Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.58 MB
2020-05-18 10:42:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
14
81
Rövid leírás | Teljes leírás (101.83 KB)

A Nagykanizsai Zsigmondy Vilmos Kőolajbányászati és Mélyfúróipari és a Winkler Lajos Vegyipari Technikum
Évkönyve
az 1960-61- iskolai tanévről, a technikum fennállásának 10. évéről
A tantestület tagjainak közreműködésével összeállította Pervein Tibor igazgató helyettes

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI ZSIGMONDY VILMOS KŐOLAJBÁNYÁSZATÍ ÉS MÉLYFŰRÓIP ARI ÉS A WINKLER LAJOS VEGYIPARI TECHNIKUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1960-61. ISKOLAI TANÉVRŐL, A TECHNIKUM FENNÁLLÁSÁNAK 10. ÉVÉRŐL
A TANTESTÜLET TAGJAINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA PERVEIN TIBOR IGAZGATÓ HELYETTES
A NAGYKANIZSAI ZSIGMONDY VILMOS KŐOLAJBÁNYÁSZATI ÉS MÉLYFÚRÓIPARI ÉS A WINKLER LAJOS VEGYIPARI TECHNIKUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1960—61. ISKOLAI TANÉVRŐL, A TECHNIKUM FENNÁLLÁSÁNAK 10. ÉVÉRŐL
A TANTESTÜLET TAGJAINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA PERVEIN TIBOR IGAZGATÓ HELYETTES
Zsigmondy Vilmos
a Kőolajbányászati és Mélyfúróipari Technikum névadója.
i
Winkler Lajos
a Vegyipari Technikum névadója.
7
Megemlékezés az iskola 10 éves fennállásáról.
Irta: Tibolt Jolán igazgató
Techikumaink fennállásának 10 évéről emlékezve ismertetem iskolatípusunk alakításának körülményeit, azokat az erőket, amelyek biztosítják létét s az eredményeket, miket elértük megalakításunk óta.
Technikumaink történetét az 1950. évi 40. sz. törvényerejű rendelet határozta meg, amely életre hívta az iskolák technikumi típusát. A rendelet oka ipari és mezőgazdasági munkásságunk képzésében elmaradottságunk felismerése, felszámolásának akarata. Elmaradottságunk megszüntetéséért hazánk történelme során legjobbjaink küzdöttek, közülük csak Kossuthra és Petőfire hivatkozom. Kossuth 1847-ben mondotta:
„Feltárva fekszenek lelkem szemei előtt históriánk lapjai, és ahol balsors ért, ahol nemzeti szerencsétlenség koromlapja van: mindenütt ott találom a „késő" szót."
A mardosó szégyenérzet afölött, hogy a magyarság elmaradt a népek versenyében Petőfi ostorozó soraiban is nyilvánul:
„Messze elmaradtunk a világ sorától, Kitöröltek a nagy nemzetek sorából, Élni nem tudunk, halni nem merünk"
A politikusok és költők évszázadok óta felelősségre ébresztik, tettre akarják serkenteni a népet, de a tettekhez erő és hatalom kell. A forradalmi osztály a felszabadulással kapott hatalmat és azóta fordítja erejét a felemelkedésre. Nem öncélú proletárdiktatúránk erőfeszítése a széles néptömegek tudással való felvértezésére, hanem szükségszerű, céltudatos tevékenység, mert saját létét, népünk jelenét és jövőjét biztosítja a fejlődés lehetőségeinek megteremtésével. A felemelkedés útjának egyik döntő mozzanata a kultúrális forradalom, amelynek tartalma az a harc, amit pártunk indított a kultúra demokratizálásért azzal a céllal, hogy megszűnjék a volt uralkodó osztályok műveltségi kiváltsága, előnye és a kultúra eredményeinek közkinccsé tételével szocialista társadalmunkban a nép kultúrális alkotóereje sokoldalúan kibontakozhassék és továbbfejlődjék.
A kibontakozó kultúrális forradalom egyik harci fegyvere a technikumnak, mint iskolatípusnak a megszervezése, illetőleg a ;mi technikumunk léte.
Tíz év előtt, 1951—52-ben a Nehézipari Minisztérium főhatóságával alakult a Zsigmondy Vilmos Kőolajbányászati és Mélyfúróipari a Winkler Lajos Vegyipari Technikum Nagykanizsán. A kultúrforradalom harcát vívjuk és biztosítjuk 10 év óta. Harcolunk a beiskolázásnál a megfelelő számú munkás-paraszt szármozású tanuló felvételének biztosításával, a szocialista társadalom szükségleteinek megfelelő oktató-nevelő munákval.
Technikumaink beiskolázása, különösen a hazánkban egyetlen Kőolaj-bányászati és Mélyfúróipari Technikumé, az egész ország területét felöleli. Jelenleg 10 megyéből tanulnak nálunk a növendékek, akik a kultúra fényét viszik távoli és közeli falvakba míg tanul...