Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
46.79 MB
2011-02-17 09:33:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
459
3749
Rövid leírás | Teljes leírás (621.74 KB)

Zala 1899 július

Politikai lap

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huszonhatodik évfolyam. 53. szám.
H«rk«»l*Mf Viruafcia ipllat Flaakat Mlkp kliiv karakiéMWi.
■■rtHttnl titoktal MM mfH\' kim d, 1, 4—& 4r» Un.
Ml liilmll i lap iatlleal r««N •ntitiM ilidH ktaleiaaa)
IMéklTIMl I ViraakkaépeiM 1 bheM Hlb k»a*v
HMtilM
Z ALÁ
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap t csütörtökön.
uórairm iui
igém un II k*r*M (I (n -V félém i koroM It trt — ir H«oWém I korost (| M Hb
KjiltUr petition 10 kra)aAr.
glllaaiaeek, .alaalat t UHilnikn <o»tkoalk Naekel fiit) kk>< ■■•» tdMh uilwiM.
UfaoatMlM io»olol utt leewi k«rt
Ml Mui ei Mgym mám ása W b||a4i
Nagy-Kanizsa, 1890.
Falella iierkiiiti: flaalar liaátr SiarkaiitlUn: SU»í« L^oa.
Vasárnap, julius 2.
A nép.
A ki a magyar társadalom életét mélyreható tekintettel vizsgálja, annak okvetlenül azt a szomorú é-sleletet kell tennie, hogy a tulajdonképem magyar néppel nem törődnek érdeme sserint, sőt legvitalisabb érdekeit| sem respektálják.
Értjük: a szegényebb földmivolő osztályt, a melynek nehéz munkában telik el ogész élete; kasza és kapa töri fel kesét, asszonyainak halvány, piros róssáit lesüti as égető nap heve; gyermekeit korán hozzá kell szoktatni a terhes mesei munkáhos s a szőlő megműveléséhez, mert drága a kenyér, kivált ily nehés időkben.
Iszadásával és véres verejtékével keresi mindennapi kenyerét, a melynek gyakorta még elköltése ii keserűvé ▼álik as adó-exekuoió által.
Kösügyek nem érdeklik és nem is érdekelhetik, mert ások iránt ninos, de nem is lehet fogalmi vagy érséke. Ast a hitet táplálja magában, hogy o nélküle
is mindent elvégesnek as urak. Számi* tása persze nem^terjed odáig, hogy azok biz* végeznek nélküle, de róla is.
Helyzetük termésseténél iogva még a legegyszerűbb községi ügyben sincsenek \'annak rendje és módja sserint képviselve, akik pedig a iöldmivelő osztályból képviselők, azok mindannyian jómódúak, vagyonosak; de kitűnnek még értelmességők által is. Ezek azonban számuknál fogva nem képesek ssegényebb polgártársaik igényeit befolyásukkal érvényesíteni.
Ilyen körülmények folytán a szegényebb osztály érdekében természetesen nem történik semmi; vagy ha igen, ugy as nem egyébb, mint nagyhangú inditványozás a helysetük javítása végett, de esen indítványok megtestesité-sét ad graecas oalendas napolják el s a hosssu halogatásban végre örökre el-aksanak.
Ez a szomorú tényállás hasánk legtöbb helyén. A külföld bámulatos erőfeszítéseket tesz a népnevelés előmos-ditása és folytonos emelése céljából.
ugy, hogy parlamentekben gyakran találkosunk fóldmiveló képviselőkkel a kik miatt bisony nem lehet pirulnioka kényesebb osztályból való képviselő honfitársaknak.
Dőreség volna tagadni, hogy ujabban itt Magyarországon a népnevelés érdekében nagy áldozatkészség nyilvánul. Városok és immár falvak is vetélkedve sietnek tanintéseteket létesíteni vagy legalább is a már meglevőket a modern kor követelményeinek magas színvonalára emelni
Sok városban a négy osztályú elemi fiúiskolán kívül nincs egyéb iskols. Még polgári iskola sincs!
Tisstelettel hajlunk meg as elemi tanitóerők s ások fényes ós dicséretre méltó érdemei előtt, de engedjék meg, hogy Bem létssámuknál sem as iskolák kevesebb osstályaináV fogva, el nem ismerhetjük, hogy a mostani nevelés magasabb követelményeinek eleget tehessenek. Nem ők as okai. A hátrány az ország lakosságáé és első sorban a ssegényebb földmivelő osztályé, vagyis
TARCA.
Szonettek
- Int: Vajdai Sxsbó István -I;
Hogy luUaoo aüadlg «lr kukta Mondod: i kk i Ultfi M mókáit, Akir iftpyirii*k jjrom viharosán. — Ha Ttla* Ml viUu Ml- f m L.
As a boroagó, tájó éraalaa, A melynek eaben-állaidó taoyája, ...