Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
44.79 MB
2010-12-15 15:22:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
404
3744
Rövid leírás | Teljes leírás (512.86 KB)

Huszonkilencedik évfolyam 71 szám.
, trt.ktMI upui-
kist »■\' 1 kfet
je inUxonilfl » l»P aMl|»l rt»«4r« Yonfcikotó mfiMlan k\'WltBlíiy
IltltklnHl: VtrwMaéplUi: FitcM Mily koujr*
[Ifi Mlfct*
BalykM lel»(on xqj. taém.
ZÁ LA
|i<Ai>Mil wtl F.»*« i»r. . ■ likam
rutír*
l^fviím
* ka I km*
Politikai lap,
Megjeianik NAHVKANiZSAN hstuDKÍlH kfltiior: vasárnap
csütörtökön.
Hyiltar ptttiMn 40 BIMr
KtitáuttMfc, xlciriM * klnldÉMkr* \'(niwtlíiaík tfinM FtlOp Uefitmm
6«lr«éí» miMlod).
Bérukulatiim ioTkiffk ewk UiMTt k«aa6 Wl) fof*4tet*ak «i.
<»U> érn VO fillér.
NaffJ kunizsa. 1 \'02
falatba u.rkatiU. fualay »»/i<iur j<krk>t|tiur«: Krtraá í,njoH.
Csütörtök, szeptember 4.
A nemzetisegi törvény ellen lamonihon, mint az országban. Mert bizonyulnia, arra az időpontra, midőn
neb&; harcok nélkül a nomzotiségitör- az orezágban még mindig öJv>aIyQ3án Az uj országgyűléssel, tnolybo a VÓQy mtígváitoZtaú»4ra lia t- i. azt érvényesülő gazdasági deprásiT mSfe-gjéll Kálmán adta szabad választáson akarjuk hogy a megváitozfcatiW a kor- szüntetéae után annak eldöntéséhez le-fcHyián a nomzeüsegek képviselői 18 vénye,őlf szándéka szerint történjék, hot fogni, hogy mit kezdjünk a nemze-bejototuk, mind több kiáltás emolke- _ móg gondolnl HOm le|10t) már azért | tiiégi törvénynyol. A magyar társadalom dik az orszigoan a nemzetiségi törvény gem hiÍMn nemzetiségoknek: akkor fogja megteremteni azt alielyze-
megváltoztafasa után ; és Pcvwny, a ()|)bün ft tör7(inyb,m aJott «7<abadságok | tot, melyben zavaroktól való "aggod*-hazánk nyugati határat őrző nogy vá- keV0((bittl(t,ón))k kolleQe bekövetkeznie, I lom, nélkül tovább i> szabad lesz ros csak most amelt hazonló punmat. M eUeQ podi ft nemBt,tiségok bizony-1 megadni a nemzetiségeknek a nemzeti-Nagyon jól inertjük, hogy kivált fol-lnyal a légbevMebb«ft reágálnának. A|ségi törvény szabadságait, vagv tete-•őmagyarországon a nemzeti magyar I prol\'fifW5,(onátUH bujtogatók egy ilyou j uiescn mogleheLjtzoritani ezeket a szóelemet roppant kellemetlenül érinti \' akciót éppen obbon a pillanatban bi-í badaágokat.
a fennhéjázó, szinte kihívó magaviselet, Loonyftl öröminol üdvözölnének. I Addig pedig nemzeti munka és tü. melyet a pánsz áv agitátorok mnncsak A kótfíógtolűnüi jóin,iu|atu Aliivá- í reléin ! maguk fitogatnak, hanem a lako^á4-|sokrA^ tanárokra ruo»t tehát alig -—
ban is felkeltenek. De ez még \' mindig nem hárítja el azt a kérdést, váljon az adott politikai viszonyok közt oppor tunus lenne-e az 184tt. XXX. t c.
lehet kedvező eredménnyel hallgatni. Az bizonyos, hogy a nemzetiségek ma-J gatartása ellen magyar részről valami-
Hoffmann Mór távozása.
Körülbelül harmadfél hónapja annak, hogy fioffmiimi Altfr nagykanizsai pojg. iskolai
nek kell történni, de a törvények meg- i -____„ . .1, ,
fogúi. Most, f loli tógrohajtásán kivülaz i egyéb ^X^U^n^XT.
a tőr^nyhözo testületnek a loglonto- Dem lehet, mint tirsadaímí aSciÓ. ; feözv£teíleir vetésé- azt« iskolát.és tanári
sabb közjogi, gazdasági ós nenizotközU donüU, hol a nemzetiségi l\'elfuvaiködás "tésttvfetel érte. melynél Hoffmann Mór az ö
kereskedelmi politikai ügyekkel kell [ előraon^zkodik, meg kell jelennie a kiváló tehetségét érvényesiteue közel három
majd foglalkoznia, melyek ugyancsak i valódi magyarság szellemének, s eré- évtizeden át. Hogy az iskolai hatóság és a
igénybe fogják venni, most aligha al- Lesen visszautaaitólag, de sohasem l^özvt.etlenebbol érdekeli tanitó-testüJet , , ., _ , 1 „ i , .. . ■ t mtkeppen vall meg a -kissoljnut kaíonatol^,
kalmas idő arra, hogy a harcokhoz, |kik.vólag roágáln. kell. aki égének, munka^ejének l^ebb, leg!
melyek az említett ügyekben a parla- Hy módon kell elkészülnin a ma-; termékenyebb korszakát kétségtelenül a leg-...