Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.75 MB
2018-11-05 14:12:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
15
90
Rövid leírás | Teljes leírás (59.71 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
tizenkettedik értesítője az 1883-84. tanévről.
Szerkeszté Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa, Fischel Fülöp gyorssajtóján
1884.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A
NAGY-KANIZSAI
Államilag segélyezet t
KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FIU-ISKOLA
TIZEN lí ElTEUIK
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ yjj^j j w ? ^ ^^
Az
188X— 84. TA NK V h\' O L.

SZÉPEK ESZTfe :
MORGENBESSER JÁNOS
GA2GATO.
NAGY-KANIZSA,
FIS CHELi FÜLÖP G Y 0 R S S A J T Ó J A N
1884.
NAGY-KANIZSAI LLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FIU-ISKOLA
TIZ10 X K EVTEDI li

1883—84. TANÉVRŐL.
SZERKESZTÉS :
MORGENBESSER JÁNOS
)
GAZGATO.
NAGY-KANIZSA,
FISCHEL FÜLÖP QYORSSAJTÓJAN
1 ÖÖ4
[REV 98
«SV2010


A R T A L O M.
I. Adatok a polgári iskola történetéhez 1883—84-ben.
II. Jótékonysági ügy.
ITT. Az intézet tanszereinek gyarapodása 1883—84-ben.
IV. Felügyelet és iskolai személyzet.
V. A bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok. VT. Az ifjúság érdemsorozata az 1883—$4. tanév végén.
VII. Statistikai táblázatok az 1883—84. tanévről. Vili. Tandíjmentes, ösztöndíjas, jutalmazott és segélyezett tanulók az 1883—84. tanévben. IX. Az 1884—85. tanév megkezdésére vonatkozó értesítés.
1*
Az érdemsorozatban használt rövidítések értelme.
Magaviseletre nézve:
jó = jó
szb = szabályszerű
ksz = kevésbbészabályszerii
r. = rosz.
Előmenetelre nézve:
Szorgalomra nézve:
jeles = jeles
jó = jó elgs. = elégséges elgt. = elégtelen
erny — ernyedetlen
dics = dicséretes
vált. = változó
hny = hanyatló
I.
Adatok a polgári iskola történetéhez 1883—84-ben.
Az 1883—84-ik iskolai évre a beiratások, felvételi, javitó és magánvizsgálatok szeptember hó 1—4 napján eszközöltettek. Véghez menvén szeptember 5-én a tanév ünnepélyes megnyitása, a tanitás másnap azaz szeptember 6-án kezdődött.
A beiratások előtt hajtottuk végre a tanévet, előkészítő és megnyitó munkálatokat a rendtartás szerint: amikor is a tantárgyak felosztása, az osztályíonökségek elosztása, az órarend meghatározása, az értekezleti jegyző és a könyvtárnokok kijelölése stb. kérdések intéztettek el.
A beirt rendes tanulók száma 9!), mi a mult évi számmal szemben 5 főnyi apadást mutat. A 99 beirt tanulóhoz járul még 4 magán tanuló, kik a vizsgát az illető osztálbelyi tantárgyakból sikerrel le is tették; igy volt a beirt tanulók összes száma 103.
E helyen emlitem meg, hogy Zánkay Zsigmond intézetünk segéd tanára a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-nisteriumnak 1884. február hő 19-én kelt 5831. számú magas rendeletével rendes tanárnak neveztetett ki.
A tanitás, a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis-ter ur által 1879. évi szept. 1\'2. 25409. sz. a. kiadott tanterv értelmében történt, azon módosítással, hogy a német nyelvet heti 2 órában az I. és II. osztályban meghagytuk.
A tantestület, teljes tudatában annak, mily nagy felelősség fekszik vállain a reá bizott ifjúságnak ugy tudományos, mint erkölcsi fejlődését illetőleg: legjobb meggyőződése és tehetsége szerint igyekezett telj esi teni kötelességét az egész év folyama alatt. S hogy az ifjúság előhaladását mindkét tekintetben annál inkább figyelemmel kisérhesse, nem csak az előirt értekezleteket tartotta meg pontosan, hanem a felmerült szükséghez képest több rendkívüli értekezletet is tartott.
Vallás- erkölcsi és fegyelmi ügy tekintetében a tanulók tanáraik felügyelete mellett az elmúlt év alatt is a szokásos módon és időben teljesítették az egyháztól rendelt vallási gy...