Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
51.12 MB
2011-02-17 09:38:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
527
3174
Rövid leírás | Teljes leírás (676.8 KB)

Zala 1899 október

Politikai lap

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huszonhatodik évfolyam 79. szám.
■aarkM■>!■*>:
Viraakáa-ipllel Ftaokal rilAp kOayv. kcreakediaihea
A saarkaaatónl irtoknál lakat aapaa-kiat d. t. 4—& in kftal.
U* laUseadJ a lap wailaml riaain vonatkoaó miadea kóalemisy.
MladóMraUl__
VirosháséplUet! FurM Fülip kíny». kareskadiee.
Z A LA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
BLÖriZRtH ÁBAK; B|éu ím 12 koroaa (« M — kr. Félévre 6 koma (I frt — kar, Negyedévre > korona (1 Itt 60 kV.
Nyilftir pelitaaci 10 kf^tr.
Elíflaetések, valamiét a Ml voaatkoeók Fiáchal Nltp ktejlfaii kediaébe isuaeedik.
Btrautotlan lantok caak toaaasl hsakból fogadiaUak A
Egyaa nta in li >n)iii
Nagy-Kanizsa, Í899.
Feleitta jifrkesztó: *»alar Muidar Sierkesitótiri: Britéi L^Jta.
Vasárnap, október 1.
Aszfaltjárók. *
(Dr. Cz. G.) Nem a sarki támogatókat, Nagy-Kanizsa e jellemzetes speciálilásait akarom megénekelni; ezekről legfeljebb annyit érdemes konstatálni, hogy széles Magyarországon egyetlen egy városban sem Őrködik éjjel-nappal annyi cellengO az utca-sarkok épsége fölött — mint itt.
És ez annyival Csodálatosabb jelenség, mert Nagy-Kanizsa forgalmi és kereskedelmi i város. Nagy forgalmának köszöni emelkedését, még pedig jóleső ürömmel mondhatom, gyors tempóban haMó emelkedését.!
A vasul mentében annyi és oly csinos utca épült 1 ( év alatt, oly kellemes külsejű földszintes házak sorakoznak, ínég pedig I egyenes sorban, a fasorok mentén,""hagyj szinte öröm ezekben az utcákban végigmenni.
Annál kellemetlenebba főutcán. Arról, ugyan nem tehet Kanizsa, hogy mint Pécset halom oldalára építették. Itt legfeljebb | az használna, ha valami b >lond amerikai Kis-Kanizsa felé tólná az egész várost. Ugy is arra fejlődik s akkor lesz csinos város,! ha összeépül Kis-Kámzsával.
De már arról tehet, hogy igyekezték Pécset utánozni utcáinak jái hatósága tekintetében.
Bármennyire hosszabbodnak utcái é> bármint fejlődik, a mostani főutcája annak marad, mert a pénzintézetek, szállók, piac azok is ekörül vannak. Mar pedig a mellékutcák házi urai megmutatták, hogy jóakarat mellett aszlfalljái ót lehet a ház elé csináltatni s egyesek buzgalmából ma a külsö-és mellék-u\'cákban — ha dirib-darab módon is - több az aszlaltjáró, mint a tő-utcán.
Ha már kissé komikus a »kité;lázottf főutca, hol élükre rakott téglákból csinálnak lejtős burkolatot, legalább nagyobb gondot fordítanának a gyalogjárókra, mint az utca közepére. Ugyan kérem, tessék egy este azt a zsufolódást, tolakodást, szorongást végignézni, midőn néhány száz efeber egy csipetnyi terű eten, a központi kávéház előtt, az u. n. nagykanizsai korzón sétál! Mint a körülöntött hangyák, >ü>ög-forog a nép, örvendve a k\'s darab egyenes aszfaltnak.
De már á szemközti té/la gyalogját óra
alig vetemedik nkamzsai hálandó. Ott soha sem biztos az ember, ki nem biosaklik e a lába csuklóban vagy bokában valami \'kátyúban, kitáposott üregben, vagy borpa* | dékban ?-
Felfoghatatlan, hogy a kereskedők a ; maguk érdekében aszfalttal ki nem egyen* gelik a boltjuk elejét? Azonnal megossla* ! nék a publikum és jutna a sétálókbői éf a kirakatok nézőiből a jobb oldalnak is,
Mivel- pedig a főutcának csínossága^ forgalma magas és lontos várom érdek; nem bizható egyesek fölbuzdulás&ra, — itt ! közgyűlési határozattal kellene a bajon | segíteni, s egyszerűen ráparancsolni i | háziurakra, hogy a-zfaltgyalofcjárót csinál* lássanak házuk elé, ha mindjárt évi törlesztéssel,
Kisebb városok, p. o. Léva, Nagy* Károly, Málé-Szalka stb. kiaszfaltoztatták piacukat és főutcájuk gyalojáróit, miért nem tehetné ezt Nagy-Kanixsa ? Nem a pótadóból, hanem a házitelek adó...