Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.38 MB
2010-03-05 23:03:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1615
7145
Rövid leírás | Teljes leírás (1.43 MB)

Zalai Közlöny 1933. 049-073. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73. évfolyam 49. irfm
Nagykanizsa, 1933. március 1, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SMfkeutötég é« kiadóhivatal; Fönt S. uáir. Megjelenik miocka reggel, bítlö kivételével
POLITIKAI HAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóflietéil áta: egy hóra t pengd 80 (liléi Sieiketitötégi é« kiadóhivatalt teleion: 78. u
Zalamegye szinei
Irta: PÁLFFY LÁ8ZLÓ, a Történelmi Társulat r. tagja
A „Zalai Közlöny" február 15. Márnában olvasom, hogy a február 14 én megtartott vármegyei gyűlésen Pálfíy László txólt hozzá ^ cimer kérdéshez alapos részletességgel és hogy a belügyminiszter megállapította Zalavármegye címerét. Eszerint a dinerből kimarad a nyil t a kék helyeit zöld szint kap a mezö. A megye zászlójának színe nem kék-»árga, hanem zöld-fehér lesz.
Engedtessék még, hogy eme tudósításhoz egy kis kommentárt (Űzhessek, nehogy egyesek, akik az én állásfoglalásomat nem ismerik, azt hlgyjék, mintha én lettem volna mozgatja a zöld-fehér színnek. Nemi Éa már ccs 24 év óla hangoztatom és agitá(pk a mellett, hogy a vármegye dmérének színe kék-fehér, ennélfogva lobogója is csak kék-fehér lehet. Heraldikai szabály szerint felQI a kék s alul a fehér izin. Ezt a meggyőződésemet természetesen nem gyengítette meg a nagym. B. M. ur legújabb határozata sem, mely Ösi elmerünk színeit, sajnos, megváltoztatta, Igazabban visszahelyezte az Althan korszakba. Ez pedig a sérelmek korszaka volt.
Remélem nem lesz örök érvényű ez a határozat, az Orsz. Levéltár, mint a B. M. ur szakreferenset rá fog jönni tévedésére és a hiba orvosolva lesz.
A megyegyűlésen én zárszó Jogán szólaltam fel és megemlékezte ti Zalavármefeye híres alispánjáról, Splsslch Jánosról, akit 1790 ben midőn II. Józaef visszavonván törvénytelen és alkotmányba ütköző rendeleteit — időközben meg is halt, — a vármegye egyhangú lelkesedéssel első alispánjává választolt, sőt a pozsonyi országgyűlésre Sömsalch Lázárral együtt követül is felküldött.
Splssich történetesen a sérelmi bizottságba is beválasztatott. A tömérdek sérelem, mely országszerte sujtolta a vármegyéket, az 1790-91. évi országgyűlésen orvosolva lett. József, mint tud|uk, eltiltotta a vármegyék ösi címeres pecsétnyomóinak használatát, s ezek helyett Magyarország elmerét és a vármegye nevét köriratként tartalmazó pecsétet rendelt részükre.
A sérelmek között tehát orvosolni kellett ezt is, pláne Zalában, ahol erre a legnagyobb szűkség volt, mert a Zrínyiek kiirtása után a vármegye örökös zaklatásnak volt kitéve. Splsslch érdeme tehát az, hogy uj pecsétet metszetett Zalavármegye, mely kék pajzs mezőben ezüst csíkot mutat, a felső részben plroo bélésű aranv korona lebegőleg van elhelyezve. Ez a vármegye aulhen-•ikus pecsétje, illetve címerei Ettől eltérő pecsétet vagy címert csak a történeti múlttal nem ismerős referens j waslata alapján lehetett megállapítani.
Beszédemben a nagy történelem
A német parlament felgyújtása jeladás volt a vörös forradalomra
A kommunisták kiakarták fosztani a polgári lakosságot — Utasításuk volt a lakosság megmérgezésére — A vörös vezérek szoros kapcsolata a gyújtogat ókkal — Rengeteg letartóztatások -és házkutatások mindenfelé — A középületeket karhatalom őrzi
Hindenburg kibocsátotta a szQkségrendeietei a nép védalméra a kommunista-vész ellen
Berlin, február 28 Megállapították, hogy a birodalmi gyűlés egész épületében tüzesóvdk voltak elhelyezve. Egy rendőrtisztviselő az épületben több férfit látott, akik égő fáklyákkal rohantak fel és alá. Egyet elfogtak közülttk< és megállapították, hogy a hollandiai Leydenből származó 24 éves Van der Lübbe kömivessel azonos, aki meggyőződéses kommunista.
Megállapítást nyert, hogy a birod...