Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
50.49 MB
2011-02-16 15:01:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
430
4847
Rövid leírás | Teljes leírás (703.32 KB)

Zala 1893 december

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

49. szám.
Nagy-Kanizsa, 189% december 3-án.
XXH évfolyam.
IIHIniIMI i M.l.llll Ollop-káa.
KtéiM^t « Up aiilwi iWelre tMtikoaA ■indfn kttalnwéiry
Hiaoutln lavtlak onk bnrl lo«k< —~ktl hftdtalefk «i
Muraiul Ht kIMMuk vlttM.
ail jj n
ili«MwMi
Viroakia-lpllat rudul taUf Wny-ktmkMiM< ,
~ ^fCOfBfltff tiil i -—— Egíu im 19 kereaa (t fru fílira 6 kmu (LIO)
N«ir»d4m I koroaa ÍO íllji (136)
HJrdetiirt jotiiijpKu aamtuuak
A Nngy-Kanizaai- és dél-zalai takarékpénztára*, a Uankegyesület, az Ipar- éa kereske- Vyüttér patttaora 10 kr. delmi búnk, a Nagy-kanizsai segély,egylet-szövetkezet és a leleayei takarékpénztár , ——
hivatalos közlönye. Btlaattaak, wüamint a kkMMm
_ \'_ ,_;_ ■■_Toutlu^ik riaekal íaliip ktajT
"kariak tHISi IttUwndSk.
Mfg|rl«iifli kcteaklit cgyucr: ruArasp.
Politikai ét} vegyes tartalmú hetilap.
A magyar állam pénzügyi
t) Mimlmt állam pénzügyi öimllóaága, tehát Magyarországé is, chiiIc á hri£i céltu Játra piSitiuígi BTüTíts eredménye lehet, A nagyrmrH haladást, mehjat a magyar állam pénzügyeinek javulása é« gussdiiHiigi
Magyarország xnját gyakori mi Ittpttaztalatai, ürsíf\'Angijában, Német- éa Franciiuireasg-Imii azerzáit \'régibb pénxllgy^cíiriikai la-paa/tálatok menni, a btlfVkli pénzpiac i2ő-utuáyiíni a tcgelőny üaabli. A liíagy alOiatgl péiwllgyi munkabvoHztáa nemit, amely meglelel as angol éa német Imikleebiiiks legjobb pétdáiuak, nagy magyar bankjaink égy rauiiak igasitva, hogy előasör áctio-
élewdésébei. ülaazországbsn Caak u utolsó jelzálogkötvényeinek kedvelUége a külföldön években tűnt ki iámét, jlügy a nagy olaaa; annyira öregbadett, hogy ebben Magyor-bniikuk iőkéjük (eleiité »«ny rémét ingatta- wsúlyból értékpapír műd történt kdtlOldte, nokra adott köloaOnőkbsn kötötték le a! mig mi* osztrák éa magyar értékek éa "ál-
nélktll, liogy aáloglevelek vagy jelzálog kOtvéiiyek k indán Ara egy át alán azervezve leltek volna, % lubák élknveiéae Magyar-orszdyun aa egé«i-égei«, szigorúim óvatoa tradíció éa a nagy bankok éa takarék pénz-
jréwak ofgaiukua .Igjiwstéw* Ut\'i aa is u»ak Jétcséae-folytán aaért lett UheMtnni, mltstie, hogy a mámor \'pétmnliütik ttiun^ \' SWMI/li\'Ztihu ég}—van asweavi\'i »
meri Magyarországon azonkívül nagy ée aeigoman aaalilL
vannak malyak
állal. Máaodazor a magyar bankok e bel»6 bntomigtt - megimgyobbilia a rendkívül ~iagy tiirtalAvlupvi gy (Ijiéwének—inódmw. kötvényeknek. Haraiadasor a magyar bankoknál a tulaj-douképeni financiális éa banküzlet tiikélete-un el van választva ama* -intézetek tevé-
kizárólag fiiak jelzáloghitellel foglalkoznak éa
»ága folytál) bel- éa külföldön az általuk kib eaájroft *álogleveleki» \'nézve minden időben kurlállan kibooMksr bitéitílveznekv EIhő \'áorbmi álnak a mondottak a magyar jekáloghitelbankrőlj a mely rendkívül óvatos bankpolitikája • egyúttal ItereakedSi mozgékonyaága által kttliöidOu ia emelkedő
awjHk liiaUMiiva >»ii » i5ka ligiiiil vi)it»m<»íln»gy.>h(> elbelyeaéai területet
azermtt a magyar zálogleveleknek, magyar jelzálagtlijkötvényeknek éa magyar kOzaégi Fámogatva mindepeeetre -a magy ar állam pénzügyi megizmoaodáaa állal, — a\' magyar jelaáloghiteliMnk legiiikába boktájárűlt a magyar jelaálog-
ktiiyaégéi&l, melyek a )elz*log(Uletuekaaen-,biiel olcsóbbá tételéhez. A záloglevelek.
lelik magukat éa az adott jelxálogkoicaü-ntlkért zálogleveleket éa jelzalogküteleavé-
melyeket ez az intézet klaaazált, tObbé még a
kUÜOldöll egy mer legnagyobb moz
nyakat adnák ki Magyaforazágoiii ez által galom ideje alatt, aem. voltak az európai «l van kerülve az a nagy hiba, mely ^ pénzpiacokon aemmiféle biriokváitoz^auak Okuzorizágban nagy mértékben hotzajárultIhmii alávetve, Ellenkezőleg, a magyar jel-a pámtllg.yi vaUágak ^lHtke/.fH(f:|i^z éa ki.] zálogbitelbank dij-zálogleveleiuek éa egyéb
lampapirok az aoaatráliai pénzügyi vftlaág éa az amerikai értékanarchia idején rúz-miWnlOttek Maggarvmágba. Ks által nagy «zo lg álatokat teljwitott a magyar jelzálog bank a etakit Wtktrl* dr. magyar pénstlgy mimstter. kezdeményezőéből eredt érték-reíormnak. A «■/<»(■ nl< ktiteleuége a magyax twnfcnfc mmfcfldéaéidl baaiélm, meri ez publiaaztikai, aaakértA megte««?T?é a küzünaég tárgyilagos felvilágoaitáaa e * e kérdés felől fltő torban az dUami érdekék-, nek homály tzefeet tegiU elt; haazuál kültt-uüaen tekintettel a* aranyértékijek immár bistos behozatalára Aaastria-Magyaroraaág bau. A valutarendezéa e míivének a magyar jelsálogkitelbaok közvetve az által ia haasnálhat majd, hogy a mint a uemzet-; közi pénzpiac helyzata megtbgedi, kibo-caátja kaaaatOiö dij-zálogleveleiuek máao-dik aorosatát. Ama küttotdi pénaüaoport áli»l, melylyel a magyar jelzáloKhiteibauk Oasseköttelésben van, ezeknek a ktütoidí tő- \' kepénzeseknél is randkivtU kedvelt aálogle-veleknek a keiete különöaen Hollandiában, Belgiumban ét Svájcban biztosítva ma. Ennek a magyar pénzpiacra kettős előnye van, Előutfr a képzelhető legazohdabb alapon nagy aranyimport történik Magyarországba, a un élSSegíti ay valuU-reudezéa mftvét okvetlen boszájártil\' a dittdiriii megszüntetésének gyonitáaáhas. A második

A „ZALA" tarcája. A költészet világánál-
— A „ZALV Hruiloll UroAja. r-
A koliéossi tizabftlyaíl, mint éa hogyan kelt Imi, a» iriii.uk éa küllőnek Horac; Ari pnelioája" Iwb; Bolleiiu „a kttlt«i<et»0r\' c. taukoltam«uy«-l/aií" fírpt a iiifibliálatrol o. nflveikben, ballal-Izn lellal iMgytflk kaira, mini eltvUlkailaa kin •—hét, > Urftkli»e»< alvakal a« aniliari«ag nkiilá-■«\'», i ha iMiadsn k(htO, iro mag la tar<aaa, ki fi linkuit aiabtlyokat, alvakaii taniilaokai, a jóakaraiu taaae.okai : bi<un;ára aok izlénlaxii-aég, tadhajtSa, paraaatixaág, *rAl«t«ttaeg iau>«-Ntiwtk lennének a modern baaai, mini a ktti-ifild BaiaMhtik\'U", állaianibert imatfó irodalmi \'•légiban. Padig an hatnlniaaaa emelik lei a Urai tanfeDtiCk a«a«alliat aa otísdta irtumid al-Im, iMigy dnrOn Horán, hogy ini a liirai ori-tlea> ltoiiaau ; „Mi tárgyai irtuk la, %ijaat ka-ffcljotak, naiiiaa likat, knaépiaerü bar nyelvelek w * Irinar ireutaa a jiiaau értelem gdnyjara,
«ml uj ia a/aatet oaal, aseatslia," #
a •
E utam puliinkból kiindulva, éli lanualgot ralitok itikMl éi és aat akarón iingdlázitasi a Ildiméiben, bog) mily gyakran vaaauak h ko oaonrtaiira iinifV ilmék, nagy k iltbk egymái-11 >agy a s«|rt4)l, t-r «»»<»H <1 lalgyat, nuay tttttWMSMIll aat III, é< ll>>g|( n«« gal ililiidegyla
mégi*, mint laljaiea kOlOnbftaő, de mégis ha1 •oolé, vagy rwk isvdlrol emlékaateU — aa iro
olaszok Petőfije, akiask „Szombat a taliiban\'1 oin|_ü varaébeu találaak rtmminceniiákat, öreg
dalinak iaijia diaaéri, hü^fitti mégia, hogy akar!anyóka — (piity aaip haawnlit as aawvbi?j — uianzaa, akár plágium, akar mQlonUiaa ieone. Uluögél a padkán szomazeduőivei és foi, vele Nincn peld.iui koitünk un lenki, aki nem ia- aaembea tűn a nappal, — uioai jélti lágy
nini oltrasia
merné, vagy aem hallotta,\' vagy Volna : Arany „Családi kflr\'\'-éi.
Ka agy gyonyürtt lnra»a aa ealéaek, nminl bakii ai alkony, koppan a« éji bogár, búlingai a fit, mini lm 0 if alomra akarná ie|ót haitani; a gaadaaaaxoiiy iiiegleji a tehenet
harangazó as ünnep bstoaiőaist; a Iáin kis piacát ellepik s gysnksk, eköabe nűkes bjutálához lŰiyölve tér meg a kapái, s a — ayngaloaa aapjlra gondol, — cstad Sli a laim; míudeu ember abba hagyván a munkát, elteire attól az aa udvaron, I OrűuiiÖl, hogy ni&anap ünnep leaa, nem keli aaobabaa ki dolgoaui, a nem mén aa ember a .aaokott igába, mit. teii, a* eladó taAny, a kn Jll, M| MUO—" ■ ■ * Mád: Brogaimony ea alkonyai; aa alyjuk, a uisaOról, mikor aiatan maakeadódik | ktlloabOaO tárgyak ugyanj ds a hangulat egy, aa ttke/é«, majd uiannS a oasndaa Ispibenéa. — a mi költőinket elragadta aa este bájos osendje, Ka a larialina röviden a eaaládi körnek, \'Hogy nyugalma,1\' varázsereje^ mely békét, nyugalmai ily ked«n lárgy ne vonaoti Is ns baioit voma ad boldognak fa szenvedőnek, meg maa kö.toi ia alig Kápaslbslo, meg is lae- A basafl buoaajs és aserelmea tohásza, vagy kelték aat aokau, do azok kttiOtt, akik ami Ara- a rajongó leány panaszba hangjai k gyakran nyunk „Usaiadi kOr"-é< luginkíibli aiigköislitst- adnak ugyanazon Sraelmtkiak, sokszor ugyáu-,iuk, vau elad helyen éppen unjál legelső laulos aaon aiavakkai ktfsjsssst. kUlwink i l\'itofl, a „Téli »i|ték"-kol, -amely ktk-1 (£dtvaa\'„Búoa«H-ja, amely lin egyike a lsg taiaényét ugy kwili: „Hova tuti a tarka ut-1 nabb költeményeknek é nemben, így kelSIödi^jp
vrtl\'vány as ogrűi V" liovlt a piiakaa), mivé lett a l\'Oid, mily kolduaaá, • liirja a lóidat; meaitton taais sok hslyt, hogy Iázik, didereg a ilyenkor ml Képek az eiték, a meleg nobanan, beaséd-biu a uouiaaiddal, komávalnipa<gatva, bo-rosgatva, i>aa/élgeiva, hSHirben aS ilju ia baja dou leanyityal, sklknik lelke a jüvendú tátkbrábi
,Mw v«l»il kaaáa, Mtnk hanija, Jalaa lila*, ti vllcr. U aSld li«gjr«k I lljmkiialijrta i waaUn la»j4|« Maa vatal ta uíhü alaapak; Ua tl—llril Iwldognlvg i Bea, llaüd llaatt ilnaa vMayMoa.\'
Kőtvöa nem a nerelssi költójo, mint Inkább •
lynyn _
téred\', majil a kaintihvé kórlll a gyormoUkkel, | sgetekm bdioaésas, s mégis aa aki ksdveiét Iba - a ssak küldnl^v <a| i migli miut itfiy ttoeai I aoatóaa siratja 0 vele, a aesraisua a véd Petotl. i\'ép barooiilába. HitoH uian |0 Lsopárdy sa! Burás, Boros, mióta Uarlyle oly kiittnö iiawrie
üi
Zala 49. Mám. (S. l«p)
Politikai szemle.
Nafy-Kanl«sa, taaárnap. , . ■\'->■ m
elóny Magyaroraaáyra abban vgu,*h«gy a é» gyoraabban el lebel írni, magyar jalaáloghitelbauk- a küllöldi (At legkuuxerv»|ivebl> elemeinek további ma-gálioa wwaáea .által képaa leaa í r»ie«ö gaadaaági jelaálofliiiel Igényelt \' nloaólrb kamatláb mellett kielégíteni,\' fteíhkfllOiib n aiokat a biielkflaleményeket in, melyeke magyar várotuk, ktizsiíjuk ét vidéki. teitUktdc \'•mainak aaérr, mert produktív én "rendé* kamatjövedelmet lyitn-itó célokra, mint pl. htlyi vatuíak épitítért, /oh/amuabdlyoM<íiolcra *ib., lókeboaiAlárulárOkat teljeaitenek. -m t pÖBOgy\' műveletek eaolid«á||* mellett már aa la keaeakediii, Tíiigy \'ct\'Hiayyár vt> déki odrotok é i6\'ieh"«áji»nt|á\'<"«i a magyar lelsáloghitalbank á\'lai ciak a jeliáloghitel nek a legeaigorubb ÓTaíoaaággal vont lm-tátrain bőiül Wuek meg»ettbva . Aa állam ta a magántőke vállalkoaáai kedve kflit való a pénaűgyi munka»u</osztiU előnyére éa laflkaéfea voltara már—agy—évijeidnél régebben utaltunk. Magyaroraaágnlt ezelőtt a moat megatUtilelett reitdaaer letetett, melyat ceak egy erőe többség ludott.meg-alt)ntérni ( ». i aa a aaokáa, bogyón vidék minden kfymídalMit isi itAJjfffrr-^arteftfrééft * *">|""áii]\'»*l M^lték. Mindig yat tűr-gették, bogy eaek aa önmagukban isrve-Iryen é* üaaeoubaj:ó berubáaáaok állami
1898. december hó 8-án.
ba a munka vaaaáki ülnrtki a a velaasiáa köveikertében aa«t-
IJW m j^iv
dasdffi önkormányzat aa érdekeltok Majo*-^ 4. §-« értelmében a kftttgasgetaei b.«ot..ag néjféiwk éit nllmifolé é«#k bavnnátt^VHl wmfcfti.éi.mipit tagj<l Borából kilépfl 5 tag névnariat ogyt\'rittetiKVbfcéni éi i j h II1, It\'igy tttmtlasje-tBiiefieHgy Sándor, ^arki» jrtieei, flr. ~CTmfirey kel aa egy na vállalkoaáaokat aa állam Rávet- Vince, -&oHer larrtfl, ágíjtarirtc* hfrén- hétréten köaromflkfldéae nélklll vl«aük kereaeiUl u\' vala-itá-a. - . A. 18S8. évi XXI
I. p. 36. g b alapján a« tgáioló vfttaexlmánynak
-— -- * J89Í; éVrb történendő ajbóli megalakítása, 4. A
nágyméfr. m. kir. betügymiuinieriuui 94334. u. a. kelt leirata Magyar éa StejeronuAa kö-
+ rraa,UanU« A francia tniUr-i-kg tól,i ^\'T/\' fefe.^í^JfS
riuflk. ValmuTlíia nao. ki. b.jb.a voir^ ^U^.\'t ^L^i\'
A lemondott mMiterluin helyett ujat kelleti 48317j?\' »MK
bob j......m.......,"7 "ft* 5, ffig,,.1"*^ £ , T^T
S Vi^a labíuíiliímr.
volna. Tobbiaör biv.aita magáboa a kamura elnökét ftrürt, a ki aaonbati lietii tpgftdtí./, el * misxiót. A BÍni(4t«rvtj<ág a«ooban, mire aaurok napviáaot látnak, mégis veg^t ér. — Caruotél nttk Ugyanitt SfitílMtlbbta m«g a kabinet alaki-taaaal. £< na«o»ai>t. hogy íuyukra utuc^n a nem-aett túlaóknak, hanem valótágoa dfibba hoxta Ak.ft, . n.ii «Vnak lapjaik ktfejeaéet in \'adnak. A „Cuoiirde" kijeldtili, hogy már mtga a SpuTler uiiiiiaitarinm aaaiuéja ia ateg^avarbaijk ai Oroa<-orra. éa Fmnciaoraa. k(l/.0,tlí imráiságOH vlaoo/t öierinta egy ueaet aaarmaitáan embert, egy német barátot biini meg a Irancúkabiuet alakitaná-vaí <« a legperfidebb e»»nta. Kttk ktlnkada -
pémkből flaetleaaenek. A ntagáiMOke kea-daményeaéae, u érdekeltek, a k\'diwégefc éa vidéki tutüUtik tárauláaa mintegy tia évvel eaelőlt még meg lehet da télien\' volt, A gaadaaági munka e iorábbi egéasségteleu uiagoaatáaát - évak aora óta egy okoa rend-aier pótolja, mint\' körtll-bellll haaonló tnó don, caakhogy nagyobb kiterjedéeben, \\ng-Iiában éa Németortaágban. A turiuány évek óta a parlanynlj tobbaég Oaaaeáili táaábaö Ta elég arOa, üöf^ é kOVBiel^ek re ] mindig arályaa oam-mtl feleljen Magyar-oraaág küiOiibOaó vidékein elolordult mind ama foutoa berubátáat aaUkaégtalek rttáli-aálbatóaága mo«i már évak aora óla aa ál-tal Iatt ókaaeriteft elérve, bugy vágta mey-Müutttuk tniudeu gasdaaági reiorm»aUki>ég-Wlból a minden — bár igaaoll béruháaaa •allkaégea voliából jogcímet formálni aa H-iaw, wupjű aa Omu adtffiaetök mbe ellen Már Magyaroreaáfoii ia beUttuk, hogy mind eaekel a dioaératM célokat aukkál Joliban
daaok valóaxiutiieg »éttBH w íutuak Uaaaaáiai. - v ai i .<„.„,.tf a. \'""pliil\'atnak. uem-oaak pokoli gépeik, battem pokoli tarveik ia vaunak. - Váljon nem pokoli t»rv-e >i, a unt egy ilyen ankroliiaU kifejeli. — Vilmoa némei oaáaaart én/Cnpri»i német (iraadaimi kaneel, lart mag*k»i ta ölni eg) póko geppel, — melyet agy a waaiar, mint a birodalmi kanoeliár ci-mere ürlaanaból, quot reiekmag-kttldeméoyt, melyhe/. kiaérolevel ia volt caatolva, küldőit. — A Iwel aiátraaa : De CAanttau. — A pokoli lerv nem atkarttli, a kancellárból érkeaett dobon annak aegédiiaatje £btuayer őrnagy vette at, — ki í caomag rohlunó Itt éanrevetra, .a
éltkivia a palota erttt áüimaaoaó raadfiri, u aa Irfll a kertilati ifcdflrbiaioat rligtOn ertcai-telte. Jm a*Uo magával IlllU I\' gjRIllli uauuia> got éa a<l aa Oraegan agy puakamftveiMel. feU
nóiádó kivetéae íeletti inUafedé*. — fl. Ar tsít. évre «aQk«ége* vármegyei katooabraaatlaaoláai pótadó megailapitáaa.\' — 7. A vármegyei igaxoló váiaazlinány jelenié»e, mely u ellett a varmegyei legtöbb udólb<etí éa válan^iott vármegyei bi-xotla. tagok kiegéiuiteit név|egyaekét bemutatja.
8. A Jókai fl\'infpéTyi readeaenóS fbl^öttaag átirata aa ltl9á. évi január bó 8-Án rendetrt Jó-kaf ttnaepély tárgyáét Q t tiagyméll hal Qgyuiiuiaitennm leirata a aaállodak éa vendég-löaok viaaeayait aaabA\'yoió vármegyei aaabály-readelet kiegéaxitéae iránt. — 10, Vértaeey Xavér Ferenc bpeaii lUT\'-édoek jpiiLS. KaaiU|eli:_ tOl—Sümegig terveaett h. é. vasutvonül eiómun-Mífll: engedetyeneaenrk tolyame«lváaya. mm ta*> uinak a vérmegye réaaérói Taendó »egílyeae»e ay*\' \'"Wit alOtariaaa-téte Kámán János gondnok aág alá helyeiéae ügyében leimerQli 8 frt ftgyéaai kiltaég megtéri léae tárgyában. 13. A bellatfnui Sokgyógyawrtar önállóaitáaa "iránti loly»mod»»DV. — 14. Canbreo-deken gyógyszertáí teláilítáiénat eofedalyeaé** iránt folyamodványok, 15. A nagymélt mag var kir. beltttfymtuiaaierinat L I. 8öll5;II, aí. a. keit leirata a novai fóoaolgabirú helyett kikaidfltt Fűzik Qynla afimegi éa Kovaea Kaa^O tapolcxai járási asolgabirák napidijai tárgyában. — 16. A lelenyei járás iöaaolgabirajának ieleaiéae a ba-Dot-kwgTgyüvgyi kftaiégiagyaoi ügy vitelnek sag-viaagáláaára kiküldött Breter Igwáe balyett egy máa btizolMgi t&gaaJc yátegütáaa iránt.
(7. A nagymélt. kereak.-tigyi m. k. minié*téri boatolta, ki abban Agy pokolgépet talán, mely ep^umnak r. é. 6H925. »*. a. kait rendelete a Nagyolj aierkeaelft volt mtut aa a poktiigep, méty Kanitea-aakányt ifirvénybattisági kflaat keran-malt nyáron SpanaaVban lenrobnant. - Hogy a leaéabea tOrvénybatáakgi jóvábágyáa menaer gyaláaaioa merényiéi híre Mémetorasag fóvarv aéae iránt. — lo. Kenctbe/y metévároe elöljáró aabau uagy taeaaatlót kitlieity aa nagyEit ^]aagá«ak kérvénye a gfialiajó ktkótQ 4(|itéáéböl ménaetea, A tetitaek után a fraueia rendOraeg [ Keexthely me\'ióvároel lerhelO 417t frt 68 krtiak togja a n]r0B0*áai megihdiiani. > ^ . eleogedéae iráni. — 19. Magy-Kaniaaa várna
a————»i j képtia«le»eai>le>é«iek aa épiteixU aj kflavaaó
— A fárafgje káiaML Zalatdntugy hidra vonatkoiólag hoiott ee felebbe«ett batá-tttrvénybatórtgi biaoiiMga 1898. évi deneuiber roaaia, — 20. Palöanak köiaég^kípviselö lealttle-bó li-án rvndaa küagyuie>i tart a kovetkeaó j téoek kBiségi ingatlan elmdáaa kargyában bo-
halkroiaii. ^- Ül. Wemea-Rpldogagatonyia
léat koattlt róla -Öyöry Vilaoa, majd Lévay Jó-CMf atawák költeményeit a mivelt ktaftnaignek ivrméaaaiee rdkonaaenvea dalaival ,.Beaay éaRok-\' kaja" „Joliu Anderaen"-ja eltalanoeM, kedvet darabok latiak. — KBlOoOaen megragadja flgyelmttnkel buoaubaagjaival, mrly MiVÓt ba-«wijat Idéai einlékünkbe i ,.M«ri emieke" o. dn< labáa ime eióaierlnt;
.llatawk, vtlmk k ii laaka parték, Mladlg TlrtfaM Upetak I
——--Irilwk HM. tlttgaiflk mt$
krltUlj aiinia]vn vlaatak I Itt AylgoK a k;4r hgkOrÁbtaál\' Ka taftovtkk ■ilaana IUI Itt vall a vfcgbuwn . atolaapr III Mllam a keilvtá Karit-
KúivBe midAn l/áuaut mond, bakájának mond buoani, a kaiájét. uemaeiéi ólmjijn, — ka vlawa-ter buldognak i Bui na áldáai iizftr a partra, ba lomra, völgyre, ardOrr, meri eaek voltak tanul aJkrelménM, boldogaéglaak, Itt itrta Hívért ( ftk iilaioe arnjra alatt, Mari\', öli raeréil aakOi, vllt el lOle a ígért u] találkoaáai, pj, páator órát, de amelyen a údvea Mari már nem Je lenbetett meg, mert hideg baat takarta be.
Miller, e németek nagy köitöje li aa ,.0r luatiHl latit" ajkaira limJiTiiam ugyan eiy haokiit ad, de taián még aaabb váltoiaiokban a kadve* aebb alakban muui Eotvüa ea Burna.
A IV dfk jelené*beu Jebmna ■oaolágjaban Cnrdtii elé e hánaajalenai t
,l"i»a vaM, I* )<*»<>, kaévaa Maalk I Ta Mikin aawkaa fOly/ litM talad I Jlaaa, k*at kal/vag /akaaai lllliliif Itt
Jokattúa la llrtlk butbal rabaf. TI rttak, mlkat önWaék I II lak, Miket lltattoa. alk lélihluitk, Barlaugok M u kl* tania-kauik,
Vltaluai, la i vOlay átleK hugja, kl
Ü^akerta vlwMaaagtad taakain
Jolmnna nogjr, »«■» ttevlmaa jak\' aaa.
RrMk Milye iwaéaa bukUia,
Tltakal trOkra fogylak al,
Báltajrala, U la giadáUaeal liolyoDgluk I* itb.
A páaaiorleány aiareteie a lerméaaetbea. ami ■a|nyilatkoaik e uébáuy aaobau a a fájdalom\' | nielV áí\'nyilal »/lv»n, infűéu a itvut—jm b«»e,* kodéba náa.\'
A kSIlUalt madarak románon Ih *ok agylmu talált vouatkoiaarai a jelea kOltökuéi, jgy, bogy | Imiiét a tgiamtrUbli kúlie. énybe boeaaj\'ko<aunk : Tompa „A gAlyfehut*\' etuitt *aep baaallaa \' kül teményeban ttuvttali a megérkeab gólyát, bogy magérkaaett, nntjd taaébe juUmk a iiralmia hanti állapotok, vér, tfe, temáu), elküldi Okéi jobb haaába, attt üaeu a bojdoaóknak ia, bogy mtnó világ van itibon, bogy na búauljanak, ba a ba aái nem lái)ak ia, mart ugy >* lemék benne ArftAMk, mart llt bórtfin. blto var a legtöbbre a boldogabb aki bt^jdoaikí
H*\'r.inger - a trnnoia Peiéfl, — a faoakékkel ba>aá\'gei, i kéidl tnlttk ml hiri boának haaá|á bnl 1 tiiegkéidl, mit ealnáluak a kie völgyben, hol aaOteteti j — nem e ott étta mag ft köatt-Ittk le egy a i>apoi ¥ Ott a hot áa enya>neret*t
VlifAkVttli) lépl\'i lülitil t
M jtl a»* ftk ii(a ifi\'ílk Mvi\'iitil, lérjbei meni-e mar tOvira^ a\' llatal legények oiuiatnak e taég,
a sok jó barát, a kikkel együtt miokotl lenni; aaa-reantexa vinuaéiiek-e, mind a caatából, — vágy tán idege a agoldoaok tapoaaák ait a . aaant helyet -ia, a családi tütheiy.el, névére aierencvéjét lóákreteeaik —* a hova tekint < bi-Unraf Tt drága haötm feeekfii, nyomoráról aa aiAljatok,
Kl ue éreané e két nagy é» hatalmai kSltö axeiiemenek e fájdalmának, a Így hangjainak acyformeaegát,. éa aiégia kt( Bnbönö eaepaeget. A u agyar aieg\'a tBíiflk legjelesebbje a aiegjnbb Irnnoia lirikoe a hoflfl M w bánat hatása alatt— irták a legxaebb ri\'kmi költeményüket.
Ueranger aaép költeményé t „A kel gráaálo«" blit-onló eakinemSneiiel bir, mint a németek nagy világ fajdalmaa költőjéé Heine Henriké : „Á granaioeok.H A> elaöbw két gránatoa áll ört Fontanebieanban, a bee«elg*taek, hogy többé itt Hon fognak már ört állani, mert holnap már Elba leea a nagy caaaaar otthona, a eléboaa-bojtlimkíbnl voltak; a* itullai aadjarmtokkal IgyjH tom, UrtMaoraaág, Üpoe, Panxaal — hol a villám la&mmjJt-\'— aa arnlaaaal, a aiabadaággal, mély nem támad tél, a a koronákkal, mjket Napolnod iwaiogxtoit — a mnat ö aéki alnea 1 — a caúu, máaa aörülöite aa qj klirttl mindenki, ök u/oivhivn, akik vale.véreitek, bár rájuk térne a nyugalom, maginaradoak ö mellelte a régi melleti, Ihngy érte elvéreiaeaek.
A németek birea rovaaicuaa Heine ia, iaaai raliol kapoti a birea káplárióí a gránatoeaitel a fl ia n,egéaéki\'|i ökm j Oroe<oraaágban eetak tog I elgb i, e j ittUtlk baaa, aaomoruan, hogy NáMt-
I
ll
Zala 49. szám. (J. lap.)
hallgathatják el • hiányokai sem i Mai állnánk felailniunk iniigaalutáti, ba ezt tennők!
Tojjak u/.l, hogy.- egysaérre nem lehet mind-aat megteremteni, amire vároeunk jelentós*gének érdekében liking volná, tudjuk aii, hogy nehée, nagy akadályokba atWaik annak pötlása, amit egész ev^itedeken at elhanyagoltunk, imé-gia munkáho* keli fognunk serényen aa ikadá-lyokkal izembeszáiiva, most nem szabid, nem lehet megállnunk, ba ismét elmaradni nem akarunk. f
Kötelességünknek tartjuk tehái hangoztat Mi azt, hogy a vilstuoevilágiláa ié\'eaiiéaévei beérnünk ■nem a/abad : ba azt a nagy iiltkaeget pótoltak ii varoiutikban, azért még vajmi keveset tet Ilink; neui elégséges, .hajc tárna fejlődésének vitatásánál ezt említjük i evvel egy időre meg-slégaaünk, mart uaáuak léjeflileni amiben, városunk mán városokkal szemben háttérbe szorul, kötelességlink azt létesiieni btrmily áldozatba kerüljön is, mert csak így ér-heijtlk el hzi a célt, hogy art a helyet foglat* bawuk el, a mirSvU váron jaleuióeégénél, lakói-\' bak in elligeniiaiáuftl fogva hivatva vagyunk, — esak így érhetjük el aat a utveaut, auiit mi igazán, aat himeai miudannriait igsaáa óhajt unk. . iiyen elaörendö eikerdlhetlen szülaeg van u-rosunkbsn a tétdufra. —r A aé snyra rnükneg, van épugy tyetztéyíiyyi, mint uiykidi szempontok nál lógva.
A séiény leieaitéae oly eiaö readü a/ükaéget pjtoli hogy e»i tovább f\'Hfffnfh "f" •"bf\'j lehet, —- Valóban szégyenletes állapotúak tarijuk azt, hogy az idegen, a ki az élénk for-■galmn »yw.i varéiba iloaaQr jón, ■indenha a>nrv
| -1895. december bó J-án,
Akármely oldalról, akármely azsmpootból vizsgáljuk ia tehát aat a kérdést aton arsdaéeyt kall tapasztalnunk, hogy a eét|ay ietesitese elodáz hallan / A vároii kepviselőiestü.einek tehát • kérdéssel komolyan kall foglalkoznia ; nem sss-bad kiusiuy ■ásudirndA éiw kéknél tegri
— at áiUláaoaaigra kiható dolgot alodájiai.
— A aétány mielötti létesítését komolyan kail elhatározni, i a helyt eltántonfhatlaaul meghatározni.
Tadjuk, hogy mar sokszor képezte vita éa be aaéd tárgyát a sétány léteaitéae, caakhogy min denkor oly izempoutoknál lógva odaatatik at, a melyek egyoidaion aeai, kapassak eltagadható in-, doket arra aáave, hogy aat a nagy asük-eget azoonal ne pótoljak. — Aa a körtlménj p. o. hogy egy tér, amelyhez tán évek mnliáa ját-
ban asintén igen alkalmaa hely, — csak nem lehet indoa arra, —. hogy esi aa elsőrendű tzükaéget azonnal na pótoljuk, mar an&atfogva aaa, mart a dologgal vámnak nem saabad a* nem lehet. — Ma a képviaelö-taeiület a aéttiij létaxliéaéi komolyan elbatárosza, ha aa akarat magván, — bizonyos hogy aa aukOH ia mag (ofja todai találni valamint azt aa alkalmaa he tyet, ahova a houuyeu hosaslerheiO városi x-jkanyi litaaiiaai kall, hogy aa a vároai polgárok adQiéaére, váróénak padig dwaari szolgálhasson A második nagy bstalmaa szikség városunk ban a azinhaa ksrdéie. Az állandó aaiaháaaai ia majd egéa* agy vegyuuk, mint a sétány kér déaév«l, — E téren _ia igesán csakis a rolgari Egylet jóakaratára vagyask atalva, a valooan\'
oaodálkosisnak adhaiaoo kifejezést, hogy a_ttrafe ban még aétány sincs; valóban aaomoro dolognak tartjuk azt, hogy asomsséd, kisebb jelen tőségül szegényebb varosok e téres bennünket megelőzhettek ; tart haté tlannak jelezzük aai aa állapotot, hogy a aaüiók gyermekeiket tavasszal és nyáron a sétányra ne kflldheaaék. — Igaz, lehetnek olyan ellenvétéaek ea hallottunk ia mar olyfélét többizör is, hogy a Polgári Egylet kertje c»y alkalmas sétány agy a ienottek, mint a gyermekek máirára. - Igaa, hogy most a Polgári Egylet kertje nagy szükséget pótol, a Polgári Egyíérkertje, -fas ezt a hnejezeitstéronigyál-laláu haamalui aaabad, ugy aa.ólvaakiaiiiwItaU jent városunkban. — Csakhogy a magániulsú-donoauk mégsem kpTeielbetik, ha a Polgári Egylet jóakaratából az egéaa város elveaheti is aat; - Váiuauuk asérl a Polgári Egyletnek kőazöoet-tel ia tartozik. — De mit azól majd a város I, kozönnége ahhoa, ba « l\'olgárt Egy lat egy aaép napon azt togia mondani — amihea leitetleuül joga van, — hogy kartjebe oaak tagokat, i tagoknak gyermekeit ereszti be ? — Hova mennek majd ltok a vároel polgárok a azoknak gyeroie-kei, kik nem tagjai a l\'oigan Egyletnek \'/ Lehei-e nekünk «ai az aahetóaéget gookaatatni? *
""■■"f \'"t^^p*^ ^iw* art, tor e tekta tetben is a Polgári Egylet jóíudólatára .van a • város ráutalva, mert aausl aa mietfleigiiek vá~ gyünk kitéve, hogy, ba a Polgári Egylet, termet nem akarná a szintezek rendelkezésére bocsftiani, s varosunkba érksaö azioéasek nem tálal na luk helyiségei eióadássik megtartására.
A ssinbái kérdése is soká, bagyoo soká vajjt-dik rároiinnkban, a itt a tárwdsiomaak kellene a cél elérését eegiteute, uiosgatiúa.
A sok egylet, mely vároattnkbaa évenkint ma-laisftgot rendez, mégtehetúé aat, hogy makteagai egy réesét — habár csekély révéi m — aa ál-laitdó színház javára forditaaa. — Mindeate e cél ntfiinriidliáiara raailfciMk Taru—^kta matot-sagot, mOkedvelói etóarféal, s *veá mu nak el; amíg egy-egy niOlatság aa állandó aainkaa javára esi*. Pedig ezt a cért kel lese táwaak kflrtaa*-gensk láraadalmi uioa tá«Knataia s a szftkség olyan nagy, bogj a jótékony célon küQt miaden mulatság ióvödeiméMk, habár csekély restet i* az áltató szKthás javára kelleoe tortnaai,
Épugy mint. a vároa a maga ta)lMé<ét aam kérheti az államtál, hanem magaaak a tárusnak kail a maga felrtrlgsáaáról goodoakodm a» a ns mes törekvéa lámogatá.ai kflftialbMi eask aa éilamtól: epugy a vároa társadalma nem követs!
kNagT"K*nim, vasárnap.
kösMÓg aa iránti folyamodványa, hogy községi ingatlanra vonatkozó adás-ve vési >zer<ódés tör-Tányhatöaágilag jóváhagyaasék. — 22. A báuok áirntayörgyi körorvoa Jolyamodványa atiátalá-liytoak felemelése iránt. — 28. Llrávsváaárhely ktiisíg kip\'inláieatlUilénék községi—ingat^an-nerssaa tárgyában hoaoll határozata. — 24. UerVsdlfk kftziég képviaeló testülelének MeCbe-ntt határoiata. — 2b. Kövágó-Ora közaignek a vágatáéi dijakat megállapító szabályzati. — 26. Ujabb Tóth Jóasel zajkt lakós kérvényé fa-k vsrbér utalványozása iránt. — 27. V-ik hegy kerület kBiség tépviaelötestUleiének ingatlan el-adá»a lárgyáhan botolt határozata. — 28. A vármegyei számvévOiég által megvixsgalt knoégt ktilmégtervek és bitói számadások lürvényható-Ugi jóváhagyás végett bamniaiiati ak. — 2il Dt. K5|tll Kltoly kir. laaéeeue s megyei tiszti tó t orvos Loasman Mart kesatbelyi lakos stlUéekoöi oklevelét kihirdetée végett bemu\'atja. — 90, _Ht»e»megye közönsége anagyméli. beiUgyminiui iirinmnak a katonai ievelézéa tárgyában kiadóit körreadeltle éli en az oraaággyUlés képviselő házáhon intézett teliratat oiegkQldi. — 81. S<a-íoTesvármegy* kötSnaége az 1091. évi XXXUL —t, ű vágnbaliáia s annak bekBvetkestéig a vármegyei tiasiikarnak hivatalos állásában leendő magmaradá»a végéti a nagyméit. bel&ryminisz tariumboa intéseit fe iratát közli ... 32, Buda-— pgit fft- és asékvároe közönsége a párviadalok\' ilhar*pödaásánakumagakadalypaá*t ll|iyeben az ~ ftrszAg^yOléa kép viselt hazához éa a kir. kormétty— koi atfeiff ftíifatsii lagklldL - ita, Utaboiea. V^finegye közönaégének átirata őeeeeuyey SySrgy émlék^oi3rfea f{yUjia8 Bll«udHlBiW iránh ~ JBAc Ktig.rasvsrmegye knaSnsége a vármegyei köz-igatgatáa államosításit kimondó iBrvényeikk 1. l ácak as ora/áf erdélyi réeaeiben leendő mii elóbbi éelbtl^BHééé Iraiit « képviseldhaz éa a ■igaa kormáayboa intézett ieliraiát megküldi.
3ö. Bekéi vármegye közönsége a büuiettekböl éa vét légek ból ssóló 181«, évi V. i. cikknek a a párviadalra vonatkoio réaze módosítása lárgyá-bau a képviselöháiboa iniéaett feliratát megküldi. — 86. Kolotaváruiegye kosonrtge a ro-man neutaetiségD luiiók üselmeinek ésitgaláasi nsk meggáilaaa tekintetéből á ki|)Viselöhézhoz [ \'Blán*1^"^^ aMf^ldlf\'
. Mi kel) még Nagy-Kanizsának ?
VMigssrs emelkednek már városúnkhau a vik laavüágitáa árbocai; a sörgyár építése mabol-^. nzp aiár halasa tejesve, aa ipsr lejlödése, tagad-bátai«n, bó (.bajtáaunk, hogy a * munka nemes lOrtkváaéi siker koronátaa, hogy aa elveteti mag Me« éa bassooé gyUmöteaüt teremjeel
Mi, kik e helyűit mindenkor önaetlenül vitatjuk Városunk érdekeit, örömmel aaemiáljük, öröm-■el oonstatál|ük e váron fejlődését j de nem
orsiágba érnek \\ hallják meg, bogy oda Franciaország, s gyöatas híd, s logya Napo.eon. —Sir aak | a beszédre kelnek. — Aa eiaő : láj regi •ebam. A máaodik: feleségem ée gyermekemhói ■i leez, be veted halok. Eiaó: Mii nekem aaa-uon ? Mit gyermek, keldaljaaak ba ébeaek, — de a császárom lógva I Halld kétfseiuet pajtás, mondja a másik, ha meghalok, honom löiajébe lemen el, ia érdemkeieestet tedd aaivemre, (agy-varemat a kátémba, s csatold (el kardomat, Így akarok feküdni, mini egy őr s sírban, mig haí-——lem a korháeeek daifegeiáaét, a lovak rtllltflr-. génét, akkor a esáaiér biionyára -elnyargal ai-rom (alatt, a kardok oaSrrenuek ée ténylenek, — éa feeyvereaea kikelek a airból aasáasárt védem.
A ballada- ás rómánti- Iroda lom e két (élese, mintegy élffvá teeai olötiünk a büaéget Aa ragasi-Indáit e két költeményében, midőn a caáaaárert elfelejti gyermekét, feleségét a katona, a kéaa fofiji e ilrból ia kikélni, bogy megvedelmeaae aat,, kkl bálváara, dlosőeégs volt FranoioraáilMk, a rtae a világiak.
Poe Edgár leghireaebb köliemánve ,A hulló\'
* egy máa áavrtkai kbiió Longlellow „Lábae At^a* — daoára a tárgy külöabötOségések, tar laiom tekinteiében nem attlöabosnsk.
Ei a véa óra. mely tan aj* volt a eealád töí-\'éntiének, ismert annak Iá ée balsorsát, megma-rad változatlan aa 0 egyhangú hétvégéiével, míg kftriUótté megváltaik minden áa folyioaaai han falatjai
• noha többé . miadllMkká, * \'MiudöiOkké, - soha löbbé•
Latolt ez ményegaót, gyáast, de a torban agy unt s lakodalomban nem beaáétt máéról, mtat-arról;
Soha\' többé — mindörökké I \'
Vagyis magáról aa örökkávalóaAgrtl, mely mega w egy roppant óra, malyaek ingája kérdéseinkre aat rámásolja:
„Mindörökké —.soha többé.\'
Ha kérded meddig tart asesvedéeed, feleli: mindörökké, ha kérded mikor tér viasxa elinalt ■Iwldngságoüj l(j|iBágtid, leleli: aoks tSbbé I
Ily bus mejbdiáju kőliemény a .Holló" is.
A köllO akobtgában ttl télnek idejéq gqodolko-űk álmadoava viaaohi Iái ja-e kedveséi, ajiajAu kopognak — a a sötétes oaendben, uiidőn felnyitja aa ablakát, becaapegy holló,
Parbeaaéd támad küatük a a holló miadaa kérdéari jwi mondja : ho(iaaem.
K költemény megráakodtat bennünket a érés-xtlk a daimesstd bidegél a iájdelmast, mely a költői elfogta, arra a gondolatra, bogy sonkáén* lába löbbé Leonorájat a a néma árny olt lebeg mi fölöttünk ia i küriliieug bonnüuket rá-meeen e fülünkbe song a holló jajaaava eő-baaem,
A holló asonben aemosak \' Poe költeményét l«tt« bireeéá, de a baaai balladaiSliéesetaak lé a holtáról aaóló aép-bslladakbaa matat léi remekeket, a ttudapeeU Haeaüa hoala a három nápballmdát a liullóiól, — meiyekaek egyiké rtmekebh a tuá»lkiiál( tiltok ás Laaau I lovagja
tlluatraiják, bogy m mttjm hilaiátesik meg a -sáp ér»elmébe) kölléezejebe is a hoÜó éa sm iV géje, a mily találkneáa, ihlet vmti s népet s költőt a teremtésben,
Lenau a heaáak szülötte — költő a »Három lovsg*e. küllemépyével a aaakeaely ükkel oaaios-tatja meg a haroa lovagot, amiatt ~rat harc után laaaan busa a lépést halad a karom lovag a mély aa beik bői 1 meleg vér Mj, a a vál\'akat ösasevelve panasaolkodnak egymásnak kinek mi lítj, mii lóg veszteni. Aa elaó stól:
_ iMtáis aáp ikli áaévMM,
Kigtatal Mat w aakaa.
t. Zt)ld néle, sévaraa, taajrlai
■ kagjr aM>g k*U babra* oly korin.l
a. Ssanalai s hn> tg alaU Battl Még .MM tóaJUUk
IMi kárai tavas faéaH Uirsai laa Ha tyt laW
Éa matakaaash ikmm:
Í\'JT* M, — ta aat, — .ia wt mmm.
ar népballada a két hollóról megrá-" sóbbTipn^, * mintegy óaaseHkgg a mámkkal\' amelynek oima a „Hámm holló," De lássak s Urta<m*>.
Három hólló Bi egy ágon a párbeszéd kél köalftk, hol kapnák reggelit
— A zöld mezőben lekésik agy vitéz, de ebe, eályma, kedvese őrsi.
A Irallok tovább tanakodnak " . taager kaj.v töröttjei «ua ia^iiljanak-é, vagy t vt\'éara, - e
Zala, 49. Kim. (4. lap.)
hal mindent b városi hatóaágtdl, hantin magának a tAraadaimnaak . i« kell a vároe fejiAdé*é-röl, jóIIétérAi gnndoakodnla fti mlndatt el kft vetnie, amí a vAroe felvirAgtAaAnak erdekében eaük*e-
geeael matat koak.---: ^ •■ • . •
Ha a vAroe feiifldeaét akarjak,* fel ke!) hagynunk a« eddig tanneitott krtaönynyel. a varos síükséíílétéiről ko>nolyan kell gnndoekodtiunk, lé retévo kiainyes egyéni érdekeket, eleö porban mindannak léteeiteeeii ke.) iAradoanank, ami el odAahatlan. —
Ex pedig eeak ugy leaa lehet négee, ha axt as elteapedt köaeaellemet regeoera jva, a me\'yet vá-nmünkben nainoeaa kall lapaaatalotuik a elaö eortwn ia arra kefl törekednünk, hogy a l»5<ér-dalai m uralja ai onerdek!
laat-klaérata mailéit áaeklTegyaeeroB-oaétlaa farnlyáe. a ,Aa üj toWeear.VÍSgy régaatt fBIdééur
JelmeaébagelamattSja: TMjf Viktor.
4. „Jókai apHbaaeiatVgirtg.tátftty mai-., -.....
lett A költőt aaaatf lyeaití ■ Tuboljf Viktor.
6. „Aa araayeaaber vagy as örökőa képrl-
Mlöj«Mií;a — Monolog, -r Aa elpárolgott váiaaatópolgárok távoli aaoagáae ■elleti átfedj*: Téboly Viktor.
a „iltaláaoe derültaég, éijenaée ée tape", ■irt iMét föröftflirtij awiWtt Mf-^%jelaa a félkők kóaótt Jókait ábrá-
ttlvt...... ■ aa dfíaláldoaó rrndtxé.
7, ,«iw magvanaiük,\' ..-r-ii—i —— iwknirittM tempókkal (táao-ayitta/)
—i^rtr
8. Utiaaa, általáaoa táao-vihar, amlyaaOg aetáa megamradt pár aaemerayl komoly*
B\'jindmör
kel/jolyáe, earpeayáa roetélyoa, radpiaaaayék, keiaavárí kápoaata, kaláaalé, turóe ceaaaa. ftitt ktolbAaaok, eigáaypa-óaeqye forognak, főinek, eülnek .agyábea, kogy aa Igytet reodágldjéaak forgibaat a aa által aa ggyfamk éhtot. Ma* töwíteon.
p Alegkltlnóbbail—tu it bm lai metök Hrtmi nektárja aa * kóavetjtéaévaj votnl be aa Egylet pincéjébe. Sürög, U-forog, teaa-veaa. daJfaaik, aaokkal a lelket egyéaekkaf, kik aa Egylet ajjátaremtéaa alkalmával a jftvAba vetett naiu ihlatéaével ültak dadogtak eg/máeeal keaet, jelképet vén (aa "Egylet aaia bólémét) a kóaöe aröraiagy Makira, agy célra egjeellt kcaeket
Lehetatlaa, kogy eaayi lalkaaedéara ba aa kltatkaaaék a polgárok áldást, aredtaéayt biatarftó tomórtUea. Ukatetlea, hogy dac. 2-ika, a vaedégUH balyiaig jvaga/itád Üaaapa a tagaa njjéaailatéa Aa iéthiatBailáa\' aayja — ÍagHBHir»:Br~ Kgjrlatta aé^va, aUlyra traditioiaái tagra ia a bgkalalaia-
■abb wanp vAr l tArmdilaü klRóitakoaáa jóvft^baa.
ToUmtibu.
; Taboly Vikior vároal képvUaM }& iüvi nagUlU iadiU riajU a béfviaaiataateiaU &14abaa, liagy Jókai Mór komo-nia iitekal iítvoa évaa irói jahilaaaa alkalmából válaaaaák aMf diaapuigáraak, mag caiaáljaaak valami aagjrobb aaabáau Aaaa^aégal vároaaakbaa íh. -
AüOm agylaagaaággal Ibgadott tadltfáay iir«npfit<h léi agy tiaaukfttágü klUSttaigfi MatAk- Kaaak ■ Waatt-aágaak aantáa aan épaa a Jó lataa kagyala^UU, y^mMm, •art Babóakay poigámaatar ar aa afAla ovációk áíák aan igaa Marat aaarapalai — Taboly Viktor vAroaikápvíftalff ar alt aa al4ftka. \\
fei aMgiadalt a aagy moayalom. Volt kia-lléa, aag^Aiéa, aaikaak addig mi« artdnlayét neií tai^jii, artat bogy aa
iqML
aáfot ia uljaaaa aliodorja.
A közönség köréből *)
VAroaunk egyik é Őkelo cljfítót kaptuk a k&-! vetkező soroknt;
Ka állaak taaácatalaaal aauk » aiiaa, akik vaia-bogy kaladai aaarataéaak. Még addig, — amist kálijuk —
tilletet, bogy MnngiUm* Taboly Viktor irótaraaaa vauaia
__ _ ________ _ éa $fito$ntk a jobiiaam ggyéa I Mart méltóatataak tüdői,
oaapáa maga a blaottaágí alaük ÜTIK lAacoTat75karmi- b»gy* maga Tuboly jQUffipt baniiv«aéjtt ember, "dolgwaó-" tataiéra, aawaayibaa aa iró JaWlaamára tiaavigalaat akar widaaai. Mát aúadaaki kiaaa ■aadalatlaaaággal vöjapép: a blaottaágí kadrillakat vaaatA fortaaoaisalaftk mi,kor fog agynar ionftriiót kt&Haai. Mert ftk már btaooyira halaid radtak a taaérdak áarftltaégba éa aMrataéaak komolyaa magállapodai Valamiben, valami olyaa laaapaégbea, — ami eaakagjraa méltó laaaa aa Aaaapait irókoa ia,. mag Kagy* Kaaiaaa véroaákoa la. lat a aaáadékot mi ia komolyán raa-paktáljak, — d« mig a jalaalagi aaituaelon akár a iwlgár. ■aalar ar aaamélyaa köabaiépééa, akár a biaottaági tagok radikálla latéakadéaa nam váltoatat, mi aaftaaapaég komoly máltéaágáboa nagyon kavéa ramáayt fttaonk
-liaoi aaa tCllik a gaSdeiat, bogy aaaat Y gaadagaafrj igirkaaá programmal Tuboly Viktort akaraók aMgtrAAlai. 1 Heakaailag, —fiatal oaak áat akarjuk faltöntotai, - bogy\'
Obaaae kiapadftotattan vAllalkaaáai aaalUm éa oly aaarap-1 Bámulatot kozdnynyei tűr várotunk bruktdő léara tarmaii, targy<f|adaf taiaatama vaa, fiöff kg kall kát 9éyt~1*ér lntHipok éh Mf MMptMa^T mdfik agy maga végigcaatakaaik agéaá jabatiami Aaaapaégat. Da kát íáiuit egj/tzerüen a UhtUtltméyk kösd tmrtmnmk kiinyörgünk-aláaaaa: m fanaoraak ér^raHaHwaáai aaaüam- Vfymnto mér Mnmftok Mm m kelyheit m. k. adó aak ilyaa gaadag ferráaaibaa ia kiaaAIml kall aa élat aaaaa- hivatalnál hiány poji kincstári, POitUi tuvarlml aaáu r- Kéljük aaért tiaafealettai a polgármaator arat, — | üriapokóáH t iyy azok térméuetnm sem a dohány a MaotUági tag arakat, ^ mag aa ag&a képvlaalfttaa- /6(8iudébent tem egytbült a táróiban nem kapha
ták. » Ua tehát valamelyik UtMMnek tipor
levétkéuteU dJogj^JséryttíUa fumHfommm - a-tuK THfómátra menMt, vagy küttém, ami meUeeley megjegyezve legalább ie egy irányi időbe kerül, át ka uetleg ott sem könyörülnek meg rajta,ami épeneéggel nem tárton* a ritkaságok köeé — no akkor egyszerűen nem szdüithat ie kényten küldeményeit bizonytalan időre elhalasztani, mig nagy fáradsággal is utánjárással a szükségelt fwmrie-leveleket valahogy beszerezheti. A belföldi forgalomban használandó fuvarlevelek mégi\\ eeak n&a néha, nagy ritkán kaphatók a váróéban, de ka akad valaki, aki nemzetközi forgalomban haoenáiamdé fuvarleveleket kér, bámulattal mérik végig aa elárusító közegek a merész prétendest, ée vállat vonva
rr^Ut üaata aatbar^mtt Aaért. tf* «
aat Clitaaai U »^Jr dolog, bog* ^ni Tahóig Yikior vArMÍ^ ^ M phiaatkattak ba ltika-viU^abaj W ^
kápviaaie ar la aaarapalai akar, aa Wrtá^|ék valami. - Wt tartják éa aat mondják felül* a bata mögött, bogy moat ia i labatatlaa, hogy mire a aorok napvilágot látaak, már aalmm kaééfkodal aa ig Uagtrébta Wrdó toldvilággAr; ia»-
baa )MÍtf aat agy ^tOataiik * WkcUi aelyméb*, úitHiwténttk aM>ad|ák, akit itU taaaf Wlkaaadéaa wuat ia koaayaa aa álmai ragióiba ragad a gyakorlati élat garda-
gyaf kaaáá.-—t : - -, \'
Amda aUaladták, bogy aa ábráadoa költői lélek aaárayait Ima, da méa aalyaahkMaiékkal Ma ketatto aa Ua Nfa köaé a Uatoailéai titkár. Miat iré biauayáia o ia kivégaaatt aébáay bóat itttaaalaa ballllal, tragiaaa talallal , da aaoot
Hogy történni fog ralaal in la. aa kétaégtalea, - mivaf
_xAcúal
taraa több WeHapaak ; aég megérjak : baMldi aa CMBek*, tagy ITagy laataaÉa a 7ékü ]aMltBmjfr"*gr XlX-ík aaáaad-beli bagadfe elhegedülte......
Padig kát Nagy-Kaaiaaáa mag miadig akadaak olyaa V* yedóeök, akik aam kdvatik érdemaa óaükaak; b&rfia daaat Davidaak kOamoadáaoa MeyediUbét, haaam jóravaló maa-kakra, érdemea célokra a pabiiknmot üttzt tudják hegedilei.
ilyaa modara bagadőa ; Sümegi Kálmán, aki Ut aa magyar*-i képviaali, mivaikogy aa RRtaó maggar ált. béato-aitó Uraaaág* titkára, tfok magyar aótát alpOagaUtt mar étatébaa tottoeai tíokat járt mikével a felhők fcóaóU, aoaal
igr
Baiaiiiág programmia ia káaaaa laaa.
Ila aa alöjilfk aam aaalaak, a aagykarttl prograaua (og haagaaaí . ----- " < """"\'
JÓKAWUlttWIittt— NAGY-KÁbmA város kétuástagu képviselő\'
testületének megbízásából rendezi i TDaeLf VIKTAIt Vártai képvlaaie ttgyvád éa jabilAlt kelte.
--Aa ftatiet»eAf enpMad)-ei
1. .fratog4, IrU éa ataralja: ToMf Viktor.
T >IHilul Jlvatok-, váltoaatok Jékal ka-
aoalá almi Ngéayt ........... TiiMp Vikier
óta kötelezők az e fajta fuvarlevelek, azok létezésé \\jcöLa helybeli m, kir^ adóhivatalnak mindeddig tudomása sincs,
Bogy tly visszás állapotok mily zavarólag hat nak a forgalomra és mennyi kárt okozhatnak a kereskedőnek, bővebb magyarázatra nem szorul, és méltán támaszthatja a veuuton szállitj közönség aaL+ Jcéedést, vájjon énért monopolizálta a kinee-tár a fuvarlevél űrlapok slárueitásét, ha a kőoön• vég\'eoükeégietét kielégíteni nem tjedpet, vagy nem
béigf ebe lávoi jár, sólyma oalbekre.vár a ked1 fcae máaaal illául tova, biitoaMA )eag nekik i lakon *, i inegoaxtuanak.
Ta a mailét aaadd lakoa^ava aaét Magam pad*9 kivájom kék aaamét, Haftke bajából a fUrtftt ia vedd; fl lavltad kl aaaal óaaka ttaakadat! Illáról aa Ifln pabaly aaylm, Abból kapaak áfyat klaaiayalm.
A lyra, a drAnia a* epoai, a ballada, a re gény a a kúiteaaet miiidan laja mutat ial haton lato\'aágot tartalon ban, tárgyban, eav.mébeu, eOt ativakban éa kilajeaéatkban ia, adt magaaik, nogy ncyanaai a tárgyal egyetek ké^aakarva dolgoa-aak fel, mint ptd Peinft, KerAnyi, Tompa ai ar dei lak ihAmAjAt. da a kOltAaaet nyalva, Ifre, a kiptalai, a megnldáa, feí9nTgoaita, r- oly mAa Irányt adnak a költeménynek, hogy aa, aki ul v*a*a egyiket Aa a m A alkat, o«ak nabeaen vagy Appaa uem tudja megtaálnl a köa^a voitáai egyikben vagy mAlikban*
A kőitől nyelv aaépaége, mAlyaégt, a aaarkaaet laailk a tárgyai kö\'iőlvé, a aa hogy agyea kH* íaaiagk, helyik kaat>nl6k* a mmAk Ma»vtalal« it»taak| « nem (baatjAk meg a kőitől müvet bereétfll.
M Im
i akarj*
í^t ÍJ^Z^ --•Mü fciMMm tír. rnMim^énuk,
taatl g UlttaaHáal OIKIr vaaaurkaiima ; moat aaoa vattl-U.^ VVTT.. . . ., . _. .
L iMinfilai ^ÁliÁ
^aa ^wief" i i n *
űrlapok beeeeréléeét megtagadja, bár é\' becserélés kötelessége volna, tía e cibáí jelentkezik valaki az adóhivatalban} innét a dohány fötösedébe, a fő-tőzedéböl meg a dohányraktárba, innét pedig ismét ■ az adóhivatalba küldik ée e kellemes körutak j megtétoU után, önkónytsUnül egy | vet a naptárra, vájjon nmcs*e április eleije.
tékaalt, kegy bogyaa lakataa blstoeitttítU aa aféaa ami tgjjw*t> niatognaa^ aladéat eaat biaioaiual. JU a 0 jelaaava. Prakükaa tarvéval átatocilUi a aaagáay talvidéki tótok, ak kOaal tatr forintot; AietotíMt a karaakadó aak agy aatéiylyei 4uu iortatot éa tavaly a mároiua ftlAdlkét rttdaaA Maattaágot Hetoeitottot kogy a raadaaaadó baakatra ttbamm a polgánaaaiart.
Ka hagy aa ia alkarttit aaki, moat már al lakat kiaai, ka! Tudtunkkal a zalaegerszegi m, k. pénzügy ige*-tat moadja, btgy a lialdtkló Tabitkák ke Al ia aip Mb* gatóoág előtt nem ismeretlenek e sérelmes ét lapítok, reneaéje vas. "
Vau a ml várttaakaak ilyaa aorvadé Tbabit^a: a J1>lgéH É^lelZ A vaadagiAtai Irgalmatlaatt alágatták Md» aaat)a ráatáaát. M >maa at omaa i . volt kOatak agy Vardarbai la. Alapoaaa átvitték a Polgári Cgylatot odáig, bogy már aat* kiadták pfogafni: vájjon aam volaa-t okotabb dolog a dáglll btlyitágtt privát lakatatAIjakká alakltaal át?
Dt valtak ta Igylatatk tagjai, akik aajemí kedvet aaa érttttk Martna aaaitpért a aat motddtták agy aaiv>dóbbaaá»> tal, bogy aa Mgylataak aa fl maaaaabatA táraadalml mlnalA* jávet llale kait r kegy éleiét, - Myea aaayt jó í«iík aaea-gött jddif álátaatokr^ ta kéaa lalkaeadéaaal, btototitomi kall miadea ároa.
Ma kát, mikalyt Uetoeitéerél vaa aaó, Al aa bbot ttaai, bogy ott aa lagyaa NSmqi AAlaiaa, aa calaft magyar ,M Oaakagyaa att raa. Doigaaik, ttrvtt aaQ^ir, da aam aa* vattákat,* kaam lelett lévaiakat a* bortaramte gaadákkaa, btgy bagyaa Jataáa aa Igytat otaaé éa kltkal btrakM lr aa aaarkaaat radekba aaadatt homlokkal (aam araA»vtdákt vatértikbtktt, baatm) áttapat ae agytat etémérá ütiWtati Magyar aeakáaa Malbatattaa genaaaarátjáwl ktM, kogy
mtél layaeikltadoaé VbaatiAkkat kedvaakaAték a Mg«r- #> 1 • klaBtaig köráMI érkaaA kialiéayt-
« i . ^ i, ktt — a maaayibaa taak keaáHmavak miadig aaét*
Kg,la fbliámaaaiaadó vaadégttye a aagy érdemi pabllkam. j-aért aaoabaa falif mégaTaam viltalvia, aáott
I uak / Uaillagvk világaim aaárayalá gabdalatek helyett aaá- lat bákttidött koaieméayeket aam vabatAak j^fekiaiki. Üzsrk
wm panasz
nála, de minthogy nem az adópréetöí, hanem csupán eeak adófizető polgárok jogos sgéisgeerSt van Hó, még cenk rá ssm hederít a pan&ssukra i—
Tán sikerűim foa s soroknak az illetékes körök figyelmét a fent idézett bajokra tereim és azok er* voeláeát előmozditaéK. M U # a)
hírek.
aaa Jélaml Jubileuma* la neretea aaon kö ialményi WagytCaóinf tAtix a~ lubüAíá irét díaapolgárrA vaHÍaatotta éa bogy a jubiláris diHakiadAeat tnegrm\\d«tlte. A dt<ipolgarakgról noló oklavalatOLiátuf kaldü ué^tieg lúgja janoár 64n > Jókainak Átnyújtani, A vAtoa, mint ilyen, lakát kitejaate ittAr eaen ténykedései által a nagy t^A Iránti hódoló liaa^letét éa netán egyéb locáite Qnnep^egek rendeadaé1 4i tAreadalomra biata Ae a képviaaloteatttlm éten oA\'ra aajAt |:«beMbot ff
Nagy-Kanusa, vasárnap
- mn^if11**!"1 n«k naW Í83®] * uod tívw hitben »»o, bogy a
Keket
kwmil, S »«m teBmrtgft-.
IMB buutisái kijelölsz*
_ __ Jókai ünnopsé\'-■ nlrori katitág midizi, ihelékes lorrá»ból ■vert értesftlíaünk alapján kijelenik ti tik, Imgy ^ vitaai tanács, noha szívesen Iáin*, ha J^Hui Ünnepség véresünk láMádalna állal miltú módún megünnepeltelnók, de eni.ek raudeaínéie egyedül a társadalmi lenyaaökat taitja hivatottlM éa .ama IS mg csakis a társadalom egy rétegének, a kép-vieelőieeiUiat képviselőinek tekinthetők, kiknek *ás mandatuma nincs, winl a társadalmi Qton rendezendő ünnepségek kezdeményeaéae, £» ezt igen lermteáennek iji laiaijuk, mert ha a tar«a-dsiemra ven biava ajuhikuim finnepaég randa-jtie, kkkor csakis ennék szerepvivőihői öaaaeálli-
mtT httlT\'W HHUBT juiHly.. aírnw|iiag_iMÍaar
késére - Ha padig a város, iint batoaág rendezne, akkor ex-ono a polgármester vagy *a ya
_ — Zaraa Kárai/ »zrede* » c». zt kir. 48-ik gyalogezred parancsnoka Komáromból, há-ziearadünlfiik ziwdáayft lelett november 29-én izem let -tartott--KagyKanítiaftn wmiparaim nok val/idi\'örömét lalaha a legényseg kiképae-tébm 4a éaíft teljes elwmeréaéf jiyiívéniiüuit a tim^karriak.: Zurna aindparancanok lelkes mi ve-
Zala. szára (6. lap.)
reieiéie mellett, -mittőttBiegjeleut a* Igskgatónát ■dr^Gtrí aaauai orvos kíséretében Vktty v. ran-díjr főkupitftuy ét értélére adta, hogy Fiiak Tőrben y ben halt mag, lóbál nem engedheti mag a részvétel atemeieaen. Ez volt az \'oka, hogy Fi-Iák leinélésén nem jeleni meg a gyanaaium if-jga»lta. ■ —- ,\' - ~- —p
— Iugat lanak hrgilat, Strém Vilmos a nagy-kauia*ai Stpém ea Klem füazerkereskedő ceg fönuke, megvette Wuakict Jaaoetci örök arón ennek a lőtéren levő Lázit, belaőeegael együtt. A Strém és Klein vág harminc* éven at volt bérifi ott, hol uioet Siréai Vümoa tulaj-dónoa len.
ÜII«|tMU aa* lopok A város építészeit bizottsága bezzüntette a vUíSmöiIram ve-
zeiéatre saühaéaae oaalopoá lovábbt-1*\'*11\'\'**** ""\'i tvgy azákertöjevel amagáabaraudaaest teiu mart Fraüz fáitnJkozó nem álUpiioli tara|un arőa,
a terv izertnl meg-
poka\'i, melyek soitkal .csekélyebb értekiíek, allU* statoit lel; J&xau uneakedáa lölyián a unxukalatok jelenleg zaQbatelnek.
— Aa élrnü i^katAa g} erauktk javéra tényleg neui mulataág, TaneuT igeü fiÁyeaéo gyhjtea ranaazteUtt. Akalsú oapon -a gyftjiéa
_ _ körűi laradoztak: Vidor Samuna e* Sartorf 0>a-
(Oje a magyar nyelvnek éá a tisztikarral Is gajd- kér, a matoüikuu Wtittr Juaeineéa Xww<«Ué«a.
Min kiüárölaguBau magyar nyelven beazelgeieit — J6kal munkáiunk diazkisdáaat a Nagy-Kauizaan -éilomáaoaé 20-dik honvéd gyulogeared tgiryvtir fjSgjiijg inagwwtotfc —— Térasw> J*kat#rL A nagy-
kaiiiiaaí községi elemi iskola lanitA-nzintaie leg-\' uiöbb tarolt bayi SrteEazleten elh»taro*i», bogy Jókait ükként fogja jubilálni, liogy ö»uei jnílvail mrgrandelí, Vároi<üuk iakolazzeke ugyanis mindén évban 106 lortutol «<m fiü költatgvatiaébe a köaségi népiskolai lanildiésittlei könyvtarának gyafaptiá*áca- A tsnifólerftület eat a 1«0 forin-agy szándékosak wegöüzlaii^ nagy 60 fbrin-tol a megrendelendő Slft túrlasztaaéra lordii,
fid lóháton padig p&dagogiaí szakmunkákat atinmftvel megkeadi eioadaaainak aoroaatau raarai be. Örömmel Hdviteöl|fik tanítótest&letUnk | — Tkea-eat«lji ek. A „Társas-kör\' vammiut «a#p elhatározásai. A nemzet napasamoaaihoa
A két napi gyűjtés 6ü6 lorinlüt eradiuanyeaett A.gyujw»\' tulyamaüuui van. üotou»egunk aldozataéaaaega ea esetben ia téuyaaau uyilvaulllr és aa ébazö lakoias gyermekek auataaa a téli idényen áTaunék koveUeztetien butoativa van. ■ — Kliiamra A »hereatteiiy jótékony ü6« B)ffter«:lu94. jiuiiui bé 6iu-a- ^Polgári ügy lat* -nagyiermében tánccal egybekötött kotvacaorat rendeí, mely ne* tiszta jovödeluje aa agylat ae-^.yalapjára toPdiuatik. BeleptUdij \' 60 kr. — Egy aaeitény ára ZÖTnueBT-
— Mzlaeazel. Monon aiiniannlata — mint mtnt inir jalaatiik — a. ká 4-éi> érkezik váró i\'uiikha h óta a ,a dolevai nábob leánya*
1898. decembar hó 3-án.
- — Aaaáaklr—a— ailflIM lisi siiáaiési munkálatait a mnlt héten aazdtéa tueg. A u>» gaz pornak aa eiangeteld oaéaaaakw mái otí chaaetegnek a várót utcáin. A XIX. azazad nagy éa világra azótó találmányinak oagyadiáa egy pár b^aap mul\'á Kaniiaan is asagtiusoanl. A pteoáfc nsm tlinnsak- aláírat <u afcaitokát^ da tekiutve, hogy a toldáiaUl veaoiak a vítlamoi vilagiiáat annyira ■•(drigitoUa volna, hogy annak bertadeaaaarOl iegaianb egyelőre aatiau volna moudani: a világítás ezen módját ta Orvaiméi üdvözölhetjük. Jtüat meg caaá az-volna ki-vanatoa, hogy a viiagitaM beraadaaú cég otcao •rtátelekkal a magznoaoknak w ^oaaáterhatdve tegye a villamos aram bérletét vagy pedig ver senycO cegea ele akadályokat na gorddsaa, aati
vtaa^tgy ia á lataaayeé^Jl M^^WjBte tft.n. .„ .n,.ij...t».i. ir.ii .n.i.ju^imi.i deziaralja, a »taktnv!w»\' p^fy^iiijii Már |iili| h nawi Utók, hogy párhuzamoí aramra miaéoi kaii vata mely barwdezéal alkalmsaié tenni. 11a a Iái a követelményeknek eleget teás, a. caaiolAm tols megtagadni uem lenet. Eaak a áOvaialaiSayak pedig abbed aitanak, tiogy aat Auipara ara* aröa •vgnek megleleijeu 1 negyaaög uuUiaMiar vaa Ugaágu drót Maeodazvr, hogy a ■ vezeték olyan lagyiiij hnfy aaájial a* amtuból enmaa uijan el aa veaazan íearaii, vagai bogy a hiasaiuk oiomkapcaöláaa aa áram emelkedeaenek atagieielo arOa IsgyaB. Ma á\'gaglfiTat aua islWN>ieaa«a elegei tesz, akkor a váhalaoao oaaá ruásanl ta -ingott erdekeknek enged, ha á caáioiáat megta -«adja. __■ •
tfiODALOM..
Lapnak • ratatábaa laaerMeU aaÉ-»ek, Upaah klaáejaaais VMmí Kmkmp keafthsrisasé»as>ea megranaaiüeiOK.
méltóbban eaaMtilélá ceremóniaval svm ünnepel hettek ««ttia a nagy költőt, ki aainten egyike a nesszet leguagyoob Uniló apoatolainak.
-----A asg).ksalMsIlluiiaasliiai gya-
korlo iakolaja november hö 87 án Jókai tn*p*ivi rrndeaat*. meiyeu réaztvetiek az igazgató vvuteae ■ellett aa egeaa tanari kar, s a gymuaattuu^sa-aasa növendékei. Aa Smispeiy targysnnatta a következő vult: t. Megnyitó beazéd. Tartotta rtu Károly B. oazt. tanuló. Séret« megnyitó ba-nédábeB m«gamlék*aaii a magyal ködá\'om re-inraiaiaaa kflrfll maguknak natyobb erdamekw szerastt írókról, de különösen Jókairól, ki való-" ligga ultöröje volt a népies regény irodalomnak.
- a, Jökai Mór tSTetiróI Krlpáej fajoirör-M*tr laattló tiirwrrnígy ssttrgalowaiai wt ertekezeat.
— 8. Jtf 4]tdáas<>|létéB áll a ozonka M*\' umu kUtaaHttytydlialw
-6. ossl. tanaié. -» 4 _____
harcban. £a képasie Kojpáeiy Uy\'Orgy la o.Vani ^uak. tárgyát, melynek magiiáiára nagy gondot funlitolti 8. Kutyák Liíjús 8. oazt. laun 6 »A azi geivéri vértanukból* aaavalt egy rézatelei. >- ti. Major tíjrola 0. est. lauuio, Jókait mmt hiriap írül m\'éllátla. Záradékai Harccá Károly elasavaiia Jóltaí >Uagyar djval< flltiiÜ költeményét. Mint a tárgysorozat matatja, a gyakorló iskola nóveii\' dékei igen aaépen okztolták meg magnk kösi aa Bimspély agyea réazia\'«tt a jparKodtttk a jubiláns ifit mindén oldalról bnfitiatnj * reganyirö, • az ember, a baaail s a liiriaplró mind méltatásra talált a gyakoilA laknia növendékei dolgosaial ban és aa eltedolt •aavalalokban, mikat aa egéna hallgaiöeág nagy letazéaael logadoit.
— A aagy<kaalizal „kerwkeéé l|jak lak«p>S egjlele" e bó |-én tattoli vátaaat mányi Qléaaben elhataroata, hogy Jnkaiboz Ud-vöaiö Iratot Bansaat, a hogy a.ljUÜídselabb egy-bekivaudo kl)agyillé»én Jókait duztagjáűl vl-Jwiaija,. továbbá lebrQisg módjai a|tl, hogy köayv Iára ráasére Jókai ósaae* inüvoll beszereaheiise.
— lávsMag/ arMllSz. Üíriektl kir. ke-rvskadslmi tanácaon, bagy-kanuaai lakna kiskorú Hal | Jóssal éa Sámuel vazeiéknevttket Uarkányira
ttiagyarosllöllák meg.
— A ■aagklisailalt réaavát. /\'WiU Laj.j. a oagy-kat<iaÍNU gymaaaiuui II. oaal, btyeudaks a mait hétfőn meghalt. A aiegény huuak meg-adaadé a eolléyiálla végtiaaizuégft, épen kivo-Miöbaa suli a gymiiasiaa Hjuzéga a lauáit kar
1 a „Catinó \' nov. 2b en tartottak entö thea-eaie lyttkei. Mindkét helyen— tekintve a tagos letazá-mat — caak caekéiy érdeklődés muiatkozoti a megnyitó estélyek Iram. Ha azonban.a nagyobb táiogaioitaág hiányzóit is, nem hiányzott a jö-kedv, u>Biy a—mugjnli niwket a hónait maátg együtt tartotta. Mindkét halyen vígan lolyt a -tánc, az lévén mindkei eaiely egyedUii a mégia
voitak: Bertelendy Baiáné, Herteiendy Irma, Mi koa Hedvig ea Malvinu, ozv. Nyuiyne, Myuly Uttella, flibál iferenuné, Schuiidi frigy esné, Toili Láaalóué, Tóth Kamilla r> Maribka, dr- l uboly (íyu.áne ea Váffá Lajoáné.A „t^winoóan" voliaki dr. Engel Bándorné, dr. Ueró Józaelné, Kobn lttma, Kohn Ho«a (Üzoiiiliátnélyrfl!), Kuhn ima, dr. Neumann fcdené, Puilak Aruiiuné, dr. Kauch Z>Ígtt>ondne, Keimta J^saalne, Koaeuberg
saavaini LUivAtli lat..... 1 ft--, Boarnhürg ^wBa,tkbOule^WaBdowie,
. Jókai a magyar xzabadaag Stárn Handorne, dr í»atia«M AdoJltttl, WalftHi It am K. nr Wyllensteiu, Mai v ina, Weiaa Lajoane.
— A uagj kaulzaal „CazlaS" december hó 9>éu aaombaton eata tartja második Uiea-eatelyel.
— Jétékaayeéla láaeilgaiesi. As .fiiaO nsgy kanissai magyar aasianáraaaag\'* vigalom reudeaö buoltaága lbtO. éti decembar ho tt-án azaa vaaarnap a saegeuy éa árva gyermekak ielruháaaai a>apja javara Puitor bándor urnák ,Peiöbbez* cimaett vendéglője diazaaeu beren-
UBiBii tm nieben- Tornia Minaiy jóhirnavtt aaue kara kozremUkődéae inailail- jólnkonyoélu zárt kőid ta\'novigalmat rendez, üaiépti dtj siemSIyeü-kjut éu kr. caaiadjegy (ü aaeuie yj 1 lurut. KLea-dete 8 ónkor. IVUtiUeieeek, uauneitel a )otá> kony célra, köaaoaeiial logádtaiaak ee birlapiiag nyugtastamak.
— Uapagyajist seasszéval. Kit-Ko-rumban á indít ezuaibálon gyuitat tat siöaaor aa [örök sőteiiégtt birdeió patroieum lámpák, De ba Magy-KaniaMuak sléf jóvoil eddig apetroleuih-vilsgnaa, agy aa Kis-Komáromnak színien jo ieaa. Vtilt ia öröm a miatt n kOaaégban ea a laikaaUit-•eg annyira meui, bogy a lampagymiét aa az egeaa köaeegen ál aeurkarrsi kuariák, mi ssiniéh bozaájarult a vtlagoaaag lokoaáaahoa». meri a aeuekar szsbbatl szebb magyar notakra yyujloii. l)n a löistg lettuaaffanaii vau ia oaa ör-Vöiidenij mert km- komarom aa uiábtn idobeb igsn szépen ebeltsdlk és fejlődik, ml löleg btrtnatf Jauoauakj a község dsrék j«gyi(yiutk erdsaset

— A faJLtaa \'-"\'■" ■«jj««ai • »9: m 60. laax, vagjrti a >4. aataiaae a^zaa. lta»a. ailya a t\'—Ol&ju ea \' IIUI fi áiqragót iMtfyu-jak, a ás. ntanaaa aaio* awuwlosi » ubmgiu Syahm «kjr lapja, a (jaigmiyuk aaqiiiiii i ai^pabaá ckbua mtf urk*p m a Uzigauy varaazlaa JU Ujy* mi- watu, a tzuvegot pathg ia akta iunauula, aa fin. taaM aalaknni a üansar varaaalaa li. lafja, a a*va tearijg akap ■ atow zuuyuiuaia
IMUtaek buil»pe»u ■liamalali I aa a Vinaa a ahlftn a aura >aa. A n»»a
enuitják Oavaar gtat weaajaat (ST. SMBfaaiZan n __■■ ___ am ;Nijgr ataák Aisan»\'a»
" asr«lr> A Talfaa n«u IwIISSrf xapapw
kanakádlaiMk.a. g. fmt tv kiaa Sau ia kavookaat m«kjt)i«nu • buja aauiaaaaa.
* Máai aifjti áabstyaaaa ulaaauait •rT"t~rriTi iiiiimi imi jiim au| n limai ■■mi nmot afanai «a aaaaaa »aa»mki»Bi»t A lazái an ko ki.
— \'gaaaa. ifm, vaMaagat Mnwaaaataaí a »■ - ..-t»»--\'i tj«4\' c,mitt yaliuaai aafilayn alAsaac. a U(I, mimm íijniyi\'l ataa vuli a vitng »Htqalani, Sa»aniinn MUt^utm Mik atOar1 \'Stwnaa. kaéMa« aa ■ia miw >a|iyi ittaaairen. waaa naajaaa n»M koaaaaa. waaaarSI StokáSaa u twui WfM aat uurm ngmjtjm a Uf)tsa uaaw. a i Mui án| azaa
lavaMk aataaaaat ^lUl" Gataik padagM lUÜaWUt nkpírodalaU a»nayw az ,1\'lifa* a»tt imupi fm/m zamka»atak kai, luadaa eiöílzaia kap MMiiiti
•I* MM iHHÜwa «aapuva«liiü atra Ivg^obu tTMAZM tviaaaa uuiall vktaaalaabka. tla^zaiaiaa ejpr |iahf \'irialat a» ■iaSaa taaaivatei siasaaaa itMWaid aaptaii. m t ait jkíSt Ma agjr mag/w lzj> aag wloig aam^xmunivtt, aa a ,a>it«a •a*" »itaa»iiM»»> vll tugfM aa azg/Moa i|an<>ii, mtij aiaa«a mag/ar eMlailaal ZaiaS— (innáoi tag **Tf— -r A „szabad 0aa" aajraai% uúgy vlffnaiiaai a aagyar attaaé* kaaSasigaak aai a xaauaivau jtafinigM* aai^aaa Aaaaua-■aaaa aiaáyiag rvvw i<tye alatt iMnali, aimianaii\', m^j utaitaa «l»Sa»»aa»>, ki lagalaat iina kvaajpra Saat alS a .raanaS Baa\'wa ag/ aZUgyfiu l\'ntaaau Aiaaai* ot íjaasmn Ka laaaa, laalf if "ffif uinaaauiak «aj ailaafl mi kital iroli i—li fiigialja afabaa, aivaa iiaw záppal vaa liiw-IrtUvH, awl|*k Auaiiegjrixa agy-agy [inni, Am «a*aa al kiatbtaza, vatdbaa pazar aa lariraa alauiáaka^Jak,kogy aagyai ibrlapat Uy paaipaai oiazaz zikülisaliaa aMg aaa jmmi aaa-A püagyar wrtaaaU Albam" linaaazalawa kimáyaaati üu*-kdiazbaa Maa, agy kegy aaaa* lagja aapaaai laag a lag-alűkalfitib ualvaáak la. A ,iBazaaa oaa" u/ —éii mmt aam kyijlkal atvaaktaak, airt jpr**~*1ii aa a \'■nujjtaa. zaHlSva k kizSaztg laaawu. a .^laekaa aaa Ma Stagyarttfaaag l«g-olwrjtduüo aa tapaaavmiaa Mpf*. Ma* ia cw<ia. Aa itt falawaiiakai taagaa^a aa ulvazy, aa s^eaa i kattna lerialiai tlokatt agy avkagyaUra aaiMal/ aapMi aaaáva- Mozi laact ktnaaaa a ,,Haai»\'l «m >ra alOSaauii aaa vauMgua laaa a i A ..San\'iT\' aaa\' uatlaaiiauia ■ UuiUjwzt, laa larai li.
— kktiraVlnza kailapaail a>aaaa aiwioükl a ka VatkaaS aaaaaavaa jMaalal tuvg i naaaar iinki Uj." aaoa I ntnlt\' igazi aagyai "it-\' aa tak arádeöaüggel aaazpa-aall adta, aaly mvluaaau vliatyail aa agaaa waagaaa. A ■MSaal ÚJ, l\'ali«a iMaiiafaak ajaalJlta a Mata. ióaiw waaiu ttwMaal ÜtvaaíŰ, aaiaiaa ig«u aakaiáli aiü. ára a •staaaaaá ►ok*., aa UutUilS SU ki- Miadaai «s agy a iiaeaakl (bjiv|t b. aal kilát.
NtyHfoftttB*, vasárnap/

— A TtkiM Láamlé (aagy-váradl ápltö m.) által jató* aaa aaarkaastett „É^lta Iparotok kOayrt" oljr MvwAIflgiá* tatám talált* kogy eaeraft a még folytoa érkaaO megreada-IMakkak eleget teeadö, a aukit teljoaen áhlolfoava, tetarna M macMvItv*, a. *M»vag Mii* aynmoit magywáaó tb-rákkal kkféeaitve, máaodlk kiadáa alá raadwtea aa Linkr Amh kusjiMsdáliUMSlIUs Hs|yHH«» rW JT
épiiő iparotok Majrri1 óimén ép mórt jalaat meg. Faltalálja 11 abban aa építtető k&aAaeéf Q(J, miat aa iparon, a polgári épltkeaéa miadea igára aaétt atmntatáei, aoyagiamertatént, érelemaéet, a«yaáaáre*»t teljea kftltaégvetéat aa Iparna aagéd éa teaaU — magbécétilhöth n tankönyvét, a káatatydaaoa, gaadáikodó - padig aélklUaballw taaáoeadtyáO Ara kWva Í0kr.
Zala ^
Hí K DE ÍÉSEK.
ran, 6tgaa«.
kávé.
U«TI ft
Hékéjém, wlféiMi én •iglAjlrt-
■ééáwgáfe jjgijp pattijuk ü olmanik agyai
móbe Kgger dijjutalmazotl biatua ható»0 toel\'-paaatiüau. Knpíiaiok 25 r§ 00 Iffil JlrrdsIT Őo boxokbau minden gjó^^rtarban ét* nevesebb drogua üzletben, valamint E*#er A Att aatírküiüijltjg^ró^i gyárában Kécz-ft u*s«l arí,
Egy nagyottilénk korcamahelyiség |g azonnal bérbeadatifc - Bővebbet c lap k kiadóhivatalában ludhatni meg.
SininM űrautót
— p. x. I«t|b«a. Batp tárnáját ayombaa íaikaaaaál-tak. tar Jatt votaa karácsony tg Haramia. Reméljük; hogy karáo»o.,yi kUdáaanfca^ ngpa ^ad^taal fnrii yilfmi|
ajánlják saját londoni éa Inaael ügynök aigeik által fUract importálj eledrenda éa válogatott -Gktmtfr érOrosf karaván taanamakat. aaintagv ka-ami altattam jaaműka rámol, utol-érhetetlen minőség* brazíliai romot \' Francia éa bel#ldi COGNAC ónak-
■fi tUyMUhb estektől.i
$11 * válngitatf ■iililtiHiii^fe
g 3 \'"hova díjmentesen. — Kimeritjj árjegyaék • Hl—ktvtnatn dljmfrntiienT ~ § "2. TIK i Ftittalat éa írofla; fhrotty*-tOrza 3 18, aa. Hók-üalet: KerWitpt 9 u. aa-2 jy fttö.Ú u»bar Antal, - Ih eket Antal kp:
IJSI töiiffadéje jpéloezk^Sreintk JM-
ínméÜ.
. é kosta*
LM

— yimlBftiléi. ■éget a iajlt érdekében flgy elmenteik, hogy beváaárláaalaál mladig eaak eieb-rangú megbiahalé oaégakkaa forduljon ét magát haagaatoa éa oloaó árakkal uaábltó ktrdattMtr Ilttl tfcvstrs irw aetamm. 509 8 -
m\\
ss
M
I
■■__ ■-]
[II Vidéki rrndt!ménytkrpr^r"r r^f^** vagy
vamlm kicénat tzérini mlddnek.
1898; december h& 9-Aq.
Kokorfcza-moryjolökl
Kéz én ertfbajiáara, t*gjtserfi és kiért tőritzer kezei tel, Mse\'elírel én a/eleiŐ ne\'küi. G* bo u n -r o«»I ák, Uonkol^o/ék (Iríeurfikj, v|héna- é* na«lMaMi)lik« l^akii r máűy-fBllmml ék, ^iJiláVék-Mái-liiak^ terraka vágók v B^pa- borgANyaiigék, | Darálók • \' "
| h. ismert legjol\'b m^n^é^bén és\' MirktiétUl
kénzttlnek : _ . 594
Mayfarth Ph. és Tirsa
• . - i —ytudtuáifi géppfárábtín—* HC(N, 1(1. Takonlraaae 71. mmám Árjegyzékek ingyen. — KfipmmlŐk kmrmkhmIr. Heazihel|eit: Hlefaníia Nándornál

Mif Mf mattaL
~ K|f iMité. ggjfaánla K t^ju rakrimiaaoiakba mi nem M0W|jltiiBnal LaíiíUiuk hiányolj bajuk aa áriatatt. aaakiatoia karii, mivelhogy tokélaftméf aeboí Maaa, 3a ott anak Aa lógja alkiAi kiggtdt maggnadolaB ataar— nagy «gy iatáMtat faak aaért tartaaa íona aa állam, kogy ?fti«ain«a aa tnurnatua knaol k^jUOfl. Abból aa ilkttt*-txH tg«ii énraft amiiNtflal, jol képaatt •gytacft tutitok ki fliia aa^a JO itllaiiil mafirt atkia la aa latéaal. aalialt
t—mwtl, dacára, kogy mÜBaÉtaaadifc-—=a
Iá-. A oaipkmléa lakat gyaiataa tempó, da aaért ftragak la aaivaaan magcaahkaalk.
Felelős szerkesztő:
£ DA UU Laptulajdouos ét kiadó:
yuiiii f>np
lípittér*)
lal/am kamalaltvámjr. fcgaaatak al »gy mintát a- vaaal aaaadSkoir l#k«tö it^yambat a a uamiaitaa íojjtou kia«rai kirt mlg a vaiédi á M katatt aa-íyam aa aéé§atáaa*l nyomban öaaeepődorthlik éa aaak-uamar klataatk maga ataa qmkéty yllágaakaana ka-avi kagyvaa; adOtg a bamíaitott aatyaai ^maly aai-raa aaial«aaaM»aaa\'k-aa éa kOaayaa tünk) Immaa tovább ég (miotbogy mtiaaállai a laataayagtái telit-teUaa tovább iaaadaak; aa r**tt hflt klMSl llff maga utáa, da vaiödi aaiyaa módjára aaka baaaa aam
kir. udvari naiiH*; aal|am||áni iSrlabbaa, léabaa aaállitva, poalabér éa tiaamUm aaivaana Műd bárkiaak i« adatakat akár agyta öifönyOkra valO agéaa végakbaa levO va 6di aalyam aaOvntaiböL HíWcaUa caimaatt lavalakn iu krpa aa lavrtaafllai pókra ft kraa Myag ragaaataadó. (6j
•) Aa a rovatban köslOttakért aam vállal magára Ma-llaaégnt a aaark.
Karéoaonyi ajándék i aa H^utág számára. í
Á legújabb tdukig ki 1 egémtett most u] kiadásban ntyjeirnt: —
Z^hrer,
Hm^ Mwrtnoh
Kl beszél heh 1. Firma József életéből.
4 ttlssifln ké^> f*l t lényei, klállltáatma 086 oldal tarjadelemban ée
■faa^erviiiKDTfWBii
Ara 3 forint.
usfl\' rmuir-
FÜLÖP iMjTbrafai
Vtf y Káilin
SCOGNAC
Czuba-Dur ozier & Co.
i____- r — traseslB ss|Rsefytr
__ gBOMOM TOJBs Vatérilfyvfikaáf
Buda éa Bloohmann BmUpeat éa

lumcsiikat^
Sí A*"
Fi
m,-
/s ím
W|saht aródpwwift sagiri Italok aasiall II-lt#r#h és kfllönIryrmaéit^h sacmnalt elhibázhatailan elké aaite>ére a ieak|ilUiőbb vlnikfabcn azaJítoJL . ^ ^ A/« nfelül sjánloM 80 fokür tiaz a^ ftsttesses*
rálát- kelieinen lab bttreöxet és közöuséitSR eézeWIi. wyánáaákoz. Leiraa\'ik éA kan/italail autMliasok log^Sft sirl;ékeltti»*sk.
-----Hlvkió ersástésyérl kesevkeáek. —
HT- űrlapot kérmtmim HUdök.
<§ollik iXiioly §ülőp
PliGÁBAI. (4wt) M i I b i I h I i ft B r y n 0 kök k ere itttia k-
í
Ami soha
értékét nem veszti egyedül az tfUff* és ezfistnemfi, miért is -a legcélszerűbb és legszebb alkalmi ajándéK.
A kmlgő karácsonyi A ujéri ünflepek alkalmából a nagy érdmü köitinnégndc dúsan Jd&ertih axariy* ém m&HB%-éxu l3lgl#t#xn#t 4$ (VaroalilR uicat Fisom VniAt ^Byvksrsaktdoss áisilsnébsp) IqjrMlqpMmi ajdnlm A|ándA«lérg|ak BHg; válakitékban «» Isgéka^iabb kivitelben
Mt* OIjCMÓ AIIAlt-ért! - Mlt* QyHnyörü china-exantnemili k ! "Wm
A iiBgyérdíiiinlI közönség iiíjtps p.irifogásái k^rve, mJúiiIoiii sjysierinniiid Uh Javitó n^iljramsiy "MN ívtsly a inodsrn tsohnika mindsn ksllék4vf| flUlva vaii»
|«t
KM(Iii4 ilsaiflai\'sh
hamburg miksa.
ka a itaf^ai. [
aUnllAk a«Ut lAnitnaí km (Inaai flmSk I!

Zala. 49. axám. (L kp.)
Nélkotöihetlan
mlndan háxtartéeban
a MiMíe Kieipp maláta M.
Ml — renden hát* Mfd — .82— 5
kivi mtUOtltaWi, valamint tt \'ártalmaid tinta *|£M 1 kauinUaUt pótolja ; i maláta káviral lxletesebh, — Hh»l|iii» 4t MnmU kárt kittit- | Itttt. — falUaalkttlu miit pillék > kittet.
-I|U kjfarfJutA trikónk, pwwt u bttopak.
lltaOwkMI ivakMlJaak! IMmUI kapkaM. Hi kitt M kr
1893. december bó 3-án
jOGOD***
HM miiiw II. lf Tiaaieli tok íTf rertfÍB rtíwra a-ftík*~padlteatok fpftB W lakkozására használt 508 "6— ■
[ borostyán-olaj-fénymiz-ferték
beszér^aét megkörinyi endő elismert kltflhö tjáJlMiUfOi fé-—
taáre : Magjr Kaalaááa FIAL07I0S LAJOS kut9r-gyárot unidl raktárt léiesiiottep. A beszerzés in g(pn<a<oa ink ■ellett »titn?aib»lOk, mim köavetleo nálam éa mmtajirtfák agyán* E it ingyn kaphatók HeUeaderf featék , lakk k Uuf W ■ka gjár t\'RlTZE O. &
<11
vendéglősök
éa
birtokosok
FIGYELMÉBE!
Kftwletfink MlMsége folytál* á frt II.- áruljuk eredeti datmát fekete boraink hektolitert a körös-krizevaci vasúti állomásra
tói íj—
▲ mint Melfltt párttlanöln aiamül Miiben HifflflLgM hl"!\' — ptmtkak uámárt • lejkedvellcbb ktráeteayt niíndíl ÖlctóMaF mint kánnaty mát iátNt, mivel aok éroff itt ahtfftiuk U MÍf hoMiaU) kW mnlT^to kUgtuttketík m aaiyekMtkatek. AvaUdi 1
Horgouy-Köépitöszekíények
u «0Bdtlli jMk, * moly vtlunetori oruátlan owUllan ílot*-rMTtÉta jaiiiuduiittk által i kii ktaenl mt«rt8iftH»bftl tutiljkljkllialk A ki Htot, t map iwnMa jwratlan Jtiák ét
(o^lalkoxtAtiSiizdri nig nnm ftmtrfj te koxtMM Jómagában tt ilanT jtfjuit áltxl •> iiriiyi dleartritt árjejySitet át olvaaaa ü *bb« nyomtatat! Matté kadviti Urűtlotál =H Bt \' i\'11 -^i\'-niril hriáMjtottan; BloMer-félt Horgony-
Ki«**tátnkréay knr-mdA k > mindet MVM liakiuui Htf fttt . (Jhúff nétilttl, adat aaai raltfi. ktmáayen rManvuw-mmi a M eat qbnpMafö kUtiiiyen kaikat kiraaabb értskft»í*\'>«at»t KU^ttMtakráityek IA kr- 70 kr., 80 kr.. 5 frt 4a mtgtubb ifi® p t i ftnamibb jktáknirt»Utikbta kiitlttbtn ytnnak.
UJI A Kúliter-Mi Jilrclii^l játákok: Colunkat lojftia, Vlláa kirítt. HaraftM, GottdliJÍ, \' Pytttaaorat atb. Ar a) ffatotf, kettíi játékok Uttfe érdotes! feladatait I■ ttrtalnuaiik. Egy jáiák irt 38 kr. Ctak a „nwgraynyal" ellátott láték valódi1
Riohter F, Ad. éa tA.no.
IM oaMr ,*Mt*1\' ktr «ia>»nd»lat rtár.
I Blkalawaaani I ff«<»UU<t M\'nktii, OHm, Hittihiin t«\'» ••€. laa Tvk.

A BOR YALÓDI- éa JÓ HIll4SÉ«EÉlT ma valóinak T
Mint&k kiTánatra ingyen te bérmentve küldetnek.
Breyer Sándor és fiai
bornagykereskedők,
-JÜUÍíJLrlie v a c.
HSurlnj éi cnni~lMv«áttnlh4«aiaL. tegtáyibfa korok ben
Horflony-Paia-Expeller
elnevezés a&B dlcsrrötqf kmkki* iák üaaL Coptici eomp. ajiinMiají/ ieayta eniltrjke4etbo bu^t. Exen néps^erS kátitaer 25 ott, mint Icjane^l\'iiliotiilA figilalöniisiüapitó beduns61í« waitíaa t« nHmlnyjiak
(Ilii a kH kwnállik ííees kedvtBvWk. Bjy wkx további k álcáit ttáoiittaaaak aaoni fTE^gc 4 ki, ■ 10 ír, rtgy I f. 50 krnyí tna tárban kaptaM, Aaaaktk t„Hnrgney veájtyyw fijgre-leniió, mim ciak trvdrös kwmmiajal iái kiirt uvepl raln^jn^ Btájalcdihelyben neai volna lapbtiö; tttli) R\'iftuljilír > |ii» m íw . pg^ «lutárá|iit: IBrUtr pA|)i«ilik JU arany f» in oimtWníoi" Wpitnn v*gv Vkik léiml L f gE—JtyáfTaier^hei Bb.l«,a». Nn
Itta MttaMtl ■Miaa M lllalawr Cint. . kirak tir ■t<a, l„ Wtlltalla
kltthia zsir hajpor
a kir iiirlUtiMa iiialikiiii n> l*g«Uk*l«bk llliiikl, kAl «■ tir>tl(4 kajpar, \\ \' — hkir, liaautla. te argt — , — trpllti ttti/iilt a ajátlvt Dr laki J 1 fi ktr. Uaár által »ta>n —
Klliiarit Irtrlrk kftveikní uroOktOt i Maltar ititllt, ot. klr. idv. ititiaut (ica. ■ttik I tla. r«. klr. &áv. opara éatkaatfi Mat. I«blt|tr 4atiala, ot. klr. opart lnlml Waa. \' rMaray Ilka, ttltéatti t ct. klr. Mab, Mitkáaaál Bieabaa. iMIIaa Naltta. aalaitaai t tiaal tipttltkiaail Itatkta. taa D/ik kral M, klr, táv apart ta*kaa Uatkta, tik
Kyy dobot dfü X frt SMk kr., \'•>
Utánváttti vagy aa ttaaaag tltilagM |j*kQltléaa után kUldolik. —
Kapbftlé a lr|ltbb lllaurrr-. |jré|fiMr brrfta
bvtléibrtt éa gyén^Mtriárhati)_
"fj hAríjíjly hárktpafbetanaágt a I gtinek, tfidOÍieEj tövaf ~ meilüttég, attauk, elnyálkáaiidás uau>ár ét fojtó köhiigés, caiklaadoáia a nyálka hártyának — kezdődtf gfa.9 kór ■ iigiubüaa éa gyotaan táyn litlatik el aa ávak óla bétán valódi a orvos rendeletre kóuitaU éa aa orvotok által aj&nlott:
> N»ent«KyörB}\'"Thra ctomtfit Sa kri h ttrat IJjiri; k arat pat í/oíöíío oa ár.
pooioa orvoai baaaoiiaii Btaaitiaaal, ailure már «M(í«y aafi afaia látható. »
__JsÜ-csomttg»él kevesebb nem ü&ldeiik »?éi.
Poatai küldéssel — beleértve a cuomagoláa ** taallúó levél — 10 kml tűbb. — K meur<>u deléaek egyeneeen ; m 18-
Sít György gyógyszertár BÉCS, V. Wtmaergaaae 33, ia>«<eud»*
L y 1 ^ Karácsonyi ás ujávi ajáíici^ö5tf~!"
ikbiiheb giul^hagy-kanizsán |
© I ^ — »-»teaaíHaaa»
a n. 4. közönségnek szivei figyelmébe ét pártfogásába ajánlja
S I L O*
u | $ dirnt és cain legújabb termékeivel ^
= jf~--■ :. :--DÖSM-JELSZEEEL3L
3 . ^ •• - . ^——— . \'.JL. Ilr
- 3 m uTfn-ű^let é t, Q
Sj IIBl l I 1IIJ wi.a Ti*Ti Bl>-8
-^-j — mily kúufíá ypnrMal, a\' jő izléiU Mtimtég minden igényének- megJeldSUg ^
~ n| ffl/JafrnjjjLit^ffrfrfff rw\' , —-—gr
___~ --•—- • - .—\'.______• L.
3 : Meglepő szép ajándéktárgyak minden alkabmra. \\ t
m* Karácsonyi és újévi ajándékok! | ~ I
aaaa^a—aw^aawaaaaaa— ——a—taasai MW———a—
Köhögés
Jltfy-Ktnim, vasárnap.
. \' \' V. i
áífao OPTIKAI
,TjTT£2.Ef J
flD^CÍ - és -
f| optikai-mechanikai műhely
1 J. WALDSTK5,
iloptttmt 1842., BÉCS, /: Koktmarkt 20. U
Zala 49. ss&m. (8. lep.)
ajáalia opiiki
;«i cikkek éa aatrek |ia4i| rak* jntSnyoa iroa. V
______ytfh, MlptoAék «i HnMM
pontotM Uleaatett Ivegakkal l írt HÜ kr.

■■Ilkád UMnk náM K éa »ála«
UIn miniában I frttdl ftMíblé. TÉfciH wifjfc a taabadbaa, kirándulá-aakia, íMnkn, tori éa aaigkáai kaaaaé
ÍM n frttAi IKIIBU.
Sn«M»ll H WMárát ^Ihgaa táraaáaáia. bmIüii kipróbál ra m 1 fritói felteié
potto-
—műim.gÉÉkf|rd*kt>Máa fÜÉ% léamértk tik mwoi fáit ■ jól *aUtv6Ö krfcftl Makk. friülMt optikai ■» jiThM>UWii
Mr^ 500
MtU>
Angik IgfliM ■umliliii EaÉÉ LméL-»A
fifiK
tilt. — iifoaék
tájjfiy*1 ___
iJpWíteinjjüiai m«
iagyea 4i kémiaiy. — Ne« megfclalfl >imr<Hü,
Koklauurkt Ni
JMbii
xwcximitximjciiK,
g CACAO-CHOCOLAT j|
í MA ESTRCTTÍ
2 Olcsó árak. Könnyen J| Z wr oldható te AKAOL^t^-Jj = IC finomabb minőség, "flto K
(flgHÜCXMXIHCHCXKXI^
___MXxÚj&rmérx^l
6 mámáfí éa ifiKitt káráéit tagÉM ilki^natw
XVII. magy. Ur. államsortjáték
a«lyitk tíanta Jiviátfilul • uffir nanuati tainkáa ny ng< auÉMiasI* hAA iin*di*mib«n, a magyar gaadaaaeaaajak a^ «é§m iffasftMrt, a gyégyalt aiawbatafak tagályal egyeat 1 Ma, a ladaaiail panaaikaiél agy lat, a m. kir. vagyaata-tm állami kivnialaakak >wiya éa árvái léwéfa léteai-ttnda ti*?, a kalaaifátf fAána Valéria* árvakáa. a a*»t-jnán»fgy»i
BMk i/d.iiiia a Umma látMkiadfl llarvfciaatevna
ortaágea javttékáa egyaakiat égy Ihmdiéaikaa tag réaaaeit-jktai — a aatafáUl átfaas Hil kia ■■gélhpifa ayere-
Aajaraaléa;
ayermaéay
LA A A a. a----- —.—1 _a ^üll f-
IVTviWlV wr? ° mempappa ^.avMppV
éa padig:
I ayar. agyaaktat 1,000 frt
•0.000 bt 1*4)00 frt IU000 írt fcüDOO frt 4Ű0U frt
auOD írt
4 10 10 100 «xjo
H.ÜOU frt 100 frt 100 Art Uí frt 10 frt
aa MM aywnMaynk kNapéiabta lattiaiaal ki
A hugit 9i$tmmmnh»limml 1HBM OKCMMBKH M án B*é*i*tim I6rt4n%k
fyy **rij#jy dra V /rttoí & L van megállapítva,
gtfjjMpak kapkalák a latlé^gaagaidaápál Baáaaaaiaa (faai HfélÉUa aiiailHk a kává a aigfuiill á«a pAnaalalvé^ mlkU al^va kiklMaaáé^ ?iliamy< MU>, aé- éa aáékiva* ^glMféalaklvaMiaá^ a Hmé ^Maraar\'-aál éa Jai>p véraákaa éa aetaeeteeakb kalraégbaa — MállllaM •C/ékü eanNyáralé Maigaél Ml a-Map««aa, IÜS a^ ké l-éa.
M. Ur lotto l|ai|atóaáf,
mmm
1898. deeember btf 8-áit
HOTOP ERNŐ
A^ratfripv mérnök BVDAPEMT. V.f Yá«il-ut TO. il Qutjáhr éa MQller és Bcrlin Wf KurfvrHtnitrau* ns
Német birodalmi axa- A l^előnyösebb oast. matyar
badalom 1S699/82089 ■ SZárítO-berBfldeZéS ■ ^al^a om. mrepek, wkolattéylák, mindennemű agyagáruk ét cmcnikővtk rétaén ttb. Igen 6lta)Sa a mi iiálllié ké>xDIékHiikft e^y bekötve, • téglának a préa alól köavMlen a 8fári(éba ■sállitáaára.
v — üj telep részére tervek. — fHpMwlMiwk kitalAkép aaját ujabb Bierkflaaitt Uflafépekbaa a lég nagyobb munkaképuéagtl i* Uguüárdabb tztrx* totbm. — Uengeráiipeldkéaxülék a ztirot fa frintn ásott anyag rh*értv melyei a henger befogadni nem akar♦ \' — Iszapoló teleptk. 510 6—
ooooocoooooooocxxxxxxxxxxxxxxx --------- PSERHOFER J.-féle 11;
_\'_ ■ fc" ____yyógyixirtár
BÉCHIIKN.ií. K Kft, Hl NtíKBsTR t88K 15 HZ 4. li— „íum roldaasn RtMsapfsl." 48v
- Vért laMse<fk» imw atMtoü ItlHíMI ífmrrr---------
iával tatfaa jofí»| awgird«aíik, aivál eaakagjraa alig íétaaik kalagaég, *wiyl»aa aaaa laUacaak eaad&a k<*
Tlfikal ián........ ka aaai MtajHiitiál lalaa lillaaiafc áll iaia likiaaart áHaitaaa iT\' -j lt r *- fr
faadaaok éa alig Tan eaalád. palyhaa aaaa kitaaé káaiaaarböl kéaaiat aam volaa Ulálkaéé.
Saáaitalaa orro« álul -aaa Jabdacwk kéaiaaarfj fialtatnak éa. ^áaluuak aladaa oly kaMtaál ■<Wf Ml ü ■ékiakiÜiHM iidaak i ailai ipa aawki ikfUj^k, fcéir%a» »imuié<ak avaayé», béttétfeaséf « J.isoa\'é bata afgakné) Vértwatjtó talajdoaaigaka^l fogva ki la* Wláaaal »imi féraaagéataég a aa abbét iradrt bajoknál ti: igy aápkóraái, tdigaaalgkW taénaaid faJláJAaokaál atk Ip« Tértiaatiti lakdaoaak oly kőnnyaa kataak, hogy a Iagoa«kély«bb (IjéaNiakat aaé okowrfk, a aaaak Mytáa még a laggyaagébb -gyéa«k. de w«g gvanaakak által ia aiadaa aggudaiai aélkfti bavakaidk.
Á saáaitaJaa tflaíratMI. malyat • Ul-Ucaok f<»fy«MWii M kfkltoaMtkk éa Ifa kaéagaé
«ak atáa •géaatégftk vUmayréaa fel/táa kaaaáak latéatak. aaaa l>aiyaa caakii aékáayal aalitaak aaa» rwégteyaéaaal, kogy mindenki, a ki aaaa iabdatfokal ^gyaaar kaaaaálta aMg ragynak gyéaftdva, aaaka ajántani.
7 ——\' - Koln, ím. ápriüa hé t U. Tintáit Paarko/br. arl
Ugj
ly mIvm éa kttliMOa nék^m kméi 15 taharra^t
falúi • alk«laliaa <rér«kitllé Ubd*rwibél uiáavét«U«l. fofMlj. it mi n és a btfméiytbb ké«4éaafaia«c Ub.l«—«| aaa4akat*^^rt. MarU^k »••/•« llaalaléttel PawIUiik Fa-
imriar ikhniu. -
P^arkofbr J> éta vértiwtitó taWaoaakat kiaaéahri W c. kia aaak takiathatők valódtakaak, aMlyakMÉ kaaa aái. • ; ataaiUaa a PaarkaCar J aévaJáiraaaal Uk« aaiabaaéaataáaa agfaa lokaa^HáCagjaaiaaa alá iráeKTiKwedakaa raa allátva
Rra cb«, hédnlk aielMt, IM7. n«pt ké II Tikintaiaa Úil , -VüM akarata vnk, bógy aa\'óa kAdeaeai k«»aliA kéaé
kflraitek, mdya^aak hmáiaf wamil nkaa: li fy
anttjqncs áaakamai\' I lyáaaylra, aagi aanin maükái aam v»lhmi tabbé képa>jaéfamd éa aér i Wj
MWü v^aH, >a aa Oii wMIéií ifeBWBlg gam mtm aulaiit volna mag. Aa lalaa álify* jnaa Ont aaéat «maéar. Nagy Utálnám van, hogy aaaftlaMa aok wwaiMaBB ki fegüHilC gyá^naU a mim már miaiiaaa ü agéiBBégak vtéwanyaréaéri aafH^fftH aaol-
Kiülei Teré».
T
gaMak.
-- L aéutlWb mi Üiatait tr I
A lagáMvébb kAáetaetamat tiiondom *kdmI önoak éö Ina aagyaéaém aaaékea. Aa Utad ft évan él minim gyémorNnttbaa éa vtakétaégkaa, mér élttél la megerta, ■difii egyébként la la moad •»«. mWAn vélallán egy dn W* j»paM Öa klllai vÉlkalliá lat 1 dbél a ae^knik aaaaaa aaaaaálato Myléa tékélataaen b^gégyalf.
tigSIk tiamalallal WataeaHel auaefk.
„fr.----— - <a 1
üakaagrakww l, Ofékl melleit. INI méret, tf éa. Takfntateé Or f v
AMSnél laaiélallaa kér .......agat aa fta valóban
kaan* éa UMai laMaaaetkél Rt mm maU«il»etnw tw aegyakk iliimm»éeamat ktfMeaal eean labdea^>k éviéke f«-
alkalmam nyílik, i eeeue^llÜteAk
Amerikai tóimijtíMa. ^
enar minden kfoavéayaa éa efáaaa ba)ok a. m
Idegen fogfájéa. fft^ljáa f1U«aaggaUa tik rtb. aUea 1 forint ÍO kr.
Tanirocbrain kjahV^jT
éU vtUaienavi bajaövaaatö aaar kéaitl arvaaakél tel a - legjobbnak tlfa— rva. Sgy iligéataa kiáltíte\' nagy inlimM 7 kriit
ÁltalftnoH tapasz cin^éríSíuk?.
/aatt tabakaéi, mérget dagaaatakaét, ajjkakaas, m —W ragy gytütdfctotii ragy máa íiy bmiakiáé. mán* kittn£ aaaa Ma klpnkkálva. I tégnly 10 kr. Kér
pSbaímm rrríjriLsL:
idlTt tabra, mint tagi atenakk aü ----- "
—twagfél <0 rp Béhwntet U kr
etil

lHifrtlUwfv V í^to éaa iaaartkiliaökáai UMlllIItJUVe taar karnt mkadlaég. gortaba ka kégéa aik Y Ivagnaaka irt 10 kraja. í ivat bérmentve I irt gö k\'rajnaár.
(MfW
Élet-
osa/ionczia
ajánlani, bm hélalratom Itlaeé
Mait kattnáláiára önt tttnntl felhatalmazom.
üakn lg«éee.
iaaa. akt a a*
Tejet tfatttltltal
Katkaak maian, 8«llé»lt
T. Űr i
^elkéreaa, iliiiilni ta öa vértlaatlté Iakd4««atkél t
A A-t-----.^é | Ili J —1 *
aaadáliéea laMiaaatnak kateiakil ei ke«y tgy af»m«r. lapéi ma^ tagam n éven ál gydiort, fali\'írni\'-■mm Itkáaieil aálneá etkaatai fagtak klAiayiil, e ai\'déa lipÉitlkk klailtihtni kN^aama, vagyok ilaaltltiNl f ; t,. \' Baéell Aiwf
■aaa vérttaailté fábda&ak atnkia a Faarka
gainaétmaaa Itt, m, m. kéanittattaak vatédi miaé-aégkaa, i agy II eatti l^kdaaaot tartalma aé daboa áfa It kr. Kgy tat mag, matykaa ddaboa tartatása-éallk. I frt (m krka k«rtU | WimMai\' ntéavétal kiliéaaél I (Irt 10 kr. Kgy caomagnál kavankk aaa kltMk it, ,
Aa laaaag tlAbbaal kakltdé4aél (mi légiókban paaéantalvéayayal eaakéalltaéik) bérmantae k idiaael »«y*H| I e«omaa t (H H kr.,1 etnmag | frt aOlr. I aaaatag !t fit ír» kr , é aaamaa 4 írt 4<>kr.. laan* Mg I frt gn kr, éa 10 aaemag • frt VO krka karil.
Br MSI* Hagy attariadiaégak klvatkaatékae •««ak a légkülonillélli aavakéadaM aéaM waaí klfiikiaUban kéeaitk —kié
éa miaitaanaadl altaali be^nk atka kilAaft ,1 lvagae»tra\' IS kr. IS Ivag t frt.
AltaUno6 tisztító 8ó3S,lítSHéAkS
aaar á raaa eméaatéa miadaa kaveikaaaéayaé, a. m fBf&jáa, nédlléa gyotjorgértt, gyamarkév, araayir, dagaláa atk allaa. 1 imamag ára 1 forin<
Angol caodabalzsam, ZgJT^ Por a lábizsadfts ellen. 2UJ5TÜST
taaadáat a aa aaáltak»képaflda kailamaMaa eangaé, épen tártia a lábbelit éa aúal Éililamitéaa aaar vaa klprékálva. Kgy dakaaaal 10 kr. Mrmaatva 71 kr.
Go yva-balnam,
báramitat klkééanal tift kr.
lleUó vagy egés ség só
gyi»markaraé éa mtnáea a faaiillia anéaaláakit taárnwté k^ékaál. Így caomag I llrl
Ili \\W Maarolt kéaaitaléayakaa ktvtl aa oaaérik laaak^akt fiatalt Oaaaea kai- éa kttftMi lyiSgyimertiaait klUalagaaaégek raktáron vannak éa a kéialilhan a*Un aam lavla gyaraaa éa alaaéa am-eaaraaéat«a| fiatal magraaéaééaak a h||M|lk haa MtkfttlIUlaek ka a péaalamMg din kakil dm ék ; aagyakk magraadaláeak nláavétlal «lidataak - Sár mpatvt imakTt óty eaatkta Mrtéaik a ktkéaa, ia. aa Saaaeg eMre hélkaft, meéy eaa*n I plakiaitgik tokkal méreékeltabkek,
—ÜPWI ,„ ■ )OCQOC
a^omatőű riMbtl rubp lapiulajdoBOMiil Miij-iupt^ IIM.
50. sz&m.

Nagy»K*MMa, 1893. december 10«én.
XXII. évíolypu.
iMrkMitMf: r i-11 ■ i > outpUt.
laMaaaát » l>p HilRSlt
miHid mlodw UIMI;
Z A L A
. Politikai és vegyes tartalmú ketHap.
gfcwaMlta Imtt atk laaart htitk
Ui *t-"-*--w a). A Nagy-Kaniiaai- «aa déi-iatei tntarékpéwttrak, a Bankejyesillet,_ aa Ipar- és kereske- ffytin+r
laiéHaatel
Vároakái-ápklat fítdul HUp káay-kimkittai.
ILÖVBITtn lUI: i km 10 kwota "(S VO rüm 5 koron* (tan
MaéMém » korona M> fillér (l.lft) BMatéaak jatáayaaat ■áaltttrttá.
JUtiraiok ata kkláattak tímb.
delim bank, a Nagy-kanizsai a egélyegylet-azö vetkezet éa a letenyei takarékpénztár "hivatalba közlönye.
^M kr.
leKlelealb Maty-Kanlzsán hf(eahlat«KJ«cr: vasárnap.
Eldfliatáaak, rakatat a kirdaUaakra vottUtotik Fitektl lllti lkjt karaak . álaiha iatáaamilk.
—1 11
A axabadslvtisóg diadala.
(8. B.) Örökre emlékezete- marad Magyarország állani életében 1898 dee. 2 tkn; mert a napon terjeaBtette Szilágyi Dezsó a törvény boaéé etéaköv etelné polgári bé-nmégrél anóló javaelatot. A képviselőház óriási löbbaéga • történelmi jelentőaégtl aaa-meny határa gjggr léwőáének számtalan \' klélH^lialuiuata al a nagy tevék enyeégtt ""HilHágttgyi Biilliaaterk a igy minden- két- ad é» aaiikitfil-iam aksr
légen kivfll a liberáliemus diosó\' eszméje
rövid idd alatt törvény nyé lételenek diada (át is Ünnepelheti-. .
Ha nniyaronISri
tartson fenti, mely a háia«aág-kötéet keresz j "Naág, hol a szil létén oly nagy elin tyén én nemkerwityán ktMtírdehewIlenn^UyttjtB^ nwvt nálunk, hol juüg&r l«Htiij líojvy h dogmák Itaroa áltajU^-fjoljfAri gát közötti különbség oly ileaen t(Innék mpgiínjogok sérelmet\' szenvedjenek, i hogy I ki, \'mint a mi aaerencaétlen táraadalmi éje-
tditkbmir
A* egyén nem tehetsége, nem érdaiaa aaeriut nyer tieaWleUf, jutalmat, hanem Oaaaekbtieiéeai révén, —ár eofcaaar nagyon feifyeá (ehefaégak kiváló atorgalmu ebének nem tudják magákat érvényesíteni azért mart faaik a immeai fiimer flraa ktfl-s&Agfivel nem bírtak.

a házassági viszony IMI eredő vagyonjogok » kfllénböaé feleheaeiek <logmáioak tkaaa-Utköaéie fiilu án kétségessé téte«aenek éa a legnagyobb b\'2f>nytnlau*ágnik—légy fenek kitéve—
—Hiszen aa u| báaalaági jog mindenkinek
házasságkötést mindenben, a mi a nulandék polgári viaagiiyaival
háza összefügg- a
a háaaaaág anyagi oldalait képeai. — át brBWHHja, M egjbának a leutal jaaabb leg1
Oliezoraaig e téren iü messze tlll HtT-nyul bennflnket. — -ott már níne* antiaaa-mUlamus: a zsidó Éppen olyan polgára aa
allamnak mint a kereaatyéu é* nemcsak a terheket viseli, hanem a jogokat ia egy-aránt gyakorolja,— a hogy ott tártadal -aftf a mennyire öaaaeolvadtak, eléggé bizonyítja a közös teme Ő, ez jt retteneten
Ttnt na reudeaheeae.
Arégiuinatoknak átkokkal. köritiaán lengi httaömég folyUttouerkölcs\'eleo, aa il-
a töötn earopat atü
molc aori&a beiir««zkedni akar, ainaa elve- iaahadubb jogul, leginténzivebb bef"lyáat
_ksL_9kvei|eu0l meg kall TaléaitaniN. nme- mindenben meghagyja, a mi a básaiaiág
lyck aa állampolgárok jogegyenfiSiégét éa erkOlCai larialmát, Sáéntaégét, valláai zn-
Iflkiamereti aakbadaágát bictoaitják. máncát illeti és a hitelvi moaaanatok figye-
Aa állam nem aióndbttt la arról, hn|j nami>a veiaWbaft >BljBfa TÍaiti "a skrnpn-
^^iogitia^nynkat melyekanaj^M^t, boy a hátság M^Mt ^
Iád éa aa állam felépül, egy»égea joga a.e akker enged, mlg, ha l^ább a. itt már a «ép kntOa „r-
télre bizonyult be oly. htha. hogy a hásas- . ~ .. .„ , ... ,r , , ,
■ i ■_« „ ,. ,ji: mí „ kert et(ytk nzögletében van, de fal. kerttéa
colt dogmái a mai táraadahnn életvieao- laui éa a táriadalom erkölcsi céljaival öaaae nein tja e » vsllimftAl. UyainLil—lirrtwrl irfíf-^ >TyMleibilé lanne. Bá»nm alapél, i A polgári háza^r, a bull«é*eté<. e hi-
jiyoivel—kiegyenlttbütwthm elimtétban ál- »iii épW M « n.qdern -jogalhnn logma- fí«iri* ^ fgyéb iM pvflokMI ia lanak, gaaahb cél\'aihoa feljutó Mugyarorazág há-.
fclTentSi; magmútglyejl — Mknhiinkaijiuuaggi [HgnLa»ali r i»mii$p <tíl<mtitJg<írl fffii-mrgingatja a jogbizioiiHágoi, felforgatja a ardní letMetS mjwtgtt dllanu jog; állami
Ibirdiköddí ét a hátattágok mqfkfMMntk potr gári alakja.
HHZinékflt 4müL" OIhsz-
oraaágban ia -tágan magval/wiioiták h ba» zán.kou kivlll nVróH a koitliDenaen müveit
támadnliDt randet éa aaért a dogma ural-tuát <az állam, ba. aaját lótjogái ól lamon-datii-nem-ahwy-lovább nem lürbati
áa állam nam tűrhet1, Hogy a do^ma lo«" váhhra ia ember éa ember közt válamfnlat
annyira\' TTtntoe intézmény, ott már rég életbe vntt léptetvr, náltiuk aa agyháai düg-mát én azenartáat vélik fQt agyit fSgtU*
körKlinén^111\'
A Wekerle kormáity a reformoknak tgéaa aoroaatát vette fel programjába^ melyeket ba jhegtalÓMfint képea les*, kitörölItetetlen-betűkkel végi nevét nemaelünk történetébe
A 7*T AU farrata UwgftÜuwdoU lükütot karait öli IX h&SXBZX LSUV.H.J*. Lhtilránidl llllött láradtan veraöt
mini a tenger
CILI8T A.
— A ,2ALa" aradatl tirokja. —
A IliggOny legBrdali.
„A hli moltidrné" operettel jáieaotiák bönau-alAadaaal. Bobijoa kis operett az nagyon. 0*ak Celeata, a kia molnárné, volt még DQliáJoaalib. Hunival Trén t Oeleala aaerapében — aaial a parkálal araoT-ltjoaág nondanl aaokta — faittl-Hl Öiunitgái
J*aállj al tdaa lkakká, lUbka Mkn/an 1 UM a*g »f aa aat«
lf)« iiirum I-
Oli röpködött átég a krdven dal aaléke a lel kikbea ; ott rezgett tnég ai aranyoa Cálaata pÉt rényl «}üg| Itöitll, JUakttlfinbra olyan iJh eatadaa volt a perkttai jiagy vaadaglA teraa, bul a btiotuaé niaiársuiat aa uiolaó vaoaorit ttilo.
A btfosiiKÓ íagok novjr pllianiáaok klnéreiéban \'ogyafiiották as utolaö vanaorát. Ugy aéatak a a bőségek bablilékra, jmlntlm azt akartak volna bi/Milanf i
<Vajha Mindennap azt oeelakedbemék a li aa-
kexelAiákrá N
Ks aa e<alékaielei aodern reáliámnál.
Otjak a kitt Colniift: Haaval Irta, nea oaaio-slk aa atoliA vaeaoráhan Aa 6 lalké valahol a««aaa nitpkOd a JHvO ia|talinaa világában. Ve Inail nyiigyó puntól, vaúwl Mtkaior *l ádaaan
hüllánidl ÍUIOtt. láradtan vefgftdéf saárujnaiagaF
Hírftly,
Nelleile komoly barna fial a 1 ember 111; Ka• riídl Pi/kioh, » p\'úrkíitíii ftritny-i(jil"Ag leglérfta-aabb ba|ua<n tagja. Valáaágua umberlo bajusza vmm. MélytttaA uemaioek erői lugirát enyhili a lelkén borongó ábránd. Aa 0 lelke il valahol a jftvfi viUgaban röpköd. Va\'ahol olt, hol a azo-gény iaáraya»iagett airáy kikötöt kerea.
Oil, ott, as IdO végteicniégének ateiaiaaegé-ben Alelheabtiik aa a kát. naendeaebb világol, ádaa oitboat sóvárgó lélkjt. —mt)iu iáép, milyen pnradleBOniba eaelfl ábi tita aa a \'lelkeknek, mikor a gondolatok igy Olelkemek /
• A kii midár. a in megény kia árva midi-rid alaull, Itt nagyja k inegasereteit, u feled-belel Ion láaskei. Idegen madarak röpködik\' kö-rfll a fáaakel oiábos dallal, Elfoglaljak a kia féi<téi. Éi a szegény eliaállott madarat vagy a vihar aöpri el vagy a fájdalom Olt meg. Kezedbe jut a oaak agyasi)* egyaaer li ixegény msdarad, na kia silve nezripid valahol ?•
Ezt mund|a Hamvai Irén, a mat«ieaégbenáive, mintha kínos alomkip fakttdnék tglíjóty a naaaza Jóvöböl,
•Celeaii ajkain mogroxttttl a dal. A kalvek mrgrehbenaak. Aa i dil már nim leaa ia enyéa. Idegen Hívek dobbanásaiban támad vfamabangia. Aaök a stlvtfnhbanások ilfeledietlk a távolban virfl naivat. Milyen bolnndiág volt minden I. Milyen teaian parmllcom, a mull ködében I —
ÍM
Itapi
Volna érdemes aaért meg
jgadirszivaek ae repedni « |
t- Ezt meg Karádi Vilmot mondja reszketeg bangón, — réveteg saemekkel aéave arta a képrfr melyet oaak a lat a jövő kódéi kSaótt Jelt .adnak aa indnláara. A •aimap\'a\'at tagjai lele gyomorral báeaaa-nak. ViténBl lislljfik a bangói fajdalom kinjait* A tele gyomornak hatalmas memóriája van, — Csakúgy pattognék a dörgő színpadi szentenciák, ErOa lelkek nagy mondásai kia lelkek lármás ajkain. Ki a vAlái fájdalma a lele gyomor kö\'.táaae-
♦An.w Ttiifártl, _
A voaatindu\'áat jelző öeeugetytt megoólal. Hamvai Irén a hangtalan lájdalom kinoe aé> mnaAgával nyujtjn kénét Karáéinak, — Ebben a | kézfogéiban kél szerelő aaiv vergődik láthatlin, néma fajdalommal. —■ Szerelni lóglak Brftkké I — Nea foglak elfeledni soha I Ka a két gondolat ölelkezik aa egyaáit delejes erővel szorító két kéi tölot*.
Néhány pillanat múlva a vonat elrobog. Eli* vivő áe Itt hagyva agy egy nagy mindenséget.
Karádi VTlmoe lahorgaastott tővel, imbolygó lAptakkel megy Mknelé, atatha kenette-< vala-ml\', valawl táoyeaiégaá nép alomnak folytatását, amiből fölébredt; valami parányi eaendee tagot a való<ágbaa,-« megálmodott paradicaom« kertből, X Még hnllftfazik agy ideig a InvaiielO vonat eltén elváaa aa li. Mintha két
halé dUbttrgéap, a»ataa
Ijapunk mai náaa 18 oldalra terjed.
a N agy-Kan tasa, vasárnap.
a egy 8zilágyi, Oaáhy rmWWt a kélő utA-dok il hálásan lógják emlegetni. "
Hazánk aseratett koronán királya a kőtelező polgári háaasaági törvényjavaslat be-nynjtáaálios magas l>elitgfyHá*ái utlia, taliát király és nemzet művelt réaae . IhIjhhbu egyetért e lekiuialban ia. — Erősen liisa-asül^ hogy a főrendek n a neinaeti köa-*v5gj tuii élvasö főpapok ~»t egyenetlenség magvat lkam ingják e tiaza polgárainak •aivébo p\'ániálni, hanem a kurinAnyt diosí eeaméinek keresztülvitelében támogatni, tia-aafiaa ásent kől«lé«»égllkiiek ismerik.
Egyébként elveknek, sesméknek ,11 ines haláluk; valóeuláauknt pillanatok^ tán káalalietni lehet, d« elnyomni, kiirtani eo-lia — mert iViég a sírból ia kitörnek éa eget kérnek............ ..........
Zala fiO aiám. (2, lap)
189*. december hó 10-én
Polgári Egylet és a timdsdom.
(«V Snksror elmélkedés tárgyát. képe»te
aokaeor
már toll—
ronAfca, • mist hogy-esi eshesor-eng- ia Kgylet, amely w akarja, Iwgi tagjai saiysisai
képeeeégüknél logsabővaa sőt faWameau|iség-neon- ja raknék, mai jak
lapuakbinr
besyfe víít^fi -már társadalmi viwönyHmklt; — eoksioi* dicsérettel emlékei üuk már meg aeon rfaretetreieélt^ vonáarál, amiy .a mi társadat; nsunimi juUi^nkk«r, mikor a kíjnylirlljei jóijCony cselekedeteiről vmi szó. Mily k«i«eeen adakozik mindenki, anyagi lehetaága nerinl, mennyi káaa-■éggel nyílja meg eraaényét, síikor arról van aaó, togy u flgyetogynmkst lyáuiolitaiii,—a* éheiOkai láplalwi. s lilHWHll gyogyhani~í5ttr~ ~ De sóllSOr ait is srkánumm is kerestük már, hogy miképen lehelne véroeunk műveli társadalmi onialyalt a- demokratikus értés egyraiténi. Mert igen i\'ép do\'og <», mikor egy\' van» társadalma oly kor olykor egy-egy jótékony oél-^rdskébén öe»evaródik, da ilyenkor is »ok-anrr éroshetöré télik hiánya ason leattvlenseg-n«k, majy » tér^itolmi töredékeket lusjdonké-1\' pen egyesíti, mely egyelővel egygyé Wssf> a lér-aadalmat a áthatja a«aal aa éráéwel, mely benne vau a demokrallkui estmélxn, oiak bírjon Va-lakl aoal a varátsvssssövel, • melylyel e kinőnél liöílfsíé- képéé téőoi. ■■ 1 \'" 1 .jj ■. ■ a
fiiak t gondolatok jutottak estünkbe, mikor elgondoltuk, hogy mind auspirn\'mok kötött kea det\'e el « Polgári Eiylei uj aeráiát. Ui aerépak —neveasfikp ll-irt jj HBlöllléH vrnaégtP\'W atar, kik egymásután Isjártákmaguket — aminek okát moet nem keressük, pedig érdekéé volna erról la elmélkedni — a Polgári Egylet csak eiTy irány haa Irfelt aat tagjai Igényeinek. A < egylet meg Vélt, a vewiéae búuia kesékben, as ügyvitel rendre, — d* mér egy kedvére1 való pohár aörí mar nem kapbeiott aa aa egyléii leg, a ha ilyent iunl akart, akkor át kellett neki sétálnia a ko-
kereeaék /el a\'helyiségeket. keií, hogy kellő már-j ugy a nélkűlftaheilen, mint kényelmi é\'eiaaök-lékben éa jó minöaécben élelról ée italról ia gon- aégletek fedexh«Méeére megknáoistnsk, £ lenben ■^t\'tiW\' - ■■■■•-■■■:,"\'■■- m|| —,:-L ^ ^ ÉM |—
-Ugy láiaalk, hagy. a Polgári Kgylat wi, niolaó kiaénetével megtalálta á nyiijéi annak, bosy laiyaisak, kik egy pér Arat helyiségeiben akarnak etiÖtieal, : «ai a pár órát kellemeeeé ia tegyék. A lenajloit mnlntakgoi jó ómennek akarjuk venni; est a derült, feaxtelen kedvel, mely lent ia, fönt ianrelkodot1, pedig jeléül annak,-hogy társadalmunk, mety minden feltétellel rendel kelik arra né<ve, hogy kebelében péiegtf életet ti-remiaepwiud is, akar ia agyeeűLai ason rétegei-, ben, melyek terniéaaeisaerfileg együvé tartósnak a melyeknek különváláaárs, vagy eask külön él-láaára aemmi ok aincsen.
Gondolkodó ember ügyeiméi nem kerülheti ki anbaaem, bi>gy politika éa tériadaioni köleaönöa hatáaaal vannak egyináua, As Osssefüggd kapó eaa kattö kóiött a demokratikus eteTiew. A ki aa idők érvéréül érti, aa jól tndja, mikor afUtckrartkqa vetleiiasnk domiáéijék a poliiikal életet, akkne a táreadatom et aa óriási, finom ériáliü saervezet a bómlis tüneteit mntatga, s mikor a politikai éleiben a de\'mokráliVna eesme
asevéaynek asokák mondjuk, — kik sksr s sors \\mmKfP> !MÉM\'. akar rtohibájokn^k, avsgf tea1 i vagy lelki fogyatkosA-akn.il itisva stllaet; lenül sélkülö«ni kénytelenek as élei fentari á»ho« esökeáges isvakst, kikre terhes as élet, e kik maguk sem tarják, hogy miért, de talán.aeaki aem isdja, bogy miért, öróköa nyomoriiaégrs, néiaölöséeekre vannak kárhostaiva s egyedül reméayük, vigaasak s mindenük s iöldi léttől való boldog ssabidu\'aa pilanstában ívs-tsepim-
tosnl. . - . V \'.■ ; \' —. .......
A gazdagok iáméi két csoportra oszthatók: a etakit anyagilag éa ss aMjnpitag, t lelkileg is is ta/idsgokra. At elsőkhöz tartozok fényei uri lakos\'ttályban, parqoiltirnsott asobakhan, hitn-isH Bíönyegek a deli virágok ham élvezik ss élet örőmeii • gyönyöreit j kiocaet rákiak halomra. esskhen lelik lelki üdvükéi, boldogságukat a minden, mi érdekkörük epbéréjén ktVfll ■ eatk, hidegen bsgyja őket
A világol esek nem ismerik a agy tekintik, mintha sz ö kényelmükre alkotta volna s bölcs teremtő; miaitnk éhes ba\'bei a basa minden
teljédnek ezéi, a téraadalom finom sservezeie megérzi eti, a bomlás tünetei szűnni kesdenek s aa egángaégm\' fejttMé* ilttit Ii\'eé\' U)lua éH. — -A Polgári Buy let iiéhény derék férfin landoe-kodoii most már arrél, hogy az anyagiakban hl
líriai
lóeége a kaniassi társadalomnak a népaisrH fel olvaaáaok rendezésével, melyek ceak nem tudnák állandó gyökeret verni városunkban. De itt meg nem s társédeloarxFvk. Publikuma volna aa Ilyeneknek mindig. De lervaserü rendeténüket
slaira kattii iisia«~rálB|, á lIDeftliamus augsrai (la, féshstsak a kiededak. didereghflask as őrs
gtk. nyosorogbataak as elkagro\'t árvát é< Szegyek : e< óket meg nenr ioaiiia; mert bta«e-kai a mr í» lalki na—a mari ainfil
szivük éa Isit ük. Másotlnzur vannak uHjayifay ifs fefáífw is f/m-
jgli lápjáéi szép könyvtára Javan az egyestt- ^^ouL T.....
4*tl>«k, I* att Uriotn; aéóaa azígyísoler vsze jmílyek
javsabial,
__es élet fentartAsha . ■oksegwek, de e
mellett érdekűdnek s tárasdaliiii álet minden alaknlhaa iráni mindenütt ölt találtuk őket, bot nyomor » a/egényság tanyáját felüti; ven vi-gseyuk minden fajdalomra, leiisi meeolysk ain-deit báBa\'rs, enyhítő iruk as anyagi ee leik\' ae-
még Bétn ktsáriettélr meg oyiMt pengramm ai«p bekre ^ aeaedkesésfth a nyumev etcalaw*. a ján, mely a tanulaágoe\'it a hoano\'aal és-a esö-rakoztátoval égyreiive minden igényi kielégilhetné. Kár asnlott av eríkei, itilyek vftrnsnnkhtin kéu aégen kivttl vannak, parlagon hevertetnie
H i komolyan meg fogják kiaérleni, akkor ea talán épugy elkerülni, {eit. mint ahogyan elaö lát matt* áikerilii a vend^alói kénléa megoldása\', mely a továbbiakra néave a legjobb reményekkel blziai. .
Anyák ftgyetmébe!
Nők a küzdőtéren.
Al inyagl láj_J"ideg^ valóságé as emheriaáget két ellentéles láborra «««t|e: e gaidágokra é< a •segényékr*. Uiid^gnak mondjak azt, ki akár véletlennek fsaijsiaiiáaa, akár takarákoaság, saorgalom, munkás-ág a kitttnö gazdálkndáal
szegiiiyséjt elviselésére. £< utóbbiak kó<Q ,-kima-gaatanak hölgyeink. £< ez nagyon helyeasn van isgi intés méuyt vényük megfigyelésünk lártfyavá, mindenilti o>t\'talát|uk a női kesekei, a* női iziceket. Nöeeyletes, aiegény gyermekeket islrubásó eeyletek, nápzonyhék, ovodák, gyermek menhelyek keletkezőben »an-nak a aiélrúias mindea IrányáTian t* eiek mtsd • egyikénél ilrömmet lap isa\'alhatjak SiOa * Ottói ige m*giesie«edéaét, hogy s «ői un rtuddktl tud
mieéfiltL——•■.-.■•■■•■ Sokan e nőt a caaladi inaha\'yhea skárják le-bi incselni és es> mondják, hogy a nő hivatása magaslatán áll akkur, ba lüikelre mellett rea-ládja körébén kfi\'eVa-égrit teljesíti. Mások meg estei meg neot e\'égeesosk, atcsapnak s túlsó aáélaöaégee a a nőt ki akarják vinni a társadalmi kösöaeágbe, hogy a háttéri küzdés ezer esélyei között verteayre keljen a térfl tkkal. N«m
vi\'égot elváleeató vé0elemég kapui eérádlak volna be. bogy inejt ae syiQanak többé soha. —Anwltsgosr holdae égről miriárényi naillM rsaakeiö féays reigl ái a iiii»dehiégst. Karádi aask egy tOndökiö oiiliagpárt Iái átragyogni u«a lógató, édaa bűvös fánynyal a meanaaégew. As arenyoa kis moioárné, a szép, az egyetlen Ci-leaia, aa ünnepeli Hamvai Irén két álmatag etemét. <— Egy-egy osillag fényes voaall irva fm lé aa égbótieaa\'OH.
Aa a büvóasu rag/ogó asampár ia nem log-e egykor Ity letűnni es ö egéről ? I
Még idegei reaegnek annak a paftnyl puha kis aéanek de\'ejes értatéeéiöl. De a ma\'dárka, láaa-san verő kié asivével elröppent, repül, repül abban a aok remésyi elnyelő végielenben, aminek Maonyialanság a neve.
Hasa ér......
A betett a|ló ásattanáaára, mintha valami láihaf nlaa aaellea atthani vo\'na végig magános laka é|jéll sötétjében.
A felgyú|ló lámpafény e\'aö aagars ndaverÓdlk a lalre, nol a aainlepok függenek.
Ott vgn es utfllió\' isinlap.
,A Ut MolnárM"y.
>A ssialapot ingatfí a légáram. A meg-megrsa-aené papírlap >iteg, awog. Mintha a kis málnámé s jó Ceieata tyolaó dala reiegne kl a belükből lassan, lásyaa, kinea iá|dalmasan.
HolllJ il »*!"■ I\'mktai, HstiM isérsrisi * Ut\'l mtg mt lala ll|n pámal"
Karádi merengve néti a rezgó ssfnTspnt, -melynek beiül megelevenednek, Integetnek, aut> Ingnak adas emlákeketi -
■C^lreta ! Oéieii* !•\' Sutiosj i fajd*lms«an éa pam Ingára dói ve, lehunyja atempillái\', hogy jobban lásaon létté, hogy atabádon saállháeéött a inult smlákfinak verófén/én.
Csen* magjaién.
Odahajol lóléje. fir<i leomló bajtürtjeinek eely-mét; érzi iorró leheletének vérforraló delejéi; érsl annak a mliyaégaaen szaraió esivnek láaas veréaét. Ajkai oda lapadnak lottó homlokához.
A kerti l(ilt lombja) fölélök borntnak u elU-karják a mennyein tieeta aierelem tilkál; dallá olvad as egymé-ért dobbanó eaivek hermonlája a kéjesen éeeiketö levé -sikakon. Meghallja, megérti a kert oaalogánya;, aaerglemre dobban e e ploi madárativ es megönti un égi dal aa égi sttreltmről, it e vágygynl, tele Idea ábránd dal, féaa«kvág}ó liingok üdvöeaégre hívó bar moniá|ával.
A napsugár áUsürődik a reigó lombokon, rá hinti aa agymásbus tapadó, lásitan égfl tökre a t mennyért epedő ilsaia lelkek aranyoa ultit buasát.
As ötelkesée néma Udvöaléeében suttogják:
\'.Hserelrii foglak őrükké!",.....
.Nem lóglak ellelednl aohat*,,..,,
,Nem I mint I-Ktlinl\'- — auttogja most ia Iá aaean. Hsamplllélt flllnylljn éa ágö aaemekkel I i\'|Wod as elsiélló »aép vlilo utált
Elhalt a l\'iinbautlogáa ; Ühémiflt • öéBtörtny-dal; körtl\'ötie nem reétkw aranyos nap-agar. Éj van mindenütt, fekete éjszaka. A csillagok esertehallottak. A o-w ógány elröppent; km saive idetienben ver. nemeokára talán másnak.
Géleetit elvitte ss egées mindennéget> * «
s
A futárvonat prliazkölö, hatalmaaskat luvó gépé mélióeágoaeu hasítja iromba testével s lég-oszlopot,
Milyea tehetetlen es a rohanó gépónáa elérni egy faló minden\'éget I
Karádi nyugtalannl tekintget ki a kupé ablakán; ihég-megnézi óráját
Minden-minden omk lomha csiga as ég ale\'t I Aa egek villámé ia csak gyalug jár, útikor aaAr-nyakat kér a vagy, a szeretem\'. Kesében illálo< levélkéi szorongat Aranyoa kis kaeeák, gnem, árnyalat lan jöjL -liánul.
,A holnipaiánl előavtáaoa s kis motnárné ját-sitiik, Stállj el édee teeakém röpke aaárayoa I Ceteetáhos.*
|(ág~*^-vstyog az a bttvöa, at a menyorazágba hívó, álmatagon resakető fényes e<illegpár az égen. D-il^je áiengársik a ineesieaégen.
„Megyek Cele*ta, megyek 1*
4.7 - - -
IA talárvonat aakatolva, »üvöltó tütytyel ruhán ha a béi%ndi állomásra
Kárádlt a vagy szárnyai röpítik a s»ta-háihos.
Nagy Kanizsa, vaairnap.
írtok wyel M olaAJuL Mg kevtebi ti uióbbí akktl; laaw > i\'tsatom ■ kőeép utat te ea1 „éretem, ha n hfl él(0 torban onriádi tűzhelye kflrében taljaeiti odaadással is ltike»ed*i*et «<ép feladatit; iiévuli gyermeksit t isépr*, jórí te inir*, nemesiti lelteiket éi lét&dl n kenyérért ■^íiViliTlérj homlokéról a munka". i>a*dmányeii; te * mellett kiléphet a itTudelow z«|iba ii, te raakie ■ hutnénii&n leróre te erro esető eaOk-tlg is mutatkoaik; mórt líljdalotn a tudományok aaelktdesivei ■ níllv^Hxetekterjedéiióvd ,nz értei mj-aéf lokoxódftsával léptet Urt a MCgénység te t nyomor. Hint\' árnyék • laatetaapoe időién mUh-telen ki tér!, ugy • haladta at annyira hsiigiiitltit lott lebiliiosodas nyomában von a nyomorúság. MjndcnoBdiré nagyon il kalit mellén éa gondolkodóba oitft lény -ea, tplnek valóoágoe okit mégmeg lÖaeli\'Altg Min I•adjuk kifBrkétini. A«t mondják, hogy a mindinkább lejlödfl kötiMOllem, a halttdí iatsllittalit ogtlH aa émhtrleér wnVftftl H\'éAvelt la uért ssQ i a« értelmiség napyobbodáaa aíees-génység Sjnrikédéstk — — -t ——|— r Do hit miért van ta igy 7" Hite az tea fej ÜSQÜBj l tttrir mflreléstsi- sasl*ri*egs> oko-aahhé Itell, hogy tegye; ha padig okosabb I* ember, kell hogy ezaigilaon KiimuiíftvRj te araija szenvedélyeit, lenyűgözte igényeit
Kitűnő ntmilltsstdás<oh hosszú időn kertestül tfajjoliinitsk é T8rjy~tftg rfflw CöluateMk Ur; \'onitkoii erkölcsi szebMroket hirdetlek balom wéta. de ttiit. fi retytilyaa ok kideritae aioot padiü üöösk kjtudies Tolna aa előrehaladó müve t lérsidnlinah legszebb vivmánya, tzérTílmlWgnek té|IRljn«»li nősalnie; hnmánistiksa lürekvíae
Zala ^a Mám, (8. lap.)_
majdan lelkeordéoael magfelelheutn; hogy oea-ládi körébea a term*saet rendelte sokféle leled* tot könnyedig megoldtiuee, hogy a uoeiilta éleiben a hnmánitinus saolgálaliba bocsájtott ertje eikerrel legyen loronáava, Azért részemről oaak ssjuslkozm tudok aaon tzBlök fijiütt, kik a gyermek nevelésben-nem irtanék é* talán jobban etinwn a/n>ai, H> nalklt I HH> klképsteWT te nevtiéeéra törekszenek, a leányokkal* agyálta libán nem törődnek. A fiukra aoka^or aireket kSltenek, míg a leénvxk énrluiteégét eaiv te krdiiyviiepii harmaarradit dAiognak lakinúk. Mindebből k""\'kaiik : elös/ftr, kikl nejéi kM-bea tegyan meg mindent, mér a leánykák leg-aaengébb koriltfl log*a egtet laleerdDIteOk ma-gjalaUig arra néive, hogy a n0i ealveaip lürr-tatehoi niénétn lifejlAdheaeték te aa emberieég jftvftl é* boidognigit rilai értelmek abban agtei-•tieaak legyenak, miaoduor, iamarfeMÜk mag ideje Ülíto t gyárinak Ininy^\'fl » ..■■■Ité. nak btcaér, mert oaakia így fogja tudui < it • munka értékét aajai köriben tmeiiteni ét érvényééit«ni; harmadMnr iimerttubk meg a letnykiral ideje borin aa egynaarüaéaei, \'aa i|éayialaoaiga< te mnndiunk itBlti mindékor ngorn megvető kriikit mindarról a mt ktiaMegea, lateaaigia, lelü-leien e» vigttl Anlettk balé a mély valléiotti-got, igaai leienlélelmei, emberberati txe re letet, a ie«i áttateg e»tae|eil M HfflflUg alttli, MTI exekbol eeaaí élteié elemét aa a lelki virtg mit a nöi aaíii jteigáoak nevetnek te a mely a nflt f t«<(ényaiK £ nyomör ellífif ttítfff Maii Mla-daukur \'lelkeeiieui (og.—:---jJ
=——1 *\'" ______ Bém ffintfiI
- Hit aa tea aam indokolni, iem oegatttntelni, eeiraiéhtn eltojtani nem tudniI, etial leeujabban felvette a harcot a nni aaitak tibora ét e« a btro telén koroknak legdieaObb kOadelme. Kgy bMe*éet,-#l nem ia toll orvat, irt rertptet e «««• gényteg te nyomor kipuettiiiaira. Ai orvoaeig alaa6< !f*nyi«len éa aayaiarQ; agy kii virig az, de olyan vlrtg, melynek ülalft eleme nem a bar* mataaepp, melyei nem a kertéta plántál, htnem a tirájí u léleknek a virágé, ngy hívják i nfli
fegyverrel a
Figyelmeztetés
a postát Igénybe vevő közönség érdekében.
A péeei m. kir. poata- éa tivirda igaagaióeiga
a kfivatktad figytlmeaiattel adta ki.:___
A karictonyi potiacaomag forgalom fokoioit mérvben vetii igénybe t postai tlkalmaaottak
1898 december hó 10-én.
nak ligyelmea kívOl bagytea ai ülamkincaitreak kirdéri\'tei kiMeleaettaégét megaiOnteti.
Minden egfH IQIdemén y a Urtalomaak aMg-feMflaa. de minden eaetre j6 anyaggal éa lartó-aan caomegoUadó.
Élelmi eterea, játékok, gyttmölca, Müvet, kalap, roba, fehérnamfl küiftn-kttlúu bnrkolandúk.
EiDtr. éa á»nyoemüekét, további pénat a fennebb falaorolt Urgyakkal együvé caoma«olni n«m tanáaaoe,. mart eeatlagea karterittenél figyeleaba nem vétetnek; a mir a nyomotAnnai ia a lény-alias kideritteii htiraiutjak.
A caomagoknak áltálában ngy kall |5ogy0lve lenni, hogy egyréad a göngyólet (burkolat) a küldemény tartalmát kOlaO befolyt* ellen meg-védje. illetAleg, hogy tartalmukhoz a burkolat ia a pacailek megaérttee nélkül hoaai lérni na le-hea<en. mi^réaaf, hogy a tartatott máa küldeményeken Mállitia közben kirt áe teheeaen.
miiiilnéggi termemet®, a hoBH/.abb vagy rövidebb aáilliüai ut, a viáaq vagy ^airtion, va»aton vagy kocsin va 0 e/álii-táa m*jd egyeaerübb, majd erösobh te taiiieabb ctomogolátt igényel.
Khhei képeet: \' •« .
JelenUktnytbb értékű tárgyak kivált ba nedvee-aig, dörzsölés, nyomán vagy fitt* által könnyen ÚtgaérUlbeinek pl. eaipkék, telyeon-kelmék ntb. te oly kaldeurtiiyik, etaleak nagyobb
tavolaágra
te kivált tentalyaa akállittatnak, értékük, terjedelmük te aúlynkhoa képaat megfelelő módon, ktMninaa vtfy toeékjt\'ai kdilétKteril vitflM vtatnnto, h^rha, aaQktég eaatin v4aaonnal kö-rülbuíkolt doboaba taendot ea )M.|t8raik5fÖMn-\'
dok, vngy jó aatneiat^ erh
v\'ivnak hm |liii ék éh ifiégét t ely rendlrirlili mirvthC
utivitek jófága. Eitzol _ SBJ______ I___ . ..
gyeink elketeredeit baróaot a uegényxég te ölteni, hogy ha a fennálVi poetai eaabályok nyomor ellen. Melyik rteten leet a győzelem, ea kttaöneég által azoro«n »ím Ur\'ainik be, a ki-a kélek JövOnek egyik legerdeketabb titka. rilyi poéta a legkiterjedtebb inttekedéaek ée a Megvagyqk työ^ödW fJ U\'li\'iiiiin átlmt^e [lagnngynhh flrí iMgftazi\'ia dncára tem volna eton kedves rnininyiAI-, hogy hölgyeink erre a I képen a közónaén minden igényének eleget tenni, CHiitm érrfll a gyózalem tiialójaval térnek vieeaa: í minek kBveikeziében a kötönteg maga atenved meri Antatlen mnnkálkoditnknak, németi verne-1 kárt, ha kBldaainyei vagy nem. irkflíOJk_meg
ltndok.
Éksmtlí, drágaságok tokban el hely at va, mm leiül vászonnal körül burkolt eröa fadobozba, vagy faládácekaba tárva te jól körül kölótve ia lepwsaitalva adandók fel.
Ontílf$bb értékű tárgyak csomagolásához, ba Mók nedvettig, dorsaoita, nyomta vagy ütés ál-tal egy kftnnyen nem eérlilhainok m—, eléwégea ba jó miné^égO te töbfetitü csomagoló papírba burkoltainak te agy darabaól álló tföttainaggal
atokotl tftbbazörteen körülköttatnak. _
Csomagolás nilkfU ctak beMrt utazó láakák, börShdOk. jól abronegojt bordók, erősen betzegc-zeit ládák; továbbá mir nem véraőngy egy drb. vad adható fel.
ayftneb, á< tm^arTtég Ijo\'doftttait oél«Mrsk-véaelkneli eeakle aikerta eredménye lehet. De hngy hölgyeink erre a »sip mltelóra kipatitve legyenak, a nöneveltet n ar ebbe tt irányba kell tüttni. Vnhiminl iptrta edzetta a nftt, bngy eró-télies egteaeéiee anya legyen; úgy kell nekBnk le
kttvánvoiottartvaladtanOnkaMrdBlölatnykataiv _____ _
éekedély viligit eaart.hogykeitőexipfeladatának lkat anuál nyo\'natékonebban ajánlom, mert esek-
randallattelU hely ere, vagy ha áieeérkexnek, ==• nem kétbeeliheiSk, vagyvégra, ha keabteilbeldk ia, a lartalum megvan eérülvé, romolva atb.
A tapa«iilalai atl mutaijt, hogy n tzabályok-nak a köatttiaiii részéről való poatoa betartáaa a caomag eortit blttosiija, ennélfogva i poétát igénybe vevő. közönség figyelmibe a iílWotkéinÖi
Bent láfyni roerrgri hang trillái eeailognak ; majd édeaen epedó üalliiiubu. ojvfdnak át> .Stillj el édte töcekém röpke tzirnyon I* A itrtm ajtaja lölrirnt Kél megvillanó eaempár sugarai tzakadnak egybe.
Caleata ezlvihet kep, hogy oeandetttia aat a hvllamtó kit világot. .L«ld meg még ma eate ifjú párom /"
Milyen hatalmaa loganalja van a dalban tair-aya\'ó Imáatk még a salnpadon lal - Oeleeti boldog; ajkáról még bflvAaebban eaal-log la a szivekbe raagö del.
A kőiAneig elragadiatieeal lapsol, iBntel, — éljeaea.
Et nem látja, nem tud|a senki, bogy as eibfi \'ölő dalban kii kis világ ssakad egybe: kél egymásért vem ealv ölelkezik.
E\'Oadia min avtalnpad elefántjai, a hflaigat bt-bltfték kérdő ttklalatiel nézik aa iemeretlen vendéget, aki ott ül a stinpad naalogányá mellett, ülnek egyniis mailen a klncsőraDk mogirihetet\' len nimaeágával, TekinielBk moet la a maaste-tégbe néz, keres valamit abban at ienierellen világban, ami még odább, mig meeaaebb van veiéből, ea idő végtelenében, K»ridi eaaMtia meg aa édea ballgaiitt. «(»e*tal a madár ssirnyal, a oaillagok bal* lanek Kélek a a éjsae kilói. Nem omlik a azerte *Higunk V"
.Végtelen a tér. Határtalanul\' ttállhat a taa gény ijftadár tnvitib.\'iuTibb, Orftk bttiilautég-gvt; ha léeiiekre nem taiii vagy a taiva meg nem raped.?.^.............^ •
Ea Céleetá ftjltn miket, mig aaavában megrebben a sejtelani aötéi ezáruya.
Aanián elválunk megint a fájdalom tlnoe St-maeágiral, hangtalan kéasaoriiásaal.
Csak a régi eaktt, t régi gondolat ölalkaaik meglnt a kezek delejét ssorltáaa lölöll i
<8zerel»l foglak örökkéLi ,
•Nem foglak elfeledni uha t«
-lüwja^.--:
e a
Asután megj tovább mindegyik a jövő eejtel-mes világába, tovább a biaonytalentág hullámain ..
A csalogány röpköd, náll tovy. Határtalan a tér; örtk a baaátlanság. — A ftezek vágyó parányi atlv meg<megretzlitt ff" rideg kiöllönboií.
Caleeia boldogi alatt i mert saaretni log őrökki
szoknak a fórra virivtl, akik steratneii te meg halnak.
Karádl magányálian meg-megrttdBI a dal.
Calaa^a emléke iraynyal kimért a verőlényt; dyengő\'iénynyel aaéjstakit,
(^alaalil nem tudja feledni tobt..........
Keresik egymitt örökké, hogy meg na talál Jik toka.
fetoíy
Több d rab vad, püd.: nyvi, ttctáa, atb csakis caoioagolva adható pomtra.
Itta Mr<Uóa és nwiwt t#lfaOste szóló balkBl-deménvek gfiaiySlglére — könnyű Iftliatnerte czéljaból — egy negye drót vörös papiroe ragaav tandó a a czietaett lakásának pontot megjelölésére, (kerület, uicza nevej házat ám, emelet, lakM aHmal amit inkább kell kiváló gondot fordítani, hogy at ily tyora roniláiaak alávetett küldemé nyak labeiflleg gyoratn kézbesíthetők tegyenek. .. A kosarakba hflytttti Mtíatt saérgyasoitai tar-IálMutó küldemények calmiratat úgy kall alkalmazni, hogy a leszakadás lehetősége kiaáraeték a | óéiból Ittguailtum\'Blib, ha arek- eaimieata kireiztöltéMkkei erőn zsineggel a koaárra köttetik, vagy pedig a eslmirat falábláoakára ragaaa-tauk, vagy iralik « a ealmtábláeaka aodronynyal vagy eröa zsineggel mindkét végénél fogva) a otömaghoa tartósan boaaáKStiatik. bogy a taá(liláé alatt a a/m le ne tsakadbasaon.
Bogy a főleg a romlandó tartalma kQldevi-nyak kdabesitheMae minden eshetőséggel esettben biztoalltoasók, rtMerd t/g etimirai másolatot • dfU séáefyetm aíOft cdM, hon a killdméngrs alkalmazott etimirai Issaakadisa suté* Is, a bizottsági ftlbontá* alkalmától s rjmi. Iitt mioállafiitkaló IsggtU s a küldemény kishalt\' Inthessék.
A burkolat öaaaafof\'aláea végett a küldeményre különösen a varrásra, lllesztékra ia atinegre ennyi pecsétet kell alkalmsai, a hány elégMgee arra, kacs a kOldtniurl a pecsétek megsértést nélkül fölbontani nt lenessen.
A peoeélelitrt egyáltalán oaak jó minöetgü, eröa, tartia peoeitviasat szabad használni. Vignetták caak a csekély értékO kQidsaainyek be-Mrátára heeanálandóít.
—í ki ruaaa mtnőkégU ptoaétvfasat baasnál, mily könnyen leválik, aljnak következményeit magi viieli. Külftnöteh elengodhetlen föliétel at, hogy valamennyi xpaotélbea, agy a kBldeminyan, mint ■ eaállitólovéien egy te nfyanaaon pectétnyomó hatiaáliMMk.
Minden otomagkta nillítólevél etükséget, mely
k. Nsgy Kanizsa, vasárnap. . I [
w ^mA a iwumagra in fta*«*» ssisriralokat kail t|r? h lelmawte.
A etlMás a asállitélővél sdateival sgybsbasg-aóan tiaiian, olvashatóan Aa tU/etodan (viaiték éa kanea\'aév, Umadalmi álla*, lakhely köutg VfgniWífSr Mlotlá poita, uirmtfyt, UÍ&*, ká»-m£m, nmln, ajtíttám) magára a csomag röo fi i llatéra iraassk, hogy a o<iiuae<t, iőlig, ba a kUl-demiwy nagyobb vámba fzól i«, könnyen éa \\ kéicdaiem nőikül feltalálhat* legyen.
Ha a göugyoletre Írni egyáltalán aem lehat, \' ea éneiben aiOn papírlapot, melyre a ősim irva F van, Beawak aaálaivsl, hanem egéig lapiával keli a csomagra sa padig mindig os tuí ítuekőlS in-ntf tU raguatani,
Aifinysii. pinil, éktstH i* irágatágolcal Urtulmaté küldeményeknél a oaimat mindig ma •ára n gflngyfrlfnt (táagmrg,"jff Mád ára)
kall irni ,_____ » ,• .
, (üyerssn rom é tárgyaknál aiükaégsi, hogy e aáradék romiá", ifliékmy tárgyaknál
pedig s aáradék „lOrékany" Vagy a aaokánoi palaeak alak aitplieittnőleg kitáiaasék.
Fődolog, bogy a csini oly saibaioaan, tiaatáa és oivsabaiéan tegyen magán a caomagou — le-hatöleg |ó nagy tie\'ttkkel — kiirva, hogy a «»im-—Jl apM)n«aága éa lartoakodaai helyére nézve minden kétségei kiaár)oa; a a beiyal tfáoyt\'ki ciéljáboi aa éiáő plllaniaaia a rendel Hiéii~Wy kivehető legyen. " . -fl-Budápwt ék Béta Ifr éa néMiaeakba laélá
két f 81} Uálúuii uéljaiisk, itkéllgú na tífgsss.
Zala 50. szám. (4. lap.)
ti tflftaoktlé a talr ragyigt ktdvértl, ajkia a vidiau Hiányaié dallal:
„Vlrotbénony ilnfM Mórt élta gyligy-élilaa. -Bokréta >u mtlltltt
p WIHrtr* __
ügy illaöta mindenki igy nlgydn.viirköddtt «blwu a rom-latlaa, Unta kidelybta, aelyaak traayoi ktaporit ériatat-taall bt*vlt aa IdO ét aa élit priaaiaága.
Boti aár aaatáa álljunk alá mi tpigéaok kóraánttoiglak ortfM komortéfávtl éa mondjuk váUVoaogatra, bof/ ,hjak
■o.t aár aéa IdSkut élénk, au> ulllafuk járaak." ___•
Itt »ta ataittlak tgy klapora nlv a aalt idökbSI. faltak éí, viliink dalgoaik, vállak kállaija a létftaéertáa nt-kia v«réJtékoMliji|élt, FUtOtU mm Jár kéaayabb ide, fSIMta un gyulnnk mii gailkgok. Bi migla Sitimre dobbal talvi. kadvré gyill jMkH » tét, tlkonjrrt hajirt aajijaibaa la, mttí lalkétafSaaá\'WlTértaala aa MatMIniatg WtalléWBfi; atrt arivtt aegérlata a maliitól a kÖíiJiííl aeaéöaaTawn aégOSBIT élni i na bántják aartalaa vágyak; >•■ világlik a o«alA-dáaak lldértnyoniáit tl»lt; vtnük Mjoiéoyil ,aid ialkMllat, havMat aa állt parányi Mjnal ktat ia la blaalrt ÜvárgámaT aan aéa kaamlat liatatt agak ftU , , ■ -
áada ólaik m«4||> éa lavébb aal a ailát, aal agy la, uak „hafidlaaé, aalBbataapaucéa " Hókkal UMat ér aa a kalit, alt agy-agy llyaa (akér.
1898 deoamkar bő 10-én.
a kla- tiriab» áe. mialatt o«t Mvt a tánc, a nagy leiemben lo\'jl a béiraay «i, lailváai, \'áa aseg i\'árdi. Hogy ea tényleg igy iör:ént afrél lanna kodhataák a kőretkeaO j«»n»oJt kAlgysk: dr. Beniaik Fsrvneas, Eperjeaay Sándoraé, Bartea B4láné, Bartne Irén, dr. Engfl Sandomé. Abe\'aé, Abet nővérek, Dobrtfviex Imránl, Uyörffy Ján <aaá, Nabraosky Lsjosné, Vidor Sannné, Rái* Anlalné, RáU ndvére., Sümegi Kálmánná, ö >gl Lajeená, Véber Patn^, Bvaatiea Karolyné, Svavk< nővérek, Siommer Nátkáons, dr. Fülöp Káimérné örie«-barh Gabriella, Sebfityéfi Latoané, Ssaorraanné, Koioioasy Kálmánne, dr. Schw<M Adoifoé, ifr. Haoser Jáao.aé, Jaeger Ferencní, Tiib Anlalné, Waligaraxkyné,. Saabé lfikaáné éa máaok kiket aaintéa laaukaak megnevelünk ha Sí itt ■ {említettek oeu igaao\'nsi állitálainkat. - Élelaaeaéal llwatviaetCk a néptülkeiei-
stBkssg van
álel«eaéat\'tiaatviie^krs, a boa védelmi miktaater tehát kirdstiMaybes tigyelm^ieti a nép(slsel4-kei, h igy .a aipfelkeloi kAtalaaatiaégükaek,miat élelmeid liiatviaelők is alaget tegyenek. Pályái-hatnik ea álláeokra a kővetkező polgárok :
1. kik miután állóáékő* eaeiiaagUkoek, eeet-leg aaolgálat kOte eaett»égQknek eleget tellek, — aem a köaöi \'kadtereg vagy *hadtengerSeset sem
holló klavatlaa léláaa <lér.
Aaok a iaép maonyoa, 1|i Utayok, aki ragyigé m* lioeiédaag, aeni ■ póttarlaléki aam i sisaéár
iktat.wligtak aa lrtk-m» »>wUla Káwly jldáa itaiái aág köte^ksben aem állanak j I. kik a védiör-
l íakéiUlaalt a nivkslláMléaak varáaalataalatt éllottak : vény utaináa I. rési 76 |. 3. K) ilkit (ela trolt
nji nlaik kai. Ilyia lalkaitai liwill iij-\'rtl irrr gt kővel el mányiknak miglele nek ilyenek: A gaa-élfllmi laerekel Urtalmsré küldemények iogyaez- ut abban a divatai Uaairwlgbaa, mely még ü eaáiíáaé U daaági KnÍBTéZéiek,\' a kereakede mi káaápmka légi ado sis íznaki-A^kw él lailgift k< ■■■• -r-»—npk.| ^TifflTfirr1 "l-f1 »/w-ak"^™*, lak, a kerekedi!mi akadémiák, mőoaki tanin-
iiliuü ut _i.~!!r_iL!Jii.L r™ "\'*i \'f*f\'ri-k-i"—"tf* ás fihaiskolák
•rí araayoa ».riiféay«a . . . . \'anulói ; i «aek köaül külóaSien: aj aaok, akik
lási adóval terheltetnek, asükiégee lebái, bogy a aaálUtAIgfélen éí saomagon a logymaiáai adó alá ss0 kkdumsay minoaege éa minnyiiégs kilogramm, darab vagy Jner aaeriai megie ölvi le\' gyan. — iPéldánl; 1 puyka, 2 klgr. natonna, 8 kacaa, i klgr. őibui itb.), mert kUliinben a küldemeny a rendeltéiesi lieiyen Aiegadóiiatbatái malisból telboniwikt ml #>-káibssiisit Islslts kéi-
wuii.—;—r-1—. —---
Végre " ég te említem, hogy a torlódás lslisld siftkksntéss in^lishó\', da még aiért ia. bogy a kttldsméii}S\'S< mé4 aa nap biitoaau tovább kUl--daui labenaen, igen ki vsnaloa, . hogy a kUldemé-1
Hsat sir flSwgi aálaáa kagadgja angadla aa alaS magukat nagyobb földbirtokon a gaadaaági ka-pelUkoa aowrdokat. a vldáauég lüádérti rtpktdaak kSaSt-1 Baléiban képelik ki ; • b] á vamti, gOakajósáa), Ilink a patrlarokalli élat ragyogd «mlékolvol. Balabk hit aa továbbá magtnaaálütáai áa kőxlekedéid válla a-MgHáaggti^ awnitoyjlilF^ttgtnci____ *\'\' .— -fióknál alkalmaantt gyakornokok éa kerrakedök;
Talán — ka aaai, koiaap — njjáiasiitsik la. i5t~^~i laboua-. i tprményüalet é» kéreskedéa terén a Polgári KgyUt vaadégttja. müködö egyénék ; á]~B~gd*- SamamaiBoknSl, aöUV-
— T.\'I 77"" ■ ——! intUielyekban, küiraaiárak ál gU>. alkamatotiak ;
- ^-----■ 8, kik magfelelo polgári fo ilatkoaSatal bírnak éa
Hi p w rr a polgári becaület éa joggyakorlat korlátlan élva-
_ i ft a Jk. _ relében vannak ; 4. kik megaaakiiw nélkül 8
A ««ma«mn haa»ftveia<*«l fgye nr.ig egy ki.ioliat Slsiueül ■akts.aAI .mÜi klMi
káLinlMk^Hm. hory kerttletea, Msraa.nálvél vizagálaiól tesznek; megjegyzemM, hogy
IS PSl tppiip a»LlKg^gaS^LZ aaoklftt,-r kiknek
déii órákbán ia tetvéissataik
Tollfuttiban.
.Bagidl alél, firalya alól, otabalow. ?aa\'i aág-kil i bebáaat tarlia nyomV" Odtogy m I dihligy vaa I
á Jalgád Jígylai ni<tglS|áaik aftarilaUaa U|ljil W» wagall koaéak a Mlvikét MgaglU, a Mivakat tgyaallS vP ételig á :atrkfl«olblág iííilniil kttilét" nmrt» a bliilinM agylUlét vartftaya. á daomabw l\'lkt vMdégMMgiylUi éu ailaUu fékadtl
inga munkája kőiepette, mely a nemien kultura ii»|lfld>ee mellett a Danámul felviragoctatáait celoaaa. C-oportoanijunk » D. K. E. *ái«lója alá, s \'gitiük^magtiete>imi aa erre irt kaasflaa est-■ékel, malyakiiak AlaitalÉi,-a aal diaAatmk ja leeod.
t- likai Jabtleama A naay-hanmai la■ kariltpénstdr re«v. isriaaág ngn\'obbi Blésében
anyanyeti
folyékony német bestédet, aem aáa-t betyeairáat nem kivárnánk. — A e/enike<Ak«t moat caak a/ámba vaa*ik s a néptS keléa bebiváaa esetén msMak Et 5 pályAaat: bAlyegmen^ My <mn-dásokat a honvédé mi miniea\'erkea ba fceii nyui-lani a polgári kaUxai utján. A loiyamod<aaybna c-latolandó: kerea<llnvél; iako\'ai huoaynvány ; ,
\' » air—air wiiaif hnniaali
élhalírdaia, HW Jölul wüvslnsk nemaeU j ba^Lb\'aoajitTáay . palyaiok kiada.it megrendeli felli egV\'attsaen eddig 8"T**1 «
nélftns iSffijgatt aii/.i.o.nnkh.n; éapJlg^y ? ik.-
Nagy-Kanlaiá váro.,a loikbonv.gyalot.irsd .=l^J^TT
liaallkara, gelsel ttutinan Vilmoa áa á aa«T- \'V\' * -**"1
ayagvé légoialopvt, bakaialva a liraadilom mindén léligéba, tlaktilaa Jókedvre oatkliaénv* aág alikat a keaolyképl angat -la, akik aáakor a raag áa aélléiág IkwWgql |i». raai«ilé UgáJábaa Mokiak lágkaáai ia a||alkaa ié«iui> Ják a raigiiMlályakit.
á Url aiak kiaébia rtigO oiáiSáM Járnak a poroa ak-láki a tukálli gnik kadilyaa aiuwrka^aapébaa Iraalaalk a pvrtár Mi r a |nf—ur arak kalka^Séaaal varnak l dlákralligtiO aoUaaaaat, i kanét fiánk mkaurltlaa momi|Éaal aanaaaak tova: a vlvé Imabéi gyoripolkH-Staara mltigaak, Mlkriaaak a kanlek,
Diabjaa lg«a aa, aall a aallkar irtaa, kogy Séaafl Eilaáa kllUá kagadla. Bogy iltalálla a al pnfcllkaaiik-aak a lalgalávalél I
h Jél taMkaaia í valaat arabi kéaaoadáa aal tartja, kogy i (|é paaall után lartéaabb a koaa*ig>"
gaa hát akkor aa agylaU paialt alá. a kMMuif blM-ayáia larWo kaaaéigliaa aarad a gal|árl ICgflMal.
Ita tatéi . kaaarképl réHMIéf al li Mtjlaaé aaakaé H ariayaa érákat, mtkét i |iMiltea áéáté, ~ agjd taaéba |av úljék aaak a kidvaa aManaléiik, aklkmk hlkélna liln-ajráia kolmly éa ntffdéa leitat Itt okok aléllak a kaaaaág nagy foaloaiga él bontaraja aillitt.
Ilt igy alatnata\'raailjlk, késy mm iilttlMor láttak ttiOk-IQllégi UltMUll Migjtlilll SvéillU RáMty IM|(H(|. Mriakal, aki Igy aaga|rféiU a >*éráéil, atitka ank vé-lagéiyl lakréiái érwat votaa «in laléU,
aékéay ptllaaatri aaiito vlMaaiarüülta iléak • daliái Mákat, álkor aag •• m. Ilriokkil ii ikaéull Jitnaat 1 Jékaév Hadéra • aa •génaiiigii, IlMla vár tlü n«m ileát ál lg aNktiél aa Utolaö (w|ipt|
aagy. a Hiráok er
üomborubél Zaláa Lipót Janoa eég rendelt meg 1—1 példányi. "7 — A „PaigArl K,ylei" vendéglő belyiaé-gének megniiiáas uj életet lioso\'t e\'sen egy-lelbe. fiileokéHt k<ép a/ámbaa iliegjeleuuitk a vendégek és polgári egysiértáaliSB töltenek néhány kellemes órái; ds nem is osodáijuk, hogy a kQsőniég oly gyorsan msg\'gsrette saen helyei,
tárnái <i»^W<i/l(tfl j>ribáw>tgAlat tartmmáim aiy»
DM I
aital válaxithat i katonai élelmegti raktarak állomáshelyei Maayaroreiágou i Budapwt, Péea, Poiauay, Kö náMm, Söprony Kaaa*, Maokáoa, Temeivár, Arad, Naay-Varad, Nagy-Saeben, eyulalekérvár, Braaaé, Zágráb, Pétervárad, Essék, Bréd, Fiume.
— Végligrillé*. a MldmiveláaQgyi mini*a-atert aki réutvett a megnyíló Unnepélyen, aá »* Sparttam Páli, a kiestbelyi gaada-ági iniéjst mintegy kOuiisaégénak larlja a Poigári Eiylat tanárét saen Slláaában véglageaiietie^ bityl\'égéi gyakrabban felkereani, vinaonoiando — Táaemalat\'ág. I<en líkeruli tánemolai-Sümtgi Kálmán básnigy virágon ttdvAiistét, mély aágot rendezett a nagy-kanizsai „ÍM magyar ass-nsmeuk ist mnndu: „l-itsn hoita", hanem ,,le taUdrta»Aq" e hó 2-án a „Petöfih-oí" oimaett vea> gyen inaskor is assrenuaénk." — A in.gnyiiá^i déglA helyréiében, mely ssútolaaig megtelt kő-vaesorán résa\'vaii társadalmunk sdne jsva. — zöméggel, mely nem csak mutatni jdll, ka egy« Fsaaebbnél iaasabb ttdi m*nyse<kék-, — viruló utial egy nini%« ügynek ia szolgált, amennyiben leányok, öregedd Aital emberek éa ljuló Öreg boii^járuit, hogy a szép lavákaavaágü asstáliar-urak mnlatiak olt leiaisjenttl, mari mindenki j aaaág legkAssiebb 13 gyermekei láthat al iab rtt« ugy érezte magát, miat S-tj*1 otíbonákaa. A ki. kával. Exen kedélyes mu\'ataág érdekes réiwét ■ aaolgálá\', a* ételsk é-í Italok sgyaránt kitűnőek képezte egy diaatona kieor«o)áei, ml szintén 10 voltak én Igen terinéazetsansk találtuk, hogy e> | torintot jovede\'meaett a lAtékoay célnak, melyéri, -még a vaasora leloit kllgjeiéare jutott* l>r, Stült uo meg aaárt ia, mert Baiaéeiiai €Kzike lárada-Mlkién volt az Mtély viaera^noka, ki sssllsmei ioit a báraák eladsaával, mindenki szívesen ár-
váltoaatokban easiislii a „Polgári Egylst" hely getét és éltstts as sgylsi slnÓkénsk ntfít dr. Htultik /i\'ni\'iiiim\'l, (lytlfjfn János ss Ő otíhonáról a Po gári lögylelröl asOlt éa miot satisk regenerátorát éTi.etá Httmtgi Kálmánt, l)« akkor már a lábanikák Mk-ritlmiitlilnkwlnl keiidtek, mely körülmény dr. SliH-kfr-Alttal Imii ta\'Slt «aéaaolora, ki B«t in lihiványosta; ,\'l\'ánanljunk,\' Az Indítvány slln-
Miitki i iégi>Mők airkaayeit •aéiiiw tlloit vilii kl\' gniltmtván, a kusllniég lánnkidvs\'ft réne bevonul)
doaott néhány .20 filléreit. A mulatságon mely • caak -hajnalban ért véget, megjelentek i Hotk-mana BMásé, Mo\'aái Sánjiorné, Kóródy Jánosnt Haatdnsr Samuné, KbbinaakynA, Saabé Joaaelná, Kflhiarné, Hébkonbergerné, Miilidá, Uranaer Jő» ntelná, Kellar Ignáené, Nagy Jóontuá, TatMénoa Jósssfné, Sveioierná, Aobelné,\' HKsitovioaáá, Stn-sksrná, Raistovioe tllaolla, Miilt Anna. Hackaa-berger Julieka, Habinsiky Adél, Stooksr Mart,
MagY-Kantm. vtaérnap.
Zala 60. aiám J6 lap.)
1898. dac-mbar M 10-éo.
^lüjwiHa Toréi, Heok*eberg/r Kr**ike, Stoo|ar Katiidé, Uruaner Honi, Nagy Marinka, Saraoa Aaaa, Hirthmaa Taréi, Benedek Mariaké.
. rdéllaaléaak klaiataláw. Aa n|«« tigykaaiaaai magyar aeaiaUánaiág lolyé hő 8-án tartott aáiikAril téneavígaimán telülliaeinl aki-,<*>k toltuk-1 W.létnriiina ttéaa 8.60 kr.rKo»ma-fcyérgy 1.20 kr., Acbal N. 1.90 kr., Siipe Bol-dli-Ar I frt, llorviih Qyula, Nauharoa Líjon, Seidner Sándor. Bognár látván, CáAka Frigyei. Oillig Lajos. N N. áa HalvlX^rigyei 60—60 kr. Molnár Sái tliir, Ro-anlald Lijos, Vlehohner Samu éi Vajda Ferenci -.Vl 60\' kr, Sebróder J«a0, Polw Péter, Mnvtart Gyula éa Nigy Jé utfné 40-40 kr. Pteff Alajo*. Zalái Mlháy, Skergulti Gyula, éi P\'áí Sándnr 30-80 kr, Domhy (iyűruy- Ofenbeck Károly, Schleai Antal, Tíitélf TAHi L.*jna, S*abA Jówel, Bademo* Sáa-é—, fl (TCJalíéi\'.. lgBjfe^ Sohvtiaaer Jiptf ét Maewaia N. üU-KUkr Kováoa Mihály-, ^.J., M. N , Nenbauer Antul, Svalay Miltály éw\'Ko-vso\'ky-Jáaaaf 10-ltry. Tovthbá Sárknay ítél mán báboe egy üveg méwirtrí é« 10 amintig nűtiményt Rilományuwtit. Mindünkért knufinatati nyilvánítja a rendexfaég. Ouieien 18 frt 90 kr.
- Kg/ dőrék pap. A tnomaaédhél: Mikiid aomogymegyei -kőaaágbdl lri*»mk lapunkat, bogy a mib tldl i\'léhániáliiK tario^ó Sawa kAaeégbeti a réak. kain. fetakeaeii ieknta tUyeit a épaa rer7
~lntttr a 6 rendaiea anmkljkbél példli odaadás-ni vatta ki a niaga ré-aéi Papp Jánús mihildi taP*r*a plébeune. 6 bmditotta a xaegeny kBaaég lakéP, hogy ai urnag maiijéa vttiHljiart aratáat -t-ne aya[A réaa réaaét íorditaák w tikeier*. A oagany likúr Ily \'ladtluu sunttak: laknia helyiiéget éa bnitelkei, melybe* i> eaperei a barényi f8ld»»uriÓl: Iakay .1 fosoltfll, ktes/kő-aált inén aiátdéktlt három b»id elad aítáiyn tildét Ujabban padig a aaját p\'natárából e\'*a fbrlinta1 járult na iikol* éa tuniiói lik epite*i kAltiértibes, Ha a nép álén II Irt k mindenütt ily ■aépen laHotiiák éa beiBltenék mageuloa biva Ifauíai, bi<onyára keveaebliaiar lilái Vománk a megyei kB/ígáagntáai biiotiaigok üTéiain a ki-aibb kAnéiek likolaimk ugy nevezett ,n«milyi él dologi tiopiM,\' a lanlelflgye\'Ai jelentétek tan
t HévBagyariilMiak. Wittwwnn iatvin aQaegr iHetőeegü é« idava\'rt lakok Erikirt, B*ck Arán iiegy?knuia*nl il e1 naeg A Itallá r» vá toataitak nevüket belttgyminiattrri eimadlly 1 yal., - —— r -f—...... * .i i
— látsa/Alla. A naqy kanimi malátagyár i» mrfbSü rmvT\'Táraai ,g IHll.l. dacimbirhó 26 án é «. 9 éa fél óraknr a ttéláStlt takarékpéni\'ár -nagyiarmébon tarija < 1*4 laadaa kAigyOléaét. £gyutl;iL éneaittatafk ii i. rééivényea urak, mi-warint a mérleg, agy ai iga«galAa*anik a kB«-
DOlw iil léqfütéjdö olinttté á gytrniir vArufí irodájában mtgtakintéi tégatt kliétatati. —KigyKaul aa, 1890. évi dauamliar 10 A naxy-kaniaiai malátagyár i< rarlAiAdo réaavénytáraa* •át Igaagatéaáva. Tárgy : 1, Igaaaa^aágt jelen téa, V, Ctléiytlfl l)l»u\'la»| ja\'euiéae. H. M^riag <14
_— ü(jr ■igrgratmil l»ké< Háiráaával kiraaaadalgjijal\'pakaa aa ipari maaka, IHemleg
pana>aoa levél^rkeiett hottink, mely neriat i ádéi vavéi ae«-a napon át fijtitilUiawfc .glTO? í/írt\'rf«ntinn-féléháaalOttelroqulOcamaruauahányja á0r.vényhaléaágoi aiial a_ffiJhi»átwal érteaium, fedfl téglája hláuyoaván, a* én által kelttktaeU j b«iy a«íita<t intéakedéaem t»rtaliuáról érte-itna réa élaiveatélyeaaé ie«ii aa ipinlé kSilekadéat | a katAaága alá lartoiA rendéaaeti éa iparhaid-Ajánljnk aa Illaté haldaág Agy elmébe. Eziel kap-! aágokit"
ca^atbw-megaaillijék, hop i iillamoi liUgitMi oatlopok elbelyatéiá alka\'Bával lalAadett légTákal belyeaabb lett .volna a koemnl, mintiem a gyábg-járda szélén Aeazerakni Eieu -4églarakáaokbaa oly aiámoaan botlanak még ,a stíléiben, hogy ,ra«k elaxállitláaát attrgAaed kérjük, még mielőtt valaki lábát lOri.
— Nilaéuet, Mdiinri-ainiirnnluia e hó & ke óla varoaunkban mükAdik. Eddig a követkeaA daraliok kMrOI\'ek eléadáara: ,A dolovai oabob leánya* ntpusiiimO, a >Ntbkniavirág< operette, •Mongodin ar leieaégai francia birfióait, «lJe-butahi népdráma éa aaomb«iou .P.iraiaibecatt ■ lei* Higc ignl operája • BáfáUlgí- vígjátékkal kapOMilatban, mely elAadnari még vi-naiérüak. Béialetai l>iralatba ez xlkilomuiil meg aam bo-oaáiko/unk, de annyii már ii kimsia\'álhatunk, bogy a i4niár-ttUt a<ikkal . nagyobb |tárt»láai erdemei, mint aa ei Ideig nyi vanult. Van a tarau Ift\'tmk néhány igen előkelO tagji, kiténA aene> kira, lelje^eti megfeelA\' iHaalete ex elég giadag tttbatárn. A -beitiUlatA aléadai .a dolovai nábob leánya" nem elégítette ki teljeaen a kitidaaéeit ami Vtaaatt ni aieraő érdeme. r küareuiBktWk vajmi kevé\'ienáro lak ehbea boaaé. A ,Nebáata-virág^—npere»*ff-ajé»dáaava\' tiiitien aaa^atégpaéva1 vol unk. ffttwi J.inka (Deniie) igen iirepeii éna--kelr-é* aagyiia kadvaaea j>ia»ili, Hkagja Ultyan ter edalmlii ^i ÜÚaflen iakeláeo*t
mm nagy
Jateka pedig oly eleven \' és behiielgB,, hogy benne i ikraulatnak egyik oi«\'op >a tagjai lá*|nk. kit a kOadnaeg himar megkedveli log. Momtí (irnagy) éi amictki (őrmester) kitűnt erők,
u\'óbbi téleg-vMoogodiii ar feleeégeban* brilíl ,0\'Ott. A papucs alail levB léri, a-holdkoroe ad-varli>, majd meg végűi a diadalmaakodó, úrrá !a)V ktiViít*N etfymnt ramsk alakitáa volt. Ea •Ikilmnmal mutaita lie magát elé>aér Aihttr Ilka a láraúlai bö nöje Clorindi isérepében, kinek a eninpid aa oitbona; igen kedvee megjelenes, melyei axivrien kiférünk llgyflemwel. Megkapó terméxxoti\'a biniégkel pívdiikália » pamlag! jele-neiet, melylyel neme-ak Mongo in urat hoa\'a
[On a nilij
éi kícMi|>aig\',i Clnriml.1 volt pen\'íken mint Üe-borab madiiH i,e «.a«at A HteAniég »«\'« érafii Dabnrával: kAnnyeaett, .jnidíti At laenvedni lattá é* e«\'M*<V aorea falat\'. A- aaanvfdft t» 6ld6aatt nA fájdalmai tilArfreiben egybelorrva láttak aa erxrlmai ea értelemmel. A kbafiniég a klváiő ala kiiáiért eliameréeénrk tibiváa állal > üott Vi<«-jeaéai. Igen liasanavehelA tagoknak biaoayaltak rmr imllmken * iettl i Tolnainé llermiu, Oefwá nyel Miklne éa Borbély Sándor. — í«eakivÍT ■ kye.nl.Illik nahlnj e|»ftrendn Ueji aintibin még oüS~a 2v o "elAedaiokban rag
Kaall TikUétek - lapaakban ^éaaé-tett — hirdetésére felbivjak oTvaaóiak baeaaa figyelmei. _
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.
Felad b ró«ácoktó| leérkeztek.
Sxándéko-, emberAláe ktaárlate éa köxoaend illeni kiháala miait vadolt Hoda Bédi elleai büa-ftgf a Corietél be\'ybeaha^yA ítéleitel. -
AlHÚ KrályOvec (Marikirály) legelő feloanáii Ogya a kir. Ubtálól réaiben balybaahigyő ité. lettel.\'
Klein Vilmoanak — Eisinger Haarik elleni 816 Irt töke a jár. iránti pere a kir. táblától — belrbrahagyó itéleltel.
Keglovic Anni ferj. SaabA A.ndrá«aé faipe-raanak Mioaek — Péter alperes ietieni tulajdonjog tkelé* a jár, iriati pere a kir. táblától belyban-hagyA uélet>el._____ ^_______]
J&ráalilrú ázlii>« leérkf*Ht ítéletek.
—Reiaiii Iiajóanak — TftvAk Ambrna aliaai aa-rében 1 kír. CnrÜtti aa etaö birúaég) iíjíjet helybenhagyva.
—T.hl.. l. ma tilsai ügyhea « ttnfa ítélet \'helybealiagy va.
frtr János elleni bOn&rytwn táBltí ítélet hely ben hagyva.
f Bánfi János éa nejének == Tóth Károly éa tefaí etíenFpere a ktr. tfithlA\'ór- feeldve.
H^rvátb-Sandormik — Kovács Laio<t éi neje elleni pere a kir. tabláté! inegváltoztitva.
Bohor J.^aet éa tann elleni bttnOgyben -aleé-birOaáai iiéei belybetihagyve" *
Fodor iatvén ée Jó\'iel el\'eni MniAiybea I. hlr bélét helybenhagyva.
alljndea ) úwa éa ta&m aUeni bBnfivyben I, hír. it. niegválto*t»i.va«— ....
Sefavarti Jánne elleai bünftgyVn I, bír i\'éet helybenhigyva--------. "7 *
. Keittgyel se. 4. Hé
jfiléie. 4. néeavenyiBke felemeleee 4. A lep ayi hályok oód >iite»a. 6, Hivat iloe kőalBny kiienileee. 7, II IgaagatAángi éa 6 fölügyelő biaAi\'aági j|g támlává, Kívona\' aa alipnabályok 18 §-liAl: A ti »aivaaiti iogávtil élni kivan, tarloalk réaa léjjteii aial«ányeWel együtt bírom nappal a k»rgy8lée élén a vállalat pétuiáránál léritvény ■ellett Irtenal.
— I j markirakáéé étl*Ma*a«k. A belátna lat.\'ayArgy-aomogy-aaobbl vaiui vonalán, HnaiogTvarmagya terAleién lekvő JCiulhtly, Mar-tuti, Mttiltgnyi t» Btthönyt állomásokat marha-. rakodó állomaaokul engedélyeaie a iAlmiveléai miniea\'er.
«- Vlllaasa vliaglUta. Fram Lajoa vél-lalkoaA aerényen farigiatja a vlllamoa boaal va/ttéaébei aaHkaégea éa a tervnek megfelelő oiülopokal. de még mielőtt eaek teljea aaámban (■lialliva lennek, varoeank egy-két ipartelepe ■ár li log vlllamoa vllégttaeeel rendelkeaui. ab íW ipartelep, hol a vlllamoa világltáit ineglio-amiiva láttak llirtch^ éa Itachrach oég t^joiinan (elállított gaadaaági gépgyára, bol a hó H-án vl láaitoMa be elóaaAr a nagyaaabeau gyári műhelyt a villámon lény, melyet a gyér alját kéiaülékevel álln elő,
JéléhMraág. Ai ler. nOegrlet Nagy Kanlgaáa ma délaláu 9 \'/» órakor válaaitmányl éláet iiri A folyó Agyak allaléiéaét agv kii On-MPély elAil meg, amennyiben 84 lakolás leány i*|| ruhával ellátlllnl
kik
Ják magnkat lie>nitliitni fính i a léraalit már l« elég .Al vnii\'jki\'i\'únvii Mn\'.yj igaiK. nem kimáve
>emmi kAürégti még i>*hlpy [6 tröt bogy a k^Vnfége\' mieden. iokimeiben kielégi ae. HatiAa a ,Vaagynr»abHn" Ko\'hoi LiJoh jelliim-lainéea log mint ujounan iteriAdAÚ lag ixanfl aaerep b-n ieliéoni, .melyben It gatóbb a nemaati aalnháiben vendégaaerepel^. — Mon >ri mindent elkövet, jtovyi a IBann-ég igényeit liielégitae, mely Igyekeaat, eliaméréat tiéltnbb pártfogást ér dohlel a kBaAnség réaiérdh mint minőben aaain táráulal ei Ideig réaaeeDli,>\'
— Viatraipl maakai<la*l. Minthogy a karáoanny éi újév alAin napok vasárnapok ea a negykA/Bniég tudvalevőleg 1\'yenkor aaokoti leginkább bevéiérolnl, ai érdikelt kereekeéők é» Ipiroeok folyamodlak a kereekedelml niiniaaler hea, hngy ea okból erre a 1 ét\' napra fűggekaue fei a vasárnapi munkaiiünetei. Lulcdct Béla ke reakedelml mlniaaier annrk, kAVeikea\'ében a kö vei eaA rendeletet intéitea tBrvényhatéiágukboi: .Tiklnlittel erri, hngy a laráqaonyLeete ki Idén vaaárnapra, valamint na idei újév napja le bél lőre e»ik a Igy tekintettel arra, bogy aa eaen Ünnepekre aankaaoi beváairláiokat a logya>ató kA\'Aniég aa említett napon, Illetve aa aat oteg^ előad napim agokta leijeaiten\', — eiennal a belügy- él iB\'dalteléittgyi minbi\'erarakkal egyet-ériőlag ktvétellaen megengidem, hogy i f, évi de némber lló 94 ére éa 81 ére eaA vaaemauoknn aa IHIII I XIII. ti o. 8.1 e alapján liftig, évi mar Hue hó 4 éa 14,881. aa. alatt kiadott rendelet II, A) 8,, 4,, b>, (iontok alatt em Iteti ipari éa
ise&itLOit
tagaak m malákaa lamntalill «m#-v«k,lipaak klaééjáaál: Vta«h«l rillp k4ayvfcirakii»iil>ia megrendelhetők:
T7J Icönyv. laetaai Tfc. Canlaiaa Hil tj kStataa ragtari rtmnibU IfgHaWa B»rt«U Vtk>a»> agjlka a fa(MakhliMU Mlvikmk, a wir^a i aalk aaalakatij na U aaaayiaágkaa kaaam xk UaaMa te
politikai vita WaeajM atn U WlkB •
kStatnak. Hlnljlaik ttrUmUt tnUjdeaUpei aa * -Mm layjáaik ttrlliia,,! kiaái BM(. Ka a aó plajM prili
f«T«0rt6tt | Üy^^Slalük. \'kt barátit illaaiUkatlii vrimiiak W bálin akit agj mani csak ait vwai tan* i »íly kaáMjra May, högy ia hjmii, (iwtaattit kltnlUi aaa kée-t ukW kliIkgWial m e lilllj lltatl éa Uaakkei ktaéa > k». IkeUkM kltra, Mtkar kWkk kMMkuik ti kUkrtl i ÜMk, no a réalhi • aaillé kartkae, a llljall agytt imllgm ud* fr ridéf ailai. él baMI iaikk inliiWia Wkiu/a. Da Hévifm la a aag,klla«k«ilMl a^rütaaiaUi m laka*. fia, Wngmna ■ kaáai** MImI inak. • alél* lik-lik, kagj aoalaa mm lll^lmlki klealkaM, ia J*rH-katlaaal vakkari Ma; killmin* aa aUaal arraaka, a raa4-kivltl aakarlaa traalaat a»IMI k4aaay« alk«á*ttkaa alt*-rAkat h* Mfa algaláatllal ka a klaak alliaiaiaraa Hkam-llaaaaa dacain, I* aaifaaaa ajajlja a Mkt aHraigl ittál aJkiritl .kaaklaak- a Jobüjiű mm* kugrtia a Maiak laft aafjr alvl atMriaak alMI I* ao*MI aat UMa U a vDlagiiyatl, * al air mai *ap aaa nukatlaa (iabir na
* aiaj-------]■ ajkiril aaakaM aUaagaaat) kacr ILip*
nkak akntlaa*! kalkallkaaak lagiaik. Na, ka0 aa arr**, a klaak alal%yi. akir aalrlk UM T*<Qik, abaa kalaapailk ía a kl* Cnutiae* gaaikama Mtfata kaihaHkaa a*valtakaa > in lilt, aayja aiaH(y k*ia tehati WM< aaaaaak
* aajkt valliaua trallaA m*M|tatl Mi, kaaaa aa« nj» aak alj)éiak -"fintiairgV «a klannaÉBlt I* s kaaa* akarja kárfélelal * kuai un, éa ftrja kaaalért a ura/a»k Utal akar p*alt**aaiil kin*Itallal * Ari* agaira la, H-kigaalkatl Miit, k*«7 a kiliakaa rawuivUl kéja* 0»a-aiaaoaUI II trm karikaa * U*M |*faHwa*alka*kk Ua."
«/ laU — i t*tk*ki*e aaaa M|aatlHa aaaat aW^ liL IIIkanja * Mdal ta a taltilkgra **ill aagttaatalt Mke,
lljkagyvlnnMMata *a I Ml t> WIU kliataél A kaiía-k*a taMiMaa* ta aaaa* 0araak*ak l« aii( Wja akad aa n»f aival, aki aaa akar klgjiigyulnl abbAl a Mkt ka-MMtaUl kegy iakikk ktaa a larat*a*>k»áaalayakaik, atal a MWiaak
■ klatalaak kkaaganf trkaatk « namt*ita>\' likat aa pártái fIliik, ta OUaaa, * kl a aaffvllii kajitél aa»-airtill aa* aa*ll*a*a, a,Proli Itala U«ka. i (ÍM IM
Nbgy-Kanisna, vaatrnap. llulhi a«to MIMMt\' A>tl«
\\r ■■ sdsimM
ktfY UUIltal tlliairi* U a.atoayl lalatlgé Oaataaaaka, a B • ím él alvak pártái nirtlall varnaam la Már afed*a altltollM aaaf vu.llva l « aldta
U4artl. IlMT da tbHM aAa aabw, aay arli.ü... 4. tnay-■falai páriaá laMaak k»l<a»iliai 411 MJa Da Stoa-i art tolatta baaalUa. valaaiat banllja aal i» káirv a.a« 4ü
\'WiniM l álad a^kaili f-*- HV \'r\'
kiiatjjt ka a fraanHa parlaaaatbaa aa olvlIM tleilajt, a aaly \'laaaUa, kogy btoayaa aaaUkbaa a ur.aay iMalikg la Jvllintkt>(i a tta^ tálakat, aaaltfagva « aaakad lato Itaakarak aMU Maaalt ffral rabiakat ja I aartl aa iaédta Owataaa^kM- OaUtQ Oaaataaaa kiaaaaaoay aftoaa aliklpta gaaéalkaélk. ú amala, ka fiMtott aeaatgzjtltal kipilalll tolat, alifka ailaaa aaa aaavaaaa a yilglrl kiaMaáfaak. aaft aa t alva la aa, kagy k ktaaaalf ■aalilk ta ka caak a kattog adja a itaMiabl akhaa btoaak aaaai Itat, aart alata la oli Jalta. Mlr padig a katalik aa kit aáa iaaar káaaaMak ktaíltt alt Utat, gaaU* paltlrl aiea aaa aktatfUIJa a klaatogoL Aa aga kUka kapaozt liöt. k«ty aa ■ aaktaj .aiitf lton* aaa lato kalrtagabki a HinlliHi. a laiay kajtkatlza marad *OriW MII klitoaik >1 lilik — alkatkraatat, dt llltipoaijibdl all mm tágad. Uiktaak l!Wt«a UWjtaa HZtpatta atg
....... prataataaa paptuk
■JtaadA filtrál\'a prataatai kltra, aart t kit kíirn""\'J-"> alviita ItSalltlgét- Dt a toaan ta lalkl-iaaaraaa agg lalkto a tMtg aaa rak kai tialorttja rlaa Ojaraakaa. aa latot aaa Uat aigwlil I — AUaaMlat. j Mkitag klálgkmili May arre laatt tiaaaaa karaai a kl- < baatakaaka laktltogtl la tbaarait Mkl tllapotibaa tor tat W ZjialaM tori da fltowaaak (la ta a lagéiy lagkUkgk-wlktlékb la itgaagtá—dkilllkk rtotl kto liMM—*j|a |, tanai, alal a kllaa Wtoga, aart 9 Ttllto mmk liba lÜül ata kk. tal aa aHatatat ta takraataa flrta vknaatoHa «a taaal atga altdaaatV i Jtfytt aJMVMlk IrtkN li a t—latop lakay a aagt lilMlaatnltl tggiiyal Mtoa agatoay aarU V kelta aipül, tttSHk aa^ fal-
ESwnwit—
ti altitlII alaáatot tidaktoailS ra<t>;»k alakjai valé-MrMiWyygii ingák ta—n-miii t U—■
|jg| "1-*—n llt ülaaaa éa YidtJ arvoajallaaa raa
SSkwfaátl IlluamirtlVt ~~ ■ ■■"~
nl li atgatal. kagy aagykdlvjkaak, k^rftnU, B^r>aji n
Zala 60, Bííám (fi. lap.) v "
laülal, Mn Uf»> ruindani «pré libáig. A má«odik Dip a rokon éminik ItgiMrba iinrnllak éa h«l/t adlak egy mia érrelemnek. Unj Inunk, hogy hu-ráiaag: rokont kará\'eég. Ekkor tnaalnánjroa \'árajinlk alapja aa dp modora rolt A*t»n ké-Bflbb rokoi.aifuv, ímJf gjjniat len é< »*|HI egy gg»p bulgrtla.on eeUn werelem váltfitii feí \'a rokoni éraelmjekei. Mertiiarett nekem, kedvei (ii/ikém, ,mii Leib nnd S\'ele* — mini egy eváb kollegám i/okla mondani. A akedvei rokona kifeje/éa! i< tnriitollam, egyaierUen elhagy rén »at ■< agy iáéi: „rokon." Maradi tehát: ktdttt. Ugy e kedvei?
— Igen. - ■•«■ " — Eh moat n«uen rém éa mondja mrg óuin tán, iieretetl^ már ? 1
t= I(«a, da oaak Iréfálíúl.
— Kit 7 Remélem megbooaajt indiaitrél kér-tléíamárL_ . . •. • .\'
— (^ra«et hogy magboeiérnk. Hát narettem dt caak Ofy.
Nem antúgy ¥
— jtom, gaajt íigy^aneteltem R-Ysaali Jóakát, mar Farkit Qyalkt,
— Kik e*ekf
— Egyik latom, a mariknak pidig hamii
I89S. iftwemBer h4 10-rfn.
IgH hagy m ilrmH a SUtnff trtkaUUaa taalgi riol —MjHaJim áláal — Hfüffiinr ijiiiittut mju Irt kkrkidllja la katttaadaa lildtg aiktayt boea^|t klrtalta aa —mtoln. é» krt aallta lltanlli a ilrillaa fai alti Ü alt —— in li m IrlIkimlgHil- \'
Xagjalait aa Atkaaaaaa kSajtkladóklaalaltbaa
tt U IUL = Próbaházasság.
Mialőii elutaatam,\' nieyrogadtam aa én édea
~—maiiámiuk, hogy ttlbbÁ _bolondulok • len
jTMtuuin.
Mikor pedig nirglátiam, ill \'enq,. Iludap-\'atan —nhit ii tf^iiyriti lifnyörkt kz ftaflrkti-gHiyai-mhajnkbiit, a«t eiondtaw, hogy llibbé nem iógadol Mteg ieminlír
Ugy éreatem migamat, mini tatami Tanulna ■tvQ Hutai ambar, akit n lairilmü nrivrlltkl él Aafli klzoayara lameraak mar. Külfinbeit ia aléa legyen npnyi mtOI a Tantalnardl, hogy gftrSg earher tt begy aa li\'an ipeabeiitit\'ei " Én rólam jiedlg tltg Ingyen annyi, hogy lo-
— El rugem hngy ner^t ? Ugy í BirHh ajkabfc harapott; laaaan ha^ám hajolt
és halkin pn\'togia: magit imugy a<eretem, de caak m*i még egy kicaait.
— Ca«i »tiy kíodtr" t~—---!—-—
- — N«H\', a»fjt ktrtataa^ Qiiiki —t kipBiV
luiirvűu Hl"
Tgwl a T. ól>4liitaa»iighan -6irik« B»reit.
4*.
— No latja Giaikr, e/ért akirom azi, hogy pióbaháaaaatgeadli jaU»nnk. En, mialötl Peatra. liiiwim, ri)iiiiiiini« lump rnliam Egymásután ne retten vflrosunk psBliiisohb hölgyeit, aurt ízi vénet boldogtaggal, a kávéhéaaaok éa a oigt-rryok aaebét pedig pénnel, eok péntul töliMe meg A nanánat napokig nam faltam, mert ha hazaia mentem, iélreoanasolt nyakkendtfvaLg)tl-röit inggel, hevert cilinderrel éa kótyagoe fiival, uétri igen íálhatiam, meyt a lábain még a ÍSI-dön toltak, mkna áladian, mint a bora, — mi kor alaalk. De hogy rövid tegyek, mint hociléttBfc eatora, adalyt elutaztam hazulról, megfogadtam mamimnak, bogy vagy. komolyan Mattiak, vagy ithngy. ——
— Háf hogf taent t
—wimirlf»c — ■- —
— Kii?
— Magit Qiilkém. Da hogy mégia jól magia: inarjemrajáhlök illmnli ■ll ltl fIBgiÍMlig_ randenaQnit rgv prAbáháaiiaágot. Ltaa próba-l»it>é||tm, én itaaak a próhalérja, laai próbaanyó-tutik flrga ftblf tájék.oaliátjuk magunkat a jövóre
fytt ttastteff Ktfriy aaadantgi -éa itt kitéa Manuth*réptt Jrt»»a Sándor caagtádi «a<rii gi. kották elő, teméaceiteen Miuthnertol kerfl I magból. A hoxanokra kitüiőtt arany dijakat a kivetkezők nyerték el: Lol\'ok (ftuatav kingyili kaaanár. kinek 1600 Q öienkéot 940 mn. olijboryóalaka, Politxer Fölrtp dévaványai birtotokoe, kinek karnntráfi* bokfaakloi 1007 métermázsa obrrndoríi répája, ét Bárány Gábor dohrai bérlő, kinek 1600 □ 5les linldankint 1011 méiermáaia Mamnth tépája termett a Minthaer--től beazerxett mag a\'Aa. Fnedmaun pi i tirnta-\'ő elkéaett bejelentéivel, neki 1101 néiemáaea Mautbner léle nberndorft répája termeit- holdanként. Ili tekintetbe veezxÖk, hogy a mait ta-vaiaaaa.\' majd a rovarok pusztították, majd hideg taáratiág viselte neg i répapa.lántákat, be kell* vallanunk, jpíjjy. ra\'áikint g fciáltliota iwnénytk súlya, ugy a hatósági bizonylatokká! beigazolt lenli hozmok bámulatra méltóit; mert báuiola-tneak volnlnak normális, fó időjárásban ia ét mfndénéserre csak páratlan min<Wégfi lő naivaknak kell az ilyen óriás rrerltitéoyeke térde\'möl belHdri.—
- Mlhégév, rehrdMg 4a tlayálká-anétiaél melegen ajánljak t. olraaóink figyal-jnáLe kiggrr dijjuialrnsrotl hiitri hataw mett-piiztilláu. Kaphatók 80 éa OU krtdTTriSsirao-liuaukhair m tuden gyé»ytaartárban éa ntvraebb drogua Baléiban, vaianint Egier A fla gyogy-stirkfil8nlegm>égi gyárában llw Watederif,
— Fllixera ella-nl éviur.. \' Nagyon ér■ itkt* Ciaiip^fffi jfiiiik a budapesti lapok áa kö-
lly«nl. a ■
teleaaégflnknak tartjuk aal a Hidak flg;iln\'ibn ajialiai.
gadawimt nn*gaiegtem. (Kwen,-még n«—ww4» néavej patán aiarvasrOiik
jftk Sm a maminak j)
A nagazatia íigy tnriént, hngy nnoksflvérém
bam.latia 1U. HUl aa in tianll mk.innnat. ffa
jól gondolom; a gr jsspapám nnokiflvérének leánya térihez tnom a Qizi mainéjanak nnokallvéréliéa.
A QizirOJ lagytn elég annyi, hogy naiiios. Van néki cparajka, hattyú nyéki, hollórariie éa még aaáéso«, t ao>e flUkból már előnyösen ismert ttii* béli aaép talajdoneág*.
IanersiiégOnk kesdetén a roktni érzelmekről beaaélgeltttuk urutáu pedig a — tágról.
A próbabáaasiágrél legyen elég annyi, hngy aa egv gglndarali, amelyben Dirikéről éa Berciről aail aa ének. Ml ezt megnéztük a népetioháaban éa nektm annyira inrgteterttl, Hogy Oizival arra a mevál:apodáara jutottnak, hogy ml la jataaunk
— probahaaaaalgoadtt.
A asép leányka é\'öwlir leslitlitto a aaemali, mert ra Igen jól tllott neki, a kölénya osttcaké ját it rágioaktlta, mart ea ia igen jól állott ■tkh Aztiin mo*olygott, és kérdmia tolem,hogy hogyan értam én ast?
— Hál IgVi llialka, - a\'óitam. - Moat még fiatalok vagyunk irrs. bojry a —\' mamival bt-taéjtk, hanam négy IV mu va... Azaz varjúnk, kádjuk a Itgalajén.
»- Hát kasdjttk.
En köstlább huaódian hosaé, asiin mtltg bangón ktadtsm veit liwiálnl.
Kmlskasik\'t (iislks, bogy mióta lsmar|tik egymást V
— larn Matpiamlitr 9-án mulafoll bt a Lajtx,
— ,(Jgy van. Klóazóf kagyadbtn nam aaerai-Un ná«l, nssk a Uvoll ma ont ét tnaak alapján lettan tanalmány Jirgylvá aslymta bajái áa In
nUában.tektfi Certvie kftwég lalkáaia Bngatin Antal aat jelenti a horvát tartományitornány-na^, hogy f 7 éven át aa általa faltaláll ea ki-prrflíglt szerrel, iremc<nk, hogy védekezik a fi-lojtera állal már tényleg megtámadott szőllötö-kékhől ii kiirtotta a kártékony rovart nég pedig nly módon, hoty a inegtaimd<Mt tőkéket r«ik kizárólag 16 gyía ifiré«áMrral trágvni n; ngy. j hogy minden töke körfii 16 ceniináiernyira a | fö d sziíie alatt és 50 centin éternyi kerületben mintegy 7 liter inlkyfalfirés\'pol bíniett al.\'A hor-7" j vit kormány e találményi\\tlleiO kísérletezést éa | iinalifiányozáai elrendelte é< ogyancaak a kot-I jnvüi nmítataiiqjpaxgg Ó Und k"\'\'!^\' ^ « keíiföti etőljsrő sr jelentik a zágrábi hivatalon lapban, hogy a tHigyfS fBréazpoi ral tatt kn*r-letek kitfiaA erednényre veaettek. — Ugy hall-jak hagy-ityan célra a nagy kantnai Gütmann oég beliÚei. göatfirésztafepéröi linyteg nagy mányi nyiaégfi iSlgyfa-ffiréazpor lett nár megrendelve.
civakndlaokat éa próbakihékfiléii aztán nem bánom pröbjcsókot is.
Egyslöre nem jut mii euembe.
— El ml Ima ennek a vága? — kérdő mosolyogva iil\'iku.
— Micaoda ? Négy évig próbálunk, uiin pedig elmegyOnk a paplios, áldlait kérjük, meg treiaffink egy biaiutéiiált és a pröbikat elhagyjuk, Eljátsiuk a hiaasiig drinájit komolyan,
|irohihéiai lgasáai -ha aa én célom, tataalk ?
— lgin.
— Addig jiedig édes Glalkám mlg a próbák al nam maradimnak, maga lanaija uabad Idejében Sopronmsgye földrajáai, én pedig majd Véoiey-nnk doilstju&lok a római jogból. Mert megitiheti Qitikém — mégia csak gyerekek vagyuuk lm I
RU*i Ztiymond.
— \'i 1 p T I « T I B.
— örláa larntéMfek, Áa amerikai uUáról épen oaak alig hazatért budsptili nagkeretaadn Mauihner flduti nárli agy olyan klllllUaaal Itptl mag a bndapestiekel, a mely párjét. rlikii|a és ai A mirigy ull ttilti kirakataiban klállitott lor* ninyak oly asápak és olyip órláa nagyok, a mlnOkai sildig még onsigos kláilHiiokon aem latiunk, Vannak nti 101, 108 éa 108 kllóa lök-példanyok, 11 éa (ti, ifit 18 ás tél kilós kaiari* bok, melyek órlis sulyuk dacára aan fiánk, ha nam taljwen zsingák, da littunk llt 17 kiló ia> lyo óbsriidnifl lépit is, milyíl Kriidnann páll tarmalOi 81 kilói olajbogyó alako példányt mi-
— Egy nagyonéléok korcsmahelyiség azonnal bérbeadatik. — Bővebbet e lap vatalaban ludlmtiii"meg.—---
FelelŐa asirkftstd: LÓK
Dr. LOKE EMIL
Laptulajdonos éa kiadö: risshsl vili p
Nyllttér*)
■tMlktlg (ta. ktr. ad vari taklUtd) t ll| lat
ptn gtilibkn, tiliHnnmStlftita
haawUaaM náUtt: Itaktoa, lator la ialaaa wlyaaaalVvtiakat atlaraaktat u krltl II fri aa krte pataMr la vtoaaaliaia, sima. etlkoa, kankl-abitla alatkaottakat, dmaaaatot ab. (alatagy M0 kSISakM mlhlMg la 1000 klISakSaS taln t árnyalatban,) Mlittk ptoafMéaUral UMataak. Svkjczbartta aatt lavalakra 10 kna > lavalaal lapokra b kraa bélytg ragaiataadó. ft)
Takarókos háziass2oi\\yok
már tlso kisérlel ntán laparatalni fogják, hogy • kéml ParlkaHrft Kqallakle ilUl kéeai-teli raalkdl aaappau hiatarláaban ilegoloaöbb \' éa legjnt)b.____
Egy 6 iíigy darabot tartalmasé caomag 40 kr.-ért kaphatói
Tan Simon, — ifj. Roaenherg Miksa, Sauer Ignács. éa\' Csillag Béla uraknál Hagy>KaiiliaAa.
*) ái t tavaiban Hnlgii
kWMtabto .ata vkllal
magira M» a Mik
tlpfff-KimiKa, vaaftrnap.
iMtffMtfNNNI}
A helybeli „Irodalmi Sörkert"-he«
Zala. 50 fixám 11, |»p,j
1893. hó l(Mn.
iar»oaA :
<
HÁZTELKEK f
Karácsonyi és újévi ajándékok!
Sí KBE1HEB QWÍA Iigy-Kanizan
i f
i
o g
• kedvejA flieié*i feltátelak roa.letl ™
* MT Hatfék, fi X RAvebb falvi áao-itáat ad
Zcrkowitz Albert. V 2 m U
•iHtHMONNIIN
a Hlxd®tÓ00lc:
O)
911 j • i < .
a n. é. közönségnek szíves figyelmébe és pártfogásába ajánlja
EJ rrX/ -ím I
03 I
m
a divat éa cain legújabb-termékeivel
I 9 1 M
DUSÁN FELSZERELT , m nariiiberg> és díszműáru-üzletét,
o
9
r
\\o
a
3 9
Q
llndan Időben hmnálhttő gyógymódl j Köszvény .«4t] Crti illan J|
WILHELM-féle
kUn/véit)* #8
vértlsztitó-tea
Bir.lo* I $ Kifli mi Imtán!
Ki\'fintetve • B»dney * vtlagkiáKitáa 187& j i..»1...é { Ji^ii^iiiié. írnny
ére*»aa«t. ft02
WILHKLV FKRKNCZ
gyógymréutŐt Nuunklrohen iA jiusaíria y
fcHtifl arrúményayai eiénlbejó: Kúfljvéay. o u«, Hoh beteg, bftrkttttéeek, kiojuló g^tjgdeeefc, mf\'ffetvoeatt láaodáaok, búja\' . kór, idegbe tegü>aek, aranyér, Irbértolyá*, ♦•Igyam Ilit \'érfl* rőf majdegiámtok. aaorulá-gyomor* Aa allaait b*joiÍytlugil)trt akro* fttla ia niitd^p kUiaő éa beMW lájda i&nk allan. — Nm|» nta érke/nek aliamnrő ItVglek, A ImmJÓIiM H év g)V)gfpred\'iién\\éről ÍBII füaaí iuyynii h béikiem»« kötden*. thj H adagra nagtoM raome* ára 1 farlut flgiujwlrwuk wllatt." a tegitttr b étiawbaM ba.,
j*gy*eM vaoj >gyra u*va\')íLni». MapliaU ailndrai)épyNSarMrbai
wilhelm\'ferenoz
yy&yymrluháI N*tu»kiruben (A >AimtritL)
Klfojaaattaa „WllMm-iféli kéeavéeyelUal tea" kétaaM.
(fót**,^ náae) ------ MM fé
J9 1 mely Icivdlő gonddal, a jó\'izlésii közönség minden igényének meg/elelőUg
<3 I tetjeüfn nj ih\'ukkal wn hm•éfideéve | n
i jgg ...... ; - ..... - -----.....-------------—.......................| °
O „^ " _ ~ 1 """ \' % jh-;
Meglepő szép ajándéktárgyak minden alkalomra* $
i ^ I I w-
I S ■ . _ j o
Karácsonyínés üjévi ajándékok! \\ ^ OOOOOOOCOOuOOOOOOOOOO DOC ocooooooooo
glMijríftlrpuffiiiitSszB
BuUMI
mint aaatött páfatlabok a maguk namébae; bárom évaa felüli gfarriltifcak Miámfra a legkedveltebb karáoaaayi aj&ndnk. Oloaókkáfc cnínt bármaljr liAi Jaitt, mivai eok tfifl ár ahaffamdr ér mrá koaazabb IdA múlva íh kiegéuühet&k óa nagyobblthaték. A valód f-
Horgogy-KőépitfegekréByek
aa acjadult jiitók, a mnjy vnlainonnyi oraaAaban aaitattaa dloaé< ratat tatált, éa mbdn^jak által a kik iaaiank, magay^sódáabfil . továbbijánItAtik. A ki axan, a maga immóbon páratlan jutók éa foglalkottatóaaart még nam iameri, ai hoiaa«a hamarjában as •lant jagjfatt ok által ai a), puiagaa lltaaxtrátt árjegyzéket éa oivaaaa aa abba nyothtatoti íalatte kadvasA bírálatokat. — Bavéaárláa alkalmával katároiottan: Rlohter-féle Hergeey-Klépltfciakráay kárámlfi éa wáuám agyai ««akiw Hárfaay orárUagy nélkttl, mint aam vatádi, lamjnyaa víiaiaataif-
Fando; a ki aat almulaas^a. köonyon kapkat kavaaakb ártákfi utánsatoi A valédi Hargpap--MtpWiaeaaréayifc 3/i. kr,, 70 kr., 80 kr.^ 5 frt éa magaiwbb áron
a flaomtbk jktékaaaTtilatakkaa káailatbaa Timi
Ujt Á Biohtar-fUa Tkaalm. játékok u Cakaakaa tojéaa, VlltámkáHté, Haragtiri. iniM, héagarai «tb. Aj a) flbetek f» llttáa Játékok felette érdeken feladatait ia tartabaaoAk. Égj iéékáia 36 kr. ftak a.pHorjaapapar allátott játék valódi!
Riohtw F.Ad. éa társa,
— itif ttfitfaari iata»i ti kft. eaakadalai kiapttiantirfv^yay._
i 1. NtkelaugeaftaM* A. Mdatetaát. Wwtwi, OUan, aiWwi—, liaiea
j ----rnu^mwm
t^lH « m fflilEdiiHT MÍJÍirii) 1
= iif ifi air i; l SH|k;ff I S i 2
■S m* iCd * 03 1! - s! i « 5 *üffit ►! iití"1!! 9 tt I- 5 .ti ISS 3 a] hísafril ^ n «
á*. BO | ^ IlIIiSt- f 1 Pílí- ? 1 «
a^ (te s— -SJJ2 1E = j fii íí ^ífiEitiil 2
liS 8 I fc §1 í o 25 i-Ls.h 75 ZftÍ5EjL| V >
In bS VSf aHÍSillp! Í!tiíilíi«fi -s
• IC § S i3 ■ 1111 í ttlhl ^í Pilléi5"!! ^ <4 Í3 »r 1K 5 rv----—->] 1 o Hiil^l ^ 2
p I -S 2 i^ím i iislffl
0 ^ a < fa |h3
ilknie már
kívmbb.hóm kttliUiik jíiéi, balaárivi a ohuiiikroIAm A*
HO brral többi «- A matiran-
W«ri Sím. Marilla, ■aak i»f»hi»bil llria.
Hala. Ml
NagyKaniwa, vasárnap,
Zala. t0. seáni (9. lap,)
1985. daoambar hé 10-éi,
(XXKXKX .XXXXXXX1 5 CACA0-CH0C0LAT
» MAESTRAN1"
g W St. Gall (Lulua.) jg Olcaó áfk Kflnny+p
w oldható KAKAÓ. - Leg M finomabb minőség
n _______• „
. j VUágÜrü [
„Les Derniéres Cartóuches és Lohengrin" )
fólo HZfvarknpitpir t
Brannstein fréres gyárából, Fáiúsban
85 Boolavmrd Xxalmana 8K -- \'fc
A Bnninatoln fréraa eaág eiakli Qaaalcourtb&n (9. éa 0. i fraaosUorwáftan látaaB f lmját imilinátáiiali kéwiltményét b»«ia forgalomba ------—;_fc, i
Breit iftCTuert a 1(#1 elvetőn alapuló berenlezett telep Wényej i papíripar tialilnil titiillctit f
A lilfirkt^lr ti Mlvark*liUvi>ljr rtáraaliéaéri aiAat crirtiaktir krlyiés* k
Bécsben, L Sokottonrhyf 35. sz. a.
Aa Uulaak a „Laa dkrniáxaa Oartaaeata"_fil; MglM u >aM tmiKnln tovarkapapir, rnimiuat a valfidl fraoeila axlvnrknhltvoly, iniilyuöi mlmCn jjajítTtuK « „3ra«ata\'a Prútes\' tt\'-r\'i U jelt, w
almln nerlnh«r«l NaffkerMkkttakra, polamini minden magf. kir. daháaj-lliadkbra kaphaMk
ngy bármely hárfttoa b*teg«éie a láyoadnak, jé-ganék, tOdAnak, tovihbé lilttM uilihtii/, a>Qk-mellllaég, aalma, ilnyálkáiudáa wimár ti lojlé knbWi, Mlklaadoeae a nyálka hártyának — baidödö gfin 0 kár a iMjnbuan éa nyomon távolinál lk ifai évek éta Savat aalédl a urtoa raa-Hilatra kéailiaii éa aa nrvuitok Altul aiéalott i
l\'(il-U) lriy>Tkra mmmijju 90 kr, U *»n.i U) lr() ImrNl par dóiként SO kr,
ponioi orvoil liaaiiiáUtl ataiiláaial, ilkira már néhány nap ulán lltha\'é, Y\'Vv
Két nawmaiaál kmaaibb nam küldetik ínéi, i\'flllal klil dauel ~ baléért vi ai oiminat\'ilM éa aeiilljii) levél - ir\'\'bt. * .. ..... rfaM-ak aiyeneeen i . \' élig UH-
Irtt^ Sít György gyógyiiartár fim, V. Wliniaargaiaa 011 InléfandOk.
IlMOUI alt«a«hl aaappaa é$ lllalaaar-lykna. t«rak Ikr i ■Ata, l„ Wultaellw a.
KLYTHIA ZSIR HAJPOR
IC b|al<kaltkk HlMkl, bél éa Hiriljl kajyai, — f.kkr. rkaaaaala. tt ilrgá — vipila« analyíkll al njinlva Dr íoW / 3. aa. klr. taaAf iltkl link
■ClIaartA letelek kftvelketí úrnőktől i WeHer Maratta, aa klr. uiíy, alMuat lla ■••tfc Lala, aa. klr. aév. apara kaakwal blaa. a*hiaa*r OlaHa, aa, kW. opara kaakaaaA Biea. nlaar Ilka, aalaiant a a klr. aé wakkaail Maka. IMIIaa aalaaa, aalakaaal a a*aa< akjaaiakáaall aiwkaa. vaa pjrah Kral <a. klr, alr apara la«k«a Bkoaban, ak
Kpy dobot ára I, /rl VO kr., — Utánvéttel vagy aa ttaaag al<la««a hakflldéea után küldetik. — Kapbaté a Irgtfibb lllataarr-, gyégyuar k»rw _katiéikra ém gyégyiaarlárbaa.
~Értesttésl
—--. i .iHW--JEL.--; ^ - . -bit—
g -.......\' _41 ^______\' \'\'" v .;. " ,
Van szelrencsénk a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy
DIVATÁRU, VÁSZON 1
jÉaa
férfi gyapjúszövet üzletünket I
. .teljeeen föloszlatjuk: I! ^ Szíves látogatásukat kérve^ tisztelettel
Elein Testvérek!
a Bazár épületben. (A kék ^C8iiiaghoz.)
■■ul
Zohoges
Ntiy-Kanixaa, vá»arnip.
Z AJL, A (60. ;
1898. deczerator M 10-én.
Ami sok?
értékét nem veszti egyedül az arany-
ezflstnemtt, Iliiért is a legcélsze-
rűbb és legszebb alkalmi ajáridéic
A kttolgő karácsonyi és újévi ünnepek alkalmából a nagy érdemű közönségnek dúsan jelszereit ♦ jfr araxiy-\' éfl •SgCüttfr-áüTU. nÜ2Sleteraet ^f (Váreehéa mea, FisCHBL Fülöp Uigrvkereííkedéie Alellenéhen)
Itymshgebben ajánlom. A)áiidék-iárg|iik nwgj VfUa»xtlkbmi h legeli vfifoaabl* kivitelben
p/f OL€HÓ ÁKAK-érl! — Mh QyíínyGrü chhia-e*Ü8tnemiiek / ■
—A nagyérdemfr Itösöníiéfr bíívöh párltjogtiát k4rvef h|íSJ6SÍ egywzeramitid KP* Jfcvitó mfihelyamet, ^fci mely a modern technika minden kellékével ellátva van. _y___
^sssj^sl hamburg miksa.
-4-4-
8407—í808. ik. ftiipTivbtr 18.
Aryerésti hirdetmény.
A leienyei kir. járlebirrteág n»int telekkönyvi tiaiÓH&g kOÍsiiirré tes«i. hogy a kir. kinotlár vég-rehtjiaiAnak ílju Hugó Iatvűn pulii lakoa elleni végrehajtani ügyében a nagy-kaniaial kir. tftr íj fhrtexiTBi kir )arághir<Mftft)—IMIAlia
A .BUDAPEST4 képes poli-tikai napilap, Kossuth nyilatko- ] zata szerint * - • f igyitln <l|gttUí»<yi
TM, vml
bú és Mmy
fekift Puia Mttnáfi <10 t. IkjkHüt JL lr-4—8. •orei._ alatt linó. Janón i ulajdooAiiL fel vet i n WH0 írtra baeettli ingatlanok m Arveréaeni vevft én kénedel n«a fUétfi Weeel Hinon Ütemei lukon vaaaélyére ée kóliwéjféra • nnpy-kania*ii ia | karékpénitAr íitiliomw himleifl kéretne folytán1
IMS. évt ieeievker hé M ik napján 4. f. 10 éraker
POLA kttsaéibfró hálánál Htekl PÚI nagy-kioiiaai lakóé ftlpereei ügyvéd vagy belyetteee köabejOiiével mogtirtindó nyilváno* Irverénen eladat ni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kilőtt becgAr. \' ~ Átranwpl kifanflk iirminik a bacnár IO#/>*át kéaipémbei vagy óvedékkápe* pépirban a kiküldött kaiébea letenni.\'
—Kall IMenyén, a kir. jhiróaAg mini tojokkrtnyin (lalúiiágnál 1803 évi aie|»\'ember há 10 napján-
ii\' iiytlif m§
fiiV
. JLJ■ÜJLJQ V 1 C B kir. alj. biró.
JElfd*tm#nyH
6 oeAeeárl ée apaetall királyt foleéféaek SjSii? eilatAroeAn folytál eaeaaal aeftadlttetfk a
XVII. megy. kir. államsorsjáték
■djvk ttüiiU jftVetfaiftéíiÁI • m*gyv aaaoeti nlikii i;b|\' <lljinU**t« két ÜeadrAaabia, a m|yar gaadaaeaaoayok or» "ág* •f/ffllfta* b grog falt aiaabaéafak eaftáljraő «c/Mft* i keeiioti gyemeabarát egylet, » m kir. vagyoata-Im állaart hivatalnokok OarefyeT ét árvát léaaére UUd alap, • kotoxeeárt .Márt* Valéria" árvaháa, • ml* ■ánnegyel UfjfkNji aolparlekola, i iiirír képaAnteé-ayatd Jthjáe. a fláarékkii l4i«§itondn llerfá-iftilevfi orwéfo* jt?liékM tgrraelel «gy ItafdrétebM fog réuMll-M. — K Mfn|Élék Omam IIM b«« Mgáttavioii ny«re •éajrti •■ alább kdvaikaaé jAUklarv uarlat ÍM,aat fa-; 4e padig: fiO 000 frt 15,000 fii IV,W frt Pjono ÍH 4.000 frt
a.uoa frt
Megjelenik naponta 40.000 póWftnyanb. ~t |!:I
ElCliieléil á.r a kt
Bffjr 4m------- It frt.
M érre negyed évre egjr kére\'
Mutatv&nyaz&mot bárkinek ifi- ^ gyen küld a .BUDAFESTa kiadó-\'" hivatala: Budapest, Sarkantyúsutca 3. SZ. 474-7
B
IB-ji ■MggjgrtEEEHS
> kéeá. _ ^ H tta*éiraa
I i
laaeaakaéik |, 1
HH-ir
Pl pp
g tlj\'
^mBTifliá laalael la ieaal Ityilfc iá által élvei íaiportátt ilaif W k válogatott Chinmi it Orwx- kara-
S I
érkatatlaa ■iilaÉgi braal Ital raaaat
___Traark á> baUMi COGNAC caak-
la a U fltiMU o^M.
V Uh Válogatott ■ialatfAkae 4%
Ivavu kuéa j»nfifwii|iktw Wr-kmm éijmmtnm. —* ftaaariH áijagjalfc kjvéoatra éijnatma. — fTBAPO-TKS i föftakt áa iroda: Dorottya uicxa 18. MZ. fiók-flalet: KmtmmM < «i.» alútt Biabar Aatal. — Arator Jalal W>-Wnyaí HÖrffizdéjc jiatariiwii wwdk /W-álUfil^.
— flgyateaertalÉe. A a 4. kdaöa-•Afat a aaját árdakébaa AcjttaMsutjak, bngy baafcaliláaatoál ehik nat iM raOfU mofbiaható eaégakkaa faréaHaa éa Mfát baagaalaa éa oéaaé árakkai , caAhiió hiriatéMk által lAfilfa ai Ifc. aetaasa. » Hf r-
Vidélci rendslmémpsk pontosan postám mtufon kívánat szerint IcüUUtnek.

í
Akt pH t mull i HHil.
Sürgőn ycairo : Diotwti Rurtapttt
rimUm
I Aaymaéif !
V
l >;inaéi)i
I I ayar. sgyaaklai 1,000 frt
4 H „ 1,000 frt
I »o „ „ aoo frt
I eo , M 100 frt
100 M ft IMI frt
( aooo ,,. 10 frt aa a>aaai a/araéa^ak. kéaapé laiiaa flaattataak ki.
A hunh rhiravnuhrtilaHut 1É91 DhTKMMU 89 dn IhéáiupénttH történik,
r<yy »<>r*)0f/y éra Ü frital o, é, pan msgtHlapitoa,
K«r«J«iíynk kipbaték a Mtó-lgaacaMsáfaál Hndaeaataa (faal, ftvtaliáa ffttae^talL a kofá a a»gread«lt ara piitautalváajr/ malUiU etare IMlaidaadO, vala»aaii>l lolU> é« adékhra* | ^aál^ii tagtéhb péataklratalaÁC a tiévat MMar««rl\'*aál éa a>M«a vároabaa éa aavaaalaaabb bairaégbaa Máttlloti affébl* ánf^jagyáraté kftaa^él. 101 ll
H«dapa*t«l( I99V ing. U I éa
M. kir lottó (gaifatéaág.
BEETRICH és GOTTSCHLIG
oa2t. csáaz. éa magy. kir. udvari tea* éa rumazálütók ét \'„P6iaczkaer nagykereekedök. Kiviteli plnczék Kőbányán. Iroda es megrendelési hclv B^da^^st, TV., xé§\\ pó^ta-vitcxa ÍO. szám.
Ssállitla vasúton éa po«Un ulát.v l mállott. Finom éa Ujrfinomahb l#áf»jok Urátóíag I
loi bchoaaiala. KAsvotlan botioiatil I ati rai<lfl laantee raei. fTaaaita oefeae, franrtta éa KotlaaHi | (ártón I.ura» Bola) llklrlkkll Kiválóan ajanlhaiiuk ttléiértiftaitfO ** óia_jkOak«it«alta*fnfk
orroníA iaa-vaeyltéMtaÉUM, mim Maaéarit vovyltrk, eoéaiár vagyiték, moarkvai vogytték, kkaty vpfyltök, Vlotorla vofyltA ái udvari vtgyHék o. é. Inéi 11- írtig kiténkaat
r . jjljmeAZCDA. irtJM
86 éa 70 CaaliUlar éa Utert tartalmaié p*tvetkokH<n ^ 4»Írtéi a é. frtig.
BRAZÍLIAI RUM
vovfjaiylnkki! aí Iá toH pala rakok ban, Itt. frt l.tfA kr, 70 ooeUlitor frt -AA kr.
COGTÍACOK
franctia 70 rantilitoraa palacskokban L frt 00 krtól tf fT(ig Fram la toga«o aaját aaknkénlilial Aa véet|«ifaahkalv raéiAek kllttnlogaaeé|a, 76 oantilitarta palaeakokban. 4 irtól IH frug. A avklaobl* r«mt«lniAiYvok la gyoraaa éa tagnagyobb Agvalentmol oaakAaAn«ta«k Loyoloil lappal kívánt klnarltA ár)«gyiék«lnk aieoaal ingyen éa bérmentve elküldetnek. ......Udvari tol c* -tnut kaeoakadéaaleV Diidapnatnn ;
ÍV., Tioal-utoan IHM a korona kávéházzal szemben, IV klKTótér,>Króf Teleky palota, VI., Andráaajr ut, aa opera köaclébcn.
MT 1$mélffo4ók% rnlhniun és ktivm urak rétiére killunöi kílunkriivriin l
tf
Főraktár
» Nagy-Kanlzsan ^ Biach Lipót urnái, i KiMGellen: i Gayec Lipót urnái.
I
I 0
Nag\'/gKaniiaa, vasárnap,
OPTIKAI
intetett™
és —
optikai-mechanikai műhely
J. WAIDSTO,
gfyiitatott 1842., BÉ€I, 1. Kohlmarki 20. u
t aján^t optikai cikkek nirik |udn nk
tarát jntáayoa Ina. >iMlti|ifc,Mimak Él liriiitílk pontoeaá Weeatett üvegekkel 1 mWkf. földié,
MainfcAal látwlytk ssámo* jó éa válaaa
tikét küevábea 6 frtiél Mié, TáWrl talvak a aaabadbea, kirándulá-■okra, ntaaáaokra, tavi és Mlakáel kiaui* Útra IV frtttl AlMá. ■■filiiik ai idfijárás ólagae megba-táifeaáaára ponto«aa kipróbálva éa poato> aaa Jeleave 5 Attól Alléié. WtmMU multák, aMakffV,
réaaére, láamérök atb mlad aaoroaan rVu-
Z3DQS*»UI 60 krtói Mabb.
■áiwlik tÉUll aw JaiHÉgagyaraaaJa] eijiga. Ie4im ■taimidtfétek jifll Ultija; lDtk(lamereteaea téJjeeltUtaek. &00 I-
hmCTHtk ivéabaU mafraa<tléte magkö-
■ jiii! ............fififf mnéikael küldt*
tik. — Aijimék lauraa ée bérsmttva. — Nem BUgmuHT tárgyat kétatéggal beeeeréftak.
•iflii. »
1898, 4fc*»mbfr
Kiimbiiákat
fOKiiak, mindennemű aieaaei Italok «e«sl«lf ||. Ii éréit éa k A légalef ennélek a tonnáit eftiibaahaiallan elké aaitéaére a legkitűnőbb mmőaegben szállítok. ~r— A mí afelüt ajáfilox ŐÖ foka, veg yilea tiaata tf»etoaia>. exIAt kellemet iaű borecaet ée kösőnefteaectefctk jryArtáiábat. LeirAeok éa b^axoálati utanítások ingyen mellékeltetuek.
t Kiváló eredaiéajérl keseakedek. —
Ht Árlapot Mimmtm ltí{tUk. -mm
gollik (Károly gmp**™11"^**^*
P B Á 6 A B 1 I.
J. Waldsteinjpiilai inlízele
Koblmarkt Krol
Etietvány ál oeúibta ixonvodGkuek tietiuol a " ^gtágabb kftrtk ben
Horpony-Paln-Eipaller
iee Ismeretessé vált Tirwi. t/OfnUH oomp qj/tnlólag lagyttt emlíikoantba Itutva 61
álneveiéi alatt diósáról VM$HUÁ oomp
Kmni nápeiertt há*le»*tr 3ft óta, mint togmagblihat/ibb\' fójdelomoelllapHó btdftraáttláa Ismeretes 7»a mindnyájak által, a kik bmanállAk igen kedveltetik, ugy hony további kulönes aiánláaia nem aanrul\' rvagJedO kr,\' 70 kr. vagy I i, 80 briiyi árai a lagtAbb gyégyeegr* tfirljga kapuig, Aaeeban a „Hbffonf ugy^
lí\'íjíjfl, wirt naek a verte horgon y nyal ellátóit uvogrk
^ yalMak. tla a val/idl l\'aln K«jmllor belvban ntnt_
ulna í> a piiaf A átftir fMduQana ggylftln gyöfó* | MeHáfáRttgf Híf)hter ffó|yaiuiilHia mBB aiany „ 1\'ráyáTith vtíjjy TörUk J^w f
uiL+mmmity^MyaitNiaiikea Huiléfteatefi ■■■■
7,. \' PSERHOFER J.-féJe
Bi C 8 BE N» I. K,E 11, M N G E B 8 T B Al1E 15 8L A. II- ___yuldaiam WfíSmfM^ ^jtr ^.........
Tértlailliá labdaeaok, tatiett általiamé UMiaaak atvt
BfVet Ul^a joggal raadaaak
réréemiik, mivel eeakafyaa alig létedk betegaég, melybea eaea labd blwayltútttt veletr flvilaadek éta éa alig van eealád, \'■lijffia iáié """■* " \' \'\'" ......... >jllliiül
alatt; ea eUbW itaak flaadáa ba* laMafwek áHMáaaa altaejedéaaak ét-
fl^^f,,^ ujai éltal jáea labdacaok báaiaaerfll ejáaltataak éa ajáaltattak miadan oly bajok alt melyek a roaa mjéeetéebtl ée aaéVrakadáeWf mdiét: atat ep»aavarok, májUjok, kéllka. vártólnláeok aranyér, kéttétMnág a baaoBtó btta«aigtkaál. Vftiieatitd tel^deeeégakaál fogva kitgag betáeetl vannak IIÉaBaalaiita i aa\'abbéi eredi bajoknál le Így iápkóraál, idegtttégbél aaáneaaé fajÉájátokaál etb Eaea vértfiatítö IrtcÍiOMÍ ely k6aayéa aáliit, kfj a ttgittkéljitBr Hjltlmakit aam aknaiék. a aaaek Mytéa aág a lejffyeagébb agyénak, de még gyermekek által la minden aggodalom aélkal bevabetdk.
A efámtalea káttkratból, melyet t labd«8Bk fogyttalfl a legkaióabéeébb éa lagaakeaabk betagté gtk utáa agétaa%ftk vieeaaayerétt folytáé kteaáak iatéatek, eaea helyea caakia aékáayat emlitaak uw mégügyBéaaal, kogy ariadteki, a ki eaea Jabdaeaokat fgyeaer baaaaálU, meg vagyaak gyóaódva, aeokai tovább Ibgjfa rtjánlanl
-------------------- XélBr 1991. áyvilie bó S\'».án.
. Tiaatalt Pserbofer nrt Leg; \'«» oly etlvoe ée kOldlOa nékmn leméi 15 tekerca> t aa fm íftlfelmalbatatlaa v.éril»*(lió Ubdaeaalból nláa*étaU«l. Faea^W te a la^mi>v«ibb k0«s6neiein«( tabrfar*a|
Itodab^éAáért. Mitrudok Utjai tleatolattai PawIIHk Fi ran, Eóla, Llttdaalkal. ~
Ilm*ohc, Klódnlk mallctt, 1887. «»«pt. hó 18-éu.
■______Tekintetei #í -
Tma ikaittt yolt, hogy aa Oi hM>iwi kiirtltMI k«rűU«k, mdyekaak hal Imit «eeaael megírom: fen gyer-wkégykaa ai>lilliiB nlyMinytv, hogy Munmi ■aakél. eeea ^dtam tebbé képe* «ég«am ée blaoavára már a Jkyl* tak ktfát volnék, ba aa On caodéUtra aiéíló Ubdaaaal «»»• gam nam meglettek vuln* mag. Aü Tnah\' tktya arag—önt-eeéit iwiw. Wtgy blwiHwm eaa< bogy aaaa tabdaeauk engem le iSkélalaeea ki fognak gyógyltaoi, a nrtnt amokaak la agtaaégttk-fiaeBijLiiJiHia jóaUwégttl mii
gáttak. __XaUeaTaria.
■ r f —«—
Pserbofer J.-félp vérthatító lebdaoaakat kévtUiat t» c kit ások tekiathetök valódiakaak, melyakatk baaa aái. I ti tanít aaa a Pserbofer J. aéraláirásaal fekat* ssisbéa éi mtadea egyea dobta MtU yeaaaaa iramai vóróa aaiabaa vaa
gyors ée biatop
Paarkefar JW
- nmrjbilirlMTi nar f tt
W Mályaa tieaUlt Úr I" .. A legforróbb b0«*óo«t»me<l mondom eMoael Ouaek 90 Ive atgyaéwém eeeébem A« llla<i I étea ái iaaaaaáalt gymniiffiMivitiáii <f Vílln?waglwa, már síméi la -awgeetay malyrél egyébk«nt le U moad"tl, mkléa Téletlan agy dobost kapott Oh bltgal vértlsxtHÓ labdaaaalbél * aaöaaeb
kHaaéé bsmaálets ftil/ián tebélnssia ktgyégyelti--
LegMbb flaaUlattal .7 Waiaaettal JoSstb.
Biobaagrabaramt, Qíébl mellett. 1899. márca
Takiatatae ürí Alállrott isméiniieii kér I toomagot aa ÜVt valóban kae<ao< ée Milni labdaowiiból. KI nem mnlasstbatom let nagyobb •l(am«réMin«t kif^loaal eaon labdae««ik AHéka talált ée aaok, a h»l oaab alkalmam nyílik, a Bs«nv*d8baek kgaaelegtabbet íogf>m njáulaml. Keet béleltatixw tate»ésssa* kinti baaaaéléaéra Out oseaHal folnatalmaaem.
Tejes ttaatolettel Halm lgaáee.
Oalesbdorf, Kalbaab sállatt, gallé«lt 1889, okt. 9 áa T, Űri
Felkérem, mlessrint ts Ot véli Itali tó labd.«a«alból I ttomaget 9 debossal kfljdanl saiveekidlák. Caakia aa On Msdáleioe labdaosalaak kOtiónhatam, bngy agy gyomor. ba)ml. mely hm e éfea át gvótóri, inagsaabMtliam. mást labdeesoa nálam sobaaam fognak kl9*tynl, ■ nMdAa legforróbb bOmOnatamst kléjMW, vagyok imtalatlal
Kalekl Aaaa*
** Rtea vérilsttltó íabdtttok eeak le a Feerke far 4*>fAle, na „arany Mradalaal alaaáű^a" aalaaU lyéiimerlérkaa, Maette* l-,ain-, jgaiftMMae Irt. n; a. kaaltteitnek vwtodl mtel-aágbaa, a egv 1b aaam labdtoaot tartalmaaó doboa ára II kr. -Kgy oaomagt melybet*«» deboa tartalma* ^tatlk. 1 ffl t>.) krbt ktral i fcérmerftetNii niátvéltl kaidéetél 1 frt 10 kr. Egy etomtgaál kevetebb aem kaidttlk al. , <
Ab Daaaeg et^bbaat bakgldáaéaél (ml legtobkaa féatantalyáayayal seakéaAlteUk) bérteeataa kitldáaasl egytiíl; f aaomaf I frt 16 kr.,a aeemag I frt HÓ kr. B osoamg il frt 15 kr„ 4 aaemag 4 Ivt 40kt„ ftn*-iflg a frt JO kí. éa lü aaaaag W írt 80 Mm kafAI.
mglr al. Hegy sltahtduégik kévtlkeatákea tata laNMaék a lagkaitmtéUbb aavak ée alakok alatt aláaaelateak; saaek k9vetkeetébea kéretik makli
Amorikai
aaar minden kóeavényae éa. eséaot bajok a. m gcriacs afy-báBtalom, tagsasggstét ittblts, arigsaiaa _ Uléféi fbgaiáa, JUJAa, Hlnaaggatáa atk. tik. aBaa
Fwrlm IfrW--—"
^annochimfr
óta valaateaayi bajnóvesitö atef kötött orvosok át —fl ■ Itüjiiblnuk nllaaiaiie így elegiaaaa kiélliatt -nagy saeleaedáeel 3 fariét. ____
Állaláuos1 tapas^SS^^ffií^
Bott sabekaél, mérgee. daganatoknál, aQkaKata, aa« baü fyaladtaitt vagy ariút ily bi^ekaál. auai kltönö aaar lóa kiprébáíva. 1 ttgely 50 kr. Bár mentve 78 kr.
Pagybalzsaa
hl üli tebra. aiat legt iatoaabb mer sÜ smarra Kgy kAesdggel 40 kr* Bérmentve gft kr.
ItfíÜr\\at\\v imiMb\'lM B—11 Wai
v/MlUllUUYy saer burát rakedtaég, gercaéa kő kdgéa atb. ellen, 1 |vegtaeke ára 90 krafe. S 9veg béraMatva I frt 10 íinjMlr,
É let-esszenczia SS^ffi S
éa mladaaaomB altaatl bajok ellen kitgag báalaeer. ,1 avegeeake gt kr. II aveg I frt.
Általános tisztító só3§f§|$á:
aaar a roea eméeatéa minden kévatkmuaéayet, a. m. föfájás, saédaiét gyomorgörcs, gyemorkée, araayér, dagalát ttb. ellte. I csomag ára 1 forint.
Angol csodabalzsam, S5caáTfW
íletsó vagy egészség
gjromorbkrat éa miadaa a reade
a6
Por a l&bizzadás ellen. SrJT.Ur
laaadáat e aa aaáltal kapaódó kalbwaitlia aaagot, épen tartja a lábbelit ée mint ártalmatlan aear vaa kipróbálva. Egy dobossal 80 kr. Béraeatva 76 kr.
Golyva-balzsam,
liérBMataa keMáatel dl kr»
■kítAai gyégyaMt, mnáaatéabei
stárinasó bajoknál, Egy eeomeg 1 frt
Eaea lU fclaarelt káaaitméayekea ktvtl aa oeatrik lapokban kiviatett Btaaaa bal* át kaUMtt lyögyaaaréwU klllBlaewégak raktáron vaaaak áa a kéaaletbea aetáa aaaf tat4k gysrsaa ée alatta meg-mwrettttaek fostál magvaeáiléaak a laggyoraab-baa eeakéeéltetaak ka a a tani-tag tHve kaeUdatik . aagfébb nsgaaedaléask atAavétael katdoteek. — táe-mtatvé csak la oly statbee tgvtáaik a ktMáa ba ae laaaeg eUke bsávktaik, aitly aaatkae a f9atakelttégtk sokkal mértéktlttbktk.
(MiaiáÉiMtaaaÉijiai

St ii?
=l|l?li gfeij\'H
I * J a f " ► 5 1
: I
I—-a n |
? ^ a. • 9
I HBBg I «
ffagy-IUniiM, viiárntp,
Z * j A (50r-az&nir)-
169$. dMwabw 10-én.
Fantl Téstvérek
Nagy-Kanizsán,
női divat áru raktárokban
elköltözés \'miaET
TELJES
VÉGELADÁST
TARTAN AKII
4—M
Leghasznosabb I-
MBisimil Miiísigi-ir&t, Képesk ödjy, ~ EmlékkSnyY. Wll^ltf ^^ -Diszlevélpapirok, IKÓSZIHGARNITUBÁK.
Mindezek a legnagyobb választékban és legjobban
VIDÉKI MEGRENDELÉSEK,\'W1"
Nagy Kannia, vuárnap,
Z A r A (50, Mára)
) M8. <Jt czember 10-én
NáikuiAih«(i«p minden háitartéeben
a lalbréiier le Koemp oaiátd iáié
NI
• m<w béta . — M-
Aaaa alirliateitaa ellinyt uyiíjljn, fipgy » pái-11)1 aiBMflrtt, ritialat n irtaimat tikabe ká>é I tpumnilatit jiitlnlJ. | • umlMa kkvival laletaeabb, I •eau*e«wb* <• hlmirtt kivi kk.lt-liatő. — IMflaalkallaa sitt pMMk • kértkor IfM njiulbtth) nUluiak, t/araiak- ét balafaak. lltlrtwkltl t»k>tjHk I
littMlU kaphat*, \'/. kUa aa br.
I
ff-íT lf-t-m<irf. *TT* aavaakw ki.
Tliilall tok évi vevőim réuara a puha padiitatok egyedüli lakkotátára htmndll 008 b—
Borostjáá-Olaj-Ffajaái-FifUk
bet»er<*aét i»egkSnnyHén4ff *lli*ert Hr®n& gyártmányom n-
taére : Rigy Manlnán FIAL0VTC8 LAJOS Mw-
gyiro» urnái raktárt léteaiiettero. A beszerzés lil ugyanatoa árak mellett eaakfttólbetfik, mini kSáVellen nálam ée mintaÜrtyák ngyan-oli ingyen kaphatók. Htluiáarl fenték-, lakk it ftmy-mái nál VHITSE O.
*>OOÖOOÖQOO«***JOOÖQOQQOOOfj
«cn>oi M» ét fofMMffatáiok, tttáil M flauBOdáai, vaUntal f«fydftniatuk blltolM hát 1-
K K I* A HATOK -
OOQOOOOOOO DOOOOOOC OOOOOOJ
Csúz és köszvény jí
MtU|>0 gyorson
parii gyí&mr, aalraak lvt(|t 50 kr vagy Hf (Mért aladaa grátj.aartártaa kapbali A Raparattrral a Hntn.-kt.rhi.liaa l»ll.«wlb«»i lAUtalt fcl-irlal, iual/.kail 7 aaatktt ianilta. 120 atalliaa laljaa pógjra-
"TytrataifaU . \' . .
Vérszegénység^ és sápkór
ImMI lin|i uataikik uláitatai klllal kaláaa li na>fa.jilji,l Taba|l Gblaa taabaa pl \'artna juta lilára bálival*. aaaálLrinl láttatutt al. H«k {ogia altaaal lilatik, altrt la kiraa ritalaál airalílriaaaiat klralalal Klü lraf t frt 80 b, Mtff II frt.
—A CÁT1A -^A PPAJSi
kad<>> lllalla, ktlUaaa kabataa ka raadklrtll larMaaáfáaál fogva latt rtvld Idla k átválni. 1 darab W, I Irt ap dgtaehaa I frt 10 kr. " \' _____ . \'"■...•■ ■
~X Acatia arcz-créme
rövid pár btU ilkalaaaiaail poapáa Ida, gjraiaakdad amaMr ejrarktM. éa eraaMr aladaaaaal iktalra-«t|M Uattfa allMHIt, I Irat In 1 frt,_,__
A „créme dc Marguerite" r.....
W areakír UpliUatra Idái i.ritatra ■■ol|tl, Elíkalí karukban Ipa kadralt Kff klkstf tra I frt
Kaak tf\'tya-fttrta ki»tltMi apátiáimul. atlTtk Wrtrna. tt orntnuru t Itflibb htnlvaik trraadaaak a poatáa la kllldataak,
KREIGNER GYÖRGY
(jráfjrtaartára a „Mngyar Kantákat*
• V PáHlT, Hl V I -M-T É R
ooooooooooooooooooo
^XiXlXBXBVlXBXBXlXBXtBXBXBXBXBXlXB
K\' jj \' klr. MMtt lüiyxr ^^^^^^^^ ,
A ünhimhn t(t oalmlia\'amverOlel megeattiileli ia eddigi pimato ifmVtUUlUUi „tlt ua|n, itu, tr<* éi eiAhgAhangnt nywllnk .\'íliiilh, — Minden vérére bárki rábuilmia éi mlndinkor te irnuihiQi. — Soha
aero puaitul al. ,lri I,-, tao, 1.
Ara a vofdpftla/ákk|il eiivttii a< ntébblik mlaAilge aiarint éa 9,10. - ItlUlfn: a „COLUMDUS "mplet pár a t- frt,
L«VVl)kbbl X« • V Vt ] tk Is
váltoitathaUi árorjátáklapokkal áa kor-mOaorral.
Ml lalálményu haii(iiarril mlndin elnnetea tanulmány ét iinalamerei nál< f MII aii» mag iiát letoiéa i/arlai) tantnarlkliol lebit ilUtanl.
|471 H0-* Ara lg frt, a kótklapek darabja 80 kr. W Magrendilénk aa árak alélanai bekttldta* timllotl vagy u\'ánvitelél lal|iilttalnik
ixaxaxaxaxaxaxaxnxixaxBxBxuxa
I „INTONÁL
3 K<in ill laláimanyu hanviiarril mlndin eln«et
KÖZPONTI
"SZÁLLODA
Baéapaalra, Ktrtptti ué ét RotitnbilUr lilem torkán, a ktltii [KötponiJ pálya-udvar áktttntktn.
Eaea legnaiyoliT) kényelemmel beraade daaktt axállnda rillanm nUgitánaL utt. mély/tlkutával (Libft) van e\'látva ée a letáánékalUbb MMÉgitk JagyNka kl van (ttggeaajve.
A Központi Szálloda »
párra alatt MaU ti, nialUbgn kocái hamniliM nam aatkatgaa a aigkrkaata ttfj atalaatakar, tata-klrkl a boáikra aálli raadipkaak lagathaarlkli a Ittkkayalaaaakk, ka Milailjafkat it a0tkk paé-apiaaalfei a vaaötlü] ti0)ik, kiaaa oi||Ua áltat aat lafpaa biknailaa KI Ma a aatlladt baa lm.ailia.11 Uttfiml ia rwd^jll aa alaat-klalaai| Ipalatba ^áalaata,-aa»aél«a>
nian létafatáal kárra
arflir Uaiaiatlal.
4 Höllrigl György,
•Adl A. _ «tt- ». ■ *
Wi % nPCiNRI*TVnaJQOVQK,
li
5499. ilv. 8dS. ea.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kaniaiai kir. törvényaáék telekkönyvi (MaláJya rénérAI köahiaré lételik, hogy Hreyer Ignéax nagykanitaai lakot régrehajiaténak Rtf-fai Jéaaaf Tclikomárolni lakok végrebajléat aaea-»eJfl elleni 88 frt téti lfl>i. én nnraabar hé 24-töl jaro it iiiialék kamatai, 10 forint bO kr. per, 7 frt 80 kr. végraha|tál kérelmi, 7 lorioi M kr, "Jelenlegi agy Spitxer Leppold kii marloni lakoa oaailak) Mtt végfeiiajiaiftnik 40 Irt M kr, lüke, ennek 1890, janoár hó8-tál jiré8«áaalék kaaataí, 90 írt 75 la. rddigi • még lélmertt* lendö kOlliégek iránti végrahajléii ügyében a fenlneveaett kir. trvaxék lerBletébea tartoaé a kifkomáromi 204. aa. tkvben foglalt + 266. hm. egyharmad réiaben RálTii Jittál, agybarmad réaabea Lámló laivéa ée neja Hlháeid Teret éa egyharmad réaabea QySrffy Jánoa ügyvéd ae-véa álló i 40H írtra beci&li ingatlan aa 1881, évi 60 lot. IN. I, éneimében e«é-aan
1M4<
évi JaaaAr hé Mk aagjáa 4. 9. !• érakar
Kla-KnntrtroBi kftatég hátánál Dr. Skáaana AMlí lelpereil Ügyvéd vagy helyeltéae kSabejöi-tóval, megtartandó — nyilvános érvaréeaa at-
adainl fog. _ _
Kiklálláil ár a lennebb kitett booaár. . Arvareanl kWánók iirtotnak a beetár lu*.,-át kéaapé§gbw vagy óvadékképéi papírban a kiköl-dSlI kiiéhaa lalannb
Nagy Kaniiaén, a kir. trviaék mini telekkAeyvi baióiágnál 1M90. évi atepieabar hó 10 Ik napján,
C8G8SNAK M1KLÖS 1)22 klr. iBrvényaaéki biré.
51. núB.
-Nagy-Kanizaa, 1893. december
XXII évfolyam.
■MrkMBtMg i
. | a ■ a OltoHU* kés.
—t > ------- ...——.—
|1|M,-t-i>— ímhk «nk tasrt k«a*k
mt **• -
Pontok mb MMstasi »!«»«■ ■t Sfjr, mim ára: • krqeér.
ZA1A
~ | lidéllnkl:
VárwUa-tHIrt fMU Wtp Maf Máiéin.
Politikai ős vegyes tartalma lap.
80 te)
gLóreamhn iui:
t(ta tm tt M <e fct -torj FiUm t kBM (t Segmdta* * ksraaa (1 Irt I
BlréMéssk jatéajssaa
A NHKY-KimwaT- és díLiilai takarékpénztárak f az-Ipar- é? kewakfr- WjmW, "j^,,, w —
delmi bank, a Najjjy-kanizsai segélyegylet zzőveUcezet és a leteftyéi takarékpénztár _
____hivatalos közlönye, stlwM, nWsi «kirisOsOn
—s-kiilh flsshsl Flito kBsjry-tatask.ililki utteaaitt.
I«X|«lcalk RaKyEHlnáa lirtenkint kétszer: viitimp éa széni Ari.
Célunk felé.
\' >ma-napság az emberek évekből és nem I fröé és Őszinte elhatározással a hirlapirás
-1 eh\'tMrf ■ fftiMsfc ^a (alán fct—^ pof\'-1 mmttai közé lépni.
Abban f fcafsimaa waatijtian, wrty a mlanam allH^aiiift-fylflfjfrquipi ie|\'j...i [ ffyfl birkptráa lerin kifejlődött, számottevő részt kövér talajt nyqjUj hirjapirás. De a való-1 érvényesíteni, azt olvasóink ítélhetik meg Csenni és derekasan megállani nem kis bűn líiváTölt újságíró jiáteiBe bármily szé- j legjobban. Ábböl a körülményből azonban, feladat. T " • r [fény tehetséggel e térre lépni,\'hogy rövid egyévi működésünk alatt eió-
k hirlapirás versenye CrtWff feéleaztétte j mely a mostani kissé sajátságos viszonyok j fizetőink száma szaporodott, bátrak vagyunk I közönség igényeit is. A hírlapok mükö-1 közólt talán hasznot teremheti de igazi j következtetni, hogy eltaláltak azt a* out, déaéböz sok várakozás fűződik. Mindennapi tisztességet, valódi elismerést azok részé-1 mely a hírlapírói működéshez fűződő na-4tmények paszta regisztrálásinak korairól — kiknek elismerése erkölci suíylya} gyobb várakozások felé vezet És ez a kö-lilji jftiihjirl ft kózfinségnék,BáTy--iapoDB3tgl""^\'ISHBnBM^—* - rillmény ambicionált bénátokét arra is,
jlraf^Qtpot ohras, a létfen tartás lázas mun-J A hírlapirodalom számottevő, tisz\'easé-• hogy lapunkat ezntut he&rikÉnt—Wu»r.
-—|gj» közben nincs ideie kemní—aa—ese ugea munkása elfitt. *gy vezérlő gonAnerdán fa vasárnapon jelentettük meg._
-—ménfők \'tgjirnj y*\'|it éq meditálni lélek-jdolat lebeghet. ■ ■ \' " I Belsó dolgozótársukul és rovatvezetőkül \'
—\'tani prttMtmft anyagi . ajmwmw tiiutim.\'\'H4Birtl éáMMWt? » uuegufwlflk. ik. íímiSStí^-BíjfiíáSt^
kelt neki, hanem kész eledel Azért elváija { Bármekkora talentummal lépjen is valaki. I Móri, dr. Jlawh Zsigmondot, fíor.nf*id La-éa el is várhatja, hogy a lap, melyre elö-jaz újságírás terére, ha .küzdelmei közben jóst. Seregély Dezsőt és Stnlay Sándort —; fliet, melyet — amint mondani szokás — | nem világít előtte lángoszlopként valamely { Ezenkívül városunkból és a megye minden jártál és tárnáját: úgy kommentáljon mm- í magasabb cél, magasabb eszmény: el fog részéből sikerült lapunk köré tömöríteni a den dolgot, hogy a mélyebb medltatkrt szűk-1 tévedni az önző célúk, a kicsinyes érdekek legmegbízhatóbb tudósítókat és tollforgató - gégtelenné tegye, hegy k&gleményeiben meg-? pasztájában, ho^foeMhttgyan bárfíat eaoda-]erófcets jgyrcméljük, hogy nemcsak az
Lfly.n a minHon nldalu megértetés Összes kéPPen) IM lg DaprŐl-jiapfa htttt_
kritériuma. j gató manna.
A hírlapírónak, — mí^lóu kezébe tollal, Amely újságlap mankáw eszményekért^ log, lelkiismeretesen számolnia kell ma már magasabb célokért küzdenek, a lap lé i\' MrltpIrM magasatib—k8veteliB/Byével> tét érdemel, \'annak mely nem tür robot-munkát, melynek csak!újság -r bármennyire tagadják is talán
a csaló- ; önálló cikkelyekkel, hanem gyors hir-köz-leménytiinkkel is siketttlui fog olVaaóközön ségllnk igényeit kielégíteni. Elvünk, eszmérik, melyért küzdeni fbgvaúi: minden vonalon.
Ez nem paszta szó, nem puszta tráae,
magasabb szempontból, nemes elvekért foly- [ létjogát az Őn^ célokra parcíalís érdekek f mert EjiíenŰjetjűk, fiógy #jy irányban sincs Utolf őszinte KOaééléíPlBét Wwí miaden;ettt>eret —. élül ftig éa lucaak parány ia mttflttti* kérünk; fii 4* lejeid egyaránt tel-
jfányban eleget tenni. • -- ■ *.......•:
A hiriapirás lehet létei, kenyerei is felz-tositó munka-tfr, ét azon jól működni,de rekasan megállani nemesebb ambitió nélkül még* a kiválóbb tehetségeknek nem lehet
a tmjirt-haialnmhan, de Oolndatos, életerős ;e«en jiggetlenek vagyunk. E függetlenség-parány, mely határozottam^-ag&mottevő tf-Ltjszta öÍQ&zeJ^Í folytatjuk kÜxtím&Hket
nyrző a sujfó-erók egyetemében,___, a szalmUhM mzrw\'k ét irányok diatlaláírt.
Ez lebegett elöltünk, midőn a »Zala< E függetlenséggel akarjuk magunknak fen-szerkenzléfét átvettük ily értelemben és | tartani azt a_ jogot, hogy a politikai és
Egyik lóvárohi hírlapíró irta valahol, hogy szellembt-n akartunk szerény erővel, de | társadalmi életnek esetleg másiránya hul-
A napokban egy váltAbamiaiteai pőrömben esd-ködötl, tslBL lukértu.
■A^ALA" tál táj*.—ilá c"0,\'°iUk"
A rizspor-
— I ,2ULa* aitdsU liroijs. —
Valami boloados oiklon irtóaatosan metpunz litnttaa csarköieket . A hajlékok legnagyobb.ré-eeét ledömötie j a keresaiekbe rakott gabonát el-eépOrte ; osak megkuaiüt, széttéíwll kévéket ba-gyvit bfrmondókul. A falu majdnem teljesen romokban havert. i< k A nép nyomora emberi irgalomért kiállóit.
Ilyenkor a Ufierméaaaleeelib aliátáe aa vojna, boiy minden jóravaló ember, a kiben van em> berazerelet, adna annyiba mennyi tőle igaaén \'ellk; a begvűlt Ossaeget eanián mindet oere-■onia nélkal meniQI bamerebb kézbeaitáni kel-lése a ssegénv népnek.
Iis litt — éu «<1m Utanem I — ba a ..júsn-***" mindtnotl Ilyen hangtalan gyorsaeéggal Jéniénsk el r ml lénhé állni I m«g IBI nem dsieti zeenlkbol, ■ tjtkof dréiaa.Irúkbél. meg a aiftk#d*elOkbdl/?t He rey-eg» jOtékonyoéia, mii kednelot »o»das elkéimáre íli nem bontbainak
Minálunk ; Bölyniiifároil,\' Vusdali Alfréd, fiául! kB*),,,?w»Waek, \'Megyénk eaépreméayO esD \'öltjének,< saarnyali bontotta ki a rettenetes ♦Ikloe.
Néhány nap muWa Mér kái saalonkabáiof, ^••té-keeaiyOa gavallér enrrant el Irodám ab< - * ateti, Ka]í*tiesen feleeéeembes meiitelt, Hai-
irodém melletti taobában.
Pér pillanat mnlva nyílott aa irodámba szolgáló ajiö j faleségem bodugln fejét, - ■ ,
— Papa, édes papa I ráérnél egy kicsit ?
— Hindjért kérlek, osak ezl a pöriraiot végzem be. ,
— De kérlek) a tendégek..,—
— Jó, jó, megyek rögtön,
Koszosan dobtam la a tollal és elettem ál a
szalonba;---——J---——
Felsségem moeolygó képpel mntatta be a kél fiatal urat:
-<- Dórtittgó Álmon ur, a sólyomvári j. ke-reeztyén jótékpnffSegylet" titkára. Bánrédi Oez-kár nr, „a edtranvénTl. iaraelita jótékony nőegylet" másodlitkára.
örtltlik a szerencsének. Talán valami lag-eágl díjhátralék ?......
—a»~Ah, kérem I — Kérjttkmentegelödiöti bejlungva a két érdemes bolgy-titoknok.
Ifelésógvinet már megnyerték j áz lüüTÍTf be-iyutf.Uk. i \'
As urak jétékonyoélu műkedvelői előadási j mondjak? mint saándékosnak rend*/ni, Tudod, napt, a saeren-eéétlen neerköiek javára I Tudom, ladom.
Huédall Alfréd ismeri jelesiolln Írónk vig-jálékával); - megyarésia Ilftntóvl Oaskérut. — WeonyáM mélóstallk 01 lemeríti f
llundiili Alfréij ? Igen, igeol A klabinoko< aoknagy hnel>a0veik*aeiina> könyvelője, nemde?
Drámairodalmunk egyik moai kaM csillaga, saólt közbe Borongó Álmos nr Is.
— No ée ? Talán jegyeket teteaett tmrai ? Ma, magam éa Balta lányom rée<*r« kérek egyet-egyet.
Emberbaráti készséggel nyúltam erszényemért.
— Kérem I — Kérjük t — szabadkozott a két Aatal ur.
Hát ugyan mi SrdOgöl akarnak esek 2 Csak nem kérnek föl, hogy Írjak prologot ? 1
Ugran, édes papa I Esek as arak csak nem járnak jegyeket eUnisitauil — szólt téiig-tned-dig feddő bangón a feleségem. — Azért |8tiak, hogy Betta lányunkat ia fölkérjék szereplésre. Ea a legnagyobb készséggel beleegyeztem a humánná cél érdekében; de a dolgot a le véleményed-tol ée akaratodttl tettem fltggövé.
— Kérem: Balta negyeadnak ssántok a leg-ha\'áeoaabb aáarapai. -r. 6 lesz az est bőaa. Saavalta Borongó nr.
— hsgyogni, fényleni, éioallalai,—wliagadni, hódítani fog, mint egy Margó Celia. vagy mit*
egy Jáaaai Marii — lódította I Hénrevi-ae,—•
Komoly képpel (nrdultata aa aa*<oaybos .
<— Hit tudod, édea Ajpaliftm I mivel aa éa véte méuyamal\'is akarod lúdai, megmondom. A hatna-nua aél érdekében sakkéi helyesebbnek tartanám, ha Betta nem leftkadvelMtOdaik • mi azt aa ISO forintot, amibe aa a ázinpadi toalett kerölne, a nflMabó éa masamód helyet ledaok egyaaew a
liii|»iiiik mitl száma IS olilnlrn terjed.
Zala. 61. azáiri. (2. lap.)
bennünket a kitűzöl! cél\' felé kitartásra ós lankadatlan küzdelemre lelkesíthet.\'
Nagy Kanizsán, 1893. dec. hó. --1 „|, i—> a
megyénk közönségének, mely a Zalán kívül egyetlen politikai lappal sep rendétkezik a i^^^Té^Me\'kr\'kik
Dr
Lóké Emil
fcMta tMrkentűj*
Nagy-Kanizsa, vaaárnap.
lámzása elől se legyünk kénytelenek elzárkózni. hogy lapunk minden irányban független tér legyen, hol az ellentétes pO-
llllt^l <|M> HÍ l)Mlllht|-|IIHWpm|t -
sal, aa elvi küzdelmek diszkrét tárgyilagosságával. Elvek-elvek ellen e- megtisztulni a neme* küzdelem tüzében a miqden elv kőzOs nagy célja: a haza és nemzeti
érdekében • -- -- ~— _
Ai a dynamittal töltült kii gép, melyet
E függetlenség megszerzésével tartoztunk ft»nci«i sBarehlsta a Mnapa franci* ki
mara kan*tárói a képviielők közé dobott, egy kíné megvilágította ismét ast u akna-mankát, . -- melyet átok végeznek, kik < társadalmi reud
poMkat vélemények saabad nyilvánítására. |e||eu frázceskodlek, ff társsdsloia\' áOTskcfáHr
A tAmdalmi rond ollon.
___ 1988. december hó I7-én
liimui » bánös, ( hogy ezekoek peszlilása nea egyéb, - mint jogos önvédelem Ceoda-e, ka e ssáaad végén, a mikor ai öniét mint rat fekély lepte el a társadalom testét, az erkölcsi «j»«yi" m»g««nHiiit Imgy olyan Unak, mint követésre méltók szivea meghallgatásra ta-lálnak/s hogy vannak, akik szentfii hiszik, hogy Ok kQlOnOs kíválssstottjii a gondviselésnek, mikor a rombolás esikOxeivsl s pusztítás maréit
Előttünk pedig » vélemény nitása oly szent,\'hogy azt
szabta nyiívá ha diszkrét
tiszteletben lartjuk, plflle még akkor sefti zárkózunk el, ha a mi saját elvünkkel el-lastétM állást foglal-Ia-aLjlyankor azonban éppen a szabad véleményilvánitás ■ jogánál fogra mi ia kifejtjük álláspontunkat.-
így vélünk eleget tenni és szolgálni tejjeien függetlenül a szabadelvű eszmék-mik éa ir^nak mmőeifvonaloh; tgy vélünk nameaen küzdhetni elvekkel: elveMfc Ittf üéliiik mint független politikai Ifp ki-
Csakhogy a társadalom azon részének, mely i szorgalom és rend barátja, s mely a természetes haladásban és fejlődésben látja tűivét, joga vaa követelni as államhatalmaktól, bogy a támdalmi reád erOssakos felíorgatói ellen asokat ai eszközöket alkalmazza, melyek erAzedelmaa műk 5-désnek \'gátot vetni hivatva fannak.
Ezeknek jogok van követelni, bogy élet éa
rvmboláassl, a pusztításáéi és az OldOklésiel
akarják megkezdeni. As earópsi államok talán vsgycmbiitoeságnkmegűriztaertk s lehető hatá-
mégis beismerésére fognakjntni »gg, ^kndiit ojjIntézkedések mOtételeáMme-
»,r« , " * ««\'«»«■ lyek a kOsasibadság nélkttl egm
J ^n\'^ l g ?Í! «\'ylr«l nehezedjenek azokra a gazokra, kik
módon haasaálngfrfal a mHak eéyaira, melyJé:|,t^ak<Drt ^dejjTképeaik i békéé fej-
nyagesan tallepte a magei^Jatárpk.t, M^ ^.l V|h y^Waléepnisliliei tartnsk ngy.n, kéteégtelenr-bogy si ssjtó.z.badságg.1 és a^yB-fj ^^ ktt ur^i nem képerek. -lekezésl oggal fáló visszaélés okom a )eleasé- ^ d * „ ftk . £] k f, ^
prapselyet u euiópél laludalmat megdob- ^ sajtói, meiybftbonfl Imb a itlrvenyes mnt-Eentik, s megvilágítják azt az Örvényt, mely felé k é K , ltgf00M1MbbJ m9krti
elégíteni vármegyénk közönségének egy po-Ittiitan tapiiot ftttodo fcenyeit es vara7 kozésáL ■ - ■ :.,
hangoztatnak, nselyekkel a létező viszonyok eT len dtthOngmk, s agyisólaéi—felhívnak a rom
Ebből láthatja olvasóközönségünk, ^ogY mi tiszta, önzetlen jóakarattal kívánunk dolgowi, nyill homlokkal haladni á maga aabb cél felé. -/ r
rohan.
Kicsodálkozhaijk azon, hogy találkozik oly eszeveszett féiniüveit bolahd^ ki a gytflekésélt kifakadasokat, -<-
elégeüetieuekrf
IVIUIUTOU WIWU^A fti
bal vsa folyton hallja azokst a kifi melyeket a larsaaalnn féjlődéwel~
Tiolásrs, mondjuk; hogy találkozik olyan, t ki ezeket a Véres theoriákat prsctiue érvényesíteni "óh^tjni1 Hiszen n I csoda, hogy tttbb bqj nem tőrtént eddig, s a romboló szellemnek is időre van szüksége, hogygyökérelvéijéo. Desz ntolsó jelenség il mutatja, bogy ez a szellem veszedel-
im kell ssoritaai a gyBiekesés jogát, — s nem •zabad megtűrni azokat a kifakadáaokat, melyek a társsdslom békéjének megbontásba\' Tetetitek." El kell némítani minden eszközzel asokat, — kik
mossák kezeikét ártfl\'lintággfl pf.fy\'g *fT*r** okai ők. Minden theoretikna fejtegetések és ta-dományos megolÜási kisérietesétek helyett el
küü fogni ssokst, kik n anarklriiaras rárén már eddig is ellenkezésbe jutottak a bBntelő-tOrvény-nyel, a nem szabad remélai, bogy itt máskép lehet eéli érni, mint vaaszigorral éa kemény, kö-\' ij i i. " l^ — . ISS , i retkezetes Bldőzéisel. A társadalom nagyobb, jé-
mes mídon énk, s_l.ógy- as»Jd^e: est a ?^LaMbb rétu megérdemli, hogy me^entessék
Hogy » a \'aP fokozatos fejleazlé- W/^^Sf^ ^ " \'
Most már talán az^enropai államok is öslaia-tira fognak ébredni annak, a mit tensiOk kell,
névéi válóban és mcnim namaranD tiernea-1 iótm, > Bzaiwdság <irva sistt juga vau üsimeiyi Bük: ahhoz csupán az olvasóközönség fb* társadalmi osztály vagy rend ellen
kozatosan fejlődő érdeklődése
HKÜktiégHH_
pártolása
Uj-év előtti mutatványszámainkból már megítélheti: vájjon lapunk) — árát csupán 1 írttal
mindenki
mélynek etőflcetéBi -emeltük — érdamaa e it pártolásra ?
Htgazük, hogy vkrosunk s vármegyénk ol-vasóközönsége méltányoini fogja buzgalmunkat és önzetlen, odaadó működésűnkben nem fogja tőlünk megtagadni lámogatásál, melylyet
TlTOWrátBt, . miKor a innnu.u rcuu » ""\'^[ még er&d; mert as a aSiFéSű: eUep meg nemengedettei»kOzOkkel szabad Iá- lg nH 8e||^Ké nflheti\'ki it , ,abb iitsiil. nnh.ui n. II t aaitó előtt lemmi nem aaent. i ■ -í™ " ■M--—■■ . . .-,— ..-
nyilt hareot mikor \'a huuállú reud—és hatalom\'
zitairi, iiiikur az Ily s^jlé előtt semmi sem szent, sem bgcstllet, sem .tisztesség, sem név, sem kegyelet, akkor se csodálkozsank rsjts, ba ilyen gytfinOt? osOk érlelddaat meg oly smmaék _t>lkébeB, kik*| nek nincsen veszteni valójuk, s kik végre Is el-1 bíssík, hogy -ném- lehet agyább cél, mint a társa-\' dalom elpnsztitása:
Uáay embsr van, a ki nem szeret dolgozni ? H dacár* unnak élni akar, még pedig kényelme-sen. As ilyaaek igen szeretik ballani, hogy a tár.\' sadslom ígszságtalair trinyakbsn, hogy s öapifö
okozbat7mint egy nagy ellenségeaBaMareg, mily akármely államot megtámad és barira kény-
szerít
Az útadó megyénkben.
szakaszai a többek között
As 1890. évi I. I c. így Htólanak :
.Egyenes adók alapján kivetendő zalék rendszerint nem lehet nagyobb léknál.
útadó ssá-10 száza?
csarkoiek javára, mint ItlttliUsiést. Es az en
H\'ll fffll I
kérdened, vétóülBdnT?
JBetla lányom, iaimha csak készenlétben áiloit volns, éppen e pillánál ban toppant ba a msljék* teremből. » .
ügy B\'grolismák sseitvyt 41 édes-anyia, meg a hnmanismns kél misaiontnuia, bogy asó-bos sem bírt egy ideig jutni,
Véyro boizám jött, — megfogia kessmei, rám vslttia azokat az ábrándos kis szamait, miktől as ta huai év, előtti emlékelin mindig iölilevsnsdiek.
— "Babeiysasl, papa?
Nsm l#tn a lámpilásiól ? r
— Nem *n, pspa. Mindig aal mondják, bogy nekem jól áll a Umptlás.
— JM tan : legyen nektek a ti akaratotok szerint I
A kél fiatal uriól "buosnt valtam és niattem vifssa aa lr..dába. ------- .. -
issonyn akta halma* toll előliem, Muqkába foglam és dolgostaia liissaa, odsadáMsI, ■ mim ahogy ossk így krininillsta dol^üihatik. Aslup nem háborgaŰHi séhki, semmi.
Másnap már aaonban n én Halta lányom Hjln torokkal sssvalta sSerepéi a ssslonbit^ minden bisonynysl a nagy tiikőr eltftl.
— OK Vladimír, mit Isit ÓnVmlI VTöbbé nem hlsaek Önnek. Ulkim hajnali álmái élléll vihar ml dttlia (01, As orkán smIs elragadta minden rsményémei, elragidta egebrs gravitáló bitem laauto\'gó swlmiisélát is, Vladlmir mit tatl An 9 Vladimír j Vladimír
— Hisony gonosa sgy linké lobit as a Vladi
inirl Verten volna a csertője sgyéban / — gon-
kinyitva, bassóltami
— Beiláeskám, lelkem I kl«aé oéndesebb Imii- [ son plrong(tsd ast uz élhetetlen Vladimír urai I lieilácaka kiasé\' elvirult, da axuián inégisoaaiul deaebb hangon rzivulla Biisdalí Alfréd ur •.Kétj kiw«s»o|iy, egy gavallér* cimtt vigjatekáliól a<o | kat a bátáioH jeleneteket.
Hanem egy«*er csak megint elkesdeti macika fliiamlió rikugatáasal deklamálni:
.....Kgy tt- kettő... három . négy I Már négy
jjytgJ Még sem jőn, nem lürhetem. Megint annál a másiknál ssedi aa ábránd virágának lo-hulló barmstát. Ah, esek ss én méregcMppjeim, | Msg Ingük hs\'ní r.masslaiios radőssirom* vagy 1 .bnlonditó csalmaink" lelket kápráststó, a sir édel éjasakájába ringató, OlrQlstes mérgének hatása alati lv. Vladimír I - Vadlmir I... Neszt hallok; (i jő/,. Ja| luenem! ., Szívom kiszakad a dobbanás hatalmának emberlőlfttti láaától. Jaj I Hol van a risspor V a risapor ? Találjon halványan, iehérsn, mintha a haléi Hllom-ágyán fa-kudném aisivimből o^aid vértől plraisn, a sordon sir vériagyassió némaségával. Így ni I Igy I igy L.
Kinyltotism as ajtót; hát as én\' Msliácaksm nskigyult aroosl, kigyitianftl mázolta, dOrssölta magái a tttkür eltilt a rlssporril. Ds a termé agai Od* tsstékéa lloni fogntt a .lllaba rlsipor.* Vladimír tirSI (a ki ssőrnytt nagy Don Jüan lehet) aligha lógja ,*nltak IMlára megsaállaoi a \'hálál góndolátt. Nem lilás neked kwallém t \' Haép ngandssen bststtem megint as aj lót, Hsttánsks éasri asm vette esi a ratlSDstss risa-)M>roBó jslsntibsn.
Ebéd alatt perase a „Két kisasszony egy ga-
fatgott a szőnyegen Retiácttks, meg az_
anyjuk asakadallan avval lápláikoaiak.
— Juj tt papa I — szólt lel es égem, — ha Bettáuakai meglátod a Kínpadon, saédüloi logawtiz apai -öriimlől éa biiaskeségtOl, Különösen as a rizsporos jelansi, aé vajam! fölséges. Iga- -sán aseniális ember es a Bűsdili Alfréd. (lyO-nyőrü jelegetekét irt, kttlőnöseb Bstiáeska asá-mára, A rissporos jelenetben nem fog stárasan maradni áaem.
— Na, aaervuas neked vígjáték i — gondoltam magamban. De nem szólta n semmit: mert vannak örömek, miket a kriininálisla sem ront el ssivesen.
— Aatán mikor less as a nagy nap ?
— Angnsstqa 28-án, spnskám.
Elővettem noteszemet.
— Aog. 88 V Ejnye teringeitéi. Éppen aznapra van kltOave egy kritikus végtárgyalásom. Emlékeitek tilan Redőnere, aki létjéaek kedvesét lelőtte V Aal kall védalmasném.
— Jaj, paps, ast a szegény, szerencsétlen asz-asonyt okvetlen\' megvédelmezd I — ambieionwl erősen a feles{gemt
Kópiám aá* ajkaimon.\'
Most lanalmányoaom erősen as ttgyet. — 1)6 cé\'tane\'eien komplikált. Nagy csendre, nyugalomra less aaQkségam, bogy a végiárgyaláara slkéssOlheasek. ) -
<— Jaj, aranyos Bsttáoskam, akkor neked máa lnlyei Kell sálssatanod a siarspiaaaláiri. Apus-kádai talán savaraá. — Psdlg aa( a nőt meg kall mantani, Okulnia kell abbéi sok ledér pillangó-nak, Ast hiasia legjobb lees a nagy álIWák-
Nagy-IUnixaa, vasárnap. \'
r —jSfc*^"\'.......M/Hm,.i,I ,..,,,,. ,
Torviayhstóeági ittadó fajában mindenkire, — ka ai tgytnts adója ntán kivetett ssáialék » „írlnt rá annyi nem aenék, legalább la bárom ajji napszámnak aaon törvényhatóságnál lolyó ta vetendő ki, mely aaonban a«m lehel ve-
—Hal utgyH* Baataaan I frt 60 kraál._j
i-i—a törvényhatósági közgyűlés ezen minimrimot uokra oésve, akik legaJáb két igavonó állattal birnnk, eiy igáa napszám folyó ára erejéig, mely ajonbzn nem lehat nagyobb 8 frtnál, félemelheti, ~~ÜtotninaplUMt)! még:--->=-*=£—
Miutáa megyénkben a 16 frtnál kcvwebb adót lietöre 1 irt 50 krt, két igavunó állattal tinó
Zala ftl. siáro. (8, l»p]
1888, .dedfmber hó 17-én
ádót, a minthogy adója egy néven van miadkét községben, 89 Irt alapadó otán tizet útadót 2 frt 90 krt.
A kél sxomszéd elmegy a vároehátára adót fizetni, a atldOtt Daai Jóiaef látja, hogy ragyoaoa MfipiSljM lul körmölnek..
mén, mig tőle ti frtot, Tilbezd álközolodni, hogy oaak i szegény embert nyúzzák, mert attól nem félnek (tb.
Mindezt kénytelen sz elDIjáró-kttzeg elhall gaioj, mert wemképéa magmagyaráani, hngy ajak* I Irt Ugyan, miért tizet ő többel, illetve kétezer annyi- j Céljaira len fordítandó, nál i* tObbet. mintvngypnös szomtzédjs. Mért
Íjak a járulék magstavaaáaa ellenében folhotba-tók voltak. fbrMmdy baaaádéra dr. famrdka KálmAn tanfelügyelő válaaaoli, ki igazán eaáp, szérlölött mag vaa éa tartalmaz azóooklattal tört landaaát a gymnázium erdeke mellett. — Kálmán — SbMiet Jeaő [ mellette} éa GySrfy János (elienal foiaaólaláaá után a nér-azerinti nzavniáa elrendeltetvén, ld5 saavaaat-tai 45 ellen a tanintézetek aegélyeaéaéfá egy 141 százalék pótadó megsaavaztatoti, melyből 1000
adóiéra > Irtot, a Ifi. frton teiül adót fiiítőre LQ arról, hogy atiért nincs tainden adója egy névre
itázslékot vetnek, tehát mindenütt a törvényben irva, a fej nem tehet, a axt hozza fel: miért ninca
■egeagedett legmagasabb alapot veaaik — Már a másiké ia agy. Írva- ——__
tt -iAff íetliet a Jlzatökrfl. dá jnég tohaaabhjeM A ffibaj, hrtgy a tterénv akként van magya-azon kDrlllmónyMéí fogva, hogy a családtag adója,,rázva, — hogy a* ulad^flsp javára ezea arány-
ka esetleg nem családfő nevén van ji Idóxás lalsn s a igszságnsk meg nem felelő megádóz-
felvéve. a kivető kŐsegeknek kiadott utasítás tstáa származik belőle.
—Som « tiirvAityi alkotó szakembernek, sem s törvényhozó testületnek nem lehetett eálja, bogy a msgsdóitatikbsn ily aránytalanság legyen; sokkal- helyesebb /tcnne*a,tebit a törvényhatóságnak, mint a törvény végrehajtásával megbízottnak, akként intézkedni, hogy az ez érdemben való meg
uoríR^ ímmm bíb vonható, lltflljt kOffllmény ait| eradményegl. bogy a stegényebb ember két vagy bárom annyi atadót fiaet, mint egy vagyonos, — moly esetek legtöhbnyire a szegényeknél fordnl-sak élfi, kik - mar állami—aaéjahaé-it alig képetek fiaetai.
Ita-hát |ás»nk példában.
Daai Jósae^ nőa. Morváik trxsével, kis-ksnl-iiai lakoanzk van egj> báxa beltelekael, két tg-
benc.mélyoak baaanából leginkábkéi, * ratlyt-^ ttösfinár nem az állami közvetlen adók, ha ket néha fahürdáarn is befogni kénytelen, tehát\',„.,„ tult&bb S megyében felszaporodott s folyton két igsToaó áffatSry btr.^——— ===== [irtattál fiilmszsft megyei péjifflHaaiaifc aki.
Az általános Jövedelmi pótadón kivit! (mtlr *s |eulhsllsűtk. törvény szeri»t rtlitpiil nem no|gálhm| ilzct Kis
a közgyűlés egyéb iontoa tárgyaira néave ta* dóeitónk a következőket írja :
Aa újonnan rendazereaitptt árvaszéki ülnöki állásra Nagy Lajos, Árvaszéki jegyxő, ennek helyébe pedig di. Lzák Karolj választatott meg.
A kizigiügatkai bizottság válaaatutt tagjai aa rá hői kilépd 6 tag, néxaerint r Eperjeaay Sán ■
István és Skablioa látván újból megválasztanak."
Megalaki tátott ü l966. évi 81. trvc. tt. aaa-kaa>.fi alapján 1994. évre az igaaoló választmány.
A vármegyei kaiönaasállaaoláai pót adó tekintetében ssindan ember titán 10 kr. mtndau lö ntán \'8 kr, aa Öaai hadgyakorlatok alatt ai-
adóztatAi srágyosittassék. nem ptdir atörvény \'o nt*° M naggjasortatos atau ai-ilyképsni ifiSBrarázatávai si adózók elkeaerittes- vonul6k réné™ p»d.g attuek fele á lawtiatoU Mgr zenek. A KáxíhiytSl Sümtgig ttrtmzrt hatp érdekű
N»m kall t^^t li. m^gjank^l
Kanizsán Dani Jöttél néVisn 5 W HÜ kr. adót. Ij, folyton vándorolnak ki, s Slávoniábaa" kerea-
liat2ztaL itáK a aanmavart Un ....Z. biluiaiu J- I ■ . . - f i |_\' ..,--r- .-i. r.i. rjlí—__I__H
y.[ái.fk vaa a aznmizéd flófniáa kftzségbea tfe-gyed hold fllldje. Illet titánná Daai Jóuefné né-ven 7u kr, adót. Xgyancisk nejének vaa a ho-mokkontáromi begyan sxlntéo egy kig zzöllője, mely után Horváth Krxse néven fiiét 95 kr.adót
l\'tadója a fenntiek szerint lesz tehát. 1 Dani József után, miután tehenei igs-
vánőknak felvétettek ——--- 8ftt —kr.
2, Dsni Jóxaefné ntán a sormáai 70 kr.
3, Horváth Ersae, bomokkumáromi 96 kr. adója ttlán
ifak\' jobb otthont, hol szerintük fele adót sem kell flzttniok. ■ \'. • \' ■ \'■\' \'■\'\' _ — Ajánljuk a-fentieket — -az iDetékes italőság szíves ügyeimébe.
_ _______^ _ érdekű
váaut«ön1 alömnnkiüti engedélyeiének\' se gály iránit lolyamodáaa segély adáaának kimondása mellett a va*oii tfi-ff"*ég\'ifw uttssilta-
ff*^\'..,,............. 3J
Ctákhrnva ;váwáaak folyamndaaa mÉamBfc__ gyógyaaartár engedályeaM llrgyábán \'UUlflM láa végftt visaaaklldetatt
A Matinéi Qókgyógyazertár őnállőaitáaa irtot beadatntt folyamodás pártolólag lerjesztetétt tal a miniszterhez, ellenben a Csabrendeken gyógy
:=,>s^>raartár leláiiiiaaa iránt beadjtt lolyzmodványok i_ azon
okból utasitattak viasza, mert hasonló foíya-modványok eluiaaitáaa óta a törvény által elöüt fi eaatendö nem mult a\'.
Nagy Kanitta város képviselő testületének aa építendő uj kSmdgi-hidra, nemkülönben várnai
Törvényhatósági közgyűlés.
] Vármegyénk tOrvényhatóaági biaottaáginak f. | hó ) 1-ézt Svaalica Benó főiapán elnöklete alatt tartott rendes köagy Illése a szokottnál nagyobb . .
elnökségnek éa iátogSiotlssgnsk ürvendett. - A IkOlta^vetéii..tárgya áaá alkalmával a kövaaat-- 1 frt 60 kr. n,gy <ftHH»llg«ggi fUlea ageta Egerii»egon feléU-VAgra és génzfigyi bizottság Indítványa folttt -
__összesen : Ű frt - tr. | litahdó állami IÖgymná*uun kérdése idézte elő, való napirendre téréare beioR U magtalabiMsan
tehát 8 frt 86 kn adó után" "ezen házaspárnak, mályfiak Itltllltásn yagy lel aem állittsa attól határoaalai helybenhagyatiak. kikoak Ot kitkom gyermekük van, G Irt Írva: iiat | láletetí függővé, hogy a vármegye hajlandó e a | í
f"rint ntsdójs Írsz. I főgyinnssium költségeihas évanklnt 8000 frttal
Tóth latváu, Dani Jésaai szomftédlt, kk-kx" i:htMiiái<f.ttlni vagy ^nam. RfllBnfisán a yáro-aiaaai lakóanak vaQ báxa telekkel, 7 hold szántó- sunkbeli biaotizégi lagok helyezkedtek a megta-rotyie, egy pár íámoa lova, t(.ét teftena, I fiáty rvadás álláspont|tra azon iadokból, hagy a nagy-erOl mnnkaképas cgaládttgjS Fizet Kis-Ksnizsán j kani/sai és a keaztbelyi fógymnésiamboz a vár-
álialánoa jÖvMaltni nótadód llvttl 84 forint.adóty aejéaek van Homokkomárombaa egy hold sxől-Ilije, fizet ntánna eutltg Tóth Istváa néven í frt
megye segély a igénybe nam *é(étet£ — A kani ssaisk allaspnntja erdekében ilfí\'tritndy Béla aaö-lalt lel, Ügyesen ctoporiogitva aa indokokat, me- >
Zala-Egerszeg város képvíaeTSléatSTetaack égy agy tanáetoa éa a rendőrkapitány fizetésének felemelésére hozott határozata lefebbezéa folytán megváltoztattatott
Hevea*, Szsbo\'ea-, Fagaras-, Békés,- Kolosa vármegyék éa fiadapeat tő- éa székváros köaqnaé (ének átiratai tárgyalás nélkfil tudomásul vé-1 ettek. :
----
föl Ida at abddtöba hozatni nulbalita le it, Bétttcskám.
Hl zavartalant!! tl<
Az t!ső napi tárgyalta után ■ volt, hsaaaíettem ■ a másnapra
ami ang SWaén
beidézett tanuk
Yladlini? rrntW bsi reép III I1 Iiitg"*\'IhmMI \'\'"—"g-lésé filkttlmám állltoltám egybe a kérdé
tsm. Miattam nztáu „éjiéiI orkánt xadilha\'ott ■indán bakfis hajnalt álmára*, csak én ne hall Jatn azokat aa •tgakrt graviiáló< nyögéstkst. KflrfilOtltm beál\'ö\'t a atklon előtti osond. Hanem aaért még is csak szatén kezdtem be látni, hogy aa a bolondos ciklon kegyetlenebb a Ctemagi-kodex paragralatiinál is, mtrt annak ratianetaa rituakati araje van a aaegény bakfi-sua papák bugyelltrisart, Megkezdődlek s toalett ankétek. Milyen legyon a arinpadi loaleil az elafl tnlyo-ntaban ? Aztán\' a mániidlkhan V Aulán a harmadikban? fis végre milyén a lébiirs V
Mire tiérkezeti aug. 28 lka, kQlónféls ozip-kékrs, Mozart nyakra, Hluart-gallérra, kelmékre, Ilyen-olyan cipőkre^ .belépőre", .kilépőre" elúszott vagy 160 forintom. í* még mindig hálra volt g mama loalettjp, a ml ssaital klvátsleaen Utoljára maradt. As t\'őadás>napján késxOll ossk éT. Ea la tTviff vagy hálván foriniot, Még ss-után kAvatkaaati a belépti dlj, a IslÖlfizstés aal, sat Kétazáaötven lórimnak vége vult
Ebből ngyan akármelyik cttrklJLatyánkfia föl-éplthttn volna a htrál, Da hátha tgyaaer így a divatI Skó nálkol apytitHtoiiem kl a szémlákal; mtri t KtdOnáfála bUnügyl végtárgyaiát ttllwen elfoglalta Itlkamel,
A bisnnyhás során olyan alanyi és tárgyi kö-ttlméayek mardltak föl, mik tgéssen uj forda-laiiH ígértek a bonyolult figybsa. ^édől smMnlóm a Isgmagaathb fokft szökktnt.
Egysas^ caak lelkendewatffjipan be a feleségem.
— Szerit laien I te papa I aitln még el sem készültél\'/. Már itt áll a kocsi. \'
Muftiimra, kapkodtam i DAtt komédiákat azzal Ajkpmjkus rendetlenséggel, a mit caak le\'kiiame-roltig krlmiiiáliatákiiik néa tl és bocsát meg a kényeaebb lgénytl publikum; Kocsira öltünk vagy helyesebben \'• bebujtunk a skstalya-torlaáa köaé, kereaellan biaalmaasággal megrugdalva, megtiporva tgymát tyúkszemét.
Mikor tá .Arsny Hzzrras" ngyffc-aaobtjában, — mely egyúttal Ollőaö is volt, ss éq műkedvelő kis bakfisomazémára — beszálltunk, mintha valami htnyaazsnacaétlsnaég rom-halmaza tösöl mrnektlliem volns ki, ugy\' érestem.
Végtgbeveriem a pamlago n és átadtam ismét lelkemet a Htdöné-félt kriminális ügynek.
£z alalt as tltö fslvonátl loalttt megkészült. Jalt bdtak, bogy a íjtsrspltfk mtajtota a ssln-psdrá,
llatláoskám sgyzzsrrs alhalványnlt, \' ~ ilft] Istenem / otthon maradt a rizsporos készQléksm, a rls^porós jslsneihBt. \'
— Kdsi jó édus spja — rimánkodott a tálasé-gsm — lllj knnsibs, msilj lista árts I Ott falad• tsm a skatulyát Is, msg s rlssporos „hattyút", a irodában, mikor érlétj mtnttm. llgy-t nem ha ragaaol édss.apja i
A harag ugy se mkat ári volna. Kontlra Qltem t hasalia|ts\'ttsm. pntiiiiás alkalom volt ss srra, bogy egy kiksé forgtlliasaak ta akták köaöll.
E/áaaen belemerültem as akták tanulmányo-
záaéba.
Egyszer osak bekopogtat a koosis. • "Véitm rltr\'i", \'"\'•\'■\'«\' hmI - ulán itthon tataaik maradni ?
— TyQb, teringettét I dehogy/
Megnéztem órámat. Háromnegyed órája, bogy eliőttam.
Kapkodva kerestem a rizsport.
Aa egyik asa\'alon két skatulya volt; egyiket fölkaptam. Ott htvtrt a riwpírölö. .hattyú" m; ast is bacaomagoltam a aébány perc mnlva már kaliazsaák köatt voltm. I Éppen jókor.
—Akkor adtak jelt a második folvonáahoa
A holmikat átadtam Bettánák éa baaiétléii a nézőtérre.
Láaaak hát aal a künyfakasztó vígjátéki jelenei Bt I
A nézőtéren f pabllkum rettenetesen ásított. Mind ptiittakodtak, hogy valóaágos álomkörság lepi mtg dkét Butdali vígjátéka mellett.
Aa nlifj) tslvonáz u\'.á\'i nem hívták ki aem a asarsöt, sem a aaerepiíkst.
A második felvonás is televolt siralmas dialógokkal, a mikre biauny nagyon aokan slrvn^ fakadtajt volna, ha kedvtt otthonossággál át ness adták jQ{^ajaagukal a snlleme* astndargéaoak.
Végrtaitl vonás végén jött a •nzaporoa jelenet\'.
At éa kit bakfitom ttljaata boleélödött Busdali ár vígjátékának szoljjitilóba s ialjaa tragikai erővel dtalamtlta.\'
— Meg fogok halni a „ssassltgos redősairom\', vagy a „boloadiló pálmátok" lalkét kápráztató
i^aan
A.
-a
Nagy Kantrn, epeárnap.
fi I E I S.
Zala 51. Mám. (4. lap.)
1895 dacember hó 114a.
— ü«Tlay Jáaoe oratággyUlem képviselőnk migáalééogaiáa ea|jéhrtl Nagy-Kanisaáa míüzóii. BeuámolM aa ido aatrint heai tartott, mart a vidéki választókat a roaa utak éa kedveiétien időjárás fnlyián aaa akarta ide fáraiaienl.
, Xjm á MartvalMéil lkja-
^ rtlri a hé 10-én Badapeeten tartotta Mayyn» jégéi igen élénk érdeklődei melleit, a Dunántot vezérlő egyéniségeinek éa a kSimttvalMéai egye-étietek küldötteinek jelentótében. 8$4U Kálmán elnöki megnyitója után Porzsolt Kálmán titkár terjesztetté elé jelentéséi, melyből kiemeljük a követkeaöket: Ai egyosülel Wrztiktgt/ona miniegy 80,000 forinl. Sajnálattal emiili fai, hogy a í)n-—nítltnt" laioaiáglban ntirae meg ai Osssemrtái érzete, mely akár Krdély,.akár a Felvidék lakosságának. akcióját oly erfoen elősagill. — A jelenten aaertm aa egyeaflletaek 38 érőköi, 209 alapitó, 89 pártoló és 850 rendes, ftsezeseo 944 tagja van. A vagyon 81,760 írtra rug, melyből befizetve van 86,990 Irt A kiadáaok aa ela8 év-bjjn mindnisie 720 írtra rifgUtk. Aa egyesület
aurakü.i idegen ajka, de baiaflaa Árbiten november 6-dikán nyili meg atHivoda. Kiemeli a
Íelenté«, .bogy aa erdsaakoa magyarosítást per lorreeikálja. Perlak község maga kértí_a ~m»-gyar óvodát, mert gyermekeiket magyar hasa ffakaat akarják nevelni. — A szentgotthárdi gim náifbABéhT
TnígySF Bfllfét «U jáHWll Mlgét! ajkn növendék "tárnára ISO frtoi öestöndijii alapított az Igatéata vetaasi mánytsAkrie indíttatott
Titkárok*. Foeieolt Keimen, Hiány liyula, (iaár, egyhangúlag a aagyielkeeedéaeel. A vélaaatáa Vilmoa, dr. Radó Antal — Percül Deaaé ora. [ aiáa 190 leriiékü bankéiI .volt Ott voltak : képviselő indítványát a kivándorlás korlátozáaa I Svaatila Károly jár. töaaolgabiré, Ebeoapangar tárgyában efybaoaola| ellogadta a kőzgyBlé*. I Lipót, Táby Mihály, Láaár Séma bjoaiui, Moaaat Bem KálaUaeJnőT referált eantah a mutwak í Fei eut) iz\'.Ualézaáe KaJtay Alajaa—kaaaráafcr— éa a könyvtarak ügyében folyt országot tanács- fodbiriokosOk dr. Viola Ignác körorvoaa löbben, koséiról a jelenti, hogy ai ormi. értekezlet as j A toaulok sorát dr. Viola Ignác körorva* kes-flgy inléiéaél a I). K. E. re bizta;\' anrit örömmel dette meg, éltetvén aa újonnan vélaaalott kjegy-etfpgadtalh — A kóagyütat -egyhangúlag SMr.o\\ éa a főszolgabírói. Szóltak mégSvaatiu Ka-Jtáliiám velaaiiotia meg elnaknek. Alelnökké\' roly főaaolgabiró aa egybegyWt télaurteaseakra, ~ pedig l\'allancmi Ede érgrófot. Meg választolták Táby Mihály Saondy Láeatora, üngifta Ede a a nagy válaaitmányt • ia. A közgyűlést kővető főszolgabíróra, Saondy liáaaló éa Anibrns Ferenc választmányi illésen elhatározták, bqgy a Dnnán-! a magyar népre.
tol nagy fiának Jókai Mórnak jubileumán régit] — Deák Fereaei relief areklp*. veeinek.. Titk\'áreak ismét Ptírztolt Kálmánt, péna-j Ritka axép éa rendkívül becaea emléket bo<ott táróinak Vektte ignácaot, ellenőrnek \'Perczeí Oea$6 i magával hna Lembergből dr. XydriSáodw mi. -oraa. kápviie\'fll válaiatótták meg. . egyetemi-ianár megyénk Indós aiülőttje, ki gróf
— Kljtgyiés. Városunk egyik isépét Fitchtr Ceaky miniazier megbízásából a mult nyáron Elvira kisaaaaonyt, FMur Ignáci birtokoa és Lengyelomágbin átázott, bogy li. Rákócsy. borkereskedő leányát, Nagy-Kaniasán e hó 10-én WPerenn udwt laa\'üjénak, lUnyoki Ádámnak - -eljegyezte dr. Hatén Miksa aalaegeraaegi kör-i képtári ea levéltári adatokat gyűjtsön.- ügjuuua orvos, -Ct J. - j Nyári Lembergbeo megiemerkedett Zoatak Wla-
— Aa lar. aéefylrl N\'igy-Kanizaán e hóI dtmirral, a gróf űiieduscycky-muzeuin igaaga. lO-én readkivOl érdeke* választmányi ülést tar- [ tójával, ki a magyar tudóst lakáaára meghívta, toll, melynek napirendje előtt felvonult Bún; bogy magángyUiteményéi ia ---i..
megtakintae.
Samu igeigatő éa Urilnbaum Sarolta uniióno; láua Wyáii a talon Hgjjve Deák Feriancnek dió ve<eté*e alatt aiod 84 iskolás leány, kikelj iából faragott gyönyört relial arcképét, melyet aa egylet téli ruhával ajándékozott meg. \'Aala haza bölcae maga faragott Zonták Wladimir ülésen dr. AVumonn Ede főrabbi ia aegjelent. Ias 1848/49 Üt laabadaégharehan alaagyl légió Yfiiúr Bamuaé aluBk a jeleavollakboa éea gysr |»iléaei köaSit kttadliti Bein tábornak oldalán aa mekehbe* egy rdvid iieialomdus neszedet Lné;IQI0«ok éa owtrákuk ellan. Ht Magyaré re «ágoa
"rrl ~ fT" — tir\'"-..........ha-i iamarkadatt maa Itaák Fareannal. ki Zoatakot
tinintéaet, illetve a felruházott megszerette ■ njdt firigványu arcképéi adia Bún igazgató gondolt kö-[neki emlékül. Zonták, ki ma már oreg ur.
azéd ntáo a
gteaaiÉgfcjgabeii _
a Dunámul idegen lorgalmánftk emeléiére a nyári aaBnetei aá iar. nőegyl*inek~a ~gyikorotf-íóféte- \'abbeli aggodalmának adott kitejezáai, hogy ha-
• . . mm . « .. . ■ .. . .. mm. __1___1 i_L Jla. _—* _______.L^a^.a a-. — 1 14.1 _ T x á^ J!. LmaL dft. LáaAaLá L m L a mÜ I
iééerben. Kiadták- a dunántúli lürdök áa nyara lóhefyek leirá.ái egy tawtbea. Kniemliti végül a jelaniéa a awieamnk éi kBnyvtarak tárgyában mdiiott akciói. A lelke* éiteazéaiel iogadoit je-leatés után Huénay Béla fiiapán jelenít be, hogy aa egyeaOlet komárommegyei flók|a 9(10 taggal
méayért Ezután eivóBütt a gyérmekeereg és a I lála ut|a Isten tudja kinek a birtokába kerül válaaetmány napireadra jen, fltal jfnek egyik j a magyar relikvia a* imvel azt óba\'jiolta, hogy tárgyát Jókai jubiltuma képezte. Az ünnepelt^ magyar ember birtokában legyen: dr. Nyári Sáa ■ író, az iar. nőegylet !>() éves jubileuma alkal- dórnak ajándékozta. Így került a becses emlék mával oly kiváló azolgálaiot tett ai egy leinek, j Budapestre.
____JHi_____________hogy e* Brőmaiel ragadja meg aa alkalaiat bogy r .— A vlllawoa rllégliái, kezdi magát
Mig\'ujnti Kdtitksistt hbáci drTp^i-1 ariagy költőt, axagylat jétev^ét, saiotéa 50 évea, tengert kígyóvá kinőtii. A munkálatok oiy laann lároa leientaie a z*r«zámidáiról é* a jövő évi jubileuma alkalmából üdvözölhesie. Elhatárolta | haladnak, bogy májua elölt aligha fog neküak kéllaegelőirányialrói, amelyei egyhangúlag tudó-\' továbbe, bogy ./dfcai műveit a ntmitii dúzkiadét-! a varoei villámot világitáe iényeakedni. — At I MlHl feHÜ. — W^ri ifonfl Ulkaa baiaétlhe ■ l"*" nu^rtnatli és a 90o torint előfisetéai öaa- oazlopok kilogáaoláaá már ia azon kedvezményt ~ jslenii ú, kogy aa irodalmi laakoiattly kAiaU 1 InefTjgFjHl kfldU, Msacad^rén-eaenbaa i eredményezie, hogy Fram Lajoa vállalkozó a
I • kmtőleg megalakult: l\'atronwnle •■ Jókai Mér, Kanta őzen öiaaeget a segélyalápTöl" elvonni a la^ak u„aninnk mtt ajánlata gaerinii hajlandó 14 it-iiyuia, Röirinann Fái é* Saéff Kálmán. klnlUt:{kértben aiáiuoaoH-rétevételi báreák lógnak ki-1 lámpa haiyeH 16 tvlámpát teiallilkll E iiaiÉll>|hh Mákon Janö. Aleln&kik: Bakiioa Ouatáv, Pany-{hocaáita\'ni ás loriolaa utján a munka, tlléivejértékr oniopok COmpeazélátfra. = A thaéca ai vaaay Ferenca, VTaiaiM fiynla éa Kenedy Hézi. enuek tulíjdonryr arra ruháatotik át, kinek —lajánlat faieu még narn határozott.
_:___1 lortuna leginkább ing kedvezni. — Telj»8 eli*-\' [ f- laBaeata Nagy-Kanizsán, erősen grana-
"rr-\' | meréssel koll adóznunk ai iar. nőegyletoek eaem| aaál aa influenaa. Alig van káa, hói üel \'Mnne a *ir édes é|a<akájábaringató, Őrületes méigének Iaa«p határoeatáért, melyet irtat kBiuléiio mfi\'trf\'inHunnréir beteg Ai orvosoknak ltltfflr>f sok a
hátas* alatt.,.,,.
Kai már nem akarja menjnéiaieni még a hu-kunot giotnor aem. Itenegm kudtek a asettének No aiegény Bnideli, megyénk xepraméayh Hüülötljoi" >le nőét kelé drámai csillag«I — neked ma végad leai, ba valami isUti-c«oda nem
Aa én Bettáoekámat n*m zavarta a piaiaegée Kigyúl\' arccal deklamált tovább:
- Vladimír I vlaalilr!." Ni*if baHok jé... Jaj Iitenem | 8slvem klsnkád a dobbaaáa emberfeletti láiátél... Jaj I Hol van a riiepor \'t riaapor?,.. Találjon halványan, minlha a ha-
példái ajánlunk a többi egyletnek 1*. Száa meg aiáa egylet van basánkban, melyek ilyen formában megrendülhetnek a nemzeti kindáit és
rulnának hossá, -hanem as egylet valamely tag ját egy drága kincaoael gazdagítanák ia. —\' A vátaazimauy továbbá elh*iéfo*i*i hngy -vigalnuil jnmtAr hi tMháii f"gj* magtarlani^s a rés \'
loiiiAiot kgTdélt ki.
I^yhánl álhelyeiéiek. Turzekorich József aiat.-baláaai káp\'an Mura-Kereaainrra, Kos* Imre mura-kereeaturilláplátt Bümeg-Ceehibe
ctóiga, de szerencsére a járvány nem komoly jellegű.
— Vfm táru>eitétyi. A PUr Matyaa
eiaeT nemcaak "a nemzelF nagy ajándékhoz—jér=- vivómeaier által rendeaoit taalolyamban r*««lve-
vék a hó 21-én eate tanaivaóaorai tartanak a \'„Polgári Egy lel" éttermében, melyen vendegek ia aeiveaaa láltainak, Egy if\'káa 1 forint. réeslettk 1. — A ialam*iy*l aqharemk leaiüle-lének idoiglenes élhöksSge tudatja, hogy ateaitt-lei alapuabáljral a betűgyminiaiierium jovéka-
gyáaával leérkaatek és felbivja minden a ea. éa kir, kötős hadaeref, ugy a m. kir. honvédségnél
é* Kucor Imre aümegeaebi káplán Ziit Balázsra ki>ulgáll egyént, belépésre, tagok felvétele
Tál niiöM-ágyiii feküdném aalvembol nmlő vér- kó\'os6nit*en » haeónlA minőségben áibalyaatettnk. IdO ik életévig minden vaaémap délutáni 6-.8
löl pirosan, a wrdon aín- vérlagyantó némaaá
rígf
gavai. így ail.i, Igyi^iigyi
Aztán nini olliion a etalonban, irgalmatlanul máaolta areái a rizsporral.
Mikor megfordult, előtte állott a kegyetlen Vladimír ée elkeadett kacagni. \'
Kioigort rimnttkaa ü; nlitufy rragerrtietr a (erem.
As alvók lalrtadiak. As ébrenlavék japeoliak. A második feivouámak e< voll az utolaő jelenete.
Buadaii ur darabja meg volt mentve. Zajnian tapaolták a sieriot, aegnHi bililliöBitr
~ Haeraé I Hajnal Bvtti. _ \'
Megjelentak boldogságtóT sugiraó diadalmas arccal. Bettáoakám még lilekor i* olyan unit, mint egy ssüieietl s«reofoa. Mivelhogy vélailanttl a
— K«kgrl. Hethn Jóusf, lapunk munka
{ tárn i a bó Üri\'án, kedden défutan 8 érak»r tartta esküvőjét Altitildter Meláni kiaaaaionynyal, a nagykaniaial iar. imaheaban.
— A „CIrnIiio" maaodik thea eatélye, mely e hó 0-én tartamit, nem voll ugyan nagyon lá-ingatoit de non kin tkrmkg, mety^ara eatatyen megjetant, Isméi meggySzödöii arról, bngy a Cealnoban lehet mulatni. Feaa\'elen jókedv jellemei mindenkor a Cat|l|iO aatélyeit és a víga-lomrendaiőség Khenipanj/tr Leo elnökkel áa élén aittntelenűl azon láridfialk, hogy a jókedv ki ne fogyjon éa a mutataág iMÜtjl tpvabb lariaon. Eien lbélHt4li_Í!i^bainalia tartoil és akkor bncam vetlek •egyniánoi a , jelenvoltak • mielőbbi vi-aaontlátáira a ()aiinobaa.>
ti tinlafiOros skatulyát ber bó 81 cn aajit belyi<ég*iban tombolával | egyliekUilltt tánneilélyt rendea. Kesdeio 9 órakor
óráig a leatűleii irodában, (Eötvtta-tér 521 aaámn. R-tky-féle hatban, -bol minden uttkaágs* telvM-goaitáa megadatik. .-Aa -eUü rendea kőzgyűlé* f894-.ik évi január hé 6.-án tartatik meg.
— Hösgyillfi A oagykanizaai Ctaino f. évi december hó 26. napján d. e 10 orakur aa-ját dtasiermébeu lart|a ~erÍ Tend«r hőagylUáoét, a trővetkeaé tárgysoroagital; 1. A vélaaitmáay évi jelaméae. 9. A számvizsgáló bizottság jelentése. 8, A kBitaégeléirányzai elStarjeiateae ea megállapiiása. 4. A tagiagi dij megállapítása. 5. Naiáni indítványok. 6. Elnök, alviuök, 19 vi-l*a»imányi rendes, 4 póttig a* 8 izámvi<a^áló biaotiaanLJtag válaaz\'áaa.
— Tálait karperte. A helybeli gymnaatom kBzelében 1892, evi december hónapban egy gyémánt kövekkel ékitati arany karperec ta< láltátott1, mely a csurgói kir. járásbíróság ntjaa oaak moel kertül a \\aniiaai readőrkapiiányaág-
_ _ A „nig) kaalisal lársa^hér" decam-
riuporos skatulya helyeti hoztam el aakl.
lú mentette meg a • Két kiaataaon/ ée agy j ggámélyjogy 1 fri i kkláiljtgy V tortnt.\'A .Tamiihat, hnl-ta-aannr igazolt tulajdonodnak\'ktlyó e«i gavallért, a bukáatnl, Megvolta komlkal lőkls. pr* tagjai felkératnek, bogy lombolanyere ideoemher kó végaig raadelkaiéeére áll. Ha a A harmadik leltonáat már végignavette ^mény sdományilkat I. b& 111 én a „TáraasKór\'ltulildnnoi etán ídö alatt nem jelent kötnék, a publikum meri a iieriO ir*gikai ltoiaTiaai|all ko j helylségaib* küldjék. Ikernei-ena oaurgól kir. láraabiroaághoz vieeia-
- táikejagiaél vaianatéa. it!. bó Jl én «j [kühlrtik, hol aazal mini gaidáilau talált tárgy-teteit mag Z,-g\'«t. llaUaaotf a kUrjigyaői válau i nyaki lógnak ai|ámt.
I tái, A kél |)klyá«\'M tM.ntidy IA«»l6 .i. ««l.-bilá«sl\' ll*IAI«*áa. lkrgtr Adolf nagykauiaaai Etinlay Sándor, helyatlea kjagieo és Kamán .ln|n< lot iát •: kereakeddi éa. városi képvmelét mély gyáaa er*e> | inértonl k|*gyir\'ol köilii ellibbeni válasatatott meg | Kde* anyja ftgv. Berger Jakabaé *atl M/eít\'v
Biknmnek vette.
Hát blaony mostanság eok vígjátékban elkehte egy kle Ilyen fekete rlaíjMir,
Htjj-Ktniitf, Tuárnip.
Zala 51. szám (6. lap.)
Jalia I. hó lö-én éjjel életének 71 évében elhányt Nagy-Kaniaaán. Temetése folyó hó 12én délután nagy réMTél mellett történt,
- 6n|yllkM«á|l [kísérlet. Zala-Ktfp páayban egy Németh Jánoa nevii, már régóta betegeskedő ember, elkeseredésében a szoba gerendájába huzoit köté\'he* kapcsolt nadrágazijjra felakasztotta magát. De a szobába belépő neje
idéje korán megmentette. ^ __________________
pi^mmámám T* hó B-Ara virradóra a Mavdty Ilon (firiiMn) MUti^T.íj^\' kielégít -wáfordi határban egy plnfee és egy mellék épü
SZÍNÉSZET.
— Vltasaiéin m mii imikiU tMeéáire, uw Jee •UiMtréit kell uaveiaiik Mtsari igngatóttk, hogy a „PiriaBtbmtltr-et, kaecagni t reatk odriját raltre hoata él a itenplök dicaéretére legyen aoadva, Ipn éNeaheW teli aa hím •Midit, ágy i uinpadi eaaaélyaet, aiit t Milu prodaktiója ■indán várakoaáat fai u Iránit. A két primadonna tíerczrg Eugénia él Httiity /toki ifiái brnvnrrtl énekeltek, an éraelaiaégnek ii tálja kifejeaéet adva éaekflkben,
oparát Taylor remek vígjátéka ,, Barátságból\' követte, mely
* teu benn, hW mlajdoaosnak a.ja I -gJgj-gR-gflSgJig anljos égési sebet kapott — ■ Bilin (Beeaoa ttgyvédné\\ BtMnjai (Beaeaa), Beaicaki (Ben
— üjáaahlr. £ bó 13 án kisérték Őrök >n eegédje), ki-ki aaenpékn Bértea hoaaájámlt, hogy a nyugalomra Soptey György köves kuli földbir J kteÖBl4( ió1 "aUtoit Ina vígjáték el.iadáaát aiotaaaerünek
tokost, a -^ körben wmert és felén ifállitatt k.ly-
*öynn bácsit*. kiben egy igazi )feiivü gentry-Urakkal>w Dohí* éneke, bohétat meat igea gyér ■alak düh 1 afrba* ---■ 1 kfrhftf á délutániét féláru elöadáiok nndmn ata
— Déli vaaní. Tfcrfcsonv ünnepe attfclmá-iiWíu éiciéwaA* ugyta Moidvt jaLMxóJyj december hó 23 án a déli WW I mHri * .JHlS* A körtB,A« *»
1898. december hó 11éú,
kár bvrra Ét aiatfcify - t mint aa iHaaNyikH látkatá - aitdaa théaa kiaerittatott, mlmm ttmiwiMnáfc, aiat hogy a két pattast aSamra kant, a kaaéay taiat, iwi; kti fogható Mak ta a kiatayat UataSt ét el* i „Itagyti* aridé-tél" falt. MothU arat kihalta tikárai; a\'laafalt It-lataaaral a báraaiagjábea ,Leagyel ariéétéit Hátaa.UataM ér avttáa b aé« ák I teker* aki aagkaU, ta jél aag ▼aa ktlft... Rt Matkit eret a)ra felvidnl, ah egy kütiai a jó Örag parajokkal A paháraüaffcbi wktmUg* oattia-galá banda vafvti, ét aalg MmlkU iparkaéik g^Mtt el* ■éjét ■agaiabaditaai a UaaaM éf aiStt alkévaMi gjtlkm-tág rtaaata Magaiitott Milékétai, a faHánúé ajUkaa ka — eük ngj, artat UaiaSI éf aMMI — agy Ua^paá maáá ■igaa, komor alakja, attk oly kiaérlan tép**, ét u»im a mély ftaatpélyaa kaafaa kimüatva: vkáka vatauk," — Umt-ááa élta »ikoltáaaal fktn tortl. A ■áiillfc Mv—át üatM
magyar vonalainak állampatróí Budapest, Mécs; Fiume, Trieszt és Velencxébe rendkívül mérsékelt áru menettérti jegyek lessnek kiadva, melyek fó napig érvényesek és még ason kedves\'nényt
tiinéaaok acyaráat jól anlaltak \'ttmczki Ltjot (Borieki) étTffrfií Jnnfo (Borieli"faltaégt) faltttabk dkarfltt alakításain. — Kitt Kiérné „Stép Dnrinbim oinü iépttiuiAvt ■tit valamivel jobb lélafalattaág mellett. Ellő feorbta ii H Heneitg Engaaiárót kall angralékviatalr, kt mindankor balt éli aagát tsarapébt, aalyat érvényei teni naa aaik nthtaéra
nynjlják; hogy fisssajöveikor eaen jégyekkel. aa1 Bfrt elibaa mtadta kaUékkal laadalkaaik. Sainptdi otthonod ntflzáöt kétszer letssés^serinti állomaaokon léibe lég, tlavaaaég, ün hang éa kadélya«ég, agy karataikm lehet szakitaoi. Kxen "jepWíc—kimlftiái a és\' ■g1-*"" a kiSaflMÓgalfttt li énlaklfldétt ktltvt. tat
áraira cé*ve köíön hirdetmények adatlak ki, JW^jff. —
11 . , , ,» \' ... J, ngytn önxai Wtünft talajdoaiit, de anak gyakran At-Atctil-
melyekben ft vonalok, melyekbe* ezen rendkívülíiimiotuk. - Arányi Ballt a Umitt ntiréJt (OtHaka) mérsékelt áru jegyek érvényesek, indulási ide- t^P Ulittaég, kJ a köblében daló ii«avtdétntk taáaa kife-
iQkkel tel vannak említve. jjitéit, tndott adui. Féjdáímt éa &röaí ösaínte vüt ériiértháiáimrt»kalBa ^ látii, fcogy. agy ilalaiaaá
katott |i a köaóaaégri Mlnniri Ilona kia itarapébaa (t aa gyoa ttttaaH. Jé tltkiUaa volt Lmlmi fláidor paraaatmé
lelki gyötrelmeit ma Lat ja be. éa taai)ává fkrfki^ának, tmelylyel AmHM épta t laátja, kilőtt ptlgámMt« éa gaattf ember léiére, I la agy tehetett volna mint a legtöbb ember, aki — aatat a vtfáfae nyalril jtgyiő (Borbély) mondja — ritkás KáatAAKat, • vatÉBtényaa ktrtktt nw karaa, de aem aa araayeeeagéeá franlrihV-i ko«mralmtí ,, ftg ejtetek tátki aa
1döt aa eakflvó liattaiéaéra; mart még egy ily re »k ód Utál ét titka kteprédáví lakit; alatai ktü t oaaadéröramitrt vóftl nyerni meg neki majd kftttltMégi leaa aa tpéaát mtgvédni, ha Ml; ét Igy wélktt attáa M*tJkú siti beoaSlatai ember megkaJkaUl — Aa átkoaalt tiánc^ifS I eaak aa ne ciiltingalaa folyton fülébe, Zenét t fal táaara I Ma eakávft van.. MtitAitnék Amtttqi leit CXHtfüm kllfüt, —• Dt lUtkit aladal tér ; tetfdott, fáradt. Aftabaa aem aao-kott helyén fog ma aladai, nem, hanem feat aa emaieti aao-békaa ; ott jobb t Itrtgti, ftdébb, — — Ptlttági ét Itáaya Mábr kérltr-Jíartwiwá beginaiwű iem liket birai^ Űt aíndjék aa eiielatí atobábta. Di Matki* tidjt, kegv miért kiváikoaik ta aneleti saobéba : att meg aem hallják, ka iagatott álmában baaaálai talál; már padig, akol aoat Járt,
__uikéat ayi*
Itatta pag ötfk kallgatáibt aárkéaott keblek titkot mkéit* tékát i éé ti fégtiltattl nyogttlaaitja Matkin; félti batét
éa ála^ptft ja, melv kiáieiigbetaé. 6a M*tkU ntatiri
I Uom boniT^ttsar. aailyat iűiiiaiaá 5
•i I Borbély) Aa alöadát általában véve teljeien klelégltati jáiom norai; il(M. SatSlfet "fiBSÖB^üi llP I UpS hlia _
1 a n U HÉTIÖK U..****1 Oknet nagyhatáan.aia.lve aéa- ff^fi i T**JMm"[t ZÍS!í%
T^ iooo , M Kbrach Ujat ^ooata latraödött ttg eM W^al,1^^.^ ^JT^^Í ^Íi T^
^ Tapoina, 1893. deci. 13. ferfc, pWrtSK Utároaotl nytmég t MiiUrtil.trtíéivi. ^ * «** * ^ "S
A. «yr köíépi.kola ké^e, fog.H.Uo,- ^ ^^T^ ^
tatja a tanügy emberen, nunö sors var » lelsrtlktift aiöadátával ii jövel kimagailik a nintániiit többi\' P*" í4rt0"V"sí\' ^•\'^r1
..............ti«iei felett. Aa ü j)reblay, mellett nintéa "llgvittek énre j \' °h n ® T k \'
a többi latrtplökit, iokt taek néhánya miatéa tlég igytkt-1ÖbkimUK dahébta gytláaaa átkoaaa a törvényt aU k|. aatét tanniitott. Nagy gondot fordított nertpéra Artnyi Bella (Olaar) aenkulöabei Ailuer Ilka (Atkeiaii) littfényei j ben (Bllgny) raeM láttánk aaani hercegi ftllépéit. Kedvet-
sors var a íelsftl népiskolákra, nem indjnk ; de bogy jelen szerve zetükben meg nem maradliainak, az bizonyos A felső népiskoláknak azon hátrányuk van a polgári iskolákkal s/emben, bogy as első oez-
ráktt, akik mindéu késsel fogkttö ok iálkBl, puata talan gyaiárt bt!«gé«alaak btctllilábt, fkldaljáa teliét, stáj* jelai(atyák élte ayugalmát — 9Ckrittm» í éh aentad még afld
tályFa belépőktől megkivAnjAk az eh mi iskolai Itnflí mo~a^a Itinptdoa, aaakii aaértr hogy\'a laerep be. I fW-\'" " TS^T^^A^^
6 owtályártisióló HK ff^^W® gj jlSS
életkon Ha aztán a növendék a felső népiakola | M^ím S akara^neaé..
3 osztályát végeste, a növendékeknek (elvételt értette mrepét. A hercegnek imponálni kttutadai Mláná* ^ „fog ^ í®1?
vizsgálatot kell tenrjők, ha a tanítóképzőbe, vagy 4 téve), t Italidképl jó OaUvaak pedig lemrai oka linói tt !!¥ I«n"Jéaá^ Wk6ki vari ti tgütttroalö lUtkiat, ®^
l^rThtJúmliÍjujJiliiiuak Ultilüliii miu^^l«kményt Agjg r«ii mi .nem jó«ágra, kanta ^ ■itdat-akötélü erőnek, agyedfil tata lat átható, >aeiaa,-7HWtmiiy -AlllUiaM,. jy.IggP.\'üi falMlnraa fllénKérr* rll\\ HnrhJlu /lT.nTTiirTT\'tA vnll ih latonjU néléne, t Bfljtt a mtM Világa a batiliakttk Itt-
Pofa «I A
gedlk, jóllehet 1 évet megmentettek a ianidőből. | rontjaaa Hintót, kaaa apa ép elyaa fiatal mint I • delijei alnmban a hoaaá inlántt kérdek folytán, a
A felső népiskolák sdlma meg is csappant, s jgrffliévre ál ja Változtaiják azokat polgári is kólákká I Csalt Tapoiczan marad\'. ttlndéU s régi-ben, pedig a város po gáraí óhajtanák a polgári iskola létesítését A. Balaton aalai oldalán — Alsó-Eöretől kezdve, Füreden, Köveékállán, vsgy Kővágó Eőrsön át, egées KesztEelyig ninca kösép iskola. A 60000 lelket azámláló járásban csak a gasd. felső népiskolával akarták a pótolni.. > Mlg Tapolczán nem volt vin-czeTlér iskola, addig meg volt \'a gftzd. felső nép
laáaya — A kösötiég érdaalleg hókat Uptolt Kotdrh- ét ArtitijfÍHak.
. Ti»zt uriikn.wtMban* vig operttti adatott ntgyobbaérvtt pártoláat érdemlő élénkeéggel éi Kéllö öato-játékkal, a mely Simdndi karnagy aaakavatottaágát dictéd A hangulat midvégig derült volt, aal leginkább fíeotoi Jaaka (Loniee) ét IWIurdn, Ilona (Mari) é-deae. kik aUltán. aorakoatAligki^^K/rait éa f\'ryÁ^ kik a lat tál tinták a komikm kalyaeteket
asörnyil tettet — amidőn, delejét Almából falköllva, iráabaa látja -letéve kétséget kíaáróltg, tettétek beiaatrétát, minek alapját kötél áltaíi kaiéira MáltaUk, fuldokolva kiállta évét atán, kilrelö.la—rohannak, ila aár namk ■ léftll kftrgfl llitkiit Ulálják.\' lr igytír .ritka biaiililaa eahentá* mondja, amint karnaaaéktbea megdermedve fekaaik; a wáiik
atllél W vé,í kogy ea t 9legia«bb halál".....
anaké* á^u/Aia éaerep Konckban oly ntaélyttilút talált, ami\' EBé^MálláU Slil- \'y—á-jdiláki laiapadokon nem mkrti iyjlik alkalom Iái. atg-atgijnló ktléat Qontran I A köaöaiég a dramáaak eaen egyetlen ffiálUJát; Z
Uk. Kölönöien Ctige ért tl _—..._____________ , a „
jmerepének hálátabb voltánál fogva ; aaonban fölöelegaenek »a- A^rAflaom értelemmel éa aok telietaéggel jnttitott
Iáitok t kelytetnek kfitOnbin ii macával ragadó komi- *^^ ftí,íid!Ul /,.* , kaaát biaonyoi drantitlTiVOtitiökkai -eaeelei, amint aat M*kaa tfftttttt ki Körárkot, kitlaö alakltaaaért ayilt aaitet fVrrr -ttiH a -Jó íiléi rntéléri ■ Á Hftrtm\\ü wiTsiwIva-efc-^tlla_JolL idl Jtfd enaéggel
lé^gt. Bwu intézet tanári kardnak el faaijj miit h>D»láv^ "kellamaa21 játtwtta AaetU aayepét, Bwnyti it, aiit Amitíi jSb\'
évülbeiíen érdeméi vannak az okszerű azóllömQ- "idB " ---z*---—"** -
^ jeléa terjeaitSéBen,~Högy rsmerlélTék a* ftmeri-^ TUi veaszők ellentálló képésaégét, viwgá\'áttlák a kivándorlásra azbrnló „népet, reményI nyújtván nékik, hogy régi kereseti forrásuk újra megúVH lik. Ilit azöflban j l^r^ls^tíépiskola tanári kara kezdett, folyfatják a Bataton vidéki phil -loiera ellen védekező egyesület éa a tapolczai vinczeilér képző« ~ A. gazdaaági felső népiskolát aránylag kevesen, igen kevesen látogatják, egy-- egy növendék ai államnak 30Q-40Q irliába kerül, x a helybelieken nincs segítve^ ineri a jobb módnak vidékre adják fiaikat, akik pedig itthon maradnak, az intézet végeztével lesznek proletárok, mert mint „deákok" átallják az iparos pályára lépni, és > tovább tanulás ügygyel-bsj-jal jár, «— pályájuk derekán veszik áwre, hogy ssák oiozába jn\'ottak. Ha polgári iskolái nyernénk be lehetne szüntetni as elemi ifllroíák V. és VL osciAlyait és a tanerő ^aa elemi iskola al> sóbb osztályaiban működhetnék-
Különösen a róm. kath. iskola szorult rá a párhuzamos osztályra, hisz TapoTcsa város iskoládban aa első osztályt 120 - 180 tanuló látogatja, kiket egy segédtanító tanii ♦ ., Tanúgyről lévén^ szó^ egyúttal megemlítjük,
kodik ieltttt t fiatal vér, él Amit* (Arányi Bilit) aeflé telepedik, talhea KOlöaben\'toga van, minthogy Ametu ta 0 mtnytatonya; Anifllf, ex egykor ttegety fogfadóa, dt ma aár polgáraiéiért polnra vergödfttt .tfuMúr, rnép ée gaadag leánya l\'hntet\'htr (Tolntiné) rokfei mellatt al, éa igg.dva . ^... , vet foaátköildn tgr^gy pillntátt tt ttrfllt táncot járó kó>
ho%y riomíg Károly báró megyés püspók 4000 plhékrt künn, Alntkht. i férlét imrult kebellej várva. Krk-♦rtot adományozott egjf Taptlloián fe\'állitandó maiit»(,hull-« rf»m. kath. óvodr léteftté«ére. A* óvodái a. lem jrföm átffleiiében építik, na anyagot mar rélaben od* ia lutrdtáli, ógy hogy kora tavaszisa\' horaá loghamak az épilíesé*he». v ^ • #
tndta érvényre jnttatai t tnarél pattant citplárleáty. lat |r\'"5<i feiltelen^l j^Jónny>^
r^pét Jót alakított Hovbily, aint abbé, éf iliiaeréire aéltó «\'r«a»ter alakját ~ Igen jó huaaroi aTaT föiTT™ift örif
Tnl»nLn( (Oportnna.} Aa apróbb eaerepekbü li aa í paraszt: Bfntfth ét öotjálákra VilóldiMéiritM törtkvéat láttak. —rj?f>TAltTttftiíf fttnini Béla darabja bób** aéa-
WIBPAj^j^rirtfirA^ njebb gyárt\' [ ^ ***** ttzyt*%gtl gopboljrttoU oomó fr«Mjikat Itt.
Bánya \\,Á kng9il üidő* került Hinrt. Tntejdaaiépei nem : eaéeayilatioaatra ragadta, áa á leganlattatóbb félreértéeek It i lengyel nidó, kanta az fl aaelUae kitártatt három fel-1 H*« láitaalttt ktigot ntvatéara lakaaaéatia a kötöaségst vonáson végig, mely mindhárom felvonáa ttérí tt égy jlti-nttért íátüik Irvt HiaV aüilybtn Slathi* (Kovach] — köaöatég előtt nyilvánuló álmában — a- dtiejei áram lapéra tlv hatalma alatt vallja ki tizenöt aailandö örtkkévalóeágái át kiaot féltéiül érzett bűnének titkát.Zimankói hideg jár odakünn, amikor a függöny ftlkaiitik; t Mái ktgyetle-aattaiöltilJMCftMketMti Mathü háaának ablakát. Még a jó atltg kandalló mellett pityókázó két öreg paratat (Henrik Walter) háta it boraoag bell, a ktiiatnettlrt gondolva. Tiatnöt év óta ilytii, irgalmatlan időt nea ért Wtlltr; — igen aoet tiitiöl éve t ^lengyelztidó telének,11 akkor kö-Möatött be kaaonló zivataron idő, A flatal Chrittian űrmti-ter épen kapóra jön ebben a hófaváeaa aatali órában, hogy H \'alttr i* Henrik, kiknek a íior ngyanciak \'megoldotta a nyelveiket, elmondják, milyen füénytatrtt módon it tűnt el Uteaöt évvel ftelAlt egy gtbonaktmkedö lengyel tildó, aiker éjnek idején épen elffiöt t fDgadöbói itdtlt rövid árai pikeeö után ntnak. —• ChrittinH örBttttr érdiklödéetel kallgtlji a böbttiédtt paraiatakat, de végrt Íi-4ladalaai>
mami* iliulh\'uii jóvoltából kévéi vériilVi |ö<Vifáitli; mint t többiek, ö li kegyetlennek találja ti kifli, éa aiit a töb-kitk, Ű laiüfdilvi ||l t kandallóaak i vflóiaiaáleg aa ör«g partiatok iráalí a£virliiiigttót;~1)ra máae* jauaktLjátr tárt félijngeii aa öreg Jfrffáfe Mélyt-it, ée — r véltou-loftág kidvtérl t\\jrtbb iéliáit tévt tt IdSrt eitkktaar vti^rákoa III, aiglivttálvt t két öreg partaatol it ^ po-
A bohózat a helyzetnek éa a párbataédatk kettői koaikn. aával tUaaálikaÜaa hatáit gytkoról Bég t ligaoréattakb kedélyre ia A darab tatraöje t maaéaek motivnmait arrét a tí|)ékról hordta öaaM, akol Ckinrt h fhtru arak tűnik ki vaadevillejeik kellékéi éa t hol Mmv h StbAniban eea ritkán látott rendégvkek. A bohózat két ftaiakja Hrítmotm Árpid (Beeenyei) ét privátditatn Patrontás (Btaicakl). Htutenyti mint ördötgöe htnárnétadoi eiig ^aeidig44 volt, éi — liaTpf ahol aéát éráéit kelle rtvjével niabia tanneitania — több kötvetleatcggal, néailtg teraéaaataaabb Bfleggel játaalk, ágy alak<táaa fokozott igéayatk It Uljttta Bigfelel. Klttftfi volt Béniiéi, a ki tiplkaa alakjával ffly. tonoa dtraiinégat keltett, áa mint aár addig It, ujabban Wh hiaoayitotta, kogy aaaonk a UoHori-féU táraalat keretében, de általánosságban ti nerepkörébn t legjelewbb haaai erők káté loróikaió. Tol mini aiat flatal aalvü kom hölgy igen ttgyaaea tudta amirepét kidomborítani, éa a darab áltaiánta ilkerébaa naty réea jat neki ia, valamint Ar4n§i HeUánmk, aki aint laáaya, flltjvt t náaadtaaak aejt, dtceérelti kta-toaeággal találta aagát taKváltoaé éa gyakraa i*héa küyr tattibet, mindenkor eltalálva a nlv bit tó htagiát. .t»/Mtr Ilkn aiit Tüneti poapittt adta aaerepét; játék* ityaa tit* rdlpettant vaít, mint a gyújtó iáikra auadkalaák, kegy a knlvr* háiMártomágtak tlic van bivatattabb laeaálirnlHii aiat AUntr M% Al epiaól alakok köail kiváltak AaréJf alat Sttlnbtrger Jaktk, éa Knfmi aiat vándonaiaáBL
FBNTRKRN felén leaAlMntt helyink wa-llttt kivált nlnn ^A cmpdrnf*, fittek* Aatál tépnit-
müve. A „pardaatbiöiület" kaptáján ágy i* Itkatn* B»v«l|i eat a dtnbat, hogy .,panntflHákaayaég * Kána nrtr if lájjlt fHlihm mtM fatá&m cmkW*, akt tWn*. Iktiirmon^fámi MtVüi, lUUég^bea kél<dhad>éa. atklroai alidtakittk akt itjákt ktrkl, ét etgáaal alaétákn akt ti
* Nagy-Kani«ae, vaaémap
Zala 61. acám lap.)
mb Ml illlt. A kaaat alkldl „n*n toWwrt" — aalat MáMt iUm (gatétk) I Wtiknnlg mnllW MTCti — ai|kmtji kadttyii, alltltu, kaaatliit laaai Mkát. ti mtmtt. Mik MttoUI, iMü tapil Hi| ulia u kl| MMi 10 •iharQll aaliya;.l aladtat klag raalll Hü» U-Haiakl Ummt Jnak l üll—wrpb— aaloa lipaat iratait, aaaly ayllt arfaai la gytkni batfOHItt-JiUki Iklitfr anaiáal i*(aMk al a kMtaágtl. B—uiyii, alít Mrjt, aa tfiaheatl tanareaelaeekb tt kla.atlaaabb Tol), tt anada-Itlal It aladaa faüWÍ aaat.k Tttttk, Jfil/Hde l\'tlmt (Btaka) pajaéa lllikilnil. ka katltaaa aulilnitiril atajr HliaÉtl mail llllaáma flllhnft\'rri Htpn Marat)\' rtlj jfrrt1 Illírül ""\'—•* *■........ \'■ -"Tr; —- *-\'-\'
paraattla. kJ a talon lalvltáláaál ilkirMt atdaa tiltat ti raaatlkaa tataiba, DImíiiIm mwplltt altatlak ka: Tol-
1893. december hó 17-én.
i g a z d a s á g.
A gabeaaplae helycetérll
miW, Gri\'í/r, AUnrr tika ka ikrádig.
(« J a)
Volt, akkor tudtam, hogy a< egykori vig látitA TT X
Uraim moat komulyan Dé»aét, tálán Utrtt ial.,, ,-Kn elpiralmm a dioaéret hallatára éa JfedetlieA bizony agy k Icait döcrtgfiaen folyt a táraalgáa, de kéáóbh, mikor mindegyikünk elmetéld egy-máinak, hogy mi iaiSrténi ád oly hwitú ide Hnaaagiiilignálái ntln a világpiscon olyan aiait, biaony beleroelejtedfünk n tór*algA«ba. (jelenségek (é«;Jelhei<5k. melyek reményt nynjianak Ét mikor így néztem, néztem Gyulái, egyezerre arra nézve, hogy a forgalom lassankint némi caak, mikor ép kinyitotta altját, észrevettem va- élénkeéget fog Olleni. Amerikában, hol a kéaale-lámit, azt hittem, víliinietapka ért és eeak n«i-jtek nftyaága decemberben eaotta tetőpontját fem Oyntánr, néatem, néztem mo/<Íulj»iJaBnl, S e\'érni. tpéeaPgyi halytai jav ultival a agrtg
niiniba oda láncoltak volna Kékemhez. . — Mi bajod, Giza ? — atólt Gyula, mikor hirtelen véltoxlaomat éwrevene.
Semmi ciiuk tgy kicaii fáj a lejem f
CSARNOK
■ ■ . a
Fáj l -fog* -
Qtr ülök aaáfi kia ieleségimmtl a kandalló mellett. A baréiaág«M meleghez menekOIOak a havai, lildejf téli mó elöl
Ktveaat atólttak, eeak iiöroogitltik egymát keaaii ét merwgve uéuflk a kindaló felfellob* I bané vérvBrOa lángnyelveit
\'Olykurulykív i ilyenkor a múllak
maink alótt. Elgondolkodnak a nép, - , . .. , , , Jü, MIT lile vpl. BVhUmyl^
jJérié réaaéröl nagy bevásirláaok várhatok a jelen legi oIckó árak mellett a. mihelyt at áru ápllárd kezekben van a.a készletek tovjibbi emelkedé-e nem - rarhaté, at árak moagáaa csak emelkedőleg
Pedig dehogy la a fejem fájt: — Élveaneitem ^^paelbetO. Caniiatotűi* pieeaia a kéaalatek
■---—\' —|jj Angolom^ kivrtdéyel eléggé jeleaiékenyek a
caafi FránctaonixágEan hu«oti a aok enliieit vamkérdea pillanatnyi javoléat
- HtaánkWn éa tna.ir.tKan máglehelő^ tétlen-ta Iáaaankint naj
naatea illnriéimal wagény tryularó1; képiseld oaafc áamit fogai róttuk, — Már nem it tetanetl jie-kam eanién a lelfedeaé" után «aha nem veszem eit éatre, biaony nem tudom: vájjon íietp mond
tam a volna magamnak;_
— Ciinoa :llu, laeretem, nagyon aaeretem. ÜéL_hát„iéga volt aailluaiónak, érettem, mini I
I *ég<apa»ztalbató. A fog yautaa lassankint nap róf "napra fedezi tzBkaégieiét a at idojárta ed dig kielégilólévéa, niacaen-aemmi, ami aa árak
httl kl hirtelen műiden értelem szivemből ét ha t forgatnm efOmoxdttáaai e««kö<6»Bé. Birtokinaink rágondoltam arra, a mii (>yula. nekené egykor még nagy
egy géhajtág lör kl l-u^lmi \' "^o\'l: hogy a. 0 leWge lenek, megbiheied ^nláciA ^
< «gy «g7képeTeb^ al lelki aaa- TJ^^T\' ^ indSÍXr. .7p, a róoát í * _________l ^í? t\'l
fölött rendelkeznek a a a ma i évek keeerfi tapaea-
ábrttdozuok a jelenen, lOadVkló bimporat hintette kitogyhatatlan eaarel mllakvée elénk vtrátwijuk a t/ép«*gea jtfvöl, —
jalafknak.
,Hty AMI kmlin fplytatáaa lew------,,,,.,,,,
bt aa ünnepi raendet kedves diaellám ptjaán!0I,,CV* ™"n" r taoagáaa axakUja iéiba, - —
— Mit nevetaa, édea t — kérdem leleeégem-tól."
— Valami eatembe jutott, egy kép a uiulibe|.
aa. lűvánrái legyek ?
— Nem. •
— Jó, nem vagyok kivéaoti, de átért raak elmondod r
— Peraxe, hogy e1, Moat már ninea okom a Utkolédtáara... nát aaou nevettem, bogy mikép etahadultam... ataí nem..7\'hogyan rltkttottam al elad, h&tá.aa udvarlómat
— Hit ndvarlód te vott ? -
nti| r«- fiitflat, ffaak naaa kápialiH t»Qfy
höt lojhfamodinni>, — hngv ne áaiteunk.
Éa Gyula la moat oly lájdalmai arcot mnia-Iott, hogy akaratlanul ia kérdeztem tóié, vájjon
Hat
— De igen. Rettenetesen fái a fóqam I —4 tóga EJ^pj "Byelf in a naiv Gyulán, már hatadik ie ?
— A tőgad ltj, Gyula? Aa leheietlea, ISia hamit logaid vannak I
Nem mnnd\'im tovább Félugroti, mintha tB-k\'tn Olt volna, c*ak vadul nékett rám éa elror kant minden kbttónéi nélkQI,
Én nzóla te léitam ezfgény Gyulái, .caak egy-tzvr hal\'Qtiam telóle valamit, azt qiiyania, bogy akkor egy ipati foga fáj) I..
___(íi/elia eihaligiiioit áa c<ak róvid id8 múlva
sóhajtott fel
a aokpréaeit rórta etak ugy a letagék \'^pllü =E^ ^ ^^ ^ ludUm g.ggnl
«ml*kknn»v.ml^ Djll-kílL hnuv antt n.n a MV VO na PZOretBll... --------
emlékkönyvembe. Perkte, hogy vult, nem ú egy, hanem tok. De a legérdekeeebb a\'Gyu\'a eaete.
éa uerrlmneii suitugte:
Stégén y, igáién aajnálom, hogy ugy mggaérléP
tem, de ouiatán uáls®j akarellanul likííui, j Haiif moat jaác nem kdlené
— Mi ia aa a biaiória?
— Nggyon érdekea, kia lérjeoekém, Hál hali-gili Ide. de előre kiiilmiem, féltékepy ni WpMll., sp--T<-.,. , —,—
— Dehogy ia liaaek. Ha már égyttír a léité-keeytégre kerül a mr, akkor mér káeöl...
K&tétebb \'■Ifftdtngk igvmaahoa, étftleltem a kit leleaégeme\', 6 pedig liánéit! ntktm a tflrténr H \' - —.......... ■ ^
— Még kJa lény korombib, tudod ádea, mikor még bakiin tea voltam, igy hátban lakiunk Gyuláékkil, Kliitinyek voltunk mindketten ét egén nep é|ylltt voltunk, igytltt láiwoltunk • homokban .. Nem it hined, milyen gyerekn
gyerek voltam t égést nap mail te tettem, lüiíll ittam, látnottam éa vertem a Gyulát; Mikor aztán íregnAüttak, i jétiaép^jtáibél te i hit bárét lett. Tegntllk igyméii — még moat in — di it i vmiialom mm volt mái, mint tiaala ha rátáig. Oykor olykor ilöboiakodoltngyin Gyula nzzitl, ha majd „nagy lény" leixek, hét •eiikl mái lilaiége nem leink ciak ai Ové, dl ** oi >k- pajzán kadélyttnk tréfája volt, Ét Qaaln-tén bevallva,.izivelkotlem Öl, mert kedvei vlg flckó vul.i ét elég jól éreaiem magamat aa fi térnaá gábee
Mikor attén aerkednl ketdetl aa A bajutaa át én bi; btvelkAaiem abból a hakfla forrná-hói, akkof ifvaliunk. — Klhániuatonk, lehet, — h»gy agy kicaii. kAnykatOnk la, — de enkba-mar migte edkintam at én bfttégat JáiaaAiár-•amrót. nok, tok IdA lelt, mlko,r inak agyiaerre Itiaéi ilAlllnt valahnanan. i világ Markából, — Kgáki fél\'il litt belfilé, tiép. hoM«u bijuna volt, tartáia agyenet, modort iltgána éa Illette komoly volt,
Hitárlalan ürDmmil UdvOaUltttk agymáti éa elM Hava li ii volt.i
- K|iTyé, ili magitéptillét, da magaOttél, GIm I
Nem tudom, bi«algéiiá|i mnndla>e l>t, di mikor ránáatem trnári, mily komoly, ttimipélyri
kéaalitek okaivá
olció átak dacára laljtnm lartóz-vétaitdl.
Caak árpában volt az idén nagyobb forgalom Ja jelaalékeny kivitelünk, jó arak melleit. At araiéitól kezdve a nemzetközi gabonavéaárig jó véreikedv volt különösen külföldi wámiéra. A gabonavéiér utén egy Ideig megcsappantak at fliuá&rák, hogy október elajén aanét röhamo\'-tabb él ttriáeabb emelládMIU Uljanak helyet. A kfijfűld sokai éa magas árakon vásárolt, ami ; belföldi söröseinkét ia azükaéglerolc afirgóe fede-I zéaéi\'e iudiiotia- Jelenleg aheiyaei •ailáré a Maa-letek csak kereakedfi kezekben vannak a a fogyasztóénak még igen gojk árpára van uükaége, Búzában tartós aa ttaletienaég, aa eladónak caak áldozatok árén eikerül készletén tú\'adni.
Bonban a mali hetekben a kaionai kiacaiar rendéi évi véaérlAe\'ai folytén némi jaaaláa állolt be, de az c«ak múlékony volt ■ mér épp oly lanyha hangalat van e cikk iriat mint a bqia iránt.
Zab moat nagyobb mennyiségben kináitatik mint annakaléln a ennélloyya aa ára atfatén a mióta a béc>L ring
De atián rám néaeti méiytegea m.U.iaemeivel ^g^nyben gyenge terméaflnk lévén . a
ke
É* oaak tovább néitfik a kandallóban a láng uy elvekai-éa. gundolkodtunk -a malion/i...
,\'■•,\' . KÉDCI ZSIGMOND.
mTet nemciak a sukat logyatf ó halrowt kaeéat a k^lffld réaaérOl is hetvanyoiott mértékben
lel, Irak arSfíylalanBtemelkedtek a rég nem
lat»iI niveéat értek el. ---—
Tengeri-1eruiéittnk jó, a keraalat meglehetős a .olcio araink tévén, nagyobb lkaiét varhaló.
Piaeunkra fOldmivelfiiak téli aaBkiégletSk által késztetve nagyobb menyia^gO gabonát botnak mely aa általénoa viszonyokhoz mórién olcsó árak mellett talál etbelywéii£
—--—--—-r-----n-Mai piaci j*ays*aefar Bírta BO-te kr ,
.MdvelAdlInk nUroytt módónt" — ez ■ hét rotl f, frt. éO kr., zab 0 frt 60 —60 krn jeiiuvi, mert M atollt mpokbin nagy lépéaek tengeri 4 frt 25—"35 kr., árpa 7 Irt 26—60 kr.,
történlek elóre.
1-Mór i Megjöttek a wloéiiek, i jóllehet több pártoláira méltó ttgybntgóiággat játnanak, mert valiml nagy lelkeiodéit nem látnak iréntak,
de bét \'önnek- Ok ti okai. — miért nem jOnuek olyankor, amikor mi kiDillaiak lelketedni ludtink.
2-nor: A pillámon világítási munkálatok g$t-1 erSvél haladnak ilíre, agy. bogy Kit-Ktnit>át már Oitte In drótozták volllnk véglegeien. — No uegény polgártámiqk mogt, már igaián vége ven minden reményieknek, bogy elválbanttok UtlUnk. \'•\',■,,\'..«♦
8-nort Kgemegeu ÍOgymnétinm leni Bt it
biitae jele, hogy müvelödünk |___mert innen jog
iatón kilnilnlul: a glleiejl kallmi, • itt tanulják tatán nng megyénk fial n úgynevezett gOciei éjié-járéli, i vatahill, hogy mijd mák egy kii vl-lágonág Idi ii kirttl kotránk a gOeiejl Ifi- él nékvároihól. - Végül, hogy Hgemeg li müve-1/ldJAk, ibogy a lutriig teljn legyen, ráadáinl még két leánytól li elhaláutak UllUuk a\'héun at egariuglek. — No moll már tUbké Ignáa aem megyünk al Kgentegri mvitni. * ,
hilkkOny 8 1 lorini.
frt, bab 5 frt 10-20 kr„
IRODALOM.
iBkmag (h. j->
Lapuak e rovatában lamaerieleáé aá-
vak, lapunk kladájáaál: riaekel Fállp
klajvkrrMkréáafbta megrendelhetők:
— A1 attkaa éa a aagj Illám A ttmktlaMaadik aikiatl vájáatk taktra aár atm it Urtja ■ tknj tbtaa—k afthonát, Ka alatt aag baaaa a aanvllátaak nladtáaapl kivonata l *a aitáf. A aigjvitágnak ka utaeaaik aagj kl-káklll ■aaktjáaia atvtaakaa át Irdaktt Mpáaatl aaai altra i Ptktl Napfó, fMlj moat kiitta malliklatet, agy tfántjii-■at nlnt *a oltkon tpttalálb éríakalnak Knatk a atüák-talnak Tlakaljr kürti i ctlmt. Iráaptalkkakai klvll a tataoa, a divat, a konyha, i nilon, a Ual kartiaaal, kktűaaaka ktatk.a DUaartU limJihk aaaminjrokrfl it IriAjaatakril ád kirt I lao Irodalal át pi4ai«|tal ártákavaa aaaakanvá-láaak, amtly tgytMtta a (pamtkaaakáaik ttól i aaatytai Háka káttlaak, t mgynavlt kllltl aiatattilik gyarnat maiit aalli gy.rm.kjiiikok l.lri.at, tanlkák it tok idM olyv> k ad vaa kit dolgok tonktnak, aaaalyak atmotak a •
Kaiiitkillák ktáilyit uttaaMk it gyarapaljik, kaaa aa a ■alk r||W paiaiáal anktp|lk a hlaUtak lilkál la Mla-átaklatk a magáit Ml aa tivM Unát a faati HtpW, alktt llikkaa aa agyat tttkWrÜV ktltalagaa Írtakat ulaáttalá-tkntk kail MilllkltUkit aaáai KStitkadlt aalal aalllklata ! tkkta a WklaWUat itwi A Ualtktdkt tarka hlattrtW alaéta tl atáhilt, a ktpalia tarta tBriáaá aladaa aa-I aáayt latiakadiat tH aág a lintkakti la a Patti Napi*, i aak atelakiáki atllillaki ItawttU, aigktaiill tiaaaak HéátHáaekat ktttfll, kaata Iráavt la ni la tat aa triayl. j a tat a taputUlitak li\\to»ylt|ák kamataik ia kiválik
T
t tft|f-KanlrMi vasárnap.
-MUaJá kalyaa »•. — ■• ^Mil Naaióa.k aark 1 kllía. f" 4nl,k.k liHpolU*B»lí nini aaaUákMai liiitr.l gyára- | 3,1 Ibpü Ht, l»nr m M alaii Hllala«aaal Ui tanai féklapok JiratUt. A PMÜ MafU > Macyarataaá« o.lmQ wao»r«ía oalklasával, a
■mov»I» irodalom «c aj Irá-
__ZaU. 61. szám. (77 Up.j _
vevő elfogadta a szekrény i, de látható volt, hogy nem volt vele megelégedve. — Esen eaemény eszembe jutott, midőn es idén elüaaSr mentem karáosdnyl ajándékokat megtekinteni és ar üzletekben Inlnyomölag a Horgony-KGépiiOazekré-
1893. december bó I7-én.
miu.k alapját r.i.tu mH, 4a anssttváa b»«nut]k » ■»-1 teltben v inlnyomólag a Horgony-Köépiiöszekré-
ass £S 1 "^iSl\'rrfa>*, mT
óvóit ólv»s4in«k. Mint ttaukh mondottak, mi •!*.» wiitot:te® »» esetleges ismerős urat, ki tavaly; a Hy-kiioMih" * patttlka la társadalomIs ktvA\'ó aorfom á | uony-K3épilSszekrényt "vatte és megkérd ellem, «iiv»r isadaaáfi Urt "Votó faktorának i a«6- hogy hogyan van megelégedve a kis eaekrény-V^tSZI Stl nyel..Nagyon jól\', mondéL nem gondolná tzf
ífij, hjS!Biliii: 5 «5t ü ihjpt- twr- mennyi mulatság rejlik ebben a • ba JJJJJt Mid áld autókat kos. Táviratainak. lwlwtwlnnk-j szekrényben, as idén boasavásárlom a megfelelő
Minden, anya...
helytelenséget követ ői, ba gyermekei mosására más szappan^ mint a béén Parju-mertéEquüabU állal eíöálfitott Yömim-artmg-creame-szappanl basznál. Ezen szappan ólesztOenhat a bőrre.
t, ko.u«4njr.i«.k katiaigtl »kárm.ijr urrinjkatMc; kiegéazitőazekrényi. Valajiánynaor fiammal épl-
WWH ^w\'^^L^JBgtgftJgJjiSL\'f* -gfafcáriBfllc hogy aaiak Idején aa uiáoaatok
.uru uL hury w aorba álltat a vlláglapokkkl a t utrír \' . , , ._.__
Krií dic^rP, hSgy tá«>citi*ánJ «fhtatM Üi<í7 hnagységa által nem hagytam magamat tévútra - K«*í»y-8»»loní «slm alatt mj *j ssiplndtinl ib- vezeini, nrrrt iamerOaOianél láttán egy ilyint MimankafijrigMJt»yjnk.. Pompjaabb, dipwwbb kiálli-lda az, ai^én siekréuy eabw kópi-at semmi. Né-
^Kl ífTpUttl!Lit?,1 2Ü** a2S2l hány Wr mn\'va Volt alkalmam, hasenló ked
nlrun klJalcnUUk aat Is, kotr a aaollaml riaa, > folyóirat i _ / .77, . . ,, _ „,.71___.1.
UH.lm» Irodalmi iala«oaal«a tU ia t rallt.lt oÍtmÍ kW iMI«,el * Horfony K6épilöMikMny*krtt
at|i aian Irina » ■»t«u ktip»k i|w 4ty«wt>t h«»tk | hkllani, iittlQk és gyermekek egyaránt gyönyör kw találni,. X „BsgayámJ- w imtiwtml ki. flhek apoatpaa éaiüiiikea Merülnek annak, Gögy
awnwifi íogy 1wgtM«2l»tMm H»sHt, *y y^j kiBgé«.ít(i8íekrtnyék botcivásárlása által, év-■áa Waon»llj». A raadktfll alegátia, nstr alakn folyóirat \' • a ...
uim ip ag ai tv MnjTTaHr-M-tír«»-oi»a. UOl évre nagyoblutbnlé. Es enoéllogvaeun érde-. I& tv alatt leltalább-U na*y regénjrt^Kt-\'.SO aonllál,! DM kjándékot a aittlOknik ilsO torban aaon meg-mW. amlnmilvot ptuwbstmak muR l(üta olcaó áron, aart j |egytéasel tjánlhaiom, hogy a Richier féle Hor-»kavonWoVWUw. öt Wa. taoiakb»n w&frt ftWIrat, gony Köéptlí-sxekrénygyár Bécsben kivonatra bár-
ntayadAyl alOnsattal ára csak t frt, as HJM aaáaok ára r. \' í°? ,
3. H U. - Mfsaiiin ■!«, k«fj a „Bagtej g»tat"; «\'n«» HZívflHfln kain árjegyzéket.— MlwtMI Z«aipláal P. Oyala imart na»4 írónk ii ja- — Etvt()lalsaság éa salldtiseal Im fordítónk (ondoakodlk, as ti vállalatot ktaiaáf(«l ajiol- |;yontorUn|<>kuAl melegen ajánljuk lilalelt MI msitssklyfc^.- IhrwbUty mtadw rtlvaW.ihk li„vélméBeJEgger a«6d»pái«lilláil.Kap-
Mtbas ía i aMMITtwWa la IMUlüHB, VUl., MH0I- , .TTÖn J \' , Íl. .. * . i . " Uh. at).), tirnu kívánatra ■!<«« uidanU mnuu .bamk 30 kroa eredeti dobosokban minden gy-)gy TiajmiaoL -yr" " ;- sxértárban ét nevesebb drogus Qaletbeo, vala-
— I Iwsaasll Isiit la lutattii Elek sár |at««tt ta>. mint Egger A. fia gyógy azét\' MÚnlegeaBigi gyá .■l"4\'."\'^ludki.unaylH r>banlfe^.VWd0r7. ■
~sslkkakaas la ■lsilf»(*1» * boküamöntabaa; J\' -I
a aarkaaatt mlndnn irányban ll||«tlan asíkimoOdo a IMIFOI ■is tsslOk Mikiit tánnuató-njaáíflt l|lr JlaUa l»marUtt«
Egy 3 darabot tartalmazó csomag SS kr.-ért kapható:
Tass Simon, — ifj. Rosenberg Miksa. Sauer Ignácz és Csillag Béla uraknál " NagyKanigita.
HIRDETÉSEK.
vaaak jöfonaáa as Oaaaaa tanUgjri foljtlratok a a könyr-plara rmaitiaa aa tskntat ts IQastfi atb. Uaytaktil vannak "Tensatl Iakola Januáí alaf Imlúiion tml frt, kilipi a valóban fcluf.
- Egy nagyon élénk korcsmahelyiség\' azonnal bérbeadatik. - Bővebbet e lap kiadóhivatalában tudhatni meg.
alapot lanwrtaUaak. A Koi Mai iMf raadaias. ElOllutlal ára afla ^jbljak . tiiiM^ti uiltdk ll{yalBlb>
^:pótW_n|íi»ot \'"•__-
-— A SatapMil Baiárt s magyar divatlapok lf(-(iMkMkét mImm ajánljuk t. olvasóink flfyaloiiba. Hlndan aaimáliaD ktetf 100 aitrAsI MVtttl* ilvstra)wl, |Wp» Ifln02Ő aslaasatt dlvatképit la faadi, tartalmú asáp Irodalmi riast kktl. A BudajMatl BssAr így la, mint davatlap, oxy ia nílat asipiroUml klitlDny alffl talyn III. SHtkantni Király | vtligOSitáSt ad
a t .f.a^nk jliy.lmólia n|ánljuk a blrdatóaak .,,„ Mat iMU^utAMa 1
„i^jararaiy* eslsiaa Bad.pftw f. Iió to-án hmmhmbm^hhmhhm^h
l\'llaasl aapllap ■ninisiii, ii> sf nwéirilMat - . . , .
«,u ta flmttonitl párt ktvatalo. kMtej* Iwa, »s«- S#irIiaitol ÜlÉllfitet
kaslíja dr. //íW&iíujJLlíaí M ia orasámtlkl tfpd^^ *®öí Wi kMBU
viaaló. Klttántiat ára Iftn tvra léTrt, rttóvro 7 frt amltm a Irt M) kr. 1 —
A helybeli Uradalmi Sörkert --hez hállellKiU kedvezd fizetési feltételek mellett eladók. Bővebb fel-
ZfrfcwvlUi AlkfrU
TUTI!
— „H«viic nnlV«N0ll«w lolyó év auguaa-iit* bavtbtn megjelent Ht), axtmában rgy igen érdeken érieke<tit tart ,a csokoládé gvárttaról 8>t. Ualltnben*, melyet klvonatílag aQxIBnki •.Minden bygienikÜH egyeiéri abban, bogy\'tlta\'án tt tél gyártod dtökoiNdé, tgáMsegt*, upiaio, I katlimn Irit élelmitaif. 8a[n0w, « o-ok<iládé\' gysliraii igtn roaunl van késáltve t nelri luansk eléggé iiv,mi nagy gyárakról megemlékexiti, melyek a itgle\'kiisinereieselibin, liastán kétsilik a csokoládét. Eun tapasstalatra \' tuto\'tunk as\'. ital Inni ItiiigaUsnnknál. Ki nem isaitri a ,Maatrani\' ftyyQ cí»lóládéi,~ mely nemcsak egyike a legke-rtHMebb éa Itgelsd svijcai márkáknak, hamm unn kevé* gvarak ényike, mtlyik a gvártáit, oly rendkívüli lelkiiametettel Uaik As tredminy lynrsan emelkedati. A báa, mely 1849 ben .Vm-•frani apa által Lusarnban alapftiatott I8d0-hsn, álitieiiii Htt. OalUnba, 16 éve Maeitram liitré-Ttk állal folyiaivi, kivívta magának ,aa ola-s ndvsri-aaálllM" címei ás a sweToal gyárak kösi aa eiso\'helyett a cég pedig flok-gyárai állított tel ta oturák (Oldttn /ireiinsben. MigM as eleA gyár Hviloaoi, Német éa Olaisortaágof,\' vilamlnl \'a Keletit i. a. t. Min kllQnO gyártmány nyal •Háiji, addig utóbbi kiatrúligosan oiak Auiairla ét Magyarorixág rátaári dolgoalk. Al ralltatt cikk, no surini így haagalk: \'Hal, Gallen nemcsak himaétii állal viláfolrtl. Ha Sat. tiaF tenrél lieaaáliMk, eain oáv atonaal a kitUnfl ,Mnr Iráni mkoUtM" boaaa emlékeaitllnkbe*
Ml, ewa kit Mtkr\'ai 0 farlulba kirMImiT Aa iltllenl Balelben esen 0utélért sokkal nagyobb aiakráayt kápok I Klhi»a«m vslsauilt aa tladé, da flgytlmtaitltm, bony aank kAiftiiáfis utániatok, nálam ellenben osakii
* VftifiüT Horgony.KMpttUiitkrényakii kapjál
nsak lessék eaen sMkréayl nyngodtan aigvettnl, vilawlvü klstbb Is, mégis tokkal Jobban log *•*•! n.ulatni, mint a nagyobb allniattal, A
— Tteatolt lelllaallakatk éa vMékl aaaaka-liiaslikaak astvályn iitaftall fii kiaartarl As l|ssal vísyak aosi kéas\'llsak ia ItgkDxolnbb mogküldatnek. •
— B. ■ E tUjkls Vaiaaáa um köxliUik Egy ta. ■mwikil a attnüaiiriW aslvaats iaaaéak-
— Ltlaaja Ssardsl ssáaaskrs voltnak kisytalanek kaltsstanl, »ok mtiaal ggyatnnibon
Felein* tzerkeixid: l»r. Iró K K E M I L Laptulajdonoa éi kiadó:
Nyílttér.*)
^^ ®l| íj © I « í
cg i
5551 o s-ig ]
W Osí ® »
^Z Hjj 9 i
: us!1] :
3 -1_____
I ^—a!■■■■■■—a—t
táll aal>iaiiilia>aka< mélirsnkial ta UMI II frt aa krt|, valamint fakaU, fahér ia aat saa aalymaasóvatakat la allirllktil ta krtil II frt aa krif — almaj oalkoaatt, locákisatt alatáaott damaasoltatb, mlnltaóglnn (ulstngy M0 ktttabtat fajta ia 1000 ktUabtaó asln a árnyalatlmn) póitabir ia váanaaataaaa aiAUit Haliakaii O. m. kir. lulv. ■aállitó) MHyemnára Uriakkaa. Minták póa\'hi-fordillóval kOldatsak. HvAJoilw ulamtt lavalakra 10 km k IjvolasH Isfakra ö kroa bélyag ratsssttadó. 4
Knkoricza-morzsolókl
Köszönetnyilvánítás.
* Uu anydui litv,. Bevf/er Ja-küblit utol- Ntfittfer Julin urnő tl* hunuta tiUcalnidwü <u it/ot rénwélntk
oly ndmiui jttíf inllrm, hogy at utón mondok rgfa» csnldiknn nevében háláii Ittkf/huui,
ttergtr Adolf.
Ké/. éa erdhajiáara, \'gyaaart éa keltffa aserkeaeltel, azelelövél éa nelelfl ntikttj. (dnboiin ronfák, Kwnkoljnaók (trleurSk), Nafiia- ém ■aalBaaaa|Uk, Takaraány flillfulék. Takarék-r«aAllal«k Nirrskaiágók > Ké|»a- 4a burgaiiyarágék, Darálók elismert lagtojtb minőségben éa
minőségben kéasfllnek:
•Mrkuitfai 994
\') At • nvtlbts ISaaáaet
Ueltlltklrt aia vállal
Magárt fklfr. i Mark.
Kajfutíi Pb. <i Táiw
gaidimh/i íjipgydrdbaH HlU\'N. II I. Tikaratraaaa Tf. aaá«, Atji</yiU(k íni/ycn. — KfptütlSk htn»ltitt«k.
Zala 51. szám, (8. lap.)
Gróf Keglevich István utd.
promon torI cokimC- é* bor*se»zgy tr e/é«»ek 3TJX5.AJPEST.
la^a^wl vidéki X. 1891.
i|if;-Ktoiw. gtrtnitft,
SCölh.ög\'és*
egy bárro«ly bAr&to* br tegréae a légeaónek, gégének, tüdőnek, továbbá légtési nihto4g> «tük-mellOség, s»tme, elnyAlkáaodán aaairár- éa fojtó krthftg+e, wtVlanKtoiw a uyálka hártyának — kexdftdö gűü Ő kór i legjobban éH.ityorwfcn távo* Üttetik el as évek ót» bevált valódi « orvos rendeletre késxifeti és ex orvosok által ajánlott: i . ^ ,i ** ~ * • ~\'Ítawrt*<aj*rm»TlH\'» csomagja M kr. é
W.emt tijftrxy Hornt ptr dobma 50 Wmmjf . fiaetott
pontot orvnál ha^náinH uUiitáW, aiknt már áditf i^kmitfH HiinsÉ- —\'^ve kisdatlk. nJMng Mjt uítíw iaituud Kit mntnmináL keve*ebb nem küldetik wét* Poeisi klUdaasel — beleértve a cnoinsgolas é» HllWfl !»>» *m Ü \' A wíjh
delé-e* egyenesen: n #8 ra-
MT* Szl György gyógyszertár
séúsr-vr wnnfflergrftm 80 iniéaendflk. ~
1899 december bő 17-*n. jL
#
1-— 5-■-
Budapesti Bazár
V é m m é n
k ^oídgyifugató^ i 1804. évi XXXV. évfolyamára ezennel
előfizetést nyitunk. Szaxlceeztó: TTIráJy J4xio®..
Kárelaére a budafoki cognacgyárban ás 1808—98. ter-
tíft SSfVtVtB* #-éa-
Flmécny ft k. ^ K I mu I a I á » :
ELOFIZETESI FELHÍVÁS
itim mim üpoe"
~ liiplr uüalrrv|^ ^^i^re^rjé^td kép—
Ipi liléi MrDipsi MMM} Ml hriléUil.
1 .Ktpaa ftiilAdt tipffc * ■ légaüerfettobb ée legdin— aebb ée legőlőÖM kéftl ktéfttp,* mily mird UIUBH MMÍII, aaaanoa én ininttirjtHU oivaamáayokat oyijt
f BÍ0U —VIII tna—Ifrtn——---— -
A „lift Ciaiaatlaptt" i legaagaaabb liudalai altéi
állá lap, mélf kftrol aaanntl irodalmunknak aiefl rasgs trdl Aa trbnöt töaftrttlsek; így aa 1894. Ari •!*•> eaáa kOvetkani Irókiól kot köaleaíayeket; /Akai Mór , Hogy la volt ai a dolnf r (Hrnély). Benioaky Bajaa Unka: lA tora k ócskája" (Begéey), Tölgveai Mihály, ,fA gyé. máni gytrtt" (Uaaior«Bak), F. <Wba ikoa: „A Boaporaa partján" (Maja), Mlíllar laaár: „A ffiaöről\' fOfíroJ caikk), ItlF 11 Kflnaaáwyrit* írtak > wáahi. KnawUay Jáaaij Vawáajrl Ojrala, Maki Stáador dr A rafén y n«i lék latot i Laska Otfaaiiv Irta, ealaia „Páaatartüa éa IMéreaflay14 A kéyak as aj ér alkalmábél ralók. a igaa találó rajaok. A si kűiftafla érdakat kslaataOa a aaáaiaak as« ko(j as akkaa ■aalalwrt kflslwstayik Irólsak araaképalt, a asjét* kül siágáaalt H> taysf áa áWaaé? A MKé|iaa Családi LapoK évaakiat a aaAvffba djnmott
m mmt mai ■Itfrm* \'^k toiiaa^.
A Ofailil Lapok" két katankéat m«|ja1aaA aal-Uklarji. a fVHttl|yak Liaja" h4a»ar<M éa dlratréka««al attátva, tal)aaaa aálkDöakatAfé taas ■ indán náa divatlap 11—1 \' —^ A ,,Kép*a Caaládl Lapok" a Maibb aaUtatt asOvas
*H&átr, TwtBtttttg wHiytii JaiiMaaTaRíflsaíftlsakr-^
0 arfadaaaa alóayftk danára a „KéfStCuládl UfSkM-nak n „Hölgyek Up|sM oaiail divatlappal éa Raaésy* WfiltklsHll »gyliut aUUbatáaláca omk asési évrai (H, félévrs S frt, aa«yadavra I frt &0 kr. Aa aliiAnatéal pfaaak a lap kUdáklvatntáW*: iadafaat, Ns|y-ksrsss-ststs 2a. Itéai klMasdftk, a rnaly klvásstrs aiatatváayaaéaiokat
dQtatastl kttld Mrkiaak, ha a Irlat l*¥tt*aöUpoa mg-
lepiaiii.--* 1
■r Aki aa atéas évra aaélé a forintnyi alölaatáal ftapafft ¥) kr, owaMgtléal poiUaaállliáal díjjal ajéas
ifH jiaaia, ma a mti;i, * ftíéii I frt aiwr-
aatáal AaaaanK éa 40 kr aaataafaláal éa poaéaaaAIttláal rftjat iföld asaak • rvfésyt, vskf I M fo kr. n^ywi-évi aUMHtftéal dijat • 10 kr. eaowagoláai éa paatadljat aty* aatrra klld ba, aay arndatl raféayt katl a|áalva éa díj. atiliw jutalmul a kiadAkiraiaL
A Képna Canlidl Lapok kladóhlntala
a Grdf Eaflavlck Iitvás atd. budafoki cdgsacjpyár által ISM^M. laraialéat évadbaa (t. i. aavnaibartdl suU| juaif) fsld«lg*a#i4
összesen 1178,660 Uter
aaábna : egyoiiUid aaáskatvtaaywlc*aar kataaáa itvaa lltar Nraieaajlnfi éa fliataU
Összesen o. é. 12,875 forint 55 krajcár
ndélllalékrél. M. k. i»éssftgy6rl aaakaaa Badafok, 18í<8. aagnaatua 4-éa.
- CiatBf ■ k
Látta: I. klr pé»l|y<rl MslassÉj
Vá«OB,;JH0H. atif. 6-an. ———.....---»• - • - Hrliaa s. k.
A jalaalaf uralkodó fortöaü bnlafaégak, íökép .
1 21. flu e2.~I.kLSL
feffimt iHJékk OvaacrkéBfr tntaac at njáfriaánÍK aiért <a f«ladaaklaat éfdétá, Mg tlkiéglatát allinit m*% blikalé fyártaiáayaynl fedeaaa.
Pannti liiratalon okmányok k«"»anéléUla állal kllClM l blauoyitékot nyajthatunk arra aéava, bogy eofnaraak kér mely mái g/ártmánynyal atanben, okvetlea m^bla-batd. — Oyárnnk, moly lABM-boa alajiiUtott, as oastrák magyar moaárebiában néacask a lsgeegyebk* haB«m a
if\' HMI* ^ WWW*
agytt coa<fir-aak. maly mlndeaittU kapható, as Sasaaa | klállltáaokoa, aalyeken vaMaayaatftak klsán
hntáraaattaa
Dátrss állükatjak, hogy a Badapoatl Ssiár a kásiaaernyak , P nélkÜlösioÜBii divat- és káatartáai kdalönya,
ITtnlaak a Bséspsstl Ssxár aíadaraáaára, aaly agy a divat . J mint a kástnrián én késianska kéróból Mjna képet ayaft f TWsára annak a Ml)wtt Bazár nfy iénynn kiáUjtásáí. mat ^ <aélÉaerSBétél tekintve a legolcaóbb magyar dirat-koatoay
ÁBadapeatl Balár, mindaaon Höflsatőlaak. lik. eiéfl nlá. iy^fiPSPl* egyaanrra \' báklldlk, kéirt bsroswsás arcsképet tsrtahnasó dítsea Emlék -albummal kadvankadik aelynak csíme Emlék album. A Bydapestl Bazár aasks-társai, aMazstM és s Rózasazls-azslss tagjai Iráaéss és káyfcsa. Ham elrtflaat/lk aa albaaail írtért maáalknlU mag T>ompáa, iiiaemlf dlvttítépet, a bffHéka* f*kot« nyomain divat.
\'képit kasa BadspHtl Bazár mindenik aaáma! De daeaára "Pinyi kadvaaaésjraak, a Budapaatl Bar ár mlndaa —taékia ° egy 16 oldala rendkívül érdeken ref eaymetlekletet ts ad. Qaépirodalai réeaébea eleArasda Irék munkáit kösll a tárcsa-^ osikkei lagnagyobbréast lllssztrálvs jaknitak Mg. mftbb rendklvfiil aaliékleta vaa a Bsdaasstl Bazárnak így * aoasgimaa-ivak, tanMasnlaa aagyaáfsas klipét amkán-
aiaták, anabáa aiata-lvak atb atb, Tfss kadvaacs tslálkoaóbalyaa fladipsiíl !■ i él "^^^\'\'laik a i—Béraiarta ucaíoa asfarban aa aMíleetók dijtainssl kim. laabntaak.
BW UrfaJma, asép képei éa hassaoe aalléklatal a Bndaneetl Bazárt aafsk alánljikl\' A Bsdapastl Bazár elttsaUK a ven TOffiképenggjÜB? I ^ nagynáfbas kivágott anakáaatatáit m«gkapJAk iá-*-"
y^aa éWHiijjMiy hlváéT?ni|agi»aMUl a MsésyssM lat ár " nem taea, aert XXXIV. é?an keraaatll Mvnaas kfiailaya voÜ s aövelt magyar bölgyvilágnsk.
Ábrái, képei a csélaserüséget véve iladaarbaa iráay addal attvéaal kivlUllal hiruak. Deaéayaak bíntoa hogy a Budapesti Bazár karé fcgaak A enoportosnlni ások a müveit magyar hölgyek, kik ka
éa osélaaert a ngy a divat* irodaiam, Isléa, Ukarékanaég, miat^tár—/i.ia^ ágit fnlftlftlfi lapnt akarnak jágsfcal
Budapesti Bazár előfizetési Ara: £x sl«bst*ri péniaft tly nteakM ktüéaaéék.
A „
P í 0 f i HU nak diai [ Wffl IlYffnHfl -1
Félrsérlétsk elkértum végett,____Is* M «_
Cognac Grof Keglevich István Király János szerkesztőnek
Budspeet, Koronsherczey utcza 17 tz
kéiiadl.
Eszencziákat
rum, eogiialc, miiidennemü Nsenars Itattuk aastmíi H-kerék ^a kAlémlegeskéicek ssonnaii elhibashsiailao elké-
nxitéNáre a legkitűnőbb minőségben szállítok._____
— Aztpfelgt ijánloi 00 ftiku, veiyitsB tis*i» awaiaeiss. «»lét keilemsn íbo boreoxet éa kSiSttségefi ecsetek ^gyártásáiioB. Lsirssok a^hanxnAlati atanitások ingyen nej lékel ts\\jiek.
— Klvllá m4méiy«rt keietkaélK. 1 irltpot MrmiHt* HUéik.
<§ollik (Károly fiülöp
PBÍfiÁBAN.
(4L1)
Megbiahaid ö g y rí ö k ö k lereatetseir.
ll • i értékét nem veszti elvedül az &TADV-
An 11 so. aa és OZttStDOIDÜi miért is a le^célsze-
^ rübb és legszebb alkalmi ajándéK.

d lit/Mk/l karác&mui é ttjévi ünnepek alMmMől a nagy éribmtt köstinaégrwk dúmn Jtkmn U mxmzxy- ém eigyQjit-áXU. ^tlmtmxxx.mt 4ft (Vttoahtt Utca, Fibchii. FClöp k&nyvkereskedéee áieileoébee) b^nk^Unn ajánlom A|áaa44U«lArgyak nitgy ?ála«Wkbaii s l«gdl?Atoaftbb Ulvitelbcn
OM nO Akak-mi — &gh(OytlnifOí*ü china-ezÜMtnémüek-f-^m A MMgyérdtmtt kOaOttaéK Mtvea párífoK^1 bárve, nJAnloin tnyi»trnmlinl, Wfr; Javjtó mfihelyemet7
mely h inod*ftt leolntiliik minden kellékévt«l slUlvit vtkit.
i m
Kilihiő tiaalaleiUU

ha.mburg miksa.
NyomittoU (Wttel Füt(ty) )epHiliijdMu>aiiál Magy Ksniasáit, _1_
Nify K**itat, vaaárnap,
Z A L A fftl
scárr.)
1893, december 17-én*
Minden idóben hmnálható gyógymód I
Köszvény ellen* il Caút ellen.
—,,„.,. „jjJ
MeitMiurm i éremmel.
WILHCLM féle
vértlsztltó-tea
Bi/tOH eredményi $ Kllftiiíi hátán!
Kiiöuütve * Siriney i vitogkiáKitA* 1873. világkialiiláa 1880-iki arany " 602
wilhglm i i:ki:\\(z
yyógynz«rh:tSI Neunklrohen (A^Auutrk)
kiilM er» d mén y nyel ajátrlhaió : Kflgxvéav« ^aue, id&lL beteg-ég. htirkiütéaek, kiujuló genyedeeek, mimwtneiBü fámodaank, hűji-kór, idagbetegüieeek, aranyer, lebérlolyAa, elgyengült *érflrrf; majdaganatok, niortilá-lok, gyomor* ée nliexii b;»jok}<lugulA* akro fula én minden IQled ét belaó fájdalmak ellen. ~ Naponta érkeznek rlinmerd levelak. : ir legutóbbi ÍM ér gyfytyeredwíéiiyérfll = naóty füael inpyatt ée bérmsnive AttJqatik Egy fl aánw^ owatotl ^^jpii ára I for 1111
[ntm^ítaaek eflen. a legtöbb elbai bén be ^ jagyaaM vetygfw ttgye\'jiiitf; Kapba>é ailadeagy égywerlérkaa
gywjyntfrhtnH Nannkirchen
Kif*j«Mtt«u Wilb«ln» fél • kftaavéayelleaI lee> "kérendő.
[XXXXXXXXXXXXjQiOICX^^iOiOCX
A Rícater féle Horoeny-Köépíteszekrányek
A miat .aaelóti páratlanok a imfip1! BTiaéhda/ k1"Tfn Jván Mii rflr»rm«k«k azámára a legkedveltebb karaeeM uáadáfc.- uUóbbiái ia!oC bármely má» játik. mívél sok éveo,át dtartanák éa még
ralódi
boeeiafcb idfí múlva ia klegéezitbeték á» nagyebbltbaték. A
as egyadüb jlték, a mely -valamennyi oraxáfbén oütatíaa dlec retet tatált éa mindnyájak által a kik iamani,* moggyőzridéeből továbbjyáulmtik. A.-ki ezan, a roajp neMóhea iwratlaa játék m (öglsIkoztatiSazért még nem ismorí, az botaaak hamarjában aa álaüt jegyiétt oég áltál at a), gasgagea Itlnartrált ar)efyxenet ie elvaaaa ai abba nyomtatott lelőtte kodve*6 bírálatokat — Bevánárláa alkalmm! határozottan: ftfolvtanr-féle Hergnay UégUftiaktéey kérwod6 ot mtodft egye* ürtréay
Ural, mint sem valódi, aeméayeft viwaautmá
táruló; a
eft eimola^a, könnyen kapbat. keveaebb értékű atáexatot yak 35 kr . 70 kr,. 80 kr.. 5 fcL ea magi
(lit A Pytba|oraa Stfo. jlték ba 35Vkr,
&
A valédl
) kr.. "i fia. na magaaabb ároa mr aJkiaiaakk-iAtékaaertUletakbaa káeiktkea TWti ^l ^.....
ISobCalr-féle TQrelmt jiffilAk: Columbua tejáaa, Vitlámbárttá, Haragtért, imáké,-Al a) fdíctek, keHáa játékai blattá érdekee faladatait m tartalmaaaák Caak a „Horgtmynyah ellátott lárfk valédi? ■ *
t Hiohter F. Ad. éa társa-
Kki iuu aaáM. m kir ••skaialm UéfMliNkiMy-nár. •
MAea, 1. Wlkelasfaatram 4. IMaUUát. airakevf, Ottan, RataNa*, leatea LC, aea»Veü.
KKWKXKKHK HKKKKXKHXKHíOOOOÖOtHX
ff i IJ3
KXX»JC* íXXXXUHXXX*
nw-—--—Hf^
J CACA0-CH0C0LAT
"g MAFISTRANI
■ -»
m x i
St. Gall (LuIsm.) n Olcsó .t\'irak Könnyen ||
YTHIA ZSIR HAJPOR
......... ■ - m bér aeéfMéaéaa la Aaemltáiára,
Irgvlék elébb aitaaékl, liél téraalgé bajpev, ~ f«hér, ráaaaaaia éa aárga — — vegyileg aaalyeált aé ajáalva 2hr. Pafcl J- J- ea. kir. taaér álul
flmmma aiiaaékl #I1IBMimi fjAnm.. s Fftráktár.: BÉCa, L irollaeile a.
KiUmci 6 terelek kftvetkeaó urnftktöl: W oltrr Rerelta. ca. kir. adv. aalaéaaaé Bén Meetb Lala ca. kir. adv. opera áaekeeai Béca.
_yjl\'jy1\'^bmlb^iakáaail »árabm
Odllea\'lleleaa. eaiaáeaaé a aámet aápaaiabáaaál Bleabia via Dyak Kraé ee. kir. adv. opeva taekn Bécabaa. atb.
4/ü6ui lira i fii M hu ■—
— Utánvéttel vagy aa öaazeg előlegea beküldéee ulAn küldetik. —
Kapkatralifabk llUOmeis gyfgyaicr kerw^
kedéwbew éa yyáyyaierlárkAM*
X finomabb minőség
X*H*n**XMXXX*K\\
iir1 i*r
Ul\'TIKi
I N T É X E T -
optikai-mechanikai műhely
J. WALDSTO,
alapíttatott 18-12, Hftt\'M, /. Kohlmarkl 20. ae.
ajáalja ojitlkal olkkek- ée merek geadeg rab-
Urát jatáayoa ároa, iNmlragek, ailplalék ea lariaettek poatoaea llleaatett üvegekkel I frt 5U kr.
felfelé.
Malnfeiéal lélaaéveh iaámoe jó éa válása
tékoe mlatálma 6 frttdl fblblé. Tébmrl mávek a eaebadbaa, klráadalá-aekra, ntaaáaokra. tavi ée aalkhéal haeaaá-latra IV frllél AJkli •
Surtnaelarali JU iiUUáféa aliüegae\'megbar ] tároaááára poatoaea alpréliálva éa poato-aaa lalaave 0 fiiWI fnimié aémérék eaobák, ablakok. nirdAk, ntaaáe réa^tra, láaméHIk atb, mlad eaeroaaa vlee* gélt a ma4f íj<J krtél folebb Mármlftle eiHlaat aaar lavitáaf gyaraaa ka. etn<éa. flevélbeli megraadeféaak poatoaea éa * lalkllamereUeea teljaelMetaek. A00 a
aaaanavf b IrénlNall mmrialaléii amgke* evltéaa végett klváaatra bnaayea értbeté veaérftmal kalde-"k, Arjeayaák\' lagyea ée bérmentve — Nam megAtleMi tárgyal káeaeíggal bieierélaab
üifN i. on Aeblmárbt RraAV<
• A „ifOlumbus
jiaat Aa Q4érn aAat, arda Aa oaeneAkao^nt nyerünk Allela. — Miíiden verftre bárki rábualiaiia ea mindenkor la ia knaba^a. — Soha inm nuattul at Ara a Yerdpalfi^ákial efv^M aa utóbbiak ■inrtaítaa aaartat Irt 2 2 50» éa 8»60> - Kultín a „COLU1BÜS "veröiej pária 1.- (K.
Jé mg U1 a *b I Xj^ar^Jíb\'bToi
roíjátéklapokkal áa kor-
TMTAM A " váltoltatható Art 1 „1 IN 1 \\J IN A. látlan wft^orraJ.
t
i. Walditeinjplital ÍDléiate
Kaan u) lalálmAnyv ban|aaerrel minden ei^«atee tanulrnAny Ae aeneiamerot nál< T kttl aaáa meg aaAa tetaaéa ttiriiti aeneéaratot labet )ataaaot *
477 10-* Ara 12 H a kótalapok darabja 80 kr.
MagrendelAaek aa Arak nldlngra beküldéae melleit vagy titáiivÁlel\'el leljeaittelnek. f
V:xaXBXBXBXBXBXBXBXaxMXBxmXBXlXCXBX
Ntgy-RfttrixM, vkaifoap,
ZALA (51. wám.)
1893. december 17-án.
lilé i á I I éé I I I A I tlélif mrdetmény!
ő agáiért éaiftBétll királyi frtoéjfa»li lagfclal alkal|raaáaa lolytáa aaaaaal aagiadittatik a
XYH. magy. kir. áitamsorsjáték
maíynak tiaata toadatmábAl • nagyít aaaaati tkinbáa íyag-dljtatéaata kél Ubiadrtaabaa, i magyar ludiuMUfok or-aaáfoa agyaaftlata, a gyégyait almaoatagak acgüysö •ff***! HU, a badapaati gyarmak barát wM, arm. kir. vagyoata-laa állami kivatalaoknk Aavagyai éa árvái réaaéra Mtaai taadA alap, i koloiavári .Mária Valéria" ámbáa, a aaat-mármatyai aagy károlyi afilparíakola, a magyar képjfcatvé* link ara* jalapja. a tAgittbaa MMteall Horvá4Balnm tnaágim javitékáa agyaaklat agy Uaadréaabaa fag réaaarft-M *» t wn|éÉék I—M IIW kmi ■aÉ411i|>Utl 1J» toéayai a alább kiWatkasö ^álábUrv aaarint léé,ürfa-Halra rmsmmlj éa H1!
1 ÁJnyamninv
ayaraaiéajr
00.000 írt 11000 frt 10.000 frt 5.000 frt 4000 frt 1.000 frt
I ay«r, agyaakiat 1,000 frt
. dk-10 10 100 IOOO
1,000 M
no frt 100 frt 10 frt 10 frt
aa öaaoaa ayarmaiayak kéaapé inban lntMMk ki.
A hűmé* vÍMtomhailMkl UtiL RKCKMBJ& Mm afeSfc HudmpidM IIFlÉÉr^
Egy fomjeyy ára 2 frital p> é. wm megállapUW,
Barqjacyak kaphatók a lottéigaagaUJaápái Budapaataa (Faal flfiiliié Hwwlatk a kaaé a —i—itfU éra péataataiaáajr ÜHitt alttól takÖtdiidAr ralaamaajri latié, gfr If íliMTF. Ulaál, a laatAbb triatahlvatalnAi. a bécai „Maroar\'-aál éé miadaa aároakaa ÉnaiwaalMikk liilyálatHC:
agyébb aorajagyáraló kAaagnél, ftndapaatan, 1»M ang ké l én.
606 6-
M. kir. lotto igazgatóaág.
Tm.
aagaaa. liáfé.
tt iS
M ÍSÜlfiMJ^
ajánlják »alé aéaalk által
HIT kimkadék
ját londoal éa laaul ügynök-raal ImpuJctáU ■\'"flrtMf éa válogatott (\'hinni 4* Öroaa• kan-rla Ua-Mlklt, aal a lágy hm-^Miüallaa léaialka wal, atol. irkiMIn alaíaágö braaliiai romot Franria éa baiftMi COGNAC oaak-taa\'fyérfadW tBégtlttfL
tétoiatatl alataégakbaa 41, u kiléa p0*lár*omapóleixin Zijfp« Wo dtyMiXUUx: Kfmoritb árJ agyaik kívánatra dljaantaaan, — HJDIPKI-TK1I i fonalat éa Iroda: Dorottya-utou ÍM. aa. KIAk-lalat: K&r*pt9Í,ut 0 <i. aa-aifctt IW*baa Antal. — MrxhcelAutal M-Milt/ni Htírfltdi)* palarxktflrrntrk /W»
úrsuttéi.
-------Fljyaimaaala4éa, I a. é Mi
aégat a inját érdakébaa ilgyttlmmtaljjllk, bogi baváaárléaalnái ml ad lg \' enak alatt*
éa magái baagaatoa éa olaaé\' árakkal aaéMtó klrdaUaak által tétaira aa vt* a«aata 60® H -
Vidéki rtndshnénftk ptutóMH pottán fagy miulon kívánat utrini küldetnek.
A „BUDAPEST" képes politikai napilap, Kossuth nyilatkozata szerint «gyttUi ftgg+tUig^gt
Mh iifUi}.
Megjelenik naponta 40.000 példítnyban.
BUM** I á • Ed9
»rK;rd ét rat agy liéra
Iraki
zPSERHOFER J.-féle
BÉCSBEN, I. K EK, 81 NGEB8TBA88E 15 Hl 4.
Hüt...5_____» j >__oxum fotdiniB BtlehtipM." ^
489
VérlUxIIU
aaval la))aa jaggal ancérdaalik,
laM«es#k» aaaléu álteláMi labéaaaak am aiaal caakagyaa aiig létaaik balagaéf, aalybaa aaaa. lakd
abS;\' aé AléKT
_ ______ aaaak aaadáa ka*
téaakat ■aiiaaariaaa >a aam biaaayitatták Voíaa. Évtiaadak dta aaaa" labdáaaak áHaléaaa altarjadéaaak ér-vaadaaak éa alig .van «alád( malykaa aáaa kltlai káaiaaarbfll kénlat aaa raiaa találkafté.
Saáaialaa arvo* által Matt laMacaok béaisaarfll ajáaKataak éa aláaltattak aiadaa al/ kajakaál malyak a taaa \'aaéaiíéabfll éa saélrakadéaböl aradaak mlat apa-aa varak. máfba>ok, kdiika, rértálaláMk aranyéi, béllétlaaaéf a haabaié batarfaéfakaél. Yértiaatité la>a|doaaafikaái fogva klitaf katéaaal raaaak véraaagéayaé( > aa abbéi aradi bajokaiT U Így aápkóraál, idagwfból aaénaaai fajftjéaokaH Jtli Saaa TértfaaUtd labdaaaok alj könayao kataak, hogy a Ugaaakélyabb fájdalmakat aam okosaik, a aaaak folytáa »l| á Uggyatgébb -gytaét, «!■ mÉg ff araiak «k áí*al »a aatadaa awáalam aélkll hafakatflk
A aaámtalaa kálairatbél, waJyat a lalalaeaak fogyaaatái a Iafkai0mb0a6bb éa lagaakaaabb batagaé Ctk ntáa tgéaaaéglk^via»aay*réaa fol/táa koaaáak latéatak, aaaa lial/aa caakia aébáajat amlittak aaaa magitjféwal kagj mladiaki a kiaaaa labdacaokal ag/aaar baaaaália, mag aagyaak gjia*d»a, a tokai tovább Mfe||a ^áalaai

Kola, iMi. áfvMa bé »\'<áa. S Tlaatolt Paarbolbr art
Lagv-n uly aalv aa éa klld|aa aékoa laanél 14 iakarm! aa OttfölüNntbatatlaa vénWaiHó Ub4aaaalb4l aláavélaliai. Kogftdjn «t ni"n la a lagwH/abb klutoiiaail laMK***! aao4aWiá«4éri. Maradok lal/aa ttaatalatial Pawllai/k Ka-jmm^JÜIÜL^l>i4aa»kal-
Hadaik HMllattf IMI. aaqL U 114a. Takiatataa Úr? * iMaa akarata vall* hogy Öa laMaaaai ka*afa karűllak, malyakaak liajáaát aaaaiiaí ^prom: ma gyar* JUÉMpai aartlBup olyaawytra, kotr ■amrni fWmíkéi toIUw latké ké^aa/égawM aa Maöaytnt nüf a Ko^
\' talkdaaaal
vSGE W®: Al IMI (R0K IHH I aaécl aaaraaar. Nagy Maalaiaaa /au, hogy aaaa labda*aok angarn la I4k4l|>taaaa kl togaak gyigyltaöl, a nlnt aáaokaak la agéiaa4gűk Tiawaayartaira gállak. ■ •„• Kaliaa Taréa.
. . néaa-ÚJkaly, 1887, aav. Ma.
Mélyaa tiaatalt Úr! A lag#arrébb- b8aa4aalaaa« mmnImn aaaaaal Ohaak 40 évaa aagyaénéa aavébaa. Aa Illal4 5 Avaa ál aaaaradatt gywawbáiutbm aa vtaköraégbaa, már *l«té» ti aaganla, awiyrél agyébkéat la h moadaM, mldta rélallaa «gy baal kapóit öa kllÍM4 Vértkntitá labdaaaalböl * unkaak kllondó haaaaálala folytán takélataaaw kigyógyalt.
Lagftbb liaalalaltal Wainaattol J»a«fa.
Üibaaarabaiaaal. Qfohl ■mllall. 1444. aiáraa. IT-éa.
Takiatataa Ur I ... ailltrotl lamAtattan kir C ranmagot aa Oa vatObaa baaaaaa ta kltOnA labiaaaaibrtl El oam muUwtItalom lag> aafyobb aliamaréaamat klfajaxn! aaan labdae«ok frtAka fa-lam Aa \'urbi fi hoHsaak alkalmiMn nyiltk a iHfFTwItth\'nk lagaalagabbaa fogom ajánlani, Kaaa bklairatom lafkttataa-itad haaaoáltaára öiil alanttal falbalalitiaaam.
liaalalaltal Hab
Pwkofar J.-íéla vérliaatlta bbdaaaakat k4aatalai éa a* kla átok taklathatlk valódiakaak, aaalyakaak baaa aál ; ataaitáaa a Paarbofar /. aévaláiráa—I fakau aaiabaa éa mladjia agyaa dabaa Mataagyaaaaaa alá Iráaaai vArta aaiabaa aaa allátva
Amerikai MfbaiCS,
aaar mladaa k4aar4ajraa7aa éUm
gariaea agy-bAatalaai, lagaainat4a taaktaa, aágraiaa
Idagaa fogí&jéa, fAfftjáa. fllaaagfatéa atb atb. allaa
I forint 20,k£ _ _ • J_
Taonochinin ífttfaii?*"\' ™
—éta atiamaaajct bajaSaaaatfi ——
ÜláilHi
Ütifflnedv,
Tjí<
Ignáaa. »444.tikfrAtah
Ootacbdorf, Kolbacb mallatt, Hiilétla Tt Ori ... : I
Falkéraa, miaaarUil aa Oa vartmatttö labclia^aiwfTf aaomagol 4 daboaaal klldaai aalvaákaitjók. Oaakla aa Öa aaadálalaa labdaamlnak kbaaiiohaum, bogy ff ayomor. tij)ttl. niaTy vogam Hü évaa át gjröiört, magmlMuíaii am. Baaa labdaaaok nálam aobaaaai lagoak klfoaynl, a mldfin
lagtarrobb kowoaaiáUl Mlf^WAtti, figynk liaalalaltal-
Zftíckí Anna.
JLM—laaa afrtlaatUé |abdaaaal| g9ablM a far J. féU, aa „iraay blroááími aiaákai" aalaaaali fféfyaMrllvli4M, llétwbau I., Mlftt* t^anlrma— llí aai eu kéaalttattaak mlódi minlí* .aéfbaa, a agy 16 aaaa labdacaot tartalmoaé dobaa ára 91 kr. Kgy aaomag, awlybaa i) daboa tarlalmaa* tatík, I frt 05 krba karftl; bármaatatlaa aláavétal klldtaaél 1 frt 10 kr, Rgy aaomagaál kavaaabb aam
k(ü4atik al .
Aa Aaaaag alAbbaal baklldéaéaél (mi lagfabbaa jmataatalványayal aaaklaAltatik) bérmaatai k\'Hdéaaal agyfitt; 1 taomag I frt 16 kr.,1 aaomag 6 frt 30 kr. I oaomag a fit 0&,kr(» -1naaauf á irt.Aükr^Htm*. mag I frt 20 kr. éa 10 aaomag 9 frt IK) krba karéi.
KMr IB. Nagy altaHadiaégftk kAvatkaatébaa aaaa labdaeaak a lagkUMtMéb aavak éa alakok alatt atáaoatataak; aaaak kAvatkaatébaa kérattk «aakia
III ■ lii|iillWM aagy aaataaeaéval X faatal
Általános tapasz RTÍiér?3521\'
aott aabakaél, mérgaa dagaaatakaál, aj^kakaea, aa baa< vagy gyaiadt-aali vagy aáa Ily bajokaál, míat kitti no aaar lAa kipróbálva, I tégaíy 10 kr. Bár „mantva 76 kr*\'
Fagybalzsam
idlit aabra, mint legt iatoaabb aaar aliamarva. Rgy kOeaöggal 40 kr. Bérmaatva 16 kr.
agy. álUlaBusaa iamarl kutaao baai aaav karai rakadtaég, garcaoa ka hftgéa atb. allaa, 1 ttvagaaaka ára 10 kra)a. I Ivag WHgUV4 1 frt B0 kra)caár^-----
Élet-es5zenczm wStL
éa mindnnuamö altaati bajok allaa kittaé káaiaaar ,t ttTig^cika 18 kr. ÍTüvajg • frt.
Általános tisztító bóSL^üS^JI:
! aaar a raaa améaatéa miadaa kAvalkaaaéayai, a. m. " ftlf&jáa, médalta gyumorgArca> gyromorhév^ aaaayéa,
—ilagnlén ath allaa I ranmag aza 1 íoiÍaL__
limlA HlJIi.
Por a lftbizzadte ellen. EEiTa\'SE
laaadáat a aa aaáltai képaAdA kaUaaatlaa aaagat, íprn •artia á" líSl)Ö6liréa miat értataatíaa aaaa aaa kipróbálva. Bgy dobossal 60 kr. Bérmaatva 76 kf.
bérmaataw klldéaaal »»5 kr.
Ileláű vagy ag^/Bég-yú \'X...,
gynmorbarat éa aiadaa a raa4atlaa amédatéabol aaáraasd bajokaál. Igy aaaaag 1 frt.
laaa itt fataoralt kéaaltaaáajrakaa kivll aa oaatiik lapokban birdatatt Aaaaaa bal- 4a fcalföldi gyégyaaaréaaati kllAalagaoaégak raktáron vannak ta a kéoalalbaa aatáa aam lavAk gjroraaa ta olcsón aag-aaaraatataak — Pnatai aigriaétliaak a laggyoraab-baa aaab»aaltolaab ka i péaattaaiag aüaa kaklldalik . nagyobb aagraadaléaak atáavéttal kttMataak. — Bér* maatva oaakla alv aaatbatt történik a kaidéa ba aa Aaaaag alAra baérkaaik, moly aaatbaa a paatakAltaégak aokkal ataraékaltaMmk.
AiiMUl CiwuqrbataMUfc
xxxxxxixxxxx:

Mutatv&nysz&mot h&rkinok ingyen küld a „BUDAPESr kiadó-
qituta\'a: Budapest, Sarkantyún-ti —
17AüWvm avi/t^AÍr xaját jóáak- biaoajralt aaarkaaatbaa a téglák rakalal lég l\\i>rKt?IIIt9I|i//íUK 44n% fad4aaarapak nagy baal alAállitáaára tavibbá a . wáémm 4m aaaaal égatéaébaa. _
^ Pedöcserópkemenczók SSl&I
télroválkoa otarép aagybaa alAállltáaára
Kongó tégla toetőfcemencze fi.
dSOvak, a padMtégmk, rbamaltkarak. agyéltalábaa almlaaaaal koagétéglá4 égatéaéra.
r(. A téglakieiitée ie eementgyárittthai iwWrfaititamfl kemnt-zék
filé dl berendelések. -
PrilA Biff^avlpax mérnök,
III IIU ÖUÜAPI8T, 1, V4«»l~mt W.>«. (Outjahr és MUller gépgyára) • él B13BI -TTvT TTT^. Kurfürstkínstrassc\'*Nr. xaa
flagy-Kawtaa, TáHrntp.
Z A L A (51. szám
1898. deoenWr hó 17-éa.
»
828 «-(
Előfizetési felhívás!
PestlNapló
a
MM _I
H"~iiip*nltlat héteer ifgjfl«< politikai ---
A „PeatJ Nnpló*\' JHiiKyiirorHzAKon n legolet4UI», lö^f ariiirtul titasabl) Ah [exH/.el)beii kiáll ltot t napilap
FAtsérkaeitOje éa kladólula|dunoaai _____Fe\'qlÖa **»rkr*aioier
if j.|JÁ[S a Á !f TI SOfiN tl. r BARNA IIIB61.
A nPMll mint modern, ujaiig gondoskodik immár árról is, bogy elvulntl megtalá\'ják benne aa Okol érdekifi köi«
leményekelí EbhŐi *-célból sacpicmher eleje--óla „A Iftsluty klteÜlíí nimmel minden bélen rendes négy-ót o|dalo» maliékletal ad, a melyben loglalkorik a nűk \'társadalmi kérdésével, a divat ujiiráaéval, kftaOI konyha recepteket, apróságokat akAaloaaakArél, a kwMwrtrél, aaon kiviil tájékoataija a vidék gaadaagaonyait a budapeatl pltr forgalmáról éa árairól. Cikkekai kö\'zftl lovábbá a gyaraa#kiiavelé*r4ll él apaláarél, tantcaokal ad illemkérdésekben éa maaél a gyeraiekiiabáaak
A k*al«k«4éa és a kéilrkedé vállmlatek i vasuiak, poata, lAviró, linjóiáraasAg >k hivatalsakat érdekeinek minél behatóbb gondo<ása végeit A PeaUNapU minden oatttHrtOkl számét Kéalébedée oimen kttUka aig; el dal a* aaljékjat kiséri.
A „Pesti Napló" karácsonyra díszes ajándékkal lepi mog előfizetőit
BLAriKRTÉHI FELTÉTELEKt
A fűti Napló raggalI kiadásénak, mely aa olffxO napon beérkeaatt (itaet híreket magában foglalja, lelTV a teljes Pdtfi "Napiinak eUfljetási ára Budapeeten éa vidéken korán éa pontosan báaboa juttatva, aa eeh lap küldéie nélkül:
RKGOKL! LABv | úti it reggeli lap eqyuerre küldve a vidékrt:
■féaaéfra _ — - li rn - hr i M«Ír«4 <m r — • frt BO kr. i IféM tm — — — la Irt - kr. j Negyed évrt - — é frt 3o kr vél érra — _ _ 7 frt — kr. i|j kéaagra - - I IH ao kr. I fái évra - - — a frt - kr. | Ku> kéaagra - - l frt aa kr
Naponkint kélaier, reggeli• ét eiti iiaddt kÜlOn-külOn háthot vagy poétán küldve t"
aBudapMtoxi: I Vidékien!
■fjaa tm « le frt - kr. | linsé évra - - é frt ao kr. afcáaa am — - lo Irt kr.lktgraé érra — — a fr« — ka. Vél *rra - _ f lh - k*. | g« klaagia - - l Irt ao kr | rél évra — — lo Irt - kr[kptaagra — — I Irt 7a kr.
A Petii Napit} etil lapjára ktltln it elfogadunk úoÁtfijmké, Agy. hogy ha valaki inda H/tágti }<lral fi a mvpuokoti u/-wáglól megválni nm akar, ai eUfhethet a ,,/Wi Naptf\' m)I laptára ntgytdévtnklnl — Bndaiieiten fftrinUaí, vidéken 9 forint 110 krajvtárral. , * • ■■ .\' \' _____ _
A „Testi Napló" kiadóhivatala. <r.,...JK!£TJa*Mt.t >
I
• ..." . . T.. . K\' .•*•\'. .rr~.
Fantl Testvérek
Nagy-Kanizsán, *
~nfflr divat &rn raktárokban
elköltözés miatt teljes =
^ VÉGELADÁST
TARTANAK II
Hegy-Kaníue, vaeárnap,
ZALA (61. szám,)..
1898. droenibar 17-én
NilkUlOihatler, minden háitartéeban
a LaMrt Utín maláta tövé
"tfP^TWii fcéié Iniaai Ih .
- - Aaaa iNHmMIn iHi;t ajraJIJa, hogy i pót-kivi mnltóíhntll, v«l«mlnt » irlalmu tlnata kivi A hMinilitit pótolja , • malii* kirirtl lililnikk, H —«M|Mkk ÍJ lllMmkk kivi k黫lt-■ Italé. — fflllmlkatlu afif i«HHk * ttiékei. -
ígn aJialkaUl aikták, g/araak- ia b*t*g*«k. I liautaakM *r«k«4|aak I MaMU kagkaU % klli U kr.
I
Mw-Bltaialirf, IIM. MwaW ki. Tmlili tok évi, vevőim re»aere • puha padlózatok egyedüli lakkotdiára hatzndlt 608 B —
BwoBtyá»\'Olaj-Fénymáa-FMt<k \\ \\
bee«er<é*ét m*gk«>nnyi\'endí »lien«rt -kjiönö gyártmányom ré- <1 i
j>«ére Kecjr Haalnáa FIALÓVIC8 LAJOS Uir- " urnái raktári "\'«■!\'«"■"■ \' * \'tr-*- lu irryiri,*"i arak W mellett easkftrdHpMk, mint kBaveilan nálam éa mintakártyák ngyan-O olt iiigyehkaphatók. Igetxend«rfl fentél*-, lakk- b ttmy ffi w*a m ér VBITIE O.
itlS -s 111 fii iíIMü! tM
1 ss ^ ®l 5 í » í fH Ív 3 űQlli^sJ i 1 IL ffleS a, §5 lísii&iS ín!J\'< M3?5?5öÍK —
W^ JES i 8LJJ i5fi9lR]*M£l <wiíffhl i: H *
KU y*^^ a. i »k =s -S ? 3--5._s> sr « 5 _« i^\'Usw - ■
ab. 3 g> f»= f *-f-ti 1 (Kijf; ?íFlPr?»s-,i -fctS
„I Ite !•— M \'líif*! i «f? í! wpfiPPi S?
gKIISt-s-iMM11^WM* - ^ s
1 itrTi„
*fc meghívás.- —
A nagj-kaniztíai malátagyár- ós serfóződe rósz^.;tár8.-nak — 1808. évi daozamber 90-án d. e. Ő\' , órakor —
a \'Délzalai takarékpénztár na^ferraőteö
8
I * rla n dó
első rendes közgyűlésére,
/inéi) n a L réeavinyee urak lisjleleltel inéfhivitnak.
KgyuliaJ érleaillellnek 1 (. rénavényai urak, miszerint 1 mérleg, ugy «z igazgatóságnak a közgyűlés elé larjautandö jelentése a gyárnak városi irodája hun megtekintés vegeit kitételed.
Nagy Kanizsa, 1899. ávi dereember 10. .
o Ü
ö o o o o
Faeladás.
--ti latYmt ItérMlwi larUizáeyilőh-tás-
fnni hitálti szép fiatal kérte á> arilfa azerazém fának, valamint éj>itl-rj)én r4-lobra nlkxtlmnt fiatal tölgy - éa apcrfla
• 11u. ^m
Bővebbel WEISS JAKAB vagy PUCHS ADOLF uraknál; hm
BAB06THLEHEK.
MH-
A nagy kanuaai malátagyár éa aerfflzflde réwvénytáreaság igaxgatósága.
■Tárgy:
I. iMffaiöaéai jalanlée, g ralüiyalé HlMUáti |alaiiléM. 8. Mérlax tlöurJééttáMi, 4. Héaavénr\'éka /eleaialéae. ft. A lapétébályok wédoelláaa.
6, lllféitloé íflaloay kijeiniéee.
7. II Jfaafa\'Aaé|l n ft Miiiyrlí bliottaifl tag v^laaitáaa.
Kivonat u alaitaaabályok l/l, H-áliél 1 A kl aaaveaail jóiéval élni klvéa, tar-intik réaivéayaeaii aaalváayélval agyOtl héroai nappal a kAiiyOléa alMt a vállalat pénaiáránál 1 érII vény aiallait latanii. ^
™ KOiivény éa oeáabea aaaavedűkaak eaaaaal a ■ legtágabb kétékkaa
Hirgoiy-Ptl»-Eiyilltr
alaavaaáé alatt éloaáiéleg iaaMNéaaaá vált AnL (3rtp»tW wmp. ajáalólag légtea cuilékexetbe Woara. Kgea aépaiert báaliior 18 nta, mint legmegbiabatóbKi l^daloBtoaillapité baéftraeftléa iamereiea éa mlndnyfjakf áMal, a kik luuinálták Igea kadreltatlk, úgy hogy
aitékbi kBlhaia Maaláata netn aaeral Pvagja 40 kr., tárl4u\\ kafwMé. Akoliban a „tlorgimy" viiljegyre Igya-
70 kt.jrl|9 1 f. 30 krnyj áAin a legtöbb gyégyaaer-
lendfl, inert eaek a vilnin. horgaayayal ellátatl ttvegek valódiul. Ha a valéél IhOa-fttMUar helyben nem volna kapkaté, akker fordultunk a gyártok gyógy-it»arláráhokí iüokter gyégyaaerara ju arany láaboa" frájékaa vagy Tiltok léaaat gyégyaaataaikaa HudapoHtnn
52. aaftm,
Jjjgy-KaniflMi. 1593. december 2Q-4n.
XXIL évloljam.
lllllMXltl I ri.iiin ou^-Hktáe.
14. Iiümil i la) nallaat rimén
műút* l.v.lak «ak intet k«uk-
inprarx—
Z4rLA
. .- . Politikai ^óa vegyes tartalmú kp.
IMttlnW: Ttnrth l/tlm Ml tUSr
ELőraitta ikii:
Ifim tvra Ilkaraaa ff H — tr.T Ftlávn S komis (8 Irt - kr.) Htodén* I korona (1 irt 10 kr.)
Hlrltltttk jütiaJMaB njulltataat
A Nagy-Kanizsai- ét dél-zalai takarékpénztárak, a Bankegyesület,\'az Ipar- és kereske- j-utttl ^^ Kitfratok —m kilátnak -Imi fT~ delmi bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-izövetkezel éa a letényei takarékpénztár\'
hivatalos közlönye.
á^yrTtsdkf ára: S krajcár.
Heg|elenlk MagyKauluáa lirteukint k é 111 e r: ■cajaániap ém ezerdán.
ElőSzetlttk, Vtiaabá a klidatiaakn ■ Tooatkoaók Fiadul Itta Öaja-k.rtai .diaiba tiltstaHk.
rlnMllM MfcMtr
-kenyiégtlh, eddigi erkölcsi sikereik, i szabad?1
elvliség barátait g legbiztatóbb reménynyel\' A perhraient szünetel. As ország-kuthelík el további működésükre nézve, gyűlési képviselők haza mentek, övéik kö- mely a hazára és nemzetre caak üdvös lehet, rébe, a hol a karácsonyi éa újévi szünpte- a nemzeti tevékenység minden ágában kei töltik, s csak január 16-én fognak ismét j figyelemre méltó, mozgalmas tevékenység Ősazs«lni, hogy félbeesakadt tárgyalásaikat 1 nralktxlik S bármikor n Uh»t»tr?fir7ü7>i *>m Wytáaéíi: Dfr a fctaotWkgok Sém szünetel-1a kormányaiéin a parlamentet meddőséggel nek. Söi az igazságügyi bizottság már hétfőn f vádolni nem lehet: Igaz, hogy tevékeny-megkezdette a kőtelező polgári házasságról} gégének súlyosabb és nagyobb kiíratással ttétó tőMéHfJiuáht láigyaláiiui, g lg; ti|bü<l iH—dlK ttnllfl tegmegtOrténairda bizottság mir foglalkozik a Wekérle-tófminy i hát nem tevékenység-e az oly reformiavas-
bocsáüaini, nem fog ártani. Cfrakhogyigt óhajtjuk, hogy ez Jl küzdelem minden részről nemes fegyverekkel vivassék.
Nem szükséges, hogy a szöharcz hevében ja szabadelvüség, melyért nemzetünk oly | sokszor küzdött éa szenvedelL ftspreriilftl-Ijassékv Valahány— ezt megtámadták, a I nemzet nagyobb része mindig mellette foglalt j állást, védte mindig. S igy bizton reméljük, [hogy a Wekerle-kormány, mely oly tiszta ;évközökkel akar diadalt szerezni * szabad- * elvQaégnek, a mely magái a szó Ifgpttnt-

- magasló reformjavaslatával.
Most a parlamenti szünet alatt talán netff fölösleges röviden áttekinteni és futólagos szemügyre venni azt g kiváló tevékenységet, mélyet e kormány rövid fennállása óta létesített. Ugy hisszük, bogy bármi elvi ellentétben áljjon ia as ellenzék bármily ta£ja a kormánynyal szemben, azt az erkölcsi eliemeréit nem UgadhaO* meg tőle, hogy Ígéreteinek, pelyhet tett, emberül helyt állolt, hogy altokat ak utolsó pontig teljewi-Utta, Már az elvű kormányra nézve ojy diadal, melyet semniiltle kritika nem klssebbithet, s igy Aém fojthatja 61 a büszke érzést ázok ezi-
- vében, kik * Weketlejcoemány tevékeny? ségél u hazára nézve1 nagy hkl ámni It. vőinek, éa czélazerünek tartják. E büszke érzésnek pedig abban van tartós éa szilárd gyökere, hogy e kormány oly kiváló -férfla-
_ kai ftgyeHjl magában, kik mimianMiiiMintii büszkeségét képeznék, mart eddigi luvf-
lalek elflluiiiiHéMi állit a milyenek • par. nebb értőimében
lementi időszak" folytán-a liáz asztalára [szabadelvű reformjavaslatait diadalra foga tétettek\'?, nem tevékenység-e 4 bizottságok vezetni. Ez a kormány megérdemli a nemzet figyelmes,körültekintő .munkája? Nem nagy I részéről a bizalma\', mert ennek a bizalom-tevékenység-e a budget letárgyalása, a mély inak eddig is tőle telhető módon felelt meg.
;alkalommal az eszmecsere folytán száz- és .... .....— _
, száz egészséges eszme kerül felszinre, me- j * a •fctowöfaL
lyek a nagy közönségnek ez iránt ia érdek-; \'
lődő részét foglalkoztatják s a jövő így-egy j (~) A letenyei választókerület lOggetleneégi éa alkotásának alapját vetik meg? Ez valóban j *8»s pártja által f. hó 5-én Letenyén tartott pért-| tevékfnységr a ebben a \'jfcinletbea a lmatezöuk a köreik ezőket Írja;———
I kerle-kormány alatti parlament működését ! Dacára annak, hogy Remeit Géza képviselő meg-
babáf el»fl-bízottjai a gyalCs előtti napon ée qjel a k őrületbe [leiében az ellenzék e-ekélyebb ammosjiága I utaz|Hn, mindenfltt apáilgyüiéeról vató elmn-még gyüinülcsü/őbbé (ehette volna azt. jradásra iparkodtak a választókat rábeszélni,maga De igy . nagy belső átalakuíásof előestéjén | RemetiRíéza pedig e célbúi levelekel irt a beto-éllnnk. Kétségtelen,. ilQgy ieM küzdelemj de 1 lyáiosabb válaszlókhoz i.ily levél vaa levelezőnk
részének számos
annál erősebb gyökerei ver, ha néha-néha községéből a választok mégii nagy számban je-meg-megrázza a szél, a vihar és próbára lentek meg. — Elnökké: dr. Csempesz Kálmán •j tesKi gyökere- azilárdaágál A küzdelem azok-1 ügyvéd, alelnökké: Tamát látván földbirtokos, j Mik -a reformjavaslatoknak, melyek egymás jegyzővé pedig: A\'owio Sándor elemi iskolai igaz-ulán fognak országgyűlési megvitalái alá\'gató Választatott meg.
A „ZALA" tárcája.
Efy levél
— A ,ZALÁ\' aradall lircija — .
Jjen tiultlt öiirktutf úrL^x.__
Igiz, hogy t. Kzerkemtö ur még eddig minden munkámat (pedig önérzettel mondhatom, jó dolgosatok voltak 1, viiizautaiilotta és én eszerint legjobban tenném, ha lapjáhói egyáltalán többé Mm kopogtatnék be; de miután nem képielhe-lem mái okát a vinzautailláinak, min) hogy l Hierkeeiló ár személyei ellenszenvvel viieHetik Irániam, nem ciüggedtem még el. ín arra ugyan ■obi sem ssolgéllallam okol, no de hát az em-tor ugy önlönizerdleg la érn anll- vagy aympo Iklát valaki Iráni. £n pedig meg akarom riiulitni, hogy nem vigyok boazuálló. On, Hiarkmté ur, migi li belátTialja: mily méllallan bánáiinódbin réiMilietta isellemun legjobb lirmékiit - - éi én, * millötOtt, fögom lipját nigygyá ét virágzóvá latmit
On talán nevel, Hzerkeiitö ur? Várjon eiak, olvina végig levelemet éa meglátjuk 1 nem-e joggal mondhatom, hogy levelem ai On lapjánál aj korszakot fog Jelezni I l)e hogy éppen t. Szer-keailfl ur lapját 1 akaróin einihil, innak nkál min ludom adni, ápp oly diigmigyaráthilltn is, mint •» On Iránlaml illenaMnva, l\'» végre li On már klvémnl, ugy-i Hiarkeulö Iu>gy mll akarok míndibhöl klnninl, meri azt •álji, \'"*y Jeveleinei temmlfáli nyomdába való
kézirat sem terheli. Majd megtudjál Elóbb a kellő lehetünk. Hogy ezt megvilágítsam, néhány esetet hangulatok ^karóin Önben falkelteni, hogy ar.nál j leírok.
[jobban al légyen *iamém állal ragadtatva. Majd j M. ha egy szép előlizetőnőnk kiváncsi lést meg-meglátja 1 iimilyon hidegen logadotl eddig, olyan 1 tudni, hogy X-éknál csakugyan oly válogatott és melegen fog ekulán üdvoüölhi I , - . gazdag menü volt-e a legutóbbi estélyen, mint
Tehát, l. Szerkesztő ur. ón egyeziégre aki-1 «*\' hirwztellk? —ha bekaldia válaszadásra izük-rok Önnel jénuh Hiatoailsa Ön nekem a kiadótól I «ég«» öt krajcáros \'helyben 8 |r.l_bélyeget,
a lau tiazlu jővedehnének tele részét, azonkívül minden uinielöidáira, hangvirienyre, esiélyro szubndjogyol. Ezt a honoráriumot, ha meggondolja, mennvi Itiidásom leas, nem fogja tokalni. Ezért én a lapol oly rilkápotld teizatn, hogy minden nj Hzámot még nedvesen szétkapkodnak, arról kezeskedik tervem nagyszerűsége I
Ei a terv, röviden vázolva a kővetkező On, Hzerknilö ur, át fogja ■ nekem adni az j.Ujdoniágok"-al éi a „Szerkesztői üienetek"-él. En aztán evvel a két rovottal dolgozom, de 11 többire is szabad beleszólásom leu. Rovatvéiétöt mlnOségejUkmellelt egy „Tudakozó irodát" li akarok litnlurliinl, melyben olyanokit iilknlnitizok, kiknek a város minden hite éi pletykája klsuj-jukbáti viiii, Kziknek köteletiégük Imi a város minden irtasávil, tiobaleányával, iióval minden oly egyénévé) érintkezésben állni, kltöl valami lijifftgot iiiegiudhilunkii Elgondolhatja, t. tyierkmiito ur,.eteknek a lekenyerezOiére mennyi cukorkára éi pántlikára, mennyi tilvarra éi, pohár borra leai wükiégim I
Ai Iroda\'lihál plyká|ien leia iiervuve, hogy inlndml, még a legkliibb mményl li lógunk
X-ék szakácsnéja révén nemcsak a menüi, de még a beaierzéii forrást ia tudtára adhat jak. Epp ily könnyű ,lesz a toiletle-kérdéaekre is telelnünk.
Ha pedig egy fiatal vagy kevéibbé fiatal hása-•ulandú előHzetö N. N. kisasszony hozományáról szerelne biztos adatokat hallani, oh mi nagyon jól leazünk értesülve ée megküldjük a kisasszony ,vagy papája vagyonának hiteles kimutatását.
Mindep hozzam intézett kérdésre őszintén logok felelni éi legjobb belátásom saerint tanácsokat adni. Igy minden izerény jövedelmű fiatal embert li fogok 1 leheiöiég halárai között beszélni egy vagyontalan leány elvevéiéröt, és minden szegény leányt igyekezni logok gizdag parthiehoz juttatni. A hív gg mellékéé! Mindig a józan én törvényei szerint logok az előfizetőknek kedvükre tenni.
Nagy ét dicső lesz a „Tudakozó iroda" hivatása I Améltett, híigy nekünk tok előfizetőt szerez, mert magától értetődik, hegy taták egész- vagy fölévüs elöfliatök vehetik igénybe, a negyedévesek csuk n „9ierk«iit0i üzenetek"-ben kapnak érte-liléil, terméueteien úgyhogy tenki se értse meg; még kl .áudja, mennyi jót tesz háznsiégok kőzve-titéie 4a névtelen levélírók kiderítése állal\' — El a két ág leu működésemnek legérdekesebb éa
tudni, ti Igy ni ilOllietöknek nigy iiolgálitot ligliálátahb talaja. Aa utóbbit ugy visaiük ki\'
í
{lagy-Kanizaa, swnU
Zala 52 szám. (2. lap.)
T
" A gfOlAa, melyen a halóiéi résaerűl Thauy j Iáiéra néava lati ünnepélyes kljelehtéaazerü igére Lajos lóaiol|áblró volt jelen, a legssebb rendban|\'áhen áll. M
.folyl le.
_á gyfllá« mafnyHitf "\'*" Csémpees Kálmán
terjedelmesebb és jóréssben az alább ijöilendö bálárosat megokolésába is átveti vélemény mai-Mi bizalmatlansági javaslalot terjeaálelt a párt-
áival továbbá a kerület , függetlenségi és 48-si elvű válaszlóitól kapott képviaekti megbízatása , , „ ü —. I ezen közjogi alapelv megtartásának természetes
gyülée alá, malynek ellenébe két sormást, s «ff IMMtja maBotT^tfltTlTemile tiért ur elwal-ÉUdlM
__1893 decembar b* 20-án.
nek, Irányi Dánielnek írásbeli utaaitását követve, a kormánypárt jelöltjével szemben a nemzeti pirti Veezter Imre jelöltségét lámagattuk; s ha víssxa nam lép, bizonynyal ép oly nagy <öbbaéggel jut-
__________tattok volna győzelemre, mint utána Renete tíáza
sam szenvedatt, s<H Örvendetes módón erflsbódóll urat, J ki-annek fajéban most hűtlen ül itt hagy
bennünket .
L\'gy á politikai morál, wint- aaon egyéni kife— gáataianaág szempontjából is tehát, mely a azi-
Mival tehát a közjogi alapelv. — mely a fennforgó kérdés elbírálásánál egyedül jöhet számbs, — az agyaaflléa által sérelmet .egyik irányban
asepetneki töldmives polgár kall Remete líéza képviselő védelmére, kiknek besiédéböl azt lehetőit csak magártani, hogy uért vannak képviselőjükkel megelégedve, mert nem szavazza meg a - a polgárt házasságot.
Miután még Zakál Gyula ügyvéd szólalt tol Caempeaz indiiványa mailéit, a pártgyülés ennek javaslatát a kél sormási és\' egy siapetneki polgár
~*KvélaléVél égjfMBgulig magáévá telte.—-r-
A határozat kimondása után as összeütlek a legnagyobb rendben uszoliak széjjel. A-hgtároggtot a kővetkezőkben adjok:
Kivonat a letenyei képviselő-választó kerület füg-gaUaaségi-ét 4tNnr paitianak tiétenyén, tWW4k december Sán tartott pjrtgyiilésének jegysökőny-véból.
-,-y^- llatároiat,
A kerület lüggetlettségi is 48-aa plvü választó" polgárai a kerület képviselőjéMfc, Rematetiéza ur-ngk azon lépését, melylyét eddigi plrtjátéa-po-Imgat ir*hy»\' SlhlgJVI, g Uffnzeti iiártba lépett —.^üáiiiigjuhh inériékbew rózsaaliákr-aJti.
toitatása jogtalan.
Mi lelkesfllt Örömmel s a legszebb hazafiúi-reményekkel szivünkben láttuk as egyesülér meg-meghatd jelenetét, azt a remek képet, midőn az alkotmány veszélyben lorgásál látra, — egymás keblére borulva, • tuléradtf őrömmel a kőnvek közt szövetkeztek újra érdemekben gazdag,, jelen hazafiaké Valóban nem méltó háttér e képhez, látnj, hogy a derék bajnokok csoportjából egy ki válik s hidat keresgél, melyén az ellentáborba-uikbesses at, \'
Azt is mondja Remete Géza ur, bogy Apponvi Albert gróf személyébeu látja azon férfiul. a ki. az országot a boldogulás révébe vezeti. „
Azt hisszük, senki a világon, ha igazaágos akar lenni, — el nem zárkózhatik Apponyi Albert grót
legnagyobb
ismerése eM; Tétsiftlr ézt mi is, tisztelet hangján.
Ámde ha Remete Géta -ur a személyi jeles tulajdonságokhoz köti politikai á tá-fogUlásál, — akkor hasonló joggal választhatta volna vezérül Wétarla Hánitfif miaísalrii\'liiflkül akinek szintén nagykáliBam tehelaóge LaJ^n_yeté!kedik Apponyié-t\' i \'fgtríj*1\'" t üt—\'itl*<
gorn következetességben és kőtelező ígéreteihez való állandó hőségben Dirja elhatározásai tiszteletre méltóságának kritériumát, — az lett volna Remete Géza ur részéről az egyedül correct eljárás, — bogy mégbizáráT, miután anaak értelmében tovább- procedálni nem akar, — Vissza adja azoknak, a kiktől kapta.
MfnHww iwnmm ext neei tetta. aöt kijelenti bogy a vélt megbízatással éppen homlokegyenest ellenkező irányban fog működni: eljárását másnak, mint hűtlenségnek, és elvei és pártja ellen. ■ | elkövetni árulásnak minöaitani nem tudjuk.
Ezek voltak párlgyüiésüftk határozatának indokai.
S ezeken kívül még egy..
Ea ez abban áll, hogy -t bármily tájdal maaan vagyunk is kényszerítve érinteni az egyéni érzé-. kányaéget, soha, aemtni áron nem akarunk eszközzé válni azon veszedelmes politikai tlivaT meghonoaitáaában. mely- a pölilikai erkölcsök
ur TránT\'lSbbé; "áárntéB ftátrtf.rimri - Minden* y pe-iiaalommat aem viseltetnek éa öl képviselőjüknek I ha M\' mely Remete
nem tekintik
Mart kOvetett ejjárását Hetneie Géza ur kimenteni nem tudja, a azt politikailag ném Is tehet.
Átlépésének indokául felh<Nt<>tt azonkörülmény, hogy az ligran-féla 4* as párt, melyhez csallako zott, megszűnvén, ez által szabad elhatározási\'jo-~ gát, ujabb, más vslsmoly párthoz való csatlako-. agn tejinffiében a keCOtettál szemben visssan yerte, — nam állja ki a komoly üliálalut, min ittdw-lavö, hogy azon töredéket, — mely Ugrón (lábor vasalása kiáll Ili miygpánbOl egyelőre kivált, \' lénygpg etvr ditTerew iák aohaaem különbőz tat lék meg M aoyapáriiöl, és bs a delegációban való részvételi -vagy^allól-távol-Uirtözkdaaal lekiBUin?-ben közlök lennállt nésetkülönbségtöl eltekin-
tíéza politikai irányát igazgatja, — akkor nyugodt lélekkel megmaradhatott volna azona párion, mely Kossuth elveihez Jegközelebb áll; azon Koaautbéhoz, kinek nemcsak eéVülhellen his-. tortái érdemei, nemcsak államlérflui pynftntda lis nagysága, liánéin tflneményszerüen ri ka személyes tulajdonai is felérnek amazokéval talán együttvéve!
Azt is mondja Remete Géza ur, hogy a nem-mtinégnk litlktipáiiai rsiilt ngy -ea alacgn álló
az ezekre irányuló felfogás lazasága által közállapotaink ziláltságát Idézi elő. .—.— ""\' " \'. ■••
Mi teljes tudatában vágyunk jelentéktelen, — szerény kicsinységünknek; de azon tiazta, erős önérzettel melynek birbatása elöl az apró embe-pp|[ «ir...«»nnk aiiiiira,—a a mely Jeéaaatalvsiak —
hécsüliiaí1 és szeretetétől IIIVHI8, RMURKl IKB-gásan leiemelír— jelentjük ki, bogy kerületűnk jó hírnevét fentartani és elveink zászlaját, — melyről annyi nagy gondolat dicsősége sugárzik le reánk, — mioden támadáa ellep, míg caak erönk engedi, megvédeni törekedünk?
Hiteléül:
Kowict S<indor, a pértgySUa jegyafija.
Dr.
Cttm/xa Kálmán, pártyjaléi
Tárnát hitein, pártgySUs ^lala»l.
kormányzat mellett Kkksbetök meg erélyesen. — | Hogy ni mtérl vulna igy. annuk inagyaráaatával llemole -Géza adós maradt, t\'adlg épen arra lettünk volna kíváncsiak, hogy mivel indokolja e masiaa t«lall> fjnldnjf ISIfth ! Hllt 111)1)16 67-ea kormányok növesztsttékfélelines nagyokká a nem
TollfuttAUn
Ha iga% az, bagy kis dftlgokhól nagy dolgok nö-nek: annak is igaznak kell lenni, bogy • a nagy
nen aonoa lennam neaeiauionnacgioi aiiesui gormánvok nilveaztéttéklélelines nagyokká a nem . , 7,", — \' : u
Jflnk - valódj komoly okra, olyanra, mely a „etiséaek fegágAlt? És nem-e épen a függéllenaégi! dolgok .s azü nek kis dolgokat Igy törtónt Nagy-UM [ÜHIü]1ljlkY;kéMnirlét.>kTE^^-.-.Zllz. melv o li.lka£ások-efc ; Kanuzán js, hogy Tuboly Vtktor indilványa^nap*-
nak másléleaégére vonatkoznék, — találni nem lehet j Iftleg ha tekintetbe vesszUk, hogy az előtérben álló egyházpolitikai reformlöreltvéaek lel-fogáaa körül is agyüntetü s béküléksny megálla-—psdáars tahataU J^^\'n^^>f •
Miután padig ag egyesülés as anyapárt s az -\'tgaaa lila fpgkció közt li IttiMaÜanaéai ós
párUa&jnelf e. Wliplsok\' erélyes meg-rendszahályozását és érös, ~ határozoit ^palilikát sltrget folytonosan?
Végül lejhoggt Hepeie i\'éza un, hogy . a lele nyel IterllWlUggetlensegi és 48 as pártja a nem ?aH páHI Taaater Imre wlöltséiiét acceptálta
48-as elveit minden Igss hívének mély rokonszenvéiül a öröm nyilvánításaitól kisárvo, végbement, — es nem adolt Remete Uéza urnák jogot arra. Imgy 0 élén -glkalwuból egvizerüeu UfáUé1 magáról asou kötelékei, mely nekünk adott közjogi ellenzéki programmjában s ennek megtár-
rendre hozta a Jókai-jubileuntot ea padig T*M» KribeHi £a ö azok kúzé a ktllönöü kiváliuztottak közé tartozik, akik fölött pem ehet napirtndrt térni még akkoir aem, mikor napirtndtn vannak. Nagyon nehéz volna megállapítani, hogy lantjához
de w a körülmények\' |
vagy a szerepléshöz Ha valamely bizottság elnöki székébe heleülhpl akkui aWitBljpg egyéniségében
söt itmogatta, —■ Igaz;
kényszerítő összetalílkozása lolylán történi s a
nélkül, bogy raszonkroi élvleládááljéléntau volna.,_ ,... , ... . ... _
Történt azért, mert a pártunk központi vezető- b\'wnyoaidöre beáll az óhajtott na^batalm, egyenj-ségével lolylalott érintkezés után a^ikaphatott aolyképpen, hogy " m\\# alkalmik. Jalöltsl; g Ily H\'K az elnököt E kettOaazövebég-
öHíik azért, hogy a korniánmirf iyffzamél meg f^ J^™^ dyau^ patnarcl^Aaw-gkkdáiyoazuk, pArtunk i.agyémlékü volt elnöké-! ^J^™0-01?0® \'« mé* mioi>* « ffi^
E—. -i. - .......______: ~ Ilyen ábrázattal jelent meg dec. Ifi-áu a Jókai*
hogy mindtffikluek iráaából uaresve s s beküldölti az elölisatök válMzlhatnak egy jó adomagyüjte l Jubileum rendezéaéra összehívó t százas brzóllság levelel vile. összehssonlitva, kiderítjük as Írói. K mény és a „llókok kézikönyve", az elölizetönök értekezletén ia. Arca ugy lénylett, ugy tündöklött, olt kíváncsiság nem pedig egy kltünÖ szakácskönyv és a „Szépség j mintha caak abban mindenki hálás lesz ápolása ég fentartása" ctmü könyv között.
Ha még megemlítem, hogy az elöltzetők beklll dölt dolgozatai enyhébb bírálatban lógnak réaae
ggasMmmoa
ezektől eltekintve, a kialégitett oly édes érzése, melyért irániunk V - , Knnyit irodánkról. A részletekét t Szerkesztő
ur phanlaaíájára hagyva, áttérek az .„t\'jdonzá-, ,üln, mln( á n#m elölizatökél, - azt hiuem,
wiLw.ra .. • ii. ii.i . .a___a _ _i__I
a pillanatban szállott volna la a Tábor-hegyéről. A lelke is tele lehetett ihletés ael, mert a terembe sereglettek elölt ifjúi tűzzel kezdte Illegetni, bogy tulajdonképpen ki és mi aa a Jókai Mór; hol éa mikben sarkaltának az ő hervadhallan babérokat termő halhatatlan érdemei ; mivel érdemelte ki az általáooa nemzeti tm-
Í-I.l.7ala..sa, meri ha most ia mereven visszautasít,K .Hétkőtnspok\' cimü regényébe meg va-inl -uL... .......... ,apJi ugn.gr, „„.. gyón Írva, hogy egyik esztendőben január 8-án
■ » . . . Y nlaaa h rlan uaII Wm>*
hogy nevem
élelmesebbhez lógok fordulni, defe!1!^ volt, hogy a asttláti H\'serkesglö ur lássit: hogyan lesz kész lagi
január verebek is lepotyogtak^.
•"t"\'1*\' , , . , iHserkssztö ur világosan lálja aa alapol, melyen I
, P) a rovatol\' Ipartwdoi logok ugy szerkeszleiil, iapji\\niik dicsöiége lel log épülni. Hiaal-e már, . lA. . . . . .
Imgy előfizetőink személyes hiúsága nindig kl- ,," alofUetSnk, de sok/és Ispjs széleién \\
alégilést nyerjen Gyüléaekeii való lelsaóUaláaoklol ( »(lll(](ll|1? ^ | Qm k4l kéml sabban Ml^a. KUta waMl M K.hogy
kezdve egészen a magán körben mondott tyiisztlty,1 \' — tiAi,.i««fc a-a. a>n ua«n>i mi.
lamatéaeh váló magjelanésüklg minden „szeray sük" hlvan fel less • jegyezve és érdeme .zerinl1 áki^r""igérémi kiwiielva. U|BU \'
lláll ludósllásokban Mlkirálynökénl mindig egy i „„n\'a, alöllgelO leánya, eaelleg többnek laatiyál ionunk [av_|i aiars|ielol, úgyszintén* jp**Jetk IsgalUI einllltetnl, i KMknnk ruhát le Igaznak Írva és miodlg klemé \' IbikIö as ízlés. éa a inagjaleiiés előkelősége. A nem alöllsatök nsaláduigjal szintén lel Itatnék .0-mtva, fid asonklvül tiallgatásaal mellöaieliiak.
Iltigy az ételük - inrg aa utolsó iit>gynd-| bén ljulépoli is — Kuráiiottyktír egy dllMRten lb! luasirtll ng|ifári kaptiak, annyira larinésaates, hogy Islliosiii ssiit érdotws, Dt; easiiklvül új évkor i
As óra kltüsését, molybeti önt bővebb megbeszélés végeit lelkareslietém, vurva, maradok
kész sgolgája és leendő collegája: FOrkétitH Athaná* (A ueikeMtMgl )H\\|ilrknsárból másolta t)
VI\', Ifilftttii
lllsony kár szegénykékért! Most is elég elcsin* polnl való akadna nekik.) Kzael a fblfödözéssdi még nem éric-fre, hanem kezdte leleplezni a nagykanizsai keraaltéuy jótékony nöegycsületet, hogy milyen nagy kagyateilenaégei tanusil az ünnepelt Író iriat, níl|or éppen január ft-án akarja tartani azokott téli mulatságát,
Milyen jó, hogy a •Hétköznapok* ama krudetis lagyos eaztemlajében a szegény verebekkel nem potyogtak la a seregélyek is. Igy atután akadt liamsrjtibau itt ia egy .V.nryJfy (már tutUuiMlk já
Nagy-Kanizsa, szerdai
Zala. 62. Mám. (8. lap.)
1988. decambsr tó 20 ái,.
mi Seregély paplink) > ki est a bizonyos »eréb-1 b/ivilheiö proprammjAnak végrebijtssárt Htmtli j Kéretnek mindazon ortk, akik séf nee jegys
ligjasztó január 6 át nem fogadta el irodalomlör Qéta indítványára, SOrntgi Káíoiáa elnöklete ténietr (Ix-pontot, a kefc jót. nőegyeBület ellen in- • alatt 15 tagból álló végrehajtó bizottság válasz-
tékai irat és réaztveoni óhajtnak, hogy eboelt aaáa-
tézelt támadást pedig, mint hűséges nMilkár, visz-! tátott. - A Jókai alapítványból szükséget Osz-
szautasilolta^
mg úgy fog ehiteremtetni, hogy
__ .. . _—_- - ia.--—r-r^-_■ " Plbztnléjiéték
Nagy sor az, mikor valakinek olyan asszonyok-1 tárias-\'éi jótékouy egyesületek válaníuj a vá-kai gvill meg a baja, a kiket pap védelmez-,\'iHa-1 rosi virilisták megkerestetnek bogy ezen
(OTságvéaztö erejű mind a két hatalom!) Ennél,célra telítés szerinti összeget nagyobb tőrök-átok csak a rossz szomszédság le-\'adakozók névsora a matinén
aieotejenek. At
..............■ i - ■■JfelHvastaiiik. ai
het. Ebből is kijutott Ttiboly Viktornak, mert csak-; egy begyült fisBzeg pedig mint társadalmunk által hamar "fölállott kírályutcai prókátor-szomszédja: i létesített* Jókai alapítvány«log kijelentetni éaille-
faia Lajos, és azt mondta, hogy a tizenkettes "bizoltságnak működése a- százas- bizottság- Hwg-alakulásával véget érvén, szükséges elsőben ísvi bogy elnököt válaszszartak.
Tuboly Viktor elnök arcáról egyszerre szétrebbentek a táborhegyi megdicsőülés sugarai: példásan gondozott bajusz-. szakát- és hajszálai, de még szemöldök-szálai is égnek meredeztek. \' >Hát még te is, fiam, -Lajosi-* Kérdezték azok az égnek meredt hajszálak, megható drámai némasággal. • •i-;]
Ennek a Libanont rázó és cédrus-dőntőgető in-cidensnek Kernelt GUa vetett véget azzal, hogy előterjesztette azt a prográmmot, amit Tuboly Vilmái ifiUflp, készítenék
leken helyen letétetni
—— Fővárosi Irók Nagy-Kanizsán A _ kanizsai kereskedő ifjak önképző egyesülete meg hívása folytán a :,Magyar Hírlap" gének né^jr tagja \' (Finfő Sándor szerkesztő, I
dékakat Itadi B. Ma ami a Magyar fraacia biztosító tárásaág titkárára! mty a mm nap Mjra-mán kteőljék.
Mulatság Zaja Egerszsgsn h nokásoa Szylveüzter-estéjyt Zala-Egarstsf és ridékéaak fialalaága aa idén is megtartja a Casiao sagyisr-mébeu. — A megyei Ml a vármegyeház termetben ftbrnir Wí iog megtartatni. A rend rső bt* zöttság már megalakult.
•—- A zsIS\'SgfSZSQi lőgymnasium -éljaira s nigr- aeweii péastát válssTjmánya k-iráhHft éti fiŰŰL
forint segélyt mvazott meg, mely segélyösszeget s/erk esztöaé-1 "j abtt> határozat szerint évi tttr forintra emeli »l.
■ — Jóksi müveinek nemztll diazkiadását vá
Ruha kiosztás. Nagy-Kaaina várna deli évben megajándékozza a polgári éa slea
Gullirér, <mi Gábor éa Ma ál neves irtk) ja-1 rotunkból ujabban Karctag Jstván rendelte aeg auár bó 20-án felolvasó estélyi fognák vámsunkban tartauL Ezen felolvasó estély fogja az igen szép irányban bal adó ifjúsági egylet farsangi mát képeiül.
— A „Polgári Egylet" szombaton tartotta 2ik[siék által a .belvárosban e bó 19-án dála-családias jellegül estélyét. mely rendkivali látó-1 >*■«. a VI. éa Vlí. kerületben pedig 20án délé-
in* iHs-
vigaí-jkola tzegéuy de "tzorgalints növendékeit rS-bitneiriitekkel Ezéu -nibakúmtátt az \'.iskola-"
gátolt volt. £ látogatottaág kiterjedt a tzinielő* adásra is, inert majd mindazok, kik az egylet
_________ estélyen rétzlvenui ó.liájtöl\'a^jai
Mindenki leszólt varakoaaaaal taft, hogy nypii" megjelentek, l\'tóbbinH nevezett <&rmtöi gyanánt nem Tuboly Viktóriában em ékezünk meg tüzetesebben és ezen ódája fog-e végigszárnyalni fönséges csattogással helyen cs*k-n,caal.idtas jellegit estélyt* akarjuk1 **(t sébány szót, buzdítva őket a jó .magaviseletre ■ WtÉÉÉ |iflviden mélU\'nt.A-,,Polgári-Egylet"méltándicae-!és szorgalomra.^ — A polgári iskola tanulói né-
caáládja van. mely{-vébéá dr liatÜia Igazgató hwindott kőatflartol «
lőtt eszközöltetett. Az iskolaszék képviseletében eljelentek xViicsíís József nyag. tanfelügyelő, az azíniektadásooTiskolaizék alelnöke éa Kntuu Boldizsár, az Is-fáradhatlan tevékenységű gondnoka. A növendékekhez líutsccz itkolatzéki alelnök laté-
nslBff?\'
Nem! Ezt a tűzoltót zenekarának hagyták Söt kedhetik azzal, bojry nagy hogy a költőnek idő engedtessék, bajuszát és haj fflrtjeit kellő ódai szárnyalással metszerkesz -■ m^g .misét is VBllnlt (ül a programrpba,
családot*egyetértés és kiváló rokouszenv jsl- j rároanak a jótéteményért éa as iskolassék mag l^mri in mindenki jól érzi magát, mart min \' jcififtt Vajainak fándaiáiiikérL_ KiofiiaíoU
—ftntiUHfttt mak as -Ódat, irla tt -szavalii: Tuboly Viktor.
— Nem kell az óda! — szólt közbe Seregély,! aki mind aféle kisebb, szelídebb fajta madár, erős mánk minden rétegének kedves
dpnki a megintő tiszteljIipii rMiMjluitlt ,«f mjvel most már nemcsak í tiszteletből jut itt ki mindenkinek a" ni aga resie, líanenT legkitűnőbb italokbau és ételekben
art iatnláhsn 41 tannlrt ^ilit 9 téli Ift
rág és 38 pár cipő ; — as é/smí/a-iskolában
borzongással gondolt a költő sas szárnyainak félelmetes suttogására.
A költősas a seregély-hangra megrázta szárnyait.
Ennek még folytatása lesz, — süvöltötte a bércek fejedelmi szárnyasa. Nem simította el haragját az a magyarázat sem, hogy csak a fáradságtól akarják kímélni. KomóCíy már irt egy igen jzég ódát; szavalja el azt!
viBgatbal 192 lauuló közt 8á kabát, tfr nadrág és Si eár j cipő; Az i/mi fadny-isknlában pedig 180 lauy I közt mintegy 1000 röf meleg ruhakelme, Összetett [263 nOvendék ajándékoztatott meg.
Az alsó4dfM>9rui Ifjúság sz ottani olvaaókör
társadat-találkozási
helyévé keid a „Polgári Egylet" válni. A azini-! előadás után kiílrltlt aa egylet nagyterme, hogy I csakhamar megteljenek sz egylet egyéb helyisé- könyvtára javára dtceuibér hé 31 én s kávéház
get. A vacsora tartama alatt a nagyterem rendbe hozatott, s ide vonultak azok, kik az estély összes kellőméit, melyek közé a tánc is lartosolt, élvezni akarták.* — A jókedvű társaság csak késő éjjeli órákban kezdett oazladozni,, de -ennek egy része kihúzta egész reggelig. Ezen estélyé-
e-,— ......... , . , vei a Polgári Egriét, mtnesak a közönségnek
l™™ ». ssintstsslalnak -ia-toálá szolgálatot tett
oS íeményen. Atulán sötét komolysággal szál -—lett le aa elnökség Sinaijárúl. bizonyára két kőtáblát is hozva magával, ha másutt nem: a szivén Talán valami fölírat is van rajtuk!
„\'.. At tgyiken lájáuj____jr^ .... ==*===
tOmla*
A másikon: - - -*~
> Vtmilw
Ha ez a kettős kőtábla csakugyan komolyan
-megtaláltafeküdni ^ finpraniej poéta szivét: ak-
kor január 6 án egy históriai ténjnyel okveílenüf
-kevesebb lesz éa ötven év múlva nem lopnlTBl-
vasni az utódok olyan rettenetes januáN fugyiül, mikor a sasok is lepotyogtak a magasból.
helyiségében szylvessler-eltélyt rendez. Belépti* díj: személy jegy 60 kr, Oütiliiiljcgy 1 frt 20 kr FcIttlTízetcsck köszönettel fogadtatnak éa kirlapi lag nyngtástatnak. Kezdete H órakor
Közvacsoráját a keresztény nőegylet mint már jeleztük — jaaoár bó iV-án tartja ás arra nagyban folynak az előkészíttetek. A gyűjtői vek iámét napirendre kerültek ; a gyűjtéssel lársdoió hölgyeknek kOsz\'fn\'^tii. ° gyöjlőivek ma
A fögymnasium rajztanára Pupp -Miklós j-már kitllnő étlappá változtak át, mélyen Írásban a nagykanizsai polgári lakolt Tíjztiraánr, Ifmuerl látják mindazt, mii a jóizlvek adományoztak, Gábor gymnasiumi fájztsnár elhunyta óta á gym-|bogy a vendégek minél több jót eheasensk, az
gymnasiumi rájzt
•"uátiuiiií mjztanitás^aMs___
TlözIgáUSUUl bliutliUg Itgutóbb tartott tttcién ezen \' Int\'étksdés—jóváhagyólag 4adomásnt vélote taz zal, hogy ez csak a folyó bó 1893 91-ik tanévre engedélyeztetik.\' • — Utcáink elnevezése
elhunyt_ ___
jjiegblzatotL-A megyéi I egylet pedig minél több jót tehessea.
nagykanizsai malátagyár -éa-most már teljesen felszerelve áll és bűazkén hirdeti városunk Ipar/inak emelkedését. E bó 19-én
V .It a villaaoa világítás próbája, és villamos fény Tudtunkkal és a vá-j mellett áztattalott be az első árpa, hógjr nem
ZSiLOjlr-
Jóksi ünneplése A Jókai ünnepélyt reu-tfezft bizottság, muly a társadalmi kOrÖk jainden rétegéből Állíttatott össze, azoabaton este a városkái tanácstermében értekezletet tartott. A bizottsági tagok szép számban jelentek meg, bogy végre valahára a jubileum ügyében komoly határozatot provokáljanak éü az ünnepély programúját megállapítsák. Ez tényleg meg történt Lin-t/yel Lajos városi főjegyző előadta, bogy Nagy-Kanizsa támadalmáhOz méltó ünnepély csakis olysn lehet, asly mégmarad a komolyság keretében. Azért is indítványozza, hogy január 6-án at ünnepély napján: 1. A "-város fellobogóztaa-ték. 8, A város dísztermében d. s. II órakor matinéé taHsaaék a következő programmal: a. Eoek, *aetleg zene. b. .Szavalat, c. Alkalmi beazéd. d. Alapítvány letevése a tőgyanasinmnál Jókai nevére, melynek kamatait a magyar irodalom tarán legszebb előmenetelt tanúsító diák kapná aag évenkiat, — Esen indítványt a bizottság általános tetszéssel fogadta, épugy Bmili Géza
rost mérnöki hivatalban őrzött helyiség-tervrajz \' ""kára mint maláta tegye meg útját a forgalomban, szerint-városunk minden egyes utcájának megvsiíj A sörfőzés jövtt bó tW napjaiban fogja kezdetét a n»»» példánl ludjnk, hogy a tervrajz sze- veani.
rint van PetöN. Kitiaj. Király utca"sUrűrTzen--^—A „Péosi Újság" Baranysrármagye aáso ! utcákat hiába keretsűk, senki sem tud atbaiga- dik napilapja moat indult meg Pécsett ftrcW (zitáttal szotgáloLEJIénben minden gyermek meg- Benő országgyűlési Itcpn elö szerkesztése alat\'. Itadja mf""U"i| ||"l van a cigány, óriás vagy] A mntatvány^k rendkivtlU élénkek ét igen tar-{esetleg némtl-itlca. -Eien vúazás atlnBt. ónnét 1 talutaaak. A lap inrkraTtétéhfri ráaitrüiast
. ■ ,_______,.1L ____U .iLll — LAL 1 —L.: I Uil.il. 1. U..L..L
ortzá vánj
képviselő Irátban beadott indlt-
iggyilési
át, mely lényegébea majdnem ugyanazt tar ttlaasta, amit mint Lsngysl indítványa. Minthogy pádig a 12 tags bízott tág egy ssázaa blsotltágbs olvadt bel* a városi képriselőtsellllst által kikltl-<Wt || tags bizottság aandstama megszűnt, a Jubileumi laatpeég fentebb körvosslotolt de kl-
van, hogy az utcák nevét feltüntető táblácskák vagy-.általában nincsenek alkalmazva, vagy t^a igen. már r^srlemosta as-em- lestett naietaz eső. Ebből pedig az következik, bogy vidéki ember sehogy sem tud vámsunkban eligazodni és megfordulhat valaki tizenötször is városunk-ban, anélkül, hogy egyszer is tudná, hogy mely utcákbsn járt. Tény az, bogy a hadgyakorlatokra átvonuló katonaság szállást csináló, .tisztje azt jelentette parancsnokának: ,Uirkieüriig, hier heisl jede Gattt Magyar-francia odir Első magyar.11 A biztosító társaságok táblácskáit nézte az utcákat jelző táblákaak. — A posta-távirda épületen van ugyan egy tábla,, melyen a következő felirat nlvsabaté „Fötérér." Ez nálunk az ugy nézett Fő-tér. A másik „ér" csak annyit ér, bogy megmutatja, hogy már az előtt ia be volt featve a tábla és elaő festés korábban ezersett jogait moat iparkodik érvényre juttatni éa felssiore kerűlui. Mindezek után ajánljuk a városi tanácsnak ezen farosa állapot msgazűntetése végett as uteákat mielőbb rendes táblákkal, ellátni, hogy helybeli és vidéki egyaránt eligasodbaaaék.
— Társas vadsors F. hó 21-éa estttörtökOn este 8 órakor a „Polgári Egylet" helyiségében fWr Mlyii nyag. százados ur tiszteletére rendezendő MraMtWMrd* már az eddisi jegy tétek szerint is ezámoii.ilsé és fornáia log részt vonni.
Ltnk*i Lajos, ftiltr Mihály és llakteh Ltjog. [ — Szilveszteni mulatságok. A „Tárataköröo" kivgl^uilyeRzteri mulatságok lesznek a „Polgári Kgylet\' -bea éa a „Céiinő8aH" X két utóbbi tár* taaegyéaUletek még nem küldték szét a meghívókat, ue a vigalomrendezöség már aindkét helyen erélyesen buzgólkodik, bogy kedélyesen búcsúztassák el az ó /esztendőt.
— A nagykanizsai tánofcsdvaló ifjúság január hé l-én az „Arany Szarvaa" szálloda kátsó ét-termében SárkOzy János jeles, zenekara közreműködése mellett ootilionual egybekötött jété-konycéln zártkörű tánckoszurucskát readez. Kezdete esti 8 órakor. Beléptidij ize mélyenkit 50 kr. Ctaiádjegy (8 személyre) 1 Irt 20 kr. Felallze-tések köszönettel fogadtatnak éa hirlapitag ayag-lástatuak.
-r Harapós disznó. j\\1*A domborui levelezőnk irja, bogy e napokban nagy rémületet okozott a községben egy megvadult diaiaó, mely az nteákon végigszaladva többeket megmart, esek köst dr. Róttai kotori körorvost és Stlamtk domborui taaitót, kik azonban már gyégyilófélbea vannak. Kllönös sz, hogy a disznó minden a ót gondosan kikerült és csak férfiakba kötött bsta.
— Tánoamulatsáo Pákán. A aákai iQaság folyó évi deeeaber 81-én Braodl 8aaa veudég Idjébsa (\'caokmaX sArtkOrtt táncmulatságot rendez.
nagy-nantasa, szerda.
Belépti 4y: eieméljegy 1 korona, eaaládjegy (három aiemélyrei 2 korona. Keidete rali 7 éa léi órakor. Poo toe kiesolgái Asrtl éa kiUUtó lenéről goedoekodva leás.
— Ptatí Hirlap napi lap melléklete van lapunk on siAmatiui rátofrr a melyre lelhtvjul otftf?[ .sóink figyelmet.
— Soenecken Iróaierek árjegyiéke e sxAin-hoi mellék elletett^ esen legjobb irodasierek líagy-KanixsAn csakis Fiacbel Fülöp könyvkereskedésben — mint egyetjüh raktárban kaphatók.
Silnéaxat.
▲ ,TPa«aaatbecetUr oper*, egy érá^ii kAlt* méay ét egy ?íf hmIi vöít a mlaoroa. Aa operáról aaaei tadómtaak a köFetkeaókei irja
__Zala 62 aa|m. (4. 1-p)__
ée /rtwnji, &eeatb etikai k ed arer mellett fátyee anyagi ei-kart amiatt
Peree* aaagéay Kewen tem f«macta árig a keaiaaaiaknak magát kisieti mfiárntkét: Aa i padeorokaak araeeége ke tirvtma gyóata mag a direktort arrél, btgy aálaak a vaaár-atp délaláai kSalailf ia klaeeikee eaellami táplálékát ki-
?áa »V»r . Hiába, ba agy miafraagatd távad, aagyea Urad. Igy JfeaeríJa — aaai elégedvéa Mg a délaláai ,5o-
1898. deo*mhef M 10-áo.
IRODALOM.
lapaak e ravalákaa ItaierleleU ml* lek.Upaak klaáéjéaél. ri*«h*l Pftlép kéa|tAareakadéeékaa magnalltlmft:
— TJJ könyvak. a rraakit»Táimiai kiadásában Badapeeteu, Rabban megjelentek: (Jftaaé gatyv-tár Bterkeeeti fiyulai Pál - ftta lakar Tea* ál ra&fcrirt* II Mmim < T *wéH, +rt tteiAaaal Gyula. Ara fírtra 10 Irajotár. — aerképeh Irta Km* Aador. Ám fia ve *) kr. — fiaailá baaaMiaA. Fari
vígjáték adatott gyárat egybegyűlt kftatatég alltt, Hoaortva! 1 ~ ÜTtZLPnffi- íJi^lr ( líiC
a miatiorapbaa\'kTTkot^Sa alk«lmaüankodét Z ^fL™* ^^ ~ ***
•dt. .U. r_i-rw:^ x-i__i * - láa bác« (Eugéae\'Mellár V — A bnértk
elöadáeával, — tatéra VX léi Jegétty JwoWéaw, nyy Mlaada ttttetata\' caimfi látványon éteken bobóaat>t tAlalta fel. I darabról naak annyit akartak megjegyeaai bagy e kMsaág eéé( ad variak rott, betyeakáet megtapeolai a kóaremakftdok Jó tgyekaaeteC Hétfh „Piy PAI" a Ceiky állal ferditatt ki ti ad angol
tdta. Monori atáo Lendvai Nándor érdemel diccáretet Hardy •áradta aatrtpéttk igen eikerölt iaterpretációjáért Molnár VUma (Pbebe) temperamentem ae éa igét ftgyee játékával, amelyet vár aaa eltfi itben vat alkalmunk tupaaatalni, katároott képtaaégil Irutl el nagyobb- éa előkelőbb mere pákr% mint a milyenekben eddig volt alkalmaak ét látni.
^gffSSftl Iffl\'fffiJáNhk Maim Hgjftlmékt. flUtU Ü alakitámi valtak SÍS »oly WNMlMa^ivWU Barry (Benicuki) éa Frank (Bateetyti)! Benicuki igen Jurát-
tmteret\'atak amjéi meghaladj Miüdaaoaáltal eüaamréeael Ua a wlon parketta ; dt ett.il eltekintve in .olTpongvö. í ^^
.^-j—---------------—B1 H ------parkettjéé ; dt tttíH eltoklatve i» .aly ptagyi
^^^ yyjp^ga^ak. klO^artm* ^ |laaáatal mmaam bt Harryt. bogy a javért néave hasonló
***** ^^ff^eSS: lSEnZítébb gondot ferditaaiigta ajánlanék.
Ura^ábag a világ miiden a belybali ké- Mb gl|l n9rvpébM M .fanyaraágát jót
pH mtat már mtiediihaa bematatA.
MCttaram tótat" .... KaaiaaAaak állaadó caiabáa kall, At eddig még etek sörgyárunk ée vilempéaaáiak vannak
artaatmaa baaytmAat tan a aét5rt» ka a aaiapedaa aa éaekknr éa a wereplök, annyira Aamtetaralaak, bogy a, ttikaégw gtaataaokut aem itkahn&aht!|ák
IgjiáéBt enaek a kAiAlméayatk tulájdaaltkatjnk a aat-rtplAk ftaaélymmtt mougátát
A aaaekar várukoaiiunknak megfelelt, ötért ia elaő torban amésft karmtetart illeti a dicaéret, kinek klltabtt ia oroet-üa iréast veti a ilMM niiiiegmiÉma m gftriaiékaajié^ gébet Vag kel! aaoabta jegyeanfink, bogy a senekar kical
*ty taflaAtt natnlalltámnl, mitl ateraacaéa vtUlytám Laoa taúalto,^aaikiisaáni I miadait ilkarnin pétalja a dyaami> kai batáaaal malytyeü mtgkapéta tudja a történőket, kaadvt a legmcgrUóbb jalanittál a leggyangédebb lyrui enyelgáaig ■ataiilai, a nfmek a vinaaaadáaám elangedketttlaa a teljee ■ÉV.
De tfejAak taak a aamiplékra
Hartaag Jeaay (Santuasa t jói jáiaantt évjdi éaakett, kaagja airtt éa kiftradkallaa. Feltaláljuk uáH a drámai éteketaő min dm kellékét-
Btíaváryról (Tnriddu) ia caak a legjobbat irbatjuk. Éneke bérntá, iaterpretatioja tiaata, ét dacaára, kogy Tartddu naarapét ta alább kAvttkeaead
alkaJmaa tenoriit*
(Eugéae\'MullerV — A beérek (Érákat.) in tátva 80 kngcaár. — A vtatiJA Ttrtáaati baetély a kaié* életbél. Aimard Gnsitár után lord- Celky tJargely. Art ftaaa 30 krtimAr. \' A mép Amiké. Klkamtlka Suarmatttl etán áldtlgosta Kaaiaeay Fertaca. Bevaattáeeel Meaaely Ödöatil. Ara flava 80 kr. — Atr lka SaamoraJAték öt (blvtaáabat. Irta Hagt Viktor. Franciából Saán Béla. Ara fUva 49 kr. TkmU. lm Aaatal. fraucaiából ItrditalU $a, t Ám Itava 50 kr.
— A kaiklfAliei. Tigjiták egj ftlvoaáabaa. Irta Bertái* | Árpád Hatodik kiadAa Ara flava ao kr. — A fcaQpIvAr. I Tftrtéaati vígjáték károm fblvtaáabaa. Irta OabAayi Árpád.
Ara ftava A0 kr. — Aa almi blrtdaltm réflé t*r tétele Irta ftitiei Caeear, A atgytdik altat kitdAarél ; ford. UgAay Árpád. Ám Ikavt A0 kr. - tólil Nikiét. Saomoru történet kártm enakaaaekbta, Irta Dagoáica AtdrAa. ! MAaodik kiadáa. Bevttetétml Htiariek QatatAvtél flavaALkL^ 1— Vlf—tlilütk Irta Laciav áeaaaai ítaneoa, Latinból
|LI_________. fordította Lévay JAataf. Ftava A0 kr — A palerdl mnia.
G"S ü t ö r t ükön : Gazdag tzegénmk. (SzinmtIJ I Vígjáték I 3 vonáabgn . Iru Batcaik .Áquui Fázva A0 kt— Pénteken: Mbakásaisátf. (Cnékea eleikép.>]aa amgal alkalmáéi Ulíé4éaa a Itgfégtbb ié«M
s « o m b«t op: Stuiti*. fQparttlo.)
r^"\' " • \' \' - „jflaPMtfa JFrfiv*^^\' fenáttotta Malafa tiyala «g:
a ■HUHU Yigiáték SSJ falvnaaahaa lm lagiQ ■ Károlj Ara flave fO kr. - Homrlettm Beaaély. Irta I Ctppéa- Fartata Francaiából ford, Molnár Gyula Ám flart 110 Ar. -^A fajedilam ktreesllátyt Rtgéáy, irta I PAl^r Albert. MAatdik kiadáa. Am ftava 1 frt
Uj könyvek
i r— Korolanko W. Bk vak aanáaa* artm regény, — AdAtal
- .vAqnarellek ét Ciiqutk^ a gaadaaá|i életböj, -- Btateee Hu „Oeetttta.\'\'
j Aa öaai aaptk btáltával a kOaélet ét kúltam miadta | ágábtn binotyoe örvendette mangánt ét ifiIItált tapaaatalaak. [[A bolt évadot aa elavtaaég ét Alatktdv váltja Itl éa ültél
eltalálta. — A A\'erfrfi il&aiáaröl jévéatámuakbaa.
1 , Múso xt \' ; _
S s erd A n : Áu MhtszeUditonl (Vígjáték.)
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.
FeUo bíróságoktól leérkeztek.
Őív, Szabadi Jóaaeiné Bakonyi RoaAlia félj peresnek — Safcjin Vendel s». alperesek ellen ingatlanok birtoka a jAr. iránti pere a Curiilól réaaben helybenhagyó ítélettel. Habi&n Zaófta férj. Kollarca loréaé, HabiAn r ^ ■■ ^ , AndxAa, HabiAn BaUuts én neje Holwarth Cecília |lB"bb " ^ kfVt
lé tktkaAl fogva aam tartjuk neki . . \\ .l if.jij: vu ^ i t. eebb t káatavákeayeég miadta téma.
moriata hiányában, a darabot máa! wpereawnea — maroai vince, janoe ea ooaaer ^ karicaonyi ta ujéri aiata már matt veti eldfe etgArait. ■eatpteatáaaal aem lakatett vtlta edai | alperesek elleni ingatlan tulajdonjoga fi j&r. iránt A forgalmi étetnek éa laieti tltvtteégttk a netovábbja et t
A modaru olaaa takóla jelaxó gyanánt a „veriamo\'*-! irta pere a Caríától réaabfn megváltoztató Ítélettel. kémllSdée. A tílllT aa ea alkalom be nem át, aa agyaa aAaaMára. aaaa kaUtJAk aa ambari aaivlegütkoaabb redőit; | BalA» Ferencné Tőrök \'Erzsébet sl. (elneresek hiAbt »P,knlil M tdbb aatkalra. Pertte ea aem vaaat ta ember lelki életét, titmét ét fajdalmá\', vágyait ée eaet-: « « mj. u.^am a ni kötik ni aa uaaodabérló, aem a eaalmakalapfyártó arakra.
vaAélytét latlmáayaava. aa ebból kifolyó melekedettket. _ r . 1 aTTnigi Anna aipe- ft, , -mtem vett matmlAlk fogtitküttW áHba-
MIAI léibftl ét bmbél alktttU tmktttk élttét kA*a vttan- jperta Wltlll ÖTOknef a JAr. irAutl pere a UuriAlól j rekre tétet íontűa a karátatty kAaeMta, banem fontot a
helybenhagyó ítélettel. [mellemi vállalatokra U. Mtg a irodalom ét mii vénet ia
Lopás büntette miatt vAdolt öolachmied^ \' ****** bfni ^
Ziigmond elleni bünügy a kir.üblAiol helyben-S^LÍL^ laakadá
hagyó végtéwel. \' ------ jUaagaléMl m tlUrtáannl ád életet i huil ét kBtfltdl lri»
r LopAa büntette miáit vádolt Vidra Manka at. dalom legértékeaebb müveinek, moat ia tlad a kladlérta éa
élieai bűnügy a kir. (AblAtÓl réaaben negv Allos Mayrvelna Wnyrpiteira.
. 41 u 9 [Egétaet röviden ét tArgyilegoian fogjuk iamerttUi eme mtg-
. \' , \' t 3 _. jelent bárom munkát
Lopat büntette éa vétségével vádoU Mézga{ KoroUuko „í vak saaéan\' dml mgétyt. Aa Jónef elleni bftnügy a Curiilól helybenhagyó ilé- Atbeatetm OlvanótAráaak legnjabb kiedvAtya. Ba ax Olvaaó-| leltei tár már igen aok bicam ée érdeAfeaaitő mankával gyarapl •
1 «ti_ m í M ir i.t-a__i uiiaxti—ir:^__iwdtlmti Még pedig agy vradntl, mtat fördítotl
n>? n1 in 1m YaJol<, V,\'>ig| ml vekkel. £ rtgény otSbW kaUgoriábt tartonik. A dél-
Antal eüem bünügy a CuriAlól réAaben helyben ■ Urosn világ tártadtlatl életégi tp metkapó kép, tyy nai. hagyó Ítélettel.-—--|ei liaaill emk aóaak Ut Hi mSletík ét aankl aem vtmd
ttkrenal, tat ttau ki feladatául t „vemmo \' — Hogy tm eltekkel a „variamé*4 miadta emberi ktbtlbta vimtkttgrt taÍAIy aat biaoavitja Mancngii éa LaatcavuHé mlvtiaak óriáti
Bfet>vtfaa. t jihrn k&rnímfnyaktál altakialtt, a atemlmet TtaWdt tminpál aAvtt adaial. la ■Igyiffrngf (íiUdiba oparottben, dt atm oly műben melynek katána nagyobbára pfaagBmra tarmttsaTeaaégáUn rejlik
FUamütjlk még Heveail (Lola), ki gyönyArn édaaded kia dalét oty taépm étakalte
Latdvaitól (Alflo) kitté több éltlat vártnak volaa. Éatkt jó vált, dt beaatg aam agy kartgaaik éa féltékeaykadik ta
tbta, a miat A art btmtutá \' _\'
- DimHalak kitt még a Wfüt, btly bialttta ét UtaiAa éaáktlt, mág- a fértksr, ktttamm i killataAk tfilgilt. agy Ma taletiKal pmmtléndátt rftg***"^\' a karmaatari pálcu
batáat. najb«au ■agtapaaltik
Aa ett igintljÉ llpaitt jPjaJfey remekbe dölgő^ aett klhiminye: JiireA\'^at navaléaá, mely igtt terhet MaAtátl Mimer ttkm iléiti
- ^ _ OiiaadasÉi bűntettével vádolt FilAk János éa 1 Jw ^ ^ gg *
Általában t játékben tftbb temperamaatamot kiveataak . TmLwim Aiun: • At goadoa aayai atam. Gyötyörlaa vtt JaütmtavatattgawAtlta
volta. A darab arra, ki aKttAr látta, oly beuyemétt tett, ?0!0. yat. Teié«a ellem bűnügy a CanAlÓUelj-^^ ,^,,,„ m^nfl^ljgytt kA-
m|atba vabmely aarrte f^ i* arm btlh Italébf [ blHIBagya ítélettel. iaóbb a világtalaa féri ltaaa«Avai éa a atrtaai végben vtat,
jatmmmaa^ at^ ttatankb «et mtm. |yulékniyt»lJgliRt- tnpaa BOBU^^ #<fyagWaak 4íaÓFletr gBMttla midit Ittadatra ébvtdvt, g niatket aaeretné látni éa, rLt* tal \\m* rn lilmmaam ta attaí la mtgtttU aanakett (Jndlin /Gvebil Mihály elleni bünürv aiHJ*^ magktUabeateUi A gyarmakaél aa egyik érték
.. \\ l—».____1 •■ ii ____________1 blátyái t btUát retdkivnli kiftjitUaégt danaa kárpótolja éa
yfc^-Í^Hrbenbagyó néleiul. jennek etgélyévtl fenorn.nili. válík lgaai
Súlyos (eati aénéa büntette ée kótetend elleni. orom tailmMiéliftmtl ét kemflaéggal vaa ta évdtkm . mtAkAÁ if^ tMMjklhlgit niait vádolt Szila Sándor elleni bünügy [rtgény megirva. ■tailtgjittk 90k ások • flrfiak* elöadáaa Árinft Btlia a ki* láblAt/il helvbenhaavó Ítélettel Nugyon ktdvtt rémlett t regénynek na trtta pamtatAa
ANal. MÍadkét aUpiö nö mAmmi módon ftlelt mf n feko-»1 ^ jnlt^i^.i • w "két etUtiUakóJából mél7
atttakA igétyek&tk ia. Gondallaneág Alul okoaou gnlyog lanti sértés | ku|0ht mai ki éa taAltal ttljtma elbomályotltja a drága
Aürnr a gyAagjtarokként AnódA aaavak ritka nabatw-1 vétaége miatt vAdölt Nóvák MArlon ellem bünügy bécai nongorát, a mely atm kér vtrtetymai aa tgytatrl tággal ée magán irtelmieégge) falé rkytmikua taglalám által a kir, táblától helybenhagyó ítélettel. I paaaUi kaagtatr bekittlgO lágytágávtl A mikor padig a
érvéa)m jtttatu a aytlvmmt tlrtgdó költői népaégét, éa a T.AanAr lalvAn a naia Knváim Anna faiimrMnak I ^ aatitltmm gytltd a atka aam látott Imádott
btlytattk aaaritt váltak tté — bol tántaritkatlaa Maálmat a kitlaa, kel aUfiall tólalyt, bal éltatl reméayt, bol lmajtó eaalédáat kífejtaé — kaagalatat kjtlaitt modulálé baa^A. vaX maffcapdaa mdatate.
Arémfi pAratlaa tikkal adott kifejeaétt a férfi ak el let i jgyüaittéatl A Aalal kedély elleaAIIbttlaaal kedvm taivf-tfü|» a tittabét évtt laiay lét élétkaéga, aa elAkelóaég nmáktltam ma, miadig tarmámtea, kAmtlta kifajtaétt aytrt Arénfi tlítd>tákaa
A kmitttf aam It ftkarktdtU mindkét mlvémaé iráati tajte \\ mm ám vilatk eaatAval; Aa atvírta volna a rmdeagtfl, kogy arrél a prtgrammváltttAaról, mtlyn .Févjbttmtajtk P térni mtmtétgatk altjlém éa aaaak ,0b aaok a HfAtk
Gátpár IatvAn a neje KotAce Anna felperesnek rf • ^ t 14í
- Kovács Ferenc alperea ellen birtok koaösség ffiíJtl^i,tl SStó^ ^
megaxünietéa a jár. iránti pere a Curiáiól benhagyó ítélettel.
hely-
Ítélettel.
Sulyoa testi tértéé bűntettével István állani bünügy-a gyó végaéaael. Lopás büntette miatt elitélt Pap István (Hi* vaÍA beiyttiaaiiém" által adódóit, érte- diga) elleni bünügy a CuriAlól helybenhagyó vég-**■ aéaaeh •
Vménml m%ík* ft! Mjlnk mellett adatott Súlyos testi sértés bü 11 teli A mi itt vádolt Ssa
íz?* IT^Íll WiLTí konyi Lajos elleni büuügy a Curiától belybenha
aMt aa itt te ttótyieet fttmtrt atiaém AOeaaay Atbrri A . . \' , J__|
Mbljrt ayáma amláfcmttm teUbam iadait meg a fövárotl 1IV6 ítélettel, aajtdbaa a tégy klvttéom ^wpn 4\' ellea, mltlbtgy vat
tag által mélye* eéftették ta tamtltllktt aaiablrAlókat.klk I kántca Ignfto filftflí bllnttjtl -ü Jdr* láhlitóLpát. 1 mkámimökatamr4ttat mitdw létjtgotalttéfni latmaitgtéitk í ti. \\AmnT
t fércmetAl ím aem agy a kNlatég. Minél tpéttbb veit ti ■ \' -- - ___* .
IrittlA kkAram. aaaAI temtfftaabbat -llltftlle aAtapordf*, |
Adácti, Aqu arai It k Aa Croquik a gaadaaági ■ életből. Tiatakét elbeeaélé«, a mely mind a mmógaada^fi LopSs vétaége miatt vAdolt Pap btván (Hídiga) ée falatl Jé világbél mariti tárgyait ét alakjait ia Aa Iréft
ellem bonügy a Curiától réaaben megvAllostaló **.«{ "Wnwp íj"44-"1*
■ ----------0 | kinek a maga kedvelt taakmájában már eddigelé it irttég
taerte alitmari. nagy érdemti vataak. Hagy maaayirt lelke-I atdik aaért aa tantorért, a mely a fójdtt műveli, kÉatajllJt kifr tábláiéi helybenha- m a It tlbimltli. t molybta igaai ttatvári ét bájtimi aat-
_. I retetlel aawtptlltti ág • értelme* ét ktdvall Unttartdlt.
iapáajait éa gaaéatági irnokjait
Igen aaép ét érdekee alóaaót irt t k&áyvbfia Bákati Jeafi, a kíkél aaiatéa gaadánat akartak tagláü aerelai. A tttné Otdig, t ki élményeit ét tmléktit irta U t II albeeaélébea, igaaán bálára kttalaata aat aa eaatAlyl, t melynek életét, gondolkodátát, tgyaaerl, de boldog IdAtAltétét a kedély ét baaaar dtrla aagaralval világította mag A ml merete a
o i 1 » . tv %-1—ís .. 1 nmllett egy járaűat utat nyitott mtg, mert alig vaa a tár»
baándékoa emberdléa bünlettével vAdolt Tnbl* | aadalmi éleUek Olyan ága, t mniy egytt-mAaik kAayvbta a
maga táayeaAivel egyAU iamarlaUa ae telt votá*; áeak épta j arrél a derék, mnnkái, értelme* ét iattlligtat gaadatiiati elemrftl él aaaak életéből bliayotlak eddigelé t mfetatttavot IftrtalAmk la a k*ayv t tárta tttlrmt kindlató.
fUgf-Ktniiaa, aierria.
Zala M. aaáin (5 Ii«p)
1893. dvMmW hó 20-áa.
— Ult laadtAáaAat - (flbí*ttik Mvat Sínk btuatn
xaxaxaxa^axaxaxa *Hxuexaxaxaxa
ci. ti kir, nih. heegaaer-lpar lUipmt, Vtl. K«rap«ahau M. táját kAaaUaÍAavtt, miiMUwni»« Immm-aaarak ón aeoa kénekéi éa alkatráaaei Mtadeaaamt b»nniiM> é> aaaAIAmlvalr ]aifÜM láagiliia anüaaaré poalo—Aggal aukftaolletlk.
MlflH, MIíIímU Í«ilar4«kai (alategr 400 íilAabOaA faibaaj métaraakAni 15 krtól ti * t frt ífíf V.iUn.1,,1 r«k fch*r «NilMM
eetyamaeAvetek 46 ftiriól 11 M ilft krlg aaállU - alma, koeakAa, mIin, virágos, damaaaoll mIiM|Iin (mlat* <1* Ml (11a dfNMMllló ée hihh) MlftabM itala és Ar< ayalafbaa) aaáílft jwnlaUr- éa vAmaianieaea Mfg V, ((!», kir. uijvat>) saAllllói aalyaimg/árm aarlahfeam MlatAk póatafordi lóval klIlifoM ~ í^álelia nlataaM levelikre 10 kroe Aa leveleadlepokra t kroa bAlyef rageaataadó. (V)
• A Pnlltmhll<,u ^Wba\'oroVftrfttil itifgaiQnlati aa addigi pamuto
^ (*? ftllffWUUlüUu alít 4a tvdrn *Aait arőa 4t cianfö hangot nyerőnk
i \'A *« áMtía, - Miiídtn vtrflrt b&rki rábuihttfa mindenkor It ia hushatja. - Soha
i I ^ Hm pUHItUl al* Art a varóptloiákinl agvtiM at utóbbiak aiaAatga aitrlnt
! | Iri 2 -, 260, 8. 4« 8.60. • KölOo a „COLUMBÜS Mvorölej párja 1.—frt.
IJ • ff u J a lo lo 1
í „INTŐNA"-
3 1 jClln u) ItlálmAiiyti liaiigatarral mirtdati aloitta*. tanulmány 4a atntiamtrai nél-l 1 kttl atAs iiaA* itUtta n^airlliii aanftlaralioi UUÜ jataiaut.
I I 477 tű*.* Ara 12 frt, a kótaluimk darabja 80 kr \' 1 Mngrandtltaak aa Arak aUlayaa bakttldaa* m*tlt*t vagy után*taljaeí ttainak
xaxaxBxaxBxaxaxaxaxiaxaxaxB^axcx
4l alkaeaólAeAkea (fiaake lapAa) Mkaaé talaakkal a falael AlelAl, magraga«iéas áJlU|* etymAaael ft maakáa. haeailelea Aa aarrekl jelleran asagéay UpAal a lAka, UlklIaaNfflIaa Aa Alvkt|kAas fefal urrtval. ir 11 il|on a lAvAraabaa i«»la»l, ayArban vekáoalAaal megy a feleké ia 111 U amUkUl kagrja Alkaa lalknietAaak nyomait Daapt salv Al lAllfc M li illtóiiálAi ás i\'ani krtawalUa ágéval AlAakaa kai. \'
0aH« kaaMr vonal Al amaa alkaaaAlAaAa, a maljrbaa a Haaa»«*il «l*ilal\' atk: a kAi^atAaak a#ag apol^glAC vala< ■lal l|«a «laiAaia van aMflrva a kakoriaaaaaü r«i la. TalAIA Dtiitat la klaálAak. A kaakAl MtaUvIty % awtAaaak in^Jár jmÍTi] iéúllAK MIUITIII. MlR l\'üawS .a kalftafaa (a 4aaaa44 MAItAaA|tollaaaB allarlIA bárkit kOvalkaaalaaaa UH harkA"*aak tilniAy*, valaiaaaayi tlbaaaÜAaAa Igy vonat karaaattl a ja kadvAa a kkawr. Huk kalyaa aalyöa ititint aa alkaMAIAi téaaaa h«*y aal aiAa fkf lalkaaAiball tüÍK kApM augérunl. 4a aaaAI Jobban aiatArtl a gaa4ak0i0a»ta.
MétlA a kaajr? arra, htjgy a nagy aOattaaéi alolvaaia MI aakáajt ibrllt Ml nacAaik L>« *rra üteg nagyon
In riaaolgAU, kagjt valaaaaayl áaadatlaal, Uaaiartó, NpAa, kaaaaAr A« Iraok rngmrm^ jjtrt I köüjfvbtm kiaAiiUf l aa ö iia vliAgtik van élalalvaa l«fotógraf*lv«l A köayvaak Ara I (VI Q0 kr Aa lalAaaa klAllltAaa, Qaoa pantoaa, Uaata maiAn Aa AiialAkaa 4laa* klitalakja atéllovi (aaal a 1«f*1 Ü8»m Illtai ualalAra la.
VoftittKt aa „Olajnlfl »AiArw 1—11 flaatAt, aalyakal Alulfaava, alaNatlkalJak, hogy KobloMk ^algaoitl budapaatl kAayvkataakatla (Flr44«alaaa H, aaJ ad kl Mftaali AraakatA klAŐaa aögllatl. Ka a mAÜT, wi nagy haladtai Jalint a aaAtár<iradalaa larAa — 1611(1 oldaloa ktrttlbalttl 7,HU0,IHM) I aaAl tartalaaa Aa kaaa kAtigfalvI aaótArt pótol. HaraadaaAaa I uiy ryihfr\'f\'Hi tnAHrAnyna, hffgy dü ■i|f">il uAuuuk, | Éji JTftíiaalélt MWtlflC frsyarAliLliVaav&lbaiJAk. Hég aa !ü ílgyalaaiba vaandfl, kofjuntadknal atafktaairablUa wiu- [ aaakira aAava, hngy valaiaaly M^\'karlMAaAaAI aaai kallkaiaj nDItrtrOtattwa tMM|4attlH, kaaaai altMkaattag mlndaa naÁlt akAr Maayar, aktr aAiaai akár aafol. akAr flraaaala, akár olaaa, I Itgawl plllaaatra ■agtalAI. la daoaára aaaa alo-1|IIMI W um II IHAttAf\'éáffima ^at atüiaaifa iira\'t 40 ta, Üldla a^Hy^mnilHJIk; kagy a afrallaa ■liio taaiacyl Ida laarkaaatL Aa aladaa Itó 14a ia II. aaa)Aa | lalaalk mag. a lagaMlatabbaa ajáaUak atolyaaé |0|Oaill1
iivaia Biyilwwr—^rx \'* *. ■ i\'
TUTI B.
N4IiI|4n, rihatftié| #a elnj AlkA atMUaiiAI malttati ajnnljuk t. olvaaóliik AjfVlI\' inéha Kgfar dl||u^almrti\'íll liíit^a riattau ttial^ ptatiiiJáiíi. iíafihaiúk JiA 4a flö kr«»M aradatI do* iMiaokbait mlndtn gyóiyaaarttrbaD ét ntvaliibb Hmirtia tttlatbtn, valamint IGgnair A Aa gyógy* aiNrkÜltfitlaitaMiiil gyárabtu H#tia-3u*a4«rf.
I« punk Int n k6>a4*
HIRDETÉSKK.
aXXXMK HM* K*****
. VVilliulm-l^ köszvény és csúz ellenes
¥értisztitó-Tea
WILHELM FERENCZ jj(
gy ójgyözeréazt ö I Ne^nkk 1 rchen (Alsó-Ausítria)
44
mindfia gjógj\'BzertArban
csomagonként 1 forintért
beaserezhetö. 504
***** *** *******:
ELOFIZETESI FELHÍVÁS
raall TaaU#rrU
ügytimir.
A helybeli „Uradalmi Sörkert" hez tartóié x MitfH^U kf(tVM*6 ITxitM (eltételek mellett tündék. Bővebb fojt világoaitáat wd
tíjfl). Kfrkowlti Albart.
Ftltlflt t<trkatai6i Ur L 0 14 IC * nTi
i laaii>iilt}dtiita 4t « * 41 II Ml, rf
Nyílttéri
Asszonyi szépséget
Mappánál való rnoaái állal kapnhleheltto
lnUin ; n héwi l*nrfumtri* Kunifphl* •liliorntfj
impiini« aaonban agy kétallmány, rtialy íjiidnő tiiUidonaágal trilall mky dlvalaaata Ion hibáKitók Darabonkénti ára AA kr Kapható; T«aa Hlmon — II] Koaenlterg Mikia, Na uer Ignáoi, Calllig Béli uraknál lfa|y>liaiilMáiii
\') A
* t rtviikaa IttHiMüt
laai vAllil ninfAra IMti a aaatfc
öi
A lnircni hérlethfz tartotii wdűhids* tan klV6IÓ szép fiatal kőris éá azüfa-azeraxámfának, valamint é/n\'thvM célokra alkalmn fiatal tölgy- eperfa
Mt* 1114 i
Bóvebbet WEISS JAKAB vagy FUCHS KÜOLT űraKnai: mq^i 2ABO0TI3IIEP£^.
szépirodalmi éa limirilUfjiiitf hetilap 1894. év folyamatra.
Mfffl riw inéi ^m^fa iiiliiUilm, tetolii ttnlAii.
A ..Kapai Cltláál Lapok \' a l»galtarjatUbb Aa itgdiasa-aabb Aa lagolcaóbb képes hetilap, a aiaiy mii* Aa lalkol namaaito, kaamaa áa loaiai\'iUfjMaÉfi olvaanAayokat nyojt a atagyar aittvalt MaAaaAiaat.__
A „Képes Családi Lapok" a lacaagaaabb irodalmi aivéa álló pMtly kOrtl aaaiaatl irödaliaakaak atoft ranga írói éa Irón/jl Irtmörülnak; Igy aa 1894. évi abé mám kovatkaat íróktól boa kHlléayaka^; JAkai Mór: .Jlfj li Toll tt á dolog?" faaaatyl Baaiaakj Safaa LŐóa: „A aora kocakAja1\' (Ragény). Tölgyééi Mihály t JL gyi. aiAat gytirü" (Haaoraaak), P. Caarka Ákon: „A Boaporaa pirtjAn" (Hajz). Stíllar tanár;. Jk flatrtl*- ^Onad eaikk^ atb. atb KAItanényokot írtak a taAmba : Konóoaj Jóaaat, VáraAajrl 8yala, Valaki Sándor dr. A ragény mallAklatat Laakn OnnaUv Irta, esima „PAaatortAs Aa IldAroaftny41 A képak nn aj At alkalmából valók, » igán találó rajaok. A ml ktlAaAn Aedakat kftlnatefti • anámn^ bogy aa aBbaa üaf W—t SOalamAnynk Wimi araakApatt, a aajit-kaaU aláiriaaU ia vaaai aa olvanó> \' A „Képea CSalidl tapoT1 i»an¥lat n a*övtgU nyömoit több rayéayt ad, alaórangi Írók lalliiból
A „Képes Családi Lapaku kát tietmkáat macJntaad mai-láku^, | „HAipyak LtpJiLÍ kátltrl4al Aa diialdtaiMl allátvaT tal(aaan aélkttluihaiővi laaa mindan máa divaűaf tarraaat
A „KApaa Caaládt Lapok" a faatabb amliutt anyvag [kAntttt majoalean ragtoyataa klill Hallll, li OH AHA, aredatl, bajctttbetft ragénjt ad Jatalmal aiAflaatfiiaak.
\'8 mlndaaan alöoyők daesára a „KépasCsaládi Lapoku-aak a „Hölgyek Lapja" eslmt ihratlappal Aa Ratéw; melléklettel egyött, «föfla«té«i ára amk afét* évre I m, jfélévre 3 Sí, negyedévre I fH 51 kr. Aa aMiaaUoi péaaak a lap kindóhívaUláKöi Budapeit, fyáfly-koroaa-Mtcu 20. tlátl klldaadók, a mely ktváaatra matatváayaaámokal dijuiannl költi bárktnak, ka aa Iránt lavalaadlapoa Mg karastatik. •
■r Aki aa agóaa Am aaóló t forintnyi alftflaetAa* Asaaafat 80 kr. caomagolás) poataaaAllliAal díjjal agéa* Avre Wlld, •nn%k4rag*«yt, — aki félévi S frt aOT aatAai üaaaagat tilrl^gaitMtii Aa mmUaaáUUAa^ dijat küld ba, annak 3 rtgínyCKaű 1 frt Ml kr. aa^ad-lAvI •lAtiaatóai dijat a 10 kr. caomagoláai Aa ptata^M HT aaarra küld ba, agy aridatl regényt kAld ajánlya éa djf« [mwteaen JntalmnTa kladóklvatJ;
A KApaa Caalidl Lapok UadttiTaUk
BudtpMl, % lt|yktrttt ataia 20.
1898, rfreember hó 20-án
* Nagy Kaníaae, e»ertla
ngy liÁr/rn-ly húiíilu?.jf-tep^e h lécednek, g»-
! ganék, tUdOuek, továbbá légim néklttjg, e*&k-. mellOaég, i^irna, einyálkáeodá* aiamár éefojté* knhttgta, caiklandosaa a nyálka hártyának — keadftdö gűa ő kór a legjobban ée gyomén távo-litiNiik el as évek Ole be » ált valódi e orvos rendeletre kéaxfreft é* aa örvnaok által ajánlott:
NirnHil)örn|«Tlire csomagja Már. én Miriil tJjttrgj keret p«r rfoáerta M ár.
rponioa orroai beaináleit tilaeilAaeel» aikere már wáfcdwy nap után, látható.
Két eenmegaál kevesebb nem kölde\'ik evét. —^iaüii kMIHe—el — beleértve a c^omagoláe ée faaalíitd levél — ÖU krrát Több. — A tnegren-delé-ek ejtyeneaen : 28—
A mint umlw |»áratlaiink a maguk nőmében1. hérrnn éven fnltUI ~fffc* umkuk iUlfcfiil llfklIviIGWa lárleUwi ajfttláli ÜlneólJair
iiilni bbmnly inán játák, aiivel eoi éven _ jyllTIlblk krnflf {
i.- wni.i. wv maivá, k iwamtaittfr m irqfttftftfattfc a valtát I
SiL György gyógyszertár PÉV8, V. Wimniergaeee 83. intéaendék.
Horgony-Kűépitöszekrények
a* eryndull itták, i mély vaiamnnnvi oraiieban eaitaltaa dlnei- J I I ÜÜl a fflH retet talált, m mindnréjak állal a kii Jaaiarft, jaeggyAi&jáebAl Mt | ^^BWftJ^ turltilajaeltaHb -kkfnraar, a learr imiiréboir p#fiilap iáttk £$s[ aJP^pj^rnyi
fngtal k oatetóaaart tnég new lifHan, U boiamu tiimarjábau at ||| jjk: L^t^ |H 1 tfant j«gymU akt állat «/ a), §ajdafea llluailrájl árJiayiéMt 1 |B\' Hj Kim o
■n uUaeaa aa eata .y.....taMi folft&i kmleaaft MmUnihei, •• ||| tEHJKj-: flHjBie
Ifevéaérláa alkalmával batánNMteai MeMer rele Hiiro«my | Lfl flfljl HNJ MtfHtnakréay bár»m|Á ée »»M«h» égjen eiekráev Harfaay ( a. \' ™ wt HpÉhP fthn^i nÁlIrnl efjat nom vnlldl, *»rmwtm( Vljwtofiifwf* 1 ■■ -•^ftaa^KSjl^C
litiiMj a iii eet elmulaejija. Monyán \'kapkal kavaaalili ártókfl uálsiatnt A valáltl Hnrieay Kfé*ltla«ekréeyit 90 kr.. 70 lr., HÓ br<, A írt. áa ina*aaabb
l/tr a flaojnabb IkUkitarQilioikfrm káailelbia vannak. iku
OJTi TuM jéiükoL. Caiaailaa lajáaa, ViÜáaikáriié, Harailtrl, Oandkxt,
Nkagarai atb. Ai a| fttralak, kallti lilikek fnlotta erdalmn fnlatlauii la taHalmaiaaT játék ira 116 kr. Ouk a MUiirgtHiyn|alH **tléti»tt jtták valódi\' \'
Ríahttr F. Ad t\'m távrm,
UiM *>vMf w»ar. aaáaa. h ílr ka*|n«acMfct«Mr .^tAt \'
L wtaa. t eibalana*Naaa«« 4, RaaaUtaat, NKaanft, attaa, Ratia#da«. Laadaa M>. aavVartu
optikai-mechanikai műhely
■ Mr eaépMéeéte ée ttaieaeliéaéfa* Mr legelékelékk eiteaákl, kél ée táraalge H
• fikár, rdiaaaala éa aária * V«V|rll«a •nelyiáll aá a|ánlva Dr fehl I i. ««a klr tanár állal lléaekaa
5 Kllaweré leveleik knveikeiA urnOklftl i
Weller earalta, *« klr, mlv aalaáaaal Meelk l ala, klr. adv. opera áaekeeaA Náoe, Seklkfee éeteele* fith tklr> k|iera taekeaaA |lá«H|: Pélaeay Hlaáaaal • ea, klr eeeb Miakáaaál ttáeebaa éilléia Halasa, adlaáaarlfl atelaal aápaalabáaaál nt«*abea fka lírák kraé jMi klr. adv. e^ara áaekei Uétwben, llb
Nm Mm dre I frt M árM m DcAnvéttel vagy aa (Ueiiej eKlIegaa behllltláae ulán küldetik.
HapbaU a legtlbb lllaHna^r-, lyán^aer kerea* It^dl^iiifii én lléiiaiarlárban.
^——mi i... _____________i -
\'PeififJSW wrrí flM, Cflgllttiu, utíndptiitftDtiíjí MJaasáitra ItaiaC aaalall II-
AIZBHwZl6Ua6lk kérik éa kttianirfreeégek azonnali eíliibaahaiaiíau élü-i aniténére a le|(k(ittn/lbb minőa^gban aaaílitok,
A ár n/alttl ajánlok RO fokú, vegyileg tlaxHi rr«rlMira-
^^^BWJB^J mrTt^?r7riTrr7mrT?rn-irr»Mi^ tng\\mi-iin) ---------
■KTT^r— kl»aiá eredaiáayérl keaeakeáek. — Vá rj^Fy^BI MT Arlfif*>t WrmtHlM kMdflh. ^pg
Fj^HM gpUik (Károly FMöp ▲^Sf^Al r a iai h a iv. (M)
■r^Meml M » k l> i * » i /> Ok y n k k k«r«ntetDtk.
Iá 1 1 értékét rieiri veszti egyedül azAT&liy-
I A Tn i tfl M ™ ^ legcétsze- 1
Xiiiil wllCfc-Tfribh-^g^ ajándék-- -
A ktípíyő karácsonyi i újévi ünnepék aíkalmMA nagy érclmü közüMégnetrdáian felszereti ajrerny- és •vdjeit-áurui "Ü.xl• temet ^r (VárOeliáa uloa, Fmchxl £üLÖP \'tönyvkereaked^ae áreilenében) I legml*$*Mm ajánlom, jtf Alándéli-tárg^ek nagy válaMtébban m legtflraleaabb klvilrlbria I 014 iltAK^rit ^Wm — QyHny1h*ü cMna-exü$tnemüelc /
j A- iiagyérilemn kUköiiaéjf- aalvea pártfngáaát kérte, eJéHlonf egyaaeramind Jariti műhelyemet, ^ hneiy n mndrnr tmrfinHta (alnéta hanákávt\'! elintm Vau, -----------------•• .-.p ^ - - ^ \' • • * ^
| .., kim HAMBURG- MIKSA I
i KLTTHIA ZSIR HAJPOR
optikai-mechanikai műhely
| wAissTim,
alapíttatott 1849., Bt,VU% l Kohtmarkí 90. ae.
Íajánlja opUkal elkkek ée marék gn«Uf rak-
tárát Jatáa|oa áron. eaaeaataaak« aatpieaék ée laryaaiaak poataaaa lllaaatatl • vegekkel I m aÖ*kv.
MalakAal lálaaévak aaáaea fé éa válaea
tékua alatákaa & frttál Ifttkté. Tékarl aaevak a >aakadbaa, klráalati-eakra, ntaaáaakra, tavi én aainkáai Waiaak>
latra U frtéál auklé. aeteaeterek aa M^ária jaaeká-
tároaáaára mmI<m«i kiprébálra éa yoata* aaa ialaava 5 frtlál Mntalá. eéaaérék aaekák, ablakok, Arétt, ataaáa ráaaára, láaaérdk atb. mind ia pro aaa vlfc- á I fiit a JAI fiatal ao krUI Makk aáraiaie apukái eer lavttáaa (yereaa áa* HTbaáa. UvilkaU aiMtaaáallaik yaataaaa ta lalkllaaaraleaea Wljeatttataak, 600 i—
■aaaaevaeak Irkakali aaag[gaaeeiaea etilé\' arltée Yéetett kivonatra knaa/oa értkata eiaéréiaal káea-Uk. ^ Aqamék iaiyaa áe Uraaatva Waa M|tlkta tárnát khneéjgel beeeeréltak
[J. Waldstein, optikai IbM^uhJ\'
I
tylgy.KinlXftif ***TiUI
/.Hírt. AH, H^iitn. (7, hp.i
xxxxxxxxxxxxxxx: PSERHOFER jJ.-féle
li-
ft; yó> AA*4.
aíc 8 i) K .ILJJUULlAJJLftl tilJBJLS. 8JI.1I
/,i«um g-oldenon RelohiApfel," u ^
8Z. A
489
ivAllb <**)«
V*rtl«ft<lU l»bdif«oKk nuki áitaiá*oa uuimk un aiatt, muM&W mv«í\'UI)m juggal slvtl öMk«gy*« Alig léiMlk baioiaág, ntolyboamm lakdaoook caodáo ka-
táaakat aaaraaarMaa ka hm biMayltottAk vMtft. BvUaadak éta mii labdaoook AiUláuoa «Harjtdá<m«Ít ér-tmíii^ AT Ítif vau ooalád, Molybta mi kltAfcA WiiiMrWII fcáaalat mm vo)aa Utálható.
WlllU omi tmi mrtlMMWl háalaiárll ajáallalaal áa aJA-IUttak mUan ófy tmjoknát i mi amáaaláakOl éá aaékrakaJéakél árváit* * Mint apa.aavarok. niálbAjök, kéttka, vártélBlAaok afaayát. kéltétlaaaé| • hmalé bata*aágaknál. VArtlaatlto tulajdoaaágnkaál rágva kl\'Unfl kaUaaal vuuk vAmagéayBéi « m abkél owlö\' l»tüukti41 li; Igy aépkórBái, IdvganaágbOl atármm foJtyáaokaAI ath Kaaa vértMMtltA lakdanaak oljf kanayaa karaik, hogy t lagooakályobh fájdalmakat aam akoaaák, a annak folytig »éi o fritfli 4a mág gyarmakak állal (a JÜBltk aggodalma aálkll bavakatAk.
A aaámtalan kálalratbol, Molyot f labdacank mgyaöatél * lagkOlaaUaább áa lagaakaBakk katagaá ■ak hUö «|Maaiftfk vlaaMByoréoo folytán kMBáafc latáalak, aaoa bolyon eaakla lékAayat. amlllAak bbom magloiJ»éAtili Ji&KX, Mliéaaklt t ki aiaa \'labdataukat .ogyaaor haaaaálta mag vagyunk gy0aA4va, aaokai
I* mii hu far J ála várliaallló labdauaokal küvataiaj L 0 klaaook takintliatök valádlaknak, Malyakaak baaft •él. . nUotUM a«Paarliofar J. návaláiráaaal fokota Rilnhta 4b mladan agyto dohok Mul* agyaaaaoa alá Irinái vAróa naiabaa vaa allitva
■yora éa klsto* oatáaa, lofjobh
mr mlnilan koaaváayoa ét caftaoa bajok. u. ■ wrtwa nitv Wiíilfla, 4#gna#ggaWm Imhlii, nliitii* K!agaa fog UJA.. Iflfájáa, ntlnaaggaláa atk alk flíaiT
I Siíiij MV-__tt" \' \'
Tannoehiniü IliuMffi^T
•Ha volawsmiyi kaJBftmaálmr kOaftit ormok kl tal a Iníöbkaak oílamorvo. Ugy «l«gán»an kiAUltall aagy •MiiBcaával V forint.
A1t»láno» tápon C:!i,i?wr
Knlna imi *|i<uu ln\'i i1 Aiji . tjMUU riorkofkr ur í .
tiy mIvm i« ItkMlOa uAkoHi ip ukarfi^\' u (üHii i«alkatatlaa. vánbKtlé kbÉuuBlMl BlMválfHil.
fŐM|l« (i* It -N »• • UgméUalik l|HIM<IM*| UMa-\'Ml
•M)tftka(4<A*«< MarMltk U|[m M*«uUii«I t\'BwIUilíi (wit, MtuUinM
Nra «li«t floénlk hmII«m, IMV. «a«pt, ké It-M. IfklaUiaa tüG \' , 1aiM Bkavaia aalt, ko|y aa Oa IiUmmi kaMlitt kBi<4 kajállak» mal|alB4k HalAll) lííl«Vfl pSpE . "tSÖÖS ■la^égykaa mafeBiltaoi nlyaiHiyira, ht>gy aaitttíu miíXff aaai mIim tgkhá kifta *ágasai áa ktaonvár* már a kuk fafc hOal ha •• Oh méílá UUaraal gj»
g«m mm waalauak vulna Mag, Aa iMaa aIí|)h iih mM taawaar. Hagy Maalmam van, kogy aaaa lali iaaia la llfcálalaaaa ki fnaaah iiii«llliil.
nöat a-auk
gállak.
liMB
• • tta«« OjHalf, IBg?. aav |<áa.
Mályaa (laalall Úr I A loflfcrrékk kOtaBaalamai mMMlnai aaaaalt Onaak N Ivat aaayaénáM Mvákaa. Aa lllali ft ávaa ál aaoavaéMl iy«aMÍmilaa éa flilrtiaágk<M. ait álaiái la megtuU*, aialpáJ agyákkMI la la mMáa fálallaa agy
katt kaaall On kllM vgftia»MiA laMMialböl t ai-knak áltaaáá miaaaálata f<»l»Un (OktfUlaaaN hiRyfVgytilt
UfMkk ilaalalaitNl W*Im*«||«I J.^.U
Bakaagrakaraail, Uiaai mallall laa* mám |? Aa
TaklalotaB Ur f Alailmii laaaáiallaa kár á aaoaiBgal aa On valákao kaaaaM át klllaá l«(Nta«aaikOI. Hl aam mntaMikainm tag •aayakk oUMiaráaamal blr«) i»NÍ aaaii laI<4mN*k árlákara< loiTáo a*ak. a Imi aaak alhaltimm Mjflllk. a taaiitadAkaak kgm«lagaaLU>> Iimumi a|4mUmI, )Uaa kálalraiiMM laiaaáaaaa*
itaál kaaatiáUaáia Q»* fMH..itl,M..,1tr__
Tafaa UaallliIlM Mák** |gttá#B.
OataaMnrf. ValkMk WaUtU, SfMáalA IBBB uhl. B Am
. • tí trf-— Falhéram, mloaartiii a« Oa vArilaailKV lak4«atalMI I \'IBBMBQRl I ÉalinnBt MIMMh aj|aaaka4)ák. Uaakta aa Oa >aa<álBlai lakJaiaalaali kAaailakalaai, kagjr agy gytmur, Im^WK HWly aagaia 01 ávan ál gyOlOri. itiagaMiliatUlliaHii Plali lakdaatnk Hátain anliaaaai liigiHik k^iaynl, a ntliha láfkKfákk káaaOaalamai klI^aAáHi, vagyak liulBlottol
Ivlfkl Abhb,
\' tuu firttntlM ÍiÍNlaiMk ontti i PiarUo tar J. féU, bb „arany Iitrodalml Rlmáhöa" |Jfái|iNrMrkBNi ná^kaa R., Ma> gaaauaaaa II aa á* k»«*ilí«fek VrtTMr «»ÍiW* •áfkaa, o ovy Ift aaaa lakdaMiit lartaliBBB<v dAtMB élt ll ki hy aoiiiafi milykaii M iIbIim »iHalwaB jkMk. I kriM kvrltl, nuaválol
kiUMI 1 frt íff kr, Hu Mogü^tií kovmliíi mm köhMk b),
Ab mim aUUiLb*! MlldAMeAI (uil IMlobkaa iHMUtiitÉlvAitygyal MMÉMOllitikj kéflMllti k\'liüllNl B«y«M { I « «omag | frt M kr., I oaoiiiag I frt !I0 kir I BOBMBfl II frt 15 kr„ 4 mboibí 4 M4«k/f ( *H • W W kr. áo 10 Boaaiaf 1 fri VŐ krha koril.
Amerikiii kMjMl,
„aatt *abök»tálf iftátgaM dagBaAtakaAI, ulfkakaM, bb baa- vagy gyuUilt mail vagy máa Ily Ujokaál, mim kltlgo aaar Irta kipróbálva I tágalj 60 kr. Bér ataalva H kr.
Fiurvhalyjuim W é?
JlilJUULUlliWttlIl Mm a fagyoa tagakraB aiiadan Moll ookn. mlal lofliataoakb isar alltBiarva. Kgy B*«waOfgal 40 kr Háraiaalva M kr.
111 iírt naA V w éMáa wa laaiart kitOaA káai
UvlllllirUTy aaar kurut jMadiaág, |0rca0a ka kagáa allt. állag* I IvofBCBka ára fiü kra)o, M Avag kárBiaatva I frt 10 knilofÉt*
É lút-uaüztíuóüiafl"
Mitl gyomofi tuaa áa (mMbbbobiB altooU bajok olloa kltüurt káBlaasr ,t ttvogBoafea IV kr. II Ivbv I frt,
AJlalÁhüiülfltó jíó
igor a roa amáaaláa uüudau kAvalkaaményoí*» nt. íUÍíijáa. «K^JilÍ»W gyaikargiltOBr ^yu3íui,lii\'ívf aranyár, Jgniíáa allaa. 1 oatnaag ára I fttrliT,
Angol caodabalzsam, SO*"0
ÍTelaö vagy egóü\'uég 8ÜT
Por a lábizzudás ejten
iBBiiláot a bb BBáltal kápiUklA kollaoiatlafl haagot, \' át»M taráia a lábbaUt áa otlut ArVÜBtaiIau aaitr vai kipr^NÜri* %y dobMMl fto kr. Bárwaatva 7ft kr.
Go yvft-lmlüHftiu, ÜU^föwí
liárai0Ml04 koMáoaal tlo kr. j
ntm—^
gyAgyaaafi oaiáOBlálitoíl
foármoaá bajoknál. Mfy aaoaiB| I frt
Mm Ék üMlOfOlt káMflrj^ttywkwH klvlll BB aaatrák lauokbtB klr&tatt Obmob holdéi klllfrtMi lyágyuBirMaail-kllAalagaaaágah jaktAiaa vannak áa
a káiaiotkaa üatán mm lovOk gyoroan áo olooéa bioc* mrtBtattak — Pántol BMgraaaoiáatk a lotÉramo*. Iigg ootttaOttotaok. ka a oéBil—if oMka koklÍ4ailk j Bogyokk BMgraB4oláook Btéaváttol ílldatMk. — Bér-MT Mi Hagy aHorMtoéfik kOMákofáákaa waatva naakía alf aaatbM . tOrUlil L>9l<láo ha aa oaoa laMaaaak a lofklItofáJAfck aovok áo alakok olott Obbbo« aMro kaárkoalk, at(y OBotíioa o jMwtaklItságai ntáaMtalMk) oiaoa kAvotkogtáhoa kárttik a»*fcla ookkol máraákoHobhok,
1893. dtotmbtr litf 20-*n.
Gróf Keglevich István utd.
prouiontorl eogiiAc- én hor*ze*zg) ér exégnek
iTlZIii BX7I)APE9T,
i
iBátfOil rMákl m, k. péaalfyifaafatMAf. tüiHfr-X. MN. .....,:
Vég.é
-^áromri $ UIUBKV UftimfVMT AI Ttvt—9S. MP-
moléol ávadbaa f«ld<»l^oa«»jt borroanafiaág - a fiaatttt w» adóról aaarkaaiMt kivoBat mellékelve kiadatlk.
■Blofoot, iwa. BBgatttM tf-áa.
K I m M I «
riaáaj >. k.
iám
a Qfif iLftlflrk ll*TAa otd.baAafekl cogaa^gyár Által •
inrWfcwnÉr
Jaaíg) ffl4al|aaott_ . •
összesen 1.178,650 Uter
oa^baa : agyvttttA aiáaliwti »uoyHtiaMr katoaAa ivaa Utat
BaraMaajlaaf áo.flaMtoAA
összesen o é 12,375 forint 55krajoár
MOllUtákrál.____\' ^^
« k nMafgyort wakaaa jgidalak, MWi. myitii 44a,
|;__,t. *1 ____ .CmmjM •• É.
flöTriar. péBlitjlll klaUaaág
Tárna* WWT, aüg. fÜ ........—V
Krlaaa i. k.
A ialaafcg arattőag WtogoAcak. ftkép
1 tl £1 ul © xi. z a. 1 1 "" *;*1 " " -1-"ii.
flllani li|)Bkk áviiorkMt copAHl aJABlaaak, mi árt la mlndimklnok ^rdaka, hogy aaftkaáglötét altaaMTt, Mg* \' klikatá gyártmánynyal Maaaa.
famtt hivatalim okmányok kowátáUla Utal MA alf til*onyitákol ayajtkatank arra aMva, kagy eognacaak kéh i bmI| mAo ifArtaAayanl aaa»kaat akvatlaa megWa-| hntó. — Oyárnnk, amij HW-kaa alapiUiott, aa aaatrák • maityar ■oaArekíábaa ncmcaak a lafaagjakk, banam 4
rll|||IOitAkO>iokk ia
******
agvtt eagtar-aak, meljr hIbímIM kapkatO, a» laaaaa kiAllltAaokaa, BMlyakaa venmnjraatlak klaárákg caak dlaa-
.....fflroár«p¥ abaflltia* Tégttt,
Cognac Gróf Keglevich István
kártoAá
J*l_ m
SgXKKK.^IIItKXKXXlg
S CACAO-CHOCOLAT 8 % 4
n
1144
jAKSTOA-Ni
ff"1
8
:xxxxxxxxxixxxxxxxx:
y
St, Gall (LulaaaJ , ;
H aOB" olr»ö ár*k Könnyen n
S oldható KAKAÓ. - Leg X
X finomabb minöséc ^Ba X tt g
lMgXKX)CX>CXX KKKXKXH)
i COGNAC
Czuba Dur ozier & Co
>141 rta w\' ■ st* VaiAiUg) nllki^g
Buda él Bloohmikiin Dnd^pist él Béos.
jjm MlnOanlial felM|»Nailé*

NólkUlöxhotlen mlndtn háittrtátbin
a yihiwrfile Kneipp maláta iM
— máoo kává laávol — M— A bob oMrhatailoa alfayt «y^j»Ja, hogy a fél> kává MollAahotA, Vilimt aa Artalaiaa tíuu kává koMBAIatAt Holj§ ; a Maláta kávával lilMmlk.
«|áiaá|mkk Ab lalitaookk kávé káaaíi littl -- VBllllUkttlaa mint aátlék a kávákat* l|ti aléalkaté gAktak, gvarrnak éa kolagaak
IIAaiAitklál AaÉa4|Bakt
IbAmiii kBpkaU.
diu m h\\
Nafy-Kinim, Hám. (I, ..........1W . d*» »b«r bő I<Mb.
Fantl Testvérek •
Nagy-Kanizsán,
női divat ára raktárakban
elköltözés miatt
TELJES
VÉGELADÁST —.— ■■.-•— tartanakh.
#HXX* XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXVXXXOXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX*
Legszebb! Legértékesebb! Leghasznosabb!
*r AJÁNDÉKTÁRGY **
MüiszmúTlfjusági-irat, Képeskönyv,
Imlfekktoyv, ÍMAKftlYV vagy Diszlevélpapirok, IROSZERGARNITURÁK.
Mindezek a legnagyobb választékban és legjobban
mMmiwMM >>,y
VIDÉKI MEGRENDELÉSEK ""
\\ • HyömnüiU FILIIII rttlttp rt%ititilHf<Utki«»pkiÁ^
IWl\'lllllüAOil, |.V«JUé UCU7UIMI7I «TOII*
/t.Jltl v»»v

iMltlülWl I
r • t«*« ou.HU* H«.
14, >» II » kp ijiliwl iMi< multíií BÍBÍM UIIi»II>
Z A L A
Kl.áákl»»tal i
fktmká*4fáM rUcktí fmp U»f hinhMm.
r.urtrrirrtei Aaaa i\' Efta tm II kMMt (• f* — kr I Tfílm" I (t W —fiJ
* Politikai és vegyes, tartalmú lap. ^ÜT ".i.i........!
A Nagy-Kanizsai-ét délzaiai tnkarékpénztáraí;, a Bankegyesfllet, u Ipar- és kereske- „üt,,,, h
M tiiiiiiiii —. <*«imi bank. a Nagy-kanizsai -e*íiyegflet-szfflretkezet és a. leien yei takarékpénztár V^ \' __
" hivatalot kWflnye.__BH»adt, T,iwUi • kMMtakjrfo
„ . . , . _ , . *--\' 1 WMtkmtt rtvM ftlM tknl 1
W* ® **** Meg jelen f k .\\ag> -K an lx«áu brteaklat kétner; fcw* ***». wW*
vauaáxnap és szerdán.
Karáoaony
\' vigasz ^melegével töltöd el; s milliók keb- A család köréből árad szét az üdv tt em-Jlíben újra felélés*Ive a hitel, ennek üde beriségre 8 ilyen felemelő karácsonyi ünnep-(—) Magaratos ünnepet ül a keresztény harmatával üniőzöd a saeretet gyökéréi, re az emberÍBégüelí nagyorns szükségé van. viiig, a család ünnepét, a gyermekek ünne-! melyet az éM-á/íharai: az irigység, a kaján- A zajos a nyilvános eleiben élesülnek aa p^U A szerető sziv érzelmei soha bensőbben ság, a gonoszság ezetnyi ördöge az emberi 1 ellentétek, felmerülnek a kiegyenlilheletlenem nyilatkoznak, soha jótékonyabb meleget szívből kitépni akarnak. \' neknek látszó elvi ellentélek, « ai emberinem árasztanak a környezetre, mint azon] Minő harc, minő küzdelem az. j-ség gyarlósága és önzése nem tnd mindig az estén,-a- melyen a keresztény világ Jézus | Araotl a soeretel, áldási teremtő melegé- [ tárgyilagos tléJetre emelkedni De ha van crííielását ünnepli; Jéznsét. ki nj irtart volt! vel; boldogító, lényével, mindent megáldó szivében egy szikra abből á szeretetből, mely adandó a világ folyásának s megváltó mü-\'édességével, •— emitt a gyűlölet, a pokol!az ég szülöttje, akkor ez a szikra el fogja YíreS a ?zerettt láncával akarta óíatefér-je-gonoB* ssülöllje, mely megzavarja a !8tdi[oaztatm a homályt, világosságot teremt ott, -fadw-ax firnmn hencei- —---^iháfcát, \'ritteffié igazságlalanna teszi a szírét,fa hol az ellentétek a tiszta látást meg-
_A családoknak a szeretet melege állal s a hnvá Irbtltta ér, ra"fÍTmi*tiPt minrfu\' jiRaMlyozzaK; s „a jóakarata "M\'^fti ETait
áthatott körében kigyúlnak a karácsony- éa nynmán iin^. ___j kŐBoyn, hdywált ■ béke,"— mely legjobb
gflit1 1 Mffélet auományaivak-telefakoti - Ezer évekig tartó kíiedekm az, melyet » alapja. gy«iker» az üdvnek, a boldog-ágnak, ágai", az a fény, mely innen szétsugárzik, a szeretet a gyűlölettel vif, s mivel iz em- A karácsony a fény, a szerelet, a béke szikrája annak a lénynek, mely Krisztus j beri lélek gyarió, azért a gyűlölet sok helyen; ünnepe.
tiszta tanításából szerteárad a Világon, s aj diadalt öl, mert elfásitja az emberi szivet,\' Mily szegény volna az emberi kebel ennek mulandóság kincsei után sóvárgó embernek érzéketlenné teszi a jó iránt, elveszi fogé- í felemelő tudata, biztos hit* nélkül, bevilágított az ölökkévalóság hónába, meg-, konyságát a szeretet iráni, s tönkre testi Ne zengedezze hiába*az angyalok klhr mulatván az erkölcs éa erény ulját, a me-;boldogságát azoknak, kik hívatva volnának;.Dicsőség az Urnák az egekben, béke a föl-iyen iám, az ember könnyen megvett aj boldogok lenni és másokat is boldogítani, j dón a jóakarata embereknek" — hanem hrat, pompát és fényt, mely őt oly hamar- Az igaz bit barmait termékenyíti meg a\'az emberek keressék ezt igaz nztrvel éa elvooja szebb és nemesebb rendeltetésétől, szeretet gyökéréi, * &.r.-*lJ iel karácsony lösz nte akaratul Ha igy keresik, akkor meg Oh mennyi boldogság ez ünnep magasztos: estéjén újra. hogy szorosabbra fűzze a sze- is fogják találni, megfog ák találni nemcsak jelenségében. Mennyi öröm azoknak az-érő- retet kötelékeit azok közOU, kik erabertár- .a családban, hanem a társadalomban is. a wrfw. kifcimk BHtitnn 8?íEéí még nem jcptc; saknak nevezik magukat. j politikai életben, az étet nyilvános tevékeny-
ei a kétség fagyos iehe, kiknek lelkét a Az a szent öröm, mely karicsony ünne ségel köJ®pette;
-bcqjfrhit üde himpora fedt, a, kiknek édes.. pén. minden azivtl áfbif, csak a család béke- [_ És keresse minden ember saját szívében befHÓ órómét éa vigaaztalásál egy perezre körített lüzhelyéo tenyészlteiik, a szeretetnek jés lelkében is. Fs ha nem találta tnegott, sem zavarja meg a téli zivatar viharos játéka, ~e valódi ápoló fészkében, a hő! af. önmeg-; hr az élet zakatoló zajában elvesztette, vagy melyrt ez időszakban a természet mutálni j i»gadás a legszebb módon nyilatkozik meg, ha hite szendén derengő világa elhahá-szokott ía á hová vajba soha ne férkőzhetnék aj nyúlt volna, akkor gondoljon reá. hogy a
Dcső, magasztos ünnep, mely a tapa»z- civódás ördöge, mely a csendes béke és valódi boldogság csak mások boldogitái-á-ta\'ls által megviselt keblet a legenyhébb boldogság megőlője. ban lelhető fel; liogy ott, a hol önzés van,
A „ZALA" tárcája.
Az Otthonban
A JEÜJl\' nU iírcéjn. —
tpStzfi^ nem prolongálla a váH^ :laa«n WdliTMO ll|| laaMUHO ■ bebajiáa végett dr. Lóké Emil barátunknak, a * kiknek s4padt íreira valami lekete felhé «f«M-| kiben kél ekakutor lakik: egy nzerkeutó, meg kedelt. mintha szigorú ítéletre készölfr arenpaf
HgpöBBT-" --———-;-[tajjai tettek ialaa nialngfifi mindnyájan.
Kz a kenő* végrehajtó hatalom; azlán engem. |u rálátni okvetlenül iQgg a levedben. amitOt | jámbor muzulmánt (vagy dr. Sigumuodui ható- olyan nehéz, mozdulatlan) mintha vihar volna ki-W. Kyári Séador barátomnak kerek esztendőn mnk tzeiút: örök an(tliu«0 Mmmás utón (Ulö < tOrObéo. i
^adó» MÍUa.-«|y iférzlJ)öákjW«L M«gií^-.Jttajr^ad^L^ az idB bold. a«z. loganL napját i (MkhatMr magtt>dluk, bogy két hatalma* mi-tonadii, bogy egyazw okvetkoOI meglátogatom ugy üonepettetle rnígtSpD, bogy caü a bnda- njtJlwi lllk: sáu~7 rifigtlet an,
Bod^erti®. Hagyoo ótajjtott bevezauui «. oépo. p«tí pilzem •fifetarnokban bocsátoU ki markai; ^^ , |tb«raJizmu« kibontott lobogójával, a
SL^^A0^*^1^^ríSL. _ , Imi bizony mindenfitt vihart tam^t, n^g oíl u,
hémrtba : az írók éa birUpirók Otthonába. , Délutón három óra körül már az Otthonban i , bLaanlandúk lelki fidfOnégeért tzoklak ImaHutomidö aagyon nehezen; piccolózlnnk Nyárival. imádkozni Hát még az Otthonban, hói a kQlőn-
■«<Wkiiyit otthonából: raga»ikodik megnő- Bolondos agybódiló gyonaaág ez, a mi \'olyan b6z6 [KJ|ilikfli h.leWeke« váltó újságírók a legübe-«ou ágyáért, leméazetes életmódjához roobame- tisztára, tímára motta a leiket az írnpresslőklól, I ralisabb alapokra fektetett poigán-bázaaaág lormtí ^MnvéjaápaL Kon szereli a :zajt, anyBzsgést,[mint a futó vízár a rónát Unni egyteatve, bizonyára bőségesen meggy*-
ía^f^0^1\' l \'Wlb^i otlhom pwcolo mellett ^t^Uödbettte.bogy nincs mindenflft áldás .7.! a
vaácárö emberek tudományát. Az iráa(adókb6l újra érezni, bogy cogüo. ergo: sum. Ott azután a I bázasaágon
ís larizaaaokbói ooot unlig elég neki annyi, a S kiszikkadt lalaj sxomjuságával tiivU be lelkem: ^L, ,.";.___ crU„
■»«tyit akarva sem kartlhet eí A sinpérokoo >. ímpreastokal; ráborul! csendesen a mohame- iU 3 jÍTÍL T*
ra-koeaifcban sem a kullura haUlmas danua ayugalom; Hgyélt, vizsgálódott. válassaák meg az ttithon daaUKjaiul.
?&paripéit látja, banem Iwteute ojkori sárká- fa hát liohemía, a zsurnaliazták Utthonjs, a tarluu lmrt *O\'0ri... *
•yokat, a kik eazavaoeti gyöoy5rts%d stoktak kótvétamény minden beszorkáuyját egyesítő l^jlártai (hiaiauj antaá In m uwffnni ffaewa «há egymásra rohanni a vasoü bakterok kegyel- labnáa boszorkány konyha! A hatodik nagyhala-1lwre Izgatottan járt-kett teremből terembe és ka aiéb4L v ílom egyik batalmás respublikája. \' SPftctt&lt, korteskedett olyan tözzel, hogy Varga
** kar«t*«ft a főváros idsgbáató zajában, aa A főváftM (Ölőtt fekvő túrd köd dnyomla a {is megyigyette ralna tőle a hatalmas kor-ítet\'JTfsanö Jizak tófwényMijében, a magam- [ nappali világosságot. itesképességet.
fitjf* áagyftyngaimu arabw, a kinek aiháldon ktl A termákban mindátiliU égtek a gázlámpák, f \'— Ide na csempéaaatétak be a pohlikátl — M az áMatl nap áa Lataovén nyugszik It; a ki- Minlha valami hatalmas areopag akarta volna)dórfigta LuUet Gyula káptiaaió éa lakaté ta*-■tk a tatntgyörgyvári szófóbagv már Mekka tartani ott éjszakai fiféaét,... nappal -a a Ittgynh I meiböl szinte sötétlett ki a hang jvtlámtarfcai Nthezai üMMidiam ki; sokáig htlaatioUam (ott lámpásokkal eaak síimbotizálniakarták volnaífelliöje, firdes baltával vagdalkozott. Titlaközotl iMfákásáL iát éjmakát trOtn, mannydMgvt, mini a ki titdja, bogy ke
_ D« hál Nyári Háaáor btrátom Iftrtlwtiltn hl-\' A gázlátgjok sáigt fényi vetettek a halkan járó-\'zében van a »Háp taatiája* llgy járt, kth, mint
aar |«p«ak aal siáais l/Bt oldalra terjed.
Ragy-Kanizsa vsáárnap
boldogság nem lehel, mert az önzetlenség, as önmegtagadás boldogságunk Waö szükséges feltétele, — mipl azt aa isteni mester taaitotla. . ; ■.■.j^ZJZy. ,
A szeretet által, mely as önzetlenség gyökeréből fakad, a picsi kunyhó is fényes palotává less, melyet a benne lakosó boldog* talaníág sokkal sivárabbá tesz, minta mind a puszta, lakatlan kunyhó.
Légy QdvözöU karácsony vigasztaló ün nepe I
Politikai ezernle BdfiU
—Belföldi szemlénket nem kesdhetnök örvendéte-eebb dolognál, mint a képviselőház igazságügyi\' bizottságának tárgyalásával, melyben nemcsak minden politikai párt, hanem az összes felekezetek is képviselve vannak, s mely e hó 19-én általánosságban egyhangúlag elfogadta a házassági jogról asáiő törvényt. Örvendetes jelenségnek tartjak azt is, bogy Pqíónyi Géza, ki e törvényjavaslat általános tsrgyatasára meg nem jelenhetett, a biiott- közlendő megtakarítások, \'valamint ojabb adók
ság elnökéhez intézett nyilt levélben határozó Un kijelenti, hogy a javaslatot1* részletes tárgyalás alapjául elfogadja. A tárgyalás komoly higgadtsága méttövoli a k^ytselSEázlgazaSgBgyi bizoftBigáhózí
Zala öS^szám. (8Jip.)
koronája alá tartozó román, tót és ázérb nemzetek közös lépéseket tettek arra nézve, bogy egynem-zetiségi kongresszus tartassák. A novemberben tartott előleges konlerenczián egy közös politikai programban állsnodtak mag, a melynek szubsz-trátuma a következő: „A magysr korona országainak fantartása és integritása; szolidáris eljárás as össze* politikai kérdésekben ; a . nemzetiségi törvény -életbeléptetése s a nemzetiségek jogainak Illesztése; a koronával való közvetlen érintkezés kieszközlése ; általános, direkt válasstási jog titkos szavazással s a mostani választó kerületek újbóli beosztása; szabadéivá egyesülési és gyülésezési törvény; végűi passzivitás az országgyűlési választásoknál mindaddig, mig t mostani igazságtalan viszonyok tartanak. Mindet tórréayes ulo».u
* Kül/Sld.
Olaszországnak, hol a kabinet-kérdés oly sokáig vajúdott is van már minisztériuma
Crispi lett a kzbiaet elnöke; aklat olasz kamarának e hó 20-iki ülésén mutatta be magát. Működési programja az államháztartásban az egyensúly helyreállítására és~a deflczit fedezésére irányul. Ezt a czélt az ty kormány részint a hadügyi, részint a polgári közigazgatás keretében est-
1801 daoambf i&Si én.
• ii iffvhinffn liionHii (Anvn HHnínfl" nvüif un* 1 milliói nézve, hotr máid annak tásiéo. miknf I lÓrvénv-1 földi hansuragra PS • minin i javaslat i
képviselőház asztalára kerül, impozáns IjtpjhiTlBti\'l l\'l ülni e rs/ormjavaslat, melyet a nemzet örömmel fog üdvözölni. Á részletes tárgyalást a bizottság január 3-án fogja meg-kesdeni.
*
A főrendiház letárgyalta a költségvetést Egy kjs csatározás is volt, a mennyibén a főrendiház néhány tagja Esterházy Miklós Móricz gróf és Zichy Nándor gróf előre jelezték, hogy a kormány iránt nem nagy bizalommal vannak az egyházpolitikai RfÖrnyaíaslalSk miatt, a mély ellen ök idején küzdeni lógnak. Zay Miklós gróf is lel-szólalt mérsékelt ellenzéki szempontból a ágy Bs vita is keletkezett, a mennyiben (iajzágó Salamon éa Fiáth báró, a kik nem keiésbbé jó*katholiku-aoknak tartják magukat az egyházpolitikai reform-jawalatok hiveinek vallották magukat. Egyéb baj ez alkalommal nem esett.
---------Kongreasmra készülnek a magyarországi nemzetiségek, hol állítólagos sérplndeket s sz ezek orvoslására szükséges intézkedéseket akarják megbeszélni. A magyarországi lapokban már többször vált szó e tervezett congressusról, de maguk a tót nemzetiségi lspok hallgattak róla; Most kftz-
Mint hivatott oldalról értesülünk, a Szent Jstván
behozatala álul véli elérhetőnek. A karácsonyi ssünidő alatt a kormány részletesen fogja kidolgozni javaslatait Azt beszélik parlamenti körökben, hogy-a hadügyi Költségvetést összesen lis al leesállitiái, a melyből 6 millió a saáraz-
l-ára fogja elnajwlni
esik. A kamara deczember üléseit, -■-
Francziaorsságban rossz idők járnak az anar-kistákra. Kilógják őket és megfékezni sietnek as snarkisU sajtói A franczia.minisztertanács elhatározta, bogy Charnagt, a Peti Republioue forradalmi lap munkaUrsát, a törvényszék elé állítja Charnsy néhány hónappal ezelőtt még a bek ügyminiszterium tisztviselője volt, de forradalmi elvei miatt elbocsájtották. Most azért állítják tör-elé, mivel néhány nappal caelOtt-Katonat-Katekizmus czimQ hazaellenes röpiratot adott ki
és a katonák között osztogatta szét •
—Az Avskuniortta kormány ügye a napokban fog lielgrádban dűlőre jotnl. Sándor király a múlt nnmhstnn fogaáls Efirsiani üTosz ktatel. ki a czár nevében figyelmeztette a királyt azokra a veszélyekre, melyek az Avsknmovlcs kormány et-Ítélteidéből eredhetnek. A pert Sserbia érdekében kellene elejteni Az orosz követ szavai mély hatást tettek a királyra. — Egy ujabb e hó 19 ről kelttetett belgrádi Uvírat szerint, a 18-án este tartott minisztertanács egyhangúlag elhatározta, hogy a királynak nem fogja az Avakumovics-kormány megkegyelmezését ajánlani,-—- Ujabb táviratok arról értesítenék; hoty a vádolt miniszterek .ellen
e hó 2l-ére kitűzött tárgyalást valószínűleg el-halsszljak, mert at állammróeág egy tagja Ugrknca dr., kr a liberális párthoz tartozik, betegsége miatt nem vehet részt a tárgyalásban.
Nyilt UréL*
Ttkinllta dr. Cttmptit Kálmán igyM urnák
Ltttnyén,
Késbei vetiem aaoa jegysflkőny ve\', s az\' a aia magja tant rZaiá"-ban ia közöl va láttaa, aalyaak tartalma sseriot 1694. dee. 8 áa egy Latenyén tartott pártgyűlés nekem bizalmatlanságot Maratott. i
Noha a jegyzőkönyvből naa tűnik ki a igy va\'óssinüleg nem ia 1*0 megállapítva, hogy luk jelentek meg s esek kdxfil választói joggal hányan bírlak, de én ismerve ázott ssobát, mslybsa a gyűlés lariatoil — a reám legkedvezőtlenebb eshetőséget vertem lei,« megengedem, hogy Le-lenyia lOO vilssitó jsien\'etre ki bliaJmatlsnsá-gát; sót tovább megyek, megengedem, hogy esea 100 válesstó báta mögött aiég van gOO választó, ki ily bizalmatIsnsági nyilatkosaira rábirbató lenne a igy ez idd saerini a lisztéit ügyvéd ur a társai háU mögöti a legjobb esetben 800 választó fin, mig ú enyém mögött még mindig 1075 őrködik éber figyelem s tán némllelkesedeasel is Neof kicsinylem azoa pártot, mely jelenlegi lépésemmel elégedetlen, meri tudom aat, bogy esek kötött foglal helyet Letenye, Bécs s Egyadnt* küiaétsknek Bsssaesn 216 ellenzéki asavatót ki-
lelkesedéi- a iga* meggyőződésből aaokták gyaio-rolnj s shhez (árul szón csapás, bogy dr. CÍum pees és Tamás láván vesérterfiak támogatására a jövőben ngy látszik : nem aaáailkatok.
S aoba mindesen bekövetkezel! változást slöre tudtam, mert hisz erre engem dr. Cteapeat ur levél alján figyelmeitetett, mégis mag kellett tennem a lépést, mert meggy őtödésesi erre sarkalt. Ha mandatnm bittosittaa lett volna a otélom, bisonynyal a függeteoségi párihoi csatlakozom a 200—800 saavaaót nem idegenitek el riigantöl. \'
Választóim nagy része előtt aár igaioltam lépésemet »\' reménylem: majd a letenyaieket is sikerűi arról meggyőtni, hogy meghallgatás nélkül nem méltányos ítéletet hozni a akkor dr. Gseat-pestnr • társainak is alkalma lest lépésem indo-kait meghallgatni s erős a meggjötödésea, _ lis Okét a tüggstlsnségi álláspont fel hagy á-sárs bírni nem ia sikerü\'end, de efyaráiiomst tist-tes^égesnsk * correo nsk fogják *ii*m*rai
Emelőre a jegytököuyv s aa abban foglaltakra csak annyit jegyzek meg, bogy ka a jegyzőkönyv at ülésben felolvasva s hitelesítve Ion is, ennek indokolását s gyűlés kifolyásának nem tartbalom, de igen tartom ast dr. Csempess ur okoskodásának, melyre e mellett is nagy Bolyt fektetek s asért uémely állítására hslyrsigaiiUasal élek.__
hangos Brulus, a ki nem akar komázni a tarokkal.
Cae-
FSlstibaduitak a vihar stárnyti. Brulus mögött csakhsmar feltűnt dr. Sziklai/ Janeti. a balyány Cassius.
— Ez csak éretlen gyerkőcök indítványa lehet! Itt—mi—politikát szerepléséért senkit sem Iüik tethetűnk ki. - Szólott nemes haraggal s kék szemének villámai egymást vágva verődtek át cvikkerje üvegén.
De Farkas rendületlenül állott és védte az indítványozók intencióját, erősen vitatva, hogy ennek ez indítványnak semmi köze sincs a polgáriházassághoz
A vihart egy pillanatra a szelidlelkü Rákon JmS, aa Otthon elnöke; vágta ketté; rá múlatván Parkura és Sziklatra:
— A farkas és bárány meséje. Aeeopus nyomán ^ Szólt és t körülállók trcán megrebbent egyszerre a hóhém-élet derűje.
Alig Tépefl él szonban s .úelldliépü elnöic, vihar újra kitört, lölszinre verve mindent a mit addig a zsurnaliszta! élet, az erös cotleglálii, testvéries szövetkezés sima tengere rejtegetett, eltakart Id. Htinnyii Jízul, findrtdí Sándor és IMta ljajos nyugodt, moloíygó képpel haladuk el hiinámokat verő vihar mellett, mint vésspróbált tengevAnzek, s kik klállgtták már nemtsen a sie lek mérgét, bevonták vitorláikat, partra szállottak biztos kikötőbe értek.
HákoH Vlklor (Szípuhisz) nagy füstgmnolrnkát eregetett s lölkornácMilt levegőbe s egykmlvlien sétálgatott, minllta smii gontlolkosott volna, hngy
hogyan küldje SS istenadta Jobbadán Mihályt most már Ausstráliába ugy,. hogy a hálás és jámbor
olvasókötön ség is vele tiUzték.
Leghűségesebb adlatusa volt Farkas Imrének Karcag Vilmos, a ki bátran kardot rántott és villogtatta azt a két miniszter mellett, követve rnin-denütt a jobbról, halról megostromolt Farkas Imrét, hogy valamiképpen eröt ne vegyen ason a > lemondás.*
Majd egyszerre csak valami csengő hang rez-ijett át a miniszteres vita morajlásán, mint mikor as harang szava cseng bele, hitet ébreutö zengéssel, a pusztító viharba A Hock János hangja.
Az Otthonba ö is csak Írókat vagy hírlapírókat akar és nem minisztereket.
\'—\' Té "nem vagy liberális I — kiáltotta közbe valaki.
— Hogy én liberális vagyok-e vagy mily Irányban és mértékben vtgyok liberális, azt kimondtam, megmuUUam arra illetékes helyen, de est helyet, at Otthont nem tartom olyannak, a hot at embereket a szerint kelljen mérlegelni, hogy liberalisak-e vsgy nem liberálisak. Ez irói kör, á hol senkitől sem szabad kérdezni, hogy mi a politikai hitval áaa; mert a ki itt aat a kérdést föl-stinre hozza, u szét lógja robbantani eat a po litlka nélkül aiövetkesett irói kört
Ez a viharba zengő harsngesengés még a kár tyátó terembe Is elhatott; a hol többek kötött Gellért M(r és SifíM0 Kdt forgatták aat a bibliát, a melynek 88 levele tultékt ál ötnyejvü ssiV (áron ta, mert a vltág minden müveit nyelvén megértik; m a légeltArjedtebh volapűk.\' A
Néhány pillanatra elcsendesült a-káetyák egyhangú csattogása, boszorkánysuitanása. Mindenki -a messze csengő kis harangot hallgatu.
És utána (mintha csak elharangozU volna a viharos felhőt) léleküditő csend álloU be. Csak Stiklay Jancsi ütése slatt csattant egyet-egyet a türelmes, asstal, mint mikor a távozó (elhöMi ki-kiezakad egy-egy villámazikra, tompa pnlfanáttal Ketdett lassankint barátságosabb, mosolygóbb képet ölteni at Otthon, mint vihar után á természet
A miniszterek körül törődő harcias tsurnalias-Uk lassankint magukra vették a bohém-élet tarka köpönyegét és az Otthon egéüöl elhúzódó tellegre béke-szivárványt vetett a felragyogó humor.
Ez a derűs Otthon már egészen más benyomással volt lelkünkre.
Asokst a bizonyos pariammti hivatkozásokat, mikkel Lukács Gyula és Farkaa Imre argumentállak egymásnak a legUaposabb emberi terület tiszteletes súlyával, — elvitte a Hock János alul elbarangoáotl vihar s most már Stiklay Jancsi is sielidebn képpel nézett a gynUtartókra éa nyájasabb képpel rágU a hegyes vergónUt
A megingatott irói respublikát coosolidálta egy két kagálbeli vicc.
Mind a mellett a legjobb résat Bmtdtk fídk választolta, a ki — mig aa Otthonban ministle-nkre vádasatak — Kecskeméten lőtte, . az sUö nyulat, életében.
Kedvet, sterény ember, dt Másnap, hogy ei-\' mondta, minden hajstála ténylett a akaö>
tépist Tton, Ttttoi lflftríi tettem.
Nagy Kinizns, vasárnap
A letenysl válaeatókerttletbea politikai pro ■amaomat kl nem lejtettem, mart arra Időm na yoli, de ln«HÍit ki(*i«ni»tt«<n mi, hogy aa lignin Qilior v«Mli»a alatt álló.áH.as páriba foguk [m» Hpnt tt-aun szavaméi lű Ifi vAilültfiB a ma-aaptg ia a W-as párthoa tarloanám lm aa lat asa oaaloil volna.
J^pilflli vattám tehát, bogy vezéremet Ugrom mw kövittam, midőn A a függetlenségi partba vtsesaaeni a kttlón nj partot nem alkattan. * . EtéWabin soha atttr helyeseltem a független négi pari merav kOijogi állásfoglalást a ma is aat állítom,, hogy aaaa állásfoglalás parlaaen I litilinkei nagy vieallylvil lanyagati.
Már íft Ive uralkodik agy pági, noha 17 tv óta ■ti slnBYfflésstil — aaaa-tiraaághan a aat nea-Mtllnk mllílól latiák h tapa«al|lják ta jó tg tudja, hány t»n»ádi| fog még uralkodni, lm a IliggtC* lanatgt pár* nam méraík!! progtammjtt,
Mat padit ülkoinjAliint IMiáliiaa a pártoknak Időnkint igy agai n uralomban lal kall •iltaai,a ktUlltiüoibt uj •umtkt), Irtnyt Ontani. 8 mtft nálunk aa ninoa Igy, tapautaljuk minden Irányban a banyatliii.
Vagy aat hlail dr. Üaamptaa nr, itngy ily év*
- llttdta unalommal tttalnh pánflakaii ■ t»a. _ _ __
Igyak iránit árdaklddéat kápaa lisa fenntartani a puhaMttaí b luigf áa oiianl váiasatók agy réaiét aühulnap M er|dmlnyl|Un küsdalem folytán sz. aa alkotmányul élit legnagyobb tileotlge — • tntmtr - Hm fog népünknél gyökerei varak?
Zala: 68. arám (8. lap.)
^ ... . . , i. I- i qp ...... ■
lestek «\'«ft, ki a gondviaalia alntt laborulok a dr, (laanptss ur ilöit lévidétemérl öiaseiilt ke-aekk|i bnoaáaatot károk,
De moat boenáaaon meg Caai.peii ur aaoa al hntaiuiitunin, ImgfTHWWiti fobheéjr tlttrtjaatt. mtnt a termfirwt lOiirnifiiTet a rthakoxó hntotftörvlnyolkel danoló pírt eseréntia n: jótékony beavatkozásához ? A mi szavunk majd; idó titrint kivibtitiltn elveinek nem bód«tok —J jnint jótékony meleg eső, majd mint állató nap-bhnem pá/tom felbomlása folytán inkább agy l-augár, majd mint tiaatitó szál munkaija az almát,
1898. deosmbsr hó
kővető hideg ia meleg adja mag a lóidnak a ter mékenyaéget la a földből táplálkozó lerméanek a fojlödóH; a virágzás, az érén föltételeit. Mihez hasonlíthatnám jobban aa iró la ujilfiró munkalko-
\' megtermékenyíti és a termén rőttételéit létrehozza.
Ha jitbázttírii — má|d 8 év" múlva — ezért I akadályait lerombolja. A gyengét istápolja; a vak-engem ivigtittntitni — Csempész ur a láraainak marót fékest; védi a gyámoltalant és kortál ok közé hű alkalma l*as — .ba esetlég Umét ainbllióaat: veti az erőszakost. — A sajtó a szabadság gyer-
kénesné a leienyet aandnium
Iga*,* hogy Kobu la Kellár uraknak írtam, hogy a vála*stókit lagyeaak aaiveaak a Menyei pártáriskaalettdl vissaatariánt , aat leginkább Ceeapess és Tamás ursk iránii btesH\'lsem a bála
meke, a ki katonává lett, hogy megvédelmezze Idea anyját.
A sajtó minden haladásnak, S sajtó aa egésa modern éfotnekr -as—Ülgí jii\'n\'lni "i\'riaányánatr alapja, kardja éa vára. Mit tesz ai,. bogy Ip azok-,
Irtiiim tnlyiln tittim, mert ellanUk nem akar- a kiktől a sajtó o tulajdonslglt\' nyeri s az iróvi< iam deino|)stttiui; fi aauka.hogy pártomat nem il( maga *zegény,.>zegápy yoH mindjg, szegéay v»a*nye!iotit Leieuyéra. alit a luagjalanéatol vhw- Liiitt <» szegény marad mindörökké. Avagy nem asatartottam j a soraáai, sispeinaki ás lazte- istállóban aaűletett, nem ádsmllhelyban nevelka-rsguyel pgr tgyén ültként, küldés la rábaaséléa dltt-e, a ki a legszegényebb volt la végig szegény-
nélkül meni el.
Aa is Igáz, hogy a gyűlés előtti napon dón In fáoeett voltam, egv lé barátom iudto mon kivit! Ranaa^aiyra rándult a hangulatai kl
Tgton (ttlmr aier* Hagyta mi a fttHatlsnaégl
F HH\'H m iiiüntttím
a
tenni, hugy alapos okok lilikül titti est?
___m jjr K* jjain okok alaposak voltak — aegaaUn
tat « aar isek ma?
8 bl Ugrón alapit* okok nálkUI lépill kl a eaf belátva — aent viaaai: ainó joggal kívánja bárki Is tőlem, hogy ót kAvaaaem — kl ok nélkOl v\'tlt aépee a fugsetlsaalgi pártol klllplaaal aagbontanl" • allana álltat foglalni ? KnvetiaM őt aaját Dvéro: Ugros Akoa V
Mind oly k<rdtMk,.mtlytk tatait ha dr. Csam-paaz barátom ilinélkalik, majd aáa aalnben tátja
Ktllönbsn la aat hlsaem i ninos magyar IrsifmQ ambnr a hasában"* blraslyplrthoztartoaslk la, kis namaet Ittggatlanalgél a Önállóságát ne óhaj-lattá alárat, ÍHh aa—as»|d agyaaas 4lkutmányuuk s silatnl-ágnnk vaasllfmtatlae nilkttl — blatneit-baió less.
\' 1\'oil s\'áráaárá li|tnttbb tson torokvisssot-jAbiiid, Itogy a namaai a uralkodója kCaötL a
I Hegben élvén, a legnagyobbá lett: Istennek egy-mi< | szBlött fiává I Es nem szegény halászok ,voltak-e aa ö apostolai-? A sseaányséaben rejlik a legnagyobb hatalom.
Ba mtnrt»*|i| iimguiaiail iiaiaCWiJh-á* a Jclanaég.
hogy aa irók fel virágot tatnak első sorban kiadó-
ag uj válssstáa hlrgMUHn jg yjahb IWMI . . ..
Issom fuvar és ntpldljsk oiábjtlngkhaláaa álttt, I kat, tiilalatökat, éretfik sek ^miTIíu rwoagóaitia* tlltnea ttlingtrslve (alálts, lüket atotiban n\'óbb annyim tsoaaadaaitntl, hogy aláiráaukkal ellátott
A le\'nni efiunaSlag jsU^takin kivOl itaaam-
aina hlaalmat eál
Inaidensakktl aavarnl aa
tÉtlűffl
nk níIMII elörlntoit tagedjük.
Hol tartanánk ai aár nemietl aaplrat(oinkksl, ka 9& év éta aat aaem s\'flit tartottuk vnlna í
Alja lg. bogy írni attggyősődiua bitytalan-atge mifioob igssolási nywitn e asoa magaaaine
Mimik t elvek, inalyakai a lUggetlenalgl párt
—i-HH m^Mit, Ttr
■agáénak vslt — wv|nyeatEIT*M
lágtől Nsffi Mnifti. \'"így l\'),,"t ItBlgks l*ll vnliut at ejtő kóltaményérn.
Mikor olmohdiák nskl aa tlőtő nap viharát, ctak moaolygott jólsü egykialvOtlggel. "ö hlsony bevlUaslotts volna diaslsgiil akár as «gáss> magú mlnlsatariumot Is aaért a sikerült slIOldi Oyulért. i uujalhot,\' aisóaorbáít t dunántuli mságUpnklxML Az Ilyen eglssalgea tslvü It romlatlan lolkUi
ről egy lépi* aea tftrtlnt a Ititnyei gyülá* el-len a Igy valóllán Saoé állltX«, ~högy megtilaotl-|aim a konaégaktt maujtrlák s a néppel érint, kasiak ; léhát téved abban Ciempest nr, ba aat bltal, hogy s gyttléi kudaresat as én kortaaki-dásem idézte elő, Eutitk okoiój* egyedül tton laltltlin blaalom a saerelst volt — melyivel a le-teayei ktrO\'it vliaai ótnak nagy többségi aii napig Is IrSnyombsn viselteilk Is mii minll inkább tlárdimelni a lokoani leeud leiadatom.
H midőn eainnat buoaut vessek politikai |llio« feleimtől "aaon kirSit Inléietn bósaájuk, hogy mig aa elleneiken loglilok al hilyii, addig ha aaav. aat okai mag te, de legalább barálaágnkai ... íűiijik msg UÜiun, a uu gtOynlkiissdimkiii káéi\'
mánypárti korteeskkel, meri asaet oaak a kormánypártnak aaetesitsk most Igy kis mulatságot. UtólflrMig tán gTóaelmn.-—-
Maglltkőyik dr. (:a«mpeaa Sf aaon, bogy a ll-Jíést\'n (gyík oka köaOII á namzatiaégi kérdée is aaerepa1. Ma|<í a „Zala" . jflvft saáalban ki fo|om faitspl, hogy esi nem alap nélkül tevém. Na\'gy Kanisaán IH08,\' dviiseaber 21•ón.
Hmtt* (Mao.
ólát--------
a tlkéUllll IHIIII,\' timgiaiut.-----
lalitwiia, ksráasaar hava |H(is,
A Dimlnlull ■kÖatiillVfllöilÓBl ttgyeaülel Irodalmi aakaattálya JlMIII-ik ér karácsony haviban megalakult Hudap«sten éa ast határolta, hogr a nemes hlyaiáati szerveseinek mintegy elaő lélekzot-vétili egy lovél ligyen, a melyben elnöke lordul
tiszta vlrű irabusnk tetasinnk Innikmn
Kddlg sokat adtam a sajál arabus lírmlasi-líüire is. A világ larka barsa oaromonlál köslien Idsgsaen Itgö-mosgó, as OnneplMsSg H hitás KOntóaóba burkolózó emberek kősót! (hl ilkirOl-wim már igyáUilin mm liliatitt as alkalmlságo
fordulok hit hossálok — hidd mondjam plas-torlsvllbsn i is elméknek, n eslvekmk, is erkölcsöknek la mlndin bawQletaa Irdiknak pásztorai, pásatorlársalm.
KIAIIIloti Orssemel vagyunk a legsaentebb nemietl ügynek, a mely esen gyöklrsaállal eroaakidik
lT.7 " as llu mlnden vlssonylba, a népesség minden
__i . ■» " * , " "m .. rilauAlta luitff nttnilt lánlalkna*an. vlManl nvia.
alnli megnyugtató Önérsittil űlpMgaltam. Dl wlóltt as Otthonban megfordultim, i lignigyobb nyugilom nlllinalalban Is mag inegtaiMgilom pul-susomat, hogy nem torraljs-i n én vlronur la *féls franoli vigy »|taiiyol Ilije V Mart aat tudom, arról maggyósötitan as Otthonban, hogy én mm
mgjfok tidvlr iribus. Mii
tlkor i mlnlMler dlsslagiM vili vihara lagarö-wblwn tombolt kenmitfll«il u Otthon lármáin, a* egyik airokban, a |«mlagon egy Italai aaurna llsila satiUasta lilklismarotlll iludt la horkolt, ■sint egy alvó Isvlslbán.
Ks vúil is Igul lillrlr iribiw. D« Ilyet it \'Htkon ia caik Igyet pfodukátl.
HnU»f Htndor,
rllagéla, hogy onnan láplálkoaván, vltágot nyli tón 4<f gyOmOkisöt teremjen és a gyümöloa tagyin a magyar nimsit drlgi tcrmlae, dlnbin, lény-|)i)ii, jóléllten, irköiusbin, erőben való meggyira-MtMláua, hogy hitalmisnik tttlálinssdk amaau|sbb tüsdalmikbai, talán megprébáltatásokbsn, s ma Irifc rdá, viratoaiiak, a virnnygéstmn, a mely a lojd blrlókálrt, ■ nimaal lobogéjáért, nyiivénik dloaöeigelrt Itt lolynl log n kősiladö ivnáiik Idiiln.
A kltlltloll Orssaiuck köiött való óaasefUgglit hityroállllinl, ss erkölcsi kOiOaalgat, mely niklk \'dtnaÖsAgaa hlvillauk önluilatát éa tartalmát még idji. létrolioanli h i ml ileö telidilunk, A ml-mnIIs i munkálkodni, manklra aerkentml, la aa Ontudtloeeámt, s mily imsunkhsn él, átaalrmas IiUiI i milliókra, milyiknei saillnnl vnértila a gundvlaalle állal kHOnkbe létstai
A vállikmé aakl, naplény és m4 , li egyanáM
val keletkesnek nyomtató műhelyek, az újságok gaskösfik mtndennimu vattatkoztír • hasznát aa -et an seejgk eaak abbán rejlik, ht\'gy kjik ***f*"y iróemberek, IRkeaek\', idealMlák, öMMéflM, 1 kiknek kózsorsa szegénynek maradni.
Titeket, dűnánlull testvéreim, a hivatásban szólítalak moat munkára -A. kik elszórva tettétek kö-teleaaégtekét, moat azolldarttásba lépve a ,4). K. E."» TtteJnju alatt induljunk caátába. Itágadjátok lel éa rázzátok-meg azt i lobogót, hogy mindenek asame faléje forduljon. A Dunántul e hazának lag-Millrdibb pontja, agy kis Magyarország at külön, \'moly eterév óla köfvetetlen nyomása alatt az idegen nyugatnak, soha meg nem tántorodott nem-zeti erejclien. A küszöbón átló tg ezer Av nem-■ IIIk tillllllllllllillll lilillliiiiii ti IIIaiauitmi. lm ssel lenti wyaéget tud előkelő társadálmába beoltani, tündöklő vasérsxerepét van hivatva játszani a Mm* z«l lnilmm tikllilm a lermámel pnznr kincaeÍ7yt, gyönyörködtető bájával gaadag ez as orazágróas; lakosai a múltból őrzik n hazait erkőlcsőkeL mint nlgv itódöilél rsjefc maradt~8rtliségél; s fi4j|i| a Áestitiehf a thik, a BalÜu/áiu/, a Safcáanyi, a YirMlumyt v Hfrtttnfi, ■ Kia/alwhf nevek nsgv-jaink koszornjábnn tt- -világra szálló illatú virSgok. Vároauinkban modern irányú művelt polgárság var aanyes a hasznos munkában és a hsizall erkölcsök-gyakorlásában: kogj.De vblna hálá% nekünk dunántúli. Íróknak a feladatunk, midőn amas Ősök ni nem erjedt ttttnitfttl, eme polgárok tilmkvő ao-káalgftl Mllljnk a fmrnzntr közuinvelidle zátt-laja alá, melyet egyik—jelesünk—tavt—jobbjában vldö kézzel fölibe a haza oltárának
Ka az uj küzdelmsk kardja. A művelődés, a filvllágoeodla n jótékonyság, ia anyagi éa etkOl tttl gyaraptNlas békés csatáira aaóhtlak benneteket, teitvéreimet az ignsaágban, a milyet szolgálunk. Van-e saebb látvány mlnL,iniki>r győzünk- tollal, győzünk as elme munkájával, győzünk a attv ér aalmaival, győzünk ** üiututlun aznlgálnlliit, gyö-győzünk as önkéniea áldozattal, győzünk a haza aaarotetéval. győzünk az igazsággal éa győzelmünk mindenek győzelme, a mindenek pedig a nemzet, a melyé munkánk la életünk, halálunk la halha-tallahatgunbr\'
MM JM
A ml piariatálak. *
Kaptuk i wayyarorardgi fcayyw ■ tunMrtnd rifo
linU m t8V3/4 iki Imwri éa abból adjuk a következőket.
A kagyaa tanltórond alapilója : fWnsiui ShnI JttMf aisl. IMOi szep\'t II-én Spanyolország Aragononls tartományának Ketralla városában. — A Kigyaa tanltórond a magyar orasággyQléa ajánlatára, III. Károly király legmagaab holybonhn-gyáaávsl, ss l4uLásl\'UHI-ik tőrVénycaikkal ho-noaltlstotl míg.
TsrtomAnyi randi önök i IM Imrs, kl saan tlmttségst IM*l. év óta vtaett
Htiiidlön. titok. I\'éaw Karoly. Randi kora. tan Kaimjr K. liszt, rondtön., klManSoaoe, Wmdmi HgéilkvIhhHUb ltue, Hudapaalen, Ibfi nap. János HUgtdSfl, Knáro Kudapmtsn le IMhm- Hál aalnlén Itadlpsitin. kHnényhrnicseeeJI ?W-
1
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala. 53. szám. (4. Iap.j _
citáljak: „Művelődünk szörnyű
1893. december bó 24-éo.
a vivők aavabea e!iameré«ük látható jettat egy áriákaa emléktárgyat n/ujtson át ssaatsrikaak «s köezöee<űket Kőbán is tolmácsolja, ura Peár nemcsak mini vívSmester, haaaai taliit tmbtr ia erdemet lat). A lelkes éljenaáatel k éért lakó
tat László, Nagy-Kanizsán. Frtná sser. Fereucz, J heti. saámából Budapesten áa l\'dry (lelten Nyitráo.\' j módon."
A rendnek. 34 háza tan. melyek közöl legre-> A-\'kanak, ifjak lAraulalának f. hó 16 án reu-gibb a aaMM ház Saepeemegyében. Alapitá Lu- j dezetl felolvasó estéiye várakozásunkat felülmúló Mwtrascy Szaniszlp, lengyel herczeg 1649-ben; | módon sikerüli. Dr. Mányoki (íyula helybeli ügy-1782 ig a lengyel, azóta a magyar kegyesrendiek | véd a középosztály missziójáról értekezett, lelkére I szöntö utána nam várt ovatió állá) teljeien mag hiya. —1Xtmmíifttf II l * • ■ j t ■1 ■ WJ hfl vén f>1 g fi«aggnij« g ma- hatva s<ót kárt Peér vívómester, hogy mélyen
melv 1846-ban, Nagy-Becskerek vároaa által más i gyarosodást, felköszöntvén az iljuefflelet Vori6-twwtr-k5<zaiiaie aallett aa^fr rsményé—k -Wad-sdakotókkal együtt aláPtHatOll. . \' [marlykéiil. i Addig á|jeu. mif a honnak él!«—-jjon kifejezést, hogy ián elérkezik nemsokára azon
A rendnek 358 tagja van, ezek Jtözül a rend [Utána Dr. Varjas liábor legdrágább kincsünknek j idö, hogy Nagy-&ania*an állandó vívó ta a tőkehalén kivül működik egy,és pedig If&üyTándep^\' egészségünknek\'—, fentartásárót olvasót!- 1«1,Uyam lesz. Kiölte \'aa itteu elvezett rendkívü!i nagy-kanizsai kerület országgyűlési képviselője i mindvégig lekötvén a hallgatóság figyelmét A lel-j szívélyes. bafátaag mindenkor íelejthwlen marad.
szül. keiskeuicten 1864-ben.
A nojjjNbiwmtw ház alapíttatott yr, Batthyányi Lajos, Magyarország nádora által 1765-ben. —
{olvasásokat lelkes taps éa éljenzés jutalmazta; a Rdrid szünet ntán HmU „a háznagyok Itáztm. [szellemi élvazat után az ifjúság iánczra kerekedett j gyát"\' Sümegi Kálmánt köszöntötte tal, mit utóbbi
csakhamar viszonzott Raiiirt ürítvén poharat. — B\'éiw Dávid, l\\iHgrSs tornatanár érdemeit
Erdeke* mulatságnak igerkezik Szilveszter estén A kisgymoastutnnak IStU-ben nagygytnnasiummá, j az izr. nö egylet által rendezendő tombola bál is.
1S63. ben pedig tőjjymnasiummáJörlénl átalakiiása j Hebron rózsát igen hagy ügyességet fejtenek ki a j méltatva, ennek egeazaegaert emelt pohara\'. —
A Mkea. felköszöntök és kitűnő sane által elő
Váttonyi hidor.
A „Zala" iinplArit
>aia»bar ». d. a a l„ dvakar * **gr-tin<vwl maláta
gyár la zirfflzüda riaar. tinaaág kízgjtt I magának azon erdemet, nogy
alkalméralazelöbbihez járult y.-Kam*t* városa riöölJol^jegyek elánintásában, ugy hogy az anyagi a több nagylelkű adakozó. \' jsiktr tlenu bialoaitva vau,
A nagy-kanizsai ház tagjai, kik nemcsak a tan-1
ügy, hanem a társadalom terén is kimagasló po- j _i
zicioi foglalnak el a következők:
Farkat l-aszlo, kormánytanácsos, házfőnök, ta auhianyitlgykezielöt-a-fögymnasiiim igazgatója, a mennyiségtannak az 1-., a bölcseleti előláunak a 8. oazt. rendes tanára. (62 éves.)
Srpsy Antal, házi TBüBdfónőfcr-a mannyiség-i tannak ü 8. 1. K K éaft. ont, rendes-, a gyors- j ieéaask pedig rendkiviili lenére 4i-éyes,
pUmániiat G^práy. anínytnisés, házi lelkialyt,H nyűg: gymn. rendes lanIFrTÍréTB. 1 1 r Otafe* jóget; a 6-oszl. lönöke, főgym. hitszó-} nofc a hittannak a BT7T~ Bt, —t -tfe
görög ny.-nek a 6. oszt. rendes tanára. 44 éves. I.
F6rw Mátyás, a 8 oszt. lönöke, a görög nyelv-[ nek a 7., 8,, a magy. és gör. írod. és müv.lőrt.í-szemelvényeknek az .V, 8, a történelemnek a 4, j a földrajznak-a 77ósiT" rendw^, á mflánektrek pedig rendkívüli tanára. 38 éves.
idézeti lelkesüli hangulat teWpontjíí érte"eT, — midnn Stotléer Antal a zongorához ütf üt $tr~ kösy prfmáa kíséretével valóságos hangvaraenyt rendezett £zen kiváló műelveaet hatása alati Sümegi indítványára megkezdődött a gyü| táe a Jókai alapra ás igy ezen társaság Icititia

Mae a dét-aalal takarikpáaalir »»|jt«r ■ébaa.
ti a 18 Inkor a-Cartaé- kgzgj llita -aailvairtari máUtzáiok j a jfolgári E|jj
az elao összeget léleáítéBdö Jö-
adtá a vároaunk Uraadsitw
kai alaora. — Egy jótevő. üiUú üutmann Vilmos,
kir.
Esta rjby
.Palgití-kgjiat* aagytaratkw 7. Kostái h mai aaatalttraazég aatálja Bajor ^Láaaiá vand4glo)ib*n
Had: János, az 6, oszt. fönöke, a latin 8.
nyelv-
íunial ny -_neÍLfa_ jrodslomnak a 8. oszt. rendes tanára. 37 éves. Kőtár Ferencz, a 4. oazt. lönöke, a latin ny.-És 71 a történelemnek g. oszt
rendes tanára. 33 éves.
ftór János, hiteletozö, a hittannak a 3., 4., 5., a földrajznak a t., a term^zetrajznak a 4, 6., 6. ószí. rendes tanára. 81 éves.
■■■_■ Hr HSP
Jstban* „Cislnótizn" A a .Táiaaa-Ktrtaai\' I lábiMM, tt ^ik legutóbb juttatott Í4© forintot i. A ttaakaévaláTijiiág a«*ty»aa ^wJ^jkezö íekolás gyermekek éa népkonyha javára
T \' nff.l^t\' tfilTaa.\'IVr Whhir.
j«t adagfltt ksavaeaarája a ■ áa izr. nóegyleteknek z5 — zö lorintot. összesen löt) I farintot adómáuyozoU.
— Qyáazhlr. Mély részvéttel vettük a hírt, hogy honvédségünk egy déloeg katonája a Nagy Kanizsán állomáauai 20-ik honvéd gyalogezred tisztikarának egyik rokonszenves éa köaazeretaibea | állott tagja: Krmu* Henrik főhadnagy (szül. Papán) néhány havi betegség ulan 87 ávee kohó 2a án éjjel roaouai korában elhunyt Temetaaén mely ma vaaaraap dai-utan Keszthelyen leez, a kantsaai hunváaiisati-
H l IC I Z.
. — Vécsey Zsigmond váMaunk rendörlőkapi ténye december 16 töl január 18-éig terjedő aza-1 J^an c mi w CJJC, nek az 6.. 8., a görög\' ny.-nek az 5., a magy. és j Ijadságra ment. HtlyettesitásíTeí a városi \'aná^ Keszthelyan. TemeUaén
gör. írod. és müv. tört. szemelvényeknek a ti., a Frrencz, alkapiUnyi buta meg, a ki a után Keazthelyen leez, u_______________
\'j^r.\'l4?.\' Szakonyi volt \'őkapilány. k>f teatttlaüleg éa kúzöt hadssre< tisztikara ke,,,
elhalábuaaa után már négy hónapon at
— Jókai jubileum A Jókai ünnepély 16-ösj -t A „Táraaa-Kör" Mtja A végrehajtó bizottsága f, hó iíO-án .Sttmegi Kálmán j viga\'omraudeaö- bizonaága januar ialdllklete aliftt lllékt tartott mely alkalommal-aggunkban bt e cílra fcaVáliáltBölas inegallapiiöU
100 as bizottság által megállapllolt progrnmm
végrehajláw tekinteteben a kővetkezőket bislároz-! ball rendez. Saeuiály^agy Iák: 1 A város fellobogóztaláaa iráot egy kttl-1azemelyre 7 trt, tóbbre V Irt.
A „Táraaa-Kör" Mtja A /l\'áraaa Kör^ \\ 184ia váto<
suokban az e célra áa4álUIMt\' \'t imiilerentmá alakított Szarvas szallöds hetynégábea léuyes 8 Irt, caaladjegy 8
May Lajos, a hittannak ft löldtajzuaku meuiiyi jdöitség Ingja megkcresiii. BabMa^. Györgyjwl-1 — A nagy-kanizsai „Polgári Egylet" I. évi
phisikat-tödrajznak a. JLggármeaiert. hogy arra nézve a szükséges intéz
ségtennak a 2. a a leraészettánnak i í. és H. oszt. tanára. 29 évae.~
Raktak Leó, az 1, oszt. lönöke. -a magyar áa JaJtn ny.-nek az 1-. a történelemnek az 6., 6. o rendes-, a tranczia ny.-nek pedig rendkívüli tanán
^1^MftaarfPÍT~nsgl fHiiiltrr" latin ny.-nek a 3., a német nyelvnek a 3., \'6., 7. oszt tanára. 26 éves.
- tilau Ferenci, a 2. usil fönöke, a hittannak,
gtiti uy.-uek a 8., a német ny, nek|. -a 4 éa 6. oszt helyettes tanára Ift-évaa.—
Aimyw Istsln^böícsészeltudör, aXőszt. lönöke, a magyar ny. nA éa Irodalomuak a, 4. 6 , ti., 7. és K-\'i a magy Ai grtf jn^jg müv t»ft. Sernél-vényeknek a 7 oszt. összesen: 13.
éves.
kedeseket hálás körében megtegye, mégis, bogy a matiné megtarthatása végett a tárosbál díszterme átenged tessék, mely ezsJkalumra a jubiláns meg-koezorusólt képével fog feldiszittetni. 2. Ugysn-ésák küldöttségileg megkerestetik a fltgymnasium igazgatója, -hogy a programm 1. éa 6. pontját képező fnfkpiészek niftgiartágáht\' a ffgymnáiinmj énekkar közreműködése mitgnyeressék. 3. A Ko mócsy féle ünnepi ódá elszaválására a bizottság £*r*fHy Dntül serte lel áa Jijrerte \'ueg. 4. Aa áftalános lelkescdcs
közt SJtúU Miklós dr. káratett fel, kinek abbeli kíjeleatéaéf, liogy g mégbizatáat álfogsdja, a bizott-ság-zajoa éljenei kisérték. 6. A Jókai-alap léteaíté-sébez szükséges felhívás, valamint a Jókait ttd-
Vldéki leTdexéa.
Tipolcaz. 1893. Karácsaay kava.
Szomorú a mi vidékünk, panasz, panasz, mindenütt csak panasz.... A korcsmárosok érzik legjobban, hogy itt senkinek sincs mulatni való kedve; a bor\'vásárlók sem igen fordítják szekerüknek rúdját a mi utunkra. Borúnk sem termett\' annyi mint régen, — hiába: nem ugy van most, mini volt régen, nem az a nap süt az égen Megváltoztak a viszonyok, és az egész vidék nagy átalakuláson megy keresztül. .. A küzdelmes éveket moat étjük, mert újjáalakított szöUeiok még nem teremnek, a régi szól tők nagy része pedig kipusztult. A lőld népe azegéoyül, sokan vándorbotot ragadnak, de a középosztály is érzi a veszélyt mely a szinté láthatatlan kis bogártól ered, s melylyel szemben^ tehetetlenek vagyunk.
Azért nem akarunk egészen elmaradni, sőt bébehóba mulatunk ia, mint pandúr a kútban
A \'helybeli kaszinóban Kovács Hgsső sgolgabtró 100 írtől meghsladó ősiségét gyűjtőit a tagoktól Jókai munkáinak megázerzáae Móljából. A hiányzó összegei a kaázioó a HzilvAzter eati -mulntaágon fogja baazareZhi. Kgyébként li, liogy a Zulu mull
vözlő távirat szövegezésére SiintyiKálmánt sikerült megnyerni. Végül elhstározták, bogy a hatóságok, testületek és egyesi lek korporativ meg jeleAéare leesnek felkérendők. — Ezek azerínt remélhetjük, hogy
a Jrikar-jnhilanm várrjmnkbaa a nagyn^vH íróhoz
méltó komolysággal, -nem fánynyel, de belaő tartalommal, nem parádéval, de igaz lelkesedéssel éa akként fog megQanepeltetni, hogy aanak emléke a késő utókorra, őrök időkre ia fen marad Sertgüy Dezső 23 án már megkapta egy saivé lyes hsngn levél kíséretében Komócsy Józseftől Jókai jubileumára irt szép költeményei. Komócsy megengedte azt ia, bogy S. D. városunkban január 6-án tartandó matinén elszsvalhaasa. A han-gnlatteljea költeményt lapank január 6 án meg jelenő számábsn közölni fogjak.
— Halálozás. Boc^ári Svastich Elek leseoce-tömaji földbirtokos t. hó 18-án éjjel, éleiének 87-ik évében elhunyt
Vívók tkraaaaatálya. A hat heti vívó tan folyam befejeztetvén az ezen rásatvettek, Ptér Mátyás vívómester, nyag. csendőrszázadoe lisa-leletére e hó 22-éit eate tárAsvacsorát rendeztek a ,,PotgSri Egylet" helyiaégében, hol nemcsak
december hu 3I-SB ssyaiKraiibeii unabutával egybekötött gylveezter-estélyt rendez. Kezdem 9 órakor. Belépőjegy 60 kr,.Családjegy I frt Tom bolatárgyak köszönettel fogadtatnak éa december 4-lén délután 6\' óráig az egyleti vendéglősnél átadhatók.
----A nagy-kanizsai Caaino dec. Bl-éu saját
helyiségeiben hangvereenyt rendez. Belepli díj; személyenkint 1 írt Uialadjégy 2 fiL órakor, A hangverseny mtsora a kővetkező: 1. hiolvatát. Tartía dr. Raack /aigmond ar. — y^ngöraJSJL. Elliadjá ^atrrr^WHaáTOŐ, ^ H ;. íérjhez menjek / MonologT hlöadjs Durvakay-Franciika kisasszouy. — 4. Srhubert yuiHUtt. í\'u-vola, — hegedű, — gordonka, — zougota - ás harmonnnnou előadják : tlr. tWIaa Móf, .Voaaaaa Arthur, dr. Goldmann Lipót, dr. i^uaéhberg Mór és dr. Fritd Ödön arak.
— Körvacsora A nagy-kanizsai ker. jótékony Nőegylet 1894. január 6 án segélyalapja javára a , Polgár Egylet\' teraiciben tanccal egybekötött közvaeaorát rendez. Kezdete este 8 őrazor. He-lépti-dij személyenkint 60 krajcár. KetülÜzeteeek köszönettel fogadtatnak éa hiriapilag ayagtáztat-nak. Egy ezelváay 20 kr*
— As izr. nőegylet estéiye. As izr. nőegylet majd miudea esztendőben Oly vtgalmat rendez-mely az újdonság ingerével is bir ea azért esau egyesület vigalma mindeokor nagy érdeklödéat is kelt Mindazt mi egy mnlataágot érdekeseé s kellemessé teheti, feltaláljak as izr. nőegylet ea-télyén, mely njabbi megállapodás azerínt febraár hó 9-án fog megUrUtni. Az eatély ez alkalommal „Fabui bufsu \' jellegével fog birni. A telállitaadó sátrakban vágoeun t szépei fogják a vásári edee-séget .ée egyéb holmit olcaó árakon eláraaiuat még pediglen eredeti magyar jelmezben. — [Ugyanezen eetélyen fog Jókai mOveiaak nemzeti "diszk iadáaa kieoraoltatni. A sorsolásán jegyzék dr Ninmfitmt Edené arnö az egylet válaszmányi
jegyzések bánéikor eazkö-
vlvók, hanem iornáiaók áa egyáb vendégek is I tagjánál van, hol ig msgialentek a közkadvellaégra tsert tett vivómea gölDelők
ler tiezielatAre. — Mindjárt as\'eliő Ingáinál aáói - A „nagy-kenixul Koasuth bajos magyar emelt lUdó B< Bála aa estély rendsiöje, hogy ,agzta!-táriaiág<\' 1«H4. évi jaaaar hó 7 én Bajor
MHT-K«ní»»t vasárna p,
Zala 53. szám (6. lap.)
Lásslé ur „polgárok vendéglőjében" i szegény gyermekek felruházására és segélyezési alapja javára Sárköiy János jeles zenekara közremttkö dése mellett jótékonvcélu zárlkőrU tánovigalmat rendéi. = ÖeliSpíI díj azetnélyeflklfií"flfrkr. Ctt-ládjegy.lS személyre) 2 koron* 40 fillér. Felül fizetések köszönettel fogadtatnak én hírlapi lag pymiántatnak. Kezdete esti 8 órakor.
-Jókai munfclitt nttgy-kmlml „Cátinó" lg meg fogja retdeitrt, még pedtgíen atagok kör adakozásából\'.
Utcáink elnvezéta. Ltpunk mult számában hozott kUalemény Huk kapcsán lapunk egyik barátja azon lamozís^ körülményre birja fel figyel-mlluket. bogy a Nádor utcából, az idö viszontagságai folytán „Fő tér1- lett Meguéztük ■ az izr. bitközség hn^án elhelyezett táblát és tényleg azt láttuk, bogy a Nádor utcáuak alig. van ntár nyoma, ellenbeu eget* világosan olvasható; ---Fő-tcrA Tessék must már cligazudni.
is arak klell dlctéreUtta aukedtok kitart u attáiak élmataaaé tóidéban limitig (Dalát) etaj Iövttbl 1 kát laaá tw Tjiiűtvui is Ciij«. BtrUy Papacoda aerapibaa alkt-rttt alak volt Kirá-dri (Caraatllo) lakataágrt árait \' ti át bátran retaélJSk, hogy rbvld tdSn ágy árlelnee játékával alnt k\'Utmaa báagjávat ar -jeleaebb srtfc kW tag .aoras-tatkatii.
i aeaakar tolja* tlitaeráit tornai aiakt aióadáaaárl — tittrddii ai ^Ualtttlidillni\' adatott kávái «é«ö alttt Donantrt ia Btiial aaaa bakóaata aam tévaaatrtta al a ka-
MiailaB jrtakaratank mallatt a táraalat tag jai iránt, mégii aat va-gyaak káaytéleaak konttalilni, kogy aa elárt eikarkea legnagyobb rénaben a darab auga járult aúadta koaolvaágot lagyőaó draaatikot arajával. Égyadti MUur Ilka ■ial üirpk, taerapénak aagaalatára; mig Btnicdn ViUmr-doiTja é< BoMy Dr. AiftntniiUqi legkevésbé sem juttatták kiiyjeaéero táreadalai poaiciójak klIaS attribelaatil. Ltwlrai (Menlioetn) ál Tolnaiul- (Olympia) elég |ol interpretálták éaerualkat
Mudr V ilaa mlat Luctaanne leginkább kisalltette mag dioaáretaa {átákávaTJÖaer Ilkát ügyébekttea caak\'aág aat reginitriihatnók, bogy agy idö
1893 -/--—
T I
iltvsiiibsr hó 24-én,
«TII
: — Nyilatkozat. Annak idején agy közleményt hoztunk, mely szerint egy eopcaranata aértíl ka* liolmáuya folyt in indíttatva\' éreztük magákét becaületaérléai pert indítani. Ezen per eredményét annál ia inkább indíttatva érezzük magánkat nyilvánosságra botnl, mert mint velflnk tudatják a C\'uneuieucia ezetr ibiqÓviiiI még mlvdif ibiy* tatja. A Bécsben f. évi november hé 30 áa tar. tóit bectfl lettért éu bírósági tárgraláeaál a beperelt Dli Thtodtr ur (Sneberd Pb.) képviselője • következőket mondta jegyzőkönyvbe: (Reg. 1300. p. — jegyk. p. Hi2Ö.\'j „Aa én nyilatkozatom oda irányul, hogy Etti Tbeodor ur, a 1H0S. janaár IS^an kelt Haavater Efr. — urnák dinzett levelet nem toviSitotta-Tolna, ha azon azavakat, — melyek állal Maestraui urak sértve értik maga>
Ma (iiiiraan kfdttvaa faa^inatpt á.«i,is»k aa^HM.^at és melyek a sok üzleti teendő közenetta ami aaa agy aaatbaa aaátt viaaaaUtaaáit. Hiaaaatt, hogy: figyelmét kikerBllék — Olvasta volna, annál k»-
— Segélyegyleti befizetések K karácsony tcak vtiattanbi kartita at a mdaat «u>aMt aa «a áiiipaí,, vésbbé, mert Eui urnák soha nem volt szándéka ünnepekre esö heti befizetések csak annyiban ** .T ttt,h«rt • kaaSa*-kicaiayltot . lavoi Maeatrani urakat becaBletBkben caak legkevéshbí
szenvednek változást bogy a hétfő\' délelőtti.he-I^JStótó " W" « érteni. Ezen nyilatkoztunkat k«ztmlom*ara
fizetések a nagy-kmitmi ttgtty tgyltl szflvetkezet-1 amnMii <iaca. n-ia. A g»»d«g aaafáayak Jikat 8 j hozva, reméljük, bogy nem IcsaBuk kúiyicltiuok nér kedden délntáa eaiközöleudök. - A -ilM taltú | faiwnáaoi vig nUaiar. aalattatu aat a gy*na itt^tt ajdí- ezen állítás ellentétét bebizonyítani; Maestraní Á) takwikptnttírml egyesült tefiéj-y^ ** \'J^jlSS\' \'.y*!1* . ti táraa cao¥o»gé gyárosok. ?n. Otttnrf^ehweii
Ktnél változás nincsen.
Fádig jéiaü aaaiatM Magyar alakokat j baa a darabban amllyaaakat oaak Jdkai
— Városi tisztújítás Keszthelyen Keszthely | karatatlaa ityluáTal -rváro^elöljáróságának éaJtépviselű-testületének ujjtt | Kapor idáia (Uadvai) aa albo»4tott .taauU 4r, klaak la-
tádllakltaaí^aa 6 P felségé at oTasz"ítflTy lltfVITtTiáfltTrtj*.
alakítása.Takách Imre föazolgubiró elnöklete alatt - — . . ... . --------■. szakmeiiuaés\' leinkxeat biataitnar ani
i.it.i , ■■-. ■ i,« fii ktMabaa tíaaáay acatii (Talaaki) aklkaak ayamorit u ■auMnoiiuieg, leiaaacsi uaniaiiiiaa, »»»
a leiuiyi nn\'eu Mzzozoueieu. Heteaen aoresziui Mw„ imii!i miajii.A aui kiual v»uak bt.aua a baai arun gilrosliurulban, vagy torokcsiklandoxátban
* ~jja——.1----- ?--I-_a uAünnkiaA As InnAna ll t i / n wr i 1 ■ ^ I\' \' " a ■ T .« . .____a* aa a. a ta
"fhhlfll fr llflllllllhllirhllll ll lónmbirii éi lanflq >lml ánil ynt^hl.r (Baaaayai) Kraagar blcaak aladó
beliek£saemólyének^^egáUapitástv körüli A város ""T1"" 1,1 "\' " 1 \' " \' 1
tekintélyes otSiu ípafos^öszralfl elismerésre méltó mozgalmat leilelt ki az általa jelöltek megválasz-tísa étílekébéB. — A képviselő-testületbe a folyó hö 18-án megejtett idlaszlúa alkalmával szavazattöbbséggel megviílaszlattak ; Léitárd Ernő, Stieder
Lajos, Vértessy Iván, Dr Hanny Udön, Zítterbarlh ,,\'l"«»k> ko«; " » K»küka amtdaakor batt; a Kálmán, Lang János. Uognár István, Ullmann | a ta~w"* Wl4"4«\'
Venral, Pákor Adorján, Braun Fái, Hoflmann Spmn és Hófmnnn Mór rendes tagokul, — Ossman Bál, Vilim Péter, Scheitier Henrik és lmrik Jánoa. póttagökul. A várösBiró, elöljáróság éi UsZlTioelö ség megválasztása 21-én tartatott, amidőn is vá
kásáp Urtáalk u agáaa wali; UMkSn vult alakítva, -
Mellbettgeknek valamint miudazokuak, kik meghűlés folytán köhögés, tBdőhurut, nyálkáisaág szükmellüsíg, lilekzési bántalmak, szamár éa
(KroMvl) Qyogyorl dlggy (ká|i4lt) ■tgtllűik Uuljt>a». kHUataaa kiajualamjíaak t*rt|nk. a mai darabban BorMlyt aki Satktl dlaralita aiarapát Igán nagy kiaalllaigra \'valld tgyaaaággal ólakltotta. Calcaonka (Haraai) iaakait több aaSr laaitalnla kallait, aki agy ltHatk a kAattfidg kadraaadvi Itvl ki magát.
NnUken a aalalapok ,adtm elömldtl\' jálaatak, ia ba kall
\'9199%
vednek, a legimelegeboea Tjáatjnk a kittaiaah ■ Hlíuuj alt spu laliiáat a—Jlyőrffv-huraj teát\' 4a a« eh bet való ».Stt.-Qyör*yhunit-porokat« mely valódi minőaégben Ügyet éa de kizárólagosan a Stl-Oylirg-y- gyógyszertárban B^asho^ y/8i ker, készíttetik. Ezen szerek influenza bajok elöU és utáa, nyálka olvasztó, köhögés-ingert csillapító ét lélekzéai nehézségei meguBuletö hatásuk utal kitűnően beváltak.
— Ktiágj lalamáf éa ■ladeaaiail gy«aa«rbaj*kaál melegen ajánljuk tintáit olvaaóink (Ínyeimébe Egger saödapaa<iilláii. Kap.
és as
allóbalyaa aalbong a kaaáaak jüvendii oaalapalaak aaiaoi páldiaya, jalaafag paraaa még eaak diákok alakjábaa. Nam ■aándikaak agyaa a direktor araak inümabb dolgaiba avat-koaai; da aat bilaaatk, bogy a fái halyárak mállott tolt báa jaog\'folalö._Jjjvadal*a, alSaybaa volna ráaaaaitaadí általa a
raadaa árak mallatt kongd Uras daűottja Matt áa tintán i haiók 90 krtía eredeti dobotokban minden gyógy-„ fl v ^ ... tárgyllagoa pánaünpoUtlkal Mo- Mflrt4rh,n és itevesebb drogua Qtatben, vala-
ÍÖSDlfÖVá-r Nagy István, tanácsosokká : Rtersoh aorlaak hogy jobban átalMtia a fálhalyárakat mely ia- . -
JUUBf ■ITgeramiinl LlrMW-lttMvt _ (U., láakadé.a ualtatt aiág mindég faaatartkataá nagánalc X-iW- m\'nt V 8»ógysaar kUlonlegeatégl gyá
Ifancz Antal, Pető Vilmos, Gyarmati L.jos, Puly! ,a m^uSi-nI\' caimi mdati opantt*, ScríU nyomán irt " T^wérék - lapunkban közzé-
János, Fülöp Antal, Hetdc (iviila, Yibor József és|ns>aggal Dr, mij inuiidt, iá a ksrtiaáay, bogy a ritka te\' t — hirdetésére felhívjuk olvasóink becset Lázár Lipót; — adószedővé: Szabó János, gyámmá: "iíl Wrt nparatta^ <8tojanojlci J«s gaaláiia j —\'—-— —--1 — - aaaaaaarad míva) általánosan van laiaarva, (anaat baanlakat
zarupt
"fcemivar .lózsel uérillftrAökká: Ullmamr Vencel általános lelkesedés mellett megvalasztattak. —— Alapszabályok jóváhagyása. A nagy-kanizsai kereskedelmi magánegye^Bleli betegsegélyzö pénztár alapszabályait a kereskedelemügyi mi niszter jóváliagvta.
■t* kw Jét- nöé»l«t t hó ai .án 8 fia éa 7 leányt látott el téli ruhával. Tovibbá t rendet havi segélyezésükén kivUh—nagyobb mennyiségB lát oaztdtt ki a szegények közt. — Sitkéra Józaefué urnö szegény gyermekek fél-~TiiIzlalhiiz-JtO-frtlaI járutl.
\' figyelmét.
~ MarapA. dkvnA nlft tltlt -i-ffff^
köakttéty&fi^\' itér^lorL kUrorvos „i,!""^^®111 ino-lnli. r-lftant. i. kSCSM
módotltja, hogy a leirt balesel nem az utcán, ha-nem hivatalos, közegészségügyi látogatásakor a
Wiégi iakola udvarín erte.
— öngyilkosság RtichenM Lipót helybeli fiai a I rövidáru kereskedő, ki I és léi év elölt nyitotta meg üzleté\', de a roasz üaletiviuonyok folytán e 21-én rsödöt volt kényleien mondani, szombaton délulin 4- éraköí olkneredetlségtbeu. forgópisztolylyai szíven lőtle magát. A -szerencsétlen, kii mindenki,józan, becsületes emberntk ismer családos ember s lapunk zártakor még 41, de felgyógyulásához raimi kevés a remény.
flsintaMt
Ktiin Straiit oparattaja nfyy $ Vtltncibn\' karttt aalara aaiy ritka dallamoaaáfával vHlanyoad hafáat gyakorolt a káaStaágn, A aaarapltk magak li jó kangalatbaa toltak, áa •aaáltagva aam la volt albalmnnk ait a rotialottaáfot ta-paaatalal, aanlylya aaálklll, kogy arrOl addig amlltáit tattBak valta — aiár aam agyaaar találkoslaak a aalapadon.
BMatéry Hím Urblni hircey aaarapában igán alapatkl-kaa aagjalaaáa volt át taip inakéval jól klárdasialto a kl-aSaaág topaatt; oaak aág valtaival ISbb éléakaágat aaorat-Uak volna ittlalil nála.
litrtf JnHj Itgjtbb aatrtptlatk agylkét Matatta In ÁHi-iídfátűl it kllitStat klaatlaadAnak tartjak a kaltBi ia aé-tj" iatktktl, atlytkai kéllaaoaan eaang\'l hangjával arait át vatttau. II,,,ti Jtnlu mint Olliiltillu linart Stlliatrl iiaj-aát ktdraaaéggtl áluiánna Itlttáil aratott it padig •gyártat, khfat jálikival mlbt l^klaalgS titkával.
fylmitf ttmat II fsat A/ríitla vtlt; ItrSu anadaltlil-vsl hlytoats d«rlltii|li«t iirltlta á kOaitiágtt
jtöpafaBOfillltl-trtlltliiáitk hlailaláUl, tlig Mtyll aoadannnk, bogy a kiataaág alragadfa hallga\'j\' a ntbbaái ta^bb ttaal fordulatokat, á aagkafd áriákat, ét bal rbyt-mikua aoagáaba jí a ballgatóaág, aintha a báraonyaaélyáral akarna tánoara kalal,\' bol aaon vttai átara magát, bogy oaaknam btlakoatárkodlk as totkattk aatrapiba, agy-tgy dallamot t tstrtpMkktl dúdolva, Hát blaany nem tok hl-ányaott, bogy egy randklVSI ktdilyat nataoaot prodtkáll votii sr aatlkidttt hangalatba -botolt köataség, ktlt-. n6ton aaldSa títvtri Janka éttktlU Caalatala páratlan
kedve* fogtt
éa atábnaa taabtlva ktvatalta határoaottaa
vaataáLil„ja laaétláit Aal
btvallott kad-Hmtlt aaaylra ftlaltatli
alakítása, a aaly valódi hlvatottaágra rali; áa mSváaai Ial-kának rálódf búato taágaf épan ta igaaolji lagféaytttbbta, kogy agy parcira aaa btralyeal kl aagát a atlnpadon aat-ItpéWI, banaa .aagmkrad a függöny lagtrdlltálg aanak, amit Titarpralál, él ta S tgyátlaágáttk kadriaaágái át g.nlalitá-aát caapáo Ulettiui alakjaiaak Ritkán láttánk annyi vl|> tág kSaapatto, mint a aaaaylt Htttti Janka atarapklráttk birodalmában aagtaraatatt már áa filldáattt. annyi Tahiban kaaoly mttváasl fotfogáat, ál Urtkvátl, mint ápu nála, át aldla aat iponiaa tlltatráabdl koaatatáljnk moat, csak ad-digi alapot, várakoió áa járgyilagaa mtglgyaláalaknak aam-aáját tiljiik niil I fitan Ilit lliÉáUHn ksll ■■wléksai alak Htruty Jmnyril, a ki a fyadtlaa ntaályábta Igta rokonaaanvaa alakét matatott bt, át atka hadaró battádao-dtrt folytán aam taljaaan irtetilk a alker naa ánaktlt da Igtn kalltaat áaaka aantán kárpótolt bonniakat aaárt A fa-Jedelaanát Bélacdri Ilona adta. áa a k&adnaág rokóatatav. ral fagadta ót, mlat uamra Igta cainoa talapadi jalanáat. oaak aagaalvlalaá fidtrdry Igyalmaatatáaónkit, bogy tóbb áláakaéfet koaaoa vtlt a talapidra. Aa arak kSatl ki«m,«l-Jlk BorUlyl a kl aat t<Biétkil ,t kl nam lürt\' tat, Igta jól adta; no aag a darabban kapott náthája ia igaa kapóra jAtt aaki, a aiktr áatkalaia kallait. KrctUti méraákalt modorával Igta moglohlli Oldh Nltr volt, át érett, fUlbaaáató káagját atirtMt hallgatta a kóabnaég, A aikar nagy róaabaa árdeaa ErekSvInak. VégSl még Uniloalt említjük fol, ctuk utolaó aorbae, de \'aaa mint ntolaótj Gehltl rlórid* taart-pábtn laaát jobb alakításainak agylkét uniáUa be, te taljai elleaeráatal adóaaak aakl. (*. y, t>
<V \' -
^_\'^ JM: ii • o Jr«
Hkfh d. a? „Kin baba" bobout. Bett i Sifoki tiiiiiiliii\'r aipalaad.
Kedd: d. a. Spilw lityi nipitlnafl
\'■Itta ! IíhUm pactii\'Ui iaekea ealnwu.
Userda ihulnnht.
— Egy nagyon élénk korcgmahelyiaéf azonnal bérbeadatik — Bővebbet t lap kiadóhivatalában tudhatni meg.
A helybeit „Uradalmi Sörkert"-hex
feltételek mellett eladók. Bővebb felvilágosítást ad
~B28?—— grrkwwlto HbeíEZ
A Tlnct. Cftpgle! eompov, mináig mint
Horgony-PalD-Expeller
kaiaatt aa aáaMlyáá Jloffttj" nélkül, mlat Ma valódiak TliaaaataaltaaSitlf. J)
Felelöa azerkeaztő: Dr. LÜKE EMIL Laptulnjdonos éa kiadó:
r i mii 1.1, rtL6p.
Nyilttéf *)
UeuBebcrn G. (ea. kir. adtrari aaállitó) Ml/Ma-0tn ZSrlekbaa, prlTátaMtiadaléSaak klaveUeaU eaállit . fakala, faMr éa aalaaa talytBaaSTaltktt aétereakéat él kriól 11 írt 69 kiig poatábir áe viinmantenn, alma, oikos, kocaki-«ott é. aiatáaottakat daaaaatot atb. (aiataty M0 ktlóahtaS aiaMg éa tnOO tttoabtot aaia a árnyalatban.) Minták póatafhrdnlóval kSIdataak. Svajvaba cia-aatt teveleki* 10 kroe a lavalaaólapaAra & kroa bályag ragaattaadó.\' (1)
*) Aa a rovatban
llUstgat
UaHUekárt liea villái magára. Ma-a aattk.
alfagy-Kanlssa. vasárnap.
Budapesti Hírlap.
Előfizetésre
hívjuk fel Usstslettal a n 4, oltató kHiőnaágat n
BUDAPESTI HÍRLAP
UM évfolyamért (XIV. évfolyam.)
Al ii|»ég«tlfiéU« «(jrlli rohUJiu » UiM| hilyM, 0«i • |»HlM íiioIUm, Még nii év* tlnoa mié, kín * mttpr »»|ii Mftk k lénkéi kimiU l»|W»s»«»lili «ii»«ü4lyly(il tikiMt lidiiiiil » kllAld •MséajriIrSI, Igy li Mali hnlik »il»i. N> Unm-négy éri m uiulhit «l, Hagy i k*uiié«*i « érti-iluak iMoMt kiMik, Imimé •• iriw «llé( nivi" niiiiU miiéiyilmt Té»lmili tilAii éinr li*»liil t VIUI rolnii i »éiy tiytkttill i n snsig ■»<« ■épiMik klrt nliuk aliulwrél I wl l|4nyl
r" ftkst I Bt Tilt mtUr énlikllliléiéri. TtéMlMUsk
nMMKéMI kl»jlu||ilnl él ■•cratAlil. tt*y«»«n él tilntditt Méslnssi ut mI i ktiéiiétri M*ti nlk> kiMiM éi MiIh ikbn a lili|Mll ■Irlip fauiUAm «u aMIg utol >•■ ért »éu*«sé**ii jatt «ui. Mt imiiHiiiiitfiiw " laaMttkoriMir ■ "
\'•IT*
tif imll mi láfkii it iiirlf* i|Mgélél; ililat, Itiijy )niimi, mfMtkiléts él lilklIiMntnra W-gjmtt tMkiitolra. Ki i kMuét l*»»l lajrafl éi kiti-■twIMéil Miki, i* i aál mmllnUki h|lMé«l Iriijri. Ott pétiig mvimUm unkliin i maiiUaa, • kíl aitéiik i l\'uili|»ntl Hírlapuk • víímtiyt, llélilii lJi|ri. kinkUnii iáméul nyéihéji III uu*tk MII. nmm* éjnjjgéöyii. .L-.i.- példányban.
tíSMM fiUIUtltk i~UafföNT: Kiry hónapra I frt 10 1 FálávreT. \' 7. M* Negyedévre 3 frt 60 | Igéstévra 14 frt. A rt éi iiékvért* MIWM kéiksi MrSvi. «m<
Im i |iéitávil «K|éllil«é 1 \'ulikrSt Ifi/itilHnilM a i><i»l<ntl<ihiUíytm rali Mfhilji, — dm :
BUDAPESTI HÍRLAPhUÍt°a4LA.
MXJTD XF£BT£ IST.
Maa •iitArdntoi* 4. naai JéiHi-ktm i iaéat-
Vili. Mt,
Zala 68. Mim (fi, lap.)
MXXXtfIKXXMKX* Wilhelm-léle S köszvény is csúz ellenes J
fértisititó-Tea 8
\' í WILHELM FERENCZÍ
gyógyszerésztől V
Neunkklrohan (Alsó-Ausztria)
minden gyógyszertárban
csomagonként 1 forintért fl beszerezhető. 604
Sxxxx* <X* ******
A „BUDAPEST képet* politikai napilap, Kossuth nyilatkozata szerint -y-ftyttüi fl|g<tUn<|l
1899. daoambar hó 94 éa
Lanolin-szappan
a bájai Ptrfumerift Bqultable-tól. jfaig Itkinl* lében messze túlhaladta minden mit toiletle-ázap-pánt, minél lógva az előkelő tfői Világ nélk ülői belet len szere lett Darabonkénti ára 36 kr Kapható: Tass Sknon, — ifj Roaenberg Mitcsa Sauer Ignácz éa Csillag Béla uraknál lfsgy>Kaalisáa.

)
I
MT >«fiUf. -mm
Megjelenik papon ta 40.000
■ I < I I n sTésTÍ r s kt
évrr 1*1 érre I argyei érre •Hjr kérs
ia •
a i
frt.
Mutatványszámot bárkinek ingyen kúld a „BUDAPEST" kiadóhivatala: Budapest, Sarkantyúsutca 3 SZ. 474—7
ExcelsiobKávé
a legjobb pbrkSIt nemes káré, srfl, ia- 9 mát és szaporaság tekintetében as síké-aysatoteU igényeket ia kielégíti,
az Exeelsior Kavé
sajái méd szerint pffríStve, a legkivátóbb f lajtáf keveréke Ss tokkal jobl, aaint a\' ■ ) i&bbi .forgiilninban előforduló minőségek, melyekhez 85% meglaknrítAtt uyu|t és hó-napokon át m«start|« erejét ea isaaiját. P Mtndtit lakai ikot. hiti aiaaunf hgym at I Ktetltior kdvhal typ fribét sn grÖ«Ad|Bn i twg snjátTwpmtaiaialtiOl auuw ttltllflO^ VC"Talajdonságauól. — Kiphslit
jDcutaelá éa Ekrealeld régnél Nagy HMIiiIS.
és pedig: \'t. \'/» ét V« kilét tSrríKSOiinF\' Jeti it MjtgyH tUátoti ttomiwoíban A Bnoaiibb OO ás isámn inintmégűek ára : 2 Irt 40 kr., knaépái oa 0 ás siáan V Irt 90 kr. kilónként.
> Első Magyar Gözkávé Pörköldo
^ Budspasten (104)


OOOOOOOÖOOOOÖÓt OÖOOOOOOÖ6ÓÖÓÓOOOOOOOOOOOOOQOOO ^IXKXSO
tekinteti)* és Ublieiár
VilAgi czikk. — Minden orszilgtan fényesen meghonosítva, ■i-A A ifctl^A Elismert néikülözhetlen ^
] yülUW"IGiO fogtisztitószere.
mim.
®»4m®aitás"ü|s;yl lxatóa4v Által marvlwBcáaTra.) Ig9& praktlkui lUiigtk alkalmival. - inauttkuu Idlto. - MiadwűU kapható.
H««y sgjéeaiégOnkr* éa jAlálllnkre oéave a Isgtoatosshb Unysaő a |ó smésiUa, ast ml twáy jtuhfls as elwaradhstlan élfltsliélsl tegak blrtoks. A régi néast ktUausdái t , \' aláullmió. ^
g
3
mindenki tudja, de Ynég kevesetr vessik ttatfsá«M< im halb mdaut* töhb*s5r
®j M. Tbomai béosl advsri fogorvos és ot, Isaáesos. l)r, Koeh tanár ée egyéb tekintélyes tudósak és legutóbb Dr. W. D.
-fngáHsail gyógylolétetének tanára i „lile Mlkrourganlsmen dsr MnarfbAhls\' os. I,etpalg IR99 unnki|áhan, I, hegy a asdiM ailig MijQitglun folyton ée lilheistlsa aériékben méreg anyagok képiődnek, ée hogy as
1)1* Mlkrourganlsmen dsr Muadhohls1 at. I<e!paig 1899
piődnsk, beatA BsasefQggás „elrontott
Miller a berlini egysiea fngássatl gyógylelétetéosk taaári a*g|yAaő*n hehiaonyiiották, ímgy a asdtes ■*l*g iiijQitglun
M*kbÁI ssárasié be*sgség*knsk nsakls a sa^j aashályos és Islkllsmsréiés tisatántartáia veheti ele|éi •sáj" és „slrontoll gyomor" kftil esskls ssin sj, hshaló viiagálat által lőn **|állapltva.
A vla egywllll axialian ep távolítja tl eaen méreg áayagokat. Tsljseen eléretik egy antisnskilkng módon ható, gondosan slkéitltell éa jónak ellim*rt logi|»sUió*a*rn*k r*gg*l t* esi* baaiaálala által, < mint a Ksrg tata CslMtsat el vau kéaiitve, melynek ériékét, a napimként nA\'sksdi k*l*»d4ségi Ulbb millió tngyasaiása tényesen hlin«ylt|a.
Itimse**" est moetli i „Kg« ssMoay ssép fogakkal stihasaa esany De aea eeapáa s szépség és a mosolygó ajk bá|a ér*<tk el a fógak giíiiiloa ápaik** ilial, h*n*a ai állaadé ngéastiég éi |ólét a legkésőbb korig Itat htalositva,
i > I ás Itt slnwsdotiss igasolása a ItgaagsMbb kttrltkből érkesO ellraerfl és megrendelő levelek minden dárabhoa vas csatolva.
|
| < | MT óvakodjunk a oaomagOláaoknál hasonló utalásokra számító, ártéktatai utániatoktól1
< )ooooooooooooooöooooooooooooooooooooooooooooxxx«»xxxS
i
8 £
fl«if.iCkimJt vMármp.____2«l» 68. Mám. i7. Up)_____IH#. bemb* hd tt-áfc
Fantl Testvérek ^
Nagy-Kanizsán,
női divat áru raktárukban
elköltözés miatt
TELJES- —-
VÉGELADÁST
TABTAMAJCI4 _^^^-luL-Lgj
legszebb! Legértékesebb! leghasznosabb I
w AIÁ\\ DF.KTÁRGY "W
MDiszmü, ifjusági\'irat. Képeskönyv,
Emlékkönyv, IMÁI Öl YV vagy Diszlevélpapirok, IBÓSZEBGARNITÜBÁK.
Mindezek a legnagyobb választékban és legjobban
mmmwmM
VIDÉKI MEGRENDELÉSEK aJSrrbta
wmrw XXXXXXXXXXXX*XX* I
Nyomatott Fituilial Klllop ln|íiulH|doiiuai Al Na|y hatiiMáit, IHII 8,
Najn KanlKaa, vasárnap Zala 58, Mám. (8. lap.) 1888, dacmbar hó 24 én
mm
Budapesti Bazár
1804 év) XXXV/ évfolyamára ezennel \\ elöflzetéet nyilunk,
"•ewleeeető: JClréay Jé^io*. i\' *
B lírait Altit katjak, hagy a Badapaatf Bilár a kAalaaapaayak aélkitlftihaMati élval* ét kéatartéaí klalttaya, I Tuluak • Budapesti BaxAr »Maa aaAaiAra, m<t|yfj a divat, v mini § kA«iartéa4a.kéalauaka karéból taljaaképat ayajl,
Dmán akaak a BMdi|i«*IÍ talár ugjr léayaa klAMliAaAt mJat oaAlaaarAaAgAt kialva a lag«laaé*li magyar <llvat kftalúay
Afliirtapeall •aiif, miattam* aHWlaatAtaak, kik félévi alA-> AaatAattkat agyaaarra baklldlk, agy kAaal liérowaaét
«!HXXHHKVKXKVHHX»# | * Gróf Keglevich István utd.
promonforl coattue* A* honMntgyfo fl/^KJJ ok
anmképat tartalmam) iWiaaa Kmlék-albammal kgdvaakadlk, »*!y»fk eiiWf ímlflk alkum A Radapaall HaiAr ataaka laraal alAfliatfll éa a Ramaila aralua ta|jal Iraakaa ép ktptffl, a|IWaa»ék— »llMWMtH Irlérl r»mlalliallk még. |3N>ití»é*, aalaaaatl díváikénál, a W Hlknn fckat* a.rnmatn iH val* A fcjjtét ktaa Badapaatl lliár mladattlk aaAma! I)a danaAra JgMy! kadraamAayéék, a Bvdapaitl BaiAr mlndan laAmAkoa
Ra4apaal vidéki lföi\'85 X. I09B
ni, k. pAaalgjlgaggaHwAf
Hnkortcza-
morzsolók!
végű**
KAralmAra a budafoki aofaaagyárba» aa ia4B~0t málnai Avadbta faldaJffoaaU karmaaayiaég a Qsatatt adArél aaarkaaalitt klvoaai awllékalva kimlatlk.
lát\'
mmémf09íf IhftjL auyqaatfla Ma.
immfTT
agy II oldala raadlIfHI érdakaa ragénymalléklatat la ad, Űaéj)(r«Ml»fwl riMéhaa alaflraadit trék műnkéit klall a téreaa-" aalkkal lagaagyokbrA*at HlaaitrAlva (alaaaak maf. f|Mb raadkMH ataUAklato vas a Buriapftall Va<Araak , 1|y
Kripta*,- aaabAa minta-Jvak atb, «tl»,
Igaa kéd«ia<\'i talAlkanAkaiyna Budapaitt Batár aHHtwtmvaka BAiuailaaifllaa. malyboa aa alAJIaairtk dtltalaaal lava*
a tMit tiffatttik hittja »AjJ: ImdaMI munaagyir IStia tR. laraifléal évwtfcmm " I H*»*«urlCI Jaalg)
öaazelen 1.178,650 liter
aaAbaa : agyaillllA aaAabjév#aiy»l«>iÍ«r kataaAa\'ítvan ÍHar tormaatamjrlftég éa la^iii
tfaaseaen o é. 12,875 forint 55 krajoár vssmesnntc-^--
1(1 jtéaakprÖri aaakaaa BaJaíok, 1UÍ)0. au*iii»aU»a 4 éa.
|T(^rííjfii« «. ír,
r«A((a M* kir. péflMfDrlrl klrtiwA| VAa*ait iDlTanc. fl-Aa.
KrlsN* a. fe,
Ké< éa Pr6h*pi*ra, fgynterü
én kettő* axerktaaitftj, BneteUhA éa ntikúl.
(ínbon ii rohl Ák,
k»iiUlp7.ók (irieurék), H/^iin- é* M/ülmunajtók, laknrnaáuj •filllPMXl Ak, Tttkftfék-ftxMiíIk
Ihffk etájék,______ ___
képe- én burkoiijrevágék, D»r*Iók •liaoart legjobb mínö^égbati éa
ninö<é|bto kés/Ülnek :
axarkaaattiil
m
AAiiaiilff\'MiiMi laakaiaak.
TlA iarUliaa, iaép képai éa kaaaaoa aialléklalal a Huilupnall lai|H ai«fak a|AiitjéWt
mjUP ftifü r/tít>*#m**U4Í AiIhlaAit, viaAfoaifériHakffa laéaaaAll liiár J *Á aaai (aaa, waH XXXIV. Avat karaaalll kaAfaaoa kOalttaya] vall a ailvall aiaf/ar kAli^vilAyaak
Alirkf, képal a «aé!aatrAaAfa( véva alaAaarliaa lré»y»«lói»l aiavéaal klvllallal Wn.ak
T>améayAak íilaloa kogy I Budapaall IIa/ír kitfft ftignak tHaai U^mhb oogüácol wíAnliiüuk. miért la
« MAjmnnaant aaak a ■•vall aiarrar kalgfak, kik kaaa—a í mlatiftllkÍMfk •\'•nlaka, hogv aaOkaA|latAt rH-meri. m+n-Iratlalnw, laléa, lakarékoaaAc, tlahAAé fyérliwénya;al fciíaaaa.
- A Jolnilaa uralk\'^ú ÍprlOi\'t Ixf^éi\'k, f<ikéj>
i zxfl "U- e n z a-
oaéliaart a ayy. a divat ■lat a iAraadalaai ailadaa AgAt falolnin lapat akaraakJAratal*
A .„Budtpeat! Batár4 alAfliatáat ára s
Hóm I oegyed évre 2IH.
ab allataiéit pésaak Uy aals aUll kBlAaadftk i
Király János szerkesztőnek
Budapaat, Koronahtroiig uióia 17
faanll hlvalaloa AkmAn/ok k^aaAlAtala állal kltalaa I biauayitAkAt aya|tkalunk arra aéava. hoa.v aognacoak bár Mirly mám gfárimámymymi naamlMn, nkvatlaa magbla* líiatA. — (JyAraak, aialy látil-liaa ala|illalott, aa aaatrAk magyar moaAroklAlMin aaamaak a Irguimjabb, haaam a I la||ilMtékaa|akk la
## ### éB ####
* agyú UűgüáU:uuk, uilly nilálléU kaphat.^ ki Oaa,mi I kiAIIHAaoköfi, malvakaa varaaayaatiak klaardTág o«AI dlii-oklavfllakkal latt lltttatftva,
íélraévléiak AlkirttlAaa vAgatt. kglAraaatlaa
Cognac Gróf Keglevich István
--------------------------4 <i ..... \'
flxxxrxxxxxxxxxxx*
Mayfarth Ph. és Tirsa
fiuiiutáyij péptjyiíníhftn — HfXM, rri. Taliurairaaar 79. lián 4rjt<f}fiéktk ingyen — KépviMltílc keretiitnek.
SttCgniU Nándornál.
m

ELOFIZETESI FELHÍVÁSI
JEPES CSALID! LAPOK"
s/áplrodalml át lameretterjaazto kap«s hatilap I894 év folyamára.
ízleliéilÉ ^ir^Ézan iiílliliikfi, Mi kritéUiL
A „Kkptl Caaládl lapok\' a lagalíarjafcUbibi éa lacdtaaa-•abb Aa lagploadbb képaa hetüapr a maly aaivat Aa Ulkat itmaallA, kaaanoa éa la—rattarjaartfl alvetaaáayekAl ayajt a magyar mttvalt kftattnaAgaak.
A „Képaa Caaládl lapok" a lagmagaaahb IrWalmi aífAa Allé lap, maly kérll aaaia^i imdalaaakaak atal paaga IMI éa tMafft tOaiOrtlaak; Igy as IBM Ari al»6 eeám kttvatkaafi irákiól iuijt. HfttiNiAajrikai: iákaLHér; . Bagy la vall as a daliig?" (featAljl flaaicaky Baiaa Laakf A löf* kncakája" (IU»A«yK Tllg/id lUUly i „A gyA. tAnt gylrtk" (Hamora—k>, fc l-aorba ÍW: UA lnpgtn paftjéu" (lAjl). Bttllar Usár: „A fBaérét4- fOrvoRÍ ratkk), jÜl fb Rm\'taméoy»ktt írtak a utoli Iwlaiy Jéaaat. VaraéMyl Oyala, fatakl tfáalav dr^A BWIIIBmai
Laaka évaaláv Irta, oalaM „Naabirttá Aa ltdAraallay.M -A- kAptk aa aj év albda>Abé1 fléfc, a Igaa lalAlá rajiak. A ml kfilöaOa érdaklt kOlraOifti a náaiü am, aagy aa ábban aiag|«laat káalaaUayak Ifélaak aratképaét. a kwii aléiráaait la vaaai aa alvaaé
A „Kéttai Oaafádl LapaK" évaaklat a —ótagba sjompM több ragAayt ad, alaArtaga Irék la)lékél.
A „Képaa Oaatáét Upak" kéé kaHakAat aiagjalaal m*-léklapja, a „NMgyak lapja\'1 kásiartAat Aa étvalréunaal átlátva, Udlaimi aAlktlftakatlvA tan mindan aaia divatlap tarténét
A „Kép** Qaaládl Lapok" a fontabb aariltatt iaövag klaltt aagjalaad ragAayakaa klv«l Avwktat, tlbk laAIlC aradat!, UkHbaH ragéayt ad Jatalmal aéAAaalAlaak.
B mtadaaaa llftny^k daaaára a „KépaaCaaládl Upok\'-aak n ^HBIgyak Lapja" aatttt divatlappal Aa K anWéklaHal agylu, aíniaatAal Ara aatk apéat évra félávra 3 H aagytéévra IIH 50 kr. Aa aífttaatéaJ péu*k a lap kiad Aki valalAkoa Badapaat. Nagy*karaaa-atafa 20. aiáai klldaaafk. a maly klvAaatra matatvAaynAmokat dumául kliil l^rfclBak, ka aa IrAai kvataadUpaa tm-karaalaltk.
BgT Aki aa agéaa évra aaélé B farlitajri alllaalAat ttaaaagal Htt kr, oaomagaléal ptiUiaAlUtAal dujal *gé«a évra bakiid, aaaak é ragAayt, — aki MAvt l Ari nlött-aalAal Aaaa*gat éa iO kr aaamagolAal Aa pnalaaiAlllléal dllat k«ld ka, aaaak I ragiayl, a akt I drl 10 kr. aagyad-AvI alllftaUal dijat a 10 kr. waaMfalAal Aa paotad^)al atr aaarra klld ba, agy aradall ragAayt klld ajánlva Aa alf*\' maataaaa Jatalatla klaééktvalal
i Xipaa Cudádl lapok Uadéklvatala
laéipail, V . NafvkaraaaHHBia 20
laaaay ilH
° í#1 Na IWÍÍ
w íttrl WW Wa| val sí m*T
MIH 1\'IMW
í1 m
ohíiíl; fii1
Wpc i «H] l\'a
PCP f ■ I * T i f\'g
ÍJö*§18ni ifi
aBia Atc , « a ü • « \' *ö I a
o7íffílj{iL
® " f « « 8,3 *
W i.iiíHlr
áliiitPIl í íílt
^krrul1
.JjEQOf! ff|<f
^MMMÉWf\' y I i 11
JfKJ I 1111
Caw£hocolat
MAESTRANI
Bt. Qalt (Lulue.)
| 01c©<^
Könnyen oldható kakaó. Legtlnomabb minőségi
A „ZALA" karácsonyi melléklete.
Karácsony: városban óh l\'alún.
Kr idén mér « villamsa lámpák le ünnepinek a karácaonylák dlaillóminél a fövA-roüBnr • pHltiitrcImlIft multtrtt
azzel iatttöl egy nagy lépéaael távolodtunk 8|, H« látom a gyakran isilóalolwn túlzást-al ftldiszilell karAcsónylákat s bottok kirakataiban, midőn m örökzöld tüloinh\' elenyé-utk a aok léiiyüa litn-lum KlfcT: miííTITg eszembe jut a régi, faluai karácsonyla, egy-gaerü díszével, kedves jülenlŐHógóvol.
Pedig Magyarorazágon nem olyan régi a karácsonyla Talán a felvidéken, mag nálunk T Dunáidul volt jó idáig- agyadHI, $ mig ír y|nuI él norá terjeaztelle moat már ax al -eiilfln
A lövArosban egész vaautl kocáik, a tize-korok hoaaau tora hozza « aok növendék hnyől. A placaok klaöhttlnek Kleven azinü tövisek aürüeége, egész erdő fogja el öl Oiinapariot. Eiulán a «ahad naplényiflUa,. . .. iMT fifásoa kilátástól; u flde levegőtől eí*árt :lur4ct®nYat ■ mmM vrti\'AxHoljo kertté egy tűlevelű ég.|ma helyen U alfüldör^bogy
Kíváncsi, reménykedő ütemmel nézi az ap- CBak aaétoaayák az ajándékokat. Angiiéban ró«ág aa ég falé nyúló audarat. Onnan felüt- m» wm ■hatják fára sz angyalliat, ba-
IűJ M>» maid ^ jHauak. EÉC fcffff"*" fgy- f,. **** ■ ^ffiM ilwfr
megjelennek a aaent énekeket zengedező llúk, fejükön püapökaüveggel, kezükben a kié 3ézus alakját re|lő kápolnával aa ab lakok alatt, behívják -Okét hat álságosán a megtömik (sBobittltot: vagy szatyrokat almával, dióvei, nptó jpénzzej i*. Jusson nékik mentdl több a karácsony öröméből.
Kgyegy faluban még nem inulta divatját; hogy lm feljön a vafcsoracttillag, a juhászok bejárják a falut dUiiMSŰ mellüL. Ezat költik életre a zsidó pátulorok emlékét, a jcilt aü angyal szavára siettek Betlehembe, hogy liia&k a megígért megváltót.
l)e ma már ez a *azokás ia kikopik a nép életéből, Ititka helyen találunk már rá. Az uj, prózaibb áramlat elsöpri a mult | nőötikuB emlékeit. Ma m4r a gyeunejiek ii kövelélöblrtk leltek b nem elégesznek meg a barátság nyitotta csekély megemlékezései ; nekik moat már ik kell, a mi leg-axebb, legdrágább, ... liezzeg megelégedtek akkor, a mikor a um Umarlék, a mint még
máakösl. már kél. hét <\\ia. Levelet Iníak l.nyájúkba várják, ágy miül" ilálUiik * Ml mlndünnap a„kle Jáaueliüz, a ki hitunyn-, k"l*H ajándékainak elnyerése Végeit -teszik aan olluOid májd olVaaiii az olvashatatlan!kí » gyermekek as ablakba cipőiket, ákoin-bákomot. Axért Isten. Még egy kraj-f Ma m4r tMÍ üíletté «- karácsonyi Cárt ll iwxnek a levélbe; mert azt márjv4l,4r* nem í4c me« " aprónátrakban, de tudják. hogy a játékot nem adják ingyen " tirgoncákbwi sem, hanem egész vasúti
belyat foglaltunk a hintóban áa megindultnak a rráía néi«« nég Um«r*tJ«] •idékra. KiíriQok a Tára* ncgyadaklM, aitáa gbattoba, aa arthodoz aaidék által lakott aagyadba, aaly <n» ia olyaa.aiiat éraxáaadokkal aaalOtt *olt,-a «éfre kwrtöok a Urnától a Vtntxria partjáhaa. Itt mar at léffcer-Imn aioaog a< rmberiit, Kíkoatakoaotl • vároa piiroa,\' fttadi nyirj légkOrébOl ■ tala *-"j* t \'-■-* *i*gyi 1—g^f. mtiyti a Viatialáa tulrót ""bot magival a friaa nehö. A kocsi így re haUdt alOra, folyton a rá mentén, bot aa sstfpt iiiai VariálTTiHki igbfrrtt gjoayertt ItallálPV heiylánoxolat, itt-ott * töld alrtbao ajty nyaraló, untak tűnik fal, maid valami töuri kaaiéfy tény 10 tornyai boQtakoaoak ki. a aatsa-doa tak koronái k8aál, ■ aamli a—wik\'éa kagy* oldalon tarkáinak a munkatok apró baúkéi, mint
i-fanakatéaaak—Uiiy buldoyok la- _ hatnak aáok aa aoibarak, kik oly gyönyört »i-
dákaa iáknak, a Viaitul* oadra aiaaiéa, u nida______
friu, hfjftíncpat hattroit \\flliyb<n, oaayMk — kia aikaágiS tarjadt rtiaén aaalkadtk a taagyal kagyalat által Olépiutt. órJűni Kotzeüabt emlék, malyal ai oroa« *»ariiok«an halhatatlan msgiOrfljt-n»k, a Iangyal aial>ada*g maalara.niÁj«Bak, annyi véres, alkaaaradatt haboru fényes nyfftfijének waniali - hál\'f>r nlákar. — tgy.\'finUtlp** Hnyns emlék; iaahrr-oraÍta aa egétt* tájékot ea
aiiUBfi UUjdWtl Jrtl Iahat KfiT á Rtrpnstil---------
malyek a kod ven hazától a!vilaaatanák.
Tqlajdonbépen alig\' haaiélukak aa agSai utón. Laagyai kiaérOín innarték, aagaaoliUk már a
r |>hlékat. da milváu latiak ; aiíni ■élya4afc a| a-
oaöflla, aa«p FarmtvzSI liiMMlMB>71IBMKaiyHf<--
1^01 hallgattak éa nem uvártak áhítatosat, a*lyet
a buliban, pedig olt veazi a Jéxuaka aivon,ltok\' lúlon-lúl megrakott postakocsik játékokat. | kellenek, hogy nzéthor<k>zxAk a sok drága
A bálulaó szobában ftllitoilftk föl a ka-1 ^ndéliot Vajha ax ajándék a lelki békes-rácaonylál. Délután bezárják a sxobál, moal ^fK4\'1; aenkinek Hjjm szabad oda belépnie, a pa-
Kolostorban.
pán, mamiffi kivttl, a míg nieg nem érkezik a Jézuska Cneflgö (elenll jölté\', lávuzáa^t A iDlnf |0fl i bezárt libliiltöíi; tlgy ftiéjjy vlaaxa éa áron az úlon, bogy. máa házhoz nitmjmi Nagyon \'sok u dolga, sok gyermek vir rtr A kt benéz a kulcslyukon, as mm -Kafr wuiiill, fflIR rfl|li|r iOTttb repül Jéaus az ajándékkal.
Most a fol(| alatt la auoátxik a bákaaaég világwaaága. A pincelakásokban ia meg gyúlják uz opiá gyertyákat a feayflfaigo \'kint; A szeretet édtm ünnepén bohktgnak kall magát éreznie a !"j{a>t<>gényabl> gYér tmikntik Is. Cwklly kis ág az, rnely i uegény ember fsstellen fenyöfáaaztalán áll,
■árnyékát tttwt Kldl ba aa aaatalt aem. I)e. mfluldü re\'t KrakóboNJM«myi>« «umk as egysserll gslynak, melyen há- Wélti
rom-négy aranyos dlő, egy-két piros alma é* méxes báb lebeg cáupán, talán johban OrOl a szegény gyermek, mint a gazdag, a roskadásig megrakott, szemkápráataló an-gyalllának. Nlnca alkalma a sanyargóg)er* neknek, hogy belefásuljon az örömbe, élvexetbe. Egy fából laragott garasos madár, Iromba bábu, recsegő papirmacska több gyönyört ád neki, mint a jó módban dulakodónak a magtiklól menő katonák, apró pojácAk és besnélő babák.
Db az eaész karácsonyi Unneptiek mégis olyan vásári ailne, zajoaaága van Itt a nagyváioibtn, Kevésblté járnak as angyalok la ebben a sokadalomban, ebben ax üzleti lármában és csattogásokban, mini künn a falun,
A batlebemesek meg egyáltalában allün-t«> Alig látjuk gyönge paródiájukat, sat li taalt néha, néha, Dtí kltntt a falun, Vttgy a kla városukban, oü járnak a pásatomak, három királynak, sogyalnik öltözőit Huk, a kik bekopogtatnak minden háahoi, énekkel dtasőilve azenl karátaor^ ünnepe ()l(
relélet is magAval vinné a szegények haj lék\'Aba a a gaadagok palotAjábá egyarAnt. A szürke életet derítené föl nem egy napra, de agéu id«jér« a *íiltl kttrácaonylk alatt ébredő költőiség szelleme, az emberszeretet varAzsal
Sziklai Jtíiion.
Ha a históriából éf Maitjkft birta ltft!tJB|ny4-hfll tinin lamaratai 1iúlamy-\\, bUonnyál möjjlR mariam voloa mini íjpöiüMtff it mull nyáron, juliualian, mikor Ii4uyve\'<rr"aAKl>Hii uUntam, Egy tinók lánnyal uri Bitni Karaoe, al á krakól tji"*Hlfy4ffilÍé\' IgnffgS^JH \' klnalf » ■airuuoli* korUt harvadhailan (rttintl vannak, derék aalvélyaa ur hívott volt mag, hogy
Mami) i M°at annyit tudtam, liujr.y Langyal-ora<an lagaaarinaaétlanshl) királya Jiíríon lúlmuér a Iruaégea éa magaa pontról aéiia Krakó oatro-tiiAl, a laam lantjji lahatait véglepa hakaaáaak. I)« alptib megtört a Ulka, él padig akkor, mikor Anna\' haroagnlli, a valaaaté laladalam laáayái, nADi vatla. Aa uralkodó, klflét a no\'itlflka iránti hajlam kavéabé volt kiltl\'Odva, mint a pikána kaiahdok Irkuil kedv, alatt aorhan ielesége iránt hldazált al, sátán padig méltatlan asigorral bánt vele, A méltatlan btnkimód a aaaranuaétlaa királyné aaaralntét laloliaaatotta, alhldagOlt férje Irtat éa — végre liUllon lett hoiaá. lusérl aztán kaaarvaaan mait kaliatt »lakolnla, mari a rendklrtl aslgora féri, kl oaak a iáját hibáit éa hfinelt nam lAita éa netq lamaria a), drákói aalaorral ítélt a megUlM aa>aony IOIOii, amtny-nylhaa élet\'ugyili tartó lonaá|ra ítélte, Ut magjaii Mién a hartniáo évaa háború él viU lamaali, A avédak oatnim alá valték Krakót, a •aarifinaéllaa király manakOlt éa Hlalamv ma-gaalaiárÓI ntala kiaérateaal i mlat puntulaak a anayel oaapaiok, mint bukik el a aaéo matro polia, ftitkéot ruakad llaaaa trónja éa mikéal laaa naga fDItlnnlutó, biintalaa \\„f Knfe~ megkapó képei nrnk Itatta mag Mata|ke yáe<noa I
Ka Hlank ar Igérellbea hlvan poaihaa Ot Arakor fogaiéval várt raám hotalaai kaptája elflii. kla táraaaágial, aaalyet magával keaott,
Lan^yeíöraaág legaaabb ViaiftlAek ü^e^gíftítr bannam.
Ca^ndaa báiiiulatomból a hintó aokkanéaa éh-reeaiett fel, a hegyoldalon befordult. \'Laaaaa amalkadfl hagyt utón haladtunk RUlalé, Ú vidék laaaankint elmaradt alattunk, a a alrfi galyak kOat oaak alváiva volt alkalmam egy pillantgat vetni ama Iáira melyen áthaladtunk, a aaaly moal mint egy ritka aaáp aaOayag tértin al alat-tniik. A magaalaton egy kOtalkariiéaao belül kartl-tünk, u/.iAn calga uton haladtnok, majd egy máaudlk kn|al erltáaen jutottunk baljabb a agy ujabb oaigaut a harmadik köfalkeritéS stárt. ka-uajáhaa vezetéttrhl learaHraak a kocáiról ea Slaak\'ur oaOngaieT\'. ltí (voliank a kaaufduánal barátok klaatromábah, a a kapu fölött levő lufin foiirat yilftgoaboit IBI arról, hogy léráak-oak caakia engedélyivel aiabad bemenni, útiknak pedig \'pUnkÓad «iaq iitpFInak klraiMavet agyhéil átok tttrho mellett atiyá\'laléo ií.\'öí a bemenet. - * A oaóngetéare megjelent egy barát, kivel veaetQm" laugyal nyelven pár aiót uélt #a kftaölte vele a pipid\'^fiVé^ilerr -Slenfc nr kBa»a>liáaéeal * krakói takarékpéiulár 09,000 lorratot inmatt mag a gyönybrQ olasz ranai-anoe^tylbaa éjilltt 7\'tlgmnnd kSpolna lóngynl pápától magaa raodjalat éa bréVét kapott. Aa A \' kll\'baajaráaáuak kBaaúahattaa krataiaa, Hogy Dunajm iki liilnirnuk audtentiaa fogadottSa-nekem kivétalaaan niegaiigedtv, hogy bamabeaaak a krakói\' Domokoa-randi apáoa aárdába ea ott a régi Italemánytkét tannlmáayoahaaaaaá.
A pápai bréva Itt aam tévewtelte al haláaet, megnyílt a kapu, mély mdgtttAak újra baaéró-dott éa mi a ifoloálor tAgaa udvarán voliank, mig a barái aaó nélkül lávoaott Mlz a ttgaa udvaron áthaladtaak, alig találkoztunk agy-kát baráttal; eaak la kimert, egyforma léptekkel baladtak tovább a éeire aani látaaottak vasal hen-nttnkat. Szemben a templomból oeengO karénak hangzott ki; épeti iateaiüaataletot uHottak a u>i%alépiQnk. Aa ének intenaivebb eróval hatott reánk a tágaa templomban éa ni a gyAayArf ének, a azépin^iakolátiolt éa fajiéit hangok ha* táaa alatt OdkéaytalanOi megálloltank, mart h aa ■I Igazán a világtól elzárt, elaalgeteij helyen jártunk, hol a legaaebb wtvéeai adomáayt, a maghalé, aalvhaa aaólé, gyéayOrA áoakat elrea-liailllk, Caak laaaa lépéeekbea mentünk aatáa elöra, mialha attól tartottunk volna, hogy lépteluk HidA aagiavarja a gyonyórli ének harm t-\' uli\\jál áa aiaoiaégteienité a templom áhitatus (Mandjél Ai inláár felé Mentünk, mely ateótt aaép áaak lelhangaoit, — mig jobbról éa halról a padaorakhaa a onltklyéa iMrátok foglaltak háléali leljea aaáabaa.
Hilf aagható ábllat I Ogyet aaa vatatiak reánk, alatha olt aam lettünk volna. Kgytit vannak ilílptl, aa nregek, kik llju korok óta ea*ik a ko-leetor keayarét, ailvjAk levegAjét, aaolgálják
• Nagy Kanigtw, vasárnap,,
Ntenl Magymalneodntt barátok a«ak, kiknek ealákébAl el*o»iduti már ■ a mull * vele * külvilág i||s, áiveaete ík Imiié. A Iffiljfö thllát (> a áalgnru aárdeuebály nem engedi Meg, katf laJuébu iiy JÜtlfiül\' JüíM!!! Mkl *■«*!>*, Hely pliUnntbaa KcjivQit volt neki a prAlán vlííg, mfkur gyBuyBrrel llveate a tsralsast saipsétei, i ailkor IUkietA nlvlnsk, isljes poaaleét kitudta fkjeant a paoairta dala. Ina** a*, kogy valaha, regen, nagyon-nagyon rlaen 0 is ott* állott a luáihoe bsrskbsn, ■ Mikikben ijveantlol, rajon gea^ai hallgatta a madarak dilit, gondolata *|f pillanatra eleaéllott meaaae, nagyon meiase, « a lelki mtoinévtl latolt egy kedven alakot, mely atkl ttthiial Art mini a vilftg lisawm (IdvÖeeége, Mimii, f
—Volt é velaha ilyee ntlleee^ « *a ásliiadlk íjult n i"ak íiiíBím Ih m
•m«u iMguiuJt« i"ali wywi •■Iák ii 0 lelki világában V I >• lilea n Miíüfii1, sr ««ak l\'Otu ioli, roiM ltom I B báilée. néni, ajotat a Mrttkorok delén
Z A L Ajöí^Mím.),
vllitl uevli, in ■ kalnatorban agy idegen ka-reaataevet veaa fel j aa aa ól niv kUiri további lletiben, ai klatrt a halaiba,
íli a jámbor holtak blrodaliaiban a airi eaend, 8 lniulrdl oly kVártaileeen kangsik a karéaak. agjátaágoa inéi fogott al, m»ly Innét a ftiott kt » eiabtdba I ti laaeu liptekkel mentünk fal a templomba, albaladtuok a aoadulatlsn, Orftkka maguk ali tekintő barátok aintt, a kiértünk aa ■udvarra. A napaugár kAastlntOit elAe/Or, aaián a (ries, illaton lgvsgA I Mily ksllsmea falaiabaditáa annak, kl oiak látogatóba jHll al eaen, a Világtól leljreen elsírt helyra. KAa\'dnt\'ok belsaantoa K)»(igfl, kdaaBntlok moao\'y^o napsugár I
Ima, a teaploatól ba ra virágágyakat latok. Bn laleoem,hát aa anyaterméaaat unan ár\'atian
gy«»innL«l Iwiyji.n tl„.,tt<.l. lil« m*
1H93. deoambar én-
ül. a lemondás komor, jámbor basáját iníi fuvaiiitnin BBiytnlrathmgirak,-hajHigaiJák tarka, Illatos iei»osliélkat, mintha kAaaftntáeük
■HH____ __________________aakttnk aaólna. Végig e«ala4 rajtok a aönnyfl,
)«vtf baratokai, kiket a tutilliól nem viaaat al j auilirlány él KiuQk aaonnll ttdéhb, Iriiaabb iaas nég oly ófláal távoláig. Ilahagidl\'t mar a aibak, attlintk gy^gyita4ra l>t kér»«lk aa or voaaagoiy 8 niatam a Hurokban aa Üju »<ar/e laaaktl, kiknek fiatal, nam ruktui i«»«»n aaip Mditt imát a «*u«>ya *|at agy karai vwit kortll, a kiktt a |ilan nAnata ia acanvwRáé, a \' ui|t iranItali IljdaltíS i» kaaarv fUQtl Ida. HibfHt •ég atnoaanak kakaaadvo, a ainwk várnak a fiatal aaaratiaMk, mii lia|uli, naakálluk Ultg-labiradlk, a mikéin aa IdA lamoaaa lmjuk aalnií, ngv aimnHa ttil|if «arTi kfuoa ara«tái tw( malj ailfin még aiuat ia1 vtr<( aabat öpfllti
Laaaada*I Mily megeaaiua aal Hat vau la irondia t Maanáataui. aaakai a márvány lildag aroaitkat, molyakau *)y Itiom laa moadul mag, ■lg mallattttk albaladiia, Liiom Akat, magfigva-lam moidulatlan, aalnta ball ti maravadaik taatUaat a flk oaak agy pillantásra aam máltainak, Hlaa ml viltgl ambarak nam létaaOnk aaámukra, a ráad arabálya aat ia tllt|a naktk, hogy kltOn angadily nilklll valttnk aait váltbaaaanak. Náaam, niagligyalaui Akai i< liiiaak a lamondfaban. A raaTodoit lilák la tud mondani aa álat gyAnyA-ratrOl, mag tud vállll a a.aralA itfilStOl, a lytagád taai»áruli. klktdl ttrllk tdűkra liürnuiik, — mag tud vá\'oi atiói la, klbá «gy aaabb ia Iwlitogabti Jóra iiuiáayik vaiatiai la kaá aaaa daui agy aaaraniiaianak i* \'aavartalanuak Igir-kaaA |ov0 BdvirAI, ha nam kapja mag aattil inita«gl!.an iifTatr 8 oaariba, BrBkna fit" Uinlntt.
Mily otllkl roiniioló araia vaa a aiaralamHili 1 Kl«iaa! Italil, injának pkyalkuaili n koliwtor lalal kAil, magiba aaáll, lamnnd vágkip a vl-liarál in Itt vlákáp, alavanan altama ka.lk Nap gfiU bárnaHMor jár aii latsai tlaaTOITIá,- ijptT ugyaaaat taaal hároaaaor, uyároa ia fagyoa i|ll ájaa^kákiMi fs.kaj tlg Arakor. i|fslk»r is ksjns]l_ Mfy Ar .liur, Ihihv ai ofíir a.Ált "dKHÜliiliaaas li\'m aagyságá\'. MiililnitH, »anyariatU álakét la lsalát, vsasksl ia assnvsd, s mlndsa nskl vigsaa ia anybtllii, gyAgyaa»r sgy IkjO asliraL ■mglyaak íiigyrtjiyt)ls«ii ttgy la«au l(liioa pmoassu*, Igttt, ds as s pbyatkiim pfiiiHtHflt\'W) ím a Illák f Cai la allahat tsms\'nl, sat Is aisglslutl gvAiyitanl ? VsjJun psm rejiültttik s el falaita aa sviliadak, nam pattannak s vlaaaa as ainyomta ia sltnmpitáa tta«a«a aa<kA<al g usui dladaimaikodik a mind a lagyvarnamak lalAtt a (»métttii irt, moly aokaasm ku|ol mag ambsr ttilnália la ambsr komponálta aagkAiBk alfllt. hanaai aaahad utal tltr ms|iiiisk, fia ha saihsd atat Hírt., nam vaaat-a as al a aalv utolsó dob-banllálg, as ir utolsA lUktatlsilg s sa uloliA ára Utolsó pillanatának ls|*lgaA btn«vaáhs|s aaai-a annak agól, kl oka volt annak, kogy a lltlt oly rémíti! sokat bOadr.tt is •ssnvsdsti la a kiirt a taat n falak kOstttt alavanan allamai kaasttf , , , ISBltla f
, A Wnltlr\'Ol Italra aatlk lápraó vasal It a kriptába, Íiq| sorban nyagoaanali s aaanyadily mar tlrjsl, Oauiwai, pusats Islak kltaAti járnak la a falsk gárják magukba a s<sn«sdA Islkak inldi bQvsIyül IIh a l«rátok ugylka maghal, lyukat tornait a la bi, l>un bsdog|ák a taiamai la Miln lislalaaaik, A Itiloii sstlli nánaal\' Mlltllr lírait rsjaolnak, a altba a lélktlrlvbs ugyaniamk Minnal bsl«lr|lk, luiay patar Hts|iitantis stűisisti akkor tt akkor, maghalt akkor ia akkor, Hogy kl tolt sí s itaisr Mtsphanua, ast\' bliony soha w»k| aam luuia mag j mart aki a kolottor Mát tífgpia is latstls a logadalmat, atlól alvaaaik
Olt, tl kia kadvaa, gyOnyOrti. vlrtgooakálm, hlaa II hlsonyllltiok lu^itikáiili, hogy saok s jámbor blnslk oánk a táaiükst hosták Ida assnvsdnl la maghslnr, da IsllrQk ifi maaségll is slavsoslgit J»Uooyit)a a«, Imgy tt itt vagymk, HUk virultok.
Msctaa nt vsaat a virágágyak bosanu inra kaiOtrs bslaú. aui kirmsdik fslksriieatg, u vkág: Igyuk wAgtltt padig a barátok oisllái loltltak, aa últal pirhmamoaaa. Mindvgylka apró, o«inos
JüllíL
ha|olt is lülamba aiigia, bogy aaolitaim aisg msf gyar nysivsa. Odaiáptsm aa Arsgkss Is Ingtok nyolváa ttdvfaAHsm. *
9okaaam lalajtsm sl a magyar a«avak ba\'áaá\', malyat aa agaaalyánra gvakaáoltak. A aisgiOrt alak kisgysiioaaflitt; a lahona»s*o*t faj a ma-gaaba amaiksdait, btgyadt aismaf villogni lát* aaotiak ás a kAvafkssd pillanatban nyakam kfiré borult ia magosoko\'t Asttn a prior anuadaimé-val vj.saavunuitunk agy sarokba áa baaaáliflak kiiíllniliög dolgokról. Mogkíntlisaa aaitial, kanrár rel ia borral, da iíeM fogadia al. BsaslltOak Jfa-gyarorsaágrúl, paraaa a rági Magyaror.-tzájiról, és ai Arag még élénken em ikszelt vira«a a mn\'t idOk paamányeire. Donantali kiejtéasol bs«té i iif.tán ia értbetdn; psdig a 70 év* agvaatyéo már 6!> tv,óta nem voli ittboa. Teljes art) ivtg~ "volt Kómában ia III iv ólt Vélt BW Bláltmy
iftklkoj jna^mJi enyingyliiirát Jaijk Vyla oaittban vüí agy III MAM H l
agyit oalUhau v«jj agy itt HABI H egy—khr kaiura: a Inkán kioainy, dl a jámbor lakAoak ♦lég.
A köfalkarlitsnll msgilitunk éa Isiskloletittok a vidéxre. A hegyoldal mersdsksn rohan le a vOigybe. KdltUak lant bú|a alketg kAvetkeaik, melyet a Vlaalulii mini agy asélaa saQst-aaaiag aael It a mélyaégbea A alkon tol, msasis iá vo\'bsn smalksdnek a Kérftéiok kéksaen slmoaAdó o*Anasi, — Halra lordul lekinta^Ulik, a a vAlgy ban alAttünk tertli <1 a lengyel ÍAttroa. klmagaeló tornyaival, ntalyek a nap fényében megvillannak, pitiosaak htaltalinaatival. faatdl aslp lekvietvel, A váróitól a koluaiorig egy óráig jttttfink g hintón.
—lilrfl kelyen>-a-kitl mnai vaaailimmel tllaak^ Itt Alinál annak idején Jáno$ KAmir klrtly. Fá-nyeaebb pontot alig lehel képssloi, honnét Krs-tót tt knrnyikii, a rendkívül nlp, ttragadtttgj-kápei jobban ál lahatea tekinteni. Lelrhatlan le-, lioiöil a aserrncilllíU király láJdaUOí, kl orsiágt ailvloek a.épaigében Inait lyAtiySrkÁdhetelt leg> |nbban, de vlasoai Ismét látta a város oatromtl éa bukását,-k svid uaapatuk gydselmét a len-lijfelék IbloTI ée végre a«|ál Ir\'ui* ö»a«aniaksdt aat. A lengvel kAanip eai s asaptat lataa bQn. letlaánek lekinielte, mivel a flatal a<áp. de áltsU | elhanyagolt király ni böiíiali oly dráltói aalgor* rari anliotta. Be ha laniyelnreaaghan utaséit—a-h^fn\'lkép jltn Iá eaóha^Jtnoa Kásmér király, a isngyai mindig liosil lea.l, hogy IjJttHfj/Mőrt*^ ItfmrtneMtnM • fcíFtfljfíl toll.\'
MUgAtiUak a kia kart kftvesnién oi\'istoglil bal loliunk. Msgtordultuuk. Csakugyan jAtt valaki; agy harti koaalrdgn Isiink, A túlesnek vlge volt, e a prior ktllll\'o hosaink magkérdsiiui, hogy mll akarunk ? Öiottk ur a lengyel kirdéare lengysttt\' válassolt, sinib(|l éu lermeasatraen egy aaAl aam áfieiiom, oaak látiam, hogy a bari) laaát alinagy, al nedlg ujliól vlrakoituok
Nihiuy jisroa iiiuivn vlaeea|Ott is intett, ho|y kOvsesllk. K< ml kAvsttflk a kartsn ia » kolostor udvaron kereamtli a prior lakisiig, hol ea aár várakoaoit riáiik, Itlenk pár kaAval ndv0<0lt« lengval nyelven, aaavalbAl aaonhan oaak a „páps" la Jirlve" aaavakai irtettea, de a komor eaenl lirllu impi egyaaerre taak moeolyra nvilt la be-rátatgoa maghlváaa után biteniHnk lekáatbi, hol aaián Itorral, aajttal aa kanyarral megvendtgelt heunlliiket Hirltok aaolalliek lel, nlmln, aaót-lanul. A prioirsl való liraalgáv agiasan leaatelaá volt, Qlae«ore<tgbAl randtliáli ide a ritka műveli, liiialltgaiii farllut, kl aaellatnea llraalgáaával bt mulsiba vitait, Mtijtl minden európai nyelven bentit,
Mikor l\'euktdl megtudta, hogy tnafyar va
riytik, - ArUamel Valta aat ladumlaiil, la kili-.autetta, Itttgy nuiat kelialnaa meglepetlat káeltt •eámomra. utaelilit atluit, s rAvid vártatra he-llp\'tll egy llreg harAl, mailire gubbeiatotl la||tl, hitiesii i|hm aeaktllal, Kgy Igaal pelrláh\\be I Hiot latiul, iiiegaillsetil leklaitll a priorra, kl
Qtrtn Ir óla, jna Iwaaélt elfle>8r mftyarul. Névéi nam aondta mag; oau saftiuisaai egv-e<erUan látván leai várnak, ea as S kolostori sa<a.
Asatán buc»ut valtam a dsrá< aagyar a-atr* uteatdi, ki aaio\'én a kolostor lalal kSsá temelíe aeaát lljaa, — de lelke néha viss<ssaali a mul\'ba. Ba boqiut veliUnk a kedve* vaartáraae-raid priortol á<r a mag myoa ko oetortól. A btn\'ó >ia4uli( * vírusba, da tata u\'on. ÁLffifinÜlak ai orddn; bot ot(m ajrottök ir fímrivrpéi ÍSfw gak hlrea leaifll-sxáp ayári kaaiélyái. melyen tul MeaUakbe 0»UM aáv a\'ett
lámoralee síikiahaaadék, mely hely ónnál vaut névéi, hogy n tatárok batárijáékor a Irakéi leá-ok lila menpjmitok | matdilmtá ultamrtt alöL
nx« Tat
s Iwgyew, a kiaa ta|4hor>i a Via«t«U km
lében egy cilnot tekvéett ilirlénaM birse kaetélyt láttunk, as ^Ewürír kastilyái. Jiaoa Kdzmfr,\' a aisrsnosátlen lengyel király ápiiiette aaoa slka-lomaal, mikor a saidákask megengedte, hogy liSugyeloreaégltan leieleprdbeesenak. A kedélyt pedig egy viltgsaép ratdóieloy, a e<ip Euier agámára áplitatta, ki a király kadveeé volt.
A reldónA eaá|. aaemv, ia piroa a>a tarle mag a btteake király kemény aaivét, ki aaiéa n.egnyt*
)nl.« hM.fj^, T jtyy priatgol
adott a sserslemári t
Mindinkább kOaaladtOak K rak A városihoz, majd befordultunk aa ai>0 utcába, a aa ea*i aaOrkOlat huielemnál ért utol. A vacsoránál mind cgytttt
valiank,á»aűlinl| nagyon r íkat baaaéltllnk Rleliiny-
koloatorróle ön kén tea Irmnndieban l\'O látóiról, De nekem úgy latesatt, minibe oly régen láttam volna a komor, a«0ri.e képet, nagyon régen, ai elmúlt kAsépkorban, honnét hirtelen kerlllaa "vltikiái a -Jvlau iiatag^ eytagi életébe I
Dr. b\'féri Sándor.
A szörolmes levelekről
Akad-e olyan Irtitudó etaber, aki nam jrt__
volna legalább agyat Katában? Aligha.
felsRrjadl saivénak éraelmeii esen aa utón köaOua al linédoltsl. Kk nam egy aerdBHI, kurta ruhát laáofka anyliUütt. tMjta|fl.iátda komor tlatál il| pajaáa titkokkal, melyekról caak aaárda karUáoek magaa báatyél, honnan as ictke-|Hcike levelkék asarnyakit Oltva repllnek a künn ténlergA S«la< donhoi, — tudnénak eleget beaaélni. KoanyelmQ jogáM-gyefek lövéroei klladelmeiböl, melyek rend-uerlnt a lu\\ tágén saoktak fenyagetöleg kitörni, megmegaranat ggy a tereimen laealat aa otthon epaaO leánykáhos, kinek a kaasinó-bél slkaliylval ipsrus a mama htro és tadta nélköl) igért flrök sseralmat ée — háaaeeágot s a bálaaA leáay rOaaéa álmainak kanértndo vissslényét róasás papírra raj* aol|a agy vékony aoéltollal, hogy aaaal boldogitaa aat, kit a aolllonnal már úgyis a hetedik menny-oraségba email. Miután a hasaealandó Aatal ember komoly terveit, a lOkOIAre érett ,eladó\'1 édee ál* mail, a vén gavallér sáarolml kalandjait, a p*r> tában maradi idóaebb hOlgy fel felrójsA ramónyell, a dalai Oavagv oellcaap vágyait . , . mind a aii* vak e naiv nklrala aaokta megvetoaitani. vagy sláljelbontanl, lángba borítani, vagy fUstbe rtW\' pllanl.
A ncrelm.ua évelek, — \'nam inondank Un bom-basalot — a világ egyik itmsgatA erejét klpeaik. Tudják aat legjobban a drama- la itúvcilairAk, da I kétlem, hogy tagndhatnák a komoly ftlnaöluaok, kiknél megesik, nogy.egy gyOnged nAt kátbAl vett levélke minden komolyabb •életrendaaerttket* du* glba dOnll. i A aaerelmaa levelak uralkodnak mtndenQtt la liuilltu I iiiti|denhi)l, Nlnoa lieíy, hovl be nem lérkAenének
iN«iy-IUnbuu. vasárnap,
I nliittí óvalueaág, melyei kl nem jálaianik. A dlnlmneták"* tllokiatoa lávírelal, i mlniixiarl bi|-Ittuk i\'flugttlftg akiahalmaaal.alttrvényatakek lyu-iiéletel, n aiinnáaak kttanulhetlan aalnlulal i inM eok oly hely, hol u ontbarwli jflvöjti lolütt lol>lk ii unntlytn ]*ték, iimtrlk imkai akii rrtüHiuwíiiil IIInlrtH levetkékttl, melyeknek hatalmn Ijeknrta nagyobb aa államlérflul lorfiiiigtiál, a «i|-Blailerl-erélynél (a lilkárok éa fogalmnaók ebbeli efélyéról jobb ha hallgatunk), a bölu* biflkk ríaa-rehájlhetlan roeggyöifldéeénél. ai inlimdanauk, Igaágatok éa karmaaterak minden mövéail elvénél, Aenk a önöm, kuaaa aoruk, melyükből Imijil lánjuló hév, majd pújáén kacéraég; olykor naiv (mfnMg, aokaaor uelleiiiea lurfang; néba a jog-énaallamuib jóakarat, féni<\'r.|iÍ9||i"n!!ÖDÍ0Ulabb riVaaffég kandikél Éjt — üti, iiány éa b4)iy léfll Mlvat raiadiak a DoidbgHg SffBtm, MBf WIIIWJ-i isluul Uiatlollak a kérhoial mélyaégna liryjHYrtl)ft/ yggy Ü ml legtöbbeiílr meg aioknlí történni-huny rövidlátót viiiek — jfijjruí
Noiti akarom eiaal aat móndanl, liogv a férllak ■earalmeé levelel épen nam okualak olykor-olykor galibát. Telink Ma aaok löbbal i« a kelleténél, Hok nép aaetn almija fllVMfeli üdvét, aok gyönge |é|ak kaeargi sltünl boldogaégét, nam titkán egy tff kwiyoroill—lib kuluil üanraaugorgatiiU péo aét aiért, mert hitt aieknek a uom mindig hlla» okmányoknak. Megdöbbentő gytuaoalilrléna-lék, alplrllo plkán* liiiliAtiyolt, néna agy llju élat - önkénúe kiolléea, máékor a naaléiU béka laldU\' lé«a veielhelök vleaaa o veeit\'lyoa okminyoknf, ■naivakat" aflk wimui a lain i\'nanoaarttg éa a
Z A li^ A JJ8. mám,)
A legbájoaabbak aa elaö aierelmee leyelek. Aink, melyek agy régi írónk aierlnt, tömve BÖ« hsJlAaakt, lelklálló ée gondolatiakkal, agyaaer a aitilék tudléval, huimor aiok ludty nélkül repít tatnak tova Kinkön a aaaralmaa lavalakan idővel ipoiplyguiik vagy kacagunk, da lokazor mily jól eaik fllradlf" Wfóy wof rigmwltr m«tr woar tán ilrnl la megtanult?! Aat a műnkét, melylyel eieknl a lóvéinkat írjuk, élőm kexdl éa álom végai; da aokaaor mennyivel édaaabb ea aa Alom unnál a kéaöbhl inámornál, maly gyakran a lelket 011 meg a a aaellamat aorvaaalja el.
a, K,
aaamérmailen tiaiugaág logairflkl,
De annyi kéleégtmvonhallan Igéáaág, hogy a •aaratmee lévaiak Iráeára a nö mér terméaaeténél fogva nagyobb hlvaléaaitl éa képaaaéggel blr, mini a férll. Ki lén gyöielinea aaép olviaónAlm, minden axAruálhnaogaló\' blinnyllgaina nélklll la ellil-aalk, jol tudvén aat, hogy aa irilt férll önökkel aiamben mily gyönge a it yyti»g* nA a férHvel aiamben aokator mily erAe,
IIügy ajiAk a eaerelmea levelek iréaéban na* gyoolt mAvAaaak, ífflfll a férfiak,\'at a kérdéa ata-lallkal alemeaéaével la balgaaolhatA. A levélnél mdveiiil kAvatelmény ia, bogy bajjal legyen írva. Valami uiundhatlan varáaal, képréaaloa xoménoot kivan a*t mely elyani—w>iirt • lapka Marnyén a calllanA hlmpor, ,vagr a gylImOlnaOn aa IHntatlen kamv. Mér padig\' valljuk be Aaalnlén, hogy a nAi toll - a íomi( nameaebb értAlémbin véva w mindig lAbh bAjli lAbb kAivallenaéget éa Igng mo; lagaégat Ont a papttra, mint aa araiéban (Iui\'mImü, a hevében aaaggatoil, aa Andaegéaébeiv éradoaA flrfl A lérfl roíiamtmil akar gvAinl, a nA Unom hélAval fog mag, ulinoaliallan llgyeaaéggal a kéeaaa fkváauukggal. A lárfl lAgoni; ti nO "nyelag, alr vagy kaoég Knyelgéaéval maghodll, kAnyelvil mtgiüiiu, kftúűgwáv/u tütbid ííJLjA. Wrfl, lui Aaaiüle, agéaaan kiiarja leikéi, a ftA <uaak nugy rilkén — mar! inlaidiMbifn -ia-van yelaiiil laHéakodá — rie ha mabadnn tOr kl bnlAle aa éraéa, egéaa aal-vei éa lalkal i(j; iidéédja mindenéi
vegyttk aat, fifl a aieralain fűink nlyan rflpke, aaraaélyea eaepraiéraég (éa müven aokaaoi\' aa I) a a naarelmea levél a«m méa mini unalmat DaA jé-lék, dévaj mnlataég UAt oboen nem e a nA aa erAaabb? — A lérll rendaaerint agyelhin ajéiék< ltok i darab<ie, vagy (laakliamar nnvalaégna laeai\' k nAtiak épgn\'abbfn a jAlékban van Iwnagyobb llllndait éraelgAaaég nélklll
KarácHony.
i">i«\'»»thh ugaiaéi 0, l,
1898. dacambff 81 ^n.
,.T*la van aa élat, a viléf oaébókkal, mik löliiit r,abéa gyOaadalmaakadarméf a lélakbaa, naivban arAaaknak la. A kiaértA tráög aa&a alak* ban barangol kAstatak, mindig ktaat, mindig i«g-köaalabb a aaegJnyaégbea. nyomorboa. A guda-goknak uaak a kiaértA AraAggal kall mafktuda-nfok; a wagényakuak méri aniaauiMl-fr, matt párnát tarit a oaébiló ArdÁgnak Aaért ba ma«-Ítélitek ia aiolut-a acagényakat, kik aíbokMk a nehéz kfiidelaabao, aa UwsiiaAiok el magatoktól a ha aiamQkban laijátok a bűnbánat ktajrél, aiijalok valttk éi buaaAiaetok mag naklkl — A megvetée lovébb taaaiija tkat I lej\'ŐB, malyra tálén agy öalodailan pillanatban léplek. A aaa-ralet vinaaaamelheii a naglévalyadaitat aa igaaak ftavényéra. S«arai«i boldogítja » liaaiaaiivOaka\', naeralei véllek mag a viUeaOkai ia a fAlAi ilat
immari. gmuank ragyog u linnl Meaier p»i.

Angolnriitgrk néava 4 karánnunvl Qunapek nem nixok, mint a aaAraalOldl emliarekra a faraaugi •alinliiAk. At ldt)ny.nk tényleg Kkriaaony e«tével kaadAdlk, é« végaAdik február aleejével. Ea aa tg*a« IdAéuk niniaialgoa valami, kjierjeaa-ktdva a bolondeégok éa mnlaiaigok minden nemére, A népin \'MriMtiaok. a kara i\'annyln\'i nl\'i\'ltialpak, > vot*11? élwIBk latauiiinf tflttiMi\' i<irma>ín(tr!~r ngjtmiy faltttggeeatéao éa a liuíkóégaiéa valami (a,gyökeréből - nagy oeramonlavéT a háaba hoavu ltarácaony eaia,éa a tdare tété, hogy vliAgliMm nagy lángjával, mini „k i.ini.A ti niakéjiiii Kmlitiéi mliintvii ama
kfeiyeti
nokáao\'knak. aa a drnldék valláaihan volt lamé-rtiaa, a lagyAngy p«llg tlégoigjloAbUMilllUwn
dája: At kAveaaélek .... I"
nttitf liW » WHUt aluirtata,
lény ragyogta b*; méíyiü«B aaemuhan fényleiiak , keiében reaakeleti a papír,
Aautén megállott agy pUianain, oéat*, aéiia merAan a aorokat, mini ha kttiködott volaa aaa-gabaai ígaiak-a aaok a goodolaiok?"£lfogad|a-« eai ai elméletet aa élat ? Nam voloa^e jobb Ml
Ift ré»alaiat kitOrUlm onnan V -..........
i A papírt Telitíe. Rébla "áoEaf nalloit fol jut-víMl; Aroiról elrSppaat a pilluaiDjff pír, a lel-keáadéa Unva. Fajm két kaiéba hajtva, gondolatokba mélyedi \' " i Nam baltfltia ilTaaii, amint, • téli vibari magfila aa ablak téklákai átok boa ai ha vaa aaot I
elég megaebiett férflaalv
tiplntaiai a wlröl legyen megjegyeave tehet laiinaégoi,
i)a létom, végre la aaeket a • bókokat< f|tad|g nam aaoki nem Igen köaidnlk mag aéép hölgyeim, mari ha Igy folylalom, akkor l aakliamar eljutok a Dellléklioa, aaokbna aa aiigyall arnu démonok Ima, a kik nmn la bAdlIanak, hanem blivAlnek, lieiarnéanak naak aiért, hogy u férfi aaérnyaaia-gett vergAiléeéban kéjetugjeiiek, hogy a aaeren-oaétlan éldoaatnk einéaalA kínjain mulaaaanak. I\'iallg müdIc a nAk épen uepi lehelnek., eaamény k"|i«k, bér iieinnaea a franiila regényeklmn éa aalnilaralniklian, da al életbeu la IJeaalA mérvben •ia|H>riHlnak a nlt tit*M*it Mrl» mlmlm miit. A iMfi (mtil hMII, a illlá műim wi/alluldt MhIÍ, iimml nmén$h m<milhflttu* Hultt hUMjdl | n nÜHih niikl Mfea, m MM nam inéllo I Itg-tittiiM Nifarv.
A aaaralmaa lavél, a havlilA Mivek » aajélaégoe lerméka, nuk addig l>Ajoe, mlg nllV éa Arnlnla, A mint a aeémlut jianéraég vagv a hönfle ledér \'H lolméi<aávi allaaiil, lehel ardekae ée pikéna, \'la alvaeill a Miiaina aaeplAllaiiaég loinénnkél.
réaaeattll. Téli nap\'ordulalkor nagy flnnapaég iar taiott a nép tlaaieleiére, éa a Tagyöagy, ha a töfgyfán nagyaégéhtn laléltatolt —■ a nap leien-nek IAii éldoava, ea élAedl »«erli Wfffjlgea»ié»e uijii) kjlí\'nöa idöaiekban igy maid egé»a termé-leaeiee. A ittuCTéitéléii eay eaakaaailau éa folylo I noa karén«onyí a<ertariaa rinkmajradva elődeink-tol i a akandinévokiél, a kik aa A Yaoul Ünnepe-iknél kArUlhelűI a keréóeonvl időben eeokték lel-
gynjtmt orftmtthrnikat e* *-kW-latan>knak.-
lioai-héef éa plummpnddingT"ragl aaokéau kap I ráoaonyl ebéd a mit denki aaon van, bogy kari-oeonyra páetétoma legyen. A páatéiom randenen I marba bne, fagygyn, niaumtu aprflwO\'M a ttaaievag-| dall almából kaaalttetik eilrmatéval leOnt*e,m«lyba iamél ouknr, eaereoaendlé, aaeglöaieg, fahéj kavar ítélik,még vagyiiietlk agy kbí pálinka i* köaé, a akkor aa egéaa egy nagy téaitává attttatik meg.
Bnk mindéit megvélioaoit alibAI, ami a hűbéri I világban einkéaoa volt, mikor la a karáraony eaakeam folyionoa vjgaég volt. Dármlly keadét lagaaek éa uyeraek velénak la n idAk, minden1 Ulé<re kttlllnhoatek a vandcgláláa aaiteaaége éa bö»é|é Altll, A kifíeaonji aaSnatak alau tárt aj-ó fogadon bannUnkol mlndgolgli él flQtie a uiénna kél bél a dAaaöléaé éa wulaiaágé volt.
igaai UJuma Aa lakmérnaéá amnban a |i0 berur által adainti aa A baráijalnak éa rokonainak, a kik áhtjan karééaony napna napján nagy pompával vetlek réaai. A logáaok kügi e neveutea alkalomra legalA^aör ia a vadkan bo< aatotl. Trombiták baraogáaa éa tua, kfiaöil boala aii be, énekelve éa lanélve, aaltat vagy areny tányéron, ea abédlAba a fA^aatalnok, aki elé pompáé körmeaaltel mentek a nemeeak, hölgyek, aaolgák, lelken énekel aengva. R« a lati a dlaanófal ai aaatalra tétetett nagy komolyaággal éa a tél méltoaágéhoa illő Onnapélyeeaéggél,
A parocbia titka
|i!|ipen aanmbet eate volt, A falu lekéi mát pihentek, Ü«ek a paroohla két uteal ablakéból beto\'i kl lámpafény, jelélll annak, hngy olt még ébraa van valaki, \' - s
A falu Halai lelkéaie még utt ölt dolgoaó-aaatala inelleti a kéanHeité a vaaárnapl aianl-ligaiédei
llaak Imént le|aaté be; méa aa violád enrok meg aem kiáradlak lel|eaan,
Keaébé vatta a löinóran beirt |val a eluiveala a bekeadéai, Itflnbánó Magdalanárél aaólolt., Ilalvéay arua oUaaáa köalian il-klgyult a ba láaoaabb réaalaieknél. Lilke méWébAl aiakadtak aaok a aaép|goadolalnk j fÖla|aolták nlva minden ldega<étál,
a art«ea
Ai O Ulkfeaa aviaekbén wikfaau BUáMl ■•■ Majd balváay faiét fölamelia a aavartan néaatt klirttl, mintha lelke elröppent viaioit karaata
Tolna. _____
A vihar attvöllAlt, lombolt odaklinn. Aa ablakredököa eröa kopogta tán liallatamtU Röglön u ablakboi aiatatt; fölnyitotta a batafl ablakaaérnyakai.
— Talán bataghei kell mennem ? — kérdette mély hangon.
"*\'*-\' *r*htM\'— i TfHigir. nriPíqfflüffffff ▼olt arra a válaaa.
— Ki aa?
zrs- ín ..vagyok e- h*]leteaoH kWUeAi.
Caak iiHiiylt látott, bogy agy bíríg éaoál, didergő nö áll ebiaka alatt.
vihirvan aaaaony — moraaogla lógat köai a aa ablakot gyoraan betéve, kiaiaiait aa^> bájéból, hogy bebawáeea éa magi ud ja ak arai át.
Kinyitől ta a lolyoaCi ajtaját a a dldargO nőt bebocaaiotta.
A nyi\'va maradt aaobaajión at kiható lámpafénynél Iái la, hogy tini aaa égien oltöaöti, da tol-jaaen áláaott, aápádt nö áll a öllé, dideragva, kea-
dóba burkoltan. ------- . !•. »
Högttta bavaaatla dolgoaA aaohájéba.
-ttil a a/l la—lla UjirAI a ai.tHI kaaiflt,
vállaira araaataita ; aaaiáa megragadta a pap kant.
~ Ferii megbuoaátaai-e i1 - akúlt raaaketvei
lárdra omlotL
A pap hoailokáboi kapoti; halvány aróa agéaaan aépadttA lelt. Ugy éraaia: megingott alatta a föld.
— Teréa — aaélt tompa fájdalommal.
— Hál mégia rém tornánál I — Ka vagyok a aaagéay. IldtUött, világfáié Teréa. Ida jöttem boiaad irgalomért, eaeretetért.
Átkarolta a aépadt lelkéaa ramegö térdalt. -r Mit tettél? Nem tndod, hogy el papihAa?
— Tudom, tudom, da eaámitotiam aieratatadra. Mindig olyan jó aalved volt. mindig ugy atarettéi. Caak hoaaád lehaltam biwlommal.
<— Haereitelek, Igaal Saarailek moai ia. Meg-alrattalab, eltemettelek. Saámomra oaak eeMf.
Völaeniia a aépadt aöi a Ibidről, aaatéa ptr lépéaaylre lávoaoM illa. Da ai költőiébe ment egáeaen. - fíem, nem, nam I Ta nam fogta engem el- j kergetni. Nem 1 Kmlékeaal a, mikor agyaaer oithoa aaeraUirtlutádlkAltál í Hogy un a templom-ban mindMfirmlkor arról beaeéjtél. hoay a aaa-ratei a böloMiöl a airlg kikérjen mindaakít; hogy fnldl életet, a földi kOadaimaket oaak agy képee ádae-é tanai i a -aierejet Hohaaem laladam aaéa aiavaldei. Ugye akkor még engam ie aaarattéi?
Bár minden aaavam ugy ialkadba véaödfttt volaal Akkor ma nam igy állnánk egymáaaai aaémban,
Nagi Kanuna, Vá*amgp
— Tudom, tudom. Véikratém, nagyon IiIIiiöh vagyok. Aaért aa laaaita al I Mindenki elfordult illám, kik agybor taeraiiak. Világi* üsöil vagyok, ftgadj hajlékodba I
- Mindent kérhetss Kiinni, oiakéat na Aa e|i nalaai fütlheladi IJ* a-eg na mond nénidnek : kl vagy, Te aiár elventél j kiaielj neg engem I ne rábta magaddal I • «
üt Mindaul, mindem megígérek, oh lik al ive ttaa/ — cMÓll aa aaaiony, a kétségbeesel tek pH-lauatnyl ftrlliuóvol e megragadva a lelki"* kezét, csókjaival halmosta el,
A leikies kéaen veseite a ndt a lelkéezlak: •aáaik ouiálya fals a olt tiseiideien kopogatoM faadaaa«tmya a|lajSn.
—Matl *a nray ^á.daawaiini míg nemalektldi le | olt ült pemlagán ta .IgkarékoiaAgbm nreg asawtl olvaaájAról iÉádkoiott a viliartstoliió litaélua A kupugSgia udai\'aossogeit. aaejtOhm
ZALA (68. ssára
l\'erceklg tarlóit bálaa klmartilt Idegek lethar
Hasak i tő kéaiel aimogatla mag nébányaaor láaaaan égit homlokai. ^ ,
Aaután felállott.:
Akkor mar valami fölemeld haiAroaotiaág, fér-flaa i\'izáutaag sugárzóit izetnsiböl. Valami rőpka lány a vértanai ömndafból.
1898 decaenbsr M 24 én
rlilgetle, a mint a szegény Hsép oaandeaan le ie hajolt
éá salai* Holli l*lé>ágáaek sorsai* jutott, mikor aaőazeat papia m*lleit a listai női megpillantotta ""—Ad|nn a saagény nOask g||stl mállást, Mari | Ida kergirtta a vihar — aadlt a pap a gyoraao vtsaaatért aaohéjáh*.
Itt aaután leroskadt nzmlagkr* 4a ke»erv*s*n a* kaadatt-aokwgwi, ■^"le-wyAa^ ^"p*1, »t"igy naak egy frrll séjroH slrnl, (
A vihar asalait elnaaodeafllt j da aanál arősebh
vihar dalt m IJ l^Wlmn,
Nam volt saein, mely s/Sraaon maradt volna-aaaiatt a remek ssentbaazéd alali, mii a fiatal pap a szószékről mondotti
HUnbánó Magdaléna aoraát olyan drámai erővel, olyan megkapó hóévallauaággalr—ulyaft véllklg
llíW lalk«aa(lá.«al tplán "gy(t|sa-Bqy pfp Ifin
ecagiélte meg.
A nők lennliangon sírtak, aokogtak. AtérlWk nemeikét t^rVIgeii^k,
A fiaiul lolkéatngk kltllinkén la magas, sudár alakja a. Iiaaaéd havában mintha ágira nőtt, egyre emelkedett volna. . Arca lángolt; szemeiből a szónoki lelkeaadée lánya sugáraott. — Ajkáról büVös zeneként ganglak le a eaebbnél-aeebtf gondolatok. Egéaz lényén vnli valami a meg-aíoíBOliii VárkisfliijféBOt. MdturJa nép a templomból kivonult, kiaebh-
beteg aaaaooy t aéat*. fötébe <a komlakoa
oaókolti.
Erre óvegeaoé ceipőre csapta kél kaaét:
— Nem megmondtam? Valami régi história\' lehal a< rgéaa dologban. A pap ia caak embar. A ropsz fehér nép asame aa ördög tüzes villája; átaaurja aa a reverendát is.
— Ejnye 1 Ugyan I ssoaaaédaaaaony I — szólt erre feddő hangon CaörOuipőoá — Btróné tétére hogy besaéibi/t igy a ri»*r*ndsrúl ?
— Ide reverenda, oda wereada! Blőttünfc van a példa- JPedig —■ lelkemre! — a mellett a mi fiatal esent papunk mellett tüzbé mértéin volna tenni minden pillanatban a kezemet.___£________
A jó öreg Mari néni elmenekült aa ördögi be-
Mit tagyen a növelt1 Magy ki^hnynlia, klkaoal|)l| Hőnkre taaai aa élet a szeretet ragyogő elméletéi

•yfH
íiÍHtil ffiujs nekik: _lat
aalva suga\'mát, tlsgla msggyŐiödését követve Ka Ime i as *Uő jillanathan, mikor e szép, g-ra
azért nagy litkoean, aaoró*aH a köndlevö ttttíf hra hajolva mégia.augotl Valamit. Mert hiába; igja fl prvtllkálai hnlaap ; —t iftfr 9 Ijlfca. [fl blfánáj ura mellett őre a falunak, aSaaonyi
inason
CsÜrBmpdné, a azomnédja, arra már megállott.
gynao elméletet Követnie kallana, nam kall-a Önmagától megtagadnia a legaaebb erény gyakorlatát éppan aaerl, mert jm/i.
Kgy uOvgl áll aaemltar, kit saaratatl, kit moat la asarai, habár őrá néav* már maghalt, dá á KII Oaaioia httnbánatában ailtaaen lölainalne, ha a> embert érzelmek mag nam tórjiének aion aa agy goadulatnn, hngy íjiflji, skm * viisg sssmn nsüng.
Majaatlg kOzkndiiii gondotataiviit, érzelmeivel. Akkor elaludt.
ubb oao; ^latnnl\'\' wvngeaná aaaailDyilHinsk,
Wporluk képződtek magbeasélni eat as WniíőzW/
-"", "Ti—■ " ".7".". "\'.""\'"*........""."\'1 re voltak ugyan airva saemel; nem győzte ma
M mtkmk <i mamim, m tauU- gg\'a iriavgggia papjukat, akluél talán
i á W nmfahiiM , ka ka«afllilnii Mliillnl-ti Ma, 17," . „..,..■ 1|| ha.záli azebboti;, da
ml MnutT „n«M velük Ü bá.\'Ümtok u«rt naav iitkoaan. aaorosab S kÖJcllavOiflí^
Mkansp raggal felőltözttita mint rendesen aaokta, Ittlayituita sjtajá\'. jelesVs, hogy molt ,üi(r be lehet lioazá mannl.
Aa nrrg Mart ásni kikelt képpel, lejuaóválva ment e ilaateleadő urhosi
— Jaj lelkem, kedva* tiaatalaadő giyám, blsnny nsgy didog érts est ar.mi asant ha)labttHkai
Mtldn tlg]tlkkrt wnttstkrilk as Ur, IjPSi l>aa, lelkam tlsaiglendó atvéai, de mar ea a ml sorunk mégis igia nagy sor \'égy papf kajlákra, ..............■:..■.•» ■ y
— Ugyan Mari néni, agy ssagéay vibarvari aasson)nak éjjall aaállást adtunk, Belesek nem adtuk el IsIkOblsi ss ItrdOgnek aaott ksdvsi-lenül a pap. •
— Ihmogy adtnk, dehogy adtak, lelkam atyám I Hanem méa lit\\| Is len abból,
— Tatán oaak rnaazal lett ?
— Mái rnesgul, Issrn elég roeaaul led | de aaárt mér tlll van a bajon, Blaony mi ndatt agy saaai hányást sem aludtunk aa éjjel. Tlssielenoő urat nam akartam ssvsíbl, hit oeak lettem a magam asagény eaaa szartál. Meg le tOrtáai szereneeáaan, ilnaistem, lelkamra montlom rüaialem még meg mondani IsV > De hál auiai már. ha sgysgar ápiien aanek a ml aseat helláknnknak rendelte as Ur-IstM | esák tessék magkereastalnl mihamarébb, meri agy két áréig ha |l,
A |ó Mari néni, mintha lepke- kőnnytlségal érzett VOÍIS, liogy aaan a aabéi jnlnnléstiit tuleaékl sarkon lóriiul! ás\'ttatslo* gynrsaaággat smtett ki s aanbáliól.
Hlsuny jól le telte; mart nagyolt magasait volna a aaive, hí IáUa volnai hogy tnriútl el annak a saagény aaantálaiu fiatal papnak aroa a , beinti fájdalomtól, juigy kaimtt kéiasgbeeaetleh gasdag ha|lttrl||l kőeé, liogy lutknantt lól alé ssobálsben dult arenal, bsliimaó meilol, lihegő i^jkekkiil, as éaalHiiiió lájdalt<m lirjnngéaávei\' . Végem vant Megsemmisültem 1
Kst nyügte, mikor a kitörd \'fájdalomtól kl marul len pamlsgSrs r\'Mksdl. Agyéban magku asáióitlsk s gnaiin sínk, (laek náiatt maga alá gévetagesamaltkeli mist akt kOtil van se őrületIte*
■ —,—>, — , -—- 11 -In, a mi papunk hajlakában r Itt, llt — erősítette övegeaaá
— Aztán mikor ?
| — Aa ájjeli ugy -8 óra Iáiban.
Ül hogy msrt tppsn a pspháaha menni a* a szeraneeéllen teremtés ?
— Hjah, hál tudja siomaaéd aaaaooy a pap ia naak ember. A mi < latnukban oaak láleastandeje. »a«. As ig*», t"%y l\'i ¥41 SL al|en*aga aatr vgthet rá msksaamnyi izeifnyat aem/t)* kiíadia: hógy volt, mint volt az előtt ? Isten tudja: uem aa a dolftg jatott-a aaaábis, mikor olyan gyü nyftrüaa tiesaélt a blinhanó Magdolnáról ?
Brr* a kórba gyHU ktlltvnhósó kora aaaaoayak égé>s4gyártéim8ságget kfgdték\' Jobbra-balra in» gatnl a lajükal.
Olyan ea as egyakaratu lejlngáe, mint mikor a eielmalom eiaruyee kerekei moadtianl kesdl a saél.
A maloia aaagindoll i volt mit őeőlale. —
— KI Is bál voltaképpen aa aa aaaaonyaae-Ml a neve r—Hova való larmts C
aséd elől; aiataii, ahogy Oieg csontjai\' engedték, a parochm laiá.
Aa aklaaaia aaaaouyai pedig -fejcsóválva aun-tekaeát.
— Hiába, hiúba i moat már többé az aem igaz, hogy lehár a galaátb; uem igaa, hogy ártatlan a ma azü alatt bárány.
li jött a T8veHiMŐ azömbat-aai. ~ A fiatal lelkész megint ott Slt dolgoaó asatata mellett; kéazlílt. i másnapi pradikáejűra.
Cséndeaén köpögtjík\'a)fSjte. —a. Brag pzdasásuuy —^xogotl hfl ffiigr "j-
lalansSggal, —\'■" Ttssteleadő
■vuodi |J
ilrttyT
I^vw
Honnan éa sídképpen ismeri a tisa telendő urat ?
Ilyen kérdésekkel oatroino\'ták utón, utlálen as Ang Mari néni\'; m Itt
hSsrkudott, mintha mieden lerméeái, minden azép mesei remenyeágét lónkra telte volna a |égveráa.
—* lliz én aet mag nem tudom mondani, lelkem, gyerekeim. Pedig elhihetitek: vallattam, mikor oaak szerel, tehettem, hogy legalább a na vét mond|á inettl Nem teltei aem teeal aa laien világáért sem. Kivisal aa miadaa litkát a alrbaj mert bleony. lelkem, gyarmekelm, alig ári mag gyermekével egylltt a jövő hetet, Hogy legutóbb halé volt a doktor, erősen rázta a fejét, mikor kl|8lt a asobából s ugy téillUliegygynl hallottam la, mikor a tleetelendö urnák mondta, hogy nla nsen mantaég, meg fog helnl.
Hát a tleaulandő ur mit aaól hoasS ¥ Mért nem vitai 1 el s psroehlaról f
H|eb, lelkem, gyansekeles I kl merné eat bolygatni V- Xgyaaat\' ugy néluigatláM j de a Ifi Sem, laant-atyám n*m eeóll ra eammli, oaak na-
fiyoi eóhs|ltnt ée elfordult tőlem. Ugy megbántam togy saóllam, ugy láll érte a sslvem, mintha apró tűvel eeurkllták vulne. Mióta ea aa ars seuuyezamély nálunk lekszlk, caak |Sr kél, láaeng Ide-oda, mlttt kit a roasa asfve kerget. Ha aoka tart még Igy4 a dolog, valóeágo* árnyékká aéatk aeegáity.
llemagy^a nátis boszá í Nieseny beteg ritkán van sasmálatánél; Niitlaaan láeea álitm gyötrl. Ilyenkor meg mag aankta némi Tagnap let*n roaas névan na vagjfa, hogy pap (Mán leeelkailtam aa a|ló félig tiyitva Hiaraiit, akkor láttam,, ,h>gy asamslt tü-
A Hatat, halvány pap kftkelt tridegr arccal. Neui readü.i meg annak egyetlen kiá ideg-
azála sem. ______
— llögtön ott laaaek. Megtelté nyomban a készületei. A\'iuent a templomba a hadeklók szentségéért. Aautan a papi hatalom jelvényeit lelökve, egyenesen bement a beteghez. Kelten maradtak oaak a szobában. ~ A betegnek volt még sua ji ereje; bogy taeg1 gyónt, megSldoaolt; aaután lölvette a haldoklók aaentaégát. * ->
Mikor a laikáax a stólát, karingat latana. .& btüjf liáH. fclIg bélltiáto Saagoa magákéi bma még egyszer: Oda matatott a mellette fekvő oaecaemöre. i
—Néittl ö már . meghalt ..4. Követem án
ta... Sirba viszem .. a gyalázatát...... Hadd...
tiaHjak... meg... boldogaa....n Csókolj Mg...
utoljára......-\'
A pap assal a tenságea nyugalommal, mejy-lyol papi functiojat végezte, lehajolt; átkarolta as agsóti, lázas betag nyakát a ajkaik érintkeztek.
A betag aroáa aa Idvóeflléa* pillanatnyi féays rebbent meg. _
Fü|é léésuktötl. MegRatT.
A pep ezép caendesea a v4ako<ra lek atte hideg tőt; aaeinplltált lelogti; aaután kisietett
Iróásataláhoa ftlt é< In: —\'Kedves Apám! Moat balt nieg karjaimban legény. a<aranoaátlen Taréa nővérem... A toll kihullott kaaáböl. Kát karjára dőlt 4a göroaóééa zokogott.
•Ssalay iSdadar.
IRODALOM.
Lapaak a ravalákaa laMarlatatl ml-
vak, lapaak\'kladéjáaál: riackal Fltép
kSajvkirHkedlaébea magrandelhetök t
— iHkaagiirak laaa. lm — UgHév TaMnk kHlfklaaMklvatalMu « Svhsa laoM MgUlaaWt. twiték aagűia 11**. Sasvá. ÜyVrgr Kail£ int frt so kr. Jagy SMiapIS Blaéaakl likaikra IMI, tia I frt SU kr., la Sla-kiMia SHkaaptát SS kr. Bua ntlmirlia kaaaalaM la <ea aaaaa klkllltatis aaibkSayvlkat a)tat)ak.
« A „INvat IS»alaa" Maty atlM vamaglAn atlktl tél IrwIUiaiaSSSa, agy a divatot, tubit a wkgliaSilxt kSa-laailajrakat UlMtlIaig «gy-»gy Saaurtalaa, kUSailM tgasa vtá-aal, aaa agélg agjiiavaaall ualtáhlatat aé, alaéiaasaa MM kdéll a HiflviU nigyar kélgvak >>!>■ li klzawU|» aa Magié byilvk TilUlatakal, tsaágtnéalal keaMMjnÜ iM raaga Blliykr Ilik aéJ4B. tUagaMM ta gaaéaaaa iMéiMlt kltloiSI jílsmtlti MreMkakkel ng/aaaa, a saMkaaaM, Uta (HHlig HaaUai Megélt Janka 411. al mint a PeMS Mriaalg M*|a i a UvíikHy iraéalaai sgjik lafkaévalMkk ttéfa tz«»r»-Misa A dlvaiftaa kiagaMtUMa nll Ina viaaiMi alant kU, Ma g*Hg Saagka* U;iJU laakalia aivkliia vaa mm,\' ktaas tnaari éa íré tatai Iraéatal wilkjiWia kumatnt vAlnt aaiit,
aa. ia kif. aib. haagfMr-jpar Hmé*p—t, VII. Ii«r«p««l al XI MiJAl WnBllniéBylí, miudanntmU kuni aaartk éi aaok kallékal éaalkatréaaai. Mladaunapfi hangafarak éa aanélomöirak JlftléM é% kM|*lAM aaakmwru
poníoaalggal aaakttaöltatík.—
Ni^Kaftiyiirnitnftp,
I tlItal lu.l.Vattéaok nlyaa la\'é«al «ond<lal éa lalré íkal mÁM u a«Uyw addig pég ami volt,
T |»u aaíaaa, lataMlAa A»riuál»4n, rMtiklvll aiagéaa kiéli 1-táahM J#Mh tamArdak kárpál tarkítva t*aéo|roda)mi ülaébaa Hlc wiadaa mA«Wa WaVaa MII amkipat hoa,
^^ÜOmLM MM M . MlÉk, M
LallArAI 8alv*w« kaaaallj" •« alkalpat, hogy aat a ulóbaa oái|4aih ttiiMatö lapot, maty aladaa alftaya mai még a iagolt»«*l>b \\*t wl«|tt olvaaóiak Agyai.
Lj,* jMaaÜai Ara agy Avra « forltli fél Avw» ft forint, no-•vad évra I írt W kr. RIMaattaak iá Magrand«tAMlu«ita-m>adAk a „Divat #aaha* kladAkivatalAkM ItiidapmitM, öl-Uaaa-palala. Matalvéayaaémok lagyaa kaldttatk. — A révárt*! Uaak ajévkor pAIyafaU«Aaak XXX Ik i neuadaj*! kaadl mag Aa aí ■aarkmlfirtg, ««íy Raana Ta-«Á«aal élén jaauAr vatta At a lapat, a MflewI miadaat alkAvalaft. kofy a aagyar Irodaiow aa igyatUa aapaakéat matlalaalV kttalAavét aa Irodalomnak »«a , fliiatakaak » a ai«a|tt)tiiaa fovérnai tAraaáálataak mimlaa irénykai fllgg*tfaa orgaaa»AvA amalja Hagy awaaylbaa IR: k«rllt alAfíil aal a aaUvaaalat* mulyát a MnrkaMtoiAg «Íyal» [ IMroaia Mai tévaartatt aga* alAl,, arrAI a. lap alvgaA kft* f aoaaAga a tofojyt Mataadő alatt bAváa maggyAaAdkatatt. \'A ItttAlH toatittiAli a ailvalt aiagyar otvaaA kíiöwWl mIvm II* |
py-líuitlfl aaiilftllr. IBjplWWW; kfftff l % MJ
marad a lé|l. — 1 Itta I öl 40 kr, ovnagv^Wwkliit 4 m L JaaaAr a)aaj*val bal4p0 aj •lAAMiOkaak a kladá hivatal d j* tt<aaal Vilit a*9 a tAvinkai bapaak gyAayArtt karioaoayi tlliaaiAL Aa alAllMiAa, la^MélaMribbaa poataalalvAny«ia kA< I falkaiA aalaiaial kQIdaadd fflfArakl Lapok kladAklvalala, B«dapMi> lTarMoaiak-Ura I.
~ ■•ClilWl A |V.a|y Uilkniiak Al
H í"*^* *•« • ÍV katat h. Áaö. íliaolH, % flitu ia-CW hirwli., illalta a OolM éa Oorjlaa Oliriáii kAail Mlkkakl^al || M fBHI Wittlklalal ra (JiéplAgépak 111 éa Ilii lapjr,a-j (jtjk vAnaagya lAfképa, m 14 (AaaUi v a omma aftvéa/ak a t f^iiméMaM\'-a>aa«aMk t. i*i»)í« ttli a I fü*«ilwn imh* m« 9 9|<ivm(alira VAI> a fallM Nagy LailkoaAra.\' a aaAp m»mu aAHalalMi wíaiÉaa kAay>aM<k«déakaa <H> likai jM-aMal i Ara kAMatikéal kOiva 4 frl, flaatNkéat 90 kr.
I" Ifl W ifF MáéI UuiUpaat M^ I
fH»aaika»ai, ajMtaaall aalakii MfkAnAJiioi aagjalffil Rnorr 1 "ItipiA l\'ik u^témk T Ik *mi* M HwikiA
ítél a aaarao a biaaaaA«l afMrafldéMkrOl, laaMrtail aa aHiyy*] a*«t éa magéi a káaaaaAgil, ailai a aMlAdl vlaaoayaak m aa aliWI jMAfHMH4 Jaknak kuifaiét, aa aaokra voaaftkaaó I ■aaUIjrukal, Mf p-iflf a Wak MivaiUaa Marlií lagal/ibk ~a"| római kalkollkaaoh kAaaaaAfAra voaalkM^ MabAtyokat, aa* | aléa a pmlaatéaaokaAi a kéaaaaéfértéayM II, «•* f
aaérnak I7M. év ménmlua kA A én klboaaAtott éa atékk ko j tataaA arajaaah altofadott raadatalél , tovább^ a vagyM kA< I natéfokra vMalkoaA, végr» a cArAg kilaak valamint aa ti« nallUk káaaaaAgér i foaAlM aaaAAlyokat. Kaatáa éttér a aia< •laaaaa a—MfldéMkM. tafftatl a iogaliattaa tnalakaAayaljhfll i NérmaaA kOvaUléaakal, tamarlall a tétUkal éa a »Alién «|o- j fordah. aa.aiélyakat, a véltekéftaMég»l aa Idagaa véllAk kai* Ukal* a íofgalminf t Aa OaiiyvM mag)alaalk ntaaUkb«n. I mm íttatl Ara 90 kr Al lEÁ koiat mér magtalant, Ara 4AmU|T 1111 ii - ,i^,„n<n ni ..... .. .1
HIUDRTÉSEK.
Z A L A J6I) N*ám.) 1898. du»mW 24 én-
lXlX|X|v|^gXgX|X|imgXI<|Xl)C|
P kWiYAiiy éa naAabiP \'^monvHdftknnk Mtinal i * lagttfibk kArékkaa
Hirgiiy-Piln-Bipeller
alMvaaéa alatt dlOAArAlag iamarataaaA v^lt (\'njptlfl famp. ^áiii^iag l«\'0oo awiukaialka hóira. mm -ftgnitS héiwitriff ota, mfnl TAj|Rfá2t!i1IS01Ml ftydalomoalllaidUi badftrMrtlAk iamaralM m mlmlavéjali HTiir> klV hM9oAim\' ipi WM, itgy wigy toviltiii kolAaAa aiAiilAaia unt Marul Ov^gjo 40 kr,, 71) ík/. vagr I f w fcroyj <r»A A iagfrtkt gyAiyaiarr
iérbaa ka|iML6, Aionbaii a^llorgitiii? vf\'fjjöíjyfó i||)fe* Im4A. mart omb a vArMa horgon ynyil olmtfifí ílfogoit vAlAdiik. Ha a valAdl l^ilifKiiialiar halykaa ntnnl valaa kapható akkor íottíttljtfoi a gyérlok gyógy* iiartArAnol; Hlnhlar gyógyaaaHaM <«aa arany .. ntmtlkuhM" Í*»MjrMMa»i vnjjy «IAfwof
gy/,gyMifA*>**"<* HodapMlfia -r -
ffiffii úlái^^^^AttgijH*1^! iJVtAh ittüitgg tKMu)nSgrty<< WBfUf kUl hjsíi/ m«íg tsáx (giagég »/«Hnií genedaraiiol íefiet láUtaoi.
f 4T7 20 * Ára 1| tl% M kótalapok darabja 80 kr.
h MA|rtndalé4ffk m á|ak ajdlegeg bgliQldAta mellel! vagy o\'áovéUl\'el teljeaílUírjek.
xaxmxmxm xmxm xvxmxm xm <mxmxmxmxaxa
KLYTHYIR ZSIR HAJPOR I
• bér néplléaéra éa flaaaúlAiAia, MT 1\'ialAkaMkk lllliéki, Ml én lAramlgé kajpw,
^ -sai fckér, rAaaaMÍa., é« aárga - ------
vigyilag aaalyaAll aA ajénlva Dr. J. J aa. Ur. laaAr Altat
ICIUMa»é\'# kpveikető úrnőktől: ,
laM)la, aa. kir. idv. MiaéaaaA BAoa. Il««ilt LalA, oa. kir. adv. opara éaaka««A MaA. |«|i|g|ar Aalaala« kir. apára AaakaMA Béca FKlKIftf tn»a aataAavaű Mak. Ml»kAa»AI BtcakM - ■
4>«li|0M M«la»Mm. MlaAaaaA a aéaial aépMlakAaaAl téMkam. aT imm Dyali Sriai aa. kir. aiv. opara éaakM n«im, mw dobot dr* t fri SNI kr^
ünphalA n IrgiKhli lllaiaier-, gyigysMr kerw-kfdéabrn éa vyé|jfiitrlárbiN.
flaaai lltliéki igaüpaa éa iliaiiaai1-gyAroa. fin kl Ari
g|É(?a« 1„ WollMlla ».
1m ^ sr y
í | * t —\'r^^^Mjpp^BBq:HBBHB^^^gBsy^^^__! - w ■
A Pn1limhl1C(< »\'»»b* niiiV(ar4ila| Iii«gaatjn»aií aa addigi pamut» «
m —•^^^^UlulOVLS -jnwt-On űtérn »atwa[^iaanfnt # y.
j ^ állnia. ^ftluicWin vorftrehiúkí ráoaihiitja Jb mindankor ít ta knaTTatja* — Boaa — Q
2 Mni pamtu! Il.^löír i VerÖpAfo*áktal agvttM a» ittótóbtak Mtnftaéga mtfiai- § A
I \' irí- 2. - , 2 50, 5L Aa 8.60 Kilffirjr vMtíBMWto pária l.-flri, i Q
J___Ltiulal? 19[ í-tf uja^bl S O
TXTHPrWT A " fáltoitatható érozjátiklapokkal k kor- t Q
| ^JL JN 1 L/ IN A íátUn mfltorral, g lg
2\' Kgu ut íaliljniHtvu ISSSffiSÍ tUBatai .taiiul iit > rfy Hí * |£ fj
liUl »■»» mg ui> latHXÓH ctriaii ünedaraiiol Itbat )*t*uoi. fS
g 4T7 90-^ Ara 12 írtr a kótalapok darabja 80 kr. S Q
A 1 1 értékét nem veszti egyedül az ftTUiy-
iATTII Síi Hí\\ ^Wtotoemfl,- rniért is a legcélszt-nílll OUllCl ühh & legszebb alkalmi ajándék."\'
^ 4—?—■—---; t> r;- .-
A hmlgfi karácsonyi njévi ÜMlfilWk MmáMl (| nagy énkmü mthutyné Mmn JoUmrMt I ^ 9&mxxy>• é& <\\ÜLSBl<lt#gn.#t 4tf (Vlroghái al^a, Vwvm. voi^r kftajrvkeraakgtléH Alallao4ban )
I tiymUgMw njinhm yflf- nn|y vAlaN«iékban m !«|dlrit«f»kk klvlUlban
Mh OM M6 Iiiiü-M I ^M BÍT líyihiythÜ chlna-<\'*il*tnemilfk J
A iia^yÁrdamlI mIvhh pArlfn||AaAt k*rt«i. MjAnlom iiiyünrimliid Wh j>TÍrt mflhalymat^
|w»*ty a vftodtrn umtiiilka inliidari kallék4v«l «llé(va vau. > , *
ICOGNAC
CzubaDurozlerüCo.
ínmili —fw§yé»
mm no mmm*w \'WW MU VatérlIgyaftkaéB ludt 4« Hlöohiiiaim loiipitl él Déoa ir RIiiImMI ftiapimlé. H
Nagv Kannaa, vasárnap,
1898. drcarmbar U én
nfy bármely búrútos betegtég* * iépaffaék^ gt^ gének, Ittdftttek? továbbá MfM mkkséf, aiflk-mellOaéf, aaiva, elnyálkáaudá* a/auér és/oj!é< kftbftg#a, caiklandóBáa a nyálka hártyának — kexdtidó gÖi» ő kér a legjobban é» gyorsas távolitlalik «] ax évek óla beváii tálódi « orvos ren* drletre kéaxiiaii és ax orvosok által ajánlott:
Hatal-^járgy-Tlifa mmayfa M kr. k * >iaal-fl^lf|y karai dobom M ib%
pwHua uifimi lm mi ál ml BlBBlUUflU, Mkere mit néhány nap után IftthafG, _ mKB osomagBil EiviiiESi nem küldetik síét.
Póetai kfildéeael —f beleéri ve a csomagolás éa asálliló levét — 90 krraJ löbb* — A aaasrea* deléaak egyeneaen : 498 28—
Sít György gyógyszertár DÉCB; V, WiwiwgBBaf Oa. iméinddk.
5091. tkv. m. V.
Ayyeféfii tilrdütmoa^
A nagykanisaai lírT fffrvényssék telekkönyvi oaa illya résséról kóahirré tétetik, hogy Bíngsr Henrii a»t. halárai lakóé végrabapónak Poaagal Ovórgy végrebaji á*t asenvedó bórvóacaei laióa elleni 9 88 k& iőke .(891. asgwoa 1-től járó 6 axásaltk kamatai, V. % váltódj fi írt 10 kr, pór, 6 frt 70 kr. végrehajtás kérelmi, 1 ín 95 ar. jelenlegi, (igy Bándi Gy&rgy bftraóaeri lakóa osat akosott végrehajtat. 7 trt töke, ennek 1H91, február 10 ló) járó 6 aaáltlék kamatai, 8 frt 10 irrr légiehajláai a -a-mét lelmerilaBÜ Iröltaégek iránti végrehsjtéai ügyeben a írni ne v eseti kir, JfinlDlHíl tgrUlftlhex tartmó a bOrsforei 967k mi. (kvben foglalt 1 éa 70, kraa Poaagai üyóray tulajdonát képasó a 828 írtra becsült ingatlannak, — a börsöaoei 818. aa. tkvbtn foglalt + 668. bre*. ingatlannak Peiagai Györgyöt illitO a 140 Írtra hecittll fele réeaa, — a bóxv atyicaei ffí. ki tkvWloglalt £ "TBC bni. Y5-riox Öybrgy éa neje Bánti Rozália, ágy Ponrgai György tu ajdonért képeaó 6Q írtra bae*Att ingatlan, — végül a börtönöst 994. m. tkvban taglalt -f- 288. hraa Korcamár Ittvan és Poa»gai György tulajdonát Mpesö 48 fr.ua htcaftli ingatlan, aa lm évi 80, Í a, tM fa érjelmebst*
IN94. ívl laaaár hé IH-ik^a|ijáB C f. 18 érakvr BAra«a«aa kóaaéf kásánál /M Schmm Adolf lelperesi ügyved vagy halye<ta*a kflabejöitével nwirtando nyilvános Járveréatn atodatni Hfi Kikiáltási ár a fennebb lilén boeaár. Arvareant kívánok tartósnak a beosár tifUM kéa«péaaben vagy óvadékképea papirkaa a kiköl-dón karéhes letenni*
Nagy Kanissén, a kir. trvasék aiiat taéakkőayvi hatóságnál 1898, évi mepiaaber hó 8 kk napján.
CSC8ZNAK MIKLÓS 607 kir. ifirvényaaéfei biró.
rooooocxxxxxxxxxxxxxxxx^^
) PSERHOFER J.-féle g
1 fydVTimrtár X
< HÍ CB D B IT, 1. r FR, BlNüBUBYRIfcSi 16 tt *—^Q
1 II— „aum goldenan RelohaaplWL0 48D Q
J VérilNiil(4 labdaf«ek, tMi<u utaláaee Ukéimk Mff. «ukb» J
% sifit M»yM«MlÍk, Mivel «MkV|7*i léé#afh ét$M UhéM*k c#odáj W- Q
IC iégs|«| luimimi W m WiiayHoitéli vtlta. BvlMak éla mm IiUmnI élláléiiM •Ittjdémrt ér- JC
J r—éwfc At iHf van míUÍ M^ykas mm kittén tatamiiéi kéaalal mm v«1m ^alélkalé. \'* y
S SOMUIti mvm éMa) mm IaMmmI U«lM«fll ^jéslUIaU éa ajéalUMak Mls4aa alj éajaaaét Q
w M^Mk t rm •Méeeiéekél «a MékrabaééaMI araéMk alal aga-astarak, raéJkajöK, kéllka. réHélaléMb X
aasa/éf, MI«éilaaaA| i haaaalé Wlataégakaél VéHlaalllé tsU^aaaiMliaál hgva kl\'laé haléaad vassak LJ
1 téieeatéereéf a u akkél araéé Makaél la i Igy aérkéraél léafMMéghél MérMaaé f«)f4J4*»kaál atb Raaa fi
M fértiwMW laMawal stv Mufn Wk, ka«r a lasaMkMyaéé étyifj«*fca* mm akMMék, nwk íal/lés W
Méa a l«fcraaiékli •créMé« Ua aiég gyirMabaa AUsI la M<aé«n *ffgm1*I»>M aélkél IwMkaték. .\' IJ M f áÜMUJaa lilélratbél, • UlnH^ak m^viaitAi « UikHUaMMH M tagiifcaiatifc katagaé
i |ak álét •céaaaé|«k vlaBMayaiéaa Myléa hoaaAuk ialéalak, naan Italyaa bmMí aékéayat aMlliaak aaaa Vr
y aMffafT«»n«i k»« alaéastl, i kl ims Jikdiuankst fgyviir linilltl Ü| »l|flll ffélMVI, IMM TT
\\ mmÍJ éNtiü siéilasi. - • ... /\'» ... . /. fl J t«ls« iaaa. apvaia M •■HWr- r<arkil>r J Ttlrviriimilé tiwwakxr ittaiHal
J ¥ TfMrtall h»réafrr art ^^ toklalkajék ujédlakaak, ••If.kaak baai ^
< L«l) ii Mit m ét kAM|M Mk«m iMiét lé l§karta»l (J J M iíitiauiiiiMitilMi UWmmIMI íMéiivAltUcI, «<al»ta éa Mlaéaa tgyaa tlobaa agyaaaMa aia yr j f«cMj* •« íVtiní te « i«4mAIv«UU ka«M«i*i*N»Mi hMé^i lré«Ml tara* «alakaa taa allélva "sNI ijf
) Amerikai lOUTBOJlBDÍCI, &éaa. unaM. sl
I w-\'V, pirtMft lüiiuiii ím uM y iika. .j&iB^i^ffl^ ^^ r y
I xp TtiitiMirSr — — kéafcláa.,laiaaa|galát fatkii., fewf A
■ TMiaiaiat un f^ fosaiét, léfAJéa, faUMfgaléa «lk ntb; #llat S/
\\ iMta nkarala vall, kan m Oh laMtttai kvMlmlHM ) t-,4t.| M t éokr. D
f hswili auÉnk iMléflai mmmI Maglfiua. m iiiI1 _ . . -___ . . . Ve
1 aitintai a«kiitia ítiHMjflfi, hn«/ nmwi niMkti *tru\\/ih|fi11| ka vanAft raaraatar wm rí
( atM^ua, IflkW U uZmit* >m s.kalí 1 HHIIOCninin ndjlBOUCil *«ak kaaaaé mm )l
1 ni Mat tamívj Im m On MiJiUMit aíéna IaMmmí m< 4U viliwasá^l ksMraulé iNr kOaétt vrrtaaft M U
| gaM atM MtaiMltk wkw m«s. Ai Imm éWJt ffl &rt • ul t lawjakkétk tliaaMfiaNr alagéMaa kléllHaii A
r «aáM ■•twwMt aiHlaMm ián, t\'Ml ■■■■ lahéirii.t nifr viwftwrrtret "S ftrtwt ......w
■ gEfe^^jl^t^ AlUUnos g
1 • ..... Iltl wiktktlY, mirfaa lUgBiatoktál, tiQitkttt, m *
I Méat njkaljp, IMI. aat iMS iruu<u mtii v«gj aiéa Ily bafakaél. alal U
| Hél/M iimUU Óv i kiuaé Mtr léa klgiébélva I légal; »0 kr. Bér A
A Uftovraék kiMlwilMial mmmIimh •••ami 0.m.k M mtalva TI kr, X
I évas MfjMMm NvébN. Ai Mltlé I Ivm Al ihi*«4«|I 1?fiirtfluil\'/űtlm J.-lél Bak év 11
I irMuikMiiiho u fiahAnAflMN, mlr Alrtél U m«ntnu, " IlKj Mlil/jnHIil B ftgyM Ucakraa Mlaétn A
L ff^kéti la w Mtstf^n, Mkléa féltlUa «gv ,W idifi Mkra. m Ima lagl istoaabb iur aliiMarva. Kgy Vr
I !21\' ií1^ laMaaialkél i •« .kn.k 40 kr IMrMMiv* kr. Q
émmáé hMHiitii ftel/Mn ttkéhlam kigyMiatl. . * . ... 4lli.1.il.^1 jr
I (^.mmm Sm. Üt fű ned r. ö
i viiuih\'mt, aMr iinfni rtkatflaéc.-gorutöt k<» K
I Bklittfr«lM«tMl, maki máltai. IBBB «Ani IV éa. alk. allaa, I évagactka Art S0 kra|a, í ivag J
l Ttkiimat Qr( kéiMasiva I tn lu krt^aér,______________Q
| AlAllrall laa^lallaa tér 4 faamtgal ta Óa\' vtlétMB TÍlnf .íuluy<»HP77lL wé^l^k}, f%
í Mm M klia«é UUmmM. Bl aam MtlaaillialMit ••« xinrsí,x ny Ml t.voiuor, rúaa améaalé* J
k Mgfatw allaMaréMMal kW«jM«i m«h ÚMaamk anéka /•» én mlailaaatMl tl|MÜ allaa klllné kéalaMi fl
laéléa Mak. t k«.l mM alkaltiaM ti|Uk. a vaanvvééklMk fl ivagaaaka IV kr J| Svaf H frl X
I lf aUjMlitaa Immw alAaUwl l««t aélMrtlam taitéaaia a Iá i > ^ iíj„t!ii a iiHiiri«k 4 VS l)
l lüB kiiaaiihirTTO fcM.imt.aM AI IHiAflOH tlHZtltÓ HÓ JÉ\'glUaé héaí. A
f r*i## •tauitiui ^ Hak" IgtiAaa. M-r « r,wi «MAaaléa Mlailaa kévtikaaaiényal, a m V
l BaMiMirf, BtllMak Máltai, éallé.la IMM aki, é Aa •■^•\'f? gyoMtrMv, artayér. □
a, Áf | uuguléa alti allaa. I eauMag Ara t rorli*. n
mJÍüjuO>Ulw^ ö L^f"^"1^1:1 Fora übiiwdiietten.<
iíSTÍ^Íf1!!V^AUt |IlaaAtt a m MAlUl kéMéUA kalUMtUaa tasffll, W
NfMvréaa katiaatMMM kimtaéM. vtgtwk ilaalalailal . . . ÍA, , ,,, . . . __, 1
^ 1 • iT. éfta iartik a lébballl Aa Misi érialMallas *aar vas l J
kipróbálva. Ker éakaaaal 50 kr, Bémaalva kr. C \' BMt vértitaMM lakéaaaak aaakla * VMfké ^n\'mnrikalvairvvi kiUlaé aaMgalyva tliaa. V BMr J.féls, aa „uragv
Ureaalml alnákea * u U y v 11-1 mi/.mjiiii, ^
ttrag AU krtjitar U
MlMMM i»é(,.Mf«árbM, I MU UraiMlai kéMéaaé) Hö kr. w A
aafaéiMiai ia. as, «. kAaallMtttk valódi Mlaft. II.J-a lk«a« 1jöAá aA klléaé W 1 ^ a a^y ia laitiaMMi ^^wr lalliHO Vftgy OtfW^gM BÓ gyagyiwr,—Q
1 Ara II kr. up tMMaa, Mai/Ua it éttat IsrialMM* gytMtrliara» éa Mltdta a vsMaiUa améutéaliOt K
( tNk, I frt ál krba karll I kérMttitlIta aléavélal asérMaaé batakaél. Rgv rném I V
I 11 ^ >U >r *5EMmmá> —1.1 aiwiiii lé............... imi ü.....Q
• L , . ., át t . . . .. uaalrék tanokban klréaAatt 6mm hat- éa külföldi Q
(Mí laglabbaa „^.MrUtil kftMalagataésak rakléraa vaaaak ia X
ESTÍ ^"J kAraiaalta klMteal ■\\Xü.ilmt a.Ua mm lavék gyaraaa Ai fcfó Még- Q
aí-J ÍTTlM- fiJ\'T\'S\'i^ "0fcr MMTMtaiMk - faaial\'ang>éaéilAMk a latxyorttE- A
iTTt MLiT?A 4y,ll iT^iÍ!\' im: twi aaakéaélUlMk ka a aAaaéMtag aléra baki Idalik , X
Mag • frt «• kr. ét 10 aaaMag f ÍH 10 krka karll, ^^dMak utéavAIM ílildtlaak. - Bér. O
MT ÍÜ» Véf allariaéiaAglk ktvaAkaatékaa Maalva aaakii alv aatlbM lérféalk a klMéa ka ta A
MM UHaaaak 1 |Mkl)«alNéH aavak Aa alakak alaAA attaH áléra btérkaslk, Mtly éMéfcaa a gaaUkéllaégtk V
aHaiateiitk; taaag ktvilkatUbaa kémük eBMkla aakkal Méraékallakl^k . U
Hétkotoxhattvn mtndan hlztiriiabBn I
íi Rathrciner-föle Kampp maláta UtI 1
MJr Jf^í 161 — méta kévé Iáéval. — M— I U áaaa alérkalaitea tllayl •rajija, kagy a géé- V "/íj\', kévé aialllaliall, valaMlal aa ArUlaua Uaaka kété B m bMttélaiAi gélalja i a aalAla kévéval IiltMtaké,
^jMfeT^I^ - ig\' riéBMa* Ti éa hliHnlb kává kéMii i ^mmmr ^ ^amaiatkadat alal jaéAlék a kAvéUa
I Jh/Jftinjyrij, Icaa tléalbaié slkaak, gyamak Aa WAagaak I
-- lléiiékaklél\' évUa^aak I
nihil aialJMt pératlanok i» mii#rtilt ttoméban, három ovw Mulí j j Kymnwíwk aiámára a togkadvnttnbb karéoaanyl itiándft Olttaébbak r mint Mrmaly mán játék, mívtti ttok ovim át nllartaaak te még , boaaiabh ftl/l maira ia klagéafltkiték Ah aagyakkitkatéá. A valódi -i
U agyadul! pKTt mwly valamennyi orgiáit b*it aaitattaa dlöaé- J rl MSLjV fCH rataítaiéH, aamíndni^Jak AlUl a kik iimurik, m»u»AaA«IA«ibAt M I W&ü tZfcl tovékmánlUUlk, A kl attn, a naga namébaa páratlan iaták éa \' KJjnTlj foglalkoitatAaaart még nam laman, aa hoiaaaa hamarjában at | Ijjflv alant Jagyaatl által ai a|. gaidagaa IttaaitráM árfayiékal IH fl mjrWT*í «a hUmm ia MIM) nyomtatott Mattá kadvaaO bírálatokat r* ¥ "^Bm^BS^^^HÍS Ibváaárléa alkalmival határoiottan: fllofctar fala Nargaay ■ M jSel^Brrje Rllpttlvivkrény trérawM im mimlmt agyaa M»kH*y Hargaay
gyárttagy nélkül, Mlat aaai valédl, íaményan vlaaiautaai^ Vá.\\ \'^ 1
lamlA; a kl a»t glmtiliaityi. iflitfiVon kaphat kavaaabb értékfl ntániatot A valédl Herfeey Klépit§*tokrá«y«fc lí kr., 70 kr., fto kr„ n frt áa maKaaahb árwt
f0T a tlnoinabti játyknaartulatakban kéaiUtban vaanal/Pl
MII A ltM>i fi|« Tilmlml jSiT tloluaifcaa to|aaa, lillámkárÍH, Haragtlcé, UawtHiá, MMlvrai »tb A» a| fUiairk, kattla |élékak fektta érdakna faladatait la tartalmaaiák. játék áfa lift kr. <tak a „ífuv^uiynpí11 iUéMt Játék valAtIC
Mohfr F. Ad éti
Wfi wMlt taiáy caéati #< tattáfcaáaHa k#taltáMlktá|y*Byka Al wua, I NifeilaagaagaMt < a*a»uu»ai, aa*ala*t. öHaa, Mttariwa. átadta M., »«»
A (63, M/ám
i/OltilH MN Mffiffi;
Mapittmtt mm
Hüfjonyfitm; biniffujt Uwitfp*\'*}.
pnwhH kí&\\
NngfklItlIllHU, VA UUItt|l,
A lV* r«M, Wáva
1893. dccamtar M 24 én
| VUáffhirft f
499Les Derniéres Cartouches és LűHENGRIN"!
A f fólo Mxivarkapnplr k
Branmtein fréres gyáriból, Párásban
A—--------- 65 Boiüavard Éxalmans 66. \'"—W
J A Brannitfln ftérei Mf cáalíbi Gaaiioomiban (S. éa Oj francximorssáflMMi léUsd f | Maját pmpirgyAr&nak kénxitroény^t liozia forplomba. # k
<^181 naxyszertt a lectüább cltekon alapúlá berendezett telep készítményei a papíripar iíaialaiaktetlittetiL f
A aiturt»if ftfn<f Mirvarkanvv^ rlármiláaira^min* KVáHf aktár
_ BAtfiflIlftilj T flrfinffATiriiiy 7h m a—
Al általunk a „t«a 4«nilér«a Oartotioliaa\'1 UW fm|fir)tó| f«t/»\'U fntneaia asivarttafapér, valamiat k
fiéótll trauiiaia a<l«arkiltll«iily, iiiítt}ti<H liiiiKlait |M|.irt«»k u trOfanu^talja Frétta** ciAgnt viseli, j
a MSiii iiaK)krmkriléabfii, valamint mindtn magi/, kir. 4Í#li.Ai»f« k
táaadabéa kaphaUk
optikai mcchHnikal műhely
J. WALDSTIIN,
mlapiuatolt 1H12., Iliim, /, Kohl mar Itt \'JO. «/,
DIETRICH és GOTTSGHL1G
oist. ciáiz. éft IPftgy^ kit. udvari tea- ét rumszállitók éa
I > y ^ |££ ^ QjFfr mmmrn*w*** —. !
pinczek Kőbányán. Iroda és megrendelést hely
Kivi lei í
Buda£Mit, rvréfir
pÓ^ta-iitcxa lO.
ajAMlfa ty
- tarét jHláa>M árna.
Inalvi|iat lalpiaUk éa laiwaallak poataiaa Ili aatall iTiffkktt I rri mi Im roir.ia .
HalMkáal lAlaaévali aaátaua |é éa válaaa
Uktta a^aiáltaa 0 frtiál folfalé. T|Mk«rl aaévali a aaabatlbaa, klréaáulá\' nUaéaokra, tavi éa asiakáal kaaaaá* latra fH fiitat mlftia BaraMfilartli aa Ultháráa *lála|aa iaa|ka-táiaaiiila Mtóítéa puaiu I aaa ja» f\'ttAl fiííiaU MéaaéréV yjulták. ablakok, flnMk, UlaaAi ráaaéra, jéaaiérffl llr á<a4- aaaaa iaa -alaau |ált a jéi aiutat 00 krtél falahlt Dáraiiaia aallkal aaar iavltáaaiyaraaa é« «Mi Myéltwli atacraafoiéaak paatnaaa éa MltamaraiMaa ialjaálttilaak, 1)00
« . ir4«k#ii mraaáalé^a atafkn-
ayliM* vfMH llváMtft Vona/aa IFIalUI VIMffURlI kttlitx y Arjíivaíii lágyan h Úr«aatvi, » !(«■ aiffklalA tárgyai kéaaaé«al kaaaarélAsk.
i WalüitBliíjpiil^i im8iclu!lAMi».J MmmMMHHH
Sailliláa vaauton éa poatán utánv-t mallatt. Finom éa l»|linomabb tfa-fajok*4ritái6iai U*avai» )an bahoaatalai KOivatlan bahoialat T aC randft laailaa rum, flraaoila coqh&c, francila vaiiantH (Brvan Lucaa Rola] llklrlkkttl. Kiválóan ajánlhatjuk ulól4rlt«tH|*n t* ÖH »* Ata kAKÍa4vaitaéffR«k flrvantlO taa-va|yltéajllalt(d. mini • Mandarin vatylték, oaáaxár vagyiték, moazkval vagyHék, klrity vagyiték. Vlotaria vagyttáik éa udvari vigyiták u. a. ÍJ.ír túl 12. írtig \'« ktlonUnt
JAMAICA PITJM
:ift a« 7ü CaatliUar áa hl«n tarUlmaaó palacakakh40.«r~4u kciál o. é. S.- írtig.
BRAZÍLIAI RUM
iU|H|Biittil miiyii |||iimiiiinii11\'; in fn tiBl ki, 7n f^Mllltf ^
COGNACOK
franaxia 70 rwrrtlIHirraa pahioikokban t frt 80 krtót líl frlig fran^ li oogaac awját oxtmké«fck«l ém véaiagyOakkal, eiá|Urtk MHAnlagtaaéga, 75 oantllttaraa palackokban. 4 (fiúi irt trug. A \'oukiaaiiit (fanii\'lmnnt»\'k < gyoraao éa lagnagyobb tigvaiammi>l daakA<Aii<i\'n«k kmlixl lappal kívánt kimoii;! árjfgviékalak Moanal Iggyig éa bé>fnanty« aiklMdataak. Üdviti LflA Ai gflm .iaraakadéialnk Rndapaaian ;__________ _______ ________—
IV., Táoil -utcía. IH.* u koronu kávéházai szemben, IV., ktg|rAiAfr grór Tülü^valuta, jffS J VI., Andráasy ut, irz opera közeiében.
hméhhutík, uitítoddn ^ bbtr wrtsk rétién j^MuJi WflwA/tiwimHiyrl,
Nagy-Kanizsán; Biach Lipót urnái. i Kis«Qellcn: Gayer Lipót urnái-
Faeladás.
A mttot MrUthkn tartami nrdőlvtd$ fan kiváló «r.Ap ftatal kArli éi axíllu MtrssAmfának, valamin! (olcrn alkalmai* fiatat tölgy- éa Ipirfl
Mh |U4 é. 1
imvM.1,,-1 WEIS8 JAKAB vnwV FUCH8 ADOLF ut -liknál i \' mm ii
zám.
tttf
y wb^S
a ^áaMák a^ák iaatTaai éa la«a4 ttyaatr* \' • •igati által dlraat tapnrtált. «»nflwntj(l ^ 9" | éa vátagalnd Chifi, ét Orttt» kara*
véJa laaaamakat aalatagy k«a- J g l^f aiaiiatlaa laiaaika raaa«i, aulTv X || avk«lallaa miaáBágá btaíilUi rumot a ^TlJ ^ranéta é« balfllMt CÖQNAO oaak- \' E 13 j| la a ItgklinUM etéftktíl, « Pj aia Aná aálnfauai atiaMgakkaa 4% F
ili klléa (MliirwNMn^N édiN m 3 i — KiaiarlUI árjagyaék i
18] klváaatra dljManUaaa,4- auéAPKa- gv Sml iro i ffilíiit éi Iroda Dvrotüia-utiM t* i 3 | tJ Hélh&alal; k*ttf»ti,HÍ u »* m-I Öjj «iau m ur Autal - Ih tbi Antul M
1*1 "Ttiét \'í";™^1^!! jtrf^
f 11 riwalmaialAaJ A n. é kOMa- 1.\'! •égari iiQtt •fdiklir n n|yat»iwtfttlr, ~ ■Pj kagy kaváaárláaaiaát mladig aaak alatt* t j lg n raagu magblaltaté aaégakkaa fardatiua I M I éa aMgát baagaalaa áa nlaaé árakaal , 9 raéblio kirdlaléaak áltat tévatra aa va-\' | avfaaaa K.9 .
" MtaaMMMapMMiai
mm IWIBWIflt JIIHIIBII IMlM IHllll
<M~iufoir kliHiniil aaaf im/ liláduéh
h Rlctiterféte Horaanv Köénitöszelcrénvelc

IÜIS.
Nugy- Ivaiiizsit, 1898, december 27-ón.
• minwtWi i f «.«•*•» OUeM" káa.
ii. i»*m»Ú • aaalla»l ftmtn
MjjtnnMr IwM laataA kaaá»-Ül il-
IMnM M
ZALA
Politikai és vegyes la\'rtalmu lap.
XXII. évfolyam.
IMÍUmM; Virs»bis-*píl#l AV«M m*r May.
r -KlóntWrtK ÍBAt :
Ifim érn II kórom (• W — kr.»
fükm T~S íöriSi (I H — tKT Ntgjridim I ktmt (I Irt 50 kr.)
HlrdtUwk Jatáa;aeaa aáaritttaaft.
Ktpí áraB krajcár
A M«gy-K*miaat- *a dé|.»alai tukarákp<nttársk, -a famkegyenfllet; a» lpar-é*kere»k»- ,<Mt><|., j) ^
dalim bank, a Nitny-kuriiíiHiii aegélyegyiet-szöveikezet ée a IjjTenyar takarékpénztár,
a „nitgy-kttilMI malátagyár és serffizőtíft r, j hivatalos közlönye. ottiitM, ntaartat »11 lutiiksi
I \' I -........ , I .11. ■ Toin\'komiSk . Flrektl Fülöp Uajrr-
Hf*g|«tl«iillt .M«K.r-14miiI*.*Á n li«\'teiakliat Eéiáirr: Tuánitp ém «x«rdája.
Itfut fulbi tatáron
Ai *r t*f*n
:aehai köaötf vagy padiga -nőmet\' agyar-; kódolt reá. De minden bajokon keresztül Él esitendfl. Hohamosen k^ jgyÖM4,|mil)^tll jabb iMfliftgal, a úl
- 1!) százsd végéhex. Még néhány „„,„,,„ áll H..d. mtto . A twinzal kibirtása I
Jókai ünneplése
A Jókai tlnnépélyt rendező belyi bizottság a izuzUzlum altat létesítendő .lAbaiaiapittrtny
kövolkezö felhívást bocsátotta ki: f\'tlhitái t
Magasztos ünnepel fii tv magyar nemzet a jüvö
wledtink ItT Hüm vagonra. meg iiHimny imttgyttr g|| jJU(jj még MRH___
eazlendfl. i oly század lesz a főríónelainé, (im!gll!rii,eUegy«mÖlca«il, s egy negyedssá mely váll«ialoeeág. világtörténelmi ionlos- M(J AUtt a)kotmárty védő sáncai között
.águ lények lelunteiáben rilkilja páriát. |él |t „„gyar^wasziuulys aalálJnagáMÜ."étó Szerelnénk belátni a Jövőbe^ de miben |nt^o|6| teJIOdve és gyarapodva szel-1 íróját: Jókai Mórt ünnepli, áhítattal seregeivé állH mutrflmztk auuyifa az -emberi Mellem 1 imwiM és ártVIgtlggr mert mikor alkotná\'!\'**"*** • lenyes határosa lobnál, melylyel a lűgyalákosaáilu az gmberi elme gyarlósága, I" \'jtmnYnu aiamr ÍMlir~fiaCT\'~neiir \' langlétak ötven erei írói múokáaaá-
\'l\'ündéríaaan világítanak vwata e fényoszlop su-garaí a múltba, hogy a legifjabb nemzedék ia utóról-exinre láthassa Jókai szellemének oktalá-aail, melyekkel nem magát; de bönszéreteM nem-feladatainak lMlBl ksulagitutta.
mint aaon tényben, bogy iplwlon okosko-j mulasztásait Ml helyretolnia, ha
dáa, minden kombináció dabzára nem ké- L^ a|curj„, hogy az európai államok aorá-pea megbatároimi, hogy a legközelebbi jö- |,jun he)ye, |og|athaseon, hogy egyben-tftáa-.wóhaa mi Iftrlénik Maaa alglt lába lefolyni j b>n jM kelhessen
«« aMHiánwfcak r|jj a legkevesebbnek kö-
vetkeaéaairfll lutlnu- nygánah lusonyosaág
gal számol adni. Caak találgat, tal&lgal, »I nemzetiségekre, felekezetekre van oszolva [enilmn áal aaaratné,^ ha meglörlénnék, aj^ mHgyamágnak küzdenie kell nyelveért, a
magyar állameazme érvényesüléséért. A nagy
mtt 0 óhajt éa vár. Vágy és remény, ezek azok a sarkok, a melyek körül az emberi-aégnek a jövflre irányzóit törekvésé megfordul; a nemcsak at emberiségnek, n nem-aeleknak, a társadalmaknak, az egyeseknek la. A mi hajtja, nri, öattönzi, az a szűk-aégszerüség, mely elöl kitérni nem lehel, éa így minden törekvés egy magasabb erkölcal kény-*er nzolgálalábsn áll. A bármily nagy
nemzetiedet egygyé kell tenni, az osztá.yok és falakecetek költ még fannálló válaazla-lakat le kell rombolni,-hogy a nagy nem zelnek minden egyes tagja büszkén val(ja és érezte magát magyarunk, n hogy egy aa lagyan köztük, a*Itt elégedetlonül kifelé lekintsen a haza halárain túl, a hogy majdan, mikor a nemzet exar éven létéi
legyen a zavar, a kuszállság, melyet ar, el- |jniieplendl, szívben, érzelemben egy legyen lenlétes törekvéwk labyrlntlimiában arefn-; ,flin(|Mn .mhy, mi told táplál. leírnia, a VinglöflénelmPlolyáa tanulaága;
—Wamewk aa ortz\'ág azivéhen, azékn..éa lűiáJco= zuakbanr 31 a haza majd nnndep zugában, gaa-daz éa ajsegény egyaránt faUazkeáéggel, ragaaa-kodáaaal éa hálávát emlékezik meg a jubileumkor az ünnepeit csodával határoa hatalmas mun-
Ikáaaágárw. ___________
NagyTKeniaaa lakoaaéga ia Oanepre-gyfll össze e napon, hogy lelkeaalten hangot adjon annak a nemen hódolatnak melyet a magyar gaaiua babérral koronázott fejedelme iránt érez.
De nemcsak bódulatunk nyilvánlláiával, nem-uaak a jubileumi diazazel éa a halhatatlan érde-mektjl szóló megamlékezéaaal aka^uk mi a ná-pon Jókai Mórt Qnnepelni.
A -iubltanmot, " iinnápwUhaz. inéltúaa. akkéot óhajtjuk örökké emlpkezateué lenni varoaunkbas, hogy ebből az alkalomból Jókai-alapot gyűjtünk s fa sdakQiáaok utján \' befolyó flaaaegal a hely-\' beli fögymnaaiumban alapttványkéat leaazök te
8 midőn\'enpudolat a mogyar kormány azerinl minden a törekvések egy ma«n»<abbimult ávipoiiühéki»n«k áttekinlé.iéreöatlönö/, kamata, a
ImimónlAban o vadnak ö«se a ezt neyezik | ünMnyi,,, alok ar egyltáapölOikal J h^\'^Sa J v^T^
at emberek a Iqjlödés eredményének I vtalalok Jutnak eszünkbe, melyek measze Indokol! ax, hogy bizonyos alkalmakkorJ IcllifiLiO fontosságuknál ftiajo államélelünk at ember visaxaplllanlson egy elmúlt nemzellétünk fejlfltléséltén korszakot alkotni ssakra, fog otl laláliii illegendő tanulságul 1 Y^n-nak- hivatva, a\'Jövőre názva. lilazen iauieretea dolog ox, J a b| dogmatikus klIogáBokkaPéFver ez "ft\'ÖjjyTmuir ftlltttlllflirMinr ItljflnMrnn Ilim ; j,momi|iil| Jtvaaliiluk ellen, annak bár. Hélnl a jeleni, melyből az (akad, a mit j mi|y tlazlalelremélló l> gyen is meggyőtő-Jövönek nrrwünk, mert amaz, mindig elő-! kevéa érzékr van » namietíétoj fenn k«i*itO!rámtmrtjiniir ®
8 van-e alkalmasabb pillanat a vlssxiitekintésre, mint véghalára egy évnek, mely
ta intió T^twáf huad*lásáta, öastöad^ut vagy .pSfl-jutalmakul haiználtaaaanak M.
Megblzaiáaunkhox híven, tisztelettel felkérjük tehát mindazokat, kik e azép cél kivHeiéban IA-inogalni hajlandók bennünket, hagy ugy közvet-|«n adakozásnál, mini gytlitfaol\' legyenek azivwék etöaagltani azt, hogy a nagy kQltö nevéra éa alapllitány minit tekint*.
lyeaebb nanegfi legyen. Az adományok, a gyiVilÖ ivek kapcsán, IehelŐ-
egy máaiknak küszöbére vezet? 8 ha már
drrzember ü9Hu.
mily
íis y a^i ^Mitüámiiiük|W: -
iránt. Ezek a javaslatok éppen azokat at tAr) küldendők.
akadályokat Iparkodnak elhárítani, melyek Hímak, hogy nemcsak Nagy -Kanizsa polgárai; a nemzetnek minden irányban való lejlOthV- de vároeunk balárain tul ia sokan rokonszenvvel mo( Viaszé pillantunk at elmlt esztendőre, L^ hátráltltlák Stükaéges lényétől etek a karolják tel nemes szándékunkat a készséggel já» melynek ulolaó órái nemeokára l« logm^t j relormjAVkalatok nemcsak a namiet egye "/""S/ °*éí oWrégóhM\'
tünnl vlaazaldétheletlenül, ml jót étt szépet, j |lUi|én(lll| me|y alemeira, nemzetiségeire bo-j " ml üdvöset és blilatót találunk benne, » in0|VR, nam fejleaxllietl ki erőit a kellő mér-mely megelégetláat kaltva lelkinkben, M* |ékb«i*t de a gyorsabb magyarosodásnak ia, I ménynyel készt leklnlettl a közel jövőbe ?|6l) 1(0|{ máíifóln baj inegsxüntetésének ia.
Komoly plllanttókban a magyar nemiat mindig magas gondolkodásúnak mutatta magát. Híve volt a valódi szabadelvüségnek, mely ezúttal la, nem romboláera törekazik, háltam ellenkezőleg kprhadt, iRrlhaiatlan |
Nem a szűkebb érdekekre való lekinlelből hanem sz édes hars tekintetéből, annak a nemzetnek tekintetéből, mely Immár ezer év óla vert gyökeret ezen a lőltlön, melynek majdnem minden göröngye vértől lati
Nagy-Kanlaa«u, 1HÖÍI.
SUmni Kálmán | a romlaaS b alaoka. Ufárjfi/ ,/tbtós I.íny fit Ltrnt dr. láík* líinlt (kittrh\'ubtr hátiló
Knoríttr (iférff a ntttlMlI k. Jagyaiya éa ptaaiáiaoka.
KmU B* Ma dr. Jtowbty Mér S\'twgíly DmS Shckyt Aulai
dr. IUMI Viktor dr. Mii
/Wr Jánm Ihéoly
a ranilaad klaoMaág tagjai.
Mikiit Viktor
ízlalVt, ü mely a a*Ó Komoly értelmében j|||nnotf)|( megsiHtntetéaér«,javitására,aolyan!ja.sai*aaaa kfiavatlt.
.„/hUUI . I__________1 " . * 1.1 / \' I. , 1.1
Állományokat eaan célra lapunk uarkaaatöaége
•vérrel az«rMll« hars
Nnntzalünk évsiáaadokun át védbástyájá volt a nyugatnak á (örök berohanásal ellen Uyába eseti ez ellenségnek mindig, drága védel»m volt, melyet a nyugat még meg asm llzalall neki. H lm « törölt maradt távol határaitól, ii vtlt lUMtiiVttdély testvér-liarcztil ssllolL egy ég ugjranazoii nép gyér-
Intézmények ineghunoalláaára, melyek, mint a valódi aaabadelvüség kifolyásai, tidvda ha . lánuak lesznek, nemcsak anyagi aa atellaml, A ""íátiOíÜKu nám/kt MtljMt ndrátU /W hanam erkölcal lekintetbetj Itt, >™M <lW,/" Ml""mk
Un nzérl rnmél|llk, hogy aa Uj esztendő, 1 Nagysatos Ur!
melynek küszöbéi átléfljtlk, miig togjit Itoinl KgflalUnk a köavlmplthan üiitVepelie mag fen* eztiklll ■ reluriiiokitl, . öltnammk fttl-lk évltirdld^áj, nwljf. alkulommai
* I Niiiyaágtxl nagyhecatt kéziratával a lalkeailö aaa-
Nagr-Kanitef, szerda,
vaival oly megtisztelő ajándékkal kedvesltídelt nekünk, bogy egyletünk mindenkor drága ereklyeként fogja e*t megőrizni
.Boldog Mk II Irt.t igaián, kl WotoiyiUt almai a" boldogUlaaaágat.\' , " m\'iiiiiV 1..........
Ex képexte Nagyságod, nekünk sxenteltj&rök-, becaű szavainak egy részletét a midőn exen igét követjük, a szeretet és hálaérzetével gondolunk azon férftarv, kinek ezt köszönhetjük.
Néhány szó Nagyságodtól elegendő volt arra, hogy fokoaaa aa emhangflratat nemes erielmet a hpgy idilliünket örök halira kötelezzen. liamyil kiűzőnket e szerint Sagystigodnak a magyar nemzet, Melynek egití \'drága életet uentelé.
Nagyságod félszázadon át pihenést nem ismerő irodalmi tevékenysegevel művelte e honpHk népét, nemesile az érzelmeket, boldogítani és nagygyá lenni iparkodott drága magyar hazánkai, mely, most nért ünnepel. r <
XíiSHyíl Hff, ki annyit alkotott, fafí,hogy M dog legyen!
Élvezze Nagyságod ezen önazerezle boldogságot lankadatlan erőben és tartós egészségben az emberi kor legvéső határáig! Ez a legbensőbb óhajunk, legforróbb kivánattink.
Nagy-Kanizsa, 1893. dec. tartott vél. ülésből. Hudulu liulaleltel,——-- .\' *•--i
2nagykonilul tzr. nBegyittmexAen:
Rosenield Lajos Bfatr.Páfaé Vidor Sámáné -:-llslsak------ atnnk.
Sommer Stotoraré:—-—
péeiláraok.
Zala 54. szAm. (2. lap.)
Hányan \' szerelnék, hányan álmodják, hogy az emberi iziv fénye, világosaága: a szeretet áttöri végre a aziv s/HétségiM i a gyűlöletet. Hogy mun lukinak, hogy küldenek egész lényük odaadásával ezért aa álmodott célért I Kz a szép küzdelem Is owk végtelen, őrök marad, célt el nem érő, de szép, dicső hullámzása a porszemeknek az élet nagy egyensúlyában, a világrendben, mely a szeretet éa gyűlölet küzdelmeivel áll fenn,
Ki tudná megmondani, hogy miért van ez igy ? Ki tudhatná azt, bogy mit akác. ezekkel az óriási ellentéteknék, óriási aránytalanságoknak látszó dolgokkal az a mindenek fölött élőjiatalmas, örök erő, ki igy tartja fönn beláthatatlan alkotása mérlegének egyensúlyát ? I . - ~ - Hisz örök a világosság küzdelme a sötétséggel i őröktől fogva küzd a tudás a tudatlansággal, i szeretat a gyűlölettel; de teljesen sohasem győz hette lé egyik a másikat. A meddő küzdelem azon ban cseppet aam. fonaazioiia
"1r
küzdők ftürcT küzdelem is
Tollfattiban.
Itt vagyunk az esztendő végén.
A bankok, takarékpénztárak, a különbözö egyesületek megcsinálják most az elmúlt eaztendő mérlegét, Ahol a haladás napja mosolyog erre a záró mérlegre, ott mosolygó holdvilágokká derülnek az emberi arczok is. A dividendás urak boldogan szorongatják egymás kezét Kz a leggaran
kedvét; s ebből látható, hogy ez a kell a világrend egyeoaulyához..
Mi, a nagy világalkotmány elenyésző porszemei, kénytelenek vagyunk igy vagy amúgy beleilleszkedni a világrendbe, hacsak egy-egy jelenettel nem akarunk járulni az émberi küzdelmek tragédiája-hoz.~A világrendbe neonban mégis csak főleme-lőbb dolog: az ész és agiv világosságával, tudás-sb! és szeretettel beleilleszkedni^ mint az elfogult, korlátolt gondolkodás^ a harag, az összetérhetlen-ség, a gyűlölet sötétségével.
É beilleszkedésnek egy esztendei mérlege mindenki előtt tisztán állhat most, az elmúló év utolsó ÜMlllllU. 11 «
1898 december M 21-én.
a legkifogáetalaoabbel adták. A koporsót szebb nél azebb kossoruk dinitették, különösen killat a nagykanizsai how. tisztikar remek élővirágok-ból font kouoroia, mely a többivel egyötta sírba dobatot, unutái miodeo egyes bajtára *gy-egy virágisilat .tépett belőle emlékll . — A bevád tisztikar által kWott gyászjelentés a következő: A u. kir. nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred tisztikara mélyen megszomorodott szívvel jelenti feledhetetlen jó bajtársának Krautt Henrik ai. kir. hun véd-főhadnagynak f, bó 28 án boaaxas szenvedés utáu Keszthelyen tőrtéat gyámi ál. hnnytáL Nagy-Kanizsa, tÖ®8f> december 28-én. Béke hamvaira!\' <
— Tieitek karácsonfája Uáziexredlnk Nsgy-Kauizsan állomáaoxó il-ik zászlóaljának tisztikara vaaáruap este a ffazG érkszdébeo karáézoayfa-ünoepélyt rendezett, melyre a honvédség tisztjal Ta hivataloeak voltaÍT Mint minden évben, ugye\', alkatommal Iá Ifolf KJlVly IBIiaiíuijy leudkiill ügyességgel és kfvitó ízléssel díszítette fel a karácsonyfát meltnek még másnap is aok bámulója akadt. A pompás vaosora után, melyen, a fölkőazöntők sem hiányoztak, tombola rendeztetett éa miatbogy annyi nyeremény volt, mint ahány résztvevő ét mindenki csak egy tombola .kártyát Juu$tk * résztvevők mindegyike egy csinos emREtárgyat vitt magáílí tlttá ezen kedélyes estélyről
— Zerkowitz T/ájos a kanizsai Ifjaxágnsk egyik előtető tagja, kittthő zongorista, mosl mint zeneazeraŐ mutatja be magát Három saját szer zeménytt zene darabja hagyta el\'a sajtót, még
" Ml lé
csalódunk, szeretünk éa gyűlölünk, a végtelen Idö e kis méretében is, mint öntudatos porszemek a világfennállás ha\'almas mérlegében.
_____ _ _ De van a küzdelmeknek, melyek e világrend
legerőteljesebb egyetértés. Van egy örökké \'büv^jJtarelében elkerülhetetlenek, fény- és melegosztó szere ■ a dividenda í napja is: a mtgboetdUt, a kUnguztelSdü. Ennek
Hát ahol ilyen mosolygó derűvel záródik k»P°"
_, ... „,, L_______.» ... „ , ,__sebekre. Kz hegeszti be azokat a sebeket, mik el-
entendo, ott bizony nagyon könnyű a leszámolás. . tűl. „.» „.„,..„,opfl L.^.n
Egy-egy év csak parányi mérete a világlennél-j Iiárojn darab kiváló zenei termék, de főleg a p^mArhalallan itt^Anyk, ggy ki« hn|Umrm)-^ matllrta tűnik IT dálUmoa rillUUSa áltál. — A pás a küzdelmek Őrök hullámzásából. Célokért zenemüvet a szerző nővérének lUitagh Terézia ur -Küzdünk egymással vállvetve és egymás ellen; se | nőnek ajánlotta. Kapható Fischei rdiOp könyv-beket kapunk és sebeket osztunk, remélünk és kereskedésében Nagy-Kanizaán. Ára t irt %) kr.
Halálözáe. 1/mtnmkn Knlöpué aattl. Nsft-haui Józaaiiaztea a közszeretetnek örvendett matróna t. bó 82 én rövid aaanvedéa uláa élete
aiiieadei boldopágnak. íólétoek r^e ; kezd-jük a másikat! Egy eszteodei öröm, derű, tény, mosolygás, napsugaras élei «£lÍEÍ)ÍJfint, hogy a boj-
keHilbetellenek a végzetszerű küzdelemek hevében.
A kiangeszielődéa e balzsamoszló napja ragyog; jon mindnyájunk lölött, besugározva a szivek legtitkosabb rejtekébe, a. béke derűjét, a szeretet
18ik évében.elhunyt Tapolcán., A boldogultuk bűit tetemé e bó 24 én a. a. 2 órákor r lakosság általános részvété mellett helyeztetett örök nyugalomra. Az elhunytban dr. Lfiki Kmil lapouk felelős szerkesztője, nagyanyját gyáazo(ja.
- A „Caalno" közgyüléae. A Caaino kará-caony iiiisad napjáu Eben*pang*r Lipót kir. ker. tanácaoe, elnök elnöklete alatt lartöiti éft reu-dea közgyűlését. Elnök üdvözölvén a megjeleu-
9ljék-a szivew Mert bármilyen különösnek tetszik is, tény, hogy nemcaak a fajdalom alatt szoköll roskadozni a aziv, hanem az Orőmök-álatt^h; nemcsak a szenvedés (ásítja meg érző idegeit, hanem a gyönyör ia. Éppen azért van, hogy ott, ahol az őröm és fájdalom egyensúlya nincs meg; ahol akár egyik; akár másik tiszte túlságos erővel bil\'en le szív mérlege : legkönnyebben rendül meg és
doasát a jólét mérlegén helvt adion ui vérőlény-, ,rer ■ 1 m T aavuaoireu a megjeien-
nékThogy az %máiíra loHódőgyanyarök meg ne Terffé";él,h ?°^^ ^ "tkar Uvollétéoen fel-
...t•». «. . fi. \' . iesztendő utolsó óráiban. kéri dr, OUop Mórt a jegyzőkönyv vezetésére ée
a választmányi jelentei felolvasására, A jelentés örömmel utal azon.-körülményre, lugy as egyleti étet ;iránt iámét nagyobb fogékonyság kezd labra kapai és hogy a fiatalság kebeléitől alakult vígalmi bizottság fokozottabb tevékenységet lejt ki,
billen el az a lialaluiaa mérleg is; mely az egyéS erkölcsi egyensúlyát őrzi.
~ Fény és árny, nappali fény és éjszakai sötétség, reinénv és csalódás, öröm és táidajom, jgazaáfé»
A HZala" napiára
Juiár
1.
jó és rossz, üdvözülés és kárhozat reT tenetesen bánytorgó küzdelmeiből, csapkodó hullámaiból emelkedik ki, s azok lölött épül föl a M nagy világrend egyensúlya is.
A lelki, a szellemi küzdelmek zűrzavarából azoktól kiharsadni a vezérlő fény, az értelein, áz ész világossága: tudót. A szenvedélyek harcsából, a szivek forrongásából szokott fölsugárzani a szív fénye, a szív éltető világossága : szenltl.
Nagy eOebtélek, óriásiaknak látszó aránytalan-aágok, hatalmas rázkodások láncolatából alakul meg az élet, a nagy világ egyensúlya, Ej az emberi szemmel alig belátható, emberi kézzel meg nem alkotható, de meg sem rendíthető nagy egyensúly csodás módon lennáll, megmosolyogva minden ellene lámadó erőt, örökös egykedvűséggel függve, változatlanul a küzdők megrázó tragikuma fölött; az Isteni végzet a lehulló porszem lölött.
Hányan szeretnék, ha az értelem fénye, a tudás világossága besugárzaná az egész. emberiség lelkét Hányan lesznek nagy önfeláldozáaaal, szerencse-boldog»ág. sőt életmegvetéssél a tudás, a lélek világosiagának apostolaivá, hogy áttörjék a milliók lelkén fekvő éjszakai sötétséget De (ni álmodott eszményi gélt el tmm érhetik soha. Küzdelmük aem egyéb, mint a porszemek hullámzása, ami éppen ugy beleilleszkedik a világ egyensiilyába,
mr lángéit
DMHktr 81. 8alh«atiri atliUáftk; a .Polgári Kgj-__ Utbtn" .Culaibu" k t .Tinu-KSrWi." , Aa. ip*i;ui UJuág Mliljt a Polgári Igjtlt
■■-•■\' _ kal/Ugttxa. ...... ...
A táaek«dv»H »)aaág wtilj. aa
MUlttt Jóta! taupáij. Biu a kar ", 161. nftagjl.t ktsvaeMrája a .Ptlgifi-lerlM" aagjrUrmélwa - Ifilk Lajw inlilllniil, aatál/i Ba|or
"xaBtrHw^uaaw:----- - ~
H I R E E.
rendjélxi, mint az;-hogy sgel verő nagy lángelmék
— Kinevezés A kereskedelemügyi miniszteri Stommer Náthán m. kir. poéta- ti távírda lötiaz-tet a nagy-kanizsai p. és l hivatal főnőkét poeta-és távírda felügyelővé nevezte ki.
— Krauaa főhadnagy temetése. Lapunk megelőző számában már megemlékeztünk Krawz m. kir. bonv. főhadnagy elhunytáról. A temetésről, mely e bó 24 én délután 2 órakor Kestthelyen menj végbe, a következőket irják lapunknak: — A temetésnél megjelent Keszthely polgárságának szine java, továbbá a katonaság részéről a keszthelyi houvédbouir.as^tály parancsnoka: gróf Normann százados vezetése aíati az egéaz honvéd-htiszár-tlsxtiksr, a megboldogult csapatától pedig Nacy-Kanizaáról: Wiit Józaef századon törzs-ttazljelölt, Grilnfeld Gyula, Petráa Miklós, Jankó György (öbadnsgyok, Reschofsky Pál, Vizy Gyula hadnsgyok, dr. Hsároesy József ezredorvoe és Gavallér Qdliu\' badspród-liaatbelyettef. — A katonai gyászkiséretet s Keszthelyen .állomásozó bonvéilhuasár osztály félssásada Jtápeate kápol-nsl Dnur József lőbadoagy psranésnoksága alatt
A rsvntalnél dr, Kitin József a mareali Isr. hltkönség lliiliil .főrabbija oly megható bncanbe-
milliók lelki fénye melíelt szépen megtérni eml/erl | szédel uimidotl, hogy míadeu ssem könyben uiíolL butaság. As előirt öiutllzot a kíséretet képelő bessárok
mennyiben szórakozuió estélyekről elismerést érdemlő aédoa gvadoskadott. A. tagok száma a ***** következőleg alakult i IHW-ben volt a Casinonak 249, jeleélég pgfllg >M ttA lagjáf még peülg rendea tag es 19 Kültag. A uem változott vagyoui viszonyok folytán ismét esak két Kötvény sorsol-bató kL K*«n kwnw..^^ « közgyűlés folyamabau eszközöltetett ia. KisoreoltaiuK a t%. és á47. számú kötvények, melyek mindegyike 50 torint-tal váltatik be. — A jelentés szerint a leguioboi választmányi ülésen elhatároztatott, hogy Jókai munkáinak nemzeti diazkiáilitása megrendelteasek oly formán, bogy e célból a tagok köat gyüjtée rendeztetik és « mennyiben ez a szükjégef ZOO forintot nem eredményezné, a , hiány a easinói pénztárból fedeztetik. Végül a választmány az eddigi bizalomért köszönetét oyitváuilá es a Közgyűlés Vidor Salamon tanár indítványára a vá-laaztmáoynak önzetlen tevékenységéért Köszönetet szavazott ée afelolvaaoUazáinvuagáló bizottság jéléuténe alapján a választmánynak á lel ueatvéayt megadta. — A jövő éri kőltaégveléa tárgyalásánál Stéktly Tivadar kifogáaolja a tőzsdei sürgönyökért telvett 100 frt kiadást, — mert a Caaino nem k*rmk*dtlmi hanem tóraai-egjrtet. Elénk vita után a többség koiuajirnlt Üaekaty iaditványához éa a kiadási rovat exen tet«Mt törülte.- — A köjteégvetéa mintegy mintegy 6000 frtra rag. A választás megejtésére dzékéiy Tivadar, dr. Stolzer Zsigmoad, Bsehrach í»ma ee Kadó B Béla, egyl. tagokból álló szavazatazedő bizottság küldetatt ki, mely mlködeateek befe« jexéte után jelentette, bogy Oauesea 17 szavasat adattól es ujabban dr, SMtr /aigmuait )S-tott a többség bizalma folytán a valaaauaaayeA, | A tisztikar a ma tartandó válwstmáayi Qlaaen fog megalakulói,
Nagy Kamua, ftftürda
1898. daoambar hó 27h§ö
agy bármaly hftrüloa batagaAga alAgoaónak, gf* gAnak, íttdOnak, tpvihbA légiM ntMttéa, aaük-mallttaég, (MnyállliiHUur a* awár aa injté-
kfthAgéa, faiklaadoaAa a nyálka hártyának — kaadndö f(ül«ő kAr n Ut jobban Aa g)ornan távo Httitik alaa Av*k din Wilt valódi h orvos raa* dtíltra kéaiHall ia tt orvotok Altul AjlolotL:
N««al-(J)érn)-Tlirft cmwujja fto kr. é* n***i U)éri) hurut por dobatta 50 kr,
ponioa ortoai haaanálnTT ulaaUAasal, sikara már ti4M*jf Híi/» mI4h látható
iivui íMuViik mii.
Pnilst Mlld**sst: boltin vo a atomAgolAi éi tsAllhrt ittvíí 80 krral ii>bb. a* A magsin-tialA«ak aaysnaaatt ; 408 W-
JlÉt SstU György gyógysxtrt ár BÍ08t Y. Winim«rgrt«Htt 81), Itiiéafnddlt,
KhfatBM i
1 a laglobb pArkttlI atamaa kAvi, arfl, ta-L mat iw légporuig taitntatéban at tiké* v nyeatatati igtnyakai ls klslégltl,
í az Exeelsior Kávé
c\'saAl mód atsrint pftrklllvo, a IsgklvAIAbb r la fák kavaréka ét tokkal Jobb, mint a J lAlibl forgalomban #l(llordufó atloftiégfli,\' j malyakhat 95% mtglakariláH nynjl *a hA~ ,.j napokon Al nt|iar(|i arajil iánál|áli r Mindtfi takarttfM háti (Mtfíny (tyiyffl m r ttmfalur kávétól ei/t/ próbál ia cyOaOdjOn J mag a* ját ispasataialalbAI annal kllünö S •MlajdoimiitairAI. — I4«rli«l4i
lllsttilMli én 18ltr0*if*lii i Ragy Maaltilai
I ét padig i I. \'/„ él *L k\\\\(mMr*4ny*m ti* S <1*11 it rédftgyil tihliolt mmaaohhaH 4 I finomabb UU Aa *aámu mlnflaégliak Ara i l M Irt 40 ItfiJ knaépftnoni 0 Aa siAsHi 11 Irt r 80 kr kilónként,
l El 80 Mftgytr attikává P0r|c0ld# * Huds|isslsn (104)
—tM
Síti ii
aEiltlJ
gl j:
ji
ptg 3
_—P-S E R tfQ F-ER l.-f éle----
IlftCSBBH, 1. KKR, HrlB\'f 1ABBB ». BZ. X *X
II— „ium goldsnan Ralohaapfal." ^ ^ Q
ti f ■ fértlgntHé HMa«atkr winriiuiüH uiluiik un mu, wi^iéi—ö
ami IaI|m jagfil augérdiimllk, nlv«l\'QHikngyna aJtg létcalk NUgség, M*lykm «mi UMaaaak miAIi Q Maakat mmimtmi Im mm MnanyilaUák talaa. BTUatdak óU «aaa liMimt általAaat •lt«r)«A4>a«k ír- lC vta4«Mk ét »li| vau «mU<I, ntlybta imi kUlaA kAaii—rMt htoaUt ylaa UUIkaU. LJ
iaiiB&IM iriw IIUU "WW UW—I 1HWII i|mmmm ^AalUiUk mUJm iiy fljilill ""tT"^
w*ly«k i rut aMétalAabAI ét laékrtkMUaMI «r«(la«k mint tp*-aatr«rok, má)bajok, Ullka. vérfcMaláaok Vr
bé<téMiaa>f a hweai* kaSaaeégekaü, VéHkaMa <wm4aa»*rikaél ^gn AhaaA^alÉaaaMaaMti i tJ -
véraMféiMéc i ab Abból *rt46 iMŰaknél la i Igy tápkóraál, 14#fapaégMl taáraiué fajrájáwkttál tik, laaa rk
▼éri(«allM ItMtMok oly kdaavta Hatunk, liogy » UgflMkAlyobb fAJUImak»t mm oko^sik, t anatk folytáa *
még • Jaggyaagébb *iyAn»k| i|n még gy»rai*kti Által li mimlnn tggndalMi attkll lMvaih«t4k. • (1
A laéiaialtn Mltiralbél, aMlytl • Utolamk fbfyMiUl a UcktU«boaAbk éa lagMUa«kk Wtofaé i«k iiUii tgé«aaé|Mk viaaaaayaréaa folytia koaaáak iatéa<ak, aaan Italyaa cakli aékáayai ,«a>Iitlak mm
(aaglagjtéaaal, kogy nladaakl, a kl.aaai labdacioknl agyaaar kaaaaAlu vagyvak gy&utért, aaaka* fa -
i\'ivalib (beja aJAalaal. /I
Knin, iaaa *pritu Hé S\'.tn. | P«irkofbr J. :éla vériiudlé UbdMMkal kHalalai é» \\J
9 TU^ IStrkoíWr ur* - --- a- klaaaik kk|a>H^k^a#éWiaka, aH^OaOAwa Q
li«)|i r )ly tilfH aa k«M|0a nékn.. t.m«r 16 UkarvaKl / ataallAaa a Plarkafar J. aéfalAirA-al Mai. K -m 4«UiauU«iUuMlaB «inUiiiiA UlüUiMíbói utM»ái»lu> aalalKia *a wlaJaa HJ" \'\'oboa r»iaU agyaaaaaa aia
KaaM^t « ««••*«• u • u^méivthb koiMMtamot I*h<|im>m( Irtiaal rftrtu ««iaiiaa vaa auatfUr^JC" H
MMhk«ta*aarl. Mnr»il>»|< ulj»4 iImuUiuI l\'awilfiík f*- * « tyon ét kistó- /C
^ mr i^Mkai. _ Aiuoriluu roiTMIlWiO, I.Z. □
Nni fka, notHlk malim, Jta». hé li án. IMr nilmlan köaavéayaa éa eaAaaa bajok. a. ■ Q
rt.i .......... ____fOfiaca aiy-bAatalaai. U«aaaggaiAa iaakiaa, algfata* ^
laatataraa un — k||«M fbgftjAi, frtfAJA*, rQl««R|gatAa »tb *tb. a)l«> S#
Im«m Akarata v..n, hngy aa On UUinw kamiin ktté j ,„, 1(ll -jo kf fi
karah#k, malyakMk h>ité«al ikÉmil tntgiwitt m gy«r- w
terira Tiiiínocbinm hattejito TygSl^! Q.
lak köii volnék, li« ai On v«<>iltlaica bAIiAiUkAaiH fw- áia ialamattnyi hataiftmaiflHőt SBHESBBffl -Q-
gam «••« naNllliak volrt* iii«g. Al Mtu élait nta Ul » Uhijoblmak i»Htiwrta: Rgy •kfáaatra kiáUHvtt /V
■tárt mniM Ni|j MmImih »•«•, nc* m«n liMfftMi aaay saMaaaaéval \'J (Wtéai
aéáfm fOKÉRltiaai KLÍüiíifik juégiJ?i*T, a mi»i »«*r / ___ ___n
müoknA la agémégnk vfawaáytnSaw mím^iíI aaol* A ItalénAa tunaav MMraaa \\J
gátiak. KmSm T««a«. ^1WUIUJUÖ U&piUS^ OlAaéaaaAráa éJUloko fS
~ " aaU aakakaé), wérg— <lng«a»toktiil, iykakaaa. m
Aéca Ojkaly, Ittf. tiov t-éa. |,M. v«gy gyuladt mall vagy »&• ily k^kaái. aUal U
MAlyaa llaalali Úr I kliaaé mmt Ifta kl|»rébAJva. I tégaly AO kr. Bér f
1 A Ifgfbvfékk ItiMtihi«t«mat mh*m4«ui mmmu! AwMk ttí maiilvo JA kr V
Avaa aaavBéaéai Mtékaa Aa lllalA A évan ét aaaavalvtt r^o <rvKti 1 r/ű»nt •\'■•\'kafar J.-W. Aak éf L gyawaiiiaiaHwa ar f ftraiglam, tntr miti ti waggnit, rflajviMnTrvi 6ti ■ fifjat iMakift^aa—f
awjfrAI agyjkkaat U la wn>w4»>tt, mklftw ¥élitl«;i il«>- . jJlll aabra, hiíhí lagtlaUmabb mw <»aaiarjrt, Ifi V
taw tafpat 4w ataaa vmaailia tawtliaintll i it^IMI " VtMfaatal al ír Vnasaiva IA Ir—
állaaAé naaaflálata (blytéa ttkéMaaan kicjréavNlf. . . .. ..... . . V
UgMkk iliatalatial WaíVi\'.i.l j..Mra. IJt Tííliod V. i^^Jffif1 Í2ÍÍííí C
B wwtuiiwfj i««r karai mkadtaég, garaata ka ■
KikiagwkiwiBii, <étakt mk>aii. ttat wém l» ti--kftgAt ith allaa I ligp—ka Ara AA kraK l l»n C
p\\ TvttwtatfV tfr 111111 kérawalaa l Irl 10 kujnir. Q
i ) AlAllrall lamataliati kér 4 ««Mmaa«i aa Aa v»MÍiaa k!|íil.«»aaVái|iP7.iii * «appak). pagvaa- X
/ kaaMM éa klttné Uliilft<>Mih(U. Kl natn maUNihaitm Im vjoawjuiiv/iua i«íi gjriMaor. maa aa»é*atéa ü
Mgyvkk •llaa»réaaaial\' klftlaatl aaan lalKlaa*\'ik érték* IV éa HtlaéMaaait alMMtt balvk állat klIlaA kéataaaf rj
laA ét aa#kt • Thot u««k alkalwnm nyntk.t vianvaittkaak J ÍMgMwiia AA kr II tivng I frt JK
I ÉMalagaakkMfügiini *|AhIimiI, K«m KAIalrattHn iiiuiiiH\' ti i . 4* » Rallrlah A W U
iMI kaacMlAaér* Oflt MMttal f»lli*lnh..Mnm AltiUlUlÖH UBZLlbO S() ^im hém A
TaJat Maataliltal _ llak" IgttAaa. Mar * ro«f aaiétaléa mluitaa ktvatkMtéayal, 11 W
fltatMtrf. Kolkaak MUall* talUala IAAA akt. A Aa ^^ X
| TÓI AngiilAt nk. attaa. I Mbtag Ara I fbrtal < #%
I Wkéraij, mlaaarlnt m 0a Véftjaarf UM«fall,.»ri All&TOl CHOdílbalZHHm, fíLj,^ 10 Q
HNM|a t ilnltoManl knlilanl Mtviikaitlék. Oiakla \' ar^raar.
1 ■Mtiaa laktaaa^Mk ktaatakiiat»% kagy agy ayumur. t)A. A |A M\'/\'/híIüu áillmi Ami pr aMf* Q
miét, tofly NOgam at avaa At grttart, M*agH^I*a4altaM. I vl la lAUIoAUURfl ^"\'"I nuuti alAa- II
\' laMaaaok Uéllbt »«»kMMi fognak klfogyM, a mHlAa a aa aaAlUI képaftill kaUatnallaa aMgot \\J
| MwWi ktaitaaiMtat kl^Jnaai, vagyak tlMtalaltal é lif|jB § ,ébU||| ,„|M| trtft,M)b| A
I taUkl Aaaa JU(iCákAiluL Kgjc üüUoaaal AüJu. AAtaaaita TA kr. X
" Raaa vérlliallté laltdaaaak d«akla a Paarho /].. iruu Knlvutim klllal aaarg^lyvaallaa Sr
I far J. féla, m ltaraay MraAaiaal alnAAaa" %y vn-imi/iWaiii, ,,;Jrv fvt9 40 krajeaér H
1 MlMa«aa ifagfaMftArlHat. liaailMii 1 , alá- UtaMNtaa kaMéaMl kr. ^ f\\
aaftArtaaa lA/aa. t. kéaalllatlMk valéill ailaiU II.J-A villfV AII/Am fc,tt>l K
| aégkag, a agy IA iaaia lalnlai\'Mot tarkliaaail ilohoa IH\'IRU Víagj WJJW miji OU gyi^ymm, ÍJ
| Ara II kr. Kgy Moaiagi atalykaa il tlakiia tartalnaa- gyniaMharat éa atién a raatlailan laiéiaiéaktl X
lallkj I frl IM krba karll ( ^értMalailaa atAavélal aaéri«Ak<l b^jukaál. Igy aaaaiag I frt.
I klMéaaél I frt 10 kr Agy aMtagaAI kavaaabb aiai m l4I LJ_.__, _ f\\
ktláaitk l "Mn Mgaralt kéMllai^ayakaa klvtl aa v#
| anionul ii, oiairAk laaakkaa klaAaMI taaaaa hal éa klIMI /l
| á At AaiMg altblwal Mkllaéaéaél (mi laglabkaa gMgtaaafaMtlI klMalagaaaéfak rak«Aiaa waak ét X
F HtltMttlvéayayal aaakQaOltaUk) bérataalaa koldéaaal A béaalatbaa aaléa fm toaXfgyaraaa éa alaMa mag-- <J
| tflUilj I imwaa I frt AA kr .l ttaaitg I tt\\ 10 kr. Mar«atalaak - faaial •aagtMÍaiéaak a A
ll aaawa* A Al IA kf- 4 aaaaiag 4 M 40 kr., Aata- |>u Mikattl(aiaak ka i jéiiIm^ alAra baWatik ; X
f mag » nt kr, é» 10 attMag « Irt v»i Irha kart!. BlgfJJTtMraailaléaak t^lCvélialTlWalaak - Aér O
| mm NB* Aagr altariaAlaégtk ktralkaalébaa aiaalra nmkia oly gaalbM larléalk a klMéa ka aa A
aaaa lakaaMak a iMktloalélébk Mvak éa ajakak alalt aaiaag alAra liaérkaalk, taly italkaa a paatakalta*g«k W
[ tUaaaéilaak| éaati ktralkatlAkaa kértllk atthla Hkktl MraAkaliakbak U
VatatiAtlilrai gagaak, ttiadtttttA mmtmmék Halak aaalall II-
LBZ0UCZlailB« MréAk Aa AAIAalt|tta4gali atoaaali albibAskatstka alké-11 i»T 1 1 aittéaAra ^ lagktittnőbb atin^aégban aaállitok.
_ ^rfnftlttl ajánlAn üf> fnkn; ■■ijílig tluli "rtfilültll"
^^■m ■H^P^^Éb^ ttlAi kallanaa iaQ boraosal Aa kösAnségaa acsatak gyártiaáhoa, ^^■^KfjYlMBnl] ^AirAaok éa baaao^Jati utaaitAaok ingyen nallékaltatoak.
~ Ultráié * rr érném j ért keteaktdek. —
BKJaS if^^B^^B IV Árlupot bér mén Irt küldök.
P^^M^SH PBAtiÁBAS. (401)
»®tiHÜagHBa M « | h I ■ h s 1 ú ktt -
\'
Itöhögés
1898. decemljor hó Í7 éa.
Nagy Kanisaa, nurtl*
I IMmrmt-Mim i IfASÁMlft Müdapaal. " \' TtU/i* ■ 87-89.»».
Alaptöke <100.000 korona!
* „HAZÁNK" *
.......................................iMBiijiMtfWlM
irodalmi vállalat ős nyomdai részv.-társaaág.
Budapest [Külíelít], IX., ÜHói-ut 25. sz. "
j} rfilefan ^gkOUetéit: Bécs, Qyör,. Szeged, Temesvárral. <(, :-urr * Mirf 1 ■ r - -u^-r ■ 1 raa^^\'-Tjw^wifw-^-yy^*\'■ j^
t<ir»n»<\\y kiaUdaiiban mei/JelSn H megrendelhető r
XvaxratóMhc
■araaa Kánly ■om Un||
ihM|H|IU M< Alkar* ■araál la*vta .Haaáaif HiWi\' jairtiaai ■a(aaarlla Malw ( wrUU Ma4«r
rétvAnyal
rimar laka Mlaa Irtata ■alláa Ini Ura aaa/ Jaa« Laaaaaaaj Vktlr ■Mai laMar ■itala* Mm Ma/ Ma ——IW. üaaM raraaaa.
mmaimriiimu
m * a Ő I a x d a n A (,
,as trééaaat, • mfléiakt kSrSk, 1 a vidék érdtkalnék
ffllharftláalpa Ylalnfltr
POLITIKAI,TÁRSADALMI ES KÖZGAZDASÁGI NAPILAP
Nyomulod I\'MiöI Fülöpnél NflK1111 t\'HHA.it IMI
ft MM Uj ÁI Múl
_____. I __J__— "_ — - -
\'\'Jl\'ff \',.! !.. i\'wr\'\'>83HS3E3MMH—i. . — — - \' - *■ ■\' Pjj
lap r« 1 n * y * t <t & i * •» t in -------——- m
—ihiroHH Károly, Fóruler Gézn, 2fey Béla. % FrirlAa aiarkmiM: HeUetlf* airrkentf: ÉérntTl fttvihi. — - ■\' "/ —:—JancMó Dexs*>.
HalmniikalAraali: | ■ HdrtoHf TiMn, TW1Wa~Ml J, Ma, htprtf ,i44m, Ambmorkt ttetlt, KrdUyi Pál, Otflrgfi Kálmtln, FiUUr KumilL,
Komiul IMI, UyHrtfy Jótmf, haknlo* Mmlor, Fürtíir Lujai, NuhimkMj/ula, l)r. Horváth Júmm, Ltudvai Sdndor, iff. Hol I „
Mn Mlmtar, .AimmiI lUHütlt,—Klttmm AiJ/w,—th/it Kédf,—Tnultm Oil/ln, SiiUaug. Zdián, Htiiirá Ftrtnct. lib. db._______I q
luekon kivlll a „HAZÁNK." kQlrnunkatárxai köré csoportosult több mint rtj
Mü Utal ité in tr*»i • j ®
———>——«—■ ;—Kfi
A „HAZÁNliknak A „HAZAJíK"-ban
"**"*" \' \' \' \'"T—----—.——--- , -II, .\' - - - I
Európa mindon nevezetesebb pontjftrí kfitOn | "—— — s*akma -kCÜáu mvshrr.fr,tffvr,f-r—:-r~fi
"Tbvií1bÍ!^{b van. " 1 rendclkeéik,------—_____—— __ | -f
- m ~ m |
... _______kraiaidkhcii Bagyawr»»Ag wriiiiui vlJéltffé kiterjeifi - • - L
hAlAanilMl blr, K
■ ; gg m ~~__ p
UaidmAgl liidüiKlIattltbiii " " flldtl IndAaitámtk
a „JluKdrúV\'-tX \\ iu égést világból fojymik be, eredeti hű és •
löbl) iizAü guxda látja ol, megbisható tudóutóktól. - -:- 0
A Hazánk olöflxotósl ára: |p
Egy övre - - - - - 14 frt | Negyed évre - - - — 3 frt 50 kr. ! Faf évre - - - - - 7 frt j Egy hóra- - - - - 1 frt 20 kr. ■
Egyes szám ára:
Budapo*ten - — -- —\' 4 kr. — \'Vidóken — — — — — 5 kr. fl
Vonult iiidóliAxakltuii & kr-
Kldíl/ethetni a kiadóhivatalban: BUDAPEST, Köztelek.
A Vidékén 1100 helyi képviselőnél, 8
Ntgy-Kioira, aserda.
Ztlt, 64. szám. (B. lap.)
— Ai Irr. nőegylet vigalmának napja lapunk megelőző számában, sajtóhiba folytán febr. íMre jeleztetett, helyesen 6-ka értendő.
_ Esküvő. Díszes esküvő volt a hó 6án délután a nagykanizaai izr. imaházban. Hthai József jnigy szerepet jittzaai. Az i leány, kinek lapunk k<munkatársa^^ette^lt^ho^A/Wúdl^jlágpoeta a leftöbb levelet hozza, értékei
met hozóit a betcgsególyzís alspnsk. E hiányt pótlandó, az iparos ifjúiig egylete as idén izil veizter-eitélyt rendez- a.,Polgári Egylet\' alsó helyiiégébeu, melyen a cotillou és viligposta fog
a vígján-
Upót helybeli gabnakéreskedö leányit Dg: kltliuLettetetr
Az imaház ez alkalomból zsúfolásig megtelt ün-j. — A „Tomeob onl voroa\' egylet, mely az neplő közönséggel, melynek egy része a kereskedőt ur. hitközség kebelében alakult és már évek hosz-iijak önképző egylete helyiségében tartott\'fényes szu során át főleg a szegények segélyezése, és estebéden ismét találkozott ^^rbzegénysorsu tanulöle tefrnházása körül dicséretes
— Oaandöraéfll Közlöny cim alatt aj hetilap tevékenységet fejt ki e hé 26-én Ebenspanger Lso iadalt aief Nagy-Kjmizaáo, mely főleg közren- elnök elnöklete alatt- tartotta évi rendes kőzgvü
déneti dolgokkal foglalkozik i a oisgy. kir, caendörségnek akar Szolgálatot tenni áa ennek érdekét izolgálai. Felelöe szerkesztő: SöUtomot György, társszerkesztő: Bátorfi Lajos és kiadó Jljwjfy János. A. lap előfizetési ára\' 5 frt.
---Jutalomjáték- A városunkban nmködn
nintáriuiat egyik kedves tagjának Bflordrf Iloaa énekeenö jutalomjátéka ciütörtiikön e bó 28-án Ins. P8adásia.|iePiryrtiii aipirinmH ftnh>üéza badapeiti népszínház baritonistájának kctzremii-ködéiévei. Ajánljak, ajntalmazandót s az elő-adást a közönség szivei pártfogálába.
- A nagykanizaai malátagyár- és terfözöde réazv. táiaasáa e hó 28 áo délelőtt a réwvénye
lek éitnfc rtazvété méllttt larlottreUö teades közgyűlését, melyen piaci Hulmann Vilmos kir. tanácsol a társaság eluöke elnökölt. Az elnök a hjjiylNárt Tff^fW^; niódoo egybehívottnak ée
1893. deoembar M 27-én
Ha ukát Xaaeri balyt aortl aaJaUftá* • ktraagy —**■ aak cgr kárjak aeaatsi íí „rwUa.a\' la MaaüHal laéal óhajtják. hagy kit IDat a Milllaflg t aéarekaaá* agp* kat-lékl vagy "altalaj aMasataaátrt Ha padlf kalyaaska Blatt ■aradi al lééif a alv a aaialaprdt, akkar laiáa *M taketaa ítéatÜag takamaakaéaf, aM aaak a fitlalnai ajáalgatiaal dlaaatagaak; alat pildial a ..Ssaltáa\' aaisktÉás „JUlalSBI S kltaal vit oparatla^t t klalaalg barna IgyaiBita."
■ \'-J|\'-\'...... * -It-W1- *i-iajg kan—M:*
ajtalaa ktlÍMe tigraiaUb*" ■VttJmtp a adakávaém tett. Ilit Iv» jlhmfi aáaataatva: „A lírtki raeelw*" kárált ■iára. A darai, iaaaíja a aaákaly atpátaUtl vaa aaritva — aa aé\'aayaiáH, amit fabatttkattak rila j ktMekaa esteié aa*y ralik, aaaly a kilététéi aaa> ártaaül Mf A mrr|l*t-a jaákaly tarroat kalyaakéat a téttel aaarllták M, éa aHll •taktstvi a foaáratae liiaainklááiiil aaé a aAart káeáaat-tatták aaaak a latsainak, ua; — taktatv* g Anaaá gyöm tolttt, agyiitalia aürkaté vaM,
Hakft nteidáakra vaM vaaatknaáaaal kUiliaiaáakaek lartiak eafatatilai, kojj a VMAI aatalap a^i Jatat a tar aurát 4a raaéaaM-XraMm tat hahialiatn p m-
-tT-^-.....\')1nn1t"l" ■ \'-iti hj Utiaiiifoi
g -------- |taéi| aaaoaak ifaafaUt
Tjü^UtMüuiM jaioatefii kii\' a rilztitt;éwk Ntdvöiléaével tfegtánti a gyűlést él felkérte
___. fírnla Ugjrodét; witit jagVTtiknnyvveielUt ai
igugstóeigt jalaaifi fe\'lol raíáwra. A ttagyisabása jelealóii m rjjr fi ipnokJdijfol eredi, felöleli gondol cioportositásbsn s leíolyt epitkezeai ev lörtcriér tit és az igazgatóság működésének mindeo fon-; taiibb mozzanatát. A jelentél szerint a társaság élt M .lCTi ivTdecrT \'SFéir tartóit reudkiruli közgyűlés által megadott azon jogával, hogy a részvénytőkét 360.M0 forintról 400.000 forintra felemelbésse, ugy, hogyha tánsiigoak jelenleg összesen 4000 drb. részvénye 400.000 forint névértékben van kibocaéjiva la forgalomba hőzra. Célazerttnek éTiztlkiégeinel müTftkoiIk \'azmH * In-daae\'öedis lfi». a ban, bogy a réizvéaytéke 6Q0.00ftIorÍDtri emel-tewék, mi az igazgatósig véleménye és indítványa szerint további 1000 drb. 100 forint aér-értikO réasféoy kibocsátása által legeéiszertlb bea lenne elérhető. A felolvasott mMtg a követ-kezö liánokat ttloteti ki: Vagyon. Telek számla - IHTgMQifliraalinli ^ajggE^MkgW számla frt 219616.69, gépizáals frt 107IB8."85, bordó izámls frt 1&147.4, berendezési számla frt 1187 89, jármtr U lovak izámHrja 575 fyt költségszámla frt 16176.83, árpa és maláta nimfa forint 1701(102, komló fiámla 3299 forint,. [ pénztár náala frt 8310.06, kereskedelmi és iparbank itt 48902 88, adósok frt 17168.71 0»-swa 48889MH II. — Tihtr : részvénytőke Irt 400.000. - Alikuláii kfllliit iOOO ftl.\' jffml. i uimU- frt 4302.68, hitetéaök írt 80699.68, Összei 488896 frt 17. - A felfigyelő bizottság jeleoté» a llapián az igazgatóságnak ii fcltf^relöJiuol^ lágnsk s felmeotrény megsdatott, miután \' megyeri Krautt Ijijos hoensbb tárgyilagos bes*éd-ben foglalkozott a felfigyelő bizottság jelentésével 6p beszédé folyéttábiD azcir helyes
lését, melyen Ooldmam Samu titkár felolvasta sz egylet raüU évi működéséről Irt jelentését. Ebből azt látjuaK hogy a különben szűkxeretek kőzt mozgó -egyesUJet a lefolyt évben szegények segélyezé»ére"826 Bt, 86íkrl szegény tanulók rn-tetőit. Ai öeeakiadás anntegv
hagyományok és iMn avijwt i adományoftórTeSeztBtéliiNUeleolés meleg han ■taftaéjtae, kaaa* alat ■wwaié ia. At lééif gnn szól Leuyyef Igná^j rihünyK^laailnutnTiJag k44tl kaiakáadi«|l aléaiUat aU( a»r«k^-
érdemeiről. ^ AÍ^^Ödann^E 20 évén át }*75fkka. i" Wj "TÍlTW\'~lllÍÍ \'ífclÉ
volt az egylet pénztárnoka, jegyzőkönyvi köszönel rait aMkknaéi mikit kauheal a aaarajMkat szavaztalik és mivel a hitközség határozata szerint ta aat Kajpoatja fítmi laaka v»n alat Umí. As ara-az összes községi egyletek pénztára a hitközségi! ayoak^ttylj*! waráM««t KT"*" »*tv M«t r»Ua4|»ai pénztárnok áh^fegn^k«eUMni^Milhofleti^ üffi^^ttsS^SK® yteelt luztség menzönik, Milhoffer egyhangulagj.iy mUjm Bagkaté r»it»irdui a»«M»uü a ti Lengyel tgnácz Helyébe választmányi tagnl tá-iaiaak sjflt ataai «tk tstieritniwi trkiiraaiatskiaik lasziatOtt \'\'"f^Si\' eelilai>al|ll-tár sssá sjy hUaaiakiialk. ksgi liálgias.
^^TüzoSök karéoaönya. Derék tagoltóink, kik Sj^MaberM^v^waM^aH^^ Igazán •öqzellenüi sokat tesznek és fáranninak ajkai aíatoifci. ■--\'-■ •-
nagyközönség vagyonliiztonsiga érdekében, minden ( Vmn tttkaaltiaüi iwitljftéa aly pijH tUBtlat évben egyszer, karácsony másodnapjának estéjén r\'íl\'J^ »y**^\' •\'»*»\') J«
ítoilttj^obá^ hogy^jit. irfá^aLi,.^ közönség jrtl mégénlemlett adakozásából iésivéneejin^aahi hagy aa«es trtalatalia, aMait .
Omelartásbuii^^^ jé-barátságban egy kis murit 1 fímkxkj (Barmii} jü falCaata a aaaol iataatlijit, > caupjitoak. Kedden este zsúfolásig megtelt emíiiaitl^1^,*\'\'"8.
helyiség tözoltó bajtársakkal és vendégekkel, "kik l^rjffil^ ^ » riikriikk kis
Httmu/ti tff nakkiaéáaa iMrUofl aatalatl ka lAtftnÜttl yaptrpUMJSSWfMtea, -éa—tepÉ attianla- Utalt i jalaa
^yaránl-gyönyftrködtdt az önk. tűzoltó testület tagjai közt uralgó kiifinö összhangban és a szebbnél szebb (elköszöntökben. A vidám támság mkr*1,íiuf**ir,>
késő éjféli órákban vált meg egy igazán kedélyes! estélynek színhelyétől. 1 qö-M mm>Uatv*i.
. — Dlszalőadia. Jókai Ünneplésére január hói \' u ^
í*. ji. ».>
aainbázban, mely alka lomra ti Poór \'János k. r. tanár irt prolo|ői,| Elösdásra kerül ,Ai arany ember* Jókai hirne j vei sainmftvé. A prologot Kovock Ltjoe fogja: alavalni.
— Szilveszter a „Casinoban." Akik a Catíito-i ban rendezendő isivettteri, eitélyre meghívót nem kaptak- ét-ilyenre „igényt |arjapak; kéretnek
CSARN0 &
é végett a-^asioo rigttemrendesa blioifáájrihoz pata n[at tercnitnnifminden oly avult .éa ehab-
..": Iön8zcfU. "És restben ii
tette, bogy a jövöben a közgyűléseket néhány nappal megelőzőleg küldenék meg a részvénye-leknek a jelentés és mérleg. ~ Kolltr litván eliaenrést szavaz az elnökségnek is épitkezeai bizottságnak a teljesiteit sagy mnnkáért, mely eliaanrő ayilatkozathoi a közgyűlés egy bt egeiig hozzájárni^ elfogadván egyattal az igazgatósig Összes előterjesztéseit, mely Utal a tárgysorozat t-ik pontja s rénvénytőke felemelése nietén elintézést ayert éa ennek megfelelöleg módosiiut-lak u alapszabályok il. — Hlvitalok közlönyül A .Zala* jelöltetett ki. — lgotgalAtági tagoknak megválasztanak: Blan Lajos, Birk Osesr, Bogén rieder Józzef, Eperjeny Sándor, Örünliut Henrik, geliei; Qatmaan Yilmoe, Hirsollcl Eder megyeri Krauz Lajos, Koller István, Uapoeb Gyula, Vidor 8emo és Winter Mór ösizeien 12. Anlü-
aiilS bltottságba válsaztottak v dr, Bsuser Aum, ilpben Mór, Kccboitz Vilmos, dr. Kotbiebild Jakab éa Roienberg Rikitárd ösneeen — A kOzgyfiléeen kipviielre VóTr69 rinvényet 26&ft r^nvinynytl ia 894 navsztttil.
— Az Iparoa ifjúéig azllvetztere A nagy-kaniraaí iparoa lljusig tt évbea a niniirmilat itilita folytán eltM\'lt a nokiioi ksriesony) mn laitigiól, mely aiodeu Ívben Igén nip jüvedel-■ » " í \' íl;
fordnlbi.
-- öngyilkosság lltiehtnfeld Lipót fistál kereskedő, kinek öngyilkonágáról mait námttúk-ban adtunk hírt, néhány napi kinoa szenvedés uláa e bó 26 án éjjel kiszenvedett,.
SzinéiMt |
ViriI Ojírjjr optrattajé a ,8asltáa* adatott naaMtoi," daoa. ült mire MaUüdlal kSatnaág alltL is allaéáa a lajjobbak kíxé UrtOMtt. aaalylkat Hoiiori regltnífltja alatt _ \' riit llTWtiak.-aaka liyaaatÁ aaarapoaatiaaal aokkal llkb m katée latt vatn. tjlikal6 Igy pUdáil Roialuat asfvaaattbaá látta rolaá a köaSnatf Hariii Jukáiil, aüataki nálarntU ai iljraa aaarapakra, Baatlljlk, kon a ritka kujnaatfO apa-indUvAayt ! £•!\'•*\' aH 17 büiaa híjak kallkatai, éa akkar Havaal-
ír i iíti■ J1.I^anre—kfaJfcfc U\'á■\'
Irodalmunk u almait évben.
Irta: Baltit Mai fii.
Már évek 6ta az a nézet éa meggyőzödét uralkodik, hogy a magyar Irodalom pang, nen ké-
TOjBaim klrju. Maa lagatUi^Tiep Harraag Jwsy ja meg. állta kttyit Beiataaa iMrtpibon, áa koaitatáljik, Bogy jíl kllrlamlt Upahaa la riaaaallt; aaalj klrllainyt uaál ia Inkább (aléljak klaaataallaak, miatkafr aénitag iadlafaaélt veit as aita Harcsat alsak klvatkaatáMa a aatilafoa ,kl-l&afia Igyalaaba" azalatt kaeaagé-éat aaa Irvéajraatlt.
Haraat Janka Délia apiaidasarapét Igaa jíl aéta, tt a kl-alaiág foljrtonoa ^llklváaáraf kittatatla It; ka agy aaag-jagyaéatlakat ■agáatadaé. caapái aat aa agyit kilbgáaolaík jálékábu, kogy mikor aaaar«<lllafai kalvaatbaa vaa aalaaa, tutikor aaa lattal, aaa aoadaai, valója oiaaa, akkar talaágoa UHrilanaratlMtglbaa igaa arla aroajáUkot viaa rtgkas, ami aig parapakdtikaa katáara aaáara ia, legalább Alira air-atklaaél.
lllaváqr aaarapalaak lagkáláaabk (gyíkét aatotta ba 8a»-llakaa, k kasra klváaatra Italtalai kallatt a ,Saaratlak Baialaaaoa" dalit. líagjalaaiM a tanítás \' éiasébaa aaaa gyíaylrkedUtt Ittrlayt aynjtátt ia dioalrattal aallt|U fal, -kogy-Jttlkábaa la i^alanmal ntir iaalalkatlak alai baaal kBavatlaeaigat, aaaty aatataldtt kifugiaolt aurar klatay kalyiba Ueatt-
Igy tavibb kltlad volt Laadvayaak Blabaalja; tUga JA MIMI aearattibaa. A 16 aanaak BoiMIybaa kltlal aaami-lyalltlt talált.
A áaialajMi, koaaiabb paaaa etilt, lemét talilkoitaak a karnagy Slnáadt Mórival; iptn aaldla kit kirdlat akartunk Monorllíöi látiiin IHaattr, miirt Utkalja ti kin agyát a kIMeiig alll, álkor alr aaa wyaaar taolgáH né üariT aiaakarival agyltt a ailté dlcafiatn. Mtaadaior, vaa ita-daslja Moaariaak vagy aiáta ? Aléti aaa tart taaiaaM, kagy ■fganlk alaaariat agylk-atalk witöplB aaa kalll tdftbaa Injae a lalngadra (alít például UadvijrBtabaal) vagy kagy ■aáeaal (évadiak ii MtlHk lertéakMawakr
gazuk volt aidknajt, akik ezeket állították
F olyan ködszerű lanyhaság ezállta meg u irodalmat, de ennek .eeak bizonyos réaiet, mert kiváló iróink mindig voltak, akik felülemelkedve a szellem hétktliaapiaágán, tudlak népet, reme ket teremteni. S hogy mint emlitéffl, köd szállta meg az irodalom egy részéi, egyik oka ennek at mit Tiígy némely itoofc^ííkeHztöi éa kritika-iti aagyon enyhén bírálták meg t Tionijnk Tie-" érkézélt müveket t küMatea venakat méltá- i
nyolták. ^\'■ -—.....
Ma már nem igy van I fieláijik azt a nerken-tők ée á kéjitő-táráiilatok btrátóii kogy a prózán igen nagy súlyt kell fektetni, jobban felkarol-ják a jó pózit mint * verset é nagyobb nigo-fusiggal bánnak el a versirókkel is mint a múltban, az előbbi években. Igen, mert nem akarják, libgy a versköltészet közönséges vertfiragáMá fái juljon,. melyet iportaserHea lehet űzni
Estémbe jutott egv kritikusnak a megjegyzésé, melyet akkor mondott, mikor egy vidéki- poétának qjoasn megjelent költemenykötetéra véle-piényét kérdeztem: „A ven eaak akkor szép, ba nagyon szép"!
De s prózalrás is nagy művészi gondot igényel, asonbsn ennek a kidolgozáss mégi* több teret és időt nyújt, mint a vernéi mert próiábao nea teli guodolatifinkat, kjrejezéseinket a rim, a met izét, az etéa vagy emelkedéa törvénynbea szabadj" bánom függetlenül alkot baljuk e csak egyéataé* gtlnkböz mérjük enméink kifijjezéaelt;;®S*^»
Az elmúlt év nagyon termékeny volt irodalmunkra nézve, tokai, nagyoa eokat termelt s al-mondhstjnk, hogy a ébk között aránylag kevés a gyenge, nelejtes mnnka. í)e annak ia csak kell (etmr, bis»en 1\'elŐfi ig azt mundyi barátjának, mikor n ötalelölkéidé, bogy aa ások verté mind jó leat-e 1 „Hegyd el, akarom ia, hog^ tbgyea köztük gyenge, igy ntáu jobba* léulinlék aa eröaebbek" I
Nagy-Kanirsa, szejda
Zala. 54. uim. (4. lap.)
1893. december hó
27-én.
At 1893-ik év kielégítőbb eredményt képet [mely méltó klegéuitéie előbb megjelent „A két felmutata v mint tt elfliő esztendők. ,\'Trenk" cimü regényeinek, éppen dgy, mint „Kár
A Ptllit Ntgy Lexikonénak lélrejüvetele ngyan [páty Zoliin" tt „Egy magyar DÍbob"-Dik. Her-
ei 1892-ik év érdemetz eltű kötet tton év np-vemberében jelent megu de t mult év termékei: bez citlolhiljuk tt nóta megjelent öt" kötetet. A Pillu. irodtlmi réizvénytirsaság megvesil ét beeteréli — rétiben mir meg it tette — az orsiágban levő mítdeuféle Lexikonokat, melyek idegenek. Nagyon merész tett ez,, de ezáltal\'igen ntgy fontosságú nemzeti ét kullarfllíl. miuiót véget.
cegh Ferenciül iá jelent meg qj regény, Z\'uzia", mely tok lélektani lentéfgel van megirvt. . \' íj
Mtdztar Gntztáv \'— bir neve nem a legjobb hangzású t- szintén jé regényt ir ét adott ki tz-elmúlt évben, cime : „Nevelőben\'-. Tolnai Lajostót — kit petsimittintk tarának — megjelent; A mi fajunk", „A viz, meg ti o|aj". Igen erőe
Ábrányi EmU jelet költőnk „Epilog" eim alatt adta ki régibb éa ujabb költeményeinek javaié izét t aa egéat m un kit síülövároaáoak: Bada-^JjjSiinon^l pestnek ajánlja. Oly meghatóin Írja le at ajia-igáziággil s közvet | íiibtn, hogy azért , Epilog", mert érti, miszerint életének tavasza éa nyári elmnlolt i hogy kar-vadét at,- a ml mig bátra van. ő maga gojdoe-kodik úgymond — verteinek Oemtzedéeértl, mert hátba- az utókor ezt nem tenné meg. — Az ntókor még többet it fog tenni Ábrányiért, mi azonban kitztzBk, hogy a kiben a költészetnek
izinezéuel irta mindftltöt, de azért tok tanaiéi- oly úteni szikrája ég, mini ö benpe: annak ei
Szintén elsft sorban kell megemlékeznQuk imalgot lehet belőlük meríteni. Megjelentek továbbá | vertkötete nem lehet „Epilog" -
"" " De moet veazem étire, mily hosszura nyílt « csikkem, melylyel talán a szivet olvasó türelmét egészen kiaknáztam. De engedteeték meg nekem még az, hogy toraimat a költő szaraival véget
•Uktik nintén óriási vállalatról, mely szintén -a matt évben indíttatott meg, habir annak kiviteléi at 1894-ik fngja teljesen érvényre emelni. Et Jókai Mór Ünnepelt irónk összes füveinek ezer példá^b\'" yj|ó kiadása. ■
Magytwretág ekét hatalmin alkotiiávil migrirc BB
vonta aemetak a müveit kttlortiágok, detíjmely — leszámitvabeHHé k wk bihoUUeát egész művelt világ figyelmét s igazolta ezt a jelég érdekei,
L.IMJ ,... t___L__IL«.___k__I.A_- V fí.ll r
meg: „Ntgy jitékn, „Katona regény a jévé tti-t iádból" Tibori Róberttól, kinek nevével gytkrtn találkozunk a szépirodalmi lapokban, i^tirégi Maryaromág atolaó éveMlu4öai l\'álfy Albert* kit Gyúlay Pál Igen nagy tehetségű iem be: írónak tart. ,.Orők törmy " Ntgyvárady Miritól, |
,.K8H4w>lttnk Mn » mult időké, Klii to| ix, élni miodOröiká!"
külföld előtt, bogy haiánk nem barbáromig. - Most térjünk it az irodalom többi válfajára! Mikor Oiiky Oergely a diámakirily meghalt, azt!
V. Gtil Karolina ;.Négy Fürti György né" citati regényében legtöbbet a jellemfestésre ad. Aton kívül még tok jó regény jelent meg
moadtik: megbtli Gsjky, oda t drimairodalom.Tlieti lapokban kUlOuféle Íróktól; de egyenkint Igaa, jegy halálára] nagy veszteséget érexUnk,. ükei leisorolni nem. lehet, mert úgyis tartok tőle, j
^ Felelőt aierkeu\'d: Dr. LÓKÉ EMIL Laptulajdonoi éa kiadó: r INCHEL FÜLÖP.
de azért a sainmttirái nines vesive!
Karcztg Vílmoi megmitaita .Lemondás" címfl drimájávil, hogy lehel niagytr siloudréniát it
fiógy a BZfvEH olvtsó unalmasnak fog tartani. Beszélyekct nintén tokai ée jót irtak. Rétai Sándor irt elbeszéléseket a szabadság-
scaL
Miiig iil állitn\'llik, hogy nem lehet, hogy! báréból, itt ia a jellemzés nagyon eleven, ami vi^ti mind franciái. "[—„A OruikuvlB»lBÉayok%^tófc-apfó eJbeutíéli Ennyi újdonság talán még egyik évben sem szerzőjük Hereiegh Ferenci, kiről mir két ízben 11 ,\'iH ■ lé>i>tli mújiiT^irtttnrcfrtv*. mint lffitf.} tettem említést. \' ban. Szinte kerültek" ".még: ,.A~"dolovaF alboo- „Az aflBVluiriu": monU\'tatloi tfirténtlek, IBS .. .-nVín mfrr.«t;tt a bőrt, hofv lelaJúP*"Bwettgh Ferenctől, a kiről tudjak mily.Timir Szaninló, - ^Történetek a szürke vllig J ■ \' -:eL
kitünő regény- ét táretirt. Darabját a közönség | bóH| trt» l\'jlaky Autaf.—„Hópelyhek", irti nagyon jól fogadtai bir" i kritika ugy szól róli, Yértesyué Makftlvay Gizela. —Botnyák képek" hogy caak irodalmi egyveleg; több tpró elbeszé- LAbonyi Árpádtól. — Elbeszélések^ Mártunffy
Wajkböl áll. Gerö Károly „tWbabixartg" ennfr
I Imrétől, „Fenyvesek közül" Tuttek néptiin-1 „Tört remények", irta Zilahy Ágnes,
Annától, Közönié-
NYITTÉR

Afcfestók & púder
müvéről is t kritika- először nem a legjobbam ges etnJmek" Kis Károlytól sth,
nyilatkozott, de talin a közönség a legjobb kri-| tik ni, mert Gerff dtrabja oly nagy kedveltség-oek örrend, hegy állandóan repertáron van „Mai divat" cimtt vigjitékol Béfílk "Árpid kt.a ■ifivel elvitte i Gwií-léle 1500 pályadíjat.
„A fogadott leiny" Ztcbariátné Kallós Hona
Az eg\'yházirodalpm is kepviselve vau at elmúlt év irodalmában s etek közül felemlítek kettőt, úgymint : „Magyar Sión\'1, szerketzté tt esz Icrgotni fiatal napság, és „Kal(isjf.ok az életnek tflrialealjkíByíréhez", ebből it tt első fűzet még 1892 ben jelent meg, de nagyobílcndütítet 18tt8 ban nyert. Mint tirezairók a mult évben is kitüntették
_ _ nyp.
mukj márjflyídidö mulvt aa areon lumerblfÖVI léit ; e/en htjnik eVJét vévé, minden liüljty ciilr
aytrla balnaii-Hipput a Ptrnimérl* Kqattubtv, béeil eégtll hwftnáljon. —
Darabonkénti &ra 36 kr. Kapható : Tass Simon, — ilj. Roscnberg Miksa Sauer Ignácz és Csillag Béla uraknil ■ gy • K ii n I B*á ii .
ereded népezinmtlve jlég.jó renommét csinált]magukat: Murai Károly (Kovács Lászlói, kitti-szertőjének. Egy rossz nyelvű szinhiilátogstó azt porkizó élééiről nevezetes, Kóbor Timit (Beer--a-megjegyiétt tette előadás után e darabra, Iwgy^j-manu Adolf), ezu ■\'«ntim»nHljg> Ij^i-nngrt. kedélyű
„olyan jó volt. hogy azt hittem: fórtl-irU." __ember, aki mindig bölctelkcdík | at irói fantá-
„Cziae Mintye" népszínmű bárom felvonásban, tia gyakran elragadja, midőn Mariiünéjáért épé-irta ^^t^^piMir^r-is-o^UM^tegenyfóle^ kedik, de azért Steinitz Manót egéazségesen il-mely eltévesztette hivatását, ínyigjt elégtelen Tnsttrttjr,-Gebök,Zsigmond, liöröttyin Nándor,
ahhoz, hogy drima legyen; szerzője igen kitűnő regényt csinálhatott volna belőle.
•A miuissteri tárca* vígjáték szerzője Almási Tihamér. — Muiai Károly >l\'ezagÓ< cimü uj vig-óriáiijhttiit gyakorolt. A >Huiiárizere-szerzője kifogyhilettan a
lem.Tt ;,yirágftkádág\'
humorban.
„Délibábok\' bárom felvoáásoanépszinmtt eléggé dieiéri szerzőjét: Ktttliczky Antalt. „Az Ame-ríkti ausktöci" Vértet József vígjátéki nagyon élénk jelíemteíetiégge! vtn Trvi.
At év legülábbi njdoBBBga Rátkay-László^Csil- ,,--„
lagkallat" elmB nép«xlnmöV{ V0tt,raety csit kS-fMImlketW^ oly. bilóé fciit lrójúk:
mhm ntr.rf • vatntt * nAntiinliá-iktn A Woíéílra I \' VsmbAmmI /!i...l< S«
Mikszáth Kálmán, KeuedT Gézi, Rlkotf Vtktwv Bársony lnlván, Jtka}) Odőn itb. . liobicsck Zsigmond könyvkiidónil megjélent egy öt nyelvii siótár, ixerkeutette Somogyi Ede, aki e munkájával felülmúlt! tt eddig összesen meg-
j»l««i.—MIM tl ^___
Irodalmunk dráp gyöngyeit i szép versek képezik. Többen jl töltök kölöl a mnlt évben kiadták összes .vagy legújabb kpHeméuyeiket egész kötetekben.\'
Ctóbcl Minki et tz aranytollú madárka, kél kötet vertet adott ki: „Mtyt" éi ,Fehér dalok."
tepet likért íratott a néptzlnházbtn. A kritika azt rója fel bünül, bogy nagyon hisonlit a kom-poziciíga „Dtniteu-bet, ebhez a francit drámálioz Azt ttoabaa el kell iunerni Kátkay úrról — kimel-lesleg megjegyezve, dusiföldvári ügyvéd, — bogy zteniálit író, imit megír;, tz izép stílusban vtn megírva, Azt motdtik, bogy ntgy reklámot eai-ailtik a „Csillaghullásnak" Ez meglehet, de nem Kilkay csináltatta , én, ki öt személyesén ismerem . sokkal szerényebb embernek tartom. Uecbt Irén megitta a drámairodalom történetét. Moit innét menjünk tovább i beszéljünk i regényekről t azok Íróiról Ellő torban is felemlítem ideálomat : Beniozkyné Bajti Lenkét, ezt a ceodi-latoi ieklltégü uszonyt ki nálunk t francia szellemesség i könnyedség képviselője. — Oly gyönyörű nyelvezettel s oly hiogulalleljeten ha úakbaa egy nő sem tud írni, mint Ö. A mnlt évbea is bárom regénynyel gizdagltottt irodtl-munkai, ezek . Alóla, Nyomaveuett, ét Htreiegi koron\'i. Azonkívül betzéfy. 1 jelentek ipeg ai egyet népirodtlai Ityukbm.
At év elején olvastunk Jókai Mórtól — a re-\'géay király tói, egy igen érdekteatitö uj regényt, cime: „Trenk Frigyei", Mily élénken tt* Íiiszírálji a nagyiról annak a szegény udvari -liatlafk vtttonligtigoi álltét ebben t regényben,

fiz c né p^ fi jg itrnJlnrák,
; _kmifkllStlI
L e li e ia e b I 1 e k,
\' mÜBllmH
gtkkukoricaMSrJtoiik,. — Slibor kórfürh:ú Mt Bliélf etak a magftr kir. éllMvaiatak gépijára
veaérügynökaégénél BUDAPEST, VIII., Jdxtef körút 41. wlm alatt
----unilnlundőh moj, _M8—8
S468,. Ikv._893. ti.
Árverési hirdetmény.
A n iry-kaiiiisai kir. Wrvényaaék telekkönyvi QR»iályt ré»/éröl köihirré tétetik, hogy Sternbe.rg Viln:oa pactai lakoa végrebajtatónak Varga Mi-bft\'y végrehajtási^a<rnvédő alsó raiki lakot el-Jení 200 Irt töke, 1899. október \'13-től járó 8% kamatai, 18 frt 85 kr perj V Ir! 18 kr. vétre-htjtétkére\'mi, 7 frt kr. jelenlegí- é a még fel-werfl cad4 költséRek iránti végrehajtási ügyében a lent nevezett kir. törvényszék lerUletéhet tar-lozó az alsö-rnjki 115. m. tkben I. 8—12. aor-siám alatl foglalt ingatlanoknak Varga Mihályt il\'elö h 328 frtra becsUlt fele réate
1894
évi jHnutkr b* l«-lk napján de 10 érakar
Varsányi Gyula költeményeT nem szorulnak dicséretre (az előbbiek sem QVarsányit ismeri a n<a-cyar kozoniég, mélyüékuép izulgslalut lelt ,,Mtt-lindósig" cimü verskötetének kiadásával.
Szabolcika Mihály szintén tehetséges kiillőack mutatja magát „Hangulatok" oimfl költcmcnyfü-térében. Elvezeltel olvaitim verseit i nigyon sok szépet és igazit fedeztem fel bennük. Hiányzik ugyan költeményeiből a drámai páthosz s gyújtó szikra, de az ö költészete nem romboló viharhoz, hanem szelid mosolygó napsugárhoz hasonlítható. Megielentek továbbá: \'„Örökkévalóság" Kántor Imrétől, „Költemények" Jánosy Zoltántól, „Ab-rándát, álmok" Kontor Elektől. Fel ki Sándor a tizenkét hónapra irt egy-egy .nuigulitoe versel, Juhász István, „Költemények" cimü kötete ii el-iimeréit érdemel. Gyulay l\'il\' szintén kiidta ré
gíbb éi ujabb költeményeit két kötetbe, melyet lké^p6^ben VaiVIvtdékképee a
ro«i néven veiz tőle t kritika s rettentően meg-1 ke>ittI |eleonj
W.1^ \'JíS1!^7 kri,ilf"1\' fő- N Kanizsán, a\'kir. írv.iék mint leiekkönyvi
ttaéll ait rólják tel neki, bogv luliágoian Őszinte, hal4,|^nál xm évi wepiember hő 9-ik napján. Vjnit jitm J»*l arról nem ir éi hogy miért ir irról t mit érei I ? 0 ntgy nevet vívott kl migá-mk mint prózaíró és seitbeticti biráló i hogy\' — állítólag — gyenge, tilány verteit kiadta, azzal. még nem vétkezett nagyot. Megtömni itt mát Hl, egyrbet ll, miit ia I
Ifió-ItnJU község bálánál Dr. Sehvaret Adolf lelpereai ügyvéd vagy belyettexe közbejéUável megtartandó nyilvános Árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a leunehb kitelt bocaár. Árverezni kivtnok tarlóinak a beciiár 10\',-it
kikOl-
b43
CSESZNAK MIKLÓS kir. t6rv4nyaiéki biré.
*) it « rovatban kSaUlltaktrt mh viltal nafáit
55. széun.
Nagy-Kanizsa, 1898. december 31-én.-
XXII. évtolyim.
\' (HtkmtMi: f |.a «« »• OUop-f*l« kii.
Idt íiUmU » 1»P asalloal rtairi niiUni kéataaíay.
lér««uÜ«l«wUk csak liaert ktaak-Ml IkgMlUUik *L
ZAL&
Politikai és vegyes tartalmú ltp.
Kumivtui í k<rttk«IiW«.
- nömáfÉtt iw* t
Ifta ém II ktraw (• <H - k».
r»l«m 6 korost (I hr» — Megyodtvr* I knrsut* (I M
Kiilntok n«m klMebuk Tinta.
HlntcUwk )»i>i|mi miamii trűttér mútmm 1* kr.
A Nagy-Kanizsai- és dél-zalai takarékpénztárak, a Bankegyesület, az Ipar- éa kereskedelmi bank, a Nagy-kanizsui se^élyégytet;K3Vélkéíét SS s leieTíyet takirefcpínxntr,—
a „nagy-kanizsai malátagyár és serfőzöde r. 1." kiratalat közlöny^. KUéuténk. viUwtoi » >ti<iii«in
\' , , . , r "---:-=--— \' TOMtkwtt ír«ci»t FtftSjb ka»f»-
Egyei uám in: B krajcár. Megjelenik Naftf-Kaalnán hctenkiat kétaxcr: k^-kéé^a. ^w-ía
vasárnap . szerdán.
TJj évkor I
forníöpak diadalát, melyeket -- bármint Ki nem tudná elfogulatlan észszel felfogni, a* eHenke- bogy az a 9-fele házasságjog, mely Magyar-zöt Magyarország közvéleménye vár és óhajt. bőMagoti dívik, nem jó, nem czélszerü, nem A leghazaüasabb politiká1 is könnyű az helyes, egészséges és erkölcsös állapot ? Nem érdekek küzdelmévé alacsonyítani, legyen az az! S ha az volna honnan az a sok perpatvar,
) A vén esztendő búcsúzik. Dideregve nyújtja s*4raz kezét a mosolygó gyermekink, a§jg| évnek, mely elfoglalni . . _______
készflffniég egy fordulójáé lomha sárkeréknek akái hatalmi érdek, akár önérdek. De vétek házassági ehálás, vadházasság, s mmdwon a magi körül,*és 189Í5. év bevégezte pálya-Ij&lazafti aa elvekkel oll, a hol eminens köz- sok_rossa éa erkölcstelen átlapol, mely ebWJ
fat&s^hQgy végleg letűnjék a semmiségbe, ^végtelenségbe. Minket pedig itt hagy, lel-jesittetlenűl hagyott vágyainkkal, csalódolt
érdekről van .szó, melyet kielégíteni nemcsak hazafias kötelesség* hanem politikai eszély is int, anyagi, szellemi és érkötési javak
következik ? Természetes fejlődés következménye Ma-
_ ___________________gyarországon az egészséges házassági jog,
■reményeinkkel, melyeknek valosttiSMI löfe tbizlOTTlSawkéKtefa . .\' . . :___^fmelr vattást, felekezetet sem sért, de ax
vártuk! Hadd menjen. Rosszabb éveigk isi A kinek csordultig van lelve a szive államnak mígadja polgáraival szemben azt ■voltak már, jobbak i», dem\'ikor voltak vá-[ gyűlölettel, az flem szólhat bele. Gyűlölet! a jogot, a melyet ez követelhet maginál,"\' gyatna kfaéMHfrTluiVwj^éu^^^^ vak aeenvodály mindig roaz lanársadóijHi* yft^Qnl tt Pftlit&Tflfc iogbizloBságáUia szí-
jebbek ?— - -1——-- [roltak ae embereknek," és veszedelmes jft- ilárdilja, raindazokbau, mik terméíaetszertileg
Üdvözöljük az qj évet; s a mit a régi nem j lékot űztek azok, kik ezeket czéljaik eléré-1 a házasságjog körébe tartoznak, ennek ré-teljesilett, annak teljesüléséi várjuk a Aljtól. 1 sére felhasználtak. Csak a gyengének impó- szeit, ágait képezik. Váijuk annál is inkább, mert uj élet indult jnál ez, az erös rhosóiyogva nézheti azt áz[ A reformokat be leéli illeszteni az álkor, meg a szellemekben, pezsgő élet; mozgás [erőlködést, mely caak rombolni tudna, dejmányos törvények keretébe, ezek onnan mindenütL Magyarország állami életinek épiteni nem. A kulturát haladásában ideig-! hiányoznak még eddig, s ebben a tekintetben fejlődése iránt megvan az érdeklődés. Csak | óráig feltartóztatni lehet, de tarlóban és j egyenes fejleményei annak a törvényhoxtoi a nyugvás, a tespedés halál, — a mozgás sikerrel meggátolni nem. [munkának, mely a hatvanas években vette
mindig életei jelent. S nem baj az, mikori—Hol vannak azok az emberek,a kik-csak jujta kezdetéi...
az erők megmérkőznek egymással őszintén,!egy pár évtizeddel előbb is, mint vésze- ! De hál Lulajdonképen az ^ évrfll akartam nemes fegyverekkel, benső meggyőződéssel,[delmeslniimusl kárhoztatták a közszabad-{elmélkedni! Perszel De hát az uj év nem nyílt szívvel, egymást tisztelve és becsülve; ságot s szerencsétlen irányukkal, boldogla uj időszakot jeleni, a nem minden az időben s együtt szeretve azt az anyaföldet, azt aj tanokká tették a népeket? Az utókor el- történik? A bölcs prédikátor szerint mm* "hazát, melyhez h magyar ember, lelkének|(elejti őket, vagy á\'^hal, sni1!" nev^ketmenre van idő, s minden az időben történi inderr^yökwíver^van^ nevessük, egy van, s ez egyen kivül e világon sehol [ hogy vslamelyeszmét. ha egyszer már meg- i melyet gyarló elménknél fogva szakokra más. I éreti az emberek gondolkodásában, meg: kelte osztanunk, hogy könnyebben áttekint-Üdvözöljük az uj évet s nagy várako-\'kell valósítani s meg kell valósítani külö- hessük s kogy az idő végtelensége zavarba
zással tekintünk az örökkévalóság kerékén lcperdQlö napjaira, melyek meg fogják hozni .hazánk számára azoknak a szabadelvű re-
nősen olt, a hol a megvalósulás által, kor-1 ne hozzon "bennttrtket elégtelenséggel hadt átlapolok megszüntetése, jobb állapotok j szemben az emberi élet rövid voltát egybe-megteremtése vétetik czélba. | hasonlítjuk, mily parányiaknak kellene ma-
A „ZALA" tárcája.
Temétóet éa költészet.
r^ZítiA? tndit\'i Uraéja. ~ -
Amióla Buckle Tamás bires an^l Uirténetiró felállította, hogy az emberi akarat nagyban véve, ^ knlifl Mfjito^pi hatása alatt-áll, g iiy g tai-i Ifidét is a kdU6 tényezők ercétől függ, a hogy a vadember és a müveit férfiú tettei és gondolko-zásmódja közötti\' kOtönbgég lényegileg- -a külső körülményekben van, vagyis égalj, táplálék, talaj, természeti jelenségek uralják tetteinket, társadalmunkat, költészetünkéi, amióta Kopernicus kihirdeti, bogy nem a nap forog a föld körül, hanem megtorditva, s Newton feltalálta a nehézkedés és vonzódás törvényeit, , melyek elegendők, hogy egy közvetlen hatalom befolyását fölöslegessé tegyék;
* La pláne megirta; »égi mechanikáját*, a mely^. bfil bz Isten fogalmát, mint oty theoriát, melyre szükség nincs, kihagyta: egünkről Horoer derllll boldogító vilégnézelé, amely e földön Arcadiát teremtett, letűnt; s helyét elfoglalta egy hatalma-Mbb világnézet: a természet, a természet imádás: a natoralismua.
Hogy természetlndósok és trrméésetlodomány, "zémtan és malematica, vagy a történelem, természet- éi földrajz, mind oly tárgyak, amelyek , «s ember Iské-éval történelével, tetteival és fej-lödésévet foglalkoznak, nagy súlyt fektetnék az éghajlatra, talaj, és lerméizelviazonyokra, ntnem kérhotlaljuk, löt a fölött aem ütközünk meg, ha
[egy tüuetelet számokkal mutálja ki, hogy szabad jnlátat, lelkiismeret s embéri éf^ő lélek ninca; de hogy a költészet feladata at 4egyw, ámit—a iwfutui^n ít /irir.uH régtz <tf ilStetleítn, tt tuhá gouiüiBiégeknne u lermfizei koltr*$eli hahinimki
Rármint legyen is azonban, tény az, hogy e teóriák vannak és napról napra hódítanak a hogy nem érdektelen dolog azokkal foglalkozni él ele mezgetou vájjón (gaz e, hogy szerencse éghajlat a tudományra, mavészetré költészetre és az emberi kedélyre? vagy Calediniának és Svéd-országnák erdqé, Klde sem von ler -a költéssel hatásából ?
Ismeretes — mily nagy befolyása van az éghajlatnak az ember lelkületére, fejlődésére, kedélyvilágára ; tény, hogy minél közelebb fekszik egy nép az égyenlltű- köréhez, — képzelnie, izenve-délye annál csapongóbb — s az ész izemlé-lődáíel Titkíbbnk- az: \'se tagadható, tiogy az oty: fajok, népek vérmérséklete is, akik délen laknak, tüzesebb, hevesebb lelteik vérük gyorsabb; gondolkozásuk könnyelműbb, mint azoké, akik a sarkokon vannak Vagy u sarkokhoz közelebb esnek.
A bőlcaés$g(ntaga a telki élet módoaitéaaiközé sörozza a virmérsékel, életkort, némi különbséget, élelmet, éghajlatot, nevelési,-nyelvet és tár-mulHlnmt, s vérmesnek tartja; a franciét, szászt, mélának: az angolt, upéinek ; ai olaKit, nyélkás-nak: a ateinrt, tyroll, hollándttpi elismeri, hogy a hideg éa melegnek, a száraz éi nedvea levegő
testi- és telki erőre s ebből könnyű megfejteni, — hogy forró égöv alaH az emberek tunyák és úb-rándozók; máfí^kpli tgnv nlan a; , etnbcrj_ÍBgr-üzö, tudomány-, művészetpártoló, az zhgol peSg
nedves levegőjében mért komon^ T________m xi
Ezért bá csak az olaszokat, Iranoiákat\' és az angolokat hasonlítjuk ia össze, látói fogjuk, hogy míg . az olasz hevetf természete gyorsan lángra a dor\'fllt lofabansjjaragia tnífós, epés; könnyelmű az angol véralkats, nyálkáV, hidegeBb a lönlölgfitó;
És ez n citerton, a mely az egész -fájnak jellemző sajátsága, rányomja,) bélyegét költészetére, irodalmára, a iudományrs és művészeire ti ritka kivétellel.
. A spanyol terméssete élénk, fellobbanó, víg; a belga, holland komoly és gondolkozó.
Ez a jelleg megtalálható a népek költészetében ii. — Ha a világirodalom nagy apósait forgatjuk, ■vagy megyünk a világirodalom legjelesebb költőire, első sorban Att találjak Homeroat, Solok-losi a görögök, Kalidását — az indok nagy ÜU-lőj\'él; Firdu-it, a hires perzaa, — és HaRst a tőrök Petőd ;fDante, Aríostó, Tassa olass és tlamoaaa spanyol költőket, akik valóságosan igazolni látszanak. lenti állításunkat mit az olasz hév ■ faola-sia uralmára Vonatkozólag mondottunk. Torqualo Tasso lékleléb képzelnie áldozatává Mn, Hoccacio dekameronja pedig az erkölcstelen tartalom mel-lell- a könnyű vért árulja el. h- Aa -olnst irály, a tartalom asép*eg«, aa indusok, arabok, törökök keleties, vtrágw nyelvének varázsa s bábája, majd a nagy\'görögök ctasaieus
nek, vagyis ax éghajlatnak, ngjgy hatása van a I művei az tliaa > tKlisaes naiv költészete ail lát...
Múlőn -a n, í. kMnttipl lapunk mm jMoltMra Jrlktrjtik, bátorkodunk mni mímnnkko. utalványt \'WMéMri, malommal kéri* a* elAllaetéal ttaaaeg l#kühU.4t.
posta-
k Ntgy-Kanltaa, vaaárnap —w—
gunkal éretnünk, ha aaeilemilnk nem voliu kép«« egybakapcaolfli a rövid löldi létet aa 11 örökkévabteáitgal, n*ly mindig lari, mely aoha MHn nattoik mag. S igy aat a agomoru »gondolatol, malyat a rövid\' földi élet ban-~nfltik kait, a vtgaat baltaamával enyhül a k$\\ólelen ml lévfl Örökkévalóság tudata.
V^iia meghatni nrnj rsr.lmtdfl dr-tga liaxánknak mindact, a Bli boldogulására aaükaégee Ukólnak vagyooowágot, jólétei aa anyaglakban, a aaetlemtekb»n lolytonoa haladást, áldoU békélt nemutiaégek köiötl, fiy értelmet a haaaéananuat Mereteiében, Üdvöt éa AldAal á ctaládnak é« Rt egye aaknékf
Politikai saamla ™ : ; \'-s Bdfetí. A MwimMhA* ifottifUfj/t biuiitaága • ,,11. C." érteaWéae iMflul már. január Jilii _wegkeadi a káaataági jogról atélA (Or«éay)*v*aUt réaalelee tárgy alwIrVjmiltl mbalneaaervaaeta Mellett á" HtUlWBj lanjalt* alkalmaalai aam—fng tnk lééi IgéayM vitai. ——i—-——~ i
Ijfil USiíilffili, Al uraaágyllláii ííflMMvIt jrttt tagjai ajár tepjáe Mggall ftL.lL- órakor MtllUtil\'-i "i**1 itk * wlnl»tli!ri\'liilHi)ii%l ptiniih* tol a párt Nwvóliftii Pereel fíoxntl fogie a minit* terelnokól ndvRaOinl. Innen a kápvieeWböi el-Békéket aanaak a iiéntagok, a ki elölt Haabaak Péter fogja a párt jAktránatall tnlmtaeeiai
Zala AA, aaám. <ü. lap.)
1891. daoaaibar M 81.4a
téeaik ériéke iram táplált liáláa köaértllleire raverélag kainak..,
l)a *ig flaroaeiiaá aa ulaai bor heOiftniátát. lehelévé ia»fl iBiétkedéae oaak aaraii kart a aai l» naak bljJnyne évekig okot: aa<lig Dták Ke-rangnak hotaáláruUttva\' t naanwtMat W**é«y aiegaltotáea. a waaege, Vemote éa M itréa m> gyar megyeknek Horvá\'orsitgaak Witoda,*jan-Síko»4«a — áfleaiaáeBokrat aagyarBeBrettinlire|iár* baaaakbaa a IlmiáaiíFáwlaa eeb»ieat a télfcáiWáriHI «|gd —[aak ailaaiUaa-
aaatlaa oakflnk a rendelkeaáafakre all eey kit Saibaria — aa Allemiaaguak a oeiB.eti óiútf.u tágunk elleaaégeivá uajtódAlt néhány itgatót • ee<el a baltiakét bia\'oeithatiub lolaa, moat mar SS étaa anJ*axiá«uok kail, bogy nagyobb ut beau te»ákmyaégr* átülj* a magy!»f aaautfet,
tunek kor«áuy.át-a a at^tr tár-adaliaai. Ea M Meríti t a nemaei í-é/í íérdée mejodi „uamaeti pírt\'" projrammjá-
- ItAMkMSél^lf^MA MBM^É M éA
aaAaedolra kiható jagálltpitokna\'f.wKfCé. megI ÍT „nematti párt\' proyrtmapmBk wfpkőrrt w altpiát kd<iasfa>táa r«lormaMi*a, balym nraaogatda-
E<i\'n baroa Magyaramáchor iarto»Á- -awgfataiaii politika a» uagyar jijwJJc kO\'aieaA inmUi-a eda ajaadékuaáaa Iltai HArrAn»i>a*R iiiegarrteiw | a tanaiina képeaik.
dtfil h a<an tarülati uaarubhodi^ luvloai kjftiret i A korainypárf ugyan aa állami kS/iiaiamAat ka>é«a ■ aa a (■aéiadonoryi\'nralkodénaaiMii\'^gi kiiajititoita a óága Mtmira a ,Nemzeti párt"-aapiratiAtreak r-1 tttTVátartaegban tapaaaiúilti iól, <t* gy«i"?rUlÍ IrewnKlUlviiftlfihw fami nem aióalkadéoa - £kuaa Jácull a llfticrffrWdéknék 1>e í-tper, rénaia^ ■MH(t\'i«liatiiin«<a« aiatt. réxnu ." kqjilanfa, ínég oaak It\'Miala w Ihhiüfea blbfafk • aaei agéaaaaMea Ira.nyra l, naairtra méa »aerl lamri
képaa riBin v«lt._\'_.
A i.fümtetienaáfll" pán la felvetít a köiigaa*
aboa: bo*y a aaayar aoyaora<tiaal a MBtol iéat nyiitan -atgk-a\'t|ék * jlp>la>lall ;waayar allenao araeaUiihak e*«ba<i luiyial «iig\'d{(oak.
Iga\', ltogy limai láiaaólag »/<le >and uralkodik Hm váluri4*(b.iii, minsk\'kimkftriénébef! »* oltani >wrlwk lia»all»é«>, a bén «rél ya«<\'piatai a mailen, ■
Utkfll iaay Íjl italú la korintny ia reá jCn arra, bogy aiegM»b«tá a
tnrendllilil tagul neraaatt ki. N»»«Mrlui i wéry, a klIM )ii|ánl éa lilrúl, llurthi/
Jáatiiigykuff-atoinnkaagrai nafybirl«koati ImA-«mt .Lfuii, afyaiaal uuatLi Ludíiyh Gyula, mi • almlin lantnioM, aiatyar Allamvaaatak igaaga-tAaégi alaHkél éa Hialueuky tiyula, volt baittgy> minlaitari illanilltkéli, jaiaulrg ixiuuay-. éa tran-aaéaaagyai IHapén.
Ulékiilti lapui agjrra luduak hir<. ailui a mi-Biaalariawbaa éllltélag kiltaiebb IftrlénA réltoiá-aakrél, maid <\'«*ky rállk niag irtrrájúiól, ma|d Fakérvárjrl aeintaxilk. Mlollmay «t«k a blraktltbb tibaa yvílllr firmtlunkwlllltlt HJIjllT^\'f^gr* a „N\'^aat" iikkrtg"11*11 lalékaa balyan lafuraél|a. Ka lafurmatlu aTnpJtii kljalaali, hogy a biraaaléléaak a\'A pl liánok
aaégbanUibli4itt>rinaa\'<irdolttoti keM ligyefá-i-M mélía\'ta a kAaiianaulatol, u-iuklminar aMUllaAd balell airél. bugy m magyar n*n<atBak <Ht • horvaiaikaali kO/lllt IjaiMMtji vnjmí kavAa, da aaenredélyea ellaimé^e annAt-tubb van.
Aionba\'i a magyar niniiat magMondolailan [to\'agiaaaéaa ea jébia«emtt>égaáltal inagtarainlail, Waiiiwt llui» HutiiAinil liiailin ^ li»iy>iniukii\' ÜMH41 aba|ogt. atyé»aég i»ahltffliia ::t^igjt, annak jntgr f\'írdíl LhnlyjialAaar.il .aA - lábal Ml^ff ja aa ottani
(Baftaté* refora)*t pro<faH»w»j4t>*i 4* * tuataaT vilaaaiáai rendaierl ó!ia)tja leiiBiartan\'i.
VéHáímrOl a legéiaiobb kérdésnek iártom állami lfl»i|fB«gfia« b»boa4t<iál. a ubt játa<ík
mi-
A BMDMilaéfl kérdéahat ) Haglioldokuli Dvék ITerwua baaauk oavy
éitapotekrél jalanlag oaak aiért amlákaatam meg, hogy íalkivjMn a.knraány iigyalaát arra, mi jM\'iilnt llorvéioraiáinak ujnlibi nagyobbíiáii addig aat aa lehal i mig aaoiiani huaaaaiiam, vagyii ér\'»í«m a iiuiidAijuíMii ajiéaaan a ii)dkrrearn a»í nem vPőá\'IkT Hajit aa iUO lOiprihtt erre mrg\' ndj:i a horvátoknak a magyar nyelvnek kn-la^aA tantárgyul iaándS al vagy ni nem foga* dána atb. aib, átb.
A namaatiaéai lArvány meg\'iltoHitiaAi aaaileg innak altllriííít i|y naaiatnéal ai/yaaményakben kojT jaa^it Jij ^jfg nkadáfy^k naw néiu\'iák, inert mi a«ou ffoin£ aeilaégekkal nem aKya<ked\'ttnk,J>anaa aayoldaln ing, jéaréDlokhél lioaluh matiaaan iSrvényt, malyat ■(lyutdalíjlaiii liéribikor hatllyon klvQI la halyar-lieiitnk.
lu aiáa kijulífl ai JjDgy. G^élaaartt lenne-e a ila imbar ttakinyt, da iauylea aágia adottk iogokat
ninateraay nagy bllttt kiivalell al, melyek a< aikv
\') "Awt)áf )|||B nlkk lartaMtal Ml KklaMUa 4(yit
a*a íiikiltak aai aátli .«• itioirairiiiinnk <l«iMa IImi . ka,| lapnikkaa MiaaáMakl«r«luakMll ataaMkaak ia atlyi • >M|)ak . ........... ..... Jttatki
M 8 néhai Uittülut üfhűi: Aüli knroahnilnlrol mi .irmitti Nn^inm ra-trim a« átérni úlwiiouíloiiit
aaiel inon nym iiOielitlietuéak, i-Ot ián attól IA volnhli aauánk, mart aa nuitétlíra a Igy aa el-keaaredáara nagyobb okol anolgálialnank.
Amig ujabb alkoimányo* élalttnk kaadatén, tép ii\'Tiéwy aaakéren klherdhai\'tuk volua, ha
mágia olraú állami anyakönyvet,tiHel « a pol-jjüT baaaaaáf iaigkSllaan aikiiniaa kfteegeket o«ak a kóidgar^itia reedeiéae kapcaáo lakáj elü •taaemtaai . —
A seaietiaégeket a "taa\'gyar állameazmének megnyerni a Őket barátainkká lenni a jelenlegi knugaagataa, kückorminyaat a nem«algúda«á)tt p.oij|ikft melleli -4rr- inm- Ubai. . — —^
manw i\' jggyni r gtolfumiag vaawnmi s
íUHfahirák -egy réi/9\' a nád akarata ellenére mag a eme tflr\'ányéa jogot a nép\'OI a nekik elag " tavaaen biatowiptt őKitldalaal |og|al ir*é Tiaata* eláafk révén ve\'mik ei, akkor ne laláljon aa i/gai6k aaiva termékeny talajra. Akkor, aiídon torrá-nyelvel lioaunk, mely eltel a aiOlgabirO játaiik kt, mikor, néki tele/ik a akár báiy•aor oly (agyait a el/íljár/taágoi válaa<»tai — ki a Bíp bnatmát, aaereletét nem bírja. \' - *-
Hia< inaitam todok reá Kokina eiiinaiaagyében példákat, midiin a szoIkhIiíim csakhogy ne kelljen a jilentktaOk kA<OI más\', mint kedvenccel e*n élailnl B hogy ét tolfinssB a nép nyakára, reá ^aranoaoll már álltában levO j^ytökre, hogy pá-lyaaatnkat toasá nyiíj ifi b«.
A jeayaA éHntkea<k legtfibhel a népptt — ba derék, IteeaOletea, MÓrgalinan o-nbWj leatöhb aaai-liln A Dép vnéra amkuli lesni.— ■ Kep«eiieég hiánya, caekáiy ftWléa a • ke\'llé elleaéraá* el-mulaaalááá - nap-nap ŰQS — i><o«ora \'apa-ii-lalalnkhal gaádagiliH aa aggodé btaaKaket.
Ha aay Jiiranágban uieaiórténnaik aa, amint-huay ineglQtiéni a neve*e\'t Koking cbma me-•|íyáli«\'nr bugy ejty jagyió 16-30.000 Irt »a6ll0déBema-tálii4gni, adót, köimuukat atb. lia éven át atkkaumthal iuiJln.Ul, hogy reá jOa-
f p i
aaanak mondani, iiogy amit aaápnl éa nagyol lerem téli valamikor emberi ktpnrtanr, itt- vannak la- *a» a rabra. Hol aa a kOUó ki UauUihoi iuutu iloan Jui. I\'adig aa lugol ilrkoiolliáiii manjnn a jiÜkOlligj végig k/jnvadje Aa jtr]a b pnk-toli én UMlltó liélyol, ■ eal ieirvaeiineginuiogulva alvaaalbaaaan a inennyoraaéglmt\'
Uul a kOltó kllteii mini l\'nlrarráhan, oly Hlké> lataaan, éa báinuíaioaan uyilaQiouiéli inog n aio-reianUil ih\'eteU géniua, luil aa aa énulmi ragény amely dat\'éra annak, ltogy ninca benne bonyuda< dalom, ÓMattSikóaéa, tiii\'gltidllNóii hsniiQnkat ■ le-bAaae mladiáglg érdeklOdéaUnket.
Ka mágia, aki ludja, hogy \'IWanában Danta haaálálwn ai idegen uralom gyókeret nem varli a a nemaeti nyelv liaala maradi; aki tutija, hogy Toanéné Oiaaanratág lóbhl réateinál alöbb pol-gérnaodoll í akl>ludja, bogy mikor a jtaabad kfta* aégek mlatl lavollak liporvn, Toaoánálian a nAp-aaabaditg ienlartolla magái aa\'Dtnla hatalmaa kéiléaaatai nain a larmAaiai, a váraikat, ha nem aa emharluég, kOlAnóaeti OlmwowAu meg iavitéaérg félté a Igy viillltai Aa politikai okokra fogja viaataviholi «, I
Aa éjwak hldegaldi inadoro, iiiggadlabb gon-doikotlaaa, irálya, ionloigaló a bóltieelkedó lar-niáaaele a liajitmal éa a dél lángaió ká|nMline, he veaebb aaenvalélyei éa éraáeei koal állanak a ke dáiyeaebh námaiak, Mintha a lerméaaat hérniaa feli\'iaaláaa (hideg forró éa máraékell Avrai. áli\'áapna Aa léri fog lil tartalom tinmtta, a |irniilamél )Iliim «a ainiier Araalmi-t aé|i«elinl\' éa gmiilolat | piarl a aaenvetlály hatalmat a
lakra Aa nyelvükre, uralva ókat aa éaa, a kedély
higgadtabb irály regényeikbani hidegebb, kódóaabh gondolkoata-inodjuk — aa ligyneveaelt liltlögvtlvBiiflj), amely-fdl eal állítják, ltogy jeÜMnai aa angol nemaetat éa állóiig Irataikon, ha jobban vlaagálal alá vennék -;Í(llll()lkol a regényíróikat, nam la folyik inllldig JtíllöiullliliOl, iianem leggyakrabban élet-mödliik, vlagonyalk n nevaléettk ailolyáaa.
Aki a nagy ungol rugénylró Itoi vagy Dl ukena gyermeakorát, uyómoruaágát, kOadeimél aa élellál, oivaala, iielogja látni, hogy at aa ártOialv, ta a fájdalmna vlttaaaemlékeaéo, aa a huménut gondolkoiéi én t kódot altkok, —\' nom a népigj, nem a tarmAaiel, iiannm agv nyomorban alnlo-dóit, abból felomelkodAtrtrnt lélak alkoláfai.
A kfllónhaág aionhan, maly a iranola Aa angol kótl (ihinai iáikéul omolkadlb ma, nem mulatott fel rAgAiite la haaonió irányokal
Anilnl ma Irányelveiket íainarjtik éa mltveikbOHe-vonhtijiik n Iranola mt|ellAm helyett t<aek avérmAr aéklflal, nrkOlcil őrli khieleaaég helyéit mek kérnye-tat hatáaét a a viaitmyok végaelea liefolyáaát lamert, Iliig ta angol lamerl t belatt embert ia, akli hit. akaitleró vatéral a Ittivilággtl a at elemekkel folytaiul! h rnéban, hol lenti a gondnltlok éa Araelmtk tkálájál tárja fal a kOltO ét Íré.
I\'alia ag aa antnguniimua nem dominálta mln-I dig a frantilt Irodalmit, C-orniltla aa ttiniaantl a
mind arkóltwla^ a kniálaaaAe har
világéban la, rányomva liélyngAi a jnllemrt, a lat \' nál állítják Mamim ; t| > atAla a frainHa kóllAaket
éa.4rá|na BoWtl vonatott fenktUlaégéból, aa erkölcsi ninmenium lnUlérlio worull a a modern Irancia dráma aaóta oaak a aaépaégen, a kiilaón fordul meg i et Il i flfiii Irtffy amák báftrtyaaa. -
Ha a németekről aat ál llják; hogy aam ai éaa-hat, aam a kípaéteoibea nem aaólnak, — lm nem a kedályhea i aa igatl .De aaért ónáluk aem volt egétaen kitárni a kópnelem helnlma • MHléa^eü— ból, egAu irodalmi barc keletkeiett a IB-lk aaá-aad elején t higgadt nemetek között le: vájjou a lerméaaetel uttnoani kall a a kólláatatnak, vagy padig aa uiánaáe mállott a képzelem aaabadtágAt ia kóratnl ? Ea oaudáláloB, hogy eal éppen azok hirdették, akik at angol iráda\'om claaaicua lármákéit vették mintául a akik káaöbb uerancaé-aen al la nyoffilák a Irancia lermáaaet-nltnaókaL Hátra volna aaólni a magyar jellaméról, kedély vi\'ágárói, költAeaetáröl.
Hogy a-magyar hoiii jetlaménát, aem kedélyvt* lágánal fogva, nem haaonlitható aem a déli forró tilaat, aem a hldag kndóe Agalj alatt éló ancol-hoa t még kevtebé a némeljietr ea blaónyit^lra. neip atorul, —• a magyar a maga árva-vigadó vérmétaéklaMvel, a kóltót. te mélebue dalaival inkább alntnl aat Inja ta megjelöli, — aa áaaiai népek jalikgéhaa, várméraéklaléhea caetlakoatk.
Matt l\'tílflll. Arany, Tompa lyrája agy a inttgk némában - utoKrhateHen, eredeti magyeraaga-ban, ápp ugy, mtat t magyar tana. hogy agyadul t»ak magyar ember értheti meg, nem eparitt\' Rita aaért, de mégta európál, ugy mint maga a magyar, mely rokonaégot tart a finnekkel, — da
V
Nigy-Kanim, vasárnap.
Bének —-a; a szegény nép\'fll aa sl\'aia befizetett, de elsikkatatotí őa<xegike\' most újból vénre hajtls ötjén beseüik a a megye va«y kincs" ár u ellenőrzése alati éllé közeg viasaietéMi által okoaolt kár aegtéfitéséről hallani sem akar.
Amidőn megéretik, hogy 8», kamat a egyéb U\'»or*« Jelekkel kieszelt meliekdi|i<k j^véu a ha/a polgárai a takartkpéuz\'ári rész\'ényeaur-k rabszolgáivá váljanak a ezek tőkéjüket a nép tönkre jutása árán párév\'ised alatt megiia-ae-reaaéh; — midőn aa adóvégrehajtások hiwwflta oa aratra éa taüret után toganaiosinatnak a a polgárok csekély terméseiknek elkótyavetyélésére kenyneriiietnek : akkor ne codá\'ko\'zanak azon, ha a magyarok vieazafojtptt elkeseredéssel élnek s a nem magyar ajkoak pedig allenaégeivé ue--gödnek a mi SS éves gyönyörű alkotmányos uralmunknak. - Eges* közigazgatási gépezetünk mo<donyát a jegy1" w,r — e«t kell a magélhatá
Zala. ftö. s/ám IS lap.)
1899. december l»ó 51-40.
is éhen (tagyjnk vesarti, — nem szolgáltatunk morális haladása, hogy a társadalmi rendek nem vele jó példát az elleqaéges éraelmekkel visel- egymás kisajátitáaára törekednek, hanem agyűré tetőknek. tartosóságukal humánus tettekkel bizonyítják; >á
Vagy-mit sróljak ahhor, hogya nagyobbréM\' Mólóiét mentül többeknek\' es korunk jelszava. Írni a olvasni »e tudó népet h jegyzők dobszó Ezen jelazó, ezen erkölcsi lelkiismeretünk alap-mel\'ett nem világo«jtjék tel arrót, bogy a asjii elve érdekében sokat tettünk már vároatinkben szübégtatükre égetett pálinka ftO toknál *rtaabb is. de még messze vagyunk aítól, hagy többé oá nem le bet r s egéscközségek lako-ait a iioáne< kelljen tennünk semmit- Uowloakodtunk arról, urak egyszer o>-.aí -meglepik h elkezdik páíin hogy a szegény gyermekeknek télvíz idején legyen bájukat há*ról-hi«ra mérec-kélni, * meri tu -jeméaat.h^tf táplálékuk -ingyen, de elmulasztoiiuk da\'lanaághél nagyobb t\'dw- pálinkát fözrek, egf-tUKg atapffl teremteni, hogy ezen jótét emAnf\'táf-egy kö.tség I .kosaira bírság 6/Ímen 3—40U Irtot | lós legyen. — A jótékony nöegyletek fát oazto-ktvemek s nevetve, annak \\j 5d részét — ka- gátnak, de nem annyit, hogy a vagyonilag elzül-
ráesony elötl — mint tónéayea jut almi dijai, a mostani nyomorúságos időben zsebre vágják: a a Mtezéuy emberek otthon — gyermekeiknek kri»akindi helyett kónyeiket osztogathatják. • Majd ha ezen bajok orvosoltamak, n népünk » hivH|aioi Hzeiiiélyekben Küélex e hasábéi, nem
i

lőttek a lágytól ^meg volnának mentve. Várnaunk szegényháza kétséjpeejtő állapotban van. Arra gyermekek havi 3 forintért adatnak ki kosztra. Az elaggott cselédekről nincs gondoskodva; menházunk nmcs. —\' A tért adakozzunk! Wíiaf áz itlxmt iflnr temei^\'etrinmmn *
c?jik parancoióiV. de.szerető—testvériét, tnnófís , Iteiílalmi min jngn.anlfíftgiit; ia—Az émberjrigok
gondiaitél tisztességes fizetés által ieNzabadi\'ani;
— hogy tevékeny nejét égési itdaadSsaat aa állam ir n nép érdekében érvénjeaithesse, s ne legyen égy réssé arra kényaaeritve, hogy kenyerét augiráa/attal s a nép zsarolásával keresse.
A rossz kőiigasgatls s 2 éves curiai birfts k«dás rnsRosUnletésé mellett vánnik egyélüiájoT is, melyeket—trvosolai kall, ha a feliftatott nem maiiyár ajkn lakosságot ismét léesendesiienl s vonzalmát megnyerni óhajuk.
Ilyen a jelenlegi pénzügyi adminisirátiv a. , rideg\' (l<c«lis adóaáal rendszernek kiküszöbölése,
— a programi* adóztatás behozatala állal.
—A nrnrr^\' "s*H4ly Itaánin. de telkea magyar intelligentia például erenr |ó nérvát ajkú népet baré\'jává tette namaetftnknek; dltferthaie ezen barátság soká — midőn egés* községek lakossága a helytelen s erőazako* adóztatás a munka hiány iolytán koldussá lesz ?
Hivatkozhatom kerületemre; — ott van Csu-knvectr, Stenimárls, Muravid \'/« ad részben lőld-höz ragadt itzegény . lakoaaága j a fogyasstári adót a bevételt meghaladó kéiazerea összegben utalgatja folyvást a kincstár reájuk s a>*ál vigasztalja \'őket,- hogy, majd a.be nem veti öhs-ssegsi vissza kapják. Sovány vigasztalás. —
adóját éa emberi k polgári jogainak védői* is elismerése csak szatíra, hogyha arról nem gon-látandjai majd lm nemcsak a kitaivaityvwás|diwkotlunk, hogy. juindan ember lehessen. ember.
mestereé\'ge virágaik, de az sdóképesség emeíé-T _T" ~~ V ~U
-éra is kellő gond fordítietik: akkor
A „Xa\'n"
Hiplára.
Odlvwaiail- aatataáint- a .fatfirl XfJ-lettian" .CanlaMaa" M a .Ttma-KMw.* Aa fparm iQiiás aaUlr* a Palgirl EgfWt
katjriiyiiaa.-----:—r------
Á tiaekadvaíi lr|aaé( áatlly* ás „Araájr Saarvu* aaitloda iiunattak. A kSstp kanak- islmla AtUgeS kilrtwk Jókat taÍMeiljré. PiMSU J6kai laa*jiiiy. Krta a kar . ját. aSagjrlit kSavaeior^a a „Polgárt-Kgylot" aantoraUba*. Knmitli tadnrawtilt&nsji a^ya LáaaM raadigta|ik«a.
a nemze
lixégi izgatókai nem leaz szllk-tég Üldözni; inert egy megélnj képes s igy jnegelégedett népet 1 annsikw ai. hazája ellen feli/galni. nem lehet,\'
O\'ZÜS tfirvény«k, lltlyes gtlMsI randner, ba- j-"•
csüleier-" tifazsngös közkormínysail f ti\'mzet-TjM,*, gazdasági politikái kell érvényesíteni s ha majd ezek által a magyar nemset iránti rokonszenvet! 7; >• •• a nemzetiségeknél felkelteni • megerőiileni sike-rülend\'s ha a magyar birndálom hegeiében a mostani lázaa állapotok helyett a nyugodt éa! ,
eiésiiégea knzezellem iml al uralmái, akker a i » ■ ■ t 67jk alap megváltoztálA»áióI ,a s/ázsdok keserű i lapMzia\'ataliiájt nyoaisi liTati Wn hjiallák semf tognsk visszareitenni; mert a lüggeiienitégnsk ál önállóságnak nemesük kieszkiW,lését, de ienn-1 tarthalésát is — conao>íd4ll nemzőn létQnk álul} ~ ünnepély. A nagykanizsai köjépke-- biziositva\' látandják. , rcskedclmi iskola .ünkepzö köre\' junuúr .\'i án,
Az e téren elkövetett bűnös mulaeatások i werdán\'d. u. \' ,3 órakor^ Jókai Mór ötven évet helyrehozása, n legbölcsebb kormány sásnak is]íröi pályájának lirómt»nn#péUl, az izr. bitkörség evek "hosszú "sorát v.e\'endí ígéttybe, tehát kto | dísztermében szaralzt, felolvsaái, ének él zeneelő-jogi kiegyezést bolygatd párt tagjául szegődni, |.«dás»al- egvbekaposolt dirilllést tart, melyre a ezidöszerint feleslegesnek s meggyőződésemmel Bíöíők éa tanügybsrátok ezennel tisstelettel
| meghivatnak.
- Betöltetlen illátok. Jelenleg négy állás ven gróf Appónyi Albert kimagasló [Nagy Kanizsa váróinál Üresedésben él pedig as
híre k:
^ glUfa^klh\'ilkát ólmjil .„., , , _____
iskáiűkra 8°í( ka-1 egyéörsége nekémVfg girantia arra, hogy majd! S<<<J"\'"\'\' illái, mely niár egy. egéiz örökkétalö-a községi csekély tu" ia ^rvényesiteni, lelkesedéaaél s büszke ön-1 ét vár betöltésre, <v// tanácmi éa kit írnoki ln{ I érzettel csat aknaiam hozzá. állás. E tisztaégek legközelebb választás írtjáé
Szegényeken évnagyfdenkintvégrehsjtásiiag veszik: ellentétesnek találtam, meg a togyaaztási adói s tiém levén a közsé- .. s minthogy a .nemzeti pári" oly irányú ,po geksef "jőviSileliííe, a\' szegény biré. váltó|ra kénytelenek saját aze natra>pénzt (elvenni, vagy vagyout árverés alá bocMitami,
Ezen ezegény tiép" pár kóifla kujtpHéaa löldjs)—,— \' ^ fítmelf Gtea.
meilvU léiinkáhb\'a fuvarozaahol élra régi\' SKTTf •most a vasutak mia\'t eiiöl alsastt — aj néhány mérő kokoricza árából fedeaze cialidja I fenntartására aaükaéges költsége\', fizessen állami, köraégi adót ? Megesik sz ember szive, ha j41 ezen rongyos a kiéhenett áldott jó nép«t látja, — hogy Jókai müveinek diszkiadisára adakozzék. I Legvégső ideje annak, hogy ezen a vidéken al »8ajnélom«, inondá >nem ismerem Jókait, daj•
Társadalmi adó.
legközelebb választás ntjáü . fognak betÖHetai Egyedül a tanácsosi állás az, j-íHelyért egy lüs háro leaz, amennyiben tlilih f-Ipi.ráas yan i a többi tisztségeknél valóssieü egy-, nangu lesz a válaazlás, amennyiben u pályázók Kgy ortg urnák, Üti riagy vagyonárul ismerelesJmTr ««nTi rtizót|fltirimi; högy végre-valahára minap egy gyüjlőivet prezentállak és kérték,!" "kot megillető helyre jnsiansk. hogy Jókai müveinek díszkiadására adakozzék. - A „Gátino" igszgatóaága az lMl-ik évre 8ajnálom«, inondá »}>cm isjnerem Jókait, de » f. hó 27-én tartott választmányi Ülésben követ-
régi kezőleg alakult meg: Ebempanger Lipót elnök, akar \'tnier József alelnök, Fiichtr Sándor és //foy BlrnlnntiltrAz ifj.ilih\' liáiinagynltjcdk, \\tumatm Hldn a kőnyvffd. nemzedékről már ő maga sem mert föltenni bizottság elnöke. - \' olyasmit, hogy az az adakozás elől elzárkózik,! — . Maflyabél. Zalarármegye ifj\'o»ága- állal
talvébeu a lUtlÚMtiyptnfwlTt art, Bőjy mm IlUlimthl ue».elkedett fal OJ j Ifi^ -a**u rendezendő megyei hiilra K meg-éa mflréiaetbfflüttlalmaa népék közőlL I a generáezió, hogy enqek más a\'morális nézete. \'1>TÖ\'( jannár bó IÜ-én fognak szétkűldetni. Az
A magyar, épp ugy "«gy ■\'MM" tMfi^^wl^^^^^^^TtiHtf^^ a gkfriéllt érrélr | » következők képezik: Ar-
mint halhatlan köttöi, megértetlék a kor intő olyan-erős,^ hogy kizárólag az áHamra szeretnők jray lléíaló dr., BaWh ZoJtán,\'IWlasliJöi, Ber-•szavít, a amint elhozták magukkal északkeletről. hárítani az összes társadalmi intézmények letesi-1 zevicy Emil, Uezerédy László, llotka Ferenc,
■ — - -| • j10gy necSttjc n ifi. | Károly dr., Csigó Ferenc, Dervirici Akoe, B
kormány egy ipariskolát állíttasson fel s bizo- fiaim \'gen jól ismerik\'. Es az öreg rtr a linzi ipari nngyftMí Hl\'l liliili lián it iiii Ueffizédék feípjvjsejőie, ""elv adót nem a noaitson meg; mert ha a liozunkhű horvátokat \'fi«tm, sem állami sem tarsádárrttl adöt. Az tfj
Azsiftből a nyefvet a maga tisztaságában és üde- lését. Elvárnók az államtól,\' hogy
Csák ítner
ségében, s itt átvették a Iranciai szépséget, ugy I érdemelt írókat támogassa, hanem emberbaráti | Séndor iQ., Eőri Szabó Jenő dr., Fábjanita Ká-mint Sllámférfiiii a kereszténységet és as európai | inslituéziókat is teremtsen. Díszművekre előfizetni ro\'p[> Eároek László dr., Farkú Gábor, Oayer szokásokat; költői átvették » megértették korunk\' nem sxeretűnkjra valók á köksön-könyvtárak, I Mot, Oere Kálmán, Gombár Tivadar, Haogay éfzményét, amely a plastiöést és a romanticust | hogy onnan szerezzük EcTolvasmiSylhlkat r itökfcj Halász Miksa drw üyós Ferencz dr., Hsjóe egyesíti, tz alakítás objeclivitását s a kedély ben- j Szilárd jgldáját kevesen utánozzák. — Len\'tllrlak Kál-nAn dr., Hertelendy Fereac, Hqrfátli István, sőségének objectivitását tekintjük a társadalmi adót, hogyha elmegyünk a Horváth János, Kethelyi József, Kolbeoachlag
Arabv, Petöli, Tompa költészetében ben vann ^1"\'80^ és ^vényt vásárlunk. . » 0«terhuber Láazló, Mlffy László, Pataky magyar nép jellem, szab;,dságszeretele, • vére ésk?^ mi ^vacsora daczára mér mindig v.n-^nl*^,. ^jcel l-ereöc, Pllhál Viktor dr Káté gondolkodni módja, ben yan az ember egész ke- nak dlder«ö szegényeink, éhes gyermekeink. I\'edig, Káhnán dr., Itoenthal Jenő dr., Skobliea Kiroy délyvilága-; szerelme, öröme éa bánata « azegények is ma már tudatában vannak annak, Strauaz Sándor dr., Stocker Antal
líaisa «aU> ma. «Ah.i .. sskömv-ii__ul hogy a társadalomnak irányukban ia vannak bi- dr., 1(|. Svaetite Benő dr., Svaatits Imre, Svaatits
LffiS^fltaS lártozásal. ügy fakiosztás alkalmával egyl™. Síáljnay József, Táncot Lajos, Tónai Dezső
ÍSÍmSh ÍTSZ ITSuíLk anyóka nagyon neheztelt a kiontó uiraK Tbaasy Gábor. Vaas Lajoa dr., Vécsey
tö^ih1 8 f4Vr ^Xla neki lelspritv, meg | mond V^s^Vre^ Jóuef dr..
___i.Luw . .kikn.k Kni.aU.1. r.u L.nik |voll benne az üjkori szociális öntudat Nem is Vizlendvsy Sándor, Visy Géza.
szabad odáig vinnünk a dolgot, hogy a szegény — Hymen. Af«m József a nagykaninai Klem ember desperáljon. Lássa a vagyontalan, hogy a testvérek beltagja folyó bó 24-m jegyét váltott hivatott társadalmi tényetők egyesűit erővel oda műkődnek, hogy a jelenkor ostora: a vagyontala? nok pusztulása megszQnjjék, mert ha. -eztóLJSi ményűk egyszer eltűnik mint télen a nap ragyot glsaj^5kkör tnegszttleinlenek bűuöa tanok, mélyek a társadalmat dynamittal és ekraaitlal akarják megbontani. — Abban rejlik korunk
nek sorolandók s akjknek költészete felé hajlik Minél feljebb megyünk az éjszaknak, a vér élénksége a képzelem játéka, — a mosolygó ég kékje, — lábadni látszik, j feltűnik a zordon ter-ménei Hatalma, m«Ty tÜdl|M|tielr fagyával- rs-fekszik nemcsak a-lvnétttt, de tz ember estére, kedélyére, képtelenért Js.
. (Fatyt kit.)
II"«a Irén kiaasazonynyal N -Kanizsán. — Imms W. lentü kereskedő eljegyezte &A«oarj—tárj Gizella kisasszonyt Zala Apátín.
Qazdáu EiT A keszthelyi fiatal gasdáasok tánemolataága jannár 13-áa len aa ,Aaazoa\' szálloda oagytermébéO. A rtndnőaég barmiaekét tagbél áll
Nagy-Kanúat. vasárnap.
Zala 56. szám. (4. lap.)
1893. december M II én.
— Felolvasó esáéfr. Rálcoti Viktor tüipalma) r«J i reedőraégaek, és agyso e eélból fölkereste a kiváló humorista a zala-egerezegi kereskedő! KlobuMr Győzd ezredparancsnokot, - ki biztosi-ifjak egyesületének megül rása folytéi jasaár bótotta, hogy a*- (gyet szigorítás fogja magvtzagálei, 2U áa ai egy síiét javára fr(olvasást fog tsrtaai a megsértett személyes ssabadeágáért a a nyta
-M kereskedelen kör bei/iaégébea.___* elkövetett iazaltasért teljes elégtételt fog kagai
_Színtársulatunk még a bét fol/ieábsa be- ®Mlg »Z Wf. TUsty varonmk társadalmi köm-
fejezi itteai működését éa iaaét uebáov előadásra beo miadentW a legmélyebb és tegkiaoeabb meg-Cúttonyára rándul, ooaét padig téli\'állomására ítköiéaaei találkozott.
Eftrit. Mooort « táraaiau magérdemlik, kogy] — Itahakloaitáa. Azalaönagykanizaaimagyar-atoa néhány estén, melyet még körtakbea i®- saataltáisaaág karáééöíjr előestéjén i2 ám gyer-laaek a közönség fokozottabb érdeklődést tanú- i "eket látott al téli rabárai, mely alkalommal ártson, asortbwy a társalat eddig töhhat jyej- j Botbmaaa Béla elsők hifézett a gyermekekbe* fott a kötöaaégaek, miat a közöaaég a síin- «2p, bazdiló beszédet, egyúttal köszönetét ayil társolstask. ;viaitáe a tagoknak, hogy e jótéteméaygyakoriáaát
_..— Faiolvasás éa hangverseny. Fényes ea- lehetővé tették.
telpek Ígérkezik a „rw^dffTfjahőnképsó- -?= Cserebogár decemberben HorvátLití egylete" stist jaooár hó 20 án lendezendö eetóly.. «ne karán a k egyikjagja pénteken eaíe egjr élő k rendeztetnek ákertll Hoplia y Juliskát a\'"\'rtellngir aI mategátoff £ rw^ •épezuhoz bájos prímadonáját ia lejővelelre meg- vendéglőjében, melyet ausp lakásán fogott. Igaz
fym» A műsor, a következő: Gulliver (Sze-redai l.eo) leioivHsésa Kwrczag Vilmos aj drámájának egy részletet fogja felolvasni. „Dalok\' elő adja Kofáety Juliska; — „Miért jöttém Kani-zaira" IdBtvtanr Fmyi Sándor. OSn Háhnrhírt
..Melyhez hasonlókat kivánok" cim alatt fogjJaika énekesnő kérésének még sem y&asi - \'5aisal rendkívül élvezetdús fölélj, leatállani éa néki ajándékozta ezen Azteftfek e06eT— }ipwláHiá»t----
agyan, bogy az atolaó hetekben igen lanyha időjárásnak volt, de asért cserebogárra ogig nem azámitotltank. A deeemberi cserebogarat igeo sokas óhajtották bírni, de a bllsike tulajdonos éltől megválni nem akart, azonban Heveai
-indatL-il; deeemberi
oek néz közönségén!
— Aranylakodalom Ritka eaaládi ünnepet H\'t Kaszt hely eo Writner Jsksb él se je azfll. ékkUifftr1 Míe. aialj kfítinrtrli1h" házaspár a ro- j konok éa ismerősök díszes körébea Bfte magi
állottak á a -kanisssi kir, törvényszéknél Mi kos Géza kir táblai bíró alaőkleie alatt f. évi éaea. 28-án megtartott végtargyaláaoa Olsváei Jváa, Czigány Iván, Oordiní Mártoa. Györek látván á| Martoaiea Mátyáa, kikaek védelmében dr. Befasran Adolf, dr. Naasidlet Antal, ár. Fríed Udöa aa Varga Lajea ígyvádek jelantak mag.
A vég tárgyalás folyama alatt a taaak ia két táborra oazoltajk, a lígetfalnsiak azeriot a biexirt-eaaiek kérgeitek a ligatfolomakat, míg a btaztri-czeiek szerint megfordítva állt a dolog.
á-*ádelaa-ajogoa önvédelemre hivatkozott áa * tárgyalta által kiderített adatok éa körftlmtayek egybevetése folytán a biaztriczeiek előadását mondotta hitelt érdemlőnek, mig a vádhatóság a lígetfalnsiak álláspontjára helyezkedett. XMn este hirdettetett ki as- ítélet, mely szerint QyOrakfstváres KoVáta fstvfrr felmentettek, eíleabea a löm négy vádlott a talayomo aaybttő " körülmények alapján a htető tv.92.>áaak alkalmazása mellett csak aelyoa testi sértés vétségében mondatott ki vétkesnek a tízért I. r. vádlott fi havi a többiek pedig 4 havi fogházra Íté letiek.
Ügy a kir. Bgyéaz, minta vádlottak felebbeitek.
Kel nő bírótoktól leérkeztek.
Lengyel Muma József éa tátsz elleni büntgy-ben a kir. ítélő tábla aa első biréeáf Ítéletéi
bxrdim la ItejfeHÉ ■ásoéner kartlt aitara ^ , _ . ., __
. ...... Jlif ftUti/t* dmü bakésst, mélyít Fnylri Már allarSaaa Ptrbie Mihály éa társai alltat bga5«ybea a
karácsony eiaő aapjáa eaybekelésgk 60-tt év- [ IIIBia w hnUutt traaeiáMl. Daetn a Mkaty kir. ítélő táb\'a as eiaő bíróság Ítéletet heíy-flBpggpi " * JllllM >i rtaSkkaláaa iilllmk tinit tok sast a — bcnhngvva.
- Mójáráauak végre meg változott A. B?tW ^T \'^J\'É-!™ m*a-V\'_k\'» ^^ \'TTí "srk\'faaaiáa vétaéaa místt vádolt HHzároa Já-nedv« tdfijártollm8)Jj rt Nytowi "" | k^JÍ^ ^fee^ a^. NovákJuli elleni bűnügy a Cariától okozója, végre hideg téli idő váltotta fel, ■ely;lilkMnl Uaá aaeaakafjak aat a snrapét Sál™* k<»iktk I helybenhagyó Ítélettel.
remelfesöteg kedvező befolyása len a kázagéw- j «u™iiilatau.n arival katsu4ak«ááiyakn,sM9«kst ■ sMáa iratnÍK taaaáilás bOateita miáit rádőlt Tislér sági állapotokta. melyek jelealeg vároaaskbaa; Márton Szilád! Tamás és Szilád! Iván, valamiat igeai kedv«ötleaek,.ameaarbea aaíaiaeaz. Sigíg^^g^^^^ ^ járnia latiuáiláara csábítás vétsége miatt vádolt ■iádig gnaasal. ^ gu-beltivas komor caaitoUbaa, de a vlgJiWk ktdilyai, él-.....
— Gyászhír ®%m Árpád a esáktorajm m-t tat lékaü lakiban la. •
kir. áltámi taailéképső rendes tanára hosszas Btuayri ailát Fong«roH«a» kalyaat osguúUa íltott,
tKavedes aiáa déc. 24^én tevékeny életéaek 36 ik n>taM bu* € ^ .1
évében elhányt Ceáktorayán. Temeléae e hó i
" , • . i_i, ti ..__. Follisan larll 100 imrinl jattlmaxott pátyamBva, natjl
26-áa a közooseg impozáns részvéte mellett ment , ^ ^ptwsMi merit.tte tányit.
végbe. A kiváló laaféitia elhaaytáról a csáktor- i aiUi « alkalommal Is csak az tiaaate aamaan upu ay» m, kir. aliáml taaitákénS taaári téslttléte aMuatta, JáMet Mt»kit_ awtArisiiislts vslaa 2 aagyákk: * pártoliit Pa littiatt ta aaaa a hídig khaártatgaa ameiylyalj
MfkaflaU a kla»aat( által áéváaliaiipaa npJleS tapara, t Üagr aaba rafia BHaviry s gfér lab^iottságot; sasrtay i aMiak aaaakaa aa, kegy aam s JHnhMU, han«m-_aj lirolmaradlakkal tűmben ralaa helyén as llyaa halgáM ft- | Msühb mjgl| aaak balamateaaáatt Béla-rtrj, aalkaa taláa aa Uayajte« Kt aasa céáltf H kaaaá-járatt ia mir a .ainaá\'tl aato aa átet" toaUWval csak-iaa aHflUaflíaaatt aailrália <Hak Mt
Mnori, ki nUbbi idSban aa t(aagatáa korminybotját ■MstrSlibia Isltssl és naga la aalaéaakadik a Kreueztr Miakal asarapébaa jóképű avik paraszt votL Btníaki a lettet lalaagl adta.
aéoO ki gysszlapot
- Katonák által letartóztatott polgár. Katonai éa polgári körökben egyaránt aagy ineg-■Urffiáaf Iflll" bflCi december 30-áa reggel 7 éra üájbab Jankó György föhadaagy, Vuy öyi Sadnagy, ée Rattaer tiaztbelyettes a helybea ál-laaúaotő 2ÖT honvéd grslogeired tiaitikaráoak tagjai SatÜer Mór nagy-kaaizaai kereskedőt, aMgyebizottsági tagot éa városi képviselőt katonai őrséggel- letartóztatták éa a boavéd lakianyába {
A HkW tvplik la ■•(Mtlub, da aws kaO jafjraaaisk kojy a taMji Hial tdéayka aakkal kaliab aWadéakaa láttak Ndiüt . _/, HttU Oét4t akit aa aftaá aaal nUUf ígéri, aaaa láttak,
Pinitktn. taílar «p*ra(laj*, a aaakbaál-aaabk dallaáakbaa Iáaéa>ail4 Jladaréaa" karait isisre oly |ytan aliadiakaa,
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.
A oaerenoaóoi bncsn.
kísértetve, sötét magán zárkába elzáratták. Ta iówtóak felkereste Sattler Mórt, ki a vele töri JéatektL a kÖvetkezőkbea adta elő: Heggel bétj II ""
foat ssegaevezeit három tiszt a koronaherceg
-atea Bikánál klisé mámoros slliiiiillun filltliiffiin.. . . _..
i^lksdik. MttálloM ^
Jankó föhaéaagy egyszerre kivált társai közti és | ragadt* a káaaaaéfat f fiattá felé rehaavarat4imáUtlenal mellhe lökte. á isWwawaüsksI mabaa tiaaul.Uak klhjaaMt akar Saitler békés kaagoa csak annyit jegyzeit meg, jí* • ■HaiaSia*. *r
begy öt ae inzallátják ; 6 békés polgár"; üzletét; ■ ........ •_
megy megnyiiaöL A SstÜarnek ugyanía a honvéd i laktanya átellenében flaaerftókáiiete vas. Errej a tiaatek még darvábbaa rátámadtak: Jankó fő | hadnagy bement a pár lépésnyire fekvő honvédi laktanyába, az öraéget kirendelte és"3sttlerí szn j nmj közé vetette, bogy bekiaérteaw a lakta- ^ . x . . ...
ayábe. Mikor Satiler ez ellen tiltakozott, Vin\\ J®91, évi azeptember 18-án a cserencaóct baeau hadaagy as egyik kateM azaroayát kirántotta éa | •lkllmÍT»1L tanezmalataág volt üpiea Ádám ezzel vagdalkozni kezdett. SatÜer a szuronyt Vizy korcsmájában.
kezéből kikapta, a ezt esak a lakUayábaa tette A ligetfalaai éa biaztriezei legénvek — amazok le. kova miadea tiltakozása dacára is bekísérték, maraköziak, ezek maráaianeai vendek — vetekedés sötét magsazárkáhs csukatták. De szerencséi e: j tek agymáaaal éa felváltva hazatták a ezigáaayal. az eaetet több polgári egyéa ia látta, kik azután | A ligelfaínaiak nem Ismerik el a maráaiaoeaie-zajt eaaptak, misek lolytáa esakbasaar egáaz sép- ket tiaitavért horvátoknak -éa őket bömhéaezek-tömeg verődött össze a laktanya körtl és iszonyú oek gasyolták, minek az a kellemetlen követ-agával követelték aa elfogott po\'gár szabadón — keesáláeát a siár-saár megakarták a laktanyát eatrooMdai. Caak ia az éppen megérkezett rendőri kéaaaolétoek stkertH a lázaagó népet lecfilla-__ JiUai 11 teitlegeea^eklM viaMaUrtaat. Ezalatt Sattler Mórnak fia is oda érkezeit i az eaetröl értaellva, rGgtöa bement a Isktsnyábs éa jeleo téet tett Vein József názadoaaak, ki aagy asag-MMéaael értesült ss esetről,,i azonnal iatéska-éatt. logy Haltítr Mórt saabadoo boeaáaaák A -kWiíbartott Katilar ayaáabes jelentést lett sarast
Vidovics Vince elleni büaügy a Cdriáiól helybenhagyó ítélettel. .
Magán okirat hamisítás bűntettével vádolt Peternica JÖzvat elleni büafigy a kir. táblától helybenhagyó ítélettel.
Caaláa, ugy köz és magánokirat hamisítás bjjn-tettevel vádolt Tkalecz György a Varga Péter ellen bünttgy a kir. laUától réaaban magiáiioz-talé végaéaael.
Lopás illetva jogtalan elaajáiiiáa vétségével vádolt Kálmán Ferenc makacs) elleni bőnttgy a kir. láblálóf helybenhagyó végzéüsl. - Tánoioa Gargaty felperesnek -- Táncvoe Győrgvné szül. Naay Anna alperes elleni ingatlan birtoka a jér iránti pere a kir. táblától részben megváltoztató Ítélettel.
Lopás büntette miait vádolt Mraaovie* Mónika mama, to\\ábbá lopáa vétaégo miatt vádol) Mi-baieos Anna éa Mrsaovics Márta elleni bOndgy a kir. táblától réaaben meg*áitnaiatö né\'etiel.
Lopáa hün\'ette miatt vádolt Krankovics Jánoa,
------Dnrgó JAmof, Vajdai Jénai, ta^jgoj^yrf^at-
aa a
kezmáaya lett, hogy egyik maraköai Pintoriea Isi ván egy szárast kapott azeméo, mely körfllmény egész liköaeiel támaazloU a két fala legéayei közőU, egymáat kergették botokkal éa késekkel, vágtl azonban az ttifcözet a bisztrieieiek gyökéi mével vegiödött a mennyiben a murskö/iek, fő-vezérét Barom Apdf&st agy agybf főbe verték bogy at tszmélellenttl rogyott össze ée fején másfél hónapig tartott lalyoa aerttléaaket azenvédett Va Itgybői kllolyélag többek báutalmaaáááböl [
leni bűnügy a kir. táblától megváltoztató flé-leüal.
Felmenőn elkövetett anlyoa tanti aártéa vét-aéze miatt vádolt itiu Lakács Jánoa elleni bön-ügy a kir. táblától helybenhagyó Ítélettel.
Caaláa vétségei miau vádolt Sopár Jóraef elleni iTQnfigy a kir. táblától helybeobagyó Ítélettel.
Kőziamélyfi cselekmény vétségével vádolt Mari Józaol Szerődi Jóoel éa Horváth Miké latiáa ellent bOnögy a kir. tábtátöl helybenhagyó itá-leltél.
Hatóság elleni erőszak büntette miatt vádolt Tollár Györgyné asOL Vida Rozi elleni büúügy a kir. táblától helybenhagyd ítélettel.
Lopás bftnlétünek kísérlete miau vádolt Ko-Lopáa bűntettének kísérlete miatt vádolt Kovács látván elleni bűnügy a kir. táblától — helybenhagyó Ítélettel,
Szándékos emberölés bűntettének kísérlete miatt vádol) Dudás Oabor elleni bdnügy a kir. tibiátél belybeobaayó ítélettel.
Lopáa Mnleltevel vádolt Bodnyáca Magdolna és Klára elleni bOubgy a kir. táblától bolybae-hagyó Ítélettel.
Iíopáa büntette miatt vádolt Pető József (aa-lándí) ellaoi btnljy a CunáU.I hely benha;yö
Ítélettel.
Hatóság ellent eröaaak bünlettével vádolt Sávot Mara férj. Cwramiyta JósaelRé at. elleni Ibünügy s kir. táblától batybaahigyö Ítélettel. Aekermann \'Aatal leipa««anak — Hatilor Mór
eredt salyoa testi sáriéi büutstlének vádja alattjalperea ellen saeraődés érvéaytaleaiiMo éa 200
k
fim-Kinin*, vasárnap •
fflr«t visssaíUeléae igántl-fedés pere a Curiától helybenhagyó ítélettel.
Franki fiyufénak — Dcu\'seh Johanna elleni válópere a Cáriétól helybenhagyó ít,élettel,
Oiv. Németh Fereacné ssfil. Burbarics Katalin filpertsnlt * Dafkaglai~Gyfc|y,.«tr—alperesek" elleni örSkeég iránti pere a kir. táblától részben helybenhagyó. itéltttel.
(loldscbmíedl Fütóp felperesnek — Ficikó Mátyás ái- alpere»ek eljeni rendre pere a kir tábla tót réesben helybenhagyó it élettel
Babér János a Bejének — Vlásiis Antal, lel-tan, Hosján (iyörgy i neje és Hederios.Mim elleni rendem pere • kir. láb\'ától rémben helybenhagyó Ítélettel.
Fach* János ét nejének — Nóvák Tamás st elleni ingatlan tulajdonjoga e jár. iránti pere a kir. táblától helybenhagyó ítélettel.
Kimer Józsefnek — Sav. llorvaih Fereociné >t. illeni pere b kir. táblától helybenhagyó iié-lejiel. __
Járatilrds&kito% leérkezett ítéletek.
Buncsom Ferenc H neje e\'leni büqOgybefl a Uh\'ai ítélet a kir. Curiától helybenhagyva.
Kucsera Eeiltiek — Stáb Jós«eí elleni perében 11 ehffhlrartyi ítéleti ktr.Öffrfttel~ helyben-bsgyatve. f- .
tiranga Bálimné elleni bfknQgyben a II-od bír. iféiet a kir. Curiától helybenhagyva.
Sünt Jómf éa társa elleni böüttgyben a 11 od b*r ítélet a kir. Csriától helybenhagyva. Héti Ferenc* éa liraa elleni bflnflgyben II-od
bír. It. a III. GQTtwW Iraljbeubagyv*---,—.
Tóh-Jánna elleni bűnügyben a II-od bír. it. a kir. Curiától helybenhagyta.
Mihácci Eraséuek — Perhócé Erzse elírni pe rében a II-od bír, Ítélet a kir. Cnriitil helyben-tngyva.
Vuglar Jrtzselnek — Marion Adoll elleni perében mindkét biróeigi ítélet a kir. Cdriától fel o\'dva.
Éi-inger Henriknek — Sirsssberger Adoll elleni partben a táblai ítélet a kir. Cnriától liely ben hagyva.
Bakonyi János éa nrjr illene büniigyben az esfibiró«ág ítélet réstben megváltoatatva.
Heriálh György elírni bűnügyben ss elsO bi-ságtité\'et hrlybenbagyva. rólfj. Kafka László illeni bfin&gyben ea elsO bl? rörágt ítélet helybenhagyva. —g4taa ^tf,jff"* bfaBgyhen aa rlsS jat^ági ijHet helybenhagyva.
tfyefgyák (íyörgy elleai bflnOgy at eleö bi rfisági itélet réazben megváltoatatva.
tisrtner József elleni bBn&gyben a másod bi-rósági ítélet helybenhagyta.
Pmtér Jdnet elM -bűnügyben ai első biró-sáti ítélet helybenhagyva. C<ajft István illeni bünQxyet megsemeaitve. Havslha JÍMf, és támi elltni bűnügyet réss-
\'6w sééjlllléuina.—-------
Horváth Sándor és táisai ellen b&nflgyei
helybenhagyja,___;____~~_
Ttmcro ffcrgeíj n\'lsai bSnügyeli wegválflB^ (alva,
td. Admjáir Jámt elleni bQnQg/et helyben-bagyva.
. Mozei Imre elleai b&nBgyet helybenhagyva. __ Téth János-elleni b&n&gyben L bir. it. hely-iMnhagm." - \' ^
Valiik György elleni b&n&gyben I. bir. it. "/bilybeithagyva^- \', \' . \'\' * Horváth Aaaa elleni bOnfigyben L bir. it. helybenhagyva.
Ifi. Horváth Lásaló illeni bűnügyben I bir. k. helybenhagyva.
Német Imre elleni bűnügyben I bir. it hely-bia hagyva.
Próbált Károly ellesi bflnOgyben L bit H. bel rben hagyva. ,
S\'cldt Anni elleni bttaOgy I. bir. it helyben-hagyva. v
Aes Mihálynak — Üfln ötflr Jónél il\'sal így-bea igény kereset tárgyában boiotl ítélet a kir. ítélő táblától megnemmésitve,
Dr. Fölóp Kázmérnak — Miki.Is Ferenc elleai perében hozott ítélet a k-r. itélő tábláiéi fel\'
otdw. - —■——______. .
Bojkó Jéwstnek - Vss Pétér éi társai elíeiii periben ImuMI ítélet s iir. táblá\'ól megvál* tmtatya
B»v Mstoscb Jó«winének — Pukec Juli illeni H\'é\'w hoso t itélet a kir. I éM táblától *eg-váliosta|vs.
Zala 55, szám (6. lap.)
1895. deeitnber hó Bl-én.
Feletár Balázs ée ntjéntk — lljlaki István és társsi elírni pere a hír; táblától felold.a.
Dominft Jóssetnsk — Téfb Karo\'y és Imre elleni pere a kir. itéll láblától (e\'oldva.
Tnboly Aranka és Roiáiiak — a m. kir. kincsiár elleni pere a k|r. Ítéli táblától eeg-TitroitatTi.
Chinnráuyt Boldizsárnak =r Weísz Hódi és Mátyás elleni pere a kir. itélö táblától helyben-hagy vs. (
Palec Andráw^k — ToplcrJánot elleni perét a kir. itélO tábla hilybeabsgjó bsláro-aattal. • ! --
Nies\'ák Sebest ^éonek — Fordán ^ I nre igax-gstó elleni neréi a kir. i\'éki lábltától fe\'oldva.
Polec Andrásnak — Topler Jáoos elleni peréi a kir. jtélff lábla helybenhagyva, t.

TIfi T S g.
HIRDETÉSEK
— fitrágytalsaiág és mhidenueasft g;»ae«rbajaknál melegen sfánljuk liasielt olvasóink figyelmébe J^gger stódsp sitilláit. Kap* haiók 90 kros eredeti dobosokban míndea gyógy-szertárban és nevesebb drogos &s etben, valamint Eaoir A. fa gyógyszer különlegességi gyá rftban Bkt-Nuudorf.
A helybeli- „ U radalmi Sörkert"-h«z tartozó: háilelkek kedvező fizetési teltételek mellett telndík. Bóvebb. fel-világosítást ad 683. Zerkoyrlti Albert.
v i
FeíeíSs aierkeasitf:\', Dr. LÜKE ERII Laptulajdono* ée kiadó: KCHRL rtLÓ
P.
NI1TTÉR
Kátráujkén-szappan
Párfaraerie Equltablé\'bécsi oégtól, felttlmnlja elérhetetlen motó ercjéyel nioden mostanig eWfbrdnlUt - - ----
Darabonkénti Ara 36 kr. Kapható: Tass Simon, — ifj. Roscnberg Miksa -Souer Ignác* és Csillag Béla uraknál Nagf\'Knnltaán.
Budapesti Hírlap.
Előfizetésre
hívjuk fal tisztáiéiul a a. é, olvasó közönséget a
BUDAPESTI HÍRLAP
1894-lk évfolyamára (XIV. évfolyam.)
ás ajaácaiiátáa egyik MUaiste s Uetuéf M/m. pen > pontot érfUén. M«( mi m tincs ■nk, tűn a mtgfi telté e^t s |M«tMl kegtt hfmpMbb wpiétrtjret hM tadomiít » UltlM eMméiijairSl, tg. it mS halak naiv*. kaaeaa-■éfjr én Mai ualkit-al, hegy s klslaaétat ae érla-tlitik atacttk kasáak, kaaaai ss f*— rlléf saw itiaatUi ataminyalnll. Táviratai, letefon, ébtr Intktl i vilit mind a aé(v tájékitél t as oreség akit sépSHklL t«a_ttérél ktrt sisak alaiuiét s tsl Igényt tartkat a aíétaH wafaeJtiiBinaW. Tiiiéiltttlik a iaifeti«éMl klvál«slai ée »partálai, Ifjnataia Utaatta feldolgoml aat ami a klalsatew séSV«sMk> téjf, katatta éa- liéikn ikliÉ i fsisfisll ■lrla* feuáUáse eu eülg aMtmea IR páldasAáSSSt Járt sI81, m5H" aairtessttMgáaM as a mtinrésMia vnrtl tiaakéiákaa, keu a kesto-•éf ttuali aaai várhat al MByirs ojtágátil, alatt*, ktav taataaaa, atgbUkalóán tt Itlkll—iruma te-lyaa UMkoaUtra.
■ivtlleéat énUke, aa a inat aasnsUtallka feilSüéti iránya. Ott pedig aaratilms ttokban a wvawkbaa, a hol atfiaak a ladapatl BlcUg-aak a réteaésye, ttéteta, Iránya, karakun, waéval tcyé«iet(t syt* láttatik mag, tlaenaégy évTUsgrébe aUa aáf ata-dtöki tudja, ktff mit nli\'An! a Dudapetíi UírtapM.
As eliiiizeUii flUM$k a köfftkmik: Egy hónapra t frt 80 j Félévre . . 7 frt Negyedévre S Trt 50 | Egész évre tó frt A II- ét izékváres terlMés kértei kértvs, »Wé-
kee e géetávsl ttpaSlátva. VidélerSi ItgailutrM a potlautalvdnyon ----rnlÁ előfizetés — <\'4m •
BUDAPESTI HÍRLAP.U^\'a\'LA.
Mkk MlárA-atesa 4. —*i. JéiieMnt a---
Alapíttatott MM.
Sflrgönysxim: Dlttgott Brnlppr»t
DIETRICH is flOTTSCHLIG
-os«t. igáig, és magy. kir. udvari tea- és rumszállitók és
— .:—palaozk8.er nagykereskedők. \' Kiviteli ptnezék Kőbányán. Iroda cs mcgrenJclési -hely ;—
B-udapest, xógri póata-"attza ÍO. szá.m.
Siállitás vsraton és pottán. tttátiv t melferfr yisoW éa layfinamsw W-ftJok kltártlag Wtvat. lan behotsteia. Ktivetlen behoiatrt f tö rendi Itaulea rta. frtaerla osgsee, franena ée hollandi (Brven l.ucat Bolt} llktrékkél. KivilAsn ajánlhatjuk alólérhatatlen ét 18 i< éta kéikedvellségnek örvendő tea-vegyltikelsket, mint Mssdsrft vetyiték, eeéeiér vsgyttéá, motzkvtl vegyítik, király vegyHék, WeésHs tiiyltéá ét sdssrt ssedtáá- a. t 8— fnól11- frlig \' , kilónként_
JJlMLA-TCJJL rum
20, aS ée 70 Cantillter k Vr„ BTerf rsrtttmssó paltctkokb»n- ■ .io luW a. á. t- trtig.
BRAZÍLIAI RUM
váéjegyinkkel ellátott pslsrskokbsn, 1%, ltr. frt 115 kr, 70 centiliter frt -.68 kr.
COGNACOK
franctia 70 eantiliteres palaesk\'okbsn 1 frt 10 krtAI tg frlig. Fraatla eessse saját tilmkéakktl I ti* védjegyQnkkal, ctéfínk kilftnlegeatége, 74 eenlibtaree palscikokban, 4 írlól 18 frlig. A^tékilthli rendrlménrrk ■< gynrtan éa legnagyobb flgretammal aatkStfilletsek Lmitré Itpptl kívánt kimet 118 árjtgwákelsk sisasst fagyén és Mnsestve MklWetssk. Udvari ira ét rstn ^eraakeáéatinit Bndapcsten ;
XV., vAczl-utcua 18., a korona kávéházzal szemben, IV.. kigyótér, gróf Teleky palota, VI., Andrásaj .ut, az opera közelében.
PV Iímélelatiélr, ftdlladiis ét kánét urai rétiért kiilónös knlőnkedtuményck ^M
Főraktár
Nagy-Kanizsán : Biach Lipót urnái. Kis-Czellen: \' Gayer Lipót urnái.
I
AJtitfJrt MMMlttrji éj* u uuii kftirtcImrtyckBfk mi kénaaiékek, valamint
*|4nIjék HttjAi ittniloni ét itiiwoi ttgytiölt téttlk 4l(u (Urait lapurUlt •l«Ar«ndtt
ék TAIofvtntt ifhrnni. ú Onvr kara* rém »a» MWtahal,Ml"»n||f IMI. ■llllillM liMMlkt rumul, BÍ«U
trbititln wltötéftt bnitHM rumot F^nria éir-hnfmtdFDOQ NAC makit ■ IfykirAlM riTfplnU. y
V Ay a vátofiloii initbéftkl«u 4\', nflru kilót fKMtm *mn\'ij/vU*in Mf honi ilymrntr*tn. —\' KlitrariM ktTtnifrA (ltimnatintB. Hl ÜiCKI*
hftrátoa b-teirtéaa g ítofrlflk
TKN i ruQBlfli Al lr»d» WtútÜ&úUm
IS. «», Hl| Öilnl h\'i r/irn.Ht It *i Ml* llAlt Hlíbjr Anlil - Mikit AnUdJtíL /níftiif\' mt /JfeJe/t jhJt \'f1* *
iJiyi/iíi. ____%......... ^ .:
—\' A n I kntnn-
sécit » n}it éra«ktimii rtiy«i»Mi.i|«ik. iwfy h»ré*érltoiliiM wiiwUy w»k tltft\' ni|u mtibltlitté taéiakkit—1M1MW A* mtalt Ht«|iBtaa éa oM ártkktl
VhMti mufolMfoitftk iwhUmiu uotldu nt^p i*íinitirn kininrt tBteiwI
qi. él kir. JUftb. httgittr tytr IIhía^ÍI, VII. K«ripMl»«tl( Hajál fctatilinéteU. BtlBÚtBBtltl kft«| Mfrrk fa luk ktlléktl ét ilka(i^n<i. Miiitlí-nttíimíi ktngtatftk ét ttnéWmuvtk-
fi jiiiitlÉ— minim püilnmáfgal tatküaiHuük.
ÜHfrKinlaaa, va^mnj^
[xcelsiob Kávé ,
• tavtobb pflrkÖH avamet kivé, árft, »a •• *\'
tatpomtna laiinlflábin it tikéi lyaatatat* igényakat in
az Excelsior Kivé
jwlát-Jűüd MltiQl pttrköív^ a legkiválóbb ^ faljuk kavaráka áB $Mm |obh, mint a ■ iftbbi foranlombin elntnrduló mm Átégek, V* malyakbni 16* i mqflukwitáit niyo|( áam-fk napokon ál m««»»rl|»i ara
jét ét vnmmjái. O htítidm fnknr+km hfaj mrwnnjr tirjytH ne J t treimrt iMrM ty fnMl 4h> gyOaA<l|ti|é |
»aját »npia«tB>ilaihM MllUll kiíIM. M tllfttdonaajttiról. l4«p|iAléi
[)D«iuUrli és Ehmiilfld MbnI\'hAii.
én pfdla : 1. 1 „ éa V4 ItlIéifMjMiM
dfiti i>t iMieyytl elltUnfl tnonturfttkhuH, A Biiumcbb CMI ^aárnu uiínA^gU(it( ám : ^ & Irt U) \'kf.. kűaADil^Mn q áa aiinu lift ÜO kr. kilrtiiNnt,
^ Sls6 Magyar GSikáv* Pörkfllda iutfipiiltii |4ö4)
iX
Zala M, sxám. (0. lap^
1S9S dcc«iv)li«r hó Sí-én.
Eisele József
HÉZ-, EHCZMU- ÉS OŐZKAZÁNGYÁR
BUDAPEST, V., Külső váczi út 138.
ütfelfi l# BaamBáfIi,
hidraulikus ssé|(ecael4 Képekkél
klllairi brfi^ftélt ffértl, kiirfe«u(l H Mt/ftlfi fit-
kaBáack Biálllf Aaára^itHllairx minden máaaemti kazáBková^jnuakák, ■Int tnrtáljrBk, viiwienéMlflk, kémények tik. k^ttllésére.
Különlegességek i
lt«inmflÜ+r*féiy mb» visoaivH gőzkazánok 2Q légktrl kaaznátati feaznyomáaig.
IK U Mj
autkKiAnlele|iek. aé|ieli, n#B- ét vltveiel^kek BxáNiárN kétiUlHnek t axokkél pnay tuktAr far-
iul IR. Telje* h/i\'h/-. rBiiktr* ét venyénKell a)\'Arkeren4eBé»efc Hiállallnlnnk b leaBuktieHlkkeB kétal(i<»iM*k.
geiíek, lUfl/Mtek. \'lotabb* mkétaty, BTflk>
I m**llUtég, M«lma, elnyálkátndát a^airár- éalojtó* [ kJAiií^fl, üaltfiD<?OÍM i nyálka birtyáoak — k**flmltt gfi\'iff kór n legjobban ét nvor*an távo-ÜtlníTk »*l a» évnk nin bnráil valódi * orvos rtn« HU»»tr« kéaniieM ét ax orvotok Utal ajánlott
M«*»ut-<Jj Ürny-Thra cmmtujja kr, ér
hurut por dobog** tlO kr.u
pnntnt orvoti |m«zt»ál»iM utttitá^aul, aik^re már nJhtiny nap után tatható.\'
KÜ tHmtmimái keye«ebb nem küldetik tréi. _ J^-MmÍ kflldinanl bujaériiMi % onomag«>l*a é* "T" aaálIMO lovát —~ÜÖ krrtl (óbb. ^ A me^rtn-dnlé-ní ntfynnanvn: ~ S8—
Szú György gyógyszertár BÉQB; V. \\V>mmerg^> la\'áiür11^
A „BUDAPEST^ képé pol ttkíif upWvfc" KoRHirth Tvyttotko-] zata szerint tpftUM fl»ltUl»<|t •atflUf, ni
Mogjolenik iiapovitu 40.000 , j^ldíinylmn,
KIIHiiIInI A m k I
f/H) t\\r¥ fél tv* •é«m ni é» rr
ra| kéra
Mubitv&iivN/Amol bárkinek in-gyan kaid »„BUDAPEST\'4 kiadó-In mitu ii: Hiulftpont, HarkmiiyáM-Utct 8* M. * \' 174-1
4( oiiifibalomvtfi^laj magaaünttti aa addigil pamnto ^ aáat áa oiárnáaáai, arőt áa naangflhangnt oyarütk
állala. Mihdnn vnrtirn bárki rábuahalji áa mlodaukor la ia bukatja, — Soha •ahi pumtul al. n~ Arii a varó|iAloiákaal aivQM aa utóbbiak minöaága aaarint Iri 1 5$ no, a. áa S,60. - KlllOn a „COLUIBUS ••vnrfliaj pária I — frf.
Lt|u]abipl ^•(oi^\'b\'b!
,,I N TO N A" "
tCaan u) itlálmhfiytí banfftaBrra) mladan al^tatnt Unulmány á^ •analtmani oál-kQ) #aát m«g naái lataaáa ivurítaii aanedaraboi lábat |átaaanl.
477 > Ara 12 frt. a kótalapok darabja 80 kr Ma|rnml«láBak aa Irak nlálaiiaa bakttld^ ftttIláH v^gy ttlánvátaüal lallwittfinali
i ti
iíl oiMál
sgiííqt
ü S « k
>»F-! ő *
mm.il .. r
í Zoliogos

Kantaaa, vaaárnap

Zala 65 aaám. (7 lap)
1898. <i«c«mber hó 8l óo
HMM* H l J Arft^tékák Inyytn Kí^mOU foM9t*MÍ
MlaftuiiU NAniluriiA!
golldk (gdroly fiülöp
I1 K A « A II I N. (Ú)
M#ttblaHal6 ügynrtkok kimtitilk
elofizetesi felhívás
1 imi cuiúi lípok"
aídpwodAlmt ai tamarattariaaitö kapta hötllftp tBM év folyamára,
mm^nB_;__.7? s scsstj
W^j^f^a míl^i TasárHap, dixwa kiáítitásbaii, tetszrtto boritóktat;
A „lét* CaalAW UpOfc * A tlg«ttart«iiMi *a Ugdlaaa-pbh é« iognMbb Iléfii hetilap, H. maly wlvM Aa tollai un-"\' kaaaam éa laaawttarJaoatA olvaaukayakat nyojt i magyar alvill kOalnaégaak,
▲ „léfaa CtalAdl Lkpok" a lagmogaoobb Irodalmi alvón Allé lap, ö»*ly klrll naaaatl Irodataaataak aW maga Ml éa IfAaAi taaértlaak, Igy aa lÜAf évi oUtl nlAro kAvtÜLMi IfAktAI kaa kltloaéojmkat i JAkat Mór , liogy taritaaa Aalag?". (ttaaély), Boaittki Aajaa Iéui |fA aara knaakAla" (Ao«Aoy), Tllgvaat MikAly i ,,á gyé ■Aal gjrlrl" tlltaHtfaatk), r. i amim Áta; >,A t&Mtf** partján" (M*)« wtlííwr laair i MA töiPP /Ormi oalkkV ■tb itíi Rftlta*ién|akoi írtak a aaAaka ILoaAay JAaaal, V»raAayl (ívnia, falakI Háadoi ilr A ragéay aallAklatot Lanka (ftaalAv Irta, oalm® „Páaatarlla Al lldémafény M A kApnk aa aj év nik almából valAk, a Igaa talAlA ra|aok. A mi kAIAatta Artlakal kliMaAa a aaámaak aa. kogy al ikkia mig|ilaat kitaliaAapak, laótnak nookApollii uját WH OTÖnirir vmiKr ntnni. A „Kljtai Ctalátfl UpoK" évanklnt a aattyajha ayowoii
iai,l, nn^yt ad, nladrangt Ifik tollából.
A HAéfaa OaaliAI Lapok" két ktloakéat a«jalial aa!. |ékla|ija, a „Mttlgyak Lapja" kAa tart Aal Aa atvalréaaaaal allét va, tatyaíaa aAiklIlakatlvé Igaa atadoa akt dlvitlop Miit
A |t|*t OoaliAt lapak a faatakk omUMt oaOvaá Mafttl MflalaaA ragtaytkaa klvll évaakiat, ttbb ónálló,
SinUL MlWImg HlUri i> )nntmal atllntflluk
H mtndaaaa altayOk JaoaAra a ..KapaiCulAdl Lapok" aak a ..HOlgytk lapja" aalml divatlappal Aa AtfAiy* aial|áklattal agyau, •lülaatáal Ara omk aaAAI Akfl 1 frt. főtávra 9 VH, aagyadavra IVH 50 Kr, Al aíilliaflit.ptaaal a lap klalAklvatatákM Andnpaat. Nagy karaaa ntoia 20 «iém kttdaaitnfc, a aialy »ktvAaalra aktaivAayiaAaiilat ítjtitiaal kltd blrktatk, ka aa Irtat tarattaOlapoa arag\'
kataalallki__\' I
HT Aki aa t|Aia Arra aaólá I forintnyi ttláaaUai iiwaaael AO kr, Banaggriltil ^utaiaHII\'Aal díjfaí agAat évra liakltA, laail t ragtayt, - akt fAM a M alMU ■aÍAal oaaaagat éa 40 kr oaaoti|alAil Aa aualaaoAIIMAtl dijat kaid ka, aaaak P ragéoyt, i aki I frt h kr. aagyad\' évi alonaataal dl|at a 10 kr aaaaia|«IAaé Aa paat-vdljai ag* aaarra kaid ka, -gy aradali ragéiyl knld a|talva At al|-■■ataaaa |alalaiill a tládólllVaUt
i Képi CulUl Upok kUMUvtUlt
Kakoricza-| morzsolók!
KA4 Aa arftltaj\'áar*, agyaáiPtl I k ka tót 444rkaaaieal, ii »\'al8/o<ala 6 n ilklDl, I W nbifJi n ro 4< álé, ^ lÍANkil/aiék (irl«iir9k)« RiAiia* áa ***l«tt*ftia|ték9 TftUnrittáiiyniIlr<aF.IOlir TakarAk-NiA-8i(8k, « « , l NifaikafAfAk, IIApa 4a burganyaváitk, f DarAlAk
allaaiart la||olib m^iO\'AgUtt Aa atarltaiiUal klH/Ulnak : Mi
Mayfarth Ph. és Társa!
Smnciiikat
rutai, ragnak. mituIanitantU naiari llailalt aaaiall II-kirik Aa kdH#altgaMé|iak aaoaaaM albibiakaiailaa alliA-agltA»Art a lanMittuAbb mlit/toAgltan aaailttok.
AttníélOl ajAnlni HO fokti, v<Mhil*tf tiaala aasalaasaa-raiál kaliaaiaa AAA bortotai Aa vcaalak gyAriAaAkoa.
Ulrliok Aa kaailiAltll UUattAROk Ingván mi»l Akaiiéinak.
— WlvA\'ö araiailaydrl knaakrAak.
mg*- Jri* fnt4 A4M4A -tpa
\\ ÍSERHOFEp, J.-féle $
1 , ^ \' ryósmwwtár fo \'JL! : . W
j BÉCHUEN, I. k KII, H1 N tí K R 8T H 4 8 8 K \\b HZ. A.--
K UU- ----- »— ,,tum goléanaa Reiohaapfol."
LJ VArilaaiMA lülMlHt^ok, miiu lltalíittf laAAaaaat aara alatt; «atébbi 3
Fi uvit tatja* joggal atférdtailík, aiíval éiakngjraa alig WwtFmaaBWti aaiyaaa oaaa lakdaonak qaéli~ka« fV
K lAitkil na.....mi ka aa»a liiniiiylinlUli inlai ffftlaaAak éta igaa labdaeaok éllilAaw altprjiiéatk ér JC
□ vaadaaak éa alig van oaalAd, aalybaa aaaa klflAI kAalaaarbAt kéaalai aaa valaa UlAltttA. 1 Vf
f\\ Haémtalan oryo- állal *mi libdMtok kéiitaarll tJAaKataak ét aj Aa Itattak alaiaa aly k^okriAI fj
X aalyak a raaa aa^aatéaMI éa aaékrakadéabll aradUtT alat apO-aavaroA* Rrilfkajok, kAHte. vértélaMaak ■
U, araayá»i kéltétUaaéf a liaaoalé bata aégpknél Vértlaatllé lalajdaaoégikaAI fogva kW m4 kalAaaal vaaaak XJ.
f> véraaagéayaéa a aa abbéi tnii bajoknál la; Igy aApkAraél, Idagweégból asémaaé fajfAJAaokaAl aik Kom f\\
V vArttaiUté lakdaaaok oly kéiavM liataak. kogr a lagoaakélyabb fájdalmakat aaai okosáé k, a annak folytán ^r (1 még a laggyaagébb »gyéaétj da taég -gyarmakoit által la nladoa aggodalom aélkll bavokoták. J fS A aotmlalaa étilatratMVr aatyat • labdaoMk fngyaaatOt a tgffkakhibOaabb év )ignikiaikkraaiag^ , j^ V/ gak ötén «|éaaaéglk vlaaiaovartaa fblytAa koaaéak latAalak, »mr liolyrn caakla néhányat oalltiak aaoa S/
V **ll*iyaéaMt, hogy aladaakí, o kl aaaa labdaoaokat ,^gyiaar kMMélta mag vágynák gyoaAdvo, aaokat
« •••vabb A»gj« ajlalanl : I 1—.\'.PB
V r -----—Ratwr-taat. AprtUa kA I >4$, I^udilifiu: l - é|f vérliaaiUA lakdanaakal kAvatahtl é»
O 4 Tla«(«U INorkaHir ur t . a* kiaaaok taklathotök valiyiiaknAI, Btlytkaok Ima*\' Yj-
fS--\' V atlvM h VBUiAn ij^in M ÉTOTT * foark^r i i^iléUia.l MktU
V aa anlóUil••íilhataltaa vérivé UM«<*aiU| uíMvéiaiial »«la»mi ét mlodan agra \'Ifllwg fodola ogyanaaoaalá
M Kag«4j« • a •il.tM li a kigiaAtv«bti tiuiwwatwi*! lalMk\'^al lra««al vOr<H* •alnUn vaa allAtva "3H )
X améakaia«aafi, Maradok tatfa* ii«»i«Uiial FaaHlKtk k WJU««Áí»«Wai.A.,- »vora éa bintoc )\\
0 aaoa, Húln, Uodaatktl. AlUOnkai [OMjItöllflCS híZ \\I
t> ttra olííí KIMótk ailUtt, tm. Mapt ké ll M. | aoa» mladM^ kOMvéaypa éa oaáaáa a
, {F
\'1m|«h akarata vii)t( hogy aa tln lahnavtat h»»#t»« iaaa j ^„t ang/ " L. ----- - •— r~ "*"
V karlllak, oiélyaWhak ImIínI f*annal iMgirum. Kii gyar» im _ " , " \' w
n •••agy^aw M^antntia t tTaiwyiriritnBTTaiaiiii aaiMr \'ruia$iiw\'*IVtnifi hüllíűn^v ^JMVkafaa J*.IAt rí
V v^fam toblié képaa végaam a« hlxnnvára mA# é M- 1 lAllllUvUlUlKl H^JiCttUbA Avak koaaat aor- )# Íj lak kOai vohiék, ha aa Ön taxtlálaira mtitA lakdanaljBlt* 6U valamannyí kajaovoantO mov kMU orvaaak Al Q >V gam nam »»«oi»il*|t vólo* m«K. Aa Naa Ablj* oiag Oot tal a la;iabbnak allamarva. Bgy alagásMO kiállítat 1 f\\ v ÉiM ••♦aajtf. Magy bjaolmam vai».- Ugy aann lobdo^ank n» Rntoiieaérffl 1 fartat
angain ia tAkélaiaaan kl fognak gyégvNaat, a inloi mar . •
V miauk aak k agAaaiégOk vtaaaaayavaaéro a«iglu4gal aaol* A Itill Ari/W titnflA7 Itoatat laaértél vi
A fitna. • • ; -----p KÍfe T«fé*. iVIWAMMKW UipiUI^ 0u« a aaértoAtWaU /V
V \' aoU aokakail, aéfga dagaaatakaAI, aQkakaaa, m Vf VJ ■ Bin nitolr.\'mL.IIT. r|h , 1MT iriia gynMI-jtall -agy ak ily &akaál. atai IJ A PTT Vélyaa llaaUH Úr IT 7 I1IIM aAéV III llprlMlvg t tégaly 60 kr. flSF " 1% /v A ligforrAbk kO«aAnaiaaiai in.ioil,<oo aaiMnal Ooaak to moatvo 71 kr _ ^ Sr l) évaa Mgyaéaéa Mvébia. Al IHatA It ivan él aaanvMatt T?«»iir\\r|\\« 1 </u«rn \'>M|,kafa J. UJl. jgA ll~ O " A gyaatorkgrofbaa ál vMrtritgkan, mir ítirtr a aagaata, • MíllAciialU ^ a fagya*.iag*kra*atJutai A
V MlytAI agytbkánt la ta muwt»t», nijiWo vAlatlan •gv«l" IJaTl aabra, mini lagl tatoaabb aaar iliimarva. Kgy
bnat kapott On kittől vértknihó laMaaaolból « asoanak * gociaOggal 40 kr Rármantva 16 kr fi Sc állandó liwaéliti MytAn tktiit»-ríi kigyógynlt r ,B -21---— -----—- \\M—
0 IrflM* llaalalatlal W^«a.lt.l J.^afa IJ tí fű 1160 V. !!? Í^^JC? Cj
X _ V,,U,,ÖM mr knral rakadlaAg, gomae ke V
U kivbaagnthcrami, Uiobl ni*iUii. ttlg. inAraa-tf4a, l»«>gna alb. t-llali. 1 Ivagaexkl tr» 30 kra|c. * tMg—tl
\' TtktitiM ürt ------------- 1 béraontva 1 ft% AA kraioiAr. W
áttitroa taaritaliaii ka ........agat ír I pé Aaciy«^ np,yt n H^gat aaéfpÜ)Tl^W» K 11
kaaanot a ktrlat laldaaaoiUi W nam nmtaaithatnm fog í"wi»uiii.ii>/ftin uujtyőaar. faaa lataaiÉi J
a^yokk altmiaréioaat klf»i aaau lalalao*»k artáka fa* 0a mlndaaMMt altaoti tmjok alloo kiiaal káaianr. [l
lat éa link.\' a hol naak alkalmain nyillk, a naan^rilOkiittk rl Ovagaccka AA kr U nvug 1 frl JC
fj ligmiligaabbM fogom aiMtant. K—a hálalratotn fatanéaaaay 4 u. a* l\'a.a a Uüiiriak a ■ fi
.JL—ilaU baaaiiáltaára Om iitwntl fillitlilniiojn^-,,. ,.... AltUlUriOS tl&ZUtO SÓ 44" \\Z K
V 1>Ja ttatalatil Haka lgnAva ratr ■ riaamfinrtérr aladaa koititjíMMAayal, a in f
Q Oamkdorf, Kolbiik matton. Hilétln 1DHR. oki. I Aa IMúJAa.-MAÖdul*, gyumorgorca gyM^rkée. aranyér. 1 fj T Ort dagulAa atb alloa. I oaomag Ara I forint. f\\
vnr^vj ?" áöSt Ötííé An^ol eaodAbnlgoam. ÜZmlT\' - i
JT IWWlgat^I dalÍMnaal . ^L \' timtf »«V»ar
X MWIrmaly a^m. "ül i Jo.ii \' wílllirL^g^Wdul\'1\'1 POT U láblZZttdft8 Ollcfa. Jjü^\'\'Jg}^ *
V •^Aaajaa fca^a Uéoryal, a «lJln1 n»aiJfeT l ta xtÁttat képnadii kaŰaaoUao —r\' V
1 A aglhrróhh laalailaaat kUaliMfn. vagyok fla*ifiattal ,mmé . ..uujh i/T,.. , . , \' |\\ Kl * ^ ■ , «|»Pit <art\'i a lébballt Aa aiai ArUlaatlan aaar vaa fi
I X Xalvkl Anna klfiróliAlvo. Kgy doboaaal 60 kr. IMrmonivo 74 kr X
X Raaa vArtlntlté iibdaomk oakla a \'aarh» /1. f t 1,. , kltaaA aaorgatyvn oilon V
I Q far J. fAla, aa „araajr birodalmi nlmáhoa" \' »•\'"liUI/ííállII, j.;gv gvaf AO krn|eaAr Qf
aiiaaatt lyáfyaaarUrkaa, UáaakiO I > Nla- bórmMto« kaldéml itft ar 7>
X aaaalraaaa IA. aa. A* kAnt|ltaUnak vnlóill mtift. IJ..UA viiírv iifvAu taAi* X
Q lAgbia, 1 agy II aaam Inlnlanaot tartalmami dolma llülcHI vtljjj \' SOJJ\' 80 gyágyxaor, Q
A Ara Al kr. Kgy aanaaa. malybaa Jl dobna tartalotili gyomórhurttt Aa aladaa a raaaailaa oaéaitOobtl X
V Wll. I fft Ua ím WF1IÍ wrwnillii untvtal —héiand bgjikaél igy aiaig I frt \\J
ö klldétaél I frt 10 kr. Kgy oaoaigtAI kívmbb nam u_... ,, .. it . . ~ J\\~
X klldatlk ii Hom Ht falaoroll kéoaltaáayokM klvll m K£
O L , , L,tai_ii_i_ii 1 1 1 1 11 oooirAk lapokban klntaall oaaaai kai-ég klIfklAl ÍJ
X 4 Al tMiag • tntotaaMBt !>• li• taf*I (ml Inl^at 4ato|,,MrMiatl ktltnlmaégok raklArai vannak éa X
V laAlanlalfAayayil aiIOalllatlk) bérmaita k\'lWétaal » géaalallma aaUn MnUavA gyorean Aa aloaAn mag- O Q V fcfulfíMí!il?1 l0kr naraalttaak - ^aiATmagradktAMl a toggyornab. fi X 1 "•••A * 4 fli0tt,"f \'Vi.fi V" JT- aaiktaoltataik ka a pénaAaaoof oMoa bóCtMailg , V
V *tg I m 10 kr. ét 10 otoMig 9 frl W krba karAl. iiiyakb aagiaadaléaak aláovétaíTlMaiMk. - Bár- Q 1 O ipr MA. Mair alforlodliéglk kOvilkiatékoa aaalva oaakla aly aaotbaa tgrtéaik a klIAái ha aa f\\
X oaoa laMaoaok a ItgklloaMlékk aavtk éa alakok alatt iwnag allro Mrkoalk, aaly aaaikai a paalaklItaAgok V I U nIAaoataUak; aaaak klratkaaUkaa kéntik aaakla | aokkal méraékallabbak. (J
lbfy-Kanlaaa. vaaámap, Znlt 56, aaám. (8. lap.) ____ _______ 1898. december hó 8Téo.
Legszebb I Legértékesebb! Leghasznosabb!
Előfizetési felhívási

A l
I,
^eiflNapló^
NnpwnltlNt kéi«i«r m«>|(J<>lriiA politikai nit|>llitpr«. \'Hü k „iv»ll Niipirt" Jfiiíyufomígon n tmtnhwHíh, lm(nrinriaIim»»M< Ie<a<elihen—kiállított—napilap, foutrktuiojtén klidólula|d»no*a i Falelfia aatrkt»eiö|i r
ifj. Aliftl/IITI E61NÉL lAlHá 1*1001.
A „INwII JtaplA" mini aodarti ajaég gondolkodik iiiun&r. arról K liogy •IvmAmM ■*ftalál)4k btnne aa nkbt érdÜÉIfi kft*-leményakitf. EiiMl a éélbAi rMpiaaiber *l*|t óta „A lltaheljr kAril" oluinial minden bAlon randa* iiény-bt old«lm malléVliUt ad, A mplyliiüi loglnlkorlk • ttok lAraiidnloti k4rdé«4vel, n Alvat uJ|HAnAvii]„ kor,111 koaiylm raoepteket, apróságokat. a ke»lmuitkArAi, a k«rM*»(r#l, aaon klvfll tk|ékoaU>ja a vidék gaádiuMMMiyAit a kaéipnll pl»r torjainál*! 4a árairól, (iikkokoi kóaól további a gy arank aavcIAfrAI ra iiialairél, lankátokat ad lliétnkérdéaakben 4a ntééi a |yrrai«kiHkéiak
A Utt«lrl»r<l*« én a kéalrkaéé val\'aiai »k i vasutak, po«t«, távíró, liujdlAWisAffok Mvat«li«okal érdekaiaak minél bo-batóbb inadoaáaa »é*«H A FmII Raplé mlntlao iwlltórtöki miatti KIiI«IimI«i nlmuo kAIAa ■<(; oldalait uulléklal ki«éri.
A , Pesti Napl6" karácsonyra diszes ajándékkal lepi mag előfizetőit Ki^risKT^m fbi4T#:TKLBKI
A fíult Napié rafiall kiadásának, mély aa alAaó napolt baérkeaalt ötttn Mrtoht ihhi/tlbaa foglalja, túli,}\' a tal|at fWi Naplónak élAllutéal ár* lluda/mltn 4tt iMAn korén éa iwmloaan hitből juiiaiva, a« uh lap ktlldfat nélkül:
ItmJMrl LAP\', \'\' I * Kuli fa \'nffl/itll lap «vy»»m> küld* n tidékrt.
IMw *tn - — — 14 frt kr I N*ar»A ttn - — • frt ao kr. \'I Mm *>» — - — la frt - kr. | M««/*4 t«r* — — t frt *• kr
r« 4*r« —\' — ■ T frt kf. | *4t ktaapr* 1 frt M kr. I Ni ím - — — U frt kr. I ÜU k*M*r«--I frt a» kr
Naponkint k*t*a*rj "yy/i éi üti kjadib külön külön Mikit togy poitán ktldn t -
3tudapMt«a3 :f • "Vld4i£«n:
Káéin Mit It frt . kr\'lfirié é*r« 4 frt att kr, kata iin * la fH - kr | »•»»•<• érra » - a frt - kr
fél iin » frt kr | Mar ÜtaaiiN I frt ao kr. I fii tin - IO frt - kr. | I|J ktaa^fa i frt 70 kr.
tf^dM^ A /VWi Nuttlé ni! lapjára kiltln ti tllofndnnk MHiilittktl, ilyy, Aix/y ki imluki wfr— Mpntfui járat it a mtjuakuU aj\' ^\' JJb «li/hil mtymUni nm nkar, at MUtákn! a „IMI iViiji/d" utl lapjára nnf/yudittnklnl ■ Hndaptthn i forinttá!, — ttidiktn ü forint HO krajrtárral,
A ,,1\'enti Napló" kiadóhivatala.
••ti
I I
Nyomalott Fltnlml Ptlllip lnplul«jduitoii,Al Nitiy-Kanlaaéii, IN08.
A f Á N D É:KTÁ RGP*
\'\' \'■ " "\'.....\'"\' ..........\'— 1 i" 1 - 1 tnui—~- " " i \' * " "-\'\'""\'" * " \' "***—\'—1 , \' \'" ------■ -----\'- - -^vn-nrr-ni-n-ct^---^..-,. , lum.ii.,
MDiszmC Ifjúsági-irat K é p 6 s k 0 D j Yf
_______ZZ EmlékköayY, I1AIÖHYY vagy
Diszlevélpapirok, IBÚSZEBGABKITUBÁK.
Min(]fv/ek h l^gnagyohh v^lfts/t^khan és legjobban
/i\'ö\'-f \'T\' ÍD l^P lí /i Di könyvkereskedésében t IíjLjlÍ JdL t: p h;- kaphatok
VIDÉKI MEGRENDELÉSEK .Xrb>"i0,é!