Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.25 MB
2007-02-13 13:17:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
605
7702
Rövid leírás | Teljes leírás (542.57 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. április - 27-35. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

5AGT-KAFTIZ8Í, 1880. április 1-én.

TlMnkileaeiedtk érfoly***.


*| OHzttMii: |
Jagiss évre . . ? trt\\
1 A ha ...D«ni résstt
j1 niatc k5ii.»4or.k •
\' izerkvartoltos.
anyagi rAaaét illetft soslemények pedif • kiadóhoi bérmentve
HMtUsst
t haeáboa pedtserban
7, Básodnor 6 ? aindaa
további sorért 5 kr.
RTU.TTÍKBKN soronként 10 krsrt felelnek fal.
U Kincstári illeték minden ea hirdetésért kUHs/ 90 kr SMtsaM.
NAGYKANIZSA WlasaUlkál.
Bénnentetlen lévaiak. eaak iámért monkatár-ssktol fogadtatás* el
|K*airatok Tissaa nen
UUdaii
1
ZALAI KÖZLÖNY
eldbb:
OZLÚN
N..Kmiil«»«t*r«i k«lyli«téiiá»T*niik, „n.-kanlzsai önk. MtMltó-cgrlrt", * „B.-kuinai kfrrakrdolmi . iparbmnk", „n.-kinizul Uk*r«kp«mUr«, a „ulamegyel álUlánoz Uíltétef tniet«, • ,n.-k«BlM»l kla<l«l-B»i»«l* ^jmBlnt", ? „nagy-kanizsai tiszti önsegéljxé siSvetkezet", > .soproni kereskedelmi • Iparkamara n.kaaimi k&lvil«aztmai.va« s több
menjél ét tároai e^jesület hivatalos (SrteslUje.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön niegjeleuő vegyes tartalmú lap.

Felhívás előfizetésre!
Az első évnegyed m. hó végével lejárván, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük m. hó végéig tartott, hogy azt megnjitani szíveskedjenek ideje korán, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
Előfizetési ár:
apr.—jun. évnegyedre 2 frt.
apr. — szept félévre 4 ,
apr.—decz. 3 évnegyedre .... 6 ,
: Nagy-Kanizsa, márcz. 21-én 1880.
A .ZALAI KÖZLÖNY\'
kiadó hivatala Wajdits József könyvkereskedése.
Felhívás
| a hátai k&z&Mighéz.
I A magyar általános ipar egylet meg-ixitknlt.
Ciéljai és feladatai s az erre szánt eszközök felől az alapszabályokban foglaltakon kivűl most is csak újra ismételjük azt, a mivel néhány buzgó tagtársunk az egylet alapitóihoz fordult.
Az országszerte megindult gazdasági és iparos mozgalmak elég érthetően hirdetik, hogy a haza anyagi érdekeiben tevékenységre kell serkennünk.
Mindnyájan érezzük az ország köz-sazdaságában létező hiányokat. Elerőtle-íredni látjuk mezőgazdaságunkat, clcsene-vészni iparunkat a külföldi verseny, — paogani kereskedelmünket — a kettőnek gyengesége folytán. így nem fejlődhetik egészséges forgalom, viruló közlekedés e

mindannyinak bajit erezi az ország, a társadalom, a nemzet.
E bajokat rögtőn orvosolni alig lehet ugyan, de a mlndenha legerőteljesebbnek bizonyult önsegély itt is kétségkívül a leghatalmasabb eszköi leend, hogy a jelenlegi állapoton változtathassunk.
Szándékunk e czél elérése végett a korunkban leghathatósabb eszközhöz for dúlni s a társulás terére lépve, mindenekelőtt a létező iparnak fejlesztésére, a hiányzónak teremtésére, ez által a termelés és kereskedés emelésére hatni és így hazánk jólétének előmozdítására törekedni.
Ma már nem szorul magyarázatra, hogy a gazda és az iparos, a kereskedő és a tözsér jól felfogott érdekei azonosak. Mindnyája csak prosperáló társadalomban szerezhet maga is jólétet, saját vagyono-sodásával öregbitvén az ország gazdagodását is.
De mert a mezőgazdaság is csak fejlett s bőven termelő ipar mellett juthat tökéletesedésre; mert csak erőteljes ipar és mezőgazdaság mellett virulhat és fejlődhetik egészséges kereskedés: azért kell tevékenységünk főirányát első sorban az ipar felvirágoztatásában keresnünk.
Közeget teremtett...