Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.79 MB
2011-02-16 15:03:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
498
2302
Rövid leírás | Teljes leírás (353.71 KB)

Zala 1893 március

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

10. szám.
Nagy-Kanizsa, 1893. m&rczius 5*én.
XXII. évíolyun.
fft-Itru
■z tőség Ollop-Us.
"lék luteadt i lip inllMt rinira Tünalkoíó minden k miiemén)\'.
Mmststlu levelak euk Ismeri keiik
Z A L A
olitikai és veirvea
EUééhivatal:
Vinwhit-épílel t\'mkét /M*f Ma; ksnsktdési.
RLAnzrrtsN Átii
Min 10 koron (I frt)
tkfini t Uh a W)
JHyéilévrs I knraa* W IlMr (Itt) lin)*ftpíl JiBü/ana ictimílülMk
kél ftvadutssk •!.
H jrtlttér pstlUora lé kr.
SMratok m kildctMk fia
gy-Kanizsai- és dél-zalai takarékpénztáruk, a Hankegyeafilet, az Ipar- és kereske-delmi bank, a Nagy-kanizsai negélyegylel-szöretkezet és a lelencei takarékpérizlrtr
hivatabw- körtónre. jtMi aJkHsJtatee
■ - ■- - ■ __\' ___Vimulkoiók Vturhel Falún kftítyr-
» \' kansksdétfba taléanM
H<t|el«BÍk STagyKauiMáu lieteiikint i^ynfr: iMNárnap.
Megyénkés a mezőgazdaság.
— A MésúrtMii táraa kűlüigvi\'téM alkalmiból. —
Hazánk még mindig kiválóan földmivelő orazág; népünk földmivelő nép A löldmi-velésben van az örazág gazdagságának fő-forrása ; erejének Utlajdoiiképeiij gvíikere. Ipart még korántsem olyan, högy kíllön-Jegeá jelleget kölcsönözhetne neki, a azért nem ia nevezheti magát még iparon államnak. mert jnap^pítfilng unnak még csak •néhány ágátmiveli, svsIfiszínUfeg még jó itokáigion laxiauiraug mutyira jut, hogy mint ipari állam szerepelhessen. Nagyon természetes teliát éi nagyon értügid, luut ittldmi-rnlétr kJúiJ^oMíM Ttlkaiffiábót a
►zak»zeiii löfazólítlánok egész sorával találkozunk, a a parlamentben levő kiváló gaz-jiák göffilják íiil—azokiú—a—hiányokat, melyek a gazdaság terén még mindig éat-UlhatCk, de egy iihiiI javaslatokat ia lesznek arra nézve, hogy miképen lehetne eteken a hiányokon aegiteiii. . -"7 \' . —-
Két*ég(deii, hogy első Horbitn a parlamentnek feladata, hogy az ország anyagi jólétét czélző iwézkedéeek iránt beható tárgyalásokat folytasson; a ha tekintjük azt, fangy az anyagi "jőlél íiélkülözhatlen Jfül tele m erkölcsi r» szellemi haladásnak la;] nfnca kéiáég az iránt, hogy a parlament legfontosabb feladatai közé tartozik : az orazág gazdasági viszonyainak javitáaát, a közgazdasági életnek tellendiléiét caélió intézkedések iránt beható enzmecaerét folytatni a a gaz\'daközönséget tájékozni. Igaz
ugyan, Jlögy parlamenti beszédekkel a köz-1 fejieazléaére egy már régóu áldásosainkul gazdaságot emelm n m lehet de valamely I ködó megyei gazdasági egyesület, áll ienj^í -Hgy előbbre haladásának, még ia csak aztlk-1 Csak az a baj, liogy tudomásunk szeri*
igen aok gazda nem tagja ennek az egyesületnek, mely pedig1 díjjal egybtkötött kiállitáaaival, és más irányú tevékenyté-féveT sokszor bebizonyította már, hogy megyénk gaidiisági életének felleudoléaéra
faégeB féltétele, hogy iio.\'csak a kormány jéa a szakminiszter, hanem az orazág kép-rviaelete is a legmelegebben érdeklődjék j-iránta é* ez által ta minden tényezőnek {figyelme telkekessék reá, így maga a föld
mivelési miniszter Hetiden András gróf, nagy hivató)tsággal bír. i tárczájának költségvetés* alkalmából mon-j Van atonjiivül még egy külön egyesület, jdott elw beszédje is, bizüiivságat fatt arról,\' melyet aaönőink veszedelme tett-— fájdalom Ihogy teljeseid ismeri "riportjának mlitdw i — sailkségessé,-ee a Imlatonvidéki tilloxers lágn bogát, dí* nemusak ezt, hanem ismeri!ellen védekező egyesület, mely rendeaen a hiány okHt is melyek^ umezőgatilaaág kUlön-[Taiwli:w»ij_tarlja liléiéit és szülőink meg-bjtefrjgwtaii^azléltietők. fí iainaiiímen\'^se -^"l^k^lwt\' a lehetőt elköveti. Hogy
•Tlpányokáti hanem mimlen lehető eszköz az egyesületre is szükség volt, azt mindenki j felhasználásával ezeket meg is akarja azün-1 átláthatja, ha megyénk legjobb bortermő tetui A nemy.et életérdekéi képező azornaan vidékeit nluzwt karasaOUl s végig menve vall löldniivelés. szfillőti-rmelés, gyümölcs- a kisapáti határon, Tapolcza felől Magya-|tenyésztés, a nemzetközi állyf^yffánk ftgye,l roaon Mo\'iosfir-Apátin,-KewllialyUH Tápot-I a lótenyésztés, a juhászat és a mezőgasda- czáig, ázt -Békálhiu, Kiiveakállán, Zánkán,
I ság egyél) ágai gondos és tervszerű ápo- A/itiilfán kéirsiítül Füredig és Veszprémig, j-lá«ii Arfejlí-sziiW iráni oly kijelentéseket nézze meg azt a romlási és pusztulást, jutt, melyek nagy réttiétíyekkel biztatnak\'a mely gyökerében támadta meg a birto-j további munkálkodá>álioe, it ki már külöii j kos nép megélhetését, h nem egyet ben eddig ia oly ezél.^\'iíi inté.kedéaeket|» magélíteléi\' egyetlen eszközétől fiMztotla tett, hogy • remény teliemn indokolt. I meg. Adataink nincsenek e pillanatban Mi itt ez nlkaliiiiiroyl f/ipiH .pjlhwitfcrt \'■"aatt Am—ngy tndjtik, hngy ez
akarunk vetni megyénk guzdasági állapo- egyesületnek már eddig is npm kevés kőtára, s különösen annak azon ágára, mely szönl|»ítő, czélswrü intézkedései lolytán a kiválóan szőlőtermelő vidékek akút ér-[abban az irányban, hogy a véaz tovaterje-idekét képezi de csak általában, anélkül léséi gát^lu meg Bebizonyult Itt ia, \'hogy ez úttal »y.Hksy,erii fe[tegeü\'\'sekbw ki "így g)""—sagály,—nhaawü védekwéa » vánuánk bocsátkozni romlást leltHrtóztatják, vagy • kárt kevéabbé
Megyénkben a gazdasági ügyek tervszerű érezhetővé teszik Látjuk ebből, hogy a
A „ZALA" tárcája. Kelyik a kettő közül?
A domándi uraságnak ejty unalmas téli délután furcsa gondolaija támadt. Föltette magában, hogy a farsangban megházasodik:
Módfelett megunta mftrázl a gondtalan és szabad legényéletet, meg azokat a Csernyi Juliska féle bolond aaszonyhístóriákat, a melyeknek azokon a száz és izit apró cseprö kellemetlen-stégeken kivin még az a következményük is megvolt, hogy átkozott rossz hírét keltették a vi-dskbeli orinepség élőit. Igaz, fiogy evvel édeskeveset iftr&lotl. mert tudta jol, hogy oincs a varmegyében a/ a gazdag szép leány, a kit it S üfezer holdjáért neki nem adnának, — csakhogy az roli a bökkenő * dologban, hógy most, mikor a megunt aranys/ahadságon kívül még egyéb okok is csábítgattak arra az egykor aaoyira ijes/.iö hizssodtsra, egy olyan furcsa dilemmába keveredett, a melyből szerfölött bajos volt a kibontakozás.
Ugy tett tehát, mim hasonló esetben más mber w cselekednék —- megkérdezte slóssör a s^imiló hideg észt, azután pedig a szivét. A hideg ész azt tanácsolta néki: - Ha elveszed a dereesktí (íombosynak ast
* sápadt arnu, beteges, de egyetlen leányát, —
* kinek még s mindannapi Imadaága it tt vagy,
* ájd. agy vár, s agy számit reád, mint a moi Üti a h«t«aík meiiir/erriuágr* - bit akkor a
j dormándi ursdaloüi meg Ötezer holddal tog meg-j nagyobodni, -s te leozel h leggazdagabb s aleg-: irigyellebb ember ** «g«n/. vármegyében , neked ílesz a legl.ivelib i a lees/eret/íbb leleséged az | egén löki kerekségen. A síiv pedig ezt:
— Kéresd meg. annak a zádorlaki öltzáz Iholdis Karthaynak ai ot lánya közül azi a t8-\' neményszeríi, szép s/íike Mulvieni, akinek olyan i haja van, mintha aranyos tavaszi napsugárböl | lenne ionya, « olyan szemei, mitil a legszebb i két millag a mennyholio/.aémt, — » \'i kit te | szeretsz, lázas szivednek minden szenvedélyessé-gével, — talán hozzad megyj talán nem log kosarat adni. Az iiem var, nem számit reád mint | az a másik, es ha hozzálUumgy is, kérdés, hogy azon ág egyKzerlr kelengyén kivlil, amit évek i hosazu során at a saját kezeivel keszitgeielt, — ; visz e magával egyebei is a házhoz? Visz e ne lkad rzereto és hüneges\'szivet f , . , Melyik, hál a kettő közül\'/ Ez. a lündémsiókból inegulkolott nyönyörtisé-gtís leany-e, a\'kl szegény,\' s a kit jóformán nem [is ismersz, vagy az a beteges, halványarczu hervadö virág, a ki gazdag, s a kinek sóvárgó szivében le vagy az imádott, a a bálványozod mindenható ? . . ,
f!s a jzív mely legyőzte az ész szavát, választolt, est mondva neki:
Ta vagy a legszebb ember az egésr^vir-megyében, i ammellétl (áidag, nagyon gazdag. Mit ér te iiokod ai a siratélén álló hatogea sápadt leány, — a kit te nem ttersist, s a kit
| nem tudsz szerelni soha — azá nagy nevével, < s az ő nagy vagyonával ? I boldogtalanná lesaed magadat egész életedre, martyrrá azt a szegény t leányt, kinek, nem tudod vissonosnf átl a batár-[talan s azt a . végtelen nagy szerelmet, mint a milyennel az téged a/éreti Pokollá tested neki azt a veled elloholt pár esztendőt is, a mivel a Mindenható irgalmassága életét talán meghosszá-Ibiianá. Nem arra vagy te teremtve, hogy szenvedj, hanem arra, hogy szeress. Miért választanád a poklot a mennyország helyett, mikor annál a [másiknál a szerelem minden gyönyöre, és min> den üdvösséges boldogsága várakozik reád?L. I Odaszorította homlokát a hideg ablaküveghez, I hogy lehűtse ereiben azi az izzó lávakent hüm-! pölygó, firjitó forróságot, amit a lázas kepzelödés , korbácsolt fel agyában.
• A dormándi uraság ezeirlz unalmas teli délután erezte éleiében etöazór, hogy szerelmes -j akárcsak egy középkori truhadour. t\' Ábrándozásából egy harsány •aarvus\' kiállás I rázla fel. Mim valami pajkos gyermek, a kit tetten kapnak ... oly ijedten fordult visaia az ab-I laktól a belépő felé. Katkay Gyuszi a vármegye | leghíresebb korhelye volt Nádoriakról •— é a legszívesebben látott vendég a dormándi kastélyban. | Hanem most az egyszer mégis a pokolba kívánta. . v
Tudta jól, hogy évvel -inni- éa mulatni kell egésa bajnalbaaadáaig, sa réggel elölt baaa nem megy. Pedig ma — élttábfp előszűr — ogr ue-reteit volna egyedül lenni, «onkitöl nem hábor \'galvt, hogy átadhatta volna magát szabidon,
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 10. szám. (2. lap.)
(•(dák maguk i« iparkodnak bajaikon ie-1 Felhívom ti orsiág minden polgárát, hogy giteni, habárai n#gyon ily dolgok termésiete- ewn feladatban a kormányi, hazafiúi lílkesedéf. sen ötiérdeküek. Aköaös vegaély érzete egye- jJ \'jjgjj * hM^4rnlj0nn,fr DeB"U
•ülésre hivja sokszor még azokat is, ember támik érdekében, kik esetleg közönyösep nézhetik h baji.
Mindéi aionban még éppen uern elegendő a közgazdasági bajok teljea maratta ;; mert a közgazdaság fellenddléiét aok mái körülmény ii ha\'ároisa meg; ott van a gabnakereakedelem, \'ott van a mezőgazdasági bitelügy, melynek teljei rendezése nagyobb\' lendületet adbat amin n&k. -S magukban a kisebb gazdákban ii erósebb közszellem volna kivánatoa. V Erre nézve nagyon biitató a\' fbldmive I5*i miniszternek, tárcsája budgetjének általános vitája alkalmából (febr. 28-án) tartott záróbeszédé, melynek beveiefŐ ré»é-
Hésie fog julni ai ortzág minden polgárának a munkában, valamint ré»e leu ■ (ikerben i*.
A kfállitáa sikere-állal növekedni- fog htxánk tekintélye és tokozott lelkei biialommal fogunk haladni a nemxeti megerősödés nagy munkájában. —A kiállilát program m ja fiftöielt a nem telít munka minden toyilvánuláisát; tervezete megadja a kereteket mindazok számára, a kiknek öiei, vigy a kik maguk bármely téren tevékenykedtek.
A törvényhatóságok, a városok ét a családok, melyekhez történelmi emlékek fűtődnek, álKlaák ki ai okmányokat, műtárgyakat, ereklyéket, melyek nagy eaemények, virágzási komakok emlékéi kelthetik telj melyek jellemzik állami sterveietiink, ősi alkotmányunk és önkormány-táti életünk fejlődésének menetéi, a magánéletnek egyre gyarapodott igényeit ét a nemieti erő egyéb megoyilatkoaásaii.
As egyházak mutassák be működésűk ét le-
ben ast mondá, hogy örül 6 annak, bogy I vékenyaégQk tanujeleit, a történelmi emlékeket, itt pártkülönblég nélkül fejezték ki ut, melyekre kegyeTéfwl lekint a nemwt ét a mű-
bogy kivánatoa Maroraiágon egy néleeebb körű, nagyszabású agrárpolitikát Uini és abban a közvetett tevékenytégre is kiterjeszkedni, i a gasdáknak, minden viaio nyait és érdekeit felölelni.
Osiintén óhajtjuk, bogy a miniizter luooéa-tive valósitliaasa is meg ai ország anyagi jóllétének emelésére irányzott törekvéseit.
Fölhívás a közönségbe:!
A magyar állam megalapításának ezredik év-fordulőját fcémtH megfinnepelni a nemzet.
Hazánk törvényhozása elhatározta, hogy u ezredévéi ünnepélyek keretében orizágot kiállítás tartanék.
0 ea. és tpotloli királyi Felsége,\' legkegyelmesebb Urunk és Királyunk ezen kiállítat védnökiégét elfogadni kegyeskedett.
A törvény a kiállításnak 1896-btn, Hudapet-len, u illetékei miniiterek éi egyébb szakkörök közreműködésével leendő rendeseiéi reám ruhizlt.
Kettői ctélja lesz ezen kiállításnak.
Első torban emlékeztetni a nemielet az ezred-évet mait nagy eseményeire és ilkotáaaira ét megmutatol a külföldnek is, bogy ■ magyar nemzet haiznoi tagja volt az európai népcsalád-aak a haladás együttes munkájában.
Második feladata a kiállításnak az lux, hogy megismerjük jl magyar államot, alkotó összes aa apák az ttttörés lulyua vlxonyaí kfliötl j ám
vésxel remekeit, melyeknek megalkotáaa, gyüj fése ét megőrzése at Ő érdemük.
A tudóaok, a művészek, ai írók, a tanférfisk, •tóval a nemzet szellemi fejlődésének összes lé tényezői mutassák be az eszközöket, melyekkel •gy1 éveaereden át a lelvilágosodftst és a nemes illést teljesítették, i a nemzet erkölcseit megne-metiteni igyekeztek.
Mulassák be, hogy Európi éléttárának földjét hogyan munkáltuk a múltban, mim haladtunk ■indig a korral éa miképen érvényesítjük ma a tudomány vívmányait, hogy a nemzeti termelési fokozzuk.
Tér jut a hazai ipar összes tényezőinek, melyek a múltban nem egyaxer versenyeitek a ByugoT legkitűnőbb szaktársaival.
Tárják fel szorgalmuk és ügyességük müveit. Ax elmúlt századok mestereinek remekeit, a napról-napra izmosodó és gyarapMó modern gyári ipar termékeit állítsuk sorba, hogy tanúságot legyenek a magyar munka, magyar vállalkozó izellem erejétől él versenyképességéről.
A kormány gondolkodni fog, hogy • nemzeti munka méltó keretben legyen bemutatva; hogy a kiállítók erkölcsi sikeréi elő-moadilaa. - •
Tálja ki mindenki stQrgslms, i«!»«», Ul«mA. nyenéce eredményeit
Lépjünk mindnyájunk sorompóba, ■ kik dolgozunk éuael, kézzel vigy géppel, egyért — a haláért!
Am lássa a inai nemtedék,. miket teremtettek
erőkel; megismertessük önmagunkkal ét n idegenekkel t szellemi, anyagi és erkölcsi téren való munkálkodásnak összes vívmányait.
érezzük át, bogy ti ősök verítéke árán megtört lima ulon milyen feladatok hárulnak reánk és a jövendő nemiedékekre!
_ 1899. márcziua hó 5-én.
Nsgf, ritki ntládi ünnep lest ai, milyet még nem sok nemzet ülhetett mag
Gyűljön a nemzet oda a feltéget uralkodó köré, a ki kaaánkit atyai gonddal ái lölcitMég-gil vezette ai áldátot béke aljain, a haladásaik magailatára é« i ki — egy Mictö aaradévte múlt hő jeleteméoyeee — oda vewti a magyar népet egy izebb évezred küszöbén I Hndapeti, 1HH.I. február havában.
íjukéft Mit i. k.
kutruksdslMiligjrl a. klr. nitlitir.
As iir. hitközség közgyűlési.
Február hó 26-án tartotta a nigy kaniaaai iir. hitközség évi rendes közgyűlésé*, melynek Urgy-sorozatát mull stámunkban ismertettük.v
Ezen köagyülés lefolyáiáról igen könnyű be-uámolhitnank, mert ha at igaaat meg akarjak mondani — aton lényegileg semmi sem történt. Mi sem emlékeztetett arra, hogy ott egy autoooa hítfeletewt önmaga intézi vallás-erkölcsi ügyeit; ai önkormányzatnak legfeljebb csirájában elfojtott kísérletét, de valójában legkisebb nyomat sem, — csak farmiját láthattuk : mely forma alatt azonban a hitközség ügyei, meglehet, hogy a legjobban de leljemaósofa/Mtábtf módon keaelteinek.
Aki a 80 tagból álló elöljáróságnak nem tagja, as a hitközség ügyeit nem csak hogy be nem tolyáeolbaija, de a harmincuk kormányzatán még caak kritikát tem gyakorolhat, A közgyűlés »em nyújt ai utóbbira alkalmat, mert hiit a tagok ai elöljáróság hatáskörének éa müködéiének ismeretével nem bírnak ét alkalmuk tinót arról tudóméit izerézni.
Olvaslak ugyan f*l t közgyűlésen egy 11 elöljáróság 4 szakosztályára kiierjedő jelentést, de ex öneliimeréie volt inkább a szakosztályok tevékenységének, mint aaok tárgyilagos ismertetése. Am bármily tárpyilagoi és kimerítő lett volna is wen jelentés, ahhoz egyszerű hal Iái utáa hoaaátzólni — ugy szólván — lehetetlen. De a hosiáatóllái eredményre ugy tem vetetne. A bar-minoiak zárt testülete a közgyűlés ellen eolida* ritáiban áll; esen tolidanlát alól — jobb jnt-gyötödége ellenére — magát senki iim vonhatja ki. Kétiégiilen, hogy eien indokolatlan wlidari-lés állal a hitközségi tagok nagy részi at elöljáróság élöleriesxtései javára praeoocupáltalik • •i ellen küzdeni, a tagokat a befolyás alól ki-voaai a aa tlófjárórt* véleményével ellenkező határozat hozatalára birni, akkor, — midőn ál épen izőnyegen forgó kérdés előzetes ismerete a ezzel annak megfoatoláaa i a vonatkozó ér vak szakisérfi csoportotitása szándékosai kizáratík — teljes lehetetlen.
Legksrikteriiitikusabb képet nyújt • ezen auto> nomnak nevezeti kormányzttról ai a mód, a mely •serint a lefolyt köigyüíéeen u alapuibályok módotitáaai megejtettek.
azoknak az aianyoi álmoknak, i azoknak iz édei ábrándoknak, i mik egy rövidke óra alatt ugy betöltöttték egész valóját; t a miknek má* moriló varázsa alól ugy óhajtott volna soha, de sóba ki nem ttabadulni. =========
Mosolyogni próbált, hanem htt átkozott rosszul állott neki.
Rutkay Gyuszi izonnil ésirevelte ciimborájá-nak ezt a szokatlan rossz kedvét, axértbát meg is interpellálti miatta.
-r- Ejnye bruderkám, de átkoaoliol kiforditott jó kedved van ma aéked. Ugy nézel ki, mintht vaczkorba haraptál volna. Mi a kö ütött hozzád, hogy olyin kellellen képet vágsi, minihi nem i* a tiéd volm ? Pedig hát ma mulatnod kell velem, ugy bizony bruderkám; mert nagy hírrel jöttem ám ma hozzád. Majd meglátod, hogy kividal . tőle egyszerre az a te söiétbüi ábrázatod. Fogadok, hogy az oldalad belefájdai-a-káciagáibi. Hanem adj addig előbb egy szivart, mert annél* kül nem tndok beszélni. így ni\'. Köszönöm. No moit Ülj ide mellém édei bruderkám, i aztán hallgasd meg azt a rémtéget nigy históriái, a mit néked mondani akarok.
— Csupa fül vagyok — válaszolá az erőltetett mosolygással.
— Nos tehát kedvei bruderkám, miuián caupa (ül vagy, hál sünnel ünnepélyesen tudatom veled, bogy én Roikay Uyusaí, a vármegye leghi-reiebb aorhelye, minden rendű é< rangú asz-itonvnépség eddigi bölondltój| itb. ilb. a far
^-aangban meg fogok háusodni. Ms volt n el egyaéaem.
Rutkay Gyuaii nagyon csalódolt, mikor azt hilte, hogy caimboráji erre a meglepő kijelentéire mijd a görcsökig kactagja magát. Nem volt. annak ma egy caepp nevetni való kedve sem. Egéaa egykedvűen telelte neki:
— Aat bizony jól tesied Gyuszi pajtás.
Rutkay Gyuizii ez • váratlan osalódáa, és a
hűvös hang, melyen cámboráji azóllotl, teljesen lehűtötte. Még csak ut sem kérdezte meg tőle, hógy kit ikar elvenni. Teljeuéggel nem volt tiaztában barátjának mai magaviseletével. Várt egypár pillanatig, hogy talán majd mégis megkérdezi tőle, hauem az oíy egykedvűen bámult a kandalló pattogó lűaébe, hogy még reménye iem lehetett arra nézve, bogy szavát vehesse. Ei okból hát újra felvette beízéde elejtett fonalát. i \'
■ — Képzeld csak bruderkám, ki lesiz az én jövendőbeli kis teleségem ?
— Sejtelmem tinci felöle, — válaszolá szórakozottan.
— Azt elhiiiem — szólt henczegve Rutkay Gyuni — Ha megmondom, hát nagyot fogat némi.
— Noi, ugyan ki? kérdé ai némi kíváncsisággal.
Rutkay üyusii fölkelve a pamlagról, az ablak felé indult, i ugy mentében felelte vilin neki:
— ilarlhky Malvin Zádorlakról.
A dormámll uraigg ugy érezte, mintha egy durva, hltlig kéi nyúlna be a uivéhei, ét ut I egy óriási, i fájdalmai uikitáiul kitépte volna
kebeléből. — Egy kinoa sóhaj, — mint a múló fergeteg utolsó t&cordja — röppent el ajakán : egy néma köny, — mint a kiiirt ég utolw cseppje, csordult ki a szeméből, és mikor ut mondta barátjának:
— Gratulálok I — akkor érezte, bogy többé nincs iziver
Zakál /úgmond.
A börtön nedves szalmája.
— lm* KlchepfiC —
Tizenegy évet töltőit a fogságbtn, csupa tem-mittevéwel lopva az idöl.
Azonban, mivel még hutz éve volt hátra, (n szép reggelen elgondolá magában, mily gyalázatot volt ő, hogy ily rest életet folytatott « e.lhatározá, hogy (ha nem is ezabadamberhei, hanem fogolyhoa, de) mindenesetre emberbe* illó toglalk osátt fog kigondolni
Egy évet szentelt arra, hogy megloniolá a gondolatokat, melyek agyában karingtek i bogy kereste léteiének határozott caélját
Pókot neveljen ? et nagyon régi, kopott atokáa. Pelünont utánozza I Tiuta csalás I
A fii zököroseit olyaua ujjain 7 Neveteégw, hauonlalan mulatság 1
— Ki kellene találnem valami különöset, bau-nosat és bosaulót Kellene, hogy feltaláljak valamit, a mi űau u időt, a mi mullatiasaoo a ml restségem boeanlóia legyen.
A jövű évben basanálta találmányát és a ki-
Nagy-Kanizsa, vasárnap
1893 márcuus M 5-4*
» Minden autonom intézmény lényeiét feltétlenül U kéM(Ü ^0(7 m ütödéséoek moo lörvéajrait — me!yekre éppen antooomiája kiterjed — Osssse iagjt*n»k kfereaftködéeével AJIapitja aeg. A oagy-kaaiasai úr. bi\' község alapszabályai egészen mis divat szerint készültek: két évvel ezelőtt u akkori •lAljárértf, saját tagjaiból kikaidöu hiintfrfg Wrtr»tt,-aj alsuaisbilyoiat terjesztett a közgyűlés élé. Ezen dapszabályokat a készítő bizottságon a telin as elöljáróság néhány mi\' lagján.kivül aankiaea ieaerte, de aaol, — daczára a közgyűlésen történt felszólalásnak, hogy aa alapszábálytervezetet elébb közzé kell lenni; hogy azt megismerni éa megv itatni lehessen, — egyszerű felolvasás után elfogadtattak. Ez a helytelen eljárás hamar mégtarmetra gyümölcseit. Egy év leforgása ulái mag* ay elöljáróság belátia, hogy étek a közgjjHfíTÍUil fontolóra nem vehetett alapszabályok romák, hogy azokat még kinyomatni nem érdemes, bogy aao-kat okvetlen módosítani kell. A bajon segítendő nmét illetéktelenül: aajit tagjai közül küldőit ki egy bizottságot, mely azon módosításokat eeziő-zfllie, melyeket aletolyt közgyűlésen kelleti volna\' megvitatni. A módosított poniozatok azonban nehogy azokat valaki megiaaerbeese, egyik bizott-sigi tag fiókjába aa avatatlan ezeaek el® elsá-rafak. A közgyűlésen aauiin a lélteti iratok nap* tényre kerültek a a módosított pontosatok egy-Démelytke lat is olfutatott. Egy rakaert fel « szólalt ellenük, hangsúlyozva különösen azt, hogy az alapszabályok kéaátése a közgyűlés hatáskörébe tartozik, nogy as arra kikttttfendö bízott• légbe ne kizárólag elAtárésági tagot választas-saaak, hogy az elkészítendő tervezet a hozzászólha-tás előfeltételét képező megiimerhetés czétjiböl közzéteendő, — de a felszólalta elhangzott a sivatagban-a a módoeitott alapszabályok, melyeknek egyea pontjai (el sem olvastatlak, melyekről ép ugy nrittt a nem módosítottakról senkilem tudja, hogy mit tartalmaznak, —egyszerűen elfogadtatlak. Ha ezek rövid idö múlva ismét rosszaknak bizonyulnak, a akkor majd tán a hitközség elöljárósága is be fogja látni, hogy az alapszabály készítésnek ezen módja nemcsak sérelmes a bit község minden egyea önérzetes tagjára, de ellenkezik az önkormányzat lényegévet a eredményre sem vezet
Ilyen a nagy-kanizaai bilközaég autonómiája, ennek képét nyújtotta as imént letolyt közgyűlés, mey tényleg nem, csak formailag volt közgyűlés, mert nem azért tartatott, bogy azon valami tétessék\', hanem hogy alkalom nyújtassák az elöljáróságnak, bogy egy némely intézkedéaé-rőL a kítközségi tagokat kellő hiányuasággal éf-tesuse.
A gjfi\'és lefolyásáról a következőket adhatjuk :
Az elöljáróság által előterjesztett évi jelentés (elolvastatván, jóváhagyólag\' tudomásai vétetik* egyben Rothschild Samu indítványára az elöl-áróságnak a hitközségi Qgyek vezetése, kfilö-
ToUhttiban.
tllllf
• MMa, a kaasl-itia rtaa
Zala 10. aaAm. (8. lap.)
nöeen pedig a kösép kereskedesmi iskola fejlesztése, valamint a jóiékooyttgy érdekében kife)tett tevékenységeért a közgyűlés méltiny ló slieasréea jegyzőkönyvileg kiíejeatetik.
felolvasásra kárál dr. Rothschild Santa elö-
bkI\'-U e» elatiiiaU\'j-tk tW^h mkirf nak aa alölj&ráaág által aszkCsOlt aódositása, mely alkalommal a 11. §■ azon ssódoaitáaa ellen, melyazennt a rendes k&agyűlés eaentul 3 éven-kint lesz tartandó, dr. Rothschild Jakab Jplaaó-lalva aa évi taodes közgy&léa mellett emel ásót aaon indoknál fogva, bogy aa adózó közönségnek gyakrabban alkalom nyajtaaaék aa elöljárósággal való érintkezésre, valamint arra is, bogy a hitközség igazgatásáról évenítint tájékozást nyerjen.
Hoaanbb és élénk vitatkozás mán a közgyűlés; dr. Rothschild Jak. állal felbonoit indokokat magáévá tészi ás szavazattöbeéggal kimqfidji^ bogy a renden közgyűlés évenkíot as év első negyedében tartandó, midéi fogva, a 16. §. vonatkozó intézkedése változattanul megmarad. -. A választ is módozatát tirgyazó 27 g nil dr. Rothschild J. aal indítványozza. hogy küldjön ki a közgyűlés az alapszabályok módosításit elkészítő bizottságot, mely által késsitendö tervezet kös-ssealérs kitétessék, hogy ezt mindenkr sfonete-
aen tanulmányozhassa s csak aznUn tárgyallaa-. ^^ ^^ g ^ B^bW.t___
sanak a szőnyegem forgö mádowtványok; egyúttal safaaiartis tataa* agOatkseik aa* Bísoartn a*? a 27. §-ra nézve ezen bizottságnak aaon ntaaiUat okait iss\'i\'t flttak nj»)i kívánja adni, hogy a három évre yálaaitott elflt-járőságból evenkínt 10 tag kilépjen, melyek \'helyébe ujak vilaaztandók. — Aa indítványozóI és előadó közt kifejlett hoeszsbb vita nián a
Yéga vsa a a*t*g ssábs, atk. Sag* lírtill sivaawak *M Irtva. aaa >■■»■> aa-iillbl J»ttóg4 táa aaU*n á tana kasén j| tmy» Mussl, ésÜMÍ mahhí"*sanlik«i ki m ■ Imilki. s saaUé <« sli. Dtré aa éysa, éwt éart aa alw stiasksa. MUk as Spsl ürt, ■"■"■■. a hsmtis nkf gak, jsk élé! £ lavaa msaikislill, UMMéM aal^s I
Míí Sfejf wtffk katvaf* — séN«* bsa aa Int sártl. K» a auurki raftaia* Uttalksul »la-WK mtf aaak rtoirtl is, akik HaalMpfN s»- watt aMfkatra
ás éist a Wak kéafl kaaé tataittw UvwaW a «aba4 tarataaslka. á tavaasiaa asitllvj ^ihiyM aa
<f*M SMratMaak tavi hWs -tky» h aaatéa aa tasat saUt x
á 0am aijrii Ntlaafc MaSM Rt la an te hattéaM azy ap Hmm atsk, afef MM M( asm raaakttaaasl v«f»» Ujm\'mt a aaskn lifiatt. tani ím. MM Saér-aalaa, kstiac feépfal Iti*al. )tt!»l i^la, ataOe aaak vér kisalllsl vstaa ntoMjtt; alatka as*.
géa-H illik vataa a sarjaié naM illhia áa Mmayw, ksaf aa Makik aagjr résaéiaa arial* kilrtkawa sa*y Irtjí Isaiiaig «aa a *M irtat
la is wt aa* Ü WM rakat Msa MaiOU. MBatám KMi|ria aAsr *a amfcaiS aMtt aaakikaa SMjava mafsaoktak a «aiii»ihaaéi<,
■s a iksésllaa nrtswtftoái akaaas aytivia saa l», Wp aa air kortlMU élva^a jjmbU
aai a aHf aWktis imiik gyaajirkiial aa lamill aM ssiaébia, égpaa Mj •Mtfebaa uama t»*
Mm ■. kaay srti s .HW ltguU bab* tóikat fi faa» saal asgjr ^n4M|M aatataak (s lalia IsaM Uf H)sh islaiéaéra.
Csík atMataaaaaak ■■gaiaal (ia m»* la iqwilal) a körete, a ksaslaskkaa, a gyUMaraatka* kap
kösgyűlé* dr. Rothschild Jakab indítványa féléit t sajatot aa ambari aétNaig aagsasM niavanMit\' a
napi rendre tér éa a 27. § t változatlanul el- j«®t>Wf knstónélt Uuígtolfn jMnt a por aakawk i Miatta
fogadja. ■\'aiagjrtk azt vizsgátok tsalkataÜsii aakMM mtmmd,
n v i 2 ■ j . i __, I hogy kiajr falatra lehet aagaaal aal a aéaikat* UMi gS-
Dr. Viola Ignácz azon indítváayát, mely ««•- L, kWtyUt, „LtaU. OinM^a,
rwt az adókivető bizottságba vidéki adózók ia úadtnsolVkag^t rán .liaitai aamíjgé. nagégt,ftm-
választassanak a közgyűlés el nem fogadja, de |irt, éimiil|lrt. naiélc* Utal aUggi asa biztoaiiott <M-
balározntképeo kimondja, hogy a vidéki adózók , B0rök«rt- Bsan a rsagmtwiáa aéaakéljék él aa »akiak
évenkint az adókivetés megtörténtéről a felszó-1» M • WéJ sgra^tatia Mart— «kat
lamlási határidő megjelölése melleit átiratflfe^ T**. ** * A — \' 61 kla ikjrtll gMérba, akol a kaf.velaaa is IsQesntelMor
értesilendők. cziaUtaa ponabanal egyforma sdvaristtéggtl kémak q
A többi módoeitások, amint azok a_XI—íz. s* *ll»tllin iiiinllatsrtl s a UvOlaa\'iwtoatike tti»j-
jegyzőkönyvben körülírvik minden észrevétel é«aaécakkal ffilraUaott saáWaauk.
nélkül elfogadtatnak. "N "O - ^Ws biatott fetfftfe Wt
* • jTlx k\'t 1^,-u-r- r I , . estaitaiaak még itt u (Istbea a aélkal a kiüti* atftil a A jegyzőkönyv b»teles.t«re- Lengyel Ignác. ^ ^^^ reiuteB,kWal ^ .
éa Rotbacbild Samu urak küldetnek ki. baa katiitalaa. a (aaiaartdaa Hktata garaakané t
Egyéb tárgy nem lévén elnök a gyűlést be- Haasa kát ott vsa aa a végsS kiUid*, aal a TI • jill rekeaztí I batalmit, gazdagságát a gl|éais. a aashéadMbaaaUaart«
rtglólbsa rag^agtaté aakat iaal lUfaártsaiie gaa|aaaa aa, -.....- - ■\'■■■ .............• "Tsoiyogr
tartás némi sikerrel jutalmazta. A fogoly valódi börtönben volt, melyet a nap halvány sngára naponként alig fél óráig világita meg s a\' nyomorult fekhelye, hol fájós tagjait pihenteié, valóban nedves, penészes szalma volt.
— (jak ugyan! \'— kftltá. lei erélyesen — unatkozni kezdek ; megszárítom szalmámat!
Először megolvasta a fekhelyén levő szalmaszálakat. Ezer háromszázhét volt. Nyomorúságos fekhely 1
Kísérletet tett I kiszámilá, hogy mennyi idő alatt pzárad meg egy-egy szalmaszál. Ehhez háromnegyed óra kellett.
így, hogy sz ezer három százhét szalmaszál megszáradjon, kilenczszáznyolczvans egy negyed óra kellett, minthogy napja naponként csak léi óráig ragyogott, a szárítás ezerkilenczazázbat-vanegy napig tartott volna, ba a borús ég ssám-talan»íur el nem rabolja a félórai napnieleget ia tőle; mi miatt munkáját hat év, egy hónap, egy hét, és bal nap alatt aem végezheti be.
Még mintegy fél évre való dolga volt.
Munkájioz látott tehát.
A hányszor a nap aűiött, mindig a napsugarakhoz vili egy-egy ssalmaazálat s felhasználta a nap jelegét Nem hagyott elröppenni egy pillanatot sem, midőn azárithatott. . Tíz év mull el. A fogoly csak szalmája harmadrészén feküdt, mig két harmadával keblét tóata li. *• —
nem szál
maradt nedvea
Tizenöt év mnlt el. Örömére már több mint ezázhsrminczbat szalmája.
Még négyszázhét nap s a fogoly büszke lehetett volna bevégzett munkájára a a 1 átaddk sá táni mosolyával, boszulö hangon kiáltotta volna: . -
lw — Ah ! ah ! ti engemet a börtönök nadvea szalmájára ítéltetek. Noe hat! forrjatok dObö-I tökben, aert száraz szalmán fekazem. I De sajnos ! a kegyetlen eoís elleste martalékát.,^
Egy éjjel, midőn a fogoly boldog jövőjéről álmodozván felébredt, örömében pajzán taglejtést tett levervén korsóját, a víz mellén patak-1 sott végig.
Minden szalmája átázott I
Mit csináljon most/? Újra kezdje Sisyphusí | munkáját ? Ismét tizenöt évig szárogassa a tjap-1 sugarakon szalmaszálait ?
Csüggedés fogta el I Ti kik e világon boldo gok vagytok, kik lemond tok sz őrömről, ha I huszonöt lépést kell tenni érette, követ vettek-e
[reá?! t
Lássátok ! Másfél év múlva örülhetett volna 1
Igen e^ az ember tizenöt évig dolgozott, hogy száras s*slmáo nyughaasék, a megnyugodott volna abban, hogy hajssálsi kőzött áedves szalmával fogja elhagyni börtönét TI... Esi érdemelte e?... Sobal
Hét nap, hét é||et aggodalmak közt vergődött, küzdve a kétségbeeséssel.
Hiába vívott, la volt verve.
Laaajtva, kétségbeesve roskadt térdeire.
— Istenem 1 — moadá zokogva, — bocsáss meg, bogy ma el vesztem báioraágomai.
Harmincz évig saeavedtem ; tagjaim elgyengülték, lestem sok sanyarúságot állt ki, azemeia elhomályosultak, vérem színtelenné vált, haiaa megőszült, fogaim kihulltak. Ellenálltam ébMgnak, hidegnek s unalomnak. Egy kiváneágom volt a mi segéljen törekvésemben, egy caáljá volt életemnek. —<-.De kivinaágoaat aár nem teljesíthetem. Czélomat nem érem aár el. Meg vagyok gyalázva. Bocsáss meg, bogy elhagyom helyemet a felhagyok a küzdésééi Nea tehetek másként.
De később megbánván, amit mondo\'t felkiálta:
— Nem, nem, ezerszer nem 1 Ne mondja senki hogy sémáiért vesztém éltemet. Nem, nem vagyok legyőzve, nem hagyom el helyemet! Nea vagyok gyáva I egy pillanatig aea fogóit börtönöm nedves szalmáján feküdni!
•sr Nem, a köztársaság nea igazságos írántaónJ
Es a fogoly azon éjjel meghalt, mondhatjuk: legyőzetett, aint Brutua a nagy volt, mint Catö.
Hös tett-miatt mult ki: nm*g*ttt ualmdjái."
Francaiéból rUtttkk Sándor.
If agy Tanra, vasárnap
Zaja 10. uáa (4. lap)
■OMk TWilH TuiUtu \'
fN tiarslitka riékmkk &elpikul íkuiMM ind,\' i* htt, ttna. * IMm, alkar hl/ nfiufja aa aatart
Ipt Itp aa * km mm illik • Mi aaaf érnüm ét tatta mM • afck MM fsa irm)r«l ifit* aláwala Maiaalaraak M Mlg tart. anlfa rtartal fy ijiifi Ikfl JMtk BMW «AU (riláaal) a kOÍM.
(U-
Ilii. ■ÉWBÉMI &•#». \'
sónatg Aa előadta ntgtUj tátié kadif)ai tánealkalWa. hagy • nagybanin* far. hUkliMg kés
— Él \'IéIIIM.
—jr.
H I R I E. f
— H|bm Február oltárbof • helybeli isr. imahátban (ioldbamroer Károly i (i\'mnunn czég ii«rtvi«eldje Koaaafaid l*oat. ~ Roaanitld Adolf takiattljee nagrk*re»k«iéj leányát • aiámo* tt előkelő rokonság, nliröt a varoe legjobb kárainak jeletdéfébea, tUtil itta ftaysa lakoma *q>« KoaanMd AéoU háaá a& aselyea feflrSwStnfttit mondtak T»n«í« jr GaasUr, Pjfbál Fereari atb
— Mm MkivC miohelye rolt m délelőtt 11 árakor • »lroai plíMnil I—Ííloma, hat
Gyula, tetenyei fbldbtrtokoa es|8áM8fSkj bal*—ah
Brutka Náador» talmi—gitr uradalmi kaaaatr eainaa 4* kedves Irányának. A aéataép a jaanayaaaaaaf nagyapym, -Sav? ftiiW utoC inka-
k érett*. A< dat aégy«at 90 pár káaiaalta.
— A m»mm amHáfaaaiia gilirt Hal ■Hl lMrlk(4, a nagy tahietélyt (iltMil
S. a e*é« megatapitójáf m három iva kwértttk nagy láatséllal aa érék o rágalom kelyére,*Xa áldott MM át jóaáaoa «i«u Nr«a hamvai Ma aaaáa impaaéaa síremlékei em«IM as MM, kik hO 3rökaa« u elhunytnak aaamjpk vagyon-baa és fekinlélyben, 4a arányaiban fa. A »áay síremlékre magbaláaa ap—it. frappánsát jallmaefl epitáfiomot t(< ütni La ha, a ■ kaM, kit fáfi mkaaiaiar aa M kaetfaáf fiz a (hKwi oaaládhoa.
A arrera í|| hangzik.
igytoáaán aa mar aaak laiat.
magyarai k
■fa waiaawa Man badaágkarcsupk wa^i ereklye m—aamiaAk Belepést aa ftaadl faatartáaára a knluam mi ahntar évi 1500 farial segélyt helyezett htkUáaha. II* él aaákiárueuak tsi Éiaa padig már na é* atejétól >ia>aaJa é«i aaar Mmi «aa*aaaM a«g lanaa a aafara. A mm raaáaaialga anaiaaa artiaal íoiit é« Mfcfa* a aa«7 kaaowrfgat, bagy nU nki«in<k»a afttH taaMgaaM i M- a aaákvaraaka MM «iaka4a>gkawa» aaaaaa fan-WifaHU. A r«ailaa»<g fa<a«<wi<)a aa IMM—49 Üflfak, kapák, atfa »alai4aaaa>w, kan a ka aaaaaratIf4kai aaka|j)il aag*a«aHa«lat • iMík, banaat kttld|*k aaakal, * IftíAmi aaakM-karmi aiaklfa ■aaaaaéaak lUaJayaalra, Ki* UM 8 ti a ifal aa agaaa aiaaM kftifl®» Mm Wkaaa4áa> ki baaaaaarr*aui aarilkat aaak-M^ aMg a »»4#k«a aMfeaim»~jilia|af -M Ml h»íi»i laaaMlMM atpMMnm | Ai 4ie»$ aaka4aáfkaf««aak aaaw arakljrai. A aaa> kaMfkafral araklfa aiM«a Hadapaalaa aatf-aaMn éa artákaa aljú Madf (fa kiairakai ka#an a^UMbkka. a aaijakMi araa4«^a<|| wjg WUgtígfWK^tSmBSS^ pal4>ayaka> -41* i ant*tu» fanfainaaaia k>K*i> afata-Inapkiii, *#f|, a ■aanawl klMMt arMljré
Mak rarjH
mt* mwtf irét ámld léatm OtfUHm élhd méf híré.
,„ i Mit mtmkm aM <k www, Omk fH\'abtfm MtmM. LtUtd, adj) mimltm taiftri áfttt, ttí 4. mm/ Mft
• Ét wmápá, ItgtsM stmtM. . ,>-, - -:■,.
A mIpbt éUmb mmháá
— l\'slfáa; Mfaaly f Öauaia MnMil «attlk a kir«, ko«r »fa» H«ü ii<r, i i 10 a ikl. A Mtfakárl a iafa)4naaa fám* ai a«ai
lOftulf
[f««t *3ié$i31 a Waa énk k»W|k| Imifí él ■Alél fcpawa kaaai aarka* *«nuft a lemplomlsa, * Aradkatailaa aiaaka\'im, Cúgáay Kánty, ké • ■aifaak (Miéréaal Béláim Jéáaaf, aa ékaaaaóiA- UégMiM ügyvéd mexkalt Effik waffti lipUr. skíól af|yawrti biraa almwami aaparaa | aaak irji, kotty kákrakagfoM larafa aaanai gjé-plébiaoa ótködietie Oaaaa aa lifa p4ff* A* NT 1 gyitfawallaa uU-gbaj^ Miaii Snkeiéva) nMi «a> oá» awtartéa oiaa meghaló haaaHn iaiéaaitt«at éiatéaak. Citptaqt Karoly idaaUa gaeielka-boaaájak — Nkauacyok voltak: Dr. \'Mauser dián ember vdil a nagy éniaklcdiéaaal viaaüatati Jéaoa éa laska .Saador; nA*aasa«oeyek Dr.]mindi«n irtai, a ni a magyar aawraiiaégaal, a Rum Jiaaaal. TaaUa Sénöroé; p) laaoió-1 aaaa«ati raltara fa|Hééwlral afyba<(ggétt. Ka* leányok Bperjesay Eéaa, Koiéia (iiaaila, Tamaajaaolaália a aaúrkiaa mlíal, a ka) raak alkalma . Tlaka, Tamta Irina, Hroaka (ütálla; vőfélyek ajrili neki, A B«lato» viééfcaa rajanRÓ aaaratat Sándor Unió, Sstkláy Kklarta, Hroaka tíyaia, > tai eatafOlt, a aaaak érdakat1 Tamás Jenő, — Aa esküröt csalid! kor baa vigíabol csak tekéiéit. Vagérdeali, kogy boagú i«*é lakodalommal ti tik aMg. ■ \\ I kenyaéfének emlékét énoék meg aaok, kii M
- KiMly m .P«iKárl KiyM \'-Wa A! »a»nék. Utya* aaki kéaayt a fíld — A <m polgári aejlatbas február 25-én megtartott caa- léd a kSvaifcaaé ay»aylaoi^ adta ki. lUítány ládiaa jellegű eaiélyrAl röviden eaak akt mond\' Kérohraé, Varga Irtok, mint neje, agy ttv, 8ág» haljak, hogy ax rendki«fil eikerOlt. A atkerkea f *éry La^né, miai \'nagfaénK őa» Sácváry
leginkább hoeaájaraltafc Dr. \'Hehwarea Adolfné Elekne,; aógnntí, gyermekei: Ilona anokabaga, punk inegetftÍA .fámában már |#aat«k, hogy urnö, ki Haécai Ferenci .Bal mán*. c*im0 mo-1 \'árja EagalWbt Mfplf, Ságváry Jen«, anoka- j kftaflaaégünknak alkalma lem a Mtép Nadiaa nologjiának igen aaép elOadáaával a* egénköifm«é- j éeaeaa, aam különben aa Aaaaaa rokon<ég, mégia ■ vetetéee alatt álla kiraavaa arwa daliánalat gat elragadta, tortbbé Zoók JMaet ar, ki Ga^ja* ág. av. gyOlekent. valamint aaámoa tdbarát, aaváaaaUkan g/ÖnySrködbetOL A >ln«a
hanti Árpad .Daaparal* utí rviroíi ki!\' 1 ■■■inmmadaM »alev«l jelentik tek. (jtgaav tlfaputfaa aaanst a l»ang*e«*#ay mérmm C
teróényének alwivaláBávai.a. hallgatdaágot Ktrofy urnák. Sgyted, gyOlekeioHÍ Wiijryelo,! t0g a ,.Poi»tri Kgyfai" nagytermében awtu kacaagUtta a Stoeker Antal ar, ki magyar da-!"nyu kát. tagnak, éte«e W. koidog bémaigaItatni. A bangvanany irtai ramtkivato éedMtéééa "toknak aoagora eiéadáaávai JtnlltroaoU. — Aa *6 érébaa, L bő Ü-to vératítnnl Mrtánt ar- —taikaaik, aaan tidékeOl táiínlifaf trtaraek aldadkat tánca -kovatte, mely eaak a lujnili bnnyiáL Aa lirbo* ^ei«H«tóttn»k ttült WaMi LU jagyekrt «até alljagyafaiak éa tart vak fa tflte, éiikbaa éri véint — Jeten .voltak; ])r Rmiriik j stán d. u. I áfakar. a* ag. « bílv, nter-lhogy a Polgári Eay* aagytanaa aa alkalma mai Paraneané, £parjaaar Stndnrné, Dr. Haaarr Jk.jianaaai aterinl iognsk a < aaildi nrimltba Artk | baMayo^ fut bttofiynlní. Jegyek aktfanyeaiMiak aoane. Nábracsky Lajoaaé, Foagráca Adolfné, | nyugalomba tetetni. Kévagn Kár«, IHM febnilr Préger Hela Ur g|égyaaartirákaa a k**«kae«
Praager Jáaaálaé, Dr. &áts Aataiat, Mmiai j ^ Aldtt hamvba; - ______ ikrák awlfaw, L aae ■ fat fiö ke., iMlk te a
Kálmánná, Jli Ttihinm Itlltad. Dl \'li—b| I nrWMjOiMMiii" Már lűykati kar-leor t torint, 4 éa ft ik aar I irt «f kr, a téhM Kkroljné, \' Dr. Trípammar Raaadné, Tőrök j nagykereakadAt iebraar M^ul délután altalánea aoraaa I Irt. Páholy 11 fn KaraaU aléhWy 190 Ambniané, Dr. Taboiy Gyalánt. Wai»e Adoifné, rtu*et melleit Myeüék Arűk nyuniomra A kr. Baiépii di| étt hr -- A liaagimaaai kaáfU Wuaaeabőck Janoané, Sav.\' Weber Páiaá. — [nagyluárou gyaaaolá kSttSaaég kOrébd) (álluk a 8 á» (él árakor
- Káagjálta. Aamr aaagyia* Nacy-Kaai-aate UMA av« mánaiai W lt<éa á n» larabar a héUéaatg tanai maimthaa tartja évi mfai klagyliáaéi a klii\'kaaa lárgyiaeaaa\'tal It D* aákl magnyitá. >1 Tükári évi fiaaxa. 8 > A paaa* tár éa ragyoaktaMHntaa ilatarjataiáaa aa a aiámvíMiálo biimtaág jaáMláaa. áj Aa alap-MMbályok Keriui aa alngiMlg aa ü eaiTMtakaA kilépd vála»iimányi tag aa padig ; Ifaanaharg
JaSTi]^ R-J*** IteaenhWf Ia«a4^
aiomoawoaa,, ^^^^ Albert né dr. HMharhtlJ Hamaaá.
ffahara M l.-aá, dr Hahgayae t^jaaa* éa Seagi ttyniáné helyett aiaank, vagy aaak njkéü mag* válaaatáaa. fi) Három un a«émvinagt)ft MmH< aag ftlaaatáaa. I) XafáM tnémaajuk
■aép laélaa kangiereenya La*
— A
át
Bartcaa Sndi. Bein* Terka. Eperjtaay Hoaa, Fo-1 vároai hatáaas képriaeiatékan HábOchar polgár* rintos Jenny, Frank Berta, lati A hon, Mo dauer mestert, további mindaaon inléwlek aa egyeat-Etalka, Prangar Károiin aa Ida, Poaaráca Irma!letek kép«nielttit, mmjeknak aa elkanyt
éa Aranka, Réti Aranka éa Gitella, Török Hótmináim aaflniaiaa iparkodott. Ugimpoaaaaekban
éi Saidi, Waiaa Klemmy, WeiienbOck Irma. azonban a torna*egyenlet rakknit ki
— A (aaiaé Mtétjr*. A i. bO 2-án tartott "ajdaem ai Baamw tagok rénvétavai
aatély sokkal nagyobb látogatóttaágot érdemali oertben ÍUdó Béla mondott makg volna, mert a mkotiaál vaiAeiiofileg a kedve\' afltlan idő miati kiaebb — de aaért
tójával
— Cagaar T f f Magtapa\'ástakrt awlgklt a napokban kalfaai, hocy vár-mnakhnn kát aag> aac-gyár van; agyikrél tnelyef araaág világ imaar, vált nakfnk fa tMmkait, da a miülk*
kiknek * aapakhaa ka(rtunk kirt Caan káraa»>
^gg-g ^ jriat agy fiatal ember, ki vaaArokra • sok akt
ouM. A hatotta, btaaáf dr "é?mann IfJrabfa
>Chawm kwyvalékot gyárt éa igaa pitaajoa aagaaa*
asép aaám* | tartott hatávoa gyászbeszédet A • whtwt* ua-17--r * .~".V" ^"T T~ "
ban megjelent kfi^ose«nek asokailan övezetettdmeha. a kéretkraA knaaorut potiá adományok | "ÍÍÍÍÍ"^J^fW*
nyuj\'ott. Beeezetéafil Szécsi Ferenci .Legény búcsaja* ezimü monologjat adta elü Dénea Gyula ar kellé ügyességei. A >bacau< uttn szeren*
kimntatáaát kSldte be hossnnk: Zarkowiia Zaig I S^TJl TÍR-mond áa táfaa crég bita\'alnnkai 10 írt. Hnen- tünk, olv lenilölciei ven berg^Ujna éa neje Szombathely) tOírt^Weiaa- ütláloók,^ krlatkea^k váromtakkaa
lai átégnek küaaftaka fatT 5»a tara\'
oénk voHDr. Rolbacbild Samoné nrnót üd»6.í«aT« Lipót 10 Irt, ilj. Wéiwiayer Márk 10 V^tj**?!*\' - frt, Zarkowiu Zaigmond áa oeie (Hpaat) 16 irt, 1\'iltakoaanak keU aa ailan. hogf
í Dentacb Mor és neje 5 írt, Weiamwyw Mirkna ffiS ^LiL"1^
3 frt, ea aaonnali kiosztásra a gyésiolo család 25 irtot adomknyoantt
M — OcraBamlaatla. A naey kanizsai úratlilák
zölhatni, kr gynjtó magyar dalaival lelvilla-l nyozU a köaöaaéget a azokért b0*an aratta a megesBBMlt tapsokat Nem kevés tetaaéat nyert < a Szegény Jooatbkn oparatie — „Hsus Kapslle" { dneitjeért ea a ..Jodler" duettén. meiTeknek ba-
berain vele 0 lop Imre ur oeatoaoti. Dr. Ollop ellen Remete Géza országgyűlési, képviselő alfát Mór űr is igen kellemes szórakozást nyújtott;nyit levelében hangoztatott germanjzáláa vádja Gabányi .Deaperains ur\'*éoak dOadáiával. Az\' ellen érőmmel kell egy teoyi conataftlnnnk/aaaiy aatély azailami részét Ollop Ern8 éa Stoeker An- aa iar. hitkéaaég legutóbb megtartott közjtyölé-tal arak gyönyörű négykezes aongorajátébk1 sén történt. Eivik idésebb hitközségi tag nrfs-zárta ke. Mindkét ur müTésziaa játékát a kft* nia, booaánatkáraa mellett, némei nyelven keadett
zönség eléggé ismeri, as összjátékra eaak azt\' az éoea azAnyegen forgó kérdésbe* hozzám óim _ _
jegyezhetjük meg, hogy ez az egyes játékot még — de saókoz sem juthatott, mert n jeienlerö^ijilm. 1 -én, aa oazirak Államvuglaknil ssarboaő*
z __:___ L>_HLXJ«H . ______L *___n______ _:_____ ______.. i_____Ü. T. . .,
sokkal falülmulta. — A szíves közreműködők n német nyelv háazaáiatn- ellen olyan zajoa mindegyikét lalkea ovaitokban réaaeaitette a ko- tüntetést rendezlek, hogy a felszólaló maga is
gadélyhrel aam btró agyának miftden azlkatga kellék nünyáhan, cognaoot „csinüjanalC", mart nsmtaak, hogy itynemfi ftaaiaaak megingatják a aanhnvatottan kasait gyár iránti hmalaui, hanem közegéázségi szempontböl ia *é<kas u*«\'ekméoyt képeznek; mién a ajánljuk aaan „legújabb eom-nac-nyárt" as ellanSfxfi bat&aágok legmelegebb pártfogásába éa szívéi figya mebe
— Olrsé fatalcfa«4«a. Azt hall|«k. ko€J ea. kir. azabadalmazott déli-vnaat fáráaság ap-
átot) agy életbe.
nevezett •kratezkr-iarifáti lépteti
Nagy-Kanizsa vasárnap.
Zala: 10. szám. (5. lap.)
— |*M|| érn Uflr<l* gyakaraok Je- »aa lm, hogy • tekiatetben tirsai elamdaak UIAk. Aboayi |«lll áll*Mk. A pácai posta tt távírda iga* ■•vésse » r^ssak. airé«o aMréaaak; ebbeaeaai-„tú+g kerületében még 3 posta és. távirta-K \'\'ISj-TESE
gyakornok lefólti slláa van üresedésben. Az erre! utMt aeg, tgylméb, sjintjak ■MoUmL A
pályáiul szándékoló, érettségi vizsgát telt ifjsk, «*••» sgy a|sfcbaa aegisdslt up aépeasrteifrs és elur-kervéeyeiket iskolai-, hiteles orvosi- éa erkölcsi |M*"» viiialeinak, u .IUhmb Ol.aaóUriaak*
képsal hatodik kHstét s a rtttabl csinos knlalakjibaa 14-aapeilegat. ■ baritsigo* ktlloojl sild kótetek aiad-I egyike 60 krajesirért kapható Kinevesteiés esetében, as illető gyakoronkjelölt a - * „li^iiántgi tm Kii%syMfc luris" a ssol gálát balépés napiétól kezdődőleg 1 torini I <*ddi« .Nsmzetgaadaaigi 8samle") leas-iki tiaashetedlk ér-napidi, éhezetébenfog részesülni éa eaen napiVJ^t^
dijat megtartja a Budapesten véczendö pnaia és | nItui terjedelemben éa tamiaibg egyaránt kiWvti.e és távírda tisztképző tanfolyamon föllendp idö alatt is. í nuk megfelelöleg áj csim alatt lép a kasai kteoaséc elé.
gri rvijvi*vi mau/iMi | waoica ut twu* co Cl \'—~
biüonyítványnyal felszerelje, a nevezett igazra-tóságnea I. évi márcxina hó tS-ig benyújthatlak. t mtíi
jlJ
— A riiaikalaiaiék örönsr as, hogy megaaünt keservük a verőfejek módositásaval. Midőn a ezimbalraozó a legnagyobb kedvvel játszik a veröfejek ördöge az összetartó cierna vagy selyem eloldódik, avagy a uyapol ssétm*-lik éa a továbbjátszás caak agy félórai fáradságos gyapoiosás után lehetséges. Egy elmés találmány van hivatva a~cziabslmnzók ezen szenvedésén segíteni. A •Columbuy oév alatt- saa-ftadalmsaott verőfejek selyemgubó sjjkuak és nemezből egy darabban köaepéo átfúrva készülnek-. A Columbus veröfejek a verőkre egyszerűen bárki által ráhuzhstók és hasznalatuk által a
osimoalom hangja csengőbb és erösebb—lesz; ___
mrntán ar eddig haaználaiban "volt gyipór tom- —gH\'"1 piio halasa éa a czérns kopogása el van kerülve. * ""* A* Columbus gubók elposztiihatlsnok, meri több évi bastnálat után esetleges kopása a gubót egy keveset forgafva, a iálszá mindig aj fejet- \' A felette practikus és a czimbalmos játékosokra korszak atkoló találmány \'Sternberg Ármin i<
E folyóirat tl évsa Ssnaatil balos nemzeti h jratiirt tiiltott
ba; hirdetije, MpaaarSsiUjs vált a klagaadaeigi eaaaikaak. issMraUkaak s lifi munkás*, sft sBhananas a kBzgsadrtági haladásoknak. Hasink gaaJsségílag a lefolyt évtiaed alatt ériiait kaladt, iUasritistaitisaak rendeltetett, Tataiak a
\' •.1893. márcxius hó Ma.
maroonaképtt keraastesek kösé , azokból kiszakított egy nagy tómeget, mint ahogy aa úgyse juhász a nyájat szokta laikákra osztani; aaatán azoknak bematatta as aj embert.
— Mi iut neved öcsém ?
—- Markos Gyuri.
— No bál oéiiétek keresztény atyámfiai, az az érdesMs keraaztaa vitáz atyánkfiai: Markos György. Hint látjátok : ert a jó Isten is nak teremtette ; fogadjátok el hát zérnek.
▲ tömeg olyat ordított erre, hogy még a Bakony bercaat u visszhangozták. A jutasiskat majdnem megölte as édes öröm, hogy ily nagy tisztelet jutott ki az ő Tofdyjoknak,
Hanem a csapatból kivált egy auaik legény, lombén emelve maga után egy kórül-bslBl ti-
esapat-ve-
r^íJííSfi? .* ^Jjenkét .fontos busogányt Maglátaaott rajta, hogy
■>■ > ha már érő válogatja a vasárt, akkor ő ■
"pályásat akar.
— Táláa jó volna tisstslaadő atyám mégis egy kis próbát lenni! — saólt bamba mosoly* güsal, v\'ontaioüan.
liiánosbatlan parasst-fóassggal dohta oda Markos alá a bzaakétfoatoa bwwgá»yt vaaér próbáira. *
A körűié Ilók nak tetssstt a tráta ; nagy rAhfl-géasal álltak oda kórba. Msrko* Gyárit bántotta a* a pükliaadiaái. Ag"
ktasiak Uépáltak, awsigaatfaaágsak bsll^iJSésbW vélt: 1 parsak. korsakaMatak siép tíjBileniak iád alt; aaé*a) a ktegaadasig aiailsa Isféa kalailés éa slsssaoa pssagi «Wt mtalkősik A ■HsHiitt asaasti rsélok atia sasakuijabti Bsgsléaadé Madatsk lépsak olStérbs s sssk kssótt Isgsisi sorkaa a ktsigsigstia nadsiéss, atlyaak cgjik igca batsa résaét^képaai a kisagéaaségtgy. Szfikséges hpgy a tudomány dl)Mii a sssms ktsdslsaMI Is kiirsgya a siaga rioét i le hstSlsg hozziJinilJoD aa Mx»ék Unliaawkoi, a retoratok aükassitéaékaa. K Madal iftal ndtttatva, aa adaligl .Kaai-aatgasdaaigi Sasala* as ívtSl ksiilrt ftlaiell a kóiigaaga-tilt ia • bw tért ayit a kositsifstui k\'Htssk taéosda.vas da mégis lápsasci s a kaaai sisaoayskat éa állapotokat foly-1 rist Btera \'előtt tárté tárgyalásának; ■ A felyAf^ |l
swiis wsisa gagysiia ü-jafliilai hs>i ftastsákss bafaléie- dobott ras hazortnyt könnyed láb-mosdn-aBtjsitaai B «sak a W-kfaéMég pirtoUaitéi agg, k«gy lftkte VÍMtM , pftragxt -áliat elé; ki majd-
a gazdagabb tartalom éa taegnagyobbodott taijsdslim állas- t ■• i rT, P . 1 1
déaa megmaradjon, ilert aa sISflutési irat, dacaira a sokkal «»■ eSy »JJel magasabb volt n»ia. Mgj\'obb t*rj«lsismask, fölemelni nem togom, tudván, hogy — Így nem fogadok ét fegyvert aeokuöl, — a folyóirat rsak akkor fogja igazin betölteni fontos lilrsti-! uólt szelíd, da határozotl bangoa. — Fog\'d üt. ks-s ssgykiWüaségaak mH «el»rbt, rét^sita * |iuIAb ^„„jj ellenem vele.
terjsd. Nsn kétlem, hogy a kaaai késüsség méltányolni fogja a kőzérdeka tzíU, melyet a Szemle .szolgál s becses tirao-gatisival lehetőleg slüogja moaditasi annak a sikeres mac-
is kari füzetekben fog msgjelenifi, pontosan minden kénap 16 ia, csak a januir-febroári ksttés fizet képea kivételt, melyet az aj ftlSfizetSk bslépéss > a folyóirat aj ozime in dokol. EISBzetési ira binnentés küldéssel egész éviié 8 fit, egyse fizetek ára 1 írt. QSfisstketai magánál a nerkesttó-
lamitziók azonban ebben sa esetben aa illető köayvksnskt-déshes intéssadók, a melynél e megrendelés tirtéat. — B-pest; 1893. évi jaaair herábaa — Dr. Jekelfalnzey Jóssef, a ,Kóagsadssigi és Közigszgatisl fiseaüe* saerkaesUjr.
testvére budapesti hangszergyaros ez eget dicséri oldását A tUagasdasi(i és EfizlgátgaUsi Szemle" eantás feltalálójának.
A ra. éa klr. Fensége Estei Ferencs Ferdinánd löhercsag világkörüli kürutia alkalmából a szükségeit borkészletet a m. kir. löldmi-xelésügyi miniszieriom felügyelete alait álló .Orsz. Kö/.gonti Mmtapúiczenél" (Mérleg-utcza
4 dtk sz.) Kerestette be. Ezen mimapincze nemcsak Magyarorsság legelőkelőbb köreiben bír állandó vevő közönséggel, hanem sikerült neki az egész világon piacira szert lenni. Ez alkalommal olvasóink figyelmébe ajánljuk ezen czég ItguiabbalT megtelem 1893. évi árjegyzékét.
— Budapeatre utazó tisztelt o\'vaaóinknak különös figyelmébe ajánljuk az »Erz«ébet„ királyné szállodát -az Egyetem uiczában. hol kellemes és cseodes otthonra találnak. E szálloda*. Berecsky Lajos tulajdonos személyes felügyelete mellett, tiszta, szép ssohával, kiszolgálás és jutányos áraival minden igényeknek megfelel. A belváros közepén levén leghamarabb el lebet jutni innen a város minden, részében; a villamos vasat állomása is a szálloda szomszédságában van I7termében ízletes éteiel és italok jütányöi \'áron szogáliatnak ki, kávéháza minden irányban a legjobban van berendezve.
A körülállók erre már nem nevettek. Ez aaa vol> gyerek-beszéd. ..
Hanem a parasst-góliátot bántotta aa asagy* kedvit visszautasítás. FSfjkapta a buzogányt.
A iömeg tágult.
A súlyos buzogányt megforgatta a levegőben éa olyan csapást márt Markos Gyurira hogy kö-
aél (Badapsst, VI. kerület, Terta-könit H.«. I. ««!•».) ^naeges halandónak elég lett volna a szele ia.
ElfiSsetéseket egyébiráat minden könyvárus elfogad. A rek- u._, _ .,__. _ " ____.vi_____j.
(■■■akxiálr si/inha■ abnsa aa nssfksti nku iriin^w.! Jiarzus urnn mer sem mowuii. nyugvás
táborozol! a már akkor ezerekre szaporodott kereszies-bad.
Máig is >Táborállás< a neve annak a fensik-nsk, ahol láboroztak és várták a jeladáat az indoláara. — |
Körül-belfil 40 ezer főnyi lehetett az a hatalmas embertömeg, mely a földesúri zsarnokoskodás elöl menekült jobbágyoktól \'a munkakerülő, sebonnsi erdei ssjványig minden elemét magába fogadts a sorsával elégületlen népnek. Képvi-- Bosnyák képek, Irta Aboayi Árpid. (Athenaenm)l selve volt minden fegyvernem is a kardtól egész OlvasAtira. VI. kstát, ira (0 kr.) Tizenhárom bosnyik kép a cséphadaróig. A vérszomjas tömegek kezében vas Aboayi Árpid kötetében egybegyűjtve. Itt-ott láttak, ol- (villogtak a vasvillák, n kiegyenesített kaszák, az
yurr meg
[| képpel nézte a levegőben forgó buzogányt a | mikor az a hatalmas csapás t ősben feje fölá ért, megkapta a jobb kezével, egyet fordított, I meg egyet rántott rajta; azután oda dobta a jgoháth mellé, ki végig terüli a földón, orrával túrva a földet.
] Még hatalmssabb riadal támadt erre. Nébáay tagbaszakadt keresztes oda rohant Márkoeboa I fölemelték a.ngy hosdozták körül.
Hat akkor ilyen, volt * vezér-próba ! Ások a derék keresztesek akkor így választották a
I veiért. ___
Hamar Síre ment ennek a buzogányáé virtusnak az egéáz táborban,. Valóságos hangya-vándorlás keletkezeti Mindenki látni, i«merat akarta azt a vitéz bajtársat, aki caak játszik a lizenkétfóntos buzogányokkal. A tábor nagytiaiieletO szent atyái vállát ve Veszprém mellett egy mestse nyúló fensikon j regették, paru áztak vwe, nagy jövőt, vitái*
CSARNOK
Vihargyöngyök.
Irta
(Folytatás.)
VI.
Irodalom és művészet.
Lapunk • rovatábsu limertelell mid-vak, lapunk kiadójánál Fi M-h el Fülöp kiayvltereskedéséhta megreadelbetl:
biraevet jósoltak néki
Próféfai ihlettaéggel\' előre kiszámítottak éa megmondták, hogy hány törököt fog et a derék atyjokfia megenni reggelire ? biny basát ebedre f ás hány béget, meg agát vacsorára mindennap ?
Ki kell igy pusztulni annak aa átkozott töriík« fajnak egy szálig!
Markos Gyuri csak győzte hallgatni, hogy mekkora vitéz leaa még őbelöle l Milyen nagyra viheti ő még a\' dolgát í Nem ia kell h<«xá egyéb, csak hatalmas étvágy, meg hataimaa keresztes vitézi gyomor \'
A táborban ő lett a nap hőse. élesre fent balták. • j Mikor azután a köréje sereglett érdemes vitá*
Az urírendet ott egyedül a falusi pspok kép- U&k látták, hogy annak a esapat-vfsérré ümtt viselték. Azok járlak, keltek a tömegek között legénynek nemcsak a karjában baáem fejében nekigyult képpel papolva, tüzelve a népet a is van erő; mikor hallottak, hogy milyen nagy-szent-háborúra. okosan ál tud beszélgetni a tisztelendő urakkal
Amint az egyik pap megpillantotta a Jutás is : aat kezdték maguk kőzött suttogni; hogy felől érkezö kereszteseket a azok között szép még a jó Isten sem fogja megmenteni a kuruc-sndár, izmos termetével: Markoa Gyurit, eléjük véiérsági&L-ftfert hát a crux latin-szólói — sietett. • . ami keresztet jelent —: kurucoknak nevezték a
— Honnan jöttök V — kérdezte a pap tr lé-! kereszteseket.) vésaetaek^ ba aagad sirss, miakst Is megríkatsz; régi bl- j génytől. Ittak is gyakran ás nagyokat Markof Gyuri
aunysija a hatiMak, ba as író nagival tud vinni, lm ea J _ Jutásról, tisslelendö atyám ! — felelt tisz-1 egészségére az egész táborban. Még akkor telatt áJtalinAeigbas elmondott éssrevéulek annyit J*tsks»ak (t0s8éggel leemelve kalapját. » telkesítésre szánt hordókból. És csak aat nea
lj*rsl,.kogy Abonyi kínyvél as» uatad M | _*juTi)iró| ? PompftB dolog 1 Helőlálek leesnek tudták megbócaálani a fiatal csapatvezérnek,
csak a derék keresaieaek — sióit ravasz mosoly* hogy bort nem is»k. Micsoda kuruc-gyomor as, gással a pap, aki már ngy látszik jól tudta ma- a melyik be nrm veszi a bort 1
vastak fiket egyenkint. Sxerettiik bennük aa iró rövid eaa-vit, eaines képeit, éles megfigyeléseit, u eltolás egyszerűségét. Mólt, hogy aa elbeszélések lisezsgyiijtvo megjelentek-nem egyee darabokat látnak, hanem aaok által egy egésa képet, nem egyes történeteket a -boszniai háborúról, hanem magát a hadjáratot. Egy egéiz kii bortyik Ethnografla ti-ral elénk : látjuk, miként fogadta, viselte\' és szenvedte meg a szótaisn bosnyákot aa iavuió, látjuk, milyen as as ország, melyet drága véren váltottunk magunkhoz, Hegeleve-sedsik elüttUnk a hódító katonák nyomorúsága éa retteató szenvedélyttü eaista riak száll i láger1 nnalmi, eainte vetik éráink a esibadsignnkat sirató bpsnyákokkil. É hatás aladeiképes dicséretére esoigil ss Írónak, régi elve a ai
m es aég nem minden, vis a rsjsok kosdtt Iret bátran oda lahstas állitaal Irodaimnak legjobbjai kóaé TivIrdaUk a hóban. Aa alvó regimeat, Bosnyák ssssnsyok •él és s biüaái lépés. Késünkbe Jut egy pillsnaira ff ere ashagfn és TolsstoJ. Niatha amabban aa orom fonti) eslasit hasaailta volsa, eaesekhsn ia oroes elbesséló tollát. Oly slevsn és megkapó ntsd a négy, oly lysgodtan ée lilstvesn
gában, hogy mire jó a keresstesháboru T
Markos Gyurii mindjárt meglette osapatveatr-no(f. Kardot kötött as olda\'ára ; oda veseMa a
A bornemissza kurac pedig alig várta hogy vége aaakadjon a dőaaöléanek. Mikor a bottól elásott, ytttsomjaa keresztes-viUsek egymásak
5
Nagy-Kanizsa, vasárnap
keÍM*Jill kani lehevervd, mind mélypn elaludtak la álroaában biionyára nagyviié/aéggel kergették 4* pusztították a törököt: Markos Gyuri i« lekevert a .Tábor áUáa* egyik Arra cseijének tövébe áa két kezét fejé alá táv*, elnéite a ciil lagoe eget.
Siemeire nem jött alom. Ai egy mé aulán következett *ok izgalom igen ftTajzotta idegeit. I fisak néílé a tenger csillagot és akőaben régig-1 gondolta helyzetei. Mennyi minden érte ét pár nap alatti Énébe jotott a kegyetlen aagy-or, ki öt snr-lelen térni mai átlátására n eg akarta boloztatoi. Énnek csak emlékére is arcsába siökkeat a vér.
Maga előtt látta megint Jutaeey Piéta szelíd, jőeégoa, d* bátor aresát, mikor melléjé lépett, mikor megcsókolta, mint édes teavéréi Ennek gondolatára emelkedni érette lelkét Arra a csókra büszke volt, az boldogsággal töltötte be sÉvét Aaoak édes emlékét még az a kegyetlen, aa a meggyalázd arczoncsapás gondolata eem laas képe* behomályositaói noha.
Megjelent előtte szegény anyjának bálvány aresa, amint a ravatalon feküdt; mikor kopor-1 sóba telték Djn maga edtt látta ásókat a jó* ságos, őszinte ereink*\', kik olyan igaz szívvel osztoztak nagy fajdalmában. Újra átélte lelkében a sírig feledhetetlen temetői jelenetet, s»0 ölnek állja fölött A gyermekkori szeretet, barátság megújítását; amint a gazdag, nemes urfl a aas-1 gény jobbágy fiúval ölelkezett, amint egyaUat | a»|tsmiieliék a rokonerzé* e*ék|aivat, nem gondolva arra. bogy mily óriási űr tátong kőadilfik az emberek felfogás* ezerint.
Erezte, bogy ennek a jelenetaofcjaléÉVJuw tása kísérni fogja minile«uit, ébren álmaiban, a béke pihenése kőiben és a ceatavéss színhelyén. Ad-e majd a jó Isten őnéki alkalmat arra, bogy gyermekkori barátjának valami nép, nemes tettel vmaoaoi hatan iránta táausitoit jóságát i* Fői* emelkedhet* e ő a báboru viharában ahhoz a nagy léfékfire-?-CmS est kérte IsíéntöE Keresni fogja mindenfitt as alkalmai, hogy hazaszeretetével, bátorságával, a halál megvet e-eévei, vészkereső lelkesedésével mállóvá legyen arra a nemee baráiaágra ; — hogy legalább a csatamezőn kfizdbrase fel magát barátja mellé.
Már tünedezni kesdtek as ég csillagai, mikor atémei lesárultak és elaludt, hogy lelke tovább j átjön álmában is legszentebb vágya után.
(Tel/taijal.)
Felelős uerkeazió: Dr. LÓKÉ EIIL
Laptula|dono* ás kiadó: Flirkf I rillp
Zala 10^ számj(6. lap.)
Nyílttér.*)
Miaailm U. (ee.klr.sérari wlJIiU) eol/ea fjárt laríehbM, yrtiálMireaéeMkseá h*iveU*a&l átállít: fekete, fokét ti hIm MyemuBveleket milerenkéut áa liléi II (rá W krlf paetabér ti ria»i«tm«. «ims. i síkos, koeaki-■etl áa ailaláeelliket, ibinmlat llb. (minltgy 240 kSltalM atuSiég ée M00 SSliebM uln i Árnyalat-baa.| Hialák póíUfoniulivtl kSldtlaek. Svajraba dm-set levelekre 10 kree ée leveleaSlspikfa 6 krea bélreg ngsiltudé. fi)
1893: márczius hó 6>éo. Hirdet fark. 8441. Ik, 892.
irverlal hlrdefaén;
A Bsgy^aaizaat iilr. térvánvaaék tkkei osztálya raeeérél kőahirré léteiig, bogy 8|» János oaákányl Iskoa végrehajtónak Saabé Péter áa neje Szöoá Kom végrehajtást szenvedő garaböbezi lakosok elleni 156 m bá/ralékoa tíke, 11898. évi február hó lö-lól járó 7 eaáaaiékoe ka-matai, 8 frt 90 kr. jelenlegi e sa4g felmerfilendő költaégík iránti végrehajtás ügyében • ftni s*-veaatt kir. törvénynék tertleMhai tarioió a. \'igarabonozí 801. ea. íjkvben + 1W» tata. alatt
év óta aár, folyton hanyatlik, ugy Mljffitc^lS \'
Az árpa minőségé vidékünkön néhány
több uradalom annak szükségét látta, hogy általunk nj vetőmag árpát beszereztessen.
így kllQuA mliiőiégD, svéd ere delU lirrr*rnpriimá»l uradalmi
IMft.
évi aaér«ala« hé M-lk d. • 10 érakar
aapjáa
Garabonc* kösaég házánál dr. Illés Samu mar« cza\'i lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbe-
" " . ,7 "F TcTi Ír; , L jöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni árpát hozattunk, melyből míg készletünk CT
tart a t. gazdaközönségnek Kívánatra mintát küldünk.
szolgálhatunk.
QrQnhut Fülöp é» Nagy Kin iáén
fiai
*) áa e revalkaa e kMMtekért aea vállal eugáre hle-tieéfei s eaerk.
^ i ii iiiniiriin«ii>r inaurteiaatfn
Kikiáltási ar a iennebb kilett beeaar. Árveresni kívánok tarlóinak a beosár Itfyát készpénzben vagy óvadékképee papírban a kikBI-ídött kezéhez lelenni.
Ragy-Kanisaán, a kir. Irveaék mint telekkönyvi I hatóságnál 1892. évi decaember hó 5. napján.
nabiuozky.
819. kir. törvénysiéki bíró.
i mnii Kitnnf >
r űrré
Szállodai hirdetés Nairv-Kanizsáról!
a
aár/tí! !
Van szerencsém a mélyen lisztéit közönség becses tudomására hozni, hogy a
SgMil te Korona-herczeg-ötcza iarkág a város lpi®&
„HUNGÁRIA" SZÁLLODÁMAT
a mai kor igényeinek megfelelően berendeztem, hol a l, cz. utazó-közönségnek
kényelmes és tágas utczai és udvari szobák állnak rendelkezésre. Szállodámtól a fogatok a vonat minden érkezés- és indulásához közieked- ^ nek; a bérkocsi-a vasútról a szállodámig, vagy viszont azemilyenldnt 40 krajezár. a isebák éra világítanál m/itt 60 kr^Jesártél 1 lerlatlgf Kitűnő konyha és finom balatonmellékl borok októ i* ■pontot ItÍKolydlám bixtonitúúik.
% KiiUnő tiasialetet í 318 8-1 < Halán* Elek azállodatulajdonoe. b
Vasúti menetrend
Kanivse állomás.
>> c
Indulás
IealMirŰ
Érkezés
Keaiaeáre
I
1
< - -s
í
-a. v.j 6 fWlrejgg. v.l S 33 regg. az. v, 2 35 d: u|*z. v. 12 59 d. n. £ H. v. 12i20 éjjel *t. v. II 22 éjjel
K
Szí Iván v. |Bé e»M*.
H gy.
ü r S. 1 v.
cs
tsí 1*1. Op *Z.
Barcs
v. ti: OS regg.
v. 2 10 d. u !
v. 5 IS d. a.
v. 12 Üí é|je.
V i 5:41 reggj v.\' 0 30 j regg v. 2i- d. u v. 12 j 31 j éjiét
f,l 4 671 regi. vJ 2 26 d. u.
ez. v. 3 42
•1. v. I 34
v, v, H 04
«/. v. 10 15
*t. v.j 4 10 i«z. v.j 1 30 I v. V.l Hl; 26 Isíy, v.l 12 10
»(, v. m. n,
1 215! |M 34
regg. d u. regg este
re?g i. a ee\'e éjjel
d> u.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXX
x A magy, királyi
| Országos Központi Mlntapiocze
I ; flr PALACZKBORAINAK
IH9II. évi árjcxyxéke megjelenvén, felhívja a n. é. kOzöneég l». figyrl-mét kitllnő minSaégü boraira, melyek az igazgatóság által inegliaiározott
M" eredeti árban ^Ka
kaphatók. 318 S—l
Féraklér)t Hudapmt, V. Mérteg ntcaa 4. et
t\'takáruilaf Hiuiitpenl, VII. Krziébet-kürui ftá. as (Korányi egyei, tanár ur bálában.
Krrdmil ár|»gyiék lagyea, kéraiHtve.
Nagy-Kanizsa, vasárnap. 051893. Ikv. ianujtr 14. *
Zala 10. Bitóm. (7. lap)
1898. mArczius hó 5-én
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jirisbirfaig mint tkvl hatö-ig kftzhirré leni, hogy Ctlmadia Jóawf villoakai tokénak Tólh György pasata magyarod! lakot elleni 1<X) forint tóke, ennek 18H5 óvj január hó 7-töl j4ró ö% kuhfiaifti, U frt 45 kr. per, 9 irt 80 kr. végnbajtáii, 7 Irt 06 kr. csattal! költsé-g«k iránti végrehajiiai ügyében • nagy kaniasai kir. törvényasék ia letenyei királyi jiriabiréaif) területén fekvő Bdta Icözsigi 48. utkobtn A -j-81. km. o. \\ réiíbeit Toih Teré< ösv. Korács Józsefn*,.»/. rémben Tóth Mlri, ■/, részben Tftlh György, \'/« részben Tótb Taréi férj. Varga kivinni, V« risaban Kovács Feranoz, Kati, Jinos it Jósasf kiskornak laiajdoniul felveti villáig-kötélén ingatlan a. as 1881. LX. I. oz. l&tf. §-a ■lapján ertsuben 99 Ari beotárban, u ugyan-ason tjkvben A 3. sor 96. bru. a.ugyanuok tulajdoniul felvett váltságköieles ingatlan a fenti törv. ciikk alapjin egésaben 180 frt becsár-ban, u ugyanazon tjkvben A -f- 88. hrsi a. felvett viltaigkötelea ingatlanból Tóth Györgyöt illető Vi részben 78 frt becsirban Báza köaség bíró házánál \'
1*98 évi Márcilua hó 27-lk napján d e. 10 4rak*r
Dr. Cxempesz Kálmán letenyei lakos felperesi Qgyvid vagy helyettese kösbenjöttével megtartandó njllilii\'ii >i iiirumri iilmlami fog
Eien árverés által a fenti íjkvben a C 1. sor sa. a.-Bocskor £va b.-ast.<gybrgyi lakos javára a kiskorúak illetóaégére bekebelezett sxolgalmi jog nem érintetik. f-
Kikiáltási ár a isntebb kilett becsir.
Árverezni kívánók tartoznak a becsir 10*/0-át készpénzben vagy óvadókképes papírban a kiküldőit ketéhei letenni.
Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő réplet-ben, még pedig: az elsőt as érvéré* jogerőre emelkedésétől ssimiiandA 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden - egyes résziét min az árverés napjái ól «Umit andó 6% kamatokkal együtt a< árverési teltéleiekbén meghatárocott helyen és mödhiatók szerint lefizetni.
Kelt Lelenyén, a kir jbiróiág mint telekkönyvi faatóaignil 1898. évi jan. hó 15 napjin.
. ; NUNKOVICS
kir. aljirésbiró.
(»OOóQO<)QO<)OOOOOaOQOOOQ<toOOOOOOOQ(
A miskolci furaioft- és lovaslaklanya összes ceae
Sartory Oszkár
épitö-anyagok raktára és cement-áru gyára Nagy-Kanizsán.
Vsa ntrascaá* uM,tiut«l*tUlj« Jtltalátt tanai. mlazorint raktáromba! i lagkitlalM) iísiWgfl
mező- és vakolat-gipsz, építészeti mész, hydr. mész, román cement, I* román cement és valódi perlmoosi portland cement
ktealatot tartok eredeti gyári áruk mellatt; továbbá: • Nagy-Kanizaáu Wrndautt cnmenlirn páraabaa kitáali éa talódl portland-cmiiotliöl káaaált camaatlamaaaket, tarmiaaatni vdröa éa fkot* aalnbta, kiláttál* nMJM*l)«# klizönaágaa é» B«l»r«si« márványlian gyártok artadaanamll éplllet dtaz\'ituiányakat, átállítok elvállalok conumt áplttei munkalatokat u. m. Tatarlai-Urraal gr nt. mozaik padozat talapzat, riarnaU Hnianl-CMtornn, falak aiáraaiá látóin, viivttolákck ba.yr*-álllláiát, Rzarvaxinarlia ulirak aorompók, abrak loliliUi kádak ka viigylljllík olknmitteát, Stejcr homokkőt, karait M kar rarai márványt, kclbuiml Iratai oI««lgctol8 kátrányon lmnn-aakat — kttlonOann-oltnytaak falak aaáraa állapotbaal a»g-tartáaára, — krre«it-á|ik«t, falkapoaokut, a Ir^jnbb mlníl-légii vaabil gazdaaágl g*pak«t, ngyMlttáa Koiratámokái, yilWI chamotta kályhákat a legolcsóbb árak mallatt aaáUi-tok általában mindta aa cplUaaati ét gópsankniába vájni magrandaltatk a leggyorsabban in legjittányoaabban laljoalttataak Khúnnlrii rlnlrcr* ár«i»bá»»-kat, alatolapokit, r»|iokat, fraiképckit éa aalalaaiarubakal uiiadaakar km »u-ujok beküldeni. ^ . Kiváló tiaatalatnl
■ , . Harlery OMxkár
IC FlAk-flalot MlaKOI.COM. an
K
w K

818 l-l
1,1 308 3—1 ~ . Csflic rlivid úl6n át!
Egyedüli oszliák-magyar szabadalmazott
Filigran-munkák tanintézete.
. A legutolsó linzi séplnnapilyon a nagy eaüit árómmol kltünlotva. Késaittetnek : TemplomikUméngtk, óra• és nyaklánctok, Icarkötülc, mtUlúk, kalap, hajit bálgarnilurák, colillonjeMnytk és karáctony/a diutk, ruhabttÜek, ékítmények fal és keftfüikre, pamlagvánkos, dinitS-UgyaSk s. a. t tirágkotárkdk izinct drót-H pamutból.
Baoinol tmtatom, bogy a fitlfraa-anakábsa tanfolyamot nyitottam halybaa «■ annak a«(t*klatá*án
_ a n. á. hnigyküaoa.iégot lakáaomra Uloael-Btoia IS. as (fttér UjTárt féla káibu la ba^árkaté)
w tlaaUMtal aogblroa.
fS A munka naacak nagyoa áriakat hnnonrigan könnyön mag li taaalkatá: kezdik la mindjárt aa
IX rl." orakoo kipewk ékaurt te lánoaokat káaaitanl. A tuitáal-di| aa taazaamankák nwctaaalására kálgyak réizéro 1 frt, gyarmatok riaaára 70 kr. te aladu tanltyánynak Jogában áll, mindaddig jönni, mig a tel-|aa lártaaaágot flUgna-mankák Snálló alkéaaltteáH al un aajáötotta. As anyag koaat igaa oiead (agy asakrényka keadfraavaggal 85 kr.) a azáltal miadaakiiak alkalom nya|tatik, a lagmmbb ajándékok áltál-lltáaára. - TaXORAK naponkint raggall 8-ll-ig te dálatáa S-7-l|. - HSIgyak rteaára, kik aap-pal nam árnak rá, hítfBn, izordán te pántokat atU ",7—\'/,9-lg.
■•ka L. LalM ar (t .Korona\' aaálloda átollanábon) TOlt oly aslraa kirakatában Sllgraa-■Ilkák válutUkáMI agy kla kiállitáat angedályeani. \' ^
_ A nátktldáit-tilit mlndtanamü anyag rátaára Maakam III., Ktfalffaaa* a. I. fllal alatt
f láttáik, kol magnadoláatk kán tárgyakra la alfogadtetaak. KitáaO tiaaulottol
W Thfbeo Jéaaefa.
K »
A
■ ö © 0
Z^l Üé 1 yPlI n
n i B J a c
q M »
S^l § gö| i í tJ ti 1 4 fi
míi ^ 9 6
5
—a— 0
»00()0000000000000(IA)OOOOOOOOOC)OOŰ()0(
OTÁXl
vas- és éreztnlMe MOSO.VBAX.
rÖKAKTÁXl
BIDAPEST, TL, Váfii-klríl tL
Alakult 1856.
KUHNE E.
Alakult I8B6
MAGYARORSZÁG LEGRfiflIBB GAZDASÁGI GÉPGYA1A.
Ajánlja hlQlmalhatlannak bizonyult ái több mint 13.000 példányban elUijadt
JDN0AR1A DRILL" sorvetfgépén kívül:
V.J.t JVBILRI7N DRILL" kftnny0. lep;olntébk Mrvpté^^L UJ: Laarkr hlwtrfi- fa uánlófékbo-rónáit.
UJt Kgy-. kél háromvaNu ekéit. IT J: Gylrla kefl^mlt. I J.I: NirlrlA mafftArroatálát, aélkllii-brtlra klfoRíatalan Vft6maff Hké-ml|éiélMii UaTi Thallmayrr tr. arukaTáiSMi4|át f Mi Takarmány ptysrnflllfNitA|ét. I T.1i Afiéltfkfrfi migvrit IlimérrkH
vasárnap,
Zala. 10. szám. (8. lap.)
UJ»3. maratnia o »n
árlaciellt >+ Gyomoroseppek
7ton|«a haitmk •»•••\' l»i»itnál. sélMHbhetatles ét élte-mm bawrete* kiii «• mmK
A Kyui»orfo<Mfjí*rK tSn«i»i: ét»éevWea>É|. n—iilimi|<|, , Is MMiet t*lttt}Uiift, sevssy* MlSetét, Mimmi hím-I léjét. W>üf s nfilMklvátitiltv téifááf. m4m ét kényéi,
l|4Mf||ni. nHH4i
Hatba tö* nn|p»Mnnli Maony ult f»jfájí»«ál, a menynylb«n as a syomorWrt ***rma*ott. gjewerlelterkeléanél ételekkel ée | italokkal, siftoték. méjöajek és himofrholdáUál.
Ki»lu#tt luxoknál * WtárinesrtH pfM»a
kitűnőknek bl»*»yaltak, a mit ssáa uieg Mái hUouyftvány tasaatt Egv kla üveg Ars hsasnálatt iitasitásssl együtt * krn nagy öveif Ai» TS kr.
Magyenpsségl ftraktár: Tlrlk JmmÍ fjofywertire leélik, Kirak atrsa II n. A és slálrást tüaetaaen tessék
megteklateniH Cnk ojy cseppeket lessék (•Uogadnl. melyeknek burkolatára sölá tsa-tag tu muitTi » k«sattfl aláírásával (0. Hrtulv) tas* ssa vakkal: „Valódiságát bi-sonynom*.
/.ii^íifte. < Werewtílft nmwif»i>in^A v*
rt/íwauy 1ík1Um krtPimtok
Kapható Nagy Kanizeán: PrágerJlél^Aelue Lajos gyógyszer tárában. ^ 218 43—1]
Barcson Kobut Lajos gyógyszertárában.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
phögés
ügy tornÍM beléfséfte a légcKönek
gégének, ttidímek, tovAbtofc nrhhnrtf, szűk
meUüiség, ssima,. elnyaikiUodás szamár fia iiúlü IlQIMBM. éüklandotá* a nyáTÍH hártyának — k érföilö gúinA kór legjobban ps gyorsan távolit* a tik el a/ évek óla bevall —- valódi » orvosi rendeletre készített. e« az orvosok állal ajánlott : Kyör#y tea esomHgjit — 50 kr, és szt györgy komi por —■ dohfim — 00 kr. pontos orvosi haszna aű utasii&HMal. fcikene mar néhány nap után Ulhat6v 282.7-4
2 csomagnál kevesebb nem küldetik szét. — póstai küldésnél — 20 krral tOhb csomagolás ® azáilttn levélen ; a megrendelések egyenesen
S$t. (ítjüiyy if^Hfy szertár Béca V. Witntneryasse 3J>. intésendok.
óvttA
—- kwl\' T
js*k 1 ■ tatotwv
CIASI\' I gOÍit»U \\
ÉFtéUOdml
toljfúlA V .legfelsőbb!
kDroktinl. \\ a UfA olfmAeA réssk mindet* drb tnell" i 4 Ulaibulúk \\
k*\'óea*ilag megvissgáli 0
A

n fifk
listáért nélktUAskstiss f«|U«ltllé MMNP.
Illata 1d|lí a igen cftélcfttrb uUsávnil.
Tw- éa knirividfin
pé«yaycl htassálts-k Alkalmaa cwmi< ■olkas, (iirKúaéga II. kaassátatnál. tUatt«4ga kftvot-k^liteUrtt a* mf téf,
• us KfiMrii yutfitrt tilina] HJiriAl 11 lulhatrt.
■gógö^ .... v^sp r
m $
I
f»iif-Pá-E!(|n
(i hi l\'
rég jónak bizonyult btddr-aaolée, otúit, kdsatény, hátfáj-•4alMaku - ■efhUlétek •
lAf minilan réesés «l van terjrUve é« kitnm* katáM áltál 88v
a legjobb kásl*sr klrMVft elnyarU. A Tblódl l\'aln-Ki p.-l Ur ■•Idom ral».len p«\'«gym»ilárbsá kapható 4U knw, 70 kroa, él I frt 10 kroa Qvtgtkbas «<n |K» á lé|6l«a»bb kAalaier.
w
PSERHOFER J.-féle
V7Öcr3nBzartáx
BÉCSBEN, I. KEK., SI XGK KsTKASSE 15. NZ. A.
12-^7 „zum goMenen Reichsapfel." 278
VérllMSlilA ItMafsak, mlfitt iltalánoe iabdaotok iiti alatt aitéM nev^t teljen joggal siagérdaalik, mivel nskogjta alig létezik betegség, mejyben eaea labdacsok csodás hatásukat exersaeraaea be nem bizonyitották volna. Évtisedek óta ezen labdacsok áHaiáaoa elterjedésnek Örvendenek és alig van oaslád. melyben eaea kitüuö biziazerböl késsiet nem volna található.
Számtalan őrva* ilts) ezen labdacsok házi szerül ajánltatnak és ajánltaUak minden oly bajoknál, urlyek a rósz eméantésbAI és ssékrakadésbAI erednek - int epe-zavarok, májbajok, kálik*, tártélulssok, aAinyát, béltétienaég a hasonló betavségekaél. Yértisstitó tnljQdoasagnknál fogva kiiisé kttáiml ranjaak vérszegénység a as abból eredő bajoknál 4«-> Igy sépkémáf, IcfegSaségboi szármagó fejfájásoknál stb Rmi vértiszti tó labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem ok»zsi k, • ennek folytán még a leggyengébb egyének de még gyarmokek által is minden aggodalom nélkül b«vehetők.
A számtalan kálairatból, mefyotlk labdacsok fogyasztói a legkálosbosfibb és lagmekeaebb betegségek ntán egúttségfik visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen csskla néhányat említünk asos meg|agyséasel, hogy mindeski,, s ki ezen labdacsokat egyaser használta, meg vagyunk győződve, azokat tovább fogja ajánlani.
.Schllerback, IM okt. «5í-én.
Tekintetes Úr!
AiúMrt kéri. bogy felette hsssnna és WtOnA vértísstitó labdacaaiból ismét 4 csoimágot küldeni szíveskedjék» X«Bn)l«r Ignácz, orvoa.
Ilra*eíw, KIAdnlk mellett, ÍM?, ssept. bú It-án. Tekintstos Úr!
Isten akarata volt, hogy as Ön labdacsai keseim kö«é kerültek, melyeknek kútását esennel megírom : ka gyer-meV Agyban meghfiltem olyannyira, hogy semmi msnkát sem voltam Ifibbé képes végezni és bbostári már a bvl* teh kSst tulnék, ka M Öá eeodilalra mélTó íaíxUesai engem nem mentettek vólna meg. As Isten Altija meg Ont esérf ezerszer. Hsgy bizalmam van, hogy esen labdarsok »ngem U tékélsteeen ki fognak gyógyítani, a mint már má»iknak Is eaésaségftk visszanyerésére sagHaégűI ásol* gáliák, KnMe Taréi.
7 Bécs lvJkalr. 1S87. nov. ibéiL
—-Vélysi tlsttslt tr!
_____A h|friQ<Htl) kőlaftnniamai uiondosf "ASéwseTOnneli
i imej""ii^in tsrthCT.H lllMyT évén át ssenvedett
Amerikai lÖSZTéljleiÓCS, ES.**^
szer minden köszvényes és csáaos bajok. s. m.: * g^risez agy-bástalom, ugsssfgstás iachiss, migmine, kleges fogfájás, töftjái, fftlassggstáa stb. stb. alias. 1 torint 20 kr.
Tannochinin lajlílöül\'n^/\'^:
óts vnlamensyi ha,jnóvesztő aaer kieétt orvosuk ál -tal s Wjobbssk elismerve. Egy elegánsan kiállított nagy jelenesével 2 forint, -
Általános tapasz r^^áríáuítí!:
zott ftbeksst mérgss daganatoknál, itfkskst^ ^ bss- vagy gvnUdt mell vagy más Uy bajoknál. mist "Ritiinó aser Jon kipróbálva. ! tégely 50 kr. Bár-msstve 75 kr. ............—---—-—in
Fagybalzsam ^ ^ ér
gjromnrhurntlian és vizkúrsAgbiui. már életéi le megunta,
melyrfil curV^Uként le la mondott, inttl&n véletlen egy do- i ,r»T.\'_iM r iu I ___ *>
bo/. " «-»n J OÍ ö ■\' ^ teM^tell J SlKhii. JlU ^ ***
: jjlmmsló WmMáJM kslrT<%Tiitr. T \' kncs5n®t«rtr Bérmentve 66 kr.
fogföbb tiasielettel _J_ Welssettel Joeef#. |V* f|\'|n4wl»T egy általán >sas ismert kittinobázi-
Kirhengreberamt. (Jíühl mellett. 1889. máres 27-én. U «or hsrnt rskodtaég\' förcsOs ká-
Tekintetos Űri______I hógés stb. ellen, t Űvegecske ára 90 krajo. z ftveg
AhiÜMlt Ismételten kér 4 eanmsgot aa Öu ralóban bérmontve 1 frt 50 krajezár. • . hnszríKH kiiflnS labdaoeaiböL KI nem mnlaastbatnm leg [ nj i • (prágai caéppök), megrói
nag>ublí etiemwwmet kifejezni esen kMae^.k értéke fe- j £j I6i."6S8Z6DCZI& tott gyomor, rosz\' oS^sStés
I és mindennemű sltesti bajok ellen kittaé kánisser. f ttvegorske 22 kr. >12 ttvog 2 frt.
Általános tisztitó-só X\'ílri A*.
sser a rusz omií«astéa minden következményei, «. s. í&ftjás, szedtiás gyomorgárts, gyomorbév, aranyér, dugnlás stb. ellen. 1 csomag ára 1 forint..
Angol csodabalzsam, SkT"* Por a lábizzadás ellen.
izzadást s az nsáltsl képződő kellemetlen szsgni. i»ppn tnmz a l^bbolit és mint ártalmatlan sser van kipróbálva. £gy dobossal 50 kr. Bérmentve 75 kr
latt és a?,uk. * h"l eaak alkalmam ayűlk, a szenvedőknek Iegmele^*ei>lien Ajánlani. Ksen bálairatom tetszésaze-
rinti baiználassra Ont ezennel felhatalmazom.
Tejaa tiazlelettél Hahn Ignáes.
. O\'otscbííorf\'. Kelhacb mellett, Szilézia 1886. okt. 8-án T. Ür!
Kelkérem, misserint as őn vértisztitó Ub(Lkc«albál 1 I eni\'iMH^ot Jl dolM»zaaI küldeni aziveskedjék. Csakis as Ob ; veoüálat«\'« labilacsaiuak kOesünhetem, hogy egy gyomor. lisjuU. mely angem dl éven át gyötört, megszabadul\'am. Ka#n labdariMtk nálam «»basem lógnak kifogyni, s midőn legforróbb koszonetemet kifejezem, vagyok tisztelettel
Zwickl Anna. -
Kwti vértisztitó labdacsok csakis a Pserho J. féle, uz „arany birodalmi almához" esliusott ki égysserlárfcsi, Héeskea I., Mim- !
xrrfitrawsv lft. ns. h. késsittettnek vnlódi minő- | í 1 n!vv,, Knli/űorrt «orgolyvaeílen
ségliea. » egy 15 szem labdacsot tortelmazó doboz VfUl\\ > cl"üalAöallla Egy üveg 40 krajezir
bérmestM küldéssel <>5 kr.
Helsö vagy egőszsóg-só
gyomor borul ós minden a rendetlen omésstésli&l • Hzármazö bajok núl. Bgy vsosug 1 Art.
Ezen itt felsorolt készítményeken kivll as osstrák lapoklmn birdatstt iiswns bsl- és ktllfoldi gyógyszerészeti különlegességek raktáros vannak én Jn kssalailtss netán nőin levők gyorsss és olcsón meg-)egktllbsféléibb mwek és>alakok alatt [ *aff*xtrtnrk — Postai mt-grendelések a kggyorssb-ztatnak; önnek kftvetkeztóbes kéretíl" csakis \' ^\'^^aolrotnok ha a isniliw élőre bókuldetík] «\'f«r Xriále vértisztitó ittbdaosokst kttvflvbítl___^_„„.^ lau-iM-l LALL^w r mZ.
ára 21 kr. I gy csomug, melyben i> doboz tsrtslmss tátik, 1 frt ü."» krla. kerül . bérmentotlei státtvlfől klldéanél 1 frt 10 kr. Egy csomagnái kevesebb nem kttldetik sl. ■ \' .
--A a ruméi; \'lobogni bekftldésisil ( mi legjobkas
(NMitautalványnyal r^zkónóltstik) bérmenten küldéssé eg)Stt, 1 csomsg 1 frt 25 kr., fi csomag 2 frt 30 kr. 8 csőmig H f» t 85 kr.. 4 csomagtt 4 Irt40kr., ft-eso* sisg gTTÍH krTés 10 csomag O.ÍH krba kerftl.
OgC KH. Kagy elteijodtségttk kővstksstábon «8<vn IttTíduraok ntánostatsak . Paerb
■Ifi á^uun vi;ri,Mai110 «tuuw«B*m ívT^pmi ™ _._u__> gr-tu I l £TTT ^ «..._
j^jo* ^mil.Mtftk valódi skssk> mtljumkliMi-. Hssváttei Uldotnek. - Bér-
nftir . nt:mtr/»Hji á Páerhoftr J sévsláirssaal fekete motttvo raakis oly esetbon történik a küldés, ha ss ssisbon és misdts egyes dobos füdnle ugyanazon alá-, onggeg nlörs beórkésik, mely esetben a pontskoltségok írással ?örós szinhen vss sllátvs. ^fg , >1 mér-ékeltobWu -
A fenti különlegességek kaphatók Török József gyógyszerész urnái Budapesten, Király-utcza 12-dik szám.
Nyomatott
irpmawiiii iiimTaBrr
Nólkülözhetlen minden Héztaiiéaban


a Kafhreiuer-féle Kneipp maláta kávé
261 — resdr« káfé liével. — őíí-10 Ason elérlu*tstlen előnyt nyújtja, hogy a pótkávé moltűzhető, vslamist ss ártalmai tiszta kávé kssssálstát pótoUs a msláta kávéval Isletesekk, — égéssé*eitokb és Ul«te«tkk kávé káasit-hotö. Ftlttlmslkatlsn mint pótlék a kávéhoz. Igse ajánlható nökssk, gjtsrmek- 4r betegnek. Iilásiáaoklál ávskmljsekl Nliéiaftti kapkaié. V9 kit* tt kr.
riaolial Flllftp laptulajdonoahál Nagy* Kanizsán, 1893.
11. szám.
Nagy-Kanizsa, 1893. márczius 12-én.
XXIL évfolyam.
lurkMtMf k % rt itoa Ollop-bii.
Mf íiiImN » Up nellemi réraire Tosttkoii minden ktelfiiy.
gjfHlillil liwllt csak iimorl kezei Mt fogidUtaák el.
Kiiiratok Ma küldetnek tion.
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
■UdékiTtfel
wni»i ípíiit M tatf uar> k«mk«éée».
. ELŐftZKTÉSI ÁKAI : Kftm érn 10 kmu (f (K.) rtUm b karon (> SS>
NecTWtm I koma* 50 ílttr (I IS)
Hiriletéwk jatán/oAn atitarfttetask
^a,f?y .an\'zsa\'" és dél-zalai takarékpénztárak, a Bankefcyesület, az Ipar- éa kereake- gjutu, petitaora, M kr. a«im bank, a Nagy-kanizsai segélyegylel-s^Ovetkezet éa a letenyei takarékpénztár ——
££ hivatalos közlönye. tut-u-k, nlkmto--a-kW.....bt
: ■ " ■_ __\' _TOMtkQíók rietM FílSp ktafT-
[ \' 1 — \' kanakeéMb* isUMidAk
Megjelenik NagyKaainián hetenkiit egyuer: vasáraap. -——8--------- ■ ——
A a»»bfd«áy ▼értafaw <ji»<t»rltnipjiir Nagy eszmék hajnalbasadása!
Szellem-óriásokat munk é ra ébreazlűJla-nepnap T-\'
Uj virradatra csókold első fényfebbené ■ed szive fenekére hatott a világosságot, új: életei, ébredést váró magyar nemzetnek. Éh e nemzetnek örök-eszményekéit dobbanó Mii vében föllobogott az isteni láng, az emberi reudeltetéa Örök t (íze : ux egyenlőség, szabadság én testvériség oltár lángja.
Az emberiség lioldogilásán munkáló, a valódi megváltán nagy gondolatán csüngő szellemek előtt, a nemzeti szent érdekek őrhelyén, a magyar nemzet Horebliegyén kigyúlt n legendás „csipkéimkor" éjt annak lángjaiból szólt az öröklétek, az örökszellem : az Lr és megértették Hit a nagy társadalmi átalakulóitokra, hatalmas nemzeti ki-, bontakosáara megérett kor milliói. - A világuMiágtól megihletett nemzet egygyé lett közös, szent elhatározásában. •
Századok féltékenyen Őrizett hagyományainak romja fölött Tnböníötta szárnyait merészen, csodás fény nyel u magyarnem-
zet géniusza: as örök-eSzmények szent-báromval.
Es milliók szivében egygyé lelt az érezés; milliók lelkében egygyé fett a gondolák Milliók borullak le szetlt lelkesedéssel az egygyé lett nemzeti akarat nagysága előli.
Az a,nagy akarat-trí agy nap rövid idő-keretéhen megteremtette a nemzeti megújhodás h gyökeres _ átalakulás hatalmas koruznkát. A iiehét idlk méhében megérett gondolatok_nagy eszmék éleire—kef
tek "
__éa a csodás átnltt^iilá"^ bámulaton
gyornaságávnl szárnyalták végtől végig a hon határait, hogy megrázzák a fölölte oly sokáig lomhán hevert légoszlopot, hogy drága véren szerzett szent rögéinek mindegyikét érintsék, megáldják, megszenteljék az imádott szabadság, a nagy nemzeti kibontakozás ejsö szárny\'r^jbenésével.
A- magyar hazában szabiddá- lelt a gon dóíát.
A bilincseiktől szabadult gondolatok bt-szárnyalták a hármas bérez éa négy folyam közeit, új életei hirdetted mindenfelé.
A magyar nemzet kőzóhaja, mely elementáris erővel jutott el a Irón kárpitjáig, teljesedésbe ment újraébredéstink eli-ö hajnalán ; március 15-éh.
Most 46 év után, mi, kik a nagy napnak nemzetébresztő, nemzet boldogító eseményeit csak a kivívott azabadaajtó termékeiből ismerjük, a hazafias kegyelet áhítatával borulunk le örök-fényben ragyogó emlékei előtt. Szivünket megdobogtatja a nemzeti büszkeség éa megtürheteílenné szi-
lárdítja lelkünkben az akaratot, hogy as akkor diadalra emelt nagy eszményeknek; as egyenlőségnek, szabadságnak éa test vénségnek szélit lobogóit lehanyallani többé na eugedjtlk soha; hogy tápláljuk, munkáljuk azoknak éltető talaját hazaszeretetünk lelkesedésének inba ki nem atv£, soha nem is hamvadó tüzével, hazánk" é« nemzetünk feiitarlásán, bőtdogaájján, jövőjén caflngd
szivünk m>nden dobbanásával. _
Nem egysaer oairAflholla azóta e szent lobogókat a poklok hatalma; nem egyaaer fenyegette vész a döngette vihar erő* falait annak « nemzeti erőket egyeaitő monumentális épületnek, mely az 1848. márczius 15 én letett alapokon épült föl; megtépte, megrongálta azt már egy-egy társadalmi vihar; de léterőit megrendíteni nem volt képes Hohit.- Megdönthetetlen né teszi annak oszlopait az alapját képező örök-eszméknek ősereje a magyar nemzet hagyományos szabadságszeretete éa ezredéven történelmét beragyogó alkotmányos jogérzete.
A márczitw 15-iki nagy nemzeti kibontakozás pillanatában elért vívmányok, alkotások képezik ennek a mi véren sseraett éa vérr.l őrzött ígéret-földünknek védővé-tát, Jerichoját, melyet síppal, dobbal, trombitával, cserépfazekak döngetéaével, a tel-felkerekedő reactio mesterséges lirotájávál komolyan megostromolni sem, bevenni pedig éppenséggel nem lehet.
Pedig megkísértetté ezt a reactió po_ koli kezével már nem egyszer; próbálgatj most is; de bizva bízhatunk a magya
A „ZALA" tárcája. A szabadság hónapjában;
Irta J Hoffmann Mór.
_|__Talpra magyar hi a Hws,-—
Itt az idő, mott nagy soha ; Rabok legyünk vagy szabadok... A nemzetnek minden mss érzése e napokban csodás harmóniában egyesült a szabadság isteni érzésével; e* hatotta át annak minden rétegét;
Kívánkozom én ia a vonal a á Nagyon hideg vitt® «ét » • baza földjén; ea ülte Van némelykor efölött, mert az a két tér, melyet "kor legszebb diadalainak egyikéi. 1fet-Vékony vonal egymástól elválaszt, olyan kü- A szabadság érzelme titokzaioa se|telem gya-löabségeket mulat, mini a komoly és a víg mn ln4,,t sxunnyad minden ember lelkében; mert <sa. Amaz komor, nehéz léptű, beszédében gyak- »^ükaíge« ez természetes fejlődéséhez úgy ran sententiósus, emez könnyű lepkeszárny u, vig, »< egyeseknek, mint a nemzeteknek, mint amilyen
csevegő ; egyszóval komor köd borítja gyakran az egyiket, mintha fölötte a nehéz, politikai gon-dokJöl telített atmosphaera terülne azét; déftíll egn, rózsaillattal, szerelmi ábránddal teljes legtöbbéire a inSaik. Kívánkozom én ia ide a vonal alá, és kívánkozom épen mre\', a szabadság bóimpjahnn, a mikor a léligmult idők történetének könyvét lapozgatva, visazáidésem az IMK-diki márczinai napok rseményeit, a melyek emlékére gyönyörű latkép lárul elém, telve hatalmas lelkesedésül, nagyraiörő eszmékkel, ne tnes hévvel, fékezhetetlen bo/galommst, és esek
8zük!-éges a növényzet fejlődéséhez n levegő éa s napsugár. Sokszor egy varázsütésre óriásivá nő e vágy, s mikép a hálóba került oroszlán annak kötelékeit iparkodik azejjnliépni, úgy az emberi szellem is lerombolni vágy azon korlátokat, melyek szabadságérzetének útját állják.
így .történt ez s 48-iki márcziosi napokban.
Mintha a tavas/i szellő gyenge fuvallata a rét virágainak ezreivel együtt a lélek legédesebb vágyát is felébresztette volna dermesztő álmából ; s mintha egy \'varázscsapásra testet öltöttek volna azok az eazinék, melyeknek a nemzet Iffi-
fölön s szabadság hajnalkeltének igéző pírja, jobbjai már a harminczas évek közepétől kifeie mely oly derűssé, oly széppé, oly elragadóváIzést adtak versben és prózaban egyaránt, <M-•ette ezt a korszakot a melynél isebbek ritkán [készítve azt a talajt, melyen a szabadság rónái szoktak viaszafordulni a népek, a nemzetek - fájdalom vérrózsái is, kiyirágzandók voltak,
életében.
Uinlba magam elOII látnám a sssbsdság li
elhintve mindenütt egy jobb és szebb jövő reményének magvait, melyek egykoron üdvére leen-
feniŐI ihletett dalnokát, a mint a migyar nem- denek ai egéss hiiénak, ízt. litván koronája "ti muzeum épülnének homlokaata előli állva |alatt élő minden népnek.
ríidó»4ljei el\'ől klsérvs, ilsrivilii! Üs Önül a siáud. Vénül as ido. A mártyrok
fraendesen pihennek sírjukban, s a nemzet zöme a létért való áldaiban küzdelem napjaiban nem ér rá oda saradokolni e.airokbos, hogy a felet-\' j-t&k lengő fuvallat intő Szózatát meghallgassa, éa erőt merítsen a küzdelemhez, a kitártáéhoz, akkor. mikor a visszavonás ijesztő réme kezd fel-feltünedezni a nemzet soraiban, s mikor a saa-| badaág derüli mosolygó egét eltakarni kezdik a sötét leibök.
I Mini köd nehezül, az ilyen idő lélekre, ke-■ délyre egyaránt; a a ki azt mondta, hagy a népek lanilómeatere a történelem, aa nem ismerte ajiégel; mert a népek nem tanulnak a történelemből semmit; sem a magukéból, sem I in ás népekéből; elfeledik a múlt példáit, intő jeleit; korcauiudók jelszavai után indulnak, s képesek elárulni a szabadság vívmányait, mely-éri apáik vérzettek. Ismétlődnek aa események, I ismétlődnék a tévedéaek. S el lebeine mondani í Kölceyvel együtt:
Vándor álj meg, kora volt anyja vére, ■ üde faj állott a kihunyt helyért, Gyönge tővel, romlott, uivtelen.
Nehéz küzdelmek árán vivla ki a nemzet politikai szabadságját, bölcseaéggel, mérséklettel szerezte vissaa alkotmányát, a minőt évszázadokon át hiába óhajtott; I ha előbbb drága vérét ia hullatta érte, e drága vérből csírázott ki » szabadság virága. De e szabadságol nem tetőste be a társadalom oly jogokkal, melyek megadják amannak a tartósságot, biztonságot, Nem a korlát nélkül való szabadosságot énjük, mert jaj az olyan népnek, a melynek kebelében ea lábra
JUff-lüuiJiaa, vasárnap.
Zala 11. szám. (2. Up
1893. márczius hS 1t~4n
nemzet géniuszában, moly a magyar nem a aet egyetemét magasabb kultttr-miasiíVfé-nak flavény érői leazédittetni nem engedte aoh«, a legkínosabb megpróbáltatások sötét korrnnkában nem.
A nemzeteket, mint az Altalános kuHiir-baladáaának egy-egy különálló tényezőit, ason as utón, mely as emberiség egyetemének legmagasabb rendeltetése, a legszentebb közös csél le lé vezet, — fel lebet ugyan egy-egy pillanatra tartóztatni go-nottz kézzel, áldatlan törekvésekkel; de a kisebb, nagyobb mértékben megsejtett, sőt a magasabb, szélesebb lálókörileknsk köztudatába is átment között czéltól nzokat eltéríteni, teljesen elveset hí nepajLeUet; ettől megőrzik őket a közön azeill czélt meg világi tó örök-eszmények : ax egyenlőség, asabadaág éi test&émég. melyek as állalá-doh boldogságra törekvő emberi őslélelfben gyökereznek.
Azért bizva biannk, bogy aa emberiaég-boldogitó a aa emberiség egyetemének megváltáaára bivatntt nagy eszméknek, — 1848. márcsiua 15-ike c*nk hajnalhaaadáaa volt a igaz déli-verőfényUk kora csak ezután log bekövetkezni, amikor ina\'d aa áldatlan reaoliót minden sötét ndnjából teljesen a örökre hittai a valAdi tnkélewiléfliek ai"
Tollfuttábaw.
Ha Bár 1848. márez IZ-UM a uokaínal ÚHlu divat aasriat tat agy iiM<bn ragy IsgUlobk agy *t? .iiiiAu cMKdtiwe}* lanfdjU, hit ia aa ákarak aás-tarjó rsketlikkel görögtaaet eaiaalai a Magjar Ham r» gyogo 1MW aapjáaak. hasam kelyoti elawadok agj iga* UrtüM aa ábredáat kóvstó iula4M|kara aap-|aiML
egész földet besugárzó világossága.
Március 15-0 és városi köz-szellemiünk.
J Március Ifiének évfordulóját 48 év iMa mindig megüli a nemzet. Igaz, hogy ex as ünnepély nem volt mindig egyformán egyetemes s nem terjedt ki a haza minden vidékér^ * nemzet minden rétegére ; de ma\'már nem privilégiuma ez egy orezággyfilési pártnak sem, ünneplik azt as iskolákban i* és a 67 diki kiegyezésnek leglelkesebb hívei, dicsőségesen uralkodó királyunknak Icglojaliaahb alattvalói sem tarthat fák lojalitásukkal meg nem egyezhetitek, a szabadság, a jogegyenlőség ezen dicső napjának megfinnepiéaét.
Széles e haxábm mindenütt meg ia indult a mozgalom a nemzeti ébredée e dic*ő napjának megünneplésére, esak Nagy-Kanizsán, a határ széli tarosban, a magyarság végvárában csendes minden. A márciusi lágy szellők sss hódságot lehelő; fuvallata itt nyugodtan hagyja a kedélyeket. a multak dieeö emlékein náluuk nem lelkeeediiel, magasztos ideákért bevülni asokat felidézni, árokért küzdeni itt - arat egyeztetheti öitzt a politikai higgadtsággal, mm egyezthslS össze az egymással rivalizáló
tártat egyesületek politikai szintelenségécel h ezek ntk az étitlmi ét trköleti mürelttég, a hatodát, nemzeti irányban túli Urjttziétére —irányuló /el adatától.
Szomorú világot »et ez városi közéletünkre e támadalmi viszonyainkra egyaránt, » legek la-1 tansabb kifejeznie annak a közönynek, mely t-á | lónk ugy a politikai, mint a (áriax éleiben dominál, mely legnagyobb ellenségé minden bajadás-1
nak, minden fejlődésnek, rosszabb az elleniránya j Igénytelen Us história, csak aaárt árdeka*. m»rt magtár-küzdelemnél, mert ernes lagslább ellentálláara j téat is mart ippea .Nagy kaaisaa vott a asiatare késztet, de annak fflutk&mlnj/i a teljes érzéket-1 Tattá í« vsassk ksaansaa at aamtaaak, kik
lentég a tökéletes elteqmté-, mely minden ro-ea megmondhatják, hogy igazat baaaálok. iránysalnak -zabád tért" hagy, mely (|mérgeaili Mikor a ml mtnu ée aakat emlegetett kidre* Dráván-a talajt, lelburjánoatalja a glizl a Csínjában Itali tc*rénink lM8baa magtattik aálaak aa ólai ad varian leífSli a jól. vizitet ia csapa testvéries jóindulatból fülemiaatettik a
E< a szégyenletes közöny a ,mi közöm hozzá" I marsktel knkoriczátermist Xagy Kaaiaaára ia aljateti agy elve aláásójN a városi közéletünknek. Éa sí j l-SOCO Msyi caapst a frsarsia aaarmaaáao ftagast (Nassae) uralkodó planéta. mely elten a vetérléare hiva-Tssáelete alatt; Ubort ütöttek a idm kath. temeti mállott, tottak nem hogy küzdenének, hanem as\' .roes-j ásatás betirtak a városba egy kis hazafias, testvéri dd-
szólásra.
Nageat a linakrtastt atak mlniiegyikérs Sraaoaoket állított i derék vitéa levaa aarasaiaokat. kik lagaagyo bb rteat aoet már aa Igaaak álmát ala»a<aák. teák Urdhajli-a)g laíogú, kamikaeu bó rflrta langyatbogypjptjuk *«Hke ü még a ml emlékeaetSakbea.
EaekUI a vitéa éraaemekkil kertit aéááay a váreeaakkél 8emegy-orzaágka vasatö anaigatn ia.
A legaleieé ómaa alt áiktt vagy Inkább SH i—tui. gerkea eeataleváa a aáaesl kid 8aea<^láww laekra melléit.
Ba a jámker aanaaáa agyzarr caak látja, hagy a Sáaeaaa itvaaalí oraaéguioa agy baaaar Jú Hkilaa, gaaéealaa péebea. FMemette boai»|Taávf pnalréját ti ri hiiltaai a huszárra. Ka aaeahaa megállott; egy ideig Maratta a itr aaatáa saáp lipiebea, akegy Jétt, vieaaameat a
terségesen szítják, isté|H>Iják, alatta azután tág tér nyílik a legkevésbé érdemesek befolyásinak s nem elvi alapon álló klikkek önérdekű törek-vé«eihek.
C-takia ezek as önérdek kielégítésére vonat? koao törekvések azok, melyek néha a véghetlen kőzfnyön egy kia hullámzást idéznek elé; de az a hullámzás nem egénzaéges, nem természete*, nem reactio aa a lenti törekvések ellen; rároti étetünk jmiamitáí mesterrégesen osintíjsk a/.f7 magán ügyeiket, személyes érdekeiket a közüiiy alakjá\'uH hurkolva, annek hamisított >á«zlója alatt lepleaetlenüi, ayil\'au, kü/diiiek légaájátabb -gyési "aatjaifcaw.------
Ha egyéni caél, magánérdek e/óban nem lorog, megszűnik minden érdeklődén, a mesienégea hullámok elsimulnak — s a vezérek pihennek jol kiérdemeli l>abéraikon.
Umét és újra hangoztatjuk: ez a közöny a szirt, melyen véro»i életünk hajója folyton >örest »zen-1 ved, ezen közftny^ elten küzdeni kötelessége min
liatzl caárdáb«.
Éa a nagykanizsai saBlstéaB BlaMinalt* trmester volt ak| még hat kaaaár pajtásával Olaszországból m*g«akMt ia «ti matatott Igazi huszárok fik telén aéggal a aáaeai eaárdákaa. Ilihelyi neaait vatta, hegy Nagy-Kaaiaaát, aa i kedvez laUfüldJit megszállották a horvátok, kiaaaa volt hadltervi-
dan jrt érzelmű polgárnak, ki városunk sorsát Lóra Slt ia lénSltelte mind a hat pajiiait, aznUn .Uoéalt szíven hordja, küzdeni szóval, tetteti és- Írásban,\' küzdeni a házban, a latiamban, egyesületek éa intézményekben a fel kell használni minden -al kaimat, hogy a közjó iráni, a hazafias c«éok és ideália törekvések iránt az érdeklődési felkeltsük s csak igy orvosolhaijpk a bajt,, melyet mindenki éret, melyet mindenki sejt, melynek legfőbb kut-forráta nem az egyéniségekben i ezek képetzégkiá-nyában, hanem az általános közönyben rejlik.
£sért kivénjnk mi márczins 15-ének nagy-napját megünnepeltetni, azt a napot, melyen nemzetünk lespedécéből ■ felébredett, melyen megnyilatkorotf a nemzeti geniu*>, megmutatva a aaabaditág éa vilá|ío»aág útját a nemzet öaaae-ségének. azt a napol, mely legfényesebb példája leez mindenkor a köoaellem tgaz ébredésenek, s közjó iránti önzetlen lslk»<edéenek.
Ünnepeljük márczius lS-ét, szolgáljon a múlt lelkesítő példa gyanánt, — ébrtzzsze fel pihenés nélküli álmábál kötszdlemünket, — gyógyítsa meg kóros bajából közéletünket t ölje meg a közönynek életképességünket megbénító bacillusait.
kimzaamlire. Mikor visszatért, >1 küld te egyik pajiiait, ásatás s misikat, haimsdikat a mikor igy miadayijaa megtették azt as itat áa viilámli azemekkel megbámulták aa SnaeaMs álló serezsánt: rendbe álltak is sabaa carrában, hanah-orditasasl vágtattak a ráaesi hld felá.
A aarasaáa aat hitte, bogy sgy sgiaa ármádia hasaéi ral vaa dolga, kisStAtta fegyverét, sarkantyút adott a lovisak a t többi őraasmaok ia kirt adva aa allaaaigaa irmidlk jMtirtl, vágtattak agysaeaas s táborba jelentést taaal.
Magast sMgvaistt- a dohokat, wagfavsais a traaMtákat ia egiaa táborával masak kit ki a soraiéi aestkrs.
Blasaiscsica őrmester pedig hat hassárbil álló táborával, a bozzájok luUskoaott ksaáe, baltáa polgárok kiairotáboa saép lápáohaa. aitasaivsl voaalt ba a városka Kagállstt a rági vároabása alóli, maga eM piraaoeolla s városbirát: — Átbaniehot ét követelte, hogy vereses Alro a harangok at aailitaa fcgyvsrbs a aipot, mert sasst ik ki varit aa agéea. horvát inaádiit abból s drága aaeat kaaiMI.
Hit Ma ahogy a easaSk villogott, el it kellett aat aekik hiaai.
Hsaea, atg ott a kapa alttt Blaaaiacaics a aápfi.lkaláot aaarvaaai akarta, a Karcsag-taatvirak lakásiask [as akkor
kap! hanem aaoiat a saabadaágboa néikülöshet-len jogokat, megyek as állampolgároknak minden téren megadják a jogbiztonságot, aa egyaéaet; s ast a halaimat, mely nélkül hiányoe a aiabad-aága, meri hiányaik egyaége. A hol még előjogok vannak, ott jogbistonaág nincsen, a mily szépen mondja Petőfi:
Jogot a népnek, az emberiség Nagy, széni necében, adjatok jogot; 8 a hon nevében egyszersmind, a mely Eldűl, ha nem nyer uj védoszlopot. Az alkotmány rittája a tiétek, Töviseit a nép közi vetélek: Ide a rótta néhány levelét 8 vegyétek vissza a tövis felél.
Politikai szükséglet a jogok kiterjesztése olt, s hol még ennek niánye érezhető. Megállepodás ép oly kevéeeé van as e«smék világábsn, mini a szerves világban. Minden bizonyos fejlődésnek van alávetve, sőt maga a stabadaág ia, a fejlő-déa tokainak mérve ezerint valódul meg az egyea nemzeteknél. C<ak igy áldáxt bozó az. Halárait kissabuL tényezői! egy nemtel kebelében életképesekké tenni oly formán, hogy az a nemzet életszükségleteinek megfeleljen, es az állampolitikai I ülcseaég feladata, A megalkuvás a via/o-nyokkat, as amberekkei, ss áramlatokkal: nem könn\\tt dhlop, mért egy nem/et maga W bár megállapodottnak lá\'aso, da éraéaében, l"f
sában iolyion változó, átalakuld szervezet, mely a külbélolyáeoktól hermetice el nem zárhatja magá*.
tt4gi dolog as, hogy a aaabadeágot tentartaai, megőrizni nehezebb dolog, miot aat. kivivni. Ehhez rajongó lelkeaedéa és s«abadaágsaereiet kell; de már megőrzésihez a higgadt meglonio-lá«, a bölcs mérséklés asükségee intézményeinek fejlesztésében, maradandóvá tételeben, melyek mind megannyi emlékjelei aa utódok hazafias érzésének, nemzeties gondolkosásánsk.
Mennyi magaaatos, intő példa a jelenkorra nézve a márcsiuri napokat kövelett szabadságharca eseményeiben ; az elnyomatás időszakának csendes, komor napjaiban, a mikor a azabadaág-és hazaszeretet érzelme a aaiv legmélyebb rejtekében húzta meg magát. Miuő intő példa arra nézve, bogy a nemzet hideg közönnyel veezni ne hagyja a szellem és eziv legfőbb kin-cseii, melyeket a tétlenség elöléesel tenyeget. A magyar aemaet kil\'önöseo addig, a meddig teljesen egységessé nem válik, munkára hivja a hazaazeretet erős érzését, mely ezer-éves ten-állásában bizloaitéka volt szabadság- és jogértelé-nok is. Mert szabadságát ée jogát fel nem adla soha, hnbár ideig-óráig él is vették tőle. A kongó, ttres trásiara nincs etilkaég már mai napság, de a haza itta* rseieteiéíiék ápo\'á-áról, annak lej-lesstéséröl lemondani a nép egyetlen rétegében
sem msh-td ; mert ,\'zép- és dicső a hasáért meghalni", — mikor ezt a körülmények ugy hozsék magukkal, d* saép a hazáért élni i«, bármily xserény körben érette munkálkodni, kitartással, Islkesádéssel sza la ni, erkölcsi és aayagi javait gyarapítani, hogy ujabb ezredéve* lenmaradáaa bizio»ittaa-ék a a ha/ának ily munkára vaa asüksége. Kibékitéáe a nemaatiségeknak, hogy e drága földet ők ia hasagaknak ismerjék, hogy as államalkotó magyart, ki leatvérieaen megosztja velük jogait, szabadságát, édes lest vérüknek tekintsék ; testvéries együttműködése a különféle felekezeteknek, a hasa oltára körül, hol said-denki meghozhatja áldozatát; bö\'ca kiegyenlítése az ellentéteknek ama szent érdekért, mely minden más érdek fóiőtt áll; nemee verseny a jóban éa asépben, a harafiui á doaatok hozatalában, az erköosök nemesítésében, hogy es a nemzet lényes éa dio«ő jövőjének feliételeit sserezxs meg, midőn a második ezeradév küszöbét átlépi : — ez azoknak aa álma, kik képzeletükben látj ék a haza jövőjének fényes képét, mely elbomalyo-altandja a multat is. De öeatöozéat caak a múlt példái adhatnak, azért emlékezzünk a máreziuai napokra, melyek léuyes lapot töltenek be a aemaet viatontagságökkal teljes történelmében.
..... A mult caak példa legyen moet,
S égve bonért; biaton nézzen előre szemünk t
Nagy-Ka mm vaaárnap
Zala U. uám. (8. lap.)
IStft. márriHM hó H é*
10 (ktaaaél iinti) határt képül Mláraltak, kilépatt te. UI dób»*«val sgy, kártlWttl Mvta aahtrMi állott toriéi ntkftt M|tl t i ?itétyttéf> t kaaaánik kéaé iimIi.
HM mikor pajkot\' tfiwé t pélltifá attptn ktiiá iHf nltrártl. .ép nHnI Máé nymin t kát ktaaár Mlaiba | t M4 nyalt* télié él ékát agyatorra Így éuk i mtgytr kittit Mi airáppainl lovával.
Art k Horvát gyalogoaok mágia mégláuák, hogy Blaaaln* nitt t Pimii\'iky ft\'r hátba (iliot Mtl Itratktar tgaáia | jitkálkiHJi ni) ugratott hé. BtftM lUu ayomtluk, dt ktt ituk udvarán t>ik t ktttát érmaaur Mnt Vtnilpt* rjpáját ulálták »tg; *i|él a kanárt (padig ta agéaa kitti mégkuttüták) t«a, aaktl.
Ert t lavat taaláa klvltlák magukkal a tormáéi tááorW i alt jtliatrtták, k*sy tk már a klaaltáá htatárok alál uam manékálhétvt, kamilték «gy ad varlta, anaak apait batárták, át a kúlealyakoa klltavt tárták a itiitaákM jkass | létiák, hogy ta ármádia httttrt «tak 1 kaMSoJjBU Kk-k«r kllápétk át a boatárok kW Multak : 4t ttokon talán t goiyá ata teg. almuk livtrtal, mliáataatll, ctak *cy árva Matk jutottak birtokába . att alkották bltotyaágnl,
Ksgétt roppant haragra lobbant, rtftaa btktíi\' tt álba-altkárt t foglyai táborába vltMte, kljtltattáa, hogy ka a »á-raaMré aatkat. kik a httitirok mtUá raatlakaaíak, atkl ki ama étoígálUtjt, fáW lévait akarta volná, aaot tudta volna utagtanni.
A ktaltaaitk régtoa gjlláa* tartattak át áapttatíoral járultak M agait s|át,kogy a krtatlaa vároahlréé magawalaék N\'ugaat aligora káppal állott mag t dapatatla alfltt.\' — . Jéi ru ; blrá|akaak magkégyélúastki l<a ta trtk irtkíiu 80 tatr forintot alSlarjmtanolt _Ka aa Ittatf M ára alatt agyltt vált.
Kikor Nageat átvrtta, Igy aaált ~ — Jigyaaaék mag aa arak, hogy a kabortt t katonákra kall Uaal, abba tibbé a* ivilkottaatk. ÜrgUrtom u 10 cttr forintot, dt nak kolcaéiképaa. kát kát alatt nana k áldám
Ka vlaatt la klldla. valahonnan Páti maiIII. lm bogy hová lőtt f — tat még Bátort taloa lg*t UiittU barátom at ttdaá mogmotdtal, tkl pedig már mltdat pókot át • garat klkergatott t várót arcklvamábél
Ert ciak tt Ntefad xiilmuilthalr monnyal artklvarlaat mondhatná m«g, ka mtgkérdtthttaé tála at tlaá nagy-kanI1 aatt várot-aaáplU igyttHItt élaákt.
—y.
iá, — da legalább megvrtt alapját u ily irányban való tovább lejlodé«nek H« mbb rtetn i*, annyi minden életre al lesz vili #rv», l>ogy út a ja gat, melyet e nagy aap megtartása elé >ddig a rideg pártpolitikai szempontok torlaaxoltak, megtOri a be\'átatja mmdenktv*1, bogy ebben, a mi vibanM étatQnkat szakadatlanul kiférő, hagyományon nemzet lintirte rrfl ; a hazaflaa kegyelet (iyüatku*ik esek meg; mtgtörbsietlen öserejével, 7
— Hrghliia At .Elefl naiy kani/Mi magyar aaaialtiriMitig* folyó évben i* márczlus^hó Tóét mini alkotmányt* oralgnnk e nevezetes naptit megünnepelendő, agyancasb n fénnti nap eitéján »a|tt gyülhelyiségében: Pintér Sándor nr Uendég\'éje díszesen berendezett termében, tireee összejövetelt tart, melyre a hasadta értelmű jö-. barátokat éa uaerfleokei va\'amint aa aaatalUraaitg ü h*oi tűgjált tiaxiileitel meghívja a« elntikaég.
— .Pmlgftrl dmllattr ■ S-ivfi Igyelmebe ajánljak í. olvaaóinknak a nagjrknniiaai ,Polgári I)alk9r" kAvetkeró teihiváaái 1 * A helyben néhány évvel e*e|6>l iparoé Ujak-
PtiSIg tat a vároiblró még ktj|^| alakult dalkör tagiai taéleaebb alaora dbnit-váii belyeaal ex tnléxményi, aaon litóieletleljet káréaaal lordti\'nak Nagy-Kantraa várói dalkedvelA, jó hanggal éa kalló hanglégyliittteréttél hí ró in ielli|ena Batalaágáboa éa polgáraibor, U0K.J1 mel> lOive minden előítéletei éa bilré\'aményt, lépjenek La a dalkörbe, -Tftmürötjínek a • kibontott a*«eló a\'á m\'nrif«"l\'1 ákik Lftliflid^Bl éretnek magnkbi
HÍREK.
— Négla ttaurprllliik Aaok, kik máto/. Ifiének megünneplétét minden politikai pártérdekeket) falul A ló, nagy tonioaaágu nemte i moaaana\'nak tekintik, hiába várták városunkban a innagalom meginditáaát onnan, abonnmias ily baaaüaa k^aa/ellemet kiv&iió dolgoknak, kerde-mén>a«é*eknek a polgáriiAg egyetemére kisuvár-ssniok kell, Aa eUfi sorban hivatott körükben nem történt semmi. £4 igen valAsrinü, hogy mint hoss/u évsoron át, ax\' idén is aaépen átaludtuk volna máruxiU* l.S ét a legifilebb itt-ott agy egy aiükebb kArlt iár»a«ftg Ünnepelte volna meg a nagy nemaeti ébredét napjáaak év lord u lóját; a legnagyobb réaa, várotunk polgtrainak tome pedig atomoru rextgnncaiOval merengett volna adietfi múlton éB elborult homlokkal néaett volna a jOvfibf, hogy mikor kOvetkeaik már be as ébredét kora/aka Nagy K»niaaán ? Ámde a a n agyar nenuei tortii fülfi\'t órkOdűgéniuta ea idén meg\'ebbra\'ette eaámyait városunk fűlött ia s as a hagyományiM arfi, mely a lürtiuelmi negy emlékek Iránti kegyelet cxodia halalommal egyaeitO hátiéiból (éjlodölt ki a magyar neincet tüellemében, megillette exuttal iit is a aaivek idegeit. A nagy-kanixaat birlapirök ketdeménya-«éaere mároiius 10-én értekealei volt, melyen határozattá lett, hogy Nagy-Kanizsán ia egy általánosabb, & polgárság minden rétegére kiterjedő neanetiÜnnep rendeltessék. Mivel asonhan aa idd rOvidaége miatt es alkalommal már a nagy foiiíDMiigu napnak megtelelő, nagyobb szabim Ünnepség rendeaéae nem volna tehetsége?, — aa ériekealaten a réi-aletee kivitelre néive azt határozták, bogy moat o*ak egy népeaebb bankét fog rendeslelni, melynek diazarónokiul dr. Htnlnilt Ftrinrtit, a • Polgári Kgy let • elnökit kirik fel. Hogy Hsonhati aa ünnepaéguek mégis némi általanosabb jellett* is legyen, a vároa polgár-ineateréhöt: Habócfcay (/yörqyhői kttlaOtlség men\', hogy as ünnepségben való réazvételre s a yároa I0ilolu>g6/á»áu«k easkOaléaére leikérjék. A a érlekealet aa ttnnepice bankéi pártoáaa ozél-jábol megkeresni éa fölkérni iiitároata az egyea lársaaegyMOleiek elnökeit la. Igy aaután remélj hetfi, hogy a Polgári Kg j let ben tartandó irárca Ifi-iki Unaeptég, <na nagyobb szabású nem lesé
az 9 sshangaatoe dal easméjének föllendítésére , el kottánk N*gy-Kanl>*an etiv OnillO é« minden tectUletiól lUggetlen .Polgári DalkOrt" olyanasar-vazé«ael, mely által intéau.ényOaknek aa eiisme-reet minden oldulrftl megwerexhesaQk Es ez már rétzben bistoaiitst lel azon tényben, hogy a da.kör élére aikerfilt megnyerni vámau> k egyik kilttnO seneteheiaégit Hock Jtnoa, viroai kántor-tanir urat, ki a karmesteri tisztséget minden dijHzás nélkül volt azitea el vállalti.
Hízunk felhívatunk sikerében, mert nem Iiím-szttk, bogy a isivet és lelket nemesiíó dal eta méjeért buzdn\'O kebel ast kóaSnynyal mellőzni képes legyen, t kUlfinOteu meggondolva nzl, bogy mily régóta erezzük városunkban egy jol szer rezeit dalárda hiányát, mély irányban sokkal kisebb váiuiok jóval\' túlsrárnyullák Nagy-Kani<«át.
Kérjük tehát mindazokat, kik a inllkodő tagok sorába (elvétetni Óhajtanak, bpgy eziránt folyó 1KM8. évi márssina hó 2C-ig Piachel FfllOp vagy ifj. Wajditx Józna! - arak kOnyvkeraakedétében je lenikezjii tsivaakedjenek, mely után n da órák magkezdé>étdl értesülést nyareodauek.
Nagy Kaniasán I8HH. máreziua bó 6-én.
Tiaztelettel a „Polgári DdlkSr" tagjéi
— TorimrityIHl kizgytlléa tarialotl máicaius hó 0-én Simon Ofbor elnök elnöklete a\'att, ki ia e\'nOki.megnyitó|ában igen melegen em ékgzatt meg Weiaamnyer Mór elhunyt válaazt mányi Ilii aokszoroe érdsmelrSt, melyek az et-iiíJk indítványára jegyzőkönyvileg lAegörfikitetni tognsk, — Halmx Gyula jegyző lelolvaata évi jelenlétét, melyből megtpdtuk, hogy az egylet választmánya a lefolyt évben 9 ülést tartott, melyen eliniéste az egy lei folyó Ügyeit. — Vivó exikösók is szereztettek be, hogy as egyesület tagjai a vívásban ia gyakorolhatták magukat éa noba a tagok minden kívánaténak lehetőleg elég tétetett, a tornaórák mégis igen gyéren látogattalak. — Az egyeaület. a tőgymnaaiumi zár-ünnepélyen rendezett diaztornázáa alkalmával 5 frtot osztott ki a két legjobb tornázó köat, Aa egyesület u mult évben jegyezte 26 ik évi fenn-Állását, melyei azonban minden nagyobb ünnepélyesség nélkül saját kűriben ünnepelt meg.
— A mult évben Lfiwinger Leo egyleti tag elhunyta által érte az egyletet gyász. — Jelenleg az egyletnek 1 tiszteletbeli, 65 mUkődő és 6 pár toló tsgia éa mintegy 1(XX> forint vagyona van
— A titkári jelentéi helyesléssel tudomásul vétetett. Tagsági dijak ősimén a mult évben 5tt6 forint lolyl be. Az egylet évi költaégvetéie mintegy 400 frt — A megejtett válaaxtáa eredménye a l^ivotkexd 1 Simon Gábor elnök, Weisamayer Lipót alelnök, Hadd Héla legyaő, HofTman Gyula pénztárnok, Trippamer Uyula mAfelügyelo/ Weiasberger Kálmán tzertárnok. Válaaatmányi tagok i Unger Ullmann Klek, Weisa Tivadar, l.<wy Arnold, Ebenrpanger Eraő, Halvax Gyula. Haltai Jóxtsl dr. Ntutidler Antal éa Rosenlelo Lajos.
— Aaiagályii laévitteaell hlegyA-lém. A dél(tlai-takarékpéna\'ári atyaaélat és a*-segélyző azövetkezet mérőim* 1-át Urtotia évi reftdea közgyűléséi. At elnóki jelentét szerint* 6 évtátaulai mvaea betéte 1892. év végéig 68876 frt 60, melybél sz\'nnban csak 489219 frt vétetett as üzletrészesek által igénybe, leleoleg 41016 fiz kraicaAit* ütleirésa van forgkiosabM. Aa egyes oyoluaok eredménye minden 10 krsi-caárua U< atri*< ufáft a kovstkarí: I ti7 - 97. hat évi eredmény frt (J.G9; 1858—88 M évi eredmény fri 4.88; 1K89- 94. négy évi eredmény frt 2,89 ; 1&90—95. három évi rrádmány frt l.U; tb9t-M két évi eredaény 78 krajcaér, JbÖ2-~07. egy évi eredmény 19 krajcár. — Hivatalos lapul njböl 1 1Z1IÍ KSalány> jelölte-tett ki. — A asavatás a következőket eredné nyeste! Oaazassn beada Ott 88 tzavató lap 1189 sxavtzatial. MegváltszUilitk: Hlraehel Ede ssft-vetkezeti elnökké, dr. Haoaer János, Máunger József, Ílj, Keeselhoirr .lóxtei, JPfcöher Ignéea éa lengyel Ignáez igasgat^aági tagokká 2 évrw, A felügyelő bizuttsagba: dr. Tripaamtr Heasé, Hlrschler Ödön ás Bachraili Uyaia.
— Dr Ksuleika MAIaaAa /siaasgya kir. taatelOgyelO)s e hó B-én városunkbsn járt a helybeli polg. leányiskola ügyében, tmennyiben Sebuobne SUnyi Jsnks lemondása fo yián agy állás sftrgéU betöltése vélt sattkségstsé Kaenki-v81 srtekeaett as iüeiekaa baiéaegolibal egyéb takotai Ügyekben It. igvnfte laertvi a busvéti ttnaspek ntim 4 hslyksli iakalákr lá\'aga\'áséw fog vároannkba jönni. Hozás Itten kórOnkbe l
" Mljtgyaáa. Fülűt) karwkedő Nemva-Vidon eljegyezte IMr Emilis kiassszonyt Hátszegen.
— Hssgvtrats}. Savian-ky Nadina uroaa nemzeti énekkar hHngversenye JH93. máreziua 22-én Nagy Kanizsán, „Polgári Egylet* nagytermében követkevA műsorral tartatik meg: — I. ré-a. -— I. „Kaluga kapójánál", oenaati dal, reiidezi Slavienzky N. 2. „A tebete ■xemii (ittál ember", táncxdal 8. .Az arsüntf*, mesei dal, rendezi Slsviansky N. (Magánének; Sla-v\'innsky N.) 4. •Wanja dala*, vig dal varistiók-kal. (Magánének: Slsviansky N.) 6. • As éijelf őr«, dal, rendezi Warotnikoií 6. „Füszálscskám", szomorú nemzeti da1. (Magánének: Btavtaasky N,) 7. ,0b, széles utam, te/" tánczdsl. (Magánének ; Slavlaneky N.) — II, Réex. — 1. Dal és körtánca »Hússal ka« operából DargomigskytfiL t. .Edéién dalolt n lUleuiile kertemben*, ókori dal Wsrlsmt\'IT „Oeuvret ppsihttmet\'-bAI. >Migánának, S\'aviansky N.) 8. »Kedves leányka itt ifinnsk a bojárok !• vig dal DargoaigskylAl, iMagáaenei: Slavisnsky N.) 4. • Eldugom s gyűrűmetókori talányda\'. 6 • Kapunk el^ta.^ftrtánes. 6. .Anyóka könyörülj rajtam*, ókori fohássdsl Qpuri\'elT-tűl. (Magánének: Slavlaneky N.) 7. ,Ei Uuchnem*, jellemdal Kezdete 8 éa fél órakor. Helyárak : Páholy 12 frt., 1. sor 2 irt 80 kr., 2. éa 5. sor 2 frt, 4 é* 6. sor 1 fri 60 kr. a többi vidfieiy 1 irt, karzat 1 Irt 20 kr., belépti jegy 80 kr. Jegyek előre válthatók Prítger, Bél* ar gyégf* szertárában éa ette a pénztárnál.
— Plkalk. A. .Kereak. éa Iparoaaino* tagjai t. hé 4 én kedelyes piknikéi tartottak sa .Arsny Sssrvsi* étiermében, a a 9 órára egybegyűlt kUsitaségre sok ialetsa étel várt, melyei azép leányok és asszonyok bordoatsk köréi, s legsse-retet teljesebb modorban kínálgatva a lelenvoi-takai. Vacsora közben azép ielkóesOntót mondott Milhoflsr Kálmán, mint ss sgyesüst elnöke, kívánva aa egyeeülei felvirágsását. As őutheborult Sohőnleld s hölgykoszorú iránti lelkesedését nyilvánitá. Eckstein Mór aa elnököt, majd a hölgyeket küuöntötie föl. Veit azatán ügyeeen rendeseit tréfás tombola, tánca, melyen a négyééi aintegy 60 pár láncsolia. Ott volisk: leányok t Hrüll Kánni, Berger Rita, tíross Olga, Groea Szera, Hirscbi Psnls, Hirachl Herain, Kastl Hisa, MüUsr Róza, Hoeenleld Francziaka, Ro-senlhal Regina, Weiee Berta. Aasxonyok: Berger Jakabné, Eckstein Mórn^ Fflrber Saauné, Fleiacbhackyr Albertné, Pleirfchhacker Ignáczné, Fleiachhacker Jakabné, Gross Albertné, Kemény foigmondné; Knbn Jakabné, Kobn Bimonné, Mii-bolfer Kálmánná, Hoaenfeld Samané, Roeenthal Jakabné, Róaentbal Miksáné, Hqhleininger Oyu-láné, Weinberger Mórné ée Weist Mórné. A minden tekintetben sikerült mulatság s hajaali órákban ért véget. .
— A a elit saaloétka A vedászat*port kedvelőit érdekelni fogja a Hir, hogy már megér-keatek a szalonkák 5 kogáa meghotta őket aa
Ha gy-Kaoiiaa, vasárnap
Zala 11. szám (4. lap.)
1893. márcziua bá ll éa.
enyhe időjáráa. Aa első szalonkát márrzius 8 án, dr. S*ifatájr Károly, nsgy-ksniaaei orvos ejtene el a n»gy réc*et erdőben.
— Irmdalmsl hlr. A gyennek irnda\'om iráni érdeklődő szülők és tanférflak bizonyara örftm-axl fogadják a hírt, hogy Hajyató Sándor, poJg. iikolai tanár, megyénkben jól iámért költő, —. „Gyermekdalok ét tzafalmányoi\' czimen egy kS tet gyermek-verset ír!, melyei a „Zalai Közlöny* szerkesztősége ad ki. Azelőfizetési felhívást már ki ia bocsátották. A kötet 8—9 ívnyi terjedelemben fog megjelenni hnavéi után. Előfizetési ára 50 kr; sselyíst vsgy S kiadó IspsZirksKtőeég höz vagy a szerzőhöz lehet beküldeni: Nagy Kanizsára. — Szerzőt a fővárosi lapok a kü\'ö nősen a .Petőfi -társaság, lapja ia, bu\'di tolták i tér művelésére 8 igy e kötet bizonyára nyere-
Már több iakolai
séga lesz gyermek-irodalmanknak. — I Mái gy$rmek-dalát zenésítették ia ovodai Vés- i használatra. s^t 7
— UJ llégsuriár Iflbt illatékes forAs -J)ól értesülünk A.-Domboru községének régi óhaja rövíd-idö multán teljesedésbe megy, amennyiben a községnek gyógytár felállítása iránti kérelme a legrövidebb idö alatt va\'óezinQleg kedvezően fog elintéztetni.
------iataeslsglal kligj álés é> esagna*
MM. A bslneologiai egvesület évi közgyűlését folyó evi márcziua bő 20-án, délután 5 órakor a budapesti kir. orvosegyesület házában (V1H. ker. Szentkirályi utcza 21. az.) fogja tartani. E>en közgyűlésre a balneologiai egyesület összes rendes tsgaí tisztelettel meghívatnak. A közgyűlésihez közvetlenül a 3. balneoloziai Longressus ^lakozik f\\ kongreasns ?ft 81 fs V\'i\' mi lii"
tank meg.
- Deetsr Belek. Cirkovlán muraközi községben irta ezen hírneves férfiú a következő
vényt: .Recept \'/« 1893. 10% Jodkalie 80 kr,
396ti-1893. elnöki szám alatt minden indoko\'ás nélkül megtagadta. E betiltás csinált* meg röpiratnak a uiég nagyobb kelendőségéi e« rend kivfil nagy érdeklődést a kóaönnés körében röpirat a magyar or-^ággyüks tagjainak va ajánlva. Moet mAr e«akíe a kiadónál (Biro-s utcza 49.) kapható. Vidékről 90 krnak előleges beküldése uíán a mű bérmentve azonnal meg küldetik. Ajánljuk e figyelemre méltó röpirat megrende\'ései
HzMrliié rsgasrgyárst. Keslevk-b Róbert, ideiglenesen «lkalis>stt érasttó (avizió kihordó) a budapesti nyugati nyugati palyaod varon, eogoae gyár alapításihoz ipar-igazolváay válton. Ezt az iparigazol ványt Kohl Maa > b. peaii kereskedő meg vét te, bejegyeztette a cséget mint »gróf Kes\'evieb Róbert promontoti cog nacgyár« és kezd>e azonnal a másból \'beszér sett árut mint ■ <ajái gyártmányú* coznseá\' áruba bocsátani. Az iparh*inaágbo< feljelentést tett ez ügyben, a már 1883 öta Promontroa létező gróf Keidet icb. István utódai cornacgyár, a tárgystás folyamán* a szolgabírói hivatal n ini elsőfokú iparhatóság constaiálta* hogv Kohn Manó alias: Keglevicb Róbert gyárában, soha egy csepp oo>nau sem tOaetaU. K<>hnt • tény atiáe alapjsn a járá-i s<olggi>íróság 100 lóriét pénzbünteié«re itéhe, me y íteletet azonban meg lelebbente. A fel\'ehesáare a fös/olgabiró hivatal végzési eg kimondta: hogy épen uvv m nt az állítólagos, eogimcgyárrsi Kohn Manónak egyedüli czélja yoJjL a magyar cognao jé hiraeviuek, » kiiziiaségtnh és maa \'kuafr aieg kérositánárnl flzerk«4ttii *ppfltt itsy- tat"\' ftHt
5% Soplomat 45 kr. 10% Carbolva\'a 10 Haarbinsel 2 kr. = 77 kr. Dr. Reich * A gény paraszt fizeieit ezen rendelvényért il\'iő ho-nors rí umat, az uj valuta azerínt 40 fi iért és sietett, mennyire köszvényes lábai birták, a lég-rádi gyógyszertárba a rendelt patikaszerért. A patikus mosolygott, midőn ezen különös rendelvényt, melyen mindjárt az árak ia ki voitsk szabva, kézbez vette és midőn sz ismeretlen doctor ur holléteiről tudakozódott, megtudta, bogy a cirkovláni korcsmában laro\'ta a doctor ur rende 6 óráit, de a közjóiét előmozdiiáaára nem csík bort rendeli magának, hanem szép szóért és kevés pénzért orvosságot is, de másnak. Minthogy azonban a doctor ur csak „járvány orvos* volt és nem telepedett le Církovlánban állati dósn, a szegény beteg paraszt csak 20 krajcárral könnyebbült meg, de a séta Légrádra kitűnően előmozdította emésztési tehetségét. A furfangos vándorlegény pedig praxisát valószínűleg most máshol folytatja.
— EllAml gjrcrasek. Balázs Mari helybeli naps\'zámof-nfíjS eves fiúgyermeke t. hó 4 én egyik pajraaával öasieverekfd>én, — hihetőleg a büntetéstől váló félelem miatt hazulról nyomtalanul eltűnt. A fiúnak,- kinek különben haj lssaa van a c*avargáara — körőstetését a rendőrség -jl megye területén elrendelté.
— Párul Járt bamjrák, Zaridica András boszniai házalótól a Kölni féle vendéglőben, bol szállva volt, a bét egyik napján ~két jó madár, oévazeriot: Veiaz Henrik éa Sárközi Oyuls, az ugy nevezett gyüazü- és bárombabáa játékban 14 frtot hamis módoo elnyertek. A rendőrség, kinél s pórul járt boanyak az esetről jelenté-t tett, az ügyei áttette gz illeiékar bírósághoz.
— Udtteu házias*lga. Spitzkopf Jakab belykei lakós háziazolgftja Caógrán Ferenez már hosszabb idö öta szedegette a vámot gazdája é ésksmarájában levő pálinkáa bordóból. F, hó 6-án este 11 óra körül is - felhasználta gazdája távollé\'ét, kiakarta feaziieni a kamara
be/ésével t<< üüak azt akarta, hogy . u b ijó«ág féreve et黫 es megtévei/té\'e ntelTaF mindenképen minél több időt nyerjen ézetr s. éd\'-lgé*hia hasonló inte/keüés folytatásáhoa Aa a i<|>áni ., |\'hivatal lelülbiralván ezen ügyet, az ítéletben ki-
kr., azaottb Itt" Irutyt bírságot az iuarkihágáa nagy sze-|vérvü jelegére való tekinte tei 300 frtraes nem
fizetés eseieu megfelelő e<zárásra, változtatta át.
• , r
A hosszít zord túl atáa as Idő kiúvusodizivat agtenn a) ttot költöiik u emberekbe. A mozgékony szellem raga ajoaabba vilik, tevékenyégre eerdtl minden, foglalkoiásá-bán a ealkiége* k bxuráMre gondot » birtokos gazdálkodó iá \'bés\'artáxt vezető ■ annak eazköxlbére felrándul Budapestre. Haaaaoe szolgálatot óbsjtnnk tenni, midőn aa alkalomra tájékoztatásai néhány előkelő s jé kiraari cséget ajáslMk.
Első a legfőbb gondja a Badapeatre érkezőnek a kényelmet éi jé szálloda. Aki minden tekintetben czélszerfi kelleni t-s éa minden igényt kielégíts lakást akar, aa Olák Frt-gy.a .raaaoaia* szállodájába szálljon a Kerepesi atoa, a — Nemzeti sziabáz mellett feltalál itt minden , a mi kéaya-lemre kívánatos: Gyönyörfi fedett udvarkortje, mely- aa évnek minden időszakában a legkellemesebb étkáaéai terem, ptaar iéayrT*! s este rtlluaos világításával, legkedvesebb szórakozó halye-a tivároel >>lökelő ktaéaaégaek ia. A >zál> 1 ódába ia van vésetve a „Telefon Hirmondá", a iSvánaasaa aj istéiményf, melyet mindenki ingyen kallgsthat; szobái.-ísk tisatasáw." i kiiMizsHssik mladeafe kitefjWB goados-saga Glüek Frigyes ur aemUjn szitora MSgyelata mélleit biztosítják a legmesszebb menő követelmények teljes kielégítését. Ha még megemlítjük, hagy a szobák villamos vili-gitáasal Mrask, ami kilón ásat ssimittatik, s__S ssillnds
mindet emeletéi vas liirdo-ts, irai peélg mérsékeltek agj tesat gyMMya, kagy a .Paaaaaia1
bíseu/éfa ■ladesktHBf ___ _ _
ssilloda a legezélsxerBbbes bareadaaatt,. Badapestea s méltó mindenki előleges bizalmára.
Egészséges lakás aa egészség legtöbb feltétele. Aki hossza életit akar leaai, aki előtt kedves övéi i* saját egészsége : as gondoskodjék száras, egéeaaéges lakásról. Nedves lakások falai borítva vannak salétromos penészgombival; aa ily lakásokban dohos, bűzös, egé-aségtalea a levegő; a bennlakók, különösen a gyermekek sápadtak, véznáit, asm fejUMsek, ellenben a legjobban terjed nedvet, nyirkot lakátokbaa a ragily, tét még a bátor a élelmiszer tőnkre mtgy. Kgyatlta ■Uja a aedvet talak .sarasai Uttláaek, as kaak aa au/alttal (de mm kátriay it mát hasonló asyaggalj való bevonása. Ily anyagot szállít megfelS utasítással, jótállás mellett legolcsóbban : a Mayyár aafM-rhzvény^irMnSj? BadapttUa, Aadriwy-at 30
A hnsvét ünnepe hagyoaiayoa szokásaival, locsolgatás ét piros tojit.ajándékaival, elkerélhatlaaaé leszi valami kellemes mtgltpeléirtl való góndpskodist s hol Ithttaa tat ta-lilai, ka nem Kertész Tódor disamlira-kiaibta (Budapest, Dorottyi-atcsa I.) Ktjlönöseo tjialjak a húsvéti tojátok ét
ajtótj hogy a csábító italhoz hozzájuthasson, — -tréfái fecskendő-tárgyak közül a kővetkezőket: Öntőzö de ez egyazer rajiavésziett, mert az ebei háziasszony, ki a zajra figyelmessé lón, s cselédséget fellármázta, s ez állal gonosz szándékát meghiúsította. Ciógránnak — ki az eset u*án megugrott — körö/tetéaét a rendőrség etréndelis.
— BeUIUtt pslltlhal ripirst. A Seper Kajelán n^oindász kiadásában Budspesteo most megjelent „Polgári házasság, mint a modern jogállam létalapja" csimQ rsndkivttl pikáns és po-Itiksi röpirstnsk Budapest utczáin leendő el-árfisttásái « lö- és szák város
ibolyacsokor 60 kr Illatszerré] töltött szivar 85 kr., folyton tölthető tőid gsmati bika egér, kínai emberke, cserebogár, kanári madár 90 kr., ftetkeadé-gyart 30 kr., óra alaki öittat 80 kr., OnUkaö iyakktidő-ti 1 frt, gomblynk-ibolya ismét VNftélthető, 40 kr., lecaStaéő sétabotok, ismét mogt-tölthető, a— lúü krig Piros fatojistk nagyság szerint 10 krtól 4,20 krig piros stlyemtojitok 7fi kriól 4.60 krig. Pe-Inscha tojások 91 krtól Z.40 krig. Cartoiagt tt]it kedves képekkel vagy ktltidotkoppal gyermekek -réesére -G0 krtól 1-.60 kiig, kllónféle bnsvéti tojások apró jitikaaeHkkel kr sippestirgyakktl btrtndezvt 00 krtól 7.60 krig, tojit nyn-la< akinak öltöztetett Ilu ét lály mignon babéval Í.90 kr rtojás illitmliddal D0 kr.. majolika tojieok 1.90 krtél 4 frtíg, — A tavasai Idtnyfe ktÜÖnöstm ajitljuk Kortész Tó-polgármeater" — I dor nagy vilaattéku ttk\'éső- és labdizó- valamint tornázó
iltHaiii. knglizó bábok, kagtisé golyók, te %s* ksdvttt U|aa»4aaetaa ét ktartay tyirtyáaf*k*4 trata kagüat, egétz taék cd váron it MiUttáali Lawn-téaala aagat tir. saajáfék otaaitiaatl 80 fit, reijes twaafeénétt étMtái-litva, tragtaraé, gyérhiau ás csigám éttd 8 50—10 írtig Oyennekvelocaípéd hirom kerekkel A—:0 fvtt fink taáttart 8-14 fttig. l>issm8iru-csikkek histartisi -tsaktesk. Ma iiiriiia ik ét agyi* haatata issklsék HlairMI lébfc ikrával ellitott díszes isgy irjtgjaékM a a cdg kiránatu dijatalttf mtgáiMi.
A budapesti IBrdSk között, mint aiti%. agy most ia vél-tozatlansl a Csiszárfa-döt jyánljnk, miit a misé viltaaat-laa tata évszázados kir*. kénes vtaé Hrééialiaatatk ált*. liattaa ismert gyigykatias. iaa aiaé iÉWaatHaa mm H Ukaarraéia alapftvaayt képesé — Caásaárflrdintk mU kezelést.
A rkeamit bajok, iawlaiiyat éntit>ak. ktaariay, m ■trbsttgaégtk. itciiia, mik- ét votkiilatsaak. ivó. étW gyógymódja rtséét ktUta és I Irtlyttt stég ttak annak megtmliwtrt saaritkaaaak. hogy a Csissirftrdí ísaap-fftrdői a tél Mysmaa gyrteratea itaiaiItatlak ét ktkivtM. Mit, éa t |tl*a)tg W/aj a teáját kéaalgé aaakála taliat mgU kiatvis, ilUtka^ak, hagy i Mrint a fiiatlIMI taaap ftnlilkf néhány két Mlva oly tSréM aytr, a mely kitaaé gyégykatiaa mellett btr^aéteitéask kéayimtt valta és aa-fortja által páratlsanl fog állani.
I BortermelaaSnk folytonos kaiyallMvai keittkeéik ta élvtsktt* borok maaiyiaigt ia agjnaaytsa, ktgy ssa mar éiéga ét ritka a jó bor, s a sér áigyttiiitéra vagyaik utalva; it na aitéti aifgyirtaéay tiy jé. kagy aa pa iaezk kívltélrs aUtalSkM 6 élttakeln Is Itpea. —• A kl Jé ptlarskiéri kivéa étiiaal, as Ctváft ét laaai (Badapett, karipttl at g w) páliotltSr ktvfisii kri-gtaéi rtaét^ts 1 Itiis ét Mtaey, siiat a Deaktr-Mt hlrtt wtteMi fltik. tirosai ezen kitáaé tért palankistiljik s asgy gaaéet for-ílasak i palacaksét áriáéiig* 4a tartósságirtj égy hagy I a I fttaltfahb lééfai It MjaM tararatalat, a ttállltit ploabirosott liéékhai MrMalk, mtiy • törést v«gy . kleetrilaat kiairjt t a mi a jrgfőbb, int jtliayatek. aagy-kasl megmdtlétaél ptdig még talaiiéktiy ktéisaméayT
adnak".........................
In i\' 1"n ti l élt I ll l glllil Ital........ »a \'
tztmlt alá vtaik rskaikat, t aacyakiiast lipaatlil katjak, kegy a tataikat hagyták vagy mtgMiltak, t tgé-aaaa elkedvetlenednek hogy igy Ükké aMt vW-thtUk. Igásak vai. de szirt aiaca akik ktacaarakalttltaatk tsrusl. Küldjék el Baétpaatrt Berket* Istvit selyem ée tél i alt iSfettShói (Bosaa tir ;l. as.-) Itt miadeknemt tsévtttk. rtt-íiik, dartkak (f-jteüen illapotban It) i(ta taiptt ét slséia tatait ttriaU színre (atutaek Btrktta Ittvéa tetté étlttt {it kiaibaa gé.M van btrtadeavt \'t tgytdél Badaptstn ligkiállítási érmekkel kitüntetve Arjegysékst ktviaatri ijmentesen megküldi, mélyből meglehet taéil. bog ■ kaimét milyen taiira, i mily ina lakat atffoauai.
A földbirtokos éa gwRlUktdé ktaéaaég egyik M taflktég-Itta a kooi éa Ibszerszám . ebbeli taSktécMél legjobbat és Ugpletibbai Klapka János kocsígyártó ét aaijgyini talapén, [Budapest, VIII. Banm-ittsa 7a sz.) Mokati Kocsi ét kassailt, dt javítva ét toljrata jé kárba htlyszvt a legnagyobb választékban, — minden eaMra megfeleli raa itt raktáron - ló*zaraaáaok, lovagló- ét ittálé-Msa\'rsléssk. ilta-Iában minden szijgyartásl eokMAk iegjobb ■liltÉgkf és jatiaytt árakon kaphatók. Klapka Játot taáaai klillltátta nyert kittatetnt. aa 1888: évi pcaat-kiillltáMa Jnry-tta8k volt, osztrik ctiteiri ét magyar királyi wihaétl— talai-donosa 1890-Üen t bőriptr küllhia alkalmival Baross Gábor miniszter tiltatta ki t aa tgiti trtaághaa tlvaa ismerve jeles-készítményei által.
törv£ntsz£ki csarnok.
Fi\'Im\'í lt ró«iuoUól ItH\'rkexirk
Köz és maeánekirat hamisitáa hlíntetiével vádolt Bál zmn Vinoze éa Aadraas Bsmus elleni bűnügy a kir. táhUtiol helybenhagyó >t*l«ttel.
Lopás bOniatiávei vádolt Z«erjár liyörgyné sziji. Ztdravect Margit, továbbá kétrendbeli lo-
Sás vétségével vádolt Pokrivgcs Istvánsé asll. kocsa £r*-ébe\', a egyrettdheli lopás vétségének bön részességé vei vádolt Verbsiez Pora éa Zaer-jáv Franciska elleni bOnügy a kir. tábl&lój bely-nenhagyó Ítélettel.
Okiratbamisiiáa vétségével vádlott Miklóaka Iván elleni bünü\'gy a kir. táblától — feloldva a törvazék ítéletéi
Kovács Anna férj. Horváth Jánosai felperesnek — Kovács Jáaoe alperes elle.n a tényleges és megegyezés szerinti birtokállapotnak megfelelő tulajdonjog megítélése a jAr. iránti reodes pere a kir. iáb>áiAl helybenhagyó Ítélettel.
Balázson Mária, Komisson Márton, Dóra, Teréz és Bemus felpereseknek — Bala/sin Márk a neje ugy a n.-kauizaai tplár társaság alperesek^ ellen tulajdonjogi kebelezée törlése elleni pere a kir. táblától helybenhagyó ítélettel.
Szmolek Mária özv. Csizmadia István né és Samolek Begina özv. Szoboeaánee* Mihályné felperesek — Szmolek Báliéi, Márton és Andráa alperesek elleni vég\'reodelet -érvénytelenítés és törvényes örökjog megítélése s iár. iránti pere a kir. táblától megváltoztató ítéletiéi.
Horváth Mártou felperesnek — Vorcz Anna férj. Skoda Andrásné alperes elleni tulaj* doníog bekeblezés s jár. iránti pere talajdonjog bekeblezés a jár. iránti pere a kir. táblától hely* Ibenhagyó it.
Nsgy-Kamwa vasárnap.
Zala. 11. uám. fA. lap.)
1893. máraui* hó
Tkátaa l*a« a társai Mperesek — K>bra István » társai a>>\'sraaifc elleni örftköafldéa megállapítása a jár. iránti per n kir. láblái&t hel/bh. itéle\'iHl.
Takács flsláas és társai felpereseknek — Hibáiét Antal alperes eteni zár ai elrendelése iránt folyamatba tett figye a kir -táblá\'ól ha y-britlmgyó vágzéesel
Uaéártt vatták ur»w ,tc aagjV »ik.w - Bakács a lávakn, etek aaa agyatora lakia-
« • *y l-Mát, mintegy
HM- kerti sajtó alá E» i»-» ftMba* ttbM kh£ > ormán**J I Ebhél lesz még c«ak a derék pa-tsla saSvag llnil » a Mae* sqsarsl ká>H lm íksltvss, ra«at fővezér !
aafrefc Bmé Lejo* jaM anini ii.nt kasébakort Ha*át{ Mindjan felültették egy **ép aslrke paripára, MiÜZÜZJ^?^ wfe a Rákosi* aa olt aa értek be-
éMkt-j
aataiia a reni
haván tnaapel, tstymm ■■gjilMiaoe, Wgy W "itatt-1 ■ ™>ge«eg
Uéi mintegy emléket Umiwii wija a hm kilák « Km meg olyan éljenrnutal tárt ki *a 60 oaar kagyeéote l«k*dva)tehb, Iipimrill étó irhásak Hagy torok hál, bogy mfi * lávell Kárpálok M *hkn arfatt iitawllii baaaájánlkaaaask, a kiaéfa ár* j.
legolcaóbbra aaafctak. Bgy-agy *as» éra 40 krüaaér fett* . ^ _, . . . .. u . 14 ,
satéa 10 ftsstit 4 (Mattal agy a itk-----Ösyvkiadókl * .nigybolo" Lfirinci páp, ki addf hizlalásai,
Balo/sa Jóasefnek - Németh Imre e\'leui 150 \'»<*"**« (Bodapwt r*r»sat*k tere s.), mim báraeij^ayv-\' igével tartolia az uo*tkua» ker*uif«tk»t. a-aráa iránti pere a kir. Ítélő táblától részben ~Tg I ^f*"* « volt örömében. A raapan eiérek Mészáros,
■■■M Kecskés, Hngos, el-ti hsa »<d»r«auak a kajánakat a köril méregették villogó asamtkkel a lö-
twiwkiéwt a M»a«M
Járá*hlré«átchi» lrtrkt»/f II lléleirk.
fr* iránti pere változtatva aa L kér. ítélete
i beváltását Waaajrttja. Papír, aaeééa, ayoaeéa. a ■*mttfk
—s- —t—c--. valamint a (faatfias aallékall faaak sqnareltUp a
Scjimidt Emilnek — Déutscb A. Ba tilsai 272! vaMI remek- éa laauUrt eaellk awty olvasóink
I__í_CLal ——__\' _ tf_ f. ..i I J . 1 I —. \' * \' * *
|irt 21 kr. iránti pere a kir. ii. táblától befjbee íí^*"*1 aéMkkaa aaaé\'éaaii hagyó ítélettel. | -
SchQiz Zsigmondnak — GoldrtstnTFsírérek elleni 48 Irt iránti pert a kir. táblától helybenhagyó Ítélettel.
Ro"<»iberg és Metsger e/égnek — H atkó János elleni 62 ht 40 kr. iránti pere a kir. láb Iáiéi belybeakagyó Ítélettel;
Ríbása István Mpere»aek — Rnck János el leni 106 írt iráa i pere a kir. \'r. tablaiól hely-béabagyá ité<rtul.
Leimer Simonnak — Démlach Istváo és t. elem 26 frHm pere a kir. itelö lábliiöl helyben
hagyó ifájatte\'.
Mészáros Éaon Jóoefix k — - Bálial Vendel áCeni I4fi trU* pere a kir. i\'élá láblátél lialy beobagté illattal__;___—.—
CSARNOK Vih&rgyö&gySk.
(FaijrtaMa.) — --
r t a
VII.
Pérl melleit a Kákóaínwön is körOlbelOl ezer tön meai a keresstaeek tábora.
Valíaágof .népvándorlás volt a/......■
—Á^álMUlál ■HgHlUla ásTelnyoSíoít jobliA aagnt. Oh hsgyták anui
Irodalom és mtvésiet.
Lapunk e revalában Uarrlrlell aa<-vek, la pasak kladéjáaál: riaekd F«lép klayvksrakedésébea aegrsaéelkell:
a
vezért
A választás pompásan ItiU ki, As a| fővezér nynn-haa bele találta magái sasrepebe. Maga mellé vett* a • nagybot a • Löriaca papol (bcns/íhl) at) sftsag okáért *a> wind-járt •komám-nak *aélita<tvi aeg as alvttéreket laaak közölt elsővé teile a saját Aearaét: öaröt) azután hadiszemlét larloti a kereetteaak fftlfttt Veaapráa tatot. Sátttsffliérvár lelál akkor vonallak fal a kereaitnek,
DÓzsa Oydrgy agy a<tta a dolgát, aia\'ba fgáas élűében fovaaAr la>t volaar
Táborifarával megállott a csapatokba ál itail sereg élín ét a fölvoaaUt rtngaWa hadat ellép* tette aaga eőit. -•• ~ • ------------_
u aa etnyoaoit kJI^" .Ut*\'CT ^t\'*\' to»y P*""!\'
lakgl, g tolWkof, a lalul,: gynyruaeggei^ ■
——L— ■ Hadvieén aasa<e«M cubi
A veszprémi hadak élta ff ia rAgtfta Hmrt\' vette Markos Gyurii. Akk»r már aa U Irtbálon fiit éa kivost karddal haladt a haial»a« lekér zászló Belláit, thelyie vöröskerrczt volt rai aahra.
Mikor a badvonalámak véga lel*, oda ayar-
00
a ea\'ádot éa meatek nagy lömegekhea Vasaprái leié, Srékesmiérvárra, Budára, Nagy-Váradra. ;
Ekkor látta csak jlakács tamás ének, bogy j mii tesz sz: megmozdítani a népei, elszólítani az ekeszarva mellől, a békés munkától, csendes otthonából, családi csendjéből, tftjés bQnbocsá-! unitul, Ddvös&léasel kecsegtető pápai bnlla által.
Maga iii gondolkodóba e<ett, hogy mit csinál-1 janak inoti taxái a fejellen ember&rarfaital ? \'
Arról a tervéről már lemondott, hogy 6 legyen j anaak a rengeteg hadnak a Kspísztrán Jánosa | A»i meg ngy is csak irélából mondta, bogy a jó |
Hunyady Jánosa.
— A "Magyar Hírlap" nis iras^at ISaSIt ki két irodalmi pályázatra, 60 aranyat agy költői tlliaailian, fiú sraayat ff novellára. A bcirkasett pályámBvck nagbirilí-aárm a .P«léi*-társaaágat kérto bt- a mely airasiaa havi é\'áaábas küldik ki a tiirátó bisattaágol. KtaAaaéfM ravataia kivtl otvaaéiaak aaérakoslaláaárál kiváló iitk lártsáisak Dolizse Láazló király legyen a 4a regényeinek kéalMval gaadaakodik Maat jelenik aag lapbaa Bsaicskyaé Baju Laakénak „Átült»tett virág* esiat árdak/aMU, tfgsUbb aáva. á .Magyar Hírlap* eiSSxaléai ára agy kóaapra 1 fH 10 kr., károa kéaapra 3 fit S0 kr., ftiávra 7 frt, agM éyre 14 frt A „Jbgyar ilirlap* olvasói a ,Kia Világ" csiag hetenkint uegjah aó gyannsklapot — Dfgyedvére fii) kiért kapják n>rg. Saarknatéaág ia kiadóhivatal Jót—t ként 47. aa
— A Baeaéaéte. a péaa 10 im peapski JaMMaa alkalmából a „Wpea Caaládi Lapokf legatóbbi 10-ik asáaa IÍI1. Leó pápa lagnjabb aresképa mellett kfisll s pápának rövid ólatrsjsát s atyjának fvrri Lajos gvélsak initipi mállott Ferdinánd bolgár tyaéaiaaavk 4a aaayaaaasayáaak Mária Lajsa páraai karcaagaéaak igen jói tikáréit árcs-képét I saépiródahai lap AttrakvM olvasóit misdlg as asaainyak ntavoaaláa tartani a gy6ny5rkldtat< at oyoUal atlátai. la aákét a „Kéa»a Csatáéi Upak* daati ast a aalag pártiagást- aatyban \'a magyar atvsaékS-staaég ráaaashl. ki is ajáaljak a JKépaa Caaláéi Upok\'-at alvaaétak Mvaa ágyaiaéka 4a párÜbgMha, mart aés ka-•sairáaya lap áUétti aléaya éacaára a lagolcaább aápira-dalai kaUlap. KléáaalM ára agymais sagyaéévn asak I bt
__Ml kr Másia I Él. Mas Hu I fit mit, illáastési péa
aak a ,Kip»a Caaládi Lapsá* kiaéákivalalába IMapMl V Msgykartaa^laaa tO. sa. alá ktléaadik. Matatvéay saá-sakál kivéaatn a kMékivaUl kaid iagyaa.
- Jékal B*r r»g4ayai k4paa kiadáabaa Maat jaMt ■og ez Atkaaaaaa Irodalmi 4a syaadai r. tárMal kiad* •ábaa hatirt vállalat aM Msata, aalyaak banUkaa a tt-syas kiadéara voaatkaa4tag a kévatkaatkat olvaaak: Jókai Mór alvai aagalrhatstlaa aMiaai kiacaat kópaaaak raáak aésv*; ara csak saért, airai milllókta magy aaak asáaa, kik asakbll aalaltatáat, aaórskaaáat aasMa Mvaaalrt mari-lettek, aaa ia azért aaak aival as 4 alakjaiban 4s ayalvt sat4baa syilváaal sag a aaasati asalka a aaga lig»raé« tibb voltábaa : kaaaa fíkíprn azon okból, aival Jókai aa 4 pkaataiiajáaak randiaeil tlaveailgóval tpaa asoa eaet-\'•mi talajdoaeágára gyakorolja a lagaréwbb hatást, asly Saasati jallagtakaak egyik Mvoa4aét kópM: a k4paalatzs. Egyébb I4syts Írói talajdoaságai mt-ll>tt, alkotáaai aaaé sajátos jrllagóaak kóaatai Jókai asoa páratlan a4paaartaógat, ■olyat mar légibb aaakáival magának minden idfikre kivívott, azon laikas rsjaagáat, malylyol sápésk iffa, öregje, lányai 4a aasrsayai ss 4 aaakáit folyton élvezik ; a egynttal munkáinak asoa voaéaa as, aaiy agy másik szallami kincsnek kulcsát ia magábaa isjti, a mennyiben alig lóiasik izé, | » kinek müvei képekkel való dissitisra aaayira alkalmasak rolninak, mint tpaa Jókai Mór regényéi. - A hatói alakok • jelesetek lépten-nyomon követik egymáat, — egy agy fejesetén mintha vsrásatsll aainpompa öalsaa el — SS aéváaa, ski aéval illasstráláeárs vállalkozik, Bea hogy hláayát érezné aa elkalaar tárgyaknak; — ópea ellenkezőleg aaak sokasága által ejttatik zavarba. As alvasá közönségnek is rtfl, gyakran hsngostatott vágyát képasi, hogy Jókai kiváló rogósyait oly kiadásban élvezhesse, melybon a festömflvéazet gfönytrktldtatf ereje a tartalom éa ayaivasst kiegészítése gyanánt órvónybs 14p, a igy mondhatják — általános óhajnak tanlak eleget, aidéa Jókai Mór regóayelask kópés ki-adáaát — nem csekély áldozatokkal — meginditjnk. B vállalatban, mely as olvasó óa mttkedvelO kósoneóg kalló iámo-
gs\'áaa móllatt irodaiatok egyik legaaabb Iera4k4*4, ogyik , , , , . .
■\'(fényesebb raaek4vé, fog fejlődet, agyaiéra s kővetkező és hivői alázattal bájolok meg előtte.
gall a sássió inallett állá Markoshoz aegssá Htotta:
— Honnan valá vagy óesáa ?
— Ve«spráa aellől, Jutásról — felelt Markua, mélyen oázvt a fővezér kutató szemeibe.
— Jutásról ? Hallottam birá* uradnak, ügy As ember tenger súgott, aonjlött, hulláa^^a4,\'k- P«raaat hóhár aa is. Mesata fffl-
zotl nyugtalanul a Ráko-mezA sikján. A kaszák, Lb«lár1 » «• W| ö»á»i ■•K|
vasvillák, balták, fokosok villogtak a levegőben; «áak**» less ainden. - szólt Dózsa és nagyol a osatászomjas. béká\'len tömegek kesdték unni »•\'**»•. *gy«» wiptelett a jobbzemével .aagy. a vánkozást Unalmában pedig sokesor az okos bo,u, kom4J« w<: aki értette azt a beazédet ember ia boloj.dot gondol. Hogy lehetne hát « visazacaipteletf a balszgmével, megütögeita a okos dolgot várni aitól a legnagyobb réaai 1 nngeteg nagy botjával. Aa volt a ka-
deii-vedeit, gondolkozni csak felig I nem ia tudó nép\'ömegifft!
Azoknak az élén parancsolni képes okos ember kell, a ki foglalkoztatni tndjn őket.
Bsk^jjs ének eorba kínálta a főurakat a fö-vesérséggel.
. — Vigya ördög eminentiád fővezérségéi I — mondták torban a megkínállak. — Kinek volna kedve un voltában ilyen paraszt hadat vezetni ? Paraszt-hadnak paraszt-fővezér kell
— Tökéletet igaz! — hagyta helybe as értek. De faof vegytnk am alkalmas panáflort
Régi dolog az, bogy a hova a jó, Isten nea káld emberi, hát kflld az ördög.
Ditm Györgyöt, a dalnoki aaákely atyafit, ki Belgndnál egy tőrök basár ölt aeg párviadalban, éppen akkor diaziiette föl a király araoy lanczczal.
A daliás paralztoi skarlátvörös ruhába öltöztették, derekára boglároe Övei kötöttek; arany sarkantyúé csizmát adtak rá s ngy vezették a trón elé.
Btkáca Taaás gyönyörködve nézte a trón elé délcsegen lépkedő fölcsiczoaásoti embert. A főurak is aosolyogvs nézték, bogy ailyea eaelt tővel," milyen bátor tekintettel állt meg á király előtt, miniba csak egy másik király lelt volna.
— Hisz ezt az Isten is panszt királynak teremtette I — gondolta roagiábso as éraek. S mikor ,vége volt a czeremóniának, megszólította a tót Önteteit parasztot :
— Derék-btvünk, Ddasa György I volná-e kedved a keresztes hadak élén átfont ^fűvezérntk f
-Dózsa György már oda nyúlt a- két reáklyáa bajuszához, hogy azokon ékeset pödörityá, oda szóljon módisan: .Meghiszem ezt!* Hanea végigtekintvén uriat öltözetén, eazébe jutott, hogy bogy aoat neki is urasán kall aegadni a módját. Azért bát méltóságteljesen meghajolva az érsek előtt, igy szólt:
H— Ha kegyelmességed negy kegyét megnyerni szenncsés lessek, akaratát parancsnak lekintea
vagy éppen | P«*toám jelvénye.
(Pslj ta^tk.)
Felelős szerkeszd: Dr. L6 H I EMIL Laptulajdonos és kiadó: leskel F « I • p
«- »
_
Vasúti menetrtnd
Kaniaaa állomás.
Indulás | Erk^xét
>» Kaaksáféi I KaaMéra
s 1 \\i\\i\\i\\) l|l| 8
!s |a. v.| &107 Iregg. Igy. v.l \'S [83 regg. & jsa- 2 36 d. uisz. v. 12 59 d. n. £ ff. v. 12j20 j éjjel js*. v.jll 22 éjjel
Dám ju. v. 6 05; rtgg.jaa. v. 3,42 regg. Dulií Igz. *ij 2 10 d. ui-x, v. l|S41d u. Szt-Ivánj v. v. ^ 15 d. bjv. ír. Rj04 rqgg. I B á c a ks. v. 12 46 éjyei lez. vilO 1151 este
83 kr- 6 47 reggjez. v.l 4110 regg. n |v. v. 6 30 reggjez. v. 1 39 d u.
hz. v.l 2 - d. u.|v. vJ-IO 26 árié Cxi jsa. v.J 12[33(éjjel Igy. v. 12|10.*h«1
^^IMI.lJ^ I I ■■! I ,11.1 | \'
Dnnnn v.l 4|57|nggAz. v.l l |26f d. a. DdlW as. ^2 26 d u.|sz. v. 11 ] 34 j éjjel.
Zala U. szám. (6. lap.) I8W márc*iua,hd 12-én
moooooo6oooooooooooooo(^ooooooüoo( A iitilci (jalH- ö iirulatlaiya m ont i aaintón inkaiiat vlllaMi 8
Sartory Oszkár §
Nagy-Kanizsa, vasárnap
My toumáaHvémg ITyaaiik ti miatát a mai ■éiiihlt wiyiaMI • á kaaiaftáa rigléa kidrri! Mart atg a valédl a Matt aa-lyaa aa \'Uyaa—il ayaaafca* laaipUliHifc «acsakhamar kialasik aaga atáa caekéij riláfaakarsa b* Ml kagyráa: addig a haariaitott adfia (aalf mm* rsa ttiai asalaska >»aa éa kiaayaa térik) laaaaa tovább éf (minthogy nwisaáilai a ftstaayagtdl telit-tovább iasadaak) la adtát baraa kaaai hagy mii sJaUu É vaiádl aalyaa aMjia atka ftaaa aaa aédérndik, caak aagglfkil asfcscg <1. (ca kír. advari aaallito) nlj aaagjérs lirtikkia, kaskes nÜUtri paatafcér éa Tiaaat wi aairaaaa kild barkiaak ia aiatákat akár agjea öltöaytkra valé agáaa végakkas laté nIMi aalyaa aaovataibnl Si^ái eiianH Imkkn 10 km éa kraka^la-pókra 5 km bélyeg ragaastasdá. (®)
iéWwj épitö-anyagok raktára és cement-áru mr^sSm ^p}(m& gyára Nagy-Kanizsán.
Vb mmméíb aa fa^Mjii jiiatM tvaat, aaMÍai nfetéaaka a UfknaaAi aislagl
mező- ét vakolat ppit építészeti mész, hydr mész, román cement 1* román cement és valódi perlmoosi portiand cement
kéailttti tartat kraditi gyári árak ailMi laviMt • Ki^ Kimmi Wwimii caMéri gjrétaaksa Httaé éa vaMdi aarllaai —ri ■ ** " béulll aaapalManvkat. tara«*aa<w «am éa lkat* llliiOk
sagjságksa késáfiaégaa aa ankr^r* sanrSajkaa gyartak aladaaapiM duaifaaaawAat, MálHltk alvállalat naat MMa maakakaHdhM n a niwii tacraaJ gf ai . aaatb padasai UUfiiV viivaMé iw ■ » . (ta*feM*itarM( f«jak iMiiaui »»>• íi. ria%aaH*k* k kayit- a r- .
j iHium\' 04i\\«*a«r a ikal aarvapak ikrák la (M* kadak ^^ \\JmMF
Wxaa^^ m * <>t*Mk tikntiivai, ftmrpt ki ■nkko\'. kiiüi aa kaf Jfmf
rarai aarvaa»i. kriUiai Iram »t«irH*K kiiníjfü laa- ▲▲ VI
YYX X \' aak#» — kaiuaawa rtaavoNk raí*k aiac-aa aH<f«ikaa« aag- ™ ^^a
^kA^k^M iana*lra - - bfmii afakat (alk«|<* l*i • frgj*^ aMa* Mai^^ViAdi
avjri wkél giriirigi |tpak\'l, »i»»»i4awla(. a^k*"^^^ ^^^H
taiadt rjkaaatta kiljaikil a IffiMk ar»k «*«iUii ••alt HrjÉB^K tak általakaa\' aiadaa u »yl»ia»»> r« y»|H»>a>U »aa I^JHHPC** a^iiililail a kaggyraakWa «t l#D<ia|<akk>i alpatiaiaak *liáa»lra »lélii|W Ara»«*lNk*S" kát, aiaUlif kili ra|aafcat, f<a|kép»k»t atatadami«kat aladfakar kHi w gyök Mlldfil. iwaiatfita*
\' «- OmliAr
IC fiék*««t9i Ni«Nau«i. ÍM
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Felhívjuk » ti. á köitfri*^ h. fi^ei mé»v misserint a volt ifj. C«emiU Kirr»ly féle, h »Koroiin« Bzállndti -épületben levfi bohhelyinégbett: Mnny% extt**, *fájc*i saebórák, VHlammt inga-, *«lon, ímIj ugyalinte mtkroskopok, koftipV
ásókp hagviM (TVe^k. góreaftVek, termőm**-1 terek, afefysakojyk. At jatitr>akopiik. kfír- j mérték én vitmérlék, mdnctí&k, víUhhvos-gépek é-« e^yéb e nzaklm áruczikkrk a bestertént ároti yWnh nhit hrtfarciltefSk/ árion tii QaIci y^kép in^sillhlt. " \'
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Veszek harmincz métermázsa BK* 1* tmjtm y
hók burgonyát
Dobrin István
Nagy-Récg^n.
) Is a rarafkaa a kéaliitakért aaa villaJ a agára fela-r at a aaark.
X \' OOOOOOOOO0OOOOOO.OOOOOOOOO
x OOOOOOO-Q ?i!C OOOOOOOOOOOOOOO
rr-—A iiirtuy. (^"TciráTyT
Országos Központi Htntapiiicze
m- PALACZfcBORAINAK ^m
1893. éri &lj«Kjrsélct> inefjeleiivéit, lelln>)N * •• k/v*i$n»/| Agyt-I* inrt kiHluő mmWgn• Immim, iiiflynk hx m«rfliatiiotnil
Kr eredeti ésToaxi
knplimótc 316 3—
Fimklikr : Huduimt, V, Méri«*f-atcsn 4. -
Fi6kAn.rU: ttxda/*W. VII. Er/MlMt-VürtH 66. ♦«* (Korányi tgyf. tmár ur hftxábftfi. <i*n \'■1
JIMfll nr\\rxyn*k Ingyen; b^rmenlvf.
v^h * i! t i
iE a ? ^ g | * i* |fl
aa 2 - * B " 3.x íás
í i . SsSii
ií & siSbí fliLiiíl
í « © (o _ < 1 ac g va r|=
s« 1 8 5-^íJ!S511il2lÍ
J5 ® m §4 a« •• a« •• M M M
_| * uuu
5 iá jXa-iH
fen • u3 í jí >
ar m ^ esi 0 M
Or Wk - aW i 2
I 0 Ilii 11:1
- . 3 iM-íí-srWi
fi H i ^ c u d ^ * C j
©3S »». M-^^S fiii í g gfc |1. •
a ^ ^ 4-i jj ^lilv. -11® Is J 1
> u ^ St • I . g
3 ^ s S S fii I2sö 1 ® -áüli I
^ tani 1 i ? 1 ftit?
^ í; í HŰ w>> s^rí * \' w? 3 *" M f 2 Is"
" s a 01 _ E ? S I, *
■ü 2 0 « h^lls 5 Q II ^ J»-—
H ij | \'IpÉ if
•— elli í
Is tflf.;!)
Nagy-Kanizsa, vasárnap,
Zala. 11. szám. (?. lnp.j
1893. márcsiu* 12-én
^jpJB 1PÍ
AK
árlaczelll ++ Gyomorcseppek
niutyMWflen halnak- oyo.nor baloknál. nélkBIBihaUUon ii illó-JZeaaa WMM M>1 » n\'yur
i gyoinortiiHÍKWK tüiielel: IMm otanoi|.||0«oili>0|eo<|. Mua. leheléi laHuíUág. «»i«n)u WMI*|é>. Inunk MM rjl, tllMlJl" JulMlilUiUi. lirfAMf. aaior ia HKjáir íalillrri cMMt-llatllllöo rvngyManick Maonynlt lajfájáMil. a menynyiben „ . mám MÜrmiuoU. namwtaltooholfenil italokkel Oa lüloklciil.gltitalák. máib«|ok te hlmorrtioUi-nil.
Említett báJnkliAl\' * ■**•««*( (f«mi iMFprh iv.k otn kitűnőknek bliouyultak, a mit oaáa meg nti |é íilionvItvAii)\' lannott. Kgy kU üveg ára baaaiuUail ntaai fcuul p^/útt W kr., nagy (reg » » \'•» kr
Manyimnak*! IDnktár: TArftk JoMMef gyogymrtárfe Hutlapriii, Klrftlv aieaa lln. 7 A vwyecyrt «.< aMIráot tüxetcoen tataik iiKKtekinlenHl Cnak oly eaappakqt tenilc elfogadni. melyeknek burkolatán iM\'tia-lag van ra*a»alva a keailtMMálriiiva) (C. hrady) M wn •tavakkal: „Valndloágát bl-—Li.UMrt. aoajllnm* y jjrrr,_ A »««««*( wnaieti«»»«* va. C l/fW/\' lodlan kapltalúk.
Kapható Nagy Kanizsán: Práger Béla, Beim Lajoa gyógyszertárában. 213 43-15
Barcson Koh^t Lajos av^ymartSráhan.
A*XXXXXXXX XXXXXXX*
I
I
t* • _ ú ? -T— ht
--
Jbau
I v2 a c iw!
i í -é T S J* ^ B"| A t 1 S\' -SIJ-S K 2 aa A
w hil ■*]"» * 5 Hfl
$ H « ? I $18
x fi .* - i .M
WVC* .-í 2 4-1 • BX
0 A -aS 1 ft SL
löii V U» I íl1? 111 íii! i
8-d*; íjs^ »Uí fit
W V c O ^ «H ■••ij no® . W A A (I |tt jJ s s Q 1 W M 2? 0 — -A-* = £ * ? X v
Sri ti fin ^ S !
xM °-s íl 1*1 i 8 |
m ii V-ifi I|
ff- ^allSéjyJijt r S Í X sJliílPlí flf
$xxxxxxxxxxxxxxxx> lU SS ÉÉÉí I 308
T X
" <33 X =
® \'l I I
íl "Q0 x
(D • S dO
jj K X
, UJ 03 X
b ^ N X
L OD X .,« > c fi
A 2 &
«n o- »8i
sj sca - « §1 +> r z Q
i\'d 8 f H 2 x
II *
H 8
MT As egyedfll vulódl
ANGOLCSODA-BALSZAM
készíttetik tejUpbató kizárólag a wvéd ángy al\'-Jioz ezimzelt cré^yazertárbaa, Thierry Adolf Pregrada, (Hortálorszif.)
Minden egyes ttvegeeeke egy vOrOa ezia-kével vaa euálva — egy b*azaálaii,ataei-tásba gyiingyolve éa egy fémlemczael lezárva niélyen „Tkitrry Adtlf yyiyyutrUr* a „Yidangyal-\'Mm Prtyrada, van reányomva. — Minden máa balzaam melyen ismertető jelek nincsenek, nem a vaMi, de ntánutok, a ezek káros hatása alkat résseket tartalmaz mint Alvé stb. , A hol uincs raktár az én valódi balzsamomnak — szíveskedjenek egyenesen tőlem rendelni a „Védaagyal gyógyszertár" Tkierry
_ A. Pregradán, Rohitsch — aavaaja kut
kOzeléhen---——-
-Beküldése csak is nfánvétlet vagy az Összeg előzetes be-ktldése mellett tOrtéaik. — Ara postadíjjal, láda esomsgoláa és szállító levél i
12 Jcis vagy 6 kettős Iveg 1 frt 88 kr. 267 00 „ „ 90 „ ~ 6 „ « H 6-Bosznia éa Uerezegov inába 1.10 kr. illetve 7 frt y-buliltili, tetíuttj m SlvUt, íniia a pallatt )attayea SWaMaas — atylee, kial ia gyógjaxar majdnem minden betépte ollta kfttaSlee *a MMUf HamUllók |g gtinzAk ■ rf-1—\'-\'—\' ti \'■ r \'-\'-\'k" llélamaik, laalit ai aaokat inultlk ia. - A k. Urvinjazák oaUMni «4aajp«ta»-ímaUt, kogy as ia kéiiilményem viaagaUt alapjkn (XI 1711-1 61QH.) wmmliéta tiltott ia aa eginanigaek irtalmaa alkaliiaankil am tartalatta. A bel- ia kSUBIdi gyógyaiertárak kőíiíléul. (iUvaakiat tSrUalk a kai raktér vaa. SS7 I
Thierry Adolf
^Szállodai hirdetés Nagy-Kanizsáról!J
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség becses tudomására hozni, hogy a 1
Süpr-irí és Korona-toeg-iícza sarkán a Táros központján |
„HUNGÁRIA" SZÁLLODÁMAT
a mai kor igényeinek megfelelően berendeztem, hol a t. cz. u\'azó-kőzönségnek
kényelmes és tágas utczai és udvari szobák állnak rendelkezésre. Szállodámtól a fogatok a vonat minden érkezés- és indulásához közlekednek; a bórkocsi-dij a vasútról a szállodámig, vagy viszont személyenldnt 40 krajezár. -^H A ssakák ára vll«cllá<Mal eajüli 60 kr^Jeaártál 1 Urlallg I
Kitűnő konyha és finom balatonmellékl borok otesó ét pontos kiszolgálása biztosittátik. *
Kitűnő tiszteletei:
316 3- \' Hüláu Klek aUllodataajdunos.
3-3
Csak rövid időn át!
ugy bármily húrútoa betegsége a légcsőnek gégének, tüdőnek, továbbá Uvsdsi nehézség, szttk mellQség, asima, elnyálkásodás\' szamár és tojló köhögés, oeiklsndosás a nyálka hártyának — kezdődő gfimő kór legjobban és gyorsan távolit-atik el aa évek ólá bevált — valódi a orvosi rendeletre készített és as orvosok állal ajánlott: ssi. lyörgy tea csomagja —• 60 kr, ás nt györgy hurut por — dobossá ■— 60 kr. poAtoa- orvosi használati utaaitáaaal, sikere már néhány nap után látható. 7-
2 csomagnál kevesebb nsm küldetik ssét, — póstai küldésnél — 80 krral több oaomagoláa s szállító lsvélért; s megrendelések egyenesen
Üst. OyOrgy gyiyyutrtár Bécs V. Wimmergasse 38. intésendők. I \'J
Egyedüli osztiák-magyar szabadalmazott ^
Filigrran-munkák tanintézete.
A legnlolió liaai nipttnnepélyen a nagy aaUt íremmel klUatalva. Készíttetnek : Templomékitmények, óra- és nyaJdát^jok, karkötők, melltttk, kalap , hajts bálgarniturák, cotüíonjelrények és karácsony!a diuek, ruhabetitek, ékítmények feé és kefe/élékre, pamlagvánkot, diaitS-legyesők a. a. t. virágkosárkák szinet drót-ét pamutból.
Kaaanel tudatom, hogy a filigraa-manUbaa tantalyamot nyitottam hnljben ia ennek megtaklntinira a a. i kilgyktaSaaifat iakáaomra Mleaet-ataaa IS a.<(ftár DJvárl féXe háabaa la b^árkatá) tintalattal maghlvom. f)
A aaaka oeaoaak a agyon irdekei hanem Igán kinnyan meg la tanaikat^ kendik ia ■iaéjárt as •lat órikoa kipaaak ikaaart in lineaok\'at kinattani. A taaitáal-di| az öuaen munkák magtanalinira tölgyek rieaira 1 frt, gyermekek rianire 70 kr. ia ■ Indán Uaitváajtaak jogában áll, mindaddig JBaai, mlg a tal-jea járUunágot migru-ninnkák Ónálló elkiealtiaira el nem sajátította. Aa anyag koaaá igen okáé (egy ■akriayka koadO-anyazgat SS kr.) a -azáltal mindönkinek a\'kalom nynltatlk, a lagnaabb ^jáadikak elüál-lltáaára. — TaNÖRaK naponkint roggoll 8-lí-lg ia diintáa í—7-ig. — Hölgyek riasire, kik nappal nom Írnok rá, hitlla, szerdán ia piatakas »oU ",7—\'/.S-lg
Hokn L. UojM nr (a .Korona* ónállód* átalltaiban) volt oly ealvan klrakatábaa flllgraa-munkák válaaalikiMI agy kin klállitáat oagadilyaui.
A •eitktldfcl-talet Bladannamt anyag riuin StaikM III., KegeltaaM I. emelet alatt lileaik, kel aogreadaliMk kies tárgyakra li elfogadtataak. attlaó Uaatalnttal
Thrben Jóisefa.
Nagy-Kunizsa, vasárnap
i«fföiF-Pair-£í()flk
Raen rég; Jéaak bizoayalt btdttr-isdléa, ohn, köaitaay, katfáj-áalwk. éa n|Mléiii tiUa a világ míoden Mi e. van terjedve éa kitűnő hatása által * 232
m l\'cjfrfcb háalssar hlraaiét il<y»Wá. ÍT valódi Horgony-Faii -Sí peller majdnem minden gyógysae tarban kapható 40 km, 70 km, «< 1 frt IJ kraa ft vegek bea ia igy a legéieaébb káztMztr.
HIHHIOICM
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Fel talál áss la
fen F a.
II által áraba ba— csátása óta hajak
aálatban van 0 Feltétje a kiröft/ttémíl a a legfelsőbb arai* kodé báa több tagjainál valamiat má« külföldi tejedeimi tagoknál. Ajánlva vaa : báró Liftig, tanár. ílebro tanár, j Ztix.il i Sdterztr n* Ivart tsaácsoa atb által, továbbá Tho-ma* bécsi ml vari fogorvos éa ihiiter gothai~ udvari fog* orvof résziről a (óbbektöl.
kgQpittpiÉ
PSERHOFER J.-féle •
g^róg-srszertáj:
liftCH II E N, I. K £ Km SI N U É KST R 4 8S E 15 sl I.
12- „rom foldenen Reichsapfel." 2<8
V^PliNltHÓ labdafx«k9 mléu általául UbdAMOk sava alatt; aa atébU
aevei taJjes joggal pagérdemlik, mivel csakaprsa aüg léiarik kstsgség, awiybe* un IgWaank csodás h«-tálakat esorszeraaaa ba asm bizonyították volna. F.vtisedek óta aaaa Isbdaosok áltaJáaoe eltafjsdé«iek örvendenek és alif van család, melyben am kitűnő háziszorbol készlet aera volna található
Szárataiaa orvé* által **aa labdacsok báaisaaril ajáaltataak éa ^áaltattak miaden tiy bajoknál, melyek a fosa emésztésből és sgékrakadésbél erednek: mint epa-aavarak. ma j bajok, kéli ka, vértéi aiaaok, aranyér, béitétleaaéf a hasonló bsta.séfsk^l. Vértisstitó tulajdonságuknál fogva ki»taö hatással vannak vérszegénység a aa abból eredő bajoknál la: igy sápkoraái, idrgs—egböi szármázó fejfájásoknál atb. Ea*a vértisztító labdacsok oly köaaysa hatnak, bogy a legcsekélyebb fájdalmakat sasi okosaik, s eanek folytát » leggyengébb egyénik de még gyermekek által ia mlsdas aggodalom sélktl bevaboték.
A számtalan halai ratbol, melyet s labdacsok fogyasztói a legkaloaboaóbb legaaheaeb^ gek ntáa egészségik vlsssaayeréaa folytán koaaáak iatéstsk, ezan helyen csakis aébásyat emlitank aaos awgjsgyaésee/, hogy mindenki, a ki eaaa labdacsokat egyszer használta, meg vagyaak győsödva, azokat tovább fogja ajánlani.
B.LH .li ■ .U KM «bé M A.
gyárt éa biataa hatása, legjobb
■ AeMftarback, 1888 ofef. 12 én Tekintetes Úr!
A fölirt kéri, hogy felelte hasznos és Utftafi vértieatHó labdacsaiból iámét 4 csomagot küldeni szíveskedjék.
Xeoreiter Ipán, orvoa.
fira*ebe, Któdaik mellett, IfifiT. easgt. hó IKa.
-T>klatal« Űy!
liten akarata vofi, !•<>gy st (>n labdacsai kasaim kóiá fcrrűftek, nietyeknefc hatását ezennel megírom: Ki gyet-Se1 agybáá meghűltem Myariijrin, hogy aemmi munkái h« voltam Ifibbé fcépa* tegezni ée biaoavára már a bol-Ipk közt völufcVrha aa Am csodálatra méíló labdacsai e»* gam mm maMtaiteh rvbm meg. Al I«f en áldja meg Önt eaért rurtur Nagy bizalmam van, hogy, eaaa labdacsok engem la tökéletesen tt fataak gyógyítani, a mint már másoknak is e*é«sség|Ui risszaavstéaéfe eaajtségü -saat»
Kniflc Térés.
\' Bécs Cjhely, 1887. nov. 9-én.
Mélyen lisztéit
A legforróbb köszönetemet mondom szénnel Qoaak ari evesTiagyneném aevéhea. Aa Bletfi 5 éren át eaeavedctt gyomorhurutlian ée viskórságban, már életét is megunta* Mljríl egyebbéMt le ia moudotl, mulfin v^|lj|a.i«MÍn. bpat i kilftwfi ilHiínlifó íábdacwlból « azoknak
áliattd<riiaaaiiálala fnlytán tökéleteeoo kigyógyult.
I^fföhb iMxtelettel Welaaettel Joeefa. -
E3eh*Mfraberamt. Offihl mellet!. 1889. márex. t7 éa.
Tekintetes Úi
Amerikai
ÁltalMoá tapaaz^STt
Fagybalzsam
Élet-esszenczia
Aluürutt »in*telten kér 4 csomagol as őn viUIhii baexa*** ée kilinfi iabdaeemból. KI nem mulaszt hatom leg Mgynbb elinnfránimt kifejezni ezen labdacsok értéke feleli ée axok. a h\'vl efuk alkzlmam njűUkr * szenvedőknek TignTeg«ehben fognm ajánlani. Ezen bálalratom tetezéeaae* fiMtl li«UnaUmta Ónt ezennel felhatalmazom.
Tejes tisztelettel Hah>> lgnáca.
Qotfcbdnrí. Kelhetb melleit. Szilézia 1886. okt 8 áa
T. Ör!
Felkérem, miszerint aa„0a vérlisstitó labd ic<aihól I e«nm«got fi dobossal küldeni asiveeke^jék. Csakis aa ön ewdálati* lábrfaeeaiaak kfiesfinhetam, hogy egy gyomor. ImJiáI. mely engem üt éven át gyötört, megszabadultam. Ezen (ahdacauk nálam sohasem togwak kifogy ni, surtdfia legforróbb köszönetemet kifejezem, vagyok tisztelettel
Zwickl Anna.
Ezen vértisatité labdacsok csakis a Psarho J. féla, ss „araajr birodalmi almához \' eilmsett gyégysiertárkas, Kéeabes I., Via-irrstrasee 15. aa. a. kéazittattnek valódi miafi-ségbes, s egy 16 szem labdacsot Urtalmazó doboz ára 21 kr. Kgy csomag, melybea ii dobos tártaimaz-tatik, 1 frt 0» krba kerftl; bér ment ellen atáavétal küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kavaaobb nem kftldetik el.
Az ősszeg előbbeni beklldéséaél (mi legjobban poatsntalványaysl eszközöltetik) bér mentes küldéssé egyfitt ; 1 csomag 1 frt 85 kr . 2 csomag 2 frt ?0 kr. 8 csomag 3 fi t 8."> kr., 4 csomaga 4 frt 40 kir., 6 cso-mag S frt 20 kr. és 10 csomag"ö írt vO krba kerti.
JMEíJSlL Jítry ültíirjadtségUk po b^MkTtbra aatáa a«n levSk Kyoraaa éa
agsa labdacsok a legkölOaf^lébb nevek és alakok alatt ntánoatatssk; enqek következtéién kératik aaakla
Peerbofsr J,<,é)e vértisztité labdacsokat kii vet el ni és , . . ..... , , ^ . B.
c kis azok tekinthetők valódiaknak, malyeaek basa-1 -^adaláaek atáavéttal Lftldataak. - Bér-
aát. 1 atasitása a Pserhofer J. aévaláirással fekete | mentve caakía oly sastbea tértéaik a kftidés la aa szinbea és minden egyes doboz fedele sjgyaaaaoa alá- összeg előre beérkezik, mely esetbsa a postaköltségek
szer ntiadao késsvéayaa éa eséaos bajok- a. WL: geriaea agy-bántalom, tagwggitái iacbiaa, saigrtiae, idegas fogfájás, íöftjáa, ffilszaggatás stb. atb. el)f», ) falat »kr. ---
Tannochinin jfeil\'Wtt^
éta\' valamennyi bajafiiiaatl szer kfiaMt arvaaokát* tal a legjobbnak elismerve, Kgy slagé—aa kiálliUU nagy aaaieacaével i foriat.
filMlal Uaártél.
__^riMMliffift^
aott sebeknél, mérges daganatoknál, i|jkik«ci, aa-baa- vagy gyaladt-mall vagy saás ily bi^okaál míat kitlaé szar 14a kipróbálva. I tégely M kr. Mr-mentve 75 kr.---
Psarkafsr J. tM. Sok ér éta a (kgy os tagokra a aiién idftít áél fs, m lat legl «atovább szer eO—erve. Kgy köcsöggel 40 kr Bérmeatvs 66 kr.
T Tf; frt noH v w áltaiáa aaa ismert kitftafibáai-UWiUUCUVj szer karát rekedtjég. gOreafia kfi* . hfigés stb. ellen, 1 fivsgaeska ára SO krajc, 2 iveg bérmentve I írt 60 krajezár.
mtjí "»«IToa-
_^rcwm s mii aat és
és irindenaemti aJtesti bajok ellen kitunó káaiaaor. | ,i üvegecske 93 kr. 18 üveg 3 frt.
^Általános tisztítósó ul^SSuJL
szer a ross emésztés minden következményei, a. hl főfájás, saédftlés gyomorgörcs, gyomor hév, aranyér, dugulás stb. elten. 1 csomag ára 1 foriat.
Angol csodabalzsam, 60 Pora tybizzadás ellen. Sr.TS:
iaaadást s aa azáltal képződő kellemetlen szagot, épen lartia a lábbelit és uiint ártalmatlan szer vaa kipróbálva. £gy dobozzal 60 kr. Béraaatva 75 kr.
kitlafi saar golyva siiaa y öreg 40 krajcsár bérmeates kftldéasel U5 kr. — »-
Helsó vagy egészség só
gyomorhurut éa minden a rendetlen emésztésből származó bajoknál. Kgy csomag 1 üti.
Ezen Itt felaoroit késaitméayaksa kivtl as osztrák lapokban kirdatatt összes bal- és k felföldi gyógyszerészeit kUfialegeaségek raktána vannak éa
slcséa meg
saereatetaek. — Postai megreadeiéaek a laggyaraab-baa eszközöltetnek, ba a\'péaafiasaag elflre bakfeldatik ;
Go\'yva-balzsam, kJ!
Írással vörös izinbea vaa ellátva
sokkai métiéksltebbek
Plvporin űvannon kaplató papírban, dobozban, r if _ _
vMr d.r, g fc fenti kUiönlegősségek kaphatók Tőrök József gyogysze Móz-(Jlycerin szappan dobozokban. rész urnái Budapesten, Király-utcza 12-dik szám.
Folvékony-0 fyceri n szappan «»Pkb.. ^ Toii lete-cn rból-cíycerin szappan. I® Encalyptus-glycerin szappan.
Clvcoblastol (1 s]nfiv«Histést slfimoaditó sssr.)
w
Cbina-glycerin-Jcenőcs. - Glycerin crém. - Toillette glycerin stb. stb
ValnHnnt •fá"aaégttfyi hs oságilag mea?|«agált WdlUUUlll Olyoarla-fog krém,
a«rg r. A. Ns éi iama ee éa kir. aáv. MálllUk •éesbes
Raktár: Nagy Kanisaáa Mrfivsrs és Tanhsr, Hosenfsld Adolf Mtrsa és Klela, Marton éa Hnlisr és Prsgsr Béla gyógy-s,*«résa araál HM
XXX XXX XX /.xxxxxxxx

Nélkülözhetlen minden háztartásban
a Kathreiner fele Kneipp itt karé

261 — readH kAvé liévsl. — 62—
Aaoa\'elfiftntatlea slöayt nynjtja, hagy a pétkávé mellOzhetö, valamint as ártalmas tissta kávé kasaaálatát pótolja ; a maUta kávéval iBlalcaekk, — fféiséiewlib és lilelaacbb kávé kéeait-hatö. — Fvljtlmnlbstláa mint pótlék a kávéhos.
^ Igán aláfeihaté aökaak, gyermek- ál betegaek.
Uláaiáiaktél évMk«d|Mk r Nladestttt kapkfité. \'/« kMa Ifi kr.
Njomitioli tmchttl FtlUlp litptuTnjtbnoaii&t N^y-KaniMAn, 1893,
I O ap
s j I
viliit » suii I
I Oa ^ I
I 8 I
tJ s ti
^■S i i I
12.. szám.
Nagy-Kanizsa, 1893, mftrczius l§-6n.
XXU. évfolyam.
kwkwUril t ff-atesa Ollop-bit.
Ma tattaandS á lap asallami risxtra vonatkoaó aiaáaa köalemény.
Z^AL A.
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
■tetéktatol:
Tároíiii-ipalet Fitchtl Http ktaf-kanakaáéts.
ELŐFIZETÉSI ÜtAX Ifia ím 10 korost* (I frt) PtMvra 6 koron* (IS)
XqjWérra t karaaa M HMr^l-Wj
Eirdxfaak jatáajoaaa Kimutatnak.
íMnnen tétlen letelek csak bmort kerek £
Ml fegadtatmk si. ♦ A\' Nagy-Kanizsái- és dél-zalai takarékpénztárak, a Bankegy esület, az Ipar- és kereske- jyllttér petitsor* M kr.
* . nalmi nanlr n Mn ____(1_..___l _ i__tá__. t____. > .. _ I .____í . _ _ ___—__
Késiratok nem klldataak vis
delmi bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-szövetkezet és a letenyei takarékpénztár hivatalos közlönye.
úl
Xex|()nM NaK^Kauizsáit lirteiikiut e^yaer: vaaárnap.
tolnHal, .alaaiat a hirdeti vasatkatik Piát kai Ftttp kareakadéaiba laUaaadik

Egyházpolitikai programm.
telési bizonylatokat as illető poslretáiui lelkészeknek/adják ki, r hogy az illető I (0— ) A kormány, hogy megszflnleMfi katlr. papnkJelsőbUéijük—w relideLdsitf * íittttjV meily\' iT feleke*etek kftrt az" étlehmondA* Jiélktll tVljesitették is. As ér-1868-ki vallásközi törvény megrehajtása sekek,\'pii»pökök h as a I papság tehát ko-kö\'rül a sürgős februári rendelet tolytán rábban nem beszéltek dogmáról s leiküh-származotf, oly egyházpolitikai program- mereti kényszerről, nem voh kifogásuk aj mot állitva tel, mely valóau ásában tisztán j vegyes házasságból származott gyermekek elválassza az állami- » egyházi hatalmat,:;vallá»áfél intézkedő IMá-kl löWétiy vég-I mindegyiknek megadja azf7 ami őt illeti/ rehajtása ellen, s csak mikor as egye* fel-E programm ellett óriási .izgatásra kezd- aaólit/uwkat egy rendeletté átalánosinTT tek az orwighan,.még—,nemtelen—fegy-j kösokf. kormány, akkor lelt u dognüT a verek" is szerepeltek, mint VVekerle mi-[lelkiismereti- kényszer előtérbe \'állítva. niszterelnök egyik beszédében odaveté. Ki meri állítani a tényállás e IíTyatabs
E kérdés pro "és kontra mqst a vallás- adatokon nyugvó földerítése titán állítani, ügyi költségvetés tárgyalása alkalmával i hogy a kormány a kath. papok lelkiisme-szŐnyegre került a képviselőházban, s az reli kételyét könnjtelmüen provokálta a akörill támadt vita a legteljesebb megvilá- febr. rendelettel? (gondolhatta volna e a gittit nyerte Csáky miniszter beszéde, miniszter, hogy avvfc) Jogmát sért meg,
által.
Folytonosan a februári rendeletet emle gelték a. vallásviszálykel-dpra-szelencéje, gyanánt, • míg a programm pártolói köstll is sokan kételkedtek a rendelet czélszerüsége felett, midőn látták, högy a pspóknál aidogmatikus lelkisme-reti összeütközés szülője gyanánt mutatkozik. De Csáky beszédje meglepő módon bebizonyította, hogy e lelkiismereti összeütközés csak uj keletU taktika; hivatalos adatokkal bísonyitá, hogy 1874-től 1890-ig a febr. rendelet kiadásáig magyar érsekek és püspökök a kormány kívánatára számos esetben az elkeresxtelési panaszoknál felszólították papjaikat, hogy as elkereez-
melyről a püspökök s papok előbb mit
sem tudtak? _
van. A kormány a béke kedvéért oly rxpedíéfosről gondoskodva, mely -rendeletet szükségtelenné tegye : be-1 hozni _ kívánta a részleges anyakönyv-ve-4 zetént a vegyesházassági gyermekek számára, hogy a kxth. papok a lelkiismereti kényszernek* kitéve ne legyenek. Hiszen világos, hogy az anyakönyv vezetés céljai miatt tisztán állami eljárás, melyet a papok csak átruházott jog s kötelesség gyanánt gyakorolnak De hát az egyház kijelenté, hogy teljes erővel megakadályozni szándékozik e tervet is. Az állam a békét akarja; s miután látta, hogy a vegyeshá-i
sas»ági törvény forrás* minden viszálynak,, elhatározta e törvény módosítását is; de nem áldozhatta fel az abban létező, a felekezetek közti békére a az alkotmányát államhatalom tekintélyére Vonatkozó biztosítékokat. Ezek helyett mások, egy önérté* kilök állitandók, s csak ugy állíthatók, ha as államot az egyháztól — mindegyiknek meghagyva aaját jogkörét — elválasztják, s erre aa ut a házassági jog államosítása. á~ polgári házasság
Tudjuk, hogy a püspöki kar a a papság ezt a legélesebben ellenzi, s a vidéki agi-táczió azon nemtelen fegyvert ia alkalmazza a kormány ellen, mintha a polgári házasság behozatala által a kath. vallás a kereszténység gyöngitése ellen törne. Pedig hát éppen as állammal való kapcsolat nyűgétől szabadult kath egyház — felállítandó önkormányzata a vagyon* teljeaeé-gében — fejthet ki oly yii&gzá hitéÍRtfif, melynek vonzóerejére, annak propagmnda-estnáió képeseégére már n»«*ggóttat gondolnak & többi kiaebb s kevesebb vagyona felekesetek papjai;
Meg vágynak győződve, hogy a kath. papságot ez izgatásban azon hazafias aggodalom vezérli, mely az egyházat s a ke reaztény szellemet Magyarorazág ezredéves fenállásának e hatalmas alapjait félti a reformtól. De az aggály alaptalan; éppen a keresztény Magyarország a nemzeti magyar állam megszilárdítására hatalmi befolyásának az ország minden nemzetiségű felekezeteire való kitér-
A „ZALA" tárcája.
— Ne ámíts engem! Ne ámíts magadat ! A az özvegynek csak a szerény nyugdíj s a rangos rongy; csak rongy, ha selyem is. Szegények va- élet utolsó romjai: as ékszerek maradtak, gyünk, kopottak, rongyosak, nevetségesek va-1 Azután azokat is egymásután nyeldeste elegy-gyünk. Maszkírozzuk a régi módot a te nyomó-1 egy báli toilelt.
ruságos penziódból. Játsszuk a megelégedettet, a Hadd vesszenek oda mind, szokat lehet pótolni — Milyen szép vagy Etelkám ! Milyen hódifóMmódot, pénz nélkül. Hazugig rajtunk minden ! [hamisakkal is. Otthon- lehet ehezm, nyomorogni A legremekebb szobor hasból, vérből, sIsbss-ÍA mosoly, s ruha, a fény, « modor! Adjuk j is, fázni dideregni a hideg, fűtetlen szobában , de romból f i míg bírjak. Azután lehull a jelmez és mi ott l a világ azt ne mondhassa soha szegény Regöék t
Parforce-vadászat.
Özvegy Regöné elragadtatással nézte leányát, állunk a világ előtt nyomorunk meztelenségében amint as a nagy öltö&öttikür előtt melIlüzőjétjDe ezt nem fogja megélpí a világ búzta egyre szorosabbra. Végre tejjesen sikerült- j A szegény anya csak sóhajtott. A leány epés nek találta a »darázs-derekat.. A gyönyörű esi- arccal folytatta az öltözési. Fekete szemeiben pök fölött a beíüzfttl karcsú derekat egy erőtel- a harag üszke égéit; homloka ki-kigyult, szülte jesebb férfi könnyen átfoghatta volna két ara- lángolt a lelkében rajzó gondolatoktól; gúnyos szávai. ajkai meg-megrándullak. Otthon volt; pongyo-
A hajlékony, acélos darázs derék fölött pihe- Iában, álarcz nélkül. Olt még nem kellett ha-gett, szállt, hullámzott a födetlen kebel a a zudnis
gömbölyű vállak tózsás fehéie igéző szépséggel i Ott nem kellett még kiszámított, színpadi ragyogott vissza s nagy lükörtyöE |mosolylyal eltakarni a sorsával slégedeiileo, a
A creolbarna arcú, villámszémü leány igazi- nágyravágyás álmaival tépelődő leányt, kit fé-folt valamit a frizuráján s gúnyos mosolylyul! nyea norsból, nagy módból a szegénység a szü-ingatta remek alkotású fejét. 1 kolködés taliyftrn julva szégyen éget lángok
Szép, szép 1 Ilóditó I Minden egy nagy csomó, mardosnak tkokban, senki által nem látva, nem
semmi: pénz néfkü1
Kegőné sóhajtott.
A szép Etelka keaerű arccal emelte föl a karosszékről báli öltözékét. Meglátszott azon, hogy már a harmadik alskitáaoa mant ái.
— I\'gy-e mama milyen pompásan illenek ezek a megfakoll rongyok a hódiló termetből, a ragyogó sséniéghös ?
—- Kajtad azok I* msgazépttlnek. , | Ktelka indulatosan Apta magára aa öllöséksi.
sejtve. I
Még néhány évvel elObb nagy módban voltak. Regő Ödön, ai apa lörvszéki elnök volt és szép mngánvugyonnajl rendelkezett, fistélyeket adlak ; lelyem volt as élet. Akkor még való volt minden, ami moit már csak hazugság.
Aa apa1 várailantfl\' mégha lt. Halála mán olt 1a bekövetkezett a sssrlrlén pompa, a vakító lényUaái megszokott utójátéka : az árverés. A magánvagyon a iltokban tartolt hitelezőké lett;
Ezt nem élle volna tul a nagyravágyó, gőgös leány.
Azok az Qszkös fekete szemek, az a büszke homlok, azok a dacosan összezárt piros ajkak első pillanatra elárulták, hogy az.a hódító szépség merész elhatározásokra van teremtve, hogy ax nem riad viasza semmitől, mikor egy merész álom megvalósításáról van szó.
Éppen elkészült öltözékével s oda lépett anyjához, ki gondolatokba mélyedlen, a pamlag ván-kosára hajtotta fejét.
— Készen vagyok anyám, meüetúnk.
— Csak nem akarsz gyalog menni ? Mit mond a világ ?
— Hegőék és gyalog ?" Hahaha ! Mi; gondolás anyám 1 Csak a Hedoute-hoz legközelebb cső bérkocsi-áHomásig. Onnan csekély lijért elvisz- * nek/Kénnünkel s ki fogja megtudni ezt a kis fogant ? Egy hazugsággal több vagy kevesebb most már.
Fftlsegitette anyja felöltőjét is, aztán kacagva távozott anyja karján Még a folyosóról is viaa-szacsengett gúnyos kacagása. Mintha valami ■ jókedvű daamon indult volna magának martalékot keresni __
Lapunk mai NiSinit oldalra .terjed.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala Í2 szám. (2. I«pi
1893. márcziu$ hó ISMn
Tollfnttában.
jetatéaére »zllk*ége»ek e valláspolitikái re-\' Kakodczay Pál tárxulata az orsaág vidéki tár_ farmok. Ezek végrehajtása ni igazi nem- tatainak jobbjai közzé tartozik. Aa a korül-aeti politika, amini észrevették azt V\' tót -«oy, bogy fi mér irodalmilag bizonyságot tett *** u«»uu
éa oláb nemzetiségű izgatók is, ami... Iát, arról, bogy jele- dramaturg, bogy léhát Thhfi
jnk gyűlekeséaeik lefolyáeából, melyeken \'ileg ért a a<ii.mflvéa<ethez, * az a körülmény, < l5.,Ul nta n„imttt , „
aa egyházi l.ásaaaig védelmének ürügyej tniszeriut mlibiliójái képezi, bogy állomáshelyéin ikemUtail a lakoma PtiUl Frrmr daragU eí elfiStSr a aa« alatt a magyar állam befolyáaának ter-j elassikus drámákat ia adat eií s igy a vidéki kft* |aaólitiat; ^JsMmf Mogreatmt rá taivaa mtadea jeaatéae ellen asügezik a néplásitáa fegy-1 zönaégnek i* a kaimat nyújt, bogy világirodalom l**"4 i<l,e»il» ^ta <vj »igj»k wW. mint a kit gyiraek vérei L
Reméljük, bogy Wekerie
rlassikusahb darabjaival is ...egiamerkedjék :
~ . . \' ■ . • -..» . r. . . i \'élen mindenkitek Olyan tzáp m-gaaólitáa at\' Valami
t^áky be- butató reményt nyujl arra nézve, hogy itikod; me[gnil <a(irsjk kl W4l#: m u. ,dk«fáaj az
isát ; nmtaia talp
Mriul Mm, at-
aaédei, felvilágosításai uieg fogják* nyűg- hézay társulata meg tojí feleim aa igCnyekiiek, tatni a kall), papságot h n reform jólii-1 me\'yeket városunk intelligens kö/%i>\'ége egy nemii ellenzőit aggodalmaik nli.plHl.uiságH jobb vidéki társulat iráni táplá\'bsi, a bogy egyfelől : a szabadelvű egyházpolitikai prog- s«er ismét oly társulni fog körünkben időzni, ramm megvalósítása érintetlenül/hagyja a ®r)y ugy jól megválogatott repérloiriávail, tag-a vallást, n házasság kath. symyégi jellé-íjainak bizoi.yo. művészi nívójával a kífogéstaüan gét, de hasonlítImtlsnul rlfegéróaíti sz álja- összjátékával azt a közönséget, me\'y s neme mot, s élómozdilja a magyar nemzeti he- sebb elvezetén szívesen áldoz, meg fogts nyerni folyás lerjedéüét; a magyar állaineasmének soly pártolásnak fog örvendeni, mely mind s kősón-valódi uralmát a négyiolyó s három hegy [négre, mind a lártula ra nézv-t egyaránt kiváua
orsságába|).
Á Mini évad előtt.
(H. M. Húsvétra ssintársulst látogatja meg ismét rároaunklt, bogy ennek múvelt, miiértő közönségét nébány héten át szórakoztassa, ss njahh srínitirmékekkel megismenease, egyszövat "műélvezetei nyojuon.
Ilyentorma hírrel minden évben van alkalma B helyi lipoknák as öívssó közönséget meglepni, csakhogy bizony nsm igen Qt be mindig a jóslat, s ss élvezet tnlajdonképen nem is müéivezet, ~ banem többnyire szórakoztatás a durvább nemből, holmi fenegyerekek és ftndeún\'yok és egyéb operettek révéu, a társulatra nézve pedig leg-többnyire rossz ennek a szórakozásnak a vége.
Evek óts nem igen nagy várakozással tekintett közönségünk az itt feltépő ssintársulst elé. Volt ugyan részéről hangzatos ígéret, de ezt_ az i»é retet csak félig, vagy annyira sem volt képes beválaiii. Ez ás oka annak, hogy a közönség idegenkedett a szinielőadái-ok látogatásától, sőt még azok sem jártak rendesen színházba, a íiií különben megtehetik s * jó társulatot szívesen pártolják ; igy nagyon természetes, bogy magának a színtársulatnak is küzdelmes napjai voltak, a-nem o\'y emlékekkel távozott) < meyeket kedveteknek Bzokt\'ak nevezni, de nem is hagy tak i yent hátra Most azonban HaHoáciag Pál ,sintár*ulata készül bnzzánk.
toa-á logjs tenni, b\'^y máaknr ■■ j^jj/ta—ea
utóbbi hozzánk.
Talán majd akkor ísnéi bes/é hetünk az ,ál: isndó színházról*, mely ibéina jó idő ó\'a mély-sége\'en s/.unnyod, a melyet csendes álmából eddig nem rias\'.tod fel vs\'ami jótékony tse lemü örökhagyó, » ti "»gyl»ILtÍ t\'halárntásiial kiiny.
1848 mire. 15-iki Mkfttéá* lángjától, mtljr megttteo.e.le ta tyftnlUtéfM;^.- ■ Aj rpptulMjtt!
MiljrM szép-o, ailjrta ttaatl laéa*k wt élkaiáaat tnál ta tgynloaégrAI! Hogy ntkl-neki linádnlnak a nnatkl Ita, dslttatk al: a atgy időket, ntgy tabmkot aárlrgtl á tagotok, kik ta raWriaáftt atfválttai Mv^to.t atgy *tta«k ábrádéit npjt itáa 4S iwtl aág mindig Mági. híltgs, kiUtcági koronák tzerint pooderá jak aa talmtikit t
Dt kát taail It bt kell áraáik. Ka aa suaáttlákna -rW aáay It jobb t Maaltál. JSlItncttnSt náatlák <1 m láti
(ata a matt Idák alkttáitlaak alapkSvlI kásá » BUfiUi___
ntmzat jávájáaak tokirákpásaiáril*. Stgy lák*-kla«M at rtd ti t ntgy ataztli tál Má a királyi jm Umiáfártl. da UitumágáVit ii tmártyili magyar Ramiatntk — —
Dt magálljook tollietkáé I IllOilm a n«rka«iU ág fa. dtatt taaártlkkrtiil káiaáikn kopp-ittiak Rt t ktag i al aáltáUgiakra Mát áll. f\'atak if ami alapkangaakt.! Kttdjak «t a dntgtS-aWí kHy átljimi ágjg/tl, tajjsl Wl 11 a aárclua 16-iki n<Mp«\'gat wámák aat a iaá|i Marti
_j sám, áa. mag Inból/ rUtar baritaakaak erSloii kAiátt
poMai gutaiát tr kliláglltttl (solSt Bamitiy pnlgártár-" taak ái lárátuk iioku mondaol) rtt<j<ih\\bh tpftnlátr". Mikor már t terv kánai -volt, Viktor barátiak <ikl rand-
nyen lábra álliihataá.
A körünkl.H érkező színtársulatnak le<a~ feladata megmutatni, hogy a nemzeti szinés/etnek még mai napság Í4 vau mis-iója a azórakosáxon felül; bo;<y n magyar sdni repertoár nagyobb Ik,Tltl •wrányiágáb.a «l»u állaatitkM csinált a na-
datAi voltából, dt a<«t már klaoidka.oa, bogy rtaiUaá volt) ktdáiyMi elpSngolta lantján ;
,Polgártárniak: SBmtgi Az alapot jél veti: „Khd mayyar* tolfltl: „/li\'tloa* tála aiidrakt.* * Éi igtu volt j mert axitáa aa tlfogadoitvurv olyan "tápén toganatoanl., mlat a goadolit A várót föllpkogóxfaláti bhioi. A dinlikomt hiilot. A diulakomi atáioka - bittó*.
Minden volt, cták (ami Migy-Ktalttái ninla b Illtet Ion dolognak titiilk) rtydny nem vo|l, A mi vállalkotó iialUaa nerknmtftnk. meg Trif*fjmm*r Gyula aaaábaa aeki kaidat-tik a eigáaykereaáiaak, btítatolUk a logiMátabb Mtgy-Ki-,, .. ainába át a legitleglölitabb Kia-Ktaltaábi át iitawa-l.iv|uk a hozz.n\'< érkező társulatra, a ba csak - j k,nt pgy budára ralit (a „mtláo* jiladt a
ugyan n\'e/le>l az igényeknek^ éa valóaulnak I ktrtlek iráDiilinuiatbál aelSaita) hozzáiüzii\'t reményeink, őszintén óhajtjuk, hogy Igy aiátáa lett tlgíiy ia
a legmelegebb pártolás jutáim a /.z-t a közönség Máwlaa Itáa isjíe 8 ái"ttt.árá» vátt kitaav a dlta-
ríü/él 0\': ------ " likoaa-
A résztvevők nápan gyálakastak át a 0 Polgárt KgyUt* aagytiraábii limakiat nzUlbps ttlipadtak. A tiaatal
rés/e nem poszián elkojtoll operettek és képtelen\' bohó/nio\'liiiól áll, melyeket egy bizonyos közönség megnéz és mrg.öfaiig ugyan, de melyeknek sem mi knzüx ahhoz a fngftlomhuz, melyet e a/óva\' fejezünk ki: „nemzeti színművészei" vagy nem bánjuk: nemzeti aziné<ze\', a mi v>-liimivel kevesebbet mond és kevesebbet követel. Színtársulat, melynek ainbitiója van, s mely komolyén fogja lei hivatását, igen könnyen csinál-hat aiá unk propagandát nemcsak s maga azá-mára, b<u«m a* álhtmié szinház részére is.
Intel igen-«. inüér\'ő kö/.önsé^iink figyelmét fel-
Egv óra mu\'va már ott" volt a bálterem diló, i lat oh levegAjeben.
Az első kévvél járt cárdái nlán pihegve le üárkusy lika meHé;
Ez egy halvány, vérszegény, beteges kinésé-ü leány volt, kii feltűnő mohósággal vetlek körül az ndvar\'ók. Olyan volt ez éppen, mini mikor hervadó, beteg liliom Eimporaért dará/sok küzdenek,
Himport éreztek a/ok K Az a szűké; halvány teremtés árvn lány volt, egy p impáa emeletes ház tulajdonosa, 50 ezer forint késspénz-l.osománynyslr -Fsradtan, érdeklődéa né kül, hidegen hallgatta
bó-\' barnt- fiatalember s karját nyujto\'ta,
Jó; bo/v itt van. Bemutatom. B.ráinő.n : üffjSárköay Ilka,..—- Varró Z .Háii; lörvwéki birft. A fiatal ember meghajolt. | A párok fölálltak. Jeiadá-tra inegkesdődött s nég/es, mely, mint minden jóravaló quadrille, ronUiöoval vévzödóit.
\' Tánc közben Regfl Ktel éle«_ szemei jól láitál^ bogy SUTtföTy^Tllta féltüuö érdeklődéssel néste Viirró Zo\'tánt, néha egész iintu la lan rajtfeledtp lelcintetét n fiatalemberen, mialatt be\'eges \'iial-vánv arcát egy-egy rópk\'e pír futotta be. Ez az ébredő raiv hájnalpirjtt. Látta, ho^y valahá.rvHzor a négyes különböző figurái közben keze Varró Z t tán kezébe került, szirtté megrezzeni annak
a sok merész >dnrá\'zs< szellrmeskedését, alig téve valamelyikre egy egy megjegyzést és szelíd deleiétŐl. mosolvlysl fogadta melléje leiepedő barátnőjét. A merész tekintetű leány mél.ytinü. szemeiben — Elfáradtál ugy-e Etelka ? | valami ördögi lény viHant meg: egy kissökkent
.— El ám, pedig meg bele tém melegedtem, sugár a pokol tűséből, ami belsejében é^ett. A szép\'\' andalúziai arc máat mondott. Szinte Varró Zoltán komolyan udvarolt Regő Ételnek, égett, ragyogott a hévtől. Legyezőjével hűsítette Most ott előtte látja ez a vagyonát\', módját magát s bódító mósolylyal hordozta végig szttró1 veszteily ez a gazdagból egyszerre szegénynyé éles tekintetéi it körülálló szomjas darazsakon,1 lett leftrtf, — ez a dacos, forróvérű teremtés, mint valami szakértő vsdász, ki fegyvert választ bogv Varró Z .ltán iránt szerelemre gyúl egy
az ar/enálban.
Ne írnokára jelt adlak az alső négyesre. Sár köti lika barátnőiéhez borult :
— Kivel foglalkoztál?
— Varró Zoltánnal,
— KI\'ajJ\' Nftm ismerem,
— Rögtön bemutatom,
A küVtikn/f) pillanatban már ott állott Heg\' Etel mellett egy »tép nudár, érdekes arcú
íiiásik, aki mellette talán számba aa-jóhetne, - ha lolyari magasra nem emelné az a pompás emeletes ház, meg az 50 ezéMorint. Ez a másik csak egy Igénytelen, halvány, beteges teremtés, /trtri" I már léiig megtrett a halálnak és mégis mily óriásivá, mily látongóvá teszi köztük Kz Urt a jkínci, a mód! E< át ür, ea a hetölthetlen ür megnyílt elötté,_jilt tátongott elölte sttéieu, 1 megnépeiüllen aguny, az elkeseredni ördögeivel.
Hogy rajzanak, hogy vigyorognak pokoli képpel I Nézd; mi nem éreztünk, mi kacagnak ki, mi vagyunk a gs\'dtvokat a szegényektől at.válaazió naey birodalomnak urai 1 Oda abba a mágusba* al.otinan lehulltál, tflhb-* nem jutsz föl, te ne-rész-almit, t-t bfiazk.é, te dacsoa teremlés Meuy-orazkg volna az neked, tudjuk, da te már a asegényég jtokábatt vavyTTlkárhö<lár,1.in ódo\', ogss, p .kolí \'áug nyaldossa szivedet\'; a kincsek, a ttazdagaág, h ragyogás, a nsgyravagyás szer* telen álma. Hiába nes«ss a magasba, vesztett világod, vesziatt menyorazág\'td felé; est a tátongó ürt nem logod átgázolni soha; ha küzdöá, — elvesz\'él *, tisztaságot, erényt, hírnevet, lelket elnyelő örvénynyel vaq ez tele lépten, nyomon. Kárhozat igy is, bárbozat ugy is, E* pedig te mégis m«nni nkaraz. Kivel fogsz a övetkezni?
Regő E el daezoasn vetette hátra tejét éa fogai közt sziszegte : — A pokollal.
A aenekar valami masurka nyitányába kesdett. Akkor vette csak észre, hogy a bálteremben van a otí 111 Sirkösy lika mellett, kivel — míg 6 lelkével\' abba as örvénybe tekintett — Varró Koliánlieszélgeiei f
0 hallgatagon, réveteg szemekkel bámult a semmiségbe, i.bl.a az é-tvsastő, gyűlöletei, szenvedélyt gyújtó, abba a szivet le\'ket elnyelő ürességbe, aminek mindennapi nyelven betSUhdtllm tágy a neve.
Mily jó, hogy. vége lett annak a kintó. káprázatnak ! H igy éltíinlek azok a vigyorgó 8r-dóg-srcok I
Nagy-Kanizsa, vasárnap,
polgáriénak tlyta iapotaaa módon liilik ki, hogy taiate képvialti lakomába képaelta macit aa eaber. Csak a M-Itat sok Ifan frianra árnlta al, hogy még. itt ipa kevés kopaasodott mer (a la Tnboly Viktor polgártárs) aa. niaaág-gyttéei képviealóaégre. ~—,
A lakoma áaaapiea kat(alattal kezdSdütl, nép ntadbat csak a pőrköll-daráló fogsk végezték aajtalaa mnnkájokat. A mi rehraaetak tatta laraUriképprl slraafatta már akkor oaaaa, hogy kik fognak Utalóul. Mart la lahat aat olrasai u arcokról nagyon szépen. A. tósatra készülő ember arra koaolyabh. aiat máa. ktttttégea kaiaadéé. A nyikát klaM aiöre görbíti; arca a szokottnál valamivel fakóbb ; beleeta a tanyérjsba; a tataiakat klaí mohóbban nyeldesi; kóabae-köa ben köhihel ; apró kortyokat nyel, spórolja a karát 4a aa-^okat raj; szomszédját ssénkazottaa hattgatjá ; a közben kenyérgalacsinokat forrni! éa hallgat, aiat valdjni szemérmes menyasszony is nyugtalanul íaija laaaif 4 boldog tóazto-iónak lülemelkedé»ét, kii öl mindenki altra tndja. hogy >be-hzéini fog.
Ennél a lakománál eaak rgy ilyen boldog tsaatoaó volt. dr Brnttik Fmttt, a lólkértéaaepi saóaok.
Falkelt. . _
Zala. 12. szám (3 lap.)
Biaaay a papa: aa PtiUf pompássá boaiilt. Ént aain agára melrge átaagiraott saavalba, aagtaaaait miatta goadotatia. I ogy a aagy aapak itt ilikja kaaatl, ktaak eaivébe gynjté tasköt vetaek mif m—t ia a aagy asaat-- ayak_rat*k«i: kiaak ain megayilik őtaiatáa, Igaaáa a ke-gyséet katin alatt —. . m
L\'gy al tadtaa atsal est a «aáp osa-alakot, aat a rikmk\' ból ki kertit, megmaradt „öreg-agynl", ki Mlobbaa* lángjával, awaaydgrjö narával ealikeatet azokra a dicafl aapokra. aiket ittk a aikaet taláktre a ai eaivoakbaa e«k atlia-atka gynlad Ml a kaaataa kegyelet balriny riUga.
Volt ott még a aaaaydörgt Brvg-ágynn ktrtr nákáay derék élt aliíja s ti- tiki eseményeknek : Epfijuty Silndor ét Dtitinyi Elek, akik végigélték éa egy szintén tintttrs-■élté polgártárs : Bóránkat/ Kárait/, akt végigatalé eat a direieégeaea, féayaata vihara korszakot. Hóink ia saólott u éaak ....\'. Satta potgáfttre ajkairól.
Veit ott aok eaip lelkei beatét míg aaikitl nagyon eta-I retlea vulna megemlékezni, te tatia nem (agaak megnekes* telni lim a saoaokok, Jia ast referensünk tollára bitóm.
1893. máreatat 19-én.
én padig as „BrfgrHgyu"
___ Elkeidte bataédjét nép tandettt. Hangja fokozatosan _ ■ _
atta tff keli ntaatat kérek.
Március 15-ike Nagy-Kanizsán.
emelkedett, ttK, ertttjW amiat ajkáról egyit bjtégaek-ben omlóit a eaép gondolatok aiaaéaa. Saitta gyiayúrtaéf íoit sásai. Hassa s mázaaajka astaok egynarre havétsexé váltatott.
Aa ajűrttt aai» iaéz egy gyors Tarizalaital lánggá lett- A szabadság e nagy éa emlékezete* napján ■ l.aagoíó gondolat k csapkodtak ki ajkiról,mikor aa egyanló- városunk is ünnepi tzinl öllött^A^ fellobogózott erg, aaabadaág éa taatvériaég szent eszméiről szolt, a ese-j liá<ak már korán reggel birdentk, hogy a tns résrtar*4*" \'ilek Utuntiar\'i" i*" ■mull ■ " - \'U—\' j \'■ ■ ■ —r~ 1
Hetit dagadt: arca ragyogott: valami bilyfis iram csapi a mindenfltt. lakosságunk szivét j| mfPi,"l\'"gfl\'flnj
T. Uraim !
Halhatatlan easmék aafiletáae napjának, órák-baesl vívmányok talajUmtetien erfordalójánek rmlékünnepe : ea a aat nap.
Az egyenlAaég, eaahndaág éa taatránaég aan> méi a napon trrmékeayiték a tg Magyarország ISldjti.
A sajióaaabailaág, parlamemi lele\'és kormánj, közös teherviaalás, torrtnyei^tti agyantOaég. nép képviaelet éa egyéb vívmányok nem alltak ugyan elA varáaaOténre a napon, do a nap aaa> ményeinrk hatása alait gyors egymásutánban közeledlek tnloauláauk talá agy, hogy kftztfoeégaeM\' e napról ezoktnk datálni anoknt
Magyarország fBggatltnaági harca, mely at aaa inék szolgálatában rivatof, már régen lezajlott. S a mi nyomában járt áa utána kóvetkeseti. aa üldözés bitón, börtönök fenekén a a aaánüao*éa kraerreinek kiapsdáa, régen föladva már A kibékült nemzet rajongó aaeratata, kódolva vasú körül újra felaégaa uralkodóját * a dinastiát.
Ar wzaték azunbta, awlyátétt e IBsaétam vívatott s melyek ,a máreiuai napokban hiatatt^ erét, ma ir uralják tiéltibtn a hasát 8 a vívmányok. melyek aa eszmék nyomán fakadtak
Mrxgvamruág frunálldtinak it frjtíhUiAuk átájh
ját képtzik mij ujabb orr éven dl.
Igaza van a költének, mikor a iBrtloet muzaA-■ai felhivf k"gy Wr tAMájáai try* «>t » nagy pot, ekképen diűnöitl azt ;
.Nagvtptiak és tátink, Mtg egy aaáaad elkel»h, llea tavéttk annyit, aiat alak Hnssonnégy ért alatt.*
Nem valamely actív politikái Önttepelni, haaea
—meg ujazeiit ksalokii; tgy kii légrahbeaée abbtt a eséUn-1 nogy megérti e nagy nao jelenifl^g^i^s hogy I gáeból. mely a legendás „iilMiwiw/wtof kuétta á birtetii ]nam mtradhat a uáiktÜ bljgy kiiejraeJt né adjon retet, t nagy eszmékért dobbanó aaiv lelkesedése ihlette meg nemzeti éNÜlelének, hazaszeretelánek. .lkait; leikébea .táv., i.ngga i.ttak . Rabiatok A ,P.|gár| Kg,let\' nagytermében, melyet t
kir«pdaeva, meggyujtojtik . poiprtarnk -ivet .. ytti | „ a|kaloron, t< egylet választmánya izives volt Unulni-|ár e naphoz Magyarorazág aépá esaten víg. Ak.t aa a saép boaaéd hidegen búvott az minden , reDdetkei[égn) bocaálani, e nagy nap emiékére | do\'ról-eszlendöre nemiedékeken keresztül, kockázat aélktl elmehet bikini a. aeqnator ata. I fínyes bankett volt, melyre vámunk intelligen- j Tanulni a nagy idők példáién szerelni min-
Nra kért ugyan a fatm.nins beszed ntan 5 percnyi ««•. tji|4(mk „ine.j,v, _ körülbelül százan - je denekfölött - érte. ha kell _ áldozni mindent setet senki .de mikor valahol az atiaakatlaangig ndva- )ent ^ Lje semmiért lel nem áldozni a halát
riaa rfr. 8:9t* Miklós ia jeleavan, akkor - erre nincs u»4 ... , . __. . . _ • , ,
, / » . . ... ... „ _J HélJttlenuz órakor inegfelt a •Polgári Egylete Tanulni: le kesedm a siabatLuir/M, mely mind •
taukség: mart u előtte nom kel tol senki, o padig, aa tt>«. __ , . ,.« , ... . . , -..«.■ , \' ■ 7; ,T .
cet dmi betart\'___: . - j diszirrme a résztvevőkkel, kik csakhamar el íalnytjunk közkincse, mert az Uten oltotta belénk
\'"a tintele\'tat. baligaiáa után caakngyaa dr. i\'iiiÜí- Miktói íoglal\'ák helyeikei a patkó alakban feláliitoltjs élve/etében egyenlőknek kell lennünk, „mint állott tel ea a rendkívül dietingváit eaóaok, kiaék egész aaztaloknál. A frtasatal közepén Babichmj György a halandóság közsoraában a földön a a halha beszéd-arzenálja vas. Ea alkalom* . legszelídebb .zónok- polgármester foglal! helyet, mellelte dr. BmtzilcllatlsnHáit reményében a síron tol.\' (Kossuth) lati fegyverét vette tl« tgy meghalt halhautlannaknak F«re"f- ™ « alkalomra a rendezőség állal fel- Tanulni a nagy idők szellemében <u tgyaúSdg iieák Kereirzttk amiékeseiére. kért d\'-^nok. [értelmezéséi éa megtanulni: hogy az egyenlőség
_ütáoa r«éo/y Viktor poigártirtnnk |lt a Pegaauata és___A_zen* hangjainál frtakhamar megkezdődött n| r*»éa Magyarország népe nemcsak a jog és ál
-jvaragkápájiba dugva a polgári házasságot és a zsidó-re---vaeaora. A második fogásnál fetálloll dr. Brniíií jt"m«1»l éld^saiban lelt egygyt, hsoem a k.Melet-. cepeiót, keaébe ragadva a mártlMt esaaét lotogójit, .ityaa\'F erancz, irkjélénlevők fce/ült tigyelme között | ságek teljesítésében is, mint egygyek voltaké délcegen nyargalt tel Olympnan, bogy ea egytaar talán as mondotta el rövid, de tartalmára nézve magvas, n«gT "dök haihntailaniai a vészben forgott basa olympnsi isteneknek is megtetszett. rendkívül hatáaoa és a szív mélyéig ható, lelkes védelmében.
a pattogj rímek sortüze megérdemelte" hogy utána tgy beazédet) -melyiieir\'telálóeB\'ecsetelte az 1848-i.k Tanulni a nagy idők kiváltságos osztályainak -óreg-igyn* szólaljon meg : Plihúl. Ferenc, polgártárs, aa! március 15 ^uek jelentőségét, mint a mely na- példáján: magnnkhon* ölelni és szerelni /erfrér „ifjú Ptikitt." \' I P°n "züleltek meg nálunk a szabadság egyenlő-1 gyanánt a haza minden gyermekéi ; mert hiszen
Mig 5 beszélt laikaaea, tsivböi szívbe, kigyúlt képpel a seg ée testvériség magáaztos eazméi. l)r: Hmtzik ] a haza is bár maga megoazibalailan, egylormán húszéves kor telrapoagó.eget kéri leikeeedésévei: l\'iikiii h\'erenc nagy vervvel elmondott beszéde közben | osztja szét közötiOnk, miként a saiv, a magaszo Viktor, a ctudta, nelid nSrtg lUMi" csak iagatta szabi- sokszor lelbaogzolt a lelkesedés éa tetszés zaja; retet ét.
Ivos kin rajét, mintha ast tkaru volna mondaui: ,jói be- a végén pedig a jelenlevők mind lelkes éljenek- Te felidézett emléke március 16 dikének\' Ta szélíz papa.\' \'\' ben törlek ki. A beszéd a következő : niud meg Magyarország népét miade/ekre kérlek
Dehogy iQntek. C<ák átalaknliak ! Kíváncsian reá bámuló, sokat mondóau mosolygó báli publikummá. *r"
Arca lángolni kezdett a rátapadt tekintetek határa alatt; de azivében iö támsdt a dac ; még, magaiabbr*- emelte »»só homlokát i Jángoló, üszkös szemeit kihívóan hordozta végig a gúnyosan mosolygó arcokon. Villámló szemekkel felelt nekik : — A- lelketekbe látok. Ti moat mindnyájan azt gondoljátok : .Na Regő Étel, ketten ültök most it xizerencsev mérlegen. Ragyogó szépség vagy, de a/t a másikat sokkal fényesebbé teszi a ragyogó arany; Nem fogé a te vesztedre billenni a mérleg ?* Szegény gyönge teremtések, kik mindennapi lelketek hitvány, korláioll méreteivél ir.éritik a női aziv belálhatallan világát, kilürkészhetlen örvényeit, — hogy foglok majd li bambán bámulni és bogy logok én majd kacagni utoljára !
Végig hordozott tekintete végre Varró Zoltánon és Márküzy Ilkán állLmeg.
Látta, |iogy ez a beteges, balálnak érett leány mily odaadással caüng a vele beszélő szép férfi xjkein ; tátta ; hogy éled, hogy gyu|ad lói, mint a véjfaőket lobbanó Iáiig a megrezzenő lég érimétére. Nézte, nézte éa megint átvillant arcán az I pokoli fény. Ilyen lebet a daemonok arca, mikor előtiUk láiják a kiszemelt áldosaiol.
I<eafe a pillanatot, hogy magánosan beszélhessen Ilkával.
Hiorosan julahajnli a lllléhös, ugy tugta neki kigyósziczegétl legiő hangon : •
— Hogy letüzik Varró Zoltán V
Lkának kevéake vére .mind arczába szíikóit. IW/keteg hangon felelt:
— Derék, udvarias iiatal ember. £s neked ?
— bn már régebben iamerem. Engem nem érdekel. De^ éeaftvettem, hogy te nagyon érdek-1 lődöl iránta; kitünteted. Kimondom úgy, ahogy! van: le Varró Zoltánt megszeretted.
Erre a halvány, beteges leány még halványabb I lett: megfogta Etalka kezét a alig hallható hangon ausogta :
— Etelka, te kegyetlen vagy őszinteségeddel.
Ugy-e, hogy igazat mondtam? Na lásd...
Az elaő férfi, ki elfoglalta szivedet... Hatalmas bódító... Hiazeaz-e a fö di ddvösségben ?... Az a tietek lesz.
Az utolsó mondatokat szaggatottan, tompán mohdta, mintha úgy kellett volna minden szót,, minden gondolatot nagy kinoaan kiszaggatnr\' lelkéből.
Arca sainte söléileit az agyába gyűlölt forrói vértől. Vagy talán attól a sötét gondolettól, ami lelkében akkor már megfogamzott
Ki értette volna meg ? ki láthatott volna abba j a beláthatatlan mélységű női szívbe, hol meg-rázó küzdelmet vjvott akkor a aserelem a nagv-ravágyással ? ! Ki sejllietle volna eai a küzdel- i met annak a hódító ssépségü ieremtésnek lelkében, ki azu\'án még olyan vidáman, olyan nagyúri gondlalanaággsl láncolta, muHatla át ai éjsauka lelát
Üüünói\'it alatt ugy inlézle, hogy Varró Zoltánnal egyedül maradjon néhány pillanatra.
ftttA
aa
Aa na-
Ekkor megint aron a kigyúazia zegéat hangon szólalt meg:
— Zoltán talán ntoljára beszélhetek önnel eddigi bizalmaaaéggál. A fiatalember megdöbbenten néaett reá.
- Hallgasson meg! Ne mondjon elleni! idő rövid. Nekünk aznkitanu ik kell 1 Amit Innk Iái, ami rajtunk, körülöttünk van, az miod hazugság. Mi koldnaokká lettünk. Becsületenfj szeretetein tiltja, hogy megcsaljam és azerencaát-lenné legyen. Nem lehetünk egymásé. Kózttnk örvény tátong. Egymásért egy lépéat téve, mindkettőnket elnyel. Adott\' szavát visszaadom. Oi van egy utolsó kérésem. Ezt meg fogja tenni, ha szeret; meg kell tennie. Az a szelíd, jóságos, lérti-boldogitásra alkotott teremtés, kivel az eot egy részét töltötte... szereti ont... megvallotta nekem. Legkedvesebb barátnőm. Boldogíts* Őt helyettem. Tegye meg, ha igazán szerei.. Isten önnel Zoltán !
Azután feleletel eem várva, oít hagyt a a pillanat drámai hatása alatt szoborrá lett fiatal embert,
Többé nem látia a bálteremben eenCiT
Es otthon, mikor leszórta fhagáról aat a aok megmált, meggyűlölt hazugságot, — párnáiba temetkezeit; szenvedélytől égő szép lejét vánkosaira rejive -zokogött, hogy szinte vonagott. az a gyönyörii, remek, észbontó ezobor-iermet; at a szépségéé tzobor húsból, véritől alábastromból.
Hsgy-Kantzsa, vasárnap
Zala 1*. szám (4. lap)
Hogy örök tanyára legyenek szert eszméid min deB magyar kebelben / Hogy ildott legyen a t te munkád I S munkádnak gyümölcsei a meg-valóauit szabodaág, egyenlőség és testvériség örökké éljen!
3 most egymást követték a felköszöntök. Dr. Fritd Ödön meleg szavakban a város polgár-mes\'rré r , tíak\'xhay Györgyért emelt poharat, méltatva annak erdemeit. Dr. S&Ui Miklós beszédét remek melaphorával ^kezdette, melyben a március ló-i nagy napokat egy lestmén yhez haaonlitá, melynek hátterét, as azóta lefolyt 45 esztendő képezi. Tartalma*, szép beszédében ezen 45 esztendő legnagyobb alakjának.: Deák Fétencoek emlékéi nitotia tel. Tuboif Viktor verses lel-köszöntőben ~a hazáért emelte pobsrát , dr. Sckicarz Adolf a márciusi, napok egy másik nagy alakiát éltette: Kossuth Lajost; Hojfminii Mór Petőfi Sándor emiékét qjitotta magasz-
toa eszmék legkivá\'óbb közvetifSje volt s a lelj
Ká mán (fc a. K 3) Kik voltak a honvédek 2. tott mérleg saerint mintegy 9000 forint; U6 fo
Tóth K.i Sas valta Fsngler B. 7. o. i. Sj Máre. 13. Irta éa szavalt* Varga J. 8.0.L 10) Csata dal. (Petőfi.) Szavalta Landler Jenő. II. Szózat Énekelte a lögimnásiumi énekkar. •
A progranim minden egyes pontját zajos él-jenzéssel fogadta as egybegyűlt ifjúság
Á aagykaalsaaíslsl magyar asslal-táraaaág — miként fenállása éta mindsn évben — Ugy ez idén is nsmzatSnk ujjásziilsiese
18193. irri
márcziua M 19 áa.
rint al tobo, miat a megelOaó évben. M*gvála>z taitak egyhangúlag Blau Falná alelnökké, Som mer Sáadorné pénztArnokka ; továbbá saótöbb "éggel választmányi tagokká : Ko«enberg Itraeine, Bapoch Gyá éné, dr. R->thahild Samuoé, Seherx M. Iné, Szegő Gyuláne, dr. Schreyer Lajoaae. Rothschild Albertné ás S rém Vilmosáé, u»sze ssn 8i szavaaat adatolt be Miután stég az elnök aá iránta tanusitoit megtisztelő bitalomért
e nagy napjánsk emlékére sikerült ünnepélyt legmelegebb köszönetét nyilránitá, a köagyfi\'ést rendezett Pintér Sándor • Petőfi«-he t czimzett vendéglőjének nagytermében, melye\' ez alkalom
és jeléntőségét. Felköszöntöket mondottak még Neissidler lános, Sikösd András fityeházi tanító,
________es Hajdú Sándor Ijk vezető. As est folyamán az
kesedes szikráját gvujtotU fel kunyhóban és pa- J asztaltársaság elnökének indítványára a js en-
társasag széjjel.
csak a késő
lotában egyaránt. Simon Gábor Eperjessy Sán j voit közönség közt a asegény tanulók fetruhá-doreri emeli poharai, lelkesen éltetvén ót, ki e nagy napokat átélte s a szabadságharcban résat ia veti. Dr. Stüt* Miklós a jelenlevő 48*s hon védőára: Epajtssy Sándor,—ftikiit Penuv Gr Dézsányi Elekére emelte pobsrát. lelkes szavakban éltet vér; őket. Píihál Ferenc ez ünnepség rendezőit éltette ékea szavakkal; mire Vo&r Já • 1
bezárta.
— Estély a • Polgári. Egyletben.* A Polgáris msl stép é^ nagyszáma közönség löllölt meg. AI Egylet tár-as estélyei nemcsak kedélyesek, hs hazafias felköszöntök hos<zu sorát az ydaltár I nem, mii dicsérettel említ&ak lel, miadsnkor igazi* aaság elnlke Bothmann Béla nyitotta meg, len-[szellemi élvezetet is nyújtók. A rendezőségnek d&letee beszédlien ecsetelve a márciusi essmék j mindenkor sikerül olyan előadókat megnyerni, diadalánsk nemzeti .életünkre való nagy h«tá«át j kiknek egyénisége ia már biztoei\'ja a siker*. A
folyó bó Tl -én tartott társas estéiyen Méeská Lijo< jBiarisia tanár, értekezett igsn saellemeaen na tAreiamé öl* éa a jélen volt dissea hólgyko-storu arcáról le is lsbetett o\'vaini, hogy as ériekesés igen kellemes szórakoaáaul szolgált,
sására gyűjtés iodilta\'ott, melynek eredménye Stocker Amál éa dr. Fried Ödön urak Hanny 10 frt és egynéhány krajcár lett. A kedélyes Bils »Magyar láncok* szerzeményé val gyil
H
é)ieii. órákban oazloti JnyÓrhÖdietlék a hsllgaióatgot. - Ur Sslllt H)k--tPES mely érzéssé\' s k»t-»i osihosstl szavilta et f Petőfi: >Kgy gondolái bkot engemet a tsímü kíl-I \'eményéi.. A zőaöaség kérelmeitek engedvs, ez-után isméc $tocksr fiit a songoráboi éa iga sán llaxivhsa szó óan játszott néhány magyar darabot.
IRE K.
nos a rendezőség megbízásából köszönetet mondva, I , "" • . » , i———— »-----------j —MJ —--------
a jelenlevőket npoatrolálta, éltetvén őket. mint _ KépvwCgtMtBletqok Miadsn"<wys« kösremtt töd őt a nyújtott etveae-
lelke- hazafiakat.- Sommw NAtán dr. Stüti M,k j H\'árciua bö 17-en Babochay (jyörgy polgármeB4tór^ ■ Jeikggaft eaegáfawzatt. Véf«l
1^1 ^nT.il.^atiAJii r kiváfö. eialimnn limjai\'"\'""kltte alatt-kuauvlHéál tartott. A tamv-,p».tig láncr* perdült az ifjúság, de ho4y «<en kö\'zöntótte fel Dr. Sehu-ari Adolf á demokraii- "o*"**1 elsö pont|át, as 1893. évre énfénynyel|$ive/ctben is réstasttlbsftt, »t Űuelm»« rwn kun eszmék let lesz léséről s társadalomban \'szól, [l,irá legtól.b ad frwtö yénpr keviaeiuk.- uév | daaöség érd>m*. melr msyszersza 4Cóífi Jóssal mely azonban «»»k.i még »ddig nrm való ilniin | ,»yv«*kének knyatitáeát illető ea. a küldőiét! !,,•.,■ , h.nHá i(i:.nrr,l Váro«n< cgáiyai — - _- í-——=—1—— - \'jelentést a közgyűlés tudomásul- vette, l.lasoiiló
kép tudomásul véteteli a tárgysorozat második
meg. de melyre bizonyos, széles e hszábsn min denüit lenáló intéxmények~bivaivák Ily intéz
ugyanis — miután már össze vannak írva, — a {világ minden részére e c.éedtvk. A vnd gbsa la.
méuy nálunk a .Polgári Egylet", melv a de-\'PO",jAl képező 1892. éyi gyámpénztári »zána■|i|nzán kitett magáért; szorgalmasai) éi mtgyar mokratikua eszmélt"megvalösitáitra törekszik, sj A -harmadik pa\'.t város nevére kiállított \'.úvv^l jáUtott éa n j> zent mellnt • tár.asag melynek elnökét dr. Benizik Ferencet é telé- Volt 17130 <rt0* kl80rs°l1 re\'",le kötvény gyumofcsiuő hajn.ilig mulatott.
még.több felköezöntő is, — „de kitolná számát kj tudná végét.* — 11 órakor asztalt bontott-a tácaság, de nagyobb része még tovább is együtt! mar. itoti, tne egedve a 45 év e\'ötli tnárciu«i nap fényes, és i uu-ár egy félszázadot átragyogó emlékén. * A 1\'ágiaanaslunskwu. A lögimnásiumi ifjúság málló diszszel ünnepelte meg szabadságharcunk első Hajijának é.\'fordulójái. Az ünnepélyt a lőlis.ít. Mácskn Lij\'s begyesrendi tanár ur vezeté\'e aialt álló .Gyakorin ratola* ret)d»aiti a jelenv\'iíl a tanári kar, élén az igazgatóval, a az egé-» tftgiiiHtfH!Íuiat ttTurirg. A mn<iir •« következő k^p volt iiss/e.tl nva : Íj (\'nnej)i beszéd: Tartotta Landler Jenő 8. oszL-\'t. 2) Nemzett dal
elhelyezése ; — tekintetében rövid vi a fejlett ki, mely után a városi tanács ázon javaslat:), hogy a fenti öss/egeu kaniatozó állampapírok vásároltassanak+szóiöbbajggel ello^ít(Itatott. A tárgy-iorozal utolsó pintjá, az i<uz i\'ő v.ilaa\'.t-mánybi ké: tav yálasztása ukkép inert elinté-zést, hogy a« eddigi ket választmányi tsg P.ibá
— nngáiitli\'hUelák SM«tagitlmi« Néhány héttel etelÖ\'l h tóvárosi magamiszlviselők körében mo\'galo\'n indult meg arra n\'zve. itngy e.*.en kivá\'ó foutoaságu, intelligens társadalmi oszt-ily rés ére országos nyugdíjalapot tere iitgen, j cstltako/andó ezen m.ozgalomlibz városupk ma-gántisztviselői I. bó ll-éu Heltni J írsef éa Szé-
Ferenc és Ebenspanger Lipót k\'i/.fekiiltással kltey Tivadar urak meghívása folytan a Casjno tijhól megválaaztstott-. A gvülé< végén \' Ferenc vár képviaelú kérdést in\'é\'.eti a mesterhez a fel-ifi templom mffgötti\' v^iaSiifi kt-é-i a\', uj vágóhíd- ügyének miben\'
kövezése, ___
állásáról és egyu\'tal út-isit^aiiii• kérje a Cáot, u igv e két ügyr<t vonitközó összes ksl terjesz^ze legközelebbi városi k\'i/gyűlés <>le., melyekben
Plibál \'"kisiermében értekezletet tartottak, melyen mint po\'gár*. jegy .negyvenén jelentek a««. Stéjta y. Ti
11 Uh a* értekezlet elnökül válisxtott, lelkes —
saa-
vakban ia nertette as összejövetel, illetve a t in)- nyugdijegyesület céljait a beinutatia az országos ir.tttl-; iHzottságnak He\'ini Jó-z.sethez intézett leveeit,
______—__—^t-.—j___.-i^ a nagykanizsai asgánti<zt*istlöket
3." Síit-! ® ihochay (iyörgy- p »lgármeatat..aálaszá»~ «ae|f|BMiPirttő«>8ra az»!1ljá"lial"~ Az értekesiet etek
fPelöti.) Szavalta Kripácz Lajos" 8. -o. t..IP_____,, „ . , . ___________
badsfl!! napja Irta és felolvasta Karhuc\'.ki Ká-"®" az^inlitettugyekre vonatko/ó iratoknak a i nian egybwgblág a naft lelkesedé-sel elhata roly o. t. 4- iHtl. március l&! fPetAfi). Sza- jl»np«tóági\' tárgyalaaok utáni beterjiízéséi: kilá-jrozta, hogy a irozgalmat örömmel üdvös i, kó-
valta Kei-zen Lás/.bi o, t." 5) „Egyehlöaeg, testvériség, szabads\'ig !*. Irta és H«tvaa\'a Mi\'z-1 ger Imre fl. o. t. tii Máre. 15 én. Aja. Irta Mitz
fer Imre, te olvasta llolczer /sig nond H. o. t.l } JUli.3; eiőzsuenyei; Ir a és féTóivasta. liurkovics
[ tásba helyezte,\' a közgyüíés tudomasui vetté. Az inr. Mfiegylel kiagyftlése
áliláso4nn müködö egyesület inarcus 12 én, dé lután í"ulae. Sifn.nné eiuök e\'nöklete alatt, h tagok élénk részvéte mellétr lartá évi rendes é lnizgyiilé-e\', A« eLni\'k zrgyftéat mégftyitvit." Bdr
— \' ___ •\' -—Uözlé-a megielenteket és t81iras<nálva n* iiiná -
Im Wév muhra, rnrkoF Segkapta varróZoltán||,0,ó alkalmat, küaionetet mondválasztmány-
én Sitrköty lika e\'jegyzési kártyájá\', már egy könyesepp s-m szivárgott szemeibe,> bauem megvillant azokksn megint itz a pokoli lény. Mégragad\'a anyja kezel és diadalmasán szóit :
Lt\'od ftnyáuL exi én akartam így.—Vairi zánát llkdiiványozla, ii7ely Zollán. megtette tégrendeletemet:
A szegény anya csak\' sóhaitott. és aggódó szemmel fiirkescte leánya arcát, hogy nem az őrület Ítészéi e belőle ?
az\'inetet mond a tóvárosi kartáraaknak láraflo-. Ezen.(sásokért s csatlakozik a mozgalomhoz. Egy helyi bizottság alakítása lévén H*ük*égeasé, mely az előkés\'üleleket \'olyttija, esni bizottságba megválta Mattak ! Saékeiy Tivadar, alelnök i Hj. Smger Samu, ii kár i Hel\'ay dózsef, pemramot\' Bjphracb Saittu. ellenőr : Hirscbler Sándor. A vAliu)<imányba: L^wev Adol (AIsö-Doinboru)*, Nádor Soma, Uoldschmied Dávid, \\V>ts« Samu,
nak, nemky öntien m\'t\'dtzoknak, kik a oiu.lt hónapban tartott jubileumi ühnep«égek sikerét j Kransz Márkus és Lsndvay Samu. E\'.en liiaott-előmozditottsk. Röstnjehl Lajos egyl/ titkár ér-|ság: »a mavántiaztviselők országos nyugdijégve
demeit méltatva, jegyzőkönyvi ; k\'ifl/.Önét szava*.
indítványt a közgyűlés álfalános helyesléssel fogadon. Miután a litkár a neki s<avazott elismeréaéri nyilvánitv telofvnsta évi jelentését, kzögyülés tílazéssel logadott. dr. Satuimé űrnő igen szép szavukban köszönetét tolmáesola első sorban is mimé álnok úrnőnek azon rendkívüli ,
siileta — előkéaaítő - biaotiaágának nagykaDitsai valaa<ttmány%< cimmel rögtön megalakult. Felolvastatott az értekezlet taria\'i.a a\'ntt érkezett
melyet h\'othirh\'td az egylet Vidor Sa
És megint félév uiulva, mikor jíegtadta, hogy ("ígért, melylyel az egylet ügyéit vezeti, nemkü | urrónn végretvleiétlien tériére hagyta minden lünben Hlau l\'alné alelnök és Sommer Sámlorné\' az
Vsrrnné végrendeieilten tériére hagy vsgtonát- és -mispe-e; bír u\'án pár lyászjeleotést, akkor sirva
napra^meg lakadt örö-
| pénztárnok I melyeket az
kószönetél i budad tpesti távirat, me\'yben a fővárosi bizottság lelkes üdvözletét küd>. Székely Indítványára még köszöne\' szavaztatott Ebenapanger Lipót urnák, ki a Oasino kia\'ermét Átengedte a ezzel az értekezlet Stolczer tiszteletbeli ét Scékely ügybuzgó-! ügyvezető elnökök éltetésével veget ért.
— Dr. Karlaoaaroff Náitdnr városunk űlöttje a pozsonyi 19. számú katonai kórháaba úrnőknek ama |(1 szolgálatokért, I főorvossá neveztetett ki. egyesületnek tettek. Indítványba | — ll»lál»sáa. Sza!ay Lajos nagykanizsai
kapta S^yM^NMMPHMHBNMHMBHMIVpHPHHHipQ^I^HIH , —_____
Iliében. -Megragadta anyja kezét s oda -vonszoltaj bozta tovább), hogy Vidor Samunét érdemeinél I ügyvédet súlyos csipás érte. Neje szül. Laky
fogva, a kö/.gyülés örökös elnöknek válassza, j Józsa élete 31-ik, és boldog hatasságának 16-ik
aZ ablakboz, ____ . . . .„„.„
Odt látszott a Sárkózy-palo-a. Óda mulatott E,8n \'^iffny »2 tag.által. Malma is beter- évében hoaszss betegség után március bó 15 én
..,.„■ V 1 i.jflalal|-flj u uiivuuinaa oaan Ira a.Araa laililvano H 11 n nralnp AlKiintrl b nu ifit* kfciju m/. art
diadslmss, ördögi arccal:
— Nézd anyám\' Egy.év múlva onnan fogunk mi kikönyökö\'ni!
Azután neveietf, kacagott, mintegy diadalmas i ördög.
7 i ■.""\'\' \' \' >*V
I je-tztetetfés « kózgyüléa ezen készeres indítvány d. ö. 5 órakor elbunyl. Egy ifjú bájos nő, ki alapján Vidor Samuné úrnőt egyhangúlag az!a társadalomnak egyik kedvelt alakja vo!t,.sze-I egylet örtilcü* dnőkének vá\'aszloita. — A pénztár rető hitves és 5 leánygyermek gondos anyja — és vagyonkimutatás a azáinvissgáló bizottság Lazái It Szalaynival a airba. A temetés vftruaunk el 011 lése kapcsában leiül vastat ván, tudoiná8|lf| közönségének impozáns részvéte mellett I. hó | véletett és a lelinentvéiiy megsdatott. — Az egye-; Il*én délután ment végbe A minden o\'.dalról
!sülét a lefolyt évben jóbb mini 2000 forínlot j nyilvánuló őszinte részvét enyhilae a mélyen suj-fordiiotl\' jótékony célokra Aa vagyona a bemuta-ltott térj é-s a gyászoló c-ialád fájdalmát.
Nagy-Kannsa, vasamap
Zala 12. szám (5. lap.;
I8M nArraoa hó ijMa
— Ha"1***- * szepegek lelnek gyárnak I máreiu. 16 ét Eitner Sándor elnök az ünnepélyt l«k épület áidaattaf A Myboti H vak, t b > 15 éa reg«li 4 ár-W l.ueyi el rát- Jaetnyiivéa, ir. KMtmm Karolj raáftaaár gvő *»y »zataaaa •ainwn kívenn", 4a ux toáayálw* «lry»n«ülé»be* iliiiiAiiot ezeretet- é» u.zf elet ben nyörü beszédben erdeke* párhuzamot vont Saé-! nehé* munkaj* aladi állott pébaaoaak Boéday. tyfcyy mmvstts ka-- lehányI éa KoaaaUi kőzött. A<utáa Asztalos Jó
euaok, aranyaié*. áldo/ár életének »0-ik írében.1 iM realtanár nagy fi/vtlemmel halhatott mmm^rnmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmm E halaleaeire «oaatk«»leg a ktieike/fi gyásne |lelolvaaáaa következett, melynek tárgya * nép. a
Iratért vettük: özvegy Caeapm Jóaaelné i/QI.jhonvéd á» a venann *•)(. Erre dr. SMMyl — A l*Mll lapM aa».<ne tormát* aag Horváth Rozália, C$rmpe*z Eróéhet. Csempt&xI Albert Ügyvéd aiaaaa fal aaretaa 15 ikém» váltcwün a tartalmának elénk iti-ére • aodern Vilaa, tewgy Hajdea Uéneshé, dr. C\'naipa a Kál | tftKflt >aép mél\'aHiaát Aa Snaepély, ■ .tótat «»ur.i»liatika aiaden aa*k<wdvai daliánk, a ka-mán\' la<a«fai, dr. Horváth Antal nagy kaaiuai, éneklésétel értrégat l\'tanna kedélyen lárma va-i\'Bn4** kSrMiaa agyra bádn A fWi Napló ht-dr. Vargha Gábor asentgm bárdi ügyvédj magak jcsora volt, mtijen azáam pohátköazSnta emelte jvaivá érsi arra, hagy • magyar aaaraa
ét aa rtauta rokonság atrében e ■/oatorodoii «g ttaaapály hangulatai |liszitk* nívóját eawlie. hagy a »>ag»a táeitaa,
.zinvel jelentik »zeraret\' aagrliaívjuinak: nagyaé-\' — Hárelaa IÜ4 Mklarajia Mgrciu- eleven axelleaaeJ a má.eli k<»»W%«*«*t • nap gua ét főtisztelendő B »kányí György e<iaattaa 15-ét, mint fevdezőnk irta, Ctikiorayia M iőbb WaikájárM tajé*aataea». Keytera* laikusára kanonok, aranymi-és aldo<áraak, fzepetneki pl*-, he yen megünnepelték. KMaAaaa lélekemelő aaép 1 rateaaággel dolgozna li>i a W««r«Mial báa«« araak, toiyé «*i aiárcaiii* há l&-*a nggali vall a* áltatni laai\'ókdptdmiéaat áii«! ajdakaak Urait, agrforaa krvi »b«tal Mral»a nwt 4 Arakor élte Hű ik tvrbwi véRelnyengOtéann lAr- j •Hattpi< Mállód* di-íterméhcn remleMtl \'önné ja iár>adaluaMk, a pailUkiaak. aa uwdaluwuak ttot tfaa«M elhunytál. A l«\'d<«aliMkMU la-pelf, n»e jeii a/ örmepí baaaéda* Felatán A<b«rtj*a a n«ké»í«twk »i»<J»a jfíM^ft, liália •« tanai fojrú á«i márcxni< hó n-éiMléí&Wi 4 ára Uanár iar<oi)a A uáp tteMádai a oa«fwau bbaraliaaa* d*<iala> «;ö»#gtt#ií S|(»ffa»öj> kor fognak a s««patneki wiieríbeii 5H>k nyűgbe- iSifioatg lalkacftitm hallgatta vágia, tiiliiiaiaa | A kiNSftíég iMaar wá«?ái
lyére táiatai. A< raraaxtald a wi aii**-adn>at után pedig • ladaokut amfoa otabdhaa rif - a kü\'ad i«matá»ai atj\'tttt aiag««ara**a k>mH uir»aa«Mp d. 10 A.akor lo« »a nttaaj piába-.uioita B4vld td«\'> alatt a Parti Nap* a teg**d**tafcb
— AtiricMilami ktállliáa. Aa ltH6 avi j aapttap lati a gyón rliarpdaaa ta|M«t>«aM }*t« ecredé*e* onaagoa kiátlitaa, mwagoa éa kort a*i j aaaak. kni luta\'áaaMfe iva«a«laiaii all * á
bi/uiuanai ■tr aM^lakirtntiik A* »r naina\' M*r" ri"i*" tnh ■ jgNjlr awrj.....S0
kaarttaia elnüka a karaakodaiomftgri n. kir.}«a rafBH. A iiyti la» rföaki SwwoRHilm mrnnzbr; ala\'nAka a k*rwkrdaá«ugtí 4jl»t8(ii4ffmt>nd|* a* aiji lapáaa kAjtótf mato|ilit ia,
iottkei aa itloifl\'Mf, hogy a kO«át»**f, aat* a* arfi lapot Mai Nmff Kmiim nd \'járrf-. naiiapii iilfaawi Mv«a wtiwtal* a !Ü
ota leniplnmbao a Mindanbaiéaak bemOtaJtatní. &£pe!n«k, 1893, Marc ma 13. A< űrök %iac«a aag faayaakadiék neki! — A tamaté* t b>> II, —dcTaiia 4 áratar 5S5IBI 50s| aagy nsni
\' ■ maJlatt
— KlawiraaAi. ÜOMt diai Hoaáa b«l»beli!iár- A k»rnl«i Liioiua«..k épadauaiari f t«t»t miáSatat, kfawM^ áaa r««ákkalifaa ü.ukftda ffliapáaok
aa Waragó awa\'mk rcatera vutsjláfe WitbasS w « soproni karttlaii ÜtaiUág nákSdéai UrQ | vaawoMbb <mmi*fi, m«i|*t a* tett l«v kMtt
„pv»ttt. Jti__i 1 leéhet tartostk, wmtpak ttaWUklfa t, j A Pa»il Xaulu m m «»aaa>»d«éi koodf — —»
ff 1^1 y^-a^g—tariiagT^fl^ XyMwi« h |lafra MHaa «nr, »pfT »
Hiracbi^^^r^^^^g^rr^ j^j^sriirj^w^^ I rrj\'iirrnar^^^ ^
raeknek h«\'ankftr« ai™>"" csak ipari o^notto^itta^lapáká, Huavaira • IWi egy r**4kt-
)«r|ed Vi £tan lielyí biaoiiaagokat aa UlaiA ka |*tl ardak** kAafvat t»ig a\'4l**tA»*a ajánd*
tak a fityahan iftcn trt-ieítftjgtnak ado riayQMili melyírt báaa küavtúüe él nji Iránit ja a S\'ytháii tÓ4olté-teaiSlot.
— Mnhraaauu Nár J4lékaa)rt|«. Elhunyt hazánkfia r»niendelei*i>ea 160,\' 00 to-rinlú\' atáa< jótékony caélnkra. m«ly iVaaagiiek mikénti h natia><ai aaoabau a végrende.\'et vég-végrehaj\'rtira hízta, kik i* a helybeli ur. hit-kii/ség iskolái rürzére 3|*J forintot, a xali aai.-grnii hilköa«ég j<rarn pedig 10** forintot áíta-pi\'oitak mey i— Tlaltlén * p*l(lrl k|<a««i( rllen
rüteű btio<iaaa aaarvaai, lalialtiláauk ntáau a« or>aáco* bi*o(iaAg e 5la(ca )^rahagyaaáb>a >•■ köirt.
— liuiéadljak a ■ k. (ipcraháabaa. A magas kormány baaafia* bOk\'iMgebdi a maay, kir. 0p*rabá< inteadan<a unt be<yxetb« ia<uti, hogy kiilliAM programajának a magyar nem* ici opera, fej eaatáaanak céljából éaeke^ak kép xéaere <m4t6ndij*llnBaaokat íéleaitheaten, a moly álluai«aakr4 a Ííni mindkét oambali líaulaág
i koídi;
wrr
! búi mi»da<nk palya/lwtnak, a kik a megkuan A s/.öuyénen levő egyházpolitikai programmhoz, jaiö körttelményekkel birntk. É lioretelméoyek aaiyakra »i «<)•< :tJ avi totinallaaa külöoAa«a pedijs a polgan haaiaaág kerdéiébra mindenekelőtt feiváió baoganyag, idkalaiw wHt Naay-Kanixaan notiáaaóliak. Ex a nevetséges, de baila« megt- elö aitnpadi alak. A paiyá«r.i a mellett eléjtná erdeke* kis imermex/A aiarcama ki«án>k>tak elafi yarlmn a ridéti dal JN, xena-tó »B ejiel » n knveHtenjkeppen toriéit, g top | egyafl atafcaé kell jeleatkaaai, Ju alkalmaaak-^wa ttgyaai*-**-ogéaa varoebaa »i«» Kotora-:uk célt pályázókat iu»lá« labetAleg m i(a ai féle vendefelóben ís ünnepeltek. A helyiséit axca- inUndáns f.igja ax etiyea nagyobb vamaokbaa ban a jelen evő naityaaaiim koxfinaég eaa>rára | sxeinélyexen meghallgatni. A totábbi el|araar« szűknek biaimyalvan, a taraisaa e«y po\'gári ha 0ex,e aa in te dana körlevelet intézett ax egre-
zaaság e;t>nea re«»f\\apla magit, litn|» In
a k8af*mt agyalAra annyit, hagy kialluáaa awn» tax\'alm* • UfkeiiaweeMi mag iepotáa laaa a maa\\ar ol vaaákAaA««ég aaására Kalkirjak nlvaaMaka\' a Heati Napluuai lipunk Biti a/ámáhaw kAc/é tatl khétiilr\'
— IiBM Mayklhéu«liá«l l«|M Budapeotea t. lm 5 én tartotta üdvln Aiaa baakigaaaatA aloáklata 4 htatáo^ik Ht raodta kAaayttlé«*i. Aa MIMgitMiigt (etoaláa nieaxattinantáa\' \' et aa e»y et birawr tti iattl dé-ére, ateielligiija aioo ktttAalxtod all*i»loi*i
^■■■■^■ÉÉÉMMMlHiNP\'.^K
restittlinent. Ax eai\'let lntV. av Ata, Miy I Iá-boa a nAa/jutttlé|t kitxatéaafe kcí/ieiaket wM irfifí ti végéig l öOIOtt) irtot ft|«trtt k| náaa-imatakok fejében, m^fy ft%>aaiiti*l M9 árváank 21(5.850 |rt futott. Aa tttét. I<aapuá*i «• a iiiryaiamra atM etodaaayaket muíat)a tal Ax oaylvt tartaléka apii iW.ftl? Irt A4 knal emelkedett. Aa aayteti vaayoa M.4II írtra rag,
!j^HAItet~a»-geylet"\'k\'é|wa »ali a fferí*\'k6r«tíH»
vahba tűntatéa-lfőniiyebbaégi axem|H>nlböl aafio- — Hab lé kata«4f Baiádi JánOa iMVtöirtr, egy aéayemaleiea palotát" tpii tatm Aa tga\'jraiá\' nepélyt a váro< keHfi kiixepére — a f>laő tem németutcaai lakos, mint f. hó 10 é& éy*l baaa-|«*f tálaaxtaáay atoa iodiitanya, bo«y liWS ik p\'on élőit alteril 6 fapUcra beljexie aiial. Neat- (elé l-alj^got\', lakaeAboa «r*e, nacy aestt>ká/«« [**« ba«á<ali telealefnek 3tf.. a rtg)t< N.^M fel aaii lobogó alatt, aeneaaóval r a Kiwuth nóta j M; vette\' észre, hógy a míg aa ar«a átellenben 10 kr a náa/jotaMkok eaaléaára furdútaiaak éneklése melleit vonttU Oda a 80 - 40 főnyi •ao-;iaí6 liLiranp tendéglnben ex körai tt irwdal |u*jrkepen. hogy mindan taStt. da. *l-«a
pórt, a aoL axtáa vezaiő.úk áa zásxIéhordoMjukr\'nnw síri e<ead aa meg Imraadalaa^abb ntétaég j bárt éa reudemu ftaatA intalekrén |a«ani a ni
— a ki különben professziójára t}éx.ve boc«aieie*. boaolt, ndilig alóli, a pine/.e ablakokból, ti |a>ö felealag bányád k»ay>ali**«ék. iifely a aaaa nomen\'er — a pfetan jiaims-yait e|.en ~egf halai-itot-z^ féáy.wny s»ariid5«t Jii a z^aÚn Jtcu hntalékkal egttttt kyfllaad kaueUaxa, » U4y» mTa gynjió beaaedet tartott ö-ónoklaiának |tyor- rokan«é\'segg-i lieérnyékolt utraLra. Egynéhány | évbet. kiutalranyoxandó náarjuiatákok aaonbaa aan elharapódzó lángjait csak a rendőrség eré* maa^dpercx leijein eleieadő vi>f arra néa«e.. már a l«*«alet banyáddá! d> axta»«aak ellaobea ly.es inieneaU^jánac sikerült loca.iaalni. A do- hogy btofink a rettélyea tény eredetét üleUtleg\'a Íele4eg ítr, vagyw H»»n3 fn f>4 kr a lara-lognak különben, mint érteaúi&uk, még folytatása • magyarazato1 önmagának megadja. — egyná lékalaphox oatdlia>aék egyhangúlag altogadta* leead — a rendőr** előtt. ^ hany aánodperet ^edig arra, bogr á rendóraág- lotl. A beírat kosaitok aa 1HS2 étben ia igaa ór>
— WArraiaa IS llie LHeayéa.L^anrén\' nál- teraalén » ott borxalma-» aeji elmet ne k Uleje j«eadoiea aradmányra <»xettek a rnenaftben l<f£f* H aolannia Qnnepaeggel öltek meg aarcxios lő^t aé-t adjon. Nem te!) bele 10 perei aa már a,i|a alé«ré*a lett ujoanan hwrve, melyek kdatll
— mint nekünk önhún írjak. — A lakosok Kivi-j talpig felfegyverzett rendőr állotta körül a Bi- í n5f* a hatalabb kon«aiálybo< tartozik. Hiataa lagitották hazaikai, volt ezenkívül fáklya"mene% rány venileg\'ot, a melybea éa körül aég mindig i több tag thdiivaayara aa tga/gatónagnak, a tal-mozaarazá*, bai kett-E« u\'óbbi Iénypon\'ja volt borzadalmas síri csend honolt a a melynek pincze j ügyeld bixotlaágBak #a s «a aaxtmtnynak k0az$> az únuepelynek Szép közönség cyült öeaze az I ahiakabol még egyre kiviláglott az a rejtélyes > > nei a/afaxiaioti meg, a k\'-agyl!éa véget én
ott mi vendéglő nagy teraeben. G/ou t íéza. Md i lii\'okaalos leny. Ami aztán történt, azt csak r»-! — l\'tlakalaa Miuián axan haogaaert lirs János, ZitUl Gyu\'s, Tamá* Ádám és drJvidei) a a következőkben mondjak et. Két e szám i uióbbi időben nagyon ia. ntánoaxaák. azennat Cirmpen: Kálmán lelkes alkalmi azönoklatokban .rendőr — lelküket a Mindenható kegyelmébe rnn«tatáljuk, hogy Hrkumdn I\'mtt*i Jiimttuk idéztek viasza a azabadaág\'.ébredésének dio*ö. ajánlva — vállalkozott arra, bogy a rejtélyes •» éa kir. udvari hangsaergyarmnak •ikerült emlékéi\', óriási hatást keltéit Tamás Ádám felkö- fény eredetének okát, szóval a helyzetet kórfi>-jesen hangazar*, aaját izerkezeta által kedveitta sxóniője a társadalmi béxére és egyetértésre, ki mény.esen kipáliatolja. Megindultak hit veazéive* \'rnoi. ^chuada ur a magyar haagazaripar \'erén mélyen átérzett szavak bawmutztott éxekré, mint expeditiójukra, mélynél Veszélyesebbre még rendőr j elért sikerért ö Felsagetől a K«en« <*Joz»e! rend a melyek •> haza boldogulásának sz&káéges félté- sohasem vállalkozott s a mint óriási szívdobogás i lovagkkereaatjével, a koroaás arany érderokeraxzt telei. űr. Csempész Kálmán a 48 iki szabadság- kíséretében utjuk végezélját t, L & lépcsőzet leg-1 éa az aranykere<attel, toflbbá aa Itt7i ik Ma hősök és vértanuk emlékét idézte tel, kik életök utolsó tokát eléírták, nagy lelki megnyugvással, résetvett összes kiállitisokon a legmagasabb ér* árán vívták kiaszabid-ságot, melyet minden mindamellett hosszú orral látták, hogy a vélt j aekkel lett kii öntet re. líonfiuifák szeretnie kail, ha hazáját ia szereli,: pinczerabló nem maa, min\' maga a vendéglős, a [ - ■
ki — — — hogy tulajdonképaa mit csinált, azt
mi nem tudjuk; a rendőrség azt állítja, hogy boj _ . m
raival toglalkoaott és ezt mi ia szívesen elhigíH ® 14 ^ ■ 1 ^
szük nekiw— L
— -Tüx. Városunk közelében tekvö Bagoia 1
Lelke-üif tetszés kísérte mindegyik szónok sza vait, s a társaság Koaau b Lajost táviiatilag üd vözölle. A lelkes biuepe\'ők a hajnali .órákig ma radtak egvütt.
flárrlua 15-lk« Niitargeu A sümegi
polg. kör az idén igen élénk részvét mellett, aomogymegyei községben aáac. 17 én d lután i ülte meg nemzetünk korszakalkató nagy napját, tüz ütött ki. amelynek 3 lakhás éa több mel«
- \' Felelőn szerkesztői Dr. 1.6HE EB Laptulajdonos éa kiadó riachel rili
Nagy-Kanizsa vasárnap.
Zala/12. nám. {6. lap )
1199. méreuua *hó 194.
Vas
u t i menetrend
Káníaaa állomás.
>t c
indulás
IilWril
E r k e z i s
ÜUIIMII
5 ITitiTi 1 iTt
W. ». b 07 Jragg. gy. v aa. 2 36 | d. ik * sgy. v. 19 [áitatjaa.jp
■ <33 regg Itf Ml d.a 1/22 *Íf«l
IDáM ^ v- rt OS regg az v. S 4S regg Kö aa ». tllO d. a -a. v. I >84 d u, ÍS»l l*a» t. v. 6 15} d. ». v. h 04 regg, I B é c aja«. v„ 12 j 461 éjja: p. >. 10 15 j *te
ft állrrgfa \'[ Ail" T| 9 ■ 30; rtgg|i(. (.Lid3U4. a t — 1 d. ti K.vJlll ] 2BT rf a
fi. JSL »|
lg. fJ
& M. il i ■~MSr f;í
Rím
Ddiu ja/.
bogy «(| mm tiyji megszerezni Kámán Lajos nr a viz»gálafi iratok h tolraitou másolatát. „ —. Mont még idlaUKti Után a „haiw» vádak «o rágalmazás feWi előhozakodni; eaak türelem Kátnán Lajoa arl
llármennyire kie*iay<i is Kzmáa Lajos ur na 4n „ferde joglelíiigáaomar annyit miadeoe»etre concedální fog. hogy aa figyved, mm köUlea ( atáaat«*M inquiaitorins eljárást lefoljfauni annak kinfomnxáaa c<>ljából. bogy H iái által neki adott inlormatió helyre a. vegjr mart ht»*en | ep^n aa a hstiMgok dolga.
Midin azonban agy kdooégi elöljáróság á>* ké pviaei(Jta«iOlet Írásbeli nyilatkozata a ia áll aj (álnak ren<lalkfgá*4rr, mint a jelen Mattira ab-; kor m úgyvéd nyagodtaa adhat kitali a lel in-lormat iájának.
A. kö/áégi törvényt pedig bármily étreaeeá botteaoláa alá vasai ia JUntán Ujm ar. a* arad rnény mégis e*ak aa, boay knoaági aWlfárö as, I a kii ilyenné magiátosifsast a Mmttm jagyaAtl pedig adval»>4eg eaak agy mim U a M aaolgabirá.
Est bjmh köataaég tájékoztatás* kedvéért i kelWt maajagjfugm, mely aa ellettem tráar- r bah cikket «n»ws, nem pedig talált Kámga?
|L»]m ur «WUi mantrgelAdaásbAl, mert aa A j|>| piteri haragjától rág a \'ki1* ♦saatfla kutyám j >eai ijed meg.
- Eo iaael as ttgynék hírlap. folytatását ba •
NEMZETKÖZI
PANORABA
NAGY KANIZSÁN
Magyar u. Saeitleniann-féle házban
Utazás a föld kürti
plasztikus fényképek útragto, 10 aoroaibaa I sOfOMl:
A párisi világkiállítás etó m ai EiftMiriijtji]
\' Minden harmadnip valtozaL
fejeltem ^
• Wary lék i glsaalgflgyt baióaágii.g a*gvlae«áll
ükmpm Ká/ada.
kxkxxxxx\'.xxxxxxxxx xxxxxxxxixxxxxxxxx
Kyiittér*)
Nyersselyem. Bastrakákra slkalaas katarkai élttar-ahéet 10 frt 80 krért «a JtM fiújukat is valamint fckats faSeir la asiass •alyaeUwl-mékat aétsrwkéal U áltál II fn 08 krig — rima, kttzkásott, rslkozott, min tátott éa éaaaaanit «tb raí-nóaégban (misttgy íéófajlsbaa 4a tOÚn ksiaataaé saia a árnyalatban) asállit, poata-Wr 4a vtaaaata •aa Hiasikwg Cl. («»■ 4s kir. wlv. assllité) ar-I) iu ára Urkkkas Minták gésufbtéaiéval küW«lnrk Snijfíto rtúmult Itrflrkrr 10 kraa 4a la-vslasilapakra i krwa Myáf rwfmttiamM |3) ■
Nyilatkozat.
HIRDETÉSEK.
ttoSM lk 892.
Arvcréwi Iilrdoítnéiiy.
A a igy kamsaai kir. tOrtényuék tki»i| "«*iáiya reasárAt koxliirré letelik, bogv Harcaag j Verdal ofo-xtor.yi Igkoe végrrbaj\'a\'ának Kia i Jósnel é« aete Németh Verona végrehnjiáat szenvedő dióik Ali ^ako«ok elleni 80 frt lAkr, II frt 36 kr. per, 9 Irt 10 kr. végrehajtás kérelmi, 7 i frt 36 ar. je\'enléui a még telmn Ülendő k5lt»4-grk iránti végiabajtam Ügyében a léit! tietezéll I ; kir. törvényszék területéhez: tartoaA a dijiskáii I 1838 as. Ikkvn ■+- 4\'if>. braa ingaiiannak Német a { Veronái il\'ető a 92 frtm hresB-t része; to-1 vAbba a diósknü 811. az. ttbea fogalt 4K1. Iirsa. 122 Inra; 653. hras. 10 frira; 1641 bra/. 4 fo-j rin\'rá; Ki3J,\'a hra/. 20 írtra; 1199 e braa. 34 jlvtra ltoűa\'ili agéa< insatlaaok ; vágul a dióskáli j 1^31 az. tkliOn -f 209 hra*. ingatlannak Németh Veronái illető a 168 írtra éa ugyanazon- tkbenl 283. hra , ingatlannak ngyanaM iheiff a 94 frtm becsüli Vi rás/e
thsat sltkáláaái<sa V fcgMeilMá u*r
OMa aéHá a mm
Ck\\álkalaaa «- «T
** ^ 1 m HaanaSMatt
„ m * lUalaaaaa HfH>
— WátlOt^
átal éa katMiaa
kH\'t\'ni** mé ■áaM t\'"aaát
itssiaaéfa áasgé-
kaUláis a* aá-

1893
évi arája* hé ltt«lk 4. « 10 «rahor
RsmeTé Géza
uapJAn
A •Zala-Egarasrg és Vidéke* cimü lap f. é.| márcina 3 iki azámáhan inegjelentk a »Klfiter-jo>atés< -bea cimzett közlemény re kSvtlkesftkben leszek bátor röviden felelni.
Hogy Kámáo l*ajoa ur aa én jogi felfogásomról általában éa a frnlo\'rgö ügyben specialiier mii tart, — sz\'al egyáialán semmit, egy fikarc nyíl sem törődöm ; mert igazán elhibeH, legki-aobb gundom is nagyobb annál, minisem hogy L aa A (és ba\'raei\'eg talán volnának, jogi »ana«-1 adóinak) tetszését megnyerni akarjam, vagy arra
Mák hederítek ia. — Mert dacára* bfigv Ká> L. r. .... . . . _ ___I. , ,
mán Latos ar tówntaártoni b, kíxie*w4, ^lÜiAskái Wsaéf bteánat Re., ele Géza leipereri «, vauk tétét Vei Igy rád vagyok, n égi. vczek | vagy he\'yeitese kAzbrjAiil.el megiartaodA
annyi bátorságot, boay azon náxetet tápláljam. nV|\'vin®í Arvw<!9en elw,»,«» miasesinkegy ügyvédi képesített-éggel összefüggő ^kiállási ár a tennel.h kilelt becMr. jogi készQ\'tség megítélésének a lehetősége Ká-L Artfere«ni b>»énók lartosaak a l»á-ár 10%-át mán L-ijos úrra nésvo örökre »panyol fal aarad. k^Pé»»bea vagy Ovadékképee papírban a kikOI-
A felni ia egészen nyugodt lehet Rámán La- ** ,e,ennl* . . . , r-
jos ur, hopy ax & iám^aiására. thotetutm B «^y-Kaatw»n, a kir. rpr-zék tnini leleldtArtyvi
bizalmára ügyvédi pályámon soha reflectálai nem fogok Sfit anaak kijelenté?ét ia kockás-tatom. — meg ó vele, tötaarntirártoni h. kör-jeayA arrai rzemben ia. hugy a rám bizott ügyek-ben mindenkor a rendelkezésemre flllo legnagyobb erélylyel fogok el|áÁii, úgyannyira, bogy a kOzben a Kámán Lajos ureh.us hftson\'ó vitéZlő kiroi.anaaoli aem lógnak megrökünyiteiiL; —• mert már én nem tehetek róla, ha olyan természetem van, bogy \'bizonyos törpe nagy«á(ok I tészkelődéseil csak nevelni ludom. —•
Azt, bogy Kámán ur milyen referádat adott fetaM>b*ége megkereaé-e lolytaa Kohn Sándor I korramaépületa tetői, — a Kámán Lajos ur el ÍQ péküzlettel szabadkézbe1 c. dó, mia-I len bamis bizonyiiványké-wiés és ukiratha.i.i-. A den bövebbil alulirollnil I táa miatt Kohn Sándor által tolyamaila tetetni I kért bűnvádi eljáráe mutatja meg, melynek ba I sikere les/, részben annak is leas tulajdonítható
Után-Útoktétl tjpokb i (Vitt.sier far ui«e». ellen; A lyltl-M küriík-M mU dii
mtréuk waln élt. mdldt to-láthatók.


ar, tassasn^
a as ««♦*»•• polgárt issaát i. «a/s»ésl t» L 1 iáikat*


V
kr

haiöságnál 1893 évi febrnár hö 16. napján, CSESZNAK MIKLÓS 330 l—l kir. ifirvényMéki birö.
xxxxxt ymc <000000u
g Hiz eladás!
idor | W
el-10\' •iai- A
HIRDETÉSEK
felréiafark
Eötvöstéren ^ számú ház igen jfr {
•) Aa a ravalhaa s k iai attakért aaa Maat
vállal
aagára Wo! a asarl.
N.-Kanizsán,. 1893. márcz. 17.
NÉMETH I^NÁCZ
hisgondnok.
W>oooíkk:kka>Í)OOOO<:
FISCHEL FÜLÖP
könyvkereskedésében
Nagy-Kanizsán.
000300000(00000000
Nagy-Kant***, vasárnap
Zala 12 szám, (7. Iaps>
1893 márcxius hó 19 én.
árlaczelll ++ Gyomorcseppek
mtnőnkén halnak f|f>r is|Heil. ■éfcBIililiip ét élte-limr IwiHi ház! w Mvwr.
tárfatáf. né* fc SSfí
RMrp
A tineid: éfráe ftiiMij, u i ■ i>|) i mnij.
focist. fcSajtaái.M«Mf« M^
__>yáttakhUattiá»,
Ilathifosgrogysaeoiek l.lsonyult leffájétaái, • menynyiben a gyomortól «zármaxotf. m«eftefteilíilé»<t tielillil ét itatakkaUaifazták.ipk asMbtinHnIrtia*.
Emiitett bkoknál a JfarémiW erek ota kitűnőknek bizonyultak, a mii eaáa
bizonyítvány tanúsít En kii üreg ára basxuélatl uUéiiial együtt U kr. nagy Ifce á a 7» kr
Mugyarof&ági főraktár: Tlrik Jktaef gyógyszer MifHt. Király ateaa A Tmvut *« aláiráet ttutcM

Mrtéi tlsaT
_. „ _____letesaft Imik
megtekinteni!! Cmk oly taaya^blAMlk elfogódni. melyeknek bwMatáraaAM saa-lag van raca«xtra a keazitft aláiránáral fC. Rradv) ét ram <• sarakkal: .Valódiságát bizonyltom*
/, JOZWltMmm * Uari taiiiM nignrnippié Tt> r todiaxi kaphatok.
Kapható Nagy K*níz*ah: Prágér Béla, BeIor~\' Lajos gyógyszertárában. 213 43—
fíare»nn Kofa a t Lajos gyAgy^gert^raWan.
XXXXXK3XXXXXXXXXXX
N
Q
3
st ©
<C5ff .9 *
Bl
s« fl 0 3 03
s
N
a <
j <
0*


-a "3

I
- bl
se
* *
fi ti
•5 í tí
= eö 0
e sc r

N
3)i ^ *
N M
K
>4. C
I £ » ©
fcc g
4. Js
4 £ ^ £
N — tt ÖC
9. "
0
1 •
H Q)
fc
V
-S
O" T •
x ** . \' g j
*
?!
£ *o ^ s
u * ^
2 p
11
- *
b <9 < S
2? m 2 x
2 s-s _-
JB
te 9
9 k
s
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Köhögés
ugy bármily hú\'útos betegsége a légcsőnek, gégének, tüdfluek, további légzési nehézség, sáriik niellüöég, H.sima, elnyálkánodás szamár és fojtó köhögés, esiklaniiozás a nyálka hártyának — kexdődö gííuió kófic*jobban és gyorsan távolit-atik el az évek óta bevált — valódi s orvosi rendeletre kés/ített és az orvosok áltat ajánlott: sst. gy&rgy iea csomagja — 60 kr. és nzt györgy burut por — doboaza — 50 kr. pontos orvosi használati utasításnál, sikere már néhány nap Qtán láthatd, 282 7—
2 csomagnál kevesebb nem kQldeiik szói, — póstai küldésnél — 20 krral több csomagolás s szállító levélért; a megrendelések egyenesen_____
* ttzt. György gyigytztriár Hécs V. Wímmerftanse H8. intésendök.
" PSERHOFER J>fé 1 e
gT3rófr3nBzart4r
BÉCSBEN, 1. k EK, SíI N » E It nT K 4 S S E 15 sZ «»iom goldanen Relehsapfsl.\'^ Vérllxslltó lahdafMit, utaláaM ubáMMk im akti MitéW
a«v«t teljes jofgat aéfirdealik, airvl enhfru alig létaiik tMttgaés, mljrUa mwa liMiiih tméét Uaokal lunünupi bt !«■ ^mayitottik vaUa, Évtisadak óla un lahdacatk áJtaliaM Ar*
venáenek ia alig Taqaalád, matybea asraluTM káaitatrWI kétaWi mm toIks laiálkati
Saáaitalaa arro« által ni labdaAk kaausarSi ajáaltataak éa ^jáaItattak aiíadaa aty Uajt>kail, aatjek. a rns •■éfsléakat éa Mékiakadétbét *r«da»k : Miat apa-aararak. májbajük, kéUka. vémlala«ak, araayét, béltéüeatéf • haaoa^ bala.»ig»kaé) V*rtfeatité tal^iaatáfikaál fogva ki aa.. kattctl vaaaak réraaaféaraáf a as abból traéé bajoknál ia: igj aápktaál, idega—f|hél taámaaé l«jfája*okaát atk Em vértísxtit\'ó labdacaak oly köaajM hatnak, hogy a Ufcaekélyakb fájdalmakat aaa okmiik, a taack Mrltt a leggyengébb \'gyének da még gtranaakak által ia minden aggodaJam aélkftl berekalak.
A tsáaiUlaa kálairatbót. melyet • Ubdaeaok fvgyaaatói a legki 16aWaAbb éa UgaaWaabk batafjé-grk titán «g«aaaégSk Viassaajaréa* faljtáa boasaak iatéatak. eaaa Uiyta eaakb aékéajrai aalitaafc ím ■egjagyaéaaei, hogy mindenkir a ki eaaa labdacsokat agyaaar kaaaaatta Mg vagyunk gyoitódva, aa»kal tovább fogja ajánlani. —
J^Tl^JZl | Amerikai liswBljteaÓH. ZZT ^
labdacaaSkél leméi 4 caomagoi HUM a^reakedjék. mifl<wR ktareayw éa caÉaoa hai*»k. •
Kf«r^tc( laaác*. gr««a. j f»riaca tgy-báatnloai, tagaaaggaua laekiaa. migraíaa.
ttegaa tbcjMls. tötftjia, fikaagataa tik atk. attaa.
Bratka. yiftlrili malteii. tSStr Mft. Iié tt éa. Tekinttiat Úr!
I forint aOkr.
Itten akarnia roll, Itmgy aa Öh labdacaai keaeiwi kftaé J kerölrekt melyeknek Katáéit ezennel n^lrum \' feo gyer-
éti valameaayi kajadvaaatf taar kéaMt erwnl ál* tal a U. jokbaak altmaarya. Kgy etegiaaaa kiéllitail aagr m^teacaéeal 2 fafiat
■■ . I frannochinin
me> ágyban NMghSlirai f^mmj^k mankál 1 - uty«»MWOf» Rfea »<m>a« -
rém villáin ttrobl kéj»e« vég^sani éa béaaiiyéra mér a Kol-1 tak ktet roinéH, ha aa ö.« eei<dálaira méltó Ubdacati e«. I
jiib n»m meitteOak v.»1ho mag. Aa Nhw ák^ja meg tW|_
itr. MSif Ulislwssi rts. Wff Wfc lábdanmia | / . . ^___. , . ...
■ M iwfc mimu, * hk*i mar jV ifníftnn^ fjinflK7 mátoknak ia egéua^gük vúw»ao> eré^ére ae«K«égAI .sol- Pléa éa ftfti éttal o»».
Kniie Terse.—|—iotl aakékaél, nfaf ilifBSlll>Sl>, mHltfl, é."
bta- vagy gyaiadt-mall ragy méá tjj Hür^lsél stíl ktlftsl «mt Uk klfNéUlva I tégsly ftO kr Ur-mentve 75 kr.
__Héct-Cikelv. 1W7 hotr. Ú im.—!
Xélyaa ttsataki Cr í
0 I
idült aal ft, mint lagl latoaabfa aaar altMarva ^gy köcsöggel 40 kr Bérmaatva tt kr.
r^HTAnaHv *C7 áttataa «m tamort kitasé káai-UIIIUIICUV, tur hurut rvkadtaág. pxrm* ki-
A legforróbb köeadneteme* mVindom eaanoal Önnek S ére* nacynéném nt^éUn. Ax illetS 5 éven át eaeniredett j p ■ 1 Paerktfet J «tM 8ok év
gyo^HThnriitUtn ét vaköraágb*,. mérU megunja, f ttg) OaiZSaiQ ^ (.gjog ingokraa aitadoa
w»el)pi| egyébkent le U nmurtMl, molnn rélet\'eu egy tl • | ,»JT. ..._ _,__, , t__^____t _
bozt Lap tt ö»» kHM % értiaztítA Ubdaemíhél • a»*amik állandó haaaoálafa folytán lúhélataeon kigyógyult
Legföhb tiaataloltei Welmeetiel Jnaefa
Eirheagraberamt. Otdhl melleit. 1889. márcz 17-éa.
Tekintetet Úr!
Ahélimtl iam^teliett kér 4 c<oonagot aa On taMrai háeiont éf •ki«ö»i« leblseenM. KI nem mnlaaalbatnm leg \' nagyobb eh»meré»emet kifejezni ezen lobdac«*>k érték* felett éa aa«»k. a k»l raak alkalmam nyílik, a eaenveílőknek legmeleg ebben l\'og«»m ajánlani. Ezen káhűratom t«taxéa«ae-rinfi h*lai*álá*ára Oirt r/ennei íelkalal i axr>m.
Tejea timlelettel \' Hah** Ignára.
■4t. S án
bíigéa ttfi. ellen. I nvegrokt ára 50 krap bérmentve 1 írt 50 krnjezár.
t Imi
Elet-esszenczia
■tjraa->méaitéa
ét mindennemű allaati hajak allaa kitűnő kaaieter tvegoe«ke 2*2 kr. IS Ivag S frt
iltalános tisztító só ■",,rt\'h 4 w
(Marhdorf. Kelbacb melleit, Szilézia J8S6.
T. Úr!
Felkérem, miszerint aa Öu vértltatiló IhIhI ie•aíhől I I e*M>magnt 6 éilwtm) küldeni Mziveakedjék. Ceakie aa On |
esndálatiia lab»tat*aimih hOtaiinliei ■*»!. lí»gv—egr—iy«nm«r. I a--v a a |
bajtól, mely engem öt évess át gyötört, magw sl a.laliam, AngOl GSOUürÖílrlZScllll
Ezen labdaeank nálam tnliaeem Ingnak kíf«niyn»t • midőn legforróbb kőtxóneteinel kifejezem, ragynk liazfeléltél
Zwickl Anna.
Eaea vértlMtitó labdacsok Mtkia a Piarho J. féls, ta „arany birodalmi almahox" eiimielt gy égjuertárbat. Kéethea I.. Sla-
141. (itSné Waat-asar a rota emésztéa minden kivoiktaméayai. a m. fofájáx, isádllée gyomorgérca, gyorhév, aranyér, dagnláa atk allaa. 1 rsoaug ára 1 foria*.
ggy Svag 50 krajéaár.
Por a lábizzadás ellen. ^JT.ht.
iasádátt t aa aaáltal képaodd kellemetlen taagnt. épen <art;a a lábbelit és mint ártalmatlan aatr vaa kipróbálva. Egy dobossal 50 kr. Béramatvo 73 kr.
ItrtlrttM 13. aa. a. késaittettaek valódi minő- I p rr ito 1 woo rrj « kítöníi aaar golyva allaa tégbes, s egy 16 szetíT labdacsot tartalnasó dobos J > Uíll^öíUn* Rgj |VCg 40 krajeaar
ára 21 kr. l-gy csomag, melyben 1) dobos tartalmaz tatík, I frt 0 * krba keröl; bérmentetlea títánvéfél küldésnél 1 frt 10 kr. Egy c^nntagnal kavessbb aaat kfttdatik it
As Összeg, élőbbem" beküldésénél (mi legjobban poetatrtalváayayal eszközöltetik) bérmaates kqldéspti
bérmentet katdéssaTUS-kr.
Helsó vagy egét
gyoBMrknrnt éa minden a rendetlen mMM származó bajokaáJ. Egy caasMg 1 frt.
Ezen itt felsorolt kéaaitaiéavoksa kívül aa
friniítatt itosf* h«|. éa kiirr.tdi
ft tliwsg -i f.t an kr. f Cftomaga 4 frtAOkr , LfiafirJ_J—It ,----—---v—r-
mag 6 frt 2ii kr. és 10 csomag 9 frt 10 krba kerti. «Mioaiagnsségtt raataroa vaaaaa éa IC KB- Nagy eíterjedíségök következtében ; a káasJetbea netán ásni levők gyomaa éa olraoa a^g-exet labdacsok a legkülönfélébb nevek és alakok alatt Kserestctnek. — Postai megrendelések s leggyorsab*
ntánoatataak; ennek következtében kéretik aaakla Pstrhofor J.- éle vértisztitó labdacepkat kóvatelni éa u kis ások tekiuthetok valódiaknai, melyenek liaas* nái. I utasítása a Paerhofar J. aévaJáirásaal fekete színben és minden egyes dobot fedele ugyanazon alá-1 fással vőrda tzinhaa van al látra. --------
haa eszközöltetnek ha a pénzösszeg altra boklhtstik : nagyobb megrendelések atáavéttel LSldotask. — Bérmentve csakis oly esetben történik a klldéo ha aa ússaeg előre beérkezik, mely esstbsa a posták ölt régek sokkal mérsékeltebbek, *
A fenti különlegességek kaphatók Török József gyógysze rész urnái Budapesten, Király utcza 12-dik szám.
NélkQlözhettsn minden háztsrtásbsn
a Kathrelner-fele Um malata kávé
161
ftaéval. —
^ —r rrsdre kévé Azon elérhetetlen előnyt ayajtjs, hogy a pótkávé mellőzhető, valamint as ártalmas tiszta kávé hassaálatát pótolja ; a maláta kávéval liletetehh, - rgéMéceeebb és lilslstehh kávé kétait* ItetÖ. Felülmulhatlan mint pótlék a kivéhos.
Igen Sjáalhatö nőknek, gyermek- és betegnek, l iásiétaklél óTtksdJsak I Mladtalll kaphalé, . % hüm Ift kr
Nagy-Kanizsa vasárnap Zala 12. szám. (8. Iap.)____1893. márczius hó 13 éa
fpESTltolÓ
-k- -—--- -------r ■...... —...........
naponkint k \'tezér mogj\'-lena politikai napilap. A PESTI NAPLÓ a v^ágon a legolcsóbb és Magyarországon a legtartalmasabb napilap, megjelenik minden reggel legalább 16—24 oldal és délután 4—8 olilalnyi terjede-
Í\'emben, fölvágva és lapjai egymásba ragasztva.
és kiadóinlajdonosa: Felelős szerkesztője:
oriél fiaraa Izidor.
országgyűlési képviseld.
A Pratl \\apK> szerkesztősége maga köré gyűjtötte az ország legjelesebb uitá<iróit. > A Peáti Kap lé bei- és külföldi todó«itásai, hírei és táviratai frissek, eredetiek éa a legmegbízhatóbb források hó erednek. Ipari, kereskedelmi és me/lgaxds\'ági rovatát, kitűnő szakírók szerkesztik. Bel- és külföldi tőzsde rovatai mindig legpontosabbak és legmegbízhatóbbak. __■. _ -\' ,-y ■ - ,1 —— "lUy-..;..-• •.. -
-A I\'pwll Xnp<rt uagf IWtot fordít aaéptrodalmi rovatára, hol mindig a legkiválóbb ír-ók neveivel taUlki\'iti Ss olvasó. \' Reyenyei és tárcái élénkek é« érdekes olvasmányt nyújtanak.
A Peall Napi* minden vasárnap A gyermekszobának cioü rovatában Móka bácsi- kedvelt- me«éít köz\'i * gyár nekek részére.
A PESTI NAPLÓ, még március havában uj és rendkivül érdekes regény közlését kezdi meg,-melvnejr-addig ntftgjftlpnfí részeit azápri] 1-ón bclúpő előfizetőknek megküldi utólag a\'kia<Iólii vatal
A PESTI NAPLÖ húsvétra rendkívül érdekes, díszes kiállítású és csinosan illusstfált könyvvel lepi meg előfizetőit.\'
Ezt a könyvet azok is megkapják, akik április elsején lépnek az előfizetők sorába-
EL.ÖFIZETÉM FFLTÉTELEK: A Pesti Napló regéli kiadásának, mely sz előző napon beérkezett összes híreket magában foglalja, tehát a teljes Pesti Napfö-n:ik fiiiű\'fté-i iirá Budapesten és a vidéken korán és pontossn házhozjjnitatva,
az esti lap küldése nélkül: Esti és reggeli lap együtt egyszerre küldte a vidékre.
Evés/ é>re. . . 14 frt — kr. I Negyed évre . . 8 frt 50 kr.- Egész évre . . 18 fft^— kr; J Negyed ívre . .. 4 frt 50 kr Kel évre ... 7 írt - kr. , Egy hónapra . . 1 frt 20 kr. \' Fél évre . . \' . 9 frt « kr. j E/y hónapra I frt 80 kr-
Naponkint kót^y.rr, reggeli és esti kiadás külön-külön házhoz vagy postán küldve Budapesten : Vidéken ;
Egész évre .. . 18 fW — kr. Negyed évre . . 4 frt 50 kr. Egész évre . . 20 frl — kr. Nepyed évre 4—.— 8 frt — Ir.
Fél évre . . . 9 fri —Jr-[ jjyhfriapra l frt ffl kr Félévre . . . 10 frt — kr. Egy hónapra . . 1 frt 70 kr.
A Pmii ]V«pl6 e-ti lapjára külön is elfogad előfizetésekét agy, Eöíy ha valaki más újságot járat és a megszokott ujságiól meiiváini n- m akar, > z eiofi/.ttliel « Pratl Napló es\'i lapjára, negyedévedként 2 frt 30 krért.
A. PESTI fCAFtó kiadóhivatala,
(32" í Budapest, Perenczlek-tere Bazárépület
*±* £XXXXX,OOCXXXXXXXXXX>OOOOOC
A magy, királyi államvasutak gépgyárának
VEZIIRI^YNÖKNÉGE ~6"
most: Budape«t. T/lII. Tóx««f-]cdrut -4Ű-. ez., aján\'ja:
* 4-x
=3=33 lf|
W X N
- ® i H ~ U 6d : - i o -
^ u r Jii
nfSis ,v "
zrzz ©isii x"
CD u s: gj o a Oa! ^ 8"
E5 i í°2 >81
S J i i o %
síbp *míll
To " HÉ
\' Qx>
magyar tir állasamat géijara
magyar tir. áiivailafe|f|?ára Mfl| tir állaavasutaiL gépgyára Tagyar \\\\i állaavasutal gépgyára
faldlmalhatUn Jáeáo
ICÓxc«lpl6 • gAriiitnráll, malomoélokra MlSaSsea alkalmas
lltMigttrkit/áiios |iikoiiiulili]«l(,
taljaaan vasMl kéaxttlt
szalmakatalnxó gépeit
aaabadalaiasott H t I bor-14 őrt ii ré.zell
a) sserkesata, ssálllthatt gőz - U u k or Icaitm<» r /.*»» léit
ralaalal aladeiaeal ■Kaógaa4aa*gl gépáll k«< mi ralUtalak aaelleU.
— Árjegyzékek ingyen és bérmentve —
Tévedted* kikerülése végett a levelezések, küldemények ét megrendelései mindig csak igy czimzendök:
-lllMlllMUIfSlIlfiteM
VKZfiEtttYH OKMÉUÉN ÜK Budapest, VIII. kerület, József-kőrut 41. az.
00 e
a »
I
rt <
»r n
1
o-
N ■
A a
w>-o>
I
______
Nyomatott Fiseliel Fülöp laptuiajdonoaiiál NagyTRaniasán, 1893,
xx:
{(agy-Kanizsa, vasárnap.
% Irodalom és művészet.
|,nf>MHk e rvcalábaa l«Mrrlrlfll nd
ZALA (12. szám.)
rajik é* épületek rajaaittk gaadag. kl és rniréni kiviülii sora fogja \'linitaai.
Ai igén könyv 46—50 ívre fog terjedni. Kit-kiroa ívet I iél kivi füzetekben tdtUk ki > folyó év márctins kivi tói
l(b,|«pnb kladéjáaál: fhtlirtHite■* **
kon) »kfrflk»dMbf« Mrgrrndrlhrlll:
filiet in 40 kr. A ÜS munkatársai: Álezander Bertát, Angytl Dávid, Bt-1 din Ftrencz (egyazerimind tefédszerkentő), Balltgí Gáaa, I A PHIm *»KJ Leilkttikfl, mely aa lementek | Btyer Jútaef, Bánátay Jóttef, Erdélyi Pál. Frakaál Vilmae, | nciklnpodiijt. megjelent a II. él 14-ik fSzet A 13-ik ffl- j Gyulai Pál, Haki Adolf. Haranti Gyula, Heged Ss litván, Ixtt u Állta áa Aatnniai Unta, t 14-ik fSaet aa Antono-1 Horválk Cyrill, Imre Sándor, Janceo Benedek, Kardia Alkut,\'
maiit át Áppoint küít levő szavak értelmesénél foglalja ma magilma- A 13-ik fkait distei miimellékléte .Afrikai nép
1893. hd máreziua 19-én^
tebb lelkek, a nép boldogítá* munkáló neaea azivek ia áldozatai esnek.
Föltette magában, bogy éber figyelemmel kiiért a löilénöket a a kitört vés* pillanatában elaő gondolata barátjának megaentése tata.
A véez kitörése nea késett sokáig. Rákosra <4j sQrü tömegekben özönlött at elé
fajok," ímeljr u afrikai klloabötí népfajukat a átok viat- i Jenő, Bétby Unió, Biedl Frigyet Sebestyén Gyalt, Sebes-létét láatati 51, tovibliá aa amtrikti államok történeti faj-1 tyén Gvnla (dr.), Siráonyi Zsigmond, Szála Károly, Száehy lódését awmlálUiá tárkép; a 14-ik ftset mellékletei: Apolló Káralv, Stilády int, Stíligyi Sándor, Saily Kilmin, May-áj Aquincum romjai, valamint a „Névtelen jegyié\' eredeti- uyei Jóawf (id.), Szinnyei Józael (dr), Ttkáti Sándor, Vad-j jének kiegészített szövege,- igytiiauk magyar forditiia. nai Károly, Váczy János, Zichy Aitil.
iTT*-^ íf\'w gedetlen jobbágyság. bogy végre aa arak iisseg Unió, Piterty Jeao, Palaaky karai ex, Radó Antal, Rikorn 1__r7^* ^ •
I valamint a .Hittatra jegytC elejének kasoamiaa tet vállalatból minden I éten agy agy (fizut jelenik Jtg ét irt 30 ke. R nagy izabian vállalatra blklvjak nlvaU iű-töntégnak figyelmét. . / /
- Hiiiak tagmjabb Irrképe Hoitflka Jótaef nép a világot rajai atán most jelent mer ai Athanaeam Kéai Laiikoataak 35-ik fkiotibm. Ezen kittié a a legújabb adatuk alapján aaerkaat\'itt tirképea, nem oak minden megye más-más szinttel van feltüntetve, hanem megtaláljak benne\' hazánk minden jelentékenyebb városát t községét, aa öntet vasod vonali kit, továbbá a kir. táblák területeinek határait, valtmiat ■ákkilytit, a lürvénvttáki helyiket nagyabb- m [ ■ti ttlimliatit. ttliti t kia mailt na áben a kötigaagaiúi,\' turváiykiaáii Ér kútiakediai nampontok egyaránt irriaye-■álaak. A Kéti Útikon tj flwtárál (mott a 35. ál 34-ik füzet jelent meg) állaltnottághía csak ismételhetjük, amit mát tobb tlkilimmal mondtuk, kogy a Kéti LtzDton hé-aigpátlá, hazai mffvilödéil szempontból felette fontol ét köz-érdekB lillalatnak bitoayilt, mely a maga lábán ia magáll-bat, aamayftta minden mái Lazikoat aélkálöthntSvé tl"i mig Idtgeii, auiuutiseu atuiet CunveiyatlOitl-Lexikonuk ki-egészitéee gyanánt épeaeággsl nélkülöihetlen hasai rontlko^ függelékei ká|)ta, Aa Átbonaaum Kéti Leiikóna m-ali"
Feladitnnkat kasaiéi ál uhrtlődéai szempontból egyaránt
rettentek.
Ha aindsn jobbágy kerasat*sviiézn*k megy, ai léxz akkor a kenyéradd földből ? ki fogja munkálni ?
Kenysaerhez nyúllak. Megállották s jobbágyok
rviKiaiinaai ftaHH1 w aaa» ■ > ia« tamwanm a^iaiaai i . .
fontosnak érezzük. Bár értéke áa tikára it megfelelne fontot- ! nM az elaenstelt aigáiak éa já igyeketatuikiak ! j Mikor uután azok mégie caik el oeatek, alá-
A mi aa Atbeaaeam irodalmi támlát kiadáaáhan jalaaik | nu|, iramodlak katonáikkal S Ugy fogdosták el
kiadásaival, számos díttmnnkávtl ia ifjuági irattal gaida- j üldözőik elől menekültek, gitotta, és t mait aipokhaa Jókai képes kladáaávtl, matt | podig i Képei IrodaloiiUrtáaattal kánál gaadigitaai. Miad-atat villalatokat kotöatáfáik meleg pártfogásba tjáaljak.
T httl végéhez köteledtk, t igy nem, tokira (mint áftná llak már « kát mtlra) befejeztetik. A tiljn má 98 éaálló melléklettel fűzve IS forintba, kötve II forintba fog kirllai, I a réitletfizeténel foglalkozó kSiyvkmrtadáwk uján I forintot havi riaalat ellen lan megtterethetö.
— Aa átkiaaiam lllmaalrAli migyír Irodalom lirtéaele. Ai utóbbi kit ávtindben örvendetesen föllen dalt a magyar irodalomtörténet művelése; nagy számnial jelentek mag kílünliöző korokról ét írókról ttóló tanulmányok, monográfiák, s3t at egész anyagot felölelő rendszerei mukák. Csakhogy etek tintán iikolai hannálttra, amazok padig legnigyobbréizt 1 szakemberek atimárt kénültek. Olyan nagyobb mauka. mely a kntatáaok eredményeit összevont! t a kiválóbb irodalmi irányokat ét fcókat mivelódét-történtti keretben, a nagy kötönaég által it élvezhető elöa-
CS AR NO K-Viliargyöngyök.
Irta
(Falytatáa)
£s még aea \'ett volna éppen baj Haasa a nagyúri It^ag léktelenná len as engedetlenek-kel sssabsn. Kegye lenül megkinosták őket a egyiknek aa orrát, aástknak a Ittlét vágtak It, hogy megcsonkított testükkel slifeastA, slrstisatö példákul szolgáljanak.
Minden lelketlen sMszak, minden t abertelen kegyetlenség erőeea megbo«zul|a magái bárki, kövsses is al aat.
A megkínzott, megcsonkított alakok botsaért kiálté asbélWÍ vérezve, tömegekben érkestek a
____rákost táborba ; beszéltek vértagyaszté, rettene-
Markos tiyurit mindjárt oda vstte maga mellé les dolgokat, bogy a kegyellen arak mit csinál* * ,\'flrőe* vt»ér. hogy at is tartPtrék f ["ak ntibna t kogyaa »arífc| tl—s*b r ksrsszts-
karba. 1 sek otthnn aaradt családtagjai1
Markos Gyurinak nea tetaxeit aehogytem as Eget rázó, üvöltő ordilásbsa törtsk ki a ke a gögösmodorn psrasstvezér. aki nagyon nsvet- resstesek.
ségesen járt-kelt, s s\' ariatvörös ruhájában. Hi- Halál-orditás volt as a nemesekre, zslmstlsn xzemekkel nézte a táborban jánVke\'ff Hiába érkese>t közéj ők Rakács ének követe, papokat is, különösen pedig a lövezér »aagybotu« felszólítva őket as érsek nevében a arétosalásra. komáját. Feltűnt neki, bogy azok minduntalan A keresztesek vérét már felkorbácsolta megsüt lognalt buttognak, ravaszkodva beezélgetnek,, csonkított jóbbágy-társaik vére. Vért szagoltak, titkos jeleket váltanak egymással. Mire való, Fenevadakká lettek.
mind az ? A nemeaség maga irta meg kegyetlenségével,
....................... Csakhamar megtndia azt a .nagyboiu" Lőríncz halálos ítéletét
dátbaa adná, mig" eddig "hiányzott""Se"hiányr"régóta és I napnak és társainak épfiietes predikácsiójából. Ordítva, üvöltözve rohantak nagyon érezhető volt. Ezen a kiányoi fog eegitanj et i din-1 Mindenről beszéltek azok, csak a törökökről öldökölve, fölégetve mindent,
nem. Különösen
maaka, melyet aa Írod. áa mlrtlúdáitArt. legkiválóbb asak erűiiak köanmtködéiivel Beötby Zaolt. t ugyhlrt aaatbe- ] tikot nerkant. t melynek tini füstit mimt jal-nt meg. Bevezető ealkke at aa irtakttás. inljtl miga i ÍHmmikiMlfl I \'tttftf". i Klafalady-limaig egyik téli etlájái olvasott fel. A S-\'ik t magyarok őskoriról, a láprsjsi ét régészeti legújabb ered mények felhasználásával, t B-ik t magyar ay. eredetéről, 4-ik lrjingAnykuri költésiéiről szól. A fltat egyszirsmind valóságot remeke a nyomdai kiállításnak ; -a nagyszámú aso /Ift illsal rácaiót kivttl gyönyörű a középkori irábirátot ábrázoló, t M színben pompásé első initiale; a mümellé<le-tak kskt Igén ilkerült i Cswittisger könyvének hatoamán t a llalolti Bénidnek olyaa színes fölvétele, -melyhez ka atalá hű másolatot eddig a technikai etsközök fejletlensége miatt asm ti lakatott volna kénitul. At agán nagy mii ejÁ-
rajtát t Hvatmtkkw asjsár
A magyar irodalomtörténet képet káaiktayvát indítjuk mag A nagy magyar kőtőnaég számára Írjak, ümlynek rag n&k eéga Tan ri. De talkiigi Tas sgin nemzeti\' mivelfldésünÍrnek ia arra, a mira vállalataik törekszik.: hogy lroi(tlmink iametreUr turilsto, ápoláta tarjadjet ót orlfstdjfe Még ptdlg erőaödjék történeti alapon, a melyen álltak t a mely halt dáiaikat li biztosítja. A magyar asallam története ék bfttti i semMtl erŐMégünk át likoláak.
A a agy káiSatignek ironk. Előtte kltánjnk megvilágítani nemzet-eizményelnket t mint irodalmiak történetében mag jalsaask áa f-Jlödtek; aa aartdik áv magyarjának bematitni aa essr év uagytrjánsk lelkit Koaöaaigiiek imatnlelt gya rapitaat áariaattni Utrekialik. liláiét lejltntoal és nem isii érsiaél er\'titoai. Sem nélanksUjM kölótaigltkat aam táVMatvi nem elflli aa irodalomtőrtéaell tadomány jelea színvonalán tlipotaág mellett előadásban nemesebb értelmi! népsterilségre törekszünk. Arra, kogy ktayvlsket a mivolt közönség minden ontilyi ktaxonnal át gyönyörűséggel ol-Vltkaiel.
A könyvit a magyar irodalomtörténet kiváló mnakáaaitik egy nagyobb társasága lr|a. Igy agyfilől minden egyei ctlkk oly mufcember tollából kárálván, kinek sajátlagoi tanulmányai körábt esik at illető tárgy: megblshilóaág át iltpottág tekintetében a vállalat kéisilltéaik aa a módja a legnagyobb blilaillákpt aynjtjt Másfulöl, kiváló Irők közromükiidése által, a munka érdeken ia beetes emléke len Irodalomtörtinat Iráatak jelen áltálának.
Bárt: i szorosabb érj ölemben vett nemzeti Irodalom. Tehát ellő torban a kölláazol • mellette a tudományoknak oly ágai áa képviselői, klklik t nenintl mtvilődéire Jilaitiknyabb éi sltilánotabb twfnlyi-uk mit aaónokák, tilrtáiaklrók, bői-enlktdők, aytlvátuk. A tárgytláa formál* lakatőlag blográ-tkai lasa\' minkálk kipoaolatona mutatva bi ftnlonbb éleliajal adataikkal a koruktól vett él kornkrt gyakorolt baiiaakkal Aa Igytt korok történetét mtvet\')dái0rtáieti IxraMtáwk nyitják msg. Kset klvSl t mlvitődáil életnek foltosabb t ti Irodtlnmmal ■s»r»aebl>an kaptaolitna mmu imtalt, (fsknták, köayvlártk, köayviyimtiiaa, lililapirodalom, mtviaasti knif^ otlkktk tárgyai|ák. /
A miokt gazdag ia -dtiSM lllmlráelálkil Jelenik meg; kllsa, ráaalat talnet kiptsktl ál ■ ttövegba nyomoll nOtokkal Mlslslarák áa kndotitpok, tiln-rijrok, rágl nyomltt-táiyol is llliiatráoalók, látlralok is illlrá«ik máwlalataik, •retkipakoak i aa IrodtlomMrláatt Uklaltlábti amlikistlti
a vezér »komája* beasélt nagy-
— Nem a török pusziit titeket kedves keresztény atyámfiai, hanem a főnrak, a nagy urak. meg a föptpok, a kik bnintlnyajin a ti véretekenf a ti véres verejtéketeken hmak. I)e vigyázzatok és imádkosss\'ok, meri ütött a meg
azé), pusstitvo, I . ami sn akadt
ntjokba.
Most már Dózsa is kirántotta kardját s többé nem titkolta, hogy mert tartotta addig bú-j velyben. »
Csak pillanatra várt.
As égő kastélyok, épülstek lánjs égig verdesett, hirdetve, hogy merre járnak a keresztesek ? Msrkos Gyuri elborult boalokksl nézte a toa-
váítás órája!.Most le fogjnk rá/ni a rettenetesJbólö tömeget. --\'
igát. Hsabadokká lessünk, és rettenetes ssarno- Mi less ennek a vége? "Kitől jött, ki irta kaink lölött mi lar\'unk ítéletet. Rettenetee ité- meg est a véres isten itéletsl, b<%y mag* magéi le:nap lesz as, kedves keresztény biveia 1 A ölj* a nemzet! bogy pusslitaa, irtsaaajii vérét! bíbor fénye elfog homályosodni a rá csorgó vér- As 6 lelke ia fóliásad! asokra* kegyetlenétől ; a paloták, kastélyok talai meg lógnak re gekre. mit as arsk elkövettek. f ő is aokaaor, so-peilssni a ti baraftn csapásaitok alatt; meging j kat álmodozott ott a jutási Séd partján, a rezgo-a lóid a hatalmaaok lábai alatt éa porba tognak nyárfa óriások alatt sgy szebb jövőről, mikor a omlani mindnyájan. Csak vigyá«»aiok és imád- jobbágyok fel fognak aaabadulnt és vég* ies< koiaátokl* . annak a vérlázitö, smber-lealaesonyitó rabssol-
OrdiloH, lombolt, Isgyverekét csaiogtatolt aalgaaágnak; de nemes lelke távol vott a véron-a rettenetes ember-áradat, erre az épületes be- i lásnsk még gondolalátói is. Ugy kitt* 0, S\'édre, amit bizony akármelyik igashitü bass bogy srra majd aaguktöl fogaak megérni aa is megtapsolhatott volna nyugodt lélekkel, olyan emberek, keveset ártott a törököknek.
Dózsa Uyörgy ia el volt ragadhatva a besséd által. Mikor derék komájs leszállón a tuskókból rögtönzött szónoki állványról, meg ölelgette, jobbról-balról megcirógatta, megveregette vállát és ravaszkás mosolylysl mondta neki:
— Km bérül beszéltél, komám! Isten isrtson meg jó szándékodban. Ha győzünk, megtexzlek prímásnak.
Erre az okos azóra meg Lőrinc pap kesdté ölelgetni, cirógatni a kedves fOve/ér komáját\' árkos Gyuri ragyogó két okos ssemével raji felejtkezett aa egymást cirógató emberen és lassan-lassan beködösie szemét sí a gondolat: váljon mennyi testvéri vérbe, öldöklésbe tog kerülni ez s kólosönös cirogalás V
Már i kkor tisztában éolt vsle, bogy mi lees abból a teljes buosus keresttesháboruból. Horus hömlokktil g\'iitloli liit/n Pista barátjára. Ha ez a relteiietrs eu bsr aradut itt ilyen beszédek\' hatásától léket fng veszteni, ami pedig ókvstls* nül megtörténik: nem fog s annak ia élstébé ksrülnl r A vérstonjal ember-tömeg, ba vért lát, na.ti válogatta ss embersktt; akin urikőniöai tslsl, asi lemés ároijs, igy aauttn a legusiae-
Csakhogy as saberi aéltóságában meggyslá-s*ep ioii, vérig kíniott jobbágyságnak más módra adtak példát a nemes urak. Oiölt az ítélet óráia. . Most itt van az alkalom, bogy 6 ia kardot logjon azért, miről már évek óta álmodozott. Valaki megérintette véllát Visszafordult.
Dóssá György érintette kardja pengéjével. — Nos fiam Markos 1 te még ki sem huttfcd ksrdodat ? Pedig ilyen derék legényre lesz aost ssükségsa. Én a sereg nagy részével, kik itt vannak, megyek le Alföldre, Sreged felé, elloglalni a gaz urak birtokait, elűzni, kiirtani őket a aa-gyar fold aainéröl, hogy még maradékuk aa törődhessék többé a szegény magyar nép zsírjában. Te pedig végy megad mellé néhányat a legjavából éa menj át a Dunán, Fejérvár, Veszprém felé, s\'ólitsd táborba az egész job-.bágyságo\', szedd össze aa elsaörtan bnjdok\'ókat éa kesd meg ott sa isien-iiéleiet 1 Értetted, fiám ? Kapj fel hát lovadra éa induljatok I
(Folytatjuk,)
cs.~ és leír. udvari szabadalmazótt
liangszergy ár
BUDAPESTEN.
Af^, " \' " (íyár: IV.. ker„ Magyar a\'ca 28.
Z.RaVtár; IV. ker., M**v r * . JR a/ám
(Nfhwerháli) NiTfóxile Zala- és Somogymegy ók egyedüli főraktár
-c
K o I e in e n Dávidnál
Nagy-Kanizsán.
Van szeftnioprii a i.\'ajivoii tisztelt voniló^los utaknak Bfeher &lt*l«ft;fa Hordosert Hiifünö miiH&t\'gben ugy szintén kiiiMi pasztj,**^/ Palack* §5Et világbkü rondkivUli jó fiirtos; iriinősógbrii a lehotö k^yutányosaitb ár j melleit ajánlani,
^_____IDŐ tisztelettel
Kelemen Dávid.
^H^^Btt^^Hft -- - Vmi mri ni *i\\m t ok. értifitMl, hojcy » iipról\'iipi a**fr miU-
■EMÖÍi^S^íyBflBt fc\'ffkwk twffM k r* Iiojj a aM»U*t\' ii«»t<«lt vivőim ijréarait továbbra i» yTr^r^ifC/ «iad*a iránvíun a lastHpwbbea kM»<jrit fráraaiat i»aéi aagyohUtot-
;KMSuW jR[ \' ,am ulyképtn. hnfcv a IT kar. Sía^yar-iitt\'aa a* a lat* kaaaaul
■fcffcíL\'fcii t*rj*d*lméb«ii gyári helymijcakké alakiItat(a« ét, akol i* aaaalnl kiairulag
u " taakia Bitkal^néa Inosfk Riirlfnfvi raktáradat «a aladám kalji—yawt \' agyatí-aak
IV. kor MaKiartífiábiiu Iní IN. ni.
\'^sm^ v . - alaül káia«ka
ha)y«ztani át a tuHjWa njev* míódenneinfi I aafaaaroktwl. míat r^»fai é\'kaa|Mmk» fa fné\'kaag *xer*k, Taaé*kaaf«HTrk, IU»kaaf<>»rrk ra aa*k alkatri*a»itiél diaaa frltwwii faktort tartok
i Szállodai hirdetés Nasrv Kanizsáról!
Van szerencsém a mélyen lisztéit közönség beeses tudomására hoxtií. ffiSgy a
X XXXKXXXX XVXUXXXX
SZÁLLODÁMAT
a mai kor igényeinek megfelelően berendt-zlem, hol a I rz. u azó közönségnek
kényelmes és tágas utczai éa udvari szobát u iluak rend*Ikezésre. Szállodámtól a fogatok a vonal minden érkezés- és indulás hoz közlekednek-; á bérkocsí-dij a vasntról a szállodámig, vagy viszont személyenkint 40 krajezár. | aiaMli Ara f lIáffHAMtl e*)fill 60 kraJfiArlél I fl«rlaitl* !
Kitűnő konyha én finom balatonmellóki borok ** jxmtn* kiszohjálásn biztoHÍtiatik. Kilttnó ttu\'artri:
3i5 3. llnlá.H/ Klek a/nil«»<UtuiH!il«ii"P.
KEIL ALAJOS-féle
Padlözatfénymáz
(Q-lasior.)
l«jrHríni«»W» ívm/olrnser puha pad tó ssfemftra. r nagy pulnczk wi 1 frt krnjfaar
I kis palack ára 68 krnjcaar.
Viaszk-kenocs \'
legjobb It^egypserfiUb. beere*/tó a/er kt»m£ny padló számára, 1 k«»e*»ög (324) áru 60 í>r, mindenkor" kapna\'ó :
Fessel hofer J.-nél N.-Kariizsán.
V, \'■ •\' «■ . ..;-•.•. % ___ M _ J ------
.. •, , " t \' . ^ " ""•\': ^ - \' \' •\' "T~ ," . . ......._ __________ _I
tOOtXXXXXXXXXXXXYXXXXXXX txxxuxxxx* A oiskolci iplí,|- es ImMm összes cement s csatornázási míntó nllMiik 6
rég Jónak blsonyvlt b ddr zaöléa, oaúsx, ktfazvény, hátfájdalmak. én m«ghUléi«k ollo\'o a v<-Iá* míndan rénaéa al van t rj»dre »•* klthnó katáfa által M
m Irijakk káaiftiar hiraavát alny«rta. A vuhnll \\l>>rt>>uy-\\\'nln-Ki\\>v\\\\i<r ni4}<lre ni mlndan gyogym* tárhan k api a tó 40 kron, 70 kroa, I írt 9J k/o« flvafikbuB ét tgy a IfftlftsAhh tiajilMjirr.
XXXXXXXXXXHXX) j\\nXH)üOO<XXXXXXX xxxxx
Nagy Kanizsa, vasárnap, .....A L A (12. szám.) m^rrxiua iH én
■ ín " ^
*KKKKKK«|KXKXKK*** [ Schundc Venczol József
fee ~ "T
I ■ _i y
I© r^--TT]
. - » ■ "Pa t —
I ^^ í ~ " S
I fl^ril —• s \' vs S s fi B * 40
I CC \' 5 U - 2 ? * z
IM I 5 i t
IBI 5 = l-sst-í s ^ *
I 00 2 2 ! ií \'■Si^i\' 8 .* . 2
BS = i" t Mii-5 i - f 1
1555 ijííili, | I fja I „ \'. a = 1 * i <
I Ifi í •í 2 í í ■ «•• I - ►.\' > s « i?
IN í f 1 1
I" IJ i í = >
I mA i " 1 Sirfí\'S-; t :a £ m l^t ! /fii,2 :
B • J IHi! i-r
H H aSiíj:*|3 kl iiSíJllli
M r s rj í
: \' ■ • • . . . Pf
Iteiii
| i iiitilu (jiliiif ei Matlaifi u cement i email in! :mt hHrw
®v Sartory Oszkár
r^píű^ariyagok raktáni és centeiiisint gy&NL Kanizsán.
b Van «amnmám axnn tinxt*l«tttlj«a ja\'»alé»-t t»a«». nm-Tini mktamaihaa a l*frkitfen<i!»h »>aáa*fi
b mező- és vakolat-gipsz, építészeti mesz, hydr mész^ román cement, b 1* román cement és valódi perlmoosi portland cement
a káaalatnt tartok rrMlfli fvnri arak m^Jlnti inviMu » Ni»ry-K»»\'txpi»i h«ri*ail«>a^tl rcavaaténi cyáraaikaa kitflaA áa-val(Wli |M^tUn«l ii Hii*\'l»dl kenxalt eaatnnllfiMfcrkft. »«rm- «nm \\or<m r* naénkaa, kllftaflla | n*gy*nrh*R kti/.n »*« m#itrr«|p» marvnnvlun -pjaTiük níltMlonni\'tiiíi. /*piilrf nifmim\'rImt, «aáUit»k
| alfilfiTok cnnirnt mnt»k ilatnka* m nt vi-hc<imi ^iiki gr iii ^w«j^iiik^|WtíÍHaat talujVjwt, viiyttalo
Br c aM-bl-MQrfi»r«», t»lnk «aantxaa »i\'e». •^ryí^kfUm.ynh .. TjV*
k, . állitnsn\'. síaí v .KÍiur a itlir*k xor*>ni|i*>k abrak la Ufó kad«k I
T éa viaic^Njték diltMuti\'^t, Sirvrr homokkal, k^rati aa kar Hl. jfll .
rarai marván)i, k« iM-inn \'rmca* ii |í. kétran/OM ^JÍ ^^ f^J
avkat - kii \\»«ii imn >lony4 |i lalak n/arm áll>püttwai M<*f- j
ww tartására\' -J krrtaat ;»j{.ik.ii talkaiicaittai, a t*-gjftbb mm« ^fr^^^f^^tt
trfti va»l<tl K»adNfáKi c» |M k. t, ugy-tniieti «*w«* imokat, Ww Jl 1
»al«n|i rbuhiotta kaljMMk.t a x> lcv*bb arak mnllatt aaáili- áJT^^ VI Z \' tok áltaialam iniadtn na «*|t« t ^a»-ií K«*(M«akm4t*a va »•» \' mafwndfN n«*k a l««ffyoraablian ra l« »cjutH« i>t»;» n (tljc^iitotnak Hit Annira rHlnia Ar*saÍ>ápo- 4 | kai. mlnti»t»pokHt, ra|40kalt fvmjbtprk* l mlMlmliiriikokal minden kar kNi tn< i ffOkT^Vkilhlenl. Kivált) tiaitalat&l
^ttrlon Oaxkár \\ > MT aittaoM on. ni !
13. szám.
Nagy-Kanizsa, 1893. mfecaus 26-áP,
XX1L évfolyim.
hirkMtMi: H ni OHop hás.
ia, iiitmil t l»p Kellemi rlriw mil>ii4 aiaáaa .Hilrtiy.
Sáraién te U ea levelek csak faraiért ketek Ut fcgndtafak «L
KMntok ne* klldetnek vieexa.
ZALA
IkMUnW:
Virot&ia fptltt R«M IMb Maf->iim>i>Iii.
KLdmKTÉH llÁK : Kgát* ém 10 hm (S írt.) ffifm 6 kmet fli
*«tfWérr» I kenaa (é áaár (1 Jl)
Politikai és vegyes taftalmu hetilap. IWillnk jatáayasaa niallUOAk.
A Nagy-Kanizsai- és dél-zalai takarékpénztárak, | Bankegyesülat, az Ipar- és kefesks- >yUtUr M
íehni bank, a Nagy-kanizsai segélfegylrt-azfl wjiaaét és a letenyei takarékpénztár -
4 hivatalos közUftte. BSáaattaak, valaaiat * kW.......
j. l • "Ml>\'**t nsskti ra>g Mar*-
■iéüB
íXik
lagj-Kaaizaáa hrtenklat egj Rirr: vaaárnap.
hu iihiláaÉkt I
A közoktatásügyi költségvetés. kel az előbbi években inn|n-onnan hallani i várni a dolgok érését, és akkor intézkedni,
® \' lehetett. Ugy látszik tehát, hogy némely j mikor az intézkedés eredményének atyát
(h.) Az egyházpolitikai vita egyelőre sze rencsésen véget ért; a képviselőház tár
képviselő személyes tapasztalatokat is ipar-1 nem áMja semmi kodik szerezni az oktatásügy terén s ezé- A mi eddig ugy a tanítók helyzetének gyáíhaijá most már a közoktatásügyi Iket egybevetve a költségvetés tételeivel,, ja válását, valamint az oktatásügy mtenzi-költségvetést. E tárgyalás kétségtelenül igen szél e tárgyhoz. Ez nem ért ént meg min- vebbé tételét illetőleg Csáky Albin miniss-tanulpágos; mert meglehetős képet alkothatJdlg; pedig az ilyen kérdé^khez csak akkori térségé alatt történt; az . évtizedeken át magának a kíraláílő ís közoktatá«Qgyünkí lehet FTceílö tárgyilagosságai szólani, haezt! óhajlasa volt a tanitóvilágnak, óhajtása volt állapotáról, részint az egyes képviselők hoz- személyes tapasztalás támogatja, különben,a társadalomnak, a hogy ez neki sikarült, zászófásatból, részint pedig a közoktatás- bárki is c?ak a levegőbe szöL Vajha ment&Itaz kiváló tapinlaU^ájt ügyi miniszter szakszerű felvilágosításaiból/ nagyobb lenne az érdeklődés á képviselők | Egyébiránt az oktatásügy intenzivitása
De kétségtelen, hogy ezek a tárgyalások 1 részéről az oktatásügy iilíl, vajha_olyan kiválóan maguktól a tanítóktól függ, a kik
még tanulságosabbak volnának, hogyha időben, mikor otthon tartósodnak, városuk Ja nemzeti közművelődéinek mindenha
olyan incidensek nem zavarnák meg, — mint a hétfői\'is, — olyan incidensek, melyek semmiféle összefüggésben nem állanak sem
és vidékük tanügyi állapotáról személyes!kiváló tényezői maradnak. Jó tanterv, ki-mformatíót iparkodnának szerezni s tanügyi | lünő szakfelügyelet mindenesetre szükséges körökkel is érintkezésbe lépnének, akkor I tényezők, melyek azonban a tanitó lelke-
a közoklalásügygyel, sem annak költség-igen sokszor nem állnának oly kérdésekkel sedése nélkül csak féleredményt fognak
vetésével. De ha bár: — de gustibus non est disputandum, — azok a személyeskedő közbeszólások, melyeknek célját józan ember kiokoskodni nem képes, nem igen emelik a magyar parliament reputatiójál Hagyják ezt az osztrákoknak, akik ritka
gyar ember nyill, őszinte lovagiasságá-nak ez nem igen felei meg.
E rövid kitérés ulán a közoktatásügyi költségvetésről, de inkább annak tárgyalásáról és közoktatásügyünkről akárok egyel-mást elmondani.
szemben, melyekről ők helyesen informálva j matathatni; Ezt a lelkesedést semmi sem nincsenek, s melyekhez tehát nem is lehet pótolhatja. Ennek a fejlesztésére kétségte alaposan szólniok. lenül hatással lesz a tanítók jobb díjazása,
A mi magát a költségvetést illeti, ez is- mely a miniszter ígérete szerint is fokozatnál mutatja, hogy Csáky Albin gróf kozok-1 tosan javulni fog. tatásügyi minisztersége alatt oktatásügyünk i Különösen két momentum az, melyre a
nap lehetnek el bob^ay nélkül. A ma- évről-évre örvendetesen túlad. L. mmua- ^jz^pokok. közül a Járgyaláa folyamán töb-
ternek, a mintáz ő alapos,- szakszerű lel- ben kitértek: a tanfe\'ügyelet és a nemze-szólalásai bizonyítják, oly kiváló érzéke tiségi agilációk kérdése.
A mi az első kérdést illeti, kétségtelen az, hogy a tanfelügyelők sok munkával
van az iránt, amire ebben a tekintetben Magyarországon szükségünk van, hogy né-
mely téren rövid néhány évi működése vamiak terhelve\' s a szakfelügyeletre nézve alatt lényeges előrehaladás és javulás j fölötte előnyös volna, ha a tanfelügyelők, Egy pár esztendő óta-örömmel -tapasz- mutatkozik, más téreken pedig ennek biz-1 kik most egy-egy segéd tan felügyelővel és talhaljuk, hogy parliameoltlnk több és laló jeleivel találkozunk. Maga a miniszter; esetleg még toUnokkal egy egész megye több tagja érdeklődik és foglalkozik beha- beismeri, hogy vannak még hiányok, de;tanügyét kénytelenek gondozni, szűkebb lábban a tanügygyei, sőt a felszólalások!ezek kétségtelenül olyanok, melyek mától területet nyernének; ha különösen úgy le_ qualitása is előnyösen elüt azoktól, melye- holnapra be nem szüntethetők. ÍU be kell j hetne szervezni a tanfelügyeletet, hogy ame
A „ZALA" tárcája.
Tava$xi dalok.*)
/ L _
To]j s peták,-elrak agy cnflriig, ist aetwgl: nfl mm srtk; Kitűnt iám ■ mogorva tél, Ki ignaUu tiép tavién kél.
PlrOS srCCsI, MngVt-SSoagVl, Mintha vidám gyerraok volna, Virágot ezór kit kaséval. Hagyta, völgyin eatrto-esájjel.
Jaj bak kedves a kikelet f Csak as Isten adhat Ilyet; Zeng Is érts liála-lmink, Fogadd el JA M« Atyánk
II.
Szőre tom és aa Ibolyái, da nagyon, Mert Illatos, mag aalna la taép- vágjon ; >Ftlkaraaea, elmulatok majd vele, Hol eaeráay, da boldog aaért álate.
01,»o lássak in la, mist as Ibolya, Serail akkor minden ember valaha; rmiig ennél aaebb Jutalmunk aaa lehel, Bért legel eé Mladaikor a beaefllet.
III. h\'\\
K4.kím, beiktm, kis madárkám,
Ittj vagy éjra sálnak |
Jai, bab kadvas celeeargésed,
*) Mntatwsy if^fh gyermek vérééinek e (ilrtett efklUláMt
Kdén íiíSm látnunk.
leien liozott! folyjon vígan á le led ;
Háalkóakbaa ki tanyádat fölleled.
Eloev.gkeln aaayí aokat,
Ssépot agát*. nyáron:
Milyen as tg, milyen a föld
Tál a mesze tájon j —~
Ugy aa netvek ás hasimból eokaaeei:
Nincs a líivll a vijfágon hely bakám.,.
HáJOáTÓ SÁNDOR.
Napnyugta.
Irta : (\'opph Ferenc. Pompás őszi délután voll, lenségea
októberi melegen
«gy-egy
azúrkék
nap. As égboltozat tiszta\' volt, a nap sQlőtt csak olykor-olykor surrant át langy saellö a tiszta légen. Halavány sainben. Övezve sraaysugsraiiót, nyugodott le a nap, Párisnak szitélyes islenhoszádot intse. A lemenő nsp tfinceókjs megaranyozta a Iákat, a levelek, mint n gyémánt, caillogtak. A paloták ablakai bibortöröa fényben tttndöknllek éa a szürke Louvre palotái a nap sugarai rózsás fuvallattal lehelték be. A természet, ez a nagy, öntudatlan virtuóz, Isméi alkotóan hatolt a művészetekre és ki véletlen azemianuja volt esen — színdarabnak, lelkesítő, mámorító gyönyörben ringatózva éráé • magái «— ellentétben eaael a csandea, nyugiul\', sugáraó pompával,, moly as egei, lákal és há«nkat környezte , , . , A<s/ámos séláló kOilll, ki lakására sietett és a hídon, a H*ajna rakparton ^áthaladt, elment
ax Oraay kávéház ölffft ia s a vendégek aa arra meaök beatéigetésébfll egy-két szót eleshettek-
Két ügyvéd ment él" a vendégek elfitl. Fekete ruháiuk volt, hónuk ajgll pedig nagy Ira\'osomAt vittek. fis lovftbb haladtak, annyira elmélyedve érdekes tártalgáaukba, hogy a napnyugta pompáját még egy pillantásra sem méltatták . . .
Ezernyi kis madár kezdeti édesen csicseregni, esti dalt énekelni. Kezdetben esak egyesek hallatták bűbájos danájukat, majd as egéaamadAr-sereg etkeadé andalító zenéjét A fekete rigó élénk fUitye, a csalogány -vig eaatlogáaa, a varebek kedves csieaergése kellemes összhanggá veuvilit . . .
Két ifjú hiilgy haladt el a kávéház elölt, élénk beszélgetésbe ereszkedve. De a napnyugténak pom< pát ragyogása elkarQlle ágyelmQket . . .
fia a nap, annélkttl, hogy magára vonta volna valakinek a figyelmét, laasan laasan, királyi pompával nyugodni tér*. Majdnem érinté a nagy áritcsarnok Qvegfedeléi, mely rtgyogolt, tttndö* költ, mint valami gyémánthegy . . .
Termetes kapitány haladt salán el, mellette csinos hadnagy. A kávéház ajtajánál megállót* lak egy pillnnálrá, majd pedig beléplek a kávé-hátba , , .
fis a nap letűnt a láthatáron . . . sóiét latt miadeov
A2 átuhás tetöie, mely előbb még ponmpás bíborban ttkndököli, mpst fénytelen volt, a vig madarak vidám osioeergéee ethaogioitl, északról hideg saél látt — hasonló mázsányi sóhajhoz
Zala 13 szám. |2. I*p,
_*NHH6awoB, Titámp
gyei tan!elügyetök mellett járási 4anft-l-ügyelőket állítatnának. Maga a miniszter ia ez ügyben úgy nyilatkozik,hogy: »a tanfelügyelői szervezet éa az elemi oktatás feletti felügyelet csak akkor lesz tökéletes, ha a járási szisztémára megyünk át éa járásonként alkalmazhatunk tanfelügyelőket. Addig is, mig ezt pénafigyi viszonyaink megengedik, nincs egyéb mód, mint az eddig követelt uton lovább haladva, arra törekedni, hogy a tanfelügyelöségeket a kellő munkaerővel lássuk el. Másrészt segíteni lehet a bajon olyfonnán, hogy az irodai munkák apaszlassanak slb.«
Ugyancaik a tanfelügyeletből kiindulva I ne« zárkózhatott el" azon kivánaiotnw1, említi fel gról Apponyi Albert „hogy egyes |P,rUmíb,i ^itaág k!Ud**ék ki " ü» iskolák a nemzetellenes eszméknek melegágyai " Kétségtelen, hogy az iskola igen 30-kat tehet a magyar nemzetiségi és állameszme meggyökeresitése érdekében. A magyarosítás tekintetében kétségtelenül lesz is Ámde a mi szerény nézetünk, az, hogyha
1893. mAtnias hóJi4-im.
Aadnaux-I •alávaló fickódnak nemié, u utóbbi Snrbiából. A vátaeziáaek eaUménye a pob i-állal itldiloti rágalmaiéi\' pírban az e«kttdlaaék kai heyaatet bonyolulttá lene. Mn.d a radiiulie, telmeniette. KnrAhUam akarjuk fsael a<t nion-\'mind h fibtrali* párt majdaaa egyenlő •támlán dani, hogy a telmautA rerdict a traaoxia kormány kép/iaelvék a ikupatíoábaa, aki\', öl vagy tii állásit megssilárdilotta, de mtndau esetre ba«a- azavaaat tftbbiég »em elegandí arra, bo/» • nilt a republika 4a a repuMicanni pár* lakin kora>ánvsat *iméa tketkeaaék, a a tanlc kn/á-teljéitek, éa arcon U öne szokat, a kik a Panama aok a viharos fellépésektél, vagy aa obatrukeii-pörtfll a rapublika •> a repnUicanm pArt meg lói megvédeeaenek. K heyzel aiariut ■ kormány• bílv«g»é*éi váriak. I képen párt hiányéban Risztica ur egyebet i»«
Olaszországból Az olaatoruáfi bankbotrány | tehet, mint hogy megkísérelje, hozy a •••li.t^t.b n»m tokkal all mögötte Panamanak. — A vita fajta radikálisok k<WUi minél tobbei ma*tho» gálatok kideri\'ették, bogy Olaaaorasáf 6 jegy-1 édesgessen a ilyeatoraán teremtsen lúbbaéget
bankja koaiil háromnál fordult elő bfinfc h»-bálylaanaáf, a. a eoaatattli hiány körülbelül lrtí) millió forintra rag. — Nagyon terméa<eiea, bogy annek folytán az orazágbsn igen nagy a-izgatottság, a hogy aa ola«a mininierenök
bogy
men
vizegálására. — Kten lépést (Soili<ti a kormány lanftarthatáaa végttl kényleien voll megtenni, mégis -igen kétaégea, bogy a kabinai-váltaig aa állal elhárítható leazen.
Xfmetortzdgból. A német par áment nem kia botrányoknak eainbelye. — A botrányokat >ai inkább Ablwardi képviselő okozza a Irt le|iijab han a némát hadügyi <t pénzügyi kezelési a
a társadalom nem lolylalja azt, a mit a * | fegdurvihb módon gyanúsította, a a Panama iskola kezdett; hogyha a társadalom nem szilárdítja meg azt, a mit az iskola lera kott, akkor ez utóbbi
gezhet. Es itt kénytelen vagyunk kimon-. jani, hogy bizony ebben a tekintetben a társadalom nem áll feladata magaslalán, oeai áll -külÖBÖsen a nemzetiségi vidéken. Mert az a fiú 12—14 éves korában már olt hagyja az iskolát. Azt a magyar nemzetiség érdekében kifejtett buzgalmat a társadalomnak künn az életben kell folytatnia, ha dzl akarjuk, hogy meddő munka ne maradjon az iskolai munka. —Alkalomadtán bővebben lógjuk- kifejteni, hogy a magyar nemzetiségi és állameszme meggyökereztetése érdekében mit tehetne, és tnil kellene lennie a magyar lársuda< lomnak. \' <1
Heti szemle.
Franemmánbil, Márciua hó 21 én hirdették ki a második Panama pOrben aa esküdlek verdiktjét, mely Rondin Leaseps éa Baihan) kivételével a vádlottakat ártatlannak nyilvánította. G felmentő határozat világoa tanuiágol lm arról, hogy Franciaországban a közvélemény helyen mederbe térti t, kQlönUnen ha figyelembe vesszük
Ügyhöz hasonló lelepleié-ekel helyezett kilátásba — Dacára a* Barna* parlament) pártok követé-csak félmunkát ^llfo""^ A,hlw\'"j\' hangnitatmi hi.onyilékan elő nem lerjeszlhette a igy remélhető, hogy rövid idő alatt a nagy leleplező maga fog lelepleztem! s minden hi\'e\'ét vesztve a po\'iiicai isintér ről letűnni. A katonai javaalat sorsa a parla mentben még mindig nagyon biznnytatan * való ssinU\'eg a pirlament feloszlatását fogja eredményezni, esetleg kormányválságot előidézni — Gonservntív körök Caprivi visszalépéséről- ia b« •ötéinek, mely esetben Kulenberg gróf l«nn« bt rodalmí kancellár.
Angolorizágból, Ai angolküavéleményl a ho merute |ara»lal k a képviselők napidijánnk kér dé.ie uralja. A homa rule iava»la\' má»gdsznri olvasásának a a napidíj javaalat napirendre vételének elhalasztása nem kis lehsngoltaAgni
magában a iknpatinábaa, miután aa* a vateitiuk minden igénybe veit válautiai eeakix dúcára iflle megtagadtak. A* igy megteremtendő tübiu>ig sem nyu t allandósAgra ki átáat. a azért valóaamO, hogy á knlfségvetés a muuarcbiankkal kőlandO kereakedelini eaeraOdéalatArgyatá*a utana nkup-a<ina felos/lattatik a uj választások rend-hétnek el. __
Tollfuttában.
A ltakukról i|riiia vktamt mwtt.
Ki u lttrtt ii caak kuni kiknknii volt humuúi, \' ~
lltagtjttMt ielkemei « WiriiArlmn WkSttSalMi Uvuil
A jó pp libítíg Uitl. t.n íölilf nem vigyok ji iiap, vtit *tm .Unullan? m»g ami m, k<>f» pníffiftai? alütt nna iu twl „ffterW klillMl. llíiiom inktbb vún ligán; vagvplj, aki mlKlttitii egy nütit feled. Elftledten ut > ailit (U]ii jicillg\' 1|h- milu aa f) jiogy -
nTftvuat np (tbrairUa: Atitoty, t liekttlíitt uákUm.\'
\'tilliim if Tebriárl derűnek: tinntu hangulat eiMlU meg lelkomot. Örtumel üdvaittltAn t ■oeoljrgA eget, n nia* iloneéguck Mhttaleaae lelt vigietea Marjtt. MegÜdvO*öllent a teraeéaetnek kt, a taaliatb* cnaltgal", kid ven ihredüiM. Meg akirtaa lldvöitötni í peeatrtil, .aki eiiit": mi\'* lakibti a lavtea ntereliai Idlltjelaek euutelt ■edertt . a ktkakut É« au n catlliigáHSutt ai|itlr>Milit: a livaul anplj-égyen\' lösóg\' napján, in&roztus 21-én, ttli le^l tmrtlja ea egéta
j JtlAli.il tfl. -—-----:-
Hot u |itcalrtedil 1 Hot a kakak«aéf Hol a fakadó ibolya V Ai egiaa c«ak olyan volt, mint tűikor valaul eaifi, ra-idézett e A nx ír képviselők kilzb ki umioniala gyogó, blIvOe álomkép emléke mcgrebtHn egy |itlliaatra a táborbait óriáMi nagy aa agítatio «n ugv tatszik,\'látéilíea . ....
Iiogy (i\'nd»tiine a nagy tgíialor aem biaik tel-1 Kiteklitek alilakonun Valitágoe láll tálkái tárul elám. ju«en h nagy befnlyáaban, inelvet személyével VaeUgon aiie meg a fák galyali a kó. St«grnvek.. padig prnfétaanerüen azokon gyakorolni, é < hzőretaége evk le nár ugy örlliek a tavua «ei«g«Mk, lluei airgrái-ket kerea, — Erre láttáik mu\'aifli az a ktiittl kódnak a ilürg teher ilatl» aigy ceoaikban hull le róluk mény, hogy a pápa a nála megjeleni éa honi J a taviaal hó. A« rget **iirV>« hiifelhók borítják; atokMt le
püspöküknek bír szerint azivére köloite (iluds j alone politikájának a a bomerule-nak lámoitaiá aát. A hoinerule keresxlQlviiele esetére (iladi-tono viaaonlszolgálatkép ő szenlnégének kilátánba helyezte, hogy anglia ehnrgé d\'alT-tire* által — képviselteti uiagát a Vatikánban, viszont a pápa internunciiial kü d Londonba és es által m dip-azt a körülményt ia^gy. Li^^rf^pJtwiAUjklotiiaíiái ősszekütlotéHi Angolora/ág és a Valikán
a ki a panama ptfíbén oy nagy szerepet játs/o\'t
közt helyre lesz állitvn.
hulldogál a ktnayll képel ely.holiUrabbenjhol ritkábban. Mintha ráik ai ldó-«irliii elállott december airhagyntt atellepx járna vlaaza kleértenl a téllkaháttalaa emberek kttar
Caik aa tigualalhat benuttnket, kik már Ibolyalakadáa-ról, vl\'ágaylláerél álmodtunk, hogy a kleártetek órája nagyol rivld. Méháiy melag aapaagárceók Tleeiaki rgelt •Irjália de-itmber talkét éa talál, mire • »«rnkon végigfuthat a nyájai olvaié Hieme : ebhid i zordon IdtM eeni marad meg több emlákkl, mint egy faló Alomból . , , \\V
Dfl ugyanazon időben, mini - a kjalvö paráza
Heáljt nz éj
a sutéi, azúrkék égen) u\'ánad. De merre hát t Hova\' ia mehetett
még egyater ragyogtaita az eali pír pompáját A .kin eaillagnk lányiénak ■ -, , s hb elragadó drá- hol taláom meg hamarább? (Székrt ill i itjél
at~rjr\' ~ ~\'-r------ \'\'\' mából csak egy vöröses telhősáv nmradt meg,... ktztbt hajija majd ismét felipóttali.) Hol is ke
h szél etŰhiriiöke ...
8<ajna hidja fele, a lóTyamon tíilf h láthátár fölött lnug:bar!eng volt látható; mintha u bejá tat volna azon ISIdalaiti ivholta/ütnkba, melyekben aa ázeiai kényurak kincseiket őiaik. És a lángoló tűzhely előtt pompás S\'inheirtarkállva vonultak el a telhők, mindig ui és ttj nlakbp, ElőaaUr rengeteg arany-hegyhez vo tak hasnnlnk, majd rubiniriiiü aziieticskék ns/láltak t balaványaőld óceánban . . . a szigetek láng-ki gyókká, lüahalakká változtak át és hirtelen — más telhö lebegett elöltünk, közel éa lávol, jobbra és balra, Inronyalaktiak, chiu arai alakok .... aztán eiek is eKüivtenek. Kózvet len a láthatár fölött hatalmas felhőcsoporl u«z kált, baionló a krokodiluihoz, mely öblös torkát tátogatj&i hogy elnyelje á\'dozatát, lölötte pedík kis báránylelböeske jelent meg, s/Dzies liaztaiágban . . . virá|r, melynek bimbaja a végtelenben fakad azét.
Hficoutíml még egyszer kiierjeszlé biborsugn-rát a vidékre a környék, minilia lángokban állott vona, mintha a folyó hullámai vért liöm-pOlYgalnének . .
Es senki sem érdeklődik
franciából: HMti Zeit/mond.
C:ók a2 oka.
resaem ca *k V Uolondiai janii nem vólnii kedvem. Jártam múltkor ugy is etegei... Képzeljék csak! Sétálni voltunk h parkban. A paik tele néppel, tele bámulóva1. Minden Hz^ni o-nk nőmet ne/i, -tnindtíinekintHt telújl irányU1. Menekülnöm ketl innét is A mint szálúnk, nőm elejii zsebkendőjét Egy ilju nlt lerem s mielöti én fnlgsp-Ssiuhtly: Ttrrm;» iiézSklSI jobbra htlivm ajli, Mm , hsttHin vulhli — ti i. H axebkendőt — Ö lelliijol,
mtmW ■t"\'l"c tei\'v. szi, átuyiij\'ja s nőmre tekint, mosolyóa a
Ithb mik, M/térfal nihl- -i. , ,, . • . a
\' | mikor tárnunk, akkorát fohajt, mint ridibnsz
KtUduri Nándor (kalappal kezűben, balról az eM Frici nnyosn halálakor.
— .leienetek. —
e pompáit jélenaég
iránt. A hallgatag uspi/ámni, láradtan, görnyeiT I itn a iitilmfik njhlhot mtyu>) Ue vau ea len, H/,emeít a fóldre szegezve tér szerény bajié* sár y.iti llgy I hál ait hinaliea, láaiediek?!
-kába, a csinos hülty olt pedig i <ak másuk bámulatát akarja magára vonni.
Cnak agy kiakereidő vet egy pillantást a láng ban álló láthatárra és a szakállába dörmögi i Szelet kapunk.
ajtón jl}, nebkiiuISjéml homlokát törli.) Istenem !• Istenem! ez a nyár!... Mily ank gaiyibája van vele uz enbernek... kivált mikor oly irtóztató * melegiég. Azok nz árgyélus szúnyogok s legyek nem hagyják az embert békében,.. Menekülnöm kell valahová... Ili benn nem tudok többé ma radni (A kőiépajtihoz megy s ki akar menni,) Teringettét! Mi ezHe van zárva?...\' {Fel-tiManrai Habh! a nyomorullak! ki tette eat?,.. í Hazárni orrom elölt na ajtót... Megakarnak !már egészen ölni?... kiklnoani a világból?.,, | Biztosan iiíim tutin ezt, Hadd lássuk I (Cmde
i ia rá-
aleilni, engem a férjet llesárnak ide a szobába., ebbe a g^fOrdőlie . ők meg majd aaépen randevúkat Inrtnnak valahol. Nem uda Hudal I Utánad megyek kedvss nŐii«lu\\ni, ha mindjári a kél fejn atrkánynyal kell is megvívnom
— Itt többe nem maradliainnk; — mondám nőtiihöz.
— De édesem, caak nem távozha\'uuk; ától incse kedve ö.
Bei értünk Ji* étkező helyre.
A legközelebbi asztaltól reám kiált "tgyik jó barátom.
— Te vagy aa? emberfaó! — kérdém iöle.
— li-sz szerencséin? — kérdi 6 saékeket készítve ezámunkra.
Leültünk.
Bírálom szemközt ül nőmnél a uzsonnájáról megfeledkeave, kénére éa villájára támaszkodva bámulja nőmet, — Olyan volt ekkur, mint kél Ityartva között a telihold — a««al % kü önb-"áliel, Itogy a hold nam vicsorgatja a logait
Faltl lel már no! - anóltam hoaaá.
Mit ? kit ? i nődet V
Nini, trokat a mu«ikákat a tányéro iról.
Zala 13. szám. (4. lap.)___I.
1891 márasius hó 26 ja.
elnöknek 4a igazgai6«ágoak általában aa egylet tapfciatoi és helyes vesetéeéárt- — A beterjesztett számadások, a<ámvingató hitot\'eág jelen táae, 4a költségvetés iÓbbak hozzászólása után elfogadtattak. — A választmány indítván vára a közgyűlés nagy lelkesedéssel gelsei Oulmann Vilmos kir. taaáoaoet és Ebentpanotr Lipót kir. kereak. fctnácaooi aa agyi lisaielelebeli tagjául választotta. — Stékely Tivadar alelnök egy tfyéesi ti-ztség szükség* s voltál iadukolja, aura a közgyűlés kaiároaaiilag kimondja, — bogy már eten as ülésen megválsaatja ügyé-síéi. — A megejtett válassiaa eredménye a következő: Unger Ullmann Elek elnök, S/ékelv Tivadar alelnök, Djbrin Richárd igazgató, Haltai Jóaaef Hl kár, Fiachel\'Lijoa pénztárnok, Hol-cer Zsigmond könyvlárnok, Weias Bódog ház-nagy. Válaastmányi tagok: Kauimann -Bála, Roaanleld Lajis, Lichtscbein Pál, ifj^Bjsqnsr J Ferenc, Ebenspanger Ernő, Nádor Seáaa.Tburn Lipót, Walder Béla, Hoftmann Ármin, Hirschler Odöo, Dea sch Kör és Kende Mór. — Orvosok dr. Darányi Árpád éa dr. Emc-h Zsigmond. Ügy áss: dr. Fried Ödön. — A válasxiá*^eredményének kihirdetése után elnök a gyűlést be/ária.
— Oruágss aáképsl rgjesilst jubileuma. E«an a nöi nevelés terén a hasának oly sók jó saolgálatot tevő eeyeaölet ma ssombaton tartotta aagyeda*ázados jubileumát, melyen, vá-roaank jótékony egyesületei kösfll képviselve vn\'t A \'KisdednaveJö Egye»ű\'et* Vidor Ssmuná és Bátorít Lajos titkár által, továbbá as isr. nőegylet áa . Népkonyha" azintén Vtdorné elnök álUI.
— Aa állaláaeé ketegsrgély»« egj let Nagy-Ksnissán április hó 3 án délelölt árakor a váraaháa tanácstermében rendes közgyűlését
— Nalaéaaet A s/inbázi előleges jelentés aserinl Rakodcaay ssintársulala április hó 3-an bnsvét hétfőn Vidor PáJ .Apja leánya* című nápsainmOvel kezdi meg itteni működéséi. As első három bemutató eő-idás bérleis/üneiben fog megtartatni. As előadó személyzet sorában több előnyösen ismert névvei találkozunk miltt: Locxko Aranka, Bácaksi Julcss, Rakodczay Psl
előadandó
tarija
lakosságnak aa rryeaUst- iránit nagy érdeklődésétől lesa lanaságoi.
— Tftsek a msgyébea A tavasz- nem eeak a fecskéket hozza meg, de a iQzeket is. A mnlt béáen Zata\'ftytr&teqen, IVnlei/alun, tíyír-fán s leguóbb e hó l7-dik*n Bakon fordultak aló tüzesetek. itt elógatt öt lakohás ée egy pajta, a több ingóság. A a teleit időjárás kétszeres kő leiesaégfikká teszi a köz-égek elöljáróaágaisak asl, bogy Ifholiósaeraik rendbeniartáaára ügyeljenek s a lakosságot ez elővigyázsti intézkedések betarláaára szigorúan kényszerítsék. Vármegyénk gondoe alispánja úgy tudjuk— kiváló figyel mel fordit arra,\' hogy a rendelkezésére álló közegek a lek in tel ben is hiven teljesítsék kötelességeiket, s résaben aső buzgalmának kü-zöii kelő az, bogy Zala megyében * tözeaetek száma sz utolsó étakben jelentékenyen csökkent [ — Magyar haag Trsppsakél, őrven delee haladásul kell feljegyeznünk, bogy moet már"a külföldi kereskedő cégek egyike, mágika kezdi respec\'álni nemzeti nyelvűnket * az ügynökökhöz és kereskedőkhöz intézett felliivásaikst a, megszokott némít nyelvű szövegen kívül msgyar szövegben is megküldik. Egy ilyen, Troppauból, küldött kettős szövegű levél fekszik al&t\'lriik, — ( melynek magyar része {szótár nyomán) szórólt ssóra a németből van fordítva a igy hangzik : „Báiorliodom kegyednek az árjegyzékemet átkül deni éa kérek astat megnézésnek alávonulni, j
— Egy árucikknek ae, máma annyi bisalomnak J______
a vevőtől szükséges, mint a ognscnak, mert ea déli gyiimőlesánu amint f. bó 13 án este 9 óra
nyei megnyíltak ás kürt tehetsége aaerínt áldozott a szent célra. Midöfc már a polgári há-sssság elleni agitatíá alapja még volt saerezvs, a „tebolydai orvos ur* elhagyta városunkat és különös sz, hogy. a* »ígsz hivők« közül nea vitt magával senkit.
- Késel* OtlsellA. Horváth György kol. látszegi lakos f. hó 81-én a murakereszturi korcsmában Vincsaa János méntelepi kőzbuaaárt, mert es kedvesét tőle elcsábította, szerelmi , bu-bánatában kuaz\'orájával oldalba azurta, a rajta az orvoai látlelet azerint 14 napon belül gyógyuló sebet ejteti A ké-elő Oihelló most as öt megillető helyen elmélkedik s mindenható sas relem múlandóságáról.
— Rajfaeslpett h«t*r«. Vucakics Jóaaef helybeli asikvizgyáros fisietfeiflgyelője: Kúcatlo-vics Jáoos f. hó 21 és 22 iki kősti éjjel az udvaron levő ebek szokstlan erőig ugatása által ébreszietett fel álmából. Ennek okát megtudandó, kiment as ndvaria, \' a bol a Sirám-féle ráktároknál egy előtte ismeretlen napaaámost talált, a ki éupen a raktár ajtatán levő lakat leiöréaérel volt elloglalva. Kocsilovics a lalköl-tölt kocsn segélyével tettest a rendöreégbez kísérte, hol rneginotostalván, nála nagyobb meny-áyiaégü kulcs találtatott. A rendőrség a további ejjáru végett aa ügyet áttette aa iKa\'ékas bírósághoz. »-
— IJtcaal (AasadAa. Kincses György magy kir. postaa/o\'ga éa najé, továbbá Loser\'Jóaaef
a« ára nagyon gyakran a közösség kárra hámi j itjban Sáncból harafelé jövet az lijvilág-utcán \'asü-Jaitva lesz. Tóiéin szállitnt rognáciisk vslósáaa | áthaladlak ott egy 6 ftffiyí; kömiveslegényekbÓI
Üt
Köveey Albert
darabok
^^^mTxrmm
közt több jó újdonságot látnók lelvéve,de sajnálattal látjuk egyszersmind aat is, hogy a társulatnak nincsen zenekara, ellenben van egy kitűnő karnagya: Tombor Aladár. — A bérleteket Fehérvári Ono ügyvezető lógja eszközölni - — ®J lfl «oltA-egy eaíl lei. Galambok község polgárai egy rég ére/hetö ée nagy hiányon kívántak akkor segíteni, mikor községükben egy rendszeres t&solió egyesület lelállitását határozták el. Az eddigelé 62 tagból álló uj egyesület i. bó 19 Iártotta meg alaku\'ó gyűléséi, melyen a tisztikar egyhangú válasz\'ással a következőkép alakii latolt meg. Elnök: Főt Juk József plébános. Főparancsnok: Siarzsin«sky György kör-jegyző Alnarancsnok: Dénes Janó gj«gy»* Pénztárnok : Szabó Lajos r. kalb. tanító. Titkár és segédtiszt: Hörömpöly Gyula ref. laúiió. Az gj tagok jeleuikez\'ése még egyre tar\', a mi a
vayuok.
(Saigo-ur ké-
KdmtOf. Sírfi üti tér jé m .7T most némvagyok á férjed... (Fájre.) Mentegeti... es su\'yos bizonyíték. (Feún.) Csak rajta!... kőiözd meg !
Vine* Taua ur kérem, szt nem fogom megtenni.
Aándnr, (dühösen) Vájjon miért ?
Fisra, ((élénken) Mert ss a valaki in
Nándor, (megzavarodva,). .Iíütigr.... ruan.) Takarodj 1 Pakkolj... elcsaplak.
Mari (Nándor lábaihoz, térdel.) Téu* ram... ne csapja el aaért.
Nándor, (csiliapodtan.) Jó... de ba rögtön ki nem nyitod at aitótl?... ..."
Gizella, (incselkedve.) Akkor a fé.lékeny oroszlán ketrecben szorul.
Nándor. Üli!... nem vsgyok én féltékeny. (Félre.) Terringeitét I mégis megárt a téllé-tenyledés
ajtót nyit középen.
N»nf,or > távoznak.
Ot/o\'la )
Mari\' i ^*j\'ong*a>) Kezüket csókolom.
Vinet, (oldalba döfl Marii.) Mégis jjsak szerelsst ugye I
Huri, (Vince bajuszát pödörve.) Mikor olyan saép s b \'túszod,
• l\'llrich Nándor,
ée tisztasága végett tel|ea kezeséget át veszem álló réiseg csoporttal találkoztak, mely elöltük és azonkívül az én címnek tobti minr 30 évtjta u\'at egéaz szélességben elállotia. Midőn Kin-allapotja éa jó hirre a nálam vett cognac való- j c«ea emiatt szót emelt ée követelte, hogy tár-disácnak kezeskedik. A t.c. vevő urak nagyobb .jenét ki e\'őfik as útból és engedjék őkét tovább kéjelmeségre ezt aa árucikket legalább 50 I. ve-1 haladni: a die/ceoport egyik tagja, néveserint vésnél, közvetlen Cjgnáctól szállítóin. — Oysu Lodner Lajos; botot emelt reá, a ba a vele levő szabad vagyok, kegyed figyelinéjét második vo-! Loser, karját még idejekorán meg nem ragadja, nalban éxilvoriumra tériieui. E< ss árucikk di- J bizonyára tölte ia üli. Ekkor aztán a földühödt va\'ba jött cognactól már nagyon el leit szorítva, csoport Losorra rohant a a/l a földre teperve, de mégis az utolsó időben a fogyasztás már me- j agyba fűbe ütlegelni kezdte. H >gy s dolog ko-
csakis Kozma-féle
a teíí s/iobefyére siető embereknek köszönhető, a kiknek közeledtére a vitéz-banda, fajtákat ielmutatlialnak, a szilvórium bevásárlás magukfajta nagy höetkhőz illően, rögtöu kereket ajánlatos. — A saját temesvári átviteli leltár- oldott. A rendőrség ellenük az eljárást megindi ból, régi, linóm klaatromáróval kiváltságra örö- > tolta.
mesi melJéál.iiássI ssogálatra állok. — Mint Kore.mal verekedés. Andráa Lajos készítményeknek kiváltképvsló árut. kegyedet kőmivessegéd, és Máté Jóssef 49. e/redbelt
rint jelentősen szaporított. Aznna kflrfiltr.énynél. .untyahti következményekkel nem járt ■\' hogy az eredmény e/ idén nagy ni jeles árul a Kincaesné segélykiáltáaaira a közeli Közt
mutat, éa a régi azilvoriumleltarok évek korlátolt lalváltáa miatt, nagyon
uiotaó | vendéglőből finom \'
még a minden oldaltol mint jeles elismert rumokra különöaen fígyélme/em, es megemlítem, hogy kiváll s s<jst demerari rumok 100 frt, 110 frt és 120 frt egy hl, mely a jamaica ram zamatját teljesen pótol, közönséges kedvességnek örvendil. — Midőn becses meghagyásoknak öröméét ellen nézek, jegyzek kiváló tisztelettel cs. kir saab. rnm- é« m-mt*gyér ft—t +ól ~ papban,*
— A polgári háaaaaáit aeggáttására. Folyik az sgitató a po gári házasság ellen és mel éttf,- högy ki lea/ a nyertes, aa még nincs eldöntve, Ü« s mióta lények mutatják, aa ellen-agilatió sokkal több eredménynyel jár. Csak a mull napokban hősiünk hirt arról, hogy egy be-osületes ácsmester, mily rendkívüli tekintélyre telt szert a polgári házasság zajos ellenzése révén, most pediglen srról értesülünk, hogy ez már egy bizonyos >nri< egyénnek ti>ár kereseti forrását is képezte. Történt pedig a dolog következőleg : Egy uri ember járván a múlt napokban varosunkban, jónaa láda, mielőtt a rendőrség vele megismerkedik, megismerkedni a rend-örséggel, mely utóbbi a legnagyobb elösékény-séggei adott neki útbaigazítást. Hogy előkelő uri létéi minél fényesebben igaaolja, a polgármester lakáaa után is tudakozódott és mint a polgármester tendégét megilleti, egy rendőr egéaz a polgármester házáig kisérte. Itt eltűnt az idegen, anélkül azonban, hogy városunk első polgárát látogatásával msgtiaztelte volna, de e helyett ellátogatott >a lipóluiezei tébolyda máeod orvosa, mlnisteri kiküldőit* több olysn helyre, hol nemcsak a polgári, hanem általában a házasságot ellenzik. E/en .mlnisalerl megbízásból* toll lá<o-galásoknak oéljtt aa voll, hogy polgárijjhásaHSág ellen megindítandó orsaágos tno/galomra sulik ségss péns beszsre/iessék.* Hogy~aa állatnház-tvrtáalulVk bválll egymiaulyt ezen polgári hástar-tások elleni agiiatiók költségei fül ne billenisék, szükséges, Itöjj.y az >igsz hivők• önkénifs ada kosáshól teremtsék eteket elő. A hitők erszé-
gyalogos f hó ld-án esle az CfTarhacb féle kávé-mérésben egy BertalanH neve/etü közhonvéddal valami fööu azóvitába elegyedtek. A dolog később tettlegességgé fajuk; a mikor aztátilJfTer-l*ach éa neje ezl megakadálybzandók, a dulakodókai el akarták választani, András a kezében _ ^ ,\'ev" kéaeel Ufferbachnénák .a hasába szart e Trup-1 rajta — az orvosi látlelet szerint — 8 napon belül gyógyuló sebet ejtett Tettes ellen feljelentés folytán a bírói eljárás megindíttatott.
— l\'opA* Bunson Ferencz helybeli Lakos zártalaií ttdvarából 1, hó 19-én éjjel IS tyuk, ée ■lölib-rendbeli, azáritáa végett kiterített fehérnemű lopitott el. A megejtett rendőri nyomozáanak sikerüli a teiieat Takács Gizi Jóssef rovott előéletű egyén saemélyébeu kipuhatolni, kinél az ellopott tyúkok ~isrsbérnemüek megtaláltatlak. A rendőrség a. további ajá ás végett aa ügyet áttette az illetékea bírósághoz.
— TAa. A nagyrácsri határban fekvő Ró-sssbegyen f. bó 21-én Garai Imre est.-jakabi lakos pinoéje ismeretlen okból kigyulladott, a a benne levő préssel és hordókkal együtt leljeeen elégett. A kár bialoaitva volt. j.—
— Kemsetklsl paasrsma Nagy-Ka-alaaáa. A n. é. közönség becsea párlfogáaába ajánljuk a jelenleg helyben időző .Nemzetközi Oykloramát" melynek kiállított plasztikus üveg-képei a brUseeli, dijoni, obaloni, londoni, berlini, párisi, hamburgi, groningeai kiállításokon méltányos kitüntetést, Bécsben pedig az érdem-érmet nyerték el. A neveseit Panorama Nagy-Kanizsán, magyar-utcsa Saeidmann féle háaban van felállítva. Nyitva naponkint délután 2 órától eati 9 óráig. Vasár- éa ünnepnapokon délelőtt 10—12 óráig és délután 2 órától eati 9 óráig. Műsorosai e hétre a kővetkező: Szombaton márcina 2IS-ón és vaaárnap W án t leás látható: Olasz orsság és a pomójl t áaatások< Hétfő máre\'us SIl tö*, szerda március <19 éig t Németorazág
Nagy-Kanizsa vasárnap.
Zala. 13. siám.(6. lap.)
1893. márczius bó 26-án.
* aaaah saámos vidékei Isezssk^ mestekimhe tők. Csütörtök március 10 Aa ás irombát április 1 én : Jé«us élsts és sseovedéeei, továbbA a bajor királyi palotai saiovilAgitáa mellett, stb. — Minden harmadnap érdekén válto/st. — Rálépd di) ssemélyenként 80 kr., 6 belépti jegy külön-bAső sorosat™ 90 kr., gyermekek 10 krajcárt fisainak. Műsor ingyen kapható a pénitárnál, végül felfmlii|ük, hogy iskolák (a egyesületek részére méisékeltek aa árak.
Bttjta Lmkt, TtUttk Amia* * Barmuk bmjtu a***ini«aM ataéaa alaki találkwik as elvaaé. A .Kfftt CmUdi ao*t folyó ,Utt\' éatat r«tay*t I{rucak a*, nloaky a4-B»ja» L*ak* Ma Anato a ,Ufa Caaládi Lapok" ■tatra, aig ,A al fajiak" eaial r*4*y Tataal Lajoat valtja nanljéük. — Mfadas a) *téta*U aa tddlg aajj*-Iwt aaáaakat ia aagkapK BéaAakiét igasAa a*la(*a aiáal-jak a lapol olvaaélik tmlMébt, a*ly atedaa aaiptndalai lap ktall a lig*l**ékb. BHntW ára icyaal* >f«a évr* é frt., Hlévra I hl, a*y*éévr* 1 Irt 50 kr., aalj iUIm-Mti taaph a ,t(|w Oaaitdl Lapok* ktoéékl raUléka Bada p*M, Na*ykoroaa-aloia SO. m. a ktléaaéék.
Telefoüiádik-
— A kórbás előtti lér csakugyan pogány állapotban van, — szólítja meg egyik városatyát egy elmépekedő ur. " f .
— Hogyhogy ? — fiái még nir.cg^ jJctfutltltt
Bizony magam ia kiváhcsi vagyok, hogy Kgs-(tuth-, tüaoliA- vagy kórbásiér leaz-e a neve? — Vagy tán csak ciglenica-tér ? Annyi bizonyos, hogy akármilyen \'ér leas a neve, de van att annyi tér mér mos\' ia, bogy azt igen ssépen be lehetne lésitani, e akkor aztán tehetne miattam Kosso h-~ vagy falár, de mit ssólna hozzá a — fater __
.Nyelvében él e nemiét* — minő impert nen na est esak ránk aaszonyokrs vonilkoztatni. Pedig valaki ilyea egy pár toeat cAdu\'kát küi-döil he, hogy óssstssi ki barátnőim kösöit
De az telaő nagykanizsai iracacapirtie — rész»
vény\'Arsaség« mar meglette a, lánéreket ezen eédnlkék elkobzására.
Mire gondol nagyaAd ?— kérdeték egész ártat-lannl a múltkor egy exmenyesazonyl (akii épen nemrég hagyott\' hoppon a- vőlegénye) - múltra vagy a jömre? — Mind a kettőre egyezerré, —..feleli szellemesen — as elmúlt jövendőbelimre.
Nálunk iavolt, aminl halljuk, inzultus és utána zárt ülés is, ae a becsületbíróság aat haiémzis, bogy —" mivel aa egyik fél rövidlátó, — a lelek ugy álljanak fel pisztolyra, hogy a rövidlátó ur 6 lipéstel közelebb legyen ellenreléhez, mint i »á-ik.
Egy logorvos emlékkönyvet adott At barátja nak, hogy ima bele valamit.
A jó barát, aki ép nem rég húzatott foga, lest irta bele :
»Húzzad oaak, huazad csak keaerveaen l«...
\'a
Mülorditás: Errare humánum est is : —tévedni humanua dolog.
TÖRVÉNYSZÍKI CSARNOK.
Felső bíróságoktól leérkeztek.
Súlyos testi sSrtée bűntette asiatt jogere jűleg elitéit Kovács Karoly újrafelvételi ügy* * kir. táblától — helybenhagyó végzésééi.
Emberöléssel vádoll C<ekoric< Kálmánná szül. Zindl Olga edeni bűnügy n Cariától részben megv altostaté Ítélettel.
Somogyi Vincének — S j.nogyi JŐssel elleni 780 bt a jár. iránti pere a ktr. táblától megváltottai* iiéleitel. ,-••
Kumes Anna férj. Hagjek Istvánná s társainak Androcaeca Mátyás s társai elleni örSkö aödési jog elisnerése s jár .jránti pere a kir. táblától réezbeu megváltoaiató ítélettel.
CSARNOK
Paraazi-logtoa. Ha kii gyermek beleg: az baj, ha az ember maga beteg: az hiba, ha a jószág beteg az: uereueUtttnüg e ha el ia talál liul-lsni; - i/tenciapdt, — vonós marhánál már
valőságos ietenoetora. ----- \'
TelejÖHoi kíteumoHf.
Irodalom és művészit.
Lapunk • rovatában Ismerteteti ad vek, lapnnk kiadójánál: Flseksl Fülöp klnyvkereékedésélíeamsgrsNdelketl:
-HeaJMaal. BIMsstAlaknak ligy*s. Dilibábok asal-nid lapodéi. HaarkmU Is kiadja a PMa*gy*l Hírlap szsr-kossUtHgs Ksflsksmitsa. Kist könyv: As araaya***. Ara 1 korona.
— A Pallaa lao LailkaaA-MI, maljr aa tanai laaaratak aanlklopadláji, aafjalaat a lá-ik fii*t, aaaljrlyal aa sjslt kétat befajaaéat nyort, K fttzsthia van \' swllikslv* Arad vársMgys oilnos klvltijtt aslats térkép* és as aqala-coal iaalások Urrs|sa. K ftaatkas vas cntolva a tsakassr-koastflk és asskatáriak nivaora, továbks as tlsS kBtst Illa*, trátlél, uig pedljr külön Msoralva a képa*llékl*l*k, tirUpok é* városi tervrsjaok, valamint a szttvsgndaok. As sadlg st*gl*l*al tOwtak Ha/** blsoaylUkát képMlk aaoa kiváló soooonágaak, aal/at a *uk*s*rk*HÚk, valaalst a asnka-társak *a*a klváli Irodalmi vállalat •jgybaállft&aáitál tanml-tasak. N*a anla*ath*y*k al *■ alkaloanal **a, ksgr a kAaésaég flgjr*laéi né lráay«asak aa*s klválé fostowag* Irtéalal vállalatra.
órlAal all*rJ«dMi|**k Orvaidé, l*g*a*bü, lagdl-bb
Vihargyöngyök.
(Folytatás.)
sstMbb, «* l*g*lMébb •séslrodalal krtllapaak, r*aiagl lap*kM alsa*n *gy** *sái
, Képes
* flay** Unsblsssy. n a aagyar olva*é\'kOsáa*éz, mely oly nagy száwauil torakoslk a Pa*p*< Otíládl l«pok" *IABs*U)l sorába, *a*a «llna*fé*ét n*s I* érd*tsll. Ml*d*a *gy*a Máa* ixak *gy kamaaag lobbiéi jíiblsMVé írók éa IrésOk allst-IlM ál aa/iraki>atal<i nalkkaílfll Al Irél világ Jal***l MM, Milctiillli, 1\'iillinl híjur.it Iréaél világ Ja|a**l l/tnlrikpitb
Markos Gyuri lóra ült; a fö\'ezér adott melléje vagy 2000 embert a dunántúliak legjavából a még egyazer a lelkére kötötte, hogy aztán ugorna legyéu ám aa-u^jtkaak mindenül!; kegy aki utánuk akar menni, el ne tévedjen.
Ez már a kuruc-vezér nyelvén mondott parancsolat volt. Érteni kelleti, hogy mit ért 0 »zu aiatt a Nyom alatt ? Vért, emberbullákat, kipuaz-1 8 Kisebb titott, kirabolt fö égetett urilakokat: tűz- és vérözöni pusztulást.
Markos Gyfiri megindult csspatával. A sereg ott maradi zöme égrázó csata-kiáltással kiaérte ki őket Hákos határából.
Gyors menetben haladlak Székes-ftjérvár, felé A ftainl vesér messze elkerQlie a kurucpuszlitás saintereit.
I.é ekhutiló puaziaság, égnek meredező hang-talan épületromok, gazdáik ntán Qvöitőzve va nitó ebek, sivár niéptelenaég fogadta őket mindenütt, Istsohea kiáltó véree nyomokká\', rémes jelekkel beazélve * népboazu rettenetes munkájáról.
Távolról ha lataaolt a boazulók diadalordítása. A magasra löl-tölosspó lángok rémeaen világiták meg az éjsaakás vidéket^ messze mérlő aekre birdelve, bogy ott a kurucsok ülik a diadal torát.
A boazu üvöltése, a pusztítás messzeintő jelei líizlosan tudtára adták már nagy távolból a Halul kuruo-vezérnek, hogy merre ne menjen, ha gyönyörködni nem akar a nemesek, az urak párolgó vérében.
El ia jutott Székesfejérvárig a nélkül, hogy a szerte száguldogö kuruc csapatok valamelyikével találkozott volna.
A osapai vérazomjaiabb egyénei löbb alkalommal követelték már a vezértől, hogy vezesse őket a pusztítás, az öldöklés színterére; de mindig ügyesen kitéri ások akarata elöl.
— Hisz mindenütt elég már a nyom /
Kejérvár közelében lábort ütött. Azt mondta,
hogy ott pihenőt lógnak tartani.
Pár órai pihenés után ismét sorakoatatla emberei! j itoaga is fölüli lovára a megállott a UOOu válogatod kuruo élén a igy ssólt,
— Kdes testvéreim I Ba előtt néhány béltel legyverhs szólítottak minket, hogy harcoljunk a lörökök ellen éa mántéük meg végre teljesen édes hsaánkal asoknak gonosz saklatásától. Mi
fegyvert fogtunk. Késsek voltmnk drága haaánk-ért vértakai oataai, életünket töláldosaL Aias háborún Istea áldása lett volna. Kom néhány hét múlva pedig ast mondják nékünk, bogy basánk ás ueassetAnk megmentésére logoít fegyverrel támsdjnak a nemesek, aa arak eBeis. gáio\'junk Kaját honfiatok verében, pamrtiteak < magyarok a magyart, irtsuk önmagunkat, bogy testvéreink várétól páro\'ogjon a basa foldja. Ezen a háborún már nem lehet Isten Atdáaa. fiát nem elég, bogy mioket pusstitott eddig is, pusatit mom is török, tatár: most mag egymás vérét ontsak ? magunk irtsak, pusatii-sak hon fiainkat ? bogy a sután megnikalva, meggyöngülve, bátron támadhaiaon reánk a külső ellenség ée úrrá legyen oa őseink vérén szerzett hazában\'? Ilyen gosoez munkára, ilyen hábotaro én kardot nem bonuk. Itt állok előttetek, rdea teatvéreim ! As éu lelkemet is vérzi mindss, ami a tieteket 7" amitfii o ti sat-vetek sájog, ssjog aa enyém ia. Elűzött, hajléktalan jobbagy vagyok ; oldatomról e kardot leoldva, ninea bovn menjek, mihea lógjak. De azért inkább\' leteszem, inkább megváok töle, hogysem saját hazAak fioiaak vérével besseny-nyezzem, megszeatségtelenitrein. Hatalmatokban vagyok, fia a ah mondok, a mit temek, oem tetszik, — mag is ölhettek: éq kardomat nem fogom kihozni hüvelyéből Kimoaddm előttetek, hogy én testvér-háborúba nem vetetlek benneteket. Fölszólít ak azért liennelekét. kogy azok, kiknek csenden, békés ha lékük, caoládjuk van, menjeaek basa, folytassak o munkál ée Istenbe vttML kihal, remény nyel várják a jobhtgyság sorsának jobbraforduláaát, míg megint egy uj dicső Mátyás kerül a magyar királyi Irónusba. A kik pedig olyan száműzöttek, mint én, kikét a nagyőri kegyellenség hajléktalanná lett vagy elmeuekfiltek a kínzások e öl, azok maradjanak velem. Azokkal elindulok ezi vesén basái keresni a hazában. De azoknak, kik vélem tartanak, meg kell esküdniök, bogy fegyverüket támadásra I n<im emelik, c*ak védeletore. Ezeket akartam — elmuuilaui, Mm testvéreim! A választás, az at mindéofelé szabad mindenkinek. Válaazszalok!
A 2000\' lön látazolt. a mély méghatotteAg. Ilyen okoe beazédet ök még nem ia baltoltak. A nagyari gőgöa paraocaokon és lázító beszédeken kivi] okos ásóval soha jól nem tartott elmékben fölcsillant a jóaea értelem világa. A csapatvezér jól beezélt. Utolsó betűig
csapatokra oasolvs, kezdtek, tanács-egymásután jöttek búcsúzni a ve-
kosni.
Aztán zértól.
Végre sajAt földijein Sdvür csak 60-60 ember maradt körülötte némán lehorgaszlott fővel. Azok éppeo olyan száműzött jobbágyok voltak, mint a vesér mags.
Jobbágytérsai kérdő tekintetet vetettek reá. Megértene a néma kérdést.
— Titeket-elkieérOok basáig —ssólt ssomora képpel.
Szegény szülőinek sírjára goadolt ElbatArozta magában, bogy még egyszer \' elmegy a jutási temetőbe azoknak nyugvó porai fö é; megeaó-. kolja a drága hantokat; megmondj^ annak a azelidképü, jó édes-anyának, hogy fis megtartotta igérelát, oem szennyezte heöketét goaoax letlel; tiszta ártatlan kézzel menekült ki a viharból, mely vérrel, pusztulással indáit meg o magyar hasa töldjén. Azután bucsut vess a drága hamvaktól örökre
Egymás kezét szorongatva, egymást ölelgette oszolt szét a csapat, melynek a kuruc-király parancsa szertől véree nyomokkal, kegyetlen puaztitással kellett volna je ölnie az mat, a merre haladt.
Markoa Veszprém felé vezette együitmeredt csapatát.
(Folytattak,)1^
Közgazdaság.
Nagy-Kanitia, 1893. március 21.
Lanyha hangulat éa — ennek oka vagy oko-ialá? — a caekély forgalom, képezik e hóban ta a buaaüalet jellegét, mely kedvezőtlen jelen-aégei már maga azon körülményt ia eléggé megmagyarázza, hogy a készletek még mindig nem-oaak a tengeren tnl éa egyállalábaa a külföldöa
rend-ívül nagyok, hanem nálunk tokkal it jelentékenyebbek, mint H«t a tava\'t i gyöngébb tér-més beió\'yása alatt a mos aai előrehaladt idrt-atakra váriák. Ha továbbá tekintetbe vectaxük, bogy Anaatria szükséglete »a]At jó termésé toly- i tán as idén a szokottnál gyengébb volt; hogy a külföldi árak aa ittenieknél még jóval olcsóbbak, tebát gyökeres átváltozás nélkül nagyobb kivitelié egyelőre nem sxámitbaiank -r végül, — hogy hutánk minősege as idén kevés kivétellel és küllnöaen vidékünkön silányabb, ennélfogva nemcsak, kogy a külföld igényelnek nem leiel meg, de basznavehetöséga, benső értéke i« kisebb, — mindinkább el kell ismerni azon néxe-let, hogy as árak nálunk osak látszólag olcsók éa nég nem. csőkkentek as általános helyzetnek
HIRDETÉSEK:
NEMZETKÖZI
PA IV 0 RAM A
-NAGY-KANIZSÁN, megtelelő tainyooalra. E őreláthatólait ^ :h*ngu-1 Magyar 11- Szeidemílűll-féle llíizbílll
tl csak rendkívüli események, főleg l^dvezőtlenl w
irtl\'átt kilátások IWOTfbw^T^TjiflltlíBnil UtflZáS S fÖld koHll
HMIflOHK
H o rg o ö x - P it i n - £ x p ei f e r.
Ksra rét Jáaak blzoajralt b«Mr tsölés, osász, kösttsajr, kstfáj-áalatakr, •» meghűlések -rttti • ti-Mg minden ré»óa"el tu tujedve és kltanü katása által táS
a Irgjakk báxlsxer Mrneiét elnyerte. Á valódi Hvrgoojr-Cain-Expellermajdnem minden Í.V"gy»se tar bán kapliató 40 k«w. 70 | kros, é. I frt ÍJ kros fi Tagakban ás igj a legolcsóbb káibw.
8
aratast és téayleg
as utolsó időben majdnem kisárólAgl a vetélek állásáról beérkező hirek, illetőleg az [plasztikus fényképek üvegen, 10 sorozatban.
időjárás befolyásolták as ára\'akulási; a hónap alsó felében lanyha, az utolsó hidegebb napok-1 ban pedig szilárdabb - irányban s ez utóbbit annál könnyebben, mert a veié*i munkála-i tol tcoveJkeróben a hozatal nirdei<Ott cseké\'y. — A ro a ára, különben sem lé^én annyira a külföldi helyzet be\'olyára alatt, aránylag jól I tartja magái, írért > csekély fuTálatiaU — éa\' ugy látszik Készlettel — szemben a szükséglet állandóan kedye/ő. — As árpaüzlet s<ük keret ben motog; j*>bb minőségi? áruval vidékünkön • fogytáE riffttnk, wkármányérpát p dig nem igén keresnek s ára caak azért tirthatja magát.
NNNMOICIINNi
Sfirít-üjá egésaságlgyi halóeágilag aeagviaagéll ,
meri a töhhi Jalarmánycákfc, zab e« tenyeri, J*stta élelr a«envedé*el, gyatige kiiiilíti következtében ir.igáhb lett. Mai
áraink : lm a 6.85—7.15, roz< 5.80—6.10, árpa \\ Mellett
4,70-6.zab 640—5.6á. tengeri 4.ÖQ—4.8\'>.
Szombaton március 2ö-én és vasárimp 26 án :
— -Vlik sorozat: Olaitersiág és a p»iaipíjl ásaMeek.
Hétfő március 2340\', szerda március 28 é>g: \' V ik Horo/aJ.:
m£xctoimeAu.
(jQiúí tok mátuiua 90»aoéá ázombst sprtlis 1 án , Vf ik sorozat :
továbbá a lm-J«»r királyi paUlák aaltivlláglIAs
FclKlöa szerkesztő: Dr. UKK BIIL Laptulajdor.os és kiadó: ~
rtáéfcf t m\'»r
Minden harmadnap változat.
KLYTHIA ZSIR HAJPOR
a Ur aarpllraére éa Haeniliátáre, IC IrgtlfkcKkk SlIOaéki, bal éa lárealgá hajyar, -y — vegyileg eaalytáll (t ajánlva Dr. Pohl J. J ca. kir. tanár állal Ilécaben. —
r" . íitnríw Vlios*" lui iü! A
l,gfel*8bb
körökből valú ellenie-ráeek minda: drb mella t találkalik
fegak eaégaege) elismerd aálktMahatlea fafilasUU aaar.
Illata Máté a igen (aUaatrl ataaáeaál. i bal- tahalfWáta \\»gkedveaibb eraé-,4ayaycl kaaeaálta. tf.Albalnwa inai uláaa, olceóeága áa használatnál tlwtaeiga követ-luatábaa aa ier, ytnaarw^ a aa atyeaeiS ptlfirí háaaél
egyaránt \'a-lelheti.
Kapható
■laae-
■au.
Ara t
35
kr
Mágy-Kanizsa, vasárnap
. i
Zala 13. szám. (6. lap.)
1893. márczius hd lt-in.
Vasúti menetrend
Kanizsa állomás.
Indulás Erkazéa
í1 \'-J- Eaalaeárél Katltaára
B-\' ;
, s 11 lilll. ^Tl^it^i
S </. v. ő j 07 I rega. \\ty, v fi 33 regi/, fe « v, 2 30 I il. ii «s. v. 12 Mi d. u. Ü jf^t 12:21) énei ■•/. vJll 22 éjjel
1 ünmt v. v. rt OA regg ss v. 8 42 regg.
| DCI/S ta v, 2 10.jd. u z. v. ||84;d u.
iS/T Ivftii v, v. 6 15 d. a"v. v. R 04 regg.
| U é os az. v. l2jÍ5 | éijei sz. v. 10! 15 este
m uy. v j 6 471 regg «. v. 4 ! i() regg.
n. v. v.\' II M) regg | </. v.i i 13\'J H. u.
*S |és.»\'.| 2 — j dí Ml*. V.I HIÍ86 isié
S ««> y.j 12 81 éjjel liy. y.| 12 110; éjjel
eliliek
-féle vasöntöíe ós gépgyár részvénytársaság BUDAPENTEN.
UySr és Ir^ak t VI. KEkCLkT, KtUÓ Vitat ÜT Váro.l Iraéa éa raktári PODMANICaKY\'llTCaA 14. — riekraklár :
soa KERKfast-irr 77.
Nyilttér*)
Gőz- és járgánycsóplő-készületek
Haone alWsékl Riappaa át lllalaaer-gyárot. Klireklár:. ü£ca, 1.. Wollaeile a.
KllamtrrA lctele*k következő urnokto :
Holter Naralta, ca klr. ndv. eaiaéestü Bice
Ueetb Lala, ca. klr. adv.\'opera énekesnő B4c«. * f
Sahiager Antónia, i-e. klr. oprra énekesnő fir>-\'.
Paliuay Ilka, eriaétasö a ra. kir. szab. aaiabéaaal Bősben.
Otlllon Hetese, etinítsnó a néniét nrpeaiakáeaal Bécsben.
vaa Dyck Irat ca. klr. ndv. opera áa-ktt Mfftw. eib
k\'(/!) doboz ifra I frt HO kr.-, —, minta dohot SM> krajczúr
— Utánvéttel vagy az ősszeg előleges IoWildpae u\'án küldtük. —
Kiipltaló u le\'gttbb illttiMSf-r-. kerrn*
kedésben és gyégjacrrlárbMii,
Eféaa aal/aaa, aaiatAaatl r«alar4«kat (mintegy <160 kllüaböaö fa|bat| aátareakáat KA krtól t fit ét krig — valtaltHitkaM, fehér e salaaa ealyrsieatvetek 4& krlét II frt 66 krlg eaálllt — elme, kwskaa, tirikoe, vlrágoe, datueMlt nlate^glian (mintegy (40 tálé dlepoeltlé H 101/0 kBltabflaA aala •■« ár-lyalelliea) etálllt |s»ltbár< áa vámawateeea Haaaa karg tl. (ra, klr. udvari átállító) aalyaaagyára Itrlekbea Mltlák póatafnrdslóvtl küldetnek. — avá)sba 1 imaeii levelekre 10 kros ós lavaletéltpukra 6 kr 1 bályeg regeeeleadó. (H)
*) Aa e rnvstbta a kSsloitekárt tea váltai magára falt-IMágtl . a eaerk
számo-t első-dijakkal kiiünleieii\'
szab. Schlick fele 2 és 3 vasú ekék
mélyítő- éa egyatomos aczól-ukék,
ertéeU aCHLtrK- át VIDATS-fela
egyvasu ekék, talajmivelö-eszközök,
valamit)! SÉlict-fele szab. Haladás sorlaveiMet
TakaratAaykéaalU gópak, étrtlák, arUatalatak át ■iadanaeat |k>éttágl |tptk. I.rfdell aatarlkal kéva-k«M óe atarakrak* artU^ápek áa fakaaaai* góptk asailUlat* leeaaal vaaalak stb.
Iltifti llaetéal feltétalak. I^gjatáayaaakb arak
N*igy Kmmann, vasárnap,
Mitigsíg n Édsáo kijés,
ii Hy bAnHly hűiúion bcUl^m a IIvomOmIi, géfénak, Ittdftnak, tovább* %*£ri *a(lk
0illO<á|r, nninia, alnyftlbáintíá* iiainár él lofló kftiilgé*, odklandoaáa « Rjrálká hányának — karvdtalé k^r lnlrttmi Efutiuii tlVUÍIT
*tik •) |i dvak 6fa havait viiMI n oívmI ifadclürt kéasilafi éa n orvrmok által i|ab)oii : mii. gyftrgy la* osiwtnjtjn —» M) kr, én Mt nyÖrgy hurut por — dohon** —• 60 kr. pnaion orroat hneiná\'aií uftMÜémNit, •iliiff már ttéban y nap titán
láihnio. Wí 7-
2 caomifnAl kov«M)bh n^m iiUdottk jfcrt\', — plaiti küj dérnél — 20 fcrrul több utf>ini|dlii n **állitó Itvélért ; A ■•fprtndiléuk nylaptn
8*t. Qyőrfp yyáijy*Z0rtdr Béét V. Winmargaaae SS. intésandAk.
Xftia. 13 H*ám (7. lap.)
1893. mátrc*iu« 16-kn
PSERHOFER J.-féle
Huhll« rí»«<- k, ISM nhl. SS én.
TekíulolM Úr t Alülirt kéf\\t bot; falattá Immikii aa klifinO vért leállt ú UImImmIMI lemét 4 Hlniwgt kftUUnl a*lv«nka<ljék.
N*ureiter i|(ii4ext i«vm.
fim rtir.- funlnia milUll, IMI. áaapt. bó IS»4*.
Tekintete* lift
Után (thnVHif* voll, Iv\'Ky ia Ön IiMmní kwwHw kOvé-
k.\'rUliMk, milfiknili ImKAmI i««nmI megírom i ■»• lyiv* jrua> 4gybee iitttfliültein ^yetoiylra, hogy eemml munkál •••ni v<4tMM • foTmft kéjie* lifiml éa Mionvir* már i W-Uh kfat volnék, lm ii öii iMláliiri méliA UMmil gam Mm tnaiiteMek volna mi|. A*\' Ut»o Al^li imk önt HAM liinnf Wifjr Mulirwm vau, ÍMMy mim IiIhU aok Hifillt U lHllléllMli l|j fojtunk gyéiylliH^ % mint már tnáeokiiafc U i)|á<nl|tfe «iNíftiiytfÜttiT AitlMiir imiP tffcitek Ki«IA<v TerA*.
lléea l\'Jbaly. IMI. nov Oén.
Mélven t lantéit Űrt " m . A legforróbb hAwihnliimi mAwI\'im immi Onéik (0 Avh NAfjiMiiéin invélHiii. Aa llletA 5 évea 41 nmirMlMI iryoiticrImrulImii éa vlihiinAglmi, mar éln^i la megunta, foWyrttl agyébként lw 4a inundotl\', mldAti véletlen egv d»». iNtml I ft|» itt Olt kltA»A vért lentit A lnW4aaealbál a antikunk éllendi) baeanálata f*«tytAi» tOkéleteaoo kigyógyult.
I»a»|||i>l*l» tlaateleflel AVelmenel Jomí*
Klrhangraliergmt. flfabt mellett. tMO lAArea It éfl.| ^■■bklRUliK tirl
A10 tiroli lemételleit kér 4 ikhaa^oI aa Oi» filAlnR lotas tma éa kltAnA IiUUmiiIníÍ. Kl nem mulmllillnni I«k miiynlili ilUwtif^HMinl klfata*ol n»n lal»dac««*k értéke fa« Tan éa amr, i hol taííli alkalmam nyllli. a míiivhIAIimr >«|iMlt|»«liUa íofHtn ajAnlatil. Kmh hálalratnm liliiéfliii^ rlníl helenAláaára Ont mniiil fillinUliikiani
l ijH tUAlalettel llelt** IgttAea.
,(lo|#eMqrf. Kotl>n«H melleM, KilléaU IHHti. oki. H
i Jklt
II fi C H II K N, I. KKIl, KlSlíKltHTlUSSE li. t U— „sm fOltfmm Relchsuprel/* t\'H
Véri tamilt* UMa<Mk« míImi Aiuié— ufciimt im »uit mbum
i«tiI taljaa l<>igal ■nér4i»llk, Bitv*t Mah«|jru alig lAUsik lutfaég, Mlfbia ina liMioak caodáa 14alikat iMriMWMi U mmm bisonyitMták yolna, Rvtl««dak óla mi UMiwofc áltatAaaa eller)ed**eek tr-vaad«a«ik Aa alig vtti iléil, ai iljrlwi «m kittil káalaiarkfll kéamkt mm voIm UlálM
Kiáatalia orvo«* élUl i«m labdaca^ MalaMrt) ajinluUak Aa ajáaltattak miadaa olv Hajóknál, mailek a mn •■AawIéaliAI Aa aaék raka4Aakttl aradaak : mint apa-aavarak. májbajok. kétlka. v*rt6laU«ok, aranjrri, kéllétlanaég a haaoaié tota aAgnkaAI VArtfantitó tnlajdonaagnknál Ingva U\'laA kaláaanl taaaak véraangAayaAg a aa abból aradit bajoknál ia : igy aápkómái, idennaaégbAI aaánaaaé fejfájáaokaál atb Imi véKintlli lamlanaok aly ki\'mnyan hatnak, hogy a láfcaakAljobk fájdalmakat aam okosaik, a annak folytáa aé| a laggyaagébb *gyAaak9 da még gyanaakak által ia m\'adaa aggodalom nélkftl bavahatök.
A aatmtalan kálairatból, malyat a labdaeaak fogjaaatái r)«|hllAiMbk áa lagnábeMbb Watagafc-g«*k ntnn aféaaaégtftk flaaaaayrAa> folytál hamsánk intéstak, «san helyen oaahia airkányat croUtaok un aiagiagyaéaaal. bogy mimJrnki, a kl aaaa Ifbdacaokal agyasat haasnálla mag vagynnk gyftaMva, a sokat iovábÚ fogja ajánlani.
Amerikai
gyára áa bistut uuj auuuuo, hatáaa. legjobb aaar mindan kóasvwayaa Aa eaéaaa Vajalt. a. m.. garines agy-bánta lom, tagaaaggatáa iaehiaa, mlgralna. idegaa fogfájás, tafájáa, núaasggatáa atb alb, ellaa
1 forint 20 kr.
TAIklVliitr WWITO ai Oil flrttnttm kN wr^tttnil I •a«(magol • dolnnMl KUI.UmI aaiyaakril|ék. l>«nkU na An uamlálnloa lalidnv^alitiik kítiionhiliin, bogy agy gyomor, hajtrtl. tfialy aiigam of évin ál gyAlArt. magaaabmlMltavvi. Kaati lalNlaaMik oálnio aobnaatii fiigiiah kll\'ogytil, 4 u»Wli>i» Uglotrobli küMOMlciml klfejaatm, vagyok tteatelelt*l
Xwlckl Anna.
Kmh vérlUgtllA Ulnlgciaok regkli a VMrlia in-UU% na „arany birodalmi almák*i" •iIhmII ||é||«MirlárlNi«t NéMk«« l^lla-laralrnaee Ift, **, g, kAatUtAtlnak vllui mlllu •áglniN, i agy 16 hmm IaIhIaqíoI titrlalmitaó iloboi in fll kr. I\'gy omigigg, milyWi i| dobot tArtAlmiig Intik, I m Ü i kilm karQl \\ liérmaAlAllAi MáftVélAt Üldéfaéi i frt lt) kr. Kpry WAfiál kásásabb nnm
ktiliMik ti,
A A tmatag nlillitmiil ImkttldMsAI (i|ii lng|tibbnti |NiMüiiilAlvíMtytiyitl a«skOA6ll«lik) MraitaWii kuldéiiaA KKyUii | | neninas ! frt 16 kr , I osoihar I rri kr 8 aüaiiiac ll fii íh kr.. 4 oaoüam 4 frt 40kr*« ttom* psi b or^no kr, la io haamai \\i frrvn kru karll
Ént. NAgy ütlAritdliéfik k6rstkstléhs« _____ ____________Mtk A |0||kttMiAMUbb Aovah í»n alakok Alnll aanr«atrtni<k
Tannochinin
—valamennyi haiaoveantA aaar kéadti orra—kád* lat n legjobbnak aliamarra. Kgy eWgáaaCh kiálUtott xtngy aaalaaiaával 2 foriat. •—
Általános tapasz
sott ealmkaál, márgaa daganatoknál, aUkaknaa, ea-baa* vagy gynladt-mall vagy mán Űy bajoknál miat kltaa* nnér NIa kiabálva I tágely 60 kr. kár* mentve 75 kr.
Fil(nThal7ftlim \'Wkafat Jv-161. aok er
r aöJ UttMölUU „U a facyaa tagakra a mi adaa IdAll aabra, m iat legt Istonabb taar elismerve. Kgy kdcaófffal 40 kr Bármantva 65 kr.
|U :(Vin orl v egy általán aaa lemart klttaA háal-UUIUIIVUY^ aaar hurut rakadlaág. góraóa ka-btlgAa alb. allaa. 1 avagaaaka ára 60 krai«. 1 ivef liármaalva 1 írt 60 krujaaár*
ÉLei-esszenczia^^r;^
I Aa minilanaamA nltanti bajok allaa kitünö káaiaaar. #i Avagaoaka tá kr. 11 üveg t frt.
Á\\takno8 tisztító só
aaar a roaa aaiéaaiéa mindaa kOvalkaamáayal, n. m. (AfiJAi, aaédllAa iguinut|Ani«.gyomorkév, aranyár, dugntia Mtb oltott. t raomag ára 1 foria*.
Angol csodabalzsam, ÍÍJJ!^ w
REHER ANTAL
(Nrhw^HiáH) NrrrAml^ ila* At Somogymugyék nfy«dUII faraktár
ohunon Dávidnál
N*gyK*n(í*án,
Van H/orontW^iti u MU^voil tíwzloh ogl8« uruknak Bftktr Antii-ló Io 44*§rt kltíinH inin/Ut^lMMi ugy in kIfItali inutrJJrouoí I Ftltik-Világhírű riMiilkívlill Jó én turtÓH (^gl)HH a ImIiH ft loifJutáiiyoNiihli ár
fiiáiioaiMinnk j iiniiuk kovnlkaalAbaa kérallk aaakli l\'mrkolbr J,»(4la virtlastlló lalHlanaokal kOvataíiil éa Ha« kla aaok laklatliaUtk valódiaknak, malyaaak kaai-aál * titaidtáaa a l^arhofkr J« aAvililrásaal hktto aalalH«a h mladaM silyAa doboa hdili ugyaHaaoa alá* IráMAl fOrflfTfcltthaa von zilálva
Por a lábizzadte ellen.
lAsadáat B na aaállal kéfiaAdA kellemetlen aaairot« 4|tan tart a a lábbslU Aa taiat ártalmatlan aaar na kipróbálva. Kgy doboaaal 60 ky. RAramatva 75 kr.
fin vvii-hii\\7afim ktli®ft ^rjtoitv-íeiw
UU jVlrimiíBUIIU^y Uvag 40 kra)caár bértneata* kkld4itaal 116 kr.
HeUO vagy egta aóg só^g^i.-
gyomorbtirni 4a m Inda a a raauatlaa am4aalka\\tM aaánnasó bajoknál. Kgy cnomag 1 frt.
Kaon Ili falaoroll k4aaUm4ayakaa kfvkl aa
uajUrák la|M»kbaa Uirdaiatt oanaaa bal* 4a kMféU
gyOgyaaarésaall ktdl)wlsgsaii4nsk raktármi vaaaak H
a kéaalallmn aalán ttam Uv6k gyoraaa 4a olaa6i mag
• tHrnial magraadel^aak a taggyoraab
Ima aaak6adllalaak. ka a (téaalVaaaag alAra bak Aidalik nagyobb magrandaléaak atáavMtel VUldotaak. — B4i maalva saakla oly aaailma iórtialk a ktldta ka • 6aaaag al6rt btArkstlk, maly aaaibaa a ptmiak6lla4g« aiikknl Máraékallabkaki r . ^
A fenti kUlünlege88égek kaphatók Török iézsef gy6gysz< rész urnái Budapesten, Király-utcza 12-dik szám.
N4lkUlttihatlan minden hlitartátban
mi
a yiWwIle Mmi malata M
1114 tlaatalattal
Kelemen Dávid,

m rtndH háté laétal Ml-
Aaoti atéflieiilUii sl6kjfl nyalja« hogy a pH* káví maII6«Iií16| valamint aa ári*lm*a ilaata kávé kMAMálilá! iiiMoUa I a nialéla kávévit lal^lMoli^ • IlMaillll 4a lileteeibk kávé kéaait llill WlllmiilkAtUa miit (nUlék a kávétnn
Igák a^|énUiai4 it^knok, gyafAak éa lialagaak.
I^UiiáNkMI ivahmuk t •l«4i«ilt hilhill, Va ktti 16 felt
II íit il i I! I
LW lí 2 I
Il i i ? I
i f íj ií; I
rlb mUm hl® }í mi\' I
S ! H S "ií V:Aí trl I
I ® I í w< MI
j\'k- - fi llI
ammiI |
Nagy-Ksmssa, vasárnap
Zala 18. uiro. (I. lap)
PESTI NAPLÓ
naponkint kétwer titögj<\'lon$ politikai napilap. A PESTI NAPLÓ * világon » legolcsóbb és Magyarországon a legtartalniaubb napilap, megjelenik minden reggel legalább 16—24 oldal és délután 4—8 oldalnyi terjedő-
lemben, fölvágva és lapjai egymásba ragasztva. A Pesti Haplé roszerkcfczlöje és kiadótulajdonos*: F e I e I 0 s szerkesztője:
IQ. Ábrányi Keraél —.....«tr»a üi4«f.
oraa&ggyttlési képvíaalff A Feetl NapU aierkeeaiöaége énaga kóré gyUjiötte a< oraaSi legjaleaebb ujaásirdit.
A PmII N«pl4 bal éa külföldi ludó-iUwii, hírei é» Itvfra\'ai triaafk, eredetiek éa a lesmegbúhatóbb forráhokbó erednek. Ipari, kereskedelmi áa ine«ega«da»ági ro.valét kitttud aaakirók aierkeeatik.* líel és külföldi tőiade rovatai mindig legpontosabbak «a leg-
megbiabatóbbak. . _ . ■ \' ^ , ,, ■" —■■■ • ■ v -——\\ ~ \' • _.!r\' \\
A r««tf Saal< rngy gondot fordít eaépirodalml rovatára, liol mindig a legkiválóbb irók novaival találkozik as olvaaó. Kasényei éa larosi álénkak é* érdekea olvasmányt nyújtanak.
A FmiI Napié minden vaaSraap A gyermekuobának oimű rovatában Móka báoai kedvelt me-éit kSili a gyermekek réaiére.
A PESTI NAPLÓ,még március havában uj és rendkívül érdekes regény közlését kezdi meg, melynek addig megjelenő részeit az ápril Vén belépő előfizetőknek megküldi utólag a kiadóhivatal.
A PISTI NAPLÓ húsvétra rendkívül érdekes, díszes kiállítású ét csinosan illusztrált könyvvel lepi meg elB&ietSit.
Ezt a könyvet azok is megkapják, akik április elsején lépnek az előfizetők sorába.
KLÓVIIETÉMI FELTÉTELEK i A Paatl Napló r»f*eli kisdéaénak, mely aa flőafl napon beérkezett össsss híreket mayában foglalja, tehát a leljen Pastl Napló nak alóli <»té»i ara Budapesten éa a vidéken korán áa pontosan báiboa juttatva,
as esti lap küldést nélkül * ---—^——------------Isti éa Féfgall lap együtt rgysserre küldve a vidékre.
Cgéai évra . . 14 frt — kr. I Negyed évre . . 8 frt 60 kr. Eyéa* évre . . 18 irt — kr. I Negyed évre . . 4 frt 60 kr.
Fél évra . . . 7 irt — kr. | %y hónapra . . 1 Irt 80 kr. Fél évre ... 9 frt — kr. | Egy hónapra . 1 írt 60 kr.
Naponkint kétfősre, reggeli éa eetl kiadás külön-külön házhoz vagy postán küldve: Budapesten : Vidéken:
Kgéaa évre . . ia frt — kr. I Négyed évra . , 4 frt 60 kr. Egén* évra . . 80 trt kr. j Negyed évre . . 6 frt — kr.
Fél évra ... 0 frt — kr. | Rgy hónapra . , I Art 60 kr. Fái évre . , .10 frt — kr. | E«y hónapra . . 1 frt 70 kr.
A Pvaél Nn|»I4 eali lapjára külön la alintad alóltxeiéafket íuy, Kotty ha valaki mán újságot jérat éa a megaaokott újságtól megválni nem akar, as eiótitethét a PmII N«pi4 esll lapjóra, tiotfyodévoukétil 8 frt 80 krért.
A riBVI NAFté kiadóhivatala,
Budapeet, Perenoxlak-tere Bazárépület
fi I
I ■ i fl P i ti í IhSS?
\'jjgia tsl il
KEIL ALAJOS-féle
Padlózat-fénymáz
(Qhlasvur.)
legkltUnóhb mávolóster puha padló aatmtrn, I nagy palaoik Ara 1 frt 8A krajosár I kitt palaaxk éVaOR krajosSr.
Viaszk-kenőcs
lag|obb éa lagagyaaertthb liuttrwmlrt átér kemény padló aaáméra, 1 köoattg P? (MM>) ára 00 kr, mindenkor kapható:
Jfessélhofer J.-nél N.-Kanizsán.
Nyomultuk FiSoitai HlHÍp TnplTiUjiltimiaiiái" Niigy-Ktunaéán/lfUliC^
(817)
WMHwXMnWWOUUi
S|-
© a I
I ^^ \' 1 ]
s|f«|| *
54 1
mV\\
o
■hhmbmbmbJS
VMM KM rtMMMMMMMMMXM