Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.31 MB
2017-05-02 14:17:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
41
330
Rövid leírás | Teljes leírás (183.87 KB)

Nagykanizsa megyei városi államilag segélyezett kereskedő-, szakirányú iparostanonc fiú- és leányiskola évkönyve az 1942-43. tanévről
Az iskola fennállásának 57. évében
Szerkesztette: Balogh Árpád József igazgató.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

< J /5
jjllllllllllllllllllllll|lll|||ll||||l||[|||||||H||||||||||j|||||||||||||[||||||||t|M||l|||| »
l m SZOMBATHELYI TANKERÜLET.
NAGYKANIZSAI MEGYEI VÁROSI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KERESKEDŐ-,
SZAKIRÁNYÚ IPAROSTANONC
FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
EVKÖNYVE
AZ 1942—43. TANÉVRŐL
AZ I S K O L A F E N N Á L L Á S Á N A K 57. É V É B EN
Szerkesztette:
BALOGH ÁRPÁD JÓZSEF
IGAZGATÓ.
y r /
> í
\\ 6 7 - 3 £ / -) %
^ /
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.
^j|N||||J|UW"l||||IM||[||U.||||||IM|||||ll|||||l"^

SZOMBATHELYI TANKERÜLET.
NAGYKANIZSAI MEGYEI VÁROSI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KERESKEDŐ-,
SZAKIRÁNYÚ IPAROSTANONC
FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
ÉVKÖNYVE
(p l
M-
<r
ti
r t -
/ Q 33$
u i
AZ 1942—43. TANÉVRŐL
AZ ISKOLA F E N N Á L L Á S Á N A K 57. E V E B EN
Szerkesztette:
BALOGH ÁRPÁD JÓZSEF
IGAZGATÓ.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.
í.
Az iskola múltja.
A miiveli nemzetek legjobbjai már régen belátták, hogjr csak az
ipar és kereskedelem fejlesztésével lehet egy országot gazdaggá, vagyonossá
tenni és ebből következőleg nagy súlyt kell helyezni arra,
hogy minél több és minél műveltebb iparosai, kereskedői legyenek
az országnak.
Nagykanizsa, e históriai emlékekben gazdag város, miként történelme
igazolja, mindig ama városok közé tartozott, ahol a hazafias,
társadalmi és gazdasági megmozdulások kedvező talajra és
művelőkre találtak.
Az iparosiíjuság nevelésére és oktatására nézve is jóval korábbi
adataink vannak, mint azt áz 1884. évi XVII. te. életre hívta volna.
1820-tól adataink vannak arra, hogy a Ratio edueationis révén
a céhek által kötélezőleg létesített »normális iskola« elvégzése
után az »inasok félórai közismereti és fél órás hittanórára járlak
a »vasárnapi iskolába«.
Rendszeres iparoktatás a helytartótanács rendjeleiére szervezett
vasárnapi tanodával« kezdődött, melynek elvégzése nélkül legénnyé
senki sem lehetett. A vasárnapi tanodát 1852. évi március
hó 1-én nyitották meg a volt Eölvös-téri piarista gimnáziumban. Az
oktatás 2 órás volt s az utolsó félórában az inasok tanítójuk vezetése
mellett szentmisén vetlek részt.
Az 18(59—70. tanévben a nemzeti (központi) iskolaház Zrínyi
Miklós-utcai szárnyának (ma a polgári fiúiskola) földszintjén lévő
elemi iskola helyiségébe került 2 osztállyal. Tanítói: Juhász Péter
és Németh Ignác. 1879-ben ujabb 2 osztállyal bővült; ezeket Párof?
Endre és Récsey György látták el.
Zala vármegye alispánja 1883. évi január hó 16-án kelt 853.
számú leiratában felhívta a városi tanácsot, hogy az 1882. évi
augusztus hó 23-án kelt 23.439. VMK rendelettel kiadott Az iparostanulók
iskolai szervezetének® megfelelően alakítsa meg a helyi
ipartanodai bizottságot;. A városi képviselőtestület 1883. évi január
23-án tartott közgyűlésén e tisztséget az elemi iskolai iskolaszékre
ruházta.
Az első ipartanodai bizottságban Babochay György polgármesterrel
az élén, a város tekintélyes és számottevő polgárai foglaltak
helyet. A bizottság 1885. évi október hó 29-én Lengyel Lajos városi
főjegyzőt, Engel Adolf szappangyárost, f...