Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.09 MB
2010-03-08 14:19:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1224
4945
Rövid leírás | Teljes leírás (1.32 MB)

Zalai Közlöny 1933. 172-196. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73. ívfolyun 172. uám
N«gykmnli»«, 1958. auguaitus 1, kedd
Am 14 fillér
X(eikc»lM<V ÍJ bttdóhlvtlal; l\'öul 5: Mém Megjelenik mltiám refjel, bttM Hvételírel
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Hlöfiieiíil irt: egy hdr, ■ pengő «C Itltfa SieikeiMStígl éa kladóhlviUII telefon: 78. u
A római nt ntáu
(H) Gömlíös Gyula miniszterelnök Kánya Kálmán külügyminiszter társaságában Bómál>ól visszaérkezett. Nt\'incsak az ország, hanem egész Furópa figyelme ennek a római útnak eredményére irányul.
Ez teljesen érthető. A világ a londoni világgazdasági konferencia gyászos kudarcának hatása alitt KII. Ive. a konferencia, amelyen hatvanhat állam vett részt, egyetlen problémát sem tudott megközelítően sem megoldani u sok közül, amelynek valamilyen formában vajé\' megoldását várták tőle. Sőt, a világgazdasági válság egyik fő-fő-fontosságu kérdése: a valutakérdés, a valuták stabilitása, illetve a va-lutáris ingadozásnak, lehetőleg, szűk körre való szorítása, időközben, az amerikai elnök zavaros pénzügyi |>oliHkája •folytán, még lx)iiyolultabb és még nchczehlx\'n megoldható probléma lett, mint azelőtt volt. A kereskedelmi forgalom nagy kérdései is: a magas vámsorompő. az ex|k>rt és import viszonylatának nehézségei. a kivitelre utalt termények értékesitésé-nek közismert akadályai, a kervs-kedelmi adósságok stb. megoldatlanok maradtak a londoni konferencián.
Másrészt, itt vannak azokhoz égető problémák, amelyeknek a ki-engesztelé.s t>zx\'l leméiül Jpendő megoldásától a jövőnek In-kés fejlődése Tügg. Mert, végre, ma már az egész világ tisztában lehet azzal, hogy a |M>litikai ellentétek ki-küszöbölésc és elsimítása, illelw a Wkeszerződéseklx-n elkövetett végzetes hibák és vérlázító igazságtalanságok jóvátétele nélkül a Ik\'Iső fejlődést biztosítani és a normális viszonyokat megközelíteni nem le-
iH\'t. A |H)litikni feszültség, ettiuí-telése, vagy mondjuk, meg egv szóval: a revízió kérdésének közmeg-nyugVánP líeltő megoldása nélkül a gazdasági válságot sem lehet sikeresen orvosolni. A londoni konferencia kudarca után ezt ma már tisztán láthatja az egész világ.
I.étrojötl a négyhatalmi egyezmény, amelynek legfőbb tartalmául és céljául a Duce a revízió, kérdésének dülŐrejultatásál tűzte k\' A négyhatalmi egyezménynek (Z\' «< döntőfontosságú tartalmát a francia diplomácia a kisantant mesterkedéseinek nyomása alatt t\'lhoniályasitani iparkodott. De semnii kétség, sem lehet aziránt. Il(,gy a revizió gondolata mégis benne foglaltatik a négyhatalmi egvezinény tartalmában és célkitü-zésél>en. Ez a kérdés világszerte adva van. Fz a kérdés immár nemzetközi kérdéssé lett és megoldatlanul nem kerülhet le többé a fel-, adatok napirendjéről. Nekünk, Pr-renézve a légértétóesebb garaneiát n.vujtja Mussolini személye és a ■fégyhatalmu olasz nemzet őszinte barátsága. Bizva bízhatunk abban, b«gy* Mussolini -nem engodi elho-
mályosítani a magyar igazságot és a világ minden részén lévő lelkes barátainkkal karöltve a leghathatósabb erővel segítségünkre lesz abban a legfőbb, életbevágó nom-zeli törekvésűnkl>en. hogy minden bajunk kntforrását, a trianoni szerződést eltüntessük a föld színéről és hogy a magyar nemzet méltóan tölthesse Ik" történelmi rendeltetését a Duna me<lencéjében.
Ila ezekhez még hozzáfűzzük azokat a s|>cciá!i.s érdekeket, amelyek Magyarországot az Olaszországgal való, mélyebb és bensőbb gazdasági kapcsolatokhoz fűzik: akkor, nagyjából megjelöltük azt a politikai és gazdasági gondolatkört,
amely (!öml>ös miniszterelnök te Kánya külügyminiszter mostani római utjának jelentőségét jellemzi.
Gömbös Gyula miniszterelnök, mióta kezélx* vette az ország sorsának irányítását, éji-napot össz...