Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.12 MB
2010-03-08 14:21:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1116
3167
Rövid leírás | Teljes leírás (1.32 MB)

Zalai Közlöny 1933. 197-222. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73. évfolyam 197. uám
Nigyktnliw, 1883. iieptember 1, péntek
A™ 14 «uíf
ZALAI KÖZLÖNY
SMtkMiMMg é$ kiadóhivatal: Föat h. ..ám MefleJcnlk minden reggel, bétlő kivitelével
\'•LIT1KAI KAPILAP
Felelős szerkesztő: Ba
ajos
BöfUetétl ára: epr hóra > pengő «• Hlléf Sieikeiitöaégi ét kiadóhivatalt teleion: 78. ia
A varsói Báthory-Qnnep
j Varsó, augusztus 31
Serédi Jusztinián bíboros hereejj-primés csütörtökön délelőtt ünnepi szentmiséi pontifikált a krakól székesegyházban, abban fi díszes omátus-ban, amil még BiUbory István adományozott a WékefcgYháznak. Mise után a" ma(0\'flr küldöttség leszáll! a királyi sirbollba ós ott elhelyezte u magyar kormány, a "Kállay-család és a I.cí»g>ioI -Magyar Egyesület koszorúját. A köztársasági elnök kihallgatáson fogadta Seródi hercegprímást és Kál-Uy Miklós földmüvelésügyi minisztert. >
A lapok igen meleg hangon üdvözlik a magyar vendégeket.
A lengyel földművelésügyi miniszter délben ebédet adott a magyarok tiszteletére. \'
Oandhi újra munkában
| Bombay, augusztus 31
(iandhi, aki elégedetlen" az álkirály-hiak a jxjlilikai helyzetről mondott beszédével, levélben találkozót kért az alkirálytól, hogy -megbeszélje vele az egyezkedés módozatait. Kormánykörökben állitólag kijelentették, hogy ilyen megbeszélésről szó sem lehet, (iandhi most először megvárja a kormány hivatalos Válaszát és csak azután Ját hozzá |üj mozgalma tervének megvalósításához.
Rendelet a szegődményes földek ügyében
Budapest, augusztus 31 A belügyminiszter a gazdasági cselédek szegődményes földje ügyében rendeletet adott ki, amelyben felhivja az alispánokat, hogy hívják fel a goz-dák ügyeimét a törvényes intézkedések szigorú betartására. A szegődményes röfdet olyan területen kell kijelölni, amely megfelel a birtok átlagos minőségének. A földet a gazda megművelve iötebes átadni cselédjének.
Az alma és a fája...
Werdcn a. d. Aller, augusztus 31 Az itteni esküdtszék halálra Ítélte Stöbcr Ferenc 20 éves werdeni lakost, aki április 5-én Okel község közelében az országúton meggyilkolta 18 éves junokahugát. Stél>cr apja most •ölti vérfertőzés miatt több évi börtönbüntetését.
Különös gyermek-lopás
Szeged, augusztus Hl Napokkal ezelőtt bizalmasan bejelentetlék a szegedi rendőrségnek, Imgy egy ujszegedi leánynak eltűnt az újszülött gyermeke. K1Ő-ször azt hitték, hogy a leány telto cl lá lm lói, most azonban megállapították a detektivek, hogy a gyermeket egy szegedi uriasstony vette magához azzal a szándékkal, hogy « világ előtt a sajátjaként szeiy-I>eltetlwfcso. Mint saját gyermekét már be is jelentette az újszülöttel az anyakönyvi, hivatalbau. Az úrinő ell^ft megindult a lni a vádi eljárás.
Szabályozták a középiskolai tandijakat
Budapest, augusztus 31 A kultuszminiszter szabályozta a középiskolai tandíjakat. A rendelet szerint a rendes dij és fenntartási dij összege 100 pengő, Eb-
l>ől az összegből a hatliárvák, hadigondozottak és a jeles tanulók engedményben részesülhetnek. A kedvezményre az engedményt mindenkor a tanári testület adja meg
Olasz-orosz politikai szerződés előtt
( Höma, augusztus 31
A (liornale d\'Italia vezércikkben foglalkozik a küszöbönálló olasz—szovjet politikai szerződéssel és kifejti, hogy ez folytatása p négyhatalmi egyezménynek, melynek kiegészíti működését. P.pp olyan általános jellegű is,
mint volt a négyhatalmi egyezmény. A szerződés megnemtámadási és semlegességet köt ki arra az esetre, ha valamelyik a fczerzödö fek-k közül bonyodalomba keverednék egy harmadik állammal.
„Ijeszté8neku szánták csak a bécsi ékszerész-flzlet elleni bombamerényletet<...