Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
53.63 MB
2011-02-17 09:30:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
695
7813
Rövid leírás | Teljes leírás (722.38 KB)

Zala 1899 június

Politikai lap

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huszonhatodik évfolyam. 44. szám.
4 Vtrixkli *|>ll«t riKktl riltp k6»»». TBT Tf^ TtT
kanaktSátáktt V M . -
klet 1. M én ktat # JLm I
<• iimmhmíi 1 lir ■■•■lum ^^mmmaa ^^l ^^l ^^l *nM\'itWt aimiii ttalnni
^ , Politikai lap,
MMtpMjiigM *«<* MegJélonEk NAQY-KANtZSAN helsnkint kélizer: vasárnap » ctQtftrtökón.
ítóKlüBTftSI Ilii
Kitin ím It koron* II lr — it
rtlim B kvroM (I in — tr
SiijiWtin I knruiu (1 fri Ü it
JflillUr petition 10 krtjaá*
KlklMtéiak, >il»nl i kM«\'M«t • T<m»tkofAt flMk«l riltf kl» • ki\'ti
M-bmUIIm ml inxri
bt) for»dn»k *i.
Bfjrei nla ár* W knjtár
Nagy-Kanizsa. IbWö.
FficW* iiM-kllit!: Rnltf Iáa4*i Sí *rkui tltárs: L^m.
Csütörtök, junius 1.
Döntés előtt.
Széli Kálmán miniszterelnök ismét Bécsbe utazott minisztertársaival, hogy 0 Felsége döntését bevárj*.
Hogy további tárgyalások nem lesznek, erre nézve nem látszik kétség fennforogni. Hi a magyar, miniszterek a legkisebb haj* landóságot érezték volna az alkudozásra, akkor nem utaztak volna el Bécsből ei a közbeeső időt ily alkudozásokra használták volna lel.
Ma már különben ténynek kell venni azt, hogy a magyar miniszt-relnök nem bocsátkozott tárgyalásokba s ragaszkodott ahoz a helyes állásponthoz, hogy nem lé-tezik mozzanat, mely a történt megállapodásokat megváltoztathatná.
Az ő felfogása szerint az „ischli klauzula" módosítása nem foglal magában érdemleges változtatást és e felfogást kell, hogy ossza a korona is, mert különben nem adta volna meg a jóváhagyást a módositáshox.
És végQl a magyar miniszterelnök nem "Téveszthette el szem elől, hogy a kiegyezési javaslatok, a mint megállapították, a kiegészítő alkatrészét tesiik az országgyű-
lési pártokkal kötött paktumnak, ugy, hogy általuk kötelezettnek kell magát tekintenie.
Egyébiránt el kell ismernünk, hogy az osztrák kormány is bajos helyzetben van, mert mindenesetre nehezére kell esnie, hogy egyszerűen megkeidje a visszavonulást, mi" után előbb az egész monarchiát fellármázta és fenekestül felforgatta.
De ennek ő maga az oka, mert ha az „ischli klauzula\'* neki valóban aggályosnak tetszik, aggályával nem állt elő rögtön hanem tcsak úgyszólván kapuzárás előtt ugratta be magát az akcióba az osztrák parlamenti kisebbség sajtó közege által.
Vagy most nem igaziak az aggályok, ekkor bflnös játékot Űz az osztrák kormány vagy igaziak, de nem ébredtek fel annak idején, ekkor meg képtelennek bizonyult az állam ügyeinek vezetésére. Akárhogy legyen, nem menekülhet a szemrehányástól hogy magának is, a magyar kormánynak is kellemetlenségét szerzett és a koronát kinos helyzetbe vitte. Már ezzel magával eljátszotta lételét.
Reméljük, hogy a. válság nem fog hoz-
zánk is átharapódzni, — és hogy az aj korszak, mely oly kedvező kilátások mellett kezdődött, nem fog kellemetlen megszakítást szenvedni.
Reméljük, hogy Széli ügyei keze, mesze* tekmlő államférfiúi lát á. a és valódi hazafias\' érzése, mint az utolsó, veszedelmes és szomorú válság alkalmával, most is megfogja találni a helyes eszközeket hogy az ujabb válságot távol\'tarthassa Magyarországtól és közvetve a monarchiától.
Legújabb.
■érabal lapnak sál*akar klirthnl lávlrall laSádlád kaplak i A klrgyraéa kiráMtn tMíill t karka. Tkaa grét aa aaalrák aalalaalrrrlalk ra háUkálaUa
• Magyar ■lalulrrttalk ama taltáa ra7*W(rr jSaal, a frlaatrark fcraléfc IrmaatáaMka*. A király Marii Kákaáal újra atrgklala a alalaili nlallil<||»l «4> Irakra Thaal rlrjlrflr, aaaly klilkaJaj
• ai«f)*r kariáay trljra Matelil J*> Itali a klrgjrséal If^kra.
■aSaiwdrA aArpCayalk ■ BméU >nHa Ir a*aa4á.ál. - Brrul l.ar aSrrkaakaál álM. lálaf MM >() Háiham...