Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.78 MB
2007-02-13 13:15:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
591
5557
Rövid leírás | Teljes leírás (471.45 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. március - 19-26. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


1880. mirciiua 4-éa.

TUenklIenexedlk érfolran

BHotMmr:
?feae M in
ZALAI IOZLOIY
előbb: .ZALA-BOMOGYI EÖZLŰNT.'
10
1 A lap naleaü ries*
j* illet! ksslaiatavak a
'1 ts«rkMvtffb1s.
1 u.Tif r«B«t illatt ' soileatavek g»di( • kiadóból b*r««BCv«
I kasából patttaetbaa
?, aátodnor 6 I asina'se
(oTibVi sorért 5 kr.
NTTLTTtBBZS maMet 10 kiért falatnak fal.
Klaaatári illatak aűulao a air«»l*s«rt Ml9i 30 kx iMtaail.
intatesdok:
NAOT KANIZSA
Wlatstotaáz.
BériOBatstUa levsUk. esak itaart amnkatár.
EWratok viusa koldatii^.
l _
*.-K«nlzaavársa h*lyfcaU»atTanak, „B.-kanllgaJ 5mk. ttzo1tó-egrl«ta, a wn.-kanlz»ai krrmkedolmi « iparbank*, .n.-kanitaal takarékpénztár*, a .ulaza«t;yel álUIáaoa tílot", a .a.-kuIzMl kin4ed-n«v(ilo ea;y»aaiít", a „?agT-kanlzsai tiszti 5ns«gélTZÓ ssévetkezet", z „nopronl kereak«4«la*i t Isarkamars n.-k»nii«al kaiválaaztmáara" « több
S éa iám! eanreaület alvatajat érteaiUje.
HeleiikiiU kétszer, vasárnap- s csütüriökOii mcgjeleuö vegyes tartalma lap.

NépeseUésünk kérdése.
(Folytatás és vége.)
Poaztulunk vessünk
TOMPA.
Azon intézmények kőiül, melyek kolföldőn a népesedés előmozdítására — vagy ha ngy tetszik a néptelenedés gátlására — roppant kedvező behatással vannak, egyik legkitűnőbb a lelenczház.
Ha statistikai adatokat akarnék a tisztelt olvasóknak nyújtani, csak elrémi-teném a törvénytelen ágyból született gyermekek számának nagysága által, füzén felül igen sok is lenne mindaz, a mit e .tárgyban elsorolnom kellene, mit azért nem teszek, mert azok elsorolása úgyis azon időre való, midőn az eszme érett dologgá válhatik; de különben is azon körhöz tartozik bővebb kifejtése s indokolása, mely annak létesítését fulkarolandaná.
Én röviden csak arra hivatkozom a mit mindenki tapasztalásból tnd; arra, hngy a törvénytelen gyermekek közül legalább is 50'/, elvész segély nélkül, elvész akaratból, elvész kényszer által. —-Megdöbbentő azáml
Ha a fegyházak titkait kutatnánk, arról győződnénk meg, hogy egyetlen fegyintézet sincs hazánkban, melynek nem rejtenének falai oly romlott nőket, kik anyaságukat titkolandúk, gyermekeket vesztették eL
Hát még azoknak száma, kikről az emlékezet sem beszél ?
Az államnak mint ilyennek lenne már fő érdeke az ily bűnöket megakadályozni, a mit leginkább s talán egye-

dül csak lelencz házak felállításával lehetne elérni. — Az állam azonban nálunk ezzel nem, csak politikával s adó emeléssel foglalkozik, ellenben nem zárja ki egyes kerületek, megyék vagy városok azon jogát s érdekét, hogy lelencz házakat saját terhökre állítsanak fél.
Igaz ugyan, hogy egy ily intézet felállítása roppant pénzáidozatot igényel, de ha annyi sok egyéb intézet, s egylet felállítását pártolja nemzetünk; ha annyi egyletet feltartani tud és akar, s ha csak erkölcsi vagy anyagi hasznát tekintjük, alig állíthatjuk, hogy ezéljainak mindenik egészen megfelel, sőt némelyik éppen az ellenkezőt igazólja, — ngy egy oly intézmény felállítása mint a lelencz ház, nemcsak társadalmi állásunk követelménye, s általa nemcsak az erkölcsiség lehető megóvása, nemcsak a bünők eltávo litása lesz elérhetővé, hanem nemzetiségünk egyik életkérdését is igazolni fogja.
Nem országos lelenczház felállításáról lehet lapunkban szó,, ez a fővárosi lapok tisztéhez tartozik, hanem igénk jogosultnak tartjuk felemlíteni, hogy Zalamegye állíthatna fel egy megyei lelenczháxat.
Zalamegye értelmes közönsége, Zalame...