Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
44.31 MB
2011-02-17 09:41:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
554
4622
Rövid leírás | Teljes leírás (648.73 KB)

Zala 1899 november

Politikai lap

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huszonhatodik évfolyam 88. szám.
l»IT>Wtllét
Tlraakia-ipilat rtaafca) fti«p k4»y toaMWkn.
Wl értalMaai 1*W i.p.a kWil M ért kWi
Mi llllwil » lap •MlUaf Ml vwtfhMé aladaa kMoatajr.
¥l»lé>ÍT*Ul:
""\'llltif i1|-f " fUtM fWp ktajT-
kartól*
Zj aLA
KuHwtaitm Hu.
Ma *rr» U k*MM (« M - hr. Ntm I úrat (» *t _ to. *«P«Mm | lenn (IMHÍ
Bjiittér ~~
Politikai lap.
Megjelenik KAttY-KAMIZSÁN hetenkint kétszer: minap t ciitírtókén.
MiiiiMIw ImU . tb
U3JT**

Nagy-Kanizsa, lö99.
riMk uarkoutl: lulif Siorkaaztlliri: Rlvém L^iI,
Csütörtök, november 2.
Széll KálmAn.
§.
Minő csodákat képes egyetlen ember államférfiúi akarata és államférfim bölcse-sége művelni, azt bámulva tspasztaljuk leg-ujabban Magyarországon Széll Kálmán kormányzása alatt. Hogy megnyerhessük a helyes mértéket ennek a valóban providen-dália iérfiunak működésére, csupán futólag kell összehasonlítanunk Magyarország, sót Ausztria és Magyarország helyzetét azzal, a-mely a folytt év kezdetével uralkodott. Akkor meglehetősen mindaz kétesnek látszott, a min ai ország alkotmányos politikai élete és a monarchia nagybatalmi állása ural* kodotL
A magyar parlament teljesen felmondta a szolgálatot. Vad pártharcok megrontották nemcsak a törvényhozást, hanem az országnak minden viszonyát is és megbénítottak minden kormányakciót.
Sót ami még ennél ia rosszabb: az alkotmányos kormányzás folytonossága látszott veszélyben lenni s ezzel, mint magától érthetó, a legegyszerűbb nyugalom és rend is Szent István koronájának birodal-
mában. Ezalatt érzékenyen szenvedett a monarchia tekintélye is kifelé. Hiaz\' Magyarországot az o<iztrák zavarokra való tekintettel a habsbargi monarchia tulajdonképeni hatalmi tényezőjének tekintették s ha most Magyarországon is minden fenekestül felfordul, -hogyan álljon| fenn Európában a hit az osztrák és magyar-monarchia erejében!
E súlyos válság kO/epett, mely valóban nemcaak magyar, hanem a dualizmus feltételeire való hatásánál fogva osztrák é» ma gyar válság volt: Széll Kálmán személyében! megmentője támadt az országnak és a monarchiának Mindenekelőtt a magyar parlamentárizmust mentette meg a teljes Összeomlástól, midOn az elmérgesedett pártharcokat megszüntette s az ellenzék egy részét megnyerte a szabadelvű párthoz való csatlakozásnak. Megmentette a dualizmus alapjait, midőn ap osztrák állam bénultsága dacára megtalálta a lormulát a gazdasági közösség fentartására és az államjogi Osazerartozandóság eszméinek megőrzésére.
Elriasztotta az árnyat, mely az alkotmányos király és as ország közt való vo-
natkozások megzavarásával fenyegetett ás igy megmentette a hitet Ausztria és Magyarország hatalmában és tettekre való képe* ségében.
És aki ma szemlét tart a magyar parlamentben és az országban, az csak a lef* hálásabb érzelmekkel és csodálatul tekinthet fel Széll Kálmánhoz, kinek rOvíd kW alatt sikerült a nemzet szellemeit üj irányba, nagy nemzeti és politikai célok elé vezetni.
A kétségbeesés helyére az ígéretet, a pesszimizmus helyére a szilárd hitet, a harc hrlyére a bókét és a termékeny munkát varázsolta 0.
Pedig még csak a kezdetén áll missait-jának Széll Kálmán, mint az ország sorsának intézője ;—és igy indokolt az az erős bizalom, hogy 6 a nemzetet ujabb nagysághoz, az országot ujabb virágzáshoz lógja segiteni.
I
A rOvid idő óta fennálló ptcsa i gazdakör szép sikert mutstott fel a Pacait rendezett állalkiállilásával; amely egfuWrf
TARCA. Egy verskötetre.
Swnt kBItt—t, liej\'l líoví Jiiottál? tff nnkflut a* Imit ■•(jtlut. Birka-hamn pandáid aótára Ba&fO nolgid »igtn fégra ■aat
Ait kittaa, ko0 tlad u illat, i kOUd nina n*f « róaaa aj...