Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.35 MB
2018-09-28 16:27:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
25
152
Rövid leírás | Teljes leírás (114.6 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Polgári Fiú- és Leányiskola
harminczkettedik értesítője az 1903-1904. tanévről.
Szerkesztette: Dr. Bartha Gyula igazgató.
Nagykanizsa, 1904.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában.
57023

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A
NAGYKANIZSAI
M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
HARMI NCZKETTEDIK
értesítője
AZ
1903—1904. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE :
DR BARTHA GYULA
igazgató.
---
NAGYKANIZSA, 1904.
nyomatott weiss l. és f. könyvnyomdájában.
57028
^ 851
i
REV 98NAGYKAN IZSAI
M. K1R. ÁLLAMI
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
HARMI NCZKETTEDIK
értesítője
AZ
1903 1904. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE:
DR BARTHA GYULA
igazgató.

NAGYKANIZSA, 1904.
nyomatott weiss l. és f. könyvnyomdájában.
57023

*BV2010
TARTALOM.
Oldal
I. Visszapillantás az 1903—1904. iskolai év lefolyására ... 3
II. A nagykanizsai m. kir. állami polgári iskolák gondnoksága . 14
III. A fiúiskola tantestülete és ennek munkabeosztása .... 15
IV. A leányiskola tantestülete és ennek munkabeosztása ... 16 V. Tanterv, végzett tananyag, használt tankönyvek.....17
VI. A rendes tanulók érdemsorozata az 1903—1904. tanévről . 18
VII. Kimutatás a fiúiskolában magánvizsgálatot tett tanulókról . 31 VIII. Kimutatás a leányiskolában magánvizsgálatot tett tanulókról 33
IX. Statisztikai kimutatás a fiúiskolái tanulók létszámáról . . 35
X. Statisztikai kimutatás a leányiskolái tanulók létszámáról . . 37
XI. A tanulásbeli eredmény kimutatása a fiúiskolában .... 39 XII. A tanulásbeli eredmény kimutatása a leányiskolában ... 40
XIII. Jelentés a fiúiskolái tornaversenyről.........41
XIV. Jótákonyság, ösztöndijak, jutalmak..... .... 42
XV. A jövő tanévben használandó tankönyvek jegyzéke .... 43
XVI. Értesítés a jövő tanév megkezdéséről.........47
MAGY AKA3>E MIÁ KÖNYVTARA
"A wMi i\'A^Ából
átengedett mű

I.
Visszapillantás az 1903—4. iskolai év lefolyására.
végéhez közeledő iskolai évet, mellyel polgári fiúiskolánk fennállásának 32-ik, a vele kapcsolatos polgári leányiskola fennállásának pedig 13-ik éve záródik le, kedvező auspiciu-mok közt nyithattuk meg, a mennyiben az utóbbi 5 év alatt most volt eló\'ször teljes számmal képviselve ugy a fiúmint a leányiskola tantestülete az augusztus 29-én tartott alakuló ülésen. Öt év óta most volt először, hogy az iskolai évet nem kellett helyettesítésekkel, vagy csonka órarenddel megkezdeni, hanem a jó sors kedvezéséből a tantestületek tagjainak teljes számával és munkára kész erejével vonulhattunk fel az iskolai év megkezdésére. Ez a szerencsés állapot lehetővé tette, hogy megkezdett munkánkat tervszerű beosztással, körültekintő előrelátással intézve, a multak sanyarú körülményei közt elkövetett mulasztásokat, hiányosságokat és szabálytalanságokat e tanév folyamán helyrepótoljuk, rendbe hozzuk. Ennyiben tehát ez az iskolai év egyike volt a legkedvezőbbeknek iskoláink történetének utolsó évtizedében. Bárcsak hasonlót mondhatnánk a polgári iskolának, mint kulturális intézménynek, országos állapotáról is. Itt azonban csak stagnálást, mozdulatlanságot, tétovázást lát a vizsgálódó szem. A fiúiskolák reformjának nagy gőzzel megindított munkája elakadt s a 7 osztályú polgári fiúiskola létesítésének reményét az a sajnos valóság váltotta fel, hogy a Nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 1903. évi 35,668. számú rendeletével, mely szerint az ezen osztályokra jelentkező tanulók szülei a beiratás előtt figyelmeztetendők az V. és VI. osztályról nyert bizonyítvá...