Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
89.65 MB
2012-11-13 08:32:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
228
2350
Rövid leírás | Teljes leírás (1.37 MB)

Zala 1911. 006-025. szám január

Hiány: 1-5. szám

Zala - Politikai napilap
38. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Megjelenik minden hétköznapon este 6 órakor*
• --
mte.?
fa' UUUMnul
NAGYKANIZSA
r«Éi—j ■. a. TELEFON-SZÁM 78.
egy wMákálo^gáiwJ
A jMrk—«t8eág<l iMptfí kleieeUeyek • mHtwiiMt (*Mt UUuKtft. K*t-I1M MfWttMft nem válaltoaik «■» névtelet UfUfc* ocm mi h*vrWmW
a mrkwtMy.
! HéitliéM éa oyüUcrei díjtáblául sia-rist ttct w a buMmlal
JL J\ L a
POLITIKAI NAPILAP.
ibőrarrtM ásumo
*» H>l|» || Faatai Sádhw hoi**m i ] nlltllllnrf* C,, M>| IJO K | Ifj Mr> |.W K
N^lrftm IN . I -W0 .
FAin, t— „ 1 IpUvn .
Cafat far* 14--" . | Kffax im ML— m
Egy* amám ár* « HÍM*. •
Mubtfláfefc* feirouUiáa«*fc áa nmgém*
tímamimfék mrmékit !V0 ft&ée, Elj«fy»wi «s láMá* érta««4tofc 4|b 9 -Inteee* — K fttii«>>idU ieléi 6 k«ÍM.
XXXVIII. évf. 6. szám.
Nagykanizsa, vasárnap, 1911. január 8.
MMMAMU
Zala Hírlapkiadó él Nyomda Rt.
Pesti
Magyar
Kereskedelmi Bank
Nagykanizsai Fiók.
Aláírási felhívás.
Z00 millió korona
névértékű igto. évi magyar ki• rályi adómentes 4%-os állami Ijiradékkőlcaöa ezennel nyilvi-nos aláírásra bocsáttatik
Áz aláirúa
ffll IHf M im. erik
történik és pedig
Nagykanizsán a pesti magyar kereskedelmi bank fiókjánál, mint hivatalos jegyzési helynél
a kővetkező feltételek mellett:
1. Az aláírási ár 91-601,-ot tesz, hozzáadva az 1910b évi sz p-tember hó 1-tói az átvétel napjáig járó4Vs» folyó szelvénykamatokat
2 Áz aláírás bejelentési ivekkel történik, melyek a jegyzési helynél költségmentesen kaphatók.
37"Az aláírás alkalmával az aláirt összeg 5*/.-a biztositékképen le teendő és pedig vagy készpénzben, vagy olyan a napi árfolyam szerint számítandó értékpapírokban, me lyeket a jegyzési hely p elfogadhatóknak tart
4. Az aláirás alapján átengedendő összeg az aláirás befejezte után mielőbb megállapíttatik és arról az aláhók értesíttetnek. Minden aláírási helynek jogában áll az egyes átengedések összegét belátása szerint meghatározni. Ha az átengedés az ^|áhásnál kevesebbet tenne, a biztosíték felesleges része azonnal visszaadatik.
5. Az aláíró az aláírása alapján részére átengedett kötvényeket folyó évi január 26-tól kezdve
legkésőbb f. évi mire, ho 10-lg tartozik átvenni. Az alálrönak jo-gában áll a neki átengedett kötvényeket a megjelölt időn belül 4800 koronánál nem kisebb részösszegekben Is átvenni. Az átvétel megtörténte után az aláírási hely a letett biztosítékot elszámolja, Illetőleg vlsszaad|a.
6. Az átvétel ugyanazon a helyen eszközlendö, ahol az aláírás törtéit
fSV Különös előnyben része aülnek azon jegyzések, malyak a kötvények legalább hat havi zárolásának köteleteHsége mtl-lett történnek Nagykanizsa, 1911 jan. havában.
Puli Iftuvir KirukiliM Kuk
Mt)|kmlH*l riaw.
Főváros és vidék. *
Ninkuliw, |Muár T.
Nagyon kevés volt eddig az ellentét Magyarországon. Csináltak még egyet hozzá. Ellentét van '— igy mondták a parlamentben — a főváros és a vidék között A mi az egyiknek haszna, a másiknak kára. Azután cáfolgatták, tagadták ezt az ellentétet s minél jobban akarták letagadni, annál jobban kezdtek hinni benne.
Hogy bizonyos ellentét vari, az kétségtelen. Az a különös helyzet a forrása ennek, hogy Magyarországon csak egy nagy főváros van s hozzá képest aránylag kicsi vidéki városok. — Középfok nincsen. Ausztriának megvan a maga Prágája, Br&nnje, Grácja, — nálunk ilyesmi nincsen. Emiatt á szellemi és gazdasági életnek hosz-szu időn át és még ma is csak egy a központja: Budapest Ha a vidéki városok között egyben-másbar) megnyilatkozik valami fő-városiaskodás, vagy igazi nagyvárosi szin, ez még azt az egyet nem emeli a többi fölé és a fővároshoz közelebb. Ép azért mert csak ez az egy európai városa volt Magyarországnak; a nemzeti b&szkeség fölcicomázta, teletömte, becézgette mindennel, a mi a nemzet erőibél telett
Néhány 4v4/yan, hogy a vidéki városok szót efoelnek a becézge-tésnek e túltengése ellen. Hiszen helyes, hogy Magyarországnak legyen oly városa, a mely a külföld előtt igazi kulturát, igazi forgalmat, igazi ragyogást mutasson; de ezért a célért mindent föláldozni nem lehet. Elérkezettnek látták az Időt, hogy a kulturának és a gazdasági életnek vidéki mellékállomásai tegyenek; hogy az intézményekből, a melyek ennek a keltőnek egészséges kifejlődését siettetik, a vidéknek is jusson. Egyetemet, központi hivatal-szervezeteket, tőzsdéket, muzeumokat akarnak, ~ s nemcsak olyan apró vicinális alkotásokat, a melyek csupán a monográfiában jelentenek egy sort egy egy számot,' hanem eleven, nagyszabású alkotásokat, olyan méretűeket, aminőket eddig csak a főváros számára tartottak alkalma* síknak.
I'./ a törekvés aiülte at ellentétet a főváros éa a vidék közöli, iiz liftig magában nem |elsnlene .semmi veszedelmet. Olyan jverseflgéa e»,
amelynek csak az ország látja a hasznát A fővárosnak már nincs mit tartani a közigazgatási, kultü-rális és gazdasági decentralizálás-tót Amint a fokozott termelés a fogyasztókat, az újságok számának növekedése az olvasókat szaporítja, — a vidékeri létesített uj intézmények talán elvonnának valamit a fővárostól, de sokkal nagyobb mértékben növelnék azok számát, akik ezeket az Intézményeket igénybe veszik. Az egyetem a képzett emberek számát, a tőzsde az üzleti életet, a vállalatok számát a vidéki gyárak a fogyasztókat esetleg a kivitelt. Ezen a téren a fővárosnak nem lehet oka a féltékenykedési s a kormánynak nem lehet elzárkózni az elöl, hogy az állam áldozatait ezután a vidéki középpontok fejlesztésére, azok erősítésére és gazdagítására használja fői. r
Egyéb ellentét azonban a főváros és a .vidék, különósen a vidéki városok között nincsen. Típusok megkülönböztetik a kettőt, az életmód más és más közöttük, de egyik se mondhatja magáról, hogy a másik kizsákmányolja. A főváros és a vidék között nem csinátaak kereskedelmi mérleget s jgy nem lehet megállapítani, hogy mi több i az a pénz, amelyet a vidéki ember Budapesten elkölt, amit Budapesten vett, vagy onnét küldött árukért fizetnek, — vagy az amit a fővárosnak óriási gyomra a vidék által szállított élelemért adózik. A kettő körülbelül egyforma lehet s ha az egyik arról panaszkodik, hogy reá nézve az élet drágább, súlyosabb, — viszont neki több jut az élet, a haladás kényelméből, szórakozásaiból, szellemi javaiból, mint a vidéknek.
Nem jó erről az ellentétről sokat lbeszélni, még tagadva se. Ha van ellentét, amely csak az okos és Indulattól ment versengésnek ellentéte, — ne vadítsák azt gyűlölködéssé, Idgy féltékenységgé. Az Igazság ott van, hogy a vidéki ember ép oly tiszta szívvel Örülhet, Ha látja, hogy Budapest a komoly dolgokban Is Európa metropolisai mellé állhat mint aminő kevés oka vin a fővárosnak sajnálni, hogy Magyarországon a kla-váfoil klcslnyssaégek é* nyárspolgári iiokások létitkelbi'fl erőteljes, tartalommal bíró középpontok fejlődnek.
Uj városrész.
A pénzügyi bUbttság ajánlja a Hajcsár ttt) atcanyttást.
— Sajti tudósítónktól. — Néni hisszük, hogy városi közönségünk nagy zömének kedvesebb hírt tudnánk bármikor is mondani, mint ha azt közöl-heljük, hogy immár csapásként teánk nehezedO lakásínségünk megszüntetésére égy, vágy más módon sikerrel kecsegtető tervek készülnek. A kanizsai lakásínség speciális valami. Mig néha, tucatszámra állanak Orcsen as egészen apró egyszobás lakások különösen a városi központoktól távoli városszéleken, addig a hivitslnokí középosztály valóságot élethalálharcot vtv Nagykanizsán egy-egy valamirevaló 2—3 szobát lakásért, ha az megüresedik. Ennek a mind törhetetlenebbé váló állapotnak megváltoztatási érdekében lapunk hasábfai is állandó panaszokkal szoktak tele lenni. Nemrégiben, mint a Zala azt annak idején közölte Is, BtttUulm Oyőző nagykanizsai gyáros kezdett foglalkozni a kanizsai lakásínség megoldásának eszméjével, ajánlatot tevén a városnak a Hej-csár-ut környékén egy .tisztviselő és kislakás-telep' létesítésére nézve.
E tervek kfllönöaen a rengeteg nagyszámú nagykanizsai vasutasaág érdekeinek tédveznek, akiknek körében átánk mozgalom Is indult meg a mielőbbi megvalósítás Iránt Most, hogy ez az Qgy a város pénzügyi bizottságánál csütörtök esti ülésével kapcsolatban üjra, aktuálissá lett, közölhetjük, hogy vasutas körökből benntia. ket is felszólítottak, hogy álljonk e terv mellé. A tervekhez azonban természetesen sem pártoló, sem kifogásoló értetem ben eddig nem lehetett szarunk, mig azokat a város hivatott bizottsága tárgyalás alá. nem vette. A pénzügyi bizottság tegnapelőtt tartott páratlanul népes ülésében tárgyalta a nagyjelentőségű, városfejlesztési javaslatot, a legkedvezőbb fogadtatásban részesítvén azt. A pénzügyi bizottság nagyon alapos véleményével szembehelyezkedett a városi képviselőtestület épftésögyi bizottságának e kérdésben korábban elfoglalt elutasító álláspontjának. Bár föltartjuk annak Idején elfoglalt felfogásunkat hogy elsősorban a város belsejét keU kiépíteni, mégis helyet kell engedndnk a megnyilatkozott közóhajtásnak és a pénzügyi blsotuág alapos érveinek.
A nagyszabású terv rövid Ismertetésében a következő; Bettlheim Győző a Hs|csár útnak legkeletibb pontján lévő Strém-féle csontsaktártól kezdödőteg egész a Saentgyörgyvárl hegyre vezető útig terjedő 23 ezer négyszögölnyi terQleto földbirtokát nagyszámú vasutasaág által ösztökélve egy uj várotrésa létesítésére saándákoslk fordítani A terv as, hogy a csontraktártAt két, sugáralakban kiinduló Utcát létesítsen, metyckntk több száz kisebb-nagyobb házát saját költségén saándákoslk megépíttetni ás aspkat <fe-nyös amotlizácíós kölcsönök fejébén a bg-Mstbb txtsstsncláju smbmknat la olcsón elfdál. A kallót utcáhos, mttjr egészen a | Hitaigyöigyvátí utig tuixMn* nagy ás sporthírét léte*H»n#*eh as a I as t|ánlatttvó annyi hastáJSwilátt kér, I Hogy ti upáket j|tamW a Spert é» *
1
Megjelenik minden hétköznapon ette 6 órakor.

ii kUdáhfwt»I:
NAGYKANIZSA TELEFON-SZÁM 78.
«U meOékáfionuuML
A —bntiiíirt litf közlemények • —ke»atS«<^ rf iw k&WŐk. Kéz-iraiok Nymáért mmm vállalkozik 4a UesUh* ntn w fifyhwha
• uerknitiirj
Z A LA
ILÖriZITtM ÁUIi IMrk* | % r—*má Wikw l»orrlv«y wllHUIaill
l|,Un IJoV th Mn I**
Neyyedévrí 150 . H^iírfiiil *J0 . FHm 7.w. félívre, ».— . nvre 14. - j, j Cf^i ém II- g*1
Egye* amám ára é fDMr.
■-Wattttt-- POLITIKAI NAPILAP.
MuUuáfok, Ult ksamUliMk fa i
köueméuyek sorooitint 50 Már. ■tyagfifai «t nkatéii ért—it5
brini, — K<mufi«aln 6 f
XXXVIU. évf. 6. szám.
Nagykanizsa, vasárnap, 1911., január 8.
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Rt.
Pesti
Magyar
Kereskedelmi Bank
Nagykanizsai Fiók.
Aláírási felhívás.
Z00 millió korona
névértékű xgiQ. évi magyar ki-rályi adómentes 4%-ob állami júradékkőlcaön ezennel nyilvános aláírásra bocsáttatik
Áz aláírás
Wl aur M IHi, CTiii
történik és pedig
Nagykanizsán a pesti magyar kereskedelmi bank fiókjánál, mint hivatalos jegyzési helynél
a kővetkező feltételek mellette
1. Az aláírási ár 91-6(^.-ot tesz, hozzáadva az 191ft évi sz p-tember hó 1-től az átvétel napjáig J&ró^bs folyó szelvénykamatokat
2. aláírás bejelentési ivekkel törtíhik, melyek a jegyzési helynél költségmentesen kaphatók.
3. Az aláírás alkalmával az aláirt ősszeg 5'jL-a - biztositékképen le teendő és pedig vagy készpénzben, vagy olyan a napi árfolyam szerint számítandó értékpapírokban, me lyeket a jegyzési hely elfogadhatóknak tart
4- Az aláirás alapján átengedendő összeg az aláirás befejezte után mielőbb megállapíttatik és arról az aláírók értesíttetnek. Minden aláírási helynek jogában áll az egyes átengedések összegét belátása szerint meghatározni. Ha az átengedés az alálrá|nál kevesebbet tenne, a biztosíték felesleges része azonnal vlsszaadatik.
5. Az aláíró az aláírása alap-
Stn részére átengedett kötvényeket ptyó évi január 26-tól kezdve
legkésőbb f. évi márc. hó tO-lg tartozik átvenni. Az aláírónak jogában ált > neki átengedett kötvényeket a megjelölt időn belQI 4800 koronánál nem kisebb részössze-
Sekben is átvenni. Az átvétel meg-irténte után az aláírási hely a letett biztosítékot elszámolja, illetőleg visszaadja.
6. Az átvétel ugyanazon a helyen eszközlendő, ahol az aláírás történt
99*- Különös előnyben részesülnek azon Jegyzések, melyek a kótVények legalább hat havi zárolása nak kötelezett e*ge mel-lett történnek
Nggykanlzia, 1911 |an. havában,
M Miifir XvuMlllt Kuk
NMrkMHaMl ritk,
Főváros és vidék.
NacykanlBM, |»nuít T.
Nagyon Jcevés volt eddig az ellentét Magyarországon. Csináltak még egyet hozzá. Ellentét van — igy mondták a parlamentben — a főváros és a vidék között A^mi az egyiknek' haszna, a másücnak kára. Azután cáfolgatták, tagadták ezt az ellentétet s minél jobban akarták letagadni, annál jobban kezdtek hinni benne.
Hogy bizonyos ellentét van, ?z kétségtelen. Az a különös helyzet a forrása ennek, hogy Magyarországon csak egy nagy főváros van s hozzá képest aránylag kicsi vidéki városok. — Középfok nincsen. Ausztriának megvan a maga Prágája, Brünnje, Grácja, — nálunk ilyesmi nincsen. Emiatt a szellemi és gazdasági életnek hosz-szu időn át és még ma is csak egy a központja: Budapest Ha a vidéki városok között egyben-másban megnyilatkozik valami fővárosi askodás, vagy Igazi nagyvárosi szín, ez még azt az egyet nem emeli a többi fölé és a fővároshoz közelebb. Ép azért mert csak ez az egy európai városa volt Magyarországnál^-! nemzeti büszkeség fölcicomázta, teletömte, becézgette mindennel, a mi a nemzet erőibél telett.
Néhány ivef/yan, hogy. a vidéki városok szót etnelnek a becézge-tésnek e túltengése ellen. Hiszen helyes, hogy Magyarországnak legyen oly városa, a mely a külföld előtt igazi knlturát, igazi forgalmat, igazi ragyogást mutasson; de ezért a célért mindent föláldozni nem lehet Elérkezettnek látták az időt, hogy a kulturának és a gazdasági életnek vidéki mellékállomásai legyenek; hogy az intézményekből, a melyek ennek a kettőnek egészséges kifejlődését siettetik, a vidéknek Is jusson. Egyetemet, központi hivatal-szervezeteket, tőzsdéket, muzeumokat akarnak, — s nemcsak olyan apró vicinális alkotásokat, a melyek csupán a monográfiában jelentenek egy sort egy egy számot, hanem eleven, nagyszabású alkotásokat, olyan méretűeket, aminőket eddig csak a főváros számára tartottak alkalmasaknak.
Ez a törekvés szülte a» ellentétet a főváros és a vidék között, tíz még tragában nem jelentene semmi vesredflmet Olyan Jversengé* et,
amelynek csak az ország látja a hasznát A fővárosnak már nincs mit tartani a közigazgatási, kulturális és gazdasági decentralizálástól Amint a fokozott termelés a fogyasztókat, az újságok számának növekedése az olvasókat szaporítja, — a vidéken létesített hj intézmények talán elvonnának valamit a fővárostól, de sokkal nagyobb mértékben növelnék azok számát, akik ezeket az intézményeket igénybe veszik. Az egyetem a képzett emberek számát, a tőzsde az üztóFSjfctet, a vállalatok számát, a vidéki gyárak a fogyasztókat, esetleg a kivitelt^ Ezen a téren a fővárosnak nem lehel oka a féltékenykedési s a kormánynak nem lehet elzárkózni az elől, hogy az állam áldozatait ezután ajvidéki középpontok féjiesztésére, azok erősítésére és gazdagítására használja föl.
Egyéb ellentét azonban a főváros és a vidék, különösen a vidéki yárosok között nincser. Típusok megkülönböztetik a kettőt, az életmód más és más fözöttűk, de egyik se mondhatja magáról, hogy a másik kizsákmányolja. A főváros és a vidék között nem csinálnak kereskedelmi mérleget s igy nem lehet megállapítani, hogy ml több; az a pénz, amelyet a vidéki ember Budapesten elkölt, amit Budapesten vett, vagy onnét küldött árukért fizetnek, — vagy az amit a fővárosnak óriási gyomra a vidék által szállított élelemért adözik. A kettő körülbelül .egyforma lehet, s ha az egyik arról panaszkodik, hogy reá nézve az é(et drágább, súlyosabb, — viszont neki több jut az élet, a haladás kényelméből, szórakozásaiból, szellemi javaiból, mint a vidéknek.
* Nem jó erről az ellentétről sókat beszélni, még tagadva se. Ha van ellentét, amely csak az okos és Indulattól ment versengésnek ellentéte, — ne vadítsák azt gyűlölködéssé, Idgy féltékenységgé. Az Igazság ott van, hogy a vidéki ember ép oly tiszta szkvel örülhet, ha látja, hogy Buda]ftsr£ komoly dolgokban Is Rtirópa metropolisai mellé állhat, mint aminő kevés oka van a fővárosnak sajnálni, hogy Magyarországon a kla-vároil klcslnyesaégek én nyárspolgári szokások fészkeiből erő tel|es, tartalommal bíró kötéppon-tok fejlődnek.
Uj városrész.
A' pénzügyi bizottság ajánlja a Hajcsár ntl utcnnyltást.
— Sftjtt ludólllAnkWI. —
Nem hisszük, hogy városi közönségünk nagy. zömének kedvesebb, hírt tudnánk bármikor is mondani, mint ha azt kflzOi-heljflk, hogy immár csapásként reánk nehezedő lakásínségünk megszüntetésére egy, vagy más módon sikerrel kecsegtető tervek készülnél^ A kanizsai lakásínség speciális valami. Míg. néha tucatssámra állanak flresen sí egészen apr6 egyszobás lakások különösen a városi központoktól távoli városszéleken, addig a hivatalnoki középosztály valóságos élethalálharcot viv Nagykanizsán egy-egy valamirevaló 2—3 szobás lakáséit, ha az megüresedik. Ennek a mind törhetetlenebbé váló állapotnak megváltoztatása érdekében lapunk hasábjai is állandó panaszokkal szoktak Me lenni. Nemrégiben, mint a Zala azt annak idején közölte is, BtttUuim Győző n*gyr kanizsai gyáros kezdett foglalkozni a kanizsai lakásínség megoldójának eszméjével, ajánlatot tevén a virosnak a Hsj-csár-ut kornyékén egy .tisztviselő és kislakás-telep* létesítéséit nfave. «' ,
E tervek különösen s rengeteg nagyszámú nagykanizsai vasutasság érdekeinek kedveznek, akiknek körében élénk magalom is indult meg j, „rateltf&bl megvalósítás iránt MosL^Jfógy ez az Qgy a várps pénzügyi bizottságának csütörtök esti OlA lével kapcsolatban ojra. aktuálissá let£ közölhetjük, ho|y vasutas WfOkből bannO*- . ket is felszólítottak, hogy álljonk e \fh mellé. A tervekhé*. azonban természeteiül sem pártoló, sem kifogásoló érteleijjjen eddig nem lehetett szawftk; *mig azokat a város hívatott bizottsága tárgyalás alá nem vette. A pénzügyi bizottság tegnapelőtt tartott páratlanul népes ülésében tárgyalta a nagyjelentőségű városfejlesztési 'N javaslatot, a legkedvezőbb fogadtatásban részesítvén azt A pénzügyi bizottság nagyon alapos véleményével izem behelyezkedett a váiow képviselőtestület épáé«0gyi bizottságának fe kérdésben korábfean et-foglalt elutasító álláspontjának. Bkr fen* tartjuk annak idején elfoglal! felfogásunkat, hogy, elsősorban a tfáros belsejét kell kiépíteni, mégis helyet kell engednünk a megnyilatkozott közóhajtásnak és a pénzügyi bizottság alapos érveinek.
A nagyszabású terv rOvid ismertetésében a következő: Bettlheim Oyőző a . Hajcsár útnak legkeletibb pontján tévő Strém-féle csontnktáriól kezdódMeg égte a SzentgyOrgyvári hegyre vezető uttg terjedő 23 ezer négyszögölnyi területit földbirtokát nagyszámú vasutasság által OsatOkélve egy uj városrész létesítésén jzándékoiik fordítani, A terv az, hogy a csantraktártói kél, sugáralakban kiladule utcát létesítsen, melyeknek több ásás kisebb-nagyobb házát sa|át kM*e«g«u szándékozik megépíttetni és azokat etö-nyOs amortizációs kölcsönök fejében a tag kisebb (xiutenctáju embereknek is otaAn elsdnl, A kettős utcáhoi, m«ty egészen a tUsntgyltgiváit uttg huiódn* nagy játék és sportteitt IStMitenássfc 4* * «<(«Mt as ajánlattevő annyi Hnsaájáwtást két. hogv |s uMk*1! vflamM a sport és
"2 oldal.
ZALA
1011 jwár'*
I
Utáatertk céljainak megtelelő jókarha helyezze i azok állandó jó lurban lailásá-ról további, világításukról gondolkodjék és u egész leiepet kOzigazgitáti ét rendéuetl siemponlból a város egyéb utcáival ét (ereivel haaonló gondolái alá vagye,
A pénzügyi bizottság a városi mérnöknek az ajánlatára n<Lve mindenben ked-mő előterjesztéseit figyelembe véve így bosta meg véleményét;
Helyteleníti a pénzügyi bizottság ai építésügyi bizottságnak indokolatlan állásfoglalását a város jelenlegi tart hatat* tan lakásviszonyainak megkönnyítése és a város fejlesztése szempontjából. Ezért a tervbe vett telep létesítését a bizottság elfogadásra ajánlotta a városi tanácsnak azzal a kikötéssel, hogy az utcák 6 01 szélesek legyenek át ugy ezeket, valamint
• játék ét iportteret a ■ vállalkozó uját költségén ciináltaata meg. A világítóitól
• várat gondoskodjék abban az etelben, ha a várat részére ingyen biztosíttatik egy középületnek való telek, amikor az egétz telepet közigazgatási ét rendészeti szem* pontból a várat egyéb részeivel haaonló gondozás alá veszik.
Ami a létesítendő telep járdáit ét viz-togótt illeti, a bízottság véleménye az, hpgy ezeket a vállalkozó legyen kötelet megépíttetni. Fontot részleté még a két órán tul tartott nagy bizottsági Qlés határozatának az, mellyel annak a javaslatának adott kifejezést, hogjr ha a telep létesítése teljesen befejezett, lénnyé vált, a Htjctár-ittát (melynek neve it* megváltoztatandó) J Csengery úttól a létesítendő telepig makadám burkolattal látnák el a város • költségére.
A pénzügyi bizottság nagy jelentőségű terjedelmes javaslatával á jövó heti tanácsülés fog foglalkozni, mely azt a legközelebbi városi közgyűlés napirendjére ké-ttM dö.
A kanizsai fogházban.
Egy ön az élók nagy koporsójában.
— Sa|él tudósítónktól. -
Azok • kicsinyes ét minden parókájukban auHCáfoll vádak," melyek a nagykanizsai ki%l Qgyátzaég fogházát illetőleg nemrég 1 vármegye közigargitási bízott-' aágát foglalkoztatták, ujabban a közérdek-Kdét perspektívájába állliot'ák az Erzsébd királyné-térnek kőkerítése* nagy tzötke épületét, a tObbi kevésbbé állandó érdeket-tégfl ét bizonyos mltztic izmusba burkolt Bgyétatégí fogházat Vatóbin csak egyetlen egy röviden lepergő órácikát js eltölteni a rabok tzomoru, hallgatag világában, Igazán atkamat arra, hogy a szabadság birtokában lévő szemlélődő ember lelké: Keit a mdanchóHának hangjai búgjának KM ét az emberi sort rettenetet változatossága fölött való dtöprengés Üstön itt tanyát.
Egy órát töltöttem el a kanlzaai fogházban Jureczky Iván kir. ügyész ur szivet engedelmével, Kitérőm a hallgatag rabok honában Hmty József fog házfelügyelő ur voM, aki jóleső kétzséggel apróra megmutogatott mindent, ami engemet, mint embert át újságírót érdekelhetett.
.Mai létszám; 81.* Ez volt első jegy-Htam, melyet a fogház udvarára be|ulva, az épületbe lápét előtt emfkk egyetlen bejáratán kifüggesztett táblácskáról lemásoltam. Szép szám, de nagy vlgatzitlát t
hát minden lakójának, hogy 81-ed magával viseli szomorú sorsának terhét. A felügyelő ur csökkenti meglepetésemet. Nemritkán volt már 130 .vendége* 'is. Megindulunk télánkra. A kapu mellett aaem-ben a felügyelői irodával van a 14 fog-házőr szolgálati helyisége, kiknek létszámához tartozik'még két őrmester ésc egy munkavezető. Egy pár. lépcsőn megyünk először lefelé. Megnyílik egy ajtó, amely igazi tömlöc gyanánt mered,fekete torkával felénk. Ez a sötét zárka, Hol még egy szék tincs. Csak fegyelmi büntetésképpen alkalmazzák, rendszerint néhány órára, de ha muszáj, szabad hatszor haszonnégy órára is. Mikor beléptem ide és megcsikordult mögöttem az ajtó zárja, —- amint tréfából kísérelem néhány percre odazárt; megborzongtam. IU még patkánynak lenni se lenne jó.
Az .alagsoron" van még a konyha, hol Stelner Móric, a gőzfürdő kocamai haláloa szurkálásért 2 évre elitélt tzép szál mészárotlegény fogadott feszes baptákban egy társával. Ók ketten a szakácsok. Épp ekkor áztatták két nagy csöbör lencsét a másnapi ebéd számára. Itt van még az iskola, melynek azonban caak vasárnap délelőtt és délután van közöntége. Délelőtt elemi iskolai ismereteket (irá.% olvasás elsősorban) magyaráz egy állami Iskolai tanító, délután pedig' egy szerzetes hitoktatási tart. .Tankotelesek* a 30 éven aluli férfiak;
Vlsazatérve « földszintre, bekukkantottunk a 6—7 ágyas kórházi szobába. Űres. Egyetlen lakóját, az őrültséget szimuláló jó ismerősi, Takács Gézát - már visszaszállították cellájába. Az első emelet érdekessége a női foglyok közöa zárkája. Jelenleg hatan tartózkodnak benne. Egy tunyi, rókaszemü málróna, a Máiia-Noszlrát is megjárt kiikan/ZMt- QuSin Ferencné fogad ttgngga<fezitcsókotom*-okkal, minden feleletében ismételve, hogy „tekintetet felügyelő ur* Pár hete kerüli be lopá» miatt ujabb egy esztendőre, itt volt egy egynapos rendég, aki a 10 kor. becsületsértést büntetését jött be .leülni.* -'.Mit csináljak, ht egyszer az uram minden kra|cár pénzt eliszik 7* feleli csodálkozásomra. Tovább megyünk. Szemben kinyitják a fogház doyenjének, a 66 eizten-d-is gyenesdiási parasztasszonynak, Major Ignáfné vizsgálati fogolynak celláját, ki a 76 esztendős urát szúrta agyon. Mély alázattal kötzOn, miközben leteszi tz atz-tiit helyettesítő összecsukott vaságyára Oreg betűs imakönyvét, melybe, lehet, hogy a sírástól vörösre duzzadl szemeivel mélyen belemerülve találtuk,
Egy emelettel feljebb van a fogház férfi-nemű .korelnöke*, a 63 etztendót Herceg Mihály. Az Osszeiszott kit emberke első r(tekintésre elárulja, hogy nagy rutinja van e szenvedések viselésében. Szenvtelen egykedvűséggel mond|t, hogy már 18 évet Olt életébéh. Oavallér az Oreg ilyen tekintetben. Kéi esztendőt hozzátett, meri tz irodában kiókumláltam egy nagy könyvből, hogy csak lö etzteudöfnozott Ottzea kis Öreg. Azzal sem lOrődlk, hogy felvilágosítom nem éppen jelentéktelen tévedéséről. Most legutóbb kél s/ép pej lovat kOIOtt el Merenyén Persze hallani sem akar a lopásról.
Legutoljára ttttem tiszteletemet Takda Uézánál. A hajs muciéig pokrócába csavarodva alulk éppen a Hu vaságyán. Htr-mídmtgávtl lakja a másodikemeleli cellát. A várottzertt jólltmert kanizsai j-iir, a
Oéza pár he|e került be ét bizony már az aratásnak ia váge lesz, mikor u|ra szabad levegő, talvbat. Ugyárt,, ml máa bűne it lehetett volna, mint a Icánykeritét, tmlért etekély hét hónapit Ítélte a lörvényfték. Mint fentebb emlitettem, a fiu eleínla őrültséget szimulált, de a kénytzerzubbony visszaadta leijet józiniágát.
Majd elhagyjuk a kornyék házaiból magasan kiemelkedő fogházi főépületet \é* vagy 12 falépcsőn lemegyünk a másik u<Pt Tarra, ahol a munkában lévő rítok napestig vantyk. Végig néftrük először a kő-nyomdát, hol állandóan 6 ember csinálja a törvényszék és járulékainak árverési hirdetményeit, meg a többi félelmetes Irka-firkát, amiket sokttorofttam kell. Aztán átmentünk az esztergályos ét asztalos műhelybe, ahol reggel negyed 7-től esti 6—7 óráig szünet nélkül megy a munka.
Mindenütt példán rend Ahogy belépünk, minden kézben megáll a gyalu meg a fűrész és kstonás állásban- várják a világ legszomorúbb iparosai, liogy mit kérdezünk tőlük. Mintegy IS en vannak a műhelyben, köztük a bűnös póMaszolgt, — Herceg Lőrinc it, aki .két esztendeje alatt szépen megtanulhatja asztalosmeslersé-get, amivel elvesztett eztsztenciáját pótolhatja. Megesetten názi valamennyi az égő cigarettát a számban, A fogházban igazán .tiioe a dohányzás*. — Megbámulom a szomszédos ráktárhelyiségben felhalmozott, azebbnél azebb bútordarabokat, amiket a legkülönbözőbb foglalkoiási ágakból Összeverődött emberek készítetlek. — Hihetetlen, — de ugy van, — hogy az egyetlen szakmabeli közöttük egy egyszerű ács legény, — aki kitzabja t szekrények ét tublatok deszkáit. De már elég voll mindenből. Hiábt állapítom meg jóleső örömmel, hogy a fogh. i minden azflk-tégettel el van látva, amit a modern hygíenia megkíván és hogy a rabok a legszeretetteljesebb bánásmódban részesülnek, amiért oly őaalnlén alázatosak, — moat már magam la minden áron tzabt-dulnl akartam innét, hol még a levegő is nehezebb mmt ott kivűl. Hirtelen jött melsncbólia fogott el. A szemközt lévő ajtón át felémvillan a azabadtág. Esős, szürke és ólmos, de igy it t meleg, temmivel Km pótolható tzabidtág. Sietve igyekszem kifelé, a kapuhoz. Megköszönöm meleg szavakban a fogházfetügyelő szíven kíséretét, a amint utánam megctikordult a betett kapu zárja, mintha* kihallanám ebből a csikorgásból tokotok rab megcsukló szavát:
— Az a tekintetet Ür már kiment I ...
g. I.
A LEGOLCSÓBB LITHlON TARTALMÚ. SZIKLÁBÓL FAKADÓ TERMÉ SZETIS AsvAnvviz.
Bvrheiyi Iiiék borvíz
kiváló nedvhajtó. Sziklából fakadéka rméazetes úgy Ásványvíz. — Fflelórunltó Tapolca'éa - vidékére -
TÖLGYESY JÁNOS
tflszer éa csemege kercakedó cég.
Mátyássy Zajt n sorsa. p
A honvédelmi miniszter ét tgr hadbíró nyilatkozata.
Saj4t to4A*UA«iktól —
A Mátyáaty-Junga-dgy tijrbb tordbilata mindenütt nagy fettOnétt kelteti. A közhit j az vöjf, hogy a katonaI hatóságok már régóta napirendre tértek a> annak idején 1 sókat szerepelt affér fölött é» hogy az j egész, ügy aktái fttár régóta lezáródtak j
Tekintettel arra, hon az űgy minden „ rugója egy-egy katonai hivatalban található föl, természetet, hogy mindenütt a legtelleteb begombolkozás fogad minden érdeklődést. Mint ahogy tagnap megírtuk, Mátyáuy Zoltán százados-hadbiztos ellen becsülelűgyi eljárást Indítottak azon a elmen, hogy Jimgáék házánál visszaélt azoknak venáégiieretfMvel ét bajtársának, Junga Sebflnek családi békéjét feldúlta.
Ebben az ügyben decemberben volt az első tárgyalás' a kassai honvéd kei Heti parancsnoktágnál, amely at összes iratokat a főparancsnoksághoz ler|esztette fel, a mely viszont a honvédelmi minisztérium-hoz teszi át végleges döntés végett.
As elveszet' Mátyátey.
Egy kiváló hadbíró, a kinek szakkörökben ismert *neve van, erről a konkrét esetről ezt a szakvéleményt adta:
— Hangsúlyozom jnlndenekaiőtt, hogy eltekintek ennek at ügynek Összes szerep-lőttől és a nélkül, hogy ss aktákat ismerném, tisztán az újságból szerzett értesülés alapján ugy látom, hogy Mátyáaay ügye nem a legjobban áll. Ugy Utazik, hogy az alappórben fofmerűli adatokon kivül Mátyássy Zoltánnak önmagára vonatkozólag nincsen olyan adata a védekezésre, a mely tisztázni tudná Junga ét Jungáné vallomásában ellene természetszerűleg felmerült vád alóL Ebben az ügyben egyedüli fontos momentum az a két vallomás a melynek alapján Mátyássy ellen az I eljárást szükségesnek tartották megindl- I tani. Ha Igaz az, -hogy Mátyáaaynak a 1 lélektani alapon felépített vallomásán kivül I semmiféle konkrét sdat nincs a kezében arra, hogy eredményesen védhetné magát, 1 akkor csak nagy Mrói belátás mentheti meg a' legsúlyosabb következményektől, a lefokozástól. Ilyen ügyeknek a kimenetele mindvégig kétséges szokott lenni, mert minden a végleges döntésre befolyással lévő emberektől függ.
Ez a szakvélemény nem mond ugyan aemmi ujat, de igen érdekes azért, mert egy katonának- a véleménye. Megtud hatjuk belőle azt ia, hogy nem okvetlenül ragaszkodnak ők sem a szigorú, száraz betűkhöz.
A miniszter nyilatkozata.
Ma délelőtt egy hírlapíró munkatársunk felkereste Hazai Samu honvédelmi minisztert, akt a következő kljetentéat tette: •
— A laplukban tegnap megjelent tudd-liláiról csak mint magánember, mist a többi ujtágoivató szereztem tudomást. — Maga as űgy nem tartozik direkt hozzám, meri én csak sdminisztralive dolgosom. Nagyon kérem, az én nevetnmei kapcsolatban ne lessék temmlt sem írni, mondta a miniszter limert kedvet modorában, — mert őszintén szólva, rettegek as Intervju-lót. Kérem, tegnap a képviselőházi ■folyosóit egy újságíró {kérdésére két jelentéktelen szóvtl válaszoltam éa legnagyobb [megdöbbenésemre egyes lapokban ölet | intervjukkái találkoztam. Nem is hiszik, kérem, milyen kellemetlen dolgok ezek. Végre ia az ember nem cáfolgathat örökké.
A honvédelmi minltzlernek tehát még nincten tudomása a Mátyáaay ellen Myí ügyről. Ez természetes la, miután as értesülésünk ugy tzól, hogy az iratok még a főparancsnokságnál vaunak éa csak a kivetkező napok valamelyikén |utnak ét a minlazletíumba. A bitótttág, a mety véglegesen fog dönteni Mátyáaay sortéról, — ugy alakul mrg, a hogyan art megiriuk

Első nagykanizsai =
inztá és pjMHtt
i HIRSCHLER JENŐ 1 MVIill/ill, (I-M l (Virul liírpilili)
' K


' " — " -=» ■ —— • -—« M* rn MP ■ W ■ "^W-- 9 mm' PN3r "1
Nagy válnaztékban: Lpufinomibb bel- éa kdlIAI ti férfidlvatOltönyuövatak, divat nadrágok C
éa divat méllényok.* "í ■wmmmmuBrnammmmarnmp
slIMkCk szalonöHonysiövetok
«— O CSÓ SZABOTT ARAK! í|

fekete es
állandó raktára

Hzuhrt lit'llí»kitk gvrtrl rtrbnn.

1911. január &
ZALA
3. oldal.
A kanizsai gazdakör
a* élőállatok- és husbehozatal ellen
kosnyák Géza berfyujtotta a kérvényt
a kéRyiselőházban.
— Saját tudólilánkt6l. —
Az élőállat- és hüsbehozataláról szóló vitában, mely országszerte a'legszélesebb körfl hullámokat ven. hallatja hangját a nagykanizsai városi és járási gazdakor is. A gazdakor felirt a képviselőházhoz, hogy foglaljon állást az átlát- és husbehozatal ellen és ezt a kérvényt Bosnyák Géza, a kerület orsz. képviselője tegnapelőtt terjesztette a képviselőház elé. Erre vonatkozólag a Ház elfogadta az elnOk amaz, indítványát, hogy a kérvény a szerb kereskedelmi szerződés most folyó tárgyalásának során nyerjen elintézést '
Kézmárszky tanár, a magyar nöorvosok nagynevű nestora, a kővetkezőkben nyilatkozott: .Klinikámon a természetes Feren cz József-keserüviz kiterjedt alkalmazás alapján a legkedveltebb hashajtók sorába emelkedett. Kiváló előnye, hogy a gyermekágyasok is •.szívesen veszik, mert a Ferencz józsef-viz kitünö hatása minden kellemetlen melléktfinét és következmény nélkül, biztosan és rövid idő alatt nyilvánul". Kapható ásványvíz-üzletekben és gyógy tárakban.
A tapolcai családirtás.
— Saját tudósítónktól —
Tapolca( Január 7.
Tapolca kOzOnsége még ma is a megrázó dráma izgalmas hatása aldtt áll, mely Farkas Lajos állami erdöőr családjában tegnapelőtt este lejátszódott és melyről a Zala részletesen tudósított. A községben igen. nagy a részvét a csodával határos módon megmenekült családtagok' iránt, kik kOzDI az asszony könnyebben sérült meg a kezefején, a 17 éves Róza azonban igen súlyosan, a vállán. A szerencsétlen leányt most kórházban ápolják.
Tapolcán meg vannak róla győződve és ezt a föltevést a vizsgálat adatai is megerősítik, hogy ~ Farkas, nem volt őrült, a midőn borzalmas lettét elkövette. Minden jel arra vall, hogy készült a rettenetes családiiiáara. Nagyon elkeseredett, folyton anyagi zavarokkil küzdő ember volt, ki a megoldásnak már csak ezt az egyetlen, s kegyetlen módját látta. Véres tettének szerencsétlen áldozatait, velük magát, a csendőrök által agyonlőtt Farkast is tegnap temették. A temetésen nagy kOzflnség vett részt, mely mély léazvéttel fordult as életbenmaradt csatádtagok felé, kik a nagy beteg Róza leányon kivül a halottas kocsi után haladtak.
Zalaegerszegről még tegnap megjelent Tapolcán a vizsgálóbíró, ki a nyomozást levezette
Hirek.
MUQIORSMfll
— A vidéki városok még két milliót kapnak. Kedvező jelnek vehető, hogy Lukács László pénzügyminiszter-minap egyszerű bejelentésben adhatta a képviselőház tudomására, hogy kél millióval fölemelte az állattenyésztés céljaira az 1ÖI1, évre fölvett összeget, ami nagy OrOmet okozott az agráriusoknak. De kérdés marad, milyen haszon hárul ebből a két millióból a magyar fogyasztók millióira. Mivel a mindig rideg pénzügyminiszter bizonyára a rideg számok alapján volt abban a helyzetben, hogy ezen két milliót kollegája, Serényi grófnak Is nagy Örömére fölajánlhassa, a pénzügyminiszter most még a vidéki városoknak is OrOmet akar szerezni és a belügyi költségvetés tárgyalásánál be fogja jelenteni, hogy a vidéki városok állami hozzájárulása céljaira a költségvetésbe fOlvelt 3 milliót már 191 l-re Bt millióra emeli fOl és Így gyorsabban jutunk a végeredményében csakis 1914-re kontemplálva volt évi 8 millió állami hozzájárulási Összeghez. Nagykanizsa város házi pénztárára annyit jelent ezen állami hozzájárulásnak ily mérvű fölemelése, hogy 191 l-re nem 30, hanem kerek 50 ezer koronát kapnánk az államtól.
— Ma lesz a tanácsülés A tegnapi ünnep miatt elmaradt rendes heti tanácsülést ma délután tártja a városi elöljáróság. A tanácsülés tárgyalásairól igy csak lapunk legközelebbi számában hozhatunk tudósítást.
— Emléket Elchberg Adolfnak. Mint a lapunkban kOzOlt felhívás jelezte, tegnap délelőtt a Casino alvasószobájában Elchberg Adolfnak, a nagykanizsai izr. keres-, kedelmi Iskola jeles képzettségű első igazgatójának Nagykanizsán tartózkodó Összes tanitványai, hogy a legnagyobb szeretetük emlékezetében élő fanáruk emlékének méltó megOrOkitéséról értekezzenek. Összesen húszan jelentek meg a tanítványok, akik végrehajtó bizottságot választottak. Ennek elnökévé Grűnhut Henriket. tagjaivá pedig a következőket választották: SzigeliSomU (az egész mozgalom kez-áemtoyti6\ti),SoíhschlldSamui,'Rostnberg Richárdot, Elek Lipótot, Tripammer Oyulát, Reinilz Józsefet, RelchenfeldSindort, Hirsch-fer Sándort, Weisz Tivadart, Blau Lajost éf Dtutsch Mórt — Grűnhut Henrik elnOk emlékezett meg néhai szeretett tanárukról, kinek oly sokat kOszOnheltek mindnyájan. Majd ismertette az. em lé leállító mozgalom hármas cétját. E célok: síremlék létesítése a nagykanizsai izr. temetőben, mellszobor vagy portré készíttetése az tskofa részére és egy .Elchberg Jótékony-alap" létesítése. A gyűjtést br. Gulmann Vilmos 200 koronás jegyzéke nyltotU meg, amit r volt tanítványok nagy lelkesedéssel tovább folytatlak. A bizottság cél|a — elsősorban is — az Idegenben tartózkodó tObbi' tanítványok hollétének felderítése, hogy azok is adakozásra serkenthetők legyenek. E gyűjtésnek egyelőre klszámlt-hatlan eredményétől telték függővé, hogy a hármas célból mennyi lesz megvalósítható. Miután még az elnOk ígéretet tett arra nézve, hogy az ügyet állandóan ébren fogja tartani és annak egyes fázisálról való tájékoitálás végett a bizottságot időnkint sgyba hlv|a, Bún Samu, az értekez-letan szintén jelSQvolt jelenlegi Iskolaigazgató meghatottan mondott köszönetet azért a szép kegyeletért, melyben kiváló előd jénsk emlékét résiesltlk. A gylljlésl akcióval btfolyó péntek a Nagykanizsai bankegyesületben lesznek elhelyesve és asokil a Zalában nyilvánosan nyugtássák.
- Vaautl karambol. Tegnap reggel liáhi állomásoiTa nagykanltaal sraniély-vonal tisialllkOiAII agy államvaitill vonat ttl. m nM'dlIkAiás gyöngébb |elh>gü volt éa Igv tiaranciire egyéb kárt nsin ohoiott, limit Ikogy néhány kncil meg iiiiigátadolt.
— Népesedési mozgalom Na| kanizaán ) 1910-ben. Nagykanizsán ai 1910-ák- Esztendőben született összesen! 897 gyermek fmutt évben; 668), kik közül (Örvényes 346 fiu éa 360 leány; házasságon kívüli: 74 fia és 58 leány, halva született: 10 . fiu és 9 leány. Az elhunytak száma: 703, (tavaly: 683), kik közül 383 a férfi — és 320 a női nembez tartozott Házasságkötés céljából jelentkezeti az anyakönyvvezetőnél 241 pár, (előző évben 253) ; Házaságot kötött 232 pár, (előző évben 220); vegyes, házasságot 26 esetben, (múlt évben 18-al) kötöttek. Az éoi természetes szaporodás : j 154 lélek.
— A Munkásbetegsegélyzó Pénztár tagjáruléka. Az Országos Munkásbetegsegélyzó és Balesetbiztosító Pénztár a mult hónapban tartott közgyűlésén elhatározta, hogy a tagjárulékokat ez évi január 1-től kezdve hét napra veti ki. E közgyűlési határozat folytán az Országos Pénztár — mint a Zala megírta körrendeletben utasította a kerületi pénztárakat, hogy január l-től kezdve esen az alapon Írják ki a munkaadók számláit. A nagykanizsai kerületi munkásbiztositó pénztár ezen körrendelet , végrehajtása előtt az állami hivatal jóváhagyását kívánta bevárni. Ezen óvatosság — mint a tények mutatják nagyon is helyén való volt, mert az Állami Munkásbiztositási Hivatal az Országos Péhztár rendeletének végrehajtását felfüggesztette. Így tehát egyelőre továbbra is a hat napi járulékszámítás marad érvényben.
— Qyássrovat. Nagykanizsán az év első hetében elhaltak: András István 1 napos, Deutsch Linia 9' hónapos, Sándor Mihály kanász, 77 éves, Bodó József IX hónapos, Ozv. Tapler Józtfefné, született Salamon Anna napszámosnő,J 57 éves, Tánczos Istvánné, szül. Kiss Anna 32 éves,_ Pásztor György 3 éves, Potyondy József nyug. postaaltisrl, 73 éves, Balog Etelka 3 napos, Dézsenyi Antal tanuló 9 éves, Papesnyák István napszámos, 69 éves,. Benczik Ferenc földműves, 73 éves, Hoppár János napszámos (Iháros), 50 éves, Horváth István vasull munkás, 53 éves, Hokman Józselné, szül. Horváth Julianna' földmü-vesnő, 27 éves, Németh János vasúti munkás, 52 éves, özv. Küzáry Ferencné, szül. Szabó Katalin magánzó, 90 éves, özv. Németh Jánosné, szül. Bakonyr Terézia napsiámosnó, 50 éves és Artner Mária lelenc, 17 hónapos.
— Hadkötelesek sorshúzása. öles) ialragaszok hirdetik ma reggel óta a vá-| rosban, hogy a polgármester a Nagy-j kanizsán illetékes 1890. évben született ] hadköteleseket sorshúzásra rendeli. AI sorshúzás a városház második emelétén aj katonai ügyosztályban van és annak végső] terminusa folyó, január hő 22-e.
— Tanítói klnevezéa. A hivatalos lap] közli, hogy a kultuszminiszter TOmOsvárn Ágnes okleveles tanítónőt a csabrendeki] állami elemi népiskolához rendes tanítóvá! nevezte ki.
— Cabaret a Szarvasban. BrónyaA Lajos, a Saturnia mózgóképszlnhdz tulnj-I donosa szombaton, mához egy hétre, estei a Szarvas szállóban négy színművész! közreműködésével cabaret rendez, malytn] Brónyai konferál.
A HalAI Oooa*. C návvnl ráfitól lógva w olváit lllotlk,' noha Ijtaítalanul, m»rt fjiaiaáfl
xrrlnt ai ulváa a, ,Mf| Upforráaa. l-rgyllnS bármily táradtak íi kimerültek, néhány órai ' pompán alvái vlMitiMorii nvkuok a» rltrtii. if rrókai ' " "
Mv*l tnlnkrl A* |ri|ut|N kíván tokai ér, ii| i«a« aiok réuMlltni'k t>«nm\ akik iitriívlk kímélik, Iiptó Italok gyöngítik m ldr|«k»t, unit ktlvkikmtilhrn áliiiMlan»átf áll he. t;0»i| rsMt |át«ilk a teklntaitwi a majd inlmltMi látUmn haainálataa káváiul, A Kathrtinrr-WI Kn*lpiHnuJáiakSv« m*iaaoká*a Aliul mán Hám áitnallaiiááa .nyúlt |yóimiiá<t, A yíwdl Kai n<tn»i lát» Knfl|i|MiialM«kávi< a totiilvrm. flMiwa aramatlatN alÁnváil unalmam, a I ti láinnv alkaitnick itmül lAlm káváiiatt áll< hniufik anlMl álA, mitly a tóival 4* l«W»N Htlmlan t*rni'Muiáíl»í\»» l*n«lomiól hím iMljCf Ionnál Mvyvilk lahái a ViuOill Kkllmutii Iquü utr 'ÉÉ
StrneXikcii
\ míixt
tiaAziiajt*
TtaJü SP&Locttosrt-fwutlefot ?
V . J' .
. az arc üde, friss és fiatal Wieri tesz tóig
számtalan nő köszönheti mert szépségét is szerencséjét
, , az arcot előkelően mattá PtCrl (eszi
. millió esetben igazolódott nen f,e csodába illó hatása
I . senki sem használta még UlCZT eredmény nélkül
• . eltüntet minden szépség' mert hibát
\mert puhítja a bőrt
esti világitásnál csak Yes \niert Porcellán Poudertől lesz gyönyörű az arc
minden szépitőt pótol, de Imert a Yes Porcell&n Poudert nem pótolja semmi
a hites vegyész bizonyítja, Wert hogy minden pouder közül az egyedüli ártalmatlan
l*0|ti
laalául kávánál.
A Porcellán Pouder csak akkor valódi, ha a doboz tetején a Yes szócska áll.
Kapható az egész világon mindenütt
Központ;
American Porcelain Pöwder Co. Ltd.
New• York 160. Broadway, t
Főraktár Mntyuronaág résxétv
BUDAPEST,
IV. áer„ "Kt'v*kemeti utcm VIII. ker., Rákócai ut v aa
•■( r»k J'— «• (f. -» korximm
Kmktárak Natykaahaám
ftwyt Mihály, Oetfríá ét Ortftf, Kohn L^/tu, L&wy Sámtomi,
t otdil.
ZALA
1011, jnmér S.
— KBvety pályázik. Miután • szat-mári uinháx uj igazgatójává Mezei Bélát, U eddigj. gyöd igazgatót választották meg. A gyűri direkció megüresedett. Erre többek közt, — mint értesülünk, — Kövesy Albert, a nagykanizsai igazgató it pályázik. Érdekei, hogy t Páni Niplő Követy pályázatát a következő ajánló sorokkal támogatja:
Január 15-én jár le a győri sxinbázra kiirt pályául, melyben legkomolyabb kilátásokkal reá részt Követy Albert, a mi azinMiunk Igaigatója ét a győriek nagy szolgálatot tennének színházuknak is a színházba járó közönségnek, azt bizvást elmondhatjuk, ha Kövesyt nyernék meg igazgatónak, aki immár hat éve működik Pécsett és csakis azért veszítette el a pécsi állomást, mivel a páni közönség is híve a színház vezetésénél a váltakozó rendszernek, de bizonyos, bogy érdemesebb igazgatát a győriek KÖvesynél nem kaphatnak.
Vájjon a pécsiek miért nem becsülték meg ezt a legérdemesebb direktort? Hja perese I A váltakozó rendszer . . .
— Vak tDzilárma a moziban. Nagy riadalmat keltett a Szarvas szállóbeli Szatumia mozgőképszinházi tegnap isti előadásán az, hogy a villamosvezeték ólombiztositéka kipattant és égy ijedős öregasszony tüzet kiáltott. A megrémült közönség soraiban nagy pánik támadt, egymást szorongatva rohadtak a kijáratok felé, melyek szerencsére, elég nagy számban vannak ahhoz, hogy a közönség soraiban nem történhetett baj. A leiizgatott közönséggel 'csak nagy nehezen lehetett megértetni, hogy nincs tűz, nem is lehet, mert hiszen az egész terem asz teszttel van ellátva és tűzrendészet! szempontból az egész berendezése, számos-ajtajával, ablakaival mintaszerű.
— Déry Rózái — szegedi primadonna. Utólag, midőn már bekövetkeztek az események, persze könnyű jósolni. -De kérjük, hagyjfT meg nekünk jóleső tudatnak azt, hogy Déry Róni karrierjét mi előre Is megjövendeltűk. Mikor Déry Rózsi éveken át még csak a kanizsai színtársulat havi kemény 60 forintokkal fize-
• tett, igtn kedves, igen tehetséges és igen bohém tagja volt, már akkor tisztában le* hettűnk vele, hogy ha valamikor komolyabban lát a dolgához, egyike lesz az ország első primadonnáinak. Ez most be is következett Déry Rózsit Almássy Endre (ugyancsak volt kanizsai színész), "a szegcdi színház igazgatója szerződtette szub-
»■ Tettprimadonnának, olyan fizetéssel, mely főtér egy államtitkár fizetésével. — Déry Rózsi sikereinek útja innen már csak a fővárosba vezethet.
* — Fogadja meg tanácsunkat és használjon vaJödT Fdfer-Rfc^VEfiifíuidcrt^,' Fia ~ csuz, köszvény, rheuma, szaggatás vagy szúrás bántja, ha derékfájás, fej-, fog-.
—ideg-, izomfájdalmak, bénulás, zsába, influenza, remegés stb. gyötrik. Próbatucatja bérmentve 5 korona. A székelési szabátyoz-v aák, emésztési zavarokat, pulfadtságot, lázas állapotokat megszűntetnek a tellcr-féle hashajtó rebarbara „Elsanllulák". 6 doboz bérmentve 4 korona. Rendelések intézendfik FeJler V., Jenő gyógyszerészhez Stubica, Centrale 125 az, (Zágrábmegye).
— Vájjon miért ? ' Nagy problémán flfgődik tegnap hajnak óla egy 77 esztendőt töpörödött anyóka Kiskanlzsán. A rejtély a következő esetből állolt élő. — Az Ortg asszony, özv. Relsxncr Oyörgyné tegnap kon reggel sörgelétre ébredi fel «z Alsó-temető utcában levő egyszobás lakásán. Valaki hatalmasan dörömbölt a szoba ajftjlri ét babocsáttatás! kívánt. Relsinct fléni rág nyugalomhs hclyezatt bájainak aHgrabláséra gondolt először és éppen azért nam akarta a tolakodót a szobába bttrttritnl. Mégis nagyon égatta a kíván atltág as öreg atttonyl, hogy ugyan kl • Mát ac as elszánt Itgány, aki tnliutwi' Iron as ó budoárjába akar bajulnl, tlftl Olsk aa A töpörödött Artg is»tie»ké|t «■ agyatlan klnaa, amival rendtllwllr Mivel padig lalatatat tthogy itm tudott nyírni i g MakeMtól, a régi WA|re »mlékéslitó
' %mj •Uutl4iu«á*Ml htnyilHIa Sl ajtói ét / >
beboctájtotta a kedvC8 ismeretlent S mit tesz Isten ? A szép szál férfi, aki az ajtón dörömböli, egyenesen nekirontott a — kályhának ét azt az öreg asszony rémül-dötfl kiabálásától kitérve, feldöntötte, — majd a sivalkodó anyókának rontott s azt botul és csizmája sarkával ngy helybenhagyták hogy orvost kellett segítségül hívnia, A rendőrség kinyomozta^ — hogy a brutális legény Mihaleez József kitkani-zsai paraszlsuhanc volt, —1 akit azonban Reíszner néni, mint mondja, még életében soha nem is látott és éppen azért halvány fogálma sincs arról, hogy ezt az észbontóan izgalmas inzultust miért követte el rajta. A rejtélyes Ogy aktált a rendőrkapitányság a kir. ügyészséghez lette át.
A Székelyféle javaslat és a jogi vizagák. Minthogy a Székely-féle javaslatból pár hónap múlva törvény lesz, mindazok, a kik a törvény életbeléptéig doktoratuat nem szereznek, csak két évvel később lehetnek önálló ügyvédek. Akik azt akarják, hogy az uj törvény rájuk ki ne hasson ét tgy két évet nyerjenek, forduljanak a Dr. Dobó jogi seminariumáboz (Kolozsvárt, Holyat-u. 3.) melynek segítségével hat hét alatt letehetnek egy szigorlatot. Ez- annM is Inkább tanácsos, mert a beállott egyetemi rendszerváltozások következtében a szigorlatok anyaga aránytalanul nagyobbodott. Az intézet kikölcsönzi a tankönyveket helyettesítő, az összes szigorlati kérdéseket felölelő jegyzeteit, melyekből otthon elkészült jelölteket rövid relUtpituláló kurzus során késziti elő.
Jogi vizsgák letétele" c. most megjelent könyvet díjmentesen megküldi.
- Megszökött szélhámos. Hoffmann Samu kaposvári illetőségű biztosítási ügynök régi ismerőse a dunántuli rendőrhatóságoknak. Alig van várót a Du ánlulon, hol kisebb-nagyobb tzélhámoatágok, csalások, sikkasztások s okirat hamisítások elkövetése miatt, Hoffmann Samunak meg né gyűlt volna a bajt a rendőrséggel, vagy az ügyészséggel. A derék férfiul legutóbb a kaposvári törvényszék két heti elzárásra ítélte, de Hoflmann ur ez elől megszökött. Most körözik s a körözést megküldték a kanizsai rendőrségnek it.
— Vérei lakodalom. Keszthelyről jelentik : Zaláuántón tegnap egy lakodalom alkalmával a legények a korcsmában verekedni kezdtek. Csendőröket kellett segítségül hívni, mire a szántói őrsparancsnok egy csendőrrel a korcsmába meni, da az ittas legények megtámadták a csendőröket és Összeszurkálták őket. Az őrsparancsnok sebesülése veszélyes, a csendőré könnyebb. A legények elmenekültek, de ma sikerűit őket Kovács Jánossal az élükön elfogni.
— Aki a rendőrséget akarta becsapni. Oorza János sárszegi földműves-gazda még mult hó végén Németipábban járt, hogy ott lakó sógorának egy földbirtokért járó ezer koronás tartozását kifizesse, Dolga . végeztével útközben néliáiíy órára mégpihent Ntgykanizsán, hol két korcsmában is borozgatott. Ez még mull hó 28-án történt és e hét keddjén, vagyis f. hó 3-án aual a panasszal állított be a polgártárs a nagykanizsai rendőrkapitánysághoz, hogy. midőn a minap este fél 11 órakor hazafelé tartott Sártzegre, a Petőfl-ut végén két alak megtámudta ét miután pénzeserazényéből, egyetlen megmaradt százkoronását elvették,' a tárcát visszaadták neki ét útjára boctá-tották. Klisé gyanúi volt mlndfárt a kapitány előtt a regényes rablótörténet, melynél iz volt a legkülönösebb, hogy azt Oorza ma|dnem egy hét almukéval közli a hatósággal. Bay György kapitány tehát utólag Igatolt helyis értékkel nom li a tltnkraloi rablók után nyomozott, htnam annak megátlipllátára lörtkedelt, hogy mit li oslnáll a sztgény .megtámadod" as éjszaka, mikor Ktnlitán volt, Ett égési pontosan a csendóriéf segítségével itm ilkirült megállapítani, hantin annál Inkábh
azt, hogy Gorza bátyánk a százkoronást még Ili. Kanizsán, az egyik Petőfl-uti korcsmában felváltotta. A'rablátörténtí kl-eszrlésére pedig az okból voH'ltOksége, mert otthon, feleségénél nem tudott a száz koronáról elszámolni, /mit valahol útközben .felváltott apró földi gyönyörökre. Egyelőre a csendőrség és rendőrség azt nyomozzák, hogy hol maradozolt el a száz korona kisebb vagy nagyobb réti-letekben'és aztán a papucshős atyafi ellen a hatáság félrevezetése miatt fognak eljárást indítani.
— KaféiAgép. Uióla a kalmefestés 4s a ruháknak vagJi'u vajÓjüotllása Ipartzeriileg üzotlk; hiányát értik a ezakbtU iparotok egy oly géipaek, mely a s/ii veteknél a port és MWébo nem.odavaló anyagot tetiesen kiusitttja. Mayer Károly nagykanizsai ruhafestő ét vegytisictitó.
kl otjr ixük keretekben ktzdte még ezen Ipart, ét kinek most már a lei^nodernébbfll borandér satt gyára van. egy oly zseniálisan konstruált körforgó koMlánópet talált fel és tzabadalmtr-latott, ni "Ilyet az egészben, vagy lejtalt állapotban levA, bármely ayku és minőségű rúnát-szőnyegat plüst, bársonyt szflrmiit függöny ét mát dolgokat tatásét pormaneteaté kl lehet kefélni. A körforgó kefélógép. ruhatárakban, eiüceiptrban a szállodák bansikrrre! haat-nVIhaió, t vcgylisziitó Intésetekben pedig különösen a következőkép használható. — A benzinben kimosott, illette kitisztított ruhát átáraz levegőn Ml. szárítani a teljésen kiszáradt állapotban a port év minden mái anyagot a szövet rostjai köztit' teljesen ki tehet keféiül, a nedvet kefével pedig szépen ál lehet hazat, melynek megtörténte után a óéinak megfeleltlöJeg jól kivasalni. A körforgó, k'efétő-■yépre vonatkozólag — melynek égy vatalójnté-tétből sem ttabt<i hiányoznia — Uayer Károly nagykanizsai vegyllszirtó Intézett,ilajdonos szívesen ad felvilágosít «t
— A magyar ipar diadala, hogy a hírnevet Schlick gyár már Magyarországon készít elsőrendű jéggyárakat, hűtőberendezésekét, teljes vágóhídi berendezésekel, legjobb kivitelben. Költségvetéssé szakembereknek szivesen szolgál a gyár budapesti központja, Váci-ut 45—47. Lásd mai hirdetést.

HisSnl!Jrn Foll*r-MI* Iltatlultet ét reller>ltte Klsspitulákat, me-ly *k •■yadüil kéaxltója Faltér V, Jeni Htvarl|yé|yttéréts,stultst Central* taa. ss (Zá|rábmt|yt).
I. A Kelter Mle Etsaf uid tajáttapa ktataiunk sixffnt (árdárouesnttpltó, gyógyító gyengeséget mogtzttntntÖ hatással bír, iryorean ét biztosan • gyógyít csúit, kAatvényt, Ideg, gyengeséget, olualgzurást. tzaggslást, Injlu* ensát. fef fog ét drNkl^áet, ztábát, bénulást, axem falást, migrttnt, sok Itt meg ni'iu említett betegségtói megszabad t|a as embert. A Petter féln Elsafluituii, rekedttég, nátha, mell ét torokfájás >;> légvonat vagy hUléstói oret^ó bsjot ellen páratlan gyógyslkerrel használják. Valódi otak ugy, na minden üveg a sVellnft nevet viseil, 12 kit vagy 0 dupla vagy S apnolA.Ua Oveg bérmentve 6 korona
II. Továbhá tudomására oliaitjuk ho%nt, hogy at em' ertk etrel gyomorbajos* górti, et-vágytalaniág, ve**égét, hányátl Inger, rotstullét fnlbőfögét, puffadtság, dugulás, aranyeret bántalmak és kOIOnpfi<A rméss> lést tavarok ellen kltflné ét biztos sikerrel hsttnálják a Celier-féle liath^|té Itebarbam Klwtillulákat. 0 dobos bé mentve 4 kor. UV sodlunk asotiban utántaioktól és el-mtt'Uns minden rendelétl gonduean
filltrv ]iiimiíin»M. sniiici,
Centmlt Itt. SS. iTágrébinegye),
mfáfcm
m
kiváló IjtH'" <9 Uthlumoa gyOgyiunAi
vaaa ét Mlyagbajoknál, kttaivénynél, riukorbatagtánnAl,vttrhanynAI, imuiVií (éal ét lálagitil aitrvnk lturul)alnál kltünó hitátu, Ttrmés/itn mramltt itvanyuvig
Kstliülé SsvéiritlsksMlMlHtlisa <>1111 IIA ifiilt I
** lÉSIjl ',.)'•

— Lelőtt cígányrabk) Zafantegye egyik rémét fikerűlt irtaimtftanná tgpnt a csendőröknek. — November M óta Zala, Veszprém ét Pejérnegyékben napirenden voltak a betörések, lopátofcát váráros ipar<Jtolnak a nyílt országúton való egtámadáaa ét kirablása, öl vármegye csendőrsége mozdult meg, bogy kézrekeritse a veszedelmes alakokat, akik azonban mindig ügyesen kisiklottak üldözőik kezei* kOzOlr- Hosszú időbe kertttt az it, míg végre sikerült megállapít^!, hogy a rablók kóborcigányok, akiknek mért Kolompár József cigányvajdi, vépl cigány. A minap Veuprémvármegye egyik községében lovakat lopott .a banda. A csendőrök üldözőbe vették őket és ekkor sikerűit a I bandát elszakítani vezérétől. A banda tagjai Vasmegyébe menekültek, míg Kolompár József a vezér, az erdőségekéi keresztül Fejérvármegyébe izökött. Fotyó hó 2-án este a móri csendőrség azt az értesítést kapta, bogy Kolompár József Kisbér község határában tartózkodik. — Szerdán reggel a csendőrök Kisbér határában egy vizmosás partján, egy fűzfa alatt meg is pillantották az OldOzOtl ci-gátiyi, amint a tűz mellett üldögélt A rabló háttal volt a csendőröknek, Igy nem látta őket. A csendőrök a viunosás befagyott jegén, haton cauzva igyekeztek megközelíteni Kolompárt. Már csak kétszáz lépésnyi távolságra voltak tőle, amikar a cigány éazrevette őket és felugorva helyéről, eszeveszeti futással menekülni igyekezett.
- Megállj I Add meg magad I — kiáltotta az őrmester.
Kolompár Józaef tudta már, hogy ez komoly dolog, nem is futott tovább, hanem revolverrel kezében, szembe fordult a csendőrökkel. Lóni azonban nem lőhetett, mert ebben a pillanatban eidOrdült Némelh Dávid csendőrőrmester fegyvere. A cigány fegyveres keze lehanyatlott és Kolompár. József egy hangos jajszóval, véresen bukott a bóra. A csendőrtegyver golyója jobb vállát ŰlOUe át A csendőrök bekötözték a cigány sebét és a haldokló rablót beszállították Kisbérre.
r— A Nyugat negyedik évfolyamának első száma ditzet, uj címlappal, nyolc Ívnyi terjedelemben jelent meg. A Nyugat uj címlapját Falus Élek festőművész tervezte. Ignotus Fenyő Miksa és Osvát Ernő szerkesztésében megjelenő kiváló szépirodalmi folyóirat a következő gazdag tarlatommal jelent meg t Móricz Zsigmond: „Az itten háta mögött* (Regényt Szép Ernő: .Csúnya ét ártalmat dolog; bogy a felkelő nap rád tűt át te meg tétlenül hevem ágyadban* (Szent Ambrua), Ignotus : Részlet egy Keller-elóadAsból, Karinthy Frigyet: Vertek, Nagy Zoltán: Csak álom (Novella),- Ady Endre: .Buda haláláról", Szilágyi Géza: A halál póni-lova (Vert), Színi Gyula: Régi lapok fölé hajolva (II. Daumler), Peterdi litván: Mégis (Vers), Fűti Milán: Aladdin atyja, tirjánál (Novella), Krúdy Gyula: A bujdotó P. B. fEgy ismeretlen magyar költő élete és asénvedéaei), Bán Ferenc: Szerdától szombatig (Regény), Halász Imre: Egy letűnt nemzedék (Nyolcadik közlemény: Deák Ferenc II,), Latznai Anna: Vertek " (Az árva Maritka napjai), A politika mögül: Ignotus: Igazgatás és parlamentarizmus, Baseli Imre: Lordol, Figyelői Ambrus Zoltán, Heltai Jenő uj kötetei, Bródv Sándor: As árva Mariska, Róztaffy Dezső: Anderkó Gyula, Lengyel Menyhért: U|háty Ede (Salnhátidolgoki, Kaffka Margit > Htr-c«g Ferenc : Fehér pápa, Kaffka Margit: Bataii Béla: *A vándor éntkti, Farul Milán i Hoffmannathal Bteitra, Tóth Aipád i Mihály RettA, Batlék kalandjai, taikas Láuló,' Kosán, Bmbtri okmányok, Bárdoa Artúr! Játékok, Újhelyi Námtor: lht Dukttt of Dcvonthtre ét tártai, Bálint Áladét. Ktrpaly Jm.\ Hí rak a Nyugat Karéból A Nyvgat Mmunkatártal: Ady undtt, Ambnii roltán. tlaOtis Mitiáty, ilaléu Imre, Hatvan* Latot, Langy*i Manyhtrt. A ^Nyugat* alóhtaMM árt rgéts évrtl 30 K. félévre: tO K HttikMitAséa ét kiadóhivatal i V. Mértag-utia v Muutvénysiám kívánatra dl}-laianul kQM a kiadóhivalai.
1911.'Január a
ZALA'
S. Oldal
— Felülfizetés. A nagykanizsai Katb. Legényegyletnek házalapja javára multévi december 26-án jéi 29-én előadott uinjátékán fejQlfizeitek: Deák Péterná.,Eperj«y Qábor, Mi N. 2-2 kor. Kengyel litván, Mayer Lsjos, Waldliauscr Vilmosné, — Wlasaics Nándor I—1 kor. Nagy Lajos, Németh Sándor 50-50* HU., Baligács N. 40 üli., összesen II kor. 40 fillér. Az itt felsorolt nagylelkű adakozóknak, valamint Franz Lajos ét fiai r. t. tek. Igazgálójának a villany világítás díjmentes szolgáltatásáért, ugy Lackenbachcr Ede, — valamint Iirmler József utaknak a színpadi kellékek azives kölcsönadásáért ezúton is bálás köszönetet mond a fiegényegytet elnöksége.
— LmmH Gyula u lAltklihmTuilósító< szerkesztője és hirdető vállalst tulajdonosa Budapesten IS 4v éta (ejt ki agilis tevékenysí-1 get, hogy a »n|tó és hirdetők érdekéi flsne-in«lim. Bitran állítható, ho^y Leopold vállalata nagyban hozzájárult, hogy a reklám
hazánkban b hatásosan fsjlődjék. hofjy a kenu-tat 4* kínálat legkényeltiiesebD 4a legolcsóbb közvetltőjo uiinét jobban befolyásoljaa versenyt
Itgolceóbb
Tudják ma már az üzletek, a vállalatok, hogy ai állandó, ügyes éa észszerű reklámozás emeli hírnevűket növeli forgalmukat, gyarapítja vagyonúkéi. Nem oly kOnnyü azonban a sikerés reklámozás; n»gy'gyakorlat. tudás, intolligenoia szükséges ehhez. Todom4»unk Szerint l.cnpold Gyula nagy aparátussal dolgozó Irodája ki tündén felel meg hivatásának és nagy bizalomnak örvend, miért Is nemcsak a legnagyobb magyarországi, hanem a legelőkelőbb külföldi cégek Is ágandó fizletfelel, mert kiváló szakértelfcmmet, felülmúlhatatlan pontossággál, odaadó lelkiismeretességgel és szolid árak mellett oszköziil hirdetéseket, reklámokat ugy aa összes budapesti és vidéki, mint a külföldi lapokban és naptárakban.
— Egy szer a népnek. A legjobb tájdalom csillapító szer, mely az izmokat és I idegeket erősíti az elónyOsen isirjert .Moll- |
féle jós borszesz és só". Iiomhasogatások és egyéb a meghűlés következményeiként fellépő' betegségeknél eredményesen alkal-maxható. Egy ilveg ára I K 00 f. Szál-Htás naponta postán utánvéttel A Moll k. u. Hol Lieferant Wien határoaottan Moll-féle gyártmányt kérjünk annak védjegye és aláírásával.
1 Kathreiner-féie I f| maláta Kávé 1
M H
•sak apféls Ws. H
zata «0sss*pdak. ^Uj JEjH gsKljussIl •• •«*«»«!» B
|| Kathflner ■

Táviratok és telefonjelentések.
A király állapota.
Becs, január 7.
Hivatalosan kOzlik, hogy a király már teljesen jól van. Rekedtsége és náthája megszűnt és most már csak a kedvezőtlen idfijárás az oka, hogy egyelóre még nem hagyhatja el SchOnbrunt.
Minisztertanács.
Budapest, január 7.
A budavári miniszterelnöki palotában ma délben Khuen-Héderváry gróf miriisz-ter elnök elnökléaével minisztertanácsot tartottak, melyen Hédetvdry is Lukács jelentést tettek a bécsi kOzOs miniszteri ér-tekeylet lefolyásáról. Ezen kivOl folyó Ogjfeket intéztek el. A minisztertanács 3 óra boaszat tartott.
A Kossuth párt) villongás.
Budapest, január 7.
A Kossuth pártban nagy a méltatlankodás amiatt, hogy Apponyi Albert gróf ép abban az Időben szándékozik Amerikába utazni, mfleor Itthon a parlament á véderö-javaslatot fogja tárgyalni. Ma kiderült, hozy Földes Béla, a Justh párt tagja is Apponylval akart Amerikába menni. Ma a Justh páru | ban a legnyomatékosabban kapacitálták Földest, hogy a véderő 1 tárgyalására maradjon Itthon, mert ennél a párt egész erejét mozgósítani kell. Földes belátta ezeknek az érveknek az Igazságát és lemondott uti terviről.
A trónörökös és Krlstófy.
Budapest, január 7,
A .Kelet népe* elmú folyóirat ma meg-jatani száma érdekes hirt kOzftl. Legutóbb ugyani* ast Írták a lapok, hogy a trón-OrtMtös már kát éta nam logadl* kihall' gaiáson KrtsM/y Jótsefst ás aióta nsm Is bMféli vslt r.i/ri kapcaolatban ma azt a hírt kftill a Kilel Nápa, hogy Kriyrtfy
érkezett a vármegyei alispán és a vizsgáló^,- kik megállapították, hogy a kár legalább hqromszdz* ezer korona— A két községben egyetlen ház sem maradt épen, minden állat Is elpusztult. Négy ember halálosan megsebesült; A hajléktalan maradt lakósság nagy nyomornak néz elébe, ezért ajfö-ispán táviratilag rendkívüli segélyt kért a kormánytól.
• Kirabolt közjegyifll iroda.
Buxlds, január 7.
Az éjjel dr. Besán Kornél köz* jegyző irodáját, mig maga a közjegyző egy ismerős családnál ünnepelte a román újévet, kirabolták. A rablók, kik nyomtalanul eltűntek, negyvenezer korona készpénzt vittek el.
A takarékos katonatisztek.
. .1, Sopron, január 7.
Érdekes intézményt létesítettek a soproni 48. gyalogezred nAs tisztjei. A tisztek a nagy drágaáág miatt fogyasztási szövetkezetet alakítottak, mely ma nyílt meg. A szövetkezet élén egy őrnagy ált, a felügyeletei pedig az állomásparanca-nokság látja ti.
juniusban, közvetlenül a kévvlselóválasz-tások elölt volt kihallgatáaon a trónörökösnél, amit legjobban bizonyíthat gr. Zichy Jánoa kultuszminiszter, ki ép akkor távozott a trónörökös kihallgatási termából, mikor oda Kriatófy belépett.
Merénylet a Spanyol király ellen.
Madrid, január 7.
Malagából érkezik a hire annak, . hogy Alfonz spanyol király ellen I merényletet terveztek, mely azonban meghiusult. Mikor a király a kormányzó palotájába hajtatott, a tömeg közt egy férfi elejtett egy revolvert, mely elsült és két embert halálosan megsebesített. Kétségtelennek tartják, hogy merénylet ké-szüjt a király ellen.
Frank dr. visszavonul.
Zágráb, január 7.
Frank dr., a tiszta jogpárt vezére teljesen visszavonul a politikától. Zágrábi hálát eladta áa visszaköltözik szülővárosába, Eszékre.
Két nagyküzség pusztulása.
Háromezer ember hajléktalan.
Déva, január 7.
Tegnap, a román újév előestéjén rettenetes katasztrófa szakadt Hunyirdmegye két szép köz:égére: Rusára és Pagádral Mindkét község az éjjel porrá égett. A két községben 1594 ház pus/lult cl és háromezer ember maradt hajléktalan. A katasztróla Idején a lakosság rémüllen menekült a mezőkre és puislulnl hagyta minden vagyo> n&t. Szomorúan jellemző, hogy egyik községben seni volttüzolt ósierstAm, Majnglban a kalaaslróla ailnhelyárs
ana
rermeazetes Itazaf gyógyáavAnyvic.
nrénrewr neaer- és NhtfW^fkMt, kosnésv, fcéljag- és meabejoa sttea
Hlpnftár Wll-tarrái i pfrortgfot mml anuhtit A vál|alai tulajdonosa: 4349 „CONSUM" kereskedelmi részv.-táre
BniHpesl, VI. Teréz-kOrnt 4 Telelőn 10—IS.
Kap kall aMaa loll liimirtatha H gyágyturUrbM.
- Fwrlatehp: Jeslratfala, Vas»(jr*: —
Közgazdaság.
Ttvlral) Buéspsst, 1811. janaár 7. Kéaa*rss-üal«t:
Változatlan.
Hafar>«A-Oalatl.
Buzi 1011. áprilisra 11.07. buta májusra 10.98. buza októberre 10.62. rozs 1911 áprilisra 7.81. rozs májusra 8.44. zab 1911. áprilisra Ud. tengeri lOtl. miju.rs 13X0.
FAszerketatŐ: Szatay Sándor. PelelAsszerkcaztó: Nagy Samu.
íru 1ÖI0. végrh. ST
Árverési hirdetmény.
Alulírott hlrMlBl végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-n éitílméberi ezennel kőihlrfé teszt, liouy a n>iqkan(tssl klr. Járásblréságnak 1910. évi V. H71/I. srámu véirsése kbvetkeztében dr. Miklós UeasA niK)kanlssai il^yvíd álul képviselt Kiéin l|(néca nagykanizsai lakos Javára 1371 kor. s Jár., erejéig ISIM. évi nov. hú 19-én fnfranalosltoit kielégítési \égtehaj|ft« ulján le* foKlnlt éa 2ü6f> koronára !)('Ondit siobabntorok, síékek. ssékalkatréásoli, irépek stb. ln|(óságok nyilvános árverésen elmilatnak.
Meiv árverésnek a tn-kniilzsal klr.Járáabirdaág lOlli-lk évi V 971/4 ssámU véirtéas FbiyUn 1173 K tőkekövetelés, ennek IVIO. évi nov. hö 8, nap-JátAI járd 5'/, kamatai, '/,•/, válléilli 4s eildift Oésnesen 109 korona 30 miéiben blrAtlait már m*t(állapllntt knltséirek eniiéin h«ii)kanlwán, Klrilv utea 47. ss. Isendö iwsknsiésére ISII. évi január hé ti, napjának ééleléttl • Arain határidőm klttliotlk éa ahnz a venni stándékiudk sicnnel oly meglát?*'***! hivatnak iiit>K, hngy as áilntrtt lug6«á|i<Tti ikhi. é>l LX. t,<e 107, 4* (S-a értelméhen káaipénsftieU* mellett a icgifttdu i igiMnek btcslnm alul is *l lógunk adatni.
A mtnnvlben a> elárvereiemlA Infi^áuokat másnk I* ls> és lelállngíaltatták és asnkia hl-rjéeltail Jógiit nyertek vidna, asen árverés as táu i< i itt) !•« értelmében esek Javáiá ll alronitellaUk.
Ktll NsayHniisán, 1010, dsismbst hó ST-én.
MailaiDvlla OyOrgy, klr. hit, véj|!«li»|UV
Ne vegyetek mást
[HES
rekedtaég, lutarrua, oyáikáaodáa, gOrűAs és száras kohógéa ellen, oilnt as izldes
bMr-Mk milHdfiiMi
a három tölggyel.
5900 orvoaók éa magánoaok által UUII-tott bizonyítvány igazolja biztos eredményességét. Csomagja 20 és 40 Ml. Doboza 90 fillér. Kapható : Neumann Aladár gyógyszertárában Nagykan Inán

UtMmémJl^r
Építkezők figyelmébe.
Tisztelettel vau szerencsém a nuyérdai ópitű kdaOnaéc sxlves tudomásár* Kdszériut uj ópltkoiént, régi epuMek
a
adni.
roaáéát é* as Össaee 4|ritkex4al szakhoz MN tozd tarvak, barmi lyan rajssk, kdttaég -vatéaak és slsaámsláselsat, mind ast már éveken kereaztül is futáayos 4e kedvező MtéteUk mellett kéeaitsMam. aaat-UMs felkérem aa építeni szándékoló a. é. kösönséget, hogy bármely terv klviteCébea a legnagymlb bizalommal hozzám fordulni kégyeakedfen, gyakorlatom elÓre biztosítja leffnanobb ■■ÉÉa^áBlftM
kérem aagj-
legnagyobb megelégedését beesü pártfogását
maradok teljes UsstaisM
Mankoyits Jakab
oklevstes épltó és épnéeaetf vátaikeaé
Nagykanizsán, Klniasy-ntca 21. as.
A cs. és klr. szab. Déli Vaspálya társ. nagykanizsai állomásának
TÉLI nCNETRENDJC
INDUL NAGYKANIZSÁRÓL
Budapest falé
Regüet 4.00 személy*. *Est« 7.0Ó vegyesvonSt --------Éjjel 12^3 azemélyr.
*ll -Sst.-OjllrKy Nssfl kttxOtÜ'isqtsIoni
Reiígel 3.5B gyoravnnat Délelőtt 920 sztmolyv. Délután 2.12 azemélyr. Délután 5.ü5 gyom.
Bécs tal« Reggel 4.10 gyorsvonat Délután SJ0 mitsá Reggel 6.2(1 személyv. llssitailiss Szonbstáií Délben 1S.45 gyors>. ' »«»«. Délután tOl személyv. Éjjel 12.55 személyv.
Pregerhef falé Reggel 43Ö ssemílyv. Csle 8.00 vegyosvonál Délben 12.03 gyorsv. Este 9,55 azemélyvonát Délután 8.45 személyv. EJJel tUl gyorsvooA
Barce falé Réggel 5.00 személyv. Délután 130 személy?. Délután 343 szemeiyv. Ests 10.43szemtHyvooM Nkaiitiss ojrtkéiiyss koirt
ÉRKEZIK NAGY KANIZSÁRA.
BuSafest faléi ' | »
Réggel 3J0 asemélyv. Este 8.4S személyvonat Reggel 7.56 vegyeav. Eatc V.4B személyvonat Délben IIJI gyorsv. BlJet 13.11 gyorsvon^ Délután IJ5 saemélyv.
Béca faléi
Déltilán 5.10 személyv.
Reggel 3.40 saemélyv. Reggel 8.S4 atemélyv. D41után s.uü személy*.
Este 9,42 saemélyv, EiJ
EJJel lUJB gyotsvoesé PrsgsriMt Miéi Re gyei S.4H ajénljr* Difiben 1X3(1 sitmétyf Kc^gol SJ7 vn:\r«v. t«ílután .MJ gyónik Oeggsl Ml gyoi ivouat r.jiti n.én asewetyf.
Oaraa MM Réggél VIH asemélyv. IJéiuiáa 1.17 sSamélyf. Iteggvl 7 i5 végyrav. rflel 12.00 sseastyv. Délelőtt 11 JA síi m.'lt v.
■ érkoasl ut|e««o»iy \. taay uensn »is*«« IfJjX), » éllteiu haiyvaheM p1*1" " ív tillén a V'' 11" : "i iirtl tiMlvtW'h d«mM uliiwv«4 ii
A t»4r*w»a a vth?!<$! W**
«U,uttm»* *ict|i» 11 «4 11 t
'Mié
Szén
T^ _
Kok«, Briket, Antracit ^
•««k»égta4ér Ihrfap.
a raatae aaéUKás és<4«hé»i>a MaétiM UiWéltn . . .
saé> SM< Mim W4m*. <m IlMN IM.
Rndnay Károly
iák, Hs g | saéeS ntcw éa, nl«i, V SS
11 1 M ll MtlttTCia: MMI IMm ^ * . -
§ I
t oldal.
Szobaberendezés!!
Hannáit, ló karban levfl, poigtrj «k való, 2 ágy, 2 mkré^fi
ttaés miatt nagyon olcsón azonnal riadó. Baja-ulca 12. ajtó 2. \m
íRStmktori állásFkeres
egy kereskedelmi Iskolai hallgató. Gzim a kiadóhivatalban. =====
ZALA
Burgoova
Hízott elsőrendű fiatal zsirsertósek ao-ioo kiiós
.. mangalica 56 krajcárért élősúlyban Nagykanizsára beszállítva s ott lemérve kapható: Breuer Testvéreknél, BANOKSZENTGYÖRGY.-
Keresek egy fiatal KERESKEDŐT,
id csekély vagyonnal egy üzletnek alkalmas házat a legkedvezőbb fel-| télelek mellett átvenne. - Nagy Ismeretségem folytán segélyére lehetnék az üzlet berendezésénél bármely szakmában 4s.
Eibenschütz Mór, Révfülöp.
Magyar-utca (Szabó-háztól) Arany
János-utca sarkáig így röv,d férfi-bunda elveszett
Becsületes megtaláló lapunk kiadóhivatalában illő jutalomban
szesül.
Eff SZALON PIIJSCII Mimiül
köllözködéi miatt olcaó árban eladó. Olmr a IdadónivataaToain.
OfllKlTíiö 1 itlikii J/ili
Nádor utoa 4. sz. alatt kiadó.
bármilyen nagy mennyiségben — kapható — HAAS VILMOS füszerkereskedé-sében Nagykanizsán. 4195
A Vucskics-fele hizlaldában,
a délutáni órákban
legjobb ö 7 ft W A
mmöségü ^ ^ Jj ^ A 100 kgr.-ként 4 koronáért kapható.
Egy csinosan bútorozott külön
bejáratú UtCZaí SZOba a város közepén azonnal kiadó. Clm a kiadóhivatalban!
Artemist
kérem^'hogy cinjét tudassa velem. Diskretió. biztosítva Szabó.
LOLA
fésűk és fog-lt^ék kaphatók drogaeriákban és minden Jobb pipere kereskedésben, valamint siakűxletekben.
mt. Jmrotr *.
Örtáüjózsef r E2Í!
tnoiő-, (ényvaMtó és vegyttattió Hhéne Nagykanina, Htrtyady-utca 6, u. Ingek, gallérok, kételők én mlmdeamrnmő fehérnemüek a legkényesebb Mésack • megfelelően llsziittamak, fessék egy próba-ttsititással meggy óiédnl. 4874
Kalmár «Engel
Méter és (épgyír Várwl nk<ár,é»t!«d> : INIipftT O.ái
v. Lipit-korát u. D"eer(*i v, ot«í-«tc« i».
Világhírű I Kr«d*tl : - „■•na"
Alkalmi üsht SfcJS ÓR/lKMN
SZÍVÓS AftTAL
nlória és látaesráaeaél, Saarraa szálloda épület — S éri Jótállási Jó siemtret 1 koronától fólftlé.
SalvéBáamotor talap. _ a Jaltakor l.golciíbb üz.me. ,,B«na" nytriolal.
méfM
ff Egy garnitúra I
Í^CJaytBi és SckDttínvsrtft B
8-as cséplőgép I
(teljesen használható állapot- £ ban jutányos áron ELADÓ. ■§ • Clm a kiadóhivatalban., p§
U
É. *
H^IHBIBl
Két évi jótállás. KII.mert l.,fobb gyártmány,
l1 ^fTm m jmM Al.l.a Ajánlja btnzin lokomobiloá i'áépiAká.zletut i> ** '' 'í^'t*' , .^Sí]
EL%UIJmA 'l nZ vUUÍi Jnelytk bámulito* egytztrü turkcutOek. \]L:tAV/5h3rSB&, "Minta. \
l'ijV/ 1 BWu'^t Mi | T«l|«» -JAtillii, kádvező (Iwtéfl feltétetek I » ^Sttfe-^r^-^SP^T^^*
fl\. 'Él ■ ^ gyÓ*y"ertÍ I HKOáíiveteiéá árjegyzék in|y«n bérment»«. I GQLDSCHMIPT 8 jÚFtfl
Qzleti könyvek gyára. ;Nyomdai műinté^t.
Könyvkötészet.
.« HM. itt
/ ____f Nyomdai Iroda: >— . r \
/ KESZIT / roY^T A
/ mindenféle kereskedelmi, köz. \ \ Cx\eü Vouyveket, ügyvfed* \
/ igazgatási, pénzintfiKöti, egym I 3 1 ^b vöket, \
I hitványt a legolonóbb Arakon / - V B\b.:0 vmunV-^J
Telefon: 78. \ , ' ' '* :*
MtWi* és H)iüijj -i
11802629
1011. itniir 8.
Dunéntul legrégibb ékszerüzlete!
Berény József és Fia
NAGYKANIZSÁN.
Arany ét ezüst ékszerek készítése villanyerőre berendezett lIMjIMkll.
Nagy választék ékszer arany és ezQst árukban.
jlllllMka legnagyobb választékban rendet és különleges formákban.
Remek menyasszonyi ajándékok finom Illésben.-
Jt
Legszebb nöi és férfi iriifinlncil.
Szép raktár brillant, gyémánt és színes drágakövü tárgyakban.
Teljes étkezőkészletek valódi uiillll.
Hivatalos ellenőrző próbával ellátva.
lutónyos olcsó árok I Eladás részletfizetésre is |
A toririortl gyér 1Aal4ruatté h«ly» ••■kis alaé mlnAaégU AlpaceaaxUat iTKÉSILITIkUL.
Legmodernebb
művészi kivitelű
Miiiat, táncrendeket,
tilmisiiki
it, MíMet
világpÓ8ta kártyákat stb.,
iluiu névjegyeket
~ szállít legolcsóbb árak mellett a
Zala Mi R
.•I.
Nagykanizsán.
r0
Soha
többéi
mm >«.t'->i»iiiin a *«pfwttomat, am«ta Sar|inana>f4la It^ckanptcrtf* ItMUjMAppan t . imarka
i itpa) litfaMKM, rt tmmr\ MIWIU íi
fal az 6aaaa» avó|nr—afifnk |
i'í. MMhUk a fMpien mvlaastja n u [
»MbéN qp*)* ftnnfti, fid* mUM I
fr/. ; fh. »pjn l ii'f/ft kaphaló 1
H twvírU' Ikan d<»i ' MwLV u, tcvAhht |
p 9 i tu ínm. ttm 'Wii f
___;
rr-

SwMB
ZALA
Ste i n e r M ó r ó ra m ü ves*
NAGYKANIZSÁ,
Legpontosabb zseb, Inga, fali és ébresztő órák, iltimM gyártmányok. Ékszerek, gyűrűit, fülbevalók legújabb divatuak remek választékban. Lát&zerraktáramban elsőrendű csip-tetök, szemüvegek kaphatók 1 koronától feljebb. Minden órajavitást pontosan ' és szakszerűen eszközlök. Legmagasabb napi árban törött frányát beváltok vagy kívánatra becserélek, i
mm
BfiziíJ Hiliígr 12*É
Németország egyik legrégibb a nagyobb motorgyár*.
Rz önműködő límgycrtyo .lupitrr* nlrtalnn Dftrolrummal tBIlué
» bmniUtban tízszer olcsóbb, mint a ktaAn-ségns M Hy vttfj kIimu nnityertya, uinrt egj-tierl tNUa' mely 6—6 fillérbe kerúl, 18 - 30 árúig aiaytalanul éi ú.«poq vlNurit A líínif trtues •serint kisebbre \ ivy nagyobbra n/nbi-Ivnzhatt'i, lehtt éjjeli lámpának. I* hasinál-jimu tJuplUrt magától
meggyullad gyufa nélkül a gyujtókerék meg í nyomása Altat. 10 ül jótállás tfír*« i>« JA miiKötlítire. Fontot minden' esátád, rio kólAnOmn szállodák, vendéglők, űztelek,' gyárak, templomok stb -re n.i/.vc- - Ara: K 6.—, ;) lirb K 16. --, fi ilrb * 30 , 12 'drb. K 67. l«inpj-myrt« fi ' K-val lább utánvéttel. Képviselők vlszontelárusltók mindenütt
, kerestetnek.
öat. Ung. Union Unt*rn«hnun( fttr. pat. ■rflndunuan. Wien. V, Wtadoxr llaiiputri>«* 104.
Nagyon veszélyes
niípj a legcsekélyebb sab út, ha ut uka ratlánul baifyjuk. mart u könnyim ve-vbbé itlnktilhflt. = => ^ =nj Neavven év óta legalkalmasabbnak bevált
Prágai házitienőcs
mint a legmeirblihatóbb kötszer. McgiWja a sebeket, enyhíti a gyulladást és Mjdal-makat, bfisitőleií hat ét elősegíti a vér-képződést és győgyiMst. Postai axét> kUldéa naponkint. 1 dobot 70 fillér. Pdstin 3 K 10 fillér előzetes beku'dése után 4 doboz, -7 K beküldésé után 10 dobott szdllitok bérmentve Ma* uyar-Osztrák ország Ittln-den állomfiára. 4442 Flgyslem a un -clne veséiére, a készitA nevére árra és védjogvre. Valódi csak 70 fillér. Főraktár t B. Fragner cs. ésklr. s .Fekete HS<-bot Prága III. Eck der Nerud-gasse 20.'),, továbbá Török JAxsef, dr. Egxer L és EgKer J. gvAgysiertsrában Bpeston. Kapható minden (tyAgytárban. |_
ese után 10 dobott
iW
Szállít tiakkSrAkban sllsmsrt ht(|obb mrárt-máriyu beniln-, nyar*oi«l , (ás. ■nas p«tr*l*Mfn hmw
motorokat és lokomobllókat valamint SzlvógizmotorokaL
MegJepö újdonság!
Etyetemet fsnaralorunkkal a léoyleftalAart ériknklnt oaak kb. I llllárte kArfll.
Vezérképviselet:
Geltéri Ignácz és Társa
Budapest, Ctréz-kSrnt 41. Ctltfon 12 «1.
Liimttiittani imiim. iMnii tüitiit iiiüiiiiL

2T5 adómentes ház Alsőlend-I
épült ván
teljesen szemben a vasúti állomással, mely ked- (i' vezó fekvésénél fogva igen megfelelő bármily üzlet. vagy raktárhelyiségnek, istáló és melléképületekkel s közel 5 1000 négyszögöl belsőséggel, jutányos árért eladó, jesetleg bérbe adatik. -^Bővebbet TOMKA GYÖRGY vas- és fűszer- gj kereskedő cégnél Alsólendván. 4657
ésKalltólyagóviízer-kUlOnlegeBségekbei]. Valódi francit.és amerikai gyártmány eredeti csomagolásban.
Orvosilag ajáilva! fellítln blztHl
Óvakodjunk silány utánzatoktól I Árak tucatonként 2—10 kor.
UJI ,,Auto vaglnal spray". UJI
a legmodernebb és legkényelmesebb nfli óvkQIOnlegcsség. Ara tS korona. Szétküldés titoktartás mellett Kérje ingyen és bérmentve 300Q-nél tobb •ábrával ellátottjegujabb képes árjegyzékemet. 4017
k FI FTI I orvoi-wWszcti műszer n L,LL 11 J« gummláruk gyára.
budapest, IV.' (mt|«HNi4ta 17. Alapíttatott IS7H Telefon IS-ML

LAPP HENKIK féle *
mngyar részvény-társaság1
ti v, BdilWaiw .1. BUDHPE5T , Hoiitii
A mmiltn ttaksterfl klvltoléírl .níy a legnagyobb mélységnél is a legmesszebb menő szavatosság vállaltaik.
«l itr
ttttnsrnnitni} 4'
Ufh rfcs&í
n 0i** ii »
Sziolliiyok

ufilAvesszAk és finom érmelléki borok beszerzésére legmelegebben ajánljuk a 'legjobb hírnévnek örvendő ut)
Szflcs Sándor Fia
uAIOtelepét BIHARDIÓSZÉÖEN. Képes árjegyzéket tanulságos tarta-lomntal Ingytn áa bérmentve. — Ezen árjegyzéknek egyetlen házból sem szabad hiányozni, mert sok mindenkit érdeklő dolgot tartalmaz, j Tehát senki el ne mulassza egy, Laii.i'rre levelezőlapon kérni, asas
Mlrts poflíiskísziliills.
flll ttír illiiitri luil, UulH: 1 aUlii.
Kaufmann Mór
mrnmmmnmmt tirlazntort mmmmm
Nagykanlzaa, I rziébaMAr (iiit ül).
Ouk váltarlák a lagtlnomabb aiOvt-tcHliílli (Inndo* ét ttléaat kldolyuiáa.
mhw Skolld, julinyoi árakl
Van szerencsém az Igen tlszlelt vevőiméi és a n. é kőaOnsé-gel llntflettsl érlMl-lem. hogy —>
kiillsé^el á» fAraűt> •ágol n«m sajnálva

JANCSECZ
a IMRE ■
cHilin I isiar
Nagykanlxaia, DtáMár IS.
mai kor igény* Inek magnletőm MfaagyoMiNvttMi és mt
NaiívkamzalirT, Dertk-tór 12 sz, afatti firtŰ
ltt!lyl«é|)«iiibtt Imlycvteiil át. főtO«#^fioin HMbhia K bngy ss MsaM____
'fcgiiittgftMbh Igénytknk ni«gtilel|slt, • • l |4>itat*MMH taMNavtk vn^yvk méM
JAVíCSHC/ ÍMHE ccipéftstnetter.
K oldal.
ZALA
1011. jssttár Í.
Az angol király IjU
aaéllltél.
KOLONLIOIIltal
^ing's-Blend'
v ab ansol k'rély Ó Piltéft ríva «lock-TK JA.
A VILÁG LCOJOBB
Ffilerakat Nagykanizsán: OJELTCH és GRAEF Drogériájában.
mmmmmammmmmmmtmn
A \valesi herceg
iOHHél.
Az.U.K/teák
M Illata aak.
HÖLGYEK SmaflBFHtelA-"ÍTa" 1%
óvjátok egészségteket ós fia- uk akkor valódi, ha mindegyik do- I ^ I SZŰlttéjnipi, BAL1 C5UlvRUlVf CL>0~ I -Sk I
= taios Wnézé8eteketi= "" | VIRÁGKOSZORUKa legszebb kivitelben
TflrfUJPII4' (lÖTV- védve), elsó- A Mail A.-féle Seldlltz-porok tartós gyógy- , , , «_ t . t .. . j 11 JM
»mi vgcu rangú védelmi esz- hatAu a irmnak»c»bti cyomor- <« «itaat- ; - Tjsr is a leg utányosabb árban rendelhetők : ^
köz. Zsírtalan. Kényelmesen használható. tantaimak, gyomorgörcs, gyomorhév, mpntt ! WC ° •V\
ízekrekedce. májbinlaloin, vértolulaa, : .S." n m ? m vlrácrfl r- Ml*
Egy rudaeska 3 kor. fi DO DITOH IÍ7JPI flfllllljf#11117S3I O
Kapható gyógyszertárakban és drogé- mjoM) wnrtt. Árt fB icpectieit W I UlUl IIIUIIN JUlIVI Fő-ut 1. IIUU 7nUIIU.UU. W
riákban. - Kivánjotj határozottan - erc^n d0b0iník a koron*' t B ______* .
I Taxogílit" HamlafMapk törvényileg {enyltletatk. |
Nagybani szétküldés ~ffl Ö L L» FH HÍ . 1 r"™™-"T552""1™"-""^ST
MayerKároly SS '^rwP
f na mindegyik ay« \iou B a'zssp hiu/ui iiuiui/ Nagykanizsa. 1 xhH SÜELT
I A. védjegyét tünteti lel J\ firM*" » ■ 1 / \Jfi3\
■ - • A MilíllllllllllílllMítltlIlkí- I ap
ívHTTTT^ isBsatigaJkáffl idmH kiMn, iilíllis mellett. J1 W X
StJ»,THmt ..H»r»««Ti' (Orv lésl szer köszvény, Jjí* r-a»< y-yít • ' I ■■
B1TV7 —r— 5afS oau«éaamé«hUléé2Í£E=^y'Tfifl& A III]
; A liiiimenf. Capsici comp., g Na (rj . . , , „ , \ IS ^
; a Horgony-Pain-Expeller ; ^6110,0,1 í,edetl 0ve«4,11 ufjvtniinn ulltn nnnn
i tm iMiaak Maasfilt ktiewr m«I j mit
>§ iiit^fííi^s/űPPöiija.íinftMi^v^H 1 Rlllllllllu l\KIKIIIU ISII I I! Wk II
í S«rikU||«bklatimÉUwkbiwiyilt Art gyarmak- és hölgyezappant a bórokszerfl IIWIIWIUV BSVSW VH VII
5 UstilajsM, Mtatl « anktUsiksH ápolásra gyermekek s felnőttek részére. Ara dara- ... . , - . , , „ fi^B
í ftfT*i«ii«u.. Biiiny kuüattrUTok » bonkíni 40 ttiiér. ■ d«mb t kor.«oniiér. Utján minden szövet visszakapja X M
\ JánfelSí?í^fi^u « ^^wntumMimmmmmi eicdeti színét. || | j
| -öaax^lSr | iB^ssS'.fcí^- iooííiülan inti ím szinitis. LJ_iL
I fim A™ iTHUbn I-.80, I 140 «• fis Utxl Becs, Tuchlauben B. az I „ »ylAlRKfll
! ^■''•W:^'^-. « VldéH megrendeléiek naponta postautánvél mel- I A körforgó kefélögép egyetlen ^^MMj vELíJXt*!* S lett teijesitiemeir K | vegy tisztitóból se hiányozzék 1! tiBliik,
! ----- ■ ■■ ■ ■ - <5Í A raktárakban tustk határozottan .MOLL A.m m ^
8 w mm imnnran U jnv irazuiHr, ^ aUMsüxű é* **Ojtgyévri riiinott Utzltménrt- ' "rrarrcnrnia— ima imwianWMéMWWWBéiMaWMMMMMi BBNW&tiWM!!^^ , Rak,ár Nagykanizsán: Rosmleld Rdoll Ila. I llapiratatt IHHn. Mitsrcrirt liméutl ÜiM u liUta aüMfl IiflttMI Mtt-ML
: : épület és műlakatos Nagykanizsa, Rozgonvi-utcza 9. szán. s :
Világhírű Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni hogy Kinlisjr-
l ar- ^ ■ ap r-k -rj- » utca 2. szám alatt volt
MtooMtK l tA műhelyemet Rozgonyi-utca 9.
V — ™ sz. saját házamba helyeztem át
NlnlM 0 ? II MN MOhelyemet a legújabb gépekkel felsierelve, motorikus er^e rendeztem
U I ninr Iib H ILI n---- be és ezáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy megrendelőim tegtu-
gasabb igényeinek Is képes vagyok megfelelni. —~—:---—
fűszer és gyarmatáru nagykereskedőknél Elvállalok mindennemű épület munkákat, u. m.: rácsok, kovácsolt vas-
V ... . . kapuk, kulák, sziValtyuk és vízvezetéki munkák, valamint ti ka réktüz helyek
NáfíVkaníZSán. készítését Mindennemű gazdasági gépek és egyéb Javításokat a legjutányo-
t>' sabb árak mellett eszkózlóm^^^ .
Kapható: 60 rtll., 1 kor., 250 kor. ■ "■ ^Ivánatra raJzokíaTés költségvetésekkel szolgálok ■ l-l I
és 5 koronás csomagokban. Motoreróre berendezett épület és mOlskatos műhely; Rozgonyi-utca 9. sz.
i □ —□ =w Pepn Tónin Oi
E^ső kanizsai szőrmemegóvó intézet * vív* |Mliftii-Vft^
- - . ^^^ T «OY VALÓDI a
^- totvös-tér 9. siám.---- ^ ---» . #
1 1 o1 . in I híiiáDoló-szor
' Mcfrendeléi szerint készítek: Szórma kabát, •zórme garnltura, ^f^ J
Siórmt kucsma klil6nlcnf tHégel, uUlíóbundát, lábzaákot, nzA- ! mé«UM hatéeu. érvaailM a|é»tvé.
i val minden e szakmába váaó munkát a legegyszerűbbtől a ^flKiSK S ka»"H*tó i xatro*» kéményhajnaa, lauui
__. , " , . „ /UlWL^KK^H^^ aairaattalhaa, fél tivéa K a-i»o, *|ím évag
' ..........logjobb kjvltellg. ——Mjffq KI, aya«vaaartarakka«,dragarla«atlla«.
Kaktáron tartok: ^nlndannatnO azArmét, valamint kéai ^fölMT ji eaewaiewii***, MőrmagarrtHurékat, Javltáat áa átalakítást olcsón végozek, imjmMX Köitrskai Auntria Magvarortaág ré«tér«i
RobinTonTGyui. ISm Mm StfeiBttíl akt Praiirati
pártligását káram, vmm^rn, ' 9 m h H< w<•*, Nt. tso
' _a >kM« aljl^atul Hl «s Njpuila IUwvs,lá"»na» "MifyknubtiAn, t(s<gstAi IVdImI
Az égést téli idényben esküvői, név es születésnapi, BÁLI CSOKROK, ÉLÖ-V1RÁ GKOSZORUK a legszebb kivitelben és a legjutányosabb árban rendelhetők:
n_l_______1íMJ vlrágflz- |l,.J,.-!-aa
aaak akkor valédl, ha mlndagyIk dobsz MOLL A. vadjagyet és alétréaét - tUntatl fal. --
A Moll A.-féle Seldlitz-porok tartós gyógy-hatása a Incmakacsabb'syomor- és alte«-bant&lmak, gyomorgörcs, gyomorhév, rOgzntt srúkrcHcdcW, miibinlalam, vértalulaa, aranvér cs aUitkülOobOiöbb nöl batagaégak flieií, t jelei Miisaernek évtizedek ótü mindig nagyobb terjedést szerzett. Ara egy lepecsételt eredeti doboznák 3 korona.
BamlMlHfok ttoriujrlleí feayltlrtaek
ruhafestő és
vegytiaztitó,
Nagykanizsa.
csak akkor vél' dl . ha mindegyik Oveg MoU fi A. védjegyét (Qnteii lel n és „A. Moll" felirata 11 ónozattal van zárva. A f-t IVtoll-léle aóaborizesi U nevezetesen mint Mjda-lomcsltlaplló hrdflrrafl-téii azer ktfaxvény, JJflj eauaéii maghlllts^c -egvébkövetkezményei- jf nél legismertebb nép- I ?5bi azer. Egy ónozott eredeti Oveg ára 2 korona.
M EyErmefcszappanja. ^rttfcs
gyarmak* éa hölgy azappant a bór ok jzerű ápolá-arl gyermekek a felnőttek részére. Ara darabonként 40 fillér. S darab I kor. BO fillér.
■íiíii Saras iwaituiRii Ml l táijtgytvai in iliim.
rs.i«uaidé«. Moll A. gyógyszerész, cs.ktr.udv.azáltit6
állal Becs, Tuchlauben B. az. Vidéki mefreodeléaek naponta postautánvél mellett teljesíttetnek. A raktárakban tessék határozottan .MOLL A ' aUitűsdval és oédjtgyéve' f/látott készítményeket ként
Raktár Nagykanizsán: Roaenleld Rdolf Ila,
aoua
rirfc
utján minden szövet visszakapja eiedeti színét.
A kórforgó kefélögép egyetlen vegy tisztitóból se hiányozzék II
asNAftirs n vfsrrtnTtT
Itafittatatt iHHn. Iiiiitriri limiutt qiiii u lakatsa aüaifl latftatan ittt-kaa : épület és mfilakatos Nagykanizsa, Rozgonvi-utcza 9. szám. : :
Világhírű
MESSMER TEA
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, bogy Kinizsy-ulca 2. szám alatt volt
műhelyemet Rozgonyi-utca 9. sz. saját Házamba helyeztem át
Műhelyemet a legújabb gépekkel felsierelve, motorikus er&e rendeztem be és ezálisljizgn kellemes helyzetben vagyok, hogy megrendelőim legmagasabb igényeinek Is képes vagyok megfdelni.
Elvállalok mindennemű épület munkákat, u. m.: rácsok, kovácsolt vaskapuk, kulák, sziValtyuk és vízvezetéki munkák, vslsmint takaréktüzbelyfek készítését Mindennemű gazdasági gépek és egyéb Jsvitásokat a legjutányosabb árak mellett eszkózlöm^^^ .
. Kívánatra rajzokkaTés költségvetésekkel saolgálok. i Motoreróre berendezett épület és mOlskatoa műhely; Rozgonyi-utca 9. sz.
egyedüli elárusitása
fűszer és gyarmatáru nagykereskedőknél
Nagykanizsán,
Kapható: 60 1^11., 1 kor., 2 50 kor és 5 koronás csomagokban.
EJső kanizsai szőrmemegóvó intézet
—- Eótvős-tér 9. szám. -—' f*
■QV VALÓDI
)-szer
Megrtndelét szerint készítek: Szórmc-kabát, azórme-garnltura, aaflrnn kucsma külónlegeáséget, utazóbundát, lábzaákot, nzrt-vai minden c ssskmába vágó munkát a legegyszerűbbtől a
— 11 legjobb kjvlielig. ——-......
Kaktáron tartok: .ntlndennamd azArmét, valamint kéai aadrmagarfilturékat. Javltáat éa átalakítást olcsón vágozek, Szahóknak Hiúnvtí» Ar I Kiváló tiaxteieitei
A n érd k0*0n»eg ailves RoblflSOhll Gyula pártlrtgállál kéram. eaMHaméélar.
megtépd hatééu, orvosilag ajénlvé.
KAPHATÓ • Xalrea t keményhejhee, eaaraa « •alr*ihs|kii, fél Uv«g K a-RO, agSia évag N a, , aveavaaerlétakkan, éregerla eelltat-si arualatakban
FAHrakat Ausitrta-Magyaroraiág réaaér* 1
tksitlMkS, tfKgSt^i Mkuliel 1
Megjelenik minden hétköznapon ette 6 órakor.
SttAmiWj és ki»<t«Mv«l»l
NAGYKANIZSA
Kiudncaf-i». 3.
TELEFON-SZÁM 78.
«fy maUAáttpmáf1
A iwkmlJWnt Srtft kiwiemíftvfk a DekwTtáft címére InÜdcvi^,.: Káí-ntok Mfoniiírt nem víMkoiA én névtelen leveleket oem VM ftfyekmbe a n^riiMititéf
HWetileeket »l» mr3tt«*et HiftáMáial sxe-rat ntt (a i kiadóhivatal.


ELArnnfir>A9AK *
iitti
Visko> h'Vdvs Etf) Kura i.&í 150
PoetaJ
■lirtIMIiwli
POLITIKAI NAPILAP.
Efy«« uáM ára I fillér*
Mniatoii|vk« káli ltMMit*táMÉ ét mtq^Mt* b(MMéi)4 nriihiM 10 MMk.
jív esket*** Artailáá ekje $ keruu*. — iCösstastayrfveaaás 6 kasaa^
XXXVIU. évf 7. szám.
Nagykanizsa, kedd, 1911. január 10.
ZaÍQ Hírlapkiadó és Nyómda Rt
Kanizsai utcafendezés.
Irta: Városatya a Ut>kerflletből.
NlOkUlIM, Jínuit 9,.
A Csengery-ulnak jobbról sok összekötö utcája van a Kazinczy-utcával, migten balról csak a Kis-faludy-utca és a Hajcsár-ut vezet egyrészt a Kossuth Lajos-térre, másrészt a temető hátsó kapujához a sétatérre. Tervbe van véve egy összekötő utca a Csengery-ut 53. házszámtól kezdve a Gyár-utcába is és az ügy már Ifétszer volt napirenden és ki lesz tflzve harmadszor is, csakhogy ez alkalommal aztán végleges megoldást keli létesíteni. A Gyár-utca lakói-már régóta sürgetik az utca megnyitását, valamint a Gyár-utca uttestének helyreállítását. Dacára annak, hogy ott a .házak nagy része már adó alá került, még az utcának nincsen szekérutja és csatotnája és bár a szekérút az egyes háztulajdonosok birtoka, a város nincs kötelezve ezen útrészek megvételére, hanem megcsinálhatja az utat saját elhatározásából és a nélkül, hogy bármely háztulajdp;_ nosnak joga volna forgalmi akadályokat gördíteni
A város, fájdalom, kénytelen a kültelkeken fejlődni. A Kazlnczy-utcaüre&'telkei-résibenhitbko-mányhoz, részben a holt kéz birtokához tartoznak. A Csengery- utón is néhány emberöltő óta van egy
aaragasag miatt Memjnarad ma>
fogolepülnl,na
üres telek, de ez aligha tesz valaha parcellázható. A város belterületén az építkezés a telekdrágaság miatt évek óta stagnál. Nem marad hátra, mint a kflltei! Az egy csengery-uti legelő csak akkor fogTOZrülnir az állam e^Aalket valami középületnek t^^Ha venni.
A Oyár-MMaitnlajdonosainak első helyeiyan igényük az utca-rendezére^Heiépitették házak kat, kell tel^P^y a város úttestről és a háztulajdonosok hozzájárulásával ^^fenázátról is gondoskodjék. ^^Btnnek elvégzése után fogiaiknmtik uj városrészek felépitésévejJjtonben az épitk* zés a belváros^^Hfg égetőbb szükség a külta^P^esztésénél. Amig a belvárosbar^ Kazinczy utcában a Casinóva^Bki polgári , leá y-iskolával J^^m alacsony viskók éktelenkedneKesa csoportház díszeleg a város legszrbMMn, N. kanizsa városi karak^^^bej
nem lehet.
»
Mát fejezetre tartozik az ufearendezés | oly telkeken, ahol munkásházakat akarnak felépíteni. A munkáselem Negyka<iiz»4n ! nagy lakásínségben ttenved A legtöbb | nőtlen murkás ágyra járó. Hogy enárk | milyen- erkflesi és k$tegészségügji 141-I rányai vannak, azt bővebben fejtegeti! [ fölösleges. Nem hiszem wönban, hogf a j városi orvoiok ez Ogy ban\ valahaj€ndel-tek-e el vizsgálatot. Tény, fcjgy a lakosz-| tályok lulzsufoltságs fertőző betegségek
okozója. Érdekes volna megtudni 'ja most lefolytatott népszámlálási adatokból, hány ember lakik Kanizsán csak szobaréstben és hányan laknak többed magukkal egy szobában. Bárki vállslkozzék bérházak építésire munkások számára, humánusan cselekszik, ha szociális érzékkel és nem jö*ed elmének fokozása céljából épit. De bol M^M az emberbarát, aki ilyen szem-h^Bmí bele tőkéjét bázépitésekbe css^^HPhogy ezek a házak meghozzák a mSáiis 4 ',-os kamatot? Ilyen háMkfeMem tisztviselők, hanem munkások ka^^MriMO.kfldiii. És csakis akkor éil^HI cféle vállalat a közvagyonból táiM|Bst, ha fllántroplkus célokat szolgáL
•elem tokozás céljából történik I, akkor sem akadályozandó de csak oly arányban segé-lyerendó, amily arányban « tulajdonok a kőjá^a viseléséhez hozzájárul.
^^^nkanizsán a gyáripart fejlesz-lea^Bajuk, munkáslakásokról is kell gmtjiitfcodnnnk: A munkáscsalád hajléka legtf^talyan berendezésű legyen, hogy s^^H napi munka után a munkás sznSPmaradjon culádjában és ne keresse lel a csapszéket, annyi munkás családi éleiének megrontóját.
Ha tehát valamely vállalkozó a várostól a maga számára ki akar folyamodni hozzájárulást, engedjen a városnak a házbérek .kiszabáfában befolyást, nehogy a vállalat célt tévesztve csak magánérdeket szolgáljon, hanem'munkásérdeket és ember- j barát interciókal is.
Ez esetben s város közönsége a leg 1 nagyobb előzékenységgel tartozik a ma^án I vállalkozás céljait előmozdítani. Ml tOrés- I tagadás, hstásosriak a mi városunkbsn I csak a magánvállalkozás bizonyult; a I város mint háztulajdonos csekély renhabi- |
lilással adja bérbe hátaü Erről a költséf. -vetésből Is meggyőződhetünk.
Budapest főváros is épittet munkát házakat és kislakásokat, de előre kort tozza azek bérjövedelmét Nagykanizs város a magánvállalkozóval szemben -W* rálisabban járhat el Egyelőre 6 százalék kai limitálhatja az épitsndő bérházak jt vedelmét, de ha ezt a jogot fenntart) magának, akkor nem a vállalkozóra ke báritáni az utcarendezés, a csatornázásé világítás terheit A városnak és a hivata lok kishfcratalnokai is örömest fogna ilyen házakban lakásokat bérelni, de bérlet előfeltétele mindig a rendezett utc a várossal való könnyQ közlekedés. Hog milyen gyorsan fejlődik valamely utvona ha a város kellő kövezetről és világi tár ról gondoskodik, erre tipikus példa Józset főherceg ut A város felépítette kaszárnyát és megcsináltatta a szekérút* kat, még mielőtt az egész környéken há lett volna. Nézzük meg ma ezt az utat é a Sugár-ut végét. A házak varázsszór épöltek. Hssonló. .fejlődést fogunk tapasz tslni ott, hol a váras hasonlóan jár el.
Ha tehát azt akarjuk, hogy a Oyár-u! utcai és a Hajcsár-utcai városrész fejlőd jék, cakk végrekell hajlani azt. ami ol kézzelfogható, magától érdeklődő intézke dés: világítani és kövezni kell, de enne fejében ki kell kötni, hogy a magánvál lalkozó lakásuzsorát ne Qzhessen.
A városnak építkezési vállalatokra pénz nincs; az egyesületi tisztviselői lakástele, társaság kínos vergődések közt beszQn tette működését, azaz meg Km kezdheti* Nem marad tehát más hátra, mint a ma gánvállalkozás.istápoláss buzdítása, bizo nyos óvintézkedések mellett De nemsza bad azonnal milliós sábokat szimatolnunk ott, hol valaki jogos jövedelmezőség re ményében oly nagy terheket vállal, min
A jegyzőnó kalapja.
Irta: Ádám Éra.
Heti- vásár van. Annyi komikus, becsületes, jámbor bécsi és néni halld el ab-
1 * ■ l.y f* .... . « _
Hiora aiau. jnessziic natto" z nenez-kes, fegyelmezetlen lélekzetvételüket és poros, pstkós csizmáik kopogását S amint rájuk tfi% a nap, nekem ugy tetszik, mintha átvilágítaná kisméretű lelkük világát
A váróéba jöttek. Kalapot venni. Nekik is telik, ha a szomszédnak telik I A gazda mondja, hát okvetlenül Igaz, nemcsak olyan szób. széd, mint mikor az asszonynép dicsekszik. Az ünneplő nihábsn jöttek a városba ; igaz hogy a por belepte a gyaloglástól, de majd lekefélik otthon Jófajta brassói posztó. Néhány mslscot hajlottak a vásárra, szerencsésen el is sdták. Valami nagysága vette meg. — Szint* össze Is veszett a jámbor házaspár egymással, hogy miért nem kértek többet a szép fehér malackákért. Itt nem valami jő van a dologban, mert mindjárt megadta a nagysága, amennyit kértek. Ez pedig azt jelenti, hogy többet is kérhetlek volna.
— Ne ■ Izélj annytt, zsörtölődött az asszony. A becsület Is vslsml, nein kérhetünk a malackákért agy vagyont De ta ugy adtad el a i»k*datómban asl a drága ártatlan bornyul, hogy elfut S méreg most Is, hs eszembe jut,
- Ne |usson estedbe I srólt bölcsen a féffl. 8 mint olyan, aktnak oka van egyébről hmálnl, skMell ntásrs laislnl s ssóT l ehetőleg olyanra, ami k'dvee si asesonyriek.
— Te uszony I Vegyünk neked egy | divatos kalapot. Jó-e?
— A jegyzónéőek láttán a fején egyet, annak a párja jó volnál
— Amiért a lekéatetee jegyző ur pndre-ulasltolt a múltkor a községházán, annyi'. ember előtt, azért télik még az én felel ségemnek Is egy olyan ka*apra. i
Kikeresték a legm u«atósabb kalapkereskedést. JF>
— Mivel szolgálhallV? — kérdé a segéd.
— Egy-.jegyzőnek való kalap kellene, szóltsk egyszerre.
— Milyen jegyzőnek való? Van itt minden divatos forma. Ez la szép, szólt a kereskedő és tettetett-komolysággal egy thantacler-modell 'kalapra 'mulatott.
— Ne csúfolódjék ss ur ^velünk I — szólt Ingerülten ss ember, né mutasson ilyen cégér kslapokat, mert.'bixony Isten földhözvágom.
— Ennek melyik az eleje ? — tudakolta a |ámbor székely egy Igazán ciunye alkotmányról, A kereskedő msga se tudta, hál egyik oldslára ráfogta.
— Mit nézegeted azt a rusnyát I — sióit az asszony az urához, — tán megszállott a rossz, hogy ugy megszereted I Adjon az úrfi nekem valami jegyiőné formáját.
— Valahogy másklp hslározsa meg lelkem, mait án így nem tudom, melyen kell.
As asszonyka odahajolt a Mtyád f 1114-heiaés meatuglrj hnyy melyik jftgysAné ről van sro.~
— Itt vslta, no , 11 tudom | a. tette hntrá hangosan >
r.i i'iakugysn ntsgvetták a n...i JrnysAna katapiibiak a pái|Al. T'silia e«l miWi |ioilás klsassinny se meite volna iti<ent>l*k(ijiil
Szép selyem papirba volt göngyölve a kalap. A finom papir ugy suhogott a kézben, hogy annál csak a falubeliek fognak jobban tugni-bugni, ha meglátják a fején.
Nagy teketóriával felkészülődtek, — er-nyöt botót. koearat a mindent áeezeszed-tek és elbúcsúzkodtak:
— No, alászolgája I
— Alázszolgája lénaasszony I — hajlongott a segéd s a szegény házsspár jóformán kl se lépett az ajtón, az egész személyzet összekacagoit.
Meghallották. Mintha valaki hllba ütötte volna őket, ugy érezték magukat Minda-ketten megbánták, — -de egyik sem szólt róla Kezdje a másik a panaszt. Az ulon mintha írlndenkl ökel nézte volna, ugy képzelték. Mérgelőd'ek, hogy miért suhog az a relyempaplr.
— Nesze; vigyed, a tied t — szólt s férfi.
— J4eked se esik le az aranygyűrű a kezedről I - durcáskodott sz asszony.
— Csak vigyed I Talucsufjának hazaviheted.
— jaj, hogy az Isten verjen meg I Hát nem eggyűtt vettük-e ? — pattant föl a nő.
Hál hlasen én Is olt Voltam, de az án szavam otthon se igen számit, asért mégis csak le velled ezt a kalapot I Ami Igaz:1 igaz I Az Is igás, hogy én a faluba be nem megyek velel
Ugy össseveslek, hogy csengett bele as utca. A végén mégis ttiege^yritrit. hogy vigyék vissza a boltba. Igyiuni te*sékeltA tlAra ss sjlón. Olt benn ski duivi, höbesiédtlsn, tetjangösen előadták, hogy Igy-iMiy megbánták t vásári, nem Illeti ókat •« « Knlnp, 'iteg silán a |egy lőné Is hlilosan Meghaiagmlna slb,
A kereskedő tréfás kedvében volt, di .szörnyű, .komolyan, szólt;
— Nem lehet lelkem. A pénzt ki nen adjuk, ha egyszer elkasazáltuk I
As atyafi odasomfordált a főnökhöz b a fülébe súgta:
— Vegye vissza lelkem iekénletes ur mert ha nem, soha ki nem állom a száját
Az asszony Is addig jött-ment," míg e segéd kabátját megránthatta:
— Úrfi . . . megöl as uram, ha vissz* nem veszi . . .
Nyitott az a|tó, mialatt a segéd a pénz; mosolyogva számlálta vissza.
i— kezét ceókolom I — szólt a főnök ur a belépőhöz. A jegyaőné volt az urával.
— Nézze, Blnder ur, visszaboztatm a kalapot. Otthon lobban azemügyre vettük, nem Is áll jól ée bizony már nem is divatos fOrms.
Amig őnsgysága nagy szaporán csevegett, a jegyző ur öblöa hangja is megszólalt :
— Hát maguk mit kereanek itt, Dévkt? As a gazember kocsis lerészegedett nen hajtaná-e haza a kocáit ? Mi? Ráadatni magukat Is hazavittem, tudom, ugytk
gyárat jöttek,
— Hogyne hajtanám, tehéntetes iegytő ur, nagyon aalveten.
És elvonultak. Pttől a nagyura, utáru a lakinHMae ur, után* Dávid g**>te lieg-végűl *i asszony Asért maradi leghátul, hogy knnnvltten a szivén. As ajtdből v!»«*«lopjiilva kihivő, dacos, tVaérsetes hangon siott:
— • No, engem nem ceap he sa ur I Tudja meg, hogy ért *e vagyuk akárki, nebeMS ee kell, ami másnak nem kell, érti el ?
2 oldal
ZALA «
fOfl január 10.
a minőket kitla kálókkal bíró háxak tulaj-donoaára rónak.
Épüljön a vároa, akkor fogja ax megérdemelni a Nagykanizsa nevel.
Országgyűlés.
A aierb szerzódéat általánosságban elfogadták. -— Sa|át tudósítónk távirati (ekaié**.
Budapaat, január 9.
A képviselőház mai ütésén Kabos Ferenc alelnök elnökölt. — A Ház ma folytatta a szerb kereskedelmi szerződés tárgyalását és azt általánosságban elfogadta.
Matador] Géza báró és Sümegi Vilmtís a zárszó jogán megindokolták határozati javaslata ikaL
Serényi Béla gróf földművelésügyi mi* niszter reflektált sz elhangzott beszédekre. Vázsonyinak azt válaszolja, — hogy s vidéki városok feljesztése nemzeti szempontból ép oly fontos, mint a fővárosé. Az elhangzott támadások ellen védi Aehren-thal gróf külügyminiszter személyét és politikáját: ígéretet tesz, hogy a székely földek érdekeit protegálja és hogy a kisgazdákat támogatni fogják A husdrágaság kérdésére vonatkozólag kifejti, hogy a serléstenyésztésre kell helyezni a fősúlyt. Ártól sző sincs, hogy az argentinia húst vámmentesen b engedjük. A kormány 2000 tonnának Ausztriába való behozatalához adott engedélyt, és ennél nagyobb mennyiség behozatalát nem fogja engedélyezni. Azzal kéri a javaslat megszavazását, —' hogy aki az önálló vámterület hive. — az ezt a javaslatot nem is ellenezheti.
Az elnök bezárta a vitát és a Ház nagy többsége a javáttatot általánosságban elfogadta : ezután áttértek a részletes tárgyalásra. Az első szakasznál Hieroaymi miniszter és Polonyi Géza szólaltak fel. itt megszakították a vitát és Polónyi Géza megindokolta sz önálló bankról tett indítványát Kifejtette, hogy a mai törvényen-kivüli állapotnak" sem a kormány,-sem az ellenzék nem oka, egyedül az osztrákoknak köszönhetjük most már harmadízben ezt az állapotot.
Mikiihvtatk i unzhizittsí|i
A honvédéira i mIntsater Zalamegyében.
— Saját tadósftóaktól. —
Még a műit év őszén, az ázsiai kolera-veszedelem közeledésének hirére elrendelte a bonvédelmi miniszter, hogy a katonai sorozó-bizottságok működése csak azon területre terjedhet ki, melyek nincsenek kotera bacilusok kai fertőzve. A szeptember hó folyamán Zalavármegye területén meg-ejtctt katona fősorozások alkalmával szá-mos zalamegyei álliiásköteles olyan vidéken tartózkodott, amelyet a fekete rém <m , kiméit meg pusztításaitól s amely áiiStáekOteleseket ennélfogva nem lehetett mérték alá állítani már csak azért sem, nehogy a gyilkos rém csiráit Zálsmegye területére behurcolják.
Minthogy az utóbbi időben Magyarország területén egyetlen kolerái természetű megbetegedés te fordult elő s a fertőzött vidékek ionra felszabadultak a zár alól, —. a honvédelmi miniszter rendeletet intézett Zalavármegye törvényhatóságához, amelyben közli a miniszter, hogy előző rendeletének hatályon kívül való helyezése meUett megengedi, hogy a sorozó- ét fefBIvitsgáló-bizotttágok funkciójukat ezentúl szabadon, minden korlátozás nélkül végezhessék. Ha pedig Idókö/ben a kolera-rém ttjra fölülné a fe|ét, ftlhalalmazza a rtndelet Ánay ttjoi alisptflt, hogy a sorozó- ét (etOlvtzstáló-bif»tt*ágnk működését a uját Isistósségé;* ét hatáskörében lámát korlátozta, avagy agátztn bttiün* lette arra as Időre, mlg t vaattdelatn ujrt meg nem ttflnik,
A honvédelmi minlttltt rtndsltts Itgntp átfestett le Zalam tgyt ailtpánjáhor
Hírek.
A majomsziget doktorai.
— Vdlau. — *
A .nöegyleti tag" álnév alá rejtőzött kedves idegen, aki a nagy drágaság közepette nem g^ról az unalmas témáról csevegett a ■Zala minapi számában, bogy miként lehetne egy libái öt forintnál olcsóbban megvenni, hanem a majom-sziget megszüntetéséről cikkezett, — nem is sejtette, hogy milyen nagy hullámokat vet az ideája. Ez a kérdés, ugy látszik, legalább annyira foglalkoztatja Nagykanizsa lakóit mint a legnehezebb gazdatági probléma.' j ,
A nőegyltti tag ama kérdéseire, miként lehetne a mtjomsziget lakóit kifüitölni ét hogyan lehetne megváltoztatni azt a rossz szokátt, amelynek alapján a fiatalember ctak a szupé előtt mutatkozhat be a hölgyeknek, — több válasz érkezett. Ezeket torjában közölni fogjuk. Az eltőnek érkezett válasz a következő;
Mélyen lisztéit szerkesztő uraml
^legnagyobb örömmel és lelkesedéssel üdvözöljük a szerkesztő urát, hogy végre a sarkára állott és olyasmi ellen is megindítja a harcot,' 'ami- bennünket bálozó leányokat érdekel első sorban és hogy végre valami hasznos és célszerű mozgalom indul meg az újság hasábjain. Hlgyje meg kedves szerkesztő, ur, hogy az az unalmas politika, különösen most, farsang idején senkit se érdeket. A múltkor is egy nagy zsuron voltunk vagy harmincötén, beszéltünk erről is, meg arról is, de senkinek te jutott eszébe, hogy Apponyi grófra, meg arra az indenire, vagyis Híjákra terelje a szól.
A majomsziget, az más. A báloknak ez a rákfenéje már igen régen bosszant mindnyájunkat és sokszor beszélünk róla, hogy lehetne véget vetni a dolognak. Mert kedves szerkesztő ur nem is képzeli, milyen txnzantó azt látni,' hogyan verődik össze a terem közepén .20- 25 jó lábu és jó tűdejü fiatal majom, akik tudnak táncolni, 9e nem akarnak, mert azt hiszik, hogy nekik okvetlenül blazirtaknak kell látsza-niok. Ne (essék azt hinni, hogy azért szólalunk fel, mert nekünk nincs elég táncosunk. Mondhatom, mind a ketten jól el vagyunk bocsátva. De beszélünk elő-# ször azoknak a leányoknak az érdekében,' akik.nem táncolnak és akiknek végtelen fájdalmat okoz látni egy csomó egészséges fiatalembert, akiknek ők nem kellenek. Ha májomiziget nem volna, fegalább ettől a fájdalomtól mentetek maradnának és vtgaztaiódnának azzal, bogy nincsen elég fiatalember és ezért jutott rájuk kevesebb, mint ahányról almodoztak. De meg nekünk táncolóknak is nagyon kellemetlen az a csoportosulás ott a középen, mert az ember egy szót sem beszélhet a táncosával anélkül, hogy egyik vagy másik .majom" meg ne hallja és gúnyosan el ne vijtyorodjon. Már pedig szerkesztő umak.titokban megsúgom, az ember nem azért bosztonozik el a kedvet gardedám-iától, hogy aztán hallja, amint a Kolofon Pista elhúzott—szájjal— mondja a Ktausz Misnek:
— tátod, hogy nézett Ella a Szeku-lekra 7 Milyen nferencséje van annak a fickónak. MeghaHkte az a leány.
Nohát az llyenuolgok éppen elegendők arra, hogy elrontsák a. kedvünket. Eltekintve attól, hogy ez a Kolofon ur ugy bosztonozik, mint egy Isten és nekünk bosszú fogakat csinál, amint kihívóan ott nyegléskeaík a terem közepén. Ugy láttáik azonban uj fény ragyog fel a távol keleten és vége lesz a silvmegfájdltások-nak. Teljes lélekkel otatlakozunk a tzer-kesztő ur álttl megindított mozgalomhoz ét t kibontott zátzlót fennen lobogtatjuk ezzel a kláltáitil:
- Vesszen t majomszlget I Le a Kolofon Pistákkal I Szívélyesén üdvöill a szerkesztő urat: Növitek.
U. I. Ja, Igaz, majdnem elfele|tt(iük, — hogy a k izerkesztő ur tanácsot, Illetve eszközöket It kér (ölünk t kérdát megol-dátára Errt nézvt t kövitkezóktt a|ánljuk:
I. A kötponti fűtétt a Itrem közepére kell veretni
* II, Jótékonjltélu bélyegeket kell Árusítani a ma|omtti|tt lakói kötött . " III Ai lllsíő fiilsiembtrtk hlttltről! kell mozgósítani, hogy jöjjenek el * bálra, As! bltnük. ■>■ |ts« a leghatásosabb. Kiváló tisitaltlitl fenlltk.
— Tanácsülés. Mint jeleztük, a pénteki ünnep miatt rendet heti lanáctülétét a városi elöljáróság szombaton délután tartotta. — Ennek apró jelentőségű folyó ügyei elintézésén k'WOI a tanáét Szikely Nándor városi t, mérnöknek f." 4 lanuár hó 9-től február 2-áig terjed > szabágaágot adott -
— Kik lesznek a büntető rendöc.-birók ? A tegnapelőtti tanácsülés foglalkozott Deák Péter főkapitány amaz efó-terjesztésével, hogya tanács Farkas Ferenc rendőr alkapifányt biizameg az ő állandó helyettesítésével. Ezzel kapcsolatban a tanács amaz előterjesztésnek is helyt adott, hogy a f. hó 1-én életbelépett rendőri büntetőbíráskodás gyakorlásával a r nagykanizsai rendőrkapitányságon Deák Péter főkapitány és Farkas Ferenc rendőralkapi-tány bízassanak meg.
— A számvevőszék uj elnöke. A hivatalos lap tegnapi száma végre véget vet annak a sok találgatásnak, melyekkel az állami számvevőség elnökségének betöltését kitérték. Az uj elnök Thuróczy Vilmot ortz. képviselő lett, kit a király a Budapesti Közlönyben közölt kézirattal az 1870. törvénycikk XVIII. szakaszára való hivatkozással nevezett ki.
— Gyászrovat A megye egyik nagykiterjedésű előkelő családjának t ezzel együtt a megyei fűggetlentégi ét 48-as pártnak nagy halottja van. Hottói Nagy Károly andráshidai földbirtokos, oki. ügyvéd és több izben volt függetlenségi párti országgyűlési képviselő az elhunyt, ki a megye függetlenségi politikájának nagy sikereiben évtizedeken át mint a legfőbb tényező szerepelt. A 95 éves öreg ur már évekkel ezelőtt teljesen vittz.v vonult az aktiv cselekvés színteréről, de fia. Nagy László rendithetetlen elveinek méltó örököse. A megboldogultban Csertdn Károly volt zalamegyei alispán apósát, dr. Pllhál Viktor nagykanizsai kir. közjegyző neje pedig nagyapját gyászolja. Temetése ma délután volt Andráshidán a környék népének és messze vidék urainak igen nagy részvétével.
— Körlevél István Vilmos haláláról. Zalaegerszegi tudósítónk irja: Néhai dr. István Vilmot szombathelyi megyéspüspök állásának betöltéséig az egyházmegye kormányzatával Horváth István püspöki helynök, prépostkanonok bízatott meg, aki ebbeli minőségében a mult héten az egyházmegye plébánosaihoz körlevelet intézett, melyben a főpásztor elhunytával kapcsolatos egyházi intézkedéseket tett. Elrendelte, hogy az uj megyéspüspök kinevezéséig kivalalos leveleik lezárásánál fekete pecsétet, illetőleg ostya alkalmazásánál fekete pjpirt használjanak; továbbá, hogy'a'boldogult lelki üdvéért minden áldozárkét szentmisét ajánljon fel és érette egyébként is imádkozzanak; továbbá vasár-és ünnépnapokon a plébániai szentmise végeztével a plébánosok a néppel együttesen háromszor a „Mialyánk.u-ot az .OdVözlégy Máriá"-val ugyanezen célra hangotan elimádkozzák. .
— Gazdasági tanfolyamok a megyében. A Zalavármegyei Qazdatági Egyesület Muraköz területén, Alsódomboruban Is rendez tanfolyamot, melyen huszwiket-ten vesznek részt. Itt kosárfonásra ét gyékéhymunkára tanítják őket. A tanfolyam, melynek vezető|e Beszterciey Gábor gatd. tanár, T. hó 15-én ér véget. A Gatdatágl Egyesülkt t muraközi tanfolyamokon kívül Garaboncon, Nagyréctén, Oapln, Nován, Türjén és Zalaepátlban Is nyitott tanfolyamokat,
Egyháamagyel hírek. Szunyf Fererc tüntegctehl plébános betegsége miatt a tümtgl került! h. tapareti ét lanftlügyalót állásáról lemondott Htlyébe a megyét püspök Ott Mihály dr, ukkl plébánost neveilt kt. •> A megyét ntiipök Ha<bn Mihály lalasiántól plébánost 44 éves lalklpáttlorl mOkötUtéiitk tllsmtréiéttl a vétipréml ssenlnék Ülnökévé kinevette
— Zalaegerszeg társé Matyiié— Zalaegerszeg város képvieefőteatüJete csütörtökön közgyüléá tartott, melyen áöbfcak■* közt a feláltitandö Ctány-tzobor helyét It kijelölték. A Csány-szoborbtzottság átirata folytán a képviselőtestületi közgyűlés " a szobor helyéül, a Kossuth lajos-utca déli bejárójánál levő s az ág. evangetitrae templom és az átellenes Fehérképi vendéglő közt elterülő üres tértéget t szobor felállításához megkívántató- nagyságba^ legföljebb azonban IdO Q méter területben jelölté ki; kimondotta egyúttal, begy az-eifoglálandó terület tulajdonjogát a vároa fentartja magának, azonban gondoskodás MVtténik majd a térületnek megfelelő parkírozásáról és csinossá tételéről. — Dr. Korbai Károly polgármester ennél a kérdésnél kilátánu helyezte, hogy a szóban forgó, most vásári célokra szolgáló üres terület idővei be fog fássittatni. A fásítást persze ugy kontemplálják, hogy aaért a tér még mindig használható legyen vásári Célokra. A szobor felállítása után gondot-kodát történik majd az iránt ia, hogy a közelben elhelyezett tertétpiac onnan elkerüljön.
— Pápai kitüntetés egy orvosnak. Dr. Illés Ignác ketzthelyi 9-ik honvéd butzár-ezredbeli orvosnak a „Pro Éccelesia et Pontifice* arany érdemrendjelet adományozta a pápa.
— Elsőrendű kabaré Nagykanizsán. A fővárosi kabaré művészek és legelsó-rendfl artisták válogatott csapata produkálja holnap és holnapután (kedden és Szerdán) valóban nívós művészetét a Finme kávéházban. A Nagykanizsán ritkán látható elsőrangú tártatág átutaztában száll ki városunkban ét igy Berger Ignác kávésnak módjában áll különben a megszokottnál nagyobb igényekkel fellépő kitűnő erőket két napon át való megállásra reá bírni. — Kormos Hugó kabaréjának legkiválóbb művésze — Lendvay Jenő, Nagy világhírű kabaréjának volt tagja, továbbá Faragó Vilmot komikut, SándörfK Lenke kabaré-decent, Tarnay Ilona magyar bócher parodista, Miss Hunttr tzerpentin tárcosnő, Árvái Böske előadó művésznő és Oerá Karolin konzervatorista zongoraművésznő. Az előadáat Kormos Hugóigazgató-conferencier vezeti. Felhívjuk a közönség figyelmét a kabaré ma megjelent plakátjaira.
— Harmincezer koaonáa mánló. A f öldmivelés ügy i miniszter megvette Festetics Tassllo gróf fenéki méneséből mBataton" nevü ménlovát 36 ezer koronáért A ménlovat tegnap a mezőhegyes! méntelepre vitték.
— Ihárosherényiek jf legelőjükért. Tegnapelőtt, mint pécsi levelez ónk irja, Nóvák János csurgói ortz. képviselő vezetésével Iháiosbei ény község kflldflttaége járt Pécsen Pántzél Ottó kir. erdófetügyelőnél, hogy tz ihárosberényi legelő ügyét valahogyan eligazítsák. Kopár, terinékel-
len tagok illetzkednek bele az fliárot- t • berényi legelőbe. Szerelnék ezeket a hasznavehetetlen területeket átcaerélni. Arra 1 kérték Pántzél Oltót kinek hatátkörébe tartozik Ihároaberény ia, bogy kedvezően véleményezze kérvényüket a miniszterül n>-nál. — Pántzél Olló megígérte a küldöttségnek. hogy kérvényüket pArtolólagfog|a a földmivelétűgyl miniuter elé terjeszteni
lll&n jó iradinéQjfiiyel alkalmazzák
'lilÉPIÍ
H gM t l«|itu
m
> |<itl ts Hrtá kar*ttá«U. Mát tt pi>lrt|i-<tfaé*taái
1911. ]anuir 10.
ZALA
J. oktat.
— öngyilkos gazda. Iszákos, korhely ember volt Kozári János bobai (Zalam.) gazda. Ha pénzhez jutott^ el só Htja a község korcsmájához vezetett amiért odahaza állandó volt a veszekedés. Hétfőn este is mulatott Koiári s amikor hazament, fia mégpirongatta könnyelműségéért, tíz annyira elkeserítette az erősen ittas embert, hogy felmászott a ház padlására és ott egy gerendára felakasztotta magát. Mire ráakadtak, már halott volt. . — Csárdaavatás — halállal. Tapolcáról irják: Híres csárda volt valamikor Koplaló. Ott van Káptalanfán tul, egy útelágazásnál. A^ épület már rég megszűnt, mint csárda. Most az uj tulajdonos ismét megszerezte az engedelmet. — Január hó 1-én aztán nagy megnyitó ^cécót rendez-d'eztek. Ott volt bárom falu legénye: Káptalanfáé, Bodorfáé, Nemeshanyé. Tizenegy óia tájban abba maradt a mulatság, a legények elhagyták a csárda épületét. A káptalanfai legények kőzött ott volt Vásáros János is. A bodorfai iegények közül négyen útnak indulnak hazafelé. Vásáros csúfondáros szókat kiabált utánuk, majd utánuk js eredt. Az ut mellett levő kereszt' kerítéséből kitört egy lécet, elővette kését s ervei a négy bodorfái legénynek támadt. Ezek közül egy kéjsel fogadta a támadó legényt s ugy szúrta szivén, hogy Vásáros nyomban összeesett és* elvérzett. A rémes esetet másnap jelentették a hatóságnak, mely a vizsgálatot megejtette és a szerencsétlen legényt föl boncolták. A boncoláson kitűnt, hogy a gyilkos kés Vásárosnak éppen a szhreközepétdöfte át A letartóztatott gyilkost a zalaegerszegi királyi ügyészség fogházába szállították.
— Hogy Intézik el pletykaflgyeket a Magyar utca végén? Eszter Kati falusi leányzó Magyar utcán, az u. n. Völgyi-féle korcsmában teljesít dézsáhölgyi szolgálatokat. A leány tegnapelőtt délután dolga végeztével, a korcsmahelyiségben egyik barátnőjével kártyázott éppen, midőn Kránitz„ Lajos 19 éves suhanc lépett oda be és egyenesen a leányok leié tartván, Eszter Katit valami pletyka-ságért kérdőre vonta. Az volt a vád, hogy Kati (nevezzük csak röviden Így) valami kompromittálót mondott a legény kedveséről, amit-ez nem hajlandó eltűrni. Kati erélyesen tiltakozott ez ellen és szembesítést kért a rágalom terjesztőjével Kránitz Lajos azonban ugy látszik nagyon meg' volt győződve vádjainak alaposságáról és annéfkül, hogy tovább kutatott, volna a dologban, most már tettlegesen támadt a nőre, kit arcul ütött, majd egy kis aprószenteki korbáccsal véresre vert. Kati sajgó sebeivel rohant a rendőrségre, mely szigorú eljárást indított a brutális fiatalember ellen. „
— IdőjárásnakdecsmbetbeoA mull év utolsó hónapjában az átlagostól nagyon elülő voll az időjárás, a mennyiben száraz htdegbhelyett állandóan egészségtelen ködös, borult és viszonylag nagyon enyhe enyhe volt Részleteiben időjárásunk a következő: A hőmérséklet az átlagos -0 5-tet szemben -j- 5i meleg is volt, legmelegebb 13-án + 12*3 (reggel 98, délben 14-4, este 98); leghOvösebb volt 24-én. —3-3 (reggel —4*2; délben —2.0, este 3*4) vagyis hidegről még csak beszélni sem lehetett. — A felhőzet átlag borult; egészen derült, napos Idő volt csak 22 és 23-án, a hónap többi napjai borullak voltak. — A szél iránya és erőssége: Az uralkodó szél a délnyugati volt és átlag élénk szélcsendet csak 22-én 2J-án konstatáltam. — Csapadék az átlagos 50 mm.-rel szdhben csak 39'5 mm. volt, és pedig 25-lg eső, 25-28-lg hsvas sső és 2íén hó; legnagyobb csapadék 27-én 9*2 mm. havasasó; megmérhető legkisebb csapadék volt 28-án Ü2 mm asintén ha-vas eső. A csapadékos napok száma 14, Rgféb megflgyttésak: A holdnak udvara mutatkozott n-in n 8-in. KAdmentes
Xk: 5, 6, 9, II, 17, 31 és 31. Havas rolt 25, 27 é* 28-án, hó 29-én, harmat 6-án. Szivárvány volt látható 18-án az északnyugati égbolton. — Klimatológiai egyzeiek alapján összeállította Ihászt Horváth István, az állomás felügyelője.
— Ehrlleh és Hata könyve a könyvpiacon! Elég annyit mondani, hogy a könyv szerzői: Ehrlich Pál tanár és Hata orvos. Beszámolnak az „Ehrlich 606"-ró|, a vérbaj gyógyszeréről, mellyel az emberi-ség legnagyobbjai közé írták be nevüket. A nyáron jutott a világ tudomására az orvosi tudomány óriási vívmánya, az emberi szervezet rettegett ellenségét pusztító szer felfedezéséről. Az el*ő napokban csupa ujjongás, diadal hangja ha látszott, azután feltámadt a kétely: vájjon- nem csalóka ábránd az, mely egy egén világot örvendeztetett meg. Azóta ezerszámra próbálták ki a szert az orvosok s ma már minden kétely eltűnt, minden kisebbítő szándék le van verve. — Az .Ehrlich 606* az emberiség igazi áldásának bizonyult. — Á két tudós orvos, aki maga is szükségesnek látta a mindent igazoló próbaidő kiállását, most már teljes részletességgel oda áll a világ elé, s bemutatja egész mivoltában a legújabb csodál Ehrlich és Hata könyvei ittak s a mű .Die experi-menteile Chemolherapie der Spirillosen* cím alatt Berlinben meg is jelent Érthető érdeklődénei fogadja az egész müveit világ ezt a könyvet, melynek megjelenésével egyidejűleg konstatálhatjuk' az örvendetes'tényt,'hogy magyar nyelven is> olvasható. Marschalkó Tamás dr. kolozsvári egyetemi tanár fordította le magyarra és lálta el élőuóval. Marschalkó évekig an-szinlense volt Ehrlich tanárnak, ami erős bitositéka annak, hogy a különben is hí-, vatott tudós hűen juttatja a mflvet a magyar közönség kezeibe.
A hatalmú munkában elénk tárul az a céltudatos kutatás, melyet Ehrlich tanár esztendőkön át folytatott, hogy olyan kémiai anyagot találjon, mely a vérbajt gyógyitu, a szervezetekben élő parazitákat megölje, anélkül, hogy a szervezetnek ártson. Ehrlich-maga mondja el a nagy-szerű£eredményeket, melyekkel ez a honzu, fáradságos munka végződött; A kísérleteket Hata ismerteti. Előbb, a dolog természete szerint, állatokat oltottak be, mig végre eljutottak oda, hogy megtalálták a megfelelő anyagól, mely a parazitákkal inficiált állatokra nézve ártalmatlan volt, azaz elérték a nemük előtt lebegő feltételt, hogy a szernek a parnitákhoz való aviditása nagy legyen, a szövetekhez való aviditára pedig a lehető legkisebb. Száz, meg száz próbálgatás után jutottak el ide, mikor a Hata által megvizsgált 606-os preparátum a vérbaj parazitáját huszonnégy óra alatt megölte; ugy, hogy • kísérleti állat rövidesen meggyógyult. Ezeket a rendkívül érdekes kísérteteket, majd n embereken elért eredményeket sorra megtalálja az olvasó a könyvben.
A szöveget számos illusztráció: a kísérletek eredeti felvételei, láblázatok és mü-melléklelek élénkítik. A mü kiállítása igen szép, egyszerűsége mellett Ízléses, *re fűzve 6 korona, kötve 8 korona. Megjeleni Debrecenben a .Hegedűs és Sándor könyv-kiadóhivatalában. Megrendelhető a Zala kiadóhivatala uljáit'is.
Mulatságok.
* Zenekart hangverseny Zalaegerszegen,. Tegnapelőtt, azombaton este Zalaegerszegen az Arany Bárány szálló dlntermében a zalaegerszegi .irodalmi és művészeti kőr hangversenyt tartott, melynek fő pontjait a kör kitűnő zenekarának programmszáma! alkották. A Sándor Zsigmond klr. mérnöknek, a jeles muzsikusuk dirigálást alatt műkődő 26 tagu zenekar gyönyörű, precíz összjátékksl a .Sevillai borbély* nyitányát, Beeothoven hetedik szimfóniájának második léielét, Slbellus Valta Irlste-jéijálsiolia. Valóságos zenei ínyencfalat volt továbbá s hármas és vegyes kar Htydn .Teremlés* elmü oratóriumából, melyhez a legminlasierllbb kíséretei síimén ai ssolgállslta, A zene-számokon kivitt báró Kemény Elemérné as ,fclkéeeit allaqua" cimü Adalékban gaa-
dag novelláját olvasta fel. A műsort tánc követte.
* A vaautaabál. Láttunk már sikerültebb táncmulatságot is a Polgári Egylet nagytermében, mint ^minő az orazágoe vasutas szövetség nagykanizsai kerületének szombat este bálja volt De bit hogy te lehetne sikere egy olyan mulataágnak, melyen annak védnökei is távolmaradásukkal tüntetnek ? Pedig a vasutasbál egén szép sikert megérdemelt volna éa mulatság — nivómérő műszereink bármelyikén át nézve volt olya^, mint a bármelyik jól megrendezett nagykanizsai egyesületi mulatság. A Sikertelenség főleg a megjeleni érdeklődők korlátol! számában jutott kifejezésre, mindazonáltal megállapítható, hogy a nem éppen nagyszámú közönaég tán jobban mulatott, mintha többen lettek volna. Az est slágere á székesfehérvári honvédzenekar volt, mely két pompás orchesler-számot adott elő, azonkívül a tánchoz is mindvégig szolgáltatta a felülmulhatlanul Jó zenét. Neumark Ilonka Wagner Lohengrinjéből látszott egy bravúros zongora átiratot teljes müvészetteL Brónyai Lajos és Danis Jenő, majd Mőshammer Mariska és Rtts-cher Marcell Molnár Ferencnek egy-egy ötletes dialógját adták elő állandó derültséget keltve a nézőiéren. Végűi az Irodalmi éa művészeti kör dalárdája nagy tökéletességgel előadott énekazámmal fejezte be a műsort. A conferencier szerepét Brónyai Lajos töltötte be tehetséggel, de a humor határát nem egyszer átlépő forszirozással. A Jókedvű fiatalaág reggel 8 óráig a legjobb hangulatban együtt maradt éa rendületlenül ropta a csárdást meg a megunhatatlan bosztont
* Diákkoncert, A nagykanizsai piarista-főgymnázium ifjúsága nját segitó-egye-sUlete javára f. hó 14-én, szombaton este 7 órakor a Polgári egylet nagytermében a hagyományos diákkoncertet rendezi. Tánc kizárva. *
* A farsang Alaólendván. Alaólend-váról irják: Az idei farsang — az előjelek ezerint — mozgalmasság tekintetében felül fogja múlni a tavalyit. Bár még jóformán benne sem vagyunk a farsangban, az alsólendvai társadalom minden rendű és rangú osztálya máris erősen készülődik a csörgősipkás Karneval méltó ünneplésére és eddig nem kevesebb, mint három mulatságra folynak az előkéaáűletek váro-
' sunk falai között. Ezek közül első helyet érdemel az iparteatület mulatsága, melyet február 1-én a Ferency Józsefféle vendéglőben egy igen nemes célra, az 1911-ben Alaólendván rendezendő íparostanonckiállitás céljaira rendeznek. — Január 14-én a helybeli- Korona szálló személyzete rendez mulatságot, metynelc tiszta jövedelmét a negénysorsu tüdőbetegek szanatóriumának adják.— A harmadik oai szintén Januárban len s ezl altólendval iparos-segédek egy része rendezi a Tüske-féle vendéglőben, a községi szegény-alap javára. — Eddig csak ez a három igen sikerültnek Ígérkező mulatság van prog-rammon Alaólendván. ' *

Táviratok.
A király.
Bécs, január 9. A király egéezsége, mint udvari körökkői jetentik, teljesen helyreállott. őfelsége ma már. hosszabb ideig tartó kihallgatáson fogadhatta as ' ontrák miniszterelnököt.
Az ontrák kablnetalakitéa
Bécs, január? A király ma délelőtt Schőnbrunban külön kihallgatáson tagadig Bienerth báró osztrák' miniszterelnököt, ki a kinevezendő uj kormány tagjainak javasolt névsorát terjesztett az uralkodó elé. Hivatalos jelentés szerint a király a miniszterelnök előterjesztését elfogadta éa jóváhagyta. f
A személye körüli miniszter.
Budapest, január 9. Képviselői körökben elterjedt hírek szerint a király személye körüli miniszternek legújabban Karácsonyi Jenő grófot szemelték ki.
öngyilkos gyermek.
Budapest, január 9. Pohl Ferenc államvasút! ellenőr Mariska nevű 12 éves leánya afelett való elkeseredésében, hogy anyja megdorgálta, negyedik emeleti lakásuk ablakából ax utcára vetette magát éa a kövezeten uörnyelhalL
A rigaion.
Újvidék, január 9. Tthük Tamás, az újvidéki munkásbiztoaitó pénztár főellea-órje ma reggel uublimátoldattal megmérgezte magát és meghalt. Az kergette a halálba, hogy rosszakaratú vádaskodásul j sok kellemetlenséget szereztek neki hivatalában.
Tűz a minisztériumban.
Bécs, január 9. A közös pénzügyminisztérium palotájában ma reggel tüz támadt, ami nagy szenzációt keltett. Óriási tömeg verődött öesze a minisztérium palotája előtt, hol sikerült eloltani a tüzet, mely a kéményben keletkezett, nagyobb kárt nem okozott.
Elhunyt bankigazgató.
Budapest, Január 9. Kürthy Károly a Pesti magyar kereskedelmi bank igazgatója ma hirtelen meghalt.
Egy idegbeteg főhadnagy öngyilkossága. -—j—
Székelyudvarhely, január 9. Nagy izgalomban tartja a város közönségét Span Richárd közöshadseregbdi főhadnagy öngyilkossága. A főhadnagy már régóta idegbeteg és ezért gyakran voltak hangoe jelenetek a családnál. — A főhadnagy tegnap este is Összeveszett feleségével — és ekkor oly erős idegroham — lepte meg, hogy az asszony nem mert vele egy födél alatt maradni és Ida-gyermekével átment a szomszédba, — hogy ott töltse az éjszakát. Mig távol volt, férje felvágta az ereit, majd pedig felakasztotta magát. Mire észrevették, meghalt
kiváló bór- es
lithlumos' gyógyforrás
m b- <i hilyaobajoknál, kOszvénynál, czukorbotogséQnél, vBrhenyaét.améU' táal ds lálagiéal szarvak hurutjainál kilőni hatású. Ttrnéuitss vaunstes uuajtrti
Napkelt StWnvviliim,MtMtfcn cr'uiii tbc í mer Stinye-Up***! Mwtotfenés »*IW»» <1 MülMltdNklKin. MIUMH SWJI rt. v *■
^XV Ti imK
Szén
Koki, Briket, Antracit ft Radnay Károly ft
SatefMl, K»tt<Ml-»t«« U. Mta, I. tsutot.
2 oldal
ZALA «
fOfl január 10.
a minőket kislakásokkal bíró házak tulajdonodra rónak.
Épüljön • vároa, akkor fogja az megérdemelni a Nagykanizsa nevet.
Hírek.
A majomsziget doktorai.
— Tanácsülés. Mint Jeleztük, a pénteki Dnnep miatt rendes heti tanácsülését a városi elöljáróság szombaton délután tartotta. — Ennek apró jelentőset! folyó Ogyei elintézésén .kivül a tanács Székely Nándor városi s. mérnöknek I, é. január hó 9-tól február 2-áig terjed 1 szabagságot adott.
— Kik lesznek a büntető rendőr-blrók? A tegnapelőtti tanácsülés foglalkozott Deák Péter főkapitány amaz eló^ terjesztésévei, hogy a tanács Farkas Ferenc rendőr alkapitányi bizza meg az ó állandó helyettesítésével. Ezzel kapcsolatban a tanács, amaz előterjékzlésnek is helyt adott, .hogy a t. hó í-én életbelépett rendőri büntetőbíráskodás gyakorlásával a nagykanizsai rendőrkapitányságon Deák Péter főkapitány és Farkas Ferenc rendóralkapi-tány bízassanak meg.
— A számvevőszék aj elnöke. A hivatalos lap tegnapi száma végre véget vet annak a sok találgatáanak, melyekkel az állami számvevőség elnökségének betöltését kisérték. Az uj elnök Thuróczy Vilmos orsz: képviselő lett, kit a király a Budapesti Közlönyben közölt kézirattal az 1870. törvénycikk XVIII. szakaszára való hivatkozással nevezett ki.
Gyászrovat. A megye egyik nagykiterjedésű előkelő családjának s ezzel együtt a megyei függetlenségi és 48-as pártnak nagy halottja van. Mottói Nagy Károly andráshidai földbirtokos, oki. ügyvéd és több ízben volt függetlenségi párti országgyűlési képviselő az elbunyt, ki a megye függetlenségi politikájának nagy sikereibén évtizedeken át mint a legfőbb tényező szerepelt. A 95 éves öreg ur már évekkel ezelőtt teljesen visszavonult az aktiv cselekvés színteréről, de fia, Nagy László^ rendithetetlen elveinek méltó örököse. A megboldogultban Csertőn Károly volt zalamegyei alispán apósát, dr. Piihál Viktor nagykanizsai kir. közjegyző neje pedig nagyapját gyászolja. Temetése ma délután volt Andráshidán a környék népének és messze vidék urainak igen nagy részvétével. ^
— Körlevél István Vilmos haláláról. Zalaegerszegi tudósítónk Írja:' Néhai dr. István Vilmos szombathelyi megyéspüspök állásának betöltéséig az -egyházmegye kormányzatával Horváth István püspöki helynök, prépostkanonok bízatott meg, aki ebbeli minőségében a mult héten az egyházmegye plébánosaihoz körlevelet intézett, melyben a főpásztor elhunytával kapcsolatos egyházi intézkedéseket tett' Elrendelte, hogy' az uj megyéspüspök kinevezéséig kivatalos leveleik lezárásánál fekete pecsétet, illetőleg ostya alkalmazásánál fekete papirt haaználjanak; továbbá, hogy a boldogult lelki üdvéért minden áldozárkét szentmisét ajánljon fel és érette egyébként is imádkozzansk; továbbá vasár-és ünnepnapokon a plébániai szentmise végeztével a plébánosok a néppel égyül-tereri háromszor a „Mialyánk"-ot az .Üdvözlégy Máná"-val ugyanezen célra hangosan elimádkozzák.
— Oazdaságl tanfolyamok a megyében. A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület Muraköz területén. Alsódomboruben Is rendez tanfolyamot, mélyen huszonkét-len vesznek részt. Itt kosárfonásra és gyékénymunkára tanítják őket. A tanfolyam, melynek vezetője Beszlerczey Oá bor gazd. tanár, f, hó 15-én ér véget. A Gazdasági Egyesülkt a muraközi tanfolyamokon kívül Garaboncon, Nagyrécsén, Csapln, Nován, Tür|én és Zalaapátlban la nyitott tanfolyamokat,
Bgyháamegyei hírek. Szo/tyí Fererc lűmegcsehl plébánoi betegsége miatt a sümegi kerület h. espatasl éa tanfelügyelő! áltáláról lemondott, Helyéhe a megyés pftipök OH Mihály dr. ukkt plébánost hevesié III. -- A megyés püspök Htiibii Mihály talasrántól pléltánoil 44 é*et Ivlklpáatlnrl működésének tlltmtréiéül a vá»»|irétnl iitnlaték ülnökévé klnevnrts
— Zalaegerszeg vároa közgyűlés* Zalaegerszeg vároa képviselőtestülete csO-MMókön közgyűlést tartott, melyen többek közt a felállítandó Caány-szobor helyét Is kijelölték. A Csány-szoborbtzortság átirata folytán • képviselőtestületi közgyűlés, a szobor hetyéai a' Kossuth Lajos-utca déli bejárójánál levő a az ág. evangelikus templom éa áz átellenes Fehérképi vm-' dáglő közt elterülő üres térséget a szobor felállításához megkívántató nagyságban, legföljebb azonban 100 Q méter területben jelölte ki; kimondotta egyúttal, hogy az elfoglalandó terület talajdonjogát a város fentartja magának, azonban gondoskodás történik majd a területnek megfelelő pár-klrozásáról és csinossá tételéről. — Dr. Korbai Károly polgármester ennél a kérdésnél kilájjjpsba helyezte, hogy a szóban forgó, most vásári célokra szolgáló üres terület idővel be fog fássittatni. A fásítást persze ugy kontemplálják, hogy azért a * tér még mindig használható legyen vásári célokra. A szobor felállítása után gondoskodás történik majd az iránt is, hogy a közelben elhelyezett sertéspiac onnan elkerüljön.
— Pápai kitüntetés egy orvának. Dr. Illés Ipác keszthelyi 9-ik honvéd huszárezredben orvosnak a .Pro Eccelesia et Pontifice* arany érdemrendjelet adományozta a pápa.
— Elsőrendű kabaré Nagykanizsán. A fővárosi kabaré művészek és legelsó-rendQ artisták válogatod csapata produkálja holnap és holnapután (kedden és szerdán) valóban nivós művészetét a Flnme kávéházban. A Nagykanizsán ritkán látható elsőrangú társaság átutaztában száll ki városunkban és így Berger Ignác kávésnak módjában áll különben a megszokottnál nagyobb igényekkel fellépő kitűnő erőket két napon át való megállásra reá bírni. — Kormos Hugó kabaréjának legkiválóbb művésze — Ltndvay Jenő, Nagy világhírű kabaréjának volt tagja, továbbá Faragó Vilmos komikua, SándorfA Lenke kabaré-decent, Tarnay Ilona magyar bócber parodista, Miss Hunter .szerpentin táncosnő, Árvái Böske előadó művésznő és Gerő Karolin konzervatorista zongoraművésznő. Az előadási Kormos Hugó igazgató-conferencier vezeti. Felhivjuk a közönség figyelmét a kabaré ma megjelent plakát jaira.
— Harmincezer koronás oiáaló. A f öldmivelésűgyi miniszter megvette Festetics Tassilo gróf fenéki méneséből .Balaton* nevű ménlovát 36 ezer koronáért. A ménlovat tegnap a mezőhegyes! méntelepre vitték. *
— Ihárosherényiek a legelőjükért. Tegnapelőtt, mint pécsi levelezőnk írja. Nóvák János csurgói orsz. képviselő vezetésével Ihárosberény község küldöttsége járt Pécsen Pántzél Ottó kir. erdőfdügyelőnél, hogy sz ihárosberényi legelő ügyét valahogyan eligazítsák. Kopár, terméketlen lagok illeszkednek bele az iháros- . berényi legelőbe. Szeretnék ezeket a hasznavehetetlen területeket átcserélni. Arra kérték Pántzél - Oltót, kinek hatáakörébe tartozik Ihárosberény is, hogy kedvezően véleményezze kérvényüket a minisztérium-nál. - Pántzél Oltó megígérte a küldöttségnek] hogy kérvényüket pArtolólag fogja
a Jöldmivetésűgyi miniszter elé terjesateni
igfiit jó eredmónynyel alkalmazzák
U ITTAM rrfL E 1
JMflS^F in v ^r ÍWANYUVÍZ
insu. IT n 1 * **<* Ibfli », Z HJP 1 NMrtnil 1 t- ti tiMtttti
Országgyűlés.
A szerb szerződést általánosságban elfogadták. •— Saját tudósítónk távirati jefentése.
Budapest, január 9k -
A képviselőház mai ülésén Kabos Ferenc alelnök elnökölt. — A Ház ma folytatta a szerb kereskedelmi szerződés tárgyslását ás azt általánosságban elfogadta.
Marudorj Géza báró és Sümegi Vilmos a zárszó jogán megindq|olták határozati javaslataikat.
Serényi Béla gróf földművelésügyi miniszter reflektált az elhangzott beszédekre. Vázsonyuiak azt válaszolja, — hogy a vidéki városok teljesítése nemzeti szempontból ép oly fontos, mint a fővárosé. Az elhangzott támadások ellen védi Aehren-thai. gróf külügyminiszter személyét és politikáját. ígéretet tesz, hogy a székely rföMek érdekeit protegálja és hogy a kisgazdákat támogatni fogják. A hu,drágaság kérdésére vonatkozólag kifejti, hogy a sertéstenyésztésre kell helyezni a fősúlyt. Arról szó sincs, hogy az argentinja hust vámmentesen b engedjük. A kormány 2000 tonnának Ausztriábs való behozatalához adott engedélyt, és ennél nagyobb mennyiség behozatalát nem fogja engedélyezni. Azzal kéri a javaslat megszavazását, — hogy aki az önálló vámterület hive. — az ezt a javaslatot nem is ellenezheti.
Az elnök bezárta a vitát és a Ház nagy többaége a javaslatot általánosságban elfogadta ; ezután áttértek a részletes tárgyalásra. Az első szakasznál Hieronymi miniszter és Polónyi Géza szólaltak fel.. Itt megszakították a vitát és Polónyi Géza megindokolta az önálló bankról tett indítványát Kifejtette, hogy a mai törvényen-kivüli állapotnak sem a kormány, sem az ellenzék nem oka, egyedül az osztrákoknak köszönhetjük most már harmadízben ezt az állapotot.
MMM i nrizí-liizittsíiit
A honvédelmi minisster Zalamegyében.
- Saját tudósítónktól. -
Még a mult év őszén, az ázsiai kólera-veszeddem közéledésének hírére elrendelte a honvédelmi miniszter, hogy s katonai aorozó-bizottságok működése csak azon területre terjedhet ki, melyek nincsenek kolerabacilusokkal fertőzve. A szeptember hó folyamán Zalavármegye területén megejtett katonai fösorozások alkalmával számos zalamegyei áHitáskőteles olyan vidéken tartózkodott, amelyet a fekete rém nem kiméit meg pusztításaitól s smely állításköteleseket ennélfogva nem lehetett mérték alá állítani már csak azért sem, nehogy a gyilkos rém csiráit Zalamegye területére behurcolják.
Minthogy az utóbbi időben Magyarország területén egyetlen kolerát természetű megbetegedés se fordult elő s s fertőzött vidékek sorra felszabadultak a zár alól, — a bonvédelmi miniszter rendeletet intézett Zslavármegye törvényhalóságához, amelyben közli a miniszter, hogy előző rendeletének hatályon kivül való helyezése melleit megengedi, hogy a sotozó- és felülvizsgáló-bizottságok funkciójukat ezentúl szabsdon, minden korlálozáa nélkül végezhessék. Ha pedig Időközben s kolera rém ujra fölQtné a fejét, felhatalmazza i rendelet Arvay Ltjot allipánt, hogy i sorozó- ét feiülvtitgáló-bit'rfltágok működését a saját felelőttégére ét hitáikörálHm Ismét korlátozta, avagy egészen bttzün tette arra at Időre, mlg a vtt*t<l«ltm ujra mtg nem ttünlk.
A honvédelmi mlnltiltr randa Itta Itántp érkezeti 11 Zalamtgye alispánjához.
— Válasz, -r . ..
A .nóegyleti tag* áli\év alá rejtőzött kedves idegen, aki a tiagy drágaság közepette nem arról az unpmas témáról csevegett a Zaia minapi sumában, hogy miként lehetne egy libák öt forintnál olcsóbban megvenni, hanemVí_ sziget megszüntetéséről cikkezett, — neny is sejtette, hogy milyen nagy hullámokat vet az ideája. Ez a kérdés, ugy játszik, legalább annyira foglalkoztatja Nagykanizsa lakóit, mint a legnehezebb gazdaaági probléma.
A nóegyleti tag ama kérdéseire, miként lehetne a majomsziget lakóit kifüstölni és hogyan lehetne megváltoztatni azt a rossz szokást, amelynek alapján a fiatalember csak a szupé előtt mutatkozhat be a hölgyeknek, — több válasa érkezett. Ezeket sorjában közölni fogjuk. Az elsőnek érkezett válasz a következő :
Mélyen tisztelt szerkesztő' uram I
A legnagyobb örömmel és lelkesedéssel üdvözöljük a szerkesztő urat, hogy végre a sarkára állott ét olyasmi ellen it megindítja a harcot;, amr bennünket bálozó leányokat érdekel első sorban és hogy végre valami hasznosés célszerű mozgalom indul meg az újság hasábjain. Higyje meg kedvet szerkesztő ur, hogy az az unalmas politika, különösen most, farsang Idején senkit se érdekét. A múltkor is egy nagy zsuron voltunk vagy harmincötén, beszéltünk erről it, meg arról is, de senkinek te jutott eszébe, hogy Apponyi grófra, meg arra az indeniré, vagyis híjákra terelje'a szót.
A majomsziget, az más. A báloknak ez a rákfenéje már. igen régen bosszant mindnyájunkat és sokszor beszéltünk róla, hogy 'lehetne véget vélni a dolognak. Mert kedvet szerkesztő ur nem is képzeli, milyen boszantó azt látni, hogyan verődik öúze a terem közepén 20- 25 jó lábu és jó tódejü fiatal majom, akik tudnak táncolni, de nem akarnak, mert azt hiszik, hogy nekik okvetlenül blazírtoknak kell látsza-niok. Ne tessék azt hinni, hogy azért szólalunk fel, mert nekünk nincs - elég táncosunk. Mondhatom, mind a ketten jól el vagyunk bocsátva. De beszélünk először szoknak a leányoknak az érdekében, akik nem táncolnak és akiknek végtelen fájdalmat okoz látni egy csomó egészséges fiatalembert, akiknek ők nem kellenek. Ha majomszíget nem volna, legalább ettől a fájdalomtól mentesek maradnának és vígsztalódnának azzal, hogy níncaen elég fiatalember és ezért jutott rájuk kevesebb, mint ahányról álmodoztak. De meg nekünk táncolóknak is nagyon kellemetlen az a csoportosulás ott /középen, mert az ember egy szót sem beszélhet a táncosával anélkül, hogy egyik vagy másik .majom" meg ne hallja éa gúnyosan el ne vigyorodjon. Már pedig szerkesztő' umajt titokban megtugom, az ember ném azért botztonozík el a kedvet gardedám-jától, hogy aztán hallja, amint a Kolofon Pista elhúzott, szájjal mondja a Kiausz Misnek:
— Látod, hogy nézett Ella a Szeku-lekra ? Milyen szerencséje van annak a fickónak. Meghal érte az a leány.
Nohát az ilyen dolgok éppen elegendók arra, tiogy elrontsák a kedvűnket. Eltekintve attól, hogy ez a Kolofon ur ugy botztonozik, mint egy IWen ét nekünk bouzu fogakat csinál, amint kihívóan ott nyeglétkedik a terem közepén. -Ugy. lát-uik azonban uj fény ragyog fel a távol keleten ét vége letz a síivmegfájdilások-nak. Tel|es lélekkel csatlakozunk a, szerkesztő uráltsl megindított mozgalomhoz ét ^kibontott zászlót fennen lobogtatjuk ezzel a kiállásul:
— Veaszen a majomtziget I Le a Kolofon Pillákkal I Szívélyesen üdvözli a szerkesztő urat: Nővérek.
U. I. Is, Igaz, majdnem elfelejtettük, — hogy a It, tzerkeizlő ur taoáciot, illetve eszközöket It kér tőlünk a kérdét megol-dáiára Erre nézve a következőket ajánl|uk i
I. A központi fülétt a terem kőlapért kell vezetni.
II, Jótákenycálu bélyegeket kell áruit* tani a malomiitgit Iáitól köiöit
III As lllatft fíiltltmbtrtk hiltltrőll kall morgóimul, hngy jöjjenek el a bálra, Ait hleiiük. et Itat t lighaiámiahh, Kiváló tltiietalltl Fentiek
1911. Jsmiir 10.
ZALA.,
3. okW
— öngyilkos (uda. Iszákos, korhely ember volt Kozárí János bobai (Zalam.) gazdi. Ha pénzhez jutott, elaő utja a község korcsmájához vezeteti amiéit odahaza állandó volt a veszekedés. Hétlón este is mulatott Kozári s araikor hazament, fia megpirongatta könnyelműségéért, Er annyira elkeserítette az erósen ittas embert, hogy felmászott a ház padlására és ott egy gerendára felakasztotta magát. Mire ráakadtak, már halott volt.
— Csérdaavatás — halállal. Tapolcáról írják: Iüres csárda volt valamikor
. Koplaló. Ott van Káptalanfán tul, egy útelágazásnál. Az épület már rég megszűnt, mint csárda. »Most áz uj tulajdonos ismét megszerezte az engedelmet..— Január hó 1-én aztán nagy megnyitó cécót rendez-deztek". Ott volt három falu legénye: Káptalanfáé, Bodorfáé, Nemeshanyé. Tizenegy óta tájban abba maradt a mulatság, a legények elhagyták a csárda épületét A káptalanfai legények kOzótt ott volt Vásáros János is. A bodorfai iegények közül négyen útnak indulnak hazafelé. Vásáros csúfondáros szókat kiabált utánuk, majd utánuk is eredt. Az ut mellett levő kereszt kerítéséből kitört egy lécet, elővette kését s evvel a négy bodorfai legénynek támadt. Ezek közül egy késsel fogadta a támadó legényt s ugy szúrta szivén, hogy Vásáros nyomban Összeesett és elvérzett. A rémes eaetet másnap jelöltették a hatóságnak, mely a vizsgálatot megejtette és a szerencsétlen legényt fölboncolták. A boncoláson kitűnt, hogy a gyilkos kés Vásárosnak éppen a szive kOzepét döfte át. A letartóztatott gyilkost a zalaegerszegi királyi ügyészség fogházába szállították.
— Hogy Intézik el pletykaűgyeket ■ Magyar utca végén? Eszter Kati falusi leányzó Magyar utcán, az u. n. Völgyi-féle korcsmában teljesít dézsahölgy i szolgálatokat A leány tegnapelőtt délután dolga végeztével, a korcsmahelyiségben egyik barátnőjével kártyázott éppen, midőn Kránitz Lajos 19 éves suhanc lépett oda be és egyenesen .a leányok felé tartván, Eszter Katit valami pletykaságért kérdőre vonta. Az volt a vád, bogy Kati (nevezzük csak röviden igy) valami kompromittálót mondott a legény ked veséről, amit ez nem hajlandó eltOrnL Kati erélyesen tiltakozott ez ellen és szembesítést kért a (ágálom terjesztőjével Kránltz Lajos azonban ugy látszik, nagyon meg volt győződve vádjainak alaposságáról és annélHI, hogy- tovább tartatott volna a dologban, most már tettlegesen támadt a nőre, kit arcul ütött, majd egy kis aprószenteki korbáccsal véresre vert. Kati sajgó sebeivel rohant a rendőrségre, mely szigorú eljárást indított 1 brutális fiatalember ellen.
—- Időjárásunk decemberben A mult ér ntotsfr MnapMban az átlagostól nagyon elütő volt az időjárás, a mennyiben száraz hideg helyett állandóan egészségtelen ködéi, borult és viszonylag nagyon enyhe enyhe volt. Részleteiben Időjárásunk a következő: A hőmérséklet az átlagos —0-5-M szemben -j- 5*1 meleg is volt, legmelegebb 13-án -j- 12-3 (reggel 98, délben M-4, este 9 8); leghüvösebb volt 24-én —3*2 (reggel -4% délben —2.0, este 3'4) vagyis hidegről még cssk beszélni sem lehetett. — A felhőzet átlag borult; egészen derült; napos idő volt csak 22 és 23-án, a hónap tObbl napjai borullak voltak. — A szél iránya és erőssége: Az uralkodó szél a délnyugati volt és átlag élénk szélcsendet csak ?2-én 23-án konstatáltam. — Csapadék az átlagos 50 mm -ral szemben csak 35 5 mm. volt, és pedig 25-lg eső, 25 -28-ig hsvas eső és TÍ-tn hő; legnagyobb csspadék 27-én 0-2 mm. havaseső; megmérhető legkisebb saapadék volt 28-án 07 mm. szintén havas eső A csapadékos napok száma 14. Egyéb megfigyelések t A holdnak udvara " ott ®éa í
mutatkozott
fHkn, KAdmeotes
napok: 5, 6, 9, II, 17, 21 éa 31.. Havas eső volt 25, 27 és 98-án, hó 29-én, harmat 6-án. Szivárvány volt látható 18-án az északnyugati égbolton. — Klimatológiai egyzetek alapján Összeállította /Adsz/ Horváth István, az állomás felügyelője.
— Ehrlich éa Hata könyve a könyvpiacon I Elég annyit mondani, hogy a könyv szerzői: Ehrlich Pál tanár és Hata orvos. Beszámolnak az .Ehrlich 606"-ról, a' vérbaj gyógyszeréről, mellyel az emberiség legnagyobbjai közé írták be nevűket. A nyáron jutott a világ tudomására az orvosi tudomány óriási vlvraánya,áz emberi szervezet rettegett ellenségét pusztító szer felfedezéséről. Az első napokban csupa ujjongás, diadal hangja halatszott, azután feltámadt a kétely: vájjon nem csalóka ábránd az, mely egy egész világot Örvendeztetett meg. Azóta ezerszámra próbálták ki a szert az orvosok s niá már minden kétely eltűnt, minden kisebbítő szándék le van verve. <— Az .Ehrlich 606* az emberiség igazi áldásának bizonyult. — A két tudós orvos, aki maga is szükségesnek látta a mindent igazoló próbaidő kiállását, most már teljes részletességgel , oda áll a világ elé, s bemutatja egész mi- t voltában a legújabb csodát Ehrlich és Hata könyvet írtak s a m'ü „Die experi-mentelte Chemotherapie der Spirillosen* • dm alatt Berlinben meg is jelent Érthető, érdeklődéssel fogadja az egész művelt világ ezt a könyvet, melynek megjelenésével egyidejűleg konstatálhatjuk az örvendetes tényt, hogy magyar nyelven is olvasható. Marschalkó Tamás dr. kolozsvári egyetemi tanár fordította le magyarra és látta el élőszóval. Marschalkó évekig asz-szisztense volt Ehrlich tanárnak, ami erős bitositéka annak, hogy a különben is hi-vatott-tudós hűen juttatja a müvet a magyar közOnség kezeibe. . A hatalmas munkában elénk tárul az a céltudatos kutatás, melyet Ehrlich tanár esztendőkön át folytatott, hogy' olyan kémiai anyagot találjon, mely a vérbajt gyógyítsa, a szervezetekben élő parazitákat megölje, anélkül, hogy a szervezetnek ártson. EhrHch maga mondja el 'a nagy-szerű^eredményeket, melyekkel ez a hosszú, fáradságos munka végződött, A kísérleteket Hata ismerteti. Előbb, a dolog természete szerint, állatokat oltottak be, mig végre eljutottak oda, hogy megtalálták a megfelelő anyagot, mely a parazitákkal inficiált állatokra nézve ártalmatlan volt, azaz elérték a szeműk előtt lebegő feltételt, hogy' a szernek a parazitákhoz való aviditása nagy legyen, a szövetekhez való aviditára pedig a lehető legkisebb. Száz, meg száz próbálgatás után jutottak el ide, mikor a Hala által megvizsgált 606-os preparátum a vérbaj parazitáját huszonnégy óra alatt megölte; ugy, hogy a kisérteti állat rövidesen meggyógyult. Ezeket a rendkívül érdekes kisérleteket; majd az embereken elért eredményeket sorra megtalálja az olvasó a könyvben.
A szöveget számos illusztráció: a kísérletek eredeti felvételei, táblázatok és mü-mellékletek élénkítik. A mü kiállítása igen szép, egyszerűsége mellett Ízléses. *ra fűzve 6 korona, kötve 8 korona. Megjelent Debrecenben a Hegedűs és Sándor könyv-kiadóhivatalában. Megrendelhető a Zala .kiadóhivatala utján is.
Mulatságok.
* Zenekari hangverseny Zalaegerszegen. Tegnapelőtt, szombaton este f Zalaegerszegen az Arany Bárány szálló dísztermében a zalaegerszegi irodalmi és művészeti kör hangversenyt tartott, melynek fő pontjait a kör kitűnő zenekarának programmszámal alkották. A Sándor Zsigmond klr. mérnöknek, a jeles muzsikusnak dirigálást alatt működő 26 tagu zenekar gyOnyörü, precíz Oaazjálékksl a .Sevillai borbély* nyilányát, Beeothoven hetedik szimfóniájának második tételél, Slbellua Valié trlste-jéi jálaiotta, Valóaágos zenei ínyencfalat volt továbbá a hármas és vegyes kar Hsydn .Teremlés" című oratóriumából, melyhas a legtnlnlasterübb kíséretet színién as ssolgáltalta. A zeneszámokon kívül báró Kemény Blemérné at^Klkéieit allaqut' elmü Általakban gas-
dag novelláját olvasta fel. A műsort lánc követte.
* A vasutasbál Láttunk már sikerültebb táncmulatságot is a Polgári Egylet nagytermében, mint aminő az oiaxágae vasutas szövetség -nagykanizsai kerületének szombat este bálja voh. De hát hogy ia lehetne sikere egy olyan múiataágnak, melyen annak védnökei is távolmaradásukkal tüntetnek? Pedig a vasutas bál egész szép sikert megérdemelt volna éa mulatság — nivómérő műszereink bár-, melyikén át nézve volt olyan, mint a bármelyik jól megrendezett nagykanizaai egyesületi mulstság. A sikertelenség főleg a megjelent érdeklődök korlátolt számában jutott kifejezésre, mindazonáltal megállapítható, hogy a nem éppen nagyszámú közönség tán jobban mulatott, mintha többen lettek volna. Az est slágere a székesfehérvári honvédzenekar volt, mely kél pompás orcbesier-ezáraot adott elő, azonkivül a tánchoz is mindvégig szolgáltatta a feiűlmulhatlanul jó zenét. Neumark Ilonka Wagner Lohengrinjéből játszott egy bravúros zongora átiratot teijea művészettel. Brónyai Lajos és Danis Jenőt majd Moshammer Mariska és Rits-cher Marcell Molnár Ferencnek egy-egy ötlete? dialógját adták elő állandó derültséget keltve a nézőtéren. Végűi az Irodalmi és művészeti kör dalárdája nagy tökéletességgel előadott énekszámmal fejezte be a műsort A conferencier szerepét Brónyai Lajos töltötte be tehetséggel, de a humor határát nem egyszer átlépő .forszirozással. A jókedvű fiatalság reggel 8 óráig a legjobb hangulatban együtt maradt éa rendületlenül ropta a csárdást meg a megunhatatlan bosztont.
* Diákkoncert. A nagykanizsai piarista-főgymnázium ifjúsága saját segitó-egye-sülete javára f. hó 14-én, szombaton este 7 órakor a Polgári egylet nagytermében a hagyományos diákkoncertet rendezi. Tánc kizárva.
* A farsang Alsólendván. Alsólend-várói irják : Az Idei farsang — az előjelek szerint — mozgalmasság tekintetében télül fogja múlni a tavalyit. Bár még jóformán benne sem vagyunk á farsangban, az alsólendvai társadalom minden rendű és rangú osztálya mária erősen készülődik a csOrgősipkás Karneval méltó ünneplésére és eddig nem kevesebb, mint három mulatságra folynak az előkészületek városunk falai közölt Ezek közül első helyet érdemel az ipartestület mulatsága, melyet február 1-én a Ferency Józsefiéle vendéglőben egy igen nemes célra, az 1911-ben Alsólendván rendezendő iparostanonckiállítás céljaira rendeznek. — Január 14-én a helybeli Korona szálló személyzete rendez mulatságot, melynek tisáta jövedelmét a szegénysorsu tüdőbetegek szanatóriumának adják. — A harmadik bál szintén januárban lesz s ezt alsólendvai iparos-segédek egy része rendezi a Tüske-féle vendéglőben, a községi szegény-alap javára. — Eddig csajt; ez a bárom igen sikerültnek Ígérkező mulatság van prog-rammon Alsólendván.

Táviratok.
A király.
Béét, január 9 A király egészség* mlftf* udvari körökből jelentik, teljesen helyreállott. őfelsége ma már koMsabb Ideig . tartó kihallgatáson fogadhatta az osztrák miniszterein OkOL
* Az osztrák kabinet alakítás ,
Bécs, január?. A király ma délelőtt. Schőnbrunban külön tihatlgaiáaoo fogadta Biencrih táró osztrák miniszterelnököd ki s kinevezendő uj kormány tagjainak javasolt névsorát terjesztett az uralkodó elé. Hivatalos jelentés szerint a király a miniszterelnök előterjesztését elfogadta éa jóváhagyta.
f —
A személye körüli miniszter.
Budapest, január 9. Képviselői körökben ' elterjedi hírek szerint a király személye körüli miniszternek legújabban Karácsonyi Jenő grófot szemelték ki.
öngyilkos gyermek.
Budapest, január 9. Pohl Ferenc állara-vaauti ellenőr Mariska nevű 12 éves leánya alelefl való elkeseredésében, bogy anyja megdorgálta, negyedik emeleti lakásuk ablakából az utcára vetette magát és a kövezeten szörnyethalt.
A rágalom.
Újvidék, január 9. TOrOk Tamás, az újvidéki munkásbiztositó pénztár fődlen-őrje ma reggel szublimátoldattal megmér- 1 gezte magát és meghalt. Az kergette a halálba, hogy rosszakaratú vádaskodással sok kellemetlenséget szereztek neki hivatalában.
Tűz a minisztériumban.
Bécs, január 9. A közös pénzügyminisztérium palotájában ma reggel tüz támadt, ami nagy szenzációt keltett. Óriási tömeg verődött össze a minisztérium palotája előtt; hol sikerűit eloltani a tűzet, mely a kéményben keletkezett, nagyobb kárt nem okozott.
Elhunyt bankigazgató.
Budapest, január 9. Kürthy Károly a Pesti magyar kereskedelmi bank igazgatója ma hirtelen meghalt.
Egy idegbeteg főhadnagy _ Öngyilkossága._______
Székelyudvarhely, január 9. Nagy izgalomban tartja a város közönségét Span ' Richárd kOzöshadseregbeli főhadnagy öngyilkossága. A-főhadnagy márrégótr idegbeteg és ezért gyakran voltak hangos jelenetek a családnál. — A főhadnagy tegnap este is összeveszett feleségével — és ekkor oly erős idegrohara — lepte meg, hogy az asszony nem mert vele egy födél alatt maradni és kisgyermekével átment a szomszédba, — hogy ott töltse az éjszakát. Mig távol volt, férje felvágta az ereit, majd pedig felakasztotta magát. Mire észrevették, meghalt.
MM\ II v / ^ll^flín
. AkSV ■ >.w/ ayn ■] ■ ml
kiváló bór- és
ltthlamoa gyógyforrás
voao- éi hélyagbajoknál, kOszvénynél, czukerbetagiégnél, vBrhenyaét. eméaz-téli és lélagzétl szarvak hurutjainál kit&nd hatású. Tiraéutha Hiaaitts iaraayt*la
SCIIULTFS ÁGOST
Kuphűlrt dwtHyvliltsraalisiMsakhsn ál fll*Mti"Mr«kfcaR.

Költs, Brikct, Antracit ft Radnay Károly ^
Bwéeamrt, «««Tw*a4 «t« 4*. ate, W ««>aUt-
S H 41 Ifcümfe:
K.ijp m*á JLJL • trr
4 oldal.
ZALA
rflt; január 10.
Közgazdaság.
MM)
1911 január 9.
Kávsáru-Ualat |
J tűiéin*] magasabb.
NtUfMM-liltl i
hu 1911. áprilisra 11.16. buzi májusra 10.06-búza októberi* 10.69. rozs 1911 áprilisra ÍM-rosa májusra 8J1 zab 1911. áprilisra 5.15-tMfwt 1911; máju*ra 1100.
Főszerkesztő: Szalay Sándor. Peleifisszerkesztő: Nagy Samu.
1\
NÉVJEGYEK
l»pl«sán>* kl»it»lb«n waaaal ktuSlaak a
Zala nyomda r.-t-nál
Mapkaatsu Kaitaczj-a S,
(it biszBÍlt telefonkészülék
(Ader rendszer) háziteiefonberendezésre alkalmas, jutányosán eladó. Bővebbet D*. Villányi Henriknél Erzsébet-tér 14.
Szobaberendezés!!
használt, jó karban levő, polgári családnak való, 2 ágy, 2 szekrény, diván, asztal, 4 azék, mosdó fcs konyhaszekrény elköltözés miatt nagyon olc&én azonnal él-adó Bajza-utca 12. ajtó 2. 4738
El! szint Flisci unitlli
költözködés miatt otcsó árban eladó. Clm: a Idad.éb.l^ratal'bsai.
Orbán József £?
mosó-, fényvasaló és vegytisztitó intézte Nagykanizsa, Hunyady-utca 6. sz. Ingek, gallérok, késelök és mindennemű fchfrncmtick a legkényesebb ízlésnek is megfelelően tisztittatnak. Tessék egy próbatiszti tással meggyőződni. 4674
Maye
f Károly
ruhafestő és vegytisztitó, Nagykanizsa
m tinim iiiiii it fistt intiu-Itiittll tmitilii, iills mit
A
r I n r
UH HM
utján minden szövet visszakapja eredeti színét.
liliiistilii mki íyirt izlllilii.
A körforgó kefélőgép egyetlen vegytisztitóból se hiinyozzékll
Dunánlul legrégibb étazcrQzIftf!
Bsrény József és Fia
NAGYKANIZSÁN. "
Arany és ezüst ékszerek készítése villaiiyerőre berendezett ilMflillH.
Nagy választék ékszer arany és ezQst árukban.
lllFIljlIk a legnagyobb választékban rendes és kölönleg's" formákban.
Remek menyasszonyi ajándékok Tínom ialésben.
Legszebb női és férfi iriiyírtlíicil.
Szép raktár brillant, gyémánt és szines drágaköve tárgyakban.
Teljes étkezökészletek valódi iilillll Hivatalos ellenőrző próbával ellátva.
lutónyos olccó drah T Elndát réizlelfizetésre is!
A k*rna*rfl gyár téalárualt* halys ssaais »lat mln«*«(« AlpaeiiaiUit iTKtULITIkBÓL.
Keresek egy fiatal KERESKEDŐT,
ki csekély vagyonnal egy üzletnek alkalmas házat a legkedvezőbb feltélelek mellett átvenne. — Nagy ismeretségem, folytán segélyére lehetnék az üzlet berendezésénél bármely szakmában fr.
Eibenschütz Mór, Révfülöp.
nCQtftKCZCTT
i iniiU ii imiotti inmi wm
1 láda prima 300 dsb. K 8,
- . 300
I . prima 200
I . 200
T . prima 360
I . 360
I Ml férsarissi 100
» . .190
1 - .180
7.-1 , «- * 7.— 7.— 690 !!.— 10.—
i . . iw. ■ . 9 — I láda citrom prima 300 K 6 90 1 V. • . 300 . 7.—
Nagyobb vételnél árengedmény. Ezen kivDI karfiol és mindenféle déli-gydmölcs a legolcsóbb árban kapható. Vidéki megrendelések utánvét mellett szállíttatnak.
Di Biasio Antal
Erzsébet-tér 10.
Eladó bútorok.
2 kétajtós szekrény, 2 ágy, 2 éjjeli szekrény, 1 mo dó szekrény»márvány lappal és tükörnél, 1 ebédlő-asztal, 6 ebédlő-szék, 4 egyszerűbb szék, (mindezek ó-német kivitelben), I ottoman szőnyeg bevonattal, I mosdószekrény, 2 karosszék, I asztal, I kisebb pamlag, 2 köpőláda, 1 ruhafogas, 2 függönytartó, (mindezek fényezett kivitelben), 1 tükör aranykeretben, 2 oíaj-ny<_matu kép aranykeretben, 2 ablakfüggöny, 2 ablakvánkos, 1 ampolna, 1 jó szőnyeg, mindezek jó állapotban azonnal olcsón eladók ÖZV. SCHERZ HENRÍKNÉ-nél, Csengcry-ut 15. sz. I. emelet. 4407
MNAIOZO-INTEZET
Üzleti könyvek gyára Nyomdai müintézet
Könyvkötészet.
í' > , "J; • ' . f I
• , f ;—Könyvkötészet. ^____________I
*/ Ar QVr^"--á Nyomdal Iroda: ^—L t)T \
^^^^^ Telefon: 78. 1 ,,
Zala Hírlapkiadó és ItyoÉ l-l
i
Megjelenik minden hétköznapon eete 6 órakor.
^■■tuflill fa Hi iltin ll 1=
NAGYKANIZSA
j ■. 9.
TELEFON-SZÁM 78.
egy nclabBoeiauL
■V
A srökesztSMfet íUet3 közlemények aebatÓN| ontra It6ldeeö8k- - Kéziratok etgőrÜMn Mm vállalkozik ót névtelen leveleket nem mi figyelembe i uerkant&Mf.
• Hirdetéseket éa niüHett díjtáblázat sir ríaft vesz fel a, kiadóhivatal.
Z ALA
POLITIKAI NAPILAP.
cLÓrizrrisi ámami t " Pástot wéttlMlaili
tff ura tje k
Wtpiééwi 4JS 0 fcuvh 9 - „ ásva IS— t
30 K
Helytxn SÍIIM ho«t%a Cf) hóm Ncfyedévr* S-50 Mim
Ef4as m 11'—
E(y*t uáa ára 6 ft)Mr.
M uUUirok, bili IcimuUtÍMk Aa mafáft-
ki>rTpni»hy«fe noronliint 50 NSár. t^iynn 4a wkaUsi wtiiillié dija S ksraat. — K*ti*u«iuyilv Állítás S Ims.
XXXVIII. évf. 8. szám. Nagykanizsa, szerda, 1911. január 11. Zata Hírlapkiadó és Nyomda Rt
Kormos KABARÉJA Staggione-jS <j§ kabarét kOntton. jS &
!!MODERN KABARÉT!!
Ma kedden is szerdán a Fiúmé-kávéházban
nagy
rendez.
Közreműködnek: Tarnal Uona magyar bo-cher parodista, Lendvayjenő a Nagy Endre kabarét tagja, Sándorffy Lenke kabaré di-sense. Faragó Vilmos komikus, Mlss Hun-ter kisasszony, szerpentin-táncosnő, Árvay Bözsi ke előadó művésznő, Oerö Karolln zongpni művésznő. — Az előadást Kormos Hugó igazgató, mint konferencier vezeti,
hiurtifl Irljil $ íittitlil liltumi aitír IlkéuM. V Kezdete fél 9 órakor.
A nagyérd. kOzOnség szíves pártfogását kéri
az Igazgatósig.
libli-kiWyizfi Iwúiizsii
Nsiykuilsss, január 10.
A nagykanizsai áll. iskolák gondnokságinak legutóbb tartott gyűlésén elhatározták, hogy lépéseket tesznek a központi I. osztálynak a Csengery-útra leendő kihelyezése Iránt
Ez a terv nagyon megérdemli, hogy ezen a helyen is foglalkozzunk vele. Szükségesnek tartjük ezt azért is, mert áz osztály-széthelye-zés tárgyában a laikus közönség véleménye nagyon kfilönbözö.
Az iskolai adminisztráció szem-
pontjából kétségtelenül az a legideálisabb állapot, ha az egy igazgatóság alatt működő tanítótestület által vezetett osztályok egy épületben vannak. Ha ezt az állapotot valamely helynek területi, fekvési viszonyai nem nehezítik meg, föltétlenül ezt kelf megteremteni. Csakhogy a legtöbb helyen, különösen a nagyobb földterületen fekvó városokban, nagyon nehéz az iskolákat olyan helyre összpontosítani, ahol azok teljesen megfelelhessenek a központosítás követelményeinek, — Ilyen város Nagykanizsa is. Jtt ezidött az elemi iskolák központosított elhelyezése csak akkor felelne meg a távolsági arányoknak is, ha a belső város területén egy központosított iskola volna a régi gimnázium helyén, egy a Magyar-utca elején és egy a Csengery-uton, a vasúti átjárónál. Mivel ezt az iskolákat szervező hatóságok a már régebben megépített Iskola-épületek mellett lehetetlennek Ismerték föl, az osztályszaporitások, az iskolafejlesztések alkalmával már nem I a központosító, hanem a széthelyező rendszer alapján intézkedtek. Igy azután okos, tervszerű decentralizálással a nagykanizsai elemi I iskolák osztályai a belső város te-rrfiletén 7 helyen fekfisznek. Köz-{ pontosított iskola csupán az I. igazgatósági körzetben van, amelynek 12 osztályát egy épületben helyez-
'ték el. A decentralizáció ezidött teljesen a 11. igazgatósági körzetre esik, és ez fenmarad részben .akkor is, ha majd a Rozgonyi-utcai uj emeletes iskolaépület tantermeit elfoglalják. Ez ugyanis nem fogja megszüntetni az osztályszéthelye-zésnek azt a helyes mértékét, mely Nagykanizsa területi viszonyainak sokkal jobban megfelel, mint a teljes központosítás.
,Bizonyára ennek megérzése vezette azokat, akiknek a lelkében megfogant az a gondolat, hogy Nagykanizsának még van egy olyan területe, melyet Iskolafejlesztések alkalmával eddig figyelmen kívül hagytak. Ez a terület a vasutfelöli rész.
A Csengery-ut nagyon hosszú. Kihúzódik egész a Sörgyárig. Ennek lakói egyre jobban szaporodnak. A Gyár-utca is majdnem egészen kiépült és benépesült már. A Hajcsár-ut is erősen fejlődik. Sőt a Bettlheim-féle tervezet ott egész uj városrészt létesit. És ezelcből a részekből a gyermekek mind az I. körzeti, a Zrínyi Miklós-, illetve Kazinczy-utcai Iskolába jönnek előadásokra. Ez pedig azoktól a részektől nagyon távol van. Tehát határozottan szükséges lenne az I. igazgatói körzetnek egy osztályát, még pedig az 1. fiu- és leányosztályát a Csengery-ut közepére, tehát a vasúti átjáró körül fekvő
részre kihelyezni. Az állami iskolák gondnoksága, e végett már át is irt a váfbsi hatósághoz, s így nagyon valószínű, hogy ezzel az osztálykihelyezési kérdéssel miha- , marabb foglalkozni fognak a városi képviselőtestület illetékes bizottságai s maga a képviselőtestület is.
A kihelyezés kérdésének megoldása teljesen Nagykanizsa kép-viselötéltületének akaratától, elhatározásától függ. Ha akarja, ha elhatározza, — minden nehézség nélkül megtörténhetik; mert tanerő szaporítás ehhez nem kell; tehát a tanügyi kormánytól uj állások szervezését nem kell kérni. A képviselőtestület pedig, — ha a kis gyermekeknek csakugyan meg akarja könnyíteni az iskolába való [ járást — az iakolal helyiség fölállításának kérdését nagyon szépen és könnyen megoldhatja a szintén a Csengery-útra tervezett ötödik ovoda felállításával kapcsolatosan. A kihelyezendő I. fiu- és leány-I osztályok számára egy födél alá ■ | építtethetnek helyiségeket Igy az- j után azok a kis gyermekek, akik a városnak abból a részéből jár- 1 nak majd ovodába, ugyanoda jár-| hatnak már mint tankötelesek is i egy évig és már csak 8 éves ! korukban kelT nagyobb távolságra, I : a Kazinczy- illetve Zrínyi Miklós- ' ! utcai iskolába jönnlök.
A divat.
Hngoette és Oeorges a nyaralás után, retyet részint a tengerparton, részint az Emadlnban, részint fabm, Ismerősöknél tOltOMek, visszatérlek Páriaba. Az első két hétben alig látják egymást, annyira igénybe veszi mindegyiket -a uját dolga. Huguette bevásárol a divatárusotyál; Oeorges egy csomó régi barátjával találkozik a visszazökken régi szokásaiba. Szóval — ez az a két hét, amikor a párisi nő ugy él, mintha átutazóba (Ott volna Párisba.
Egy este, diner után, Oeorge megpróbálja társalgáat kezdeni feleségével — a szociális kérdésről, a léghajózásról, a marokkói válságról a mi egyébről. Huguette, aki majd Összeesik a kimerültségtől, csak egytagú feleleteket ad.
Oeorge: Hiaz alig állsz a lábadon I TOnkre vagy léve I
Huguette: Dehogy -7- mindent hallok I
— Ugy ? Hát mit mondtam Muley Malidról ? (Huguette hallgat.) Látod ... azt 1* Judod, klcsadal A sok bollbajáráa egáazen lazaarolt. Naponta hát órát 101-taaa azzal I . . A csomsgok egész Ozóne /udul be hozzánk nap-nap után. A lakásunk már la olyan, mint agy lehsrpálya-udv»r. y'
lUzen nam Ingok mindent megtartani
No iiiiih, tudom. Ma agy asstony agy
gombolyag pamutot akar venni, egyúttal mindjárt ötszáz Irank ára holmit küldet haza a annak a háromnegyed réazét még la csak megtartja. Azzal áll elő, hogy al-kajmi vétel, — csupa alkalmi fOlOsleg ... haszon talanság.
— (Föllobbanva már egáaz élénken): öltOzkOdni csak kell. Már nem volt mit fölvennem t
.— Nem roaaz I S mi lesz azzal a háromszáz kiló ruhávali amit egyik állomásról a másikra cipeltünk?
— Csak nem fogok ősszel nyári ruhákban a szalmakalapokban járni.
— (fölkacag): Ah I Édes Istenkém I
— Persze, mit bánod te, ha ki is nevetnek I
— Hiszen márciusban la hordotok szalmakalapot; miért volna hát nevetaégea októberben ezalmakalapol viselni?
—r (a szavába vág): Márciusban még uj, októberben már avult. 3 különben la — divat, divat; vagy lépést tartunk vele, vagy elmaradunk az állta-től.
— Ah, mily azégyan I
Ugy magaaabb kOrOkhen forgó urt nóre nézve ez ma|dnam aiágyanl Vagy 4a|án azt Itfeied, nekem valami nagy élvezet üzletről üzletre robotolni,.
f'irata, hogy álvste!, A siahónAnál u||ongif, • dlvalüiletekben eatáilaha aael. (dühösen) 1 Ollóim vagy I KösiOiiftm ssépan,
— Olyanokat állitáaz, amik dühbe hoznak. Talán ne la menjek a szabónőhöz a a divatárusokhoz a ne is tudjam, mit viselnek, mi a divat?
—• (Rejtett malíciával, hogy kihozza a sodrából): Ügyi S mit viselnek most? Magától értetődik, hogy épp az ellenkezőjét annak, amit a mult évben viaeltek. Legalább minden harmadik hónapban meg kell ujitani a kirakatokat. Az Idén peraze kisebbek lesznek a kalapoki
— Nem, uram, jelentékenyen nagyobbak leaznek . , . Egy-két méter átmérőjű kalap ma már határozottan nevetséges ... Olyan kalapokat viaelnek, mint a zsák-hordók a vásárcsarnokban.
— Előkelő modell I
— Bájos dolgokat lehet látni.
— Legalább van rajtuk elég hely. Egéaz kerteket lehet fOllbük ültetni. Nemeokára garage-okal kall építeni a kalapjaitoknak.
— Cs ia szellemesség akar lenni? Tehetek én róla, hogy óriási kalapokat viaelnek? Ha a divat szük aljat Ir elő, alma, ssük u|jskat, ha . . ,
— Elégi Belátom már, hogy ruhatárad oeak a talbárua piacra való.
— Szó sincs róla. ligy cgáas csomó ruhát 101 fognak frlislttetnl, «gy olcsó kis ssahónővel, Ajánlottak nekem egyet, aki srti frankéti mérték után itulgoslk Ah I luduk én okos át lakatéhoz lenni 8 ha I
ebben a saisonban valamivel többet csináltatok, annak fOUétlen hasznát veszem jövőre.
— Eít a szólamot már Ismerem. Még a mult évrOl I (Huguette vállat von.) S mi mindent rendeltél? Szabadna tudnon?
— Csak a legszükségesebbet. Egy ruhát skót himzéasel, egyet crepe triason-al, egyet Meaaalinette selyemből, egyet ottománból, 1 egyet velvetine-ből, két tailleur kosztümöt. 1 (Saját elbeszélésétől megmámorosodva.) S
a azinek t Elragádók I Égetett agyag, két-azeraOlt, fahéj, bordó, azilvaaain I
— Egy egéaz lüazerea bolt.
— Hát még a három látogalóruhám: cserebogárbarna, vakondok- éa elefánt- I szürke I
— Csinos Ma állatsereglet! S mind- r* egyikhez persze külön hozzáillő kalap.
— Caak hat — a saison kezdetére. Később majd meglátom, min lesz még szükségem. (Lelkesedéssel): Maj meglátod, egy már van: valóságos remekmű. Körte-kftrül csupa hatlyutoll.
—• Olbaó nem leaa — aa a hattyú.
Te kla csacsi, a valóságban caak
lúdtalp
— (Más tónusban) A magkoppaaatoM lud bizonyára *« leezek I
— (fagyosan); Miért ?
— Metl a divattal többleteképpen lehel lépést tartani I Igen lisateaaégeaen Miös-kOdhellk valaki a vég romlásba dömő extra* valenciák nélkül is.
13004439
2. oldal.
ZALA
101 f j»n»árf11.
Az ovoda felépítése már úgy is égetflén szBksé ges. Vá rosi t an ácsürílc jóakarata nagyon könnyen meg fogja találd a helyes megoldási módot az osztályok kihelyezéséhez az ötödik ovodának napirenden levő szervezésévei kapcsolatosan, már a közeli jövőben.
Földmüuetw és kereskedelem.
Nyilt levél Bosnyák Oéxa képviselő úrhoz.
A Zala vasárnapi számában azt olvasatuk, hogy Képviselő Úr a nagykanizsai gazdakör azon beadványát, mellyel a gazdakör a szerbiai marhabéhozatal és az argen-tiniai hus behozatala ellen állást foglal, a képviselőház elnökéhez juttatta.
Nagysápos Képviselő Úr, mint méltóztatik tudni, a husdrágaság „tejjel-mézzel folyó* országunkban már olyan mérveket öltött bogy nekünk, városi lakóknak a hus már nemcsak hogy nem mindennapi táplálékunk, hanem egyenesen fényűzési cikké vált.
Városunkban, mint ipart és.kereskedelmet Qző városban nagy számmai étnek az állami és városi hivatalnokokon kivill a fix fizetéssel biró ipari és kereskedelmi alkalmazottak is, kiket elviselhetetlenül súlyosan érint az uralkodó élelmiszer drágaság. — Ezen általánosan ismert tényeket nem akarjuk bővebben fejtegetni, jelen sorainkkal csak arra kérjük, — merjük mondani, hogy az összes kanizsai iparosok és kereskedők nevében, — hogy a kanizsai gazdakör kérvényének, vagy hasonló kérvények tárgyalásánál, állásfoglalásának kiszabásánál méltóztassék tekintettel lenni amaz osztályok érdekeire, melyek éppen e kerületben túlnyomó erővel képviselve vannak és melyekre exiztenciális kérdés az, bogy a- jelenlegi abnormális élelmiszerdrágaság csökkenjen. A nem nagy mértékben enge- i délyezendő argehtiniai és szerbiai behozatal tokkal kevésbbé érinti az agrárköröket, mint amennyire a megváltás jótéteményével hatna az egyéb -osztályokra. Bátrak vagyunk felhívni" tehát Képviselő Úr figyelmét arra, hogy a városi polgárságnak nem tetetebb érdeke fűződik a huskérdés meg-oktásához, mint a Gazdskörnek, de míg ez igazán említést it alig érdemlő vesztetégtől tarthat, addig a városok közön-
tégének egétz további megélhetéséi f enye geti veszedelem.-*— Képviselő Úrnsk kész hivei:
Merkantilisták.
(Ha jó iértelmezzűk, ennek a nyiltlevélnek az a tulajdonképpen való célja, hogy a Gazdakör állásfoglalásával szemben, a nyilvánosság előtt kifejezze a város fogyasztó közönségének felfogását. Úgy látjuk, hogy a képviselőhöz intézett kérelem csupán formája ét nem lényege a véleménykifejtésnek, amely forma keretei közt dokumentálni akarják azt, hogy a város közönségének többsége, — mint természetes it, — érdekellentétben áll a Oazdakör állás-ponljával. Magát, kerületünk képviselőjét szorosabban- nem érinti ez a levél, mert hitzen ő nem tett egyebet, kiint hogy a Gazdakörnek, a kerület egy mindenesetre számottevő tényezőjének kérvényét eljuttatta a képviselőházhoz. Ezt a szívességet bizonyára megtenné a kereskedők egy szervezetének is, ami az ó .részéről még nepi jelent állásfoglalást. Azt, hogy a levélírók felfogásukat éppen a képviselőhöz intézetten fejtették ki, azért is formaságnak tartjuk, mert a szerb kereskedelmi szerződés sorsa a képviselőházban már elintézettnek tekinthető ét azon már sem a gazdakör, sem a városi fogyasztók, de már maga, képviselőnk sem sokat változtathat lényegesen. Ettől függetlenül méltányolni tudjuk annak az értékél, hogy a gazdakön ál'ásfog-lalással szemben városunk lakosságának ellentétes, — de nem kevésbbé jogos érdekei is kifejezést nyertek a nyilvánosság előtt. A szerk.)
Országgyűlés.
— Saját tudósítónk táviraU jelentése.-.— Budapest, január 10, A képviselőház ma végezett a szerb kereskedelmi szerződéssel, amennyiben azt részleteiben is elfogadta. Az ülésen Berzevlczy Albert elnökölt.'
Elnök elrendelte á szavazást afelett, hogy Poiönyi Géza indítványa az önálló jegybankról napirendre tüzessék-e. A^pév-szerinti szavazás azzal az eredménnyel járt, hogy a napirendretűzés melleit szavazott 40, ellene pedig 124 képviselő. Az indítványt tehát nem fogják tárgyalni.
Ezután folytatták a szerb szerződés részletes tárgyalását.
A 2. §-nál Polónyi Oéza azt az aggó-.dalmát fejezte ki, hogy ez a szakasz súlyos konzekvenciákat vonhat maga után. JUtmnymi Károly kereskedelmi miniszter' eloszlatja Polónyi aggodsimát és kéri, fogadják el változatlanul a javaslatot. A ház a szakaazt elfogadta. A 8. §-nál it-
— Ugy szivet, kértek, törődjél csak a saját dolgaiddal. Beleszóltam én valaha abba, mit és-mennyit rendelsz te a te sza-Mdaát? —
— Az én szabóm nem kerül évente 15,000 frankba I
Itt, hogy
500,000 frank hozományom volt.
— Szép, asszonyom 1 Ennek az összegnek kamatja éppen annyi, amennyibe tói-letteseid kerülnek. Azonkívül élsz, eszel, sétakoctizol.
— Ön pertze tillérekre-számoH
— Ht „ön'-OzOII .
— (makacsul): gyalázat, hogy a szememre hányja, amit megetzem. — Mivel | vérszegény vagyok, az orvos khininl rendeli. Jó, mától kezdve nem fogok khinlnt 1 tzedai
(gúnyosan): Jó, Takaritt meg naponta kél garat ára khinint.
— Ha le rád hallgatnék, ugy kellene öltözködnöm, mint egy házmetternének I Jó I Ezentúl már nem járok sehová, meghívást nem fogadok el, kl se moidulok hazulról toht I Mehetsz egyedül, ahovt akarsz A kuckóba ülök, Htmuplpőke leszek. li'ltytrtgvf,) Nékem mindegy . , . . az én étettm ugy It tönkre van már tévt,
— Dt a hét ördögbe It I , AmuI csak ntm Ittz ez éteted tönkrt tévt, Itt egy vakondokssürka ruhával és *gy Cjtéffih<>f,Af" barna lailltur kosstümmtl ktvtstbbtd Ivti.
A teremtésit I Azt hiszed, az én zsebem kimeríthetetlen. Hiába szenek annyi pénzt, amennyi csak tőlem telik, mindig maradnák lyukak a kőltségvéfékben. Meglátod, egyscer csak oda jutunk, hogy igazán ugy kell élnünk, mini a házmestereknek. i
——ezt nem költségvetést togaatanak el.
tudtam. Ha kifogytunk a pénzből, megmutatom, hogy bátor is ludok lenni . . .
— Még nem fogytunk ki. Hősiességed egészen föjösleges. tökéletesen elég, ha józan leszel. Nézd csak; kicsi Huguette, értsd meg, hogy amit mondtam, azt csak a te |avadért akarom. Nem szeretném, ha később lakolnod kellene a mostani jólétért.
— (szemelt törülgetveV: Igen, értem I | — Gyermekeink születhetnek. Sőt bizonyosan fognak is születni, S akkor?
— (elérzékenyülve) I Igaz I Szegény fér gecskékl Azokra it kell gondolnunk.
— Igen elegáns hölgy maradhatsz akkor is, ha a felél visszarendeled,
— (őszintén): Igazad van, SÓI a többl-bál Is, meglátom, esetleg mit nélkülözhetek.
— Hisz én nem Is kívánom, hogy olyan ntgyon össiehuid magad.
ar üt Igtn, dt Igttnl Belátom, Itogy luiygot költtkaiésbt vertem magam, Tudod, ntm It silók ám én olyan sokai a ruhákra (Gyöngéden): lllxan csak tt le ktdvttlíri íllöáködoml
Mlilltl IVovInk,
mét Polónyi emelkedik, szólásra és a munkapártiak gúnyos nevetése s közbe-uólásal fogadják. Polónyi mosolyogva mondja:
— Kvrem, hallgassanak meg nyugodtan, mert ha megharagszoiq, olyan hotszu beszédet vágok ki, hogy soká lisz vége a tárgyalásnak. Ezután hosszasan beszél a tarifákról.
A Ház ézt a szakaszt it változatlanul elfogadta. Vifa nélkül szavazták meg a többi zzakaszt it és-igy a Ház a javaslatot részleteiben is elfogadta.
Khuen-Hederváry gróf miniszterelnök jelentést terjeszt be azokról az intézkedésekről, 'm^yek a bankexlex miatt szükségessé váltak. Elnök indítványozza, hogy a miniszterelnök javaslatát kinyomassák. — Miután ézt elfogadták,, megállapították a holnapi ülés napirendjét', mélyen a bankjavaslat első olvasása is szerepel.
limsziMsi viziizittti mm.
A meghamisított költségvetés.
- Sa|át tudósítónktól, -Az egész Dunántulon nagy érdeklődést keltett annak idején az a leleplezés, hogy a kaposvári vizvezeléképitésre beérkezett ajánlatok közül éppen azt, melyet a város képviselőtestülete elfogadott, utólag két izben meghamisították éa még fokozta a tzenzációl, hogy az ajánlat benyújtóját, Herczeg Izsó pécsi gyárost letartóztatták ét napokig fogva tartották. Ebben a feltűnést keltő ügyben tegnap tartották meg Kaposvárolt a főtárgyalás). Mivel annak idején a bűnper anyagával a Zala is foglalkozott, közöljük annak befejeztél is.
Zarka Elemér, a. kereskedelmi—minisztérium- egészségügyi osztályának mérnöké, aki 1905 elején a kaposvári vízvezeték építésére beérkezett összes ajánlatokat fölülvizsgálta, ugyanez év junius havában, amikor már a pécsi Herczeg testvérek cég elfogadott költségvetése újból hozzákerült, észrevette, hogy a költségvetésben a vízvezetéki csOvek egységárit, amely eredetileg méterenkint 5 30 koronára volt _föl-véve, 6 30 * koronára javitották_ ki. A vakarással eszközölt javítás nagyon is föltűnő, kirívó volt. Megfigyeléséről azonnal jelentést tett Németh István polgármesternek és egyben értesítette erről a kaposvári ügyészséget is.
Az ügyészség elrendelte a vizsgálatot, smelyet Varga Lajot dr. akkori rendőrfőkapitány folytatott le. A vizsgálat mindössze csak annyit tudott megállapítani,— hogy a vizvereték költségvetését 1905. május 8. és 13-ika közötti napokon hamisították meg; amikor az a városi vezetőség kezére volt bizva. Ha a hamisítást föl nem fedezik, ugy ezzel a város legkevesebb 20—30,000 koronával károsodott volna meg.
"Varga Ltjotdr,-munkája meddő maradt. A hamisító nem került meg,——Azt azonban a leghatározottabb formában megállapította a nyomozás, — hogy a városi képviselőtestülettel már a meghamisított
A panama ügye ezzel, ha nem is ment feledésbe, de lekerült a napirendről. — Másfél évvel később azonban, 1906. november 10-én szenzációs fordulat állt be. Herceg Izsót a kaposvári rendőrség váratlanul Pécsről Kaposvárra hona és letartóztatta.
A meghamisított költségvetésben ujabb hamisításoknak jöttek a nyomára. Most a magánkapcsolások egységárainál találtak az előbbihez teljesen hasonló vakarást és javítást. Ez a hamisítás ugyancsak 20-40 ezer koronával károsította volna meg a várost, ha észre nem veszik. .
A kihallgatások torán Herceg (z|ó azt vallotta, hogy a magánkapcsolások egységáralt ő még a költségvetés benyújtása előtt, amikor az még nein volt a várót birtokában, maga javította kl. De, mert minden jel arra vallott, hagy a költségvetésben a javításokat egy Időben, egyes ugyanazon kés végezte, as ügyészség ugy llarcseg lisó, mint Herceg La|ot ellen kösokliailiamltllAs miatt vádat tmell. lUrccg látó ekkor kötni kél héten ál Vizsgálati fogoly voll a kapu»vátl llgyést-ség fogházában.
Rál a btlnllgytil ma tárgyalta h kaposvári klfi lötvénysrék és a llntceg tratvé tek«l, kik tagadták, Itogy* hamisítottak viifuti, hlinnytiékok hiányában /otwiih/fc
•Hírek.
A majomaliget doktorai
— Válaszok. —
Igen tisztelt szerkesztő ur 1 Először it a második kérdésre vagyok bálor felelni. Ugyanit soupé> után ép oly Ulendé bemutatkozni, mint toupé előtt. Miért? Miért? Arra feleletet csak akkor adhatnék, ha valaki megmagyarázná, Hogy voltakép miért ia aem illik bemutatkozni soupé után.
A majomszigeten bizonyos (elsőbbséggel nézik a majmok a táncolókat. ók nem táncolnak, csupán csak megjegyzéseket tesznek a táncolókra. ók azok, akik beugranak négyes rontóknak az ulotsó figurákba, goádolván: jó viccet csinállak. Oe a majomnjgetnél még nagyobb baj, hogy némely hölgygyei kevesebbet foglalkoznak, illetve egyáltalán nem foglalkoznak a fiatalemberek. Ennek és a majomszigetnek megoldátára ajánlanám az általános, egyenlő választójogot. A nő ép ugy felkérheti a férfit, mint a férfi a nőt. Azt hiazem, hogy akkor mind a két baj egyszerre lenne elintézve. Mert skkor az u. n. petrezylymea hölgy felkéri majd az u. n. majom-urat és s msjom-urnak vagy fog lettzeni a tánc ét ott marad ét tovább táncol, vagy nem fog tetizeni ét elillan. Fiatalemberről nem tételezem fel, hogy kosarat adna. Maradok a szerkesztő urnák teljes tisztelettel. K. S.
Tisztelt Szerkesztő Ur! Nem tudom kinek támadt az~a zseniális Ötlete, melyei Ispjs hétfői számában ismertetett, de bárki legyen az illető, bízvást számiihat a sok leányos anyák hálájára. Mert az, hogy tzupé után nem illik bemutatkozni, olyan elavult ét a modem mulaltágok igényének meg nem felelő felfogát, amelyet tűz-zel-vattal ki kellene irtani. Ez a felfogáa egyformán aalyotan nehezedik a leányokra ét a fiatalemberekre — ét mig egyrészt megfotztja leányainkat a táncosok jelentős csoportjától, másrészt elrontja a fiatalemberek mulatságát ia. Ez a felfogáa helyén volt akkor, a mikor a mulatságokat még nem kötötték össze kabaréval meg hangversennyel^ mulatság kilenc órakor megkezdődött ét megállott az a felfogát, hogy tizenkettőig, a tzupé idejéig minden közeledni akaró fiatalembernek ideje és . alkalma van a megismerkedésre. Illetlenség számba megy tehát, ha valaki elegendőnek tartja vactora után bemutatkozni, a leányok tehát egész Jogosan utaaithatják vissza az ilyen módon közeledőt. , De hogy állunk manapság? Majd minden báli, mulatságot, hangverseny, kabaré, élőképek meg mát eféle előz meg. A kabaré 9-tól eltart mátfél -két óráig, ugy. hogy mire a termet rendbehozzák ét a tánc kezdetéi veazi, negyed, — féltizeo-kettő az idő. Már most tizenkettőig, ugy-e alig lehet néhány tourt eltáncolni. És minden fiatalembernek eltő feladata az úgynevezett kötelettéglourokat leláncolni. Mikor pedig az idegen lányokkal kezdene megitmerkedni, felhangzik a tzupé kezdetét jelző sípolás ét a tzegény fid, vagy a tzegény leány, vagy néha a tzegény anya It egy rottzul eltöltött éj emlékével távozik, mert vpen attal nem sikerült a megismerkedés, akivel óhajtolták volna és akinek a kedvéért talán a mulatságot épen felkeresték.
Tisztelt olvasólársaim 1 Önök között bizonyára lók a> anya, akik ép agy átértik ennek a helysetnek fontosságát ét at avult felfogás átkát, mtnt e sorok írója. Fogjmik kezel vtlamtnnyfen, mert hitten gyermekeink boHtogtágárót van uó Hány boldog hátasaág létrejöttél semmisítene meg at ótdl telfitgá* hogy Síupé után nem l«|M már bemulatkotnl. £t hány hátasság végződött volna máskép, ha a stopé rlAtti ut helyét a síupé utáni fölitta volita vl'
1911. január il
ZALA
1 oidal
Ha mindenUU van evolúció, ugy kell tennte a bátok világában is. Nem maradhat minden ugy, mint volt nagyanyáink korában. Nagyanyáink korában nem volt még egy -lorint a marhahús kilója él könnyebb volt a lányokat férjhetadni. Minek most megnehezíteni a dolgot ilyen formaságokkal. Sót épen a házasságok szempontjából egyenesen állami érdeknek kell mondanom a azupé utáni berautat-kozások lehetóvé tételét.
Kiváló tisztelettel: Egy anya, aki két leányéi már férhez adta, de még kettő van otthon.
— Szombaton városi közgyűlés lesz. F. hó 14-én, szombaton déluUin 3 órákor 1 a városház dísztermében rendes városi kOzgyülés lesz. A közgyűlés tárgysorozatának több pontjai: Az 1911. évi városi köllségvetéstervezet bemutatása tanácsi javaslatfal. A nagy port felvert patikajóg* adási kérvények S végül a közvágóhíd átalakításának tervei, melyekre nézve legutóbb pénzügyi bizottsági, ülés azt Itatás rozta, hogy a tervek, költségvetés és műszaki leírások elkészítéséért Rauscher Miksa szombathelyi műépítésznek a majdan mutatkozó építési költségek 4 25 százalékát szavazza meg a városi közgyűlés. A tanács javaslata a közgyűlés^ ugyanezt az indítványt fogja tartalmsnt.'
— Egy uj biatoaitó társaság. Buda-. pesten tegnap a Hungária Általáno# biztosító részvénytársaság tartotta alakuló közgyűlését Az uj intézet elnökévé Károlyi Imre grófot választolták meg, a felügyelő--bizottságnak a Nagykanizsai takarékpénztár részéről tagja lett Ujnépi Elek Lipót.
— Előkészületek a piknikre. A József főherceg szanatórium nagykanizsai helyi bizottsága tegnap délután a tagok nagy érdeklődésétől kisért választmányi ülést tartott. — „Mindenekelőtt beszámoltak a .Csak egy virágszálat* jelszavas novemberi gyűjtés eredményéről, amiért az elnökség a gyűjtőknek háláa köszönetét fejezte ki. Jelentést lellek a karácsonyi 40 koronáé segélyről, melyben néhány jelentkező tüdőbeteget részesítettek. S miután még 5 szanatóriumba való felvétel iránt érkezett kérvényt elintéztek, rátértek a február lt-i piknik előkészületeinek megbeszélésére. KOvesái Boér Gusztávné második elnöknő jeientésf -íett az eddigi előkészületekről, hogy a Polgári Egylet termeit kibérelték és a székesfehérvári honvédzenekar biztosítva van. Indítványára elhatározta^ választmány, hogy a pikniken az idén a szereplő hölgyek gyümötcsjelvényt viseljenek, amiből igen szép és rendkívül változatos képet lehet átkötni. Miután a pikniket közadakozásból rendezik, fiz urihölgyet kértek fel a gyűjtés eszköz-■wermmamiutuegyuc gyujuaw kapott. A piknik olcsó belépődija (2 korona éa egy adag 60 fillér) csak igy lesz biztdUtható az idén is.
— Jótékony adomány. Báró Oulmaiin Lászióné ezüstlakodalma alkalmából kétszáz koronát küldött Vidor Saftttmé elnök-nőhöz jótékony adománykénta nsgyksnizsai ízi. nőegylet részére.
— Püspöki gimnázium Pécsett. Mint Pécsről Jelentik, Zichy Oyula gróf pécsi pOspök elhatározta, hogy Pécsett nagyarányú püspöki gimnáziumot és azzal szerves kapcsolatban, püspöki internátust alapit közel egy millió korona tőkebefektetéssel. A gimnázium és az Intézel mintegy tizenöt katasztrális holdon fog épülni. Mlulán ss uj gimnázium joggal számit különösen horvátországi növendékekre, a ptíspök állami hozzáájrulásl is kéri a gimnáziumait ; az erre vonatkozó tárgyalások a napokban nyernek befejezést.
— Verekedő cselédleány. Egy harcias amazon ellen tétetett ma panaszt a rendőrkapitányságon Vojnovics Józsefné 64 éves asszony, a Hunyadi-ulca 7. számú ház házmesternéje. A cseléd a gyenge kis anyókát, azért mivel ez öt-valami rendetlen vizOntözés miatt megintette, megragadta és a kapuhoz, majd a földhöz vágta a rátiport, ugy hogy az öreg auzony súlyos sérüléseket szenvedett. Lakásán ápolják. A rendőrkapitányság a brutális cselédleány ügyét áttette a büntető járásbírósághoz.
. — Verekedő üzlettulajdonosok. Az este együtt iddogált egyik Magyar-utcai vendéglőben a vendégiólulajdonos, egyik kanizsai éjjeli mulató gazdája és egy ügynök. A szomszéd asztalnál'Olt egy, amazokkal ellenkező vallási meggyőződésben élő magyar ulcai polgártárs. Utóbbi átszólt egyszer a társasághoz, amit ennek tagjai sértőnek találtak magukra nézve. Ezért a negyediknek emiitelt polgár egy-kél perc alatt az utcára lett perditve. Ámde utána mentek amazok is, és olyan rangos verekedést rendeztek a csendet utcában, — hogy a nagy harci zajra előrobogotf rendőrök alig tudták az összegabalyodott embereket széjjel választani. A rendőrkapitányság az éjjeli botrányt okozók ellen kihágási eljárást indított.
Egy minta-család. Kiskanizsa az utóbiljL napokban apró családi botrányai révén pyert első helyet a napi krónikában. Tegnap^ipajdnem anyagyilkosság lett egy ilyen kis. belső házi perpatvarból, melynek a rendőrség előtt van a folytatása. Molnár József Javakorbeli kiskanizsai gazdának 21 . esztendős István nevü fia szülőitől különválva vadházasságban él egy némi vagyonnál rendelkező'nővel. A fiu állandó haragban élt, már hónapok, óta szüleivel e dolgok miatt Növelte az ^ellenségeskedést, hogy a fiu apjának egyik lovára tartott igényt, de az apa hallani sem akart arról, hogy a lovat odaadja fiának, EÍSlftár István tehát kileste, mikor nincs otthon az apja és tegnapelőtt este beállított anyjához és nővéréhez, kiktől a lovat követelte. Ezek persze nem adták a lovat, amiből olyan éktelen patália támadt, hogy az egész Körmös-utca óssaeszstadt annak hangjain. A gonosz fiuvigta rúgta, a hol érte, anyját és nővérét. fEbben a percbén étkezett haza a szőlőhegyről az apa, aki elé rémes látvány tárult;' midőn lakasába lépett. Fia éppen kést szegezett a felesége torkának és ha ó, az apa az utolsó pillanatban nem érkezik, tán megtörtént volná a gyilkosság. Emberfölötti küzdelem kejet-kezett apa és fiu közOttf mely szerenmére az előbbi győzelmével végződött'kmelrr magáról teljesen megfeledkezett hálátlan fiút sikerűit megjékezni és lőle az éles kést elvenni Molnár István ordítozva hagyta el ekkor a szülői házat és azzal fenyegetőzött, hogy a lovat legközelebb el fogja lopni. A rendőrség testi séf^ie* kért folytat ellene büntető eljárápr ■ — Az Uranus mozi szerdar és csülOt-tOki előadásaira — mely iarript Sárközy Dezső JóhirŰ zenekaiának közreműködésével lesz megtartva — az eddigieket is meghsladó műsor van összeáwva. Nem caak a bemutatandó képek, de azo^gtipaj is már meglepő. Az előadáson — melyen dráma egyáltalában nem lesz — 14 elsőrangú szám szerepel.
— Kabaré a Fiúméban. Kormot Hugó kitűnő kabaré-társulata megérkezett éa annak tagjai már külső látszat után is megitélhetően be fogják váltani fiaiul a szépen hangzó Ígéreteket amiket róluk legutóbb tenni mrrfünk. A férfi művészek között van a fővárosi-közönségnek nemrég volt kedvence, Lendvay Jenő, Nagy Endre kabaréjának volt tagja, a női szereplők pedig ha mással nem, már csupán külső szépségükkel is bíztosilják a két pompásnak ígérkező est sikerét, meiybez Berger Ignác kávés véletlen szerencse folytán jutott. A kitűnő társulat két előadást UH a Fiume kávéházban, ma, kfedden és holnap, szerdán este.
— Lelketlen kocsis. Tegnap este 6 órakor a cirkáló rendőrőrszem a Nádorutca közepén egy gazdátlan parasztszeke-rat fedezett fel. A rendőr várt vagy jó negyed órát a kocsi mellett, de aá állástól már vacogó lovak gazdája csak nem jelentkezett. Ekkor beletelte a szekeret,.a városház udvarára, hol jó egy óra muiva jelentkezett a kocsis, Varga-Molnár László a városszerte jól ismert kiskanizsai szemétfuvarozó. Ekkor kiderült, hogy- a lovak már délután 2 óra óta álldogáltak az utcán gazdájuk nélkül, aki a Vids-féle vendéglőben szedte ezalatt magába a aziverőaitót. A rendőrkapitányság a gonosz lelkű kocsis! szigorúan megbüntette.
Mulatságok.
* Lesz tánc. Diplomáciai botlást követtünk el. Azt irtuk, hogy aT. hó 14-ikl diákkoncerlen „tánc kizárva*. Képzelhető, mekkora megrökönyödést keltett ez a hiradásunk a több száz főnyi kanizsai diáksereg körében, melynek egy évtized ót.i minden esztendőben megoldásra váró legnehezebb algebrai problémája annak kitalálása, hogy megengedi-e a szigorú tanári kar a diákkoncert után a táncmulatságot Nos hát tévedtünk. Száz felől jött ma felénk a kérelem a helyreigazítás iránt, hogy igenis lesz tánc! Tehát lesz tánc és lesz tánc! Annak dacára lesz lánc, hogy ez egyáltalán nincs jelezve a diákkoncert meghívóján.
* A legényegylet mulatsága. A mull héten említettük már, hogy.a legényegylet f. évi január 15-én, vasárnap este tartja évekénti szokásos műkedvelői előadással egybekötött farsangi mulatságát Ez évben Kisfaludy Károly kitűnő vígjátéka, a Pártütők kerül előadásra, melyet bár már Kanizsán ti többször előadtak és a magyar sainműirodalom első sikeresebb művei közé számiiható, még most is teljes hatást fog elérni pompás helyzeteivel és jeleneteivel. A legényegylet rendezősége teljes "igyekezettel azon fáradozik, hogy ezen estély is méltóan sorakozhassék az előző sikerekben gazdag estélyeihez ét a darabban szerepet vállalt fiatalság is teljes tehetségét és ambícióját fejti ki azon törekvésben, hogy az estélyen megjelenő közönség kellemesen szórakozzék. A Zala nyomdájában készölt meghívók a mai napon bocsáttattak kiakövetkezószöveggel:
A - nagykanizsai Katholikus Legényegylet 1911. január 15 én, vasárnap, saját náa-alapja javára a Polgári Egylet nagytermében műkedvelői előadással egybekötött iótékonycélu zártkörű táncestélyt rendez. • "Hasadásra kerül: Kisfaludy Károly, Párt-ütölc\lmU vígjátéka. Kezdete esti fél 9 órakorüHelyárak: Emeleti páholy 15 K, földszinti páholy 12 K. Ülőhelyek I—III. sor 3 K., IV—VI. sor 2 K., a többi sorok 1 KJ60 f. Karzati állóhely 00 f. Belépőjegy 1 korona. — Jegyek előre Válthatók Január 12-tól Qellsch és Oraef urak Drogériájában. Felflltizetések — tekintettel a jótékonycélra — köszönettel fogadtatnak és hlrlapllag nyugtástatnak. Műsort az estélyen adnak ki.
SáLfáfOE
kiváló bór* cb
lithtumoa gyógyforrái
vese- éi hólyagbajoknál, kttsivénynél, nzukorbofagségnél, vtiHioiiynél, emésztési n lélegzési szervók hurutjainál kiülné hatású. Tcrmisxataa vasnianlts Muny uiiz
Táviratok.
KapNM 4iv4nyvtilitr«ilift4MliNfi 4i lf4gyftttrfdniliÍMirt
SCHMLTM ÁGOST
sinys-U ninliu'i
* k % A
A jegybank nyeresége.
*
— Bécs, január 10 As Osztrák-magyar bank főtanácsának mai ülése elé tar-* Ieszlelték a bank 41910. évj zárómérlegét, mely 21 millió és 143,40$ korona tiszta nyereségei tűntet KM. Ebből Ausztriát 'és Magyarországot 6 millió 76 ezer korona nyereségrészesedés illeti, ^miböi 2 millió 748 ezer korona jut a magyar államnak
Az ogztrák kabinet eskfitét&e.
Bécs, januái 10. 6 felsége ma détbea Schőnbrunban fogadta az tt] Bienert-kür-mány tagjait, kik elölte a hivatalos esküt letették. i
f - • Szélhámoskodás Batthyány Tivadar gróf nevével.
Tízezer korona egy Interpellációért.
Zágráb, január 10. Az összes zágrábi lapok feltűnést keltő hirt közölnek. A nagy szenzációra számot tartó eset a következő: Néhány napja Budapestről egy klerikális újságíró éi kezett Zágrábba, hol Batthyány Tivada^gróf emberének adva ki magát, poHllkai ügyekben tárgyalásokat folytatott 1 dr. Krapac djakovári püspökkel. — A | tárgyalások vége az lett, hogy a szélhámos ujságiró a püspöktől 10 ezer koronát felvett annak az interpellációnak honoráriuma fejében, amit az országgyűlésen Batthyány Tivadar gróf Bauer érsek kineveztetése miatt beterjesztett. Az esd politikai körökben nagy szcnz4ciót keltett. Mindenütt biztosra veezik, hogy nagy viaz-szaélés tOrtént Batthyány Tivadar gróf nevével. —
Dombóvár küldöttsége a minisztereknél. Budapest, január 10. Dombóvár nagyközség számostagu küldöttsége járt ma a képviselőházban Zichy Jánoe gróf, Székely Ferenc és' Hieronymi Károly minisztereknél. A deputáció városkájuk ama sokféle fejlődési kívánságának szószóiója volt, amiket lapunk ia több izben regisztrált. A kultuszminisztertől főgymnáziumot, as igazaágügyminisztertŐI járásbíróságot kért a küldöttség, Hieronymiiől pedig a vasúti összeköttetéseik megjavítását. Mindhárom miniszter nagy jóindulattal fogadta őket és kívánságaik teljesítését helyezte előttük kilátásba.'
Amerikáinak a postatakarékpénztár! tisztek.
fíttdqpesf, Január 10. A postatakarékpénztár tisztviselői körében hetek óta duló elégedetlenség mai napra vaióeágoe zavargássá fajult Minden tiaztviaelő asztalán fgéii ha'"" wiisaris ff hsuk f liwlésstfe— r nűl. A hivatalnokok tehát amerikáxaak, vagyis rátértek a passzív rezisztencia útjára. Követelésük a statusrendezés, sze-mélyzelszaporitás és a hátralékos kínevezések pótlása, amik eddig a politikai helyzet miatt késtek. Az igazgatóság fogadta a tisztviselők küldöttségét te határozottan megígérték összes kívánságuk teljesítését.
Caaládl botrányok a fórumon.
Budapest, június 10. Dr. Tarjdn Mihály ismert nevü ügyvéd válni készül a feleségétől szül. Friedmann Kénétől, akit elküldött hátától s azóta nem engedte vissza Az asszony ina reggel mégis megjeleni férje lakáaán és bs akart menni oda, de sógora. Takács Béla abbén magekadátyuata, sót a kötiük, kifejlődött dulakodásban őt oly súlyosan bántalmazta, hogy ellene sulyoe testi tétté* nmén tett büntető lbl|e*enMet a rendőrkapitányságon. <
Szexi
Koks, Briket, Antracit ^ Radtiay Károly ^
I9égtsitl
ikáhaaj
pjH
. pMttaé lasáüité* Wfcvm*****^ |j,|||( il it IL Utuotil
4. oldal.
ZALA
191 í. Január II.
Az angol király
aaallltól.
KÜLÖNLEaaSSKG ■
jKing's-Blend'
As angol király ö Mséf* FIV* cIock-TK a JA.
A VILÁG LEOJOBB
A walesi herceg
•■AIIHél.
1 Az ,U. K.'teák
Fölerakat Nagykanizsán: QELTCH é> ORAEF Drogériájában.
naiyon kiadóaak ém lllataaak.
Nyilt-té'r.
csak a gyárból, fekete, fehér ét uiact K IJ5-IÖ1 métert okin I blúzokra és egész ruhákra. — Bérmentve és •émmcnttsen [házhoz szállítva. — Dus -mintaválaszték azonnal küldetik. '
Henneberg selyemgyár, Zürich.
Közgazdaság.
Tt.tr* t.)
Sudapaat, 1911, január 10. K«esArw-asl*S :
Váltotaflan. %
HattrlSá-Salat i Bou 1911. áprilisrs 11.14. buza májusra 10.0.1. búza októberre 10.65. rozs 1911 áprilisra 7.90. rozs májusra 8J58. zab 1911. ápriliira 559. tengeri 1911. májúira 13.65.
Pószerkeszlő: Szalay Sándor. _ Felelfisszerkesztő: Nagy Samu.
Az izomzat és csontképzödés a csecsemőknek
a „Kufeke" és tejláplálékkal a legjobban irányítható annyira, hogy a testsúly a normális módon gyarapodhat. A .Kufejte"-vel táplált gyermekejt nyugodtak, nem szenvednek csikarásban, egészséges álmuk van, jó étvágyuk és. minden tekintetben szépen fejlődnek.
Orbán József 2? 5522
mosó-, fényvasaló és vegytisztttó intézte Nagykanizsa, Hunyady-utca 6. sz. Ingek, gallérok, kézelők és mindennemű febérneműek a legkényesebb ízlésnek is megfelelően tiszti Italnak, Tessék egy próba-tisititással meggyőződni. 4674
Házeladás. IgE
ház, még adómentésj nagy kerttel, kedvező • feltételek mellett betegség miatt, eladó:—Bővebbet ugyanott-
Alkalmijtóőár.JŰsJSi ÓRdKB/lN
SZÍVÓS ANTAL
mMrás és látsttriscnél, Szarvas azáltoda épfllet. — S évi jótállási Já a—mlveg 4 karonától fölfelé.
Kit bisziílt telefonkészülék
(Ader rendszer) házitelefonberendezésre alkalmas, jutányoaan eladó. Bővebbet Dr. Villányi Henriknél Erzsébet-tér 14.
50 korona heti bór,
vagjH 50 - 60 százalék jutalékot
kap mindenki, aki aluminium árucikkeiinnak terjesztésével és eladásával foglalkozik. Képvt-selat inellékfoglalkozáikép U adatik. Alumínium áruk könnyU narral alalhaták, t'elvilápoíitils és minták ingyen. — Levelezőlap elégségen. — Leveleiét német nyelven.
H RUBY MIOII MM Morvaortzáo
Eladó kisbirtok!
Nagykanizsa közvetlen közelében a Galambok felé vezető országút mentén elte-rOlő 140 hold prima szántóföld és rét egy tagban, épületekkel együtt ELADÓ. Abból esetleg egy 32 holdas és egy husz holdas tábla épületekkel külön is kedvező feltételek mellén megvehető. Felvilágosítást ad a tulajdonos
Dr. Dőri József Nagykanizsán.
Két évi jótállás.
Fiz ObliH
több mint 2000 orvos áltál legmegbízhatóbbnak van ajánlva.
Kapható: Gtltacíi ét Graef drogtr Iájában, Btlua L. ét Kdk Gjr tyógyaaertá-rábatt.
RUM
az elismert jó minőségben
egy ps
90 krajcár.
Kapható:
X^rog-erisL
a „Vörös kereszt"-hez Nagy-* kanlzsán.
m
r Káról
ruhafestő és vegytlsztitó, Nagykanizsa.
ütldlIIMl fistts ÉS Usztids IHIIU IHiiitt kIMii, jítillit mellett
UÉflt mm
utján mlnde/t szövel visszakapja eredeti szl/iét.
Kiiiititiiii mki. im izillHit.
A körforgó kefélögén egyetlen vtgy tisztítóból aa hiányozzék II
Dunánlul legrégibb ékszerüzletei
Bsrény József és Fia
NAGYKANIZSÁN.
A Vucskjcs-féle hizlaldában,
a délutáni órákban
Arany és ezüst ékszerek készitése villanyerőre berendezett ilMfiitlii.
Nagy választék ékszer arany és ezQst árukban.
]l|?|?lrlk a legnagyobb választékban rendes és kölönlegcs formákban.
Remek menyasszonyi ajándékok finom Ízlésben.
Legszebb női és férfi iriltfrilálCIt.
Szép raktár brillant, gyémánt és szines drágakővü tárgyakban-
Teljes étkezőkészletek valódi ulitlil. Hivatalos ellenőrző próbával .ellátva.
lutányos olció árak I Elrdáf részletfizetésre lf |
••akis «ta« mlniságS Alpacaaaatlat ÉtKáSZLITIkaÓL.
flCCiÉRKEZETT
a legjobb Ét legolcsóbb intinal narancs.
legjobb Q 7 t? VT A minőségű ^ Zi Jj A 100 kgr.-ként 4 koronáért kapható.
Keresek egy fiatal KERESKEDŐT,
ki csekély vagyonnal egy üzletnek alkalmas házat a legkedvezőbb fel* télelek mellett átvenne. — Nagy Ismeretségem folytán segélyére lehetnék az üzlet berendezésénél bármely szakmában Is.
Eibenschütz Mór, Révfülöp.
1 láda prima 300 drb. K 8.—
1 , 300 , . 7.—
1 . prima 200 „ „ 8.—
I » 200 .„ 7.—
1 . prima 360 , , 7.—
1 . — 360 „ „ 6.50
1 láda rimrmi 100 „ .11.-
i . . iso . „10.—
•. ! - ,.» *y » ■«9 -
1 láda ciltuni utiiua 900 K 6 50 T . . , 30Ö . 7T— Nagyobb vételnél árengedmény. Ezen kivDt karfiol és mindenféle déli-gyümölcs a legolcsóbb árban kapható; Vidéki m«p rendelések utánvét mellett szállíttatnak. |
Di Biasio Antal j
Erzsébet-tér 10.
Figyelem!
Nagyobb előnybe bevásárlás folytán a „GÓLYÁHOZ" czimzett szövött és rövidáru üzletben. 'Erzsébettér 1. rendkívül olcsón lehet bevásárolni. A tisztelt vásárló közönségnek uját érdeke, hogy a raktárt — vételkényszer nélkül — megtekintse és a meglepőelőnyösárakról meggyőződjék.
m l l I
Egy. garnitúra I
Clayton és Scbottle wortb S
8-as cséplőgép I
teljesen használható állapot- ^
na
Cim a kiadóhivatalban.
Mérlegképes könyvelő, magyar
nőmet levelező, ki a szeszszakmában jártas, kerestetik vidékre. Írásbeli ajánlatot a fizetésigény megjelölésével e lap kiadóhivatalába, „PÉCS" jeligére kéretnek.
At égéit téli Idényben e&fcüvőí, név es születésnapi, BÁU CSOKROK, ÉL Ő VIRÁGKOSZORÚK a legszebb kivitelben és A legjutányoaabb árban rendelhetők t
!tOf
Petermann ó/se
vlrágür-lalában M-ut t,
MMm
WlllHwt á kiadóhivatal:
NAGYKANIZSA
K«ii»czy-tt. S.
TELEFON-SZÁM 78.
•H ■keÜéktfloqtátttl.
A sserkesztátéffet Metil közlemények a SMrkuatűaef címért kükJeml3k. - Kés-iratok / M|un(MfC nem ftllaiV<^ulL n névtelen leveleket nem mi figyelembe a nerlcent^. * Fürdetéseket és syüticfet díjtáblázat m.e-rtnt veti fel a loaiiúkivataL
Megjelenik minden hétköznapon eete 6 órakor.
IföW B vhA
tvjfi mf ÍUA
iLörakriM AHAK«
Htlylu | Partal
HAzho? Siilni •*4tkaa> II—il
tfj Mn i.30 K j Egy Ura ÍM K
NafywUw* 3.50 « 1 Niei'áiiri i 4.50 „
r«l*m 7.— m réUm a- •
Egr.z nvt M,— j i Efte Hn
Efy«a uia ára i fillér.
POLITIKAI NAPILAP.
ItlMM
kojrméayk ■>! nlÉit Már.
át mMM é^aÜÉá 4|s $
kofoua. — Kaa*aoetűyilvfcmtia 6 karaa*
XXXVIII. évf. 9. szám.
Nagykanizsa, csütörtök, 1911. január 12.
KMttotoMww i m
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Rt.
Kormos KABARÉJA Staggione-& & kabarét kamton. <jg>
!! MODERN KABARÉT I!
Ma szerdán a „Fiume-kávéház"-ban
Nagy
rendez.
Közreműködnek: Tarnai Ilona magyar txv cher párodista, Lendvayjenö a Nagy Endre kabaréi tagja, Sándorffy Lenke kabaré di-sense. Faragó Vilmos komikus, Mlss Hun-ter kisasszony, szerpentin-táncosnő, Arvay BOzsIke előadó mü&sznó, Oerő Karolin zongora iltüvésznö. — Az előadást Kormos Hugó. igazgató, mint konferencier vezeti.
inarao hrtytl. * tstiiKlat ftlttiatn aittr. IUímM- V Kezdete fél 9 órakor.
A- nagyérd. közönség szíves pártfogását kéri az Igazgatóság.
Az eladósodott városok
NiHfkanltM, január II.
Az adósság még nem jelent köny-nyelmüséget, se pedig zilált anyagi helyzetet; az eladósodottság pedig nem függ az adósság mennyiségétől. Egyazon anyagi helyzetben levő két ember közül az egyiknél kétezer korona adósság rosszabbat . jelenthet, mint a másiknál húszezer, amely okos befektetés, hasznot ér-lelőbefekletés&zámára van főlvéve.
S ilyen szemmel nézzük a milliós számokat, amelyeket Mada-rassy-Beck Gyula báró vezérigazgató a magyar községek tartozásairól irt. Eszerint az 1908. évben -ar-összés magyar -városok adós-sága 315 milliót teáz ki, amelynek háromnegyed része minden fedezet nélkül, tisztán a városök hiteiére^ lett adva.
Becsületükre válik a' magyar vidéki városoknak, hogy ilyen bizalomra tettek szert. — 1849-ben a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank az ország első vármegyéjének csak ugy adott ötvenezer forintot, ha azt a vármegyeházára betábláztatja. Ma jó néhány millióhoz elegendő a polgármester aláírása, ha azt a közgy&Jés fölhatalmazó határozata előzte meg.
t$ soknak se mondható ez az összeg, akármennyire tekintélyesen cseng a polgári fülnek. Ebben az ősszegben együtt vannak a rendezett tanácsú éi a törvényhatósági joggal felruházott városok, • ha
ezek számával megvopjuk az átla-got> egyre-egyre sok nem jut.
Vannak azonban nézőpontok, a melyekből már soknak, igen soknak tűnik föl ez az adósság. A vidéki városok ezzel a háromszáztizenöt millióval egyáltalán nem csinálták meg azokat az alkotásokat, amelyeket a k ültura, az egészség, a közlekedésügy és a kényelem megkövetel s amelyeket az illető városok polgársága bizonyosan egyie sürget. Vannak vidéki városoki amelyekben nincsen még vízvezeték, villamos közúti közlekedés, csatorna, modern vágóhid, vannak, ahol iskolák sincsenek még elegendő számmal és a rendezett tanácsúak között bizonyára szaporán akad, ahol a fő-utcákon is ölnyi sár tiltakozik a város-elnevezése ellen. S az úgynevezett nagy célok majdnem mindenütt még hátra vannak: — egyiknél az egyetem, másiknál uj színház, modern kórházak,, vízvezeték s egyebek. A városok tehát ezzel a tekintélyes összeggel az eladósodásnak csak a kezdetén vannak ;' s többnyire ezután kell oly célokért uj adósságokat csinálni, a melyek megérik azadósságcsinálást, s amelyekkel a polgáraik igazi érdekeinek tartoznak.
S nem keli félni, ugy a kartell-bankok (a hármas budapesti bankcsoportot kell ez alatt érteni; amely a vidéki, városokat a zsetföben tartja) mint az osztrák Bodencredit Anstalt még néhány millióra jónak fogják tartani a vidéki városokat, bekebelezés és kezesség nélkül Az a^eér-dés, hogy a 'Vidéki városokja, a városok évi háztartásira elfére-e ez a kamattöbblet, s az az uj tör-lésztés, amelyet az ezután föfteendö kölcsönök jelenteni fognak. Hát nehezen; Az eddigi elmélet szerint ugyan a községi adó százaléka nem lehetett olyan magas, hogy azt még följebb ne lehetett volna emelni. A törvény nem is jelöl meg ebben a tekintetban olyan határt, amelyet át ne lehetne lépni. De határt szab ennek az élet, a teherbíró képesség, amely majd minden vidéki városban (talán csak a boldog Debrecent kivéve) arra mutat, hogy a közsé-adócsavarjál, legalább ct'y Időié pihentetni kcl|.
Hozzá kell venni, hogy ezen kölcsönök túlnyomó része igen drágít,
| súlyos'feltételek mellett kötött kői csönök. Ezek terhei alól ai állam-| uak kellene valami módon kötjnyi-I teni. A legegyszerűbb mód az volna, | ha Pozsony, Fiume és Zágráb után I más városokat is felruházna a kőt-|, vénykibocsátó joggal, megadván azokat az előfeltéteket is, amelyek wa kötvények elhelyezését lehetővé teszik. Azt * hisszük, ennek nem állhatja útját az, hogy az állam a tna'ga kőlcsönkötvényeinek könnyű elhelyezését félti a községi papirok 'szaporodásától. A mikor a magyar államkölcsönöket, amint az legutóbb történt, negyvenszeresen túljegyzik, áz nemcsak a magyar államhiteL szilárdságára jiuiiat, hanem biztató jel arra, hogy a magyar városok papirjái is bizalomra, a tőke kedvező fogadtatására találnának.
Az uj letenyei vasút.
Letenye kérjen előmunkAlattengedélyt t Egy szakember nyilatkozatai.
— Saját tudóíltiinktól —
A szerencsétlen letenyei vasút ügye olyan zsákutcába került, melyből eddig volt felfogásunk szerint nincs kivezető ut. Azzal, hogy a kereskedelmi kormány megszakította a tárgyalásokat az engedélyesekkel, mert ezek a vasút felépítésére és özemben tartására nem vállalkozhatnak, az-egész ügy a végleges meghiusuitság szomorú .képét öltötte fel. Oly váratlan és fájdalmas fordulat volt ez, melyben nem tudnak megnyugodni azok, kik -e. tervezett vasút megépülésétől elsősorban Nagykanizsa és Letenye, aztán az egész érdekelt vidék rohamos fejlődését remélték. Végre is, nehezen lehet napirendre térni afelett, hogy midőn egyszer Nagykanizsa, Letenye és az egész érdekeltség hajlandó elmenni az áldozatkészség lehető végső határáig s midőn a vármegye Is igén előzékenyen áll mellénk, hogy akkor a hivatali beavatkozás egy előre nem látott és kl nem számítható véletlenje egy érdemes vidék szép reményeit csirájába fojtsa. Lehetetlen, hogy Itt a kedvező mcgoldáa minden módja kl lenne zárva (ez a tanulsága annak a nagyérdekü clkkiorozuthak is,
csony előtt közölt a Zalában) és hogy ne lehetne módot találni arra, hogy egy,/ a nehezebb részében keresztülvitt terv teljesen megvalósuljon.
Egy kiváló szakember alább közölt nyilatkozatai arra engednek következtetni, hogy a zsákutcából még vári kivezető és hogy a segítség e módja nincs erőnké* felül. Tisztán annyi jó szándékot követel az ércükéit városoktól és vidéktől, mint amennyit a vasutügy első stádiumában tanúsítottak. A szakszerű nyilatkozatokat itt közöljük ; sajnáljuk, hogy a nyilatkozó kapacitás nevét Ígéretünkhöz hiven el kell hallgatnunk, holott ez csak növelné a nyilatkozatok szakszerűségének hitelét.
Egyik munkatársunknak a napokban alkalma nyílott egyik legnagyobb fővárosi bank igazgatójával, a mely banknak a helyiérdekű vasutak képezik főQzletél, a Menyei vasútról beszélgetést folytatni. A bankigazgató ur, a ki az orazág legelső vicinálisszakértője, a következő érdékes nyilatkozatokat tette :
.A jelenlegi kormánynál igen rossz szellő fújdogál a vicinálisoknak. A jelenlegi kormány a vasutdgyet nem magánvállalkozásnak, hsnem közügynek tekinti és kérlelhetetlenül merev álláspontra helyezkedik minden néven nevezendő spekulációval szemben Nagyon természetes, hogy ez a hangulat uralkodik az államvasutaknál is, már pedig minden vicinália létfeltétele áz, hogy az álhmvasut vegye kezelésbe. Egy-két milliomos nagyvállalkozó céget és nagy magán vasút imkat kivéve, minden helyiérdekű vasuiunkat az államvasút tartja Özemben és nincs olyan bel- vagy külföldi magánvállalkozó, a ki egy 30 kTTT-ez vicinális vasutat ma sajátTtézclésbe venni merne.
A letenyei vasút mint magánvállalkozás Ugye a miniszter leiratával, hogy tovább tárgyalni nem hajlandó, végleg ugy jogilag, mint tényleg befejezettnek tekinthető. Nem hksznál ilt a deputációzás, kérvé-nyezés. Legfeljebb azt idézhetik fel az érdekellek, hogy a miniszter a vasúttal szemben elvi megtagadó álláspont^ helyezkedik. .
A vasul létesítésének azonban megvár még a lehetőaége, ha annak létesítése jogilag is kOzQggyé válik, ha L L az érdekelt kftzségek szindikátusa vagy a legjobban érdekelt kflzség, például Letenye a maga nevében kér uj előmunkálati engedélyt. A kapott előmunkálati engedélyt azután vagy nyomban, vagy az eifáfás során ccdátnl lehet valamelyik aag> bankra, a mely készséggel Hnansetrótaa a vasutat, mert az eddigi hozzájárulásokká a vasul tlnánciálls előfeltételei adva voltak A régi vállalkozót ugy lehet kárpótolni
Szén
melyet C$onpe>u Kálmán dr. knrá j hogy terveit, na használhatók, m«gv*na
Kokft, Briket, Antracit
• fMMfc
..MU^UUl I MtUUláe ímMMkhi Mimiit tuMSrMSkr*
^ Radnay Károly K
n«(ÍHf»«»fÍ, N«|)Hm*> alw U, »«ái, U ••mM. Idilli ti D iá n ti unu.ua
13004439
2 oldal.
ZALA
1011 j«nulr*12.
éa némi módosítással újra felhasználni lehel.
Egyebekben a vasulterv hajótörésé) annak kell tulajdonítani, bogy annak mozgatói a cél elérésére nem választották a helyes utat, valószínűleg azért, mert azt nem is ismerték, vagy tán, azért, mert esek az utak zárva mar3dtak eiótiQk".
Országgyűlés.
Megkezdték a bankjavaslat tárgyalását - Saját TBdórftónkttC w—
Budapaat, puiuar II.
A képviselőhái mai ülésén kezdte meg a bankszabadalom meghosszabbításáról szóló javaslat tárgyalását Ez az első komoly alkalom arra, hogy bifbnyságot szolgáltasson a pártok parlamenti erőviszonyáról ; a harc komolysága már előrevetette árnyékát azzal, hogy a személyi kérdések miatt ketáészakgdt függetlenségi párt mindkét frakciója már ma egy uton haladt.. A képviselők igen nagy számmal jelentek meg a mai ülésen, mert minden párt a fővárosba rendelte vidéken tartózkodó tagjait; de nemcsak a padsorok, hanem a karzatok is szokatlanul látogatottak, általában az egész Ház képe arra váll, hogy az ülésteremben súlyos viták indulnak.
Már az első napnak megvan a politikai szenzációja Kossuth Ferenc betzédé-ben, mely a két függetlenségi párt együtt-működését jelenti be. Érdekes képet nyújtott az, hogy a beszéd végeztével a Justh pártiak justh Qyula vezetésével gratulálták Kossuth Ferencet
Az ülésen Ndtay Lajos elnökölt Kihirdették a tegnapi bizottsági választás eredményeit, msjd Sotymossy Ödön báró beterjesztette a véderőbizottság jelentését. Napirend előtt Palányi Géza kifogásolja azt, hogy a bankszabadalomról szóló javaslatot együtt tárgyalják az érmeszer-ződéssel. Ez két külön javaslat, tehát külön tárgyalandók. Az elnök megmagyarázza, hogy az érmeszerzódés benfog-lallatik a bankjavaslat 8. §-ában, tehát a kettő együtt tárgyalandó.
Ezután rátértek a bankjavaslat tárgyalására.
Wickenburg Márk gróf előadó hosszan ismerteti a javaslatot és. azt elfogadásra ajánlja.
Kossuth Ferenc nem szívesen hallja az előadó nájából azt a kijelentést, hogy az önálló bank felállítása csapás lenne az országra. Ezt a javaslatot az osztrák parlament is tárgyalni fogja és pedig bizonyára nem a magyar érdekek szempontjából. Az osztrák állásfoglalást tehát nem szabad még erről a részről is erősíteni. Az ország gazdasági önállóságának első föltétele az öoálló bank. — Kijelenti, hogy as eiért váló küzdelemben a Kossuth párt együtt fog haladni a Justh párttal. Elfogjuk felejteni ama* súrlódásokat, melyek a pártok közt voltak, elfelejtjük a szent cél érdekében. A nagyhatalmi állásért máris ■ástélmBliáfd hadügyi terhet viselünk Nyakig fegyverben állva védjük a békét, holott meggyőződésem az, bogy a nagyhatalmi pozícióra nekünk semmi szükségűnk tincs. Határozati javaslatot nyújt be, melyben követeli az önálló bank fel-tintását.
Kossuth beszédét az ellenzéki pártok viharos éljenzéssel, tapssal fogadták. A
{íisth párt tagjai Justh Gyula vezetésével Cussuthoz sietnek és gratulálják.
Ezután felolvassák a Kossuth határouti javaslatát aláirt képviselők névsorát, kik összesen nyolcvsnsn vannak a Kossuth pártból és Justh pártból.
Rakovszky Béla kifejti a néppárt álláspontját és s javaslatot nem szavazza meg Végül Pietzll Elemér interpellált i gyógypedagógiai tanárok ttátusrendezése ügyében
VITA
ssnnaM«r«a hazai győgyásványvts

i
HlpMr tll tsrrás i frwrtfiii unni njutiMI A vállalat ttilatdflfittpfi +M<J „CONHUM* kereskedelmi rássvMárs
|M«pMi VI ItrU k4,*4 4 T«MM II I*
lat Ml mtm |M HatvfetiMi k tf*tfS'*^sa
- fMfWMf tHMMi, Vtmtili
A bankvita.
Saját tudósítónk fávlratl jetantéae. — Budapaat, iaauár tt.
A képviselőház tegnap részleteiben 'is elintézte a szerbiai kereskedelmi szerződést s ma következik a banksubadalomról szóló törvényjavaslat tárgyalása. A vitát gróf Wickenburg Márk előadó vezeti be » az- utána következő szónok Kossuth Ferenc, aki rtigy apparátussal készdl rácáfolni arra a különösen justh-párti részről ellene hangoztatott szemrehányásra, mintha az önálló bank követelését eiej-tette volna. A JuMh-párt nevében Földes Béla fog beszélni, a néppárt pedig már régebben Rakovszky Bélát biztá meg, hogy a párt álláspontját a bankszabada-lo tárgyában a képviselőházban kifejtse -r Körülbelül ezek lesznek a vita első két napjának szónokai.
A vitában ezenkívül részt készülnek venni: a kormány részéről Lukács László pénzügyminiszter, de csak a vita végén, a munkapárt részéről gróf Tisza István, a Kossuth-párt részéről gróf Apponyi Albert, Mezássy Béla és Désy Zoltán, a Justh-párt részéről Holló Lajos, gróf Batthyány Tivadar és Justh Gyula (aki hír szerint vehemens támadást készül intézni Lukács ellen), a pártonkívüli 48-asok részéről Palányi Géza és esetleg gróf Károlyi Mihály, végül a kisgazdák részéről Szabó István. A. nemzetiségiek és demokraták hallgatnak, a pártonkívüli 67-estk közül fog-e valaki bejeszólanl a vitába, az annak fejleményeitől függ.
A munkapártban ugy vélekednek, hogy a vita nyolc tíz napnál tovább nem fog tartani' — azonban teljességgel nincs kizárva, hogy a munkapártban csalódni fognak ezzel a véleménnyel.
Hírek.
A majomsziget doktorai.
— Válaszok. —
A súlyos és izgalmas probléma megoldásához ma is kaptunk három hozzászólást : az utolsókat, melyeket közlünk. Ezzel lezárjuk a majemszigetrói és a sztipé után való bemutatkozásról szóló eszmecserét.
Tisztelt szerkesztő, ur 1 A majomszigelet illetőleg nekem éppen ellenkező véleményem van, mint a szigorú Nőegyleti tag őnagyságának. Ha nem. lenne, akkor fel kellene találni, akár csak' a szocializmust. Szükségünk van reá nekünk, agglegényeknek. Mit csináljunk mi, öieg fiuk, a bálban, ha eltiltanak bennünket a szigetről, — ahova mi önkéntesen számüzzük magunkat.
Mi tőlünk senki sem követelheti, hogy táncoljunk, mert mi már tul vagyunk a' gyönyörökön és a — házasságon is. De azért még sem akarunk lemondani arról, hogy a fiatalok, mulatságában éppen a majomszigeten állva, ne találjunk ártatlan örömet. Azonban azt Ígérjük, hogy ille-delmesetr viseljük magunkat ~
Agglegények.
Tekintetei SiertteaHőségtthregyn^y^ lányos családapa vagyok és foglalkozásomra nézve közvetítő kereskedő, aki csak a legnagyobb gyűlölettel viseltethetem a majomsziget lakói iránt. Ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen mint mondattam, négy leánnyal áldott (Jaj, de hogy megáldod I) a teremtő és a négy közfll az idei farsangon, — hogy kereskedői nyelven szóljak — kettőt ic piacra dobiam. A szlgetlakókkal pedig édes kevésre fogok menni. Ezek a fiatalurak csak nézik a poriékát, de az almába nem mernek beleharapni Pedig mit csinálok én vele, ha farung után Is megmsrad a portékám. Már eddig Is elég pénzembe vannak. A majomszigelet csak ugy ludnám szívlelni, hs Robinson szigetévé változna.
K M.
Igen llstlelt Szerkesztő UrIN igyon nehéz kérdést vetett fel a t. anAcgyletl lag,* amikor a „M»jom sziget* orvoslását hoiia javaslatba, mert szerény nézetem netlnl a bálák eme nagy betegsége aiisn nincs gyógyír és a szegény aliál' sieti lákfimé-nekMaren alAbtwilóbb megelrsMt llalnlljft,
rbgem ugyan nem érdéllel nsgyon kA-ütilfől ti/sii TtáitUi, niert bár llnlnl leány Utamra sretividélysssn »«»ntsni a láncul, még §itiB issgAdÚm Terpaychms jiiiimA-jé/f, attiennyfiiitt ép s MiiUis* „maliim-ItjgalnkllliitlM flarfll kl a liállsrsinhől,
Vo't ugyanit alkalmam, mint csendes szemlélőnek 1—2 estélyen résztvehetni és igy zavsrtslsmil gyönyörködhettem a .majomsziget ■ és környéke lélekemelő látványában, mint állanak olt az nrak keresztbe font karral és mefisifői gunymosollysl ajkukon fumigálják a szebbnél-szebb tán £omőket,< süket- fajdkakasokként hagyva fQlűk mellett elsurranni a legjobb boszton és csárdásmelódiákat.
Szerettem' vólna közibök rohanni és vállon ragadva őket, fülükbe kiállani, hogy a kutya)'ótokat! hát nincs véretek, vagy nem érzitek a zene hatását ? De természetesen azt nem tehettem és igy a példától elrettenve, fogadást tettem, soha bálba nem menni.
Ezen bajnak, igen tisztelt Szerkesztő Ur, ctak egy orvoslása van, — ha a kedves bálozó urak megfogadják egy mélyerf gondolkodni ludó leány tanácsát, jókedvűen táncra kerekednek, mert bizony mondo.m, ar ifjú urak később fájdalmas sóh íjjal fognak visszagondolni a majomszigeten eltöltött fiatal éveikre.
Midőn nem akarom a t. Szerkesztő Ur türelmét tovább igénybevenni, a másik kérdés megvitatását másra bízom és vagyok tisztelője egy passzív szemlélő.
— Zichy Ágoston gróf. A következő levelet kaptuk Budapestről:
Tekintetes Szerkesztő Ur f
Becses Ispjának mull héten megjelent egyik számában a napi hirtk rovatában .A trónörökös és Zalamegye' cimtj közleményére' legyen subád Szerkesztő ur figyelmét azon tévedésre felhívni,, mely szeiint .a trónörökös tévedett, — amikor Zichy Ágost grófot Zalával hozta nexusba, mert Zichy gróf somogyvármegyei birtokos."
Zichy Ágost gróf a magyar delegáció ezidei elnOke, tényleg zalamegyei, biella-tinczi nagybirtokos, amely kOuég a ula-baksai választózkerűlelhez és az alsólendvai közigazgatási járáshoz tartozik. — Tehát gróf .Zichy Ágost nemesik a politikai mozgalmikban vesz élénk részt, — de a vármegyei dolgok iránt is a legmelegebben érdeklődik, ezen úgynevezett .vend* vidéknek jótékony főura, ki a vend vidék magyarosítása terén már eddig is nagy érdemeket szerzett és évenkint igen sok szegény vend gyermeket iskoláztat, ruház és meleg étellel ellátlat, e célra quasi egy gyermekmenhelyet létesített és tart fenn.
ó azok közé a jótékony főurak kOzé tartozik, kik keveset hallatnak magukról, de annál többet tesznek.
A trónörökös tehát amikor Zichy grófot Zalamegyével hozta kapcsolatba, nem tévedett, de teljesen jól van informálva.
Ezeket kívántam tek. Szerkesztő Ur szives tudomására hozni.
Kiváló tisztelettel
Dr. Hajóa Kálmán a latmbataat vi I uztdkerület k>prtnl$jc
-- Eljegyzés. Welsz Géu budapesti Kováét Ercsiké kisasszonyt, Kovács Mór, a keszthelyi Amszon kávéház- tulajdonosának leányát.
— A Zala r. t. kOréból. Fischel Lajos á Zala f.-l.-ttál vikéll álUsáól a mái na-pon megy/Ml.
— A városi járdák tisztogatása. Ismeretesek ma már mindenki előtt Nagykanizsa város uj utrendőri szabályrendeletének szigorú intézkedései, melyek végre valahára lehetővé teszik, hogy*városunk járdái megszabaduljanak életveszedelmes jellegüktől. A 'rendőrkapitányság nagy buzgósággal gyűjti Össze naponkint azon háztulajdonosok nevelt, kiknek járdái a szabályrendelet bármely szempontjából kifogás alá esnek és már néhány saáz koronái tesz szon pénzbüntetések Összege, amiket a szabályrendelet ellen vétók eddig alig egy-két hét alatt lefizettek. Az igazán elismerést érdemlő uj rend azonban a városnak magának Is első kötelességévé teszi, hogy a jó példával elOljárjnn. Ez pedig a mérnöki hlvstslra, küiönöten ha g< időjárás szeszélye olyan, igen nagy feladatosai ró, mert a városnak mintegy 90 különböző helyen fekvő vártul Ingatlana vnn, melyek elölt |Atüák htttódnak. Ily területek állandó és példás gondolása ltodig aital aa 0 uikaparóval, akik ren-. uolkeséiro állának, alig leheUégea. A mftrnOk tehát a körülmények kénytretüő hálása alatt legti|ahltAit sil a'|nv**l*tt>l iaiis a városi tanácsnak) hogy ai uik<t|i<t(ók siániát a téli évaiiikia 3 Ideiglenes arrméllyslsiáimtllss Avult hátak Iáidéinak liMláttlatláiáis ítésve p»dtg, tmlytk i
nek magánosok á bérlői, szt javasolja a városi mérnök, bogy ezek Hazfogatásáf as illett magánbérlők kötelességévé tegyék.
— Kurucr János fóvárvsl sikerei. Lapunk minden olvasója előli ismeretes a jeles senekö'tőnek, Kurucz János volt zalaegerszegi péniflgyi .fzámtiszmek neve. Kutucz János művészetének el Ismerése volt már az az áthelyezés Is, midőn mintegy félévvel ezelőtt őt az oratág szellemi központjába, Budapestre juttatta a miniszter. A kiyáló muzsikus nem töltötte a "fővárosban rem töltötte baazdntalanul ide* jét,- aminek bizonysága u a hatalma siket, amit tegnap a Lipótvárosi kaszinóban tartott önálló hangversenyén aratott. — Kurucr a zongoránál Ölve, saját szerzeményeiből adott elő boeszu sorozatot, aminek frenetikus Itatása lett. Kurucz Jánosi tehát felfedezte a főváros, smlben most már az ó megérdemelt nagy jövőjének minden biztosiékát látjuk.
— Egy vármegye ■ tisztviselőiért Pécsről jelentik; Bsranyamegye törvényhatósági bizottságé Szily Tamás löispán elnök lésével ma tartott közgyűlésén a vármegyei tisztviaelők részére 200—7Ö0 koronáig terjedő és a nyugdíjba is be-számitható működési pótlékot auvazott meg és ennek fedezete céljából a legközelebbi közgyűlésen I százalékos vármegyei 'pótadót fog kivetni. A családos tisztviselők ezenkivül gyermekeik számé szerint kiSCbb-nagyobb járulékot kapnak.
— Boanyák Hírlap. Ezen a cimen most indult meg Szerajevóban az első boszniai magyar újság, Örvendetes jeleként annak, hogy az annektált tartományokban él a hozzánk való tarloundóság tudata. A nagyon okos, kimerítő és nemzeti tartalmú programmal induló lap nemcsak a Magyarországot az annektált tartományokkal összefűző lánc egy szeme óhajt lenni, t hanem utmutalója és eszköze snnak a hódító hadjáratnak, melyet Magyarországnak gazdaaági területeken csak ezután kell megvívnia Boszniában. Ezért a Bosnyák Hírlap első számából kiolvasható programmja szerint kevesebbet foglalkozik közjogi politikával, -ám annál bővebben közli a gazdasági és a Magyarországgal összefüggő statisztikai hireket. Ezért a lapot nélkülözhetetlennek tartjuk mindazok részére, kiket Bosznia bármely magyar szempontból érdeket.
— A száj- éa körömfájás Ismét a közelben ? Ugy látszik, hiába való lesz minden, óvintézkedés, minden aggódás és rendszabály, a marhák ragadós száj- és körömfájása feltartóztathatlanul be fog vonulni városunkba is. Már elmúlott a nagy-récsei ijesztő szomszédsága a veszélynek, midőn pár hét múlva Kisrécse fenyegetett még félelmetesebben. Ez a veszedelem is a végét járja, de még vége sincs és már azt állapították meg az állatorvosol; hogy Palinban a betegség, Pontos tpegáilapitás szerint a Pulinhoz tartozó korpavári fü-részmalomnál találtak fertőzött marhákat. Szóval ismét a nyakunkon a vén és ismét jó néhány hónappal elodázódott az a már már éledő reménységünk, hogy rövidesen megnyílhat a karnisai ^marhavásár. Ugy Utazik, nyár vége lesz, mire ez ily körülmények kOzött valóra válhat.
— Kabaré a Fiúméban. Zsutoltan körülült asztalok előtt Szórakoztatta tegnap este Kormos Hugó kitűnő kabaré-tártársulata a város legjobb társaságait. Amit jeles fővárosi művészek produkáltak, az valóban mind bevállotu az érkezésükhöz fűzött ígéreteket. A társulat legfőbb erőssége Lcndvay Jenő kabaré-művész s a kabaré-zsáner finormtiiusu előadója, aki nemrég még Nagy Endre Andrássy-uti hajlékában ararta babérait. Művészi érték-bén Tanay Ilona Mvetkesik utána, aki a zsldó-zsánernek (kuplék, paródiák) felülmúlhatatlan előadója. Miss Huntcr reflektorok lényárjában szerpentintáncot produkált, msjd gyönyörű plasztikai aktokai mulatott be vénuszi tökéletességű idomiival. f-aragá Vilmos |eles komikusnak bizonyult,
if Karolin- zongoraktsérete pedig ön-msgtvan egy műélvezettel ért fel. A kiváló társulat ma este tartja második és uMisó előadását.
Rendőri hiiek. ötv. cMt*uky Ferencnének a Ktrály-u'ca 0 siám alatti áradan lakásából tegnap délután elloptak egy pár u| cipőt. A nyomott* pár Ara alatt ráakadt as ellopott cipóra De«il*ch Vilmos itibániMál, kl ásókat egy Ptutsch Teréa nsvü r»riédlfánytAi vette A nyomotls » elédielny ellen folyik bűnösségének meg álUnllása végett. - Móftl ^ándoruoba-stőnek tíötvftj-lér 2 stám alatti látatlan Mohájából ma délelőtt eltűnt ai esést aiebói ája A randiVség nyomosu a tolvajt.
1011. január 11
ZALA
& old*
— Uj tanfolyam a nyelviskolában. Mult heti számunkban megírtuk, hogy Rou nyelvtanár esetleg hajlandó volna egy második Berlilz-cikluat tartani, ha arra kellő számban jelentkeznének. Most arról értesOlQdJf, hogy a tanfolyam február elsején egész határozottan megnyílik, sót e célból Rose tanár már szét is küldte a tanfolyamra azóló felhívását, melyre a beiratkozás teltételeit is tartalmazzák. A rendes kezdő tanfolyamon kivül, e második ciklusban felsőbb irodalmi és szakkiképzést nyerhetnek azok, kik a Bsrlltz-tanfolyamot sikeresen befejezték, vagy, kik máahol szeneit isméreiöket bővíteni óhajtják. Lesz ezenkívül gyermektanfolyam is, a hol a gyermekek játszva sajátítják el az idegen nyelvekben való folyékony beszélgetést 1
— A bicskázó jóbarátok. Valóságos Castor és Polluxként ismeretes a Nagykanizsát környező falvakban az a két faluzó gyorsfényképész, kik a Kihizty-utca 10. számú házban laknak egy közösen bérelt, hónapos szobában. A két országjáró legény, VOris Sándor és Szckenda Oyula ugy tartják fenn magukat, hogy néha 2—3 hétig tartó köruijukbin összeházalják a környékbeli falvakat és nündig akad néhány tucat falusi menyasszony, soralá kerülő, vagy már be is sorozott bakagyerek és más efféle, aki nem mulasztja el az alkalmat, hogy néhány hatosért megörökítse uagyrstartott fiziognómiáját. A két jóbarát, kik ellen mellesleg megjegyezve, a nagykanizsai kir. törvényszék csalás miatt folytat eljárási, tegnap érkezeit haza Bánok-izentgyOrgyröl. Már tjtközben jól besze-szeltek, majd itthon ia. korcsmába mentek, lefekvéa előtt pedig még jól rummal nyakon-öntött teákat ittak. Csoda-e, hogy ilyképen alaposan illuminálva minden ok nélkül hajbakaptak és csak ugy, otthoni negiizsé-ben egy kis erőpróbát rendeztek. A mérkőzés hevében Szekenda felkapta az asztalon fekvő nyitott bicskáját, és azzal barátjának arcát végighasitotta. Ez elájult, a meggondolatlan szurkáló pedig maga szaladt .Isónek segítségért. A csakhamar megjelent rendőrorvos a mentőkocsin a közkórházba szállíttatta a sérültet, csodák Csodájára azonban ez ma reggel már korzón sétált. A dolog azonban nem maradt annyiban, bázmennyiie megbocsátott is a megszúrt ember barátjának. — A rendőrkapitány maga elé vezettette a szerfölött obskurus exisztenciákat, kiket a mái naptól kezdődő három esztendőre kitillottfk a város területéről. Most csak az a kérdés, ki fötografálja ezután a környékbeli parasztbakfisokat és a nyalka suhancokat.
— Kerékpártolvaj kőműves legény. Kunszt Sándor már mintegy másfél hónapja jelentette a rendőrkapitányságon bogy a lakásáról eltűnt a kerékpárja. — Csak most derült 1d, bogy a kerékpárt Steintr Dániel, egy zsibáius fia adta el Sinkovics Oyula lakatosmestérnek. — rendőrség a fhit felelősségre vonta a. lopásért, aki azonban igazolta, hogy ezúttal még csak orgazdasággal sem lehet őt gyanúsítani, mert a kerékpárt ő Somogyi
kőmflves.segédlől vetie több tanú jelemétében. — A rendőrség t hányatott sorsú biciklit lefoglalta, az ügyet pedig végleges, tisztázás végett áttette a járásbírósághoz.
— Becsapta ss államot. Balatonszentgyörgyi tudósítónk írja: Beke János szentgyörgyvári szőlőtulajdonos állandóan kijálKólta az államkincstart. A pálinkafőző készülékén slkalmazott hatósági zárt oly ügyesen tudta leszedni és visszarakni, hogy az eljáró pénzügyőrök sohasem vették észre a csalást. Bejelenlés nélkül főzött éveken ál seprőt és törkölyt, más kerületekbe szállította és ezáltal minden nyomot eltávolított. Tegnapelőtt azonban rajtavesztett. A pénzügyőröknek ugyanis föltűnt, hogy Beke, aki jó gazda volt, sohasem főzött annyi pálinkái, mint a hozzá hasonló szőlősgazdák, hanem annak mintegy harmadát. A biztos étjei megleste, amidőn Beke Ismét manipulált s lefoglalta az egész főzőkészülékekel. A vizsgálatot megindították, amelyet be Is fejeztek. Beke eddig mintegy 4 ezer koronával károsította meg a kincstárt, amiért moit súlyos büntstést fog fizetni.
— A szerelmes katona. Ksposvárról jelentik: Korb Anjil, a kaposvári 10 Ik honvédgyslogezrid közlegénye, aki az Idén szolgálta az utolsó évéf, irtíK katoná«ko-dá«a előtt bel'owelatt egy jómódú kercse ligeti ga/da leányába, aki vl«/oiiozla la Heteimét. A leány aitülal s/onhan ellenezték s fiatalok ateralmél ás liiíiltltilli el* kövattek, hogy é leendő háraaségot mig-akadályiisiák. I'.lblriizielláfc, hogy Korb
iszákos és kártyás lett a katonaságnál és más leányba lett szerelmes. Ezért aztán leány caakugyan elhidegült jegyesétől. A honvédlegényt ez annyira elkeserítette, hogy pénteken szabadságot kért és hazautazott Kercseligetre; ahol azonnal felkereste régi szerelmesét; miután .a leány nem hapott könyörgéaeire és hidegen elutasította, Korb visszament a saját szülői, házához, leakasztotta a szegről édesapja puskáját és szivenlőtte magát. A puska jor föllobbanó llngja belekapott a halolt utonaruhájába és mire hozzátartozói ráakadtak, a holttest felső része már teljésen összeégett.
A gyilkos öngyilkossága.
- Salát tudósítónktól. —
A gyékényen vasúti pályaddvar közönségének tegnap* délután izgalmas jelenetben volt részük.
firrger Istvánt, a székesfehérvári rend-órség gyilkosság miatt köröztette. A körözésnek hónapokon át nem volt eredmé-' ménye, bár valószínű, hogy a gyilkos nem menekült külföldre. Azt. hiszik, bogy itt utazgatott a .Dunántúlon, de sikerűit elkerülnie a hatóságok figyelmét Tegnap aztán hurokra'került.
Tegnap délután a gyékényesi állomáson feltűnt egy középkorú férfi, ki-nagyon izgatottan viselkedett és feltűnően kerülte a határrendőrökkel való találkozást. Erek kérdőre vonták és mivel zavarosan válaszolt, kiléte iránt kezdtek érdeklődni. Mikor erre sem adott határozott feleletet, -megmotozták és a nála talált iratokból megállapították, hogy azonos a körözött Berger Istvánnal. Erre a határrendőrök letartóztatták éa be akarták kilét ni a kirendeltség örszobájába.
Berger nem tanúsított ellenállást és engedelmeskedett ^rendőröknek. Egy ideig nyugodtan haladt előttük, de aztán hirtelen futásnak eredt. A reijdörök igyekeztek, hogy beérjék, mielőtt azonban elfoghatták volna, Berger revolvert rántott elő es főbe lőtte magát. Mire a rendőrök hozzá értek, ntár halott volt.
Az esetről táviratban értesítenék a fehérvári rendőrséget.
Mulatságok. A mi báli tudósítónk.
A Zala szerkesztősége tisztelettel jelenti, hogy a mai napon újszülöttje van a re-dakciónak. Nehogy félreértsenek bennünket — az újszülött pont huszonegy éves, szmokingot visel és lakcipöt és mihelyt megszületett, ezekre a szókra' nyitotta a száját:
— Kérek Uz koronát
— Miért kell önnek liz korona?
— Mert ma van a Vörffshurkakészi-tök Schakespeare-asztaltársaságának bálja Oájban. Azonkívül ma van a Dreadnought-kabaré. Ma van. . minden ma van.
Amint most már bizonyára sejteni tetszik, szerkesztőségünk újszülöttje a báli Tudósítő. Megkelt ííiiieiíetuHiik of a kö-zönséggel, mert ó a legszimpatikusabb álhirlapiró a világon. Természetesen irni nem tud, ennélfogva célszerű, ha a megjelentek névjegyzékét néhány ha-gulatos elö- és utósmoncával már készen adják át neki. Ezért a szívességért azonban a báli tudósító hasonló azivességgel' fizet éa megígéri, hogy a főrendező unoka-öcscsériek novelláját beprolezsáljs a lapba. A bálteremben ö az orazág egyik legkiválóbb ífju tehetsége, amiért bizonyos felelősségteljes, keserű mosolyt illeszt a szája szögletére, de slkalmaa pillanatban leveszi önnél éa hódító mqsolylyal CKréli fel. A hóditó mosoly egy 'ennivaló szőke leánykának szól, akinek az is megígértetik, hogy a napokban tárca jelenik meg róla leijei névvel, eielleg lakcímmel, hogy mindenki ráiamerjen.
Minthogy moatanában tok mulatság van, a fiatal Barzlnl örökké jár-ket 0 a leg-szerencséseb • ember a- világon, meri ö láthal|a a legszebb asszonyi vállakat, de ő legszerencsétlenebb Is, mort egy éjsisks legalább tizenkét reménytelen szerelemmel többje van, A báli tudósító szszon végén rendessn helllrandei névjegyzéket csinál Imádoijal nevéből éi főbe lövi magái. Est minden ut/un végén puiilutan meg-^cielekMl, daelőntymlmlim etle jilentkerTk a azvikinlŐtáj(heii él giindlithii arccal msséll fünsk fánsk t
Ma nihái napom Iául I.M iHikroi illugliltiáci siisnéra ó a tedaMá Irgiimgilniaiibn lagja. 1 min-
den félórában küld egy hordárt és mindért tiz percben telefonál, megérkezett-e már a kézirata ? Mert ornágoa érdekek fűződnek hozzá, hogy QIQck Ilonkának neve valamiképen ki" ne maradjon a lapból,
Ime, ez a mi bált tudósítónk, ez nél-foglaltságs, ez a ternffszttrajza. Ha olvasóink közül valaki találkozik vele a bálban, tekintsen lel rá bámuló szemekkel és mondja neki:
— Olvastam, nagyon szép dolgot irt ma is a lapba.
* A mulató Nagykanizsa. .Szegények vagyunk, de |ól élünk.' Soha a magyar akasztófahumornak ez a jó mondása ugy nem paiazolt egy helysethez, mint ahogy az reánk, egész Na0kanizaára illik. Az ember rlera la tudja kiszámítani; mi van több Nagykanizsán, bál-e, vagy drágaság, lakásinség éa minden egyéb, i szegénységgel járó nyavalya miatt tartott népgyűlés és artkétezés. Mégis azt hisszük, ez az összehasonlítás a mulatságok rengeteg számának kedvez, amiket az idén városunkban rendeznek, aikeresen kon-kurrálván e téren tán még a víg farsangjairól legnevezetesebb Velencével is. Valósággal inváziószámba megy ez a rengeteg mulatságrendezés, amiknek megtorlására alig találnak az érdekeltek elegendő számú szombati és vaaárnapi napot a kalendáriumban. Egyik-másik dátumért már versengés is volt a különféle egyletek közölt. Így legutóbb,- midőn a Schraid Olgá koncertjét kellett elhalasztani a Ker Jótékony Nőegylet karácsonyi vásárja miatt. Három-négy mulataág már eddig is lehajlott alig pár napos fareangunkban és egész csomó van még hátra. Amiknek már kitűzték a napját, időrendi aorban a következők : január hó 14-én leiz a gira-názisták táncmulatságos koncertje, 'p 15-én, a kalh* legényegylet programmos táncmulatsága nagy műkedvelői előadással. Febtuár 1-én tartja a Keresztény jótékony nőegylet álarcos bál|át, 4-én lesz a Kereskedő ifjak nagyszabású látványos előadással kapcsolatos mulatsága (melyre mát most felhívjuk a figyelmet), 11-én a szanatóriumi piknik, végül március hó 4-ére van megállapítva a III. filharnjónlkus koncert napja, Ez időn belül lesz azonban még Bosnyák Zoitánné Sándor Erzsi operaénekesnőnek önálló hangversenye, s-int ugy Svitrdström Valborg, a világhírű ivéd dalénekesnő is szándékszik mull évi óriási sikerének színhelyén, Nagykanizsán az idén is hangversenyt tartani. Mint halljuk, az Izr. jótékony nőegylet is tart az idei farsangon bált. .Mindezek tekintélyes- sorozatához tartozik az a rengeteg kisebbrendű mulatság, amiknek zajától hangzik hetek óla és fog hangzani még hónapokig e város minden valamire való helyisége, attól csak lehet egy..lour bosztont eltáncolni. Szóval nem kell butulni, mert Itt nem is lehet, fizikailag képtelenség busulni I
* Felülfizetés. A lentii iparosolvasókör szilveszteri estélyén szívesek voltak felülfizetni: Fuss Nándor 20 kor., Takács Testvérek. Weiss Béla -4—4 kor., Wog-rintsils OdOn, Gyümölcs Vince, Gaál Sándor 3 ?jrnr Wnlf Ernő 1 kor 2Q fillér, Baumgartner Jánosiékor. 20 fillér, Caánk László, Poek Károly. Mayer József, Höhn Béla, Galisz Károly, Schón lenő, Silber Béla, Ozvatics Sándor, Bányai N., Zolnai Ferenc, Kía Jenő, Horváth Ferenc, Mitzger József 1—I kor., Horváth János, Antauer Ferenc 00— 60 fillér, Szabó Mihály, Weisz N. 40-40 fül.. Ziskó Péler, Tóth Kálmán, Joós Imre 20-20 fillért
Táviratot
A függetlenségi pártok együtt működése.
Budapest, január II.' A bankszabadalom meghosszabbításának törvényjavaslata körűi kifejlett vita közelébb bocta agymáshoz a két függetlenségi pártot éa ez magánál a javaslatnál ia nagyobb politikai szenzáció. Azzal minden oldalról már rég tisztában voltak, hogy es a közeledés be jog következni, azonban azt tették, hogy erre.csak a véderővilánái kerül sor. — A kél -párt közeledésének kérdésével már tagnap este sokat foglalkoztak a hát pánkod-ben, ma pedig a Ház folyosóin. Munkatársunk ez ügyben megkérdezett több függetlenségi politikust, luktól a következő nyilatkozatokat kapta:
Kossuth Ferenc: Rendkívül örtUOk. bogy a bankvita során harmonikus együttműködésben j* el a két párt. Pártomnak az az álláepontja, hogy minden vonalon résztveszűnk a vitában és felfogásunkat a részletek során is kifejtjük.
Justh Oyula: A harcban, pláne az önálló bankért, mindenkivel azivesen haladok együtt, tehát Kossuth Ferenccel is.
Polónyi Géza: Örül a két párt harmo-nikua együttműködésének, mag van győződ ve róla, hogy e közeledésnek sok ember örül.
. Lovászi Márton: Bizom benne, hogy s baokjamlat ellen való együttműködés sikerre vezet Orűlök, hogy a kezdeményezés Kossuth Ferenctől eredt. Az együttműködés legbeszédesebb jele az, hogy aláirtuk, egymáa határozati javaalatait
TOrténnek még csodák.
"A Molnár affér lovaglaa befejezése
Budapest, jsnuár II: Szécsl Illés gyárigazgató és Molnár Ferenc iró, kinos botránya, mely hetek óta tartja izgalomban nemcsak a főváros, de az egész ország közönségét, ma végre lovagias befejezéstnyert. Ugyanis Molnár Ferenc tegnap este Mester Sándor szerkesztő és Bakonyt Károly iró utján provokáltatta Széetí Illést, Varsányi Irén férjét, aki szintén megnevezte a segédeit. Ezek pisztolypárbajban állapodtak meg, melynek fOHételd ezek voltak : 25 lépés távolság kétszeri golyóváltás 10 másodpercnyi célzással. A . párbajt ma reggel tartották meg a nagykovácsi erdőben. A négy lövés közül egy sem talált. Az űgy lovagias elintézése után a felek nem békültek kJ, mindannak dacára a holnapra ez ügyben kitűzött járásbíróság! tárgyalás elmarad. Varsányi Irén ma délelőtt kibékült a férjével éa már vissza is ment közOs lakásukra.'
Sikkasztó elflljárósig.
Uppa, januát 11. Abelügyminíszáerium-lói kiküldött vizsgálóbizottság érkezett tegnap ide, mely megállapította, bogy • városnál a pénzkezelés körűi súlyos szabálytalanságok történtek. A bizottság Tótk rendőrkapitányt felfüggesztette állásitól, a polgármester és főjegyző ellen pedig fegyelmi vizsgálatot indítottak.
Egy bosnyák aviatikus temetést.
Belgrád, január 11. Ma temették el nagy pompával a vároa költségén fftmáfrr boanyák légha|óst, - ki tegnapelőtt Belgrád mellett lezuhant és szörnyet jtalt. A temetésen képviseltette msgát a király ia György herceg sremélyében, aki gyönyOrű koszorút tett a azerencaétlenül járt aviatikus koporsójára.
Egy zseniális Hu halála.
Arad, Jaouár II. Az itteni reáliskolának voli a tanulója Bayer Leo 13 éves llu akit lángeszű gyereknek tartottak- Tüneményesen zongorázott és csellózott a kit fiúcska, kit asülei kivettek a reáliskolából és a eeneakadémiába adták, hol óriás jövót Jósoltak neki. — Aa este a ki» müvéss egyedül maradt, amikor kis ida% oiullónott, majd felakasztotta magái • laloi egy itegie, elóhb azonban maga meil< állította csellóját, Mim ráikedtak már me» voli halva Atl hituük, hogy a liuctke Idejjrolliamáhan bOvette el borsaimat lettél mily síülett mélyen IMuJtotta
4k oidai.
ZALA
IBU* januar u
Közgazdaság.
TSrtraL)
■ udapaat, 1911. január 11.
K ititni :
Változatlan. ■
mt*rl<lé-4ial«t i
Bui 1911. áprilisra 11.08. boa májusra 10.96. tmza októberre 1061. rozs 1011 áprilisra 7.90. roa májusra 8.80. iab 1911. áprilisra. 538. tengeri 1911. uáju«i 1X70.
Főszerkesztő: Sialay Sándor. Felelősszerkesztő: Nagy Samu.
Kit bitziilí telefonkészülék
(Ader rendszer) házitelefonberendezésre alkalmas, jutányosán eladó Bővebbet Dr. Villányi Henriknél Erzsébet-iér tf
Orbán József fi SBS
mosó-, lényvasaló és vegytisztitó intézet Nagykanizsa, Hunyady-utca'^6. sz. Ingek, tallérok, kéxetők éa mindennemű fchérncm^ek a legkényesebb ízlésnek is magfelelően tisztíttatnak. Tessék egy próba-naztrtáml meggyőződni. 1674
Keresek egy fiatal KERESKEDŐT,
ki csekély vagyonnal egy üzletnek alkalmas házat a legkedvezőbb feltélelek meiíett átvenne. — Nagy ismeretségem folytán segélyére lehetnék az üzlet berendezésénél bármely szakmában Is.
Eibenschütz Mór, Révfülöp.
Figyelem]^
Nagyobb előnyös bevásárlás folytán a „GÓLYÁHO^" czimzett szövött és rövidáru üzletben Erzsébettér I. rendkívül olcsón lehet bevásárolni. Altisztéit vásárló közönségnek skiát érdeke, hogy a raktárt — vBelkenjjiier nélkül —* megtekintse éa a meglepő előnyös áraktól meggyőződjek.
RUM
az elismert jó minőségben egy liter
90 krajcár.
^ Kapható:
3Da:og,exia.
a .Vörös kereszf-hez tlagy-kanÍ7sán
Legmodernebb I Dunántul legrégibb éhczcrQzIcte!
művészi kivitelűI« . .. j . r
DolüllJ JUíutfl iiü líd
NAGYKANIZSÁN.
Meghívókat, táncrendeket,
I, keléi
világpósta kártyákat stb.,
névjegyeket
szállít legolcsóbb árak mellett a
n nyanida R
•I.
Nagykanizsán.

gg
a te
iúinlriliil
vágóhidak, húsipar, söripar, tei.azdaságok, számára, vagy bármely egyéb célra a legnagyobb telepektől a háztartási szükségletekig szál it • • •
Gellért Ignác és Tsa
L. A. Riedinger, Augsburg,
gépgyár magyarországi vezérképviselete
Bpest, VI-, ígréz-körut 41
II fl R auet' urgt Diesel uetU
i, dóra. v iír.é[i;, Előkeli rvfcreaclák t -Oyon siatlltas t EÍAnjres (I,eteti tetténlek I
Arany és ezüst ékszerek készítése villanyerőre berendezett ilMjtitlii.
Nagy választék ékszer arany és ezüst árukban.
]t|?||Mk a legnagyobb választékban rendem és kölönleg.s formákban.
Remek menyasszonyi ajándékok finom ízlésben.
Legszebb női és férfi iriiriríliicil.
Szép raktár brillant, gyémánt- és szines drágakővü tárgyakban
Teljes étkezökészletek valódi uiitHI-Hivataloa ellenőrző próbával ellátva.
lutányos olcsó árak! Eladá< részletfizetésre is!
•sakle slsl mlnlsága Alpassaasllst áTKáULITIklÓL.
Mandlbaum Oszkár
uje'iMa vfMlAtjgji
w
mészáros Nagykanizsa, Csoport ház.
Van szerencsém a n. érd. közönség becses tudomására hozni, hogy a Csoportházban
mészárszéket
nyitottam, hnl naponta friss borjú és marhahús legolcsóbban kdphatA. Szives pártfogást kér
Mandlbaum Oszkár
mészáros. «tM
Értesítés-
Tisztelettel fcdatora ismerőseimmel és jóakaróimmal, hogy Nagykanizsán, a Fó-ulr>n lévő dohány-tőzsdét át, i: leivé eladtam
Hlrschler Miksa
urnák. Middn az évek hossza során át irányomban tanusitolt támogatásért éa blza lobiért ezúton hálás köszönetet mondok, kérem, hogy ezt utódom Jllrschler Miksa úrral szemben is fenntartani szíveskedjenek. .
Nagykanizsán 1911. jan II.
Kaufmann Mór.
Fenti értesítésre való hivatko-záaaal tudatom jóiamerAseimmel, hogy Karimann Mór úrtól a Főúton levő dohánytőzsdét
átvettem, melyet teljesen felszerelve tovább vezetek és kérem, hogy Keufmann úrral szemben tanúsított jóakaratukat velem aznnhen is fenntartani szíveskedjenek.
Nagykanizsa, 1911. jan. II. Tisztelettel
yirschler Miksa
dohánytőzsde és osztálysorsjegy
e 'árusítás. FŐCÉLOM szivarkahflvelyek éa papírokban legjobb minőségű árut tartani éa Iqiluillt árban árusítani, i
>11
BiztÓSitÓ ^szvénytársaság, mely az életága-
zaton kivül minden ágazatot kultivál, Ragykanizsa fa Zolamegye részére kiterjedő KDgynShafgtl szárfdékozik szervezni. Reflektánsok, kik jó ösz-szeköttetéssel bírnak, küldjék jelentkezésüket „Existencia" 4291 jeligére Rmenslcln és Uoqlerhoz Budapestre. 4755
Kaufmann Mór
ariazabó
Nagykanizsa, Erzsóbet-tér (Elit lil).
. Dua választók a legfinomabb szövetekből. Gondos és izlóaeé kidolgozás.
*■ ■1 Szolid, jutányos árak! seb

Niyfartl Kit Jirlcila
a leoioti&ak
mindenféle magvaknak.
Egyforma kivetés.
Évek óta legelőnyösebben bevitt. Erőteljes szolid szerkezet. — Legegy-azerSbb beállítás ét kiürítés.
Alapíttatott t»73. IBOQ munkSs. j
MAYFARTH PH. és TÜ
gépgyárak, vasöntödék és gdzb'ámorok
Bécs, 11/, TABORSTRASSE 71.
aCT Kimerítő képesirjegyiékek ingyen. Képviselők és vistontaÚrvaiMk kerestetnek.
Világhírű
MESSMER TEA
wrv»rt egyedüli eláiiisitása
SÍR[M és ÜIHII
r '
Mazer éa gyarmatáru nagykpreakedóknál
Nagykanizsán,
Kaphatót titf Hll.* I knr, 3HW kor. 4a 5 korttoiáa csomagokban
■Ml
á
liijit'iwt lill-lN. Iilsrtrárs limfcntt ipiltt ti lakataa aaihaiy l liflttiittl ins tn
3cIhL^."V©l X^SLJOS
t i épület éa mfilakatna Nagykanizsa, Rozgönví-utcza 9.
aram.
Van azercncsém a n. é köiőnség b. tudomására hozni, hogy Kinizay-utca 3 szám alatt volt
műhelyemet Rozgonyi-utda 9. sz. sajtit hazamba helyei tóm át
Műhelyemet a legujitib gépekkel felszerelve, mo'oriku* erőre rendettem be és esállsl azon kellemes helyzetben vagyok, hogy megrendelőim legmagasabb tlgényelnlk la képe* vagyok megfelelni.
Kivallatok mindennemű épület mániákat, u, m t rácsok, kovácsit vaskapuk, kutak, iilvallyuk és vimretéM munkák, valamint uksráktüihelyek készilélél. Mlmltnillflllll) gazdasági gépek ék- egyéb |«vttáaokai a leglutányo-sshl) árak mellett essknalom
iiasssw.nmii Kívánatra rajsokkal éa költségvetésekkel szolgálok Molmetóie herandtielt éptllel éa mfllakatoa műhely | Roigonyt t»tea 9. ti
~sr
Mimmmi * t*ii*fc>M»«» Mi»is»amw s« H|<ishiIs k«|irtsiMwsmi kimiimjmMHh* hnitmiias <a»»ai». *mmI
Su>k«ut.*t£ n ióatMMvatal
NAGYKANIZSA
Urfiwj m. S.
TELEFON-SZÁM 78.
ifi aialrkattwmiMal
A RÉIMHÍMM Beid kütknwny<?k a n«kinljM« cnUra kikkwUUt. Kii* Iratok a^énWre m vátta&osík és aévtaJaa lévaiakat a*as t«« figyelembe 1 ■ * a mrk«ntM|.
• Hjnlstésakst 'arittarei dtjtáhUxat «•-riat T«*Jt fel a kiadóhivatal.
Megjelenik minden héfk&xnapon eate 6 órakor.
íL Lí Al
POLITIKAI NAPILAP.
2a*
AÜI
oAn
Löranntai Arak.
1'o.t.i 4
SAmbo* h»rJ**t ! nllHHfil'
1.x K I(T Wra IJI i
in « HfywUvy SJI) Fíifíf.
é*»« U.~ ,
ItÖM
4JI «r
ffhn
Eféaa iw. H.- *
£gyu •■ám ár* « fllMr. MaUltánk.
llM}f«l
Mt kiamiataaafc • *a !■%■> nfmUiil H MUr éa értaartéaaá íl
Imwm. — KáaaiaataiiSaáaaáa Ö

XXXVIU. évf. 10. szám. Nagykanizsa, péntek, 1911. január 13. Zala Hírlapkiadó éa Nyomda Rt.
Kossuthék és Justhék egyllit j
N»gyK»nU»», január tl
A tegnap tartott képviselőházi ülésnek — amint a Zala is közölte — nagy szenzációja volt Mikor a I bankjavaslatot tárgyalni kezdték, j Kossuth Ferenc felállott és kijelen-•tette, hogy pártja a bankjavaslattal I szemben a Justh párt álláspontjára helyezkedik. Erre a Justh-párton és Kossuih-párton egyenlő erővel tört ki a lelkesedés. A Justh-párt fölállott, Kossuth elé vonult és meleg kézadással megtörtént a „poli- ! tikai válópör" nagyjelenete, a kibékülés. Nyilt színen. Az országgyűlés szine előtt Minden különösebb szcenerla nélkül.
A válópöröknek (még ha politikai válópörök is) ennél a nagy-jeleneténél rendesen a szív, a jóérzés kerekedik felül még a legfeketébb májú emberben Is és le-pelt térit a pört okozó és mozgató különböző mozzanatok emlékére. Nem firtatja, hogy ki volt a hibás. Nem mutat rá azokra a dolgokra, amik a szakadás mérgével keserítették meg az előbb együttélt, — együttműködött politikai élettársak sorsát Nem beszél a múltról, nem firtatja még azt sem, hogy ki és miért-nyelté et azt a bizonyos békát
Hisz az eféle válópörök, még ha
politikalak is, mindig nagyon érdekesek, sőt bizonyos tekintetben pikánsak is szoktak lenni. Éppen azért ilyen esetben nem is tanácsos, sőt csak békemérgesitö dolog lenne azt feszegetni, hogy mi-Irént lehetett volna minden eltávolító,'elidegenítő, elszakitó mozzanatot elkerülni. A válópör lefolyása idején ugyls eléggé pertraktálták a sajtóban, mint egyebütt is a szakadást megelőző mozzanatokat, és éppen olyan mohósággal igyekeztek minden (fldalról az együtt-élést, együttműködést megszakít1) mozzanatok hullámzásába bevilágítani, mint ahogy ezt a házassági válópö-röknél szokták tenni. Most, amikor már a legutóbb történt szenzációs béke jobbnyujtással a nagy válópör úgyis kedvező, bár nem váratlan elintézést nyert: mi csak ezt a fordulatot regisztráljuk. Nem terjeszkedünk ki még arra a, politikai szempontból bizonyára nagyon fontos körülményre sem, hogy minő változások történtek volna, illetve miként alakul'ak volna a politikai viszonyok, ha az együttélt elvtársak már a szakadás nagy pillanata előtt i meggondolták volna a dolgot, hogy érdelnes-e, jó lesz-e végigvezetni j a válópörnek azt az izgalmas folyamát, mely a szakadástól a béke-jobbnyujtásnak pillanatáig levihar-| zott. Csak azt állapitjuk meg, hogy
a két kibékült fél most ujfa együttél, I együttműködik a Szózat igéi szerint „megfogyva bár, de törvé nem". Ha a kibékült Kossuth- és Justh-pirt soraiban ezek az Igék vigasztaló érzéseket kelthetnek : akkor a béke örömünnep is lehet' eredményei azonban a tovább való együttélés, Illetve az együttműködés során mutatkozhatnak, A mostani | politikai viszonyok között olyan próféta nincs, nem lehet, aki meg birná mondani, hogy ez a békülésl nagy-jelenet minő súllyal, és minő hatással fog lenni az ellenzéki közös-működésre ; hogy meghozza-e majd mindazokat a várakozásokat, melyek az ilyen békülésl nagy-jelenetek pillanataiban a lelkeket be szokták tölteni. Nincs olyan próféta-politikus, aki csodás jövöbelátással megjósolhatná már most a parlamenti élet mozgalmasabb szakának kezdetén csak legalább azt, hogy ez a békülési mozzanat egyáltalán fog-e változtatni a potitikának azon j a képén, mely — már ennek megtörténte után rajzolódott a lehető-| ségek matematikájával számító poli-| tlkusok elé.
Spanyolország éa a Szentszék A .Giornale d'Italia" jelenti, hogy a spanyol kormány egyik tagja Inkognitóban Rómába érkezett, hogv ott a Szentszékkel tárgyalásokat folytasson a kongregációk kérdésében, valamely alkalmas modus vfvendi-re nézve.
Városi közgyűlés.
Költségvetés, — uj patika, — a közvágóhíd átalakítása. — Saját tudósítónktól. —
Nagykanizsa város képviselőtestülete a e hó 14-ikéti, szombaton délután 3 órakor rendes közgyűlést tart. A közgyűlés tárgysoráról ugyan teljességgel hiányzik az olyan féle robbantó pont, mai* viharokát jósol, de azért lesznek érdekes tárgyalni valók. Elsősorban is tárgyalni fogják «z 1911. évi költségvetést, melyhez mi külftnböző szempontokból bőséges megjegyzéseket fOztOnk. Kíváncsiak vagyunk, vaj|on meg fogja-e est lenni a város képviselőtestülete is, vagy a költségvetési vita ezúttal Is egy sikátor ktkövesé-sének kérdésében fog megfenekleni és Itt ári szomorú, dísztelen végét. Ugyancsak érdekes az ötödik gyógyszertár kérdése, melyei szintén tárgyal a szombati közgyűlés. Ez szért kelt szélesebbkor!! érdeklődést, mert éppen a ponton akart a vármegye megkérdezésünk nélkül intézkedni és ez tel dokumentálta azt, — hogy nem ok nélkül sóvárogjuk a törvényhatósági állapot eljövetelét. Nagyfontosságú tárgya lesz még a közgyűlésnek a vágóhídi tervekről azóló tanácsi javaalai. Az egész tárgysorozat pedig a következő:
Az 1911. évi városi költségvetések, — tanácsi javaslattal.
Wellmann Károly, Fillér János és.Oroas Ferenc uj gyógyszertár feállKásához szükséges engedély iránti kérvényeik tárgyában tanácsi javaslst.
A. rendőrkapitányság mellé a közvád képviselőjének kijelölése tárgyában tanácsi javaalat.
A közvágóhíd átalakítása éa kibővítése céljából arűkséges tervek megrendelése, Illetve műépítész megbízása tárgyában, tanácsi javaslat
Vidos János v. díjnok, volt helyettes levéltárnok segély, Illetve |utalmasáa iránti kérvénye tanácsi javaslattal.
A szobafestő.
A Keleti pályaudvaron láttam először. Ezer idegen arc körűi azért tűnt fel az "övé.előttem, mert a váróteremben, saiokba. tóit bőrszéken ülve egy tőle nem messze levő nőt Igyekezett lerajzolni mappájába. Este volt, a nyári gyorsvonatok rengeteg tAmeget hoztak — vittek, a fiu nagy zűrzavarban zavartalanul rajzolgathatott, senki sem törődött vele. A nő sem, akit meg. akart örökíteni, egy tövld derekú, hosszú alsótestű, csinos teremtés, minduntalan az ajtókat nézte és várt valakit.
Éa figyeltem a sápadtképü rajzoló kezét, a nőt, aki önkéntelen dl elnyújtózkodott testével pompás pózban Vall, Ugy látszik, s munka |ól ment; egyszrr csak aztán jött a férfi, akire annyira várt a felesége vagy mije, az aztán melléje 01 és Igy elébe a rajzolónak, mire ez boszusan csapta he jegyzőkönyvéi.
Csengettek és én elfelejtettem az égési
képel, a sápadtképü legényt, álmos voltam, siettem jó helyet kapni az éjjeli ulra vonalomon. Reggel megláttuk az Adriái és Fiúméban, a kiszállásnál egy pillanatra elém került megint a rajzoló kedvű utas.
A hajó csak este indult Velencébe, egész nap az utcán csavarogtam, a fiumei utcákon, amelyik kisváros, de izelitőt ad a kikötő város forgalmából.
Egy váltó üzletben megint találkoztam a keletipályaudvari rajzolóval Megszólított:
— ön is olasz pénzt vesz?
És mellettem maradt.
Nem szeretek ismerkedni, ha utazom különösen nem. Nekem ne adjon senki tanácsot, . ne csaljon ezt meg azt megnézni ; én magam csinálom s programmp', amint jól esik, ahogy jön, amint az idő engedi. De mellettem jött, hál Ismerkedtem vele.
— Hová utazik?
— Velencébe -- és kigyúlt a szeme, egész lázas lett és nagyokat nyelt.
— öi festő, ugyebár?
. — Nem, azaz ... Én csak szobafestő vagyok. Egy dunántúli kis városkában, ahol még kevés a poloska és nincs tapéta, ott keresem a kenyeremet.
— Szép mesterség — mondottam, mert nem tudtam, mtt mondani — és Velencébe megy?
— Velencébe. Tizenhárom éve vágyódom oda. És ma este hajóra szállok.
— Szép, dolog. Kerestem az összefüggést, mit keres egy mázoló a lagúnák városában? Mii akar mondani avval a tizenhárom évvel és miért gyullad meg az arca, ha arra gondol, hogy este hajóra száll? Ránéztem, kerestem az arcában a magyaráiatot és ezt észrevette. '
— Meghocsásson, hogy Ilyen bizalmat vagyok önhöt, hogy beszélgetést kezdettem, de idegenben jól esik as ön arca. Tegnap óta háromszor láttam, de kedvesebb ismerősnok tartom, mint akárhányai, akiket gyt rektorom óta magam mellett'
látok. Az előbb mondottam, hogy szobafestő vagyok, de nem annak készültem. Tizenkét éves koromban meghalt az apám, hazahívtak, mert az uj törvényszéki palotát határidőre kellett kifesteni és én átvettem az apám üzletét. Aztán otthon kettett maradnom, i művészt pályámból nem lett semmi. Azóta folyton csak patro-nirozok, nem tudok semmit, elmaradtam, elvesztem.
Csend lett. Mit mondjak neki ? Vigasztaljam ? Tisztában voltam vele és szerettem volna figyelmeztetni, hagy Inkább ne menjen Velencébe. , — Próbáltam csinálni valamit a mesterségemből, — folytatta. — ízlésem van, sokat olvastam, reprodukciókból ismerem s világhírű alkotásokat. Egyszer akartam elmenni a sablontól. Egy falusi tempkNi oltárképét blsták rám ét én lehet, hogy tévedtem, <— de én megpróbáltam olyan zkánerben festeni, mint BeUtai madonnája. Kinevetlek, aat mondták.« nem
sutceoz: eládasa :
Nagy raktárt tarlók a ItgegyizjrQbh ás a iagmodirnabb
Háló és ebédlőből. | Mii rtt Mimit ii Hinti lnlltum mint.
legtartósabb kivitelben éa legszolidabb árban ■ f i*. _ II Mindennemű kárpftns bútorokban u. m.:
HA LA/S Y K. rSzalppgarniturák, (
kárpitot ás'butorkéreikidáiébin (ÜVlIllV ÓS IllötröOOk.
Nagykanl/w, t'aengory ut Takarékp éplllet * Rendkívüli aioltű Irak *
2 oldal.
ZALA
f0ff fanoárfíl
A bankvita
éa a fflggetleniégl pártok együtt-. működése — Safát tudósítónk i leíonjdehlésc —
Budapost, január 1Í.
A két Ntggetleniégi párt egyOttmflkö-dé»e, melyet Koatuth Ferenc tegnap bejelentett a képviselőházban, uj helyzetet teremtett. A fOggetleniégiek a klubbokban éa a Házban nagy-örömmel hangoztatják, hogy egységes küzdelembe mennek. Különösen nagy Örömmel jár-kel Polónyi, aki most már abban ia bizakodik, hogy rövidesen sikerülnie fog az összes negyvennyolcasokat ismét egy pártban egyesi* teni. ,
Justh Gyula ez ellen . még tiltakozik ugyan, mett a választási reform dolgában az 0 nézete egészen más, mint Kossuthé; de Polónyi már ma kijelentette a folyosón, hogy ezeket a differenciákat is sikerülni fog eltüntetni. A teljés közeledés érdeké-, ben többen már is abban fáradoznak, — hogy legközelebb közös vacsorára gyűljenek össze a függetlenségiek, akik — ugy reménylik — a fehér asztalnál ismét össze fognak barátkozni és egyesülni fognak.
A Kossuth-párt körhelyiségében ma lelkesen ünnepelték Kossuthot,, akinek be-' szédéról a JuaUt-pártMrben is rta'gy elismeréssel nyilatkoztak. A további vita programmját mától fogva már együttesen áilapitja meg a két párt a pártonktvö'i negyvennyolcasok közreműködésével. A Justb-páitban uralkodó felfogás szerint a bankvita beteken keresztül be fogja tölteni a Ház napirendjét. -A vitából az összes ellenzéki pártok ki fogják veuni részüket. -A két függetlenségi pártnak csaknem miniden tagja, agyszintén e-pártonkivOtf füg~ getleniégiek is fel fognak szólalni, sót a hatvanhetes i llenzékiek sem fogják tétlenül nézni a magas színvonalúnak Ígérkező vitát.
A Justh-párt nevében ma Földes Béla terjesztette be a párt határozati javaslatát, | amelyet a Kosiutb-pártiak is aláirtak. Az | azután következő napokban gróf Batthyány !
Tivadar fog beszédet mondani. Majd gróf Apponyi Albert, nem várva be a vita előrehilidá<át, rá fog mulatni a bank-szabadalom meghotszabbitásában rejlő gazdasági veszedelemre. A jövő héten Justh Gyula, majd Holló Laj-is szólalnak fel a vitában.
A legkö'elebbi hetek vita-p'rograrumjának ezen megállapításából kétségtelen, h.igy a bankjavastatok általánoa vitája is eleget fog igénybe venni s egészen bizonyos, hogy a kormány tavaszi, munkarendjének megváltoztatására is béfolyiissal lesz.
A kormánynál és a munkapártban meglepetést keltett a bankvita elsó napja. Nem pusztán a függetlenségiek koalíciója miatt, hanem azért is, mert az ellenzéki 67-esek ia erősem támadják a bankjavaslatot. Ilyen támadás volt a néppárti Rakovszky Béláé. A pártonkívüli 67-esek közül pedig gróf Andrdssy készül még a vita első felében támadni a kormányt ugyanezen az alapon.
Izil jlriMjwzíi! Iliiybilaíi
-- Saját tndóstlóaklA'. —
A Zala vasárnapi számában közöltük a pesti magyar kereskedelmi bank nagykanizsai fiókjának az uj magyar, 200 milliós járadékkölcsön jegyzésére vonatkozó felhívását. E napon jelenlek meg az ■ összes jegyzések elfogadására jogosított egyéb hivatalos helyek felhívásai is és már ma arról értesülünk, hogy az eltelt öt nap alatt az egész kibocsájtási mennyiséget óriási mértékben — tóvárosi tudósítónk értesülése szerint mintegy húszszorosán, — túljegyezték — Ez a tény arra indított bennünket,' hogy az említett kanizsai jegyzési helyen érdeklődjünk az iránt, hogy a kanizsai és vármegyei körök mily mértékű keresletet tanúsítottak az uj kibocsájtás iránt és a nyert felvilágosítás a ' legörvendetesebb meglepetésszámba megy.
A Pesti keresk. bank fiókjának felvilágosítása szerint ezen az egy helyen kétmillió korona névértékű járadékot jegye z-
Madonna, ez a Reiszné, a fűszeres felelége. Azóta - megint festem a kerekarcu angyalokat és bemázolom a polgári szobák faSdf zöldre, meg. sölét [vöiöire. Sötét vörös a szalon, zöld a hálószoba; ennyi az egész, ez az én müvétzeíém|ezaz ízlés, ed fizetik, ezt kivánják odahaza.
Megint hallgatott.
—1 De ma este hajóra szállok. Szépet látni, TinUxettót eredetiben 1 Ez lesz az ~<W uap Cetemben, hogy boldogságot ogek érezni, talán ec fog megnyugtatni. Megszöktem hazulról a legnagyobb munka
látják odahaza. Csak menjen. Olyan sokan vagyunk, bolondok, leégettek, álmodozók.
Másnap feggel szeműnk előtt volt a .tenger menyasszonya". Jöttek a fináncok, a gondolierik és százfelé mentünk.
Én nem rohantam mindjárt a templomokba, muzeumokba, nekem általános benyomások kellettek. Ráérünk. Előbb elmentem kiszaglászni a Canale-Grande-re, hogy a vaporetiókajt gyalázatosan rossz szagú karbotíiummal tnjtjlk, én mertem dühösen káromkodni, amikor megláttam, hogy a márványhidon, a gyönyörű Rialton
—közepén ráhagytam a segédeimre mindent, piszkos kis vát»7nnkf>fskfdések vannak.
mert már nagyon vágytam, nagyon ideges voltam. Ha tiz év előtt tehetem meg ezt az utaV minden más volna; most igy megyek, mint semmi, mint akiből már nem lesz semmi. Mégis megyek. És Ve j leace nekem la megmutat|a pár napra a ■aga szépségeit ■
Pár szót szóltam hozzá, aztán elváltunk. Én tudtam, hogy a vesztébe megy, de . nem akartam bántani. Menjen, égjen .el, piruljon, legyenek gyönyörűséges percei, aztán, ha meghasonlott önmagával, próbáljon megnyugvást találni. Szegény lel-kek, kitagadott koldus kutyái a kulturáuk, ki tudna benneteket meggyógyítani? És minek Is? Ez az a bizonyos mártir-per-aat. Aki azl hiszi magáról, hogy tud, vagy tudott Volna, akinek a vére meg van fertőzve és a lelkében ég valami különös, nemes, de rettenetes lOr, És at apja agy rosaz napon mighali, a törvény* székei kt kell festeni.,. Aztán jön pár álmatlan éjszaka, hs kibírja jó, hs nem akkor caak menjen. Olyan 'mindegy, ml len vele, visszatéri fatornyos híjájába, a bordó italóngi/nlturáltot vörös falakai feHenl, vagy pedig beáll a Wlltdj Imádó (MM mímMA Uh4 4$ soha lAbbá nem
Megismerni és imádni, bámulni ráérek, még egész életemen a csodáit, — mert Velencébe hússzor visszamegy, aki egyszer ott volt. Előbb, kibosszankpdom magam a piszok miatt és majd, hogy oda nem .szólok a világ legkülönösebb ném-berének, az olasz nőnek:
— Inkább s réklidet varrd össze*- te ősi hiúság, minthogy aranyat hordasz a füledben... ^
Kora délután Flóriánnál ültem, komisz fekete kávé metletl, amikor a doge-pi'ota mellékkijáratánál csődületet láttam. Egy sovány testet hozlak. A szobafestő volt, aki a tizek lanácsánsk termében agyonlőtte magái,
Stegény, srerencsétlen magyar flu belenézett ods, ahova caak laikusoknak és a hivatásosoknak érdemes menni. Ossie roiksdt a gyönyörűségek cl»". benyomása alatt. Eszébe jutott a mUvásatlek pari dicaomábm egy keaerll falusi neveiéi, atftl a fyUdonnJ|a láttára liingtnlt il ái rtvulviréltri nyull, Mosl már vlulk í
Elhilliglam a kuniulátuiti él kértem, hogy kPld|i>nsk Im/ii rgy sürgönyt, lift kell vMliktmk, hál vlliaie hlia a »<»gétiy Mobafeitó leiemét . Vajda KrtMV.
fek, — amiben jelentői mértékben résztvettek a helyi és megytl pénzintézetek. Perize, — a helyi hivatalos helynek, a bankfióknak nagy küzdelmébe fog Merülni, hogy Ilyen körülmények közt a nála történt jegyzések részére kedvező kvótamennyiséget biztosítson, ellól éflekintve azonban az uj kibocsájtás is nagymérvű megrohanása ked evö fényt vet a zalamegyei pénzpiac kedvező állására, á nem-, zeti fináncgazdaság szempontjából pedig azért örvendetes, mert igy biztositva van áz, hogy uj járadék timletei itthon, a belföldön nyernek elhelyezést.
A kidobott végrehajtók.
At ügyvéd és végrehajtó kalandja.
— Saját. tudósítónktól. — . *
Nem mindennapi érdekességfl bűnügyet tárgyalt ma a nagykanizsai törvényszék. Egy pápai ügyvédnek és a keszthelyi bírósági végrehajtónak egy végrehajtási kalandja volt a főtárgyalás tétpja. Az ügyvéd és a végrehajtó Kehidán egy szatócsot exekváíni akartak, ez azonban ellene izegült a végrehajtásnak és ugy lépeti fel ellenük, hogy azok hanyatt-homlok menekülni voltak kénytelenek a veszedelmei ember üzletéből. Mindazonáltal nagyobb biji nem történi a mai tárgyaláson a szatócsnak, mert a végrehajtás idején az üzlet már más néven állt, mint ahogy'a tartozás szólt és igy nagy mértékben enyhítve volt eljárása, amit erről nem tudó végrehajtóival szemben gyakorolt. Az érdekes főtárgyalásról ez a részletes tudósításunk szól.*
Klein József mátyusházi takósnak 3028 koronás követelése volt FOides Soma kehidai szatócs és ennek neje ellen. Az űgy végrehajtási stádiumig jutott és mult évi julius hó 9-én a keszthelyi kir. járásbíróság kiküldő végzésével dr. Scheiber Jenő pápai ügyvéd Kalandra Jenő keszthelyi járásbirósági végrehajtó kíséretében kikocsizott Kehidára, hogy a végrehajtást Földesék szatócsüzletében foganatosítsák. Földes szörnyű dühbe eurult, amint a végrehajtót és vele az ismeretlen ügyvédet Üzletébe belépni látta, éktelen, lármával tiltakozott a végrehajtás ellen, melyet a tartozástól teljesen eltérő cégű Ihletben foganatosítani akartak. Majdt látva, hogy tiltakozása nem hasznát, * pénzes fiókhoz Ugrott és abból egy zacskó nikkel és ezüst pénzt kikapott s' azt a nagy lármára előjövő édesanyjának adta át, ki azt magával elvitte, ugy bogy nem lehetett lefoglalni.
A végrehljtCekkor az QtleT ingóságait akarta lefoglalni, ámde Földes folytatta a megkezdett murikét éa egy méterrudat ragadott, hogy azzal űzze ki boltjából a kellemetlen -látogatókat. - Ezek azonban" elvették a rőföt a mindjobban nekivaduló embertől, aki ekkorra már annyira magánkívül lett, hogy élesre fent kaszát kapott fel és azzal akart a végrehajtókra támadni. Ennek már a. fele seni|Volt tréfa és az ügyvéd meg a végrehajtó irataikat a boltban hagyva menekültek a csendőrökhöz.
A csendőrök segítségével lehetett csak aztán a 'végrehajtást foganatosítani éa az ügyvédnek, hazaérkezve, első dolga volt az esetről cnilái és hatóság elleni 'erőszak bűntette miatt a kir., ügyészihez feljelentést küldeni. A mai tárgyalásra eljött Pápáról dr. Scheiber Jenő ügyvéd, Kalandra Jenő végrehi|tó^4i ai eset tanul Kehldáról. Miután a tanúkihallgatások véget érlek, dr, Kiss László k r. űgyési bejelentette a lörvényuéknek, hogy as tttv. Duch Vllmoitié (« utlóci édes-anyjti) ellen etilái vétiege mfatt támaii-lotlvádjál el»|tl, i miután a vád képvl* leletét a pariisrot Ügyvéd- tem vtlialta. Földet Soma maga miradl a porondon.
A lötvénytiék azonban nagyon humánul Hálttal hotolt < iilt>n», amennyiben vilt nemben isin 'hagyla meg a vádirat*, link hatóság elleni kiótsak büntette elmén
lámaizlolt véffjet, hinem, csupán hatóidg elleni kihágás cimén lléliéji el JÖ korona pénzbüntetésre. A% ítélet jogerős.
Hírek.
— Buctu. A ..Zali* tegnap néhány etóval j.lette, bogy a .Zala" részvénytársaságnál elfoglalt igazgatót állásomról lemond! tm.
Caak röviden óhajtok buciul mondani mindazoknak.' kiket 'a személyes ügyem tán érdekel,'ném lévén képes részletekte-menően kifejezést adni azoknak az érzéseknek, melyek 17 éves működésem színhelyéről való távozásom percében elfognak. — Elsősorban e lap I. közönségének köszönöm meg szíves barátságát, mellyel irántam volt tkkor, midőn a korábbi hetilapot kiadtam és fenntartottam él később is, midőn azt a magam erejéből napilappá átalakítottam. Ezzel a közönséggel oly izorop és közvetlen volt az érintkezésem, hogy remélni merem, bogy bizalmának csorbítatlan teljesaégével távozom, mert hisz mindig azon törekedtem, hogy • közérdekek hasznos munkása legyek. *
Ez a reményem fennáll a lap szerkesztőségével hosszú időn át volt munkatársaimmal szemben is, kikkel való mindenkori .kölcsönös megértésünk és őszinte barátságunk teremtette meg és virágoztatta fel ezt a lapot.'
Végül hálás köszönettel vagyok mindazoknak, kik e tekintélyes időt befoglaló tevékenységemben bsrátaim, segilőím, jóakaróim voltak. Óhajtanám, hogy éljek oly rokonszenvesen emlékükben, amily kedves és feledhetetlen nekem a mult, mely velük összefűzött. Nagykanizsa, 1911 január 12.
Ftschel Lajos.

Nem bizonyítványt akarunk kiállítani a távozó Fischeí Lajosnak; ahogy jó járatban levő, jószándeku, őszinte, derék embertől, munkánk sok éven át volt osztályos tárcsától illik, igy bucsuzunk tőle. Mekeg szívvel, férfias kézszorítással. Mi vagyunk élő tanúi annak, hogy az ő nevéhez, áldozatkészségéhez alkotás fűződik Nagykanizsán: Zalamegye első napilapjának megteremtése. Ez a lap volt az érintkezési pont köztünk, -a mindenkor megértő, egymást* megbecsülő, a jogokat kölcsönösen respektáló hivatali' és baráti érintkezés munkás területe. Erről lelépett FUchel Lajos, ki Itfdig oly liberális és méltányos kiadónk volt, az újságkiadás erényeinek annyira a legelőkelőbb szirtjén mozgott, hogy mellette a mi munkánk mipdig eredményes lehetett és részünkre élvezetei nyújtott. Ha valaki, mi, e lap szerkesztősége mélyen sajnáljuk távozását, sajnáljuk benne azoknak a vonzó uri sajátságoknak a távozását, melyek ót magánéletében éa a társadalmi tereken oly rokonszenvessé, közkedveltté tették." Munkánk legnehezebb, legizgalmasabb, mégis legszebb szaka: a berendezkedésé, az uttöréaé elválaszthatatlanul egybefonódik ittműködéaének emlékévet, mely előttűok mindig a nagyrabecsülés és barátság színeiben fog állni. A legőszintébb óhajunk, hogy Fischel Lajosnak uj munkakörében nyújtsa at élet mindazon javait, melyek méltó jutalmai az egyenes, Őszinte szivnek, tiszta, férfias gondolkodásnak és áldozatokra kész cselekvésnek.
A Zala szerkesztősége.
*
Nyomdánk derék munkásai is megkértek bennünket, tmgy » búcsúzás percében való meghatottságuk e aponlán megnyilatkozását közöljük:
Flichel Lajos Igazgató úrtól, a Zala nyomda kötelékéből való távozásakor mi ia, mint a nyomda munkásai meleg értáe-lél buctuiunk és eruton kö»iftn|Qk meg ai Irántunk oly aokstof tanúsított tvin fétndvhrtát. Mert benne mint munkaadóban és Igatgatóban oly egyént ve»«-tettOnk, kt mindenkor vetünk értett ét |avaink*tt eWmotdltanl törekedett
Káijftk, hogy Uj pályáján mérette tovXbhre it ai a munkáaaseretet, melyet Irányunkban tanúsított
A nyutmtiiwerifrisr
1011. január 13.
ZALA
3. oldal.
— Zalai urak vadásiaton. - Zichy Ágoston gröl, v. b. t. t., a magyar delegáció legutóbb volt elnöke bellatinci uradalmában körradáazatot tartott, melyen a Jóuri házigazdán ktffil ráüt vettek : Hajós Kálmán, Hajós Ferenc, f-uss Nándor or-azágoi képviselek, gróf Batthyány Zsigmond, -Kolbénschlag Bíla Zalavármegye lójegyzóje, Púsfay Pongrác lóuolgabiró éa az uradalmi tisztviselők. Etelt 820 dirib nyul. Vadászat után a kastélyban fényes vacsors volt.
— Mát ettünk meg 1910-ben ? A város állatorvosi hivatalában most állították össze u elmúlt 1910 évre vonatkozóan a nagykanizsai közvágóhíd produkcióját. Ez a kimutatás hd képét adja annak, hogy mennyi hust fogyasztott városunk népe ai elmúlt esztendőben. Természetesen a kimutatás csak a négylábú állatokról számol be és a baromfi fogyasztásról nem beszélhet. A kimutatás ékesen beszélő számokkal igazolja az elmúlt évben hirtelen a legnagyobb arányúvá lett husdrágaságot és az 1909 esztendő adataihoz képest hitéletien csökkenést mutat Az alábbiakban közölt 1910. évi számadatok mellé mindenütt zárójelben odaírjuk az 1909. esztendő adatait, hogy a külómbtéget élesen szembetűnjenek A nagykanizsai közvágóhídon tehát az elmúlt esztendőben levágtak 1418 tehenet (1909-ben: 1490 drbot), 289 ökröt (483), 8 bikát (17), 584 tinót (1204), 1035 üszői (1117), 2850 borjut (3858), 5 bivalyt (6j, 797 juhot (75*1, 23 bárányt (22). 6 kecskét (I) éa 4314 sertést (4812) Az apadás tehát a múlt esztendő adatai' hoz mérten lóleg a bcrjufogyaaztásnál mutatkozik, hol teljes 25 százalékkal apasztotta a fogyasztást a husdrágaság. A szarvasmarhák négy klasszisát összegezve, 1910-ben 3326 darab marhát vágtak le, míg egy évvel azelőtt43ll-et, ami szintén kerek 25 percentes csökkenésnek felel meg. Természetesen ez nem jelenti még azt is, hogy egyáltalán a húsfogy asztás is ugyanennyivel kisebbedett volna Nagykanizsán, mert köztudomásu dolog, hogy s baromfinak az elmúlt esztendőben jelentkezett szerencsés olcsóbbodása a Húsfogyasztás jelentékeny részét ebbe az irányba terelte. Ezt lehetővé telte kfllönö.-:— sen a mull év rendkívüli baromfiterméke, ami a baromfiak árának jelentékeny leszállását eredményezte. De kérdés, meg lesz-e ai idén is ez a kedvező állapot, mert-ha nem, akkor a vágóhíd forgalmának csökkenése teljesen egyértelmű lesz városunk húsfogyasztásának apadásával
— A Teleky-ut csatornázása. Meg-"fríutrp hogy r megye törvényhatósága jóváhagyta a városi közgyűlésnek a Teleky-ut csatornázására vonatkozólag hozott határozatát, mely szerint a Teleky-utal mindkét oldalán téglacsatornával látják el. E. munkálatokra a megbízást a hónapokkal ezelőtt lejárt pályázaton Fatér Mihály építőmester és Saitory Oszkár cementgyáros nyerték el, kikkel a városi lanács a határozat jogerőssé váltával ma kötötte meg szerződését. Falér Mihály a téglái száUitja és a kőműves munkát végezteti el, Sartory Oszkir pedig a minden Teleky-uti ház elé rendelt belonhidakat fogj* szállítani. A munkát a tavasz beálltával kezdik el. _
— Magyar név. A hivatalos lap t enni Eisher József zalaegerszegi lakós vezetéknevét belügyminiszteri egedéllyel .Erdős*-re változtatta.
— A ragadóa azáj és körömfájás. A marhák ragályos száj ét körömfájása még egyre terjed Magyarországon és at a ma érkezeti hivatalos kimutatás sierint az az egy hét előtti megállapításhoz képeit 19 uj helyen fellépett E szerint tehát 5916 magyarországi községben dühöng még irl|et err|evel a vttz. E/ek köitü Zalumegyére 76 etik, melyek közötf 7 uj ttetepei. Ma értetüliőnk trról a még h<-vatalot mtgarősitétt nem nyeri tittzió hírről, bogy Palin, Korpavár után tegnap Szepelneken it fellépett s járvány még kétségtelent bbé léve azt, hogy motf mái városunk sem menekül mag a félelmeiét állatbetegségtől, amit rrtdíg o'y t/eren-caésen elkerültünk, SoniP^ymegy/ben nagy erővet terj'd a maihavta/. Ou IHH a lei lAsőu köztégtk száma s mihelyt vt'ah»l rntgatűnik a |árvány, helyetti' m1r két ul
mmbMB
—"Jól Halát,
Takács Oéza bűne A nagykanizsai fogházról minap közölt riportntk feltöröli alakjai között volt a közismert kanizsai jassznak, Takács Oézának neve Is, kit, mint említettük, leánykerilésért ilélt el a helybeli törvényszék 7 havi börtönre. A zárt tárgyalásban hozott Ítéletet ma közölte a törvényszék a rendőrkapitánysággal, hol a kanizsai bűnösöket állandóan nyilvántartják. Ai Ítélet terjedelmet indoklásából kijfltiik, hogy a jelet Oéza, ki a b&rtönben őrültséget szimulált, legutóbb egy kanizsai nóllen kereskedőnek szállított nem éppen valami elsőrendű csemegéi Azaz, hogy nem szállított, mert V. Mariska, kit Oéza a rosti útra akart terelni, uem terelődött, — hanem feljelentést tett csábitójs ellen, kiről kitűnt, — hogy már igen sokszor csinált ilyen spró üzleteket s fent jelzett kereskedővel is, meg máaokkt! it. Minthogy azonban Oéza női dellnkventei legnagyobbrészt a tárta-dtlmi ranglétra, legeslegalsó fokáról kerültek ki, a törvényszék a fegyházbüntetés! 7 Invi börtönbüntetésre .enyhítette," Oéza azonbtn sehogy tem bírja megérteni ét méltányolni ezt az enyheiéget.
— Orvoti felfedezések kortZakát éljük. A sebészek ma már műtéteikkel oly betegségeket, is .gyógyítanak, melyek annak előtte tok ezer ember életéi pusztot-ták el. A vérbaj elleni küzdelem it igen nagy eredményeket mutat fel ét .éppen így halad a .tudomány az Epileptia (nehézkór) ellen vívott harcában is. E téren az ujabb kutatások sorában első helyen dr. Szabó Sándor specialista orvos gyógy-eljárása említendő, ki tudományos kutatásai alapján egy oly gyógymód .birtokában van, melynek révén a legmakacsabb Epilepsiat it filterrel gyógyítja ét. ezért mindenkinek, ki Epilepsiában szenved ajánlható, forduljon bizalommal nevezett orvos intézetéhez, Budapest, Nagykoronautca 18, hol szívesen ny ojtanak levél utján is — felvilágosítást.
— Gyorssiorzó kézikönyv. .Rechen-fix* törvényesen védett gyorsszorzó elnevezéssel rendkívül praktikus könyv jeleni míg egy soproni könyvnyomdában. Aki a könyvet használja, annak nem kell többé a Tjét szorzáson törnie. A mű a névmutatóhoz hatonló számmulatóval van ellátva, mely lehetővé leszi, hogy a kívánt eredményt egy fogásra megtaláljuk,. anélkül, hogy tzámolnunk kellene. 75% idő-takarítás érhető így el, s hogy ily időmegtakarítás mii jelent egy kereskedelmi vagy ipari vállalatnál, az nem szorul bővebb magyarázatra. Számlák, bérflzeté sek, kalkulációk, költségelőirányzatok, leltárak, fuvardíjaik kiszámításánál e gyors-szorzó mi gbecsűlhete'le i szolgálatokat tesz. Ára példányonkmt díszes ét larióa vátzonkótésben csak 7 korona ^.20 fillér. Szorzáai ét oiztási műveleteket, melyekhez eddig 2 .órai munka kelleit, e könyv segítségével fél óra alatt játszva elvégezhet bárki anélkül, hogy ' agyát megerőltetné. A leggyakorlottabb tzámoló it nagyon gyakran hibázik ugy, hogy kénytelen egy ét ugyanazon szorzást kétszer, sőt gyakran hárortiszor is számítani. A .Richenfix* hatználatátjál tévedés ki van zárva ét éppen a gyors'és biztos tzámi-táthan rejlik az előny, i általa nyerünk pénzt éa időt. A könyv Szekeres Lipótnál a '.Rechenfix* törv. .Véd. gyoritzorozó Oszlr.-Magyar Monarchiái vezérképviseltjénél Sopro.ibaíi rendelhető meg.
kArtégbrn megállapították A láiyátiy mag atUnlávtl Itgulóhb feloldották a zár alól a követkrző ztltmegyal kötaég'kel Intonrrftgyniódot, / tlakurott, Vórifll, I1
Nagyhorvátit ét Orottlonyl.
A napokban bly irányú intervenció indult meg, amely a sajtóperekben a békét megegyezést célozta,, amely minden val'ó-ttlnűtég sierint tlkerre is vezet. A volt1 miniszterek teljes elégtétel fjében hajlandóknak mutatkoztak a följelentések visszavonására. Az eddigi, tárgyalások sorári olyan megegyezés jött létre, hogy hétfőn a tárgyalás megnyitása után Habár Mihály kl fogja jelenteni/ hogy a három voty minisztert megbántani nem akarta, t amennyiben sértve érzik magukat, — tisztelettel boctánáfbt kér. Ezt az elégtételt a volt miniszterek elfogják fogadni ét Séiley Barnabái főflgyétzhelyettes 'elejti a vádat. Ezzel a nagy per végei fog érni.
Habár Mihály védője, Oaál jenő dr. a/ következőkben erösitette meg a fentieket: A békét Séiley Barnabás főűgyéuhe-lyettes kezdeményezte, s az ő érdeme, hogy a három még hátralevő pert békésen intézhetjük el. Ugy ludom, hogy Andráuy Gyula gróf gavallérosan beleegyezett az űgy ily elintézésébe, remélem, hogy a másik kél fómtgánvádló it megelégítik a
bocsánatkérő nyilatkozattal. ♦ i , *
Mulatságok,
Naptár
Január 14 Ktatmuáiiumi oatiMy,
. 15. A legitnyoiQ'tat Mtilyk Február l. A Ki-r Nóavytei álarcot balja* , 4A K«ri>iikfdö Ifják .•Mlya. a< > II. Szanatóriumi piknik. Máraoa 14 A flÍh|rimiptti»ok hangvarw>iiy«.
A Habár-perek fináléja.
Vltizavonják a feljelentéseket.
Salát ludóailónktAL —
Budapaat, |anuár 13. • Abban a híres pör ben, amelyet a koalíciót kormány miniszterei indítottak Habár Mihály szerkesztő itllmt, érdekes, jelentőt fordulat állolt be KÓttudomátu, hogy eddig két sajtópert lárgytll le a bíróság, Wekerte Sándor mlntitterelnökél és Kot-tuth Ferenc kereskedelmi miniszterét, s mind a kél sajtóper Hshárra Igen uomoruan végződött. Mé< három sajlóper vnn hátra, Andrámy Gyula grófé, Darányi Ignácé ét Appinyl Albtrl gTófí, Etek (■ tajtóperik aronbjn a legnagyobb. valótiinüiég szerint ntm fógfitr tngfllknffstnt a blróaágnt A tárgyaiéit ugyan meg fog|ák tartant, de Itáltthoiaiilra nem kerül tor, A három ynit itiltuatttf hlr amint mtgcIégtUe I lábát addigi vtáttófulását t ugy Itlitlk, hogy tlégajl ffltgHtnVtfflfl rágtlmtiátatéri,
* A Nőegylet áiwcoe hálja. A nagy kaniztai Kereszténv jótékony Nőegvictkfc küldött vjgslmi bizollsága dr. uüpety Antainé elnöklétével Űlésnanoil éa megállapította a február l-én rendezendő nagy álarcoa bál részleteit. Elhatározták, hogy a bál keretében ntaytzabátu cirkuszelőadást rendeznek. A karneváli felvonulás résztvevői számára pompás jeimateket hozatnak Drezdából. A termel pazarul de* koráiják.át ez alkalommal a földszinten nemetak páholyok lettnek, hanem tri űn-0létek is. Megjegyezzük, hogy at jeaiély iránt városszerte már most (ft igán nagy az érdeklődét. Jegyeket már lehet váltani az Alt éa BOhra cégűéi. A meghívók, a melyek igen díszesek lesznek, moat készüljek a Zala nyomdájában és már legközelebb yétkűldik-azokal.
* A Legényegylet köréből. A Legényegylet vezetősége tudatja a várót közöntégével, hogy a 15-hí mulataágra szóló meghívók már expeoiálutlak éa exiiáon lt felkéri mindazokat, akik meghívóra igényt tartanak, de azt tévedésből eddig nem kaplak, sziveakedjenek az iránt az elnökséghez fordulni. Egyúttal figyelmeztetjük a közönséget, hogy mindazok, akik jobb helyeket akarnak szerezni, "aiiveakedjenek az iránt Oeltsch és Graef urak drogéria üzletében intézkedni, hol la a jagyek a
ilól fogva megválthatók.

Táviratok és telefonjelentések.
Országgyűlés.
Budapaat, j.inuár 12.
A képviselőház ma folytatta a bank-tavazlat tárgyalását azzal, hogy Földes Béla a Juith párt nevében magas színvonalú, alapos beszédet mondott, mely az ülés egész ideiét lefoglalta.
Elnök: Betzeviczy Albert. Napirend elölt Hieronymi Károly kereskedelmi miniszter törvényjavaslatot terjesztett be sz ipart munkáanők. éjjeli munkától való eltiltásáról. Ezután folytatták a bankszabadalmi javaslát tárgyalását.
Földes Béla a justh párt nevében izólal fel. Ez a párt a nemzet gazdasági önállóságáért küzd, ennek pedig első föltétele ,az önálló jegybank. Tehát a párt nem járulhat hozzá a közös jegybank szabadalmának meghosszabbításához. Ezen az álláTponton van mindkét függetlenségi párt, melVeknek együitérzését tegnap Kossuth Ferenc dokumentálta.'Ami a javallat .szerint t bank szervezetéi ttfeti, elismeri;- hogy Lukács pénzügyminiszter eredményt ért el abban a tekintetben hogy a paritás kidomboritiaaték, azonban a nemzet közgazdaságának megerősödése csak az önálló jegybank felállításától remélhető. Hosszasan foglalkozik az önálló bank ellen felhozott érvekkel, melyeket cáfolni igyekszik, majd pedig a magyar pénzpiac helyzetével. Konstatálja, hogy a közös bank Bécscsel szemben kulánsabb, mint vt lünk szemben. Határozati javaslatot nyújt be, melyben Indítványozza, utasítsák u kormányt, tegyen Intézkedéseket arra, hogy a képviselőháznak 1909. január 26-ikán az önálló bank felállításáról hozott határozata végrehajlaasék." (Élénk éljenzés és tipi az öaazet ellenzéki pártok körében.)
A Földei Béli álttl benyulloti hitározall javallatot kilencven függetlenségi képviselő irta alá,.
Ezzel az ülés végei ért. Holnap folytál, ják a bankvitát.
A király.
fíées, január 12. A knály egéntségo lcl|»eit heiyo állott, a rekedlség et nátha inegaiüni, Öfolüégt! niponta sétál a jtchön-Iminni kastély kénjében, ma déltlóill té-tájt rgy óra hntviat tartott,
i rttirl onkilvA
lUidiipeit, lanttár 12. A kálviniért r»tormáim templomban lénytt lAurl tskllvó vuil. Ma vetmia olláthos llita István gtóf
időtebb fía.ífj. Tisza litván gróf Csáky Ilona grófnői, Az etkűvőn a főúri világ ntgy uámmal volt képviselve és igen sok politikai notabilitás is megjeleni.
Az argentiniái hus.
Bécs, január 12. Ma érkezett ide az első argenliniai huirakomány. A tengerentúli húsnak oly ntgy a kelete, hogy a kétes jelel alig győzik kielégíteni. A hivatalos bizottság a legnagyobb eliamtrétatl nyilatkozik az argentiniai hut kitűnő izéről.
A személye körüli miniszter.
Bécs, január 12. Kitűnő forráaből jelentik, hogy a király tzemélye körüli miniszter kinevezése dolgában megtörtént a döntéi. E forrát tzerinl Széchenyi Emil gróf letz a személye körüli miniazier, kinek klnevezteléaét már legközelebb nyilvánosságra hozzák
A marosvásárhelyi installáció.
Marosvásárhely, jtnuár 12. Ma vott gróf Haller János, Marvstorda vármegye aj tő-ispánjának hivatalbaiktaláaa. A beiktatás előtt a megyei, aztán a városi törvényhatótágnál folyt le. Mindkét helyen lelkesen fogadták az uj főispáni.
Elfogták az ékuertolvaj Inast.
Bécs, január 12. Pettyán Pál urasági inat mintegy 5—6 nappal ezelőtt Budapesten ellopja gazdájának, Zsedényl Okoll-csányl Endre ortz. képviielönek ét Bejének 24 ezer korona értékű éknerét ét 1300 korona kétzpénzél. Az ékaaertolva| inatl az éjjel a II. kerület egyik száltodá-ában elfogták ét letartóztatták. A tolvaj Inatl Budapealte iiállltoiták.
Egy örült nfl merénylete
Cegléd, január 12. Ssedlay ErnŐná, ng; vasúti hivatalnok nejb ma délelőtt beállított a vátotháaán a fójegyzóhöí, akire revolvert logntl éa att követette tőle. hogy béküljön kl vele. különben lelövi. A lö|tigy«ö ntm ériette a hstysetet és bámulva meredt at eíötte Mjewtt lamsrst-len nőre. att ekkor fahasábéi «gátlott ás atl a főjegyző lejéh«« vigia, vétett* tehetlt ót A tőjeuysó ttgélykiáHátsua berohantak a kaolgák, l(ib a dühöngő nőt alkiglák Kiderült, m\gy ArSIt,
4. oldal.
ZALA
Közgazdaság.
TtrinU ■utemtl, 19'1 január 11 Kéaaaru-tlalat ;
Váltazatlaa.
Hittnu-tilal | Bon 1911. áprilisra ll.lt. bon májusra II01. búza októberre 10.63. ron 1911 áprilisi 7.91.
roaa májusra tt__7. sab 1911. áprili.ra 3.59,
1911. májusra 13.90
Főszerkesztő: Snliy Sándor. PeíelössxerkcKztő: Nagy Samu.
Orbán József S'^S
mosó-, lényvasaló és vegytisatitó intézet Nagykanizsa, Hunyady-utca 6. sz. Ingek, gallérok. kéKttíök 'és mindennemű fehér neműek a legkényesebb Ízlésnek is negfelelően tisztíttatnak.'Teesék egy próba-ttsetitáaeel meggyőződni. 4674
Alkalmi yásár r6"'
i ébresztő
pHM
[i máárás áe látazeréaenél, Szarvas ÍM szálloda épület. — 3 évi jótállás! r Jő szeaiveg I koronától fOtfelé.
óramah
SZÍVÓS ANTAL
Dunánlul legrégibb ékszerüzletei
Serény József és Fia
NAGYKANIZSÁN.
Jéggyárakat, b
hűtő- - 9
berendezéseket
s BORSIG Céc bitfinfieo bevált in-■onUk, tagfUHWv kompressziós WEz&é ntáacrtk szerint valamint
teljes vágóhídi berendezéseket
nálin I tfjobb ktvtulkca * C^sU I j ~ L-léle vasöntSde
ocniicKfeí<Píyírr,
Budapest, Václ-ut 45-47. sz. Kg
TELEFONSZÁMOK M-ISh 74- n. H W—IS. na trarbia)
liltdnitnul lljliliNl mljilüDk
Araj^y és ezüst ékszerek készítése villanyerőre "berendezett ■lllifiltltl
Nagy választék ékszer arany és ezüst árukban. .
]l|?|firü a legnagyobb választékban rendet és kölönlegcs formákban.
Remek menyasszonyi ajándékok finom izlésbfn.
Legszebb női és férfi iriltfnliltlt.
Szép'raktár brillant, gyémánt és szines drágakövü tárgyakban.
Tel.es étkezőkészletek valódi ezüslbfil-Hlvatalos ellenőrző próbával ellátva.
lutónyos olcsó árak! Eiíűfáa részleifizetésre is!
A MrnSirfl |yir táalárualtó halya aaakla »l»4 mlnáaégU Alpaeea*«Uét ÉTKlSZllTIkBÓL.
Két évi jótállás.
LLAlflz Oüüfl
több mint 2000 orvos által legmegbízhatóbbnak van ajánlva. Kapható:
Gúltuch éa Oraef drogériájában. Betűs L. ét Keik Gy tyáíytxerti rában.
Figyelem!
N;gyobb előnyös bevásárlás folytán a .GÓLYÁHOZ" czimzttl szövött és rO'vidáru Qzletben Erzsébettér I. rendkívül olcsón khet bevásárolni. A tisztelt vásárló kOzOtttrgnek saját érdeke, hogy a raktárt — vételkényszer néikOl — megtekintse és a meglepő előnyösárakról meggyőződjék.
ONKENTES ÁRVERÉS.
1911. január hó 19-én délelőtt 10 órakor Gelsén 12. házszám alatt egy 5 év óta használatban és jó állapotban levő
waveS Benzinmotor cséplőgarnitura
önkéntes árverésen a legtöbbet ígérőnek eladatik. Közelebbi felvilágosítást Nagykanizsán Magyar-utca 60. szám alatt
Psrkó István, Globics Elek, Bárány Benő tulajdonosok.
m Károly
ruhafestő éa vegytlsztitó, Nagykanizsa
liimiilfnttsliliiztllíMiilfU Ictasrti kiiililku, jltlllls miletl
A
kflrforoo mm
ut|án minden uövet visszakapja eredeti színéi.
Mtolftstalti luki fiyirs i/Uliis.
A körforgó kafélAgép egyetlen vagy tisztítóból ne hiányozzék II
4741/1010. tksi.
Hirdetmény.
Várfölde Mtség telekkönyve tagosítás (oly* tán ai 1869. évi 21.7Ö számú szabályrendelethez képest átalAklttatik, é1 enet egyidejlMf-mfttd-aion ingatlanokra nézve, a melyek e a* 1868. XXIX., u 1889. XXXVIII. és át 1091. XVI. f.-clkkük a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését elrendelik ai '1892. XXIX. l.-cikkben s aMivoaett e'járá* a Ipleíoönyví bejegyzések be yeabltésével kapcsolatosan fognnatoslltallk,,
H célból ,az átalakltá>l tervezet hitelesítés* ét « helya'íliii eljárán Vál földe községben 19 I. évi |anu*r hű IB-lk napján dá'alótt IO árakor fog megkezdÓdni.
Ennélfogva fel Ivatnak:
1. Mindaaok, a kik a telcklegyzőköayvben előfórdiih bejegyzésre nézve okaualolt előterjesztést kívánnak lenni, hot!)' a telekkönyvi hatóság kiküldöttje előtt « kitűzött határnapon, vigjls IBII év. Január hé W. napján Várföld* köti égben kezdődő eljárás folyama atalf je'enlenek meg, é» az előterjeszt selket igazoló ' kiratokat meta-aák fel
2. Az öfne» érdekeltek, 1 hogy a hitelesítési láfgyalátnn személyesen vagy meghatalmazott által jelenjenek rmg, éa aa uj telekkönyvitervezet ellen mta'ánl észrevételeket annál bizonyosabban adák <14, mert a régi telekkönyv vg-Irgcs átalakít sa után a téves átvo? élésből errd-hető kifogások, t johi-zemtl harmadik személy irányit) i többé nem érvén) eaithet k.
3. Mindazok, a kik valamely i> Katlanhoz tulajdon jogot tartanak, ><e telekkönyvi bék»ble>ésr* a kalmas okirataik ninc-ern k, hogy az átírásra az 1886. Vvi XXIX L-e. 15-18. tg-ai és a< 1899. ovi XXXVItl t.-e. S, S, 7 é« 9 §§-ai értelmében szükséges adatokat megsze einl iparkodjanak. és azokkal igényeiket a kikU'dött bizottság előtt Igazol ji'->, avagy oda hassvnak, hóiiy a* át uliázó telekkönyvi tulajdonosok az ttuházáa Létrejöttét a bizottság elölt szóval ismerj" el, éa » lulajdon|og beseb'eaéaére eng de-' lyét nyilvánítsa, njert kfllonben lovaikat ezen az-úton nem érvényeaithetlkj H » bélyeg és illeték elungedéá kedvezményétől 'a elesnek.
4. Azok, a kiknek Javára tényleg már meg-zilnt követel' arc vora koró zálogjog, vagy meg-
tzflnt evvéb jog van nyltvánkOnyvileg bejegyezve, ugyszln'én az ily bejeg.féaekkel terhelt ingat'a-nok tulajdonosai, hogy be|e yzett Ingnak-lörf*-Sí1! kérelmezzék, i letve, hogy törlési engedély nyilvántartása végett a kikllidött bizottság előtt jelentenek meg, mert elleneáetbea a bélyeg-mentesség kedvezményétől elesnek.
Kelt Leten) én. 1911. óvl január hó tl-én.
^ Orosz Béla,
Ur. jbirA.
5 Segéd
fiatal erő,- a női divatáru szakmában "jártas fölvétetik
WEISZ MIKSA
divatáruház, ban Nkanizsán.
RUM
az elismert jó minőségben egy liter
90 krajcár.
V Kapható:-
ZDrog^exia.*
a „Vörös kereszt'-hez Nagykanizsán
m^mm^mmmmmm
Értesítés,
Tiszteletlel tudatom iameróseim-mel és jóakaróimmal, hogy Nagykanizsán, a Fő-uton lévő dohánytőzsdét át, i letve eladtam
Hlrschler Miksa
urnák. Midőn az évek hoeazu torán át* irányomban tanúsított támogatásért és bizalomért ezúton hálás köszönetet mondok, kérem, hogy ezt utódom Hlrschler Miksa úrral eremben is fenntartani szíveskedjenek.
Nagykanizsán 1911. jan. II.
Kaufmann Mór.
- Fenti értesítésre való hivatkozásul tudatom jóismerőseimmel, hogy Ksufmsnn Mór urlól a Főúton levő dohánytőzsdét
átvettem, melyet teljesen felszerelve tovább vezetek és kérem, hogy Kaufmann úrral szemben tanúsított jóakaratukat velem szemben is fenntartani szíveskedjenek.
Nagykanizsa, 1911. jan. II. Tiaztelettel
Hirschler Miksa
dohánytőzsde és osztálysorsjegy
elárusitás. FŐCÉLOM azlvarkahOvelyek és papírokban legjobb minőségű árut tartani és Iqilcnlt árban árusítani.
Steiner Mór óraműves
NAGYKANIZSA.
Legpontosabb zseb, inga, fali és ébresztőórák, ililmdft gyártmányok. Éksze ek, gyürük, fülbevalók legújabb d vatuak remek választékban. Lá tsz e i raktáramban elsőrend&cslp* tetők, szemüvegek kaphatók 1 koronától feljebb. Minden órajavitást pontosan és szakszerűen eszközlök. Legmagasabb . napi árban törött aranyat beváltok vagy kívánatra becserélek.
Első kanizsai szőrmemegóvó intézet
E6tvds-tér 9. szám.

NyMMlell S Uml'lul.rl 1!
WM Kii

Megrendelés szerint készítek: Szőrme-kábát, srőrme-garnítura, atőrme-kucams különlegességet, utazóbundát, lábzsákot, szóval minden e szakmába vágó munkát a legegyszerűbbtől a
'" .............. 1 legjobb kivitelig. — ..............
Raktáron tartok: mindennemO szőrmét, valamint kész •iArmegarnllurá|(at. Javitáat éa átalakltAnt olcaóa vécétek. Szabóknak eliinytti ári Kiváló tiuteiettei
a n. érd. kö<ön«*g hivti Robinsohn Gyula
párlmgásáj kérem. ......................................................■ ■ áB'iía
ii-.'i^iir.tt 1,1 aitwxi i«il»''»«

megjelenne mmaen netKoznapon e«te b órakor.
Swj kmtóug fa Vn^ümtil:
NAGYKANIZSA
imimi;mi. s.
TELEFON-SZÁM 78.
9gy aMtáékaUomáiaal.
A Mcerkctrtlőaéfcl Jlrtű kúzlesnnivrk i mrkml&ir? cinkére küldendők. - Két-árutok me|uri«Kr« nem váiMkeiik m oévtetett leveleket nem ve** figyelembe I nnbMtÓM{.
: Hirdeté*eket és nvüUeret dijtáUázat s»e* ' - i«t na fel ar kiadóhivatal.
ZALA
r.LöruÉTíai Arak i H*lyb«£ * «* Pústul '}im burtfra —éthhidJ—I'
L|)ri uáa jra 6 filljér.
POLITIKAI NAPILAP.

XXXVIII. évf. 11. szám.
Nagykanizsa, szombat, 1911. január 14.
luaélfiijimtfi
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Rt.w
I jllíWtt lltlltllji.
Nafy kantmra, január 13.
Jogásznemzet-Magyarország. — Amikor ezt megállapítjuk, egyáltalában nem esQnk túlzásba. És akkor, amikor a magyarországi jogászság problémájával foglalkozunk, nem a szorosan vett jogászi foglalkozások terén végzünk kutatásokat, hanem szinte az egész nemzet egye.emét érintő kérdést vetünk felszínre. Már az ország politikai helyzetéből következik az, hogy közel ötszáz esztendeje a jogászok intézik Magyarország sorsát Hogy ez jól van-? így, arra egyszeriben nem lehet megadni a választ. Volt idő a nemzet történelmi korszakaiban, amikor tényleg a hadvezérek és államférfiak egyik kezükben a karddal, a másikban a törvénykönyvvel hadakoztak s védték a nemzet igazát A magyar közjog, amely körül még napjainkban a leghevesebb harcok folynak a parlament porondján, — azért fejlődött oly magasra és oly tágterüre. (Pedig még ma is adódnék alkalom nem egyszer arra, — hogy a nemzet a törvénykönyv mellett a kardot is a kezébe vegye...)
Lehetetlen elvitatni a jognak az emberisége de különösen az egyes nemzetek sorsát Irányító nagy hatását. Konszolidált állapotokat, — nyugodt anyagi és szellemi fejlődést kifejlődött jogrendszer nélkül el sem lehet képzelni. És a tizen1-*
_kilencedik-jszázádriak eg^lkjegál-.
dásthozóbb érdeke áz, hogy siettette a rendszeres törvénykönyvek megalkotását és ezzel elősegítette a népek haladását. A jog a békét jelenti, a jogsértés a háborút. Tiszteljük és áldjuk a jogtudományt és annak müvelóit.
A probléma azonban, amelyet meg akarunk oldani, az, — vájjon szükséges-e és jó-e a jogtudományt művelőknek olyan csapata és az ország sorsának intézésébe a jogászok közül oly nagy számúnak közreműködése, mint ahogy az nálunk van. Ugy látszik, hogy nem, mert hosszú évek óta hangzik például az a jajkiáltás, hogy nagyon •ok az ügyvéd. Amihek következtében mindenféle mesterséges mód* szerekkel akarnak gátat vetni az ügyvédek szaporodásának.
Emlegetnek numerus clausust, szigorítják a vizsgákat, meghosszabbítják az ügyvédjelöltek gyakorlati idejét és még ttok másféle, liméllam, mesterséges eszközökkel akatják
megakadályozni az intéző körök az ügyvédi pályára való jtolongást. Tény az, hogy nálunk aránylag sokkal több az ügyvéd, mint más,' gazdaságilag sokkal fejlettebb országokban. • De amikor* ezt megállapítják, elfelejtik azt is, hogy azok, akik a jogi pályára léptek, talán nem tudnak más pályára menni. Kényszerittettek arra, hogy jogászok legyenek ... Mily szép volt az azelőtt, amikor valaki jogász volt És ma már talán együtt jár a nyomorral. Ez nem túlzás, Ezek száraz, szomorú valóságok. Egynéhány kiváltságos anyagi helyzetben lévőn kivül, azok számára, akik a jogi pályán vannak Magyarországon, szinte az élet örömeiről való lemondást jelenti. A mi társadalmi berendezkedésünkben, ami ipari és kereskedelmi hátramaradottságunkban van a hiba és nem-a jogászok nagy számában, akik éppen ezért vannak sokan, nagyon sokan. Itt nem segít numerus clausus, amely a legigazságtalanabb dolog a világon egy szabad, tudományos fog— lalkozásnál, itt nem segita gyakorlati időnek három évről ötre való meghosszabbítása, itt nem használ az ügy véd vizsgáló-bizottság drákói szigora."egy elhűl a küzdelemben, hat más akad a helyébe.
A panasz nagy és általános. Nem kisebbíti az sem, hogy például, a parlamentnek majdnem kétharmad része ügyvéd és jogász, ami talán azt mutatná, ugy-e, hogy Magyarországon nityy kilünö dolog ügy védnek lenni,, -Nem.kércm, ez nem azt jelenti. Ez csak azt jelenti, hogy -Magyarország jógásznemzet. Hogy itt nincs ipar, nihes kereskedelem és hogy azért van a sok ügyvéd. Teremtsenk ipart, legyen csak Itt kereskedelem, használjuk fel okosan kedvező földrajzi fekvésünket, nyissunk meg uj utakat a dolgozni akarók milliói számára, parlagon heverő bányákat, erdőkpt vegyünk müvelés alá: legyen csak egy gazdaságilag erős Magyarország, majd nem 'lesz akkor sok az ügyvéd. Talán még kevés is.
A kultuszminisztériumban most folyt a Jogi oktatás reform,áról a tanácskozás. Tit napig ankéteztek egyetemi professzorok, államtitkárok, magasrangu bírák és tekintélyes ügyvédek, hogy hogyan Is lehelne szigorítani a vizsgákat, — Hhgy milyen uj tárgyakat tanítsanak és még tok egyébről, Nem erről kellene tanácskozni, hanem a nem-zat élalénik reformjáról és ezzel
meg lenne oldva a1 jogi oktatás reformja is. De talán nem is lenne rá szükség. s. s.
Telekspekuláció.
Irta: Városatya.
Ha valamely város területén fekvő szántóföldet veszünk, tőlünk függ, hogy káposztát, krumplit vagy kukoricát akarunk vetni belé. De nem tőlünk függ, hogy a volt szántóföld árának tízszeresét érje meg. Mert ehhez a város kOzOnségének hozzájárulása is szükséges. Hogyan lehet a közönséggel ugarokat vagy szántóföldeket háztelkekké átváltoztatni? Ennek módja minden telekspekulációnak litka.
A városi.exislenciának alapját az alkalmas és a természetes fejlődésnek megfelelő telek képezi. Alkalmas telek nélkül nincs fejlődés. Nagykanizsa belvárosában czidőszerint még három értékes beépítetlen telek van: az uradalmi major, a zárdakert és a Blau-féle major. S/abad eladás tárgya csak ez ulóbbi lehet. Beépítetlen telek s belvárosban ezidőszerint nincsen. Csak természetes, hogy a város a perifériáján fejlődik és természetes, hogy a városnak a fejlődés elé akadályokat gördítenie nem szabad, mert a városnak köte-leasége a lakásszapOritást előmozdítani, a lakosság szaporodásának arányában.
A város közönségének csak odáig terjed a feladata, hogy a beépítendő telkek tisztán üzérkedés tárgyát ne képezzék, kűlönOsen abban az cselben, mikor uj utcák nyitásáról van szó. Mert a telek az uj utcában nem a telektulajdonos, hanem a város közönségének hozzájárulásával gyarapodik értékben, nem a tulajdonos munkája által lesznek háztelkeliké, hanem a lakosság összcsége által. Tipikus példa van erre a. városban. Ott van a Sugár-ut Énnek nregnyilásáről Jól informált üzérek jó eleve értesülvén, összevásárolták az útvonalba eső összes kuk'oricaföldeket és ezeket részben magánosoknak eladták drága pénzen IfázTé 1 Kefinek,'~ részben a városnak kaszárnya telkeknek, hololt ha a város vette volná meg ezeket a telkekel, ezreket lákarli hatott "votna meg. Ulca-nyitásoknál tehát áz Osszeség érdekel tartandók szem előtt olyképen, hogy ha valamely ulca megnyílik, jogos hogy az Utcárendezés költségeihez a telektulajdonos ?oly mértékben járuljon hozzá ^közteher-hez, mint a milyen arányban a lelek az utcanyitás következtében értékben gyarapodik és ntlnt a mennyi ennek az értéknek megfelelő pótadó.
Sajnálatos,. hogy a város ■ mindeddig telekvásárlónak nem lépell fel, és hogf az utcanyltárra vonatkozólag szabályzatunk nincs, lis volna, — nem kellene minden egyes esetben Ilyen ügyeket uj tiftgyalá-sokkal a magánérdekek szenvedélyénejt klsiolgállatni.
Hogy u| telekre szükségünk van, asl már mugállapilolluk. Két szobás és egy sioháx lakásokra éptlgy szükségünk van, mini nsgylakAsoki.t. U»l mutatja a (olylon tnulktdi házbér, mily nem ii, építkezés ArAimk smtlkedése arányában amilkedett empán, hanam a toltak árának mtyulrÁ* gulÁsa arányálym II, A telekérték gyiif.w pótlásában n iel*kiula|tltinos lti|nt«n ár-tatlat*, As n köiOuség, as fasieség ét
deme. Ezért az összeséget azonban kárpótolni kell azzal, hogy a telektulajdonos az értékszaporulatnak megfelelő pótadóyai vagy egyéb kompenzációval hozzájárul a város kOzOnségének közköltségeihez.
A kanizsai ínség.
HuszonOt százalékkal esfikkent a húsfogyasztás.
->- Saját tudósítónktól. —
Egy baki, vagy cserencsóci gyilkosság? nál, avagy a Göcsej egy egész heti bQn-krónikájánáb szenzációsabb, főképpen pedig általánosabb érdekű a Zala egyik tegnapi híre, az, mely a nagykanimi közvágóhíd elmúlt évi fogat áról közölt statisztikai adatokat. Ez a hír nem a szörnyűséges bucsus és váaári véres eseményeket szedte sorokba a gyengébb szivüek szórakoztatására, hanem adatokkal, cáfolhatatlan számokkal bizonyltja, • hogy Nagykanizsa város közönsége csOk-r kentetle a húsfogyasztását és pedig oly! tetemesen, hogy ezt már a megszokott; statisztikai ingadozásokkal nem magyaráz-1 hatjuk. Oly nagymérvű a visszafejlődés, i hogy erről csak ' súlyos, szomorúan ko- i moly okokra lehet következtetni éa kOz-1 tudomásu, hogy ezt az eredményt csak-, ugyan életbevágóan komoly okok idézték • előr Ezek az okok : kisebb 'mértékben a járvány szerűen föllépett állatbetegeégek, azonban túlnyomó mértékben a még mindig nOvekvő husdrágaság. A száj- és ( körömfájás az elmúlt évnek csak őszén lépett fel nálunk és így a nagymértékben j kedvezőtlen eredményt egymagában nem _ idézhette elő. Ezt a huszonöt százalékos [ fogyasztás csökkentést főképpen a husdrá-. gaság rovására írhatjuk, mely íme, bennünket, városi fogyasztókat immár oda juttatott, hogy napi táplálékunk egyik leglényegesebb cikkének, a húsnak fogyasz^' tását rohamosan csökkentsük.
Megdöbbentően komoly dolog ez, ha mi--nem-báljuk is magát a tüzet, csupán a füstjét, mely a statisztikai számokban jelentkezik. Bár kétségtelen, hogy a vagyoni állapot középuő fokait elfoglaló' osztályok is megszorítják némileg táplál' kozásuk mennyiségét, főképpen minőeé-' gél, e huszonöt százaléknyi csökkenést' főképpen az a legalsóbb társadalmi osz-' tály szolgáltatja, melynek husbőség idején' sem kielégítő a táplálkozása, most pedig,.; a fokozódó drágaság közepette egyenesen szánalmas lehet. Ez a huszonöt száxslék' léhát nem csupán az elengedhető fOlös-* leg nélkülözéséi jelenti, hanem bizonyos' ( rétegekben a megélhetés minimumát azt' * a valamit, mely. nélkül az élet már alig élei; inkább vegetálás.
Idáig hát eljutottunk volna már. Hogy moat már, az uj szerb kereskedelmi ater-ződés jóvoltából a fogyaaslás iránytűje esulán hová log U ndálni: további oeok-kenésre, vagy símnél látható javulására-e a helyzetnek, ez még kéteégve. Aa a minimált* állalbehoiaiai, mrtyet a törvény-hotás engedélyezett, aligha fogja lényegesen fej<vllanl a kanizsai vágóhíd atá-llstllkájll és ugy látat Ik. még mindig a kedveapbh eshetőségek kftaé szállíthatjuk, , ha rnáhtui «gy évré nem kelt a Myaet lOVábbl ro*aiahtHHÜtát%t| heeaámotnt
2. ipldal
ZALA
1011 jannár 14,
Ha lévőiről csodáljuk az agráriusok ás merkantilisták harcát, mely oly vitézi tűzzel folyt az ország házában, el lehetünk ragadtatva annak izgalmaitól, de mikor tz ity kízclróL'jSrim bennünket, bizony nincs más gondunk ás érdekűnk, mint a saját megélhetésünk Emberi dolog, ho;y az ország általános kOigazdtsági. szempontjai okvetlenül homályba borulnak előttünk, ha látjuk, mint liferálják el Kanizsáról és vidékéről a táplálékot adó nyers állatot, mig az emberanyagnak kellő tápiálkozáa hiányában, ha tovább is igy megy, le keil zülleme. Egyelőre ez ti legközelebbi tény, mely bennünket érdekel és bármily méltányosak legyenek is különben azok, kik a 25 százalék mínusz legnagyobb kontingensét előidézték, ezeknek senki ,meg nem magyarázza, micsoda igazság van abban, hogy korlátlanul elszállítják tólűhk a nyers táplálékot akkor, midőn itthon le keli szállítani a táplálkozás standardját. Bizonyára' forszírozott pártolása" a mezőgazdasági érdekeknek az, mely máa oldalról ily szomorú statisztikai adatokban érezteti hatáaát és nem tudjuk, mennyiben vág bele a. közérdekűség helyes vágányába az az intézkedés, mely úgy proíejjálja a mezőgazdaságot, hogy a társadalom emberanyagát. — 'mint a kanizsai statisztika bizonyítja, — föltétlenül lerontja. A kanizsai 25 *, meggondolásra int!
Kereskedő vagy hivatalnok ?
lila: Or. Villányi Henrik.'
Még mindig nagy a panasz, hogy a felső kereskedelmi iskolát végzett ifjak tol-nyomó része nem a kereskedelmi, hanem hivatalnoki pályán érvényesül. Miben rejlik ennek az oka ? Tény, hogy a társadalomban a merőgazdaságnak jobban kedvez az áramlat, mint a. kereskedelemnek. A ■ véd vámos kereskedelmi szerződések hatása és hatálya alatt a földbirtok jövedelmezőbb lett A földbirtokosok, nagybirtokosok és kisbirtokosok egyaránt megvagyonosodtak és jáidataposó legyen az a- földművelő, a ki 8—10 hold föld jövedelméből nem tud megélni, persze körülményeihez képest. A kereskedelemmel v„lú foglalkozás ériékét ellenben a magyar kövélemény vagy el nem ismeri, vagy- leszállítja.
A kereskedelem nem produktív, a kereskedelem megdrágítja áz árut, a kereskedő caalfinlaságból éT. Efféle jelszavakkal sű-lyeaztctték a kereskedő tekintélyét. A gaz-dász ellenben ur, a közgazdasági hivatalnok or, a forgalmi faszt aranyszegélyes kabátot hord. — Tevékenysége hivataloa órákhoz van kötve, aztán szabad, gondtalan. Muakalerbe 9 kereskedelmi alkalmazottéhoz képest sokkalta kisebb. A ma gántisztviselő hivataloa óráit az üzlet terjedelme szabja meg. Éa ha ez a magán-tiaztviaelő valamikor önálló kereskedő akar lenni, mennyi gonddal, körültekintéssel és spekulációval lehet csak upá 7 Éa hány lesz%Öztűk leégett embeil?
Kereskedelmünk helyzete bennünket az osztrák piacra utal. — A német nyelvben való járatlapság is egyik oka, bogy ifjaínk nem kedvelik a kereskedői pályát. Alig hogy kezébt vette az érettségizett ifjú bizonyítványát, máris eltemeti német tudományát és halotti beszéde! mond felette. Ami nem vrr az ilju agyában gyökeret, hamar elfonnyad.
A magyar nép bálványozza mindazt, ami uri mezben jár. Mig a kereskedő aekí csak tekintetes ur, addig a löldblr-. tokos, ha mindjárt csak pár száz holdat bérel, uraság. Ilyen életfelfogás melleit aem csodálni való, ha a magyar lfju többre értékeli a gazdasági, forgalmi, hivatalnoki áa közigazgatási hivatalnoki állást • kemtwcMt pályánál,
A felső kereskedelmi iskolát végzett ifjak javarésze az. irodákban kap alkalmazást és ezl a legtöbb 10—16 éven belül el nem hagyja, önállóságra a végzett ifjak csak 10%-a vergődik. Az Önállósítás, a lulajdonképeni Orle'1 foglalkozás el van a többi előtt zárva. Á létrátokon felfelé lulad az alkalmazott az íródat főnökig, de Ónálló nem lesz, mert az űzleUlapitás nagy tőkét igényel.
Mikor a kereskedelmi alkalmazott megkezdi pályáját, nem tudja miré viszi; reá nézve a kereskedői pálya sorsjáték. Sóvárgó vágyakozásának az Önállóságra nincsen biztos támpontja. A szorgalom kifejtése még nem biztositék prosperáláshoz. Nem igy á forgalmi vagy közigazgatási hivatalnok. A szolgálati szabályzat őt felvilágosítja jövője felől. Egészpn pontosan ki tudja számítani, hogy hány év múlva lesz annyi fizetése, hogy háztüzhelyet alapíthat. Ez a körülmény igen sók ifjút sarkal arra, hogy hivatalnok legyen és ne kereskedő. Az ugrás a bizonytalanságba, ez az, amitől a magyar ifjú nagyon fél. A mérheti valószínűség neki többet ér, Q.int a vagyonszerzésre való kilátás, mellyel kudarcot vallhat.
Látnivaló, hogy sokféle tényező működik abban kOzre, hogy. a magyar ifjú ne lépjen kereskedői pályára. Mint kereskedelmi kuli nem akarja életét eltölteni; a kereskedelmi pályán való prosperálásra pedig a vagyontalan ifjúnak nincsen előre • biztosítéka. Hiányzik a magyar ifjú lelkületéből, amit az amerikai evvel a szóval „smartness" fejez ki. A léiért való küzdelemben az eigázolásiól fél és 'ezt a félelmét nem tudja leküzdeni, mert nem talál támaszt a társadalmi felfogásban, a politikai áramlatban és , közgazdasági viszonyaink egyhangúságában sem.
Élet és iskola kölcsönösen hatnak egy-I másra. A felső kereskedelmi iskolát (a vidéken ugy van) olyan szülők gyermekei látogatjtk, kik nagyon szerény életviszonyok közt nevelkednek. Ha ezeknek az iskola elvégzése után sikerül a hivatalnoki pályán egy bi/onyos fokig e'julni, máris szüleik szegényes életviszonyait meghaladó stan-
Értesités. 1
Tisztelettel tudatom ismerőseimmel és jóakaróimmal, hogy Nagy-kanizaán, a Fó-uton lévő dohánytőzsdét át, illetve eladtam
Hlrschler Miksa urnák, a nagylőzsde volt üzletvezetőjének. Midőn az évek hosszú során át irányomban tanuaitott támogatásért és bizalomért ezúton hálás köszönetet mondok, kérem, hogy ezt utódom Hirschler Miksa úrral szemben is fenntartani szi-veskedjenek.-- -----
Nagykanizsán 1911, jan. II.
Kanfmann Mór.
Fenti értesítésre való hivatkozással tudatom jóismeróseimmel és jóakaróimmal, hogy Kaufmann MÓr ur ól a Fő-uton levő dohánytőzedét
átvettem, melyet teljesen felszerelve tovább vezetek és kérem, hogy Ksufmann úrral szemben tanúsított jóakaratukat velám szemben is fenntartani aziveakedjenek.
Nsgykanizaa, 1911. jan. 11.
Tisztelettel
Mirschler Miksa
dohánytőzsde és osztálysorsjegy
eiárusltls. PÓCÉt.OM szIvarkahSvelyek és papírokban lsg|ohb minőségű árul I tsnanl és l||llil4M álban árusítani,
I I
dard-et értek el. Magasabb életcélt nem ia szorgalmaznak. Hogy tőkepénzesek is akarjanak lenni, erTe nem ia gondolnak, 'hisz szűk ismeretkorükben nincs erre példa, mely őket biztassa.
A helyzet lassan, és következetesen javul. Szaporodik azoknak szám aj, kik bátran nekivágnak a pályának, — ahol nincs nyugdíj, hivatalos óra és szolgálati prag^ matika, de amelyen az önállóság, a vagyonszerzés nem kilátástalan. Oe az isko-' Iának ia bucsuztatóul szivére kellene kOtnl az abituriens-ifjaknak, hogy a széles országúton ugyan kényelmes haladni, — de meglepő kilátások mégis csak a nehezebben znegközeliihető, kanyarulatokban gazdag Otfényeken nyílik.
IMiízst Hun Kaposvár.
A Peati Hirlap szinikerülete.
— Salát tudósítónktól. — '
A Peati Hirlap színművészeti rovatából váló a következő hir:
Múltkoriban irtunk már arról a fejlődési folyamatról, mely a színészet terén Dunán-tul egyes városaiban végbemegy; neve-zeteaen arról, hogy Kőszeg szinügyl bizottsága határozatilag kimondotta, hogy az eddigi harmadrendű táraulattal nem éri be; továbbá, hogy Kapoavár, ahol májusra készen lesz az uj azinház, az eddigi két hónapos szezon helyett 4 hónapoara rendezkedik be. E két, különben egymástól független eset kapcsán vetettük fel egy uj azinikerűlet alakulásának gondolatát, amitől, mint értesülünk, az érdekelt városokban nem idegenkedtek. Bizonnyal még jobban megbarátkoznak majd a gondolattal, ha tudomást nyernek a nagykunt• zsoi polgármesternek, azon kijelentéséről, mely szerint a rozoga színkör helyett'kő-színház épül, mely kőszinház felépülésének kérdése még ebben az isztendöben aktuálissá válik. Pécsett, melynek eddig egyik jó nyári állomása volt Nagykanizsa, már számoltak is . azzal, hogy Nagykanizsát elvesztik. Mivel pedig azt látják, hogy uj direktorok kapnak meg egyes városokat (épen Pécseit Füredi Bélai és igy a régebbi direktorok közül egyik-másikának azűkségszerűleg kerület nélkül kellene ma-.radnia, Nagykanizsa, Kaposvár és esetleg Kőszeg közölt, valószínű, hogy a központból is egyengetni fogják az uj szini-kerület kialakulását.
A Pesti Hirlap egy idő óta nagy ambícióval dolgozik azon, hogy a Dunántulon uj azinikérületet, vagy egyszerűen színi-kerületet (mert. intézményesen még egy sincs,) alakítson. Az ehhez hasonló, gyenge alapokon mozgó hírek gyakran jelennek meg a P. H.-ban és bár a "bennük kifejezett jóakarat elvitázhatallan, viszont azembe-Otlő, hogy kombinációit mily ingatag -alapokra épiti. Az iit közöli hire! például Vécsey Zsigmond polgármesternek a Zalában megjelent újévi nyilatkozatán baziroz, holott, ez a nyilatkozat ia a távoli jövőbe helyezie a kanizsai uihházkérdés megoldását és csak annyit mondott, mint tényt, hogy a város ebben az évben már tárgyalni fog a kőszinház építéséről. Kétségtelen, hogy Kanlzaának előbb-utóbb (azt hisszük, inkább utóbb)i lesz k^szin-háza és lesz valamikor Kaposvárnak ia. De ez a két vároa akkor aem megy bele abba, hogy Kőszeggel egészítsék ki szini-. kerületnek, mert ez a szinikerűlet nem tudna eltartani valamirevaló színtársulatot, már pedig kOzOnségünk fejlett Ízlése azt Igényel. Itt három jöbb város egyesüléséről lehet csak aió.
De persze, mindez csak a távoli jövő muzalká|a, annál la inkább, mert, sajnos a .központ* sem lát|a oly közelinek a megoldási, mint a P. M. jóindulata. Az a központ, az a központ! Ezzel hagyjon bennünket békén a Peati lllrjap, matt minden kanizsai ember kési ütni, hu ezt emlttent hallja.
Hírek.
- A kanizsai köskórház költségvetése. Tegnap érkezett le NagykanIfS város tanácaáhoi közkőrházunk jelen, 1911. évre megállapított költségvetési előirányzata a végleges belügyminiszteri jóváhagyással. As előirányzat a 'betegápolás! dijak emelkedését vonja maga'után, aminek indokai alább olvashatók. Közkórházunk jelen évi uűkaégleteinek összegű 71341 korojlában van megállapítva, amire 'a mull évi pénztári maradványból mindössze 414 korona jut: Ez sz összeg fkon-ban lényegesen nagyobb az elmúlt évek előirányzatainál s ennélfogva a kórház személyenkénti és naponkénti 1 korona 46 fillér betegápolási diját 1 korona 64 fillérre kellét felemelni. E lényeges emelkedés inda&ai gyanánt uolgál mindenekelőtt a azámoa uj technikai berendezés, amit . a jelen évre tervez a kórházban annak igazgatósága. Ez egymagában majdnem 4400 K köliségszaporodást jeleni. Ax egész kórház villanyvilágításul való berendezése és egy kuthajtó villamos motor beazerzése 1600 koronába kerülnek. A városi pénztárosnak a kórházi pénztár kezeléséit járó eddigi 200 korona járandó-aágát 300 koronára emelték fel a költségvetés terhére, a betegek élelmezésének javítása is felemészt 400 koronát, végűi a fa árának dráguláaa is növeli annak kiadási rovatát. Miután a mai nappal eldőlt, bogy bentlakó alorvos helyett a városban lakó éa magáHpraxiat folytató orvost választottak a kórház alorvosává, ennek 480 koronára emeli élelmezési költségei megszűntek a költségvetés kiadáarovatát terhelni. A felemelt betegápoláai dijak nemcsak a várost terhelik az eddiginél nagyobb kiadással, hanem az öaaxea községeket és magánosokat ia, akiknek valakijük csak ápolásban réazeaűl a közkórházban. Ezek pedig sokkal többen vannak mint a város terhére eső csekély számú vagyontalan beteg, kiknek ápotisi diját a város köteles megtéríteni.
— Tanitóválasztás. A zalamegyei Pö-löakén e hó 10-én lanitóválaaztáa volt. Valentin Miklóst választolták meg a község tanítójává.
— A közkórházi alorvos! állás. Tegnap délután érkezeit le az aliapán döntése a nagykanizsai közkórház alorvosi pályázatának ügyében. Az allapán a tanács javaalatára dr. Potlák Ernő nagykanizsaigyakorló orvost nevezte ki közkórházi alorvossá, akinek kinevezése ujabbi egy esztendő Időtartamára azól.
— A Svlrdatröm nővérek Nagykanizsán A nagykanizsai kaszinó «meghívására a két SvardsIrOm nővér: a nálunk már iamert és ünnepelt Vatborg is Szigfrid február 5 ikén a kaszinóban hangversenyt tart, melyen a két világhíre művésznő izóló énekszámokat éa duetteket ad elő.
— Fertőzött somogyi községek. Kaposvárról irják, hogy a ragadóa száj- és körömfájáa alig néhány héten át tartó lappangás után, mos ismét rohamos mértékben lépett fel Somogyban. Jelenleg körülbelül 180 községben fordult elö ilynemű áltatmeg betegedéi
— Megfagyott gimnazista. Csáktornyái tudósítónk iijf: Megdöbbentően szerencsétlen vétfet ért egy Nóvák Mátyás ntvű, 21 esztendőe fiu, a varaadi főgimnázium tanulója, ki a zalamagyei Cseresnyés községben lakó saűleit akarta meglátogatni.' Gyalog elindult „Várnádról éa már közel járt Caeresnyéshez, midőn kimerülteit leült a hóra, hogy pihenten. — Oly bágyadt volt, hogy atlg két kilo méternyire a ttOlól háttól elaludt a hó-
Szén
Koks, Briket, Antracit Radnay Károly
MShaaglatat Uu*»|M<*t, N„,,«....« »tr* 4S.U sii*M.
a SMl« Htllllá. A..Ubai.«« liMhU halátMtLn , , .
is* iiiiin ih. n -tt íi ti Ufiutüi bintti
• ■ IVIIi MllUftl
* '
ZALA
3. OkJil.
tan. C ütmem hunon négy órát aludt át I lágyban, míg végre csereanyéei embe-
rek rátaláltak ét hazaszállították. Otthon még magához tért és elmondta, bogy azért aludt d, mert az előtte való napon semmit sem evett. Nemsokára aztán meghalt. A halóság telboncoltatta a holttestet és megállspitották, hogy s halál s test nagyfokú kihűlése következtében áltt be, s boncolás eredménye igazolta továbbá azt is, bogy a szencsétlen flu éhesen indult el az útra.
.— Majdnem emberhalál egy — tyúkért. Szánalmasan Összetörve, vérző sebekkel borítva hozták tegnap reggel a közkórházba Elek Katalin 70 esztendős hahóti anyókát. A csunyául helybenhagyott öregasszonyt a következő kalamitás érte: hétfőn reggelre eltDnt az öréfcasszony lakótársának, Czigány Gyűri Katalin hahóti parasztasszonynak egy tyúkja. Az aszszony az öreg nénit vádolta a tyúk eltüntetésével, de ez nem tOrte a rágalmat és maga nézett utánna, hogy a tyúk hova-tQnését kiderítse. Kutatása eredménnyel is járt, amennyiben ráakadt a tyúkra Sípos Lajosnál, a szomszédos gazda házánál. Közölte felfedezéséi lakótársával, aki nagy csetepáté kőzött vissza ia szerezte elveszett tyúkját SipoaéktóL Ezzel azonban az Űgy még nem volt befejezve. Szerdán hajnalban éktelen dörömbölés riasztotta fel Elek Katalint, a*70 éves anyókát álmából. De még mielőtt ez feleszmélt volna első riadalmából, már előtte állt 4 marcona alak, Siposék legidősebb fis, István, bárom társával, kik az öreg uszony ajtaját felfeszítették és rátörtek. A tahiáins emberek vasvillanyelekkel estek neki a balálraréműlt öregasszonynak, kit oly alaposan helybenhagytak, hogy a kórházban betekig lesz kénytelen az ágyat nyomni De még ezzel sem elégedtek meg a boszutól lihegő legények, hanem az öregasszony egész lakását feldúlták és ágyneműjét a vaaviláikkal rongyokká lépték. Miután tegnap délután a rendőrbiztos kihallgatta a nagynehezen eszméletre téritett öregasszonyt, annak panaszát, melyből súlyos testi sértés bűntette fog kialakulni, átteszi a kir. ügyészséghez.
— Oyennekzsur a kaszinóban. A nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet az idén is állandó sikerrel rendezi vasárnap délutánonként hagyományos zsurjait. A mult évben nagy gyermekzsurt rendezett az egylet és annak kitűnő eredménye arra indította a Nőegyletet, hogy az idei szezonban is megismételje ezt. A tegnap délután tartott választmányi Jllés Vidor Samuné urnő, elnOknö indítványára azt határozta, bogy a gyermekzsurt L évi Január hó 22-én, vaaámap rendezik a kaszinóban, programmal és tombolávsl egybekötve. A program m s bájos gyermeksereg produkcióiból fog állni, a tombola nyeremények pedig főleg a gyermekek OrOmét fogják azolgálni. A belépés djjs s gyermekzsuron a rendes lesz, felnőttek és gyermekeknek egyaránt 00 fillér.
— Dunyha a rendőrségen. A rendőrkapitányság folyosóján ma reggel egy kopott, fekete fejkendő^ vézna Oreg aszszony ácsorgott A kezében egy szenyes tarkaciháa dunyhát tartott a türelmesen várta, hogy a rendőrtiszt elé kerülhessen keserves panaszával.
Az egyik rendőr megszólította;
— Kár, hogy mindjárt az ágyát i magával nem hozta. Mit akar itt azzal dunyhával?
— Ellopták kérem szépeo a tollal belőle. A finom, fosztott tollal. Négy kilónak kellese lenni oszt' három sinca benne egészen, — psnaszolta airánkozva az Oreg sazony azért |0ttem. ide, hogy megjelentsem a Pűradl innak,
— Azért nem kellett volna Idehozni a dunyhát — mondta nakl a rendőr — a panaszt amúgy Is meglehette volna. Vlgys kaia a jöjjOfl ugy at
, — Az ám, — magyarázta az attzony
— de kérem népen akkor honnan tudja majd Füredi ur, hogy mennyi hiányzik belőle?
-— Majd megmondja maga neki.
— Az ám, de . . .
— Ne beszél|en Itt annyit, hanem vigye haza azt a dunyhát — kiáltott rá a rendőr,
— ugy tegyen, ahogy mondtam)
Az öreg asszony a szigorú hangra ijedten nyalábolta hósa alá a dunyhát s kifelé indult vele ez ajtón. A városháza előtt ott várta a menyecskelánya. Odaadta neki a dunyhát s fontoskodó arccal mondta a lányának:
—. Ergye lányom csak hamar haza vele, mer' az urak máskép nem veszik föl a panaszt, hacsak a dunyha otthod nincs az ágyban.
Azzal népen megfordult, visszacsono-gott a folyosóra az ajtó elé, hogy keserves panaszát a finom fosztott toll rejtelmes eltűnéséről megjelentse a Füredi urnák...
— Kritika. A Halasi Andor szerken-tésében.megjelenő .Kritika" újévi száma nagy értékű ajándékot adott előfizetőinek. Mellékletül egész terjedelmében közli Kosztolányi Dezső mesejátékát: „A loto-uevők'-et. ■ A lap benső anyagában a cikkek mellett gazdag irodalmi, szinházi, zenei, képzőművészeti rovatot talál az olvasó. A .Szó-kamra* rovatban Kosztolányi Dezső költői nyelve van lefőzve. A
Kritika kritikája" cimű rovat a Garvay Andor éa Bíró Lijos drámáinak kritikáját veui kritika alá. A .Kerülés" rovat az egén karácsonyi folyóirat- és ujságiro-dalom kritikáját tartalmazza. — A kettős főzet 40 fillérért szerezhető meg a könyvkereskedésekben és a lap kiadóhivatalában Budapesten, Vili., Rpkk Szitáfd-utca 27. sz. alatt, ahol a lapra előfizetni lehet. El.fizetési ára: egy évre (24 szám) 6 korona, félévre 12 (szám) 3 korona.
— Tűz Szeatmlhályon. Zalaszent -mihály községben Odor György : írtokos házát a gyermekei, kik gyufával játszottak, felgyújtották. A ház teljesen elpusztult.
Pelrik Dezső, Meisáner Oszkár, Keller Dávid, Wlaslcs N.rHsau Lajoa 2-2 kor., Kién Henrik 1 50 kor., Kobn József, Moss-hammer Károly, Takács Mihály, Vértes Antal, Fazekaa Károly, Öveges Ferencj 1—1 korona.
—— — . nix——urna MKMMaaaaeaM
Legmodernebb " *
művészi kivitelű
11__■ ■ w I a
MegiÉt,
táncrendeket
falraiaszakaL iMmiii
világpósta kártyákat stb.,
Iliiül névjegyeket
sjiliitlegolcsóbb árak mellett a
74 P. 1911.
Hirdetmény.
291a nyomda R
.-l
Nagykanizsán.
A nagy kanizsai kir.' tOrvénynék közhírré leni, hogy Dr. Isoó Viktor csáktornyai kir. közjegyző működését Csáktornyán 1911. évi január hó 12 én megkezdi. A kir.' törvényszék.
Nagykanizsán, 1911. évi január hó 5-én.
Dr. Fischer, előadó
Mulatságok.
Naptár
k'tmnSxIuiul raUly,
leg*DT»R7l«t oiiélje Kor Nőegylet álarcos bálja'.
Január 14 KAutmnixiuiut estély,
15; A ' " ' " 'Február 1. A
' t 4. A KnreakedS Ifjak Mtótye. ___ ft. gvSrdiliOm nBrerek-lMingveracnye . II. Szanatóriumi piknik Március 14. A fllharmonlkueok hángverüonyo.
—♦ A főgimnáziumi ifjúság hang-versenye holnap este már fii 7 órakor kezdődik és nem 7 Órakór, ahogy a meghívók jelzik.
— Köszönetnyilvánítás. A vasutas-szövetség minapi estélyének tiszta jövedelme 29 kor. 07 fllér. A rendezőség köszönetét fejezi kl a Déli vaspálya-társaságnak azért, hogy sztves volt a katonazenekart dijmenteaen szállítani, továbbá az Irodalmi kOr dalárdájának azives közreműködéséért, végűi köszönetet mond s következő felűlfizetésekért: Szlly Kálmán, Újlaki Hirschler cég, Bosnyák Géza 20—20 kor., Tolnay Lalos 15 kor., lovag bárdáhyl Bráhm Miksa, Guzony Géza. Schllhan János, Rsuschenbsrger Adolf, Kalser József, Zlmmermann Gusztáv, Relck Oyula, Betilts Lajos, Oszterhuber László, gr. Festetlch Tssziló 10 10 K, dr Hajdú Gyula. Netr és Klein cég 8-8 K, dr. L0ke,EmIl ö kor., dr Schvarz Adolf, Fekole László, Szántó Lajos, Horválh György, Singer Józaef á* társa, llreuer Mór, Mathea Károly, Rosenfeld Adolf, Herényi Józsii, Vidor Samuné 5~ 9 knr„ Slern józsrf, Dllrr lUnrlk, Török Nándor, llayer (Tusatáv 4 4 kor, dr. Oods l.lpót .120 kor,, Konyó Mihály, llirta Pál, (loldllnger Hermina, Hudnli l'ánny 3—3 kor., Haver lléla, Hadlcs l'itétte, Uansl Mór, l.övn Atlnll,
Táviratok.
Országgyűlés. „ A kanizsai képvizelő beszéde.
. : >' Budapest, január 13.
A képviselőház Návay Lajos elnöklésé-vel folytatta a bankjavaslat tárgyalását. A javaslathoz az első szónok ma Bosnyák Oé|f. a nagykanizsai kerület képviselője voJI. TilíaVozik az előadó ama kijelentése ellen, hogy az önálló bank katasztrófát jelentene az országra. Utal a választási kortesbeszédekre, — melyekben a munkapárti jelöllek ia megígérték, hogy a készfizetések felvétele nélkül nem hosszabbítják meg a kOzOs bank szabadalmát. Hangsúlyozza, hogy felfogása szerint Magyarország nem egyéb, mint Ausztria gyarmata. A javaslatot nem fogadja- el, hanem csatlakozik Kossuth és FOldes ■ határozati javaslatához.
Thaly Feféfif pártonkívüli függetlenségi kijelenti, hogy ők is sz Ónálló bank követelése alapján állanak, hosszasan fejtegeti
javaslatot nem fogadja el és szintén csatlakozik a két határozati javaslathoz.
Szünet után Apponyt Albert gróf emelkedett szólásra. A magyar nemzet önállóságának föltétele, — úgymond, — a közgazdasági függetlenség. Emlékeztet1 arra, bogy a bankkérdésben a régi szabadelvű* párt vezérel Is mindig az Ónálló bankot tekintétlék végcélnak. — A javaslatot két szempontból kell bírálni: az Ónálló bank szempontjából és abból, hogy a közös bsnk kielégíti az igényeinket Konstatálja beszéde végeredményeként, — hngy a nemzet életfeltétele nz önálló bank. Bus-dltj i a függetlenségi pártokat és a két lltggctlenségl határozati javaslathoz csatlakozik.
A következő szónok Tüdós János lenne, ö azonban kért a Házat, hogy as előrehaladott Időre való tekintettel, holnap mondhassa el beszédéi'.
lihtfik etl a kérést auvaiáa alá boftát|a és Tlltlö's János kérelme mellett isavas Cl, sllans 7SI képviselő. Űrre Tüdős délután 2 órakor nirgkodl hsatédót,
A járadék biztoaitáa sikere
Budapest, január tl Félhivatalosan js* lentik; A>00 millió nétfrtékű 4 százalékos koronajársdék jegyzési helyeiről beérkeztek a jelentések rés. ezek szerint sz egyes államokban a következő mennyisé-légeket jegyeiték: '»
Németország " Ausztria MXgyarország Schwsiz l3elgium Hollandia
12 milliárd C666 millió 400 ,
17. . 7*
6 .
Az Összes jegyzés 14 'milliárd és 34 millió. Lukács László pénzügyminiszter nagy politikai sikerének tekinti ezt az eredményt. Erre vonatkozólag Földes Béla egyetemi tanár orsz. képviselő ma így nyilatkozott egy újságíró előtt:
— A köicsönműveieteknél annyi tényező érvényesül, hogy nagyoiLSzerénytelen dolog abból politikai tőkét kovácsolni, pláne, ha tudjuk, hogy a külföld politikai viszonyainkról mily rosazul vas tájékozva és mennyire félreismeri azokat.
Igazgatóválság az Operában.
Bécs, január 13. A .Die Zeit" című lap arról értesül, hogy Mészáros Imre, a budapesti kir. Operaház Igazgatója betegsége miatt lemond állásáról és utódául Walter Brúnót, a bécsi udvari opera karnagyát nevezik ki.
A leánygyilkos főhadnagy ügye.
Szeged, január 13. Emlékezetes eseménye volt Szeged városnak az, hogy Muzsai János főhadnagy agyonlőtte Gábriel Rózsi nevű kedvesét. A katonai hatóság ebben az ügyben befejezte a vizsgálatot és beigazolva látja, hogy Muzsai kezében badonáazás közben véletlenül süll el a revolver. Azért csupán gondatlanságból elkövetett emberöléssel fogják vádolni, amit a katonai bűntelölörvénykönyv egy évi fogsággal büntet
ElsQlyedt gőzhajó.
Hamburg, jan. 13. Rettenetes katasztrófa érte a' . Mária Russ" nevű nagy gézöst. A hajó gépe elromlott, s a hajót a hullámok elkapták. A gőzös csakhamar el-silfyedt és a rajta tartózkodó 22 ember a* vízbe fult.
Sikkasztó titkár.
Besztercebánya, jan. J3. Rózsa Józaefet, a katholikus kOr titkárát letartóztatták, mert kiderült röla, hogy a két egyesületnél 20 ezer koronát sikkantott
A milliomos temetése.
Nagyszalonta, január 13. A nagyszalon-tai közismert KörOs család egy tagja sok éve kivándorolt Amerikába. Mielőtt azonban elhagyta uűlővárosát, családja tagjait megeskette arra, hogy ha Amerikában meghal, holttestét hazaszállítják. KörOs Józsefnek Amerikában kedvezett a szerencse, tObb milliót érő vagyont gyűjtött s most, hogy meghalt, hamvait hozzátartozöi hazaszállították. Tegnap temették et nagy pompával a az amerikai milliomost a város i egész közönsége elkísérte utolsó útjára, a református temetőbe.
Közgazdaság.
rwnu
lludapast, tett. január II.
RiaaSrs-lalet t
Váltósaiba.
H'Urlaa-l>>l»l I Rum lítt aptltlsrs 11.13. huta wljuHi tUŰ. bnaa (Attbwr* taft*, rau I9H ípWllar« T.W. rou májusra IS II, uh tOtl. IprlIUm SAH, |IMII;OII tilt wíiu.n HM)
l öamlM»»iö; Haalay SAméor, I i>W i.t.t»un. tapló • Nan,Ssnao.
4. oldal. - " ' " ZALA ^ ' . , 1911. jsnsir i«.
• . _ ' n . » .. ^___ . ^ _ - f Tlr:m-. . „ ||M| .....
EGY PILLANAT "Rpphpnfl Y^ Í^T ^ téIi e*kflvöi» n*v é« 1T
alatt az eredmény „IttJOIl UII11A * születésnapi, BÁLI CSOKROK, £LÓ- <jf '
" S20rzá8 nélküK : • A VlfcÁGKOSZORUKa legszebb kivitelben &
____________ b^UKUZ. UbZ 1 szárílolás nélkül. ' JK ' , , . «. . , , ,, t,L JK
M Az eredmények helyiéért a legmesszebb mepó és 3 lcgJutányOMbb árban rendelhetők í »
jszavatosságot váltatom.' flö _ _. _ . , _ „ 9D
mmt ~ i Petermana lozsef -tK Mmi $
i^JBJ^™ gyárosoknak, kereskedőknek, iparosoknak, szóval **
C-B mindenkinek, ki számolási miiveletekkel foglalkozik.
Hl/W Megrendelhető K 7» „6ze.es békül- .......* ** Ourinlul legrégibb ékfZfrOzletr!
■RfeUfi' dése vagy K 7-65 utánvét mellett bér- • vártaidé torsig teiekwr »ve tarositás (oly- I II _InvaAT ma
HW^mMH mentes küldéssel: u t*». évi 3i79 számú szabá'yrcndelethai Hprpnu III7\PT P\ r 3
■K <W> . . ' , Mpesi itaUkiUatik. e etter egyidejaieg mind- ÜUlUllV JULUUI UÜ liű
m ■ ■ ■ | 3 S7űloroc I i rt/ó+nól ^nnann »"»> Ingatlanokra nésve. a melyek c a? 1868. '
■E8£E£KE£flB QiteKeres uipoinai, jopron xx x. «z w xxxvm. és«twi. x\i t.. NAnwani7«án
. D^k^c . r ... cikkek « tényleges blrtokoatulaf.lonjogánaf be- naUtn/tntlMftn. ———-———. a „Rechenfix* törv.. védett gyorsszorzó osztrák- jegytéséjl eirínde'ik az t«c. xxix.t-cikfcben - » ---
| Ára korona 720. mt"iarchia Arany és ez iát ékszerek készítése
—'-———————e céib. i az átatakidhHervejet hite witéM ét villanyerőre berendezett illtlflitkH
|j=--=--~-0-=j| líl faaSZHáU ícFcí0nkészillék Snúaí h« w.tkn«pja„ daJiótt Nagy választék ékszer arany és
>»•_, , 11 10 órakor log megkezdődni. '
brtesitesl (Ader rendszer) házitelefonberendezésre Ennélfogva felavatnak; ezusi aruKoan.
II Értesítem a n. é. vevőközönsé- 11 alkalmas, jután) osan eladó. Bővebbet 'N)i,,.<i"0ií. «Jkik * telekjegyzökOnyvben ].,.,,_ |e»naéVObb választékban ... ,___. II rjr l/lllénwl 'HonríknAl Fncihoi M, előfordul> tKiegyzesre nézve oka!j o t elftter |s|rlrwss « icj;u«Kjruuu vaiasticauan
get. hogy a ma. naptól kezdve 11 ür. viiiányi -Henriknél trzsébei-tér H. ]eM(í3t [c„ni. h0uo- ateSkaayvt ha- rendes és kölönleets formákban
I elsőrendű prágai ll A . , , , . H1„x tóOg klküldmtjc élőit a kitttzütt határmpan, „
|| EXNER-féle sgnkáf,. || Orbáll jÖlStf^í S ftfcTM5 'RHI,k WaS.111*
dekáját 6 fillérért árusítom Pon- mosó-, fényvasaló és vegyiisilitó Intései alatt Jelenjenek «ieg, í< az elú'erjeszt, seík-ot unom tzicsoen.
II to« c'öre is biztosi- |lj Mnnenlö |ogy « hitelesítési LegSZeb^ nöl és férfi irilfinlílClk. II tom. Teljes ...rte-ettel 11 %h,rBe^ek , .egkényesebb Ízlésnek is KtienTníírS Szép raktár brillant, gyémánt és II RECH NITZBR MOR ll megfelelően lisztltlatnak. Tessékegy próba- tet ellen mta'ánl észrevételeket annál biionyo- SZÍnCS drágakő VÜ tárgyakban
lü«,M- éa C«m*« kc-rnknlA I tisztifással meggyőződni. „ 4674 sabban ad 4k «Iö, mert a régi HekkOayv vrg-
|| ^ í csemege-kereskedő | | ^gr..átalakít sa után « téve.átv,.»elé.t.él nA Tel'CS étkeZÖkéSZletek Valódi UfttlMI
Nagykanizsa. — Telefon 172. hetA bifngások t |Ahl>tema harmadik meitiéiy
J _• _ _jj ■ ■■ íjs A ■ r ■ iránjjábt többé nem érvéiiyeslthctk. Hivatalos ellenőrző próbával ellátva.
flíríiMfifísI A^U
IIMIVIII V1UUHU IUIIHV I ■ lelnnb- n uUk<eges adatokat megsze exnt ipar- A barntf artl gyúr r«aiaruattd hal, •
kerttel máius 1-ére kerestetik le- Nagykanizsa, Csoport ház. ■ kedjanak, ^s azokkal- igén veiket a. kikO dOtt bl- caakta ataS mlnSaéKU AtpaeaaaaUat
kciuci, iiiujua i crc Kcicsiciih, te -sí---— ■ zottaág elölt IgazQljás, avagy oda hassanak, #tic*«»i btbi.bAi
hetőieg a város beUetÜlefrn. 4/65 - ,, _______^ „ xrA Ifi hoay a' át uháió tílekksnyfl tulai^onosok »a aT»BHLSTB«agL
Aiánl^rtkat a kiarli' hívatilhi lóriink ' Van SZeretlCSÍtn a n. Crd. J| átruházás lelrrjOtiei a bizottság .1611 szóval is- 1 1
Ajanlatokat a kiaut nivataiDaMruiu. közönség becses tudomására 8 «>. +*»tulajdoni.* be.eb'etéaére eng-dé- -, ,, , ,, -
^■■MHBmBBKtMmi . . , " n .. . , UB tyét nyilvánítsa, mert kltlbnben loizaikst ezen az »-. wT! I > Sk 7 MI
hozni, hogy a Csoporthazban M ul0B nem érvényesilhellk, esaMlyeg és illeték
b igyelem. ^ • meSZárs2chet B SrSSíS^'ss; R (111NI) F R-iólo
Nagyobb előnyös hevásáríásfoly- , , , , H ^^'.««?ébtoivantyivánkOnyWegb^é^wy«. II II I I II II I HfKK.
tán a GÓLYÁHOZ* czimz/tt nyitotlam, ho naponta friss ■ Ugyszin én a- ily bei'gsiéwkkd trrtrctt higata- U II L I II U la II IUIU
ián a .uuLranuí cztmzrn .i ». r ■ nok tuta donoaa-, hogy b.-|e.yzett Jognak törle-
szAvOtt és rövidáru Üzletben bOrjlTéS marnaauslegolcsoo- ■ kéretmwék. i'leive, hogy törlési engedély n V^r^ola i motorok M
Erzsébettér I. rendkivOl olcsón ban kaphat.V. 9 nvilván artása végett a klkü'dwt bizottság e fltt ■jmwwivn
^ ^0lnikA t Szíves pártfogást kér I fc^ ' nyersolajlocomobilok!
sárló kAzönségrek saját érdeke,__ .. „ .. ■ K.tt Lrtem én, J9M evi január M ti-én. .
"^ír."4!1 ysi" Manaumd b Oszkár 1 orosz Béta, :I a 2
néikOl — megtekintse és a meg- |fl ? h * 5 * fcn !> - »»
lepőeiőnyAsárakról m^cyőződj*k. '■■■■BBi^^MBMMMliBiB*! ^^^^^^^^^
S I HB 32 elisn1ert 'ó minőségben; | |
ü I ^A^'ln^TcK S egy liter j 73 Clak
^PymfVlJ^T^: ■■ 90 krajcár, f Szabó Emil és társánál
> m V Tr^-r**^ ■■ kaphatók. 4803
■■ £ 'KaPha<Ő: j Budapest, VI., Taráz-körut 46. sz.
SS SS ^DxcgrexisL t í^^r-sr^
c DUDAFOK. ■■ a „Vörös kereszt*-hez Nagy- I zék Ingyen ás bérmentve.
BBÉÉ* vtztsi>6»»0««6 RUDAtjiBLOCHMAMtt, sudo'isz, HHmJ kani?sán I KérjOk a dinre ügyelni.
■ Meghivó> 1 Ufluot kárnlu 5 nggjwiTgKff 2
I fl béqródi lakorékpínzlór R. r. t. r. réeiwnymit I """ MlUljf NagykanuU ^ffiT^^V
í 1911. évi lebruár hó 2-án délelőtt II órakor az intézet helyiségében tartandó ■ MiiltíülififlUll lESl6S SütiSZtitÉS IJjr/
I XIII. rendes közgyűlésére I letesetib kivilBlbei, lltillís millitt. [W
l I körforot kefélegép
3. A mérleg előter|',siiéae, a nyeremény linvafordlláta és a fslmentvény H .9 J |j\afl ]H
■ meg dása. N. I tiljAtt mlmlon szOvét viaszakapja X jfvl PJ X 1 ,4 A leg^rőltőttyv hlfslesllánére 2 rérzvényei kl|eintése \ ■ eicüall H/im\t. I I P fm
I K.iV,t? I Kilortstiliii miDta. ivm irtllllíi I JLjLI
a UtoviM i»mi«I| íi"i m..i»v.i i iii* mi"I. tű, kvnitva ■< I A kArforuA kefélAu^p cgytllén Jr ^Ht^PÜP^ÜU I
NyimialtiH a klsd.>lult|diniKi lást á tlni»o»ul *< ^ynnts |i«m 'Sikksa N«, i ►»«■ V _ _ _ "
EGY PILLANAT
alatt az qredmóny - szorzás "nélkül; -
Rechenfix
Át egész téli idényben eakűvöi, név ét születésnapi, BÁLI CSOKROK, £LÖ-VIRÁGKOSZORUK a legizebb kivitelben és a iegjutányosabb árban rendelhetők:
Hmm lúzse! £ Mám.
törvényesen védett gyorsszorzó
SZOROZ, OSZT szárilolás nélkül.
Az eredmények helyességéért a legmesszebb mepő szavatosságot vállalom,'
MF* Nélkülözhetetlen
gyárosoknak, kereskedőkoek, iparosoknak, szóval mindenkinek, ki számolási műveletekkel foglalkozik.
Megrendelhető K 7 50 előzetes beküldése vagy K 7*65 utánvét melleit bérmentes küldéssel:
Szekeres Lipótnál, Sopron
a .Rechenfix* törv. védett gyorsszorzó osztrákmagyar monarchia vczérképviselőjériél.
Duiiántul legrégibb ékczerQzlete!
NAGYKANIZSÁN
Ara korona 7 20
Arany és e/iát ékszerek készítése villanyerőre berendezett Rlkilylitku
Nagy választék ékszer arany és ezüst árukban.
iMTfftrife a legnagyobb választékban rendes és kölönlegcs formákban.
Remek menyasszonyi ajándékok finom Ízlésben.
Legszebjg női és férfi irilfinlíitlk.
Szép raktár brillant, gyémánt és színes, drágakövü tárgyakban
Teljes étkezőkészletek valódi ulilMI
Hivatalos ellenőrző próbával ellátva.
Jutányos olcsó árak! EMás részletfizetésre is|
A karnSsrfl gyár ISatárualU halyi caakta slaá minőségit AlpaeaaaaUat áTKáSZLSTIkSAL.
Xít használt Mefonkészuléh
(Ader rendszer) házitelefonberendezésre alkalmas, jutányosán eladó. Bővebbet Dr. Villányi Henriknél Erzsébet-tér 14.
Orbán Józsefi
mosó-, fényvasaló és vegyiisztitó intései Nagykanizsa, Hunyady-utca 6. sz. Ingek, gallérok, kézelők <*.<> mindennemű fchtrncmUck a legkényesebb ízlésnek is megfelelően tisztíttatnak. Tessék egy próba-tisztítással meggyőződni. 4674
Értesítési
Értesítem a n. é. vevőközönséget, hogy a mai naptól kezdve elsőrendű prágai
EXNER-féle sonkát,
dekáját 6 fillérárt árusítom. Pontos Inszolgáláftól előre is biztosítom. Teljes tisrte'ettel
RÉCHNITZBR MÓR
fűszer- és csemege-kereskedő Nagykanizsa. Telefon 172.
mészáros Nagykanizsa, Csoport ház
kerttel, május 1-ére kerestetik, lehetőleg a város belterületen. 4/65 Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérünk.
* Van szerencsítn a n. érd. közönség becses tudomására hozni, hogy a Csoportházban
mészárszéket
nyitottam, hol naponta frit>s borjirés marhahús legolcsóbban kaphatói. Szives pártfogást kér
Manaumdlb Oszkár
f mészáros.
Nagyobb előnyös bevásárlás' folytán a .GÓLYÁHOZ* ezimzett szövött és rövidáru üzletben Erjsébettér I. rendkívül olcsón lehet bevásárolni. A tisztelt vásárló közönségnek saját' érdeke, hogy a raktárt — vétilkényszcr nélkül — megtekintse és a meglepő eiőnyös árakról megcyőzódjHt.
nyersolajmotorok és nyersolajlocomobilok!
az elismert jó minőségben egy liter
90 krajcár.
-Kapható:
JDxcgpexiSL
a „Vörös kereszf-hez Nagykanizsán '
Csak
Szabó Emil és társánál
kaphatók. 4003
Budapest, VI., Teráz-kOrat 46. u. Benzin motorok. —Stlvógáaiotorok Teljea malomberendezések. — Árjegyzék ingyen ás bérmentve.
MB" Kérjük a címre figyelni. "Sfea
fr^v^^VT Budafok
vc/taOftVNOKStS aUDA-tsiBlOCHttAmVSUDAMM, ■■■■
Meghívó
ruhafestő én vegytiaztltó, Nagykanizsa
B bégródi takarékpénztár R. I. t. c. rérauényeeeit
1911. évi lebruár hó 2-án délelőtt II órakor az intézet helyiségében tartandó
XIII. rendes közgyűlésére
tisztelettel meghívja az Igazgatóság.
A közgyűlés tárgyának sorrendje.
1. Icargatóságl jelentés
2. rciOgystőbtiofiságl, jelentés.
3. A mérleg elflt«r|-sziése, a nyeremény hovafordltááa és s fslmentvény msg^dáis. ,» * \
,4 A jegfiőkönyv hlfslesllánére 2 rénvényes kl|elötése \ • 9 Nstáni Indítványok. ' l \ >
A Ar alapsrnbáhrok 47, §•« érlslltlétirn Isléprt :i feingyelAbl||iftiági,lag helyett ti|,ik, rtfntlíí' izi.kita^ ismén tn<rgválaar á>a j
A Mii. v»l'< M/- n-Sm át'at mr«*»itfM| \miIiIoi''M 1'llWlsnuSr h| \\F\ hxilvn.as
utján mlmlon szövet visszakapja étcdtll azbiét.
A kArforgn kéfélAu^p egy ellett vt-gytiahlírból se nlAttyorrékli
VNRRHBBI
Megjelenik minden hétköznapon eete 6 órakor.


NA |J T T A M Elj*g»ir«< u tr\mfm+
X I 4 CTM. JL - • tmui. - K^i-mlo»titu»u> • k
Nagykanizsa, vasárnap, 1911. január 15.
XXXVIII. évf. 12. szám.
Swfanllii| éa Itiadjhivfltol:
NAGYKANIZSA
IfarflMj ». S. -
TEl.EFON-SZÁM 78."
egy ia»lékt41omáasai
A anrfcautAftifet |«ti k&úetaéayek a mkmtúftw cinkére hfiidendák. - Két-iratok —yorxfaért wsm vétkBtoauk « névtelen 'leveleket mm vess fifjelsieka
* N<fblxtÍMf. K Hirdetitek«t ás avkteret dqtiMíut rist vess'fel a kiedóKiveUk
POLITIKAI
* ki—i
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Rt.
Ef7N nám ára é fllUr.
lÁraftteiiüiáX' i
IMfb** * PoxUJ
* ■'áihoa kwdA I tiáUllMMi
Eé> w» l.» E < ÍJA K
Nctyadtn-c 3.W , i Wmiiliiu 4Ji „ lélín. 7. - .. ] Fütm 9." . IfMi frrt 14,- , | éim 1&— .
Rémítgette Dogykonizsón.
Nankmlitt, futár 14.
Ne higyja senki, hogy Nagykanizsán teljesen uj gondolat volt az ónálló törvényhatóság megszerzés sének gondolaia !• Nem! Ez a gondolat már akkor sarjadt ki Nagykanizsa vezető egyéneinek agyából, mikor városink a maga szerencsés földrajzi fekvésénél fogva egy nagy területre nézve közép-pontjává lett a kereskedelemnek s ennek következtében a közlekedési viszonyok fejlődésével, gyors lázas haladásával, — egyik legnagyobb gócpontja a vasúti forgalomnak. Az önálló törvényhatóság megszerzésének gondolata oly erősen kapcsolódott bele ennek a városnak fejlődési, haladási sersába, életébe, hogy mikor annak ideién nagyközségből rendezett tanácsú vártssá lett, már a városházát is olyan méretűnek tervezték s az ügyeket vezető tisztikart is ugy szervezték, hogy a városnak majdan önálló törvényhatóságit várossá való fel-lődése-idején ez az átalakulás minden erösebben érezhető zökkenés, minden jelentősebb anyagi erőfeszítés nélkül megtörténhessék.
Ezt — ugy hisszük — nagyon .jól tudjálr mindazok, kik Nagykanizsa sorsának, életének intézésében ezidött is tényezökül szerepelnek ; jól tudja bizonyára mindenki, -aki ennek a városnak hala dása, fejlődése iránt igazán érdek-
lődik s ennél fogva komolyan vizsgálja, mérlegeli azokat a mozzanatokat, amiktől haladás, fejlődés remélhető; amiket tehát elöresegl-tenl, folyamatossá tenni nemcsak érdemes, de egyenesen elmulaszt-hatatlan dolog. Ilyen, a. városnak nagy fejlődést, erős haladást igérö munka-folyamatul vetődött föl az önálló törvényhatósággá való ala-kulás terve is; mely a maga érlelő, növesztő, tisztító medrében immár odáig jutott, hogy a megvalósulástól csak rövid, sima útrész választja el. * És mi történik most?
Isten tudja: honnan, Isten tudja: kitől, rémitgetések szállanak szét; a lelkekbe, amelyek mindenképpen alkalmasak arra, hogy az avatatlanokat az önálló törvényhatósággá alakulás tervétől most a megvalósulás kapujánál elidegenitsék, elriasszák. Azt röpítették ugyanis világgá. még pedig elég komoly hir-madarak szárnyain, hogy majd akkor nyögnek még csak Nagykanizsa háztulajdonosai az adóteher, a hatalmassá duzzadó pótlék-teher alatt, ha az önálló törvényhatósággá való alakulás megtörténik. Egyébként a háztulajdonosok még csak segítenek valahogy magukon; de annál segitségtelenebb állapotban lesznek majd a lakás- vagy egyéb helyiségbérlók. A háztulajdonosok ugyanis -r hogy magukon az adóteher irányában segítsenek — egyszerűen még fölebb emelik a lakbért. De
miképpen segítsenek magukon a lakásbérlök s a bolthelyiségek bferlői, akik nagyrészben kereskedők, iparosok és tisztviselők ? Érre is megfelelnek a rémiigetők. Azt mondják, hogy a kereskedők és iparosok megtalálják majd a pótlás módját legalább az árucikkek árának fölemelése utján; de mit csináljanak a tisztviselők? Megint csak ezekre fog legnagyobb teherrel sulyosodni a helyzet.
Az efféle rémítgető híresztelések gyorsan és könnyen metszik a maguk ösvényét egy, a fejlődés anyagi nehézségeivel; küzdő város társadalmában. És akárhány agyba oly mélyen behatolnak, hogy a meggyőzni akarás minden eszköze eltompul, míg azokat hatástalanná, ártalmatlanná teheti a helyes meggyőződésű ember. Éppen azért ugy vélekedünk, hogy kötelességünk e helyen az efféle rémitgetések alaptalanságára rámutatni ; és a legtisztább, legönzetienebb meggyőződéssé) hangoztatni, hogy az. önálló törvényhatoságu városok sorába való lépés már a múltban történt adminisztrácionális berendezkedésünk alapján oly csekély anyagi áldozattal történhetik meg, amely a másrészről ekként elmaradhatatlan óriási fellen dü léssel sze m b£ rv számottevőnek sem mondható.
Ez a tény.
Városunk Vezetősége tudja: mit csinál. -Munká,a eredményét nyugodtan várhatja mindenki.
Munkásházak Zalában.
Nehczeti kivihető eszme.
' — Saját tudósítónktól. —
Serényi Béla gróf földmivelésQgyi miniszter a napokban leiratot intézett Zalamegye alispánjához, melyben felbivja, hogy a lehetőség szerint határofia Cl a vármegye munkásíakások építését. A miniszter leiratában különösen hangsúlyozza, hogy a kormány szívesen támogatja az akciót anyagi segéllyel s minden oly fél-terjesztéstw amely ezen Dgyben hozzá érkezik, soron kivQI intéz el.
Mint értesOlQnk, á megyének már számos községével közölték . a kormány felhívását, aminek itt-ott. nagyon gyéren, jelentkezett Is némi viaszhangja. De még ezekben a községekben sincs s legkisebb kilátás sem arra, hogy a kormány fantasztikus tervéből valóság {ehessen. A zalamegyei nép egy része ugyanis nincs rászorulva a munkáslakásokra, más része, amelynek tán szüksége lenne rá, egyáltalán nem volna képes ebből reá háramló, anyagi kötelezettségeinek megfelelni.
Zalavármegye gazdasági munkáaainak jó része az úgynevezett házaszsellérekből áll, kiknek bár nincsen számottevő vagyonuk, de saját* lakóházzal birnak. Ezeknek lebát eb ipso nem kell munkáslakás. ' • • ■ ; '*'
A munkásnép másik — nagyobb sxámu része — bérelt lakásokban lakik. Ezek szívesen csoportosulnának munkáslakás épitésére, de ezek viszont nem képesek a törlesztési összeget födözni, helyesebben ezekre nézve nem képez segítséget az állam támogatásával építendő mbnkáslakás, mert az ctaknem kétszer akkora terhet róna reájuk, mint amennyit ma a bérelt lakásokért fizetnek. Ennek magyarázata az, hogy Zalamegye községeiben ugyanié nincs lakásínség s éppen ezért a munkás olcsón lakik. Már pedig a kormány az
A paletot.
Irta: Hagy Samu.
— Nem értem ezt a leányt, — mondja Artúr, a Btániclibárő, valahányszor szerit ejtheti,, hogy Schmid Margitról, az érdekes arcú v»Tóléányról beszéljen. — Eljött a lakásomra; ölelt, csókolt, remegett a karjaimban. Mindenre kész volt. Akarta. És mikor már kigomboltam a bluzál, — akkor elrohant. Ki érti ezt?
Bizony, nehéz probléma ez Artúrnak, az nri gyereknek, kl beleszületett a papája előkelő fDszerOzletébe és eddig — mily szerencse I — nem volt módjában, hogy a szegénység apró, penészes intimitásait tanulmányozza; szét a gőgös szegénységét, mely már látott jobb napokat Is, vagy mely nagyobbra tör Aiturnak, ki megszokta a bőséget, rendet, tisztaságot, csupán az sz egy vonatkozása volt a szegénységgel, hogy undorodolt lőle. Nem Is ismerte máshonnsn, csak az utcáról, hol
rongyaival és kéregető tenyerével találkozott. A szegénység nagy gardasái;i problé-májit a legegyszerűbben elintézte azzal, liogy liiegieletle. fydig, — unv-c,— meggondoljuk; a szegény is ember. Az, a', csakhogy ezt a banálitás! nem én mondom Az önértet tultengéaében szenvedő szegények szokták hangsúlyozni igen meghatóan, ha megbántják őket.
E tanulságos -történet idején jött divatba a nfli paletot, a lebernyegszerü, egy darabból szabott női kabát. Nem az, melyet most ékesítenek a paletot, — a palást méltóságos nevével, hanem ennek az ősanyja, ' mely sokkal egyszerűbb, komolyabb volt és puhábban omlott el a női tesi ellágyult vonalain! Ezt hordták az urinők és srobaleánysik. A paletot ebben a formájában snká tartotta magát, ilifcrl sokba került és sokféleképpen lehelelt alakítani. Különösen a kis vidéki városkákban, — ott Is, "hol Artúr és a varróleány laktak, ..... évekig tartott kétségtelen uralma mindenfajta ruhanemű felett. Nagy volt a
paletot dicsősége és tekintélye; sok szegény leánynak e< Volt minden közelebbi vágya.. Margit * is erről álmado ott és
Előliünk is tekintély a szép ruha; ha először felőlijük, úgy érezzük, hogy a meg jelenésünk biztossága, önérzetünk, egész egyéni értékűnk valami kiegészülést nyert. Több vagyunk, mint voltunk; mások vagyunk és minden megváltozott, minden ünnepi színekbe öltözött köröttünk. Már most ml minden lehet a ruha a szomorú szívű varróleány szemében, ki az egész életet olyannak láthatja, milyennek neki a kezében alakuló meleg szövet, helyem, omló zefír, csipkék, díszek mutatják. Az egész világjicm egyéb, mint számtalan próbabábu, kik aszerint minősűln k, hogy valódi,' vagy Imitált-e az a srörme, melyet a kabátiukra rakatnak. Ha a varró-leánynsk lelke van, a pletyka srnvet mindent elmondhat néki, Atról a házaspárról, mely boldogtalan; — lálod, — sug|a a szövet — árért, mert az asszony ízlés-
telen és közönséges. Mily könnyű-szerrel nyomozhatjuk egy másik regény eseményeinek a fonalát, mélyben a regényhősnő éfje félévi fizetésénél- többet költ lüilsOaie. Ez a készülő leányruha egy fiatal ügyvéddel akar fiirtölni, ez a jvpon a főhadnagy Ízlését dicsért. Egy nagy kirakat a világ, mely zsúfolva van szövettel, selyemmel, bársonnyal, csipkével. A cukrászbolt csillárjai szél :s fénysávot vetnek ki az őszi ködbe. Kivűlről egy varrólány caodáljs a csillárok alatt rajzó elegáns asszonytömeget és egyetlen szakértő pillantással pontos leltárt készít munkába* szőtt álmai e pazar kirakatáról,
Mikor Margit először ment végig a pa-letotban az ókzi korzón, finom és előkelő voli, A paletot csupa szédelgéssel készült, mindrn csücske ha tudott: a szövete, a gombjai, a zsinórzata. Mondhatnók, nagyréti hóbortban szenvedett ez a kabát, mely olcsó,pénzen nagy elókelöaéget Imitált. De M.irgit úgy érezte, hogy minden ékességet magán hord, Hozzátartozónak
Első nagykanizsai
m
HIRSCHLER JENŐ
mwrnH. fin i m mm. -
Nagy vélaiztékban: Legfinomabb bel- t's Mlllnl.ii férfidlvatöltönyazövetak, divat nadrágok v
éa divat mailényak.
(S Sitiik szalonöltonysző vetek
állandó raktára
OLCSÓ SZABOTT ARAK!

Slfybö knllMtok $yftfl Árban,

2 oldal.
ZALA
1911 jannir 19.
építendő munkátházakkal ■ lakásínségen akar segíteni. —
A beszerzett inlormicióink alapján egybeállítottunk egy vd'Astinü költségvetést, amelyből kttűnis h<vy egy olyan munkásház, amely I s-oba, I konyha, kamra, pince, padlás,' ól és isüllóból áll, legkevesebb 3000 kor úiba k rO'. Ez az összeg 24 év alatt fitetendi ki tőke-ka nat részlettel, vegyit éveu.e -240 köro-niVal tOrtesztend . A kormány eliliez '/» részben járul h.H'á s igy mar d ai «pit-tetóre évi 192 korona törlesztés. Ezt a terhet pedig zsellérjeink nem képesek viselni, mert a mostani lakbéiek csak évi 80—90 koronát tettnek ki.
Részint ex, részint at' alacsony munkabérek Zalavármegyében útját vágták a kormány gondoskodásának. FBI kell világosítani a népet minderr&l, nehogy akkor derOljón ki, mikor tán már felépítve lennének megyetzerte a munkáslakás >k, hogy aiok amortizációját a nép képtelen fizetni. Mert ezzel csak a. vármegye terhét növelnék ét a drága pénzea épitetL házak értéktelenné válnának. Csak öiűlheiünk annak, hogy a vármegye munkáás᣻ ma még elég jó viszonyok kötött cl és nincsen rászorulva a kényszertelepitésekre.
Bosnyák Géza beszéde.
.— Saját tudósítónké. -
Bosnyák Géza, a kanizsai kerület ortz. képviselője a képviselőház tegnapi ülésén a bankkérdésben hosszabb beszédet mondott, melyet a Zala ismertetett A tartalmai, szép beszédet igen rokonszenvesen fogadták. A Magyarország többek közt a következőket írja róla:
A függetlenségi és negyvennyolcas párt részérói ma Bosnyák Oéza szólalt föl. — Bemutatkozó beszéd volt ez, de a kiforrott, temperamentumos, mély,-hazafias érzésű szánok első megnyilatkozása a parlamenti fórumon első csapásra előkelő helyet biztositolt neki a vitatkozók sorá-bsn. Kezdte azon, hogy természetesnek találja, ha az osztrákok ellenzik önálló gazdasági berendezésünket és elrémíteni igyektz-nek bennünket a gazdasági különválástól. De azt nem tudja megérteni, hogy a magyar ■ képviselőház előadói székéi>ői_ az önálló bánkot országos katasztrófának
jelentsék ki. Azt az igazságot senki sem tagadhatja le, hogy a gazdasági függőség az ország függetlenségének egyik legnagyobb akadálya. Ét az is bizonyos, hogy semmi sem bizonyit kiáltóbban a gazdasági közöttég ártalmat volta melleit, mint az, hogy e közöaség félszázados tartama alatt az ország nem tudott annyira megerősödni, hogy lerázza magáról az idegen gazdatági jármot.
A rázkódtatásokkal hiába rémítgetnek bennünket- A pénz -sohasem érzeleg a pénz mindig mfegjélehik .ott, ahol jó be-befekletést talál, Igy lenne ez az ötfálló bank felállítása esetén is.
De a^éit nem akarják a gazdasági önállóságot a nemzet ellenségei, mert tudják, hogy a gazdasági közösség ás a birodalmi egység édes testvérek. .. A munkapárt iagjai beígérték a választások elón a készfizetéseket, sőt, ha ez nem sikerülne, at önálló bankot. O sohasem vette komolyan ezeket az Ígéreteket, mert tudja, högy az ellenzék és a kormánypárt között az a különbség, hogy az ellen; zék önmagát vágatja ketté elv tért, a kormánypárt pedig elveit vágja négyfelé, hogy kormánypárt maradhasson
A javaslatot nem fogadja el, hanem határoutLJayastatpt nyújt be: utasítsa a Ház a konffl^yl, hogy az érme- ét pénzszerződétről külön törvényjavaslatot terr jeszszen be.
Az ellenzék percekig tipsolta, éljenezte és ünnepelte Bosnyák Gézát.
^rmcsítliflsig agy ipóiitjivitisiil.
At összedűlt állványok.
— Törvényszéki főtárgyaláss — - Saját tudótitónktól.
Emlékezetes sz a baleset, mely a Franz-féle gőzmalom épületének tatarozásánál négy kőmivesmunkást ért még a nyáron, midőn a javításhoz szükséges állványok összeomlottak. A szere..csíllenül járt embereket mentókocsin a közkórházba szállították, hol azóta már rég kiheverték meglehetősen súlyos sérüléseiket Az állványok felállításáért ftlelős Szántó Lajos kőműves mestert is ennek ciömunkását azonban I vád alá helyeztette a kir. ügyészség ez i esetért, melynek tegnapelőtt .volt a-t&vény-I széki főtárgyalás*.
i A gízmalom épületének kijavítását I Szántó Lajos kómbyes mesttr vállalta. A
munkálni 10 méteres létrádból konstruáltak állványokat olyképpen, hogy a létrákat alul a földre átlilották, fent pedig a félőhöz erősítették kötelek segítségével/ Minden baj nélkül meni néhány napig' j munka, jnidőn egyszerre milrilások oly épületrésihez érkeztek munkájukban, hol az egyik léin a .kelleténél rövidebbnek bizonyul). Minthogy Szántó ekkor nem volt Nagykanizsád, a munka vezetésével megbízott Ségesdy György nevű első segédje ugy akart e bajon segiteni, hogy a rövid létrára alul lécdarab iksl szegeztetett, igy egészítvén ki azt a megfelelő hosszúságúra. Ámde, mikor a primitív módon imjgy megtoldott létrát felállították, arra, még caak annyi gondot sem fordítottak, hogy rendes szokás sterinl a kötelet legfelaó fokán húzták volna keresztül, hanem egyszerűen csak felül kiállt végéhez kötötték
Így történt a baj. Amint az ekként elkészült állványon az első négy munkás helyet foglalt, a létra léctoldaléka alul eltörölt, felső rétje pedig kicsúszott a kö-télguzaból és sz egész állvány a rajta dolgozó mu ikásokkal együtt összedőli. — Bár Szántó Lajos maga nem volt jelen a szerencsétlenséget előidéző állvány építésénél, de néhány órával a katasztrófa előtt a helyszín re érkezeti s igy a 'vádirat őt is felelőssé tette amiatt,' mert elmulasztotta a köteles gondos ellenőrzést. Különösen hangsúlyozta ezt az ügyészi vádbeszéd .is a főtárgyaláson, annál is inkább, mert az állványok felállítását nem szakértő ács végezte.
A főtárgyalás körülményei azonban a részben lényegesen enyhítették a vád szigorúságát, mert a történtek rregbiráhsanát lényeges szempont jutott annak a megállapításnak, hogy Kanizsán általában kőművesek szokták az építkezéshez szükséges legnagyobb állványokat is felállítani, akik ebben jelentékeny szakképzettségre teltek szert. Tán éppen erre való tekintette) a törvényszék dr. Bród Tivadar és 'dr. Havas Hu£6 ügyvédek vedöbeszédei-nek meghallgatása után a gondatlanságból okozott súlyos lesti sértés vétségével vádolt vldlottakat pusztán pénzbüntetésre itéfté. Még pedig Szántó Lajos kőművesmestert
100 korona fő ét 4p korona meHékbfln-letésre, Sfgesdy,Oybffj kőmttvessegéde! pedig 79 korona fő és 30 kopna mWlék«-büntetésre Az itélatbqp az összes érdekeit felek megnyugodtak s igy at jogerőt.
Vannak fajdalmai?
Használjon F»ll«r fél« UtaflaMtt
éa Pall«r-f*l* ■laapllulAkat, ma
lyak HrfStlI k*aztt*|a Pall«r V.
Jan) ud vár l (y 6iy ■ wréaa, a tu b l oa
Cantrala 12a. M (Iá(rSknra(ys),
I. A Miérté'* F.lu fluid saját tapa zlalatunk szerint fájdalomeaUiapttó, (fyöirylló gyengeséget megszüntető hat*a>a| blr, gyorsan ée biztosan gyógyít csúzi. kössyényt, Ideg. gyengeeAget* oldalazurást, szaggatást, Influenzát, fej tos 4a dnrákfálUt, zsábát, bénulást, uamfáiiot, migrént, aok Itt ÍDeg nrm említett bétnaicKUll menaabad tjaax embert, A Keller- lel- Klsafluldöl, rak ed |«ég, nátha, mail éa torokfájáa éa légvonat vagy liülésíól eredő I) Jok ellen la páratlan Kyóiíj sikerrel bassnálják. Valódi csak ugy,
—no mindé i iívec a »Felien unvet vipali. 12 kis vagy 6 dupla vagy t speciális üreg bérmentve 6 korona
II. Továbbá tudomására blattjuk hozol, bogy a* em.frek ezret gyumurDaJok/gdrca, étvágytalanság, vsseégéa, hányás! láger. rva>tullél> falbbfogós, puffad taág, dugulás,< aranyere* bántalmak és különbozd emésztési zavarok ellen kitti né é* blztoa sikerrel használják a Fellar-Mle timahajtó Rebarbara Eltuipllulákni, 8 doboz M< mentve 4 kor.
. Uv kodjuok azpnban utánzatoktól és címez; ünk minden rendeltet gondosan
fellerl lenő oyéoyszerctzitk, SUiöfca.
CenIraté 126. at. {Zágrábmegye),
érezte magát a mellette kacagva viharzó uriatszonyokhoz és leányokhoz.' Belftéde hangos lett, a járása biztos az ut közepén ment és nem mint máskor, ösztönszerű szégyenkezéssel a házsorokhoz húzódva. Ha végig tekintett magán, gyönyörködött a hosszú kabát puha timulá-tában. Végigsimogatta rajt a kezét, gyorsan rendezte elől és hátul. Ah, a ruha minden, ha hónapokon át sóvár vágyódás, nehéz koplaiás_«lózte ía meg Kacagott, boldog vqlt és kacérkodott.
Artúr várta már a sötét ulcaszögleten. A leány szerette a fiút, eddig alázattal, mintegy -szégyenkezve, .magát emésztő kétségekkel és sóvárgással.. Most'egyenlőnek hitte magát veié.' .Nevelve köszön-' lőtte. Most már jöhet vele a korzóra sétálni; — rajta vah az uj paletot és ö most szép és ünnepien előkelő.
Persze, Artúr nem ment vele a korzóra. A fia tulajdonképpen észre sem vette a paletot-t, a stréber ki* varróleány társadalmi ambícióinak >e pompát mcgnyilat-kozását. De nem baj. Máskor a leányt ezerszer emésztette a szégyen amiatt, hogy Artúr csak a mellékutcákban, áll vele szóba. Most erre nem Is gohdoli; ez a sérelem megszűnt abban a p rcben, hogy a lluval egyenlőnek, hozzá iné! ónak érezte magái. Itmél kacagott, simította a paletot-t, melyet észrevételit) akart n fiatalemberrel és kacérkodott, f-s, Istenem, ma
az oly végtelen .egyszerűen, magától érte- i tödően történt, hogy az elkábult leány félóra múlva, az esti szürkületben fenn , volt a fiu lakásán. «
— Szeretsz, Artúrom ? — lihegte a leány, mikor a homályos szobában paletot-stul beleszédült á fiu karjaiba.
imádlak, — stóll sokkal nyugodtabban 1 a fiu. Aztán'inkább szerelmi rafinériából csókolta vadul, harapta a leány ajkait, ugy, hngy ez minden izében remegni kezdett, keble zihált, merev tekintete pedig valami földerengő vágyat fejezett ki. — Artúr súlyos dilemma-előli állott és gon- | dotkodva nczie a leányt, az ágyat és egy | chfiselongue-t.
A fiu elérkezettnek éiezte a kellő pillanatot. Ez a teljes hódítás azok köze tartozott, melyeket bevezetés nem előz meg. Nem levetette, hanem leszedte, leszakította az önttfdai'ait leányról a kábától, melynek pompáját még most sem "vette észre, melyért nem volt egy elismerő szsva, — és' azt nagy .sietségében egy sötét, sarokba hsjitotla. Mikor még gombolni -kezdte a j kabátot, a leány izgult agyán végigsimított j a gondQlai, hogy uri ékességétől fosztják meg: attól, sml néki bátorságot rdott, hogy Ide jóijön ét ami itt ' tartja. Még ! ettyszer riadt, könyörgő lekinttel nézett a : fiúra: lássa meg, vegye észre, kímélje, — a piHetot, a paletot,,, a fiu nem érlelte mcir.
Arlur mái tlurva lett Izgalmában, — a
leány agyában pedig mind élesebb vi'á-gosság kezdeti, derengeni. A bluz. melynek kapcsait most szaggatják le, egyszerű, szegényes, a szoknya csupa folt, — dehogy vagyunk egyenlők. Tiszia a helyzet, — a leány -előtt is, — ill egy uri fiu szerelőjévé tesz egy szegény, tiem szép varróleányt.
Kinyill a bluz, — alatta régi, használt kabát pamutból. Ez az a vastag, bolyhos tzövel, mely ellentzenves, ostobán nyárspolgári, -minden illúzió nélkül való s mely a három éves férjeket kétségbeejil. Arlur keze visszariadt a kabát kellemetlen tapintásától, a leány pedig szégyenkezve sütötte le szemeit. ;M>ly szégyenkezés fájdalma nyilatolt rajta keresztül, a szegénység megalázó, mardosó és oktalan szégyne a pompa elölt. Elfelejtette, hogy az f. rojt a van, a paktot alatt. Hol a paleMn? Az volt a dísze, az előkelősége, /fut hitte, annak pompáját mindenki megbecsüli. Hogy leszaggatta Vőlá ez a fiuv-'ez gazdag, ennek a sremében at semmi. És ö senki. Sírásra állt a szája .és könyezett. Végtelenül fájt a lelke. Most, hogy Artúr visszariadt a pamuttól és ő magában állt a szoba közepén, megfordult, elment a pa etothoz és fölemelte, Ahogy végigaiint-totts, a legnagyobb kürködő-nyomoruség fájdalma vágott a lelkébe. Z ko^ni-k rdoii.
Arlur megijedt. F.z el fog menni.
— De Margitként/-- drága klc-ikfm, ml baja V
— Én elmegyek innen, — zokogott a leány és magára teriiette a kabátot.
— Megbántottam? Nem akartam. Szavamra.
A leány lehajtott fővel lassan vonult az ajtó felé.
— Nem bántott. — De, — én elmegyek . . . Engedjen 1
A fiu az ajtónál megkapta a leány kezét. Ez erős rámással kiszabadította magát és már kinyitotta az ajtót.
— De hát miér megy el? Mondjál — dühöngött a fiu éa brutális lett, smitól a leányon erőt vett a szegényem berek furcsa és fájdalmas 0néi»clc,-de nagy igazságait csak rgy elcsuklott mondatba öntötte:
— Maga azt hiszi,* a szegény — nem ember. Igenis I Tudjl ? f ..JA szegény is ember.
Már kinn volt a folyosón. A fiu megdöbbenve (jánjult utána. A leányban kissé fololvadi a fájdalom nagy tömege és még mondhatott valamit:
.— Azt hiszi, — ez rongy. Hegy csak ugy gyűrt. — Aztán már a folyosó^ ajtajánál egy pillanatra gondolkodva megállott — : gyengéd szerelettel, mintegy elégtételadásképpen végigsimította a szép paletot-t és a maga vigasztalására egyszerűen kijelentelte:
— Ez nem rongyv
A sötét mellékutcán hazament. Artúr toká nézett utána és at egészből egy siót sem érteti.
XT TOEOK EL ID ^ S A. a kivitelben
W W mám w mémrnm M mtmmt m+mm*m m+mm* w*mw*m \W ^taM g |Cj.«pj|d«bb átbail
Nai(y raktárt fartok a leReRyizertlbb és n II r || Miiuicnnamü kAipitoa bútorukban u, m.:
i^-Mbb BALAZSY K. SzaloiiL'aniiturrtk, f
[ | i | / i i / 11 j. i * * a A j tv./ » * * > p ' rV
rlalO 08 6D6QIODO1* |j kArpItim é« bulorltcrviiketléMébon ! fiÍVitll\ íUHlrHCok.
UlWl rto/llllltlttn ll elimll llltttllrt nílllll. || NNKykNni/an, Csengory ttl Tiikmékp. éplllet. | > KfmikivUll agolid Irak. *
IW4. |«iiuai 13.
% «M»
Zalamegyei almanach 1911-re.
Czobor Mátyás vármegyei jegyző velőben helyesen cselekedett, — hogy bevált, hézagot pótló és népszerű „Zalamegyei Almanach*-jának szerkesztését rendszeresítette. Ez az Almanach, ha nem ia hivatalos, de mindenesetre hűséges képét adja Zalamegye egy-egy eaztendejének, benne élénken tükröződik e vármegye gazdasági, társadalmi, kutturálie történelmének egy esztendeje. A megye legjobb nevei tömör rűttek Czobor Mátyás szerkesztőségébe, hogy munkáját teljessé tegyék és hogy hatalmas, vonzó képben mutassák be e vármegye közkincseit: természeti gazdagságát, társadalmi életét, irodalmi tehetségét. Hozzáértő ember gondos, rendkivQI tartalmas és nélkllöziíetetlen műve ez a könyv, mélyből legközelebb néhány szemelvényt fogunk közölni. .• * .
Az Almanach gazdag szépirodalmi részén a tudnivalók egész tárházát nyújtja. Az elaó részből megemlítjük a következő címeket: naptár; látogató jegyeken való rOvidiléaek; mértékek és sulyok; pénznemek táblázata; béiyegilleték; posta, távírda ; vasúti menetrend; bérkocsi díjszabás ; vadászati éa halászati tilalmi igények; zalamegyei országos vásárok
Közli as Almanach Zalamigye legbőségesebb címtárát, ennek keretében több ezer nevet és cimet. Az irodalmi rész tartalma a következő: Gróf Majláih Józsii.- A szociális készültség anyakönyvei; Halié István: Deák Ferenc mint diák; Czobor Mátyás: A zalavármegyei nemesi választmány; dr. Brtglevics Károly: A szeretet asszonyai; Tömök Vilmos: Assumpta; Kovács AUjos: Zala vármegye népességi viszonyai; Borbély György: zalaegerszegi Csányszobor pályázata; Kincs István: A kérők; dr. Lakatos Vince: " A szépérzék és a zalai nép; dr. Vutskíts György: Balatoni halászvirtusok ; Dr. Tbassy Gábor. Hévíz gyógyfürdő; Nóvák Mihály.* A csobánd asszonyok; Zrinyi Károly: Muraköz ; id. Stadel János: A közbirtokos osztály pusztulásának okai; Hailer Jenő: Az ingyenes kocsis; Hant ke Emil: Utazás a férjhezmenés felé; Erdős René: Bucsuzzunk.
Az Almanach gazdagon van illusztrálva, közli gróf Batthyany Pál, Bosnyák Géza, Ertner Zsigmond, dr. Ruzsicska Kálmán, id. Tarányi Ferenc, gróf Batthyány Pálné, özv. Ruzsícs Károly né, özv. Vidor Samuné, Vécaey Zsigmond, Ooldmark Károly, dr. Tbassy Gábor arcképét, a Csányi szobor pályaműveit és még sok más tiszta, szép képet.
As Almanach ízléses, fővárosi színvonalon álló kiállítása a Zala nyomdájának diszes munkája.
Hitek.
Házról házra.
— Hát aztán maga mivel foglalkozik?
— Én? Csak ugy, magányos ember vagyok . . ,
— Volt-e már valahol külföldön, idegen országban ? — kérdi a. bizlos.
Nagy büszkén felel a magyar állampolgár:
— Voltam! Budapesten meg Miskócon.
Elhagyott, csendes utcán kopog, öreg ház kapuját hiába döngeti, a számláló biztos, nem jelentkezik senki. Majd egy fél óra múlva törődött öreg caoszog ki nagy ásítva.
— Mi járatban van'?
Megmagyarázzák neki., Az öreg csendesen dohog: * *
— Ugyan... mán megint számolnak...
Esjre sem vette eddig, hogy megint
tix évvel fordult odább a világ kereke. *
— Van-e szavazati joga? — kérdik az otthon dolgozó cipészmestert.
Tréfásan mondja:
— Csak "itthon, kérem. -
A szomszédban már "megváltozik a felelet Sóhajt a majszter:
— Még itthun se, kérem. Nálunk az aaazo'ny azavaz. >.;.
leányt, — magyarázza asszony — egy lapra
— Ezt a kél fontoskodva egy tessék írni. »■
— Nem lehet, minden teremtett lélek külön Ispra jön.
— Ezek mégis egyre jönnek 1 — makacskodik az asszony.
— Miért?
— Csak azért, mert egyazon percben születtek. Ikrek.
Magyarázza a számláló biztos, hogy még ez esetben sem lehet egy lapra jrni a leányokat. Az asszonyt azonban semmi érv nem győzi meg. Fortélyhoz folyamodik a számláló.
mennek a leányok, ket?
- mondja nevelve —
— Hát ha férhez egy emberhez adja
— Isten mentái ■ két emberre valók!
— No, ezért kell két lapra irni őket.
— Persze, persze, — nyugszik meg mély meggyőződéssel az asszony.
— Bosnyák Oéza és a gazdakör felirata. A Zalában .Merkantilisták* aláírással megjelent nyilt levélre ma válaszol Bosnyák Géza, a kanizsai kerület órai. képviselője.. Válaszát Eperjesy Gáborhoz, ■ a Zala r. t elriökéhez intézte. Azt hisszük,
a nyilllevélhez fűzött megjegyzéseink tisztázták a kérdés lényegét, ezért a magánlevélből csak egy részt közlünk, mely a nyíltlevélben ugyan nem érinteti, de annak tartalmával összefüggő ügyel érint. Mindenesetre örülünk, hogy Bosnyák Oéza levele Igazolja felfogásunkat, melyet a nyilt-
Egy népszámláló feljegyzései. Tegnap befejezték a fürge népezámlálók a házról hins Jáiisl. Most hordják gir- levélhez fUzötí megjegyzéseinkben fejez-madábe a rengeteg adatot, mindent, amit csak fel kellett jegyezniük a népekről. Bizonyáé, hogy ezek a fürkésző urak sok intim, jellemző dologra Jöhettek rá, jelentéktelen a esetleg érdekes titkokra is, aarikrt féltve őriz egy-egy csalid, — de erTŐt nem szabad fecsegni, mert a pletykás népssámlálót a biró elé állítja a törvény.
Érdekesek azonban a szelíd följegyzések Is.

— Csak magányos ember vjgyok, kirem, — nyögdécseli egy öreg.
— Senki sincs maga mellett, nem lakik Üt senki más? — taggaljt a biztos.
— Magános ember vagyok, klrem . .,
— Megbüntetik, ha mindent be nem valll Hány gyerek van?
— Hát, Instálom, csak hét . . .
— KI lakik még Itt? Rokon.
— Hát, két sógorom Is . . .
— No, gyerflnk cssMtány a lovArtélyos?
— Csak három, mert keltő Iillugyott,
«• Szóiga, cseléd, van-e utfyí valaki ?
Nincs mán, csík a kél lányomnak van még öezvesen h»i gyereke -
tűnk ki.
Én minden kérvényt beterjesztek a a Házhoz — Írja Bosnyák Géza r~ amely kerületemből (ön, akár egyetértek tartalmával, akár nem, hisz ez kötelessége minden képviselőnek: — A levél további resze megemlékezik a kanizsai ipartestület kérvényéről, melyre vonatkozólag azt Írja a képviselő, hogy ezt a kérvényt Is beterjesztette ;i képviselőházhoz még a hét elején, mielőtt még. a nyíltlevél a Zalában megjelent A levél igy végződik: .Arra kérlek, hogy pár sorban közöltesd ezt a Zalában, nehogy azzal vádol|anak, hogy nem viselem szivemen kerületem érdekeit*.
TÖRLEY
S TAUSMAM = = CASINQr RESERVÉ3
H'Hfl
— Az egerszegi rendőrkapitány kJ-nevetése. Sághy Lajoe, a volt zalaegerszegi rendőrkapitány távozása óta, aminek' pedig már jó ideje, Zalaegerszegnek nincs rendőrkapitányt^ A kinevezés azért késik ily soká, mert a rendőrkapitányt t főispán nevezi ki, Zalamegyének pedig nincs főispánja. Ugy Utazik, a tőiapánkéfdés megoldását a kormány nem lálja valatnj, közelinek és ezért arról 'gondoskodtak, hogy legalább Zalaegerszeg városa srie maradjon rendőrkapitány nélkül; Ugy segítettek, hogy a belügyminiszter felhatalmazta Arvay Lajos alispánt, hogy főispáni helyettesítéssel nevezzen ki rendőrkapitányt
Tanácsülés A tegnap délutáni városi tanácsülés egyetlen emiitépre méltó tárgya a jelen, 1911. évi városi költségvetésre vonatkozó jsvaalat szerkesztése volt. melyet a ma délutáni városi közgyűlésnek terjesztettek elő. ■ ,
— Az uj ipar hatósági megbisottak. Mint azt említettük, f hó 5-én választották meg városunk kereskedői és iparosai az 1911. esztendőre azokat sz iparhatósági megbízottakat, akik e minő-'ségűkben ez évben a városi tanácsnak és a járási főszolgabiróságnak kiegészítői lesznek Most osztályozzák a Városházán több csopprtba a megválasztottakat, kiknek névsora a következő. A városi tanáca mellé kirendelt 20 iparhalósági megbízott: Bazsó József, Bognár István, Bród Ignác, Darvas János, Dahcs Kálmán, Dedovácz Béla, Farkas 'jpnő, Goldberger Károly Haas Vilmos, Hild Ferenc, Jancsecz Imre, Kugler Antal, Matán Ödön, Pfeifer Jakab, Reisz Zsigmond, Schweitzer József, Török Nándor, Turek Gyula, Velecz Ede és Weiszberger Kálmán. A járási" főszolga-biróság mellé rendelt 30 iparhatósági megbízott névsora pedig a következő: Bogenrieder József, Balog Botdizaár, Csóka Ferdinánd, Dióssy Béla, Heffer Oyula, Jack Frigyes, Kohn Samu. Nagy Károly,-Németh György, Országh Kálmán, Pichler József, Pálfy Sándor, Reidinger Gyula, Singer József, Strém Károly, Sörley Jenő, Szalay János, Szakácsics Károly, Szuknay Lajos és Tálos Feienc. A megválasztottak kötelessége a hatóságot gyárvizsgálaloknál, — ipariskolák látogatásánál és műhelyek szem' léjénél kísérni és annak minden szakkérdésben tanácsot adni.
— A nagykanizsai népszámlálás Egyetlen egynek kivételével az összes nagykanizsai népszámláló biztosok befejezték 10 napra (január 1 — 10.) tervezett munkájukat. Már azt kellett gondolni, hogy az összes népszámlálók -jóval a kitűzött időn luí lesznek csak képesek elkészülni ter hes munkájukkal. A>onban a kezdetben indolens, sőt nem ^egyszer ellenséges in< dulattal viselkedő közönségben is fel ébredt Vj^frb beütés és nem nehezítettéi meg a népszámlálóknpk amúgy it fárad ságos munkáját. A 41 népszámláló bizto közül negyvenen már beszállították a város házára nagy halommá gyűlt számlálólap jaikat, hol a felülvizsgálással .megbízol tisztviselők nézik át azokat és a tiiányoso kat visszaadják az illető biztosoknak, hog; a hiányt pótolják. Ez a munka körűlbelü a hónap végére készül el. Akkor má hozzávetőleg meg lehet állapítani azt, hánj lakosa van Nagykanizsának. Addig ug/ il csak tapogatózás minden kombináció, tippe lés. Minden különösebb baj nélkül folyl le tehá: s nagy művelet N.igykanlisán Kihágás, rendetlcneiség nem történt Azaz mégis történt. Egy Imi olvasni nem tudó német assiony semmikép sem akarta nirg számláltatni magát Annyira nem, hogy k<'rés, rábeszélés, figyelmeztetés ellenerő sem mondls be * k*rt adatukat a számláló biztosnak. A kisded Ugy a fárásbtrtW ság e|é kerüli, hot a billiós érdemt sicrlnl bűnhődni fog. >
A naiykanUsal inagántlaitvlselók válssilmánya^iohiip, vasárnap' délelőtt Ütést Inti, melyen • köigyüléi rlőkéssité-•éval fog foglklkoinl.
TStrnAkik&r
rniíxt
ba&zm&fc-
isctecCtam, hvuclz\fc?
Mert
az arc üde, friss is fiai lesz tőle
számtalan nő köszönhe liert szépségét is szem cséjét
az arcot előkelően matt teszi
mert
íert
lmert
tmert
millió esetben igazolódoi be csodába illő hatása
senki sem használta méi eredmény nélkül
eltüntet minden szépség hibát
mert puhitja a bőrt
esti világitásnál csak Vet mert Porcéi Ián Poudertől lesz gyönyörű az arc
minden szépitőf pótol, di mert a Porcéll&n Poudert v nem pótolja semmi
a hites vegyész bizonyltja' mert hogy minden pouder közül az egyedüli ártalmatlan
A Porcellán Pouder csak akkor valódi, ha a doboz tetején a Yes
Kapható az egész világon mindenütt.
Központ: American Porcelain Powder Co. Ltd.
New- York 160. Broadway.
l örnkti)r MutyaroruzAt réaxéro
BUDAPEST, ,
tV kor., k'ecnkométl-ato* 8. YUl. krr , RAkócMi ut **
Áruk J és 5.
koros*

k*kt*r*k kMn?t*Aa
fonyó Mihály. Qrítsch és Oréff. Kohn L. £■(/<«, Löwy Sándori*, MUtyHt tCdmfó
2. oldal.
ZALA
1911 január 15.
építendő munkásházakkal ■ laká«injégen aku segíteni.
A beszerzett informAeióink alapján egybeállítottunk egy valószínű költség-jelét!, amelyből kitanh iw<y egy olyan munkátház* amely I s oha, I konyha, kamra, pince] padlás, öl és istállóból áll, legkevesebb 3000 kormába k. rO'. Ei az összeg 24 év aljtt Itzeiend') ki tőke-ka nat részlettel, vagyis éve ne 240 koro-nlval tőrlesztend* tarmány elilicz % részben járul hoz/á $ igy ma: d <u épíl-tetőre évi I92 korona törlesztés. Ezt a terhet pedig zsellérjeink nem képesek viselni, mert a mostani lakbérek csak éyi 80—90 koronát tesznek ki.
Részint ez, részint az alacsony 'munkabérek Zalavármegyében útját vágták a kormány gondoskodásának. F0I leli világosítani a népet minderről, nehogy akkor dttJUjön ki, mikor tán már felépítve lennének megyeszerte a munkáslakás >k, hogy azok amortizációját a nép képtelen fizetni. Mert ezzel csak a vármegye terhét növelnék és a drága pénzen épített házak értéktelenné válnának. Csak Oi ülhetünk annak, hogy a vármegye munkássága ma még elég jó viszonyok között él és nincsen rászorulva a kényszűrtelepítésekre.
Bosnyák Géza beszéde.
• — Saját tudósítónk tí. -
Bosnyák Géza, a kanizsai kerület ortz. képviselője a képviselőház tegnapi ülésén a bankkérdésben hosszabb beszédet mondott melyet a Zala ismertetett. A tartalmas, szép beszédei igen rokonszenveseit .fogadták. A Magyarország többek közt a következőket írja róla:
A függetlenségi és negyvennyolcas párt részéről .ma Bosnyák Géza szólalt fül. — Bemutatkozó beszéd volt ez, de a kiforrott, temperamentumos, mély, hazafias-érzésű-szánok első megnyilatkozása a parlamenti fórumon első csapásra előkelő helyet biztoaitott-neki a vitatkozók sorában. Kezdte azon, hogy természetesnek találja, ha az osztrákok ellenzik önálló gazdasági berendezésünket és elrémíteni igyektz-nek bennünket a gazdasági különválástól. De azt nem tudja megérteni, hogy a magyar képviselőház előadót székéből az önálló bankot országos katasztrófának
jelentsék kl. Azt tagadhatja le, hogy a gazdasági függöaég az ország függetlenségének egyik legnagyobb akadálya. És az is bizonyos, hogy semmi sem bizonyit kiáltóbban a gazdasági közösség ártalmas volta mellett, mini az, hogy e közösség félszázad ívj tartama alatt az 'ország nem tudott'annyira megerősödni, hogv lerázza magáról az idegen gazdasági jármot.
A rázkódtatásokkal hiába rémiigeinek bennünket. A pénz "isohastm érzeleg, a pénz mindig megjelenik ott, ahol jó be-befektetést talál. Igy lenne ez az önálló bank felállítása esetén is.
De azéit nem akarják a gazdasági önállóságot a neműt ellenségei, mert tudják, hogy -a gazdasági közösség ás a birodalmi egység édes .lestvérek.
.A munkapárt tagjai beígérték a választások előtt a készfizetéseket, sőt ' ha ez nem sikerülne, az önálló bankot. O sohasem vette komolyan ereket az Ígéreteket, mert tudja, hogy az ellenzék éa a kormánypárt között az a különbség, hogy az ellenzék önmagát vágatja ketté elv lért, a kormánypárt pedig elveit vágja négyfelé, hogy kormánypárt maradhasson
A javaslatot nem fogad|a el, hanem határouti javaslatot nyújt be: utasítsa a Ház a kormányi,'hogy az érme- és pénz-? .szerződésről külön törvényjavaslatot ter-jeszszen be. *
Az ellenzék percekig tipwlta, éljenezte és ünnepelte Bosnyák Gézá*.
Szerencs stlenség agy épáletjavi tásná t
Az összedűlt Állványok.
— Tőrvittyszití főtárgyalás. — - Saját tudósítónktól. —
Emlékezetes az a baleset, mely a Franz-féle gőzmalom épületének tatarozásánál négy kőmivesmunkást írt még a nyáron, midőn a javításhoz szükséges állványok összeomlottak. A szerencsétlenül járt embereket menlőkocsin a közkórházba szállították, hol azóta már rég kiheverték meglehetősen súlyos sérüléseiket Az állványok felállításáért felelős Szántó Lajos kőműves mestert és ennek olőmunkását azonban' i vád alá helyeztette a kir. ügyészség ez I esetért, melynek tegnapelőtt' volt a lörvény-I uéki főtárgyaláu.
I A gázmalom épületének kijavítását I Szántó Lajos kőműves mester vállalta. A
konstruál*
| lak állványokat olyképpen, hogy a létrákat | alul a földre állították, fent pedig a lető-| höz erősítették kötelek segítségével. Min-j den baj nélkül ment néhány napig f munka, midőn egyezer ármunkátok oly épületrészhez érkeztek munkájukban,. hói az egyik létra, a kelteiénél rövidebbnek bizonyult. Minthogy Szántó ekkor nem volt Nagykanizsán, a munka vezetésével megbizoit Segt-sdy Oyörgy nevű első segédje .ügy akart e bsjon segíteni, hogy a rövid létrára álul lécdarabot szegeztetett, igy tgéf7iivén ki azt a-megfelelő hosszúságúra. Ámde, mikor a primitív .módon imígy megtoldott létrát felállították, arra, még cuk -annyi gondot aem fordítottak, bogy rendes szokás szerint jí kötelet legfelső fokán húzták volna keresztül, hanem egyszerűen cuk felül kiálló végéhez kötötték
Igy történt a baj. Amint az ekként elkészült állványon az első négy munkás helyet fdglalt, a létra léctoldaléka alul el^ törött, felső résie pedig kicsúszott a kö-télguzsból és az egész állvány a rajta dolgozó munkásokkal együtt összedőli. — Bár .Szántó Lajos maga ntm volt jelen-a szerencsétlenséget előidéző állvány építésinél, de .néhány órával" a .katasztrófa előtt a helyszíni re étkezett s igy a vádirat őt is felelőssé lette amiatt, mert elmulasztóit 3; a köteies gondos ellenőrzést. KOiö-nö&én hangsúlyozta ezt az ügyészi vádbeszéd is.a főtárgyaláson, annál is inkább, mert az állványok felállítását nem szakértő ács végezte.
A főtárgyalás körülményei azonban a részben lényegesen enyhítették a vád szigorúságát, - mert a történtek rregbirálísánál lényeges szempont jutott annak ármegállapításnak, hogy Kanizsán áltatában kőművesek szokták az építkezéshez szükséges legnagyobb állványokat is felállítani, akik ebben jelentékeny szakképzettaégre teltek szert. Táti éppen erre való tekintettel a-törvényszék dr. Bród Tivadar éa dr. Havas Hu?ó ügyvédek védőbetzédei-njek meghallgatáu után a gondatlanságból okozott súlyos testi sértés vétségével vádolt vádlottakat pusztán pénzbüntetésre Ítélte. Még pedig Siáritó L »jos kőművesmestert
.iüQ kűmna fő éa 40 Jtőiona. mtttékbo*-(etésre, Segesdy Qyörgy kőmOwaaaegédet pedig 79 korona lő és 30 koraoa mellékbüntetésre. As ilélstben^z összes érdekelt felek megnyugodtak s igy az jogerős.
Vannak ííjriiliai?
HB«sn*l)on-F»ll*r>tél* BlMftssMst F*ll«r-I«l* ai»aptlul*kat, m* lyak •eyadüll kSsslMJ* Fsttcr V, JsntuSvsrftyéfyswréM.StuMn C»ntr«l» taa. aa (Zágrátimaay*).
L A I'Vllm--lé'e Élsa fluid saját-upa zlalaturik szerint fájdalnmesUiapild, gyógyító gyenge-' Béget mogsaUmöta hat*s«al blr. gyorsan *s biztosan gyósyii esúsL kóaavsnyt, Ideg, gyöngeséget, oldalaxurásl, szaggatást, infiu-anxát. faj. tog ét dnrék fájást, zsábái. bénulást, •r.mfalá.t, migránt, sok Itt meg nuin •oiiiwu MtáfrsStrtöl msgtzabad ijaaa élHtSSrt. A FVtt.r w- Kisaüuldot, rakeduég, nátha, msll éa torokfájás és légvonat vagy hüléatól eredő b Jok elltín is páratlan Kyóg) alkarral használják. Valódi csak ugy, ha iniodoi uvmt a .Keil.r. n«vet viseli. 12 kis vagy 6 ilupla vagy t speciális üveg bérmentve b korona 11. Továbbá tudomására <lia|t)uk hozni, hogy as órai .erek ezrei gyomorbajok. görcs, ét-váaytalanaág, voseégés, hányási Inger, rosszullét, íelböfflgón, puffadtság, dugulás, aranyeres bántalmak éa különböző .raé.z-tésl zavarok ellen kitünA és biztos sikerrel használják a Koüor-félo hashajtó ttabarbara Ktapilulákat. G dobos bái mentve 4 kör. Ov kodjuok azonban utánzatoktól és cé-mezi-ftnk miodaa rendelést gondosan
feller®. jíihwyutrtoirt, SUbici,
Central* 126. n (Zágrábmegye).
érezte magát a mellette kacagva viharzó uriasaaonyokhoz és leányokhoz. Beszéde hangos lett, a járása biztos; az ut közepén ment és nem mint máskor, ösztönszerű szégyenkezéssel a házsorokhoz húzódva. Ha végig tekintett magán, gyönyörködött a hosszú kabát puha simulá-aában. Végigsimogatta rajt a kezét, gyorsan rendezte 'dől és hátul. Ah, a ruha minden, ha hónapokon át sóvár vágyódás, nehéz koplalás előzte is meg. Kacagott, boldog volt és kacérkodott. 3 '
Artúr várta már a sötét utcaszögleten. A leány szerette a fíul, eddig alázattal,
kétségekkel és sóvárgásul. Most egyenlőnek hitte magát vele. Nevelve köszön-^ tölte. Most már jöhet Vele a korzóra sétálni ; — rajra van az uj paletot és ő' most szép és ünnepien előkelő.
Persze, Artúr nem ment vele á korzóra. A fia tulajdonképpen észre um vette a' palelol-t, a stréber kis varróleány táru-daimi ambícióinak e pompát megnyilatkozását. De nem baj. Mákkor a leányt ezemer emésztette a szégyen' amiatt, hogy Artúr csak a mellékutcákban áll vele szóba. Most erre nem is gondolt; ez a sérelem megszűnt abban a p -rcben, hogy a fiúval egyenlőnek; hozzá mél ónak érezte magái, ismét kacagott, limilotta a palctoM, melyet ésirevétejni akart a fiatal-emberrel és kacérkodott, Et, istenem, ma
az oly végtelen egyszerűen, magától értetődően tOriént, hogy az elkábult leány félóra múlva, az esti uűrkűletben fenn volt a fiu lakásán.
— Szeretsz, Artúrom ? — lihegte a leány, mikor a homályos szobában paletot-stul beleszédült a hu karjaiba. ' Imádtak,.-- szólt sokkal nyugodtabban a fiu. Aztán inkább uerelmi raffinériából csókolta vadul, harapta a leány ajkait, ugy, hogy ez minden izében remegni kezdett, keble zihált, merev tekintete pedig valami földerengő vágyat fejezett ki. — Artúr tulyos dilemma elölt állolt éa gon-dolkodvi nézte a leányt,; az ágyat és egy chaiselongue-t.
A fiu eiéikezeltnek éiezte a kellő pillanatot. Ez a teljes hódítás azok köze tartozott, melyeket bevezetésiem előz meg. Nem leveieite, hanem leízédte, leszakította az öntudáHan leányról a kabátot, melynek pompáját még most um vette észre, melyért nem volt egy elismerő szsva, — és szt nagy sietségében egy sötét urokba ! hajította Mikor még gombolni kezdte a | kabátot, a leány izgult agyán végigsimított . a gondolat, hogy uri ékességétől fosztják meg: attól, ami néki bátorságot rdott, hogy ide jöjjön és ami itt tartja. Még ! eaysur riadt, könyörgő teklnttel nérett a i fiúra: láts* meg, vegye ésrre, kímélje, — a paletot, a paletot.. a fiu nem értette mcf.
Artúr már durva leli izgalmában, — n
leány agyában pedig mind élesebb világosság kezdeti derengeni. A bluz, melynek kapcuit most szaggatják le, egyszerű, szegényes, a szoknya csupa folt, —dehogy vagyunk- egyenlők. Tinta a helyzet, — a leány előtt is, — itt egy uri fiu szeretőjévé tesz egy szegény, nem szép varróleányt.
Kinyílt a bluz, — alatta régi, használt kabát pamutból. Ez az a vastag, bolyhos szövet, mely ellenszenves, ostobán nyárspolgári, minden illúzió nélkül való s mely a hároméves férjeket kétségbeejti. Aitur keze visszariadta kabát kellemetlen tapintásától, a leány pedig' szégyenkezve sütötte le szemeit. Mély szégyenkezés fájdalma
nyiialoit rajta keresztül, a szegenyug meg-alázó, mardosó és oktalan szégyene a pompa előtt. Elfelejtette, hogy az is rajta van, a paletot alatt. Hol a paletot ? Az volt a dísze, az előkelősége. Azt hitte, I annak pompáját, mindenki megbecsüli. Hogy leszaggatta róla ez a fiu, — el gaz- i dag, ennek a szemében az semmi.. És 0 senki. S'rátra állt a szája és Könyezctt. Végtelenül fájt a lelke. Moat, hogy Artúr visszariadt a pamuttót és ő magában állt a szoba közepén, megfordult, elment a j pa etothoz és fölemeltei Aho^y végigsiml-af tolta, a legnagyobb kütködö nyomorúság fájdalma vágott a lelkébe. Z kognl kezdeti, I
Artúr megijedt. Ez el log menni.
— De Margttkám, — drága kic-ik-fm, ml .baja?
— Én elmegyek innen, — zokogott a leány és magára telítette a kabátot.
— Megbántottam? Nem akartam. Szavamra.
A leány lehajtott fővel laaaan vonult az ajtó felé. .
— Nem bántott. — De, — én elmegyek , . . Engedjen 1
A fiu az ajtónál megkapta a leány kezét. Ez erős rántással kiszabadította magát és már kinyitotta az ajtót.
t De hát miér megy el? Mondjaj — dühöngött a fiu és brutális lett, amitől a leányon erőt vett a szegényemberek furcsa és fájdalmaa önérzete, de nagy igazságait
cuk egy elcsuklott mondatba öntötte:
— Maga azt hiszi, a stegénv — nem ember. IgenisI Tudji?l ... A szegény is -ember.
Máf kinn volt a folyosón. A fiu megdöbbenve bámult utána. A leányban kissé ftlolvadi a fájdalom nagy tömege és még mondhatott valamit:
Azt hiszi, — ez rongy. Hegy cuk ugy gyűri. — Aztán már a folyosó ajtajánál, fcgy pillanatba gondolkodva 'megállolt, — gyengéd szeretettel, mintegy elégtételadásképpen végigsimította a szép palelot-t éa a maga vigaulalásár* egyszerűen kijelentette:
— Et nem rongy.,
A fölét mellékutcán hazament. Artúr soká nételt ulána éa aa egéuből egy atót um értett.
15 TT TOKO K E ÜL 3D S n leR,trtóM^
r , _ Mltn.léniifmil kAipitóa butorukban u. m.:
BALAZSY K. li 8zalon«arniturák, Jf
Nagy raktárt tartok a legegyszerűbb és a legmodernebb
Háló és ebédlőből:
IMit (Mimim li Mim Nllitalsfc aillitl.
kárpiton tu butoikrreskrtléNéhcn NN^ykttnl/SR, Caengery'Ut Takarék,ji, épillcl,
dívány matracok.
KetullilvOll tsoltd Irak. #
1911. január 15.
Zalamegyei almanach I9ll-re.
Czobor Mátyás vármegyei jegyző velőben helyesen cselekedett, — hogy bevált, hézagot.-pótló fis népszerű „Zálamegyei Almanach "-jának szerkesztését rendazere-lilette. Ez az Almanach, ha nem is hivatalos, de mindenesetre hűséges képét adja Zalamegye egy-egy esztendejének, beflne élénken tOkrözódik e vármegye gazdasági, társadalmi, kulturális történelmének egy esztendeje, A .megye legjobb nevei tömörültek Czobor Mátyás szerkesztőségébe^ Högy munkáiét teljessé tegyék és hogy hatalmas, vonzó képben mutaasák be e vármegye közkincseit: természeti gazdagságát, társadalmi életét, irodalmi-tehetségét Hozzáértő embjr gondos, rendkivQI tartalmas és nélkülözhetetlen műve ez a könyv, melyből legközelebb néhány szemelvényt fogunk közölni.
Az Almanach gazdag szépirodalmi részén a tudnivalók egész tárházát nyújtja. Az első részből - megemlítjük a következő címeket: naptár; látogató jegyeken való rövidítések • mértékek és sulyok; pénznemek táblázata; bélyegilleték; posta, táv-irda; vasúti menetrend; bérkocsi díjszabás ; vadászati és halászati tilalmi igények; lalamegyei országos vásárok.
KOzli az Almanach Zalamtgye legbőségesebb dmtárát, ennek keretében több ezer nevet ét címet. Az irodalmi rész, tartalma a következő: Gróf Majláth József: A szociális készültség anyakönyvei; Halis István: Deák Ferenc mint diák; Czobor Mátyás: A zalavármegyei nemesi választmány; dr. Bdglevícs Károly: A szeretet asszonyai; Törzsök Vilmos.: Assumpta; Kovács Alajos: Zalavármegye népestégi viszonyai; Borbély Oyörgy: A zalaegerszegi Csártyszobor pályázata; Kincs István : A kérők; dr. Lakatos Vince: A szépérzék és a zalai nép; dr. Vutskits György: Balatoni halászvirtusok ; Dr. Thassy GáborHévíz gyógyfürdő; Nóvák Mihály: A csobánci asszonyok; Zrínyi Károly; Muraköz; id. Stadel János: A közbírlokos osztály pusztulásának okai; Haltér Jenő: Az ingyenes kocsis ; Hantke Emil: Utazás a férjhezmenés felé; Erdőt René: Bucsuzzunk.
Az Almanach gazdagon van illusztrálva, közli gróf Batthyany Pál, Botnyák Géza, Eitner Zsigmond, dr. Ruztíctka Kálmán, id. Tarányi Ferenc, gróf Batthyány Pálné, özv. Ruzsics Károlyné, őzv. Vidor Samuné, Véctey Zsigmond, Ooldmark Károly, dr. Thauy Gábor arcképét, a Csányi szobor pályaműveit ét még sok más tiszta, szép ♦képet.
Aa Almanach ízlését, fóvároti színvonalon álló kiállítása a Zala nyomdájának ditzet munkája.
Írek! Házrólházra
Egy népszámláló fdljegyzésel. Tegnap befejezték a fürge néptzámlálók a házrőHiázra Járási Most hordják garmadába a rengeteg adatot, mindent, amit csak fel kellett jegyezniők a r.épekről. Bizonyos, hogy ezek a fürkésző urak tok intim, jellemző dologra jöhettek rá, jelentéktelen s esetleg érdeket titkokra is, aaébtl féltve őriz egy-egy ctalád, — de enA nem tubád fecsegni, mert a pletykát népnámlálőt a biró elé állftja a törvény.
Érdeketek azonban a szelíd följegy-zétek is.
0
— Csak magányos ember vagyok, kirem, — nyögdécseli egy öreg.
— Senki tincs maga mellrtt, nem lakik IM aanki mát? — figgaijs a biztos.
— Magános ember vagyok, kirem , ..
— MegbOntettk, ha mindent be nem vall i Hány gyerek van ?
— ifit, Instálom, cMk hét , , .
— Ki lakik még Üt? Rokon,
— Hát, két aőgortim !t . ,,
«■» No, gyerünk csak, hány a k-»várlélyrn ?
Caak három, mert kalló lilhagyott. * Sioiga, cseléd, van-e-még valaki?
— Nincs mén, cs»N a két jányomnak van még öeivetan hal gyataka
ZALA
9. okkL
Hát aztán maga mivel foglalkozik 7
— Én? Csak ugy, magányos ember vagyok ,
— Volt-e már valahol külföldön, Idegen ország'an? — kérdi a bittoe.
Nagy büszkén felel a magyar állampolgár:
— Voltam ! Budapesten meg Miskócon.
■ m •
Elhagyott, csendes utcán kopog, öreg ház kapuját hiába döngeti a számláló, biztos, nem jelentkezik senki Majd egy tét óra múlva törődött öreg csoszog ki nagy ásítva. .— Mi járatban van? Megmagyarázzák neki. Az öreg csendesen dohog ?
— Ugyan... mán megint számolnak. Esz re sem vette eddig, hogy mégint
tíz évvel fordult odább a világ kereke. •
— Van-e szavazati joga? — kérdik az otthon dolgozó cipész mestert.
Tréfásan mondja:
— "Csak itthon, kérem. A szomszédban már megváltozik a
felelet Sóhajt a majszter:
—_ Még itthun se, kérem. Nálunk az asszony szavaz.
— Ezt a két leányt, — magyarázza fontoskodva egy asszony — egy laprs tessék írni
1 — Nem lehet, minden teremtett lélek külön Ispra jön.
— Ezek mégis egyre jönnek I — makacskodik az uszony.
— Miért?
— Csak azért, mert egyazon percben születtek. Ikrek.
— Az egerszegi rendőrkapitány kinevezése. Síighy Lajos, a volt zalaegerszegi rendőrkapitány távozása.óta, aminetf pedig már jó ideje, Zalaegerszegnek nincs rendőrkapitány*. A kinevezés azírt késik ily soká, mert a rendőrkapitányt a főispán nevezi ki, Zalamegyének pedig nincs főispánja. Ugy látszik, á tóispánkérdás megoldását a kormány nem látja valami közelinek és ezért arról gondoskodtak; hogy legalább Zalaegerszeg városa - ne maradjon rendőrkapitány nélkül. Ugy se-, gítjettek, hogy a" belügyminiszter (elhatalmazta Arvoy Lajos alispánt, hogy főispáni, helyettesítéssel nevezzen ki rendőrkapitányt Tanácsülés A tegnap délutáni városi tanácsülés egyetlen említésre méltó; tárgya a jelen, 1911. évi városi költségvetésre vonatkozó javaslat szerkesztése volt, melyet a ma délutáni városi közgyűlésnek terjesztettek elő.
- Az uj Iparhatóság! megbízottak. Mint azt említettük, f. hó 5pán válasz-tolták meg városunk kereskedői és iparosai az 1911. esztendőre azokat az iparhatósági megbízottakat, akik e minőségükben ez évben a városi tanácsnak és a járási főszolgabiróságnak kiegészítőt lesznek. Most osztályózzák a városházán több csoportba a megválasztottakat, kiknek névsora a következő. A városi tanács mellé kirendelt 20 iparhatósági megbizott: Bázsó József, Bognár István, Brőd Ignác, Darvas János, Dancs Kálmán, Dedovácx Béta, Farkfcs Jenő, Qoldberger Károly Haas Vilmos, Hild Ferenc, Jancsecz Imre, Kugler Antal, Mátán Ödön, Pfeifer Jakab, Reisz Zsigmond, Schweítzcr- József, Török Nándor, Turek Gyula, Velecz Ede és Wetstberger Kálmán. A járási főszolga-bíróság mellé rendelt 20 ipar hatósági
ntetoJicLi cv 'A&zonyck mv&it
ruxk
Mert
az arc üde, friss is fiatal lesz tó le
Magyarázu a számláló biztos, hogy megbízott-névsora pedig a következő:
még ez esetben sém lehet egy lapra irni a leányokat Az asszonyt azonban semmi érv nem győzi- meg. Fortélyhoz folyamodik a számláló.
— Hát ha férhez mennek a leányok, egy emberhez adja < kel ?
— Isten ments I — mondja nevetve két emberre valók 1
— No, ezért kell két lapra irni őket.
— Persze, persze, — nyugszik meg mély meggyőződésül az asszony.
— Bosnyák Qéza éa a gazdakör falirata. A Zalában .Merkantilisták' aláírással megjelent nyilt levélre ma válaszol Bosnyák Géza, a kanizsai. kerület orst. képviselője. Válaszát Eperjesy Gáborhoz, a Zala r. I elnökéhez intézte. Azt hisszük, a nyiltlevélhez fűtött megjegyzéseink tisztázták a kérdés lényegét, ezért a magánlevélből cuk egy részt közlünk, mely a. nyiltlevélben ugyan nem érintett, de annak tartalmával összefüggő ügyet érint. Mindenesetre örülünk, hogy Boinyák Qézá levele igazolja felfogátiinkat, melyet -a nyiltlevélhez fűzőit megjegyzéseinkben fejeltünk ki.
Én minden kérvényt belerjetztek a a Házhoz — Írja Botnyák Qéza — amely kerületemből főn,' akár egyetértek tartalmával, akár nem, hisz ez köteles-tége minden képvitelönek. — A levél további resze megemlékezik a kanizsai ipartestület kérvényéről, melyre vonatkozótag azt Írja a képviselő, hogy ezt a kérvényt It beterjesztette n képviselőházhoz még a hél elején, mielőlt még a nyíltlevél a Zalában magjelent. A levél igy végződik: .Arra kérlek, hogy pár torban közöltesd eit a Zalában, nehogy azzal vádoljanak, hdgy nem viselem szivemen kerületem érdekeit*.
számtalan nő köszönheti 1 ert neki szépségét is szerencséjét
. . az arcot előkelően mattá meri teszi
- . millió esetben igazolódott
jpien ée csodába illő hatása l
I . senki sem használta még tmeri eredmény nélkül
BogenriederJózuf Balog^ldi^r Ctóka t| mnM ^
Ferdinánd, Dióssy Béla, Heffer Gyula, Jack %mert hihAt ^JP3^ ^ ^ Frigyes, Kohn Samu. Nagy Károly, Németh
TÖRLEY
35 TALISMAN m sCASWOSRÉSERVÉ
György, Országh Kálmán, Pichler József, Pálfy Sándor, Reidtnger Gyula, Singer József, Strém Károly, Sörley Jenő, Szalay János, Sukácsics Károly, Szuknay Lajos és Tálos Fetenc. A megválasztottak kötelessége a hatóságot gyárvizsgálatoknál, — ipariskolák látogatásánál és műhelyek nemléténél kisérni és annak minden szakkérdésben tanácsot adni.
— A nagykanizsai ritptzámláiás. Egyetlen egynek- kivételével az összes nagykanizsai népszámláló biztosok befejezték 10 napra (janulr I —10.) tervetejt munkájukat. Már azt kellett gondolni, hogy az összes néptzámlálók jóval a kitüzőti jdőh tul lesznek csak képesek elkészülni ler hes munkájukkaí. A'ónban a kezdethet indolens,. sőt nem egyszer ellenséges in dúlattal viselkedő közönségben is fel ébredt a jobb belátás éa nem nehezítettél meg a népszámlálóknak amúgy is fáradt ságoi munkáját. A 41 népszámláló bizt közül negyvenen már beszállították a viroi házára nagy halommá gyűlt számláló láp (alkat, hol a felülvizsgálással megbízol tisztviselők nézik át azokat és a hiányos kat vissuadják az illető biztosoknak, hog a hiányt pótolják. Ez a munka körOlbolü| a hónap végére kés/Ol el. Akkor mái hozzávetőleg meg lehet teapit.mi azt, hán lákou van Nagykanizsának. Addig ugy cuk lípogaWiét minden kombináció, tippe lét. Minden különösebb baj nélkül folyl le tehá; a nagy művelet N<tgykénlisán Klhigát, rendellenesség nem történt. Aza i mégii történt. Egy Irni olvainl nem iud német asiiony semmikép um akarta mrg« stámléltaini mugéi. Annyira nem, hogy k'rés, rábeuélés, figyelmetleiéi ellenért sem mondta ba a kMi adatukat a uám» láló hUloMiak. A kladad ügy a $áté«htró* tág elé klíOII, hol a bünrti étdame tu-ttni bflnhődnl fog,
- AnatykanUsal magéntlaatvIialQk VtlilnkMniAityn holnap, vatátnap délelőtt liléül lart, milyen l HtWj^illéft elAkémié-téval fog hiflalktiinl
hibát 0 -m , • #
mert puhítja a bőrt
esti világitásnál csak Yts mert Porcellán Poudertől lesz gyönyörű az arc
minden szépitőt pótol, de mert a Porcell&n Poudert nem pótolja semmi
a hites vegyész bizonyítja1 mert hogy minden pouder közül az egyedüli ártalmatlan
A Porcellán Pouder csak akkor valódi, ha a doboz tetején a Yes szócska áll?
Kapható az egész világon mindenütt
Központ;
American Porcelain Powder Co. Ltd.
New• York 160. Broadway.
Fömhtár Ma&y*rot**ái réiréri
BUDAPEST,
IV Jtor., K"tc*téMWf■ tcA 8. VIII. kvr } KMáocti ut 9. sí
furáik X*- ** J< - korona.
Rultárak Xagrkaimsáa
fon)* Mthd/y, (kltsfh is Üt§^f, 1 Katm l /t^i'.v, Löhy Sdfidorfté, f NdhlfHt Káréty
oraai.
ZALA
ivn. jumiffr
— "XJy^iíffvitr Ktvtar Adolfot, Zala Mhmtgyt (ÖrvényKatŐ&ágt bizottságának tagját nagy részvét mellett temették el tegnap délután Budapesten Sándor-utcai
' lakásáról. A temetésen megjelentek mindazok sz egyeiülétek és testületek, amelyeknek az elhunyt vezetóje vagy tagja volt, azonkívül számosan a pénzügyi világ, valamint a főváros társadalmának előkelőségei közül. A többi között ott voltak: Mándy Lajos miniszteri tanácsos, a Középponti Jelzálogbank elnöke, Horváth Tivadar dr., Leltner Zsigmond és Huszár Oyula igazgatók, Alexander Bernit, Schwartz Gusztáv és Scbwarz Artúr egyetemi tanárok, Scbwarz Félix a^ Athenaeum vezérigazgatója, Kohányi Tivadar dr., Kovácsi József dr. az Adria Tengerhajós-Tártatág igazgatója és még igen sokan mások. A halottat a kerepesi-uti temetőben helyezték örök nyugalomra. — Az elmúlt héten elhunytak Nagykanizsán: Faitr József 66 éves földműves, Papszt Józsefné szül. Qlatz Karolina 49 éves magánzónő, Ozv. Pelcz Lajosné szOL Tömén Terézia 73 éves -agánzó, Horváth István 1 napos, Skergula Aranka 21 hónapos, Kocsis Jázfef 19 éves tanonc, Ország Katalin 4 éves és Ozv. Noficzgr Ferencné szül. Rad-ván Anna.73 éves házvezetőnő.
— Akinek király az apja. Ki ne emlékezne viasza boldog gyermekéveire, mikor a gyermekek élénk fantáziájukban a királyra gondolnak. Egyik-másik ilyenkor így szól: milyen nagyszerű apja lehet a királyfi unak I Önkéntelenül a gyermek fantáziájának eme megnyilatkozását látjuk az összes napilapokban a megjelent .Főherceg néni ajándéka" című hírben. Egy bájos kis leánygyermek ugyanis a minap felszólította Auguszta főhercegasszonyt, hogy küldjön neki azokból a babákból, amelyekkel már nem játszanak at 0 gyermekei. Szinte csodálatos, hogy'az' fajdalom milyen nem esi tő hatással van a gyermek lelkületére: A Tolnai Világlapjában kéthetenkint megjelenő .Gyermekvilág* cimü mellékletben Londesz Elek ismert mesei ró pompás képekkel illusztrált cikkben irt a babákról és itt szóba hozta Auguszta főhercegnőt. Egyúttal megemlítette, hogy milyen' jótékony hatással van a leánygyermekre a babával való játszás. Érdekes, hogy ez'a kit leányka a főhercegatszonynak azt is megírta, hogy a Tolnai Világlapjából tudta ' meg, hogy a főhercegatszonynak annyi sok | babája van, s remélt, hogy ói is boldoggá | fogja tenni egy szép babával.
— Kilátástalan helyzet a száj- éa körömfájás miatt. Ma reggelre megér- | kezelt tegnapi -hírünknek hivatalos meg- | erőtitésé, hogy a marhák ragadót száj- ét körömfájása Palin—Korpavár után másik amnszédunknál, Szepetnek közséfeben it tatttötte a fejét, ujabb néhány béllel elodázván reményűnket, hogy vátárjaink végre ■agazabaduinak tilalmaik atóL Ámde mi a Mélát ? Az, hogy Szepetnek után Bajcta, Pityeháza, Somogy szentmiklót, majd Lang-viz, Homokkomárom, Bagoia- Sánc it tertő-zbttckkéleaznek.ha két hét alatt nem, hát bá-rom, vagy hat hónap múlva, vagy bármikor,
' da okvetlenül. Ez tebát nem állapot, mert , igy semmi biztosítékunk nincs arra nézve, hogy marhavásárjaink akár egy teljes esztendőn betűi it megnyíljanak Képtelenség tétlenül várnunk, hogy t vész szép lassan
Dr. Kunze, németországi- egészségügyi tanáesos a kővetkezőket irja : Asszonyoknak, akik évek óta nehéz székelésben szenvednek, naponkint kétszer: reggel és este kőrfilbelül '[, boros pohárnyi i természetes Ferencz József-kese-i rflvizet rendelek. A hatás kitűnő. » Minden alkalommal az étvágy Is j nagyobbodik: ami minden egyes esetben a közérzés általános javulásával van kapcsolatban.
— Kapható ásványvlzkereskedé-sekben és gyógyszertárakban.
sétáljon körm i városunkat környező TT köziégen,,megfosztva bennünket naprólnapra növekedő anyagi gondjaink némi javulásának minden reményétől. Itt tenni kell valamit, a járási állatorvos találja ki, hogy mit, — különben, minden.tönkremegy a hóhapqk óta ieljeten stagnáló városban, melynek minden forgalma tzü-neiel a marhavásárok tilalma miatt.,
k — A Székelyfélje javaslat és. a jogi vizsgák. Minthogy a Székely-féle javaslatból pár hónap múlva törvény lesz, mindazok, a kik a törvény életbeléptéig doktorátust nem szereznek, csak. két évvel később lehetnek önálló ügyvédek Akik azt akarják, hogy az uj törvény rájuk ki ne hastan ét igy kél évet nyerjenek, forduljanak a Dr. Dobó jogi sem inariumához (Kolozsvárt, Bolyai-u. 3.) melynek segítségével hal hét alatt letehetnak egy szigorlatot. Ez annál it inkább ttnáctos, mert a beállott egyetemi rendszerváltozások következtében a szigorlatok anyaga aránytalanul nagyobbodott. Az intései kikölcsönzi a tankönyveket helyettesítő, u összes szigorlati kérdéseket felölelő jegyzeteit, melyekből otthon elkészült jelölteket rövid rekapituláló kurzus során késziti elő. A Jogi vizsgák letétele* c. most mtgjelent könyvet díjmentesen megküldi.
> — A gyermekzsur. A város Okszet kOreiben a legmelegebb érdeklődéssel találkozott minapi hírünk, melyet az ttr. jótékony nőegylet jövő vasárnapi gyer-mekzsurjáról közöltünk. Kűlönöaen a gondtalan kicsinyek áradoznak a boldogságtól, hogy ismét részük lehet abban a nagy örömben, melynek mull évi emléke oly élénken éi még emlékezetűnkben. Mindnyájan szeretnének -a bájos gyermekkabaré szereplői között lenni, de a rendezőség nagy gonddal válogatja öitze a programmizámokat, hogy valóban ctak elsőrendű attrakciók legyenek azok. A műsort a napokban közöljük.
- Uj Ogyvédjelöft. Miklós Sándor nagykanizsai jog szigorát, miután a budapesti tudományegyetemen eltő [szigorlatát tikerrel letette, a zalaegerszegi ügyvédi kamara.az ügyvédjelöltek névsorába iktatja.
— Házasságok. Áz elmúlt héten házasságot kötöttek Nagykanizsán: Szabó Lajot kocsis Hoffer Juliannával, Kaiser Ernő magánhivatalnok Nyitrai Margittal, Németh Imre bognár (Budapest) Magyar Ágnessel, Plánder Ferenc földműves Marton Katalinnal és Kalmár József kőműves Németh Katalisnal.
1 — Várotiaknak, hivatalnokoknak atb. Emésztési zavarok éa minden egyéb a sok ülésből éa szellemi munkából eredő betegségeknek meggátlátára legjobban bevált a .Moll /éle Seidlitz-por", mely tekintettel az emésztés elősegítésére ét oldó képetlégére minden háztartáiban nélkülözhetetlen. Egy doboz- 2 korona. Szállitái napjnta utánvéttel A Motl k. u. k., Hof'leferund, Wien, 1., Tpchlauben 9. A vidéki gyógyszer-Urakban határozottan Moll-ttle gyártmányt kérjük annak védjegye éa aláírásával.
Segéd

fiatal erő, a női' divatáru szakmában jártas fölvétetik
WEISZ MIKSA
divatáruház&ban Nkanizsán.
1—— ,*fánlható céget* Néhány nap óta a nagykanizsai korzó egy uj érdeket-i léggel gyarapodott. A Korona arálló kapuja melleit van egy elmét szekrény, mely járókelők általános figyelmét mágára | vonva, különöset a kora esti órákban valóaágot népcsődületeket támaszt. Aki nem tud állörtetni tr egén járdát elálló | tömegen, az csak annyit láthat a szekrényből, hogy .Ajánlható cégek." Aki azonban utal tör magának a sokaságban, az előtt a következő fizikai csoda jelenik meg. Adiszes szekrény nagy üvegtábláin, melyek a legtökéletesebb tükrök, egymásután gyúlnak ki a különböző nagykanizaai cégek reklámjii. A reklám néhány percig olvasható, azután elalszik ét a tökör"" mái pófttján egy uj cég reklámjt -letz olvasható. Így megy ezv folyton folyváit, mikor elfogyod a reklám, újra kezdődik élűiről. A fizikai rejtély abban van, hogy a villámot fénytől megvilágított tzinet betűk ét képek a tükörnek általában fénytől áthatlan hátulján keresz-tül it látszanak. A magyarázata ennek az, hogy e szekrény üveglapjai nem a tükör-kéazités rendet módján, forcsorral vtnntk hátul bevonva, — hanem leheletazerűen vé-kony aranylemezekkel, amik egyrészt kitűnő tükröt adnak, másrészt pedig a <■ fényt ii átbociátják Az elmét találmányi, melynek gondolója ét helybeli képviselője Btck Bélt helybeli divatáru keretkedő, cégeink közül többen vették igénybe ét tz a rtk-lámozátnak igen eredeti ét eredményét módja gyanánt fog bizonyulni. Zalame-gyébén Nagykanizsán kívül még Ketzthe-lyen, Zalaegerszegen, Csáktornyán, Al«ó-lendván és- Tapolcán is állitott a leiemé nyet vállalkozó ilyen ügyet tzekrértyeket, melyek mindenűtl^a legketlemeiebb feltűnést keltették. v''
- Kpfélógép. Mióta a kalmefettés ét a ruháknak vegyileg való tisztítása Ipartzeruleg ikzotik, hiányát 4rxik a szakbeli iparosok egy oly gépnek, mely anöreteknet a porta*egyént* nem odaraló anyagot teljesen HuirUlja. Mayer Kfcroly nagykanizaai runafeetd éa vegytl.stiló,
keretekben kául la mag ezen Ipart,
SSt ~
SALVATQR
ki oly izük
éa kinek muet már a legmodernebbül ttaranta-íatt gyára van. egy oly zienullian kunatruait körforgó keféldgépet laiált tal é» szafeadalmaz-tatolt, meUyel ax egészben, vagy fejtett állapotban laiA bármely alakú éa minőségű ruhkt, nóayegel. pliiat, bársonyt, ezdnnit, fuggóny ét máa dolgokat Uszlaaes poTtnaneteaaé ki lehet kefélni. A körforgó keféidgép ruhatárakban, szuesiparban a szállodákban sikerrel haax-nálhaio, a vegytiaztitó intézetekben pedig különösen a következőkép haixnáliiató. — A benzinben kimoaott, illetve kitisztított ruhát axárax levegőn kuli azáritaal a táljaién kiszáradt állapotban a port éa minden máa anyagot a szövői rostjai közül tefjpaan ki lehet kefélni, a nedves kafével ptdig szépen át tehet húzni, melynek megtörténte után a óéinak megttlaleióleg jól klvaaaloi A kOrlorgó kefélA-(épre vonatkozólag — melynek agy vasalólntl-aetból sem izahad htányoanla — Mayer Károly nagykanizaai vegyUrititd inUsettulajdonoa szívesen ad falvUágoaitiat.
— Póttartalékotjelöltek figyelmébe. Igen fontol figyelmeztetést bocsátott ki a várót katonai otztálya a póttartalékosokhoz. Arról szól ez, bogy a póttartalékosok ezen kedvezményei katonai izolgálatukra jogotitó igizolási okmányaikai még e hónapban adják be a katonai ügyosztálynál, különben elvesztik póttartalékoai jogosultságukat és szolgálhatnak két meg három esztendőket. Jó lesz tehát sietni azokkal az okmányokkal I
— Vissza a természethez 1 Mindig erósebben hangzik ez a szózat, mennél inkább érezhetőbbek az elhuhultság és. az Idegesség veszedelmei. Az elpuhultság ellenében az izomerösitö játékokat és észaxcrü sportokat alkalmazzák. Ha már most ezzel kapcsolatban az idegizgató élvezeti clkkflt Is elkerültetntk, a tett uj faazltó erőt nyer,
kivúlö b r- i s
litbiumos gyógtf forrna
vese ét hélyagbajoknál, küszvénynél, czukorbstsgságnél, vörhonynrl, emésztési éi lélegzést szsrvsk hurutjainál kiiiini hatású. Ttrnéuttts vasmeatat aavanyuvls.
Itapbata tivényvliharsiksdtaskhsn Cf'lllll TUC Af 'íK'l Salny* l.t|uVsai Mlvitorfnirii vtllslsi <a ivéaviMrtéiakkaa. ovnwitlBa HWBI ttadsiniL V, Ruitolf tikuirt S
ha sápadt arcok tanét kipirulnak sa awvt életörömmel tekéiének a v/lágba Hegy ehhez a Kathrelíer Kne'pp-malátskávé menynyire hozzáaegiti az embert, általánosan ismert! dojog. MegbeMsüIhefettlen értékkel bir felnőttekre és gyermekekre nézve as, ha a megszokott kávélialt teljes izével és aromájával élvezhetik annélkül, hogy szivüket át Idegeiket gyöngítenék Igen fontot léhát az Is, hogy az értéktelen utánzatoktól óvakodjunk A valódi 'éa igati csak csomagokban kapható, Kneipp képével éa .Katfuataer" fölfráaaal.
— Egy azcnzáclót híradás véseti be 3 most megjelent Újság Katalógust 1911. évre- a vezető szerepet játszó M. Dukát Nachf (Wien I., WoíTzeilé 9) hinjetést iroda kiadásába Ö exelenciája De. Ma aja Viktor osztályvezető az Augenfeld Miksa és Lessner Imre cégtulajdonosoknak engedélyt adott arra, hogy (eltűnést keltett utóbbi előadása ,A reklám az üzleti éleiben" a cég katalógusába mint bevezetés eltő helyen jfienjen meg. — Ezen ünnepeli ét" leghivatottabb lollból eredő irányt mutató munka a legnagyobb érdeklődéi keltette az ipari és kereskedelmi világba. A katalógus maga — mint mindig — most it egy rendkívül megbízható ét egyszerű vezető az egész világ sajtójába égy legnagyobb érdekű irányadó minden kereskedőnek.
VITA
rermaezerae hazat gyögyásványvta.
Knaaé nrómssr; sumer- éa Irtirtiunha. kaNTéajr, hélyaa- éa neeta|aa tllen.
WHwéi nnwrtmtiiMfpÉW
' A vállalat tulajdonosa: 4349 .CONSUM" kereskedelmi részv.-társ.
Ha«sp*s«, VI. Tnti klrrt l Tatatoa it it
BMM Ml fiinrtfltttii M iriirimtártaa.
— eawánsisa Séskntfsla, Vaaaispi ■
Mulatságok,
Naptár
Január 14 Ftgimnáatumi estély,
.--IÍ. A iagénragylat maya -
Pébruár 1. A Kar. Nőegylet álarcos bálja. . I. A SOrgyárl munkások mulatsága. . 4. A K«reekedd ifjak eatéljra. . 6.8 vtrditróm nőierek hangversenye. M II. Szanatóriumi piknik. Március 14. A filharmonikusok hangversanya.
* A sörgyári munkások mulatsága. A nagykanizsai malátagyár és serfóződe munkásai ét munkásnói beteg munkát társaik segélyezése jtvára február 1-én a .Régi kápolnához" címzett Maichinzkértélé vendéglőben jóhirnevfl cigánybandaanib közreműködésével zártkörű táncmulatságot" *J rendeznek A Zala nyomdájában készült! J meghívókat ma szétküldték. f ft
KaHireinerléle Kneipp -maláta kávé
•Mát tiyfált lét aUt, altankaa alá aata tlaiáréak. Iliért le litlsssá|l CaakaradatiaatM
«tt káejlak Att I
laájiiakalaaévnli
Kathr«ln«r
KÉS!
Szén
Koki, Briket^ Antracit ^ Radniiy Károly
m itlita w,u u u ti. Iltiliftív; kuátf

I Wsé|MMl • paalM ■étlIMi tntakékaa káilkkt katáriálkia
■ vii. januar i 3
ZALA
SL OUé
Táviratok és telefonjelentések.
Országgyűlés.
Meghosszabbították az ország.! gyűléseket
■utasait, január 14.
A képviielőház Návay Lajbi elnöklésé^ I tel mai' ülésén folytatta a bankjavasiat | táigyaUnát
Kelemen Béla Kossulh-pártí nem fogadja i el a jaMlklffiL ' Ferenc határouti javaslatához. Konstatálja, hogy a hatvanhetetek kflzül ia sokan nyí-iatkoitak az Ónálló bank mellett. Kitogá-lolja, hogy a kormány nem állitott fel junktimot a készfizetések fi vétele és a bankszabadalom meghosszafc tása mellett.
Madaraat Beck Oyula a függetlenségi pártokkal szemben a kOzOs jegybank mellett foglal állást Statisztikai adatokkal bizonyítja, hogy a kOzOs bank mOkOdése teljesen megfelel. Hogy a bank részvényei-oek túlnyomó többsége osztrák kezekben van, annak nem a bank az oka, hanem a magyar társadalom. Vásárolják Össze a magyarok a bank részvényeit és akkor a közgyűléseken meglesz a tObbségttk. Ezután s függetlenségi pártokkal polemizál és foglalkozik Koasuth Ferenc változott viszonyával Justh Gyulához
Szünet után Kossuth Ferenc személyes kérdésben reflektál BecIrOyulának. Kilejti, hogy a függetlenségi pártok nézeteitéréseit annak idején az (tnálló bankért való harc módozatai okozták, abban mintflg egyetértettek, hogy mindketten követelik az v Ónálló bankot Batthyány Tivadar szintén személyes kérdésben szólal fél, mivel Beck báró ót is érintette.
Ezzel félbeszakították a bankvitát és a Ház nagy többséggel elfogadta azt az indítványt, hogy az üléseket egy órával meghosszabbitják. Ezután áttértek az interpellációkra. — Ábrahám Dezó a jó árak fölemelése miatt interpellálja a pénzügy minisztert. Lukács László pénzügyminiszter felvilágosítja, hogy nem a só árát - emelték fOl, hanem a vasúti szállítás díjtételeit. A választ a Ház tudomásul vette fa ezzel az Qlfa véget ért.
Az opera igazgatóválsága.
Budapest, január 14. Fráter Lóránd képviseld ma sürgős interpellációt jelentett be a kultuszminiszterhez, melyben figyelmezteti az Operaházban uralkodó visszás állapotokra. Az operában meglazult a vezetőség tekintélye, ez ellen sürgős intézkedést kér. -
. Arad kívánságai.
Budapest, január 14. Tisza István gróf vezetésével ma a képviselőházba Arad város hatszáz tagu küldöttsége tisztelgett Hieronyml, Székely és Zichy gróf minisztereknél, kiktől Aradon műegyetem es tőzsde-bíróság felállítását kérték. Mindhárom miniszter kijelentette, bogy rajta lesznek, bogy a Táros mindkét kérelme teljesüljön.
A házelnökség a főhercegnél.
Budapest, január 14. József főherceg főudvarmestere értesítette a képvjselőbázet, bogy s főherceg kedden fogadja a házelnökséget. v— .
Tilos a hosszú kalaptfi!
Budapest, január ll. A budapesti rend őrfőkaplfányaágon Boda Dezső főkapitány elnöklétével ma ankét volt, melyen azzal foglalkoztak, ml módon lehet a nőket eltiltani a 7 bosszú kalaptük viselésétől Elhatározták, bogy a rendőrség szigorú ren detetet fog kiadni a houzu kalaptük viselése ellen ás a legszigorúbban büntetik azt oót, ki e tilalom ellen vét.
Uri gyilkos.
Mególt egy légiagyárost.
Szabadka .Itnukt 14. Megdöbbentő szen zádója van Bácsalmás kOzaégnek. Man haltét Mihály földbirtokos a nyílt utcán karival uuyonvertt régi haragoséi és izom szétjlát, Gittek Samu téglagyárost. A rel tenetei gyilkosságra sz adott okot, hogy a két család kOzt már régóta uralkodik perpatvar áa állítólag (Jlllek Msnhaller •piát anyagilag teljaien , tAnkrslstte gyilkost letartóztatták A kOzságben as siet leírhatatlan izgalmat keltét!,
A művésznő hagyatéka.
Budapest, január 14. Bulyovszky Lillának, a ÓO-as évek Qnpepelt művésznőjének hagyatékát 41a árverezték el egykori lakásán a Veres Pálné utcában. Az árverésen nagy kOzónség jelent meg fa a tárgyak elkeltek.
\ 4* %
Eltűnt tisztviselő. ■
Besztercebánya, január 14- Pkhler Ödön i vasuli tisztviselő elutazott Budapestre, néhány napi szabadaágra. időközben szüleinek levelet irt a fővárosból, melyben búcsúzik tófűk fa azt Írja, bogy Öngyilkos lesz. A szülők táviratoztak s fővárosi rendőrségnek, mely keresteti az eltűnt tiaztviaelót, azonban eddig még nem akadlak nyomára. .v. , »
I •Ttl I W» B
V' f. ■ ^
wtv&Stt r
frM'MI
Közgazdaság.
TárKatJ
Su«*»*at, IBII. január 14.
K4aa*ru-Hal*t 1
Ot fillérrel magasabb.
NatarlM'«sl«ti
Buzi 1911. áprilisra 11:19. btra májusra 11.07. buia októberre 10.70. rozs 1911 áprilisra 8.11. roxa májusra 8.'9. sab 1911. áprilisra 164. tengeri 1911. májusra 13.90.
Főszerkesztő: Sxalay Sándor. Peielősszerkesztó: Nagy Sun,
Varró leányok azonnal
* (előéletnek
Kirckl Biiiiítél Nagykaeízsán
Kaxlnczy-utca 5. sz. (Az udvarban.)
Fizéssen elő a Vasárnapi Újságra I
VASARNAPi ÚJSÁG
■ legrégibb, legkedveltebb Illusztrált hetilep.
ÖTVEN.NYOLCZADIK ÉVFOLYAM
Szerkeszti HOIT8Y PÁL.
Elófl/etéil ára: egész évre 30 korona, félévre 10 korona, negyodávre fi korona.
Mutatványszám Ingyen.
tilóflzetéieket elfogad
a „Vaftárnap! IJjwijf ktadöhlvatalii
írnANMi IN fáimul At) Huilaeaati IV., Ityatanvuiast 4, t»
napobl leányok
jo fizetéssel MM
lapunk
nyomdájában. * %. » Kik Ily minőségben már alkalmazu . voltak, előnyben részesülnek.
íirjiiH
HAAS VILMOS füszerkereskedé-
sében Nagykanizsán.
4193
Egy amerikai
jégverem
Erzsébet-tér 14. s2. alatt azonnal kiadó.
Föld bírtok eladás.
Zalamegge Tapolca nagyköz«|g-től 3 kilométernyire, az országút mellett 150 magyar hold birtok szabad kézből igen előnyős teltételek mellett olcsón eladó. A birtok i tagból áll; az egyik 90 hol* das príma lucernás, a másik 100 holdas, melyen 50 hóid fiatal cser és tölgy erdő, 14 hold príma 7 éves termő sgőllő' van, a többi szántó. és kaszáló A kürségben levő uri lakés és nagy majorszlo-tán hozzá való. A vételár és fizetések megegyezés szerint. —65.000 korona olcsó kölcsön megmaradhat, v Bővebbet
Knto Milfiíl Naiykaatzséa.
lm? )áast ala !. - — MmrtM MM Bt.
Van szerencsénk az Igen tisztelt hölgyközönség tudomására hoznj, hogy a Zrínyi Miklósutca 42. sz. alatt levő Szabó-féle
átvettük
és ugy mint eddig, törekedni fogunk megelégedésüket kivivni.
Polláh Laura él Margit
A ház asszoiya
a gondos anya szeretettei komolyabb megbetegedése eseteire gondolva, mindenkor készletben tartja az orvosilag ajánlott, legjobban bevált, ízletes. kOhOgést .'■#1 ■ csillapító r-r—:aaiw
Thymomel-Scillaet
hagy beálló kOhOgés, nátha stb.-nél sz azonnal kéznél legyen. Szamárhurutnál Is' legjobban beválik fa gyorsan hat f S reg K. m.mo, puatia bérmentve mm dasxeí aiSzcief hek tildémé tMellett M K. 90 fltl, 3 tn|«l küldök Mranln 7 koroaM 6m to üvget mo koroMM Mlff-mMmm beküldése mellett. M IC aj ai
Készítő éa főraktár:
Fragner B. " 41
A
udvari szállító jazirtáM a „Fekete Sas-lez." Prága, Rlilnaelte ZOS.
NmluuH nrtti PID*L-jfltik a EttxItA. » Mf aaiSts H ■ »éoJe*yf«
tw* 1 II I
Meghívás.
n
I' „Mezdiazriasíii Takarék- és Hite Ibiik íte-iífi.
SZOMBATHELYEN
1111. C«i januar kl 29 éa t a. 11 irifcir saját IMMin íirtli
Ilik ivi« kiint
melyre a L részvényesek meghivatnak.
Napirend:
1. Az igazgatóság jelentése az 1910. évről.
2. Az 1910. évi mérlegnek, valamint a felügyelő-bizottság jelentésének élőterjesztése és a mérlegnek megállapítása.
"3. A tiszta nyereség hovaforditása iránti határozat.
4. Az igazgatóság ats a felügyelő-bizottság részére adandó felméntvény iránti határozat.
5. Az alapszabályok . 6. §-ának módo. itása iránti igazgatósági Inditvány tárgyalása.
6. A felügyelő-bizottság választása.
7. Esetleges Indítványok.
AZ IGAÍ QATÓSÁG.
jéffltls Ni alspatakálye* | s i ,.H mölése* mtséw rtwes Mm» ssM, it«
|S||él mh sian r4siv#n|«é bit, Maik résiwl^tl ■ btsyyOlta nspjét SffsUt^ég l««iltUl IÍW>|flIS « Mnytrkin ntvérs átlrsHsS és »t n«fp«l s Mi^yUléa etilt a hWetfiHyb^ *«|tlHfl Mlftn MHMN*
fi lilftl réatvInittMI ilUmtfwe^ állttsMk M, m^ IfttsM Mslfét. % NMl| «tNM%«S s >4vt+
ny»k | MigyOlíS ulétt vUatifthMlk."
II | „H Má||KiHétt mlmlfi^m ItlenUvl rtM»fay«|l mMátn Ittais • I '"H1
IHitl hírem féaiMén^ uján t|w iitvtiil IHetl , éa fia aiaaassMI sanki mlltf Hll«llt|llH«IIMi MM 'ttltil m»|hstalwsnft
fi ttavaiéll lifil meidIhtmiMM élHt la leKsl |V«Me«lnl H^MsHestaMi*. % H^sthafes *#>Xst» IiMHIM. Mik I HtHMttlMfM ftMVtolfMl MANI
A siavasaits ui|<m«>siió téetféevél ivgVési^ie.t i év< |e«eér || Mél>»Hil fé— lliéttal IllHMéék
I
16917665
% oWsl.
ZALA
HWt. j»*nár 19
Eladó kisbirtok!
Nagykanizsa közvetlen közelében a Galambok fflé verető országút mentén elterülő 140 hold príma saántóföld # rét egy tagban, épületekkel együtt ELADÓ. Abból eteti eg egy 32 holdas éa egyhutz UöHaa UblaépofeiekkelkQlőn -ts kedvez fel tétetek mellett megvehető, Felvilágosítást ad a tulajdonos
Dr. Döri József Nagykanizsáit Két évi jótálljta.
LLftl Rz OüüR
több mint 2000 orvot Által legmegbízhatóbbnak van ajánlva. Kapható:
Gtltsch é§ Gracf drogariájáhmn, BiIum L. és Úrik Gy gjrógjr*M*rtá rábmn.
Figyelem!
Nagyobb clőnyöt bevásártáa folytári a .GÓLYÁHOZ" eztett asOvött ét rövidáru üzletben Erzsébettér I. rendjdvfll olcsón lehet bevásárolni. A tisztelt vá-aárló közönségnek saját érdeke, bogy a raktárt — vételkényszer oélkOl —• megtekintse és a meglepő etőnyöt árakról mentyfaftijik.
RUM
az elismert jó minőségben egy liter
90 krajcár.
Kapható:
ZDro^erisL
a .Vörös keresztihez Nagykanizsán
„Cű5űr" zseb-tözszerszám!
Moxatala céljából elhatároztuk, hogy minden •ái reklám helyett, 15.000 dr-bot gyári árban "f—ltunk, mely a kővetkező leszállított árban kapható: I drb K 3 helyett csupán K 2, 3 drb K 4.50, ö drb K a, 12 drb IC U után vét mailett. ~ Ezen reklám gyártmány kiárusitiflá-ntáa as Tét tetemesen emelve lesz. - ,CS(ur" zsebtüszer-szám a legjobb a világon. K Cfy nyomás, fögtön vllágoa-R ssgot éa lttzet ad. Sohasem 1 válik hasznaveheiettanné. -I Battéria mentet. A tüzkft ki-Icaat»ilirti*», annálfogva éveik, ig eltart.
Mi ^
1 4 V M
f I \ TP i
■ Öai.-Urg. UnionUniirnihomug FBrpet írtinánfi^n. mfí.V. lülfdrtff niup'str. 104.
Orbán-József StSSSt
oioaó*. fényvaaaló és vegytiastitó nitéiet Nagykanizsa. Hunyady-utca 6. sz. gtTléfk. kéMeiók é$. mJmiciinemő fobtraemtek a legkényesebb Ízlésnek is megfelelően tisztittatnak. Tessék egy prúba* tetftááaal meggyöiödnt. 4674
$
(SHV9 ftf." \
jéngyarakat
vágóhidak, hualpaK aörlpar, icj i/áiitósáliok, siá mára, vagy bármely egvéb célra a lógna* . gyobb telepektől a háslartáai ssUkseglétekig szilül • • •
Gellért Ignác é»Tsa
1. A. Rtedihgfer, Augaburg, gépgyár msfcyarorttáéi vezérkepviae lete
WrtrttóWIT
m
ÉL
4733'
h n R Diniig
u. u. fci* ll ul(.,riu Miirfcápvu fclAktlfl retereaeiak l Oyora aifMtáat gJAarBs g irtási teltételek I
WXMBi
liah , faliét ébresztő
fllfíűlmr ?ásáp
ÓRArüah
SZiVÓSfANTAL
lóráa ét látazeréagnél, Szarvas szálloda épfllet. 3 évi Jótállás! Jó tzemgveg I koronától fölfelé.
Specziálista I
EGGrR EMULSIOl
—ggafc avéélnygyal vaüédl.
•a
XfSK kit
szállít amerikai sima éa gyökeres
vesszőket különféle fajokban, fajtis* laságért jótállva legdúsabb. vá'aaitékban a már évek ota elsőnek e* le^me^i i/hatót>hnak Ismert:
(litllllllaiitl ilii iiitfiltvíif iilip
TULAJDONOS
caspatu frigyes.
fWotígryos, aa. ax. (Nagy kük 011$ megve)..
Ar árjegyzékben tai.Utiatólc á? ország m Indán récétől érkeiatt eitamerö livelak, ennélfogva minden azólubirtc ko. megrendelésének meg-teteia e űü az iameről szeméi) iaégektöl ugy a/0-, mint iráhWí'eg bisonyangot az erezhet macinak ftnll ai0i0 il(p Ultétlin mf|bl|hat6-aáqáról. 13*?
fl Ugujakb rtnéaierO moiercaépWkéaiIrtek, továbbá a itflobb bensln- ny«rtals|#a axtvó-iá:motorck. valamint tfl|ca maiambtmtás-zéafk (egolca'.bban '
lüarni. mi m 42. iptitli.
Ctl|«a |6tátláa. , BönnyQ riazlttfUittt.
A'legyzék Ingyen
!<•« (IkMi rta mtftrt. MfinyB ktiti^flli Hitetik ttiyián ai «fHa •ruéffcift n«|u fiiifjimwk H blrliNM.It^fntk ImfléftllV
ifl
A Linimení. Capsiei comp., a Horgony-Pain-Expeller
pítíiU «
ff tMónak Maaayuit Uátbaar, maly aiár aai év óta lagjobk baébrsftolnaaal bizonyult kSazvéayaél, oaánál «« aitfhiléaakaél VlfyalMastatéa, HiiAny kamiaítvADyus mlstt Wváaáiiáakor évatoaak lary^ak 4a aaaá plya* araéali ivvgst foMd|aakial, maly a MHar|aayMvéd]«gygyal aa i KlaMar * i*T ouátott dobottba
i van oMma-.M>„ K 1.40 éa I éa égyaailváii minéaa gy%yaiffr-táebdr kapkaM. — rSnktár Tőrttk iázaef gyógyaaeriessál, taSapaat
¥ üMir lyéirnenirt u Jimr irtöttmr,
BiaaMhatr«MM Q uaa
wjkmmam&mtmmÁ
adőmeníeB ház Alsólónd-
teljesen s/emben a vanuli állomáBinal, mely ked- I vrzfi tekvéaénéi fogva igen megfelelő bármily üzlet raktárhelyiségnek, iMáló t% melk-képiilctckkci t kózel I00Ó t\ÍM%ih%(>\ belsfiiég^eL ititányoa Árért eludó, enetleg bérbe adatik. Bóvebbet TOMKA ÜYÖKOY van- és Hlftxer* keretkedő cégnél Afaólendván.
Újonnan épült —
ván
vagy
Minden azOIÓ gytrmak#nak ez eróaitT a gyermekét
ad ion hideg időszakban HOOER CMULSlOT, mart
előmozdítja a csontkép*AdéaCle|lmt) táplálja. Hatásos ellenszer» a köhögésnek, i^fomorreny-haae nak. MtgbecaQiheletlen l"fizás idajén. Hirnevea orvosok ajánlják, mert s legjobb c*ukamájola| preparaium, .nincs kellemetlen sxava, JoisU könnyen emészthető és elejét vem a különféle g)arinakbetegségeknek.
Egy ttveg ára 9 Ka gyógy sier Urakban.
Po tán 3 üveget bérmentve • koronáért a prax elózates beküldése után vagy után^ véttal küld: „NAdoe gyé*y*aw«*r**
Butfapaati VI*, Váot kör«t fl7.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy legjobb minőségű
bükk tűzifát ,
—-* bármikor szállíthatok. — 100 métermázsa vételnél 187 korona, azon aluli meny-nyiség IdO kon, 1 öl 210 centiméter magas 40 kor. == házhoz szállítva. —-
Szive* megrendelést kér:
Rosenberger Pál
Csengery-ut
sz.
fialmárnEngel
Motor éa gépgyár I V4r«ai rafciár ét Indi B||0B|f IT Ovár. V. tlpet-s^rai 19 öuunriiil V| Otag-ataaa ll Világhírű l gratfatl t „Bam"
asIvéKáamotor t»l«p. ~ A jaiankor legolcsóbb Qsema. nytriouJ.
motor, t
oc tál N 1A
o
X UJ QC
UJ t/) UJ

Iliimért lagjalb gyártmány* Ajánlja brmln lokomobi Op epé|fÖkéaalatait, melyek bámulai«>• e^p«ain atrtkeiatUek
éshal hó I y ajjó v * t e r - k fitOptegftetégtkbtn Valódi francia ét amertkai ifértmány eredeti ctomagolátban
Orvoiiltg Dáiiiil nmímmai!
ÓvakodjunV silái^utánzatoktól f
AraL tucatonként 2 - laHor. Uj! ,,Atfto vagrln*! »prayM, U|t a legmodernebb éa legkénvdnieaebb női óvkOfönlegetaég. Ara 15 korona. Szétküldés titoktartás mellett. Kérje ingyen éa bérmentve 30Ű0-nél tObb ábrááal ellátott legújabb képet árjegyzékemet. 4017
KFI FTI I owoe-trbéezrtí műszer IVft^LtfLfl |J, fg gummláruk oyflra
BUDAPBtT, IV»» RirMAktrofitN IT. Alapit tat«tt ISIS tatafM n n
Ortzhl Miíiriylr ^wiim
Németország egyik legrégibb ét leg nagyobb motorgyára.

Szállít asakkörökben elismert legjobb gyártmányú banaln*, nya»aaia| , gáa mmmmmmmm patrölaum wmmamjm
motorokat és lokomobllokat
valamint Szivógázmotorokat.
Meglepő újdonság I
Efjr.t.m«* Ktn.r*torunkkal a tényleg.. I6w6 érAnklnt o.ak kb. , DIMrM karUl.
V.i érk'ípvlic.l.t: •
Gellért Ignácz és Társa
SudtpHl, Cufa-kOml 41. ess Ctfifen II- II.
liiauuütmi MttHéi. ihwí ftoüsi wimw
UH WBH|B1|HIHH
SBaanHiHassss
A VASMEGYEI ]S!
|[taxarékpénztárJ|
■■I RÉSZV.-TÁRS. ttj
IfÁRUOSZTÁLYAjJ szombathely.
■ R
■ ff
ECS ■ ■
Ta'|a« IlKöal
laa |. tálláa. katlvatíl fuptéal UlUitlek I » ■ ■ fl lU ílf Ü iafl éavétéi é« át|«BYték Ingyan és bétmmiva I
aa
A J á n 11 Mindennemű mezőgazdasági ét Ipari gépeket, malomberende-zéaeket, benzin- ét nyertolajmotorokatf -cséplőgép - garnitúrákat, gép- ét nyert-olajat, múasakl cikkeket, zsák, ponyva és kotéf-áruluit, mlmtenne-mU műtrágyát kartellen klvfll, vetőmagvakat, erőtakarmányféléket, belföldi és porosz hősiének kovács-szenet, nie»/et és cementet, — Hizoltó felszerekMiat
Mérsékelt árak !
HilMnitliiMWtfWrt!
Uiitö am: imntof
ftuta Ma iiM aaa n
Árajánlattal éa költ-
aéap^^téssel dljmtalt
Á ifit Matgálsak ,v
Mf«ta«iSk rntfÉMjiMitiMi n wtMMWBa "ii in i
t • » < ;
IMI, január 15 ........; ^ gALA.'', ■■''.'• ........... . ' • 7.
—*"rr i j-j ji.r i , . . -
Ne vegyetek mást Figyelmeztetést mm INW( HavlaflSlí Iiriciir IClflMi I
11' 111 Ui riit ím urá-pám unt, »•« mu* fltyimuM*t/ui t. a' A
I f jj J^^^Tn házltstttnf t/Irént, hogf t bttátárláMil óukod/tn fmm« Wi.
«ttát, hot} utánztht emitntstntk a knébt „ lliltlihtlltI •
Itt tftt piiitntiban tiési httonli elmkée ttáj " AflMHHmtfB^H I
rckeiliség. katamxs, nyálkásndás, görcsös * mindenit la MMUUHnl >
és uiitt köhögés elten, mint u ízletes burkolttá át tlnt»tM ciomagotta/ kánn/en mtgtá- j magvaknak IHMJHJIJHBJ
m i | . ■ |ii IIrtutik, tnnti Is inkibb, ttot/ a/ok a/aJt, uin tt ' I (JRmKmSRZmmm
MISEM!!!!! Hkntllll ***** \ Fl(,fo,m. I
a három tölggyel. raanai tUálllttn, dl utrt u után/st tátoiril . , 1 . kivetés. SHUfitlflHP 5000 orvosok éa magánuaok Utal klálll- "m nndtlkizlk ltot Uráli tultjdonságokkti ét finom ■ Évek Ata legelfatyOeetobaa bailH. toll btaonyttvány iajsHUL htetrw ered. . : : • ,'t,.--—■ nftjtMMí «- atatow a hdrmzféaa* MWstN Ml--------1- J^'^ljfa atnllii ttMMMl '
ISöKÍÍS 2? 1 40 WL «■** , a m^t Mtf***. *„4a. ssertbb britté, éa kÉSrtlé*
Doboza 60 fillér Kapható: Neumann ♦ '• I Alapíttatott ml ínöö nuahéTI I
Aladár gyógyszertáriban Nagykanizsán ' 4 f***tM JOnnak ri a iriigtimztfU ■ I. .11
t^^tmmmmmmmamm^^mí házlmmy* a nagy kíHmHtt*. j MAYFARTH PH. é* T—I
-|--Amlnémnkádl.- fraatt: etomtgn mtg iád/kárt w+tyknk, vaaitetfidék t* g«ifcéaK»<* I
4741/WO.tksz. t . folnjomtitott „MrMaráM" Jtt. fédtltm ti . BéCS, 11* TABORSTRASSE 71.1 Hirdetmény. afáa/afottal talá klhastniliml síimben; u hfoen
i__a- ,__' BC Klaaaritft kéimtrlégviékék Ingyéa. — I
VirlOldc k6i*<g teltkiöeyve tatoaitia loly-, Oanat II a/ Imtrttlí _ Képvtaettík éa vlaaaattlknNltók karutetnek. I "
WlSwf^^^^tSS: ^/.aw^ní,^^^ l I
|
clkkék ■ téayltgta birlukoalula|.lon|oginak ha- a Illóbb minoségtl It pénttirí. I V Af M
lagyiéaét alrtndc'ik U tM3. XXIX. T.-Cikkbén fH> "wT Vl l.ll I. M
aiabálynxéit éijárta a Mtkteayvi bejegytiaek m«t«n y ttua,a ioi. v. I W Mtistnupiö **mm
ha yaébtMaévét kapcaalamw f unnaioslltatlk, i 1 iá.|l ^ in-.
E célból w ítalaklU.1 Wrv«««i hitatMti«M éa__________"------------- -------------I „UVJUH I V" j"
a híiyanni *i|áré> vaitnid* kBtaégN>n 1*1. ■ IHB ___kFÉSÚK ts FOGKEFÉKJ r'** kaphatók
évi tanuér na iá-in Tiapjan d» ai«tt W* HH VHHI VHHi M fi^HMnafMiMMnaaacMy^, . Bi MmotaitiTT kawutO M drosncHákban
10 araitar log m<*k, tdodni. amg ^g ■ I*1 111 HllvIiuil'AlllIllllll k lk sKÜtkBaisnna^iH . . . ...
Eaaéllogva l«l tvatnak: ^B r-____. ^B Blag||lt'llMlMlt»kTÍAlltlllll!lilll.i DkBAIOO JL«yam>6Q ** mtndtn Jobb
I. M.ngaaok. a kik a ItlékltgyiAkAnyvbM H t BV fiarnilU ra ■ BMIlHilPlr '*Hi JI| llll 1 W^HtCk plpart kereake-
* 4tofj.it< b> |rg«irar( néiva oka la'oli élolef ° IUPlU^*^ N. vlt9tw]Ut'J B^V 1 „ ^H^^H .. .
Itaatééi ki\|nna> lenai, ho«y a ttlakkenjvl ka- Hni . , Í1 L ill ii ■ ^u ■ a. Ml^^^ ae»D«n, valamint
arra.^-rvras SC aytoníS SCIll BIMrtlS
VarNtMa ke«<égb«o kéttUHA t>|iréa folyama •»■»» ueaatuenm ia H \fl _ ^^^
alatt jélealtnék meg, é« ai tlAterjtail' aeikat ^H q > i «, * ^H W fj', M9 WiUl hk '
Wairr^x .^ Bö-as cséplőgép ■ B^^^ragra mi j|i.mmmam
aWH teljesen hawnálhaló állapot-H « MSSJSijM f™^-*^
Bban jutányos áron ELADÓ. ■ V^-^U^dy^H.^^m 11 ? líílhflHlinnimlf I
m^r^m uZDiuflllyoiiyOK 1
l. Mindaaok, a kik vaUmaly mgatlanhna tulaj- t Vk/ELMÍ F. ftll.STIBIft-— J H
doa jogot lariaaak, .ie i*l«kkOnyvl btkatMtiéara bHHL .Cfl it ' i ■ uólftvesazók ét finom érmellékt borok ■
alkalmas okirataik ninc«en»k, hogy aa áiirátra , , . , ——............a— B beszerzésére levmeleorbben atánlmk I
ax 1889. évi XXIX t-a. 15-18. H-al ét az ■ oc»zei/.i.sere iej;mcicgei)Ot.n ajanijua h
tasa. év! XXXVIII. t-e. í, •», 7 éa i H-al ér- ■ leWobb hírnévnek Orvendó oe ■
Watbw ttAkaéget adatokat rntgucatai ipar- I _ ,,
kod|aaak. éa azokkal igénvdktl a kikfldOtt bl- ■ oZUCS oándOr Flft H zottaág elótl Intotjéb, avagy oda haaaanik,
hogyaa át «k6ó l«lakkO<iyti tulajdonotok aa 'I tzólötelepét BIHARDIOSZEOEN. ■
■nerjaetéc a ^jlatM'tteriknMHt- ' Kflllf nflíí H n |\/| Q X ■ Kípw 4r)eKyzéket Unultágoa tárta- I
lyét aytlváanaa, mert ko önben lovaikat eacn at | 1 ' 1 ■ ■ lommal ingyen éa bérmentve. — ■
ülőn acm érvényeaitbctlk, ét a bélyeg ét Hitték . _______ nriaTohA _ . ' i ■ Ezen árjegyzéknek egyetlen házból I
•sengedí. kedvezményétől1 ia eUanek. UnaZBDO-—a—■ _ p b|(d men „k ■
aínStS^aÖtlgfevagy S Nagykan.ZW, Erzsébet-tér (Ilik híl). 1, | mindenkit étdeWÖ dolgot tartalmaz. ■
itant eirjébjot van nyiivtnkönyvileg ba|r«yer\e, Qua yálaazték a laQfinomabb azOva- < H reliát senki el ne mulassza egy I
Xilto. W'^M^aW: Qondoa éa iiléaaa kidol0oxáa. ■ levelezöUp<m kéml.
ars ™Szolid' iut4ny°*Arak 1 — IM ü és Ultis í\uMi\. I
jelenjenek még, mjrt elleneseiben a bélyeg- B ' ■ I
■Mtetség kedveimenyélél elesnek. ■ likl t!|f llltrl lllll Ulllll 1 HIIIÉ. ■
Kelt Lelencén. ISII. évi januér hó l|-én, . ■ ^
Oiosz Béla,
kir. jturd. I ______HHHBIDHHHHHÍHHUH
E.l.««eredmény „ReChenf ÍX^ ló UlOl T MAGDEBURG BUCKAül
- szorzás nélkül. - törvényei védett gyoraatorzó I WVm ff WM ■ ^^^^jtííS^ I
SZOROZ, OSZT számolás nélkül. I ]árkerekes és helyhez kötött telitett és szabaáalaaaott I
F : Ax "^mények helyességéért a legmesszebb menó ■ Ij^^^an^Lá túlhevített QŐZZel mŰködÓ
|T ' szavatosságot vállalom. ■ ítEű^JF ' * Lí.'^W I k bil U I
HH^VlI Nélkülözhetetlen ■ ^^l^nkKU^^ - WOLP eredeti »zerktaete 10 800tóaritg. -I
gyárotoknák, kereskedőknek, iparosoknak, szóval ■ lp"''l, TVÍff, ■
■H/. ^Tcl mindenkinek, kl számolási műveletekkel foglalkozik. W lagt»d..étoa.bb, „^tartósabb 4* legmegbízhatóbb üzem^pd. J
H^^S^'l Megrendelhet K 7 50 előzetes békül- —^te—■ -—^^^^^^^^^
"fH dése vaj{y K 7*65 utánvét mellett bér- B| W
mentes küldéssel: '
EVrATf a Szekeres Lipótnál, Sopron Első kanizsai szőrmemegóvó intézet
_______________ a .Rechenflx" lörv. védeti gyorsszortó osztrák-
I ^--Eötvös-tér q. szám. ----- ^ ||
Ara korona 7 20. m!,Kyflr ll,onnrcl'!ft v«étképvisciójénái. || | . .. . n--—m
McRrendcIésszerint készítek: Sxörmc knbát, szrtrnienarnitura. 11 [ | ^TTl »tőrtn«-kucam» kQlÖnleRCsséj(et, utnrtShuiuU\t, lábiaákot, I'
^ Az cjjjéiz téli Idényben ctküvői, név <s vl, m|ndcn e li^nfobt váRé rounkii ilíRtRystwíbbtól a i
& izúletéinipl, BALI CSOKROK, ÉLÖ- ^ —' - - legjobb klvlt«HR.'
Ml VIRÁGKOSZORÚK* Icgiicbb kivitelben íík RlKtlron turtok mlndcnncmtl wörmW, valamint Un log. Jwy atőrmcRrtt ulturAknt Javítgat é» *t Alakit A »t olCKOrn vígeask
3C é» A lemjutányoiább .árban rendelhetők t ac Szabóknak «lönvtt» <t»! Kivw$ «wt*nw
I Petermann ]M kiárn. 9 /v:^",,:Rob,n^Gyuln
. _ .ni i» ■mi W ss.....88ftQxawwu 11 yiJL- v . - -U
ZALA
Nevegyetek mást
Figyelmeztetés 1 HÍM a raMrf/ ; fnntk.
kiti pítlH hírit, asm tUU* flgytlm»it»lh»tJQk t. hi/lüMiohy iltrint, hofiy a btrátirlimil óvakodjon ittü, hoéf utAntaM rauizfaaaanai a knibt „
ti a/ad plllannlbiin e&ési huonli elmkit ragy burkolttá H eltweiiíO csoinugokkttl kinn/en m«j|M-routlk, útnál li Inkább, hogy siók link. uin aa íiitegnyomtítis tekintetében migtiffíitS hasonlósággá) fannak tllállltto, do uárt ai útimat' tárolril a*m rendelkezik a/og klráü tulajdonságokkal ét finom T mltátéggtl', &■ m*!jf*- t fogftsitintk faUnteftef Ml Itnnlt t a milyet tulajionkápta khin.
• Még cstk a fójettol Jőnnak rá a piigtimzUtt kázlttszfnyok t nagy kOUmbiégre.
A minden ttlidl :Frtntk: csomagra meg lidikára foltjomtttott „kirédnráló"' g/árt Jegy, »idtlom a.z utániatokkal rali klhutnáláml szemben; az /tgytn Ónnak■ Iá az Ismertető jele.
Jó reggeli- át uisont- ragy ttoton-kárárt bizonyán ntgy súlyt fektet t lg] tehát Joggal mtgklránjt a Itgjobb minőséget já pántért.
■f nn V !U). 9 101. V.
rckedtség. kaiamn, nyálkáaodát, göresös és száraz köhögés ellen, mint at Ízletes
mindenféle magvaknak
Egiforma JQJJJJ-JU. L!l I'ne kivetés. SHuuBuM - Évek óta legelőnyösebben bevált JF.rfiteljps azoUd treekatel | igll ateftbb beállítás éa IdBrttés.
a' három tölggyel.
5900 orvosok ás magánosok által kiállított bizonyítvány [gazolja biztos ered-ményeatéget Ctontagja 20 és 40 Bil. Doboza 60 fillér. Kapható: Neumann Aladár gyógyszertárában Nagykanizsán
MAYFARTH PH. és m|
gépgyérak, vaaAntödék éa góthámorok
Bécs, Uj( TABORSTRASSE 71.
■C Klmaritö képatátjagysékak Ingyan. — Képviaalók és vlazoataianialtók karaetatnak.
4741/1910. Iksz. i
Hirdetmény.
Várfölde kftiaéa telekkönyve Itgoaitéa loly-. tán at IMQ. évi 2i7l> számú taabályrendclattiai képeal Stalakittatik, 4- ezzel agvldejsieg mlml-azon Ingatlanokra nézve, a melyek a ai ItHL XXlX., az 1MW XXXVIII, éa az tant XVI. t.. cikkek a téayltgta birtokot tulaldonloglnak be* fagyzését elrendelik az 1H02. XXIX. t-etkkben aaabályozau tijézáa a ttileknonyvi bejegyzések he yeabiteaévei kapcsolstotan f ganatoslltattk.
E célból aa átalakltáei tervezet hilelesliéte ét a helyszint allárái VArfOlite községben l* I. éyl Januér hA 18-lk liapjan détaldtt 10 érakar fog magkrzdbdal Ennéltogvt lat Ivatnak: I. Mindaaok. a kik a telekjegyzökAnyyben éldtordub brjégyaetrt nézve okt'lttoít elöter-jetztési kivánnan lenni, hogy a telekkönyvi ka-tóaáa kiküldöttje előtt 'a kitűzött határnapon, vagylt ISII *v. Január hó IB. napján Várföld* kftoégbea ketdö'lö eljárt* folyama alatt jetenlenek mag, és aa alóterjeazi, aeiket Igazold i kiratakat mata>sák -lel , 1 Aa Oaeaaa érdekeltek, hogy a hitelesítési táigvaltaoa saaatélyeaan, vagy meghatalmazott állat jelenjének meg. éa az uj t-Htköny i terra-zet ellen arta'ánl észrevételeket annál bizonyosabban ad ák elő, mert a régi telekkönyv víg-trgea átalakít sa után a téveaátveietékliól ereil ható kifogásokat jÓhüzemll harmadik azemély irányibi többé nem érvéayeaittwl k.
I. Mindaaok, a kik valamely Ingatlanhoz tulajdon jogot lariaaak, iie telekkönyvi bekebiezésre alkalmea okirataik nlnctnek, hogy az átírásra at 1886. évi XXIX t-e. 15-18. 8g-al ét aa I8S0. évi XXXVIII. L-e. 5, •», 7 éa 9 §§-al ér-telntében szükséges adatokat rntgazesant iparkodjanak, 4a azokkal igénveiket a MM dőlt bl-solltág előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy aa át vkasó telekkönyvi tulajdonosok aa átruházás létrejöttét a blzotuág előtt tzóval is-, merje el, és a tulajdonjog bczebleaétér* engedélyét nyilvánítsa, mert imOnben (ogalkat ezen at ulon nem érvényesíthetik, és a bélyeg és Hitték atangtdés kedvezményétől Is eUanék.
4. Azok, a kiknek javára tényleg már meg-• itnt követéi' tré vont'ko/ó zálogjog, vtgy meg-iZllnt egvéb jog van nyllvánkönyvlieg baji-tyezse, ugyszimen az Ily bej-gy tétekkel tárbeli ingatlanok tulajdonost', hogy bejegyzett lógnak töri -sét kérelmezzék, Illetve, hogy törlési engedély nyilvántartása végett a klktfdölt bizottság elölt )el*a|tatk még, mjrt ellencselben a bélyeg-■eatesség kedvuményétól eleanek.
Kait Lelencén. ISII. év) |anuir hó 11-én.
Oioaz Béla, kir. Jblrő.
LOLA
LOLA'
fásak -és fogkefék kaphatók drogueriákban és minden jobb pipere kereskedésben, valamint uakazletekbea.
■BAlOti l
Vetet*
8-as cséplőgép
teljesen használható állapotban jutányos áron ELADÓ Cim a kiadóhivatalban.
ÍCH IHOVEN
GOLDSCHMIOTS É&F1A
szőlővesszők és finom érmetlékl borok I beszerzésére legmelegebben ajánljuk a legjobb hírnévnek örvendő oa
Szűcs Sándor Fia
azAIAtelepét B1HARDIÓSZE0EN.
Képes árjegyzéket tanulságos tartalommal ingyen éa bérmentve. — Ezen árjegyzéknek egyetlen házból sem szabad hiányozni, mert sok mindenkit érdeklő dolgot tartalmaz. Tehát senki el ne mulassza egy levelezőlapon kéml. =:.'.
Kaufmann Mór
Nagykanizsa, Erzsébet-tér ([lik kii).
Oua válaazték a legfinomabb szövetekből. Qondoa *• iztéaaa kidolgozás.
wesí Szolid, jutányos árakl «
EGY PILLANAT
MAGDEBURG-BUCKAU
R.WOLF
alatt az eredmény szorzás nélkül.
Boros Artúr aki gipászmán*,
BUDAPEST) Vl.i Terét.Mnll aa
gQV-^Ö Járkereke* és helyhez kötött telitett és szabaáalmaaott
/^m túlhevített gőzzel működő
lokomobllok
rj^L-Wt ~ WOLP cr*dctl uerkatete 10— BOOáóerőtg. -SSWjAz Ipar 4a mezőgazdaaág laggatdaaágoaabb, lautartdaabb 4s lagmagblthatóbb Otamgépet.
(Örvényesen védett gyorsszorzó
SZOROZ, OSZT számolás nélkül.
Az eredmények helyességéért a legmesszebb menő szavatosságot vállalom.
Nélkülözhetetlen <®wa
gyárosoknak, kereskedőknek, iparosoknak, szóval mindenkinek, kl számolási műveletekkel foglalkozik.
McRrendelhetA K 7 50 előzetes beküldése va^y K 7*65 utánvét mellett bér-mentes küldéssel:
Szekeres Lipótnál, Sopron
a .Rechenflx" lörv. védeti gyorsszortó osztrák-magyar monarchia vezérképvisclójénél.
yérté* 70Q 000 léefSe trlfil
Első kanizsai szőrmemegóvó intézet
—- Eötvös-tér q. szám. ------ ^
Ara korona 7 20,
Az e^éiz téli idényben etkűvöi, név <s születésnapi, BALI CSOKROK, ÉLÖ-V1RAOKOSZORUK a legszebb kivitelben éi á legiutányoiabb .árban rendelhetők t
PMi M naavkanlzsa.
ÓM"_ • ... . .... - . ZALA >1911. január t3.
Ortiánl/i^f twn simáméi r »-í—-—-- P—t-?—^ • *1 ' ' 2
^ d H(|||l|p|p|ih| I Rl^lmi fásárírLSt Pl .Specziálista I
Nagykanizsa, Hunyaüy-utca« sz. In t-k, * IIUIUlulG|lvASl, a i
gaTlénk. kéaelók és mindennemű ! 1 •____r s . JTj QR/JKB/1N llvJ^^^^^^^^^DP^*^1
/eAérnem** a legkényesebb ízlésnek .. {Éj IPII fl V 9 P31 ■ 3 t ! !á ( ^^HVOBi
megfelelően tisztittatnak. Tessék egy próba- í JUUlJJOllJMIl /KA SZÍVÓS ANTAL
tamással méfcgyflződni. 4674 ! vágóhidak,, hwlw, sarliir, [/ máórás és Utszeréarnél, Szarvas K/uJPljfzA^^WÜg
1 ' ■ 1 -r* k, tclL-aíilnságOk,"számára, vagy \m szálloda épület. - 3 ívj jótállás! ^OlP-.j/^ 11 d^^PW
r-|__I ' I* I • » 111 bármely egyéb célra * legna-, W Jó szemüveg 1 koronától fölfelé. MUsSMBHlS^Ml
H QHO klQhirtnk , J Srobb <«'ep*k<ól a há/larUti í---2-i--mmmu I I tm^^^^^^^^^m
UiaUU (VlOUtl IUI\ I > 1 szükségletekig szállít • • • e ■ ■ ........ 1 1 ; —~ ■ éshalhóly/igóytzer-kUlönlegességekben
Nagykanizsa közvetlen közelében iOi- | J .{ÍplUrt I tf flíí P ,á0 Tcíl ..... ....... h * fek * Vilrtdl H amerttat gyártmány
lambok felé vezelíT országút 'mentén eiie- ■ UCIICri IglldL.es !í»a f fi (I f Q f il III Ü I fi ■ eredeti csomagolásban.
2? I L- A- Riedinger, Aug,burg, tUU K tMULüUI Mű Mi! ftüKlN tlIZlBl!
TU^VStSl L 1 ^^^^^ :. ^l^r ; , | ^djrn* aiiá-y utánzatoktól I
-toiasnábíSéÉKfel külön ^vezA'J~ ; BpnrWŐW ' ■ Arak tucatonként 2-ifl kor. *
fettételek mellett megvehető. Felvilágosítást ; _ _ niMsl"°">- Uji „Autó va«in.i apray". uji ad a tulajdonos §gj U. fl. K. HE?1 '' a legmodernebb és legkényelmesebb Dr. Dőri József Nagykanizsán, -te? SS^^ffiaSlT' óvkoiöniegesség. Ara 15 korona. _______ ÉS HÍ<n7^n„t«*i ölelek 1- 'E^I-IMMlPa^a^ ■■ Jf _ 1 Szétküldés titoktartás mellett. Kérje
k<t évi jótállás. feW-............Ili III I .............O X- J /obb- -
r vKa ■ M.^ vi í'í ■ -!>» , ,« £ ,3ií a—w ■sii ^fe^'T.. JtoáMk^A^^a^i ábrával ellftott legújabb képea árjegy-
U^DLZíA 1 RZ OÜÜR Mindén izüló Vljon hid* időszakban ■ zékemet. 4ÖI7
^ S.X, 1 «KK „5„t ortnn__" "" gy.rtn.keioek EOÖER EMCUIÚT mert ■ e, rí pnrs | orVOS-íebíSZütl mflsm
■ JiŐJ'W*" 1 több mint 2000 ei eró»|ti a syermeket, elómotditja a ■ IVCLL I I I. í. »
IL 1 orvos által leg- fc/Uu. o.gig qwntképzödést, fejltszti u Upiáija. fiatá- ■ J* " 5un"nláruk ggára.
Wm< ksi«íí«líL i meebizhatóbb- tKMi&ttS ll/ B Ö" sos ellenszer• a köhögésnek, ^omorrtny- ■ budawt, iv^ lOTutm^M lí.
iWf \ FSSrríe. I ^J h.se.r,.k.M.gbct»aiírneilen l,.iii» Id.lín. a AI""lutott 1CT_Teirtoa IS-7S.
V .'*aw •> Htl jj vanlajamva. XSjRA Hírneves orrusok ajánlják, mert a legjobb ■ ■
M R,ph,tú: VQlBiW m<amr tU csukamájoUi preparatun, nmet kellemet- ^B I ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
IK ^iwtrui, Jfl G*luch éa Grmef j íffOLHSL ^ T^QF (l| len axatra, jóiiű kOnoyen emészthető éa H
MI " íPiWJ^^ Trrr'rtirl Wsi
M/a ^iSn ■ 7 -fc ■bm ■püKj' iim. Egy üveg ára a k a gyógysisrUrakban. H
■• eats»» gyökeres Po-tán 3 üveget bérmentve a koronáén H Németország egyik legrégibb és leg-
„ atók., küiönwie fajokban, fajti»>taság*rt "'"Lüi*1;; I • nagyobb motorgyára.
. iótállva lefd.iabb válautékban a már Aek vétt.l kflld: , N4dor «yd«y.».rt*r" ■
TTt* l s óta elsőnek és Isgniegbiihalóbbnak ismert: Bu«.p*et, vi., vasi-ksrin 17, M
r igyeiem: Jiikikitimu Ilii Iiiuntnif Ilin i
Nagyobb előnyös bevásárlás foly- nVubA^^^'nTavira ^^■nc /ÖW®Ím3ÍQ3 1
tán a .gólyához- czimzett LAS1 Alvl rliKn ho, HnHHMHHB JB^^^^fO^rli I
szövött és rövidáro. üzletben Madgyse, a». (NagykükOIIÖ megye). ■ t^j^PjjH ^Tj t"
Erzsébettér 1. rendkívül olcsón Te«*ék k.ipe. ári*Ky*«lc«t: kérni I Értesitem a n.é. Jcözönsé- B Hí» IM^JUwll
lehet bevásárolni. A tisztelt vá- 11 árjegyzékben" lal IJhalnk az ország mind.n . . |,„,nKh min.W.uíi I amd
I rfrlő közOnsémiek saiát étdekr — rfe-ár4TértMsti siisnwrf Isvitia ennilfegva get, hogy legjobb minőségű ■ ^n^g^SlBB í . minden szólúbirtcko- megrendelésének meg-
"W ' rasian — vereisenyszer tétel* t:ött az ismerői személyiségektől ugy | „ a i . _ 'fit ■ SsáBlt szakkörökben sllsmerí legjobb gjrárt-
nélkCl — megtekintse és a r.eg- tn)-, nmit iiasin reg uitoiiysjgm nefeifltl sj ~ IlIIIffIf THUYAT H wányv fc.n.in-, 'nysnsisi , «»*-,
lepöeiőnyösárakrólmegfyőzftdjék. magának ftnth siíií flip l«áHtl(r> mublzható- flMfl Iy / jMI • Hl mxmB—m^ pstrol.um nuMKT
—a—aai— isia—ai i i ^ H motorokat és lokomobilokat
--—=- ^■nBHHHHHHHaMBBKÉQ — bármikor szállithatok. — ■ : , . ___________.
. I m 1nn .. . ■ valamint Szivógázmotorokat.
^^^^^^^^^^^^^^^^ IseSL ~ 100 métermázsa vételnél 187 ■
CDI I K A I Í^^Sl--^B^SflfcA korona, azon aluli meny- ■ rle^lepO Li|donság
rf I I |\/| I Ir^^^a-r^^r^^BB^1' nytség 190 kor., 1 Öl 210 I Egysomri gsn.rslomnkktl s ténylegss I6vfi
1 VUIVI | -S®- ^ WffiV&k. centiméter magas 40 kor, I drABk,Bt "*k kb'1 fl,,érb*
■ _ . «7 Állítva —— ■ .Vesérk ép viselet:
az elismert jó minóségben ■ n itgujskb rtnSsma moiorcs«piáWszi«ttii, I - naznoz számivá.-■ Oellérl Ignácz és Társa
egy liter . I ^oAk^tt'rtiraml^' ! Szives megrendeléat kér: ■ a„d.p».( zsarut 4i.« Mh. «- ti,
_ _ . , ■ zéstk I.90its<.bh.n__!__' flii 1 ligasjutikarsé jttillu Und Untul WIÜM.
90 krajcár. I ^ Wa I ^„„.„J
Kapható: I Blílflil, II. fitlh-ltH il iplilM. ■ BsÍsIBUMbIbBBBBB
... ._.!•• ■ tslifs látállás RlnnyQ ríszlilllzilh. g^HIHBBBHŰHBMlHHB ■Swrj"'"" -llfT
T^TApa^ n ■ _ár|«tBztt Insyw__ | ■ _ ^ A VASME6YH- . Jgg
a .Vörös kereszt"-hez Nagy- I M^^^JTl^Stó w , T ~ 71 I| TAKARÉK PÉNZTÁRI _kanizsán B SílÍDlár Eüfiöl "H 1WID1
„Cöőflr" iseb-tuzszerszám! || ÁRUOSZTÁLYAjf
kebosatala céljából slhatároztak, hogy minden R A LjDÍHieOt. CapSiCÍ C001D., >' r t -^T^VW ■■! (7fl||DlTU[lV H
■ás raklám helyett, 13Ü00 dr-bot gyári árban IS n Hhfnnn« P*ln Prnnllor • . ■■ ÖiUHIDI I ütU •
i rusitunk. mely a kCvetkézó !e?jállitall il- M 3 J1 Oífl OD f-raifl-1Xpíl16T $] A- -nl^f----/ m m
^Ban kapható; j drb K 3 he- fi pdn-rí Jg «Jwür IH II ^^S^j. HBI A ji'n lí: Mindennemű ■■ j
Ily ölt csupán K 2, 3 drb K |S tf rWiaak biaonjnlt liiiiasw, melj már ® CStoEVr ' S. AB OS mczőgaídaságl és inni ■ ■ \
4J0. 6 drb KS, 12 drb K 14 H sgárft. 1^'oSb biionynl} & fMjnlL^ U Jf^JO^^^ tlflll ImTiŰsInIIiI Mlfll SS f f
alán vét msllett. — -Ezenrek- 19 kífzványaél, o.toil i. msghilliiakitil S Hfll I ■■ TTT.7TÍL ■■ s
lám gyártmány i kiliusitása- R Flgy.lmozt.Us. BilAny l,.mü,ítvánj„K Í^T'-^SS^^ HM zéseket b e n ZI n-f és
után ss ár i.temestn emelve- H mlstt WrSalrliakor órstowk legjflnk n B ~ ..........ZI nyersolájmotoroks, - ZZ^/ ,
le?z - .Císar* zseblflszer- D .oly«» erédoU ftrngst fop»djuiik<<I, ffi «xlv*K*smotor talap. - A Jelenkor cséplőgép - garnltfrá- f
nUm a legjobb a világon. K mdy s „Hareon^ rHjgnrgyel «• s Rlohler yj tegolcsibb Dumt. „Bsnz" nyaraolal. HE kat, gép- és nyers- ■ WT
Egy nyomás, rögtön világos- 19 ««gNy*#w dlilett dekpike tsn <wm»- » motor. tóggf; nt.tat máioaki clltiíé- BBÉ
I tagot és lüzet sd. Sohasem H fKa &v«ektn> l -JK, l 140 U g W® Olajat, moazaltl CIKft- H
Iválik hasznsvehetsflenné. K K ».- in ijyoJlrSn mind.n gT«(ys»r- ® >n „ ■ M kel, zsák,, ptfiyva HJ|
[Battéria mentes. A türtö ki- SS kspistá. — Fímktár: TSr»k iíaef K B kötél-árukat,-mindenne- S£
HcseiílHctS, enné»og*a áve- B n*STss^M»«, Budapest w * W ™™ mü műtrágyát kartel-' 55
Aktgk |rMtvpHmtrttrtuJimrsra&ttiiar, SÉ u /{js^nfflpi N MIMI len Mvoi7>etőmagva- "f
__ Pös! -Ur|. UalenUnlinuhmuiis gl ***** "*»■ g « /jMMJ q . ■■ í'1^?^* ■■
—---- * /aíavaiT U ÍLairl \Kitm \ u belföldlés porosUn- .
tU^^r^supui^O^jWATAT^^ ~ a^wM^ Z. szeR«t, kováee-szenet?1**
— HBBMaaHnaMaHanHHHHaMHaMHMHaaM' u í JBK^ * HHI tűzoltó felszereléseket ■■
m U Mérsékelt árak 1
adómentes bűz AlBőlend-i ..«j.aa«ar.m.„y. ffg «*»*•?•• «ntá«imtáWHi JJ
. „ ____., ... _, , , . n Ajánlja benzin lokomubios ttép'Akásiiatsit, mm limiíi Unni utca J bshbi
xrán teljesen izemben a vaauli áilomáaaal, mely ked- H msiysk bámuisios tgysisio ts>!ktssi«tk. MB """ * ■
Vall vezfl fekvésénél fogva Igen megfelelő bármily üzlet Ej »«W M« iMaásaks n ■■
vagy raktárhelyitégnek, iatáló <n mellékétiülctckkel s közei I Qlí----jl " Árajánlatul é* költ- HB
1000 négyszögöl btlaöséggel, jutányos árért eladó, eaetleg I HHHSio'-^-^. raSí^^Mffl BB *égvetéa>ei díjmentt 11
bérbe adatik. Bővebbet TOMKA GYOHCiY vas- és fiiszer- ■ SíltrmMmM affi^O HM >*• *«n uotgáinnk. a M
kereskedő cégnél Afsólendván. 4657 ■ ■■ """"f;,:;'^?'^' ■■
IMasMHBMBMatMBBiMMnmasHauMi wiaastaMmsal TSMss lótállát. kstlvsifl liirlásl tsltálstsk I ■ ■ ah Él fcáí ■
* . |f| , - ■ r - . . '
Orbán József
moső-, fényvasaló és vegytisatibV intézet Nagykanizaa. Húnyady-utca sz. Jagck, gátlónk, kéielók és Mindennemű fehérnem lek a legkényesebb ízlésnek is megfelelően tisztittatnak. Tessék egy próba-tiastitásaal iüé|gyözödni. 4674
Specziá lista
vágóhidak,, húsipar, söripar, teLaidSiágok," számára, vagy bármely egyéb célra a legna-' gyobb telepektói » háztartási saflkségltiekig stáliit • a a
Gellért Ignác és Tsa
L. A. Riedinger, Augsburg,
gépgyár magyarorarági.vesérképyiselete
Eladó kisbirtok!
éshal hóly agö vszer- k u lön legességek ben, Valódi francia és amerikai gyártmány eredeti csomagolásban
Nagykanizsa közvetlen közeiében a Galambok felé vezető' országút mentén elterülő 140 hóid príma szántóföld és rét egy tagban, épületekkel együtt ELADÓ Abból eaetleg egy 32 holdas éa egy husz hoHas tábla épületekkel külön is Kedvező feltételek mellen megvehető. Felvilágosítást ád.a tulajdonos
Dr. Dőri József Nagykanizsán.
L fl
.....aotsmt v. i4rfc4pvi».
EMktM referenciák! Oyors szállt Iái! ]T EfínySs fizetési (eltétetek 1
Mindén sztuó 4dion hideg időszakban gytrm.keuiek EOOER EMüLSIÓT, mert ez erósfli gyermeket, eléffloidilia a cyonlképzódéat, fejleszti és táplálja. Hafá-sos ellenszer - a köhögésnek, i;yomo»rtny-hssé. nsk. M*gbccsSlheteilen fugsás idején. Hírneves orvosok ajánlják, mert a legjobb csukamájolaj preparatum, sincs kellemetlen szaira, jóizQ könnyen emészthető és elejéi veui a különféle gyermekbetegségeknek.
Egy Üveg ára 3 K i gyógyszertárakban.
Po-'tán 3 üveget bérmentve • koronáén a prnz slözstes beküldése után vagy után-vát.l küld: ,,Nádor «y<J8y.aartár"
Budapest, VI., V*«l-karut 17.
több mint 2000 orvos által legmegbízhatóbbnak van ajánlva.
Kapható: GaMacft ét Gtavf
dr9t*rUJáb*B, Butiig L é* Keik Gjr gjrógjraaertá-rátaa.
"<«» snluíku
oommi
tsisal>(eu4z , *n*tn*> mi a-l>Qm u lUl
tUUMnirkU i
ne«.TÍ MS. / rrmnruM dl
fVWUn ÉL/ * szállít M v tt^S aJm amerikai
€ n íjj- - sima és
" ^^ gyökeres
vc .szókat különféle fajokban, fajtiS'laságért jótállva legda>abb választékban a már evek óta elsőnek és legmegbízhatóbbnak Ismert:
liiklklUiiiti tlti utUilthír iilif
■ j ' TULAJDONOS
CÁSPAIU FRIGYES.
Madcyas, 29. sz. .(NagykttkOIIÖ megye). Tstsák k4p.s árjagysék.t kérni r Az árjegyzékben- tálálhatnk az ország minden rét. tról éfkexii ttlsmtrá ketMk, ennélfogva minden szöióbirtcko^ megrendelésének megtétel. e'ótt az ismerő] személyiségektől ugy »/o-, nrmf iiaslis reg UiZUlilSJgol SSeretBcí magának fentt- száK uip ItMttltn mtgblzhatá-ságártl. . ' 13-43
Németország egyik legrégibb és leg • nagyobb motorgyára.
Nagyobb előnyös bevásárlás folytán a „GÓLYÁHOZ" czimzett szövött és rövidáro. üzletben Erzaébettér 1. rendkívül olcsón lehet bevásárolni. A tisztelt vá-sárió közönségnek saját'érdekr, hogy a raktárt — vételkényszer nélkül — megtekintse és a meglepő eiőnyösárakrói meggyőződjék.
Értesitem a n. é. közönséget, hogy legjobb minőségű
Szállít szakkörökben elismert legjobb gyártmányú banaln-, ' ny.rs.ia) , gSs*, naMaa patrolaum iibim■
motorokat és lokomobilokat
— bármikor szállithatok, — 100 métermázsa vételnél 187 korona, azon aluli meny-nytség 190 kor., 1 öl 210 centiméter magas 40 kor.-= házhoz szállítva. =
Szives megrendelést kéri
Rosenberger Pál
Cstngery-ut 36. sz.
valamint Szivógázmotorokat.
Meglepő újdonság!
Egyíteines g.n.ratorunÍckal a tényleges lóeró dranklnt oaak kb. t fltlarba karttl.
V.zérképvlsel.t:
Oellérl Ignácz és Társa
Budsptsl, Ctrfa-kírut 41. == Ctltfon 12- él.
liiaHutkkani ittiim Und iiniui WWM.
az elismert jó minőségben égy liter
90 krajcár.
Kaphatö:
XDro^erist
a „Vörös kereszt"-hez Nagykanizsán
ü legújabb rtnásztrfl moloresépMMszltttk, Isvábbá a >eg|obb brnjln- nytrteia|(s szlvé-fázmotorok, vslsmlnt tiltva malsmtxrtndt-itsch tegolcs6bban
ma »Hiami
■ BBllllllllll
■ ■ A VASME6YÖ"
Biiirni. lí. [itiit-itn n ipmitt.
Ctljtt Jálátlás Rtnnyfi ríszlilllztlh.
Ar|«fyztk insytn
bl< ftklfS Hl mvttm Unnft kmlétBh és mfi arS-ItillJtHSk t*iyl*n ti i,lu írutlkM nagu altrrinftanvk l, hhlnMlil|Mli Irmám,V
TAKAREKPENZTARjl 3 «ÉSZJK-TARS. (JJ.
ARU0SZTALYA1I SZOMBATHELY. iSB
Motor éa gépgyár
„Casar" zseb-tuzszerszám!
behozatala céljából elhatároztuk, hogy minden nás reklám helyett, 1S.Ü00 dr-boj gyári árban rnsltank. mely a kővetkező leszállilmi ií-ban kapható; 1 drb K 3 he-lly.lt csupán K 2, 3 drb K 4-£0, 6 drb K 8,12 drb K 14 alán Vét msllett. — Ezen reklám gyártmány , kilrusitása-utá. az ár tetemesen emelve • lesz, — .Casar" zsebtOszer-[szám s legjobb a világon. [Egy nyomás, rögtön vllágos-E ssgot és tüzet ad. Sohasem I válik hasznsveheisöenné. [ Battéria mentes. A tllzkö kl-" lcs»- :ii-t'i, tnná'.togva áve-ftkig elian. '
___B Pós! -Ur|. Ualen Un'irnihmuuq
flhpu. trllnánnsm. WtD.V. Wltántr Rsuplttr. 104.
A j á'n If: Mindennemű mezőgazdasági és InH gépeket,- malom bemw-zéseket, beszl a-f és nyersolájmotorotoB, -cséplőgép - garnitná-kat, gép-, éa ' nyersr olajat, mpszakl dl^té-ket, zsák,, pcáiyva kötél-árukatr mindennemű műtrágyát kartel-' len IdvűlTVetőmagva-kat, erölakarmáiwléléket, belföldi és pon^nb^ó-szenet, kovács-szenetf1 meszet és cementet, — tűzoltó (elszereléseket «►>
Mérsékelt árak 1 liiiiifiiiniiti wttiiiiti
Html wfc^JNiiti íte» gaktir Mtaás sles n
Árajánlattal éa költ-aégvetéesel dljmente-aen stotgálnnk,
asevltttas aat»4*« klaaMtw
mm. UitiHMI
*slvéK*smotor talap. — A jelenkor legolcsóbb üzeme. „B.ns" nyersolaj, motor.
SJjarí adómentes ház Álsőlend-
y / y. teljesen szemben a vasúti állomással, melv ked-Vdll vező fekvésénél fogva Igen megfelelő bármily üzlet vagy raktárhelyiségnek, istáló én melléképületekkel s közel 1000 négyszögöl belsőséggel, jutányos árért eladó, eaetleg bérbe adatik.' Bővebbet TOMKA GYÖNGY vas- és fllszer-kereskedö cégnél Alaólendván. 4057
lilimsrt Itgjsbb gyárlmsny. Ajánlja benzin lokomobi os "eeép'Akésalatalt, mslysk bámulslos egysisiü sstiktulütk.
T*||M |''táilás, ksilvstA tlirtfcl tsltálsISk <h>4gvflát át átjigviék mgysn és hátro.nlv*
1911. január 15
ZALA
7. oMri
Nevegyetek mást
es
reked tséi". kaiarrus, nyálkásodás, görcsöl és száraz köhögés ellen, mint az bt lem
a három tölggyel. 5900 orvosok é* magánosok által kiálIK fnlt Mmny'trá") 'gai"lja hirlni rrrrt ményesSégét Csomagja 20 és 40 fill. Doboza 60 fillér. Kapható: Neumann Aladár gyógyszertárában Nagykanizsán
Itlt BIÉI
mi
4741/1910. Iksz.
Hirdetmény.
VériSMe kötség telekkönyve tagosítás folytán u 1869' évi JS79 számú szabályrendelethez képest átalaklttatlk, é- ezzel egyidejűleg mindazon Ingatlanokra néxvc, a melyek e as 1868. XXIJL, az 1889 XXXVin. ás az INI. XVI. t-dkkek a tényleges birtokos tulajdonjoginak be-tamásét elrendelik aa 1802. XXIX. t-eikkben szabályozott eljárás a telekkönyvi bejegyzéseit heyesbitésével kapcsolatosan f ganatoslltatjk.
E célb-M az átalakítási tervezet hitelesítése és s helyszíni sljárái VáiWde községben I* I. évi lanuSr hé 18-tk napján StlelMt ló éraKar tog megkezdődni.
Ennélfogva lel ivatnak: —1. Mindazok, a kik a telek jegyzőkönyvben előfordul* bejegyzésre nézve, oká'laiolt előterjesztést kiváma> icnnl, hogy a lelekkö'nj vl hatóság kiküldöttje dón" a kitűzött határnapon, vagyis 1911 év. Január hé IÖ. napján Várföld* kflt-égben kezd fi lő e'jirlt folyama alatt jelentenek meg, és aa előterjeszt' aeiket Igazold ' untukat m«ta>sák lel
Z Aa összes érdekeltek, hogy a hitelesítési táigyalásnp személyesen vagy meghatalmazott által Jele ujaink meg. és az uj tMéttOny-itervt-irt ellen neta'áni észrevételeket annál biiooyo-aabbán ad ák elő, mert a régi Mekkönyv végleges átalakít ja után a téves átve Jeléiből ered hető kifogások.t jóhiszemű harmadik személy Irányáb > többé nem érvén) esithet k.
S. Mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulajdon jogot tartanak, <te telekkönyvi bekebtézésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra aa 1886. évi XXIX t-e. 15 -18. Sg-ai és az "1899, évi XXXVIII t-e. 5, », 7 és 9 §§-ai értelmében szükséges adatokat megszetezni iparkodjanak. és azokkal igényeiket a klkfi dőtt fei-sottság előtt Igazoljál, avagy oda hassanak, hogy as át uháző telekkönyvi tulajdonosok az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval ismerje el, <s a tulajdonjog beaebiesésére engedélyét nyilvánítsa, mert ktfonben jógáikat ezen az I uton nem érvényesíthetik, és a bélyeg és illeték i elengedés kedvezményétől is elesnek.
4. Azok, a kiknek jaxira tényleg már meg-isSnt követei'srt'vona'ko<ó zálogjog, vagy meg- I izllnt epvébíöívnn nyilvánkönyvileg boji-Kyezve, úgyszintén az ily bej-'gylésekkel terhelt ingatia-nok tulajdonosa, bogy brjevyzétt jognak töri -sét kérelmezzék, illetve, hogv törlési engedély Jvilyánlartása végen a klklfáött 'bizottság előtt WWHWfc Illái ijilit slleocsetbea a bélyeg-mentesség kedvezményétől elesnek.
Kell Leteti) én. 1911. 6vl január hó 11-én.
Oioei Béla, Ur. jbtrő.
Figyelmeztetés ! Hint a ttlidl i frtntk. kivé pillák hhtt, nem eléggé flgyelmatie{hcljl)k t. hitlassiony mlrint, hogy a bevásárlásnál titkod/* attól, hog)i utánzatot etnutttuntk a ál/éke ,w
ti étsU pillanatban egész. hasonló címkés >*i) burkolstw ét elnetezM csomagokkal könnyen rntflé-teeztlk. gnnál Is Inkább, hogy ttok alak, síin as uirsgayomtttái tekintetében megté»0tztl httonliUg-itl ittntk eUáíUtra, de azért u utánzat- táróiról sem rtndtlktzlk azon kitilt tulajdonságokkal ét finom MTXtUjjU, á Myri a fogyttztintk tekintettel kelt lennie i a melyet tulajdonképen kitin.
. Héi tttk t fóiettcl Jönnek rá t meftémztett háziasszonyok a nagy külőmbségre.
A minden tal0: Franci: csomagra meg lidikirt fetiiyomtatott „kitidtriU" gyári Jegy, védelem az utánzatokkal nti kihasználással uomben; ez legyen önnek It az Ismerteti Jete. ^
46 reggeli- ét wztent- ttgy rtetort-kitért bizony irt nagy súlyt fektet i igy tehát Joggtl megkívánja a legjobb minőséget Jí pénzéért.
■ mnvlua.1 KIT.
iinMrMnir wm
-t tUMitl

mindenféle •natívaknak
Egyforma kivetés.
Évek óta legelőnyösebben bevált. Eróteljes sznttd srerkeiet. t-tguy szerObb beállítás és kWrttés.
| Alapíttatott tail. tÉOO muátiks. |
■ Egy garnitúra I
IvClavtones SchuttleworthS
8-as cséplőgép I
I teljesen használható állapot- 5 ban jutányos árön ELADÓ. 11 Cini a kiadóhivatalban.
MAYFARTH PH. és T5i
gépgyárak, vasöntödék és gökhámorok
Bécs, llf TABORSTRASSE 71.
tMC" Klnwritő kápeaértegysákek ingyen. —> Képviselők és vlszontelárusltők kerestetnek.
LOLA
fásak ás fogkefék kaphatók drogueriákbén éa minden jobb pipere kereskedésben, valamint szaküzletekben,
EGY PILLANAT
alatt az eredmény — azorzáa nélkül. —
Ara korona 7 20.
„Rechenfix"
törvényesen védett gyorsszorzó
SZOROZ, OSZT számolás nélkUI.
Az eredmények helyességéért a legmesszebb menő % szavatosságot vállalom.
Nélkülözhetetlen
gyárosoknak, kereskedóknek, .-iparosoknak, szóval mindenkinek, ki számolási műveletekkel foglalkozik.
Megrendelhető K 7 50 előzetes beküldése vagy K 7-65 utánvét mellett bér-mentes küldéssel:
Szekeres Lipótnál, Sopron
a „Rechenflx" torv. védett gyorsszurzó osztrákmagyar monarchia vezérképvlsclójénél.
12 AVTiSEPTdQIB ~ 1
-J_-—..LOLAn
I íéésm
^^g^^^Bit&BBmíáűilUmi^m^^ szőlővesszők és finom érmeiléki borok I *beszenésére legmelegebben ajánljuk I
a legjobb hírnévnek Örvendő ott B
Szűcs Sándor Fia
szólótelepét BIHARDIÓSZEOEN. I Képes árjegyzéket tanulságos tarta- H lommal Ingyen éa bérmentve. — I 1 v. Ezen árjegyzéknek egyetlen házból H sem szabad'hiányozni mert sok I ' mindenkit érdekló dolgot tartalmaz. I i Tehát senki el ne mulaaaza egy I ---- levelezőlapon kérni. — I
IHcsé ér ts pntas kisztdális. I
Ifibb mnlUrrt IhéI I»«lil:3 alllH. | .
1 ■ '■" ''ti.....- '■....." ' " " ""' " " ' " ' "■■"■-
Kaufmann Mór
uriazabó
Nagykanizsa, Eriaébet-tér (Ilit kii).
Dus választék a legfinomabb szövetekből. Gondos ás izlásés kidolgozás.
■s Szolid, jutányos árak I. amm
Un* ItfOOi aranyétem; U'gtuájgyobb kltüntsttéa
R.WOLF
MAGDEBURG-BUCKAU
S4f>lMlá|tl
Boros Artúr akt. lépésznéreak,
BUDAPEST, VI,, Terét—kárát OO
Az egész téli idényben esküvői, név es születésnapi, BÁLI CSOKROK, ÉLŐ VIRÁGKOSZORÚK a legszebb kivitelben és a legjutányosabb. árban rendelhetAk s

virágillatéban PA-ut 1.
ŰM
Járkereket és helyhez kőtőtt telitett és szabadalmazott
túlhevített gőzzel működő lokomobilok
- WOLP eredeti szerkezete 10—800 tőerSIg, -Az Ipar éa mazScazdaaág leggazdaságosabb, leytartősabb és logmaKbfzhatőbb Ozsmgépsl.
6i«m yáná« 700 ooo ts<-fán Mai
U-


Első kanizsai szőrmemegóvó intézet
Eötvös-tér q. szám. ' =□ ==
Megrendelés szerint készítek: Siörme-kabát, azfirme-Karnitura, szőrme kucsma különlegességet, utazóbundát, lábzuákot, savval minden c szakmába vágó munkát a leget:y*mtibbttM a ■" " - i"nii »■ legjobb kivitelig: m < Raktáron tartok: mlndcnnemQ szőrmét, valamint kést saOrmegarnlturákat. Javítást éa átalakítást olcsón végezek. Szabóknak nlönyttiárl Kiváló tisrteir«.»i
a n. ér«i. közönség siivta RobinsoHn Gyula
párlltitiásál kérrm .é-
8. oldat.
ZALA
Itfl. |tímár IS,
S te i n e r M ó r ó ra m ü ves
NAGYKANIZSA
Legpontosabb zseb, inga, fali és ébresztő órák, iliimll gyártmányok. Ékszerek, gyűrűk, flilbevalók legújabb divatuak Veinek választékban. Látsierraktáramban elsőrendű csíptetők, szemüvegek kaphatók I ko-* .* rónától feljebb. Minden órajavitást pontosan. és szakszerűen íssgkaziöü, Legmagasabb napi árban törött aranyát beváltok vagy kívánatra becserélek.
Klithía h bőr rtpojflsára
azmxCtoórmxéj>tfémézm Pl | DPQ é« nxxemitü4x» ' v/w/tn
Legelegánsabb töltette, béli éa műm púder. PeMr, rótaaaim, vagy aárga. yagylleg analyoálva éa »|*nlv« "dr. J. Jv p«m c«. é» ktr tanár ütftJ SéMUii.
fiMrl Imiit
GOTTLIEB TAUSSIG
Hlr udv. toliott* umH" <• UMMMr. «y*r«. Főr»kt*r i 1. WtltadM.i. Siélkilldé* utánvét vrgy 11 Ogsscg elfliifes iwkBIótáf mtHtU Egy dobói 2 kor. «0 f. Kapható a logtóbb Illót*sor-, drogua* koroo-déaboit As ■y^gyesartArfean, Nagykanizsán Ali éa Botun, Keleti M. Mór, Krelnaf Oyula éa Qallch é« Qraaf -cégeknél. V--t ,. --J
Dunántúl legrégibb ékszerüzlete!
Bárány József és Fia
NAGYKANIZSÁN.
Arany és ezüst ékszerek készítése villanyerőre berendezett illilyliltii
Nagy választék ékszer arany és ezüst árukban.
]l|!|jl(it a legnagyobb választékban rendes és kölönlegcs formákban.
Remek menyasszonyi ajándékok finom Ízlésben.
Legszebb női és férfi* tfiíjínlinik.
Szép raktár brillant, gyémánt és Színes drágakövű tárgyakban-
Teljes étkezőkészletek valódi eiillíil-
Hlratalos ellenőrző próbával ellátva.
lutonyos olcsó árok I„-Etodás részletfizetésre is!
Mikit ola< mlnóatgU Alp*cc»oiüot ÉTKttZLKTIkBÓL.

Jéggyárakat,
4 hűtő-
berendezéseket
« BORSIG cég kttfinflan bevált aro-monlák, vagy kéBéggáV kompres»?it'^
UMUflKlttrlfl valamint - -—-—-—■ ■
teljes vágóhídi £ berendezéseket
KaiIH a cijobb kivetik** a Q ^ UI i ^ L- ItlfMtSnlfidr fr
"OCnii€K íagípqyárV.T Budapest, Váci-ut 45-47.-sz.
TELFFOXSZÁMOk Zf H..H 77. QoSS M (lo tiailna). . ■ ■
UHng*elti«ej iQtalaul axalfáiaakl!
Világhírű
MESSMER TEA
egyedüli elárusitása
STRfM és Kiflii
fűszer és gyarmatáru nagykereskedőknél
Nagykanizsán,
Kapható: 60 tilt., I kor., 2 50 kor. és 5 koronás csomagokban.
■ B.
■ I
■ I

■ f na ll
■r
■ I
■I
u
■r
mv
m<
Kü.
ii

Kéivi'*1
Fiikaszáló aratógép és föfdmívelö eszközök :5= gyára.
Toronto, Északáméríka.
A világ legjobb gyártmányai.
D^ Árjegyzéket kívánatra .ingyen küld a
Massey-Harris C° R-.T.
Budapest, V., Alkotmány-u. 23. sx.
r*

Értesítés l Értesítem a n. é. verőközönségei, hogy a mai naptól kezdve elsórendű prágai
EXNER-félc sonkát,
dekáját 6 fillérért árusítom. Pontos kiszolgálásról előre Is biztosítom. Teljes tisztelettel
RECHNITZER MÓR
tOaser- és csemege-kereskedő Nagykanizsa. — Telefon 172. .
| T—- OJJ-^I
mz
£ I D L\ TZ-PQF? j
••ok akkor volótfl, ha mindegyik doboz MOLL A. vOdjogy 4t 4a olSirOoOt .....tüntotl tol, —
A Moll Á.-féle Boldiltx-porok tartós gyógy-hailu a legmakacsabb gyomor- és otüoot-kantól mok, gyomorgörcs, gyomorhév, rOgaótt sxokrokodéo, inájbántalom, vértolulAa, aranyér és a legkülönbözőbb eél magségak ellen, a jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb terjedést szerzett. Ara egy lepeooéton ■feded doboznak 2 korona.
BamltlUtok ttrréayilct fmyttWaA
fai
WHSTLTT-F6 LE
OS-BORSZESZ
atou't
■ ■
■sok okkor val' dl ha mindegyik flveg Moll 4. védjegyét tünteti lel éa „A. Moll" feliratú ónozattal van zárva: A Moll-téla aóaborisess nevezetesen mint fájdalomcsillapító bedörzsö-léal szer kdosvOny, eauséaa mofttttMa egyéb következményei-■él legismertebb nép-sxer. Egy Aaoaott eredeti flraf ára a Irerawa
MOH Gyimkutjuili. JiTKS^"^
rSaaMHMdási ' MOH A. gy 4gy sxorOoz, c». Hr pdv. szállító
álul Béoo, Tuehloubon os. Vidéki megrendelések naponta poatanlánvét mellett teljesíttetnek. —c=> A raktárakban tutik határozottan .MOLL á." aldlrétáial él *éi/tgyértl tUátott Muttményt-ktt kérni.
Raktár Nagykanizsán: KaatnMd Rdalt fh
oy ormok- éa h«lcyoup|aojrt a bór okazorfl ápoláaára gyarmekak a felnóttek réaaéra. Ara benként 40 tlllár. ■ darab I kor.
Iliül HrH irtmtinym MI MtayM m
dara-IIIMr.
m Károly
ruhafestő és vegy tisztító, Nagykanizsa
mriiiKilluttihllMsIiillU lituiU kivitiltu, mm mellett.
A
körioroú keléiép
utján minden szövet visszakapja eredeti színét.
MfiHitilii inti. ím iziiu.
A körforgó kefélőgép egyetlen vegytisstltóból it hlányo/zékll

I J lli|lfittlt mi-m. Hatararirs Inüuitt ápilet 11 lium aittyl MttlsMl lll tss
ScIb-^-Trei stjos
:-; épfllst és mőlakaloi Na^yknnizsa, Rozgonvi-atcza 9. szám. :
Van szerencsém a n. é közönné^ b, tudomására fiozni, hogy Kinizsy-lilca 2 szám alatt volt
műhelyemet Rozgonyi-utca 9. sz. saját hátamba helyeztem út
Műhelyemet a legújabb gépekkel felszerelve, motorikus erőre rcndeiiem be és ezáltal azon kellemta helyzetben vagyok,' hogy megrendelőim legmagasabb Igényeinek Is képes vagyok megfelelni.
Kiváltatok minden nemű épület muniákat, u m : rácsok, kovácsolt vaskapuk, kulák, izlvaltyuk és vízvezetéki munkák, valamint takaréktnihetyek készltéaél Mindennemű gazdasági gepek éa egyéb |*vllásokal a legjuiányo-snbb árak melltlt eiikőtinm *
■Mtaana Kívánatra rajaokkal éa kAJtaágVotásvkksI stolgálok mmm Miliőmön be rendített áptllel és mAlakatoa műhely i Koi^onyl-utca'O. as
Ntomatail » eudi.iui*|iiit«i>.i •/.at.á tllrlapkia<l( M N|r <ml» |t«asv*«jtára»skg< kS*)v*|i««>lt|iha« lt«gjkjja«a».
Megjelenik minden hétköznapon eete 6 órakor.
iurtiUil! « MiiiN .ul:
NAGYKANIZSA TELEFON-SZÁM 78.
ejj meflíkillomiiaJ-
aietó kSdenwnynk-»
küldeodöV. - Kn-■álalkniik 4a
A ■■linlliíail
aaaahaaaüaw sin ikrté —gfriiatM Ma akkéa hMkfal mam a«aa
jl -A LA
a axerkeotSafg.
iaakát ia n»3tterít díjtábláját« lül nai hl a kiarWyaataL
POLITIKAI NAPILAP.
( .ELŐFIZETÉSI Alill M|kn Vaatal
SSjÁm botdVA ( : .«*«h*l l|llll' EcrUra UO K ; In Un 1JS ■ Nagjedlwe 5.50 . I Negyaááwa 4JS „ Ftiián 7.— . I FrUm ■ .
Effea éwa 14— . j Fyaei érre IS*- .
Egyw iii- ára 6 ftUár.
Mulat»»rok, büi IpmuUtáeek ia aNyá**
Hji aaaaaÉÉal V Már.
Ktje| fisai ia aaketéai árleiítáiak 4|s f kórósa — UeqJteelafifiaMs S |awaawk
XXXVIH. évt 13. szám.
Nagykanizsa, kedd, 191Í. január 17.
uaaeMdaaaea t
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Rt.
1 zaMmnti imsi riliiztiiiy'l
Irta: Czobor Mátyás. L
Bizonyára sokan vannak közöttünk, akik csak akkor hallunk valamit a zalavármegyei nemesi pénztárról, amikor egy-egy törekvő szegény ifjúnak adományozott Ösztöndíjról, olvasunk pár rövid sort az ujaágok hirei közölt Nem lesz érdektelen — ugy gondolom — ha a Zalamegyei Almanach idei kötetében rövid vonásokban ismertetem a fenkott lelkű zalai nemesek e .valóban áldásos intézményét, amely csendben, minden mesterséges tűn-, gulatkeltés nélkül már annyi könnyet szárított fel, annyi szegény ifjút segített előre céljai elérésében, annyi kulturális célrs áldgzott eirefet és ezreket
Ki ne hallott volna a nemesi felkelésről ?
Az Ur 1806. esztendejében március hó 6-án Zalavánnegye közgyűlésiben felolvasott királyi felhívásra mint egy sxiv-lélek állolt.fel Zalavánnegye nemessége is, hogy a köteles hadiszolgáltatásokon kivűl saját jószántából Önkéntes adakozáa utján előteremtett költségen egy felszerelt lovasezredet állítson elő s segítségére siessen a betörő francia hadak ellenében a szorongatott magyar királynak. E lovasezred kiállításához szükséges katonát, lovat, készpénzt és ruhanemQeket a nemesek csakhamar Oaazeadták. A felkelés sorsa ismeretes. Ili csak azt említem meg, bogy vármegyénk nemesei, mint már ezeréven át annyiszor, újra csak vért éa életet áldozlak mindnyájunkért.
A hadjárat befejezése után a hadi kincstár által felajánlott kárpótlást a vármegye nem fogadta el, hanem 1810. évi január hó 8-án tartott közgyűlésében kimondotta, hogy a visszakerült hadi felszerelést pénzzé teszik. A szót lett kOvette és az igy elárverezett ingóságokból 22944 frt. 40 kr. folyt be, amely Festetich György gróf indítványa folytán nem osztatott fel. hanem kimondot ák, hogy ezen összeg alapként kezeitessék, amelynek évi jövedelméből a nemesség szabad rendelkezése mellett ezen nemesség kOzszűkséglele fedeztessék.
Ezen összeg volt a mai nemesi pénztár alapja, amely 1816. évben már 23,456 frt. 14 km jrváltó pénzben). 1845. év végén pedig részint a kamatokból, — részint a megyei nemességtől kivetés utján beszedett pénzek maradványaiból 107,351 frt. 02 kr, (AOstpénzben) kitevő Összegre szaporodott.
1845. évi november hó 10-én tartott megyei közgyűlésen ezen alapnak független és minden hatósági beavatkozáatól ment kezelését a megyei nemesség egy külön bizottságra bizta, amelynek elnOke Oszterhuber (később) Tarányt Józaef lett, tagjai pedig Szente Lajos és Farkas András táblabírák, jegyzője Herteiendy László vármegyei tiszteletbeli aljegyző, gondnoka éa pénztárosa Koppány Ferenc.
Ez a bizottság az 1846. évi november hó 9-én megalkot ott alapszabályok szed nt zavartalanul működhetett egészen 1848— 49-iki szabadságharc bekövetkeztéig. A szabadságharc gyászos kimenetele után azonban az oaztrák hatalom elől valósággal el kellett rejtenie a bizottaágnak a pénztár vagyonát. És különösen Koppány Ferenc nek, e megalkuvást nem Ismerő férfiúnak, aki uját személyi blztonaágának veazályez-tetésévei mentette meg e vagyont az abaolut halalom kapzsisága elől, köszönhető, hogy az utódok ma élvezhetik a régi zalai nemesség áldozatkészségéből létesült ezen alaö áldásait.
Hogy az alapok kezelését még biztosabbá tegyék éa a kezeléssel |áró felelősségei még Inkább megoszthassák, Osiftr-huber Józaef Indítványára a blsottság ön-
*) tiimellény í'ithtr Mátyá* most tni
utjalin MMtlfl
1911, átl Zalemeaitl Almanach-|átiól. (MVgi iteihatA a laatíónél és • Zulu HadAHIiaHlánan.)
magát kiegészítette és vátasztmánynyá alakult 1850. évi atuusztus 5-én, melynek tagjai lettek: Csiilagh Lajos, Horváth Ede, Inkey Qáspár, Barcza Sándor éa Sümeghy Ferenc A választmány jegyzője Sümeghy Ferenc lett, űgyészszé pedig Nagy Károly ügyvéd választatott meg, aki a Gondviselés kegyelméből egyedüli élő tanuja ma is a választmány első megalakulásának. Ezúttal újra kimondotta a választmány ünnepélyesen, hogy a gondjaikra bízott alapokat és alapítványokat, önállóan minden befolyástól menten, keletkezésüknek és céljsiknak megfelelőleg kezelik és megőrzik azl az utókor részére sértetlenül:
A választmány, mely időközben ujabb és ujabb tagokkal kibővült, - becsülettel meg is felelt e kötelességének, hiába folt a központi kormányzatnak a vagyon meg-, szerzésére irányuló minden kísérlete. 1861. évi február 6-án tartott megyei közgyűlésen a nemesség választmány tagjai a tisztükben u!ó!ag megerősítette, minden intézkedésüket jóváhagyta, a vagyon további kezelésére felkérte és a választmány tagjait az elnökOn kívül 32-re felemelte, — akik közé minden járásból, még a kisebb birtokos nemeaek közül ia egy-egy tagot be-választandónak mondott ki. Ekkor atakutt meg véglegesen a tulajdonképeni első nemesi választmány .Zalamegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány* elnevezés alatt, amelynek tagjai most már a következők lettek:
Eiaök: Oszterhuber József. A választmány, tagjai: Koppány Ferenc, Sümeghy Ferenc, Herteiendy Kálmán, Bottka' Mihály, szalabéri Horváth Mór, Barcza Sándor, Skublics Gábor, Szabó Samu, azala-béri Horváth Ferenc, Séiley László. Csiilagh László, Inkey László, Oroszy Ferenc, gróf Széchényi János, gróf Széchényi Béla, Csertán Stndor, Otavina Lajos, Horváth Péter, inkey Adám, Szabó Imre, Otbelics Imre, Thassy Mihály, Csutor Imre, Babos Pál, Bogyay Antal, Mórocza Dániel, Svas-tics Kasoly, Somodi Dániel, továbbá kiset® birtokos nemesek közül: Bán Ferenc a zalaegerszegi, Kálmán Antal a kapornak! járásból. A többi négy járás fő birói pedig felkérettek, hogy járásaikból ajánljanak egy- egy nemes kisebb birtokost a megválasztásra. Választmányi gondnok lett: Thassy Lajos, ügyész Nagy Károly, s a. választmány jegyzője Arvay István ügyvéd.
Kimondatott ugyanakkor, hogy a jövőben az üresedésben levő választmányi helyeket a választmány fogja maga válasz-tás ólján betöltetni és felkéretett a választmány as alapok további kezelésérc.
Az egybegyűlt nemesség nem mulasztotta el egyúttal kifejezni elismeréséi és köszönetét nyilvánítani Oszterhuber Józsefnek és azoknak a tagoknak, akik mindent elkövettek, hogy az alapok megmentessenek, különösen Herteiendy Kálmánnak, Barcza Sándórnak és Csiilagh Láaztó-nak, kik a választmány érdekében a sop-, roni ker. helytartó tanácsnál közbenjártak) kiválóan pedig Koppány Ferencnek, aki saját txémélye biztonaágának veszélyeztetésével is megőrizte az alapokat.
Ezen időtől kezdve aztán mi sem zavarta a nemesi választmányt áldásos működésében. Téti ugyan még kísérletei Zalávármegye főispáni helytartója, de ezen kísérlet csak arra Irányul), hogy a főispáni helytartó a' választmány kezelése alatt lévő alapokra éa alapítványokra, a felügyeleti jogot Igényelte. Azonban e kit érlel re Is az eddigi hagyományos tiltakozással felelt 1862. évi jullut 21-én tartott Oléséhőt kifolyólag a választmány, sót még jobban körvonalazta álláspontját, amennyiben kimondotta, hogy azon alapok és alapítványokról, melyeinek minden Idegen-befolyás, hatósági neavalkoiáa és faldgytíet' kilátásával való kezalését ai alapítók klfajaiattan a nemeit választmány! bliták mag, itámadátt máinak, mint önmagának adni ntm kötelei, Ilyenek vyllak akkori a itlavármtgytl
összes nemesség magántulajdon pénztára {a nemet! telkeiét felszerelésének értékesítéséből keletkezett); a .'Diák Ferenc nevelési-alap", melyet Zalavármegyétfck Karai ét Rendei, a vármegye nagy .szülöttjének: Deák Ferencnek, az alkotmányot jogok érvényesítése körül izerzett halhatatlan érdemeinek eliimeréseül 1840. évi július hó 27-én tartott vármegyei közgyűlés alkalmával maguk közOtt gyűjtöttek abból a célból, hogy ezen alapból, amely kezdetben 7766 ezüit forint volt, illetőleg annak jövedelméből egy nemet ét egy nem nemet azármiaátu jó tanuló ifjú évenkint 200— 200 ezütl forint ösztöndíjban részesittessék. Ezen ösztöndíjak sdományozási joga Deák Ferencet illeti, aki ezt gyakorolta ii mindaddig, amig ezen jogát 1871. évi áprilta hó 17-én kélt nyilatkozatával a nemesi választmányra át nem ruházta. 1886. évi áprilit hó 9-én tartott ülétében a választmány ezen alapot kiegészítette oly ösz-szegre, hogy egy harmadik évi 210 o. é. ezüst forintos ösztöndij ia volt adható ezen alapból; továbbá Inkey 'Karolina nevelésialap éa a zalaegerszegi szinész-aiap Amazt zala éri.Horváth Edéné, szül. paliini Inkey Karolin alapított! ét az 1851. évi novem-bet hó' 17-én kelt alapitó-lcvét értelmében kamataiból két zalamegyei szegénytprsu ifjú — akik közOtt alapitónak szegényebb rokonai eltőbbtéggel bírnak — évenkint ét fejenkint 420 korona, segélyt élvez. A zalaegerszegi izinétzeti alapot pedig zalamegye Karai és Rendei az 1830. évi augusztus hó. 11-én tartolt vármegyei közgyűlés alkalmával gyűjtötték öttze, mintegy 400 ezűtt forintot a .Nemzeti izinjátizó társaság" segélyezésére azon elhatározásul, hogy annak kamatjövedelme a Ztla-egerszegen játszó magyar színtársulat igazgatójának segélyezés- re fordíttassák. Ma már ezen alap a ulamegyei összes nemesség magántulajdon pénztárának tőkéjéhez van cutotva és kamatai évenkjnt azon színtársulat igazgatóiának fizettetik ki, akinek izintártulata Zalaegerszegen - játszik.
A kanizsai képvifeló a sajtóról. Két ízben foglalkoztunk Bosnyák G'zának, a kanizsai kerület orsz. képviselőjének a képviselőházban a bankvita folyamán'elhangzott nagyszabású beszédével, mely t eszmegazdagságáért és lelket hangjáért' minden oldtlróf a rokonszenv jeleivel fogadtak. Az Országgyütéti Értesítő ter-métzeleten ezt a beszédet is egész terjedelmében közli és igy módunkban van, hogy abból a következő izótzerlnt vtló részt kiragadjuk:
A midőn s múltban a bankkérdés uralta a politikai helyzetet, akkor a sajtó egy igen elismerésre méltó föladatot teljesített kétségkívül az ország érdekében mélyen belevágó kérdésben. Egy egész irodalom keletkezett a sajtóban a bankkérdés felett és örömmel ismerem el, hogy minden párttekintet és elfogultság nélkül Iparkodott ezt a kérdést a maga valóságában a közönség elé állitani az a sajtó, a mely qllen most itt nemrégiben minden visszautasítás nélkül a milyen éles. ép oly Igaztalan kritika hangzott el, az a sajtó, a mely nélkül. sem aolitikai, sem gazdasági függetlenségünket soha klvivai >nem tudjuk, a melynek szabadságában középút nincs, mert vegyenek cl mindent, CMk szabad ujtót adjanak Nemzetemnek és nemzetem szabadsága, boldogsága felől két? ségbe nem psent, (igaz I Ugy van! a szHso-baloldalon ) mert vagy a nyomtatás szabadd sága, vagy. a szabadság elnyomása Kzt Kossuth Lajos mondta. "(elénk hrlyislésj
Ezek a kijelentések rávallanak Bosnydk Oéza felvilágosult, liberális egyéniségére és blaonyára jóltaö érzéssal töltik a u|tó minden munkáiéi. Egyébbel nem It kell áttktl megtoldani, Ctak atsal a tételemmel, hogy ktgyttkadjék ltoanyák Géta ugyantiettl Zalavdrmtgy* törvény ható-sálának köieyfllétén, vagy esetleg a köi-Igaigalátl bliotttág valamelyik Olétén megismételni, •
Városi közgyűlés.
Elfogadták a jövő évi köKaégvaMst Nem less aj patika.
A képviselőtestület újjászervezésé.
— Sa|át tudósítónktól. —
ísmét vajúdtak a hegyek és a régi kanizui szokáshoz híven ismét megszületett a hagyományos kis egér. Ennyit lehet a legnagyobo általánosságban elmondani a tegnapelőtt délutánt háromórás városi közgyűlésről, mely a lehető legnagyobb városi témáról, a jövő (illetve ffiott már: jelen) évi költségvetési tervezetről határozott. Azok a tzéietarányu kontúrok, mdvek e közgyűlés készülő nagy beszédeiről szóló hírekben megrajzol ódiak, ■ valótágban megint egy kit fonnyadt ctectemóvé zt ugorod tat óssze, akinek vékonyka, bizonytalan hangja alig hallhatóan vett el a sok, felesleges szószaporítás tengernyi idejéből egynéhány rövid percecskét- — Csekély jelentőségű hozzászólások után változtatás nélkül fo gadta el a közgyűlés a költségvetési tervezetet és egyetlen tzó nélkül vetette el a patikakérvényeket, melyek az Oiödik gyógyszertár felállítását célozták. — Ami szenzációja volt a közgyűlésnek, — egy a helybeli polgári leányiskolát érintő felszólalást kivéve, — az ia a napirend előtt történt, aminek eredménye a képviselő--testület újjászervezése lesz.
A szombat délutáni eléggé gyengén látogatott közgyűlésről ez a részletes tudósításunk szól: ~
Elnök : Vécsey Zsigmond polgármester.
Előadó: Sobjdn Oyula dr. főjegyző.
Miután az elnöklő polgármetter közölte a közgyűléssel, hogy a Principális kanális és mellékvizeinek a palin—murakereszturi szakaszban való állandó rendbenlartására alakítón vizitársulat pénteki alakuló gyűlésén a város nevében igennel tuvazoü, érdekéi napirend előtti indítványt jelentett be. Az indítványozó Ujvdry Oéza volt, aki élőuóval rögtön hosszan megindokolta kívánságát, mely arra irányul, hogy a városi képvíKiőválaszló kerületeket újra osszák be ét a törvénynek megfelelően a városatyák számát it emeljék fel 184-röl 2 0-ra. írásos feljegyzésekkel mutatta U, hogy a városi választókerületek lakóaeá-gának számaránya az idők folyamán menynyire megváltozott, és az erede.ileg egyforma -számatányu kerületek zna ugy állanak, hogy mig a belváros I. és II. kerületének 712 választója 35 vároutyál küld a közgyűlésre, addig a III. kerület 652 választója csak tizei, a IV kerüld 395 választója szintén (izei, az V. kerüld 433 választója pedig tizenkettőt. Ezek az. állapotok a kiskanizui Vr—VII. kezűidben még képtelenebbek, mert ez az ezer választót meghaladó városréu a régi elavult rendszer alapján mindössze 25 választott megbízottal van képviselve. Okát _ ennek azzal magyarázza, hogy míg a bei- ' város lakóssága majdnem a régi, addig a külvárosok folytonos fejlődése ott jelentékenyen szaporította a váliiztók számát A képviselőtestület csak ugy fe|eti kta várót igazi akaratát, ha az a törvény állal megazabott módon (minden 100 válaaxtóra egy-egy képvitető) alakul.
Blau Ottó: Várjuk meg a törvényhatóságot. Nincs messte. (HttytsHsJ
Ujvdtf Oéza: A lörvtmy megszabja, hogy a rendezett tanáctu város Mavtadö-teilAlete 200 tagig fejleszthető. Ki kdl tehát a 93 választott át 92 virilistái képviselő számát 100*- lüü-ra egészíteni, Kla-kanina pedig 3 válMziókentfetté alakit-tataékj matt a törvény ati la eMMria, hon egy váltulókefatdhtn legfeljebb WO válitztő lehet Indítványa at. hogy hatá-taatt el a kösgyttlét a kerötetek uj be-oiitátál ál a képviselótattüKI léttzámának 200-ra való feiamtiásét Ennek dökáaal-
OIUKI.
ZALA
lVI i januar 1/
tésérepedig bizottiágol hdktjAn ki s kép-viKelőteítfllet, meljf i te«röv(debb időn belül "fejezze be munkáját. fAfíáldim htfyesla)
A polgármester egy . hiányosságot fedez tel a Javaslatban: hogy mi iöTtébjék azon mandátumokkal, melyek nem moal márciusban, hanem JCttk 3 év mutva járnak le.
Dr. Schvarz Adölt szól egyedül hozzá % kérdéshez. Ha Ujváry felolvasott adatat helyesek, lehetetlen — úgymond, — elzárkózni a rendezés dől, de mielőtt a képviselőtestölei ez ügyben bármit is hlárotnt, szükséges, hogy hivatalos adatok szereztr ssenek be.
Ujváry Oéza hevesen közbeszól: — Htse fgedaw aa ügy slkniiiti innik cl-posványositását
Dr. Sdtmarz Adolf: helyesli s bizottság-küldést, de pl. a polgármester álul fel-vetett kérdés ia akadálya annak, bogy az Qgyet rögtön, ex abnípto intézze • el a. közgyűlés. Azt javasolja, hogy oly értelemben fogadják el Ujváry indiványát, hogy a nktudendó bizottság legyen s közgyűlésnek megtelelő előterjesztést.
A polgármester, miközben mindenki a szomszédjának beszél és magyaráz, a folyton növekedő zajban ujra és ujra a csengőt rázva; Miután lényegében a két indítvány egy és ugythaz ...
Ujváry uéza, indulatosan felugorva közbekiált: Nem azonosítom magam sen-lövell
Nagy zaj, sőt olyan általános zűrzavar és kavarodás támad ékkor, mely becsületére válna a legbotrányoubb reichsráli Ülésnek is.
Szavazzunk, szavazzunk! kiabálják rekedten .
A polgármester ped'g *a zajongás*)n áttörő harsány hangon tiltakozik elnöki jogának csorbítása ellen és Ujváryt rendreutasítja, araiért közbeszólt satvai akadályozza beszédében
Ujváry Géza mi erőlködéstől elctukló hangon); Nekem is jogaim vannak itt.
Még nagyobb lárma és kiabálás támad trre, aminek csak az erélyes elnöki fellépés vet véget e Szókkal: . — Tessék illedelmesen viselkedni,' mert ha tovább is iiy modorban megy itt a tárgyalás, kénytelen leszek sz ülést azonnal felfüggeszteni.
Ékkor végre lecsillapodtak tz igazán minden ok nélkül felizgult kedélyek éa UtaUnoe kívánságra megalakították az ad hoc bizottságot, mely 14 nap alatt fog Ujváry indítványára vonatkozólag a közgyűlésnek előterjesztést tenni. A bizottság tagjai lettek a polgármester elnöklésével az egész városi la:ács és azonkívül: Knortzer György, Ujváry Gíza, dr. Schwarz Adolf, Oszterhuber László, dr. Fábián Zsigmond, Hegedűs László, Eperjesy Gábor, dr. Hajdú Gyula, Samu József és Tilh Lajos.
Ezek után nagyncfaeien ötnegyed óra ■iHvs) rátértek a napirend első pontját képező költségvetés tárgyalására.
Dr. Sabján főjegyző a tanácsi előterjesztésben vázolta a város 1911. évi költ-ségvetési tervezetét, kiemelve azolut a nagyobb kiadási tételeket, melyek abba lObb közintézményünk fokozatosJrjJ«xtése céljából Uesztae lettek. A költségvetés ismertetése általában azon keretek közölt mozgott; mint ahogy azt lapunk több terjedelmes cikkében már közöltük
a költségvetéshez. Az Arany János utcának kövezése ügyében interpellálta a polgármestert, továbbá több spró járda bővítés miatt.
Keüer Mátyás azért interpellál, bogy a Kintzsy utcát, ha már nem kövezik ki, mért nem kavicsozzák, holott erre minden évben fel van véve bizonyos összeg.
Vécary Zsigmond polgármester mindkét interpellációra nyomban válaszolt Az Arany János stca kövezési és csatornázási tervét most készíti e mérnöki hivatal, az útpadkák fokozatos megcaináláaa pedig már évek óta történik, A Ktfitzsy-utca kövezési tervét szintén készíti a mérnöki hivatal. Ha késien lesz, közgyűlés elé kerül az Arany János utcaivsl együtt
Remeit Oéza Keliert támogatja felszólalásában.''
Villányi Henrik dr. a Gyár-utca rendc léséről Méz kérdést. Benne van-e ez utca kiépítéséhez szükséges költség a költségvetésben felvett 9000 korona „kisajátítási" összegben V Ez utca lakóinak már lejárt a 19 éves házadómen lessége, kéri s tanácsot, karolja fel ügyüket.
Wehz Lajos dr. nsgy általánosságban szót a költségvetéshez. Kevesell annak a kOzssUkségletcfcre felvett tételeit. A város ssépkés elmaradottságáról beszél A bel-
városban iá igen kevés sz awlrtlt, Határozzák el bizonyos területen bellit záros terminussal a járdák itTéli'zS'asifaliozáaál. Nem léi egységes város fejle*zté>l prog-rstmnot. Ntlunk e tekintetben minden lépés ötletszerűen történik. — Hogy s K 'nnczy-ytca kiip; hető terven, a hetceg-nek élőszóval kellene megmagyarázni, hogy az. urodalmi major Diic^llázása a hitbizománynak is anyagi érdeke lenné. Hosuabban időzik a csoportház rég meg-oidáua váró kérdéséuéL Ennek az egészségtelen és nem ritkán életveszélyes pat-kányfészekník jövedelme nem ér fel azzal csut látvánnyal, mit az állandóan nyújt. Indítványa, hogy a mérnöki hivatal egy-rigss váw-fepáastéai tsrvst dal^tozsnshlr Nettay József s polgári leányiskolánál lenáiló viszás állapotokról beszél, amivel lapunk más helyén■ kimerítőén foglalkozunk.
Kátovics József a VI—VII. kerület utcáinak elhanyagolt állapotát irta jle, amiért a városi mérnöki hivatalt okolja
Btau Oltó felszólalásában szintén sürgeti a csopwtház lebontását.
Tóth -Lajos sz Attila-utca útjainak állapotáról mond el legendán dplgókat.
Remete Oéza a város jövedelmeinek fokozására intenzivebb' erdőgazdálkodást ajánl. Engedélyt kell kieszközöld) az államtól. hogy az erdőknek egy harmadát kiiebessen irtani miáltal nemcsak a faela-adás révén, de magas földbérekkel is je-letékeny jövedelemhez jut a város. Oyóri János ezt ellenzi.
Már-már a .legsivárabb unalom -tengerébe fúlt bele az egész közgyűlés, miior a várva várt humor, még pedig a le<becsesebbnek. az önkéntelen humornak fajtájából való felfrissítette s szunyókáló városatyákat. •
Keller Mátyás iniciális ezt felszólalásával, amelyben a közaégi kanász ellen tett kifogást, hogy kötelességéhez képest nem tart eicgsndő számú kanokat (értsd :him-disznókat.)
Megerősíti ezt Németh György v. képviselő, aki a kan-mizériát azzal—világija meg, bogy csak „Magyor-ulcán van egy as>zony, az tárt ki szívességből egy kant.* Ez menti meg az egén magyar-utcai sertéstársadalmat a kiveszéstól.
Óriási derültség támadt e szavakra a teremben, de a sltkini r-em akaró hahotában ia tiltakoztak a képviselők az ellen, hogy ezt a pikáns kérdést mint a költségvetési vitához nem tartozót, tovább tárgyalják. Mert még voltak, kik szerettek volna arról beszélni.
Hegedűs Oyörgy azt indítványozta, hogy szerezzen be a város még két lovai közmunkák végzésére Kitkanizsa számára:
Király Sándor mérnök reflektál Kálovics és Hegedűs felszólalásaira. Megnyugtatja őket,- hogy a város hiánytalanul megteszi a köelességél t kitkanizsaiaxkal szemben. De azt tanácsolja, hogy ne fogadjanak el a közmunkák végzésénél gyermekeket, — asszonyokai és sánta lovakat, akkor majd rendben lesznek útjaik. •
Vécsey Zsigmond polgármester többeknek reflektált A városi tanács minden szükséges lépést megtett ugy a hercegi major, mint a Ferencrendiek parcellázása iránt Mindkét helyen van is remény a sikerre. A hercegnél hamarosan is, a szerzetnél azonban már kissé nehezebben, de-azért ott is. .Ami az ujcák köve
Bfia Ottó'jelentkezett első felszólalónak zését llictl, a mérnöki hivatal dolgozik az
általános kövezési tervezeten, amit szándéké fokozatosan ipegvalóntani. A közmunkákat a "kíntsnácsosok (köztük felszólalók ia) szigorúan hajtaaaák végre s akkor rend lesz. **
Az 9tödik% gyógyszertár ügyére kerülvén a sor, — a főjegyző ismertette a városi tanácsnak és a közegészségügyi bizottságnak éz ügyben már korábban elfoglalt ismeretes elutasító álláspontját, amit a közgyűlés egyetlen hozzászó ás nélkül el-fogsdott.
A közvágóhíd átalakításának és kibővítésének kérdésénél Ujváry Oéza kifogásolta, hogy annak tervelt nem a városi mérnökök készítették el, hanem drága pénzen fizetett klegen épitész. Aggodsimát fejezi ki, hoi&az uj vágőhfd megint csak ideig Óráig fogja az igényeket kielégíteni, mint a drága pénzen alig egy évtizede épüli régi vágóhíd.
Király Sándor mérnők megmagyarázza Ujváry rwk. hogy mért szükséges specialista az uj vágóhíd tervezéséhez. Epp azért, nehogy ismét hiányos legyen az, mint ámínőnek a régi bizonyult.
Mlu'áu még Weliz Lajos dr. azt klvánjfe, hogy* azabják még egy ösazeghstárhan annak a 4 *5 siáraléknak maximumát, a mit a vároa a tervskért Rauechtr Miksa
| ttombalhelyí vágóhiápKŐ-tpecíálitta méz* nőknek Tizet, N ■ ,.
a polgármester vázolja az nj hutvtz*gá lati törvényt é« a miniszteri rendeleteket melyek miail át kell alakítani a vágóhídi' A régi vágóhídnak az volt a baja, hogy az mintegy 17 évi eljárás után tudoCgsak megvalósulni at eredeti, 17 éves lerv alapján. Igy tehát áll nem ia 10, binem 27 év előtti igényekhez mérve építették Az uj építkezésnél ily hiba egyszerűen Tsi-zárt dolog. A tervekért kikötött 05 ttltt-lékot az építést ' végső vállalkozóvá leendő leszámolás Alapján lógják venni és az teljeset! méltányos összeg. Elfogadták s tervek megrendelésének
Még egy városi alkalmazottnak kiutallak 300 korona segélyt és ezzel s közgyűlés este pontban negyed -hétkor véget ért.
Súlyos vádak i
a nagykanizsai áll. polg. leányiskola elten.
A városi közgyűlésen.
Egy felszólalás. — A polgármester válasza.
Az iskolai igazgatóság nyilatkozata.
— Sa|át mOéeitéektóL —
Megdöbbentő vádak hangzottak el a szombat délutáni városi közgyűlésen a nagykanizsai áll. polgkri leányiskola állapotai MM. E vádak igazolni igyeketnek azoknak a híreknek alaposságát, melyek ezen régi, jóhirfl iskoláról ugy a tanulmányi, mint a nevelési szempontokat illetőleg mind Italáro. ottabb formát kezdenek ölteni. Anélkül, hogy egyelóre megjegyzést fűznénk az ügyhöz, közöljük a közgyűlésen történt felszólalásokat, de módot adtunk az ügy tisztázása véget! a megvádol! iskola Igazgatóságának is a nyilatkozattételre. Ezzel azonban még korántsem zártuk te a dolog aktáit, mert ezen elsőrendűen —fontos közügyben - végére keli járnunk a tények pontos megállapításának. Mint sz a közgyűlési tudósításból is kitetszik, ~Heítal József városi képviselő is felszólalt s városi költségvetés tárgyalásánál. Ezeket mondta:
— A költségvetés 58: pontjánál nem mulaszthatom el, hogy a nagykanizsai államj polgári leányiskola állapotait néhány szóval meg ne' világitssm. Ezen egykor a legjobb nevű iskolaban a tanerők s legridegebb bánásmódban tészesitlk a növendékeket Minden szív és lélek nélkül folyik ott a fiatal leánykák - nevelése, összhangzásban áll ezzel a pedagógiai rendszerrel az iskola tanulmányi eredménye is. Fel-olvaasa erre példaképpen egy tavdlyi értesítőből az l.'b. osztály etedményelt, A 44 tanuló kQzttl 14-en megbuktak, vsgyis minden harmadik. De ezek legtöbbje is egytzfcrre 4—5 tantárgyból kapott szekundét. A 14 bukott tanulón leiül 18 elégté-ges eredményt mutat az. érteáilő, ami körülbelül annyit jelent, hogy ezeket kegyelemből engedték ál. Mindezen állapotok miatt a hélybelfc szttjót gyermekeiket más' városokba kénytelenek küldeni, hogy iskolába járhassanak Kérdi,ezért csinálta-e a város annak idején nagy áldozstokkal a polgári Iskolát ? Kéri » polgármestert és a város tanácsát, hogy ezeket az abszurd állapotokat tegye valamely magasabb fórum előtt azóvá, hogy azok mielőbb megváltozzanak:
Megdöbbenve hallotta a nagyterem egész közönsége ezeket az erélyea szavakat éa az egész képviselőtestületben^ hol pedig több iskolagondnoksági tag jelen volt, -egyetlen cáfo'ó vagy védő hang nem hangzott el a súlyos vádakra.
Vécsey Zsigmond polgármester ezeket válaszolta Hullai József felszólalására, vonatkozólag :
— Hozzá Is már tóbb oldalról érkezett panasz a polgárt leányiskola állapotait illetőleg, amely panaszok ízermt ezek az állapotok tarthatatlanoknak látszanak, /rra kér tehát a közgyűléstől felhatalmazási, hogy midőn rövid időn belül egy korábbi közgyűlési határozatból kifolyólag ezen iskola epyik osztályának párhuzamosítása végett a kultuszminiszternél fog tisztelegni, U>'vanakkor e mizériákat Is szóvá tehesse. (Általános helyeslés.) j
F.ildig a közgyüléa. Waiigurszky Antal, a polgári Iskola Igazgatója Igy nyilatkozott 1 fenlt dolgokra vonatkozólag munkatársunk előli:
— A .közgyűlésen elhangzott vádak alaptalanok. Azokkal szemben én ia az intézet mull évi értesítőjére hlvalkoaom.
—» ' - 1 —
Tssatisesak megnézni a polgári Mar* iskola mult évtrlatls«f*k*i kimutatáséi Ebből sz tftrrtt Ifi. tmgy a JM7-tsairió es elmúlt Isnévneh 10085 órái malss^ott E< oly horribilis szám, sori minden Uoi-Ust eredményt, v% ezrdmériy tetewaágeI megmagyaráz, f- ezért egyedül a siilmet latit okolni, akik nem tOrnanrk gyerjnekelk navelésével Egy**>kéit pedig hetyteten pusztán egy osztály eredményeit tekinteni, mert az egész leányiskolában s ^Ttáromnál tObb tantárgyból bakotlak száma .18. ami mindössze 9 százaléknak felei meg, holott a "törvény és a szabályrendelet összesen 33 százalék buktatás! maximumot enged •meg Voltak leánykák, kik kél teljes hónapot muUsxtottak a 'múlt UftSeból is Igsioló írásaikról Mderttlt, hogy azok hamisak és a szülők sem tudlék gyermekük mulasztásáról. Etek kegyelemből nyerték a! óráik igssolását. At is teljesen abnormális átlapol ez iskolánál, hogy a tanulók 29—30 százaléka fel van mentve több tantárgy tra|tj torna, stb.) alól. Ily. körülmények között ne csodálkozzék a képviselőtestület e relatív eredménytelenségek fölött. Hivatkozott még a megintervtewoft igazgató azokra a tanfelügyelői éa miniszteri kiküldött! elismerő nyilatkozatokra, melyeket azok at iskolára vonatkozólag tettek (l as értesitó 8. oldalát) ét sxt az óhajtását fejezte ki végűi, hogy bárcsak tonénne hivatalos vizsgálst e dolgokra vonatkozólag az iskolában, hol kijelentése szeri at minden egyes tanerő Irlklsmerettel, legjobb tudásávsl és akaratával végzi munkáját. •
r^ Hirek.
Betörés
a kanltsal fclsótemplomba.
Tizenhat esztendős betőrő.
- Saját tudősilőnktóL —
Tegnap, vasárnap délután I óra tájban a nagykanizsai felső-templomi harangozó azzal a hírrel rohant a rendőrségre, hogy s templomban befórók járnak. Hogy hanyatt, azt nem tudj«, de szt hiszi, többen lehelnek, mert ugy hallotta, hogy többen feszegetik belülről a templom ajtaját. — Erre a híradásra négy rendőr szaúdi a templomba, ami éppen elég feltűnést keltett ahhoz, hogy csakhamar mintegy bárom-négyszáz főnyi közönség verődjék * össze s templom előtt. A rendőrök a templom hátsó ajtaján bementek, a kinmaradt közönségnek pedig teljes egy óráig maradt ideje, hogy a beiül történő rémes dolgok felett tanúskodjék. Kőiben csak annyi nevezetet történt, hogy egy rendőr kijött a templomból, elszaladt a rendór-tégr Jaktsnyára es omrarr pasbilincsekket tért vissza. Az- emberek a legképtelenebb híreket adták szájról-szájra, csupán any-nyiban egyezlek meg, hogy legalább négy rabié járhat a templomban. Végre fél 3 óra felé megnyill a templom ajtaja és a négy rendőr erősen összekötözve hozott — egy fisfii gyereket, ki első látssstrs mély szánalmat kelthet. Piros képű, szőke hajú, okos szemű fiü a betörő, kinek tagjait a tegnapi fagyasztó hidegben szakadt nyárt ruha és egy vékony bavelok fedte. _ A-flUr kit- Kuruc* La|osnak hivuak, egy tizenhat éve innen elköltözött és azóta meghalt Kurucz Ferenc fényképész gyermeke. Ez a Kurucz Ferenc fényképész a Király-utcában lakolt, majd nőül vett egy nagykanizsai leányt és elköltözött Grácba, hol aztán ez a Lajos és egy öccse születtek. A két gyermek nyo.c éve apitlarv-anyátlan árva, mert azüieik meghaltak. Ekkor az árvákat Nagykanizsára hozták és it! a város Thomka Endre néhai f. tanácsosnál helyezte el őket fizetvén mindegyikért havonta 10—10 forintot. El a gyermekeknek egy nagynénjük Oráczban és ez még további ló—10 forintot fizetett a gyermekekért. Igy hál az árvák el lettek volna látva, de oly rosszul viselkedtek, oly vásottak, engedetlenek voltak, hogy végre is el kellett őket szállítani Zágrábba egy nagyNtyfokhoz,- - kl ott előkelő banktisztviselő. Innen kerültek el a gráczi nagynénjűkhöz, aki Lajoet, a templomi betörőt fűszeres inasnak adta. Ez a foglalkozás n-111 tetszett a fiúnak, visszaszökött a'nénjéhrt év kérte, adjon neki három koronát hogy m.igyar nyelvű illetőségi bizonyítványát németre fordíttassa, mert gyalog el akar menni Bécsbe ét ott pinsér lesz. A néni ebbe nem egyezett btle, nem aduit pénzt, mire a hu ugy m gitttt magán, hogy ellopta sa asszony egy pár cipőjét ét etadts. Erre
1911. január 17.
ZALA

Hlpnénfr >*li»l«rttW« és t tíut hata toloncolták Nagykanizsára. A város Paslcs Annánál helyem cl a Hunyady-utca 19. azimu házában. A fiu itt sem érezte {öl magát, ruhája, ennivalója gém volt valami bfiségesen és feltámadt régi vágya, h w Bécsben pincér lettesen. Azért is kisérelie meg a templomi lopási, hogy a bécsi úthoz pénzt szereszen.
A templomi perselyt blást ugy hajtotta végre, hogy vasárnap lévén, a délelőtti misén elbtijl a templom egy homályos sarkában és igy benmaradbitotj a tem-.. plomban, midőn azt becsukták. Csakhamar fel feszitette a felsőtemplom épitésére gyűjtő perselyt és annak 7 korona 43 fillér tar-t almát magához vette. Megpróbálkozott a többi peraetylyél is, de ezek szilárdabb alkotásuak és nem boldogult vdDk.' Egy óra tájban ki akart jönni a templomból ' éa ezért tteiafrSI feszegetni kezdte sz ajtót, de éppen ekkor érkezett a harangozó, hogy egy hatottra harangozzon Igy aztán a nu nem menekülhetett.
Hosszabb Időbe tett, mig a négy rendőr a templomban magtalálta a fiút, ki a torony csúcsába mászott és ott elbujt. Rendkívül nehéz volt lehozni, vslóságos harc fejlődött ki a fiu és a rendőrök közt, amit megnehezített az, bogy vigyázni kellett, bogy a fin ne ugorjon k a toronyból, a mire nagy hajlaodóeágot mutatott
Említettük, hogy megnyerő arcú, értelmes tekintető fiu a 16 éves templomrabló. Munkatársunk előtt megvallotta, hogy az öngyilkosságra is el volt készülve. - — Egyszer már szeretnék ember lenni, mondta sokogva.
Találtak nála egy levelet, melyet a gráci íténjéhez irt. Ebben elbúcsúzik tőle s Ifibbek közt ezt írja németül: —
— Miért toloncottatUI el, miért ölted meg bennem a szégyenérzetet? Ezt te Oited ki "belőlem, jól van, én most már mindenre képes leszek.
—A fiatal bOnöst ma átkísérték az ügyészséghez.
— A Patronázs-egylet választmányi Ülése. Tegnap délelőtt tartotta a Nagykanizsai Patronázs-egylet ez évben első választmányi ülését a tagok élénk részvéteiével A választmány több segély iránti kérelmet intézett el, mintegy 40 koronámri összeget utalván ki az egyesület pénztárából. Az elnöklő Vccsey Zsigmond polgármester bejelentette s választmánynak, hogy a hozzáérkezett értesítés szerint a Patronázs-egyesület Országos Szövetsége a kanizsai egyesületet rendes tagjai sorába felvettte. Felmerült az ötlet, — hogy az egyesület részére s kormánytól snyagi támogatást kérjenek. Ennek tárgyalását azonban a közgyűlésre halasztották, meri az egyesület eddig csak csonka évről szőlő mükOdéfi kimutatással rendelkezik. Végül bejelentette
- o sánflh, bogy dr. Sahjdn fl>ula városi főjegyző az egyesületnél vállalt jegyzői állásáról elfoglaltságára valő hivatkozással lemondott.
Megnyílt ■ korcsolyapálya. A nagykanizsai korcsolyázó egylet korcsolyapályája hosszas pihenés után ma végre megnyitt. A kofCAoiy^iók fCtH^lik, mai hideg tartóé lesz és igy végre lesz egy elfogadható szezonjuk, mert bizony éveken át a tél e tekintetben nagyon mostoha volt hozzájuk. Megkezdődik hát nálunk is az élet a jégen, derűs, víg élet mely egyaránt kedves annak, aki távolról szemléli és aki részese *
— Szénné égett matróna. Kaposvárról táviratozzák: Borzalmas halállal fejelte be életét egy nyolcvan esztendős mairóna. özv. Sdtwarc Llpótné szül. Spitzer Ilöna, aki Kaposváron a Kanizsai-utca 28. számú házban lakik és már régóta betegeskedik, ma délután leszállt az ágyból és a kályha mellé állt melegedni. — A kályha nyitott ajtajából szikra pattant az öreg asszony szoknyáján s csakhamar lángba borult az egész ruházata. Mikor unokája, Schwatc Irén ma délután elment az ételhordó edényekért, az öreg asszony szénné égve, — hóltan feküdt a szoba közepén.
— Meghalt a legöregebb választó. Zalaegerszegi tudósítónk jelenti: A nemrég lessjlott képviselőválasztás egyik tagad-hatlanul érdekes momentumát egy 164 éves nemesapáti szavazó polgárnak a függetlenségi jelöltre történt leszsvatás.i képezte Kámán Fábián voll a kerület legöregebb választó polgára s alig hisz-
szük, hogy Ily kotu ember bárhol*\a hitvallást tett Volna politikai meggyőződéséről. Megilletődéssel vettük s adjuk lovább most a hírt, mely a Kámán Fábián elhunytát jelenti. Az öreg, ki korát meg-hazudtoló épségben érte meg nem pár nap előtt 105-ik életévét, hirtelen h«lt el. Az öreggel a 48-as hunvédek gvér gárdája is mégapsdl Pedig a stabáilUgliarc idején sem volt már Kámán Fábián, valami-nagyon fiatal gyerek.
— A reklámtükör. Annak az életrevaló vállalkozásnak, bogy Zalamegyoi hat városában reklámtűkröt állítottak fel, mind-nagyobb a sikere. Tegnap, vasárnap is az emberek százat csoportosultak Nagykanizsán a tükör etött és gyönyörködtek a kigyúló Ízléses hirdetésekben. Mint halljuk, a tükör nemsokára megteli? reklámok- l kai, mert a kereskedők és ipaatváilalatók | tömegesen adják tel megrendeléseiket. j
— Agyoütégett gyermek. A zalamegyei | MuÉszerdahely községben borzalmas sze- i rencsétlenség történi a mull héten. Mint tudósilónk jelenti, Robb Imre muraszerdahelyi hkqa 5 éves Teréz nevű leánya I egyik délben a konyhában a tűzhely mellett | állván, ruhája lángot fogott és mielőtt as égő ruhát letéphették volna róla, a kis leány olyan súlyos égési sebeket szenvedett, hogy másnapra meghalt. A szülők ellen gondatlanság miatt az eljárás megindult.
zonyoe>~1ókig mindig rátermettebbek a um-jáisaásra, mint a térttak YttS RtV/stk* (Róza) néhány szavas szerepéi oly üdéit, kedvesen, egyszeraen és termés/eleien -nem csak elmond u, ham- n megjátszotta, hogy "hivatásos szfhéurtr; kort is igeii jói megállta volna a helyét. Ép igy kifogástalan közvetlenséggel beszélt .és mosgztt f\i vfi-kovfcs Annus |Mili)fiakot Jankának a triróné hosszabb és nehezebb s^prepe jutott, de ebben ts nagyon rászolgált a la parikra és gyakran mcgkacagtatta a közönséget. A térit szereplők köz® nagyon Siváll Sufróny
fi ff* KuMk KáMy, C Ml mik UWL twfftr ílytvgy. Kován Ferens. A fSfcW SMttféö Mwelbífc Lap*. Antal C/aá, Mat Uios, Buti Sándor, Bar* Pál, latassa* mph\ Csutek Antal, Stoiil Antal, M
«tf,- Varam jáSM tMgg ia István, Pásátéi jtsm,
Dezső, Se
Masat, wpl ______
Gábriel Lajnc A rrmfe/rt * tané ni A ktaftlkég saul<{iáaig megtöMMte aa Egyfct Mgyiernvát .'4a előadás után vígan táncsa .kerekeden A hajnali órákig a legjobb han-| gulatbatt Myt « minden teMntetbep fényt-sen sikerült miflsMáa —
Táviratok és telefönjelealések.
Mulatságok.
Naptár
rsbiW I. A Kar. Nősgylel álareoa bilja w 4 * Sörgyári munkások mulatsága, , 4A KereskedÓ Ifjak citilyn. . 5. Svardstrftm nivérak hangversanyo . 1K Szanatóriumi piknik?
1 , 23. tr.'éa Müv. Kör tan. dalestéi ye.
Március 4. A fllhamuukumk hapgxsraanya.
* A diákkoncert Ha- valaha mulatság sikerülhet Nagykanizsán, akkor a gimnazisták hangversen yes táncmulatsága elsősorban bírja az összes jogcímeket arra, nogy az egész szezon legsikerültebb mulatsága legyen. A műsor az Idén is a legválogatottabb számokból állt, melyek mindegyike külön dicséretet érdemelne. A zenekar általános meglepetésre az idén trombitákkal volt bővítve, melyeknek kezelői igazán szépen dolgoztak. Az énekkar mintha vesztett volna valamit értékéből, de annál nagyobb az érdeme Lukács József tanár karmesternek, ki a zene ás énekkarokat dirigálja. A szólószereplők közül QyörJfy Zoltán nyolcadikast illeti elismerés nem egy színészt felülmúló előadásával, mellyel „A műkedvelő fotográfus" clmü pompás monológot viharos derültséget keltve előadta- Az előadás után fényes reggelig tartó tánc következett. ■ ____—______,.
A pártütők. Nagyon, de nagyon rokonszenves emléke fűződhet mindenkinek a nagykanizsai káth. legényegylet-tegnap esti műkedvelői előadásához. Az előadás minden Szavát egyszerű, derék emberek becsületes igyekvése hatotta át, minden póz, míhden nagyzolás, a művészi allűrök mindén olyan túlzott pótolása nélkül, melyek a vidéki míi-kedvelői előadásokat gyakran komikussá teszik. Már maga a darab megválasztása is j igen szerencsés volt. Kisfaludy Károly vígjátékaiból válogattak, ami rávall arra, hogy ennek—a -tevékeny egyletnek ízlésfejlesztő irányítása a leghelyesebb mederben halad. .A pártütők* egyszerű világos, cselelcményé-nyével, tiszta körvonalazott, minden komplikáció nélkal való alakjaival nagyon alkalmas arra, hogy műkedvelők, ha csak nem akarják elvetni a Sulykot, előadják. A darab sikerét egészséges komikuma biztosítja, ezeknek az egyszerű, természetes helyzeteknek a megjátszása pedig nem ró nagyobb feladatokat a szereplőkre — Mindenekelőtt meg kell állapítani, bogy az' egylet müked-velőgárdája meglepő haladást tanúsított. „A pártütők"^ előadását alig lehet egy napon említeni a különben sokkal nehezebben előadható .Doktor ur"-4val. Ez a tegnapi előadás oly teljes volt, oly helyes tempóban folyt le, hogy a. legnagyobb elismerésre vált méltóvá. Mindenki a lehető legjobb Igyekvéssel, némelyek pedig szinte művészi rátermettséggel látszották el, amit rájuk bizlak és ha már kifogást Is akarunk emelni, ezt csupán a nagyon kopott, Immár lehetetlenné vált díszletekkel szentben tehetjük meg. A szereplók közül elsősorban a leányokat illeti az elismerés. A nők bl-
' Országgyűlés.
- Iau<sp«it, janti.tr 16.
A képviselőház ma Kabos Ferenc élnök| lésível tartott ülést Napirend etött Ugrói Gábor egy horvát képviselő mentelmi ügyét jelentette be. melyet átlettek a mentelmi bizottsághoz. Fdldes Béla személyes kérdésben Madarasai Btck bárónak válaszol. Polónyi Oáza szintén személyes kérdésben akar beszélni, de mert éttér a tárgytól, -elnök meginti, mire Polónyi leül.
Ezután folytatták a bankvitát. Gedeon Aladár Kossuth * párti azt mondja, gpgy-Magyarország agrárállam és nentv birjs el a nagyhatalmi állással járó terheket. Ehhez •az lenne azükséges, hogy az ország térjen át az iparűzésre. Hegedűs Loránd azt fejtegeti, hogy a javaslat a koalíciós kiegyezés politikai következménye. Hivatkozik Kossuth Ferenc egy kijelentésére, THciyfienTa Közös bank mellefl foglalt állást. A javaslatot elfogadja.
Kostulh Ferenc félreérteit szavait magyarázza ki, melyeket Hegedűs Loránd félremagyarázott. Előadja, hogy miért egye-lett bele annakidején a koalíció a kvóta fölcmelesébe, -
Ktkmtn Samu just-párti visszautasítja Hegedűs Loránd ama kijelentését, hogy a függetlenségi párt . obslrukciója megakadályozta sal, hogy kedvezőbb kiegyezést kössünk. Kelemen valószínűleg az ülés végéig beszél.
MegszQnt a Habár-pör.
■ udapaat, janaár 16.
A budapesti' törvényszék mára tüzle kl a harmadik H^bár-pör tárgyalását, melyet Andráuy Gyula gróf, Apponyi Albert gróf és Darányi Ignát volt miniszterek indítottak Habái Mihály lapszerkesztő ellen, A mai tárgyalás megkezdésé-,előtt a vádlott Habár Mihály engedelmet kért, iogy nyilatkozhasson Kijelenti, hogy utólag arra a meggyőződésre jutott, hogy érdemes államférfiakat alaptalanul megrágalmazott, amit mélyen újnál és röpiratának "Teájuk Vonatkozó részeit v sszavohja. Bocsánatot kér lőlük és a közvéleménytől, melyet félrevezetett.
A megjelent három volt miniszter erre kijelentette, hogy Habár megbüntetését nem kívánják ügyész hosszabb beszéd kiséietébcn elejtette a vád<il, mire a bíróság az eljárást megszlfnletie.
Cáfolatok.
Buaapaat, Január 1&
Néháffy fővári si Irphan az a hír látott napvilágot, hogy a jiemrelr munkapártban Petczei Deztió kezdeményezésére mozgalom indu'l meg, melynek az a célja, hogy a képviselők fizetéséi 11 ezer koronára fe emeljék. A félhivatalos Bud Tud, ma kijrlefttl, hogy ez hir vatótisp, — mert ilyen mozgalom » m a kormánypárton, sem az ellenzéken nem indult meg.
■udapaat. január 14
Egyes párttagok azt a kirí közölték, | hogy a kormány indirekt utóit as iránt | puhatolózott, vájjon az elletnék hajtandó j lenne-e abba hagyni a bankvita Mytatá t sál, ha ennek ellenében a kormány módo-i sitaná a javaslat ötödik saakassát Ma j Justh Gyula kijelentette, hogy erről as I állítólagos puhatolóz Asról nincs tudomássá Khuen gróf miniszterelnök pedig azt a kijelentést tette, hogy as ötödik stakass módosításáról nincs sió.
Andrissy klubja.
BaSapett, janaár Ifc
Politikai körökben az a hir van elterjedve, hogy Andrásiy Gyula gróf éa hivai politikai pártklubot fognak alapítani. Lgy vezető politikus, ki Andráuyboz közel ált, ma a következő nyilatkozatot tette:
— Való igaz, hogy önálló klub alakítását tervezzük, azonban ez még nincsen végleg- elhatározva, A klub rendeltetése as lesz, hogy legyen egy hely, hol egymást megtalálhsljuk. Politikai ideánk ebben s dologban nincs és a klubba bármily irányú tisztességes ember beléphet.
Nagy vatutl katasztrófa.
Páris, jsnuár 16. Pirett és Saint-Hiiar állomások közölt tegnap két gyorsvonat összeütközött. Az összeQtközés oly erős volt, bogy mindkét mozdony és tis kocsi összetört Eddig bárom' halottat találtak meg a rontok alatt, de ennél jelentékenyen több a halottak száma.
Hóvihar Spanyolországban.
Madrid, január M. Spanyolországban már itapftk óta borzalmas hóvihar dühöng. A vasúti forgalom teljésen megakadt, aa expreis vonat utasai már két napja egy kis falust" állomáson vesztegelnek. Egy tehervonatot teljesen eltemetett s hóvihar.
Gyanús bevándorlók.
Budapest, január. 16. Néhány napja egy cigánykaraván érkezett Oroszországból Budapestre éa a karaván tagjai itt házakat aíamak vásárolni. Kétszázezer korona van náluk aranybm. Azt állítják, hogy es szorgalmas munkájuk és takarékosságuk eredménye A rendőrség azt hiszi; hogy a dolog mögött nagyobb szabású bűntény r.-jlik s ezért a cigányok ellen szigorú ryomozást inditolf.
BBSBIBI ■■■■■'■■
noiMiiaai

NÉVJEGYEK
lage'rgénaabb U»««-Nr« neonnal kasilliék •
Zala nyomda r-t.-ná!
Wtgyfcafáa—. kaata**?-* t
Szén
■ BEM
■■■■iilaaiai
Koks, Briket, Antracit ^ Radnay Károly ^
saUUaág lal 41 ■iw naállllAa . ,-l.-l.,-l - » káaAlibt tetathlSkr* mér m Ml fabiáaá Úmn mt.
Idiifwt, tls|)i*<
laU.aa Itt, II H. U
- nr 4S. n*«a. I aa tatai.
•IC $)f|tí|-da: kVMl ittgk
i
4 oldal.
ZALA
Itll. ftrtnlr 1T.

Értesítés.
Tisztelettel tudatom ismerőseimmel él jóakaróimmal, bogy Nagykanizsán, a FŐ-uton lévő dohány-tőisdét át, Illetve eladtam
Hlrschler Miksa unuk, a nagytőzsde volt üzletvezetőjének. Midiin az évek hosszú torán ál irányomban tanúsított támogatásért éa bizalomért eluton hálás köztöltéiéi mondok, kérem, bogy ezt utódom Hirschler Miksa úrral szemben .is fenntartani szíveskedjenek Nagykanizsán 1911. jan. II.
Kaufmann Mór. Fenti értesítésre való hivatkozással tudatom fóismeröseimmcl és jóakaróimmal, hogy-Kaufmann Mór úrtól a Fő úton Tevő dohánytőzsdét
Átvettem, melyei teljeseit felszerelve tovább vezetek és ktoem, hogy Kaufmann úrral -szttjtbeji tanúsított jóakaratukat velem '•szemben is fenntartani szíveskedjenek. Nagykanizsa, 1911. jan. II.
Tiszteieltel
Hirschler Miksa
dohánytőzsde és , osztálysorsjegy.
eláruiitás. FŐCÉLOM szlvarkahflvelyek és papinkba? legjobb minőségQ árut tartaoi és IqHÍMl áiban árusítani.
Ulott fatolvaj.
Véres harc a kebelei erdőben.
- Saját tudósítónktól —
Szombaton késő délután csaknem végzetes vérét harc folyt az alsólendvai járásban levő kebelei erdőben egy erdflőr és egy cigány között. A harcban az erdóór súlyosan, a cigány pedig életveszélyesen megsebesült.
A véres esetről tudósítónk a következőket jelenti:
Horváth (csapói Ferenc tendvavásárhelyi uradalmi erdóór szombaton a késő délutáni órákban rendes körútját vége r te a kebelei halárban. Amint 2 kebelei erdő felé közeledett, hallotta, hogy az etdó mélyéből fejszecsapások zaja hangzik ki Fegyveréi készenlétben tartva, az erdőőr megindult s hang irány ábitt t egyszerre megpillantott-egy cigány kinézésű alakot, aki egy nagy fa kidöntésével volt elfoglalva.
Horváth erdőőr rákiáltott a cigány ia. hogy hagyja abba a favágást és fejszéjét arai át, azután pedig kövesse az erdóőrt a legközelebbi községházig.
— JCOretul követtek, de előbb-végiek veled I — kiáltotta hetykén a cigány és a másik percben egy fahusánggal roham az " erdősre.
Á támadás oly hirtelen történt, hogy az erdőőr nem volt elkészülve a védekezésre és igy történt, hogy a cigány olyan aulyos ütést márt a doronggal az erdős balke-atre, hogy Horváth felső karcsontja eltörött. Az ütés következtében Horváth megtántorodott, amit látva a cigány, baltáját felkapta ér azzal rohant az erdős felé, de Qtni már nem volt ideje, mert Horváth egyetlen lövéssel leterítette.
A golyó a cigány vállába fúródott, minek következtében a meglőtt ember velőtrázó orditásaal összeesett.
Horváth erdőőr most futólépésben szaladt Kebele községbe, hogy segítséget honon a meglőtt cigány elazáliilására. De mily nagy volt' a bámulatuk, midőn a harc színhelyén cuk egy nagy tócsa vért találtak, a cigánynak azonban nyoma ve-siett. A társaság most a vérnyomok után Indult és megtalálta Pusztai Józsefet, a lettes cigányt, ájultán, halálra váltan. A A lövés életveszélyesen érte.
A csendőrség intézkedésére a halálosan MgsebesOlt cigányt beszállították a zalaegerszegi közkorházba éa a véres fleyben a vizsgálatot megindították. As erdős sérülése súlyos, de nem életveszélyes,
Közgazdaság.
TMnU .
Budkpast, ISII. január 16
M««stru-tilst :
Busa 01 fillérrel magasabb.
Matar mó-U*l,t I, ,
Bújj 1011. áprilisra 11.IS. busa mi|un« II.08. biua októbert* KUK. rot» 1011 áprilisra 8.16. rou má) sra 8.61. zab 1911.. áprill>ra 5:67. Magán ISII. aybuMS 1185.
A Vucskics-féle hizlaldában,
a délutáni órákban
legjobb Q 7 ÍJ M A minőségű .O J-J xx 100 kgr.-ként 4 koronáért kapható.
Három
sz
os lakás
kernel, május l-ére kerestetik, le* hetöleg a város belterületén.' 4765 Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérünk.
Orbán József 22 S^S:!
mosó-, fényvssaló és vegytisatitó Intézet Nagykanizsa, Hunyady-atca 6. az. Ingek, tallérok, kéne lók é* 'mindennemű fehérnemáek a legkényesebb illésnek ia magfelelően tisztittatnak. Tessék egy próba? tiaatitáaaal meggyőződni. 4674
Főacartwszló: Szalay Sándor Felelős szerkesztő. Nagy Samu.
Dunántul legrégibb ékszerüzlete!
Perény József és fia
NAGYKANIZSÁN.
Arany és ezüst ékszerek* készítése villanyerőre berendezett líltlytilkti Nagy választék ékszer arany és ezü.'t árukban.
]l|f|?trtk a legnagyobb választékban rende-i és kölönlegts formákban.
Remek menyasszonyi ajándékok finom Ízlésben.
Legszebb, női és férfi irilfánlálCCt
Szép raktár brillant, gyémánt és színes drágakövű tárgyakban
Teljes étkezőkészletek valódi uhtlU
Hivataloa ellenőrző próbával ellátva.
lutdnyos olcsó arab I Elodás részletfizetésre is |
A karniartl gytr fSalSr usttó Mlyé csahls'alsá mlnlsSgS Alaacasssást ÉTKISZLSTSkaÓL.
• Egy amerikai
jégverem
Erzsébet-tér 14. sz. álatt azonnal kiadó.
RUM
az elismert jó minőségben egy liter
90 krajcár.
Kapható;
XDrog'eriei
a „.Vörös kereszt'-hez Nagykanizsán
f II
Értesítési

Értesítem * n. é. vevőközönséget, hogy a mai naptót kezdve •IsSrendfl prágai É
EXNER-féle sonkát, dekáját 6 fillérért árusítom. Pontos kiszolgálásról előre is blzlosi-tom. Teljes tisztelettel
RECHNITZER MÖR.
Hh'«t és csemsga-kercskedó
Legmodernebb
* '' művészi. kivitelű
ll
Nagykanizsa.
Telefon 172.

Jl
Egy ]é|»8fiiS:
adó Király-utca 49. snmu házban.
flagyolili
leányok
jó fizetéssel felvétetnek lapunk nyomdájában. Kik nyomdában már alkalmazva voltak, Miftd rumliul
Figyelem!
Nagyobb előnyős bevásárlás folytán a „GÓLYÁHOZ* czimzett szövött éa rövidáru üzletben Erzsébettér 1. rendkívül olcsón lehet bevásárolni. A tisztelt vásárló közönségnek uját érdeke, hogy a raktárt — vételkényszer nélkül — megtekintse és a meg-lepö előnyös árakról meggyőződjék.
Soha, többé
nem váltoslalnm s szappanomat, amióta a B.r|mann>t4la Stackanptard-Itltomtajsa-ppant (marka <etS/6-paripa) hassnálom, mert ísan >s»ppsn sgvedun az.ósstss gyógy*tappanok kfl zllf, ajnslylk s szepiót aimu a«7t|a és az arcbőrt ápolja. Szép, finom. Oda sslnt kö csönflz. — .Darsbjs 80 flllárért kapható gyóvyazertárakbsn, drogériákban, továbbá pipercQsltlskben. 1
URAK!
Uj és Idült folyásoknál a legjobban bevált és elismert gyógyszer a
Dr. tierosPalmyren in|ectió 3 fi. Dr. üerosPalmyrensantalZ 50
—Dr. J. L. nyilatkozata i .Az ön preparátumát összes betegeimnél a legjobb sikerrel alkalmaztam s már 7, napi használat után teljes gyógyulást eredményezett."
Kapható az íuzbs gyógyszertárakban!
Vezérképviselet: Fr. Vltek & Co. Prág.
Vassergaase Ml
Meihiiai táncrendeket
lilmiszikit, kiliiijiiMi
világpósta kártyákat stb..
iIiiík névjegyeket
szállit legolcsóbb árak mellett a
Zala nyomda II
.1.
* Nagykanizsán.
Van szerencsénk az Igen tisztelt hölgykötönség tudomására hozni, hogy a Zrínyi Miklósutca 42. sz. alatt levő Szabó-féle
és ugy mint eddig, törekedni fogunk megelégedésüket kivívni.
Polldh Laura és Margit
indium Os/ká
mészáros Nagykanizsa, Csoport ház.
Van szerencsém a ri. érd. közönség becses tudomására hozni, hogy a Csoportházban
mészárszéket
nyitottam, hó) naponta friss borjú és marhahús legolcsóbban kapható. Szíves pártfogást kér
Mandlbaum Oszkár
mészáros. mt
Maye
oly
r nar
ruhafestő és vegytlsztltó, Nagykanizsa.
MlirieiiinltKtis (stís^itis Icitikt-litesitH kMt! jilillís mellett
A * r
ilorgó mm
utján minden szövet visszakapja eredeti színét.
Mlilistilii Hiiti. íyirt ultis.
A körforgó kefélögép egyetlen vegy tisztítóból se hiányozzék fi
NyowsWlt a klaitó|ul»|it(i»os| »/,AI4 IIMajfkMó te Nfosa4« IMaav«syliraaa*«. könyvnyomdájában llagik taiaáa,
16917665
■ SfwVnnli i'ir luaAwi . I. --------
NAGYKANIZSA
Kadbeij ■. S.
TELEFON-SZÁM 78.
■p ■alélféHiiwáiiJ A ■■Iwrtliiüii üBelfi kwiMMfé *
lefiirifeir* ■ MM » a6 \lk«>« WiaUkal mm mm ftfyaUaake * MT)mmiív>
Megjelenik minden hétköznapon este 6 órakor.
' j é>v* ... % t •. _ _______ ^ __
A
Z i^l
1: ÍA •
IM|Ii SátkM k>
nrtr«rrt»j Aau* i r«ui hMUMM'
MM ^t CnUn »» ■ i..r. .. N«íredí«» M,
Pf , IfttM* fk-'.
f'*r* M. * 1 tffas •
Eitm uiap Ara é IttMv.
IJMatMiet w m3Uet*t dqtjbUnt ne-rák MM M m hwleéeMÍei.
POLITIKAI NAPILAP.
*
t M lálM $ MtlMW
XXXVIII. évf. 14. szám.
Nagykanizsa, szerda, 1911. január 18
ftaSMMMMWl
Zala Hírlapkiadó és Nyómda Rt,
Bumhíi HhMi.
A komoly elemeirtömörülése.
NsgyluMiM, |asuái IT.
Az a minden irányban félreérthetetlen éa fölremagyárázhatatlan liberalizmus, mely bennünket újságírói működésűnkben vezet és kötelez, még a gondolatát is távol-tartja tőlünk annak, hogy az egyéni véleménynek akár szóval, akár Írásban való -megnyilatkozása elé még csak egy szalmaszálat is vessünk. Egész valónkat betölti az a nagy elv, hogy ha gondolatok, az eszmék szabad kifejezése szent és sérthetetlen legyen; mert ez a szabadság a legnagyobb, sőt egyetlen biztositéka az emberiség szellemi és erkölcsi haladásának. Aki az eszmék harcát, a különböző irányok küzdelmét aztal akarná szeliditeni, hogy a vélemény szabad nyilvánítását igyekeznék korlátolni. a gondolatokat szeretné bi-, lincsekbc verni: az a legkegyetlenebb gyilkosa lenne az emberiségnek ; mert a szellemi, erkölcsi haladásit ölné meg. — Ebből cuk eléggé világosan megértheti mindenki azt az álláspontunkat, hogy mi erre nézve semmiféle alkut nem ismer&nk. Éppen azért ez az őszinte, tiszta liberalizmusunk teszi elha-laszthatatlan kötelességünkké, hogy rámutassunk arra a megdöbbentő demagógiára, — mely egyldö óta Nagykanizsán is felütötte fejét és immár veszedelmoen grasszálni akar minden nyilt fórumon, töbi ek között a városházán, a képviselőtestületi gyűléseken is. Ez a demagógia, mely éppén - a gondolatok, eszmék szabad kifejezését, a szellemi harcot akarja lehetetlenné tenni, egyenesen elfojtani, megölni. Ez a demagógia' az utóbbi évek során érett, nőtt, fejlődött és valószínű, hogy a legveszedelmesebb' fékte-lenségig hatalmasodik,' ha elébe nem áll a véleménynyilvánítás szabadságának nagy kincsét féltő és őriző liberális érzésű emberek komoly akarata.
Ennek a demagógiának ugyanis nem elve a gondolatok, eszmék,
tisztességes, müveit színvonalú mérkőzése, küzdelme, hanem a Jetor-kolás*. Ehhez nem higgadtan, nyugodtan gondolkodó és érvelő agyak kellenek, hanem aZ üvöltő dervisekéihez hasonló, tisenhármpróbás torkok, amelyekből megállíthatatlan bödülctte! dúl a higgadt, érvelő szót, gondolatot agyonharsogó hangerő árama. Ennek a demagógiának ostromával, erőszakával szemben, mikor elnöki csengőt, megszokott emberhangot ttdbődülő," eftödró .áram-erejét a tanácskozó termekre zuditja, — gyöngének fog bizonyulni csakhamar a józanon érvelő agynak mihden gondolata, minden eszméje; mindén. szent törekvése, ha a város haladási, fejlődési érdekeit és az együttélés nagy, fontos föltételeit komoly aggodalommal őrizők és megmenteni akarók azonnal és a legnagyobb eréllyel nem (ömörülnek. Nem szabad egy percig sem késlekedniök. Ha nem tömö--rülnek, akkor, ez a demagógia, melyet annak idején a politikai élet vlharzása szabadított rá a mi városunk közéletére is, — minden jóérzésű embert lesodor, elriaszt, elrémít Nagykanizsa város közéletének színteréről-és olyan rémuralom. bilincseibe veri az adminisztráció félelösséges vezetését végező polgármester lelkét, hogy e város haladási, fejlődési érdekeinek megmentése irányában még ő is tehetetlenségre lesz kárhoztatva
Ezt a helyzetet nem szabad bevárni. Városunk komoly egyénei.
Megölték a; keszthelyi közjegyzőt
Egy adótiszt a nyilt utcán agyonlőtt* a közjegyzőt, aztán öngyilkosságot. követett fi. . ' I — Saját tudósítónk telefon jelentője. — ■
akik ennek á demagógiának szinte beláthatatlan veszedelmességét megérteni és átérezni tud;ák, — alakítsanak haladéktalanul egy, min den politikai pártszinezet nélküli városi pártot azzal a tiszta, nemes céllal, ho?y a város szabad fejlődése, haladása, az ügyvezetés nyugodt menete, a tárgyalások komoly méltósága a felütődött demogógia ellen mindenütt és minden irányban megvédessék.
— A magyar delegáció. A magyar delegáció tudvalevően e hú 24-én teljes illést tárt. Ezen az Illésen előterjesztik a közös javaslatokai A magyar delegáció albizottságai munkálataikat csak 30-lka után kezdik meg.
Nagykanizsán ma a kora reggeli órákban az a hihetetlenül hangzó j hir teredt d, hogy Keszthelyen ai ■ este meggyilkolták Lénárd Ernő kir. közjegyzőt. Lénárd igen elő-! kelő, .közkedvelt tagja volt Keszthely társadalmának, kinek nevét e j város határain tul, egész Zala-begyében tiszteletfél említették. Mig a véres eset részletei és különösen az, hogy a gyilkosság egy bomlott agyú ember rettenetes müve, — mig ezek a részletek nem váltak ismertekké, mindenki kétkedett a hir valóságában! Délelőtt azonban a nagykanizsai ' kjr, ügyészséghez megérkezett az első telcfonjelentés, mely a ttfrt igazolta.
A keszthelyi niejpázS" eset ugy történt, hogy tegnap este Lénárd közjegyzőt a keszthelyi Fő-utcán megleste egy Rómay -Mihály nevű nyúgálmazott adótiszt, egy kötekedő, izgága, ciíiber, kit egy Ízben már a kanizsai törvényszék beszá-mithatatlannnk nyilvánított Ez az ember négyszer rálőtt a közjegyzőre, kinek az egyik golyó szivét járta át és rövid félóra alatt megölte A gyilkos üldözöl elől hazamenekít és otthon főbe lőtte magát. Nyilvánvaló, hogy nem ép észszel .követte el a gyilkosságot, bárirtár hosszabb idő óta hangoztatta, hogy egy hágyatéki ügyben a közjegyző őt__megrőviditctte.. Ezért feszült viszony volt köztük.
A gyilkosságról és öngyilkos-ságtói a délelőtt folyamán részletes
tudósításokat toptunk Keszttieiy-röl. Ezek jelentik, hogy egész Keszthely városa a borzalmas eset leírhatatlanul izgalmas hatása alatt van, amit a kettős halál bopzaimán kívül fokoz az,_ hogy a meggyilkolt közjegyző személyét nagy tisztelet és szeretet övezte a városban; még ma is megfoghatatlan a keszthelyiek előtt, hojdy %z á nobilis gondolkodású és-mcgnyerőm"durii1 tekintélyes embér ily tragikus véget ért.
Rövid három héten beiül ez a második véres szenzációja.. Zalamegyének. Minap a taporcaiakat ejtette lá?as izj*hlomba egy erdőőr rettentő családit tisa, mojt pedig a Tapolcához közel levő Keszthely
produkálta ezt a sötét utcai vérengzést, melynek a város egyik leg-jobb fia esett áldozatul.
Részletes tudósításaink a következők!.
A gyilkosság.
Tegnap este, ugy mint máskor Is mta-i desnáp'egvüii volt a rendes társaság a j keszthelyi kaszinóban Ott volt Uivtrtt | Erttő körjegyző és Mmty Mihály ijytig. | sdétiszl is. As egész város tudta, hogy egy Iragyatékl Agyból kifolyóiig nem a legbarátságosabb viszony vsa Lénárd és Róma/ között. Éppen .emiatt, mktfa Rómay unatkozva billiárd-partnert keresett j magjait. az Uratí igy évődtek veleí -Játszál Lénárddal, ő szívesen karamboloz veled.
Ez s heccelődés szemmel láthatóan felingerelte Rómayt, aki eUŰI a perctől fogva leijeten szótlanná lett és egy sarokba vonulva figyelte sötét tekintettel a közjegyzőt MidÖn pedig észrevette, hogy a közjegyző hazamenni készOl, előresietett az előszobába és téli kabátját gyorsan magára rántván, elrohant Lénárd közjegyző egyik lábára kissé hibás volt és igy cuk Issssn tudott járni. Mintegy 7 perc múlva- ért*csák az Amazon-szálló közelébe, hol Rómay a járda szélén állva és a legnagyobb közönyt erőltetve magira várakozott. Mikor a közjegyző egészen kötelébe ért, előrántotta zsebéből imren furgópnftgyi! és e szókkal támadt a megrémült, emberre:
— Most leszámolunk I
Lénárd közjegyzőnek csak annyi Ideje vofl, hogy igy kiálthatott fel:
— Mit akarnak tőlem? és szavát elnyomták a megindul! lövöldözés fSIsike-tilő durranásai. Néhány pillanat alatt négyszer sütötte el az őrült ember a revolvert, melyben öt töltény volt Az ds0 három lövés a ház pléhcsatornájába fúródott, de a négyegik talált. Éppen szivén érte a -meglepetéstől megdermedt közjegyzőt.
A halálos lövésre Lénárd összeesett, a gyilkos pedig elrohant Az utca gyér számú népe utána vetette magái a menekülőnek, a közjegyzőnek pedig még volt annyi ereje, hogy egy közeli üzletbe tudóit vánszorogni, ahol székre ültették, majd Innen nyomban székestől átszállították a szemközt levő Cséby-léie patikába. Segíteni azonban már itt senr tudtak rajta. A halálosan megsebzett ember Mteli végét érezvén, arra kérle környezetét, hogy hívják hozzá gyer-1 mezeit. Csakhamar megérkezett ügyvéd fia
butceoe; eladü«^
Nagy raktárt tartok a legegyszerűbb és a II ' n PiTr Tr j! Mindc"nenin kárpitos bútorokban u. m.:
legmodernebb J BALAZS Y K. ' Szalongmtiittirrtk, £
Háló és ebédlőből. .kárpitos és bútorkereskedőében | állVálly ŐS UÍHtrUCOk.
ÜÜil riuilllziutn ll lliiyll llltttlllk Rllllll II NagykanlztH, Caengcry ut Taknrékp. épület. 0 Ren«klvllll szolid árak.
2 oldal.
ZALA
1911 Iwtnár IS
. . . * ■. —■ ... . ■ ... ... es Mt icany a, uuni ctíR pír uoi iuuuii
mondani:
— Rómay toII a gazember gyilkos, sióit fOléje hajló fiának és utolsót Megtett.
A gyilkos Öngyilkossága.
RMuy Mihály, az exiltáft öregember, amist a negyedik golyói kilőtte revolveréből, elrohant rímes cselekedete színhelyéről,' Keszthely elég kicsi hely ahhoz, bogy már a harmadik lövésre- az egész várot népe figyelmessé legyen. igy hát nagy sereg ember vette üldözőbe a gyilkost, ki a QsofgifcoS utcán át menekült lakására. Pár pete tlia tudomást szerzett a történ^ tekrfll Takách Imre főszolgabíró is. aki kát csendőrrel szintén a gyilkos után vetette maga. — Rómay hazaérve, magára zárta lakásának ajtaját és még mielőtt ezt rátOrték volna, revolverének utolsó megmaradt töltényét a szájába lőtte. Velőtrázó ordítással zuhant eí a gyilkos az ajtó mOgött, melyet a csendőrök pillanatok aulva betörtek. A szoba közepén feküdt a gyilkos adótiszt, hátul átlőtt koponyával A revolver golyója ugyanis keresztOlvitt koponyáján és a szemközti falba fúródott A hatósági emberek látva, hogy a gyilkos végzett magával, — magára hagyták és Rómay Mihály egész ma reggel 8 óráig szenvedeti hörögve agóniában, mig meg tudott halni. Holttestét ma délelőtt a temető hullaházába szállították.
Lénárd Ernfl. A 'meggyilkolt keszthelyi közjegyző, akinek ravatalánál egész Zalavármegye mély részvéte megjelen, 62 éves volt. A vármegye legtekintélyesebb férfiai kOzé tartozott, kivel Festetics Tasziló gróf is mély barátságot tartott fenn. A közjegyző tagja , volt Zalavármegye törvényhatósági bizottságának. Keszthely városi életében tevékeny szerepet vitt és mint a keszthelyi és megyei társaságok tagja kiválóan szeretetreméltó modorával és igazán nobilis, üri gondolkodásával közszeretetben és köztiszteletben 11IL
A tragikus véget ért közjegyző halálát öt gyermeke gyászolja. Egyik fia keszthelyi ügyvéd, a másik alorvos egy fővárosi kórházban, a harmadik fiu most végezte jogi tanulmányait; kivfllök még két felnőtt leány siratja apja halálát. Lénárd felesége tavaly halt meg, a sírba követve egy ugyancsak tavaly elhunyt felnőtt szép leányát. _ , Rómay. A keszthelyi véres eset előidézője, Rómay Mihály nyugalmazott adótiszt szintén halott: agyonlőtte magát. Minden jel arra vall, bogy ennél a szerencsétlen embernél régi idegbaja őrültséggé fokozódott és Imgy ebben az állapotban követte el a merényletet. Rómayt azért is nyugdíjazták, mert idegbaja miatt képtelenné vált a munkára. Roppant izgága, összeférhetetlen, perlekedő ember volt, aki senkivel sem tudott békében meglenni. Apró Ogyei állandóan foglalkoztatták a keszthelyi *ttoigabiróságcrt és járásbíróságot. Legutóbb azért állt a bíróság előtt, mert a keszthelyi parkban egy úriembert arcul kOpOtt. Ezért a járásbíróság elítélte, de a törvényszék felebbviteli tanácsa fölmentette azzal az indokolásul, hogy beszó-mit hatatlan.
Családjára is valósággal átok volt egyre fokozódó idegessége, annyira* bogy midőn már tűrhetetlen lett ez az állapot, magára hagyták a rettenetes embert és felesége gyermekeivel külön vált tőle Felesége nemrég meghalt, Egyik leánya egy győri törvényszéki birónak a felesége.
Lénárd közjegyzőre azért haragudott Rómay, mert azt hitte, hogy elhunyt fele-tágs hagyatékának tárgyalásánál őt igazságtalanul megkárosította. Ez a meggyőződése valósággal monománlává érlelődött és ez érlelte meg benne a gyilkosság gondola-tát. Rámay kétzOII a merényletre ét *at öngyllkouógia; ez fltünlk egy nála talált levélből, melyben ezt írja 1
——— tta lucghalofc, hivjátok Uka leányomat. Ha csak megMbesfllOk, ne
hivjátok.
A temetés.
A keszthelyi borzalmas dráma áldozatait, a közjegyzőt és gyilkosát holnap temetik. Mint halljuk, Lénárd; közjegyző temetésén Festetics Tasziló gróf is- megjelen. Jurtczky Iván nagykanizsai kir. Qgyész holnap száll ki a gyilkosság színhelyére.
Hozzászólás
a „Súlyos vádak a helybeli potg. leányiskola ellen" cini cikkhez.
— Kérem, az én gyermekeimet még sohasem büntették az iskolában; mindig tekintetbe vették, tyogy századosnak a gyermekei!
— Hogyan buktathatja meg Nagysád át én leányomat, hisz tudhatja, hogy nem szabónak, sem suszternek, hanem bírónak a leányai
Ez a két ékes interpelláció azok kOzOl való, amelyeket nagykanizsai anyák a nagykanizsai polgári leányiskola tanárnőihez intéztek a közelmúltban. S ez a két elszólás nagyon jellemző a nagykanizsai szellemre.
LegyOnk tárgyilagosak. Másutt is ugy van az, bogy a társadalom olyan elemel, akik vagyoni vagy hivatali állásuknál fogva kiemelkednek, szerencsés helyzetüket minden téren ki akarják aknázni. Minden közintézményben, igy az iskolában Is 1n-vételes elbánásra tartanak számot. Itt-ótt sikerül is. Ha nem sikerül, hát mérgelődnek, de természetesen — csak befelé. Nsgykanizsán ez nem igy van. Itt a kiváltságosak nam titokban, ntm szerényen és nem nemérmesen kívánják a felvételes eljárást. Ez nálunk nem holmi lappangó aspiráció, hanem formaszerü nyílt követelés, amely ha kielégítésre nem talál, lep-' lezetlenül lép fel, sőt nyilvánosan támad és torol. A nagykanizsai stülő, ha nem tartozik a plebshez,'követeli a külön mértéket gyermekei számára. Más szülő meg — hisz módjában van — a városi közgyűlés porondján száll sikra és hirdet inkvizíciót a vakmofő -tanárnők ellen, akik notabilitások leányainak merészkedtek izekundát adni.
Eá nagykanizsai speciálitás. lzlelitő a helyi erkölcsökből.
A helybeli polgári leányiskolában a mu't tanév végén csakugyan elégtelent kaptak azok, akik az iskola követelményeinek nem feleltek me?. T. 1. nemcuk másutt, hanem a mi városunkba^ Is vannak elégtelen tanulók ; itt sem több a zseni, mint másult. Nem buklak^a gyermekek Tellünően nagy számban, a normális százalék felső határától ez^a mennyiség elég messze elma-rad.-Sok iskolára mulathatnék, ahol az elégtelenek százaléka jóval nagyobb. Mi itt a baj tehát ? A*. hogy az elégtelen tanulók leáriyai nemcsak suszterek, vasúti kalauzok, gyári munkások és mosónők leányai, hanem akad kOztflk notabílitás, városatya- ljánya is, sőt — még feljebb... Ha /ítm volna igy: akkor Nagykanizsa város közgyűlésén a polgári leányiskolát tíájosan támadhatták volna meg olyan erélyesen s az elnöpő polgármester a felszólalást olyan jóváhagyó fogadtatásban nem részesítette volna De ugy szokott az lehni, hogy nagyon erélyesen és nagyon lelkesen beszél az,' aki hazabeszél éa szi-veseh \Jjallgaljaydflti hasonlóképen érdekelve érzTmfgát . j. .
A polgári leányiskola tanárnői nyugodtan hivatkozhatnak nemcaak a növendékekre, akik megható ragaszkodással csOggenek rajtok, hanem azokra a szőlőkre is, akik gyermekeik érdekébén őket olykor felkeresik. A legszívesebb fogadtalásban részesülitek ezek s útbaigazítást, tanácsot mindig kapnak. Aki csak kevés időt for-dllolt Is ennek az Iskolának a megfigyelésért, meggyőződhetett róla, hogy a
•hölgyek komolyan ás szorgalmasan dot goznak, sziyvel és lélekkel teljesttik nevelői hivatásukat. Ridegségról ebben az iskolá ban akó tem lehet. A tanárnők buzgalmát nem csökkenti sem egyes szülők indolenciája, sem pedig olyan ahwnálflk, hogy mikor 'egy iftwgy ur" leányát megbüntetni kénytelenek, másnapra ^ész a hírlapi támadás és laikusok pedagógiai leckéit Ml olvasniok.
Amely szülőnek gyöngén tanuló gyer meke van és az iskolát szereti hibáztatni, az mind örülni fog ennek a közgyűlési tárhadásnak is. Hisz rég ismert gyakorlat az, bogy az elfogult izOló gyermekének sem hanyagságát, sem szellemi gyengeségét nem képes belátni s az iskolában keresi a hibát. Notórius rossz tanulók szüleinek jóindulatára az iskola sohasem számíthat
A Zala tudósitója megdöbben azon, bogy még a gondnokság jelenlevő tagjai sem keltek az iskola védelmére. Pedig azt helyesen tették, mert a gondnokságnak az iskola tanulmányi és személyi ügyeihez semmi kOze nincsen s igy ha érezték is a támadás igazságtalan voltát, tudatában Is hettek asnak is, hogy s városháza nem illetékes fórum s egy meggondolatlan támadás nem ok arra, hogy az oda nem való vitát a saját felszólalásaikkal céltalanul nyújtsák.
A minisztérium, ahová Vécsey polgármester az ügyet tenni akarja.: az már fórum. De minden jóstehetség nélküi megjövendölöm, bogy két notabilitás leányainak szekundéitól a miniszter szive sem hasad meg. Két iv papirosba kerül ai affér. Egyiken a miniszter jelentést kér Másikon az igazgató jelentést ad.
Az iskolában pedig folyik tovább 1 komoly munka. A tanárnők tanítani fognak f . ■— mert ez is köle'ességök — osztályozni. De ha a nyilvános terror pallosát megvillogtatták is a fejük fOlOtt, az igazság útjáról mégsem térnek le. Ezután sem a szülők társadalmi és vagyoni állása szerint klasszifkáiják a leányokat, hanem ezek igyekezete és a felmutatott ered mény szerint. Aki nem tanul és nem tud: ezután is szekundét kap, akárkinek a leánya legyen az. Az uborkafát amely a mi közéletünkben annyi éktelen gyümöl-csOt terem, nem plántálják át az iskolába. Ebben az ideális légkörben hadd legyen rrjég "értéke a tudásnak, a szorgalomnak, az igazi érdemnek, hs más téren nem is ezek a legfőbb tényezők.
Hírek.
Hsszssfestezren ihfiiL
A népszámlálás eredménye Nagykanizsán.
(Saját tudósítónktól.) Most már teljesen egybegyűlt nálunk i$ a nép-számláló biztosok tekintélyes mun-ká.a, aminek népünk fejlődését illetőleg egy igazán örvendetes eredményét lehet megállapítani. Bizonyára akad számos adat a rengeteg aprólékos felelet közóit, amik-kel a nagyterjedélmü számlálási ivek kl vannak töltve, — s amelyek szomorít képet tárnának fel különösen az alsórendű nép nagy nyomoráról, ha nem képezne a számlálólapok tartalma egyelőre hivatalos titkot.
Annak azonban csak örülni lehet, hogy a legutóbbi népszámlálással megállapított 23 ezer főnyi létszámunk kerek 27 exerre szaporodott. Sajnos: tévedtek, akik bátrak voltak 28 ezret tippelni, de örvendetes, hogy .azok is tévedtek, atik csupán 26 ezret jósoltak. A tzáiniálólapok 1 lelUlvIzagálói még egyre revideál-
FjSF:ir anyagot, a srímlítónfrtosölf pedig ajból nyakukba vették a vá rost,* hogy amit alsó Ubtti elmulasztottak, a falölvlxsgilók figyel* mezteléAre most pótolják-* Ardá Péter főkapitány, ki ax egész nép számlálási müvelet főlntézője, fölró hó 20-álg adott utolsó hallsttási a munka teljes befejezésére,
— rőlspánkombináció Egy, a Zala szerkesztőségéhez intézett budapesti levél azt a lilít közölte, hogy s kormány Hafót Kálmán doktorral. — a baktat kerflkt ow képviselőjével táp iláiakai folytat az iránt, hogy Hajóst zalamegyeé főispánjává kinevezik. Táviratban megkérdeztük Hajót Kálmánt hogy mi alapja van e hírnek1, mire tegnap este a következő távirati Válasd kaptuk:
■ — t.A htrnek semmi alapja.'
Igy tehát ez a 1 óispánkom bináció tem élte tul a 24 órái.
JelOlés a sümegi fótzolgebiról állásra. A sümegi járás főuolgabirája, Sótyomy Tivadar február 1-vel nyugalomba vonul. Az állát belőttése tárgyában a sümegi járás megyebizottsági tagjai folyó hő 15-én Sümegen a Kisfaludy kaszinó termében értekezletet tartottak. Az értekezletet Eitnee Zsigmond ortiág-gpaiési képviselő ét Ifj. /arányi Ferenc dr. mrirlaki földbirtokot hívta Oatze. A megjelent bizottsági tagok az értekezlet elnökévé Eitn*r Zsigmondot, jegyzőjévé FOrst János drt választották meg Az elnök üdvözölte a nagyszámban megjelenteket, az értekezlet célját itmertette 1 kérte, hogy a jelolend> főszolgabíró személyére nyilatkozzanak. Erre az értekezlet lelkesen éljenezte Farkas István szotga-birót, aki a járás közigazgatását május hava óta /közmegelégedésre vezeti. Polgár József sün egi köz jegyző ét Lukonks -Gábor dr. tb. fő- ét járásorvos külön is méltattik azt a kiváló szaktudást, lankadatlan buzgóságot ét nagy rátermettséget, amellyel Farkai eddig a járás közigazgatását intézte s ajánlották: jelölje az értekezlet őt a főszolgabírói állásra, mert személye éa eddigi mükOdéte nagy garanciát- nyújt arra, hogy a járás benne a fontos állásra mindenképpen méltó főszblfa-birót fog nyerni. Az értekezlet Ikmételten lelkes éljenzéssel tüntetett Farkas személye mellett mire az elnök kimondotta, hogy a. sümegi járát megyebizottsági tagjai egyhangúlag Ffirkas István szolgabírót óhajtják főtzolgtbiróul, megválatziáta érdekében a vármegye valamennyi bizottsági tagját megkérik s ez érdemben mindent elkövetnek. 1/j- TardnyJ. Ferenc dr. méltatta meleg elismeréssel a távozó Sótyomy Tivadar főszolgabíró érdemeit a indítványára az értekezlet sajnálkozását fejezte M távozásán t meleg kötzOnetét éveken át folytatott müködétcért. Végül EttnerZsig-mond elnök megkötzOnle a megjelentek érdeklődétét
— A szombathelyi püspökség betöltése. A szombathelyi püspökség, mely István Vilmos halálával megüresedett — mindezideig1 nincs betöltve. Mint a Pol. Hir. beavatott helyen érteaül, igen komoly kilátáaa van Lányi dr. tinnini felszentelt pütpOknek, aki a iróaOrOkOe magyar nevelője volt. Ez esetben t. L, ha Lányi nyerné el a szombajhelyi püspökséget Széchenyi Miklós grófnak alapos reménye lehet a nagyváradi püspökségre. Emlegetik még, mint a szombathelyi jövendőbeli püspököt, Glattférdeit, a Szent-István Társulat igaz<v. gatóját, aki a kalh. népszövetség létrehozásával szerzett érdemeket. Mint komoly és számbaveendő jetOlt szerepel még Horváth István szombathelyi prépost-kanonok is, aki, mini szombathelyi püspöki hely-nOk, jelenleg it meg van biava a püspöki teendők végzésével.
— Megszűnt forgalmi korlátozások A soproni kereskedelmi és iparkamara lelenti; Az osztrák belügyminiszter a koleraesetek miatt Magyarortaiggal szemben még a mull évi szeptember hóban elrendeli áruforgalmi kotlátoaást érvényen kivül helyette. Ennélfogva Ausztriába vala-mtnnyl árucikket taármatáii bizonyítvány nélkül Ithtt taállitani. Ttljtttn szabad aa Ausztriába irányuló utasforgalom la.
1011. január 18.
ZALA
— -A Hiaőtsmptom iperselyfoiztója. Kurva Lajost, a uerenciétlen fiút, kii etvisejhetien nyomora arra kányizaritdt, hogy a fdsőtsmplomban egy perwlyt fe-azttaen fel, mini megírtuk, átkitérték u ftgyétzaég fogházába. — Itt azonban caak ideiglenesen éa az Űgyéaz jóindulatából marad, aki felismerte a fiúban rendkivflli Intelligenciáját éa szerencsétlen körülményeinek olyan találkozását, — amelyek 01 igen nagy mértékben felelőtlenné . teszik gyerekes meggondolatlanságáért. A kir. ügyész minden igyekezetével azon vazt) bogy a jobb tortrt valóban érdemu fiúnak itt a tárosban valamely kereskedőnél olyan hdyd találjon, hol igazán emberré válhat A jjivatajos nyomozás megáilapilotta, bogy Kurucz Lajos ballépésének okozója u a züllött környezet (ágyrajáró cigányok, rendőri felügyeled alatt álló nők t tObbefféiék) ahová as idetoloncolt árva fiút a hatóság, elég könnyelműen éa lelklitmetellenQl el-belyezie. Itt adunk helyt Auíb Anna btiybdi lakos ama közlésének, — hogy KUrucz Lajos nem nála, hanem Baaks Annánál lakott a Hunyadi-utca 1Ú számú házban.
—» Aa «j perrendtartás a hivatalos lapbaa. A hivatalos Budapeatt Közlöny mai azáma rendkívüli terjedelemmel jelent meg. Ma vkn közzétéve ott kilencven egynéhány oldaton az uj polgári perrehdtartáa egész szövege, ugy amint azt az ország-gyűlés elfógadu és a király szentesítette. A vaskot paragrafua gyűjtemény mely oly tltpoun felforgatja birótágaink egétz ügyvitelét, rOr ideien élő tOrvénynyé válik.
— As iparhatósági megbízottak alakuló gyflláoe. A minap kOzOttűk az 1911-évre választolt 40 nagykanizui iparhatótági megbízottnak névtorát. A városi hatóság ma meghivót bocsátott ki ezen megválaiztottakhoz, kiket /. hó 23-dra; jövő hétfőre ctoportokba való alakulásuk végett közgyűlésre hív meg. Az alakuló kOzgyüléa tárgya az egyez gyáraknak éa mSkeiyeknck megvizsgálására kiküldendó bizottságok és az elnök megválaaztáu.
— Forgalmi könnyítés a helyközi telefon hasanálatban. A kerssk. ét iparkamara közli: A kereskedelmi minisz-ter megtzűniette azt a korlátozást, melynél fogva az egyfelől Körmend, Sopron ét Szombathely, másfelől Cilii kOzt való for-galomban, továbbá, u egyfelől Kőszeg, Stombathdy, Veszprém, Budapest és Nagykanizsa, másfelől Marburg közt való forgalomban a közönség a távbeszélőt a rendet dijak fizetése ellenében, csupán délután. 4-től reggeli 10 óráig vehette igénybe, a nap tObbl érájában pedig csak a rendes dijak háromszorosáért válthatott beszélgetéseket.
— MJ van a ragadós azáj áa körömfájással ? A ma érkezdt . kimutatás szerint s marhák ragadói száj ét köröm-fájáta- Zalamegyében, dacára annak, bogy át országot kimutatás általában csökkenést mutat, itt még mindig emelkedőben van. Míg ugyanis a" legutóbbi kimutatás
- (január 0-Zn) 76 községben állapította meg a marhák ragadói száj és körömfájását, addig ez a szám a mai napig 89-re emelkedett. Somogymegyében enhez hasonlóan a mult heti 188-as szám 196-ra emelkedett. Ami az országot kimutatáat illeti, a mult héten kimutatott 5916 fertőzött közaég számi 5883-ra apadt, vagyit' 33-mai kevesebb.
Mulatságok.
Naptár
Február 1 A Ker Nőetrjl't álarwie bálja . t AISBrgyári munkások mulattig*. . IS A Karaekedó Ifjak eettlye. . á. 8 vSrdatrnm nővérek hangveraanye , II. Sianalirtumt piknik. . 39. Ir. és Mdv. Kór fart. daleatélyt.
Mtretua 4. A fllbarmonlkueok hangvareenyt.
* Teaeitély a Caelnoban. A nagykanizui Catlnobtn e hó 21-én, tzombtion teteitély • lesz láncctl. Az etiélyre nem boctájtantk ki meghívókat, de a tagok által bevezetett vendégeket ulveten látják.
Táviratok ós telefonjelentósek.
Országgyűlés.
Budipett, janutr |7.
A képvitelőház mai ülésén Btrztvkzy Albert elnökölt
Székely Ferenc igaztágügyminiizttr három nemzetközi egyezmény javallatát terjeszti be. A Ház elhatározza, hogy a javaslatol kinyomatják éa kiosztják. A bank-vitához ma u eltő tzónok Barta Ödön spII, ki aat mondja, -hogy es s javaslat r nemzet régi, évtizedet vágyát megsemmisíti, Polemizál Hegtaüs Lóránddal, majd Madarast^Beck báróval, — kinek érvéit hautiallatioknak mondja; — ez azért baj, — mert Beck báró kijelentéseinek pénzügyi pozíciója súlyt ad: Hivat-' kőzik több kiváló pénzügyi szakemberre, kik az önálló bank mellett nyilatkoztak. Hoeauaan' foglalkozik a javaslat Ötödik azakaazával, melyet politikai kényszert) azug-aágnak mond. Azt fejtegeti, hogy az egész helyzetnek Aehnnthal külügyminiszter os-tobasága az^oka At elnök étért a kifejezésért rendreutasítja.
Barta ÖJön nem fogtdjt el a |i vaslatot hanem cullakozik a két ellenzéki halárouti javallathoz.
Jankmks Béla munkapárti tudományos szempontból fejtegeti a javaslatot Pole-• izél Apponyí Albert gróffal, majd hou-tzasan foglalkozik a készfizetések felvételének akadályaival A legnagyobb akadály at voljL hogy caak papirvalutánk van, miután azonban- a javatlat biztosítja a a készfizetések felvételét, azt elfogadja.
OkotitsJnyi László Koisuth-pártl at ötödik sziksszt a magyar alkotmány ellen való merényletnek tartja ét a javallatot nem fogadja.el, meri jogunk van az önálló bankhoz.
Botrányos magnyitó a Relcharatban.
Az aj kormány bemutatkozása.
Bécs, január 17
Hoaazu szünet után az outrák Reichsrat ma tartotta eltő ülését, melyen s harmadik Bienetth-kormány bemutatkozott Azegész ülés a legéklelenebb botrány jegyében folyt la. Alig hogy Pattal elnök megnyitotta az flést, és az uj kormány Bienerth báróval az élén bevonult, a cseh radikálisok rémes lármát cuptak, fütyültek, a padokat verték és a miniszterek felé kiabáltak:
— Micsoda kormány I Gyalázat 1 Szé-gyeljék magukatl
Wolf magából Idkdve kiállja a csehek felé:. ■ ....
— Maguk pimaszok I
Végre percnyi csend lámadl, melyben .Bienerth báró megkezdhette beszédét.
A horvát képviselők mentelmi ügye.
Budapaat, Január 17. A képviselőház mentelmi bizottsága szerdán ülést tart ét ezen tárgyalja azt a sérelmet, melyet a Ház tegnapi Olétén Banjamin János horvát képviselő mentelmi ügyébe^ Ugrón Oábor bejelentett.
Hamia hir Görgey haláláról.
Budapaat, Janaár 17. A tőzsdén ma az a hir terjedt el, hogy Górgey Artúr meghalt. A hir valótlan. Tpbben meglátogatták Oörgeyt, ki ugyan könnyebb hűlés miatt gyengélkedik, azon* ban nincs komolyabb baja.
A csomagszállító igazgatójának halála.
■udapast, Jsouár 17.
Varjas Adolf, a ctomaguálllló részvénytársaság igazgatója ma a Herzl-tztna-tórlumban váratlanul meghalt.
Zajos 8ZQcfálto{a gyűlés
látti január 17.
A uOtiáldemokrata munkátok tegnap este a .Fünfhaut" ' kerületben népgyűlést tartottak, melyen azonban olyan botrányok kerekedlek, hogy a rendőrség' kénytelen volt az ülést feioizlatm. *
öngyilkos önkéntes..
BüJapesI, jahuát 17. A budapesti Tigris szállóban Beck Béla 6. eztedbeli önkéntes agyonlőtte magát. Az öngyükosaág oka ismeretlen. . .
Családi tragédia.
Makó, január 17. A csanádmegyei Ke-menet községben Kőszegi Mihály földbirtokos féltékenységből agyonlőtte a feleségét, aztán öngyilkos lett
Elkeseredett adós.
Budapest, január ti.
Ma délelőtt Izabellatéri lakásán Giín-mann Arnold földbirtoka* ztebkéséveL elvágta a nyakát. Siilyos sérüiesésel \ beszállították a Rókusbt, hol azt mondta, azért akar megv.tlni életétől, mert birtokát el akarta adni, erre volt it ktlátau, de hitelesői at üzletet mindannyiszor megakadályozták.
mm
tvrmtszetei hazat gyógyátványvu.
Mttat y»uiMi mmer- M mierfceteaeaaafc, ktenier, lélHt- M neekejet ette*
M>H» mi-lirrti i fftairtmi ntm unkái
A vállalat tuta|donou: 4MV „CONSUM* kereskedelmi részv.-társ
Setipiel, vi. Terie Unt a Tetetve M tL
Kapkatá bMm mi HsiKlrlitHa ét irt|?inrtMta.
-'•■ PenOtalte S .akattile, Viemegre -" -
izilivínnigyei nemesi választmány')
Itta: Czobor Mátyás.
A másik caoportba tartozó azon alapítványokra vonatkozólag pedig, melyeknek felügyeidéi és kezelését az alapítók Zalavármegyére bizták', de amelyeknek tényleges kezelését Zalavármegye a nemesi válaazlmányra ruházta, kimondotta a választmány, hogy az etekre vonatkozó évi azámadásokat a megbízó'Zalavármegyének évenkint mindenkor bemutatta éa a jövőben.ia bemutatja.
Ily alapítványok votfMMkkor: .Inkey Ferenc szegények jltpitvVfTV1, a .Tűttöay Látzló kórház-tlapilványa", .Horváth József alapitványa", .Kelemen Imre culadi alapítványa" ét a .Balatonfüredi tiinház .alap", amely azonban az időközben épített balatonfüredi színház épitétérére fordíttatott. t
Ezen alapokra vonatkozólag a nemesi váluztmány 1807. évi májút hó 13-án tartott gyűlésében kimondotta, hogy azokat a vonatkozó okiratok ét számadások kapcsán a megbízó nemesi Zalavármegye a vármegye törvényes jogulódának: az*uj alapokra fektetett Zalavármegyének átadja, azonban a vármegye közönsége 1867, évi augusztus 5-én tartott közgyűlésében a nemesi választmány iránt viseltetett határtalan blulomnál fogva felkérte a vájaatt-mányt, hogy azokat továbbra it céijiik-nak megfelelőleg kezelje, amely kérelem folytán a választmány ezen alapok tovább kezeiélét ujóltg magára vállalta.
*) Siemelvtoy Cin bor Mátyáa moil meglelem Ifll l. évt Salaméival Almaiiach-|ábdl. (Miuren-ialhatfl a mrífliiti éa a Zaflklilidóhlvatalábaii.)
Hanteia httároMlot hocna a L
raány |S63 étt aufOtftt)* Ma tsrtf*
ülésében, amitjőn kimondMla, bogy jevöf a jvinetl pánt tárt kivéve » s Mf ajapítvlnyl pénzekből a nsm ajtósáéi V gatlanalra it adhatók köicaflaOk. t» haiárttzalá*al le jelét adta s váiaaztmár hogy a kor váho^ó öemokraiflnw éket mének fo|<>i köve^iáwi elől dzárkó nem skan. .• • ,
Nagy Vrtzteság érte a nemesi váls» mányTvt>IA|iMt#t>nkának Koppány Fent nek 1866-oan lAtfént elhunytával. Ktkei u idő vatluga Isaaankini exéket a ad*
gerinces é% nagyuivü erebtrekd la. ügyi
irányi *7fiadethti
Koppány Ferenc után nsgyétdemí) elnökéiől, újlaki Tarányi ^Oadetha Józseftől k meg kellelt válbtia á vált mánynak, akinek 1869. évi január fcÓ t bekövdkezetl haláláról mély metdöt nétácl vetlek ludomátl a tagok uras hojiy e ntgy embernek at elnöki taál tStiéni távosáu nagy Ort hagy iMka at I l|b nem ia csoda ! Aa uttörés nehéz mt | káját végézte néhányad magával ne hét Ide 1 ben. 1845. év óla vöH a régi nemad i* 1 megye által megválasztott eltő elnökit választmánynak. Elnöki működéséhez S itányúád haufiu érzületéből, u jgai^t és a jog iránt való tántorithaitllan ragat-kodisábót merítette Kötelességeinek tislt ét világot it merete jelÖUe meg aa uttt, amelyről még a hatalommal szemben lén tért k mmde tkot megvédte, magmanlaSS a tci bizoti jvukat.
Utóda u elnöke székben lett Olavins Ldos, Zslamegye akvori főispánja, aki IMIM ót 1885. év végén beknvetksMtt baiáiátg viselte elnöki tisztéi. Öl követte - a köztiszteletben és szeretetben állóit PaUtni Inkey Láatló, akinek 1901. év elején bekövetkezett halála után nyirtaki Taránvi Ferencet — Illtette a közbizalom aa elnöki ttávbe, aki — hála Itten — nagynevű dődjenek miiemében ritka köteieta^g-t'trtetetiei .te jesíti einöki tisziél a magaa kort dacára, tajoi gó azeretcliel csüng ezen az intézményen, amely ma is épp oly áldozatkészséggel folytalja csendben, zajtalanul áldásos működését, miként azt a múltban lette.
A már előbb felsorolt alapok éa alapítványokon Jtivűl u 1862. év óta ujabbak ia keletkeztek, amelyek a szerint, amfnt azoknak kezeléséi tz alapítók a nemed válautmányra -biziák, vagy pedig a kezelésre vonatkozó megbizád Zalamegye közönségétől nyerte: szintén két csoportba oszthdók.
Az első csoportba tartoznak a „Zaiavár-megyei összes nemesség neveléd-alap'-ja, a .Nyirlaki Tarányi Józsefnek Deák Ferenc nevét viselő neveléd-áiap'-ja, á .Sümeghy Ferenc nevelési öutöndij-alap'-ja és s „Sku lics Jen fi OutOndlj-alapilvány*.
A második csoportba tartoznak: „dr.. "Gáspár Vilmos . nevelési alapitványa",. .BörOczky Antal ét neje Csaplovits Karolnia neveiéti alapitványa* és. a .Kecskés Imre által tett ötttöndlj alapítvány. *
A .Zalavármegyei összes nemesség nevelési alapjá"-ból hét taníiló élvez fejen-kint 400 k Ösztöndíjat. A .nyírlaki Tarányi Jóuefnek Deák Ferenc nevét vitető alapjá"-bóf eyy, zabmpgyei szüldétű, jó maga-vitelei ü, gimnáziumi, egydemi, akadémiai avagy műegyetemi szorgalmas tanuló élvez ösztöndíjat. A „Sümeghy Ferenc-féle nevelési ösztöndíj alap* kamatait a nagykanizui főgimnáziumba járó, daőaorban zalamegyei, ha Ilyen nem volna, az esetben a magyarországi máa néptanítók gyermekei kapják. A .Skublica Jenő ösztöndíj alapítvány" kamatait kapja a szoros értelemben vett Magyarország valamelyik magyar nyelvű gimnáziumában s folytatólag egyetemén vagy jogakadémlájain jó-sikerrel tanuló, jó magaviieldfl, magyar azármazátu ét magyar érzelmű, tzegény-torsu ilju.
A .dr. Oátpár Vilmos-féle nevelést alap* ösztöndíjára az alapítvány tétele idejében (1862) törvényesen bevett vallású, nemes vagy nem nemes s. ármazátu, ultmegyei illetőségű azon ifjak fttyáz-halnak, akik a középtanodai vizsgákat 16 sikerrel Iddték és az egyetemi, vagy ■«-egyetemi elŐadáaok hallgalátával tanutót kOlelestégűknek jól megfclslaek t magukat erkülCFÖfrn vitetik.
A aBöröctfto Antii ét neje alapMványé-nak kamataiból a eulád lestármaaotqai, ha Ilyenek nam lennének, egy árva la kap Oedöndíjaf.
Szén
Koksy Briket, Antracit ^ Radnay Károly ^
« paaitaa aaállltáa
*allkii|talil «*d»kat>M kSaáblal
i.a>Á)iaak.«
lel
Umtiapatl, Narf
itniti lU, H h.
taHm 41* I
ttumfe; MM Uip
4. oldal.
ZALA
MMI. furnér 19.
A „Kecstts tmirt itasl ieu IbniShdijii* a család leazáriríarottjai élvpjik.
Ima a ZalamegyeTnemeai váTátzIihíriy HV-yid t&rténele Ha már nipat figyelembe vm szak, hogy a zilavánneeyri ö*»z>rs nemes-séf magántulajdona pénztárából az).:'akmej>-ttaauMfától kezdve minden néven neve/enu'ő kOzhasznu, ku!> urális és jótékony cétokra, intézmények támogatására, szegények, tanulók nevdtctisére, Özvegyek és árvák feisrgélyezéstre I9(Ú év v^. ig 340654 . K 86 hllér adatott ki, azóta pedig ezen szám még inkább oak nOvtkrrtett, akkor igazán agaimra tatul ezen kérdés; ,Hot vannak a példás követik azok között, a kik gyakran * oly kicsinylőleg említik a nemzeMcmit író mmcMÍget melyet ma máz a történelmi műit ém'flter^wF'azie-mteének eltemetni. Le a íalappa' ezen áldozatra kéu igazi nemesi gárda előtt, j akik a hazáért, annak intézményeiért és | egyesekért legtöbbet áldoztak löt! Zala-varmegye nemessége valóban -szebb és ércnél maradandóbb emléket nem állitha- I tolt volna föl magának, mint ez intéz- I ménnyel, amely nagyon is jól beleillik határkőnek a régi és a módúit Magyar- I ország mesgyéjére; és amely időtlen idő- I tjg hirdeti, hogy azokban a régi nemes elődökben a legnemesebb sziv dobogott, t lélek igazi netflefaége munkálkodott a példájuk fénye eleven utmuiató gyanánt ragyog az utódoknak, hogyan keli-a ha- I iáért nemcsak várt áldozni, hanem annak j intézményeiéit, szegény törekvő ifjaiéit pénzáldozalo is hízni.
VégerétOl itt közlöm a nemesi választ- ' mány ez idő szerint tagjainak névsorát megválás itatásuk so; rendjében. ■íioí.y a Zalamegyei Almanach olvasói is lássák, luk ma letéteményesei, kezelői, a fenköit lelkfl nagy zalai nemesi pénztárnak, melynek áldásait miként ■ a múltban, ugy ina 1* kézzel foghatótag annyian érezik. *
Elnök: Nyíllaki Tarányi Ferer.c, Csah-rendek. Választmányi laeok: Gióf Szé- . chenyi Béla, Nagycenk, Skublics Zsigmond Zalaegerszeg Nedeezky Jenő Fe-. kelekastély, Bogvay Máté Kes>Jhly. gróf Festetics Jenő Zaiaujvár, dr. •Gyftmrr^y Vince Ukk, Farkas József SSjfe, Csertőn Károly Alsó bagód. Bogyay János Oah- I rendek, Nagy Károly Andrásiról.!, Árvay j Lajos Zalaegerszeg, Hertelendy Pucc Lesencetomaj, gróf Bitlhyányjózsef Zala- I csány, Barcza László Lfabrrndek, Víz- j lendvzy Sándor Duzsnak, Babos Ármin Salomvár, Bogyay Elemér Zalaegerszeg, Nunkpvics Vilmos Gétye, Thzssy Kristóf j Zalaegerszeg, Malatinszky Ferenc Zala- I csány, PáHfy László Paca, Marton László Söjtör. Skublics Károly BetsenyA, Sélley Pál Qelse, gróf BjtthyinyPál Zatacsány, dr. Tarányi Ferenc Nyitlak, id. Thassy Imre ZaUúővő, Csutor János Salomvár, Szabó Etek dk. Veszprém. Alapítványi J gondnok: Farkas József Söpör. Alapítványi ügyész Hajik István Zalaegerszeg. Alapítványi kJeigl jegyző: Horváth Istvánl Zalaegerszeg.
KÖzg&zdaa&g.
*; ii ■■'•ni. i .. r*»i«»u . —
audap3»t, isit. január 17. Kéra*ni>|ltlat :
YáhráUan.
Hatar iaé-tui«ti ~—r
Buta ISII. áprilisa IJ.t7.bua májusra 11.OS, •iia októbert? IC.68. tata. 1011 áprilisra 8,(Hl, síi mál«sre 861. sab tan, Iprübrs s.tjő. aseri l»U, ®i)»,r» 1180.
F--ű'í tkesílő: Siatay Sándor. "FetciővircrtesTlrt: Nujr Sara a.
Az efétz téli idényb«n „eakfivői, név la asfll«tésnapír BÁLI CSOKROK, ÉLÓ-VlRAGKQSZORUlCa Itgaubb kivitelben ét & legjtitányos»bb árban rendelhetők:
Maian József
ihr
virágüzletében
rá-mt I.
mms
■ Mérlegképes könyvelő 11
-magyar német levelezd és gépíró mielőbbi belépés e kerestetik. I Akik a papír szatfmát értik előnyben részesülnek. — Ajánlatokat brzonyitvány másolatokkal a fizetési igények megjelölésével .Papir 2400" jelige alatt a kiadóhivatalba kérünk.
IMb leányok
jó fizetéssel felvétetnek lapunk nyomdájában. Kik nyomdában már alkalmazva voltak, ittíjln rtutlililtt.
Orbán József » S5H8
mosó-, lény vasaló ia vegyusztiló intézet Nagykanizsa. Hunyady-utca fi. sz. Ingek, gallérck. kötelük éa mindennemű fehérnemdek a legkényesebb ülésnek is megfelelően tisztíttatnak. Tessék egy próba-tisctitAssal meggyőződni. _ 4674
S* BS
nl áL
;sisaos tissta, kö rj
szobás lakás
a varos központján' kiadó. v
!lm: á Icladónivataltan.
Iz Htiia-tfm ?6ik m alatt
I 9gy.
5 szobás lakás
összes mefiéhhelyisége^hel május elsejére kiadó.
Bővebbet ErzsébeUtér 14. sz. háztulajdonosnál, kjt*
U0RZÜ6UCH u. &IUJ61GEBRAUCH
IN PAWeTEfá W BtlU. 230 U. I2ü CRFKnW
WfíS VILHOS
Mayer Kárt)
ruhafestő és vegytisztftó, Nagykanizsa
HiiluiiilWtstiszlsMIit-litisiU hmm, jitlli neilett
A
kíriorgó keiélűou
utján
minden szövet v eredeti színét.
isszakapja
(iliiiitilii inka. íyiri szillitás.
A körforgó kefélőgép egyetlen vegytiaztitóból se hiányo/zék II


Értesítés!
Értesítem a n. é. vevőközönsé- | get, hogf a mai naptól kezdve ™ e sórendO prágai '
EXNER-féle sojpkát, dekáját 6 fillérért árusffoiti. Pon-tos kiszolgálásról előre is biztosítom. Teljes tisztalettel
RETCHNITZER MÓR
fütjM H escmege-kereiíedö Nagykanizsa. —. Telefon 172.
II

II
H izott elsőrendű fiatal zsirsertések
80—100 kilós mangalica 56 éősulyban Nagykani-s ott lemérve
krajcárért zsára beszállitva kapható : Breuer Testvéreknél,
bAnokszentgyöroy. =
Alkalmi jásar
éa ébresztő
óramah
SZÍVÓS ANTAL
miórás és látszeráscnél, Szarvas szálloda épillet. — 3 évi Jótállási Jó sztmSveg t Koronától fölfelé.
Duníjilul legrégibb ékazcrQzktt I
"erény József és Fia
NAGYKANIZSÁN.
anv éa
villailyeröre berendezett aUtfftrttM
Nagy választék ékszer arany és ezQsi árukban.
]l|flfifll a legnagyobb választékban rende: és kölönleges formákban.
Remek menyasszonyi ajándékok finom illésben.
Legszebb nöi és férfi iflIjtfnMittk.
Saép raktár brillant, gyémánt és szines drágakövQ tárgyakban-
Teljes étkezökészletek valódi iiitttli Hivataloa ellenőrző próbával ellátva.
luldnyof olció árak I Elrdéc NlázletfizeMire ii|
A kwnSsrtt |ytr l«»t*ruatté hslys sssfcls slsá mMstoi AlsassassSsl STKaaJLKTIkBOL.
Van szerencsénk az igen tisztelt* hölgyközönség tudomására lTozni, hogy a Zrínyi Miklósutca 42. sz~. alatt levő Szabó-féle
= ROI
átvettük
és ugy mint addig, törekedni fogunk megelégedésüket kivívni.
Pollák Laura és Margit
S
I
Egy garnitúra I
lliyigiísüdHlMs
8-as cséplőgép I
teljesen használható állapot- ^^
ttüTI
Cim a kiadóhivatalban.
Figyelem!
-N-gyitbfr eJőpyös fcevástrláa folytán a „GÓLYÁHOZ" czimzett srövnit és rövidáru üzletben Ensébcttér I. rendkívül olcsón tehet bevásárolni. A tisztelt vásárló közönségnek saját érdeke, hogy a rákiért vételkém'szer nélkül.— megtekintve és a meglepő előnyösárakról meggyőződjék.
RUM
az elismert jó minőségben egy liter
90 krajcár.
Kapható:
ÜDxqgpexisu
a „Vörös kereszt"-hez Nagykanizsán
»

W-
Első kanizsai szőrmemegóvó intézet
Eötvös-tér 9. szám.
a
Megrendelés szerint készítek: Szőrme-kábát, szőrme-garnitúra, szőrme-kucsma különlegességet, utazóbundát, lábzsákot, sióval minden e szakmába vágó munklt a legegyszerűbbtől a
■.....—■ 1 ni legjobb kivitelig. ■- «1 »■ ........
Raktáron tártok: mindennemű szőrmét, valamint kész szőrmegarnitufákat. Javitáat és átalakítást olcsón végezek. Szabóknak nltínyöa ári K'v*lő tisztelettel
A n. érd. közönség szíves RobinSOhn Gyul& — pártloj{A«.(lt Kéiem. .<u..m..t«r #
m
Nyíirjwloil a k(ítl<.llll»jHiMili.j »/(Al.Á tllrlapklaiiá ás Nyowla IU»v«»yttrw*«, k(in,yv^i«HtálM>»u H^V^luriUt,
Megjelenik minden héttföznapoti este 6 órakor. , *
, r '' ■■ ^ * % eLöramUH AaiASt*
^ff J^A rjH silhH >»..*■■ t j wéttlMImli
' * LM ■ ;. 11 ízr" fer
. ^m v > m^^^^k - m^^^^L •«• >4- . 1 ir> *•» ta- .
Smmtm Ml. jmmmdt jJL HL fc,T** "ám árm 4 mu*-
" - ■ ■' ' "_—---- ——; ■. , ■• MtflsHn^tk, Mtl.kSsiirt.Uwk je'VMffap
POLITIKAI NAPILAP. ít-íSsí;
SMtaUiHf * baMmtii: -
NAGYKANIZSA
KuliciyHb J.
TELEFON-SZÁM 78.
•gy wtliksflinmt—l
A a
MirkiHtÖMf ann kőMtssduk. - Kuniak ■niniiii i wnb mAAmA ia li^abi Urikikirt MÍ MI Wfysl—ihs a mmúmm+íaéf.
HMdliátt «* «<Bi»>r iBjMUjhtf mm-
I«M v«ai M « kwW*%sul
XXXVIll. evt"15 szám.
Nagykanizsa, csütörtök, 1911 január 19
27.000.
NatykuiliM, i»nuár 18.
Örvendetes és tekintélyes' szép szánt díszlik a cikk homlokán. — Huszonhétezer. Ennyien vagyunk ml, Itthon tartózkodó nagykanizsaiak. Ezt az eredményt állapította meg a most befejezett népszámlálás, — mely természetesen Nagykanizsa városinak mind a hét kerületére kiterjedt
A tíz év elŐUi népszámlálás huszonháromezer és néhány száz embert talált? kik abban az időben Kanizsán laktak. Tehát a város népessége ttz év alatt több, mint négyezer emberi léjekkel szaporodott, ami a statisztikusok nyelvén kifejezve a szaporodás 17 százalékúi jelenti. Takarékpénztárba, vagy gyümölcsöző vállalkozásba fektetett tökétől ennél gyorsabb tempójú gyarapodást kívánunk, ám egy város polgárságának tíz éven belül 17 százalékkal történt szaporodását legalább is kielégítő eredménynek tekinthetjük. Ugyanez volt á szaporodási százaléka a legutóbbi, tíz év előtti népszámlálás alkalmával az ország fővárosának, Budapestnek, pedig a népességi szaporodás tempója dolgában nemcsak az országban vezet, hanem egész Európában áz elsők közt van. A mi huszonhétezres számunk teljes megértéséhez azt is tudni kell, — hogy az ország több tekintélyes városára kellemetlen megjegetésL hozott ez a népszámlátás, mély például Aradon 16 százalék visszaesést állapított meg.
Ez a huszonhétezres szám iga* zán élénk, beszédes,. megdönthetetlenül bizonyító jele annak, bogy e 'város létfeltételei kedvezők, egészségesek és hogv Itt együtt-vannak a legfőbb garanciái a jövendő fejlődésnek. Intézményeiben, közgazdasági viszonyaiban a sajnálatos stagnálás vonalára jutott ugyan a város, de a népszámlálási végeredmény amellett szól, h >gy ez a mozdulatlanság nem a gyökerekig ható baj és okvetlenül csak időleges lehet. Mert ame y város léjföltéteiei-ben kezd megbumlaJ és gyökerel-, ben megromlani, .z fíem produkálhat tiz év alatt 17 százalékos szaporodást. Ugyanis e 17 százaléknak legfeljebb ha felét foglalja el a természetes szaporodás számaránya — ez is csak nálunk, hol sz egykéiét még nem romuol, —- az ará' yszám másik felét a bevándorlók szolgáltatják es a* a körül-
mény, hogy a tőlünk való elvándorlás e két tényezőjének nálunk való kedvező alakulása arra Vall, hogy Nagykanizsa még nyújtja a megélhetés kedvező föltételeit; ha pedig ezek a föltételek itt akkor Is megtalálhatók, midőn a város intézményeiben és közgazdaságában holt ponton áll: akkor valóban nagy vélemén yei kell lennünk városunk potenciális meglevő, de ki nem használt fejlődési erejé felől. A kanizsaiak, kik még nyitott szemmel figyelik e város sorsát, eddig is tisztábaif voltak vele, hogy városunk konjunktúrái igen kedvezők és csupán egyéb viszonyok kedvezőtlen alakulásán és a közérdeklődés hiányán múlik az, hogy a városnak helyzetében rejlő kedvező konjunktúrái intézményekben, közgazdasági élénkségbea, az utcák képén, társadalmi és* kulturális alkotásokban nem nyilatkozhatnak meg. Kik Kanizsa mai tespedt mozdulatlanságát hajlandók ily átmenetinek, Időleges ielenségnek tekinteni, mely nem hat le a város életgyökereiig, azokat igazolja a népszámlálási er, dmény, mely Kanizsát életerős, hivatásos városnak jelenfi és mely jövőjét a legszebb színben sejtteti.
Az uj számlálási évtizedben ne feled.Qk, hogy ennek a városnak huszonhétezer lakója van. Jelentékenyen több, mint eddig volt. Nagykanizsa népésségénél fogva nagyváros. Ennek a tudata nyilatkozzék meg a városi élet minden vonalán, nehogy a tegnapelöttihez hasonló szifívonalu költségvetési tárgyalás alkalmából szemünkbe kacagjon a: huszonhétezer.
Válasz
á nagykaninai álL-polgári leányiskolát ért .Súlyos vádak'-ra.
Midőn jelen cikkem megírásához hozzáfogok, szon remény lelkesít, hogy a városi közgyűlésen elhangzott vád kkat szemben iskolánk jő hírneve megvédéséhez a körülmények tárgyilagos előadása által hoz-zájaru hatok. Azért kérem a lek. Szerkesztőséget : kegyeskedjek soraimnak becses lap|ában helyet adni.
A vadak egyike a polg leányiskolában elért eredményt nem lar'ji kielégi őnek, másika a lantes Olel tagjainak bánásmód-j I tartja ridegnek és a leánykák nevelesét minden szív es lélek nélkülinek.
Ami a tanulmányi eredményt tbeti, az semmivel seiy volt rosszabb sz 1S0V -10 tanévben, sót jobb, mint az előző evekben. Ezen állításom valódiságát ts>nmi sem bizonyltja lénye.tbhtn, mtnl at evenként kjadol értvthők tUtltltiM adatai, Mintntig *i előző tvtkhen — I1W4 0 >an-
éétói kezdve — 1463, 17 ff, -16 25, 24 43 százalék .volt a véglég bukottak száma, addig tz elmúlt tanévben 15*33 százalék. Azért az előző években senkinek sem |u-tott eszébe pálcát lömi a polgári leányiskola felelt, csak a jelen évben.
Azt hiszem stonbtn, hogy s felszólaló városi képviselő ur setp- tette volna ezt, ha s polgári leányiskolára vonatkozó Öntet atatltrllkal adatokat mérlegelve következtet a nemcsak égy osztály tanút* mányi eredményéből .hozza meg Ítéletét. I Éa mag vágyok győződve, hogy azért, i mert egy intézet egyik osztálya gyenge, nem kárhoztatta volna az. egész intézetet ás annak tantestületét. A kitüntetett statisztikai adatok tudatában nemcsak nem hibáztatható a tantestületi sót — tekintettel s mull tanévben kitüntetett 10,065 órai mulasztásra — egyenesen elismerés illeti szt meg azért a fáradozásért, mellyel az adott körülmények között, a multakhoz képest Ityen ered ényt ért el. Mert megtörténi, tőt mt It megtörténik — tajnot, — hogy 5—6 növendék mt, — 10 12 holnap ninct az itkolában, akik mulau-táasikat pótolni csupán kényelemszeretetből nem tsrtják kötelességüknek. Igy azután hézagoa ismereteik természetes következménye: s gyenge érdemjegy. S ml sz -oka e sok multtztátnik ? A szülők túlságos elnézése, skik gyermekeikkel szemben oly csekély energiát tanutittnak, hogy minden kicsiségért bizonyítványt adnak kezeikbe, mulasztott óráik igazolására.
Hogy a mult tanévben 3182 százalék-bukott az I. b) osztályban, az nem feltűnő, mert ez igy van évrői<4vre. Az I. osztályba ugyanit sokan beiratjtk-gyermekeiket azért, mert már az elemi iskola V. éa VI. osztályát elvégezték, vagy a gyermek ambíciójából, vagy pedig azért, mert még gyenge és otthon nem - használható. Ezek azután testik is kötelnségükei, nem is, tudva, bogy ók ugy sem akarják — nincs is arra uükaégük — az előadón dolgokat elsajátítani, csak még egy pár osztályt akarnak — kijárni. Ev elején legalább három hónapig hallom a tantntület egyes tagjaitól, hogy most a fél osztálynak nem volt Íróeszköze, nem voltak ra|zszerei stb. Ezek a növendékek aztán az intézet ballasztjai, kiket, ha a tantestület bümetéssel akar a rendszeretetre szoktatni, kik' jajdulnak fel fel legelőször, mint a szülők, hogy: .Becsukj ik e kanizsai lányokat* i
Egyidejűleg kötelességemnek tartom rámutatni arra az abnormális állapotra is, hogy polg. leányiskolánk növendéked között arányiaUnut fok a raj', kézimunka és s lorní alól va'ó felmentés. Ezt Is a szülők tuMgoa gyöngédségének tudoto be. Azt hinné az ember, bogy ezzel tr.bb időt furüthit az itleió tanú ó a többi tantárgy akra, pedU éppen az ellenkezője lap «sz-talhaió, t i. a gyermek lá va szüleinek ezen tantárgyakkal sz< mben tanúsított nemtörődömségéi, t többi tantárgyakat ii olyanoknak tekinti, mini amelyekkel komolyan logUlkoinl nem érdemes Ezrei .ionban nem aktrom ati mond int. hogy ha • gyermekei v ilaml narvi baj akadályom, tűén mtgts ktny.ierli.ük, d<i azt, hogy a felmentéseket tlleióteg a a«Ulók komoly m< gfomulAi után ínié'ki'tljunvk, nt legyen thhoa tleg egy megintés, «v tgy tton tarf
IMIMaklM'
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Rt
tárgyakban va ó kevés j irtás tág. Elvégre It aiép járnak iskolába, bogy at adod dolgokat megtanulják és azokban magukat tökéletesítsék. Miért van a polg. leány-itkolában 241 tanuló kötött 62 kimentett, holott a fiúiskolában 205 tanuló között csak 12? *
Ht polg. Iskolánk tjeiéiete jobban szemügyre vétetik, avagy az Értesítőben kötőit adatqk mér legeltettek Volna, akkor nem kerfll at -a városi közgyűlés elé, mint olyan, amely régi jó hírnevét lábbál tiporni törekszik. Lehet, Iragy egyetek tetszését oem nyeri meg az egyenlő mértékkel mérés, legyen az a gyermek Intelligens szlllőé, avagy másé, ds ezen sz uton haladni a tantestület feltétlen kötelessége nemcsak szért, mert ez igazságos, de azért is, mert a .részrehajlás keserű levét ő Inná meg leghsmsrsbb. ,
Á vád másikát számadatokkal cáfolni nem lévén módomban, arra vonatkozólag csak atl jegyiem meg, bogy a tantntület bánásmódjáról azok mondhatnak véleményt, akik iekoiánk beléletébe tekinteni vannak hivatva, azok pedig minden egyes esetben teljes megelégedéssel voltak a tantntület iránt Mert az, hogy egyik-másik tanulóval szemben, bizonyok esetekben, a szigort kénytelen alkalmazni, nem mondható rideg, szívtelen nevelésnek, de a kötclésségllidát-ban gyökerező humánus eljárásnak, melynek célja a növendékek előmenetele. Különben a bánátmód legeklatánnbban tükröződik vissza a gyermekek visronaó szeretetében, amelynek nap-nap után látjuk megnyilatkozását. Hogy egynehány növendék a szeretet lenség örve alatt akarja saját hibáját esetleg palástolni, tz még nem tz egész. Ds valjón van-e ember, skit mindenki szeret?
Ntgykiniisán, 1911 jtnuár 17.
Az állami polgári leányiskola tantestülete nevében :
Waligureeky Antal.
Vilmos püspök hagyaieka.
A hagyaték tér alatt.
Mennyi volt a raegyespQtpök vagyona?
— Saját tudtötóálctiU. —
Szombaton lesz négy hete, hogy Vilmos pütpök hirtelen ét váratlanul örök álomra hunyta le szemeit. Elsiratták és' eltemették sz élők sorából korán és tragikus gyorsasággal kidőlt egyházfejedelnier és most az érdeklődés két irányban nyilatkozik meg: ki lesz utódja a püspöki székben és mennyi as elhunyt püspök hagyatéka ? A ket kérdés kö.OI ezúttal u utóbbira akarunk.vaUstolni;ai első kérdésre ugyanit egyeióre nincs más leidet, cstk kombináció ét találgattál. Nevet vannak ét nevek létznek még ntgy aiám-ban forgalomban addig, amíg végiegn döntésre kerülhet a tor, ami valószínűleg csak at ntiendó végen fog bekövetkezni.
Az is eltart még néhány hónapig, amíg a pütpök htgyttekának felbecsülésére kerül t tor. Ebben at irányban egyelőre még nem történt s mtinl, a püspöki palo-táhim? — mini a ialdmtk Szombathelyről írják, minden ugy van váttoutlafhii, ahogy a<t a/talált követő napon PonyuAdy Beia kir. kötjegyaó itttltt ét Itpecséffha. A hagytiékhti) nyúlni nem lehet addig,
2 oldal.
ZALA
1011 jurnát 19
■míg mag nem érkezik Szombathelyre kél miniszteri ontálytánácsos, akik miniszteri biztoei minőségben megkezdik a hagyaték ttxbecsülését. Nagy. munka Imi ez és előreláthatólag hosszú időt vesz igénybe. Egyelőre bizonytalan még a hagyaték fd-becsülése megkezdésének időpontja is, mart aa erre hivatott és ebben jirtas két miniszteri osztálytanácsos még mindig Kalocsán van eltaglalva néhai Vároey érsek hagyatékának Islbecsülésévd.
A miniszteri biztosok becslése után, helyesebbe* ezzei egyidejűleg folyik • törzsvagyon leltározása és ennek elválasztása a szerzett vagyontól, mely a püspök tulajdonképpeni hagyatéka és amely, miután Vilmos püspök végrendelet. nélkOl hányt el, a törvényben előirt arányban hertU felosztásra. A püspöknek három fő-örököse van; a kincstár, a szegények és a rokonsága. A hagyatékot ilyenformán három részre osztják, egyharmadát a
kincstár kapja, egyharmadát a püspök rokonsága, egyharmadát pedig sz egyházmegye szegényei, a kultuszminisztériumban megállapítandó aaétosztási terveset alapján.
Miután minden le van pecsételve és csak a több, mint hétezer holdas birtok fundus instructusát tehet fölbecsülni, bizonyosat nem lehet tudni a püspök hagyatékának nagyságáról. Olyan körökbői, ahol tói ismerték a hirtelen elhunyt püspök terveit és szándékait, nemkülönben anyagi viaaonyaii, ered ax az értesülésünk, hogy a hagyaték meghaladja a kilencszázezer koronát. A hagyaték ősszegének ilyen nagyaága nem lep meg senkit, mert közismert voll sz elhunyt püspök roppant takarékos életmódja és az ss okos gazdálkodás, medret folytatóit: As egyházmegye szegényei. tehát körülbelül háromszázezer koronás hagyatékot várhatnak, ami háromezer szegénynél is fejen kint száz koronát fog jeleitteni
Keszthely város gyásza
A tegnapi gyilkosság és Öngyilkosság. — Rómay még három embert akart megOlnl. — Rég megállapított elmebaja volt — Megvizsgálják az agyát.
— Kiküldött munkatársunk telefon jelentése. —
—január 18.
A keszthelyi véres események színhelyére, I Hogy történt a gyilkosság?
— melyek tegnap zajlottak te, — kiküldtük . __. . , .. _
_ ,' • . - .... ... .. A megrendítő események napján Rómayn
a Zola egyik szerkesztőség tagiát, ki ma ,___ , . „ '. . T_ ./.
~ , • - • ot. . . ismerősei semmi különöset nem vettek délben Keszthelyről telefonon a következő-
ket jelen lette : —
Keszthely gyászban.
A rokonszenves Keszthely város egén közönsége a tegnapi tragikus események hatása alatt van. Az emberek egyébről sem beszélnek, mint a gyilkosság és Öngyilkosság részleteiről és ez foglalkoztatja a hetivásárra ma rendkívül nagy számban beOzöalött vidékieket is. Mindenütt Lénárd és Rómay nevét emiitik és sokat foglalkoznak az elhányt közjegyző kiváló egyéniségével. Utcán, üzletekben, kávéházakban mohón olvassák a Zala tegnapi számát, mely a legrészletesebben irta meg a tragédia mozzanatait. Lénáid közjegyző borzalmas vége mindenkit lesújtott, mert a szerencsétlen áldozat, kinek haláláért tokon a hatóságot teszik felelőssé, szinte bálványosott alakja volt a városnak. Lé-nárd a keszthelyi közélet első vezető faktora volt, kinek szava mindenben döntött, kinek megkérdezése nélkül semmiben nem határostak. Ha politikai ambitiói lettek volna, a kerület, mely mandátumát több ízben felajánlotta néki, MtétienOl megválasztotta volna képviselőnek és ez esetben a keszthelyiek a legszebb reményeket flbték volna e pofifikai pályához, mdy szerintük magasra vezetett volna. — Zsenialitása több téren megnyilatkozott. El-I sárenda szónok volt, németül, franciául, angolul folyékonyan beszélt. Közismert volt széleskörű természettudományi ké-sztlltságe, melynek jól felszerelt kémiai laboratóriumában sok időt szentelt Az 0 rábeszélésére adta gróf Festetics Tasziló, kinek a közjegyző intimus barátja volt, a keszthelyi kórháznak azt a háromezer koronát, melyen Röntgen-készüléket vettek
A megöli közjegyző János fiát most, jannár elsején nevezte U Festetics gróf ügyészének.
Lénáid közjegyző tragikus vége olyan hatással roll Keszthely InteDigenciájára hogy ennek tagjai aznap éjjel a felindultságtól nem hunyták le szemeiket Lénárd negyven év éta volt Zalavármegye törvény hatósági bizottságának tagja. Oond-noka volt a Festetics grófi hHbizományok nak Halála as egész várost gyászba bori tattá. As összes középületekre és" Igen sok magánépOletre gyásszászlókal tűztek ki, as uteal lámpák Is gyászfátyol Isi van aafc bewava.
észre, ami gyanús lett volna. Este sz Amszonban megrendelte vacsoráját és pedig vadsertést, aztán fölment a kaszinóba. Egy alsós játszmánál kibicelt, Lénárd közjegyző pedig sz olvasóteremben újságot olvasott Mikor Lénárd távozni készült, Rómay előresietett és megvárta az Amazon épület sarkánál: A történteket egy szemtanú igy adja eiő ;
Midőn Lénárd Rómay közelébe ért,, ez igy klánod rá:
— Kutya, most hatalmamban vagyl Ezzel négyszer rásütötte browningját. Két golyó a ház csatornájába ment, egy a közjegyző feltartott karját, egy pedig szivét járta át. A gyilkosság után Rómay nyagodtűn hazament (nem sietett), hol újra megtöltötte a pisztolyt és föbelőtte magát
A holtra sebezett főjegyző fölemelt karokkal átment az ívlámpa alatt, aztán Hebner gyógyszerész két ember segítségével bevitte a gyógy siet tárba. Itt lefektették és háromszor éthertnjckciót adtak neki Csakhamar összesereglett a városnak mind a hét utvosa, majd megérkezett sz áldozat János fia Is,- kihez még ennyit mondhatott:
— Fiam,* te vagy a legidősebb gyermekem, légy gondozója árva testvéreidnek.
Aztán néhányszor felkiáltott:
— Jaj, megfuladok! Hun percig agonizált. Ugy látszik,
közben valaki telefonon értesíthette Lénárd máaodik Hát is, Id Budspesten kórházi alorvos, mert még élt Lénárd, mikor megszólalt a gyógyszertár lelefonjs és a budapesti fiu kérdezte, ne hozza-e le Réczey professzort.
— Már késit — volt s válasz.
Rómay agybeteg.
Még három embert akart megölni.
Rómay Mihály régi keszthelyi Iskós volt Itt vette nőül Qeyschiagel József volt postamester leányát. Négy gyermekük uületett: egy fiu, ki most Berlinben gépén, három leány, kik közül egyik Tál Lsjos soproni törvényszéki bíró felesége, s másik karmacsi tanítónő, a harmadik pedig, Ilona, Itthon pósta-meiternfl. Rómayt kOxvettélyes embernek tartották. Egy Ízben a városi közgyűlésen Is szóvátetták rsbtálus viselkedését Kél-ségitlen, hogy agybeteg volt. Néhány éve
Budapesten fnegvissgáltsita magát Morav-csík tanárral, id ágylueszt konstatált.
Bizonyos, hogy Rómay Örült volt. Mi dón a gyilkosság uinhelyéről távozott, oly hangosan monologtzált, hogy többen hallhatták ezt a kijelentését:
«- Most még" mególöm Sehwarz doktort, Bölcst és Ilonát. . ; *
Ez a szándéka komoly lehetett, mert Sehwarz Zsigmond dr. ügyvéd házába be is akart menni, de az ajtót zárva találta. Bölcs János nyugalmazott főbíró sógora voll Rómaynak.
Lusztig József, egy 76 éves korcsmáros közölte munkatársunkkal, hogy néki Rómay már hónapok dőlt mondta, hogy Lénárdot, .Sehwarz dr.-l és Bölcst meg fogja ölni. Ékkor 9 figyelmeztette Lénárdot, de a közjegyző mosolyogva igy szólt:
— Ugyani Nem kell komolyan venni. Hiszen gyakran beszélek éa néha biliárdozom is vele.
Hst éve Rómay apósál, Qeyschlágelt is le skarta lőni és már rá is fogta a revolvert És e közveszélyes ember ártalmatlanná tételéről a halóság nem gondoskodott.
Munkatársunk fölkereste dr. Schvarz ügyvédet is, kinek az élete szintén kockán forgott As ő előadása szerint abban a hagyatéki ügyben, mely Rómaynak mono-mániájává Idl, Lénárd a legnagyobb jóakaratot tanúsította Rómayval szemben, ki azonban minden más érdekelt megkárosításával jogtalan előnyökd akart.
A temetés.
Rómay holttestét ms délután fdboncol-ják, hogy agyát megvizsgálhassák.
Lénárd Emő holtteste s Bskscs-ulcs 4. sz. ház emeletén van nagy gyáupom pávai felravatalozva, ma délután temetik. A keszthelyiek a délelőtt folyamán százával jelentek meg a ravatal előtt, melyd a koszorúk elborítanak. A temetésre sokan érkeztek a megye minden réuéről, Nagykanizsáról is- Festetics Tssziló gróf, ki hétfőn Bécsbe utazott, onnan; György gróf padig Párisból igen megindultén hangzó részvéUáviratokai küldtek.
A galambos! képviselőjelölt.
Ma: Lord.
Az a mindennapos história esett meg Kölcsön Ádámmal, amiért nem kell a világ végére menni, hogy j^rjáza leljünk. Fele-ségül vett egy . leányt, akinek az apja tízezer pengó forintot Ígért, de cuk ezrét adott s abból is a kelengyét, meg a bútort vásárolták össze.
Nem is bánta ezt Adám bátyánk, mert szerette s feleségét és egydlen szál ruhával Is magához vdte vó n, ha nem arra' a tízezer fwintocskára alapította volna jövőjét, amelyet — nem kapott meg.
Valami találmányt forgatott a fejében, melynek segitségévd a villamos fha meg-.SllJ) nem gázolja d n önpHkos jdöl-tet Ehhez bdlett volna a felesége hozományé.
Házasságáig ellátták valahogyan kölcsönökkel a jótékony hitdizöVetkezdek, de házassága után — mikor már nem volt képes s régi köksöribkd ujakkal fedezni —.minden hitele kimdroit.
Adám önérzetes ember volt és világért se tett emiatt párjának nemrehányást; magát okolta, hogy miért foglalkozik olyan találmánnyal amihez pénz kell. — Jó szerencse, hogy . ekkor került olysn helyzetbe az ország, mikor honatyákra lett uüksége. — Adám egyet gondolt él felcupott képviselőnek. Oalsmboson vala neki két nagybátyja, meg egynéhány ismerőse; skik készséggel vállalták az ajánló férfiak fontos szerepét
Innen-onnan öaszekaparintotlak egy-egy háromszínű lobogót és Kölcaönbe (csaknem kis k-vsl irtam) vetett bizalommsl mázolták rá a galambosi követjelölt ingerlékeny nevét.
Adám boldog volt és már el sem tudott válni attól a gondolattól, hogy hires nevezetes Oalapbos városát ő fogja a I. Hátban képviselni.
As ottani takarékpénztár keiei nélkül folyósítóit neki 100 koronát, amelynél kellemesebb meglepetés Igaián nem érhette a jelöltet Örömmai mutogatta a rengeteg
pénzt tgfflW MSfWSlS ti szmifflt meg volt győződte, — hogy tnod már ki sem tudja Oalamboe megbízó levelétől meg-fosztani. «
As ujján üttés perspektívája rajzolódott szemei elé; repeső szívvel gondoltai* feleségére, akinek már len höttyfcspénat és aki nem fog többé a fűszeresnek, mag a tejesnek adós maradni. Maga eMtt látott agy bájos utcai lakást* ahol cdnosssohs-cicus ugrál a szabályosan kirakott parketten és ahonnan csábító pástétom szaga árad szerte mindenfelé .> .
. Otthon ezalatt. Adám felesége epedve várta, mig térje víziói realizálódnak; miután azonban a galambosi választás napja csak a következő hétre volt kitűzve, olyan forrást keresett, ahonnan leggyorsabban és legmegbízhatóbban értcsal a dolgók minden mozzanatáról éa eredményéről
Ugy gondolkodott, hogy legokosabb len ha e célból megismerkedik azzal a nyitott bajutzuf hosszú hajú újságíróval, aki a szomszédban lakik ét a ki mindenkor igen uives pillantásokkal fogadta
Tudta, hogy igy estefelé szokott hazatérni. Kikönyököli az ablakára és lette a vágóit bajunu zsurnalisztát Jó csomó ujságpapiroasal tele rakta a széles párkányi és olvasást színlelve, lopva tekintett a homályos távolba.
Szinte váratlanul toppant eléje a borzas haiu szomszéd. Fütyörészve nyomta a kulcsot ajtajába és anélkül, bdgy észrevette volna a derékig klkönyöklő menyecskét, saját' énjével elfoglalva vonult szobájába.
Bántotta ez a hírt uomjazó fiatal asz-szonyl. Sokat jelentő köhécsclésad fordult as élő hírlap fdé éa kecses mosdu-lattal dobta le a párkányon szerte halmosolt újságpapírt.
A pattanásra csakugyan figyelmei lett a fiatal ember- Kibandukolt a folyosóra éa dgarettd füstölve bámult as égboltra, mintha legalább is a sixtusi templom metty-nyezdének renoválásával lenne megbízva.
Kölcsönné összeszedte köhögési tudományának egén tárházát Félsiker: a hírlapíró cuk egyik szemét vddte reá. Maga elé emelte as újság apróhirdetésekkel teli oldalát Ez hatott A következő pillanatban a papír már a fiatalember kezében volt.
— Nagysádnsk van azamárkOhögése 7
Az asszony elpirult.
— Nem, a kutyuskám hűlt meg éa az köhögött.
— Ah kutyája is van!
— Igen, de most a másik szobába küldtem aludni. A férjem . . .
— Az ia a másik nobábsn van?
Ebből a kérdésből észrevette Adám
felesége, hogy a kérdező tisztában van azzal, hogy az a másik szoba csak a holdban Idézik.
— . a féijam nincs itthon, de nagyon újnál ja, hogy önnel nem beszélhetett —• ,"-.„*.. • - • •
— Hogyan 1 ő ismer engem 7
— Igen ugy látásból. Azt szokta mondani, hogy milyen jól tudna zongorázni, ha olyan hosnu haja volna, mint magá-mfc | _ .
— Kedves ember lehd I ?
— Csakhogy ebből bajos megélni.
Az újságírónak tetszett s leidet Bizonyos vott benne, hogy ismét olyan asz-szonnyal áll szemben, kinél igen gyakran beáll az a pidaiMl, mikor szivesebben foglalkozik bárkivel, mint a férjével. Nem azért, mert a férj egyénisége nem ludja eléggé magához kötni, de mert az, mint családfenntartó nem képes annyi jólétet, kényelmet feleségének biztosítani, amennyit, — az megkíván.
Erős ostrom alá fogta az asszonyt .— Hosnu párbeszédekbe bocsátkozott vele, sőt azt Is szívesen elhallgatta, mikor a... menyecske — hasonlattal akarván dőállni — legéktdenebb ellentmondásokba keveredett Mosoly nélkül fogadja ama megjegyzését, hogy ha as ujaágot kezébe veszi, először a pártécédulákat meg a házassági híreket szokta elolvasni és nem ütközött meg azon sem, — mikor Kölcsönné apodiktikuun kijelentette, hogy a legnagyobb Iragika a világon Duee — Elemér,
Alló hétig csaknem elválhatatlan volt a to|l, meg a seprő, ahogy röviden a zsurnalisztát éi a fiatal asszonykái nevezhetném. Rendkívül meg voltak egymással elégedve, mert előbbi igen pontosan teljesítette hír-szolgáló kötelességeit, utóbbi pedig küö-nöslólndulsttal tagadta azokat.
A bizalmat egyetérté«4 a galambon vá-lautás napja uvsrta meg, mikor Rök-sóft-nének véletlenül eszébe jutott, hogy — férje
I
• Ittl. Január J9,--7
bsrátságos'érzelmek. mint e napon. Előtte lebegett egy uelid arcú, jóképű ét boetzu bajutzos bácsi, aki — mig A édes semmittevéssel tftlli napjatt, — kon reggeltől késő esttg falkot, kiabál, valami kicsinyke falu sáros utcáin. Szeretett volna segíteni neki, oldali,mellett lenni, verbuválni a szavazókat, buzdítani t kerteseket ... Később gömbölyfl kupolateremben látta férjét, " amint éles gesztusokkal kisért gyönyörű szftibeszéde után nem győzi fogadni az üdvözlők tömegét . . .
Jóleső borzongás futott rajta- keresztül éa valódi nagyságos asszony eleganciájával elmélázva tekintett ki a zöldes ablakon.
Amint távirattal jelezte, Ádám az esti vonattal tényleg hazajött. Olyan állapotban volt, mint az oroszián, mely szégyenkezve húzza be farkát, mert ugrási tévesztett-
A sok csalfa ábránd; á konyhapénz, á szobacicuB, az utcai lakás, mind semmivé lett .. , Ha most még felesége baragja 1a reá zndul? •
Lábujjhegyen osont a szobába. Az asz-szony ott Olt az ablaknál és rózsás ujjaival a tompa dobszól utánozta a poros üvegtáblán.
Adám félve köszöntötte: »
— Itt vagybk kis szivem, be rég nem láttuk egymást!
Kölcsönné a férje komor ábrázatára nézett.
— Te ia elbuktál ?
Adám nem válaasolt, csak szomorúan bóHngatta fejét
As asszony pedig lassan hozzá vánszorgott, melankolikusan karjaiba dűlt és fátyolozott bdnbánással sóhajtolta :
.. Legalább most már — ketten vagyunk!
ZALA
gróf Khuen-Héderváry állását a föggellen- £ ségi ellenzikkel' nemben megkönnyebbítse. Ai ellenzék, amelynek nyilvanvalolag még mindig van érintkezése, a bécsi hivstalos körökkel, (?) a helyzetet ugy fogja föl, hogy ez a Khtien-Héderváry , iránt megrendült bizalomnak a jele ét azt reméli, hogy obstrukciós manőverekkel teljesen kihúzhatják lába áltól a talajt. Erosebb Lukács pénzügyminiszter poziciójs, akinek iavára írják a kölcsön nagy sikerét — és Hteronymi kereskedelmi ministter pozíciója, aki megfélemlithetetlenaégével és egyenes-ségéveílekinlélyt szerzett magának. Még nem íahet előre látni a legközelebbi jövő kialakulását. De annyi bizonyos, hogy a Khuen-Héderváry-kabinet mézes-hetei elmultak és s hozomány nagy részét már elpazarolta.
Mellszorulás és szívdobogás nagyon gyakran a szabálytalan székelés következménye: egy fél boros pohárnyi természetes Ferencz József-keserűviz naponkint éhgyomorra használva, a vérkeringést az alsó testben hatásosan előmozdítja s ezáltal a vértóiuiásokra biztos enyhítő hatást gyakorol. A .Ferencz József-vizet", igy irja Dr. Krafft-Ebing tanár, a híres ideggyógyász, ,a betegek szívesen használják és a kivánt hatás rendszerint már néhány óra múlva jelentkezik." Asványviz-kereskedésekben —- és gyógyszertárakban kapható.
A politikai helyzet.
— Iái* Másltásk Uitlonltiinrtit. —
_- Budapaat, Január 18.
A bankvita tovább folyik rendületlenül. Polónyi pedig közös vacsorákat tervez a végből, bogy a fehér asztalnál megbeszéljék akciójuk egyöntetűvé tételét ét megállapítsák a két függetlenségi teslvérpárttal való egységes eljárásukat. A két pártban csügppdettenrnf nagy a harci ked* Kész&
lődö -szónokaik száma még egyre emelkedik s a két pártkörben minden este . nagy energiával társalognak a bankvita esetleges intermezzóiról, tartamáról és eredményeiről..
Politikai körökben nagy feltűnést kelt a Frankfurter Zeitung ma érkezett számának következő bécsi tudósítása, mely állk Mag a legjobb forrásból ered:.
A magyarországi obstrukció előhírnökeit, nem minden nyugtalanság nélkül fogad ják itt (Bécsben), épp ugy az ellenzéki egyesülésének jeleit sem. Válóban itt: csalódásfétét lehet érezni, amely épp ugy a kabinetfőnöknek, gróf Khuen-Héderváry-nak, múlt a nagy munkapártnak szól A választások után, amelyek olyan szerencsésen folytak le, de különösen az ellenzék báfortalansagát tekintve, - amely az ülések elején nyilvánvaló volt, abban a reményben éllek; hogy a parlamenti gépezet simán fog gördülni és ebben csak megerősítette az ottani köröket gróf Khüen-Héderváry optimizmusa, aki azt hitte, hogy a házszabály mtgváltoztatása nélkül is boldogulhat. Most azonban kitűnik, hogy a nagy kormánypárt nem egységes s nem elég erélyesen vezetik. Sok értékes Időt s ami még fonlotaöb, még több kedvező hangulatot fecséreltek el. Oróf Khuen-Héderváry a hibás abban, de véleményünk szerint as elmsradt siker épp olyan mértékben etVp sz llttenl politika terhére, amely semmit mis tett, hogy
Istóczy Gyözö Nagykanizsán.
4.
Az antiszemita-vezér előfizetőket gyOJt
Csöndes ember as egykori demagóg.
— Saját ludóütoaktM. —
Kél napon át: tegnap és ma nevezetes férfiú rótta végig a kanizsai utcákat és tereket a kereste föl az inleligensebb, a közélét terén szerepet vivő embereket. Az az országot hírnevű dzaentlmén fogadására csodálatos módon sem a dalárdák, tem fehérruhás kisleányok, de még csal kíváncsi közönteg Mm ment ki a pályaudvarhoz, mert az igazat megvallva, nem it tudott tenki az érkezéséről. Ittlétéről is caak kevesen tudtak.
Nagykanizsa városa híres a vendégszeretetéről. Még sem adtak bankettel Istóczy Győző tiszteletére. Pedig itt volt közöttünk ez a nyolcvanat éveknek tokát emlegetett polibkai vezérfia, aki a maga idején lázba hozta az egész országot szereplésével: a felekezeti gyűlölség szitásával.
Ha nem lett volna igen neves, tehetséget- tóvárosi ügyvéd, ha nem jutott volna be a parlamentbe, és nem lett volna alkalma az országházban veszedelmes, éppoly Idejét mult, mint ostobául elfogult elveket izzó szenvedéllyel hirdetni, akkor senki tem vette volna észre. Di/-igy pártot teremtett maga körül, melynek egyetlen célja' volt vallási kérdésekben visszaállítani az 1848 előltí állapotokaj. Ennek a célnak a megvalósítására alkalmasnak tartott minden eszközt: a tömeg fölbuj'ását és a vérvád meséjének előtérbe állítását |
Istóczy pártja megbukott, csúfos kudarcot vallott. .Helyét a néppárt foglalta el. a mely rpát estközökkel dolgozik, a reakció érdekében minden haladás kerékkötöje-ként Ezzel a működéssel nem lehet valami nagyiin megelégedve az időközben letört Istóczy GyözŐt aki tavaly az anliszemila párt rekonstruálásának szükségességét hir; dette egy röpiratban, de hatástalanul*. ^
S most joggal kérdezheti mindenki: mit keres az egykori antiszemita Nagykanizsán? Talán itt, a felekezeti türelem őshizájábm akarna elégett Föniknként poraiból újra föltámadni s újból köztze-leplésligz jutni*' Nem, ntsr ez lehetetlen volna még gondolatnak it.
A. tekintélyét ősz szakálu férfiú, aki ma már csak emlékeztet a régi gavallérra, kissé -kopottas télikabáibin, kevésbé imponáló megjelenéssel, mindössze kenyérkereset céljából jölt ebbe a városba. Magánvagyo-nát a közszerepléssel járó nagyúri étet teljesen fölemésztette, ügyvédi irodáját pedig elhanyagolta és igy az sem ér már semmit Élni azonban kell, sőt muszáj. Tehát lápot alapit. Valami közigazgatási szaklapot akar megindítani s bizva nevének varázsában, előfizetőket toboroz. Fölkereste az ügyvédeket, birákal, közigazgatási tisztviselő; ket, akiknek igy mutatkozott be:
— Istóczy Győző, volt országgyűlési képviselő, budapesti ügyvéd vagyok. Teljésen visszavonulva élek a politikától s most megindítandó közigazgatási szaklapom részére kérem támogatását.
Istóczy kanizsai körútja nem járt valami fényes eredménnyel. Kevés előfizetőt sikerült gyűjteni készülő lapjára. A valamikor neves ember ma délután utazott el Nagykanizsáról.
Hírek.
fltjQ vlíöú leányok
jó fizetéssel felvétetnek lapunk nyomdájában. Kik nyomdában mái. alkalmam voltak, tlliftti rtifiillul
Milyen a kanizsai,rjég?
Jéghordás as utatéli pocsolyákból.
A kórházi főorvos nyilatkozata.
* i «—
Tegusp ette megjelent szerkesztőség űrtk-
ben Szekeres József dr. kórházi igazgató főorvos ur és ezeket beszélte ^j ■
'Ma délután Kiakanizsán jártam. A «e-petneki ut végén abban a kellemetlen látványban voll részem, hogy ott a kls-kamzssi polgártársak as útszéli pocsolyákból vágtak jeget, amit szekereiken a városi jégvermekbe* szállítottak megrendelésre. Sokkal kellemetlenebből hatott rám ennek a legnagyobb mértékben./antihygienikus dolognak látása, hogysem azt szó nélkül hagyhatnám. Azt nem kell magyarázni, hogy ez a tókákbói vágott jég minden piszokkal ét a bactUuaok millióival van telítve, amik a jégvermek táplálkozásra szánt anyagának mindent adhatnak, csak azt nem, ami az emberi azervezetre előnyös. Ezt a lapban okvetlenül szóvá kell fenni, mert mire e lehetetlen állapot megvállot-talása iránt a város közegészségügyi bizottsága révén Intézkedni lehetne, addigm elolvad a jég. és legfeljebb s jövőre nézve lenne ériéke az intézkedésnek. A közegészségi törvény azt rendeli, hogy hatósági orvos által jelölendő kl a jégvúgás tétül?tt. Az hihetetlen, hogy az orvosok a szépéinek! uttaVégi pocsolyát jelölték volna ki Nagykanizsa város részéről jégvágási terület gyanánt. A város halárában annyi, — egészségügyi szempontból kifogástalan jég van, — amennyi csak tetszik'. Bőven lehet ilyet kijelörni. Aztán csak nem lesz akadály, hogy a jégvágóknak esetleg egy-két krajcárt kell fizetniök egy-egy kocsi légért.
Ezeket a nagy jelentőségű, súlyos szavakat caak annyiban toldhatjuk meg, hogy azokat a rendőrségnek, mint elsőfokú köz-egészségi hatóságnak figyelmébe ajánljuk.
—. Súlyos vádak a leányiskola ellen. Ruzsicska Kálmán dr. kir; tanácsos, tanfelügyelő ma Nagykanizsára érkezeti és meglátogatta a polgári leányiskolát.
— Demagógia Nagykanizsán. Tegnapi vezető cikkünk mely a nagykanizsai közélet terén is veszedelmes, megdöhbentö mértékben feiütődött, demagógiára znutst-ván rá,egyben városunk Ihtelligens.komolj^ társadalmát ezzel szefeiben tömörülésre, városi párt alakítására buzdította, erős vissz-, hangot k Itctt a társadalom minden rétegében. Természeteién ezeknek a rétegeknek lelki világához képett a különböző rétegekből más más véleményt váltott ki De az határozottan megállapítható a komoly elemek hingulatából, hogy egy tömör városi párt alakításának gondolatával egyenesen csak kifejezőivé Teltünk egy, a város sorsán aggódó szeretettel csüngők lelkében már ~évek óta érő és izmosodó óhajtásnak. A vezető elemek már meg is mozdultak, hogy régi óhajukkal most a közvélemény támogató akciója mellett a nyilvánosság elé lépjenek. Több hozzászólás érkezett e tárgyban hozzánk, melyeket majd a legnagyo b készséggel közlünk; mert mi e mozgalomtól városunk jövője, színvonala érdekében ntgyon is sok jót remélünk.
— A kOzkórházI blzottaág ma este ülést tart, melyen az 1911. évi költségvetéssel és az orvosok 1910. évi lakbérének ' megállapításával fog foglalkozni,
— Eljegyzés. Btlchler Mór eljegyezte ösv. Krausz Lipótné leányát Gizikét, Nagykanizsán. (Minden külön értesités helyett.)
— Kaposvár lakóstága. A mosl befejezett népszámlálás szerint Kaposvár vá-roanak 24 ezer lakása van. - Az elmúlt népszámláláskor csak 19 ezer lakón volt a városnak, — sz emelkedés tehát ötezer lélek, vagyis a voll lélekszám harminc százaléka.
— Oyássrovat. Részvéttel értesülünk róls, hogy Szabd Miksa, a Magyar-francia biztosító társaság fóllgyhókségéitek titkára ma, 48 éves kor ál un hosszas betegség titán Nagyluniisán elhunyt, Tciuvtése holnap, cstltörtOkOn délután 3 órskor less
— Hogy járhatunk végére a «arM* ssáj ét körömfájásának ? Ugy Mást*, moat'már mindennap kait ezzel as taaáps kérdéssel, jt kamatai drágaság só* M okát kápeffl ssáj- ás körömfájáaaai foglalkoznunk. Tegnapelőtt az a hu riasztotta a város sorsáért aggódókat, hogy * véat moettnár bárom oki álról fenyeget bennünket közvetlen kötélből la ha as igy megy, akkor éppen még egy tssltwdő kell aftlna, inig a vész, körülsétál a Nagy kensz tét környező II kötségea, amely idő alan termésleleten szó sém lehet marhavásárjaink megnyitásáról Ast irtuk, hogy a járási állatorvos találjon ki valfiitt, bogy ea a kilátástalan állapot maeióbö véget érjen. Nos hát, most már abban a helyzetben vagyunk, hogy erre hízva at la tudunk tanácsot adni. Tasssflk pedig ast annak|megjegysáaével, hogy a tanácshoz nem vindikáljuk magunknak a szerzőséget A ragadós ssáj és körömfájásáról körülbelül bizonyos, hogy azt a II (lUétve mosl már caak 8) közaég közti! egy tem fogja kikerfilni. Ast be kell látnia minded' gazdának, hogy jobb előbb, mint később, ha állatai a járványos, de 'egyébként egyáltalán nem veszélyes betegségen átesnek. Ezt belátták a tomogymegyel gaa-dák, kik a járvány baciüuaál lejetkocaögök-h#k viszik köstégről községre ét házrót-házrs, hogy a bajjal járó kellem ellenségen mielőbb tullegyenek. Etek a gazdák mind egy Időben szándékosan beoltják aurvatmarhálkal. Ha akad valaki, aki a mi járásunk gazdáival is megtudjs értetni e rendszer nagy előnyeit, akkor elérhetjük ast, hogy négy hét alatt káazen lenünk a vésszel, mely Igy mindenütt egyszerre véget ér ét vásáraink felszabadulnak a tilalom alól. Azt hiuzQk e megértetés szerepére tán egyedül csak a járási állatorvos van hivatva, aki, ha e szerepre vállalkoznék, bizonyára egész városunk népének köszönetét nyerné fáradtágáért.
— A kanizsai cselédk&zvetltés reformja. A kaninat háziasszonyok bizonyán örömmel olvassák e hir cimét, mert bármilyen megoldást tartSfMazzon is a hír -további része, az bizonyos, bogy a kanizsai reform sürgős ér gyökeres reformálásra szorul. A ml cselédmizériánk kórképelt időnkint be noktuk mutatni ét nem egyszer megdöb-.bentő példákkal szolgáltunk. Most egy budtpesrl Schwarz Ignác nevű vállalkozó beadványt Intézett városunkhoz, melyben azt ajánlja, hogy ó cseléd közvetítő Intézetet tervez, ha a jelenlegi közvetítőktől a város megvonja a jogot A terjedelmet beadvány részletesen kifejti, hogy az uj Intézmény*,
.hogy védené meg a munkáltatók éa a csat, lédek érdekelt, hogy teremtene' rendet, lyen rendelkezésekkel biztosítaná a közerkölcsöknek e téren való épségét általában milyen eszközökkel Szűntetné meg sz uralkodó cselédmizériát. A beadvánnyal a várat tanácsa foglalkozni fog, ezt megelőzően csak annyit mondhatunk, hogy akár előnyös, akár nem Schwarz Ignác ajánlata, a kanizsai caelédűgy mindenképpen reformálásra szorul. . •
— Kereskedő vagy hivatalnok ? A következő levelet kaptuk: E cím alatt dr. Villányi Henrik tanár ur a .Zala" minapi számában igen helyet tárgyat vet felszínre, mely érdemet arra, bogy vele hosszasabban it foglalkozzanak az érdekelt felek. Mint az elaétorban érdekeitek, a magántisztviselők köréből, legyen szabad nekem is rámutatnom égy azerintem nagyon fontos okra, amely dr. Villányi Henrik ur közölte okokon kivül is útját állja annak, hogy a felső kereskedelmi iskolát végzett ifjak nem a aoMtal nehezebb, de terméazeteaen haaanoaabb kereskedői pályát, hanem a látsrólag szebb hivatalnoki pályát ttálaatf ják. Mikor a rand-szerint még alig 17- I8\évts fiatalember a kereskedelmi iskola érettségi bizonyítványával at életlie (éji ast hltai, hqgy most már betejcate tanulmányait át jm* less. Est a felfogást erősítik róaaM aa
omi

itMal Mva^bt részint á szülők nagyobb rfSíe. Már padig annak az abiluriehsnek, •ki nem ^hivatalnok ur*, hanem keret-kedB akar lenni, mott kell még az igazi tanuláthoz hózzá kezdenie. Az irodában a másolásra, borítékok írására jól használhatják a kereskedelmi iskolát végzetteket, de ahhoa, hogy belőlük kereskedőt neveljenek, szükséget, hogy az Ozleiben kellő HilifM'i i III szerezzenek Már pedig ezt csak szorgalmas tanulással lehet megszerezné, tanulni kell tehát megint, bár nem kflayetfl, de gyakorlatból. Az ily ismeretszerzését —" sajnos — a kereskedelmi it-kotát végzettek nagyobb rétté magához nem méltóoak tekinti. Jó keretkedő pedig oly fhqrtifll. aki az Qzletben gyakorlatilag nem tanulta meg a szákmát, sohasem lebet A felsőkereskedelmi iskoláknak tehát oly szenemben kellene nevelni az ifjakat, hogy ások ne retteljék az érettségi bizonyítvány uiegtatiiétt után a kaetkedelem illető szakmáját akár az irodai munkákkal egyátt is az Qzletben gyakorlatilag is elr sajátítani. Hazánknak nagy szüksége van inteKgeas kereskedőkre. A felső keretke-delml iskola kellő műveltséggel és áltálá-noe kereskedelmi ismerettel látja el a növendékeit, ha ehhez hozzájárul még valamely szakmának alapot ismerete it, ideátitabta keretkedőt kívánni tem lehet.
, Szabados Andor.
— Lopják az erdőt. Ilyen időtájt minden évben közöl velünk a rendőrség egy számot, mely a kanizsai nyomorúság leg-beoédesebb jele. Ez a szám pedig azt közit, hogy bizonyos rövid időn belal hány erdei fálopási esetet jelentettek be a rendőrségnek. Minden évben igen nagy ez a szám, annak jeléül, hogy sok az olyan szegény ember nálunk, ki másképpen nem tudja beszerezni a fűtőanyagát, csak ugy, ha összeütközésbe jön a jogrenddel. Leg-
—utóbb Íz ilyen falopási esetek száma 47 volt; alighogy ezeket elintézte a rendőrség, már ismét nem kevesebb, mint nyolcvannégy latolvajUs ügyében kelt eljárnia. Ez a tekintélyes szám ugyan azt is jelenti, hogy sok a tolvaj a városban, de azt ugy is lehet fogalmazni, hogy tok a nyomorultat! szegény ember,
— Ctead ét rend van nálunk. Bay György mdőrkapitány ur, a kanizsai rendőrség bOaügyi osztályánzk vezetője mindenkor lekötelező készséggel áll rendel-keaétért a sajtónak ét ha ez csak tőle fOggaa* az ötazaajnagyar lapok közül mi trolgálnánk a legtöbb vérét tzenaációvtl. Ám a körülmények nem mindenkor engedik meg azt, hogy a kapitány ur óhaja tzcfíot teljesíts* e sajtóbaráti készségét, wert.Kiniaián ir év napjainak túlnyomó többségén semmi tem történik. Abszolúte semmi. Se erdei lolvajlás, se tyúklopás, még csak egy kis üdítő korcsmai verekedés tem. A békének, a rendnek ét csendnek e legyében élünk éppen mott is, k 'rfllbelül két bét óta. A londoni nyolcvanak klub-
ójának gentlemanjei nem viaelktdntk oly korrekten ét illemtudóan, mint mostanában a notőriat karnisai korcsmázók ét verekedők. — Sehol semmi rendboniát, semmi csend—várás, semmi izgégttág ét tnár csak a múzeumban mutogatják azt a lyukat koponyát^ melyet' Kanizsán utoljára bevertek. Hoatá nem értő ember hajlandó arra, hogy a közerkölcsök e feltűnő tzelidülétét a templomnak, iskolának, halóságnak, vagy éppen a véletlennek tulajdonítsa. Súlyos tévtdét ez. A bor ára az, aminek a vérengzés ttaMtztifcéjántk e javuláaa egyedül talajdonlthaló Bay kapitány régóta 01 hetyéa, a bOnügyi osztály élén ét elég alkata* veit arra a megfigyelésre, hogy a bor Myáta mindig egyenes irányban van a vér paMzáeávaL Amely évben olcsó a
bor, abban az évbea' napirenden vannak a verekedések, duha|kodások, és csend -savatások. Ha fölszáll a bor ára, Nagykanizsa közerkölcsei is egyszerre t minta-szerüség fokára emelkednek. — Ez az utóbbi eset következett be az idén Is, A bor bizony drága. 50, 60, tőt 70 krajcárjával mérik a kortsmákban ét igy alig UHk arra, hogy ettől a rendőri krónikák atereplói elveszítsék a józanságukat. — £vekre visszanyúló statisztikával lehet igazolni, hogy ez a megfigyelés bevál, hogy ez igy van. Drága a bor, — ezért yaa csend ét rend nálunk ét ezért néma lapunk ama rovata, mely a kanizsai garázdálkodásokról szokott beszámolni.
— a balatoni fBrdófc nj piacterei. óvári Ferenc dr. őrét, képviselő a balatoni szövetség nevében ma, kérvényt terjesztett be Zalavármegye alispánjához. A kérvényben utal arra, hogy a fürdóuezon idején a balatonmenti községekben üdülő családok élelmezése hiányos ét körülményei, mert a köztégek legnagyobb részének nincs olyan piactere, ihol az élelmi cikkeket rendszeresen árulnák. Kéri tehát az ájjipánt, hogy mindazon balatonmenti kOzaégben, ihol a nyár folyamán fürdővendégek tartózkodnak, jelöljön ki alkalmat piacteret ét engedje meg, hogy a piacokon egész napon át árulhassanak a kofák élelmi cikkeket. *
— A vadorzó halálos balesete. Borzalmat esetről td hírt kaposvári tudóiitónk. Stiger Jánot ecsenyt lakos, ki az egész vidéken rettegett vadorzó hirébeii állott, pénteken ette vállára akatztollt serétre töltött fegyverét, hogy szokása szerint rtyuilesre menjen. Stéger házához tartoaó kert iltó végén egy tlig mátfél méter széles, mély árok húzódik. Amint t vadorzó az árkon át akart ugrani, az árokszél Itzt földje leomolt lába alatt ét Stéger beleesett azárokba. A zuhanás következtében fegyvere elsült, oly szerencsétlenül, hogy t lövés t vadorzó fejét teljesen Összeroncsolta. A szerencsétlen ember holttestét csak másnajStalálták meg a szomszédok tr átok Jenekén. Stéger Jinot felesége mintegy két hóntpptl ezelőtt halt el t három kictiny gyermeket hagyott maga után, akik most apjukban egyetlen gondozójukat vesztették el. A járás fő-szolgabirája nyomban intézkedett, hogy az árván maradt gyermekeket az állami gyermekmenhely vegye gondozásba.
Mulatságok,
Naptár
Február 1. A Kor. Nóegjlet álarcos bálja
. 1. A SOrgyári munkások mulatsága.
. IS A K'raskedA ifjak xtéiyx.
—.-k B«Sréslrftw ililnkkMpfmayi
r , lt. SzsnsiAHumi piknik.
, 25. Ir. és Múv. Kör tan. dulestélye. Március 4. A filharmonikusok hangversenye.
* Cirkusz a Polgári-egyletben. Valóban eredeti éa minden izében újszerű Ot-j letet valóéit meg a Keresztény jótékony ! nőegylet február hó l-én tartandó nagy álarcot bálján. A szenzáció egy nagyszabású cirkusz lesz, melyet a modern ctr-I tetszők minden szükséges kellékével rendeznek be a Polgári-egylet nsgytermében. A terem közepén lesz az ovális alakú nagy manege, körül a teremben a lépcsőzetesen emelkedő padsorok, a bejáratnál pedig fenn a magasban a cirkuszi rezesbanda. A cirkuszi elősdás minden egyes pontja látványosság számba fog menni, a részletek azonban a rendezőség szigorú titkát képezik A fényét Kirnevál-sstének egyik legpazarabb ponija lesz a tündér-királynőnek bevonulása arany hintóban. Azonkívül elsőrendű produkciói lestnek a cirkusznak az állatmutatványok A Zala nyomdájában kétzDIŐ stílszerű meghívókat hétfőn küldi izét t rendezőlég. Jegyek tz előadásra Alt és Böhm cégnél szintén hétfőtől, f. hő 23-ától kezdve előre letznek válthatók.
A M«Miii^aaaáf L lu^aatákM aaai^ Jn| ■ R| 1111 IWWW^^WW^Bl^^BBII^
Soknál ma városszerte alig Műéinek egyébről, mint az Ur. nőegylet vatárttspi gyermekzsurjáról. mely vasárnap délu'án fel 5 órakor kezdődik a Ctsino nagytermében. 'Ennél vonzóbb, kedvesebb, derűsebb-mulatság még nem vall Nagykanizsán; eleve is gyönyörűséget szerez, ha elképzeljük azt a fehérruhát, boldog gyer-mekseerget, mely eruttal a nagyteremben -yalcerezni éa négy&t láncolni fog. De azért ez a zsúr nem tisztán a gyermekeké lesz, megtalálják azon a nagyok iá a maguk szórakozását A zsurt nagy-szabású tombolával kötik össze, melyen nem kevesebb, mint harmincöt értéket tárgyat torolnak ki. A gyermekek részére a ztur fél 7 órakor végződik éa azután kezdődik a felnőttek táncmulatsága
* A nagykanizsai pincérek a jövő hó 'elején táncestélyt rendeznek.
Táviratok.
Országgyűlés.
Budapast, január 18.
A képviselőház mai ülésén Kabos Ferenc elnbkOlt. Sümegi Vilmos interpellációt jegyezett be Shlatky Zoltán közhonvéd öngyilkosságáról A bankvitához ma az első szónok Valencsks Ferenc volt, ki utal arra, hogy Lukáce László pénzügyminiszter, midőn a Justh párttal tárgyalt elismerte az ország jogát az Ónálló bankhoz. Az öiálló nemzeti bank tokkal job-~ ban klelégiléné mezőgazdasági hitelünket, mint a közös bank. — Cáfolja az önálló bank elten felhozott aggodalmakat a javatlatot nem fogtdji el, — hanem a két függetlenségi határozati javaslatot.'
Lovdszy Márton sajnálja, hogy a függetlenségi párt köréből it hingzott el be-tzéd a közös bank mellett. Ezt a beszédet Okolictányi László mondta el trgnap, — kit pedig ő eddig jé függetlentégmek tartott.
Okollcsányl Látzló közbekiált: Ezulán it az maradok I
Lovúszy Márton részletesen foglalkozik Okolictányi beszédével. Okolicsányi inkább mondj? meg nyiltan, hogy neki nem Juell az önálló bank, mert beszéde igy csak politikai kötekedés Fejtegeti a va-lutakéúrdést, majd hosszasan foglalkozik az Osztrák-Magyar bank mérlegevei, melyet nem tart reálisnak. Végül határozati javaslatol nyújt be.
SomsSkh Tihamér gróf Kosauth-párti, csodálkozik a munkapárt türelmetlensége felett, holott az ellenzék nem obttntá',de véleményét kifejezni joga vin. A javaslatot nem szavizzi meg ét azzal azemben határozati javaalatot nyújt be.
Délután 2 órakor Mádi-Kovdcs Jánosra került volna s beszéd sora, azonban engedelmet kér, hogy iz idő e'órrhaladi volta miatt a. beszédet holnap mondhassa el. Erre nagy zaj támad. A kormánypárt azt kiállja: Ma I — Az ellenzék: Holnap I Végre it elnök szavaztat ét 40 ellenében 84 képviselő amel'ett szavaz, hogy Mády-Kovács még -a mai ülésen beszéljen, Erre több, mint husz képviselő 'ivet irt alá,' melyen zárt ülést kérnek. Elnök ezt elrendeli..
■ A zárt ülés még tart. ■ í _
Politikai üldözések.
" Budapest, jan. 18. A képviselőház folyosóján beszélgetés közben Justh Gyula indulatosan a következő kijelentést tette:
— Hihetetlen, hogy még ma is mi minden történhet: hogy a Közigazgatás politika miatt halálba kergethessen vaüaklt. Balta Aladártól, a volt újvidéki főispántól hallottam, hogy Újvidék törvényhatósági bizottságának egy köztiszteletben állott tagját halálba üldözték Ezt még számot botrányos esettel együtt szóvá fogom térréi a Házban.
A függetlenségi pártkörben egy újvidéki tag elmondta, hogy Szabó István előkelő újvidéki ember a lölspán áldozata. Mott a párt réazletee információkat kéretett Újvidékről.
Rablógyilkosság az erdőben
Szegzárd, január 18. Kitt Péler tzeg-zárdi- gazdái ma az erdőben holtan találták. Klet vidásznl volt és e közben rabló-gyilkostágnik esett áldozatit*.
- A'wbrpiwvlea Béla halála
Temesvár, jánuir II ^ahiniti öjfla báró, a, át kit. kamarát, voN m*t képviselő, a dél ihagyarorazáfl rv/ng egyház felügyelője ma hiratfen megtolt Ámbra zovics pöÍIÉmí ét közigazgatási tértnNtmeit nevet títttett.
Lelkiismeretlen mészárosok
Kecskemét, január 1% Hónapokkal ezelőtt a haióság szigorú vizsgálat atéa kt-dcritetle h igy a husárusok ( mészárosok éa hentesek döglött állatok hutát vitzik a piacra,. Ezt megírta ai egyik kecskeméti újság ét életen megtámadta a lelkiismeretlen * iparotokat Euk a cikkért tapó-pOrt Indítottak Hetiter Oyula tüjlspíró ellen, ki ma -24 rendbeli, sajtó utján ttkö-vetélt rágalmazással vádol tan állt a törvényszék előtt A törvényszék a.hírlapírót fölmentette, mert állításait belgazoüatnak találta
BeiiU
A kivándorlás.
itnebánya, január 18. Zólyommegye mai közigazgatási bizottsági 0tétén az alispán jelentette, hogy az tbnuH évben 1303 ember kért Amerikában tsóló útlevelet, ezzel szemben ctak százötven-heten tértek Tttza Amerikából.
Kitiltották a gazdag ciginyokat
Budapest, jtnuár 18.'Azokat az orotz cigányokat, kik 200 ezer korona arannyal érkeztek Budapestre és itt házakat akartik vtSárotnl, a rendőrség kitiltotta a fővárat területéről. Két család kivételével, melyeknek tagjai b Hegek, a cigányok elutaztak a fővárosból.
Szerkesztői üzenet
özvegy. On már nem az itkolával, hanem egyetlen, megnevezett lanáraő ügyével foglalkozik Mivel ebben a vitában személyekről nem lehet szó, panaszát sajnálatunkra nem kOzOlhtljük. Ezt azért tem lehetjük, mert- On levelét nem irta alá, mi pedig a kifogásolt etelel nem tudnók hi-zonyiltni. Módjában van, hogy panatzá-val iz említett feletlet hatótághoz forduljon.
. T* L. urnák, hely ben. Mindig igen tziveten helyet adunk helyreigazító torainak, ha azok a mi lapunkban megjeleni közleményre "vonatkoznak, de a.rra nem .vállalkozhatunk, hogy egy mát lap tévedéseit, vagy ferdítéseit korrigáljuk E helyreigazításnak tehát csak a nyilttér rovatban adhat helyet kiadóhivatalunk.
Közgazdaság.
' Távirat)
Tartott.
SstatMti 1911. Juliit IS K«r saru-Balét ;
Hitsr'tl.Usi.t i
Buza 1911. áprilisra 11,22. buza májusra 11.II. buza októberre 10.68. rozs 1911 áprilisra 8.12. rozs májusra 8.7 . zab 1911. áprilisra 3.70. tengeri 1911. májusra 13.80
Főszerkesztő: Szalay - Felelős szerkesztő: Nagy Saaia.
MlzIlllliiillililU.
Azon testületeknek, ismerőseink ét jóbirátiinknak, kik férjem elhalálozása ét temeléte alkalmával részvétükéi bármi módon'nyilvánították, ez oton mondok hálás köszönetet.
özv. Öri Jánotné ét családja.
BÍZtOSltÓ részvénytársaság, _ mely az életágazaton kívül minden ágazatot kultivál. Hágyhonlzso és Solameggc részérc kiterjedő IflOgynOktégd szándékozik szervezni. Rellektánsok. kik jó ösz-szekófletéssel bírnak. Küldjék jelentkezésüket „Existencia" 42VI jeligére Raatentkln és Uoglerhoi Budaprtlrt.
Szén
Kok*, Briket, Antracit ^ Radnay Károly K
MMitvs 41. nátt, I. -sí M4»I.
■IksIglsMt B.il,|wa, Nagyi m SMlw MáilMAa Makttw káilkM kstáiUlkrs . „ „ .. „ . . . _ . ____
- «• IMIN Mi UH 11 II UiUlFClB. Iltldi IHipg
l91f. január 19
ZALA
f; nftftf
Legmodernebb
művészi kivitelű
mm
táncrendeket.
tilrtuszekit MtiMt
világpósta kártyákat etb..
tinin névjegyeket
szállit legolcsóbb árak msllett a
RUM
az elismert jó minőségben egy liter'
90 krajcár.
Kapható:
DDxogfexi©-
* .Vörös kereszt'-hsz Nagykanizsán
Zala Mi I
.1.
Nagykanizsán.
Figyelem!
Nagyobb előnyöt baváaárláa folytán a ,GÓLYÁHOZ" czimzett azövött éa rövidáru (Uletben Erzsébettér I. rfendkivül olcsón lehet bevásárolni. A tisztelt vásárló közönségnek saját érdeke, hogy a raktárt — vételkényszer nélkül' — megtekintse és a meglepő előnyOsáíakról meggyőződjék.
Kaufmann Mór
urinabó
Nagykanizsa, Erzsébet-tér (M Ml},
Dus választék a legfinomabb asOv*-tokböl. Qondoa éa izíéoeo kidolgozás.
mm 9zolid, jutányos árak I mm
Mérlegképes kőiplő
magyar német levelezd és^géptaó mielőbbi belépésre kerestetik. -Akik a papír, szakmát értik előnyben részesülnek.. — Ajánlatokat bizonyítvány másolatokkal a fizetési igények megjelölésével „ Papír 2400" jelige alatt a kiadóhivatalba kérünk.
5Í08tk. /1SI0.
I. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kit., törvényszék, ailat telekkönyvi, hatóság közhírré taxi, hagy Kovács
{iVzsef vágratisltatóntk, Kavics Lőrinci <t Koriét 'itec vtgrebaltáat attavadettak etlsnt m kfixttk ftnsálÚíuta'jdonl. kOaSaaát máitsiBMfrea irtait vigrehitji.isi agyéban s ntgyksmisa kit. töt>vény-utk "HftUrténai ttrtozA t a xatasxsntbalazst 4t5 »z. tjkvban 4- 17 hru. SS. népsorstámu ház, udvar, kart és paju 600 K bacaertskboa tan. fabruSr Ita 7. n»pj*h délelőtt 10 Órakor Ztissttatbsláis kfVttég kiainil Dr. Ojlóp M<sr falparaai ügyvéd vagy hstyataae közbanjöttévél megtartana! nyilvános bhrot árverésim tudatni tag és pedig Ozv. Kovács Vandataé ttul. VPtOs Mars javára bakabolstott Asvsoyi ts htltiglam havonilvatrli szolgalmikig laantarttairai akkor, hs s megeiöiö ktvata-iénik kitiégitéte Uimjtonljiböl saakiiqisnsk mutatkozó 700 K vitalét aléraiik, sUsakaoft ttetbaa tx árvarés hatálytalanná vélik és sí Ingatlan a tanti aiolgalmijopok fsntsrtáea nélkül t kitSkOH határnapon nyomban elirvaf*, Intik.
Kikiáltási ár a lanteblj kitett beciár, nátynak kétharmadénál aiacsonysbti áron aa ingatlan tl nem adatik.
A klr. törvényszék, mint tkvi hatóság.
Nagykanltsa, 1SI0. évt novttabsr hó 13.
QOsony, a k . kir. tyszékl bíró.
f-ss-as

II
Egy óvadékképes
pEnzbesz ed fi
<> felvétetik. $
11 Tudakozódni lehet e lap j | kiadóhivatalában.
í t^^o^^Jl
ÍJÍM fímlBÉbe.
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, miszerint
u| építkezési tervek, költ-légoetéseh elkészítését, átalakítást, ugy tető, mint lalak tatarozását a legju-tányosabb árban ugy MÜIff ÉK töétll elfogadok . * .
.A közönség becses pártfogását kérve, maradok tisztelettel
SCHUHEL LAJOS
att ipttt ia itMSaatal Ttlltikazó. Naarkanlaaa, ttaprja. 21.
Világhirü
MESSMER TEA
«■' egyedüli elárusitása ■ "' ■
SIREM és Kifli
rt)szer és gyarmatára nagykereskedőknél
Nagy kan iz^ín.
Kapható: 60 fill., 1 kor., 250 kor. és 5 koronás csomagokban.
Jéggyárakat, hltó- -berendezéseket
§ VOtfM (M tmilll
■Miét, *|0MMM«« iMffMMI
teljes vágóhíd} berendezéseket
iatutt ji lasl«a« kivltaltaa a
Qr»V,l.>»L.-«l» vaainrfát OUUIIUIS H gépgyár r I
Budapest, Váci-ot 45-47. sz.
telefonszámok
H U, n-Jt. h ta aa (lanractia).
lilWltttiinl ilüiltul szMfttMkli

Mg
•Elte 7.00 tsgystvoatt 'Éjjel IZ4S iiemélyv.
A es. éa klr. szab. Déli Vaspálya tára. nagykanizsai állomásának
TÉLI HCNCTRCNDJC
INDUL NAOYKAN1ZSÁR0L
■yaapoot fato
Reggel 4.00 szemétyv. Reggel 5.38 gyors vonat Délelőtt SUíFszemétyv. Délután 113 sxemétyv. Délután. sjs gyottv.
BOoo t«IO Reggel 4.10 gyorsvonat Délatáa 5.30 vegyesv. Regftl 6.20 szernélyv. NmtnntMa -taaataUatr Délben 1X.45 gyorsv. Mioti Délután 101 szemétyv. Éjjel iSJS tzamélyv.
Procarhof fol« Réggel 4.30 izcméiyv. Este (LOÓ vegyssvantt .Délben 12.03 gyorsv. . Este 9.55 személyvonat Dclutín 2.45 axemélyv. Éjjel 1131 gyorsvonat.
Batroo tata
t-M.4|tn MatM laaiataa.
Reggel 5.06 szejpélyv. Délután 130 személyt. Délután 3.13 uemilyv. Este 10.42 azemétyyonat Hkinlxu-dyikiazat ttat
ÉRKEZIK NAOYKANIZSÁRA.
Budapaat tatOl Reggel 3.50 szernélyv. Eat* 8.4Z személyvonat Reggel 7.96 vegyetv. Eatt 9.45 személyvonat Délben 11.51 gyorsv. Éjjel 1111 gyorsvonat Délután szernélyv,
■ — ^ BOoo tatai Reggel "3.40 stemétyv. " Délután 5.10 (zsmétyr. Reggel 8.34 Síemélyv. . Este 9.42 uemélyv. Délutád ü.0ö azemélyv. Éjjel 10.35 gyorsvosat
Pragarhot falOl
Röggel 3.48 szernélyv. uélben 12.20 sremélyv
Reagrl 837 ragyetv. í/élman 5,15 gyean.
Reggel 5.41 gyoaroait cjiet ÍMO aMmélyr.
Barcs falói Reggel 3,18 szernélyv. Reggel 7JS vegyesv. Délelőtt 11.23 szernélyv.
■Orfcacsl dlJszabAty: Vaspálya udvaráig vagy onnan viaaza K t.C0; — a kocát belsejében at nem helyezheti pndgyiaa-darabért egyenkint —Ju llllér;' — a kocái belsejében 25 kilogramia— aál súlyosabb darabot élbclyezni nem szabad. — A bérkocsiig a viteldij.it elére la kSvetelbetL — Omnibusz s emélv-nklnt —40 III H.
Délután 1.17 személy*. Éjjel 12.00 naaiétyv.
I
■ww* iw-tH Nniki HrtMtiitt hiiiii n írnia siMfi iiimutiti mim
Scliá.vel X.a.jos
: : épflist és mőlakaloj Nagykanizsa, Rozgonvi-otcza 9. szám. :
Van tzerenctém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy Kinlzty-trtca 1 szám alatt volt
műhelyemet Rozgonyi-utca 9. sz. saját házamba-helyeztem át.
Műhelyemet a legújabb gépekkel felszerelve, motorlkut erőre rendeztem be ét ezálltl azon kellemet helyzetben vtgyok, hogy megrendelőim legma-gatabb igényeinek It képei vagyok megfelelni.
Elvállalok mindennemű épület munkákat. u. m.: rációk, kováciott vat-kapuk, kutak, izivittyuk ét vízvezetéki munkák, valamint takaréktüzhelyek készítéséi Mindennemű gazdiiági gépek ét egyéb jtvitátoktl a legjutányo-ttbb árak mellett eizközlöm *
Kívánatra rajzokkal is kötttégvetéaakkal azolgálok.
Motortröre berendezett épület és mdlakatoe műhely i Kozgonyl-utca U. tz
Hm
oly
r nar
ruhafestő és vegy tisztító, Nagykanizsa.
UliiiiftMl futls Is tiszfitls Iqtlkl-Ittntkl tlviíilkn, jlUllü iillitl
korforoú Mm
utján minden szövet visuakapja eredeil színét.
Illillitilii Miki. íyirt tzillltli
A körforgó kefélögép egyetlen vegy tisztítóból se hiányozzék II
i
J » oldal. " V • • ' . • V • * ^ i; *
H nagykanizsai Bankegyesfllet Bészvéoytítrsasdg
1911. évi január hó 2§-án dél után 3 "órakor, saját helyiségében
37. évi rendes kfizgyOlését
* „ tartja, raelyro á t c. részvényesek tiszteleltei Elhivatnak
A közgyűlés tárgyai:
a) Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések. ( f) A felügyelő-bizottság és pedig J rendes és 2 póttag megválasitáaa.
b) Az 1910-iki mérleg fölötti határozat ' í) Egyéb — alapszabályszerfileg bejelentett Indítványok tárgyalása.
c) A társaság hivatalos közlönyének kijelölése. j KfH Nagykanizsán, 1911. évi Január hó 17-én.
dl A felügyelő bizottság 1911. évi járulékának megállapítása. I Azon t. részvényesek, kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesíteni óhajtják,
» a *___. . .__ .. ., ' . ^ . " ... ___ {elhivatnak, miszerint az alapszabályok 33. &-ához képest, még le nem iáit azelvéayekkct
e> 2 Igazgatósági tag választása a sorrend szerint kilépő Wfclser I ellMoU ínyeiket a közgyet legalább 1 iftppal megélőig az ögyes&ictt pénztárnál
József ur, valamint az elhunyt Sommer Sándor ur helyébe. * I ietéteményezzék.
VAQYON, MÉRLEQfSZÁMLA. TEHER.
Pénzkészlet.....V
Váltó-számla ...•-■■ . ■ ,
Előlegek értékpapírokra '.....*
Fedezett folyó számla követelések .. Értékpapírok, ércpénzek és szelvények
83.068 58 2,863,158 4 32 61.435 —, 1,525 002 I 6.! 99.339 63
4,632.004 16
K
Részvénytőke: 2000 drb részvény á 200 kor.
Tartalékalap*) ...........
Nyugdijalan**) . . .. ,.......
Betétek könyvecskékre és folyószámlára . . Visszleszámitoít váltók,-számlája : . . . .
Fel nem vgtt Osztalék ........
Átmeneti kamatok.........
í áthozat 1909. évről K 22.441.50 \ idei nyereség . 47 607.28
Nyereség
400 000 _
115.000 —
11.897 89
2,144.110 20
1,863.212 19
602
27.133 10
70.048 78
Jj A> IM
Keit Nagykanizsán, 1910. december hó 31-én.
NAGYKANIZSAI BANKEGYtóOLET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Hirachler Sándor, s. k. f
igazgató. _ " 1
Jelen mérleg-számlát mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk. \ ^
— A FEtÜGY.ELÓ BIZOTTSÁG; *
4,632004
16
Ujnépi Elek Lipót, s. k.
cinek.
Ebenspanger Leó, s. k.
4
Lőwy Adolf, s. k.
+
Szigeti Soma, s. k.
Utkár.
Schmldt Frigyes, s. k.

Értesítés!
Értesítem a n. é. vevőközönséget, bogy a mai naptól kezdve eteőrendfl prágai
EXNER féle sonkát, dekáját 6 fillérért árusítom. Pontos kiszolgálásról előre is biztosítom. Teljes tisztelettel
RECHN1TZER MÓR
fűszer- és twmege-kereskedö
| Nagykanizsa. — Telefon 172.

A Vucskics-fele hizlaldádban, \
a délutáni órákban
Orbán József
mosó-, fényvasald' és vegytlsztltó intézet Nagykanizsa, Hunyady-utca 6. sz. Ingek, gallérok, kézelők éa mindennemű fehérnemnek a legkényesebb ízlésnek is i megfelelően tisztíttatnak. Tessék egy próba- | mlno=eg" tisztítással meggyőződni 4674 J 100 kgr.-kfént 4 kQrönáért kapható
SZÍ1M
II á
li fíim-iirii ti II ma alan 5 szobás lakás
6s«zet mdUhhvIyiftégeltkel május elsejére kiadó.. Bővebbet Erzsébet-tér 14. háztulajdonosnál. -
sz.
477f>
Steiner Mór óraműves
NAGYKANIZSA
Legpontosabb zseb, inga, fali és ébresztő órák, ihlniil gyártmányok. Ékszerek, gyürük, fülbevalók legújabb divatuak remek választékban. Lőszerraktáramban elsőrendű csíptetők, szemüvegek kaphatók 1 koronától feljebb. Minden órajavltást pontosan és szakszerűén essközlök. Legmagasabb napi árban törött aranyat beváltok vagy kívánatra becserélek.
Dunánlul legrégibb éfeczrrözlete!
Beróny Józsii és fia
NAGYKANIZSÁN.
Arany és ezüst ékszereik készítése vilianyeröre berendezett RiktfrlrttN Nagy vitaszték ékszer arany és ezfist árukban.
]l|T|t|fit a legnagyobb választékban rende- és kölönleg. a formákban.
Remek menyasszonyi ajándékok finom Ízlésben.
Legszebb női és férfi iriafMimt. Szép raklár brittant, gyémánt és
színes drágakövü tárgyakban Tei.es étkezókészletek valódi tfMHl Hivatalos ellenőrré próbával ellátva.
lulónyo* olcsó droh ! EHá* réuitifizct^trf it|
A karnáeHt «*•*■ WMtr.aHS Mb* «a«til* alat nlst»S|a Mauaaaasat áTKásaisTiksm..
megjelenik minden hétköznapon eete 0 Arakor.
Iwtnilll^'tl kl»a itlí..Ud
NAGYKANIZSA
K»űn< iy-u. ),
TELEFON-SZÁM 78.
•fj mtlUkáiweé—L A »»WKHiftú»éyrt .ftrti khlmfeyak *
m(k«itŐHf deira hikiaiAík. • iratok óreiaér* ntm vaÖtttsoíik «a . eévUlen lewWiet mm wu fnyJwJwi
• nfrkautAWf _
*t «%rtUtr»r> <tyt»Waiat ttf ■ 1
riat v««i ha * ke^ifciwtil ^ ,—'


JTIKAI NAPILAP.
tLÓrasráai ÁMAMt
MaffW* Pwtat
Vái)4< i : nMMMMI
t Ur* IJ) K " f<j Un US ■ Ni|>Mlm<^ VW j [N^aMm CW + Ifhn ' J - . 1 Mim t.— . 11 é» ém U • K|4l tmn IS. - .
EfTM uia ára á füMr. "
Mul*Lfa«k, Ml kNMMáá* fa kéJwÉm* ■ ni. iUéíI » lD(*fyt&i MMMMS J§» I
wmi,>—na
XXXVIII. évf. 16 szám
Nagykanizsa, péntek, 1911. január 20.
IMÜMtllMI»
Zala Hírlapkiadó éa Nyomda Rt
Tetemrehívás.
ÍT mrnm
Kórházakat az elmebetegeknek I
NagyKjnltsu, január Í9.
A keszthelyi megrendítő eset megint egy folyton érezhetőbbé, ag-gasztóbbá váló hiányt tolt homloktérbe.
Nincs elég kórházunk sz elmebetegek részére.
Ezt már régen tudjuk, régen érezzük; de a hiány megszüntetésének erős szükségességét nem is igen hangoztatjuk ;" mert száz és száz hiány megszüntetése érdekében kifejtett buzgalmunk eredménytelensége már eléggé megtanított bennünket arra, bogy nálunk Magyarországon minden törvényes em-bergyilkóssági szerszámra, meg hatalmas kaszárnyákra, börtönökre van pénz vagy legalább is okvetetlenül kell lenni, pénznek, csak a humanitárius és kulturális intézményekre nincs. Azért azután nem is igen merünk előállani olyan intézmények létesítésének tervével, amiket nyugodt lélekkel, jogos büszkeséggel hagyhatnánk majd az utánunk következő nemzedékre; amik fölött nem kellene majd elborult homlokkal Írni a haladástörténeti emlékezés sirámait a ké<ő utódoknak. Mert nekünk már csak az a sorsunk, hogy olyan hagyományokat örtzzünk.és hagyjunk «z utánunk következő nemzedékre, amelyek a mi ereinkben is nagyon suk alkalommal forraljákJföl a vért és
mélyseges elkeseredést váltanak ki lelkünkből. A kulturális és humanitárius Intézménye^ érdekében pedig csak akkor^ sóhajtunk • vagy jajdulunk föl, mikor egy-egy megrendítő eset igazán az egész kul~ hírvilágba beharsogó módon ad hirt a mi szomorú elmaradottságunkról.
Már évtizedek óta abban a rém-i ségcscn elmaradott állapotban va-| gyuikr-ifiogy .szerencsétlen elme-I betegeink — hacsak valami nagyon ! megriasztó. Úgynevezett közveszé-i tyés viselkedést nem tanúsítanak, — . itt járnak-Veinek közöttünk; minden J alapos gyógyítás eélkül, sőt teljesen kiszolgáltatva mindazoknak az idegizgató életkörülményeknek, amiknek egyre fokozottabb mértékben való feltorlódása erősen mygvlséll még a l.pfpésrségfsfhb, a valóságos kötélidegzetü egyének vasszervezelét is. Elképzelhető, hogy milyen hatással lehetnek, milyen romboló erővel csapódnak le a már megkuszált, kimerült idegzetű- szegény agybetegre. És mi ezt az emberietlenséget kénytelenek vagyunk eltűrni; néznünk keli a szegény elmebetegek kinjait; mert tudjuk, hogy a meglevő elmekórházak mind televa nak és ujak fölállításához nincs pénz, vagy — amint a hivatalos örök-nóta mondja — nincs födözet.
Csak egy-egy, a Keszthelyihez hasonló tragikus eset* rázza meg a társadalmat; csak f^y-egy rette-
netes tetemre^hlvással lehet gondolkodásra, néhány pillanatnyi öntudatra ébreszteni az elmaradottságot, a sötét borzalmai hagyományait hagyományos bilincsekben őriző embertömegeket. Egy-egy Ilyen, a közéletre, az egész társadalomra drága-tetem fölött, mint aminő Lénárd Ernőé, — kénytelen beismerő vallomást tenni, a nagy Társadalom, ei a ícle-lösségtelerí Senki és mégis hatalmas Mindenki, hogy ö volt tulajdonképpen a gyilkos és nem az a szerencsétlen Romay, aki már évek óta mint közismert őrült járt-kelt az emberek között és vonszolta a miga rettenetes, kifejezhetetlen, megérthetetlen kínját, csu 'án egy-' egy, az idegfájdalombót sarjadt i Ije ztó kitörésével jelezve, hogy jnüycn rettenetes kór pusztítja szer-veze ét. — A társadalom ugyanis ezt kénytelen hallgatagon tűrni; mért nincs elég elme-kórház. Hallja a beteg kijelentéseit,' hogy négy embert el fog pusztítani, és nincs módjában ártalmatlanná tenni ezt a márelvesztett ember-életet; nincs módjában- megmenteni egy még hasznOS, értékes, drága emberéletet; sőt tehetetlenségével kénytelen módot adni, hogy az a szerencsétlen élő-ha'ott beválthassa legalább egyrészben a maga fájdal-máktól dúlt. 7 nagyot* beteg agyá-nak rettenetes gondolatát; kénytelen a tehetetlen társadalom a gyilkos őrült bünse^itöjévé lenni.
Talán ez a tetemrehívás a maga megrázó rettenetességével végre Zalavármegye közönségét la fölriasztja. Pécsnek, Kaposvárnak már van repdes elme-kórháza. Itt az Ideje, hogy Zalavirmegyének Is legyen-
Az élet egyre idegőrlőbb lesz. Szomorú képű, mosolytalan Idegbetegek járnak-kelnek közöttünk a társadalomban. Ez a legkegyetlenebb emberklnzás egyikre-máslkra nézve. És folytonosan rettegtető veszedelem Is. Ne szaporítsuk a Lénárd Ernőéhez hasonló Vértanuk számát? Minden Ilyen áldozatnak vére a társadalomra fröccsen vissza.
Szlavóniai képek. •
Kétségbevonhatatlan tény, bogy a magyarság — évről-évre mindjobban vándorol be Szlavóniába. Sajnos, sok helyen ki vannak téve az elhorvátoaodásaak. Oka ennek az, hogy idelenn nemcaak a tanító és az iskola horváiosit, de a társadalom minden rétege. Nyomást gyakorol itt mindenki arra a magyarra, akire hatni módjában van. Befolyásolják itt a magyart mindenütt. Vagy megtagadja magyarságát, vagy lehetetlenné teszik. Ismerek agy Iparost, kinek neve 9*eged y Ennek még az atyja származott le ide Magyarországból. Azt mondják, az óreg Szegedy nagy, sovén magyar volt. Fiát ismerem; kitűnően beszél magyarul, (elesége szintén. Van három leányuk, — egyik sem tud egy betűt sem magyarul;
Ugyanez a meséje Igen lök családnak; Hirteleri nem jut eszembe több név: Csillag, Zombory, Zavaros, Kiss, Köröakényt; fjkócy. .
A Szajnaparton.
—(Pttriii riport — Az apacheok.)
Irta: Szántó Ferenc
Parts, januir elején.
Regényekben, novellákban, színmüvekben, minden kisebb vagy nagyobb irodáját mOben Páriáról, az idegen írók többnyire valami nagvot, sokat, szépet, csupán jót — vagy éppen csupán rosszat mondottak eddig, vagy akartak mondani. Az arany középutat csak kevesen találták meg, vagy ha Igenis, nem szívesen követték. Nagyobb irt iessáliak a mélybe, gyöngyszemet híztak fe\ vjgy e nagy világváros sötét, Üle'.mes árnyainak rejtelmeiben bujkállak.
Páris nem az a földöntúli álomváros, amilyennek többen lefestik amilyennek sokan képzelik, de nem is az' a rosti, félelmetes és erkölcstelen, miit amilyennek nem minden prQdérta n ilkOl hirdetik.
( Páris gyö iyö O, Piris virit slitoi, Páris jjwgy és — feledhetetlen . . . Sem lejebh, i sem feliebb . . Minden fittynek van árnya n minden árny mellett ott vibrál a fény, mert hiszen ez a két ellentétesség-' egymás nélkOf meg nem szQlethetik.
Egr néhány napi futólagos, de mily | pillantás több apró megfigyelés, némi csekéy összehasonlítás, miegymás, amit a riporter szeme meglát, — ez. az, amit el akarok mondani. Egy szempillantásig se [ legven tehát abban a tévedésben senki, [ mintha én Piris Amerigo Vespucci|a, vagy j éppen Kolombus Kristófja akarnék lenni.
A Ötre de i'EsteYi vagyok. Éjszaka tizenegy óra van (Buiipesten, azt hiszem egy órával kí/esebtí Hlrnmszor kellett az uto.-i ó-Ai igazit mi) D teán a hosszú és flrad*á{ >s aitazisn.ak, egyszeribe frissnek érzen tmgám és valami azt sug|i, ho<y ne menjek'a virosha kocsin. Egy-kettőre dlHyeeek mltdm p^di^áazt, kironfogom 'a f-leségett2t és elindulunk gyalog. (Itt i jeg/*2m m-K ml tdjtrl, hogy akinek nigyon
s)k pinté nincsei, tanácsos, ba.Párisba fel.-s.eg et visz magával . . ,)_<
A Boűlevard S'rSsibourgoá haladunk beljebb, amellyel Itt egy végbe vonul a Biulevard Sebastopo! Fényesség, nagyvilági zaj, f irgalom. Kél oldalt öt és hat-em :lete« pitotasirok Csupa szem vagyok, nézek, figyelelek, minden azemernyi részt szeretnék megrögzíteni a memóriámban, ( leikémben. Eddig még nincs semmi különös, J ibbról a Porté Saint Denist, balról e Porté Saint Martint látom. Két nagyon érdekes diadalkapu a régi-Páriából.
Mist veszem ésire, hogy kétoldalt a nagy Boulevard van. Megállunk.- Itt már' nyüzsög a nép. Nappalt világosságban sétálnak az emberek a széles járdákon; magában olyan területű ázéltében egy-egy, j mint nálu ik egy nagyobb utca szélessége. ' Nígyes, ötös1 sorbirt egymás meüett min- j denfile jármüvek iramodnak a kocsiúton. I Ameddig a szem ellá', végehossza nincs a : szédítő forgalomnak. A vakító fényárban I uszó kávéházi termek telve vannak.
Még egy pillantás és megyünk tovább a Boulevard Sebastopolon. Egy jóképű úriembertől megkérdem, hogy merre van a Rue de Rivoli, odatartunk. Készséggel áll rendelkezésre. Csupa udvarisaág, ameiy a franciát mindenkor jellemzi. Minden megázÖlitása: Monsieur, vagy mim ők mondják.*
— Möszjől
De elmaradhatatlan a S'il voua piait és az: Ayez la bontée. Mindkettő a .fenne szíves", vagy: .ha ugy tetszik" megszÓH-tást pótolja.
Az úriember felajánlja önzetlen szolgálatát és velflnk tart. Látva, hogy tőröm a francia nyelvet, angolul szól hozzám, majd mikor megtudja, hogy magyar vagyok, németül beszél. Ritka előzékenység még a franciánál is. Ezl a nyelvet gyQlölik s aki lameri, kz aem beszéli szívesen Hogy bizalmam legyen bozzá, egy fényképes Igazolványt mutat elő: — detektív. Belőlem kitör a riporter, előveszem budapesti rendőri igazolványomat és én is felmutatom. Nagyon nvgOrfll éa melegen szorongatja
S TT TOEOK EL -A. JD ^ 3 A a kiv,,elbtn é»
w -4-v utmml mámm*m kW mérnem a |CRszolidabb árban
Nagy raktárt tartok a legegyszerűbb és a r ^^ || Mindennemű kárpitos bútorokban u. m.:
ieftmod«(n«i>b I BALAZ'S Y K. Szalonganiiturák, J
J ' I ' ' i > 11 f/ L íz | •» * m * " ^ H- .. ~ .a, naiO 6S 6D6C1IODOI. ' ' kárpitos év butorkereskedésében
rtollllZM ll lM tlllitlllk Olllltl. ( Nagykanizsa, Csengery-ut Tnkarékp, éplilct,
iliváiiy ée matracok.
jtiP RendklvOll szolid árak. fö
< Van itt egy nagyon derék magyar iparos, ki tttfttt nyolc évvé1 fMÍ ide üebtecenből. Fia mniilNégxi a negyedik -elemit a-horvát iakoiiban. Kérdeztem tőle, hogyan van az, bogy a fia nem hasink jir iskolába ? — Kérem én ezelőtt négy évvel, még a nyár folyamin megbeszéltem a magyar iskola igazgatójával, bogy a fiam oda fog járni hozzájuk. Szeptember 1-én be is írattam a magyar iskola dsA osztályába. Alig, bogy hazait kezem, jön hozzám a polgármester, mondja, már várnak engem az iakoiiban; miért nem iratom be a' permeket?
Mikor in megmondtam, bogy mir beírattam a magyar akoliba, mérgesen rim-kiáltott, bogy ha én horvát levegőt szívok, horvátnak kell lennem. Ha a horvát közönség' pénzét elteszem, adjam a gyermeket horvát iskolába, idejött hozzám azután még két horvát tapitó és nem hagytak békét, -=- míg be nem Írattam houájuk a fiamat.
Íme, egy gyermek kedvééit a polgármester, a tanítók járnak házalni.
Ez nincs meg minálunk! • i
Egy vidéki magyar úriember vendégszeretetét élvezzük. Beszéldnk sok mindenről. A házigazda meséli, bogy neki volt egy horvát .uri'-ember vendége, ki politizálás közben ama szerény óhajának adott kifejezést, bogy minden magyart fel kel-leae akasztani,
íme a vendégjog!
* • v ,
A horvátok erősen tagadják, — hogy «2rtayi Petőfi magyarok lettek volna. — Zrínyire minden áron-rá akarják sütni, — hogy horvát volt, Petőfire pedig, —hogy szerb. A napokban a legnagyobb zágrábi I könyvkiadó cégnek, Hartmannak egy ár- j jegyzéke került a kezembe. Kutatok, nem találok-e magyar fordítást ? De igen, találtam. A mű címére már nem emlékszem, I de az író igy volt jelezve; Alexander Pet-"1 rotnes (Petőfi). Tudtommal Petőfi szláv ' nyelven nem irt semmit sem. ET műnél a : fordító neve hiányzik.
A múltkoriban borvit színészek jártak trre. A színlap szerint a Tatárjárást (ósxi gyakorlatok ámen) Strauss irta. Szándékosság, vagy véletlen ?

Most a népszámlálás alkalmával történt ! meg a. következő eset:
- Bement egy magyarlakta községbe a | (tiórvit) népszámláló, biztos. A lap ntin-J den pontjai ő maga töltötte kt MHcöH azonban a tizenkettedik és a tizenhárma- I dik ponthoz értek, mely pontok tudva- I levóleg a nemzetiségi viszonyokat tartalmazzák. a magyar gazda kezébe adta a tollat., -" ;
— Mi áz anyanyelve?
— Magyar. J
— Uja ide. (Rámutat a tizenharmadik pontra.)
— Milyen nyelven beszél még?
— Horvátul, .i.:'. .
-- írja ide. (Rámutat a tizenkettedik
—- anyanyelv — pontra.)
#
Bemegy a népszimliló biztos a magyar házába. Horvátul beszél, a magyar nyelvről egyáltalán említést se tesz. A magyar Szlavóniában ugy beszéli k horvát nyelvet, akár az anyanyelvét. A népszámláló, mivel egész idő alatt horvátul beszélnek vele, meg sem kérdezi a magyar nyelvet, vagy a a nyelvtudást, hanem anyanyelvnek szó nélkül a horvitot jegyzi be, a. tizenharmadik pontot pedig keresztülhúzza.
nip-«ii5Íáj§l munka ' alól nem mentették fél a nőket, mert akkor a magyar tanítókra kferíllt Volna á^aor, ettől pedig íátnrt a horvátok. Mert igen sok horvátul tudó magyar van itt, kik esetleg magyarul tudó horvátokká vedlenek it, ha nem eMfc irt-gyázatoaak. Egy vptt salai tanító.
Hátigazdám agy zsidó kereskedő. 0 itt született Szlavóniában, de neje Szegeden született, olt is nevelkedett fel. Mikor férje elhozta Szlavóniába, meg nem tudott horvátul, most is gyengén beszél. Van három fiuk. A horvát iskolábs járnak. A számláló lapon aa- atya, az anya német anya-nyelvüeknek vannak beírva, a gyermekek pedig horvátnak. (Ugyan Szegeden hogyan lehet valaki német, mikor családja már régóla ott lakik?
Népszámlálás után sétáltunk az -ufeán. Találkoztunk egy kereskedő nejével. Ez az asszony református, pécsi szüietésü. Horvátul még nem tud; férje miskolci szfiietésO, de mivel már hosszabb ideje itt van, egész' jól tud horvátul. Bemegy egy másik üzletbe. Magyar szóval fogadják itt is. Ez a másik üzlet gazdája szintén magyarországi származású. Az egész család viselkedéséből az látszik, hogy szivében magyar. — Pedig az előbbi kereskedőt is, meg ezt is, egész családjukkal együtt (vagy
tizenkét lélekszám) horvátnak írták be. •
Nálunk a népszámlálást s horvát iskola tantestülete végezte. Ebben a tantestületben van három férfi és hst nő. A terhes
Mini azt caak ásta, a lamsMh tiHa tudtam meg, as őrült Rónay s fylíkaaUg elkövetése után nemcsak a vele agyufcá-batf Cakó dr. Seáwmrt Zig/n»mJ ügyvédhez akart bejutrt frissen fftifótf browningjával, bibém leányának lakátáirés B$fe Sándor ttolgabirónil Is petörgatall hagy ezeket la Mőjje Szerencséjükre azonban esek egyikét sem felte lakásán.
Leirhatatlan a részvét, mellyel Keszthely
váras lakóaaiga rajongásig tiittóll éa aaa-
ratatt vezetőjét, Undrd Ernő közjegyzői
utolsó utjira kitérte. Tegnap délután 2
órakpr zárták le* a koporsót, melyhez
ezentúl látogatót többé nem il—látottak
... . ... ... ,_n A temetés 3 Órára volt jelezve, de midőn
apróbb részletetnek felderítése végett. — ... , .... . '' ' . . _______________... I fél órival et előtt a halottas kocsi a«f-
érkezett, rendőrök kelleilek, hogy aonak
a gyászos hit környékén egybegyűlt ember-
A keszthelyi" temetés.
A Rómay lányoknál
A közönség részvéts. — Sajti lóddallóaktAI. —" • A keszthelyi borzalmas tragédia leg-
mint közöltük, — a helysjrinen járt'szer
késztőségünk egyik tagja is. Izgatóan ér
dekes kutatásai közben oém mulaszthatta i H T.T/T
. .___. .. . . a3T . .. . l.tömeg közölt utat teremtsenek.
el, hogy a boldogtalan őrült ember gyiszba 1
borult leinyalt it tel ne keresse Mint| az már eléggé ismeretet, a Rómay lányok közül mostanában csak egyik, Ilonka tartózkodott már Keszthelyen, de miután hivatalát, a póstamesterséget hétfőn átadta utódjának, A ia már éppen nővéréhez készült menni Sopronba. A rettenetes dráma hírére természetesen Keszthelyre érkezett az exaliált gyilkos másik két leánya is, a soproni törvényszéki biróné és a karmacai tanítónő.
A Deák Ferenc-utcának egyik szép nagy urihizában volt Rómay Ilonka lakisa egy özvegy urinőnél. Itt leltek e borzalmas napokban hajlékra a nővérek. Felkutatva lakásukat, a kopogtatásra senkisem feleli, Óvatosan benyitottam és egy dantéi jelenet tirult elém. A szegény, siristól kimerült Rómay leányok aléltan kuporodtak a meglehetős kényelemmel berendezett szoba pamlagán és foteljein szerteszét, összetörve, behunyt szemmel, félig nyitott ajkakkal és ^hosszú mély lélegzetekkel, Majd egyik-másikuk felocsúdva alélttági-ból, újra meg újra nagy bánatit hallatta, de mindegyre csak ezt jajgatva:
— Szegény Lénird, szegény Lénirdékf Mire a másik két nővér is felriadt és kitörő fájdalommal vett részt a rettenetes tirádákban. Arról persze szó sem lehetett, hogy beszélhessek a binatuktói összetörten is szép hölgyekkel, akik azt sem vették észre, hogy idegen is ván a szobiban. Szó nélkül, szép csendben kimentem, soki el nem felejthető emlékét vivén magammal a divina-comediabeli borzalmas jelenetnek.
a kezemet: — magyar rendőrtisztnek néz. Es a kis csalafintaság egyébként jó voiL Az én emberem kezd igen érdekes dolgokról magyarázni és közben megállunk a cCaffe francé" előtt
Azl asztaloknál szokatlan küisejü emberek ülnek, többnyire nőtársaságban. SgMttapka a fejükön, míg gallér helyett' nyitókon körülcsavarva, félig sál, amely-aek egyik vége előre csüng, a másik bátra van "vetve. Kabátjuk rövid, könnyű szövetből való, nadrágjuk csíkos ét nem ér a szán egészen a cipőig. Különös egyenruha. Érdekes tanulmány. A detektív figyeli rajiam s hatást, mosolyog, azntán kérdő tekintetemre igy felel:
— Ex mind — apacbe I ,. .
A hírhedt, az Európaazerte ismert útonállók, Piris rémei, — sz spacheok ?. . .
— Vui, möszjó I — Ez mind sz. Veszedelmesek, de ha nagyobb dolgot nem követnek el, a rendőrség békében hagyja őket, mert igen sokan vannak — nyolcvan-ezeren. Éa Páriaban csak húszezer rendőr van, akik közül minden héten egy-kettő az apacheok áldozata. Félelmetesek és bosszúállók. Amióta vezérüket, Liabeuft kivégezték, állandóan fenyegetőznek és titkon valami megtorlásra készülnek. Ugy-e bár, semerre sem hiszik, hogy egy akkora világváros, mint Pánt, nem bir megszabadulni ettől a rettenetes, elszánt seregtől? Pedig igy van. Nem lehet. Ha a felét leölnék, elpusztítanák, ugyanannyi kelne
a helyébe. Nőnek a ktoákából, a földből, a Szajnából. Az állam már felvetett egy eszmét, hogy összefogdostatja valamennyit, besorozzák katonának és gyarmatot telepítenek velük Afrikában. Szó sem lehet róla. Kár lenne pazarolni erőt és pénzt, ezekért, haszontalan lenne
— Akkor ide — beülünk. — Mondom tréfásan. A detektív nagyot néz, azután velünk tart Helyet foglalunk egy egészen pici asztalnál. Jde nem-fér már egy fia apache sem. Tanulmányozni szeretem őket, de velük -r egy tálból nem eszem cseresznyét!
Roppantul, szinte izgatóan érdekesek ezek a sápadt-képű fickók. Minden szemérem nélkül, brutálisan ölelik szeretőjüket és ha tudatlánul. vagy elég bátran' yalaki elszólítja. mellölük, szépen — elengedik. Sötéten utána néznek a nő után és várnak. Egyik-másik leány magányosa i visszakerül. Átadja a pénzt, amit kapott. Az ipache megolvassa és visszaad belőle egy frankot, a többit a mellényzsebébe csúsztatja. Csörög ott már több is. 'Sok. Pántban drága az — élet ...
— Et ezek a szerencsétlen teremtések így ki vannak szolgáltatva az elvelemült embereknek?, — kérdem a detektivtől.
Rajonganak értük. Ezek tartják el valamennyit. Ez még jó Így, mert keve-I sebb rablást, útonállási követnek el.
Elég volt Menjünk odább ... A túlsó ' oldalon nagy- csoport vitatkozó ember ilt.
Két rendőr ejőtt hadonisznak. Apacheók szintén.
— Hit itt mi történt?
A derék Dupont„ a mi detektivünk nemsokára elmondja:
Az egyik rendőr megrúgott -agy asszonyt,-mert. nem akart eltávozni a padról. Már három hét óta itt aludt minden éjszaka. Az apacheokkai a két rendőr most megegyezett, bogy az asszony átmegy a mátik negyedfjéT Itt mir nem lehet tovább megtűrni. Két-három hétig amott ismét meghúzhatja magát valamelyik padon minden éjjel. Hál igy van ez, kérem. Ott vannak mindenütt, és mindenkinek pártjára kelnek a rendőrökkel szemben.
Egyik másik elsétált nftllettünk. Méregetett a tekintetével, azután odébb állt Majd eloszlott az egész csoport. Elszéledlek a kávéházakban.
Az idegenek rettegnek tőlük. Nekem azonban az a benyomásom, hogy nem is oly gonoszak, mint a hirük. Histen nálunk is vannak útonállók, rablók, késelök és csirkefogók.
. . . Egy-két negyedóra, múlva a Rue-Rivolin, a Hotel Salnt Mariéban hajtottuk fejünket nyugalomra. Szobánknak két ajtaja volt. Mind a kettőt gondotan bezárta a felstégem. Nemsokára sludiam, de borzalmaiakat álmodtam. Nem láttam Párlat -az — apscheoktól i . . .
Ppnlban három Arakor érkezett mag a házhoz dr. Danut Ferenc apátplébános fényes papi segédletével, valamint a kántor szerepét vivő EckhaidtI Antal karnaggyal. A koporsó eddigre már as épület nagy bolihajtáaos kapualjában volt fetravatalosva, melyet mindenütt fekete posztó borított. A bánatos danáju rövid latin szertartás végeztével kihozták a koporsót sz utcára s utána kiléptek a szerencsétlen véget éM közjegyzői nagy fiai éa leinya fájdalmuktól megtörten. B pillanatban olyan megindultáig vett erőt az utcin átlő egész tömegen, bogy annak minden tagja köny-nyeani kezdett. Nem volt egy férfi sem, kinek szemei nedvetek ne lettek volna. Ezrekre menő tömeg haladt a gyászkocsi után, mely előtt külön kocsi vitte a rengeteg koszorút, melyek közül a szalaggal és felírással ellátottak ezek voltak:
Édes jó atyánknak fiaid. Édes jó atyánk-nak leányaid. Gróf Festetics Tasziló. Szeretetünk és bánatunk kitér, Isten veled, Mili és Endre. Emléked él szivünkben, özv. Székács Ferencné éa gyermekei. Utolsó üdvözlettel hfi testvéred Mari. Mtíiiem llebsten Onkel, Jancsi. Utolsó . üdvözlet Daker család. Szeretete és tisztelete jeléül az uradalmi tisztikar. A Keszthelyt társaskör érdemdús elnökének és tagjának. Igaz barátjának a Dunazt család. Szeretetünk jeléül a Reischl család. Szeretetünk jeléül a Schil-linszky család. Kegyelete jeléül a pécsi kir. közjegyzői kamara Isten veled I A Párkányi család. Csathó csatád Szeretett barátunknak. A Horváth család Szeretetünk jeléül. Takách Imre és családja, őszinte részvéttel. Schindele József és családja. Tisztelete jeléül a keszthelyi kir. járásbíróság. Nagyra bccsült- társunknak. A keszthelyi OgyVKHlKr. . Keszthely város. . Tiszteletünk jeléül, dr. Schwarz Zsigmond és családja, Mély fájdalommal, a Keszthelyi takarékpénztár, özv. Tatarek Lsjoané.
A temetésre bejött a környékről is rengeteg emher. akik csak valaha élvezték a derék közjegyző szivjóságát. A legmesz-szebbről eljöttek a megboldogultnak nagyszámú jóbarátai. Testületileg képviselve voltak a temetésen a keszthelyi Kaszinói a szolgabiróság, a kir. járisbiróság, evé-rosi képviselőtestület, — a bonvédhuszir -tisztikar teljes számmal, a gazdasági akadémia tanári kara, a város és a környék • összes tanítói, a főgymnizium tanári kara, a környékbeli kir, közjegyzők közül hatan s végül a Festetich urodalom teljes ssámu tisztikara a vidéki tisztekkei együtt.^Mig ... az óriási temetési menet a felső temetőbe vonult, felgyújtották gyászfátyolba vont villamos lámpákat Jó báromnegyed óráig tartott mtg a rengeteg nagyságú gyász-menet kiért a temetőbe. A simái beszéd nem volt és pár perc múlva borzadva hagyták el az emberek a temetőt, melynek brjáratánál a hullaházban lezárt koporsóban feküdt a dráma aktív hősének, Rómay Mihálynak holtteste.
Szén
Koks, Briket, Antracit K Radnay Károly
aatlkatfUtat Swlaaiat, Namtal^Ma 4t. wmAm, t. m mW.
a SMtaa aadlMMa Irdahlhaa kMkM katAtUSkr* . . . „. _ „ _ ., .. . .
aaAa aaaal iUaaM Mhaaa. aaa llM* K U H tt 11 UrfllrC* IttHt
>011. Január aa
ZALA
& 4M
Hirek.
— A hadtestparancsnok Nagybani* _ zsán. Spnchtr von Bernegg gyalogsági É ttbomok sz V.hsdtedparellcsllokskisére-
J| távéi ma este féi 10 órakor Nagykanizsán érkezik, itt szemlét tart és holnap délben elutazik városunkból.
~ A városi képviselő válasstás uJJá-ssarvstása Ismeretes S legutóbbi városi közgyűlésnek as a határozata, melyből kifolyólag bizottságot küldtek ki a városi kép viselő választó kerületek uj beosztásának éa a képviselők ujabb létszám meg-, áttapitáaának előkészítése céljából — Az cm alakult ad hoc bizottságot első tanácskozásra holnapután, szombat délután-5 órájára hivta egybe a városház Ida tanácstermébe IfásejfeZsigmond polgármester, a bizottság elnöke.-
— Tanfelügyelői látogatás Dr. Kaakska Kálmán Ur. ten, tanfelügyelő e hó 18-án délben Nagykanizsára érkezvén, haladéktalanul hozzálátott az áll. polgári leányiskola tanulmányi, pedagógiai ás Ügyvitel] rendjének megvizsgálásához. A megejtett iskojalátogafás után a mai déli vonattal elutazott s további intézkedéseit a
siK közeljövőben fogja foganatosítani.
— A főigazgató Nagykanizsán. Dr. Sduck Béia, felső kereskedelmi Iskolai főigazgató, f. hó 17-én és 18-án a helybeli felső kereskedelmi iskolái meglátogatta, as előadáson minden osztályban többször jelen volt Az előadások után a tanári karral értekezletet tartott, melyen a tapasztallak feletti észrevételei! megtette és általában megelégedésének adott kifejezést.
— Gyászrovat. Nagykanizsa egyik legrégibb nő-iparosa halt meg, a szép kort élt .Lablitx néni". Férje ezelőtt vagy 40 90 évvel Nagykanizsának egyetlen ablakosa volt Halála után iparát ő folytatta, amig csak erejétől lelett Szorgal-ít ntai munkájából gyermekeit szépen fölnevelte. Csak egészen sgg korában vonult viasza a háziteendők csendesebb világába legfiatalabb leánya mellé, aki az Arany-János utcai ovodának volt vezetője. Életkorát bizonyosan megállapilani nem ia lehetett, mert anyakönyvi adatai nincsenek meg. Január 19-én délután 2 órakor kisérték Ití nagy részvétellel az izraelita temetőbe.
Kohn Ignác, a csabrendeki takarékpénztár helyettes igazgatója, a sümegi bazalt-bánya r. f. fel ügyelőbizottsági tagja e bő ll-ikén meghalt Az emiitett két intézet gyászjelentést sdott Id. . — As izraelita templomban a péntekesti istentisztelet f. hó 20-átóí kezdve további intézkedésig d. u. 5 órakor kezdődik.
— Felmentett rendőrtizedes. Mág a muK év február havában történt, hogy -Kngv Vendel rendőrfizedes fid azóta titkosrendőrré avanzsált) egy hajnalon három ordítozó részeg munkással találkozott a Magyar-utcán, kiket csendre intett és neveiket kérdezte. A három csendzavaró közül kenő elinalt, a harmadikat, Fábián István lyárimunkást azonban lefogta a tizedes és megszökött társainak nevét kérdezte tőle. Ez azonban jő pajtásnak bizonyult' és nem mondta meg a nevökét, ellenben arra sem mutatkozott hajlandónak, hogy a rendőrt az őnzobába kövesse. Sőt, a mint Varga egy pillanatra hátat fordított" neki, — hirtelen előrámolta őzlá nyelű lőrét és azzal a rendőrnek támadott. Varga azonban szemfüles volt és kardjával megelőzte -a támadást. Két léket ütött az izgága ember kemény koponyáján, mire az szépen megjuhászodva szó nélkül köveffe őt a kapitányságra itt az egész kedélyes társaság nevei kiderültek és a rendőrtizedes Fábián István éa Kis József ellen éjjeli csendháborifásérf, Fábián ellen pedig külön még halóság elleni erőszak büntette címén ' it feljelentési telt az ügyészségnél. Fábián azonban izinlén feljelentésben kereseti orvosságot a fején eseti sebekre és emiatt feljelentéssel fordult a tizedes ellen. Az ügyész splyos lesfl sérlés vádját emelte Varga Vendel ellen, két tana vallomására alapítva azt. Ma déíelőtl voll a törvényszék fotárgyaláal termában mfnd-ksa fci
kát Ogy tárgyalása. Ültőnek Varga ügyét (.-mában
vették dó. De csakhamar d ia készültek azzal. A tárgyalást vezető elnök keresztkérdé sdre egykettőre kiderüli, hogy mindkét tanú hamis volt, kiket tehát meg tem esküdtettek vallomásukra Kiderült, hogy egyikük sem I volt jelen a szóban forgó esetnél — Ezért tehát s törvényszék felmentettt Vargát | az .ellene emelt vád alól,—A csendháborítók ügye már sikeresebben intéződött d T.Lu ügyész szempontjából. Fábián István a csendháboritásért és a hatóság dleni erőszakért 2 napi fogházbüntetést, ■ Afú József pedig csupán a csendháborítás kihágása miatt 10 korona pénzbüntetést kapott. Mindketten fdebbeztek.
— Milyen a kanizsai Jég? Tegnapi számunkban a kanizsai pocsolyákban vágott jégnek illusztris helyről származott kritikája volt olvasható. Ez ügyben illetékes tényezők a közlésén kértek fel bennünket: Az a tóka a Szepetneki-utca végén, ahol a városba szállított jegd vágják, egyáltalán nem pocsolya, mert sz több külön forrásból táplálkozik, melyek oly bőségesen lát ják él vízzel, hogy annak állandó lefolyása van a Szepetneki-utca mögött dterülő ! réteken. Mikor máa években, néha az idő szárazsága miatt nem volt jég itt mindig akadl ás ilyenkor a közkórház. (égizükség-iete is onnan nyer kidégitéd. De még ha nem lenne ia oly kifogástalanul tiszta e tóka vize^ akkor is minden jégre egyfor mán áll az, hogy abban az összes fertőző badltusok megfagynak, tehát elvesszük .életerejüket. A husi és egyéb élélmitzere-kd pedig tudvalevőleg már főzéstechnikm szempontból sem szokás közvdlenül a jégre tenni, hanem mindig valamibe takarva. Mindezekhez nekünk csak annyi megjegyzésünk van, hogy bármint ís állá baciiiu-sokkal a dolog, az egyszer bizonyos, hogy s piszkos jégtől mindenki cuk undorodhat
— Be íratások a Rbse nyelviskolába. A február elsején meginduló uj tanfolyamokba f. hó 28-ikán, szombaton és 29-én vasárnap lehet beiratkozni. — Első sorban azok vétdnek Jel, kik a Berlitz-iskola társalgási tanfolyamát sikeresen befejezték és magukat az irodalmi, vagy valamely szaknyelvben (jogi-, ketesk. ipari) óhajtják kiképezni. A beiratások második napján, — tehát vasárnap, f. hó 29-én egész napon | át véldnek fel az uj tanítványok és fiedig ugy a némd, francia, mini az angol és magyar tanfolyamokra. — A felvételek a nyelviskola helyiségsiben (városház-épüld II. emdd, Fischd Könyvkereskedés felett) történnek. — ugyanitt kell jelentkezniük azoknak, kik otthon magánórákat óhajtanak. Az uj tanfolyamokra mérsékelt számban gyermekek is felvehdők. _] — A pék csalója. Lénk József Zrínyi Miklós utcai pék Ozldébe azzal állitottbe tegnap délután Ven Mari polgári iskolai takarítónő, hogy egy kiló kenyeret kér Vegele Lajos iskolai peddlus részére, aki a kenyér árát ki fogja fizdöi. A péknek eszébe jutott, hogy Vegdéék alig ^gy órával előbb vitették haza frissen süli kenyerükd s azért rögtön csálást sejtett a bár alig néhány krejcároe dologban. Mindazonáltal kiadta a kért kenyerd a nőnek, de utána ment, hogy hova viszi azt Sejtése alapos volt, mert a leány feléje sem ment a pedellusnak a kenyérrel Ellenben Lenk József felkereste Vegeiét,' aki mii tem tudott a dologról, hanem ehelydt elmondta azt, hogy Vers Mari már egy füszerkereskedésben is hasonló viuzaélétl kövelett el a nevével. A pékmester a leány ellen culás miatt cuk azért telt följelentést a rendőrkapitányságon, nehogy az másokst is hasonló módon próbáljon megkárosítani. A rendőrségen már kihallgatták a 17 esztendős kit szélhámoit, aki nem tagadta egy tzóval tem az eietd.
- — Rémtörténet egy csárdában. A Somogyi Hirlap írja : Titokzatosságában It érdeket etelel közölnek velünk lapunk zártakor. A zalamegyei Szenfjtkabról Csornára költözött Bodó Imre korctmá-jába a mull etle három hatalmat termetű kóborcigány állított be ét kérték a korcs-, márott, hogy a magukkal hozott fali iták-nak adjon hülyéit egy-két órára a korct-Aszal elmentek át vliata iáin
jöttek egész este. A vendégek is süávot-lak as ivószobából és mikor Mariska a vendéglős fogadott leánya be akarta zárni a korcsmát, megrémülve vette észre, hogy a zsák tartalma mozog, söt*cmbari hangokat haliaL A leány ijedtségében leakasztotta Bodó Van fegyverét és belelőtt a zsákba. A lövés zaján öei'setsregtett nép fölbontotta a zsákot, amelyben egy marcona cigányt találtak, kit a leány fegyverének golyója megint.
— Díszelőadás a Saturnlában. Nagy napjai lesznek holnap és holnapután a Szarvú szállóbeli Satura ia mozgófénykép-szinháznak. A mozi-művészetnek válogatott javát hozza 'szitué holnap, pénteken 'teljes Sirközy-féle zenekar kíséretével, — szombaton pedig zene nélkük A programm tíz számból áll, mdyeknek előadásán nem kevesebb, mint kétezer méter, lemez fog legördülni. A műsor természeti fölvételekben, tanulságos illusztrációkban, főképpen pedig kacagtató jelenetek bemutatásában bővelkedik és általában fdülmuihattanul érdekes,, szórakoztató. Az dőadáa teljes két órát fen igénybe, tehát Nagykenizsán e tekintetben rekordot jelent.
Mulatságok.
Naptár
fttbruár 1. A Kar Nőegylet álarcos bálja . I. A Sörgyári munkások mulatsága. , ia A Kxrwktdd Ifjak oitély*. , 6.Svsrdatrönl nóver.k hMigv.ra.ny. , H. BianatSnumt piknik . 23. Ir. és Mflv. Kör hn. datealélye.
Március 4. A fllharmönikuiiok h»iigv.r».uy*.
* Chantecler Nagykanizsán. Az edély-rendezés titkaihoz tartozik az a tudnivaló is, — hggy az estély elme összefüggésben, van annak látogatottságával Például; ,Chantecter Nagykanizsán*, — ez a sokat sejtető, izgsló dmek közé tartozik és igen aikaimu arra, hogy a közönség érdeklődését fölkeltse. Alig, hogy híre terjedt s nagykanizsai Kereskedő Ifjak fetor. 18-án tervezett estétye ezen elnevezésének,,- máris a legszélesebb körű érdeklődést keltdte fel. KözölhdjOk, hogy a tartalom méltó a címhez és az estély épp oly művészi, színvonalon fog állni, minLai, mélyet két éve .Mikor a tulipánok uralkodtak" címmel rendezett ez a tevékeny egyesüld. Ezúttal Rostand világhírű drámájának fényes díszleteit és érdekes alakjait fogjuk látni itt a kanizsai színpadon, mjg a uöveg át, meg ál van szőve, kanizsai vonatkozásokkal. Végre is, nemcuk a baromfiudvar kakau hiszi,, hogy az ő kukorikolására kel fal a nap, hiszi ezt magáról-sok közéleti kakas is. — Az estély dőkésraldd ffiár nagyban folynak.
Táviratok.
, Országgyűlés.
Zborsy bocsánatot kért Hteroaymltől.
Budapest, január 19.
A képviselőház mai ülésének megnyt-tása után Benuvkzy Albert a kövdkező kijelentést tette:
— Bár a gyorsírói naplóban nincs nyoma, de a lapok közlése szerint s tegnapi illésen két rendbdi sértés történt a képviselőházban. Az egyikd Pál Alfréd követte, azt kiáltván a zsebkendői lobogtató Sümegi Vilmosnak: piszkos, mini a viselője. A mátik sértés abból áll, hogy Zboray Miklós parasztnak mondta Hle-ronyml Károly kereskedelemügyi minisztert. Felhívom az emiitett két unt, nyilatkozzanak a Ház azine előtt, használlák-e a nekik tulajdonított sértő kifejezéseket. Ha igen, intézkednem kell a háztzabály-tzerü megtorlás fiánt.
Néhány percnyi szünet teli el e kijelentés után, azonban sem Pál Alfréd, sem Zboray nem nyilatkoztak, mert nem vollak jelen az ülésen. Az elnök kijelentette, hogy miután egyik képviselő tinct jelen, az ügyel függőben hagyják. Már javában tárgyalták a bankjavaslatot, amidőn megjelent %boray Miklós ét ttólátra emelkedett:
— Minthogy meggyőződött róla, —■ mondta, —■ hogy Hleronyoi Károly kereskedelmi miniszter tegnap 'tréfából mondta azl, hogy neki nem ad felvilágotitáit, kötelességének tartja, hogy nylldlnosan a Hát uine előli a maga elhatáhuáiából föltétlen tajnálkoiátál fejezte kl.
Hterxmfmt Ki/oly ■láltttor
hogy sem voll szándékában Zberayi mag-
sérteni «
tr ifíiflá knndsááfls. hogy miután Ttrsrey bocsánatot \ért, a házszaháiyszerü feprást nem kdl ellene megindítani
Ezzel ss u Ogy dlntéiád nyert ás ss ülés folytathatta a
bank vitat.
Dtdyhss as u első szóooh Kovács Oyste gazdapárti volt. Hossssssn foglal korit ss önálló Jegybank felállHlátánsh uükaágcs-ségévd, asjd s kisbirtokot«ág ssempont-jából bírálja a javaslatot, astyd nem szavaz meg, mert Ss önálló bank hitre.
Délután Tivadar jfTOf kez-
dett beszéfoi az Önálló bank mdlett.
Képviselők afíérjei.
Budapest, január 19 A képviselőház tegnapi ülésén három sértés esett: u egyik Sziláiul Zoltán és Justh János, a másik Pál Affréd és Sümegi Vilmos, a harmadik Zboray Miklós és Hieronymi miniszter köd. A mai nap folyamán mind a károm affért dintásték. Zboray a Ház nytX ülésén bocsánatot kért Hieronymitől, a Szllassy-Justh ügyet ma békásén kimagyarázták. A harmadik ügyet fegyveresen intézik eL Sümegi Vilmos ás Pál Alfréd segédd ma délelőtt tanácskoztak éa leard-párbajban állapodtak meg, mdyet a felek ma délután vívnak meg.
öngyilkosság a kávéházban.
Budapest, január 19. Revotvsras öngyilkosság riasztotta mag sz éjssska u Andrássy uton lévő Ország-Világ kávéház vendegeit. A kávéház egyik asrkábsn basbalőtte magát Btdö Sándor könyvkereskedő. Haldokolva szállították s Rókus-kórházba, hol az Ót kihallgató rendőrtisztnek azt vallotta, hogy reménytelen szerelme vitte kétségbeesett cselekedetére.
Három láda pornográfia.
Budapest, Január. A fővárad rendőrség ma délelőtt Rákotfalván bárom láda pornografikus képd, írást kobozott el agy Balog Irma nevű nőnél, akit sógorával együtt letartóztattak. Az a vád van ellenük, hogy az egész fővárad elárasztották ocsmány képeikkel át iráuikkal. A letartóztatottakat még délelőtt átkísérték u ügyészség fogházába.
Öngyilkos gazdász.
Kassa, január 19. Abaujtomán az éjszaka Falk Zoltán gazdatiszt revolverrel halántékon lőtte magát és meghalt. Tettének oka ismeretlen.
Elítélték a pálinkamérgezőt.
,Ctsk pénsbOntstést kapott
Nagybecskmk, Január 19. At esküdt-biróságnak ma hajnalig tartó tárgyaiáaa után hirdették Id az itéldd abban a nagy port felvert bűnügyben, melynek előzményeiből ismeretes, hogy Kovács Sándor nagy becs kereki droguitta a délvidéket eláraaztotu a mérgezett pálinkával, melytől százával lettek tetegek as emberek és tizenhatan meg Is haltak. As esküdtszék tizenhatrendbeli gondatlansággal elkövetett emberölés bűntettében mondta ki a droguiatát bűnösnek, — akit számos enyhitő körülmény figyelembe vételével csupán 8000 korona fő és 1600 korona mellékbOnterésre Ítéltek.
Lukács tervei. Az Andrássyhos közel álló M. H. ma ezeket irja
.A két függetlenségi pártnak szónoktartaléka tetemes és itt vannak a párton kívül álló negyvennyolcasok, akik közül eddig cuk Barta. Ödön beszélt. Egy-két napja meghatározhatatlan forrásból ellenőrizhetetlen. hírek szárnyalnak megint, amelyek szerint Lukács László pénzügyminiszternek u volna a szándéka, hogy a justh-párttal a bank' javaslatért a választójog kérdésében komprth mlsszutnot kössön. Ma azután uszályt la ragautottak ezeknek a híreszteléseknek. E szerint s terv mögött innen la tslnan Is aa általános és titkos választói jog hívd állanak, akik a kérdésnek a munkapárton való fölvetésével gróf Tisza Istvánt és embereit akarnák kiugratni. A híreknek persze nem ' slud gazdájuk. Bésaéiik a dolgot, terjesztik és bécsi forrásokra hivatkoznak, amelynek szerint mott már Ferenc Ferdinánd trónörökös Is előbb a választójogot ás csak (jpáftKlaorban a nagy védsrörefonnot ahhreá a magyar képviselőházzal elintéztetni
A t ., ==-i—' , sá*TH Duwtolul Iw&lbbJ JÉMpH
^ m égést téli idényben esküvői, név es • r-r s : # | tt I
_ í Müutéimpí, bali csokrok, élő- G Borévív Józse és Fia "
1 VIRÁGKOSZORÚK*Itgsiebb kivittiben g 'LvkW ' KNAJV
aK és a legjutányosabb árban rendelhetők : ....... . — aWWEa^PS i wraii
$ . . » wlrá#B/ II -i . Aranyas «züat ékszerek készítése A ct és klr . »r*b. Déli Vaspálya
itt NmM&.MHii f •srrrri.'rr sjsa&ss;
1 ii i i - —;— e?u>t árukban. ~ . ——.
I(K,n.,H9Rán \ I . r^ L, Tű lUflHrtt a legnagyobb Választékban INDUL NAöykaNIZSÁRÓL
ivozgazaasag. Unr nnunnnQ VflnVVP fl 'ende* és kölönlagva formákban. t.ié
mSükim^n wCiJPlWffi RUlljfOlU Remek menyasszonyi ajándékok . M tfiJtTZST
«*—r magyar német levelező és gépíró finom ízlésben. - gSWÍ^:
ötjtiiwrtei «niu» mielőbbi belépésit kerestetik. . Legszebb női éa férfi irilfirililllk t*1"1**
T"'1.""".i'I. •' I Mk a papír szakmát értik előny- Száp raktár brillant, gyémánt és EL.
hu 1911. áprilisra 11.2t. bui»májasra 11.11. heti réSZe«Ü tíek Alán latokai ir* ■ n Rsanl 4.10 gyorsvonat t*tután S.» npm.
boa okwbtrr* 1066. ro» »ti áprilisra sl«. > P. ;TT ■ ■ ■ i "inM drágakőviT tárgyakban., ■ '>■»»
rou mifusra 868 zab IMI. Iprfliua 5.70. bizonyítvány másolatokkal a fizetési . ... ■ .... Miben l».4S ayorsy, «•■« 0
^ igények megjelölésével „Papír 2400* Tei^s étkezőkészletek valódi uWMI toi mm^.
... . '.. " .—- jelige alalt a kiadóhivatalba kérünk. Hivatalos ellenőre* próbával ellátva. Pr..«rh«» t«ia _
Főszerkesztő Sralay Sándor. ' * _ ■ i Rmei ijsn wiftyv. Este 6<X) vagyetvotw
■ . * 1 t Intríntine nlntn /C..L T Dílben l].tl) nam. ritr4)luflKtt'MM
Petelősszerkesztő: Na© Samu flphlín lÁTCpf Székely-féle) JUlűItyOö ÜICSQ urűR 1 Délután S.4S személy*. EJJel ISJI gyorsvonat,
11 i : .. UrDflii juzsei nagvkimzsai Eífidós íéazlelfizetssre is I r«i*
LL l.i-.ml, mosó-, lényvasaló ét vegytisztitó intézet 1 Regg-i S.0S személy*. Ué'uttn SJDstewéijnr.
~n9nunnn l n H it li fi Ir ' Nagykanizsa. Munyady-utca 6 sz. Ingek, * fc*mn«rrt gyér raataruaita h«ty* Díimaa 113 eaaattíy*. fcsteiu.42
DdlJOUII iílii gigggr: mos. w^SSSS"*
jó fizetéssel felvétetnek lapunk megfelelően tisztittatnak: tessék egy próba- mmmm^m^m^m^mmmmmgmma uuű.pt •» tatai
nyomdájában. Kik nyomdában már aM'"iMÍI meggyózódni. . 4674 __ .... M fítí
alkalmazva voltak, iMfrtll rSuttflUik. ~~- I I JI I l\ J\ * wSm íi.n ey-m. tíjiei tit'n _;_ _ k oa Cslnoa tlo:-.ta tm brj i rr I I ll/l » i&iutsn ij»»«n.ciyv.
--1\ J A . I r II' ' \ W I V I *•«• r«!ól
H ' 2 SZOD3S SKSS Rejjet Mt mméty*. - lí. ,, V 0wemé!yv.
NÉVJEGYEK ^ az elismert jó minőségben ffÖ
M^aaHM. a város központján kiadó. egy liter „ Pr.^rhot ^a,
ttHMl kéatSlMk * ClOQ Z at Ici^l <3 <£llA"V3,t3 215Q 33 . . Ri'gRet 3.4H wetr.yly*. i'Cil'rit 12.20 ssemwjrv
Zala nyomda r -t.-nál I 90 KTBICár. S^cIwkSmCW mSZ*,'.
—ptMliM. MilMq« S )■ Hr- --— ^ jj Batea telal
ÍT'I_- . ,. 1 ,. .» ^ I ' P vf ' It* sífme'w. Oiiuwn t.tT nstméiv*.
levelem! Kapható: i:* ,». t„ci tuwue^ty/.
_ I ^^^ Litiw-il H^itwcmíii t.
I_„ ,— .—Nigyobb előnyös bevisírlás foly- UiTOg<&XÜ.SX. Bérkocsi dtJsxajU&ly: VMfMIya uitrirti)
n ka mi láear feil"\ « „gólyához* aimzat '•.,.„. . ® ,. »ay...m hu*'.
lllKullIll Jüöor és ébresztő szövött és tövidiru Ötletben a .Vörös kereszf-hez Nagy- ei nem nu^-.,. •
A»/firit/tN Erztébettér t. rendkivQI olcsón kanlzsán ü'iui^Nb é\rW ^"v
<JFJ UI\nl\Pnfl lehel bevásárolni. A tisztelt v,t- HaanHnMaamma a bertoc.>a a wn.- :. . ™ kov.trtwa. -
RlL^ cTivric s kit a i ' 44,10 közönségnek uját érdeke, -—---,-,-
f ff SZIVUS ANIML hpgy a raktárt — vételkényszrr ______________
\m nlórás és látszeráeanél, Szarvas I nélkül - megtekintse ét a meg- ■W^Kt^mmmmmmmmmmmm^^^mmmammmmmmmmmmmmmmmmmamma
Im szálloda épület. — 1 évi jótállás! | lepő előnyösárakról meggyőződjík. I •»#'"» I '
X Jó,szemiveg I koronától fölfelé. ) ] , 7 A T A HirlapKiadO QS
Uaupr Kárn!y . N Ny°mda R-;J-
mlljül HuIUÍJ Nagykanizsa ^ ^ST^S | Nyomdai mdintézet MonVyOnI7QÍ1 Vonatozó Intézet --1 | QMBí I , Könyvkötészet == » >lwyjr r\Cll 11^.00. Ozleti könyv gyár.
"■WM* Mf BZI ZALA"politikai-napilap kiadóhivatala.
Iitisttt kivitiiku, jiláUás Bellett i|| o T
l/nufninn l/n(n nnnn M A ! Legjobban b^ r\ UAryrt\ a Nyomdal Irodai
KHlllifliO KDlD i||lDsl - U : ^ rendezett JáKCSZUIbl' Wadóhlvatals
v nullOrtfU RClü UUüL I kllWkltéSTI- Mindenféle kereske- Szerkesztőség:
/ ' . x . ■ ,. * Hj L WfnillMr delmi, pénzintézeti, köz- .
r utján mtnden^^isszakapja I ^ JJ,^, jgazg^si, gazdasági, ÜÍKIH'l
imitstilii Biih Eyirs * iLJLJJ ST2JZ 3.
A körforgó kefélőgép egyetlen jfcSSffi^íSu ^u^l müvek, meghívók el- Mtícrer^t. hfa..
vegytlsztitóból se hiányozzék!! ,,,,„ ,BacínAnlzsAit. i seketlakoiaikö- Jegyzési és esketési ér-
____________ ________________________té9eke<- *nt>y* tesitések, gyász jelenté-
f . -□=- M tT^SS sek, névjegyek falraga- 0
. . - » > • , i » * sebbkiállításban szok, körlevelek és min-
tlso kanizsai szormemegovo intézet 0tcaó ir* met- deniéie ízléses kiámtásu
Eőtvős-tér Q szám ^ lett készítünk. reklám nyomtatványok. . Telefon: 78.
i r . □_■--« " I j;_
Megrendelés szerint készítek: Szőrbie-kabát, sz^rme-gamitura,
szőrme-kucsma különlegességet, utazóbundát, lábzsákot, szó- fi V Q rf " Qzleti könyveket, Ogyvédi és egyéb jegyző-
val minden e szakmába vágó munkát a legegyszeriibblöl a Vajai I a könyveket és naplókat, O zsebkönyveké,
"■" 1 ,' 1 legjobb kivitelig. lakoiai inófüzeteket, o rajzfüzeteket, o rajztOmbflket, O
Raktáron tartok: ^.mlndennemO szőrmét, valamint kész vázlatkönyveket, o mintazacakókat, o zsákcédulákat, bevá
azőrmegarniturákat. Javítást éa átalakítást olcsón végezek. , - , , -, .. ...... *-—7—
Szabóknak előnyös ár! Kiváló Hstfcicttel ,. - ,áf'ABl Mnv*^ dobozok^ O naptárakat, papinacakókal
a n! érd. közönség szivea Robinsohn Gyula == Araink a legfutinyosabbakl —
— pártfogását kérem ».ui»m«*t«r. [
NfiiauUlti a kla4Mal«|<t"aa>l tZAIWt Hlriaptlaitv »• hd.I* IUU>vMr<ákft«P'*r,«xtatSi>Mi N4g)hMMM*.
Diininlui legrégibb éhsz«rözl?lff
As eféss téli idényben esküvői, név es születésnapi, BÁLI CSOKROK, ÉLÖ-VIRÁGKOSZORUKa legszebb kivitelben és a legjutányosabb árban rendelhetők:
Hmm lizsef BK toknisi
NAGYKANIZSÁN
A c« és klr. a/ab. Déli Vaspálya társ. nagyktin(zaai állomásának
TÉLI HENCTKCMD^C
INDUL NAGYKANIZSÁRÓL
Bwtaaaat f«t4
Reggel 4 00 aiemélyv. 1P> *am»«»0—1
WÍtaii S.S6ty«r»!"wat BU>laia»a'i«St|i.
DéSiiMf9J0 *jtí«i?lyv. , - -
Délután 2.12 itjemöyv. iíítaííS,
Oéluián 9JO gyorsv. , . <
Béc* KM ReggU 4.10 gyorsvonat Délután 5.S0 vegye**. Renat! 6.20 nieiiiélyv. mm*
□Síben 11.43 ayorsv, . *" * $ QUutáa S.OI stemélyv. Éjjel tSJS matip.
Arany i ezüst ékszerek készitése villanyé.'őre berérfUe.'eti BlfesIylHlaa
Napy választék ékszer ( arány és ézö>t árukban.
]l|f|flfit a legnagyobb választékban rendem és köMnlegiS formákban.
fiemek menyasszonyi ajáti^ékok
Közgazdaság
finom illésben, r Legszebb női éa férfi irilfirililttil Szép raktár briliaat, gyémánt és szinas drágakövv tárgyakban /
Teljes étkezőkészletek.vaiódi ílitlül Hivatalos ellenőrző próbával ellátva.
lulányos olcsó árak I Elndás féazlelíizctssre is|
A barnrtorti gyár ttolSmalM hely* csakis alsó mlnSitat Alpaeeawxtlat ÍTKtSZLKTKkBOL.
magyar német levelező és gépiró mielőbbi belépésre kerestetik. . Akik a papit szakmát értik előnyben részesülitek. Ajánlatokat bizonyítvány másolatokkal a fizetési igények megjelölésé vei. Papír 2400" jelige alalt a kiadóhivatalba kérünk.
Orbán József K
mosó-, lényvasaló ét vegytisztitó intézet Nagykanizsa, Hunyady-utca 6. sz. Ingek, gmhtmk. kézelő* e* mimlenacmó fehéraemOek a legkényesebb ízlésnek is megfelelően tisztinalnak: tessék egy próba-tiaztirássil meggyőződni. 4674
őt niMrret magasabb
Halariaa-Umlat I
■aa ISII. áprilisra ttJU. buza"májusra tt.lt. baja okWberrs 1066. reza ISII áprilisra &0S. rou májusra 8.63. sab 1911. áprilisra S.7U. Magtn lltt májusra tl80
Pőtzerketzt'* Sralay Sándor, Felelősszerkesztő Na^ Samu
Rend személy v.1 Délben } 2.03 gyorsr. Délután S.4S saeaétyv.
Este tj.no vegyesvonai Fslr 9.3S saflMtyMiaai EJJfl ISJI gyorsvonat.
ÉRKEZIK NAflYKANIZSAKA.
flyáspist tatét M 3JÍ1 szeniélyyi Cáit SJ. lUriríH'vönat
jó fizetéssel felvétetnek lapunk nyomdájában. Kik nyomdában már alkalmazva voltak, ittfrtu riszesitosk.
IJL.11 lygivvoMi
az elismert jó minőségben egy liter
90 krajcár.
Kapható:
ZOrog" exicx
a .Vörös kereszt"-hez Nagykanizsán
NÉVJEGYEK
a város központján kiadó. Ctm: a. ^i^udóiiivatartóaxi..
laa«HS<—'I'* klrltdbea
axoBB*l UallMt *
Zala nyomda r.-i-nál
aacytaaUaa. Iiilny « 3
U-. ui*n t.t? személyv, -iH I I2.1X) nziíiiit'lyv.
Dcoiútt 11M sícróci,».
Nigyobb előnyös hevátárlét folytán a .GÓLYAHOZ- uimZrtt Szövött és rövidáru. Ozletben Erztébatíér 1. rendkivQI olcsón lehet bevásárolni. A tirztelt vásárló közömégnek uját. érdeke, hogy á raktárt — vételkényszrr nélkül — meatekintae ét a meglepőelőnyösárakról meggyőződjík
ruhafestő és vegytiaztitó, Nagykanizsa
Nyomdai Iroda:
Kiadóhivatal:
Szerkesztőség:
Legjobban berendezett
JS Készül £L
Mindenféle kereskedelmi, pénzintézeti, közigazgatási, gazdasági, egyházi, iskolai nyomtatvány. - Árjegyzékek, művek, meghívók, eljegyzési és esketési értesítések, gyászjelentések, névjegyek, falragaszok, körlevelek és mindenféle Ízléses kiállítású reklám nyomtatványok.
utján minden szövet visszakapja "' eredeti színét
lihilstiln inti im szállítás.
A körforgó kefélőgép egyetlen vegytlsztitóból se hiányozzék!!
könyvtári kötéseket dlszköté-seket naplókötéseket Iskolai kötéseket aranyozásokat a legjobb és a legtetszetősebb kiállításban olcsó árak mellett kétzltünk.
%Timurrsrt ti vtcniizTlti" ,
v.......^T^rlmr í
Első kanizsai szőrmemegóvó intézet
ff —-- Eötvös-tér 9. szám.---
Telefon: 78.
Megrendelés szerint készítek: Szörme-kabát, szúrme-gamitura, azőrme-kucama különlegességet, utazóbundát, lábzsákot, szóval minden e szakmába vágó munkát a legejryszerübbtöl a —a—— 1 legjobb kivitelig. m..i.»»«uiuj..,i .uu
Raktáron tartok: ^mindennemű szőrmét, valamint kész azőrmegarniturákat. Javítást éa átalakítást olcsón végezek.
Szabóknak előnyös ár! Kiváló u^iettei
A n. érd. közönség szivea Robinsohn Gytila — pártfogását kérem * ki ll'iáittaáfsr,
/"N » x Ozleti könyveket, ügyvédi és egyéb jegyző-I e könyveket és naplókat, O zsebkönyveket, iskolai iaófüzeteket, o rajzfüzeteket, o nsjztOmböket, O vázlatkönyveket, o mlntazacakókat, O zsákcédulákat, bevá sárlási könyveket, dobozokai O naptárakat, paptriacekókal
= Araink a legjutányosabbak^ —
NyemMtt a Ita4r>uil«i>ti>aa*i <ZAtwt ttiriapaiattv it M».niiil» lta**váairiá'«ua«a nonyinyirniit*IM*Ji N40
Megjelenik minden héfkAnMpoD este 6 órakor.
NAGY KAN IZSA TELEFON-SZÁM 78.
A H»iii> M WJwiiiit a
i | | , kGfcWöt
nem lifcfciinH it «ma wa %Jlllllkl
a nertmctfiMg.
(Ha I ll > i U «y*t«
Hat vaaa Mik
Z A L A
■óracrta AltAK
* ItatytMa Válk— tMrdVÉH tf) 0$ i .30 K Ifi tovrMlém IW . j Na(r Filém J <- . «
Iftar K -- A : Katin émt 14
mdjfmétornit tftfa I
títmt *. JB .
tant dijtíbUwt ifr kMttóhnalaL
POLITIKAI NAPILAP.
C|]r« náa á*a i fUMr.
i Uk.
ÍM i ipp W ét ttkaHm MmMmI ^ 1 KiaaáMiaféaAnléa Ö hma
XXXVIII. évf. 17. szám.
Nagykanizsa, szombat, 1911. január 21.
BlaMtalaMaMa i
Zala Hírlapkiadó ét Nyómém Rt
Városok az államért
HanrkMUM, jáauir 3Ű.
Évek óta panaszkodtak a városok, bogy azokért a funkciókért, melyek föltétlenül és tisztán állami föladatot képeznek és amelyek tetemes költséggel terhelik meg a városok költségvetéseit, az állam nem rekompenzálta a városokat, holott a vármegyék évenként több mint tiz millió korona állami dotációt élveznek. Majd élénk agitáció indult meg a városok vezetői részéről az állami kárpótlás megadása iránt ugy a sajtóban, mint egyéb téren.
A kétségtelen jogosultsággal biró mozgalom végre sikerre vezetett, amennyiben az 1909. évi állami költségvetés parlamenti tárgyalása alkalmával a városok segélyezése cimén az 1909-dik évre jcét millió koronát irányoztak elő az állami költségvetésben. Az 1910-ik évre, a felhatalmazási törvény alapján, szintén két millió koronát utalványoztak kl a városoknak. Mindkét évi államsegélyt a törvényhozás intencióinak megfelelően, mint a városok közigazgatási kiadásaihoz való hozzájárulást utalványozta a kormány.
Ez alapon tehát általában ugy fogják föl az államsegélyt, hogy azt az állam az állami funkciók teljesítésének ellenértékével adja a városoknak..Mi azonban azt hisz-- szök, hogy a törvényhozást nem tisztán ez az.elv vezette akkor, amidőn áz államsegélyt-megszavazta, illetőleg nem csupán azért határozta él a városok segélyezéséi, mert erezte, hogy az átlaml teendőket is végző városokkal szemben kötelességszerű tartozását rójja 4e, hanem talán más szempontok is érvényesültek a törvényhozó akaratának a kinyilvánításánál.
Az 1886. XXI. törvénycikk rendelkezéseiből önként következik, hogy a törvényhatóságoknak és képviselőtestületeknek az önkormányzati ügyek vitelén kivül az állami funkciókat is kell teljesite-niők s hogy a városok eme teendők ellenértékéül az állam részéről kárpótoltassanak, mert az állami föladatok végzéséért a teljes rekompenzációhoz annál Inkább Igény-jogosultságuk van a városoknak, mivel az ezzel járó óriási kiadások az admln'sztracionálls költ* ségeknek évről-évre nagyobb Ifft-nyadát emésztik föl. De emellett azért is kell az államnak segíteni
a városokat, mert a korszerű alkotásokat, tervbe vett és szükséges beruházásokat az' anyagi eszközök elégtelensége miatt különben megvalósítani nem képesek.
Mert hiába akar egy-egy város a kultura érdekében áldoznj, hiába iparkodik, hogy a lakosság a közegész égügy, népnevelésügy és a többi jogos igényeit föltalálja az önalkotta intézményekben, hiába küzd a városias fejlődésért, ha pénzügyi helyzete miatt riiindem& a népjólét és haladás érdekében megnyilvánult törekvése hajótörést szenved.
Mindez azt bizonyltja tehát* hogy a városok csakhogy folyton emelkedő szükségleteiket fedezhessék, a községi közterheket kénytelenek emelni, mikről a városok költségvetései tanúskodnak, melyek szerint általában vév"? évről-évre magasabb Százalékban állapítják meg a községi pótadót, sőt a folyó évben sok város pótadója közel jár a százszázalékhoz, egyik másiké pedig j az állami egyenes adók mérvét is meghaladja.. _
'Hogy tehát szükségleteiket fö-dözhessék a városok, hogy folytathassák .a modern haladás nagy munkáját és hogy államfejlesztö hivatásuknak minél teljesebb mértékben megfelelhessenek, már azért is utalva vannak az államsegélyre és azért is kell, hogy az állam minél nagyobb dotációval járuljon évenként a városok közigazgatási kiadásaihoz^szem előtt tartva azt a kétségbevonhatatlan nagy igazságot, hogy a városok vezető munkát és irányító szerepet visznek az ország kulttirális, gazdasági és szociális haladásának a terén s igy a városoknak minden irányban és minden téren való megerősödésétől és haladásától függ elsősorban az ország belső konszolidációja, a magyar nemzeti állam intenzív fejlődése, jólété, fölvirágzása és jövő fönmaradása.
A politikai helyzet Ma d. e. 11 órakor a miniszterelnöki palotában minisztertanács volt, amelyen a kormány tagjai a folyó ugyeken kívül a bankvita elhúzódása folytán elóállott helyzetet Is tárgyalták. A kormányt aggasztani kezdi, hogy a vita már 8 nap óta tart, a vége ma még beláthatatlan. Szombaton Polónyl Qéza az egész Ülést akarja véglgbeszélnl s a Jövő héten tídn/fy Dezsó, /ttsth pylilu és Holló Lajos akarnak felszólalni. Bonyolult az eset azzal la, hogy a kormány már a jövő hélen a magyar dalegáclót la munkáltatni akarná, az ellenzék azonban «s ellen állást kétZQI foglalni.
Rómay Mihály.
A keszthelyi gyilkossághoz.
Rómay Mihály nyugalmazott adóhivatali ellenőr a nyílt utcán lelőtte Lénárd Ernő keszthelyi Idr. közjegyzőt. Ez a rémséges elet ismét csak azért történhetett meg, mert nálunk a szerencsétlen betegek kellő kórház hiányában az utcáán vánszorognak, a szegény őrültek pedig subádon futkároznak
Rómay Mihályról Keszthelyen köztudomású volt, hogy őrült.
Már a hivatalában jelentkeztek nála az órQltség előjelei. A gyenge idegzetű embert a, számokkal való bánáa teljesen tönkretette. A hivatalban hozzáforduló telekhez szerfelett goromba volt, mindenkit lehordott, a felebbvalói rendelkezését félredobta, aokszot valóságosan dOhOngOtt minden csekélységért Végre is nyugdíjazni kellett, mert tOrhetten volt a modon. A nyugdíjazása innen-onnan 30 éve tórténl.
A szerencsétlen embert családi körülményei még jobban sodorták az őrület felé. A keszthelyi posta-szállitó és egykori postamester, Qeischleger Ferenc leányát vette nőtM. — A másik leány Boka Sándor perlaki .főszolgabírónak lett a felesége. A főbíró most szintén Keszthelyen van nyugalomban BOlcsék Oeischleger házában kaptak lakást és élkezéat, mig Rómaynak nem volt szabad a lakásba menni. Vélt sérelmei miatt jugyanis mindig szidalmazta apósál. Ráleseti az utcán, s majdnem napról-napra jeleneteket rögtönzött vele. Szemére hányta, — hogy őt meg akarja Olhi, el akarja tenni a láb alól. Az utcán tajtékzott a dühtől a utca hosszan félóraszámra ordított n apósa után.
Az emberek csík nevenek. ni, ni, a boloiül Rómay'megint az Ipával veszekedik. Az Ipa pedig áldozatra-kész ember volt Mikor Rómay feleaége meghalt, három gyermekét Oeischleger vette'magához. Felnevelte őket, nagy költséggel Iskoláztatta valamennyit. Az egyik leányt nemrég adta férjjiez egy soproni bíróhoz.
'Rómay mindezt nem tudta bomlott elméjével méltányolni. Egyre azt panaazolta, hogy az ipa Bölcséket részesíti jogosulatlan előnyben. Ezért Bölcsöt is OrökOsen inzultálta az utcán. Az ablakába bekiabált, lesett rá az utcán. Ha találkozott vele, óriási lármát csapott.
Rómayval sokszor szóba álltam. Kérdeztem tőle mi baja van a főbíróval. Szakadozó, összefüggéstelen, dühöngő szavakkal elmondotté/ hogy Bölcs őt kémekkel leseti. Lénárd közjegyző Is kém. Elmondott még vagy ötven nevet, hogy azok mind Bölcs kémei. Bölcs őt megakarja ölelni. A nyáron a balatonparti korzón rendezeti nagy botrányt. A padon melléje Olt egy ügynök. Erre Rómay felugrott, el kezdett dühöngeni, arcul kOp-dOsle az illetőt és ázzál vádolta, hogy ő is Bölcs kéme. Mindenki azt mondotta, hogy Rómay Ismét megbolondult.
Most jön atulán a legjellemzőbb dolog, a ml közállapotainkra nézve. Az ügynök elmegy a járásbírósághoz és becsületsértésért beperli Rómayl. Noha tudta mindenki, hogy Rómay bolond, azért a
bíróság egész komolyaa letárgyalta aa Ügyet, tanukat hallgatott kl. A bíróság, aa ügyészi megbízott hallhatta, hogy agy teljesen javait eszfi szegény ember étt előttük,gazért mégsem jutott ttzükbt, hogy az elmebeli állapotát hivatalból uiegvtaa-gáItassák Azt hiszem, még ia hozták ellene a marasztaló ítéletet.
A másik jellemző etet pedig az, hogy Rómay fejébe vette, hogy ha maghal akkor a már pihenő Bölcsnéve! kell neki egy kriptában feküdni. — Hetekig járt a szolgabírói hivatalba, a hol komoly határozatokat hoztak a panaszára, a helyett, hogy gondoskodtak volna a tébolydába való szállításáról.
A tárgyalásoknak egész seregét tartották meg vele, mint a legépebb eazfl emberrel.
A legcsodálatosabb pedig az, bogy a szegény nagyeszű, ét páratlan képaetteégO az orvosi tudományokban jártat Lénárd Ernő it rendszeresen |árni hagyta as Irodájába, a helyett, hogy a közigazgatáshoz fordult volna segítségért.
A borzasztó tragédiának ebben az esetben ia az a sokat panaszolt tény az oka, bogy Magyarországon az őrültek a kellő számú kórház hiányában tubádon futkosnak az utcákon.
A keszthelyiek pedig tanulhattak volna, mert egy-két év előtt egy tubádon fut-kozó, megbomlott agyú ember Takács Imre főszojgabiróra lőtt rá. A véletlennek köszönhető, hogy agyon nem lőtte,
Keszthelyen még most is lődörög as utcán egy Jakab nevű elmebajos. A gyermekek ötökien ingerlik, mig egyet uét nem tép közülük Azt tem szállítják persze iddig tébolydába.
-A keszthelyi rémséges dráma tanulsága kép a belügyminiszter irasu össze azonnal az országban a nem éppen kOzvetaé-lyettégbe. Ezt mutaljt Rómay eseté ia.
A tok éket templom, drága tzent szobrok, kápolnák metté építsenek annyi kórházat, a mennyi kell, mert mindnyájunkkal megtörténhetik,'hogy leterít bennünket egy-egy Rómay Mihály golyója.
Vannak ugyan tubályok arra, hogy az elmebetegeket ét hülyéket, nyomorékokat nyilván kell tartani a városházán, a községházán, de hát ez a rendeletet nem hajtják szigorúan végre.
Rómay Mihályról mindenki tudta, hogy őrült, hogy em bereket megtámad, bogy OldOzéti mániában van, de vele szemben temmi ellenőrzést tem gyakoroltak Az '." ellenőrzés lanyhatágára jellemző az jaz eset, hogy egy néma agyonszúrta a tett-véréi A járátorvot (nem Keszthelyen történt) IS éven keresztül beírta a jegyzői irodában levő iven, hogy a némát az előirt időben megvizsgálta. Kétőbb izutia kiderüli, hogy tohatem látta.
'a keszthelyi szomorú esel tegyen intő példa egy megindítandó nagy országot akció érdtkében, amelynek célja a szegény tlmehetegeknck elhelyezésére irányadón.
Az még lem járja kuttur-államban, hogy ét őrültek első rtndfl éttermekben írogassák a bort t azután akadálytalanul IDVOldöshttaentk le bennünket u
Mgt Jáao*
J. QMU.
ZALA
ivir (Hínár át
A Csány szobor pályázat.
A titokzatos szobrok.
- Saját tadMttakttL -Zalaegerszeg városa vágytól és szenzációtól ég. A vágy éppen s szenzáció titokzatosságának megszüntetésére irányul. A aisntárié éppen s titokzatosságbsn tejük. Ma tett le a szűkebb kört szobor-pályázat határideje Az eiső pályázat bal legjobbnak talált művésze: Istók János, Lukácsy Lajos, Kolozsvári Szeszák Ferenc, Kara Mihály és Gyórí Pfefler József között lón e szőkébb pályázat kiinrs. És nem közönségeset! lön Minta s -Európa és a művészet bámultában hasra hull, ha megtudja, bogy Zalaegetsseg szakított az eddigi formákkal és ujabbakat, szigorúbbakat állapított meg. Mert a pályázat titkos és a titkosság megállapításának megindokolása is bt kos a csak annyit tudunk, hogy a szobrászszakértók indítványozták s titkosságot s a bíráló-bizottság fogsdts el, de az sem lehetetlen, bogy a polgári (dik. laikus) bizottsági '.tqgok sorában merült fel az eszme s a szakértőknek nem volt ellene kifogása.
Egyébiránt ez egyre megy: a határozat meg van, a pályául titkos és korlátolt, mint az . . izé.
Hogy miben ág a a titkosság, arról ml is fellebbenthet|Qk a fátyolt. Titkos pályázat első sorban azért, mert a művészek egy szobában és egymás szeme láttára állítják fd müveiket és egymást is személyesen ismerik. (Az, hogy s szoba fűtetlen a hogy a 13 fokos hidegben s gipsz is megfagy, az nem — titok I) Titkos s pá-lyásat továbbá azért, mert a szobrászművészek csaknem kivétel nélkül az első pályázat alkalmával tetszéstaratolt szobor-terveikkel pályáznak s így szokat, ha valaki látta, úgyis felismeri (Az, bogy egyedfii Győri Pfeffer József adott egészen uj 'pályatervet; — az szintén nem titok, mert azt már ezelőtt három hónappal kijelentelte. Ezt azonban nem azért írjuk meg, bogy valaki azonnal ráismerjen, mert ez hs nyílt is, mégis titok.) Titkos végűi s pályázat azért, mert a vármegye körön-lége már annyira lei van lelkesedve s Caány-szobor érdekében, hogy nyíltan ném tanácsos s pályázatot meg tartant (Itt megjegyezheti a k. Szerkesztő Ur, hogy ellenben az sem titok, hogy a Magyar Paizs alapitója nem ismeri el a titokzatosság jogos voltát, mert íme a gyűjtés Özeimét, még mindig nyíltan folytatja.)
Egyebekben mielőtt a szobor-pályázatot részletesen ismertetnék, egy-két s pályázattal kapcsolatosan szóba került hiresz-tetáal kelt megcáfolnunk. Ezek közt tegeisó helyein ált, hogy nem való, minthaaszak-értők robsz néven vinnék a titkosságot és nem tatfják magukra sértőnek azt az tnsritmációt, mely szerint a titkos pályázat ék ellenük irányul' E dologgal épen igy vannak a laikus biráló bizottsági tagok is.
A szobrászművészek a maguk részéről megcáfolják azt, hogy közülük a pályamű tetállkása közben bárki megfagyott volna; valótlannak mondják azt a híresztelést, mely szerint egy ujabb és még szfikebb és legtitkosabb pályázatban résztvenni nem hajlandók s hogy bár melyik is szánttra közülük s titkos pályázaton babért aratni. A legnagyobb örömmel pályáznak bármikor ia, mert mint a magyar mfivészek ismert jóltáplátt típusai — oda ss néznek annak a rongyos nyolc-kilenc-azáz koronának, melybe egy-egy pályázat kerti
Egyebekben sz is koholmány, bogy pályázat titkossága a nyertes pályamű szerzőjét az örök titkosság homályába akarja rejteni.
A nagy titkok összeságábői pedig egyetlen tény az, hogy a bal dg^/emlllett művész újból (elállHotU a pályamunkáját. A művészeti eseménynek egyetlen látható Ma • művészek megjelenése voli,
Párisim ttftózkodő Pfeffer József kivételével mind sajátkezűleg állították fd a pályamunkáikat.
A velük érintkező két-három ember lelkében egy kis idegen világ tüneményes fénye csillan meg, mely Zalaegerszegen teljesen ismeretien marad talán, ha a szobor bizottság tagjai —♦ tisztelet a csekély számú kivételeknek — továbbra is oly gyér érdeklődést tanúsítanak a Csány-saoborrs! összefüggő .tény körülmények* irlnl.
A szoborbizottság titkának letéteményese : Kulcsár Oyula főgimn. tanár, ki folyó hé 29-én fogja a szobrok titokzatosságát megőrizni. .Előre láthatólag ekkor fog összeülni s nagytekintetB biráló bizottság Ítélve elevenek és Csány-siobrok féléit
A szobrász-szakértők, mint a mait al kalomml most is Izamovoiszky Ödön és Tóth István lesznek.
Az llélétldölg fej vészééi terhe alatt tilos s szobrokat élő ember szemének megtekinteni.
S az egész dologban csak az a különös, hogy nekünk zalaegerszegieknek (IJ kell a titkos pályázatok terén a fél világot megelőzni.*) te,—ó.)
Elfogott leanykereskedö.
A gyékényes! hk tárrend őrség fogása. — Saját tudósítónktól. — Alig két napja, hogy az igazságügy-miniszter törvényjavkalatot terjesztett a képviselőház elé a leánykereskedelem ellen, amiben nemcsak a belforgalom óriási Magyarországon, de nagy szégyenünkre a kivitel is egyre óriásibb srányokat öltölt; A határrendőrségek fölállítása óta a magyar leánykereskedelem ekszportja alaposan megcsappant. A határrendi >rségek a kivándorlási visszaélések melleit éber figyelemmel kisétik a leánykereskedők üzelmeit is. «• A gyékényesi határrendőrség, amely fönnállása óta az emberhuskereskedők közül számosakat ártalmai lanná lett, tegnap ismét kitűnő fogást csinált
Bidor Andrásné szül. Herler Márts 30 éves soproni lakos egészen fiatal korában özvegységre Jbtott. tAz ura után két kis gyereken kivűl egyéb nem maradt, igy hát valahogyan gondoskodni kellett a megélhetésről. Az asszony tehát boltot nyitott és ebben olyan poriékát árult, amely igen nagy kelendőaégnek örvend éa pénzbe sem kerti. Legalább is ezt bizonyítja az a levelezőlap, amelyet e hó 14-én küldött a kanizsai, kaposvári, szombathelyi kávé-háztutajdonosóknak. Ez a iwifTŐinp igy hangzik:
Igen tiszteli uram t" Uj üzletem van, szeretnék öímeLűzletet kötni. Két csinos, fiatallal iiplgálhatok, 18 évesek, moiettek. megfelelők. Váhszt kérek, hogy vihe-lem-e? Kiváló tisztelettel özv. Bidorné.
A kedves sorokra választ nem kapott a jó asszony, de azért tegnapelőtt elment Kaposvárra a portékáival együtt. As üzlet tárgya: Zezúk Mária és Flop Teréz 17 éves kismartoni illetőségű csdédleányok voltak, akik megunták a mosogató dézsát, meg a kartonbluzt és selyemruhákra vágytak. Beállítottak együtt az éjjeli mulató tulajdonosához- és ugy az eladó, mint az árucikkek igen melegen ajánlották a vásárt. Az üzlet mégsem sikerűit meri a tulajdonos meglátta a cselédkönyvekből, hogy a leányok közül az egyik még caak 16 és a másik pedig 17 éves, hát elküldte őket Bidorné és a leányok bánatosan mentek ki a vasúthoz, hogy hazautazzanak Sopro nba, Gyékényesig el is jutottak minden baj nélkül, de ott az átszállás alkalmával elcsípték őket A kihallgatás alkalmával kiderüli, hogy özv. Bidorné veszedelmes leánykereskedó, aki árucikkeiből
') f.t az t|i>i as én fantáalám aitílsméirya.
, (A luátiUij
nemcsak T magyar városokba, lóképpen Nagykanizsára és KaflMvárra, — hanem Boszniába és a Balkánra is nagy mennyiséget ekszportál. A lélekkafárt egyelőre a csurgói járásbíróság foghásába helyezték el. A leányokat elloloccolták az, Illetőségi helyűkre. A gyékényes! határrendőrség idejövet azért nem csiphette ej Bidornét a két leánnyal, mert es utjukban Gyékényes elkerülésével Nagykanizsán és Fonyódon átment Káposvárra.
Egy község a papja ellen*
— Saját tudósítónktól.
Kisgórbő egy falu neve Zalamegyében. Ennek a falunak a- lelkipásztora Tamdssy István plébános. A falu most azzal tett névre szert, hogy a papja ellen Jordult és följelentette a veszprémi püspöknél. Panaszos iratot küldtek a püspöknek és ebben nyomstékosan kijelentik, hogyha Tamássy plébánost három bét alatt nem távolítják el a falubél, mindannyian, összesen mintegy négyem lélek, kitérnek a római katholikua egyházból. A községben valóságos forrongás van, melynek közepette várják a püspök döntéséi. Az elkeseredett kösség, mely szzal fenyeget, hogy .keresünk olyan felekezetet, amely pénzűnkért nem futó-bolonddal hirdetteti az Isten igéjét,* — a Következőkben sorolja fel a pep bűneit:
1. A miséhez soha nem harangozta!, azért, mert a .harangozáat mindenki meghallja és olyan ronda parasztasszonyok ia mennek misére, akiketőnemszenvedhet.*
2. A gabonát nem a lakására, hanem a fölszentelt iskolába hordatja Össze azért, mert „szt akarja, hogy az Ő portájára egy büdös paraszt se legye be a lábát mert nem szívelheti őket.*
3. Dávid Margitot teljes papi díszben, misemondó ruhában a nyílt utcán össze-cafatolta. Ezért az eljárásáért a sümegi járásbíróság 200 korona pénzbüntetésre és két napi elzárásra el ia ítélte.
4. Állandóan Browning-revolverrel jár és ezt a gyilkoló ezközt misézés közben isj magánál tartja.
5. Gazdaasszonyát és cselédségét olyan sűrűen válógatja, mint máa ember az ingét. Most a télvíz idején minden ok nélkül dobta ki egyik nagycsaládu cselédját, akinek most nincsen kenyere.
6. A templomban vallásos tárgyú beszédeket sohasem sem tart, hanem mindig a lakosokat gyalázza.
7. A plébániájához tartozó négy községben alig van ember, akisei a bíróság előtt ne állt volna. Átlag minden második napra esik egy tárgyalás.
Ezek a község vádjai. Igazak-e, nem-e, azt mi még nem tudjuk, de ha a püspöki vizsgálat igazaknak találja azokat, bizonyára gondoskodnsk róla, hogy Kisgörbó köz-"ségc nagy sérelme megszűnjön.
zilitnrszni MuiilíUi.
Zalaegerszegi tudósítónk jelenti: Ma tették Közhirré az egerszegi népszámlálás adstait, melyek bizony nem a legékesebb adatokai szolgáltatják a megye székhely fejlődéséről. Igaz, hogy a'fejlődés, az alkotás még csecsemő korát éli, de nemcsak a fejlődéssel együtt járó bevándorlás, hanem a tern ész< les szaporodás sem mutat fel olyan arányokat,.a mik jobb világításba helyeznék a városnak áthaladására "megállapítható képességét.
A tény az, hogy Zalaegerszegnek az 1000 évi népszámláláskor megállapított 9879 lakossával szemben ma a tényleges polgári Iskosság 10619 lelket számlál, mely a katonaaággal együtt 10799-et tesz ki. A szaporodás 911 százalék. Az eredmény mindössze tehát az, hogy a tízezren, felüli városok sorába lépett Zalaegerszeg városa Is. Ebben az uj méltóságában azonban nem biztos, hogy a megye előtt Is emelkednék a tekintélye, holoft ez legalább ia fdér egypár ezer szaporulattal.
Hlrtkr
A várotbk ét • népszámlálás
0 , . Salá| lttdótfióüktóJ, «* ^
v Érdeklődésiéi várja mindenki at Uj népszámlálás eredményeit Az egész orsság-bau január elseje óla egy nagy apparáhrf serényen dolgozik az adatok pontot összeállításán S habár pár bét még al fog leim. mig az összes városok és községek népességi adatai ismeretesek lesznek, több város már addig it elkészüli az uj dstíszátká-.vsl, melybőt mutatóba a főbb eredményeket alá -b közöljük., m
Érdekes, hogy "az addig nyilvánosságra kertit népszámlálási adatok szerint Budapest után legnagyobb városunk, Szeged 117,800 polgári, a katonasággal együtt 123,000 lakossal bir, amely szám még gyarapodniffog a tanyákról be nem érkezett adatokkal. Az 1800. évi népszámlálással szemben a szaporodás 13 százalék.
Az ország második százezer lakosságú városa az uj adatok szerint Debrecen, mely jelenleg 103,000 lelkét számlál; a szaporodás 33,000 lélek tls év alatt.
1900 ban a második helyen volt a nagyvárosok között Szabadka, ez azonban — az uj népszámlálási adatok szerint — Pereden mögött, a harmadiknak maradt 96,000 lakosával, a iiz év előtti 82,000 lakosával szemben.
Nagyvárad 52,000 lakóiénak a száma 66,055 emelkedett.
Oyór lakosainak mostani száma 45 172 az a rohamos szaporodás azzal ia magyarázható, hogy Sziget és Révfalu községeket a városhoz csatolták.
Székesfehérvárnak Iiz év dőtt 30.000 főnyi Iskóaságs 35.479-re szaporodóit Zentának 29.154 lakosa van, 3566 lélek
szaporodás.
Nagykanizsának 27 ezer tskóea van, Kaposváron 5014 főnyi szaporodással 24.014 a Iskosság szám.
A többi eredményekről a következő jelenlések számoltuk be:
Békéscsabáról jelentik: A népszámlálás itt már befejezést nyert. Békéscsabán a- lakosság száma 43.547, 1900-ban 37547. E szerint s szaporodás 6000-et tesz U. Jellemző, bogy Békéscsaba nagy lakossági száma dacára még mindig nagyközség.
Pécsről jelentik: Ma befejezték Pécs városéban á népszámlálást. Az 1900-ban megejtett népszámlálás 41226 lakosával szemben a mostani eredmény 50.769. A gyönge szaporodási fökénl annak tulajdonítják, hogy a város virágzó borkereskedelme megszűnt és ennek következtében nigyohh üzemek beszüntették működésű-" kei Sok borkereskedő -és pincemunkás tömegesen hagyta d a várod.
Pápáról jelentik: A megejtett népszámlálás szerint Pápa lakossága 21.030, az 1900-ild népszámlálás 17.400 lakosával szemben..A szaporodás l0'/«.
Temesvárról jelentik; Ma féjezték be Tcmesvárott a népszámlálást, mely szerint Temesvárnak 72.000 lakosa van.
Nyíregyházáról (jelentik: A népszámlálás 16 százalékos emelkedéd mutat az utolsó népszámlálással szemben. A mostani népszámlálás 38 342 lakost tűntet fel Csaknem uj népszámlálás szükséges Miskolcon és ennek munkálatai mod vannak folyamaiban. A felülvizsgálatnál ugyanis feltűnt, mint Miskolcról Írják, hogy nagyon sokan hiányoznak a statisztikából, sőt egész házak vannak, melyek kímarsdtsk a népszámlálási adatgyűjtésből. Eddigi megállapítás szeript 5 - 6000 éraber maradi ki, _de nincs kizárva, hogy közel 10.000-ie fog rúgni' a kimaradlak aaáms. A megdöbbentő feiaieleaaégnek ily hagy mérték* rendkívüli konslemációt kelteti a városban s a hatóság legyeim! eljárás terhe «Utt utasította közegei!, hogy a biztosokkal karöltve aa egész város lakosságát házról* házra járva vizsgálják, teiQU
1011. Január 21.
ZALA
A lefolytatott néptzámlálát Szombathelyin meglepőéredményt állapított meg. Szombathelynek a legutóbbi népszámlás megállapítása szerint 24,800 lakósa volt, ma padig 31 ezer tan. A vároa lakóaaága tehát Hí év alatt hétezer lélekkel szaporo-dott, ami 33 százaléknyi szaporodást le-lent Olyan tekintélyes arányszám e\ mely még Szombathely részéről is meglepd, bár az köztudomásu, hogy ez a dunántuli vároa a leggyorsabb tempóban halad, emelkedik.
— A hadtestparancsnok Nagykanizsán. Báró Sprtcher pozsonyi hadtestparancsnok, ki tegnap Nagykanizsára érkezett és itt a 48. gyalogezreden szemlét tartoll, ma délben elutazott Nagykanizsáról.
— Dienea Sándor pályázata. Mint értesülünk, Dienes Sándor, a nagykanizsai fószotgabirósághoz beosztott elsó osztályú szolgabíró ia pályázik a sümegi főszolgabírói álláara, esetleg ennek betöltésével megüresedő egyéb főszolgabtróságra. — Dienes ma a legidősebb szolgabiró a vármegyében," kit az eddigi választásoknál elfogadható okok nélktll mellőztek; reméljük, hogy ezúttal ennek az érdemes vármegyei tisztviselőnek az ügyét méltányosabban fogják elbírálni.
— Klskanizsa fogadalmi ünnepe Nagy feltűnést keltett ma délelölt az a pár száz ünneplő ruhába öltözött kia-kanisaai polgár* kik tíz óra tájt az Alaó-templomból sereglettek ki a főutcára. Sokan azt hitték, bogy valami deputáció járásban vettek részt a parádéba bujt emberek, pedig csak misén voltak a templomban. Ma ünnepe van Kiskanizsának. Fábián Sebestyén fogadalmi ünnep. Tán száz évnél régebben ugyanis valami fekély járvány dult Kiskanizsán és a mai temr plomba járók dédOregapái örök ünnepet fogadtak e napra, Fábián Sebestyén napjára, ha megszabadulnak e csúf betegségtől. Ugy látszik, volt hatása a fogadalomnak, mert azóta a dédunokák is kegyelettel ünneppé teszik e napot. Kiskanizaán ma nagy ünnepi mise volf, a szentferenc-rendíek templomában azonban caak a mindennapos csendes misék folytak.
— Elhalasztott megyei telefonépités. Somogy megye törvényhatósága ia már régóta foglalkozik a megyei telefonhálózat megépítésének tervével. Végre a terv any-nyira megéreti, bogy azt a vármegye állandó választmánya tegnap tárgyalhatta és azt a javaslatot hozta, hogy mivel a hálózat megépítése négyszázezer koronába kerülne és erre a megyének nincs fedezete, a lelefon ügyét egyelőre vegyék le a napirendről.
— A magántisztviselők közgyűlése. A nagykanizsai magántisztviselők egyesü-fflg £ Só j£»ikénf vasárnap Jttlelflll farija évi rendes közgyűlését.
f- Aki egy pofonnal a kórházba ktrfitL Nagy „iváazatot* rendezett tegnapelőtt este VUcsek József cipész két bagolai és négy Teleky-uti polgártárssal Rákos József korcsmájában. Mikor már vagy a élzedik liternél tartott a kicsi, de előkelő társaság, a mulatók mindegyikében működni kezdett az alkohol és csupa barátságból elkezdték egymást ütni Az ügy nem volt komoly verekedés és csak kisebb I1 sérülések történtek, aminőket csak puszta kézzel leheteti ejteni egymáson. A kölcsönös barátság sem szenvedett csorbát a kis összekoccanásai és az újra Oitzebékélt táraaaág zavartalan egyetértéssel vonult az utcavégi Ökör-korcsmába. Itt tdvább folyt az ivás éa amikor a tetőfokán volt a jókedv, Vllcsek Józsefet, a susztert hirtelen rosszullét fogta el éa a hozzá hívott orvos menlőkocsin a kórházba szállíttatta. Itt megállapították, bogy bár semmi külső aérüléa nyoma nem Űlszik rajt, állkapcsa igen siralmsa helyzetbe jutott a reá mért
pofonok következtében éa az vagy kiugrott a forgójából, vagy el ia lötött. A kellemetlen dilemmában fekvő Vitetek állapota súlyos, de nem veszélyes. . — Meghamisított népszámlátás — Kaposvárott nevezetes botrányba fül .a népszámlálás. Kiderült ugyanit, hogy a nép-számláló urak egy része lelkiismeretlenül járt el, nemcsak egész családokat* hanem egész házakat kihagytak. A népszámlálás, mint. mefirtuk, azt állapította meg, hogy Kaposvárnak 23 ezer lakósa van. A kaposváriak erősen állítják, hogy legalább 26 ezer ember lakja a várást, azonban nem kevesebb, mint háromezer embert a qépszámlátók nem vettek föl. Most vizsgálatot indítanak, mely meg fogja állapítani, hogy csakugyan |történtek-e ily nagyfokú mulasztások.
Kié a fa? BöksföUty János nagykanizsai építőmester tegnap azzal a panasz-azal -fordult a rendőrkapitánysághoz, hogy Bunczom Ferenc kiskanizsai polgár életveszélyes fenyegetésekkel akadályozta meg embereit abban, itogy,egy nagy fatörzsei a Kiscidöröl beszállítsanak, amit ö Mózsi János kőmivessegédtől készpénzért megvásárolt. A rendőrkapitány maga elé citáltatta az -ügy szereplőit és néhány tanút éa a különös ügyben a következő tényállást állapitolta meg: A szóban forgó t méter hosazu ledöntött halaimat tölgyfa-törzset Bunczom Ferenc vette meg a várostól nyilvános átverésen 67 koronáért. Bunczom aztán eladta azt Mózslnak 80 koronáért, mivel azonban ennek nem vőll pénze, oly föltétellel, hogy a fatörzset csak akkor szabad felvágatnia és elvitelni, ha vételára ki lesz fizetve. Mózsi időközben^ eladta a törzset- Bölcsföidy építőmesternek, aki neki azért 76 koronát nyomban kifiaetett. Nem mondta m.eg azonban az építőnek, hogy a fa még csak (Öttételesen volt az ö tulajdona és az el néni vihető. Innen származott az összeütközés Bölcsföidy emberei és Bunczom közOtt, aminek eredete csak a nyomozó rendőrkapitány előtt derüli ki. Miután Mózsi Bölcsföidy 76 koronáját megtartotta, sőt elköltötte, most Mózsi ellen csalás miatt folyik eljáráa, aminek iratait áttelték az ügyészséghez.
Törvényszék.
§ Elitélték a Patronáza stkkasztóját Több izben foglalkoztunk moatanában FUák László erősen fegyházviselt ember legújabb esetével. Mint az közléseinkből ismeretes, a nemrég fogházból szabadult bádogoalegény töredelmesen javulást ígérve felkerrste Jureáky Jván- kir. ügyészt, -kit arra kért, hogy a nagykanizsai Patronáza-egylettől eszközöljön ki részére bádogos eszközöket ér anyagot segélyképpen, hogy ezekkel uj életet, — exisztencia-alapitást kezdhessen. Az ügyész kieszközölte a kiszabadult rabok segítésére alakult Palro-náza egylettől, hogy Filáknak 100 korona értékű segítséget szavazzon meg. A szerszámokat az egylet megvette éa a kir. ügyéaz szigorú szavak kíséretében adta át azokat Filáknak, lelkéra kötvén, bogy a tárgyak a Patronáza tulajdonát képezik továbbra la és csak azok használatára van jogosítva. Filák Ígért is mindent, de 3 nap múlva már az a jelentés érkezett az ügyészséghez, hogy a javithatlan gonosztevő (ki mellesleg eddig már összesen 15 esztendőt Olt különböző lopásokért) eladta a szerszámokat éa eszeágában sem 'volt dolgozni. A jelentés igaznak bizonyult, Filák alig 3 heti szabadaága után ismét bevonult a börtönbe éa tegnap volt a legújabb ügye fölötti ítélkezés. Mint az szintén lapunk kOzlése szerint ismeretes, azzal védekezett
Iz ellene emelt Sikkasztás vádjával szemben, hogy neki aa ügyész nem magyarázta, meg f" kapott szerszámok jogi természetét a ezért adta el azokat. Igy kertit aztán Jureaky Iván tor ügyéit is a tagnapi főtárgyalás bírósága élé mini tanú. — Át ügyész meg Is tette tanuvallomáaát, mag-esketétére azonban már ftem volt tzük-tég, mért a tanúvallomáa jtyttása alatt Filák megtört éa bevallotta, hogy atótzerint ugy; történi a dolog, ahogy a kir. Ugyiaz mondja. Ekkor a törvényszék meghozta ítéletét, mely sikkasztás miatt négy éti börtönbüntetést Szabott a Patronáza tikkatz-.tájárt. Filák azzal a-feltétellel nyugodott meg az Ítéletben, hogy a lehető iegrövf-'dtbb időn belül elaaállítják valamelyik fegyházba. Ez egy hónapap belül meg fog történni.
§ Jót a jőért ns várj I Megírtuk annak idején, mily kellemetlen kalandja volt a nyáron Karny Ferenc közjegyzői Írnoknak, amint egy társasággal hazafelé jött a bagolai azőlókből. Karny kiaaé előbbre ment társaságától és amint a vasuii bevágás mellett haladt, néhány tzáz méternyire a görögkeleti temetőtől az utizélén a fűben egy arcán fekvő embert talált Az volt eltő gondolata, hogy a fura helyzetben fekvő ember valami bűntény áldozata és ezért föléje hajolva költögetni kezdte Az arcán fekvő emberei mindössze az a baleset történt, bogy berúgott ét igy aludl el az ul izéién. Amint azonban észrevette, hogy Ktrny költögeti, hirtelen felugrott és egy keze ügyébe eső dorongol kapva fel, jóakaróját oly alaposan helyben hagyta, hogy három hétnél tovább nyomta az ágyat, ínig térüléteiből meggyógyult. A rendőrség kiderítette, hogy Jaberics Károly 20 évet asztalos legény volt a hálátlan ember, kit azóta Serajevóba vittek katonának. Onnan it-jött meg a tegnapi törvény-tzéki főtárgyaiéira, ahol súlyos testi sértés bűntettéért 4 havi fogházbüntetésre Ítélték. Felebbezett. ?\
Táviratok.
Országgyűlés. Három órás beszédek.
■udapaat, január 20.
A képviselőház mai ülésén, melyen Ber-zeviczy Albert elnököli, Hteronymi Károly kereskedelemügyi mlni&fer három viciná-nális vasút építésére vonatkozó javaalatot tetjesztett be. Ezután folytatták a bankvitát. Bár az ellenzék nem obtlruál, azt, ugy látszik, elhatározta, hogy minden ellenzéki tzónok a lehető leghottzabbra nyújtás beszédét Ma Polónyi Dezső volt az elaő szónok, ki az ülés megnyílásától délután fél 2 óráig beszéli egyfolytában. Azt fejtegeti, hogy a bankkérdés nemcsak gazdasági, hanem politikai kérdés is és ezért politikai nempontból ia elbirálandó. Az ország caak a gazdasági önállótág alapján fejlődhet, ennek pedig az önálló bank az eltő föltétele. Sürgeti a kétz-fizetétek fölvételét, kifogátoljt, hogy a pénz- ét érmetzerződétt együtt tárgyalják a javaslattal. Statisztikai adatokkal kimutatja, hogy az osztrák pénzintézetek hogyan kapcaolódnak bele a magyar közgazdatág tettébe. A javatlatot nem fogadja el, hanem cutlakozík a két határoati javallathoz.
Polónyi Daztá után Hantos Elemér munkspártl beszél. A nemzet — ugy mond — a legutóbbi választáson a bank kérd étben kimondta ítéletét. Szóló kizárólag tárgyi szempontból blráljt el a javallatot t e szempontból azt mondja, hogy mindaddig, m|g az osztrák-magyar bank hiteligényeinket jól ét olctórt kielégíti, ö ét
pártja aets óhajthatják **», hogy tódig at önálló . banyai velő kísérten téeatl az örizágől bizonytalan. helyzetbe' todorfáS
Az Qfés f%ik
Nincs obstmkció
Budapest, január 30. A képviselőháznak a folyosóján ma Justh Oyota újságírókkal beszélgetve ráterelte t beszédei aa ohaáwk-ciós hírekre. Juath Oyuia igy nyilatkozott;
— Jelenleg nlaca obtfrulttiő, de tatig tz általános, egyenlő választól jog alapján áfló parlament nem. 01 öassa, addig bétát munkáról beszélni nem lehal at
Minisztertanács.
Budapest, január 20. Ma délben Khmen-Héderváry gróf miniszterelnök tlnOfclésé vei mlnisztertanáca volt, melyen főképpen a katonái büntető perrendtartás reformjáról tárgyallak. A minisztertanács végeztével s miniszterelnök Bécsbe utaaott.
17 millió tulkiadáa.
Budapest, január 30. Aa állami számvevőszék ma terjesztette be számadásai! a képviselőházhoz. Étekből kitűnik, hogy a kormány a mult év második nagvsaáig 17 millió korona tulkiadáa! auköaöit
Vizsgálat Hunyadmegyében
Béva, január 20. A belügyminiszter által kiküldött vizsgálóbizottság a napokban Petrozaényben tartott Mvatslvtaagálatot. honnan a bízott tág ma viaazaárkezstt Dévára. A petrozsényi vizsgálat szenzációi eredménnyel járt; ugyanis a főszolgabírót hivatalban oly autyoe szabálytalanatok* nak jöttek a nyomára, hogy a főiapán két azolgabirót nyomban felfüggesztett, másik báróm ellen pedig elrendelte s fegyelmi vizsgálat
Kisiparosok a miniszternél.
Budapest, január 20. Ma délután egy órakor ezer pestvidéki építőiparos óhajtott tisztelegni Lukács Láazló pénzügyminiszternél, kitől azt akarták kéntT hogy a tervezett ötszáz munkátlakáa építését ne nagyiparosokra, hanem rsájuk, kitiptro-aokra hízzák A miniszter kiiaent, hogy ezer embert nem fogadhat, mire 18 tagú küldöttség tisztelgett nála, kiknek megígérte, hogy Idvániágukat jóindulattal fogja elbírálni. —
Egy kardpárhaj két enlyoo aobetOllJe.
Arad, lamtár 20. Aradon ma délelőtt Láng Mór tüzérazázadoa éa Rélch Artúr gyaiogtági főhadnagy tulyoa faltételekkel kardpárbajt vivtak. — A felek háromszor .csaptak, ötsze és a harmadik öaaaecta-pátnél mindketten életveszélyesen meg-sebesültek.
öngyilkosság a föpostán.
Budapest, január 20. A fővárosi lapok megírták, hogy tegnap délután a budapesti főputián egy ismeretlen fiatalember agyonlőtte magát Egy vidéki aaazonytól ennnek fia nevében, ki a gyűjtőfogházban van, pénzt akart kicttlni és éppen e potte reatinte érkezendő pénzküldeményre várt a főpottán. Az újsághírekre ma egy uriaaazony jelentkezelt a hatóságnál ét kérte, engedjék megtekinteni az öngyilkost, mert a fiát sejti benne. A szomorú * sejtelem nem csalt, mert az asszony az Öngyilkosban fiára, Németh Mihály volt kereakedóre ismert, ki moat azabadult a
gyűjtőfogházból.
Nagy lopás a gyorsvonaton.
Budapest, január 20. Lévay Lajot báró ortz. képvltelé ma följtlentét! tett a buda-pssti rendőrségnél arról, hogy tagnap sz egyik gyorsvonaton meglopták. Lévay báró néhány képvitelővel utaaott Trancaénbő! Budapestre. A tzakaazban a képviselőkön kívül még csak egy, igen elegáns ariember tartózkodott. A báró ezt az ismenllant gyantfsítja azzal, hogy több ttor korona készpénzét te értékes iratait etiopta
Szén
Koks, Brikett Antracit Ifi Radtiay Karoiy
aaSkaáglatét
a pántos •■Altita« OrdalUbon Ittaflbhl határldSkr* már most faladat kárain. Mit
■Aaa, I, tad
ItaénfMt, tlaaryawaiS-aUa
Iiltlcn 114. !i H II 11. Slttli tía: Mn* Mipil.

ZALA
tOlt. január 21
Közgazdaság.
TMMI Budajaaal;, 19U. január 20.
Vátaaalian.
HMiflM-l.latr
Boaa I9M. áprilisra 11.21. bura májuirs U 10. buta, októberre UMS. taxa ISII áprilisra 8AK*. rou máj isrs 8.70. uh WU. áprtHars S.Í7. tengeri 1911. máju-r» 1Í7S
Orbán Józsefről
mosó- (ínyvassió éa vegytisztitó intései Nagykanizsa. 1 lunyadv-ntra 6. sz. ingek, gallérok, kénelók ét mindennemű fehémemtek a legkényesebb ízlésnek is megieldSen tisztíttatnak. Tessék egy próba-Meztttással meggyőződni. 4074
Figyelem!
Nagyobb előnyős bevásárlás folytán a .GÓLYÁHOZ* czimzett azOvött -éa rövidáru üzletben Erzsébettér 1. rendkívül olcsón lehet bevásárolni. A tisztelt vásárló MaOneégnek saját érdeke, hogy a raktári — vételkényszer nélkül — megtekintse éa a meglepő elönyösáraktöl meggyőződjék.
fi
07 1910. végrh. sz.
Árverési hirdetmény
jMlretf twWaágt végrdiajtó ss iaat. ««i Lx. L-c 102. §-» értelmében ezennel közhírré teszi, hon a petiaki tar. iírásbitóságtoat 1910. évi Vv tavi sz végzése következtében Dr Reményi Zoltán ügyvéd álul kfpví«elt Rosenber* Lajos arára 3S3 K 62 1 t jár. elejéig 1910. évi nov.
8-án fóganzloSilaií biztosítási végrehajtás utján le és 7*101 irg alt ás 2112 koronára becrtll kÖttJke?ő u. m. pajla, a«éoa, üileii íels^ezele-tek ss árak nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a perlaki ktr. járásbíróság 191o-ik én V 4S1 3 izámu riptéss folytan 335 K 82 tőkekövetelés, ennek 1910. akt. hé 12. nap*, fától |áré 5V, kamatai, és eddig flssissip 67 korona 80 Miéibe. biröilag mar megállapított költ?étrek ereiéig Morak irályon, alperes lakásán teendő laUilMis 1911. évi január ha 35. napiénak délután! 2 órája határidőm ki-tezatik es ahoa a venni szándékozók ezennel oly mesjtgy'éstci li válnak meg.hogy sz énnten Ingóságok sz ISSt. évi LX l-c 107. és lOü. §-a érte'meben készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul Is sl tojnak adatni
A BMBnytbaa aa etárrerazeadö InfOtágokat tnisok ts V- ás Mulfo«laliatták ás azokra ki-■Usitésl jogot nyertek volna, ezen ánrrrSs u I9BI. LX L-ez. ISQ l-a ártelmében esek javára le etrendettetlk.
Kelt ParUkon 1911. évi január bó 6-án.
Andrócsecz Lénárd, ktr. bír. végrehajtó.
RUM
jiz etiaweit jó minőségben egy liter
90 krajcár.
Kapható;
UDrc^exisL
a „Vörös kereszt*-hez Nagykanizsán
Meghívás.
ékpénztár Részuénylérsasái XIV. évi rendes közgyűlését
19)1 évi február hó 5-én délelőtt 11 órakor saját helyiségéberi tartja meg, melyre a t. c. részvényeteket tisztelettel meghívja
.q-— |fa az Igazgatóság.
számadásokról, nyereség felosztása
Iránti
A közgyűlés tfrgyai:
1. Igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentések az 1910. évi üzletmenet és s
.2. Az IdlO. évi számadások előterjesztése, a mérleg megállapítása. »a nyer határozathozatal és a felmentvény magadása.
3. Az alapszabályok 5. § a értelmében a társulat .hivatalos lapjának kijelölése.
4. Három igazgatósági tagnak egy évre megválasztása.
5. A felügyelő bizottságnak az alapszabályok 36. §-a értelmében egy évre megválasztása.
6. Az alapszabályok 41. Ü-ának módosítása.
£ "Kelt Nagykanizsán, iqjj. január hó 7-én.
Jsgyiat: Aa alapvabéljrok 14. f-a szerint szavazalképer réazvényesék azok, kik lejratább S nappal a kOatryulé. megtartása elölt, I. aws járt szelvényekkel együtt oly részvényt vagy részvényeket mutatnak tel az Intézetnél, mélyek legalább három hóval a közgyűlés nspjál uegeló-zálep írattak nevűkre
A részvények tetmntatásáról elismervény sdattk, mely Igazolásul szolkál a kikgyülésen Vklófftémétalré.
VAOYON.
MÉRLEG SZÁMLA
TEHER.
összeg
Pénzkészlet.....
Osztrák-magyar bank giró számla . . Magyar királyi pósta takarékpénztár . .
Váltók . ... .. _______. . . .
Jelzálogkölcsönök.......' .
Előleg értékpapírokra . . . . . .
Adósok .............
Kardos Sándor és társa (kefegyár) betéti társaságnál részesedés . . . , Értékpapírok . . . . . . . Ingatlanok ■ . . ..>...,. Kintlevő kamatok . .... . . . .
korona fillér
81450 43
103796 51
_ 185 19
1781575 44
2679025 79
6300
657157 71
20000 _'
676960 ' —
153539 44
31298 43
6191288 94
összeg
Részvénytőke . . .;.....
Tartalékalap ..........
Külön tartalékalap........
Nyugdijalap . . .. ...... .
Betétek .......... . . .
Hitelezők.......'.'...
Visszleszámitolt váltók......
Átruházott jelzálog kölcsönök . . . . A'menetl kamatok (1911. évre) . . . Fel nem vett osztalék ......
Bssisaás ( mult évi áthozat . 9201.77 """" ( f. évi tiszta nyereség 119647.17
korona
IMMMMHMMti
1000000 389934 37000 58993 3668384 43003 | 963854 247077 33677 500
fillér
56
71 II
55 07
128748 -94"
6191288 ! 94
Kolkr látván a. k.
elnök.
Dr. Pllhál Viktor s. k
felOgy. biz. elnök.-
Kelt Nagykanízaán, 1910. december hó 31-én.
Hertelendy Béla s. k. Knortzer Oyörgy s. k. Klelnfeld Ignác t. k
igS'g -elnök. igazgató. \ fókönyveló.
Jelen mérleget a bemutatott (Ó- és meiiékkönyvekket tetjeaen megegyezőnek találtuk: Keit Nagykanizsán, 1911. január 16-án.
Brandlhofer Antal a. k. Fischer Sándor s. k.
lelügy. biz. .tag.
tclügy. bi», tag.
Loewy Arnold a. k. lelügy. biz. tag.
Mérlegképes
könyvelő
magyar német levelező és gépiró mielőbbi* belépésre kerestetik. Akik a papir szakmát értik előnyben részesülnek. — Ajánlatokat bizonyítvány másolatokkal a fizetési Igények megjelölésével „Papir2400" jelige alatt a kiadóhivatalba kérünk.
Steiner Mór óraműves
NAGYKANIZSA.
Legpontosabb zseb, inga, fali és ébresztő órák, ilifmll gyártmányok. Ékszerek,' gyürük, fülbevalók legújabb divatuak remek választékban. Látszerraktáramban elsőrendű csíptetők, szemüvegek kaphatók 1 koronától feljebb. Minden órajavltást pontosan és szakszerűen eszkőzlők. Legmagasabb napi árban törött aranyat beváltok vagy kívánatra becserélek.
"FTR'1-.il-UsJ'.I'JL
B É
es
nyersolaj motorok nyersolajlocomobilok!
Csak
Szabó Emil és társánál
kaphatók. 4603
Budapeat, VI., Teréz-kOrut 46. ai. Benzin mótnrok. - Srlvógármotorok. Teljea malomberendézéaek. - - Árjegyzék Ingyen éa bérmentve.
fttt* Kérjük a rímre ügyelni, "Ma
Dunántúl legrégibb ékszerüzlete!
Berény József és Fia
NAGYKANIZSÁN.
Arany és azüat ékszerek készítése villanyerőre berendezett RlliiflittM
Nagy választék ékszer arany és ezüst árukban.
jlfVlrirtt a legnagyobb választékban rendes és kölönltges formákban.
Remek menyasszonyi ajándékok finom lalésben.
Legszebb női és férfi iniyénÜMH.
Szép raktár brillant, gyémánt és szlnas drágakövü tárgyakban.
Teljes étkezőlgésaletek valódi NÉ**
Hivatalos eltapiraO próbával ellátva.
Jutányos olcsó árak! Elndűi részletfizetésre li|
..akis slsl mMségS AlpatSkeaMt iTKiSaLSTSkBél..
NyoiilXloit a kiaértisltjátiau.) iftALA Hlrtafkladá ás Nymada lUmvénylárMiágt MayvnywuUjá^aa Na*$Uahwáa,
Megjelenik minden hétköznapon eete 6 órakor.
Imtolhli é» khtibrateii
NAGYKANIZSA
TELEFON-SZÁM 7S.
A iM>w'lii|'l M U»h»l«nk I MfcMttiMV ómért kUUA - Ki.-
írmtolc ■ ni >■■ér. niun iiUhiA m no «n ftf mlmMaíf.
és nyüUerct dijtibüut «xc-u lel * ki«iöhiv*t«l.
Z A LA
POLITIKAI NAPILAP.
HáclMi
t«4r
uArarrüi teái
*Mj»aii tmmtmi
Mti
IK tp Mm I Ntgyádém UO Nnfr^iii tW .. Httwn 7,— . j FékW* Mg' E|«ti km 14." , Kfta éni Ift- #
Efjw wáa 4r« * MM*.
Hittanéi it. Ml tdM<rik<ÍMli é* ■> uji«li)ri »»ctfi 40 BMr
kwoM. — KI
émI^ÍHMÉI o
M ei
XXXVffl. évf, 18. szám.
Nagykanizsa, vasárnap, 1911. január 22.
■ mmiiHMii. * .
Zab Hírlapkiadó éa Nyomda Rt.
A politikai hét
MtCykMliia, januát 21. !
Innen a vidékről valami csodálatos egykedvűséggel, közönnyel nézik a politika folyását még azok Is, akik máskor és más körülmények között lázasan ügyelik az Országházban történő dolgokat és szinte egész lélekkel átélik (vagy esetleg) átélvezik azoknak összes Izgalmait, —. most szinte előkelő (elsőbbséggel, érzéstelen lekicsinyléssel, bizonyos nagyúri unottság-gal bocsátják ki kezökből az "újságot Mintha'csak a nagy csendéletbe vonult Fejérváry báróval azt mondanák, illetve gondolnák magukban : .Ez smarn !*
Az ilyen közönyös lelki hangulat azután a maga (csodás, delejes rezgésével éppen ugy terjed tovább, mint a százak, ezerek agysejtjeiben keletkezett izgalmaa hatású rezgés. Ez a delejes rezgés a maga folyton táguló, nagyobbodó hullám-gyürüivel megszállja milliók agyát és bizonyára nem hagyja érintetlenül az ország os képviselők agyát; akik közöl azután a harciasabb lelkűek a különösen Csendesítő, közönyösitö hatás folyamata alatt nagyon sokszor meg megtapogatják a becses koponyájókat, hogy mi ördög történt ott belül; mi babonázta meg a bent széketö agyat; mi csendesíti le olyan érthetetlenül; holott máskor az izzani, égni, lángolni szokott, és a tüzéből fakadó gondolatok,' érzések heve gyújtó "érővet áradt át *z Országház levegőjébe s ezen át a rokonérzésű " képviselők agyába.
Mert hát kétségtelen ugyan, — hogy az ellenzék komoly akaraterővel ment bele a bank-vitába és eddig magas szinvonalon is mozog a nagyfontosságú tárgyalás; de a harciasabb elemek talán éppen ezt a nagyon komoly, magas szinvonalü tárgyalást nem ismerik föl olyan jellegűnek, amely igazán elkeseredett háborút, kérlelhetetlen obstruk-ciót jelezne. Hát az kétségtelen, hogy még obsfrukcló nincs. Talán még nem is akar lenni. Hogy lesz-é:
az még a jövő titka Ez nagyrészben bizonyára attól is függ, hogy az az erős politikai egykedvűséget, közönyt jelző hangulat, mely a perifériákról az ország politikai idegzétközpontja leié most állandóan rezeg, valami váratlan hatás következtében nem fog-e egyszerre megváltozni. Hogy egykedvűség, közöny helyett nem valami gyújtó erejű rezgéseket azállit-é majd egyszer csak az ezeragyu vidéki közönség. Amig valami ilyen fordulat be nem következik: a kétségtelenül magasi komoly szinvonalü tárgyalásokba lagfölebb aféle nagyon ártitian kimenetelű, Úgynevezett félreértések" füzdelödnek néha, mint aminő a Hieronyml-Zboray-féle incidens volt
Más zavaroktól, izgalmaktól legalább egyelőre nem igen kell tartani; mert ezidőtt — amikor az atmoszféra a parlamenten kívüli ellemek forrongása következtében elég súlyos — mélyebben fekvő és nyiltan föl nem tárható közös érdek is eléggé követelni látszik a parlamenti ellenfeleknek bizonyos mértékig föltétlenül megőrizendő kölcsönős megértését. Talán ez a megértésre való törekvés is hatással Van a parlamenti tárgyalások hévfókára.
Ámde aiért a kormánynak nem lehet, nem szabad nagyon sokáig gyönyörködni az obstrukció nélkül való magas színvonalú tárgyalásban; mert hisz neki még sűrgöS elintéztetni valói vannak. Az ujonc-javaslat, az 1911. évi költségvetés nagyon sürgős dolgok; amiknek záros határidőt szab az ügyek rendes folyamata akadálytalanságának szükségén kivül az a körülmény is, hogy a delegációk is újra összeülnek; s addig áz égetően sürgős ügyek letárgyalását! a Háznak ok vetetlenül át kell esnie. Lehet, hogy ezek a sürgős ügyek is befolynak majd arra, hogy a további tárgyalások is megmaradjanak a már elért szinvonalon és az erős küzdelem kereteit át ne lépjék, amikor ez esetleg semmi különösebb értékes eredményt nem helyez kilátásba.
Kilincselnek.
Ismét választ a vármegyf, (Saját tudósítónktól.) A vármegye megint válásit. Ezúttal olyan kivételeién előkelő és kiválóan ázép s fontos hatáskörrel körvonalazott pozíciójára, mely — még meg aem üresedett; valószínűnek látszik azonban, hogy érdemes és kitüiiő birtokosa legközelebb megválik állásitól és nyugalomba vonal. Tehát a kOzel jövőben sor kerti arra, -bogy ezt a pozíciót választás utján be kell tölteni.
Az Itt érintett Qgy még nem érett meg arra, hogy személyi momentumaival foglalkozzunk, de arra már igen, hogy a kortes-lavinát, a kilincselés forgalmát, a nepotizmus, az atyafiság nagy gépezetét mozgásba hozza; ezek az etöcutározáeok pedig viszont eljutottak abba az éreti, sót túlérett stádiumba, hogy kétes erkO'csi tartalmukkal és éppen a jelen esetben megnyilatkozó méltánytalan és korrupt jellegükkel foglalkozzunk. Éppen azért, mert az az előkelő álláa még be van tOUve, nekünk eszünkbe sem Jutna, hogy foglalkozzunk a megüresedés és újra való betöltés eshetőségeivel, de azt látjuk, hogy éppen ez a kímélet teszi lehetővé, hogy a vármegyei közvéleményt kevésbbé kimé-letes résnői egyoldalú kortesinfermációk-kai láasák el és ezt a közvéleményt olyan irányba lekössék, melyet ez később, ha .helyesebben lesz informálva, megbánhat. Az egyik oldalon megnyilatkozó nemes és köteles kímélet e kihasználása reánk, kik kötelezve cuk a közélet lisztes erkölcsei iránt vagyunk, azt a feladatot rójja, hogy azt az egyoldalú információt némileg kiegészítsük és ezzel útját vágjuk annak, hogy a tájékozatlanság olyan eredményt szüljön, mély a vármegye közönségének több Ízben megnyilatkozott elvi álláspontjával ellentétes. \
Tudni kell tehát, hogy erre a pozicióra bizonyára pályázni fog olyan vármegyei tisztviselő Is. ki a szükséges, kvalifikációval rendelkezik és a vármegyeszolgálatában kifejtett működése ugy időtartam, mint kvalitás dolgában ót erre az állásra minősítik. A vármegye közönsége tisztikarával szem'-en nem követheti el azt az injuríát, hogy a megüresedett állások betöltésénél a saját tiaztikerát mellőzze a közigazgatásnál úgysem a legfényeaebbek az előléptetési viszonyok és hfllOnöaen sokban olyan körülménytől függenek, melyeknek kevéa közük van a tisztviselő egyéni rátermettségéhez. Zalavármegye törvényhatóságának közönsége e tekintetben az esetek túlnyomó többségében' Igyekezett a méltányosság és, belátás álláspontjára helyezkedni éa a gyakorlatban bizonyos pragmatikái igyekezik követni, mely a feltűnő j éa elkedvetlenitően haló mellőzéseket ke- |
rfili. Hova is jutnánk, ha aa állások letöltésénél. a közgyűlések Ötletszerűen járnának el, vagy tág teret engednének a nepotíamasnak, vagy a protekció egyéb fajtájának A közigazgatási, vármegyei Uszt-viaelőatátua nívója képzettség éa munkateljesítés tekintetében általában nem a legkedvezőbb, aminek az az oka, ttogy a közigazgatási pálya túlnyomó esetben nem vezet oly messze, mint az állami és ezért az értékesebb elem szivesebben lest állami, mint közigazgatási tisztviselő, He a közigazgatási pálya ezen és egyéb ab ovo kedvezőtlenebb konjunktúráit még aszal li#mindinkább szaporítjuk, — bogy előkelőbb megyei pozíciókat nem magyal tisztviselőkkel töltünk be, néni olyanokkal, kikre nézve ez a pozíció a jól megérdemelt előléptetés legközelebbi stációja; ha a vármegye beléletében a protekciónak, az atyafiságos gazdálkodásnak Ily rend-. szer bontó befolyást engedünk, akkor igazán magunkra vessünk, ha ezzel munkakedvétől, a uját jövőjébe éa a vármegyei közönség józan méltányosságába vetett bizalmától fosztjuk meg az egész tisztviselői kart A közigazgatás reformja szőnyegen levő, aktuális kérdés éppen ma. Ha Zalamegyében bekövetkezhet aa emiitett eset, — melynek bekövetkezéséért pedig már rég óta alaposan dolgozzák a vármegyét, — akkor a választási rendszer megszüntetése éa a kinevezés mellett mi szolgáltatjuk a döntőéivel, aválasztáai rendszer kinövéseinek egyik klinikai példáját.
Magát az eaetet, melyet itt érintünk, — In concreto nem kell említenünk, hisz annak lényegéről a kilincselók tudósították már a vármegye minden törvény hatósági bizottsági tagját. De meg kell mondanunk, hogy a ki-llncaelésnek határozottan rerrdüzéfbóitló szándéka van és egy teljesen idegen, bár a protegálókkal rokon ember érdekében akarják a legnagyobb fokú aérelmet ejteni a vármegye tiutikarán. Ezzel a legfájdal-' masabb mellőzések történnének meg, melyek évekig káros nyomokat hagyhatnának, nem la szólva magában a mellőzésben rejlő közéleti igazaágtalanaágról. Mi ezért emeljük fel a közvélemény tiltakozó szavát, mely világosabb és a konkrét tényeket közelebbről érintő lesz, mihelyt ennek az ideje elérkezik. Egyébként biztat bennünket a remény, hogy közelebbi megfontolás után a protagáló körök la a * méltányosság és a vármegyei érdekek felfogásának helyesebb álláspontjára jutnak, mintán a vármegye közgyűlésein éppen ebből a tiszteletreméltó körből hangzottak el a legtartalmasabb, legszínvonalasabb és leghatásosabb filippikák a' helytelen irányú kilincselés és az erkölcstelen nepotizmus ellen. Ezek a beszédek bizonyára azokra aem maradnak haláata-nok, akik azokat elmondották.-
Első nagykanizsai =
és Dy^pJuszouefrakfár
HIRSCHLER JENÓ lli¥Miül/Síi. ff-it l (Virul Mrpiliti). =

Nagy válaaztékban: Legfinomabb bel- éSjkülföldl férfidivatöltönyszövetek, divat nádrágok 1 és divat mellények. , , , t.i .mai* .,
M iü MM szalonöltönyszövetek
állandó raktára- ===== OLCSÓ SZABOTT ARAK!
,rí i ■ 1 == Sznbö kellékek pyrtri Artinn.
4. OKUL
ZALA
191 I |inu<
lm ttuij virssityik ?
Két évi statisztika.
Ki hányszor volt közgyűlésen ?
- Saját tudósítónktól -
Fáradságos munkával statisztikát állítottunk össze Nagykanizsa r. t. város közgyűlési jegyzőkönyveiből a városi képviselők legutóbbi két évi munkájáról. A statisztikának a közelgő városi képviselőválasztások adnak aktualitást Természetesen az lett volna a legtöbbet érő, ha az egész' 6 éves közgyűlési ciklus kimutatását kOzölhetnők, de azért e két esztendő képe is fogalmatv ad arról a tevékenységről, amit a képviselők a rájuk bízott érdekekért kifejtettek. Természetesen a képviselőknek e statisztikában számokkal kifejezett szorgalmát illetőleg még ez adatok sem lehetnek teljesen irányadók, mert bizonyára vannak e számok szerint kevésbbé szorgalmasnak látszó képviselők, akik bizony többet lettek a város előrehaladása érdekében egyik vagy másik bizottságban, avagy minden hivatalos kereten kivOl is, mint olyik legszorgalmasabb közgyűlés látogató. A nevek mellett zárójelben kOzOII számok elseje azt mutatja, bogy az illető v. képviselő az 1909. évben hány városi közgyűlésen vett részt, a második szám pedig ugyanezt az ,1910. évre vonatkozóan jelzi Még csak annyit, hogy Nagykanizsa város képviselőtestülete az 1909. évben 11 közgyűlést tartott, 1910-ben pedig 7-et.
A választott képviselők.
I. kerület.
Heltai József(2-3) Kondor Adolf (9—7) Halpben Mór (7—6) Muzikár Vince (4 6) Danis Kálmán (2-3) Blau Oltó (6-6) Gártner Vilmos (1—5) Hirschler József (3—1) dr. Bród Tivadár (—4) Fischel Lajos (7—5) Szalay Sándor (3—3) Turek Oéza (6-5) Varga János (1—I) dr. Fried Ödön (9—6) Keller Mátyás (6-5) Hiltz Lajos (3—5).
II. kerület.
Oszterhnber László (4-3) dr. Pilltft Samu (3-11 Oszterreicher Bernát (6—1) Rosenbeim Samu (5—0) és utóbb Sxaváry Sándor (2—7) dr. Rotschild Jakab (5 6) dr. Weisz Lajos (9-8) dr. Lóké Emil (9-7) Ney Miksa (2-3) Oeisl Viktor (5—3) Bartos Géza (0—3) Veinovics Ede (7- 6) dr. Rothschild Samu (2-2) Rausehenberger Adolf (1—1) Schertz Richárd (10-?) dr. Fábián Zsigmond (10-4; Schavel Lajos (0-3) Weiszbérger Kálmán (7—3) Reinitz József 13—1) Bay OyOrgy (4-3). ' J
III. kerület.
Dr. Hajdú GyuU (2—6) Horváth OyOrgy (9—5)-Eperjesy Gábor (10—6) id. Orbán János (10-0) Fatér Mihály (l-l) Dénes .Lajos (6—2) dr. Villányi Henrik (6-4) Tóth Lajos (7—6) Kránicz József (1-2) Viola József (8-8).
IV. kerület.
Knortzer OyOrgy (5—2), dr. Tiipam-mer Rezső (3-0), Ujváry Oéza (10-7), Kovács Ferenc (6—4), Darvasjános (3-4),
S. Samu József (10-6;, Takács Péter.
-6), Scbmiedt Frigyes (1-2), Csóka Ferdinánd (1-4), Csóti Márk (6-0), — ás utfbb Lányi László (1-5).
V. kerület.
Dr. Fodor Aladár (7-7), Móger Károly (9-1), Bedenck Antal 12-4), Dolmányos OyOrgy (2—2), Nltb Norbert (6—2), — Major Boldizsár (0-3), Remete Oéza (4—7), Knauaz László (5—3), Oáapár Ferenc (-), Németh OyOrgy (1-3), — Czápáry Adám (l-l).
VI. kerület.
Plenner József (1-4), Kis Ferus József (2-3), Bunczom József (2—4), Bolf László dózsi (1 — 2). Horváth László csizmadia (0-4), Bolf Iván József (5 4), Dolmányos Antal (2—2), Mátéa József (4 5, Mihalecz József krénusz (4—4), Noválh István (2-2).
VII. kerület.
Major József (1—3), Hegedűs László, (4 - 8), Fajct Lajos (3—6), Horváth Joha-fiecz László XI—3). Anek László (2-2) ifj, Steazlin Ferenc (6—5), — Bagonyai Oyöigy (2—3), Pölai László gyuricz (2—3), Anek József (0—2), — Bunczom Ferenc (5—5), Oyőri László (5 6), ifjú Auef László <2—4).
A virilisták. Herceg Batthyány Ödön képv. Pálfy Alajos (4—1), Nagykanizsai tptár képv, Tripammer Gyula (7—3), Maláta és Serfőzde ti képv. Rosenberg Richárd (l—l), Zalamegyei gazd. tptár képv. Hertelendy Béla (5—3), br. Outtmann Aladár képv. Ooldhammer Károly (l-i-3), Franz Károly képv. Pongor Henrik (0-1), Délzalai tptár képv. Reinitz József (7—5), Nagykanizsai bank-egyesület képv. Szigeti Soma Cl—4), Déli vasút képv. Osskó Péter (1-1), br. Outtmann Vilmos (—), báró Oultmann Ödön képv. Radnai Jenő (I—1), br. Outtmann László képv. Lendvai Samu (3—4), Izraelita bit község képv. dr. Neumann Ede (2 - 3), Weiaz Tivadar (0—1), Ujnépi Elek Lipót (8—6), Nagykanizsai tárházak képv. Kertész Lajos (3—2), Bogenrieder József (1—2), Babóchay OyOrgy (—), Zerkovitz Lajos (2-2), Weiser József (0-1), Nép-takarékpénzlár képv. .dr. Havas Hugó (4—4), Rspoch Gyula (4—1), Stern Sándor (3—2), Blau Lajos (8—4), Szeszfino-mitó képv. Fleischner Miksa (7-3), OrOn-hul Alfréd (1-2), Sebestény Lajos (4—0), Ledovszki Ernő (0—1), GőrOg keleti hitközség képv. dr. Sabján Gyula (7—6), Armuth Náthán (O-t), Verő Henrik képv. Ebenspanger Leó (10—7), Ozv. Schulhof Adolfné képv. dr. Bartha József (4—2), Sonnenfeld Vilma képv. Unger Uilmann Elek (6—4), dr. Szabó Zsigmond (6—1), Grflnhut Henrik (3—2), Sartory Oazkár (0-1) Millényi Sándor (4—2), Závody Albin (0-1), Kúő József (0-4), Strém Vilmos (0—2), Strém Tivadar (4-2), Ozv. Szeidmann Samuné képv. Roaenberg Miksa (3-6). Hertelendy Béla (5-3), doktor Szekeres József (3—1), . doktor Schvarz Adolf (7—3), Sommer Sándor (6—3), Dr. Szigety Károly (7—1), ujnépi Elek Ernő (6-3), ujnépi Elek Oéza (l-l), dr. Plihál V.ktor (3 - 4), Konold Frigyes (3—3), Nagykanizsai segély-egylet szOv. képv. Ekek Miksa (5-0), utóbb Milhofer Kálmán (0—2), Tóth Hérics Jánosné képv. Freyler Adolf (0—3), Hlatkó János (2-1), Unger Uilmann Elek (6—4), Ozv. Dobro-vics DömOtOrné képv. Dobrovlcs Milán (4-5), Pollák József (3-2), Belus Lajos (3-2), Tóih István (7-5), Lówy Adolf (0-2), Bun Samu (3 4), Beitlheim Győző |3—4), Pesti magyar keresk bank képv. Forbát Arthur (4-1), Haba . Pál (4-51, Frank Vilmos (3-3), Reichenfeld Győző (-), Relchenfeld Oyula (0-2), ön". Szukícs Nándorné képv. dr. Országh Lsjos (3—2),. 0z«. Wágner Károlyné képv. Sanvéber József (0-1), Weisz Adolf (—), Sommer Ignác/(3—1). Berdin Kálmán képv. Matán;.'ödön (0-8), SchOnfeld Nándor képv dr. Miklós Dezső (4 4), Leitner Ödön (1—2), özvegy Rosenfeld Adolfné képv. Rosenfeld József (4-1), Lővenfeld Joachim (4—3), Nagykanizsai Caszlnó képv. dr. Ollop Mór (11-6), Aczél Pál (—). özv. Vidor Samuné képv. Bartha Lajos (9—3), Schvarz Olló (4-1), Ozv. Schvarz Samuné képv. dr. Schwarz Károly (3-4), Lóvy Arnold (5—5), Ozv. Rosenberg Jánosné képv. dr. Rosenberg Mór (3—1), Welllsch József képv. Rosenberg Ernő (0— lljoslfovlcs Mlllvoj (1—3), Leitner József (2-3), Weisz Bódog (-). Irmler József (0 4), Pollák C. Rudolf (—),Ebenspanger Leo(IO-7),Ozv. Oblidál koprádné (-), dr. Moch Oszkár (0 2).
Más megyék és városok
- Székesfehérvár félmilliós 6t0k-eégt. Székesfehérvárról írja tudósítónk: Harmadéye történt, hogy Nagy Sándor dr. cecei földbirtokos , meghall é Összes, mintegy másfél millió koronái levő vagyonát jótékony célra hagyományozta. Ebből a hagyálékból 516.20Ö korong jutott Székesfehérvár városának és pedig egyOtOd része a beteg- és aggintézet részére, négy-ötöd része pedig a városi árvaház céljain. Az örökséget a rokonok egy része pörre! támadta meg, azonban a felek közölt egyezség jOtt létre. A három évig húzódó hivatalos eljárás után tegnap végre megkapta a város a félmilliós Örökségei. Kis-leleky Károly dt. városi tiszti FőOgyész tegnap vette fOl Budapesten értékpapiro-sokbsn és készpénzben, a kerekösszegben 516.200 korona 12 fillérnyi hagyatékot. A pénz fölhasználását illetőleg a városi tanács legközelebb részletes tervet dolgoz ki, melyet azután a közgyűlés elé fognak terjeszteni.
= A városok állami segítése. Pozsonyból jelentik: Pozsony városa Hieronymi Károly kereskedelmi miniszter közbenjárását kérte a városok állami segítségének három millióról négy millióra való fölemelése érdekében. A kereskedelmi miniszter most levélben értesítette Brolly-Tivadar polgármestert, hogy a belügyminiszter tervbevette a városok közigazgatási kiadásaihoz való állami hozzájárulás fokozatos fölemelését, nem Ígérheti meg azonban, hogy az 1912. évi állami segítség mértékére már most érdemleges határozat hozassék, mert az az állam pénzügyi helyzetétől függ.
A kanizsai posta forgalma.
Az 1910 évi etatieztlka.
Fejlődés és emelkedés.
— Salát tudósitóoktói. — A nagykanizsai I. számú posta és távíró hivatal (főposta) forgalmáról alább ér-dakes adatokat talál az olvasó. Olyan adatokat, melyek érdekesen és mindnyájunknak jólesően jellemzik az itt lebonyolított igazán imponálóan nagy forgalmat. Ezek talán a legérdekesebb és legjellemzőbb adatai Nagykanizsa üzleti életének és ezért érdemesek a följegyzésre. A főnökség szíves előzékenysége folytán módunkban van kOzölni a következő adatokat, melyek kOzött csupán a telefon helyi forgalmára kell annyit megjegyeznünk, hogy évente kétszer szokták egy-egy napon át megolvasni a helybeli telefonbeszélgetéseket és igy hozzávetőleg állapítják meg ennek évi forgálmát. Ime az adatok:
Ajánlott levél feladatott 58.224
. . . érkezett 73.695
Csomagéapénzealevél feladatott 79 762 , . i érkezett. 91.924 Távirat-feladatott 37003
. érkezett 41.156
Aklnzófejfájást és álmatlan-ságot nagyon gyakran a rendetlen emésztés szokta okozni. Tudományos értesitésekbfii látjuk, hogy a bécsi ideggyógyászati klinikán a természetes rerenczJózsef-keserd vizát azért alkalmazzák előszere-tettel, mert a Ferehcz József-viz sokszor már nagyon kis mennyiség elhasználása után számos betegségi tünet alapokát kíméletes módon megszünteti. Kapható ásvány-vlzkereskedésekben és gyógyszertárakban.
Távirat átmenő roft HW 404
Telefonbeaiálgctés inimnbén 7.741 . átmenő . Í6.93& , helyt forgalom 442 936 Postautalvány befizetés 59875 datáfr, 3.419.463 K . kifizetés 76.445 drb., 4,759949 K « Postatakarék éa chegue befizetés 35.309
drb., 6,823.33p K Postatakarék és cftegue kifizetés 5345
drb., 2,123 132 K Távbeszélő állomások száma 209, melyből aa 1910. évben huszonötül létesítettek.
A nagykanizsai 1; számú m. kjr^pósta és távirda hivatal rendszeresített személyzeti létszáma: 32 tisztviselő, 24 altiszt és szolga.
A pósta forgalma minden irányban emelkedett és az Összes évi jövedék 275608 Rorona összegre rúgott, 11.000 koronával haladva meg az előző 1909. év összes jövedékét.
A pályaudvari és kiskanizaai postahivatalok adatai e kimutatásban nem foglaltatnak benne.
Kathreinerféle Kneipp -maláta kávé
atélápbetsttea eHbyel folytán aapaata Milliók fossák. Egyedll Ifaal aaaláil kávái Oloaó ás a ofláaaaágaa. a
Hírek.
Cifriikődó nyomorúság, a
— mMlt mond a világ?" — Irta: Kanizsai asszony.
Hivatalnokéknál tanácskoznak: bálba kell vinni a nagy leányt. Mert, farsang van. Mert hadtLJkflJjOq. jpcgérfy leány. Mert hálha akad valaki. Mert ott lesznek a titkárja és mert akkor hogy képzelhető el.'fiogy ők ne legyenek ott.
S legfőképpen az utolaó argumentum dOntő halála alatt megkezdődnek a rendes báli elókészÖlelek Az apa felhsjtja a pénz ügynököt, otthon megjelenik a részlet ügynök a szOvetmin iákkal, azután jOn a házivarrónő, robotolás az üzletekben. Idegea sürgés-forgás, álmatlan éjszakák Hlán bál estéjén az anya és leánya vadonatúj selyemruhában, sugárzó arccal, a papa feMrisllell, feszülő szalonruhában kissé fanyar kedvvel hajtatnak el.
Más. Kardoaék otthon vannak január huszonötödikén éa tizenkettedikén, febraár tizedikén éa huazadikán. Finom merített
BTJTOEOK .T-*
Nagy raktárt tartok a legegyszerűbb éa a legmodernebb
Háló és ebédlőből.
Mfe rétilstazettan i lUith lilttiilii mellen
Mindennemű kárpitos bútorokban u. m.
BALÁZSY E. I Szalongarniturűk,
j divítny ős matracok.
t
kárpitos én butorkermkedésében Nagykanizsa, Caangory-ut Takarékp. épQlc
KtadkivOÜ aaolid Arak.
19Í1: Január 22.
ZALA
papim nyomatott értesítés adta ezt tudtul.. Kardosék, bár a végrehajtó gyakori vendégük, tudják, mivel tartósnak társadalmi állásuknak, — a világnak. A zsúr napján eszeveszett kavarodás van a házban. Mindenkit mqzgósitsnsk, férjet, cselédeket és vicénél. Kt utnő gyűrött pongyolában, kinzó migrénnel áll a készülő szendvicshalmaz előtt. A gyerekeket a hátulsó udvari szobába internálták; a szobaúr nappal nincs otthon. Szomorúan gubbasztanak a sötét hideg szobában a kis apróságok és szótlanul fogyasztják a silány ebédet, a melyet hevenyében készítettek számukra.
Megint más. Egy állítólag köztiszteletbe ||i5 család. Tartozik fűszeresnek, házmesternek, ^zenesnek, pucerá|nak,'ax egész kornyéknek. A fodrásznó csak akkor fésüli ó nagyságát ha járulékát naponta előre lefizeti. Ó nagysága "ezért husz darab hiteibe vett loknit tűz, hitelbe tizián-szi-nüre feslett hajába, frizurája olyan, mint egy görög hetéráé. Mert elvégre az ember nem tésfllködhetik maga. Ruházatát egy előkelő cégtől szerzi be, nem a szuterrén-ből. A délutánokon barátnőivel versenyt sopánkodik a drágaságon.
Nincs túlzás ebben a néhány, hevenyészett vázlatban és a végtelenségig lehetne efféléket felsorolni a középosztály jellemzésére. Ha lelkiismeretes statisztikai adatokkal mutatnók ki, hogy milyen uton és milyen áldozatok árán telnek ezek a köny-nyelmü, léha kiadások, megdöbbentő dolgok kerülnének napfényre. Ennek a métely* nek, a könnyelműségnek legfőbb terjesztője a nagyzolás, az úgynevezett szegény gőg, a látszatra berendezkedett életmód, porhintés. A régi szállóigének, a noblesse oblige-nak modem variálása, hogy — a , szegénység kötelez.
Ahelyett, bogy bátran és becsületesen viselnók a szegénységünk terhét, sdósságba keveredünk, feláldozzuk nyugalmunkat s . tönkretesszük cssládi boldogságunkat és kölcsönösen csaljuk egymást mind a látszat, mind a világ kedvéért.
A világi — Milyen nevetségesen üres fogalom egy hétköznapi szürke ember sxáinára.
A világ I Ki az a világ I Az utclra ha kimegyünk, bizonyos, hogy száz ember közül kilencven nem ismer. Ki az s világ I Törődik valaki velünk? Szolidáris vslaki velünk? Vagy a velünk lépten-nyomon történő igazságtalanságok nem azt bixo nyitják-e, hogy milyen rettenetesén egyedül állunk ?
Ki az a világ? Ha jó módú vagy — pamanázol, ha szerényen élsz, koldus kutya vagy. Ha adakozó vagy, tüntetni akarsz, farizeuskodol. Ha nem, zsugori. Ha kedvez a. szerencse, stréber vagy, ha neht, hülye vagy, kiröhögnek. Ha boldog
ÉH
I
cukorkáná
UkftiÉi. fUrtUí ti kint illii ilici jobba
■m
itovttfl
Ytsárllsnál szonban vigyázzunk júl és kaUroxollan Xálky' f#Ut k#rj nk , mtvsl sok kastgnlalan alániala van
1 doboz fO fillér.
Csak MÍTHY-ftlál fogadjunk, el I
családi életét éisz, látsuf; ha nem, .tudtam, hogy ez lesz a vége, — higyje e1,' nem is csoda.' Ha pedig rászorulnál valakire, ha bajba jutsz, akkor tudod csak meg igazában, mi az a világ, ugy magadra maradsz, mint az elhagyatott, puszta országúton a magános határjelző.
Négy fal, ba puszta, ha kopár is, de a mienk, a mi otthonunk, — ez a világ. A munka, a mely feledtet velünk gondot, sorscsapást;^ a legjobb barátunk, a mely nem csal meg bennünket soha, a mely szabaddá, függetlenné, büszkévé1 tesz, kibékít sorsunkkal, legyen ax íróasztal, tű, szerszám vagy főzőkanál, ez a világ.
— Megsemmisítették ax Ipartestületi válaaxtást. A nagykanizsai ipartestületnek a mult esztendő tavaszán volt a tisztújító közgyűlése, amikor a régi konzervatív rendszer össxes képviselői kibuktak az egyesület vexetőaégéből. A választást azonban megfelebbezték, még pedig a csizmadiák nagy táborának tagjai, kik közül egy sem jutott be az uj elöljáróságba. A felebbezés alaki kifogásokat tett a választás ellen, azt mondván indokláaá-ban, hogy az uj alelnök Flschel Lajos, a Zala r. I. volt igazgatója, úgyszintén Weistr János gépgyáros egyáltalán nem is ipatosok, Bazsó József kovácsmester pedig annak dacára bekerült az elöljáróságba, hogy még nincs is 3 éves egyesületi tagsága, amit az alapszabályok ehhez megkívánnak. Még azt is kifogásolták a felebbezők, hogy állítólag nem tagok is szavaztak meghatalmazással a választáson. Az ipsrtestület annyiban reflektált a felebbezésnek ezen indokaira, hogy Fischel Lajos (aki egyébként már leköszönt alelnöki állásáról) könyvkötői iparigazolvánnyal rendelkexik, Bazsó József pedig tényleg csak 2 éve tagja az ipartestületnek. A városi tanács, mint a felebbezési fórumként szereplő iparhatóság s kifogásolt szabálytalanságokat nem tudta ugyan megállapítani, de viszont felhívására az ipartestület sem tudta igazolni a választás szabályszerűségét. Nagyon sok szavazólap elkallódott ugyanis a választás óta, azonkívül a választási okiratok is snnyira hiányosak, bogy azok sem tudnak tiszta képet nyújtani a választás lefolyásáról. Mindezek törtéhte u'án a városi tanács tegnap délutánitanácsülésén foglalkozott a felebbe-zéssel és tekintettel a vizsgálatnak fentebb vázolt negativ eredményévé, megsemmisítette az ipartestület választását, uj választást rendelt el és utasította az iparbiztost, hogy ezt az ipartörvény és az alapszabályok szigorú Szemmeltartátával eszközölje.
— .Tanácsülés A városi tanács tegnap délutáni tanácsülésének, mondhatni, szenzációs tárgya volt az a határozathozatal, mellyel a nagykanizsai Ipartestület legutóbbi lisztujiló választását megsemmisítette. Ezt ugyané rovat más helyén közöljük. A tanács ezenkívül csak érdektelen folyó városi ügyeket intézett el.
— Irodatisxtl kinevezések. A hivatalos jsp mai száma közli, hogy az igazság-ügyminlszter Szedtnik Benő zalaegerszegi és Bachinger Imre sümegi jirásbiróságí, vslamint Papp Sándor zalaegerazegi törvényszéki írnokokat irodatisztekké nevezte k|.
— Előléptetett tanítók. A hivatalos lap közlése szerint s kultuszminiszter Kászonyl Milán zalaegerstegl és Saueimann Mihály nsfakanlrssl áll. polgári iskolsl tanifójtat a IX. fizetési osztályba lép-fette elő.
A Zala „ figyelmeztetése. Több fölmerült esetből kifolyólag a Zala részvénytársaság tisztelettel közli, hogy a Fischel Fülöp Fia cég könyv- és paplrkarfcakedése teljesen különálló vállalat, a Zala részvénytársaságtól, eztjjt kérjük, hogy a tőlünk beszerezni szándé-kott nyomtatványokat szíveskedjenek egyenesen irodánkban (Kazincy" utca 3. sz.) megrendelni.
=r- Dr. Neumann Eda főrabbi előadása. A magas színvonalú, előkelő .Országos magyar izraelita közművelődési egyesület," melynek báró Hercog Mór és báró Outmann Vilmosné az elnökei, dr. Hevesi Simon és dr. Neumann Arminné a társelnökei, e hó 25-ikén este bórakor Budapesten a .Pestei Lloyd társulat" dísztermében (Mária Valéria u. 12.) nyíl-vánoselóadást rendez, melyen dr. Neumann Edeelőadást tart „Azsidóság optimizmusa", dr. Hevesi Simon budapesti főrabbi pedig a „Majmonides világfölfogása' dramel.
— Gyászrovat. Ax elmúlt héten elhunytak Nagykanixsán: özv. Németh Gyuláoé sxül. Ehrenreich Mária 50 éves cseléd, Tóth Józsafná szül. Penczinger Anna 59 éves. kovács neje, özv. Lukács Jánosné szül Németh Julianna 94 éves napszá-mosnő, öri János 57 éves . ujsághordó, Lufi József 22 hónapos, Keszei Lajosné szül. Barcxa Mária 49 éves posta altiszt neje, Németh Jóxsef 22 éves köxkatona, Orlof Mária 48 éves varrónő, özv. Lublitz Simonné szűl. Milhofer Irma 73 éves magánzónŐ, Szabó Miksa 48 éves biztosító titkár, Bujánics Ottó 14 éves borbély-. tanonc, Martinecz : Erzsébet I hónapos,
Krisztián Oyörgyné szűl. Horváth Katalin 64 éves földmüvesnö, Wenter Adolf 51 alkusz, Újlaki Anna í hónapos és Krsj-csovits Gabriella 15 napos.
— A balatoni hajózás. A .Balatoni Szövetség" föltérjesxtést intézett a kereskedelemügyi minisxterhex a jobb balatoni hajóközlekedés érdekében. A Szövetség fölterjesztése szerint a forgalmat lebonyolító négy gőzhajó, nem képes már a mai igényeknek megfelelni. Ezért okvetlenül sxüksóges egy ötödik hajónak építése, ami részben a kormány áldozatkészségével rövid időn belül meg is valósulhat.
— A azent Imre kollégium uj prefektusa. Ax esztergomi hercegprímás a budapesti szent Imre kollégium nemrég megüresedett prefektusi állására dr. Weber Pal nagykanizsai származású fiatal hit-, tudort, a bécsi Augustineum volt növendékét nevezte ki.
— Házasságok Az elmúlt héten házasságot kötöttek Nagykanizsán: Szeder János napszámos Vigh Annával, ;Holl Já-nó's földműves Oozdán Katalinnal, Glavák József póstaszolga Sándor Juliannával, — Bánfi Ferenc földműves Tólh Teréziával és Saáry Akos zongoramester Slezák Etelkává! (Budapestről).
I • # *
A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet február 1-én tartandó nagy cirkuszelőadására többrendbeli férfi és állat-jelmezek rendeltettek Drezdából, melyek február hó 3-án délelőtt Jutányos árban eladatnak. Vidéki érdeklődők bővebb felvilágosítást kaphatnak az egyesdtet elnökénél, dr. Szekeres Jóxssfné ursssionynál Nagykanizsán.

m
í\
mt<
kivnló boc* t'B
üthtumoa gyogyfon Anyuim iia hélyagbajoknál, köitványnél, rzukqrbeteQiáfinél, vdrhaaynH cmész-téliéWAIagiésIiiervuk liuriitjiilii.il kliilnólialww, TirntfimlKviinttnti)nvinyitli
SAM
tTOM
oMzo-nAj&k
rnitxk h<x&zn<xlr ntxJi
SPoteiCtcwt-
foiMJLcUkt?
. . az arc üde, friss és fiatal [efl lesz tőle
számtalan nő köszönheti neki szipsigit és szeren-cséjit
az arcot teszi
előkelően mattá
fert friert
mert
millió esetben igazolódott be csodába illő hatása
senki sem használta mig eredmény nélkül
eltüntet mindén szépséghibát
npInmiMtutM ,•/ ijiI4I«M>ni.
ÍCHUUTM AliOST "5S
>,I| »|. S«| \ rt(.i'| fn[ 11» vilUIm
i V, kuinlí isli'til I,
lert puhítja a bőrt
esti világitásnál csak Yes lert Porcellán Poudertől tesz gyönyörű az arc
minden szépitöt pótol, de lert a Yes Porcellin Poudert nem pótolja semmi
a hites vegyész bizonyltja' Wert hogy minden poader közül az egyedüli ártalmatlan
A Porcellún Pouder csak akkor valódi, ha a doboz tetején a Yes szócska áll.
Kapható az egész világon mindenütt.
Központ; American Porcelain Powder Go. Ltd.
New- York 160. Broadway.
Főraktár Ma&vnronzAfL részért
BUDAPEST,
IV- *er., Kecskeméti-utca 8. VÍJI ker, Rákócziut v aa.
Árak j'— éa j.— teraaa
| Raktárak Nagvkamtraám
Wonyó Mihály, OHtsck éa Qmf. JKohn L Iaíjoz, Lőwy Sdnd&mi, Mohijait Károly.
4 oldal.
ZALA
ivi i. |*naar ia
— A legszeszélyesebb művésznő. Egy kanizsai olvasónk jrja nekünk: Jászai Mari asszony nyilatkozott a lapokban, hogy amit 6 Ujhézi Ede művésze léről mondott, azt nem nyilvánosságnak szánta, hanem csak privátvéleménye volt. Jászai asazony mostani szereplésével bebizonyította, hogy egyike a legszeszélyesebb művésznőknek. A nagy tragika túlzott sze-szélyetked étéiről jellemző ez az esel. Bihari Ákos, a volt kanizsai direktor, mesélte nekem róla még kanizsai színigazgató korában:
— Kezdő színész koromban egyszer Nagyváradra jött vendégszerepelni Jászay. Valami ódon, Victor Hugó-féle drámát, a Tudor Máriát vette elő a társulat vendégjátékra. Mégindultak á próbák.' Jászai Mari nagyon elégületlen volt. Mindjárt az első próbán kijelentette, hogy a partnere nem tatszik neki és vele nem is játsza le a darabol Ott álttsm én is a színpad egyik sarkában, amikor egyszer Csak arra kerül a dühös tragika és rámförmed:
= Hát maga mit Játszik a darabban?
— Én... kérem .én semmit. Én még csak kezdő ember vagyok — feleltem.
Jászai megnézett és azt mondta:
— El tudná játszsni azt a szerepet?
— Hogyne kérem, ha ideadnák...
— Hát maga fogja játszsni, — mondotta jászai Mari és azzal nyomban odament a rendezőhöz és nyombsn kijelentette, hogy határozott kívánsága, hogy én legyek a partnere. Rendben volt a dolog, betanultam a szerepet. Előadás előtt Jászai egy pár utasítást adott, s többi között, bogy szőke parókát vegyek a szerepemhez. Lement az első felvonás, amelyet majdnem egészen az én monológom töltött be. Elégülten fogadtam a tapsokat s ragyogó arccal siettem Jászaihoz, bogy megkérdezzem, hogy volt velem megelégedve. Mint egy fúria, szinte őrjöngve rontott rám és ugy (megrázott, mint Krisztus a vargát.
— Gazember I Nyomorult 1 Poltron I kiabálta éa alig tudtak kivenni a kezei közül.
— Mi baj művésznő ? kérdezték tőle.
— Miféle paróka volt ezen a gazemberen?
— Milyen paróka? Hát szőke, mint ahogy a művésznő meghagyta, — szőke paróka.
Mire 6 még mindig magán kivűl, igy kiáltott fd:
— Szőke, igen, azt mondtam, 3e nem vörös és ez s zsivány tönkretette a szerepéi azzal a vörös parókával I
— A Székely-féle javaslat és a jogi vizsgád Minthogy a Székely-féle javaslatból pár hónap múlva törvény lesz, mindazok, a kik a törvény életbeléptéig doktorátust
~ nem szereznek, csak két évvel később tehetnek Ónálló ügyvédek. Akik azt akarták, hogy az aj törvény rájuk ki ne hasson és Igy két évet nyerjenek, forduljanak a Dr. Dobó jogi aemmariumához (Kolozsvárt. Bolyaiig 3.) melynek segítségével hat hét alatt Ideijeinek egy szigorlatot. Ez annál Is Inkább tanácsos, mert a beállott egyetemi rendszerváltozások következtében a szigorlatok anyaga aránytalanul nagyobbodott. Az Intézet kikölcsönzi a tankönyveket helyettesítő, as összes szigorlati kérdéseket felölelő jegyzetelt, melyekből otthon elkészült jetölteket rövid re kapituláló kurzus során készül elő. A .Jogi vizsgák letétele' c. most megjelen, könyvet díjmentesen megküldi.
— A gyermekápolás nsgy problémája mégoldást nyert, lla ugyanis az elválasztás Idejétől kezdve „Phoephatine Pdllérea' világhírű gyermektáptzerrd tápláljuk a gyermeket, sohasem kdl bélhuruttól avagy gyomor zavartól ladanf. A legelőkelőbb gyemek-orvosok tapasztalata szerint a Phosphatlne Fdlléres-né! nincs jobb éa értékesebb tápszer, mert kelleme* izu, könnyen emészthető, a logzást megkönnyíti és hlzíosltja a caont-rendszer fedődénél
—— Saturnia mozgó cigányzenével Tegnap este volt a legújabban iámét kél napra cigányzenévei hirdddt mozielőadás a Szarvas szállóban levő Saturnia-mozgó-féoyképszinházban. A zenét SdrkOzy Dezső teljes zenekara uplgáltalta nemcsak a pompás, mulattató és tanulságos képek zenekíséretét látva el, de két kűlón nagy aeneszámmal ia gyönyörködtette.á megjelent szépszámú uri közönséget. A mozi műsora általánoa megelégedést keltett, a jeles fiatal cigányprímás és bandájának játékát pedig megtapsolták. Ma este sz egész előadást 6. és fél 9 órakor a cigányzenével együtt megismétlik.
— A Legényegylet táncgyakorlata. A nagykanizsai kath. Legényegylet holnap vasárnap este fél 9 órától kezdődőleg a Polgári Egyld nagytermében táncgyakor- I latot tart. Belépti dij személyenként 50 fill
— Aa elterjedt házfcser. A folytonos kereslet a .Noll-féle sósborszesz és só" i után igazolja annak eredményes használható-ságit, nevezetesen mini fájddom csillapító, reuma elleni szer. Üvegben 1.90 K Szállítja I naponta utánvétellel Apotheker A Noll k u. k. JHoffíiferant, Wien, I. Juchlauben 9. A ' vidéki elárusító helyeken határozottan NolU féle készítményt kérjünk annak védjegye és aláírásával.
- A Rose nyelviskola tanfolyamai iránt mindinkább nő sz érdeklődés. — A február dsején meginduló uj ciklusokra már is igen soksn jelentkeztek, ámbár s hivatalos beiratási nap caak a jövő vasárnapra, f. hó 29-ére van kitűzve. Ezenkívül a Rose tanár ittmaradáaával a rég vajúdó .Társalgó Kör" eszméje is a megvalósulás stádiumába jut, amenyiben husz oly egyént sikerűit eddig a Kör céljaira megnyerni, kik az angol, illetőleg a francia nyelv továbbgyakorlása szempontjából vesznek részt az uj alakulásban.
- Kafé'Agép. Mióta a kelmefestéa 4a a ruháknak vegyilog való UszUtáaa Iparazerüleg
űzetik, hiányát érzik a tzakbeli iparosok egy oly gépnek, mely a srovrlcbnéli portéiagrénb nem odavaló anyagot telítsen kitiszUtja. Mayer Károly nagykanizsai runafeatd ét vegyUszotó, ki oly szúk keretekben kezdte mag ezen Ipart, és kinek most már * lei(UiodsrnebbQI berendezett gyár* van, evy oly zaeniáliaan konstruált korforgó kefélővépel Idáit fal Aa szabadalmaztatott, mtUyal az szeszben, vagy feltett állapot ban lévő bármely alakú éa minőségű rúnát, szőnyeget, plüst, bársonyt, szőrmét függöny és más dolgokat Uaatá'aéa por menetessé ki le-bet kefélni. A körforgé kefélógép ruhatárakban, szüetiparban a szállodákban sikerrel han-nálható, a »egy tisztité intézetekben pedig külónösen a következőkép használható. A benzinben kimosott, illatve kitisztított ruhát szárú levegőn kall szárítani a teljesen kiszáradt állapotban a port és minden más anyagot a szövet rostjai közIlT teljesen ki lehel kefélni, a nedves kefével pedig azépen át lehet búzol, melynek megtörtént* után a célnak magtelalélőleg Jól kivasalni A körtorgö keféló-gépre Vonatkozólag — melynek egy vasalólnt*-selből sem szabad hiányoznia — Úsyer Károly nagykanizsai vrg)Usitito iMézettulajdonos szívesen ad fel világosit *st
— A Nyugat Ignotus, Osvát Ernő és Fenyő Miksa szerkesztésében megjelenő kitűnő szépiroddmi modem folyóirat január 16>-lki száma a szokottnál nagyobb és igen érdekes következő tartalommal jelent meg: Ambrus Zoltán í Tolsztoj és kritikusai. [Első közlemény]. Móricz Zsigmond: Az isten háta mögött [Regény II] Lányi Sarolta: Versek. Babits Mihály: Huszadik, huszadik század. Ady Endre: Versek Karinthy Frigyes: Esik a hó, [NovellaJ Füst Milán : Versek. Bán Ferenc : Szerdától—szombatig. [Regény. V.j Hatvany Lajos: Herczeg Ferenc mint philo-soph Heltái Jenő: Párizs [Vers.] Laczkó Géza: Mester a konyhán. [Novella.] Ignotus: A politika mögül. Bálint Aladár: Morus Tamás. Mindszeti litván : Versek. Figyelő: Ignotus: lnterregym. Kuncz Aladár: Kolozsvár és kultura. Lesznai Anna: Marté Clarle Marquerlte Audoux könyve. Lengyel Oéza: Erzsébet királyné emléke Lengyel Oéza: jeean Francois Rtffaelll.Kengyel Oéza: Uj művészet a színpadon. Bálint Aladár: Bíró Lajost Ki* drámák. Nagy Jánoe: Lengyel Ernő : A vidéki tajtó szoclologiájához. — Mindszenti litván i Molnár Antal i Veinek Bálint Aladár: Wagner Slegfrled a Vigadóban. lllrek a Nyugat kóréból. Helyreigazítás A AIvugat főmunkatársai i Ady Endre, Ambrus Zoltán, Babits Mihály, Hatvany Lajos, Móricz Zsigmond• Á ,Nyugat" előfizetési ára: egész évre 30 K, félévre 10 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: V. Mérleg utca 0, Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a kiadóhivatal.
Afc miniszterek Bécsben.
A politikai halyaet.
Katonai dolgok.Si
— Saját tud&itónk i'ltfon|«lentéat —' .
Béce, Isnuár 31.
Khueri-Héderváry gróf miniszterelnök tegnap esté Bécsbe érkezdt. Ma reggel hosszasan tanácskozott Hazay Samu honvédelmi miniszterrel, — akivel azután az outrák miniszterelnökségre ment, ltol a katonai bűnldő perrendtartás reformjáról folyt tanácskozás. — A tanácskozás után a miniszterelnök meglátogatta, a főherce^ géket, kiknél tolmácsolta tt 'magyar kor-máay újévi űdvöddét. Khuen gróf holnap kűjön kihallgatáson jelenik meg a királynál és délután visszautadk Budapestre.
Buatapaet, január 21.
A bankvita tegnapi kilencedik napja szép parlamenti aikert hozott Mezőssy Béla volt államtitkárnak, a képviselőház e régi tagjának, aki valóban nagy tudással kezelte a Kossuth-párt szempontjából a bankkérdéd és oly éles vágásokat ejtett a kormányon, hogy utána maga a miniszterelnök kénytden volt felszólalni és elhárítani magáról a felelősséget bizonyos munkspárti .sajtótermékekért. Ms Polónyi Oéza szándékozott kibeszélni sz ülést, amelynek végén Szmrecsdnyi Oyörgy a Pool-Ogyben interpellált.
Oróf Andrássy Gyuls ms is megjelent a Házban és élénken érdeklődött ugyan a bankvita esélyei iránt, de olyan nyilatkozatot nem tdt, amelyből arra lehdne következtetni, hogy exponálni akarná magát a vita mai dádiumában. O egyébként szkeptikusan itéii meg a kormány helyzetét. Polónyi Géza a folyosón szon nézetének adott kifejezést, hogy a kormány a jelen körülmények' között aem parallel ülésekre, sem esetleges háffel-oszlatásra nem gondolhat, ha a bankjavaslat február 15-ig nem lenne megszavazva, azt a metodud fogja követni, mint annak idején a német kereskeddmi szerződéseknél alkalmaztak, hogy ugyanié rendeleti uton lépteti éleibe. Mi ezzel szemben ugy vagyunk értesülve, hogy s kormány ebben sz esetben nem azt tenné, amit. Polónyi gondol, hanem azt, amit már január 1-én meglett: egyetértve az .oaztrák kormánnyal uj rövid lejáratú felhatalmazást adna a közös banknak. A jövő liélen — úgy halljuk — báró Bánffy Dezfő, Justh Oyula, Sderényi József, Déay Zoltán, Hock János és Lukács László pénzügyminiszter szándékoznak fel-azóldnl. A vita eddigi részében tizenegy határozati javaslatot terjesztettek elő; ezek
í'.saR
m
mi
AVALtí
KAUCSUKSAWff
a zárszó jogánál lógva Még egyszer beszélni fognak.
Mint tnár jelentettük, ma dÜAŐtl iiz órakor Bécsben nagy tanácikózás Volt katonai dolgokról A tanácskozás félhivatalos programul ja az uj katonai bűnvádi perrendtartáarél szóló törvényjavaslat végleges megszövegezése. Kétségtelen azonban, hogy Khuen- Héderváry, Hazai és Székely nem pusztán ezért utaztak a császárvárosba, hanem más katonai kérdések miatt is, amelyek színién nincsenek még tisztázvs. A katonai büntető perrendtartás dolgában még egy lényegei kérdés nincs eldöntve, a nyqjpkérdés, amennyiben az osztrák kormány nem hajlandó a magyar nyelvnek akkora érvényesülést engedni, aminő a magyar nyelv, mint államnyelv jogainak megteld. Moat a magyar kormány, mint Bécsből jelentik, uj propéziciókkal lép az osztrák körmány elé, ami valószínűleg annyit jeleni, bogy engeddt az eddigi magyar kormángplc álláspontjából Ha a két kormány moat sem tudna megegyezni, akkor a két miniszterelnök kisérií meg a megegyezést, illetőleg a vitás pontokat végleges döntés
céljából a király elé fogják terjeszteni.
* •
4 jövő héten meginduló delegációs ülésszaknak egyik legérdekesebb vitájs döre-láthalólag a flottavita lesz. Beavatott poll-ttkai körökben befejezd! lénynek tartják, hogy gróf Montecuccoli tengerészeti parancsnok a magyar delegáció tengerészeti bizottságában, amely még január vége előtt Illést fog tartant Budapeden, kimerítően ismertetni fogja a floltaprogrammot. A ptogramm végrehajtásából a monarchia mind a két államára együttvéve 3129 millió korona bárul éa ez összeg felhasználása 1912 tői fogva négy évre osdatik fel. A közös hadsereg számára 39 millióval kérnek többd, mint tavaly és a követelést az utolsó bécsi közös miniszteri tanácskozáson egy millió koronával emelték.
Demagógia Nagykanizsán.
' — Hozzászólás. —
Egy városi párt alskilását helyeslem, mert a városi polgárság meg nem engedheti, hogy a város javára szolgáló intézmények létrejöttét félrevezetett külvárosi polgártársaink leszavazással meghiúsítsák. Az alakulandó városi párt ne helyezkedjék dlenlétbe a földmivelő-oszlálylyal, hanem igyekezzék ad felvilágosítani az iránt, hogy minden intézkedés, mely a város felvirágzását célozza, az ő érdekeikeit is felkarolja. A termelés termékeit a föld-miveló legdrágábban a fejlődő város piacán értékesithdi és ahol nincsen vagyonos vevőközönség, — olt nem is létezhetik a vagyonos földmiyelő osztály se egyáltalán. Polgárság és földművelő osztály köd tehát igenis van érdekközösség, és azok, — akik e két elem köd mesterséges viszályt szítanak, azl hamis jelszavakkal félrevezetik éa megtévesztik, városellenes és ered-, ményében gyászos politikát űznek. A vásártéri hangot pedig a tanácsterembe bevinni ne engedjük. Indulatoskodással és a szólásszabadságnak lármával való d-nyomatásáVal nem lehel se várost, se megyét, se államot adminisztrálni
Nem az az állapot óhajtandó, hogy bárkit la elhallgattaasunk azért, mivd nincs diplomájs vagy kétszázezer kor. vagyona; de vlazont az tem járja, hogy a várod ügyek v etetésé re hivatott elemeket, durm, fenyegető májort álással eliíasaruk és minden mérsékletet nélkülöző Indulatoesággal lértegeiiűnk. Mrrt ha aa igád értelem nem fog mát befolyást gyakorolni aa ügyek vezetésére és a városi ügyektől visszavonul
Szén
Koka, Briket, Antracit
■atlksiilsltl
• p«Mlti» atállllát érdekében késAMtl halártstSttre mái mmml falaéal bérem. ,,,,
K Radnay Károly
l'U«la|ieet, kn|tsis<l ulls 4t. . «, I. »n< *
Iliim ÍM. II Jl N !?. llt|Mfi!a taft* lifcW
1911. január 71
ZALA
oktat
akkor a • többé-kevésbé alvó* képviselőtestület egyszerűen Átváltozik njajd kupak-tsnácáctá.
Mtau)enekcl6tt állítsuk helyre tehát a tanácskozás liberalizmusát ás kísérjük figyelemmel s vakandok turáaát.
Városatya.
Mulatságok.
Naptár v
Január 27. Józaa emberek asxtatiársaaágá"-nak eatélye a Vukapuban.
p«briiir 1. A Kar. Nfiagyl.! álarcot bálja.
• Í. A Sörgyári munkások mulatsága.
. 18. A Keretkedő ifjak aitílya.
. k Svkrd3tröm_nj5vír«k hangvaraanya Ifi Szanatóriumi piknik.
. 25. U. át Müv. Köt Un. dalestélys.
Minlut 4. A fUhtrmoniküiók hangvaraanya.
A legsikerültebb zsúr ját, mint már jelastOk, holnap rendep az izr. nőegylet a Casinoban. A gyermekzsurra, — ahogy a jelek mutatják, kicsiny lesz a terem. Kötöttük már, hogy a gyermekek mulatsága este KI 7 óráig tart, aztán átadják a tánctermet a felnőtteknek. A zaurt nagyszabású tombolával kőtik Össze, melyen 39 értékes, diszes tárgyat sorsolnak Id.
* A nőegylet eztélye Ami tréfa, őttet, leleményesség meg tud teremni kanizsai rendezői fejekben, az mind színre kerül a nagykanizsai keresztény nőegylet február elfejt estélyén. Mi csak kisebb részét ismerjük s progrsmmnak, de ez is éppen elég ahhoz, hogy egy estét bőségesen ki-löltsön és a közönséget állandóan a legvidámabb hangulatban tartsa. Már maga az álarcos leivonulás módof ad s leg-kédélyesebb tréfákra és biztosítja az eat sikerét, ezt azonban még fokozza a 'terem közepén lezajló cirkuszi előadás,, mely válogatottan pompás és kscsgtstó számokban bővelkedik. A Zala nyomdájában készült diszes és ötletes meghívókat már szétküldte a rendezőség.
* A nagykanizaai ,Józan emberek" asztaltársasága január 27-ikén, pénteken este 8 órakor Czár .János Vsskspu vendéglőjének termeiben tánccal egybekötött társas összejövetelt rendez. Belépő díj nincs, de sdományok s jótékony célra való tekintettel köszönettel fogadtatnak. Vendégeket sziveten látnak.
HmsmmJmi rallar-féla llaaflulaat téPM|tr.MI« Blaaptlulakat, m. lyak agy MOH k«asltója Palim- V. Jatit aSnirl |yt|yntfSti,Stuklit Cantraia 1U. aa (ZMrttmtsyt).
L A Keller-'féle Eleat uid iáját tapa •xlalatunk •tartat lájdtldmctlllaplld, gyógyító gyonpa aégal rnegtzijntelű batáaaalDlr, vyoraao éa Wttoaan jrydgylt cnia, kflazVínyt, ideg-gyartgatéget, ofdalazuraat. •xaggStMt, Inliu. anaát. raj, fos éa darák fájáét, taábát, bétáié*!. azamfájáal, mlgrSnt, aok IU mag nem amlltatl btuwaéirtdl maxazabadltta ai embart, A Kallarfil« Bitfluldot, rakadttég, nálha, mail éa torok fáját ét légvontt vajry MUéatdl aradé bajok allan la páratlan
D'Wt'karral hataaállák. Valddl etak uvy aa miodtn (jva* a >Vall«ri navat vitall. 12 kla vagy 0 diipla vagy S apaelálla Uvag bérmaotva t korona. * ■I. Tovtbbá tudom tatra Abtltjuk l»,ml, hop ta areurak atrai jryomorMjok. itdrea, 41 ^Sirytaltaate. »aiaégét, hányáal invar "fiiitui MbMOgéi, nulftdtata. dugult* aranyara* bántalmak aa kttldntmrd améaa ta«t ,avarok allan klIltnA át blítot alkarral btwnaijtk t falta, ttla liaaliajW llabarbara Kka&UuiakM. A itubw M'waritf* 4 kor '"•Indiánk aaokbtn utánttl/ikt/il át •autlalt miodaa raadtldtl gondotsn
ftiiiri Inl iftwirtuul Itilice,
1 ant.au Iga aa. iZágrábiingytl,
Táviratok.
Országgyfllés. Polónyi kibeszélte az Ölést.
■udapaat, |tnaár 21,
A nemzetnek négyszáz és egynéhány országgyűlési képviselője vsn, de szért f képviselőház msi ülését síig leheteit meg-nyitani, mert a képviselő ursk nem jelen-tek meg határozatképes számban.
tldvay alelnök délelőtt fél II órakor foglalta el az elnöki emelvényt, de az ülésteremben alig lehetett husz képviselőt fölfedezni Az elnök kijelentette, hogy mivel a Ház nem. határozatképes, felfüggeszti az ülést. Hosszú szünet következett, mely alatt végigtelefonálták a fővárost képviselőkért, kik sztán igyekeztek is a Házba gyalog, villamosan, bérkocsin. Az elnök újból megnyltotts sz ülést és elrendelte a névsorolvasást. Mig a jegyző a névsort olvasta, egyre jöttek a betelefonált képviselők, kik aztán megrohanták sz elnöki emelvényt, hogy késésüket igazolják.
Elnök konstatálja, hogy most már határozz tképes a Ház és jelenti, hogy s távollevők neveit, a Ház naplójában Id fogják nyomatni Etek a távollevők aztán tartoznak igazolni magukat.
A bankvitához ma Polónyi Qéza. volt az első és egyetlen szónok. Oly szélet alapon kezdi beszédéi, mely arra vall, hogy az egész ülést ki fogja beszélni. A munkapárt, — mondja többek között, — arra hivatkozik, hogy a választások a közös bank mellett nyilatkoztak. Ez téves felfogás. Semmiféle választás nem adhat iogol arra, hogy a nemtetet jogaitól megfosszák. Ha ez a javsslst törvényerő emelkedik, akkor végé van annaka reményünknek, hogy 1917-re önálló vámterületünk'legyén. Magyarorazág tönkre megy, ha nem törekszünk gazdaíági önállóságra. Rámutat arra, hogy Ausztriában a triaUunus már a jegybank szervezetében is kisért, mert s csehek követeiésekkel álltak élő és ily irányban mozognak már a bosnyákok is, kik azt kívánják, hogy a pénzeken szarb szöveget is slksimszzanak. — Határozati javaslatot nyújt be, mely szerint azon esetre, ha a javaslatot a részletes tárgyalás slap|ául általánosságban elfogadnák, a Ház füg-geaaze fel a tárgyalási éa a kormányt uj javaslat előlerjeaztésére utasítsa. Délután fél 3 órakor még Polónyi beszéL
Egy miniszteri titkár öngyilkossága.
Budapest, január 21. Széles körben feltűnést keltő öngyilkosság történt ma reggel Budapesten. Szentnflklósy Elemér kereskedelmi minisztériumi tiikár halántikon lőtte magát és meghalt. Szenlmiklósy szorgalmas, törekvő ember' volt. Qazdsgon nősült, — a (elesége özv. Banka Jánosné, többszörös háztulajdonos leánya. Szent-mlklóssy idegbajos lett, baja egyre fokozódott és ez családi viszályokra vezetett. Tegnap este még együtt vacsorázott családjával. Az egész éjszakát álmatlanul töltötte és ma reggel fél 6 órakor agyonlőtte magát. — j
öngyilkosság az Önkéntes!
Iskolában. Debreaen, jarfüár 21. A debreceni lovassági önkéntes Iskolában tegnap Kovács Oyula önkéntes, ki két hónapja azolgál, agyonlőtte magát. Az iskolában társai jelenlétében egy revolvert nézegetett, majd hirtelen halántékához emelte és elsütötte. Anyagi gondok kergették halálba. - . a - —
A pörvesztes város.
Arad, január 21. Másfél éve meghall egy Broaanovlcs György nevű gazdag birtokos, ki Döme nevű unokaöcsciének kl-lagadásával 100 ezer koronát érő vagyonát Arad városára hagyta. A kitagadott unoka -őcscs megtámsdla a végrendeletet éa a törvényszék megsemmisítvén a végrendeletet, Brodanovlcs Dömének ítélte az örökséget. Ezt sz Itélelel ma Kurla la helybenhagyta, Igy hál Arad város semmit tem ksp.az örökségből.
Közgazdaság.
TSvMI.1
Hudapaat, Hált. január 21,
Ka.aAru-Ual.t i
lluta i ftl'ntl maititbb
• Haitilaé-talal 1 -
Smm Ifll. áprlllnw IM< hwpa máimra II I*. bvu nklAbtirt 10,71. t»M IVU áptlIlMt DÜQ ,I,aa mál.iara SfS. Itt) ISII á|ttlllart S71 Itftfttt lill. májsart It.** |

■II
i czipfit eleoínsti tífiji.
8947-910 t. az.
Árverési hirdetmény kiyonat.
A latenyri kir. járáablróaáy. imnt !»leU6ny\l hatiilAg kAthlrré teszi, ho^y Andor Jaifo.i \tf-rehalutdnak, Uuaoh .tózteínd »0L IVu<-th M&ita vdiiFchnjtást azrovaüd nllonl 2U0 K |dke-kövttclti át jtrulékai Iránti végri liajUai ii«yi-ban a aagytani«>ai klr. tOrv*n>»a>k, il'etvo a lataoyal klr. |áraabiró«é|i terillclín lövó: l.polai US at tjkvban falvait -j- sor 688. hr»i> ta rét az (Wghey)«n) am it iniítilanra lfr) K 2. A polal Í17.HZ. tjkvbao felvált -f I *ór SH9 hraz. jttéld. idt éa pincn nz Ocegha^yen) pgdüz Ingatlanra 314 K 3 .Ugyanoú faival, -f S tar 6 6. hrtz. (azöld, rét pincra az Oreölieifj'on) agótz Ioiiatlaiira 314 K. A. Ugynoott leivott j 8, >or, .638. hraz. (ardld te rét a; OroiflictQ'en) agéaz Ingatlnnra 311 K & A polal 123. atántu tjkvban -j- J*.-aor 6>9. Iiruz. lazdld éa rét tu Órogltcgyon) airéiz invmtlanra 340 K. 6, A poíni 138. az. tjkvban' falvait -j- t. tor. 733. hraz. lazdlé éa rét az öraehrryao) anSaa Inirailanra 708 kot oii. kikltltáal trban éa iiogy a lantcbb magia öll ingatlanok ai 1911. Aví tabruir ho tl-lk napjának a. a 10 Ortja l'nlan, a kfizaágl blrO btxtntl matrlarlando ayllvánoa árvarttan a megállapított klkláltáal áron alul ta aladatnl fOKuak, Oo nora o'oadbbtn, mint a kikiuliáal ár kétbtrmadréaie.
Arvara/nl azttidélMKdk tartótnak aa ávallt-nok hac*árának 10*i,-tt kéaitvénabtQ, va^-y at lHHt I.X. I. p 41 t 'ában jaliall árfolyammal •/ámított éa at ISNI, évi novainbar tid I én SS3;| at. ulait kall i)r***áMili-'yiuimaz|t'rl randáiét á l-ábitn klJi'Kllt rtvtdékképaa ériApapírban a kiküldött ktiréhat Irtannl, avavy aa |HHI. I.X t,.e, 170. t-a ártaltuébén a bántip'ninak a bl-rftatirnál tldlaKat alhnlyttéaéKlI kiállított ca-bályiatrií all>inarvtn)t kitioitfáltainl
I .alanya, S kit Járáabirétáf. BllRt Itkvj hald-■áe. iáit) imvainlMir A
Dr. farkas *k., klr. alblré.
: j Zárda-utcra 6. szám alatt
egy 2 szobás lakás
ilUltiiii miatt sissttl átoáá.
Rákóczy- utca 10. sz. házban
több ,utcai íakás,
és üzlethelyiség.
mely bárminek, alkalmas, l/lllll bérbe adó.
Május l^ére keresek bérbe egy csinos 2, esetleg 3 szobásaiicai
= lakást .=
a város belterületén. (Gyermektelen házaspár.) —— I I Czlm a kiadóhivatalban I I
Somogytarsonyban
i fítírn egy ház tiljesii filtzirilvi, nlykii 40 ív éta
létező =
jóforaalmu üzlet van
i|ii iliofis feltítilik nllitt
ELADÓ.
Bővebbet libiJiiiiilNiijkiiizsi
Batthyányi-utca 10. szám alatt.
Mtfielutktl,
lÉiiFirakst
vágóhidak, butlpar, tSripar, le&tidtaágok, stántára, vagy bármely tgyéb célra a legnagyobb leítpeklál a háztarI4«i uflkségltteklg saálllt a a a
Gellért IgíiácésTsa
L. A. Ri^dinger, Angabnrg, gépgyár magyarországi vezérképvjsalata
Bpist, II., M-M 41.

Oiittisá
oioroa vaMMt
etSkata retarínclák.l Oyara •záltitia t 4733 EldaySa lltatéal talUtalak I
Vilighlrfl magánjáró és vontatható
benzin lohomobiloh ts caéplőgépck
Hegyes vidéken is kitünóen beváltak.
A leirmaábizbalábh é. 1%'béatoaabb* daam. L'aakély ban/inf.vyaartáa.agyaram t/arkaaat.
Szlv.ógáztelepeink világhírűek I Schuicd nyerftolűfmoloroli. Magánjáró és vontatható
lűfdrfaelók H kőtörők -
Ctl|tc málombtrcndezéidi. Q0z ép jdrgányos rttplőktaleitk.
KEUNEB ét tmm
Riidapaat. V., Anttch uteta 3 aaám. OaynBkek ktavaitttk ailaaSaSMak,
6. oldaL
ZALA
1911. jamrar w.
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Takarékpénztár Rt f
1011 ÁT7Í fAhra^i* hA yfl.Án A a fA1/. Apáknp 1
1911. évi tebrnár bó 4-én d. 0. 10 % érakor
tartja saját helyiségében
66. É Y I
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
Az igazgatóság.
melyhez a t. ez. részvényeseket tisztelettel meghívja TANÁGSKOZÁSI TÁRGYAK SORRENDJE :
hozatal.
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése feletti határozat-
t 3. A hivatalos kőtjőny kijelölése;
4. Az alapszabályok 25,, 27. és 43. §§-ai értelmében kilépő ujnépi £lek Upót elnök, ujnépi Elek Ernő, Ebenspanger Leó, LÖwy Adolf, Sommer Ignácz, Dr. Szekeres József, Weiser József, Unger Ullmann Elek igazgatósági tagok helyett elnök és 7° igazgatósági tagnak 3 évi időtartamra, egy elhalt igazgatósági tag helyett 1 évi időtartamra, Dr. Rotschild |akab, Dr. Schwarz Adolf, Goldhammer Károly és Heimler József felügyelő-bizottsági tagok helyett 5 felügyelő-bizottsági tagnak I évi időtartamra leendő megválasztása. — A kilépő tagok újra megválaszthatok.
5. Netáni indítványok.
J*ayz«t. A t a. részvényesek figyelmeztetnek, miszerint szavazólapjaikat 1911. évi február hó 3-ik napján délelőtt 9=»12, délután 3-5 órálf az latéz.t helyiségeiben személyesen »aey meghatalmizás alapján átvehetik
M«rj«f?«zteiik, hogy az .lapeaabalyok I l-lk izakatza ss.rint szavszsti jogot caak u gyakorolhat, kinek réazvénye a kOsgyülést meKelőzől»y néifj héttel nevér. átíratott.
Nevegyetek mást
láffliTiltEEl
rekedtjég, ka tamil, ny álkásodás, görcsös iá száraz köhögés ellen, mint az ízletes
a három tölggyel.
5000 orvosok és magánosok által kiállított bizonyítvány igazolja biztos eredményességét. Csomagja 20 és 40 flll. Dobozi 60. fillér. Kapható: Neumann Aladár gyógyszertárában Nagykanizsán
Két évi jótállás.
flz OüLifl
több mint 2000 orvos által legmegbízhatóbbnak van ajánlva.
Kapható í OillMl éa Craef droftldjíbtn, JlelUB L:U gelk Oy tyóty»*erti-rébm n.
A Lioiraení. Captici comp
a Horgony-Paia-Eipcilcr ptétot
•ar I*tUmtt UMayalt kiitaur, mély mér sál év Urir/blt I nélrllÉMit MwmjiiH ——---- é* ■ss**táss>aál.
n4nll
rif/elaMleUe. MlSay kMtsMváeyel •M WtUáfUator éfSUMá le|T«ak Ss •ak éjm mMoi •.•(** lefMltakáel, | »M)«»m<«l « s KleMsr )IM Mms im raraia-
HfMaSlMa I M, I 1.40 ás ffiMl rí* ml/vémi fyéfyssvr-laakíst rtfsMtr. i ár»►!»«•»
[í,~ ás Iffi
ar vtmnmri u juiir wuitmr,
» A »»*«
rtíitili
a rossz emésztés következménye. Figyelje meg a következő sorokat: Eiry kipróbált, a keresettek közdl a legjobb és hatásos gyógyfüvekből gondosáé előállítón étrágyelos^ltó, emésztés eló-mOrdltó és enyhén levezető háslsser, mely a mértéktelen sév Ismert követkesményrlt, hibás diaat. meghűlés és elhanyagolás áltai előidézett székrekedést, mint iryomorégést, székszorúlást, mértéktelen sarkspródést és gOrcáazeré fájdalmakat csillapítja és meg-szűnt.tl, ez a dr. Raaa-teia bala.am, Fragner B. prágai- gyógyazerlá'ábél, fél Uveg
1 kor, egész Qveg 2 korona.
Figyelem 1 A csomagolás minden részén törvényileg bejegyzett védjegy van. Fársktár i rNQNPR B c«. es királyi
A .rckclt Sh'-Jic* l'iiitn, KlflH«'n« 3S1 Nuud*(ikrf orriu. a ' — ■ Pntil stStSS'dSs upoali
2 ko». 20 lt'lé*nek tl'rc v«l6 ScfiUldéis ul.n «sv n*sr üvíi( ét I ot 30 fillérnek bcküldttte mén te* kis Qtcg lírrmentvc kSIdttlk mtf Ausztria H KUgJiror»»<s
bdmeW rrué e.
Raktár: Ausztria és Magyarország gyógyszer táraiban. FdlerakSt: Török jóiset gyógyszertárában Budapest, i Irály-utca.
Orbán József S £2222
mosó-, lényvasaló éa vegytisztitó Intézet Nagykanizaa, Hunyady-utca 6.- sz. Ingek, gallérok, kéaelók éa mindennemű febérnemHek a legkényeaebb ízlésnek Is megfelelően tisztittatnak. Teseék egy próba-üsztitásaal meggyőződni. 4674
RUM
az elismert jó minőségben egy liter
90 krajcár.
Kapható:
ZDrog^exia-
a „Vörös kereszt"-hez Nagykanizsán
Peru Tanin-tíiz
WUBSSSSm
BOY VALÓDI
hajápoló-szer
KAPHATÓI Zelree i kaményhajhoa, eaáraa i aalreeha|h»a, tél llvsg K 3'Bp, .gáis tlvsg Ka, , syégysstrtáraNtan, Srsgsrls átlllsl. sisráslstsktsn,
Tőterakat áusMrla-Magyarorsaág réaaére i
Mór Dr. Scbltlch * Prlpiratt
il m, b, II, Wijin, X, Qudrunilrasse Nr, 150
bármilyen nagy mennyiségben — kapható —• HAAS VILMOS füazerkereakedé-sében Nagykanizsán. 4105
Buroonya
HÖLGYEK
óvjátok egészségieket és fla-= talos kinézéseteketl=;
Tnrnffpn'1 (,örv- eüí-„ I Hl UJJCII ring„ védelmi eszköz. Zsírtalan. Kényelmesen használható.
Egy rudaeska 3 kor..
Kapható gyógyszertárakban és drogériákban. — Kívánjon határozottan — ■«■* „Tarogrant". Nagybani szétktldés
fr. Yitek á. Co, J>rag
== rUlaaaergaaae 19. ' *
Jéggyárakat, hötő- "" berendezéseket
. BOUSIO eé* Uta.S.. h.rill .«. a.allk, iidUhui, kompre»M!A< rnlMif.1 tkerlnl v»Uralnt
teljes vágóhídi berendezéseket
sesilH s lasieM kt?wal>s» •
^rhlirlí Ml» vaaOntMr OCillICK «épawárr t
Und.pest, Váll Ut 45-47. aa.
reisraxsitao. n te. n n,esst a ntusiste
immumwi tyuiMsi mm

isii. jannar zz
ZALA
. mam
nagyobb
leányok
]6 fizetéssel felvétetnek lapunk nyomdájában. Kik nyomdában már alkalmazva-.voltak, sliiykia rnuiiliit
Alkalmi üásflr éa ábretalö
ór/Ikmn
SZÍVÓS ANTAL
■lóráa litazeréeenél, Szarvsa azáDotfa épület — I éri Jótállási J6 bmiIwi I koronától WHill
A Vucskics-féle hizlaldában,
, " a délutáni érákban
^SZÉNA
100 kgr.-ként 4 koronáért kapható.
mx i
Egy garnitúra it
I
Mérlegképes könyvelő
magyar német levelező és gépiró mielőbbi belépésre kerestetik. Akik a papír szakmát értik előnyben részesülnek. . — Ajánlatokat bizonyítvány másolatokkai a fizetési igények megjelölésé vei, Papir 2400" jelige alatt a kiadóhivatalba kérünk.
Dunántuí legrégibb ékszerüzletei
Bárány József és Fia
NAGYKANIZSÁN.
■ 8-as cséplőgép R
2 teljesen használható állapot- H
■ ban jutányos áron ELADÓ. K
■ Cim a kiadóhivatalban, f;
■3
Arány és ezüst ékszerek készítése villaayeröre berendezett ilkllfltttll Nagy választék ékszer arany és ezüst árukban.
]l|f|Tlrtk a legnagyobb választékban rendes és különleges formákban.
Remek menyasszonyi ajándékok 'finom Ízlésben.
Legszebb női és férfi irilfiflIÉltlI. Szép raktár brillant, gyémánt és színes drágakövü tárgyakban.
Teljes étkczókészletek valódi iiUtUl Hivatalos alleaórsA próbával ellátva.
lutányoi olció árok I Elfldás réizletfizetésre Is f
A karn«arft iy»r téalArualté haly. csakis t la* mln«s«(a AipuwMllit
tTKaSXLBTBKBÖL..
tw
KiÉil 4liIÍllíí

" "VriJt'
Fűkaszáló aratógép és foldmfvelö eszközök gyára.
Toronto, Eazakaroerika.
A világ legjobb gyártmányai.
Árjegyzéket kívánatra ingyen kflld a
Massey-Harris C° R-.T.
Budapest, V., Alkotmány-u. 26, az.
DB ■ ■
■ ■
Világhírű
MESSMER TEA
■■ egyedüli elárusitása .......
STREM és Kllll
ftisxer ás gyarmatáru nagykereskedőknél
Nagykanizsán.
Kaphatót 60 flll., I kor., 2 90 kor. éa 9 koronás csomagokban..,
Steiner Mór óraműves
NAGYKANIZSA."
é i , *. 3f . -i
Legpontosabb rSeb, inga, fali és ébresztő órák, ililrilll gyártmányok. Ékszerek,, gyűrűk, fülbevalók legújabb divatuak remek választékban. Lőszerraktáramban elsőrendű csíptetők^ szemüvegek kaphatók l koronától feljebb. .Minden órajavltást pontosan és. szakszerűen eszközlök. Legmagasabb napL árban törött aranyat beváltok vagy kivánatra becserélek.

Ct.it kir. saab. stnvKÓTÓK pneumitlkus gunim petQttivál, Haakólók hölgyek ét úrik ré-azéra minden sltesti betegség ás lógó has ellen. Oumnil gOrca-ér harisnyák. Mfllá-bakat éa mflkeseket amputáltak réaiéra, leategyenesltö, Járó-éa lámgépfket, mű-éa támaastó füzökat, agyaneatartókat Icr-dénnóttek részére, valamint a betegápoláshoz tartozó Oax-aiaa cikkeket készít a technika legmodernebb elvet awrint lef jután yoaabb gyári .1 árak mellett.
TT 1 j • T ca. éaklr.azab.aérv-K fiI Pl,1 . I kölökéateategyene-
nuiou u, sitá gípek
Budapaat, IV. Korankhareag.it, 17. Legújabb háromezernél több ábrával ellátott
képes árjegyzék ingyan éa bérmantva. Alapítva 1S7S. Talafan tá TS,
WBmmBBBSm Inzlil Matarvvir tonwm
Németország egyik legrégibb és legnagyobb motorgyára.
Saállll aaakkórOkbwi allémért legjobb gyártmányú tanain*, ayaraalal , (Aa-, aaaaaasaMi p • t r-o I «u m aamaaB
motorokat és lokomobilokat
valamint Szivógázmotorokat.
Meglepő újdonság!
Egyetemes generátorunkká! a tényleges lóaró íranklnt caak kb. t flllarba karUI.
Vas árkápviaalet: • Gelléri Ignácz és Táraa
Budspist, tirfa Mrut 41. = Celtfon tl-SÍ.
liiriiiiitlaiii jililiu irtnii tuetasi MM*.
Mayer Károly
ruhafestő ás vegytlsztitó, Nagykanizsa.
miliiHRl Ilim iiMilqlRi IM IMIllhl, jitlllii túl
A
I n I r I f t I rr t
Mi IÉWP
utján minden azövet visszakapja eredeti színét.
miigtitilH iiRki. ím izíllliii.
A körforgó keféiőgép egyetlen v egy tisztitóból se hiányozzék II
UHitiititt llU-lu. Mirairi lirufcntt éaitat ii lakatae aittjl NM Utt-ta.
: épfllai és mfflakatos Nagykanizsa, Rozgonvi-utcza 9. szám. :
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy Kiniaay-utca 3. szám alatl volt
műhelyemet Rozgonyi-utca 9. sz. sajtit házamba helyeztem át.
Műhelyemet a legújabb gépekkel felszerelve, motorikus eróre rendeztem be és ezáltsl azon kellemes helyzetben vagyok, hogy megrendelőim lefiqa-gaiQbb Igényelnek t« képes vagyok megtelelni.
, Elvállalok mindennemű épQlet munkákéi, u m.: rácsok, kovácsolt vat-kipuk. kutak, azlvallyuk és vízvezetéki munkák, valamint ttkaréktBtheiyek kétsilMél Mindennemű gazdasági gépek és egyéb javításokat a legjutényo sabb árak millélt eiiköilaín
aaiwauii Kívánatra rajapkkal éa költségvetésekkel aaolgélok " ■ MolorarAre barendeiell áptllft wAlakaiot mfheiy f KiMgonyl-uKa v. aa. «— 9 ....... 1 111 1 ..........* ' " ........... ■ ........
b* oiuar,
intn
Kaufmann Mór
uriszabó
Nagykanizsa, Erzsébet-tér (M Ui).
Out válasaták a legfinomabb tzövo-tahből. Gondas éa ízlés aa kidolgozás.
i^n Szolid, jutányoa iraki mmm
szőlővesszők és finom érmelléki borok beszerzésére legmelegebben ajánljuk a legjobb hírnévnek örvendő «jb
Szűcs Sándor Fia
izőlőtelepét BIHARDló&ZEQENr Képes árjegyzéket tanulságos tartalommal Ingyen éa bérmentve. — Ezen árjegyzéknek egyetlen házból sem szabad hiányozni, mert sok mindenkit érdeklő dolgot tartalmaz. Tehát senki el ne mulassza egy ' ■■ levelezőlapon kérni. .
Olcsi ir és »ut«s kisztliilás.
Tibb wr illiarlliiil. Ktsilat: 3 alllli.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy legjobb minőségű
bükk tűzifát ,
— bármikor szállíthatok. — '100 métermázsa vételnél 187 korona, azon aluli meny-nyiség 190 kor., 1 öl 210 centiméter magas 40 kor. = házhoz szállítva. =
Szíves megrendelést kér:
Rosenberger Pál
Cset»gery-ut 36. sz.
Az cgéfSK, téli idényben esküvői, név es születésnap], BÁLI CSOKROK, ÉLÖ-VIRÁGKOSZORUK a legszebb kivitelben és a legjutányosabb árban rendelhetők:
viráatz-latéban Fft-ut 1.
Mn
m.
ijntaft mmliÉ.
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, miszerint
u| építkezést, tervehet, költségvetések elkészítését, átalakítást, ugy tető, mint falak tatarozását a legiutányosabb árban ugy Mylieil Ilit HIÉklI elfogadok . * .
A közönség becses .pártlogását kérve, maradok tisztelettel
schuhel lajos
•kl tpilt ét tfttkasásl rSIUlkM*.
Nagy kantaaa, Catn«try-u. 29
Soha többé
nem változtatom a szappanomat, amióta, a •érgmann-félo ltssksnpf*re> llltomtojaxappant (marka paripa) hattnálom, meri sian rtappaa egyedül) as fississ gyrigyatappanok közül, smsiylk s szeplót ataiu a»ítj» és at arcbőrt ápolja. Szép. finom, Sda szint kölcsönöz. — Darabja 80 liliarért kapható gyógyszertárakban,drogériákban, továbbá pipereQslatskbsn.
Kalmár kEngel
M*t«r éa gépgyár Vlraal rak'Ar Aataai i lll||lltT Oiái.
V. Llptl-kSnit at, oaaarui V| Otag-atraa IS VliaghtrU I tratstl: „Bana"
Salvégaamotor talap. — A Jstsnkor lagolcafbb ili'ma. „Bana" nyarsalal. mítar.
Bt ,B1 N t/9 O
z
U
ot
u
IA
u
gll>mart logjobb gyártmány. Ajánlja benzin 'okemobiloa csép'Akésilstsit, melyek bámulatos egyszerű szsrkszttaek.
Szenzációs találmány 19091
Rz Snmüködó lémgyertyo .Jupiter" zsírtalan petróleummal IBItue
a has/.nálnt'.iui tízszer olcsóbb, mint nMtMF •éuas M ily vsAr stea. i ln|!j»rly», mS/gy. iifii töltés. iiititv, 5 -6 filt.rba kerül, 18 30 óráig i.agialu ul éa azépan liltKil A láag u>i«7é» s/.nrlnt klsífbre
\my nagyobbra sílbV
I vonhat u, tahit éjjeli lólnpónak ia hastnal-hato •Jtipii«r« magától meggyullad gyufa nélkül a gyujtókerék meg nyomása által. 10 évt ólaitól tflríi »< ja milsöiléara Pontot mindenné csillád, dtt kiiMntísan szállodák, vendéglők,My letek, gyónik, templomok alb -ra néfs - Ám K «.-, 8 itrh. K te. , C drb K 9Qf~, 12 drb. K a7.- liinpanrnyfival ' K-valIffbutánvéttel. Képviselik vlltonttlárutllók Mindenütt
kerestetnek. / öa». Ung. Unton Untarnéhtiung (Ur, patt. Krflndvmgon. Wlan, V., Wlsdncr flauplstraaae tOá.
Tsljtt Kiállás, lsdvarfl fizetési tsltétslak. Költségvetés ti árjegviék ingyen éa bármentvs.
LOLA
tésfk ás fog kefék kaatwtót drogaartakbaa éa minden jobb pipere kereska détbtn, valamint tiakBalatakbrn
ft ; ^JCJUlUTyn -W' UL£TZHPOR I
aaak tkkar Wlódt, Ha mlndogylk a*, kst MOLL A. vaatjaay** M sMtraatt -» — tUntoti fal. —-
A Mell A.-féit Soldllta-porok tartós gyéÁ. hataaa a legmakacsabb gyomor- éa aitaat. taatalmak, gyomorgörcs, gyömochév, rtnnt aaékrokadéa, máJbánUtom, vértotuiaa, aranyét és a léekTlWnbfttAbb nSI botégaégak 5 ttlen. s e jelet náziazernek évtizedek óta oagydbb terjedést szerzett. Ara egy leptettiti * eredeti dobosnak 3 kartatu
• MamMUtok tlirréoytlcg hayittatasá

M O LL-FXÜÍ

ÜS
ama
t^sM-
caak okkor val dl ha mindegyik Üveg Mott A. védjegyét tünteti tat és „A. Moll" lellratu inóssliál »an aánra. A Moll-téle tóaborssest seveultaen mint tijda-a>mcsit|apUÓ bedörzaö-, létl mr kSaavdny, astiaéaamoghUlaa sgvéb kAvetkesményti-sel letiamertebb népszer. Egy óaosott eredeti Üveg ára 9 korona,
ja Lsmitbbaiótearaas-—- ■ —— — w»-—~ —r ^—-^JB • i lul léultck gy o» mok - és hStg y asappant a bór okstert ápolására gyermeksk s felnőttek részére. Ars dats-bonként 40 (illsár. S darab I kor. ao fillér,
líUu darab liimkuipyii Ml i ajjipM m Ma
rtasattttttai Moll-A. gyégy aaoréoa, es. Ur. adv. taállltá '
által Btoa, Tuchiaubon B. aak Vidéki mtfreodalések naponta postautánvét melleit teljesíttetnek. A raktárakban tették határozottan .MOLL ÁS, aláírásával ét védjegyével ellátóét kétzUménvt-ket kérni
Raktár Nagykamzaán: nOCfnMd Rdnlf 9li


Első kanizsai szőrmemesóvó intézet
Eötvös-tér 9» szám. =□ . =
i
Megrendelés szerint készítek: Szörme kabát, szőrme garnitúra, szOrme kucsma különlegességet, utazöbundát, lábzsákot, szóval minden a szakmába vágó munkát a legegyszerűbbtől s
i legjobb kivitelig. ............ ■ .........
Raktáron tartok: mindennemű szőrmét, valamint késs MÓrmcgarnlturákat. Javítást és átalakítást olcsón végesek. 8zabókntk eltínyöiárt Kiváló tisztelettel
a n. érd. közönség szív^ Roblnsohn Gyula
pártlogását kérem ealiosmootor.
2 A Tj Á
Nyomda R.-T.
Nyomdal mdlntézet Könyvkötészet. «a
Nagykanizsa.
Vooalozó Intézet Ozletl könyv gyár.
^ALA politikai napilap kiadóhivatala.
LegJobMh be-' . rsndezett
iliyrtllés/í MM
könyvtárt köté-tekfi, - dlszköté-sekat, maplóköté-sekSt, Ükolat kö-téaaket, aranyozásokat a legjobb éa i'legtetsxető-sejpb kiállításban ^tesó árak msl-Istt készltOnk.
JS Készül Qb
Mindenféle kereskedelmi, pénzintézeti, közigazgatási, gazdasági, egyházi, iskolai nyomtatvány. - Árjegyzékek, müvek, meghívók, eljegyzési és esketésl értesítések, gyászjelentések, névjegyek, fslraga-szok, körlevelek és mindenféle Ízléses kiállítása reklám nyomtatványok.
Nyomdai Irodát Kiadóhivatal: Szerkesztősé* i
Kizliczy i.
3.
Metcxer féts hát-
Telefon: 78
g X aB Qtlatl kOnyyykal, Oqyvádi áa agyéb Jagytg-Vj y a 1 l , kQnyvakat áa naplókat, O zaabkOnyvakat, Iskolát IrófOiftakst, o rajzfOkatakat, o rajztOmbOka^ O vázlatkönyvakat, o nfilntazaoskókat, o zaákoádulákat, bavá sáriéul kQnyyakajk Robotokat. ^ paptárakat, papirzacak^kaá
Áraink • legjutányosabbakl =
Megjelenik minden hétköznapon este 6 órakor.
la tkMM:
NAGYKANIZSA
TELEFON-SZÁM 78.
ef*. ■«iA>8nmiii«l
A aurinntSa«f*t illrU" Vpi'.rmínycV t nsrkfcatiuég amin küldendők. - Kit-Érátok ■■|WiM«n non oáUknuk «• tséitalaa lanelck.t Ma v*N figyelemba
> mMMl tlfcállll*!) •• nvattcrct dÚUhUatau-fut hh hl i kjedókmsUL
Z A L A
uXwttriMi Ajiajci
H^kw. . ! ' PmU Stikw hordva i yltklWlilri I fcgj Ur* ykl < E«V bér* I-M K Nifinkm. U1 , | knH"" itt • ' tak.r. 1.' „ Kl*vr« A— . imi w» 14 «. 1 ma éw* is - .
POLITIKAI NAPILAP.
C|jm szám árt é fillér.
Uh IriurtÉtáffc lilwMiéiyati satoefertM
*
Nlk
KII.|M».i i* aakatM értaMtéMk <fij» 1 kun—i — KwiaaéMtaffeÉMIAfl ti I
XXXVIII. évf. 19. szám.
Nagykanizsa, kedd, 1911. január 24.

1 l.<Él.li)Él'~T1l' l
Zala Hírlapkiadó éa Nyomda gjt.
Mikii á nitaui.
Irta: Len Vilmos dr.,
mtalazterl laniíso,
NafylunliM, jtnuár 23.
Az élelmicikkek árinak — és köztük a hus árának — tagadhatatlan emelkedése mellett ez a téma a legutóbbi időben oly sokfelől és sokat tárgyaltatott hivatottak és hívatlanok részéről anketteken, szaklapokban, napi sajtóban, parlamentben,-hogy rövid idő alatt a tőroeg-szuggesztiónak érdekes — majdnem patologikus — jelensége a .husdrágaság" ból „husinséget" és „hushiányt* csinált.
Bárha immár a hushiánytól való megcsömörlés lehetősége sincs — messze, mégis ezen a unalomig cáfolt témával rövidesen foglalkozom, de olyan oldaláról, melynek teljes méltánylását, kellő kiemelését eleddig nélkülöztem, noha a drágasági .specialisták" hellyel-közzel a mili-tárizmust is emiitették. Igy Polónyi Géza a székesfővárosnál tartott ankétben a két éves katonai szolgáltnak behozatala kapcsán várható — (szerinte hetvennyolcezer főnyi) ujoncjutalék improduktív szerepével foglalkozott; Fenyő dr. a gyáriparosok szövetségében is közel járt a tárgyhoz, de éppen — mint mondja ia — nem annak a -körülménynek gazdasági jelentőségére gondol, hogy a fegyveres készültség Európában több mint 4*5 millió embert von el a termeléstől, hanem a. hadsereg költségeinek rapid emelkedésére; Hegedűs Lóránt ugyanott tartott fölolvasásában megemlíti, hogy a közös hadügyminiszter élelmezési célokra 1910-re csaknem egy millió korona emelést kért, de előre bejelenti, hogy eb-
ből sem tudja majd a legénységet eltartani. (Ezt pedig a hadügyminiszter az uj „vámtarifa hatásának" tulajdonítja.)
Én" már itt előrebocsátom e tételt, amelyét soraim végére kellene helyeznem. Nézetem szerint ugyanis a drágaság s nevezetesen a husdrágaság okai közt a militárizmus annyiban játszik elég közvetlen és elég jelentékeny szerepet, hogy egyfelől 'rengeteg nagyszámú oly egyént tesz a szabványos katonai élelmezés révén husfogyasztóvá,' aki rendes foglalkozási körében ezelőtt (pl. éppen a magyar f a-raszt) alig jöhet számba — mint husfogyasztó és másfelől a mezőgazdasági munkától s nevezetesen az állattenyésztéstől, vagy husprodukciótól igen nagy számban vonja el az életerős, fiatal, — munkabíró elemeket. De vegyük közelebbről e tételt számadatok világításában.
*
Ausztriában és Magyarországon a közös hadsereg legénységének állománya 288.135, az osztrák honvédségi csapatoké 43.259, a magyar honvédség 28.281, — a hadi tengerészeti 45.143 és a boszn'a-hercegovinai csapatoké 6747. Ósz-szesen 381.565.
Nálunk minden katonának napon-kfnt százkilencven gramm marhahús jár, azonban tényleg kétszázhúsz grammot kap. Csak magában a közös hadsereg husszükséglete — eltekintve a kórházak és tanintézetek szükségletétől (de csak a katonai tanintézetekben, tengerészeti aka démiák nélkül is ötezerkilencszáz-negyven növendék van), évenkint tizenkilencmilliónégyszázezer kilogramm és a mennyi ég száznyolc-
ezer marhának 'felel meg. Tehát a sokat emlegetett balkáni Importkontingensek (Szerbiából év|f tizenötezer ökör, Romániából successive 1917-ig: tíz — harmincötezer ökör), nem érik el még 1917-ben sem felét annak a marhahúsnak, melyet egymagában a közös hadsereg ma elfogyasztott békeidőben. Fentieknél persze csak a legénység szükségletét vettem számításba: és a huszonkélezernégyszázhuszonkét tiszt és hivatalnok kombináción kívül maradt
1 Hasonló viszonyok és hatások szerepelnek más országokban. A Németbirodalom szárazföldi békeállománya: legénység 515,321. altisztek 59,852. a tengerészeti legénység 41,126 és altisztek 12228.
A szárazföldi hadsereg legénysége rendes körülmények közt fejenként száznyolcvan gramm nyers húst (csont nélkül) és ötven gramm vesezsirt (Nierenfett) kap, a tengerészeti legénységi kikötőkben ösz-szesen napi háromszáztiz grammot, tengeren hetenként négy-ötször lehetőség szerint A katonasági hus-szükséglet tehát még a miénknél Is nagyobb — viszonylag is. A Német birodalom azonban kissé köny-nyebben.viseli el!
A francia katona béke idején napi háromszázhúsz gramm hust (esetleg e helyett háromszáz gramm sózott ökörhust, vagy kétszáznegyven gramm sózptt sertéshúst, vagy kétszáz gTamm húskonzervet).
Én a magam részéről megelégszem azzal, hogy rámutattam arra, hogy a rnilitárijstnusnak tehát még ezen a téren is mily nagy kihatása van.
Még egy amerikai hírt, Illetőleg publikációt kell végül megemlítenem. Pár hónap előtt a drágaság
Legendák a nagyapámról.
—'Kitt Jótsef uj versit/Hete —
A molt csütörtökön olyan ünneplésben volt része a magyar poézisnek, amelyhez lógható* irodalmunk egész története alig ■saieskcgy-kettOt. A kiies él sokat emlegetett Keszthelyi Helicon egy feudális faúrnak naiv és bárok Ötlete voll, egy áldozás nélkDIl Maecenás mrgfta|lá«a a magyar Horstius előtt. A Zeneakadémia termében a legtöbb föur, a kOzOnseg rendezett viharos és forró tüntetést a költőnek, a ki a magyar olvasótársadalom minden rétegét meghódította. A szeretet-, nek, az Irodalom megbecsülésének e köt* vetetlen heve lOktethctt abban a fogadtatásban, a mely Petőfi felsőmagyarorazágl köraljat diadaluttá lette. A klaaazikussá emelkedett élőnek ez a mcgmaaaszlalésa hargzott ki abból az ünneplésből, a mely Arany Jánosi a tetemre hívás után kO-ssöntöttc , ,,
0* ama két halhatatlannak nagysága nam árnyékolta be Kiaa Jó/aef halhatatlan költészetét A múltkori ünneplés jogos v*M éa mét'ó, mert a 'egnagyohb élőnek •zóll. a ki maga Ja a tőle lálotl él haltat dolgok köti a lagnagyohlral adla f'.s
ez éppen a csodálatra érdemes t költői
Caban .Küsdve kórral, bajiéihatvan HH Mztandö terhével a roskatag vál rm H őst kOHÓ frtsa lombot haji, virágul
(akaazt és gyümölcsöt terem. Ó, a pihenésre senkinek sem volna lObb joga nálánál, a ki egymaga Állasként hordja korának egéaz költészetét. És nyugalom he'yett egy belső tűz mindig u| munkára ösztökéli. Fülében megcsendülnek rég elfeledett motívumok egy hatalmaa, öles termetű, kóbor énekesről, a kit a pogrom vihara sodort Magyarországba: a nagyapjáról., Éa a motívumok forronganak, alakulnak, tormát keresnek benne, mig aztán megszületik ez a legenda, bűbájos, lágyan oszló stanzáival. És benne mindaz, a mi az Ilyen genre-U művet nagygyá leheli; a vértég kötelékében re|!ő s/ere-let hőse Iráni: hisz az ő hőse Is őse egyúttal, mint Zrinvié, a kOltóé. Az elmé-lázáé ama fájó különbségen, a mely a gyenge, l> rékeny, gyarló lestü ulódol sz óriási, aaironyblró, hódító elődtől elvá-laazl|a. 9 mindenek fölött a humor, a mely oly tlazta és édaa, mint a színméz és bölcseséggé, megbocsátássá, megértéssé nemesedik Kilil költőjének kebelében
A Lrgendák a nagyapámról érettségben, erőben, a a/erkaailés kerakiégéton, ai rt-btiié'éa lűiea lendületében korunk ciuci-pot;<|án áll. A kinek módiéban van, tekintsen széljtl aian a gyér laboron, amaly ma f.urópsawrla ptég nem unta al a lanl jtin-friéséi a nevnian mag isik égy költőt, aki rhhar méihelól lun iiremltnl.
fis a ki* könyv még tok mái klnttti
rejteget. Itt egy költemény, Időm lejárt, amely leszámol a fiatal titánokkal, a képrombolókkal. Klaa Jőzaef méltatlan éa éretlen bírálóival. Mennyi lenézéa. fejedelmi gőg éa nemea. méltóság van e páros sorok tovagördüléaében I Hogyan eltörpülnek az érzés perverzusal, a kifejezés Idétlenjei, az Örökké hazugok ez igazság előtt, az örökké affektállak a természetesség élőit I Voll idő - egy vagy kél évvel ezelőtt— amikor Kiaa József azt Hitte, meg kelr felelnie e ■ toprongyos had koncentrált támadásaira. Nagyon la hangosak, lármáaak voltak a {weudogigaa-ok, talán Illó voll róluk tudomást venni Ms már egéaz hadjáratuknak egyéb nyoma sincs ez Irodalom történetében, mini Kiss József gyönyörű költeménye.
Volt azonban Kl«t JAzsef költészetének egy másik ősi ellensége la A |0<ét al-foguiitág, melynek buiaalgánál Áak gonoszsága torzabb, sohasem tudts neki megbocsátani izármaaliál él nen a réven -mily olctó éa mily gyaláiatoa fogáa — hazátlannak, kozmopolitának bélyegezte A valóaág pedig at, hogy a (uitadalmil kövtlő saarnokiág ével óta at Igatl, tiszta, trió haiaattmlel nem atólall meg olyan megrázó haltgnn, mini Kin lómifnií A niphof Imit odájlhin. l*« ugyanit a ri jnggó éi gyökért! földtieréutl ioklft A sitién elmfl allagórlájában t• e< « fájdalmáéin idtl ragtarkodát Iftttlla al'an Ultim tiinii mélihui eléglll.
dolgában egy érdekes jelen és került Massacnusettsben a nyilvánosság elé: „Report of the Massachu-setts Comjssion on tht Cost of Living*, At Igazán nagy mértékkel dolgozó, amerikalas izfl, de mégis nagyon alakosnak látszó számitások megdöbbentő képet és blzony-nságott adnak arról, hogy az utolsó száz év háborúi, illetőleg ember- és vagyonrombolásal mily messzemenő befolyást gyakoroltak az élelmiszerek árnlvójára s aztán ezen áraknak megtartására. Vajmi gyéren 4s gyenge lengéssel mentek visszafelé az egy-egy háborút nem közvetlenül követő években az élelmiszerek s iparcikkek árai: a leszállások bizony nem érték el többé a korábbi árszínvonalakat; viszont kezdve a napóleoni háborúktól' s tovább menve a krimi háború utáni észléleten s végig a spanyol-amerikai, agol-bur és orosz-japán háború behatásain egyre csak azt állapítják meg vaskövetkezetességgel az adatok, hogy a katonai létszámemelések s a hadi beruhá-zások miként tükröződnek vissza az összes államok élelmiszerárainak Ingadozásaiban, illetőleg emelkedésében.
öreg hiba a drágaság okai zül egyet különösen előrántani • annak megszüntetéséhez, — vagy enyhítéséhez messzemenő reményeket fűzni Magam is óvakodni akarok e hibától, mert hiszen a mai husdrágaságnak is számtalan, részben világjelenségnek, részben hazai külön jelenségnek mondható oka van.
Az okok egyikének csak kissé jobban a szemébe akartam világítani.
Nehéz eldönteni, hói létőződik csak magában e százlapos könyvben Kiss József nagysága. Mégla azt hiazem, azok a mélységes filozófiai költemények a lsg becsesebbek, a melyek kor éa nemset határain felülemelkedve az OrOklétet látják és láttatják Az Adagio bűbájos zenéje a metafizika szférájába rsgsdja olvasóját A kii cseléd ragyogó látomás, A látások könyvéből dk-rétz sejtése a soha el nem jövO jövendír-nek, a Nippon gyermeke magérzése agy lávoll kiváltaágos fa||al való lelki rokonságnak.
Oly jó egyedül lenni, meghitt éa bizodalmas társaságban' e pazar költővel, Mint a Fausi víziójában, Itt la angyalok nyújtják egymásnak sz aranyvedreket. A fogékony olvaaó pedig látja magát a költőt ia, amint félig még ItT a földön, félig már a fellegek kOiött maga la legendává finomul a nagyapja legendáiéval,
A Kist Jótaef legújabb kötetének a Hét a kiadója. Ara 4 korona.
Barcsay Domokos tréfái.
/él uj fiUtnJ —
,A f*|eiléienr mint e hogyan fktrruy Dntnökoal á képvinMhátaae éveklt nevetlét • bewnalta wiaitséeiii föttitifek káté. hogy <<N li vidám órákat varátwUon a knm»r isnictfcoaéaha Raáaa knitiH t»h*oif n nl atokiéi a iréMkré^ a
<r uiuai.
tni-n
Ugrón Gábor meghalt.
Az uj választókerületek.
As első bizottsági ülés.
Holnap folytatják.
— §ajál tudósítónktól. —
Szombat délután 5 Arakor a városház kis termében tartotta az az ad hoc bizottság elsA tanácskozását, melyet a legutóbbi városi kSzgyOléit annak az indítványnak kellő elkészítésére küldött ki, hogy a városi képviselAválasztA kerületek olyan módon igazíttassanak ki, hogy az évtizedek során jelentékenyen megváltozott választói és képviseli számarányok a jelenleg valóban létező viszonyokhoz mérten legyenek alakítva. . v
A bizottság, melynek a polgármester távollétében dr. Sabján Qyula v. főjegyző volt az elnöke, az egész szőnyegen fekvő kérdést alapos és beható tárgyalás alá vette. Ax elsA kérdés az volt, hogy a város VI—VU. kerülete (Kiskanizss) az ismeretes Ujváiy-féle indítványhoz képest átalakit-tassék-e kenőből három válasxtAkerflletre.
E pontnál dr. Bentzik Ferenc tiszti Ogyésxnek volt Ónálló indítványa, amely szerint A ugy véli a kérdés e részleiének leghelyesebb megoldását, hogy (mert a törvény csak 600 választót enged egy kerületre) Kiskanixaának 1200 válasxtAt meghaladd egy részét, — néhány utcát, — csatolják Nagykanizsának egyik válssxtA kerületéhez, amely íren nincs 600 válasxtó. Ezzel dr. Bentxik kifejtett indokolása szerint azt akarta elérni, hogy végre nyomatékosan is kifejezést nyerjen Kiskanixaának Nagykanizsával való azonossága és semmi szétválasztást vagy csak látszólagos elkülönítést sem tűrő össxe-taitoxandAsága. Az életrevaló, ötletes indítvány ellen azonban a bizottság kiaka-nizsai tagjai a legélénkebben állást foglaltak és végre is abban ax elvben állapodott meg a bizottság, hogy Kiskanizsa 3 választókerületié alakíttassák. Ennek részletes tárgyalása azonban majd -csajt később kerül sorra.
Nagykanizsa i—V. kerületeinek uj be-oszlására nézve a rövid tárgyalás semmi megállapodásra nem vezetett, A bizottság tagjai szükségesnek vélték, hogy minden tárgyalás megkezdése előtt a mai kerületi beosztással és a szavazók valamint a képviselők számával teljesen tisztába jöjjenek. Evégből a jelenlegi beosztás adatait sokszorosítva kiadják a bizottság tagjainak, akiknek igy módjukban lesz sz alapos tanulmányozás.
A bizottság legközelebbi ülését holnap kedden délután 5 órakor tartja.
A bécsr tárgyalások.
A véderő tfirvény és a katonai perrendtartás reformja.
— Sa|át hitielMak ltl»ion|«ltnlt«t. —
Budapaat, január 23.
A magyar, osztrák és közös miniszterek szombaton Bécsben a véderő jörvény és a katonai perrendtartás reformja ügyéi ben folytatott tanácskozásainsk eredményeiről beavatott bécsi forrásbAI ujabban a következőket jelentik:
A konferencia végső eredménye az, hogy ax uj véderő törvénytől teljésén te-fejezték. Jól informált körökben remélik, hogy már a legközelebbi lanácskoxáaon, melyet a delegációs" ülésszakban Budapesten tartanak, a perrendtartás dolgában is végleges megállapodásra jutnak a kormányok.
A perrendtartás dolgában a két konnány né. eteltérése mindenekelőtt a tárgyalást nyelvre vonatkozik. A magyar kormány azt kívánja, hogy a katonai perrendtartás nyelvi kérdésének rendezésénél a magyar államiság kifejexésre jusson. Exxel szemben az osxlrák kormány attól tárt, hogy mivel Ausxtriában nincs államnyelv, a magyar követelés teljesítése Ausztriában nemzetiségi szempontból zavarokra vezethet. Visxont a magyar kormány elutasította ax osztrákok azon ajánlatát, hogy ax egységes szolgálati nyelv sértetlensége mellett ugy Ausxtriában, mint Magyarorsxágon á nemzetiségi viszonyoknak megfelelően löbb nyelvű, poliglott peres eljárást léptessenek életbe. Ex ax ajánlat egyeneaen sértő á magyar államegységre.
Végre is hossxas tárgyalás után ahhox a fél rendszsbályhoz jutottak el, mely magyar saemponlból elfogadhatatlan, hogy a peres eljárásoknál csupán Magyarország területén és itt is csupán a magyar lisztek -kel és magyar legénytéggel szemben használják a magyar tárgyalási nyelvet, mig az osztrák kstonákkal Magyarországon is németül tárgyalnak. A két kormány további tárgyalásainak ez a forma az alapja.
Népszámlálási tapasztalatok.
— Saját tudósítónktól —
E tíz évenként ismétlődő országos nagy munka, a népszámlálás, sok oly jelenséget hoz felszínre, amelyről gondolkozni érdemes, sőt szükséges, hogy, ha lehetséges, orvosoltassék. Igy van ez nálunk is.
Mindenekelőtt fel kell c műteni*-szt a téves hitei, hogy a lakosság teljes tájékoz-tatására ily nagy városban, mint aminő Nagykanizsa, elegendő egy-két újságcikk, mert sokkal nagyobbmérvtf gondoskodást igényelt volna a mellékutcák közönségének szinte megnyugtató s előkészítő tájékoztatása. Egyik-másik számláló-biztosnak igen sok idejébe került snnsk megértetése, bogy a népszámlálás nem jár semmiféle ujabb megadóztatással. A közönaég kellő tájékoztatásának az elmulasztása folytán, a teljesen bizalmatlanul fogadott azámláló-
.hiitoinik nagyon va'^uíntLnémifadtak mindenben, a valíságnajt-megfelelő választ Ha tehát panasz lesz a számláló-biztosok munkájára, annak igen, igen sok tőlük kivül álló ok a magyarázata, nem is említve a méiláAytalan di|azást. t
A népszámlálás kellő elAkészitésévelügy-szólván közérdeklődést, nagyobb rokonszenvet leheled volna a lakosokba* támasztani. Et gyorsította volna a munkát s a mellett egyenesen megakadályozta volna azt, hogy nemcsak egyes albérlAk, eltartott családtagok, hanem .egy-egy egész ház is kimarldt összes laköivai. Nagyon sok gond- * tói megkímélte volna a népszámlálás vezetőit, ha a házszámozást pontosabban ki-igaxíttatlák, pótoltatták volna. Sok bajt okoxtak a kél utcára nyilA házak, a keiké vált telkek stb. stb. Még ax sem lett volna talán magánlaksértés, ha a számlilA-blz-tossal a rendőrség meglepett volna egy-két barlangsxerü, albérlőkkel túlzsúfolt lakást, mert némely lakáaban már a fekvőhelyekről következtetve is — ugy lehet — sokkal többen alusznak, laknak, mint amennyit megszámlálhsttak.
Ajánlatos továbbá az, hogy a számlálás kihirdetésével egyúttal — egész falusi mAdra
— a lakások rendbenlartására is felszAlit-tassék a közönség, mert leírhatatlan s szinte hihetetlen, hogy milyen rondaságbsn élnek sokan. A városban tapasxtsIhslA igaxán az egyesek elzüllése.anyomoruságundortkeltó hanyagsága Igat^hogya nyomor eltompítja az összes érzékeket, de mivel menthető sz s család, amelynek saját gondatlanságából sem ]A levegője, sem világossága, sem pedig semminemű tisztasága nincs I Hét-, számrá vetetlen ágyak mosdatlan gyerekekkai: Osszepiszkolt konyhsedények mosc-gatlanul visszatéve, moslékgyüjtés stb. sib. mind olyan dolog, ami pénzbe és sok időbe sem kerülne, ha emberhez illően rendben tartanák. HatAságilag kellene orvosi vizitet rendelni olykor-olykor, hogy ax ilyen szánslmss helyekel legslább tűrhetővé tegyék. A felnőttek még csak élvexnek tiszta levegőt, világosságot munkára járva,.de a szegény, tehetetlen gyermekek olt siny tődnek, penészednek naprólnapra. Valódi életmentés lenne tehát ar, ha ax ilyen lakások összes gyermeklakóit,
— legalább a nap nagyobb részében — a jótékony intézmények gondjaikba vennék.
A köznyomort enyhiteni maholnap országos kötelessége lesz a kormánynak. Az emberekhez semmiképpen F nem méltó odúkból való kilakoltatta ia majd csak elkövetkezik. De e roppant terhes reformok bekövetkezíseig is, az intelligens társadalom maga ellen vét, ha oly környezetben engedi fonnyadni az ártatlan gyermekeket, akiknek testi-lelki tisztaságát, egészségéi nem is kerülne nagyon sokba megmenteni a betegségtől és minden emberi rosszaság látásától s előbb ön'udatlan később pedig rosszindulatú szándékos követésétől I
Jó szivü emberek, menjetek be egy ilyen lakásba s megmozdul bennetek a sxiv nemesebb érzése, embertársat Iáitok e nyomorultakban, akiknél a ti dédelgetett háziállataitoknak Osszehasonlhbatstlansb-bul jobb sorsuk van, Mentselek meg legalább egyet körűlök, hogy annak örökös tudata életetek legboldogabb érzéséi lámassza fel leikelekben.
iri
jelmezek!
A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet február l-tn tanamló nagy clrkutielAailAsára tötyirendhell férfi és állat >lmf/rk rtndflltltek Drtitláhól, melyek tbiuAr hó T-ln tWIelflll jutányos árban eladatnak. Vidéki érdoklótlők twvsbh tvivi lágtullási kaphatnak tt rgyiitiltl clnAMnél, dr, Httksrss Jósssfné iitasaiutiynál *ag) kanlisln,
— 1847—1911. -
a < .»
Sudawil, (an «ar "21
*Ugron Gáb<# országyQlési képviselő szívszélhűdés következtében meghalt. Ugrón néhány napja még benn járt a képviselőházban, azon-. ban három nap öta nem mozdul-{jatott el hazulról, mert meghűlt. Nem feküdt ágyba, orvost sem hivatott, hanem a szobában fenjá't Tegnap igen jól érézte magát, — egész nap olvasott, . irt, végezte dolgait. JEste 8 órakor egy karosszékbe Ölt és újságot olvasott. Itt érte a katasztrófa. Midőn felesége és leánya í később hazaérkeztek, azt hitték, hogy elaludt a székben, egyik kezében az újságot tartva.
Ugrón Gábor halálhíre csak ma délben terjedt el a fővárosban és nemcsak a politikai világban, hanem a társadalom minden rétegében mély és nagy megdöbbenést keltett. •
A . magyar politikai életnek nagy halottja var): Ugrón Qábor. Hatalmas, markáns egyéniségű ember dőlt ki a magyar parlament régi, jellegzetes alakjai közül, kiben buzgott az életerA, kit mindig nagy koncepciAju tervek foglalkoztattak és kinek kiapadhatatlan, sohs nem csökkent letterejére csodálatul tekinthetünk fel. Köxel harminc esxtendeig volt tagja — rövid megszakítással — a magyar orsxággyülés képviselőházának, történelmi, viharos koro-kst élt ál és ezek kislakulásábAI képviselői minőségében gazdagon „ kivette részét. Életeleme volt a harc, az örökös tagadás, az ellenkexés. Ex a nagy koncepciójú, szélesen alapozott lelki életű, nagy képzettségű és kiváló falentumu ember egyetlen pozitív alkotásra, sem mutathat rá, mely az A műve lenne Vérmérséklete -*-a koalicíAs kormányzás idejének kivételé-. vei, ™ tiszteletreméltó következetességgel mindvégig az ellenzéki padokra szögezte és az már a magyar politika átka, hogy innen cselekvő, alkotó tevékenységet nem lehet kifejteni
Mindenki szidta; hatalmas ellenségei voltak a „rabonbánnakV mini minden hatalmas embernek, de hivatott képességeit mindenki elismerte. Érdekes, hogy e reakció fflé hajlott polilikusnakJfjusága a népszabadságokért folytatott küzdelemben telt el. Még a hírhedi Verhovay időkben ia fényes liberalizmussal tündökölt, az egyházpolitikai harcok idején azonban már beburkolAzolt a felekezeti türelmetlenség sötét palásijába. Tizenheted magi val kivált a függetlenségi pártból és mégalkotta a szélső balpártot, melynek nyomai k mai Justh-pártban élnek. Mi sem természetesebb, mint hogy a magyar per-'' lementnek ö volt ax első, heves, só! fanatikus obslruklora a Szapáry-féle közigazgatási törvényjavaslat idején. Ettől kezdve vesérsxerepet vitt minden opponálásban, különösen minden obstrukcióbani mignem a koalíciót kormányzás idején a legcsendesebb kormánypártivá szelídült.
A magyar parlamentáriamus ujabb történetével elválhatntlanul egybeforrott Ugrón Qábor neve, kinek erős egyénisége még soká fogja hatá át éreztetni.
U(raa (lábat lS47-btn Udvsitialysi4k S,o» bulláivá kAaiéabta a-0>atrtt Ukoáu hMkoly Udvarhelyen, s Jugl tanulmányokat pe<*| a buda pesti t« a batel ftyaiamr* v«ttt«a Joa.ai kora patt Hi itapeatea Itaitha MisV.nl „tkdftgi'.mla' (Ima hiMiturtatUkus el'tniéki lapot a»»iae«l*ti A bírói ét állami tltsná^si letévtiL IIM-eta ■tuávl Mkéntea lelt a Jdaaat tohei>«a nevet vb
afiAgjaiosMitiIbsn k alán IlUdApeslenaa aaSlí-heiy a tanulmányukkal " ai ^mttalixamsl tan lalkoaoh imi 1*0 namisufs'áat>* "hta'l, iumi qit a Vnilát«a<l|| lávára Mtnljlrtal ktitllat Majd (Msa iMisansk vstts utMt, a hói Oeubawi. HlMidRi MWM-I't •< -(SMit (a »bt> esatabaa
melyek a magyar képviselőházban.Barcsay-dddk néven élnek még ma is.
A vidámságok közül megírtuk ax. alábbi néhány históriát abból ax alkalomból, bogy a szabadelvű pártv régi híres tagját a király főrendiházi tagú nevezte ki: . — Én nem tudom^nogy 1 mit akarnak azzal a magyar vezényszóval — mondta egyszet Barcsay. — Mintha bizony ez valami nagy vivmány volna a magyaroknak I Hiszen a német vexénysxó sem ártott a magyarságnak semmit. Például a közös hadseregben, ahol a vezényszó német, Így tanttja a tiszt a magyar legényt:
i— Ide néxx, Pupák I Ha azt mondom neked, hogy „linkszum"! hát akkor balra fordalj, sz spiéd teremtésül
Már most s honvédeknél viszont, shol a vexénysxó magyar, a liszt igy tsnitji a sváb legényt :
- Tu, Michll Wen ich izak llr .Pálra át", lann ker llch llnksz um I Haszt fer* stand'n i
A politikai asztalnál Irányt Dániel emlékéről van szó l.gy képviselő ezt a krónikás sdom-ll mondtO róla :
— Valami egyletet csinált az öreg, amelynek at volt • nemrt c'l|i, — hoey magmantsa a leányok veszendő erényé', Man Ilyen voll A, s legnagyobb politikái • viharokban la ráért as ilyen istenes do|-fofcn.
Az összes politikai hatalmasságokat bevonta a. mozgalmába és annyira szerették, tisztelték az öreget/ bogy mindenki szívesen állód kötélnek: ellenzéki, kormánypárti egyaránt. Egyszer Bánffy Dezső.bárót is nagyon megkérte, bogy jöjjön el egy gyűlésre. Az nagyot fog lendileni a leányok erényén, ha egy Banffy Dezső áll az oltalmára. Bánffy meg Is^igérle szentül, hogy elmegy. A világért sem akarta volna kikosarazni Irányit, pedig hát ép e napon rengeteg sok dolga volt. Mlelölt elment, meg is mondta Barcsay Domokosnak:
— Kérlek alássan, — majd egy félóra múlva hivass kl abból a gyűlésből! valami ürügy alatt. Majd lalálsx te ürügyet.
— Csak bizd rám, kegyelmet uram. Én ne találnék ?
Bánffy lehál elment az ülésre és odaültették a díszhelyre, Irányi mellé. Egy félóráig nyugodtan tanácskozott arról, — hogy miképen lehelne megmeri'snt a leányok erényéi. De ázlán türelmetlenül nérle at órá|ái, Terlngelte, hátha elfeledkezett róla Barcsay.
De nem felejtkezel! sl. Pontosan rn.-g-érkrzali, egyenrseif odament Btnffyhoz és hangosan mondta i
— Kegyelmes uram, légy i/lvei ahha-itfKynl egv kit n a leánymenlésl... A kapuban vár egy kit tiölksl
1911. január 24.
ZALA
5. otdal
rétit vett. A béke msftotéit után Pántba ment ( ott volt * Commune etész uralma éa kltdslme alatt a aa Ellenőr számára Irt leveleket. Ezután Ahgolorazágba utazott, honnét 1872-ben viaasa-térvén, UJvarhaiyuék képvitelövé vá asztotts. Az 882—<-1 ottaávgyü'ésen Kolozsvár II. kerületét képviselte,. 1884-ben itt kisebbségben maradt, de megválawtutván Marosvásárhely I. kerületében 4* a székelykereszUiri kerületben, as dóbbi ■ mandátumát logadta el. 1887-ben a kecskeméti I és sz okUndi kerületben gvózölt a as utóbbi mandátumról mondott le. 1892 ben Szattnáron á» Kecskemét 1. kerületében válaaz-tatott meg. 1887-i országgyűlés utolsó ülésszaké-bán tixsnhetedmaaival Kivált a függetlenségi pártból ás megalakította a 48 as pártol. Ugyanebbe az Időbe t*ik első szereplése a delegáció- | ban. nemkülönben a Szapáry-íéle közigazgatási törvényjavaslat apen valóob-truálisa. As agvhia-politikai javaslatok egy réasst, töleg a polgári házasságkötés kötclejö tormáját, mindv.-gig hevé-sea ellenezte hívéinek élén, akiknek legnagyobb rá«s az 1896-ikl Választásoknál vele agyült kibökött. Caak 1899. március' 26-án Bánlfy báró [eq)ondása után jutott Iámét a szilágy somlyói. líerület egyhangú választása folytán a házba, ahol'pártja álra a. kormánynyal aiamben éles sllaaiéki álláspontot foglalt el. Aa 1898-1901. delegációkban aáast veit éa ott ia merev ellenzéki szerepet vitt, a közös minisztérium iránt bizalmatlanságát kifejez*. és a hármasuövetiég felett élét kritikát mondva. A kath. autonómiai kongresszuson a kisebbség élén állott 1901-ben a jzilágysomlyói kerület többszöri kijelentése ellenére, hogy nsm vállal nfandstumot, eiryhangu-lag újra megválasztotta és azóta képviselte est a területet Az 1903-ikl obstrukciónak egyik vesére volt; ö és pártja még akkor la folytatták a küzdelmet, mikor a Kossuth-párt a rendkívüli eszközök használatától elállóit és csak 1904. március 10-én hagyta abba. 1901. elején pártjával együtt csatlakozott a Kossuth-párthoz. A szövetkezeit ellenzék vezérlő-bizottságának tagja volt.
Harc a milliós örökségért.
A tabi kincses pince titkai.
Hatvan éves per a kincsekért
— Saját tudósítónktól. —
JA néhány hónapja, hogy hirt adtunk egy kaposvári öreg zsidó ember milliós peréről, melyet a tabi izr. hitközség ellen egy másfélmilliós örökségért folytat már fél évszázadot meghaladó idó óta. Az a galambószhaju és szakáiu, görnyedt hálu bácsika, Hoffnung Adolf, aki ennek a rengeteg idó óta húzódó pernek csodála-toean lankadatlan életbentartója, tegnap Kanizsán járt. Felkeresett bennünket, és óriási halom periratot ínutatolt, hogy a maga igazát minden kétséget kizáróan bebizonyítsa.
A sárga foliansok között fakult, héber-—siövegfl régi levelek igazolják, hogy Hoffnung Adolf nem mesebeli örökségért küzd, hogy nagyapjának valóban másfél millió vagyona volt, amikor Tabon meghalt a bogy ettől az ármánykodás foszlottá meg -családját. A hófehér hajú bácsika az ó lágy sídig hangján, mintha csak a bibliát forgatta volna, igy mondotta el nekünk a milliós hagyaték történetét: -
A mult században, 1847-ben élt Tabon egy Hoffnung (Fóliák) Józaef nevű timár, a nagyatyám, ki az orosz-lengyelországi PiHc"városából kerüli ide Somogyba. Ó gyűjtötte, kuporgatta össze a nagy vagyont Illókban. Halálos ágyán a hitközség néhány emberének árulta csak el, hogy a pincéjében négy hordó áll, a négy hordóban pedig rengeteg arany- és ezüstpénz. Tetejében még négy ház ia van Tabon. Mindezt pedig ráhagyta Pilicen élő fiára, Hoffnung Oumpetre.Meghagyta a hilközaég emberednek, hogy fiit értesitsék halálától éa juttassák a hagyatékhoz.
A hitközség lóemberei azonban nem Igy jártak el, hanem" azzal, hogy az öregnek senkije sincs és szóbeli rendelkezéssel a hitközségnek hagyta a vagyont, s annak a céljaira foglalták le a gyönyörű, rejlelmea kincset. Másfél milliót.
öt évig pihent mára földben Hoflnung József, amikor a tabi f Ideaur, Splslch Ignác, kinek a lelkén épüllek az öregnek a házal, figyelmessé letl ar/a, hogy semmiféle örökös, sem az állam nem |e|eiilkezlk, Pörl Indított tehát a régi törvény alapján, amely neki Is ju»l adotl a hagyatékhoz. A pörl Splslch mag Is nyarla. Űrre azonban már alőálll a hitközség /ural, hogy igenis van törvényéé örtyköe. *
Sptll János, - »i akkori lábl Illdó pap lavtM Irl l iw Lipót pilici ublilnak, littgy
Hoffnung Qumpelt küldje azonnal Tabfa, mert óriási milliós örökség vár itt reá. Ez 1853-ban történt. Hoffnung Oumpel gyalogszerrel- útnak is indult a messzi északról és hal hónap múlva megérkezett Tabra. A .hitközség már . előzetesen, póstán, hiteles okiratot is kért tőle, hogy Spitich földbirtokossal szemmel a hagyatékot'megvédelmezhesse a számára, mert csak addig biztos a vagyon, amíg náluk van. Az okiratok. elől a földesúr visszavonult, mikor aztán Hoffnung Qumpel megjött, azt egyszerűen semmibe sem vették a tabi hit-községbeliek. Hogy nem ismerik, nem fia az öreg Hoffnungnak. Qumpel két évig hadakozott velOk, aztán hazament a családjához éa ott meghall A tabi hitközség pedig megkaparintotta a vagyont egy végrendelet alapján* melyet kéaőbb a kaposvári törvényszék hsmisnak mondott ki.
A küzdelmet a hagyatékért Hoffnung Oumpel özvegye folytatta, aki három apró gyermekével jött le Kaposvárra. Itt hivatalból néhai Szalay Károlyt kapta maga mellé Qgyvédnek, akinél tíz évig hevert a pör. A család aztán egy Vucskics névfl ügyvédhez fordult, aki egy ideig sikerrel is kdzdött a hagyatékért, de később hamis tanuk vonultak föl, akik eskill- lettek arra, hogy Hoffnung Oumpel egyezséget kötött a hitközséggel és ezt Írással is bizonyították. Az iráson azonban Hoffnung helyeit „Haffner* szerepel aláíróként. Az egyezségi irás kelte pedig 1853-ról szól, holott ebben az időben"' Hoffnung Oumpel még Pilicben volt a nem is tudott arról, hogy az apja meghalt Ara az egyezaégi irás alapján Hoffnung Oumpel özvegye elvesztette a pört. .
Most már Hoffnung Adolf vette át a harcot és 1899-től 1904-ig ő vitte a pört. Sikere azonban énnek sem lett, minden fórumon pörveszles maradt. A mult évben Hoifnung Adolf egyenesen az igazságügy-miniszterhez fordult panaszával és ezzel ki tudott járni annyit, hogy pö ében a zalaegerszegi ügyvédi kamara Kováca József dr. kaposvári ügyvédei rendelte ki jogvédőnek. Azonban Kovács dr. meg sem kezdte a pört- Azzal a jelentéssel, hogy az alappör elvesztése óla tiz év elmúlt és igy az ujralölvétel már nem lehetséges, a jogvédelemről lemondott.
Hoffnung Adolf még ezek után settr adla föl a harcot. Most egy ismert nevQ fővárosi krimmalislához kapott kitűnő ajánlólevelet. Szinte fölragyogtak, egy pillanatra lázban égtek a hófehér fejO emberke szelíd szemei, afnikor arról szólt, hogy mennyire bizik abban, hogy a budapesti Ogyvéd kiperli részére a milliós örökséget
— Nekem már nem lesz belőle hasznom — mondta — de azt akarom, hogy ■ gyermekeim, az unokáim élvezzék ieg-alább, amitől az én szegény szüleimet és engem,- valamint lestvéreimet Ilyen jogtalanul, erőszakos módon megfosztották.
Mikor megígértük, hogy újból a nyilvánosság elé visszük az ő nagy pőrének történetét, hálálkodva hagyta el a szerkesztőséget..
A jegyző bűne.
Sikkasztott és megszökött.
— Saját tudósítónktól, —
Megírta a Zala, — hogy Szenteltk község körjegyzője, Kfltlnnky Ernő körülbelül egy hónap|a eltűnt - Ma már kétségtelen, hogy a jegyző megtiö-köll, mert részletenként löbb ezer koronát sikkasztott és ezt nem ludla pótolni.'
Mivel Kalinazky |egyző nem |elenlke-zell, elárvult hivatalában, III hivatali vizsgálatot Urlollnk, melynek srenzáclós eredménye leli, Ugyani* megállapították, hogy a különibsii rokonszenves modorú flaial jegyző hateier korona hivatalos .péiul el' slkkastloll és a hlvalalvlisgáUllól félve, inégaiAkölt — Mival az rdtligl nyomorát trrdméqylalon maradi, elrendelték a tik kitartó jegy tő nratágti* körtwéaél

Hírek.

— A király Budapesten. Budi pestről táviratozzák, hogy a király február hó folyamán Budapestre A Bécsből való elulazásjtapjál még nem állapították meg, de az már bizonyos, hogy Őfelsége több hetet fog Budapesten "tölteni.
— Iskolaépítést bizottsági ülés. A két uj nagykanizsai állami iskola,, a Roz-gonyl utcai emeletes és a Szentflórián-téri földszintes-iskoláknak építését, ellenőrző bizottság ma délután 5 órakor bizottsági ülést tkrtott, melyen az épülőfélben levő iskolák asztalos-munkáinak mintakészitmé-nyeit vtfsgáiták meg.
— Küldöttség az alispánnál. Zala-egezszegról írják: Paizgazeg, Barabásszeg, Csonkahegyhát éa Németfalu közaégek-nek tizennégy tagu küldöttsége, Horváth Gyula csonkahegyháti körjegyző vezetése alatt járt Arvay Lajos alispánnál, hogy a Paizsszegröl Kustánazegen s Németfalun keresztül Salomvár felé vezető közlekedési útnak a törvényhatósági vicinális utak közé leendő fölvételét kérje. A községek eziránt a vármegyéhez már kérvényt ia adtak be s a törvényhatósági bizottság az alispánt bizta meg ' a kérdés megvizsgálásával. Arvay Lajoa alispán a küldött ségel szívesen fogadta s megígérte, hogy az utat szakértőkkel megvizsgáltatja, költségvetést készíttet s még a tavasz folyamán kiszáll az egyik érdekelt községbi, hogy megállapíthassa a további teendőket.
— A zalaegerszegi rendőrkapitány! álláa. A mult hetekben egyik zalaeger szegi laptársunk nyomán közöltük, hogy Arvay Lajos alispán felhatalmazást nyert a rendőrkapitány kinevezéaére. Zalaeger szegi tudósítónk jelenti most ez ügyben, hogy illetékes helyről vett értesülései szerint e híradás ily formában nem felel meg a valóságnak. A felhatalmazás eddigelé nem történt meg, Azonban annak szükségessége, egyrészt a hiányzó munkaerő pótlása végett, másrészt a főispáni kinevezés több izben
' történt elodázása s ezidőszerint is bizony lalan volta miatt mindinkább sürgetővé válik. Értesüléseink szerinta felhatalmazás kérdése már is intézkedés tárgyát képezi.
— Lénárd Ernő helyettese. Keszthelyi tudósítónk jelenti,.hogy a tragjkus véget ért Lénárd Ernő volt keazthelyi kir. közjegyző irodája részére helyettesül a pécsi kir. közjegyzői kamara az állás betöltéséig dr. Takács Jenő tapolcai kir. közjegyzői helyettest nevezte ki.
— Körorvosválasztáa. A zalamegyei Badacsonytomajon körorvossá dr. AIpár János paliklinikai gyakorlóorvost, Alpár Mór tapolcai,, volt nagykanizsai polgári-iskolai tanár fiát választották meg.
— Ünneplő pénzintézet. Barcza László földbirtokos, Zalavármegye törvényhatósági bizottságának tagja, 35 éve igazgatója a caabrendeki -takarékpénztárnak. - A pénz-intézet idei közgyűlésén jubilálni fogja igazgatóját, kinek arcképét megfested.
— Házasságok. Tegnap, vaaárnap öt házaaságkötés történt a nagykanizsai áll. anyakönyvi hivatalban. Horváth Láazló sörgyári munkáa Hilcz Teréziával, Kolarics István kőműves Sipoá Annával, Busa György -•földműves Szokoly Juliannával, Dervalics József ktdársegád Gozdán Annával éa Potzovecz István földműves Igler Annával lépell házasságra.
Keszthely lakóssága. A lefolytatott néptzámláláa adalai azerinl a salamegyel Keszthely nagyközségnek 733? lakósa van. Tti év alatt mindössze 431 lélekkel siap(*odntt Keszthely lakóssága.
<f~ Egy orvos kinevezése. A.magyar királyi áUtmvaMiuk igazgatósága l.uktwkh vlábui dl. tüuirgl ll'.ilfl" és jáiátotvotl a i>álymnvusi nuoWígfben klit|(tll tok évi huigó ét alketna működéséén aa ál-lamvMulak rgésitégűgyl 'osztályában ot vtul lanlfMtl/Vá nevelte ki,
— Gyáazróvat. Orr. Háry Jóesrtaé szülheti Vtda Erzsébet nemeetpéH MM-' bmokokiiő e hó 19-lkén hirtelen elhunyt. Halálát a megye egyik legkjíerjedíebb családja gyászolja
Tegnap délután hosesas szenvedés után Kiskanizaán szülei lakásán megfyiit $***>• dics Ferenc 24 éves Veszprém-egjrMz-megyei áldozópap 'A rokonszenves fiatal pap Kanizsán végezte a gimnáziumot Holnap. délután 3 órakor lesz temetése, hol dr. Hegedűs Oyörgy OgyvédjeUMt mond gyászbeszédet tifja fölött.
Országos vásár Nagykanizsán. A gyertyaszentelői országot" vácárt kirakodó- és lóvásárral hétfőn, e hó 30-ikán tartják meg Nagykanizsán. A vásár látogatottnak ígérkezik.
— A Svlrdström koneert -»tóháas>-letei. A nagykanizsai Casino az utóbbi esztendőkben elismerésre méltó kuitur-levékenységet fejt ki több elsőrangú Bűvésznek Nagykanizsán való fel léptelésével A Casinónak ez a nemes ambíciója immár állandósulttá lett és annak szívességéből jövő hó 25-ikin Nagykanizsa város müveit közönségének már másodízben lesz abban a műélvezetben része, hogy Svúrdstrőm Valborgót, a svéd csalogányt és az egész világ leghíresebb dalénekesnőjét hallhatja. Az a páratlan siker és óriási tetszés, mely a csodálatos müvészetü énekesnő mull évi szereplését kísérte, arra indította a Casino vezetőségét, hogy eredeti tervétől eltérően ismét • Svárdströ Valborgot nyerje meg Nagykanizsán újból való fellépésre. Ennek az öt világrészben elismert hírességnek felesleges"' minden reklám, léhát, különösen a uját füleinkkel hallottak után, nem is kell az ő magasra emelkedő művészetéről egy szót sem Írni. Mindössze annyit kell még a február hó 5-iki rendkívüli sikerűnek ígérkező kon- . certre vonatkozólag megemlíteni, hogy azon szerepelni fog a nagy Valborgnak húga, SvQrdströni Siegrid is, aki talán csak hírnévben maradi mögötte nővérének. A nővérek az egész estét kitöltő szólóénekeikkel és európai nevezetességű énekkettőseikkei még a mult évi Svardström koncert delikát gyönyörűségeinél is négy ohb élvezettel „kecsegtetik nemcsak~a némileg képzett füleket, hanem még a leglaikusabb közönséget is.
— Hajbalőtte magát figf honvéd. Ma reggel egy második esztendejét szolgáld honvéd közlegény, a 23 éves Varga István szolgálati fegyverével hasbalőtte magát Az öngyilkosság hire nagy riadalmat keltelt a Józaef főherceg uti kaszárnyában, hol rövid időközön belül egymásután több katona kivégezte magát. Szérencsére azonban az öngyilkosság- csak sikertelen kisérlelnek bizonyult, mert az életunt bakagyereket élve szállították a közkórházba, amit megelőzőleg a katonai balóság kihallgatta. Bár eszméleténél van, állapota életveszélyes és aá orvosi vélemény szerint hatvan napig is el fog tartani, — mig egészsége helyreáll. Kalonáék nagyon titkolják a dolgot, ami indokolt ia, meit a hadvezetőség csak nemrég orrolta meg aa magyar honvédséget a csapatainál előforduló nagyszámú öngyilkosságok miatt
— Szlnésiszerződét Lévay Elemért, a Kövesy-féle színtársulat tagját szeptember 1-től Papír Sándor szerződteUe- aa újpesti színházhoz.
— Országos állatvásárok Zalaegerszegen. Zalaegerszegen folyó tdll. évben az országos kirakodó éa marhavátárok követkecő napokon tartatnak meg .* Bálint vásár február hó 14 én; Virágvásár április hó 10-én; Sasnt-Oyörcy vásár május hó l-én; pünkösdi vááár június "hó 0'án; Magdolna vásár julius hó jl-én; Kisassiony vitát szeptember Ilin, Simon Júdás vásár október 39-éa; Andi ás vásár november .W-átt; Aprótken tek vátár tkceinber 28-án. Hetivásárok
tde«t et pétiteken tártainak Pénteken álÍttleiHa|iát*al Ha péntekre Dnnep etlk a hetivásárt cMUOitftkfWi tartják me Uraságot yátán<k alkalmával különvonatok köawkednvk •.Haluk egéaz nap isatutok M a veautta
— A Csány-szobor-pályázat. Zalaegerszegi tudósítónk, jelenti: A Csány-szo-bor-páiyázat eldöntésének határidejét a mult alkalommal jelzett január 29-e helyett február hó 12. napjában állapította meg Bosnyák Oéza orsz. képviselő, a szoborbizottság elnöke. A halasztás oka az, hogy a biriiló-bizoltság vidéki tagjai a február 13-án megtartandó megyei közgyűlésre tekintettel bizonyára nagyobb számban fognak megjelenhetni a döntésnél. A szobrok a bizottság ismeretes határozata érteimében a döntésig meg nem tekinthetők. A mukkor e tárgyban irt a kissé gúnyos hangú cikkűnk tendenciáját egy néhányan roeaznl értelmezték. Pedig az csupán annak a ténynek, mondhatnók: rendjén nem való ténynek konstatálásában merül ki, hogy, mint az első pályázat alkalmával, ugy most is a legnagyobb nem törődést tapasztalhattuk a szobor bizottság részéről s láthattuk, hogy egy ember nem több egy embernél Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy senki Km igyekezett most sem — kivéve a szoborbizottságon kívül álló Kulcsár Gyula főgimn. tanárt — valamiben segítségére lenni a bizottság tilká-ráriák. Pedig felesleges megemlíteni, hogy Zalaegerszegen hány itt lakó azobor-bizott-sági tag van.
— Elgázolt kis fin. Tiliinger Ferenc Fetőfi-uti napszámos Jóska nevű 3 éves
- fiacskája szombaton délután az utcán játszadozott. A játék, az volt hogy egy kétkerekű targopcán húzogatták egymást 3—5 éves gyerekek a kocáiul közepén. A kis Jóska nem mert felülni a talyigára, hanem, caak utána szaladt folyton. Amint így a Petőfi-ut meredek lejtőjén mentek lefelé a gyerekek, jött Löwenfeld Joacbim sánd bérlő három kocsija ölfával megrakva. Tiliinger Jóska épp át első kocsi előtt vágódott e| és bár a kocsisnak volt annyi lélekjelenléte, hogy a lovakai oldalt rántotta s így a lovak és az első kerekek ki is kerülték a fiúcskát, de a hátsó kerék mégis keresztülment apró lábazárán, ujjnyi vékonyra lapítván össze azt A meredek lejtőn csak nagy nehezen lehetett a kocsikat megállítani s igy majdnem a második kocsi is keresztülgázolt a szeiencsétlenni járt finrskán, Irit l&rfllt-lábával szülei lakásán ápolnak. A rendőrség a szerencsétlenség miatt a szülők éa a kocsis ellen folytat nyomozást.
— Halálos széngázmérgezés. Folyó hó 17-én széngázmérgezés történt az alsó-tendvai járásban levő Zalaivdnd községben , a mérgezésnek egy halottja és két két súlyos sebesültje van. özv. Klár Fe-rencné zalaivándi lakos kedden este, mielőtt Rozi és Anna nevű leányaival nyugalomra tért, szénnel jól megrakta a szobában álló kályhát. Másnap reggel a szomszédoknak gyanús volt, hogy Klárék semmi életjelt nem adnak augukról, zörgetlek az iblukon, majd pedig midőn ekkor sem kaptak választ, rosszat sejtve betörték az ablakot. Az anya és leányai halotthalványan, az élet legkiaebb jele nélkül feküdtek az ágyon. Az anya és az egyik leány még étt, mikor kihozták őket a széngázzal telt szobából éa őket talán gondos ápolásul sikerül megmenteni.az életnek. De a másik leányt megölte a széngáz.
— Közgazdasági értesítő. Á soproni keresk. és iparkamara ajánló sorok kíséretében a következő értesitést küldte szét:
A kereskedelemügyi m. kir. minisztérium közgazdaaágunk fellendítése és isiápolására egy igen hasznos, úgyszólván nélkülözhetetlen, minden héten megjelenő folyóiratot ad ki, mely ^Közgazdasági értesítő'' nevei visel. Nincsen olyan külkereskedelmi esemény, mely a nevezeti lapban beható és szakszerű kommentálás nélkül maradna A közlemények teljes lájékoiáat nyújtanak minden olyan eaemény (elől, mely hazai gyermekek, kiknek lömegét a felnőttek még nagyobb tömege egészítette kl, láncoltak, majd megkezdődött a gyermekisur nagy slágere, a tombolajálék. t-ehetetlen latrai a tumbolanvaremények vágshossza-ílélküli nagy variációját, valamin! azt as
irigy létre méltó hangulatot, mely az egész délutánon a terem minden kis zugát betöltötte. A külifl eredménnyel arányban állt annak anyagi oldala is, amennyiben a népkonyha a tegnapi zsuron igen jelentékeny összeghez jutott. Persze a jövedelem sohse lehet sok, különösen ha a népkonyháról van szó, amely oly nagy nyomor enyhítésének nemes feladatát teljesili. ipari és kereskedelmi köreinket érdekelheti. Közleményei nemcsák az általános megbeszélés körében mozognak, hanem fel-világositást nyújtanak arra nézve ia, hogy milyen ipari' és kereskedelmi tf kkeink versenyképesek s azokért milyen árakat érhetünk 11 a külföld piacain. A, mKöt-gazdasági Értesítő* közli ezenkívül az ipar és kereskedelem körébe tartozó általános érdekű miniszteri rendeleteket és határozatokat, az iparfejlesztés ügyében tett intézkedéseket, az állami kedvezményeket s egyéb az ipari éa kereskedelmi köröket érintő elvi határozatokat stb; a posta-, távirda- és ! távbeszélő-intézmény körében előfordult változásokai ugy a belföldet, mint a külföldet illetőleg; a hajázásra vonatkozó összes hivatalós adatokat -, a külföldi hltelllgyeket és csődeseleket stb., stb. Ebből a szűkre szabott ismertetésből is — ugy véljük — tiszta képet nyer m. t. Czimed a folyóirat tartalmáról, mely minden, héten 80—100 oldal terjedelemben jelenik meg s előfizetési ára a „Köz-szálktási Értesítő" című hetenkint egyszer és a .Központi Édesítő" című hetenkint kétszer megjelenő mellékletekkel együtt egész évre 30 korona.
— A Zala figyelmeztetése, Több fölmerült esetből kifolyólag a Zala részvénytársaság tisztelettel közli, hogy a; Fischel Fülöp Fia cég könyv- és papirkareskédésé teljesen, különálló vállalat, a Zala részvénytársaságtól, ezért kérjük, hogy a tőlünk beszerezni szándékolt nyomtatványokat sziveskedje-nek egyenesen irodánkban (Kazincy-utca 3. sz.) megrendelni.
— A postamesternő Öngyilkossági kísérlete. Sümegi tudósilónk írja: Török Ilona gógánfai postamesternő hivatalos helyiségében öngyilkosságot kísérelt meg. A postamesternő forgópisztollyal kétszer magára lőtt és az egyik golyó a sziv burkát űtötle át. Állapota életveszélyes.
— Koszorutpótló adományok Fi >lyó hó 17-én elhunyt. Szabó Miksa ur iránti kegyelet jeléül. adakoztak: Mérő Arnold ur és neje 12, Rapack Gyula ügyvéd ur neje 10, Szende Miksa ur 10, Domlnus Dezsóné úrnő ló, Sattler József ur és neje 5, Brandl-holer Antal ur 3 kor. összesen 50 korona. A nagykanizsai izraelita szent egylet.
Mulatságok.
Naptár
Január 27. „Józan emberek asztaltársaságé"-nak estélye a Vaskapuban.
Február 1. A Ker. Nőegylet álarcos bálja.
. 1. A Sörgyári munkások mulatsága.
, 18 A Kereskedő ifjak estélye.
.' , 6. S\ Srditroni nővérek hangversenye ' , II. Szanatériuml piknik.'
. 25. Ir. és Mflv. Kör fan. dalestélye.
Március' 4. A filharmonikusok hangversenye.
* A tegnapi gyermekzsnr. A nagykanizsai népkonyha kaszinó zsarjai nem ritkán vetélkednek olyik legjobb aikerü báli mulatsággal. De még táncmulatság Is vajmi .ritkán sikerűi ugy, mint ahogy a tegnap délután rendezett nagy gyermek-zsur még a legnagyobb várakozást ia felülmúlta. A bájoa gyermeksereg, kisebb-nagyobb gyermekek azázal lepték el tegnap
a Caaino nagytermét és olyan vig életet varázsoltak oda, amit nagyon ritkán látnalr 'a nagyterem hideg eleganciáju falai. A • *■A zalaegerszegi kereskedő ifjak estélye. A zalaegerszegi kereskedő ifjak önképző egylete f. hó 21-én tartottá a Magyar Korona nagytermében szokásos farsangi táncesléiyét. A nwtor ízlésesen ösazeállilottj>togrammpontJai egytől-egyig fényesen sikerültek és oly magas nívóra emelték az eatélyt, — hogy e farsangban még egy aem multa felül — Nagy Irénke bájoa közvetlenséggel adta elő . Hanlke Emil ProlÓgját. Balassa Benő keresk. iskolai tanár ezellemes, humoros felolvasási tartott .A leány-egyesület boazuja" „elmen Paukovits Hajnal Stefike cimbalom-művésznő a tőié már megszokott precizitással adott elő egy azerenádot, mely után a felzuduló tapsot egy pár dal mdvéazi előadásával hálálta" meg. —, Kosztella Margit és Lőwinger Margit szavalataikkal őszinte elismerést arsttak. Az Ibolyka cimft egy felvonásos vígjáték nagymerü előadása zárta be a műsort Az előadás keretében Ragendorfér Juliska és partnere Fangler János csakugyan nem mindennapi műkedvelőknek bizonyultak. Természetesen a többi szereplők: Grünbaum Margit, Kosztolicz Margit, Erdős Adolf és Deutsch Ignác szintén hozzájárulhat a sikerhez. A műsor után vidám láncmulatság következett, mely a reggeli órákig együtt tartotta a azép számú közönséget.
Táviratok.
Országgyűlés.
Budapest, január 23.
Á képviselőház mai üléaét Beizevlczy Albert elnök azzal vezette be, hogy mély meghatottsággal bejelentette Ugrón Gábornak váratlan halálát. Az elnök megemlékezett Ugrón hosszú politikai pályájáról és meleg szeretettel méltatta képviselői és delegátusi működését. Indítványára a ház elhatározta, hogy Ugrón Gábor emlékét. jegyzőkönyvében megörökíti, ravatalára koszorút küld és temetésén az elnök vezetésével featületileg képviselteti magát.
Ezulán Berzevlczy elnök közli, hogy a szombati katalógusolvasásnál távol volt képviselők ellen nem fogják alkalmazni a házszabályokai, csak igazolni, tartoznak magukat.— Napirend előtt OkollesányI László személyes kérdésben felszólal és válaszol Polónyi Géza beszédének reá vonatkozó részére.
A bankvitához ma az első szónok Horváth Mihály függetlenségi párti volt. Kijelenti, hogy a páit raj^aszkodik az önálló bankhoz éa a provizórikus bankszabadalmat ia csak a készfizetések fölvétele ellenében hajlandó megszavazni. Csatlakozik Kossuth és Földea határozati javaslalához.
Ábrahám Dezső hosszasan ismerteti a bankkérdés történetét és érvel az önálló bank azükségessége mellett. Külön határozati javaslatot nyújt be. Valószínű, hogy Ábrahám Dezső az ülés végéig beszél.
A miniszterelnök a királynál.
Bécs. január 23. Khuen-Héderváry gróf miniszterelnök tegnap, vasárnap délután Schönbrunnban kitályi kihallgatáson volt, mely égy óra hoaazat tartott. A miniszterelnök az uralkodó előtt kifejtette a magyar kormánynak a katonai bOntelő perrendtartás Ügyében elfoglalt álláspontját.

> a
Egy gazdasszonyt keresek
ki lakásomat teljesen rendben tartaná. — Előnyben részesítek ^ olyan gyermektelen házaspárt, hol az asszony Url házaknál volt szolgálatban. ■ ■■» • *
Díjazásul szép lakás), fűtést és világítási adok.
WEISZ BODOG. rC'üt |2. Hiíimi,
• Meghosszabbítják a provizórikus bankszahadaimat, Bécs, japuár 23.' Lukács László péozSgy. miniszter vasárnap reggel Bécsi* érkezett ty délelőtt (Ügyalt sí osztrák minlsztef&DQHctj és a pénzügyminiszterrel. S megállapodtak abban, hogy ha a bankszabadalom 1917-g való meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat február hó 15-éig nem emelkedhet Ur-vényeröre, a két kormány a bankjegykibocsátó szabadalmát ideiglenesen Ismét meg. hosszabbítja. Kuen gróf Ja Lukács LászM tegnap este visszautazlak Budapestre
A horvát országgyflléa megnyitása
Zágráb, Január 23. A horvát tartomány-gyűlés több heti szünet után ma ismét 81fc tartott. Az üléaen nagy számmal vettek ráaa a képviselők, de a hangulat soraik köct^ izgatottá vált, — hogy nagy botránjpoia tartanák.
Az orvoskongresszus. . Budapest, január 23. A községi és kőt-orvosok tegnap országos kongresszust! gyűltek össze a fővárosban és sérelmeik orvoslásáról tanácskoztak. A tanácskozás rendjét azonban nqgy botrányok zavarták, amiket dr. Wetsz pénztári orvos felszólalása indított meg. A megjelentek nem akarták meghallgatni, mert az ellenpárt tagja, rfflytonos fütyölés és abcugoláa kisérte minden szavát, mig végre kénytelen volt elhallgatni. Ettől fogva zavartalanul folyt a tanácakozás. A kongresszus határozati javaalatában kimondták, hogy kívánják az orvofi nyugdíjintézetnek kormánytámoga-táaaal való mielőbbi meg valósi lásáL Ma délután a kongresszus küldöttsége ment Héderváry gróf miniszterelnökhöz memorandumot nyújtva át neki. A miniszterelnök megigérle támogatását.
A csengerbagosi gyilkos Öngyilkossága
Szatmár, január 23. Az Itteni ügyészségi fogházban tegnap reggel felakasztotta magát Hamzsa Lajos, akt egyik lettese voll a mult hónapban elkövetett csenger-bagosi rablógyilkosságnak. A gyilkosok felett a jövő héten teáz az eaküdtazéki tárgyalás, amikor biztos tnrtálos ttfla Vár a bűnösökre. Hamzsa, aki a vizsgálóbíró előli töredelmesen vallott, tudta, hogy kötél általi halál vár reá éa ettől való félelmében követte el az öngyilkosságot. Az öngyilkossága következőkép történt: Vaaárnap reggel a rabok rendes délelőtti sétájukat végezték. Amint az őrök Hanzaál cellájába kisérték, ez gyorsan levetkőzöl!, a fehérneműjével és ágytuhájávai kitömte ruháit és a kitömött emberalakot az asztalhoz ültette, hoy az őrök azt higyjék hogy ti ül az asztalnál. Mikor aztán reggel 9 órakor egy őr kíséretében a borbély jött, hogy a rablógyilkost megnyírja,, az ajló Zárján (elakasztva, holtan találták.
Automobil-katasztrófa.
Berlin, Január 23 Tegnap délután a város egyik legforgalmasabb utján szörnyű aulomobilkatasztrófa történt. Egy magán-automobilt, melyben egy ügyvéd éa két nagykereakedő ültek nejeikkel, elütötte egy robogó villámoakocsi. A soffőr észrevette az oldalról fenyegető veszedelmei, Id la akart térni a villamosnak, de már későn mert ez elkapta az automobilt, ünelyet oldalt csapott, ugy, hogy a benn ülök kirepültek ea mindnyájan halálosan megsebesültek.
Közgazdaság.
T»IS«U SuéMSSt, 1011. jagiil U a issáni Salat i (tusa 9 Mértei magasabb
Hatan •«-■■!■< i
Suta IMI. áprilisra llJS. basa májasra ILI* buta októberre Mfc?4> foss II) i áj»nii»i« SOI. ross májusra ST3. teli. áprilnra S.SS. lenged ISII mái*** 11S5
PAaserkeeslA i aaatay Sándor. 1 > <eióeszerteütőI Nagy Ssoaa.
f"
-fE-
OO-
II
NAGYKANIZSAI KERÜLETI MUNKASBIZTOSITÓ PÉNZTÁR. 218—911. sz. —
HIRDETMÉNY.
A m. kir. állami munkásbiztosltó hivatal 1911. évi január hó-11-én 15.649—910. sz. alatt kelt rendelete folytán az Orsz. jt. Munkásbetegsegélyzö és balesetbiztosító pénztár rendes köz- ,. II gyűlésének határozata érteimében a betegsegélyezési járulékok 11 [ 1911. január 1. napjától kezdve -hét napra vetendő ki Kivételt A Y képeznek a kisiparosok, kiknek alkalmazottai után a járulék 11 változatlanul érvényben marad.' - * "* '« Ehez képest a 3".-os járulék fizetésére.kötelezettek után:
ni uiplbíroszlílyban htl«nklnt 22 fillér, i n U. naplbíroszlálgban fiitwklnt 96 fl.lír. IL aJL „ » 52 I • Vt. ^ _ 118 5" :
II t «L „ ,. ' 54 a un ., 118
»Wv „ 74 , fa Ullt. .„ ÍMI(áruikflitlindff.
Nagykanizsán, 1911. január hó 15-én. A nagykanizsai kerületi munkásbiztositó pénztár. Révész s. k., igazgató. Pongor s. k., elnök.

tlaiyohb leányok
jó fizetéssel felvétetnek lapunk nyomdájában! Kik nyomdában már alkalmazva voltak, tlSiyím rúniiliit
E|f iskolás leány vagy dúl; tsatlifl egy kisasszony
egy intelligens családnál teljes ellátást nyerhet "Czim a kiadóban. M
Rákóczy-ntca 10. sz. házban
több utcai lakás
és üzlethelyiség
mely bárminek alkalmas, IZIIIll bérbe adó.
Dunántul legrégibb ékszerüzlete!
Berény József és fia
NAGYKANIZSÁN.
Arany és ezüst ékszerek készitése víllanyeröre berendezett liMflllln
Nagy választék ékszer arany és ezüst árukban.
lmififlk a legnagyobb' választékban rendes és kölönlegcs formákban.
Remek menyasszonyi ajándékok finom Ízlésben. .
Legszebb női és férfi ifiifinliicit.
Szép raktár brillant, gyémánt és színes drágakövü tárgyakban-.
Teljes étkezőkészletek valódi nlttlil
Mivataloi ellenőrző próbával ellátva.
lutányos olcsó drak I Eladás részletfizetésre is|
A kerMartl |ytr MtlárualM hétyé ••■kis atM mlnAéégU AlpaeaaasUat STKtSZLKTKKBÖL.

^•il
EQV jó családból uoló FIU
üzletünkben tanultnak felvétetik.
Weisz és Ledöfszky Nagykanizsa. 48M
Csinosan bútorozott teljesen különálló
szoba konyhával,
i isitlii előszobával keresteti 2
Czimet a ZRhR kladéhiuatala kSzvetit.
Értesítés.
Értesítem a n. é. vevökózönaé-gr, hogy a mai naplót kezdve tlsőrendO prágai
EXNER-féle sonkát,
dekáját 6 flttárárt árusítom. Pontos kiszolgálásról előre Is biztosltom. Tsljra HkztelelUI
RECHNIT/ER MÓR
ffla rr« ét ' n*n.«K» kfiaaimlft
Nagykanizsa. Telefon 172.
Egy erősítő szer gyengegyomruaknalt
ée azoknak, a kik meghuléa, vagy a gyomér lulterheléee, nehezen eméezt-natO, nagyon meleg vagy tulhldeg átélek élvezete folytán
Gyomorgyengeség mint! Gyomorhurat, jSyomor-gorca, Gyomorfájások, heltujódás stb.
betegaégaket kaptak, minden körülmények között a
Bt. ímel-lile
hk»zni||tk. BaldrIanum a I.gtökélefeeebb hatású gi omo(bornak bizonyult a gyo-moiyyriige-fgek néj, külflnöeen ba ezek még kezdeileg.eek, mert megakadi-,'yo/za aznk következményeit, mint az ld*s*aaé|, álmatlaiiaéi, azé. dUléét rohamok, «l»o*odía-th KiilOnöe öaezetd'elénel fogta, mely tartalmaz Samorbort, Baldrlan caőpakct. malnaayrupot éa cieretznyelevet, * BalMrla-num igen jó haléeeal van asékra* kedéanél éa liaUrozottan eröaitÓleg hat az *(tai emberi izerve-eatre. A Dr. ■ngot-tél* B«i-drlanum nem tartalmaz ••mirt-félé uaroa ai érékét éa igy gyengék ée gyermekek la még hoenzabb' Ideig le ihatjik. 1-eghatáeneabb. ha azt reggel éhgyomorra, vagy eeto lefekvés előtt ezedjük egyizerre agy likö-rOe pohinal. Gyenge tmberek és gyermekek részére a Baldrlanum meleg vízzel hígítandó éa egy kevée ezukor teendő béle
A Dr. ■ngét.félé Baldrla-num üregekben 3 ée 4 körünkért kapható Magyarorezág Oeazee gyógy-Martiniban — Dlrrdt váeárolmtjuk Nagykanixea, Klekanlzea Tótazenl-irárton, Nemeedérf, Nemeevld, C*é-kény, Neeykomámm, liannkmentgy, Hzen'lk.tló TÓ'talu, kerkeazentmlkloe, Muraerertlaliely. Cekkiornya. I,eten a Kalofój Cetlik. Vldtren, Ali'ilnmbom, t/grád, tliikkflnl, Murnkereezlur, llia-ru>ber< ny Ifilionye, íepeony, Maakirii, Meroa'i, HAmecin, Kéilialy, Vor« Meaol-gjnrgy Apui. k»«|hel> etb. gyógy-•/i riValhan, ug)e<lntén Menynror./ág minden nagyobb ée k a.bb nelyeége ben lat A gyóg)«Aertárban.
Dr. Intél-félé haldrl anumot a nag > kaniaaai ivógjuefUrak Jé< Ifibb llvta niegrendeláivnél a> cradtll átak mailül JÍ4auyarrreté| bármely helylfé-K 'he eiAllitjak.
íiitidiim miifiiniil I
KrriUBfc hai*t»Mit«n Dr. Cnga'* félé Maidrténumet.
: k.' Gyár-utea 46 szám alatt egy modernül épített ház
3 utcai szobával, a hozzá tartozó melléképülettel és kerttekj együtt a tabud kft t>ől eladó.
Bővebbet ugyanott i tulilíjflililil «»
Mérlegképes könyvelő
magyar német levelező és gépíró mielőbbi belépésre kerestetik. Akik a papir szakmát értik etőny-' ben részesülnek, — Ajánlatokat bjzonyitvány másolatokkal a fizetési igények megjelölésé vél „ Papír 2400" jelige alatt a kiadóhivatalig kérünk.
Keresünk azonnali belépésre
irodánkba
gyakornokot.
Ajánlatok lllltljU'l m ta tan dók be a
nagykanizsai Malátagyár és Serfőzöde Rt-nal.
'61—1911. v. szám.
Aififéil hirdetmény, Aluliról? bírósági végrehajtó az l/sél. évi LX, .t -c 103. §-a értelmében esennei kOz turré teszi, Mfcy a nagykanizsai kir. jáifa-biróeágnak -1910. éVl "-V-. 1074 2. (2 vág zése következtében Dr. Rolschlld Samu nagykanizsai Ügyvéd áltat képviselt Schul^of Adolf nagykaniMal, cég javára 5493 korona 62 fillér s jár., erejéig lOIÖí évi december bó J9-én logsnstostloK kieiégité$i végrehajtás utján lefoglak és ö7Ö jfiíronára becsalt különféle arany és czüstnemllckből álló tárgyak nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság'1310. évi V, 1074'2. s«. végzése folytán 5493 K 62 t tőkekövetelésének 1908. évi juliiA h& 25. napjától járó 0% kamatai, váltódij és eddig összesen
312 korona 20 fillérben bíróilag már meg-' állapított költségek erejéig Nagykanizsán, a Caengery-iitca 33. számü háznál leendő eszközlésére 1911. évi február bó 3-ik najijánakídélelőtti 9 órája batárldőQt kt-tQzctik él' ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hívatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX, t*c. 107* és 108. §-a éltelmében készpénzfizető mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is te- és felűtfog-LaJtatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. IX. t.-c. 120. §-a és a vh. n. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kea Nagykanizsán,* 1911. ávi január hő
20. Apján.
MaxImOvits üyörgy,
kir. btrOsiei::vé||rella|«é
3IRTOKVETEL:
Megvételre kerestetik Magyarország nyugati részén két urasági birtok 3— 6.000,000 korona, egy szép lapos fekvésű birtnk 500,000—l OOO.OOO-.korona értékben és egy körülbelül 1000 holdas gazdaság príma földdel.
Ajánjatok csak tulajdonosoktól:
Sommissionshaus Günther, Ulíen I. Rauhensteingasse JO.
czimre kéretnek
ZALA
Hírlapkiadó és Nyomda R.-T.
M_ .1,Vonatozó Intézet
Nagykanizsa.
ZALA politikai napilap kiadóhivatala.
Nyomdai műlntézet Könyvkötészet =
Legjobban berendezett
ktayvkfitésze-Uki
könyvtári kötéseket dlszköté-seket naplóköté-Mket Iskolai kötéseket aranyozásokat s legjobb és a legtetszetősebb kiállításban olcsó árak mellett káazttünk.
vfó Készül Ou
Mindenféle kereskedelmi, pénzintézeti, köz-Igazgatási, gazdasági, egyházi, iskolai nyomtatvány. - Árjegyzékek, müvek," meghívók, eljegyzési és esketési értesítések, gyászjelentések, névjegyek, falragaszok, körlevelek és mindenféle ízléses kiállítású reklám nyomtatványok.
Nyomdal irodai
Kiadóhivatal:
Szerkesztőéégi
lizkzH
3.
Melcier-féla ház. 0
Telefont 78.
í. jl Q*l»tl könyveket. Ügyvédi é> egyáb jegyzfl-• y 1 könyveket és naplókat, O zaabkOnyvket,
Iskolai Irőfüzjjteket, O rajzfüzeteket, o rajztömb Okét, ^ vázlatkönyveket, o mlntazacakékat. O zaákcédulákaj^ bevé sárlásl könyveket, dobozokéi P naptártukat, pepintecakőkai
Araink a legjutányosabbakl
3S
MEGHIYÖ.
iimruiHziir KK/Riyumui mwnm
1911. évi február hó 2-án d, e. 10 órakor saját helyiségében tartja
melyre a tisztelt részvényesek eieunél meghívatunk.
TÁRGYSOROZAT:
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések az 1910. évről.
2. Az 1910. évi zárszámadások előierjesztése, a mérleg mcg-állapitása, a nyereség hovaforditása iránti határozat és a felmentvény megadása.
NAGYKANIZSÁN, 1911. január hó 2l>én.
3. A felügyelő-bizottság díjazásának megállapítása.
4. Az intézet hivatalos lapjának kijelölése.
5. 5 igazgatósági tagnak i évre való megválasztása.
6. 5 felügyelő-bizottsági tagnak egy évre való megválasztása.
AZ IGAZGATÓSÁG.
Jecyzati Az t'tp«zabilyok 17. S-a érte'mében, « közgyűlésen azon részvényes bir szavazati joggal, kinek részvénye a közgyűlés napját megelőzőleg három hónappal már nevére íratott ■ részvényét 3 nappal a közgyűlés előtt a társaság pénztaránál felmutat *.
A részvények felmutatásáréi elismervény adatik, mely igazolásul szolgál a közgyűlésen való részvéteim.'
TARTOZIK.
MÉRLEG-SZÁMLA
KÖVETEL.
korona tilt. korona HU. i--1
r % 800.000
\ 41.620 80
3 000 í —
5.545 46
234.639 04
1,137 119 31
251'
• 2.020.925 02
2 392 02
1 000 —
1.560 —
38.471 42
2.934 14 41.405 56
korona fül. 1 korona , fill.
Pénztár ..........
Osztrák-magyar bank girő ....
Postatakarékpénztár ... .- .
Felszerelés...... . K
leírás .. . . . .... . K_ Értékpapír . . Kötvény-kölcsön
78 542 50 118.980 91 1.2IÖ 15
6.000 1 500
Adósok fedezet mellett s pénzintézeteknél elhelyezve . . . . .. 1 ... . Váltótárca ...... K .1,994.676 88
leírás......K '' 92 —
Jelzálogilag biztosított váltók . ., . ,
Föügynökség .... . .... .
Kézizálog ;...........
Jelzálog.............
Különfélék....... . . . .
üiaaüau..............
Átmenő tételek:
198739 j 56
4 500 ; — 6.800 — 8.291 ! —
737.081 33
1,994.584 1,109.132
88 61
3,103,717 1.794 43.298 229 283 307
49 65 16 37 06
hátralékos kézizálog kamat . . . . előre fizetett visszieszámitolási kamat
1.715 14.686
67 76
10.400 39
16 402 43
4,360 615 44
Alaptöke
Tartalékalap*) . . ..... . . . KQfbn tanalékalap , . ... . .
Nyugdíjalap**)...... . . . "T"
Hitelezők . . ^ . . . " \ . . Betét . . . . . . . '. • . . Fel nem vett osztalék . .
Visszleszámitolt váltó ........
Átmenő tételek: •
függő betét kamatadó . . . felügyelő-bizottsági tiszteletdíj \ napíblztosl dijak . . . . . előre beszedett váltó kamatok . előre beszedett jelzálog kamatok Egyenleg mjnt Itszta nyereség:
•a) áthozat 1909. évről ... __b) folyó évi nyereség ...
4.435 66.724
69 -54-i
71 157 23
•I Folyó évi nyereségből kiegészítve 90.000 K-ra. •*) „ „• „ , 10.000 K-ra.
4,360.615
44
Remete Géza s. k.
IrieSk
Graff Károly s. k.
kOayneteló.
Kelt Nagykanizsán, 1910. deczember 31-én. Rosenberg. Richárd s. k. Gellért Henrik s. k.
helyettes-elnök. ügyvezető-igazgató.
Ezen mérleg-számlát megvizsgáltuk, az intézet fő- és segédkönyveivel összehasonlítottuk és azokkal mindenben megegyezőnek találtuk. •„- Kelt Nagykanizsán, 1911." január 15-én.
Dr. Rosenberg Mór s. k. Barta Lajos s. k. Ötvös Emil s. k. Plachy Jenő s. k. Steiner Zsigmond s. k.
felügyelő biz. elnük. felügyelő biz. tag. . felügyelt! biz. tag. t felügyelő biz. tag. felügyelő biz. tag.
im EMUL8I0Í
etak • váejtgygyal vitai.

fdk

Minden uttlő tdjoo hideg Mőtztkbtn I gytrmekelntk EÖOER tMIJI.SIOT mert ez trAtiti a gyermekei, elímozalfja a caontképződétl, fej égeti é.t táplálja. Ilatá-aot éilennere t kohögátntk, tiyomorrtny-beaéi nek. át»gb*etSllültt'en főgiát Idején. Hlrrtevtt ervoaok ajánlják, mért t legjobb ctuktmájaltl prtptratvm, olnca kfllemrl-len tztKt, lihű tflnnftn tméttihelő ét I nlrjéi »««/' t kS'Snlált gytrm.khttrglé- | laknak.
I'tr Ovtg ára S * l gyógyurartárakban. Vn, tán 3 dwgrt bérmanirt • koronáért I I p'«r ttíuttt htkuldánt után Vagy Után réttti küld: ,,N«tl«r mwéBymmtrUr" aMtapaat, VI., váel-faSrut IT,
Mayer Károly
ruhafestő ás vegytlsztltó, Nagykanizsa
WriiiuillistliiiUiztltlsIiitlU lituikk klvltilkn, llllllli iiltitt.
I » f r I 1/|» r
kiM mm
utján ^minden szövet visszakapja ereded színét.
Minin iiiki triri uitn.
A körforgó kefélögép egyetlen végy tisztítóból se hiányozzék II
Orbán József B» 22222
mosó-, fényvasaló és vegytlsztltó intézet Nagykanizsa, Hunyady-utca ő. sz. Ingek, gallérok, kézelők éa mindennemű fehémemtiek a legkényesebb Ízlésnek is megfelelően tisztíttatnak. Tessék egy próba-tiaetitáasal meggyőződni. 4674
RUM
az elismert jó minőségben egy liter
90 krajcár.
Kapható;
Drogéria
a* „Vörös kere»rt"-hei Nagykanizsán;
Nyomaién a klaióMia|4»**i <1*1.4 MlrtaekMá Át Nyírnia iUn>li|il'ml|> knir>«v NtaiktMaaSa,
1-il evi rendes közay illéséi,
H Rti ta ka r fik pé ízta r Részuénytársaság naoyKanizsan

Megjelenik minden hétkoznapon este 6 órakor.
SMrimatAatjt « a.j.lu^v.uí
NAGYKANIZSA
Kastncay-*. 9.
TELEFON-SZÁM 78,
tfj mellckiiUuniásisirf: A RNkmtóa^M íUctö koiIemMiytk i
nerkeatt&M*' uiaii. .küklrndük. - Kti* iratok mcjjurzéscre m vállalkozik M névtelen Imlekit nem wn Rpalwht ar ncrlmitílMf.
1 HirtUtcapkrt és nvilttMít dijlábláiit riat vés* hl i bkdólmbL
Itelyttgn ^áxhoi hordva'
(kOruiTtu AIAI •,
fostál
i4tktU<Ma*atl ) *ér* i.AJ i. I 0 fitoa IBI fjadttt* ÍÉSÖ® i tirfy <4ért* 4.J0 .
ért* , I I .'irvrr, 9.— . '
in éyn 14 — . ' tfán im* 18.— . Efy*s iiám pr» 6 fillér.
POLITIKAI NAPILAP-
Mulata U Kijejívi
kor«MUl
Mii* luamtati—tk és Mfit* Jrtn^nyjik HfMlisI M) AM^ ési és sskslési érltsMMsá S ** Ki6ttsiltBy>Kmrtéi tó karass
XXXVIU. évf. 20. szám.
Nagykanizsa, szerda, 1911. január 25.

Zala- Hírlapkiadó és Nyomda Rt.
Nstykanuts, január 24.
Az uj kerületi beo ztás tárgyában a városi képviselőtestületből kidüldött bizottság — mint a Zala tegnaoi számában közölt tudósításból is kitűnik — már foglalkozott az rj kerületi beosztás kérdésével. Elvileg már meg is állapodtak abban, hogy a VI. és VII. kerület három kerületre osztassék.
Erre nézve városunk tiszti ügyészének, dr. Bentzik Ferencnek volt egy nagyon helyeslés igazán minden világosan gondolkodó egyén részéről nagyon könnyen megérthető és készséggel elfogad haió indítványa, melynek a két városrész szoros kapcsolata, közigazgatási egysége demonstrálásául az volt a tartalma, hogy a VI. és VII. kerület ama választói, akik 1200 szavazón tul vanoak,. választói joguk gyakorlására a belső kerületek egyikéhez csatoltassanak. Ennek az indítványnak olyan szép és a messze jövőbe is kiható jelentősége volt, hogy igazán csodálkoznunk keli azonr nriért tiltakoztak elteire olyan erősen éppen a kiskanizsai bizottsági tagoV&s miért engedték át a maguk világos, értelmes észét olyan agy szuggesztív határának, amely talán a szerényebb méretű gondolat
körével ezt az egész uj kerületbe-osztási kérdést*—* mély egyébként nagyon helyénvaló, — Oly irányba Sze etné dirigálni, amely éppen az okes, az igazságos demokráciát vinné a bizonyos felborulásba. És emellett éppenséggel nem értette meg azt a nagyfontosságú és kiskani-zsaiakra nézve fölötte nagy horderejű intenciót, mely a két városrész lakói között eddigi mesterségesen szított és fentariott ellentétek elsimítását célozta.
Igazán csodálkozunk, hogy az értelmes agyit kiskanizsaiak is olyan könnyű szerrel hatalmába esnek még minőiig annak a bizonyos lármás, de elszomontóan következetes logikátlanságu nagyhangnak, mely mindig felelőtlenséggel, tehát bizonyos gyanús elegariciáju bátorsággal dobálja el azokat a béke-gyujtogató üszköket, azokat a mu-zeumi aszalóba való jelszavakat, amikkel más az egykoron dicsőséges társadalmi szereplésben ragyogó vezérizgatók js csak félig-meddig koldulva, kéregetve, igazán áldásosán eredménytelenül jár>ak ebben a mi tisztábban, világosab-bsn7 emberiebben gondolkodó és érező városunkban
Hisz a mi kiskanizsai polgártársaink már nagyon sok tanulságot rakhattak cl a tapasztalatokat gyűjtő és őrkő tafiirznyájokb?, amikből
bizony-bizony elég alaposan meg-tanulhatlak volna már, hogy azok a nagyhangú barátok, akik maidig azzal akarták szolgálni az ó boldogulásuk ügyét, hogy a két városrészt egymástól szokat.anul távolabb tolták és a szomorúan hagyományos, a mesterségesen támasztott távolságok összekötéséül szánt hidakat a megneiflértés és gyűlölet üszkeivel minduntalan felgyújtották, - sokkal több t ártottak" nekik, mint az egyenesen ég kíméletlenül támadó ellenségeik. A sok észre* térítő tanulság alapján bizony már ők is egész jogosan és okosan mondhatnák: „Ments meg Uram, miiikct a barátainktól! Az ellenségeink eUen majd magunk védekezünk!"
Általában, az uj kerüKli beosztást előkészítő bizottság első tanácskozásának eredményű alapján im már kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy az uj beosztást indítványozó és az indítványt elfogadó Városi képviselő-testület intenciója, akarata, szelleme kőzött az indítvány tárgyára s különösen eniiek céljára vonatkozóan szinte áthidalhatatlan üf tátong. A város képviselőtestülete ugyanis azt akarja, Oüa céloz, hogy az uj kerületi beosztással méltányosan igazságos helyzetet teremtsen, a város haladását fej^dését-biztoslUVah a min-
den' irányban érdekelt elemeknek demokratikus alapon való érvényesülést juttasson. Az indítványozó pedig eppen'ezt a méltányos igazságot akarja'az igazság merev alkalmazásával, — tehát az igazság jogcímén tninden nagyobb teketória nélkül felborítani, hogy éppen a józan demokracia elve szerint érvényesülésre jogosított elemeket háttérbe szoritsa.
Ugy látjuk: ez a helyzet Erre
rá kellett mu<atnunk; mert ez a H
helyzet talán egyúttal okos irányitója lehet az uj kerületi beosztás helyes keresztülvitelének is azok részéről, akiket a méltányos Igazság szelleme vezet
Szombathely és Nagykanizsa i ! ^ A szombathelyi kamarai székhely ellen.
Egyik kamarai kültagunktól kaptuk a következő cikket: ' Szombathelyen a Kereskedők Társulata u|ből mozgalmat indított oly célbői, hogy Vasmegye Zalamegyével önálló kereskedelmi és, iparkamarai kerületté tétessék, melynek természetesen Szombathely lenne a székhelye. A mai kanizsai kerület Moson-, Sopron-, Vas- és Zalavármegyékre terjed ki és Sopron a székhelye At a cél leiiát. melyléié.a szombathelyi társulat törekszik, minket, nagykanizsaiakat, közelről érdekel és ezért kötelességünknek véljük, hogy a következőket konstatáljuk.
Vas- és Zslavármegyék kanizaai illetéke a mai-3 százalékos illetékkirovási kulcs mellett körülbelül 26.000 koronái lesz ki
A nyomorék, aki megvakul.
- PiéfrS Froodaie. -
Vájjon vidám vagy szomorú emlék-e ez ? Magam sem tudom még. Ha eszembe jut ez a csodálatos és bizarr kaland, egyszerre előttem van az egész bohém-élet minden illúziójával és szenvedésével, nélkülözésével. még rtem is olyan régen történt C«ak tegnap. De azóta sok minden Jóra fordult. A ma órái telve vannák bölcsességgel... j
LilaazinQ alkony volt. A levegő teleitta magát meiarcholiával. Pária .ugy viselte azt, mint egy bermelln-paláatot. A Szajnán selyem écharpeként feküdt a köd s a nagy épOletek szilhuettje visszatükröződött benne.
Nem, mégsem tegnap volt az, hanem öt év előtt. Március végén, A quartler latin-ben laktam a Soibonne és Luxenburg közölt. Sokat gondolkodtam. Húsz éves voltam s a zsebem üres telkem tele voll zenével. Egyszerű, szelíd természetem dacára már minden hitelemet kimerítettem. Elhatároztam, Hogy ezen s lilás ind már-ciuii estén főbelövöm magamat. Vtgy legalább it lemondok e zenéről örökre ét dolgozni fogok, mint minden más kfl-z0n é/rs ember: íróval vtlaml kom'ily elhalárzáal érlelgefiem s lelkemben, íi« még nem ludlam eyész biztosan, mit fogok tenni. Két n ipja alig volt élei a üámban. Gyomrom |eterieicket csinált Feketét láttam. Ha a/ ember éhen van, skkor nem It ctodt ti.
Cáltslsnil jöikm-menlem »t utcán, ml-kor egyszerre egy hangni hallottam. Nyomorult, megtört, rekedi lt«ng yitia i «y koldusé,
KdnyörOlel, jó uram, kőnyörllet I '
7
Egy ka nyuit ki s kis kéregető tálat tartott felém. Egy pillanatig azon a ponton voltam zavaromban, hogy elvegyem, azt. De ösztönöm már megtételte velem a szokások mozdulatot: zsebembe nyúltam.
Oh, csodál Még egy pénzdarab volt benne, bizonnyá! hetek előtt levédhetett oda, mert léi ezé.'érői fogalmam sem voll. Oh, ha néhány peregri etébb jutok ebbe a helyzetbe! De mosl már késő. A megkezdeti mozdulatot', be kellelt fejezni: a pénzdarabot beledobtam a gyüjtflcnészébe, magasra tartott fejjel, mintha Isten tudja mennyi hasonló fehér fémdarab lenne még a zsebemben.
Aztán tovább mentem.
De a Koldus szava Ismét felzavart: % — Ah I Két frankot ad s nem kér vissza belőle I Milyen gazdag fiatul ur lehet ezl
Ez a nem várt finálé keseiü mjfsolyl csult ajkamra. Én és gardag? Szamár vén koldus I Visszafordultam, hogy jobban megnézzem, Valami furcsa zöldes öllflzel fityegett alá lesléről rongyokban Két óriás estima volt a lábári a hegytlk lyukain át láhui|sl meredlek felém.
Hervndt, ráncos éa tago't arca nem volt etíésien humor nélküli s beesett menni jókedvűen csillogtak. M'vininéielle
Negyven inul adott egy koldusnak I Ali, futai ember.' ö.t ti ablakon hnlif|a ki a pénzét I Ha Ismerném it keovea piplit
Megmoidllnttn a Karját; Hzánttékmmn mondom egyet arámban; a |ohh ká'jál, Atnánfe m-m llierail. Helyén »gy llrea kshálujj fityegett
Szegény emhsr, Mrgia|n4llsm s ugy találtam, Illő, hogy fslsljsk neki
' — Ah. én dobálom a pénzt az ablakon kérésztől? Milyen pénzt és milyen ablakon ? Tudja meg, barátom, hogy ezenlul már sem pénzem, sem ablakom -nincsen. Háziuram kidohog s utolsó kr (cáromat magának adtam. De nincs benne érdem. Ebben az órában rnár felnyitották S boros üvegeket s nekem ki kell inni nedvüket az utolmó csrppig . , .
A barátságos Szajnára néztem, amely folytatta cseppet sem sietős ulját. Jobbról a Notre Dame hiijódolt meg i homályban s v utcák kigyúltak. A kocsik is hele-pisioglak á lámpássremetkkel. A hid rák-nem elhagyatott volt, A koldus nem vette le rólam a szemét s folytait.i:
— A viz Ont is vonzza, fiatal ember? Rossz hipnolizmus ét. Én nem szerelem a fürdőkéi. Hát csakugyan igaz lenne, nlnc* pénze? Mondji el nekem, hogyan lörlent ez? -
Hová megyek? Sehová Semmiféle találka sem késik cl, lut Itt mkradok néhány percig a< öregg< I. Ez n kőiéit* különös hálánál volt reám. Ha itz ember boldogtalan, szüksége van bl/almasra Mlndepy, akár ő, akár más Elmondtam neki történetemet.
Neveled.
— Mindéi, fiatal ember, nem la 'éterik, azért van ugy elkeseredve, meri iIioh IV-ar. éhség lerntémetea állopnl husi évet knihan, még akkur I*, Ha jQllajmti at embrr Ifjiikorl bűit a/. Ktilőnben Is ön megtidemll s sorsá', Vs||nft koil-e onhylia mliyésrnek lenni* A srent huliémséiil I Iswnígl* ön értli-bel engemet; .ritka llpua, fugiáikoinl szereinék nmttl. elősröt it 111 van, lnií|ti, vegye vtaa n a Mi fraiiMNi,
A gyfl|lálál«Faul ks nttotn alá tafolis As •altat péttftUtsh ugy ténylvtl tsjla, mint
egy kicsike tükör. Nemes ttliakozáasa legyintettem kezemmel.
— Nos. Nos? kérdezte az ember.
— Két frank, öregemi Mit csináljak én két frankkal ?
— Több keli? Na, az sem nagy ba]. Ma szerencsém voll úgyis. . ön aQlönös módon sikkes volt az Imént. Most rajtam a sor. Ha egy louis-val segllhetek önön...
Ránéztem. A szeme csillogott a neve-téxtől, de sz ajka komoly volt.
— Na ne kéresse magát. Majd egyszer visszaadja. Esténklnt mindig itt talál, reg-gelenkint meg a Madeline lépcsőjén. Jó szimatom van. Ezzel a louis-val el fog kezdődni az'ön szerencséje.'
Hülye hallgatásba merültem Az ember minden sietség nélkül kihúzta rongyai közül a másik karját is, azt, amely hiányzott, a zsebébe nyúlt, egy darab kenyeret, egy piszkos zsebkendőt vett ki belőle s ennek egyik sarkából egy húsz frankos aranyal.
Ime, — mondotta — nincs szükségem ' elismervényre. ónnek becsületes arca van,
Elvettem s kis aranydarabot Ugy nézhettem,, Qilnt egy alvajáró. A kolaua elnevette magái. De egyszerre mintha megmerevedett volna,
Emt'trck leltek mentek erre, A koktaa-nsk natn volt ltf»|e karját visssadugnl rt|ltkhelyére. Klfotgalts nát a átemelt, iieingofrA|it' elrejtette a féltő siemMjali alá s rekedt, kérő hangon kflnyflrajtét
— Atllntisk, attymaü egy tsegény vak koldtianík I
Csak ugy hüllőitek a pénadarabok gyt)|Miájiára Majd liftté! rfyrdll aiarad-tuitli. Akkut m»nl*g«tAtv« nwg|ecy«tta. ifun, élni ü kell a sasfMftMl..4

2. oldal.
ZALA
1911 lMBlr'28
évenként. Nincs sí országnak egyetlen egy oly iparkamarája se, mely ily Összeggel személyi és dologi kiadásait fedezni tudná. Hol marad ezenfölül még az ipari és kereskedelmi szakoktatás és egvéb ipari és kereskedelmi érdek támogatása?!
Világos tehát, hogy a szombathelyi kamara legalább ia 5 százalékos illetékki-rovási kulcsot lenne kénytelen alkalmazni, ami 18,000 korona uj terhei rvlá Vbsr és Zalamegyékre, nem is émlitve Sqpron- és Moaonmegyéket, melyekre ugyanity teher-fokozás hárulna. Ez az ügy egyik oldala. A másik pedig az, bogy .megmaradó soproni és az üj szombathelyi kamara egyformán személyi és dologi kiadások fedezésére fordítaná jövedelme túlnyomó részét és az ipari, valamint kereskedelmi szakoktatás támogatása terén korántsem tudná ezt megtenni, amit" ma a négy megyére támaszkodó soproni kamara tesz.
Kérdés tehát, hogy közgazdaságilag megokolt-e a határmenti és igy érdekeikre nézve egymásra utalt négy vármegyére körülbelül 40 000, Zalamegyére magára 9000 koronát tevő uj terhet róni, csak azért, bogy azt a munkát, melyet ma Sopronban végeznek, a jövőben megoaztva,-Sopronban és Szombathelyen intézzék?! Azt hisszük, bogy ha ily anyagi áldozato kat imputálnak Zalavármegyének, joggal ébred 101 bennünk is a Nagykanizsa székhellyel biró kamarai kerület létesítésének a gondolata, sói talán jogosabban, mint a soproni kamarai kerület bármely más helyén, mert tény, hogy Zala vármegye ma is tObb kamarai illetéket fizet, mint Vasvármegye, Nagykanizsa kereskedelme éa ipara pedig vetekedik Szombathelyével,— nem is szólva arról, hogy a kamarai székhelyek az országban csak önálló törvénj-hatóságu városokban vannak és Nagykanizsái rövid idó választja el attól, hogy Ónálló törvényhatósággá alakuljon.
Ha pedig egyelőre még akadályba ütközik, bogy Nagykanizsa, már csak Vasmegye : valószínű ellenkezése miatt is, kanizsai székhellyé legyen, rímes elég indittó ok atTa, hogy Zalavármegye a szombathelyi mozgalmat támogassa. Sót ha Zalavárniegye igazi—érdekeit- tartjuk szem előtt, még mindig elönyösebbnek látszik a kamarai székhelynek a mai kerülettel Sopronban való meghagyása, — —semmint 7alamrgye_ és Nagykanizsa közgazdasági érdekeinek a túlzott lokálpatriotizmus lázában égő Szombathely város gondozására való bízása.
A soproni kama iiletékkirováii kulcra évtizedek óta változatlanul három százalék. A pótadó- és járadékemelések epidémiájával telitett mai korban, igazán nincs szükség arra, bogy a közterhek súlya alatt görnyedő kerekedeimi és ipari érde-- kéltségre ajabb terhet hárítsunk, anélkül, hogy az aj megterhelésael szemben á legkisebb előnyöket ia állíthatnék.
VITA
swmeazates hazai gyógyásváttyvte.
J'M»< pxatr- a* MterMtlrixl ■«■!. Mtf**- a« wmiaiiH.
Wp<fc f-lTÉi I ireewrt|éal uitaS atfuÉKril
A vállalat tulajdonosa; 4249 .CONSUM" kereskedelmi részv.-társ.
VI TMSa-tSnt 4 TIMM IS- tl
■Mt M lás/srirtstsn M ifSfrtrtrtártaa.
fwrMritt Makxtrta, Iimibi
iHrktMrii kDItsBok liluzttsi.
Január 31-én lesz a választás.
— Saját tudósítónkul. —'
Kereskedelmi és Iparkamarának, a soproni kamara a folyó év elejével jutott ismét kültagjai létszámának felfrissítés! stádiun ához. Ezt a hat évenként meguju'ó választást a kamarának Zalamegyén kivül eső területein, Var- és S ipronmegyékben v még'a mult esztendő utolsó napjaiban, megejtették, nálunk azonban az a választók névjegyzékének hosszadalmas elkészülése miatt oly soká húzódott, hogy a zaia-megyei központi választási bizottaág még i csak most tűzte iti az iparkamarai kül- | tagok választásának terminusát.
A kereskedelmi.és Iparkamara zalamé-gyei kültagjainak választását I. január hó 31-ére, jövő kedd délelőtt 9 órájára tűzte ki a központi bizottság, amikor a nagykanizsai kerület 3 kereskedő és 3 iparos rendes éa ugyanennyi pótkültagot választ. A kanizsai kerület választói a nagykanizsai, pacsai, letenyei, ptrlaki és csáktornyai járások iparosai és kereskedői —' Sábján Gyula dr. főjegyző, a kanizsai vl-iasztó albizottság' elnöke ma Ttüldefle Szét a választásról s;ó!ó hirdetményeket az emiitett járások összes községeibe, ahol csak kamarai tag választók vannak. A választás Nagykanizsa város nagy tanács termében lesz, ahol a kanizsai kerület öaszes választói az emiitett 'napon délelőtt 9 órától délután 4 óláig adhatják le szavazataikat a főjegyző elnöklete alatt működő kiküldött albizottság előtt.
A választás határnapjának hírére ujult erővel indult meg a korteskedés a kanizsai jelöltek érdekében. $
Részletek a véderöreform tervezetéből.
— Saját tudósítónk távirata. —
Budapait, január 24.
Az oszlrák, magyar és közös miniszterek bécsi tárgyalázával, kapcsolatosan jelentik, hogy ami a reformot iileli, ujabb Bécsi liirek "szerint a hadügyi vezeiőség-nek az a terve, hogy csak lassankint és fokozatosan fogja fölemelni az ujonc-jutalékot 154,000 emberre s ennek következményeként csak lassankint- és fokoza-tosan fogja éleibe léptetni a két évi szolgálati időt. Az e'járás, amelyet követni fog, a következő. A véderőtörvény életbeléptetése után az első esztrndóben, azaz előreláthatóan 1912 őszén csak körülbelül 25.000 emberrel fognak többet besorozni, mint smennyii az eddigi ujoncjutalék kitett, egyidejűleg azonban 16000 katonát azok közül, akik harmadik évűket szolgálják és akik a had kötelezettség teljesítésében különös kedvezésre számíthatnak, idő előtt fognak szabadságolni.
A békelétszám tényleg, s fölemelése tehát ss első esztendőben csak 6000 embert log kitenni Ezzel ít többlétté) a hadügyi ItKormánytathak elsősorban, is lehetségessé akarják tenni a- létszám szabályozását a csapatoknál továbbá n tBzérség újjászervezését, a géppuska-fórm.'ciók kiegészítését és a közlekedési csapatok fr|leaziéSét. Az uj véderőtörvény élelbeléptetéae után a második esztendőben előreláthatóan, az eddigi jutalékon felül 40,000, a harmadik eazlendőben 50-60,000 embert fognak bevenni és végül s negyedik esztendőben a szolgálati Idő megrövidítése következ-
ében beálló hiányt 70,000 újoncból álló többlet héaoíotáiá állal fogják pólóink
Ennek a szaporításnak megfelelően az átmeneti idő alalt jvégbő1, hogy a költ-ségvetéasrerű békéiét számol lul ne lépjék, a harmadik évtlkel szolgá'ófjulonák közül egyre nagyobb csapatokat fognak szabadságolni. 1915.-től fogva a harmadik évfolyam automatikus elesíse következtében a két évi szolgálati idő tel|esea érvényre fog jutni.
Avégből továbbá, hogy a békelélszám-ban mutatkozó hiány következtében, beálló hézagokat kitöltsék, a póttartalékot is alaposan újjá fogják szervezni. A póttartalék a számfeletti alkalmasokat át fogja engedni a csapatoknak,. hogy itt az idö-előti való szabadságoltatta! pótolják. .
ÖngyiUos lett egy volt zalamegyei körjegyrö.
Gyékényeden agyonlőtte magát.
— Saját tu.lósitOnktól. —
Egyik gyékényesi szállóban tegnap egy uríassn öltözött ember agyonlőtte magát. A hatóság megállapította, hogy az öngyi1-kos Zieger Ferenc görgetegí, aomogjF' megyei körjegyző.
Zieger Ferenc eredetileg Zalavármegyében volt körjegyző, de innen évekkel ezelőtt tObb szabálytalanság miatt menesztették. Görgeteg községnek már öl éve jegyzője, de ez idő alatt is állandóan kellemetlenségei voltak föl ties hatóságával. Hivatalába ritkán járt, az Ügyvezetést hanyagul kezelte. Megrögzött alkoholistának ismerte mindenki. Bár igen szép jövedelme volt, a költséges mulatozásokra még sem te.lett fizetéséből és éppen ezért állandóan pénzzavarokkal küzdött.
Görgeteg körjegyzőség kerületébe Görgetegen kivül Kunlelep és Rinyaszenlkirály
jelenlés meni az alispánhoz, ski rögtöni vizsgálatot rendeli si Zieger •flan. Zieger azt vallotta,.hogy aa észiQft hibák tisztán könyvelési tévedések Erre i vizsgáiali iratokat aí| aliapán áttette a kmfezeni mk'ó-i szolgabírósághoz, hogy hallgassák ki a visszavándorolt kunokat: k ifit ették e adójukul, vagy nem; ettől függött Zieger sorsa.
A választ azonban Zigger nem várta be, hanem tegnap bejelentés nélkül elutazott Görgetegről. Hivatalában levelei talállak, melyben bejelentette, hogy öngyilkos- lesz. ~
Tegnap este a gyékényes! yendőraég táviratilag ért esitette a nagyatádi főszolgabírót, hogy Zieger Ferenc görgeteg! körjegyző egyik gyékényesi szállóban főbe-lőtte magát és rögtön meghalt. A főszolgabíró sürgősen intézkedett a körjegyzői hivatal átadásáról.
Hogy Zieger tényleg sikkasztott-e, vagy hogy csakis súlyos szabálytalanságot követett el, az majd a vizsgálat befejezése után lesz megállapítható.
Hirek.
—*= Az iparhatóság! megbízottak alakuló Ölése Tegnap délután tartották alakuló ülésüké! a Nagykanizsa r. t. város tanácsának, mint I. fokú iparhatóságnak támogatáaára az 1911. év időtartamára választott iparhalósági megbízottak. A 20 bitloa közű! tizenheten jelentek meg, kik egyhangúlag Matán Ödön kereskedőt válaaztották elnökükké Miután az alakuló Ülésen a városi tanácsot képviselő Orbán József v. levéltáros ismertette az fllés egyéb tárgyait és a bizottság rendeltetéseit, a jelenlevők a következőkép alakitolták meg az egyez bizottságokat I. Az iparlajstromok megvizsgálására alakított bizottaág tagjai lettek: Darvas János, Velec; Ede, Bognár István és Hild Ferenc. II. A
nevű községek tartoztak. Kuntelep egészen. 7' ■„-;-" " , . , ... ~: „ "
1 gyárvállalatokai vizsgáló bizottság tagjaivá
választották; Bazsó józaef, Turek Gyula és Danes Kálmán bizottsági tagokai, III. Az ipariskolák lá'ogatására: Matán Ödönt, Reisz Zsigmondot, Pfei/er Jakabot. és Schweilzer Józsefet, s végűMV, a műhelyek megvizsgá'ására megválasztották Weiszbergei Kálmán, Janesecz Imre, Bród Ignác, Haas Vilmos, Dedovdcz Béla, Farkas Jenő, Ooldberger Károly, Tötök Nándor és Kugler Antal iparhatóság! megbízottakat.
— Magyar nemeaség. A magyar közélet éa tudományoa világ egyik kiváló alakját, dr. Sthwarz Gusztáv egyetemi tanárt ujabb királyi kitüntrléa érte. A hivatalos lap mai száma ugyania a következő királyi kéziratot közli :
A személyem körül! magyar minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar miniszterelnököm előterjesztésére Schwarz Gusztáv dr. m. kir. udvari taná-i csoa, budapesti tudományegyetemi nyilvános rendes tanárnak a törvényes utódat nak a törvényelókéazttés terén szerzett ér-, demel elismeréséül a magyar nemességet „szászl" előnévvel díjmentesen adományozom.
Kelt Bécsben, %az 1911. évijan. 15-én. FERENCZ JÓZSEF, a. k. Orfif Khuen-Héderváry Károly s, k. Érdemekben gazdag tudományos munkásságot jutalmaz e kitüntetéssel újra a., királyi kegy. Schwarz Guaztáv a magyar jogtudománynak egyik legerősebb elméjS, legnagyobb készültaégO ,és legeredetibb képviselője, a kinek nevét és munkássá* gát Idehaza és a külföldön egyaránt nagyrabecsülik. ' f *.
uj község, néhány évvel ezelőtt alapitolt a Kunszentmikiósról odatelepilett kun-caa-lídók. Körülbelül 18 dfll&d lelt p^delt olt meg, de három család kivételéve! valamennyien visszavándoroltak. De mielőtt a kunok végleg ctlávoztak volna Kuntelep-röl, Összes adó- és egyéb tartozásaikat kifizették Zieger kezeihez.
At' elmúlt év őszén kiszált Görgetegre Kovács Miklós járási számvevő éaJelfli-vizsgálta a jegyzőaéa adókönyveit, mert ugyanis f.-ltűnönek találta, hogy a viaszavándorolt kunok nem. fizették meg adó-adótaríozásaikat. A számvevő már a vizsgálat elején tisztán látta, bogy Zieger könyvei olyan adatokat tartalmaznak, melyek nem lelelnek meg a valóaágnak. Kitűnt t-öbbtk között az is, hogy az eltávozott kunok adójának egy részét a jegyző más gazdák adókönyvébe vezette, | mint h álra léktol. Az esettől természetesen j
M legfinomabb
kávéfaj keveréke a
Kardinal'HM Kft
% hg. K lalO
naponta frU s pörkölés
Sthworz fa Ufluber ccqnél.
BUTOEOZ: ELAD^ÜÜ ^TT^ÜZ^
w^mmm ^ |ejrSÍ0U(|(ibb árban
Nagy tóklárl tartók a legegyszerűbb és a |i í n/\T+ II Mlndcnnomll kárpitos bútorokban u. m.;
BALÁZSY K. | Szalonpirntturák, S
riolO 08 ©D60IÖDÖI, |j káfplloi és bulorkercskédóMbt^ I diVallV ÓS tTlfttniCOjk.
Uséte riiltJ/ilHri II Minit liilllilik nellill || Nagykanizsa, l'imigcry ul Takstékp. épüld, | sk' KstulkivMl szolid Arak. aa
'Í9H. január 25.
ZALA
1 oldal.
— A diplomaták Budapesten Bécsi értesülés szerint a király budspesti lartóz-aodása alatt valamennyi bécsi nagykövet és követ is Budapesten fog tartózkodni, A diplomaták ezzel figyelmesek akarnak lenni a. magyarok iránt, amit a budapesti mértékadó körök nagy megelégedéssel vesznek tudóméiul.
— A soproni sOrjgyár ügye Soproni hiradás nyomán mi is megemlékeztünk, bogy a soproni törgyárat zár alá helyezték, mivel az adózás alul nagymennyiségű sört elvontak * ezzel a^államkincslárt százezrekig megkárotiloflák. Mint most a soproni .Oedenburger Zeitung* Írja, a pénzügyminiszter a sörgyárat a zár alul feloldotta, mivel meg lelt állapítva, hogy a kincstár nem károsodott.
— Egy pap temetése. Ma délután temették nagy részvéttel Szmodics Ferenc áldozó papot, ki Kiskanizsán szfllói házában 25 éves korában meghalt. A korán elhunyt, sokra hivatott, taleniumos pap temetésén több paptársa megjeleni és egy barátja, dr. Hegedűs György ügyvédjelölt érzésteli gyászbeszédet mondott.
— Egész életed, — mondta többek közt egész pályád s lelki világod azt a nagyszerű gondolatot mutatta, hogy a hit, a vallás, a melynek fölszentelt papja voltál, nem arra jó, hogy az emberek közön a diametrlálls irányokat szaporítsa, hanem hogyha van hü a ebben szeretet és a vallásban magasztosság, ezt ne a gyűlölködésben, né a széthúzásban, hanem az összes vallásoknak ama megtisztult gondolatában keressük, hogy a földi embernél tökéletesebb lényt keresnek, akiben magasabb az érzés, kialakultabb az eszme és áthatóbb a szeretet.
— Sikkasztó suhanc. Holzer Jakab az Uranua-mozi tulajdonosa, ki mellesleg terményekkel és vaddal ia kereakedik, már két hónappal ezelótt eladptt két zaák burgonyát egy Klrály-utcal lakóinak. A burgonyát Barasits látván. 22 éves suhanc szállította rendeltetési helyére, aki ott felhatalmazás nélkül felvette aburgonya árát és azt elköltötte. Csak jó idő múlva jfltt rá Holzer a turpisságra s följelentést tett volt szolgája ellen, kit a rendőrségen előállítottak. Kihallgatása után azonban szabadon bocsátották és a sikkasztás citnén telt feljelentést áttették a járás bírósághoz. —-— EttSnt asszony. Mersits Lajos nizsy utcai szabó azt jelentene ma reggel a rendőrkapitányságon, — hogy felesége szombaton délután szó nélkül eltávozott
—lakásukról és azóta teljesen nyoma veszett. Attól tart, hogy felesége, bár semmi oka nem volt, tán Öngyilkosságot kövttett el. A rendőrkapitány az eltűnt nő hollétének felderítése végett körözést bocsátott ki, — melynek főbb adatai a következők: Mer-sits Lajosné szül.. Róci Juliska 22 éves, szőke, alacaony, kövér nő, aki hazulról ' való távozásakor szürke szövet ruhát vitelt A köröző levelet az ország Osszes halóságai megkapták.
— A gavallér vendég. A rendőri őrjáratnak az éjjel az egyik Rákóczy-utcai Örömtanyán feltűnt egy gavallérosan költekező vendég. A rendőrök igazoltatták a fiatálembert ki okmányaival bizonyította, bogy Neszler Antal lűrjei asztálossegéd, a nála talált 15Q. koronányi pénzre vonatkozólag pedig megtagadott minden felvilágosítást Ezzel azonban nem érték be a rendőrök, hanem bekísérték a kapitány-tágra a fiatal urat, — aki ott látva a helyzet komolyságát, — megtört és be-valktfta, hogy a zalaegerszegi járásban lévő Bőrönd községből Joó Imre nevű asztalosmestertől, a volt gardájától szökötl meg, pagával hozván annak 210 koronányi megtakarított pénzét. A kapitányság a tolvaj aazlalotaegédet fogva tartotta, a lopott pénzt lefoglalta éa táviratozod a zala-•gerazrgl ciendőrórinek, hogy a litartóz-talotl tolvaj elazálllláia Iráni Intézkedjék.
Katonák azabadságolása a mezei munkák idejére. A közös hadügyminiszter a m. kir. bonvédelmi miniszterrel egyel-értóleg elhatározta, hogy a közOs hadsereg tényleges állományú legénysége, a mennyiben a katonai szolgálat, a kiképzés és a véderő érdekei megengedik, a csapatok parancsnokiágii által a gabona' le-aratására, a takarmány lekaszálására és behordására, a szőlőművelés munkálatainak, a szüret és kukoricatörés, valamint a selyemhernyó-tenyésztés különleges munkálatainak idejére, bárom heti időtartamra szabajgságra bocsáttassák. A szabadságol-tatást az illető katonának személyesen kihallgatáson kell kérni és pedig rendszerint legalább egy hónappal a szabadság megkezdése előtt.
' — Megöltek egy csendőrt. Aliólend-váról irják: Oálojfa községben hétfőn este borzalmns vérengzés történt a község nagyvendéglőjében. — Kálóczy Béla csendőr szolgálaton kívül levén, a vendéglőben egy asztalmál újságot olvasott, mikor körülbelül 10 óra tájban egy alaposan beborozott társaság vetődött oda és az uljokbah álló székeket dobálni és tördelni kezdték. Kálóczy a vendéglős kérelmére felszólította a társaság egyik tagját, Turzó Gábort, hogy távozzanak nyugodtan, de Turzó azzal feleli, hogy a csendőrt arcul Ötölte, mire a nagy erejéről híres Karlóczy Turzót a Kl kezével a korcsma rgyik sarkába dobta. A legény barátai erre megrohanták a csendőri, akinek a fogaaon le^ó kardját Turzó leakasztotta és azzal támadt réá. A többiek vérszemet kapva, leteperték a caendőrt a. földre, Ötölték, verték és csizmasarkaikkal agyba főbe rugdosták — A vendéglős ezalatt értesi tette a csendőröket, akik a helyszínére sietve kiszabadították Kálóczyt a megvadult legények kezei közül: A legényeket letartóztatták. Kálóczy most haldoklik.
— Véres háború. Zalaegerszegről Írják : Hahót község népe ismeretes arról a jó tulajdonságáról, hogy sérelmeit legegyszerűbb módon — a halóságok kikerülésével házilag szokta elintézni. A napokban ismét példás kis rendzavarással egybekötött verekedést rendezett néhány ember. Bali Adám házában lakott Elek
"Rozália és leánya, Bali Katalin. A házbér fizetés kOrfll felmerült zavarokat Bali ugy akarta megoldani, bogy lakóinak kiadta az utal. A két amazon a kilakoltalás ellen tiltakozóit s a veszekedés csakhamar verekedéssé fajult, melyben Balinak gyermekei: Bili Erzsébet s Bali Józref és cselédje Sarudi :l«tván, Elek Rózsáiknak ped'g két ismerőse: Sipos fótsef és Jlnós igyekez-tek segíteni Működéibe került a stp'ö-nyéltöl a kálybapiszkálóig és késig minden kézbe illő szerszám. Az ütközet végével Sipos János és társai sértetlenül álltak, mig az ellenpártnak minden tagja kisebb-nagyobb sérülésekkel vonult vissza, ott hagyván vérében az életveszélyesen megsebesült Strudi Istvánt. A megindított vizsgálat miatt a kél Sipos ki akart szökni Amerikába s éppen abban a pillanatban fogták el őket,, mikor bucsut akartak mondani hőstetteik színterének. A lObbiek egyelőre szabadlábon várják büntetésüket.
— Megfojtotta a gyermekét. A titokban születeti kisgyermekek száma szaporodott meg a mull hó 28-án a zalamegyei Erzsehegyen/ Azaz, hogy nem szaporodott, mert a bűnös anyák száms lelt eggyel több. — Horváth Tiborc Bábi 17 éves leány ölte meg ujazűlött gyermekét s a megfojtott ártatlanságot atyjának lakásán egyik lakatlan szobában az ágy szalmájában rejterte el. A titok azonban napfényre került. A szomszédok felhivták a csendőrség figyelmét n leányra, ki aztán a keresztkérdések alatt bevallotta szörnyű bűnét s előadta a holdestet ia. A vizsgáló bíró Intézkedésére egyelőre szabadlábon maradi a fiatalkorú bűnOs.
* Mulatságok,
Naptár
Január 77. „Józan emberek asrialtársatágá"-
nak estély* a Vttkapubap. február 1. A Kar Nolgylat alam*' bálja , t. A Sörgyári munkátok mulattága. „ 18. A K-rMkrdé ifjak raUlya. a' 6. HilrilMtta növérak htcurvaraanya . it. Szanatóriumi pákáik .' 25: |r. ét Müv. Kor tan. daleatélye, Mircuií 4. A fUtiariuonik uaok htngveraenyt.
* A gyermekzsur. A nagykanizsai izr. nőegylet zsutjai nemritkán vetélkednek olyik legjobb sikerű mulatsággal. De még* táncmulatság is vajmi ritkán sikerűi ugy, mint-a vasárnap délutáni nagy gyermekzsur, mely a legnagyobb vá rókázást is felülmúlta, A bájos* gyermeksereg, kisebb . nagyobb gyermekek százai -lepték el a Casino nagytermét és olyan víg életet varázsoltak oda, amit nagyon ritkáá látnak a nagy terem hideg eleganciáju falai. A gyermekek, kiknek tömegét a felnőtt' k még nagyobb tömege egészítette ki,'táncoltak, majd megkezdődött a gyermekzsur nsgy slágere, a tombolajáték. Lehetetlen leírni a tombolanyeremények vége-hosszanélkOli nagy variációját, valamint azt az irigylésremélló hangulatot, mely az egész délutánon a terem minden kis zugát betöltötte. A külső eredménnyel arányban állt ,, annak anyagi oldala is. Persze a jövedelem sohse lehet sok, kű-' lönOsen ha a nőegyleiről van szó, amely oly nagy nyomor enyhítésének nemes feladatát teljesiti.
Táviratok.
Országgyűlés.
Budapatt, január 24. A képviselőház mpi ülésén Berzeviczy Albert elnököli. Bejelentette, hogy Ugrón Gábor holttestét délután fél 3 órakor fogják beszenlelni.
Hieronyml Károly kereskedelmi miniszter beterjerztette a. statisztikai hivatal ez évi jelenlését, ezuián folytatták a bankjavaslat tárgyalását.
Herceg Sándor kisgazdapárti az önálló bank híve, mert ettől várja a mezőgazdasági hitel megerősödéséi. Határozati javas*-latot nyújt be a községi takarékpénztárak mezőgazdasági hitelnyújtása dolgában.
Preszli Elemér pánonftyüli függetlené-sági—hosszban foglalkozik a-javaslattal.
<\ Azl mondja, hogy a függetlenségi párt kötelességé'felvilágosítani az országot arról, hogy a közfs bank osztrák érdeket szolgál és egy esetleges gazdasági harcban végzelea lehet Magyarországra.
Antal Oéza munkapárti szerinl az egész vita meddő, összes közös' intézményeink .közOtt az Osztrák-magyar bankban domborodik kl legjobban a paritás. A javaslatot elfogadja, bár az önálló bankhoz való jogainkat nem vonja kétségbe?
A következőazónokMxftf/iyi'Oyula lenne, ő azonban kéri a Házat,' hogy beazédét holnap mondhaasa el, mert Ugrón Oábor ki egéaz éleiét a magyar partementnek méntéllé, megérdemel annyit, hogy gyáet jeléül á képviselőház ma korábban zárja ülését. A Haz ehhez hozzájárul és ezzel az ü'és véget éri.
Az osztrák-magyar bank
vezértftkárának nyilatkozata Polónyl beszédéről.
I
Bécs, január 24. Egy parlamenti ludó-ailó ma megkérdezte Prunger bankvezér-titkárt, hogy mit szól tt Polónyl Géza szombati beszédében elhangzott vádaskodásokhoz. Prapger kijelentette,hogy Polónyl beazéde részben rosszhiszemű, inásrésít nagyfokú ■ tudatlanságra vall. Az összes
közös intézmények közi, — mondta a vezérttikár, - ^jegybank a legelőnyösebb Magyarországra, pl állítja, pedig tártja magát olyan jő hazafinak, mml arptlyen Pptópyi. Kijelentidiogyaz uralkodócsalád-^ nak egyetlen ; bankrészvény tincsen a birtokában.
Tárgyalnak az ellenzékkel. ,
Budapest, január 21. Nagy üzenetváltások történlek ma délelőtt a képviselőházban, Lukács László pénzügyminiszter .magához kérette gróf Károlyi Mihályi, akivel félóra hosszat tanácskozott. A tanácskozás után Károlyi g óf tfftfes Bélával tárgyalt, ez viszont Justh Gyulái kereste tAeg, aki meg a Földessel való beszélgetés alán Hotté Lajoshoz sietett, A folydftn elterjedt hírek szerinl arra nézve indultak meg a tárgyalások, hogy az ellenzék február 15-ig engedje letárgyalni a bank-javaslatot, ennek ellenében a kormány elejti a javaslát 5. szakaszát.
A szilágy somlyói mandátum.
Budapest, január 24. Az Ugrón Gábor haláléval megüresedett szil ágysomlyói kerületben ifj. Ugrón Oábor fog fellépni képviselőjelöltnek .párton kivflli programmal. A kormánypárt egyállslán nem állit jelöltet. A két- függetlenségi párt pedig támogatni fogja Ugront.
Elintézett petició.
. Budapest, január 24. A Kurta mára tűzte ki az ifjú gróf Telekv jóísef érsekújvári mandátuma e|le t beadott pe'ició tárgyalását. Minthogy a petíciót időközben visszavonták, a Kurta az eljárást megszűntette és a költségek megfizetésében a peticionáló-kai elmarasztalta
Ugrón Gábor temetése.
Budapest, január 24. Ugrón Gáboc antik szarkofágon fekete szaionruhában fekszik, Összekulcsolt kezeiben ezüst feszülettel. A holttestet rengeteg.sok koszorú övezi, kózlük a képviselőház díszes koszorúja. Az oszágmlnden részéből érkezett a családhoz rézzvéttávirat. Fél három órakor óriáal közönség jelenlétiben megtörténi a be-szefttelés, mely után a koporsót a keleti pályaudvarra vitték, honnan Szombatfalvára siállitották.
Magas egyházi kinevezések.
— Budapest, január 24. A legbeavatottabb egyházi forrásból származó hirek szerinl a megüresedett főpapi stallumokat betöltik é.a pedig a következőképpen: Kalocsai ' érsekké kinevezik 'Csernoch János cianádl püspököt, nagyváradi püspökké, — gróf ~ Széchenyi Miklós győri püspököt, ennek helyébe kerül Győrbe Qlattfelder Gyula dr. rgyctemí tanár, a szombathelyi püspökséget pedig Andor OyOrgy esztergomi kanonokkal tOluk be.
Letartóztatott jegyző.
A kanizsai Ogyéazség körözte.
Budapest, janu.'.r 24. A rendőri sajtóiroda jelenti, hogy Tanai Elemér vállalkozó az utcán felismerte Ziska Imre zalamegyei segédjegyzőt, aki. egy szabadalmi válliHcozó káréra nagyobb szabású csalási követett el. A segédjegyző tagadta, hogy ő lenne Ziska, de felismerték és letartóztatták. — Ziskál a kanizsai ügyészség köröztette.
Nyílt-tér.*)
vasa- ét fcolyaybnjoknái, kbszvérynél, rzukorboto||»é!!nél, vtirhsnynél, tmé? tésl íi lélegzési szervik hurutjainál Míiná halmú. Tcrv.iitnntis nyárfát.
-Máskaié 4ivirryvlikin»!it<Mitli>'<
I IIFS A fi' is |
Több oldalról arról értesültem, hogy Benczek Irma, más néven Lórincz Imu engem igen tisztelt vevőim és a n. é. közönség előtt állandóan rágalmaz és minden becsületsértő szót felhasznál ellenem. 31 év óta vagyöIT nagykanizsai lakos, mindenkivel a legtisztességesebben Járok el. Van azonban a feleségemnek viiég és koszorú üzlete és innen |üártiuuik előbb emiitett nőnek nagy haragjrf Hogy vevőimet eltántorítsa, azt Is megteszi, hogy könyörgő hingon hivatkozik az árvákra, kiket neki nevelni kell, pedig liának 4 Árváját Nagykanizsa városa nevettet! Budapesten. Kérem a n. é. közönséget, hogy na hagyja magát e nőtől félrevetemi és ugy mint addig ia feleségem iisttesaégrs és becsületes kiszolgálásban rétz««it mindenkit kl hozzá lóidul pálmáért ét virágért
Loaar Jóssal.
') K mvaihan kéaHtntkail Ma *4ll*fM*< lArtatiai • a«»rk. -...
Szén
Kokfc, Briket, Antracit ^ Radnay Károly ^
•aM«4>t«lét
taalaa aaéllHát Makikat klalkM kalárMlkra ■aér twal Maáal káraatt ts
*li lapul NtnMaá-atM 4S. —éatN ti aa»
Ililtn Ni ?l a. It 11. UrfKtM RUMI,
4 oldal.
ZALA
1911, jírrulf 7*,
'Közgazdaság.
TMMI
■ udapaat, 1911. január 24 Kátrtrti.lilai:
Yáltazaflan
Hatarldő-Oxlat i
Buta áprilisra 11.33, Buta májusra II 18. Busa októberre 10.83 Reat áprilisra S.tO, Rot< októberre 7.90. Zab áprilisra 8.73. Tengeri májusra 5.69. Repce aujuutusra 13 80.
Főszerkesztő: Szalay Sándor.,^ . Féldősszerkesztő: Nagy Samu.
tlÉ = jelmezek!
Alkalmi ÜÚŐflr ia ikresítő
ÖMlKMN
SZÍVÓS ANTAL
■láírás éT tátazaráaanél, Szarvas szálloda épület. — 3 évi Játállási Já szamiveg 1 Koronától föltelé.
A Nagykanizsai. Keresztény Jótékony Nőegylet február 1-én tartandó nagy cirkuszelőadására többrendbeli férfi és állat-jelmezek rendeltettek Drezdából, melyek fcbrulr hó 3-án délelőtt jutányos árban eladatnak. Vidéki érdeklődők bővebb felvilágosítást kaphatnak az egyesület elnökénél, dr. Szekerea Józsefné úrasszonynál Nagykanizsán.
Ercreiünh azonnali belépésre
irodánkba
lyakifimkii.
Ajánlatok iiiMlfttf m vitatandók be a
noqyhonizsoi Nalatagyár és Serfőzfide Rt női.
Meghívókat, táncrendeket
legmodernebb művészi kivitelben s leg-jutányosabb árban szállít a
Zsla flyomda Részv. Társaság
Nagykanizsán, Kazlnezy-utca 3. Telefon 78.
E|y iskolás liány vagy deák -mtlig egy kisasszony
egy intelligens családnál teljes ellátást nyerhet. Czim á kiadóban. «w
: Gyár-utca 46. szám alatt : :
egy modernül épített ház
3; utcai szobával, a hozzá tartozó melléképülettel és kerttel . együtt szabad kézből eladó.
Bővebbet ugyanott ituliiíjftttiiil. azs
E6V jó családból - ualö FIU
üzletünkben tanulónak felvétetik.
Weisz é8 Ledofszky Nagykanizsa. teát
Or4)án József első nagykanisMi
moaó-, fényvasaló és .vegytisztitó intézel Nagykanizsa. Hunyady-utea 6. sz. Ingek, gallérok, kezelök én mindennemű fehéruemtiek a legkényesebb ízlésnek is megfelelően tisztiitalnak. Tessék egy próba-ttsstitással meggyőződni. 4674
A Vucskics-féle hizlaldában,
a délutáni -órákban
,-legjobb Q 7 ÍT ÍV A , minőségű ^
100 kgr.-ként 4 koronáért kapható.
Maye
r Káról
ruhafestő és vegytisztitó, Nagykanizsa
Uiluinltntts Isttsztlüs ligtlkl-litutll kiiitiltu, mm mellett
A
I " I ' I . f i Irt r
korforoa kefelooep
utján minden szövet .visszakapja eredeti színét
UteiüiilBi inti im szilit.
A körforgó kefélögép egyetlen vegy tisztítóból se hiányozzék I I
Steiner Mór óraműves
NAOVKAN1ZSA.
Legjtontos. bb z*eb, Inga, fali és ébresztő órák, tllifindl gyártmányok. Ékszetek, gyűrűk, fülbevalók legújabb dlvatuak remek választékban. ' Látazcrraktáramban elsőrendű csíptetők, szemüvegek kaphatók I koronától feljebb, Mimién órrtlnvltást poni'nan éli *Mks/riiicn e»/kő7.lők. l p(/ina^ii«tiiii» napi Arbnn töröli aranyat beváltok vagy kiváltaira becserélek.
Dunóntol legrégibb ékszerüzletei
Serény József és fia
NAGYKANIZSÁN.
Arany és ezüst <H< szerek készítése villanyerőre berendezett illDflnblI
Nagy választék ékszer arany és ezüst árukban.- *
}t|ffviflk a legnagyobb választékban rendes és kölönlegis formálóban.
Remek menyasszonyi ajándékok. I « finom Ízlésben;
• • j
Legszebb női és férfi iriifénlílCIk.
Szép raktár brillant, gyémánt és
szines drágakövfl tárgyakban. Teljes étkezőkészletek valódi liitllll-Hivatalos ellenőrző próbával ellátva.
lutányos olcsó árak I Eladás részletfizetésre is|
A bamdorfI gyár tóaiarualtó hely • eeekta alaá mln6e*cU A'peccaezUet ÉTKÉSZLETEKBŐL.
■'.RUM
az elismert jó minőségben egy liter - j»í
90 krajcár.
Kapható:
XDxögfexia.
« »VÖrős kereszt *-h4Z Nagykanizsán
Két évi Jótállás.
fiz OliüR
több mint 2000 orvos által legmegbízhatóbbnak van ajánlva.
Kapható : GtlUch ái Ormet drogtrlájlbtn, Bil aa L. it Krtí Gy tyótytirrtá riban.
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, miszerint
uj épithezést, teruehet, költségvetései* elkészítését, átalakítást, ugy tető, mint íalah tatarozását a legju-tanyosabb árban ugy liglybiüi mint vidéken elfogadok,. - .
A közönség becses pártfogását -kérve, maradok^iazteleUel
SCHUHEL LAJOS
-aki tplta 4i ípllkíií.l .ailalkoiA. kanl'.ea, Cacngtry-u. ZS.
m íl
I
Egy garniti ÍCfivton és SckBHIei tra wirtt
8-as cséplőgép 1 1 teljesen használható állapot-1 1 ban jutányos áron ELADÓ. 1 [ Cim a kiadóhivatalban.
ttlQÉ ■m.1
I
Ingatlanok eladása.
Szabad kézből, előnyös fizetési feltételek mellett következő ingatlanokát olcsón adom el:
1. Nagykanizsán, forgalmas utcában igen jó karban lévő 500 □-öl telekkel, 2 udvarral bír földszintes házat — bruttó jövő-delem 2400 korona — a telek drágán értékesíthető.
2. Nagykanizsán, Rákóci-utcán 400 -öl házhely.
3. József főherceg-uton 400 Q öl házhely.
—4. Bagóhcgyen kitűnő" karban levő 9 hold termőszőlő épüle tekkel. Minden bővebbet
KONDOR ADOLF
HfiMIIZtlI. Iru? ]nil ltCJ l
Tm afon 122. ===== ' Telefon 122.
Az egész téli idényben esküvőit név es születésnapi, BÁLI CSOKROK, ÉLÖ-VIRÁGKOSZORUKa legszebb kivitelben és a legjutányosabb árban rendelhetők:
Petem Józse
!ter<
vlrigfir-letében Fö-ut I.
naaykan
zsa.
m
Első kanizsai szőrmemegóvó intézet
Eőtvős-tér 9. szám. =□ —
Megrendelés szerint készjtak: Szőrmeknbát, azörm^garrtftura. azőrme kucsma különlegességet, utazóbundát, lábzsfkot, aaó-val minden e szakmába vágó munkát a legegysreitibbtől a
......'-mi 1 <ini 11 legjobb kivitelig. -ia»■ .......
Raktáron tartok; mindennemű szőrmét, valamint ké*z aiörmegarplturákat. Javítást éa átalakltAat olcaón végesek Szabóknak witínyiís árt Kiváló tisztelettel
a n. ard, köíöntéR «iv«, Roblnsohn Gyula
párlftigálál kérem I" f1 "Hu", 'iW

Nyoaialoii s klatfotalal<t<*«»«. tlAlA HirlaatMá ás Ntiwaia naaavsartáiaaaáa« kAayv«f»«Maiikaa Waa»k«ai«ai>

Scarkant&Mf éa tóadólju vatal:
NAGYKANIZSA
KubajHL 3.
TELEFON-SZÁM 78.
«f7 nelckÁIIofflÁual.
A ncrkontfiséfvt 81«t5 koileményáA i sierkewtoieg again kaklndók. - Két*
íratok oMfőncMrt nem vállalkozik éa ocvtaioa Irakktt am wu fiyyi—nbe a nfrk«nt&e|.
4 HMafciwktt éa »y3ttorirt dijtábláaat tze> ciat «m fal a kyó)mUL '
Megjelenik minden hétköznapon este 6 órakor.
• tLóruíitm Arak « Helybe* ' r«w
VUm hordvi.l miit "j^f f
BUBKI
Lffii száza Ara 6 fillér.
POLITIKAI NAPILAP.
ifak, 4mUí >iMtal( .il»m#in*4 iwtaka
CM
ia. aaifrtiéai érlaartáaak 4|a f
XXXVIII. évi 21. szám.
Nagykanizsa, csütörtök, 1911. január 26.
Htaaat«rta|éaaaa«
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Rt
H hwtil süimlili.
Nagyknnla.a, jsnuár'25.
A Dunántulnak van mindenesetre sok vajúdó'és elintézetlen kérdése, amiken a törvényhozás utján kellene segijeni. Vannak régi törvényeink, amelyek elavultak s rosz-szakká váltak, némelyik már uj korában sem volt jó. • De van két olyan szomorú kérdésünk,, amik egyáltalán nincsenek törvényileg sehogysem rendezve. Az egyik a Dunántult végigcsavargó közveszélyes nomdheigányok Qgye, a másik a Dunántult az egész müveit világ előtt szégyenletes hirbe keverő. feánykereskedés.
A cigányok mégrendszabályozá-sának a ké'dése évtizedek óta alszik. Egy-egy rémeset fölveri az egész ország közvéleményét, fölhangzik egy sor sürgetés. Amire azután válaszul jön valami félhiva^ talos híradás, hogy „de most már csakugyan csinálunk valamit" — valójában azonban nem készül semmi. A sátoros cigánybandák csak ugy rabolnak és gyilkolnak továbbra is, mint azelőtt. Csak olyan rémei a közbiztonságnak ma, mint tegnap.
Elmúlt husz éve annak, hogy egy vidéki jegyző, Bajcsy László, aíci sokat foglalkozott a cigánykérdéssel, terjedelmes memorandumot adott be az akkori kormányhoz. Ennek az emlékiratnak az ala ján rendezni
lehetett volna a kérdést. Sok jó tanács, sok gyjakorlati tapasztalat volt fölhalmozva- benne, amiket föl lehetett volna használni. Illetve föl kellett volna használni. Ugy üdvözölték, mint a cigánykérdés megoldóját. s még sem történt semmi. Persze, ahoz gyakorlati érzék, uj qtletek kellettek volna. Azt nem lehetett volna lefordítani valamely német törvénykönyvből. Ügy azután Bajcsy László memoranduma eltemetődöit, húszesztendős aktapor hever rajta valamelyik minisztériumban.
Mi lehet az "indoka annak, hogy ez a kérdés ily hosszú időn át elintézetlenül hever? Félnek talán tőlük ?- Vagy olyan rengeteg költ-, ségbe kerülne a gyilkosságok, rablások, gyermeklopások elkövetőinek megrendszabáiyozása ? Erről szó sem lehet. Hanem egyszerűen azok, akiken a dolog állna, nem törődnek vele. Nekik nem sürgős a dolog, ók nem tudják, mi az, elhagyott vidéken a tanyában vagy az országúti magános házban rettegni, -p- mikor egy-egy mindenre kész vad kóhnr csapat a viriiSIrfn végig vonul. Európa minden nyugati állama helyhez tudta már kötni e, garázda népet, vagy pedig' kiveri magából, csak nálunk maradt minden a' régiben tv;
A leánykereskedés szégyenletes dolgában most készül valami! Egy törvényjavaslat fekszik a képviselő-
ház asztalán, ahová' az igazság-ügyminfezter nyújtott* be. Ez a baj tehát alighanem hamarabb megoldódik, mint a cigánykérdés. De hát ideje is lenne már. Az egész világon mindenki tudja, hogy Magyarország és ennek a Dunántulja a-leánykeraskedés központja s általán hungarának nevezik a Külföldre kicsalt szerencsétleneket, még ha éppen nem js magyarok.- De hát mióta tart az már I Mennyi panasznak kellett elhangzania, mig csak ez a kezdő lépés, ez a törvényjavaslat is elkészülhetett. Kit érdekeltek ezek a nyomorultul elcsalt perditák? Legföljebb a lapok panaszkodtak olykor. Hiszén a leánykereskedés nálunk sokáig csak mint kihágás volt büntethető, akár csak a sebeshajfás, vagy az utcai csendháborítás. Csak kérőbb utalódott át a bűncselekmények közé, — de azért a leánykereskedők hibátlanul űzhették tovább gaz munkáikat. Kívánatos, hogy az uj ..törvény a legteljesebb szigorúsággal csapjon le "rájuk. Elrettentő példákat kell statuálni, hogy az ország .arcáról ez a szégyenfolt egyszer valahára letörölhető legyen.
6zenteaitett törvények. A hivatalos lap tegnapi száma közli, hogy a király a hajdusámson—nyírbátori helyiérdekű vasul engedélyezéséről; Továbbá a fehér vagy sárga foszforral való gyujtógyártás eltiltásáról ; az ásványolajfélékről és földgázokról és végül a káliumsókról szóló törvényeket szentesitette.
A közös költségvetés.
— Saját tudósítóinktól — Ajfközös költségvetést ma terjesztették a nyilvánosság elé. A közös minisztérium kéri a külügyi kormányul, a hadsereg, a haditengerészet, a boszniai csapatok* rendes és rendkivüli szükségletének fedezetét, kér továbbá bizonyos egyszeri összegeket a hadsereg, a tüzérség és a hadiflotta fejlesztésére. Az egész szükségletből Magyarország 1911-ben körülbelül 134 millió koronát fog kvótaszerinti arányban fedezni. Maga » szükséglet körülbelül 590 Tnillió, de ebben körülbelül 180 millió a ' közös vámbevételekben és a közös minisztériumok egyéb bevételeiben talál fedezetet. A koalíció kvótaemelése az országnak az idén 7,372.073.48 koronájába kgrül.
A többlet a tavalyi évhez képest a hadsereg szükségleteiben 23, a haditengerészetnél 15 millió, a rendes és rendkivüli szükségletekben 25 millió, továbbá a flottafejlesztésre szükséges 312 millióból 191 l-re előirányzott 55 millió és a hadsereg fejlesztésére fordított 20 millió. A többlet tehát 100 millió. Az egész szükséglet 312 millió korona, de ezt két évre osztják fel, ugy, hogy 191 l-re belőle csak 55 millió esik. A hadsereg és a tüzérség jejlfiszlésérg MtLössregek szinfén folytatólagos tételek részletei. A főbb télelek a következők." Rendes és rendkivüli
szükséglet___.457,903.864°— K
Ebből fedezve van 181,004 790-— . A két állam által fedezendő 276,899.074— . A boszniai szükséglet 12.704.600-— . Rendkívüli hitel hadseregfejlesztésre 20,000000 — .* Rendk. tüzérségi hilel 4,000.000-—. . Rendk. flottahitel 55,000.000'- . Ehhez Magyarország kvótája: 134,171.737 korona.
A mafla-szigeten.
-Irta: Nátfay Pál.
A prémes bundámat beakasztják egy csomó mantill és csipkekendő közé, egy hanyag tekintettel még visszanézek azokra, akik kék és fekete színfoltban mosl libegnek (öt a szálloda piros szőnyegén és már az arcomba cikpott a bálterem enyhesége. Az első érzésem sok fény és egy kis párolgó paifümillat. Haubigent-exiralt és pallogó valcermuzsika. A második: sok fekele frakk és fehér plasztrón között szűzies színek. Aztán egy tárcoló áradat magával kap, komikusan vet ide-ods; a cigányok dobogójához, majd odacsap egy ceendesen mosolygó ssszonyhoz, egy el-száni kéileányos mamához — pardon — éa Végre is egy kis hsngyabolyba, ahol csupa olyan ur kapkodja a lábéi, akinek a kisujja bütykén van az Achiller-sarok.
Helyben vagt unk. Ezl a kis földnyelvel, amely a legjobb esetben Is akkora, mint egy trambulin, mafla-azigcinek nevezi a közfelfogás És mint a krumpll-rosláló gép a legalsó frpsltie, ugy lökdös! be a forgó bál Is ide a legnagyobb'krurttpllkal Vannak köztük minden rendű és ranau maflák. Miniszteri fogalmarók és kettős könyvveralók, husrárőnkénlwek 4* M/l tanítók, kinek (Mesést-»»sMsu nidrágli, kinek lyra alakú i mellénye, de vali-men/tyioknek három hsllába van (Inilncs 'gr jobbk«/r Mindnyájan éfirnií, hoay cssk rgy v>/ t,» itvsd's .i'nlorl lile hennltnkel. a hocaánslMrés vértanú iiio-Myával lenfergiink a világban és nincs
egy rejlve lappingó tyúkszem az- egész bálteremben, amit még bimbójában le ne raposnánk. .-
Én, Zömök Péter dr., aki nappal fogorvos, vagy tanár, vagy közvágónldi liszlr viselő vagyok, es'e pedig szerényen és ugyancaak bocsánat kéróleg telepszem a szigetre. A nagy r. gyogó csillár fénykévéket vet a fejemre, amely természetesen kopasz és a tekintetem csillogva kapaszkodik- bele egy csomó illatos fiatalságba, amely fodrozva, összesimulva* lihegve és szótlanul bosztonozik. Kikeresem a leg-sablonosabb selyemszoknyát és a legszőkébb hajkoronát, amely e percben 19 év édes csactiságával adja át magái' a muzsikánsk. A Walzertraum pengő, maid mámoros hullámzásában két erős kar es egy kis fekete bajusz vezeti. Azt hiszem Pécskáról, vagy Qyorokról hozta el az édesanyja azzal, hogy a legrosszabb esetben jól fog mulalnl, a lrg|obb esetben pedig rosszul fog férjhez menni.
De mosl é|szaka van és klnl hull a hó, Idebent pedig vakilóan és elbódllóan ragyog minden. S olyan édes levetni a IjsHigságobat és Mhunyotl szemmel llpegnl egy f'u mellett, aki Izmos, flntal, fecsegő és j'gán.
ftf" priflg Mmöl Plter dr, c*tir vál* i«i<att>m a lábalmm féllábon állván, mint a gólyamadár. A s/igrim, sráiniUlHlck, a ttirginrli k és hastonlalinok srlueiéit euyre tftlih leni a fél, ami Itt véláhau fiiéi* Ifens pndgyáH ás egyre NVcnWiIi a láb. Uj ái uj maliákal vet a páflta ai árvli,
kesernyés mosolyú, vagy meddő táncolási kísérletben letörteket. Szikár Meflákat (de genere maflaházi) és kis maflákat (de genere Miselbach). Vannak közöttünk, akik csak a vigalmi bizottság tulbuzgalmából jöttek e helyre, vannak, akik csak leadják a névjegyüket, rossz alvó, melegségért sóvárgó göthösek, vannak idü't elefántok, akik feláldozzák magukat a mama oltárán és vannak ós-slemilek, podvás fejű tanárok, akik logarilmusiábla szerint raknak a luifon, egy külön * módszer szerint játszanak és kopnak agylágyulás Monle-karlóban és akik -filozoflai gondolatokért járnak Ide még őszülő halántékkal is. Éh magam nem ludom, miért vagyok itt. —-Talán a fény hozatt be, talán egy kis kábulás kell nekem is, az érzések lusan zsibhadása a nagy gór fűrdőrien. A muzsika szól, palfog, már poharak' csengenek és dugók pukkannak a szomszéd fűikében, az asszonyok merészebhrk, felek szedődnek hátra, tiltom, keskeny cipők rlngan,.k-rlngansk és vnlahnnnan kopasz hegyek telejéiól vagy é|féll országul iltrói belopó^-lik Ide közibénk. multák kftté'a magány I Egy gúnyol pm.intái már lobhafl esik, mini a résilvtvő, ÍN Zömök Pétit, aki j as éleiben,fagyos iidegig*1 konsisiálom, hoi'v centim vagy srnnypSHiibs kell e, hogy i lón.ik rtiuübwt van-e a p.it<«t*je | fa a klW'á Utánsii - frl(id|t», a cinikus és kálifáili"l'M rmhet", clégliu* fifvolaii (Híjul h« luk niott, nifssil gal^máá hajúkról jnvői á Mártis léliM,
M-Máru végfl
i ketdMik a
nllaj Kiártlás, a gyti<s ji'vilkn és aa oivs-
dóbb vülzer, megritkult -a mafla-sziget is, SzétzOllünk. Van akinek egy kacagó özvegy jut, más kártyázik, egy huszárönkéntes mosolyogva néz vissza iánk egy házi-urcsalád árnyékából éa ebből a mi petrezselyem áruló kis köztársaságunkból egyre másra szabadulnak kl a pártütők. A levegő már fülledi, forró, a pálmák már lankadtak éz halk (óhajtások vegyülnek a tépedt, lihegő, bujálkodó táncba: A cigány részeg, a rendezés tunya és hervadt virágok, oldott szalagok hullanak a pintre. Csak táncoljon, aimogaiom és biztatom az én vidéki szőkeségemet. S a jogász viszi s amint néz rám, benne van az eróeebb birtokló gógje, a győztes mámora, amely . azonban,- mintha már félne és alkudozna titokban a végzettel.
Pattogó krescendóbeli egy ütemmel vége. Kiszöknek. * jogász velült, s én utánuk. Lent a h; fnali város fri&s ruzmaráia tebel rá a bundákra. Halkan, bágyadtan beaaét-nek s én cigarettára gyújtva m«yek utánuk, A hűvöaaég egyszerre lefújta rólam a lyrál, fnasé, egéstségrssé a magamboa hlrová leli. A néma, masszív házak, a magáiba gázlámpák, —- rs a la világod, Zömök Péler, igy ériem. S ahogy a kapu alstl i rgnycitijáfí a gombol és a Hu ma* telked ve eloldalog, megint én vagyok as eró. Márt én eéwpok a jóaaa, enyém a teggv', a "lufika, éli megytk a fetegkaa, élt vi»'ek «cntt.éef», tudist, lii.-a rnrigW éa II k<Hten a nem értMakaii
ái i mifláiitk, ds főtannak, pirosnak egiaa-•égrsnék é« piAtatnak lenni.
2 oldal.
ZALA
(Ott |«nv#r 29
Ebbfeít, a tavalyihoz arányítva alaposan megnövekedett összegben benfoglalt&iík négy dreadnought építési költségének egy évi annuitása, továbbá részben fedezi a két éves katonai szolgálattal és az ajonc-jutalék emelkedésével járó. tübb kiadást, ám ez még mindig csak kezdetnek tekinthető, mert hiszen az uj véderö-lötvény a maga nagy létszámemelésével még nincs megalkotva, ennek a tehertétel többletei majd csak az ezulán kővetkező költségvetésekben jutnak kifejezésre.
Az uj választókerületek.
Kiskanlzsa három kerület lesz.
Felemelik a képviselők létszámát.
— Saját tudósítónktól. —
Tegnap délután volt a második tárgyalása a kanizsai városi képviselőválasztó-kerületek újjászervezésére kiküldött képvi-seiőtestQleti bizottságnak. A bizottság most L már több fontos hstározatot hozott, melyek közölt a leglényegesebb az, — hogy Kiskanizsára nézve azt javaaolja a bizottság, hogy annak eddigi két kerülete bá-' romra osztassák. Fontos határozata még a tegnapi bízottsági ülésnek az is, hogy a városi képviselők eddigi 184 tagbői álló létszámat 200-ra keli felemelni. A bizottsági Ülésről szóló részletes tudósítás a következő: ,
A bizottsági ülés elnöke Vécsey Zsigmond polgármester volt Az ülésen ezúttal a bizottság tagjai teljes számmál, kivétel nélkül megjelentek.
Mindenekelőtt a szom ba ti ülésen Kiskanizsára vonatkozólag megkezdett lár-gyalást kezdték "meg újból és fejezték be. Elvileg már akkor kimondták, hogy Kis-kanizsa három kerületre osztandó. Ennek végrehajtását a bizottság hozott határoza