Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.58 MB
2020-05-26 14:21:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
51
180
Rövid leírás | Teljes leírás (492.05 KB)

Zalavármegye 1924. 051-063. szám május

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ill éTtolyaa.
Zalaegerszeg, 1924 má)us 2. Péntek:
Ara 600 korona.
51. száa.
"C
IK8IELBHI IBTKIKÍRT BAB018Z0B. UAümU« 1 kéaapra 7000 kor., »enrtttt« 31000 kor.
TÁRSADALMI ÉS ÍOLITIKAI LAP. SierkenU: BŐBB 0TÜL1
Swrketxtó»ég éi kiááékivatal: ZiUeferueg, Síéchenyi-tér 5. isla. Telefon 131.
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában
Hltxek egy itteni örök Igazságban,
llindc Msgysrország fettámadásában kmtn."
Hz új angol kormány
műkOdése elé nagy várakozással tekintett Európa, de különösen Magyarország. Mindenki azt várta a munkáspárti kormánytól, hogy visszaszerzi Angliának az „Európa bírája" megtisztelő cimet, amit a békekötésnél sikerült elveszítenie. Anglia előtt világosan állott, hogy Magyarországgal szemben a legnagyobb igazságtalanságot követik el a békekovácsok s ennek dacára szentesítette az igazságtalanságot Am megvártuk azt is, hogy .Európa bírája" legelsőnek józanodik ki győzelmi mámorból, legelőbb látja be tévedéseit s igyekszik is azokat mihamar korrigálni. A Macdonald-kabinetnek egyil^ tagja tett is tanúságot e kijózanodásról, de miután maga a miniszterelnök jelentette ki, hogy, amit kollégája mondott, hogy t. i. a béke revízióra szorul, ez csak közönséges egyéni vélemény: a kormány maga nem áll ezen az alapon. Macdonaldtól sem remélhetjük tehát, hogy a javunkra változik a helyzet, hogy csak egy talpalattnyi területet is visszakaphatunk elszakított területünkből.
Itt volt most Alsólendvának .és vidékének visszacsatolási ügye. Az angol delegátus, amikor ezen a vidéken |árt, biziató ígéretet tett, hogy ezt a kis darab földet, amelyet magyarok laknak. visszakaphatjuk; a nagyköveti konferencián is a vissiacsitoláfi mellett szólót! Anglia képviselője és tnéf>iKlut>os:lavianak ítélték oda a kérdéses területet, \\\\lilyen. tekintélye van tehát „Európa birájá*-nak? A csehek és románok lehurrogták,, sót a szanalási jegyzőkönyv alá nem Írásával fenyegették meg az egész tisztelt társaságot és — győztek. Anglia igy csatát vesztett. A kisántánt erősebb, mint a fényes elszigeteltségében kéjelgő Albion ! Majdnem a lehetetlenséggel határos állítás ez és mégis igaz. És Macdonald tüti, hogy ma efiben, holnap meg amabban a kérdésben deferáljon a francia vezetés alatt álló kisántántnak. És Macdonald nem restelli. hogy a büszke Anglia nem képes magának olyan uszályt készíteni, mint Franciaország ? Miszen holnap, holnapután, vagy bármikor ismét előkerülhet vdami kérdés, amelyben nézeteltérés mutatkozik Anglia és Franciaország közölt s ilyenkor mindig Anglia marad a vesztes, mert nincsenek segitőcsapatai.
Föl kell tételeznünk azt, hogy az angol munkáspárt uralomrajulása után hfitlen lett addig vallott elveihez s kormánya nyomon követi elődeinek politikáját. Jobb meggyőződése ellenére megdönthetetlennek tartja a nagyszerű békemüvet, amelyet kisebbség-korában törékeny eserépbálványnak csúfolt. Föl kell tételeznünk, hogy Macdonald szelíden figyelmeztette Anglia képviselőjét, hogy ne erőltesse meg nagyon magát ebben a delail-kérdésben, mert, ha Anglia a maga tekintélyét tényleg- latba vetette volna, ma már Alsólendván a magyar hatóságok fungálnának. Anglia közvéleménye szintén tudatában van mind ennek. Látja, hogy a politika konyhájában csak a szakácsok változtak, de a recept nem s hogy Franciaország ma épen úgy szab irányt az angol politikának, mint a háború kitörése, tartama és a békekötés idején s hogy bizony náluk sem a tudás, tehetség, pártatlan \'gazságszerelet és komoly gondolkodás, hanem «ak a pillanatnyi adott helyzet ültet embereket a miniszterelnöki székbe. Ezek pedig nem szerzik vissza nemzetök részére a megtisztelő cimet. Mert a biró nem lehet elfogult, nem lehet részrehajló, még csak soviniszta sem, hanem egyszerűen — igazságos. Anglia, mint állam, mint nemzet, viselhat hadat, köthet békét a saját erdekeinek szem előtt tartásával, de amikor
itélőbiróként oszt igazságot, mint például az ilyen határkiigazítá6oknál, ahol már nincs ellenség, nincs jóbarát, de van két, igazságot és méltányosságot váró fél, ott legyen bátor, erős, igazságos és rnég, ha lehurrogják, akkor is tarlson ki az igazság mellett. f».s, ha Anglia
képviselője bátran kitart az igazság mellett, nem bátorkodik a kisántánt revolvert szegezni mellének s nem meri a szanálási jegyzőkönyv aláírásának megtagadásával a hós Albint sarokba szorítani. De Igy: könnyű a kisleányt táncra csalni .. . Herboly h\'erenc.
Oroszország támadást intézett Románia ellen 1
Debrecenitől jelentik: Több bukaresti lap jelenléte szerint az orosz hadsereg több helyen átlépte már a határt. Hogy az oláh határőrségek ellenállónak volna, arról nem adlak hírt. Kz nagyon gyanúvá teszi a ( besszarábiai hely/etet- Meg különösebb az a brassói jelentés, hogy a határra küldölt csapatokat részben vissza kellett rendelni a belső rend fenntartására.
.Minden jel arra mutat, hogy Oroszország csakugyan támadásra készül és eddig csak az késleltette a teljesen előkészített támadást, mert a Dnyeszter áradása még tarl. Mihelyt a tavaszi áradás véget ér es ez májusra várható akkor az orosz hadsereg előtt megnyílik Besszarábia kapuja.
Hogy milyen kritikus lehet a helyzet, muttlja az i*. hogy Bratiami miniszterelnök, aki körútra indult Krdélybe. hogy az erdélyi oláhokkal megegyezést ¡élesítsen, hirtelen félbeszakította politikai háttéri! körútjai és kénytelen volt visszatérni Bukarestbe. Krdélyben rendkívül nyomott a hangulat, csöppet se lelkesednek a .regáf Besszarábiájáért.
Az erdélyi oláhok vezető köreiben egyre népszerűbb lesz. Erdély autonómiájának eszméje. Az erdélyi oláh köznép is teljesen kiábrándult már Mare (Romániáitól és nyíltan mondják, hogy a magyar uralom alatt jobb dolga volt a népnek, lía kitör az orosz-román haboru, megmozdui az erdélyi oláhság is a „regát4 ellen. Erdély függetlensége mellett.
Az erdélvi kérdés még nyjiezebb,, lesz Uoíszarábia
megvédéséuul is es ezzel tisztában van a bukaresti kormány is. hiszen B\'ratianu azért indult erdélyi körútjára, hogy a hegyeken tul lako. de valójában leigázott testvéreket leszerelte. Ez a terv a/onban alighanem kudarcot vallott; azért -«zakitotta léibe Bratianu az erdélyi körutat.
Az idők méhében lassan érni kezd a goudolat. h.tgj a trianoni békeszerződés égbekiáltó igazságtalanságait meg kell szüntetni, mert uj bonyodalmak szülője le*z.
Karcagról írják: Az Erdélyből jövők egyhangú előadása szerint, ott teljes a háborús hangulat. A vonatok már háború« menetrenddel közlekednek, tele van utasokkal. katonákkal a vagonok teteje is. A drágaság napról-napra nő.
Az oláh katonák íelsierelése a ielietó legsiralmasabb. Felemás hnkkancsok, rongyos ruhák istrángok pótolják a derékszíjat és a tegyverszijat. A katonák, különösen a magyar fiuk már egy hónapja zsoldot sem kaptak.
Ha á magyar szülők pénzt küldenek fiaiknak, a századoknál nem adják át, hanem fegv ver/sirt. tüt, cérnát, bakkancskenőcsöt adnak a/ért a pénzért a katonáknak, amit a szülők a rossz élelmezés megjavítására küldenek szerencsétlen fiaiknak,
A napról-napra növekvő háborús előkészületek láttára az uUevéllel ott levők mind haza utaznak, mert tartanak tőle, hogy egy hirtelen jövő ötletből az eszközökben nem válogatós oláh hatóságok internálják az idegeneket. ..........________
A Magyar Nemzeti Bank alapítási tervezete.
Az alábbiakban szószermt közöljük a Magyar Nemzeti Bank alapitaM tervezetét, az/al a hozzáfűzéssel, hogy a részvénvek igen kedvező »ranykamatozásuk révén tulajdonosuk részére a legjobb és legbiztosabb befektetést jelentik
ALAPÍTÁSI TERVEZET. A Magvar Nemzeti Bank létesítéséről szóló 1924 évi V. t.-e. 10. §-ában a törvény végrehajtására nyert felhatalmazás alapján az alapítandó Magvar Nemzeti Bank részvényeit ezonne\' nyilvános aláírás alá bocsátom.
Az alapítandó Magyar Nemzeti Bank célja, liogy alapszabálvai keretében Magyarország területén a pénzforgalmat szabályozza, a fizetések kiegyenlítését megkönnyítse és a rendelkezésre álló tőkék hasznosításáról gondoskodjék, mindenekelölt azonban az, hogy a készpénzfizetéseket aramnak és értékáliaudó valutákra szóló követeléseknek gyűjtése által elóké*z(tse és Ja készpénzfizetések törvényszerű megkezdése irtán fenntartásukat biztosítsa ✓ y /
A Bank köteles lesz továbbá minden uTnylelkezésrc alló eszközzel gondoskodni arról, hogy a bankjegyeknek érccel való beváltásának törvényes szabályozásáig jegveínek az az értéke, amely az. aranyvalutá-» vagy ertekállandó valutával biro országokra szóló vállók árfolyamában kifejezésre jut, állandó maradjon
A társaság a jegykibonátás kizárólagos jogával a törvényben és az annak kiegészítő részét alkotó alap-szabalyokban foglalt feltételek mellett az 1943 évi december hó 31. napjáig tertedö időre van felruházva Egyébként a társaság fennállásának tartama határozatlan A társasá* alaptőkéje 30.OUQ0OU (Harmincmilliói arany korona, amely 300(XX) darab, egyenként 100 arany, korona névértékű részvényre oszlik
Az egész részvények arany korona névértékű negyedrészvényekre is .oszthatók.
A jegyzett részvények névértékének felét a legyzés alkalmával, másik felét a megalakulást követő két hónapon belül készpénzben kell az alábbiak szerint befizetnL
A belizetés történhetik a részvényt jegyző választása szerint a koronaérték arany értékérmeiben, vagy más a kereskedelmi forgalom tárgyát alkotó arany érmékben; amely utóbbiak a koronaérték pénzlába szerint számitandók, *agy végül északamerikai, angol, svájci, hollandi vagy svéd értékrendszerre szóló fizetési eszközökben. Ez esetben MX> arany korona 20 dollár 2ü«/« cent-tel számítandó egyenlő ¿rtéknek Ha a befizetés nem dollárban, hanem a felsorolt többi pénznemekben történik, a dollárösszegnek átszámítása az illető pénznemre a Devizaközpont állal ebből a célból hetenként megállapítandó átszámítási ártolyam alapján történik, mely árfolyam az illető vakítanak Zürichben, Londonban és Amsterdamban jegyzetl középárfolyamainak átlaga alapján állapítandó meg.
ff A jegyzés történhetik az alább megjelölt jegyzési helyek külföldi levelezői ut|án is.
Az aíáirá« az IT24 évi április hó 2«. napján kezdődik.és az aláírás záróideje az HJ24. evi május hó 1. napjának déli 12 oraia.
A Magyar Nemzeti Banknak a bankjegyek kibocsátására vonafkocó szabadalmát, az intézetet, valamint ut allamot megillető jogokat es kiváltságokat, valamint u Intézet szervezetére, üzletkörére, ügyvitelére, és az évi ^szta :iyere«ég felosztására vonatkozó részletesebb határo/mánvokat az 1924 évi V. t -e. és "az annak kiegészítő ré>zét alkotó alapszabályszöveg állapítják meg., A {»énzUgyminiszter a kibocsátandó részvényeknek a/ részvény-aláírók közt való feloszlását magának tartja fenn.\'
A jelen alapítási tervezet eredetijét a m kir. pénzügyminisztérium irattára őrzi. Budapest, IM>4 évi április hó 27. napján.
WALKO LAJOS a m kir. pénzügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott ni. kir. kereskedelemügyi miniszter.
Mennyi lesz e májuti lakbér?
Áz alábbiakban közöljük a májusi lakásbér kis/ámításának a módját, megvilágítva egy példával. A lakbér a május- agusztusi negyedre az 1917 évi bér 7 százalékát teszi ki, közüzemi pótlék cimén 3 százalék fizetendő, míg a kincstári házhaszonrészesedés 1 75 százalékot tesz ki, igy összesen az 1917-es bér 11 75 százalékát kell fizetni, oly módon; - hogy minden aranykorona 16000 papírkoronával egyenlő. Vagyis a májusi lakbéremelés egy példa alapján a következő: valaki fizetett 1917-ben lakása után 400 koronát. Akkor negyedévi lakbére 100 / korona volt. Ennek 7 százaléka 7 korona, a közüzemi pótlék 3 korona, a kincstári haszonrészesedés 175 ,korona, összesen korona 75 fillér. Ezt megkell szorozni lt> ezerrel, negyedévre tehát 188 ezer koronát, e&y hónapra 62 667 K-t kell összesen fizetni.
II sserbek ipari termékekek kérnek a pécsi szén helyett.
Budapestről,jelentik : A szerb kormány azzal a kívánsággal íordutf a magyar kormányhoz, hogy hajlandó lenne a pécsi szénbányából Szerbiának küldött nipi 90 vágón Szénről lemondani, ha a magyar kormány azonot értékű lipdri termékeket szállftana a jóvátételi számlára Szerbiánlik- A magyar iparosok érdeklődéssel várják a kormány válaszát.
2
\\
ZALAVWRMEGYE
1924 május 2.
1
•10
•o
E
*
«i 3
Általános sxtréjk Szombathelyen 1
A xzombathelyi .Hír* írja Szombathely munkássága a/ illóbb) napokban erft* bérinozgalmat mditott, amely (ffbbhclyiili sztrájkra vezetett. Ma reggel 120 famunkás és 35 festő sztrájkolt. a délelőtt folyamán s/.trájkba léptek a K«.pfcn"»»-7nc*<cétr fcMfti é* a Mtiller-Weiss-cég építkezési miít>ka«aT A,hangti!;itból ítélve, általánoj sztrájktól lehet tartani
Bármilyen könyvet legolcsóbb áron kaohat a Kakas.nvam#**fc»
Nómefortzág eddig \'« mlllléfcf aranymárka Jóvátételt fizetett.
A |óv.iteteli bizottság »/enni Neinetor»4ág I92.< Iccembcr -»g oss/esen 56?»2 millió aránvmárka ortéku jOvátéíelt fizeted hbből Anglia l,3IH.W2<«Kt, francia-rszág 1804 102.00n, Olaszország .307.962 Belgium 1732/756000 Japán 68.368.000. Szerbia 262*10000, <iörogor*/ág 20r\'>74.tf)0. Lengyelország l5.l2fMJfN». Románia 331M4.000. Csehszlovákia ZI.IS3.aH). I\'ortugalia 14855.000 aranvmárkát kapoU A felosztásra még nem került további 2,710Oftt non"^«»zegget együtt a Németország által teljesíteti firrtmények összege Mtl-339.000 aranymárkát tesznek kt
A szombathelyi vasutasok a tisztviselői Illetmények rendezéséért.
Sz.omb ithcIyrAI jelentik A szombathelyi K\'AN\'Sz. vasutas csoportja most tartott ülésén elfogadta a szegedi KANSz javaslatát, amely javaslat kéri az illetményeket a/ 1910. évi fizetésben valorizálva megállapifani és szorzószámmal a ilrígasági index-szennt. havonkint mcehaíarozott papirkoroniban kifizetni. A javaslat a izetén-kct ennélfogva ily módon kéri kiutalni a szanálás el só félcsztendejébon a békebeli illetmények 80 xzazalekát azután félévenkint 5 százalékos emelést mindaddig, amig az. illetmények elérik azt a nívót, ami szükséges * tisztessége4 megélhetés biztosításához. Kérik az 1910-ben kiutalt lakbérek többszörösét, arányítva a mindenkori uszonyokhoz. A családi pótlékokat i> valorizálva, a békebelinek 80 százalékában kérik megállapifani, amely Összegekhez még 4H0 aranykorona trágasági pótlekot kérnek.
A debreceni ipar válsága.
Dchr.-cenbői írják : A mai rendkívüli nehéz, gazdasági helyzet súlyosan érinti az ipart és a kereskedelmet A gazdasági helyzetnek az ipar és kereskedelemre gyakorolt visszahatása Wleg az ipar beszüntetésekben nyer «•zámszerü kifejezést, Március hónapban ti i. 221 egyénnek az iparjogositványa töröltetett azért, mert több. mint egy éve nem gyakorolják iparukat Ilyen esetben pedig az u) ipartörvény az ipar jogosítványnak hivatalból való törlését rendeli, önként kivánta ezenfelül türöltetni iparát még «»4 eg>én. Ezzel szemben március hónapban az iparhatóság c<ak 18 munkakönyvet adott ki. Az ipartörtó kervénvek indokolása szinte változatlanul ugyanaz, t. i a mai,nehéz megélhetési és gazdasági helyzet r
Radlcsot kiutasítják Bécsből T
BécsbrtTjelentik: kadics Iván, az ismeri horvát ellenzéki vezérpolitiku* több hét óla Bécsben tartózkodik Mint hírlik, a jugoszláv kormány m ,st lépéseket tett Radics kiutasítására. A jugoszláv kormány közbelépésére a Bécsben tartott kisebbségi konferencia adott okot. /
Botrány az aradi zsinati választáson.
Áradt jelentés szerint kínos botrányok küzölt zajlott le az aradi és környékbeli görög-keleti zsinati választás. A kormánypárti jelöltek érdekében a templomok bejáratait szuronyos katonák állták cl, akik csak a „megbízható- választókat engedték be A templomok belsejében pedig a szavazók pálinkát kaptak, azok az ellenzéki választók pedig, akiknek mégts sikerült átjutniok a szuronyos kordonon, különféle erőszakoskodások elszenvedése után szavazhattak csak le, de szavazásuk eredménytelen volt, mert az, ellenzékre leadott szavazólapok a szavazatok összeszámolásakor hiánytalanul r-eltűnte*.
A szerbektől kell tanulni szanálást.
Szacadkai jelentés szerint a szarajevói erdőhivatalban a Bánya- és Erdöügyi minisztérium a rovancsoláskor ötmillió dinárnyi deficitet talált. Az erdöügyi hivatal ügyvitelének szanálására a minisztérium egy újabb bizottságot delegált, amely már csak egymilliós deficitet állapított meg. A harmadik bizottság pedig megállapította, nogy egyáltalán nincs deficitje az erdöhivatalnak. A lapok, amelyek az esetet megírják, követelik, hogy a kormány legalább még három bizottságot küldjön ki, mert valószínű, az eddigi tapasztalatok alapján, hogy a hatodik bizottság ötmillió felesleget állapitana meg A példa mindenesetre nagyon alkalmas a követésre még kis büdzsével dolgozó szegény embsrek számára is. Hogyha valaki úgy látja, hogy a bevételei nem fedezik kiadásait, néhányszor számlálja át vagyonát, talán közben feleslegekre is bukkan> — legalább Jugbszláviában úgy látszik ez is lehetséges.
CEN\'VES
" DEZSŐ R. T. ^
ÍX .CalrtB-lír 7. IV. Kortaakercef ueea I., TII.. lárolr-körot 9.. IV.. Uraly-Hrst jf. Budapest látv*nyossága\\ BfipInsiórotontáJf:
Tiszta gyűjti ftflfliykelnili K3.r>< Eríifeii angol m^HM 07.850
Ml raglánkelník . . . 134.900
Rií kisiiiikiiiik , 23 500
HÍREK.
••••
KÉTSÉG.
h\'orró nyár volt Mihelyt a nap ft Künn a zöld rnción, tarka virágok A lelkem egysterre ugy vágyott: Letépni a legszebbik virágot.
özött

•10 «/ele*
Kiisrkiai zxzrx\'ü? 133.000
57.000
133.000 62.700
Giiarriin rubakelsie SvapjugrsnailiD vr: Biraicsikos robakcliütk 1T; SSr "ili rokakilnék t;z 45.000 Koikiaáli ülíöifkellék-csoiifl > 9&600
(tartalmaz I öltönyhoz szükséges Összes bélésanyagokat) Selyemfényű eredeti angol Barberry-kehsék.
Selyea-oiiUly:
6etfffetie.......133.000
Creps de Chine.....iso.ooo
Bíiiitilirty............91.200
Ifarsielffli „^..r. . «7.400
Nyersselyem.. 83.600
0iipke<ttKRüny, á(y- ét asrtalterltök, püté-ea flanelltakarók nagv választékban. 2.
2\'es :*»/-- méteres KÖret-, ielf«a-)■ mo>ó maradékok meglepő olcsó árbau lesznek kiárusítva.
Váixoa-isxUly:
Kelenyyevászon..... 19.000
I* kfilMpWiffil..... 22.800

latiszísiíón......
Iírerös angin
OynemQ damaszt . . .
faszon lörQM ■ . .
Flaoell-portOrlilk. ■ .
Szfivfitf kerti abresz ■ •
Hoo-mtálT:
Hímzett iiaüsztik . . . , Selyemtiaiisziok , izimartó mosókrepp Szioiaríó lüDsékarteurt 19.800 likertiszaiéi 52.650
lellffiBllitiSZlik,^^,........ 32.300
Mosófoálok., 24 700
Kéiitttri-Mitátv
(C«.ik a CaMn-téri áruhazunkban.)

29.000 22.800 34.(KX) 21.850 15.200 180.000
14.250 19.000 19.950
Mi hariuiyak
ftrlizoktilk......
KarlsDadi kttztyOk. . fiyerreek nyan tnki - . Trikó reierm nii aadrá« Selyem zsemper
m .Jjn II i|H
11.400 7.600 24.700 20.900 36.100 180.000 lei lehérMal-tuttlr
(Csak a Calvm-téri áruházunkban.)
54.160 45.600 74 100 93.800 66.500 29.450 315.400
liizett nappali iag . • linzert nadrág líazeit nadrág-kiikiii • Sukaya kOEsbiné mirril Víszen párnázat. . . liBieil lüiUvídú ■ . . ■yHyirfl pajlatik. . . rértiitkérMal-Mitily:
(Csak a Calvin-tóri áruházunkban.)
FÉrtiing piit aelUl . . . 95.000
Szines uttrim nx -nx tiUrríi 95.000 Hbsszú báleini95.000
I«jzú kOiper alsÉsairáf. 55.100
IMI alsónaíríi .... 45.600 VásztA firtiueAiill • . 7.600 Selyni Ryikkeiü. . . . 12.000
KoihktU-ftutálf:
\'Csak a Calvin-téri áruházunkban.)
Mi angol tavaszi krtttrt • 399.000
laktis tavaszi kaitok . . 351.000
DitaUsikis aijik .... 93.000
ermtfiltfz......123.500
liilbliz........133.000
Férfi MlrafiH..... 722.000
f
Amint egy szebb virágot pillantott meg izemem Elkezdett mohán Upni a kezem. Ha találtam meg egy izehb virágot. A régit elhajitám. sárkom re a hágott
A vágyam tízótt, kergetett tovább, Bár kínzott az éhség, a xzomjuxáQ A virágot csak téptem hol itt liol ott F.s nem vettem észre a lenyugvó napot.
A nap lement, lassacskán sötét lett Tétlenül függesztém az égre szememet. Ha a nap sokáig, tovább fönn ragyogna Vájjon, a legszebbiket megtaláltam volna?
KADY.
— Új korményfóUnlcto«. Schneller Jenő zalaszenujróü esperes-plébánost a kormányzó Iftttmányfötanácsossá nevezte ki.
HalálozA«. Pitz Ferenc ny. irodaíötiszt 69 éves korában elhunyt.
— Ai •Tanféliku tiaploabaa vasárnap, május 4-ón
d. c. 10 órakor konfirmációi finnedéi) lesz. I). u. négy órakor ugyam>tt mflsoros egy házi Mjlóünncpélyt tartanak
— KöxgyQlésak. A Mansz zalaegerszegi csoportja f. hó 15-én délután 5 órakor az ovodában, a Move ZSil f. hó 4-én délután 3 órakor tartja közgyűlését. ^
— i lÜBtfl (éreálUktU ópuktéuek bibóvitéd munkálatai, mint Sümegről írják, a napókban megkezdődnek.
— A nemzetgyűlést a szociáldemokraták és Rupperték május 2-ára, péntekre összehívták. Valószínűleg csak egy napig fog ülésezni a Ház, utána el fogja magát napolni.
— Véxrikajtják a U mi ttxeietett kölcaönelUuekat.
A pénzUKyminis/tcr rendelete értelmét>en »í öt millió koronán felül lévő bc nem firetett kény.szcrkölcsftn-elölcKCket a/onnal végrehajtják Ai Ot millió koronán aluli kölcsőnclóle#ek végrehajtásra május 10-ig adott halasztást a miniszter.
— A gellénhazai Katolikus Ifjúsági Egyesület vasárnap, 4-én, délután 3 órai kezdettel műkedvelő előadást tart. Színre kerül Csite K. 3 felvonásos népszínműve, a „Legényfurfang".
— lat hold féld 5o millió koronáért kelt el Szolnokon egy árverésen.
— A veszprémi püspök zalai Wrmaulja alkalmával hétfőn délután Zalaegerszegre is ellátogatott. A főpásztor! a város határában Czobor Mátyás polgármester, a plébánián pedig Bódy Zoltán alispán és \'Pehm József apátplébános fogadta. A püspök a bemutatások és a templom megtekintése után visszatért Csács-bozsokra, ahol tegnap kiosztotta a bérmálás szentségét.
á xalaeferaieti köalvessztrálk a tegnapi nappal megszűnt. A munkások egynegyedkiló kenyérár többletet kapnak bérjavitaskép. Ezidószerint tehát a zalaegerszegi kőmívesek órabére egy \'és háromnegvedkiló kenyér.
— A Bájai eUl)«i munkaszunet következtében a pénteki reggeli lapok nem jelennek meg
— Szabaduló Internáltak. A zalaegerszegi internáló táborból, mint értesülünk, 28Ö-internáltat bocsátanak ismét szaba\'don. Az elbocsátások kisebb turnusokban történnek^lyenformán a tábornak alig marad lakója.
— Haraaiasaatalii. A csonkahegyháti református leányegyház, a háborús célokra elrekvirátt harangjai helyett ujonan beszerzett 115 kg súlyú új harangjának ünnepélye» felszentelése májúidén tesz. Az ünnepély délelőtt 10 órakor kezdődik.
— A köztisztviselők májú* hónapra — egyelőre — az áprilisi illetményeket kapják. A májusi illetmények megállapításával, értesülünk szerint, a holnapi minisztertanács foglalkozik.
- Az oláh hadIkészülódésekról elterjedt háború» híreket a budapesti oláh követség erélyesen cáfolja.
~ nmük réanéarek jmntetlk UIÍÍW* Mutárjemkkel la. Lapunk legutóbbi t/ámában M«g»nt csalódás érte" dm alatt hozott hírünkre » Zatavár-megyei Takarékpénztár réazvénytáraaság arról értesít, hogy a Llpyd Uank a Jegybank részvényjegyző könnyítésére, - hogy olyanoknak ii lehetővé te^e a jegyzést, kik arannyal, ezüsttel, vagy "émen »atutákkar nem rendelkeznek — azt a rendszeri vezette t*. »pgy egymillióWazáze icr takarékkorona lettzetéw ellenében egy HX) aranyk oronás Jegybank részvényt ad. A fakajek-korona legkönnyebben tXyd,pénztárjegyekkel fedezhető le. Azt hisszük, hogy a kisgazda ¿h iparot of«w,yflf" a kedvezményt ki lógja hwznilni. Oővebb felvilá«o»ftáa-sal a Zalavárme gyei Takarékpénztár szolgál.
I
Oh 3C
2 I
£ ©
r ?
9
l
<y
%
ói x
VI H
9
X
fii *
s
m
I
V
S

1924 május 2.
ZALAVÁRMEGYE 3
-- A l&lvar Béaietl Buk részvényeire Ídcecn pénznemekben teljcsithetöbefizetések átszámítási árfolyamai az. I«»2I évi április hó 28. napiától az 1924 évi május hó 3 napjáig bezárólag terjedő időr.-: 100 aranykorona (vagyis 20 dollár 2025 cent) egyenlő 114 sv. frank 19 .entime, vagy 4 font 12 shilling ti penny, vagy 54 holland forint 45 cent, vagy 77 svéd korona 05 öre.
- Balataaarács kártérítést Igénye Balatonfüred ellen.
Balatonfüredről írják Balatonarács község határából I«.»l2-ben egy rés/\\ hatóságilag átcsatoltak Balaton-füredhez. valószínűleg a fürdóterület egységesebb adminisztrációja szempontjából. Most Balatonarács község kártéritési igényt jelentett be. az igy elmaradt jövedelmekre vonatkozólag. Az aiispan Demeter György dr balatonfüredi fóbiról i)lzta meg az érdekeltségek meghallgatásival. A megjelent arác*i és füredi érdekeltségek egyértelmüleg ugy nyilatkoztak, hogy a terület adassék Balajonaracsnak vissza. Ez cselben Balaton-ará«.ft kártérítést nem igényel. Balatonfüred az. esetben sem hajlandó fízelni. ha a felsőbb hatóság a visszacsal\' >lást nem hajtaná végre, mert az addig eltelt időbér. a község jövedelme a legminimálisabb volt. Az. elttf.klő főbíró a két érdekeltség békére törekvő közös előterjesztését beterjesztette az alispánhoz
- Hlrak a megyéből. Épül a pozvai községi elemi iskola. — Czímondor János felsó-zsidi és Szente József alsózsidi lakosok vitézi telek elnyeréséért folyamodtak. — Tompa üyula keszthelyi uibiztos letette az utbiztosi vizsgát. — Szerdán volt Csácsbozsokon a bérmálás; mely alkalommal 250 bérmálandónak osztotta ki a bérmálás szentségét Rótt Nándor veszprémi püspök. — A zalamegyei állatorvosok május II-én Nagykanizsán értekezletet tartanak.
- A lépor árát a következőkben állapította meg a kereskedelmi miniszter: I. oszt. füstnélküli vadászlőpor dobozokban 124 ezer, külföldi gyártmányú füstnélküli lé^or dobozokban 140 ezer. külföldi fekete vadászlőpor o3 ezer korona.
- Leégett a rabfepttrpbki malom. Szombathelyről írják A rábapüspökí malom, eddig ismeretlen okból, kigyulladt és leégeti. A lisztkamrában felhalmozott 3 vagőn gabona is a toz martaléka lett

-- Agyonlétt tojiseieapélták. Az elszakított nyugatmagyarországi rész területén nap-nap után fognak el csempészőket, akik Ausztriába igyekeznek áruikkal. A minap Csöretneken, a következő nanon Pinkamind-tóenten lőttek le a vámőrök tojáscsemnészőket, legutóbb pedig Donsecz. Ferenc rádócujfalusi lakos lett a golyó áldozata, aki szintén tojást akart Nagysároslakra esem-• pészni
- öyllkoiok. rablók bixtesitó társasága. Angol lapok-ban olvassuk, hogy Amerikában a biztosítási üzletnek cgv uj sajátságos fajtáját találták ki. A társaság csak
J reklámot csinál, székhelyét azonban nem árulja el. A/érl alakult, hogy rablókat és betörőket börtön és egyéb büntetés ellen biztosítson. Cégéres tolvajok, betörők, kasszalurók és egyéb bríganlik alkotják a vallaJat kliantériáját és a furcsa üzletág állítólag nagyon / jól bevált A társaság gondoskodik a delikvens számára ügyvédről és ha elítélik, havi járandóságot biztosit neki. A biztosítás tarifája annak a bűnténynek nagysága szerint változik, amelyet az üzletfél el akar köveim. A gyilkosság természetesen a legdrágább.
- Felgyújtotta ax apja kUtl Tapolcáról írják: Kovács (iyula nemcstördemici lakos, aki a háború után tért haza Amerikából, mint munkakerülő, izgága, veszekedő ember volt ismert falujában, aki családjával is állandóan hadilábon állott. Legutóbb is amiatt folyt a veszekedés köztük, mert atyjától azt követelte, hogy ez adja át neki teljesen Badacsonylábdihcgycn levő szőlőjét, amelyben neki is volt valami része. Minthogy apja ti testvére ezt megtenni vonakodtak, Kovács (iyula bosszút forralt és kimenvén a szőlőbe, olt a közelben dolgozó munkások és szomszédok szemeláttára tüzes csóvát vetett a szótőben levő pinceépületre, mely azt csakhamar lángba-t>oiitotta. A szomszédok, kik az elvetemült ember tettének szemtanúi vollak, odarohanlak, hogy a tüzet eloltsák, ami azonban már nem sikerült nekik, mire meflfogva a gyujtogatót, azt az általa felgyújtott ház. tüzebe akarták dobni. Kovács (iyula ekkor kónyörgóre Telte a dolgot, azzal kérlelvén őket kegyelmezzenek »K-g neki, úgyis tesz ezért elég baja. Mikor azonban már tul volt a veszélyen, gonosz cinizmussal, nevetve mondta: ,Mo«t legalább nem kell majd dolgoznom, ugyls meg lesz a kosztom és kvártélyom!4 Az elzüllött embert a hatóság gondjaira bízták.
- Találták és a rendőrségre beszolgáltattak kisebb pénzösszeget, egy pénztárcát kulcs és zsebkendő tartalommal, egy pár kesztyűi, egy női retikült zsebkendő és kulcs tartalommal, egy tárcát 2 darab vasúti arcképes igazolvánnyal és a mozi pénztárfülkéjének párkányán talált kisebb pénzösszeget. ,
- Oleeóttak lesnek a texülárik. Budapestről jelenük Ball« Szlgfried, a Csarnok ügyvezető titkára, nyilatkozata szerint a textiláruk szabadbehozatala és a védővámok megszüntetése esetén az. árak 30-50 °/o-al <»m fognak
- Apré lkak. A féjtermékek kivitelét a kormány subáddá tétté. - Pécs városának eztdőszéririt 85 lova van. — Zielinszky Szilárd műegyetemi tanár, a Mérnöki Kamara elnöke váraUanul elhunyt. — A kultuszminiszter « jugoszláv határhoz közel fekvő Felsószölnök község iskolájának felépítésére 350 millió koronát utalt U - A szentgotthárdi apátság veteményes földet adott a timtviselőknek — .Berlinben egy magyar koronáért
millió, egy ary,\'ol fontért 18,500 milliárd mlrkit adnak. — Szombathelyen a marhahús kilója 27 ezer, » borjúhúsé 35 ezer, a sertéshuné 34 ezer korona. -Az oláh-francia szövetség terve, a jelekből ítélve, TOeghiusuJ.
— A nlaefertceii •slaimsn szombaton kezdődik meg a „Pompadour" előadásával. Az előadások a mozi helyiségében lesznek.
x A gazdaközönsófl bizonnyára örömmé értesül arról, hogy a Magyar Őstermelő mely az ország legnagyobb agrár-vállalata-^ amelynek 15 kirendelisége van az országban, valamint a külföld nagy metropolisaiban mindenütt, a zalaegerszegi kirendeltségét megnagyobbította és üzletkörét gyapjú és takarmány üzlettel kibővítette. A kirendeltség vezetésével Filrst Sándor és l.öwcnstein Jenő urak bízattak meg, kiknek szakértelme a kirendelség V eredményes működését előre biztosítja. / 4-9
NemxetkÖxl kölcsön Magyarország részére. , Q
Berlini jelenlés szerint newyorki pénzügyi körök egy Magyarországnak nyújtandó 50 millió dolláros nemzetközi kölcsön kibocsátását várják májusban.
Megrövidítik a vonatok menetidejét.
Budapestről jelentik, hogy Illetékes helyen nyert értesülés szerint július elsejétől kezdve a gyorsvonatok menetidejét megrövidítik. Állítólag a személyvonatoknál is tervbevettek a menetidő rövidítését.

A Híttler-pör epilógusa.
Müncheni jelentés szerint a Hittler volt szabadcsapatából kikerült 28 vádlott ellen indított hazaárulást perben most hozlák meg az ítéletet. Mauricze és Krobioch vádlottakat másfél évi várfogságra és 100 aranymárka pénzbüntetésre, Schweiger és Pröscher vádlottakat egy évi, négy hónapi várfogságra és 50 aranymárka pénzbüntetésre, a többi vádlottat pedig egyetí-ként egy évi 3 hónapi várfogságra és harminc aranymárka pénzbüntetésre ítélték. Á vádlottak büntetésébe beleszámították a vizsgálati fogságot Az ítélet megokolása kiemeji, hogy a vádlottak cselekedeteiért a felelősséget tulajdonképen azoknak a vezéreknek kellene viselni, akik a vádlottakat a tett elkövetésére felszólították.
A dobutcai gyilkos nem beszámítható.
Budapestről jelentik, hogy a dobutcai halálos kimenetelű verekedés ügyében letartóztatott Lőbl József, az orvosszakértők jelentése szerint, nem elmebeteg, de korlátolt számíthatóságú.
OK ezer korona párja az eredeti francia gyártmányú, 09 gyönyörű kivitelű és minüségü tenmszcipőnek. Férfi nagyságban 1001)00 korona.
ezer korona párja a valódi tehénMruiáéállák
30- 35 számig. 36 - 42 számig 120.000 K.
100
<a 0%g% ezer korona párja egész finom minőségű és I ZU kivitelű Reithoffer gyártmányú fehér teaálál* dyéáék. Férfi nagyságban I.V>000 korona.
OyeraekMrtifék vísszamamaradt egy es párok fekete és barna színekben, félárban kaphatók.
Bárdpék férfi és női, kizárólag elsőrendű gyártmány, rendkívül mérsékelt áron
Baky-dytk csodaszép választékban és kivitelben, külföldről érkeztek.
Fehér vittáielptk férfiak, nők és gyermekek részére különlegés faconokban, minőségekben és kivitelekben érkeztek.
Sár éá bőetpák most leszállított árakon.
schAfer-cégnél,
Budapest, I. Döbrentei-tér 4-6. Telefon 5-71.
Vidékre aláaréteUelf lereekeáékaek eifeáaéay!
KÖZGAZDASÍ6 ÉS PÉMtít.
• •••
A takarékkorona árfolyamé.
A Deví>akÖzpont közli: I00 takarékkorona mai napdin /egyenlő 125 papírkoronával.
A hudápértl deviza-központ hivatalos árjegyzései.
Napóleon 301.000, I ont 370.500 Dollár Fraitóa frank 5440, Lengyel márka —, Márka -, l.lra 3TtO, Leu —. Cseh korona 2465, Dinár I050, Svájci frank 15.050, Osztrák korona II9 25. j.eva -, Holland j forint 31.600.
Budapesti terményjelentés.
Búza 322.500, Búza (tiszavidéki) 325.500, R< 285.000, Sörárpa 3<¥».u00, Takarmányárpa 275.000, Zab 295.000, Tengeri 247.50J, Korpa 2IO.OOO. Repce —,
Köles--, Répa---, Lucerna--, Lóhere--,
Széna--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona 0.0071 25, osztrák korona 0U079.25 Francia frank 36 20, márka sz.okol 1640, dinár 6-99.
Zalaegerszegi piaci érak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak: búza 30).000, rozs 265.0QQ,. árpa -, zab 250.000. tengeri 220.000, burgonya
---. szarvasmarha —, borjú--, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként; széna szalma —.
Hirdetési dijak:
I hasábos milimétersor 200 K, szöveg között 300 K" Hyilttérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor eUfre fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz is_bckü!detett.
Liltilsjiinii: JUlVillEGYE" HpkiaíWrm«
Sserkeutéiért és kiadásért felel: KAIA8 A6O8TOB
Épület és bútor*
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek 122-0
Szalay és Dankovlt*
épUlet- és mflbutor-asztalosok

ZALAEGERSZEG
ISKOLAKŐZ 2. SZAM.
Famegmunkáló telep.
Ürményi-utca 7.
Állandó készbutor raktári

ÜGYES FIUK
asztalostanoncnak felvétetnek SZALAY ÉS DA*JKOVlTS
épület- és műbútorasztalosoknál 6-10. ZALAEOERSZEG, ORMÉNYI-UTCA 7. .
angol uri szabó ZALAEGERSZEG
Kossuth Lajos-u 4.
14-28
Érdet i angol és a legfinomabb gyapjúszövet különlegességek nagy raktára.
Olcsó árakl Pontos kiszolgálási
Festék üzlet Zalaegerszegen!
olcsóbb lttt a festék1
Kész olajfestékek, zománcmáz, padlófestékek, kocsilackok iparosok, uradalmak, magánosok, kereskedők részére.
Kátrány, carbolineum, gépolaj
igen olcsón, napiárért kaphatók
Kardos Henrik és Társa
2 festék gyérl lerakat Zalaegerszeg, Rákóczi-ut 1. (Schütz-áruház mellett.)

ZALAVÁRMEGYE
1924 május-2.
ZAUAEGER5ZBG
TCLEPMON.irO.
f^mÁL és DIPÖPPA I
s minden egy6b Jj TELEPHON; 170.
nyomdai lasgsi munkák a
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron ^ készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában. ZALAEGERSZEG
%o£a{i fciïfôriie^iïjéq&k XeroÂata.
Legolcsóbb szórakozás
ha belep a
„Kultura kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Részletes felvilágosítás #
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető. Telelőn 131 sz
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
62-0 legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő-tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norin-bergi és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.
Hirdessen a Zalavármegyében!
Eladó gőzffüréiz
Sümegen, a vasútállomás közvetlen közelében, (nagy erdósvidék mellett) egy újonnan épitett gőzfürészlelep, gépekkel együtt, társak meg nem egyezése folytán, kedvező fizetési feltételek mellett szabad-kézból eladó és azonnal átvehető. j-3
BROLL MOR
/
L
gőztéglagyára Szállít fuvar és waggontélelekben téglát, hornyolt-
ZALAEGERSZEG. TELEFON 181 vagy lapos cserepet és gerincet. Jól kiégett
áru. — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben vagy természetben gabonával \' is teljesíthető.
23—50
I Liszt

:>-o
szükségletét legolcsóbban beszerezheti a Zalacaébi Gőzmalom bizományi lisztraktárában:
özv. Grfinbanm Samnné, Zalaegerszeg,
Telefon 105. szám. Eladás nagyban és kicsinyben.
kerdleti képviselője :
Zalai Műszaki Vállalat Zalaegerszeg, Eötvös-utca 1.
Telefon 133. szám. 153-0
Horváth Jenő
pitva :
1899.
őri és női divata
Fehér és szines ingek, hálóingek, rövid és hosszú lábravalók, nőifehérnemüek
Kalapok minden színben, sapkák.
Férfi és női harisnyák, gyermekharisnyák, gyermekzoknik minden sziliben.
Nöi, férfi, cérna- és svédkesztyük minden színben.
Női és férfi cipők, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilop cipők
Telefon ;
84 sz.
D. Mr~ C. himzőfonalak, míiselymek és cérnák horgolócérnák kötő pamutok és
gyapjufonalak.
STUHLMÜLLER
Élelmiszerkereskedeimi és Hűtőház Részvénytársaság
ZALASZ£NTIVÁN
Vásárol: Toiást, Baromfit, Vadat és Tengerit
fiókja :
Telefon : 6.
..j
minden mennyiségben. . — - -Központi igazgatóság : BUDAPEST, IV. Kálvin-tér 7. Telefon József 70 -50.
Dunántuli gyüjtőtelepek: Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali. Duna-Tisza közi gyűjtő helyek központja: NAGYKÖRÖS Teleion 102. Tiszántúli . MEZŐTÚR Telefon 39.

Nyotastou T^fajr R. latóű.» ÁKOBton kônyvnyomClàjAb«n Zaltte«er8«egea. Taleíon 181.
/ \'
Ara 600 Korona.
J lit. évfolyam.
Zalaegerszeg, 1924 Május 4 Vasárnap.
szam.
HEBJELFIIK BETEBKE1T BABOMKOR. ItttlMtéi 1 ttonapra 7000 kor., Bogyodéire 21000 kor.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
SterkeixU : HUHN 0TBLA.
Szerkesztői«* «» UaiéhlTatal : Ztlaegeraxeg, Sxéchenyl-ter 5. szán. Telefon 131.
Hatonként.
«
Mindenben van valami ki* vigasztalódás. Megérkezett tegnapelőtt Budapestre a főbiztos, Eszakamerikából, a Népszövetségnek főbiztosa, hogy Magyarországon ellenőrizze a gazdálkodást. Dr. Smith a neve. He ez nem lényeges. Pontosabb az, hogy amerikai ember. "^Valószínűleg mi adunk neki kvártélyt, kosztot és zsebpénzt, amíg nálunV tartózkodik. Mért a mi vendégünk. Olyan vendég, mint a katona, akit bekvártélyoznak a faluba — Ez a vendég-szereplés összefügg a külföldi kölesönnel és a .szanalás\'-nak keresztelt j;yógvitAssal. lábadozással, vagy talpraallassal. Miért kell ezt is idegen nyelven nevezni, nem tudom. Mi már meggyógyulni sem tudunk magyarul. Szóval: itt van Dr. Smith ur. az amerikai nagy penz-tudó* es gazdasági atakember. Munkakörének a részleteit csak ó maga tudja, *más ember fia n*m is tudhatja. De az. általános köztudatban mégis az a meghatározása az 6 feladatának. hogy segit rajtunk a talpraállásban. A sorstól azonban egyet kértink most evvel kapcsolatban: Nehogy csak azért segítsenek minket talpra állani, hogy legyen, akit megint letiporhassanak. — Baj, baj a lassú gyógyulás, és baj a kényszeres vendéglátás is, de még Keni olyan ria^\'y baj, mintha még nagyobb volna. Akár angliai, akár amerikai ez a főbiztos, az. mégis inkább caak cámoi, (vagy számit \'). de a billiárdozó francia s a cseh flótás, vagy a furulyázó oláh még rosszabb
lenne. — Minden bajban vjn valami vigasztalódás.
»
A gyógyulásiak is egvik erós kelléke a pénz Hí pénz van, van bóvön, még a szegénységünk mellett is. Megszervezték á^ta^yar Nemzeti Bankot, flála Isten! hogy nem adtak neki olyan kimondhatatlan hosszú nevet, amilyeneket mostanában szoktak adni a pártoknak es egyesületeknek. Igy talán remélhető, hogy ennek a tövidebb nevti egyesülésnek lesz tartalma és súlya. S mutat.is arra sok jót, hogy ez szerencsés takarék l«z. l egyen is. Legyen már a magyarnak is esze és pénze s necsak a bécsi bank virágozzék Budapesten és más. egyébféle. Jó sejtetem. van a vitatására. Dchát bárcs.ik mmel több magyar Meni iratkoznék be ebbe a magyar egycsülelbe! Hogy a Revének megfelelő legyen a tartalom is. Harminc millió ¡ó koronával alapítják. Csali pár napja indult meg a jelentkezések sorozata s xóvid ideig tart. A je>ek arra mutatnak, hoj;y 30 helyett 35 miihót is fognak jegyezni. A második nap már egy falaki 100 ezer dollárt jegyzett. Majdnem hihetetlen. Jó koronában csak 000 ezeret jelent legtöbbet, de a mai gyönge koronában <40110 milliárdot. t:.gy ntáaik 50 ezer dollárt, egy harmadik hat angol fontot jegyzett s így tovább — Van pénz. van, minden szegénységünk mellett is. £s ¡gv a gyógyulásunk is remélhet*» Csak egy a bökkenő. Az egu»z világon tág a lelkiismeret, más szóval: hiányzik az. ón-vad. kivált a nagy háborúk után. Óhajtásnak jó óhajtás, hogy, ha már jobbra-balra olyan kónn>en lóg a lelkiismeret: erősítenek meg az. ellenőrzést. •
A .szanálással*. itt mar latinul kell mondanom, mert az oláh jobban szereli igy, a szanálással, mondom, összefügg némileg az a történet is. aminek hire Muszkaorszjg felöl jón. hogy a muszkák be akarnak sétálni Bisszarábíába üdülni. S erre az oláhot hasonlatba hozzak .i költői nyárfa levéllel.\' arnclv tudvalevőleg még szel neikül is rezeg: és vonatkozásba hozzák vele annak a bizonyos vékony zabszemnek a nyomasztó helyzetét is. Ebben az állapotában az oláh fut-fát igerget a hatalma alatt levó magyar katonának. Eddig ugyanis, mondják, nem ismerte el a magyar fiúnak osztrák es magyar tiszti voltát, most elismeri, sőt beVezgeti. Olyanformán becézgeti, amint Urof Tisza
{alván is kezdte becézgetni az. oláhot a háború előtt. Cezdte bóvitgetni felekezeti önkormányzatát. Hogy megnyerje a számunkra, (.ehetett ezen kacagni. Erdélyben minden gyermek tud|a azt. hogy az oláhot nemcsak tyukkal-kalacscsal nem. de soha semmi körülmények között semmivel sem lehet a magyarnak barátjává tenni. A gyermekek is tudják, csak á |>olítikgsok és diplomaták nem tudták és nem tudják. Kivéve Czernint. O tudta. De ó csehségenél és osztrákságánál is oláhabb volt. Magyar egyáltalán nem. A bccéztetésre hát -sokan kocoghattak, maga az oláh nagyokat vigyorgott a kozsokja alá; mert ó már akkor tigy hitte a háború végit, amint sikerült is neki. Most az. oláh becézteti a magyar fiukat, avval a különbséggel, hogy az a magyar fin becéztetés előtt is, alatt is rabszolgaként van az ó kezében. S nem sokat mosolyoghat. — Az oláh követ, cáfolja a besszarábiai hirt. Mindegy. Lehetne, ha nincs az a történet. S ez jó lenne a magyarnak is, a bolgárnak is, még a szerbnek is. Vigas/talásul még az a hir is jön, hogy a régi Oláh-ors/agnak ellensége az erdélyi oláh is.léhát az erdélyi oláh kivívja Erdély függetlenségét. Lehet, de — nem a japánok számara. Már pedig e barátságos hirbó! az a barátságos hangulat és hiedelem származik — s lehet, hogy e célra teremtetett hogy az erdélyi oláh szembeállván a bukaresti oláhhal mellénk áll s ini nyugodtak és boldogok lehetünk; s szemben állván Bukaresttel, ez az oláh az erdélyi magyarnak s igy minden magyarnak, falán még Urmánczy Nándoréknak Js barátja lesz. Brr! Borbély György.
Orosz csapatok ót helyen benyomultak a Románia áltat megszállott
Besszarábla területére.
Kolozsvárról jelentik Ideérkezett bukaresti oláh napilapok több oldalon tárgyaljak az orosz—oíáli konfliktust.-valamint Sinowiev orosz szovjet főparancsnok kiáltványát. A kiáltvány többek között ezeket mondja : Szovjetoroszorszúg eltökélt terve, hogy Bessz-arábia egész területét megszállja. Abban az esetben, ha a román királyság csapataival Dorohoin-Botosani-Suczava közti vonalra vissza vonulna és átengedné a terület, egy részét Szovjetoroszország nem hajtaná végre Besszarábia erőszakos megszállását. Ellenke/ó esetben az. orosz csapatok kímélet nélkül teljesíteni fogják kótélcsségüket. SinowjevJ
Valamennyi lap azon gyanújának ad kifejezc«l, hogy a >/ov|ct célja a Kárpátok-elérése. Suczava alie van \'A) kilométernyire a Kárpátok Beszkidek oldalától. Bukaresti hiradás szufjnt az orosz csapatok bcvoosl-tak a románok áltat megszállott területre Ez az előnyomulás eddig ót helyen ismétlődött meg. \\
A lap-A; találgatják hogy ha iormális háború ké/.dodne, vájjon Olaszország. Szerbia es Bulgária miivén magatartást tanúsítana
(Ugy láts/ik, a budapesti oláh követség cáfolatát a vörösök ezekkel a betörésekkel alaposan megcáfolták.)
Egy amerikai lap sserint a tótok forradalomra készUlnek.
Berlini jelentés szerint a inoíl ideei kezelt .New-York Sun" legutóbbi száma érdekes cikkben foglalkozik a csehszlovákiai tótok helyzetével. A cikk szerint a színleg teljesen nyuKi>dt Csehszlovákiában forradalom készül\'a tótok közült, akik mindenképen «zabaditlni igyekeznek a cseh önkényuralom alól. A tótokat ért súlyos sérelmek és a csehek nemzetiségi jwlítikája még e/t az alapjában véve jámbor népet — írja az amerikai lap — is forrongásba hozzák. A tótokai törekvéseikben a többi elnyomott nemzetiségek, ígv a magyarok is élénken támogatják.
Qláh yasutl csendélet.
Temesvári jelentés szerint a temesvár- szenlmiklósí vonalon történt a következő eset. ímely emlékeztet a régi jó Eliegende vicinális viccekre. A vonat kalauza Perjaniosnu megszomjazott és leszállt egy korty borocskára. Egyelőre nem sikerült metj.illapitani, hogy a korty nvult-e túlhosszura, vagv a kiszolgálás tartott-c sokáig, elég az ho»zá. a voiud .clmüulL-A kahu/ hiányát csak akkor vették észre, amikor a következő állomásnál nem jelentkezett a vonal mellett. Máj^ferziók szerint ugy vették észre a kalnuz távollétét, hogy a kocsmáros a vonatvez.etőnél reklamálta meg a kalauzt. Nem fontos hogyan, a fó. hogy mrnris eszreveiték a kalauz hiányát, s okosabb hijján ügy intézkedtek, hogy a vonat bevárta a gyalogosan titánná 6aktaló kalauzt. A vonat azután baj nélkül folytatta mintegy két és félórás késéssel útját, de hir szerint rövidesen hivatalos rendeletien teszik majd kötelezővé, hogy a vonat indulás* elótt a vonatvezető meggyőződjék arról, kielégilhették-e szomjukat a k.i\'atizok.
Repülőgépen megszökött tőzsdés.
A budapesti tok •pilányságra tömegesen érkeztek fel-jelentések W\'eísz Emil és Fia tózsdebizományos cél» ellen. A kár sok milliárdra rug A főkapitányságon egyezkedést kíséreltek meg. Mialatt ez folyt, Weisz Emil és Fia repülőgéjven szabályszerű Franciaországba szóló útlevéllel elindultak Párizs felé. Mindkettőnél kisebb ké/i bóróiul volt, amelyben valutát es készpén/t vihettek magukkal A két bankár Prága \'\'felé folytatta útját. Prágából már nélkülök indult cl a repülőgép. Innen valószínűleg vonaton szöktek tovább. A fókapi-tanyságra ezidó szerint 10 nagyobb összegű feljelentés érkezett a bankár ellen A kár összege meghaladja a II milliárd koronát. E rendkívüli nagyarányú tőzsde-csalás ügyében a rendőrség fotytatja a nyomozást.
A drávamenti magyar gyerekeket eltiltják a magyar beszédtől.
Sz\'ab4ílk.»i jelentés szerint az Eszék környékén lévő magyar lakosság gyermekei a legsúlyosabb üldözésnek vannak kitéve az .illetékes" iskolapolitikája révén. .Az Eszék környékén lévő falvak csaknem kivétel nélkül színmagyar lakosságnak, ennek ellenére azonban az égés/ Drávamentén egyetlen magyar iskola sincsen, sót a meglévő szerb iskolák tanítói a legkíméletlenebbül üldözik a magyar gyermekeket. A vladiszlavoi tanító például még azokat a gyermekeket is megbüntette, akik magyar újságba, vagy nyomtatványba csomagolták könyveiket. Humljanban pedig Urosevicz Ljubica tanítónő még azt is megtiltja a gyermekeknek, hogy az utcán egymás között magyarul beszéljenek. A magyarság súlyos sérelmeit a Népszövetség elé fogja terjesztem.
Lapzártakor érkezett telefonjelentések.
I\'allaviciiu György orgióí és. ifjú Széchenyi Rezső gróf tegnap délután Budapesten pisztolypárbajt vívtak. A párbaj sebesülés nélkül végződött. A felek nem békültek ki. - A német hatóságok Felsósziléz iában letartóztattak olyan állampolgárokat, akik idegen államok titkos társaságainak tagjai. — A szerb parlament újra el fogja magát a mai ülésen napolni.
HÍREK.
Tehetségéhez mérten mindenki jegyezzen Magyar Nemzeti Bank részvényt I
— 1 pflapok ■«{ a cliéayvajáa. Nőtt Nándor dr. veszprémi megyéspüspök tiszteletére a csacsi «.igányok táboruk előtt igen csinos díszkaput emeltek. Amikor kedd délután a püspök a szépen feldíszített díszkapu felé közeledett, a tábor apraja-nagyja, élén Kolompár Józsel vajdával, sorfalat állott s a vajda, kezében ezüstös botiaval, üdvözlő szavakat mondott a jnhpöknek. A püspök megállíttatta fogatát s kalap levéve ezekben válaszolt. .Nagyon szépen köszönöm a szíves üdvözlést. Isten éltesse a vajda bauit ugye Kolompár? — minden iiát, leányát, unokáját, s az egész népét * Aztán kezét n>ujtotta a vajdának, ki azt először >neg-razta, majd megcsókolta A püspök a tábor haúunas éljenzése közben hajtatott a faluba * liátra-hatra tordulva kezével intett töbször bucsut az éljenző tábornak
— SxerkoaxtováltfiAa. A .Keszthelyi Újság* telelös szerkesztését Csák Arp«íd dr.-tól Gárdonyi Lajos dr. vette at ...
- 0) poataloiik.A nyugdíjazás fvlvtán megüresedett keszthelyi postafőpőkí állást Csathó Fgon fóTei\'Jgvelő-
vei töltötték be.
A aeaietiytUÓI tegnap; ulesén l\'eidl < íyula indít-vánvozta: mondja kí a nemzetgyűlés, hogy á kormány a íapbetiltasokkal súlyosan megsértette a sajtószabadságot \\z indítványt nem fogagták el. valamint J\'cíJl Gyulának azt ar indítványát sem. hogy a Ház szombaton. ma is, tartson ülést. Ezen az ülésen benvujtotta Bethlen miniszterelnök ;i vamtanMról. nagyatádi Szaldó toldmiyelesiUyi miniszter ptdlg a sáskák elleni véde-kezésrí^s/öli> törvényjavaslatokat. A Ház legközelebbi ülését május 14-én tarlja.j
— lAaorosOilMjlvotelt tart holnap, vasárnap, délntin l órai kezdettel a Kummer-kávéházban a Zalaegerszegi Kereskedő Ifjak Ónkep/Ő Eg>Iete.
A Zalatgarfttegl Tofpa Egylet május I l-én ZaJa-Szenfgrotoii a Zalaszentgfóli >port Egylettel footbtlU mérkőzést tart
— A Xalavárnegyel Budaiágl Egyeillot május *v-én d e !t órakor Zalaegerszegen, a vármegyeházán, a Magvar Vem/cti Bank részvényjegyzése tárgyában rendkívüli dcőzg\\ülést tart.
— Kattty Lajoa aiiBtárstüata má, szombatin, este órui kezdettel kezdi meg va zalaegerszegi színi szezont az Edison-mozt»ó helyiségében h .Pompadonr- előadásával. Holnap, vasárnap, délután 4 órai kezdettel 4 .Falu 1 ossza", este 8 órakor másodszor a .Potnpadour, hétfőn Vajda Ernó drámája, -A trónörökös* kéről színre. Helyárak: Oldal- (r* tamlásszék I — VIII. sorig lf).500 K, körszék IX-—XIII. sorig 12*00 K. etkélv I. sor 15.500, t.ibbi sor 12.500, állóhelv öOOfi kor. Jegyek előre válthatók a pénztárnál délelőtt 9 12-ig • és délután 3-5-ig» Esti pénztárnyitás 7 órakor. Itt említjük meg. hogy az Edison mozi pAiteken tartotta utolsó előadását. Csütörtökön l\'etrovits Szvetiszláv, a híres filmszínész, személyesen búcsúztatta el magánsz.ámai-val a mozi közönségét.
A poTi&rauiter köxáoojaráxára a Zalaegerszegi Torna Egylet evi 5 mázsa búza bérért megkapta a MOVf! ZSE pályát heti két trénernapra és az előre bejelentett mérkőzésekre A további pálvafejleszteshez. és enyéb beruházásokhoz a ZTE felerészben hozzá fog járulni j
— Iájni elsején sem á fővárosban, sem a vidéke« nem fordultak elő rendzavarások.
— TaaltógyOlés. A szombathely-egyházmegyei r. k. Tanitó Egyesület novai esjx\'resi kőre tavaszi rendes közgyűlését mSjus Ifi-én "delelőtt 10órakor tartja Pákán.
-v A ulaagoraxed nagytó mplonban holnap, vasárnap, az ősi fogadalmi ünnepen a déli nagymise fél 10 órakor kezdtxlik. Mise után körmenet lesz.
— A (aóplégéptalajdOBoaok és bércséplőfsmájus 11-én, vasárnap, gyűlést tartanak Zalaegerszegen N^ Korona szállóban. ^
— Az oxreéétoa eolékünoep évfordulóján, május 2-án, az iskolák istentiszteleten vettek részt. Egyébként rendes tanítás volt. \\ .
i
\\
ZALAVÁRMliOYE
< 1924 május 4.
HA ELMEGYEK.
Ha elmegyek, ne sajnáljatok engem. Hatottnak béke s ^ig hetelen csend Ne-sajnáljátok <s nc sirassátok Ki könnyen, miként. Önmagától Qient,
Ha elmegyek ne sirassatok engem, 4 könny felszárad és vele a gyász. Az igar könny a lélekben tanyázik F* nem kéri, hogv étzwegve más
fit.SZTf.KCZKY GYULA
Ki maiéllku leapIeobaB vasárnap, május 4-én (i. e. 1« órakor konfirmációi ünnepély lesz. D. u négy órakor ugvanott műsoros e>rYh.m sajtóünnepélyt tartanak
- Imi |ia katanaaáf ZalaaiiraMfre. A városban olvan hitek terjedlek ei. hogv a 0. (zalai) gyalogezred körmendi zászlóalj rövidesen Zalaegerszegre költözik át Tudni véltek a hírt terjesztők azt is. hogv a laktanyából kitelepítik a lakókai Illetékes helyen kijelentették munkatáisunk elótt, hogv a katonasig idejütttról és a lakóknak a laktanyából való kitelepítéséről elterjedt hírek nem feleljek meg a valóságnak.
- Ktldolé laUnüűtak. Megírtuk legutóbbi számunkban. hogv az internáló táboiból turnusokban mintegy 2H0 internáltát bocsátanak szabadon. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogv szerdán egy internált, erősen beborozott állapotban, végig koldulta az egész Várost. Pénzt kért az elutazáshoz. Ahcl nem kapott, ott szemtelenül viselkedett Kérjük a közönséget hogy az. ilyen eseteket hozzák a hatóság tudomására, inert azokat a/ internáltakat, akiknek pénzük nincs, kenyszerutlevéllel látják el. amellyel lakóhelyükre ingyen utazhatnak. A hatóság figyelmét felhívjuk a/ ilven beborozott, koldulo internáltakra
- láxkalrtioUláaak. Tudósítónk jelenii: A l\'öld-bírtokrendezó Bíróság állal a zalabéri házhelyigénylók-nek kiutalt házhelyeket a hétón kiosztották.
lalaaat Sarab József jiakoJi lakos bal keze fejét a szecska vág - levágta. Első segélvbeti Erdős Mátyás dr. részesítette
- likadriiá atoadAl. A szentkozmadombjai ifjúság a beszerzendő harang alapjának javára május II-én és 18 án az iskolában táncmulatsággal egybekötött mfiked-velő színielőadást jendez Színre kerüí a .Sárga csíkö» című 3 felvonásos népszínmű. Az előadások kezdete délután 3 óia Helvárak űlóhclv 4000, állóhely 2ÍW0 K. A főbb szereplők: Molnár Ernő, Kocsis Mariska, Prirnmcr János. Bálint Bözsi, Lévay Sándor, Becs Ernő, Retek Sándor, Csőreghy Ferenc. Volt l.ajos, Bagladi józ<ef es Bogdán József
— 1 axlaháit átadások pontosan este « órakor kezdődnek, .1/ előadás kezdetekor az ajtók a rendőrség rendelkezésére lezaiatnak. A mai előadás kivételesen egynegyed kilt-nckot kezdődik.
— Aj iBteraíltikmbadoakwiiUaa kisebb csoportokban folyamatban van Pénteken 18, ma, szombaton II iiój internáltat kísértek » csendőrök a láhorból a rendőrségre, hogy itt kenyszerutlevéllel ellátva szabadon-hocsássák őket A mai tl-es csoportban 3 rövidre nyírott ha|u leány is vof. t\'gy látszik a tábort>a is eljutott a hajdivat! ^ ,
A ta la béri öakéatea Ttíioltó Taattllt, saját felszerelése javára, műkedvelő színielőadást rendezett Színre kerüli Csíte Károly .Piros alma" cfmjj népszínműve. A rendezést nagy hozzáértéssel Vyn János
végezte. A szereplők közül kiemeljük: Vcrrga Mariska, Kopácsi Teréz,.Sarok Róza, Németh Mariska, Somogyi I eré/, Kis Róza, Bájzik Kálmán. Szombat József, Molnár István é< Sarok István neveit.
— Sljuyiéa-WleatáB ayllttérlaa. Egy szegedi lapban olvassuk a következő nyiftteret .Minthogy menyasszonyomat, M. kisasszonyt, tegnap este rajtakaptam, amint a parkban egy ur altul ismetelten megengedte magát i sókoltatni, kijelentem, hogy nevezett hölggyel eljegyzésemet felbontom. H. I." Mindenesetre könnyelműség egy menyasszonytól, a parkban nem a vőlegényével csókolózni, amikor még nincsenek megfelelő bokrok; mégnagyobb könnyelműség csókolozni - ismételten. Mert egy csők<H^ttég talán megbocsátott volna a derék vőlegény, de ismételten csókoló/m a parkban áprilisban — e/ n;ár jth\\k
— Ai emuk köteleié upláreielne. A népjóléti miniszter/rendeletileg felhívta a város területén működő ugy a köz-, inint a magánorvosokat, hogy a szulések-r^_ritoraszüléM:kröl, vetélésekről és gyermekágyasokat az Ih7ő évi XIV. tc 46 «zakasza értelmében kimutatást vezessenek és ennek hiteles másolatát a városi tiszti főorvosnál mutassák be. E kimutatásnak hanyagul vagy, egyáltalán nem való vezetése kihágást képez és 3«*).<X10 koronáig terjedő pénzbüntetést, benajtatlanság eseten púdig 60 napi elzárást vonhat maga után. A kimutatás formáját az. egyes orvoáókkal a tiszti loorvos fogja közölni.
— A vaaatl auae trend május 1-én nem változott meg A nyári menetrend június l-én lép életbe.
EENYVES
■ DEZSŐ R. T. ^
IX , WTto-tór 7, IV. Koreaakerceg mm S„ ¥11., Károly-körat >., I?., Ilroly.Mrat 11. Budapest rAtvanyossága.
8yap|nMövetoaitálf:
Tiszta mm Mtykiiitt «3.600
Erődet! angol ilimirksliik 07.850 Didi raolánkelinek • . • 1-34.900
m kmtonkiliik:
Koverkoat
C»\'«r» »»<•» t
»1 »•.*««
..... --•"—•123 500
Ki k»<!».<l»\'. ,, j O\'» ZVV)
«.»ke. 110 t«
s :;;r 57.000
l?0 t +
rr. «2.700 45.600
T33.000
vülcsikos roliakBlntk
ha^\'az osztálysorsjáték
május 13-iki
húzásához egy sorsjegyet vásárol. Hivatalos árak; egész 10.000, fél 2 :.000 negyed lO.ÜUO K
Dam ki; n m mm Ím r r BUDAPEST,
D6nKO Delvfl K Andrássy-ut 00 sz.
Rendelését levelezőlapom azonnal kérjük!
KiiMimtloykellékniiagi 08.000
(tartalmaz. I öltönyhöz NZtikséges összes bélésanyagokat) Selyemfényű eredeti angol Birberrykeláék.
Selyem-osttály:
Georgette.......133.000
Grepc de Ctaioe.....180.000
Biiat liberty...... 91.200
lfBrsscly«« —. • 87.400 IjirsielyeB ........83.600
Calikeittiiday, ágy- és aaitalteritok, plké-
«a flanelítakarok nagy választékban. 2. 2\' i, 3 és 3»/* méteres siöTet., lelyea*
Ja aa>6 maradékok meglepő olcsó árban lesznek kiárusítva.
Táiion>osxtAlr:
KliMQWáSZQQ..... 19.000
l\'kelMDWifil...... 22.800
iatiszisitén ..„.^. . . 29.000
fdrerós angii..........22.800
igynenfl-ilafliaut .... 34.000
VasziifiörQIkMk.... 21.850
fiaoellporttrlftk..........15.200
Szirtit,kerti abrosz .. . iso.ooo
laaé-atrtálr:
Mm batiszlek .... 14.250
19.000 19.950 19 800
mrnm::.:r 52.650
SelyeiMszlok«
32.300
Ktmaalok » Kgvjttti émtm ftUtk*« 24 700
Kltdttiri-osstAty.
(Csak a Cafvin-téri áruhárunkban.)
jparijniák ......11.400
fírlizoknii....... 7.600
Szlfliartó múrm ■ • SziBiaríé mosttartonik,::*\'w
s« •
MM\\ kesztyűk • Gyersek nyári triké. Trika reform m nadrág
24 700 20.900 36.100 180.000
(Csak
lói tebéraeal-aastály:
a Cilvin-téri áruházunkban.)
linzett nappali ing ... 54.150
Birazetl nadrág..........45.600
flimzett nadrág kiibiii. . 74 100
Szoknya kombiné azúrral. 93.800
Vászon párnázat.... 66.500
flinzeít tQzövedd .... 29.450
fiyinyörll papiatok • ... 315.400
rérfitebérseal-OHUlf:
(Csak a Lalvm-téri áruhazunkban.)
Férfiing M mellet . . . 95.ooo Szinej zelirlng. 95.000 Hmzü Möing............95.000
Bemó köpper alsiiairti. 55.100
Rövid alsónadrág .... 45.600 Váuin tirtizsebkeiii . . 7.600 Mjin nyakkendő. . . . 12.000
loBfekdé-Mitály:
Csak a Calvin-térí áruházunkban )
Mi aiool tavaszi kaMdk . 399.000
laklis tavaszi kabátik . . 351.000
Bitatcsikos aljak .... 93.000
firenadinbllz......123.500
ipalbliz........133.000
férfi dobira«!*.....722.000
- Tdrréayjaraalat készül ai lakaUaklrflU oépoktaUsrel.
Mégírtuk, hogy az iskolankivüli népoktatás minél szélesebb körben való fejlesztése érdekében törvényjavaslat készül a kultuszminisztériumban. A törvényjavaslat igen szigorú intézkedéseket tartalmaz arra vonatkozólag, ha valamelyik halósági közeg elhanyagolná a népoktatás ügyét Elsőtökön fegyelmi megtorlást helyez kilátásba a javaslat, végső fokon pedig a szolgálatból való elbocsátását \\ Az oktatásra kötelezettek részére pedig mulasztások esetén szigoru pénz és fogházbüntetése^ vannák\'kilátásba helyezve.
- lea leit köirotlea kocsi Budapestre. Egy laptársunk értesülé-e szerint az Allamvasutnak nem áll módjában a Budapest—Zalaegerszeg közötti közvetlen kocsikat beállítani Az ok: nincs elegendő személykocsi
-- Adótartoláiok kaOxatdM. Zalaegerszeg város adó.
hivatala a m kir pénzügyminisztérium 57.962 -VII sz. rendelete alapján figyelmezteti az adózó közönséget, hogy ha adótartozásaikat 1924 május hó végéig bQ nem fizeíik, akkor a fennálló hátralék aranykorona értékben, helyesebben az 1923 évi december hava óta beállott értékcsökkenésnek megfelelő többlettel fog beszedetni. illetőleg behajtatni, továbbá, hogv az állami kölcsönelóleg a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 4Ü napon belül takarékkoronában fizetendő. Ha az adózok állami kölcsöntartozásuknak teljes összegét a fizetési meghagyás kikézbesítésétől számított 10 napon belül befizetik, a befizetett teljes összeg után 5 "o-os térítésben részesülnek, ai^ely összeget levonhatják,
- leaayl aiy ailllárd? Azzal, hogy azt mondjuk, hogy ezer millió, még nem értékeltük eléggé e szám nagyságát. Egy ráérő bécsi tudós az egyik bécsi lapban néhány j>éldával próbálja érzékelni a milliárd fogalmát. A régi magyar-osztrák háborús egykoronásokra még mindenki emlékszik. Ha egy milliárd darab ilyen egy-koronást egymásra fektetnének, 114 kilométer magasság támadna Ezcrmillió darab ilyen egykoronás elszállítására — IUOO tonnáról van szó — 3 tehervonat kellene 3U 30 vagónnal. — Második példa Egész Európa lakossága fél milliárd főnél nem több. az egész földé pedig nem haladja tul a két milliárdot. ~ Harmadik példa: A másodperc az időnek nagyon kis része. Egy milliárd másodperc körülbelül 32 év. Ha a percet vesszük, akkor mondhatjuk, hogy időszámításunk óta (Krisztus születése óta) körülbelül egymilliárd perc ^elt cl. A számolás egymilliárdig szinte lehetetlen; ha valaki másodpercenként két számot ejt ki és ha szakadatlanul számol, lü évre volna szüksége, amig egy milliárdig eljutna.
- ladera rendórldfyw Aneriktbu. A philadelphiai rendőrséget az eddigi revolver és bot mellett még egy különleges készülékkel is ellátják rövidesen, mely könnyfakasztó gázt áraszt. A készülék hívei azt mondják, hogy ezzel a szerszámmal egyetlen rendőr szétoszlathat egy hatalmas tüntető tömeget
X A gazdaközönség bizonnyára örömmel értesül arról, hogy a Magyar Őstermelő R. T, mely az ország legnagyobb agrár-vállalata és amelynek 15 kirendeltsége van az országban, valamint a külföld nagy metropolisaiban mindenütt, a zalaegerszegi kirendeltségét megnagyobbította és üzletkörét gyapjú és takarmány üzlettel kibővítette. A kirendeltség vezetésével Fiirst Sándor és Lüwtnstein Jenő urak bízattak meg, kiknek szakértelme a kirendclség eredményes működését előre biztosítja. 6-9
A tibtrkolétli kötslesö bajalaitéie. A belügyminiszter rendelete értelmében a tuberkulózis bejelentése kötelező az alábbi módon és alább felsorolt esetekben: A bejelentést mindig meg kell tenni ha tüdósorvadásban, gégesorvadásban vagy nyílt mirigy- és csomtuberkulózis-ban szenvedő egyén elhal. A bejelentés kötelező haláleseteken kívül akkor is. ha a betegek lakást változtatnak vagy a lakásból a beteg kórházba vagy egyéb gyógyintézetbe távozik. A bejelentés kőtelező továbbá, ha a nyilt tüdóvés/ben, gégesorvadásban, avagy mirigy- és csonltuberkulózisban szenvedő beteg: a) másokkal együtt sürün lakott helyiségben társait veszélyezteti, b) intézetekben,» internátusokban, szegényházakban árvaházakhan, jienziókban, hotelekben stb. többekkel együtt lakik, együtt étkezik, vagy vendégfogadokban, kávehazakban, étkezőhelyiségekben, élmiszereket tartó üzlethelyiségekben és hasonló rendeltetésű helyeken alkalmazva van s akár közvetve, akár közvetlenül a tuberkulózis terjesztése szempontjából környezetére nézve veszedelmes, c) ha ilyen eset iskolákban fordul elő és pedig akár a tanszemélyzet, akár a tanulók között. Bejelentésre kötelezett a halottkém, a kezelőorvos, illetőleg a beteg háztartásának a feje és a háztulajdonos vagy bérlője. Az. intézeti igazgató, illetőleg gazda vagy vezető, iskolákban, ha van, az iskolaorvos, a tanár, a tanító, a tanítónő. A bejelentést a városi tiszti orvosi hivatalhoz kell intézni, illetve ott kell megtenni. Aki az előirt bejelentési kötelezettséget nem teljesíti, kihágásért büntetésben részesül.
Egy modern alakú
gyermekkocsi
eladó. Kossuth Lajos-utca 13. sz. alatt.
1-3
Zalabér község főutcáján levő
üzleti ház
telj?s üzleti felszereléssel, a?onnal beköltözhető 3 szobás lakással eladó, érdeklődni /lehet RK1SINÖER PÁL állatorvosnál PÁPÁN.
I
1924 május 4.
ZALAVÁRMEGYE 3
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉHZ06Y.
ím
A takarékkorona árfolyama.
A Devizaközpont közli: 100 takarékkorona mai napon egyenlő 126 paplrkoronávai
A qudapesii deviza-központ hivatalos árjegyzései.
Napoleon 302.000, I ont 373.800 Dollár K^I50,-t\'rancia frank »30. Lénnyel márka Márka , l.ira 3820, Un 430, Cseh korona 2505, Dinár I0f>0, Svájci frank J5.IJO, Osztrák korona 120^25, l.eva - , Holland furint 31.900.
Budapesti lerménylelent^s.
Hú/a 322.500, Húza ítiszavidéki) 325.500. Rozs ?»2 5(r.>, Sörárpa 310.000, Takarmányárpa 280.000, Zab 310.000, Tengeri 255.00J, Korpa 220.000, Repce
Köles--, Répa — . Lucerna--, Lóhere — ,
S/énu--, S/alma--.
Zürichben:
Magyar korona 0.0071 25, osztrák korona 00079.25 Inmeia frank :«i \'20, márka , s/.okol 16-40, dinár 699
Zalaegerszegi piaci arak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak: búza 300.000, rozs 270000, írpa zab 260.000,\' tengeri 220.000, burgonya
szarvasmarha —, borjú--, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként; ?*éna «zalma -.
Hirdetési dijak:
J hasábos mílimétersor 200 K, szöveg között 300 K nyilttérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor elóre tize\'cndftk: vidéki hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz :.« b^küldetett_(_
mmm: „ZHHiRMEGTE" lnmiadótánasáB
Sut kantéiért ts Hadáért feUI: KAKAS Á&OSTOl
Alkalmi gépvásárlás!
1. Egy drb. 12-cs HP Hellcr cs Merz kitűnő flzemképes motor 1200 mm. MÁV csépifivel 300 ij. búzáért 3 évi törlesztésre.
2. Kgy drb. teljesen új Patent 8-10 HP Holzsehuch motor egyenrangú Osers és Bauer-félc motorral, hozzá Iegujabb900 mm. Neutschen teljesen új cséplő szisztém Hoffer 3 évi törlesztésre 450 q. búzáért.
3. Egy drb. üzemképes Osers és Bauer motor 900-as Kühne cséplövel 2 évi részletre 280 q. búzáért.
,4. Egy drb. különlevő 8 HP Kalmár és Engel motor 100 q búzáért, egy drb vasrámás 800 mm. cséplő 120 q. búzáért 2 évi részletre.
5. Egy drb. 4-es HP Mayer motor, 680 mm. dupla tisztító garnitúra 100 q. búzáért.
6. Egy drb. 5 HP Osers és Bauer motor 720-as Hoffer és Schranz cséplövel 150 q. búzáért. \'
7. Egy drb. 4 HP Kállai motor 610-es egyszerű tisztitós cséplövel 70 q. búzáért 2 részletre.
8. 2 drb. generátor 20—20 q búzáért meg-kaphatók.
Esetleg cserélni is hajlandó lennék. Hitelképes egyének bővebb felvilágosítást nyerhetnek: El. Só GÉPMŰHELY ZALASZENTGRÓT.
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
6J-o legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norln-bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.
Budapesten azonnal beköltözhető
új családi házak
és telkek
hallatlan olcsó áron
eladók.
Békési R.-T. íftSf«
OK ezer korona párja az eredeti francia gyártmányú.
gyönyörű kivitelű és minüségü tenniszdpőnek. I\'érfi nagyságban 100.000 korona.
4 AA ezer korona párja a valódi lehénbórsiaBdálnak
I W 30- 35 számig. 36 -42 számig 120.000 K.
4 OA ezer korona párja egész finom minőségű és ■ ^ w kivitelű Reítlioffer gyártmányú fehér tlDBill-Clpónok. férfi nagyságban I.VHIOO korona.
Gfermekbórclpók vísszamamaradt egyes párok fekete és barna sziliekben, félárban kaphatók.\'
Bórctpók férfi és nói, ki/árólag elsőrendű gyártmány, rendkívül mérsékelt áron
Baby-cipók csodaszép választékban és kivitelben, külföldről érkeztek
I
Fehér váironeipók férfiak, nők és gyermekek részére különleges faconokban, minőségekben és kivitelekben érkeztek.
Sir és hócipdk most leszállított árakon
SCHÜFER-CÉGNÉL,
Budapest, I. Döbrcntei-tér 4 -<». Telefon: 5—71
Tidikre BUarétellel! Kereskedóknek engedményt
Épület és bútor
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek 123 0
Szalay és Dankovits
épület- és műbutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telep iskolaköz 2. szám. Orményi-utca 7.
Állandó készbutor r aktAri
Adakoztál már Csany László szobrára?
Rendeljen osztály sorsjegyet
GAÉDICKE BANK
Weszvénytársaságnál. Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
1000,000000
egy milliárd korona.
Kérjük itt kivágni, egy levezólapra ragasztani és cimünkic beküldeni.
■c* MEGRENDELÉS *
GaedickeBankRT
Budapest, IV. Kossuth L.-u. II.
Szíveskedjék az úi XII. osztály-sorsjáték I. csztályához küldeni:
drb >/i sorsjegyet á tO.COO K
. »/a á 20.000 K
. >/i . , á 40.000 K
mely összeget a sorsjegy vétele után a küldendő postai befizetőlapon küldöm
ÜGYES FIUK
asztalostanoncnak felvétetnek SZALAY ÉS DANKOVITS
épület- és műbútorasztalosoknál 7—10 ZALAEÜERSZEÜ, ÜRMl-NYl-UTCA 7.
X
Név:
Foglalkozás: Lakhely:
\\ i
HofHerr-Schrantz és Clayton-Shuttleworth
gépgyár képviselete és raktára,
Teudloff-Dittrich
budapesti armatúra és szivattyugyár képviselete és raktára
- Telefon 43.
Gazdasági gépek, kazánfelszerelések, szivattyúk és alkatrészek raktáron vannak, használt cséplőgépek, dinamók motorok kaphatók. Készit gépjavításokat, szivattyú, vízvezeték és villanyvilágítás berendezéseket. Autogén hegeszt törött tárgyakat mindenféle vas, valamint fémanyagból.
IP. magyar királyi
66.000 sorsjegy
Osztálysorsjáték
24.000 nyeremény
sorsjegy
5.0000 K
74
sorsjegy
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
1.000,000.000
egymilliárd korona.
I jutalom I nyeremény
K «00 millió
á K 400 millió
á K 200 millió
á K 100 millió
A K 50 Billió
á K 40 millió
1 nyeremény A K :» A K
2 á K
1 . á K 6 á K
2 á K
30 millió
25 millió
20 millió
15 millió
10 millió
8 millió
5 nyeremény á K 14 á K
A K
31 „ A K 71 , A K 145 A K
6 millió 5 millió 4 millió 3 millió 2 millió 1 millió
xh
sorsjegy
20.000 K
i
sorsjegy
/

ZALAVAR/vèoYE
1924 május 4.

8 minden egyéb
nyomdai munkák
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron
készülnek
»
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ZAl.AEüERSZKÜ
PÁL ás DINIPI^A I
2AUAEGER5ZEQ
TeiEPHONitrO.
"Hoíofi
XenoRota.
Legolcsóbb, szórakozás
ha belép a
„Kultúra\' kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Részletes felvilágosítás.
0
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető. Telefon 131 sz
Hirdessen a Zalavármegyében!
Manar\' kiriíyi
Osilílysirsjitik
a következő caik lálaik kapható számokból
343
13093
40568
44131
45330
5i ess
52791
58273
Deák és dr. Ordódy
bankháztiókja Budapestt va., Andrássy-ut 16.
Hivatalom árak:
Vj—40000 K, \\/t~2C000 K, 10000 K Húzás május 13-án és 15-ón.
Rendeléshez egy levelezőlap is elegendő.
BRÜLL MOR
göztéglagyára Szállít fuvar és waggontételekben téglát, hornyolt-
ZALAEGERSZEG. TELEFON I8l vagy lapos cserepet és gerincet. Jól kiégett
áru. — Mérsékelt á{ak. — Fizetés részletekben , vagy természetben gabonával is teljesíthető.
I Liszt

r,-<>
szükségletét legolcsóbban beszerezheti a Zálacsébi Gőzmalom bizományi lisztraktárában:
özv. Grünbaum Samuné, Zalaegerszeg,
Telefon 105. szám. Eladás nagyban és kicsinyben.
Villanyberendezéseket
szakszerűen, jutányosán — részletfizetésre is — készit
Zalai Műszaki Vállalat Zalaegerszeg, Eötvös-utca 1.
Telefon 133. szám.
156-0
Ifj. Horváth Jenő
i899.: url és női divatárutláza, Zalaegerszeg
^ Fehér és színes mgeß, hálóingek, rövid és hosszú lábravaMk.nűifehérnemüek
Kalapok minden színben, sapkák.
Férfi és női harisnyák, gyermekharisnyák, gyermekzoknik minden színben.
Női, férfi, cérna- és svédkeszlyílk minden színben.
Női és férfi cipők, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilpp cipők
Telefon ;
84 sz.
D. M. C. himzőfonalak,. múselymek és cérnák,, horgolócérnák kölópamutok
és
gyapjufonalak.
STUHLMÜLLER
Elelmiszerkereskedeimi és Hűtőház Részvénytársasás
»«. ZALASZENT IVÁN,.,..
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit
minden mennyiségben.
Központi igazgatóság: budapest, IV. Kálvitistér 7. Telefon József 70-50. rJ Dunántuli gyüjtőtelepek: Zalaegerszeg, Sümeg. Tab, Kóny és Marcali. ; Duna-Tisza közi^gyÖjlő helyek központja: nagykörös Telefon 102. Tiszántúli , „ „ mezőtúr Telefon 39.
\'N\'yoTxii»to\'t Tfthy utórttt Kralt»« A«OHton tacó
ay vayomû»j á ba a Z»l»«Ker8Bog«n% T«l»fon 131- Hr&xxi
11!. éTfolyaa.
Zalaegerszeg, 1924 május 6. Kedd.
Ara 600 Korona.
53. szán.
EGYE
IBSIBLSIK HETEIKÉIT BÁBOKBXOB. ItfllMti« 1 hétapra 7000 kor... ascTtdirr« 21000 ktr.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Sierkeuti: BUBI 8YULA.
Sxerkeutoiéf ti kiadóhivatal: Xalaeiiruee, Srécheayl-Ur S. isáa. Talelon 131.
„Htatek t£r litenbtn, hUzck tfj búiban
Hiszek tfj Ittml firók Igazságban,
Hiszek Mafyaromig feltAwadiOban k*e«.*
Megcsonkították volna-e Magyar* országot, ha 1917-ben elfogadja az Antdnt békeajánlatát T
Az osztrák monarchisták lapja szenzációs diplomáciai okiratot hoz nyilvánosságra arról a békeajánlatról, melyet egy semleges állam ural kodója néhai Károly királyhoz intézett leveléhez mellékelt a háború gyors megszüntetése érdekében. Ez a béke-ajánlat 1917. év őszén jött az ántánttól s élénk bizonyítéka annak, hogy abban az időben még más felfogást tanúsítottak velünk szemben a nyugati hatalmasságok.
Szó szerint közöljük a két okmányt. Az első a semleges hatalom uralkodójának a levele, (annak a mellékletére vonatkozó része), melyhez mellékelve volt a béke-ajánlat. A levél többek kÖ2ölt a következőket mondja : „Bizalmas felhasználásra néhány összefoglalt nézetet csatolok, melyek talán hasznosak lehetnek. Ezen adatok, melyek megküldésével eddig haboztam, az olászországi offenzíva és az orosz és román fegyverszünetek elölt jutottak birtokomba.*4 \' Ehhez a levélhez csatolt melléklet francia eredetiből való szószerinti fordítása :
„Franciaország kívánságára tárgyaltatott az Ausztria-Magyarországgal kötendő különbéke Iránti tárgyalások megindításának kérdése q a továbbiakban a szövetségesek állal már régebben szándékolt közeledés a Monarchiához. — Ez esetben Ausztria-Magyarország jelentékeny politikai és földrajzi természetű előnyökhöz julhatna, különösen Lengyelországban nyerendő befolyás formájában. (Habsburgházi vagy vele szövetséges házból való fejedelem lengyel trónra, a Balkán szláv népei feletti szupremacia, ezen országokban határkiigazitások)
Ezen különbéke hivei állítják, hogy ez az Osztrák-Magyar Monarchiának az uj kor követelményeinek megfelelő oly felújítását jelentené, mely nemcsak Károly király, hanem a szövetségesek törekvéseinek is megfelelne, akik alapjában a kettős Habsburg-Monarchia ellen semmiféle gyűlölettel nem viseltetnek, és egy uj, őrálló éij a Hohhenzollernek gyámkodásától megszabadított Ausztriát szívesen látnának.
Mindent egybevelve egy dunai konföderátió-ról, vagy cg/ független, csak dynastikus kötelékekkel és egy autonom vámterülettel szövetkezett államok föderatiójáról volna szó. Az uj birodalomban minden nemzetiség függetlenségének megvalósítását megtalálná, és egyiknek sem volna a másik felelt sem politikai, sem gazdasági, sem nyelvi tekintetben fölénye.
Fontos egyébként, hogy a dolgok ezen új rendjének kútforrása nem a császár türelme, vagy oktrojált engedménye volna, eredetét egy általa formálisan és kifejezetten elismert és a békeszerződésben formálisan felveendő jogban találná
A szövetségesek sem Ausztria szétdarabolását, sem a Habsburgok eltávolítását nem célozzák, igenis törekednek azonban egy olyan uj Ausztria megteremtésére, mely az uj Európa politikai és morális formáihoz alkalmazkodjék. B Ausztria tehát igy e fentiekben nagy vonásokban vázolt békeokmány szerint a következőkből állana:,
1. A tulajdonképpeni Ausztria, Német-Tirol, Vorarlberg, Stájerország és Karinthia legnagyobb része. Ezek a korona közvetlen területeit (birtokát) képeznék.
2 A császár mint király a Cseh, Magyar, Horvát királyságok és talán Erdély fölött uralkodna.
Ami Triesztet illeti, az esetben, ha Olasz-
ország ezen várost annektálja, Ausztriának a tengerre való kijárását fiúméban kellene megtalálnia. Trieszt ezáltal automatikusan leromlana, a mi azonban tulajdonképpen ugy Olaszországnak, mint Ausztriának Is érdeke ellen van. — E kérdés talán Triesztnek szabad várossá való emelése által vagy pedig olasz vezetés alatt szabad kikötővé való deklarálásával volna megoldható. (Hamburg analógiájára.)
Ha az uj Ausztria végérvényesen felszabadítja magát a porosz körülzárolástól, ugy a szövetségesek egy Habsburg házbeli vagy a Habsburgokéval kivánt jelöltnek a lengyel trónra lépéséhez (bizonnyal hozzájárulnának (például Sixtus Bourbon! herceg, Zita császárnő fivére, ki az ő oldalukon is harcol.)
Egy nagy szövetség egyesítené Wient, Varsót, Prágát, Budapestet, Zágrábot, Bukarestet, Rómát, Párist, Londont, Brüsselt, Madridoi,Washingtont és Lissabont, mely egy oly hatalmat jelentene,
melyben minden nép saját szabad fejlődését megtalálná, és melyben Ausztria minden! nyerhetne.
Beszélnek egy Szeret front melletti offenzíván ról. A gondolat maga az entenle bizonyos köreire mély benyomást tett, éppúgy a Romániában elrendelendő általános választások hire is, melynek célja ott egy ideiglenes kormány megteremtése volna, meiy a néptől kiindult nyomás ürügye alatt s Románia és a központi hatalmak közti különbékét volna hivatva megteremteni. Ezen béke a következő alapokon köttetnék: Dobrudzsa átengedése Bulgáriának, Orsóvá környéke Auszttia által annektáltatnék. Románia nem támasztana nehézségeket Erdély felölt határkiigazitásokkal szemben, a mi Ausztriának előnyös lenne, mert azzal számol, hogy tt esetben a központi hatalmak az orosz Bessz-arábiának Románia által történő annexiója ellen nem emelnének kifogást."
........... H X——WWXKWIWWMXWI*
Kedden reggel már megjelennek a budapesti lapok.
A budapesti nyomdászuk sztrájkja a mai nappal végetéri, miután a tegnapi napon a főnökök és a munkásság között lefolyt tárgyalások eredményre vezettek. A munkások azonnal felveszik a munkát; a sztrájkolók a sztrájk tartaraára bérük 50 százalékát megkapják; a kollektiv szerződés egyelőre érvényét veszti, az új koHqktiv szerződésnek július 15-ig kell életbe
A belügyminiszter az Internáló tábor feloszlatásáról.
Budapestről jelentik : Rakovszky Iván dr. belügyminiszter egy nyilatkozatában a következőket mondotta : Én leszek a legboldogabb, ha az új büntető novella életbelépése után az internáló tábor intézménye véglegesen meg lesz szüntelheíb.
Ismét árad a Duna.
Z Budapestről jelentik: A napok óta tartó esőzések miatt a Duna mellékfolyói és maga a Duna is erősen árad. Óbudán működésbe hozták a szivattyúkat.
Palotát bérelnek ki a pénzügyi főbiztos részére.
Budapestről jelentik: Smith Jeremiás pénzügyi fóbizlos tegnap elfoglalta hivatalát, melynek helyisége egyelőre a pénzügyminisztériumban van. A főbizlos számára egy palotát fognak kibérelni, ott rendezik be Smith hivatali helyiségeit és magánlakását is.
A mi
szerint.
Budapestről jelentik: Az Ébredő Magyarok Egyesülete tegnap délelőtt országos szervezkedő nagygyűlést tartott Budapesten. A gyűlést Eckhard Tibor elnök nyitotta meg. Szerinte a kormány tönkreteszi a keresztény magyarság szabadságjogait.
Társadalmi egyesllletl elnökök ha találkoznak...
Szabadkai jelentés szerint a két legnagyobb ugoszláviai egyesület közölt régen folyó vetél-<edés véres esemény előidézője lett Tovarisevón. Egyik este ugyanis kél legény kihivatla lakásából az utcára Radojcsin Vászát, az Orjuna elnökét Amikor Radojcsin a ház előtt megjelent, a legények egyike, Vasziljev !sza,.a Srnao akcióbizottságának elnöke tőrt rántott elő és Radojcsint mellbcszurta. Radojcsinnak a szivét fúrta át a tőr s nyomban meghalt. A merénylőt „egydöre" letartóztatták.
lépni. A nappali munkások heti 90 ezer, u éjjeli munkások heti 100 ezer korona béremelést kapnak. Ezen kivül a nappali munkások májusban 25 ezer, juniusban 20 ezer, juliusban 25 ezer, augusztusban 20 ezer, az éjjeli munkások pedig májusban -35 ezer korona béremelést kapnak. Holnap, kedden már a reggeli lapok is megjelennek.
Az orosz szovjet nincs rászorulva a külföld segítségére.
Párizsi jelentés szerint a lapok helyreigazító nyilatkozatot közölnek Trockij tifliszi beszédére vonatkozóan. A helyreigazítások szerint Trockij az újságírók előtt kijelentette, hogy tifliszi beszéde tévesen értelmeztelek a világsajtóban, amennyiben ő egyáltalán nem tett h.rcias kijelentéseket. Oroszország békés szándékú a besszarábiai kérdésben addig, amig Bessszarábia saját maga dönihet sorsa felett. Szovjet-Oroszországnak a külföldhöz való viszonyára vonatkozóan pedig kijelentelte Trockij, hogy bár Oroszország kölcsönt kér Angliától, még sincs egyáltalán rászorulva a külföld segítségére. A szovjet barátságban akar .élni a kapitalista államokkal, egyelőre azonban csak azt nem érti, miért akarják a nyugati államok Oroszországot a kommunizmustól eltéríteni, amikor Oroszország sem kívánja a külföldtől, hogy ne legyen burzsoá felfogású (?)
A KANSz. nagygyűlése.
Budapestről jelentik : A KANSz. tegnap országos tagértekezletet tartott Budapesten. Az értekezlet határozati javaslatot fogadott el, melyben a KANSz. aggályait fejezi ki arra az esetre, ht a kormány nem teljesíti a közalkalmazottak ismeretes memorandumában foglalt kérelmeket.
Hllnka András a csehek felvidéki politikájáról.
Kassai jelentés szerint Hlinka András egy újságíró előtt érdekes nyilatkozatot tett a csehek felvidéki politikájáról. A gazdasági helyzet — mondotta többek között Hltnka — napról-napra válságosabb. A szlovenszkói ipart valósággal tervszerűen teszi tönkre a cseh kormány. A politikai perek nagymérvben és igazságtalanabbá folynak, mint a Bánffy-éra idején. A tót érzésű tisztviselőket üldözik, egészen természetes, hogy a tótok szívesen menekülnének hazájukból, de sajnos, az Egyesült Államok is leszállították egyhetedére a bevándorlási kvótát. A munkanélküliség egyre aggasztóbb mérvet ölt. A parlament valóságos Bábel és Csehszlovákia ma úgy gazdasági, mint politikai tekintetben elrontott mása a néhai Ausztriának.
\\
2
* köx«géisséflHfly érdekében.
Nem épeiv gusztusos öltözékbeu, nem is tisztának mondható edényekkel jön egy inkább rokkantnak látszó nénike az e^yik legforgalmasabb utcasarok felé. Leleszi sátorfáját, szedegeti félig szennyes, félig kopott kosarából a friss péksüteményt, félig mosdatlan kezével elrendezgeti a piszkos papíron azokat, s várja a fogyasztó-vásárlót. Közben azonban megjelenik az ulcasepró s a széltói még ott hagyott port tuskós seprűjével a járdáról az utca felé hajtja, annak legnagyobb részét a frissen kirázott péksütemények foeják fel. Nemsokára azután jönnek a templomból a reggeli áitatos-ságukat elvégzett iskolásfiuk s mohón vásárolják a most már fertőzött eledelt. Oyanutlanul veszik magukhoz a legveszedelmesebb betegségnek csiráját s viszik szét mindenfelé.
Ez a kép naponta megismétlődik Zalaegerszegen nemcsak egyik utcasarkon, de széltében-h06szában, ahol csak élelmiszert árusítanak.
Legszomorúbb pedig a jelenetben az, hogy legtöbbször a rendőr szemeláttára történik, akiknek pedig igen kényes érzékük szokott lenni a tisztaság iránt.
Ugy tudom, Zalaegerszegnek van egy régi szabályrendelete, hogy élelmiszert csak letakart, portól, szennytől védett helyen szabad árusítani; van arról is rendelkezés, >legalább a régibb időkben volt, hogy az utcai járdák seprés előtt felöntözendók. Hát végre kell ezeket hajtani nemcsak itt-ott, hanem kivétel nélkül mindenütt. Ha pedig nem volna ilyen rendelet, hát sürgősen kell ilyent alkotni.
Hiába sopánkodunk azon, hogy *mindeq második ember\'tüdővészben pusztul el. Hiába rendezünk be drága pénzen szanatóriumot, tüdőbeteg gondozót s tudom is én még mi mindent, hiába tanítjuk az iskolákban az egészségtant, de hiába járunk a templomba imádkozni is, hogy az Isten óvjon minket a Járványos betegségtől, ha mi magunk terjesztjük azt akár ttfdatlanságból, akár nemtörődömségből.
Kérjük az illetékeseket, szíveskedjenek ezt a leheletlen állapotot megszüntetni.
Rendeljék el, hogy élelmiszer árusítással csak feltétlenül tiszta kézzel, betegségtől mentes, s tisztán öltözött egyén foglalkozhasson. Élelmiszerrel rakott edények az utcán nyitva ne hordassanak, hanem azokat a por elől jól el kell zárni. Különösen olyan élelmiszerek árusítását és szállítását kellene ellenőrizni, amit fogyasztás előtt nem lehet megmosni. Vigyázzanak arra, hogy a poros járdát seprés előtt öntözzék fel, mert ezzel igen sok bacillust kötnek le, ami egyébként a levegőbe kerülne.
Adófizetők tanácsadója.
Milyen adókat kell fizetni májusban?
Áprilisban mint az új évnegyed clsft hónapjában esedékesek vo\'tak az egyenesadók Ezek közül elsősorban: a faJdadó az évnegyed bármely napján, tehát/junius 30-ig fizethető Ez lesz különben af utolsó buzaértékben fizetett földadő, mert az ayáókat a szanálási törvény értelmében aranykoronában állapítják meg.
üizadót május 15-ig lehet {izetni a multévi alapon A fizetés elmulasztása esetén a késedelem minden megkezdett hónapjára 10 százalékos adópótlékot kell fizetni. A házadót a a bérjövedelemnek időközi emelkedése sem érinti, az engedélyezett 100 százalékos lakbéremelés után tehát adót nem vethetnek lei és igy sjabb házbérvallomást nem kell tenni
Az általános keresetiadó május 15-ig fizetendő a most megállapított adókirovásN szerint.
A társulatiadót szintén május hó 15-ig kell befizetni. A társulatiadó atá eső részvény-ársaságok és más váfíalatok a zárszámadásokat óváhagyó közgyűlést követő 30 nap alatt köte-esek adóvallomást tenni. Az adóbevallást azonban legkésőbb június 30-ig bezárólag be kell terjeszteni az illetékes pénzü^yi^azgatósághoz.
A jövedelem- és vagyonadó fejében 1924-re az 1923 évi adónak megfelelő negyedévi össz-szeget kell fizetni május hó 15-ie. Készpénz helyett saját jegyzésű nostrifikált háborús államadóssági címletekkel (hadikölcsön, pénztárjegy) is lehet fizetni. A késedelmes fizetőre itt szintén tiz százalékos adópótlékoV rónak ki a késedelem minden megkezdett hónapba trtán.
ZALAVARMEGYE
hírek.
••••
AKTUÁLIS RIGMUSOK.
Oyomor és agy!/Egyikben étel, másikban\'.gondolat,
Keltő közül vajjjbn melyik a fontosabb? — E kérdésre imÚfi a felelet:
Színészek látogatták meg Egerszeget.
Két hónapig operettben, drámában duskálunk,
Tiz hónapig meg - felkopik az állunk.
Sajnos, ez lehet, de milyen furcsa lenne,
Ha valaki egész évben, csak két hónapig enne?
KADY.
— Eljegyzés. Pereszlegi Mancika, Ják és Hegyi Oyörgy, Zalaegerszeg jegyesek.-
— Halálozás. Egy házasbükki Dervarics Ákosné, szül csengei Háczky Valéria, 39 éves korában, tegnap délelőtt Balatonfüreden elhunyt. Temetése holnap, kedden, délután 5 órakor lesz Ormándlakon.
— Zala vármegye lakásügyi kormánybiztosságának székhelye az új lakásrendelet értelmében nem Kaposvár, hanem Székesfehérvár.
— Az Idó. Az Idójárástani Intézet jelentése szerint változó, hövös idő várható, helyenként esővel.
— A sümegi főreáliskola kibővítési munkálatait pénteken megkezdték. Az építkezést a község házilag eszközli. Az építkezés vezetését nvolc pályázó közül Freller Jenő tapolcai építészre bízták.
— A Kereskedő Ijjak önképző Egylete tegnap rendezte meg etsó műsoros délutánját. Az egyesület helyiségét teljesen megtöltötték az érdeklődők. Kardos Jenő dr. elnök megnyitója után Kemény Árpád adott elő teljes átérzéssel egy Ady költeményt, majd az egyesület zenekara néhány szépen előadott zeneszámmal szerepelt, melyeket a rövid tanulás ellenére is precízen adott elő. Nemes György szavalt két költeményt érzéssel, hatásosan, utána Horváth Géza énekelt néhány szép magyar dalt. A műsor után nagyon jó hangulatban maradt együtt a közönség és kedélyesen elszórakoztak az esti órákig.
— Hírek a megyéből. A Ibahtonarácsi harangra Tószegi F. Emil földbirtokos egy millió koronát adományozott. — A balatonfüredi Iparosok Dalkörének műkedvelő gárdája tegnap nagy sikerrel adta elő a »Kölcsönkért feleség" elmú bohózatot. — Kővágóőrs község járdát fog építeni Erre a célra már 3 és fél vágón bazaltja van a községnek, -r- Hegedűs György dr, Letenye képviselője, tegnap beszámolót tartolt Letenyén. Útjára elkísérték: Vass József népjóléti miniszter, Huszár Károly, Bozsík, Pál, Bartos János és Homonnay Tivadar képviselők.
— Az áprilisi drágulás. A drágulás április hóban 2 74 százalékot tett ki. Az előző hónaphoz képest a drágulás alig mutat emelkedést.
— Az 1924 évi ebadó kivetési lajstromok 1924 évi május hó 1-től kézdve 8 napi közszemlére a városi adóhivatalnál, a hivatalos órák alatt az érdekeltek áltál megtekinthetők.
— A szabadrendelkezési jogot kiterjesztették mindazokra a községekre, amelyeknek lakossága tízezernél kevesebb. Ennek következtében a tízezernél kevesebb lakójú községekben a lakások szabadon bérbeadhatók és a bérek szabadon állapithatók meg.
— Június 30-án megszűnik a hatOságl llsztellátás. Mint már megírtuk, a kormány a hatósági iisztellátás megszüntését vette tervbe. Erre vonatkozólag a minisztertanács úgy határozott, hogy június 30-ával szünik^neg a hatósági lisztellátás. A lisztellátás megszűnéséről és az ezzel kapcsolatos elszámolások megejtéséről intézkedő kormányrendeletet már kézhez is kapták a közigazgatási hatóságok, amelyek a. közélelmezés és hatósági lisztellátás ügyeit intézték. A kormány rendelete szerint tehát június 30-án a hatósági lisztellátás megszüntetésével az utolsó intézmény is megszűnik, amelyet a háború alatti kényszerhelyzet a közélelmezés biztosítására irt elő.
— Németújvár üzenete. Május elsején az osztrák megszállás alatt lévő Némelujvárról felvirágozva és felgalyazva érkezett be a vonat a körmendi állomásra. A mozdony elején, a virágok közöl, egy fehér kartonlap volt, amelyen ott állott a megszállott Némelújvár májusi üzenete: »Éljen Magyarországi" •
1924 május 6.
— A májusi lakbér kiszámítása. Több olvasónk kívánságára egy lakásbér kiszámítási példát közlünk: Ha egy lakásnál az 1917. évi lakbér 320 K volt, akkor a májusi negyedre eső bér 80 K. Ennek a 80 K-nak, mely a rendelet szerint aranykoronás bérnek tekintendő, kiszámítjuk a 7 százalékát, ami 5 60 aranykoronát tesz ki. Ez a tiszta bér. Az aranykorona megállapított árfolyamával, 16.000 K-val beszorozva, ez kitesz 89 600 K-t. Ez a májusi negyedre járó tiszta lakbér, mely után 25 százalékos kincstári haszonrészesedést számítunk, ami 22.400 K-t ad ki. Ezenkívül a 80 arártf-koronából számítunk Zalaegerszegen 2 százalékos közüzemi járulékot, ami 1.60 aranykorona« vagyis 25.600 papírkorona (ha az 1.60 aranykoronát 16.000-el megszorozzuk). Már most: ha a 89.600, a 22.400 és a 25.600 koronát összegezzük: fizetendő összesen 137.000 papírkorona.
— A Csány szoborbizottság május 7-én, szerdán, délután 4 órakor a polgármesteri irodában értekezletet tart, melyre a tagokat tisztelettel meghívja Dr. Thassy Gábor alelnök. A vidéki tagoknak csak ez szotgál meghívóul.
— A közvetlen telefonvonal ügye. Mint ismeretes, Zalaegerszeg és Budapest között közvetlen telefonvonalat fognak beállítani. Mint most értesülünk, a közvetlen telefonvonal beállítása a napokban megtörténik.
— Műkedvelő előadás Botfán. Szépen sikerült előadást tartott a botfai Levente-egyesület Rott Nándor dr. veszprémi püspök tiszteletére. Szinre került a Oyimesi vadvirág. Az előadás, amely felett a főpásztor és kisérete a legnagyobb elismerését fejezte ki, mindenben dicséretére válik a botfai Leventéknek. Csak a legnagyobb elismerés hangján szólhatunk á szereplőkről, a színdarab rendezőjéről Kollarits Ferencnéről, nemkülönben a diszletek hozzáértő festőjéről Kollarits Ferenc tanitó, az egyesület elnökéről.
— Zalavármegye Népművelési Bizottságé
felkéri mindazokat, akik a folyó tanévben bármiféle népművelési munkálatokat szerveztek, hogy annak működéséről beszámoló jelentésüket legkésőbb május hó 20-ig tegyék meg, hogy az államsegélyt megküldhessük és községének művelődéstörténeti adatait feljegyezhessük. E beszámoló Jelentés szükséges azért is, mert a folyamatban lévő népművelési törvény megjelenése után a népművelési munkálatok e beszámoló jelenlések alapján lesznek a jövő tanévben megszervezve. Népművelési Titkárság.
— Amerikában eltörölték e fogadások elkelmável szokásos elnöki kézfogást. A
„Chicago Tribüné" jelenti Washingtonból: Hafflin szenátor szemrehányást tett Coolidge elnöknek amiatt, hogy eltörölte a fogadásoak alkalmával szokásos kézfogást, ami az amerikai polgárnak kiváltságát jelenti. Coolidge elnök, válaszában kijelentette, hogy erejét olyan ügyek\' számára akarja fenntartani, amelyek a nemzet számára fontosabbak. Mint a végrehajtó hatalom -fejének, teljes energiájára van szüksége, hogy Amerika jólétét megóvja és az olaibotr4§yok bűnöseit kézre kerítse. Mint a iap értesül, az elnök az újévi fogadás alkalmával jutott arra az elhatározásra, hogy a kézfogást beszünteti, mert újév után úgy ő, mint felesége napokig betege volt a tulerőltetésnek.
— Két papagályra hagyta e vagyonát. Egy Oeorge Hart nevű amerikai, aki 1921-ben halt meg, végrendeletében semmiről és senkiről sem emlékezett meg, csak két kedvenc papagályáról. Végrendeletében kikötötte, hogy a két papagályt az Állatvédő Egyesület vegye gondozásába s ne válasszák el a két állatot sose egymástól s a lehető legjobb gondozásban részesítsék. Az elhunyt erre a célra hagyta vagyonának legnagyobb részét. A rokonok most pert indítottak a végrendelet ellen s az eset a törvényszék elé került.
— Keszthelyi hírek. A Csornai Premontrei Diákszövetség keszthelyi osztálya megalakult. — A balatoni halászat május elsején megkezdődött. — Huszár Pál dr., az új keszthelyi főszolgabíró átvette hivatala vezetését. — Marton Lajos keszthelyi állampénztárt főtanácsost Dunaföldvárra helyezte át a pénzügyminiszter. — Megalakult Keszthelyen a »Credo", a katolikus férfiak egyesülete. Egyházi elnök Slefaits Aladár apátplébános, világi elnök Reischl Imre lett.
1924 május 6.
ZALAVÁRMEGYE 3
— A vayonváltság búza árát a pénzügyminiszter a kereskedelmi miniszterrel egyetértőleg, május hóra métermázsánként 314 ezer koronában állapította meg.
~ Béremelést éta munkaidő leszállításit
követelik a szombathelyi sztrájkoló fa-, festő-és építő munkások. Az egyeztető tárgyalásokat az iparhatóság végzi; az első tárgyalás már meg volt. A munkaadók addig nem hajlandók a béremelésről tárgyalni, amig a munkások a munkaidő megrövidítésére vonatkozó kívánságukat el nem ejtik.
— Kofák egymás között. Egyik kofa: Hallotta szomszéd, hogy a Rézi néni megmérgezte magát? Másik kofa: Biztosan a saját nyelvébe harapott.
\' — Felhőszakadás négy halottsl. Gyöngyösről irják: Oyöngyös vidékén a minap felhő^ szakadás volt, amely nagy károkat okozott a környéken. A hegyekről hirtelen lefolyó ^íz-tömegek behatoltak Gyöngyöspata, Nagyrév^ Apcz községekbe és a házakból magukkal ragadtak mindent, ami utjukba esett. Gyöngyöspatán eddig 4 halottja van a viharnak. — Nagyrév határában igen nagy az okozott kár. Az utcákat elöntő viz bútorokat és elpusztult állatokat sodort magával. Az egész vidék a pusztulás képét mutatja.
— Agyonnyomta s hordó. Tapolcáról irják: Monostorapátiban Takács lózsef ottani kereskedőnek egy 8 akós hordóját eresztették le a munkások a pincébe. A 25 fokú meredek lépcsőn a hördó legurult és Fekete Imre munkást maga alá temette. A szerencsétlen ember szörnyethalt.
tuti—•iiaa. Az olasz király elismeréssel nyilat* kojott a velencei magyar kiállításról. — A
kormány elismerte a görög köztársaságot. — Berlinben a szocialisták és a kommunisták között véres verekedések voltak. — A nemzetgyűlés tüdővészelleni akcíóia 3S1 millió koronát jövedelmezett — A szénárakat fel-szabadittották. - A budai Várszínház pártolás hiányában beszüntette előadásait — Raffersberg Irma gázmérgezés áldozta lett; Oreskovics Bogumilné még mindig letartóztatásban van.
— Baj van az aprópénzzel. Ugy látszik a pénzzel mindig baj van. A pénzkonrádok most azt találták ki, hogy az aprópénzzel »valami" fesz. A 20 és 10 koronásokat, pár napja nem fogadják el. Hogy miért, azt a konrádok jobban meg tudnák mondani.
x A gazdaközönség bizonnyára örömmel értesül arról, hogy a Magyar őstermelő R. T., mely az ország legnagyobb« agrár-vállalata és amelynek 15 kirendeltsége van az országban, valamint a külföld nagy metropolisaiban mindenütt, a zalaegerszegi kirendeltségét megnagyobbította és üzletkörét gyapjú és takarmány üzlettel kibővítette. A kirendeltség vezetésével Fürst Sándor és Löwensteln Jenő urak bízattak meg, kiknek szakértelme a kirendelség eredményes működését előre biztosítja. 7—9
sport.
• M.
A vasárnapi labdarugó mérkőzések eredményei.
Budapesten: Magyarország-Ausztria 2:2(1:0). Bécsben: Bécs II. osztályú—Budapest II. osztályú 4 :0 (2 :0). Szombathelyen: ETO—Vasutas 2:0 (0:0.) Sopronban: SzAK-SVAC 3:0. Győrben: Dunántuli Atlétikai Club-Nagykanizsai Torna Egylet 0:0
Tehetségéhez mérten mindenki jegyezzen Magyar Nemzeti Bank részvényt I
Tii
il a bécsi
kommunisták.
Bécsi jelentés szerint a bécsi kommunisták a magyar követség előtt tüntetést akartak rendezni. A rendőrség i csoportot feloszlatta. Két kommunistát előállítottak.
Oláhországban.
Kolozsvári jelenlés szerint a bukaresti személyvonat alatt tegnap összeomlott a Szereth-folyón épült hid. A szerencsétlenség áldozatainak \' számát még nem állapították meg. Barbosi állomásnál pedig két mozdony ülközölt össze. A mozdonyok személyzete életét vesztette.
szInhAz és mozi.
• eee
Színház Zalaegerszegen.
Kmetty Lajos színigazgató társulata szombaton mutatkozott be a zalaegerszegi közönségnek a „Pompadour" előadásával. Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a közönséget kellemesen lepte meg a darab kiállítása, a diszlelek és a szép, vidéki társulatoknál ritkán látott ruhák. Maga a nagy és mély színpad is kellemesen hatott. Az előadás simán pergett le. A darab főerősségei Török lla a temperamentumos, kiválóan széphangu koloraturprimadonna (akinek ruhái szenzációsak voltak), Rózsay Russy, a szubretlprimadonna, Pázmándy Károly (a rendőrminiszter) és Gáspár Miklós (Calicot) voltak. Kisebb szerepeikben kitűntek: Jenőfi Jenő, Stella Gida és Percei Olga. Vasárnap délután a .Falu rossza" ment,\' vasárnap este a Pompadourt ismételték meg nagy sikerrel. A színtársulat megérdemli a közönség leg-nagyobbmértékü pártfogását.
\\ Műsor:
) Hétfőn: Trónörökös. Vajda Ernő drámája. x Kedden : Aranymadár. Zetkovilz Béla operettje.
Szerdán: Aranylakodalom. Történelmi színmű 7 képben
Csütörtökön : Bajadér. Kálmán Imre óperettje.
Rádió hírek.
A huszadik század új csodája, a drófnélküli telefon (rádió) rohamlépésekben hódítja meg a világot. Olvasóinkat is bizonyára érdeklik az új csodára vonatkozó hírek. Mai számunkban új rovatot nyitunk meg, a .Rádió hírek" rovatot, amelyben a rádióra vonatkozó hireket és eseményeket fogjuk közölni.
Drótnélküli közgazdasági szolgálat és a drótnélküli telefonhírmondó. Arra a sokoldalról felvetett kérdésre, hogy a drótnélküli telefonhírmondónál engedélyezett készülékek (260-tól 700 m. hullámhossz) alkalmasak-e a drótnélküli közgazdasági szolgálat (4000 m. hullámhossz) jeleinek felvételére, tagadóan kell válaszolnunk. Ennek a szolgálatnak a felfogása más felvevőkészülékekkel tilos és egyébként is a telefonhírmondó általában használatban levő készülékeivel technikailag is lehetetlen.
Rádió a föld körül. A Jáva szigetén levő malabázi nagy szikratávíró állomás most minden este táviratot \\ küld a Holland-Nyugatindiában fekvő Ciurscsoba. Ez annál figyelemreméltóbb, mert Ciurscsot MMabáztól 176 hosszúsági fok választja el, ugy hogy ezek a helyek épen a földgömb ellenkező pontjain feküsznek. Ciurscso a táviratokat nagyon jól megérti, de nem tud Malabázzal közvetlen érintkezni, mert a leadóállomás nem elég teljesitőképes.
Drótnélküli telefon Brltt Délafrlkában. A
britt-délafrikai kikötök és vasutak igazgatósága a johannisburgi igazgatósági főépületből drótnélküli telefonhangversenyek leadásával kísérletezik. Ezeket a hangversenyeket az Unió minden részében hallották, de nagyon különböző hangerősségü volt, aminek oka legnagyobbrészt ezeknek a diótnélküli telefon szempontiából elhanyagolt gyarmatoknak meg nem felelő készülékeiben rejlett. így például ezeket a kísérleti hangversenyeket Fokvárosban csak igen kevés állomáson lehetett egészen jól hallani, mig más, az ország távolabb fekvő részében levő városokban a heves légköri zavarok ellenére is igen jól lehetett hallani, sőt hangosan beszélő készülékbe belekapcsolva egész hangversenyterem hallgatta.
Drótnélküli hírszolgálat Anglia és Amerlks között. Egymásnak ellentmondó jelentések érkeznek azokról a kísérletekről, melyeket néhány nap előtt Angliában leadott drótnélküli jelzések Amerikában való felvételére szolgálnak. Az egyedüli felvevöállomás, mely a leadott program egyrészét kifogástalanul felvette, a newyorki Broadcast Radis ujiág volt, de ennek a felvételét is erősen befolyásolták a légköri zavarok és a Hudsonon gyakorlatozó hadihajók szikrajelzései. A Missziszipitöl keletre is néhány városban egészen jól leheted hallani a londoni zenekar hangversenyét.
KÖZ6AZDASÍ6 ÉS PÉHZOGY.
V seea
A takarékkorona árfolyama.
A Devízaközpont közli: 100 takarékkorona mai napon egyenlő 126 paplrkoronával.
A budapesti devlza kfizpont hivatalos ir|efyzésel.
Napoleon 302.000, Pont 373.800 Dollár 85I5Ó, Francia frank 5530, Lengyel márka Márka —, Líra 3820, Leü 430, Cseh korona 2505, Dinár 1060, Svájd frank 15.t30, Osztrák korona 12025, Léva —, Holland forint 31.900.
i
Budapesti tarményjalantés.
Buta/322.500, Búza (tiszavidéki) 325.500, Rozs 21*2.500; Sörárpa 310.000, takarmányárpa 280.000, Zab 310.000, Tengeri 255.00J, Korpa 220.000, Repce -,
Köles--, Répa--, Lucerna--, Lóhere —,
Széria--, Szalma--.
ZUrichban:
Magyar korona 0.0067 50, osztrák korona 00079.25 Francia frank 36 20, márka szokol 1640, dinár 6*99
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak: búza 300.000, rozs 275.000, árpa -, zab 265.000, tengeri 230.000, burgonya
--, szarvasmarha--, borjú —, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma —.
Hirdetési dijak:
I hasábos millmétersor 200 K, szöveg között 300 K nyilttérben 500 K. A hirdetési díjak mindenkor etürt fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csak akkor vételnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz is beküldetctt.
Lijtolaliiits: „ZlLililREGIE" lukiilétlrmli
SwrkMitéiért és kiadásért (elei: KAKAS ÍS08T0I
Ha azt akarja,
Hobvló éif est legyen
a ruhája,
Borza Elek
urlszabónál
csináltassa, Rákóczi-út 19.
í-o__"
OC ezer korona párja az eredeti francia gyártmányú, O^ gyönyörű kivitelű és minüségü tenníszdpőnek. Férfi nagyságban 100.000 korona.
4 A A czcr korona Pária a valódi tekéaMrmadáüuk IVW 30-35 számig. 36-42 számig 120.000 K.
<|A ezer korona párja egész finom minőségű és I «V kivitelű Reithoffer gyártmányú («kér Uulss-cipJnet Férfi nagyságban 150-000 korona.
GytratkMrtirik visszamamaradt egyes párok fekete és
barna színekben, félárban kaphatók.
MreiHk férfi ós női, kizárólag elsőrendű gyártmány, rendkívül mérsékelt áron
laky-dfék csodaszép választékban és kivitelben, külföldről érkeztek.
Fehér Támielflk férfiak, nők és gyermekek részére
különleges faconokbaa minőségekben és kivitelekben érkeztek.
Bár éa kéetfék most leszállított árakon.
SCHÜFER-CÉ GNÉL,
Budapest, I Döbrentei-tér 5-6. Telefon: 5-71.
Tldékre itáirétiUill Ksruktdikaek eoieUéayl
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
64-0
legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Tő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norin-bergi és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.

ZALAVÁRMEGYE

1924 május 6.
f PÁIL és DIPfl©l©A
> minden egyéb
nyomdai munkák
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron
készülnek
*
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ZALAEGERSZEG
II
* 11 reLEPHON:170
25AUA&GER5ZEQ
TCLEPHOKirO.
7 Legolcsóbb szórakozás
ha belép a
„Kultúra1 kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Részletes lelvilágositá»
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető. Telefon 131 tz.
angol uri szabó ZALAEGERSZEG
Kossuth Lajos-u. 4.
15-28
Erdeti angol és a legfinomabb gyapjúszövet különlegesnek nagy raktára.
Olcsó árak I Ponlos kiszolgálási
Épület és butor

munkát a legkényesebb igényeknek megfelelüleg készítenek 123 0
Szalay és Dankovits
épület- és műbutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG \' »megmunkáló telep iskolaköz 2. szám. Űrményi-utca 7.
Állandó készbutor raktári
i
BRÜLL MOR
gőztéglagyára Szállft fuvar és waggontételekben téglát, hornyolt-
ZALAEGERSZEG. TELEFON 181 vagy lapos cserepet és gerincet. Jól kiégett
áru. — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben ^ ^ vagy természetben gabonával is teljesíthető.
2-3
PQygg p|u\'KIZa>abérközségíöu,cAíánlevö
asztalostanoncnak felvétetnek j ^Jj J | ^ ^Jj 2
SZALAY E S DANKOVITS I teljes üzleti felszereléssel. a?onnal beköltözhető épület- és műbútorasztalosoknál 8-10 I 3 szobás lakással eladó. £rdeklődni lehel ZALAEGERSZEG, ORMÉNYI-UTCA 7. IREISINGFR PÁL állatorvosnál PÁPÁN
Villanyberendezéseket
szakszerűen, jutányosán — részletfizetésre is — készít
Zalai Műszaki Vállalat Zalaegerszeg, Eötvös-utca 1.
Telefon 133. szám.
157—0
Ifi. Horváth Jenő
Alapítva
Telefon;
nidunvd. • » m» ■» , , « r m t iciciun,
1899. yri es roi divaíaruhaza, Zalaegerszeg **sz.
Fehér cs színes ingek, hálóingek, rövid és hosszu lábravalók, nóifehérnemüek
Kalapok minden színben, sapkák.
Férfi és női harisnyák, gyermekharisnyák, gyermekzoknik minden színben.
Női, férfi, cérna- és svédkesztytlk minden színben.
Női és férfi cipők, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilop cipők
D. M. C. himzőfonalak,. möselymek és cérnák* horgolócérnák kötőpamutok és
gyapjufonalak.
STUHLMÖLLER
Élelmiszerkereskedelmi és Hűtőház Részvénytársaság
ZALASZENTIVÁN

fiókja :
Telefon : 6.
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit

minden mennyiségben.
Központi igazgatóság: budapest, IV. Kálvin-tér 7. Telefon József 70-50.
Dunántuibgyüjtőtelepek: Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali. Duna-Tisza közi gyűjtő helyek központja: nagykörös Telefon 102. Tiszántuti „ „ „ mezőtúr Telefon 39.
Nyomó tott T»h.y B. utód® ICalcaM Agonton te. ôuy v nyoma^ábun ZaJaei<orHBouon. Tel*foii 131. ""¿na
i
Ara 600 korona.
111. évfolyam. Ealaegerszeg, 1924 május 9. Péntek 54. szá«, ^
RE6IELKI1K HETEHRÍIT BABOHSZOÜ. BUfiietéi 1 hónapra 7000 kor., nemedén-e 21000 kor.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Szerkeszti: HDD» OYULS.
Szerkeaxtoiég ét kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Szécheayl.tér 5. sián. Telelen 131. isáa
„Minek fn literiben, hiszek egy hazában Hiszek egy Itteni őrök igaztágban, Hiszek Magyarország feltámadásában Ámen."
Rendelet az adók aranyértékben való elszámolásáról.
Az államháztartás egyensúlyának helyreállításáról szóló (Örvényben nyert felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter április 25-én kelt körrendeletével elrendelte, hogy a jövedelem- és vagyonadókat, a társulati adót, az általános kereseti adót, az ezen adók, valamint a földadó után járó helyhatósági adókat január l-töl, a földadót pedig julius l-töl aranykorona értékben vessék ki.
Ezen közszolgáltatások 1924. évi előírásaira az 1924 évi január elseje óta teljesített, illetve teljesítendő befizetéseknek aranykorona értékre való átszámításának kulcsát a pénzügyminiszter a következőképpen állapította meg: Egy-egy áranvkofóna értéknek számítandó: az 1924. januárban\'teljesített befizetésből minden 6500 papírkorona, a februárban teljesített befizetésből minden 7003 papírkorona,, a márciusban teljesített befizetésből minden P3.000 papírkorona, az áprilisban teljesített befizetésből minden 16.000 papírkorona, a következő hónapokra használandó átszámítási kulcsot mindig előzetesen fogja a pénzügyminiszter megállapítani.
Az 1924. évet megelőző időből származó papirkoronában kivetett összes adótartozásuk — tekintet nélkül arra, hogy azok mely adónemből származnak — (>500 koronás^ alapon számitandók át aranykorona értékre s ez értékben tarlandók nyilván s e \'tartozások 1924 junius végéig — tekintet nélkül a befizetés havára — ugyancsak 0500 koronás al.ipon egyenlíthetők ki. E szerint az, ki 1924. évet megelőző időből származó adóit 1924. év junius hó végéig kiegyenlíti, az aranykoronára való áttérésből kifolyólag ujabb tehertől szabadul.
Az 1924-ben befizetett Összegeknek az 1924. évet megelőző időkből származó tartozásokat meghaladó részei, úgyszintén az 1924. évre eső tartozásokra teljesített befizetések ellenben, már a befizetés havára megállapított kulcs mellett számolandók cl
Antdnnyiben az adóköteles 1924. évit megelőző (hátralékokat bármely oknál fogva 1924. junius\\égéig nem egyenlíti ki, a 0500 koronás alapyjwiszámilotl összes iiátralékok a befizetés hónapjára megállapítandó aranykorona értéknek megfelelő papirkoronában lesznek befizetendök. Azoknak az adózóknak tehát, kiknek az 1924. évet megelőzd időkből származó adótartozásuk van, érdekükben áll, hogy ezt az adótartozásukat 1924. junius 30-ig megfizessék.
A kisantant felbomlása előtt.
A bcsszarábiai kérdés válság elé viszi a kis-antantot, mert Románia céltalannak tart olyan szövetséget, amely a legnagyobb veszedelem idején csődöt mond. Már pedig sem Csehország, sem pedig Jugoszlávia nem hajlandó támogatni Romániát egyetlen katonával sem, ha Besszarábia miatt fegyveres elintézésre kerül a sor. Benes a maga külön orosz politikáját látja veszélyeztetve Románia magatartása miatt és éppen ezért a legellénségesebb indulattal nézi a bukaresti kormány politikáját, mely olyan veszedelmes helyzetet teremtett Oroszországgal szemben.
v-
Kutatnak IV. Ivén orosz cár könyvtára után.
Moszkvai jelentés szerint a szovjet kutatásokat rendez a Kreml földalalti üregeiben, ahol állítólag IV. vagy Rettenetes Iván orosz cár könyvtára van elrejtve. A kutatásokat Steleczky, a híres orosz régész végzi.
Éjjel nem fognak közlekedni a vonatok?
Budapestről jelentik: Az egyik reggeli lap irja : Az állani gazdasági életének talpraállitása során szanálják .az államvasutak helyzetét is. Erre nézve a MÁV. részletes tervet dolgozott ki. A terv szerint a forgatnia! feltétlenül csökkenteni kell, mert sokkal több vonat Jár, mint amennyire tényleg szükség van. (?!) Éppen azért elhatározták, hogy -- svájci mintára — Magyar-
országon is csak nappal fognak közlekedni a vonatok, éjszaka csak a nemzetközi express vonatjáratok közlekednek, amennyiben a menetrend szerint éjszaka haladnak át az ország területén. Úgy tervezik, hogy a legtöbb vonalpn egy, legfeljebb két vonatpár fog közlekedni. .
A MÁV. igazgatósága ezzel szemben kijelentette, hogy nem lesz üzemredukció.

Magyarország belép a klsántántbat
Prágai jelentés szerint Rómában azzal számolnak, hogy a Üenessei folytatuti targyalások során sikerülni fog több európai kérdés megoldása, mint pl. a magyar kérdésé is. E kérdési megoldásának folyománya lehelne Magyarország belépése a kisánlántba
Rádió rendeletet adnak ki.
Budapestről jelentik: A kormány rövidesen kíbocsájfja a rádió rcndelciet. A rádióval később a törvényhozás is foglalkozik, fippugy, mint a távíró és a tolefon, a rádió is állami monopólium lesz. }
HunkanélkUli magánalkalmazottak.
Budapesti jelentés szerint a fővárosban hatezer magántisztviselő és négyezer kereskedelmi alkalmazott van munka nélkiil.
Június elsején élctbeléptetik a vasúton az aranytarifáit
Budapestről jelentik: A MÁV. igazgatósága az Összes viteldíjakat június elsején aranyparitásra szándékozik felemelni. Az aranytarifa különösen a személyforgalom viteldíját fogja megdrágítani, bár a tervezet szerint a személyszállítás viteldijai egyeiőre nem érik cl minden-hoMz aranyparitás!.
A Duna Budapesten kilépett
medréből.
A mult helek országos esőzései, főleg a felvidéki esőzések következtében hatalmasan megduzzadt Duna tegnap Budapesten is kilépett medréből s 8—10 centiméter magasságban ellepte az alsó rakodópartokat, a raktárépülete-, ket elöntötte, az árukban azonban nem történt semmi kár mert azokat idejében sikerült az uszályhajókra menteni. A Duna vízállása felülmúlja a legutóbbi áradás tetőpontját.
Gépeket szállítunk Oroszországba.
A MÁV. gépgyár nagyobb mennyiségű gépnek Oroszországba való exportálására kötelezte magát. A gyáripar * szempontjából örvendetes, hogy ez a lépés sikerrel járt, hisz éppen a magyar gyáripar az. amely 2 év óta sürgeti az Oroszországgal való gazdasági összeköttetés felvételét.
Állami pénzverő Intézetét állítanak fel.
Budapesti jelentés szerint rövidesen felállítják az állami pénzverő intézetei, melynek előkészületei már javában folynak.
(letbelép a tisztességtelen versenyről szóló törvény.
Budapestről jelentik: A tisztességtelen versenyről szóló törvény május 15-én életbelép. A törvény végrehajtási rendelkezései a hivatalos lap mai számában jelennek meg.
Földalatti vasút Japánban.
Tokió város vezetősége elhatározta, hogy 100 kilométernyi hosszú, földrengés ellen biztosított földalatti vasulvonalat építtet.
hírek.
— A Csány szoborbizottság Dr. Thassy Gábor alelnök elnökletével tegnap értekezletet* tartott, melyen elnök és titkár ismertették a tagokkal a szoborügynek mai állapotát, melynek értelmében Dr. Thassy kifejezte azt a remér nyét, hogy egy kis jó sors és még nagyobb buzgalom mellett a jövő év nyarán már meg is valósulhatna a dolog A bizottság örömmel vette föl tagjai sorába Gosztonyi László zalá-csáni plébánost és Szalay Sámuel zalaegerszegi tanítót kiváló mftködésöknek elismeréséül.
— Halálozás. Ö£V. Gróf Mihályné, szül. Cseh Terézia 07 éves korában Pozván elhunyt. Temetése ma délulán lesz Pozván.
-- Cséplógóptulajdonosok gyűlése. A Zalavármegyei Cséplögéptulajdonosok és Bércséplők Szövetsége májú» 11-én Zalaegerszegen a Korona-szállóban május 18-án Keszthelyen at Iparoskörben, május 25-én .délelőtt 10 órakor Nagykanizsán a Korona* szállóban gyűlést tartanak.
— Kerületi gazdagyűlés. Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kainara június 1-én Keszthelyen kerületi gazdagyűlést tart.
— Közvetlen köcsl Tapolcán keresztül. Egy laptársunk híradása nyomán megírtuk a minap, hogy a MÁV kocsihiány iniatt nem áliithatja be a Budapest—Zalaegerszeg közötti közvetlen kocsikat. Mint most megbízható helyről értesülünk, a közvetlen kocsik beállítása csak\'Celldömölkön keresztül ütközik nehézsé-
?>ekbe, de Tapolcán át a közvetlen kocsi beál-[fása megtörténik a közel jövőben.
— A MÁV kifizeti^ Zalaegerszeg városnak a lakásépítés céljaira vett telek 50 millió korona vételárát. Amennyiben a 15-én lejáró fellebbezési határidőig nem fellebbeznék meg a telekeladást helybenhagyó vármegyei határozatot, az építkezés c hó lti-án megkezdődik.
- Rádió elóadáa Zalaegerszegen. A zalaegerszegi postafónökség tervbevette Zalaegerszegen egy rádió előadás taitását. Az eíóadás egy nagyobb teremben Jenne, ahol az egész hallgatóság élvezhetni fog pí. egy berlini hangversenyt vagy egy opera előadást. Valószínűleg még e hónap végén sor kerül a rádió előadásra.
— Emelkednek a borárak. A bortermő vidékről érkezett jelenlések szerint a hegyeken a bor ára 8 — 12 ezer korona.
-- A közalkalmazottak élelmiszervállságát május hóra 102 ezer koronában állapította meg a kormány. Ebből az összegből 44 ezer korona esik a liszt járandóság készpénz- vállságára.
— A drágaság á háború kezdete óta 19747.-szeres, vagyis: amiért a háború előtt 1 koronát fizettünk,"azért ma 19747 koronát kell adnunk.
— A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület rendkívüli közgyűlésén kimondotta, hogy a Jegybank részvényeinek a gazdákat illető 37 százalékából Zala megyére eső 4700 részvény \' lejegyzését szükségesnek tartja.
— Az Idó mégis csak" meggondolta magát. Mára gyönyörű májusi napra ébredtünk. Éppen ideje, már, hogy május legyen május közepe felé.
k
ZALAVÁRMEGYE
1924 május 9.
"Q Zalaegerszeg várót képviselőtestülete kedden délután tartott rendkívüli közgvfilésén elhatározta, hogy a Jegybank alaptőkéjéből 25 darab egyenként 100 aranykorona névértékű részvényt jegyez A részvények jegyzésére a MAV vásárolta lelejtnek 50 millió K vételárát használja fel a városX f
— Küszöbön a cukor arának újabb emelése. A cukor árának újabb emelése ismét küszöbön áll és az a közeli napokban minden bizonnyal be fog kovetkez:1.«. Most, mint iilete-kes helyről értesülünk, az újább várható áremelkedést a külföldi valuták emelkedése sietteti és teszi elkerülhetetlenné. Az új áremelkedés mérve még nincsen pontosan megállapítva, erre nézve azonban a cukorkartell folytatja a tárgyalásokat
— összeírják a Leventéket. Zalaegerszeg r. t. város tanács a következő szövegű hirdetményt bocsátotta ki. A testnevelésről szóló 1921 : Llll \'t -c az tskoiánkivüli 12-21 éves ifjúság kötelező testgyakorlását rendelte el. A fenti törvény végrehajtása tárgyában kiadott 9000 — 1924. Vkm sz. rendelet a testgyakorlásra köteles ifjak összeírását és az u. n. Levente Egyesületek megalakítását rendelte el Ezért a városi tanács a fent idézett rendelet 11 § a alapján felhívja mindazokat a Zalaegerszegen tartózkodó szülőket (gondozókat), akiknek családjában 12 életévét betöltött, de 21 évét még lul nem haladott középiskolába nem járó fiúgyermek van. hogy összeírásuk végett f évi május hó 18 áig bezárólag bármely napon d e 8 12 óráig, vasárnap 9—II-ig a Városházán <11. emelet) nagyteremben gyermekeikkel jelentkezzenek. A I8i2l évesek egyedül, szülők, gondozók néíkü! jelentkezhetnek. Figyelmezteü a v tanács a szülőket (gondozókat), hogy az elemi ismétlő isko\'ába vagy iparos-kereskedő tanonciskolába járó 12-21 éves ifjak szintén jelentkezésre kötetesek. Azon szülő, gyám, munkaadó, vagy gondozó, aki a háztartásában élő, vagy felügyetele alalt álló, a fentiek szerint bejelentésre köteles ifju. bejelentését elmulasztja, illetőleg bejelentésre nem utasítja. úgyszintén az éleifentartásául önállóan gondoskodó 18-21 éves itju, aki a jelentkezést elmulasztja, a 9000-1924 Vkm. sz. rendelet 26 §-a értelmében 300-tól 100 000 K-ig terjedhető pénzbírsággal bünteiendő.
• - Szabaduló Internáltak. A mai napon 17 internáltat bocsátottak szabidon az internáló-táborbőr közülük 10 volt a férfi és 7 nő. Két dadé is akadt a szabudonbocsátottak között.
— Táncmulatságot rendez május 11-én a kemendollari ifjúság a Pere?ztegi-féle vendéglő kerthelyiségében.
— Zalai gazdák tanulmányútja. A zalaegerszegi kisgazdák Czobor Mátyás polgármester és Náray Andor keszthelyi gazdasági akadémiai tanár vezetésével tanulmány kiránduláson voltak Mosonszolnok és Levél községekben, ahol megtekintették az ottani Szarvasmarhatenyésztő és Tejeléstellenőrző Egyesületeket, valamint a Zalaegerszegen is felálli\'ani tervezett gazdasági elemi szakiskolát Ez alka\'ommal Zalaegerszeg két uj tenyészbikát is vásárolt, egyiket Mosonszolnokon, másikat Levélen
— Ritka szerencse Miskolcról jelentik: Miskolcon a pénzügyigazgatósági épület épülő harmadik emeletéről munka közben lezuhant Vánkucs László szerelő. Társai rémülten látták a balesetet s bizonyosra vették, hogy a harminc méter magasságból leesett szerelő szörnyet halt. Ez azonban nem történt meg. Vánkucs egy a földszinten dolgozó hatalmas termetű napszámos vállára eset! oly szerencsésen, .hogy nagyobb sérülés egyiket sem érte.
— Innen onnan Az angol konzervatív párt bizalmatlansági indítványt tesz a kormány ellen.
— Radics kiáltvánvt adott ki, melyben elítéli az erőszakos felforgatást — Rakovszky belügyminiszter megcáfolja a távozásáról szőlő híreket.
— A magyar szocialisták arra akarták rávenni az angol kormányt, hogy szélső radikális követet küldjön Budapestre. — A biztosító társaságok nem hajlandók az életbiztosítások valorizációjára. — Az állam két milliárd koronával tartozik a főváros kórházainak. — Miklós görög herceget részességgel vádolják az athéni angol követség ellen történt merényletben. — Münchenben letartóztatták a Ralhenau-gyilkosság egy újabb gyanúsítottját. — Atiislaakadémia lesz Budapesten.
fenyves
■ DEZSŐ R. T. ^
a Calriá tér 7. íY K«rmk*rc«i icu I., TTL. lárcly-körat 1, IT , Céraiy<klrat I«. Budapest látványossága.
•TifJiulTit MJttly: [_/
Tiszta gjifjn ütiijkilitt «3.600 Ertiiíi angol iHíijkelitt 97.850 Dili rsflimeiitt ... 134.900
HÍ kiuiiiksiuk \\*:;r.|23 5oo
O C «(»>•»
lmrkut 133.ooo
Gilaríiü rtkakelu;r.r 57.000 Biafiiartiilii : 133.000 liiatcsikis rokaktlülk 62.700
"ili rukakeliik 45.600 Kiiliiáliiiiii!kailck-c»iai i98.ooo
(tartatna/ I óltfln,. Mi szüksége» összes beus*an\\azokat! Sclverríényű eredeti angol Birkarrf-ktia+k.
3«t?tm-aiiUly:
6|«nel!ß.......133.000
CrfM il CfeÍBC.....180.000
lírai iiberty ....... 91.200
lyersselyw . . «7.400 lyirsselyei.....,....„.„,83.600
Cit>kefttf|»Bj. ágj- éi autaltériték, piké-•1 flanelítakarék nagv választékban. 2, 2-}. :< é« V/t méteres szirat*. ulyaa* íi BO\'é aaraéékak meglepó olcsó arban lesznek kiárusítva
Vassss-asxtály:
liliigytTíuii..... 19.000
I* kelenoyesiíii..... 22.800
iaiisztsiííu „„.,.„* . . . 29.000
Bérerői angin..........22.800
ígyneniyaiaszt .... 34.000
Vászas törülközik - . . . 21.850
Flanelipörilrlík. .... 15.200
Szövön kerti akrisz . . . 180.000
■Mé-mtály:
Biizett batiutik .... 14.250
Silyenbatisztok........19.000
Színtartó nwókrepp . . . 19.950 Sziaiarii rakarioiik:;v.v;J9.80o
52.650
Sefyenlsatisztok L, 32.300 ItaMik.,, - >» -Ulb». 24 700 litfttUn.MiUtT
(Csak .1 Calvin-téri áruházunkban.)
M6í liarisavák 41.400
Féríizoknik..............7.600
Karlsbad! kesztyik. . . . 24.700
Grcrrnek nyári tnké . . 20.900
Trikó reloriB nfti nadrág . 36.100
Jeliem zsemper...........180.000
Kol lehenamtt-oMtály:
(Csak a Cjlv.n-téri áruházunkban)
irazeti nappali ion . . . 54. wo
Bimzetl nadrág..........45.600
linzttt nadrág konbiKé. . 74 100
Szoknya-Mini azsarral. 93.800
Vikszan párnahuzat.... 66.500
Hinzen tozftitM .... 29.450
fiylnylrfl paplanok. . . . 315.400
rértliehérseal-asstály:
(Csak a Calvin-téri áruházunkban.)
Firliiig piké lellii Színes zeliring fii tM« ». l*rrH
95.000 95.000
--------m imm t;«g«u,.i 95.000
Hosszú kfipper alsósadrág. 55.100
BOvid alsónadrág .... 45.600
Vészqb iiriizsebkiili . . 7.600
Selyem nyakkendi. . . . 12.000
loBbidé-Mstály:
•Csak a Calvin-téri áruházunkban.)
Ili angol tavaszi kakitik . 399 000 Bakiis tavmi kakiltk . . 351.000 Divatcsikos aljak .... 93.000
Grenaíinblíz.\'.....123,500
Qpllbliz........133:000
rirti Jiklratlii. . . . . 722.000
— Iskolakötelesek jelentkezése. A polgármester a következő hirdetményt adta ki: .Figyelmeztetem a közönséget, hogy az 1924 —1925-ik, vagyis a jövő tanévben az elemi iskolai tankötelezettség még nagyobb szigorúsággal fog végrehajtatni, mint a múltban, mert az 1924. évi iskoláztatásra vonatkozó uj törvény most már teljes mértékben életbe van léptetve. A jövő tanévben tankötelesek lesznek az 1909 évi szeptember 1-től 1918 évi - augusztus 31-ig született gyermekek. Ennélfogva felhívom azokat a szülőket és mindazokat, akiknek gondozása alatt olyan az 1909 évi szeptember 1-től 1918. évi augusztus 31-ig született gyermekek vannak, akik 1923. évi október óta iöitek Zalaegerszegre és a jelenlegi, vagyis az 1923 — 1924 tanévben nem járfak iskolába, hogy ezeket a gyermekeket 1924 évi május 9-től 15-ig mindenkor d. e. 9 — 12 óráig a városháza II. emeletén a IC. sz. helyiségben okvetlenül bejelentsék. Akik a bejelentést elmulasztják, azok szigorúan lesznek megbüntetve Azok a háztulajdonosok, akiknek olyan lakójuk van, aki 1923. október óta költözött a városba és iskolába nem járó gyermeke van, ugyancsak kötelesek büntetés terhe mellett az ilyen gyermekeket bejelenteni."
— A varosnál megüresedett állásokra ölen ádták be pályázatukat. A választás valószínűleg e hó 15-én lesz.
— Hírek a megyéből. Keszler Margit óvónő a sümegi ovodánál nyert beosztást helyettesi minőségben. — A novai r. k. iskolához a IV. tanítói állásra Thoma Elek volt állami tanitót választották meg. — Lendvaujfaluban, Ormánd-lakon és Söjtörön megszűnt a száj- és körömfájás.
— Lapelkobzás egy sajtóniba miatt. A .Deutsche Landposf cimfi prágai német agrárius napilap egyik legutóbbi számát egy sajtóhiba miatt kobozták el. A lap ugyanis az egyik miniszterről írva, megállapította, hogy a sajtótörvénynek a miniszter a legfőbb mozgatója (Haupttreiber). A szedő véletlenségből Haupt-rdubert szedett, ami förablót jelent és e helytelen szedés folytán gyűlt meg a baja a lapnak az ügyészséggel.
— Kétszáz oldalas album a Színházi Élet e heti száma. A húsvéti ünnepeket megelőző sztrájk óta előfordult összes színházi események, az Antónia, Apukám, Huncut a lány, Gyere be rózsám, Gyilkos bácsi és A zöld lift bemutatóinak gazdagon illusztrált beszámolói megtalálhatók ebben az igazán európai nivóju számban. A legjobb fővárosi irók cikkei, rendkívül érdekes riportok, négy hét összes intimitása, a bőséges mozi, sport, divat, tőzsde és vidéki rovat tarkítják Incze Sándor népszerű hetilapját, amelynek e heti száma a budapesti sajtó legnagyobb eseménye volt. A lap ezen a héten Lengyel Menyhert nagysikerű darabját, az Antóniát közli egész terjedelmében Agyönjörü kiállítású album ara 10 000 korona. Kiadóhivatal Erzsébet körút 29.
— Széntelepek Zalamegyében. Egy olvasónk értesít arról, hogy Keretye község határában egy nagyobb kiterjedésű kőszéntelep van, melyet nem bányásznak, sőt még fel sem tártak. Evekkel ezelőtt túrásokat eszközöltek azon a vidéken s a geológusok 75 méte^ vastagságú kőszénréteget állapítottak meg. amely azonban akkor még nem volt érett Már most felmerül az a kérdés, vájjon nem lehetne ezt a szenet már használni.
— Apró hírek. Vitézi avatás lesz június 15-én Budapesten. — 318 milliárd folyt be a kényszer-kölcsönre. — Az oláh királyi párt a jövő hétre várják Londonba. — Somogy megye közgyűlése állást foglalt az emigránsok hazatérése ellen. — Hazahozták Galíciából Désy Zoltán hamvait. — Zárai jelentések szerint Szebenikoban nagy olaszellenes tüntetések voltak. — Jugoszláviában megtiltották az összes magyar politikai szervezetek működését
x A gazdaközönség bizonnyára örömmel értesül arról, hogy a Magyar Ostírmelő R. T, mely az ország legnagyobb agrár-vállalata és amelynek 15 kirendeltsége van az országban, valamint a külföld nagy metropolisaiban mindenütt, a zalaegerszegi kirendeltségét megnagyobbította és üzletkörét gyapjú és takarmány üzlettel kibővítette. A kirendeltség vezetésével Fürst Sándor és Löwenstein Jenő urak bízattak meg, kiknek szakértelme a kirendelség eredményes működését előre biztosítja. 8-9
s
3
a
3
c
9 x
Oh JC
© o
M
M ®
GT
<r
*r <
© ff
0 9
o
A M

u
cr
K
«I
0
y*
o
N
1924 május 9.
ZALAVÁRMEGYE
3
SZÍNHÁZ ts MOZI.
Új díszletek. Kmelty Lajos színigazgató arra törekszik, hogy a közönség igényeit minden téren kielégíthesse. Mivel a díszletek a sok hurculkodásban megkoptak, Kmetty igazgató elhatározta, hogy az összes díszleteket újra festeli. E célból egy festő- és diszletmestert szerződtetett. Reméljük, hogy a közönség a Színház fokozottabb látogatásával fogja meg. hálálni Kmetty igazgató áldozatkészségét, mert hogy a diszletek átfestése a mostani körülmények között óriási áldozatokba kerül, azt talán mondanunk sem kell.
A trónörökös. Vajda Ernő kitűnő drámáját mutatta be hétfőn a szintársulat elsőrendű szereposztásban, meglepően jó előadásban. A színészek mindegyike művészetének legjavát adta. Első helyen kell megemlítenünk Pázmándy Károlyt (a császár), aki ebben a szerepében is kabinelalakftást nyújtott. Pázmány, mint ez az előadás mutatta, nemcsak kitűnő komikus, hanem elsőrendű drámai szinésíH*. A fess Erdei Ferenc a trónörökös szerepébenv brillírozott, Morvay Géza a kancellárt alakította élethűen. Nagy Gyula igen kicsiny szerepét oly tpkéletesen Játszotta meg, hogy a közönség^jegieljcsebb elismerését vívta ki. Bíró Böske\'megrázó erővel személyesítette meg a bárónőt. Kisebb szerepeikben jók voltak: Perczel Olga, Jenőfi Jenő és Rácz Sándor.
Aranymadár. Zerkovitz fülbemászó melódiáju operettje ment szerdán a szinházban óriási sikerrel. Rózsay Russy kellemes hangjával, szimpatikus megjelenésével és kedves játékával teljesen meghódította a közönséget. Morvay Géza kitűnő alakítást nyújtott Charley apó szerepében. A siker főrésze az övé. Gáspár Miklós mókáival, ügyes táncaival a lányok kedvence lett. Nagyon jó táncos komikus. A kinai diák szerepében a kellemes hangú Rácz Sándor általános tetszést aratott. Perczel Olga és Jenőfiné kisebb szerepeikben jók voltak. A II. felvonás táncbetélét a kis Kmetty Maca táncolta ennivaló bájossággal. A közönség táncát megismételtelte. Igen nagy sikert aratott a „kis" primadonna.
Műsor :
Csütörtökön: Bajadér. Kálmán Imre operettje.
Pénteken: Királynőm, meghalok érted! Villányi Andor romantikus színműve
Szombaton: Marinka a táncosnő.
Vasárnap: este: Marinka a táncosnő.
Rádió hírek.
Drótnélküli telefon a robogó vonaton Angiiéban. Néhány nap előtt a Gest Wastern Railvay vasúttársaság kisérleteket végzett London és Birminghem között drótnélküli telefonjelzések felvételével. Erre a célra egy belső antennás, hat liallgatós készüléket alkalmaztak. A drótnélküli telefonjelzések az egész uton hallhatók voltak. Különösen jó volt az eredmény Londontól 40 mértföldnyi távolságban óránkénti 80 mérföldes menetsebesség mellett, amikor is a vonat zakatolása ellenére hangosan, beszélökészülékkel egészen jól lehetett megkülönböztetni a jeleket. Londontól 60 mérföldnyi távolságban a felvétel még nagyon jó volt, ezután megpróbálták a birminghemi jelzések felvételé!, ami éppen így sikerült. — Az Egyesült Államokból 1923. májustól decemberig hivatalos kimutatás szerint 2,200.000 dollár értékű rádiókészüléket vittek külföldre. 1923. juliusában 683.000 dollár értékű rádiókészüléket vittek külföldre. Ez a legmagasabb eddig elért összeg volt, amiből Svédországra 443.000 dollár esik. 1923. augusztusában az összes kivitel 41 országba 307.000 dollárt tett ki, amelyből Argentinába 99.000, Urginjba 41.000 és Kanadába 21.000 dollár értékű készülék jutót! ki. — Olaszországban ezidöszerint mindössze csak egy drótnélküli leadóállomás működik és pedig 450 kilométeres hullámokkal dolgozó, Róma mellett fekvő Araldó állomás. Ez az állomás minden reggel 11 óra 30 perckór leadja a legújabb híreket, majd délben 12 órakor a csillagászati időjelzést 6 óra 30 perckor hangversenyt továbbit és 9 óra 15 perckor színházi előadást közvetít.
EGY ZENÉSZHEZ
Ismeretlen vágyak Orfeuma. Lelkihúrok bűvös penhitóje. SzCtzi álmok hangba fi) ;6 ajka. Misztérjomok vibráló meséje.
Te vagy azf A lelkek ébora. az ételek élő szeretője, minden parázs rőt lantra hozöjt vágyak, lilkok részeg kergelője. Ujjad nyomán felsikolt az álom, fétissé les: a vén zongora, majd mesetzinbf feöltözött tájon csapongva száll a képzelet tova.
Te vagy ! A nagy Géniusz szelleme. Mérhetetlen iirt kitöltő daM, de elszáltsz te is, a dal Istene, ha pattan ai ér, suhan a: akkord.
• KAUhMANN ALADÁR.
Evangélikus gyttlekesetl közgyűlés.
A zalaegerszegi evangelikus gyülekezet a vasárnap megtartóit évi rendes közgyűlésén foglalkozol! az egyházi adó és az építendő lelkészlak kérdésével. A hívek mindegyike egy havi jövedelméből egy napi jövedelmét adja az utóbbi célra. Az egyházi lanácsba négy uj tagot választottak: Odor Géza ny. pénzügyigazgatót, Roth Andor dr. rendőrtanácsost, Reischl Ernő századost és Hunyady László dr. tb. szolgabírót.
— Törökországban megszűnt az alkoholtilalom. Törökországban az alkoholtilalmat felfüggesztették. Az import szeszesitalok után a tarifa 12-szeres illetékét kell fizetni.
sport.
Vlvóakadémls. Vasárnap, 11-én délután 4 órai kezdetlel a ZSE és a Leányklub nagyszabású nyilvános vivóakadémiát rendez a főgimnázium tornatermében. Az akadémián Zalaegerszeg hölgy j és férfi vivói melleit bemutatkoznak Nagykanizsa legjobbjai is Bemutatásra kerül 12 számban több töriskola, szabadtőrvlvás, kardiskola és szabad kard vivás ülőhelyek darabonként 10.000 koronás árban kaphatók elővételben a Kuliffay drogériában. Megjegyzendő, hogy jegyek csak mérsékelt számban adatnak ki a hely szűke miatt. Programm: Sperlágh Marica -Szigelhy Tibor szabad tőr; Kalkó Gyula flidgy— Mocsáry István hdgy szabad kard; Moldoványi Baba—Reischer Ernő szabad tőr; Kuliffay Anci —Sperlágh Marica tőrakadémia; vitéz Radmóczy László fhdgy—Szigelhy Tibor szabad tőr; Reischer Ernő—Mocsáry István szabad kard; Reischer Ernő — Kalko Gyula szabad kard; Moldoványi Baba—Radnóczy László szabad tőr; Szigethy Tibor—Mocsáry István szabad tör; Kuliffay Anci—Reischer Ernő szabad tőr; Radnóczy László-Kalkó Gyula kardakadémia; Sperlágh Marica Moldoványi Baba tőrakadémia.
KÖZ6AZDASÁG ÉS PENZ06T.
....
A takarékkorona árfolyafrna.
A Devizaközpont közli: 100 takarékkorona mai napon egyenlő 120 papirk<>ronával.
A budapesti deviza-központ hivatalos árjegyzései-
Napoleon 303.400, f ont 373.800 Dollár 85150, Francia frank 5530. Lengyel márka Márka Líra 3830, Leu 435, Cseli Korona 2495. Dinár 10G0, Svájci frank 15.170, Osztrák korona 12025, Léva —, Holland forint 31.900.
Budapastl tarményjalantés.
Búza 325.000, Búza (tiszavidéki) 330.000, Rozs 305.000, Sörárpa 310.000, Takarmányárpa 290.000, Zab 315.000, Tengeri 262.50). Korpa 225.000, Repce
Köles--, Répa--« Lucerna--, Lóhere —,
Széna--, Szalma---.
Zürichben:
Magyar korona 0.0060, osztrák korona 00079.15 Francia frank 3620. márka -, siokol 16-47, dinár 6<*
Zalaegerszegi piaci érak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak: búza 310.000, rozs 275.000, árpa —, zab 275.000, tengeri 230.000, burgonya
--. szarvasmarha \'--, borjú--, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma —.
3441 1924 s Zalaegerszeg r. t. város polgármesterétől.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Zalaegerszeg r. t. város képviselőtestülete elhatározta, hogy az aszfaltburkolatú gyalog* járókat hclyreállittatja oly módon, hogy a jelenlegi aszfaltburkolat felhasználásával új burkolatot készíttet 2 cm. vastagságban.
Az új aszfaltburkolat cca 2800 m3 területen készítendő a város szakközege által kijelölt helyeken. L/-""
Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy zárt"és szabályszerűen felbélyegzett Írásbeli ajánlatukat \' f. évi május hó 17-én d. e. 10 óráig a polgármesteri hivatalban adják be.
A pályázatok ugyanezen napon délelőtt 11 órakor fognak felbontatni, a felbontásnál az érdekeltek vagy megbízottaik jelen lehetnek.
Az ajánlaton külön tüntetendő fel a szüksé-
f;es anyagok mennyisége és ára, külön a vasúti uvar és külön a munkadíj négyzetméterenkénti egységben.
A jelenlegi járda burkolatról felszedhető anyag a vállalkozónak díjmentesen rendelkezésre áll, azonban az, hogy a vállalkozó ennek meny-nyiségét mennyire becsüli és mily mértékben velte figyelembe ajánlatának megtételénél, a leszámolásnál figyelembe nem jöhet.
A jelenlegi aszfaltjárdák egyes helyeken betonnal javíttattak, ugy, hogy a felső simított réteg körülbelül egyenlő vastagságú a készítendő aszfaltburkolattal, ennek eltávolítása külön elszámolás tárgyát nem képezheti, hanem annak az ajánlott egységárban bennfoglaltnak vétetik.
Az elfogadott ajánlat végösszegének 5 °/<>-a biztositékképen vissza fog tartatni.
A városi tanács fenntartja magának azt a jogot, hógy az ajánlatból az anyag szállítását és a muhka kivitelét külön választhatja és a munka kivételével megbízandó vállalkozónak a szükséges anyagot rendelkezésre bocsájtja, avagy az ajánlatnak csak az anyagok szállítására vonatkozó részét fogadia el.
Ajánlattevők ajánlatukkal 8 napig maradnak kötelezettségben.
A vállalati Összeg 70 °/o*a az anyagok Zala-j egerszegre érkezése után a vállalkozónak kifi-1 zeltetik.
Esetleg szükséges felvilágosításokat a város műszaki tanácsosa adja meg.
Zalaegerszeg, 1924 április 26. I
Czobor Mátyás s. ki polgármester, [ vm. t. b. főjegyző. >
Győrfiszeg községben eladó egy 1—3
kocsmaház
hozzá (12 hold) föld, rét, erdő, szőlőhegy, esetleg azok nélkül is. Bővebbet Stankovtcs János, Oyőrfiszeg, utolsó posta: Nagylengyel.
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
65—0 legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg. Fő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg
porcellán-, Iámpa-V norin-bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít Hirdetési dijak:
1 hasábos milimétersor 200 K, szöveg között 300 K nyílttérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor előre fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz is beküldetett.
Uptilaidiiu: „ZUUilREGYE" laptíMétársssái
Sierkeiitéiért él kiadásért telel: KAKA8 Á008T0I
wmi nluifÁii a Kossuth Lajos-utcában, esetleg lüszerüzlethcz való
UZItSineiyiaeg berendezéssel, átadó, Clm a kiadóhivatalban.
/ y
J
ZALAVÁRMEGYE
—\\
9 minden egyéb
nyomdai munkák
lejjebb kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
kCn.vnyomdajában, ZALAEGERSZEG
TELEPHON
PÁ IL és fllffPI^A
ZALAEGERSZEG
tclephon: 17"0.
1924 május 9.
Legolcsóbb szórakozas
-Vs ha belép a
„Kultúra" kölcsönkönyvtár
olvasói ktt/é Részletes felvila^jitis
0
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető. Telefon 131 sz
angol uri s<:abó ZALAEGtRSZEG
Kossulh Lajus-u. 4.
15 2«
\' Erdet i angol és i legfinomabb gyapjúszövet kűlön-legeíseuek nagy raktára.
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
Épü!@! ás bútor
munkát a legkényesebb igényeknek megíelelőleg készítenek 124-0
Szalag és Dankovits
épület- és mübutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG F™e*munkaió telep iskolaköz 2. szA.m. Urményi-utca 7.
Állandó készbutor raktári
BRÖLL MÓR
gőztéglagyára Szállít fuvar és waggontételekben téglát, hornyolt-
ZALAEGERSZEG. TELEFON 181 vagy lapos csetepet és gerincet. Jól kiégett
"áru. — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben vagy természetben gabonával is teljesíthető.

Ö- mar ff" P I I B ÉáT | Zalabér község főutcáján levő 3-3
giE) rlUIV ■■ a |> ■ *
asztalostanoncnak felvétetnek | IJj g ^gj J | ^Jg Jh
SZALAY ÉS DANKOVITS I |Cije8 üzleti fölszereléssel, azonnal beköltözhető épület- és műbútorasztalosoknál !>-10 3 szobás lakással eladó. Érdeklődni leltet ZALAEGERSZEG, ÜRMENYI-UTCA 7. IREISINGFR PÁL állatorvosnál \'PÁPÁN.

Villanyberendezésekel
szakszerűen, jutányosán — részletfizetésre is — készít
Zalai Húszak! Vállalat Zalaegerszeg, Eötvös-utca 1.
Telefon 133. szám.
15*-0
/
Horváth Jenő
Alapítva: . , ,. ., . r
1899. ori es mii divaíaruliaza,
Fehér es szines ingek, hálóingek, rövid és hosszú Intrövalók.nöifi-hérnemüek
Kalapok minden színben, sapkák.
Férfi és női harisnyák, gyermekharisnyák, gyermekzoknik minden színben.
Női, férfi\', cérna- és svédkesztyük minden színben.
Női és férfi cipók, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilop cipők
Telefon;
84 sz.
D. M. C. hímzőfonalak, műselymek és cérnák, horgolócérnák kötöpainutok és
gyapjufonalak.

STUHLMÜLLER
Élelmiszerkereskedelmi és Hűtőház Részvénytársaság
ZALASZENTIVÁN
flókji
Telefon: 6.
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit
/
minden mennyiségben,
Központi igazgatóság: budapest, IV. Kálvin-tér 7. Telefon József 70-50.
Dunántuli gyüjtőtelepek: Zalaegerszeg, Sümeg. Tab, Kóny és Marcali. Duna-Tisza közi gyűjtő helyek központja: NAGYKÖRÖS Telefon 102. Tiszántúli „ * „ MEZŐTÚR Telefon 39.
i^Yomfftott Takiy R. Mtód® Kaka« Aitoaton k.OuyvuyomdáJ^biftu Zr»l«eBer>BMeKen. Telefon 133L-


III. évfolyam.
Zalaegerszeg, 1924 má)ns 11. Vasárnap.
Ara 600 korona.
HEOIELRBJE HETEIKEIT HáHOBBÍOB. KJédxotea 1 kóuapra7000 kor., nenredéTre 21000 ker.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Sserkeistl: HÜHH flYüLA,
Szerkesztőség ét kiadóhivatal: Zalaegerizei, 8«écbenyi-tér 5, tzám. Telefon 131. w*i
Hetenként.
Szerdán értekezletet tartolt a Csány szoborbizottság s jónak tartom az újságba is irni róla, hogy tovább terjedjen Országos érdek is, de elsősorban különösen zalai érdekünk, hogy valóra váljék ez a húsz év óta göngyölgetett terv. De ha sikerül, büszkesége lesz Zalának, már csak azért is, mert a: egész műnek összeszedett értékét a háború teljesen semmivé zúzta, s igy másodszor kellelt hozzá fogni a kőnek sisifusi hengergeléséhez. Ha most sikerülni fog, jó lesz és dicséretes dolog lesz a zalai adakozóknak
Számbavették a bizottságban, hogy\' a háború előlli gyűjtéssel e pár év alatt mennyire jutottak. Érdekli a közönséget is. Készpénz van 3 millió és 30 ezer K a helyi és zalalövői bankoWban a lehető legnagyobb kamatozással; 4 mm bronz 12 millió értékben; 25(> ezer K egy Textil papírban ; pár százezer koronát kiadott a bizottság a mellék szobrok hazaszállításáért, ez szemmel látható és kézzel fogható jó eredmény ; van egy ötödik érték is, ami bizony dűlőre is viheti a dolgot ^rnég pedig rövid idő alatt, amely kezdeményezés a bizottságon kívül, magán úton indult meg s mintegy meglepte a bizottságot. Ez a következű
I)r. Thassy Gábor alelnök Gosztonyi László zalacsáni plébánossal beszélgetvén megállapodtak abban, hogy megnyitnak egy II Aranykönyvet, amelyben a szobor javára egy-két mm. búzának az ériékét igérjék\\meg ncvOknck beírása mellett a jó ismerősöd jó barátok teljes szabad akarattal. Az aláírást rögtön meg is kezdte a plébános ur s a <jróí Batthyány család cs özr Botka Imréné — s ma tnar egy szép névsor van benne. Megvan az a jelentősége ennek a mozgalomnak, hogy a Zala völgyében indult meg, éppen Zalacsánban, ahol a vértanú született.
Olyan természetű ez a mozgalom, hogy nagy része van benne az önkénytességnek s hogy felül emelkedik az eddigi filléres gyűjtéseken, nagyobb fogalmazásu, mintegy méltóságteljes és tárgy szerinti, vagyis megfelelő a vértanú nagyságának. És teljesen elismerésre méltó lesz, ha folytatják az emelkedettebb gondolkozású többi zalai gazda urak is Erről most ennyi is elég.
De nem lehet említés nélkül hagyni ebből a v szobor ügyből az iskolát sem. A tanitó tninde-> nütt ott van. ahol a közéletnek egy parányi jó munkája folyik, Ennek a szoborügynek is nagy részese az iskola tanitó. Hiszen minden lelki életnek ő a csirája Fölkérte volt őket a bizottság, hogy a gyermekekkel szedessenek össze minden hitvány, használhatatlan, szemétdombra dobott réz és óndarabokat, rézpénzeket, s im e hulladékokból már összegyűlt két métermázsa, ami ma hatmillió koronát tesz s a szemétdombon semmit sem ért volna. De itt nemcsak ezekét a milliókat éri meg, hanem, ha tovább is ilyen lelkesen folytatódik, az egész szobrot fogja jelenteni, ami pénz értékben kifejezhetetlen.
En azt hiszem, hogy az a még szükséges, de még hiányzó 9—10 mm. bronzanyag rövid idő alatt összegyűlhetne a zalai pincékből, kamarákból, padlásokról, ha a távolabbi vidékeken is közelebbi érdeklődést tanúsítanának. Mert eddig é* a két mázsa inkább csak Zalaegerszeg környékének közelebbi községeiből jött és Sümegről. Nagykanizsa, Keszthely, Balatonfüred környékének szintén vannak községei, iskolái, tanítói és tanuló seregei. Lehet, hogy azokon a területeken is folyamatban van a gyűjtés s csak nem volt eddig alkalom a központba való szállításra. De attól is félek, hogy a távolság miatt s a nehéz szállithatás miatt nem kél fel az érdeklődés az emberekben.
Kimondhatatlan nagy előnyére válnék a szobor %nek, ha ez az utságcikk eljutva a távolabbi
vidékekre, kérésként hatna a távoli iskolaigazgatókra és tanitókra, hogy ne tekintsek a földrajzi távolságot, szedegette^sék össze a gyermekekkel a rézhulladékokat s, a már használhatatlan pénzdarabokat, mert eéy év leforgása alatt mégis csak adódik alkalom arra, hogy valaki elhozza a központba. — A szobor felállítására ez az anyaggyűjtés a legelső, legfontosabb, legközvetlenebb lépés. - Erről a pontról is elégségesnek tartok ennyit mondani.
Ezeken kivül még több \'értékes és éidekes dolgot tárgyaltak az értekezleten, de legszebb volt Dr. Thassy alelnöknek az a reménye, hogy, ha l a bronzgyüjtés lelkesen tovább folyik, 2. ha a búza Aranykönyv fokozatosait ugy gazdagszik, nminl megindult, s 3. ha Herceg Eszterházy Pál kérésünket meghallgatva kőbányájából adna néhány (alapzati követ: akkor a jövő év nyarán már tanúi lehetnénk egy országos szép emlékmű építkezésének. Ez csak remény s még ennek a reménynek is feltételei vannak, de mégis jól esik belőle táplálkozni. Borhely György.
Törvényjavaslat a párbaj ellen.
A nemzetgyűlés szünete alatt az igazságügy-minisztériumban is serény munka folyik. Pesthy Pál igazságügyminiszter most készíti \'elő az igazságügyi reformokat és ezek a munkálatok a megtartott tanácskozások során annyira előrehaladtak, hogy már a nemzetgyűlés összeülése alkalmával módjában lesz azokat az igazság-ügyininíszternek a Ház elé terjeszteni. A tervezett igazságügyi reformokról az igazságügy\' miniszter a következőket mondotta.;
A reformok különösen azokra a cselekményekre vonatkoznak, amelyek a különböző forradalmak alatt jöttek divaiba és az ilyen természetű államellenes .cselekményekre vonatkozó rendelkezések szigorítását tartalmazzák. A javaslatok alkalmasak arra, hogy mindennemű kilengést, — bármely oldalról jönnek is — megfelelő megtorlásban részesítsenek.
A becsület fokozottabb védelmét is célozzák a javaslatok és meg akaróik szüntetni az elharapózott párbajmániát is. Mindenesetre gondoskodás történik arról, hogy az államellenes cselek mények különös elbírálásban részesüljenek. Amikor ezek a javaslatok törvényerőre emelkednek, rendeleti uton azonnal feloszlatjuk az internáló tábort és megszünieljük az internálásokat.
Közeledünk a világbéke felé.
Francia körszikratávirat jelenti, hogy a Párizs melletti Farman-repülógépművek óriási légijármüvei kísérleteznek, mely két tonna robbanóanyagot 1250 ménfőid körzetben, óránként 123 mérföld -sebességgel szállíthat.
■Itörllk az útlevél és vízumkényszert?
A népszövetség nemzeli uniója a jövő hét végén Berlinben kongresszust tart, amely elé Ausztria javaslatot terjeszt az ullevél és a vízum eltörlése tárgyában. Indítványozza, hogy a szerződő államok egyes polgárai számára biztosítsák az útlevél nélkül való be és kiutazást.
Lapzártakor érkezett telefon-Jelentések.
Tegnap \' délután a Nemzeti Lovardában Klebelsberg Kunó kultuszminiszter és Komáromi András történettudós pisztolypárbajt vivtak; sebesülés nem történt. — A Duna alsó szakasza apadt, a mai budapesti vízállás 575 cm — Nyitramegye egyes községeiben óriási tífuszjárvány dühöng. - A megszállott felsőmagyar-oiszági részeken a Latorca és a Tisza 15 községet elöntött. — A bányászsztrájkban megegyezés várható ; a munkások a legtöbb helyen hajlandók felvenni a munkát. , I
A takarék-korona halála.
Az a sokféle alapon való számítás, mely manapság divalban van, a közel jövőben megszűnik, hogy átadja a helyét a normális számítási rendszernek. Az ugynevezelt buzaaiapon való számítás még a legerősebben tartja magát. Ha hónban figyelembe vesszük, hogy a buza aranyat képvisel, hogy a buza ára aranyparitásos, be keli, hogy lássuk, hogy szigoruau véve búza-alapon, vagy ahogy mondani szokás, buzavalutá-ban való számítás nincs is. A buza helyett bátran vehetjük az aranykoronát. De igy is marad ínég mindig kétféle számítási mód\': aí aranykoronán alapuló és a takarékkoronán alapuló. Ami a takarékkorona sorsát illeti, hadd álljon itt a következő nyilatkozat, melyet illetékes helyről kaptunk :
— Az államháztartás egyensúlyának helyreállításáról szóló törvény kimondja, hogy az u) jegyintézef, vagyis a Magyar Nemzeti Bank működésének megkezdésével egyidejűleg a takarékkorona számitás megszűnik. F.uől az időtői kezdődőleg takarék-koronában számítani nerá szabad. Hogy milyen alapon kezdi meg működését az uj jegyintézet, még nem tudjuk. Mindössze annyit tudunk, hogy május 17-én alakul meg és iMetékes tényezők nyilatkozata szerint junius 2-án ke/di meg inüködésiit. Ha valóban junius 2-án lesz a nap, amikor az uj jegyintézet működését megkezdi, ugy ez a nap lesz az, amikor megszűnik a takarék-koronában való számitás. Erre az időre intézkedés fog történni-a/, akkor fennálló takarékkorona tartozasok és követelések rendezésére, átszámítására vonatkozólag is l
Milyen változtatásokat hozott az,u| lakásrendelet.
Az wjs lakásrendeletre egyforma elégedetlen* séggel tekint háziúr és lakó egyaránt. A házi* uraknak még nem biztosítja házaik felelt azt a jogot, amit szeretnének, a lakók viszont a béremelés ellen hadakoznak. Az uj lakásrendelet többféle változtatásokat hozott, amelyek némikép az előbbi rendelet hibáit igyekeznek korrigálni. Ezek a változtatások a következők:
A háztulajdonos kijelölési joga bővült, amennyiben a megüresedett. lakásba nemcsak hozzátartozóját ttheti, hanem idegent is belakoltathal, ha az illetőnek helybenlakási joga van. Ezenkívül a megüresedett lakást nemcsak közszolgálati alkalmazott kaphatja meg, hanem ezzel szemben más is.
Lakást nem lehet más célra kiadni, csakis lakásul. Üzleti célra csakis a népjóléti miniszter jóváhagyásával.
Ezideig, ha a bérlő meghalt és a lakásbau vele egy rokona -lakott, a lakás a rokonra rn3rad. Most csak az esetben tarthat igényt a lakásra, ha a halálozást megelőzően 3 hónapig már ott lakolt.
fia lakást hivatalból veitek igénybe, a háztulajdonost nem kérdezték, kit akar lakóul,\' ma beleszólása van és kívánságát lehetőleg figyelembe kell venni.
A végrehajtást 8 nap alatt foganatos(taniNkeil. Szükséglakást nem kell\' kijelölni, ha as kilakoltatott nem válik hajléktalanná, vagy albérlőnél, In az illető szolgálati minőségébőt kifolyólag -került a lakásba.
A rendelet értelmében a háztulajdonosnak e hó 5-ig kellett az alapbért lakójával közölni. A közüzemi költséget huszadikáig kell az adóhivatalnál uj blankettán befizetni. Ha a háztulajdonos be akar saját házában levő lakásába költözni, az eddigi lakót kilakoltathatja, ha számára annalr érdekei veszélyeztetése nélkül más lakást jelölhet ki. Ugyanilyen módon üzle- • tet is fel lehet mondani.
hírek.
Mff
- ülSTerél. Baksa Lijos tapolcai kir járásbiróságí ir<>datisztcf irodafótiszlté nevezte ki a miniszter.
- Taaitáválaastáfsk. A zalahalápi isklaszék kántornak Vőröskö/i Istvánt ^jrtálvlam\'tóiiak Kovács Józsefet választotta meg
- Cseadertlsitl átk»lftié»it\\Kirkovits János ntvraj/ csemlórjárásparancsnokot a/ egyeíttrtt csendóriskoli* állományába, Fejér Károly csendórfóltadnagyot pedig Szegedről Novára helyezték át járásparancsnoki minőség ben
- BiákaaJáUl. A zalaegerszegi felső kereskedelmi
iskola, a polgári Icánv- és fiúiskolával és a nfli kereskedelmi .szaktanfolyammal egvúttesen május 24-én (vagv 2*-án) majálist rendőr.
- A talae|araie|l aUk és gyalogjárók rendezése rövidesen kezdetet veszi. A kocsiufakat ki fogják kövezni.
- ZáulémnUlél lscf«ldé> (Anyagtorlodás miatt csak most közölhetjük.) A Bocföldei l.eánvegylet pazar szép zászlaját e hó 2-án s/entelte fel Dr Rott Nándor veszprémi puspok fényes ünnepség keretében Zászló-anya Gróf KároKi Lajosné volt. az egylet nemes bő-kezüségu védóasszonya s helyettesítésével Andrássy Jánosnét bízta meg A felemeló szertartás után a zászló-szögek ünnepélyes beverése következeit előkelő közönség részvételével. 4.Í zászlószoget vertek be mélyen szántó jelmondatok kíséretében. A jelen voltak kuzül a következő neveket sikerült feljegyeznünk: Dr. Tarányi Ferenv. főispán. Bódv Zoltán alispán. Simon György kanory>k. Polgár Dénes, Pehm József apátok, Szirmai Miksa kir. tant , Dr. Skublics <>dftn főbíró, Dr. Teli Anasztáz, esperes. Farkas F.dith alapitv. hölgy képviselői, Kayscr Vilmos főintéző. Czobor Mátvás polgármester, Fangler Béla \\ ngy. kép* . Müvos Salamon földbirt, Horváth Ferenc és Ruis János körjegyzők stt> t)élulán 5 órakor ünnepélyen vett részt a püspök ur és a vendégek a bocföldei iskolaban A/ ünnepély a következő programmal folyt le. A leány és legényegylet egy-egy tagja köszöntötték a megnyitó ének után a püspököt és Farkas Edith küldötteit. A kisgyermekek előadták a .Magyar zászló* tundérjátékot Andrássy Jánosné rendezésében A/ előkelő közönség lelkes örömmel élvezte a magyar gyermekek magyar fellángolását. Majd a Bocföldei l.eánvegylet kendő kiállításinak megtekintése következett. Itt Andrássyné köszönte meg a püspök és vendégek kitüntető érdeklődését, melyre a püspök válaszolt, kiemelve a háziipar nagy fontosságát. Egy szép kendőt meg is vásárolt a püspök Azután ni3gán-látogatáM tett a püspök és az. ünneplő falu lelkes éljenzése kö/t távozott Bocföldéről. Este és 4-én délután az ifiuság (¡látszotta a .Bor*-t Gárdonyitól, mintaszerű előadásban, melynek 4-én Zalaegerszegről is sok nézője volt A hajnali órákig tarló táncmulatság zárta le az ünnepségeket pt-ldas rendben és keoelyes hangulatban. Az egylet zászlója nagy kéltséggel készült s annak alapjára a ko/öfiajnak engedve — a vezetőség valamelyik vasárnapon meg lógja ismételni a színdarab előadását A zászlóra adako/ók névsorát a gyűjtés lezárása után hirlapilag fugja közölni az. Egyesület.
— Új fsglalkOlál (A Budapesti Hírlap irja ) Árdrágításai vádoiták-uieg Szekeres Antal Baross-utcai vendéglőst, mert egy vendégétől egv rostélyosért 500 koronával többet kéri, mint amennyit az Árvizsgáló Bizottság tarifája megenged. Kihallgatása során arra a kérdésre, hogy mi a foglalkozása, azt felelte:
— Adólizetó vagyok.
—. Ez nem foglalkozás, - jegyezte meg az elnök.
— Már pedig nekem ez a főfoglalkozásom, inert egész nap egyebet sem teszek, mint adóügyben járok el. Fizetek vagyonadót, jövedelmi adót, fogyasztási adót. forgalmi adót, kényszerkolcsönt s a jő ég tudja még mifele adót, appellálok, felfolyamodok, kilincselek adó-felügvctóné), pénzngyigazgatónál. mert tetszik tudni, nem mindig mérik íu igazságosa\'-, az adót, s ha sok herce-hurca. lótás-lutás után \\égre lefizettem már mindent, amivel megterhelni jón^k láttak, iönnek a felszólalások, hogy fizessek késedelmi kamatot, pótadót, s akkor újra kezdődik a körforgás Nem tudok olyan pontosan, olyan akkurátusan fizetni, hogy az adóhivatal valami hibát ne találna benne és uj fizetési felszólítással ne kedveskedne nekem. A mi kevés időm még marad, azt a forgalmi adóbeiyegck feiragasztásával töltőm el. A nyelvem már csupa enyv a sok ragasztástól. s akármit eszem, vagy iszom, az enyv ízét érzem rajta. Hát biz ez, kéretn, nehéz, nagyon nehéz fojilalko-záa. Az igaz, hfjgy iparengedelem nem kelt hozza, nem kívánnak az embertől semmi szaktudást, csak pénzt, pénzt és újra pénzt
Ennyit tartottunk érdemesnek Szekeres Antal perben állásából följegyezni Még csak azt említjük meg, hogy a tárgyalás fölmentéssel végződött, mert kiderült, hogy a panaszos annyi zsírban sült burgonyával rendelte meg a rostélyost, hogy ez a normális adag mértékét jóval meghaladta.
- A dohiayárak araavptrttáea (elé. A dohányjövedéki igazgatóság, értesülésünk szerint, a közeljövőben újra emelni fogja a dohánynemüek árát, s ugylátszik utoljára, mert most" aranyparitás lesz az. emelés végső határa. Szakkörök számítása szerint, amely az aranyparitásból indul Jti, az új árak a következők lesznek:-Finom török 39,000? Hercegovina 100 gr. 28,500. Trabucos 300 i, Britannia \'<000, Nílus 1200, Memphis 1000, Király 650 K.
- A kWtlei telefeilorialoa Zalaegerszeg és Buda.
pest között Megnyílt. Ezzel az intézkedéssel egy régi óhaja teljesült fr város közönségének.
- lakMaek » kiaubadilt ialsrnáltat Budapesti
jelentés szerint az utóbbi najiokban erősen megromlott Budapest közbiztonsága. A zalaegerszegi internáló táborból kiszabadult tizenhárompróbas betörők, zseb-metszők és kasszafúrók ugyanis újra munkába álltak a fővárosban. Mint értesülünk, a megrögzött jómadarak közül p^at már visszaszállítottak a tábórba.
V
zalavArmegve
FENYVES
■ DEZSŐ R. T. ^
IX ,6alrii*tér 7. IV. lereaakereei iw I.. TIL, láraljr.Mrit 9., IF., Eárely-Mntt 10. Budapest látványossága.
OyapjuiíMt-oaitály: C
Tiszti oyapju öttonykelmík »3.600L Erodefi anDol ilUoykolmik 97.850 Bifel raolJnkelrntk . . . 134.900
lií kosztinkelmék 2o 50o
XncrlQit 33.000
GaMrQbaktlairrr 57.000 GjfapjHor^adiQv;;v; 133.000 BÍnlcJikos rahikelmftk X 62.700 2r"rti rckakelmtk :r. 45.600 IwkiiílUliíníkBllék-ciíiiao 198.000
(tartalmaz I öltönyhöz szükséges összes bélésanyagokat) Selyemfényű eredeti angol larberry-kelaát
Selfea-eutály:
Beemelte.......133.000
Greps de Gkiie ...... 180.000
Divit likerty ...... 91.200
IfimelyiB .-. 87.400 Nyerssilyem
83.600
Cripkeftttfíay, á|y- éa aastalterltök. piká-•« flaaellUkarék nagy választékban. 2,
2> t, 3 és 31/* méteres gtlTit-, selyea* ós aoto aaradékek meglepő olcsó árban lesznek kiárusítva
Váitei-esitál?:
Koleogyó vászon..... 19.000
lak8lBI»ISÍfÍI..... 22.800
lltíSZtSilÉB • . . 29.000
fMSIÜOil..... 22.800
34.000 21.850 15.200 180.000
14.250 19.000 19.950 19 800 52.650 32.300 24.700

I Ittll.k»«. k.ktl tt\'ttr»
Áavoemo damaszt Vászon M\\Mi ■ . • . Flanell porlőrlik. ... Szövött kerti abrosz • •
Moa*.»»«tály:
Hímzett batisztok . . . , Siljfenbalísztok Siiptano nosókriip Szifllant iBsikartBBBk
libtrtiizaiin SBljBibaliutBk „» . ftlnl1 MosívoÉItk .
Kótdttlrt-MxtálT-
(Csak a Calvin-téri áruházunkban.)
Rli barijujfák. 11.400
Ftrüzokiii......., 7.600
Kari« kíjzlyík. . . . 24.700 fijermek nyári triki. . . 20.900 Trikó retorn női aadrlB • 36.100 Sslysi zseiBpír^^.,.....180.000
101 fekéraaal-MStilr
(Csak a Calvin-téri áruházunkban.)
HU nappali ír« ... 54.150
Hímzett nadráo..........45.600
Hlnzctt itadráQ keabiaé. . 74.100
Szoknya-Miié azsirral. 93.800
Vászon pírnibniit . . . 66.500
Hímzett JflzüTédö .... 29.450
fiyiiyört Milattk. ... 315.400
rértű«hérMal>a«ttálr:
(Csak a Calvin-téri áruházunkban,)
Fértiiii M11IIH . . . 95.000 Színes zellrtflo 95.000
Huni bJloiBfl • CM UHl»)« 95.000
Hosszú köpper alséiilrli. 55.100
Uvid alsóBadrii .... 45.600 Vészoh ItriimuoBti . . 7.600 Selyem nyakkend«. . . . 12.000
KoDlekelé-Mitály:
(Csak a Calvin-téri áruházunkban.)
Itt ingol tavaszi kakitok . 399.000 laklis \\mi\\ kaUtok . . 351.000 flifatwikos iljik .... 93.000 Sronadinliliz...... 123.500
Opilblíz........133.000
Férfi liklrulii.....722.000
1924 május 11.,
- A Illái arTMláfit ia kitalálták. Dr. Dcnms W. Crile chicagói é« dr. W. Crile clevelandi orvosok felolvasást tartottak, amelyen elmondták, hogy bizonyos esetekben a halottakat fel lehet támasztani. A két orvos módszerét már többször kipróbálta sikerrel. A telélesz-léshez az úgynevezett adrenal mirigyből készült szérumot használják. Az orvosok elmagyarázták, hogy a halottakat csak olyan esetekben lehet feltámasztani, ha a halál okát gyorsan meg lehet szűntetni A halál beállta után ezt a szérumot a szivbe fecskendik, amely megindítja ,a vérkeringést. Ezzel a módszerrel — a feltalálók szerint — fel lehet támasztani a villamosszékben kivégzett embereket, úfy. hogy ha ez a módszer általános lesz. a kivégzett emberek hulláját pár óráig nem.fogják kiadni, meri pár órán belül ezzel a módszerrel könnyen felébreszthetik a kivégzett embert. Vizbefulá* után is sikerrel alkalmazható ez a módszer Crile orvos kijelentette, hogy nem találta fel ezzel a szérummal az örök élet titkát, mert az öreg és beteg emberek éleiét nem tudja meghosszabítani, mindenesetre aionban az uj szérűin nagy szolgálatot tesz az orvosi tudománynak Különösen jól alkalmazható ez olyan cselekben, ahol a páciens tuladag altatószertói halt meg. ./
— Családi 14111. Sz. J. badacsonytomaji lakos egyik este kissé Ittasan tért haza a kocsmából. Emiatt apósa, anvósa és felesége nekirontottak és úgy agybi-főbe verték, hogy 20 nap alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett. A póruljárt férj bejelentette az esetet a csendőrségnek s így «z ügy a járásbíróság elé kerül.
— Ax Aruyköayrto folytatólagosan beírták nevüket a következők: Qyöre Annuska Felsőbagod 2000 koronával néviró Borbély György. BaAn Kálmán Barabásszeg ismételten 5000 koronárai, Kovac* Sándor Barabásszeg 10 ezer koronával, Baán Juliska Barabásszeg 5000 K, a Barabásszegi Ref. Egy házi Énekkar 5000 K néviró Baán Kálmán, Qergál Lajos Barlahida 10 ezer K, a Zalaapáti-i Iparos Kör 5000 K néviró Sitkey János csácsi kezelő gazda.
- Syftlaak a Irmdarabok Mitzger Lajos g. tanuló
a III. és IV. osztályban negyedkitó rézdarabok, Salamon Ilonka rézdarabok, Arvay Lajos ny. alispán rézdarabok és rézpénz. Bolerátzkv tanár utián az I. g. oszt. félkiló réz, Páll Sándor egy rézdrót, Markója Ferenc nemefr rádói tanító és Nagy Zeigmond Nemesrádó 2 és félkiló pénz, Fendrik Józsel rézdarab. Málly Uéza zalatáraoki tanító 4 kiló réz Láng Nándor építész utján.
- A „laiyar KtamlaC" legújabb számát ingyen bocsátja vásárlóinak rendelkezésére az „Atra* irodalmi rállalat zalaegerszegi lerakata. Kakas Ágoston, könyv, papir, és irószerkereskedése
— Allír Képas Családi Lapja kapható a Kakas-nyomdában.
- Aaikor a sdaéss tlloskaa taailja aiartpáL Most már a vidéki színésznek is meg kell tanulni szerepét, mert ezt minden jobb sziniígazgató megkövetelheti tagjaitól és a sugó csak arra való. hogy a színészt kisegítse, ha emlékezőképessége cserbenhagyja. Miskolcon a színháznak a szántolóldekre járó részén Sertőzy jellemszinész tanulta szerepét és rövidlátó lévén, az útról betévedt a szántóföldre Alig tett ott néhány lépést, reárontott Otjocky Dániel mészárosmester egyik atléta-termetű társával, meg sem hallgatva a színész mentege-tódzését, hogy még nem látta a lucernásban az élet sarjadását, ugy helybenhagyták a Miskolcon népszerű színészt, hogy arcát elborította a vér és egyik fogát a helyszínén hagyta. A rendőrség a brutális ember ellen megindította az eljárást. Igy jár a színész, ha komolyan tanulja szerepét és szórakozottságában nem látja, hol jár a lába.
— Kaitllalyl kirak. A 1 egutobbi keszthelyi vásár nsgyon gyenge volt. Állatforgalmi adóból 70 millió korona folyt be. — A keszthelyi harangalapra Klein (jvula keszthelyi lakos egy millió koronát, Feldmann Károly, Práger Tivadar és Berényi Béla 500 - 50J ezer koronát adományoztak. — Radnay József keszthelyi forgaimiadófőellcnórt a pénzügyminiszter Nagykanizsára helyezte át. __ /\'
— Teletan Tála|«l. A közeli napokban megnvijik a tóleji telefonközpont. \'
— A kíatényaeprok elleaártése A kereskedelemügyi miniszter leirt a városhoz, hogy a közgyűlési határozatokat azok jogerőre emelkedesétól tfzáinitott három napon belül terjesszék fel a minisztériumhoz. Ez a rendelkezés különösen a kéményseprési difR ellenőrzése szempontjából történik, nehogv a kéményseprők a megengedettnél magasabb dijakat szedjenek
- Értékei práaeaáUatakat találtak a lyörrtdéki Daaa-partei. A révfalusi Dunaoldalon a minap úgynevezett éezakamerikai mosusz pockot fogtak, amlannálérdekesebb. mert az állat hazája Kanada és Alaszka. Valószínűleg a bécsi vagv budapesti állatkertből szökhetett meg egy pár ét ezek szaporodtak el. Az állat szőrméje igen értékes prémet szolgáltat
- Stlaleléadáa bectlldéa. F. hó ll-én d. u. 4 órakor az iskola udvarán felállított szabadszinpadon újra előadják az iskola növendékei .A magyar zászló\' timfl tündérjátékot. Felhívjuk olvasóink figyelmét az előadásra, mert sok dicséretet hallottunk róla azoktól, akik a dr. Rott Nándor püspök tiszteletére rendezett ünnepség alkalmával gyönyörködtek benne. Valóságos iskolapéldája a darab a hazafias ifjúsági színmüveknek Az előadásra meghívók nem bocsájtatnak ki. Az előadás bevétele a. most felszentelt zászló költségeinek pótlására fordlttatik. Legközelebb s/inre kerül újra rA bof is.
- lUM-eiaia. A német nacionalisták kancellár-jelöltje Bülow herceg. — Bulgária megfizette hadi-tartozásait Szerbiának. - Kádár Lehel hírlapírót a »Népben\' megjelent fSakter-kéa" című cikkéért Izgatás címén két hetíjfogházra ítélték. - Felszabadították a vendéglői, kávéházi és kávémérési árakat. - Újbánya város levéltárát a csehek kilónként kiárusították. — Pozsony és Prága között megindult a légiforgalom. — Indiában borzalmas kolerajárvány pusztTt. Az egyik kerületben egyetlen éjjel ezer ember halt meg.
1924 május II.
ZALAVÁRMEGYE
3
szInhAz és mozi.
• •••
Al Araullkodtlom c. történelmi színműben mutatkozott he Kmetty Lajos színigazgató szerdán este Zalaegerszeg közönségének. Kmetty színigazgató nyugodt, komoly játékával, magyaros érzésektől áthatott katonás mozdulataival a szabadságharc igazi magyar katonáját juttatta eszünkbe. Egyébként Kmetty színigazgatót is társulatának legtehetségesebb tagjai közé sorolhatjuk. Uáípár .Miklós tctötöl-talpig Mikulák JanO, Pázméndy Károly pedig Krausz bácsi szerepében is, mint minden >zerepében, l\'ázmándy Károly volt. Rácz Sándor a kormányzót alakította elsőrangúan. Jók voltak még Biró Hoskr, Erdei f\'erenc, Morvay Oéza és Nagy (iyula is, akik átérzett, odaadó játékukkal sikerre vitték a darabot. (- ács - ár
Bajtdér Kálmán Imre világhírű 0|>erettjének előadását szépszámú közönség élvezte végig a színházban. Az előadás, a díszletek, a ruhák mind hpzzújárultak ahhoz, kogv n Hajadér bemutatására mindig kellemesen gondoljon vissza a közönség. A szereplőkről ismét csak a legjobbat .Írhatjuk Török lla Odette szerepében, Ró/say Kiissv pedig Marietta szerepében aratlak igcu nagy tikért. Rácz Sándor a hindu herceg szerepét kifogástalanul alakította. Uehizelgö énekhangja csak tokozza uépszerüségét. A közönség sokáig fog a ba^adérbeli kellemes percekre visszaemlékezni. A fürgelábú (jJLspár Miklós és a kitűnő l\'ázmándy Károly állandó derültségben tartották a közönséget, úgyszintén kisebb Merepeikben Morvay (iéza és Rrdey t\'erenc is. percei Olga II. felvonásbeli szólótálka sok tapsot kapott.
Királyit*. «eikalsk érted! Villányi Andor romantikus^ színmüvet mutatta be pénteken a színtársulat dictóretre méltó.előadásban. A szereplők ambiciós, művészi játéka több •közönséget érdemelt volna meg. Stella üída lelket megrá/u erővel élte magát bele Borinszky tanárszerepébe. tehetségének legjavát adva. Erdei l erenc és Biró Böske játékát mérlegelve megállapíthatjuk, hogy művé-szíeaebben alakítanak mindaketten, ha kevesebbet kacsingatnak a közönségre, * csak szerepüknek élnek, amint ezt bebizonyítottak a péntek esti előadáson, mikor a sok üres szék netn vonta el figyelmüket. Pázmándv Károly és Morvay üéza is kitűnőin megteleltek feladatuknak. Elismerés illeti még mindenegyes szereplőt, hogy a kevés közönségnek is ji tudásuk leg-javát adták. (-ács -ár.)
■tor:
Szombaton: Marinka, a táncosnő. Jean Gilbert világhír (i operettje
Vasárnap: délután: Aranymadár. Zerkovítz operettje.
Vasárnap: este; Marinka, a táncosnő.
Hí\'{(ón: fekete gyémántok: Jókai Mór regénye a színpadon.
Kedden: Mintha álom volna. Erdélyi Mihály operettje.
Rádió hírek.
Matrlkáku. Délafrikában a drótnélküli hírszolgálat a legutóbbi időben nagy lendületet vett Mivel ott általában nagyon kitűnő távbeszélő állomások vannak mindenféle hangversenyt a legtávolabbi farmokon is nac>szerűen lehet hallani.
Lettoraiáf. Libouban az Európával való forgalom lebonyolítására nagy drótnélküli állomást rendeztek be, melvnek üzikratovábbftóját 478 méter magas árbócra helyezték el s hatókörzete (ereje) 5000 kilométerre terjed. A felvevóállomást Deilingshoffban állították fel. Tulajdonképen a drótnélküli telefonberendezés szem-ponjából nem jöhet Lettország számításba. Készülékeket ugyan olcsó áron lehet szerezni, de a gyér lakosságot tekintve aligha lehet arra számítani, hogy a drótnélküli szolgálat berendezése életképesnek bizonyuljon.
•rétitlktUl UrsMlfáUt lewjrorkkaa. A newyorki központi városháza tetején ezer wattos diótnélküli leadóállomást rendeznek be a városi közigazgatás szolgálatára. Ez alkalommal felállítják azt a leadókészüléket, melyet a Westinghouse társaság az 1922-iki rio de jar.eírói kiállítás részére készített.
x A gazdaközőnség bizonnyára örömmel értesül arról, hogy a Magyar Őstermelő R. 7., mely az ország legnagyobb agrár-vállalata és amelynek 15 kirendeltsége van az országban, valamint a külföld nagy metropolisaiban mindenütt, a zalaegerszegi kirendeltségét megnagyobbította és üzletkörét gyapjú és takarmány üzlettel kibővítette. A kirendeltség vezetésével Fürst Sándor és Löwenstein Jenő urak bízattak meg, kiknek szakértelme a kirendelség eredményes működését előre biztosítja. (o-<)
Teleszky János felmentés*.
Budapestről jelentik: A Budapesti Közlöny mai száma közli a Kormányzó kéziratát, mellyel az államfő Teleszky János v. b. 1.1. ny. pénzügyminisztert, a Pénzügyi Tanács elnökét ezen tiszte alól, saját kérelmére, felmentelte.
Csehszlovákiában felosztják ez állami birtokokat.
Prágából jelentik: Jól imformált körök értesülése szerint az állami birtokokat, különösen Szlovenszkóban, még sokkal nagyobb mértékben fogják parcellázni mint eddig és már ősszel meg is kezdik a munkát. Mihelyt Hodzsa földmivelésügyi miniszter visszaérkezik a Tátrából, ahol jelenleg üdül, végleg el fogják dönteni, hogy mely állami birtokokat bocsájtják parcellázás végett a Földhivatal rendelkezésére.
Budapesti vegyészeti gyár, vegyszernagykereskedés és pipereszappangyár keres Zalaegerszeg 8 környéke részére
helyi képviselőt
jutalék ellenében. Ajánlatokat dupla borítékban .Vidéki képviselet- jeligére LEOPOLD KORNÉL hirdető iroda, BUDAPEST, Teréz körút 3. továbbit.
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
G0-o legolcsóbb áron készít
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-»,
porcellán-, lámpa-, itorln-bersi és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
....
A takarókkorona árfolyama.
A Devizaközpont közli: 100takarékkorona mai napon jgyenlő 128 papírkoronával.
A budapesti deviza-központ hivatalos árjegyzései.
Napoleon 307.000, I ont 377.700 Dollár 80 500, Francia frank 5180. Lengyel márka -, Márka Líra 3850, Lei%435, Cseh korona 2530, Dinár 1080, Svájci frank 15.350, Osztrák korona 12150, l.eva Holland
forint 32.300.
Budapesti terményjelantes.
Búza 337.500, Búza (tiszavidéki) 342.500, Rozs 317.500, Sörárpa 314.000, Takarmányárpa 295.000, Zab 325.000, Tengeri 267.00\'), Korpa 230.000, Repce —,
Köles--, Répa —, Lucerna--, Lóhere — ,
Széna--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona U.0060, osztrák koropa 00079.15 Francia frank 33 75, márka s»kol 1650, dinár 7 05
Zalaegerszegi plad árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak: búza 310.000, rozs 280000, árpa —, zab 280.000, tengeri 240.000, burgonya
--. szarvasmarha ---, borjú--, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként^ széna —, szalma —.
Hirdetési dijak:
t hasábos milímétersor 200 K, szöveg között 300 K nyilttérbcn 500 K. A hirdetési dijak mindenkor etöre fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbizassal együtt a pénz is beküldetett.
iMtulaidODOs: „ZUUi8ME6YEM iitfiaditirusJg
Surkantéiért éa kiadásért falai: KAKAS ÁMSToI
Alkalmi gépvásárlás!
1. Egy drb. 12-es HP Heller és Herzkttüflö üzemképes motor 1200 mm. MAV cséplővel 300 a. búzáért 3 évi törlesztésre.
2. Egy drb. teljesen új Patent 8-10 HP Holzsehuch motor egyenrangú Osers és Bauer-féle motorral, hozzá legujabb900 mm. Neutschen teljesen új cséplő szisztém Hoffer 3 évi törlesztésre 450 q. búzáért.
3. Egy drb. üzemképes Osers és Bauer motor 900-as Kühne cséplővel 2 évi részletre 280 q. búzáért.
4. Egy drb. különlevő 8 HP Kalmár és Engel motor 100 q búzáért, egy drb vasrámás 800 mm. cséplő 120 q. búzáért 2 évi részletre.
5. Egy drb. 4-es HP Mayer motor, 680 mm. dupla tisztító garnitúra 100 q. búzáért.
6. Egy drb. 5 HP Osers és Bauer motor 720-as Hoffer és Schranz cséplővel 150 q. búzáért.
7. Egy drb. 4 HP Kállai motor 610-es egyszerű tisztitós cséplővel 70 q. búzáért 2 részletre.
8. 2 drb. generátor 20—20 q. búiáért meg-kaphatók.
Esetleg cserélni is. hajlandó lennék. Hitel-képes egyének bővebb felvilágosítást nyerhetnek: ELSŐ GÉPMŰHELY ZALASZENTORÓT.
Jó tanácsi
iX«soubb tőkebefektetés,
ha azonnal beköltözhető családi
házat és telket
vesz Budapesten, mert ingatlanoknál csak ezután lesz igazán áremelkedési
Bővebbet a tulajdonosoknál:
BÉKÉSI R.-T.
Budapest, VII., Almássy-tér 8.
Telefon: József 124-98.
Hofherr-Schrantz és Clayton-Shuttleworth
gépgyár képviselete és raktára, i
Teudloff-DIttrích
budapesti armatúra és szivattyugyár képviselete és raktára
9 «
S>
Telefon 43.
>1
Gazdasági gépek, kazánfelszerelések, szivattyúk és alkatrészek raktáron vannak; használt cséplőgépek, dinamók motorok kaphatók. Készit gépjavításokat, szivattyú, vizvezeték és villanyvilágítás berendezéseket. Autogén hegeszt törött tárgyakat mindenféle vas, valamint fémanyagból.
Eladó egy 3 HP. Hoffer gózgarnitura és egy 6 HP. Kállai-féle motor garnitúra és egy egyedül álló Hoffer 3 HP. gőzgép, esetleg 8 HP. motorral oserélbetó. TÓTH lakatosmester Zalaegerszeg.
s minden epyeb
nyorfidai munkák
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ZALAEGERSZEG
r pá
" reiEPHON:170.
¡L és BIPOPPA
ZALAEGERSZEG
TELEPHON. 17 0.
Legolcsóbb szórakozás
ha belép 3 *
„Kultúra kölcsönkönyvtár
olvasói Vt»zé Részletes íelvilágositáiu
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető Telefon 13Í sz
T
angol uri szabó
ZALAEGERSZEG
KossuUi Lajos-u 4.
16-28
Erdeti angol és a legfinomabb gyapjúszövet különlegességek nagy raktára.
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
Épület és bútor
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készitenek 125-0
Szalay és Dankovits
ép Ulet- és múbutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG ^«megmunkáló telep iskolaköz 2. szAm. Orményi-utca 7.
Állandó készbutor raktAri
BRÖLL MOR
t
gőztéglagyára Szállít fuvar és waggontételekben.téglát, hornyolt-ZALAEGEííSZEG.. TELEFON 181 vagy lapos cserepet és gerincet. Jól kiégett
\\__^ áru. — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben
^ ^ vagy természetben gabonával- is teljesllhető.
ÜGYES FIUK
asztalostanoncnak felvétetnek
SZALAY E S DANKOVITS h02zá (|2 hoki) föld, rét. erdő, szőlőhegy,
épület- és ntöhiitorasztai»>s<»knál 10-10 esetleg azok nélkül is. Bővebbel Stankovics
ZALAEGERSZEG, fvRMÉNVl-iTCA 7. János, Qyórfiszeg, utolsó posta: Nagylengyel.
Oyórfiszeg községben eladó egy 2~3
kocsmaház
Villanyberendezéseket
szakszerűen, jutányosán — részletfizetésre is — készit
Zalai Műszaki Vállalat Zalaegerszeg, Eötvös-utca 1.
Telefon 133. szám. üw-o
Ifj. Horváth Jenő
Alapítva:
1899.
nri és női divata
Fehér és szines ingek, hálóingek, rövid"] és hosszú lábra va lók .nöifehérnemüek
Kalapok minden színben, sapkák.
Férfi és női harisnyák, harisnyák, gyermekzoknik minden szinben.
/NŐi, férfi, cérna- és svédkesztyök minden szinben.
Női és férfi cipők, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilop cipók
Telefon;
84 sx.
tO~B
D. M. C. himzőfonalak, müselymek és cérnák, horgolócérnák kötópamutok és
gyapjufonalak.
STUHLMOLLER
Élelmiszerkereskedelmi és Hűtőház Részvénytársaság
, ZALASZENTIVÁN-------
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit
\\
i
J
minden mennyiségben.


Központi igazgatóság: BUDAPEST, IV. Kálvin-tér 7. Telefon József 70 -50.
>K<
MEZÓTUR Telefon 39.
Dunántuli gyüjtótelcpek: Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali. Duna-Tisza közi gyűjtő helyek központja: NAGYKÖRÖS Telefon 102. Tiszántúli ---- ---- """
V
Nyom» tott \'rmlxy XI. utódu Keüca^ Agoeton kóny vny omdáj ZAJL«ogeraaeBen- a\'»l»*oxx iái. mmá^rxx
Ili. é?ioIyam.
Zalaegerszeg, 1924 május 13. Kedd.
56. száa.
lieiELBITI 1KTIIK&IT BÍBOSSXOI. MOstiM 1 léUfri 7000 kir., imuMrrt 2IOOO kar.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
iMrkMxtl: HU8I OYULá.
SiirkmtMi UidttluUl: XalM|trsi«|, SséeheiyMér 6. Ilii. TtltUi 131.
Jllnck h> Mtab««, bimk tfj kasában HkMk efy írtéul 6r6k ifauáfbaa, Rtaek Mafjaromáf feltámadásába* 1
Könnyítések as adók kazelésénél á kéxmfivoi Iparosok és kiskorát* , kedök Javára.
Pálffy Dániel kormányfőlanácsos közbenjárására az egységespárt elnöksége felhívta az Ipartestületek Orsz. Szövetségét a kézműves és kisiparosság sérelmének egy emlékiratba való foglalására. Ezzel az emlékirattal a párt külön e célra kiküldöli iparügyi bizottsága foglalkozott Barthos Andor dr. nyugalmazott kereskedelem-Ügyi miniszteri h. államtitkár elnöklésével s annak az iparosság minden kívánságára és sérelmére kiterjedő részletével külön-külön foglalkozott.
A különféle adókkal kapcsolatos sérelmek 46-adója egri Nagy János nemzetgyűlési képviselő volt, aki most az Iposz elnökével közölte azokat a megállapodásokat, amelyek e kérdésben a párt és a pénzügyminisztérium között létrejöttek.
Mivel e megállapodások közérdekűek és igen értékes vívmányokat, illetve könnyítéseket tartalmaznak, közreadjuk azokat egész terjedelmükben azzal, hogy azftta a pénzügyminisztérium a megfelelő rendelkezéseket meg is tette.
Megállapodások a forgalmi és általános kereseti adók tekintetében.
1. Átalányozási rendszer. 1. Olyan kisiparosi és kereskedőre nézve, aki semmiféle feljegyzést nem képes vezetni, a pénzügyimmnwr elren* deli a kötelező átalányozási becslés ulján.
2. Minden kisiparosra és kiskereskedőre, a segédek számára való tekintet nélkül, kiterjeszti a pénzügyminiszter az átalányozási és pedig; ugy, hogy a legutolsó évben fizetett forgalmi adóját aranyértékben számitják át és ezt veszik az uj egyezség alapjául, mely alapot az illető ujabb viszonyaihoz képest bizonyos százalékkal emelnek vagy csökkentenek.
3. Az átalányozás megállapításánál az adót kimunkáló halóság köteles lesz az érdekképvir seletet (ipartestület, ipartársulat, keresk. érdekképviselet) meghallgatni.
4. Vásározó kisiparos, kiskereskedő, amennyi- 1 ben átalányösszegben fizeti a forgalmi adót, ha
i a vásáron az illető községi hatóság ujabb forg. adóval sújtja, ezt az összeget a lakhelyen fize-, Jendö átalányösszegbe kell beszámítani.
5 A forgalmi adó összegét heti vagy havi részletekben kell leróni.
6. A lerovás történhetik annál, akinek kisebb összeg a forgalmi adója, bélyegben, akinél pedig nagyobb az egyszerre lerovandó összeg, annál í készpénzben, postatakarékpénztári csekk vagy bankátutalás utján.
II. Ellenőrzés módja. I. Az adóellenőrök; havonta egyszer az illető lakásán ellenőrzik, hogy átalányösszegben kiegyezett fizetését telje-sltette-e. Annál, aki az átalányozási nem fogadia\' el, az ellenőrnek vizsgálati és betekintési joga van a könyvekbe, az egész üzletmenetbe. Igy a hatóságnál való jelentkezési kötelezettség, megszűnik.
2 Rajta lesz a pénzügyminisztérium, hogy a különböző adónemek befizetésének ellenőrzése | egvszerre történjék és az iparosok a felesleges zaklatást elkerüljék
3. Szabálytalanság, adócsalás gyanúja esetén a tettenérő közeg csak jegyzőkönyvet vehet fel, a hivataifónök ezt elbírálás végett másik tisztviselőnek köteles kiadni, maga a főnök sem járhat el ezentúl benne. Budapesten külön bizottság intézi az elbírálást. Nagyobb adócsalások esetén azonnal a minisztériumba kell felterjeszteni. Egyezségre való felhívással senkit sem
szabad az adócsalás vagy szabálytalanság beismerésére kényszeríteni. \'
III. Egyéb megállapodások. 1. Azokra nézve, akik az átatányozást nem fogadták el, marad az eddigi bélyeg, blokkrendszer vagy könyvvezetés.
2. Az ilyenek az előlegül kapott összeg után azonnal kötelesek az adót leróni.
3. Az adóvisszaulalás esetében maguk a felek a visszajáró összeget a kimunkáló hatóság előzetes tudtával a következő hónapban fizetendő összegben elszámolhatják.
4. A szabálytalanság eseteit rendeletben fogja
a P. ü. m. részletezni.
IV. Kereseti adóra nézve. I. A legszigorúbb útasitás fog kimennf a pénzügyigazgatóságok-
hoz, hogy a könyvvezetés alól való felmentéseket méltányosan bírálják el és az elutasítást részletesen indokolják.
2. Azoknak kereseti adó|áf, akik könyvet nem vezetnek, becslés utján kell\' megállapítani.
3. Az a kisiparos vagy kiskereskedő, akli könyvvezetésre köteleztek, csak pénztárkönyvel köteles vezetni. Az adókivető hatóság e könyvel köteles adókivetés alapjául elfogadni. Ha rteth fogadja el. akkor arról jegyzökönyvet szerkeszt és tárgyi okokkal indokolt határozatot kötelet hozni.
4. Az alkalmazottak nyilvántartása és illetmény-Jegyzéke szempontjából a betegsegélyző pénztárnak szolgáló jegyzék lesz az alap. Más jegyzék vezetésére a fél nem kötelezhető.
Olátiorsság ftaflandó tanná terOtdti engedményeket adni Magyarország*
itak jóindulatu sondogasség faléban.
Budapest, május 12. Oláhországban mindenki tisztában van azzal, hogy a háború Oroszország és Oláhország között elkerülhetetlen. Ezért Oláhország minden áron Magyarország jóindulatu semlegességét óhajtja megnyerni. Erdélyi politikai körökben az a hír tartja magát, hogy Oláhország saját elhatározásából jelentékeny területi engedményeket adna, ha Magyarország garanciákat nyújtana arra, hogy az
orosz—oláh háború esetén semleges marad. Oláhország hajlandó lenne Máramaros, Szatmár, Bihar, Arad, Békés, Csanád és Krassószörény(^) megyék megszállott területeit minden különösebb feltétel nélkül Magyarországnak átadni. Amennyiben pedig Erdély az orosz—oláh háborúban ténylegesen résztvenne, Oláhország hajlandé Erdélynek autonómiát adni. (MTI )
* miniszterelnök as Internáló tábor feloszlatásáról, a sajtószabadság helyreállításáról ás az emigráció likvidálásáról.
Hódmezővásárhely, május 12. Bethlen István gróf mhtfwterelftök tegníp-1artotta--be*ámoló-ját Hódmezővásárhelyen. A beszámoló a Sas-szállóban folyt le a termet zsúfolásig megtöltő közönség jelenlétében. A miniszterelnök beszédében rámutatott arra, hogyha a lefegyverzést nem is tudtuk meg nem történtté tenni, s íja az ország területét nem is tudtuk visszaszerezni, de Trianon harmadik csapását, a jóvátételt sikerült elhárítani. Beszéde további részében kijelentette a miniszterelnök, hogy a közel jövőben a behozatali és kiviteli tilalmakat megszüntetik, feloszlatják az árvizsgáló bizottságokat, a szabadságjogok korlátozását enyhilik, a büntető
novella törvényerőié emelkedése után feloszlat--$Mc » internáló téöort, rendezni fogják a szakszervezeti kérdést és helyreállítják a sajtószabadságot. Az emigrációra vonatkozólag megállapította a miniszterelnök, hogy mindazok az emigránsok, akikről jogerős birói ítélet állapítja meg büntetlenségüket, hazatérhetnek. Kijelentette • még Bethlen, hogy a házszabályreviziót az ellenzék esetleges ellenállása ellenére is megvalósítja. A miniszterelnök után Pesthy Pál igazságügyminiszter, Lovász János és Barabás Samu képviselők szólaltak fel. A miniszterelnök délután 6 órakor Egyedre utazott.
Indítvány a megyegyűlésen a képviselők létszámcsökkentéséra.
Zalaegerszeg, május 12. Zala vá/megye törvényhatósági bizottsága ma tartotta évnegyedes rendes közgyűlését, melyet 11 órakor nyitott meg Tarányi főispán Az alispáni jelentés ismertetése után Sümegi József biz. tag indítványozza: Írjon át a társtörvényhatóságokhoz és írjon fel s kormányhoz a törvényhatóság, hogy a tisztviselői létszámapasztás kapcsán a nemzetgyűlési képviselők létszámát is apasszák az ország megcsonkított területének arányához. Javaslatát azzal indokolja meg, hogy mig Nagymagyarországnak 413 országgyűlési képviselője volt, addig az egyharmadára csonkított országnak 240*képviselője van, hollott az arány szerint csak 138 képviselőnek kellene lenni. Mivel azonban Sümegi József indítványát nem terjesztette be 24 órával előbb, a javaslat felett a közgyűlés nem határozott.
Beznicza Péter három indítványt terjeszt elő: 1) A megszállott területeken született cigányok toloncoltassanak születési helyükre. 2) Az internáló tábort ne oszlassák fel, hanem alakítsák át az internáltak részére dologházzá. 3) Írjon fel a törvényhatóság a kormányhoz, hogy a főbizalmi testületek és a hasonló testületék oszlattasa-nak fel.
Buchberger József a határmenti községi utak javítását kéri, Szabó Károly (Kávás) szóváteszi, hogy a zalalövői köroivos 6-8 évig nem látogatott meg egyes iskolákat. Intézkedést kér. Az
alispán és a megyei tiszti orvos megnyugtató kijelentéseket tettek. (Lapunk zártakor az ülés még tart.)
A fföldrafoVmnovalla végrehajtása.
Nagyatádi Szabó földmivelésügyi miniszter s következő nyilatkozatot tette: A földretorm-novella végrehajtási utasítása nem jelent valami nagy változást, olyat legalább semmiesetre sem, hogy az azonnal érezhető lenne. Épen ezért teljesen felesleges minden aggodalom, mert bizonyos, hogy az uj törvény egy holddal sem veaz el többet senkitől, mint az alaptörvény, melynek egyébként elsősorban azok a részei módosullak, amelyek az igényjogosuitságok megállapítására és az eljárás különféle szabályozására vonatkoznak. A földmivelésügyi miniszter közölte, hogy a végrehajtási utasítás most *z országos földbirtokrendező bíróság elnökségéhez van áttéve, mely erre megteszi a mag« észrevételeit és ezek figyelembevételével a végső simítások következnek, ügy hogy az utasítás kiadásával a novella végrehajtása már a jövőhéten megkezdődhetik.
Diplomáciai összeköttetés Oroszországgal.
Budapest, máj. 12. A Hétfői Hírlap irja: A magyar kormány fel fogja venni a diplomáciai összeköttetést Szovjet-Oroszországgal. A diplomáciai érintkezés felvételére a kereskedelmi összeköttetések szempontjából van szükség.
21
ZALAV ÄRMEGYE
1924 május 16.
hírek.
— Főiskolai tanári kinevezések. A keszthelyi gazdasági akadémián Lénárd Miklós dr, akadémiai rendkívüli tanárt akadémiai rendes tanárrá, Sass Oábor segédtanárt akadémiai rendkívüli tanárrá, és Biró Gyula dr. gyakornok tanárt tanársegéddé evezte ki a miniszter.
Tagválasztás. ÁXnagykanizsai Zrin^ Miklós Irodalmi és Művészeti- Kör irodalmi szakosztálya tagjai sorába választotta Barbarits Lajos kanizsai hírlapíró kollégánkat, a jeles tollú fiatal poétát.
- Halálozás. özv. Kubicsek Józsefné Balatonfüreden elhunyt.
— A veszprémi püspök pspl otthont létesít Hévizén. Rótt Nándor dr. veszprémi megyéspüspök 9 hold föld ellenében Hévizszentandráson 9 holdnyi területet kapótí, amelyen, papjai régi kívánságához hiven, papi otthont óhajt létesíteni. Egv bizottság kidolgozta az alapszabályokat I most a tagsági kötelezettségre és hozzájárulásra hívta fel a papságot a megyéspüspök.
- Hírek a megyéből. A Keszthely-zalaszent-gróti esperesi kerület r. k. tanítótestülete évi közgyűlését június 5-én tartja Keszthelyen. — Az elmúlt vasárnap a Tapolcai AC és a Sümegi SE\'mérkőzést tartottak Sümegen; eredmény 5:1 <IK)) Sürtieg javára. — A balatonfüredi Iparosok Dalköre a nagy sikerre való tekintettel megismételte a .Kölcsönkért feleség" c. bohózat előadását. — Becsehelyen megszűnt a száj- és
"körömfájás.
— A zalaegerszegi m klr állami polgári leányiskola f. évi május hó 16-án (pénteken) délután 3 órakor az intézet tornatermében szülői értekezletet tart, amelyre a szülőket és a tanügy iráni érdeklődőket ezúton hivja meg az igazgatóság.
— Vitéz-avatás Budapesten. Az idei viléz-avatasi ünnepély június 15 én lesz Budapesten. Al avatásra sorrakerülő folyamodók névreszóló értesítést fognak kapni az Országos Vilézi Széktől. A folyamodók megfelelő tájékoztatása végett kttzlöm, hogy az 1925 évi avatásra azok jöhetnek számításba, akiknek teljesen felszerelt kérvényük f évi szeptember l-ig a vármegyei Vilézi Székhez beérkezik. Vitézi Székkapitányság.
— Nyolcosztályú elemiiskolák. A közoktatás ; ügyi minisztériumban tőrvényjavaslat készül arról, hogy a községek szabályrendeletben felemelhetik a tankötelezettséget 6 évről 8-ra s kibővithetiTT az elemi iskolát 6 osztályról 8-ra.
— Zalavármegyo sportkedvelő közönsége atlétikai vándordijat alapított. A mult évi egyik vármegyei közgyűlés 50 ezer koronát szavazott meg erre a célra. Ezt a határozatot most a belügyminiszter jóváhagyta Az alapítólevél szerint a vándordij egy babérágat nyújtó ezüst atléta szobor, megnyerheti az a zalai sportegylet, amelyik a vármegyei testnevelési bizottság által evenkint rendezett versenyen a legtöbb pontot kapja. A vándordíj egy évig marad a nyerteseknél.
— Útjavítások a pacsai járásban. A Zala-szentmihály—zalaistvándi közútra több vágón kavicsot szállítanak. Nagykanizsa—Pacsa törv.-hatósági útvonal nagyrészét hengerlik. Pacsa— zalaszentmihályi államiul második szakasza felépítés előtt áll, ugyancsak c szakaszon Grand János főutbiztos vezetése melctt megkezdődik a -17. számú vasbetonhid épitése a Principális csatornán. E teljer, erővel neki fogott munka lUtán most már teljes a remény, hogy a háború alatt elromlott utak ismét rendbe jönnek.
— Rizsterméssel fog az idén kísérletezni gróf Andrássy Sándor szécsiszigeti gazdasága, hogy azt Dunántulon meghonosítsa. Ha a kísérletet siker koronázza, úgy a zalamegyei szécsiszigeti gazdaság mintájára más uradalmak is foglalkoznak rizstermeléssel.
— 1 tapelcat kérik aalékaaiUpástk felállítására
szükséges fedezetet Tapolca nagyközség pótadó-kivetés ulján teremti eló A póladó I4<X) százalékos lesz.
— Eltörlik s forgalmi adót. Nagyatádi Szabó István földmivelésügyi miniszter az egységespárt legutóbbi értekezletén kijelentette, hogy a kormány a forgalmi adó rendszerét mással és jobbal óhajtja felcserélni. Ezt az adónemet a
j kormány egészen el akarja ejteni s olyan tervvel foglalkozik, mely más forrásból biztosítja az eddig ezen a réven befolyt jövedelmeket.
— Kálvárlejárások. Sokan vannak itt, akik stációról stációra járnak és egy egész élet, egy jelentékeny mult erkölcsi tőkéjére szorulnak, hogy a vállukra nehezedő kereszt alatt le ne roskadjanak. Azokról a boldogtalan magyarokról van a szó, akik az okkupált hazarészekből fekár menekülve, akár kiutasítva, itf járnak a maradékhazában hontalanul és keresik éjjelnappal az uj exisztencia eszközeit. Ió még, a ki maga van. Jó még, a ki elV> ifjúságában van. De vannak családos emberek, néha élelük delén tul is, kiknek a kereszt uíáí-már véresre törte mind a két vállat. Egy konkrét eset alkalmából irjuk e sorokat. Herboly Ferenc, Kassán állami elemi iskola igazgatója, utóbb újságíró, sok viszontagság és kísérletezés után végre a legkönyörtelenebb módon családostul kiutasíttatott. Eljött Magyarországba haza. Itt — mert zalamegyei születésü — elhelyezték Zalaegerszeg mellett egy faluban s azóta keresi a megélhető? módját mult év november óta. Célt még nem ért, de a lakásából már hatóságilag kitétetett. Most szerénysorsu rokonoknál meghúzódva, tovább járja kálváriáját. Egy nagy ellensége van : a bürokrácia, mely minisztériumból minisztériumba-sibolja. De most a kultuszminiszter előtt vannak kérvényei, kitüriő ajánlatai s remélnünk kell, hogy ez lesz keserves utjának utolsó stációja, de azt is reméljük, — nem a — Golgota. Ajánljuk őt a közoktatásügyi minisztérium és Klebelsberg Kunó gróf miniszter mentő figyelmébe, hoey egy kétségbeeséssel legalább megint kevesebb legyen. (A Budapesti Hírlap hasábjain jelent meg ez a közlemény, melyet helyi vonatkozásán kivül azért is közlünk, mert Herboly Ferenc lapunknak egyik jelestollu \'munkatársa, akinek a felvidéki viszonyokat alaposan kimerítő tudósításait a legelőkelőbb fővárosi lapok szokták felhasználni)
— Huszonnégy ujju csodagyerek. Nagykőrösről irják: Nagykőrös városában a napokban Patik József földmíyes feleségének huszonnégy ujju fiu gyereke született. A gyermeknek két kezen és lábán 6—6 rendesen kifejlődött ujja van. A hatodik ujjak a gyűrűs és a kis ujj között nőttek. A csodagyerek különben életvidor és egészséges,,
Lezuhantak a világkörüli repülök.
Kalkuttai jelentés szerint a porlugál világkörüli repülök Delhitől 300 kilométernyire légörvénybe jutotlak és lezuhantak. A két repülő csak jelentéktelen sérülést szenvedett.
Komolyan fenyeget a nyltramegyel földmunkás-sztrájk.
Nyitráról jelentik: A megye egész területén egyre jobban lerjed az a mozgalom, amely a kollektív szerzódés; megkötését és betartását célozza. A munkások nagyon energikus fellépésre készülnek követeléseik elfogadtatása érdekében. Amennyiben eredményt elérni nem tudnának, a mégye egész területén sztrájkba lépnek. Mindenki izgalommal lesi a beláthatatlan következményekkel járó fejleményeket.
Nem adják b6rbe az állami birtokokat.
Budapestről jelenlik : A szanálási törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy az állami üzemeket és az állami birtokokat bérbe adhassa. Illetékes helyen kijelentették, hogy az állami birtokok bérbeadásáról szó sem lehet, mivel azok minden tekintetben kielégítő eredménnyel rflködnek.
Kivándorlási láz Krdályben.
Kolozsvárról jelentik: Az elmúlt hónapban hallatlan arányú kivándorlási láz fogta el Erdély lakosságának egy részét. Különösen a kereskedelmi és ipari"1)sztály tagjai készülnek arra, hogy elhagyják az országot és a külföldi államokban keressenek boldogulást. A kivándorlási mozgalom nem csupán ha gazdasági válságban találja magyarázatát, hanem azokban a társadalmi ellentétekben, amelyek az elmúlt hónapokban robbantakéi. Kolozsvárott az elmúlt hónapban 600/család jelentette be, hogy távozni szándékozik az ország területéről. Szatmáron 120 család jelentette kivándorlási- szándékát, Temesváron pedig 50. (Gyurka bátyánknak megint igaza van. Az oláh kiüldözi, kipusztitja a magyart Erdélyből!)
— Innen-onnan. A kultuszminiszter a József
műegyetemnek tudományos készülékei kiegészítésére egy milliárd koronát utalt ki. — \\ kubai forradalmat leverték. — A kényszerköcsön utolsó részlete az eddig fizetett összeg fele lesz.
— Friedriak Fülöp budapesti gabonabizományost húsz millió korona elsikkasztásáért két évi börtönre Ítélték. — A lengyel valuta javulás« következtében több lengyel középbank válságba jutott. — Ausztriában a drágaság növekedésével fenyeget az új vámtarifa. — ^ íigcsi rendőrség világító szekrényeket szereltet az automobilokra.
— A Jegybank alakuló közgyfilését május 17-re hívták össze. — A telefonbeszélgetések száma Budapesten az egyenkénti beszélgetések bevezetése óla 60 százalékkal csökkent.
— tús. Andráshidán szombaton eife leégett Bér János molnár lábaspajtája.
— Maholnap már a magyar szó ... Az amerikai templomokban, egy új rendelet értelmében; ezentúl angolul kell felolvasni az evangéliumot, csak azután szabad — ha a hívek kivánják«— magyarul is. A magyar szó maholnap bizony fehér holló lesz, nemcsak a megszállott oláh, cseh és jugoszláv területeken, hanem — Ame-rikákan is.
— A zalaegerszegi szülőotthon anyagi segélyezéséről hozott városi képviselőtestületi határozatot (mely a szülőotthon hathatós segélyezését mondta ki) a mai megyei közgyűlés 29 szavazattal 7 ellenében elfogadta és a beadott fellebbezést elutasította.
— A gabonák után fizetni tervezeit forgalmi adót egyelőre nem léptetik életbe.
— Tíz éves tslálkozó. Felkérem mindazokat, akik tanulmányaikat a helybeli m. kir. állami felső kereskedelmi iskolában 1914. évben végezték, hogy címeiket a tiz éves találkozó megtarthatása végett velem sürgősen közölni szíveskedjenek. Paraicz Dezső (Zalaegerszeg.)
.— Fagyos szentek. Itt vannak a fagyot szentek: Pongrácz, Szervác, Bonifác. A három szent napjától nem sok jót szokott várni a gazdaközönség: fél a gazda a fagytól. Majd meglátjuk csütörtökön,, hogyan viselkedett a három fagyos szent. . ,
\' — Sajtószabadság Szerblábsn. A Vajdaság legelterjedtebb újságját, a Bácsmegyei Naplót, a szerb kormány rendeletileg betiltotta. A magyarság üldözésében úgylátszik Szerbia sem marad el Oláhországtól.
— Az új Jegybank alaptőkéjéből a zalaegerszegi Futuránál 275, a Nemzeti Hitelintézet helybeli fiókjánál 149, a Zalavármegyei Takarékpénztárnái 82, a Zalaegerszegi Központi Takarék- • pénztárnál 25 részényt jegyeztek.
szInhAz és mozi.
MM
Vendégszereplések a színházban.
Kmetty Lajos színigazgató a jövő hónapban neves fővárosi művészeket és művésznőket fog vendégszerepeltetni a zalaegerszegi szinházban. Kmetty igazgató ezzel a ténnyel is beigazolja, hogy nem riad vissza semmi áldozattól a közönség igényeinek legteljesebb kielégítése érdekében.
Marink«, a táncosnő. Szombaton a Fővárosi Operettszínház kasszadarabja, a Marinka, a táncosnő ment a zalaegerszegi szinházban a termet megtöltő közönség előtt. Török fia és Rácz Sándor, Rózsay Russy és Gáspár Miklós párosjelenetei a legnagyobb megelégedést váltották ki a közönségből. A bájosan játszó Rózsay Russy egy csapásra meghódította a közönséget. Pázmándy Károly kabinetalakitást nyújtott — most is. Morvay Géza és Jenőfy Jenő kitűnően alakították a két rendőr figuráját. Vasárnap megismételték az operettet szépszámú közönség jelenlétében. • A vasárnapi előadáson Oáspár Miklós, Pázmándy Károly és Rózsay Russy még nagyobb sikereket arattak, mint előző este. Török lla és Rácz Sándor nyíltszíni tapsokat is kaptak. Egyszóval: az előadás a lehető legjobb volt. (—/—)
Hétfőn: Fekete gyémántok. Jókai Mór regénye a színpadon.
Kedden: Mintha álom volna. Erdélyi Mihály operettje.
Szerdán: Hazajáró lélek. Zilahi Lajos színmüve.
Csütörtökön: Detektivkisasszony. Jean Sesse operettje. • • a \'
1924 május 13.
í
.ZALAVÁRMEGYE
— Panasznapok a községekben. A belügyminiszter rendelete álapján a főszolgabíróknak minden hónapban 10 napot vidéken kell tölteniük. Minden járásbeli községet havonkint legalább egyszer meg kell látogatni és a régebben szokásban volt panasznapokat kell megtartani. A főszolgabíró akadályoztatása esetén a szolga-bíró tarthatja meg a panasznapokat, melyeket előre ki kell hirdetni.
— Érdekes bibliai lelst. Egyiptomban Karnak mellett angol résiségbuvárok őskeresztény sírt fedeztek fel s abban egy urnába zárt papirusz-könyvet, mely Szent János evangéliumát tartalmazza az Őskeresztények nyelvén, a kopt nyelven. A rendkívül becses és érdekes papiruszkönyv 43 lapból áll, de kétségkívül megállapították, hogy 7 lap hiányzik. Az is bebizonyosodott csakhamar, hogy a nevezetes kézirat a IV. századból származik.
— Adomány. Szigeti József úr az elaggott iparosok alapja javára 50.000 koronás alapítványt tett. Szalay László 20.000, Jády Károly, Szigeti József és Mike Jenő urak 10-10.000 koronát adományoztak az ipartestületi házépítési alapra. Fogadják a nemesszivü adakozók az Ipartestület hálás köszönetét.
— fafyllkMSáf. Kajdi Anna 72 évei/monostorapáti-l lakos a b/énapadláson (elakasztotta magát. l ettét azért követte el, mert mostoha sorsával sehogy sem tudott kibektilni.
SPORT.
Vivóakadémla. Vasárnap, délután 4 órai kezdettel a ZSE és a Leány Klub nyilvános vivóakadémiát rendezett a főgimnázium tornatermében. Zalaegerszeg hölgy és férfi vívói, valamint Nagykanizsa legjobbjai 12 számban mutatták be: a tőriskolát, szabadtőrvivást, kardiskolát és a szabad kard vívást. A vívók mindegyike ügyesen, hozzáértéssel dolgozott. A hölgyek közül különösen Sperlágh Márta nyugodt védekezése és határozott, biztos támadása keltett feltűnést. Moldoványi Baba és Kuliffay Anci szintén ügyes vívóknak bizonyultak, annyi különbséggel, hogy Moldoványi Baba temperamentumos, férfiasan heves vívó, Kuliffay Anci pedig még fejlődésben van, de azért támadó mozdulatai máris figyelmet keltettek. A férfi vívókról a legjobbakat Írhatjuk. Mocsáry István es Szigelhy Tibor két méltó ellenfél volt. Szépen és jól dolgozott Kalkó Gyula, vitéz Radnóczy László főhadnagy és Reischer Ernő százados is, akik férfias Kíméletlenséggel dolgoztak ugyan, de dicséretreméltó ügyességgel küzdöttek egymással szemben. (—ács—ár.)
ZTE —Zalaazentgrótl 8E 1:1.(0:0). (Biró Barta György, 500 néző.) Zalaszentgróton találkozott a kct egyesület csapata tegnap délután. Baria biró sípjelére 3 órakor megkezdik a játékot. A választás a ZSE-nek kedvezeit s igy a ZTE a nehezebb térfél ellen küzd. Szentgtót megszerzi a lapdát és Barta révén veszélyezteti az egerszegiek kapuját, azonban Gombás cor-nerre ment. A cornerrugást Nagy kapus szépen fogja., Kirúgás után a Torna egylet is frontba lön, szép összjátékkal felnyomul és a félidő végéig uralja a mezőnyt. (0:0). Barta biró erélytelens^gfe" és hozzá nem értése már az első félidőben veszélyeztette a játék sima lefolyását.
A második félidőben a ZSE kezd, de a Torna Egylet fokozott irammal támad és sokszor okoz meleg perceket a ZSE védelmének. A nyolcadik percben Nemes szépen kidolgozott és átadott lapdáját Juhász védheteilenül belövi <l:0.) A 12-ik percben Farkas leszökik és a cornervonalról beadott lapdáját Nemes goallá értékesiti, de Barta biró hands miatt nem ítéli meg. Ezután a játék teljesen elfajul. A szent-grótiak, látva, hogy eredményt nem tudnak elérni, felhasználják a biró gyámoltalanságát és néhány játékost lerúgnak. A biró a 16-ik percben Gombást kiállítja egy megjegyzése miatt, majd a 22-ik percben Nagyot is leküldi a pályáról. A 23-ik percben Pollancz ugy meg-fugja Schvarczot, hogy összeesik, a biró azonban a játékot nem állítja meg és a kavarodás közben sikerül a ZSE balkötőjének off sídé
állásból is.kiegyenlíteni (1 :1). A 25-ik percben Farkas csapatkapitány kifogásolja a biró egy Ítéletét, amiért öt is kiállítja. Miután a játék folytatása veszélyeztette a játékosok testi épségét, a ZTE a 22-ik percben levonult.
A ZSE-ből kitűntek játékukkal Pollancz, Barta és a jobbhátvéd. A Torna Egylet együttese olyan szép összjátékot mutatott, hogy minden játékosa dicséretet érdemel. Minden játékos tudása legjavát nyújtotta. Barta bírónak ajánlatos volna már végleg visszavonulni a birás-kodástól.
Adófizetők tanácsadója.
Az adózó gazdák figyelmébe.
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara elnöki tanácsa foglalkozván a jövedelmi és vagyonadó bevallások alkalmával Ügyelembe veendő és ugy az államháztartás, mint pedig az adózó gazdaközönség teherbírása szempontjából egyaránt megbízható és elfogadható adóalap megállapításával, a jövedelmi és vagyonadó bevallásoknál zsinórmértékül a következő igazságos adóalapot ajánlja a gazdák figyelmébe : )
A földbirtok jövedelmi és vagyonadó\' alapja a kataszteri tiszta jövedelem és a vagyon-váltságföldek haszonbére, mely kataszteri koronánként 7l/s kgr. buzaérték.
A jövedelemadóbevallás alapját megkapjuk, ha a koronákban kifejezett kataszteri tiszta jövedelemmel megszorozzuk a 7\'/» kg. búzát. A kihozott búzamennyiséget megszorozzuk az 1923. évi búzaárak átlagárával, 50 000 koronával. Az ekként megkapott szorzat a földbirtok kat. holdankénti jövedelme.
A vagyonadóbevallás alapját kiszámítjuk, ha a fenti módon jövedelemként kihozott katasztrális holdankénti búzamennyiséget megszorozzuk 20-al. A megkapott búzamennyiséget szorozzuk az 1923. évi deccmber hó 31-én érvényben volt búzaárral, 100,000 koronával. A kihozott szorzat a földbirtok kat. holdankénti értéke. .
Pld. ha valamejy földbirtok kataszteri tiszta jövedelme a kataszteri birtokiv szerint 10 korona, az esetben a földbirtok jövedelme kat. holdanként 10 X 7\'/« 0 75 mm. buza X 50.000 koronával - 37.500 korona. A földbirtok értéke 0 75 mm. buza X 20 15 mm. buza X 100.000 koronával - 1,500.000 korona Ezen eljárással számítandó ki a szántóföld, rét, legelő és kerti mivelés alatt álló földek jövedelme és vagyonértéke, illetve jövedelmi és vagyonadó alapja.
A haszonbérlők jövedelmi és altalános kereseti adóalapja a haszonbérleti megállapodásban haszonbér cimén teljesített összes szolgáltatások évi összértékének 25-33\'»-a. A búzában kötött és kifejezett haszonbérek 20 koronás méter-mázsánkénti áralapon számitandók át arany koronára. Egyéb szolgáltatások arany koronában való értékelése vagy a teljesítés időpontjában vagy bizonyos időszakos átlagokra nézve megállapított kulcs szerint történjék.
Az állatállomány vagyonértékének megállapítása végett az összes állományt átszámítjuk számos állatra (500 kgr. élősúly) 1 drb számos állat 1 drb ló (öszvér), 1 drb v|elién, 1 drb igás ökör, 2 drb csikó, 2 drb növeri\'dék szarvasmarha, 10 drb sertés, 20 drb juh. A félévesnél fiatalabb állatok a sertéseknél és juhoknál figyelmen kivül hagyandók 1 drb számos állat átlagosan 1,000,000 koronával értékelendő.
A gazdasági épületek értéke bennfoglaltatik a földbirtok értékében.
A mezőgazdasági gépek és eszközök értékét megkapjuk, ha a szántóföld kat. holdjainak számát 15 arany korona értékével megszorozzuk. Egy arany korona értéke 1923 december 31-én 6500 papírkorona volt.
A forgótőke értékét megállapítjuk, ha a kat. holdak értékét 30 aranykorona (á 6500 papírkorona) értékkel megszorozzuk és a szorzatból 30 — 40ű\'0-ot leütünk.
Házbírtok címen csak a házbér, vagy házosztályadóval megrótt épületek értékelendők. Istálló, cselédházak, magtár, stb. az üzemi felszereléséhez tartoznak s mint ilyenek ehelyütt
nem értékelendők. A házbirtok 1923 évi december hó 31-i értéke az 1920 évben megállapított házbirtok értékének 40-szerese.
A mezőgazdasággal kapcsolatos iparvállalatok értéke az 1920. évi kivetés alapjául elfogadott érték 30-szorosa.
Az erdőbirtok értéke az erdővagyonváltsig 3V*-szere8e Jövedelme az erdő értékének 1 Vs\'/^-a.
A házbírtok iövedelme az 1920 —21. évre megállapított jövedelem 30-40-szerese.
A mezőgazdasághoz tartozó iparvállalatok jövedelme a kereseti adó alapjául bevallott jövedelem.
Felvehető tehertételek :.A jövedelem és vagyon* adó kivételével a tényleg fizetett adók (ésjsl* zálogterhek és mindazon tartozások, térnek, melyek a gazdaság érdekében állanak fenn. A kegyúri terhek, templom tatarozása, lelkészek fizetése, iskolai járulékok, illetmények és egyéb köztartozások, valamint vízszabályozási járulékok stb. _ _ ^
KÖZGAZDASAG ÉS PÉIZÖ8Y.
•M. ▼
A takarékkorona árfolyama.
A Devizaközpont közli : 100 takarékkorona mai napon egyenlő 128 papírkoronával.
A badapeati deviza-központ hivatalos ár|egyzéael.
Napoleon 307.000, Font 377.700 Dollár 86500, Francia frank 4880, Lengyel márka —, Márka —, Líra 3830, Leu 435, Cseh korona 2530, Dinár 1070, Svájci frank 15350, Osztrák korona 122 10, Léva —, Holland forint 32.300.
Budapesti terményjelentés.
Buza 337.500, Búza (tiszavidéki) 342.500, Roza 320.000, Sörárpa 325.000, Takarmányárpa 310.000, Zab 335.U00, Tengeri 267.50J, Korpa 230.000. Repce —,
Köles--, Répa--, Lucerna--, Lóhere--,
Széna--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona 0.0062-5, osztrák korona 00079.49 Francia Irank 31 48, márka —, szokol 1650, dinár 697
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak: búza 320.000, rozs 290 000, árpa —, zab 290.000. tengeri 240.000, burgonya
--. szarvasmarha--, borjú--, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma —.
Hirdetési dijak:
I hasábos milimétersor 200 K, szöveg között 300 K nyilttérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor elórt fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a péiu ¿8 beküldetett.
lipMijdmii: JALAVÍIHEGTEM UpklatfittrsftsiB
Sierkesitésért *s kiadásért felel: U||8 ÁWSTOI
Ha azt akarja,
hogy Jó éile« legyen
a ruhája,
Borza Elek
urlssabónál
csináltassa, Rákóczi-út 19. 1-0
épületüvegezést
66-0 legolcsóbb áron készít
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér.Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-v
porcellán-, lámpa-, norln-bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.
« \'
4
ZALAVÁRMEGYE
1924 május 13. )
s minden egyéb
nyomdai munkák
lefszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kafcas Ágoston
könyvnyomdájában, ZALAEGERSZEG
r^ pá
" telcphon:170.
IL, éjs DINPI@A
ZÍALAEGERSZEG
tclephon: iro.
i
Halafi
íemkata.
\\
Legolcsóbb szórakozás
ha belép a
„Kultura" kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Resz-
letes felvilágosítás 0
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető. Telefon 131 az.

ango! urí szabó ZALAEGERSZEG
Kossuth Lajo*-u ♦.
17-»
Érdeti angol és a legfinomabb gyapjúszövet különlegességek nagy raktára.
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
Épület és bútor
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek 120-0
Szalay és Dankovits
épQlet- és mübutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telep isíkolaköz 2. szAm. Örményi-utca 7.
Álla* dó készbutor raktAri
BRDLL MÓR
*, . Szállít fuvar és waggontételekben téglát, hornyolt-
ZALAhGERSZEG. TELEFON 181 vagy lapos cserepet és gerincet. Jól kiégett
áru. — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben 27_y) ; vagy természetben gabonával is teljesllhetó.
C C Cl II fl# |NOyórfiszeg községben eladó egy 3-3.
u\\itcj muk ■
asztalostanoncnak felvétetnek \\ IICjUb
SZALAY ÉS DANKOVITS I hozzá (12 hold) föld, rét, erdó, szőlőhegy,
épület- cs műbútorasztalosoknál M-0 esetleg azok nélkül is. Bővebbel Stankovics ZALAEGERSZEG, ORMÉNYI-UTCA 7. | János, Győrfiszeg, utolsó posta: Nagylengyel.
Villanyberendezéseket
szakszerűen, jutányosán — részletfizetésre is — készit
Zalai Műszaki Vállalat Zalaegerszeg, Eötvös-utca 1.
Telefon 133. szám.
i«o-o
Ifj. Horváth Jenő
Alapítva: . , Á, , , n . Telefon;
1899. vri bs mii dívMaza, Zalaegerszeg 84 sz.
Fehér és színes ingek, hálóingek, rövid \'és hosszú lábravaló, nőifchérnemüek
Kalapok minden színben, sapkák.
Férfi és női harisnyák, gyermekharisnyák, gyermekzoknik minden színben.
Női, férfi, cérna- és svédkesztyük minden színben.
Ml
tl
Női és férfi cipők, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilop cipők
HM
ii —13
D. M. C. himzófonalak, múselymek és cérnák, horgolócérnák kötópamutok és
gyapjufonalak.
ÜL évfolyai
Zalaegerszeg, 1924 nájns 16. Péntek.
Ara 600 korona.
57. száa.
HBerailIK Itt ÉVIÉIT Büoilitl Itfttsttés 1 Miafra 7000 ksr., s»n**m 21000 kar.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Sxsrkc siti: HÜBI 8T0L1.
SurketsUséf ás Uaáékintal: UlMtertut, Ssfcleayl-Ur 5. ixift. Tslafea 131. Rfta
A rettegő Oláhország.
Fáj nekünk minden talpalatnyi föld, melyei Trianon az ezredéves Magyarország területéből elszakított, mégis talán az a seb éget bennün ket leginkább, melyet a .kisebbik haza", a kincses Erdély elveszte tépett lelkűnkön. Nem csoda hát, ha szemünli vágyón tapad az elorzott drága földre, remény és szorongás hullámoztat|a a szivet, mikor a lomha keleti óriás, „az orosz\'\' lassankint talpraáll, hogy rávesse magát a halott rablóra.
Halottrabló t Ez a szó jellemzi legjobban Oláhország egész politikáját. Lesbe állni, sunyin meglapulni és mikor a nemes vad sebektől elgyengülve tehetetlenül hever, akkor harapni kapzsin, kiméletlenül a húsába.
A vérrel, vitézséggel szerzett föld megkapja a jogos tulajdonnak kijáró közbecsülést. Dé Oláhország ujonan szerzett földjeiért nem áldozott vért és könnyeket. Kényelmese* és szemte lenül behurcolkodott a védekezni nem tudó szomszédok földjére.
Még emlékezetünkben vannak a balkáni harcok, niikor a szerb, bolgár es görög nép együttes erővel lerázta magáról a százados török igát. Akkor már Oláhország lesben állt. A győzők maijuk is összekaptak a konc felett és Bulgária, mely legtöbb vért áldozott, legtöbbet szenvedett ebben a szabadságharcban, elvesztette a küzdelmet a görög és szerb túlerővel szemben. Kénytelen volt engedni. Ifjúsága el esett, ereje kimerült. Most következeti a 6or Oláhországra. Kardcsapás nélkül, dicsőségnél bevonult Dobrudzsába.
Ez volt az első. Aztán jött a világháború Most is megmaradt a régi politika mellett kacsingatni jobbra is, balra is, Erdélyre is, Besszarábjára is — de egyelőre várni. Itt ugyan egy kis hiba történt: elvétette a számítást. Azt „hitte, hogy a nyugati szomszédból már kifogyott a szusz, megérett a prédára. De a nyugali szomszéd néhány erélyes ökölcsapással megmutatta, maradt még annyi ereje,, hogy a falánk kis sakált visszakényszeritse az\' odvába. Oláhország tehát várt tovább, mig Magyarország egészen tehetetlenül feküdt a porban. Akkor jött újra, hogy a lopott magyar lovakat dindallal fickándoztassa Budapest előtt. Így lett az övé Erdély. Temes és Torontál.
De a jó falat még nagyobb étvágyat szerzett a kis sakálnak Az egykor hatalmas orosz birodalom ájultan hevert egy félelmetes terror ostorcsapásai alatt. Mig önmagát marcangolta, nem is sokat törődött vele, hogy a meghizott kis sakál néhány darab húst kiharapott az oldalából.
Ma azonban más hirek kezdenek szálldosni. Oroszország lassanként feléledt a bódultságból, kénytelen-kelletlen meghajlik a reális élet követelményei előtt. Van aranyértékü pénze: a cservonec, melyet még a dollárnál is többre becsülnek, a föld immár a kisbirtokosok magántulajdona, ahol zavartalanul termelhetnek, a gyárak és iparvállalatok visszakapták szakképzett vezetőiket és mérnökeiket, egyszóval a német szervezőerővel talpraállitott Oroszországban megindult minden téren a termelés.
S amint az orosz munka produkciója bevonult a világpiacra, a nyugati nagyhatalmak elveik felfüggesztésével is egyre-másra sietnek felvenni a diplomáciai viszonyt, kereskedelmi szerződéseket kötni a hatalmas orosz birodalommal. Nekik nagyon keveset fáj Oláhország feje, Gk első sorban magukat akarják biztosítani. Az sggodalom, hogy Oláhország kap-e egy-két oldalba rúgást, a legkevésbbé sem riasztja őket vissza, mert nekik első sorban az a fontos, hogy ezzel az uj élet re kelt óriási termelő és fogyasztó piaccal jó viszonyban legyenek. Hogy &z orosz termelés óriási quantumaival csak-
ugyan számolni kell, mutatja már nálunk is az uj aranyparitásos auíonom mezőgazdasági vám, mellyel az orosz búza bcözönléséiől akarják megvédelmezni á magyar föld termését.
A hirek pedig csak szállnak, szálldogálnak! A megerősödött Oroszország ugy érzi, hogy némi leszámolni valója van Oláhországgal — és egyelőre csak szelíden visszakéri Bessz-aráblát. De nem felejti el a vörös hadsereget is felvonultatni Besszarábia mellett, hogy ennek a kérésnek némi nyomatékot is adjon.
A külvilág előtt mindez nem mutat mást, mint a nemzeti presztízs megóvását, de meg furcsa is volna, ha az entente, melynek az orosz a világháborúban szövetségese volt, a nyújtott segítségért végeredményben besszará-biát az oláhoknak juttassa. Annyi bizonyos, hogy Besszarábiáért az entente egyetlen katonája életét sem óhajtja feláldozni -\'- már illemből sem.
A nemzeti presztízs kérdésén kívül sokkal súlyosabb okok vannak, melyek Oroszországot egy ilyen háborúra lelkestlik. Egyik a III. Internationale különálló világfelfogása, melynek eszméi még mindig fűlik a szovjet urait: a vörös uralmat szélterjeszteni az egész világon. Orosz megítélés szerint Oláhország volt az, mely a bolsevizmus! • megszüntette, Magyarországon. Előttük tehát nemcsak ^elvileg, de tettekben megnyilvánulóan is Oláhország a bolsevista eszmék ádáz ellensége. Az ellenséggel pedig a szovjet szeret radikálisan leszámolni.
A másik ok a fegyverbén tartott óriási vörös sereg. Ez a sereg a szoyjeturalom létének legfőbb biztositéka ugyan, de foglalkoztatás nélkül ez az energia vagy más energiává alakul át, vagy magát az orosz birodalmat robbantja szét. Mindkét eset a szovjet bukását jelentené. A vörös sereget tehát foglalkoztatni kell és pedig — miután benn az országban nincs már szerepük — az országon kívül. Egy ízben már megkísérelték Lengyelországgal szemben a vörös eszméknek uj területeket hódítani. De akkor az entente támogatta Lengyelországot pénzzel, anyaggal és katonasággal, így az orosz támadás összeomlott. Ma azonban gyökeresen más a helyzet. Más a hely/el Oroszország beléletében és más azokban a nemzetközi viszonyokban, melyek Oroszországot a nyugati hatalmakhoz főzik. Ma és ezt Oláhország is jól tudja — nem számithat az egykori fegyvertársak támogatására. Kapkod ffihöz*fához, keresi a szövetséget Lengyelországban, Japánban, Csehország-ban, de minden posítiv eredmény nélkül.
Hála annak a politikának, melyet Oláhország követett, el lehet mondani róla, hogy exkluzív elszigeteltségnek örvend Bulgária valószínűleg fel fogja ajánlani hathatós támogatását — Dobrudzsáért, mi pedig szintén készséggel fogunk rendelkezésére állani — Erdélyért. Sőt mintha egynémely hatáiincidensek a SHS. állanfmal szemben is megestek volna !
Szállnak a hírek, szállnak I Azt rebesgetik Erdély felől, hogy az oláh mintha hajlandó volna a Királyhágóig terjedő területet visszaadni, nem is segítségért — érzik, hogy a segítség többe kerülne nekik 1 — csupán semlegességért. Mert jól tudja Oláhország, hogy azzal nem kerülné el a végzetet, csak elodázrfá, ha Oroszországnak visszaadná Besszarábiát. Oroszország azután is találna okot, amiért a vörös sereg végighömpölyögjön a moldvai síkságon és megsemmisítse a felpuffadt Oláhországot — hacsak az oláh nem talál segítőtársat az elkövetkezendő élet-halál küzdelemben. Ha élni akar, a Magyarországgal és Bulgáriával szemben elkövetett sérelmeket kell jóvátennie — ez az egyetlen mentőöv, amibe kapaszkodhat.
Szállnak a hirek, szállnak ! kelet felől pirosodik az ég. Talán felvirul a hajnal a szegény, megcsonkított Magyarországra is! F. L.
Poincaré kijalanfatta, hogy lemond.
Párizs, május 15. Poincaré miniszterelnök kijelentette, hogy feltétlenül lemond és visza-vonul a politikától. A bukófélben levő (sőtra^r meg is bukott!) francig miniszterelnök egyelőre szabadságra megy, utánna pedig irodalmi munkásságot fog folytatni.
Magváltosnak a kftztisztvlsatdk í
elinal.
Bwiapest, május 15. A „tfemzeti Újság* értesülése szerint a köztisztviselők címei rae| fognak változni. Igy pl. a számvevőségnél t következő címek lesznek: állami segédkönyvei^, könyvelő és főkönyvelő, a számvevőség élén tz igazgató áll. A postán és vasúton kezelői, hivatalnoki és tiszti elnevezések tesznek, scsajf a vezetők kapnak felügyelői és főfelügyelői címeket.
A némát kormányt felszólították « lemondásra.
Berlin, május 15. A Német Nemzeti Párt felszólította a német kormányt az azonnali lemondásra. A párt tiltakozik az ellen, hogy a kormány továbbra is vezesse az ügyeket.
Még mindig tart a bányászsztrájk.
Budapest, május 15. A bányászsztrájk tovább taft. Jelenleg 30 ezer bányász sztrájkol. Nagybányán és Móron sikerült a megegyezés, igy e két helyen megindult a munka.
Orosz csapatdssiavonások.
Bukarest, május 15. Az oláh katonai hatóságokhoz érkezett hírek szerint az oroszok a Dnyesziertől keletre csapatokat vontak össze.
Igy mlUió angól font MUcs*nt vas* fal Oroszország háborús célokra.
^.pndon, május 15. A szovjet tárgyalásokat folytát angol cégekkel egy millió angol font felvételére, melyet a tüzérség felszerelésére éf töltények beszerzésére akar fordítani.
Ukrajnában súlyos a halyzaf.
Bukarest, május 15. A lengyel kormány biva« talosan értesítette az oláh kormányt, hogy s hozzáérkezett hírek szerint Ukrajnában az éhinséf miatt a helyzet súlyos.
A buigár-román barátság hatvan
millión múlik.
Bukaresti jelentés szerint a „Dimínsata" érdekes részleteket közöl a bulgár—román tárgyalásokról. A lap szerint Románia eredetileg 500 milliós hadikárpótlást követelt Bulgáriától. — Hosszas tárgyalások után végre hajlandó volt Románia 350 millióra redukálni igényeit, á bulgárok-azonban 290 milliónál többet semmiesetre sem akartak fizetni. Az egész külömbözet tehát 60 millió, de mivel mindkét léi makacsul ragaszkodik álláspontjához, a tárgyalások ismétellen felborulással fenyegetnek.
Nagy árvlzak Brdélyban.
Kolozsvári jelentés szerint a Bánátban az utóbbi hetek alatt rengeteg esőzés volt s ennek következtében a víz egész vidékek vetését elborította. A Duna negyven esztendő óta nem ért el olyan magas vízállást, mint mostanában. Simian-Severinnél az állomás és a vasúti töltés . is víz alatt áll. A Duna lakásberendeiési tárgyakat, háztető-részeket, egész tölgyfákat sodor magával és a rengeteg roncsokkal mindent, ami a viz uljába kerül, összerombefc Az elöntött területeket halak özönlötték el. A máskor megművelt földeken hömpölygő vízben százkíló* harcsákat fognak. A kár felbecsülhetetlen.
21
ZALAV
ÄRMEGYE

1924 május 16.
\\
Ingyent! Jogvédelem • mezőgazdasági munkásoknak é% cselédeknek.
A szegénység már sok esetben vezetett « szegény .ember még nagyobb szegénységéhez. A törvények nem ismerése, valamint a tanácstalanság sok esetbe^ a munkás jogfosztásához, Jogcsorbitásához vezetett áAert kevés gazdasági munkás van abban a helyzetbe^, hogy a munkaadóval szemben fennálló helyzetében nagyon tokszor lelmerülcndó vitás kérdést" meg tudja az igazságnak megfelelően oldani és ugy tudjon eljárni, hogy a saját érdekét megvédje. Tanácsért csak (Igyvédhez fordulhatott. Az ügyvéd pedig sok pénzbe került.
Most a földmivelésügyi miniszter, nagyatádi Szabó István gondoskodott arról, hogv a mező-
!gazdasági munkások ingyenes jogvédelemhez ussanak. Felállította ugyanis a Mezőgazdasági ógvédő Irodát, aminek a szervezetei behálózzák az egész országot. Az iroda vezetőjeként minden járásban kineveztek egy ügyvédet, akinek kötelessége minden, a mezőgazdasági munkás és munkaadó közölt felmerült vitás ügyben tanácsot adni és szükség esetén a mezőgazdasági munkás jogait a biróság elé vinni teljesen díjtalanul.
A kinevezett ügyvédek erre vonatkozóan a szükséges utasításokat a földmtvelésügyi minisz-ferium Mezőgazdasági Munkásjogvédő Irodájától már megkapták A felmerülendő peres ügyben az ügyvéd a költséget az államtól kapja meg. Az adott tanácsért is díjazást kapnak a megbízottak.
Felhívunk* tehát minden cselédet és mezőgazdasági munkást, bármilyen, a munkaviszonyból forduló ügyben forduljon az ügyvédhez és teljesen díjtalanul kap tanácsot, valamint jogi védelmet, ha ilyenre bármikor szüksége van.
Zalavármegyében a következő ügyvédek a munkásjogvédő iroda vezetői: A nagykanizsai járás területére: Dr. Kovács László nagykanizsai ügyvéd, a letenyei járás területére: Dr. Pozsogár Rezső letenyei ügyvéd, a tapolcai járás területére: Dr. Ruff Jenő tapolcai ügyvéd, a sümegi járás területére: Dr. Schmidt Jenő sümegi ügyvéd, á keszthelyi járás területére : Dr. Szentgály-Faur Aurél ny. vm. főjegyző ügyvéd, a balatonfüredi járás területére: Dr. Magyary Ferenc balatonfüredi ügyvéd. Ezenkívül érvényben marad dr. Udvardy Jenő vm tb főügyésznek a vármegye területére szóló s a 15345 7I923. ni. sz. alispáni rendelettel közzétett megbízatása is.
Románia kiküldötte" állítólag tAbb • napon át tárgyalt Bethlennel.
Budapest, május 15. A román-francia szövetségről szóló jelentésekkel kapcsolatban politikai körökben érdekes hir terjedt el Románia állítólag elküldte megbízottját Bethlen István gróf miniszterelnökhöz, aki napokon át tárgyalt a román kiküldöttel. A kormányelnök semmiféle közlést nem tett arról, hogy miről volt szó ezeken a tárgyalásokon, de a beavatottak tudni-vélik, hogy Románia az orosz háborús veszedelem esetére Magyarország semlegességét kivánta biztosítani. (Az erre vonatkozó hírekről Iceddi számunkban már tájékoztattuk olvasóinkat.)
Svájcon át vonulnak fel a francia csapatok Besszarábiába.
A Szózat Írja: Az oláh királyi pár svájci látogatásával kapcsolatban szenzációs hírt közöl az „Ostschweiz". A lap szerint az oláh fejedelmi pár svájci tartózkodása a köztársasággal való megegyezés érdekében történt, hogy orosz támadás esetén Svájc engedje át területén a Besszarábiába vonuló francia csapatokat. Ugyanezzel a megbizatással járt Benes is Svájcban.
Svájctól ugyancsak messze van még a bessz-arábiai határ. A segítségül menő francia csapatoknak át kell haladniok Németausztria területén is. Hogy innen Csehországon keresztül mennének-e tovább a frontra, vagy Magyarországgal is hasonló megállapodás készül: nem luajuk. De mindenesetre a magyar közvéleménynek joga ésr kötelessége felvilágosítást követelni az illetékei tényezőktől, hogy történt-e e tekintetben valami külföldi lépés. Magyarország nem a hadak otszágufja s már előre is tiltakozunk az ellen, hogy semlegességünket éppen főellenségünk, Oláhország érdekében megsérthessék.
\\ II zalaegerszegi hadirokkantak,
iiadiözvegyek és árvák részére ma délelőtt két kocsirakomány cipő és szövet érkezett.
-T7--
hírek.
, *
- Rendkívüli közgyűlést tartott ma déielőtt Zalaegerszeg város képviselőtestülete, melyen a városi adóhivatali épület béremelésének ügye szerepelt a tárgysorozaton. Az adóhivatali épület új tulajdonosa, Szép Ferenc, ugyanis a 900 koronás alapbért 2000 koronára emelte fel >prilis 30-tól 1922 augusztus l-ig visszamenőleg; f. évi május l-tól pedig évi 20 q Mfuzában állapította meg a tulajdonos a bért, azzal a külön kikötéssel, hogy az új postapalota elkészülte ulán 2 héttel az adóhivatal kiköltözik jelenlegi helyiségéből. Az adóhivatal új helyisége a régi postaépület lesz. A képviselőtestület a felemelt lakásbéreket elfogadta, mert ellenkező határozata a lakás felmondását vonhatná maga után, mivel az adóhivatali épület felett, mely 1918 után ¿pult, a tulajdonosnak szabad rendelkezési joga van.
— Érdekes akusztikai jelenség. (Lyonból jelentik.) Május 15-én (csütörtökön), továbbá május 20-án és 25én, mindenkor 10,000 kg. robbanóanyagot robbantanak fel Lyonban. Kedvező időjárás esetén a robbanás hangja Vorarlbergbe 8 óra és 8 óra 20 perc között, Alsóausztriába 8 óra 15 perc és 8 óra 40 perc között ér el. A robbantás május 15-én este 7 óra 30 perckor kezdődik. Mivel a robbanás hangja, az eddig végzett Jrisérletek szerint, meghaladja a 9C0 Kilométert, valószínűleg nálunk is hallható lesz.
— Szülői értekezlet A zalaegerszegi állami felső kereskedelmi iskola tanári testülete f. hó l8-án; vasárnap d. e. 11 órai kezdettel szülői értekezletet tart, melyre az igen tisztelt szülőket, a tanügy és ifjúság barátait ez uton hivja meg az igazgatóság.
— Majális. A zalaegerszegi államj polgári leányiskola, az állami felső kereskedelmi iskola és a női kereskedelmi szaktanfolyam f. hó 24-én, kedze7Őtlen idő esetén 28-án délután 4 órai kezdettel együttes majálist tart az olai Rosenkranz vendéglőben. A majális sikerének emelésére a felső kereskedelmi iskola énekkara, mely már több alkaiommal szerzett élvezetet a város közönségének, az esti órákban mú- és népdalokat fog előadni. A majális iránt máris ríagy érdeklődés mutatkozik.
— Köszönet. Adományt adományra halmoz gróf Batthyány Pálné őméltósága. Nemes lelke érzi, tudja, hogy a munkaképtelenné vált és elaggott iparos az évek során a munkateher alatt s a közkötelességek teljesítése közben a legtöbb esetben nem gondoskodhatik az öregségben nyugtotadó vagyon gyűjtéséről, s igy önhibáján kivül a szánakozó emberiség jótéteményeire van szorulva. Testületünknél már tekintélyes Összegű alapítványát a nemes úrhölgy újabban 1.043,000 koronával gyarapította s ezért testületünk ezúton is hálás köszönettel adózik a grófnő őméltóságának. Az Ipartestület elnöksége.
— Elsejétől szabsd lesz déllgyümölctöket behozni. Junius elsejétől kezdve megszűnik az a korlátozás, ami a déligyümölccsel szembéh fennállott és ismét szabad lesz narancsot, datolyát, banánt stb az> országba behozni kereskedelmi árusításra. f
— Újra drágult s liszt A zalaegerszegi kereskedők a lisztárakat felemelték. Az új árak a következők: nullásliszt 5800, 2-es 5400,6-os 4800, 7-es 4000, rozi nullás 5400, rozs I. 4800 korona.
— A megyegyülés. Zala vármegye törvényhatósági bizottsága hétfőn és kedden tartott közgyűlésén elhatározta, hogy . Pacsa község székházának a felépítésére a még szükséges 400 millió koronát kivetik pótadóba, elhatározta továbbá, hogy a közmunkák egyharmada a fogattulajdonosokat ÍSrheli, és a /megmaradt kétharmad részt pótadóban fogj^c beszedni. A közgyűlés még a következő határozatokat hozta: a vármegyei hajdúkat új ruhával látják el; a luxusebek adóját százezer, a haszonebekét ötvenezer koronára emelték fel; Vida Ferenc dr. letenyei tb. szolgabírót a letenyei járásbírósághoz ügyészi megbízottá nevezték ki. A megyegyülés Iredden délelőtt fél 11 órakor ért véget.
— A Zalaegerszegi Egyházi Ének és Zeneegylet segélyt kért a megyétől. A keddi megyegyülés félmillió koronát utalt ki az egyesületnek.
I
Keszthely ós Héviz fürdőbiztosául Zala vármegye Törvényhatósági Bizottsága Huszár Pál dr. keszthelyi főszolgabírót rendelte ki.
— A Nsp hóerejének osökkenése okozza a szeszélyes Időjárást Az időjárást figyelő tudósok szerint az utóbbi évek (de különösen az idei év) szokatlan időjárását a Nap hóerejének csökkenése okozza. A legújabb megfigyelések ugyanis azt a szenzációs felfedezést eredményezték, hogy a Nap hőereje nem állandó, hanem hótevékenysége változik és esetenként 15 °/*-ig is csökken. Természetes, hogy valahányszor ilyen höcsökkenés a Napban beáll, ez érezteti hatását a Föld légkörében is. • .J
— A zalaegerszegi pákmunkások 504/«-os béremelést kértek. Ajtárgyalások megindultak a munkások és a sütőmesterek között, megegyezés ezideig nincs.
— Tüzesetek a megyében. Az alispán jelentése szerint az elmúlt hó folyamán a megyében összesen tíz tűzeset volt. A tűz oka 3 esetben ismeretlen, 1 esetben gyermekek játéka okozta a tüzet, 2 esetben villámcsapás, 3 esetben gondatlanság és 1 esetben gyújtogatás. A tűz okozta kár 83 millió 920 ezer korona, melyből biztosítás révén megtérül 15 millió 621 ezer korona, a fedezetlen kár tehát 68 millió 299 ezer korona.
~ Veszettság tört kl egy hódmezővásárhelyi gazdán. Hódmezővásárhelyről jelentik: Búzás Imre gazdálkodó pár hét előtt észrevette, hogy a kutyája megveszett. Drótból hurkot készített s azzal akarta kivégezni a veszett állatot. Amikor feléje dobta a hurkot, a veszett eb neki ugrott s kezefejét összemarcangolta. A megsebesült embert felszállították a Pasteurintézetbe s ott oltásokat végeztek rajta. Április végén tért haza és nem érzett semmi nemű fájdalmat. A napokban rosszul lett, fulladozni kezdett, majd rohamok jelentkeztek nála, úgy hogy közveszélyessé vált s be kellett szállítani a közkórházba, ahol egy magártcellában helyez^ ték el. Két napig tartott a szerencsétlen ember kínlódása, mig végre kiszenvedett.
— A háztartási alkalmazottak betegségi biztosítása. Mint ismeretes, a kormány elrendelte a háztartási alkalmazottak betegségi biztosítási kötelezettségét. A hivatalos lap legutóbbi számában ujabb rendelet jelent meg, amely a rendeld hatálybalépésének napjául ez év junius hó 1. napját állapítja meg
; — Hírek a megyéből. Kripka László 21 éves zalalövőt kereskedősegéd családi viszályból kifolyólag felakasztotta magát. — Nagykanizsán és Kiskanizsán fellépett a száj- és körömfájás. — A paizsszegi ifjúság vasárnap előadja a\'x „Gyimesi vadvirág" cimü népszínművet Palatin Márton tanító rendezésében. — Vöcköndön lótakonykór lépett fel. A járási fóbiró elrendelte a megfórtőzött lovak lebunkózását. — A balatoni gyógyfürdőkön a szegények nem fizetnek gyógy-es zenedijat. — A pozvai ifjúság vasárnap előadja a „Falu rosszát". — Keszthelyen május 26-án sofíőrvizsga lesz. — Zala megyében az állatbetegségekkel fertőzött községek száma 36-ról 22-re apadt. ,\'
— A dohányárak aranyparitásra emelésérdi elterjedt híreket a dohányjövedék -igazgatósága hivatalosan megcáfolta \'
— A világ legnagyobb mállója. Chicgóban most épitik a világ legnagyobb szállóját- 32 emeleten 4 ezer szoba lesz, amelyből 800 nőtlen emberek rendelkezésére áll. Ezek részére külön sporttelepet is létesítenek. Az étteremben • egyszerre 2000 vendégnek lesz helye. Az építkezés költsége másfélmillió dollár.
— A zalavármegyei állatorvosok Nagykanizsán értekezletet tartottak, melyen az állatorvosi kart érdeklő ügyeket tárgyaltak. \'
— Nók Is lehetnek református papok és kántorok. A ref. egyetemes konvent határozata értelmében ezentúl nők is felvehetők lesznek a papi pályára, azonban ezek csak hitoktató lel- • készekül képeztetnek ki. Kántortanítóvá a magyarországi ref. egyházaknál nők is választhatók lesznek ezután.
— Szódavlzgyárak vasárnap Is működhetnek. A kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy f. hó 18-tól szeptember 14 ig vasárnapokon és Szent István napján a szódavizgyárosok
a szódavíz gyártását és szállítását egész napon , át végezhessék. ■ )
1924 május 16,
, > ZALAVÁRMEGYE
— Borzalmas szsrsnosétlenség. Kása János 27 éves szentpéterföldei famunkás fatörzseket robbantott az erdőben. Eddig még ismeretlen okokból a robbantás színhelyéről nem távozo:t el s a felrobbantott tuskók majdnem felismerhetetlenségig összezúzták a szerencsétlen embert. Szemei kifolytak, bal karját pedig úgy összeroncsolták a tuskók, hogy a zalaegerszegi közkórházban — ahova beszállítottak — kezét le kellett vágni.
-- Tífusz és egyéb járvinyos betegségek
terjedésének megakadályozása céljából a kormány már korábban rendeletet adott ki. A miniszler most leiratban felhívja a törvényhatóság vezetőit, intézkedjenek aziránt, hogy minden községnek meglegyen a maga járványkórháza, illetve kórszobája, az ápoló személyzet álljon rendelkezésre s hullaszállító kocsik, valamint hordágyak legyenek készen.
— Megírjak a falvak történetét Gazdakörökben mozgalom indult meg, amelynek az a célja, hogy az egyes falvak történetét megírják. A mozgalom kezdeményezői arra hivatkoznak, hogy az elmúlt évtizedekben az illetékes körök igen kevés gondol fordítottak a falu megisine-resére és ez az oka annak, hogy sokan félreismerték a falyjelentőségét. De szükséges a ídlvak törlénelénel^ megírása azért is, hogy ezekből meglássál( és orvosolni tudják a falu társadalmi és gazdasági éleiében esetleg mutatkozó bajokat. Értesülésünk szerint különösen sok tanító vállalkozott arra, hogy működési helyének gazdasági, kultúrális és társadalmi viszonyait egy terjedelmesebb monográfiában összeállítsa. -
— Innen-onnan. A magyar kormány az 06sze6 gazdasági képviseletek bevonásával felállítja a Közgazdasági Tanácsot. — A légi -postaforgalom Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Jugoszlávia és Oláhországgal megindult.
— Belgrádban megkezdték a magyar —jugoszláv tárgyalásokat, melyeknek az a céljuk, hogy a két állam között a normális érintkezés helyreállítsál biztosítsák. — A német birodalmi gyűlést június 27-re hívják össze. — Az államjegyforgalom május első hetében 102 és fél milliárddal szaporodott. — Véres képviselőválasztások voltak Japánban; a hivatalos jelentések eddig tíz halottról és igen sok sebesültről emlékeznek meg. — A tej ára Budapesten 5700 korona.
— Apetroleumvámokat a\'magyar kormány lényegesen mérsékelni fogja
— Műkedvelő előadás Nemesapátiban.
Nagy sikert aratott Alsónemesapátiban a község lelkes tanítóinak rendezésében vasárnap előadott „Árvalányhaj" c. népszínmű.
— A petóhenyel Ifjúság szorgalmasan készül a „Parasztkisasszony" c. népszínmű előadására.
— Apró hírek. A Duna áradása még mindig tart; Budapestet nem veszélyezteti árviz. — Veszprémy Dezső dr., a szegedi egyetem rektora elhunyt. — A tisztviselők fizetésjavításáról még nem történt döntés. - Jászi Oszkár Londonban propaganda előadást tartott, mely alkalommal Magyarországol, Németországot és Oroszorszá-
Í;ot Európa három sötét foltjának mondotta, ászi szerint nem kell e pillanatban attól félni, hogy Magyarország visszaszerzi régi határait Jászi legközelebbi feladatául Magyarország újbóli forradalmosítását jelölte meg. — Bethlen miniszterelnök továbbfolytatja tanácskozásait a képviselőkkel a fővárosi törvényjavaslatról. A miniszterelnök aNnapokban konferenciára, hívja össze a fővárosi középpárt megalakítása céljából a keresztény pártot és Rassayékat.
- A Süt a n»p a fővárosi színházak versengésében a legnagyobb irodalmi siker pálmáját kapta ebben a szezonban. A Színházi Élet rendkívüli áldozatok árán engedélyt nyert arra, hogy a rendkívüli sikerű darab teljes szövegét leközölhesse legújabb számában. Incze Sándor népszerű hetilapja ezen a héten az idei színházi szezon legnagyobb szenzációját hozza. A lap a szokott bőséges terjedelemben, a legjobb fővárosi írók cikkeivel, a gazdag mozi, sport, viJék, tőzsde, divat, autó és kotta melléklettel jelent meg. Ára 600Ó K, negyedévi előfizetés 60.000 K. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet körút 29.
— Sértésorbáno Zalaegerszegen. A polgármester jelentése szerint Zalaegerszeg város területén a sertésorbánc szórványosan fellépett.
FENJVES
" DEZSŐ R.T. m
IX ,Calrta-tér 7,1?. K»r«aaktrc«f ncea 8„ VII., KAralyktrat 9., IV.. Káraty-kint 10. Budapest látványossága,
Oyaplassörit-ssitily:
SelyemlenyU eredeti biikoI sima és*.sikos Barkernr-kslaiák. valódi angol Öltönyös ra^lAnkelmók
Tiszta oyapju öltönvkelinek 92.400 Nyári kmoam glifiijkelilk 385 600
63 000
Tavaszi raglánkeliék . . i 61.700 IJikoszlflfflkelaók;:;,:;,;;;^,
140 cm »filll . . , ll*m6JU"
Imrkoat 36.500
fíabardin rabakeliBB 63.000 Oyapiaorenadia ,?;v: 126.000
Iiilinlll iltiijkelltk-aeii|i 98.00011
(tartalma/ I öltönyház ««zilkvé^cs összes
bélésanyax<>kat) 2. 213, 3, 3 \'/i és \'4 mcieres imtoI*, selyca- is ■»^■artdékok feltűnő olcso
arakban.
Selyem-ositály:
Iremelfii-.,^.^.,^, 84.600 Divat liberty ...... 102.900
FBlártsilyiB^vr^ 138.600
GMríttti\'\';:r m\' 175.000
Cnji dp ChiBS ^ 189.000
Calpk«it|(Say5k, pikéUkirák, ágy *s
asiUltsrltók nix) választékban.
Vásisa-ositály:
KtliioytvászM..... 19.000
l\'kelBioiesilüi..... 25.200
Birirts »oii 25.200
AafnemQ-flamaszl .... 35.700
fluaszt tlrfliUitt . . 31.500 Síiies kerti almi . . . 161.500
Besó-sutály:
Hímzett baltsziok.....
Csikós leljembatisittt Színtartó nosókrepp Síiniartá nosókarionsk
MavásiM. jelyeiBÍéByO 45.150
Liberti-iziim 57.450
Eponslilm rr-r r\\- 63.000
Kötött ira-aaxlály.
(Csak a Caivin-iéri áruhazunkban.)
tn,b««. I IMMUH
15.750 19.000 22.050 18.900
, ^ m!«»«*
Hői barisnvák FértíMkíiL,,^, Ki színes ctrnakesztfi. • Gyermek nyári trikó - . • Triki reform dói nadrág • Silym zsemper „
Hot leheraemü-osiUlr:
(Csak a Calvin-tcri áruházunkban.)
11.400 7.500 27.550v 20.900 36.100 184.800
Rinzett nappali ing - - -
fltszett nadrág.....
liizett öálóiBflBk liazitt nadrág-kombiná. . Szoknya-kombioe izsorri!.
Hiizett női zsebkendé
59.850 50.400 103.000 81.900 109.000 29.400 5.700 348.600 Pérltlekénieal»osstály:
(Ciak a Calvin-tert áruházunkban.)
FérlUii liké mellel . . . 103.950
Stlacs zetlriao <*l .6 |< Mrr.i 105.000 BUSZÚ MIMII 105.000
Buszú köpper gouliiuUrJi 92.400
Kivid alsónadrág .... 50.400
Vászon firlizsiniiN . . 7.600
Selyem lyakkendö. . . . 12.600
Konfekcté\'sastály:
(Csak a Calvin-téri áruházunkban.)
Mi angol tavaszi kabátik . 430.000 Bakfis tavaszi kabátok . Bvermikkabátok. . . . Divatcsikos aljak Grenadinblúz.
Opálblúz........ I60.000
Férfi düblraglái..........840.000
• a • a
378.000 305.000 103.000 135.000
szInhAz és hozi.
••••
Fekste gyémántok. Hétfőn Jókai Mór színpadra átirt örökszépségü regénvét mutatta be a
színtársulat. A szereplók mindent elkövettek a darab sikere érdekében, de a négy felvonásba tömörített regény a színpadon telTes egészében nem tükrözhette vissza a nagy író müvét, s igy a közönségnek az a része, amely a regényből és a filmről ismeri a „Fekete gyémántokkal, nem azt kapta, amit várt. A szereplők közül elsőnek Pázmándy Károly kis fiát emiitjük meg, aki rövid szerepében ügyesen és szivrehatóan ~ játszotta az 5 éves Jánoskát. Stella Gida SzaffráTí Péter szerepében kiválóan alakította a nyers bányamunkást, Bíró Böske pedig Dormák Éva munkáslenny szerepét játszotta élethűen. Jó alakítást nyújtottak . Pázmándy Károly, Erdei Ferenc és Morvay Géza. (—ács—ár.)
Mintha alom volna . . . Erdélyi Mihály operettjét adta elő kedden a színtársulat. Török Ilona, Rácz Sándor és Gáspár Miklós voltak s darab sikerének főrészesei. Pázmándy Károly Tepshi szakács szerepében kiváló volt ugyan, de maga a szerep nem volt méltó Pázmándynoz. Perczel Olga Hanni, Morvay Géza Piljadzln herceg szerepét jól alakította. Jó volt még Nagy Gyula és Erdei Ferenc.
Hazajaró lélek. Zilahy Lajos drámai jelenetekben gazdag színműve került bemutatásra szerdán este Pázmándy Károly megrázó erővel játszotta a megcsalt férjet, s méltó partnere volt Biró Böske, aki szerepét átérezve szintén jól játszott. Jenőfmé kiválóan alakította a házmesternél. Erdei Ferenc és Stella Gida alakítása komoly művészekhez méltó alakítás volt. (—ács—ár.) Műsor:
Csütörtökön: Detektív kisasszony. Operett. Pénteken: Obsitos.
Szombaton délután: János vitéz. (Ifjúsági előadás.) Este: Kiss grízeit. Operett.
Vásárnap délután : Detektív kisasszony. Este: Mintha álom volna, operett
KÖZfiAZD&Sáfi fiS PÉNZÜGY.
A takarékkorona árfolyama.
A Dévizaközpont közli: 100 takarékkorona mai napon
egyenlő 128 papírkorona val
A budapesti deviza-központ hivatalos árjegyzései.
Napoleon 30&000, Font 377.400 Dollár 86-500. Francia frank 5IOO, Lengyel márka Márka Líra 3&4Ó, Leu 435. Cseh korona 234o, Dinár 1060, Svájd frank 15.300, Osztrák korona 12185, Léva Holland
lorint 32.300.
Budapesti termenyjelentés.
Búza 325.000. Búza (Űszavidékil 327.500, Rocs
320.000. Sörárpa 3Z\\000. Takarmányárpa 300.000. Zab 33ÓUUU, Tengeri 270.00), Korpa 230.000, Repce —,
Köles--, Képa--, Lucerna--, Lóhere---,
Széna--. Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona 0.0065, osztrák korona 0007^.45 Francia Irank 32-80, márka szokol 1655, dinár 6Í>5
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak búza 310.000, rozs 300.000, árpa zab 2W.OOO, tengeri 250.000, burgonya
---. szarvasmarha ---, borjú--, serté«--
K élősúlyban kilogrammonként; «zéna —, szalma —.
Hirdetési dijak:
1 hasábos millimétersor 2Ü0 K, szövet; kőzött 300 K nyüttérben 500 K. A hirdetési dijak, mindenkor előre fizetendők: vidéki hirdetés megbirások csak altkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz is beküldetett._
líjtQlajdonts: „ZUHÍHEGíE" lipkiadótársaság
Sisrkssstésért és kiadásért ftlel: KAKAS Á808T0I
épületüvegezést
67—0
legolcsóbb áron készít
^ HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér.Telefon 161.
Állandó nagy raktár:
üveg*,
porcellán-, lámpa-, norin-bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.

¿alavArmegye
1924 május 16.
A

Falragaszok,
tüíi
8 minden egyéb
nyomdai munkák
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron
készülnek
#
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ZALAE UERSZEÜ
Legolcsóbb szórakozás
! ha belép a
„Kultúra4 kölcsönkönyvtár
olvasói kör.é Készlete» felvilágosítás
Kakas Ágoston
nyomdájában nyer-, hető. Telefon 131 as.
íf
V
angol uri szabó
ZALAEGERSZEG
Kossuth Lajos-u 4.
1H

Erdeti angol és a legfinomabb gyapjúszövet különlegességek nagy raktára.
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
ípület ós bútor

munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek 127-0
Szalay és Dankovlts
épülőt- és mQbutor-efztalosok
ZALAEGERSZEG P«niegmunkáló telep iskolaköz 2. szAm. Urményi-utca 7.
Állandó kíszbutor raktAri
i
m
Fehér és szines ingek, hálóingek, rövid és hosszú lábravalók, nőifehérnemüek
BROLL MÓR
göztéglagyára Szállít fuvar és waggontételekben téglát, hornyolt-
ZALAEGERSZEG. TELEFON 181 vagy lapos cserepet és gerincet. Jól kiégett
áru. — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben vagy természetben gabonával is teljesíthető.
\\
Hirdessen a
Egy jó házból való fiu
tanulónak
1-8
felvétetik Lővvy József cipésznél Zalaegerszeg, Deák-tér 11. sz.
Villanyberendezéseket
szakszerűen, jutányosán — részletfizetésre is — készit
Zalai Húszaki Vállalat Zalaegerszeg, Eötvös-utca 1.
Tel «fon 133. szám.
lti!-0
Ifi. Horváth Jenő
Alapítva:
1899.
Kalapok minden színben, sapkák.
Férfi és női harisnyák, gyermekharisnyák, gyermekzoknik minden cinben.
uri és ifi MMm, Zalaegerszeg
E
Telefon;
84 sz.
Női, férfi, cérna- és svédkesztyük minden színben.
E
Női és férfi cipők, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilop cipők
12—13
*
D. M. C. himzőfonalak, raü8elymek és cérnák, horgolócérnák kötő pamutok és
gyapjufonalak.
*
—t-r
STUHLMÜLLER
Élelmlszerkereskedelmi és Hiitőház Részvénytársaság
.... ZALASZENT IVÁN___
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit
i
miiuien mennyiségben
Központi igazgatóság: budapest, IV. Kálvin-tér 7. Telefon József 70-50. Dunántuli sgyüjtőtelepek: Zalaegerszeg, Sümeg, Tab. Kóny és Marcali.
* - ■ ..........ŐRÖS Telefon 102
tur Telefon 39.
Uunantuli ^gyUjtoteiepcK : ¿aiaegerszeg, auine^, Duna-Tisza köíi gyűjtő helyek központja: nagykörös Telefon 102. Tiszántúli /, , „ „ mezőNyomatott T»by £1. utócin KAlitt»\' A «on t nn. k ön y v a v o m <1 »»üa d /»loHKor«meKen. T«leÍ!<?ii 131* ,
DL évfolyam.

Zalaegerszeg, 1924 május 18. Vasárnap
Ara 600 korona.
58. seáa.
■MIEUIIK RETBIIÉIT HÁ10S8X0B KJttiittti 1 hóupra 7000 kor„ nefTKUn« 21000 k*r.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
3ierk«uU: HUfll BT ÜL A.
SzerktsKMif ét klidfttüvaUü: ZalMiermi, Síéehenyl-tér 5. itia Teltfon 131.
Nótánként.
Hazajőnek. Pedig ilthon vannak. Itthon is vannak, otthon is vannak, mégis jönek haza. Ugy látszik, nekik ez a legjobb Haza.
Meg engedik, hivják is, maguk is óhajtanak haza jóni. Ennyi csábitásnak ki állhatna ellent? Teháthazajónek. Tudniillik, a vörösekről van szó.
19-ben kimentek, mondjuk magyarán: kiszöktek a büntetés alól. S a hivatalos hir most az rólok, hogy bejöhetnek, ha a bíróság elé állanak s tisztázzák bűneiket. De hiszen a kegyelemnek, vagy görög szóval — mert mi idegen szó nélkül nem tudunk beszélni: az amnesztiának ez a tormája teljesen fölösleges. Hiszen ha nem hibás, akkor nemcsak visszajöhet, de nem is volt, miért kiszökni; ha pedig hibás, nem bolond, hogy a tömlöcbe jöjjön vissza. Tehát fölöslegesnek látszik az engedély.
Azt lehet hinni inkább, hogy kegyelem cime nélküli kegyelmet akarnak adni és kapni.
Itt aztán annyi gondolat torlódik, csakúgy rajlik az embernek az agyvelejébe, hogy bele is örülhet. Egyik gondolat a másikat lökdösi ki a helyiből. Egyik a sok közül: Miért óhajtjuk míNhogy jöjjenek, akik még nincsenek itt? hogy többen legyünk? hogy erősödjék a nemzet ? Brr t Avvagy miért óhajtanak ők jőni ? Szeretik ezt az országot? Hogyne? Ezt már bebizonyi tolták először akkor, amikor eldobatták a puskát, bogy az ellenség bejöhessen, másodszor akkor, amikor azt mondták, hogy nekik nem fonlos az integritás s igy az országnak kétharmadát elvette az ellenség ;\\bebIzonyltották harmadszor •zt is, hogy a magyar nemzetet is szeretik, amikor egy. zsebkendőnek a fejérségéért magyart öltek. Ez csak nagy nemzet- és hazaszerelet. Étetsz ükség, hogy hazajöjjenek.
Egy másik gondolat azzal a hazugsággal harcol, hogy ezek a vörösek belebújnak az .emigráció" fogalmába. Emigrációt csinált Kossuth Lajos. II Rákóczi Ferenf* gróf Teleki László, gróf Bercsényi Miklós s efféle emberek. De más a gólya, más a fecske. A kis gyermek is tudja, hogy azok hazaszerető emberek voltak, ezek pedig hazát gyűlölők. Más a 49, és má< a 19. v
De ők bátrak még arra a vakmerőségre is vetemedni, hogy az mindegy. Petőfit már kibérelték. Kossuth még inkább az ők emberök. A kommunismus tisztán a demokrácia és a sociahsmus tovább fejlődésének egy magasabb állapota. így gondolják, igy tartják ezt ők.
HogyneI Az emberből fejlik ki ujja hegyén a köröm: ez maga az erő; fején a haj merő tudomány, a szellemnek legmagasabban megnyilvánult fejlődése ; a medvének fényes erkölcsisége például testén az ő kifejlődött bundája. S igy tovább. Tehát a kommunismus is magasztos eredmény.
De ha komolyabban utána nézünk, könnyen meggyőzödhetünk arról, hogy a demokráciából és socialismusból fejlődött kommunismus — amint ma magunk ismerjük — olyan, mini szilvafán a macskaméz. vagy mint ember testében a seb, hogy ne mondjam a vakaródzó rühöt, pedig ez rágja és eszi a testet, amint rágja és pusztítja a hazát és nemzetet a kommunista; amint már történt nálunk.
Hazajőnek ... Hát csakugyan itt van nekik a hazájok? Nem volna jó. De ha azt hiszik, akkor igen hitványnak tartják a magyart, aki már egész szélnek ereszti nemzetét és hazáját, csak azért, hogy a vörösek otthon lehessenek.
Hazajőnek ... Úristen ! milyen üdvríadalom lesz itt országszerte. Nyilvánosan ám. S azt hiszitek, bolondot beszélek ? Hiszen nyilvánosan fűzte ki a veres jelvényt az a 25 képviselő is. Nyilvánosan, a nemzet házában. A veres, vagy ha ugy tetszik a véres szin a jelvénye a kommu-Jiismusnak. Nemcsak jelvénye, hanem: istene.
25 piros szekfüt lobogtattak a magyar nemzetgyűlésen - saját leveretésok után is.
Lehel, hogy magyarázták s lehet, hogy nem ; mert az egész nemzet már előbb megmagyarázva ugy nézte a dolgot, mint 25 drb szekfü virágot. Erről azonban eszembe jut ,egy tréfás történet.
Egyik erdélyi vidéki városkában iskola év végén fényes iskolai vizsga (examen) volt nagy közönség előtt. Az iskolaszolgának Túli volt a gúnyneve. A gyermekek verseket mondtak. Egyiknek a tréfás rektor rendeletére a Tulipán cimü verset kellett szavalni. A gyermek szépen meghajol s kezdi: A Tuli —. Erre a közönség hangos hahotába tör ki s nem törődik a pánt-tal. Másnap a szegény szolga szomorúan panaszol a rektor előtt: miért telte csúffá őt a rektram. A rektor hamis nyugodtsággal magyarázza, hogy te bolond, hiszen ez nem a te csúf neved, az tulipánt, s az egy szép virág. Igen ám, feleli a szolga, de mikor a gyerek kimondja azt, hogy Tuli... a pántot már megeheti a fene; arra már senki sem kíváncsi
Igy vagyunk a piros szekfüvel is A kommunistának semmi köze a virághoz, s a szekfühöz: neki a benne levő piros szin az istene, ami a vért jelenti. Ha a piros szekffiben látjuk a vérvörös szint, a virágot már eheti a fene. Csak a szin számit. S a nemzetgyűlésbe nem 25 szegfüvirág ment be, hanem 25 vörös. Nyilvánosan. Tüntetőleg. Leveretééök pillanatában.
Hányan jőnek haza? Hányan lesznek összesen ? Milyen üdvriadalmat csinálnak majd egyelőre egymás közölf, később nyilvánosan is? Mikor? S mikor tiltják el megint a Himnuszt? Azt most még nem lehet tudni Most még csak azt lehet tudni, hogy sokan készülnek — ide, haza jőni. Borbély György
Minisztertanács.
Budapest, máj. 17. A kormány tagjai Bethlen miniszterelnök elnöklésével tegnap este miniszteri tanácskozásra ültek össze. A minisztertanács a folyó ügyeken kivül foglalkozott a lisztviselői fizetésrendezés és a Jegybank ügyével is. (A tanácskozásról lapzártáig részletek nem érkeztek.)
Októborlg szabadságra megy a nemzetgyűlés.
Budapesi, május 17. Június második felében hosszabb nyári szabadságra megy a nemzet^ gyűlés Ha csak a szanálással kapcsolatban nem válik szükségessé a Ház összehívása, a nemzetgyűlést csak oklóberban hívják össze
Motoor esett le Bajorországban.
München, május 17. A bajorországi Anbel-gundban a napokban szikrázó villámfénnyel egy négyfontos meleorkö esett le. A vakító fényt az egész környék látta.
Mussolini és Benes tanácskozása.
Róma, május 17. Mussolini és Benes között tegnap volt az első megbeszélés. Benes leszögezte, hogy a békeszerződések fenniartása és megóvása tekintetében Csehország politikája megegyezik Olaszország politikájával. Csehország meg lenne elégedve — úgymond Benes — ha Csehország csatlakozhatna az olasz—|ugoszláv szerződéshez.
Nárom szerb át akarta szakítani a tiszai gátat.
Szeged, május 17. A porgányi zsilipnél a csendőrség három szerbet fogott el, akik bevallották, hogy megszállt területről azért osontak át, hogy a Porgánynál elhúzódó tiszai gátat átvágják, hogy ezáltal a Tisza Magyarországon öntsön ki. Alávaló tervük indítóoka az volt, hogy a fejletlen jugoszláv partvédelem nem bír megbirkózni a Tisza árjával.
Páslek Lajost a Tábla Is felmentette.
Mint ismeretes; Fáslek Lajus ellen annak idején az „Itt lennel" kapcsolatos „Ott fenn" cimü közleményeért az itteni lulzók hajszát indítottak ami végre abban csúcsosodott ki, hogy a.katolikus papság elleni izgatásért\'4 vád alá helyeztetett. Az itteni kir. törvényszék annak idején felmentette ezen vád alól, kimondván, hogy a közlemény sem részleteiben, sem egészében nem alkalmas arra, hogy a katolikus papság ellen izgasson. Ezen ügynek, miután megfellebbezte-tett, május hó 15-én volt a folytatása a győri kir. itélő táblánál, hol Páslek Lajos személyes • megjelenésre köteleztetvén, meg is jelent. A kir. itélő tábla Páslek Lajost ugyanazon indokolás^ sal, mint a helybeli kir. törvényszék, teljesen felmentette a vád alól, kimondván, hogy az ítélet jogerős. Tehát semmiféle fának sincs kivételes auspiciuma arra, hogy az égig nőjjön. Ezt jó lesz, ha megjegyezzük magunknak rangkülönbség nélkül, mert az igazság istenasszonyának a háború és kommunizmus • óta félrecsúszott kötelékét a független magyar biróság vissza-igazitotta már ennék szemére, no meg a mérlegét is újból — meghitclesitette.
Megfellebbezett határosat.
Mint ismeretes, Zalaegerszeg város képviselőtestületének a MÁV. részére eladott telek ügyben hozott határozatát a inegyegyülésnél megfellebbezték, a fellebbezést a törvényhatósági bizottság azonban elutasította. Az ellenzék moit a belügyminisztériumhoz fellebbezett.
A francia köztársasági elnök utódja.
Párizs, máj. 17. A francia választásokkal kapcsolatban beállott eltolódások folytán Millerand köztársasági elnök lemondását várják.\' Utódjául ^ainleve-t emlegetik. Amennyiben Millcran4 nem adná be lemondását, Painleve átveszi s, a képviselőház elnöki tisztét. /
Ausztria megszünteti a vízumkényszert.
Bécs, máj. 17. Ausztria legközelebb megszünteti a vízum-kényszert. A vízum helyett egy erre a célra kiadandó bélyeget kell csak az úUevélre ragasztani. Az osztrák kormány reméli, hogy a többi államokkal való tárgyalások nélkül is életbeléptetheti az új rendszert.
Lapzártakor érkezett tolefon-Jelentések.
A szerb király párizsi útját bizonytalan időre elhalasztotta. — A Duna Budapesten 25 centiméterrel apadt. A legközelebbi napokban a viz állása 5. méteren alul lesz. - A fővárosi keresztény párt Gömbös Qyulát válasitotfa meg elnöknek. — Az olimpiai footballmérkőzéseit második fordulóját most sorsolták ki. Eszerint Egyiptom csapata fog mérkőzni a magyar-lengyel mérkőzésből győztesen kikerülő csapat- / tal. — Az űí szerb miniszterelnök Davidovics, az ellenzéki blokk vezére lett.
Amerika és Anglia érdeklődik • magyar kölcsön iránt.
London, máj. 17. Newyorkban és Londonban nagy az érdeklődés a magyar kölcsön iráni. Külföldi szaktekintélyek számítanak a magyar korona jobb értékelésére.
Szovjet-röpiratok Oláhország ellen.
Bukarest, máj. 17. A szovjet kormány azon fáradozik, hogy az éhség és nélkülözés miatt \' lázadás, keretében népszerűsítse az Oláhország elleni támadás tervét és propaganda röpirataiban rámutat arra, hogy a nép minden szenvedésének Oláhország az oka.
\\
2
zalavarmegye
1924 május 18.
8
|f
fsJ
Cfl jp
Sf
JS
c* Ní
s ed
hírek.
— Tanári beosztás. A^ miniszter Rajna Ödön tanári a zalaegerszegi Jetsőliereskedelmi
iskolához osztotta be szolgálattételre.
— Ttulté-irtléi IiUHtruHH A zaU
önkéntes Tűzoltó Egyesület inosl tartotta évi rende« ülést 4 vármegyeháza tanácstermében. Elnöklő Boachán Oyul« ismertette a/. Egyesület mult évi működésé! A tüzoltők az elmúlt év folyamán három érdemlene* esetben veitek rés/t • tűzoltásban. Bejelentette, hogv Zalaegerszeg város 30 millió koronát szavazott meg j tűzoltóság költségvetésinek pótlására. Megemlítette, hogv az egyesület ezévben ünnepli félszázados fennállását, azonban a nehéz helyzetre való tekintettel a jubileum megünneplését jővóre halasztották. A közgyűlés után tűzoltói gyakorlatokat végeztek az Egyesüld
ragjai- v
— A zalaegerszegi ügyvédi Kamara területéből, amelybe eddig Somogy megye is hozzátartozott, egy új miniszteri rendelet Somogy megyét kiszakította és a Kaposvár székhellyel felállítandó Ügyvédi Kamarához csatolja. Ezzel kapcsolatban egyik kaposvári laptársunk azt a hirt közit, hogy a zalaegerszegi és nagykanizsai törvényszék területe a kaposvári kamarához fog tartozni s igy a zalaegerszegi Ügyvédi Kamara feloszlik. Mint értesülünk, ez a híradás téves, mert a zalaegerszegi Kamara megmarad.
— á XaUwriMfl laparaat CertUet Római Katholikus
Tanítói Koré folyó évi iunius hó 12-én Alsóbagodban tartja tavaszi rendet gyűlését. Tárgysorozat: I Délelőtt kilenc órakor Vem Sancte és szentmise a templomban. 2. Gyakorlati tanítás a természetrajzból, a békákról. Tarlja Magyar Oyörgy, a.\'sóbagodi ktanitó. 3. Megnyitó. Tartja a/ elnök 4 A miilt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. 5 Pedagógiai tételről felolvasást tart • Molnár Mihály, ozmánbüki tanító, ti. Tagsági dijak befizetése (Ors*. Szövetségi tagsági díj 1923-ra 5 000 K. 1924-re 15.000 K: egyesületi lagsági dij l«.r23-ra 5000. I\'i24-r< 20.000 K.) 7. Elnöki jelentés. H. Az őszi gyűlés helyének és szereplőinek megállapítása. 0. Esetlege* indítványok. 10 Zárószó Tartja: Pchm József apát-plébános, a Kór tiszteletbeli elnöke (Ha a kötelezett rendes tagok közül valaki nein jelenik meg és elmaradását a gyűlés napiáig elfogadhatólag nem igazolja. a/ egyha/i főhatósághoz teszek jelentést. A tagdíjfizetés és hátralék névszerint lesz a gyűlésén felolvasva.)
— A MANSz zalaegerszegi csoportja
csütörtökön délután 5 órai kezdettel tartotta évi rendes közgyűlését, melyre a központ részérói leutazott Kiss Károly kormánytanácsos, főtitkár is. A közgyűlést megnyitó Árvay Lajosné elnök a napokban elhunyt Dervarics Ákosnérói emlékezett meg kegyeletes szavakkal, , mely után Ábrahám Ernóné titkár jsmertette a MANSz zalaegerszegi csoportjának mult évi munkásságál. Kiss Károly főtitkár beszéde után a közgyűlés este fél nyolc órakor véget ért.
— ¿1 árwjköapka folvtatólagosan beírták nevüket a következek Pinty Gábor 10 ezer K, Péntek Lajos Ördüghenye 4000 K néviró Páll Sándor, Kámán István zalaigricei tanitó 25 ezer K, néviró Oravszky Rezsó, Dr. Hermann Antal Szeged -Budapest 1000 K
flytlMk • kmUaraNk Miczek János és Lendvay
Lajog l\\\' <><«/» gimn tanulók fél kiló réz.
— A hósl sírok gondozass. A zalaegerszegi MANSz elhatározta, hogy a hősök sírjait gondozni fogja. A felügyeietet Kiss Lajosné vállalta magára.
— A népralii (atkiagriUa) hiraem tiáéa, Hermann
Antal d;. jjéfiány napig vendég volt Zalaegerszegen töltött a szállásoló (internáló} táborban, éjieíi^ott aludva, hogv annál közvetlenebbül tanulmá-nyoz/asta az effajta táborozást. Emellett még két fontos is kutat, melyekkel a kormány bízta meg. tanul -Syozza és gyűjtögeti a vidéki kommunizmus adatait a cigány-históriát. Mindezeket tudományosan feldolgozza s ezekre nézve javaslatokat is fog adni a kormánynak Ez a kicsiny igényű nagy ember 50 évi nyilvános iskolai tanítás után a budai pedagogiumra nézve nyugalomban van, de a kolozsvári—szegedi tudomány egyetemen tovább tanít, s ennél még többet dolgozik az országnak mindenféle művelődési ügyeiben — ingyen Sok kulturális intézménynek tiszteletbeli tagja elnöke. Negv napi táborozása után egy napol a városban löltött s akit mí mindyájan Gyurka bátyánknak hivunk, ó Gyurka öcsémnek szólítja, mert már 73 éves. de furcsa, hogy mindig vagv vitatkozik, mint Brasaai, vagy olvas, vagy ir, s mindenhez ért, léhát polyhutor, a mégis csak <jz orráig lát Távolabbra nem Ir, s nem olvas. Most meg akarja operáltatni a szemét Tisztelgő látogatásokat tett az alispánnál, főjegyzőnél, polgármesternél, az apát urnái, az iskolák igazgatóságánál, csendőrségen, rendőrségen, tanfelügyelőnél, a lap-s/erkM/tóknél, mindenült kérdezősködve és magyarázva az ó társadalomtudományi (sociologla) tárgyaira vonatkozólag Érdekes és értékes volt Lázárcsendőrörnagy-gyal és Varga csendórtisztheiyettessel. való beszélgetése a cigány-ügyről. Innen Győrbe utazott
— A hu szolga ünneplése. Pallanki István pásztort, aki 54 ¿ve áll a zalaszentmihályi Skublic6 család szolgálatában, a fóldmivelésügyi miniszter elismerő olevéllel tüntette ki,. melyet .Bosnyák Géza nyv főispán, járási gazdaköri elnök, nyújtott át >z ünnepeltnek.
.elri
FENVVES
■ DEZSŐ R. T. ^
II .Ctlvli\'tér 7, IV. tarmkercoi «tea 9., VII., Királyként l. IT„ Iir»ly-kínt II. Budapest látványossága.
IfifjsulTat\'tsstálf:
Selyemfényű eredeti angol sima éscslkos •srNrry-kalBék, valódi angol öltöny-és raclánkelmék
Tiszti gyipjo áiykiliik 92.400 Nyári kueam Mttifkiliü 285.600
lirrolváuu xs?.....* 63.000
Tavaszi raolánktliik . . I61.700* lií kmllikeliik^\'^Vni 2so
140 <«. (ftl.l I JI 61W
K lurkóit uVcV,.r;i-136.500
fiabardii rubiktlis• 63.000 fiHi iiireiidiB ,"őv; v.r; 126.000
XllkÍfllllÍltH)kHI»CSIII| 198.000
(tartalmaz I öltönyhöz szükséges összes
bélésanyagokat) I _--
2, 2 \' z, 3, 3 \'/1 és 4 méteres TÍÍTak talpas* ía ausáaaratféksk feltűnő olcsó árakban.
Saly»*ssttálr:
lyorsselyei-,.............84.600-
IÍtíI liberty ......102.900
Folárdselyei :t.« trx 138.600 BearieKe tr 175.000 Cripe de Mii „..... 189.000
Oitpkafttiiésytt plkétikarék, égr- és
asitalterlték nagy választékban.
VássiB>»sitálr:
KeliDQffiiásiin..........19.000
l\'keleooyesiíii..........25.200
Jlrerős anoifl..........25.200
igynemo-danaszt .... 35.700
Oanaszt törülkllzlk ... 31.500
Szines kerti abrosz . . . 161.500
loaé-onUlr:
Hinzett batisztik .... Csikós selyetnbatisziek Sxintartó mosóKrepp [zifllartó mosókartanok
lihavászouelyeitiiyl:, 45.150 Liberlif-szatén57.450
Epeitskilne xt™- 63.000
Ktflöttirs\'tsstiiy.
(Csak a Calvin-téri áruházunkban.)
llOtl"
l|lA*tK
r»a, »* > Hiil\'.b««
15.750 19.000 22.050 18 900
1 1«.«»« 1

11.400 7.500 27.550 20.900 36.100 184.800
lií harisnyák ..
Fártlzoknik ...„.. Hűi színes cérnakeszlyí. Gyermek nyíri iriké. . . Trikó reform nói nadrág • Selyem zseniper»1
lol leheraentt-autáJr
a Calvin-téri áruházunkban.)
59.850 50.400 103.000 81 900 109.000 29.400 5.700 348.600
(Csal
Hintett nappali ing . . .
Biizett nadrág.....
Hímzett háliiigek Hiszen nadrág-kombiié. . SzoKnya kombiné azserril. Hímzett tQzövédö . . . . Hiizett nói zsebkendi . . Syliyirfl paplanok....
PérfifehéraeBft-MsUly:
(Csak a Calvin-téri áruházunkban.)
Fértiiig piki mellel . . . 103.950 Sziies zetiriig „^.,105.000
íísszú liálíing.............. 105.000
Hosszú kOpper goibisiidrái 92.400 Hfivid alsóaadráa .... 50.400 Vászon lériizsebkeitt . . 7.600 iilyem nyakkendl. . . . 12.600
K\' , Koolekcté\'SSStály:
«Csak a Calvin-téri áruházunkban.)
lői angol taiaszi kabáttk • 430.000
likiis tavaszi kalátik . . 378.000
6yermekkabátok.....305.000
Divalesikos aljak .... 103.000
Grenidinbldz......135.000
Siálblúz........I60.000
Férfi diblraglái..........840.000
— Túz Lentiben. Ma hajnali fél három órakor Lentiben kigyulladt a Lenli-Kerkavőlgyi Faipari R T fűrésztelepének gépháza. A tűz ügy keletkezett, hogy a gépház belsejében elhelyezett fűrészpor és fűtőanyagok eddig ismeretlen okok-bői kigyulladtak. A gépház leégett, a gépházban lévő egy nagy stabil és egy kisebb félstabil gép valószínűleg hasznavehetetlenné váltak. A tűz átcsapott a külön fedél alatt lévő ffirész-csarnokra is, a kivonult tűzoltóknak azonban sikerűit a tüz továbbterjedését megakadályozni. A kár Igen nagy.
- KI s ImsmM a Mlaafarwft ktnéif A Színházi Elet, Incze Sándor lapja országos pályázatot hirdet, hogy olvaaó közönsége döntse el: kik a korzó szépei? E néten megkezdődik a zalaegerszegi szavazás ia, melynek eredménye eldönti majd, hogy a zalaegerszegi korzónak ki a királynője. A szavazás a Színházi Életben közólt szavatólapokon történik, a győztesek megkapják a Színházi Elet múvéazi kivitelű, gyönyörű oklevelét. A pályázat részletei az e heti Színházi Életben olvashatók.
- A körállatorvosi állások szervezése.
A körállatorvosi állások szervezésére vonatkozó vármegyei szabályrendelet kormányhatósági jóváhagyással ellátva leérkezett a vármegyéhez. A vármegye alispánja a jóváhagyás alapján rnost megtette)az állások betöltése céljából a ^ükséges intézkedéseket. Ezek az intézkedések, különösen a körállatorvosi székhelyek végleges megállapítására, a községeknek a körállatorvosi fizetésekhez való hozzájárulására és a lakáskérdés megoldására vonatkoznak Remény van arra, hogy az állások még a folyó évben belölt-hetők lesznek és ezáltal a gazdaközönség igényei kielégítést nyernek. Körállatorvosi szék-helyekül a következő községek vannak tervezve: Zalalövő, Söjtör, Szepetk, Zalaszabar, Bucsu-szentlászló, Zalaapáti, Zalaszántó, Csesztreg, Oelse, Galambok, Csabrendek, Mihályfa, Bánokszentgyörgy, Nagylengyel, Köveskál, Zalacsány. Értesülésünk szerint a csesztregi körállatorvosi állás egyelőre nem kerül betöltésre.
- A SSfTkltlll lljasáf május 25-én, délután fél 3 órakor tánnccal egybekötött műkedvelő előadást rendez. Színre kerül a .Bölcs Náthán* elmú egyfelvonásos
bohózat és Polánv János háromlelvonásos népszinmúve, a .Leányfurfang", flclyárak. I hely 7000, II hely 5000, állóhely 3000 K. A színielőadás Kardos Jár.os helyisé-
gében, á táncvigalom pedia Recsetár István kerthelyiségében fog megtartatni. Ugy az előadá>, valamint a táncvigalom tiszta jövedelme az ifjúsági egyesületi alapot illeti.
— Footballmárkozések. Holnap, vasárnap a MOVE ZSE délulán fél 5 órai kezdettel barátságos mérkőzést tart a Kereskedelmi Iskola csapatával. Ugyancsak holnap mérkőzik a ZTE a Türjei Sport Egyletlel Türjén. Jövő vasárnap a MOVE ZSE Nagykanizsán mérkőzik az NTE-vel; ugyancsak azon a napon, 25-én, a Szombathelyi SE méri össze erejét Zalaegerszegen a ZTE csapatával. Áldozócsütörtökön a nagykanizsai Zrínyi mérkőzik Zalaegerszegen a MOVE ZSE csapatával.
— Új Urssyérik luxnak. Nemrégiben figyelmébe ajánlottuk az illetékeseknek, hogy a postapalotára órát kellene szerelni, mert a toronyóra nagyon rakoncátlan. Mint most értesülünk, a postaigazgatóság nem járult hozzá, hogy a postapalotára órát szereljenek, mivel nem ugy építették a palotát, hogy óra felizerelésére alkalmas legyen. Ugyancsak most értesülünk, hogy a toronyórát egy kisebb, de modernebb órával fogják kicserélni.
—- Köszönet Farkas Tibor nemzetgyűlési képviselő úr testületi házunk megnagyobbítási költségére 2 millió koronát adott. Velünk érzésének e nemes tanújelét testülelünk nevében ezúton is hálásan megköszönjük. Az ipartestület elnÖKSége.
— kt Mtort tait, mist Uéjéa. öreg embereknek az a dicsekvése. hogy csontjaikban megérzik az időjárást, tudományos téren is beigazolást nyert. A rádió kisugárzás terén folytatott kísérletek ugyanis igazolták azokat a jelenségeket, hogy a köszvényes és reumás betegek, sebesültek és sérültek, továbbá mindazok a betegek, akiknek betegségét hugysav okozza, érzékenyek az időjárás iránt, vagyis előre megérzik n készülő időváltozást. Dr- Czernikauer berlini orvos szerint ennek a tünetnek a levegő rádióemanációs tartalma az előidézője. A földkéreg ugyanis rádiumot tartalmaz, mely emanáció utján (emanáció a rádiumnak kémiai uton gázzá valő átváltozása) a földből a levegőbe jut. A reumások és köszvényesek azért érzik meg az időjárást; mert a levegő rádióemanációs tartalma az úgynevezett kritikus napokon fokozottabb mértékben hat az emberekre.
— Kiigazítás. Mult számaink egyikében hírt adtunk róla, hogy a Tapolcai AC 5 : 1 arányban vereséget szenvedett a Sümegi SE-től. Somogyi Imre, a Tapolcai AC titkára annak a megállapítását kéri tőlünk, hogy a TAC ifjúsági csapata mérkőzött a SSE-vel.
<< < R *
eL £
K
2:
3
& »

í
3
<<
0
3
1
NI *
¿a1
3
>
-t
a
09
£
T3 Öt
£ i
1924 május 18,_,_> ZALAVÁRMEGYE
— Hlrsk a megyéből. Vőcköndön agyon-lövelte a hatóság Aczél József két takonvkóros lovát. — Az apaállat pótvizsgálat a jövő héten lesz Söitörön. — Keszthelyre két fiatal német
azda érkezett, akik az itteni mezőgazdasági és llaltenyésztési viszonyokat fogják tanulmányozni.
— A zalaegerszegi rádió-előadás, melyről már egy régebbi számunkban megemlékeztünk, június 18-án és 19-én lesz
— Szabaduló Internáltak. A tegnapi nap folyamán újabb elbocsátások történtek az internáló táborból. Ez alkalommal 11 internált (8 férfi és 3 leány) szabadult ki.
— Drégul a vasút. A MÁV május 25-én felemeli a vasqti viteldíjakat. Az emelés aránya még nem ismeretes. Az aranytarifára való áttérés június 15-én fog bekövetkezni. -
— Az alkohol Ismét gyilkolt. Egy laptársunk írja: Egy öt tagból álló zalakoppányi fiatal társaság borozgatott Zalaszenlgróton. Megittak 7 liter bort és egy fel liter pálinkát, amely után haza indullak. Útközben a szesz erősen éreztette hatását, a nótából vitatkozás, majd dulakodás támadt és a vége az lett, hogy Bohár Gyulát muiatú jópajtásj, Sabján Ferenc, halántékon szúrta, úgy hogy életveszélyes sebével a zala-szentgróti kórházba kellett szállítani.
— Mennyi vizet adnak el a borban. A föidmivelésügyi miniszter utasítására a pince-felügyelők végigrazziázlák a vendéglősöket és megállapították, hogy a vendéglősök rengeteg vizet öntenek a borba. Az eddigi adatokból megállapították, hogy Budapesten évenként 50000 hektoliter, a vidéki kocsmárosok pedig több mini 400 ezer hektoliter vizet mérnek ki bor gyanánt.
-- laaea--SSBU. A selyemgubó új beváltási árai a következők: I. osztályú selyemgubó kilogrammonként 30 ezer, II. oszt. 20 ezer és III. oszt 10 ezer koron«.
— Berlinben e^y magyar koronáért 45 millió papírmárkát adnak. — Egy aranykorona 1RS00 papírkorona.
— A tejtermékek Bécsben 20 százalékkal olcsóbbak mint Budapesten. — Wcitner Jakab és Kondor Bertalan emigránsok ir igazságiigyminiszter rendelete alapján haza szándékoznak lérni Magyarországba. — l\'iermann Ovula bankigazgatót, aki Zichy János 313 millió koronáját clkártyázta, a rendőrség Szentendrén letartóztatta.
— Budapest főváros emléket állit a Névtelen Hősnek.
— Július végére befejezik az Osztrák-Magyar Bank felszámolását — A jjárizs—ázsiai út francia repülője Japánba érkezeit. — Tegnapelőtt temették el Budapesten az északi harctéren elesett és most hazahozott Désy Zoltánt. — Pécsett és környékén a napokban óriási felhőszakadás pusztított.
. z iaiaésea exoeélétéja as éstakiiarkra. Néhány nappal ezelőtt tudósítás jelent meg Amundsen újahb északsarki expedíciójáról Nem kisebb érdeklőklödésre tart<>tt számot a riporternek ama közlése is. hogy a kiváló norvéc egyéb fontos közszükségleti cikkei között a W év óta világhírűvé vált KALODOST Jogkrimtt is magával vitte, mint nélkülözhetetlen fogdpoló szeri.
— Jégvásárlók figyelmébe A jéggyár figyelmezteti a közönséget, hogy a jéggyárból a jég kiszolgáltatása kizárólag jegy ellenében reggel hét órakor kezdődik; jég-jegyek ellenben csak a hivatalos órák alatt d e. 8—12 ig, délután 2-tól 5 ig adatnak ki, vasárnap és ünnepnap pedig d. e. K -10 ig a villanytelep irodájában. Rendkívüli esetek kivételével (betegség, stb.) leget jegy nélkül semmi esetre sem szolgállatnak ki, tehát a közönség saját érdekében szerezze be már lehetőleg előző nap a szükséges jegyet.
— Ián héttel elkésett vtlágsierte a termés. A rossz
időjárás következtében világszerte eltolódott a termés betakarítása. A koránéró lerületek, mint Magyarország és Bajorország, többnyire már juniusban megkezdték az aratást Nálunk talán nem annyira, de a külföldi államokban. ahol nagyobb esőzések voltak, több héttel tolódik el az aratás, ami egyik oka a tőzsde szilárd magatartásának. A nagy esőzések is megrontották a terméskilátásokat és különösen a tavaszi vetések fejlődésére hatott e/. hátrálólag. Ujabban gyengébb termésbecslések hire érkezik Kelet-Európából, különösen Lengyelországból, Oroszországból és Ukrajnából. Ezzel szemben Amerikában általában jók a kilátások és mint a legújabb jelentések mondják, a készletekből oly óriási kvantumot hajózlak be az utolsó időben, ugy Dél-Amerikában, mint az északamerikai kikötőkben, mint aminőre eddig példa is alig volt.
— Poitsünsökiéi ■■fyaraerdahelyea. Tegnap nyílt Magyarszerdahelyen az olt létesitelt postaügynökség.
szInmAz és mozi.
As Obsitos. Felejthetetlen estet szerzett Kmetly Lajos színigazgató pénteken este az Obsitos előadásával. Az örökké friss regényes operett üde zenéje, hol kacagtató, hol meg könnyekre fakasztó librettója hálás feladatot rótt kitűnő színészeinkre, akik a tegnapi előadással olyan művészi teljesítményt adtak, mely — a közönség egyhangú véleménye szerint — \\ messze túlemelkedik a vidéki nívón A szereplők közül elsősorban említjük meg Kmelty Lajosnét, aki a gyengéd és a fiát mindenekfelett szerető nagyasszony alakításával és kellemes, lágy hangjával felejthetetlen percekel szerzett a közön-\\ ségnek. Rózsay Russy Piroska szerepét olyan szívvel-lélekkel, olyan temperamentummal és\' olyan bájosan játszotta, hogy egy-egy jelenetével valósággal magával ragadta a közönséget. Petcel Olga kedvesen játszotta Málcsit. Kellemes hangjában is sokan gyönyörködtek. Morvay Oéza a hű bajtársat és szomorú izenelet hozó Obsitost átérzett, művészi játékával plasztikusan alakította. Pázmándy Károly az öreg Százszorszép szerepében brilliáns alakítást nyújtott, a közönség nem is volt fukar a lapsokkal. Gáspár Miklós a hősködő Tihamért alakította annyi komikummal, hogy a hálás közönség nem győzte a tapsolást. Mikor pedig Rózsay Russy, Pázmándy és Gáspár együtt léptek a színpadra, a közönség lelkesen ünnepelte őket. Nagy Gyula az öreg Buzogányt Játszotta kitűnően. Kisebb szerepeikben megállották helyüket
KÖZOáZDáSÁO ÉS PÉNZÜGY.
•m
A takarékkorona Árfolyama.
A Devizaközpont közli: 100takarékkoroná mat napon egyenlő 129 paplrkoronával.
A budapesti deviza-központ hivatalos irfefyzéiet.
Napoleon 309.000, Font ,m400 Dollár 87.200. Francia frank 5000, Lengyel márka -, Márka —, Ura 3870, Leu 420, Cseh korona 2570, Dinár 1060, Svájci frank 15450, Osztrák korona 122 80, Léva Holland
forint 32.600.
Budapesti terményjelantés.
Széna--, Szalma
ZQrlchben:
Magyar korona 0X5067-5. osztrák korona 00079.45 ■Francia frank 32 45, márka szokol 16 6t>, dinár 6-95
Zalaegerszegi piaci Arak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak búza 320.000, roza 300.000, árpa -, zab 290.000. tengeri 250.000, burgonya
--. szarvasmarha--, borjú--, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma —.
Hirdetési dijak:
I hasábos millimétersor 200 K, szöveg között 300 K nyilttérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor dórt fizetendők, vidéki hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figvelembe, ha a megbízással együtt a pénz is beküldetett.
Jenőfiné, Erdei Ferenc és lenőfi Jenő. Meg kell még emlékeznünk a kis K a kis Penészvirág néma szerepében nagyon
kedves volt.
Műsor
meily Macáról, aki gyon (hd)
Szombaton délután: Jánbs vitéz. (Ifjúsági előadás.) Este: Kiss grizett. Operett.
Vasárnap délulán : Detektív kisasszony. Esle: Mintha álom volna, operett/ Hétfőn: Llon Lea, Bródy Sándor drámája. Kedden: Kék Mazur. Lehár Ferenc operettje.
Alkalmi gépvásárlás!
1) Egy darab 12-es HP Heller és Herz-féle motor 1200 mm. MÁV cséplóvel 280 q búzáért 3 évi törlesztésre.
2) Egy darab Kalmár és Engel 8 HP motor magányosan 2 évi törlesztésre 100 q búzáért.
3) Ugyancsak egy drb vasrámás cséplő 120 q búzáért 2 évi részletre.
4) Egy darab 5-ös HP Mayer motor 720-as dupla tisztító cséplóvel 150 q búzáért 2 évi törlesztésre
5) Egy darab 24 HP Vohanka-féle 5 éves nyersolajmotor 150 q búzáért 3 évi részletre eladó.
6) 2 darab generátor 20—20 q búzáért meg-kaphatók.
7) Egy darab Első Magyar 4 HP gőzgépet magányos cséplő mellé az idei cséplésre bérbe adnék.
A fenti gépekkel esetleg cserélni is hajlandó volnék.
Hitelképes egyének bővebb felvilágosítást nyerhetnek: ,-~3
ELSŐ GÉPMŰHELY ZALASZENTGRÓT.
Laptolajdonss: „ZILIVitlME6YEH lukiitttiruslfl
Sserkesitésért él itatásért felel: KAKAS Ä60ST0I
Selyem lámpaernyőket
hozott anyagból legszebb kivitekben kéazit, kézimunkákat (angol madiera, Hídmunkákat) válla] Rácz Sándorné, Zalaegerszeg, Csányi-utca 7 sz
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
6» -0 legolcsóbb áron készít
HEINMCH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér. Telefon 161.
Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norin-bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.
Budapesten azonnal beköltözhető
új családi házak
és telkek
hallatlan olcsó áron
eladók.
Rál/oci D T Budapest, Almássv-tér 8. DeKeSl tv." 1 • Telefon: József 124-98.
Hofherr-Schrantz és Clayton-Shuttleworth
gépgyár képviselete és raktára,
Teudloffff-Dlttrlch
budapesti armatúra és szivattyugyár képviselete és raktára
Telefon 43.
Gazdasági gépek, kazánfelszerelések, szivattyúk és alkatrészek raktáron vannak, használt cséplőgépek, dinamók motorok kaphatók. Készít gépjavításokat, szivattyú, vízvezeték és villanyvilágítás berendezéseket. Autogén hegeszt törött tárgyakat mindenféle vas, valamint fémanyagból.
zalavármegye
1924 május 18.
falragaszok, ilvők |
a minden egyéb 4l
nyomdai munkák
tclcphon;
PÁIL ás D MIDI® A
>• MLÍAEGERSZE/G
re le phon: 170.
legszebb kivitelben Icsóbbnaj készülne
legolcsóbb napi áron
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában. ZALAEOERSZEÜ
Legolcsóbb szórakozás
ha belép a
„Kultúra" kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Részletes lelvilágositi*
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető. Telefon 131 sz.
angol uri szabó
ZALAEGERSZEG
Kossuth Lajos-u. 4.
10-2«
Érdet i angol és a legfinomabb gyapjúszövet különlegességek nagy raktára.
^plcsó árakl Pontos kiszolgálási
Épület és butbr
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek 128 0
Szalay és Dankovits
épület- és múbutor-asztelosok
ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telep iskolaköz 2. szám. Orményi-utca 7.
Állandó készbutor raktAri

jjTCq^q!^ napszámosnők és puttonyozó gyerekek
felvétetnek jó fizetéssel
Brfill lór gőztéglagyárában Zalaegerszeg, Andráshidal-nL
Hirdessen a
f F
Egy jó házból való fiu
tanulónak
-8
felvétetik Lőwy József cipésznél Zalaegerszeg, Deák-tér 11. sz.
\\ 1
Villanyberendezéseket
szakszerűen, jutányosán — részletfizetésre is — készít
Zalai Húszak! Vállalat Zalaeaerszeg, Eötvös-utca 1.
Telefon 133. siám. 102-0
Ifj. Horváth Jenő
Alapítva:
1899.
nri és női dívataruhaza, Zalaegerszeg
Telefon;
84 sz.
Fehér és színes ingek, hálóingek, rövid és hosszú lábravalók, nőifehérnémüek
Kalapok minden színben, sapkák.
Férfi és női harisnyák, gyermek-harisnyák, gyermekzoknik minden színben.
Női, férfi, cérna- és svédkesztyllk minden szinbén.
Női és férfi cipők, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilop cipők
M
STUHLMÖLLER
Élelmiszerkereskedelmi és Hűtőház Részvénytársaság
ZALASZENT IVÁN.____
0
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit
minden mennyiségben.
Központi igazgatóság: budapest, IV. Kálvin-tér 7. Telefon József 70- 50.
Dunántulí gyüjtőtelepek: Zalaegerszeg Sümeg, Tab, Kóny és Marcali. Duna-Tisza közi gyűjtő helyeK központja": nagykoros Telefon 102. Tiszántúli" „ ; „ mezőtúr Telefon 39.
to-ts
D. M. C. himzófonalak, müselymek és cérnák,, horgolócérnák ^^^
kötőpamutok
gyapjúfonalat MRíML
Nyomatott T»hy R. latódLa Kakaa AgoHcQn Itönyvnyomöáijákt>®:o. Z»!aboster-««escori. T»l*tpm 131- mm±xx\\
UL éfiolyta.
Balaegerazeg, 1824 május 20. Kedd:
Ara 600 korina.
59. 8iák
EGYE
■ceicliiik hetükéit báboisxoi. KMUmUi 1 Uitpra 7090 ktr., itnMén« 21000 kar-
a
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Bsarkesiti: IUHI OTOLA.
SterkMJloiíi m kladóklraüü: Xalae|erix<|, Sxétkenyl-tér 5. aiáa. Telet«» 13L uái
*
Sorozzák a Leventéket.
(I.) A testnevelési törvény életbelépett s a törvény értelmében sorozzák az egész országban, s i$y városunkban is, a Levente-köteles ifjúságot
Bizonyosan sok szülő és Levente-köteles ifjú nem nagy kedvvel tekint ezen új intézkedés elé, azéri szükségessé vált az e tekintetben nem szakavatott közönséget felvilágosítani.
A testnevelést, mint a nemzetnevelés egyik eszközét nem kell újra fejtegetni. Már három^ év mult el és eleget beszéltek és irtak róla.
Most, midőn a törvény végrehajtására került a sor, érdekel bennünket, hogy tulajdonképpen hogyan történik a Leventék megszervezése és azok foglalkoztatása.
Erre vonatkozólag közöljük most a helybeli Levente Egyesület megszervezésének és későbbi irftködésfének módját.
Ismeretes, hogy a testnevelési törvény végrehajtási utasítása értelmében ugy a Levente-köteles ifjúságot, mint azokat, kik ebben a hazafias és az ország és nemzet ujrafelépitését szolgáló mozgalomban x ugy munkával, mint anyagi eszközökkel közreműködni óhajtanak, Levente Egyesületekbe tömörítik.
A helybeli l.evenle Egyesület Levente-köteles tagjai előreláthatólag a 600- at felülfogják múlni és remélhetőleg minden hazafiasan gondolkodó zalaegerszegi lakos is lészt fog venni, mint önkéntes tag, az egyesület munkájában és az egyesületbe nefép. \\
A Lcventekötelesek nagy taglétszámához képest szükség van nagyobb számú vezetőkre .Levente-tisztekre" és csoportvezetőkre, „főleventékre". Körülbelül 20— 30 leventstisztre és 40—60 főleventére lesz szükség Zalaegerszegen.
A leventetisztek tisztségére felszólittatnak a városunkban tartózkodó intelligens elemek: tisztviselők, magánhivatalnokok, magánosok, főiskolosok és tanítók stb, továbbá a vitézek, volt tisztek és altisztek
Hogy a testnevelési munkára idő is legven, úgy a törvényhatósági, mint a városi* hatóság intézkedni fog, hogy a testnevelési foglalkozásokra szánt időben a Leventék kötelezettségüknek eleget tehessenek.
A csoport oktatására szánt föleventék önként jelentkezők hiányában a 18-21 éves Levente-kötéles ifjúságból lesznek az e célra rálermetlek kiszemelve és ezzel a kitüntetéssel felruházva.
A Levente Egyesület 1924 szeptember 1 -ével kezdi meg működéséi. Hogy erre az időre a foglalkoztatás eredménnyel és pontosan megindítható legyen, július hónapban egy oktató-lanfolyam nyittatik meg a leveníetisztek és föleventék részére A leven\'etisztí tisztségre már most, a leventekötelesek Összeírása alkalmával, a városházán (a gyűlésteremben) Reischer Ernő városi testnevelési vezetőnél lehet jelentkezni. (A programmot egyik legközelebbi számunkban fogjuk ismertetni.)
A Magyar Nemzeti Bank
részvényjegyzéseiből kifolyóan teljesitelt azoknak a befizetéseknek elszámolási árfolyamait, amelyek a jegyzett részvények névértékének 50 százalékát meghaladó részére vonatkoznak, a Devizaközpont a májüs 19-étől május 24-ig bezárólag terjedő időre a következőkép állapította meg: 100 aranykorona (vagyis 20 dollár 26 és egynegyed cent) annyi mint 114 svájci frank 49 centimes vagy 4 angol font 12 shilling és 12 penny vagy 54 hollandi forint 19 cent vagy 76 svéd korona 29 őre.
II ixarb kormányválság.
Belgrád, máj. 19. Davidovics visszaadta a királynak a koalíciós kormány alakitáfára kapott
megbízást I
Az oláhok csak oláhok maradnak.
London, máj. 19. Az egyik londoni lap követeli, hogy a halárrendez^sek alkalmával a községek átadásánál semleges bizottságok vegyenek részt, mert az oláhok és a szerbek az átadandó községeket kifosztják, tgy pl. Oláhország legutóbb 2 falut adott át Szerbiának (hogy csereberélnek ezek a jó urak a mi községeinkkel! A szerk.) de az átadás előtt teljesen kifosztotta mindkét községet. Többek között elvitték a vasúti kocsikat, elhajtotlak 360 sertér,t, magukkal vitték a szarvasmarhákat és az egyik községben laláiható egyetlen cséplőgépet, sőt még kályhákat is. A szerbeknek most néhány falut kell átadniok Magyarország részére, de máris kifosztották az átadandó községeket. Elvitték a harangokat, az iskolaberendezéseket, sőt magánosokat is kifosztottak.
Szabaddá tették a buza és roxs kivitelét.
A földmivelésügyi és a pénzügyminiszter * buza és rozs kivitelét rendeletileg szabaddá telte s egyben megállapította a kivitel alkalmával fizetendő kiviteli illetéket. Ez mélermázsán* ként öt kilogramm buza, illetve öt kilogramm rozs pénzbeli ellenértékékének felel meg. A Devizaközpont a kiviteli vámkezeléshez szükséges igazolást csak azoknak fogja kiadni, akik a kivinnUszándékolt áru ellenértékének megfelelő külföldi fizetési eszközt a Devizaközpontnak beszolgáltatták.
A szegedi egyetem u| rektora.
Szeged, máj. 19. A Veszprémi Dezső halálával megüresedett rektor rnagnificusi állást Csengeri János bölcsészetkari tanárral töltötték be.
Oroszország elrendelte Oláhország ellen a mozgósítást I
London, máj. 19. Konstantinápolyi jelentések megerősítik azt a hirt, hogy az oroszok a tfcsszarábiai határon a legnagyobb csendben megkezdték a mozgósítást.
Befejezett ténynek tekintik az oláh kormány bukását,
a régi Oláh királyság területén is mind több hive lesz. Maniu és Vajd.a megegyezése alaján. Erdély függetlenitésének ideje hamarosan« bekövetkezhet. (Oláhországot úgy látszik cserbenhagyják szövetségesei. Mindenkit elér a végzet )
Brassó, máj. 19. A Bratianu kormány bukását befejezett ténynek tekintik. Oláhország napjai a kisantantban meg vannak számlálva. Az Erdély függetlenségére törekvő mozgalom mind szélesebb körű lesz és Erdély függetlenségének

>tt.
Kaposvárról jelentik: Az elmúlt napokban borzalmas verekedés, bicskázás színhelye, volt Kaposvárott az Arany-utca és a Honvéd-utca sarkán lévő Vida-féle vendéglő. A szörnyű verekedésnek egy haláleset és eg£ a legvadabb fantázia által is alig elképzelhető módon összeszurkált emberroncs lett a vége
A véres színjátékról a következőkben számolunk be: A Vida-féle vendéglőben jókedvű társaság volt együtt Ittak és a jókedv a tető\' pontra hágott. Azután jött, ami jönni szokott., összeszólalkoztak, vitatkoztak, a vila mind hangosabb és hangosabb l$tt és azután a társaság összeveszett. Dolgozott a bor, a szesz és a kocsmapadlót vörösre festette az embervér, ami a bicska nyomán kiömlött. A verekedés szereplői Király István mindenes, ennek a sógora és Bódog József cserepes voltak.
A verekedés lezajlása után Királyn István mindenest és ennek a sógorát beszállították a kaposvári közkórházba, ahol Király István belehalt a sérülésébe. Sógorát pedig annyira^lÍKC-szurkállák, hogy az orvosok nem bizná1||3$fél gyógyulásában. ^Többek között a balkarjáról a húst, az izmot teljesen lemetélték, ugy hogy a csupasz csont maradi, villogott csak elo a verekedés után.
A rendőrség megindította a nyomozást és olyan vallomások hangzottak el, hogy a szurkálót előre felbiztatta és leitatta a verekedésben résztveit főszemély, hogy haragosaival, ha azok betérnek a kocsmába, végezzenek, bánjanak jól el. Állítólag bort ígért a bosszúért lihegő haragos. Az eljárás folyik és a bűnösök el fogják venni méltó büntetésüket.
pénztárakat.
A szanálási törvény inlézkedik az állampénztárak átszervezéséről is. A törvény szerint az állampénztárak elveszítik eddigi jellegüket és eddigi hatáskörüket s a régi rendszerű adóhivatalokká szervezik azt át, természetesen az anlant állal is megkívánt újításokkal.
Az állampénztár ezentúl mint elsőfokú pénzügyi hatóság szerepel. A postatakarékpénztár
I veszi át ügykörének nagy részét s ennek adják át a felszámolás után fennmaradó pénzkészletet is. Az állami pénzek egyedüli kezelője a postatakarékpénztár lesz, ami a pontos áttekintést és ellenőrzést mindenesetre megkönnyíti.
A/ egész állami pénzkezelés átvétele természetesen súlyos megterhelést jelent a postatakarékpénztárra. Ugyanis a felszaporodott njunka miatt tisztviselői kárál erősen ki kell bővítenie.. Az eddigi tervek szerint az állampénztárnál az átszervezés folytán feleslegessé váló tisztviselőket viszik át a postatakarékpénztárhoz, de az \' is lehet, hogy a B. listások egy részét szintén odaviszik.
Megbízható forrásból nyert értesülésünk szerint az állampénztárak átszervezéséről a rendelet illetékes helyre meg is érkezett. Egyéb fontos adminisztratív intézkedések mellett — amelyek még nem kerültek nyilvánosságra — a rendeld első s igen fontos intézkedése az, hogy az állampénztár csak a juniusi illetményeket fizetheti ki utoljára. A szigorú pénzügyminiszteri rendelet ezzel kapcsolatban előirja, hogy minden köztisztviselőnek .junius hó 2-án, de legkésőbb 3-án fel kell venni a^multra, illetve a junius hóra . eső illetményeit, mert ezentúl az összes alkalmazottak tényleges és nyugdíjjárulékait a posta fogja kifizetni, illetve kézbesíteni.
Szakadás Huszár és WoHf] között.
Budapest, máj. 19. Huszár és Wolff pártja közölt valószínűleg szakadás fog bekövetkezni. Wolf a fajvédőkhöz csatlakozik, Huszár pártja pedig vagy önálló marad vagy belép az egy-séges pártba. >\'
IkészUlt az oláh-cseh szerződés.
Róma, máj. 19. Benes és Mussolini tárgyalásai folyományakép az olasz—cseh szerződést megszövegezték. A szerződés tisztán politikai természetű, katonai kérdésekről nincs szó a szerződésben
Erdélybe tilos magyar koronát vinni.
Az oláh pénzügyminiszter egy ujabb rende-ete értelmében Oláliországba és az oláhok megszállta területre magyar és osztrák koronát, lengyel és német márkái tilos bevinni.
21 zalav Ärmegye
1924 május 16.
hírek.
— Igazgatói és tanári kinevezések. Péterffy ^éla zalaegerszegi főgimnáziumi igazgatót az V., Suszter Oszkár és-Vogl Richárd főgimnáziumi tanárokat pedig a VI. fizetési osztályba nevezték ki.
— Áthelyezés. Szenigyörgyi József szent-imrefalvai tanítót Tihanyba helyezte át a kultuszminiszter.
Nyugdíjazás. Qaál István zalaegerszegi főszolgabírói irodafótisztet saját kérelmére nyugdíjazták. Utóda Juhász István irodasegédtiszt lesz.
"" — Keszthelyi hírek. Kovícs Ignác Bálint keszthelyi főbíróság! irodatisztet irodafőtisztté nevezte ki a miniszter. — Héríng Antal keszthelyi vasúti hivatalnokot a miniszter ellenőrré nevezte ki. - Keszthelyen 75 Jegybank-részvényt [egyeztek. — Keszthelyre április hónapban a forgalmiidóból 32 millió korona jutott, ami 1 milliárd koronányi forgalomnak felel meg. — Keszthelyen 500 Levente-köteles ifjú van ; eddig jelentkezett 220.
— A zalaegerszegi polgári leányiskolában
kongregáció alakult. A tagokat tegnap avajta fel a déli szent mise alatt Pehm József apátplébános. A polgári leányiskola ez alkalomból délután 5 órai kezdettel sikerült műsoros ünnepélyt rendezett A szereplők: Horváth Irén, Molnár Irén, Haris Malvin, Lippenszky Erzsébet és a kongregáció énekkara tudásuk legjavát adták Az ünnepi beszédet Pehm József apátplébános mondotta. •
— A zalaegerszegi Katolikus Legényegylet műkedvelő gárdája nagy sikerrel adta elő tegnap este a „Kölcsönkért feleség" című bohózatot. A szereplők megérdemlik a legnagyobb dicséretet.
— Rosez lesz az Idei gyümölcstermés. Az ország minden gyümölcstermő vidékéről rossz híreket kapunk az idei gyümölcstermés kilátásairól Kecskemét környékén az u.obbi napok zivatarai ártottak sokat a termésnek, Baranya megyében pedig jégverés tette tönkre a gyümölcstermést. Május elsején ugyanis fehér volt a jégtől az egész Mecsek, de a pusztítás arányait csak mos« állapíthatták meg, amikor a fejlődés arányát figyelhették, ami a jégverés
. után tejesen elmaradt. Még csirájában elpusztult a gazdag termés Baranyának egész területén és az eddigi jelek szerint ugy látszik, hogy cz az esztendő csak a szénatermésben lesz gazdag • — Népkönyvtárak felállítása A kultuszminisztériumban elkészült javaslatok szerin. minden község, amelynek lakossága az ötezrei meghaladja, köteles lesz népkönyvtárat létesíteni^ A kisebb községek részére a megye állit fel könyvtárakat.
~ Az aratók százezer korona napszámot kapnak Békéscsabán A békéscsabai mezőgazdasági bizottság megállapította a Mezőgazdasági Kamara átirata alapján erre az esztendőre való nyári munkák tájékoztató munkabérét. A részes aratási, behordási és cséplési munkában a részes arató, cséplő vagy napszámos mindenkor tizenegyedrészt kap. Csak a cséplésért a munkásnak 100 mázsánként 300 kilógramm gabona jár. Napszámbér az aratásnál 25 kilógramm buza és a szokásos konvenció - A konvenció minden esetben hetenként külön 25 kilógramm buza, 2 és fél kilógramm szalonna, két liter főzelék, fél kiló só és egy liter ecet. E szerint tehát az aratók körülbelül 100.000 korona napszámot kapnak Békéscsabán.
— Innen-onnan. Az angol— orosz koherencia folytatását a jövő hétre halasztották. --A cseh köztársasági elnök és Sándor szerb király kölcsönösen meglátogatják egymást. — Budapesten az uj tök kilója 70 ezer, a zöld babé 80 ezer korona — A vámtarifa valószínűleg július 1-én lép éietbc — Badalona spanyolországi városban kifosztott egy 7 tagu banda egy kávéházban kártyázó társaságot — A pesti borbélyok aranyparitásra tértek át. Borotválás 50 fillér. Az ezidőszerinti szorzószám tízezer. — A budapesti árumintavásárra utazók 500 °-os menetdíjkedvezményt kapnak a vasúton. — A magyar—jugoszláv értekezleten megállapították a magyar—jugoszláv útlevél egyezményt.
— Huszonöt vágón sslátát szállítanak el naponta Nagykőrösről. Az eddigi szállítás 200 vágón.
J
hírek nénAhy sorban.
Konzervgyár létesült Nagykőrösön, amely már a hyár folyamán több vágón gyümölcsöt és zöldségfélét fog konzerválni.
A tisztességtelen versenyről szóló törvény életbelépett A törvény szigorúan bünteti a tisztességtelen konkurrenciát és a valóságnak meg nem felelő reklámozást.
Hivatalvesztésre ítélte Szolnok megye Közigazgatási Bizottsága Varga Mátyás dr. karcagi polgármestert az ellene lefolytatott fegyelmi vizsgálat során. —
A szatmári 8zent Lásztó szoboralak jobb kezében levő jogart négy oláh katonatiszti egyenruhát viselő egyén letörte.
Hamis dollárok kerültek forgalomba Budapesten. A fővárosi rendőrség a hamisítók kézrekeritésére Bécsbe és Prágába átiratot intézett
t
Országos Esperanto kongresszus lesz pünkösdkor Szombathelyen. Reggel istentisztelet lesz Esperanto nyelvű szent beszéddel, utána gyűlésen vesznek részt a tagok, este pedig Esperanto nyelvű kabaré lesz.
Arany alapon számítják a termelők a budapesti tejvállalatoknak szállított tej árát. A tej termelői ára literenként 20 aranyfillér.
Egy aranykorona a mai napon 18.800 papirkoronát ér.
Új huszonötezer koronás bankjegyek kerülnek forgalomba. Az új pénz jóval kisebb alakú, mint a régi.
A törvényes kemstlábát Bécsben öt százalékról tiz százalékra emelték fel.
Mláklts Ferenc volt államtitkár, szociáldemokrata képviselő 48 éves korában Budapesten hirtelen elhunyt. Temetése tegnap volt.
Az Alföld fisltása nagy lendülettel folyik. Az utóbbi három évben 259 ezer holdon 18 millfó akácfacsemetét ültettek el.
Gazdasági vasutat épít Cegléd a város külterületén. A megyei jóváhagyás után azonnal hozzáfognak a munkálatokhoz.
Bulgária az utóbbi időben mintegy 75 millió dinár értékű tengerit szállított a jóvátételi számlára Jugoszláviába.
Bogya János nemzetgyűlési képviselőt, aki Drózdy Győzőt a nemzetgyűlés egyik régebbi ülésén a Ház folyosóján ököllel hátulról fejbe sújtotta, a budapesti járásbíróság könnyű testi sértés vétségében bűnösnek mondotta ki és ezért egymillió korona fő- és 200 ezer korona mellékbüntetésre ítélte, az ítélet végrehajtását azonban háromévi próbaidőre felfüggesztette.
A Magyar Amerikai Bank egy pénzcsoportja megszerezte az Unió Szinházüzein és Színházépítő R. T. részvénytöbbségét s így a Király Színház és Magyar Színház gazdát cserél, egyúttal a Belvárosi Szinház és a Blaha Lujza Színház, mint bérletek, is az új gazda kezébe kerülnek.
A hitbizományi bíróság helyszíni vizsgálatot tartott Károlyi Mihály zárlat alatt levő birtokain,\' hogy a helyi viszonyokról személyesen meggyőződjék.
A takarékkorona likvidálására megtették az előkészületeket, mivel a takarékkorona a Jegybank működésének megkezdésekor megszűnik.
A Szlmplon-express a jugoszláviai Rakek állomásról az olasz határállomás, Postumia (Adelsberg) felé haladtában Prestranek állomáson hibás váltóállítás következtében belefutott egy tehervonatba. Négy kocsi összetört, négy utas meghalt, öt súlyosan megsebesült, ^mulasztást elkövető tisztviselő főbelötte magát.
Földrengés pusztított/V\'törökországi\'~Erze-rumban. Több falu teljesen rombádőlt. Az áldozatok száma eddig 170. {
A Vezúv nyugtalankodik. Heves kitörése nagy izgalmat kellett a WdéMiépében.
Zlohy Oyula gróf pécsi püspök, mint ismeretes, a kalocsai érsekség apostoli kormányzójává történt kinevezésekor vonakodott letenni a hűségesküt, azzal a megokolással, hogy püspökké történt kinevezésekor már esküt tett.lV főpásztor az elmúlt héten végre mégis letette az esküt az államfő kezébe.
— A városi sertéshizlaldát újból üzembe helyezik. A sertéshizlaldát a Nemzeti Hitelintézet R T. zalaegerszegi fiókja több érdekeltséf bevonásával akarja bérbevenni. A részvényalá-irási felhívást a napokban bocsátfák ki.
—■ A világ legnagyobb ujság|a. Newyorkban mindössze kilenc napilap van, legelterjedtebb ezek közül a .New York Times", amely hétköznap 3000 ezer, vasárnap 650 ezer példányban jelenik meg. Egyes szám ára hétköznapi, vasárnap 5 cent. A lapnak kétezer alkalmazottja van. Egy oldal hirdetés 4000 dollár.
— A osokoládé jubileuma. Az Esperanto Hírszolgálat jelenti, hogy most van 400 éve a csokoládé megjelenésének Európában. Mexíó elfoglalása után a spanyolok hozták magukkal. Eleinte nem tetszett senkinek, később ausztriai Anna a francia udvarba bevezette és azóta elterjedt tápszer lett.
— Az Idei év vizes esztendő lesz Erdélyi Lajos, a közisihert szegedi tudós szerint, aki idojóslatait a madarak járásából szokta meríteni. A vándormadarak még ma is egyre-másra érkeznek meg s csapatostul tódulnak régi szállásaik felé. Erdélyi Lajos megfigyelései szerint az idén sokkal kisebb számú fecske-raj jött vissza, mini az elmúlt esztendőben, de annil több gólya érkezett. Szerinte ez vizes esztendőre enged következtetni.
— Sümegi hírek, Vass Bertalan dr. tankerületi kir. főigazgató négy napon át Sümegen tartózkodott, ahol a főreáliskola VIII. osztályának vizsgáján elnökölt. - Ujjné Vértessy Edit sümegi polgári leányiskolái tanár állásáról lemondott. Az iskolaszék Tóth Róza tanárt bizta meg ideiglenesen a helyettesítéssel. — A MANSz sümegi fiókja most tartotta évi rendes kögyülését Ríszner Ferencné elnöklésével. A beszámoló szerint a sümegi telep hat szövőszékkel dolgozott és az év folyamán 17 sümegi és 17 vidéki nőt képzett ki a szövésben. A közgyűlés végül elhatározta, hogy Kiss Károlyt, a MANSz főtitkárát üdözölni fogja kormányfőtanácsossá valő kinevezése alkalmából.
— Baleset Cseh Németh József zalabéri ácsmester tetőjavítás közben lezuhant a földre oly szerencsétlenül, hogy a nyakát törte.
— Háromszögelési mérnöki munkálatok > kezdődtek meg Zalabér, Pakod és Dölk községekben.
— Megdrágul ez útlevél. Az útlevelek kiállítási díja június elsejétől kezdve 10 aranykorona lesz.
— A házlszemétbe tilos oserépdarabokst
dobni. Zalaegerszeg város polgármestere a következő felhivást teszi közzé: A házi-szemét kifuvarozása alkalmával már több ízben megtörtént, hogy a házi-szemét közé kevert cserepek, bádog- és üvegdarabok a szemét kiöntő helyen súlyosan felsértették a fuvarozó lovak lábait. Arra való tekintettel, hogy az ily balesetek következtében a város 6ulyos károsodásoknak van kitéve, a következőkre hivom fel a zemét kifuvarozására előfizető közönség figyelmét. Jövőben a házi-szemétbe üveg-, cserép-és bádogdarabokat, általában hegyes és éles tárgyakat dobni tilos Az ilyen darabokat a házi szeméttől teljesen elkülönítve kell összegyűjteni. Intézkedtem aziránt, hogy ezen tárgyakat minden hónapban egyszer a szemetes kocsi az egyes házaktól elfuvarozza. Aki ezen figyelmeztetésem ellenére az említett tárgyakat továbbra is a házi-szemétbe keveri és nem gyűjti külön össze, annál a szemétnek városi vontató erővet való kifuvarozását be fogom szüntetni. Polgármester.
l Aki sikerrel akar klráítal, forduljon .Leopold-Gyula hirdető vállalatihoz. Budapest, VII. Erzaébet-korut 39, ahol hirdetéseket az össze« létező bel- és külföldi lapokban és naptárakban kiváló szakértelemmel, lelkiismereteken, pontosan és szolid árakon eszközölnek.
Minden felvilágosítás a t. c. hirdetőknek díjmentese«. ■ .......................... > ........
Még a vlssihang Is mi átváltozott a megszállott tarQlatan.
Nagyvárad, mái. 19. A Nagyváradhoz közel fekvő egyik község vasúti állomásánál a hangos szavakat teljesen elferdített formában visszhangozzák a hegyek. Ezt a tüneményt leginkább a déli órákban észlelik. A napokban külföldi szakemberek érkeznek a titokzatos völgybe» > hogy kikutAssák a furcsa visszhang okait. .
1924 május 20,
, > ZALAVÁRMEGYE
IPARŰaVIK. .
Kik alkalmazhatók a sütőipari Qzamakban.
A sütőipari munkák szabályozásáról szóló 1923. évi XV. tc. 1923. március 19-én lépett életbe. Ennek végrehajtása tárgyában kiadott rendelet a hivatalos lap legutóbbi számában jeleni meg. A törvény értelmében az előállítási munkálatoknál 14 évesnél fiatalabb gyermeket nem lehet alkalmazni. Az iparhatóságoknak tehát éber figyelemmel kell kisérni a végrehajtási utasítás értelmében a személyzetet és ögyelni kell arra, hogy 14 életévnél fiatalabb gyermeket tanoncul ne szerződtessenek. Olyan munkákra azonban, amelyek nem minősíthetők kifejezetten előállítási munkálatoknak, például takaritás, tisztogatás, 14 éves gyermek is alkalmazható. A törvény értelmében 18 évesnél iatalabb személyi a sütőipari és cukrászipari üzemekben az előállítási munkálatokra sem tanoncként, sem más minőségben alkalmazni oem lehet, kizárólag csak abban az esetben végezhet 18 évesnél fiatalabb személy is előállítási munkálatokat, ha hatósági vagy pénztári orvosi bizonyítvánnyal igazolja, hogy teljesen egészséges és a szóban levő munkákra alkalmas. ■ A végrehajtási utasitás részletesen foglalkozik az előállítási munkálatokkal, majd a péksütemények kihordásának módozatait tárgyalja. A törvény értelmében kenyeret és péksüteményt házról-házra járva csak 16 évesnél idősebb egyénnel lehet árusítani. A 14 életévet betöltött, de 16 életévét el nepi ért kiskorú által szállítandó kenyér és péksütemény súlya a 15 kg.-ot meg nem haladhatja. Fertőző beteglégben szenvedő egyéneket, továbbá olyanokat, akiknek bőrén seb, fekély vagy kiütés van, még kisegítő munkára sem szabad alkalmazni, de munkát olyan egyének sem végezhetnek, akik feitóző betegekkel érintkeznek, vagy akiknek lakásán fertőző beteg tartózkodik. A kenyér és sütemény kihordására csak 14 évnél idősebb, fertőző vagy undorító betegségben nem szenvedő egyének alkalmazhatók.
A piacon árusított kenyeret vagy péksüteményt tilos a földre helye/ni. A törvény szigorú büntető paragrafusokat is tartalmaz. A törvény megszegőit magas pénzbüntetéssel és elzárással sújthatják.
Rádió hirek.
Drótnélküli távíró a bányákban. A drótnélküli távirónak bányákban való alkalmazására vonatkozó kisérletek már 1913-ban megkezdődtek. Ezek a kisérletek bebizonyították, hogy az egymástól nagy távolságra fekvő bányák minden földi vezeték alkalmazása nélkül drót nélkül is jelzéseket adhatnak le egymásnak. Azóta ujabb kisérletek bebizonyították, hogy a drótnélküli hullámok nemcsak a bányák közti érintkezés közvetítésére, hanem arra is felhasználatók, hogy a felszínről meghatározhassák a száraz sóbányák rétegeinek fekvését. Az egyik bányában felállított leadókészülékkel a másik bánya felvevőkészülékébe érkező sugaréban a sóréteg boritókérgén visszaverődő hullámvonalak világosan megállapíthatók Ezekből a megfigyelésekből kimutatható az üzemben levő bányában, hogy a sóhegységen átvezető ér milyen irányban halad és mekkora ennek a felszintöl való távolsága. Ennek különösen a kálisó bányászat szempontjából igen nagy jelentősége van. Ezeket a tapasztalatokat legújabban még jobban kiegészítették és ma már a drótnélküli táviró nemcsak a sórétegek fekvésének meghatározására, hanem a sivatagban földalatti vízforrások felkutatására is használhatónak bizonyult.
A Rádió konfaranola elfogadta az Esparan-
tót Genfből jelentik, hogy a nemzetközi előkészítő konferencia a rádió egyezmény létrehozása érdekében az angol kiküldöttek ajánlatára elfogadta, hogy a rádióban használandó nemzetnyelv, miután sem az angol, sem a francia egyedül nem lehet az. az esperantó legyen és felkérte a rádió-állomásokat, hogy esperantó-ünfolyamok utján ismertessék ezt a nyelvet a rádóhallgatókkal. A Brit Birodalmi kiállítás megnyitása alkalmából az angol király beszédét esperantó nyelven közölték az angol rádióállomások, melyeket a konferencia is hallgatott. Ezt u esperantó beszédet egyidejűleg a magyar állomások is hallgatták.
színhAz és mozi.
Kis grlzatt. Szombaton este elsőrendű előadásban a Kis grizett cimü Stolz operettet mutatta be a színház szépszámú közönség jelenlétében. Rózsay Russy temperamentumosán, kedvesen játszott — mint mindig. Percei Olga a táncosnő figurájába öntött életet. Táncai sok tapsot kaptak. Rácz Sándor kellemes hangjával, jó; játékával nagy sikereket aratott. Pázmándy Károly és Gáspár Miklós gondoskodtak a közönségvészére derűs percekről. Nagy Gyula kitűnő játéka/többször nyíltszíni tapsot kapott Morvay Géza Japonet festő szerepét alakította nagy sikerrel. Az I. és II. felvonás új díszletei kellemesen lepték meg a közönséget Tegnap este a „Mintha álom volna" c. operettet ismételték meg.
Músor:
Hétfőn : Lion Lea, Bródy Sándor drámája.
Kedden: Kék Mazur. Lehár Ferenc operettje.
Szerdán: Egy szegény ifjú története. Feuillett világhírű színmüve.
Csütörtökön: Hattyulovag. Zerkovitz Béla operettje.
SPOCIT.
Hm
MZSE-2FKI 5 :1 (2 :1). Biró : Nemes (ZTE) Tegnap délután mérte össze erejét a MOVE ZSE és a kereskedelmisták csapata A kereske-delmisták támadásával indult meg a mérkőzés. \'A ZSE átveszi a támadást és már a 9-ik percben Thury helyezett, de védhető lövése a hálóban akad meg. A gól után a diákok támadnak többet, de a ZSE csatársora is vezet néhány veszélyes támadást. A 28 ik percben Fáth, a kifutó kapus mellett védhetetlen gólt lő. A játék ezután ellanyhul, a nagy hőségben mindkét csapat elfárad. A 43-ik percben lövi Bácsay a kereskedelmisták egyetlen gólját, amely a mérkőzés legszebb gólja volt. .— A második félidőben a MZSE a támadó fél, de a diákok szépen védekeznek. Különösen Eppingcr tűnik ki, mint centerfedezet. Zsallár kiszökéssel megszerzi a MZSE 3-ik gólját, ugyancsak ő lövi a 4-ik és 5-ik gólt is. A mérkőzés nem tartozott a szép mérkőzések közé összjáték eg>ik csapatban sem volt. Egyénileg jó volt Bakány MzSE és Eppinger a diákoknál. Nemes jól bíráskodott.
A Szombathelyi Sport Egylet 25-én complett felállítással játszik a ZTE ellen.
Vasárnapi labdamérkóxések. Budapest—
Reval 7:0 (3:0), Zürichben Svájc csapata 4 : 2 arányban legyőzte Magyarország csapatát. — Egyéb mérkőzések: Szombathelyen a SzAK csapata 3:0 (0:0) arányban győzött a DAC csapata felett. — Nagykanizsai Zrinyi-Kőszegi SE 4:3 (4:1) — Budapesti II. oszlályn eredmények: NSC-MAC 2:0 (I : 0); BAK-Husos 2:1 Q : 0)_•
Hirdessen a Zalavármegyében!
MEGHÍVÓ i
a „Zalaszentgrót és Vidéke Takarékpénztárral Egyesitett Segélyszövetkezet felszámolás alatt" 1924. évi junius hó l-én d. e. 11 órakor a Zalaszentgrót és Vidéke Takarékpénztár helyiségében tartandó záróközgyütésre. Tárgysorozat:
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése.
2. A felszámolók zárójelentése és a végszámadás előterjesztése. 3. A felügyelőbizottság zárójelentése. • 4. Határozathozatal a felszámolási mérleg megállapítása és a felmentvények megadása iránt. 5. A cégtörlésre és a szövetkezet könyvelnek és iratainak megőrzésére vonatkozó intézkedések. Zalaszentgrót, 1924. május 16-án. A felszámolók. — Végszámadás: Mérlegszámla 1923—1924 üzletévre; Vagyon: Folyószámla betét a Zalaszentgrót és Vidéke Takarékpénztárnál 46.138 K 30 fillér. Teher: Hetitörzsbetét 46.138 K 30 fillér, összesen 92.276 K 60 fillér. A 46.138 korona 30 fillérből kielégíttetett a szövetkezetnek 257 tagja. Rajtuk kívül más hitelező háromszori hirdetésünk dacára, a lefolyt 6 hónap alatt nem jelentkezelt. Ezek alapján kijelentjük, hogy a szövetkezetnek sem vagyona, sem tartozása nincs. A felszámolók. A számadásokat és jelentéseket megvizsgáltuk és helyesnek találtuk. A felügyelő-bizottság.
Duza nuza iiis/aviacKii 320000. Sörárpa 325.000. Takarmányárpa JM. 335.000, Tengeri 270.00;, Korpa 237.500, I Köles--, Répa--. Lucerna--, Lói
KÖZ8ÍZDÍSÁ6 ÉS PÉRZ06Y.
A takarékkorona árfolyama«
A Devizaközpont közli: 100takarékkorona mai napon egyenlő 129 papírVoronávat
A budapesti dev Iza-kőipoot hivatalos árjegyzései*
Napoljon ¿00000, Font 380 300 Dollár 87.200, Francia frank 50Ó9r-/Lenj?yel márka Márka Líra 3870, L«u 420, Cseh korona 2510, Dinár 1070, Svájci frank 15.450, Osztrák korona I22 7D, Léva Holland
forint 32.600.
Budapesti terményjelentés.
Búza 342.500, Búza (tiszavidéki) 345.000, Rozs
300.000, Zab , Repce —, Lóhere ——, Széna--, Szalma---.
Zürichben:
Magyar korona 0.0067-5. osztrák korona 0W79J0 Francia trank 3t 80, márka ~ , szokol lti-62, dinár fr97
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az átak a követke/óképen alakultak bú/a 320.000, rozs 300.000, árpa —, zab 300.000, tengeri 260.000, burgoaya
155000 szarvasmarha —, borjú —, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként ; széna —, szalma —.
Hirdetési dijak:
I hasábos millimétersor 200 K, s/öveg között 300 K nyilttérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor előre fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízássat együtt a péaz is bekUldetett.
lamKjáius: JUMlUEfiTE" MMMra*
Sierkaaitéaért és kiadásért falai: IáŰ8 AOOSTOI
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
68-0 legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
porcellán-, lámpa-, norin-berfll ós rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljeait
Teljesen újonan átjavított olajtengelves félfedele«
bőrtetős hintó
elköltözés miatt julányosan eladó Győrött, Árpád-utca 15, Kubosynál.
Aki hirdetni akar
még pedig eredményesen,
az forduljon a
„Leopold" Gyula
kirdató vállalttá*! ludipaatTII. trsaátot-klrat 3t
ahol hirdetéseket az összes j» létező bel- és külföldi hir-
^ lapokban és naptárakban
kiváló szakértelemmel,
lelkiismeretesen, pontosan és szolid árakon eszközölnek. Minden felvilágosítás a t. c hirdetőknek ingyen

Ha azt akarja,
hogy Jóéi fett legyen
a ruhája,
Borza Elek
urlizabónál
csináltassa, Rákóczi-út 19.
2-0
s minden egyéb
nyomdai munkák
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában. ZALAEQERSZEÜ
ZALAVARMEGYE
/
í .»> PÁL és BIM®©A
TCL£PHON:1t0. a a.-,-„c-rc/s TCLEPHI
TeiePMOH:iro.
feJafi
xeraJzcxta
1924 ni)us 20.
Legolcsóbb szórakozás;
ha belép a
„Kultura" kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Részletes felvilágosítás
Kakas Ágostorv
nyomdájában nyer-hetfl. Telefon 131 sz
Keresek megvételre:
12 HP. jókarban levő
gözlokomobllt,
és egy 8 méter hosszú 60—70 mm. csapágyas
közlőmű tengelyt.
Ajánlatok HARSÁNYI FERENC címére Zalabaksára küldendők
Épület és bútor
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek 12*1—0
Szalay és Dankovlts
épület- és mflbutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG Megmunkáló telep ISKOLAKOZ 2. SZÁM. Orményi-utca 7.
Állandó kíszbutor raktAri
|y| g pg já III OSO Ii napszámosnök és Puttony°zó gyerekek
felvétetnek ló fizetéssel i
Brfill lór góztéglagyárában Zalaegerszeg, Andráshidai-aL
Hirdessen a
t 9
Egy jó házból való fiu
tanulónak
■ I 3-8 felvétetik Lőwy József cipésznél^
■ • Zalaegerszeg, Deák-tér 11. sz.
Villanyberendezéseket
szakszerűen, jutányosán — részletfizetésre is — készít
Zalai HQszakl Vállalat Zalaegerszeg, Eötvös-utca 1.
Telefon 133. sxám.
163—0
Ifj. Horváth Jenő
Alapítva:
1899.
Ari és ooi
Telefon;
84 sz.
Fehér és szines ingek, hálóingek, rövid és hosszú lábravalók, nőifehérnemüek
Kalapok minden színben, sapkák.
Férfi és női harisnyák, gyermek-harisnyák, gyermekzoknik minden színben.
Női, férfi, cérna- és svédkesztyük minden színben.
Női és férfi cipők, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilop cipők

11-13
D. M\\ C. himzőfonalak, müs^lymek és cérnák; horgoló cérnák kötopamutok és
gyapjufonalak.
STUHLMÖLLER
Élelmiszerkereskedelmi és Hűtőház Részvénytársaság
ZALASZENTIVÁN.^,.
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit
l
minden mennyiségben.
központi igazgatóság: BUDAPEST, IV. Kálvin-tér 1. Telefon József 70-50. Dunántuli gyüjtőtelepek: Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali. ia-Tísza közi gyűjtő helyek központja: NAGYKOROS Telefon 102.
MEZŐTÚR Telefon 39.
Duna-Tíszántuli
Uyomttott T«ktxy R. -atód» Kskan AgoHvon
»ixiűL^J A^flkrx ZalaeKerRBOgou. l\'»l®*on. X31. ■bAeo.
„Htock rfj Istenben, hiszek e*y huákii
Mmk *tJ Wcal őrök iftuáfb«»,
Bice* Magyaromig teHámadásábaa Ama."
Sorozták a Leventéket.
A testneveiéti progran.
(II.) Ismertettük már a Levente-csapatokra vonatkozó tudnivalókat. Az alábbiakban a Levente-csapatok működésének programját ismertetjük főbb vonásaiban.
Foglalkozási idó egy hétköznap és vasárnap délután 2-3 óra hosszat.
A foglalkozás anyaga:
Testikiképzés, melynek célja egészséges, edzétt. ügyes, erős, vállalkozó szellemi, élénk észjárású, küzdelem-szerető, nemes eszmékért lelkesedni tudó jellemes ifjakat nevelni, kik saiát akaratukat a közjó és közcél érdekében másoknak öntudatosan alárendelni akarják és tudják.
A testikiképzésnek a nyári időszakokban (március 15-tól október 31-ig) ezek az ágai: rendgyakorlatok, szabadgyakorlatok, játékok, ügyességi gyakorlatok, társasgyakorlatok, atlétika, úszás, evezés, kirándulás, lövészet, tűzoltás.
A téli időszakban: rendgyakorlatok, svédtorna, boxolás, birkózás, téli sportok, kirándulás, lövészet, vivás.
A szellemi kiképzést a téli időszakban tartják, vagy nyáron, ha az időjárás a szabadban való foglalkozást akadályozná. Célja az ifjúság általános műveltségének emelése, ipari, gazdasági és egészségügyi tudásának- bővítése és erkölcsöknek fejlesztése és abban való megerősítése.
Anyaga: egészségtan, erkölcsi nevelés, közművelődés, ipari és gazdasági oktatás, azonkivül műkedvelő és önképző előadások tartása ének, zene nemzeti tánc.
Az oktató tanfolyamot leventetisztek ét fő-leventék részére a nyári szünidőben tartják és pedig úgy, hogy vagy több héten át pár óra időtartam, vagy pedig folytatólagosan 14 napig, hogy igy a környékbeli és járásbeli leventeoktatók is résztvehessenek. E tekintetben a jelentkezők fognak határozni, hogy melyik módszer felelne meg szabad időjüknek.
Mivel a testnevelési törvény szerint minden 12-21 éves ;skolán kivüli ifjú köteles a Levente Egyesület működésében résztvenni, ezen kötelezettség megszegése szigorú büntetéssel jár, a testnevelés végrehajtása biztosítva van. Azonban a fent idézett nemzeti nevelés csak akor fog célhoz vezetni;1 ha a magyar társadalom is csatlakozik a mozgalomhoz, mellette kitart és a Levente tisztségekre a társadalom fiatalabb és erre rátermett egyénei e tekintetben kellő számban jelentkeznek.
Ne felejtsük el, hogy hazánk újraépítése tisztán az űj nemzedék nevelésétől függ. Aki erre hivatást érez és e hivatásnak eleget nem tesz hazaárulást követel! Reméljük,ihogy tokán vallják ezt a felfogást!
Július 1-én lép élatba a köztisztviselők aranyalapon szémHott flzatésa.
Budapest, máj. 22. A köztisztviselők aranyalapon számított fizetései julius 1-én lépnek életbe. A miniszterelnök 18 százalékát, a miniszterek 25, az államtitkárok 28, az V. fizetési osztályban lévő tisztviselők 37, a VI. osztályban levők 40 százalékát kapják a békeparitásos fizetéseknek. A százalék az alacsonyabb fizetési osztályokban mind magasabb lesz, úgyhogy a XI. fizetési osztályban lévő tisztviselők a béke-parnás 60—70 százalékát kapják. A természetbeni ellátás julius 1-ével megszűnik, ugyanakkor megszüntetik a közalkalmazottak kedvezményes vasúti utazását is, csupán a MÁV. alkalmazottai kapnak korlátolt számú utazásra jogo-Utó kedvezményt.
\\
A földreformnovella sorsa.
4
Országszerte, igy vármegyénkben is, a kisgazdatársadalom és a nindttelenek.akik esztendők hosszú során át hiába vlrták a földbirtokreform kapcsán a jogos részükét, érthető aggodalommal és türelmetlenséggel néznek a földbirtok-reform novella végrehajtási utasításának megjelenése elé, mert hiszert ettől várják azt, amit esztendőkön át türelmesen, de eredménytelenül vártak, a földet. (
Hónapok óta vajúdik már a földreformnovella sorsa is. A nemzetgyűlés nagy nehezen két Ízben is letárgyalta, a törvényjavaslatból törvény lelt, azonban a törvény Végrehajtása most már hosszú ideje késik. Tájékoztatásul közöljük, hogy most már nem kell rá sokáig várni.
A helyzet ugyanis a következő: A törvény megszavazása után a földmivelésügyi minisztériumban nyomban hozzáláttak, hogy a törvény, a novella végrehajtási utasítását elkészítsék. A munka meg is indult, azonban nem olyan gyorsan, mint sokán gondolták és várni lehetett. A munka anyaga igen nagy volt, ugy, hogy nyomtatásban mintegy 100 nagy oldalt foglal el. Azonban a földmivelésügyi minisztérium már ezzel a munkával is elkészült.
Mielőtt azonban a\' végrehajtási utasítást a hivatalos lapban kiadnák, összehívták a gazdákat, hogy észrevételeiket megtehessék. Jelenleg tehát az agráriusok előtt fekszik a végrehajtási utasítás. Mihelyt azok a letárgyalással és az észrevételek megtételével elkészülnek, megjelenik a végrehajtási utasítással együtt a hivatalos lapban.
A legilletékesebb helyről, magától nagyatád Szabó Istvántól jött az üzenet, hogy a novella a legközelebbi jövőben éreztetni fogja hatását.
Bethlen sxakHott Wolff Károllyal.
Budapest, máj. 22. Bethlen miniszterelnök szakitott Wolff Károllyal és a mérsékelt liberálisokkal felveszi a harcot az egységes polgári front megteremtésére.
püspökségek.
y Budapest, máj. 22. A kormány törvényjavaslatot készített, melynek értelmében minden protestáns püspökség 500 hold földet kap a közigazgatási kiadások fedezésére.
Téli hésllparl tanfolyamok szervezése.
A földmivelésügyi miniszter a háziipar fejlesztése érdekében az eddigi gyakorlathoz képest az 1924—25. év folyamán Js rendez téli háziipari tanfolyamokat, mely tanfolyamok megszervezésénél az alábbiak szolgálnak irányadóul.
A tanfolyamok tárgyai: kosárfonás, gyékényfonás, szalma- és kukoricafonás, seprő- és kefekötés, fafaragás, vászonszövés, csipkeverés és agyagmunka. A fenti tárgyú munkakörből téli tanfolyam rendezését községek, vagy erkölcsi testületek (egyesületek) kérelmezhetik. Lehetőleg olyan tárgyú tanfolyam kérelmezendő, melynek nyersanyaga helyben vagy a közel környéken beszerezhető, mert egyes nyersanyagok messze helyről való szállítása sok nehézséggel s nagy költséggel jár. A tanfolyamok időtartama a vászonszövésnél 3 hónap, a többinél 2 hónap.
A tanfolyamot kérő község va^y egyesület a következőkről köteles gondoskódm: nyersanyagról, munkahelyiségről, a munkamesfer (ha az nem helybeli) lakásáról és ellátásáról, továbbá a munkahelyiség és mesterlakás fűtéséről, világításáról. A földmivelésügyi "minisztérium a munkamester díjazását vállalja.
A tanfolyam rendezése iránti kérelmek a föld-mivelési miniszterhez címezve legkésőbb ez évi junius végéig a „m. kir. háziipari felügyelőség Győr" cimre küldendők be. 1
Hegtaposta, laköpta a szánt osftyét,
Pécsi jelentés szerint Kovács Lajos tizenkilenc éves szociáldemokrata „ifjumunkás" a ferenc-rendiek templomában megáldozott, szájából kivette a szentostyát, zsebredugta, majd későbben, amikor a pécsi bőrgyár udvarán a munkások szidták a katolikus papokat és szerzeteseket, előlépett a tizenkilenc éves „ifjumunkás", zsebéből kihúzta az elsikkasztott szentostyát és * gyalázkodó szavak kíséretében a földre dobta, megtaposta és leköpte. Amikor a rendőrkapitány,-ságra kísérték, a kihallgató rendőrtisztnek elmondotta, hogy igenis megtaposta és leköpdöste az ostyát, nem hisz a papoknak és a szentáldozást semminek tartja Azzal védekezett, hogy a gyár két munkása biztatta fel a gyalázatos tettre.
HlRBK NÉHÁNY SORBAN.
aaae
A büntatónovalla sajtójogi rendelkezéseit valószínűleg törölni fogák a javaslatból Hír szerint sem a minisztere nök sem az igazságügy-miniszter nem ragaszkodik már ezekhez a javaslatokhoz.
Az athéni tózsda az eddigi átszámítási alap helyett a font sterlingről a dollárra tért át.
Kivégezték szerdán reggel Bodó. József-honvédet, aki gyakorlatozás közben agyonlőtte Riffl Sándor ezredest.
A pipa betegeskedik; régi vesebaja újult ki, amely még akkor keletkezett amikor még mini pápai nuncius Lengyelország fővárosában élt.
A nawyorkl rendőrség kilenc előkelő kávéházat és klubot bezáratott az alkoholtilalom megszegése miatt.
A budapesti egyetem orvosi fakultásának kémiai karán antiizemita tüntetések voltak. Néhány egyetemi hallgató „Üssük a zsidókati Zsidó hullákat akarunk I \' kiáltással zavart akart csinálni, de Bugarszky egyetemi tanár ebben megakadályozta a tüntetőket.
A szombathelyi szabómunkáaok sztrájkja
végetért. A megegyezés szerint az önálló munkások 7000, erős kézimunkások Ö000, a középmunkások 5000, a kezdő kézimunkások 3000 korona órabért kapnak.
A liszt árát a budapesti malmok 100 takarék-koronával emelték. A
elkészült,
Új mérges gázt sikerült egy londoni vegyésznek előállítani. Az új gáz szagtalan.
Lemondásra szólította fel a Vatikán Papp Antal munkácsi görög katolikus püspököt.
A budipesti forgelmladóellenóri állásokra nyugalmazott miniszteri tanácsosok is beadták pályázatukat.
A nemzetgyűlés elfogadta a magyar -török barátsági szerződést.
Herrlot dezignált francia miniszterelnök megkezdte á kormányalakításra vonatkozó tárgyalásait.
Békefl Remlg dr. zirci apái Egerben tegnap este 8 órakor elhunyt.
A létszámcsökkentés következtéken Imre Sándor államtitkár végleg távozik a kultuszminisztériumból.
Ausztria költségvetési feleslege 350 millió aranykorona. Az osztrák kormány a felesleget a tisztviselők fizetésemelésére akarja fordítani.
Kereskedelmi szerződés készül Franciaország és Japán között. A szerződés Franciaország részére megadja a lehetőséget, hogy a japán áruknak Indokinába való bevitelére védó? vámokat vessen.
szentgotthárdi selyemezalaggyár épülete izült, a gyár már be is rendezkedett.
Ara 600 Korona.
ÜL éfíolyan. Zalaegerszeg, 1924 Bájos 23. Péntek. 60. szám.
EGYE
imibuih rbteiiévt háloisioi. Mttietéi 1 Mstprt 7090 kor., ttfyrtlm 31000 ktr.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Surktutl: Hí Hl 0YÜLA.
8zerk«sitosé| ét kitááUutal: XtlMitruti, Síécbenyl-tér 5. tiáa. Ttltlss 131.

V
zalavarmegye
1924 május 23.
V
HÍREK.
— Farkat Tibor dr. beszámolója. Farkas Tibor dr, a zalaegerszegi kerület nemzetgyűlési képviselője, vasárnap tartotta beszámolóját Szepetken ét Zálaiitvándon. Beszámolójában kijelentette Farkas* Tibor,^tipgy a mult évben majdnem háborúra került a*pr az oláhokkal és, csak Bethlen miniszterelnökneksikerülta hábortf veszélyét elhárítani.
TanJrl kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Borbély Boriska oki. polgári iskolai tanárt, Borbély György ny. főgimnáziumi tanár, lapunk főmunkatársának leányát a marcali-i polgári iskolához kinevezte.
— Halálozás. Schütz Sándor, a zalaegerszegi Schütz Sándor és Fia.cég főnöke, 81 éves korában elhunyt. A megboldogult hervadhatatlan érdemeket szerzett a kékfestőgyár megalapításával, valamint a megye egyik legnagyobb rőfös és divatáruházának felvirágoztatásával. Míg élt, nem feledkezett meg a szegényekről, az arra rászorulókról. Jótékonysága sok könnyet törölt le a szemekből A város társadalma egy közbecstilésnek örvendő öreg urat veszített Schütz Sándorban. Halála a legszélesebb körökben mély részvétet keltett.
— Jegyzőválasztás Teskándon Sáfár Gergely segédjegyzőt választották meg közfelkiáltással egyhangúlag adóügyi jegyzőnek.
— A zalaegerszegi Levente-kötelesek jelentkezési határidejét vasárnapig meghossza-bították.
— A zalaegerszegi Iparoskör junius 15-én, a kaszaházi kertben tartja szokásos nyári táncmulatságát
— Tanító gyúlés A novai esperesi kerület "tanító kőre most tartotta Pákán tavaszi gyűlését Török Bertalan c\'nöklésével A gyűlés után mintatanítás volt az iskolában.
— A Zalaegerszegi Karácsonyfa Egylet junius 7-én délután 6 órai kezdettel tartja évi rendes közgyűlését a városháza kistermében.
— A zalabaksal Qazda Kör nagykanizsai bizottsága. A napokban Nagykanizsán is megalakult i zalabakjai Járási Gazda Kör helyi bizottsága. A bizottság elnöke Plihál Viktor dr.. tagjai Mátés József, Piander György, Vass Zoltán és Wimmcr Ferenc
- Megszűnt a posta-cenzura A kormány egy most kiadott rendeletével feloszlatta a cenzúrabizottságokat Budapesten 80 cenzort bocsátottak el
Majálisok. A zalaegerszegi felső keresk. iskola szombaton délután 4 órai kezdettel a Rosenkrancz vendéglőben, a Kat.^Legényegylet vasárnap a kaszaházi vendéglőben majálist tart.
— A budapesti árumintwásár területére való belépésre, valamint az állami és Déli Vasút személy- és gyorsvonataira 50 százalékos vasúti menetjegy kedvezményre jogosító vásári igazolványok kaphatók 25 ezer koronáért az Ipartestület irodájában a hivatalos órák alatt, ahol bővebb felvilágosítás is nyerhető. Az áruminta-vásár május 31-től június 10 ig tart Igazolványt minden iparos kereskedő, továbbá minden magános felnőtt és azok felnőtt családtagjai is kaphatnak, ha igazolják, hogy az árumintavásár megtekintése végett utaznak a fővárosba.
— A népművelési előadások a tavasz beálltával -1 megyében befejeződtek. A népművelési titkársághoz beérkezett jelentésekből megállapítható, hogy a népművelési előadók a legeredményesebb munkát Pacsán, Türjén, Kustánban, Zalaszentlászlón, Pórszombaton, Cserszegtomajon és Zalaigricén végezték. Pacsán 68 előadást (Landi Ferenc kántortanító maga 35 előadást) tartott a népművelési bizottság.
— Adományok. Schülz Frigyes úr édesatyjának halála alkalmából az elaggott iparosokat segítő alapra 1 millió koronát adott. --Spiegelé-Zsigmond kávés és neje ugyancsak erre az alapra 100 ezer koronás alapítványt létesítettek Fogadják nemeslelkü adományaikért az Ipartestület hálás köszönetét.
— Fehér Vilmos színtársulata most tartja búcsúelőadásait Karcagon. Mint az ottani lapokból olvassuk, a sziní szezon igen jói sikerült. A szezont tegnapelőtt fejezte be a társulat az „Élő halott" cimű dráma előadásával, amely Bokor Viktor julalomjátéka volt.
FENWES
■ DEZSŐ R. T. ^
II .dtlria-tér 7. Jf. leresakercef sasa I., VII.. Kársly-klrtt 9., 17., társly-Mrat 19. Budapest látványossága.
6 wjisslT«t*»tttáiy:
Selyemfényű eredeti angol sima és csikós Iirksrry-kelBék. valódi angol öltönyéi raglinkelmék
Tiszta gyajjn ¡Melóik 92.400 Nyári kaBoariiliiiykelmik 285.600 \' " * 63.000
\'trfi M;é«,r« ét x|i »llttnM
lirrel-físzii Tavaszi raglánkelmák Kii kisztflakelmtk
161.700
<40 Wé1*é
\'40
• «■)»! /lé«»".
•""■131.250 136.500
»rU. •(étté
XtvirkiaK\'
6alir<iflmliaki!«i:r.^r 7 63.ooo
fiyapjHgrenadio v;.r 126.000
KOlkilíllűItflflfkliiaCSIIII 198.000
(tartalma/ I öltönyhüz szükséges ósszes
bélésanyagokat) 2. 2 1 i. 3. 3 \'/1 és \'4 méteres ittak sslysa- 0« asiáaaridéksk lelttinó olcsó árakban.
8alysa-iutálr: Hl VI JÍBIJifl *i>Wt"> «/.Aér«. *I»|.|> 84.600
Buallikerty......102.900
Falárdselfsai rrr trrS 138.600
Georgetletr"^":\'"\' 175.000 CrepedeGíiiue „„„.^.„.189.000
CsIpkeiüMönyök. plkétakarát *«• és
asitalteritók nagy választékban.
VáuoasMtály:
Kelengyevászon..... 19.000
i1 kÉlHflyiSiiil 25.200
lírerós angin..... 25.200
AgynereO daaiaszl Oanaszt tSrQtkMk . . . Színei kerti abrasz - • .
losé-sutály:
batisztok . . . . Csíkos selyembatisztok Sziatartó
35.700 31.500 161.500
15.750 19.000 22.050 18 900
Inbavámselyefflíínyl:,;r.45.i50 Liberty-izaién MsrAfjs?. 57.450
kelne txr"\' r1*: 63.000
Kőléttus-ssitály.
(Csík a Calvin-téri áruhazunkban.)
m.Aéé. éilofcén
Szislarto mosókarloiiokH/^
«fcé
— \'II" Mi«t»
r- f.ét. Itlll^
11.400
7.500 27.550 20.900 36.100 184.800
(Csak
Mi harisnyák férfiiekRlK. Kii színes cérnakesztyl. Gyermek nyári trikó . Trikó reform női nadrág Selyem zsemper
lói fehsraeatt-osstáljr:
a l\'a!v;n-téri áruházunkban.)
lappali iag 59.850
Hioizen nadrág ..... 50.400
Hímzett hálóingek .... 103.000
Hímzett nadráfl-konkiié • . 81.900
Szoknya-kombíné azsnrnl. 109.000
Himzeti mm .... 2^.400
Hímzett női zsebkiitfi . . . 5.700 Gyünyirfl paplanok.... 348.600
- Pértllehérseal-laitálf:
(C>ak 4 Cilvin-téri áruházunkban.)
Fírtiiufl pikó mellel . . • 103.950 Színes zelirlng tél éti»« flé Hrrti 105.000 Bisszí hálóing..........,„., 105.000
Buszé köpper gombisniMi 92.400
Rfvid alsónadrág .... 50.400
Vásieo iérlizsebkenii . . 7.600
Selyem oyakkendi. . . . 12.600
KoiiekdÉ.esstály:
^Csak a Calvin-téri áruházunkban.)
>111 moll tavaszi kakátok . 430.000
\'idmj tavaszi kabátok . . 378.000
IvermtttiMttk.....305.000
llvatcslkis Iliik .... 103.000 j Grenadinbliz .X. . . 135.0001
Opálklúz.....\\ ; . 160.000 I
firíi diblriilii_____S40.000!
— A Pacsa—nagy ks pornskl esperes-
kerületi r. k. tanító kör június 5-án délelőtt fél 9 órakor Zalaszentivánon az iskola helyiségében rendes tavaszi közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Gyakorlati tani-tás. Minta lecke. PéchynéRosmann Rózsi tanítónő. 3. Az elmúlt gyűlés jegyzökönyvének felolvasása vés hitelesítése. 4. Elnöki jelentés a lefolyt évről. Tanítók sérelmei. 5. Tag- és gondviselési dijak megállapítása az 1924. évre. ti. Számvizsgáló-bizottság megválasztása. 7. Iskolánkivüli népművelés: Szűkíts Lujza tanítónő. 8. Az országos központ által kitűzött tételek tárgyalása 9. Tisztújítás és a választmány megalakítása. 10. Falusi énekkarok szervezése és erkölcsi hatása: Markója Ferenc k. tanító. II. Pénztárnok és számvizsgáló bizottság jelentése. 12. Indítványok tárgyalása. A gyűlés előtt szent mise lesz.
— Hírek a megyéből. Id. Kovács Imre zalaszentbalázsi é> ifj. Kovács Imre sümegi káplánok sikerrel letették a zsinati vizsgát. — Nagykanizsa város 10 millió koronával járul
\'hozzá a város testnevelési alapjához. — Vágusz Ignác gyenesdiási lakos kocsiját megbokrosodott lovai felborították. A szerencsétlen ember szörnyethalt. — Az\'első zalaszcntiváni vásár, melyet hétfőn tartottak meg, jót sikerült. — Keszthelyen a fürdőszezon alatt minden átutazó, üdülő vagy fürdő vendég részére bérbe adott lakás vagy lakásrész után a bérbeadó a haszonbér öt százalékát Keszthely község pénztárába köteles befizetni. — A Zala-Somogyi Lótenyésztő és Lovas Sport Egyesület június 28 és 29-én lovasmérkőzést tart Keszthelyen. — Zalában nagy a jegyzőhiány; sok pályázat eredménytelen marad. — Megnyílott a hévízi posta-távirda és telefon hivatal.
— A Balaton-környék tejellátása céljából a földmlvelésügyi minisztérium tejgazdasági ügyosztálya Tapolcán tejelosztó állomást szervez. A szervezési munkálatokat Mesterovics Iván gazdasági főfelügyelő vezeti
— A beültetett földterületek kötelező bejelentése. Zalaegerszeg város polgármestere közzé teszi, hogy a mezőgazdasági terményekkel beültetett területet köteles minden tulajdonos, részes, vagy feles gazdálkodó folyó hó 25-ig a Városháza II. 10 ajtó alatt büntetés terhe mellett bejelenteni. Bejelenteni lehet a földeket délután 3 - 6-ig
— Falusi daloskörök figyelmébe. A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör május hó második felében, esetleg junius első felében Nagykanizsán nagy dalversenyt rendez, melyre Zalavármegye valamennyi énekkarát ezen az uton hívja meg a Kör elnöksége. A szabad ég alatt tartandó dalversenyen csak falusi dalárdák vehetnek részt. A legjobbak közt értékes dijak, illetve díszoklevelek kerülnek kiosztásra. A versenyen minden daloskör két számmal szerepelhet, melyeket szabadon választhat. Bejelentések egy héten belül a Kör elnökségéhez intézendők. A pontos dátumot a jelentkezések beérkezése után fogják megállapítani.
— Egy csavargó késelése. Sümegről írják: Kövesi Géza kisvásárhelyi bíró 2 társával a mihályfai kocsmában csendesen borozgatott. Kustos Imre facér cukrászsegéd, aki már hosszú évekkel ezelőtt került el Kisvásárhelyrőliprégi otthona felé igyekezőben szintén a kocsmában tartózkodott és a bíró társaságában lévő Felker nevű polgárral szóváltásba keveredett, melynek hevében Kustos kést rántott és Felkert hasba szúrta. A szúrást azonban a sok ruha felfogta. Innen mindnyájan hazatértek Kisvásárhelyre, ahol ^Kövesi bíró Kustost a háza előtt igazolásra szólította fel, majd ennek megtagadása után több odavaló polgárral a házába akarta a veszedelmes csavargót betuszkolni. Kustos ismét a késhez folyamodott és a bíró balkezefejét igen súlyosan átvágta ós elszaladt. Hazulról élelmet vitt és az erdőben bujkált. Később mégis hazatért, ahol a Jakósság a házát körülkerítette, miközben a bíró jelentése «lapján a sümegi csendőrörs őrjárata a helyszínre érkezett és a veszedelmes, már többször körözött csavargót elfogta és átadtaxaf\'ügyészségnek.
— Emelkedik a Balaton vízállása\' A Balaton vízállása egyre emelkedik. A kabinok több helyütt vízben állanak. Apadásra egyelőre nem lehet számítani.
— Alomkórbao az elmúlt héten Londonban 212 ember betegedett meg. »
2? 3
f 3
Ot
3
<<
<5
8 n f& rt
í o
o
«
&
TT P9
C/5
3
<<
O
ül &»
3
N
£L &
n
2
N &
3
N >
3\'
<<
f
3 «<
S>
?T
5T
P:
1924. május 23.
ZALAVÁRMEGYE
3
— Két kadvaa újítás címmel a „Karcagi Hírlap" írja a következőket: .Két kedves újítást láttunk ma Karcagon. Az úttörő két bátor úrinő. Dr. Elbel Tiborné a szivünket lelkünket gyönyörködtető magyar ruhában, dr. Sződi Mihályné pedig harisnya nélküli lábra huzoti szandálban jelent meg az utcán. Az egészséges viseletnek akadhatna több követője is A férfiak között is volt egy újító. Déri Béla színházi titkár ingblúzban járt-kelt az ulcán a 35 fokos melegben."
— A Nyugat új szama. Május 16-án jelent meg a Nyugat új, hatalmas köletnek beillő, kettős száma. A rendkívül gazdag számba Babits Mihály irt nagy cikket Balassa Bálintról, összegyűjtött mövei kiadása alkalmából. Az irodalmi, képzőművészeti és zenei tanulmányok sorából kiemeljük Surányi Miklóséi Mereskovszkij. lói, Földi Mihályét Dosztojevszkirói, Réti Istvánét Ferenczy Károlyról, Elek Artúrét Petrovics Elekről és Tóth Aladárét Helge Lindbergről. A szépirodalmi rész Kassák Lajos regényes önéleliajzát. Szívós Zsigmond drámáját, Erdélyi József és Füst Milán verseit hozza A Figyelőben tizennyolc kritikai cikk számol be az utóbbi hetek színházi, képzőművészeti és könyv-ujdon-ságaíról. A Nyugat legközelebb Babis Mihály új müforditói alkotását Sophokles Oedipus királyát fogja közölni egész terjedelmében; egy más szám pedig SchOpflin Aladár nagy brosúráját a modern műgyar irodalomról, melyet Gorkij felkérésére a nagy orosz iró számára készített. A Nyugat előfizetési ára negyedévre 100,000 K, kettős szám ára 50,000 K.
— Az élőállat árak és a föld ára Erdélyben jóval olcsóbb, mint Magyárországon. A tehén ára 4—12 ezer lei, hízott .ökör kilónként 14—26, igás ökör 10—25 ezer -lei páronként, igásló 10—30 ezer lei darabonként A beltelek ára katasztrális holdanként 40 —80 ezer lei, kertek és gyümölcsösök ára 22-80 ezer, szőlők 24-100 ezer, szántóföldek ára 40-46 ezer lei, haszonbér holdanként 1—3000 lei, vagy másfél mázsa búza.
— Az átalányban flzetók forgalmladója. A pénzügyminiszter arról értesítette a pénzügy-igazgalóságot, hogy a tolyó év első negyede Után esedékes forgalmi adóátalány összegekje« általánosságban 100 százalékkal \'felemeli. Az Indoklás szerint erre az adott okot, hogy ,/a korona ez év első hónapjában egy harmadára romlott le. A második negyedévre még nincs megállapítva az átalányösszeg felemelési-százaléka.
— A Szivárvány szépirodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat legújabb száma gazdag tartalommal megjelent. Telekes Béla Byron egy versének fordítása, Füst Milán és Vályi Nagy üéza versei, Somlay Károly, Lánczy Jenő dr., Cholnoky László, Szemere §amu dr., Gerő Ödön írásai és Arcibasev „Nincs tovább- c. regényfordítása gazdagítják a „Szivárvány" legújabb számát. Negyedévi előfizetés 40 000 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI. Nagymező-utca 3.
SZÍNHÁZ ts MOZI.
••••
Stkalaastatt tnmnt«té. Kmetty t.ajos színigazgató, mint azt már a .Színházi Elet* megírta, elfogadta előadásra Qruber Emil és Huhu Gyula, lapunk szerkesztőjének „ Rózsanyilas* c. egész estet bctötló operettjét. Az előrehaladott idóre való tekintettel azonban a bemutató a |flvó s/ezonra marad
LIod Lm. Méltón este Bródy Sándor Lion Lca című drámáját mutatta be a színtársulat. A szereplők mindegyike művészi alakítást nyújtott s dicséretre méltó játékukkal teljes mértékben kivívták a közönség elismerését Biró Böske hűen alakította Leál. s különösen a lólekbe markoló jeleneteiben volt elsőrangú Gáspár Miklós a Bolond, nehéz, fárasztó, komoly szerepében ismételten tanújelét adta művészetének. Gáspár inind-
6bban kiemelkedik a vidéki nívón. Lyon Rabbit Stella
ida alakitolta megrázó erővel, a tőle megszokott művészettel. Erdei f\'erenc Konstantin naeyherceg szerepében tehetségének legjavát adta, tórészese volt a darab sikerének Ugyancsak kiváló volt Rácz Sándor Josule Joch szeredében. Jól játszott Morvay Géza, »»tamint Jenóíiné és Nagy Gyula (—ács-ar.)
á kék «Mart Lehár Ferenc jbircs operettjét adta elő kedden a "színtársulat szén számú közönség előtt A •terepló személyek megérdemlik a legteljesebb el-UmerÉst.
Műsor:
Csütörtökön: Háttyulovag Zerkovitz Béla operettje
Pénteken: A bátor Salamon. Bohózat.
Szombaton: Otíenbaih. Operett.
Vasárnap: Délután: Kék mazur. Este: Kis grizett.
Hétfőn: Iglói diákok Farkas Imre operettje.
Ktddtn: Muzsikuslány. Operett. ^
\' V
KOxdalaia a győri kerületért.
Győr, máj. 22 A Miákits Ferenc halálával megüresedett győri mandátumért előreláthatólag heves harcok fognak lefolyni. Az egységes párt Korányi Frigye» báró pénzügyminisztert, a keresztény ellenzék Bernolák Nándor ny. népjóléti minisztert lépteti fel.
— Tspolcskörnyékl hírek. Tapolca nagyközségben 2 rendőri állás megüresedett Jelentkezni lehel a községi elöljáróságnál — A tapolcai kórház céljaira Gyulakeszi és Zalahaláp község gek 100-100 ezer, Raposka község 50 ezer koronát adományoztak. - Zalahaláp Vközsé-ifjusága nagy sikerrel aMU elő a „Sárga\\sü(ó" cimfi riépszinmfi vet. — A tapolci Katolikus Kör negyedszer adta vasárnap elő Géczy István ..Amit az erdő mesél" cimű népszínművét. — Takács Vince tapolcai vonatkísérő tolatás közben az ütközők közé került. Súlyos sérüléseivel a tapolcai kórházba szállították. — Sáskán új r k. templom épül. Építési tervezet és költségterv e hó 29-ig adandó be. — Lakatos Karolin kővágóőrsi tanítónő elhunyt.
"\'...............—.....................................
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
MM
A takarékkorona árfolyama.
A Deviiaközpont kö/.li: 100 takarékkorona mai napon egyentó 130 papirk>ronával.
A budapeiti deviza-központ hivatalos árlegyzétei.
Napokon 311.000. I ont 382 .900 Dollár 87.700, Francia frank 500?, Lengyel márka - Márka -•, t.ira 3890, Leu 425. Cseh korona 2600, Dinár lOM.Svájd frank 15 500, Osztrák korona 123 70. j.eva -, Holland forint 32 900. .
Budapesti terményjelentés.
Búza 342 500, Bu/a (tiszavidéki) 345.000, Rozs 317 500. Sörárpa 325.000, Takarmányárpa 300.000, Zab 335.00O, Tengeri 270.00), Korpa 237.$00, Repce
Köles--, Répa----, Lucerna--, Lóhere — ,
Széna--, S/a!ma---.
Zürichben:
Magyar korona 0.0065. osztrák korona .0-0079.50
Francia Irank 31 45, márka -, szokol 10 07, dinár 7.
»
Zalaegerszegi piaci arak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak búza 320.000, rozs 300000, árpa —, zab 300.000, — tengeri 200.000, burgonya
155000. szarvasmarha —, borjú--, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként; széna --. szalma - .
laptülajdOBü: nZALAVÁRME6YE" lapkiiMttóaris
SwkMitéiért ei Hadaiért leltl: Kálá8 A60STQI
Hirdetési dijak:
I hasábos millimétersor 200 K, szöveg között 300 K nyilttérber. 500 K. A hirdetési díjak mindenkor tlőrt fizetendők, vidéki hirdetés niegbi/ások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz is beküldetett.
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
08-0 legolcsóbb áron képzit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér.Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg
porcellán-, lámpa-, norin-bersi és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
Egy jó házból való fin
tanulónak
3—8
felvételik Lőwy József cipésznél Zalaegerszeg, Deák-tér 11. $z.
NYILT-TÉR.
Mélyen szomorodoil szívvel jelentjük, hogy szeretett főnökünk
a .Schütz Sándor és Fia cég megalapítója, annak vezetésében eltöltött 60 évi áldásdus munkásság után életének 81. évében jobblétre szenderült.
A munkásság, a szorgalom és becsületesség mintaképét tiszteltük nemes egyéniségében és áldozatkész, jóságos főnököt vesztettünk benne.
Emlékét kitörülhetetlenül szivünkbe véstük.
ÍLIÍS ÉJ BÉKE RYIfifi MUIIA!
SchUtz Sándor éa Ma cég személyzete.
• E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
özv. Schütz Sándorné szül. Tenzer Kunigunda a maga, valamint az egész rokonság nevében mély fájdalommal tudatja, hogy a legjobb férj, apa, nagyapa és rokon
SCHÜTZ SÁNDOR
áldásdus életének 81., boldog házasságának 42. évében hosszú szenvedés után folyó hó 21-én délután 3 órakor elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 23-án délután 3 és órakor fogjuk a helybeli izr. temetőben levő családi sírboltban örök nyugalomra helyezni.
ÁLDÁS ÉS BÉKE LEBEGJEN PORAI FELETT!
EMLÉKÉT ŐRÖKKÉ ŐRIZNI FOGJUK.
Zalaegerszeg, 1924. május 21-én.
ScMiz Frigyes Schütz Szelin férj. fr. Pápai Hugóné grWML *
Schütz Helén
férj. dr. Hoffnana Jánosáé
Schütz Margit Schütz Mihály
unokái.
Schätz Frigye iné sz. Kohn Erzsébet
menye.
Dr. Pápai Hágó te]«
Oránitz Vilmosné sz. Deutsch Hedvig
sógornője.
Özv. Sternfeld Ignácné sz. Schütz Róza
testvére.
Deutsch Ferenc
Zala Alfréd Deutsch Izidor sógorai.
í
/O
8 mindwt egyéb
nyomdai munkák
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában. ZALAE ÜERSZEU
/ ^ :alavármegyb
1924 május 23.
Legolcsóbb szórakozás
ha belép a
„Kultura" kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Kész-letes felvilágosítás
Kakas Ágoston
nyomdájában nyelhető. Telefon 131 m.
angol uri szabó
ZALAEGERSZEG Kossuth Lajos-u. 4.
20-28
Erdeti angol és a legfinomabb gyapjúszövet különlegességek nagy raktára.
Olcsó árak!
Pontos kiszolgálás!
Épület és bútor
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek iso-o
Szalay és Dankovits
épület- és mQbutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG F«"egmunkáló telep iskolaköz 2. szám. Ürményi-utca 7.
Állandó kíszbutor raktAri
napszámosnők és puttonyozó gyerekek
felvétetnek jó fizetéssel
BrfiU lór gőztéglagyárában Zalaegerszeg, Andráshldai-nt
Hirdessen a „Zalavármegyében", biztos a sikerI
64 -0
hoffherr schrantz clayton—shuttleworth
R. T. KÉPVISELŐJE
Zalai Műszaki Vállalat Zalaegerszeg
Eötvös-ut 1. Telefon 133.
Ifi. Horváth Jenő
Alapítva: . , »»• i» » » ff * Telefon;
1899. uri es doi divataruhaza, Zalaegerszeg 84 sz.
Fehér ésszines ingek, hálóingek, röyi< és hossau lábravalók, nöifehérneíMlek
Kalapok minden színben, sapkák.
Férfi és nói harisnyák, gyermekharisnyák, gyermekzoknik minden szinben.
Női, férfi, cérna- és svédkesztyük minden szinben.
Nói és férfi cipók, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilop cipók
12—
D. M. C. himzöfonalak, műselymek és cérnák,
horgolócérnák kóló pamutok és
gyapjufonalak.
J*

STUHLMÜLLER
Élelmiszerkereskedelmi és Hűtőház Részvénytársaság
..ZALASZENTIVÁN
Telefon: 6.
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit

,-J
minden mennyiségben.
Központi igazgatóság: ¡budapest, IV. Kálvin-tér 7. Telefon József 70-50.
Dunántuli gyüjtőtelepek: Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali. Duna-Tisza közi gyüjtö helyek központja: nagykörös Telefon 102. Tiszántúli „ „ me2ótur Telefon 39.
Nyomatott T»hy JH. -u-tód.«* k:»!«:«*« ^«OMt\'OTi Jc6ny-vn.y om<5,6jAb»n ZalaoKoraaeK«^. T»!«*©» 131-
■■ám
Ili. éflolyaa.
Zalaegerszeg, 1924 nájns 25. Vasárnap.
600 korona.
61. szá*.
ZALAYA
EGYE
■B8IELIIIK IKTCVltlT HáBOISlOB. ZMttMtéa .1 kóaayra 7000 k»r., itnt^m 21000 kar.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Smkmtl: IDBI BYUL4.
turkntUiit é> kiidtUnltl: XalMt«rtM|, Sxéchenyi-tér 5. «táp. Ttlelo» 131. saáá
Halanként.
Semmi sem tart mindörökké. Talán még az oláh-uralom sem. \\Jfln változásra változás.
A vasmunkások kiléptek a „szakszervezetek" szövetkezetéből Kiléptek a vasmunkások, vasesztergályosok, fém-munkások, fém-esztergályosok. Kiléptek, mert elnyomottaknak érezték magokat.
Talán igy fognak tenni majd a famunkások, fa-esztergályosok 9 majd a bőrmunkások is és a többiek. Mert rá fognak majd eszmélni, hogy
— ismerjük el — sok jó, üdvös cél mellett, hazugságokra épitett gonosz célok szerepelnek.
A szakszervezeteknek a tagjai magyar munkások, de a vezetői Bokányi Jakabék *
Bokányi Jakabék tenyerökre veszik a magyar munkásokat s komor arccal mutogatják vala a világnak, hogy ime ezek az emberek dolgoznak, fáradnak, izzadnak és mégis szegények stb. De Bartha Miklós már annak idejében epésen rámutatott, hogy ~ különös, azt mondja, hogy ezeknek a vezetőknek mennyire fáj a tejök a magyarN munkásokért, ők azonban
— a vezetők — piros selyem nyakkendőben, lack cipőben járnak, pezsgőt isznak és — nem dolgoznak.
Szakasztott mása ennek a hazug uralkodásnak és hazug sirásnak az a másik, amelyért most a fémmunkások kiléptek.
A szakszervezetek demokratikus burokban születtek, olyan formán, hog^ a tagok legyenek demokraták, de a vezetők arislokraták.
Most is azt kívánták a vezetők, hogy a vasasoknak ne legyen önakaraluk, sót ne is gondolkozzanak, hanem húzzák meg magukat s dugják bc nyakukat a vezetőség szellemének a jármába és vonják a szekeret tovább a cél felé. A célt. az igazi célt azonban csak a vezetőség tudja, a tömeg nem. De mintha láttunk volna már egyszer egy célt 19-ben !
Sötét zsarnokság a szabadságnak vörös lobogója alatt.
Némely tagok még csak ezt a kis zsarnokságot vették észre. S a fémmunkások azért mintegy ötezeren kiléptek.
Hát még hogyha a fémmunkások és a fa-esztergályosok és a bőrmunkások és a magyar kőművesek és a magyar nyomdászok és a x többiek közvetlen egyéni érdekök mellett rá eszmélnének arra is, hogy az ilyen fajta magyar demokrácia vörös demokráciát burkol ; ha ráeszmélnének, amint nem eszméltek rá a szabadkőműves páholynak is s a Galitei féle köröknek is némely tagjai, ha ráeszmélnének arra, hogy akaratlanul, öntudatlanul saját fajoknak, véröknek, nemzetöknek a bomlasztására dolgoznak ; s ha ráeszmélnének, hogy a vezetőség kezében ők saját magokat agyonütő kalapácsok: akkor, nó akkor egy óra alatt mind kilépnének és más, egészen hazafias szervezetben tömörülnének.
Talán ez meg is történhetik; mert semmi sem állandó a nap alatt, a hamu alatt lappangó vörös parázs sem, s talán még az oláh uralom »em. Borbély György.
Oláh hadgyakorlat Bas szeré b iában.
Bukarest, máj. 24. Az oláh vezérkar elhatá-\'ozta, hogy az őszi hadgyakorlatokat Besszará-biában tyrtják meg. A hadgyakorlatra behívják
összes tartalékos tiszteket. Résztvesz a hadgyakorlatokon 100 ezer újonc is.
* bAnyész sztrájk miatt kávés a ssénkészlat.
Budapest, máj. 24. A nagyobb bányavállalata* 2 hetes sztrájkja következtében a szén-wgykereskedők birtokában már csak pár vágón Génkészlet van.
Segél]
Június hóra.
Budapest, máj. 24. A tegnapi minisztertanács a tisztviselők fizetéséről a következőköp döntött: a közalkalmazottak június hóra a májusi fizetésen felül az 1923. évi julius havi illetmények hétszeres összegét kapják egyszeri segély címén. Az aranyparitásos fizetésről is tárgyán a minisztertanács, döntés azonban csak a következő heti ülésen lesz. (MTI )
Mllyei
itóll
Az osztrák és magyar kormányok 225 milliárd dinár kártérítést követeltek az £HS. államtól az uj országrészek területén birtokába jutott katonai műtárgyak kártérítése címén. Most érkezett hivatalos párizsi jelentés szerint a párizsi konferencia magáévá tette teljes egészében az osztrák és magyar kormányok követelését és a kért kártérítést megítélte az SHS. állam terhére. A kidolgozol! kártérítési tervezet értelmében az SHS. állam az uj alakuláf folytán Ausztria-Magyarországtól birtokába jutón katonai műtárgyakért és felszerelésekért: gyakorlóterek, katonai épületek, raktárak, fegyverek, ágyuk, lövedékek, kaszárnyai felszerelési cikkek, irodai berendezések, repülőgépek, műszaki felszerelések, táviró és telefonokért tartozik az aranyparitás alapján számítva 2 milliárd 3<30 millió 536 ezer aranydinár kártalanítási összegei fizetni. Ez az összeg a mai kurzusön átszámítva kereken 225 milliárd papirdinárt tesz ki. Hir szerint a jugoszláv kormány a tegtetfébb-tanócsho* Írásbeli fellebbezéssel élt és uj delegáció kiküldését hozta javaslatba. Amikel a szerbek a megszállás alatt Pécsről és a többi megszállt területről hazaküldtek, ezen milliárdokra menő kárösszegek megtérítését nem ítélte meg a tanács.
Sgy munkanélküli Hintés epilógusa.
Ungvár, máj. 24 Az ungvári törvényszék büntetötanácsa most tárgyalta azt a bűnügyei, amelynek előzményei az elmúlt év decemberjé-ben játszódtak le. December 11-én ugyanis Hanjkovica község elöljáróságán, épen tanácsülés alatt egy hét tagu küldöttség jelent meg, amelyet Hodinec Jurkó vezetett. A küldöttség azt követelte, hogy azonnal fizessenek ki a számukra munkanélküli segélyt. Pukics Iván képviselőtestületi tag kijelentette Hodinccnek, hogy a községnek nincsen joga segélyeket folyósítani Hodinec nem hallgatott a tanácsosra, hanem tovább argumentált, még pedig egy hatalmas doronggal, de ugy, hogy Pukícs 3 óra alatt belehalt sérüléseibe. A törvényszék halált okozó< súlyos testi sértésben mondotta ki bűnösnek Hodinecet, akit háromévi börtönre ítéltek.
lanln végrendelete.
A Matin moszkvai tudósítója bizalmas uton értesült Lenin titkos politikai végrendeletéről. 1921-ben Lenin megengedte a magántőkének, hogy a koldusbotra jutóit Oroszországot megmentse. Erről így ir végrendeletében: Mihelyt tűrhető viszonyok, lesznek, azonnal kíméletlenül ki kell irtani mindenkit, aki ezzel Összefüggésben van, könyörtelenül el kell pusztítani mindazokat, akiknek a magántulajdon fentartása érdekében van. Ezután keményen előre I A tudósító azt írja, hogy Lenin azért egyezelt bele a kapitalista világ ujabb bevonulásába, mert gyakorlati politikus volt. De kimondotta rájuk halálos ítéletét és a végrendelet végrehajtását Dziszinszkyre bizta. Megvan az elitéltek névsora. Ezen nemcsak bankosok és egyéb polgári elemek szerepelnek, hanem 50 ezer kommunista is. (A vörös urak, pardon: elvtársak, úgy látszik nagyszerűen értenek hozzá, hogy kétféíe araot mutassanak. A szerk.)
Kossuth Lajos titkos Iratairól
ir az amerikai Magyar Híradó egyik legutóbbi száma. Kossuth titkos iratai, amelyekhez eddig senki hozzá nem férhetett, most fel fognak szabadulni. Baltagi Aladár dr. az egyetlen ember, aki ezt a hagyatékot ismeri, azt mondja róla többek között: Az egész hagyaték bámulatba fogja ejteni az embert azzal, hogy egyetlen egy ember egész nemzetet hordozva szivében, éjjel-nappal munkálkodva, hogy tudott annyi ismeretre szert tenni és végezrji annyi munkát, mint amennyit Kossuth Lajos öt nyelven, pihenés nélkül, halála napjáig egyenlő, felülmúlhatatlan energiával tudott kifejteni... Egyetlen egy ember ~ irja — egész nemzetet hordozva szivében, valóban ez volt Kossuth Lajos, akit a mai Magyarország már-már elfelejtett. Vájjon nem volna-e jobb örökre békében hagyni ezt a hagyatékot* is, ha már Kossuth Lajost elfelejtették ?
»
A közalkalmazottak kedvezményes vasúti utazása.
Budapest, máj. 24. A közalkalmazottak körér ben nagy izgalmat keltett a kormánynak az a terve, hogy a kedvezményes vasúti utazásokat megszünteti. Mint illetékes helyen értesülünk, a kedvezményes utazási rendszer valószínűleg fenmarad némi korlátozásokkal.
Ujabb magyar találmánnyalfal lehat dolgozni a nádat papírrá.
A Balaton mellett ringó\'hatalmas nádrengetegekre eddig ugy tekintettünk, mintha az értéktelenebb volna, mint más termés, most azonban Kutasy Oszkár budapesti mérnök egy kiválóan érdekes előadásban rámutatott arra és bebizonyította, hogy a Duna, Tisza, de különösen d Balaton mellett termő nád és káka hatalmas értéket képvisel.
— Egy magyar találmány lehetővé teszi,
— mondla Kutasy Oízl^ár — h\'jgy a vízinövényeket a textil- ^és papírgyártásnál feldolgoz»-hassuk. A balatoni nád az, amely előtt nagy lövő áll, mert felülmúlja még a híres holland nádat is s elmondhatjuk, hogy a nemesitett nádak kivételével egész Európában a magyar nád a legjobb.
— Sajnos azonban, ezt nálunk még nem nagyon tudják. Pedig mit lehetne a magyar nilldal piodukálni. . A magyar nád és káka mintegy 60.000 kat. holdat fesz ki, amelyből 50.000 kat. hold hasznos nádterülel. A balatoni nád ebből 7500 kat. holdat tesz ki. Ebből a nádból annyi papirt lehetne gyártani, hogy az ország papirszükséglelének 60--70 százalékát fedezni lehetne -
— Amíg Németországban 400— 500 nádfeldolgozó gyár mtiködik, addig Magyarországon csak 4—5. Pedig 9U, ahol elég nád terem, igy a Balaton mellett Égenföld, Tapolca, Keszthely vidékén és a somogyi oldalon fekvő Nagybereknél, minden kockázat nélkül fel lehetne állítani nádfeldolgozó gyárakat, mert 4—500 vagon nád tltart egy gyárat. A mai árak szerint egy mázsa * nád 40- 50 000 korona s az 500 vágón nádból, amely igy két és fél milliárd "koronába kerül, elő lehetne állítani 170 vágón papirt, ami
— ha csak közönséges simitatlan nyomópapírt is számítunk — ma több mint 15 milliárd koronába kerül.
— Ez a kis számvetés is megmutatja, hogy mit ér a nád. Gyárakat kellene emelni a Balaton, a Tisza és a Duna vidékén.
— A kákát sem tartották értékesebbnek a nádnál. Pedig kitűnő növény a magyar káka. Németországban kitűnő zsákokat, vitorlákat készítenek belőle, nekünk pedig csak gyárunk van, az is Cinkotán. Pedigakákazs semmivel sem rosszabb a jutazsáknál. Bizony kincset ér a nád és a káka.
21 zalav Ärmegye
1924 május 16.
*
N3
e
two 0>
J5 "c5
NJ
%cö
E
\'O
hírek.
LEÁNY.
Szeme fényességéihimzés rabolja el s 5 száját nem csókok miiédes marása De konyhagőz csókolja fel lilásra S kik kartontól karcolt durvára a kebel.
Kezét férfiujjak sohasem becézik: Szennyesruhák kózt, inosólugbd turkál. — Lehet, hogy minden viharokon túljár, Ki még nem jutott az eUó őlelésig?l...
Nem Nem Elrontott kis életével i* csak Várja a szerelmet • vérpiros hajót. Mit ibolyaszagjj^tavaszi szél ringat.
S mely hozza, röpiti a cuntamé séket. . ■ S csak nekik, csúnyáknak, mert csak ók a jók — 6* gonoszak, ezerszer gonoszak a szépekt... .
KÓSA LAJOS
— Tanitóválasztés. A lemondás folytán megüresedett szentimrefalvai kántortanítói állásra BÓczén Ferencz borszörköcsi osztálytanítót választotta meg az iskolaszék
— SohQtz Sándor temetése: Pénteken délután temették el nagy részvét mellett Schütz Sándort, városunk társadalmának most elhunyt kiváló tagját.
^Halálozás. Gyömörey és teölvári üyömörey Zsigmond dr. a pécsi egyházmegye c. kanonokja, pápai titkos kamarás, a pécsi tanítóképzőintézet volt igazgatója ukki családi birtokán elhunyt.
— Kollektív kiállítás, Göbel Árpád és Kássa Gábor zalaegerszegi főgimnáziumi rajztanárok , június közepén kollektív kiállítást rendeznek Zalaegerszegen.
— Konferencia. Szentiványi Károly prépost I. hó 26, 27 és 28-án (hétfőn, kedden, szerdán) délelőít 9 és este 6 órai kezdettel a Katolikus Házban konferenciákat tart hölgyök részére. Csütörtökön csle fél 9 órakor záróünnepély lesz a Katolikus Házban.
— Bérmálás. Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspök c hó 27-én fogja kiosztani a bérmálás szentségét a szécsiszigeti plébánia területén.
— Hangverseny. A zalaegerszegi Hölgykongregáció áldozócsütörlokön este fél 9 órai kezdettef-hangversenyt rendez a Katolikus Házban. Belépőjegy 25,000 K. állóhely 5000 K. Jegyek a Zrínyi-könyvkereskedésben kaphatók.
— Majális. A helybeli áll. elemi népiskola május 31-én, szombaton délután 2 órai kezdettel a kaszaházi vendcglő kerthelyiségében játékkal, versennyel és tánccal egybekötött majálist tart, amelyre az iskola iránt érdeklődőket ezúton tisztelettel meghívja a rendezőség. Belépő-dlj : családjegy 5000 K, személyjegy 3000 K. A zenél Sárközy zenekara szolgállatja.
— Tsnltót közgyűlés. A letenyei esperesi kerület Tanító Köre ünnepélyes közgyűlésen ünnepelte Szentkirályi Károly tormaföldei kántor-tánftót 40 éves jubileuma alkalmával
— A pénzügyi palota építése. A zalaegerszegi pénzügyi palota építését még ez év augusztusában megkezdik. A terveket Ziegler Béla műépítész készíti
— Zalaegerszeg forgslmladó részesedése fejében á pénzügyminiszter 130 millió koronái utalt ki a városnak
— Jóváhagyott alapszabály. A belügyminiszter a zalaegerszegi Evezős Klub alapszabályait jóváhagyta.
— Majálist rendez június 1-én a zalaegerszegi Evezős Klub a kaszaházai vendéglő kert-helyiségében tekeversennyel, tombolával, lam-pionos felvonulással és sétacsónakázással egybekötve. A tekeverseny kezdete délelőtt 10 Órakor, ^ felvonulásé és a majálisé délután 5 rórakor. Csónakázás egész napon át. Az előre
megváltott jegyek sétacsónakázásra is feljogosítanak.
— A németek leszállítják • repülőgépeket,
A napokban egy lengye! repülőgépnek hirtelen le kellett szállani Németországban. Nem volt a motornak semmi hibája, .egyszerre mégíé nem működött. A lengyel-német határról egész sereg hasonló esetet jelentenek. Elsőrangú pilóták kiváló gépekkel jutattak ebbe a kellemetlen helyzetbe, amit semmikép sem tudnak megmagyarázni. Megerősítik azt a hirt, hogy szenzációs német találmányról van szó, mely a repülőgépeket leszállásra kényszerűi.
FENVVES
■ DEZSŐ R. T. T
IX .Calrii\'tér 7, IV. Koruakercei neu L VII.. Kárslyklnt 9.. IV., Ktrsly-klnt 1«. Budapest látványossága.
flfipjBiiíretHitály:
Selyem fényit eredeti angol sima éscaikos lifberry-kelaék. valódi angol öltöny-es (aj{lánkeliiiék
Tiszta gyapja Melóik 92.400 IjáríkamgafiIKMykeliik 285.600 Sfirrel vászea ......" 63.ooo
Tiraszi raglánkeliiik . . 161.700 Kii kisiiflfflkeliík;:^2<so
iivirtui ivrrw"136.500 Gabardin rnbakelme63.ooo fiyapjigrenadii zr;: v;:v; 126.000
KOBÜOÜ!t0lt8irklllíkCS0ll|i 198.000
(tartalma? I öltönyhöz szükséges összes
bélésanyagokat) 2. 2 \' i, J, 3 «/1 és \'4\' méteres utat-, selyem- ós aoséaaradékok feltűnő olcsó árakban.
Selyea-ssitály:
liirutifii..«., 84.600
Dilit liberty......102.900
Z 138.600
giargetie......... 175.000
Grepe de Gbine .......189.000
Cstpkeftlsc<ay9k, plkétakarét in ás
asitalterttók nagy választékban.
Váiion-esxtály:
Kelengyevászon..........19.000
I" kelengyesifúg..........25.200
liriris ,»oii..........25.200
iiyienO-ilaiatzi .... 35.700
Damaszt MMk ... 31.500
Színes kerti abrosz . • . 161.500
loso-siitály ;
Hímzett batisztok . . Csikós selyembatisztok Színtartó
miAtf** ul>M> wuaá»*
Színtartó mosókartonokH:«,4..
Eponsketme
15.750 19.000 22.050 18.900
Kobavászon, selyemltoyfl45.150 Liberíy-szatén tüm?: 57.450
63.000
inkban.)
11.400 7.500 27.550 20.900 36.100 184.800
\' »»\'• tapint» í >ttctlk*tb»< dJ \'/»\'«« .
lototUru-esiUlj
(Cssk a Calvin-téri áruba
Hői barispyák
llík Úti« minlit) *
Mi színes cérnakesztyfl. Gyermek nyári trikó Trikó reform nöi nadrág Selyem zsemper

lot lebéraeDtt-ositálF:
(Csak a Calvin-téri áruházunkban,)
Hímzett nappali ing . . . 59.850
Hímzett nadrág..........50.400
Hinzett hálőingsk .... 103.000
Hinzett nadrág-Mii. • 81.900
......azserriU iQ9.ooo
Hímzett tözöTédő . . J. 29:400
Hinzett nói zsebkonti . . 5.700
. . . 348.600
F6rtliehénieatl.»iitálr:
(Csak a C\'a!vin-téri áruházunkban.)
Férfiing piké mM - - . 103.950
Színes zeiiring. «t tV»* gi lérra> 105.000
Hosszú hálóing „,,.„.,♦„,„ 105.000 Hosszú kfipper goabuiairái 92.400 •á|| ... . 50.400 Vászon iérlizsebkeidfi . . 7.600 Selyem nyakkendfl. . • • 12.600
Kontekcié-Mitály:
(Csak a Calvtn-léri áruházunkban.)
Hói angol tavaszi kabátok Bakiit tavaszi kabátok
430.000 378.000 305.000
Divatcsikos aliak .... 103.000
firenadinblóz......135.000
Opálblóz........ 160.000
Férfi diblraglár.----840.000
— Körjegyzóválasztás Qáborjánházán. A
gáborjánházai csonka határszéli körjegyzőség képviselőtestületei Varga Ferenc halálával megüresedett jegyzői állásra egyhangúlag Laszkaráty Jenő Erdélyből menekült körjegyzőt választották meg.
— Óriási jégeső pusztított Egyházasrádóc, Körmend és Nagvkölked vidékén. A jég különösen a rozs vetesekben téti félbecsülhetetlen kárt. Azt mondják, hogy emberemlékezet óta nem volt azon a környéken ilyen jégeső.
— Mezőgazdasági munkások alkalmazása. A m. kir. földmivelési minisztérium rendelete értelmében aratási, általában minden mezőgazdasági munka végzésére kizárólag hivatásos mezőgazdasági mUnkást szabad alkalmazni. Mezőgazdasági munkára sem iparos, sem más foglalkozású, mint földmíves, nem alkalmazható. Ilyen munkára elsősorban azonban lehetőleg vagyontalan hadirokkantak alkalmazandók. — Cséplőgép mellé szintén hivatásos mezőgazdasági munkás alkalmazható, iparos vagy más foglalkozású egyéneket, vagy szolgáló leányokat alkalmazni nem szabad. Elsősorban hadirokkantak és hadiözvegyek alkalmazandók. A hatóság, az államrendőrség s a mezőgazdasági kamara a munkások alkalmazását ellenőriztetni fogja s akik a rendelet ellen vétenek, szigorúan megbüntettetnek s a nem hivatásos mezőgazdasági munkások a munkából kiállíttatnak.
— Az írógépen előállított nyomtatványok
postai szállítása. Az ipartestületek országos szövetségének beadványára a posta és távírda-igazgatóság közölte, hogy az Írógépen másolópapír segítségével előállított lenyomatok nem szállíthatók a. nyomtatványokra megállapított kedvezményes díjszabás mellett. Az írógéppel vagy kézírással másoló eljárás utján előállított levonatok azonban díjazás szempontjából nyomtatványoknak tekintetnek, ha a sokszorosítás valamely mechnikai eljárással (chromográfia stb.) történi; de az ily levonatokra a díjmérséklés csak akkor alkalmazható, ha azokat egyszerre legalább 20 teljesen egyenlő példányban adják fel. Ezeket tehát nyomtatványokként levélszekrény utján egyáltalán nem lehet feladni. Általában meg van engedve kézírással vagy valamely mechnikai eljárással számoknak feljegyzése és helyesbítése -az árjegyzékekben ajánlatokra való hirdetéseken, tőzsdei és piaci árjegyzéseken, üzleti körözvényeken és ismertetéseken, feltéve, hogy a bejegyzett számok nem teszik személyes jellegűvé a küldeményt. Ilyen eset pld. az, ha a nyomtatott fizetési felhívásokba kézírással jegyzik be a fizetendő összeget. A meghívókba és összehívó értesítőkbe csupán az összejövetel idejét (év, hó, nap és óra) szabad kézírással bejegyezni.
— Két színdarab • Színházi Életben.
A Király Színház nagysikerű újdonságát a Huncut a lányt és a Viaksz virág cimü paraszt-vigjátékot adja darabmellékletül Incze Sándor lapja a Színházi Élet Legújabb számában, amely azonkívül gyönyörű képekben, érdekes cikkekben számol be a Szépsége az Amerika lánya, az Egy pohár viz és az Widrássy-uti Színház új műsorának bemutatójáról. Hatalmas film. érdekes sport, autó és vidéki rovat teszi változatossá az új számol, amelynek.ára 6000 K, negyedévi előfizetés 60000 K. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-körút 29
— Tartózkodási engedélyek megszorítása.
Az idegen honosok részére tartózkodási engedélyt a rendőrhatóságok csak 15 napi időtartamra adhatnak. A belügyminiszter az alispán utján figyelmezteti a községeket, hogy ilyen engedélyek megadása nem a községi elöljáróság, hanem az elsőfokú rendőrhatóság hatás-kérébe tartozik.
— Innen-onnan. A Tanító Bank ügyfeleinek kártalanítására a kormány ad pénzt. A budapesti faiparba^ részleges sztrájk ütött ki. — A bányáWsztrájk vállozáilanul áll. - A büntető novella valószínűleg őszre marad. — A pénzügyminiszter hozzájárult a Pénzintézeti Központ alaptőkéjének 70 milliárdra való felemeléséhez. — Svédország amerikai kölcsönt kap. — Társzekereken szállítják be naponként a Jegybank ércfedezetét. Tegnap két társzekér 40 millió ezüst koronát szállított be a Jegyintézethez.
— Az olimpiai kiküldetésekhez még legalább 15 ezer dollárra van szükség. A szükséges összeget társadalmi uton igyekeznek Összehozni.
00
fio,
V-

3
s
fD -t
2.
¡5! 5*
-t
o
3
CS Pű
P &
O
3
CL
&
cr p
3
M
EL
fD
N GTQ 3
g*
3
<<
00 -»
3 <<
fD
1924 május 25,
, > ZALAVÁRMEGYE

hírek néhAny sorban.
—m
Besszarábla elvesztésébe Oroszország nem nyugszik bele, amint ezt a londoni orosz követ egy nyilatkozatában kijelentelte. A kérdés egyedüli megoldása, a követ szerint, a népszavazás
A középiskolai tanárok előtt megnyitották, az V. fizetési osztályt. Ezzel a tanárság egy régi óhaját teljesítették.
A csongrádi bombamerénylet aktáit a szegedi törvényszékről áttették a szolnoki ügyészségre, mert a szegedi sajtóban pro és kontra olyan hangulatkeltés történt, hogy a közbéke és a közrend súlyos megzavarásától lehetett tartani.
A rákbetegség gyógyításának és a betegség keletkezese lehetetlenné tételének problémáját megoldotta Gaetano Pichera páviai egyetemi tanár.
A német birodalmi képviselők fizetését leszállították. Az új törvényhozás tagjai havonta 318 aranymárka tiszteletdijat kapnak.
szInnAz és mozi.
Hattyulovag. Csütörtökön este qlsőrendü előadásban a „Hattyulovag" címíí Harmath— Zerkovitz operettet mutatta be a színház a rendesnél nagyobb számú közönség jelenlétében. Oáspár Miklós Csobolya Péter és Pázmándy Homolka szerepében kellemes és derűs perceket szereztek a közönségnek. Általánosan tetszettek és sok tapsot kaptak Oáspár Miklós és Percei Olga ügyes táncaikért. Jenőfiné Annuskát alakította, jól ugyan, de nem neki való szerepben. Kmelty Macus helyes Hédiké volt, aki rövid szerepében is, kedves játékáért, különösen ügyes táncáért kivivta magának a közönség tetszését. Tomboló tapsviharral honorálták a kis színésznő játékát. Rácz Sándor játéka és hangja fáradt volt. a többi szereplők tehetségüknek megfelelően játszottak. A közönség jó hangulatban, megelégedéssel távozott az.előadásról (— áts —ár.)
A bátor Salamon. Ez a néhol sikam|ós, de mindvégig szellemes bohózat állandó kacagásban tartotta a színházat a pénteki előadáson. A helyzet- és jellemkomikumokra szilárdan felépített darabból teljes mértékben ^¡került színészeinknek az írók intencióját kihozni. A címszerepet játszó Pázmándy Károlyról igen sokat lehetne Írni. Ezúttal csak annyit Pázmándy Károlyról, hogy — ha a tehetségek valóban tudnak érvényesülni és utat találni a hírnév felé — ezt a kitűnő művészt még alkalmunk lesz nagy színpadokon is látni. A tehetsége megvan hozzá, csak még kedvező alkalom kell, hogy Pázmándy Károly nevét szélesebb körökben is megismerjék Oáspár Miklós Bimbula szerepében nevettette meg a közönséget. Nagy Gyula és Morvay Géza kitűnő játékukért többször nyíltszíni tapsot kaptak, nem szólva a jelenetek végén kapott lapsokról. Kmetty Lajosnét finom játékáért elismerés illeti. A többi szereplők mind előnyösen járultak hozzá a jól megérdemelt sikerhez.
Műsor:
Vasárnap: délután: A kék mazur Lehár Ferenc operettje; este: A kis grizett. Operett.
Hétfőn: Iglói diákok Farkas Imre bájos daljátéka Kmetty Lajos igazgató felléptével
Kedden: Bucsukeringő. Operett.
Szerdán: Muzsikuslány. Operett.
Csütörtökön: délután: Mintha álom volna; este: Ártatlan Zsuzsi. Operett
SPORT.
••••
Suatolktlri lár SI-ITC. Vasárnap (25-*n) délután léi 4 órakor a M.»vc ZSE sporttelepén fog találkozni barátságos football mérkőzés keretében a Szombathelyi Máv Sb és a Zalaegerszegi Torna Egylet Naey érdeklődéssel várja a sportközönség az idény dso vidéki csapatának bemutatkozását. Nagy áldozatok árán sikerült a ZTE-nek a Vasutas csapatot lehozni. A program a következő: a Torna Egylet Ünnepélyesen fogadja az állomáson a celli vÓHattal érkező Máv csapatol. Jády Károly az ZTE diszdnöke üdvözli a vendéficsapatoí a fogadtatás után a játékosok a üosztonyi-féle vendéglőbe mennek, ahol egyszersmind megtörténik az ismerkedés is. D. u tél 4 órakor rendezik meg a mérkőzéat a Move pályán. a Vasutas Sport Egylet a nyugati bajnokság első helyezettjének sorozatában foglal helyet A «apat nagyon jó játékerőt képvisel és szép stílusban átszik A játékosok a következők : Vasutas: Sass, to*main, Marth, l\'ekker, Koszogovitt. Schrantz, lanzső, Kertész, üabrosek, Tolnai, Magyar. - ZTE: Kulcsár, ?hász, Nemes, Dóczi, Farkas, Cziráky, Erdős, Nagy I., Kl»s. Schwarc, Nagy II.
„Marica grófnő" nam kap beutazási engedélyt Sslovenszkóba.
Pozsony, máj. 24. A 6zlovenszkói teljhatalmú minisjMeríum Kálmán Imre „Marka grófnő" c. operettjétől megvonta a postai szállítási jogot és a darab előadását Szlovenszkó területén megtiltotta „Marica grófnő- tehát sem fűzve, sem kötve, de még színpadi toile|teben sem vonulhat be Szlovenszkó földjére. \'
„HADRÖA" HÍREKI
.Ml
A hadirokkantak, özvegyek és árváka^érdéklő hírekkel a mai naptól kezdve külön rovatban foglalkozunk. Ezzel is szolgálni akarjuk a háború szerencsélleneinek érdekeit.
A pénzügyminiszter az összes hadirokkantak
és hadiözvegyek illetményeit kiutalta. Á kiutalási rendelet most van expediálás alatt a jegy-zŐkköz, ugy hogy illetményeit a napokban már mindenki kézhez kaphatja.
A rokkantdljak felemelése érdekében mozgalom indult. Áz országos közgyűlés különben ezzel a kérdéssel behatóan akar foglalkozni és esetleg küldöttséget menesztenek a belügy-, hadügy- és a népjóléti miniszterekhez. Ugyancsak üt említjük meg, hogy a HAÜRÖA mozgalmat indított a hadirokkant ügyeknek a honvédelmi minisztériumhoz való beosztása érdekében.
KÖZ6áZDáSáG ÉS PÉNZÜGY.
A takarékkorona árfolyama.
a Devizaközpont közli: 100 takarék korona mai ííapon egyenlő 131 papirkoronával.
a hudapeitl deviza központ hivatalos árlegyzései.
Napoleon 312(500, Fon! 384.600 Dollár 87.700. Francia frank 4780, Lengyel márka Mátka —, Líra 3800, Leu 425. Cseh korona 2020, Dinár 1090, Svájci frank t5 530, Osztrák korona 12445, Léva Holland
forint 33.000.
Budapesti termánylelentés.
Búza 342.500, Buza (tiszavidéki) 345.000, Rozs 317 000, Sörárpa 325.000, Takarmányárpa 300 000, Zab 335.000, Tengeri 280TXK Korpa 237.500. Repce —,
Köles--, Répa — -, Lucerna--, Lóhere — ,
Széna--, Szalma---r • * —
Zürichben :
Magyar korona 000075 osztrák korona 0-0079.60 Francia frank 30 65, márka s/okol 16-70, dinár 697.
Zalaegerszegi piaci árak.
a legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak búza 33-J.000, rozs 310.000, árpa —, zab ?00.000. tengeri 280.000, burgonya
140000. szarvasmarha borjú--, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma —.
UltnUlta: „ZiUVARREfiíE" ImkHdétlrxiih
Szerkesztésért *» kiaduért lelet: KAKáS AQOSTOI Hirdetési dijak:
I hasábos millimétersor 200 K, szöveg között 300 K nyilttérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor tlört fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízássat egyíüt a pénz is beküldetett.
Zongorát
keresek bérletre, esetleg részletfizetéssel megvételre. Cim a kiadóban.
3 HP. Hofffer gőzgép
800 miliméteres MÁV rendszerű cséplővel eladó 180 q búzáért. Hitelképes egyénnek 2 részletre is. A gépek külön is eladók. Esetleg a gőzgép motorral elcserélhető. TÓTH PÁL lakatosmester Zalaegerszeg.
Selyem lámpaernyőket
hozott anyagból legszebb kivitelben készít, kézimunkákat (angol madiera, filetmunkákat) vállal Rácz Sándorné, Zalaegerszeg, Csányi-utca 7 sz.
Egy jó házból való fiu
tanulónak
4 8 felvétetik Lőwy József cipésznél Zalaegerszeg, Deák-tér 11. sz.
Alkalmi gépvásárlás!
1) Egy darab 12-es HP Heller és Herz-féle molor 1200 mm. MÁV cséplővel 280 q búzáért 3 évi törlesztésre.
2) Egy darab Kalmár és Engel 8 HP motor magányosan 2 évi törlesztésre 100 q búzáért.
3) Ugyancsak egy drb vasrámás cséplő 120 q búzáért 2 évi részletre.
4) Egy darab 5-ös HP Mayer motor 720-as dupla tisztító cséplővel 150 q búzáért 2 évi törlesztésre.
5) Egy darab 24 HP Vohanka-féle 5 \'éves nyersolajmotor 150 q búzáért 3 évi részletre eíadó.
Ö) 2 darab generátor 20 —20 q búzáért meg-kaphatók.
7) Egy darab Első Magyar 4 HP gőzgépet magányos cséplő mellé az idei cséplésre bérbe adnék.
A fenti gépekkel esetleg cserélni is hajlanfö volnék.
Hitelképes egyének bővebb felvilágosítást nyerhetnek:- 2-3
EL SÓ OÉPMÚHELV ZALASZENTORÓT.
Épület és bútor-
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek 131.0
Szalay és Dankovits
épület- és műbutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telep iskolaköz 2. szám. Orményí-utca 7.
Állandó készbutor raktAri
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
69 -0 legolcsóbb áron készít
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár: Qygg.
porcellán-, lámpa-, norln-bergi és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.
Villanyberendezéseket
szakszerűen, jutányosán — részletfizetésre is — készit
Zalai Műszaki Vállalat Zalaegerszeg, Eötvös-utca 1.
Telefon 133. szám.
165—0
zalavArmegy
k
1924 május 25.
IL és DIF8PI@A
s minden egyCb
nyomdai
munkák
\\
legszebb kivitelben, Itgolcsóbb napi áron késtfllnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ZALAEGERSZEG
telephon: 170.
ZALAEGERSZEG
tclbpmon: 170.
%c£a{\\ fcufönZeq&j ió^oSL Xj&x&ota.
Legolcsóbb szórakozás
ha belép a :
„Kultura kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Készlete* felvilágosítás.
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető. Telefon 131 m.
ABADIE
f>0-0 valódi Irancia szivarka-papir.
Jó tanács!
tőkebefektetés,
ha azonnal beköltözhető családi
házat és telket
vesz Budapesten, mert ingatlanoknál csak ezután lesz igazán áremelkedés!
Bővebbet a tulajdonosoknál:
BÉKÉSI R.-T.
Budapest, VII., Almássy-tér 8.
Telefon: Jóuef 124-«.
jll^Q^^I^ napszámosnők és puttonyozó gyerekek
felnek JÓ fiZCtéSSCl
Brftil lór gőztéglagyárában Zalaegerszeg, Andrásbidai-at.
Hofherr-Schrantz és Clayton-Shuttleworth
gépgyár képviselete és raktára,
Teudloff-Diltrich
budapesti armatúra és szivattyugyár képviselete és raktára
Telefon 43.
Gazdasági gépek, kazánfelszerelések, szivattyúk és alkatrészek raktáron vannak, használt cséplőgépek, dinamók motorok kaphatók. Készít gépjavításokat, szivattyú, vízvezeték és villanyvilágítás berendezéseket. Autogén hegeszt törött tárgyakat mindenféle vas, valamint fémanyagból.
Ifi. Horváth Jenő
Alapítva:
1899.
■rí és női divatáruhaza. Mwm
Telefon;
84 sz.
Fehér és színes ingek, hálóingek, rövid és hosszú lábravalók, nÖifehérnemUek
Kalapok minden színben, sapkák.
Fétli és női harisnyák, gyermek-harisnyák, gyermekzoknik minden színben.
Női, férfi, cérna- és svédkesztyük minden szinben.
0
Női és férfi cipők, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilop cipők
13-ia
D. M. C. himzőfonalak, müselymek és cérnák, horgolócérnák kötő pamutok és
gyapjufonalak.
STUHLMÜLLER
Élelmiszerkereskedelmi és Hűtőház Részvénytársaság
. ZALASZENTIVÁN---
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat ós Tengerit
r
Köfponti "" DunántulT Duna-Tisza Tiszántúli
minden mennyiségben.
igazgatóság: BUDAPEST, IV. Kálvin-tér 7. Telefon József 70 -50. intuli gyüjtőtelepek: Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali, iza közi gyűjtő helyek központja: NAGYKÖRÖS Telefon 102.
MEZŐTÚR
Telefon 39.
w
NyomftOtt Tmhy R. utóda Kakas AgoHton kAnjrvnyomaádibAn Zalaagaraaegan. T»l»*oxx 181.
IIL éffolyaa.
íalaegerszeg, 1924 május 27. Kedd.
62. siáa.
U8IKIZIIK IBTUltlT HÁB01SI0I. KíIümMi 1 Umri 7000 k»r., linóim 21090 kir
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Surkiutl: HDBH 8TULá.
turkwUiét éi kiiéékbaUl: Zait«(*rn«|, SíéckeayMér 5. iiíb. Telelőn 13!. tiáá
Valorizálják a hadlkölcsön kötvényeket T
s A háború alatt az ország becsületes magyar lakosságának minden megtakarított pénze az államhoz vándorolt, hogy legyen kenyerük, puskájuk a harctéren küzdő magyaroknak. Akkor azt mondották, hogy a hadikölcsön a legbiztosabb befektetés, hogy az nem veszhet el, azt nem adóztatják meg. Azóta elveszett nemcsak a háború, de elveszett a hadikölcsön-kötvények értéke.is, sőt elveszett a remény is, hogy valaha is visszanyeri az értékének legalább egy részét az a papiraarab, amit a keservesen összekuporgatott fillérekért az állam adott. Hogy mennyire igy van, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az alábbi eset, amely egyik megyei bankban történt:
Egy falusi bácsi valami pénzt hoz be. A ropogós államjegyek finom nyomású, de agyon-zsirosodott hadikölcsönkötvénybe voltak csomagolva. Megkérdik föle :
— Nem sajnálja a hadikölcsönkötvényt csomagolópapírnak felhasználni ?
— Már hogyan sajnálnám ? — mondja ravaszkodó mosollyal a mi emberünk. Hiszen ha üjságot veszek, az 2U00 koronába kerül, ez pedig valamikor 1000 korona volt, most meg már nyolcszázat se ér.. .
Idáig jutottunk, hogvta magyar államadósság kötvényét kevesebbre becsülik, mint az újságpapírt. Most azonban mozgalom indult meg, hogy valorizálják a hadiköícsönkötvényeket is. K mozgalom vezetői .bíznak abban, hogy legalább 10 százalékos valorizációt elérnek Bizalmukat arra alapilják, hogy Németországban, Csehországban már történtek ilyen lépések, Magyarországon pedig már úgyis alig van hadikölcsön kötvény, tehát nem jelent nagy ^dozatot az államnak.
Bröteljes épltkexés folyik a falvakban.
A csonkára szabotl ország határai közt, de különösen a Dunántulon, a háború szülte lakásínség a falvak lakóit is cselekedetekre ösztökélte. A lakásínség a falu >akói előtt is ismert fogalom lett s nem akadt talán egyetlen olyan község, ahol 10- 20 lakásnélküli ne lelt volna, akik aztán szükséglakásban húzódtak meg.
A földreform törvény következtében most majdnem mindenütt kezdetét vette az építkezés, érdeklődtünk illetékes helyen ezekről az építkezésekről s a következő felvilágosítást kaptuk :
— A falvakban általában kétféle építkezés folyik. A földreform folytán házhelyhez jutott szegényebb családok kevés kivétellel valameny-nyien vályogfalas házakat építenek. A másikféle építkezés a módosabb, tehetősebb gazdák építkezése, akik rendes, modern téglaházakat építenek s javarészben ezek a házak nem egy szoba-konyhás lakásból, hanem 2-3—4 szobából állnak
— Ha a most, különösen tavasszal megindult építkezés ilyen tempóban folytatódik tovább s még azok is belekapcsolódnak az építkezésbe aratás után, akiknek addig pénzük nincs rá, akkor a lakásínség teljes megszűnésével nagyarányú fejlődés vár a falvakra, ami természetesen maga után vonja a falu kultúrájának emelkedését s az ipar és kereskedelem fejlődését.
a
A nemzetgyűlés munkarendi«.
Budapest, máj. 26>. A „Hélfőí Napló" értesülése szerint a böntetö novella és a fővárosi törvényjavaslat letárgyalása után nyári szünetre megy a nemzetgyűlés. A szünetet a kormány három hónapra tervezi. A Ház szabadsága alatt a kormány az alkotmányreformot készíti elő.
Apponyi Albert Szombathelyen.
Szombathely, máj. 26. Apponyi Albert gróf, a Magyar Külügyi Társaság elnöke Eöttevényi Olivér és Lutter János dr. egyetemi tanár kíséretében szombaton Szombathelyre érkezett. Vasárnap délelőtt a Magyar Külügyi Társaság díszközgyűlést tartolt a Kulturház nagytermében. A közgyűlést Kapi Béla ev. püspök nyitotta meg. Utána Apponyi Albert gróf tartott előadást a nemzetek szövetjéről. A zajos éljen-zéssel fogadott előadás után En
a nemzeti kisebbségekről tartott értekezést, majd Lutter János a Magyar Külügyi Társaság programmját ismertette. Á gyűlést Kapi püspök
rekesztelte be. Apponyit ebedre Mikes János gróf megyéspüspök látta vendégül.
As ótestamentum alapián ítélt egy
bíró.
A mózesi törvényhozás most, az Ur 1924 évében is használhatónak bizonyult. A keleti Darfur bírója, az angol egyiptomi Szudánban, az ótestamentum alapján hozott Ítéletet egy pörben, melyet a benszülöttek folytattak egymás ellen s a hallgatóság legnagyobb megelégedéssel vette tudomásul ;a bíró döntését.
Egy faluban ugyanis két bika megtámadta egymást s az egyik megölte a másikat.
Az elhullott bika tulajdonosa eladta a leterített bikát öt dollárért és azt követelte a győztes bika tulajdonosától, fizesse meg neki az árkülönbözetet. Rengeteg tanút hallgattak ki ebben a pörben, de a civódás folyton erósebbé vált. A bíró végre magához Hértttc a pörlekedőket és az ótestamentumból az alábbiakai olvasta fel :
„Ha pedig valakinek a bikája leteríti az ö felebarátjának a bikáját és ha a bika elpusztul, akkor el kell adni az eleven bikát, amit érte kapnak, meg kell felczniök. Ugyanígy meg kell felezniök a leterifett bikáért fizetett ári is" Az itélel nagy megelégedést keltett mindenkiben, noha több ezer éves A bírót a hallgatóság megtapsolta.
A termelőhelyen átalányösszegben fogiák kivetni a forgalmi adót.
A pénzügyminisztérium illetékes-osztályában, amint értesülünk, teljes erővel folynak a forgalmi adórendszer átdolgozásának munkálatai.
A forgalmi adórendszer átalakítása, amint az már ismeretes, az osztrák forgalmi adórendszer mintájára történik, amelyet heteken át tanulmányozlak a pénzügyminisztérium kiküldöttei. Az osztrák szisztéma szerint nálunk is a termelőhelyen, átalányösszegü kivetéssel fogják megadóztatni az összes árukat. Az adó kulcsára nézve döntés még nem történt, most folytatják a próbaszámításokat ebben az irányban. Értesülésünk szerint azonban a kulcs nem lesz magasabb a mostani három százaléknál.
A számítások szerint az adó hozama ennek következtében nem fog csökkenni, noha igy megszűnik a többszörös adóztatás és minden áru csak egyszer kerül forgalmi adó alá. Az igy keletkezett hiányt azonban pótolja az. hogy megszűnik az adóellenőrök légiója, megszűnnek a visszaélések, amelyek az adóellenőrök munkája mellett is napirenden voltak, elmarad az adminisztráció egész horribilis költsége. Ezenkívül be akarják vonnia forgalmiadó keretébe az őstermelést is, amely eddig tudvalevőleg nem fizetett forgalmi adót. A mezőgazdák szintén átalányösszegben fizetik az adót, amelyet, természetesen, áthárítanak a fogyasztókra.
Megnyílik a székesfehérvári rádió.
Budapest, máj. 20. A székesfehérvári rádió, amely berendezés tekintetében Európa egyik legkitűnőbb rádiója, június elsején megnyílik.
A „Névtelen hősök\'« szobrának leleplezése.
Budapest, máj. 20. Tegnap délelőtt leplezték le Horthy Miklós kormányzó jelenlétében a Ludovika Akadémia kertjében felállított »Névtelen hősök4 emlékszobrát. A szoborról a lepel Pékár Gyula beszéde után hullott le a katona* ság sortüze és a tüzérség 24 ágyulövése köz* ben. A szobrot ujkalászi mészkőből és krassá-szörénymegyei márványból Mervay János szob? rászmövész készítette. A leleplezésen jelen vofy József főherceg, József Ferenc főherceg ét Auguszta főhercegasszony is.
Homonnay a közalkalmazottak fizetésrendezéséröl.
Budapest, máj. 26. Homonnay Tivadar á közalkalmazottak fizetésrendezéséröl a következőket mondotta : A közalkalmazottak nagy nyugt talansággal fogadfák a kormány intézkedését. Reméljük, a kormány megcáfolja, hogy csak októberben a^ar áttérni az aranyparitásra. Jó hatást tett a miniszterelnöknek az a kijelentése, hogy a köztisztviselők aranyparitásos illetraé* nyei nem lehetnek senkinél sem alacsonyabbak: mint a mostani illetmények és természetbeni járandóságok együttes összege.
«
Hatvankét évi adósság.
Newyork, máj. 2ö. Azt az adósságot, amivel Magyarország eddig tartozik az Egyesült Álla* moknak, 62 esztendő alatt kell lefizetnie. Az adósság összege egymillió 939 ezer dollár. Ezt az összeget élelmiszeriben "ídta Amerika Magyarországnak, mint gyors segélyt. Most megegyezés jött létre a két kormány között, amelynek értelmében a magyar kormány mosl fizeti meg az első tiz esztendőben három, azután három és fél százalékkal az adósságot.
A KANSz. vezetősége a lemondás szándékával foglalkozik.
Budapest, máj. 26. A „Hétfői Hírlap- híradása szerint a KANSz. vezetősége abban az esetben, ha a tisztviselők fizetésrendezéséröl a kormányai folytatott tanácskozások nem vezetnének eredményre, le fog mondani . .........................................................
hírek néhAny sorban.
••••
A magyar cukorgyárak az elmúlt kivileli szezon alatt hétezer vágón cukrot villek ki külföldre.
t
A közélelmezési minisztérium megszűnt;
Bud János közélelmezési miniszter a pénzügyminisztériumban nyert beosztást, mint tárca» nélküli miniszter.
A magyar kölcsönt, londoni jelentés szerint, tiz millió font sterling összegben, e héten fogják jegyzésre bocsátani. Ezt a londoni hírt magyar részről eddig nem erősítették meg.
A Magyar Nemzeti Bank megtartotta alakuló közgyűlését. A Jegybank elnökévé Popovics Sándort nevezte ki a kormányzó. A bank 30 millió aranykorona alaptőkéjét teljesen lejegyezték.
A volt német trónörökös rendes hallgatóként beiratkozott a "boroszlói egyetemre.
A Keszthely—sümegi gazdásági vasút
építése ügyében tegnap értekezlet volt Hévizén. (Bővebbet következő számunkban.)
Búcsú. Áídozócsütörtökön lesz Búcsúszent-lászlón a messze földön híres búcsú, melyre ezrivel szoktak a legtávolabbi vidékekről is érkezni.
\\
21 zalav Ärmegye
1924 május 16.

Rádió hírek.
A drótnélküli telefonhírmondó.
A fejlelt technika századában, melyben élünk, hozzászoktunk már ahhoz, hogy egészen különös és meglepő műszaki találmányokat most már egészen ugy veszünk, mintha azok egészen természetesek volnának. A téchnikaí vívmányokon ma már nem csodálkozunk, hanem egészen egyszerűen bevezetjük napi életünkbe és használatba vesszük azokat. Valóiában ugy áll a dolog, hogy a műszaki fejlődés olyan
grors tempóban halad, hogy alig jut idő egyes
láimányok alapotffcbb megfontolására. De most, mikor az asztalon egy odahelyezett, gramofonhoz hasonló készülék egyszerre csak anélkül, hogy valaki a fogantyújához hozzáérne, elkezd liangasan beszélni, muzsikálni és igy kiderül hogy ez az élettelen készülék a külvilággal összefüggésben áll, akkor elragad bennünket a csodálat érzése. Ennél többet igazán még egy spiritiszta szeánsz sem nyújthat.
Mindemellett a rádiótelefon a technika terén egyáltalán nem jelentkezett meglepetésszerűen. A drótnélküli táviratozás az utolsó évtized alatt olyan hatalmasan fejlődött, hogy ez már egészen jogosan kilátásba helyezte a drótnélküli telefon megvalósítását. A drótnélküli táviratozást a széleseobkörü nyilvánosság inkább mint technikai haladást Vette tekintetbe és nem sokat törődött annak lényegével. Csak a rádió szélesebbkörü elterjedése ulán értette meg a közönség a találmány alapvető jelentőségét és mi is már sokszor rámulattunk erre ismertetéseinkben
Most már egészen jogosan felmerül az a kérdés, hogy ugyan milyen kilátásai lehetnek a rádiótelefonnak és hogy a közeljövőben számithatunk\'c arra, hogy kiszoritja a dróton keresztül való telefonálást. Ez azonban a közeljövőben még egyáltalán nem valószínű. Ennek oka az, hogy azok a felek, akik egészen egyszerű drólvezetékes telefont szerelnek fel cgy-másközött, akár azonnal megkezdhelík leg-vigabban az érintkezést, míg a rádiótelefonos készüléken egyelőre rnég nagyobbrészt egyoldalú lesz a társalgás. Ennél az utóbbi rendszernél ugyanis a leadásra cs felvételre egymástól teljesen különböző készülékel alkalmaznak és ezenfelül a hallgatókészüléknek egészen hangosan összehangolva kell lennie a többnyire igen messze fekvő leadóállomással Manapság a rádiótelefon üzeme egyelőre esak arra szorítkozik, hogy egyetlen nagy központi leadóállomás egyoldalú hírszolgálattal és szórakoztatással látja el hallgatóságát a hozzáfűzött számtalan felvevőállomáson. De a technika mai fejlettsége mellett nagyon kétséges dolog bármiiyen technikai ujnás horderejéröl és ennek fejlődési lehetőségéről végleges Ítéletet mondani. Ezen a téren még a legnagyobb meglepetésekre is el lehetünk készülve. Ugyan megálmodhatta-e valaki a mult század 70-es éveiben, amikor az első távbeszélőkészülékeket szerelték fel, ennek az akkor gyanakvással fogadott készüléknek későbbi hatalmas fejlődését. Épen ezért egy szép napon arra ébredhetünk, hogy nemsokára már az utcán mindenki magával hordhatja a saját külön felvevő és leadó drótnélküli rádiókészülékét

H I R E K,
IPARUQVIK.
•Ml
Az élelmezési üzleteknek tilos e maguk készítette kenyeret forgalomba hozni. Egyes szatócsüzlettulajdonosok és élelmiszerkereskedök saját maguk, segédszemélyzetük segítségével naponkint 60—100 kiló lisztet kenyértésztává feldolgoznak, ezt a kenyértésztát a pékmestereknél megsüttetik és az igy előállított kenyeret forgalombahozzák. Tekintettel arra, hogy az 5034-1906 6. a. sz. keresk. min rendelet szerint áz év nagyrészén át naponta 12 — 14 darab kenyér sütése és üzleti árusítása már háziiparnak nem tekinthető, hanem rendes iparűzést képez, melyhez iparigazolvány szükséges; az 1022 évi XII. tc szerint pedig a sütőipar képesítéshez kötött ipar, a fenti miniszteri rendelet és az 1922. évi XII. tc. szerint a háziipari\' jelleget meghaladó mennyiségű kenyérsütés tilos annál is inkább, mert ezt az egyes pékmesterek maguk is ellenőrizni fogiák és feljelentés esetén kénytelen lesz az elsőfokú iparhatóság a rendelet és a törvény megszegőivel szemben az
Iparügyi kihágást megindítani.
t
\\
Lapunk következő száma az áldozócsütörtöki ünnep miatt szerdán délután. a rendes időben, jelenik meg.\'
— Új kormánytanácsos. Krosetz Oyula földbirtokost, a Zalamegyei Központi Takarékpénztár volt elnökigazgatójáf a Kormányzó Ur Ó Fóméltósága kormánytanácsossá nevezte ki. A Kormányzó kitüntetése bgv arra érdemes férfiút jutalmazott. Gratulálunk Krosetz Qyulának.
— Előléptetés. Stagl Artúr dr. sümegi főreáliskolai igazgató a VI. fizetési osztályba léptették elő
— RabbiVálasztét. Winkler Sándor dr. .csabrendeki rabbit a békési izr, hitközség egyhangúlag megválasztotta főrabbijává.
— Érettségi tételek a sümegi áll. főreáliskolában. A mult héten volt Sümegen az írásbeli érettségi a következő tételekkel: 1) Magyarból : Mit köszönhet irodalmunk a két Kisfaludy-nak? 2) Németből: Szabad téteíj Wie ist die Erscheinung Hermanus ím erfcten üesang vorbereitet? Fordítás: A búvár. (Ismeretlen szöveg alapján) 3) Mennyiségtanból: 1. Algebrai tétel: Megoldandó a I6.X-H6.1-X — 10 egyenlet. 2. treoioetriai tétel: Kiszámítandó a 9 X!—25 y4 — 225 hiperbola a szimptotái és az X -5 y — 20 egyenes által határolt háromszög területe.-
— Jotéko\'nyság. Schülz Frigyes úr édesatyja elhunyta alkalmából a zalaegerszegi Kereskedelmi Körnek, az elaggott kereskedők alapja javára egymillió koronát juttatott, amely nemes adományért ezúton is hálás köszönetet mond az elnökség.
— Vasárnap drágul a vasút A MÁV június hó elsején a személydíjszabást 50, az árúfuvarozási tarifát pedig 30 százalékkal felemeli.
— Segélyt kapnak júniusra a tisztviselők címmel lapunk legutóbbi számában közölt cikkünkbe sajtóhiba csúszott be. A tisztviselők ugyanis a mult cv július havi fizetésüknek nem hétszeres, hanem kétszeres összegét kapják egyszeri segély elmén. \' \' \'
— Zalából vittek Körmendre földmunkásokat. A körmendi földmunkások és egyes bérlők közöli, akik olcsóbb vidéki munkaerővel akarnak dolgozni, feszült a helyzet. A földmunkások nemrég a földmívelésügyí minisztériumban kérték sérelmeik orvoslását s annak
rendeletnek betartását, amely szerint a helyi munkások előnyben rószesitendók a vidékiek felett; a minisztériumban meg is ígértek mindent nekik, de mire a kiküldött hazaért, a bérlők már Zalából vitettek munkásokat. Körmenden sok szegény munkáscsalád kétségbeesve várja, hogy akarnak-e és tudoak-e rajluk a hatóságok segíteni.
— Találtak és a rendőrségre beszolgáltattak egy Takács György névre kiállított cselékönyvet, melyben egy levél és kisebb pénzösszeg volt.
— Pázmándy Károly kérelme A Kmetty-társulat kitűnő színművésze, Pázmándy Károly és családja ezúton kéri af közönséget, hogy akinek kiadó lakása van, szíveskedjék a lakás címét a színház pénztárához leadni. Kérjük a közönséget, hogy megfelelő lakással segítsen a kitűnő művésznek, aki annyi kellemes percet szerzett mindannyiunknak.
— Köszönet Jakabffy Ferenc vendéglős úr az elaggott iparosok és az Iparos Kör könyvtára részére 100 -100 ezer koronát adományozott. Fogadja m Ipartestület és az Iparos Kör hálás köszönetét
— Newyark városa 300 éves. 1624 májusában hagyta el Amszterdam kikötőjét az a hajó, amely harminc családot vitt magával Amerika partjaira és amelynek utasai később megalapították Ui-Amszterdam városát a mai Newyork helyén. Negyven évvel később tette rá kezét Anglia és azóta hívják a városi Newyorknak. Bizonyos, hogy éppen száz évvel a hollandi/ letelepülés előtt egy francia szolgálatban flW olasz hajós, \'.Verezano szintén kikötött már ugyanazon a helyen, anélkül azonban, hogy a felfedezett pompás területet bármi módon kihasználni igyekezett volna. Háromszáz év alatt a harminc*családból a világ legnagyobb, hét és félmillió lakótu, városa lett.
— A magyar gazdasági élst az ország
talpraállftásához a kényszerkölcsön úlján és a Nemzeti Bank alaptőkéének jegyzésével uját erejéből 84 millió svá ci frankkal, majdnem másfélbillió paplrkororfával járult hozzá-
— A Zsls-fürdö körül. (Kapluk a következő levelet.) Igen Tisztelt Szerkesztő Url A Zalában
a fürdés dija békében 10 fillér volt. Ezért a tíz fillérért kapott az ember egy kabint. Most a fürdés dija 2000 korona, tehát a díj aranyparitásos, de most 5-6 embernek van egy kabinja. Kérem több fürdőző nevében a fürdő-tulajdonost, hogy megfelelő számú kabinokról szíveskedjék gondoskodni. Soraim közlését előre is megköszönve, tisztélettel: egy fürdőző.
— Verekedés — sümegi módrs. Sümegről írják: Dajka István és Kósa Kálmán közös udvaron laknak Sümegen. Vasárnap délután feleségeik az ünnepi pihenést egy kis nyelvgyakorlatra használták fel. A heves pörleke-désből azután a férjek és Pál Károly bevonásával parázs verekedés támadt, amelynek folyamán véresre verték, kármolták és mázolták egymást, ugy hogy 8-tól 14 napig terjedő gyógyulást igénylő sérüléseket szenvedtek a felek, igy a vasárnapi szórakozásnak a kir. járásbíróságnál lesz a folytatása.
— Innen-onnan. Radics Oroszországba szándékozik menni. — A francia sajtó támadja a cseh-olasz szerződéit. - Leégett a barcelonai arzenál. — Az orosz szovjet kémkedésért halálra ítélte Beitner Mária orosz grófnőt. — Rass Taffari, Etiópia hercege és Abesszínia királya Párizsban volt látogatóban. — Párizsban egy új tánc kezd hódítani, neve: Hupa-hupa. Aláírták az angol-osztrák szerződést. — A magyar kormány egy amerikai bankcsoporttal tárgyal a külföldi kölciön ügyében. — A magyar-jugoszláv tárgyalások párhuzamosan folynak Belgrádban és Budapesten. — Sándor Pál képviselő a nemzetgyűlés igazságügyi bizottságának legutóbbi ülésén indítványozta, hogy akit hazárdjáték közben érnek, egy évig terjedhető fogházzal büntessék. IríaíWányozta továbbá, hogy öt évig terjedhető fogházzal büntessék azokat, akik Magyarországon termdt vagy gyártott árut a külföldön drágábban kínálnak eladásra, mint amilyen ára azoknak a cikkeknek Magyarországon van.
x A Felvidéken s jég több község tsljes
snysgl romlását okozts. Tudvalevően néhány nappal ezelőtt hatalmas jégfelhő vonult > el néhány magyarországi község felett, s Pécelén, Monoron okozott károkat. A most beérkezett jelentések szerint ugyanez a jégvihar a Felvidéken tombolta ki magát, ahol több község termését pusztította el A helyzetet az teszi különösen tragikussá, hogy a szóbanforgó községek egy részében a gazdák az úgynevezett önbiztosilással igyekeztek fedezni magukat a jégkárok ellen. A jégkár elleni önbiztosltás lényegére és kockázatára / vonatkozóan Róna Márkhoz, az Első Magyar Általános Biztosító igazgatójához kérdést intéztünk, aki a következőket mondotta munkatársunknak: — As önbiztosltás esőiében felmerülő kárt a biztosi* tásban résztvevők fedezik. Ez a magyarázata annak is, hogy a Mttositásnak ez a módja, különösen jégkár esetére való biztosításnál, a legnagyobb kockázattal jár Egy nagyobb méretű jégverés esetén ugyanis az önbiztositás .során befizetett összegek semmiesetre sem elegendők a tényleges kárnak még részben való mégtérité-sére sem. A jég esetére való biztosítás még a biztosító társaságokra is nagy kockázatot jelent, amk az bizonyít legjobban, hogy 1918-ban, amikor szinte általános és országos jégverés pusztított, az összes biztosítók passzívával zárták üzleti évüket. Ezért a társaságok viszontbiztosításokkal csökkentik a rizikót. Csehszlovákiában, Erdélyben már esztendők óta visszatérő jelenség az, hogy a vállalatok a jégbiztosításra ráfizetnek és valószínűleg ez lehet a magyarázata annak is, hogy a falvak "népének azt beszélték, hogy leghelyesebb, ha önbiztosltás révén biztosítják magukat és nem bízzák pénzüket egy intézetre sem. Természetes, hogy egy általános jégkár esetén, amikor t termés már úgyis elpusztult, a befizetett összegek felosztásával a kár egy jelentéktelen hányada térül csak meg és s község esztendők alatt sem heverheti ki az elemi csapást.
1924 május 27,
, > ZALAVÁRMEGYE
— A tisztességtelen versenyről szóló törvény részletes magyarázata nélkülözhetetlen minden kereskedőnek és iparosnak. A most megjelent köuyv kapható a Kakas-nyomdában.
x Már a fóurl házasságok is házasság-közvetltó révén jönnek létre. A régi mondás, hogy a házasságok az égben köttetnek, egyre jobban elveszti jelentőségét. A háború és a nyomán támadt gazdasági viszonyok még a különben legexluzivabb és legrendezettebb viszonyok között élő családok részére is meg-fontolandóvá teszik azt, hogy a régi jó időkből ismeretes összejövetelek rendezésével egyengessék-e a fiatalok sorsát, vagy sokkal olcsóbb és gyorsabb módszerekhez nyúljanak Néhány héttel ezelőtt egy a fővárosban jelentős szerepet vivő családapa azzal a kéréssel kereste fel az egyik budapesti házasságközvetitőt, szerezzen feltűnően 6zép, gazdag és fiatal leányának megfelelő férjet. Másnap a bemutatóit férjjelöltben a legnagyobb meglepetéssel ismerték fel a leány legádázabb udvarlóinak egyikét, aki nem is gondolt arra, hogy .nyilatkozhatna". Természetesen a házasságközvetitő irodájában való találkozás után a fiatalember előállott a „nyilatkozattal" és nyolc hét múlva már Olaszország felé röpítette őket a vonat. A fellünést keltő eset illetve a házasodás körüli helyzetre vonatkozóan kérdést intéztünk Faragó Jenő Népszínház utcai hazasságközvetitőhöz,aki köteles diszkréciójára hivatkozva megtagadott minden felvilágosítást. csak annyit árult el, hogy mintegy két esztendő óta gyakrabban veszik igénybe közvetítését előkelő arisztokrata családok is
x Aki sikerrel akar kiráetai. forduljon .Leopold* Gyula hirdető vállalatához, Budapest, VII. F.rwébet-körut :í9, ahol hirdetéseket az összes létező bel- és külföldi lapokban és naptárakban kiváló szakértelemmel, lelkiismeretesen, pontosan és szolid árakon eszközölnek. Minden felvilágosítás a t c. hirdetőknek díjmentesen.
Adófizetők tanácsadója.
Az állami kényszerkölosön második felét, amely a tavalyi jövedelemadó háromszorosa, két egyenlő részleiben —- iunius 4-éig és aug. 6-áig be kell fizetni. Aki junius 4-ig mind a két részt befizeti, 5 százalék ) kedvezményben részesül. Ha valaki igazolja, hogy jövedelem és vagyonadója aránytalanul sulyo$ volt, a kölcsön alapjának megfelelő helyesbítését kérheti a pénz-ügyigazgalóságtól. Akinek tavalyi jövedelme és vagyonadója együttvéve a 100; ezer papírkoronát nem haladja meg, valamint az igazoltan elszegényedettek a kölcsönfizetés alól mentesek.
Az aranykorona értéke az adók megállapításánál. A hivatalos lap közli a pénzügyminiszter rendeletét, amelyben az aranykorona értékét állapítja meg az adófizetéseknél. A rendelet intézkedései szerint a jövedelem-, vagyon-, társulati és az általános kereseti «adó, továbbá az ezek ufán járó helyhatósági adók 1924. január 1-tól, a földadó pedig 1924 julius 1-től aranykorona értékben kerülnek kivetésre. Az aranykorona értéke a következő : Januárra 6500, februárra 7000, márciusra 13.000 és áprilisra 16.000 papírkorona egyenlő egy aranykoronával. Az előbbi esztendőkből fennmaradt adótartozásoknál egy aranykorona egyenlő 6500 papír-koronával.
Közszolgáltatások befizetése. Zalaegerszeg r. t. város adóhivatala a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság 27.118-11. 1924. számú rendelete alapján figyelmezteti az adózó közönséget, hogy az aranykoronaértékben fizetendő közszolgáltatások késedelmes befizetése esetén 1924. évi május hó 16-tól kezdődőleg, illetve az ezen tartozásoknak az 1924. évi julius hó 1-től kezdődőleg évi 12 százalék, vagyis havi 1 százalékos késedelmi kamatot tartoznak fizetni, és pedig az esedékesség napjától, annak a hónapnak a végéig, amelyben a befizetés történik. A papírkoronában kivetendő köztartozások után továbbra is a késedelem minden megkezdett hónapjára 10 százalékos adópótlékot kell fizetni. Ugyancsak havi 10 százalékos pótlékot kell fizetni az aranykoronában fizetendő közszolgáltatásoknak az 1924. évét megelőző tartozásokra is.
SPORT.
Ma.
A párizsi football ollmplász.
Párizs, május 2b. A football olimpiász tegnapi eredményei: Svájc—Litvánia 9:0, Csehország— Törökország 5:2, Olaszország-Spanyolország 1:0, Egyesült Államok—Észtország 1:0.
Budapesti football eredmények:
Budapest, május 26. A II. osztályú mérkőzések eredményei akövekezők: BEAC-MAFC 2:0; TTC-BAK 2:1; KAOE—MAC 2:1; Ékszerész—NSC 2:1; iPostás—EMTK 2:1; Testvériség-Fővárosi TK\\2:1
Szombathelyen a SzAK 2n (1:0) arányban győzött, a Tatabányai Sport Egylet felett.
— Szombathelyi MÁV.-ZTE 3:0. 0:O.) Szomorú tapasztalatokkal szolgált a tegnapi sportesemény mind a közönség, mind az egye-sü.et részére. Sajnálattal látjuk, hogy a közönség egyáltalában netn pártolja a sportot és közömbösségével lehetetlenné teszi, hogy a város nagyon elmaradott sportélete egy kis lendületet vehessen. Egyesületeink kénytelenek a náluk is rosszabb legközelebbfekvó kis egyesületekkel érintkezni, tekintet nélkül azok qualitására. Ezek a nívótlan, kis mérkőzések azután nagyon káros következményekkel járnak. Csapataink teljesítő- és küzdőképessége a nivótlan mérkőzéseken teljesen visszafejlődött, ambíciója szinte kiveszett. Ma már nincs meg a régi lelkesedés sem a játékosokban, ami pedig gyakran pótolta a nemtudást. Ezek a körülmények nagyon megbosszulták magukat. A tegnapi mérkőzésre .összegyűlt kevésszámú közönség nagyon csalódottan távozott az idei szezon első jóhirü csapatának és a Torna Egylet együttesének unott, léleknélküli játékáról. A MÁV-tol — a hírek és jó eredményeik alapján — sokkal szebb jálékot vártunk. Bár a mezőnyben szépen kombinálnak, labdafogásuk és technikájuk jó, de a kapu előtti gyámoltalanságuk bosszantó. Csatársoruk kapu előtti határozatlansága eredménytelenségre kárhoztatja a csapat, különben megfelelő, többi részét. A ZTE-ről semmi jót sem mondhatunk. Különösen sajnálatos, hogy a fiatalabb játékosok elbizakodottak és fegyelmetlenek Különben az egész csapat visszafejlődött, játéka vergődés volt, amit különösen a gyenge fedezetsornak lehet tulajdonítani. A jáiékosokon meglátszik a traininghiány. Az egész mérkőzésen a MÁV. volt fölényben, amely az első félidőben egy. a másodikban két góllal jutott kifejezésre. Vadász biró bizonytalanul bíráskodott.
NTE-MOVE ZSE 8 : 0 (3 : 0).
Nagykanizsa, máj. 26. Tegnap mérte össze erejét a Nagykanizsai Torna Egylet a Zalaegerszegi SE csapatával. A ZSE léleknélküli játéka nem tudott megbirkózni az NTE nagy technikájával. A ZSE csatársora lehetetlenül puha játékot produkált, a védelem elfogadható volt.
SZÍNHÁZ ás MOZI.
■eee
Vendégszereplések a színházban. Áldory László, az Apolló Szinház művezető igazgatója, három esten át vendégszerepel Zalaegerszegen. Május 30-án, pénteken, a „Cigányprímás1 -ban, szombaton arHárom a kislányában és vasárnap „A drótostóf-ban lép fel Ugyancsak vendégszerepelni fog rövidesen két estén át Darvas Lili is, aki azonban még nem közölte Kmetty Lajos színigazgatóval, hogy mikor és melyik darabban lép fel. Több mint valószinü, egyik este a „Frou Frou"-ban fog vendégszerepelni.
Offenbaoh. Szombaton este az „Offenbach* című daljátékot adta elő a színtársulat. Az örökszép Offenbach-melódiák és a kitűnő előadás több közönséget érdemelt volna. Ha nem pártoljuk a színtársulatot, nem várhatjuk, hogy az igazgató semmi áldozatot sem kfmétve arra arra törekedjék, hogy a közönség kényes igénveit a legteljesebb mértékben kielégítse. A Kmetty-társulat olyan nívós, kitűnő előadásokat
produkál, hogy a közönség pártolását joggal elvárhatja. Vagy Egerszegnek mindig a gyenge társulatok.keIlenek ? A szereplők közül Pázmándy Károlyt emeljük ki elsősorban, akinek nagy: skálájú művészetét már számtalanszor volt alkalmunk csodálni. Ez az alakítása is csak megerősítette azt a felfogásunkat, hogy Pázmándy Károly istenáldotta művész. Török lla kellemes hangjában sokan gyönyörködte^. Rózsay Russyt, pár napos távolléte után, melegen-ünnepelte a közönség. Gáspár Miklós, mbrr mindig, most is kitűnő volt. Percei Olga a szerelmes Herminie szerepében egyik legjobb alakítását nyújtotta. Nagy Oyula megállapodott, komoly művész. A szép díszletekért Heller Pált illeti az elismerés. Vasárnap este a „Kis grizett" c. operett ment másodszor.
Műsor:
Hétfőn: Iglói diákok. Farkas Imre bájos daljátéka Kmetty Lajos igazgató felléptével.
Kedden: Bucsukeringő. Strausz Oszkár ope-retije, a kis Kmetty Macával a főgyermek-szerepben.
Szerdán: Muzsikuslány. Operett.
Csütörtökön: délután: Mintha álom volna; este: Ártatlan Zsuzsi. Operett.
Pénteken: Cigányprímás. — Áldory László vendégfelléptével.
Szombaton: Három a kislány. Áldory László vendégfelléptével.
Vasárnap: Drótostól. Áldory László vendégfelléptével.
~~ NYILT-TÉR.*
köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik drága halottunk elhunyta alkalmából részvétük kifejezésével és a végtisztességen való megjelenésük által bánatunkat enyhítették, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Zalaegerszeg, 1924 május 23
SCHOTZ CSALÁD.
• K rovatban kö/löttckért nem szerkesztőség.
vállal felelősséget a
SZERKESZTŐI ÜZENET.
N. V. Bar tahi Ja. Alkalomadtán közölni\'fogjuk. Addig szíves türelmét kérjük.
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
••••
A takarókkorona árfolyama.
A Devizaközpont közli: 100 takarékkorona mai napon egyenlő 132 paplrkoronávai.
A budapenti deviza-központ hivatalos árjegyzései.
Na polcon 315 600. Font 384.600 Dollár 89 200, Francia frank 4780. Lengyel márka —, Márka —, Lira 3940, Leu 425, Cseh korona 2630, Dinár 1095, Svájci frank 15.530, Osztrák korona 12560, Léva —, Holland forint 33.000.
Budapesti terményjelentás.
Huza 340.000, Búza (tiszavidéki) 342.500, Rozs 310 (XX), Sörárpa 325.000, Takarmányárpa 300.000, Zab 335.000, Tengeri 280.00*), Korpa 2.37.500. Repce —,
Köles ——, Répa--, Lucerna--, Lóhere--,
Széna--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona 0.0065 osztrák korona 00079.75 Francia frank 30 65, márka -, szokol 16*70, dinár 6 97.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak: búza 330.000, rozs 310000, árpa zab 300.000, tengeri 250.000, burgony»
14U0ö<> szarvasmarha borjú —. sertés--
K élősúlyban kilogrammonként; széna —. szalma —.
luiiii¡¡¡mit JUHVÜBHECTE" lijkíid^rmH
8ierke»ité»ért ét kiadásért telel: ZAKA8 A808T0Í
Hirdetési dijak:
I hasábos mítlimétersor 200 K, szöveg küzött 300 K nyilttérben 500 K. A hirdetési diják mindenkor előre fizetendők; vidéki hirdetés mcftb\'***Pk csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással cgyüit a pénz is beküldetett.__
Könyv, papir, Írószer és nyomtatvány-szükségletét
legelőnyösebben fedezheti a Kakas-nyomdában Zalaegerszegen Telefon-szám 131.

21 zalav Ärmegye
1924 május 16.
II
s minden egyéb
nyomdai munkák
l«g*zebb kivitelben, ttgolcsóbb napiirou készülnek
0
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, 2ALAE UERSZEü
Legolcsóbb szórakozás
ha belép a
„Kultura4 kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Részletes felvilágosítás. > «
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető. Telelőn 131 sz.
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
70—u legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. ós L.
Zalaegerszeg, fő-tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norin-bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.
Aki hirdetni akar
még pedig eredményesen, az forduljon a
„Leopold" Gyula
klrdeiö rallalathu todiputVIL Vrsaébet-kftrat 39
ahol hirdetéseket az összes létezó bel- és külföldi hírlapokban és napiárakban kiváló szakértelemmel, lelkiismeretesen, pontosan és szolid árakon eszközölnek. Minden felvilágosítás a t. c hirdetőknek ingyen.
Egy jó házból való fiu
tanulónak
angol uri szabó
ZALAEGERSZEG
Kossuth Lajos-u. 4.
21 -28
Hrdeti angol és a legfinomabb eyapjuwövet különlegességek nagy raktára.
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
4-8
felvétetik Lówy József cipésznél Zalaegerszeg, Deák-tér 11. sz.
Épület és bútor
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek 132 0
Szalay és Dankovits
épület- ós műbutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG P^egmunk«ló telep iskolakóz 2. SZÁM. Ürményi-utca 7.
Állandó készbutor raktári
Ha azt akarja,
hogy jóét fen legyen
a ruhája,
Borza Elek
uriszabónál
csináltassa, Rákóczi-út 19.
3 -o
Villanyberendezéseket
szakszerűen, jutányosán — részletfizetésre is — készit
Zalai Műszaki Vállalat Zalaegerszeg, Eötvös-utca 1.
Telefon 133. szám.
166—0
Napszámosok napszámosn^k PuN°ny<>zó gyerekek
felvétetnek jó fizetéssel
Brfill Hör géztéglagyárában Zalaegerszeg, indráshidal-nt.

STUHLMÜLLER
Elelmiszerkereskedelmi és Hűtőház Részvénytársaság
ZALASZENTIVÁN
fiókja :
Telefon: 6.
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit
minden mennyiségben.
Központi igazgatóság : budapest, iv. Kálvin-tér 7. Telefon József 70-50.
Dunántuli gyüjtőtelepek: Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali. Duna-Tisza közi gyűjtő helyek központja: nagykoros Telefon 102. ^ - Tiszántúli „ „ # mezőtúr Telefon 39.
W
Nyomtton T«ii.y K. u.tó¿l» Kakae Ágoston könyvnyomdájában ZAlaegerneegeu. T«l«fon 181. e»ákm
Ül. éffolyaa.
Zalaegerszeg, 1924 Május 29. Csütörtök.
Ara 600 korona.
63. ssáv.
■B6IELBE1K HETEIKÉIT BáBOIIIOB. Blétlzetea 1 Mnapr«7000 kir., inrtítrri 21000 ktr. TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP. Ssirkeisü: HUH« GYULA. % SserkautMé* és UaáélüuUl: Xalstfermt, Síéchenyl-\'ér 5. ixáa. ?»le!»n 131. siáe
mmmmammmmmmmmmmmmmmmma^mmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmm
Elítélték a kormányzó merényiéjét.
A kormányzó ellen, mint ismeretes, Sztáron Sándor vasesztergályos merényletet akart elkövetni. A bíróság most vonta felelősségre Sztaront, aki kijelentette, hogy a kormányzót, ha szabad volna, most is megölné és ha kiszabadul, meg Is fogja gyilkolni. A bíróság Sztaront felségsértés elkövetésére létrejött szövetség bűntette miatt hat évi fegyházra, két társát, Paczuna Géza lakatossegédet és Szokolai József bronz-müvest felségsértés fel nem jelentésének vétsége miatt 3-3 hónapi államfogházra itélte. Az elitéi lek védői fellebbeztek.
A gazdák május 31-le Jegyezhetnek Jegybank-részvényt.
Megittuk már, hogy a gazdáknak módjukban van mége hóban is Jegybank-részvényt jegyezni, amennyiben a pénzügyminiszter a részvények egy hányadát átvevő szindikátust arra kötelezte, hogy a gazdáknak névértéken adja át az általa egyzett részvényeket. Ezzel kapcsolatban, mint elentik, a részvényjegyző gazdák a jegyzés cél-aira október közepén lejáró hitelt is kaphatnak, ami évi 12 százalékkal kamatozik s váltó-bélyegillciék és költség, valamint jutalék címén további egy százalákkal van terhelve. A hitel letörlesztéséig a jegyzett részvények a hitelező intézetnél maradnak kézizálogként, viszont a törlesztés a jermény- és állalfelesleg exportja utján szerzett devizákkal történhetik.
A VMéM AJ menetrend,
mely ji)n(us elsején lép életbe, nagy változásokat fog hozni. A Duna Száva—Adria vasút (azelőtt Déli Vasút) új menetrendjét az alábbiakban ismertetjük: Zalaegerszegtől indul Zala-szentivánra összekötő: 5 óra 5 perckor, 13óra 14, 15 óra 43 és 20 óta 30 perckor ; Zalaszentivánról indul Nagyfánizsa felé 5 óra 51 perckor. 14 óra 5 (gyors). 16 óra 31, 21 óra 39 és 23 óra 10 perckor (közvetlen vonat Prága-Susak között.) Zalaszentivánról indul Szombathely felé: 3 óra 57 perckor, 5 óra 58 (közvetlen vonat Prága—Susak köxött), 14 óra 50 perckor (gyors) és 19 óra 44 perckor. Zalaegerszegre érkezik Zalaszentivánról: 4 óra 29 perckor, 6 óra 44, 15 éra 18 é« 19 óra 44 perckor. Nagykanizsáról indul Budapestre: éjjel 12 óra 5 perckor, 7 óra 20 perckor (gyors), 9 óra 10, 15 óra 25 (gyors) és 13 óra 55 perckor. Nagykanizsára érkezik Budapestről: 4 óra 35 perckor, 7 óra 15, 13 óra 20 (gyors), 15 óra 5, 20 óra 25 és 21 óra 25 perckor (gyors). A MAV. menetrendje még nem érkezeti le, így azt ismertetni még nem tudjuk.
Még nem kelt bejelenteni a csehszlovák követeléseket és tartozásokat.
Félhivatalosan jelentik: A lapok egyrészében oly értelmű közlemény jelent meg, hogy a csehszlovák és magyar állampolgárok között régi osztrák-magyar koronában létrejött követeléseket és tartozásokat a magyar királyi felülvizsgáló és kiegyenlítő hivatalnál mármost be kell jelenteni, Ezzekkel a közleményekkel kapcsolatban a Magyar Távirali Irodát illetékes helyről leihatalmazták annak kijelentésére, hogy az emlilett követelések és tartozások bejelentésére, (<.s.<7Cirá*ára) vonatkozólag még semmiféle rendelkezés nem történt, mert a csehszlovák közlátsas^ggal kötött pénzügyi egyezményt — jóllehet a nemzetgyűlés már letárgyalta — eddig még nem ratifikálták. A bejelentés \'.(összeírás) tárgyáb.üt a kormány csak a ratifikálás megtörténte uián fog iniézkedni és gondoskodik arról, hogy intézkedéséről az érdekeltek értesülhessenek.
A koporsós vándor.
— (A belegi fekete asszony előadása nyomán.) —
Horvátnádaljai szavahihető, meglett emberektől hallottam a vonatban, hogy két héttel ezelőtt Körmendről karácsfai emberek mentek szekéren haza. A nádaljai vasúti átjárón tul, ott ahol emelkedni kezd az.országul, az esti szürkületben feltűnt a pipaszó mellett tovahaladó atyafiaknak, hogy a szekérrel versenyt halad egy fehérhajú öregember, aki a vállán egy meglehetősen jókora fekete koporsót cipelt. Az emberek egyike leszól az öregnek:
— Tegye fel, urambátyám azt a koporsót, majd mi elvisszük ...
— Ne kisértsétek a jó Istent! volt a válasz.
A fehérhajú öreg láthaló erőfeszítéssel cipelte
tovább terhét, majd felérve a dombra, a kis kápolnánál tágranyilt szemekkel, remegő ajakkal beszélni kezdett:
— Mennyi Istenáldás . . . Hullámzó vetések, de jaj! . nem lesz aki learassa I... Rettenetes pestis aratja le előbb az embereket és nem marad senki, aki Péter-Pál után megpengesse a sarlót . . .
A pipázó parasztok megremegtek a szekér-ülésen, a gyeplüs a lovak közé vágott. Még egy utolsó pillantást vetett a társaság hátra, de Uram fia . . . a koporsós vándornak híre-hamva sem volt. Titokzatos fényesség derengett a kis kápolna körül ... A kocsis keresztet vetett, s mégegyszer a lovak közé vágott örült iramba kaptak a lovak, i tttokíatos, átkozott jelenség lidérc-nyomásként fekszi meg a széké ren gubbasztó atyafiak telkét, nem tudja onnan kirázni a félelmet az időközönkínt magasba zökkenő kocsíkasos jármű sem. Hét nap hét éjjel nyomta mindegyik ember az ágyat, míg ki nem izzadták magukból a látottak feletti rettenetes izgalmat.
A napokban a jákt erdő fáinak árnyékában, ott az nt mellett, favágók találkoztak a fehérhajú, rezgőajku öreggel. Koporsón Ült, mikor az emberek meglátták. Gyökeret vert mindegyik lába . . . és csak annyit hallottak, hogy . . . „. . . vágjátok kt az erdőt, csináljatok koporsót, sok, sok koporsót . .
A belegi fekete asszony mondotta el mindezt, az Ő lelkén szárad, ha nem mondott igazat.
Milliókba kerül ezután egy válóper.
A kormány junius elsejével felemeli az illeték-díjszabást. Ez az intézkedés főleg a válóperes feleket érinti közelebbről, mert a magas bélyegtarifa szinte lehetetlenné teszi, hogy az egymást megnemértó házastársak egymástól me^/aba-dulhassanak.
A válóperi illeték békében 20 korona volt, az ítéleti és egyéb bélyeg kikerült 25 koronából. Mostanáig a válóperekte a jegyzőkönyvi bélyeg 3000, ítéleti 9000 korona volt. Ezzel szemben junius elsejétől kezdve a jegyzőkönyvre 200 ezer, az ítéletire 500 ezer koronás bélyeget kell ragasztani. Igaz ugyan, hogy a kormány az illetéket egyébként is felemelte, de amig más perekben az illetékeket nem emelte az arany korona nívójára, addig a válóperek bélyegköltségét a békeparitáson jóval felül állónak szabta meg. Ha most hozzávesszük, hogy a válóperben eljáró ügyvéd, ha csak a legszerényebb díjazást is számítja fel az ügyfelének, akkor kiderül, hogy ma elválni nem olcsó dolog, mert belekerül néhány millió koronába, amit egyszerűbb viszonyok közölt élő házastársak aligha tudnak elviselni s így a válás keresőül vitele csak a nagyon gazdagok privilégiuma lesz.
Maayarorsz&g—Lengyelország 3:0.
M«gyarotszág lefőzte Lengyelországot Párizsban a hétfői olimpidi mérkőzéseken Eredmény 5:0 Magyarország javára.
Az Internacionálé! énekelték a német birodalmi gyűlésen.
Berlin, máj. \'¿ti. A német birodalmi gyűlést megnyitották. A képviselők névsorának elolvasásánál, Ludendorff nevének említésekor, a kommu* nisták ezt kiáltották : „Ki vele4 és az interr nacionálét énekelték, mire a nemzeti szocialisták a német himnusszal teleltek.
nimk néhAny sorban.
MM
A Magyar Nemzeti Bank főtanácsosai lemondanak más intézeteknél viselt igazgatósági tagságaikról.
Síindlkátusba akarják tömöríteni az összes vidéki malmokat. i
A magyar koronának máris 25 százalék ércfedezete van. A Magyar Nemzeti Bank részvénytőkéje második részletének befizetése után az ércfedezet 50 százalékos lesz. A törvény szerint az első öt évben a bankjegyforgalomnak csak 20 százalékát kell ércfedezettel ellátni, ezzel szemben már az első évben 50 százalékos fedezete lesz a magyar koronának.
Amerikába szóló útleveleket június közepéig egyáltalán nem állítanak ki. Az uj útlevél-kiadásoknál elsősorban a mult évről vissza* maradottak részesülnek előnyben, bár közülük is kevesen juthatnak csak ki, mert a mult évröi 26 ezer kérvény maradt vissza s ezzel szembe» a folyó kivándorlási évben, legjobb esetben, csak ezer kivándorló kaphat útJe/elet Amerikába.
Díszdoktorrá avatták a szegedi egyetemen Sir William Hamilton Drumrnond angol unitárius lelkészt, a lelkes magyarbarátot.
A magyar kölcsön Iránt, mint azt a „Prager Presse" Londonból jefónii, nagy #z érdeklődéi
Károlyi Mihály Párizsba utazott pár \'napi tartózkodásra, hogy a baloldali politikusokkal érintkezést keressen.
Hat embert tett el - láb alól Retoitz M. szatmári kereskedő. A hatodik áldozat hulláját most találták meg.
Hadihajókat akar építeni az Egyesült államok. A tengerészeti minisztérium megfelelő hitel megszavazását kéri a törvényhozástól.
Megalakult Debrecenben a Debreceni Újságírók Egyesülete. Elnök Pósch Dezső, igazgató Balassa Sándor lett.
Az északamerikai acélipar megkezdte a munkaidő leszállítását az eddigi 12 óráról, A Bellikben Sted\'Comp. elnöke kijelentette, hogy 1924-ben csak 2 százaléka a munkásságnak dolgozott a gyárakban 10 órán tul. Pitts-burg, Ühió és Kuncutley gyáraiban 80 százalék már bevezette a 8 órás munkaidőt, \' ugyanígy Cleveland és Buffaló is.
s
IPARÜGYI K«
Az lpaj-1 kontárkodás rnegekadályozáte..
Az Országos\' Iparospárt a kereskedelmi minisztériumhoz fordult és kérte, hogy az ipari kontárkodás megakadályozására szigorú rendszabályokat léptessen éleibe. A kontárok a képesítéshez jcötötl iparokat engedelem nélkül gyakorolják s ezzel nemcsak a képesített iparosoknak támasztanak meg nem engedett versenyt, hanem tehetetlenné teszik a kézműipar fejlesztését is. A kereskedelmi minisztérium közölte az Országos Iparospárt vezetőségével, hogy a vándoripar szabályozásáról szóló törvényjavaslat legküzelebb tárgyalás alá kerül a minisztériumban s ez alkalommal a kontárkodás kérdését is tárgyalni lógják. Erre az értekezletre az összes érdekképviseleteket meghívják ,
r
r
ZALAVÁRMEGYE
1924 május -29.
HÍREK.
Kinevezés. Turczer Béla zalaegerszegi
pénzügyi vigyázót a pénzügyigazgató fővigyázóvá nevezte ki
— Jegyzőválasztás. Batyki körjegyzőnek Kiss Márton salomvári segédjegyzőt választották meg
— Halálozás. Vargha József, a zalaegerszegi közkórház gondnoka, tizéves\'cukorbetegségében Budapesten elhunyt. *
— Református Istentiszteletet tart áldozó-csütörtökön délelőtt 10 órakor az evangélikus templomban Vass Vince dr. pápai ref. teologiai igázgató.
— Városi közgyűlés. Zalaegerszeg r. t. város képviselőtestülete szombaton délután 4 órai kezdettel részleges tisztújitó közgyűlést tart. Ezen a közgyűlésen kerülnek betöltésre a számvevői állások.
\' — Új lap Zalaegerszegen. A Zalaegerszegen megjelenő ..Göcsej* című hetilap vasárnaptól Vezdve új névvel, új köntössel és új, komoly tartalommal fog megjelenni, hogy Ounántul íróit egy táborba tömörítse és felvirágoztassa a Dunántúl irodalmát. A lap címe az eddigi .Göcsej" cím helyett .Visszhang* lesz. Az új beti folyóirat főszerkesztője Kosa Lajos, az újabb magyar írógenerácíó egyik jeles tagja, több fővárosi lap munkatársa, szerkesztője pedig Huhn Gyula, lapunk szerkesztője lesz.
— Majálist tartott f. hó 24-én a zalaegerszegi polgári leányiskola, a felső kereskedelmi iskola és a vele kapcsolatos női tanfolyam az olai Rosenkranz vendéglőben. Bájos volt a leánykák felvonulása - a fejük felett tartott margaréta koszorúval, jókedvű, fesztelen, mindamellett fegyelmezett az ifjúság nyári mulatsága. Nagyszámú közönség nézte végig a vidámkedvü ifjúság táncait és mókáit, élvezettel hallgatta a felső kereskedelmi iskola énekkarának hazafias, nép- és cfiákdalait.
— Uj magyar pénz lesz ósszel. Az uj magyar Jegybank őszre tervezi az uj bank-Jegyek és ércpénzek kibocsátását, amelyeknek a rajza már készen is van. Alakjuk a dollárhoz hasonló és egyelőre öt, tiz és husz koronáról fognak szólani. Egy-egy aranykorona értékét az akkori árfolyam szerint számítják át, de a papírkorona is forgalomban marad egyelőre.
— A MANSz tűmegl csoportjának mult évi szövő munkássága a következő volt: a sümegi telepen az elmúlt évben összesen 5 szövő széken dolgoztak s az év folyamán 36 an nyertek teljes kiképzést -a szövésben: Sümegről 16-an, míg vidékről — Csabrendek, Hosztót, Ukk, Csehi, Prága, Tűrje, Lesenceujfalu, Kisvásárhely, Zalaerdőd, Zalaszentlászló, Balatonszentgyörgyről — 20-an A mult évi munka eredménye: 1114 méter pamutvászon, 50 méter kendervászon, 740 méter gyapjúszövet, összesen 2029 méter háziszövés. Ebből Budapestre szállítottak 1163 métert, magánosoknak eladtak 310 métert, mig a mult évi eredményből raktáron maradt 556 méter. Ma már duplaszéles szövőszék is van keltő működésben, úgyhogy lehetséges széles gyapjú kelmét és lepedővásznat is szőni a telepen. A közeljövőben pedig selyem-kóc feldolgozásához kezdenek.
lemorzsolódás jelelt mutatják a belföldöd gyártott szappan, gyertya és pótkávé áratf Az árlemorzsolódás oka a közeledő szabadforgalom
Közepes termésre van remény. A föld-mívelésügyi miniszter möst adta ki legújabb hivatalos jelentését az ország mezőgazdasági helyzetéről. Az adatok szerint a búza- és rozsvetések általában közepesek, a Tiszavidéken azonban jók Az őszi árpa ritka és gazos, a tavaszi azonban jól bokrosodott. Jól fejlődik a zab is. A tengeri és burgonya megkésett, a kerti vetemények fejlődése teljesen kielégítő, amint a lóhere és lucernajs szép. A gyümölcsben a fagy néhol nagyobb károkat okozott. a szőlő nagyrészét a fagy ugyancsak elpusztította. *
— A drágulás május elsó felében. Dálnoki-Kováts Jenő indexszámai szerint a megélhetés május első felében 9 6°«-al drágult. A dráguláshoz a lakbér emelése 2 8fl<>-kal járult hozzá. A háború előtti színvonalhoz a megélhetés átlagos drágulása 14 608-szoros.
EGY TÖRTÉNtiJ.
Ugy kezdődött, mint>ezer más eset: Te ktdves wttát, én megszerettetek.
A folytatás forró vallomások. Esti séták, boldog álmodások.
A vége?... Az élet rideg, kegyetlen. Csak emlékezem: valaha szerettem I
KADY.
— Labdarugómérkózés. A MOVE ZalaX egerszegisport Egylet holnap, áldozócsütörtökön, a nagykánízsai Zrínyivel mérkőzik a zalaeger4 szegi MOVE páíyán.
— Közegészségügyi Intézkedések. A polgármester a következő szövegű felhívást telte közzé: „A közelgő nyári nagy melegek beálltával közegészségügyi és köztisztasági szempontból a következő rendelkezések pontos betartására hivom fel a város közönségét. I. Lakások és házak környékének gondozása, a) A lakások szellőztetése a kora reggeli és esti órákban naponként, minél hosszabb ideig eszközlendö; b) kutak és azok környéké tiiztán tartandó. A magánkutak fedószerkezettel, vagy fedőlappal ellátandók, közös kútból csak egy, a kúthoz erősített és keresztpánttal ellátott vederrel szabad vizet meríteni; c) a ház környéke, járdák és házi-utak naponként többször felöntözendök; d) trágyadombok és gödrök a sajál és szomszédos lakóháztól lehetőleg, de legalább a városi szabályrendeletben megszabott 2 méter távolságban helyezhetők el és befedeadők. Tartalmuk minél gyakrabban kihordandó. Trágyáié kibocsátása, vagy a belterületen kertekben való kiöntözése tilos; e) ugy a középületek, mint a magánlakások árnyékszékei tisztán tartandók, a pöcegödrök gondosan kiti6ztitandók. Bárki által észlelt ilyen mulasztás a polgármesternél azonnal bejelentendő. II. Élelmezési óvszabályok: f) piaci áruk (különösen nyershus, gyümölcs és gombafélék) vásárlásánál a legnagyobb óvatosságra figyelmeztetem a közönséget; g) étkezés előtt és után mindenki a kezét jót megmossa; h) piacon sütemények, cukorkák, gyümölcsfélék és egyéb élelmiszereknek kézzel fogdozása és válogatása tilos. III. Gyanús megbetegedések bejelentése: i) minden családfő köteles családjában előforduló fertőző betegségre gyanús (vérhas, vörheny stb.) megbetegedéshez azonnal orvost hivatni és a városi t. orvosnál bejelenteni. A b) c) di e) h) i) pontok be nem tartása az 1876 XIV. t.-c. 7. § a alapján kihágást képez és az ellene vétők 360,000 K pénzbüntetéssel, ,nem fizetés esetén 60 napig terjedhető elzárással fognak büntettetni"
— A tejforgalom szabályozására a föld-mivelésügyí minisztériumban rendelet készült. A rendelet a tejkereskedést, a vaj- és sajt gyártást iparengedélyhez köti, amelyek kiadása a föld-mivelésügyi minisztérium hatáskörébe tartozik.
— A polgári Iskolai magánvizsgálatok diját
_ miniszter minden osztályban íárgyankint 15 000 K-ban, a tantervkülönbözeti dijat tan-tárgyankint 8000 K-ban állapította meg. (Közalkalmazottak gyermekeinél a magánvizsgadíj tárgyanként 5000 K, különbözeti díj tárgyan-ktnl 3000 K.) Fizetendő ezenkívül osztályonkint 20.000 K elnöki díj, 10 000 K kezelési díj, a felvételi-, tan- és mellékdíjak összege 30.000 K. Az összes díjak közvetlenül a vizsgálat meg1 kezdése előtt az igazgatóság pénztárába előre fizetendők.
— Cserkészelóadás. A zalaegerszegi áll. főgimnázium 71 sz Zrínyi é» az Ipartestület 80. sz. Csány cserkészcsapata, felszerelésük javára, szombaton és vasárnap este fél 9 órai kezdettel a Katolikus Házban előadják Radványi Kálmán ..Apátlan székelyek" című három felvonásos hazafias színművét.
s
— a ztlaszentlórlnol Ifjúság Pünkösd vasárnsp, délután 3 órai kezdtllel, az iskola-teredben műkedvelő előadást s utána Simonffy Miklós kerthelyiségében táncmulatságot, Pünkösd hétfőn pedig csak műkedvelő előadást rendez a templomkerités céljára. Helyárak: A táncmulatság belépődija: 3000 korona, az előadás Ülőhelye 2000 korona, állóhely 1500 korona, gyermekjegy 500 korona Szinre kerül: Bérezik Árpád: „A szoknyapárt" c. egyfelvonásos vígjátéka és Csite Károly : .Leánycsel" című három felvonásos falusi vígjátéka.
— Illik-e kö&önnl? A minap egy külföldi úr járt kint a Hortobágyon. Megtekintette a messzeföldön híresi magyar pusztaságot, ahol mindenekelőtt az szúrt szemet neki, hogy a közelben legelésző ménes egyikcslkósa rákönyököl a botjára, szembefordul vele, nézi ós nem köszön. Mikor a csikós nagy mozdulatlansága és szúrós szeme már kezdett egy kicsi kellemetlenné válni, az előkelő diplomata odaküldte egyik tolmácsát, hogy a neveletlen pusztalakót intse tisztességtudásra.
A tolmács odamegy és azt mondja a csikósnak:
— Mondja, kedves barátom, errefelé nem szokás köszönni?
— Szokás bizonv — válaszolt egykedvűen a puszlalakó. — Mán egy félórája várom, hogy az urak közül valakinek az eszébe jut...
— Egy hajfűrtrabló dühöngése Msntuábsn. Az elmúlt szombaton este egy fiatal leány, kinek két hatalmas hajfonata volt, a főtéren sétálva rémülten vette észre, hogy az egyik hajfonata hiányzik. Sirva szaladt rögtön a rendőrségre, hol azzal a bölcs tanáccsal látták el, hogy másnap ugyanazon a helyen sétáljon és igy a tettest esetleg megállapíthatják. A fiatal leány tényleg ki is ment a (érre és néhány pillanat múlva rémülten vette észre, hogy a másik megmaradt hajfonata is hiányzik. A tettest a sétálók közül senkisem látta és ez annyival is Rejtelmesebb, mert ez a hajfonatrablás a harminchetedik, mely néhány nap alatt a városban történt. A felháborodott fascisták megesküdtek, hogy a tettest előkerítik és a legszigorúbb nyomozást indították meg.
— A rossz cséplésért a géptulajdonost vonják felelősségre. ÁNföldmiveíésügyi miniszter utasította az összes gazdasági felügyelőket, hogy a bércséplésre használt cséplőgépeket szigorúan ellenőrizzék abból a szempontból, hogy azok jó karban vannak-e és a cséplésnél nem kerül-e sok gabonaszem a szalma és a törek közé. Illetékes helyről felhívták a gazdák figyelmét arra, hogy erre a körülményre már a cséplői szerződések megkötésénél legyenek figyelemmel. Egyébként azok a cséplőgéptulajdonosok, akik a gép hibája folytán a csépeltető gazdának kárt okoznak, a miniszteri rendelet szerint bűnvádi eljárás utján is kártérilésre kötelezhetők.
— A zalavármegyei cséplögéptulajdonosok és bércsépiók május 29 én Csömödéren, június elsején Keszthelyen az Iparos Körben, pünkösd hétfőjén pedig Nagykanizsán a Bárány-vendéglőben gyűlést tartanak.
— Földmérések Nemesapátiban. Az állam-
építészeti hivatal mérnökei Nemesapátiban kataszteri földméréseket eszközölnek, mert az 1860-iki mérések óta szükségessé* vált a helyesbítés.
— Megszűnő postabélyeiek. Junius hó
végével a 10 20, 30, 50. 13Cy és 250 koronás postabélyegeket kivonják a forgalomból. Ezek a bélyegek a haláridő leteltével többé nem használhatók fel bérmentesítésre. Ugysncsak kivonják \'a forgalomból a 20 koronás értékjelzésQ bélyegekkel ellátott postai levelező és megbízási lapokat. Ha a közönség birtokában ilyen postabélyegek, levelező- és megbízási lapok vannak, azokat junius hó végéig bármely postahivatalnál díjtalanul becserélheti a forgalomban maradt poslabélyegekre. s
— A Kerkipéntekfalul önKénte^Tüzoltó-testület felszerelése javára Június 9-én (pünkösd hétfőn) Berke József vendéglőjének kerthelyiségében műkedvelő szinielóadással egybekötött zártkörű táncvigalmat rendez. Színre kerül Csite Károly .Legényfurfang" című népszínműve. Táncmulatság kezdete délután 2 órakor. Előadás kezdete este 7 órakor. Helyárak: I. hely 5000 korona, li. hely 4000 korona, III. hely 3000 korona.
SPORT.
A párizsi football ollmplész.
Párizs, május ^Olaszország Hollandiát 6:0i Franciaország Lettországod7:0 arányban legyőzte-Uruguay tttf arányban győzött Jugoszlávia felett. Jugoszlávía^óvást emelt az urugay mérkőzés ellen, mert Urugay csapatába^ angol professzionista játékosok is játszottak.
1924 május 29,
, > ZALAVÁRMEGYE

szInhAz és mozi.
••••
Iglól diákok. Hétfőn este az, Iglói diákok\'-at, Farkas Imre kedves daljátékát adta elő a színtársulat. Kár, hogv az értékesebb darabok iránt, mint az „Iglói diákok" is, a közönség nem nagy érdeklődést tanúsít. Pedig úgy a darab, mint az előadás megérdemelte volna a telt házat. A szereplők, élükön Kmetty Lajos igazgatóval (Odrobina kocsmáros) derekas munkát végeztek. A Pázmándy Károly szerepébe beugrott StellaOlda Simák pedellus szerepében figyelemre mélló alakítást nyújtott.
BuotukerlngÓ. A rendesnél valamivel nagyobb érdeklődés mellett adta elő a színtársulat kedden este a „Bucsukeringő" c. operettet. A szereplők elismerést érdemelnek. Különösen jól alakította Stella Oída Krasínszky tábornok szerepét. Morvay Qéza gróf Karaszoff szerepében jobb volt, mint az eddigi szerepeinek bármelyikében. Enekhhangja is feltűnően jó volt. A női szereplök tehetségüknek legjavát adták, s különösen táncaikat jutalmazta meg tapssal a közönség. Tetszett a kis Kmetty Maca ügyes játéka is, aki különösen a „nem"-ek különböző hangsúlyozásáért dicséretet érdemel. Gáspár Miklóssal lejtelt táncaiért pedig mindkettőjüket hosz-szas tapssal jutalmazta a közönség, (—ács —ár.)
Oáyállér vidéki színigazgató. Erre sem volt még példa a vidéki szinészet történetében, amit itt elmondandók leszünk. Halmi Jenő régi, ismert és jónevü színigazgató Bajáról Siklósra ment, ahol Angyal Dezső temparementumos titkár buzgósága és a siklósiak ismert színház iránti szeretete 80 bérletet eszközölt. A siklósi Pelikán szálloda színháztermének befogadóképessége nem állván arányban a 35 tagból álló színtársulat és a premierek beszerzési költségeivel, hivatkozással a kultuszminiszteri rendeletre, a jómódúnak ismert városkától anyagi támogatást kért, mely a% villamos világítási költség elengedésében, vagy jelentékeny mérséklésében, juthatott volna kifejezésre. Ehelyett azonban a községi elöljáróság 100.000 korona segélyt szavazott meg és utalt ki az igazgató részére, amiből még Siklóson sem futja egy kardalos félhavi gázsijára Halmi Jenő előkelő katonatiszti gesztussal (öt éven át a harctéren mint tart. huszártiszt teljesítette kötelességét) még 100 000 koronát csatolt a nagyközségi szubvencióhoz és ezt azon kéréssel fizette^ be a községi pénztárba, hogy a 20000 koronát a község szegényei közt osszák szét. Az adományt természetesen elfogadták és az adakozó kívánságának megfelelően azt szét is osztották. Néhány embernek jutott abból meleg levésre!
Színházi Incidens. Az „Iglói diákok" előadása alatt Pázmándy Károly, aki az előadás előtt lemondta szerepét és Kmetty Lajos igazgató között heves incidens folyt le, melynek elfajulását csak Némethy Béla rendőrfelügyelő tapintatos közbelépése akadályozta meg Az incidens folyamányakép Pázmándy Károly megválik a színtársulat kötelékéből.
Műsor:
Szerdán: Muzsikuslány. Operett.
Csütörtökön: délután: Mintha álom volna, este: Ártatlan Zsuzsi. Operett
Pénteken: Cigányprímás. — Áldory László vendégfellépfével.
Szombaton: Három a kislány. Áldory László vendégfelléptével.
Vasárnap: Drótostót. Áldory László vendégfelléptével.
Rádió hírek.
A rádiószolgálat szabályozása Csehországban.
A legközelebbi\'időben miniszterközi értekezlet fogja szabályozni Csehországban a drótnélküli hírszolgálatot. A postaügyek minisztériuma fogja intézni a dolgot. Külön törvényt dolgoznak ki és értesülésünk szerint a minisztertanács alapos megfontolás tárgyává teszi a (örvényt, melynek igen nagy jelentőséget tulajdonítanak.
Istentisztelet rádiótelefonon.
Boston közelében tartották meg az első rádiótelefonos istentiszteletet. A városon kivűl levő kis kápolnában, ahol a felvevő állomást helyezték el, összegyülekeztek a hivők. A szónok a bostoni főtemplomban beszélt és a kápolnában levő hivei kitűnően halották beszédét.
fenyves
" DEZSŐ R.T. m
IX .BalTta-tér 7, IV. Karmkert* icea »., TIL, Kár«ly-k»nt 9MIT., Kártly-kint 19.
Budapest látványossága.
0rapiuslr*t>Mstálf:
Selvemtényü eredeti angol sim» és csikós Btmrry-kelaék, valódi angol öltöny-és raglánkelmék.
Tíim gyapja öltlinykelalk 92.400 Rylrikaigan^liQBjkelilk 285.600
Inrrel-vászoii ...... 63.ooo
Tavaszi raqlJnkelmik . . 161.700 Ili kmifliKiiiik;;:;;.;,o, ^
140 cm t/Hit IOI. CU\\J
KfiVRrknat n> ""t»*\'» »1 oa c/v}
nBTDI nífll uo cm. un»*
Babardin rokakel« 63.000 Gyapjuorenadin ,t;v: vr; 126.000
KiikiBáltöKöflykillik-utiag 198.000
(tartalmaz 1 öltönyhöz szükséges összes
bólésan>agokat) 2. 2\' j. 3, 3 i/i és 4 méteres tsirst», selyeB- is aotósurtdékek feltűnő olcsó árakban.
Selrea-ositAly:
RJII MUIJBM 84.600
Divat likam ...... 102.900
h\\UMm iT\'uo 138.600 610^8^^/"\'\'mi: 175.000
Grtpi deGbini......189.000
OtipketflfgSnyök. yikétakarék. ágy- ét
asztalteritok. nagy választékban. Tássoo-ssitály:
XlllISflTÜSZIII..... 19.000
heleonyesiliia..........25.200
BlrortsanoiB..........25.200
tgynemO-daiBasxt .... 35.700 Damaszt törülközik ... 31.500 Siíaes kerti abrosz . . . 161.500
lesé-oistály:
BilZOtt MiSltftk .... 15.750
Csíkos selyembatisztok r;.: 19.000 Színtartó aosókrepp 22.050 Sziilartó fflesókartonotó^JHöOO luhaiászon, selyemfényű nsr. 45.150 Libertv-szatli nr/rrr,1\': 57.450 EpoBsksIme rrr■ rr 63.ooo
K«töH4n*esstálT.
(Csak a Calvin-téri áruházunkban.)
Mi harisnvíL.,, n.400
Féríizoknik U\'IX m.n«»»f • • 7.500
Mi szíbis córnakesztjfl. . 27.550
Gyermek nyári trikó. . . 20.900
Triké reform nőt nadrág . 36.100
Selyem zsoaper 184.800
lol leheraemü-oiilily:
(Csak a Citvui-téri áruházunkban.)
fiiazett nappali Ing . . . 59.850
Biizett nadráQ..........50.400
Hiszen báióinoek .... 103.000
flíizon nadráo-koiliit. . 81900
Szoknya-kombiné azsirri!. 109.000
Bimzcit fozörédö .... 29.400
Hímzett nöi zsebkendl . . 5.700 Gyflnyírfl paplanok.... 348.600
FértitekéraeBft*esstáIf:
(Csak a Calvin-téri áruházunkban.)
férliiig piké mellel . . • 103.950
SziiiszeiirlflQ • »I OiSn |«\'l«rr*l 105.000
Bosszú bálélng105.000 Hosszá köpper goikisulrii 92.400 Ilvid atsónadráo .... 50.400 Vászon ítrlizsebkiidt . . 7.600 Selyem tyakkeadll. . . . 12.600
EoaiekclMMtálf:
(Csak a Calvin-téri áruházunkban.)
Ili aigil tavaszi kakátok . 430.000
Bakfis tavaszi kakitok . . 378.ooo
Gyermekkarok.....305.000
Bivatcslkos aljak----103.000
Grenadiabliz......135.000
OllllllflZ........160.000
Pirii dablraglH..... 840.000
qazoasAo.
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kaaara , gazdagyfilésel.
A Kaposvárott székelő Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara, q, mult évi működéséhez hasonlóan, a kamara kerületéhez tartozó Zala, Baranya, Somogy és Tolna vármegyék Gazdasági Egyesületeivel karöltve juniui hó 1-én d. e. 10 órakor Keszthelyen a Hullám szálló nagytermében és junius hó 15-én d. e. 10 órakor Kaposvárott a vármegyeháza nagytermében kamarai gazdagyülést rendez.
A gazdagyüléseket Hoyos Miksa gróf nemzetgyűlési képviselő, kamarai elnök vezeti.
mik József kisbirtokos, kamarai alelnök a meiugazdasági bizottságok összehívott elnökeivel fog^rtekezletet tartani az egyes mezőgazdasági bizottságok feladatairól, teendőiről, a különböző hatóságokhoz való viszonyáról és az intenzivebb és célirányos működés kifejtéséhez szükséges anyagi eszközök rendelkezésre bocsájtásáról. Az értekezlet előadója: Asztalos Lajos kamarai titkár.
Horváth Jenő kamarai igazgató a kamara eddigi munkásságáról számol be. A rét és legelő müvelés kérdéseiről Rajczy Qéza kamarai titkár tart előadást.
Midőn a gazdagyüléseket a gazdatársadalom minden rétegének figyelmébe ajánljgk, kérjük a mezőgazdasági kamara tagjait, a vármegyei, városi, járási és községi mezőgazdasági bizottságok vezetőségeit, a községi elöljáróságokat, hassanak oda, hogy a gazdagyülésen minél nagyobb számban jelenjenek meg a gazdák.
Bejelentjük Baranya, Somogy Tolna és Zala tÉirmegyék gazdatiszti karánaK, hogy gazda-gyüléseinken foglalkozni fogunk erdekeiknek védelmével, miért is saját érdekükben kérjük -kerületünk gazdatiszti karát, hogy gazda-gyűléseinken jelenjenek meg, ott kivánságaikat adják elő, melynek alapján a kaposvári gazda-gyűlésen kamaránk kebelében megalakított „Gazdatisztek szakosztályáénak tisztikarát megválasztjuk és az egyes elhangzott kivánságait, óhajait, érdekeit a gazdatiszteknek képviseljük mindaddig, mig a kamarai törvény megfelelő módosítása a mezőgazdasági kamarákban a jogos kurális képviseletet biztosítja.
Oazdagyüléseink lezajlása után az azon résztvevő gazdaközönséggel a gyűlések székhelyén vagy azok környékén lévő mezőgazdasági vonatkozású intézményeket vagy ipari és gyári telepeket teszi tanulmány tárgyává a kamara vezetősége.
Tekintettel a gazdagyülések fontos tárgysorozatára, kérjük a gazdatársadalom minél nagyobb-számu megjdenéset.
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara.
Olasz sáska Karcagon.
Karcagról jelentik: Az alföldi tanvákon megjelent az olasz sáska. A gazdákat felhívták a sáskairtásra.
hatóságilag engedélyezett
gyógynövény és terménykereskedői
ZALAEGERSZEG, TOMPA-UTCA 7. SZ.|
A legmagasabb napi áron
vásárol egészséges, száraz állapotban:!
Anyarozsot
Bodzavirágot
Borkövet
Csalánlevelet
Ezerjófüvet
Hársfavirágot stb.
Köményt Kőrisbogarat Kender-Lenmagot Mézet Pipitért (tf »"f Viaszt
stb.
rD ií

zalavArmegVe

1924 május 29,
7
9 minden egyéb
nyomdai munkák
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi irón
készülnek
#
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ZALAEGERSZEG
Legolcsóbb szórakozás
ha belép a
„Kultura" kölcsönkönyvtár
olvasói közé. :ctes felvilázositás
Kakas Ágoston
nyomdájában nyer« Itető. Telefon 131 u.
KÖZ6AZDASA6 ÉS PÉNZÜGY.
••••
II takarékkorona árfolyama.
A Devizaközpont közli: 100 takarékkorona mai napon
egyenlő 132 papírkoronával.
A lwdapentl deviza-központ hivatalos Árjegyzései.
Napoleon 315.600, Font 38Ü.000 Dollár 89.200, Francia frank 4740, Lengyel márka -, Márka -, Lira 3920, Len 385, Cseh korona 2(330, Dinár 1095, Svájci frank 15.330, Osztrák korona 12560, Léva Holland
forint 33 í«0.
t
Budapastl tarményjalantés.
Búja 335000, Búza (tiszavidéki) 340.000, Rozs 310000, SŐrárpa 325.000, takarmányárpa 300.000, Zab 335.000, Tengeri 280.00U, Korpa 237.500, Repce —,
Köles--, Répa —, Lucerna--, Lóhere — ,
Széna--, Szalma--.
Zürlchban:
Magyar korona 0.006T> osztrák korona 00079.75 Francia frank 30 10. mátka , szokol 16-70, dinár 6 95.
Zalaegerszegi piaci Arak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak búza 310.000, rozs 300000, árpa —, zab 300.000, tengeri 250000, burgonya
140000 szarvasmarha borjú--, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma —.
Lüfriajdiiu: JtLUilNEUE" liikiiMJilixtf
Inrkenléiért U kiadásért Irial: IAJLA8 A608T0I Hirdetési dijak:
1 hasábos millimétersor 200 K. szöveg között 300 K nyilttérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor dórt fizetendők: vidéki hirdetés megbízások csak akkoi vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz is beküldetett.
angol uri szabó
ZALAEGERSZEG Kossuth Lajos-u. 4.
Erdeti angol és a legfinomabb gyapjúszövet különlegességek nagy raktára.
Olcsó árakl Fontos kiszolgálás!
Keresek felefkeresetre
4 HP. gÖzlokomobilomlK)/. 800 mm-tól 1-3 1070 mm-ÍK cséplószekrény* NÉMETH KÁLMÁN Zalahosszufalu, u. p. Zalaapáti.
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
7l-o legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
pórcellán-, lámpa-, norln-bergi és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.
Épület ésbutor
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek 133-0
%
Szalay és Dankovits
épület- és mflbutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG F«"iegmunkálú teiep: iskolakoz 2. szam. Urményi-utca 7.
Állandó készbutor raktári
Egy jó házból való fiu
tanulónak
felvétetik Lőwy József cipésznél Zalaegerszeg, Deák-tér 11. sz.
5-8
167-0
HOFFHERR SCHRANTZ CLAYTON—SHUTTLEWORTH
R. T. KÉPVISELŐJE
Zalai Műszaki Vállalat Zalaegerszeg
Eötvös-ut I. Telefon 133.
|^|{|Pj|Z[áfT10S0lt napszámosnők és puttonyozó gyerekek
ftlvételnek Jó fizetéssel
Brflll Hór gőztéglagyárában Zalaegerszeg, Andráshidatait.
ú
STUHLNULLER
Élelmiszerkereskedelmi és HUtóház Részvénytársaság
Tataion: 6.
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit
minden mennyiségben,
Köíbotttí Igazgatóság: BUDAPEST« IV. Kálvin-tér 7. Telefon József 70-50. Dunántuli gyUjtfltelepek: Zalaegerszeg, SUm^Tab Kóny és Marcali. la-Tisza közi gyüjtö helyek központja: NAOYJÖRÖS Telelőn 102.
Nyom#totutód» Ka***« A«o.tonk6nyrnyomdéiéb.uZ^WrB.BWu. T.l.«o~ 18X.