Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
50.05 MB
2010-12-15 15:23:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
436
4171
Rövid leírás | Teljes leírás (606.35 KB)

Huszonkilencedik évfolyam 79. szám.
..„I i»-4pll»(\' M16p kSifr-
timMMbu.
. mtrttrr"\'•^, érukoai Uhti upoi-kl*t &■ «. *—6 drtt kS«t.
ji, íqUamU » 4»p »w>ll»ml tinire mindéit kftsltainy,
Ki»dohlT«t»l: 1 ytroibiniplta: fitté cl ttldp kíny,
MfMtWéM.
g tiyköti telefon 103, agám.
ZALA
<(é« *m
Mám
Hegjeiém
• kmt
Politikai iap.
Megjelenik NAGYKAHIZSAH heiénKim kétszer: vasárnap
NjíHUr p«nt*ur» 40 filMr
BMMtáMk, nlHW • kMMain wiMt rtMkM ru*y ktdMbt mtfawadA.
MtbmuiU* Untak cnk iwrt juaafc MI htitoitk ti.
cjutűrtókón.
■BTM i
SM »• fillér.
Nagykanizsa. 1^02
rililit utrkiiíli: faal*r (á Siinnititiri: Rnm I«Jm
Csütörtök, október 2.
Íz wúm nifliszter i munkánál.
Szakminiszterek rendesen csendes munkát szoktak végezni ós csak kivé telesen beszélnek róla sokat. Üdvös munka nehezen sikerül hangos lárma mellett s ha mégis ez kiséri a munkát, biztosak lehetünk, bogy valami nincs rendben. Ezért igen jótékony benyomást gyakorol, hogy az igazságügyi miniszter legújabb nyilatkozatát oly tartózkodó hangon, bizonyos mértékben a\' szordi-nával tette. A terjedelmes beszédben, dacára annak, hogy az elég tartalmas, sehol sem ütközünk erősebb akcentusba, vagy frázisba, melynél arról kellene töprengeni, hogy ugyan mit akar mondani. Sőt inkább ugy olvasódik ez a beszéd, mint valami fesztelen társalgás jó barátok között. Es Plósz miniszter tényleg jó barátok közt volt Rigyicán, mert választói voltak azok, kik ő reá bízták képviseletüket az országgyűlésen s ezzel legnagyobb bizalmuk bizonyítékát adták.
Ami a maga cicomátlan egyszerűségében szép beszéd tartalmát illeti, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy felér egy igazságügyi programmal s megérdemli ar. egész ország figyelmét. II&
már a rómaiaknál a iustitla regnorum fundamentum volt, napjainkban bízvást elmondhatjuk, hogy modern állam jó igazságszolgáltatás nélkül erisfeijfcikóp-zelhető. Pedig nálunk az eddigi nagy j erőfeszítések dacára még igen sok a \'pótolni való, mert sok mindenben igen | hátramaradtunk Ezért köszönettel tartozunk nz igazságügyi miniszternek a \'miért félrehúzta a függönyt, uiely munkáját takarta és bepillantást engedett. Nem akarjuk felsorolni a kodifikátori munkálatokat, melyekről Plósz miniszter beszólt, hanoin csak annak konsta-tálására szorítkozunk, hogy acélok, melyekot ama munkálatok elérni szándó-koznak, kell hogy mindeuki beleegyezésével talál ózzanak. A perek elintézése gyorsabb; alaposabb és olcsóbb legyen, az igazságszolgáltatás legyen a kisein-jberro nézve kö inyobben hozzáférhető. A telekkönyvi viszonyok ez idő szerint ! idegen törvény szerint vannak rendezve. I Hogy hogyan ? erről jobb nem beszélni. Az igazságügyi miniszter kilátásba helyezi egy magyar törvény alkotását, mely egyszerűsíti a telekkönyveket és I megállapítja az ingatlan birtokra vo n átkozó jogokat. A birtokrendezésnek .gyorsabbnak, olcsóbbnak és igazságo-
sabbnak kell lenni ós az ingatlan bír-tokot abban az irányban ia védeni kell, hogy csekély adósságokért potom áron I elárverezhefcők ne legyenek a kisgazdaságok. A kereskedelmi törvény revízióját 1 is szükségesnek mondja a miniszter. £§ ez kOnnyen érthető. A kereskedelmi formák oly gyors változásoknak vannak alávetve, hogy a törvényhozásnak nem tkis fáradságába kerül, hogy azokkal | lépést tartson.
De mint említettük, nem akarjak a beszédet reprodukálni, hanem osak an-Inak\'egyes részeit különösen kiemelni. lEz azonban, kivált a jelen pillanatban | nagyon hiányosan történt volna, ha nem ! utalnánk arra is, — bogy az igaz-ságügyi miniszter nyomatékosan hang-, súlyozta a* Kormánynak azt a kötelességét, hogy minden kereseti ág érdekeit ] egyenlő módon köteles védeni s e tekintetben a kabinet minden tagjanak szolidaritását jelentette ki-
A kormány a gazdasági pártok viszálya felett áll, — és az a körülmény, hogy az igazságügyi miniszter a...