy megrendaléeaket lettek.
— fitrágylelaaiág éa mlaéeaarmi gyamerks)skaál melegen ajánljuk tia tslt olvaaóink Agyaiméba Egger »xóda pesttlltátt. Kapható 26 ás 60 kros eredeti dobokokban mis* den gyógyszertárban éa nevesebb gyógy-fö««ar-tUktbao. JŐ- és aaétktldéei raktár Egger A. fiai Nádor gyógysxertára Budapesten, Váet korút-17.
a Hl. kerUmbé frncs Lajos..—
— Cáfolat. ,Zalai KSalöny* Llaptir* mnk mai ssámában a>l írja, hogy nem felel m«g s valóságnak sblfbli tadóaiásonk. hogy ax.ajánjttnk sr.ssl, bogy lehrőleg aa arveréa előtt október 6-án, a lőgymnasinm .Gyakorló iskola-; hosx\'tk jsrdélkat rendbe, nrert különben e* n fél jánsk" ifjasága áltat tartott űnaepélyeB dr. Ps--Utbéra hivauibül- tog eaaküaülielui. ohioger igstgató ur moadls volna a »megnyitó«[ — Ha karmsam télnek. ,Életmtflybtn* beaaédai;^mert éppen éllenkexglegr a k- caim -alatt. megirlrtk lagutóbk EBtét Sándor ttéiitt tartótra, á ro\'legialis nátulatot tiaatelet-(megyei állatorvos esetét, melyet a rend- éa taljeeen tudómfisul ve*ssük, de nagyon jellemrő- {osendőr»égnek sikerfiit kideríteni. A rsbló bia\'ória nak tartjuk a egyúttal eiomorii mfgnynglatA-1sokkal kttdélyeaébb alakot öllöli, mint minőben anakra ssolgtl, hogy lapnak legutóbbi axámaban est Fürat a holdvilágom éjssakán {%1-áÍombsn egyéb.aKgotáolai. vahté sségvamvéreaháaáoaaec*| láJDi vélte. Kiderülj. liMy ai »uioaáliói egy kesslelt Zalai KStlőny sem talált. j gyenge gnbacscsősr, volt, ki alig birja fejszéjói
— knlrgangrija* j trlemelm. Esea a jsgroasiabb aiandék melleit
tár. A nagykanizsai kereakedélmi betegsegelyxő. is teljesen lehetetlen legényke véletlenül éppen péintár a kövétkciő körlevelet bóóáátoita ki.jakkor haladt át as oraságmon, midőn Kürs1 arra Aa 1891. évi XIV. i c. értelmében minden ipari j hsjtaiot\'. A kocaia, kiről kiderüli, hogy ssjll vagy kereskedelmi álkalmasoti,.kinak évj fixetése I árnyékától is fél, megpillantotta a baltáa legényt,
18ÖÖ ferhitm nem ha led mrg, ttj: Ptpi: > érti ."\'gTtll^n* aaéval lélkll\'il\'* Pnwm, «i mim «iimáL Kéri^| a vall, ée kősokt. miníaatartól
4 forintnál ke veaebb, lő teles egy törvényit iht.J megírtuk, elkiáltotta rnsgét: ,Ki as^ Lelövőn pon álló betegtégéiyiö péna\'áruál njnt tag je mini a kutyát,* é< annak ilmsatr&lására puska leatkexnt. Takimailel aaon körülményre, hogy a módra felemélte botját. Aaxegény osős<, ki leg-
httfl^ll Iflnyagaty* péllllií jkniánlilié —- ymA^lf a Brg-
müködéaét l. é. auguextu* í éu megkeadette, a támadottnak vélvén magát, léleksxakadva fntáa-
tdételt törvény aáíank is kötslsrővá vált, aúárt is ismételten k erélyeun klssóliljok a kereskedő uraksi, hogy slkslmsxottaikat minél elcbb jelentsék be, mert pénxiáronk essk ugy léte/hetik éa lelelhet mag követelményeinek, ka ax öasxea ke-feskedelmí aftahnaanttsk ennek tápjai ffan malaastbaiink el mér e helyen ie\'emliteni, hogy amennyiben egyes főnők urak a- törvénv világos rendelkexéae dacára aem jelentenék be alkalmasoitaikat, a rrndelkexésünkre álló esrfcö-tök igénybe vételétől sem riadónk visau, éa kSxigaigatárí nton birság terhe ala\'t raoritjuk őket a törvény ponips betartasara. Nagy-Kani-rsa, 1896. oklpber 3 án. Nagykanlusi kereskedelmi Betegsegélyxő pénxiar.
- A mépíftlkelfk Jelam(kaaéaér«l. Aa 1893. évi #7. t o. alapján mindáson Nagy-Ksnilaan tarióxkodó katonailag kiképzett trfp-lőlkeléere kötelezetlek, kik a kSxöa hadaeregben a badi lengeréaxetben, n honvédségben, exek póttartalékában v gy a csendőrségnél sxolgáltak, továbbá oly katonailag ki nem képesetlek, kik nepfőlkeléei róxaeaainü ajánlati - lappal el van* nak látva éa még a 42-ik évet be nem töltötték és pedig aa 1858-161 1868-ig asdleiéai évfolyamok folyó évi októbér 26-án at t863-tól 1867 ig születési évfolyamok pedig október 87 én Fintér Sándor vendéglőjében sssmélyesen megjelenni vagy Írásban lelentkesai tarlóénak, As írásbéli jaleotkexkhes Ingyen jslentkeső-lsp a városi kaioaal ügyoettályban kapható, mely* aik kJtőllésére éa egyéb keialésérs néave a v^; roai katonaügyi előadó éa a jelintkiiő lapra hyomatoll flgyelmeslslés nyújt isivllágosiiási. A saemélyei jelanlkstétliet aa utolsó katonai ok-
aak eredt, hogy valami baj ne érje. A esöax féltette eleié\', as ijedőa kocsi* ugyancsak est latle, éa Fürat noha fél mámorban elég hideg-, é-rüaéget tanusitotl, mégis $aak akkor uyerte viaa«a bátorságát, midőn a városba ért, hol meglelte feljelentését, melynek alspján a rend- és caend-őrségank egy kis éjjeli tsórakoaást aiersétt.
— Bendörl kirak. Wittenlurg Ignáe fiHö házi lönUk lakásából ismeretlen teites 60 foriot ériékü arany órái lánccal ellopott. A rendőrség melynél aróaetröl jelentés tóteiett,. a téllest erélyesen nyomóssá. — A aaerdsi hetivá«áron Andik György 12 éves rácséi paraastfiu Horváth Jóxsel csizmadiánál kiszemelt egy pár neki való eaiamát, ds pénze nem lévén, est észrevétlenül aksrta elemelni. De stándekábaii megakadályozta, őtr- a lulnjd\'>uo«, ki. éaaravetie, midőn a Au a csizmákkal sloaonni akart, nyakon osipte és egy társával bstalmasan ütlegelni kezdte a csizma után vágyódó fiat. Aa ütlegelés javában folyt, midőn s véletlen Vécsey főkapitánynak érrs vitte ntját és ennek kösbenjOUe a fiút megman-totie a további bántalasaaásiól. Ezen eaeiből ketten fognak okulni. Audik öyőrgy a fiatal tol* vaj, kivel a lopáa szándékáért a járáabiróaág fog leaxámotni és Horvlth Jóxsel, ki ellsn a teli leges bántalmaaás miatt u eljárás foganatba létetett.
* fiogf (JiagkvAry LAaalé ceglédi gyfi-mőlcslaiakoláia manaplág mAr milyen érdeklődéi Illetve kíváncsiság tárgya: igazolja azon körülmény, hogy oap-nap után nemosak magá-noaak, hanem teetUletek is igen nagy agámban keresik fel a nagysiabásu Islepet. Többek köat s napokban a .Kecskemétvidéki Uatdssági
TANÜGY.
KéacülJ&nk a kon|niiiun
ATL őrs/, is égyétMN tanügyi kongresszus raadesö bisottsagleak elnöki bixottaága saept.. hó 24-én d. u. 6 órakor as orsa. közoktatási ta*
nács helyiségébea dr Hainricb flnaxtá* tinók-_
lete alatt látogatott Ülést tartott Jelen voltak a tisztikarból: Uoltr Károly, Névy Lássló al-llaőkök, Nsgy Láss\'ó főtitkár, dr. Heke Manó, dr, Xotáoa János titkántk, dr. Szigetvári Iván atarktsai0^ Matirils Ressö, pénslárós, dr. GyuTal Bélai ellenőr és alulirt j»gy»S Arankhtt: drc. Alexander Bernát, dr. Berxevicsy Albert, dr. Berger János, Budiasiky Károly, dr. Ca*ngery Jánoe, dr. Caiky Kálmán, dr. Enc (iéae, Kmber Károly, dr. £rődy Béla, Qtőrgy Aladár, Haláss Gyula, Harach József,\', dr. Hóman Ottó, Joaono-vios OdOq, öav. Ksadiviehnt, Pavítesst Sándor, Péterfy Sándor, Radó Vilmoa, Roboa Jótstf, Rosenberg Agnsia, dr.^Rupp Kornél, Hetierer I*tván, Sehőn József, Tóth Jórset, Vkmossy Mihály, WatdapM János ét dr> Wasasty Ödön.
Dr. Htiarich G. tlnBk meleg szavakkal tld-vSali a szép számbsn megjelent tagokat és aa ülést megVyiija. ITlIha Nsgy Lásaló főtitkár vette ál a atót, hogy a tiaatikar eddigi mükö* déaéröl ssSmot adjon. Jslenlaitt, hogy addig megsserkessteitQk és kisdtuk sx „Értesítő" két
4000 irt AllamaagélyU aL Jlvirostói ÖWÜ trtoT" Kértünk s kereskedelmi minisslertöl a valL és köaokt mitrisaltr utján poetai bélyeg- éa mél-lék\'eti dijmentsss^gst (A malléklaii dijak engedélyét megkaptuk.) Kértük 600 irt áru bélylg* dij falének elengedését a vall. és köaokt mi-mtaiw ntjla. Kértük egy koriratban a vároai éa megyei hatóságok támogatását Megállapítottuk sí őataes-üléeek és a sxakontályi ülések előkészitéséntk tervezetéi, tnely aa •Értesítő* 2. számában már megjeleni. At elOftdandó tétalek benyújtására két ixben is ftlasóllioitak áa ösasea országos fsnOgyi egyesületeket, a vidéki egye* sületeket, a rendeső bizottság tagjai ét as Btssat itfcolákat Ea a felbiváa 1400 példányban ment ssét Értesítettek a rendező bisottsági tagokat jktgváksxlátukról és felssóüiotiok őket, hogy jtleotkeuepek a szakosatályokb\'á, Legköxelebb feibivátt lógunk intézni a felekezeti haióeágok-bos, hogy támogsssék ügyünket. A megyék ét városok törvényhatóságaihoz intézett felhívásunk éa kérelmünk, hogy törekvéseinket elősegítsék, már ssétküldeieii.
As ülés köszönetet mond a kaliuts- és kereskedelmi miniszléreknbk st addig nyújtott kedvezményekért éa elismerését fejezi U a lisxtikar, főleg Nagy Láasló munkásságáért.
Mauriis Re eső pénztáros, jelentette, bogy f. évi szeptember 24-ig 182 tag Jelantkesatt Bevétel volt 9l2 frt kiadta 198.77 frt, vjgyon i 766-23 Irt Ebből 700 frt a Pesti ktrask. banknál ksmalosik. Aa ülés a pénztárnoknak is kösxönetet sxavssoM és jelentését btlytaWtg tudomásul vette.
Rtutáa szóba jött as iroda fölállítása. Aa ülés lelhatalmástá aa tlnöktétat, hogy ka ingyenes helyiség ntm akad, béreljen ki alkalmas ba-)yeH.-s célnak megfelelő ssobát.
Elnök fslhivta aa ülést aa egyea aakostti. lyok megalakítására, As alakulta tnosl —■ ttr
i
Na«f-KaM«*a, w>tmp,
Zab. Sl MÉM. (A. lapj
IBM október M M áa
írnak iéigiaatii, a végi alakait* a koagreaeaae M«a. Náral viu »>aa dbttarsittk, kegy aa daakeég káraimé e tárav kae-jeaaaiaiof, a lerjeaaaee aat a ligkünbfcil alatti üléa aü
Ma* kavetbeeeii a« llé* leaérdikraekb rá**a Dr. Baka Maaó *M> iltkar, Mko* braiéd kké-reUbea alateriexeleite e keegreraie* tételeit. A tételek megvilraitáeében a« e fft*t* ralt rdle, Hogy ilithw mini a gin kBafla-áget la ártáekoijék • igy általeeo* árdeklek legyenek ▲ koagraanaai 1-6 napra tervoai. Mialatt folynának aa OautSrlMaak, utlg ééluiáa a *«ek-aaaáályak taotrakoenának.
Aa «M nap tárgyal volnának i a megnyitó, at advfelirak áa ttf •ttagyjeleniöiégtt tétét aa elaé aapoa eem volna letárgyalható i a ttikiotllk nap lárgyaoniratAba ia fatvrandó. tm kívül a 8-lk nap tálain a kSratkatö: »Aa arkUloai áa baraBae nova áa aa l-koláben<. A II tk aap lá-lalei i I At laknia! admlulaitratió kárdáo* éa V. A Űnátaág éa taalutaág láraadaltni álláataak Igya. A 5-lk aap tátalei: I. A laáayok ukta*á-aánpk raiormji éa I, A kBaoktatáa kllarjaaaiara a nép minden rétegért. Aa 5. aap. látaloit I. Aa omkír baráti laléaatok agya ét ll. A koegreiraui maradandó emlékéi (Tauitéháa, a magyiiroraaagi tnliltóegylotik aalvtiaága.)
Aa oTnterjeeatéa után aa lClaók mindenek olttll na II él nevében krtaittaitat mondnfi aa •eH»\' adónak atáp munkálatáért, atatán viln alá bo-imáloita a larv aoitl.
Páiarfl Séadur aat kitti, kngy alrö hadáéra llftu! Itktt ilyen dologban vtjrlegeo batároaaiof hoani. Hoiaak a lá\'alaUk ayllvánoeiáira. Hadd atéljannk inanml iflbben a dologhite. Ügy varai éaara, Itögy a kougreaaiue Iránti lálkaaadéa aaia . negy, Eddig még nagyon kovaaan jeliaikeiiok, tiirt uflktégaa a lapokban a rérabaa\' ttnoagal* Mat indítani. Ür. Stlgeliárl Iván a kungre-iaui •M léteiével ninoaao megelégedve. Aat limai, a kongraiaiat agylk lílfoliidatn, hogy aa lakolák áilamoilléia mellntt leglaljoe áilál\'. Hálátlanok lannénk aa Aattk Iráni, ka nem aiólanánk .melletti. Hitt aa nlaü bongraaaiaa io bátran antelli lel aigyál aa ttgyben, Kait tálalnak á knvitkeaöt ajánlja: ■ A kttaokteiát államoiittia Magyaror-naagua*. Uyitrgy Aladár kitejli hogy na elétte aoélá kivánaágtaak eleitat teli Baki tlAadé, intrt ea,általain, kljaltiit télalakban bánna van a Halgetvárlé la, oaab maa uavakkel. Ami H lilbbl tételokai Illeti, eeokat jól nitgválaaatoliakeak tutija* A lián ntjyjiléa kordeaét aionbeu nem kalloti* mlemlilenf Kit\' nílui alléiéit ajáalja Dr Aletander Bernát ararlnt uttkaegea, miniét* a réraletakb* mannéuk, alkoaauak magunknak allataimé képel a kougraei-aiueról,
Aat hiaai, hogy Reke terraini nagyon eokai ülelt tél. Javasolta, k«gy aeak aa í«atl, 8 Ik áa (lk napon legyan Bmea-ülé*, a lübbl napon a aiatuaa.iályok tantraknabatnak. At OaaaiaUláare oaat 8 napot ittaiUnk kl. A Iftbbl kérdést nt* liieak-e aaakoariályekhoa, Kgy-egy tálalelnedáara caak fé\'órálg tartami, n lültbl ido |u>aon a bo«aa aaóléknak. Öl pareaál tovább aenkl aaa aaólkat a láielakkea, ngy kogy aa ageaa tlláa legla\\|\\bb háiom éra koaaeat tariaoe. likkor nam tárad kl a hallgatóaág a aa tt>*a ii\'éltóaágát tenatartkat-|uk. A maga rátádról a kóveUeaé 8 lélolt ajánUa aa Óaaaa^lláaakre I 1. A magyar nem-aeti kSiokiatáa ágyaegaa readtitreaek aaerva* aáaa. I. Állam át lakola 8. At erkéloal neaoláa.
Dr Kártaáa Mór outija Alexander uáaelél, Anitán aat tiaagálja, vtijjnn aikaimaaak-e Ueke tetatai 1 A maga leeaéról aal kiván|a, kogy al< többen la a kárdéaek köreiét határounk mag. A kongraaaaua tanakáaaágára vouatkoaólag ab ban a válaméayben vett, kogy nem elég oaak alAadétréi gondoakodai, kanam aa alOadék mua-kálatat taaalmány alak|tban ktttkéare la kelt adpi. C\'ák igy alélhatnak a lárgyhoa haaaonnal, mart leaa alkalom ée mód aa elÁkáaattleire. I)r. Uyalal Béia aa tbeaaa ttléaek tárgyait barmom-ába aaaratné koanl a aaakoaatályok létalairal, Kívánja, bogy aa &<>aea-ttlée a tiakoeatályoknak mintegy uiaaitáet aéjol.
|)r Raraavley Albert oeatie aat a fillloKáai, hogy aa óaaaaa-tttáeek lárgpkOtre aagyoa aaáttar-j»ag a igy a aaaknattályok mttkódéae irábt a ti-gvaiam leakedna. Aa oaaaaa ttléakk o<ak olyan tálatokkal fogUUoiatnak, a malyek alkalmatak arra, begy aa Aeeaoa tanítókat áa tanárokat ardakel|ák, A tébA, bármely jelantfle léteit a
bogy elébb
«mrfM*italrek tarák* kall )uli*t***fc. K * aalkaégee a lárgyéoreea\'ot rovtaié akt »**et. Náep Láaalé gyakerieti .aa.np«»ibél eaéi a kar dáahaa. A rtdakiak t**ylog a klállltéaért jöanak lel. ttmniata a koagiaaerao elkeeéee éaatéHg hat, hogy a koetrmaaen m twtwa eaiaig éa lakatéteg oaak déialAtl, Bek*, aléedé, ák a aáré-*aé legáveL ÓrAméaak adoii kitejeaéei a teleti,
ay a teialok állán aeatieek ***• veit kilegéaa ben a tétel*k agy ré»át e etake*aiáltokboa kívánják nlaeiiaar, Ka a1 le* nieea kifogaea éá a télelek revtaté|Aboa a > bet én ***-aéiapHl.
Erre ItaAk na illée határoaetakdai kimondja, bogy bárom óanaae-éláe leaa, t. i. aa alaé, a ktunaaéik é* aa étOdik napont A B létéi rovtaié elá kerti. Bal * n unkái agy biaotiaág *égai, mely elfladékrol |a gondookoelk. A hiaoilaág tagjaiul kiküldöttek: dr. Bertevloy Albert, dr, Haierioh (luaatev, dr. Baka Manó, dr Alex tltder Bareál, dr. Uyulal Bál*, Űyérgy Aladár, Hagy Lá-aló á* l\'étnrll 8A der. Manrila BeaaA pénatároa aléadja, kngy a kon-
Sreauae tagjaiul rgya>tllei*k la Jolántkoalek. Jámelyak iiuíiiin a bitben, hogy * ktkld Mi kél torint fajénen talán lakjaik Ingyenen ellÁtáata é* egyéb kedvotteényekre la egámitkataak. A kungraaeauann oaak eg|áutk vehetnek rfait ea miudaa acira tagnak kát forintnyi tagaágl dij jpt kall flgatnl. Kari aa elnökséget, kogy aat ai illetőkkel meg tdejetien ludaaae. *
PéláiH Báador aaerettfl, ha a tagok jel*ntk*> gáae Vgyábon ttiiy kla nfotgáiiiint Indítana mag aa Elnékiiii, mert Itl (T. áprftlá ti tg teveaea jelentkeanénak, aantán meg *gy***er* HOOO en i ugyan meggyúlna a readeaéaeg baja A jelent, kaaflk aaámával la tlaatában kell leaqOnk, kO* Ionban nem lehet költeégealáat kéaalienl, Enél» kél pedig hant bntUdftilUQk, Javaanlja, hogy a jglentkeaáar* tttaailíit kl határidőt, Uyörgv A. aat bieai, kogy majaalg mindenki joleatkveneilkr Elnök ktevakié Indítványt taaa, melyet aa illée katároaattá emel. Kaaerint a lapokban ralaaéilit-latnak aa óvók, lanltók, tanáruk, aaóvnln tan Ügy ambaral, kogy a kongreaaaana taglalni — aalái érdekükben mirléltb jelentkoaaonek, Ea aei at Oléa emelkedni hangnlatban végei árt.
flMNI JiiiwN^^1
U IMa Jtf^iíljtt
PÉNZÜGY ----» *
n*Mkeg)e*nteii tállélklelriaiMayr, ügy Igea kla tökével dolgoké bálikból, a lindapetll bankagyeattjeiböl karom Av lolyama alatt oleA-rangtt Integet híjlAdtttt, ataaly meet ,Bank*gye-attlatl váltéflalei rtaavénv\'araaaáa* eétt alatt egy n^klntétetet alapított. Október 8-án Fentei Iténl oraaágtyéléet képvlattlé elnöklete alatt r*a>tklvéli knigyttléat lartml a rraavénytái>eaáe, n mikor tlliatárniiák, hogy a reaavénytökát 8 jpjllin koronáréi 8,8 tulliinra emelik, Aa ajnanan kibo-o-átandé OOllO darab 800 korona* reeiványt a budapaatt bankegyeattlei, n M. in, frtl tklarii Er-laugar éa Kai, tbtábliá a berlini Laudaa Jakab eégek vrealk at 8B0 kormia árfnlyamon. A rítt-vanyanklni Öü korona talealeg, vagy la (laatvaen 1100,01)0 korona na iaitaat tarialékalapjáb* (olyik, Aa igeagatoaágb* újra bavá aeatattak (éerkardt tlnaaiáv, tlutieatag tluaitáv áa Moilor Vilmoa urak. Magától értendő, hogy elnökké Uerhardi (laeatátol vá\'aeaiotiák.
E M { u d k i i
A magyar gaidallaalek éa rraietlaa-lek araiágei eg)aaél*ta okinber hó 1-án tartotta meg renden havi válaaatmteyi Uléiét Bu|aaovioa nindor alnékleie alatt. Elnök Indítványára a válaaiimáaf mindenek eteti jegyié-kéayvl klfejeaáat ad aa egyeattlet védnökéi Jótaal Whereeg a m éa klr, lenalgát ért aantnnrn o*a-páa lelatti bódolaltel|ti réaavetánek. Eaatáa helyealé tudomáaal ve*ai tlgyv*i*té aaoa b*|e-lentéaét, bogy boldogult l.laaM föheroeg gyea<-aaertarláaán aa egyeitttet küldÖttáéglleg kápvi-aelte magát, valamtal balyvaié tadomáeel vinni aa elattkeég eiöaé inléakedeeat, melynek folytán J/aaet tókeroeg é len«ágáb*a aa egyeattlet navé-btn hódolalteliee réaavltialiratot iatáaeU. — Ka után ttgyveaeié felolvaeaa a mutt lllla jegyié-k9nyvét> mely é<ar*vétal nélkül hitoleeltiatait. — Bejelenti at ujoanaa belépett tagokat, e. m.
Firka Olfcgr, Kahev Mtfetka, Paflne Sytv ée Megy Ata|*a arakat, klkav* t allpáaet a l**etméi>y ■ érámawl veti* leánméaal e Mvéte-lokat tIVI. áetal keaiaéö kaieliaeltelmeel el-reaéelU lllápeukat ta»*i*ni*iiák kettee, kik má| bátaaleee t lulnaltelglk leretá*e a\'l* a tagéi eorábii törAliatei Ibgaek. — A **g*"y áe *ee*|-Má-I pót lek iránt beávkeeetr kérveayee elmteaéee aaoahea a |ó*« *e»emkeei lléere kalaaetatait, a mHfte a váleaiiemey aaaa médwalekréi a* eea-kBaökrfli la fog taaá«>k**al, amelyek ea tgyietlm le]lee*té*ée*k aiAmoaditéetra aalka*ge«eak matat kaaéak.
Eat köveié gg a „M*\'éia*Heeággel éa irdáaael-tel legie\'keaék ayegélilntaeeta* Igmgatóaági tartotta Uléaét, Vagyon-klmuteHaa 8J&éO korona 90 flliérl, mely legnagyóbbr^a\' regálaváitaágl kötvényekbe van befekletve, Vj tágulni jeleni* keitek fibéday Lajoa éa Bal\'a Kálmán, gróf DeaaewITy Aurél bid aientmikélyl uradalmának tleatjai, kik ai alapeaabáiyokbae eléírt követel* mény«knek meglelelvén, a tagok aerabe lalvétit-tek. Egyéb kisebb JelenlöaégQ folyó ügyek elln-léaéaa ntln elnök aa Üléat barakaaaiat\'a
jaiák tM«ly*kkei éa aaaiiak nélkül, A küaelmu1! némely eeemenyel — a jtiek démonának iilabb á\'doealal — hirhalták rá a pentügymialailert, kogy a kii (otíát ujabb meg. adoritó imélkedéaek alá lógj*. FáeáOgyt kor-mányaataekhaa éááltigyan megérlaledeit e kie lottó gaagaaágl ée táriadaltm tárai voltának leliameréae, At imberi termétnibél kilrketat-lik, ült gynkaridi\'ti a tiermnne provokáláaamk nenvttdélye i kl meriae bürattpakaltalóba bo> oaéikoeik, ki lovakra fogntk kl mag e tailette tarai próbára vlgaetát. Miadaaaknái va***<iaima. aabb a kla lottó, e mely bitéUlnok kleaiaysé-gtvil a huiáaalnak gyaltorlaáglvnl a vek játék-•raevidélyt táplálje. Kbhea járul meg a nyitéa aaélyiimk ieljaa biáaya. A iíyeréi ValSiUtniíWW öl ném keiéaáaál a nyerőre nnpán egy arat, a liittópénalárra ellenban 17 arat kádvego. Nyeréa aaelee a lotlépéna>ár a tát klleeevee-uareaéi tarioaeék fl aal ni éa mágli raynartt rxtrétéaál orak 14 arareat, magjilólt hivatnál raak Ü7-iaira*t üaet. Nagy fiwaeiek a lottón aggaiialég nam ayárhiiok; a arrt tqnetkete v|*aie, bogy a kla lőtté ávenklnl AllagS millió lorlaiayi illata jévedatmit mutat lel. E meg-gyéaé érvek elöl a kormány ram lárkéahalott •f a igy a luttó toráa megragadté a kia lutriéi-tőrléaénik dioaératea keadiniényaaéiét. Emié-keatünk linkéee péeiügittiliiliene egy gywté katáau parlamenti braaédér*, a mily ben a kia lottónak lokonkiat való iltörláeét helyealé kl* láiá«ba. A féntehb jeltőtí raederakály aem aa eli(i eien n teraa. Aa elaö lépéat a kormány aa oaalály-oeiajáták holtnaalklával kaaéie arag, a mely a iátékeaiovidélyt éanuerübb éi raálirabb Iranyokba ia tereli. A oaatály-rarajáták nagy előnyei a kla lutri lelett kéaral lógható Mek* kora külöabaág vaa ágy gitrajagy áe egy rlá* komé köaöll I 9 aaián, kivált a magyar oaatály* aorajaták olyitn nyerő eaélyeket nyújt, a mely-lyakael a kia lutri eaályei Ö<*ee ram beeoalfl-liatók. A kie lu<rl»ál a vak vélellea, mtedea aaály áa minden áaatrarUaál nélkül, — itt ellenben e blaonyaaég, hogy ayerale kell mladaa harmadik eora|agvaek, A kl* lutrinál a kockáiénál leinmiBráuyhee mm álléklenyaramé\' nyék holott na neajélyorajátéknál 8,000000 kor, lUiltotlk minden livonái nélkül a kBaönidgaak. A pémügymlnlaatar pnlitikéja táraadalmt, ar* klilrai éa aemaatgaada-áii aaampoatkél lelkaeea j Itelyeilándő, mert *a allamlárü, akt Magyiier-aiágon a ki* lutrit eltörli, rabáram ntulé érée* mrket aaeraa aa orraAg IBilaedüldae kBrfil.
Ceglédi falakola
(fatytataa <a vlga.)
Hi Idáig vaeeitem gondoláiban a laivea elve* •ót, ngy térjünk he ott egy oainotabh épület | fóiuiaiutt hilyitágéliii mely (J*ikvárt Lakaié urnák kSaponlt irodáját képem, liléaia bereaée-aáa é* pedaa* reed lepi\'meg a b*lápét. Haaánk jeleeobh pomologuaalnak (dr^anie, Villám, Hereeky tlábnr, Molnár, Angyal) olajliatéiü nagy arcképet diaaiUk a falakat a e atemélym egyei itgiai munkájukban elmerülve ülaek aaa tataik mait* ti.
Róvid lééaée utáe a oág il)akb lig)ával, a Ja-teraa kápntt I megnyerő modora Uiigkvgey Sándorral a telepre kajtattaak ki, araly a vá-
Nsgy-Ksnuma, vssárnsp ..... a ii ji
ro«iál *$j jó létérénrira telezik i m irodával laialoa kóti Bum. Itj, aa állandóan Itt lakó eég talajdoasa UnghrAry Láatld igán barál«ago*an togatiaii bénáinkét a róvld pi kanét ntán* swg-leadta kaiauanls eargafát.
A talap nagyiig! már ai slad plllaaithaa meglepi «t embert, hlas Itt bnkf sgy darabban nir msgébss véve oly tsrületst képet, maly mini ImakoU Mkitjs párjsk iKssskMI van még 9 bold régibb keletű laiakolája la.) KBlöadsan emeli a beayomist ttou klrfilmésy, kogy iua a ne«y toi fi leien nam lét aa tmbar eemni máét, mint rongeleg aok fsesemetét klIónMaA nsgyságbss. Ceakts igy magyniásbaté meg, bogy eiidó aaerim a kaaaiat T—g wliiur kiadható Jaoaemets, 1 mi lió í aaáaaaar aaamaéa —> a mintegy 19 millió vadoacbóf al>.
A iaikaa tebái a reageteg mannyieég miatt; oeadálhoaik, mi aaoaken egé«s máa aaampontb^l i< vettettük a dolgot — a oly egyea körülményekre terjaasaük ki Bgyalmlnket, a mi a nagy tiií kOsAaaégra határosod értékkel blr,.
Sssrettink elüaaór U a ialekolákoél a talajjal tiaataba |0aaL — Ka kiért aaükaégm, — mert a tapaaatalat atámtelan atalban beigaaolta aat, hogyha a facermoték gaadag éa televéayea hely* rOl soványabb M roaaaabb talajba ksrflloek, eaea halyváltoséat annyin magaiuyhk, hogy rendaaaii eloaenevéssnsk a eaak nagyritkán lehel átokból eleierna termofákal névelői.
No hál Cegléden nem kell attól iélni, hogy n talaj valami gaadag, talavényea. KgytzarÜ hktliiü homok liií aa, beiylyel-klfaiel oly aiéba loltok-kal, amalyau még n»ak valamire való jqhbléle gea ie eeak ugy keeerveeea teng. Eat leaai ssük-eégeeeé, bogy Unvsrynak hr telepét trágyázni kell. Hanem mikor egy kooai trágya 3—á írtba kerül a e mellett aa erssény nein igen doaaad a iartalmá<él, akkor baiöá dolog volna ily aagy teiüietat trágyával olyképp meghordani, bogy -aa a Ineeemeták meeteraéges hajtására «lkalma«aa váljék.
De meg nem ie aehéa aat megiamernl, hogy melyik l»eeemet« van meatereégee nton hajtatva a igy elmerjük moodani, hogy aa a irágyameny ■ nyúég, melyet Dnghyáry Láaaió telepén éven* kint eibaasaál, eaak áppaa annyi, hogy talajának kitsépSsarü tesyéazképettéget küctönOnAn.
Ha lepien-nyomón találkotunk gaadag sssk ismeretből hitefyó eredményekkel. Uoadoe növelés, okaaarü nyesés, jó munka elb. kOvetkkatébea el van aaon cél érve, hogy a facsemeték erősek, a hajtáaok iaatoaak, Hóval aaon kellékkel bírnak, tjait télink mektivénui ssokiuak.
Egy tálaik eflnye it (aiekolénak abban áll, hogy ni egyes vaiisjok haaéak legmeghiibaióbb lietyerél eaerealetiek be. Lagaagyobb táaie a la* joknnk Bereoaki Káté gyfljamceébdl került tipr Mról pedig tudva vaa, hogy egéaa ólaiét aa egyea fsjok meghalárotiaa é-i aaok leírásira (ordítja. —! Már most ahea asámitva Uugbváryaak pedáns eljárásét a ssaporitáa ás nemesítés kOrltl, falta* heló a telepéről, hogy aaon lajt kapja a veVfl amelyet bírni óhajtott, Legyünk csuk óaslnták éa valljuk be, bogy biaony asnklnak sem esik jól, hs esetleg vslabii neme* táti almát kivan ü Unt ni a kap helyette holmi silány nyáriléleaéget.
Tagadhatatlan ugyan, hogy a telepen a tsons* méták álta\'iban aaépek; — de asért különösen meglepte alóliroitat néhány aagy tábla qjiblt óssi baráok. (Zalában trauoia baracknak hívjak, ba miiidlljrt Amarikában ringatták Is ból-j eae|ét.) Levélietveknek, vagy a levelek lodtoso-dsasnsk híre-hamva siaoeeo. Igaa, hogy baaa-ualiák Is a dobányflSssttel való permetesést, de meg vaa a látsaaia.
A fitial iák egássságes külsej*, ff* l<mos te>-nyéaaei, a saassserB keselás a a talaj laassága követkeaáet enged voani arra is, hogy a csemetéknek gaadag gyökéraetlel Is kell birniok: es padig a lenyétseiaál oly kellék, melyet minden< kor figyelembe vennünk Kell s mely nélkül óéit érnünk nem lehet-
Hüvid vonksokbsn bemutattunk tehát egy la-iakolát, mely nemonik nagyierd ete, rengeteg mennyiségű ée jól (ejlódBtt facsemetéi által domborul ki, hanem egyultal a gondos, asaksaerü ke-Kelés es megbiahstóság tskintsiében it megérdemli a miatesaerfl\' elueveaáat. 8 aligha osaló • ilunk, a midén aa eddigi évi 9—8 essr megrtn* dsláaak oly mérvbsn gyarapodni fognak, hogy uiagáusk a telepnek blslos jfivOt jósolhatunk.
Megemlítést érdemel a ion etatiaaiikai Ostseál* lltáa it, a melyen ea Idüettrint sa irodában dol* gosusk. Ai eddigi megrendelések alapjáé fel*
Zalai. 89. Máa. I. Isp.)
1*91. október hó 18 áa
töaietai óhajtja, hosy as or^tág kl«iM«ó ré-aasibsa mily véHlaiokbél IWtdtl a legiAbb mag-rasdaléa a abból laasérmsstaini aat, bogy sa agya* vidéhsksa melyek • tegsitsrjedtebk fvü-ksóleslajok. Ka padig namosak flale*l oldalról W footoaaásgal, hanem a ha«ai gyümAleaSasat S swvssstsess a tajok megraiaastásárs lésysgss befolyáaaal birand.
Uugbváry Láaaió nemoask Istétól-lalpig darák ée beoaüleisa magyar embar, bantm aaauvadályae gyümóle«ées is, aki a (ált nemcsak aaért aas-réti, aMrt hsssnot hoanak neki, hanem BrBsaét áf gyasyórüaegét Ultija atok nóvsláaa áa Is-syáeeléeéban is. Kása as U\'ulaó garaaá1 la a; telepbe befektetni, eaak bogy miséi essbb áa életrevalóbb caemetekat tudion e\'éállilani. S miután aasu u>rekva«Mt a\' hasal k8i)ó éissk is asolgáia-tol len, mé\'lányos slspon meserdamll, hogy a nagy kóaánaeg It viasoat At fvlaardlis. 8 ha 0 feltudta aok anysgi küsdelem után sásslajárs írni, hogy: >£rós akaratnak mi aam áll ujában*, ugy vUaoat a aagy kAsósság mutassa meg pst, bogy a hsoaülsita inuilkát, ás hsssflss tB-rekvée\' mladsttkor méltányolni is mdja.
Libbald HM.
&n Jt; Cppae lupM fbtMűá ba a-kapun Xoadoroá, ssag Baracs Pak. rut hoanak a mrvu.
fili t (Maffcgfa luüt kaaát.) fiySTS láUfOSt, Sttjask fáira! (A isghaa) Alüstok kórflJ b hogy émwt as vtgyewsk, hs erre aam anmijaim et, nogy tol na csoportosulás. (A mtleáes)
mtékft
C S A R N 0 K.
18
SK-ulléxb. AgnM.
(Hlgétéma,) — Irtai taalág kiaáar. — (MgésUp,)
Fdni: Meliogy valami klsérietnsk tartsatok, hát megmondani, csak hallgassatok ida 1 (Htsd. ktváseal anrat napértoaalsak,) Es oltitt fél ess-tandővel tOrtáat, hogy utam éppen Kondo-rók hajléka atótt- veeatell el. Hát olt hallom ám, hagy Hatos Pista, mejj n szomorodott snvü ütvegy-menyecske ugyanctak vtgmr valljuk egymáséul Urnmllu; mit hallok? Azt, hogy at a kedves, aldolllelkü Özvegy, as a páratlan jó-\' aaivü moaloba halálig inegknerillette Kondor Julié asivát Janó-drótossal, Baraot fa-" llról olyan híreket mondatott neki, hogy egáasen odáig lelt stégéit y. Maga mag a rossz kirak melle olyan szomorú litániát Itilt, bogy szegény teljeaen neki keeeredett a halálnak. Akkor már neki is indult a Balatonnak. Mindezt "nagyon vigan meeélte a drágaláttas Osvegy, Pista szolgájának. A _ mint iQOKlisIlMam \'■ utána én a szegény áldo-sutnak. Ugy karikáztam s Balaton imfróreg lábaimmal, mint a szélhajtott szíts rims. Már csak nem hagyom elveszni ezt .az ártatlan teremtest, nktnok aa anyját ugy sss-retteni, mint s tulajdon szüldlt lányomat. Még Jókor értem. Ez s szerencsétlen teremtés már ott állott a hullámok elótt, beléjük révedt a m-gtépedt telkével. Megragadtain karját; megmondtam neki, hogy gonoaz ármány vette kórül; nem igaz abból egy szó se, amit az a bitang drótoz mondott. De nem akarta ezt elhinni az Isten világáért se a szegény lelkem. Csuk nézett rám azokkal a másvilágba zavarodott szemeivel, hogy hogyan tudom én mindezt? El kellett neki mondanom : mit hallottam ? hol hallottam? Még akkor sem nkart hinni. Csak nagy nebasen tudtam rávenni, hogy JBjjón velőm vts-sn. Akkor azután bevittem házikómba, rázártam at ajtót j magam podig siettem a faluba, elhíresztelni, hogy a Balatonba vasselt." Nsgyobb bizonyság okáért még a Iqjkendójél ia magammal villám. Persze most már azt kérdezhetné valaki, hogy mért küllOltem halálhírét Kondor Ju lisnak? Hál csak ősért, édes gyerekeim, mert az Özvegy Kondomé, meg a szolgaja beszélgetéséből n^l It megértettem, hogy hilótték fqjéro a halált; igy vagy ugy el kellett vo|na pusztulnia. — Majd adok én nektek ilyen ártatlan galnmbazivet átverni,! megülni: -r gondoltam magamban ée mi-i kor már láttam, hogy a halálhírt szépen elhltto mindenki, visszasiettem Juliskához; aznap aste magammal vittem a lonyódi bakter-komámhoz. Ott volt mostanáig. Oda] rátettem a karvalyok alél,.. De most már — ugy gondoltam — itt as ideje, hogy leszámoljunk ezzel a viiágbolonditó asszony* ny<tl; inert még utóbb szegény Buraca Pali vallja kárát. Aaért hoztam idei
II. Jst. Bmraa, Apm (jtaak) Voltok
Agnet : (UaSttM aaamakM Np Kaaiar rfijltaa,
a kamarai, labetai) Boron: (Makija a SMtrat éa aa«i aU
laáákaaaék-J ym Fiwil (Uaaa nmtt jallal él a *
aak ifuaaaal Jaila faJMI Imaal a tlsééV) Agum : (rilauM hjai, Mftaija ;illat, rimtKaa «t»ank.) Huh I (SaMt araák.)
Boráét-. (AfMah.a afrik ) Ml U? (HaaUlJa JmlM.
kassá rekaa.) Juliska I angyalom I tAtateét.) AfOtt: (Migiaeéaitaa kkskádlk.) Hál... IS vagy---*-* aranyos... Juüahém ? ttnketraf* —ty MéM Azt hittem : kísértetet látok, Igazán áitaf (MMtUalt.) Hogysn menekültél mag? Hol voá-lálr...... Attás ennyi idélg kellett kínosat
szokat, akik tágad olyan ígasáqszeretnek I, Szólj, beszélj 1 I fdni: Ne bántás hitgom, est s szegény lányt I
Msjd beszélek helyette áa I Agnrn: lsssa maga hozta szegénynek s hslálhé
rét is. _ ___
Fdni: As igss; ds éu ludlam ám isi is,- bon ss agáes cssk »mese.< írt ed búgom ? csu .meaa.* . \'. - , . ,\' .
áfát*\' (H Ida gea) Nem értem. OTaT: Hát ugy volt aa tudod, búgom, hogy éa ott a Kondorák hajléka körül maghsllottsa, smint egy igen-igen hüeágse, szomorú Ba> vtgy-attioor ■ aiolgtjavat beszélget olt; aztán abból a bassSlgslásbOt magladtsst, hogy Kondor Jullsnsk a aaivét egy. fellocs-d ot t; ffl egltzne it drótos állal Imtsira tették,
((Foljtaláaa kUratkeatk)
BzsrkeaxtSl tttanat
Bergalels Isksk. Egéaien mag vágynak iviu Nam sllbntjuk meg, kon % bektÜdWt varaesatet a maga te/fii aredstfMgAsn legalább i rovatban kösaá na tegyük a rettenetes péksass terek elrettentjére, as elksasradett aütO-mnnká-eok gyönyörűségére, aa BU dicsőségére áa olvasó-kösSaaéaflnk mulanatáaára.
Irta: ■uiatata Jakab .Nagr-Katitaaáa at aa aaat ■fgttrUM éallaaa Nagjr Kaalaeáe, aa jt\'l aaóat a élvaika, Maa aeáaűlják, a akttkat aa iparba, , Hám aakkatgaa, a la nap foltaoadáa Dtilt Illan, a ié(Mat bootájcia
Nagy Eaataaáa, aa a aaaéa siagtjtHtal, Ujrktakaaal látták, á -sok ptklagéiqrt, Ojraiakastsk, aa alarwaetuk, |é kadaal, Kamitjfték, Kogy máakébb Itta a belnatW.
De amlad aat aMftaétik, a ■am»rak. I» geaSellák, aam- Inas a jé taaéajek, Yaáiraspt munka aata»ti aaat lnVai, Mart Ily fermin, esi tataUaéuk ItgblbbaL
lajrlk napon, gvitakaslak a aiitatk, kTawaéediák, bear MM kaltaaak laféajak a kl pttf Mar, a gvtléaaa Jalleat utal rágtta, am uU ktmjjlaal.
Banatats Jakab, aat a kihat tattéta, ttaakláraatl, a Upátta Ifjaiaaalatla, Tatársanl munka utaalei M|ka|\\jak, Ha Mtasajrilaa, agjr kaaguiag kl taaagjak,
Bear talárt aleea, a Mauka talaal dtvalba, Blaa aa aair rágta, ttrvéajke vaa umita, 8 W8 MaakSa, stM kUletaa ttelgaul, NtM lakit aal, arra késjraaarltent.
A Mlalaater, rét Urványba Iktatta, Hegy vaairaap, a Maaka kesdala IS én, Da aal a mt jé Maalaralak, na klmlk. > rtmtajbaa, a kaaak jil Magktalk
Da aaai aakám. ftl ragyog mtjd a aatliag, Piklagéuyak I aam tautak alayoMiiti\'sk, I,tta wtjil let — bogy UraotogkaUak, Ttaslaaágaé láraaaigba Jalkattok.
Adja aa tg, kogy Misit etákb Utasaik A multrák a nagy bankkal bad nénik, Hogy aam lakat, a ptklagányt atecajsanl, a lagnislaé erejét la kl cealaL
Maal pétiig U, ||aa lltaltll Neklártak I Ta keaaiiek, agy rtMeg aaét Mtaéak. MtM kall Hlbt, eaak nmélyai toribb la Ha s maatarek reásk Mának teribb In
0000000000000000000000000 0090000
I Szabadalmazott hajke&oci.
. W^^^^M Ai oratAgoa kúxeg4attég ügyi Inán lélMátfsiN i ml
t l^^^^H iür. keraakadalinl rnlmailtrium állal nebadalmaaoll, awtel ibtfattét ^fMH kéetH M eliéroeft naktekletklvta éMal klprlUH
nemouk a baj klliulléaét akadályom meg, hanem egyvttal magéit! ■^HM a hg) aradaű tarméuelee étinél la, a<M alkalmatiu lolytén a kihul-VMHHH l<>*> ba| helyébe a UgaOrBhb nj haj né iámét.
In kla Ugalr in ~ — — _ frt W kr. ■w mw "f«i| * — — 1 flrt — kr.
KUliin t szőkekUliín a barna hgjnák. — Haaználatl utasítás Ingyen
1 TajjUá, a ki\'taiilönéi; Schável Jánosné «oi. Markó Lujzánál
■■f"*1 Nafy-K»nlzaán (aaját hátiban), RKLtl IíAJOI gyógyuertárában ét Kolnll M. 914rdívát-üzletében Nany-Uanluáii.
OOOOOOOuOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOQ
Árverési hirdetmény, »
A akaalaaal klr. Wták llfVl outélya réméről I kftaklrié tél étik, boiv Eamaie ttéu l»y»éd I ktalatái lakw v^reímjUlénsk Hareaaa Mihály. végraliailM taanvadfl on\'ialoeyl lakot altanl ÍM irt éa Tl Irt két rtedbell léke, 0 frl 81 kraioér y)ta|iéa kérttel, klrdefcei dlj nélktll. • Irt 85 kr.| jelenlegi a a Még fetmerftietdé kélleégek IréuU v|iajtéti Itylbaa a Inlinmtl klr. tOrvéayeiék lavfllaiéhHlartaaA, aa orumutyt tM, at. thvbftt ,1. 704 hr»a. a, ftl\'ati Ingatlannak Herue*g Mlliélyt MftW a 1(11) If\'ra baáaOn % réete, ln« váÜM a« oroeaioeyl tOt. h, tkvbea 4* 085, i hrmii alatt (aulait lagatiaauk, u. att illaté éj WTé Irtn WmOIi Mt rátta. nlwl* at fltaixloiiyl; UT. aa. tkvbtn «|- 174, hnt, aluli fölveti iatai-lataal t. att Illaté a KM írtra heetOb lalaréaaa
IMM ekléker hé M aapjla 4.
t. 10 érakar
Oroeatony knaU* héaéaál Rea eia Uéta Ügyvéd felpareal, vagy kalyatU«a kOalwnlOnevel meitar-taaéé nyllelnoa trvrréaea elenaiel fng j meg pedig t*hlat»e, liugy aa oruaitiiayl ÍM. aa, |kv*
lap eeéu dra
1 /i)ríni M ImjMr. Utánvéttel vagy aa Oaaaei alélatea bek ál-
ltadéi lavéra haiion«lvai*tl ►lolfalml Jn«, ti\' magelOaOleg pedla aálot|ug vau tiala\' laeve,\' efaélfngva eaéa Ingatlanok a txtlgalml tec fen* tartatéval hooatjtatnak ugyin árvvréa alá, de o*ak Uüü\'i lift aa eiftié inlnklogiife kAvKelée kialé jjttüétre tthkeigeé 8*et«g,.jugylf a TOi. brai. laeatlanért H00 In éa a Öla Inat, lagatlanért 860 frt balgérMilk, allaekeaA aaélbéli aa érvéré* hatálytalanak vélik a eeik leítileenk la, a t<nl talmi (óira valé taklatet néleOl lóinak unyao-
aaon htláruiuiu giadalal.
Hiklélitai ar a lentebb klle\'t béOtár.
Arvereaal kívánók lariotnak a beoaér 10\'/, él ké*apénabét vagy évadékképee papírban a kl* kőidéit keiébe* letenni.
VavA kAtalea a vételárt béron anyaölé réKH< Iáiban, még padig i ai élnél aa érvérén jogarért anilk"d^aéÍAI eaáwltaadé I hónap alatt, — a máaodlkal ttiyanittél W liéaap altit, — a bar mtdlkil ngyanatiél II kAnap itlitfl, — mladea «iyae réa»lét atka ai érveréa aap|álÁI eeáaiiandó B•/, kamalokkai egytttl aa arveréal laliélelakban laagkatárototi halyea éa médoaalok aiarlat laéiatal.
Kell N -Maalteén. a klr. ivaaék mint talek-kttnyvl batéaégnél IHllfi, évi JiiIIuh hé 19 én.
Mlkot, eléadé,
IOOOOOOOOOOOOO ooooooooooo
A It ahányai
királysörfózó-
részvénytársaság
tilitelettel értealtl a n, é. kOiónaéget, hogy tOr gyártmá nyalnak eláruaitáaát megkeidte éa aiokat:
Ászok, Király, Márciusi, Korona MM ós Bajorsör
elneveiéaNol hnrilAkbnn ét pntnnknkbiin hotia forgalomlut.
Eivánstra árjegyiék íngyon ii bérme&tvi, IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
L«|tlU«llkk llwakl, kél éa llnal|* rt Pt.l ..........ViHr, féaaaaala. £> ifi ™
vagyiltfc tttljraéll ta iJUIti Dr Ml 1.1 0». Klr, U*4r Alul Mllaniar* levelek a lagjokb komkbél minden doboabu
mellékelve vannak. A
TAUSSIG gottlieb:
■aaaa aiMatkl Mapptll ka lllakurplf* fért kiér atn, I., Vaiiaailt a. K„p|,B|é • Itgtlbh lllnlaarr*,
gyégyaier kerrakedéabrn éa gjégy* 1 utrlárhan.
iléao nlAn kllldetlk
Ház eladó!
Nsgy*Kanizs&n allunyady-utca 82, hz. földszinti ház, udvari házzal, kerttel és mezövei elad&tik. Bővebb felvilágosítással szolgál Radakovits János Ciliiben. m»_,
v^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
Zala/ SÍ Mám. (• lap.) 1S9S. október hó 11 áa.
I a ért vaMél Karai laaArl mi«atr. Kr*a(W4 nűvCrek megjöttek a nya-hHana Ameht—h ktallikév.i vagj ralóból áa folytatják • lanitást a magyar, kai eteaa. II.it nénM)(. francia é9 Mg0| nyelvben. «-l
*rt T- • LéüUa: Vant atoa, SSL axAm
Király-utcálian levő 7Qi. u hát méltá-|-*l\'>\'\'\',l^—* , , I felelő* *■■ k ta*il t
nyot feltételek mellett eladatik. — Uővebb
magtudható a tulajdonoan^l Cím a kiadó- * -
hivatalban. ( r \' • i—i WuU|é***» u klaió:
I *) Aa t naatha* UtiatakM aaaa villát MaUMpI » IHCIll íCl4P,
aMraaatt g^^qgggpgg^HaqpgpMmmHMaiHwamtnafan^pp^qiipBaamuMnaBiaaMyp^
Ifl|f*Kanl*u, vaaáraap.
NYILTTÍR*)
MM-Mlpaal ét kW ItlMka* aMt-wakk*» - Jkpéel, tklatl, itL i lafüam et» ikaaUI la mtaaéla*, a. a, kfcNl, Wkll kt *HM maaaaO.it »«lr—a lé MN 14 ktM él kffy aktaaaakM daa m&*a, IwaekMII alatt-aaMakm. aat (alalap 140 W* Itali* atk *|ta la Ma Mit la alallaillal a a. k ttamkkr-la fkwalaa * kélky* mlllttt la altlkail ||M Iktltiilétül»«l | Bltaattma ff, (aa, klr, ilévart ■áiaié) ealratagyAlM Mrtafcbaa . »*ll>ka ataaitt ftvilaan Iv km ka laaiiaak Itpekrt a arat
atyát raeaaalaaét » lifjM a/elvaa NI aaaraa* Maéwftk peateau iliaiiaitnik. í—
at7t ik MA ül li u.i
KttK 1*4 ápril *>. boa Mola ogyaaaaoa aliiriMaJ v4Ha *aia Tla*talt PaarWir ur 1 Ltgyan oly Mim te Un van dlilfi küld|flu itftkam Urnát |ft UhnroMt m ön falül- , ,
múlhatatlan rántmttd IiMimMI MáaviliN. DmlllMl fájl llllPvifl liflDPIIF
*»K««IJ« n úton W lagmátyabb U itoiMMti DCliUlflIii\'ifiw áJlJuAIIi lilJilClü, M
Wbdaranl oaodakaláaáéca ........- W. O.-tól Bragoaabna. % • Nll
Maradok ta(jm iia»i«i„iiei tJ9Sm I frt 40 kr. 4& ft*** 70 kr. Pawltatlk Karano, Költi, LMmiImL . .. ... , . .. ___y
llaraaba. FöWUdk malUU. 1WT Mpt ti. F. mr I IMm aka*ata vall, Iwgy M Ötl
HHnartaMrNM kmfllfak, maly aknák Wr téléi imnh«í m«(tr»m i Én gyarmakégykaa taftgkfiUam ufraaajlra, h»g* MWWÍ •«tM»bnt «nm m tókké kéjMM v ágaim éablatmyárn má>i Mmk kö«i volnék, ki ute oaodétalra méltó lai-dagaal aagam nam mantatt«K volna mag- A* IitW éMja mag faI ntel aaaraa»c Nagy Waal< MM Vilit kogy MM IftWMMk NftM ll tóké*
Itt mm kl fogMa k cyógvlianl. amint már máMk-nak la agéwaégük vlmaMyavéaéra aagitaégül mnlpéUak. : .,„ Kalűca faria.
UéarUJkaly, iUi. aov, 9. \'" ■ UyMtlmialt ari A tagfOrrébb köwönatamat ninudum mmui ftmtak flO áva* oagyuáMám m«* vékM. Ai IMI I iHa ét Mwvrtitt gyomor* hurulban éa vtakéraágkaa, Már ételét la MifWH I maliról agvébkénl la la mii<ib, mldftn véJqt, I umüi agy aakont kapuit u fa kllöiiA vértlaatHá Lkéaaanlkól • aaokMak ilaadó kaaaaálaia fbly-lán HklIilMia kigyógyult.
Lagftbk llaatalattal Walnaaallel Joaafe. j
Klfha»grab«r»mt, Ollhl m. IM\' mára. 11. Taklulataa ur I Alulírott lasnétillto kér é aao Miigát it fa valilban kupim é» kllöwfi labda-1] walkél. Kl momi ma>aaaikalam\' lagnagy obb a Ma I j martnamat klidaai.l aaan lakáaaaak érték* fal* I aaokat, okit aaa alkalmam nyílik, a uauv« | I likaik lagmtlagokkoo fogom ^likiil. Kaan ! kátalralwm UUaámaariall haaauáláaár > Ont MM-Ml MkitilMMWM.
Taljaa llaatalattal llaka Ignáaa.
őszibarackTa-csemetők nagymórvbeni eladása
Sarg-féle Kalodont minden sxombaton 26 krért kapható.
tavadéit i aa 4Mal MméN MMb aaagot. époa tartja % lákkiHl ét miit ár* tilmaUan agg vaa kipróbálva Kgy boaaal 60 kr. ÜWMilf TI kr,
Q]jva-balxsam.
manlM klldáaül <1 kr.
lia-Piti, lífcsgs ar-
« GÜMMI
KrodiU párlul gumi ti kilkélyigik Auotttáf él jtV4f iakl 11 tatéban a klriualmakat ia flklll* mn\\J4k. TiMliikiit (tő krlól I (rtlg.
•nMmrlMMk lifiélNirtikkii ilkilmtaki* lók — I frtiyl ■nriililéitl 10% árk«tlY»«»ény. Mi|iiiáiléiik piitoiM Aa diükfétM iuköiölUtaak
KELETI H. MÓIK
féfll él lói divallilltékai
a „liirtoMa\' -kM — Vify Káiiliix.
RMm In aillfllt kéMltmray^M kirtl»
aa Mitrik tyilbi kbieWl imm kai* él
lliaml jjét/milmiil kftlftmlugoméftk raktároi vauaak éa a kfalatban liUtl ufe livók. gyoraaa éa aMkéa magawaautaak. «— Poitáa mafroadiléük a Wfgroraabbaa gat-kMlataaí, ka a iliilwn allra klMgtfk 5 nagjóbb amriaéiltaik Háaa+éaUal kUAal-aak. aémaalva üakla oly laalkia MftMk a klMéa. ha aa l«n aMra lilrtuft, •alj nalkai a naaUk^itaégak aakkal mér-arkattahbak IljigUllM kap kaié TMk lémf tyéfyuarétg araál, ftlréhr a«aa H
Sarg-fAle Kalodont minden axombaton 26 krért kaphat
irAiüJ fakata aaittkaa él ■indaa igyaa éa>|ixáai alatt
Nafy-Kanixsa, vasárnap.
Zala 81/ axám. (7. lap.)
1895. október bó 11-áA.
Boroshordób eladása I
? db 80 akós ős nagyobb mennyiségű 12 akós boroshordó, jól tartva, úgyszintén
eladatnak. Venni szándékozik szíveskedjenek a „Vasúti vendéglóshó^ fordulni Zákányba.
xxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxx
PSERHOFER J.-fóle gyógyszertári
Béotban, L karOkt, Stngaratrsaaa 16 txám alatt hxuiyi goldanan Ralohaapfal M
VérUnűlé laManak, aaaMtt AMitAvaa teNmtfc laljaa Jamű atagérdoatUk, atlroj caakngyaa alig lélMlk batagaég. ■Hykia aa»a lakéa awk üidAa katáaakat mwimii ka aaa blaoiivilollák yolaa. Kvllaaéok éU mm lablacaok áltajáaoa altorjaóéwak Irvalmt éa alig aaa caalád, awiybou mm kltln9 kaalaairMI kéiilit n«m volna ulálkatá
Haámiilaa orvai által aaaa lakáaaMk káalmaf I aJáalutaak éo aláaltattak ■liéaa oly VJokaAI, nilyik a roon MiéoaiioU! éa Mékn»kiléiUII anrfwÉ; ftfftl IjHt-aiVMWiL ■Ajkijok, kóllka, vérloluláaok, araayér. béltétlaoaég ■ kaaaftlé küifiégokaól. VártíartHé taU]doiaá|iknil fcm klUal batáaaaí vaaaak a réraarféajraét éa aa abkél traéí bajoknál la; |0 aápkirnál, WagaoeágbAl aaármaaé S|H)Éaebál ük Kaaa iliOw^lé lak> óaaook oly kAanyia haloak, hogy a UgMikályabh D^dalaiftkal aam akaiaák éi aaaik folytán még a lagiyongibb agyénak, di wér gyonaak áttal tr aMar n^^io nélktí li kovolioték.
▲ aaáaialaa kálalratkil natfit a labéaaaak fogyawtól a krtlUillilH 4a iom> kiaibb bitigaégök után igéiaiégók vliaaaayiréii lolyláa koaaáak latáatak, omm kaOM üikU néhányat aalttaak aaaa aigJ^araéMl. hagy alaéo^l, ^ kl mm lalirtiantaM nyaar Wiillli, bh aagyaak gyfliödvi, kogy aaakal tovább fogj* m|4aimai
■XadAara wáttt kéailat I 101 ligklUadkb fkfbaa Miatagy 90,000 darmb. OaMMlék árait aa i—M évoa (iadag fjrfkarl, élatarAa eaiaiilék darabja (aaok orfla* aé«o nartat) aO krtól 40 hlig>
100 darab 40 kraa maKi I vigy 100 fa)baa II M.
Vaffbaal érik
NO , 40 , f 1 100 , 40 , , 1 1000 , 40 , . 1 , WOO # 40 , , 1 . .w „ Igán nagy kéaalaT vaa a klvalkaal NJakU): (milyikbia i klIlaObknél kllliöbb korai amirlkal fajuk nagyréat kaal foglaltatnak) AmIm, BiatrU, Kgrail-féla daráncl OroMi Mlaaoaao hatlva, tlrom Mlgaoaaa táróivá, OyttmOloikirtak k Irálynflja, BaagyvoU, Korai Sándor, I. Lipót, Lord Paltaoriloa (ogyaalft a Halai Jóiéval), Maialka d^aaotlja, MaaOkornároai daráaei. Olga királyai! Prooooa 4a l\'aaada, RW.r a karai, Botko m*y 4a Brig, itaép éráé, 8alfi daraaclja, talparaiaa, Vmm aaléja, Vaairla-flla kovai daráaal. Watartoa. Witdar. Wlrtaabarg király Hk. ftk. 114 ll-í
Teasék: dujerrzélcet kérni I
Ualmkilarf, laUéala. IMI. akt t T. ar I yükéram, mUaartai m Im vlrtlmlÉI* lakóaaMikól agy ammagot I óokuaaal kU4aa> aaiomluMUák. OaákU aa fta moóálitoi labdaaaal aak kOmlMkataaa. kagy agy gyoMiemJlál, maly M«am 1 évoa át lyMrt, wagaaakaáaltam Kaan lakóaoook nálam aakaaam Imaak kllkigyal i midéit lagfarróbb k»MÍaiUai k^ooom« vagyok tkmalaátal IvWkl ákaa
Kaaa vértlMtitó lokéaiaok aaakla a Paar
kofir i ma. aa „wraav klraéalaM aUaáM kax claiiétt gyégyuartártaa, Béaakoa, l SiagiritraM* 15. ai a. kéaalttataok valódi aűiloégkiii i ifv II wmm laUiflaot tarial maaó éakoa ára ti kr. laj onotnag, malykau I doboa tarlalmaaUUk, I frt & krba karttl kármaolotlaa ntányátall kflldéaaél 1 M 10 kr. Így aoomágaii kavoMbb namJtUdatik oi ▲a ámmag iióbboal koklMéaénál (ml l«g-jobban poataatalvkayoa laakéillHoUk) bár* mmím klidéaaal afyllt 1 aaa^ac I frt II, kr., t caomag I (H 10 kr , I cwmag H (H| 16 kr, 4 coomag 4 (Irt 40 kr., I csomag I frt 90 kr éa 10 aaaaa. » frt SO krha kortl NB Nagy alla^adéalk k4«aUaal4* kaa aaou lakóaeook a lafktlóifUékb Mvok éa alakok alatt atiaaalaUak. omaak klvat* koalában károtik oaakli Faarhofar J.-féla vértiiatité lakdaiaikat klvalaliil 4a «akta aaok laklatkallk valódlakaak, malyaknak huáaálaU ataaltéal a Vaarhofar J. névalá-
/, ltá« I M 10 ft«. ftvag 70 kr.
Anerítai tíuTíajteiAcs. ST"^
lagjobb mar mladaa Hawkyii i bijék, n. ta. la^Naffhéaiakm, gaiái. laahlaa ailgralaa, Idagü fagA^a löWjái, fllaaatgaláa *Ab. illoa I frt lO ki.
Taiisckiili ^leito.W"*
aora óta valamaauyi kaiaóvaaató aMt arvaiak által a Ugjabbnak i Igy alagáaaau kiállított moUmióvoI Iftl
k\\\\rn lapau. Z\'ZLr^JZ
Mkikoél, méi\'fM iagMiitiVilil, ajglMB
wbaa vagy gyaladt moll, vagy máa l|| ka* jóknál lalnt khláÁ aaor Ma kipvdkAK. I 1 iégaly tú kr. lénaatva 71 kr.
Parh*laa*a Narkaftr i-lS. aak ét Ha I0ID31U3I a figyoa tagokra 4a mérném
Idllt Mkra, mint lagbiatooabk aaor aH*> marra 1 kMfpl 40 kr., Una. M tar,
iotMT,
caóa klklgáo »tb. oUmk. tjy • guali 60 kr., I Ivag bármMtva I frt 10 kr.
(pr4«»i mlpfk) m gi liüté gyomor, ramm amámtléa 4a |Biai«M«a dml k^k oiim kkM báaiMor. 1 lvi««aéva) « kr. II év i ÉV
lalüios tintiiM ST dgft
roMM améaaláa mladmi káiilkuMáijll, k Jm. Aé^áa, aaédll^í hév, aranyér, dagaláa atk oÜaa. I
Iáim I at.
„Préda" pe^gó
Dr. Lod«i| WlUibald. Nas^Marui. — Miijif-oritáfi ktpii*fl0|« : _212 S-l .
Braio Beirií, Biiapat, tírtlj-itca 33—37.
|
NYÍLTTÁ R/
6170. ik HÖ5. 210 l-l
Árverési hirdetmény.
A nkanlzxai kir. iseék Ikvi oestálya részéről tiés* ügyvéd n,» kaaiaaei lakos végreEajUiónak Reretag Mihály
• M nIMi Ikrái kaaérl mmiár, klllalta«k«Mh kainkéval r*gf amél-kát elméé. Hal f ■•tasaatfja a kltAt hivatal.
Király-utcában levő 791. aa. ház méltányos faltételek mellett eladatik. — lldvebb megtudható a tulajdonosnál Gm a kiadóhivatalban. 1 ■ 213 j — i
•) la • ntUku kteHUaklrt Ma tIIUI MiHisleH »| ISIHISall. • .. |
Xt^imfaléi nővérek msjóMak a nyaralóból éa folytalják a tanítási a magyar, német, francia és angol nyelvben. <—l Vunt-atea, HL Mám.
Felelfle aaarfceeméi LiKI ■ I
Laptiilsjdonos ée kiadát -
r i ic u tL r t l d r.
köshlwé tétetik, hogy Kamela (iéw ügyvéd a, kaaiaMÍ lakee végreaajlaléaak Rtroieg Mjhá|j végrehajtási asenvedA oroszt onyl lakoz elleni 186 Irt ái 16 Irt két rendbeli \'éke, 6 fri 85 krajoár vbajiás kérelmi, kirdtteai dlj nélkül, I Irt 86 kr. lekalegi a a még Mmtrüleadő költségek Iránu vbailM ügyében a tealaeveaett kir. tőrvényisék !epületéhez tartózd, aa oroaaionyi 254, ae> tívben 4- 1Ö4. br*a. a* félvett ingatUenak Herozeg Mihályt jileUÍ e 168 Inra beesüli % réaia, továbbá az oroeaioayi 101. ea. tkeiiea •+• 086, braa. alatt fontait iagatiaoaak, u. est illaté s 814 írtra bsosölt ráaaa, mágia aa oroeaioayi 167. <ea. tkvbea -f- 774. hree. alatt falvait iaaau. leaaak a. azt Illata a 896 írtra baesAli laleréeae
IMA ektdkar hé M. aapjéa 4.
—I. lft diakor Oioaalony község házánál fiemate Qéza ügyvád (alpereal, vagy helyettese kOz|Ht|t|Üiiével magtar-taadé nyilvános árverésen eladatni f»g; meg pedig lakiptve, bogy az orosztnnyi 254. ea. Ikv» -h«n-=(Ü2Qi: Itrai. g aa urnnxinnyí 208. ea. tkv-ben -P 088, brüzj a, fogta tt ingái |aiinlrr« Hee-oaeg Vendel |avára haaaoaél«ezell >soígslmi jog, esi megelőzőleg pedig zálogjog van heke< lezve,-ennéifogva ezen ingatlanok a asiilgilmi jog fan-lartáeával bneaéjtátaak ugyan árverez alá, da caak ugy, ha aaeiöső jelaálngna kAvatelés kittié gitásére aattkaégea ftcazeg, vegyis a Tűé. besa. laeatlaaért HOö In éa a Ü86. kraa. Ingatlanért 860 frt beigérlelik, ellenkező eselbeu aa árverée hatálytalanná válik z eiea ingatlanok is, as<ol< Halmi jogra valé tekintet nélkül lógnak ugyan-aaau ttaiaraspva etadatnL Kikiáltási ár a lentebb kilelt beoiár Arveresai ktvápék tartóinak a beoaár 10% át hé*apéaabaa vagy évedékkápea papírban a kiküldőit kezéhez letenni.
VevA köteleit a véielárt három egyenlő rém-leiben, még padig | ea elaőt aa árverés jogerőre emelkedésétől asamitaadó 1 hónep alstl, — a másodikat aeyanailél U hónap |latt, —> a harmadika! ugyanattól 8 hónap alán, — minden •gyes rés<let után aa árverés aspjátnl ssámiiando 6■/, kamalokkal együtt aa árveréai lellétalekbao mfgkatároaoii belyea éa módosalok sseria lefizetni
Kell N -Kaaiisán, a kir. Ivszék mint telek kAnjvi hatóságnál 18UÓ. évi július hó 10 én.
Mlkoa, előadó.
ooooooooooooo oooooooooooo
A kőbányai X
kiralysörfózö- 8
részvénytársaság o
tiszteleltei érteeiti a n. é. közönséget, hogy ilr gyártmá- ft nyainak elárusilását megkezdte és azokat: Q
Ászok, Király, Márciusi, Korona W MIS t-t ós Bajorsör
9 elneveséaael bordóbban ós palaekakban hosza X forgalomba. .
Ő Kívánatra árjegyzék ingyen éi bérmentve. OOOOOOOOOOOOO 0000000000004
tfp Mo* ara j. forint 90 ára/dér
Utánvéttel vagy aa
ösasag előleges bek Ül
KLYTHIA
szópétésére ós finomítására
a b ő r ápolására, 9
ssgSBjm
Pud er|
■ «bM ^
lagai* haisbb aiiaaéki, kai éa wraaige rrnsa - —- hUi, ilsiaisla. ás «4n* wgyllsg saslysáll Is sláalvs Dr fohl X 4, Os, Klr Uslf álul a KlUasard l«va|ak a legjobb korokból minden dohoshoz mellékalva vannak.
TAUSSIQ GOTTLIEB
linón aiiaaéki asappaa la lllaUMr-olraa. Vlrskltr atm, I., Wsiiasiu a. Kaplsaté a leglöbb lllataaer*.
lyégysger kereskedésben ém gyégy. 11 uertArban.
Ház eladó!
Nagy-Kanizsán aHunyadv-utca 82. az. földazinti haz, udvari házzal, kerttel ós mezővel eladatik. Bővebb felvilágosítással szolgál Radakovits János Ciliiben mt ,
vixxxxxxxxíöoooocxxxxxxxxxxy
1116. október bó 18 án
Hagy-Kéoiaaa. vasárnap
Zak 81 mám. í« lap)
i tiuuvuuuvuwuuuuuuuuuuuvuuu wuuuwwwv
1\' FSI Siabadtlmaiott h&jkenöcs. g
v 1 As országos kösegéasségügyí lanáos véleményeeése alapján a m. O
C 1 kir, kereskedelmi minisalerium állal saabedalmaaoll, sm»el vkágekbél O
\' fwt Ur^^l készéit le eleérsses eiakleklatálvek áltat klgrááált \' O
C1 fjí^S^EB h a JkenÓDuflm X
** nemeeek a kai kihullását akadályaim Mt hanem egyullel megörsl lf
I haj eredeti természtles ezinél le, sdl slkslmszáse ioiyláa a kibul- JC
L HI^HHBI lott hej helyébe a legsűrSbb uj baj nő Ismét O | kr Ua Mealg ára — — — - fr« ea hr. f
] Kff aagf Uftlf ára— — — • 1 Trl kr. \' 1---—-
O ktllön a szike - ée kUlfin a barna hajnak. — Használati utasítás ingyen; 5\'
Ci fnAit/ii K k««tftnéi: Schável Jánosné azai. Markó Lujzánál Ci
C| M*jiBWi Nagy-Kknlzaán (saját háráben), HHLUII LáJ4M CI
1! gyógyszerárában és Keleti M. 91 ór divat-üzletében IVagj-láaalsaáa. 1J
OOOOOOOOuOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOCI
fiiasé silfiiiee krUI IA(HMz eMs-sMkám - Jspísl-", élssl, Ml, I IsgataA al» Hsikil k salsskUs, a a. fckiti. fckée Is askiee ■aaaMbatMaágaaas M krtól 14 Mat 41 M| aksstakkt susá. aéáas. kaóddaaU k<a|i-nailii, a. a t ("\'Iizj téS (Üs kHllsbösfl adaá-sl(Ua a KOD sala a aailasltsl s, a. I. ssMMa k \'lisiilmi a késkaa asáUksa ás alstikst kké \' géasfcrésMsal: maaasksse 0. W Wr, sésarl hIWM) aehaaiaiasa Melskesa. - Mtsás Isnll ImMn W kies k Uvslsa! lagsárs 1 kns tilosa npaaak — giew agslssa lil asgrea-psaásUast gsalsssa illelkktask 4- (ü)
Nagy-Kinizsi, fasárnap.
Zala 81 Mám. (7. lap.)
!8$A. oklóber hó IB ín
-pezsgő.
Dr. Ludwig Will ibald, Ragt-Marna. ~ Majyar-orsiági tépviselője: ~ tll 8-rl
Bran Iknü, Büűapatf tírálj-itca -35—37.
Őszibarackfa-esemeték nagymérvbeni eladása
ZUttara artat kéatíat: 101 legkitaafibb fajba* miatagy tO.OOO darab. OMMÜk árat: u évei rudig gyökerti, életaróe caemeték darabja (aaok erta* •Iga aseriat) tO kriAl 40 krig.
« 100 darab 40 km eatwta 1 vagy 100 fajbaa 89 frt »
Yacyfcaal 460 • 40 \' \' ■ 1 » 100 - 81 » lOOan H/ KM t 40 V , 1.,-r^ , 84 , }
Ank. I 1000 B 40 . „ 1 , !OO f 82 t *éat
< 8000 « 40 . , í , 10Ü , 80 , » Igen u0 kétslat tu a kóvetkeaó ftjokból: (aelyekbea a kitlaóbbnél kitftaóbb korai amerikai fajok aagyréaat baat foglaltatnak) Amidm, Beatrix, Kgraei-féle daráid Groate Migaaaaa hatíve, Graeee Mlgnonie tirdive, Gyümölcskertek királynője, fíonayveil, Korai 8áador, I. Lipót, Lord Palmerston (egyenlő a Ralat Joeéval), Matalka dijaaottja, Meaókomáromi daráad, Olga királyid, Praeooa da Caaada, Bivtr\'s korai, Botba nay 4a jJrig, Szép Arai, Ssftgi duráncija, Yalparaiat, Venae emlője, Yezerle-flie karai daráad, llatartoo, Wilder, Würtenberg király atb. atb. . 214 12-1
Teasók: árjegyzéket ikérni I
Bereshordók eladása I I
7 db 30 akós és nagyobb mennyiségű 12 akOs boroshordó, jól tartva, úgyszintén
száUó-szoba berendezések
eladatnak. Venni szándékozók szíveskedjenek a „Vasúti vendéglőshöz4, fordulni Zákányba.
xxxxxxxxxxxxxxxooooooooooc
Sarg-féle Kalodont minden szombaton 26 krért kapható.
Vv
P GrUMMI»
w
Eredeti párfaei gmaaaal éa bnlhélyng ok finomság éa jóság tskintatébaa a kívánalmakat is fblil* adják. Ticatoskéat 88 fcrtói 8 frtíg,
Ua*p«>ft»#rluaa9k Isgoéiaasrlebbea alkalmaaha-tók — 8 frtayl magraadaléaaél 10•/, árktdvaaméay. KagreadeJések poatoeaa él dltskrftea ssskfoöHétaek
KELETI 91. MÓU
férfi és a5l dlvatftilelébaa a „tfiaraoaai>"-hai — Magjr-Kanlieán.
110 88*1
<5 #
i
Sarg-féle Kalodont mirnkn aiombalon 26 krért kapható,
PSERHOFER J.-féle gyógyszertár
Béoiban, L kerület, Slngeratreeee ML asám alatt „zum goldenen Ralchaapfal
VérilutíU laMaawk, eaeldtt áftaláaei lildma aava alatt; aa aHVbhi m»H (aljat joggal megérdemlik, miv«! eaakagyaa alig láttáik betegség, melyben Iab4* ttok catdáa hatásukat aaarmmmei bt nam biionyitottáfc volna, Ivtiaidik Ha aa lsbIscsok általáaaa eitetjedésnek ftmndenak éa alig vaa család, meJybeu .tea kitlaó kadaafkll késeiét aem valaa találkáéi
SaámUlaa orrot által tata labdaatok háiieaarll ajáalUtaak éa aiátItattak mia4aa olv bajoktAJ, mtlytk a rotaa eméastéeból éa eaékrtke4éaUl trtdaak : mtat ept-aa varak mijbajok, kóllka, vértoluiáeok, armcyár, báhátkaaég a kaeoiló btUgicgtktél. YétUaaUlé talejdoaságataái fogva klUal hatásán! vaaaak a véba*géayaág éa aa abbál tf«48 la» jaknál ét» tgy ilpkórriái, idegimégbAl aaáraaat »JH}lwlrafl tik laaa ¥4HS»attt4 ta* dacsok oly káatyta hataak, kagyji legeaekílyebB fpaísaakat mm ataaát «s aaaak folytán még a laggyangibb agyéitk, dt aUg jgytmtk álul ti wMn aggiéalaai a*IMt
ii kmkatWL---___________
▲ taámtalaa kálairatból, melyet a labdaasok fogyaaatói a Iafktltak8a8kk éa kfaa* ktatbb batagaégftk aláa agécaeágök Tiaaaaayaréaa Mytáa kottáik iitéatek, aaaa barna csakis néhányat amlltink aaOa m«gjtgyaétttl, hagy mindaaki> a M taaa UWmmM egyanr laimha, Mg vagyunk gyótfidrt, hogy aaakal tovább fogja ajáalül.
Kta, 1888 é^HI 88. jbaa fedele agftaaaaa aláírással vftrös stía
TTMtfc fttrfitftr srt Ltgytt oly aatvaa áa nditm Uméi Ift Itktfttii Aa ön Mfti» malkaiartAt vértiaatító labdttatlból i»Unv4UU«Í, Kiifft^a aa utón !• Itgmélytbb kc »0n«i«met labdaettl teedtbAlátáért Maitdak tttftt littttltatt-PiwHtlfc
Vil
W. 0.*t4l Brtgtaal V, ivag l frt 40 kr
TUr«l»«, WWtík mdtatt 1WT aMptltr
JaklaUt^-ar I itten ak^atA vtU, btgy at Ka aaa laaamkBté k«8lttk, lAtlyekntk lit-1 láaét aatnatf mtgkocti \'an gytnAtkágykta tffégbfi!t«>m olnatyla bogy ttmini munkát >dwa Iflbbé képtt tégtttí-ét Mtntyéit iát 11 Lobdt kötí Tolnék, bt at ön etodáítira kháMMi tAgtai nem mentett«k volnt mtg. Itten i>djt meg önt étért tttrtt»r. Xtgv Utal amit vtt. bogy taan labdaotok toceni le toké* ltltaat Jd fogaak gyógvltttl tmiat mér mienk-Btk It tgwitlgák vTüeetywénirt M^fltégél\'
ben van tllitva*
lieír. KT
»/, »Ytg a m ao kr. 4 Irng 70 kr,
Itgjobb aatr minden k8aavéáyta él staaia beják, \'Ta. él g«Haaa||káatatűa, t*gMp§» gaiáa, iaahlaa. migralat, idi«aa fogfájás, íőfájáa, fllaaaggatás etb, ellen 1 frt 10 kf, a^^Aaü.
ntrtOTtr fi^th
aaolgáltak.
KtiSei Ttréa.
»Hrtq>w|jt 188T. ayv. 8. * M Mytn tissttH «rr á Itgfa>i4bb KWHaslimat\' mondom ettnntl Ötnek 10 évtt atryténém te* vébtA. Aa Ilat8 i ém át aattvéllll (Jlll1 Koraiben ét vltkórtágbtt, már éltlét It tMgttttt meljról egvébkéAt It ia mondott, mMAt •élet-, Utfll tgv dobott kapott aa ta kitűnő vértieatltó Ubdteetiból e ásóknak ál\'andó bttinéltta folytát takéltltttA kigyógyult LtgíSbb ttaateUttel Wtineaetiel Joatfi.
ÜrbtAgTtbemmt, OflMil m. 1888* márt. S7. Ttklofetee v í Alulírott bméUllan kér 4 tto-magot aa ta vAlólmn btaatna éa kitűtó labda* ttdbóL II nem ma>tetlbtlofli legnagyobb tilt tneréttmtt kitejewd ettn Itbdttttk é rték t telat éa taoktl. ahol aaa\' alkalmam ayllik, a tett ve* dóknak Itgeatltgtbbtt fogom ajátlani. Batn kii*iratotn tettaéttaerttti btttnélétér* önt •tétnél Nbtlaleaaoe. Teljea tjaiúlattal Hahó Igaáea.
(lotttbOorf. Saiióak. 1887. tkl. 1 T. nr j Keikértm, méittrltt ee ta rértMÜÓ labdaataiból egy ttomAati fi dobwaaaj kftidtná wivttkedjék. Otnklt aa ta mtdélttos labdaetti óak köwónhetam, bogy egy gyomor bajtól, mely tttvem 8 éven át gyűtÓrt, mtgáttbadalűm. Eut labdacsok nálam aobtttm fogtak kifogyni midét legforróbb kówflttttmti kKejeatm, vaayok titattlettel Záritkl Atnt.
Saaa vértiaatitó labdacsok oaakia a Paar bafar j.-flla, aa ,araav Uradalmi almá* k8X olmxstt gyoiysisrtsrbaa, Becsbea, L Slaferstrasae 15. u. a. kéenitttUak valódi miatoégkatt a agy 18 saem labdacsot Urtal maaó dobos ára 11 kr. Igy csomag, melyben 8 dobos tartalaugtatik, 1 frt 5 krba kerti bérmaatetlea atánvétali küldáenél 1 frt 10 kr. Igy asaaugaál kevaatbb tem klldetlk tl Aa tasaeg alóbbeai baklldáaénél (mi lag jobban poataatalváayoa eaakösflltelik) bér mentes kftldóetel együtt 1 a* kr., 8 csomag 8 frt 80 tr., S ctomag 8 frt 88 kr, 4 csomag 4 frt 40 kr., 8 ctomag I frt 20 kr. éi 10 eaom. 9 frt 80 krba kerül Wtr NB. Nagy altarjadéilk kftvttksató-Ima aatn labdacsok a lagkllóafAébb nevek 4i alakok alatt atáaaatataak; aaaak kivet* keltében kéretik öiakli Narltofar J.4lia vétilsailtó Ubdaaaakat kttvatalnl és eaakii aaok laklalkitAk valódlakaak, melyeknek kasaaálati alultása a l\'asrkaler J aéva!á< iráasal flkete faluban éa mlitdaa egyes do<
-»Taiuckiiii kajkefc "fiirilS
sora óta valamaauyi kajaóvtaató saaí 18* a8tt arvaaak által i Igy eleféaaaa klá
Általános tapaszT
sebeknél, mérges í
oyí fcajalvttAté 8811 arwaak által a le^obbuak elUmarva. Egy elegánsan kiállított saaitoaéval 9frt Siiadil taaártél. OtH ( át tAArát álttl iksaUt iagAAAtokaáir ajtnar sebes vagy gyslsdt-mtlU vagy mái MK jóknál mint kKW «8ér 188 klprMHa, 1 tégely 8» kr, lé—saévi 78 kr, -
a Paarktfar J.-MI. Bak ét éta I a fagyot tagokra éa mtaém ja sebre, mint lagblatotabb aaar atta> 1 kócsóggsl 40 kr.. béna. 88 Hagy iltaláiioean ismert kitaaé kaaüaar hant, r^adtaégí g> csfts köhögés sth. ellea. Kgy IvegaiÉa 60 kf^ 2 Iveg bérmentve I frt 80 kr.
(prágai eadppak) ssegreallét gyomor, rosta emémaéa él ■toiaanaaril kltestl bifok ^aiiaa kitlal háaiiamr. 1 Ivagcaéval 22 kr. 18 tf. 2 frt
Általános lintiii-iÉ
rtata emésatés miadsa k6vttátaminyal,.a. m, (Síájia, ssédftlés, gyomorgíBrca, bév, auaayér, dagalás atb elles. 1 ára i frt.
egy Iveg Bt)kt< | kk Ivag 12 kr.
Por a \\úMh eilm
iasadást a aa áltat képaódó nagot, épaa tartja a lábbelit és mtat ftr* talmatlan aaar vaa kipróbálva. Igy é»» bonal 80 kr. BénMtVa 78 kr.
(ifiljTa-laluai,
samitaa kiUéaaai 68 kr.
kiváló aatr tgyatóala WH|É8, fagfájáa, rbaama atb tlba»
laaa itt Mamrolt kásaétmóayakaa klvil, s ott trák laaakkaa kiréalatt tasasa bal- éa i frtaaaaiaudi gyagymtáaa^i Hllilai^É raktána vaunak éa a killáinkia aetáa asai Iav4k gyarata éa aletta mtgtairaAlataalu Postán migratdtléaak a legfymmabkaa aai«> k8a8itatnak, ha a póatOwaig tMWa ktMáft | BAfjabb mtgmdaléaek Atáavééeüai ba|éa8* aek. Bénaaatva eeAkki aly aaatbaa t8Héa|| a kaMéa ka aa aaaae« aiéva btárbaal>t mely eeatbeA a paatakoltaéfek ankkal \\ »k eltebbek BaAkpaatia kap Utó T8r|k ümf lyégyaiaróu arait, It
arám alatt 18—1
a iáb>
INaff-RMtaMi «Mtnwf
Zola. irt aaám (9 IjM
lllft. oklóbsr M tt-ta
Hirdetmény!
Köfludotríásra adjak, hogy ai államilag wtg«lélye«ett
Magyar Osztálysorsjáték
«M baiáaa >»«<;, iv{ október i tulkától ig-ikéig íojj Badápeslen királyi kflijegyifl jelenlétében éa a magyar királyi kormány ellefiflriéM mellett nyllvánoaan megtartatni. ***
Kien elad hiuéeon a< egéai aorajllék J 1,499 nyereménye kOaQl, melyeknek Oaaaege
5 millió 600,000 korona
10,000 m/*r*mémf fog kihuiatni
egy millió 288,000 korona
Oaaiegben. A máaodlk oattály hutása december\' 6-ikálól 14-lkéig log megtartatni.
A* elad hutáaA uóló owlályaorajegyek, valamint mindkét hutásra érvényei leljee sorsjegyek még mindig kaphatók a kíUÖit táblákkal, vagy plakátokkal megjelölt helyeken al eredeti árak mellett
Oly mnijagyakart, melyeket u elad hutái nIAm vásárolnak, ai elad oeitály diját Minién meg kall ftietni. Jliidií1 (I95. uaptember hó.\'
IMiéwy I.
Magyar osztálysortjáték igazgatóság.
miiéi teit iirtjen ijer.
Bírt haié; ntéi^lMa wltléber 10 l»>lg.
Az államilag^ engedélyezett
Mliáeo hani imjtf? ijir
Magyar Oszíálysorsjáték
Is edetéJye ayaree^ayek. Huaée ISfŐ, ektéker tS-NMg nftrewésy I NOnnn koroaa «■» MOOOO korona
aoooo
„ 10000 aaooo tMOO „ inooo
h mm
« 4«w u 1000 .. 1m0
10000 40000
aoooo
MQOQ 11060 — 10000 taooo « nooo M000 — taooo
too
10000 nyeremény Unitévá
tmooo „ tNWNM korona
3,40 $Bf1MBJ
5 millió 600,000 korona
•eeetrtékfeen, A legnagyobb nyeremény a legkedveiflbb eeetben
egymillió
korona.
II. oeiláljft aytra»4ny»k.
Hviéo ISSS anaakír é - 144a 1 jatalme 000000 korona r— 000000 karosa
S|
í
i 1 i 1 i i á 10 gr 100 tao itso 10000
Moooo 100000 10000 loooo
15000 10000 mooo 0000 aooo looo 100 100
MOOOO » 100000 —" BOOOO
— loooo
— 80900
— (0000
— Noooo
— MtOOO
— MOOOO
— MOOOO
— Mooo
mm 1001*00
Illót m«r»m*n| «. I jutalom IMtOM
Eredeti sorsjegyek az I. osztály részére:
Kgy egéai 40
%y
ai-SO
egy tlied
4
egy huaud S koraaa.
Ajánl és utánvéttel uétkUlc
H e ia t % e Eifilj,
bsses fő-elérusitó Budapest Szervita-tér 3. szám. a
Misién Ml stnlm íjtr
Vidéki megrendelők kéretnek poétádéért to fillért, ajánlott )evetekért jo ültért éa a sorsolási tudóaitáaért lo fillért kQldeni,
attrfSnjr otm: L0TT0HEINT7.K BUDAPEST.
liidei harsadft h W iftr.
Nyomatott Kiaohal Ffllflp laptulaidotioenál Nagvkamaaán. 1805,
f
98. szám.
XagY-K»DÍzn, 1Ö95. október 17-én.
" ." " !■ II É ■■, I I ,., ■
f I-
on»yi» tn.
M» laMttte > fef trtMM diM Wlllill kkto tkhttar
M katlMMk «i
XXIL évfolyam
lUnkl
BffM mám ára: !• krs/edr.
I Z AlLftÁr
Politikai ét vegyes tartalma lap.
A Nágy-Kanitksl- ét dél-Ulti takarékpénztárak, t Bsnkegyesőlet, u Ipar- ét bertafca-dtlul bsak, t Nagy-kaaisttl segélyegylet-szövétketei ét a letenyei takarékpénztár, t „nagy-ksniisai mslIisgySr fa ssrWtóés r. L" líwltlii llill^i.
Mcc|tltalk HtRjr<KaalMlfe brtwklat kilttari
ka o«<ltArtOkBOa..
bUMMHMi

HöraMtü Alti:
ritHn t kom m m ^IZr -v-
»^j«fan« t I—I (IMNkr)
\'■" Ml i
■jBttél Mfaw «• kr.
tMtM^Ht MIMM B hMntalrv 0
NM MtiM ><«r
kaftWB^üiéWi if^a^Jtt
A téli évad előtt.
(—n.) A szüret is elmúlt, zajtalanul, minden nagyobb éa vígabb dáridozát nélkül Az flts szebb ugytn at idén mint máskor, i Ftlb jóslata minden tekintetben bevált, da azért a tél uralma is bc iog köszönteni; egy-két héUal előbb vagy utóbb: ez éppenséggel nem változtat a dolgon.
vaiL tehát idejp annak, hogy az erre hívatott körök áa tényezők gondoskodjanak a társadalom szórakoztatásáról. Ez évben ki fog tOnni, vájjon szOkséges volt-e át" irodalom is mQvéeieti körnek megslaku-láaa, a vájjon társadalmunk képea-e kellőleg méltányolni az ily körnek egyedül az 0 nemes szórakoztatására irányuló tevékenységét F Azok, a kik a ItKffizsal társadalomnak gyakran fel-feibakkanó szét tagoltaágát fájlalják, e körnek keletkezését örömmel üdvözölték, s habár még eddigéli a kertet, az alakul/S nehézségével kQsdver nem volt alkalma szileákflrü programjához hiven, teljesen kibontani zászlóját, abban ia, arait eddig mint kezdő kör produkált, a nemet buzgalmat, a jó irányú tevékenyiéget elvitatni nem lehet.
Ámde a kör progrtmmjába etö mindennemű rendezések évadja most fog bekövetkezni, I a közönségnek alkalma leaz meg-
győződni róla, hogy a kör két irányban elágazó működésit a legkomolyabban kívánja a közönség érdekében kifejteni, megvalósítani iparkodván azokat a valóban nemes, hazafias éa kföjiiiVetddéfti tekintetben [fontot célokat, melyeiket programmjába felvett s a melyekirt lilesült,
A nagy közönségnkk alkalma leaz meggyőződni arról, hogy ezen a társadalmi élet emelésére alakult kör, habár eleintén csak a lehetőség Körében akar mozogni, mindazon feltételekkel rendelkezik\' is, melyekkel egyrészt a nemesebb, erkölcsileg szebb szórakoztatást meghonosítani szándékozik, másrészt padig e közelebbi célon tul fekvő irodalmi cilokat la szolgálni akaija.
Ha valaha volt szükség ilyen körre városunkban, most van szükség arra. A kör a társadalmat kívánja azolgálni szigorúan meghatározott tervszerű progrsmm keretfr-ben j de céljait taak akkor ■ valósithatja mag teljesen, hogyha a társadalom is s maga rémiről gyámolítani fogja a kört; ha társadalmunk intelligens elemei mind nemcsak meglátogatják a kör által esetről cselre rendesett előadásokat Slb, hanem tag okul iratkoznak BC,\' slkálmat nyújtván arra, hogy a kör müködisit mentül szélesebb alapra fekteaae. Ez a körnek pabulum vjtaeje; a
puszta platót részvét nem mozdítja ető a kör ügyéit, t általában ai ily kOrÖk, a mennyiben ásóknak tevékenységét at nr-
axág egyébb részeiben is ismaqSk, pusztán azgal nem érik be ; okvetetlen szökaégat agy kis klketedit, ősriwte át baagé akarat. Nem lehet ugyan mai napság at ideális célolut teljesen elválasztani at anyagiaktól, azoknak keresztülvitele pénz nélkül majdnem a lehetetlenséggel haláros, da lelkesedés nélkül as oly célokat magköaaü-tani aem tehetséget.
A mi kSzöotágünk trámitlaaaior mag mutatta mér. hojnr* twl áldozni, t bubát igényei nem csekélyek, szívesen hoz áldozatot. De minden közönség bizonyos, tekintetben oly instrumentumból hasonlít, melyen nem tud mindenki iátataatr
Ai irodalmi,és művészeti körnek feladata lesz, hogy f iam valóságáról bizonyságot tegyen. Tenni k fog, A ml véssen kör tag* jat oly dicséretre méltó buzgalommal állok lak az általuk ápolt művészeti ág szolgá-latába, hogy a közönség valótágat műélvezetet várhat részükről, mely vaUaaivai több lesz a puszta dilettantizmusnál: A kflt> irodalmi csoportja is nemsokára életjelt fog adni magáról, a mind a két csoport demonstrálni fogja, hogy méltó a közönség legnagyobb mérvű támogstásárs,
A „ZALA" tárcája.
Báthory Xriaébtt.
-A ,Z AL A\' .i«l.il ttretja. -(tolyUl*. éa vfea.)
10. Fmmtrn: Meaayl IdőlOl lotváat ladtylk, vagy ártanák ea Ationyntk iaaoayu Taslekeds-lét. hoey Keadta volas V
Fosaié i Még a megholt Ur Idsjébsa ia igy KéosOUa a lányokat, da Hlyen igso nem fllie, mint most, Klrül s 8«estny Ur &óiláloit*, ds sémit as-n soadolt véle, de Osslln mikor a Bor-bállá Anna A»soay odn jóit, aa Kssdta ölni a Leányokai, fa as Aaaoay ia aamta Ksgystlsnshb kit, Ügy Iskátuláhan vagyon, mint egy kis Perel*, há foglalván, egy Tükör s Kösepéa, as Utal KnnyérOg két Őréig la; Itten a Itiaval Majomé vaianiVlstt tsisált, éa hsjnklbkn mint egy é. érakor lelboaváa, abbsn lersaaietie ds« aassto TeknyObsii ss Asaonyi, sauláa s Tissi s Patakban ki töltötte, fa aTeknyöben s Második Dsgsasléabul akarlak nlly Kaláisot Sütni, kivsl mint a Királyi, Palatlaus Ur .mai, éa Megyery Imrét meg akarták étstial, ds sa Urálin Kssekbe vették, fa reá sisutak sa Assoayra, mert ss alaé Htttéebsu hogy eiteask, mindnyájan a Gyomrokat fájlalták, ugy nem mifrtto s Másik Sütési meg Hintetni.
S-do. Heleas JA, Htrphnnl Nsgy, sd l\'unsts Rspsrin\' deelarals, boc inodn serialim iiisait eet: Ai lYImnm i 10. Esztendeje, hogy Dala lakotl
aa Atzonynál, 8. Kitt Assony és Ntdaedy Pálnak la Da|ta|a voli.
Ai Srcaadsm: ösárnál ssm tudja mtaylt ölt, ds slagéi ölt,
Ai Tirtium i Nem tudja, ki aamaetébűl valók voltak siladsaaelál, de Sitkey Asionyokai Kati Őt tad, Jáaoaay Orrgsly Hatét egyet, Veoselról is Kellői is kostsk Nemsa Leányokat) Csfglérbttl la Ke lói, sgyik mss öleieil, a maaik még él. Sssli Asaooyt la egyei öli meg, Paltsral k boa-tak egyet — Mareoa Jántisné la égy nagy Magos Leányt, Nemes Kmbsr (lyermakét hosott Peláayi János s hal litklk, onséd, sal ia meg ölte, ss ss ia Snmma ötvsnit, vssy többet tud, hogy meg Olt.
Ad Qunrlúm j oaelay Jaaoooé, másik Hiíóas, harmadik* egy Tóth Asaaay, Sárvároti Isgask, Bara>a Janossé ü hoiolt Tápláoftlvta lakik, Liptai Jáaosné lahqaoit Két vsgy hátam Lsaayi, iióiiA tad la, bugy meg oll, da még la el boals, mert lenyegelb|> Mása la hosott Keltűt a Fsteaa, agyik m*g lioit, s másik Kit Cbaglei, ss még él, flársna Janosnéval meni tolt el, ás a Valsaa ei maradott, haaam Ulraon Jáuosné ő maga hostll Alsó Puilbul egy msgos Leányt, Aanaa altaas a Lovász Mesterrel Vasa Dániellel Sfkai jártak, hogy Hoinoaaayal Asaoayaak Keressenek Leányi, da nem islálisk, hansm teák egy Kilátni Vseseéril,
Ai QhíhIum i Msgs is vsrls a Leányokat, mikor |isrsntsolta sa Asssay, ds let lóképpen s Borbálin Kensotts, hideg vízben allétotlá, sgfas £jssaks vsrte, lüréasslts; as Aasony msga a Kullsol meii iU/chItutid, ée ugy Hűtötte s Lsáoy Krzruen.a PéaiVia ssoaképpsnodseQtOlte s Letay
Kezében, ka meg ialalttl,ás as Asaaayask asm tttlák. Annak telette Zichy Assooyl k etsmbta 0 Maga fa Véa Assonya élték meg. Sárvamtt a meg bolt Úrnak Hatat, kit as Ur ia saamel-vsl látott, mezítelen Vsikőavén Nyárban, késtél Kenette meg ée ugy álllloita Napest la la l^ssks la, hogy a Bogarak egyék. Németly Leányt, hogy a Nsgy Kánban elütött a Nagy betegség, éa a főidre le easit, aa Uram tanította aa Asseayt: hogy olajon Papirost gyújtson a Lába Ujijaéktsé, (el kel, be félig meg nolt ia BsafcO Istvtabé l», kl is Vesrpréitiben lakik, elég Leaayt hordott Ajándékért; a többi is mind ásatásért hordottak, kiask H/oknyát, kinek Kis Subálskál adóit, Horváth IW diksárné k a Klaatromhos kössl agy kis lalabatt lakik, aa is elég Leányt hordott^ mint Stllvásl, mint Hoffmaater látták, hogy Kt-noifs d maga a Leányokat, áa msaéltslbn vat-köilatte, fa ugy állította elüttök. Dtrbé Aaaoay Ollóval metélte k> a meg dsgsdott testéi a Ua-tayakask, és as kws la, ki itt- vagyon tgyné-káayssor, mikor ss Assony hagyta, Arsaal verte a Loányokat, unysssQU mrzéitelen eeteUs, s Itldrs lelek telvén agy annyira, bogy Marokkal merték tel a Véri aa Agya előtt fa hamvat bordal olt reá; -néha a fogával ia kihsraptt a Leányntaak s busát,, Veronánál k egyet Alt meg egy la\'abaa éa ott hagyta, bogy a Fslens sl temesse. k
Ad B&lum i Hagy s Darvelia mag béanult, aa ataa Dsrkó A-suny, fa Kata Assony, Bk verték s Lelayoket, éa aaga t Fateaa la, még »aSa«-aéges volt. «, ,
Nagj-ka hms. caütflrttk
Zala. W. «*im. f» foprt
1895 oklóbM M J 7 Ín!
a melyben már eddig rész- sQlt, s méltiS a lelkes felkarolta*, mely eaak a közönség érdekeit mozdítja elő. A legközelebbi téli évad \'blatt remélhetőleg szilárd gyökeret fog Verni, a Sümegi Kálmán lelkes vezetéaa alatt áüd irodalmi és mttvéúqti kör.
{—) A fffrábi klrálynapnk. Gödöllői rezidenhtájdédl a sdgrábi nemssft mnkb lukptyildidra Horvátország Jőedro-$éba utatolt 0 Jclüge á Iciritty; Jávtéjú, kogy et At utatdi petn Bériből indult Jti ét, kogy at UnnopHysmégiken ugy a mngyai kormány, mint a legtöbb vármegye ée Fiume képéinél rí voltnlc, Báró Bénjfy minietter-
felbontani a esIieeUiget, amely folyt/m kellemetlenebb lett, miméi n\\agatabbak lettek oda it a követehninytk a njaqy0t hoenutUrés it mgedékenyeég iram, Nyugtát politikumok éh (T\'jlorvtU Itép itj<U hnrdtrti mltnb nmk, okik umokndályottdk a szakítást t biztosították Hi0idt«nfiifkm a továjü haladd/ it maga-tahh fejlőiét lehetöitét/ét. Orőf Klmn Hidtr-váry bán ismét rendezett viszonyokat teremtett Horvátországban. A* ővat ökle mindent stétzuwtt, ami veezilyozlrlle (l kiegyezést ét as _öessstartimamííeágol Jí\'igyararstággal: a logötUUebh horvát iulzttii a mHÍti. Stwvmvim it Stroetmejor pttspök mdr régen eljátstuttdk veszedelmes ée hazadndó szerepeitől, Horvát-őreiig, amely ha körültekint, kelt Itogu meg-iemerje, hogy at öestes mldv törtsek kfftí
elnök kitérte at uralkodót, oki mint hlaqyar- \' "f , ,, ■ , , fl
orttig királya, mint a magyar korona vitt- \\ #» * «
lő,e lép horvát flidre, kMlvéce a magyarlW\'M\'*\' fl fogpi tsmsrni azt
kormány vetefői által it etekkel a jelentőetg]"\' * mogassáflra esale ilagmvrszág titjen külsőségekkel dokumentálta a maimor\'?,1*" Wlsiaivsljutkatott Jel ée azt a korona oiiidqatnak Ihnetartomidóedqdt ! >*<?»\' \'^met nem -fog}á
Mű, voltok mindig vélménMWnbíéqtk ^ A hg» látni, kp «
tvdv tlirxnek közt egtjndlll neki van innia-i mentdria kormányformája, független nufono-1 mid ja, hmjy a maimar koronához való tor-1 tozandúeága idatt jutott fet ifi eintisteíS magot ét előkelő főm •u. A horvát nemzeti stinhát -Jtlaoaldta At megnyitása Magyar-ortzág királya ét a magyar mmisrtei «k jelenlétében fényét bizonyíték Horvátország bámulatos fejlődbe mellett, amely kell hogy a Afogyarvnadlfgal rald testvéri frigyet nem | megn/Hea, hanem VMfferőzitm; nem újból
viuilykoddeok a kit nemzet kürt, de ótok fnhottm rovátkoltok a nemzetinél/ elnyomd* lén, honéffl mikor a magyar király korú ndjáktu vahf tarbizandiUigot kellett kifejezni ée bizonyitani, találkoztak divergáló elemek, amelyek mnidiij ilzdrkődak ez elől a jobb belátás élői,
ISÜS-ban [teák Ferene a hiree fehér lapot ttdta a horvátok keiébe, amelyre Irisdnataikat irták fit Télm dulontmtia, tilfu fltggrtlen-
eég, parlamenldrit kormthy veit \\h»^*\\megk<tise, hanem k-mstolidálja .Íz rgést tzdmdra Mtrnritvn . n h"mtíd nuk f ^J^^r nenmi rétzl 7-etz a tdgrdbi UnnTpi-qyarvrtzdyhot való tartmandóedg alatt, mló- hymihje.Lb Unttjében érti annak
hau nem kellett tzenvedmOc t nem volt mit Ug^U, hogy Ja dl it látták be, m.\'A/i Jelftanotzolniok, a mttgyar koroHa védelme \\ll)m,lm élettel vagyunk nálunk
alatt uabodon fejleszthették tökéletenthették \\ toitvéreink (ránt • -totdménynikrt. At M& ém +aityor-hervél^—XsifciWUtti) tu/mtvityimNi ttdrtelete o kiegyeté*. után cetikhtmar következtek mde, j;urvdf toetvérnemmtnA!
í mindig Horvitortzdg volt a kö-1 vet Jő, a kérő JA ét Maguarortzág a legtui- *
tattal^ inuinuácidkra mindig tittvéri loydli I Zalomegye küldWtéffe akt 18-ún utazott el tdiml feklt. Ezután következeti at ae Wl. j hét Witimkmihnv; Az egyik Festettek Taeeiló Mdror n Dráván ttd a tooinitmut, a horvát grófé, a másik pedig a Délívaeuté volt.
nálunk u érzékeny reakcióra | Hvastiti üená főispánt a nagy kaniztai per-
ICA arái a talál szalonkocttidlx
talált. Mbgyatvrezigon megunták a folytonos béketüréstj a hónál testvérek megbizhatlanidoa fűlött panaeekodtalc ít kinti lettek volna
ronon Foiteti\'rh gróf a to/ál szalonkocsi iába hivta meg, a lMlllttséy taqjai piáig a l)ili-vaml kiofrell itihlnnkóciifdbauJaglaUak helyet.
A küldötteéghet a nagy km ni teái pdlyaudva-rvs - Gehei Gtthnann Vümoo- Air. tanácsot, küttoltiégi tag coatlokomáL ■ Zágrábban a tisztelgések alkalmával Zala, írmogy, Baranya él Biee Bedrogaimi IdU-l&kégét Svastiti vxla megyei főispán, Újvidék, Jüombor, Szabadka it Baja városokat pedig Kardos Kálmán főispán vasette a király eli, K tisztelgés alatt a király mellett voltok as össses magyar miniszterek, Svastits Benő, Zalamegye főispán/a a követhető\' bestéddel üdvözölte ő felségé:
FeUye» Urunk/ A mUaltesivdr Imréét nem-ul srswym ünnepét Bli jetstyes ursst királyunk boldogító látogotutiínak t nekünk jutott s m-rtnem, hegy ss trfminnepen s magyar ttomul-éoi tBrrlttyhat&mUah WswWwéksw, mini Haja, Plet, Szabadta, UMékéi Zimbec szab. királyi rértmknok, Itdes Bodrog, Baranya, Semiyy és Xataeérmeffiktuk Uléitti épsi, feltégtdnek atyai Ittfftt nini Ml Máltaiunknak, rsudiletítu kiUhjitnkntk te idantU mretbdnkuet ssás Nfm minkéi inMt hlmámthamak. fddobog tsieéntr n káUi és MkmdUUty melyet fdetgeduek ars4-kodét éitiMft ti annak tudata kitt, hoyy as iittní örilk j/ondoltelétnek Htjuk itídátot mutatit-jill fMgtditeh hü nhp* torsa fshtt érhtdi kii-rnUetken. ttl ihamtja tyytfge* triehmmi sei-armssá ádrfeésSft. o mdf sNystsásftstfsa, «fas, srs* eéra s \'áWU^I, I kasa le a Hoetuy kutat-inának. Éghet emtljilk leghőbb imdakrn, kegy ■j htmittk uumm Mdám eeélljek F*l*tetdr*,
iemtf folyton Idtrül minimkor fi miminnkul ti akintlí -uralkodásán virul ki uiy milliónak kei-deyeiya, fáetym nrunkH, éieel, turtlell kiri-~ lfu»liat s mindeokati at tmkeri kor tejvieJ -htatréií. s ItfurvoniiMin te lejkoldaynkeun
tíhe*.\\ LA*t hjuttit)_
xtirdfy lí kmtöm betzéiLLl hutidUla el a. két IMIöttségel: . .
KiUinB* üi imtmre uelyil, hegy tmdmlt sm-pyar kirétyáfom smmnetdu eirmefyimtk h tdmaíüak lUdAUI/ii iB s leildr^tmttl /tei-rtiléaw HeBBSüi if^Wd. Ormmdetm jthusty/l tiltom Men nswNMná mmMfom ii inlt hü rayeukediiuknnk, hamm eyyassmmW amisá : —ü, Aeyy a MafyaeoneAy Is llerttU Dilim or-tsiyok kitt isázadok ita JmnéUi, bemé, borét-tiyos viszony oUloikatlnn. Fogadják »tf)tifui tüklrl Ustfmlimel h vigyék míg kitdiibuk Utlttyii tidrfalitrmet.
Ad Üoftimum i Nem tadjs, hol tsmstuk a holt lastskel msalss, hansm h«ay sty Bs*s Vsrssibsn vaatak At hott isstst, Oarké A\'ssooy és Kata Assnsy, barvsrott éask ssovsl, nappal tsmeltsils sl ö aiasa sa Aesnay verts, Kénos\'s s Leányokat oiy aaayim, hegy as ls| magán smiO vér volt és aés lAUetstt rsa vaaai, moaatia a Varsa KAfalat is. A Derké Asaosy mikor Verte, 0 maga is at állott SS Aa»ony.
Ad ttomon: Mlsdanltt, valahová msst, mindjárt erre «a4 kalyat karsastt, s ksl Kéaoatstta * Laanyoksl. Bétabea a Barátok még taaékalkal háaisbak as Ahlakskrs, bogy hallották a jajga-táat. Poaoayhaa is Derkó Arsoayal vsrstts s Laásvokst.
Ad Derimum : Navaaet Daerásl l\'Aky Bo\'di>sár, Váfby iai*Sa, Hoflbaeter áa mindss Ssolyái és Issasi tsdták ss maoayn doliot, Kosmn le tadts.
Ad Undeetmmn: \'Nem taéja, mikor Ka.dana ss tsssaya Taslskeésisket, mert mikor s Fstsns sds sssat Misi, immár el kesdette volt, de a Darvelia Aajsay isaáintta aa Assosyt mtsdea Keavetteasésra és bites is vo t néki | aat indta áalátta a Falsa a, kogy as á(0 (lyartyét s ms-
adtaira Leásyukssk a Ss............ T.....ben
altotm.
I. Dorothes Sssntes, Bsasdisti Sslits, sd Paaeta Inlorrogats, nt Suprn Simllitor Srriatim Sio fassa estt y
Ad iVtmmn: Ót lastssdeje, Itojty ss Assosys) lakik, lloaa Asaonjrsl csép Hsával hívta volt bé s Várban, ht)gy Qomssssyaé Assonyom melle togsdják.
Ad Secundun: lllnt Meayelekékkel, mint Vsrrd Leányokkal egyOll tud, mial Sgy 10-nl, hopy as Assony Bit meg.
Ad nrMam: Kl Nemss)aá«áMI, hl Lsásyl tollak sem isdja, hanem mlad a teled Tateas, Sok halybál valéknek mnnd|n.
Ad Quortum: Saalsy Jánnané, Barsoa Jánoené, Ká-rbíi i Oavegy Aesnay DBmAlkOa lakik, Llp-lalaá Casjtérs ho>ott, Siout I-ds t\'ateaa per omarn tatstsr.
Ad (Jutatom : Siout dsn priorea per omnla hoo sddlt: Chiannaiia Kássstts * Lsásyskst, és ka a Kaiena aam var*a Aket, a (áombna tOval a La-áayoknak aa Alskokat tat akaeaiotta, éa agy Kénoata j mikor b-teg vnll sa. Aasony, hngy Bem verhetett 8eaklt, tehát a Fateaat boaaá rnam. áe harapott darabol aa Oeaajábai ée Vállábal, A Usmho< tOt a Laáaynk üjialhaa alul Oltitis és ui moadntta t ha táj a htrss
K......nsk ki vonysl ás ha ki voais, ssárl ia
mindjárt vsrU és Utfslt fel hsaofstts.
Ad 8ettum: Magok Se»sieilek sa Assnayok-nab, mart Kéneaerétstte Aket, bot egyik hol máéi k vsrte.
Ai Stplimum: Máslél hét alatt ot Leány hah meg Ceepéa áa aaokat a Kamarában mina egy máéra rs kelta, és aeataa Sár varra meat áa a Kata Aasnny hordatta a Basa Varamben a itbhl bánt Népével, áa a Kaiena Sárvárra vot akkor sa Asaooyali a lObblt, kit el aam rejthetett, nyilván temeUatte el Praedinalortat, egyet aa Inassal éa Kjils Aasosysl Laozalaoséro, ás ott temették el.
Ai Oetasam: U mais as Aassny vsrts a Laanyoksl. Csetetra ut praeosdsaisa latentes das, fátetnr tpea qaoaaa.
Ad Nenum: A KéaaA helyekről ast mondja i S hol volt, ott Kénanlta Ds raltqnta st reltqui Fa tantea llatotur per omsls.
Ad Deeimum: 8lmiliter tetetsr, st dwo prioré*.
Ad Undmlmum t Nem t*d)a, mikor Keedelts a Kegyetlen-eg*t, mert 0 leak Bt Kaa\'tadeje, hogy sáln lakolt.
é-\'s. Cathariss Beetoaky J sasa is Bodo, sd Paaeta intarrsgata hoo meée tssta eati
Ad hrimum: Tt« Kmtendeje, bsey ss Aean-nyal lakik, Varga BnitalnS, a meeiaat Sáreagt Praadlfstornak sa Asf« hl ta bé ss Várbsa MeaAnéaak.
Ad fhssndnm i Msg asm SsámlSlts, mart é Moaéné volt, menyit éltek meg, ds aal ítéli, hogy 60-ig lehet, a kii sa é Odaifoa ott meg aa Aasnsy.
Ad Tsrtinm: Nem la^ja Kl nemaeisági volta< nsk é« honnéd valók, mart é aam hona, hanem tsak a Sttkey Aszonyokst tudjs.
Ad (fuarium: Per Omnin latetur, 8mat Pras-eedess. Liptai Jánosáé is sgyet bosott, hoo addltl Hogy Kardos Mik lóeaa, is homit KsttOt, kiért ssstás htlara Sem mart menni, — Oe Derké áesssy leg tBhbet bosott, a kik meet mag hullák is, miad 8 hoata.
Ad (joittum: Per emaia Siout Praaesdsatse á hoo diód : hogy minekutánna s Darvelia meg esküit volna, és sask is a Kél praeeadentee fa-tsntss jói meg tssulták volna s Késsáat, étet a
Magy-Karntna, dMiMk.
Az axmdévi krtmtás.
Zala 83. atm. («. lap.)
MSB. október hd 17-én
fflwiaéyk irigylrarM. yfrafaftg t&madáaaildl! radévea fenállásunkat, a hogy tsmft c«ak I ... mu saklatva, egyezer esztendő tartama alatt,!annak fogjuk köszönhetni, ha a jövő ezre-
CW-) Ezredén kiállásunk első tekin- mikor airnyj hatalmas állam dűlt romba, dévben politikai ée kulturmmmtidnk felada tetre mitsem fog különbözni az utolsá>w,y; nemset aapőrtetett^ei, egyik kariéval, tának mag fogunk felelni éetmsdeübea járványsáerOleg divatossá vált Európa békéjét, másilc karjával saját Nem fog ugyan sem egy befejezett, a kiállítások külső képétől. ( létét védve: — él még; s nem a deca- jmár határozott jellegűvé vált állami vagy
A* ország kakurai éá gazdasági fejlődé-Jd^c, jutott, a szerepét már [társadalmi életei találni: k&sgazdas^i hely^_
sénak tömör a egységet* képét fogja_ be- jjáiszott nép laasu tesjpedésével, korhadt ere- zetünket is, dacára példás feilendüléaéitek
jével, hanem egy újonnan megszületett sok tekintetben még a kezdetlegesnég, a ki nemzet friss, teremteni vágyd s még nagyi nem forrót tság jellemzi. — de hisz elég hivatásnak öntudatában levő s arra kész (az egészséges csirát, a szerény, csemetét
látni, hogy a hatalmas terebélyes üt el hallja meg hí- képaelm.
mutatni, lesznek érdekee s vonzó részletei, ugy mint minden hiillitiknwk .— természetes, bogy látványosságok sem fognak kimaradni.
így szemlélve, alig lehetne annak valami különös, a szokottnál nagyobb vonzó ér-\' dekességet iulajdonítani, melyet a tömeges látogatás és ákaiáaoe érdeklődés biztos etó-kósritöjének lehetne mondani.
Mert a kiállítások divatjával szemben is már blazirtakká váltunk, a legfeljebb a sza kember vagy érdekek forda! tetjee figyelmével feléjük, a nagy tömeg kíváncsiságát nem túlságosa* pazarolja rájuk.
Ép azért szembetünőleg észlelhető, hogy jwcwiyifc igyekeztek propagandát csinálni ** eRXfil kiáltásoknak speciálisnál speciálisabb dolgokkal, így legújabban a párisi, chikágói s antwerpeni kiánitás.
Mindegyiknek megvolt a maga különös némi moch nje dagewesen-jet va-la mi világraszóló, mennek- mintegy egyei-nes hivatása vnlt, »f njd/ws^gnt, a külö-•söset hajházó nagy közönséget összecsd-
diteni - « . • ■ _
A mi ezredévi kiállításunk nem vonta, nem is vonhatja ki magát az uj methodus ától sem.
—-Sokkal—zzenencséscbb azonban, mint a többi, mert épp megszülemlésének mozzanata a*r amijellemzetessé teszi. Nincs szüksége eckiámdolgekm, melyeknek előbb utóbb is mindig kissé üzleti utóizük van : rendelkezésére áll egy ideális, rokonszenves mo-
élettel ,
A. vén Európa bámulva
visszhangra, érdeklődésre, figyelemre találjon.
. *Bgy ezredévi fennállás megünne-ts.Rsi.e~~\' 1 ■_
Egy saarolínyT nép," faji elszigeteltsége mellett egyedül magára, egyéniségére, élet-revalóe ágának tiéiéaknrsfl támasztékára átalva, Európa legvüaroeabb^ontján, a keblébe*- sokszor támadt viisazavoná$ak, párt-tusált emésztő tüzétől gyötörve, félelmetes
röffket: a mtrtt századok alatt a politikai tehetetlenség békóiban sínlodve, alig adhat-tunk magunkról életjelt, emlékünk lassan-lassan feledésbe ment, avagy nevünket csak az előítéletek tömeges halmazával tudták már egybekötni s ime >eppur sí muove,« élünk, azaz ujj&születtünk. Ez az, a ml bennünket mint nemzetet érdekessé tesz, s ami kiállítási mozgalmunkat is az érdekesség zománcával látja el Ez kiállításunk Eiffel-tornya, * nagyon jói s okosan tettéka intéző köreink, hogy ennek kidomboritására folytonos emlékeztetésre, ébrentartására minden lehetőt megtettek.
A kiállítás ünnepi programja a historikus hivatkozás szempontjai szerint megal-kotvák: így a díszmenet, a parlamenti díszítéssel egybekötött ünnepaétgek, szent koronának közszemlére való kitétet ele etc. etc mind nagyon szerencsésen megválasztott pontoké Adja a mi szerencsénk, hogy Európa azine jwa tjsztejjen meg látogatásával
hMug a müvek nyugot talán caak érdek-lődik s rokonszenvez is törekvéseinkkel — bizonyosak vagyunk azonban abban, hogy akkor érdeklődése. mellett tiszteletét, (iumttéeét sem fogja tőlünk megtagadni,
tájékozatlanságra valló elfogultság, mety-lyd a külföldön hazánkkal szemben oly sokszor vagyank kénytelenek találkozni
Mi nyugattól sokat tanultunk; tanuljon iHég most a nyugut mTttJfffnk\'ra, "Hajmást nem hát azt, hogy szeretjük szabadságunkat szeretjük nemzetünket, hogy nem idegenkedtünk soha S nem. idekenkedünk most Km a JeMlágosodott műveltség eszméitől, — hogy egyedül annak köszöngetjük ez-
n rm.
— TlaalaJIIAal MMgaltai. A legutóbb tartott megyei kftzgy fi lésen ax általános liaztují— M»t dsoember 17-ikáre töltik ki s már ia meg-indeh a morálom As aliépeasáfra OAseay LissIS magr-i rtjegysA, aa aaaileg mealreasiifl főjegyzői álláara Artmf Lajos, Stmodia Vik\'er as saetlag msgüraasdő liasU-Ogyéasi ál-láara pedig Tkauy KrouOi serét emlegetik. Aa a hir tegedt el, mintba űarléa Károly, a jelenlegi alispán Hifin ia stándékoanék réssivennl a vátaaa> rési kampányban a végiegysen lemondana. Ka azonban — amist teljesen megbízható forrásból érte«Olünk — a-sk alaptalan Mroestaléa.
— Kgr JobllAlé aáaslatésel. Folyó hó 87-én tártja a aeyyfcaaMeos lakarélmrfasldr rhzvént/uínasíg 60 évaa ienállásásak jnbiiuomái. Ez atkHtomból a nagytekintélyű peaunlétel déli 11 órakor áisi-köjgjüléat, délatáa 2 órakor padig bankeliot tart a .Szarvsa ÍUal-[oda* nagytervében. IVipameier Gyula as intései igazgatója aa igasgetOoáa megbízásától meg irta as intését ótvenávee lörtéaeiál, auiyaak. kspc<án Igen érdekes adatokkal atolgál aa la-téxot életéből: A rendkívül érdekes dolgozatot «, jubilenm aapjaa. Sgáláhsa fogjak kfizölni éa ma oaak azt akarjak felemlilsnih egy aa intéaet megalakulásakor ennek válását ■ mánVt tagjai köst Ctd*yi Lássló és M Ferenv ie helyet tálaltak. Aa iatáaet 1858. évtői kesd-ve a mai napig 47Ö40 forintot adoa^ayoooU
. . . -.---, kai taralis, k&a ée jótékony célokra és
a sok érthetetlen elditétef,|ro étes fenáilásának évieedalem stkaWM 600 forintot leg a városi eiegéayak kttat ktosa-tani. Egy iéteaiteodő *rvakáara 6000 foriaiot log adományozni, mely Sesaec mindaddig kamatosé-lag keaaUeiik, mig as árvaház létesítése <éavtyé v|4jk-.Továbbá alapitványt less a bslybeli 10-glmnáiium és kOxép karaakedelmt laknia réseére, kü\'Sn-kflltla 1000 forintot, össsaaen 1000 loriato), y alapítványok évi kamatai aaiflatő tanárt kar elötei^aeaiéaa alapján, helybeli )ftsaagaviae-letü, siorgslmas tanulók jatalmaaáaéra illatve
segél vésésére feg forditialai. jubaliasú füaat a köveikesőket tartalmam: Az intétet faimátlá-
Fateas ICéasseeiteiie, hagy ver«ve, Sfttt Maga aa llaaa Asaaay a Faleaat ehkeiáe, és Mrséiig Verte; ak Aseoayokat fs Verette, és árulta őket mindenkor és aa< mondotta: Üsd, üsdl jobban I Ismét aa u>ee boll, kit maai halva talállak, aíkor tame illy isaoayuan Isaie vert von, bogy taak halé (énen vek, bé ment aa Anooy Mádsadyaé és még is verte, az atán 11. Órakor meg hal\',
gAí álltam: Aa Ikma Asnmy s leg gononabb volt aa erőhatásban, eoka Semmit nem hir hatolt a Keaéeal, éa nmet ia 8árváeral aaért koala lel aa Asaeny, hngy síevaasoríj Bőtt Kél Mstfét ia el hárasétmts \' Kisek Nádssdysé 14. Szép Saalnyái siioit. Éa volt Tanáiu, Iffbb a többinél Derké Aasoaf ia veeis, ée mays is e Fateae, taibae reá esőlMto, mert »*t Kéasották érette, ha nenr Tsrtea bítuynist; Egyszer egy hol-ne|ki fikttdi msga is a verésakbea, egyzier Deekó Asaoaylnl aa egéss bás népet fel kWdöite vall a Varban, mikor Irinyi Aaaaeyom eda jón veié Csajtere, ekker ess Derkó A mony ott fen* s Várban erői iogságbsa tartotta a Leányokat, és Sem enniek, sem inaiak aem adott, Sött mini Bak Leáayokat, hngy Kekové ki nem mehettek, hideg Víaset mosatta ée Isreesteite Bket ée egéss E|suka Meaétslen lent átténartak, Sött azt mondana : hogy a Manyktt Dase meg, a ki enaie áé, sayira Vigyáaoit noájok, hogy 8em a Porkoláb^ Sem IMlidt Mi adkaiiék, hsaem OsS*
tán, érikM ZMayf ié Assonyomat Bétsbea akart
menni aá Assonv, est a Ps\'entt kBldötie lel, b«gy meg láeee, mgy el, jöhet é velamellik véle, Pemébea ekart menni (mert jevalni KüldBlte ftl • Várben) a Fetem meg látta okét, ée hát el ájuHanek a Nagy Ebség mistt, a alá JBvén meg mondatta aar Aezoaynak: Hogy ások kösil bláony taak egy Sem jöhet el Kegyelmes Aszoayotn I és as A«snay egyben Csapván a Kesét, Igen hars-gndott DtrrW Aseoayra ée aal mondnna; nem kellett volna ennek lenni 1 Annak ntáima nestán eta hoaatvtn aanksl, a Leányokat; nrind ugy haltak meg egy hásban, mert mim na Apony, mint a Derkó Asaeny verték ée enniek nem adváa meg haltaask. Egy Dömölki Kies A\'saony (essél a Kaieaeel egy Ssskérea lévén) aa Hiba a meg balt, hogy Peesénbül Cbejtére mentek, e meHy leányt balálig ss Asaony vert, e Fatens fel emelvén ölei.
Ad Stptimm: A meg Alt Leányoknak Kelteit Leoseieoién temették el, Ut prlores. D* azután ss Öl Leányt, kikel Derkó Assony ind, hogy bogy holtak meg, mert ő volt vélek, és ő rakta egy Agy alá őket, és SaAsat hányt reájuk, éa azután ókei legiák, minden nap nékik ennie vittek, mintha éllek volna, aoha régen meg botiak; Annak utánna el maai aa Asaony Sárvárra, éa a fsteaenek meg parantaolta, hogy s Háznak Fávlmentamái hl ássa, éa el temesse, de o aem mévelte, mert 0 n m volt elégséges reá, hanem mind ugy rohadtak a Szegény holl Testek, és
oRjf büdös vbR es %gán Kastély, hegy mind ki Anett Szintén aa Utcaira. Mit mlvelnt ? a Fa-téne léten kedvéért temette mind egy Basa Vers taben a Bátyával ée egy 8<olgátó Assoayál Borbálával ée Kattmül, Kik Derkó Aesoayal mint éjjel, nttttt nappal együtt voltak, még mag hallanak.; éjjel temették el, Derké Asaony pedig a Csatorna alWt lemeteű egyet, aM as Rbek voatak ki onkád, ée Zrínyi Dram Szolgái la látták, ast is a Busa Veremben temették és eszet vagyon Őt a Verembem Csejiéu teák a ml kevéa ideig volt, tMu At mag.
Ad Oetaewa : Sient praeesdeutee.
Ad N«num t Qooque Simllltev, boo addit: hogy a Harozl Ilona Bétsben Kénesia.
Ad Dttimum: Simíliter faietar, Síout praeae* demesi
Ad ündttiatum i Dkrvellatól lenaH minden Kénzást, ée egyéftb Kegyellenségét, aat meadja hogy hallotta.
Quae quldem Porsotttirutn Snpérlue SpeolÖoata-ram Spontanea Fassio fnola, A Ceebeata e«t Corsm Nobis, Itatott, Die A Anno prtedeolarnto. fL. 8) Coram ma Dsniele Ördög m. p. (Ii. 9.) Cs\'parus vagy Caslellanus Bhbeny m. p. (L 8.) Coram Caspaae Kardos. {I*. S.) Cott: Juratns Seribe m. p.
íh|f-Kanixsa, csii törtök.
Z>W. 83 ntm. (4. lap.y
Kának lőrténeiét, irUgstói ée aligazgatói, illetve elnök Él alelnökeinek névsorát 1845—1896., igsagatóiági tagjainak \'névsorát 1845-1803, a jelenlegi igaagatóaág é« lelQjtya^-biaoitsáK tagjainak valamim lisatviselőinek, tovább* u
1846 é< 1896. évek iréesvényaafinak nápanrat Mikló*. Caiklia Ferenc. Ho\'tka Ferenc, a saepeiki
Vendel, a kii*homáromiban Mésiáro* Antal, Ferenoy Józaef, Kslúcy Jánog, Tompos Gábor, a pacaiban Bakó Gyala, Sólyomy Tivadar, Ga ráth Jó\'set, a gelsetben dr. Viola Ignác, Kngler Sándor, Hodrovioá János, a kapornakiban Gsál
£<ek a<*a labeliaris leutalások követkeinek a 4 mérleg ia vagyonról, . a pénaiár forgalom és ai in éset fsnállssa é\'a fiúiéit osstalékról; a részvénytőke és tartalék alapok teilOdéaérél, a kvhr-baúnu éi jótékonycélokrs adományozott őeize-gekről, végiű as intézet alapjainak évtizedenkénti állományait ismsrtlti a kimotitái.
— áru; lakadaléai. Ritka szép családi ünnepélyt Öltek e hó 1B. anagytekintélyű Betti h-im 9. W. és fiai cég megelapnó;a é» főnöke Betilkeim Samu (a neje síül. Lővinger Karolina Esen napon volt 60-ik évfordalóia boldog házas-asgnknag, mely ünnepélyei alkalomból a rokon ság éa fObarátok egéas serege üdvőaőlte a mái-lapári, mely arany lakodalmát Isten kegyeimé lift! kliQnO egéwaéglien 7 gyermek i a 18 unoka kőrébeo tatikatia meg.
— A „PalgAri káaaaaáf." A nksnizsai „háaa-olÓK kihirdetési tábláján* woat már két olyaa hirdetés is vanL milyek leginkább lilzo-nyitják a polgári básaaaág azüknége* voltát és ugy látásik, hogy a bisamtni nándékotók már régóta várak is aago Odvöa intásmény behou-talán. Ai ejryik hirdetés sterim Mdttiin Márkin fékalauz ttr. vallása Raditi Julianna rém. k*ik. hajadonnal, ,a másik saerint Hoek Jénos -ám méoíároa, Qt/tru Lujza rém. kaib. özvégygyel ar—>1 kásaseágrs JapnL
jFlüir aétéwk kaag voraeaye, Aa általunk mar több isbcn jelzett bangnreenyre, mely f. hó 19 én tartatik a Polgári-Egylet nagy —termében, a kővetkező műsort vettük: M0<or:
1. RalL aocfnra-qaarttU D-dnrban, a) Allegro, b) Allegro molio, o) Andanté quasi Adagio, d) Filtate. Eléed)ákRóder névére*. __-
■pri«tiiiiLniiiiiiii^- H) ftinwf D..
nyíl Carneval. Előadja; Kmlls. Szünet 111 percig.
3. a) Wieoiawsiky-C<>naertból Adagio, b) Hu-bay, C-árda jelenetek. Előadja: Zadfis.
A Rheinberger, aongora quárteti Bé-durlin a) Allegro, b) Adagio, e) Presto. Előadják: Réder nővérek.
A nővérek közül Ziófia IiegedQn, Lola mély-hegedün, Emili* gordonkán, Róta aongorán ját-aaik. Jegyek előre válthatók Fiaeheí Fülöp küayvkereskedeaébea.
- Rendkívüli ktsgy Aléstlari lolyé hó |»JB4lJ.J|WtiiÉMM|^»aaMadf^ egwigfatt, awly
wk slüttka, HltaS; Kllain akoí etYető moüfi-
sét küldte asét: A magyar korona oraaágsl él Ö fellége löbbi OrlIyKigai él orsaágai kö\'ött ttüállé vérn él kareskodelmi nenődéeak Ufkö selebh megnjitáa alá ker&laek ujabb 10 évre, mely megujiiásnál Magyarország köz- és mező fiidiaági rrdek tiBik vrdelMére éa eaeWet egyea vidékek helyi érdekeire ia nagy aaly kall hogy helyezi eeaék. A fóldmiveléaüyyi mlmnter őnagy méltósága átiratot intézett az ,or*xigns magyar gaadaaégi egyesülethez", melyben leikéri, hogy: agy a msgs, mint a vidéki gaidasági egyeeüte . lak véleményét ez Qnyben a ötarjiatia folyó hó 25-éig. Ezen aagy lontoaságu Ugy ben nyilvánuló, véiemeny, illetve határoaat meghozatala végeit a •aaUvármegyet gaadaaégi egyesület* l lift 20. délelőtt 10 órara uját helyiségében reudiivQli
kfcagfHU«l kiírtai a irw a I l«gt*rikat aUghivjl.
— ■egyeblialtaágl tagok vAlaaaftoa. Ai okióber 10 iki válsi\'téi a kalmával megye-biiottugi tagokká megválaaziatlak: a s.-eger-azegi válaritó kerületben Kováoa Károly, Kro-sati üynla, Rigó Fereno, Ülvardy Ignác, a b.-Aradibeu FiJffy Gábor, Bedegi Gábor, 8aabó Károly, t nionoa\'ur spátiibaa Hakaci Imre, Kol caonay Aatal, Psaücs János, a káptalan-totilian Kőry Hé a, LÍlke látván, Tormásy Jéaael, a ta polosihan Vastag János, Glaaar Sándor, Haad-lery Gn<a>áv. a o<ahiendekiben Aes Sándor, Horváth Gyula, a súmeghiben Barkóciy Károly, dr. Lnknnich Gábor, aa nkkíban Badita látván, Bíücs Ferenc, Linter Uyula, a niihálylslban Labonyai Elek, Üésarnyl Ferenc, flavden Sándor, a tfirieibéii Bél Ily Gynls, Veledioa Lajos, a aai,\' gróibibaa Brényi Gém, Koller Ignáo, a «.-ast.
Ikallóiban Riaimér Lijoa, Botki FeriiiO, tnriter Fereai;, I kurmioiibsn Barna GyOfgy, Fekete Gergely, (lotx Pirenr, Tomki Kálmán, a leainoi\' \'iőmijlban Botly Lajos, Ángyán János, a keast helyiben Beek Sándor, Lénárd Ernő, a saia>apálll< b»o Orjjnair Kérőig (lyUfkls Anak\'et, Major
a nemes-spitiibsn Bones Imre, Molnár latrán, Arvay Gábor, a nagy kanizsaiban Ebenspsnger Srnő, ilj. íWlhüffer Jó*-ef, Saller Lajos, dr. Rotsobiid Samu, Faies Lajoe, a bakiban Kaiser Vilmo«, Tumasieb Sándor, Pathy Elek, Marton György, a aágodiban Thany Miklós, Miyer litván, Vuiakita Ignác, n alsé-bagodiban Farkaa Péter, Németh Ferenc, Tóth Gyná, a nagy-\'en-gyeliban Gaél Ferenc, üd*ardy Viaoe, a novai^ psn Tioái Ferenc, Peraay Gyula, Tornyos Gábor, a pákáim Kontnyek Ferenc, Arvay Lajoa, Somogyi Elek; a aala-llvAiben Farkú Sándor, a csécsi regi ben 0«va)d Jóas»t, Rács látván, a baktaibin Gálos Pél, T.irök Jó/ief, Salj Sándor, suntgyőrgyvS\'gyiban Zsiga Gyula, á ientilben dr. Mangin Károly, Hajó* luft, (JaM István, a kerka isenl-mikléaibán C»eke Imre, Thuiy La B:iria! György, as slsó iendvsiha dr. Hajéi Kálmán, Kihtbélyoi Elek, Magetii Gém. a iiri ^óiijín Simon Lajoa; a Kecskés Ferenc, Kolbétticbiag Béla, Margitai Jóa«el, Koiier Mártán, a muravidihen liorvátli Caongor, Horboly Alajos, Uikoi Gé\'g, a ciáktor* nyaibin Bernyák Károly, Szilágyi G;u\'a a bot-tornyaiban Varga íiaioa, dr. Fáruék Llailó,
| _________1898. oktUhiir MjTáB.
den gyógysaerlárban és aavaaabb gyógy füarer-üzletben. Fő- éa uétküldési raktár Eager A. fiai Nádor gyógyszertára Bpeatn, Váei köret 17.
Balt AlSolelt. — Remélve, bty 8 havi ba
ben Rády István, Szili Jsbos, l\'eitMa|(l fláinlur, sáa-halaagtáa egy vegUsaámeiásboa a égendő, fel
kérjük aíjparos-itjmág betegutélyaő egytetéatk bizalmi térflait éa elnőkieget, hory aaea végelasámoláaV mielőbb kereaaiOlvigyék. Avagy talán ártól félnek, hegy as AnképaOkör eteayé autt vagyonát tőlük viasaakővetalkelik ?
Al ipám ifjutág tok. iff tagja.

IRODALOM.
—\' M«4 klafrttr. mark. Ovstal Fii U|S|«bba a klvftkesé aaáaak jélaniak aag: émawae Sdteard: A th"-|Mm I* H*lmi*j**ÍÉÍi*t mH—rti. (Öleti Utjrtér Sü. trim) fraaaan Kévarét s aagy aagtl lerUaatiréask ,á Mrtéaalaei Uaelaényaataánk arfdaaarelrél* aaété aa aktja, a tsdéa taaár af^iiaal alétééaalaak a prljlaatajra A tor-dTUn n nnpii áwdeitbél jSegedWl\' Wi taaár wgsstá, aagy latkllaaar«taeaég|el le aagjraraa asaate lrál/l/al sdta fim— aa eredeti magyal gondolatait, Nátaak a kai a Ur lnlia pklloeoplildjával éi médílzeretval oly keve*en foglalkoznak, aa a kilajrv raléeéggal áéaagpélté Taaérek, a aaak taaár* mars aaerdáhelyibep jiatlWat, a* ireikbtl iQaaág de álUUlus a tonéaettséeaé-nyak mind* ■ köilvóldjí la a tagaagjiakb kaaaaaaaiélaaaetlal tanilaáuyoaks^s rakat a cmagi kaagaa urtetl, raaékl-ttl eaalleiaaa ée aaitjr ledeatayon alaimló!\' elJjdáiokst, aa-lyaktwa agy nagy tflríiatttré aé Btamiatésokst ina, hogy hogyan kall aa a tfirtéselmet Uaalatayaaal, ha aai akarjak, hogy tadoaluyaaiat* anajra, A 8W, lapra leriadé
Mur«v. Róbert, Zakál thg^yp^^
Karoly, Krampatl Jóaut, Glavina András, ass.-\'- -.....v - — ■
An Hhninihaii Swiefloa IgtVil, Kmelykó (lyule^a l»torllban Kollay Rókot, Ksle György,
— Barterimelflk flgyelneébe Figye\'mei leljük aioii bortarmilökei, Jik mmtót lepin-oéaork, hogy énnek msitöriáotéi kéeedeleirTnél-TQ11 togyisitaM . adónivatslnál jelcóisék be, mrr1 ennek elmulasaiá«a eielén a törvénv érlel méhen izigoruan meghiwágo\'tsini -fognak.
— Rablégyllhaaság. Jingiing Antal aio-majomi loldmivu vasarnsp éjjeli vonattal Nagy-, Kaniznára jön, hogy a másnap tartandó or^ságoa vasáron egy pér wrét eáaároljon, mely célra miotagy 160 loríntot hozml magával. Hétfőn hajnalban a sánc! utón át lői ( lejjel^ de még életben találuioti Jiagliafe mirftt-a- rendőraég ér-teailteivén a ubesfiltit a kórháaba s/álliiolla. Keddig eszmé\'etlen állapotban iplt Jingiing, esen napon aaonban easméieire tért éa a kővel-keaOleg adta elő as ügyei. 0 vuárnap éjjeli
vonatlai Kánhtál érlHH\', de uáiláat venni j^HHHHHVHR nem allárváa, a főutcán ét s T^faky-tftw (4t}**smtBégss st«r»hrt»ek iwatart haladt, midOn bosiája oaatlakosott egy fiatal *\'•! ayagaiau-uaí a aTííai eotber, kivel már u állomáson lalálkozott, A Hatal amher tndakolfén tüle mi járatban van, egésa nyíltan megvallá, bogy ökröket akár venni, de ném akar néhány óra miatt sxál-lást venni. A fiatal amher erre aat telelte, hogy ö ia borjúkat akar vésárolni és ast ajánlotta, hogy menjenek együtt a vásártérre, hol maid lep;nhetnek. Jingiing áiót fogadott, de álig hagyták el a Teleky utcát egy lOvéi leterítette és eszméletlenül üwarogyoU, Hogy lautáa mi történt ném tudja, A gyilkos, ki őt meglőtt*, eaa-méletlen állapotát arra huznália, hogy péni
aa) ÁeaéOkr. Ia KeehaAistaaléMnk as tradatesikas aél» agaamkst ti-gatt, aaelleaaa aailaál atj fkaiét I \'aiaat atajéa Kaalaey gswae t» átéttaWe Iradalaaahka. U IU>che?oaeaal4rél je-geaaa ssokáa Maliéit, kegy S kta ktaytibali alaéaabeaee »aa, a alt aa aahert timdaltaréi aér alaanétak s kér a Utlsé momlfata inkább alréaa, m,lnt mély bétaealkeééj ée á\'att HlVtmd slakbss, kéaayad, roaté aaéarbaa elaraad, aa Jablaa nngkap, adat aii aahéakaa Iré aak kMalayl Mteaetkadéaa: aMaéáeer oly séptaarllké vitut, hegy «ty-sajSIyá!!. aapoala Idéalak balélék, sekaaér aaa le tadts. -kegf-H é ■aaéfal al, A fttétlé, OyaU,
aki faséalaak agyaatS^k ai Olcaü kéayrtérbu magtalant Ooadolatalt la fordította, S a Mtét ksttll, nép fordl Sabaa. agysaaa a vállalat caak aaa Hg itfia kl a aagy laagyl k«ll(, HicSIowkS ragyagé Saönalljolt, a gaadaaaa tgélMI ■izlaékkos klaartti életrajmt éa uaertotéat Irt La nttebe-loaeaaldrél a u egyae goadolatakat a Uaohatta>rtlo fraaala kritikai kiadta alapjéa tájékoztató atatáaekkal Iá ta al. — Mtne lluiitri e líöátlfttMI Franciából fordltoiták Béri Giaa ia Birr uyala. (ülne kftayrtár 11* aa j ára 10 kr Ha a kélel Balaae »i albwailiait adja, ktallk a Banatoe-itai Bit, a ktraavae aaaka ataé ktadáaa atia fcrditea. Balzac tadvalarélag akkor lagaagyobh, a aükar a sll Ittak milyaégihe aarll el a e fisat jéi awgrilaaaloll ét alkaaei-léaa a aét lilák «gy-agy finom rajaa. A Oaralarévaa aé-baa, Balaae e kalkatailaa alakjibaa, aa érett kara aé vikarea M hirtoit kaplak ; a Caa-mikeeéask wéeiségéért a Oraaéc-Bralietia kaatély titká ban padig eserelaéért; a TMkes gyétrelsMk-baa a aé éaaé béaatha aarliva atraija ataé uaralail; áa eméay yaétg s tsiat lisyka ibradé vontalak aak Idylll rajai. Aa albaaailteakkaa Bért Gisi Irt tartalaaa aléazit, taaartetTa Balaaa iMM ia aillalva Irodalmi alkudéit — CoWyfe. Scett WtUtr. Fordllolta Ba-Mtk.rtMia (fllaaé kÁayviir lát aa.) Ára kr. Carl/la-aak a taaalaiaya agylka a vllágkirl goailolkoéi lagssabb eaeayaek, s a sükaodlk, aaly ayalvlnkéo olvaakatú, rajta kivit e«ak a Baraarfil aaété levés laiordllva Lévaytét. A aig agy falói u trés s köaalabb a rrginy-lria la hi Wall f«jug»tl mólyrakaUaa a Itt-ott reaak kaaarral; agy aaak-kar a aita aegisokelt ktgyatlaa igaiaággal boncolja aaát Scoll Walteraak egy aáfait, alat ayilviaua éleiét, kiaa-tatváa Igaat érték lkat, da agytaarvmiad aaaal a aily r»-
..".."laTíi ___7, koatieavval ta, a uelytyal a darik hareee e a viribél veié
U,°ÍÓ14 ^ L 1 ,MOt ^ mA? Vir. a ekét aaílMial i,ó Iráat vl.alt.tlk, Hoaor,
mintegy 160 forintot tartalmuoit, elrabolta. A rendőrség a legmea\'xemenObb intézkedéseket tett* meg, hogy a gazembert késrekeritu. Jingiing állapota folyvást igen reménytélen, inerf a lejébe fnródott golyót még nem sikerült kivenni.
— Hlllenlnasl lértéael. Aa Alhenenni kiadó táranlat a tlzkötetea M gyar Nemzet tör-lénai* r. niOből a harmadik köieiet még ez évben kéa/ül kihooiáiini, mig a második kötet megjelenéae osnk 1896. év elején várható. A inr-rend ezen megváltoztatása nton okból volt szükséges, mert a millenium alkalmától, főleg as Árpád kor történetére vooaiknaólsg annyi aok lontos kutatás ilirtém, hogy dr. Marosli egyetemi tsnér, eaen kors/ak (2-ik kötet) irója, ki minden a mái niipig lelssinre kerlllt legkisebb adsira ii kitérjoizli figyelmét, ú könyv megirási bin luisn kényte\'en elöreluladni. A mfi negyedik hslodik és kilencedik kliteie már késiraihan kötél van n fejeséihei éi igy minden vnlóizinüség ■zerlnt h mli\'eiiinm évébea a mfl féleráaio a kOzUnaég k i*he kerlll.
—- KSIiSgéa, rtktdlsfg h efnydlárdioddsiKU mVegen niánijuk I, olvasniuk figyelmébe Egger dljjnialmagolt hlitoa hatása mellpaastillált, Kaphsló 16 éa 50 kro> eredeti dohosokban nia
»sny.
patkoaa a komoly alaétkedéa váltogatják rgymáat aa eaaay-baa ia, ariat Carlyla-ail raadaaan; a aiat gaaéalat-ikraaité olviaaáay ritkítja párját. — Muart ptágii NMsdaa Irta Hérlka Kde. (Olcsó köayvlár 110. a .) Zü kr. k aiaat al-beaaété kélUaaet agyik gytagya, aely aér aa|j«laiaaéekor (lsbé) uaatallan talaaiataa léaaaattt la aléadáa laaaaága, as iraalaa aélyiUl fakadó kaaer de klléaleea Meaart ■agragadé, kéllét voaiaokban gazdag jalliaaiaa taaaik a bájoa albaaailizt a ksltiaMt acytk el aaa éválé ramekévé. — Lttcant Manón ét Dtt Orinx iotag thiéuh. Irta Fii-vnet abbi. Salata Beava liavraatéeival traactábél rariiUlta Vlal Iare. Olcau ktáyviár 161. aa.) 50 kr. Kéayvaiakkaa aoat iát aMaalr aapvllágot a fraaeia Irodaloaaak aa a gylagya a Vlal latra goi doa ferdliáaéiaa a aaaal a augyar aaéptrodaloa taait agy aaradaadé értékl kli.ttal gyára-podolt — Oultút, a dtihocratli Frmciaorttiftoán, Ford. koktbasar Paraae (Oltóé könyvtár Ma aa. BU) kr, A aagy francia állaalérle ia alal.dtr klcat, éa aag)jaiaaléaé|l aaskejásak kladirivil, kitagol poUI ta Okáé kéayvtir azarkautija puliUkat Irodalaaakban. A kl paltttkával fog lalkoalk, annak taaarata kall, éa aagy étdskIMéssal ft^a olvaaat aladaa mivolt aabar, a kl c-ak klaai léiédlk 1*r-•adslaask Iráliyaaaailivat. A ,éaaakraita* ati aokaak bátvásykip. játra) da siayaa vasnak, a kik eaa»k a aaé-Uak Igta értelmét\' lnm»rik ? dalast alas« tél* iiragsdtstvs, sssik nk taádaá|át bajnak tartja Taaalaégaa éa étda-k«s aiaglaiaaikadsl a sagylirla gSadalsiaMOaléval It,
faatear l.n|oa, a nagy tnaalatséia, aa agtai vllégna éa kaaaattt alliaaar Ikilatéléja meghall a tapakkaa Nrtabaa: kstálinak klfa gyaraaa Isrjedt M aa igésa ml-vett vllátea, s a világ aajii kaaiWkat aaaatalt a aagy Méla emlikiaak. á magyar asjU kéaall aa ,Qtsaág>VUéj|* aa
gftfcy KtMtüTcaatOrtar
mHali, m*y k«metei«a hmiir knielaa >ik«ei«i«««|.U anMaé, >«"llW Mktoa wIMall Ht réti il .0*l«l| VMp lagaMkkt hU< MMktrtt baamaag m mdlSii Mi llfck Mt éitg\'llt *. ttfhi ii «ktU m
4 gkaat MM4)\' «ú»k*e*i, klaál ligeáil e kertel ••(/ kteklilMMwél. arwleu Mitfclalel ik njeefcal a mm m. tata naf ka4ajaka»ia»«n*i, tmiitti « Melargtal e| faaeWM. ftbaeHMmil, temWOei, le <mM kuka nri-i > mrkiiiK VvaJt letel, Uwlaa im«, l». hU lenni. Mar Lawta. II, f Há|á Mm, Távllggi Hmm, llj T«*Um u«W nk ak aeéve| m ,(*.«i».viií«< rajlkaa lliieáaa iwkeeHt lap, gtly adMMkiM* a»e-MmMi m dn*4»M»éf rlá\'lflji aat<a alMfageat. amkMl tigaiMiai U i MéjtjhMliM íésof kM* 8t«
■lüm m ül ImíI* mi i m. (i«uu«4*l* i jHiiapi V M*t* MM Ti Ml ÜMMttof MM | kiltdlMvelal I* pa klll
ManMriMlI «* Ildiin Hmm Wll|
teaf*>o«anaatl*átea fírgi Hkatriaa
PÉNZÜGY.
Ml|r*r laaaAemllalé- éa plnii|lll> teáik Egyráaet ** In- ét "ouamitolé-éeiet nngy klt*r|ml*»*, lei-rleit ■ nagy kövatelei*k, melyikei a léváMii a* vidéki lótlnléaelik •• anyeiniéaet Iranl anelnak, klviuto**! tat iák a ligoébelflkb lóvároat mUMi réniváoyiflkéjánek faluméira!\'. I -aOkaig Bgyalembe válalétti M Igaagalóeág október hé alxidik faiét*! Baeoe-felveedé kdegy Bláa >11, amely \'IfémllMI r*ed klvfM btegytte* I*-*, aai * Jevaalaioi fogja "er Jaistaai, koáy a bank réeiveaylékéji SS millió koronáról 80 mlHIére imihemil M. Aa uf me« •Inyak a Ovitelt jogi Itotártlllk a régi réievé »y***k márnán a tékeemalée aranyiban (1; 8i éi telidet él régi reaivény Mrioknaa agy érk tijklbötwátáiii rlaavéeyr* tarthat Igényi, A II koaiéiail Irlnlyamot a readki.O I koagyfllle lógja magáliapitnni. -j
KÖZLEKKDÉy.
■agyar Királyt Allaagv maiak A magyar\' biiaailisi watt lurgalum JHOU. évi ml* ia* 1 ja óla rr.itétii>:|_éijaiiahaaiibau é* iauak )t*H<*«i junta* T\'l* ólti érvény** II. ia. pótlekában igyrani (liinjit lllaite Rroaa Állomé*, máeeéiil .Arad. l&Mák-alvlrtm, Nagy-Kikinda, liakedka. Hanged, HaagerlRókui, Smeaak, T* ■Mvar-Uyérvéroa, Ta»é«kér. Jaamvam>4, Uj. (iradlika, Ujvullk, Vtllny, Vakovar, Zágrali, takaay, ZiinW *•> Peee állommok kOitt i„rga lomra vonniNnré Si««aa dl|tat*l*k 1888, évi 3*« oambar hé 1 ét liittulynii llrBI ha jfraiatlialt, Al omlliitt viaaoaytatakun vintatko/>ó tt| tktaiéait 4ljlét«l«k kélén dtj**abé>l pótlék utján lógnak •latba lapiaitatai.

A magyar vaia\'i kótalék lorgilnmhan IIV8, évi dooambar lió 1 tél érvéríytta II. réaa I, fBil\'IHrt 7tT, pét ltrlliii. tovawa a* 181)6, éri ja\'nnnr hé wint érvényiia IV. r. 1/ to<*tban a
vlakonni Itrakal vaautr* vonatkoaé-IkMio* iil •étalik I, é dioombar hé I éa hatélyoa klvlll baWaitiinak é« *gyld«jut*g uj magaaabb illltlli* lókkal pélttna nak,
C a A H N 0 K,
Kullám JLsaakM.
(Nlplrlem.) — Irt. analay BlaiOf. -(Patglaiit lt Hge,)
N
Aa»H. A mii* addig Igai.
#8hI : Igen, da ait a drótnit 11 a hBadgai 110-moru égvigy, aa ai éldotl moatoba logedta, ám löl, jé pénadrl.
Apum i (Ttifuti) «iMM*ywM Hlei»lrieiga.) Ki mér iionban Igaaéa vénaiaionymoan.
JiVéml i Pedig hét ia li eianl-lgaa. Majd a dréloa magmondja, hogy hogyan la ÍBrtént a dolog (Baall kaagM Uralta aaH) Janó llnttl, gyora oaak Ida I (i|*aa nyiitalMkidlk) Na nyugtalankodjál I Inán akínw olyan ártatlan a aalva, mlal a llnd i aktban akkora iioralil lakik, rnlnl labwtnad, ai nyugodtan állhat aa alkOltftiAtttk alrja fölött la.
18. jal. J**é (J».) I\'flfrt*.
Jánti Nt hét moat tnigmopdjuk Igauag, k\'anl nanl ? *
>U*i i Mlndmt ugy, mintha nyomban mag kai-laaa bai|Od-
2ala 81, gaám (5 lap.)
I" "■• 1 ■ \' V ■ .......... 1" .......... \'■
Vaud i Hal In la tljlgmondok glgauag, inig ha Xarvivirmigya lk ibOlyidja rág MM MVtil) Zilljauony WÍogadia Ingómat bankairt, hogy mondjak mlndan bolondug, lötsaAk bogark* innak a aiiglny lanyéik. Hét Jano gondol ti, oaak Ina kj* Irllél caimllnyi, kaaudla \' li mint agy mnnfknt ofgatiy, a Harant f»-llrul, r
B*nci: (tadeiaiaau.j Hál kmd volt aa a cudar ? Máéi Na, na édai Ram, mmadaaadjdl I Jani i In rám na haragadja, mart Jano van eaa glny aambar Mimfca, ilanuka, Nahjka sírják kanyirlrl Zarviban. (ágeema matat,) Zidjaigony tudja mit akarta Aj**- (garMaaaj Mit V maga aat mari mnaéaat,
hogy én btitaiiam? " Jant} Parna, hogy marak. tPiatkaa.) Na bét Fáni
néni vagyait olö nyalvaoekalat I fiiul; (Ima ati afra.) Hlaonr éa ii marammon< dini, hogy la tagadtad IBI eal a eiagény jólhl llamoa l\'alil ragalmiutl. Igy akartad halaiba kargitnl ont n ártatlan laányuivat. A/** | Haiudlok mindakotjen. Tliakat logadott föl valami gnnoaa lalgk, aki megirigyelte biciélala* hlfnavémab TI adtátok *i * 1*1-kalikit, akik angarn ka akartok lakatitaoL Da kl hkn nabtak, baullliiivö rágalmaink ? In mallallam boóaUlotpa élelim tanuikodlk. nUe* i Bátran b**aél | m jgaaiág nél balölo. fVal i Ai Igaaaégf AtMéa„még alblaal valaki, bogy vbból gi BMioniból pgllinbat kl neak agy mákiaamntl igittpi ii, mikor IBtam hallatéra dioaaaadait MolgájAaak, hogy al-puaaiul Kondor Julii áa mwl még (alill akar larakadnl ártál^aeágával I (ágaaaiiM^i Még igyaiar mondom, hogy innik ai ár-tatlaa laramUkmak álmára Iflrtél. ilgHM l (Nagy ladalatlal.) Nagl léi, hogy rlaiakad aa ág vitgy alnyall a (öldrl En ikartam volna elytlgiilanl aat a {lányt, én ? (Jaiukikoa-) Joltika, Itt vagy, agőlj, Mgy élfl lmiiimi nain vnliatn-é én mindig agaraié, gondon anyád ? aim agydu örölUm-á, ninr agyfitt itriam-é vgled mindig ? Volt n nikim valaha máa gondolatom, atlnt hogy boldognak láaanlak 7 Mond mag igaa lalkadr* Itt, jé ádaa-apéd I tháié puMd.iaiöUi MgtU|r.édai lányom I Julit t (AaaaaM aaetvi) Rn nam ia bitiem aa lilOlM pillanatig, hogy anyám angam al akart válna reeatmti. Ayntt t Ka kandlik mindi akik III állanak, M-gonyaégot lehatnak rAlain, hogy nam voltam-a héeágau goadaaáia boldogult aramnak, igaai édaa auyJa innak aa árvának, magtfraöja a Jóaiégnik. Elhal-n ügy, mlal éa, aki máeok vaaaiára gondol Álljon Ida, vág|a aroomba, akli oatk agy mikolát |i válntil al án aaaaonyiibaoa8Mamra. I Mind : Igaa* van.
Afaai: iganMkM) III vagy lf la Pali, aki lag Jobba n iamarhátid Mkamit, aki aoha aa lelátnak, aa ambarnak nam haaudtél, Mond mag Igaa la kadre t vtll>i nekem ádaaobb. boldogibb gondolalom, minlkoiy Júliákét mag léged boldogoknak láaaalik T Nem vilid elrallam-a eii g eiigény\'laramtáat, akiről mindakatimi ni hittél, hogy többé lolniem IáUék. . ,i
HM i Lalkamra mondom\' Igául hauáln, Agatt | Milyen ármány eaH minket körlil Mmt látom oaak I Mikor lélték, hogy már kttiiö bén vagyank a botdogaignak t mag akarták tépni, Mdt akarták eaaggatol ulvBnkit go noai Irlgyelnkt Ahova aa ördög maga nam mihil, oda vániMioayt kéld. Miglalélla a gonoag |lt li a maga Követéi. Huaény lény aiivát megmlrgaitlk Itatnia aiévil, haaug eággaL régalommal. Mikor aauláa a halálba akart rohanni, tnagélllloiték, mintha mag mentői lellek volna | iilenóriák a lelkét fikele igékkel, hogy engem iiiiggyOlölleaae nek velői llimli tmnkii mnreilek illinem hogy ilaiikltiék \'ólom örfikre, iklkit aáere-tek, akikárt odadnám ai eletemet le De belehullnak moat a Verembe, amit nekem áolak, (taelllelk kMgeá taraMkm) Tudod tl mii mondlim eiilölt fáimlindövelP Hogy nlnoa agyéli vágyam, mint megoaatoini vetetik i boldogiághin I Akkor utunkba állttll aa BrdBg, de mail e|löpör|llki Barar$ i De hát kl volt ei n oudir. ikl llvin ármányt gondolt kl ollined éa ellenünk r
188A október hó 114a.
vele váManl. m mwi.i Caakhogf élffi éde* lányom, Ugy*a akkor le moadiam, hogy n«m kell miadjlrt hinni t régalmaaó ágénak* nem kell ugy baléira liairidm tóié. De lt nem hittél e te jé anyádnak ibiiii
1 luk.) tiytra Pali, meniQuk ham I HagyM Mt aa érdégaaolféil.lldgateeeiei a kéefogól.
Utad: Ugy, ugy 1
Kfy tml>*r: (pmiom) Hogyan uegddhttatl Uyea jóravaló éregeaaeoav ee árdtg mlfáleltki ?
Fial i lligyjaiek caak ennek a máaaeeaeve aaa-eaoayaak. Ha Hatoa Plela ISkUolulé nem volna, aa maid megmondaná; kinek vaa igaaa?
Atamr ±rbr haindwefc, ha megteal MUae agy
ma lom ben,
tl Jal. Half (a Jaliáat Hgéa aút m jjnt i ) fattak.
Hatat t itavMM ágaaakM lég, aagkkgj* kaaK) Hét at a IrtldÓiiliiin Itt vaa.
MM : (flaalllkealaal.l IfillOá Pilla,
! (BlmiitM eargMik.) Krttattaa t) I MM akarnf
Harae$ : iHagfagjiBaiM laijat) Tttáa gyilkolni JBllél miglol ?
Hatat; Nma I Moat végítéletre jötlem lAgaaeba*) Ne vergédjil kígyó! moat ntm akaaekttat kl kaaembBI,
Agntt | Piéta! le iívmitetted eaeedit (áamMbea,) Maabadltialok mag (öle I Megtébolyodott,
Halat! Ugy-e moat magtebolyodlemt Akkor ml tam tébolyodott, mikor liltltin uavatdaak cudar kigyó 1 Tudok mindent Halleitam minden eievadat a lugvi mellett, (á Itykin ílallja meg, tudja mag mindenki, hogy ki na lg amony I Nincs ennek leilkea amr agyatlan caepp vér, amil e pokol ttee él nem járt volná. Nem Ismeri est etaki, caak Dg ördög, meg én. tn la ciak félóráji, Kél wsiendelg Mtegetitt litereimével, Nekem ka aat mondta, nekem is as! aakQdie, kegy enylm a eaivo, lelke, tnieéea üdvönége. Elnlllem néki\', Moat tndom emk, hagy lla* rpoa Palié voll. Ca eeek uolgája voltam ennek a pokolbeli ördögnkk . megbahonásoH lélekveaitott asolgája, aki rabon teUeaiietiem ngladtn gotjdolatát.
Agattl (Bell leklalallat\' aamaekie ) Pali, miallltlk meg löle I Te már tudod, kogy flldöadtt gterelinével, bogy léged la aaért akart mag* Blnl, mert eal hitte t ttjában vegy. (A aig. Véé.) No hlgyjen neki iinkl | A beeaeatllee verlo léi Igy megtébolyodott lelkét Mentit nek meg loléT\' J
Bectei: (taieakea.) Kreead el I Menj utadon tovább békével, ha kedves elölted a asabad étet.
Halat : Nem l\'ali, ntm megyek. Még ti aaat ea .ludiálok: kl m aa aáieany 7 Hagy lt " IgaaMkt, beootletei legény vagy, aat Megtudtam lélórávnl eselött, a Ktadorák lugatt mellett. Ha tel fálaaaiaodóial olöbb ledte|t volna, na a golyó nem e le táradból titoti volna tprréiti Akkor aa ea álkóaott ktgyé puiitail volna el. lloosAia meg, ktgy akkor mogkomloit lélekkel a le életen ellen tűrtem, (aiaaan) Kl ll oka mlndooBok. Akkor mj
Ayatt | fliaarnM* t Aat klrdaid mag u órdög kö viOátölI Kfllönbin talán uót m érdemes
aekatn mondta aal, kogy te tldtaéd meddői. |j|ajh, nlnoa annak oudaraágárt ■aé a bewtlales emberek eaijikaa Engétl li kárhoaatha vert a képinuiatáaávál, Oe ■ moat eljóit mindkelténk aaiutáre a váaiiáln napja. fágiMt Kondér alrjlra wataella.) Dombaa ion meg alrod, te porladó lé öreg I Ke a kígyó valamikor arra taailett egem, kagy g alr Jót ind hallgatni. Kelj föl, basndtoM
meg I Mbibm reám oaüeivás-keaiddil I J|| áll rolötléd gyilkosod, 111 atl a gaiomber Hatoa, akt agyon ragdaltaiott a lovakkal.
, Itl vergődik mellellem ea a pokolbél kliat" bidult BrdBg U nl, akinek asébllé luttofll-etra alyeealetlem eaiomot ée megölte Itt | III van ee a mreté anya, aki velem akarta megöletni egyeden lányodat le. Mimi : Hient laton I Ki boraaiaté Hatat i (A aawkkM ikvi ágae bee.) Illába akaiat aa*beduint; moat mar aa enyém vagy. Ne féy, III nem öllek meg j nem lertöslatem am varaddal e limemetél, ahol booittlelee aal-vek portaduinak. Majd másutt lartaak meg a keifogól. (Blraaiaalja I atrtát,) Pali, JllÖt bocséaaalok magi ImAdkoetatok elveaielt lelkemért I (Magával ragadja ágaaai) ÍVafi JA btmaiv* kUéiiaa.) Na hat kinek vaa Igasa) Nem mnndlam éa, hqgy ee ea aaaioay aii-
NTILfrtR*)
Smmtk 1 fi^NlI vaUÜ aagarf
m csodabalzsam
Wl !H i DWfflrwtél,
hk MlltCm 11».4- kun.
la a imJhcim uf WJatlmr. miéi >iiaiia« namiél i T aaéf n
NBPlB 6mi M M*M W«M» « IMI «i m p>#U ínMw l láiii ii, a
^m iim»i«l «.ílur<i* a Ufcáayá#a *• j C^fe nu Mliiéii aftár»ü»m *< u»«J* U«U *
jn »al > i < ■íp\' ■ I a 11M é I j & Ts^^H MIMIM L n^fppl— |r«UU •umn MIMAM. k «t »«•**<tt l» »•§• : m«mi> mini— h/miiit jé** i W^B «rt(J* U MMMIlll i ft INW
la a Ari UmtmU HBW f. kltlnám fca«anAt «nlÍHl>>MV • ,% tMiagihb, aaááklal ewgwSeMfl M MM * I
M»k mawn»*h m •» |hhi» «1u| i. kNlüMi iammmm i Mi. mlmdum»IUt$ a MMI«| mint ga jMtiiaaar hmm I |«|f®k*Ml» mituirf. Mkaaáll lik «MMM tililtif. I N fm-HI UiT t*A»,v« m«m k«I aaar, mj«im« »ímmi u«| u«w4imm t»*«|léinr. Cmk i UUfl éf MaA kaa«f* afckur «MÉI m tMiTiWilini a I mf alíw*. mám. iá mfkfllá lr#f aftf Mim- f «M*MM«MmnMl IviMlar (Mfwt) *>» L Mrfi, H V i »il|»ii i JHwiy f gylpMnrtlr* a muiytl\' I Iné fli|lMilÍI* Mm^Min. afimato máé ImmMM, I h>«4v nam m áü kffMlMflNÜ mm Mkm éa máakán* I van IlktlHva, WamiMtvánjr b Mémai, I kár*a lm* I
iá*m ájü 4»«r»» wytt, -mítit mébm^* é* i»h kaMMllkM i
tartakmiml\' ilami ilrMMil Ui«mh na imMiai4li ah I ltalaaam«m biliftél áa aiáManl i tlflljjliirlnf IkHm I Nlftlyrina, Wigwam IhNMlnl. A am* kormány I rm v cnk bt. i. iitl mframin, wlkul hmmjt i alaa\\|á* íf«»o<v* v*ti, ka«yr kAamtmágym camMakMMil MV I Ml, wif ii ifkmtan mfm k*nmm mymiii mi im^í* 1 m. < el bitml, k|| kutimmtmf1\' midi f«*a*k i kwMám tfclwyá hiaiaHlm, I
! Kó\'kllk aáamliMMM tiaaim mTlaiO*mtNá-BA ma«{ t i*a«*»»itr fnamálUmáMM kéamaaUa kftktw*. M Ma «M|É 11 jlíil\'Uii** i é»* 4 karma. Barnaláka «m> lafaamvimlia I U*áMl»*a> l«IH»aMimyMv«a éf«iyÉI|AiimI árlMt • aak apán* ||i|MM mimn* »**»■ attotéta))»lM> i
iWuiahi<> mmmJmmmUjmmmt íiiiiiik 1 lii. lifeMHkaclimjfiÉnk
^^^ csadakenőos
jük. liiMáaa éa wrrj+t I
/w^jjfflk Aa <w»f«t aaa4akaa>aa m«tr a I
Mrár I^Mt taajaia mliUjiii immn I
jCy i • Jp^ M«f a aamvml amkaHa*MM*Í a Mf» I •v lí&ljjp wbmikk át IMII kaiakkaa A hm I üfAT CTOT***" aarmlMléa a ajáaUm I ^KOI^ MyfrualWM iffmmatfca<aikm>t n A V alkaiaiialt a mm fáaaa ^raaa I
TIv ^ HlMlili^kM Ümal amiMMl I
Ktfif ftfctyt*lí km^idd i
d*tii taHttlttiÉpkiu r^fwti fiiM *M*r, lyalewá, tatéi antfüt aliiUMtel ulál.
a kiad^íiíválalbnn. Hl VÜ
•) Aa • ravatkaa kUWHiklrt MÜ tállal a
narkmatá
JtatKfc mdnaatét ttr. tÓMR 1 tt I L
L*|>tui«jdöüö* ál :
v i * € ii i ii r ( l * r
Alulírott Ménnel k5cxétets«mr hoff t vigyon-bukoít >Blum X oáfykanisMi bej. k«re»ke<í6-cég< ctődtöuu^bes Uftosö, t Mlárbtn I—544. ét 568—643, tétabsám alaU felveti* Ottasfeu Í4T2 forint 67 krm bectfllt rOfbs cikkekből álW áratár a hoaxA tartocA bolU felatertlvéoyekkel együtt ajánlati oioü eladatnak.
At Ir&abell ajánlatok )f47 frt !5 kr. bi-natpéoa letétele mellett legkéeöbben 1895. évi október hő 811 napján déli 11 órakor alulírottnál tfyujtandók be, ahol a caődlet-tár éa u ájánlati reltéielekía betekiothetők.
Kelt Naiy-Kanistán, 1895. évi okt. 12.
Dr. Rothschild Jakab,
amtéak éa MéA \'iHi
NatrKifttiw MIMMMta
Zala 88.

im, ekléber U I Ma.
laMffM Daaott aa i|te laki laaaaérf^ ttUyea éáiaaa tudoii laiiy, akár «|| tél-flMi paa. Hofjr üéria Jókéra t balra a aiAra aaát, a b kaaa atvü, aaiáa km kéifai — aartt n mm Mtíílak al — ho$y é#4i aa 0fdőf pakttaúibaa laMmia.
Mmii MéM ÜftWtélí
flUi l (kmakaa, JaliakM.) FölÖUltak IfMáa I jé
litaa OrkaéOtl, taff éppéa MM kéUta kló mt a Hatoa haiát Ha tm§ nm ján, aaé-pra haaaanattli aaaal a mnom aanofifayaJ;
vaoaorara a ÍÖatját | ai padig «» moal már alkléalilak «** aa uialaá vaaaora 1|M valaa apttfiMttÉ fltaifv. Krniak már nam Mialatt mii gofulolaia, mint ft» lalaÉi agytM alpuaHolaé. Hálál adhatlak a Jé lataaaak; hoff Ityaa jól fordított aorofo ion. Moal már %aaáo afjmáaé lahallak, mmi nm áll üalakbao itafti, Jkrmt i Soha, da aoha nam hJltaoi volna, hoft akkora pokol r^ttaik ahhaa aa aaaaoajfl taraiBtáabaa.
Mk: ta roé$ noat la alig hiaaan; mart oaak
aaaratO walkl auraira atnlákaaani. ftnii Mari magad aagjal vagy, Mai táafoo aaárt.
14 Jel. % Í4»jr jiM.) fWlaá.
üam hallónak f
Íff iámt (Mi »W; Mii?
% Jaj lataoam, aMg tftéol llOtoi »2Ü«it> aágfeCL
TiUtm : Mi aa? Mi lOrtant? % Umf: Amitft itt a lamaiO mallatil iQrühali (Ittam, agyaaarra oaak kél arOalttváa,Maaó haUaiasött. Oda taklatattam, hát éppan abbaa abbaa i pttlmaiban aaati űmm Koadoroé. Haloa Wala mag maltaila állott áa éppaa akkor kHIa magét fa ba. ÜÉm ll|«n két álat nam ia vteddbalalt népao; ok volt ra laiigaiaágoaaou rigttk tfinatn aaárt, édea gyarakaim, a Jé atlvek bűnbo* oaaaataval Imádkttsaiink aa é lalkAkárt ia.
(4a -"tnra Miktadai Mia4ajAW> ^ Wmlnak.)
HIRDETÉSEK.
Hirdetmóny.
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>0<XXXJI0KXXXJ A oagy-k&niz6£LÍ takarékpénztár 5 o
aéaia íréi ui té i ■■■áa\' w W
Atvan évaa fannálláaának amlékAra 9
1895, A okt. hó \'17-én ddi ii órakor saját helyiségében
disz-közgyülést
tart, melyre van aserencaénk aa Uitéaet réuvényeaeit tiu*_
telettel meghívni
NagylCanlxain, 1895. október hó 4-én
i 1, Uiimi titirAféiiUr rfarftfUrt imítóuít rrdűciy:
ám ifmpáátáf fMtmymiibi na inthM hlwn hm ftnállútámék M9finn$hlm tiMmáUl Umdf jótékony ét ktamiiMtM adla o/n- .
piMayaé tiryydtm* U5 $-1 V ff
:30cxx*x*xxx xxxxxxxxxxxx xxx^\'xxx*
all rákkafcmaéf riTáy miamllaaJkWméajawV Mk«c [éa raUIAraaáh likak gyácrtláaár^ mimiimwi éméaá mm-imil iwrott éaatréaaak, aataamkaál kaMM takmia állat |
A a Iiml maiaiMln aaiaat Mk, maAI uaalu AaláaAMl -
\' tMtt ajáatataa mm lyilf AH* al»HrlaaM aaáM-kél inln4aa Maltónál NmMléftaa mrlaai
KAI doV«aaáI Va«aaakk n«m klM«Mk * MétllMf a
aárAlaf aa ttaaaaf alllafM kaklMAM tav Maélat MAatvaAvIM j MakOaBlmrik. t Mfaly aaaaiafaUa aaállttéWvél éa klam.n «m mafkttkléaaal I karma 4* mát.
hámm kiBMjMiéay AU rulili ibIti.
rigyalmwAalak mbiMklI katáiMaa kamlatAvAaiak aaa«*éiata altaun a káram Mlcmaa írn ImiRtt fc^nü1 •••inttan AégalfaM m f*«w yéáiafy áa -tlsUf*y A
dtMMMyml »<|fnartá|a rrafnAAkaa" kal»af»*«« krll | Immi él Mlmaa íég<a|/»ak agf kamamkluti etaaháeta. afm nlyan ja«rsr«k nalal Itt Ütkatö. kall kiiliMMtWa laaml
a« SjraáfH éa valáál mfíil »ialikialwala kamMtAI | ál atéaall. a ilMirtlway ihtti, NfaNm IMIrtitiil, aSjraMMcr ♦ kaaailaniéfak liaWilAimlflI
kfyaálll kawUn Imifiai Imáa
THIERRT JL óratfyal lyégyuertári riaWABiaai, aiya tiaarlriaa atóftt
Qb kalpél. kai raktár tt|aaa» HMék a m«ft*a4aM«i k al r\\imty AAalí laa^yaipéfyMMiArákar\'
1\'iMiadihan Hahi|ai«aartk(|m MvTliMaia
A a a»Mtria-mafyaroaaaáf< ta^anam Mima UN
KXX)000000000OOOOOOOOOOOO A kabAayal 2
királysörfózó- 8
részvénytársaság 0
tisztelettel irteaiti a avé. kOiönaéget, hogy aSr gyártmA- ft nyainak elárusitáaát megketdte éa aiokat: q
Ászok, Király, Márciusi, Korona 5
m r\\ • 0
ós Bajorsör ö
elneveiésael hordókban h palafkokban hona forgalomba.
Eivi&aira irje^yiék ingyen is bérmentve. 00000000000000000000000030
Sarg-féla Kalodont minden axombaton 26 krért kapható*
li GUMMI
Irmkatl páríaai |«ul él kllkély^ik liMitáf él jéaác Ukiutatéban a kiriilmakat ka lkllé> ■mik, Tnentoaként N krtél I frtlf
lUfiaUflMBik InuitMirtikkia alkaimaaka-ták — I thajt ■nmiiamll I0^# árkmh^amáay. Mafraatlaláttk |iilnn ll dtmkrélwv—IHIiMial
HL ELE TI n MéK
Ari éa mM divatlalatéWa ,
a „aw*eaa»M-kae — Waey»Saalaaáa.
ItKI M * t
Sarg-féle Kalodont minden axombaton 20 krért kapható
N)omatoit Fiaehdt\' Ftllttp laptulajdonuanál Na^v*Kamaaáxu 1896.
II MAm.
Nagy-Kanizsa, 1895. október 20-ftn.
YXIf. évfolyam
riinii
I4f a Mamél » kp wril—l Témán «mHn< tlMv.
üiinmit IwUk «k laawt knt Ml *«*4late«k <1.
IWimt •«■ kSMaUak tlma. Hfpt uim éra : io krajMr.
Z AíM
ktan
iLómrrtm iui:
illa éne II keress IM-M p&én* i km (i Irt — kj.j
Politikai és vegyes tartalmú lap. r,.f.,tfr JlUljaj_ -■-„„,■
A Nsgy-Ksnisssi- ée dél-zalai takarékpéoal#ek, • Hankegyesölet, u Ipar- Se kertek*- ----- ~T
delml bank, a Nsgy-ksniiaai sagéiyegyialáióvetkssat la a Istenre! tskarékpénsiár, \'
a „nagy-kaniaasi malllaiyar la alrfóződa r. I." kitalálót MWIwy. ni|||fc> ni^iei , tll<lMrtl,
jf«a|elo\'i>lk Hagy-Kaalmlhi hotaahlal k r;
TrauMkxzxaip ém oaríütör tSicS^..
• iniilkl»l> IImM n»t ktaf«.
kafMk^Mkl UUMMik
Nemzetiségi gylllttlkOdés.
Nagy-Kaaizss, 1805. október 11.
/V-n./-A zágrábi királynapok véget értek. Síép éa fényes napok voltak ezek, amelyek újra ás fényesen dokumentálták Horvátországnak Magyarországhoz való szoros tartozandóeígát, A nemzetiségi gyűlölködés ugyan ez alkalommal sem szorult háttérbe s a király, jelenléte sem volt képes a\' gyO jölködö egyetemi hallgatók^- botrányaiktól visszatartani, de e jelenségéül nem csodálkozunk. A nemzetiségi fanatizmus époly vak, mint a vallási. S mivel ez igy van, nem csodálkozunk azon, hogy a király felséges személyének a horvát fővárosban való je-~.1eílléte dacára-a nekivadult diákság a esfl cselékkel a maga módja szerint is mulatott, a meggyalázta a magyar tricolort, megsértve ez által a magyar nemzetet. Ez a jelenség csak ujabb bizonysága annak, hogy az a szellem, melyben a horvát ifjúságot ugy a középtanodákban mint az egyetemen, egye-peaen felébreszti s folyton táplálja az ellen-arenver, sót gyölölatet minden iránt, ami magyar. Be-a aaellem nem lelel-meg azon tényleges viszonynak, melynek a két testvérnemzet között fennállania kellene. Az oly Oktalan gyűlölet, milyen az egyetemi tanulók részéről nyilatkozott, csak annak a ta-
nításnak lehet eredménye, mely a horvát része volna, de mégis arra mutat ez, hogy iakolákban dívik. a két nemzet körötti pacificatio nem teljaa
Pedig a horvát nemzet nagy többsége a mig raáa szellem nem fog lábra kapni az nem zárkózik el immár azon tény előtt, iskolákban és az egyetemen, nem ia lesz, hogy azt a páratlan haladást, azt az elöma-1 Nem a magyar réaz ennek az oka. x^ú -netelt, melyet a horvát nemzet a kiegyezés! A Starcaevicaak korszaka ugyan lejárt
óta felmutatni képes, csakis ennek köszönheti ; nem zárkózik el ama tény elől, hogy a horvát nemzet üdve, jövője, haladáaa és
ftár s ennek párthívei közöl is sokan meghajoltak már a tények kényszerítő logikája előtt, felhagyva uiőpitnnr álmodozásaikkal,
fejlődése csak a magyar nemzettel való de sok még az álmodozó, ki nem elégszik szoros;összefüggésben biztositható. meg Horvátorsrtg jelenlegi államjogi hely.
~ A magyar nemzet ofy előnyöket btztoai-1 zeTévélpiHíly pecBg amannak a legnagyobb tott a horvát testyérneHlzetnek, milyeneket mérvű szabadságot a önállóságot biztosítja; semmiféle más állammal kapcsolatban nem ez az elégededenség különösen aa ifjúság nyerhettek j/olna, s maga ő felsége is a szivében honosul meg, mely előtt a magyart megyék képviselőinek üdvözletére adott vá- ugy festik, mint legnagyobb ellenségét; s laszában reámutatott arra, hogy e kiegyezés ez ellenszenv tápot nyer oly tévedések keretében minden feltétel még van adva *! megszilárdításával, melyeket -a- jóranahh,. horvát nemzetnek arra nézve, hogy fejlőd- horvát nép maga fe tévedéseknek mmer el, jék, izmosodjék I a horvát népet a boldo- i a melyekkel azonban a nemzetiségi fnnatis- < gulás felé vezesse. ~ f mua legkevesebbet törődik.
Akik ezt belátni nem akarják s élégedet-lenségökbtffl gyűlöletük kifejezésére még az oly nevezetes alkalmat is felhasználják, minő —a-király látogatása, azok legfeljebb fényes, tanúságot szolgáltatnak érzéketlenségükről, durvaságukról, mely a legszigorúbb megtorlásra m éltó. .
Nem hihető, hogy ez arcátlan pimaszko-dásban a horvát nemzet józanabb elemének
Hogyha azok az ifjak, kik ugy sértik a magyar zászlót, kifejezést akarván adni as ő ellenszenvüknek a magyarok iránt, jobban tanulnák saját nemzetök történelmét s annak folyását a józanság szemüvegén keresztéi néznek, s különösen ha 48 utáni álla pótjukat egybehasonlitsnák a mostanival, nagyobb tesfvéries érzéssel hajfknának a magyar nemzet felé, melyoék úgyszólván mindent
A „ZALA" tárcája.
öui falhők
-I, A Jt A L A» tnd.U lArcája. —
A fakó (Old felelt eseadassa rssskst as ósti verófény.
A nap«agarsk meleg oákkai lapsdnak s laa-saa laeesa slbsló tsruiéasstrs, mim ha öfök buosat vsunlask egymsalól.
Mit áras ilyenkor a Ma virág, melynek eairaai slfaknltan peresnek Is? Mit Ires s fa, melynek gályáiról zizegte hullanak le a megsárgult la vslek ?
Vajion vso-s beesők is ntoleó pillansiig tápláló remény? Hiasaek-é, bisnak-e esek a tehetetleneknek látnaó szegény teremtmények még bsldoklásnkbsn is ugy, mint as smbersk ? Hisznek-e unnák a mosolygó veróléaynek, mely pti reeiket vigaastalé, bislató sserslemmel s hal-vlayató, fakuló táj fölött ?
Masáll a lelkest a nagy mindsnségnek előttem ellerü ó e kis psrlnyl töredéke lölöil.
Aatán, amist a maseseaégbe nésve, a látóhstár pereme a iával kődébe vész, — elképzelem est a hatalmáé Igi tsatst, löggve s végtelen, a minden hsilr nélküli írben, egy kie pislogó esilisatsstté tórpölies aa élő, moagó mindsassg beláthatatlan, keadet éa véf aélkttl való hiro-dslmábsn.
Vaismi kimosdbslsilsn érals kg al. Mlstha valami óriás, ttihstathm bsialmaa kés asbased-
slk aiyamra és nyomna Is a göröngyök kősé, mlg tehetetlen, hitvány por-alommá nem ssngo-rodom öeaae,
A teremtés főnsttgének kailea alatt vagyok; ércem, hogy m\'ndai, amit a lelkesedés, a (ól-lángolás egy-egy pillanatéban elgondoltam, ami a göröngyök, porszemek ssflkra ssabott\' világából náus-séha kiragadott; nem voll más, mint a magáról nagy erőt kepaelő poreiem vergődése.
Mi yen kicsinyek, milyen párAnyok, milyen semmik vazyuak mi, emberek:ateremtéenek úgynevezett .remekei*, aisel s véghetetlen nsgy, emberileg megmérhetetlen alkotással szemben, melynek egy kis elöltünk fekvő töredéke is lépten, nyomon megállítja a mi belylytl-közael tfa-magunk altat megbámult nagyestünket.
A mtndeneégben, ss ég teagerébea itt úszkál-imk előttünk a parányiaknak látszó csillagok. Tulajdonképpen egy-egy világ mindegyik. Ks nem tudnak róluk semmi bisoayoaai, Cssk a sejtelem mondjs, hogy ott is vsa valami életi kell leaai siókban is érsiö, goadolkosó lényeknek.
De es osak pusata sejtelem.
A tudós agy ereje megtörik, mikor eszközöket akar teremteni, hogy bslasaunk aaokba as Ismeretlen Világokba, Vannak bámulatos sssköisl, mikkel latja mozgásokat, readslkssik a tudás erejével is, hogy kisslmitsa pályafutásuk idqtél; áttekintheti, megismerlieli a mi napreodsaertink esése világai; de arról aa éleiről, ami ott beaa, as égileatakben forr, osak a fH/ilszla által terem tstt aurákét tad mosdani.
Cssk a határolt tudomány gyermek-meséi.
R|t még fmlk siea as áHa\'aek belátható oap-rsndsaeien tul vaonak aa és<kápráitstO végte-Isnsésbea ? I ÍV hetei len poretemek vagyunk I Hiába alkotunk magunknak nredelUnkríl szép legendákat, hogy a Pftld kivá\'aastott teremtmé-nyeivé emeljük magaskai: Igy is, agy Is esak atoaüai vagyunk a porbsomlassté alkotásnak.
Elődeink: aa Ősemberek még egéeaes állati élsist éllek, artiknlálstlsa hangokkal lej esve kl ösztöneiket, vágyaikai, Ifjdalmakat, éppen mint ss allatok. Csak a hatalmas, láthatatlan Ur tudja: mlnö befolyás hatass alatt noomodoit leassa-lae-ssa as emberiség egy résaánsk lelke egésk a oHtatsai leasáass mssnyilatkoaAsokig.
C«ak agy részéről beasélhalgak; mart a másik réss moat is megvan eredeti vadaágabea; mla vérébea gaaol és megeasl egymást kgiöoOsshb szertartás nélkül.
Mi, akik valami véletlen természeti hálás folytán aa eredeti vadségbói kijulottvtjik, annyira mar mágia vagyunk, hogy mikor egy mást esassűk, egymás vérébea gásoiuok 1 ..ezt as Őst szokást bizonyos megállapított saertartásaa larsták s<a-riat tesszük k paragrafusokkal ssssteaiijlk. Ami eaosk keretein kivttl esik 1 arra akt mosdfak, hagy vadslg és tSgvéayt üjünk íölötle a sérthetetlen áa bóloé Jogrend nevében.
Hát miadsat Igy kell lepni, különben nem la-betnéak a teremtéa • remeket*.
Mert aaok vagynnk j aa eitagadhaistlaa. Osak* bogy persse kissé osstAlyoeva. Ásókról termássateaia ismét nem lehat szólani,
STL"
minden
MajytfiaW, ve«árn*p.
h>M<Nit>»whi A mivel g klegye*ée >Su di-•MIMNmimIi.
D« belátnák a*l la, hogy minden (é-rafctÉih ül*!! wn irányul, hugy • moe
Unl vkMMyt megváltniueeák, lel]e»«ii hiába-vald A magyar ée horvát nemiét kflaötii vuiuny hl«<Sr«»t feflddéa eredménye, mely rávtd idflte íálbaatakiláat awnradhetett, de malyat u (4<| aaantaaitali, de nameaak u í®, tanai* i horvát taaivérnamart jól foU fogali árdeke iá.
Caak bwla ember lehel Önmagának el len < lége.
Miaun igaiojja a hefvál diákok feliépé. eét a magyar láaild ellen a m a« éretlen ffipökság Mm manli, mely alvakull fánat irmukéban nem tutfya, hegy mii caelekaaik, A király padig abhan^a legfelsőbb ké» iratban, melyet kibaceájtotl, rámutat a dl* áknk rQpAkaégáia, mini bQntatwidd cselek-ményra.
A legfelsőbb káiirat igy ; »Kedvae bán, Khuen Hédarvlty grótt fliaratotl Horvál-ÍUlevon királyságom fdvároaában yalé Hriáikodáaom alatt mindig (* minda-nttlt oly MkaiQfO! tanújelét éaileliem a hír ragaaakedáenak áa akaróiéinak, hogy lávo-íáboivi alkalmával aiQkaágát inam annak, l\\ogy aiiv*m uerint legmelegebb köaiflne-tóingt nyilvánitaain m oraiág íövátoaa derék polgáraágának á* tóként hü Horvát Mp\'enu nek loyaliláaa nyilvánításáért éa a tanu-aitolt páldáa magalartAaért, m{y*t at tlá-favértt tüntetemU-***t mm HÉÉÜÍ wjfy?— áa bialoaitom arrdl, hogy a körökben tAhAtt napokra ftrttmmal fogok vuaiaamlákMiii, megWaván ftnt, hogy lut kflatuüomáma hona. Zágráb, it^J. akidbe* 10 Kenem t }disefr a. k.
A kiábrándulás taakhamar ba fog kflvui keanl Aiokat a tQnletQ diákokat, a kik a magyar ráaiWt elégették, mind elfogták, a magyar kfla^álamény elvárhatja, hogy
Uta Iá, «á« (• Up.1
a gyaiáaatoa merényiéi « )*g*Mgor«bb*A bOntetletni fog, annál ia inkább, mert 6 Meéga ia értaeQlván a diákok brulália lat* lérfll. a laghaiáltuottabban alilálla aal, a fel fllggmu fett* rttmcaak a legfolaóbb kliön-letétek, hanam aion legfőbb leiratok kihirdet éeét ia, a melyekkel 0 íehtége meg-kAaiflni a népnok a fogadtatást, a a mely-ntk mind a inán d u magjelent hivalaloa lapban kelleti V$lM kA«Altetni.
• (—<) A $ftffnlH kirúlynapok. A
kurvát /iíi>(Íi\'(m Ünnepi ArteoviaídAan *gy tö-lit ámyák Ml* mayát SmmyheUW, *gy ilet kaHeumtltu hatig tml kertsstUl <ij íWfüfe\'d/* Iátokon fiúul futván Mtrontifa vittlő/iaek lueg/slenisekor, At iratlen ifjúság, a *iHW IqhhM\' lUnM^nktt remUtitk, mtntk Ma krmiitálják (| fá vfarnyt Mii0ht\'o\\\'iz<f<) is Hurválur»táú ktbl} a Mf ilkm egyIwlarlO\' aaaiátnfudt wnainnniiw^áfr o MMI U a poieM wtMyai\' 4U«mi»ág |>reuon«/anfan1 oi\'íí/iíí sgy Uvtihf Htcai Mm»j/ (iltuhmMnak kismtlgáltolják, ^í ftinggimvwdg állal (idolt I
k&fíátloa itM^nmwiiM tfUásos mttktblfoét pgg boldogtalan fiajlQH msyHéggtHitik ts Msqsm-misitik is a hrálu sttnt sssmélyél h\'v/iík 1*1 hmmiak arra, á„</y ti áon>tfl mmsst tlftltdl* a lulafibú tto téiismi nagyságát, t&fkts kv niülg&ílildt is nsmitii mnidságát, 4s neta la uult sgysbst, atiüt yártfvgdinuk "r<<kvnfrsisit Sí riűvMl ,ft>ly(<}U tliátsmni ,-ln» Mtsák, áts/jf N Magyararmág sásslája sllsu rsn /nsntl fufeu*~eMHy»knsk rnunn hiintily üáttnük fl lakosság HkugAsn; ám mlukáljdk vakUi 4> t4tykr* »gy )ii(í»)or<M fflm*gn*k tms kiké-i/ifsaif: mindig mngsségyenitá tény marad at, koüy lakyssQWiJiSHÍ í«<_(nff
fkg i*bun ehmel sládllititni aHi»t*t*stk me<]-akadályasésám. J&w bülrs tanulságot poh* kainak /a n ai^twi smményskiál tt magyar átinm wtmtéi is •< nMieitf\' iwwftw\' * wqywb á tmMii etUfViiié^ wirfaiifitt. A kufnuíHjfi^ sssmilyisigsk át fuqják látni, hogy a Néma*. tistgi ásft*ráciSkíal sstmbtu sugtiUksnysfj/gtl m«m hkit megsUftmtsItségst is nyugalmat t* mohai is m sILusiki i\'ttink tanulják m«/, kogg a magyar itfánn hkintilyit u*m M*t ksJUi aláásni a Aiyy naW n k-Ul/W
I9M. akldkar U W ta
ás a kmm mmssits^fsk slátt irsáktny kéri na etaaaanaá Jígy stildrd it mimk* tgjfit rimárnn ksftli arás it tskinhÚyss Mtmaror-ttágnak, amely felbonth^tlan egyty/e által imponál a nemsatisiaelmek, nam httímt a a4friffri királynapié alknlmáM gyermekest-nyahál torlaiiW, Ks hogy esek mégis el^or-dnltak, os «mmIí ktaonyitilm, kegy < mm karnál nemut tlhagyaa államiságát, egy tí lensigss nemsstiség alantod/ ^mneonalém slllgedt k
Diplomáéba déutnrrh* A konstantinápolyi angol nagykövet aemtém mellett, a ttirtik fővárosban képviselt államok kápviselái a Hini/m pátiénál oly lápén tettek, nmek aifataai erra, hogy JwafM remlsserváhosást utissen elő, At ttr* miny kegyttlensigtkKonstántinápolyhan itat t mosgalom elnyomása vigett tilt rt/gtántti intislcedistk, rabmint at Amny Sbnmnál lakd Imtsttinytk histm\'lása kipeitik a (/«))• lomáttai akeiá tárgyát, melynek sikere már « gondolat tltő ftlmtrUliiekor öütositva volt, Abdul tlamid a ssíkvároeákan tdriáoi forradalmi Utelmtknek mér at elet hifire bittó* leheteti, hogy a Anfci/wl> mm lehetnek ceen-ite* tanmi t pimUtásaknak és nem is várta ht li diphimáeiat ÜMMilhwIif, \' ánneei mtg-tette mimlamat intAkediseket, atttlytk ii ketyettj-t mU tekintettel tllagímn stitkőtgtiek is eltmftdlitlltntk voltak, At ostirátt magyar lipkmaci i minltf/y ottirsttrmiti nfl ai Úgy-mn e at 4 mUktuitintk IttU ttiMflkw agyort tlintitist, a rtigltíni \\*mUttr*4ho*totást. Ha tHNik daeára a diplomáciai lépíe nem at oüti ák\'inogyar nagykfívet retelém nfatt hit foganatba vioe, ugy et csupán ofy tlásikeny-eíg, amelyről aat hittük, kagy t-rtogigsk ma üt ílügol KVykttvatmek i otásrémt aihan tt vak a legfiAb inditá okt hegy aa aIw»JiMÍk íríikfölPffro aHg imtveheH Üt o*k Otmm orttág tlhm, hogy throttorseágnak a MNá birodalom /Jmfa uniton kifejtett diplúSiBsáli mUkúdiitt hathéhÍMM tUfHulyosni *ámM-kották ie ekken atuoténlk mogyérdiplomuóia nem váttatkoihatott osstentátiv retertnerepro, awííy alkalmas lett volna, ha cenk pillanatnyilag i*, megtavarni karáteágoe vffsoHyunkat (I timseílálhmkat, vt konttántinápolft nagy , diplomáciai sikert bisonyitiknak ktU hkvt-
akin MiMreéuk e?eil»ll vaéeágnkkaa. han*ni Makrái, akik wár Mae»|e« ^ftmáltalili éa«*»*l maáeltMeek * akikké) oeek kékee lwrb»n Mm ki H Ü luatu.l
Ok atarl kitér
N»ay<\'« kivateiee »«ker u, aki ilaién át *gy •r, wis»«pr klU\'tMjtitk aataleta alail ee ál
taeek«d*«, o*ak |el*tláv« «áre»k, kei) rtrékea (áiefjaaek.
Hol *»», kel k%k kát u i tényiagár, »»iy-nek a e«ay aíltták Ifikéi ál kellee* Irntni, hogy ■•(találnák •• ík»» |«ieai, ail a kttalwa* ttok •hIwmii, aki i\'t »e« elotiénk ueodM elkolátel-kaa t* mit «4<U| atn urtotte aettkaégeaaek, kttléa U kernelei-
^ ^ ^iTJ^ixír^- iHM ^.rak.k............
A lakk.*. -J^ ta ee a^kkiu WM^L^ ( Martak ■•reraeitott ».láfa ia**«, awr«e«teaiew, agymaa eiiea w, «mi,í^
raati.la laiélian
tat, aiyMU wwaii, wárfalW W *fft» «k\\ wL„4b ,HBf) Hy
^.•^ eMkkoiT -ár U»*r» mkl< JT^IaA t mtr [Tár-
káaiMMf odgi ilftréeke volna, wikor a karalritái,
iiaiial
u ekkAl a tttnavara*, lígtRbb eaeikea «aa wUk(ieli létekkai (oljlamit ktt«|4»bftl, lerroaaá*-1 kél rekkee * líl eay tagár, mely reméayi aJaa, m m ee eweéekea ál lartali áfékae ymeiim váer* ea al>e>ae«e ke\'di^iag, a kaleeéale u»n \'arik a kaivetteae limai «eell*wtaik áartaiku )m MUwalai T Neal Hikall
U|v láiteik\' a* »W#«il»M lagaetal ^araáieeo-1 mai Iákká aew aie>kel)llk t\'
A kal|t«élMe«t ta eem mi aráéi Crék álak ifaaéat teázik, hogy *fT-wúl taeal Imlvatakll M na meifkeMi Ilo0 a káiaaay a éeréeee) aaytyé aa n*alk*Mu« He» a Mkék kwai jará ae láam aiekai, kik ttoM eatéi tártatvell tarják, Hogy l«jan mg áe eMg«la«ki>éae. Hu|y legye*.áeleimaeáeáai M láeeiáii H««y letyee megretéa, ieeéiái e* iya \' tt MMkN ■■Itt
Na*y álalakuláaakkal, aem egye** aeeraaé romkuiáeeal Jár ea, mikor a lAnagek iM4ulk<«aal keedeeek i de aokkal bmreeeeinkk at, aiikar a eem geedolkedé tAwecek ueevedélyx iker* e*al bele e világrend kurtmiin* áh» Ai náh« wa>ed<<e ka-Uilist, *« uáiaéiMi Tim»«M<»i |r ea tmberMg kulturlOrt*e«IWw
m kláke álleaa o\'yeaker a vak*e rekaaé IA«*eg elé eekereawmeiea mieedé lánfo áaa*el; kiáaa vitírd káedeleeiáe a MefojleW lelkek ■eg»ee« táeer* leaeeeeiekt akareied ereiéi; a (aiiekl*-lett tamMek nemee*k eml m* (**éelko***k ée e i«*a<dkotaal —m llrik. A «e|*4llék eotaa mindig vérteeeeái **H.
tddal okukkee gyakereeik m emkerieéa lra< gédlá)a. At awkerak értelmi korláiollaiga mid a nagy vie*0*eeéeeket e Ugtttbbnylre a haladok! -
IMet Hegy még Melkeaá mrtmk eaieua elte* á \' an, Wek, kall*
I lkai
e % ai «tdtág all« «nUÜ, *ilknr varMe taidftit a laeaiUwae | a0átekák, ide e*Helek é* vagyok aa Ur> Mtetiew *e veeiekedieiek. Nekeei ened egylmemk vaaylokl*
Ua a i*iaáeaek frtlWI, áM Úr atl *>4g nem kotla I eág*ta *ma pnmlatn, ahol~aa aáharl holdogeág »eg eoka e reléMtalleg nam la k*it aegieBei, ál-edoil viláiáeak i aa általánoe háka, weremi kaeeet e*«edi tovább rokeaal ti eeikerekel a Wdl |»*re<lK*o»á»«k halai* keaéédik ^ «»guk tureáe a uéai ilrelmeaen: hí>gy iviuliolj* Hogy tuiivfc vaa ee igy f — ki ladná meg-
kwiilváWwtt emketeal\'* * "^l*1*** aéááay év alatt e«áe*d«B yilá«M ««*de*i
örök jwoblama maná aa la. a Mmée*k«>é aalilkka, áfa** agy, mlal aa Antal eltéiéa, a ká* ember) kerláleMiáa. A lémeaek eáke araleim | ■oWm* kiláakeég ee emker) agyak kfWfttu láteel rekaeaak Wl**gt kl»oodoil jeláaé aka*. Syylkhao Aeeaaae, lakeal eaeéeiemk mie Mlolbá ae ártalom iitáeee>áge teljeaea klalwdt aak, aitlyak kámamme aréve) járják k* a tag. volna a MMkmááeeek éc«eimok Hakeleeeáeéeek mkm világét, engéreere, aegmkálve lekeak »íb-e)***állkgieil*e ay«máa* alatt, á gomMkedáe dmtált: aa emkert tar eaartiá áekae*áeaáM kéeeea I aáatk e aa Mltkie, értelem nélküli kev*n*iáte appe* agy, mini a vlkttee lelkik Wl Itfjf.h® Hkliu mm éknd ea a fUAayi nea
aágáaak munkáját, aa >Mft fiakneedg* Bayábea. Saáuer vtdékae kétaágheeiié •érieket III
vaMáaaek igymátre I reeálylékeeé a*é i miárl ?
ia világ le«ara*ytkk at«mjáVa* a aaniaMfiaaH haeeteráé wftm
It Mán ea
mtf\\fm\\m, vasárnap
mu a mellett, hogy a miniszteri palotában a bécsi Ballplatz-on trélyu is erős kéz vezeti a monarchia diplomáciai ügyeit.
gfi\'t nfm (W lip,?
1896. október hó 10 áa.
Látványosságok a kiállításon.
históriai eter év eleven lijriéhe/e fog előliünk — GyAaibtr. Házi ezredünk, a cm. elvonulni. Mind, ami oaak nsgy és emlékezetsz,\' 4S-ik gyálogetred agy délcst katonája:
- Wvirod Inéi. -
A maawa kaJfSId navaa lapjainak képvieelói jártak a napokban Budapesten. Apróra megnéz-ték aa etredévea kiéUitaa bekerített területét, kogy a maguk két nemével lámák, mit, ko-gyan éa mini hajlékban mutat be Msgyaror-aákg asradétaa Qanepéa. 8 amig ók torra ~vették as apja *a naayrént már alkéaallt ppmpáa palotákat, amig őt báamlatial tele jártak egyik csarnokiéi n máaikig, a folyton gyarapodott aa érdeklő déeük, agyra baanott ajkakról ti elittnsré»* — addig mi próbáijak meg egy pillantást vetni a Jövendőbe, hogy msglátsnk att ia, ámi még aiocaea, ami osak ké-ifl\', ami csak tervben vagy papírra tatt elhttárotáaokban van
Na néufik moat Magyaroméi produktív ere jének laendő megayilatkoaéaát, mellótsfik pár pillaoa\'ra a aagy munka komoly réarét, amelyei ogy la látni, megvitagálni, taaulmányocni kall majd mind><nkinek, hanem láttak, .mind isónkosátt, mulatságot, látványoaaágnt nyújt maid - a nagy kötőntégnek at tárádéért ki-álliiáa.
Itf jy elsőbben t meinrii\'js rrapn. A király éa aa agéÉikirilyT Müiil éa vél* a nem tel aur> —tának letétéi letelöhb a Mátyéa templomiba ■annak imádságra. At omág aleö lőpap|Tmád-kötik valfik a^ bitéért, ujtbb dioaó eaer évat kém aa-egak urálóLiaack. a sokat meg«zen-vadeti pépnek. Iont o pompában ra dinben ál-voeu\'nak aa uj parlament épületébe, ssélea e haaánk legntgyobbaMrfi, leghatalmaaalib pslo-tájába, hogy a király a maga aaamélyáben meg-nyiaaa at ori\'ággyülée két báaát Moat eaer áve Pasataiiararan ia tizal ketdték mag a "-hmalapH\'iH, V\'gy f*jfil*tim áa neatzet bttaégei fogadtak agymtanak, t a legdrágább kíncaef, as alkotmányt bhtoaltották. Baer évvel utóbb iámét bg«ég atkát- teáznák egymásnak: as alkot rnányoa király éa aa alkotmánysuratö nemiéi.
Ezután laaau atradávaa kit Hitét mignyitáet. Maga a legmagasabb védnök: í felsége a király nyitja mag a kiéllitáat a történelmi cttmokbin, at épületeknek ama résaébeo, amely legjobban éa Iákéval Árpád kőtára, a-hol a honlugltló magyarak .fiákét_muiatjlk be. 8 a királyon kivül oit leaanek a királyi harowek, at ad var, at oraségatgyok, ■■\'"^nki, aáÍBggJlntj\'l if* digaitéaa van.
8 mind bejárják a kiélliiási, amit Aaatahord agy nagyritOrt, ni gyrat ermet t nemzet, hogy bemutatta eaarévea dicső multjii, ujabb eier évre jogeaitó lényes jelenét.
8 iH oaak a látványosságokról akarunk esni-lat bettélnl. Stóljank hát plr taóvtl Vágé Pál hatalmas tervérdi, amelyet a nagy kBiőnség bi-aonyára mag iog valósítani. A megeievanedait
állati\' OamónSk korlátain alig emelkedve tol\' idagmdaiertnek összes működésével ugy szólván prototipuaa marad at eredeti vadaágnak.
Egyfe<ül: at értelmi éa értelmi fBaség, mát-leiül: a fOldtiBs Upiuté hutnaág éa vad Bta-tBoók.
Htnem aaért fennen hirdetjtk, hogy mi a te-ramtás .remekei* vigyünk.
Aal a paradicsomot, amit értelmi korlátobaá-gaakkai ebben aa életben el nem érhetünk, nem akarjuk eliagedni; ttáimadjuk egy máivilágbi éa egátt életünkben nem tettünk egyebét, miat jél vagy toeainl arra at tlmadot\' paradicsomra aikuatank aaaal a véghetetlen bBloaeaégfl világ-IBatarió Siallatnmel, aki mindem leei, oaak nem karatkedik és igy nam ii alkUatlk.
8 végbeletleo Szellem egy parányi isikráját értem kigyúlni aaivemben, abogy aa óaai verfl-fényiöl aranyoioit Iáiról a kékeid végtelen.égre, a korláttalan, subád világűrbe emelem lekinte temet. Agyam feleiabedül a pörbaomlaazló gondolatok (aihó-nyomáta alól. felemelt homlokomat ia megaranyozza a megtiaitult hit éa megnyug-váa dűl verőiénya.
dics/l éa példát mulató a oeaúat múltjában, ka eagéayoe Árpád dáloeg leventeiiől a közelmúlt nagy férfiéinak éa aagy telteinek koráig : aa -att lest előttünk hiven, pompában ée a multak di-ea&égávef. Nincs nemset a világon, amely ha aonidt\' mutathatna t
Azalatt n féleattenda alatl, amig a kiillitáa tan, sxásnél több oraiágoa áa nemietkösi koo-gre»ssusl rendeznek. Eaeknek javtréasa olyan, a mely a nagy kótónaégat ia kSteirOl érdekli, amely láiványoa>>ágOk|\'iír, fel von n ásókkal, versenyükkel, mutatványokkal jlr. Hogy caak iOb bet ne emlitaBak, ilyenek a tUxoliót, tórnáasók, vaiparipások, atléiák, lövésnek taláikoaóL & a •pórtBnnapek »gést boastu tora ffitödik beaiér tuk. Lovat-, atléta-, törne- versenyek lesnek. Kocsikorzók éa koesiverteoyak, lovtajátekok, harci jiiekok i ki gyOmé felsorolni mind, mikor majdan minden hétre eaik majd kaiiO-három.
8 mindesékbet otallakotik aa állandó Iái* ványoatégok egész tört. Caak a tavát em-\'itsOk:
A.kiállítás korsója már 1880-ben nagy kft-tSntég legkedvesebo tarló/kédó helye suli. Hál még jövO eettendOre I Egy élavetr virágkiáilitéa Ivet ét h konA, aboi nem cserepekbei»x hanem a asabadban bokrétasaerB caoponokbin ültetve malaiják -be a legpompátabb diitnOvéayeket, amiknek termeiéiééa a natti mBkerléttet képes. A a pompái helyen gySnyórfl kit pavillonban, egyre szúI a rene. S mikor a néUIó kStönség a viliamoe lámpák nappali tényánél láritll a cao-dasaép kartben, egysterre ettől éledik a lámpátok fénye a tündén stinpompában gyúl ki a ioniaina - Inminauia.,. K ..elektromos stBknkui. Toronymagaara stoknek lel a vttlig vittugtrtF a abugy diltogó gyOngyttemekben újra lebulKk nak, ezer, pampáénál pompásabb színre (estik a rejteti tillimoa gépei. Meaastiftl ugyanekkor elektromos t&aijáték gyönyOrkSdietl at embereket, egy uj, még pedig magyar találmány, ame-4yet—osak * kiállításon ^ ItntBk Bt| leg-al6aafl>.
8 még biny látnivaló leat ? A ballon eaptiv, a melyet napjában agyúar-kétisir ia aretsteuek -a aiénitó magaaba, 4 kol katonai giakorlatokat végesnek a ballon kaaalétéra kíreudalVlálőülk. Aa árúLa.kerék, a mely. égést vasúti waggnno-kat emel háromtsát méter magasra a onnág látják majd w emberek a kiáUiiae vároaét, parányi mértékben, mint a madár a maaataaégbdl. At tqutrium, as iéeaaállilell ienger-leaék|-a~kol a veMaégboa kivan, 4lavaaan látjuk majd a tenger ceodáiatoa éleiéi, a aoha nem lá\'otL 4 latokat, a husavd virágokai, a aat aa elképaalhetei-lén világot, a mely a tenger mélyében él, mo-tog, Kósel laaa thhes a kinetokkop, Edison mesés találmánya, amely -megeleveníti a képeket a a mo«gá«t ioiogrniáija, la n villamosság batal-máfiL Vonatok vágiatnakj bennük llavm, mm-gó, cselekvő emberekkel; egy TSveftény jár-1 stódik le elOltftnk, a hogy a atartar Indit, 1 lovak lábra kapnak, tiédületes btjttában vág-tátnik, hogy Itgitó véglüsdilim uián diadallal veMraék be a nyertes lovat ts ujjongó tBmeg kütt- at iaiálloba. 8 ater máa ilyen jelenet, mind elevenen, aiinaten, terméautaa moá-gáaban.
Emliiaük-a még a kiálliláa laluját, aat a mi-uiatttr Magyarországot minden népével, minden vidékével? A hol benne látjuk at embereket tájék, namseiitégi vidék tzarint; a hátukat, sto kásaikit, l>uciu|áraiaikat; torok lassúak, aaürat, tolllostiá", tangeri.hántáa, fonó, csakúgy, mint a nép életében n valóeágban. Ahol nemoiak mi ismerjük meg, a ha érdeme*, eltanuljuk a más vidékek szokásait, hanem megmutatjuk a küllő orstágoknak i«, ai idegeneknek: milyen a magyar nép, milyen ■■ élete, milyenek a átoké-aai, erkSleaei,
Még nagyon aok ilyén falaorolnl valónk akadna, de lilán egyezerre elég volna annyi. JBvdre szólunk a többiről,
hírek.
— ■Imlaalarak Tatvármegylkaa A taenigoibardi állami gymnátiumot a hó 86 án avatják lel, Aa tinnepeégre Wlouiei Gyula kBa-oktatáaügyi miniaiter • nrtsd Dettő belügymi-aiaater it megígérték megjelenésükét
éekk
Estise
Aulai Őrnagy a hó 16 áa elbuayt Posaonyban. Mo\'iet miat fdhadnagy éa kéádbb miat aaé-zados, huzamosabb idoo át állomáaototi\' váro-aunktwo éa n ki a eadár, ardtaQaa Mvfart egyszer látta, legkavéebbé sem bine valaa, hogy a külsőleg arda taaiat benaőlig g tftdővén aor-vasatja. Néhány hónap sJóU ágyba dftlt Kovaea él a bó 16-án a katonai kórházban 48 éraa ko-rábaa örök pihenőre hunyta be itamali, gyá-taolva édae anyja le leatvérbáiyján kivfll scásaos jó ba)tára áa misdaaok által, kik 4U iamarték, mert Kovács a kitűnő képzettségi katona, nemeaak ttereió gyermek ée bl laatvér, hanem ép oiyu példás barát é< amber volt. Jti aaaa etéayéoél fogva ugy a itaztikaraái, mmi a legénységnél, nemkülönben pogfán körükben ia, telejthatlen emléket hagyott bálra. Tsmstéaa 17-éa d. u. Poasonyban nagy katonai pompával meni végbe. Ott volt 1 tisztikar élén Frigyéé főherceg ja, ki at órnagy iránt inagy érdeklődést tanu\'itoit betegsége alatl ia ée a kórházban néhtnynor meglátogatta. Htitotred&ak tisztikara a jó bajtárs ravatalára remek kivitelt koasorat helyeselt. Aidái emlékére.
— Klj#gya«« ScÁert Berta kiaaaaaoayl Sobefa Zsigmond boglári iakeraakedd laényái, aljagyeaia DtuUck Sándor a Kőrmeody éa láíwi oég> tiamviaaléja HotlárO
I — Hisasság. Dr, Fríed Odőn helybeli lárvád e hó 27 én eakSamk Srok hűséget ÉtichtnftM Halén kiaaaaaooynak Qyürfttt, miról a vőlagéay tsülől aa aj rendnek magielaló kósatkaaA jakW: . téft k&idiék Síét: , Eitinpr Sama éa ae^e tW lelettel jelentik, hogy fink OOn 1896 évi okt. bó 77-éa d e. B ArakoT k5t káaaaaagoi Rttokea-fold Halén kiaaaa>onynyál. -A irigy ugyaaaaaa napon déle\'öli fél KT önkor fog a nrdri tar. fempfömbSii megaléatal, mihez a Címet liasteieUat megbivjak. Nagy-Kaniaaa. 1896. okt bóbaa.* —— Otíea éT aamlva. A tihanyi apálaág a hó 16-án — mint bakflnk jelentii — pérjií HF kitó, lélekemeld ünnepélynek volt stiakelya. £zea napon fajálkottak ott aaoa még életkim lé*6 uipuk, kik 8l»ew Iv eláll abaaaáaak rendjébe léplek. IS itja váutaö lat aaaa napon * a rendbe. kSattk Tóth Kálmán kflUS ia ée ma aaek kftaül cak négyen vanaak éleiben éa padigleniÍMmani/A fi ebérd talavéri apát, Satkyyi Damaaoen tiRnyi perjel, Jmuy -Maad - flbrni uradalmi iglltgaió éa LMw* Baaadtk, ki UéS-ban a atabadaág harcot végig küzdött* ée Ja-lealeg - r.agyfilvai jlábáaot YaavArmegyétw Az üuoapély iénxél Etyifa iHfltí HŰM lüh» léta emelle, ki 1862-beo koaaovidaaa vjt Lóakay i.ak. Aa ünnepély hálaadó Istentfiiléleílél beadd-éStt délben padig a tihanyi kolomorben voB \'éayaa ebéd, melyen aok meghívóit veadég ia résztvatt, kBttttk Litkmf a primáai urada mak igatga-toja, a jubiláló Lóakay teaivérbáiyja. Ai fM ialkttatBntOi Haltik Ciprián perjel mondia lelkes twivakhün kőaaAatvéa fel a jabi\'ánaokat, kiknek nevében BösmanÜh éa Léekep uondiak kőizBoetei. Etek után még löbb webbnél-ttébb kt-Mőntő mondatott, mindegyike houljáralvta a kltUnő hangulatból, moly a tésyaa Ursatig kő. rében uralgott. OdvBtIO láviraiokat küldtek; JtMr Ipoly tőapát, dr. KoU Medárd primáai tllkir, Hollotv kiacelli apát éa még tBbbeu.
— Tamilét átbalyatéi. A valláa éa kőa-oktatás miniiater Péntek Farkas éa Péalak Farkasul Sauatek Gizella keszthelyi államilag tegályesett kBaaégi polgári Sa, illetve falad leányiskolái renden lauitót éa tanítónőt eddigi minőségben a tnróoaenbaánonl állami polg. ia-kolábot hely ette ál.
- A ksavééség ktimllia A képvUeiA-bta legkőaalabbi üléaeinek egyikén félsaóislaa tárgyát képelik, aaok a hirek, melyek at Idáé htdgyakorfitok után jöttök lorga\'omba. Ksaa szinte -hitetlenül hangaó htrak aaartat aaa kevesebbről van aaó, mini arról, hogy a magyar királyi honvédcsapatokat beoaeiják a caástáriéa királyi hadleitakba a nnnek kővatkntéban mag-sallntalik a hon véd kerületi paranvaapkaagokatta. Ezen nagymérvű változást aa a körülmény idézte atő, hogy aa idei hadgyakorlatok alkalaé-val a honvédcsapatok nem Malink meg laljeaia aa iatésó körök vétskoaiaának, a miért araláa a ttokáaot legtöbb hadparanoa ia elmaradt, melyet a király addig mindan hadgyakorlat ulán iniéaatt a bonvéofSparanoanokaágbota Aaok ai intéző katonai körök, melyek azt hbutik,
í hogy a migyar országgyűlés egyaaerüea tado
1896. október hó 10-án.
ai*al vetzl > konvédséjnek a kótóe hadseregbe veU ilyforms beoaatóatt, nagyon csalódnak, ■at aa a kérdét, amint eddig is izgalmat ke telt bixoayee parlamenti körökben, épp ugy nagy viharoknak ja kepexi majd atspját a msgyar kép-riaalehárbaa
— UJ dalegylaí . Baknb M Csáktornyái 15-káaior, kórőevéoybea értaaiii a közönséget, bogy Csáktornyán akt. 1-éa terfi-dalegylet aiakall, melyasá t aa elaöke. Felbuis a közönséget, hegy mist működő »agy pártold tag, tömeges belépésével a sem re oétt támogaass,
mely axerint a villsmvilágitásl eienőrxfl bizottság egy álló esztendeig nem vol-a városi batóeág kebelében ssegatakitra; de mit dőn e közönség jogoj követelményei iránti éráé keilenség olyan lókra ja*. b»gy egén nteákms-radaak egész éjen át világitatlannl, síkor már lebete<leo a legerélye-ebb bangón tel nem szó lenünk a a közrend b-ztneitását aem kövelel nbnk. Folyó hó 17 én ugyanis egész éien sem a Batthyány eem ax Arany-iánoe-ntoánan egye! leoegy villamos láng sem égett, a ezen a vállsl-kosó annak dacára aem aegite\'t, kogy a városi
— Aa egyéves lakéatrtsk uakadsá- főkapitány által ez azoaaaliineéikedeere felbivs gnlása. áttM hagyiryminmter tedvalevöleg! lett. Aa a mentség, bogy technikai akadaJy lo
rendeletet intézett aa\' egyes esredparencanok ságboa, bogy asokst aa agyévre öokánteeekei
Irog fenn, épen nem menti a vállalkozó mulass ! táüét, mert saámtaianezor tapasztaltak, bogy
akik bár a tmxti magát asm tették la, de más- \'város kö»ieríin lerff ívlámpák, kfllönöeen » kis kiSakea kiiegáatalaa jó magaviseletei tanúst- ksnizssisk, egyik estéről a másikra órákon ke-bdtalr, aa alsó xzo\'gáláJi év utáif nzabadaáre-I résztől sötéten ázhva, e*ak ezybaava kereplésük haljak. Az sgyas soedparaaerookok vagy igénjkel boaaantották a járó kelő közönségei. Végre kft mértékben," vagy ágfáltatta-aem étiek\'e<te< i leihsgyhatnának már as illetéken körök a sem | lelhuslmsiésssl a a tiazti vizsgál sem tett mivel sem törődés kényelmes po.HilájávsI a oda áaáéalssskhsl épp agy UtB taik a második éve1, hetbatnának, kogy taljeaitae e válla\'koaí saigoruan márt ahogy eddig tették. Ugy látszik, hogy ez e\'axoa kötelezettségeket, melyeket szerződése reá ré. ksdágjmiaiastsii reaésla aaak arra »aő voli,j — Aa at#la4 akarat Koráét Ferenc ee»-hogy dkaBpUaaea azokat a anegyei törvényhs tásaeokat, melyek eoroapóha leptek törvényhozás a véderő" törvény Táltnrlssaa
26.
teregayei 9ü évee tödmites szerdán délben be höfy Fiiőlt Kaaiasara éa elment Varga Lajos ügyvéd f-il iueg- irodájába, hol elpanaszolta, bogy gazdasszonya^ kitel néhány éven it kösö* kástanásbsa élt, u —> A aassssaéi sánl\' itaasaAlata Egy atóbbi időben nemcsak hogy elhanyagolta őt, W*T szinte feledett* ment iufvá«yt. a nemzeti j kanca naookoa át lá<ol vsa haaníról, steretaé sztarfi és aa onzág dinárét* eeóío 1848: XIL liakáL a^kiHUaa aüoay reoaénrTgrrlt)iBta "^Wüwyilul géaieaiiaia MII raeel IV-* 1 átnháT"" kedveiményeket, ke máskép nea le-Isj minisein Iddíg ugyaots as említett törvény ke»ae, por atjáa visaxavonni él nrg óéiból alá giieaérs aa vall —ekáefeaa, hogy ayilvánoa la-líe irt nyomban egy igyvédi megbetaimasá*\\ aepségek elkalaábó* V középfiielekre olyan wm-l Teljesen msgayngodva ininLaki érvényesítette nMfsMiil^A\'\' tlihÉ ki, amelyrdl -a magyar akaratát lépett,, ki Kováét aa ügyvédi iroda-gater tttlji ml. Ennélfogva a belügyaiaiazter. hói, de alig lett J-8 iépéat, eleiulenfll öesze ssoe a következő rendeletet intézte ss összes | rogyott. A rögtön érkezett orvost segélyre már Hrvéayfcatéeágokkos: ~ "" \' laslhség sem volt, mert az orvosok saivaaéthOdés
TspaazUlván, kogy a törvény kstáro»oU|^\'"J ^táltak, A r*d-reudeikexésre a<iea keiifiFg- ísgaaatoHiva,;^* Kováe« gyer
— Étvágylslsaság és aladeaaearf gynnsarbajakmál melegen ajánljuk tissielt olvasóink figyelmébe Cgger szóda pae«tilláiL Kapható 26 ée 60 kros eredeti dobotokban mía-dén gyógyszertárban éa nevesebb gyógv ftt«/er-flzletben. Fő- és aaétkBldélfi raktér Keger A. fiai Nádor gyógyaeerUra Bpesiei, Vád körat 17.
TANÜGY.
Fetbiváa. A I). Országos éa Egyetemes Ta-nögyi Kongreseens. megtartásának idejétől már eaak néhány hónap válásit al. A rendeső bnotteág 1 tni|y<rró/4gi rvünX; lenlfők és aevetok ar-aagy nmtoeeágn mozgalma érdekében \'szükségesnek tartja, kogy a kongresszuson róssiveani kívánó tagok számáról már mo*t iéjékosdd/ék, Felbivja az oraaág tanórait, lanitóit, kisdedové-it, bogy a kongrrataaara mielőbb je\'enikezzetiek. Különösen kerí a biroUság az egyesületeket, tanítói \' testO\'etekei, hogy—tagjalkat jslealkaaéaye -bírni 4f közöltük tagaági gyQj\'éseket rendezni aaívesked jenek.
A tagsági dijak és jelentkeaések Mearita Rezső főreálisko ai igsagi\'ó árhoz, a r<«ndesö bizoitsáj pénsiároaákoa (Budapest, V"J. Lovag-UIch 1*.; küldendők. A jelentós taakji trt tag-ági díj lefizetése esetén érvényen,
Budapest, 1805. oki. 8. As elaSksdg.
vai haassMnt nartait aemseti lobogok aiacsa aál ■Indtaitt aa országos evmerrei ellátta, amisek á aenmeti lebegoa használása pedig acy a törvény szavai éa iateacití szériát, —aStk-aiyáfcaMfcaa kisjagilag ie a aiagyír á:-timUayssk iegknrárrnetubb külső kiiejeséeét keaesi, tókivóm a tSrréayht\'óaágot, gandna-ka^ik ■agfcielösa ag«ar kogy az 1M8. Hl- törvéayókk 1 fteak rendetkwéem »ívőre poainsaa végrekajuksaék. - A« 18W. XIL tfcséayiakk, aWjm a bal ügjmiahatsr iaati *r»ndslrébet bívstkonk, mindésnea kát étakasahd art s tgy haagzik:
I. t A aemseti sxia éa «eaáf.eúaere öaí jogaina vimaaélliittaiik.
1. CanélfngTs a háromssiaü rózaa polgári jetképe atra leNélaieéa, agyeaMtfMl megsila-psttntak, hogy Btoáen Usépülaeknéi *s kteia-láaaetaél, miadaa nyilvános Ünnepek slkalat v^ éa kg
geé. emdt kegy i
atéeeikat éa címereiket kasnaálhateák. — A fliafifllil a Alállitáaam Az ea kiAlktás Uajiaak egyik aerkahaa leas
gyerBekeít apjuk hirtelenha áJától, ezek nyombas be Wjöttek Eazte-regnyérői, de ezekkel egyidejűleg sluaiivameg\' érkeiéit it Üttök gasdtazasny ia, kt míadeaéroa az tT#, drága eaberé^ aajlu költségén akazle eliemetteifll, bebízonyDn#: mennyire gondját viseli ö neki. Egész bdfea folyí a gyermekek éa
tizooyitgstta, kogy neki van tőbbjusáa a kakitf-1 boa — és a há\'famsrsdott vagyon boa. A temetési réaz á^nrfintéztetett, nnken a temetkeréM vállalkoaó a gyermekek javára döulötl, TOtftk (égadta el a költoégeket, — da hogy mi leaz a
IRODALOM.
Ss4lk| Xaolt-nil larjsáslmssslik maeagfspkb Hasi ■sf ér. XJrésjr Usslá aváfesi hé Korrajzok thrt nagy-kmT IrőaiTmT HlWatáatl Itt 1* át -tWk fKasttÜkáéi atóy: Zsall Iro tslassk sgylk IsgaUMábá slakje > Itr > srifslt eltrssé ártmmel (sgja Isgaagslal a Titkol IS-MUflttul isj^Hloit: I étár tf aaáfs. »s<alrsislml ■askásaic*, A Klslsleéy-Társaeágáaa- As Aksmriákas. Mltrt msikasslé. A taaéey SStHgtóuiUs Wat leiéslnl aaéask. ülni saasy-lré ál ssstkstikss áa* Ireéalsmtlrtáaitl bsasá Assisi Bs8iby arsfctos l á Ut« teáméra irt kásirat-mása élaattl — Msgiisáiláiill kllseevse kMrt — A- Kar. rsjsei Wa séélg tasgjslsalsk i XIII U Iwu IlaaaL Kassalb Ujat, liktl Kér, Vaasarjr Keiee, Teésay Eáwly át leMv Zíiirií sWasUk tsh áiea k«pjik a szép-ki-•líllásé kUrisM ts gaéic kssmtss niait kllsae M be-lyst t írtért A]ialjak a étráfc ksatiss ás taésaáayas vtí-UUtot sirasttak tziVak nAmussAvfte. higwalilkiB Baétpstlaa, Antliiwy.it SS-ik máa t KOBftAJZOK ktséé-
— Aa sa« UtWU áaa teaáilá klllsá ked
sasain, mely Ijstksi Hsarik, a kiváié ptéás mirtsssléa alatt katllBM ItaéáMosá iaéaH, aa S érasmé sisá sai-máiaa keétm asflsfsMat msrssrt slrssánsk TtrUlailzg M slskjákan asmtésssévi ts msgsslattaéva Itg s ká-sáasáf alá. Jfam sAAJit urskksl, ét annál sufritaMal
rH4\', ffl\'yrt KvÁM -\'g Wt*Éllf »SM W- í nyajá Kiyaisthlrl fsmpás éllttfcáasa seritákiáa tasstal esoayra Íratott it, szt a bmeég fogja eldönleoí, | kíiM bamartt rsjast aá. laaUal Zlsar Ital grtf iáiaserl wr a gyermekek apjuk utolsó akaraUt a eajái W ■ssstm iWéak, . miaibsgy Ahtoá\' a í re l * : ■ l rT li . . rsubaa serrt ka fsak aalalai kéaHstSak Islleartmelt,
aksrstuknak-is tekintik
— AllaUereclel. A Bery-féle állatsereglet — mint értesülünk — a jővö aa-pekbfea váreeankba érkezik, fiecg áilataeregWte, mint a rendelkeséeKIra 416 különféle előkelő biMpokben olvassak, nemcsak a szebbnél szebb ■sgyn kúton áemveti iohn i állalak aokaaégáyal kelteti aúadeofttt fetiftnéat, basiaÁllaa^k. Egyéhíráat a lap. hsaem bámulatos mntatyányaival ír as áftMas*. ráiáask szabadságok bao hagyatván,! lidités terén. Al állataeregleiben az tl\'elosziály a ersaéf smá As eímere mellett asját j aagyaxaf éa ritks példányai vannak egylli;
| urögdénok, tigrisek, párdne, zebrák, elelántok, isgtet edvék, kenguruIr, madarak éa kígyók s, s, 1 Aa igasptönö mini bravnroa ál sUzeliditGnÖ
■lat miade-iegee láloga
Unjásak egyik
az a rendkirll érdnaae kiálliűa, ameiy a ma- j matatja be aagáL As áltataereglet gyagság Uiüakb laglalkoeáaét, a páxzloréletet BÜ\'t, agy bizűayárs aalonk is lő
asaáatge lm annak la^égtkk temefl termájában. lA«nak lóg örvendeni, A$ állataeraglet a — A kiáKtáe itaásiásét Hemss OttókénrWó,| afoa. sarkkő levő \'éreale-z letallüva. x régi péanor- es balászélet lagalapoaahb iaaw-gjfi várai*a et, e ki hárem kiaekhaarrt éptle-tseiks eateláséi honta javaslatba, t három kín épUgj #sejs s e<réay. A második kis k*ayki épM a vasaló. Ka a hartnbégyon a pAaz-
vkáoay
tandc aádépkarfnyt, a mely olysotéde kna 18 a fejlett páasrertanykókox, mii
9 Midőa a nsgyköaBnség szíves Igyelarft (laghvArr Laat 14 blraevee 181 holdsa ceglédi gyftametlaMkoiajáaak mai atAmaakbea ia megjelent hirdetésére felkivjak: egyúttal j-leaslk! ast ír, kogy biztos tudomásunk surfot uagfavary
s«m kt tbcfn aatatni kioktattak Js Uartjaah, ,. . I Hyts msétrkas, asijask slsgaaialt a ssabaéslvé kritika nagyhírű ujj* Mf Oaaéag te Wt sasttsmsMi .ia—tt* rovata, atljr iréaákaa ás vtrabta tgywáal jslltnnlltM asámsl Ijt a | két lársaésl«i, iieésimi te sttsésatd sasméayelrll fsliá-akn taft* .Itt as ifssali lák* tikit mslt Jtgee vStrf-alrs kai a ttui iaótys IsM UtsbamHak.
ask, kik káota Cslkr Utrgaly, Xávy Utslé, Ttk% igsat, Harst Aalal át aiás jelesek aetni lalálkalék.
Kagyeo tataM a ném Jésset Ismnmám Csék IsHáa hé> pird, mnütUt ,IQa Xatyamsaág\' sia tlstt lisiiiágnsi ét aiutsa fcilaÜM aélkál fcaaél lámaisi s swgysr éalem jslaaát Baéaár Zslgnmé .Haha UJsa* easlére si-katmaaaa kanaakes tsltiéialaál a .Halaéas Hrvéayárél.*
Oyéayárt a Saasétk iáass vsam i Hal a tatféag máa-géiéL Krétása a Ttriti Pál lajzs, Issyaa aspalvlalsoél s Urátl Lámlé iaéiUáaya qj tlskasaét arteasi maaa-Btsrt raasttasélsg. Igyák sagjrbteit k*slila/si kJxtl még task a Imgfú Latra kméáéá satljlk kJ.
msiy kivstva vaa tm, kogy aa ifjs trését taakksmtr slsí íróiak káaá tasljt.
A lap illlaslád irt — a Isailtilkk se Ina kitUsgsk kkaátt — egásx árm 6 laríst
— A ^ioaéli Magjaisitaágsl" aem laM aaoga-ráaéaak alilUSaai. A valékaa elaté Is, lé mállstáara talál aHil-aktr s ka rsmliyaa válltlst tártiiásrt Irina, egy a .Zsasii Hsgysrartsáf káasaysí aa, Waésa kékea I Misésüsm haagjsortésatrt 10-10 tléaUal bocrtji ki «IM-es<áiask olysu tartilsmail, ksgy aiséaakl mgia Uja kaoas
•tórds\'
káU kenés ez
int a finn j 1 Aasló-lálé gy ü mőlcsi siskola telep egyike a \'H-lf*""^"^\' T^fí^ . .. .
e In lafcókazÉos. A Wmadik fajU épít- megbízhatóbb frrássö estaoeemtU bam>er»ési hely- r>.,\'>L*<? fg.\'J T *t*** T4lt^ 4 "W-"1
Keaag pasasa Koaiyaapéstior kaaybéjs, a*k, ko»aát hiteles leje, eaep növést, readkivll Mkát I a#y kená ÍM*tn, kftvklbelli t méter átmé
alja.\' Klaéal.
éla Ipát ,Isrtk flaéaré hirss .nrylá léasa*.
rép s láM tltrig; aawtdn gaasniaslkksl
- A
gsxdag gyötérsetü é SUfAs e-emetét és vadoaeol,, éertk Baagaréiath. a Jeatd és JaUtU egara taanáHatk kuftaöea cneitsnolva. itea nsry mennyidben I W N* éaU: .léaas kariafé* s «s MU sMa Utak
i 1 • • 1 A-4KV lmrmm - - *_____ 1"--1— Rlaa sta matíalnib* asrr il általa >AMeA lAfta
vlllasssao vHágfulrdl ütealnk vü- a Irgoleaóbb lm UpkatnL rgen nagy elökyV s föSSS^*^ ^ m * ****
rilágitéua uljeaaa Ml képét tükröt* ri«esa a rtáaiarré rA.fi rendszer aélktli gss-tf vároai kstésagnak körébe* aiadea tárat mogeytlatk<«k Vem •nólenk arról a klatlsmása téttfiA, ktgy az eiöbk évi ieebt k^teéaet Ifáeyld petrelenm-vlUgitásnak H»tMéaa ieáaat megMeb a kle<í<ág»tásTgé*ya ii,mm»a jsUalagi, asaly lOJOO Itxtt megtméesi aem lg htatggáaálp* enaa péláéllM
lamkuiinak az ia, kogy kosMHtoe talajoa l#eatlt,| a
,S«ttl» Maayarsrsaáa* tMéaslési
mér pgdtg 4\'talánoaaa lödva vaa, bójry a bomokj súlyét kap kat ftutti, I fit Kme máa ita ■s» ma-ltUjból kik a ülő eeeaete mindig jobban fngawgik, á^wí » ■sptrarmág\' «a**ki.si*usa. kés
mint a tekte, ifapee vágy agyagitldben neveli, 1,7
Nagy eléaye etea tekolánek tovább* még aa la, begy lejateab lagn«gyebb\'éaiét a legkveleeebb fwrtó\'il: Bemaeki Hálától eserasie ht. Utfkráry LAsetó kiantl nagy árjegvsékti hlvéaairi hAffekaeb kt kAsaaéggel msakltéi
Ma. Is mMm vléáhl káajvkmaás
StnislilkaH éa tapillké imáit még kisjiktiMkséMkss gagrlastsáe.
Nafi-Kwum, vasárnap.
Zala 841
í»
M
1M6* október hó 10 án
NYILTTÉK.*)
I aaakia akkor valédl. — te gyixahót r*ad*Hk, fekata, f«bér áwlmilwt aa krtél 14 frt aa krfe aUmiUit, aiaa. oai-
kw, koakáiott. ►i.UwtUk.t, d»urt«t ■ 1.1 (atatagy MO ktléaUaé aisteég te 1000 klItakW alatáaatboai i » i paatabér te váaaaataaaa aháa-kM asállim te aiatákatptetafordalUval kaid : Hm ■akarg «. (**ktr. advari uállibt) *aly Magjára liriikku, Svájcai* daaatt tmlokn 10 km, te lir*MU*p*krm & kraa Mlyag rapaataadé. — kifju ayalvae irt a-|ra»d<lteak puatoaaa aliaUitatnak.
; Iá M-l) •
Ialn4ÍMH(\'BaláaaM 017 Már éta feuálló Balét a templom átellenében, gazdasági épülettel, telekkel azonnal bérbeadandó, esetleg eladandó. Tulajdonos öav. Kraau Hflksáaé Zala-Szent-Balázson.
*) ii i rovatbu kéaUMaktet aa* vállal fclillaotgk a eaakeaaW.
Birjlrny. Berg F. naff rilá|hirfl: ál-latsereglete jörö héten külön rovaton idt> érkezik áa irombát délután 4 ónkor tartto nagy megnTitó elóadéaát.
FaUtöe eaerkeaaié: l>r. I. # KB BIIL
Laptsfajdoaoe éa kiadA i
rnciRL pDlAp.

fljujffllffiffilfflT OOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOO 009000
Siabadalmaiott hajkenöci.
2882. tk. 895.
2?41—1
Árverési hirdetmény.c
A letenyel klr. járáabiróaág mini telekkönyvi hatóasg ktuhmé leui, hogy Bak latrán polai lakoaaak Rác* Rozália, elébb Skoda Jánöené, jelenleg térj. Ceorenko Istvánná egyednai lakoo elleni 184 Irt 88 kr, töke, ennek 1898. jaanér 30-tól járé 6";, kamaui 28 Irt 88 kr. per, 11 trt SS kr. végrehaitAa kérelmi, 11 frt 40 kr. végrehajtá* loaanato*itá«i, 7 frt 86 Jtr. ujab\'oi végrehajtsa kérelmi a 8 Irt 45 kr. eaattali költ-ségek Iránti végrehajtási ügyében a navykaaiaaai klr. törvénynél, a letenyel kir. járáabiróaág területén tokvöaa egyeduui 188 az.ijkben A -f 68. brsa. ingatlan aa rsjtalevő áü^népaomámu —Réoa Rosi talajdoaéal bejegyzett 209 loriatra Iweaalt fogatlan fi :Ls- M^jor JAaaafna aifll Tóth K*\'alin javéra bekeblaaett aiulgalmi jog épségbea hagyáaa melleit, továbbá a letényei 212. aa. tjkvhen A + I. aor 800 fcruTWaag* kötelei ingatlannak, ugyan Rác* R»*il illető 444 írtra becaült \'/, réue és pedig as egyedutai in* gatlan as egyedntai község birói béaánal
—18XI. áaieaalwr hé M. aapjéa dh e, -__________1® órakar
a letenyel ingatlan a leienyei kir. járáablróaág tkvi hatóaég hiv. helyiségében 1MWJ. n«v. hé 31 aspjía d. a. 8 ara kar dr, Ccmpeu Kalmea talpo\'reai ügyvéd vagy helyette** kö»La-jötiééel nyilvános érveréten íladatnl iog, Kikiáltási *r a lentebb kitett haaeár.— Anaiesui kivánók tsrtoanaka baoaát 10*/(< Al ké»apén*bea vagy óvadékképei papirban a kiküldött keiébe* letenni. —
-Vt»a snt«la. ■ »4<flfrt ^ér^a nsyanlő kh-
letben, még pedig,: az alsót aa árverés jogerőre emelkedésétől szamitandó 1 hónap alatt, — a máaodikat ugyanattól 2 hónap alait, — a harmadikat ugyanattól 8 hónap alatt, — minden egyee réizlet ntán a* érvéréé napjától asámitandó kamatokkal agy ült a z ár Vé rééi leliételekben Meghatározott helyen éa módoaatok aseriat lefizetni.
: Kall 1-staneAn, a kfr, jfcajy Tahit t+ly^Hpj^ batóaágnél 1896. évi anguaztu* hó 29 án.
Flllploa, kir. |biró.
8
Az orsiAgos közegéazségügyi tanác* véleményezése alapján a m. klr. kereskedelmi minisztérium által mbadaimaaoit, meial vfrétaSIB kanéit H alaé\'saoa nakteklatélvek éltei Mprékátt
h a j k e n fi e • fi m
nemcsak a baj kibulláaát akadályom meg, hanem agyottal megönti a haj orodoti természete* azinét ia, sót alkalmazáaa folytán a kihullott baj helyébe a legsűrűbb tj) haj nfl ismét.
_§0 kis Itesly Ara --- - frt se kr. Mgf aagy tétel? Ara---— 1 frt - kr.
Külön i szőke — ég külön a barna hajnak. - Haaználati utaaitáa ingyen.
^készítőnél: Schável Jóno$né szül. Marfcó Lujzánál
Wayy-Tanheán (saját háziban). BEL1JI LliOl X gyógyszertárában és\'Keletl M. 91 ér divat-üzletében Xagy-kaiiluán.
OOOOOOOOuOOOOOOOO 0<
:
\'- Egg dobot ára : 1 forint 30 brajcif.
Utánvéttel vagy a* Baaieg előleges bekÜI-
déae nién küldetik
RlaYTHlfl a bőr ápolására,
Púder
i
szépétéaére-és finomítására
LegsMkeMkk atuaékl. Ml te ttnalgl rt\'BKB. — fakér, réaiassia. te sárga — vegyileg aaalyaátt éa ajialva Dr. »okl 3 J Ct Hr. taaár állal a* Bllsaaaró levelek a legjobb körökből minden doboshoa ».\' mellékelve vannak.
TAÜSSI6 ÖOTTLIEBS
laaaa MOsékl aaaggaa te lUalasargyére*, f Itaktár: aiCS,
l. waiiaaii* a. Kaphatt a legtlbk lllause^
gyógysier kereskedésben éa gytgy- 9 szfrlárkaa.
A legjobb
gyökér szappan
DjtilÜaíij,
patontlrozott
TMajéeeságs: Inon jól klaiárltva, kW
nóon tisztit, a haainá-f latban logtakarékoaabb
kutat réd
Jótállás: tlaitá a ártalmatlan a fehérnemű áa a kezeknek.
Klárssitáer
Schwarcz ^s Tauber
aiakaál gtgy-KaalaaAs
Az „Anker"
élet- és járadék biztosító-társaság.
Magyarom, vesérképviaelöeág i Budapest, D«ik:tér 6. at
(Aakoe adva\'*,)
Igaagatóaág;
Bécs, I, Hoher Markt. 11.
(Aakar-a*f.)
Vcrérképviselö: Gráf Zichy Jenó v. b, t t Vezértitkár: Lndaiy Hámtiel. Táraaa&fi vafyon 106 mllUi korona. Eddifi klflzotéaok Aaaaafe 17S millió karoaa-
Blxtoaltáal állomány 430 millió karaaa. Megtámadhatatlan kötvény. | Blztoeitáa bábom eaetárs. Máltányoa fettételak | Nagy nyaraméityak. Felvllágoelláaaal asolgál a fenti magyaroraaépi veaérképviaslöság, valamint a táoaság öaasea ösynöket. Nagy Kaniaaáa: Daataob
ás KkrenfoWntt.
208 8—1
ím: október U *0 4*
ruétmp
HM é* tm. 7. Mf#i iil értkor m aH4háti ü^tlvik m kfiaaéjr Nr*
báaáaái ÍM. Btv.bé ÍMf||lB 4. I# érmkmr, • moröecl initifo> • mordéi hAm*i kir* há*aoAJ IMI Btf. M T. MMá« a. * ér»l«r Utwám igyré*
rt|j kalfatlaM kflabtj4tt4r*J Mftarttadé fcfit-▼•aee áifwéese aia4alat fog. Kikfcl<4ii ár a faaoebfe kitett Weatr. írvfrvai klváa^k tvrtomk • Imht 10%-át kénpéi«Ua «Hf 4»adékk4pea papirbaa s kk kü\'ddtt knéké* í«tMal.
Káli Lefea/Mi, a kir* jtaég mi telekkönyvi hatóságnál éti lufttreo kó 11. napán fUlinfcOtrtOO, kir.
11-4 aletli tepÉpÉMk f a S& Iraa*
íuvlttarwio lavő If. it^rMau kárnak •íjra •at íiJatö 410 frtr* keeMUi % agyKaaaoa I íjtxfcta A 4-: t rom. ánrttf jRgBtlane*7 ayyta •ti HM 4 Írtra »>eo»ölt V# ShÍ + í w i ingat loaaalr, ugyaaatl HJatö 00 bnn kacfllt f/# rém • awataíwjkoi J0& m. íjkwkn A + 1. aoruáii*! ifliétlAnia^ uvinist íllató 87 frtra baonült Vf Na<faá|«i Merted 16. aa. I jk ¥ bt* Á -f i.pont vátf aágfcftelaalógataoeak, nryanaat ill«t5 882 írtra beewli % rtssa Zaftlek Juitftaaa féri. JTtkir LáfJtléóé jarara bakáblnyaU Uoitíglauí Ua-Me*4ve*aijjeolgálpÍ Jog ép#4#b«n tar»á**vaí ét pedig a •xaáiidorjáai ingatlanok a MeatederjÉné agaiig föríf kfiiaÜ
Wll tkf. fi. 1*6. Üt
irvrfel kii^iMi^ A kKMT?t kir. jéfáafcéfáaája mlai 4*<akkkef k&fclrr* Mrt/fc*y Tétk Saédéda férj, IfcrOfc jÉeneaá awWkáu Uk«aoak flarrétk Férni M JM UmlAné «rdMtl fakoa #1f#ni 7) tr1 II kr. t4ka, 18 Irt 80 fcr. pfrWU, § frt 53 lr. *4grak«jt4a MfM, 10 fit gö kr. aeattaJi költ-•ágrk 1rM eairaMjteei Se^kea • aafykauii*ai kir. Vkrénjpwéh, a feteayei kir |4rá«Wr4aAg tartfatAn faJkvA, aa ardAkáii kd«eég-4l* lika-ka A euraa. aia\'ti lmmibmnk**k Taifc <
S#M* TÖrúk Jüio-ftéi iüatl jíjtoa fceeaOH 1 % r4a»a a »4enUrfon«RÍ 101. a*. Jlkrfcafi JTTfl
PSERHOFER J.-fóle gyógyszertár
___- géoibtn, I. ktrOttt, ilnjifitrim Ifi alatt
Háum goldenan Ralchaapfei "
lértlirtllá ItMiwifc, 1—IXf iflÉim ÉltMiit aUM) m aMMi ami l«U«f J«ü«l ■HéHiaMt, aiv«i mkagyaa aliff )éM»U , M/kaa «»a UMa-
vá iáin ur m b« a«ai bíwu/ltorták valaa. liliwlik éte mm
labiUaMk Éfíiléitf «lUrHétB«k lmi<i>it 4a ailf tu maIM, ait)>M mm kM*« kÉalmrllI kéftWt a«w mIm uiáik«ui.
Iiliiilii ám* aiftttl mm lafciMi i> háaÍM*ti ^Aaltalaak is aláallallak 1M11 \' olr ka|tkaál. *ilv.k « mm ftiMtrtlt ét m*énémini t «i«t fw aaiiwa, - »AJUM. Mlíkk, virUlaláMk, wrwiyir, UIUU«iu«f I llNlM tHipijiliü flüÉe^hé ltU)do»rá|ulii)4! fuyva leitatta h»twi vnuk • f*^aéf éa aa tkWl mM W Jakaál ii: Iff sápkóriiál, «jg>MéfMI métmmA HMJAatUl Ibm itHÉMllté Idb-4mmI öly IftaijM kataak. bogy • tíjáakmk* mm akaMéé « <a«ak
M/Ua máf a Im/iagihk ^yiaifc, 4« |/»fik itMi U iMn Hfiliiii aUkil
k ii»iii>a
A mAmIéIm hálafjraifcói, wetvvt « IiMimI NtT—OI • U|fcHia>lalMi éu Utw* kmbb Wwféiaa hé ^>«ii|iViliaiiyalii jalyiáa hMiáal laüilat, nia kalaa.j •nkia aéfcáayat *ntll4ak mm I, hogy aiataaki, a kl mm UWkpalai j
tg/apai kmÁilla, »«f T«|/aafc lyOaMva, koyy utkK hgfa >|éalaat
KfiK tlN ipHI M. .Wa MaU agyaaaaM aMIffeal ftiii nta | TImuIi hwWw ar f Ltgjm oly mívm él,kaa vaa illAlta kftl4)4u uMww ImMi LA Mur—« a«, M^#blttlI • Bu®.
•« ika la UgaUlycbk k& itenwil :Bcníbard-fe!e alwiifi Hnev. Urt
iililiail iiifcliil^ta _ 1 VT. 0 Uil BrMMaW Vt lM| 1 iü ál.
" awwtok HUH itor«Miii >/• Int lr. PncH l».
T«klnj. « « ar t latm aka«a*a r-h, W* aa te K t ». ^ —__i__4. t ^ ___
talkU«Mt kmém kmé k«*M. m^ylmk ha- ^f f-J I^aMykéalalo^ UfMaf
táaál ««•»•««! iMlrHa, Ea OTiaeU«rkM f^T MéM Ma>H
MfklIUMho^ »Mki« -«J MfaMaffatM »tb altM 1 tn «Ü hf.
IjpittHaK WwttBSrS Swá TaoDdcÉÍD íJjtci^^^i^S;
iaMaaaai m— ttaaa aMMaHtk t«m kim. Ab —.——< |.i.,a.---wa
lalaá meg tol a»éHaa*i«a^ VagyÜaal 1T*****1} 1\'A11*1 **
marn W, ko„y ««a» laM»««k aagtaTlf töké- a li^ifclaafc iMibi ■■
lalaaan kl r««aak ^4f«liaaL awial már mkmk- MJ aJafáMM kiállitatt ailniifil tfirt. ■ílft .I1"\'1!11 rtH^BHt tüinav taaAHéi Diáa
éH8HIW ÍSPSI, a-aitai M
HéorUjh«lf, INT. no*. 0. Blrfai íiiaiakikiÉl aHMa*
M . . . , T^j f. .. 7 aabat fagy lyaladt «aall, vagy aáa ily ka-
M:\\jm<\\mMi ar, A M^bb ktoatoalaa^ ^lít kiltaA mm Sa kiprAbAlra.
MAdbb wwhaHtl AAMaa aagyMOw »wr Vu-iIW in iu---M w
tékán. Aa UlaiA • «v«a él eeawrWI gyotnor 1 10 n 11 w
karaibaaéavtakér»Aakaa, már AlafAt U magttiim PAftholfÖüm ^aarWIW L*Ni Bak At Ha mrlyrtt •f»ék»4ai la U n.aéaw. aiMAa ^Alai-, P IMI UdUidifi a h&m tagakra éa ailadaa l\'á1 « Aa W»iaA térttaMllA JAH ^ Ja^ktoMkk Mar aüa-
1 kÖe^ggaJ 10 kr, kAm. M k».
Ugifllili «élaN „Wa.a.aM.1 UtírttllKílV.
KWkaacnkaraail. OAkl m, INt* mára. IT. raAa kAklgAa itb allaa. Igy 11 igawÉ» Taklotalaa ar f AlüUratí Uinécit... kér 4 mo- W kr , I ttvtf kéTÜMtva 1 fH 64) kr magot-a* «n talébau kaaatma éa kllAuó laM«- pl,» D-.nnojg (prágai teftppak) wgrvntott W «J9 Wö\'Malhiifwf. l*g»ag)okk alU blul"uSZCUCJa gy«M. vmm aaUaaééa éa
ailadMaaail aftaalt ka»ak allaa kitiné #a aankal. akal aM iltilaia mIMl a aawi. , . » . . JV. .
AákMk lagmUMkkaa í.tgow Ina kialaaar 1 «Mfaaéaal W kr. II Iv I tn
kálalraloai Mail^iirtatl h.MhálJwér- Aat aaatr állaUaga tU«Hl4 #4 BaiHak A. W.-t*l.
«•]IWba.alk.awm, AIIíll211BS UUlllHO KltftaA káaiaaar a
fyjaa üaialaital Haka IgaAM. r«aM wéaalto «U4m fctmkiattfcajit. a
OmMAurTtoitéML IMI. ..kl. a T. ar | Kaikéi, mUaHat aa M ^ ^^ ** 1
lakAMaaiUl agy a—>aga> A tok ^aal kAMaai
«ltaaka4|ék. C«akfa aa Aa iraáálafa lakAMMl* iagal AaMiakilfflB POkr^ I
aak k0iadabai«m. kMyagy gyom^rb^léi. m«ly Alipi boilUÜUdiadűlO, kia ftvtg II kt. aa*aai I 4vm ál gytMört, tucgBiabtuiulum. E*aa » , . » •» .. ^
Por a Idblziadás elleti. íKurvsc
llaaialattat iwtakl AaM. iaaadiat ■ M által kéfMAAA kelleaMÉka
— aaagat, 4paa Ur1)a a iáaWIit éa aUal ár
Kim vériMU lakAaaaak aaakia a Pé«r- J,M ^ ^
hofer J,féla, m .araay klrodala.1 al«á- ^ Ti kr
Mi Akaiaft lyéjyuArtírlHM, Bétakaa, L, P.jtlvifl hllftSB kw,f talyta ai* flmrrtrUH 15. •«. a. kMttataék valém UUIJvrlfláAOI, »-a I Irat 41 kr., fckr-■ialjájkaii a agv lé mm lakAaaaal lariai* rnaataa kVlAAaaal H kr. bmbA AakM árall kr. Igy aanaiag. aialykan 141- |} l kiválA mm amlAala MfÉka, • AakM tartalmwtaUk, 1 IH 6 krka karll , RldTUlO. fagféJAé, rkaawa aU.. .li.aT bérnaatatlaa atáufétail kA*Aáaaái I frt 10
kr Kgy oaoaug-ál kavaMkk ms klidatlk al " -
Al ArMag alObbaai katHAéa4»4i (ni lag tea Itt MMalt kéMllttéafak»a kfttl, Jakkaa paataatatoáayaé aaakéattltátik) kér aa aMtrák laaakbaa klrAalaét AaavM M- éa laaatM llllbail agvAté V asoaug | kt IA kllMl gylgyuirkMiil klUakgee4|** kr., I MttMMg 1 írt IU kr, I —iag I IH laklkiaa vauaak Ai a Maihukaa MlAa mm IA kr, A oaapag 4 frt 40 kr . I Maaag A iatlk pma * bImAa M^tnltn*-* 1| — frt 10 kr. éa 10 caoia. I Ét 10 krka karll. Pantáa —írnlillwk A taggyofaabhan
Ni* Hagy atlarJaAéaAk kAvatkaMá- kAaAltotnak, ka a aAMMMaf aiAra kll álk , ban aaaü lakáaiMli a lagkAléaHiébb aarak nagyabb ■■griaAMtwk atkaaétdial kUM-I áa alakok aUU atáaaatataak; aaa.k körat- aak. ltrawtw taakla oly aaatkaa mii kMtábaa kératlk Makié Mikr i.4Maa klIAáa ka aa áaMag aiAra baérk#ik, rérüaaiiu kMtwN kőfalaiul áa eaakia mtif aiatkia a paMaMMpt aakkal •aak taklalkjtlk vaWákMk, aabakaak ilkiHikkik. Iiliiian kaalaU T|rA4 kauaáUU ataaltáM a N^afcr J atfWMWf |fl|y*ArAag Mit, VMÉMlM II I Iráaral lakala MtnkM és piudaa agyai Aa-Mat alatt MT 11 - t
Dr Lu4wi| Willibalü, Nagy-Marna. — Magyar-oraiági képviatslőja: llt l-l
Braun Hurik, Budapest, tirílHtca 35-3?.
Sarg féle Kalodont minden uombaton 20 krért kapható.
GUMMI <ip>
kakil páHial («mmI éa kalkéi|i|ak — ftnrtf áa Jéa4g taklulatlkaa a kiváoalmakai iilbID* amlják, TaMiaakéat H krtót I frtig.
aaapaaaarlWMk iitaliaairAabMa alkaUaaaka* tAk — A iHayi aigriUiMiati 10*/# 4rk«lfaaiaáay» UagraaAaiéaak |H»to#aa áa élakrétM aaakftfMltataak
IfSIKTI H. HÓK
ftrfl 4a aAl llntlalétákaa a ..taaraoaa^\'.kaa — Wayy»TaalaaAa
Sarg-fél© Kalodont minden aiombaton 20 krért kapható.
NyomaioU Fiaobal Fülöp laptulajdonoeiiAI Nagy-tUoiaiA^ 1H9&
85. aKáirt.
Suty-Kunixn, 1896. okWm 24-én.
XXII. *iMJtm
a****eeateaig • 1I • * • • * a MMM lk
lé* Mtniél i g^ii^i rimmtee
j»la4ü IMialif
RPWIVnw VÍUPT WV ffVHV\'
M 4.
IIWiM lae HIIMrt 9JÁMÍ
ZALA »i
rolítiui és vngyM tartalmú lap.
4 Mlgy-KoeM**! *• éélialaJ tlkeréÉpéeetailfc, • Henklgyaatlll, m Ipar él k*r**k*-
<l«t">l tiawlr, • W*gT-k»nia*ei aagll y*fyl*t**/tri>tkaa*t 4* • lM*ny*l (*kar*lpln*igr,
g ,,n*gy-k*ni***l mailtagylr le eietóead* r, t," AftittM tleHapa. ,
Mr
■UHSWÜ int
Ua tm II Im
PfekM i kMH
immiii i k«MM
!
M — M M «H
m afi}
WfúMt »iH*aaia M Ím
aadm drei !• »r«Hr. ÜMajMlfNlk
N*g(/-M amlaaAw brlmmblml Mlaiari THáiMy Al MŰKftAMo.
\' fMMHaN VfeÉM
I MT
I # ii^ i||
Külpolitikai izemlfl. (""\'tti) A (öfők-öftttérty íSVaCgfeík,
Itlölyek * legutóbbi Wóbst) már Véfélljjüé^é fajultuk, nagy viMMHlülem »»l ráját liOfílöíiélt iHfipkbaiii A keleti bárdéi újra íjssisió módim kMrtett, i igen könnyen komoly bpflyodftiililk keletkelhetlek volni ni any nylra éllre állított antagoniimuaból. KgyelOri
Ríüflbsn I Toroknmrágfnin akkreditál! kttt>
191(11 kivetek rgyliiles Jegyiéke elhárította a bítif, i é nullán müge it, látván, hogy a kibonUkotáanak IfiHilÁf máé módja nlitu, elfogadta a refirmjavulitokal é eteket egy bmlébeii ludtárn adta ai Örmény éa moha wedén lakomiAgnak. tíé utóbbinak ugyan a reftttmok eton ré*ae, mely n kerete tények-nek le több befolytét enged a kormányiáel tlgyaklw, lififti igen fog telíteni, de véuto le Iwl* fríg rtytigodnh Vftjliá 8 mindkét rdeerrtl fnnailrttlt nép kOrfltt helyre álleitn a taftöS Mké | aa európai liéke érdekében volna at, melyet u Keleten folhalmoioll gyújtóanyag igen könnyen felbonthat a negy éa vwnmdelmm ttuifllgridóra adhat okot A felbffllökkkl nagyon tarméetele* a keleti kardé* véglego* megoldása csak elöÜiiiVii van, Klódéivá aiért, mert nagyon kényea kérdés, e ai európai érdeklett nagy-halalipakkOrnu ei idfl iterlnl alig van egy,
mely honé merne oydloL Pedig mig ekéfdéa mlnlaitari programm gg 0 uájuk lm aaa-ífíeg rilflCl\'otílvl, irtdlg a* európai béko tv j rinti; reeh érmén fognak ah még nyilat* caak fegyveree béke maradhat, mely a! koani. vájjon hajlandók é támogatni at éj
llébök ereiét éa áldoilikiesnégét Igy la nagy mérték beit Igényim veaii
kormányt vagy nam f Bidenl maga aam Igen karaeta eddigelé a pártok ha rátaágát, g a miniéi terel nAk progrommját még agy A német cnlulr mag látogatta ea pár napra litokialo* homály fedi A na* lg70~>yi»twfl elfoglalt tartományokat, I poklien Uudapeeten volt, hogy niegtemar* Minden UH nagy Onneptégekknl fogadták ilkedjék a magyar kormánytagjaival Itt volt nagy Qnitepeégak kÖlÖtt lepteitéh lo Prigyae (iolucHöWtlüky kologyminíeetnr ief a bi
ciáiíár uobrát, kl mini (róiiOrÖkŐs tytjjy A neveaetea a/terepet jáliiótt ai lö\'/o-díki uoroeiTranwia háborúban. Huaionól naitandd elég volt, hogy egykor német, ailfin egééi frandíává letl Iakutok leljeaen meg\' békéljanak a helyaettal. Alig Jöhet moat már meghódított tarlominyok birodalmi hdaé-gébett kélelkmlnl 8 bármily élénk legyen Ftancriaitraiág némoly körillteo A féVflflfhfl eeetnn, egyhamar tilnc*\' kiiéláa arra, hogy magbédltwH Inrtemány ealamihar lemét Irancila kénre kerOljAn. A német ctáaiár eljeaen megelégedve a tapaaatallakkel, hagyta odii 9troaiburgo(.
e,
llét\'ilitift n Reiareth megnyltáaára kéaiQl* nek. Ai mlnitiiaralttók, Itidenlnek a tart lahuijére nagy kivánvalaágital várnak. Mág eddig nem Uuljfik at oltani (tártuk, hogy Rföttiiyibüíi latt a Radenl által klfkjtendrt
L
meglátogatta egyultal a kláltlláll tarflletekat, é máafül Órán it aiemlélgMIe él épitkmé-gokéli melyek fttlöft nagy aliameréaaal nyt-lallioioft, Nágyon tarméaretm, hogy Mra-ben nagy várakoiáaaaJ nétnak Ha doni gróf elad faUápéaa alA a kolűoQa lúvincaiaággal várják, mint fog nytlatkoani a deetructiv elemek IDIOtt, melyek nemaokára aralmokat kaidlk a hécal Vrtiaégtanáciltan Habár nata pollllktti laatdlet, mágia (ontoa politikai iaw lanataaámba magy a< álltig pdlgármeetar-vilaiutáa, mely a hó 19 én vagy jo án fag megtórténni,; ekkor leír tlgyanie a kSiaég lanáca elart illése
a
A francilák itthon nem találnak dolgot, a mely tattvágyukat kinlégitené Van aaért lieklk «Mg dolguk máeutt | adt kOnn fegy» varaik alkart ia aratnak, lloaaid k&idelem után aikarOlt nekik TananCaivot (Mada*
A ,/AI.A" tárcMjA. A vtk Loranto
* ak á li á* avaéatl ANlt*.
Irta Mlaaa, 0 aiaéet 1,
Naká\' y kilnmaltr lávnltágrl a aápnlf\' klktl
iáiéi, vlrapoa kii kim kflunln áll ny kik likern maeaalt ttádfadala* t|aké> Aa aévihia ki\'té lllrl i«aaé lapaink hatarttik aaanatiéi, a Hitvány kevl téara nigy hálá vitt kllirltve, A lt*|irn alán egv kinlieia inwttntlar hivar a mitriHiiivi aatall ial akna filét, ka i kát eléli 11 Mtltoiillybtn ity *ey ilak itatva elltalitl.
, A lak htlaiiéi airea|A uit\\| mlitaaa ténye kliaa Alti naeéetkl iMil ha, Varailllatt karuaailkhen KI Ht hitalmaa vlllu llttlu llélahlr aaalála al min tnlyik la aallat mellén Napharallnll antára a a»aH»aillaak aaat lltíltlfl akiét ailtltklt V**alt fll, Rttnnyialaanl (vfptjé |akkra\'kalra Aaa leilt, da ngy litaalk, hngy naw nlnla|él, tle hlllgaléttilk.
Al itatal régin kaeynkure timaaiknéta öl éff nap laányki, tltieikrtn Ittlél Iniain kajl|i pa tinyeralna najM, Alakiéi i»iMalkaH taag jetin agy agy kUadait vaneli agy agy kaaartt Wliy | áa tuf eallingi\\ iraagyitklt hlrieun ilmer éM^ja éa lálve luMtti ai amiie Ilié imh, lllte IM Hnlatt tutija, h<my ott a mélyen ttaemt itkmpiliib iA6|mlí nrkk hnmélr. örtik tltéttég imlknéll lllaian at é éitka |tv|át I mttllea »#>« aivwtk attikait, telni... • vak linreeen,
A kitérni kéméin unitéi ankajnktiak ott kall •lattyéaanl Ifja lelke melyén. Neki iijit láldai-lilál lilidvi, lllkolVH riak vigiiaiélnl itikin, 4i A llélll altul min, t\'thi., ívni I •
Ai Aat ii|teit|vi belékanaaiketllk a talk kar jilbi, mlnilta lil tkirnt állni,
Iti vagy lllaninal* kérdi u i|g.
— itliáaai valamit jA kivim V
^ (jtrlo aem |étt még vlaaae a mellárai Még n»m, ipnakám,
— Ilár |é hírrel iérni mag.
» Adja it ég, " monda igy mély téka[jal a
leányka,
Aantán n|ra raand leaa a kla aanblhan, raak aa a|iéllban BrlA aad pantagdaa kallaiaaik,
sa Mltytn aap la veit ma, tiiaaini ¥ — kudé a baaaéitat a|bél ai agg,
Niardi, huamahat Httppél Hat. Uietlla napja
edit.
ua HniMtnhat nap Hit, Ciellle aléli, — mm tttniá Utálta latrai nt, Miaknr ily IdOre mlr rég biériik a Mtrha|dk i klkfltalta.
Illik kupéiéi aaakltntla mag a kaaaélk*Met, tlleilna lélretolta a fikllltmeei Nyílt ami, tla évaa Aiinaka lépaii g amtbéba. Teatét aiyaaart) likér vliann kabátiNtaka ladli, ugy, kogy kldom httittdA taabátym melli taabedun maradt. A térdig érti nadrl|»l aaéln kék kv imtrtl|a dartkl hna, melynek nakmkéi meaée kkakea mniilan lábmlralt vardaelk,
Magérkiaalt í — kérdi ligatoitin at agg
A kla Aa natk atteogve taendta Mag nam I
Loreaao tmaggedve kergaettá le dal lejéi, ée (llanlaa. aa éldult teremtée, odaheandutt aaagéay édaa-apja mellé, Mire aludté aroába hulló flat lkrt|etl le balkan meedeeeitai
Magllad apaaka, hultthp ntegérklilk Uippó. Nem>e magad emlegetted, kogy a la Idődben aok-eanr néey flt uéitel a ktaaamiinU kaiartdéa ial Vélheti elek eeel kergoeyt Nápoly éléit I Kgy kla kora gyakran elteríti a hajét randa* ti íjáról, Igy leee ee moat la, Megllml, holaap Itt leaa már |na|,
~ Iguid van (llanlaa. 0 via*iiier. Itt... itt bana a aalvim li aat tagja, kegy én még kar-|elm kkaé aárom ét, Igee ,. ieee, é vl***etérl
NAtét, eióndea lelt ekle aeobe. A halvéay kolé klvénoolen tekint ke aa ablakite. Cakóik* iagarait ndaveil a muoiyié leányka homloka kévé a lekéig aéei a laeayidékal. kik áimalkkaa rég tévőiéit, Mmretett lld|ipé)ultat a|ra latiak.
U,
Kgy katelmee ku\'lámtorliM ott itMtt mag a ,Vlltnrla\' páneéWhordále. Mlai gyeage fali vél a eealkee, ugy ringott a n|gÓ Itttiiátnók felett a hajé. Nagy a a|rg« fargtke a ledélaeiee A kar vaalagaéia érbnekotewt agy malrea legény Igyak-lalk let Ml. Hipká|ái a ttél elkapta él akamma bevetette a habek ktwa Aa arknetnteUt étaiea nyikorognak éa néha néha etegériaUk Ub**ár*ti, di a ittoat ummlvel iám itrOdve, kutalk Mfahk-letjebk
- Vlgylit nappét — orétteaá a mwar.
Hhi
atomok
gaiikírtmnj bevenni Nagy volt • városban U idegenek elleni izgatottság, minek kö-vctkuUberi a csdcaalék a ffanuia foglyokat imihWwii Él megvakította, a ka a francaiik idejekorán m«g nem jelennek, a míaaío kórházéban levd angolokat ia mag Ofták volna A váró* megszállása sgéas awsdbee mant végbe, miután épen akkor, mikor a franci iák rohammal káváitok azt bevinni) a királyné a palotán a zászlót Jö« araaitatta A mlnisztarelnókől letartóitatták, a királynét padig álláaába visszahelyezték. A frantiia caapalok kilűnö viselkedése meg-nyugtatja a banaiüldtieket i
Hogy mennyire kedvén járnak * írnn-ciiák u orosznak, mulatja az, hogy mlképan Ítéli mag néhány francai* lap, a különösen a aTempe» a lágrábi botrányokat, iticilyeket o halyaaai. mart aiorlnla a magyarok elnyomói a horvátoknaki Nem ai elad, a nem ai utolsó bolondgombája ai oroaiokbi. Iieraimia frantlláknak.
Zala M. aaáa. i» lap.)
„Dole zasitava."
Iá96 október hó Méa
túlzásokat
(8—p) Egyaaar egy ember ai ornági ttton egy nflg már magdsfmedt kígyót talált. Megsajnálta, fel vatta éa keblébe rejtett*. A kígyó Iaag an felmelegedett — a a mint oazmélm kaidéit, hálából halálo* mérgével megceipta jóltevójét
Ilyen kigyóháia nyilatkozott meg moet ta M figrábi tOntetéaak alkalmával
Ott ia a horvátaág jól tevőjét; a magyar aágot, melynek védő malasgatd oltalmában ;\'t«z osztrák abaolutiimua alatti Isspsdéeéből egy nemieti egyéni életre feléledt, rutul megcaipdeat*.
A különbség caak ai, hogy mi ebbe uért bele nem halunk éppen.
~AÍ éWfíé rtevitaifankedáat ugyan aehogyew Mm tudjuk Oaezeegyeztétni az annyira em legelett-horvát civiiiiátióval, mindazonáltal álmodoió aihederek éretlen okvetatlenkodéM l n buta caőcseiék helyeald röhög éee még nem ejt valami nagyon kétiégbe.
Az egyedüli *l*iomorltó, hogy a politikai éretleniég o tünetei, nem a pillanatnyi fel-havllllióg oktalansága vagy a megbántott hazaáaág tulaágoa íriákenykejáaei, a nom«1 i . ,|0tl aovinlltmu majd mindenütt nlAbtikknnó A bolgár lejedelem mágia kénytelen Wtómölcflef gyanánt vehatdk aaámba, hanem Hát ai orthodo* valláara karesxtaltetni. ügy|Bgy itt aokkal mélyebben fekvő okok lajtoutf Ai iskolák aaelleme van msgmá-lábúik, hogy a pétervári bolgár deputáoio-nak mágia eit ai Ígéretet kellett tenni ai ut uh fovároaUan éa Ferdinánd tqjodolam alig fog ellene rogttlhetnl a nép • karaiénak, mely eil ai áttéréat óhajtja. Hogy
van, ai jiőui tudjs ml mogbecattlnl
A aioroaan veti Magyaroraság namietl aégainak ia a iiájiíjíaU törvény annyi jogot, lőt kiváltságot blitoalt, hogy atintekönnyel mOséggel lehetne akkori törvényhozóinkat vádolni, a mégia napirenden van as slágttleiiankmlo ugáviiág
A\' horvátoknál idáig hallgatolt a krónilyt. Magunk Qgyes-liajoa dolgai sokkal jobban
elfoglaltak, semhogy a horvát komoly számba vettük volna.
Tudtuk/ bogyósai aserataak bennünket — ut már azonban aetn akartuk hiaat, hogy gyűlölnek.
8 azalatt a Dálazlávia hóbortja teljesen magsavarta fejűket — daczára annak, nogy a horvátaág történelmi múltját vagy mondjuk politikai rátermettségét tekintve," bizony alig lőhet önnek megalkotására prsodae tínslvs;
Nemcsak a vajláai tűrelmetlantégaak. hanem a nsmzsti sovinizmusnak, jelentkai iák az bármilyen azortatenűl, rsndeeon a papok legnagyobb szóvivői; a tanitók önkényt caatlakoznak hozzájuk, a Horvátországban essk növellek egy ifjúságot, melyet haaaáae maggyflnVlóaáhnn JCm aJPni^strim logikája, hanem kalandos fantáziájuk, politikai érzűletébsn nem a tapintatosság áa jónniág, hanem a vak indulat vezérli.
8oo év* annak, hogy Horvátország a üzent koronának közjogi kiegéazitö része; ezek azt egyszerre akarják megdönteni.
A szent korona aegiae alatt fejlődött Horvátország, * pedig erősen nemzetiesen ötS, a Hói mölt vanr ezek-Ignmálják azt, nsm látják, ssat tudják.
Tóul eal l\'oducation, et l\'educstion I
mennyiben ellsnsi ait as áUáráat.a kis trón örököa anyja, arról egy idö óta hallgatnak a lapok, d* a kényaserűaégnsk nagyon valóaikitten maga a Iijedelem neje ii meg fog hódblni: A dolog annál sürgő-aabb ma, mivel a siobranje nemsokára öas-aiettl, a a bolgár miniastaralnökn ek nyüat* koxnia kel),
A másik plllaneifcsa már mali *gy 0**aeauaoll alak hevert as árbne lAvéaél. A m*gi**gajtilé orkán U**i*ti* a i*ag*réa*t s atsgssbéi.
Ktttotslé a «aél «lsaeuda»ttli, a lalkftk múgOlt Iti-oM tgf lénye* eelliai ttlal fal.
Lsaa a kérháatMtu aagmnadal a hétéi ss áiyótti Aa orvos oli áll is ügy alötl és »*|kénll t mii ki«s*
-- BUtnif Durtlli hS(lnsgygy*l,IIUi é i a nsksa tájdéloin msg|állá b***étlsliM éé nyögte liaayal* leit vleas* aa ágyra.
- N*liá*t pere múlva a*g|slsa Dut\'clll *urk*)é-katlasgy, a kérkástisn.
áa Da asvél **il*g*lé s kstsg, aaéri klvat lam kadaagy ar.
á hétig atatha meikallattá volas a lM*iéóet, l*i*aa i*i*iii*tk*.uit fekvfl kslyastéltOl, Ajk* kl ama* vaaaglotl, és hsag n*m JUH kl **ua. Mag* Inrti gvsg** aaemalt rá stsgsé a kaéaagyra, végre téri haagaa rahagé i
llaéasgy ar Oa tsasrl aiyámatoi kérem ksraas* 1*1,,, tája át aikl msgisa.,, mtgtaksii-lúl! (léasaiskémsi...,,. atomija.,, moail|a, aa|é vi««*»iér*k , Ne taé|a 4, hogy éa msghslisml ás alalsé ssénál vlasasilltlt aa ágyra éa mssmI Istáralisk érókr*
Káinip a ayllt isaisr*n aagálll a ha|é, és ossk aaháay partiig satlastsllak a lapáikar*ksk, •aulán aaáp l*a*aa lováhh tialaiti. A halmi már eM lakaik, aélyaa a haltok alatt, a taagar faae kéa. HaéUaaal kaladaak *t sgymAa isallali a aHtróaak, Útt Kl arvukaa a séma lájéa\'oM. alatt m«gaaa>l ottkoaár* goailul msst, A hajé kémé-
ayéUl nélié* l*a*l* lOallallag *w*U*<llk 1*1,
mely mint agy kosssa giáaalltyol husódik al • •aagar alas iSkr* lalsll, mtaiha 0 la a asagétUL "appéi, • •Uátur laagaréaa* halaiéi gyásiolas Csa* tgy két mpig tan • ha« hiagnlil a kajna, aeatáe all*l*élk, el. mint euk ma* aaáaai.
aserepelnek, melyekre jó laaz. utalni Itolyoiva.
A magyar lOTmány ezek ellenaulyozáaára A gyermeklélek fogékony minden impres* kiAunyktiL mog fogja\' tonnl a helyiét által aióra, a a mit abba belenevelnek, beleérő-megkóveTett lépéseket fit Itetegiég okaival jizakolnak — sí elötAr a téréi lélek kel is. annak tdnetalt Is megsemmisítvén 3 ha ott nem az életnek, hanem az ál*
Régi közmondás,\' nogy aa kinek jó dolga madoaáanak nsvelik s gyermeket, sz ifjút,
atkájában elfojtják a méraéklatet s a szén* vedélyt ültetik helyébe, a a magyarok ellsnt
llariaaénspita a aápolyl klkótOhan horgonyt veteti a .Vw\'oris\'
Msr slasrOlt a nap a kahok kéaé, Sildóa a klkttlön tuli gfaluguion *gy lárllu gyors tápé* aakksl tartóit s vsk Loranio háaa falé
Uorsaso ott hit magssoliott kalyén, a aagy karoa*«ékbsn> Kii in a koayhábaa 1 ibogó 1111 ts-lalt aagyasáau (*ssk|k álltak.
Ulsntas a fshár aaaialisrliére most négy tá-ayérsl rak fal, Usa négyet I lllss a kis Oarlo ma la ott volt a mollon é< lálla, hogy a nngy páaoáius hajé, a tVlciorla* m*gérkaaeit> Aaon vsa a* A aaaraiéll llsppéjak la,
- Ulanlaa, Ulsalas I — moailA ilrelmstlsoQl t^rseao, mikor |tta hát már as éa HsppAia V
Mlaéjártltl laea ápuak*, mlmljárt, ~> monda agyss*rr* a két testvér la mókolgaitik sa Ar*. gei jokhrél baltél.
A kéa alélt a kutya sgyaasrr* e«ak niaiat kssd. A nagy lagalnm Isbttlaoaalis a kél gyarmat lábát s* *il maradlak apjak saettstl.
» ö asl 0 ail UappAmt Haapémt — klAltA aa ag(, amlat aa gjtft msgnytloti. ásatáa *aé aétknl vlsssaasatt akaroasiAbe, ArAmébsa msg-kaaadl aaive,
(Utalna la Cávlö aékogva borultak a klasea-vsdsit ttrsgrs és sírtak eokáig ksearveeao, Aa idsgsa ott állt aa a|téhsa ssótlaaul. Végre Uisálaa kisírt ssemalt lalamelie és so-kogva aoudol\'at •f Apáak msgkali, éa kát Hsppóf . Uoralll hadaagyaak na* |éti aaó ajakára, éa ai a két kAny, msly ott asgjelsal sasmplllál alatt, agyrs essk aai susogta t
- A Ut 0 Isi
gyűlölet a prédikációé könyvök: ugy nom asabad a aágrábi jslenaégaken casdálkozni.
Vájjon nóhot-s ott róaasvirág, a hová buHánt Üllőinek P
Eróssakoenn elfojtani nem lehet e magyar* ellonea hangulatot; bupnyoa ayalrmátaell sioinűnk elölt tartanunk, éazrevéüenűl a évatoasn nllsnaulyoanunk, s hol cask lőhet, de leginkább a köiokiatáa torén minden a magyarságot aértö jelenséget.
A köaoktatáa ugyan tiaitán al aulonomia Jierotébe tartozik, a magyar kormány\' uiónban ait mogtohet{,liogyá IVKTl kOgbeff8 iáráaával egystartöleg a tanitáanak máa Irányt la adjon — olyaM, a msly bizttwitaa Mágyarorazág áa Horvátország békés barátságát, a agyüttea tojlödéaét, melyet Horvátország utoljára ia caak a Magyaror* asággat vnló kapcaolattNin érhet el.
Tennünk kall valamit; nyugodt szemmel nem lehat názni a magyar állameazme e meg-caüfoláaát, gyerköczök a rípökösködésM, melylyel nem annyira Magyarorazág, mint inkább saját hazájuk: Horvátomig sxé-gyttnére, mulattatják magukat odaát a Dráván tul,
Miip tlTTdikilíiUi kíiiitiUi tulil n 1896 tat.
Xalavármagya hatssAs btaottságl tagjának, a kik a f. évi asoambar 17-lkt reatauratiós kAa-gyttléaes aeavaasál joggal bírnak, névsorát a kó« vetkesékh*a adjuk
aj A 800 virilista bWoUaágt tag i drót Fseás-Uok Taaallá, groi Kaatétloa JsnO, grél Siohy AgOatoa, Ilalblg Cintián, Bbaaapasger Lspót, Hosmaniih HtkArd, Kollár lakván, Harkányi Károly, lakey Láaalé, Taftsyl Taesao, dr vtalead* vay Jóssal, llarooyl üsoodsk. Pallér Pál, &o-sstiísld tiUAü, grél Baityáay KrsO, Bagysl Háté, Tareky áiadAr, Malailnaaky Fereaa, Klein Lipót, Takácsa JaaA, Hogyay litváa, Tamás Aáam, Kar
n
M$tr Kaainaa éWdltdk
naafk Béla, Kareaagk btfli, Uetssaan Ódte, (taimaae VilaMe, OditoMfl Lásalé, Gutminn Aladár, Qlrsflbler Mikin, Somogyi flyole, gróf Bettráey /M Tofeey Kércíy, VMiadvay lándor, Btmi LáeiM. dr, Aagaiv XMgttoné, Heiif D*mő> Cláment Upói, Váieev LáeiM, líj,| Rafky Lajos, Léiér Jéaaef, ölern J, Mór, üm-1 arw Ignáe, dr. Caiader lálváD, Snenimlliál PmII, BMMfl (ée, Honerlii Hermán, Lyla Sándor, Bobrín B*nl, Mataeovjie István, Domy Pál, flsrlslendy Jóestl, jtrM ihjm Nándor, ffról Haayaév Béla, Cbenáo Károly, Horisleiidy Fa reao, Oltay (Mdo, ftóeigr iiaalé, Bilslon Jé gátéi, Blam Jémei, Dirnrl« Imre, káró Putiáol (Mm, ffirsébmaít A„ fteüW lonqád, Peoísk Ö/Örffi Bmir Igoáo, Ldke 9«mn, Enorli Hfrwh Arai*. Inul Fffne, dr. 9to
HRtrH HI■■■ nr* mwIWUI «i unr m Aatfirniau \'IVÍIVWH • uui r mtmmw
Ilit Ktwjif. OfÉMf XftlMr JóMtiiff )l|uTTiiraAdi Jóisol. Bognár Károly, Niusldler Jóiéul,
Hádikjr Kálmán, Z»»ly Islván, FáMánia* Károly, Kirst Benedek, Seefjsaey Sándor, Ja»tla« liidor dr. Háry litván, fláoKkv Kálmán, WHii Jóiwf, Irniti János, Cierlfttí Lánió, Bebóehay Oyirgy ér. FiiiémiiiBriit, StroWIin Tbh, üt, vfff mtttif Vwoa, Dorvirids János, Berteleady Bili Deák Mihály, Rapooh Gyula, Begye? Kálmán. Cemánr Aiidnr, Gyömfirey Gáspár, Lüwlaier Ignáe, Gaái ödén, Mwmaan Már, Megy Károly (fctaéea Jé*mt, Telekár Kelmáa, Cmssnák Jó met, Pllhál Ferebp, Oráner Jeknb, Hrlyiy KA roly, Ifj, Ealeabl Veneel, Konáry A erét, Gsaior Jánoe, dr. Krasavela Ignác, SékWirtl ftontáv, Bohirí* Alber*, Séhorle János; Kbeiraoager\'Lio, Frani tmjm, Sefti* Kálmán, H*b» Jóhmí Yurgllti Agoetoe, ökubllns Jetid. Bögenrláder JáHÜ, CIMáf Ztlgmimtf, rSfmor árne*, Bfttlke Jéaim. Sulo Ignáe, Éiiefafí Imre, ZoiolIr Fertno IKM Firane, dukm*ry JóíibI, Méjer Bálámon; KAoIgmayer János Ory Miklós, Laaanir Semn, Hiebo LijM, dr Tnbo y ttrale, Lneeny Ferme, dr. neekeni Jóttmí, Bkabllce Oynli, Kfilley Jimi, Hi|ó« Mlliály, Sknblicí Zeigniond, Mlld Vikály, IJIsu Pál, LlnlífflnsCSín Janit Elmenteid Álljon, Beierády Lejoe, Boeenfeld Lijoi, Amoá Jakab, Oailerbnber Lijoe, Kovim Jáioe, Ivánlta (lySfgy, Nigy Aládár, Úáán Kálmán, Kebn ttái párOnaniáry UynUu dr..8ihwerli Adolf, beír ner Ferene, Bteni Nándor, Kovm Edi, Fortotoi Kálmán, Nnnkovtei Vilmos, t\'ollák Láiár.Bobmidi Emil, Nebeeiyáey Jóeetl, llejtb ln»á», Hkrem
Hervitb Jáwf, MOHer Károly ;
■ Upolo<eitmn! Arvey Le/oé, Dávid Jái Oáber János, Veetig Jinm, Olnier dánder, Hiiidlery (tnietát ;
I mTirdiMirTbin\' Aw Heednr, ftorvátb Oynli, Illái Mihály, Kováes Jánoe, Bogyey Anrel
n iDmeilnen t Hirkáriy Károly, dr, Lnfcoalts Gábor, PnHonyl Jáwei, Epsleln Viimoe, dr. Fieober IenAo)
ss ukklnin: Bediu litván, Selee Ferenoa, Lioier üyuli, Hoiub János, Köiik Gyufa, Bemeike Jómef |
i.-mibáiyliibin t Lokonyii Klek, Dmmányl Fereke, Heyden Sándor, Kwdoi Láiár, Bálley Be Jdisáár j
tőrjeiben ttálbv Öyuli, Velediei Lt|oe, Prleeir Jánoe, isebó -Káröly ;
• seenl-giátbiben Berányí Oáei, Kollár IgnM, Vnrge Károly, iebolb Károly, Kováiéi J^rnTf a inlvisenl-tálalóiban Rlmmer lisjos, Botkn Ferenn, Foreter PerenOf Kintll ttyórgy, Do> mokoe Qytrgy j J/\'
knrmnoaiban Barnn ü/ftrgy. fakeie Oergely, ■ |ÉMg|tÉÍ fka-f
JA
Vllmoe, Biram Tódor, dr. Heuier Jánoe, Vrana Frigyes, (Unvian Károly, \'Vargn Jlaoa, ér, Bar wr Ifníc Tíeokler Jéaaef, Oadé\' Mátyás, Belkn Láan\'o, Tbieay Krleléi, Vallnar Jikáb, lloséayi Fmim; dr-. Ómmá Fene*, Kttiebmaa Niudur, Metmm Antal, Kollár iános, Beraíeld Mér, K«l-lár Jörömös, Sebkiiflnf ülni, Bikn Bnidfnár, Baaerédr Hándor, Prágai Báli, . Uager-Uilmenn Klek, Ulraakl Ida, Imrey Firino, fri*oh Lipót, Mwál Jánea, Neumnrk Igoáo, Klaa Pal, Wilei-hltoker Jáoee, Hohtu Háador, Lay Jóiaal, Zaibu reeaky Márton, Ciiur ÖAndur, Bili Lujon, dr, DÍek Jóiael, Jnk Jémf, Uerger JiUk. Zarko-•lln Albert, Zerkovlli Lajoe, Miigeiky Antnl, lieiérédy Láaalé, Serényi JuO, Veltner Aéoll, Nlidel Jánoe, Sebeller Adolf, dr. Iioé János, Bslte Haaaft, Mojasr Jóaaat, Thaaay Imrl, dr. Í*l0ii Fél, Rmaiea Károly, Bittn Zsigmond, Hájba Mihály, Baraayey Béla, Oroai Pál, dr. Kele Aa-tel, Nireohlold Samu, Kiss Sándor, Molnár Kiak Belül Ldoa, Beek károly, Löwy Adolf, fu>a Nándor, Vidor Samu, Sanayai Odüa, Bkublloa István, Imreit Antal, Tükéiiy Lajoe, Farkaa Óa boí, Ssamek D. Adali, Unuelly Sándor, Nlatké János, Raj Mátyás, Kiaa Jánoa, Laiaaer Jéaaef. dr. Bárélé tívürgy, Hoayay Jánoa, Bnümmer Baador, dr. Saareyer Lajna, N>mogylKlek,Lanb-baimer CKntkáv; Lengyal Bernát, Bttihlér Jakab, Stáelk Mánan, Morandlay Bálint, Katona látván, di. Vadnay Béla, Plnaner Ignáca, Btelaneaa Jéaael, Tkomla Kodra, Kialngír Nmrlok, Horválk Károly, Slau Lánár, Nagv látván, Boaoháti (iyula, Vágnar Károlf RosanWg Sándor, Tikáos Alajos, Oraaa Lajoe, Berg Bódog, MojaarFireac, UHtabat Fllüp, (Irtlnlmt Allred, ürünbat Hala-rioK Nussi Máiyáa, Farkai jótaáí, Biaiiiar Simon, 1 laár Boma, Preaaburger Aladár, Ciaianék Sándor, Veglar Jóaael, Hstidlir litván, Tavaaa Iil»á»j Bélyomy Jjlpól, dr. Oberaobn Mór, Farkaa lürij Talmy Tivadar, Hodlaay Béla. Saabé Dütae, Mnkam Oavald, Laeakoiloa Jálaal. Nigy Jéénel, Kölni Manriak, Urdabeam Faring Oeiald Jóaaal, Kondor Faraar, Vértaay - intvén, Battler Mér, Wollik Daaaö, Uyömnrey Jáaba, Nagy Láiülü, Uálioas árpad, Simon Oébor, Buidmaaa feni, FUag JoaW.
Zala, Sf anÉsa. (» lap.)
b; A 300 választolt biiotlaági tag aévaora 1896. évre, válási tó kerillétokkéat iieópwtoeiiva i
Aa alió-Örsi válaaaló áertielbeai Kaváoa Endre, Virgilek Jéaael, Táioa I>áaM, KaMeko llatvéof
a kalatoa-udvnribMi Hamar Lfriae, Ciaby I Sándor, Hardy Uéaa, Bajomy (élbor, Pokoray Frigyes:
e belátón fllrediben: Pál/y flábor, BeéegI Gábor, Seebé Károly;
a köves kállaiban. Faltér Sándor, Oyérffy Pongrác, Igoée, öiémel
a monoeior-apétiban: Bakaea Imre, Koloaonay Ániai, Paúiioir János, Ba«nkmikléaay flyaia, Nagy Mánéor, TÍSib LaM;.
káptntan^étikan; aérv Béléi Léke latváa.
kiM. MA
a aavattaa Viaae tmtae, Terayaa Gábor, Kovéae Raaal, Pnly ölkor j a plkaibas Kooloyaá Ft
Pipp Alajaa, Caakd Klímán, Néinsin eme< £lák, Swlllr IflváaT\'Caamai Pál;
öliti Ffféié, Ttmtra Kálmán, notv okar A\'ilttl, Sarkidy Károly, Kimendy imI ;
léaence-lomajiban BotB Lajos, Aagván Já< |b% Bvaitita Pál, Vlriuai Vlaoe, Németb tkaaeö ,
keaatkelyibea Bsok Sándor, Ijéoárd Ernő, dr. Bárány Oergely, dr. Oanaédy (shumái;
a aili-ipállban flrunner Károlf, Gyflrkii Anaklsi, Major Veadel, Hindik Ágoston, Oran< ni/ Arád, Siilidovloi Sándor .
a kls-komárnmlban Méaiároa Antal, Parenoy JátTöí, KálÓöy Jliöé Tómpos Oábór Stlfiilnil-" Oyörgy, Katki LánM, )(érey Jéaaat;
a pioaalban Bníí Oyala, Bályomy Tivadar, Haráth JóimI, Romoló Oéaa, id. Rajky Lajoa, Illái Ili vám
galaeiben dr. Viola Ignác, Kuglír Sándor, Modrovloi Jánoa, Haléai laiván, > Kiraaaiary
Uftrif, DervetMe Akoa y ___ _ ^
a pallóiban Patkó látván, Tóth Antal, Knor< oer Uyürgy, Nith látván, Oinierbuber Láanlé, Merkly Amál, Molnár Jánoa, Sokán Péler;
kapornakiban ttaál Miklós Cikilu Ferenc, Botka Fareno, Siüm Móric, Fáblánloa Gyula, Kéoay (Iyula |
a aaapetkiben Rády látván, Balll Jánoa, Pe reaiiagv Sándor, Varia Kriatéf, Molaár latváa, Acél János, Bolla Adám;
aamia apátlban Simon Imre, Vajda Jánoa, Briaglavloa Károly, Boao Imre, Molnár laiván, Arvay Gábor;
nagy-kaniiaalban ICbanapanger Ernő, llj, Fteaelholftr JóiiiI, Sallér Liloi, dr. Rouokild Samu. FaiaaLa|os, dr, Bruoik Feruno, Mstko-Bándor, Jubáii Uyürgy. Nitt Albert, Lengyel Lejei, Biedlmayar Lajoa, |||, Hagedüa Láailó:
a bakiban Kaiivr Vilmoa, Tomaaioh Sándor, Pajlhy IÜleki Marton György, Qóaony Láasló, üuiár litván, Némáik Gábor, Casby Lttjosj
■ale-agarsiiglhii Kováoa Kártdy, Udvardy lanáo, Rroaeti Gyula, Rlgö F íreae, Németh Klek, dr. Gtáner Adull, dr. Uaigethy Uamér, ér. Obaiaohu\'Móri
•ágodiban Tbaaay Mikléa, vMnver letYáa, Vuoaklla iiiván, Tkaasy Fereao, Hartl Jánoa, Thaaay Mihály j
alsé\'bagodlban Farkaa Péter, Németh Fereao, Tóth Gyula, Calllagh Gyula, Tamáa Jéeae!;
natylangyaUhen lldvárdy Vinoa, Qaál Fa-rtnc, Btraase lUféel, Stiaaaa Sándor;
tmm tífA,
Bsaarééy imnéa,
W^ rm—LÁmj Laiaa,
Boaaagyi Km, JDaai aaa üaaa, FWp /éaarf;
I Isiiajeibea ^ Oaempaaa KáJméa, FMmn* Jáaos, Saalaaar Jéaaei, Tkaaay I ajea. CaMt Gyula, Tétb Sdadar. Taméa (iyaia;
a fele8 aaaaaaayaikaa MASaa Jáooa, VlamsÉW Jéaaef, Id. Thaasy Lajoe;
a sala lövéiben Farkaa Báador, Tatréea LaM, Babos Ármin i
n waaadnaibaa 0<vaJé Jéaaaáj Bée lalKa, Baly Jánoa, Kom Jánoa:
a baksalbaa Ckkfam Pál, Törik JimL Btly Sándor, Baka Baldiaaár, HóiUn Oflrgy. MBgb
é ml gyöigyibaa Zaifn flyala, Pál, Antal Dán let
a leatiiboa dr. Meagla Károly, Hajóa Gaál III vén, Dany Jéaaef, Horváth Oydaé, Maa-sier Jánoa, Hoffmean Jánoa ;
a kirta a*iai aslkláalhe Caaái lana, Thaaay Imjie, Martai (lyörty, Viay GymU, Vwga M-diiaár;
aa aiaö-leadvaibaa d. Hajóa Káhada, Kara-bélyoa Klek, Magetti Oéaa, Landvar Mátváa, dr. Jóau Fábláa, Baraayey Klímán, Alategky Jémf j
dobrónakiban Farlnioa Tltna, Mtranaa Flé rlán, Hiraohmann Nándor, Tftrék KM mán ;
a tnrnlaobaibaa Vagriaiabe floldliaér rf-jttf Hast, dr. Hajéi Fame, Bamodiea TikW.na-l«y latváa, Németh Ferenc;
a bellailaailma Mnnáiy Jémoa, DM Lámáé, VInaim Nándor, Kajdna Károly t /
\'tiridóibéa Siakoa La)w, KmUuMmr Ja aeal, Knama Mártott;
a mora-aaerdabal yiban Keéakéa Faraao, KoHa-rita Imre, Kotbanwhlag Béla, Margfkai Jéaaat Koltar Martna j
mumvidikaa (Aliá-Vidofaa.) Horvttk CaonfW, Hirboly Aiajoa, Mikoa Oéaa, Oraekoviaa Ufm, Kovács Gyula, Beilvagyi Gyula;
a dráva-váiárholyíbén (Nédéllc) KentMad Sándor. Vraaosiaa Káíbty, Dnfár Adott}
a osáktornyaiban Barniák Kiaaljr. MÉgyi (Iyula, Koaenbarg Lajoe, Ptasátl Alajaa;
A bottormlbái TPodinrM) Tóth Livin, dr. Huasloaka Kálmáa, Kollay Ujoa, Varga LtMaa, di. Férnek LAaaló, Muray Róbert, Kakál Hanrioh |
a perlakiban Aym Univ. Ktiagiit Jéaaef, Giailaa Aadráa, Verly Kraő, J*-
iiaf i
» kodaaéniban Klalalody Oyala, Vjamrtly Sándor, Hlrahman Upói, Gréaa Aiajoa j
aa alné-dombomlbaa Stodea leiváa, K—^fcé Gyula, Tétk Láaalé;
a kotoribaa Kollay Rékaa, Kele (tyllfy, Vog-rin Jánoa, dr, Lüka Kall.
To 11 futtába®.
Namréglbea kaptam egy attriobl aiaégtrá* kollegámtól lovelil, melynek a tálra ka iáiról-aaóri o« i
.Leveled óimén na trd a , W$klftktrm\'41 IhmoknUék Mffunk « a , Hirr\'-aa /aMf mimdm tíluliu .miiek,\' Még a aséeeHg-lmdai Mb k eeeh fűtrr\' i aaaai pnwátnm /<
Sokáig algoadolkoataat a norok ÍOWti laa aaért, mintha, aem tudtam volna, hogy a avájoiak már a tekint at bon la mannylra megoldatok bennünket, hanoi* elgondoltam, hogy a aáaafeaél (Umooratiknaabb államokhaa hénjaaag magnw-■olyoghatják a mi kaoakaria«éa IMil—laka , amiktől hajh be aagy aok ara log még mantiaatalni a ml aaótArank, ba ngyaa mag fog tláataiai vakía I
A hel*dá«, n ttthllitiwKi áaaaMaiaM »m aárkoamk al al sem, én mlval a éemakimilan eiellam hatalmú erővel .nyomul ba agyea aaai-utek, népek kftiéiatéba, — aa aa áramlat Ma*, nyoa mértékben nálank ia hédft.
Suretjkk Mrdatnl, hogy mi In demokraták vagyunk, tagy inlésményeinkbeu miadaaütt u egyaakMf uelleme tnUpaaél.
KalT-KaniSM, csütörtök
lMft. október bó M-ón.
Akik asooban mélyebben nésnek a ni kö«-étetünkbe, ások látják, hogy mi eeak dsmokra-Uadit jatasuak • bogy sgy rövid félssásad alatt \' hisoay-bisony osgyon sokat engedtünk ,tuyy-tmnytleül.\'
A demokraiismas oálank tulajdonképpen csak elmélet, din sió, eimbalom-paagéi. A gyak őrletben egésssn mis nótát Ívjuk. A ragyogó » »aép elmélet oH lakó, fölismerhetetleíJlH sovány jóaáfgá ssugnrodik öeese, melyet • kutsiö sse ■mak jlfl agy^t iftpoain altakar a ti tol unok meatarségee bokrétáira) ■ rémségeden .rangot\' ~ társadalom. t—
Már a demokrstikuá szellem bölcseiben: U iakolákban is beleaUtal a asegéay diáklegényke sast, mig a taraiak éa kBséleti fogalmssványok keretében a kBUnbőtő égy házi, katonai én civil
-tr^Hfaij^ li,"ln—\'aik
bajjal átgásol, srós homlok-vsrejiékeiéiepl be-biflasváD a ./tUigm\'-M t- „Uljet-cimü- ig, a »msafséfH«-tól a »tiutelendS«-ig a mi nörnyen dsmokrailkus társadalmunk ékes cim-sallsngjsii.
Oa meg kall taanlúla okvetlenül, mert elöltünk ▼aa as élet, a tspaszts latok iskolája, akol biaoay bisony sokasor sokkal több haladási bli-tosit a titulusok ügyes batványozáss, minfaisám-tsni bálványoséi éa haladványof ösizei tudomásra. Sytr kaHó damokrafikaa aliiatlal meg-titalált «dámokra ta-proiektor» többet 1 nditbet sorsakoo, nialba bámulaios memoriávsl logs« ritmaa-táblássi nélkül tadaak hatványozni. Ai életben aem as a jó ,itimiii", aki dr. Luttert, kaaem aki aa embari gysrlóságut respektálja, inkább dr. Lutter Nándor forduljon meg lirjt-baa, mint bogy valamelyik »«agytdgot* vagy .mátáedgoi\' arat .tekintetet" urask ssóliisuk.
Aaok a valóban demokrstikus lelkek, akik már torkig vaaaak a Utalásokkal, aaxal asokisk vigasatalódni, bogy legaiább a halálban megvan aa igyealóeég. A halál karjábaa már vége vsn miaden ritolaaaak.
____Dehogy vaa!
Teasék ciak elolvuoi egy egy lyáaijaleotéat-l A gyáaa megható ssavsi kösől ia milyen bántó I—lkammal vigyorog ki a mi, egéssso külön demokratizmusunk tors-szelleme.
Jelentik tijdalmaa aaivvel , Mtieágoe girit falvi k kmttháti N. N. úrnak* vagy .Nagymülitágu wMáti k lumoródalmdii N. N. úrnőnek\' virít-laaai vagy boaraas asaovadéa atáa bekövitke-aatt halálát.
Mily szomorúan nevetiéges vergődése ea a rangköros porsaamaek, a valóban demokrata éa ■Afia minden fWött belakna halállal aiamban 1 Vagy aass vias-ó be bántó komikumot a temetőbe, nem báboritja-é ial a sirőrzö kegyeletet is as, aki még a kőemlékekre ia I8|-véaatí a (italosoknak éa prédikátamoknak, ott ■ár igasáa aaánalmaaaa nevetséges lilániáját?!
Lehetetlen, bogy mind ennek faroaaaágát min-Aeaki ha na látná és magában meg oa moao-lyogai, vagy elvben aa káfkoatataá est a mi béna latosan tituluson világnnkit; de aaért a gyakorlatban aeaki sem akar aaaakafoiai ai igati damokraoii elölt
Hiába: ai sség mindig eaák aléla áttiai imtkraUk vagyunk! Nekünk a possia ,úr\' vagy térni- Utalna a »sabiek.*
• HIRIK.
— tinAsIml Aff/éaa. Faalalits Taasiló gróf, Hertelendy Béla negtkaniaaai ügyvédet, valt oras, kép«laelél, aroaelmi fig) védfévé ne fa|U kl.
— Hlaevsséi. A király af Igssaégüiyl mi-aisstev eUMerjeestéeére dr. Sobolea Ágoston per-Iskl járá«biriíisgi sübirOi aa ipolyiági Ogyéaiség-bea slügyáneaé aavtuft ki.
m JfltAtal-rlaraAlal A naoksnlsul kir. Irvaaék elaöke t Tóib lia/lé, a rváklorayal kir
jbirósáf ügyvitele éa ttgykeaaléeének megyissgá iáaát e bó 10-étöl 16 tsljesitette.
— ElJsgyiéMk. Klobnttár Victor m. kir, honvédezredes, a 20 ik honvéd gyeared paranog-noka, Nigy Kanizsán, e bó 20-án jegyet váltolt Borcnkay Franciska kinsexonynysl, Boronkay Ksroly helybeli lanár saépmflveltaégfl leányával, ki városuk társadalmának a társai élet fellendítése körül és a bumeniiue terén ssivee kös-remflködésévrl már sok jó ssoigálatot tett. — Ondi Lajot, alsódomborui tanitó, eijegyeate Lonetarict Vilma kiaaasaooyt
álaplAA lag. Mák Lajoa or Bécsből a mykauissai jólékaay iw^-aósgylat íéaaére 60 foriátot adskoaván, ennek alspitó tagjai sorábs lépett- mit aa nton ia kösaönettel hyagtás ai isr. jótékony nőegylet alnSkaége.
—* Haláleaáa. Egy , gyengéid éraelmü éa aói erényekben gasdag oraó balálát tadatjá aa siót Ifink lekvó gyáwjeleniéo. Sckeri 1L l -né sifil. Scbera Sselins urnö • bó 21-én életének 49-ik, buldog liásasságánsk 84-ik évében hoaasaa, kinoe ssenvedé* atáa jobbléire saéndertui. A rytil-eaetbAl kitolyóisg a aagykaaiasai itr. jótékony nttjylfi, melynek aa aibnnyt alapító áa boassn évek során át bugó válaatmáiiyi tagja volt, keddao délelőtt válaaitroányl ülést tartott, mely\' ben elhaiároati, bory a boldogolt emlékét {egy-sökftnyvben awgórSkiti; kossorut pótló adosUny lejében 20 forintot oait ki a temetés napjAa a asegéoyek köst, a gyáisoló oasládhos résavét-irsiot mansail éa a taaeiésea testületileg réast veas. — A temetés sserdiu délelőtt a köiönságt impoaáua ráastéke awHatt meat vÁgba, mi tanú ságot adott aaon rokoasaenvró\', mellyel as al-hányt iránt a WeBaaég mindun rétege viseltetett. As odudó bfl bitveien kivOl kiterjedt aiókeió rokenMIg gyásaolja aa elhunytat. Béke kamraira.
— Kjrllvámea késiéait. A aagrksniasai Szegények Ttpintésete (Népkonyha) javéra a kbvetkeaó adoíaAnyok tolytak be: Ftílak Allce kisasaaoaytól Bécsből 10 forint, Btrkmi Pollik Sasbiu úrnőtől Zdeosnbél 6 forint. A sxives sda> kősóknak ea otoa is köaaőoetét nyilvánítja a népkonyha elnökaége.
— As tar. aasgyar Irsdalml lárialat Budapesten, mely dicaéretre méltó, hauflaa ta rékanységar fejt ki aa hrodaiom terén, -a mali napokban igen népes rálasitmanyi fllást tarlóit, mely alkalommal határoaatba sünt, hogy a társulat felkérés lolytán ssját kóllaégéo küld kebeléből felöl vi sót á vidékre. Ugy sne jen üléaen as irodalmi bisottság tsgjéul dr. Neumann Ede ^í nkaníuai isr. hllkösség lórabbijs iá megvaleaalatotl és így jélenlét u Irodalmi bisotUAg a kbvetke-sókbói áll: dr. Backtr Vilmos leminariami la-aár elnök; ir. Kitin Mór nagybecakereki főrabbi alalnók; biiottiSgi tagok: ir. Ddnicy Jósaaf éi dr. Kármán Mór egyetemi tanárok, dr. 8ckill Salamon semináriumi tanár, dr. Krautt Ssma taaitóképaidai lanár él dr. Neumann Kde főrabbi.
— Béétr ntvArak kaagvmeays. Valódi müélvaaetben résMsfillek aiok, kik a legu-tóbbi ssomba<on megjelentek a Polgári-Kgyiat naiytarmében megtartott bangverienyen. A Roder-növérek igazi müvéasBŐnnek mntatiák be magukat, kiknek 5mjáléka bámuiatbs ejtette a kö sőaséget; különSseo la\'tünt a kang dynamikas árnyalatsinak tökéletes hassná<ata s játékuk általában a legaaebb egyiégbea olvadt óiase. Kiváló taohoika mellett a müvéasnők mindigyUe flnom játékkal rendalkeaik, mi által hsngsieralkbői a lepubb hangot viráasoljak alő. De főleg kitűnt Emilia k. a. s gordonka-mfivée<nő, kinek kriatályiittta vonául, histo* játéka és saép üveg-hangjai magas mfivéssi ühvoulira emelték igilf gyönyört nyujlö prodnctiólát, mely Daviiojf ro-manoából ée Popper D. spanyol oarnevaijából ál-, lott. Ztifta a begedOmOvéeiaö Wienavtthy és Huboy darabjaival mulatta be a technikáéi a bél canto dolgában kiváló ttgveaaégét. Könnyeden éa elegánssn klsd\'e le a taohalksl aehésiégekel ás a mellett Igaaán aaivhea sióltak hegedűjének hnrjsl. A két so.o haogverienysöt Emilia és Zeifia kiaaasaonyokst a kősönség lelkes ovációkban réssasilalte, de kijatoit ebből a nsáatk két nővérnek Is, mert Lola a mélyhegedűn áa Rita
soagorAa-flemoiak isi hiionyltottsk be, hogy
a kíséret tarén Igssi misierek,hmsm mindegyike önálló mttvésil Ivlfogáeról tatl fényes taaaságoi. A mlvéaiaők egvanklat ás egytltteeen valódi diadalt aratlak. A kis siámu, de annál lelkaaebb kOifiasé| alrtt lapaeal adósott a ayajtott ritka pOálvraférti éa láa eara awléjf iofadialáa latla
leheiővé, bogy a mOvéstnök a taramkaa aaalfó hideg decára ia oly aagy sikerrel oMottak maa oebéi ialadainkat; viaaoai a kMaságaal a véaset melege tattá alviaatkalAvá a tarám bidegei - Több lelkes seaabarát a kőaóbsjaek vélt mag felelni, bogy a mdvékinőket egy ajakb bangvar-. saayra Iparkodtak megnyerni, da mini sajaAJa-tnnkra érteaülünk ,e tervet aam sikerfiit magra lóaitsaf.
- A rabklt;liésr«. A laaaiókk Baáa-pastaa tartott rsbbi gyfliés tisztikara — mint érteafilfiak — állami.bisottsafgá slakittalott mag. A rabbi gyűlés áhal megválasstott tksilkar magát még károm taggal kiagáaalti éa aaaa bisott-ság végai a rabbi-gyüléaből kifolyó ősaaaa tara dőket; továbbá megbisatott aa nimliis raáái-uötetktttl alspsaabályainak kidolgoi tálával. Kaan bisottsáfban, melynek elnöke it. Ktkn Samu budapesti magyar hitaaónek. ir. Ntummn Ede nagykaniusi főrabbi, mint jagyxő, fejt ki kivAk) tevékenységet.
— A mag/fenniaanl Taraa-lg|M akó tt4n unguyitotta a* egyleti áaadnt. Igaa kliá. aatos lenne, hogy ss egylet tatjai ssAmosabban látogatnák a tornaosaraokoi, mint ast otóbbi idő ben telték, mart a mllleaiami finnapaágakat rea dasó biioitasg — értesülésünk aierínt — a a.* kaaisaai Torna Egyletet ia ssagkivta as orasá-. gos torna-egy eallletek felvonolsssbin réast venni áa igr aaAkaagaa, hogy a megjelenő egyesületek tagjai kalló alókéaaQltséggal bírjanak. De aita-kialva aaaa ttanepélvee momentumtól, a akaaiaaal Torna.Egy lel oly kítüaOu vsn feleserelve ée alr jeles lanár uit<éae alatt áll, kagv állandóan kellemi és haaanoa isórskoaást nysjt a tornasport terén, melynek mlveiéeát aam fjaalhat^ik eléggé melagaa a Torna Egylet tagjanak.
- Járáálmkrél. Moat látják oaak igasáa, aaily nagya^erü eredménynyel {árt a városi ta náoa illetve a rendőrkapitány a járdák ki)avitáséra vonalkotó rendelete. A járaákat mindenütt rendes ÜTipolbá sietnek hoaari a hátterek, de asak körfii aokaa, hogy a iSvőbsa is kitérkaaaa-nak a jardaiavliáei raadaíat saigora elől, igen helyesen, járdáikat aam koagó téglával, hasam aaaíalttai burkoltatják, mi naausak a járda tartóaaágát bistositia. hsnem a bAs kllaő csínját ia nagyban essek.Ujabbaa Zarkavits Alkart, Rapoob üyn\'a, Bachricb Gyula bá isik boa tartó • só járdák, valamint a Korons aUllada előt\'i járda aesfaltíroalattak. Különbea aokkai klaabb vároeokben mint Nagy-Kaniisa, aa ssséalt-jerda már régen honos.
— lakelaesegmylááa Oaákleraf ám. Folyó hó U-sa syitetta aseg\'Zakal flrank iako-isaséki elnök as ajoaua iserveaatt polgári leányiskolát. Megnyitó baeaódábra halés köesönet-tal emiékasait mag dr. Wfasalea öyoia vallás-ás kSsoktstásOgyi miaisstarrtl, a kerület orsaág-gyfiiéai képviaalőjéről, ki saáliai, bogy a tanítónők Asetéiét biatositotta, lehetővé latra aaan rég érself hiány orvoaiáaát Megemlékesett dr. Ru asicaka Kélmár kir. taalailgyoMlról, kinek baa galma áa as Agy iránti lelkesedése lelte lekstő vá a rég óhajtott aasme megvalóaitAsAi. Magam-lék nett Csáktornya vtroe aldotaikéa>aététröl, mely a magyar aépnevelée érdekében araját ió-Iftlmaló Aldosatot boa. Ai aj intésssényre as tg áldását kérve, asl megnyitoitaak nyilvániio\'ta a átadta readeitotéaénak. Eaatáa Pálya Mikaly igaigató baesélt as iatésal raodelÜtéséről e fon toa«égáról, kivált itt a bitáron, kai aa aűasiiAt
teljemii; mert a leánynövendékek esfvátosa a nép-
«, — ba
iskola által iSlélesststt hsiasserstst lásgjs (elsőbb kiképiés végett soksear aam rokoaaeew vaa érsalmO kAlföldi aárdAkbakarüiaak — kőay-nyen klathatlk. Hogy mily égvtt aaCfcaáa vak aa iatéaetra, matatja, hogy a aam rendaa wflbaa megnyílt iatéiat kél oestalysba A8 laáaytaaalá Ira\'kosoi t ba. Kérte a saAlAk tássoaa«SaAt Végfil a növendékeket ssorgalomra boaditva, aa slaő 1895/96. tanévit megnyitóttnak ayilváaüatta.
- A s-rgirsiegi gtanaáalmma. A aa\'a-ageretegi állami fSgymnAtiem épAiátéstk tarv-rajsát a vallás- ás köxokiaiáitgyimiabuar meg. küldölte ugy a lőgymnásiam tsuári kirónak, mini s városi hatoaágaak abból a aálkól, kagy arra voaatkoeólag éssravélaíeiket megtehessék. A vároai hatóság kiadta tárgyalás véestt a kA-aépitéasati biMliaágaab, ataly I. ha l&áa á a. 0 órakor, tartott fitéeébea fogUlkosott tiaatasss aa figytyel a elbaiáraata, bogy feliratliaa kárai logia a miaiaatonol a Uatarmakaak iA*tál U-ra talamaláaét, hogy a |0HMt jtótlá kaatargysk lanitáiárs kfilöa iaoltimwO«at larábk^ hagy
Nagy-KtmmM, csütörtök
Zala 85 szára. (S. lap.)
IM. október M U-éa
még egy muaeum-tarea letyea; petróleum ma tor alkalmaztasd a vilégiiáaoái és a viavese*-tésbea; köaponti fűién alkdmistaaaék i ameny-ayiben a* nem volna keresetül vihető, a tervben levő vaskályhák helyett eeerépkalyhák legyenek a tantermekben ; a folyoeókoo visveseléki csapok alkslmasigissnsk ; a főépület, valamint a asárny-épületek alatt pinoék legyenek a In egyeseiére ; a terméezettani szertárból a termée<ettanl tanterembe egy, vassíneken mozgatható asztal-készülék álllttassék a tanszerek könnyebb beesál-Kihatása végeit; végül ruhatár legyen a.gyermekek leled ruhái számára, megfelelő száma lo-gaatyukkal ellátva.
Tamil Ak gyAléas. A aalaasagyti álla-léoos taniióieeiület nagykaniaaai járási körének válásaimánya oki. 19-en ülést tartott Stalay Sándor járási elnök vezetése mellett. A válaeat-aányi ülés iQkb érdemleges hstározatnt hosott. A járási közgyűlés megtartásul november hó 14 ikére tüzta ki.
— BnrAtnk kéal. Kováos György helybeli koesiat etbagyia szeretője, ki asutáa ennek barátjához Saabé Jóaaefhez siagödött hason minőségben. Sxabó Kovácsot folyvást gyalásta a lsány előtt, ki ast alkalom adtán megmondta Kovásnak. A vé\'eilen folytán a legutóbbi vasárnsp estéjén s Korona rntflloda eaapeaékében tslAlkos-tsk Kovéos, Szabó éa a leány. Kováoa kérdőre vonta Szabót, hogy miért gysiásaa ulon utf len,
jgít A aaonban tagadott, uemkülönben tagadásba vei is est a fanfaságra félsaólimtt leány is. Kováoa azonban egy batatmás urcQtéssél megscóllslrans a leányi mi annyira bántotta a leány es idő szerlnil kadveaét, hogy es kést rántott ea életveezélyeeen meejsebasilelte Kovácsot, mivel aaonban es nem látta: ki dőftnbelé hátulról a iéet és a civakodás Szabó égy másik társa }e lenlétében folyt h», es ntóbbit ia terheli aa el-klmsáall maréwyUt. gyanúja.
— Eivessett tárgy. Folyó évi október hó 8-án aa Iskola uioxa, vagy városhai-utczábsn egy esernyő veszett el. A rendőrkapitányság felhívja a beeaöletee megtalálót, hogy esen esernyőt e hivatalnál illő jutalom fejében helyezze letétbe.
— AllaUereglet Berg F. éliaisereglete kedden- kölön vonattal Kanizsám árkeaett. Aa álláfsvráglct — aint A falragaszok tudatják — szombaton nyiitatik meg s közönség részére.
* Mai ssámunkbaa-ii hetáuk haaánk legmeg-biakatóbb gyümőlcsfaisko a telep inlajdonoaa: Vagkréry IiAnnlé hirdetését. Unghvéry Lsssló lil holdas ceglédi hiroév éa gyümölosfaiakol ája a külföldi legelsÖEb helyre aorozható néhány agyanity irányú vállalattal aaemben már most is milyen helyen áll: erre né<ve szolgáiion t* jékostatasai Molnár Istvén .budapesti m. kir, pomotnoiai tanintézeti\' igazgató, kir. tanáeeoe, győmöieeésaeli bietee elábbkövetkeeő levele >Vonatkoaáaasl folyó kó 18-án kelt kérdésére érteeiiem, miaierint ha faiskolajs 120 hold kiterjedésű ée ami lő 700—800 eaer darab ojtvény. 1.209,000 alvós/emsée és 15 millió vadoné csemete foglal abban helyet: akkor Uraságod faiskolája mindenesetre a nagyobb külföldi taie kólákkal (milynn pl. Leroy Andre é, Birbir, Crouz Spá\'h-é stb.) egy sorompóba álüiheió. Molnár István.* — Unghvéry László 80 oldalre terjedő a kimerítő árjegyzékét bárkinek ia megküldi,
— Kttlidgéa, rtktdlséy ét tlnyiMtoddtnál melegen ajánljuk f. olvasóink figyelmébe Egger dijuialinazoti hiatoa hatású - mellpaaatilláit, Kspbstó 86 ée 60 kros eredeti dobozokban minden gyógyszertárban én nsveeebb gyógy-fBsier-ihletben. Fő- ée naétküldáéi raktár Egger A. fiai Nádor gyógyszerünk Bpe^ten, Váci kírut 171
Egy helybeli kereskédő cégnél egy, a kereskedelmi tanulmányokat végzett fiatal ember, mint gyakornok, fiselés mellett slkalmsiást Isiit.
Bővebbet a kiadóhivatalban. 821 *—8
kSrstksaS aaakáfWrJák : .Migjsiiimég Bén Unjat* lavMstt és beviteli tdséáas.* Káé Máskl sása. Wspsrsrsaáa ássam láwséslaé riikaláaéaak ligafsH klps. (Dalra kaaéak ftiérsK Mikkel, aépsaságt, amse* baáft, politikai, tárráa/keeél, Igimigssil^hillS. yásar rám-, ás séélgyi, klilikséást, kaéácyl, hldiiiK. M0| klagaaéásastl ás sgysaUeM rkasayalask Mmelsáása raaésa lésa. ttapsinnaág érnem IskikstH (kiégi g*, peseták, Isiaysk stb.) kiraialaa ás ana klratalas ilaissst saiask botársoéss jsgynáka, a hsigaáv jsll^áa posta-, rasat-, távilék HHH|n<wk kttattásévsl I kfllst Jfafyarasalf Hstyaágnértafa, tsátstoitsl gatáai, aljisslgl <s Wsksasll liinjikm, mqjik ée ji> jfrsskiat, mlaéaa sgysS politikai kimig* II, jsleave a ké> ratalas slasroás asllslt aaaak almai, M, aláá, ra*áa» sasrk. lalla stb. aorait, a hoaaálariaat paaaükat, tsispskal, aápassáa iéMaa<mál Msksosásk sasriat, kiUUlstrs sa IHa tákas sgykáai klratalt, 10st?« kaléaágek — ia a 110 ivie tarjsdá kél kltstask éiaakMésksa 11 frt
p - asams fiákír aenfcépéé besaa süttrtll NvéM> bsa sa Orsaág Yilág Isfalébki fO.) aáaa, sgjrattal áréeha aaWM^gsj Is aéráa aa alheayt leélsrll Inaik s ssánask scyébb gaaésg Ulartrtsléikél Isgysa slág lklanH>aTs~Br rályi éektarváaratás lamgilgiirl mirsiH kMaá Moyktt pel, aa aj stasábstrárssi tamplsm képéi, OsrikaMi mert Igt kplssaál aaebrát stb A saersgtésabta Táráéi Aatal B, Kovács Oyala. Fslk Zslgaoaé, báré Malesmm lálá, áds^Éa, Sáaéer, TérMcl Tttasa, Daeaay Xátmáa, Xlaka lék, Tlftás Oákse, stb aevelvsl UJálkeaaak, A Jslssal sasrhssm Ult lapot asisges aiáatjak miadsn olrssóakaak. Bááas> táás aagytéévrs két krlat; malatváaysaámskst kiváaatia iaggaa\' áa bárasatrs kaid a klaááhtvstal: (Isdapsst, T. HaK. a. 7. aa.) r, v—. ., _. ,.:
■egfeméetkaéd éa ksgksM tlsslisl rtüg k»nyv>nrnaksUslksn gsgy laalmáa.
IRODALOM.
— Flll»ti1r-r1 ^áaéék. Iagjas la Mrasatn kilóik mtf fotyó évi ilseember végáa —gjslsal Ily elat ttaaaM-sasr lislyaeestTslálslö asakiakst; .Maz/irorsság kássépl aak bisasllm sayskáayvl klralslokhea* aladsaaknik, kik asiyséisásaéoi ireéalmi alkídisásk alkalmikéi kiadott
Felelöa azerkeaatőt _Ör. LÖK EEM I L.
Laptulajdonos éa kiadó t FIÍCHEL FtLÓP.
ÁLLATSEREGLETE
NAGY-KANIZSÁN a ZArda-utczában
1 október bó 26-án szombaton d u. 4 órakor.
r:\'-. ■ ________-NAGY _- \'""
megnyitó előadás.
^.NhBERG F * Csak
5 napig!
nagy világhírű
Hagy és fudaf állomány osakis nép és gondozott példányokból kSxtflk a legszebb oroszlányok.
A jelenkor leghíresebb állatszeliditoi
3 férd, 2 HŐ-NAGY FELTŰNÉST KELTŐ.
szelídíti és eteti elöad&s.
Helyárak:
I. hely 50 kr, II. hely 30 kí., III. hely 30 kr. 10 éven aluli gyermekek az I. él IL halyen felét fltolik,
Az állstiorsglst a rósz időjárás sllsn védvs van, — Nyitva vsn rsggsJ 9 órától esra 10 óráig.
^XXXXXXXXXXXÍXXXXXXXXXXJÖŐS Aszfalt járdák.
Van szerencsénk a t. cz. közönséget értesíteni, hogy í jelenleg Nagy-Kanizsán folyamaiban lavfl járdaburkoláai munkáink, alkalmából szivesen vállalunk mindennemű aszfalt Járda-, udvar, folyosó-, raktár- és műhely burkolási mnnkát
Képviseletünkkel Nagy-Kanizsán Baelirseh Gyula urat bíztuk meg. ki felvilágosítással minden irányban szivesen szolgál, a felek azonban velünk közvetlen ii £ i érintkezésbe léphetnek. \' . ■ ? t
Map Asphalt Ríizt^uiU.
Budspeet, Andrásey-ut 80.
xxrxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)t A nagy-kanizsai takarékpénztár
TéatT vén ytéiaaaá^\' ótvan érts fennállásának salékéro JK 1895. °kt. hó J7-én\\déli 12 órakor saját helyiségében

* tart, melyre van szerencsénk az intézet részvényeseit tisx-H| telettel meghivni
Nagy-Kanizsán, 1895. október hó 4-én
i 1. tuizui UltrüféiiUr rtaiöjUn i^ÚMfi
Téxtrjf: 1
At it/ntgaióríg tUttrimtiht m intítti Km ám ftmUldtdntüi mtyinntplitt attnlmdádf kmdS jótékony ét kétmitMÚti tiin afn> pifixlnyoc fdryydánn. kló J— J

1 S~m\\ O ^^ I
lyOkérsztpptn si
—Utymlm! • I[mK wén tktMj J llfi^Mi
SCHICST-Bb -^SP^
NflVKl\'W Wí V JóUJIéi J ti.iti « Ar-
A lv /f» Ulmttton « tahérwmi
tiftffftfi ILu^x «^
I J \'\\V RIAmtuUí
JlL— Jda* ÉittifÉII
JrBJmJ*§* ^ ^^ mOjuí Wify fulirti
fearg-íéla Rálodont minden momUilGn 20 krért kiphatrt
ftutuuik, UiMSrmiAl\'
fáMilh MMulM^ik\' rétmráfcAh

§émbám képé—**
A t§glti«u«iht>* »|rfftáUl •fétatéftv U KfytdAl IflMIMMII É. pótlék A lfs& ] Mjtü
Mvéha*.
péwéf |kólii«r i Mii kA*A
lOkAtk, fc«éqg«lNMll
onroiilig víh üjAnNiu,
1801-189%
Ugiutébb ItriéiiiHi ||AHnAny
HNMMMMk
NftMAvtfyMAttk éU*li k*ml*fU»
(jOHEE
Óvilo«»A«; Omk « „KÍIATAÍM*" léiiil iUétoft mim|4iI U»j<U ét «L
Mindenütt kapható: ^ kiló 25 kr,
WtHHlllllllllllllMIIMIHHIIINIIIimül
Nfoniioll PiAobt) Fttlfly U|>tvl*idtfH«uAl 1896,
^ 4
«aUMMI»
fewUJl pMMi pBPül ál Mlfcélf fttwfli iMMÉf ii isbáMÉkM »lilit—lwiUi lilMfr aitjA* TMÉtMMtl M MM | frtíf,
VMfMMrtaMfe Nptiaartibbai ^MBMW* Iák ^ | frtajl mqnmé&m* i&h
fMiMM éi wiiiilittfit
kKLicri n nőm
Ari éa ftM llviilritilfcwi
I Ml
ü. mám.
Naff-KMiwirim. október mn mmmmmmmm •
XXJJ. évUAjám
M-11111 Óltap>ai« Ut,
léa utaM t Uf mtéltml rtmátt NtllM alatta Minit)
lémwMUa Imiit caak tiftrt ka^ati Ml hgallaiaak al.
llaiiiM Hm ISUalaa* yluíiu Bjfjfn |ij|w (Ím : || krajcár.
Z iAli^Á
•f
HIIÍII ipiin t MiMM kÜrrtaHMK
BLórtumu iuii \'
Ifta MM II Imh rum « lm IwaHi* I kf»
BSIiitak )■«*■> taaa
A Nagy-Kanizsai- ** dél zalai lakarékpénstArak. I HaskegyaeOlat, U Ipar- *• kmalt- T.~
dídmi bank, I Nsgy-kunizaai i>egely«gylel azdvalkastrt éa I 1*1 anyai takarékpénztár, a»l"*f HM*» W ne. i „sagy-kaniaaai aaaléiagyár ** Ser ttaOde V kimutat Mertaye. TU.J_1. i\'istr l U.liUt Vn
! 1 —HP......j \'."w-......• \'■\'■ mmmmmmm** s—jg|||||8 riaaltal rua klarh
M«K|«l<iuik Ingy^KaliiáN hrlcüliliil k él a i » r : k».*k.iiata. ..........
* vaaArnap ém omiltartílcO-*.
Politikai ós vegyes tartalmú lap.
(i Z -Ej
(I MNbj
A révben.
f—n) Jó lesz míg egyezer visszatekin leni arra a campagnra, mely a vallás ua bad gyakorlatéról uóló törvényjavaslatnak a főrendiházban történt letárgyaláiávaj sze rencséacn, • a azabadelvüség diadalávst véget ért Magyarországon bizonyára nem-csak a. fizabaripji/ttaéff barátai Qfg|riek a küzdelem bofsjeiáaénsk, hanem a reformja? vaslatok ellenzői ia, kik már megónhatták, hogy ójra meg újra előhozakodjanak azok
is keidették érdekességöket veszteni. Ki fog tQnni, hogy kár volt a magyar népet ilyen és olyan rémképekkel ijesztgetni, mert ki fog tánni s meg fogják éfüeni az együgyűek III hog^ a magyar kormánynak, mikor a refpfmjsvailatokhos ragaszkodott, é|«m Bfiffl mÉ, . mag nem lehetett czájja, hogy- a vallási életet gyengítse, a vallásos érzületet sértse. Hiszen wnkisem vonja, éa acnkiscm vonhatja kétségbe, hogy az államunk érdekében van, hogy_ a lakosok vallásosak Ilyenek, hogy a nép * villáson érzülete ne romolják, mert az á\'lam nagyon jól tudja, hogy a vallásosság nagyon jól megférhet a honpolgári kötelességekkel, a hogy az embernek a földieken túl még egyéb igényei vannak, a hogy a mély éa
ember cselekedeteit, De az állam sohasem I benső vallásos érzés clak nemesid az zárkóihatik el az ő elévűlhetlen igényei vényekre a nemset nincs előkészítve, hogy ejőji ■ mtkor reformokat akar életbeléptetni, j szakis * -nép még nsm é*«M. KtUéwtxn, melyek egyik vagy másik tekintetben a vallás, a kit mesgyéjét érintik, mindig azon kell lennie, hogy a lelkiismeret szabadságát megóvja. Ezt megtenni iparkodott ágy az előbbi Wekerle-kormány, mely a reformokat kezdeményezte, mint a Bánfly-kormány mely azokat befejezte, 3 I mint látni lehetett, a szabadelvűek é korazakalkotó reform-mű befejezését é? pedig diadalmaa befeje-1 idomítani, növelni kell a törvényház; meg-
[ hogyha egyébiránt szükséges éa czélazarf t,örvényalkotásokkal egy nemaetnek tőrvényhozó testülete mindig addig akarna várni, míg esetleg a népnek minden rétege, sokak véleménye szerint érett, akkor aok törvényt meg sem lehotne hozni. S ép azért, a- ez nem agy törvényről áll, melynek czál-irányoaaága kétségbevonhatatlan ; a sápot
kai a rég megezáfolt érvekkel, melyek végre -zését nem ágy fogadták, mintha a győzelem szokja a hozzá való atmuláat, belátja cz£U
mámorbs ejtette volns őket, haAem mint oly azükségUZerű alkotásokat, melyek az egéaz nemzetnek éa népnek javára fognak
szerűség ét, jó eredményeit a meggyőzőtlik arról, hogy a törvényhozás javát czéiazzs. Igy leaz a szentesitett retormtörvénysk(el
lenni. Nagyon csalatkoznak azok, kik azt is, melyek Magyarország államiságának
hiszik, hogy Magyarország állatpi kialakulása reformtörvények nélkül ép oty könnyen éa Jjlztoaan ment volna, Semmi sem létesíthető áron* feltételek nélkül, melyek éhhez nagyon is szükségesek. Hiszen ezek a reformtörvények, melyek immár révbe Jutattak s a király szentesítését megnyerték, nem új keletűek, — a történeti fejlődésnek szükséges következményei azok, melyttk előzményei a magyar alkotmányos törvényhozás régebbi munkálataiban kimutathatók. Nem vala tehát elfogadható érv, mert nem volt igaz, hogy ezekre a tör*
megszilárdítását riálnnák egyrészt, a máa* részt megMelnok a szabsdetvttaáj követata ményeinek, anélkül, hogy a Wküaatarotí szabadságol sérlgpéjc, i
A kik e törvényeket máakánt fogják fol, azok erőazakot tsainek a helyes logikán. Sasbsd-s oly magyarnak lenni, A ki nsn kivánja a nemzet egységét ? Siahad-s olyan* nak lfintll ki jelensége a teljes jogngyanló* aégnek egy orazág lakóaal éa fslnksaotai közt, ma, a 19. azázad alkonyán ? Vagy tévútra voz asen bennünket az a reactionánua áramlat, mely náhátt, igy azumazádnnkhan
A „ZALA" tárcája. „Napraforgók.\'
- k k l V uaéati Umja. -
Ka a oima annak a hat-tvaa kHalkénak, insly< kan íwkdl Üigmond asgykaoisaai áslal Ifó t|a tárnáiét buisaiolta vilávgá, (A nagyon oaiuoa kiáll|iS>á aiunk* a fisobsl-féls nagykaaiisai ayouida taraéke.)
A trsueiéa lároa-rsjsok nssyon diieUwak latiak a aisgysr Irodalomban is Ka a aaánsr assiosak mély lélsktsnl tanulmányi, hsaaa bisouyoa aiftréaal itMistssaégsi klveiei a vaarkazaibsa éa atilusbau. KálóaAasn m«gkiyéu|a a a tilos plasztikai erejét. Ebhez pedig vesasdelmearn kttssl fsksaik a tomkant.
Kiváló figyelemmel eaoktam kiaéroi eaaak a IraaoaiAa iránynak kévéiéit é* akárkéaysaoi ssomorSaa tapaaalalom, hogy m a vssasdslmss saowaaedaág saaardumokst tsrmal.
Caak > em régibea elvaaiam egyik Igen sie-kslé lovlroai napilap téiaaját, lüály agy tol-kapott taros író tollából aradi. JCssset a paa-saaokat találtam benne:
,4 gdrfadsea asaéoM aeáds Mér lelyeafruádása, mtlytuk kivÁyott dmkiro l*k*t* Írként tukogoU u stagersssMl > áa/dasá hulldtuoH teassrs, oténdee küdét eröt eeaai ttfanika tktornÜ
HaJméPoás saiéoagé kaitywiá rsasMl, eéHWéea, aual fiewláel
UlUn s inul, két hiába mlndea i|)ékeael, tsbai-sSg, i&aksrsi, a bo dognllauak meg kall adni aa érét,* Majd aiAéutt
««<*« )utkoit«k áe-«láeh\' Mit malom eska-lek Imkimkk trám, wytrmMt kajn, mini ud* illattá) drsdd raagetay trdt /olyla áe etvdl, mm^mms htMt, hogy /tfaaeée* iNgeréeel sM|p jaééaa tayuaau (MkorkámU idt/tit.\'
Masvatlom flaalaién, hogy >okalva alél* >so morá tapautalatokoai biaoayoa isrtOakodaa-eal valtam ka<amb« AMt Hnigmoud iars*-kót«téi is, msrt néhány, msr magjs\'sut lároéjéban él is s treuoiéa léroa aaansr kovatéiattl Iamertein Ilii. Da átolvasva muukáiat, biaoayoa magayuf-vaaaal lelien la, mert aa tUhn esM sserslem. rsjs kivételével a szsrksa«to«k (hogy ugy noudisn) némi Bataloa pongyolaaéga mellett a stílusnak jólhaló, isaaVut k*r***tleaaé|éval ta-tSlkoatam hsuna.
Csnpéa ss említett r^jsbaa találtam ilyen kOltiooiHégekei 1
•Ifikor aztán as a fekete gyá«at*pel lehullt a olfrs toronyról, akkor wtóií s *«lyd etásr M-Uh ktUit a* elfojtott WayM, 1 a Morfén /tlj-dulm kinti iKi^ltniw i
Hoaeau, saók* baia, mlat valami aranyai noji* tngérin /éréssléM nmogd isgdráése verédtttt ssét laksts salyemrubayau."
,mie!éU még odyá«t*<l«n tatrelaténiá <gy mtU-umngi forcikájdt 11 MtgüMte volna\'i,.
Miudaaak aaoabsn tank kis mmkak é* sséinba som Igen vebeiék azokkal a aaematvésyaklel Sssmbsn, miket ama biaoayoa Igén elftkslö a ngpilau nagyon felkapott lároalréjának egyetlen téroAjábél aaediem kl.
EaaáUOl ali*msrée*sl mondhatom al, kogy a atilarie aaépaégsk ha**sálaiahaa sagyon mérték* tartó éa határosoltan ment a kasdo írók iamsrt dsgéiyoaaaiAiél még nti Is, skol már a dolog tsrwéaaetésél togva le választékosabb aystv*aeiel kellett h*a>nai*ia
Mivel ssnabsn, aaeréay véleményem aierint ossk as elfogulatlan, da |é akaratú kritika tart* kst Igényt un, hogy a aaávsyeil bontogató Írét tehetség valóban komolyan vegye; nagy ellenség* vesék Bakéi galgamndaak, ha ig\'atra flealatén, allbgulailaaul mag sam mundanám neki, hogy sbbss s saAnerbsn sokat kell mái dolgotnia tsheiség* ia«glamo*odAaálg.
BUoatArs nagyun jól tenné, ha előbb e beaa-uabh Mlekaeil novellákon feilesstené mlvSaai ertjét a aaak aastás érvényeatthatué a rendklvttt tümör aiarkeaetet, nagy lélektani l utn—agni éa stiláris arát igénylő rsjaokos,
Moai késsé hocsálotl küteténas egymással bizonyos kapeeolaihais levő darabjait la egy-egy
aovelíáva egyesítve, illetve dolgozva kl. _ haa a nemben maradandóbb beosá munkát dakéli volntt. Mert aa kétségitdea, hogy van iréltollsl keiében, haladni a jévé leié,
ab-kp
üafj-tfMUM, vasárnap
Zala 16. mim. (• top.)
IMA. okidé* M *7 4*
Í9, a rtnladalom szétbontására iflreiwztk, az oestály 4a Mikotoii barczot szítja u égés?-. nak nagy káréra ? Valóban nam aok kall annak belátására^ bogy mily átkos volna as irány basánkra nézve, a hol amúgy ia vannak nemzet leég ok, melyek minden élve-aall jogaik dacsára, gyűloikodo ellenszenvei: taausilánakl Már ez maga ia indokolttá testi, bogy a magyar állam egységbe* hív elemeket a legnagyobb mérvű AaaieUrtásra bnsdftsa, a a széthúzd, a a nemzet erejét gyengítő elemeknek tárt ne engedjen az 4rv4nyeaAl4sre, s alkalmat ne uolgáltaason •sétbontd tevékenyaégdk kifejtésére.
»»e
IMI. éekea aa alketméay balyiaennaae, a aemamaek vi\'ietndu laiiadalkaiáat , a iirinté bited** e< fajiké* egy aj kor-aakéi aiktVa mag.
alakéit*! agy aa nraatf
gian io*gyolé«o • vidéki reHvéeyeaek lAaél! aaaki, a ialykatfaá la aegyoi sis aaámbe» }aiaa-lak aaag, Mért ia aakagr a kMuku érdaklftdáa\'jogát I leírtén aa eaetlagea vija-atáa kárna kivethet-mdeyaket rae|oa magaeiáa, ée legteáeidi aaért, I Hkkat
mert as a\'apsmbálynk a halytajrlélanáMiéí mégjfl>éreaebae mint a vtéétaa q|*bb péeifintéuttk, várna* »« érkaeiek, ea iránt tantét megállt- in wigyáukbatf 1809. t%b*a SaJa-lganaagaa, poéta, kogy a r**<»aoilét* »*gyt* WU darab Mmegoo te Tipoiiiáa, Itf70. ávfcea laaatealyae, rtaavéay után éO aaéei lonet lséo. évi eeseutee 1(71. évkee őaákterayáa eiekeiiek takarék-Ité t «s ayagta mWUtt Hautt Jánea idtlgleaaa pengtétek. . t
péeatéraqk Saj*4k*a l«M..na»»ék éa 1M8. avi Vtroaaakbaa peélg IMI. evkee a gaaeelt auguaatu* ké 8 ika ragaaii 0 órára a vántakee dalmi éa Iptrkaak, illO évkae e ÍM salai laka
Jubiláló takarékpénztár;
A * Nagykanizsai (úgynevezett: régi) takarékpénztár* okt hó a7-ikén ünnepli ítvaafas feníilásáí liz alkalomból a pénzintézet igpt-palóeága meghízta Tn/ammat GjultU, ** tnléiet igaigatóját hogy ez- Ötven év téri ténetének fontoaabb adatait gyjljtse egybe s tegye közzé. E megbízás alapján as igai gató nagy lelklismereteeséggel éa szak? avatottsággal állított Aaete egy alkalmi diaimunkát, mely Adatok a Nagykaniatai Takar4kpénitév fUfav^nyMnatáf fitmtáns fandUdtdttak u»UutM>4l" ciman kerfllt ki a sajtó alóf.
A jubileum alkalmára a mpnkából közöl jék a következő érdekei réiileteket.
| lolyá évi fabruár há TO-éo vollévi randn kőigyéláa alkalmával aion áiuy jutott klfeje-■éire, miként u iniéaelnak a jelie évben beké-vtlkaao livtelvia iintlllaa aMgéanipiiiamk éa a létkéi aa tgaigaiaalg a aalkalgea eléklnNla lék megléteiével é* alkalmat iééra agy jubilárli knagyeil\' kmeebi vitával migblaaiatl.
Kait as igaagaléaág kubaiéban QrOmlaljea varukaaif* taták enebliáiiik kivan aa igaa-
Kiáaás mielslal, a ntiiíflit i folyó évi okiéber 87-éa* jekilária k&uyliláai kit Aaiai ét a megkuó kiiMiiilian aa latá/at alapitól, vaiatAi, rá»avéoyttit névtárai agr aa aayigi frjlmlaai telt Kileld atetiaitiui táblaiatokat tartalmaié kiaiutaia>i nyuiiji ál.
At igaaggiáaég kaévaa kólalttaáglitk ákaji alvget iánál, a midén lerója eliemeróta. keeye-laia ée tjatteleiének adóját mind aa alapítók, kik e keadat avkeaeegoival ve«kitarté*aal la kóvat-kanatenéggal ktttdva, taiéaiiKakit mifalapiiai-iik, va\'amiat mlodaiok iráni, kik válaáaoa tdekéa at ait fvattrieotk é* iejlegatették, To tibbá na inléxijnik a latolyi hu év alaitl.foko-aeto* aayigi iajlldleénak la gyarapodtaloak M-léataltaera a ielaa liaaibtu (Óglalt ataiiaitikal láMlaatukai metaija be.
Dl évvel kéoObb mint batéak alaó péatiaié aall, a Petii el*é hatéi lekarékpéaeiár igytaklil ml galakult, IMA évben indult meg vaieeuuk-kaa n a mozgalom agy takarék péaaiár felálli-tá«a erdaklbao.
A található (eljegyzések stíriai IMA évi májút bé 1 éa a varóekaa tanáeaiaraébaa volt a iMavIuyaaak illatvs slipiték aióktuiló gytt lém, malybia t iaár kidulgowtt *l*pn*báliok-oak a magyar k.lr> kilytariélaaáeakei történt tatterjeH)áaéról léietik ialeaiáe éa «iigvtU>il*t aek idaiglaanw; Tárauk Alajos lé-éa l,kernel Iguáoa aligaagatónak, továbbá Babookay Jánoa, Horváik Jtaoi, Kalaer Beai, Leeenet Bwaál ée Uollésy Jówaf. válaMiaaáayi laaokaak, uióbhi agMMinmi idiigiranbiakaokaak, végre H*uaar jlla iileiglenea pénztárnoknak áa ■egbiaainak aa letáaei aaervaaeeére •alkaOpaa eloligie luték
egtételévaV
£»t kávaiéiig •* ideigleata válaatimáay által lééb. májúi ké T áa éa H-éa ugy laaia* hé 8 áa lar\'oit gylilétekben at elekéiatlilek ulyaanylra
ketamaáit nyertek, bog| • takarékpéuaiái alakulata éa aa igasgatétág jakéi IMh> évi juniai ké Ti mifl^B
mii
eMg\'ábuattne oiél b-ére kéagytllia kiva
lt
t*eáo*4*re)éb*« alakúié kó\'jgioila kivamk iay b«.
IM6. evi auiuaiie* bo gaa egyaamak a vá iHiliáí tanáo«iirméb*a a rd*iviey**ek alakúié kSagyiiiétra fioMgyálráa, baiaJielik, koay rlilvéeytaki lalfaaaa lyiéaaititait, aa idiiglaeia válseaimiay baa*ámo| nákndaeáré, lelolva*iil aek *a afapgiabálybkj a>ol a kéigylir* alul aifogadiaiaak ég a Nigykioiaaai Takarálpáaaiár megalakultnak mondani kl
nígaagalénak Táraok Ali{aa, atlgáagalénak Űhirnal Ignáa* Váiaasiipányi lagokaek < álba, aieli Koriáe, Baboobay Jtnea, gróf Balikáayl Karoly, Ueraáid lléapár. Gbfnoráyiyi Holdiaaár, Caáayi Lá-alo, Delk Vwauej, abllijiaglí Cmánuil. Haunir Járnia, Harbet Adott, nodoey Jóaaei, Horváth Jáooe, Horwbitaky Mér. Kian Kárnly, Káiné Beai, KaUer Jéaeit, La*eeer Birnárd, i,Awinger l*M*l, Máriiakevlok Károly, | Miábl ignáit, Nlmitb Jánoi, Oliop lgoáoi, Hiliar Aadrá*, Boaanberg Kalgmond, ftoienbarg l-raal, SkebliU U«aló, Üpanlar fardinánd, Uitp Károly, SttaMgby fareaot, Teoheaer S«lamon, Thado-rovita Dimiiír, Tó\'k Li|*i, Traupmaa l.«joa, Weliaeh Bámuál, WiMÜS áata|> waiiaadorler Henrik válaaalatnak mag éa a klfviiliio aieoe, aaaa 18éA évi aagUMta* ké é-áy, miután Kunk Mihály Jtyvéd aéayvvivA áa páaaUraokaak magvaiantaiott, aa ie\'é<ai műkftdáaéi aa akkori Aaeaiy-tlyórgy-ié e htalnui a vártwi lamplommal átellrnken meg ia ka<dvi\'*-
Aa inléaet alipiiáiai kÓvató yáliágoa Idd, a maiyar aiabadeéghanm éa aa annak ia<a|Htan n\'áa biktfvitkaiiit alianliilamaa koraaaka nagyon aaanga |oiábaa érte aa nitaa>at éa a veaaték tapiaiata áa kÜflBiekiatáae volt oaak klgaj aat a aegvaaaálgiói áa ialbomláaiél mag óval.
A i\'ebaditgharaa helyjeaáaa után a lorgabim-l«a viill magyar péntjegyek ertékt«l«o*keak BlÜTéliltetiak, aaok uiagwutmbdiéa eié jtbél al koboataitak
Al leüti! bir\'oklbaa volt 1818 frt 80 kv. magyar p^ntiigy ia mlndan illinarták ué\'kQI 1M9. évi aiapllit\'bír bé 80-én b*aaii|gállatle>Bti, aa intézet aa akkori vlaaonyukboi káprat oly araákany vMOeiégei imnvedeit, mely vna-tiaág aa iléaé évikbtu ll<g*egyi\\|liiit 8U0 irt tAHalékalapoi, atomul p\'dig a kóvaikwd 8 év jóveilehnénik kóré hellt 50*/, át (iliméaatiue.
Aa alapatabályok lárgyábaa la folvionot >ak-lataaoknak levén kitéve, aét aa tdbé. évi uap lembar ké 8 áe volt váli>ttmluyi gyttliibaa a liilytiirlóilgnak ott ipegjaiant kápviealéia e kelytartétauáoa agy Mraiát mutatta be la akhéat Irtalmaala, bogy aa iatéiet fanálláaa áa mQkódá** a mealivé elapon aaw IQretlk, igy annak Ial-oaalaláaa raad* *ndé al, ennak kávitiaatlban ai ualat baaaáatatéeét ittvaialta.
áa igaagaldaá) aa aalltl méködáat bi la atOa-lattá, tHatv* eaupáa a leboayelitáara aaoriletla éa enn readelet megválto\'tatáaa érdekétea 0 ia >**a a k\'rálykoa a*y pitilté liltarliaitéMt balárotia el Mietatl aaoabaa a petltio lolter jaastalett volna, ugyinNak a halylHriótlg faat-amllieit képviselje faigdbb helyin ayert iai»r mátié alapiáa aaoa kéaleét tette, boay a leirek, mely ga tmieetaek kéaeági takarákpéaatáni valé éialakuléaai osélosta, levesen ártelmnieieit á* bogy aa Intései addigi mákédéeét akadályt* laeul lolylatbaija
Kaeo aakbitáíkik áa vajadámk uláa a kével-keaé évek minéiakább ai inUaai álelképesaégé-rél taaaaak tnauaágei, a maaayib*a minden irányban gyarapodás aeüeibilé é* n hatvanaa évek elején, a addoa a politikai látkatár daráin! kee-dalt, aa oieaág gtadaaági viaaoayei javeltak, *a ujoaaa megnyílt veaatveealak váronunk keree keéelmi forgalmát aévelták, ea tnláaet Kalale ia nagyok keadttWka! nyeri
A Neev-Kaataiat Takarékpaaalár — alte-kiütve u tM8- évben magalakult Nagy Kait aaai *egályi||lettél - 81 éveaát veit aamsaek váraiunt, de migyéak tgyidali ptaiintéaali,
rákpéeelér, 117A évkea a Vagy Kaalaaei im«k aiyiil\'et alakali m*g, Ii78. áabaa végül ea 0>atrák Magyar Banknak hetykea temlaktl élkiatéaet igéiaitétte kl vároaaakhe* jeleaieg ia fanáljé páaaiatéaetak aor.iaatát,
Hogy a láraialéia\'ek et*aeiikelá*e a már akkor ia küabieodaiomnak érveadl Iniliaire atm volt káréi kehatáaeal, a kóaüil aieliaatikai tábláitokból eléggé kitűnik, márt lislslkflréitek, ée toifetmaaat rakemaiekb fájloddá* linmahan fiŰ évia éaeaéliáaáaak máaodlk táléban vegyié 1110, évtéi éialelhité.
A eagykaalnal takarék péaaiár eredetileg 800 darab egyaaaiei 100 aaQei furitttrél netté réaa-véayra alapitiatott, melyakre W/,-táll vagyis réaivéayeeklet 60 fjrt., áeneaee I6,ti00 Irt gaet-| tatait bi.
Kaaa álanlAke IHfiH, Ivtél kezdve aa IdékBal évi aywominy ráeekeai vtaieahelt wétévil aa-villitetl, 1873. áakee 80,000 forintra egéazit-itten kl.
Ai 187T. évi fibniár hé ft-áa tanon ké\'gyl-léi a reaaváeytokáaak 800 darab i|j reeeviey kiüooaáláaa atjáa 00,000 IrUa ieendé lalemele-aét háiáh,avéti el, a uttkaégalt atluSQO fHból 8é,000 (oriul ugyanoaak a nyeremduyhfll e eiien «l<eekelyeaall ó^aaghél t\'adestilalt, mlg 8000 Irt vegyit réssvényankiat III frt 187V. év ipril havában e rleevéeyaaek éllel kalaaluiatt lt igy 1880, Ivbaa minden raaa,éayaa agy régi ré«i«eeye mán egy 100 frtr>i| iaé« a| rtaareayi nyert, m*ty * korábbi reeevényekket tlkilnaeee agyaaárlákávé veit.
Aa lilülorgalem lelytaeaa amilkidé n, a hetétek ki aa ia\'laat vagyona aéaéttl arány minél iidviaobbá tétele, ugy a wegitvé biaaiom még nagyobb foknaátm arra indttolta a tolyé éal iabruérbé lt) áa veit kéagvelM, begy aa ia* teaai tokéi nagyobb mérteabeid gyaranltáalról aeadeekewák, miért i* eibaitroala 800 darab •eyiaktat 100 frt eévénéia ■ aaar* aaélá uj Masváai kihaeiatá»ál éa p*djg oly (iltemi alatt, bpgy ag elévétell jog n régi réaavéeyak tal*j-dánosai ráaaára biálaaltiaitíaa, auadta réeavé-ayaa agy darab régi rdeavéay uike egyharmad uj réiivény átvételé™ nyírt jogo»u|o*gni.
Égy egeea ráaavény átvételi ára 100 trtbaa aliepitlatott mag, mély Ost\'egbél réaavényen-klet 100 ÍM vagyla l»»aaa»a |Ü,UU0 Irt a rét*-véayiékébaa 800 Irt vagyi* e-*aa* e 180,000 Irt • tariilébtékekei oaatbliatott,
A beéaatéai véghatáridő fttlyé évi jénlui ké lédre levén kitgive, eaen mttvalat alkiree be* lijaeáat nyárt. ,
Igy ea laláaal alaptőkéje 80,000 fntal, taria-lékalapia 180,000 frual gyára|mdeit
Ki iatéaet ee tdé aierintl alapiékále 800 darab egyeekial 100 Irt eévártakK tel|e*ee bal* aaiitl ráaavéaybél Ali vagyi* ,,,«,. tarTalékabipla, , , ,
kllőa lartalákilapja 11 klléa tartalékalapja eyugdljalapla . . • kllőa ayegdljalapja , OéMtnen
80,000 irt - kr-
loo, it * 14,000 81,000 é0^"00 110 nw
11
éO
TT
in a« ag.
Aa iaiéaei Igatgaléiágának mindenkor la g* gyeimé tárgyát képeate tiialalaeleiaek anyagi mm,
llegy bu»gé é* fáraéketlea kivetabiakal ráee-bea tevekieyiegékai ellamerve, ée iflkl* mea> kekáptilieiégak aeetére }8vé|bk éa magalané-A-kel blatoiiiva láaaák, ayegéliatapat léiaailatt. malv alap a lalyé évi reaéee kOagyölée által im ttt 88 kr. kaaaéeeneliea folytáé aa alap-aaabelyeábaa aldirl 40,OCX) trtra afáMiHaietl kl| agytaentmiad megalinitateti a nyugd(ji»abály. tat, amlv lairint taae nyugdíjalapon kivii a tiaaivlaelék bnaaájániláaalWl mag agy kélik nyagdtjatap le láianltteiik.
A melleit, kegy ai latéiei tgaagatéaaga a lenti adatok taaaaága lewiat elvea goaéoake-
Nagy-Kanim, vasárnap
Zala. 86. arfm. (M lap.)
1895. októbar M Éhéé-
felt ttját lókéi te alapjai nó\'el teáról, mm fc-laákaaatt meg i jóiékonyaág gyakorlásáról, vala-aiai a kötksswu é« köeaOrelMte eéia íetée-aéeyek támogatásáról na.
A jelen flaetbee fnglali kimo tatát aserintl 1818. érttl «mtg 47fiit Utat odomáayosou ka-aalaa, keltára! ia, kit t* jóiékoey célokra taj Mveaévee fooáliáaéoak évfordulóját la ekként óbajija ae»0lni, kogr aa elkaloaiaíaJ a "okolt ■ál asgyokb mtritkben koo áJdoufot a jété-koeyaég alléiéra; áriért ia a kdagyglée jóváka-gjteéetk reméayébee akkéai imiéfkodatI, hngr • folyó éri október hó 97-ére Öteaekiioit jubí Urio ktaflléa napjáa 600 frt oaaUtik ki a vá-; mi laegéeysk köefllt.
Tatákká aa iránt leoed a kö«ryöléenek aW-tarjoas\'éat, bogy agy helyben léteeiieodn árra báare 4te»er lóriul adoaáayoaiaaeék, aely öea-utg alndaddíR kamaioaólai keselteeeék, aig aa| árvakáa léte«itt»e téoyayé válik. A baiybaii tégymaiaiaa valamint teleö kerea
teamen 9000 Irt aJapiiváay UUaeék, aely Ida pttváojri laagil kamatai Iveakinl, aa illelO láttán kar el4tarje**iáee alapjáé, helybeli jéme-gaviee\'etá, eaorgalmaa leaalék jutalmuáaára illőire eegélytaéaáre lorditiaieeaek.
A nafykanieaai \' takarékpéealér igaagatói é* aligaagitni, Uletre olnSk ée alelnökeinek nev»ora 1845—1896. -Tárnok Alajos ideiglenes igaxga\'ó IMA. májoa 1.-1846 Mrailu 2. Chernei Ignác Igasgiió 1846 ing. 6.-1847 aároiaa 8. Ritier Áadráe aligiegató 1847—1849, igaagató 1862-1866., Albaaich Flórián igaageió 1866— 1868 Saép "Károly IgaagnM 1ÍB.-1867.\', Tóth Lajoa alaók 1789-1890., Herteleody Bála WnSk 1890 márciue 97.-I896., Char-oel Iraáe ideigieaea aügugaió lütfi májas 1.—1843 au. 8. TAraok Alajoa aligaa«etó 1846 aog. 1—1847 marói oe 8. igazgató 1847—1868, 1867-1869, Woibeim Emánuel aligaagató 1848-1887,—aliga»geió 1888-1868., Ureyer Oyule eligaigató 1867-1860., Blau Károly aligaagató 1860-1862. (ieioei Catsuaa & H. al-
ornnk 1868—1890.. Ebanrpapgfr Lipót aleloSk
1890 mániás 6,-1896.
•Ploasrer Ignác 1866 - *Práger Béli RBö - dr. Proseborger Jakab 1866—1883, Rltter Andrá« 1846—1847, 1849-1863. Roeeaborg Zeigaond 1846—1848, Rooeaberg krael 1846-1868, (870, 1871-1888, Roeaefold Sándor 1860-1861, "Ro-IwaCold Adolf 1877- Sanvebér Jóreef 1864-
1886, *Sar*ory Oaakár 1890—, \'Schert Albert 1886- •Seb«rt Richárd 18(0- dr. Soberí 8i non 1876, 1878, (878, Sknb ioe Láeeld 1849 Semetke Lajoa 1880—1888, \'Somaer Sándor 1878- Soaímer Mikaa 18/8-1887, •Soamer Ignác 1887- Spaaier Ferdioánd 1846-1866, Siraaaer L D. 1846-1860, •Stera I. Mér 1879-*8tirliag Sándor 1888- Saép Karoly 1846-
1887, Slmegky Pereec 1848, dr. Siakrli Náador 1878; 1878, 1878, 1881-1882, Taekawvr Seli-
1846, Táraok Alajoa 1869-1867, 1880-1878, Taabar Alajoa 1888-1869, Theodorovita DömBlftr 1846^-1848, Tbeoe György Im8—1M6, Tóik Lajoa 184)-1868, Traapaano Lajoa 1846-1866, *Ueger üllan.n Elek 1886.- üli-aann I.trin 1861-1688, *Vágwr Karoiy 18ífr—
1878, 1681- Vaibaeh Méa 1979 187á,
•Vidor Suna 1668, WelMeh Same 1846-1862, 1887-1860,\' 1869 -1888, Wettoedorfor Henrik 1846-1867, Vidákoriia Faranc 1841-1846, 1864-1867, Wuaatl Alajoa 1846-1864, Wei«ar J. G, 1868-1860, Wáin Káné 1868-1883, Wrllermaan Jáaee 1874-1876. *Weláw Jdaeel 1887- VleaiU Aetel 1846-1851, WleaiU Ede 1846-1861 Vejdila Gylrgy 1841- Ih«0, Wol-lieia Emánuel 1887-1861, 1864-1870.
A nagykeniiaai lakarékpémtár réearény iár-laiaaiagi igaagitéaága. Hartalandy Béla elnók, Ebenapanger Lipót elelaök. Igaigelóeagi lagok : Babóobay fi yrirfy, Blao Pál, Blaa Lájfle, Denneberg Jakib, Ejhen»p»nger Loo, Ftááálhofor Jóeaef, ilj. Feewlhofer Jóaiet, Fiacbl Pál, Oel»«i Ouimaon Vilaoa, GrOebnt Henrik, Kflracbeer Ignáo, Lówy Adolf, Matcbanakrr Mér, Plo»eaar Ignác, Préger Béla, Soaeetáld Adolf, Somaer aánaor, aawéég l|*6é, flulikri gibert, Qiara -fe
Schaledfg Kalmu, gkukÜee Feraae Jónaef, 8pa»ier Kerdinaod, fcr. Sömegky tarAüá Slmethy Ferenc, Slaegky Márta. Oliaeeer L. D. Svaatica Jáoeaaé, Subó Janoe. Sagetky Jé-eaaf, SiaalkoHoa Mibaly, 8emU Tkadeae, Ssép Károly, Tacbaner SaJamon. Takáta Jáeoa, Tanok Alajoa, Tbaodoronri Dfimötör; T*tk Laiea, Traopmane Lajo-, Taboiy Mihály, Wajdiu Oyérgy, Weliwb Setno, Weiiaodorler Henrik. VUákana Fereor. Wla.iia Anial, WlaeiU Ede, Zátkarwmky Ferdieáod. : - • . - : \'"ip.
A eagykaniaoai takarékpéaatéf lelealeai rényaaei 1883. Aafreekt Lipótné, Beaa Kal^éa-|ajj |ÍHf JljMffiT IWWTgrtf Betrhaeyi Karoly, Bábóebay Gy6rgy, Beek Sáaéor, Bük Sándoroá, Bele> Paula, Beréayi Jiu*í, Beiil-heim Kamiié, BeiUbaim Séma, Bogyay Oeoeara, Bogyey látván, Bogyey Jolán, Blan Karolioa, Blaa Lajoe, Blaa Léaár, Blaa Mér, Blaa Sáa-dor, Blaa Nándnr, Blaa Náador bal, Blaa Pál, Blaa 8eidóaia, Braoo Náador, Braun Zeataika,
Oaakár, Seben Vágaer Káralj,
Méi,.Blltllag Séndar, Jbmwy Rickárd, Uager öileMaa Klók, Vidor Samu, Weiaer Jfiteef, FeMgyeld-biaonaéigi tagok : Heialer Jóeeei, Jaháaa Oytrgy, tMkwara Oneakáa. _,\' \'\'
A aagyktnlml takarákpénátér IgaagaMiiégf tagjai 1848-1896. Alkaniob Fiériáa 1846-18M, 16M-1876., Axanii Qyörny 1848-1882., Ba-bóebay Jáeoa 1846-1876., \'Babóobay OySrgy 1880, gréf Beitiiányf XiroTy 1816, Bern* JKgkT
1868-1880, Berényi Jóeaef 1869-1876, 1882—
1888, Beraárd Gáapár 1845-1847, *B au Pál 1862—1864, 1867- Blaa L P. 1880-1876, Blaa Henrik 1866-1874, Blaa Uair 1876-1878, Blaa Náador 1877—1889, *Blaa Lajoa 1879— 1880— Blan Károly-1867-1880, Bnyer Ornla
1844-1866, Cbernttl Ignác 1841-1849, ü.ino-ránvi Boldiaaár-1864-1861, Cbiottrányliéia 1876-1879, Ceáayi Láuló 1845, Deák Ferenc
1845, *Daaneberg Jakab 1881-r Oaráaa Zaig-a»od 1888-1879, Eben»panger £aána«t 1846-1876, Ebaa>paager Lipéi 1879-1878,1774-1890, •Ebenapeniir Leó 1816- Eiaiager Henrik 1886, 1886-1891, Engláodar Lajos 1868-1880, *Fea-aelbofer Jóusl 1866-1868, 1870- *ifj Fteiel-holer Jóxaef, 1887— Flrcher JótAI 1857-1869, •fleebl Pál 1887—, Oerai Bent 1882-1890, •örflnbei Henrik 1886- Gebei (iuiaann 8. H. 18)9—186), \'Gslasi Qatmana Vilwos 1876 —
1889, 1884— Oatmssn Simon 1878-1887, Ha aaar Járni* 1845-1879, itj. Hamar János
1869-1877, dr. Hauier Jánoe 1888—1880, Herbai idoli 1845-1859, Hegadfta Jóaxal 1863-1874, Holléeey Jétaef 1816-1867, Horváib Jiaoa
1846, Boraeksisky Mór 1845-1860, Jaok Frigyes 1846-1881. Jobéas György otto* 1864-18*10, Kaan Károly 1815-1819, Kaaa Fsrano 1846, Kalaer Beai 1846-1848, Kaiser Jóuel 1846-1857, Kiiik Féisr 1845-1860, Killk Ferenc 1889, 1881-1886, Koch Adolf 1869-1872, •Kbraclmer Ignác 1890— Lackeabacber Lajoa 1357—1868, Lsainar Beraát 1845-1854, Uwíb-ger brael i845-lH89, Lflwy JócmI 1868-1810, *Löwy Adoll 1889- Martiehoeiis Károly 1845-1840, Maataaao Rudolf 1849-1860, MaycrBeal tBU-1866, Mayer Jóssal 1845-1816, Mark-breiter Jakab 1854-1868, *Masebaaikar Mór 1919—, Mickl Ignác 1846-1886, Németh János
1845-1851, Námstk Alaias 1849-1862, Ollop lgaác 1845—1876, Ollop Santa 1849-1863,
Ján* 1863—1868, Wa«. Öd6a S? Ík
űamer Anna, Dannabarg Mraeeetia. Daaaefkerg JakabjOesUh Fánni Deatacb Mór, Ihiasasager Erad,«N»mpaagsr fléea, Ekeiayaaaar Lae,ghea apaegaélipét, Enaaananger Llpólná, Xperjaey Béta, Eperjesy Deaefl, Eperjes Gábor, Eperjiey Qéee, Eperfaey ttiseile, Epei |eay Joláe, Eperjeay len, Eperjeay Bont, Eperteny Sándor, Ebinger Henrik, Epateín Gabriclla,id;Fes«elbofer Jésaef, Hf. Peaaet-hoífl\'r, Fbrkar Jóaset B., fbaker Jóaael, Fteebar tg eSeTTBeKTTIi; TtMkl rtM,Franrt btráa, én Ghufl JóMet, Oeént Lajo», öoldbammcr Károly, Goldberger Réaa de Bada, Gntmen György, CelaerGntmann Atádár,OeUeiGelauna Kft, Gelaei üaimsnn Hadrig, Gelssi Gntanom I éaeté, Galaei Gntmann Ödön. úalatl GalMea Vi»-moe, Gntmann Varosa, Grlebet Alfréd, Grflnbűl Fülöp, GrOnhut Haarik, dr. HeaaarJáaoe, H«l-pbsn Mér, llerielendy Béla, Heimler Jéeeet, Hsin-aelmaan Emma, Hénca Tótk Mária, HoeMagar Arnold, gróf Hugünnay Eálmán. libó Manakn. Im>ó Fazaao, Jakáaa György, Jahása Jeüanea, Kelemen Nap. Jánoe, Osv. Keiéavi Jáeeeleá, Kétheiyi Fereno, Koráce Károly, Kltilhass la-nép, Koraiuar Alfréd, Kitin Ilié*, Knaet satl. Kopp Etel, dr. Laky Knetóf, Ledofsiky Araia, Leiluiiiky BiiOj Léi y Adolí, dr.1 Leke—Kaii, Léwinger Ignáe, Lflwlefer Lajo», Loewy Od9n, dr. HagyárSándor, dr. Mangin Károly, MaialoMbl Sándor,Maschanaker Mér, Méaiáros Antal, Má»a-roa Antatná, Méetároa Skstáais, Moraaéíal Ballal, ár. NaaittdKr árat, Nnestts Jnaset, Obttdál Já-laef, Oblidkl Kouiádné, Orósarár) Oyale, Om-tarbnber György, üeeieránbar Jóaaef, dr. Piak Albert, Fóliák Lajoa, Poiták Síidóeie, Pfef Tárás, Plikál Fereno, Plneeaer Ignáo, dr. Pl»«ier latrán, Praeebarger Aladár. Prager Bak, Pra»»r Lins, Prágar Térés, dr. Ranek Zsigmond, dr. Bais Kálmán, Radaay Karoly, Rapöt^ Oynle, Bechaita Vi\'moenó, Roaenfeld Adolf, Boaanfatd Berta, Roxanteld Emil, Roaenfeld Jeni, Roeen- ■ leld Jóaaef, Hoeeaberg Paulina, dr. Boiaebild Jakab, Rotnkild Zsigmond, Rnas Jáaos, Sartary Oaakár, Sanrebér Jóeeai, Semetke Géaa, BemeUa Jóaael,Sommar Hearietta, Sommer Ignáo, Bommar Sándor, SDmegky Cornélia, SQmeghjr Mária, 89-megby Magdolna, Sümeghy Rosália. Somogyi Oyaláné, Srakltacb Mátbiid, dr. Staklka Nándor, Saöllöay Maria, Bseller Vilmos, dr. Saekerea J6-ssef, Seéáaly Tivadar, Sebőra Albert, Schars Gtaa, Scbera Ödön, Bokera Riobárd, dr. Sekte-yar Lajoa, dr. 8okreyar Lajeené, dr. Mewi Adolf, Sohwara Gusxtáv, Swara Linda, Stera I. Mór, Sielnln Heraia, S\'ern Sarolia, Stlrling Sándor, Stirling Mária, Strem Tivadar Street Vilmoa, Scliön Eugénia, Saabé Séllay Emília, Tanber Henriette, Takáoa Jáaoa, Takáee Zeigmoud, dr. Tuboly Gyula, Takoly Karolta, Tuboly Mihály, Tkirriag Béla, dr. Thlr-ring Lajoa, Tkirriag Nándor. Tripammer Gyula, Uager Uiimaan Elek, Uoger Ullmeon Ödön, Un-ger Ullwean Sáador, Vegner Karoly, Venisoh Sándor, Vidor Samu, Wallaa*teia Frigyes, Wsiaer Hrrmie, Veiaer Jánoa, Weiaer Jóeaei, Woidltub Gyula, Watiendorier Henrielte, We(-tendovler Lajo*, Weias AdoÜné, Weiss Bódog, Weiai Henrik, Weisa Miaa, Weiaa Tivadar, Wuaatl Alajosné, Wuaatl Lajoa, Zerkowila f dijat
A nagykaninai totaiélpénstái felBgyrlö-bi-tnitaági tagiai 1876-1895. Beréayi JéiseU878-I878rEffgtga8tr" tajOa i881-1803, Makáaa Györry lW8- «Heimler Jéaaat 4889- Ollop Sama 1876-1884, •Sckwan Geaetár 1898-Vágntr Károly 1876-4881, Walkaeb Lajoa 1884-1889.
A nagykaniissi takartkpémiár réaivéaytár* sa»ág jelenlegi tiaatviagltfi i Tripamaer Gyn\'a iaaagaié, Darás Ágontofl fökönyvolö, Ebiager Henrik pénxlárnok, KaoTmann ádoll köayvelö, Görtler Fereac, Hockfla^t Soma segédtisstak.
A nsgykaaiaaai takarélpénsiár elaö. réesvé-ayeaei 1845. Albeaioh Flórián, Axenty György, Babócbay György, Bogyay Lajow, Bogyey Jógáét, Bogyey Eleoaora, Berariiter Frigyet, Bertalan Mária, Barnát Gáspár, gróf Battbányl Károly, Cbernel Ignác, Cbernel Lajos, Cbepelyi Jóaael, Cblnorábyi BoMisaár. Caányi Lávaló, Sav. Osertánné Rozália, Csillag Lajos, Dtráa Borbála, Deák Fereno, Ebeaapenger Manó, Fábián Litvánná, Fiacbvr Jóaael, Grönwald Ignác, Haadl György, Hftuser J4no«, Hertrlendy Kálmán, Hrrteleody Panlimr/ Heritlendy György, Herbai Adolf, Ilorecbetiky Mór, Holloáy József, Horváth Jáno*, Hribovaky Jánm, Inkny Zsigaond, Jaháaa Györgv, Kaan Károly, Kasa Faraié, Kaiier Benő, Kaiaer Jóx.et, Káihelyl Ferenc, Kerkápolyl Sándor, Killk Pé er, Koppány Fereno, Kovfcta Imre, Legmann Elek, Lengyel Károly, Leeansr Bernát, Ldwingar Inrael, Men-inatto Rudolf, Mártinkovlta Károly, Meeeriteky Péter, Mlcbl ignic, Molnár Gy«rgy, Németk Jáaos, Némeib Alajos, Notilopy Mihály, Nóvák Ferenc, Ollop ignáo, Orosi Ferenc, Ossierhuber Jéssel, Oaiterbnber György, Püspöki Gráolán, Rajky Zaigaond, Ritier At drát, Roeenberg Inrael, Roeee-berg Zeigmond, SólleyF.lekné, Stnyi Gábor, gréf
á • eai itaiial JeMltek j«kak| ta alkláadu
AtaiHíifltaü W*W|\'
/alt M. mim í4
w
M m, ktka a rm flWfoi tL *
ti**i tmrtm (I-Iúphllm " • MrMi wr|*rv áiaitayt- «attl|«Mft. I44k lk* Ort* »rw«Wa MMat A* áMMáéttf datJMATatfcM • ratlUll* 6
I! 11 X
— IiHIiib rtatf aaaadbM mMm kt\'afl
tói Tsi^^w^f^s^\'í^
Kfiraűf"ww ** * *
aikai*aaal Htmuktm* layrtaaall ta kimé P"" . . .
*aattrtaiaa*l Ml taaaaác<4t\'•»»*!*» alad -JWSW 4
A M UMI*MM ÍM ka** aUk jtkaré k- \'•"V**1 Tr\'TV1
rtira t. i^riiiigar- laltli, «Uh I. i iímIvImM ■»«Mk".
kW „ »«|. alulMt wtthi triaatlt MO wéMaMf^MJ valaal Oir« tolví ki**adi •
lattal, alda. /H% <Wá. I ItfHfiob llttti w*
fM.il ktftnlMÉ *»«i£* •fan wtf)(tMM *I rakárt tikWwáJ au**. V*gr» » •«"»; jakkié jAadkaél i mólig .M»aki.a* kiírj***!!*1"1*! WlterMH t mdffkipMpr^f^ mJ MMU a itMttiMKI kii ér*ala*uakaa«*rw*.* ■ • BfWttíttWl tgyéílkktl »*abM indita* *«g r wMMtVlki A jtibllini I •«» tárt oviiiotrt tpflwWM. A raadlraég, m aljártai íowndtonlt aMkiattaa m4n( kfMaaat, Muttitváa »[\'*• *«ra»aia ta TujíJák nevét raktárt alkalaa SiMiglliii tortkU k*réi<taa ti »"»k ptgjfal klltalta tal otat ultit, te|k»
. .....__flégvt lm »lt|w* • NHlaaéa, 1)0ty *Mk km
--^A fcialwtiill fc*M«liMi<|l wrirJwai ratUüatayakaak JuiíaJaii MCyjMfiÉ* lAgatabkaa MM! BmmbttMyíl^.^ ia|g|ltk\'kkttMk.\'A lofábbt >tom-KkarákpáaalárrtaaMayitraMtf tOOO lolfMMib.ii wn.
_ MMk«»l— «k *mytl»»». N<ij> K> ■tiH «árw tWÜIiMn Iwm ő M * l*rt«»l«bkl ^•M illllim IMft«lMM i»Hm4 hMiSUltMk
lílhlvktsttk. KliMrtal wtmbm bavibin a»w»)ré« MgtM ■ ttraa lé*á«* kálOMl ttfy«M IllyákRII jalmlkMiMth, A J«l*n»k»ií»l két«l« ntué|n*k, olmlli tlMákca ft »*dilr»*»yböl mii iSUlHtllftiMk élailu«Ui« mm t«Mii véink Ttft » *44<or»M|bM B*|*<ab<>u ki»i» ,lwwile4gm MaiudtK |li«l kl m* aMlkaUll W, KWa|w M«míéé arat | Irt, IfaMluMkar fa , vMOfMay M |. 4rt<lm«baa Al lorialirti J«aa» arai I Irt, KtndkMr InáMBt IMA IL*, ft>rtail| ur|«dt pémboniattaMl bíui«u»dn. Irt, Ur (Atíkaay uA*ayi«» M Irt, VUtor Samunt ((Mj.Km»m«, ÍM*., okitbar 10. BabMkay uroo R frt, Hapoak SfiUnt uraO » Irt, Kbaa-1 OfAríJ «. fe. MiftrmtMar.
II^JMU i MDW»& Á iflih |ók
í«ü. mt*9 M V-é*

OrtkAa *lartt«tMMnf| Létrát) Itt) VtUli
tttjt Mtifta yli\' Uau* lUfarád) 1ŰÜ frttai, M«f|>HrtkaJ|r u||r< knwtf kfaiwlMlaiItt 100 Trtial, kárt Mm-kMtart Arwla karatta««a lAldblrtokua, Ka im(* irrbm (AumIiM) |UÜ frlUl ( 14. ü«ljf Ujrala j (K -téka) MNrttal.
H mmt|I »AI 14 «4*Mta/*b t ktl lUa alkiufl H«\\(ra M I. at urnfl Iránti ka JaltflT ad«ko«iak; fcblwatalt Kd* ur 6 t, Waiaaaajw Otfllil nniO 8 frl, Kohn Uaa i
gilgWV W
itimteytiim A MtllitM í^^mp -
po«t*» jf# lártrétfAAgaltAtt Ma Irtt W, fe*MMp •Mii iMfAlu^iáaAi a fáj/tatra Wrtt- fül faAg
aa*r«, tefí a ktrt Alidat fMftf ka*M«*kM atf< kasbaaM, ■ aatHitAil tteltar lajtfcw VT>lrn • iUmnII ia űMktíyttó wiirt* Mrt * nmé klr«ik«atUa airtyi agtta á kár* tlttrt. <Jt I aailtiiM ÉtAÍ|ay*r* kM/t*ÍM rtll «a*M<T jar*4*laaté*M míg rMbataL Ojakraa • a IvtaAÉ M» la tatkát, kaaf «Mm A fctaatgfta ikod ptlriiaak, aanyfit kartl « kogaltartta ta aMiflt IaH a IWMfBtk liatei. iiaaitaat-§>k*i ÉHfaMMrtl • aWaatar, t^wut M l|»w-gattat««iuu maaulA. kttr I eoaiAawtarl AHt» ankra • BÜytMt klWtaéiáitl am a pM*A-ta ftírlr«|Aí|»l6*if tllaptkM at| aMra a aaél-liiá*l faltait, • MfjrA aat fal • ptlftaati btr taatayba.
aMAgar m«Im mari M. 1. ar SaaaaMa Ml frlnl.
10 frt I h dbunyt lirf a«MMÍI kiaMttara 10 (rtal, ■ á Charra Kadi*a ««rl*<-—rakkl |;tia *M«a< Á Bwkput**
■MgUrUtlI rabbi|jrUlta kaltroMUI ruaa> »trl
••ttliak a aafiar W4M| kdrtlMA Alig laka Akkaa ktulkaaal, bofr a Wiktaatgak aarbaa M fodlk *aai«i tllltkoaA «a««k»i a aaitó ptk kklfciflaM »au« ktlkratflA. allw, bgjjr | vagya pirukwk a*i loaJÜ uamti m «jfm(l ámít, A ataal aaUMitkwaéf |Aafflltatt Btr kUtlatal M laltN mm illtMaBt, ta a kéftta Ma lt*ta a (Mflraatra kh(»»a. dr N««a« VII aAi *t tr, Kaalá Jmí kiaoltalfJ itfok aat! «lr-k«i bAtrtlll»tntlák ama kturuaibauull ta natklrlU klaiflta auktklvtM eHIAbtl -U-aMhk Ml kAhktth atlkul a MlkafaM Uftaaba, hogy aaa kitklaiÉL alti Atlonoa taaűiai ■m|)a kl, kofy * raM%|lla» laUMnatAi aaai laklnU aiagtra utova kAUlMfcafc ta A lalk*a< haijwlla«ak«i. klkat a bnkö.M§ hatalaai III Mktart taaMAk vtaatatrt, ionja *<Miuai Arra, kMt t Ht|M párokat aaük kWtaaA|tra mv-kAAllaf la aaMakaaat. — A* aradi aallt üít< kOuAf, ÜAA VilsM alaAklata alalt «ár naialta itrgyalu rakbljtaAk i dr. Kwanbarg Hkoduraak m graalana rabM|*IUMa aUaiatt m aa ludli-WMiytl, amv t rakMk a *A|Mt ptrokai li Ildiik *»m. Biai Jiltk&aadgt alaftk a klikAaat| »m< badaUI guadolkuiitára utalna, allugadAara ^jtn IihU lluaaub«ri IndMvfavAt, AaalfM «|jrh«H|U Itf akoaptálink. A Uatoakoaái uika ««r kii lluatl alkl«la A RjrUltaN dr. Ku*Ml>wai, Akik kaaiai tljaa«t> iiUa Htaf aatp baaatddaJ ad-«1*611, sa\'yUu kl|*l*al*ii*, kogj rabbliak *k-oU\\ja A \'HAtWg lOrttiidébM MfAAaWa hwlAA-aAn auaitoluai. A kMatta* K»«*ab*rg rabbi ■alltMMM ttlaaaail, aaln a tltkiaat|i lagok •aImiam/Im lakAatra hUtjrtdk A gjraltaM abban I* luaglllapodiak, kugy kalAruaaiukat M anatg \'AlAaMA/t iÍUq hijltiatgtril Malik.
- Iilthia. ö<». Ladrtg (lyu\'knt aill. (ÜMkar Hma urnfl, bf. Kmmtm Boldiaatrat arad a<»An • kd H6-ta Mta MÍ«wtlbbltw kft-vaiktaiébaa lilrielwi elbunyi Nagy-Knaliakn. A atJtd a b0»Akk«aA I^taajal Atdal tdlA ki! Imi-wig Int vénén imja Mtadaí Irta, ugy n*rAMk*l iHaia ta Qyth t aaiak, »*l*»im a ■Uno* nImaAi at*éb*o, njdaloaMI at|i|rt niv»el|e iMlik iMraatl éd*> anyja. Mpa, MyyMTlak éa rtkNAtk, B»v. UnMf altat un), U*ookar HaMMk, lolyA ért oktdku M-ta •«* III 10 Arakor tloAetk M-lk értbM, rövid atM«add« atAa ttrtéat ivImm (IkaajriéL A Árig* halott földi aiinirAayal folyt kt 17 M délmto atf i érakar fogtak Huayady-uloa
kdnap Mkáttl kradva Hitfok ta üalaiMÍlrtt kS*t aMk VAalrtAponllnt kna\'akfda*k. Boglár «• HétlAlA* ktaíii a«fArad atpoaklal a ktiai«rl b»)ó|árai a Mti vant nonalalliM arai-ItbMva.
\' — Aa i|)tarak| rtaüa. A karaaka dalai aÍAÍMi*r aa tat>a* állj* raadait battaá gokktA éa kl»«lAÍokttM raadalalai laiéMii, Mflfbaa lff*lai«ii*ti aa alkalaaaotiAkat, koQ A kAlÁldfoi *gywruha ta Irórarviatliara Jofo» rttott *tyta*kn«k a klIMÍdto *nrMraktt da fog|«Art »Mnlök naa aubad. Aa aarcaraka vlaaJt*a, mim a rt«dal(< aioodfa, kllltidi kép *iaalAlAÍ»kMk, Mtf Ulaaior«atgb*a, krtlaiMtlaa rtUtaáAlákti okMoit.
- jtTéiyliIgMég la aladraaaal ■/•M«Hka|«feaAI m«lrf«n ajánljuk l|»»ielt olvaatiAk Ujtlméht Kggar ratdt pM*iillá!t. Kapkatd IA éa 60 kroa «t«dcil dobotokban d»a syó((y»»«rlárli*fi ta Mvaatll tftgy-ftarar-•ilrtMa. FI- it aatkktldtrt raktár Kifár A. Dal Nádor gyrty)Martára BjmwI«i, Vátl k4rat 17,
Tbrvénytzüri mmk.
OlfAttiak lilionyárá átttkáMi foga*k ara* a •aoátfllM \'bOnBfyl véglámrákUra, ÍMly Ur. HrváayaaAklAk i.Aaiaui IftMfA álAti a nbi
rjrilk«taá| lárnrtiaa Mjt k "\'Mái
w A kigáávérl AllMaéto kMkérttéa*. A ÉMMtáti mmU ál oaiMt, aihalyl u állaa VAMtl barakáatMkra aaáal blUlmttvalal par-lakilt vilik, klMvitlk. A lorftloa trd«ktn*k VNáélytálaitM atlkttl taMl lovább Tárai atia i* lakai.
— A* •ll*r*n lalffoa, A ntiii»t-o»AotdÍAk lagjámtMirabb *aib*r*k agtaa ToniatálarAgyé-
b*a. igy aay IgyM /uálkáana, Lata Jdataf, kftiinymi boldogalkatoit jvalttb, Ian<aratM, bogy agtai Taroatálaiagjrtt Itltlonháliial aaall Al. Lom a napokban Ntaa^Oaoádra trkaaait, t*aiáartri puaialgaMat^aak aoadot\'a »»gki, a 111 aaktrt aaak«r*>tll follogadati. KlvMárta Akat a tolatoakáltMtbnA t mgparaaaaolla, hagy kk kl a ttlálonoailapnkai, atrk a kákUaiot mát iráaykaa kall «*Mt|L Hároa lortw ntpl-dllal Ígéri, da aág a karawdlk oapoa mm Am-iáit mmmii. Mikor a aiaakáaok rugtlisdai fcaad-t*k, l*lat*Mit aa fgyik i*l*/onrudr* a btkiálioii lalággd drtlba:
— Hallói Badapaat, «lakatdrlaal Ktlkl|«n«k aaoaaal Aáraauáa lurlniul, btgy kllaálkaaaaa m aakaralaat.
A naftcr agylgyl aabarakMk lapooAU u lyaitdl lalaroaoaáa a aáfayagodiak. Cmb padig •aah*rakr* rak a\'la a klénuti póMákal ta kavltatia Magy Satnt-liikláan, akal |i ptaMa *Mt*. A kiri vitte m*| aa olwd fo/alti Kajraarra aaatáa aladMÍaldl panarakodal kaadai akj hugy a lala-Im aaa alkUik. Uy akli o>ak al Liaa ratl-káaoaaáia. Mtr *i i* logltk aa álpoatalMitatit, akirtl kldtrOlt kogy taraiT t (Atáraabál kitll-totlák i aiál* Aa aglM amágkM |trt-kali mim ttgynök ta v|)|alk(Mt á uiyw ank «Mléaá kl-v«U,tl ti. Sok Mml« paaattol m okiratot laltitak aAla.
— A MátaaNláNk aaUIIIAal ála-lAaya A k*r*akadaltai|yi ■uüutar randalaat
Aá *m1 rlrtara m voll, bogy Barvltk trt-váaat, HáOl Bubi laal fo]ta||oili kat\'aat< i Németh JóMofal, kojr prtt t«fj* *l láb aj|L alkar agyaiké labataak. A kaaaM MNiogaéla aradataya aa l*U, kon *fy ájuakáa Mtaatk Jtaaal Myoaldtlt kadlvaM arái. Tattti a ftg térgyaláaon l(tr*d«l*ia**a la I* iaaártá. A aMBytotka aladwt lagaiai.
Mini kbartaaM: Fatfl OyArgy aatpill. * "
A Mm A fl r >r m ■ «t h M\'- » * * á---i. ■ _ ** --
■tr. wn^vn rimi jouifti i nin Tátk litván atrtladra alklvrtatt (yllkaatg M*-tata a a Htraann Iwra ktrtra rtiitlll tapM •át«é|* aalatl tlaiogyiig tani layfbtxra, BaaM Hpal lat. Hurráik larviaatá (ftlkaaalg Ma-tatkára «alt lalbajtta aiaU Hillapéig Maá lagyktara, Fatl UyAtgyM >yiiko«tg bo«MiébM ralt rtaaaaaág tt lopta »»atga atatt I Ivt fagy-káara italt*.
A kir. Ittlfl tábla a kir. lAradnyaatfc litlatt Ntaiatk Jóia«lrflk rtadrikaaA itiatiM — mini* hogy aaao vádlott idökflibim alhalt • k\'ályaa klvll klynta, palit Oyírgvröl raalalkaal H-uáb*n pedig Dr. Bmmik JVaa védÖ-ögyvéd tarJedolmoMii megokolt tol*lka<>a folyttn agf* ralloilalta akként, hogy mm vtttoiui oaupM a lopta vttatgA aialt ítélt* ll 6 Moapt fogHara ia I évi kivatalvaa«ttara.
A nagyui, m. kir.Oana l0t1l/tH. aa. llálaUral, mely I. évi okioMr SO-án érkaratt la, » kr. llllO Ubla ítélete bagyatoit kalyka.
IRODALOM.
— Aa t|ka*M*M ||mi | Mgjáhat lük ékaai Mv Mr« kiatiba átéal tá-lábul IlMáaltyal kgtalkaift. ta «M rikk, mM A Mgfir Ura a fermUloa Ma jta Ma* MAy Utat* kalaaaikll ajMaal |*aér M, mim ma ■ liilatajDé ktftl I aa ffcaa kwk filtt iMaal.lial klly«» kl»kl Hm-liliwkku aaál UaaayVi * linttf . ttt IktoM i aAaa-|4I | klláa MwkM Mái után Ojratal Ni, (Mm Ka-Nly, Utá/ A*arf aa Vldt* Jéa«a IHl aiiak>«Égénik A wiaodlk tikkal i Mai ,lMr te a Itgáv. á aállaM ikgyété WUi Ww«áaMlta. Mtky Eaolt lm, a * f»M Ma «# u alkmiM áttl naayiilitliil M*w • kttdi taékltHMi tójáé kl — a (Mtag UrUkatka* ul|tmaUMtiSpt HMk- A afotáka; felianl, tMtk létaéa, tyiM\'Mi • két árairtAtwrt. M«a Kfortrak aalaléa AM, laMw*M, Vájtáaak HJ-Hf\' JUaliwk Ua ka uMMa kMl MD ábahp, kéma két Inti kumli. Uralalaak MUtrk aak ttnmt a Jáhal gpiB.Akirt hkAáaa; kklía a ailkrf1 pai tr*v téaM alálkt iNkéga (ajkt wntM itM) i * IMmi* ktat* aM frartaaiga kaki a MaMba áévá. - A liIWakál aár aak JM \' >ktM > a n-a kmMMHat «m tét aáa Stűkm kw kuka i nif Mk B^MÉ IOM IMI imwíI Ihpa.á irttkilaé 4kaMaat|ÉAaal, • Mgg áaaa»
T. CL
Ven wimafa a aegyérdemt >lilwtyi iie»ieUnei|*«»« érieeiuai. bogi a
SZCSSuTH Er\'BI — EttTGCB
•loJkUu alaii irifiiiialt
Imi iMim trillió noráviirsutf
MM " --------
k*po«várl tea«yadk»eeét Somogy- ée ZalaoMgye terlletare átvettem 4* a nsgykatúía I tóüxy&Skiég unUMi
llléai Hermát aruk ád\'aw at. *
A Qaaat aiulim* biito<iM réesvénytánaaég a atfyw ktate aét meleg érdeklődért mellett alakult meg ; magyarok a rta.ve ayeaik, magyarok alapitották, a iav tnéltan megérdemli, bogy i a^gyar kü\'Öneég partoli* éa Utnoga-aa. Schiller L ásító. Om éa .aafkátoM lpM>a tltmjM hlMMak ■in«li kMMHÉ
A hazai áh. biztosító részvénytársaság nroaviai Moattütttm mfia

Nagy-Kanom, vaȇrnap
Mm 86. Mára (A. lap.)
)Mfl. oátébar hé 17-én
■égaak müc liliak mekattmi léfMMnl tuaueNk aí i Mi kNatkaa <*M li
Ina Ina fba, in 40 kr,
utf. I I t* m-t ík 10 kr.
anmiiikiti a tipkin ÍI«I>II ni*, ktankaM«k«IMkM lap Saaliita.
OOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOO ooooooooo
Snbadtlauott híJkinSof.
NYILTTÉR.*)
\'\' XraaJUé afWnkafl a magyar, némát fraaoala éa angol ayalrlna oktatást nyerhetni.
Lakás : Vasat atoa, ML aaám > 0
Aa oraaéioa kűsagéaaaégögyl tanács véloményoeéee alapján a m. kir karsaks-dalml miniaatarinm által aaabadalmaaott, ment vtrtfkWt krnHW aeenlriepi fémtan*!* által klprététt "
Cgyréé)rlllt kélfla 9 érakan Uléa-utce 8. aaám.
Bált HlTMaatiaMM aa luMl li frt aa
kr% ■élafaaktit, taliBlil
8 m\'
■wlLkaakiaM ■iiliMUak, Z "f Wlfy-KáB ■ H»tw M0 "Mtobtot -I- U .--.SríK.n Aa U .1.
métHWMat *<■>■> aatkawll, I
jiin\' .tb, ■laMama ( ndííg ia M00 klUakM <•!■• k» ■talUalbaa. >. alt ,4,takét él riaaaataaaa a kiikn nillltM Blatt-.li, MiMnl gM] i man>W| O. aa. ktl. ad». «41UM) Hl;nwlra llriaiM. — Sníjcik. o»lm»a(t ltyelakt* 10 kraa ka lanM taaakia 6 km Mlrae matitmjii — Msiyar jgjjfgj írt antaa daléatk poatima alluUa tatnak, 4
hajkenAetfim
nemcsak a kai ktbofiésat akadályom mag, hanam egyúttal mafúrsi a haj ereded termá-aastaa adaét % söt elkalmaaáea tolytán a kihullott kaj helyébe a legsűrűbb aj haj a* iámét ,
•••"»•\'• nv au eaaaér aem - - - •ihmii.
Sjj aao M|ai| In---I bt-to.
Külön a azöka -éa küliaa barna bajnak. - Haaználati ataaltáa ingyen.
Schável Jánosné aioi. Markó Lujzánál
aw«áaí kirtM^ BKLt\'S LAJOS . gyógyszertárában éa Keleti M. Mér divat-üzletében Nagy-Kaalmáa.
ooooooc
JOOuQOOOOOOO oooo
•) 1a a roTitkai kiaWMaMrt aaa vállal 0litmi|ll a aiarkinfff.
FttlülM aierkeestás LÓKH K 1 1 I.
Iiaptulajdoiin* ée kladA:
riacHBL r C l A r.
XXXXXXXXXíOOOtXX hx
Hirdetések
felvétetnek
Fischol Fülöp
könyvkereskedésében Nagy-Karnisán.
XX ^O^C /^C ^C^OiC^íC^íC^C^C^íC XX X /K
KlaVTÜlA a bO r ápolására,
szópétésére és ÜnomitásárA
Pud er
... dw i
1 /triut 00 hnqtir.
Utánvéttel vagy aa
Imaeg elélecee békül
déee nraa kflldetlk
laenihaita* iMiaiH, ni^iwiw aatmaa. n
—. Mte, ilineli M úm -w.aly»iU ta ^alra 9* *«W X 9. Ok Ktr. «* títal »,■>■ Kliaaari levelek a legjobb karákbAI miadw likmke mellékelve vaaáek.
TADSSIG 60TTLIEB
a— IWIilkl iia»n S lllaaawBlw IltaklU; i . . _
L, waDaati* a. Ke^katé a legtöbb lllmi»«cr-, * gyégyaier kfmkedéabaa éa gyégy- f »y\' aa«rtárkaa. •
5
* k|po<

Nagykanizsa, vasárnap.
Zab. W aám. (• fcpj
M október ké 17 éa
Aszfalt járdák.
Van szerencsénk i t a közönséget értesíteni, hogy jelenleg Nagy-Kanizsán folyamatban levő járdaburkolási munkáink alkalmiból szivesen vállalunk mindennemű mm/út Járda-, sdm, folyosó-, raktár- ét mü-katar barkoláal munkát
KépviseletünkkelNagy-KanizsánHsrhrscli G^ola urat bíztuk meg. ki felvilágosítással minden irányban X szívesen szolgál, a felek azonban vélünk közvetlen is érintkezésbe léphetnek.
Mairar Aipbali RM-lMi. X
S|6 S—S Bodapast, AndráMy-ut 30. ss X
A Iftl^k
gyökér szappan
mmm
ksIsN véa-
JWP^1\'------
Igán ]ól ktsxárttva. km nóan ttom, « Imii-latban Iftefcsréfcssrtfe
Jótállás tiszts t ér-tsfmstlsn a liMfwiwi) ét • kszekneá
WénaMtt:
sárim íi Tiiktr
NAGY-KANIZSÁN a Zárda-utczAban
1 október hó a 6-án szombaton tl u. 4 órakor. N AGY
megnyitó előadás.
Caak fl napig!
52S„«- bebc F. m
> nagy világhírű
ÁLLATSEREGLETE
Hagy éa fulsf állomány oaakia amép ia gan-doaott példányokból kftatük a logoiékb oroamlány ok.
A jelenkor leghíresebb állatszelidittii
3 férfi., NAGY FELTŰNÉST KELTŐ
szeliditö és etetA előadás.
Helyárak:
I. hely 50 kr„ 11. haly 30 kr., III. hely »o kt. 10 éven aluli gyermekek az I. és 11 helyen felét fizetik.
Az állatteraglat a roaz időjárás ollón védva van. Nyitva van raggal 0 órától aota 10 óráig.
Sarg-féla Kalodont minden szombaton 26 krért kapható.
V
I) GUMMI

Krdbil fáriaal |uuil 4a tolhilwh la—i>tf 4a jvWAf WkintatAbaa a kltiaahaakai la talAl> ■atyák. TiláiaakAat *A krtól S írtig.
iBipillirllBtl J*gT>Altatrtt«bbt* tdk. — S IVlAyl ■igtiaáillMil 10*/, Arktd v«a*tay, lUgraadaUtak paatetaa 4a mtiiiHiHil
KKiaKTi n núu
AtA 4a att dlvaiaalaiAWa *
Mwa — Sagy Tutsséa
5 v
110 M-l
I
I
Sarg-fele Kalodont minden szombaton 20 krért kaphatd
(lyommott Fmelirl Fülöp laptult|dnnu«uiál N*xv-Kaniiaau, 1896,
PSERHOFER J.-féle gyógyszertári
Báotbsfl, l kerület, Slngsrstrassa tő szám alatt fi--------------------- jum goldenan üeiohsapfsl"---------------- _
VéfMM4 laktafc. toalAM ARaUttt rtásmk MTI alatt; W atAbW w*nl tatyaa jafgal MgAriaalik, ■ivtl caak agyan alig lAtaailf kfltga4g, aalykaa a a-a labda-ttak mifti katAaakai wHimm ka otai biaonyi tolták volna. KvUatdak Ata hm láliMil AJulAnat altorjadéantk Arraaltttk At iiif ?t» «aj|d, aatyk* tata kltAaA kAal«ykl1 kAaalal aaai *oluji talátkaiA.
laáaiaJaa aryw által aaai lakdaatk kAai«atrtl ajáaltataak 4a atáaltaltak taladaa afrW^akaAI, mtkpk a mm MAaatArtdl 4a aaAkwktééabflt trtdatk; »tal apa-aavarok, PAmjok, kóllka, vértalaláaak, anay4r, Ul»tl«a*4g a kftoaló btitgtéyakaH. VArtlaatltó takfdoMAfakuAi lm kltittl baiáanf vannak a ifitSIi 4a aa aktéi araál ba-Jakaál li. ia aáfkárnál, idt«a«4f kii -aámtaA frjfiláaoknái tik Kaaa v4rti«UtA Ut»-\' AaaaaA ab k&aayta hatnak, kagy a lagaaakAlyokk ftydaiaakat aa* okaaaák 4a aaaAk Mytáa a Itggyaagékk nyiaak, 4a a4g jyanaik 4tUi la aladta aggadalaa uAlkAI
k k>fakiük. ---------------------------
A aaáaiulan MUlnlkál. wahrat a labdaiaak (bg^\'aaatál a lafkttlönböaíbb Aa lacaa* kaaabb baii(aé|ük aláa t^i—léfdk y|jaa>iyr4w Mytáa kaaaáai l»(éalak, aaaa kalyaa múk aOáafal aaűllSak aaaa ^•t)>tra4aaa», hojjy »indi»ki, a kt mn tabdaaakat Hj«a kaaaŰAlta. »ag ntytak gyhéán, ktfy aaakal srrikk ft^fa a)áa)ait.
KMa. IMI 4pdl ük kaa Mait agyaaaaaa tlálráaaal tSvia a alá Hfttit PMrWti ur f Ltcyaa oly ntvaa 4a kaa vau alliftva. kSMf» n«k«H biMé« lé Nhiwin Atlttl- a f « ■
mlkataHta vfctinUtd niAarüdUL Dff»kjuu| fftU alMfífl IjflnMf ®íra"
ta mm ia ttgaMljvbb ké iamimmi Dül IIUUI U\'luJö dlUGalIu lilj 110111, kant
akdatttl t<aitkti*iÉ4ti -Ji-----W, 0 S>.|iatlia, V, lfa> S »» SS ki. ^
üt***! % lv«f 1 ftl 40 kr. »/« Ivtv 70 kr.
Amerikai MmMi srfit
TaMültt a at i la(aa«kanUa *a)i, Immjp aa éa ^^^^"raa 4i ataaaa
lakáataai kataim kM kwfliftk, audy^ntk ka vmi * |ariwpMatala«, ta«aaar 14*41 tawatl nwfSrami Ka gyamakieikaa ItaliUt ■iffrallt, kkfta feffliia
a*ttk|ll#m HÍwwy^. k*«T MMKMl «»nk4t «t»n Maiaa, ZlMtaffalAa »tb. allaa 1 M HU kr,
S^SgS^Üi!^^ -
SÜÜ «ai t»4rt NHr M..1 ^ÍH^W^\'t10 k<
PM mTlN«y taw lakémok ta^lt t» «W4 amtak által a lagjofchuak tllaaaarv. Iiiiini kl fc«Mk ndfakaal. amlat «4r «i4»«k- altfáaaan kiiilltait «aaMa4val I írt, mkik tiiiiiiik %lmb«ay^»4w w^jil a |ta|4ssi hiott Staaáal taaártél. Ooa M%Alük. Knttat Ttria; AII2I3DK 13^311, *. taankt áltai oko.«u
^ laaMUMf. 1W. aat. I. ^tjltgaatUkaál^jjkakaa
*4bta, A a illtlA 4 4van 41 uaitva4tn gyMatr \' tkffly 53 kr. S4rmaatra 75 kr. karaiban Aa vtakdr«A«kan. már 4)»iét ia aMfaala Pflfk9|v(«B Paarkafar I.-MI. lak 4r AU - • rtRia la It arnnMt; aiMAa Htat., FnMIHM a ftgyott tagokra éa ailadaa
tAn Mk4tataaaa kigyúlt. 7 1 k(kO«ial 40 k*., Mm. Cl kr.
Uf<lkk daatakltat Walnttatttl Joaafk JSi^HwíTrílKd* ^^
■hkiafiikarann. QAkl». 1880* mAia. tl. tüa köKöfW atk. allea. Kfjr Ivafaaaka TakiaMM ur i AluHrfit.i<nn*t»ll«u k4r 4 aM> 50 kr, I Ivaf kAnaaatva I frt 6ü kr. aiaaa« aa 4a vaMbaa,kMtwut ét ktlftwA i»m«> Dl. AatMaia (arAiaktabpoak) awerontati
rr^1 llít-racia gsRr, is™
rtiá—irt ahaiAi bajuk allaa kliiad llkatk la^n<ű«i|tbban íc^o.n ^Shid. Smm UtíttlW^ 1 **foaAtal tl kr. II It. I ttV
ittzxzr- ^ - - Általános ilulíií-ií 1© AK
Uim Wfkülö Maka IfaAaa. ^ a«Aaa(4a ailadaa klta«kaap4aj*i, a.
"Q. ilaobtlur f, 8iH4»la, 1SV. 8. J **** T4?1^ T. KtlUr..,, .UarU ta Aa «.*a*A YZ\'fZ\' \' *** ^ 1
lakáaaaaikAl aay Maiat«M • 4»b»»ttil kAMtai 1 ""V
■Értaka^iAk. vaaMa m 0» aa«dAlalM labdaanl. Im.aI afal|a)i9|fanm »#y ttvag 10 kr., I aak kaatSakaivm, |yö»«arHiül. mti> All|[||l UűUUdUU1AOUIli, kla Avag II kr
«M«a I Ataa Al iy4*Á«t, aitf«a|Mdaltaw. Kaan n . . . .. -
StttZzMZsu Por a ali«a|i al t Xir.n
tlaaialtUai SwS«,kl Aaaa. iaaadAat a aa által bAmMI kalWawUaa
— . aaaiat, Apas tart)* » Ubball| 4a alai Ar-
Kaaa vArttetlU lakdataak atakla a Ptar- ÍR JU ***** *€? ^ Mr I.HIA, aa .sraav klradalail tlaá-- 10 kr- l4~ll,t W kr.
Isi abiiatt lyéjyuArtárkaR, BéaaSaa, L( P a|ona |nlf pqm kltttnft mm Ralyva al-|miII|HII 15. Al. a. kAtaillatoak valódi vIUlJ lU\'UílUúUllI, Um. 1 AvafAO kr., bAr-aSaMkaa t tor II ntp labdaeaot tartal> tnaattt kAMAtaal tfA kr. Ín I fci áiall By***** IIU pnU kivin wr aWulűala foJfájAt, I dobiunal-MUÜk rhit krha körül; RlJ-rOlH, foflfajA., rhauia atb. alLT íllVlftilll UtAiivAtall kAldétaAl \\ írt 10 1
kr. iSrtwnál karaaakk Bt* k HidatIk al. - —
AROMff aUkkaal kakAlá4a4»AI tmi ltf< Kaaa Itt aiaaralt kAaall»«ayakaa kivAI, a Jabbaa\' paataatalvAayaa taafcfttÁllatik) kA^ aa aaatrák lapokban kiraalatt Aaaata kai- 4a I aulN klMM tffltt I tatMaf I frt SA kAlföldi gyAcyaaavAaaati kAHalt|ew4|ak | fev., I moMc I Art 10 kr, I aian I frt raktáraa vaunak Aa a k&aalatbau aatáu n*ia í M kr, 4 taaaMi A frt Aü kr., A ma>| 5 kvAk gyavoaa Aa altaAa ■t|ta>iaaia4aak. - }-ftt 10 kr. 4a IQ mm. 9 hl Ki krka karit: Natáa ■aftaadalAaak a Wrgvoraakkaa wmh j
M. NaiJ allarJadAaAk ko»alktatA- kAaAltviuak, ka a oAaaUflaat| tlora kkl atlk, ks rnm laWiawfc a lfl|kAllaaiAkk aavak aacyakk •afraaáaMatk atáav4t«llal kAUlH- I 4a alakak alatt aláaaatataak ; taaak^ klvat- aak. RAnaaatva oaakia «ty aaatkau tirtAalk ! kMtákaa kArttik oaakia Paarhojtr T-)Alaa kAláAa ka aa Aaaatt allra baérkttlk, I vArtiwttU lakAaaaokai kAnülul At oaakia aaatjr aaatbaa a paatakáltaAfak aukkal «Ar> 1 aaok takiatkaiűk vdódíakaak. wtlyakaakaékaltakbak fiajaptataa kapható: Tlrik j > kaaaaálati ataaii^a a faarkaKr J. aAtalA* loitof ayéfyaiM^II araál, alráh^ataa 12. iréwal fiikata aaiukaa 4a ailuéaa agyat dr tlÁKs alatt, 107 II—I |
87. szim.
Nagy-Kanizsa, 1855. október 31-én.
XXII. évfolyam.
Saerkaestáeéf i X l-t t"» « | OUeyéMa kk
Ma latiaméi > kf aaéUaal iWn MMlbai itata UMaf.
Hl — Hllw llfllal HÜ iaawl k«Mk> Ml <||eéiataak aL
lALA
BiléMwmi
tff* meém ára: M krajcár.
iLdnnrÉB ÜAK: Kftn lm II fai— (é frt — kr.) FUéim « fawm (I M
Politikai és vegyes tartalmú lap. ;; áiTÜT^^ JÜZL
A Nsgy-Kanissai- es dél-zalai takarékpénztárak, a Hankegremlleí, u Ipar- ás ksrssks- _ (111, ~TT „ . dalmi bsnk, s Nagy-kanizsai segéfyegylst-aaöveikeset és s latanrei takarékpénztár, \' _
s „nagy-kanizsai malátagyár és ssrföiAds r. t" kitalálót k&tlSm/t. riéaaiiaai vslMidsi s HiéiMsiári
Msf|slsalk Na|(|-Kaalzsáa krteaklat kétsssrj ► TrsuaéxiiSLp ém ewtttörtSlrí^o.
• I»iim» VMsksr fosa kspyr karaak inai uiliiim.
Mementó mori.
melyen benépesül a holtak városa: a temető. Néma sírok egymás mellett, s mégis mily hallható hangon szólnak ezek; Jiallhatóbban, mint az ércz~nyeíve, mely templomba szólítja a hívőket. És érthető is a sirok szózata, érthető azöknak, kik belőle érteni akarnak. Jnte^egetverő törekvés, a büszke gőg, a fenhéjázás, a .gyűlölet és a Szeretet, mimlen éizeleiit, mely a földi em* bert bántja, s lelkét nyugtalanítja vagy enyhfti, belefér abba a kis sirba, a hol
mag
csoportosulva, bánatos fohászaikat küldik]meg, mi önzését, őnérdcMt^v^prU. A* az egek Urához, hogy adja meg az el- nem érti meg a sirok nyelvét, ki a napnak as <trők békét éa üdvös.. Ét Anyagi vágyai tflltik hu álnaár, 1 a a» séget, — akkor a szeretet szelleme lebeg a retet szava neki üres hang, nem isteni hideg sírok fölött, s ez a szeretet fényt szózat derít az élők szomorkodó szívében, intvp Mementó mori!
egyszersmint, hogy; az a földi élet czélja, A halottak napja a magábatéréa (napja
Mementó .mori.
Nemcsak azokról emlékezünk meg e napon, kik hozzánk legközelebb állottaki hanem azokról is, kik ennek a harának nagy fiatr a nemzetnék kimagasló nagy fiat
is. Tünékeny a mi földi étetünk, rövidre vannak fckabva életünk napjai, s a mily rövidek a napok, oly aok a munka. Munkán van teremtve az ember, kifejtésére a szellemi és testi képességeknek. De a mi ezeknek megadja becsét, ai as srkOicsi érzés.
voltak, s kiket megillet a kegyelet, mégeffl
lékezéá, hiszen ők milliókért tettek, sten- Szellemi nagyság, testi erű, erkölcsi ériéi megszűnik minden Tituság, a feledve feszi védtek, s szerajfjjft dfcáőaégnt a nemzetnek,!nélkül értéktelen, javak, melyek ideig-óráig fflwtlsf liájnáii^a a Btfcli <t»in. k gtaSség: r-\'j""1- ft-y r^jükTzail, á**/t atakfriknr rrittngnak. csillogásukkal tévútra vezetik a
dicskörbe vonja, S mikor ezek sírján tel- gyenge .lelküeket, de maradandó hatást nem hangzik a dicsőítő szózat, mely . a multak gyakorolhattok.\'
érdemeiről szól, a maradékok lelke, ámult- Ez az erkölcsi érsés nyilatkozik meg a ból a jelenen át n jövőbe száll, melynek j kegyeletben is, melyet ai elhunytak iránt
és gyalázat egyaránt
Komor őszi napon kifelé siet a város lakóinak apraja-nagyja. Kegyelet sietteti lépéseiket; kezűkben a kegyelet, a szeretet jelvénye r a-koszorú. Van siratni vtdéja mindenkinek A kit megszoktunk magunk körül látni, a kinek azavát hallottuk, szeretetét élveztük, jóságos érzésében részesültünk, be nehezen nélkülözzük aztJtrWfnttŐT hozzánk elhányt szerettünk szelleme. Az elhalt gyermek bánatos szülőjéhez, a szülő kegyelet gyakorló gyermekéhez. S oly szép ez az ünnep. Mikor az esti sötétben kigyúlnak I" sirok mécsei, s aa élők körülötte
fényes eredményei\', nsgjr vívmányai a múltban gyökereznek.
Kegyelet! te szent azó! Vajha ott gyökereznél minden ember szívében kitéphetet
érnaünk, a. malyaek a halottak napján kifejezést it adunk. Mert ran-e seebb éa nemesebb érzés, mint a hála érzelme. A kitől életünkben valamit vettünk, a melyért
lénül, ifiért az a szív, a melyben kegyeleti Silvűnk hálára ÖMtOnOi, a ki irányt adott
nincs a multak iránt, a a kegyelet hiányzik a holtak irántj- az rideg egykedvűséggel áll az idők folyaminak partján, s eltűnni látja az eseményeket, az embereket részvétlenül, - -érzéktelen Öli -» csak as ragadja
gondolkozásunknak; a ki jóakaró buzdításnál kisért figyelemmel törekvéseinkben, — arról ne feledkezzünk meg, hogyha melegen érsö szivét megfagyaaztotta már a halál lehelete ha kint nyugszik már a sírban; — emlé-
A „ZALA" tárcája.
örtkséf.
— A.ZALA" araéaU táraija. —
\'...... Ée mikor elhsngrolt a saomorú .Diae
irá\'-nak végéé aocordia is, becsspódott a kripta, vaasjtej*; s rideg sírboltot eltudta újra a lélkuasó repkény a kOrOlvstis ast a mu\'sndöaag, a halai, a puaatulás rémes
sagyala...... A fehér márvány lapra ea volt
ré*»e arany belükkel.\' .Volt... niaeel*
Á végzet kdnyvébe pedig est írta a kérlel-hetlen sors, a saámadks fekete lapjaira: .vége.\'
Szép napok, arany napok, verőfényes tavasa, felétek ssáll a múltba kivánkoaó emlé-kaiat.
...Istenem I mily édes a visszaemlékezés I Iskolás gyermek voltam még, iakolás leányka volt t is eesk, midfln ■egismerkedlbak.
Nem voltunk isatvárak, nem voltunk rokonok, mágia ha iamaretleanal találkos-taak ~ midOn együtt bolyongtunk aa. ardóo, oly sokssor bsllottam:
— Mily azép, mily gyóoyöiO egyforma test-vérek.
lateasm, blas oly sokban haaoolltottaok agy-, máahos; oaak egyben nem) ba basateledeit e hasameaiem, engemet édea otthon, sierftO szúlok vártak; Ot csak öreg nénikéje várta;...
tó ssQIOi után, még pioalny korában beceapó-dott as ódon kripta a|ta|s, *
Meghaltak; a a pleal Olga még eaak nem la sirt; mit tudta ét akkor még, hogy horá mennek a jó saOlOk; mit tudta 6 akkor: mit jeleni a megfordított esaládi címer, mit tudta 0: mi Isaa aa Bróksége is?
Gyermek volt; a gyermek logalmai pedig oly naivak aa életről.
Csak as volt aa, miben különbOatUnk ; szegény Olga es a te Orökaáged volt.
A családi drámák uián Oreg nénikéje magához valta á kis Olgát, elvitte más vidékre, nehogy A bús emlékek lelajaláss lelki ráakódáat idétaenek lel benne.
OrOmrOl, boldogságról beaaéll 6 mindig a kis Olgáaak, a 0 boldog volt; s a kriptát eialatt belödte teljesen a laikussá repkény.
.. fidea emlékek, boldog gyermekkori napok ; minlha most élném át újra peroseileket, oly hüeq emlékesem reálok.
Pedig nem is sserelsm, osnpán édea barátság lOz hoznátok I . rí-— \' \'
Gyönyörű tavasai délután volt, elvégesve leckéimet a ligetbe siettem; oly boldognak éres-tem itt qágamat, a daloló madarak s aa illatoa virágok kOaóit sokszor érahoaaiákig elbolyongiam egyedül, hiába már kicai gyermekéveimben ia magányt iaeretff a Ideállala voltam.
Bejártam kedvenc* helyeimet, leli mindéit „miben a gyermek kedve lelt", a ba végre eilársdibm, leöltem a regényen .Ábránd" völgy feletti eairtre a elOvóve furulyámat átengedtem lelkemet az édes, aa ártatlan dal öröméinél).
S a dal asngatt lágyan, édesen. Csak akkor vettem éaara mily l ájos kis hallgatóm vaa, midén a völgybe artaskadtam. A kis Ogáoeka voltl
Nem ismertük egymáat, mágia már aa alaO találkoaáaaál rakeosieavre lobban i sxivünk,
— Kis Üuonka (padig 0 ia eaak kloal volt) szólt eseogO hangon — játaiék még fuvolyáján — oly saép, \'oly k ettemae hangja vaa.
Nem kérettem magamat, iamát játszani kezdettem saebbnál szebo dalokat.
MidOn belejeatem aaaréoy coooertnmat, Olga hossam sietatt a bussvirágból kötöU csokrát keblemre tüsle.
Pirulva kéaiOatsm mag a hogy lovagias legyek, lelkúáztam könnyedén egy magas sntrtre, hol caipkarósaa virágsott, a néhány pillanat múlva Olga kebléa egy piros mag egy lekér vad róaaa mosoly ott — A barátság meg lett kötve. E pillanattól kert ve egy Itt bplyongtnnk a ligetben.
Megmutogattam neki kadvaani kal|aimat, ai-vaaettam oda, hol legtöbb eper volt, a együtt költöttük el a ligetben azerény oaeoanáaant. Alzoayodai kezdett már, midőn hasa mnnitnk. Elkísértem, nam engedett el magától, bekltt; ügy féljem, úgy reszkettem, padig Oreg aénákájn oly selvélyesan fogadott.
NHT-Káim, csütörtök.
Zala 87. scám. (» lap.)
1895. október hó S14t.
fr kimflnk meg róla kegyelettel, s a mit nem \\mekt annyi cukrot, amennyit fogyaszt, ha
ámlaartottnnk el az élő iránt azt ne mulasz-]»•" 0 m09Var m/árak exportálják gyártmá-
árok d a halott iránt se, mert a kegyeletT** f W a. fagya^tástóLA-
__ _ .__._. ., . „ ,_ ml szemben ktoüeU premiumot fsa nekik at
szeretetünk melegét fekoz^ önérzetünket - ^ . J^y^eT/ogyatzláti
nemesen bevfa, s megbékít a halál gondo-j^^ jt^^^/ a rMfcr0< ét igy az
latival, hiszen az mindnyájunk sorsa. onfnfifc kincstárnak tributumot fizetni. Az
it. Mementó morif .*.\'• Ausztriában termelt, de Magyaromágon fo-
gyatzlolt cukorra eső fogyasztási adó jog és
!-.. • méltányosság szerint a magyar dUasspénztári
(—) A kvóta F^yjfh^ir/ tmriiif I tTfrtá rt r^rW u^lmmi a állapot
~_tel láp be Ausztria a Uegyeeéef tárgyaló-, uralkodik, de tokkal csekélyebb mértékben.
tokba. PrehtAum, melynél ébuebbet míg sedct, Magyarország üt mint követeti fél Kp fel
nem hallott, hangzik át az osstrák császár-! Ép igy a bankkérdés rendezésében, amelyből
városból; politika, melynél vakmerőbb éslviszont a oalularendezés függ. Magyarország
merészebbet már nem lehet kigondolni, oagylköoeleli, hogy Ausztria fizette vissza a bank-
ctupa alattomosság ét cselszövés van abban\\nak a 80 milliót kamatnélküli kölcsönt,
az ötletben, hagy a kvóta, milylyél Magyar t hogy a készpénzfizetés felvétele kétedtlmel ne
ország a kiköt kiadásokkoe járul, felemel-\\ szenvedjen. Plener elhalasztotta az ügyet,
testűt. Bilinszki pénzügyminiszter még nem utóda vépkép megtagadta. Bilintiki sem lát
meg nem enoedeü hasznot kiqpialni, amtny nyit etak lehetett ée hegy e Miyaftn lim ae kelljen magukat megzavartatni, kegy Magyarországot anmiékenyttyre ét iesi síin« lcényneriisék, kigondolni odaát a kvóta ftl-eme/étéről szóló rémes metél. Mint a Petém-Corretpondenz hittlm oldalról értééül, Bánffy minitzlerelnök ttüárdan él mtn határozva, hogy ezt a kérdési mindjárt, ammt felmerül, oly alqpoean számkiveti a mlágból, hogy a kiegyezési tárgyalások tartama ahtt többé nem Tehet szőnyegre hatni. Szolgáljon m egyelőre Megnyugtatásul a haszontalanul fet-izgatott magyar közvéleménynek.
Jubilált takarékpénztár.
ML állt elő az Ötlettel Az oltó-auttíriai ipar-egyesület, a kiegyezésre vonatkozó kioánatai fiái megkérdeztetvén, tette le egy memoran-- áumban ez eszmét és Büiuzki ez emlékirat-_ . tol a zsebében lép be a tárgyalótokba, melyekkel további iiz esztendőre akarják paragrafusokba foglalni Magyarország éz AljjkÉ gazdasági összetartozását. Magyarországnak az érvényben levő szerződés megváltoztatására
r—.....vonatkaxrí kívánságai ismeretetek. J fogyasz-
"T táti adók, a hankkérdét ét a vasúti iarifak E7; rendmim. Ezetí á maidén "Idolról felvetett kérdések. Ar fogyatztáfi adókra nézve Ma-gyarortzóg tUt kivdnju, héy uiwfc neon M löm javára essenek, amelyben azJBMő^É&t teli cikkek fogyasztottak. Ausztriából szeszt importálunk és az osztrák állampénztár húzza a magyar import alán a fogyasztási adót. Magyarország gg forintot vttfiL
szik az eéZme barátjának lenni ét a visszafizetés megtagadása legfeljebb csak annak elhalasztását jelentheti, minthogy a terminus 1897-ben lejár és akkor okvetlen fizetni keli Mind elfogadható k\'fogásokat, minő nyomós okokdf hoz fel és hord össze az osztrák ééweügyminimter a nemfizetés mellett, minthogy e vonakodás által elodáztatik q valuta-resdezés ií^ amelyre pedig oly tűzzel törekszünk, — az egyelőre míg aoeaziaiöttak előtt is talányi Magyarország * Ausztriától vasúti áruszállítási dijahit követel, melyek verseny képestégénék szolgáljanak segélyére. Magyar-
minők magyargabona után lirolban máig ú_ szedetnek, - okvetlen szüntettessentk. meg, ha a vámterület IcSzSstiégét nem akarják karri-katuráed lefokotni, vagy nem akarnak vele pfísm éműcént kit úillié Magyavatszóg kárára- vüszaélni Amily ala-Cukrot szintén importálunk] posak Magyarország é kívánságát, oly nem
Ausztriából, évente körtil-beltil egy mHlió\\zziéesen fogadják azokat. Oly kényelmet volt mázsát és az adót e tömeg után is Ausztria !eddig Magyarország baráti és szomszédi ér-y-lurrn W»m mintha Magyarország nem ter-1zllletéből a ImÓllam Osszetartozóidgdbdl annyi,
A Nagykari\'\'rga\' (úgynevezett régi) Takarékpénztár ötvenéves jubileuma nagyon ünpózam módon folyt- -le október 27-ikén.
Ei a Hatalmasan megizmosodott pénzintézet nemcsak nagy, de kUxdelmes múltra tekinthet visssa, melyre ötvenéves jubileumi Onnapaágével teJjea dn^rxettd tehette föl a dicsőséges kibontakozás babérkoszorúját
Ez a takaréltpéitttár, melynek alapvető munkásai között neniteti halhatadanüimk közöl egy Deák Ferene, egy Ctójtyi Láezló nevé-Vei ia találkozunk, abban az időben (1845* bSöJ atakuk meg, mikor a nemzeti axellem az egész magyar közéletet átható erejével munkára, tettre, haladásra ébresztette as erőket .minden vonalon jP mikor a nemzeti géniusz g cso.4^_ „hatása alatt a nyugvó erők csakugyan minden vonalon öntudatra ébredtek, felpezsdültek, s a nemzet millióinak érező lelke mintegy megsejtette a nemzeti újjászületés nagy korszakának közelségét Minden téren bizqnyos lázas tevékenység, életrekeltő hullámzás előzte meg a nemzet-átalakító jpoJitikai ^ményeket.
A nemzeti közélet nagy ébredést korszakának, a negyvenes évek kelő napjának
— Uny-e kedves nénikém nem bsrs|saik, bogy Pistikát bsUviamt
— Debocy hsragstom, ifit Srillftk, Pialika jó, s müveit fisnak laa k laiasik.
— Da milyaa jó — ertaiié Olga — egéer délután velem bolyongott a ligetben, együtt axediQok virágokat, együtt epréitfink, a ha mrgkériem, olyan gyönyörűen furulyázott. Ügy-e Pisiika moat i<( iogsa iUruljrásni ? No, ne busédj annyira a sarakba, jer, ülj ide ulellém, igy ni, most vidd elö furulyádat éa játaassál, majd én éaskelek.
Olga, de kQlönSaen a jó nénike biitatáaára -aldvgttem furulyámat
Én jáiaaotiam. Olga énekelt
Oly kedrea, oly lágy harmónia volt u.
Aa öreg nénike megöleli örömében, a egy piros lágybelQ naraoówt dugói tsaebsmbe. fiiéba mondtam, bogy hasa kall mennem, ott tartotiak estebédre.
As Sreg nénikének volt arra ia gondja, hogy --mindaat jó tiülaimnik jBégOsenje. .
Esentul mindennapoe vendég voltam Ölf&ék-nálr egydtt játszottunk, együtt élveatttk a asép tavaaxi napokat.
......Igy multak el gyermekéveim, így léptem
be ifjuaágom szép korába.
......As idó haladt Elérkesett a páros, midőn
alviitek N, városba a beadtak a \'lögymoasiumba.
0.ga akkorra már nagy lány lett, valóban remeke volt a természetnek, gyönyörű plaaticus alakja, hoaszú aranysárga hajfartjei, kék sssme, piros, üeasecaukott ajka, aiabályoean matisalt arctéie. eaengö hangja, kedtee modora büvftlöleg hatottak a férfi aai vekre. " -
Nem hiába nevették al .a tündérek királynőiének.* _
Midóa buosótai mentem hoaaájof, Olga aa ablak mellett varrogatott
Tudta miért jöyök, oly _ ttomorúsn tekintett reám.
— Valóban elmegy ? aiólt reszketve.
— Ell tanulmányaimat kell folytatnom, da aaért gondolatban mindig itt lessek, anhaaem feledem el egykori kedvca játisótártamai.
— Boka.\'.- soha.,. Pista emlákenék a attvára mindig.
— ViáMa emlékesem.
Eltávostam. Olga elki»ért a nagy-kapuig, midón metatoriUm katát, köny jelent meg nemében s oly raaaketva, oly -tört hangon rebegé:
— Pista, Isten velal No... ieledje el, bogy att mondát ao...l>a so ..ha... -
Oh! mily fájdalmas, mily loldog búösu volt es 1
Arany napok I asép napok 1
Multak ávek, multak napok I
Mikorra elvégettem tanulmányaimat s visszajöttem szülőföldömre, Olga már rég Tiboroay Lajo» hitvese volt.
Mig\'távol voltam, a barátaág (orré aagrelemmé váitoaolt asivamhen Olga iránt e mikor meg-tudtam Yjéleni,. ismé) otak baráti értelem lelt belőle I\'
Nem tudtam neheztelni Olgára, da nem ia leheteti, hiaa ö aoha aam mondta, hogy euret, fl caak arra kért: ne ieledjem I
...Meglátogat am Olgát, boldognak találtam őket, hiti úgy aterelték egymást.
8 én Ürültem, hogy egykori kit játszótársam oly boldogi
Ott btssélgettünk vidáman a töld repkénynyel baiutott verandán, basiálgetiünk a múltról, |0-ltnról, jövőről, s mind a három, a boldogságot lárti osak elénk.
Ki hitte voioa, bogy Olga a boldogság ka ttpttte a végsétre \'gondol.
Alkonyodni kezdett már 1 mi még igyri a múlt emlékeiről\'busálgiilünk.
Egysitrte Olgt lelkeit, ueméból étare ltho tett venni;-hogy lilki ktttdilem gyölri Eltároaott
En és Tiboroty toVább- besaélgaitüok. J fl óra lebatett, midőn Tiboccay eagedeimat kért, bogy nejéi megnéabeeae.
Néhány pillanat múlva halványan, kétségbe-eseilon jött ki. — Jöjjön, Olgának vége vaa. * \' Bementem a eaobába,
&Jga ott feküdt halványan a bársony pamlagon, szemei be voltak csukva; oly hideg, oly jéghideg volt asép homloka.
A pamlag mellett egy kia ttvegeee volt. Abban volt aa Sió méreg. Maghalt... Saagény Olga I Férje őröltként boralt a hideg tetemre ái alít, tokogott kéiséfbieaattea. Stegény Olga!
...«.,ügy alltam olt mint agy báma atobor, hiába kmatiam a jelenben, nem bírtam megfejteni a problémái.
..Egyaaerre esaembe jutott a eaaládi kripta, a a lefelé lorditoti családi oiimerek; léraaimre rogytam a aokogva aóbajtám:
Olga, szegény Olga, neked ia at volt aa örökséged Is
Midóo aa öreg nénike eljött, reáborul a bideg testre; nam airt, nem sokogott, oaak oeökjakrai halmozta el a fehér homlokot.
Beteljesüli. £s volt aa ó öröksége is. Volt... Nlnoa...
Midőn eltemették, a köznép art beszélte: Mióta betárolt % szegény Olga mán a turbóit, már nam jelen mag ménkint a kuvik, fa halál-madár)\' már nem haDani* saomoru félslmotaa tiránkoitsát a kripta tetején.
Nam, hüm Olga volt aa ulolaó a aaaranoaétlaa oaaládbél. Saagény Olgal
Sampay Mikiié.
t
Nagy-Kanizsa. csülörtök."
kutMMi HSIM (II*| ">•■ If\'ri/ I UilOl tó l J
egy sűgáíö hatott te azoknak lelkébe m,\'
Zala. 87, azám. IS lap) 1 1 \'1 1 * 1 " \' ■ 1 \'
AőJítu Ég, hogy nemez törekvésüket a
1896. -október hó-31-én
A jubileumi ben adjuk:
ünnepség letolyáaát kSvetkezók-
kik itt Nagy-Kanizsán, ezt s\' derék pénz-jköqó érdekében továbbra is szép eredmény, intézetet a nemzétgazdászatt fejlődés tartds siker koronizzat egyik faktorául megalapították. I »
A megalapítás után nemsokára bekövetkezett a magyar nemzet politikai életét, erkölcsi erejét és egész IcOzszellemét a modern eezmék teljes diadalával újjáteremtő nagy reformkorszak. A Vértélen harcok hatalmas vívmányait azonban csakhamar kOvették az Önvédelmi harc, a azabadság-küzdelem véres, de dicsdaéges napjai.
Majd a nemzeti itabadság vérrel szentelt lobogójának lehanyatlásával bekövetkezett az abaolutizmua, aj, elnyomatás korszaka, melynek sOtét éjszakája zsibbasztólag borult a nemzeti közéletre. A jogaitól, szabadságától megfosztott, kinoean hallgató nemzet-
it dl*a»j«l**.
Október Í7-Iks reggelen a aagykaoiiaar Ta-karékpéuiiár kétamaletae palotájára kitlsitk\'a nemzeti lobogót, maly aal jelentene, hogy aa ia-1 léaelnek nagy Bróaospis van.
D«tl 12 óra lel*, a folyton sssksdA asé da céraJa tSmegeaan akitek s ré*jnréej***k éej érdeklődik a 19 értra hirdetett diaagvOléere. \\ takarékpénztár nagy gyflíé*-t*rm* raakhamar ■esteit a a p*naiat*aet agykori vea*rf*rllalnak
Vwwpfceiiyí liérHff VadaariSe áiooyéval Kápoazttarétea és taróahalaaka Pn yka éa r*ee Befőtt gyflaeOlea Veeys* saláta T JPartsít Vegye* gyfiaaölea 8k|t Kávé, Cogaae,
ITALOK;---------
Aaitali bor Badaeaoayi
rnrr;- .Müjrl ; DergMH Heidaieek peaagO.
leve
k_,. _,. rt,, T .__, . - ,, _ . „ | Mikor a ISrg* pincérek a leveaee! bejoiiek, a
SÍP1! »» Woáéegelem tíutmmm ft* kö,é .^atim elhelyeaetl cigány-ssndtsr, a bir-S^tí.fT&VIHorváth Lsol-SÍT bánd., rásandította a
hallatszott ebben á hazánkra feküdt rettenete* éjszakában. -----------—
Mind ennek erős nyoma- maradt minden intézményflnkOn, nyoma maradt a most jubilált - Nagykanizsai Takarékpénztáron is, melynek e. válságos időket át kellett, élnie. Fel akarták oszlatni, meg akarták semmis! teni (éppen mint az egész nemzetet) de kiállta a- megpróbáltatás szomorú-napjait, szívós eióvel, kitartással; nem bírták megsemmisíteni, csak megbénítani (éppen mint az egész iWmzetBf.) \' Az új idűk, a politikai\' viszonyok ked--■veaőbb fordulata, a békülni kezdés, a ki, bókolás, majd a teljes kiegyezés, bénultságuktól intézményeinket is ^j erűre .ke Itatták Az alkotmányoe életnek bekövetkezett új korszakából , különösen a legutóbbi huszonöt év lendületes haladása, szinte mesésnek tetsző bámulatosan rohamos fejlődése emelte a Nagykanizsai Takarékpénztárt is olyan azinvonalra, hogy immár a megyei\' pénzintézetek között ifiint példásan szolid alapokon nyugvó intézmény, dicsőségesen megtett küzdelmes mnltjdtá önérzettel, jelenére bttsz« keséggel, jövőjére szép réménynyel tekinthet Minden irányban megtette kötelességét. Ötvenévi pályáján nem csupán az üzleti szempontok lebegtek azok előtt, kik o derék pénzintézetnek élén állottak, hanem megérezték az ujabb idők áramlatát is, nem zárkóztak el_ az elől a szellem elől aem, mely a kölcsönös boldogttis törekvésével, nemes vágyával dobogtatja meg a jószíveket, — lerakták áldozatfiiléreiket a RÜmanizmus oltárára is. ötvenév alatt nem kevesebb, mint 45 ezer forintot fordítottak jótékonysági és közmivelődési célokra. Amit ide áldoztak nemcsak a humanizmus, hanem a haza oltárára ia tették. Áldassanak érettel Magát az ötvenéves jubileumot is valóban a humanizmus magasztos szellemében ünnepelték meg; egy létesítendő városi árvaház alapjára ötezer forintot tőkésítettek; 500 forintot a jubileum napján a városi szegények között osztottak ki; továbbá külön ezer-ezer forint alapot tettek le oly célból, hogy annak kamatai évenkint a nagykanizsai főgymnázium és kereskedelmi iskola uegény és szorgalmas tanulóinak segélye-zéaére, jutalmazására fordíttassanak.
Az intézet derék elnökei és igazgatóaági tagjai az Onnepléanek eme lélekemelő módjával nemesen megmutatták, hogy ragaszkodnak az alapítok éa fentartók hagyományos intencióihoz s a jólmJgválasztott tisztikarral továbbra ia a társadalmi intézmények legmagasabb színvonalán fognak méltó helyet biztosítani réazvénytársaságuknak tt feléjük tekintő közbizalommal szemben,
r
.Rákóczy\' I a egyezerre magaa fokra emelkedett a hangulat, mit azután, agyra jobban lokiaűak a pompásan álk*asltatt ételek, a kitüaft Italok, ké-aóbheo pedig a magaau aaárayaló Uaatok. ■A hatodik fbgá»aál eldnrrant sí első peatgöée
elégilltséggel tekintettek le s osapatokbaa balkan beazélgetó réaa>ényae«kia
THéawréii utái ni&isy Béla, elnók, elfoglalta az elnöki széket és a casngetyovyt |elt adott, hogy kasdetét veszi a
al.lnOkb.ljio ped.g ^m^ OjrWa iaazfató B4U ^^ tMl( , kirt)ynk g,
foglaltak helyet, a j|M tfttói . ^|jf ^|klrAiyaéra. £a< állva ballgatiAk meg.
Atuián lósztot mondoil; Kktatpanftr Lipót a vendégekre; Kőidet Károly: Hortalendy Bél* sloökre; Dr. Sekwart Adolf: Ebempaogar Lipót alelnökre -r_______ ~ " v; ; " -
Bapock Gyula : CeartAn Károly aliapáora 1 HttU Pál: Babóehay üvérgy, polgármeelerr* 1 Dr. LUt Kmil: Tóth Lásaió törvényszéki el-
igszgatóság taglal éa a vendégek töltóuek he. Ult voltak Ltttntr Ztigmoni, mist a kösp. jelzá-log-lotéaal éa RMtt Adolf mint a magyar ipar-és ksrsskedelml bsnk megbisotijs, mindketten Budapestről.
HtHtltndf BMa elnök a dia/gyflléat megnyitván, a jegyzékónyv hitelesttéséro: Nuctrtt Jt-tttf és Ooidkammer Kirolf részvényeseket kérte Un A»ui*n hOHOtth butádban méltatta és kiemelte a nap jeleniéoégot, viaesapiilaaláat veteti
nOkre, a birói kana éa aa Igyéaáakre; , - I HerMmdy Bila: a teetvértatésetekre;
H Bolitcktid Jaáeá t aa Igazgatóság tagjaira;
ss slspitókról, Jlkíkfazöl ea idö sserint már| ^ mí,^ Alajoti a jubiláló tatarétpéna-
osak: fflmeth Játot nyag. kurtái taaácsslnök, u \', Htm hU tt Fitehtr JAtttf éln«k. lútak ktizül a| V-T.L
kél utóbbi jelenvolt a diatgyllléaen is s saokatj lelkeaen megéljeoesiék.
Az elnök béiaaédje alán lelseólalt tJtHipanytr I , ^ , Tlmltárra; Ufü alelnök ée beaeabb bnaaédbae kiemelt.) HaHalam4y Bélára;.
Ebtntpőtftr beerj a lak. pénztár lissUktaára t Tripammtr Gyula: a réssvéoy***krs; Dr. StUti Mikit:, az alaökokra, igaagató-
»st * neme* inteneiét, mély aa intéaet alapítón éa lantsrtóit folyton veaérelie, midőn a |óié-knnysági éa kSsmávaléiléal oélok elömoadltásat aa laiéaat célján! éa kötelaaeégeOl la aliamartik. A pénziatéent léhát véleméoy* zierint agr ünnepelheti meg legméltóbban Blvenévaa juollea-aiár, ha aa aleptiék iateaeiéjáaak aaallaaíéhan « jótéirooyaág oltárára áldozaifllléraket fasaz la. Ganék tolyiáa indítványt teríaaatett a kSzgyülée elé aa igaagatáaág meghlzksábél, hogy 600 lo-rint a városi nseiéayak kösrtn a jabtlauai nap-1. "TT ján kioaatamék, 6000 forint vároal árvaházi ala 1 <rt-pal tökéali tessék, tovébtá 1000—1000 forint té-laasék la, melynek kamatai évanklat a aagyka-aiasai főgimnázium és kereskedelmi lakola aze gény és szorgalma* tanulni szegéiyeséeére, jotail-masására forditUaaék.
Cttrtdn Kirolf : a hölgyekre;
AíM Norbtrt; a tak. péaztár réaavéayseaire ée Igaagaióaégára.
Dr. SMKf Mikit*: a nékra, mint a takarékosság |ó ssetlameire;
Mikot Oéaat a tak. péaatArre:
RMtt Adolf (budzpeati vaodég) ar staMire; alelnökre, as igazgatótrf« éa lelágyelóbiaottaág tagjain;
8trtfüf Dtttö: a tak. péoatér bumanua *a*l-
Nitk Norbért: Nuoseta Józaefr*; NaettU Jitttf 1 aa *fy*lérl«*e* f PtHull Ftrmc: Nith Norbertre. A kliQoésn sikerSIt bankét Bnaepie* hangulatát nagyban tmelta a karaa>oa megjeleot dieee*
iiniara iwtaiiiapawt. 1 k«|_.LQZ,oru
A diazgyuié. a. lodltvényt egybangulag,lelkee| ^alkonyi\'Arákban a jelaavoltak m rém
eltávozott, de agy kia gárda Horváth Lftol gyújtó nótái mellett kéaé estig klisrtotl.
éljenzésael. fogadta el
Ezsk után iltrttlmdf Bila elnök a megjele néat megköszönvén, a diaagyttléal besárta.
A kaaket.
. Délután g órakor aa ,Araay-ezarraa* szálló aagytermébi gyülekeztek a takarékpénztár réaa-véayesei és meghívott vendégei, mintegy 160-en 1. , .. éa elfoglnllák * terem hoaszábnn elnyaló, (hér-1 "•J0 * . maa-páikóalakn, diasssen fBlieriieit nsatali. Ida
Tollfuttiban.
A jubileumoknak rendesen aa a réssé sikerül a > fehér Akttal • mellett folyik le. A >a91d-asztal« körül még a ró* a krllikn, le-
ni vendégekÜl érkeztek még a déli vonattal Zala-1 hatnak ellentétek; de a Isbér aastalaál már Kgersasgrólt Cttrti* Mfíljt, megyei alispAo, | f«ut*laz>Ql cigány kerekesbet a nyaghaUtlaa
taleotum, tótágast állhat a logika j minden kritikát, minden ellentétet ,(ogmara* akaaat aa ember «e leSutl latAr-mártáaiial. A fehér-asstal
Hdetkf Kálmán és Krottit Gyula, mint a aula-megyei takarékpéoaiár küldö<l|el, továbbá As-| bmtltin Samu, a kotor! takarékpénztár igazgatója.
Az ebéd körülbelül léi-háromkor keadódötl.ljól elaalvall a MdM la. Ott már aalyem as élet,
Mindsa teríték elélt a kővetkező ételreadi jegyzék volt;
A
tNAGY-KAIHZSAI TAKARÉKPÉNZTÁR réasvéöytáraasag
ba mindjárt kóo ia a jövedelem.
Már eeak engedjék meg bit kérem, hogy én-a Nsgykaniaaai Takarékpénztár jubileumát sl mindjárt a lehér-aastalaAi Meadhessem. Ha ayomban ott aa tAreay-eearvae* nagytér ötvaaévaa l*aáltásAuak megünneplése alkalmából I mébon elkezdhettem volna,\'akkor Okvetlenül
1895. évi október hó 27 én rendezett lánaaebéd étrendie.
ÉTELEK:
Zöldség levse Fogná tatár-mártással
háttérbe asoritoltam volna a leMr-aaatali a láoreatért i da itt, aa iróaaatal aaaUatt már aem |a aalv, hanem a krónikái hOaég aa ar.
A dolog pedig ugy történi, hogy a bankét-l terem karzatára utánunk jöttek, akik as éleiben
%
tr
Hagy Kaaieaa, csttlörUMu
Zala 87. Hám. <1 lap.)
1815. október bó 814b.
keaaflah meg róla kegyelettel, a a mit nem muUutottunk el az élő iránt, aat ne raulsa*-asuk el a halott iránt aa, mart a kegyelet
Wtebv annyi cukrot, amennyit foguatzt, hantim a magyar gyárak etzporlál/dk gytUtmá nyaűtat ée igy tíonják a fogyasttátUíL Et-
latéval, hiaaan az mindnyájunk sorsa. Mementó móri I
aaaratetünk melegét (okozza, önérzetünket i"""4" F^^MM*
, * .... , ... . állam, at ormág mtg kénytelen fogyatüáti
nemesen hevíti, a megbékít a halál goedo- dóikra Austriából hozni a cukrot ét igy at
osztrák klncttárnak tributumot fizetni. Aa Ausatriában termelt, de Magyarorteáyon fo-gyamtott cukorra eső fqgyatstáei adó jog it I méltányosság mi úil a magyar állampénztárt (—) A h9Ótn Egy tgéemn uj iymf ! illeti. A törnél ie ugyanét a mttaát állmot ml tép bt Avatna a kiarytaéti tárgyaló- uralkodik, Ja tokkal cmHtyM mórtűéen.
Magyajortaág üt mint köveiáB fél lép fel Kp igy a bankkérdát rendezésiben, amelyből
tokba. /VeWi\'iwi, melynél éteeebhet mtg senki nem hallott, hangtik ál dl ueetrák császárvárosból; politika, melynél vakmerőbb is meréstebbet már nem hitt kigondolni, vagy csupa alattumoitiij ét ettltzővéi. non abban at tKletben, hogy a kvóta, melylyel Magyar ormág a közöl kiadásókhoz járul, felemel-lesték. Biknmki péntilgym mutter míg nem állt ekl at tttletw Az. oltó-autztriai ipar• egyeetllet, a kitgyttétr* vonatkozó leivánatai fwl meykérdeztetmn^: tette le egy mámorán-dmüian m untéi él Hitinszki tz mlékmtí-tol a zsebében lép be a tárgyalásoköa, sie-bitkktl további tie tmtendőrt akarják pardgra* futókba foglalni Magyaromig ét Auttina gazdasági öeeeetartotáiát. Magyarországnak at érvényben levő izertOdii megváliottalátára Vonrrtkottf kwámimd lywsrsfsssk. A fogyom\' táti adók, a bankkérdés ét a vasúti tarifák renfieeém. Fmk a mindem oldalról felvetett kérdétek, A fogyatttáti adókra .nézve Ma-gyarnruág azlltivánja, hogy átok azon dl-mm fővára estensk, nmelybm ea illető. Hű$l eeti cikkek fogyaeztattak. Autztrióból ttetti imjiortálunk ét aa omtrák áUampénetár hutta a magyar import után a \'fogyatttáti adót. Matp/arormág e réven évenként két millió formtot neseit. (Cukrot szintén importálunk
Viszont a mlular+ndetéi függ. Magyarország követeli, hogy Auntria fittem vissza a banknak a 80 milliói kamatnélküli kttleeönt, hogy a kéizjiéntfizetéi felvétele kéteiltlmrt ne szenvedjen. Ilsntr elhalasztottá aa Ügyet, utóda vépkép megtagadta. Bümetki tem lát\' étik aa eszme barátjának lenni ie a vissta-fizetés megtagadása legfeljebb osak annak elhalasztását jelentheti, minthogy a terminus 1897\'bm lejár ée akkor okvetlen fitelntltell. Minő elfogadható kifogótokat, minő nyomóé okokat hot fel ée hord littze az outrák pénztlgymininter a nemfizetés mellett, minthogy e vúiialcmlds által elodáztatik a Völuia-rendeaés ie, amelyre pedig oly ttizul Utrek-uUnk, —! oa egyelőre még a beavatottak előtt
ánuzállilóti iltjak»t kikelti, melyek verteny-képeufyénik szolnátjdnah segélyére. Magyar-ortzág követeli, hogy hiaonyot belföldi váwtok, minői magyar gabona után 1 Íróiban máig
katurává lefokozni, vagy nem akarnak vele Magyarmttág kárára visszaélni. Amily aht poeak Magyarország„a kivántógai,\' \'oly nem Aumhiából, évente körül-helül egy milliói teiveten fogadjók atokát, Oly kényelmet volt márnát ée at adót t tömeg után u Austtrialeddig Magi/at ország baráti ét tmmttédi ér-hutea. Nem mintha Maifyarorttdg nem ter-\\ füleiéből a két állam Neemtartoaóeágóból annyi
meg nem engedett haetnot knatalni, umny nyit eeak leleteti ót hogy a kéijaheiiiii ma kelljen magukat megzavarta tni, hogy Mm-oyamreeágot engedékenységre ót mtrelemt e kényiteritiék, kigondolni odaát a levóta fel-tmtUtéről uóló rémet meeét. Mint a Peeter C.mespondent hiteim oldalról értééül, Bánfy ministterelnök itddrdan el van határomm, hogy ed a kérdést mindjárt, ammt felmerül, oly alaposan mámJciveti e világból, hogy a htgyeeéei tárgyalótok tartama alatt tíbbá,. nem lehet mőnyejfit hatni. Seolgóljon m egyelőre megnyugtatdiuJ a kaitonlaLnul fd-iagatott magyar közvéleménynek.
Jubilált takarékpénztár.
■—A ~N*gykaniami (dgynevszett tégi) laká; rékpénztár ötvenévés jubileuma nagyon impozáns módon folyt le oktober 17-ikén.
Ei a hatalmasan megizmosodott pénzintézet nemcaak nagy, de küzdelmes múltra tekinthet viaua, melyre ötvenével jubileumi ünnepségével toljam önérzettel tehette fol a dicsőséges kibontakozás babérkoszorúját.
Ez a takarékpénztár, melynek alapvető munkáaai között nemzeti halhatatlanjaink közöl egy Deák Ferenc-, egy Gsáhyi László nevével ia találkozunk, abban az időben (18450
______ben) alakult mag, mikor a nemzeti szellem
it talány. Maayarorttág Auutriőiót vatüti aFíjjjéSZ magyar közéletet átható erejéval
munkára, tettre, haladásra ébresztette az erőket minden vonalon; mikor a nemzeti géniusz e csodás hatása alatt a nyugvó erők csakugyan minden vonalon öntudatra
u itedetnek, okditltH niHuftitfoaemiéi miyj An ébredtek, lelpezadttltak, a a nemzet milliói\' a vámterület kötöttégét nem akarják karri-
nalc érező IetKe Wltltegy megsejtette zeti újjászülető nagy korszakának közelségét, Minden téren bisonyos lázas tevékenység, életrekeltő hullámzás előzte meg a nemzetátalakító politikai eaeményeket.
A nemzeti kOzélet nagy ébredéai korszakának, a negyvenes évek kelő napjának
— Ugv-e kedves nénikém nem hnragsalk, bogy Pistikék beblviam ?. ______,. v
— Dehogy bsragszom, iöt BrülAk. Pietika jó, a müveit naeeksn«k latsaik.
—■ De milyen jé — eröstté Olga — egésx délután velem bolyongott a Hgetoea, együtt Hxadtünk virágokat, együtt spréztlna, s ha megkértem", olyan gyönyörűm Inrulyásotl. Ugy-s Piniika laoat In togu (urulytani f No, ne huxód| aanytra a larukbs, |sr, ttij ide mellém, Isy al, aunt vtdd aló larulyádat ée játaastál, maid én ée«beleh.
Olga, de kllönösen a jó nénike biitatáeára elévettem iurulyAmat,
fin játszottam, Olga énekeli.
Oly ksdvee, oly lágy harmónia volt as.
Ai Itrag nénike megölelt örtmében, s egy piros lágybelB aaranoiut dugott isebimbe. Hiába mondtam, bogy kaaa kell meanem, ott tartottak eatabédre.
Ai Br*g aénikéaek Volt erre Is gondja, bogy miadsat jó ssülsimnék msgüasi\\js.
Essatal mindennapos vendég voltam OlgAék-sal, együtt Játszottunk, együtt élveeittk a ssép taviul napokat,
......Így multak al gvermekévelm, igy léptem
be ifjuiágom eiép korába.
......As Idő. haladt. Klérksaett a peroi, mldőo
elvittek N. városim 1 beedtik a lögymaailnmba
O.ga akkorra már aagy lény lelt, valóban remek* veit a tariusisetnek, jyBpyBra plsstietu alakja, hosssú aranyesrgi hujfUrtJoi, kék merne, pjros, ösueaeukbtt ejks, szabályosan mstssstt aroséls. aaeagö bsogjs, ksdvssmodors büvölőleg hatottsa a férd esi vekre.
Nem hiába aeveslék el ,a tündérek királynői ének."
Midőn huoeáiai mentőm boaaájok, Olga aa ah lak moilelt varrogatott.
Taéta miért jOvOk, Dly saomoróan lehintett reám.
Veiében elmegy V sióit ressketve.
— KII tanulmányaimat kell folytatnom, de aaért gondolatban mindig itt Isisek, sohaiem feledem el eiykori kedves jáleiótáriamal.
— Soha... sohs.M l\'lsta emlékessék a usvára mindig.
• Visiiaeiiilékeseni.
Kltevoatam. Olga ilkl»ért a nagy-kapnlg, miliőn niegaioritám kesét, küny Jelent mee. Me-niében s oly rjtsakélVo, oly tőrt hangon rebegéi
— Piéta, Iiten velel Ne.,, feledje el, bógy ast mondát so..ú|a... ao...hs..,
Oh I mily tá|dslmsi, mily boldog báeas volt eil
Army napok I nép napok 1
Multak évek, multak napok I
Mikorra slvégeatsm tanulméaysimst ■ vlsssa* jöttem saülöfblasmrs, Olga már rég Tlboreay Lnjoi hitveie volt.
Mlg távol voltam, a barátiág (orré saéreleminé változott szlvembea Olgs Iránt s mikor meg-mdtam a jeleni, iimét oaak baráti éraelfm lelt belőle I
Nem tadtam nehettolnl Olgára, ds nsm ia lehetett, bln Ö soha iem mondii, hogy szeret, 0 eeak arrs kért: no tslsdjem I
...Meglátogattam Olgát, boldogoak tajállam őket, hlis úgy saeretlék egymást.
8 én ürültem, hogy egykori kis játssótársam oly boldogi
Olt bsssélgsttünk vidáman a söldtepkénynyel belatolt versndáa, bmélgstitak a múltról, jelenről, jövöröl, s mind s három a boldogságot tárta osak elénk.
Kl hitte volna, hogy Olga a boldogság kft-sepstte e végaetre gondol.
Alkonyodni keadetl már s ml még egyrb a mult emlékeiről beszélget lünk.
Egyssene Olge lelkeit, ueméből ésare lehetett venni, hogy lelki küzdelem gyStri.
Eltávosott.
báreony pam-oly bloeg, oly
Ovegooe volt.
Ea éi Tihomay tovább beiaélga\'tüok, 8 ón lehitatt, midőn Tiborcay aagedelmet kért, Sogy nejét megnáaheeee.
Néhány pillanat malva halványan, kétségbe-eeetleu jött ki. —\' Jöjjön, Olgáeek vége vaa. Bemeulea a saobába, Olgs olt l\'ekUdt halványan a lagon, saemei he voltak eeakva; iéghideg volt nép homloka.
A pamlag mellett egy kta Abban volt aa üli méreg. Meghalt... Saegéuy Olgal. Féije Őrültként boralt a hideg leiemre ée ilrt, ■okofott keuégbieiitma. Siegéoy Olgal
......Ugy álltam olt, mint egy i.éma izobor,
hiába kaiattam a Jelenbea, mm hlnam maglij leal a problémát.
...Egyssorre euembe jutott a eaaltdi kripta, t a lefelé fordított oéalédi osimarek; térdeimre rogytam e aokogva lObaJttm:
— Olgs. saegény Olga, neked ie es volt aa •ö\'rökiéged l«
Midőn as öreg nénike eljött, reáborult a hideg teilre; nem eirt, nem zokogott, oiak osókjaivw hajmoata el s tebér homlokot.
Beteljesült. Es volt aa ó öröksége is. Veit... Nines...
Midőn eliemetták, a iösnép art banélia t Mióta heaáralt a szegény Olga után a sírbolt, már aem jelen meg ealénklat a, kuvik, (a halál-inadár) már nem hallani momorú félelmetes eiránkosását a kripta tetején,
Nem, hiea Olga volt az atolaó a ssermoeétlm eealádbOl. Satgény Olgal
asmpeflyáMs.
Nlgr-Kánüna. csntfrtök.
Zala. 87, alám. (M lap.)
bő 31-41
egy sugara hatott be azoknak lelkébe is, kik itt Nagy-Kanizsán, fezt a derék pénz-
intézetet a nemzetgazdászati egyik faktorául megalapították,
A megalapítás után nemsokára bekövetkezett a magyar. nemzet politikai életét, erkölcsi énjét és egész közszellemét a modern eszmék teljes diadalával újjáteremtő nagy reformkorszak. A vértélen harcok hatalmas vívmányait azonban csakhamar követték az önvédelmi harc, a szabadság-küzdelem véres, de dicsőséges napjai
Majd » nftfflT^ szabadsig vflTd szén-telt lobogójának lehanyatlásával bekövetkezett az absolutizmus, az elnyomatás korszaka, melynek sötét éjszakája zsibbasztólag borult a nemzeti közéletre. A jogaitól, szabadságától megfosztott, kinosan hallgató nemzetitek csak egy-egy lélekbuakú láncesörrcnése hallatszott ebben a hazánkra fekQdt rettenetes éjszakában.
Mind ennek erős nyoma maradt minden intézményünkön, nyoma maradt a most jubilált Nagykanizsai Takarékpénztáron is, melynek e válságos időket át kellett élnie. > Fel akarták oszlatni, meg akarták semmisíteni (éppen mint az egész nemzetet) de .kiállta a megpróbáltatás szomorú napjait, sziyós erővel, kitartással; nem bírták megsemmisíteni, csak megbénítani (éppen mint az egész nemzetet.)
A* új idők, a pöEfikai viszonyok, ketfr vezőbb (uithilata. a békülni kezoés, a békülés, majd a teljes kiegyezés, bénultságukból intézményeinket is új erőre keltették. Az alkotmányos életnek bekövetkezett új korszakából kfllönfigii a legutóbbi huszonöt szinte —mesésnek
Adja az Ég, hogy nemes törekvésüket a közjó érdekében továb\'bra is szép eredményi
fejlődése tartós siker koronázza!
A jubileumi ünnepség lefolyását kővetkezők ben sdjuk; * „ ... . •
A dlaigyAIéa.
Okióber 27-ike reggelén a nagykanizsai Takarékpénztár kétemeletes palotájára kitftsiék a nesueti lobogót, mely aat jelentette, bogy aa in-lékelnek osgy örómoapjs vaa.
Déli 18 óra (elé, a folyton szakadó esi dacára ts tőmsgeaen siették a részvényesekéi érdeklődők a 12 Órtfg RlRtlUlt 9llg|yUlgSre. A takarékpénztár nagy gytiéa-terma eaakbsmar meglelt s a pénsiatáset egykori vesérlérfiainak: boldogult mh Lajosnak ée gebei üutmann Henriknek, arcképei csendes nyugalommal, Szótlan elégfiltséggel tekinteitek le a csapatokban álló, halkan beszélgető Tészréhyesekfe
Tizenkét éra után nebéay perccel
év lendületes haladása, tetsző bámulatosan rohamos fejlődésé emelte a Nagykanizsai Takarékpénztárt is olyan szinrunaliii, liugy iiuntár a megyei pénrin-tézetek között mint példásan szolid alapokon nyugvó intézmény, dicsőségesen megtett küzdelmes múltjára önérzettel, jdenére büszkeséggel, jöVOjéie szép lettténynyel tekinthet, Minden irányban megtette köteleséét Otwnévi pályáján nem\' csupán az flzleU szempontok lebegtek azok előtt, kik e derék pénzintézetnek élén állottak, hanem
Mortettaty
Béla, elnök, elfoglalta as elnöki széket, éa a ctengelyOvel jelt adott, hogy kezdetét veszi a disigyülés. As elnök jobbján Ebsnipanyer- Lipót alelnök, bslján pedig Tripammtr Gyula igazgató foglaltak helyet, s zöld-asztal többi helyét ss igasgaiéaág tagjai és a vendégek töltőtlék be. Ütt, tollak Leitner Zsigmond, miat a kozp. jelzfc log-iotéset és Bitén Adolf mint a magyar ipar-ée kereakedelari bank megbisottja, mindketten
Budapettr)!__
HtrieUndy JWn ehsOk-a diaigygléet megnyit vén, a jegyzőkönyv hitelesítésére: Nuceeti Jé-ssef éa Goldhammer Károly részvényeseket kérte tel. A\'Q\'án boasiabb baasédben méltatta és kiemelte a nap jeteflrőséfét, vtaekzptilantásl vetett Xt Imáiét múltjára, kegyeleltei emlékesett meg aa ■tapihWrrtl, klkaft*«M-aa- idft saamit asárj eaak : Németh Játjai nyűg. kúriái tanácselnök, Blau Pál ée Fiseker Jóm/ élnek. Esek kisül a két ntébbi jelenvolt á disigyOlésen ia s saokai lelkeaen megélienaatáh. - —
As elnékaanédja után felszólalt tkenspangtr lipit alelnök ée hosaabb bsasédben kiemelte aat a nemes intenciót, mely as intését alapítóit éa feotsrtóit folyton vekértlie, midőn a |óté-tonyaágl és kBunUvslfldési célok—elOmosdiUsát as iniéist céljául és kSteleaaégeOl ia eliamerték A pénziatéset lebát véleménye szerint ugy fln-nepelheii meg legsaéltóbbsn ötvenéves jubileu
Vesepecsenye kOritva Vidkértés áfonyával—"3—-1 Kápoaztáarétsa és taróahalaaka Pu yka éa réce Bélítt gyümölcs . / \' —r Vemé saláta. Párisit Vsgyea gySmdlea
Sajt Kávé, Cognae.
ITALOK;
? Asztali bor
Badacsonyi y- - • -:* - - Villányi y fc
■ I I ni ii-iiiim.. i . ■BUIa^J^Mrf \' \' --- ■ —■ 1 mnwr^*»—m— >1 I aam—éemma
Heidaieck pésagö.
Mikor a IBrge pincérek a levessel bejöttek, a köxép kar\'aton elhelyezett cigány-zenekar, a hir-rietes Horváth Lsei-féle banda, rásenditatte a .Bákócsy\' t s egyaaerre magas fokra emelkedett haiignUt, mit sziltan agyra jnhhan iakoKika
mát, ha ss alapiték iatenoiójáaak saellesiében a fftéfconyaág oltárára áldosaiillérakit teás le. Ennek folytán indítványt terjesztett a köigyülés elé aa igasgatóeág megbízásából, hogy 600 fo-rtnt a rtrosi ímegéuysí kinOtl a jawleum nap-ján kioeataasák, 6000 forint városi árvahási alapul tOkéaiitesaék, lovábtá 1000—1000 forint té-j
megérezték az ujabb idők áramlatát is, nem I le^k le, melynek kamatai évenkint a nagyka-
zárkóztak el az elől a szellem elől sem, mely .a kölcsönös holdagitás törekvésével, nemes vágyával dobogtatja meg a jószíveket, lerakták áldozatfilléreiket a humanizmus oltárára is. ötvenév alatt nem kevesebb, mint 45 ezer forintot fordítottak jótékonysági és közmivelődési célokra. Amit ide áldoztak nemcsak a humanizmus, hanem a haza oltárára is tették. Áldassanak érettel
Magát az Ötvenéves jubileumot is valóban a humanizmus magasztos szellemében ünnepelték meg; egy. létesítendő városi árvaház alapjára ötezer forintot ■ tőkésítettek; 500 forintot • jubileum napján a városi szegények\' között osztottak ki; továbbá külön ezer-ezer forint alapot tettek le oly célból, hogy annak kamatai évenkint a nagykanizsai főgymnázium és kereskedelmi iskola szegény és szorgalmas tanulóinak Segélye-v zésére, jutalmazására fordíttassanak.
Az intézet derék elnökei és igazgatósági tagjai az ünneplésnek eme lélekemelő módjával nemesen megmutatták, hogy ragasz-> kodnak az alapítok és fenurtók hagyományos intencióihoz s a jól megválasztott tisztikarral továbbra is a társadalmi intézmények legmagasabb színvonalán fognak méltó helyet biztosítani részvénytársaságuknak a feléjők tekintő közbizalommal szemben.
aiaaai fögitnnátium ée kemkedelmi iskola sse gény ás szorgalmas tannlói szegélyezésére, jutalmazására fordittasiék.
A dissgybtés as indítványt egyhangúlag, lelkes éljenaéaael fogadta el. -
Esek után llerteltndy Béla elnOk a megjele néat megköszönvén, a dissgyülést baaárla.
A bankét
Délután X órakor ss ,Arany-asarvaa" szálló nsgylerméb) gyülekeztek a takarékpénztár részvényeséi ée meghívott vendégei, mintegy 160-en és alfoglnlták a terem hoassábsn elnyúló, y»ár-mas-pátkóalaku, díszesen fSIlariiett sutalt. Ida uj vendégekül érkeztek még a déli vonallal Zála-Egerssegrői: Ceertán Kiroly, megyei aliipán, ífáetky Kálmán éa Kroselt Gyula, miat á salamegyei áskarékpéoaiár küldOiljei, továbbá Ba-benstein Samu, a kotori takarékpénstár igaiga-lója.
As ebéd körülbelül fél-háromkor kezdődőit. Minden teríték előtt a következő ételrendi jegy-iák. volt: ..... V
nagykanizsaitakarékpénztAr
részvénytársaság ötvenéves fenálláeénak megünnepléee alkalmából 1895. évi október hó 2?-én rendezett térsasebéd étrendje.
ÉTELEK:
Zöldség leves Fogas tatár-mártással
pompásan elkészített ételek; a kitűnő italok, hé-sObbeo padig a magasan asárnyalé lóaatok.
A hatodik fogásnál eldarrant az aleO pemígö éa alasárnyalt az elaO tószt.
Htrúisndy Béla poharat emelt a királyra és királynéra: Esi állva hallgatták mag.
Aulán léastot moudoll: Ekentpanger Lipót a vendégekre Koeic* Kiroly: Hertelendy Béta elnökre; Dr. Sckumrt Adolf-. Ebnaapaager Lipót alelnökre;
Btftth űmta: Casrtán Károly aliapánra; tisehl FŰ: Bsbócbay György, polgárméaterre j Dr. LSh Emil: Tétk Lásaié tőrvéayaaéki el-aökre, n biréi knrra áa aa flgyéaaakta; ____
Jfa^sfsnrfa JWs: I lemvérintéiatatia; Ift^JfctáieáífM Jakot: aa igasgaiéaág tagjaira ;
Di. IHchÜsfir Aiaftt\'. a jabiiáló takarákpéna-tárra;
Ebenipaufer Leo: a tak. pénstár tiaslikarára 3 Trifommer Oyula :_a réeaványeeakra j _ nr Simáit Viliit as elnBMkre.: tfBfÜffit-ságra éa tisrtiksrra; Q Mikos Géza : Hertelendy Bálára ; Cserfán Kiroly: a hölgyekre; Mth Norbert: a tak. pénstár réaaváayeeeirs
és Igasgaidtágáni. 1—1—-—---
Dr. Se*te Miklós: a nőkre, mint a tskarékősség jé szellemeire; Mikos Qéta r a tak. pénztárra; Bétét* Adolf tbadapeati vendég) as elnékre, ilflnökre, az Igazgatóság ér tel>gyslHhine»eá| tagjaira; , >í r
Seregély Deeeí: a lak. pénatár humaans aaal-
lemére:--------------------------- —
Nitk Norbert: Nuosólz Józsefre; r Nuceete Jieeef > as egyetértésre; Plikál Ferenc: Nith Norbertre. K kitünóeo eikarBIt bankét Bnn^pies hangulatát nagyban eaMlte a karsa\'oa megjelent dmsee hőlgykoasoru.
As alkonyi órákban a jelenvoltak agy része eltávozott, de egy kis gárda Horváth Laei gyújtó nótái mellett káaő estig kitartott.
Tollf uttában.
A jubileumoknak rendesen aa a réssé sikerül legjobban, ami a •fehér aattal. mellett folyik le.
A >söld asztal* körül még erős a kritika, lehetnek ellentétek; da a tehér-aaaialaál már faaatelaaül oigánykerekezhet a nyughatatlan talentum, télágaat állhat a logika ; minden kritikát, mindan ellactétet .fogaara" akasst aa fmber éa laSnti tatár-aártáasal A fehér-asztal jól elasivali a etldet ia. Ott már selyem as élet, ba mindjárt kóc is a jövedelem.
Már eaak engedjék meg hál kérem, hogy én-a Nagykanizsai Takarékpénztár jubileumát ai mindjárt a tehér-aaaialaál kezdhessem.
Ha nyomban ott áa , Arsny-ssatvas\' nagyi er mében élkazdhettam volna,* akkor okvetlenll háttérbe szorítottam volna a tebér-asstalt a koreaiért; da itt, aa Íróasztal mellett már aam a sziv, haaam a krónikái hüaég as nr.
A dolog pedig ugy lörtáai, hogy a bankét-tarem karsaténi utánunk jöttek, akik aa életben
* «agy-K»niisa, csUlflrlök.
\'ZkIb 87. ncán (4. lap.)
189B. október hó ll-áa.
■indif I IMI tik lebegnek : ■ eMtonyok.
Tekéi — bár eróe rvxignacioval — kényleien vagyok ,u koptat fok dleaéfatt\' n kee<i«m.
Alig tofleltaek agyania helyet - a fehér-att iáinál, Mtmdi baráton aaaal a aohajtátaal tárta ka Horváth Uei Rákócy-iadulóiál»
— Itteaea, bogy meg kall aa embereknek kopemodoiok, mg takárékpéatlári réaivéayeaeá lekelnek I ,
— Igaa, igaa I — mondta rá Barna Diri barátom — de eaárt legalább érdeme* sMgkepa-aaodai \' 1 <
flelytelölag bólintott rá Air* Kálmán. Pedig! néki bem Je a Itaja, kaaem a bajnaaa (Muitnlt el.
A réeivéayet\'kopaeifők otendtoen moaogiak, etabál yoean Inglak, mlg a kaoeafogáe el nam kBvetkeeett éa Vngtr Uilmann Lexl, mint a jn-
eeai noMliaáNatta a betieriákaíF\' Akkor eauián egytaerre, mint valami viilamoe áram áriaké eére, gyorsabb tempóban regegtak, nyaktottal?! bálra, előre á lentieaielt érdemea luk.
lltrltitndy BHa la keaébe ragadta aa eleő pesagöe poharai ée kitüntet le vele a tlegeleó magyar embert* e a királyáéi. Aaaian Hrntpan-tjtr Lipót, Korát* Károly, dr. Srámnr* Adolf, Rapock Gyula, Fuckl Pál moadttk el eaép egy-máautánban, ki.ebb-nagyotb lOixet, de kivátei nélkül jnbllenml leadtleilel, aaép tóaatjalkal.
Ka alait larsanlassaa teleki akartai k>. Egy-egy kedvet nép aaeaoayle| emelte ■áganabhra a lelkeket.
Cáák Igataai, vártam: mikor fog kipaákaani ea eleó tóaaiaaikra a karaaii taépekra.
Dr. Líki Emil (a °ml Nagymogulnnk) már kitté jtt daélto a dolgát, Sf ktt TT mint aftlt taagiérmet legény-ember, oaak a miilioligíai aaaaoayoklal kttrt kiaaé oainielankndni, ami mindenesetre vetaedelem nálküli ée ártatlan ciin-talaokodáa, ámde hálátlan la.
Dr. RotKttkiüJaial {á épiUtt ügyin dereka aaa almára etiaaoll vénoki kövekkel, de ea a lorony, mely aa égig érjtn (a kartatról mo-aolygó angyalokig) oeak nem épBIt.
Dr. Pukioytr Ali\\jot, a rendkívül rokonaién-vet megjelehéafl lŐglntnáxiumi direktor, bitonyára röaieiie ia a dolgot. De kát fineki papi mádon kelleti betölteni Haslét. A jó pap pedig nem maga róbaa aa égbe, baaem e jámbor blvök taivét irányulta aa ágiakra* Aitrt hát etép oeengö baagoi^tengte el a aaónoki igét i ,8urtnm eordel*
A aaivek egyaaerre nagyol dobbantak. Minden áeem a karaatl aagyalok tele emelkedett
Kbenspanger Leonék akkorái dobbeot inrtnm a cordtja, hogy ngy patiaat föl, mint a legpa-teatabb gumml-lapda. Túláradt ailve egy lóatt-ben eiplodált, melylyel atqnban — nebogy legmagasabb helyről félreértéseknek legyen kitéve — a lakarékptaatár tlaatikarái kfletöniütie föl, Igy tlkerOll magát a eemlegeaeégjéhirében megtartania.
Blkangiik eia\'án még Jhjiammtr Gyula kii-sgötteta, dr. Stül* MíkUmak rendaivül üüolittinSü reevegéae, Mikes (Mm kedélyee (óattja e< még miadig alsaik a dal, a mennynek xenóje.
Hanem hát ahol olt vaa at aliepán, olt nem ktll félttnl a vármegye beoaöletét figyatsrre oeek I elugrik:
Qtariio Károly it flatalog |Iliiéi emeli poharát a bölgytkre.
Hatalmas tl|eaBée ée aagó taps fogadta téasljái,
MA líábert adminUatratorhaii trrt lölébrtdta páns\'orl hivatás. Mikor látta, hogy adr. Psobln-ger által iOitalé irányUttll eaivek lángja kl-sé| erősen oaapkndja a kartaiot, fftlftil e mely gon-1 dolaiokkel inrlalman bs«std|ének alapeismtjeűl vnai n kAi\'ttitrillt. A* elmékItrt IrAlivitfiit lm.
saéd inír-injír ném lépne dr
lehflleaé a srirckoi, 8*üct Mikiit, a aök
ka^kUke Itghtség*
ástití\'adoratora, áa kadve<eo hiielgd, exeliemee bókjaival rájok nem fogná art as Immár kive-aiflben levő nsgy eréhyt, bogy Ok a takarékoe-*ág jóeaeHemti.
A karsalon arsnyoe ksoaók nmtiogaak, lant pedig a gaidálkodásben megkopaaault érdemea réaxvéoyes föl kitté Ijsnatss i-tgentk jpfibra^ bblra. Akinek még tefjeeen ntm kopást a feje, ax meréaien kőibe ia köhint.
Sümeqi Kilmén édee gyfinyörtteéggal hallgatja n mleédst lisaaédel éa eaak aat moiidja^ rá it ö véghetetlen gtelid, stsrslö (óikéval: . — Miklós | Miklóe I legyen már egyster néked ia a le Igéd sstrintl
Minién igy a aöknek is kijalott a bókból, a kartatot laaaaakinl klttriie te, a gyöayörkOdö elnök hoeiustgára, ta operata-fnet
Asuiáu még nskány tóul iparkodott áttörni tüiiieUegan éa a jókedv xaján. Megszólalt Fii kii Ftrtur le, a nagy-ídök örökifjú alak|a ta nagy lolkttodéteel moadoti magaaen aiárnys\'ó igéket, amikhes a mai kor fisi már nagyon öregek.
Ami etulán történi, att már Hnrváth Lsci ItegedOje mondia el a tniilitió koinpantnak, mi-velbngy e ml Nagy mogulunk txakadai anul att akart ti tudni, hogy ,mlt mondott a kaknk-madár ?\',
A hegedB ítépen rl ie tdrta, hogy mit mon» dotl.ülvan atépea, olyan *aivbes aaélén, hogy * mldmátto. jéráakiráek ; Uultrkoktr Liuli laU, kél la megsreayoata a gy8nyőr&»ég. Ceendee moeolylyal, kedve* néma*ággsl neata a jókedv
lommal egy kakukmsdtr I
akaratén legyek ) Italig inaou a
Í R £ E. £=
- geiemktrl «liléplrt«*ek. A ta. k kir. i8 Hyyologrtrtdbtn c Ifi lop töltetlek : Rrittnourr Janó* őrnagy altartdeméi Pickltr Jano* •aáaadoS á ll-lk vadásirtndbra őrnagygyá a 48-ik gyslogearedbss; sxáisdoaokká a kövstkstö löhadoagyok: Htinlrin Allred, Pulrtchka Kdgaond, Woutí Jóisei ta ISoyüak jóa*el (átkel yeave a 64 tk gyalogexredhta); lőhad-aagvokká n kOvetkexő hadnagyoki Jnlotck, DoMtngtr ét Kokont. Hadnagyokká a kö-vtikeM hadapród tiaithelyeiieaek : Wtkd} Hotter, ITtlat áa Slrammtr. —i. A inoyy. kir. HO-ik kon-M yyaloottrtiifH a követkeiok lettek előléptetve ; líornillh Uyiirgy tmagy ale.irtdtssé; llogoiintthy Antal aatiadof l. oaalályu ste-xadoa/tá; Nly Jáuos és HraniMi Márkna főhadnagyok II. oskl. siátsdotokká| líoe-eoria Adám hadnagy iöhsdnagygyá; tkkrani Ödön, bágysui Kereszti/ Sándor, lüaslici Elemér é* Mdermuyer Dániel hadapród tlastha lystleeak hadnagy okká) StlptlÜ (fyllrgy lŐruörAionter hnutiagy-kozoiOtiHettó; — továbbá kthslysitsitsk a kővetkriő tarlaltkoe tlsstek K\' m. k. hoiivednóg ténylsgse állomé ny A Int: Bittó Jano*, Prretea Gyula, Shnteklttr Sándor, hinitr Mihály hadnagyok. — EnnépttlUitek a turtaltkbaa : dr. ÍWW Lipót, dr. hngtl Sándor é* dr. Ronnbtry Sántual tegetl-orvotok fóorvotokká Mojttr Lsasló had nagy aegtdtlsiti .mlnflkégben a m. k. kamai 71 honv. gyal. dandár paranoanokrághoa áthelyea-I len j JvMy Sáador Nagy Kaníiaárar Róna Hol dusár badnagy pedig Kürmundro helyeiieteit A>.
— Aa.elaé pelgárl bátaitág, A nagy-gsnixasi abyakőayvvetaiö B*k4ckny Uyhrgy pol-gármssler e eó V7«én délelőtt ndin ó*aae aa elaé hátaanló párt. Bolyir (Herger) Sándor ée JVlrsi Laara jelentek ioeg tjötle. megkőtvtn aa alső polgári hátaaaágot Nagy-Kenisaáa. At Bnnapaég iráat aagy érdeklődést laun.itott a köaőnaég, mely a lennel aaufuláaig megtülié, A hivatalos teendők tllnUtéae uiíui aa nliyakdtiyvvoxtitö sok\'ósbtlenségvoícitvjgelFarkat í,t.megyeftiildbiftn asersna>tt klvuet a fiatal párnak ee ügyeimet- kqs életinek. A gö^ép hsainátatával hördókatllaa
meg ie leli, kai dr. Semomm főriüjbi-L alkalmi beeeédet. ________
— Aa sayaktay iimtllb elleaéreém A beUgymimeater, kfilönö* súlyt lek tol. ve aa állami anyakönyvek preci* vetelésére, elrendelte, kogy m anyakönyvek yetetésének első eeakábaa as aayakőayvmeték működése ellenSriiteaeék ; aa alleoőrtée miséi alapoaakkaa veié tereetIII-viielére pedig aa alispánt éa a lóeaoigabirét bivta lel, ataaitvta őket, bofy a tBrvéaybea ^"előirt leügteletot teikiismsreleaen ée teigorral gyakorolják. Kl\'öeőeea e • ffcsolgábfrákáak eaái as a readelketée, kiknek ■ákadétét aa állami anyakönyvi felügyelő ie poatneaa eilenőrixni fogja. Kijelaati egyúttal a miaieeier, bogy a föaxoiga--bírák nemeeak arra hivakvák. hogy aa Igykó rflkbc foglalt lelttgyelbtl teendőkei magnk igije-alteék, hanem aa anyakönyvi felügyelő leikéit-sért kOtflesek — amennyiben hivataloa elfoglalt-táguk engedi — ea anyakönyvi felögyelít viaa* gálall kőrútjában kiaéroi.
— Hátattág, QeU»rkmidt Dávid e na»y-lianlxtai Kértakedelmi g> lyuheuk igasgaléiá aak leánya Klára kieae»aooy, Friad Jenő haoa-psati msgáptis\'atvfselöval november ka 8 aa tép Itáaa aaágra. A polgári háavaaégot 4. e. 11 érakor aa txraellták templomában aa eakatési aaeriarláa követi. — Brark Adolf BgynOk Nagy-Kanlieán e hó 80-án adOl vette Jimkar Btrto úrhölgyei Somogy-Geurgón. A báaa*feiek reakit a polgári lisatvieelö előtt jelentok meg, a lemploml aaar-tartátt niellotlák.
— Haieltah taUbnete November l-éa, sriadea»ieetek napja HMjvft IMVI§ § I9flll" léáy világ a megholtak Iránti kegyeletét kMe-jeaní asaal, hogy iftmogeoen elaarlndukolnak a kivilágított éa mtikiminratnál akokkoi Káltégr. telenül nagyon lélekemelő aaokáa: fájdalmas am> lékeatttál Orlinl még aaokat a kantokat li, akol ei-hunytjeiak porai ea anyafSlddal egyaaÖlnek , da mikelyt aa a kegyeletes etegemlékeaéa anank ée eaendee komnlytagának köretéből kilép e akár e hivalkodó nagyiáa kirekeiavá, akár a puasia
mlg] psapangását __
A tflbbirfl pedig mó*l »áf (Hftgy TlXor tart- fftof*"ilUnft alvesrfimii-
emeld hatását s báalólag hat. nagyon óbajtwtdó volna, ka aal végre már mindenki megértené ée követőé, eki a ion ee eelén kegyeletének költőiéi ia kifejesé»t kiváa adni. Úgy értadflittnk, hogy a iőgimaáainmi Ifjnaág aa itt alknayt tegyeareadl tanárok afrboltjáaat UrHtegyeletwi gyiteillnnepélyi, a polaári-ukolai Ifjaaág pedig Morftnbtntr Jboi, volt Igaigaléjttk *lrj»t világit jagki és ko\'snrntaa meg.
— Kljegyaáa.- KaA Géna pékmaakm Lágtt-don eljegyeate Moutoar Malvia kieemeoayt Maatner Salamon kinoatári nálliió leányát Ka-poavárott.
— BIMmt lyémáeUk OtltMmr Vllmoe borkereskedő eeje hétfőn, reggel bement aa agyén-aaon hátba laké áógornöjéhea néhány *neroayi beátélgaitare és saiát folyotijának aj talál letérte, de a ínlesoi nsm ausie le. Midőn néhány pere mnlva vlneiamenl lakáaaba, nem kis meglepeté* •éra esi látja, bogy önnél egy letel ember |6a ki, Gaiekieernt eeon kérdéeére, kogy mii keretV egéea nyngod<sn aal váleeaalá, kogy möayagt-ktt akar miattk aaerint eladni, de a lakásban nem talált senkit. Geietierné aaon kijelentésére, hogy neki Mőayegekro nibeeen stüktégé, a flatal ember ellávoioft. KOxvetlen etulán Gatelternét ujabb meglepetés érte, mari at tjjell eaak tényen volt yyhünl fÜbtmH{ ét mrang wáé 6 gyémántkővel kirakva oaott/ettlet Kétaéglelenül a ksxfinyeget áraié* tatai smber ttaieite el a mintegy 600 fnrlat érték Q ékaaert. A rendimig a legete*exemtnőbb ietéikedtoeket megtelte, kogy a gittemlierl kénre kentee.
— Hleaertlt kalap A Nagykaniawi Ta karékpéatiár baakeija alkalmával valaki eiviU egy keskeny karimájú, fekete kemény-kalapot, melynek beitjjéban nFrbnk Vílmot, jhlamXa-nistdN* nyomáé láthatd; e olt hagyott helyette egy riéleajkb karimájú, saintén/lekeia kemény kaianot. melynek belsejében tKak» (kdén, Hayy lűmusdn\' bélysgsée vaa. A Frankfélének btléas Ifkete, as olt hagyotté pedig fehér ee-lyem. A Frank VIlimMtéla kalap eivivője kéretik, kogy eaiveikedjék aal a nagykanlttti takarék pénatárhu vinni, hol aiját kalapját át* veheti,
Beleait áldaula Megnadiiő aaargn
lati* ökei, bogy\' Irigyükre ax tgyháai áldást kerják ki, niii n lleiál pár at igr. templomban
logattatolt; a hordóba leit gőt explodált
a gépsegélyévéi kurass-m n esétrepea lelt
Nagy-Kamzsa, csütörtök.
Zala 87/ szára. (|. lap.)
189& október bó 31-éu.
egy dongAji a közelében Alit Farkai Imrét ngy halántékon találta, bogy izeovedetl térüléeei folytán aaonaal elhunyt. A azerencsétíeiiség mély rásavéiet kellett saélee körben. Magy rém ▼ét mellett temették el I. hdÜö^n. — Még csak 86 évet volt a mu»t Itta hiieaaaága kilencedik évét
— A bírságaié ftffaMliil bérli. Launk egy bnrátjáiól értesülünk, hógrőta fo-gyautáat adó béflöte 70 forintig megbírságolts, amért borát a szőőhegyröl — mely a kanizsai kaiárbao fekszik — beszállított! • erről rögtön jelentési nem tett. A megbírságolt, ki minden tekintetben kitogás\'ilan egyén t akiről a- megkárosi-VIum szándék még oaak 161 aam lehető, — aa* állítja, bogy neki arról aa intézkedéaről, hogy a bejelentést nyomban meg kall tenni, tudomása aam ia folt, mert aa ujiáglapokbaa erre nésve koazéteti figyelmeztetés elkerülte figyelmét Mi aera értjük a iogyaistási adó bérlőjének erőt bírtago\'á*«i bttt|almát, mely eaak ugy volna jo goaaa indokolt, ha a artlőbirtohoiok aa eljárási
mayer Jiiaasfisls-sieni^gi^ttii—vagyuaue gai sxüret kőiben észrevette, hogy aa egyik hordót penéfts lepte #1. Kiguri toits a piaca elé, ott bor ssesit öntött belé, meggyuj\'otta éa jól beverte. Odaállt a hordó alé, Tárra aa endaUayt, mi oaak hamar bekővetkeiett A aieaa aagy robajjal explodált, a hordó fanekét kitjfrte a aa elölte álló Mit te rmay ernek egyik lábaiarát kelté törte.
— A kavie«báa/a áldmta. Polgár György keaiihelyi lakoe, 33 évei naptzámost, ki
1 gyenea-diátil kavicábányaban többed magává!
dolgosatt, a lesnkadt földtömeg oiga alá temette, a bár társai mindent elkövetek megmen-táaaiT, -mtra i mintegy 9 altarmánftuflIOIir tömeget el Indiák távo ifceni, eaak őaasezaiott nak, bogy a síneket két felöl la rakják: Fo-1 éllatialen hullájára, talál tak. A sssrenoséten vé-tyódoál ée Lengyeltótinál; Kaposvártól pedig! get árt-fedgás hattájaKsesihelyro azáHittatvás, Fürednél voltak a mait napokban; ha a jó idő- a fájdalomtól megtört a áldott állapotban levő járás tart, még es évben bavégaik a sinezést. özvegye éi 6 kiskora neveletlen árvája fájdalaiaa Mindetek dacán a vasút csak a jövő. tavaaamal zokogása köat helyeiéit Tfti rtgnyitha\'f--[Temetési köluége kőiadakoiáa utjáa gyttjtatett
módokról külön értesitványt kapnának. Mert arra nam lehet senkit kötelesei, hogy rslahol kilüggessteit hirdetést vagy hirlapi figyelmezte-téat kötelezőleg tudomásul Tegyen.
— UJ gsilisail UalaléaetJ épület. Keszthely Táros képviselőtestülete azon örves-datee hírt vet\'e, hogy as gstdaiági taninté-ieti épület a jövő évben valóstiafileg (alépfil a gr. Fstielies Tasm ló által nagylelk&eu sjándéko-sott Deák F. és Széchenyi-atoa sarkan levő nagyszerű leiekre, as építési költségekről gr. Festetioa foldmiveléai minisater a jövő évi 1896. éri k Öl tiég vetés ben gondoskodott
---CJ balaéaal v—ml. A Kspystár ér
Fonyód kön épülő rteuton már- annyira- van
innét Variadra illetve Zágrábba magy, padig Olaasorsaftba, hol egéss télen ál OMrad, mert a fenevadak nem aseretik a hideget. — Tautot étetnek, mai vek ben a terméstat rajs elő-adatik, a legmelegebben ajánljuk, hogy a nőves dékekkeJ as áUalseregletel meg tekintessék.
- Oleaé ilaiái a déli raiataa. Kgy 18 évae baiatonederícai fiocska névleg BötU Ferenc kieazelie annak módját,, miképen lehet a déli vsaatoo olcsón ntazsi. Balaton-Sient-Györ* gyön felült a Budapestről jövő vagyaaToaat aiolaó kocsijának üikösö készülékére ás noha felette a /ékető kamrában egy kaJaoa ült, étirevéüenöl tehette mag aa atat Rácáéig, midőn neonban a vonat asen állomáéból kirobogott aa álJomáii miemélyiat észrevette a leleményes u\'sst és táviratilag jeleite ennek megérkeitál a kaaisaai állomásnak, hol a flu nem Várt fogadtatásban rémesül vén, jelenleg nti fáradalmait a rendönég zárkájában kénytelen kipihenni.
— VéleIlem Mereaeiétleaiég. Mittar-
dijafal mázott biatoe hatása ■sIlaaastilléH, Kapható 86 ée 60 krea «|M Isbesclbaa mia-dea gyógyasartárhan la aiveell gyégv-fcssr lilét ben. Fö- él aallkftldém raktár Egger A, fiai Nádor gyógyssartáim Bpaatri, Vád kV»t 71. \'
— Tsaatkiaiktái. Mait héten egyik éjjaVfw* "" ^......
féH-ére Kesiihslyrőt B.-flzent Györgyre haladó — Taattlalképilk felvételi vliagája vonst a fenéki hídon aiallevő nyári akol körül A sa<amegyei altaláaoa taoiiói testület az atsó-egy a vonalon fekvő ökröt ellökvén, nyakat a;iendvaí fcöagyüléa határozatából feliMtilag meg* mosdón?, kerekei ketté vágták, minek folytán aj kereste a vallás- éa kösoktstásdgyi minisatert as mozdonf kliiklöttrAx utiűókuik Bráf tönéöt iránt, hogy a tauitöiiőKépázdftbi £ jetenciéső hajak. • a felső népiskolát, va<y a polgári leányiskola
— Tartalékon llaalak Mgyalasébe. Is- né«y os<tályát aikerrel elvó^aatt növendókek fel-meretea, hngy a jartalékoe tiszti ssemíek aikal-|?ételi viss<álatnékUl vétessenek fel; vagy ha a fel • mával, melyek Jöímkii évben (ooe. ismét- jtAtalí magáUi Mé tH^iimtő ngy \'a ftlvf-lődnek, a tartalékos lisztek köttteeek a s/eme-[teli vi/sgáUt>k a tanév végén tariaasaaág meg, lyQkre vonstko/ó adatokat sgy kimutatásban be- nem pedig snnak a tanévnek a kezdetén, melyre HyujtaoL A hadügyminwzier, egyetértőleg s a fy]vétel ssöl. A vallás- éi k^kUtásügyi tol-a honvédelmi minissterrel, most agy intézkedett ninzter a kir. tanfelügyelőség utján árteaitette a hogy esetnek s kimutatásoknak a hivatás, fog- megyei tapi tótest Illetet, Ifúgy a fel vételi vtzs-j laikusai és jövede\'emre vonatkozó rovatai, algálatot nem saüutetheti meg; mert aa 1868.évi jeleafkeaők illetékes hatósága által bilelestten-|^ft. t: c." aztelőifji, azonbin msgtontoláí tárgyá-dők. As áliamhivatalban a hasonló alknlmssás- | teszi á kéreiéinnak ásl a résaél, mely a tel-1 ban levők kimutatásait köavetetíen fölebbvalóik | vételi vizegá\'atnak az iskolái é/ végén tárta* hitelesítik, a magánálI4st elfoglaló tisztekét pe-1 gara irányul. a
>6 p»»»nv: .A a é. 9. rcibu l«lNroli .d.tok I .", V tt* * h.lye»»«(iéi bi.onyitom.rE pu«ui n.Ho.niá-1b,r- állá"t kerM •«•■■•»
Írandó éa hiteleaitendö hivatalos pecséttel.
— Allateareclat A Zárda-utczában felállított Zfay-léle. nagyssabása állatsereglet it eiös idöjáráa daczára ia élénk látogatottságnak örvend. A legritkább fenevadsk eme gyűjteménye, nemcsak gszdagsága róiait érdemes a megtekintésre, bsnem még inkább azon bravúros prodao-tiókért, mely az állatszelídítés és idomitár terén bemntaliatik. Boberii s fisTal áJlatssendítő sgy-szerű fekete rnbában lép 2 oroszlán éa egy ha-lalmaa tigris elé éa ezekkel egészen jól elmalat, mindaddig inig elérkesettnek nem látja a percet a visszavonulásra. Berg igazgatónő egy porip\'ás, . kitűnően idomított hím oroszlánt veset elő. Ezen hatalmai állat Manheimban Vilmos német osássár emlékezobrához modellt ült. Igen érdekes maist-ványokat végez Berg igisgató a jegeamedvékkel, melyek egyike — mivel még caak néhány napja Tan idotritáa alatt — az elöadáa alatt igen ra-koncátlankodlk éa Bergnék egész ügyességére van asQkiége, hogy a fenevad basával meg ne barátkossék. A még osak 18 éves elefánt szintén kitfinően van betanítva A beatiák qapönkéntegy lovat fogyasztanak el, a medvék kenyérrel, mig néhány más állat zabbal, as óriás kígyók pedig élő galambokkal találtainak. As állatsereglet értesülésünk szerint osak rövid ideig marad itt,
lépégre. — Claa megtilkaU a kiadó-hivatalban.
* Uaghváry Léaalé ceglédi hírneves 121 holdsa gYÜjBÖlosfa-iakolájanak név- é* árjegyzéke megielent, mely legaserényeDben. azólva u a eontineas elsőrendű gyümölosfa-isko\'a áijegy-zéke közt mondhatni s legel hő helyei fog\'aljael. A mű qaart alakban 80 oldslrs terjed sa benne levő Kzakoikkek, nyilat kon tok, de Jegfóként a kimerítő fajleiráaok vslóiágos gyümölosészeti lexikonná teszik azt. A műben kitüntetett igen nagy késalei-a mérsékelt árak reményt nyaltának, hogy a világ legalaőbb helyre aorozható gyümölcsfaiskolával egy azinvont\'on áltó eme hírneves hazai cég eléri azt,, amit az állam el nem ért, vagyis a külföldrö1 tdriántcsennetehjbo-zstslnak, a tapasztalt kilünfi minőség és olcsó árak mellett nemcsak véget vet, hanem — a miről"eddig t* örömmel győzödtttak ttej — már kültöldre ia teljes megelégedés mellett tömegesen eaállit gyümölesfacsemetél. Unghváry László fenti árjegysékét kívánatra bárkinek is megküldi.-—-
- Kölidgés, nk^Uég és elnyUkd$oddtwU melegen ajánljak t. olvasóink fi<yjlmébe K<ger
WL J. Bées. Jöaai fog. Mm X belybea. Tsasák agysserlsa migsip getm aa iparhatósága*! aa iliiMaiit fia eaaafc sem lenne fogaaatja, akkor Mya less a hírlapi feltaolalátnak ia.
FtMe saerksestő: Dr. L<HI IMIL
Laptulsjdonoa la kiadó:
flICH KL F 0 L é F.
q Egyedül valódi aagal
csodabalzsam
THIERRT L trlflUtreutíl,
mKURini-knii.
Ka i lihüw in boliilw. aM MMMe ImmM i T aUf «Hk al
••■» irt iMiéM i^inowr i MH ÉS
^kwáaám IMIIII■ n i iiitr % ■íaL HuUMk iPPaMÉÉ
___liac.rígiiilju Luujnbik-
»m it*o«yvlt ii tib> 1»\'»4I» ■UmoIIIN • hrg^leaóbb »miwni, n^pünatirfl káS gyúfiy~> —fi ITTBOMI
kow Sít KSS boi«g. ■ \' J _
ktau f^iiíinitiii a klrAjMM. h»M» Jnál litakMÉimli a nStwIS miad-n léáij paptgC
1 rihíáttt ■MHMlMMl{l
aaaüim mtaSMi
trHfa M nuMTMi s. a atMua
liMoléat •IAmcIií 4a lt vMImMS»|
T. íüiímfi^tt hMiitÁI K»gfAJé««ltKáC a máJhflr* i—1 -**■!- y- ■ r -1 ■
flmrii ét tani a. lHla>*a StaSltg mint ntfiHémr Hn^i Mkaéli 10. MSIAUUI nxy mint Mlill*tlia«giilii aMMl*^. jyiJucttuáltaiA g»< wé» <\'«•!
___ -i,ms
ll)fttir lliléttl wmm L »*w«, » raagrTrn ciffiitt íJotfUjfA. syéqwirtáii m Owayyil-ata rwsüaimag- ■ihnnatf. IUWÍMI in IÜIW \'irrijr nőm «J Zn kapdtatnautl tan lnt*rr« «• aiiltol »M» kiÁUitr», binnisitván^ .é* mIAnai, • UMM kn táav éi tlunra sajatot, mint JUaV* éa vkltM lj|»»aUfcaft Urtnlmnuiak. WíndoB flymal Imtmw aa al.
naluiimom tuunWMI éa ■léaiAá a «éap«jriAra<*ajp alaytéa
ijj|VéMyi gun, ilgoraaa H|da»tntn«k I mig-i k---Aif
S^L M WW ga. a. Jcatt iwSwrt, wwtérVH kérnnmrltrém/ Alapján IfM^iva van, hagy aé—tipéayat nmmmmít tt»> tnTt. V»av aa iiiwlirt Qtm U&Lá^t iiimm mm »hi| ataa. t ly fealyrM, hal balunmomHAI nlár niaaa. »má| u,ugr»pd.ilé«t Iwto: niaij ÉL gzaygtalftttii
Bohita-aaaarbnum atallatl inléitat. A i>n«ri»Mw nmraáa kArntély po*taéllomé«ára bérmmmtr* kftMtra. IS VU ntp | ilHIílattVuy, ..éra 4 ko>oni>« nnMniélia -nqry- TtmsV^vtaHié bérmt-ntv*, ia kit tut 6 danUttKra ánilarm «UléMk -r*aa a péna »tBlftéS WkSMéar rafft ataavélalM mm-kÖKÖifaftttek Thlarry Adolf wyémm—émt Pf4|f 14 4. • an, ITnklti SaaMti— ■alléit.
TUJKRM I. ^íjtMrtán i OraajplkM I rumÉha.
A valdVU angt)l
csodakenőcs
lialása éa rrrjr.
Aa MfM ■BwáaS—Sa>. |
laei«a|i inlaÉByiytl
><Mrlaés*éfkg
MlMaalpÉkar*l

mlymh éa WSIt ba|«kban, A a»j fyiaihAaa. anaitolla a SmkImb •nynitétébna Mf* " alkai^aéi a < ban
aaraa »aAa feMalia mpaaytftk limiáiiai ftrik
Aa —gal ccodak«nfia« kai haééi
A uanaakécraanl maUbi^AnAI, U^SI—üénaél. mail* kwéayailésaél. CkkAaa (Bana» Aatal iaa*>. alMwwwil üérHmttk. léb> vagjr ofoataabanlléaak, mm. gany«dt«ég, Sagadt lébak. ifit etantnaa *U»n j Ilié. aHiiii IÁ*, fAgfi és snaAdási Mkak illw. Ha—aAlfciaté bíwIm Imm réatfék^ a, m. üvM-, faiiélka^ homok-. aallAak- As tlakéfi sltAvalb ♦4*Arit. MinásnnaatS aafaaal. klaéaéa, Mkalvar. ^JJAkéaal* dél. aAi rákbataaséf ellen. assssSlaa, kflrla4»fM>l. béqfas és rsIdarasSU lAl.sk ^vA^ilAiérn- Bfflndsnnsmft éyéai ss-bak, fk0oH tsatréassk, astytaét bum Iskvéa inal tAmarft sabak. niNMml, Tértarládéa, misafAs éa a ps> ■kakakaél sIMaraalé |pa>kaataé»sk sliaa >tb. a(b.
Am oftl mlikialii ahll HfÜl,ms4I ktlIslWl batésébaa!
„ itsa áiéntátAs ss*a agyaáei 404 >UfltyúsS saar> bál minden ssalélaAl késsaalétbsa Wtrtul.
Köt iabaaaAl kavsssbb nam klMaÜl; a saétklllés kfe sérAlaa as Qssssa élfilsgstt bakttlttésa "rajpr fadit alAawall«| ssskSsSltaHk. S uasly eaamaaatAs. ssAlliUla<réi és bérmaa» tss aaackQMésssl 1 karosa 40 flliét.
Számos btiiayttváiy áll readsBtsaásn.
ricfslnastatak nlkdaüiH balAstalaa kain Isi trést jak ■iss^stals allsa a kérsm satffaraaa «trs SmrslaC k«» •r lnHsa téfsljan a hali téfíisy és «étn*k -Tklecry1 Sb-n4f|mrlárs risgiaéékf" b«iőögoi«f kall tanai éa miaaaa tégsü ssa so kaasnAlati ataeálAa&s. at
féfslrask sfj I otjran jfypyj. mini itt iAékaté. kall Wcaoesaeotra Unni1
As sinradtUt 4a valéai saaní ssalakaa Süaam líaai Isikéi éa ntéasól. a v4djacrtArvéaj al«n>éa, saifarmaa ttldáatataak, nrraaaáz • kasslailTiükyak IttaUnMriUL
Mb>
fcflyedüli k&rretíen I
THIERRT A. Őrangyal gyógyszertára
PBECttáAáBál, Kaktta-laiarknoi msUelt
\' Db hl&iíl, kai raktár Btaes, twaaék a anfislalké késTstlaoBÍ „Tklasrj Alalf órufyíl gjéuaaartálAkaaw rreeradAbaa. llobits- Haastrbmaa mallsH nliasil As taéllrkHMfru«iMá|i tm|«Ö Isjstroi
Nagy-Kanizsa, csütörtök.
xxxxxxx:
Z^b. 81. 8zim._(« lap.)
1895 október hő 31 én *
BEBG F. tIMcWiÍ éllaiaeregleta ¥i|| TistMái MUritMiku QV
Csak még hétfőn nov. hó 4-ig látható.
Naponta nyitva rtggal 8 Arától esta 9 óráig.
Délután 4 órakor ea este \'/,8 órakor
szeliditö és etető eláadás.
Uolntp pén leken ^
3 előadás : 4 u. 4 és 6 őrikor és ssts 1,8 órakor. Helyárak i I. hely 50 kr., II. hely 80 kr., I1L he\'y\'kO kr.,
a. ■.
Aszfalt járdák.
Van szerencsénk a t. cl közönséget értesíteni, bogy A jelenleg Nagy-Kanizsán folyamatban levő járdaburkolási y munkáink alkalmából szivesen vállalunk mindennemű X aaafalt Járda-, udvar, folyosó-, raktár Aa m4-X kaly burkolási munkál
V KépviseletQnkkel Nagy-Kanizsán Barhrar li Gy■ la urat butuk meg, ki felvilágosítással minden irányban szivesen szolgál, a felek azonban velünk közvetlen is érintkezésbe léphetnek.
> Nap Atyfcalt Részvény-társaság:.
síé l-l\' --------------Budapest, ^rAwiy-Tir%M« ~
1Ö é«en alali gyermekek aa L éa 1L faelyéo télit fizetik. y Aa 40ataara(ttt a rm ttfjáréa allra tMti vaa. q
S/.iv8» latoaaláaokai kér kfe X
BERO F. X
ÚlitMMfüt nltjiriTr. V
:xxxxoooööcxx9
gyökérszappan
A Uij.bk ^ yfr^
-jMjlpi
PiPISlPrü
• \\n J vffMm I* \\
mm WtM
Ej Ulílniij,
patantirozott
klaiérltvi, kltü tlaaUt. s haszná-
latban Isctsksrákossbb.
kule. réé-
-JJ
Jótállás: tiszte S ártalmatlan s fsMrnsmO és s kazaknak.
Btwdjtet
ttm-k-Mir
nüitl Itfj\'Kuluü
PSERHOFER J.-fóle gyógyszertár
Béoibsn, I. karület, Slngaratraaaa IS. szám alatt
„zum goldan.n Ralchaapfel"
Vértlaa n UTaWiM.*, Httra Mattan laMaank un alatt. ti.ttkki amt teijit tant mtgtrdemlik, mivol nkitju alig liietií botegtig, melybea Iibd*. «tok ch\'iJAü haltakat iltfi.n.1 be Hü bÍjoiiTÍtolUk volit, Kytliidek it* mm labdacaok ÜUUm* elterjedések drrudtiek tl alig iu cnalid, ■elyboii IMS kiutad t ktilianMI kisthi m. volna UlilbatA. - -r
Siámttlan orvoi állal mm labdavok káii«artl íjisIUtMk ia aláalU\'tak tiWn oly bajokbtl, Bílj ík a r»en oateiitekll ta e»ikr*klááebét (ifidnek; Mini •pé^mrak, m&jbajok, kélik., TÍrtololáaok, anayár, iiiliítleniég l hannnló Mogeogakiil. YtttlnllM tiU|dot.ágiknál fnfra kltlai Imiiül vaunak a vtrröginyitg ti at abból *rwM W joknii Íi: Í0 lápkírnil, IdgaMtgW utármatii frjftjfefik.il atk. Kmi elrtlMllU UU. dacsok oly könnyen hátnak, Iiort a itgawkáiyibb ftjUukit m okóa&k ti «mt folytán mis » leggyengébb egyónek, dt mig grertMk általat* iM. aggodalom ntlkll
| U btukuak \' :...... "
A ataatalaa MWiritból, neíyet * lábditsok fogyintil a Irgktlftabtatbb te lighl-betebb belegeigük llkt cgfauigflk rlmtinyeréie folylin hoiaánk Inltetuk, eun batyui e»*ki* gtbtayat talMlak mm ■»g)agyitinl, tiogy aindenkl, a ki mm IiMimIiI ipa* kuantlta, feig ragyáik gTttttn, hó|y »ki« ttnrtbb fogja tjánltai;
^■•a .. -Kain, IIM *|>H1 «o, |bo« M*l* ifjáiuM altlféwal rtrta itln TliTlelt PierWar ur! Legyen oly filr.« <i,bou tatl alUtTV IXüldjOn ur kein lamtt II lakaraM aa Bű tkttl-
.................1..............^Seiarilfi M Wm.
I Kngadja fa IIH It levmiljrabb U tOnetemal | UUhmI mMúáiítf \'
Hantok i»ljw liaaltMal
PavliMlk PeieiK; Köti. LlodvnIbal
8arg-f£le Kalodont minden szombaton 26 krért kapható. ■
it GUMMI»
*
--EndaÜ pidal j—nini*
hwi| •• jMf WkinUUkia a kiriMlaakat it ÚU-Ticatoakiat M krttl I frtig.
llllHIII Iwik Iegc»le»»r4ibb«a alkalmaiba-OÍ - I faijTm^rÖdel
ittistt 10*/.
HiglMtilllik poatooa te dmkréua •ukóaiiteUek
KELETI « HÓK
^ fcft t* Mi dÍTatblttibei ^
a ,4haaaasaaft kaa — Vifj-Kaalaaia-
Sarg-féle Kalodont minden szombaton 26 krért kapható.
Daraebe. Főldnlk melletl, ■ WT eaept it
,Jrti«MMJMlajM akadta T*it, IM>|7 M ta
IMI atamal ■^Inm > fcn g/iiiakt.|kaaj ■agba"Mi olyaMyíra. kan aMiaJ mankil -m .■kai tsbbi k4paa rigasni éa Manirti. már a :taltak kM nMt. ha aa Sa eodilalim aUttt lalidaeaal enaeia M* m>MMI«k toIm aag. Aa
ini as ai 1ÉIHW I ifwi^jrt
i BMa ram. ha.y aiM labtMaak tagMila likt-rlttann U fojpíak gyAgfjHíit, amint mti Ínfink-I aak u aféaiaéfük ilaainpiWw nftl.^tli-,1 | nolfiitak. Katiéi fari*.
kard
"WTö Bt SBpIfiiSSiVVif t frt éS kr "V( tveg 1 frt tO kr. Ith 70 ki.
"gy^ra áa Wa* toi hittltt legjobb mi ataéM ktaáTtaui te cauoi bajok, a. ta. gerlncagybántaton, lagitag. gailí, lísiiiii: migrtlm, Idsgm fciftjű. iafttte, faliiaggaiu lib. *Um 1 Irt Í0 kr, PstrhoferJ.UI. E»ak liouan
«wa Ma lalaíoennyj halnOvfaaia ayr Uj iStt orronok tiül a Ugjabbnak Aatm
Az „Anker"
élet- és járadék biztosító-társaság.
Igaxgatóaág:_I Magyarorat. TaaérképviaalMs t
Bécs, I, Hoher larkt 11. Badapost, Deák-tér 6. sz. (trtw a.r.) I (A.k^ ttwr,) Ver érképviselő: ClrAf Zlehy JcnA v. b. t t Vezértitkár: Liiidaiiy MáMiiel. Táraaaágt vagyon 106 mllllA koroaa. Eddigi UűaatAaak ósscsgs 173 millió korona Bixtofitári állomány 490 millió korona
B4w-UJh*ly. INT. mt. I. l^trialbiWt. i 4 ■
I wathw mrmI Aitntk 10 évaa mgynéutm ae-TÉkw. *, MI.I6 | éten át aa*na4«tt gyow b*.lfceitti«kÉ>á<kM, már életit le Mginla I ■Jjrtl mttHal la hwiataB. wate »iM-I t-aél aty tohoai kapott aa 6* lltinl vMaalki I I.WMeaibil i aaoknk tl aoM hiaiaélala Mj-14án Hktletaaaa kifjigyalt
Lagflbb WaineiaU al laaafc
Bekaocraberaml. OKU m. IM* nán. tl. _TekUtat« V l AlnllmU i.m.i.liM kér i [ bmoi u M raliWa kaaim. éa klltoá lati.\' aaalkiL KI aon Mianlkaiom Ug«a()oW) *lb-rlnwil kUajaulutu labiaaaok írliko; !*. I ia juokat. akol caa alkalmam nyílik, a aaofve tMMk lag*elfg*bkoo fnfow tjáaiatd. KaM kálalratMi litaitaaiiriatl lnaaniláaár. tat en | mI Mkaialiuaon
Taijea IfaataiotUl llaka IgMo.
Ootaaktorf. taütala. 11*7. akt l T. nri Kelkirem, alaaorlat aa la virthctM I labdaeaaibdl egy cwinagoi 6 dobvtial küldeni aiireekedjik. Céalib ai fin caodálatoa labdaeaal I nak ktaOnhetam. hogy így gyoinurliajlól, awly 1 M«aaa 1 árra át gySiOit, negnabadullam. Eien labdaceok nálam aohaaem fognak kifogyni nMtn legforróbb ktnSnalemet klfe/eteir, ra«>*k ÚaataleUal Maki Anna.
Ilet-eneocia

Maotámadhatatlan kötvény. Méltányos faltétalak
Biztosítás háború aaatérs. Nagy nyaraményak.
1
VtUlláaMiiáMal «i«l|ál s fenti aiaiyamnaérl vasérképvIaalOaáf, vslaaiat a tárásáé^ oaa<H Orynnkal. Nagy gauiaaáa i Dsutsoh és Ehrsnfsldnál, 20H fl-j
Kmb TérttniiU labdaaok ankla • Ptar kafar l.-Ula, u .araav Mraéalai akaá" hat aiMiatt (yéjfyaiartfcSsa Imii. L, 8la|gr(iruu 15. ti. a. Kteaitutmk ratódi
■laWgbau a egy 16 aaaa UbtuMt Urtal bmí dobot árt 81 kr. Egy ctomtg, melyben é dobot UrlalmaiUUk, 1 frt 6 krba kerftl btruanUUtt ntiiiriWI klldámál 1 frt 10 I kr. Sgy ewaugaál ktratobb nem küldetik ti Aa áaaseg tMbbiti bakllttetnál (ml it( | jobban yoduUlráiyoi ankMl tátik 1 Ur jsonttt kllttaatl együtt l caoattg 1 M 16 kr., I caotnag I frt 10 kr, I caomag 8 frt II kr, 4 oMtstg t frt 10 kr., I csőmig frt 10 kr. te 10 c»om, I frt 10 krka korai.
IC NI. Nagy eltarjadáetk károtke^t ben tun tábdteaok a logklitoMláM Mtei | te titkok alatt alátoatalaak; ennek ktraá-kMltbM kéretik Makk reerhoftir I rirtlttlIW Itbdtctokat kttntelui te twklt a*ak loklilkoitk yalódltknak, ntlyekkek keeaaálaU .Uollte. a Paaekoltr I. otftü. Iriatul Mit* ainbt* ti .Iiím tp. do-j
a0 al egált la kttliliaU iuteatt»ii Ifri
| Staaéfl taaértél. Otte
I, te Bírál ilUI okoutt Mbakail, »trgaa dagaaaUkiál, lj|klkM. aebaa tagy gyaladt 1*11, »a»y mU ily W-
joknti mtiit mm mi tír kiymáia. 1 tigaly SO kr. BAratntri 71 kr.
PiarMkr JL-ttfá. Sok tette a fagyn tagokra te alitei Idttlt ttbre, mint lagbi.loa.tb na ella-■orw. I káeetcgol 40 kr., kára. SS kr.
egy álUMimia bMrt klUnt bátimr karai, rekedteig, g«r esdi kiktgte ük. ellen. Egy leegeiaki M kr, 1 trig btrantvi I frt 40 kr (prigti c«5ppek) megrontott gyomor, raaea emteilti te iMw.1 titeftl bíj«í Mm Whi hfadmr. 1 ÜTígcatíel tl kr. II It. I frt
Általános iisztM XX ÜL?
rom emítaUi minden kfiretkeunényol, m, ffilájie, iiUllte, gyomorgdrea, gyoaor kár, artnyir, dngnlte itb elles. 1 caoratg árt 1 frt
Vbi(Hb, 1 kii trog II kr.
Minadiig éd. ürjr."K:
l m által kiptídí kelUaitlM ■apt, kft tart)* a ItkbaHl te ate« ár Ulmtü\'ta mr na kipigfyJn. Egy 4o-b«MÍ M kr. MntMtTt 71 kr.
liOljya-laliMi
■hím ktUáani fii kr.
!il Pakli kww NCÜéa,
Ild-rillU, fogféját, rhniaa ilb. alLt.
or
Kmi itt Murait kiei|lBÍayeke* kifli, is ontrik iuoktea klrdatitt taMM kii- te ikltnidl jyjgyimrteMtl ktl»tl^iaaáf*k
IrtkUríi wiMk te á kte.lwkM aeláa 1 Ittik partM te olcita ■a|MM|it«laik — Portái mifttidtiteik . iagg^mmkkkaa mt ikteOltatnik, ka I Iilufan tilri kii mk [nwyobb MtgrMdilteak attefáuM klUM.
ik, fltniMiM otakii oly mttna ttrttelk t kiléte te 1. áaMM aürt bttek«lk, mty Mtlbtn 1 iMUktltaáfik lekkil a aákaltekkik B«4»p*»t« kaakaiél TMH^ Mmf iy4|yt»rHt vall, Bréh-itea H MáH ttltL HT IS-4