Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
50.21 MB
2011-02-17 09:42:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
418
5022
Rövid leírás | Teljes leírás (671.94 KB)

Zala 1899 december

Politikai lap

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huszonhatodik évfolyam 97. szám.
InrkMtMc:
ktiwkaJWUI. A •»rkM«H»«l *rMkaaal lakai np«i t kimi 1 ». é—• 4,1
Ida ídIíwxH • lep taallaari rimiri
taaalkoaó allilx kSiUminy
Kiadóhivatal: Vinakáriplkt: FInéhil Ptltp kttu kareakadiaa.
Z A LA
Politikai lap.
Mégjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap $ csOtdrtőkőn,
■LdrinrlH lm _ B|éw lm It karosa (6 tn — kf. Pitém < hnn i I fii - kr Ratjadérra I korona (I Art 60 kr.
Kjrflltfe potitaeea 10 krafaér.
ZlááaOéart. valamtat a roaatkoiók Fleekal Flltp kiaj iW»
UnmMla levelek aaak imart Ul fofadtatnak el.
X(jM Ma ara M kra>4»
Nagy-Kanizsa! 1 ti 1/9.
Feleláa aierkeutá: iular Mkmémr SiarkssitAtárs: HMr» l^m.
Vasárnap, december 3.
kijelölve; hol kitűnő szellőzés, egyenletes fülén kíméli a tanuló egészségéi; tágas folyosók és jó padosatok veszik elejét a
Allumneum.
« i
(Dr. Ct. G.) Most, hogy a tankerületi főigazgató oly nagy s felettébb megtisztelő elismeréssel távozott a nagykanizsai főgytn-nasiumból J alkalomszerű föleleveníteni az alumneumnak, v. á ipens* gymnasial\'s, a iák asztal régóta feWg^jU mindig félretett tervét s meg valósi tá»ái.
Fögyinnáziumunk a paralel! első osztály megnyitása óla nxtjdnem 400-ig viite a -
tanulók számát. Ez, kérem, nagy dolog IrÍKyeljük a csurgóiakat, — de jóleső oly. váróéban, hol kereskedelmi, polgári örömmel méifis azt kell konstatálnunk, iskola s közelségben a vidéken államilag,}hogy sem a kea*fhétyf, wra a dédelgetett közaégileg és lelekezetileg kisegített 0t ula-egemeg\', sem a csurgói középiskolák lymnisium csinál konkurrencUt. Készt- {miatt meg ntm csappant a nkanizsai fögymn. helynek a primáa, a gazdag prémontrei {iQnsAga, ellenkezőleg: megszaporodott, a rend a pártfogója;*nagyban elősegíti közép-! mi áppen nem közömbös a tandijszedö iskolájának népesedését, hogy régi hírnév-\' városi kasszára, de talán magára a városi nek örvendő gazdasági iskolája is van; | publikumra aem ? Csurgót a minisztériumon kívül a dunán- ] A szaporulat azonban még inkább Itali ref. kerület istápolja és oly pompás megnövesztette a szegény dtdkók számát, főgymnásiumot állíttatott e szerényke mező-. És itt engedjék meg nekem ama szomorú Tároskának, hogy a kanizsai ifjoaág irigy- tapaaatalato < nyílt kimundását: kik iegjob-kedve nézhet a szép épületre, hol a diák- ban hangoztatják a keresztény- és felebaráti nak nem kell ócska, rozoga padokban szeretetet, kik a kicsordulásig teli vannak szorongania, alaosony termekben vakosljó tanácsokkal, miként kellene a szegénye-
kodnia; hoj az árnyékszék ajtaja nem nyílik ken másoknak segíteni: azonnal a hamleti szemben hz iskola termével; a zene-, ének kételkedés és tétovázás köpönyegébe boriskolának, rajzazertárnak, tanári szobának,jkolóznak, valahányszorarfóljvan szó: nohát könyviárnak stb. külön-külön helyiség van tisztelt philanthrophom, váltsd apró pénzre
theoríádat, segíts t» magad is a hozzád legközelebb álló szegényeken, ne csak másnak ajánlgass, ne csak rokonaidat és
por felveréséoek; annak a pórnak, melyben nem rokonaidul támogasd megtakarított fiilé-tudós orvosok állítása szerint a bacil lusok j reiddel, de gondolj arra a gimnáziumra íb,
mely téged tölnevelt; gondolj azokra a kis éhező diákokra, kikhez hasonló módon koplaltál és kínlódtál, míg nagynehezen jövedelmező álláshoz jultoatlál; juttass legalább némít, ne a városnak, ne a tanároknak, kikről hájadatlan lelked teljesen megfeledkezett; hanem axokoak a külvárosi és vidéki diákoknak, kik száraz kenyéren és gyümölcsön élnek héthosnat, csak vasárnap esznek kis meleg ételt.
Igen ám, csakhogy: „Batier, das <st was Andeml" A tarsadalmí farizeusok csak másokat nógatnaCjó cselekedetekre, maguk a tapasztalat ax...