Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
29.02 MB
2015-01-27 13:02:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1023
5371
Rövid leírás | Teljes leírás (541.19 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. május - 36-44. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


5AGY-KA5IZ8A, 1880. május 2-án.
36-clllE szám.
Tizenkilenczedik évfolyam.
| EtfízrtS»! ir; <| Jegém Mro , . 8 frt. J fél «rr« . i . :
negyed érre . . 2 „ Egy szám 10 kr
Hirdetések
$ hasibos petiuorbao 7, másodszor 6 s miniien torábbi torért 5 kr.
SYILTTRBHEN soronként 10 krért té-tetuek fel. |j Kiocttiri illeték miadeo leeyes hirdetésért kaiBnf 30 kr 6«etend5. k
\'-«a®
SM
ZALAI KÖZLÖNY
Mb: .ZALA-SOMOOTI KÖZLÖNY.\'
A lap szellemi részét UletS közlemények a ¡1 aserkeartőhöz. anyagi részét illet® közlemények pedig a kiadóhos bérmentve intés ondók : NAGY-KANIZSA Wlssslosház.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár-l saktól fogadtatnak el.
■^Kéziratok vissza nem küldetnek.
N.-Kani7.RftTárofl helyhatéHágán&k, „n.-kanízsai önk. tüzoltó-egyiet", a „ju-kanizaai kereskedelmi s iparbank®, „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalaraegyei általános tanítótestület", a „n.-kanizsal kisded-neveló egyesület«, a „nagy-kanizsal tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi g iparkamara n.-kanizsai külYálasztmánya" s tobb
megyei és városi egyesület hivatalos értesittje.
Heteiikint Kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Építsünk vasutat-
Az eszme valósulás nélkül csak eszme szokott maradói; a valósulás mindenkor tettet követel, a cselekménytől eredményt várunk !
A véghez vittek be számolása, az eszmék tisztázata és a teendők miként leendő folytatásának megbeszélésére jött f. évi apr. 24-én Sümeghen mintegy ötven érdekelt össze, a városház termében gyűlést tartandó meg. Helyettes elnök: Kiss László megnyitja az ülést, tolmácsolja gróf Eszterházy Mór elnök üdvözletét, ki akadályok miatt személyesen jelen nem lehet. Éljenzéssel vétetett tudomásul; Barcza Sándor indítványára a bizottság jegyzőkönyvileg viszont szívélyes üdvözletének a.d kifejezést.«.
Sokan vannak, kik holnap inkább utaznának a tervbe vett pápa-keszthelyi vasúton, mint tán 1883-ban; e sok között akad türelmetlen, illetőleg kettőzött érdekeltségű is, az ilyenek sürgetóleg szokták kérdezni: váljon mi történt eddig ez ügyben? tízeknek elmondhatjuk, hogy a pápa-keszthelyi vasút végrehajtó bizottságának tevékenysége tetteket sorolhat elö. — Kézben van a közlekedési minis-teriumnak 3378. szlm alatt kelt az előmunkálatra adott engedélye. Veszprém és Zalamegye alispáni hivatalok ntasitása folytán a szolgabirák közegeik állal a tracirozással megbízottakat, ha szükségeltetik, működésűkben hatósági támogatásban részesitik.
Lóskay Miklós mérnökkel az előmunkálatokra nézve szerződés még köttetett; a munkálat megkezdetvén, eddig Orosziig haladt elő. Az előmunkálatokra
— Trsztyánszky Lajos urnák ezen ülésben történt be jelentése után, mely szerint aláírási ivén Keszthelyről 900 frt biztositatott, most összesen: 8300 frt. van. Boros Béninek, az ,Arad-Kórös-völgyi vasút ismertetése\' czimü munkája meghozattatott s a bizottsági tagok közt van ki osztva, kiknél a mü az érdeklődök által megtekinthető.
Lóskay személyesen volt Borosnál, ki ót szívélyesen fogadta, tanulmányozásában készséggel nyújtott kellő felvilágosítást. A fiók bizottságok részben megalakultak; Pápán 40; Devecser 16; Sümeghen 22 tagot foglalnak magukban. Tapolczán elnök távolléte miatt legközelebb alakul; Keszthelyen pedig apr. 25-re tűzetett ki az ez érdemben tartandó ülés. —
A tracirozás költségre be jött pénzt az illető gyűjtők f. év május hó 15-ig Pápára a végrh. bizottság elnökséghez fogják be küldeni; hol egyelőre kamatozásra helyeztetik. A részvény aláírásokra nézve megkeresi a bizottság a községek lelkész és jegyzőit is, hogy felvilágosítván a köznépet, a vaspálya által reményelhető előny s idővel a részvényekből eredő biztos kamat élvezetre — tovább, hogy kötelezettség részletekben fizetendő pénzen kívül, anyag vagy meghatározott szolgálmányban is elfogadtatik.
A részvény jegyzést a bizottság lehetőleg 1880. év aug. elsőig óhajtja befejezni.
A további folyamatra hosszas vitatkozás tárgyul szolgált Eitner Sándor biz. tag indítványa, melyben jegyzőkönyv, vagy a részvény kötelezettségi iven hatá-
rozott időre kivánja kitétetni, váljon a pápa-keszthelyi vasút építkezésre aláirt fizetés kötelezettség mennyi időre tartja fen jog érvényességét? Érvül hozza fel, hogy nem egyenlő az aláíróra a fizetési részleteknek jelen, vagy tán tiz év múlva leendő teljesítése; amennyiben az ember anyagi viszonya, valamint az építendő vaspálya iránt érdeke is változásnak van alávetve.
Az érv tökéletesen helyes alapon nyugszik; ezen elvnek elfogadásával bíz-tositék nyújtatott arra, melyszerint a részvény jegyzés kitűzött augusztusra be fejeztethető leszen; mert mindenki készebb leend egy határozott időtartamhoz kötött kötelezettséget vállalni, mint bizonytalan időin nyalható cselekményre áldozni.
Végzés előtt contrában nem volt hiány. „A kötelezés azon esetben bír kötelező erővel, ha a vasút biztos.\'
„Ha a részvényesek közgyűlése kimondja: kiépítsük.\' Sót skrupulosus dolog, majd túlságos aggálynak is találtatott; kifejező helyette ki mondatni kéri: „ Ha az építkezés nem volna kivihető aláírás utján, akkor meg szűnik a kötelezettség.\'
Ily vélemények azonban az indítvány helyességét szilárdíthatták; mert mikor biztos a vasút? ha elég a biztosíték ; mikor mondhatja ki a részvényesek közgyűlése? — ha van kellő összeget le kötött részvényes; mikor nem lesz kivihető az épités ? ha nem leszen pénz! Ennek ellenében kérdezzük: mily módon remélhető biztosabban pénz és ennek következtében vasút? ha az aláíró határ időt lát kötve, midőn a tőke gyümölcsét szedheti.
Lóskay mérnök alaposan tudatja s vasút tracirozás és épités engedélynél követni szokott eljárást. A ministerium kellő tudomást szerezvén az érdekeltségről és az ügy helyességéről meg adja az előmunkálat engedélyét; a tervezet alapján az országgyűlés elé terjesztetik, az erre vonatkozó törvény és szentesítés után ki kell mutatni az építkezési összeg 30% biztositékát, — mind ezek befejeztekor kimondatik, hogy hány hó alatt kell a tervbe vett vasútnak ki épülni. Ezek szerint, ha a ministerium az építkezés engedélyét ki adja — minden részvényes egész biztonságban lehet a szóban levó pálya létre jötte felöl.
Eitner Sándor indítványához hozzá szólottak még gróf Deym Nándor és báró Putheány Géza, kik szintén a kitűzött idő mellett nyilatkoztak,\' végre határozottá lón.
A részvényekre fizetési kötelezettség az aláírással kezdődik és tart, mig az építkezésre engedély adatik, mit a bizottság 1882. év végéig kérvényezni és szor golni fog; ha ezen időig az építkezés meg nem kezdetik: az aláírási kötelezettség meg szűnik. Ebből ki folyólag, hogy a már nyomatott aláírási ív részint az aláírónak határozott • tájékozást, másrészt jogi szempontból érdemleges kötelezettséget foglaljon magában, más szervezetet vont maga után; ennek foganatosítására az ülés gróf Deym, Dr. Gyömörey Vincze, Takách Alajos, Barcza Sándor és Csendes József jelenlevőket fel kérte, kik kivánt értelemben & szerkesztvényt még az ülés folyama alatt be adták.
Érdekes lesz föl emlitnünk az után-
TÁRCZA.
Májusi emlék.
(Költői elbeszélés.)
Egyikén a szép tavasz-napoknak,
Melyek jöttét minden alig várta, Yig dalok közt ibolyázni indult
Kora reggel egy 3ereg leányka. Mennyi szépség volt ezen csoportban !. ..
Volt ezek közt piros mint a hajnal; Láthatál itt szép liliom arezot,
Mint az éjfél barna sötét hajjal. — Volt ezek közt büszke mint a tündér, Volt között szerény mint az ara,
Volt közöttük--oh nagyon sok szépség:
Hisz a szépek szülőfölde Zala! De még egyet majd kifelejtettem! .. .
Hogy ki volt e szép csapat vezére. Pedig hiszen nélküle a dolog
— Elhiheti bárki — mit sem érne. Betti delnő, akiről most szólok,
Vagy husz évet bocsátott már szélnek, — Ö mondja ezt — de a gonosz nyelvek,
Rettenetes I — reá mit beszélnek. — Azt beszélik: rég volt az, mikor még
Őtct Bettikének szólítgatták ... Csak annak tiz éve, hogy a kérők
Csendes lakát már nem háborgatják. Mert 6 kissé beszédes teremtés,
A világ meg pletykázónak mondja, Társaságban elől szerepelni,
Betti hölgynek a legelső gondja. — Ifjú lányok épen ki nem állják!
Mert — mondják — ha közibök vetődik, A barátság s szeretetnek láncza, Ó általa bomlik, nem fűződik. A farsangot minden leányok közt, Ó az, ki legnehezebben várja .. . (Hanem — mondom — én nem tudom, cssk a
Gonosz világ beszéli ő rája.) Vala közte ő is a lányoknak
— Virágoknak nagyon kedvelője — Járt, kerepelt sebesen közöttük .. .
Ó lett biz a sereg vezetője. Hangja, melylyel csapatját vezette,
Mily hajlékony, csengő és tündéri 1 Lágyan hangzik, majd magaaabb módra
Szellő szárnyán a felhőket éri. E bájos hölgy vezetése mellett
Ment a lányság egy üdült ligetbe, Ott aztán kisebb csapatokban
Oszlott, kiki merre vitte kedvo. És a kedves. de kegyetlen tábor,
Megrohanta az erdSk virágit. Kutatást, keresgélést és tépést
Látott volna ekkor a világ itt. Vizsga szemmel mint tekinte széjjel,
Eme szép had mindenik vitéze, Nem marad-e el valamiké pe a
Egy ibolya... mindent össze né/e. Szegény virág! hasztalan búvott el Hegy tövébe, vagy bokor aljába! M^gpillantá az a sok hamis szem...
Itt a buváB hasztalan, hiába. — Kis időre mindogyik leány már Ibolyával megrakodva tére — Vissza egy szép zöld pázsitra, melyre
Összehívta szép szava vezére. Itt azonnal csoportokba ülve,
Fűzni kezdek a szedett virágot, Mely hozzájok könnyes kék szemével
Irgalomért hasztalan rimángott. Ők azért csak bokrétába fűzték, És ezalatt daloltak, meséltek; a jó Isten tudja mennyi mindent
össze-vissza susogtak, beszéltek. Elkészült a sok csinos bokréta;
Már a lányság csak parancsszót vára, Hogy induljon vissza a miként jött,
A vezérnő inditó Bzavára. Meg is indült a sereg zajongva,
Tadnának-e lányok csendben lenni? Volt beszéd, a csokrokat ki merre,
Miképen és hova fogja tenni. A legtöbb ezt ablakába szánta,
A másiknak anyjára volt gondja. Volt nem egy, ki elpirult, de azt hogy
Kinek adja, — világért sem mondja. — Haladtak már... midőn egy bfivös hang
Megállitá a haladó népet, Néma csend lett a zajos csoportban,
So elő, se hátra egy se lépett. Vajh mi volt ez elbűvölő szózat?
Furulyasző ? túlvilági ének ? A berekben kezdtek dalolni
Lángszerelmet bájoló tündérek ? A tavasznak biztos hirdetője
Kakuk madár szólt ott bonn vigadva, Örült, hogy a várva-várt tavasznak Szép napjai vissza vannak adva. IJtczu!... mintha ellen űzné őket.
Lőn a tábor viszavonulása. — Mind futott, hogy eme régen látott
Kis vendéget legelőször lássa. .Tudjátok mit — szólt hamis mosolylyal
A vezér mostan szép seregéhez — Magunk vagyunk... kérdezzük meg szépen, Jósolja meg, mikor megyünk férjhez." —
K. L. után SZABÓ. (Folyt következik.)
Kisvárosi intriguák.
(Beszély.)
Irta: Schachter József.
(Folytatás és vége.)
Ám történjék az ur akarata! — Lajos! — folyta tá tovább, — mi most látjuk egymást utolján, de fogadd mielőtt távoznám azon óhajomat, hogy soha se kelljen mondanod akkor, midőn már késő lesz: Teljesíteném kivánatodat de már késő!
Ae, mondá lelkesülten Lajos, —soha sem fog megtörténni!
Ezzel elvált egymástól a két jó barát.
Feri másnap mindjárt az ezredtőli elhelyezését kérelmezte, — mi neki teljesítetett is.
ó elutazott. — Mi is elfogunk vele együtt utazni, — elbeszélésünk folytatásának egy más színhelyet választandók.
VEI.
Junius *-ikén á korán fölkelő nap megaranyozó éltető sugaraival a pályaudvarhoz teljesen fölszerelve kivonuló X. ezred hadizászlóját.
Valóban élvezet volt szemlélni a csákók és fegyverek özönét, melyek a nap sugaraiban játszadozva fitogaták kifogástalan tisztaságukat.
Egy fensőbb parancs a hadizászlót fölvonni határozd el.
A mozgósitolt X-i ezred, melyhez ugyan Feri barátunk áttétetett volt.
ő örömmel üdvözlé a harcz e napjait? őrömmel köté föl oldalára kardját.
A harczi zene, melynek kíséretében vonult ki az ezred, ő reá nézve nászzene volt.
Hisz menyegzőjére siet most a harezos, — nincs pap ugyan, ki elmondja fölötte eske-tési áldását, de elmondja ezt egy jószívű golyó, mely midőn őt homlokon csókolta, átküldi egy jobb hazába.
Nem czélunk magunkat a hadviselés leírásába beavatkozni, — csak annyit jegyzünk meg, hogy ez beazélyünkre vonatkozólag minden nevezetesebb esemény nélkül folyt le egész a d-i ütközetig.
Ezen ütközet ia csak annyiban érdekel bennünket, hogy mindjárt megkezdésekor Feri barátunk megsebesült.
Feri megsebesült. — Egy golyó jobb lapocskájába befúródva, jobb felaőkarát szétzuzá.
Nem kísérhetjük tehát a harcz kimenetelét, mely különben is ismeretes olvasóink előtt, hanem követjük ama egészségügyi fogatot, mely Ferit a harcz színhelyéről eltávolította és megsem állunk mindaddig, mig őt fí. város egy kórházában gondosan elhelyezve nem tudjuk.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 2 in 188&
véss órája csakhamar bekövetkezett. Keresztelő János fejvétele ünnepén aug. 29 éo 1526-ban délután három óra után az ellenséges hadak csatára keltek 8 a magyar nemzet fölött az izmaeliták elftnybe jutottak: mit látván Lajos király, jövendölve mondá: »Ti sczitha nemzet férfiasan harczoljatok ez alkalommal, máskép nem lesz többé Magyarországi Én ugyan itt halok el, mert jóslatomat Budán elhanyagoltam/ És vala legfúbb hadvezér Szepesi (Szapolyai) György s vele Tomori Pál a b^.csi érsek. Sok országnagj és hadnok veszett el as ellenség íegyvere által . i . Lajos királyt az emiitett két báró, t. i György (Szepesi-Sza polyai) és Tomori Pál a Csele mocsártól magukkal vivék a két mértföldnyire esett Scecchew faluba a plébánoshoz, ig*n homályos és efiöfl éjben. A plébánuB szobája (stuba) hűvös volt, hol Lajos királyt levetkeztették érez paizsából és sisakjából. A király, midőn fáradtan üle, kis üdülés után késztették, hogy étkeznék; —mondá TomoriPál: „étkezzen hamar királyi felség, mert a törökök gyorsán Bietnek utánunk." Es mondá Szepesi György : »uraságod pedig menjen a szállására s én hasonlóan a magamére, ne késsünk, azonnal Buda felé kell lovagolnunk.4 „Én készen vagyok — szólt Szapolyai György — egyedül tisztelendő uraságod menjen saját szállására, ón a királyt védem." Mire Tomori Pál lámpa világítás mellett lement szállására cselédjeivel. Aztán Szapolyai György Lajos királyhoz szólott: „Te dorbézoló királyi Te buja királyi Te igazságtalan király! — Elvesztetted Magyarországot minden ősi jogainkat, Lőrincz(Ujlaky) herczeg birtokait, ki magát kötelezte magva-szakadása esetére, mint atyáink is neki viszont." — Lajos király erre igy szól: »Nem az ón akaratom, hanem az országnagyoké" mire Szapolyai György a királyt torkánál (?) (per timpum) fogva mérges dühében megragadta s jobb oldalán egy 3 élü cseh karddal három helyen átdöfte. Ezt követve a király udvarosai megrémülve futottak Tomori Pál ér-sek szállásáras erős hangon kiálták: »Hamar! hamar nagyságos ur! mert Lajos királyt Szapolyai György megölte, siessen! minek hallatára Tomori Pál sietve felkelt, seregével Szapolyai Györgyre rohant s őt kivégezte. Aztán György hadvezére sietett a helyszínére és Pál érseket legott meggyilkolta. Igen homályos éj lévén, a falu házait felgyújtották, melynek tüze két óra járásra terjedő földterületeket is bevilágított. Ugy mondatott, hogy a törökökkel való összeütközés alatt nem esett oly mészárlás Mohács mezején, mint Lajos király halálakor a Szapolyai György és Tomori Pál népei között.
Szapolyai aiantos vezére rendelkezése folytán György és Pál országnagyok holt tetemei egy márvány koporsóban a falu templomába tétettek le.
A meggyilkolt királyt meztelen lábbal és fejjel, a királyné által készített arany harisnyájával nyakáról lánczon függő kis arany kereszttel, arany gyűrűjével, melyet ujján telismertető jelül viselt s annakutánna vérével befecskendezett saját ruhájába öltöztetve, mint vértanút gyócsba borogatva, éjfélben a patak partján közel. Csele faluhoz lámpa világánál
ásott sírba tették le. Itt feküdt szegény Lajos király keresztelő Sz.-János ünnepétől Sz.-Már-ton napjáig.
E gyászos esemény után — mond Sze-rémi György — midőn Szapolyai János az üresen talált budai várat minden szentek napján elfoglalta s Lajos király holtteste hollétéről értesültetett, elkülde minket két lelkészt két négyes fogattal a holttestet elhozni ós mint irva vala, azon módon feltaláltuk. — És a testet, — épségben lóvén, elvittük Székesfehérvárra elteraetés végett. Szapolyai János pedig Budán száz aranyforintból készíttetett az aranymüvesekkel egy koronát, melylyel mint illett Lajos király tes\'ét feldíszítette éa Szt-Márton hitvalló szombatján teljes tisztelettel eltemette, magát pedig megkoronáztatta. ¿És e» irat igy végeztetett egy alázatos káplánja ¿ital, kinek igen kegyes ura volt Lajos király." „És láttam, és láttuk jobb oldalán a három seb helyét."
Közli: Id. Mogyoróssy János.
Helyi iiirek.
— Oszeszly Antal városi ellenőr urnák mi kir. pénzügyminister ur ő nagyroéltsga által a nsgy-kanizsai keresetadó kivető bizottsághoz elnöknek történt kiueveztetése folytán nevezett ellenőr, az adótírgyalások tartamára hógy a város szolgálatától el ne vonassék, — a város többi tisztviselőivel minden évbtrn egyenlően élvezett szabadság idejének egy részét fogja igénybe venni,
— J&áfllS első napja hidegen köszöntött be; remény helyett aggályt, öröm helyett szomorúságot idézve elő. Pedig már óhajtandó volna, hogy a haldokló emberiségnek egymás iránti hidegedésót az örökké élő természet melegsége ellensúlyozná. A zene ugyan korán reggel szólt a főuiczán, csodáljuk, hogy a hang be nem fagyott a hegedűbe. . . .
— „Az arany szarvas" vendéglő dísztermében franczia erőművészek tartják előadásaikat. Igen érdemesek a pártfogásra. A közönség figyelmét különösen magára vonja egy gyönyörű női alak, ki egy ágyucsövet vesz vállára, megtölteti s kilöveti, anélkül hogy e lökerő jelentékeny mozdulatot idézne elő. A „Korona" vendéglőben pedig magyar s német nyelven működő daltársulat mulattatja a közönséget.
— Az indóháznál levő kényelmes tekepálya ünnepélyes megnyitása május 2-án délután van; a 3 legjobb tekézőt jutalomban részesitendi a rendező bizottság.
— Árverezés. Özv. Kaán Károlyné úrnőnek azentgyörgyvári szép helyen levő terjedelmes Bzőlejét 1120 frtért nyilvános árverésen Oszeszly Antal ur vette meg.
— Gyászhír. A köznevelés egyik igen derék bajnoka hunyt el april 29-én Zala-Ist-vándon, a köztisztelet- és közbecsülésben részesült Berrcz János ev. tanitó, Berecz Imre jeles zenetanárunk édes atyja. A tisztes agg 49 éve, hogy egy helyen — Zala-Istvándon működött mindenki által tisztelve éa becsülve. A félszázados pál} át futott nemes férfiú életrajzát kö-
zásra méltót. Noszlop községe három tagu küldöttség által jelenté a bizottságnak, hogy határában 400 fotó ölben keresztül menó vasút vonal kisajátítás költségre 400 frtot ajándékoz. Az ülés köszönet kifejezés mellett kéri a községet, hogy egyéb szolgálmányokkal is támogassa az ügyet; különben ezen önként ajánlott összegért ily értékű részvény fog a község részére kiszolgáltatni. Több ily lelkes község és számos — »gróf Eszterhizy Mór és érdek társai • aláírással ellátott kötelező ivre jegyzendő biztosítékot : akkor a pápa-keszthelyi vasnt eszméje sietve valósul, a tett dús cselekmény eredményt fog hozni.
BÁNFI ALAJOS. -
Szerémt II. Lajos haláláról.
Ez igen érdekes közleményre, a mely történelmünk egyik legszomorúbb epizódjára vet a megszokottól egészen elütő világot, felhívjuk olvasóink figyelmét.
B.-Gynla, april 19.
A „Függetlenség" f. évi april hó 18-án megjelent számában „Szegény Budapest" czimü czikkben hivatkozás történt II. Lajos magyar király halálára. Minthogy hazai közönségünk nagyobb része a ugy látszik a czikk írója is, a hozzánk jutott történeti hagyomány alapján, abban a téves nézetben van, mintha a mohácsi vész alkalmával II. Lajos király midőn paripája a Csele patak parijára kapaszkodás közben hátsó lábaival a mocsár iszapjában megfeneklett s hátra esve a királyt a patakba lenyomta, halálát a Csele mocsár vizében lelte volna. Alkalmat veszek magamnak, hogy e történeti eseményt II. Lajos magyar király udvari káplánja, Szerémi Györgynek mint szemtanúnak latin szövegű történeti müve nyomán, — e lapokban a valósághoz hiven megismertessem.
„Midőn Szelim szultán 1526-ban Nádor-fehérvárat bevette s hadait II. Lajos király ellen Magyarország íelé vezette, e hír vételére a király hadai is meginditattak. Mária, a királyné Budán maradt, a király pedig Tolna városa alatt táborba szállt, daczára Menyhért nevű magyar csillagász amaz, a király előtt írásban is nyilvánított jóslatának „ne menne el a táborba, mert ott mintegy hínárban fogna a mocsárba veszni." Budáról való kiindulása után másnap négy udvari lelkészszel, továbbá Antal nevű egyháztudorral, jeles Bzónokkal és az országnagyokkal Báta város alá érkeztek, hol a király Mária mennybemenetele ünnepén egyházi szónoklatot és misét hallgatott, meggyónt 8 megáldozott, — mely alkalommal a hadsereg „szeretett testvéreink csakhamar vacsorán leendünk a húsvéti bárány nyal" egyházi szónoklat által lelkesitetett a pogányok ellen. Volt azonban a seregben olyan is, ki a szónoklatot könnyelműen és nevetséggel vette.
Báta város alól elment Lajos király hadával 8 Mohács Város közelében szállt táborba. A
Feri, midőn a kórházba elhelyeztetett, az orvosok semmit sem tartottak életbeni maradásáról, — mindamellett elhatározták jobb kezét amputálni.
Eleinte nem akarta magát ezen orvosi műtétnek alávetni, csakis később egy nevezetes beállott körülmény következtében határozá el magát a kezétőli megválásra.
Ugyanis egy nagyobb betegszál litmány érkezett a mondott kórházba. — Közte találjuk LajcBt is.
O ugyan nem sebesittetett meg, de a had viselés terhei károsan hatottak, a Feri eltávozta után mindjobban és jobba» lankadó egészségére, ugy, hogy midőn ő is mozgósítási parancsot kapott a negyedik állomásnál leroskadt, — képtelen volt tovább haladni.
Igy került ő azután Ferivel össze.
Szomorú volt reájuk nézve e találkozás.
Mindegyik aggódott a más\'k életéért.
Egy reggel, midőn az orvos azzal a vigasztaló megnyugtatással hagyá el Ferit, hogyha magát az operatiónak alá nem veti, egy fabot-kát sem ad életéért, — lépett hozzá Lajos, ki e jelenetnek néma tanúja volt, — és esdve kérte Ferit, hagyná jobb kezét elvétetni, mert hát jobb, — mondá, —- habár egy kézzel is élni, mint két ép karral a rideg föld alatt pihenni.
Feri nem akart tágitani. — Én nekem, — úgymond, — ugy is végem van. — Mit azóllana hozzá Varazsdy Mathild, ha egykori imádóját a gyász ravatalon félkézzel látná fe-külni?
Irtózattal fordulna el tőlem, — mondá keserű mosolylyal.
Csakis Lajos behatóbb kérelmének engedve, mondá nyugodtan:
„Nem bánom 1 ha nem elégesztek meg életemmel, de még kezemtől is, — melylyel mégegyszer akartam e hamis világnak istenhoz-zádot inteni, s melylyel még egyszer akartalak keblemre szorítani, — megakartok fosztani, ám fosszatok, meg!
Az orvosi műiét Ferin végrehajtatván, egy napra reá kiadá sokat szenvedett lelkét.
IX.
Lajos, kire Feri halála érzékenyen hatott, csak lassanként kezde gyógyulni; — már sétát is tehetett a kórház kertjében.
Egy ily aétálás közben hozzá lép a kórház felügyelő és levelet nyújtott át neki.
Gyenge pír futotta el arczát, midőn a k-i po8tabélyegre esett tekintete.
Remegő kezekkel bontá föl e levelet és mohön kezdé olvasni, — de mindjárt halotti sápadtság boritá el arczát, — és miié a levél végére ért, — kezével szivéhez kapva egy gyenge fájdalmas sikoltással rogyott a pázsitra.
Mire magához tért az ápoló kezei közt volt, ki hallgatást intett neki. — O szótlanul bámult reá, — de később, midőn ajkai tüzesedtek, lélegzete mindgyorsabb gyorsabb lőn halántékán az üterek ujjnyi vastagságnyira dagadozni kezdé-nek, egyszóval a bekövetkező forró láz nyomai mindjobban meglátszottak rajta, ezen szavakat hörgé:
„Feri! teljesíteném kivánatodat, de m^r késő, — a vipera bemártotta tőrét szivembe.
Feri! — folytatá mindjobban és jobban őrjöngve, — megyek, követlek, — oh 1 várj. — Együtt lépjük át e csalárd világ határát, együtt átkozzuk el a Varazsdy családot.
Ezen szavak után beállott a félt forró láz.
Lajos deliriumában folyton ezen Bzavakat ísraétlé:
„Légy átkozott, te, ki életemnek ez utolsó döfést adád!
Három napra ez elmondott események után ő is megszűnt élni, kinain gyengített a minden fájdalomtól megszabadító halál.
X.
Beszélyünk végét érte. — Az előbb leirt történtek kellő megvilágosítására szükséges leaz annyit elmondanánk, hogy a Lajos által vett levél igenis K.-ból érkezett. — Ebben értesiti egy barátja, hogy Varazsdy Ilonka menyasszony lett, — szavai bebizonyítására egy eljegyzési kártyát és egy lap hasábjain álló ezen szavakat nyujtá át neki: Varazsdy Ilonka Erdősy Elemér ajánlják magukat rokonaik és ismerőseiknek mint jegyesek.
Ezen szavak voltak Lajos élete kioltói, — de a mégis utóbb mindenek irányában igazságos lenni akaró végzet, nem engadé a kisvárosi intriguák érvényre emelkedését.
Igy lett azután, hogy Igmándi, kiről már jó eleve megemlékezénk és Erdősy Elemér kiábrándultak szerelmi mámorukból, — bucsut vettek a Varazsdy-féle incselkedésektől.
Mathild és Ilonka lassanként megöregedvén, szerelmi fondorkodásokból többé megélni nem tudtak és most mint jámbor vén leányok keresik varrással napi kenyerőket.
Stuart. Mária búcsaja.
— Béranger. — Isten veled frankok ősi szép földje! Isten veled 1 kedveltem csak te valál, Zsenge korom szerencsés hü bölcsője, latén veled! válnom tőled félhalál.
zölni fogjuk. Temetése nagy részvét mellett apr. 30 án történi. Fogadja a gyászoló család legbensőbb részvétünket!
— Panaszt emeltek nálunk, hogy * postára levelekért oly egyéneket is küldenek, kikben annyi érzék sincs, hogy a talált levelet visszaadnák akár a postára, akár as illetőnek. Igy járt egyik kereskedőnk is, kinek küldőneze oly /evényes levelet ejtett el, melyben aláirt váltólap is volt. Óhajtandó, hogy ily nagy forgalmú postához küldött egyének szigorúan utasíttassanak hasonló esetekben a más levelének visszaadására s lehetőleg lelkiismeretesebb kül-dönezők alkalmaztassanak. \'\'
— Elköltözés folytán több rendbeli szobabútor és konyhaeszköz szabad kézből eiadatik. Megtekinthetők Ranezay József urnái az ovoda épületben.
— Meghívás. A „zalamegyei általános tanító-testület* Nagy Kanizsa járási köre ez évi L (tavaszi) rendes gyűlését Magyar-Szerda-helyen fogja megtartani május hó 20-án« Az értekezlet tárgyai: í. A mult gyűlésen fölvett jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése. 2. A központból ajkör elnökéhez időközben érkezett iratok előterjesztése és msgvitatása. 3. A ¿áráskörnek keletkezése (1868) ÓU folyó évig vezetett jegyzőkönyvek s az ezekhez tartozó iratoknak bekötött könyvben letisztázott másolatai hitelesítése végett egy bizottság kinevezése. 4. Gyakorlati előadást tartandnák : Kiss Ignácz az olvasmányok kezelése, Magassy Mátyás a magyar történelemből, Sáringer Károly a földgömb ismertetéséről, Lendvay Ferencz pedig szépirodalmi értekezést fog tartani. 5. Indítványok és egyéb folyó ügyek elintézése. E gyűlésre a jkör összes rendes- és pártoló tagjai, mint szintén a tanügy barátai is tisztelettel meghivatnak. Német-szent-Miklős, 1880» évi ápril 25-én. Elnöki megbízásból: Ambrus Lajos, a járási kör jegyzője.
— Királyi Ferencz sormási születésű hadapród tiszthelyettest a tettleges állományú honvédlovasságnál ő felsége . hadnagygyá nevezte ki.
— Az országos régészeti és embertani társulat utóbbi ülésén gróf Zichy Jenő szentgyörgyvölgyi (Zalamegy» leleteket ismertetett. A leletek közt egy sincs olyan, mely már más megyékben elő nem fordult volna.
— Véletlenségből czéllövészetnél egy közhuszár agyonlövetett apr. 29 én a kis-kani-zsai gyakorló téren.
— A balaton-füredi fürdőidény alatt hogy mérsékelt áru menetjegyeket adjon a déli vasúttársaság, feíkereste Eesy László ismert tevékenységű fürdőigazgató ur a közlekedésügyi miniatert, A déli vasúttársaság ezt eddig is tette; Buda, Székesfehérvár és Nagy-Kani zsáról kiindulva, de csak három napra szólt a jegy s ennek kevés eredménye volt.
— Bellatinczról következő czáfolátot vettünk: Tisztelt szerkesztő ur. A „Pester L-l°yd", .Pesti Hírlap- és a bécsi „Vorstadt Zeitung" czimü lapokban megjelent bizonyos téves közlés megczáfolása tekintetéből az érdek-lett grófi család részéről a legutóbb megnevezett lapban — mint a mely lap legelőször közölte ama téves hirt — közzétett nyilatkozat
Bensőm vérzik, azdra kimondhatlan árva, Hogy mennem kell nyert honom tőled vilva, Szajna s Jura halld Mária búcsúját, Vedd emlékét s őrizd századokon át. Lengő szelek el-el szállnak mellettem,
S nem bánkódnak zokogó bua szivemen, S te nagy ég, nem torayositád hullámid, Hogy partodnál letelepedhessem itt.
Mit tőn néped, mint királyi diszemben Küzöttök, kedvesek közt megjelentem, Örült, tapsolt, a nem királyi díszemért, Boldog volt, hogy éltem oly szép tavaszt ért. S innen menjek? nem, halálom itt várom, Sötéten int trónusod rám s te Skóthon, Rád nézek csak, feléd vonz azüm Gallia! Királynő csak benned lehet Mária.
Szép napjaim dicsőség ég szerelem Váltogaták, s valón csak itt éldeltem, De Caladon változtatta eléggí, S szemem öröm helyett többször köűy fedé. Ali! mi aggály engedi szílm borzadni? Rejtelem ez, álom-e vagy égre mi ? Vérpad rém ik előttem felállítva,
8 ezt susogják „téged vár ez Mária,*\'
Mikéut e nap Bzüm áradó könnyeit, Szomorúan s busankodva nézi itt, Jakab lánya, Frankhon ép ugy feléd néz, Mihelyt érzi vállain a súlyos vész: Ah! mi ez? hajóm idegen ég alatt, MfS9ze tőled szeldeli a habokat, S partjaid is az éj sötét leplében Egészen már eltüntenek előlem.
Isten veled frankok Őaí szép földje, Isten veled! kedveltem csak te valál, Zsenge korom szerencsés hü bölcsője, Isten veled! tőled váluom félhalál.
KONDOBI.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
alapján értesítem tisztelt szerkesztő urat, hogy a folyó april hó 25-én megjelent lapjában ezen czim alatt „Elevenen a ravatalra terítve® közlött hír teljesen alaptalan. Ugyanis Spaur-Batthyányi Hona grófnő az alulir.t mint házi orvos, továbbá Dr. Hoffmann regedei, Höher Ferencz muraszombati orvosok és több családtag jelenlétében hat napi szenvedés után agyhártyalob következtében halt meg. A téves hír olyformán keletkezhetett, hogy a mikor alulirt mint házi orvos a hullának koporsóba zárása előtt annak megvizsgálása tekintetéből még egyszer oda hivatott, az érte jött uradalmi kocsis talán a tőle kérdezőknek csupa tréfából olyas valamit talált mondani, amiből azok a grófné feléledését magyarázták ki. — Egyébiránt pedig itt, a lapszerkesztősógeknek ily módoni tévútra vezetésében magán boszut gyanítanak. Tisztelettel maradván, Bellatincz 1880. april hó 26. Dr. Pollácsek Arnold, urodalmi és tiszb. megyei íőorvos.
— Necrolog. Hollosy Károly káptalanfai s. lelkész f. évi apr. 24-én a kerületi papság, az elhunytnak számos barálai és tisztelői részvéte mellett örök nyugalom helyére tétetett. Az Úrban boldogult bácskai Bzülelésü 34 éves, 7 esztendős áldozár volt, ki a régészetnek egyik e tudomány fonalán alapos és kedvelő ápolója volt. Érdekes gyűjteményéről Dr. Ró-mer Flóris legutóbbi körútja alkalmával igen dícsérően nyilatkozott. — Legyen fölötte köoy-nyü a hant, az örök világosság fényeskedjék neki 1
— Halálozás. Várbogyai Bogyay Pál apr. 27-én Pölöskén meghalt. A boldogult 87 évet ólt.
— Tüz. Keszthelyen april hó 27-én délután fél háromkor vészharangok kongása riasztotta fel a város lakosságát 5 a tüz ugyanazon házat hamvasztá el, mely \'már a lefolyt télen is leégett • a tőszomszédságban levő ház is a lángok martalékává lett. A tűzoltás körül annyira ügyes helybeli ácsok és kőművesek feltűnő jártasságának köszönhető, miszerint a vész localizáltatott. A tüzeset okáról s a azen-vedott veszteség mérveiről eddig niocs tudomásunk. És a tűzoltó egylet még mindig ráér késni az éji homályban. És a föld mégis mozog tovább, csendesen. —
— Árverés Zalamegyében. Salamon László 1410 frtra b; ingt. máj. 15. S*ent-Péter-urott. — Illés János 490 frtra b. ingt. máj. 11. Alaó-Lendván. — Nagy József 960 frtra b. iugatl. máj. 11. Nagy-Kanizaán. . — Scbreiner Ferencz 280 frtra b. »ngatl. jul. 8. Zala Eger-szegen. — Köbli Anna 2863 frtra b. ingatl. jun. 27. Öalomvárott. — Steiner Ferencz 480 frtra b. ingatl. jun. 9. Zala-Egerazegen. -r Kohn Ferenczné 648 írtra b. ingatl, máj. 22-Szent-Békállán. — Berghoffer 1820 frtra b. ingatl. jun. 10. Csácson. — Ruziás Dávid 4088 frtra b. ingatl. máj. 15. Monostor-Apátin. — Bálint Lénárd 791 frtra b. ingatl. jun. 9. Alsó-Milyováczon. — Mlinavecz István 1786 frtra b. ingatl. jun. 2. Perlakon. — Csury János 708 frtra b. ingt. jun. 8. Csáktornyán. — Szmolek Mihály 806 frtra b. ingtl. jul. 2. Qro-ricaánban. — Horváth György 400 frtra b. ingatl. máj. 12. Tapolczán. — Márfi József 411 frtra b. ingatl. jun. 9. Orosztonban.
— Rövid hirek. A kolumbácsi legyek emberáldozatot is okoztak. — B. Kaas Ivor publicista Lónyay Ilona úrnőt vette nőül. — Somogyi Károly nagyprépost 70 ezer kötet könyvet ajándékozott Szegednek. — Horváth Józaef czim bal in 00 Bukurestben tetszés közt vendégszerepel. — A „Zuhany" elleni sajtóper
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 2-án 1880.
visszavonatott. — A magyar irók Begélyegyle-tének vagyona 190.600 frt. — A skupcsina máj. 24-ára összehivatott. — China és Oroszország közt a háború kitörti — A Széchenyi szobor leleplezése máj. 23-án délben lesz Budapesten. — Petőfi István, a nagy dalnok testvér öcscse meghalt.
ki nyert?
Brünn, apr. 28 án: 76. 20. 78. 31. 75.
Közönség köréből.*)
Mihályfa, április 26. 1880.
A „Zalaj Közlöny" 32 ik számában a nyílttér rovatban Zala-Szent-Gróthról egy czikk jelent meg. melyben a tényálladék egészen elferdítve vau, — mint a sümeghi járás sorozó bizottságának polgári elnöke az igazság érdekében hivatva érzem magamat, a jelzett czikk megczáfolása végett az ügyet valóan a közönség tudomására hozni.
A sorozásnál két nap jelen volt körjegyzők nem a sorozó bizottság katonai elnöke Piakor Tamás kapitány ur által utasíttattak ki a teremből, — az ott jelenléteit ón alulírott mint a sorozó bizottság elnöke tiltottam el nékiek; — feljelentetett, hogy a körjegyzők a sorozó bizottság határozatait jegyezgetik, — ennek következtében az illető iratokat megvizsgálván személyesen győződtem meg arról, hogy az általuk vezetett lajstromban nem csak az volt feljegyezve, hogy a hadköteles alkalmas, visszahelyezendő, vagy törlendő, — mint azt a szent-gróthi czikk hamisan közli, — hanem bevoltak jegyezve minden egyes alkalmatlannak kimondott hadköteles nél a vizsgálat folytán észlelt, és az avatási lajstromba bevezetett összes testi fogyatkozások és hibák, melyek miatt az illető alkalmatlan nak találtatott; — miután a körjegyzők ezen törvény által tiltott cselekvénynyel hivatalos állásukkal visszaéltek, az irányukban követett eljárást, — bár mint orrolják is azt — csak maguknak tulajdonithatják, — és ehhez hasonló esetben, véleményem szerint csak is hasonló eljárásnak lehet helye.
FORINTOS KÁLMÁN m. k.,
a sümeghi járás sorozó bizottságának polgári eluöko
Vegyes hirek.
— A kisbirtokosok orazágos földhitelintézete" ellen felmerült bizalmatlanság eloszlatása czéljából a belügy min is ter a következő köriratot intézte az összes főispánokhoz: Méltóságos ur! A „kisbirtokosok országos földhitelintézete", mely a törvényhozás közbejöttével legközelebb megalakult, több napilap által nyiltan arról gyanusittatott, hogy ügykezelése nem rendes, minek folytán azon nemes czél érdekében, a melyért ezen intézet alakult, valamint főfelügyelési jogánál fogva kötelességének tartotta a kormány ezen országos intézet ügykezelését hivatalosan megvizsgáltatni ; a vizsgálat eredménye kiderítette a gyanúsítások alaptalanságát, a nagy közönségben azonban ezen gyanúsítások némi bizalmatlanságot szültek, minek folytán felkérem méltóságodat, hogy a mennyiben tapasztalná, miszerint ezen intézet igazgatóságának a mezőgazdasági egyletek alakítása és.a már létező pénzintézetek csatlakozása tárgyában ezekhez intézett telhivásai kellő támogatásban nem részesülnének, saját hatáskörében felvilágositó-
•) E rovat alatt köalnttórt felelŐsségot nem
vállal a Sserk.
lag hatni szíveskedjék, minthogy ezen országos intézet tényleges működésének mielőbbi megkezdése a kisbirtokosok érdekeire üdvös hatással leend. Fogadja méltóságod tiszteletem nyilvánítását. Tisza s. k.
— Vonat-öuzetttk\'ózéMk. Marburgból Írják m. hó 24 ikéről: Ma d. n. 4 és 5 óra közt városunkban és környékén erős vihar és jégeső volt. A legnagyobb vihar közepette a Dráva hídján a déli vasút itteni állomása közelében két vonat összeütközött. A Karinthiából jövő vegyes vonat a déli vasút indóháza felé haladva, a hidra ment hol néhány perczczel ezelőtt egy üres kocsikból álló terhes vonatot a vihar miatt meg kellett állítani. A karinthiai vonat mozdonya teljes erővel rohant a veszteg álló vonatra, több kocsit szétzuzottt, s valamennyit kiütötte a sínekből. A közvetlen összeütközés helyén a híd vaskorlátja félre nyomatott, s a híd szilárd közép kőosziopa tetemesen eltolódott. Ez oszlop gátolta meg a nagyobb szerencsétlenséget, mert fol lehet tenni, hogy — ha ez akadály nincs, az egész vonat a Drávába esik. Eddig még nem lehetett kitudni, ki az oka az összeütközésnek. Emberélet szerencsére nem esett áldozatai.
— 4 kolumbácsi legyek. A kolumbácsi legyek, melyek a volt Bánság gazdáinak valóságos átkát képezik, mint szénérszegi levelező irja, Temesmegye legnagyobb részét elárasztották. Alig hinné az ember, ha szemmel nem látná, hogy ezen apró piczi iegyek, melyeket az itteni köznyelv „gongáB-nak nevez, mennyi bajt okoznak. A fii hiába női a mezőn, a jószág nem képes legelni, a mezei munkák fennakadnak, mert a szabadban dolgozni lehetetlen, s az utazás is csak bizonyos óvórend-szabályok alkalmazása mellett lehetséges. Sok gazda minden ellenrendszabály daczára érzé keny károkat szenved. A marhák és disznók nagy számmal hullanak.
— A gyűri kivégzés ügyében megindított hivatalos vizsgálat kiderítette, hogy vádolni tulajdonképen senkit sam lehet; az Ügyész kétszer constatáltatta a halált, tehát kötelessé-gét teljesítette; Kozarek egészen rendesen végezte el a kivégzést, s a törvényszéki orvos dr. Sikor, a beállott kimúlás minden jeléből\' con-Btatálhatta a halált. Hogy Takács a kivégzés után mégis életre ébredt, annak nem csak az volt oka, hogy kevés ideig hagyták függni, de különösen az, hogy mig a börtönből a korházba szállították, a hosszú, döczögős uton a kocsi fölrázta, a gyors hajtás pedig rohamosan erőltette tüdejébe a levegőt a késztette vérét a keringésre. Ebez járult még, hogy Takács rend-Kivüli erős testalkatásu ember volt s nyakától illetve a légzőszervek teljes elzárásától daganatok tartották vissza a kötelet. Itt tehát csak azt lehet hibáztatni, hogy Takácsot olyan nagy gyorsasággal szállították a korházba.
— Mire jó a bor? Az általános satnyulás közepette nem fog ártani, ha különösen a szemnek megerősítésére felemiitjük, hogy azt igen jó, ha az ember tiszta borral, főkép vörösborral, napjában többször megmossa, elég csak bemártott ujjaival. Különösen ajánlandó ez, ha már érzi az ember, hogy szemei kifáradtak ós kezdenek fájni.
— Egeret fogott. Egy parasztnak valami dolga volt ügyvédjénél. Mig az ügyvéd jegyzeteket fogalmazott, a paraszt csendesen üldögélt az ügyvéd hála mögött. Egyszer a nagy csendbeu olyanféle zajt vesz észre, mintha egér rágcsálna valamit a szobában. A zaj az ablak íelől jött s amint a paraszt oda nézett, egy iv papirt látott ott mozogni, melyet az ablakon
betóduló légiram meg-megemelt, — Semmi kétség, hogy az egér a papir alatt morzsolgat valamit. Parasztunk nem tudott ellenállni; las-saa az ablakhoz lopódzott, lehúzta fapapucsát s hegyét kezébe fogva, megcsóválta feje felett s teljes erővel, rendkívül ügyesen agyonütötte — az ügyvéd aranyóráját, amely semmi roszat nem sejtve, ott nyugodott az ablakban egy iv papiros alatt s amelynek perczegését a paraszt egérrigcsálás zörejének vélte. Ilogy az ügyvéd mennyire megdicsérte a szolgálatkész parasztot ügyességeért, elképzelhető. Különben ez a nevezetes história nem nálunk, hanem Lyonban történt.
Papírszeletek.
Egy tankönyvben a kntyáról tSbbok közt oz van írva: „Ahol ember van, ott kntva mindenütt találtatik.\'
Mit nem tesz egy-két betű? Nagyon gyönge volt a sógor a magyar nyelvben, különösen az Írásban. Egyszor ogy magyar njngtát kellett írnia, hol 0 helyett; a Tisztelettel elfogadtam,- igy irta: Tisztelettel elfakadtam.*
Közlekedési hidon.
Mi különbség van a márkakereskedő s marhája között
Semmi sincs, mert egyforma a fizetés.
Szerkesztői üzenet.
4042. B. „A kerek márványasztalnál." Köszönettel vettük.
-40-13. Ifj. D. Nincs semmi baj.
4044. Dr. Sz. Köszönet. Intézkedünk.
4045. Zalabér. Csak a nyílttérben közölhető.
4046. E. L. Budapest. Soraid folytán megnyugodtam.
4647. E. és a. ?
4048. Német-Boly. Amit lehet, készséggel.
4049. Sz. Megkaptak s azonnal kézbesítettük.
4050. V. Nincs.
4051. „Várok, várok .. .■ Helyesen teszi.
Hivatalos placzl árak.
Nagy-Kanizsán, 1SS0. april. 28 100 kilogrammjával számítva. Btua 11-—.—11-50. Rozs 3—.—9-50. irpa
8-—.—850. Zab 7-40.—S-—. Kukoricza 8-—.__
Bnrgonja -6- —. Borsó -—.—30 —. Lencse —•■ — —28—. Bab —-_._12._. Széna -—.-1-50. Szalma —1-20.
1 kilogrammjával számítva. Marhahas 52 —.50. Sertéshas 60-—,— S«a-lonna -—.—78. Disznózsír ■—.--80. Vörös hagyma
\'—■-16. Kogbagyma •---30. Cznkor ■_.—60.
Bors •—1-20. Paprika -—.—80. Szappan --.—44.
1 literjével számítva O bor 32—48 kr. Dj bor 16-20 kr. Pálinka 46 kr. Eczet 6 kr. Kiadta:
FARKAS, v. piacz könyvvezető.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos. HIRDETÉS.
Áz Alsó Lendva Ncmthy ucodalmak főbérnök-ségénél egy 32/, cat. hold belsőség, 3S2/, h. szántóföld, 62\'/, h. rét, 5*/, hold mezei, s kívánatra tetszés szerinti területű erdei legelőből álló gazdaság folyó év tavaszától kezdve 1890. év végéig vagy rövidebb időtartamra haszonbérbe adatik.
A bérleti feltételek az alsó-lendvai gazdasági irodában megtekinthetők. — Alsó Lendva, 1880. april hó 26.
Az Alsd-Lendva Nempthi fóbérnökseg (6g 2—3) igazgatósága.
XiXZFLZDETÉSrEJK;
Kes&eny
utifű-mellczukorkák,
a tüdó és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tüdólmrat biztos gyógyszerei.
A természet által a szenvedő emberiség javára teremtett megbecsillhetlen keskeny utifŐ aV.on már eddig fel nem derített titkot foglalja magában, miszerint a gége és légcső rendszer gyulladt nyakhártyájára való azonnali gyors és enyhítő hatás gyakorlásával az illető beteg szervek gyógyulását minden tekintetben lehetőleg elősegíti.
Miután gyártmányunknál a ezu- -----------
kor és keskeny utiífibSl tiszta vegyü- vC^j
lékről kezeskedünk, különös figyelem- \'--^ ~—*
be ajánljuk hatóságilag bejegyeett végjegyünket, sat. dobozon levő aláírásunkat, mert csak ezek igasolják annak valódiságát.
Schmidt Victor & fiai. cs, tir. szaí. gyárosot Bécs, Wieto, Alleepse 48.
■ 1 skatulya ára 30 kr. ■■
Kaphatók: Práger Béla gyógyt. Bellis J. gyógyt. N.-Kanizsin, Káli-voda J. Letenyén, Kis A. gyógyszt. A.-Lendván, Do-ner Kaj. vas- és fiiszer kereskedésé ben Sümeghen, Werli M. gyógyszt. Kapronczáu, idősb Mezeit V, Vasváron, Hnllósy Józaef ü gyógyszt. Z<d.-Kgor«zogi-n Ber-ger Mór (8omogy) Szobb. Simon Gyula Szombathely. (978 33—*)
■•I Majdnem ingyen ^m
Számolás következtében a nem rég bukott nagy britanniaezüst gyárban a következő 45 darab rendkívül tiszta brittannia-ezüst tárgyak csak 6 frt 95 krba kerülnek, csak nem negyed része az előállítási árnak, tehát csaknem ingyen eladva, és pedig : 6 drb. kitűnő jó asztali-kés Británia ezüstnyél és & tj *
valódi angol ezüstaczél pengével. ^
6 „ legfinomabb villák Británia ezütsből egy drbl-an - £
6 „ nehéz Británia ezüst evőkanál. 2 Z " = gj
6 „ biitania ezüst kávéskanál legjobb minőség. «sS g»
1 „ eroa Británia ezüat téjmerö »** ? ^
1 3 nehéz Británia ezüst levesmerő £ §
6 „ Británia ezüst ké8tartÓ _ i ~ £ Z | .
6 B ajándék tslcza finom vósőzettel. t ~ „ » T,
3 „ Británia ezüst tojástartó * »-c | *
1 „ Brittania ezüst tömött kenyérkosár > « ; g!s
2 „ hatásos Brittauia-ezüst gyertya tartd. , . >,w-1 „ Britania ezüst éttermi asztali csengetyü ezüst - -g g |
_ hanggal.
"¡öTrb. í22 S-12)- • ,
Mind ezen 45 drb. a legfinomabb Británia ezüstből vannak készítve mely egyedüli a világon létezendő érc, mely örökké fehér marad és a valódi ezüstől ísO évi használat után sem külömbözhető meg, miért JÓtálva 168Z-
Cxim és »»gyedüli rendelési hely a cs. kir. osztrák magyar városoknak.
Grnernl-Depotder I. cngl. Britania Silber Fabriken
BIau & Kann, Wien, I. Elisabethstrasse Nr. 6.
Szétkü\'.dés gyorsan utánvétellel.

52030 XI. 1879.

O A nagyméltóságú magy. kir. pénzügyministerium
Ja} 1879. évi 65712 szám alatt kelt magas rendelete foly- «VI
tán a nagy-kanizsai kincstári épület körüli járdának s S-J3 falkeritésnek helyreállítása, a költségvetésileg megálla- feáj
pitott 3427 frt 16 kr. azaz háromezer négyszáz húszon-j:hét frt 16 kr. erejéig foganatosítandó lévén, erre nézve O ¡¿^ a nagy*kanizsai kir. adóhivatalnál megtartandó szabály ^ fefö szerű árlejtés 1880. évi május tizenkettedik (12-én) dél (50 előtti 10 órára tűzetik kí. iig
A 3427 frt 16 kr. kikiálltási árnak megfelelő M kikerekítve 350 írttal és 50 vagyoni s erkölcsi bizonyit- Sg^ t írásbeli, — zárt ajánlatok «32 _ Ajánlat a nagy-kanizsai kincstári épületeknél eszköz- fijj lendő építkezésekre" czimmel ellátott borítékok alatt lepecsételve az árlejtési napot megelőző délutáni 6 óráig a nagy kanizsai m. kir. adóhivatalnál benyújtandók, fefj
*V<* Ti 1-»1 o t rtl f 0&CT Pflt ¿ói íartf T~n1nrv>ir>f n «-svÁUUC f „ 1 t ,( t A 1 ~ 1- ~ - ftí.A
| A MAGY. KIK. PÉNZUGYIGAZGATÓSÁG. KÍ
mMssmsmmmmmmmmm
7AT ÁT TT^ZLÖÍTY MÁJUS 1880: TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM _ZALAT KJ/^UiX_____
U I H PETÉBE ^
SEIDLITZ - PORA
r~t 1 irolArlí =>¡"4™ dobot caimlapján » ««I
IjSttK íüvKOI YctlUUI, és a« én sokszorosított rzégem van
lenyom^ ^ ^ ^ lc2iobb sikerek mollett fennáll mindennemű gyomor betegsegek és emésztési akadályok, (mint étvigyhiány. hasssorolás), vér Űtl01á8 és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik Q15 életmódot folytatnak.
Hamlsltások törvínylleg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. i frt. o. é.
;ranczia borszesz sóval.
FA legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenvedő emberiségnek minden belső ét külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, fül- ós fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek-rákrekélyek. fts\'r.ök, szemgyulladás, mindennemű bénulás éa sérülés Stb, r-tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. e.
Hal-nmjolaj.
KrohnM. és társától Bergenben
(Norvégiában). Ezen halmáj Z9Írolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj közütt az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o. é,
Fő szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, BéCS
Tuchlauben.
Raktár az állam minden hirneyos gyógyszertárában vagy füszer-kerenkodésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben részesülnek.
A t. CZ. közönség kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: Nagy-Kanizsa Prágor Béia győgysz. Belus J. gyógy. Rosenberg Ferencz Fesselhofer József Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerazeg „Gyógyszertár a szent lélekhez-*. — BarOS Dorner S. Csáktarnya Göncz L. V. gyógyszerész Kaposvár Kohn J. Babóchay líálm. gyógy. Th. Kecskésay gyógy. KapronCZa Werli M. gyógy. Kőszeg Csac8Ínovics Ist. gyógy. K(Utel Ist. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Ratz Ján. Zágráb Perklet Ferencz gyógy. Mittibach S. Irgalmashoz gyógy. Sopron Mezey And. gyógy. (980 17—52)
Tőzsdei müveletek
lelkiismeretesen eszközöltetnek a
„Leitha" bankház által Bécs, Heidenschnss Nr. I. TITTPTD caak korl®to,t vesztessé^ mellett (5000 frtig
11/010" terjedő emelkedő vagy csökkenő árfolyam
J szerinti műveletekért 10—30 frt dij^jutalék):
b) akár emelkedik akar C8Ökk8n az árfolyam :
c) az értékpapírok letétben tartásnál, mig azok ___haszonnal legombolithatók.
¿8 pedig: Jfyoréizkedóti riairUiok azonnal titoktartás*»! ecrküxöllctnck.
Társa3 Üzletek (lOOOJrt értékpapírra csupán 15—40 frt fodözet kell.) Jutalék csak 50 kr -^pgj Ezen általunk megkezdett és megkedvelt mód keretében csaknem valamennyi a tőzsdei jegyzékben foglalt értékpapírokra eszközlünk üzloteket. Kisebb kószpénzfődözot szükséges. "I^gj
A csász. kir.
osztr, magy.
1,
a legkisebb nyeremény elérésénél veszteségtöli megóvása. Egész érre a jutalék 15 krtól följebb. A legkisebb nyeremény elérésénél 500 frtíg biztosíttatik.
Ezen sorsjegy vevők, birtokosok, takarékosok és tőkepénzesek részére fölötte fontos intézmény, melynek létesülése folytán a sajtó és a közönség részéről egyaránt elismerést nyertünk, nemzetgazdasági szempontból is előnynyel bir és a jelentékeny előnyök-és .határozatokat" illetőleg utalunk kimeritő tervezetünkre.
Fölviláerosit&sok ¿«-tékpapirok é. pénzügyi
° dolgokra nézve a „Leltháuban nemzet-
gazdasági érdekek lapja, mindenkinek ingyen bérmentve adatnak. Egyes számok mindenféle költség nélkül küldetnek.
Minden gondolható kiadások, veszteségek stb. visszapótlása (u. m. kiházasitás, aggok és gyermekek gondoskodását) tárgyazó czikksorozatra különösen figyelmeztetünk.
Cs. t. állami, rnatáu és íttlt sorsjegyet ¡>
\'"™=,"==,==™===-==,===="™0 portokban,
;) mérsékelt előleg és a
_ bank kamatláb melletti
56-félo kombinációban -"^g letétben tartás.
....... ........ d) csekély havi részletek-
Legjobb elhelyezes takarékosok réazere. beDi törlesztés mellett.
Cs. k. osztr.-magyar járadék.
Vidéki megrendelések, valamint minden váltó-üzletbe vágó megrendelések lelkiismeretesen teljesíttetnek. Tervezetek, díjszabályok stb. készséggel (ingyen bérmentve) küldetnek meg Szilárd czégek képviselőséget nyernek. (58 1 —S)
Családi csokoládénk
csak akkor valódi, ha alkirksunkon kivül van al-
Ára a jó minőségűinek „ , finom • „ „ , finomabb „ legfin.
l
"Wrl,,.
minden csomagon fenti még ezen védjegy ____ kaimazya.
sárga papírban 1 cs 50 kr. rózsaszín „ 1 „ 70 „ z51d . 1 , 80 .
fehér „ 1,1—.
Eaktár Nagy-Kanizsán: Rosenfeld Adolf és Strem & Klein urak kereskedésében. (50 6—»)
Ö felsége
a dán Urály, segédtisztje iltal adalla Hoff János gyáros nrnak tudtára, hogy az értékét »z i maláta klvo«átjábél ijen stgasra emelje. „Én" így hangzik a királyi rendelőt, ,őronnel tapasz táléin a hálást a Heff-féle malátakívonatoál ngyszlole társaim Is.\'
Hoff JanoS urnák, udvari szállítója számos európai fő -hatalmúnak Bécsben, Bráunerstrassc 8.
Köszönet nyilvánítás.
Unterhcinzendorf.
Tekintetes nr !
Kérem szíves minél előbbi kflldését 7\'|, Kilo Hoff János-féle maláu-ogész*égi-chocoládéjából, minthogy nőm ezsn erősítő Hoff János-féle m.iláta-egészségi-chocoládétól egészségét fentartja és abból él.
Selzmal Antal, erdész, Unterhcinzendorf, posta Qohenstadt. Morvaország.
59 2—4 Brail a (Románia)
Hoff János urr»ak Bécsben.
Kérek minél előbb 13 palaczk Hoff János-féle malátaegészségi sört és 3 csomag (kék papirosban) nyákoldó mell-cxukorkát, minthogy azon hölgyek, kiknek a Hoff János-féle egészségi sör rendelve van, valóban e nélkül élni sem hídnak, vagyis ennek hiányában egy egészséges napúk sem lenne.
Mély tisztelettel Borghettí A.
Ára a Hoff-iéle maláta-készitménynek Bécsből vidékre: maiaia kivonat egészségi sör. Láda és palaczkkal: 6 palaczk 3-82 frt, 13 palaczk 7 26 frt, 2o palaczk 14-60 frt, 58 palaczk 29-10 frt. — «|a kilo maláta chocolidé I. 2 40 frt, II. l 60 frt, IIL 1 frt (Nagyobb rendelésnél leengedés). — Maláta-CZn-korka 1 csomag 60 kr. (\'/, és \'/« csomag is kapható.) — Készített gyermektápláló malátalisst 1 frt. -- Tömött maíátaklvonat 1 üvegcse 1 frt, úgyszintén 60 kr. stb. — Egy elkészített aaláta ffirdö 80 kr. — 2 forinton alal semmi 3 m küldetik szét —
Raktárak Nagy-Kanizsán: Rosenberg és Wellisoh, Strea és Klein, Habínsky A. Da^a József gyógysz, Rosenthal Ign.
oooooooooooooooooooooo
Pályázat.
A nagy-kanizsai kiadednevelő egyesület által fentartott kisded óvodánál üresedéebe jött és ez évi julius hó 1 vei elfogla landó, „ÓVÓ* állomásra, — mely 600 frt készpénz fizetés, 2 szoba és egyéb hozzá tartozókkal, mégis egész éven át szükséges tüzelőfa kiszolgáltatásával van egybekötve, ezennel pályásat hirdettetik.
A pályázatok kellő okmányokkal felszerelve (képesítés, kor és eddigi működésről) legkésőbb f. évi junius hó 15-ig az alólirt elnökhöz beadandók.
Kelt Nagy Kanizsán, 1880. april hó 17-ón.
KO€H M1HÁLYNÉ,
62 3—3 egyesületi elnök.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Nynjtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben, a legojabb nagy pénzkl80r-80148, mely a magas kormány által jóváhagyva és bizíositva van.
Ezen nj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 45,200 By8refflényaek okvethn kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkozik 400,000 frtnyi főnyeremény, részleg pedig:
1 nyerem*.
2 nyerem. 2 nyerem. 5 nyerem. 2 nyerem.
á m. 250,000 1 nyerem. á m.
á m. 150,000 24 nyerem. á m.
á m. 100,000 4 nyerem. á m.
á m. 60,000 52 nyerem. á m.
á m. 50,000 68 nyerem. á m.
á m. 40,000 214 nyerem. á m.
á m. SO,000 531 nyerem. á m.
á m. 25,000 673 nyerem. á m.
á m. 20,000 950 nyerem á m.
á m. 15,000 25,150 nyerem. á m.
12,000 10.000 8000 5000 3000 2000 1000 500 300 138
Btb.
A nyereményhuzá«ók tervszerint hivatalosan állapíttattak meg.
A legközelebbi első,\' az állam által biztosított nyeremény-húzás a következő összegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o. é. b. 1 fél . „ . * 3 . , 1 „ 75 „ „
1 negyed , , „ „ V/t , „ — , 90 , B
Yalamennyi megbízás a* összeg ölőleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal éa a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam czimerévfl ellátott eredeti sorajegyet kapván tólünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékeltetnek, minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos hazási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink által kézbesíttethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény .között gyakran as első főnyereményeknek örvendvén az, mint 250,000, 225,000, 150,000, 80,000, 60,000, 40,000 stb. fizettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, olórelát-hatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván, kéretik már a közeli húzás miatt is minden megbízást n.iuél előbb, de mindenesetre f. é- májas 15-1 ke elótt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó-üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vaauti részvények és kölcsönaorsjegyeknek.
U. í. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük az uj kisorsolásnáli részvételre, főtörekvésünk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek.
(52 I 6-6)
RÖlffERBAD
(a 8teieri Gastein)
fürdőidény megnyitása f. é. május 1-én.
A déli vaspályán (a gyorsvonattal Bécstől 8 és fél, Trieszttől 6 óra,) igeu erős akrathoterek 30—81°-íg, naponkinti 36,000 akó vízmennyiség, különös hatással köszvény csűz, ideg-ssenvedés, szélhűdés, gyengeség, női betegségek, havi tisztulások, megvénült exsudok, rögzött hurut, csont és izbetegségeknél stb. Nagy viztár, elegáns kiállított uj külön márvány- és kádfürdők, kényelmes lakások, a leglátogatottabb havasi tartomány, hosszú ániyékdas sétatérek, ujonan épült magas ivó viz-forrás-vezeték. Fördőorvos Dr. Mayrfiofer H., müorvos Bécsből. (Lakába april végéig Bécs, I. Krugerstrasse 13.) Kimeritő eloiratok, árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek a
(49 2—3)
fürdő-igazgatóság által
Eomerbad, Alsó-Steier.
Kerestetik
megvételre készfizetés mellett 60—100 holdas tagositott, jó minőségű birtok, mely a sopron-kanizsai vasútvonal mellett, vagy attól 2 mértföldnél távolabb ne legyen. — Kisebbszerü uri lak és gazdasági épületek okvetlen szükségesek.
Eladni kívánók bérmentes levélben forduljanak alulírotthoz s jelezzékröviden: mennyi a birtokból az udvar és kert terület? szántóföld és rét? mennyi és mily épületekkel van ellátva? s mily ár szabatik a vevő részére? Keszthely, april 20. 1880.
Vértessy Iván m. k.
60 3—3 h. ügyvéd.
H
THE GRESHAM
S í
életbiztosító-társaság Londonban.
Masj arorsiáai flók: j Ausztriai fiók:
Fer. József-tér 5. 1 Bécs, Oternriis 8.
A tárnaság vagyona.........frc3 «576,023.95
Eri bevétel biztositások és kamatból 1879.
jnnius 30 án.....;.....fra. 13.828,702.40
Kiflxetések biztosítási ¿1 járadéki sierxSdé-sek s visszavásárlások stb. után a társaság
fennállása óta (1848)........frcs. 86.000,000.—
A legiitóbb tizeakét hónapos üsleti idö alatt
a társaságnál ..........frc, 58.310,600.—
értékig nyujtattak be ajánlatok, miáltal a legntóbbi 25 év alatt benyújtott ajánlatok össsérték. tübb mint .......frcs 94b. 062,825.—
értékre megy. — Tervezetek a minden köielebbi felvilágosítások a vidéki ügynök s a magyar és onitrák fiókok álul adatnak. (99B 4—*)
-Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAÖT-KAÍÍT2M;\' 1880, május 6-án.
37-his: sz&m.
Bilzatitl
8 frt. j
Jegésa érre
fél érre . 4 B
negyed érre . . 2 „
E<rv Mám 10 kr
Hirdetések
€ hasábot petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉBBEN
soronként 10 krárt Tétetnek fel. |j Kincstári illeték minden jegyes hirdetésért kalSnr J 30.kr SzetondS. Ife,
N.-KanlzsaTárOB helyhatóságának, „o,-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a n tület", a „n.-banixsai kisded-neteló egyesület«, a „nagy-kanizsai\'tiszti\'
TJjsenMlenezedik\'évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
elóbb: ALik-SO MOG3TI KÖZLÖN Y.\'
A lap sselletni rássét illet« köulemények a ssorkessiőhös, anyagi rteit illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intésendők : NAGY-5 A NIZS A
Bérmentetlen levelek, csak iimort munkatárs j saktól fogadtatnak el.j
^Kéziratok tíuii nem J küldetnek.
L-kanizaai keregkedelmi g iparbank«, „n.-kanizsai takarékpénztár«, a ,zalaniegyei általános tanltáies
onsegélyzo szövetkezet", a „soproni kereskedelmi a iparkamara n.-kanlzsai kölYálasztmknya« s t5bb megyei ós városi egyesület hiTatalos értesítője »unaiasztmanya s iodd
Heleiikíiit kétszer, vasarnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap,
Egy nőptanlfS emlékezete.
Nehéz, felette nehéz lehet a földi léttől való elválás, s mégis mily könnyű lehet annak, ki e m b e r i kötelmének megfelelt, ki szivjóságát nem rejtette véka alá, ki lel Ki nyugodtsággal tekint a lefutott pályára vissza.
Van-e emberi kötelem szebb, de nehezebb, mint a néptanítóé? Nincs! —
Mások jóllétének, boldogságának áldozza minden idejét. A közőrőm lángját gyújtogatja a köznevelés oltárán s a szellem fegyverével haraol a sziv nemesité-seért.
Dicsó ténykedés! s mégis olcsó dicsőség.
Szivjóságának áldott melegével gyűjti maga köré másnak gyermekeit, hogy a hazának hasznos polgárt és gyengéd polgárnőt, — a családnak legdrágább kincset neveljen, fejleszszen.
Szerencsés, ki ily szivjóságot félszázadon át tanusitva, lelki nyugodtsággal tekint e szép pályára vissza s a függöny legördülésénél végsí sóhajkép rebegi: Atyám, kezeidbe ajánlom lelkemet, megtettem emberi kötelmemet, a Tóled nyert szivjóságot megosztottam... elfogyott____
Ily magasztos életpályát futott be Zala-Istvándon Berecz János ág. ev. egyházgyülekezeti néptanító. Született Zán-kán 1812. szept. 17-én. Atyja szinte János volt zánkai tanitó, anyja Óvádi Eszter. A gondos szülők kiváló figyelemmel hasonló pályára nevelték fiokat, mint a dicsőült is, mélyen szomorodott tisztelt barátunkat, Imre fiát, kiben s kinek családjában legnagyobb öröme telt.
Tanulmányait Sopronban végezte, ezután részint atyja mellett segédeskedett, részint N.-Szóllősön Noszlopy János kántortanító mellett, hol is a kántori teendőket tanulta meg.
1832. évi aug. hóban nőül vette Szabó Évát, Szabó István szent gróthi értelmes iparos és köztiszteletben részesült városbíró jószívű leányát, kit egész életén át oly gyengédséggel szeretett s oly példás boldogságban éltek, hogy nem csak Zala-Istvánd, de messze vidék által a legőszintébb tisztelet- és közbecsülés tárgya volt. Esküvő napján választatott meg a zala-istvándi ev. gyülekezet által kántortanítónak s azóta halálaig buzgóan s szeplőtlen becsületességgel felelt meg a benne helyezett bizodalomnak.
8 gyermekük volt, 4 fin s 4 leány, de hét elhalt, részint kis-, részint felserdült korukban. E szülői mély fájdalmakat töredelmes és Istenben helyezett bizalommal viselte, enyhet találván hivatalának buzgó teljesítésében és a község gyermekeinek szeretetteljes nevelésében. Ki is tüntettetett ezért több ízben, nevezetesen a kemenesalji esperesi kerület legtöbb szorgalmú s leglelkiismeretesebb tanitói kitüntetésben részesité.
A magyar szabadságharezban, mint jó és lelkes hazafi részt vett s mint a nemzeti sereg őrmestere a hadgyakorlatokban a legnagyobb lelkesültséget fejtett ki .Házi tűzhelyétől azonban nem szóllitatván el, tényleges részt a csatákban nem vett. Az akkor felöltött nemzeti magyar ruhától nem állt el s haláláig magyarosan öltözködött.
Fiatalabb korában egy izben thy-phusban szenvedett s életét csak a gondos ápolás s gyengéd szülői figyelem tarthatta meg. A hatvanas években szinte betegeskedett, a hetvenes években pedig ismét egész hévvel látott a munkához, teljes szorgalommal s pontosan végezte mind egyházi, mind iskolai teendőit.
Zala-Istvándon egyetlen egy egyén van, ki tanítványa nem volt, a többi valamennyi. Mily szép és megható látvány vala látni ezek végbucsuját az utolsó tisztességtételnél. Zokogásuktól a lelkész szavait több izben nem lehetett hallani.
Ezüst menyegzőjét csendben, csalá-diasan ünnepelte meg. Mily édes remény-, nyel nézett a jövő évben megtartandó aranymenyegzőjének ünneplése felé, melytől azonban a kegyetlen halál megfosztotta.
Zala-Istvándon a jelzett szép időtartam alatt jegyzóséget is viselt, mikor még ezen hivatal az egyházival együtt is gyakoroltatott. Mint jegyző is pontosságot, ritka becsületességét tanúsított.
Mint rendkívüli ritka esetet jelezhetünk e szép életpálya lefolyásában : hogy Imre fián kívül soha senki sem segédeskedett nála, ez is csak két évig. 48 éven át mind az egyházi, mind az iskolai teendőket egyedül egy maga teljesítette.
Nagy szakismeretü szőlész és borász volt, maradt is utána igen szépen kezelt s terjedelmes szőlő. A méhészetet nagy szenvedélylyel űzte és igen szép eredménynyel. A faültetésnek nagy barátja volt, van is a gyülekezetnek mintaszerűen berendezett igen díszes faiskolája, melyben az
ültetést, ojtást, metszést s egyéb teendőket tanítványaival folytonosan a legnagyobb pontossággal ismertette s tanította.
A selyemtenyésztést is megkezdette, de ez a beköszöntött országos pangás következtében, kevés eredményű lett.
A megye gyűlésekben buzgó ré$zt vett, de a korteskedéseket mellőzte, ugy mond: ez állásával nem egyeztethető össze, ő neki békés egyetértésben kell lennie. E nézete csak fokozta az irántai tiszteletet és közbecsülést.
Temetésén a gyülekezet apraja-nagyja jelenvolt, leirhatlan fájdalommal váltak meg tőle. A templomban tisztelendő Szilvágyi Gyula nagy-kanizsai ev. lelkész ur tartott kitűnő s megható szónoklatot, mig a sirnál Szűcs Imre szent-gróthi jeles képzettségű tanitó ur vett tőle őrök bucsut pályatársai nevében.
A dicsőült nemes népnevelő gyászoló özvegyet, egy fiút és egy unokát hagyott hátra tisztes állásokban levő fia családjával, 4 testvérével s számos rokonsággal együtt. n
Fájdalommal szenteltük e néhány sort az érdemes honpolgár emlékének. Yajha hasonló egyszerűségében is gazdag, mint a tiszta csermely gyöngvözésében magasztos életpálya leírását minél, gyakrabban hozhatná az utókor figyelmes irodalma mások buzdítására — elismerésül.
BÁT0RFI.
TÁRCZA.
Májusi emlék.
(Költői elbeszélés.)
(Folytatás és vége.) Lett nevetség, pirulia e szóra,
Mindegyikök npy megijedt tőle . . . Hanem azért tetszeti az ajánlat,
Egy se húzta ki magát belőle. — Mindannyian — Betti se maradt el —
Mindannyian kiáltor.ni kezdtek. Ennyi szépnek, ily kíváncsi népnek,
Szegény madár uyyan hogy felelsz meg! 3Csend leányok! h&ngzéfe a parancsszó,
Én vagyok a leg .. . első tudjátok, Én vagyok a vezéruő, tehát én —
Jogom (?) szerint először kiáltok." Még nagyobb »aj, lárma hangzott erre,
Forradalom támadt a seregben, Nem engedjük! én kiáltok első!...
S perpatvarnak vége hossza nincsen. Szót leányok — felszólalt a delnő — Elijesztjük igy a jóst egészen. Sorsot huzunkj akii az talál, ugy Elsősége a jelöltnek lészen." — Megnyngodt a türelmetlen lányság Emez okos és bölcs indítványon, S kezdődött a sor ... először is egy Gyönyörű száp barna kis leányon. Kérdezett is, de rezgő szavára
Elhallgatott a tudós madárka! Elbűvölte tán a tündér szózat?
És tovább is folytatását várta. Szólt nevetTe egy pajkos barátné:
„Ha! ha!... lányok ez apácza lóazen." Szomlesütve távozott a barna,
Szégyenében elolvadt egészen. — Jót nevettek a szegény leányon,
S jött utána nagy reménynyel másik. Villogó szem, égő arez mutatják,
Hogy szeretné a kakuk mondásit — Kérdezett... és a jövendőmondó Hangos ajka kétszer szóla néki.
Lett öröm — a szerencsés teremtés
Őrömében csokrát összetépi. — Folyt a sorsolás ... és harmadikra Egy szemérmes szőke lánykát ére. Majd elolvadt szégyenében, minthogy —
Ki kell állni a sereg élére. — Kökény szemét földre sütve állott
S lassú hangon szólott a madárhoz, Szívszorongva rettegés közt várja, Kérdésére hogy üt ki a válás*. Ötször hangzott el a jósoló szózat
Örömére a szegény leánynak, Mert, hogy harag nem szállott szivére
Azt mutatja mosolya arczának. — Es igy jöttek a leányok sorba,
Mint őket a sorsvetés találta; S kinek többet, kinek kev«sebbot
Kiáltott a jósoló madárka. — Utoljára maradt — Betti néni,
— Amint őtet a lányok nevezték. — És közöttük eme sors szeszélyére
Támadt vala szörnyű nagy nevetség. Utoljára maradt Betti néni,
Do szivének titkos örömére Áldotta a sorsot — e szeszélyért, Hogy reája ily esoményt mérő ; Mert. — gondolá a kakuk kifáradt, Ha kérdezem, nem sokat kiáltoz, Egyet-kettőt szól, aztán elhallgat,
— S mi közel leszek a házassághoz. — Ily ábrándok ringaták már őtet
S már előre boldogságot érez, Fenhéjázva hangosan kiált hát:
„ Kakuk madár mikor megyek férjhez"! Meg se mozdol a kiváncaiságtói
A leányság s várja a kakukkot, Mely, ngy látszik, nagy lélekxetet vett, Mert sokáig nem szólott egy kukkot. S már a delnőt ájulás környezte, (Elájul ő tüstént ha akarja),
Már roskad, már szemeit bezárja--
. De hallatszik a jósmadár hangja... Szivdobogva rebegé utána
Betti delnő az alig várt „egyet\', De a kaknk csintalan kedvéből
Most az egyszer nem csupán csak egy lett —
De hogy is ne, kedve szottyant néki Jósolni, hisz oly szépen hallgatják, Tetszett neki véghetetlen módon
Szép lányokkal ez a szép mulatság. — És amint csak ajkain kiférhet
Egymás után repült ki a szózat, S a leányság hangos nevetés közt Segítette olvasni a nyolezat — Betti néni nagyon nem szerotto A dolognak furcsa fordulatát. De ngy látszott — a kaknknak tetszik
Szép lányokkal ez a szép mulatság. Es ajkiról egyre dült a szózat,
Mint mikor a zápor ömlik nyáron, Naey nevetve olvassa a láoyság:
Harmínczkettő — tovább... harminezhárom. S még nem elég, még hallik a sok szó,
De a hölgy már ekkoron nem volt ott, Vérzó sziwel, szíttépett reménynyel
Ott hagyá az ujongó csoportot. — Megrakodva sok édes reménynyel
Az ott maradt fiatal leányok, Álmadozva a kakuk szavakról
Ok is szépen haza indulának. És a kakuk a madár próféta
Csudálatos 1... mily valót beszéle — Most ez egyszer; mert a sek kérőnek
Farsangon át nem lett hocsza — vége. Vitték a lányt egyre-másra gyorsan ..
Betti néni is epedve várta, Mikor jön már az a kedves vendég.
Mikor nem kell már a megunt párta. És a vendég még mindegyre késik,
És az évek gyorssn elrepülnek — Büszke delnő fényes homlokára Hosszú évek bus redői ülnek. Ifjú lányok nem kerülik többé,
Nagynéninek bátran szólítgatják, Büszkeség és nagyravágyás köblét
Miként egykor — már nem háborgatják. Büszkesége megtörött egészen, —
Jöhetünk az évnek szép részéhez, Szólhat kakuk, nem kíváncsi tudni:
, Kakuk madár, mikor megyek férjhez!"
K. L. után SZABÓ.
A kerek márványasztalnál.
(Karczola t.)
Én í z egyetemről, Károly a gazdasági akadémiáról csak még pár napja, hogy hasa érkeztünk. Szüleink, mi és nővérem együtt üldögéltünk a kedves ódon virágos tornáezon; anyám és Károly anyja a hideg kerek márványasztalnál hideg kávéval hüsitik forrd szeretet és üdvösséggel telt kebleiket, atyáink füstöt eregetve százszor elmondott politikai s gazdasági nézeteken ujait hévvel vitatkoztak, Károly és nővérem tovább csevegték s tegnap elhagyott csevegést, és én--én ábrándoztam, méláztam, légvárakat emelék.
A falusi otthon számtalanszor ieirt ée megénekelt mennyei boldogsága!
Én éppen a hold világ költői kelését bámultam, midőn anyám kanalát rendkívüli zörejjel haliám a kávéscsészébe hullni.
Feltekinték, anyám félelmes előérzette! kérdé atyámtól, vájjon minek jön a Misi.
Atyám nyugtatóiag viszonzá, hogy bizonyosan valamit kérni jön beteg feleségének.
Mire a mindig vidám Misi kisbíró oda-czammogott hozzánk, a hold már megvilágitá bohókás arczát, — de lám, mo^t nem volt bo-: hókás, pántlikás süvege nem volt félrecsapva, bajusza nem hegyesre fenve, mogyorófa "botjával nem hadonázott, beszéde nem tréfásan piBzszegő, recsegő, doromboló,, papold, tárgy szerint utánzó; egész alakja hivatalos komolyság bélyegét-hordá.
Atyám félelmes előérzete még fokozódott, s akadozva kérdé, mi újság.
Mindnyájunk tekintete Misin függött, lesve a választ 5 de ő egyet (először hallottam
TIZENKILENCZEDIS fcVT<ÖtYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 6 in 1880.
A nm. m. kir. belügyministerium leirata Nagy-Kanizaa rendezett tanácsú és Kis Kanizsa nagy község egyesülése targyában és az erre vonatkozó küldöttségi jelentós.
Küldőttségi jelentés Szent-Gróth városában a pálinka mérési jog gyakorlása iránt meg-tartott tárgyalás eredményéről.
Cüáktornya mezőváros közönségének folyamodványa, melyben 12,000 frt kölcsön felvételéhez, továbbá egy 1000 ftos kötvény és egy erdő eladásához törvényhatósági jóváhagyást kér. —
Árvay István urnák mint a zalamegyeí gazdasági egyesület elnökének folyamodványa, melyben a megyé zala-egerszegi telekjének nagyobbitása czéljából a közvetlen szomszédságában levő földek megvásárlását megengedtetni kéri.
Keszthely polgárváros község képviselő testületének folyamodványa, melyben a község által épített katonai szükség laktanya költségei fedezhetése czéljából szükséges 2000 frt-nyi kölcsön felvételéhez törvényhatósági jóváhagyást kér.
A csáktornyai járás szolgabirája, Zászád-hegy község folyamodványát, melyben magukat a muraszerdahelyi körjegyzőségből a vizi-szentgyörgyi körjegyzőséghez kérik csatoltatni, véleményes jelentés mellett bemutatja.
Tóth József komárvároai helyettes biró és Mérei József iskolaszéki elnök és társainak folyamodványa, mely bon az 1879. évi május hó 5-én tartott közgyűlésnek 9457. 39. jk. számú határozata folytán, a komárvárosi 21. éa 215. számú telekjegyzőkönyvekben körülirt ingatlan birtokok eladására vonatkozó és általuk bemutatott okiratokat a szokásos jóváha gyási záradékkal elláttatni kérik. —
Ivánovits József szent-jakabi éa Harmadás György nagyrécsei lakósok folyamodványa, melyben az 1871. évi május bó 1-én tartott közgyűlésnek 2431-/131. jk. számú határozata folytán a nagyrécsei 35. számú telekjegyző könyvben körülirt ingatlan birtoknak megtörtént eladását jóváhagyni, s a bemutatott jegyzőkönyvet a szokásos jóváhagyási záradékkal elláttatni kérik.
Kis-Rada község képviselő testületének folyamodványa, a község határábani temetőhely kisajátitása iránt.
A pacsai járás szolgabirájának jelentése a zala-apáti községi temető megnagyobbítása tárgyában.
A sümeghi járás szolgabirája a kisgörbői temető megnagyobbifására, illetőleg uj temető-hely megszerzésére vonatkozó iratokat jelentése mellett bemutatja.
A pacsai járás szolgabirája özv. Ács Já nosné szül. Miszori Erzsébet nyugdíjaztatása ügyében tartott tárgyalás eredményéről felvett jegyzőkönyvet az iratokkal bemutatja.
A perlaki járás szolgabirája Alsó-Kralja vecz község több lakosának azon folyamodványát, melyben a község részére a murscsák nevezetű erdőben a tagosítás alkalmával kihasított erdőterület kivágatásához törvényhatósági engedélyt kér, bemutatja. .
A perlaki járás szolgabirája Alsó-Králje-vecz községnek Fischl Mátyás drasko /eczí la-kóssal az italmérési jognak magán uton történt
kibérlése iránt kötött szerződést jóváhagyás végett bemutatja.
A csáktornyai járás szolgabirája Szlako-vecz Brezje községek elöljáróinak folyamodványát, melyben 100 frtos kötvényük eláruait-hatásához törvényhatósági jóváhagyást kérnek, bemutatja.
A novai járás szolgabirája Hernyók község birájának folyamodványát, melyben a község részére egy ingatlan birtok megvásárlásához törvényhatósági jóváhagyást kér, bemutatja. —
A letenyei járás szolgabirájának jelentése, melylyel Bucauta község képviselő testületének a község közös erdején és legelőjén fennálló szálfa eladása iránt Strem és Klein, továhbá Pisch\'T Igrácz vevőkkel kötött adás-vevési szerződésre vonatkozó határozatát jóváhagyás végett bemutatja.
A letenyei járás szolgabirája, Kerkaszent-Miklós község folyamodványát, melyben az úrbéri legelő illetményen levő fák kivágására engedélyt kér, bemutatja.—
Küldöttségi jelentés az almási községi erdő megvizsgálása tárgyában.
A ksszthelyi járás szolgabirája Meszes-Györök község képviselő testületének községi birtok eladása & megvétele tárgyában felvett jegyzőkönyveit törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja.
A pacsai járás szolgabirája Berecz György volt szenipéteruri rom. kath. tanító özvegye szül. Milfait Juliánná nyugdíjaztatására vonatkozó iratokat beterjeszti.
A tapolczai járás szolgabirája a balaton-edericai községi korcsma bérbe adására vonatkozó szerződést törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja.
A letenyei járás szolgabirája a lendva-ujfalusi községi korcsmának magán egyezség utján történt bérbeadására vonatkozó szerződést törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja. —
Strausz Virág Mátyás és neje Schuh macher Lizi ezt.-jakubfai lakósok folyamodványa, Szent Jakabfa községtől megvásárolt ingatlan eladására vonatkozó szerződés jóváhagyása iránt.
Küldöttségi jelentés a Kerka-ujfalusi községi erdőnek megvizsgálásáról.
.Hrusztekr Mátyás szlákoveczi községi biró folyamodványa, melyben a község tulajdonát képező legelő részeknek eladásához törvényhatósági jóváhagyást kér.
Csesznák József szolgabíró ur jelentése, mely mellett Alsó Domború község kölcsön ügyére vonatkozó iratokat, az 1879- évi szeptember 1-én 8 folytatva tartott megyei bizottsági közgyűlésnek 12704/178. jk. számú hatá rozalához képest kiegészítve bemutatja.
Bogyay Antal szolgabíró ur jelentése, mely mellett Sz*nt-Gróth mezőváros képviselő testületének a város számát a megvásárolt ingatlanra vonatkozó határozatát törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja.
Pillér Bódog szent-gothárdi lakós körjegyzőnek folyamodványa, melyben 1872. évi augusztus hótól novemberig járó alcaendbiztosi fizetésének kiutalását kéri.
Zalamegye közigazgatási bizottsága átteszi Bak — Bessenyő — Boczföld — Sárhida
— Botfa és Csatár községek bíráinak folyamodványát, melyben magukat a közmunkának természetben való leazolgáltatása alul felmentetni kérik.
Szeged szabad kir. város közönségének átirata, mely mallett a harmadik egyétemnek Szegeden leendő felállítása tárgyában az országgyűlés házához intézett feliratát s e tárgyban kiadott emlékiratát pártolás végett megküldi.
Árvamegye közönségének átirata, mely mellett a duvadak elejtésének díjazása tárgyában a nagyméltóságúm. kir. belügy ministerium-ho* intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Győrvármegye közönségének átirata, mely mellett a földadó — szabályozási munkálatok tárgyában a nm. m. kir. pénzügy-ministeriíimhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Pest Pilis-Solt Kis Kun megye közönségének átirata, mely mellett a Budapest-Zimonyí vasút vonalnak Budapesttől Szabadka város irányában leendő kiépitetése iránt az országgyűlés képviselő házához intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Heves megye közönségének átirata, mely mellett Deák Ferencz arczképének leleplezése alkalmával mondott emlék beszédet megküldi.
Maros-Vásárhely szabad kir. város közönségének átirata, mely mellett a tőke és kamat uzsora korlátozása iránt a képviselő házhoz intézett feliratát közli.
Hajdú megye közönségének átirata, mely mellett a katona beszállásolási teher igazságosabb megosztása czéljából alkotott 1879. évi 37. t. cz. 1. § nak módosítása iránt, a képviselőházhoz intézett feliratát közli.
Jász-Nagy-Kun Szolnok megye közön ségének átirata, mely mellett az adó és illetékek kezeléséről szóló törvények czélszerü módosítása tárgyában, az országgyűlés képviselő házához intézett feliratát megküldi.
Nógrád megye közönaégének átirata, mely mellett az adó éa illetékek kezelése körül tapasztalható szabálytalanságok orvoslásairánt^ a képyiselő házhoz intézett feliratát megküldi.
Kólozsvármegye alispáni hivatalának átirata, mely mellett, a tiszti ügyésznek a községi közegek elleni fegyelmi ügyekbeni fellebbezési jogának ienntartása iránt a nm. m. kir. belügy ministeriumhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Temes megye közönségének átirata, mely mellett a déli ország részek bekebelezése évszázados fordulójának megörökitési czéljából vert bronz ére m egy példányát emlékül meg küldi. —
Iíoldmező Vásárhely város közönségének átirata, melyben a megyei Deák szobor leleplezési ünnepélyéről történt értesítésért köszönetét nyilvánítja,
Pécs szabad kir. város közönségének átirata, mely mellett a Budapest-Zimony-belgrádi vasútnak a közérdek szempontjából a Duna jobb partján leendő engedélyezése iránt az országgyűlési képvisolő házhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Zemplén megye közönségének átirata, mely mellett a megyéjüket sújtott általános terméketlenség következtében a nm. magy. királyi bel és pénzügy mi nisteriumok hoz in • tézett feliratát pártolás végett megküldi.
Zalamegye
törvényhatósági bizottságának 1880. évi mdjus hó 10 én tartandó rendes köz gyűlésébén felveendő tárgyak sorozata:
Alispáni jelentés a törvényhatóság állapotáról.
A lemondás\'által üresedésbe jött megyei Hl-ad aljegyzői és a pacsai segédszolgabirói állásoknak választás utjáni betöltése. —
Zalamegye főszámvevőjének jelentése, mely mefiett a megye házipénztárának 1879. évi bevételei és kiadásairól vezetett számadását bemutatja.
Ugyanannak jelentése, mely mellett a megye utépitészeti alapjának 1879. évi bevételei és kiadásairól vezetett számadását bemutatja.
Ugyanannak jelentése, mely mellett a megye betegápolási alapjának 1879. évi bevételei és Kiadásairól vezetett számadását bemu taija. —
Ugyanannak jelentése, mely mellett a megyé méter alapjának 1879 évi bevételei és kiadásairól vezetett számadását bemutatja. ,
A nm. m; kir. belügyministeriumnak f. évi 15634 sz. a. "kélt leirata indokolt jelentés tétele végett az iránt, váljon a balaton-füredi kir. járásbírósághoz tartozó zalamegyei közsé gek közül, mely községek és puszták lennének közigazgatási tekintetben Veszprém megyébe átkebelezendők.
A nm. m. kir belügyministeriumnak f. évi 17850. szám alatt kelt rendelete az 1879. év végével hat évüket kitöltött választott bizottsági\'tagok helyeinek betöltése tárgyában.
A nm. m. kir. belügyministeriumnak mult évi 54786. bz. a. kelt rendelete a fegyelmi biraág-pénzek hová fordítása és kezelése iránt alkotott megyei szabályrendelet kiegészítése tárgyában. —
A nm. m. kir. belügyministerium leirata, melyben a Zalamegyére nézve 1880 ik évben működendő adófelszólamláai bizottság elnöké nek és helyettes elnökének neveit tudatja.
A nm. m. kir. pénzügyministeriumnak le irata, az idei adófelszólamláai bizottság törvényhatósági rendes éB póttagjainak megválasztása iránt. —
A nm. m. kir, belügyministeriumnak leirata, melylyel a balaton füredi körorvosi választás ellen beadott felfolyamodványnak a törvényhatósági közgyűlésen leendő elintézését rendeli.
A katona, beszállásolási teher arányosabb megosztása czéljából kivetendő törvényhatósági pótadóra vonatkozó szabályrendelet tervezése czéljából, az 1879. évi september 1 én s folytatva tartott megyei bizottsági közgyűlésnek 7036—8275. 137. jk. számú határozatával ki rendelt küldöttség munkálata. —
Zalavármegye árvaszéke az árvák épületeinek biztosítása iránt a megyei árvaszéki elnökség és Dessevfy Gyula, mint az „Első általános magyar biztositó társaság* meghatalmazottja által megkötött szerződést jóváhagyás végett bemutatja.
Czukelter József megyei főszámvevő ur nak előterjesztése egy megyei alszámvevői állomás rendszerei tése érdemében.
Zalamegye közigazgatási bizottságának 1879. óv H-ik feléről szóló jelentése.
tőle életemben) nagyol sóhajtott, s csak annyit mondott: Nagy újság van, kegyelmes asBZO-nyoml
Anyám felugrott, aroza halvány volt mint a holdé, de kedves, bájos is mint a holdé.
— Beszéljen, beszéljen gyorsan — riaszta Misire -- ne hagyjon sokat kérdeni.
— Nagy újság van, válaszolá Misi, csata lesz, azt mondják Lázsiában a vadakkal.
És elkezde mesélni szomorú rettentő tne Bét az irgalmatlan, kegyetlen vadakról.
Anyám újólag reá riasztott, mire a zsebéből két hivatalosan összehajtott ivet vett ki és átnyujtá anyámnak. Az egyik nekem, a másik Károlynak szólt. Behívtak mozgósított ezreaünkhez.
Ki a következett jelenetet egyezer átélte, az ismeri az ilyen alkalmi könyek és fohászok, csókok és kifakadások keserves keservéi; ki szerencsés volt keresztül nem élni, azt bűn volna az ilyen fájdalommal megismertetni.
Harmadnap uton voltunk. Én szótlanul, bágyadtan ültem Károly mellett, 5, ki minden uj iránt könnyen lelkesült, vigan feszengett, patyolat kendőjével istenhozzádot lobogtatott nővéremnek — Örzsikének — ki utánunk jött a falu végén álló egyház gyepes halmáig, onnét nézett utánunk, mig ódon családi csé-zink nyöszörgős hangja elhalt, s csak a füle míle Biralmas dallama zengett, mely még in-kább éleszte kettős bánatát.Ériem könnyezett, Károlyért — szive sajgott.
Két hónap múlva ismét egyült ült a két család a kerek márványasztalnál, csak én és Károly hiányojtunk.
Atyáink mérgesebben füstöltek, nem beszéltek gazdászatról, csak Boszniáról.
Anyáink meleg kávét szürcsölték, nyilván márványhideg keblüket lelmeleogetni.
Mariska nem csevegett, rémképeket alkotott 5 piros mezőkön vérlhabzó lovak; undokul megcsonkított emberhullák, tört fegyverek, károgó ragadozók, égő falvak, süvöltő bombák közt kereste Károlyt.
Senki sem tudla honnét, égből e, pokol-ból-e, egyszerre csak ott termett a fütyülő, mosolygó, felpántlikázott, kifent bajszú, hadonázó Misi, örömtelt együgyű képével.
— Kegyelmes asszonyom, megjön a regement 1
És az emberemlékezet óta szilárdan álló márványasztal egy pillanat alatt a porbau hevert és estében agyoncsapta az összes kávésszervicet, még az öröktüzü pipák is hirtelen kialudtak; lett lótás-futás, sikoltás, ujongás,
— csak Misinek köszönhető, hogy az egész ház, falu, környék fel nem fordult.
— Kegyelmes asszonyom, még csak tegnaphoz két hétre jönnek ám meg.
No ez jó hütőszer volt, gyorsan hatott.
Pár perczig felcsüggesztve gondolkoztak
— ilyenkor sokáig kell gondolkodni a legegyszerűbb fogalmon is — é3 aztán a higgadt, józan, mérsékelt öröm vergődött uralomra és koz dődtek az előkészületek az ünnepélyes fogadtatásra.
Megjött ama bizonyos nap, mely hivatva volt a szivet bánatos jégpolusától az öröm aequatoráig bűvölni.
Örzsike üdvözletünkre ismét kijött az egyház most már tarlott halmáig.
Előre féltem e találkozástól, mert egyedül, Károly nélkül jöttem, félelmem nem volt alaptalan. Mire odaértem hozzá, mái aléltan hullott karjaim közé. Feltevém kocsimra és 8zárnyeregetten ügetteték haza. A jó szülök ugy álltak, mint a tragédia hősei, — kétkedve, vájjon hozzám vagy hozzá forduljanak-e, s keblükben az öröm éa keserv elégikus vegyülete kerengett.
Elvégre is atyám megelégedéssel szemlélte azt az ágyúból öntött rézérmet, mely kabátom legfelsőbb gombja mellett függött, anyám Ör-zaikével foglalkozott, Károly szülői eltolták mellőlem atyámat, megostromoltak kérdésekkel, hogy hol, mikor, mért hagytam el Károlyt.
Magam sem tudom, mely csíllapitó, hízelgő hazugsággal nyugtatám meg őket; most már elmondhatom az igazat.
***-ban voltunk. A lakosság egy részfc előre elmenekült volt, a hátramaradottak az ablakon lövöldöztek ki. Levertük őket, s egy órai zsákmányolás engedtetett.
Károly egy alacsony házba ment, és az első mire akadott, egy szép török leány volt. Igézet te n állt néhány pillanatig, aztán hozzárohant és hevesen keblére vonta, össze vissza csókolá. A lányka felsikoltott, háta mögött egy ajtó nyilt fel, megjelen egy vén asszony, rán-ezos kezében egy pisztolyt szorít, egy durranás és Károly vérében hever.
Közvetlen ez eset előtt még láttam, aztán hirét sem vettem. Gyakran nézegettem a lapokat, ha Károly nevet találtam, mindig megborzadtam. Egyik sem volt az övé! Szivszo-
rulva fürkésztem a halottak névsorát, nem találtam benn: ez egy szikra édes reményt nyuj tott. —
Megjött a tavasz. A kerek márványasz tal ismét oly szilárdan állt, mint egy tölgy, a pipák meggy últak, a mamák kávéztak, Örzsike lábadazóban volt, mint a természet, csak az arezokon nem ült a régi rendes megelégedettség. Hiányzott a fészekből ogy puszi. Az asztal körül kizöldült a fű, az ibolyák beillatozták a levegőt, a fák ágain vidám éneklők csattogtak, a méhek sürögtek-forogtak; mindsn tel üdült, mosolygott, ragyogott, örült, csak Örzsike szive nem üdült, nem örült. —
Szótlanul ültünk, mindenki magának bu sult, de mindnyájunk keserve egy gyupontban egyesült; kifényesítettük, kikerekítettük kép-zelmünkben azt az alakot, mely folyton lelkünk előtt lebegett, — elfeledtük hibáit, magasztaltuk erényeit, megszépítettük külsejét, egészen oda varázsoltuk felújítva, megtísztitva magánk elé; szinte meglátszott arczainkon, hogy kibékült szivünk és megelégedett újra, ugy mint volt ezelőtt: bízik istenben, remél, sőt hisz.
Kedves álom, boldogító előérzet, édes sejtelem!
Álmainkból Örzsike éles sikoltása ébreszt fel: Károly, kedves Károlyom! Megtörüljük szemeinket, nem álom e ez is?
Nem. Örzsike valóban ott csüng Károly nyakán, a megtisztult, megszépült, szeretett Károlyon.
BOGÁDY.
TTZKNKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ULÁI KÖZLÖNY,
MÁJUS 8-án 1880.
Zemplén megye közönségének átirata, mely mellett a hazai földmivelő- osztály érdekében az Országgyűlés képviselő házához intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Bfinügyi tárgyalások jegyzéke.
A nagy-kanizsai kir. törvényszéknél.
1880. év: május 7-én.
451/80. Kohn Ádolf komárvárosi lakós közhatósági közeg elleni erőszakkal vádolt ügyében végtárgyalás.
449/80. Lakatos Mihály tolmácsi Jakós tolvajlási bün kisérlettel vádolt elleni ügyben vég tárgyal ás.
573/80. Öreg Tomásek András domá-sineczi lakós birói zártöréssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
504/80. Csordás Ferencz komárvárosi lakós birói zártöréssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Május 13-án.
568/80. Fundák Márton fcotlorii lakós adó végrehajtó szóbeli bántalmazás vétségével vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
454/80. Nyakas István és neje borsfai lakósok birói zártörés által elkövetett sikkasztással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
506/80. Világos György karmacsi lakós súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben vég-tárgyalás.
874/80. Varga Márton és társa kehidai lakós lopással vádoltak elleni ügyben 11-od bir; Ítélet hirdetésé.
Május 14-én»
503/80. Takács Jánosné és társai nagykan izsarlakósok emberölés vétségével vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
447/80. Bohár Sándor és társai kustáni lakósok súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás
575/80. Vig József gyenesdiási lakós birói zártöréssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
836/80. Mézga József és társa domá-siueczi lakósok nyilvános erőszakkal vádoltak ellani ügyben II od birósági Ítélet hirdetése.
Nagy-Kanizsán, 1880. april 30-án. Kiadta: WLASSICS EDE
kir. tszéki iroda igazgató.
(Vége következik.)
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke.
Zala-Egerszegi kir. törvényszéktől.
1880. évi május 7-én.
573. B/S80. Sz. 1. Jancaó Mária tolvaj-láasal vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
615. B/380. Sz, 1. Pál Pongrácz emberöléssel vádolt elleni ügjben. Végtárgyalás.
642. B/880. Sz. 1. Jankó Lajos súlyos t. sértéssel vádolt elleni ügyben. Végtárgyaláa.
669. B/880. Sz. 1. Boronyák Sándor súlyos t. sértéssel vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
673.674. B/880. Let. Ajtai Sándor s társai emberöléssel vádolt elleni ügyben. Vég-tárgyalás
690. B/880. Sz. 1. Vukovics Ignácz adóbehajtó közegek sértegetésével vádolt elleni ügyben. Végtárgyaláa.
747. B/880. Let. Rácz István s társa erőszakos némü közösüléssel vádoltak elleni ügyben. Végtárgyaláa.
795.840. B/880. Sz. 1. Marko Imre a társai tolvajláaaal vádolt elleni ügyben. Vég-
803. B/880. Sz. 1. Vajai Litván sikkasztással vádolt elleni ügyben. Végtárgyaláa.
Május 14-én.
441. B/880. Sz. 1. Horváth János s társai súlyos t. sértéssel vádoltak elleni ügyben. Végtárgyaláa.
606. B/880. Sz. 1. Kósa Ferencz lopással vádólt elleni ügyben. Végtárgyaláa.
618. B/880. Sz. 1. ör. Oláh József és társai tolvajláaaal vádoltak elleni ügyben. Vég-tárgyalás.
683. B/8°0. Let. Németh Antal s társai emberöléaael vádoltak elleni ügyben. Végtárgyaláa.
719. B/880. Let. Szita Ignácz s társai emberöléssel vádoltak elleni ügyben. Végtárgyaláa.
817. B/880. Sz. 1. Rezneki Ferencz s társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben. Végtárgyalás.
Kelt Zala Egerszegeu, 1880. máj. 2 án.
MUZSIK KÁLMÁN
iroda igazgató.
(Vége következik.)
Helyi litrck.
— Ö felsége május 10-én legfelsCbb kihallgatást ad Budapesten; ez alkalommal Hirachler Miksa alaó-domborui Bákós is hódolatteljes köszönetét teszi a trón zsámolyánál az ú felségétől nyert legkegyelmesebb királyi kitüntetéseért.
— Kovács Zsigmond veszprémi megyés püspök ur ő excellentiája Nagy-Kanizsán f. évi junius 6-án fog bérmálni. Hozza Isten szerencsésen körünkbe. Ő excellentiája május 2-án ülte névünnepét. Teljes szivből kívánjuk, hogy egyházmegyénk javára, hazánk diszére az Isten Bokáig éltesse.
— Tapasztaltuk, hogy az iparos ifjúság Önképző körében alakult dalárda tagjai a legnagyobb pontossággal járnak az esti tanórákra s ennek következtében oly meglepő eredményt tudnak felmutatni, minő majdnem a hihetetlenséggel határos. Előadásaikat szabályosság, feszült figyelem s kellő rend jellemzi. Méltó öröm ez részükre s önérzetes elismerés fáradhatlan karmesterük Berecz Imre zenetanár urnák, ki teljes ügy buzgalommal s hazafias készséggel igyekezik. Kívánjuk, hogy a lel kesültség szilárd legyén.
— A Széchenyi szobor Budapesten május 23-án déli 12 órakor lepleztetik le, a magyar tud. akadémia ünnepélyes naggyülésé-nek befejezéseül. Említettük, hogy ez ünner pélyes cselekménynél képviselve lesznek mind
melyek a nagy férfiú
működésének tényleges befolyásával létesültek. Mi ugy hallottuk, hogy a nagy-kanizsai .Polgári Egylet* is létesülését a nagy Széchenyinek köszöni; hazafias érzelmének adja tehát tanújelét a tisztelt egyesület, ha kebeléből egy küldöttséget választ s a leleplezésnél képviselteti magát. — Egyúttal felkérjük a mélyen tisztelt elnökséget, legyen szives köztudomásra juttatni, váljon való-e az az általánosan elterjedt hír, mintha az eddig tiszteletbeli tagokul felvett egyesek, vagy testületek iránti eme figyelem ervénytelenitetett 8 hatályon kivül helyeztetett ?
— Országos vásár lesz Nagy-Kanizsán jövő hétfőn, május 10-én, mely egyik a legélénkebb szokott lenni. Figyelmeztetjük az érdekelteket!
— Nagy-Kanizsán az osztrák-magyar bank fiók-intézeténél 1879-ben 1.172.552 frt számitoltatott le.
— Rácz Márton tehetséges fiatal iró s kir. postatiszt Nagy-Kanizsáról Pápára helyeztetett át.
— Mynien. Kránitz VilmoB szombathelyi könyvkereskedő május 11-én esküszik örök hűséget a bájos Deutsch Hedvig kis asszonynak Zala-Egerszegen.
— Megyénk székhelyére Kárpáthy színtársulata készül Kis-Czelből. A társulatnál van Nikó Lina kedvelt s jeles színésznő is.
— A keszthelyi csónakázó-egylet f. hó 1-én tartá megnyitási ünnepélyét a Balaton partján levő nyári helyiségben. A már rég megállapított programm jelentékeny részét elmosta ugyan a jótékony májusi eső, mely nem kevesebb őrömet szerzett mindnyájunknak, mint ha az ünnepély minden phásisát keresztül örvendeztük volna. Az ünnepély befejezéseül tervezett tánczmulateág elmaradt, valamint a disz csónakázás is; azonban, hogy a megnyitási ünnepély zománcát ne veszítse, néhány fiatalabb egyleti\' tag, daczára az eső paskolásának és a meglehetős szilaj hullámtorlásnak; — .| csónakba szállt és szolgálatára kényszerité a haragvó kis tengert. Hét órakor este banquette volt, melyen mintegy negyven helybeli tag vett ré9zt. Az itt elhangzott pohárköszöntések nyomában az általános lelkesülés zaját felülmúló tarack durrogások hirdetik, miszerint a „keszthelyi csónakázó-egylet" második saison-ját is megérte, s szilárd alapokon nyugvó existentiája folyton izmosodik. A megmérhetlen számú felköszöntések közül felhozzuk itt az elnök, Dr. Csanády Gusztáv szép megnyitó beszédét, melynek végén az egyletet éltette; Király Elek egyleti pénztárnok az elnökre köszönté poharát; Sebesy Alajos nagyhatású, szellemdus toasz tj aiban mindazokat éltette, akik a csónak-egylet szellemi és anyagi fel -virágozásához a az egyesületi szellem emeléséhez járulnak; stb. Közbe-közbe Gyurcsi zene kara fokozta a lelkesülés derűjét, melynek határa a késő éji órákban veszett *•! a társaság eloszlásával.
— Tíhnnybél veszszük a gyászhírt, hogy Vaszary Egyed aranymisés Szent-Benedek rendű áldozár, az apátság házi lelkiatyja 82 éves korában végelgyengülésben meghalt. A dicsőült tisztes agg nemes szívvel bírt, könyörületes a szegények iránt, hitbuzgó s a hazafias rendnek méltó disze volt, kitűnő szakképzettséggel birt a borászat- és szőlészet terén. Született Keszthelyen. Béke hamvain 1 Az őrök világosság fényeskedjék néki !
— A Balaton halaiból a déli vasúton tovaszállitatott 1870-ben 3001 tizedlonna, 1871-ben 2098, 1872 ben 748, 1873 ban 627, 1874-ben 1939, 1875 ben 1987, 1876 ban 2238, 1877-ben 733. 1878-ban 813 és 1879-ben 501. Összesen e tiz cv alatt 14.685 tizedtonna hal lett elszállítva.
— T adászati ügy május hóra. A medve bocsáival, a borz kölykőikkel sétálgat. A vadkan a kanik és meddő emsék összeállottak. A
fővad bogoz és tülköz. A dám lapátos bámozza lapátjait. Az őz források körül keresgél. A nyul a vetésben heven A fáczán, fogoly, fajd stb. tojásos fészkeit órni kell. Az erdőben járó ügyeljen a bagolyra, mert ha fészkét megtalálja és megjegyzi, szép prédát ejthet a bagoly fiaiban. Ezek fölnevelve, holló-kunyhólesre használhatók. Mindenféle ragadozó irtását serényen folytati hasznos dolcg.
— Hymen. Apr. 26-án vezette oltárhoz Szinkovics Ferencz közs. tanitó Lukovnyák Linka kisasszonyt Csáktornyán. Lénárd Ernő ügyvéd pedig Keszthelyen Schillinszkv Jósefa kisasszony nyal váltott jegyet. Győrött Hauser György a tűzoltóság derék parancsnoka május .12-én tartja esküvőjét a bájos Dorner Mariska kisasszonynyal, ki tavai Zalában töltötte a fürdői idényt;
— Rövid hirek. ó felsége a paksi tüz-károsultaknak "magán pénztárából ezer frtot adományozott. — Kossuth atyjának síremléke jun. 13-án lepleztetik le Alsó-Dabason. — Szarvason négy iskolás gyermeken ebdüh tört ki. — Beethoven 3zobra Bécsbeti május 1-én lepleztetett le. — A bpesti férfi dal-egylet Pünkösdkor Sopronba jő. — A bpesi egyetem 100 éves jubilaeuma máj. 13 án lesz. — Gönczön 28 lakház égett el apr. 25-én. — A „Zuhany" élczlap megszűnt. — Jókai „Kár-páthi Zoltán*-át horvát nyelvre forditák. — Az első m. bizt. társaság a fővárosi tűzoltó egyletnek ezer frt évi segélyt szavazott meg.
— Szilben Sárközy Béláné női s honleányi erényekben gazdag nő meghalt apr. 24-én. — A „Vörös Kereszt* egylet bpesti közgyűlésén máj 10-én királynénk elnököl. — Budapesten bélyeg hamisítót fogtak el. — Paulay Edéné jeles színésznő meghalt. — Kossuth iratai első kötetének megjelenése nemcsak országos, de világeseménynek tekintetik. — Jász-Nagykun-Szolnok megye főispánjává Gróf Bstthiány József neveztetett ki. — Marmaroaban fokozódik az ínség. — Ullmann Károly budapesti nagykereskedő meghalt. — Párisban a hóhor-dás e télen 1.173.600 frankba került — A„ Vasárnapi Újság* utóbbi számában: „Kossuth iró-asztalamellett" és BKossuth családai" szép képeket közli. — Bpesten több palota építését tervezi a kormány. — Villecz Antal soproni tvszéki bíró meghalt. — A temesvári színház leégett.
— A „Tavasz" mülapnak 9500 előfizetője van.
— A bécsi gabona és magvásár aug. 23, 24-én lesz. — A bolgár fejedelem egy orosaherczegnőt vesz nőül. — Stefánia királykisasszony junius-ban hazánkba jő. —Kolozsvárott csillagvizsgá-lótornyot építenek, — Beliczay Imre jeles orvos meghalt. — Szerajevoban kath. templom építésére a király 200,000 frtot adott. — A bécsi Ringszinházban magyar előadások tartatnak.
— Korizmics László jeles nemzetgazdász szem-operatiója teljesen sikerült. —
KI nyert?
Budapest, máj. 1-én: 19.29.24.57.69.
Lincz Triest
24. 13. 15. 60. 36. 29. 61. 67. 14. 5.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített mnnka Nagy-Kanizsán Wajdits József kSnyvkereskodóso által megrendelhető.)
— „Magyar Jogtudományi Lexieon" A „Lexicon" kiadása immár biztosítottnak tekinthető. A vállalat eddigi munkatársai közül felsorolhatjuk: Alexy, Apáthy, Beck, Chorin, Csemegi, Dell Adami, Fayer , Friedmann , Győry, Hajnik, Herczegh, Herich, Hodossy.
Hoffmann, Konek; Környei, Kozma, Kovács, Králik, Lánczy, Németh, Neuman A., Pulszky
A., Sághy, Schnierer A., Schnierer Gy., Stiller, Székely, Teleszky, Vecsey, Weinmann, Weiss, Wenczel, Zlinszky urakat s több más nevezetes irót, kikhez kétségkívül a vállalat megindításával a vidéki irodalmi erők legjelesbjei is csatlakozni fognak. E tárgyban még a következőkről értesülünk: A „Lexieon* szerkéaa-tőjének Dr. Rosenberg Lajos ügyvéd urnák meghívása folytán april hó 15-én egy első értekezlet tartatott az ügyvédi kamara helyiségeiben, a munka tervezete és módozatainak megállapítása tárgyában. Ez alkalommal a nagy számú jelenlevők beható tanácskozás után egyhangúlag a következő megállapodásra jutottak: Alapul vétetett Holzendorff hason munkája, legnagyobb részt azonban csak a czikkek terjedelme tekintetében. Minden irónak szabadságában áll, az általa szerkesztett és aláirt czikket önállóan és így más források igénybevétele mellett is kidolgozni. Áll ez különösen az egész önállóan és in extenso feldolgozandó magyar jogról. Első feladat marad most az alphabetum összeállítása; ennek tervezete Xlolzen-dorff alapján készül és minden egyes munkatársnak meg lesz küldve. Ennek kiegészítései alapján készül az uj alphabetum, melyből az egyes czikkek az egyes munkatársak közt azok szabad választása szerint lesznek felosztva. Azon czikkekről ellenben, melyek netalán elkésetten érkeznének be, egy később kiadandó pótfüzet által lesz gondoskodva. As első alphabetum elkészítése után azonnal ujabb értekezlet lesz egybehiva, melyben a munkatársak minden egyes tudományág szerint szakosz-tálylyá alakulandnak; az alphabetum kiegészítésére pedig egy albizottság lesz kikfildve. Legnagyobb nehézséget szül nézetünk szerint az egyes jogi műszavak terminológiája, de e részben is léteznek már becses előmunkálatok, az u. n. „jogi abc társulat" részéről, melyeket ez, — nem kételkedünk benne, — örömest bocsátand a szerkesztő rendelkezésére. A vállalat kiadója Rautmann Frigyes a „Lexieon*-t a tárgy fontosságához mért díszes kiállításban fogja részesíteni, Rautmann Frigyes, könyvkiadó.
— ÉrtesiUs. Van szerencsém tisztelettel értesíteni mindazon nt. lelkész urakat kik Barakonyi Kristóf „Biblia magyarázata a szószéken* czimü munka 2-ik kötetére előjegyeztek, hogy a mü, mely jelen 2-ik kötettel teljesen bevégezve lesz, már sajtó alatt van s rövid idő múlva bérmentesen szét fog küldetni. Miskolcz, 1880. apr. 26. Tisztelettel Ferenczi
B. m. k., miskolczi kiadó könyvárus.
Szerkesztői &zenet.
4052. Keszthely. A jegyzőkönyvet megkaptuk, jövő számunk hozza.
1053. „Többen.* Névtelen közleményt nom fogadunk el, még ba csakugyan „többen* vannak ¡a.
4054. Ifj. D. F. Köszönettel vettük.
4055. V. P. Kritikán aluli.
4056. Dr. Sz. Újólag fölkérem.
4057. „Bomlott vár". Valóban romlott a verso is.
4058. Sümegh. Rendes levelezőnk teljes bizalmunkat bírja.
4059. aBoldog vagyok". Nem irigyeljük.
4060. Balaton-Füred. K.—?—
4061. B. Kis-Komárom. Mikor jSsz be?
4062. P. L. Lendva. Jövő szám hozza.
4063. Cs. P. Gulács. E ssámról már megkésett.
4064. K. K. Budapest. Méltányoljuk.
4065. Y. M. Temes-Lippa. Köszönettel vettük. Jönnek.
Felelős szerkesztő: Bátörfi Lajos.
L-JI X R. TD IH2 T JÉ. S JES SÍ.
m 2 ■<» ! có
fes^í ti
¿ .¡PS
-2 o tx. ® , as gi, - © > co
-f-"S^-S-* ~
S <o »5 <1-5
af »
J 2 3 4 5
í o a » \'O
Bit s «
—. » O ffi tá .a m _ ja
o—
I « , -a t*~
8 I
í® j ► s
¿•ffí-S 2 s
í — > -ti
J3
o MS
< - § 5-s
N e> 5 SE®
§ * s "2 > =6 *o SZ
ac a ©
.. 3 -f
Ili
a < «
,OÓÍi J.. 8 f.J1
tizenkilenczedik évfolyam
ZALÁI KÖZLÖNY
MAJÜS\'WÍSSO.
I R D E T S B
A Magyar-franczia biztosító részvény-tó
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjedő határőrrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését
GUTMfiNN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- és jégbiztositási ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállítására és károk fel-Vételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: SCHWEIGER MOSCOVITZ.
A. Magyar-franczia falztositó részvény-társaság
igazgatóságának fentebbi közzétételére hivatkozással alólirott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynokség
vezetését elvállalta s a vezérügynökségi irodát megnyitotta, hol is biztosítási ajánlatok elfogadtatnak s a biztosítási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle felvilágosítások leg-készségesebben megadatnak. BiztOSit pedig a társaság
a) tűzveszély és robbanás által okozott károk ellen; c) aiárazon vagy viien -szállított javak károsodása ellen ;
b) jégkárok ellen d) az emberéletére minden ismert módozat szerint. A Magyar-franczia, biztosító részvény-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevó alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben . \\
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, s rés/int a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, m. évi oktober 14 éu tartváu alakuló közgyűlését melyen a társaság ügyvezetésének élére következők választattak meg:
Választmány.
Elnök: Bittó István, ö fels. val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykeresztese, orsz. képv. stb. BpesteD. Alelnökök : Báró Bánhidy; Béla, földbirtos, orsz. képv. stb. Budapesten. BoP-tonx Jenő, a párisi Societé de l\'Unton génerale elnöke stb. Parisban.
Választmányi tagok. Róbert Morin marqnis de Banneville, az osztrák déli vasút igazgatósági tagja stb. Parisban.
Keuelt Armln kir. keresked. tanácsos nagy kereskedő. Lovag zápori Regenbart Ferencz, az Albrecht-vaspálya elnöke stb. Bécsben. Sváb Károly földbirtokos, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Báró TInti Károly cs. kir. kamarás, az oszt. déli vasút alelnöke, az oszt. urakháza tagja stb. Bécsben.
Felügyelő bizottság. Beck Nándor a magynx jelzálog-banknak igazgatója.
Lánozy Leo a magy. földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten. Lewln Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten.
Serrebouroe Jos. Mária Emil, a párisi Societé do l\'Union géuerale vezérfelügyelője Párisban.
Igazgatóság.
Igazgatók : Dr. Hiller Albrecht, köz- éa váltó-Ügyvéd Bécsben
Klstenraacher Károly a „Hoffm-mn József-1 nagykereskedő czég főnöke Budapesten. Schweiger Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten. Vezérigazgató : MoskoviCZ Lajos Budapesten.
Tekintve e társaságnak fentebb kitüntetett tőkeerejét és az üzletvezetés élén levő, hazánkban is nagyobbrészt ismert ós köztiszteletben álló egyéniségeket, bátran elmondható tehát, hogy nem volt még az egész monarchiában biztosító társaság mind ez ideig, moly a biztosító közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, mint amennyit noki o társaság mindjárt kezdetben nyújtani képes, s a midőn a társaság ezen, eddig páratlan tőkeereje és az élén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítást nyújt arra nézve, hogy a társaság üzletvitele a m-Hiányosság, a pontosság és a legszigorúbb becsületesség minden követelményének mindenkor és teljesen meg fog felelni, másrészről a szakvezetés avatottsága az iránt i« kezességül szolgál, hogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kellő tekintettel fog lenni a verseny jogosult követelményeire.
Amidőn tehát tisztelettel alólirott a biztosító t közönség bizalmát az általa kepviselt társaság iránt újból felhívja és kéri, megjo^zi egyszersmind, hogy a vezérilgynökségi területen a vidéki ügynökségek szervezése teljes folyamatban van ós hogy tüzbiztositási ajánlatok a már felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnak. maradván teljes tisztelettel
98914-52
Nagy-Kanizsán, 1880. májas hóban.
Kerületi ügynökség Sümeghen Epstein V. urnái.
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
yezérü^ynöksége Nagy-Kanizsán,
GUTMANN S. H.
Családi csokoládénk

csak akkor valódi, ha aláírásunkon kivül van ál-
Ara a jó minőségűnek „ a finom „
„ , finomabb legfin.
"WiL^.
minden csoniagon fenti még ezen védjegy kalmazTa. sárga papírban 1 ca 50 Wr. rózsanzrn „ 1 „ 70 „ líld , 1 , 80 . , 1.1—, Raktár Nagy-Kanizsán: Rosenfeld Adolf és Strem & Klein urak kereskedésében. (67 , _.)
KeBlneny
utifü-mellczukorkák,
a tudó és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tüdóhumt biztos gyógyszerei.
A természet által a szenvsdő emberiség javára teremtett megbecsülhetlen keskeny utifö azon már eddig fel nem derített» titkot foglalja magában,. miszerint a . gége és légcső rendszer gyulladt nyakhártyájárn való azonnali gyora és enyhítő hatás gyakorlásával az illető beteg szervek gyógjralá8át minden tekintetben lehetőleg elősegíti.
Miután gyártmányunknál a ezu- ----
kor és keskeny útifűből tiszta vegyü-
lékről kezeskedünk, különös figyelem- —-—-3b-
bo ajánljuk hatóságilag bejegyzett végjegyünket, aat, dobozon levő aláírásunkat. mert csak ezek igazolják annak valódiságát.
Sclimidt Victor & fiai,
gs. iií. szál. eárosoi Bécs, Wieden. Alleegasse 48.
■■ 1 skatulya ára 30 kr. *
Kaphatók: Práger Béla gyógyt. Belns J. gyógyt. N.-Kanízsán, Káli\' voda 3. Letenyén, Kis A. gyógyszt. A.-Lcndván, Dorner Kaj. vas- ¿-a füszerkereskedésébon Sümeghen, Werli M. gyógyszt. Kapronczán, idősb. Moselt F, Vasváron, HMlósy József E. gyógyszt. Zala-Kgerszegen. Ber-ger 32ór (Somogy) 8zobb. Simon Gyula Szombathely.
Z7F&Z?
A nagyméltóságú magy. kir. pénzügy ministerium •1879. évi 65712 szám alatt kelt magas rendelete foly-tán a nagy-kanizsai kincstári épület körüli járdának s falkeritósnek helyreállítása, a költségvetésileg megálla- ^ pitott 3427 frt 16 kr. azaz háromezer négyszáz húszon-hét frt 16 kr. erejéig foganatosítandó lévén, erre nézve fyé | a nagy-kanizsai kir. adóhivatalnál meg\'.artandószabály (£0 szerű árlejtés 1880. évi május tizenkettedik (12-én) dél ^ előtti 10 órára tűzetik ki. * W
A 3427 frt 16 kr. kikiálltási árnak megfelelő 10°/0 bánatpénzzel vagyis kikerekítve 350 frttal és 50 fspj kros bélyeggel ellátott, — vagyoni s erkölcsi bizonyít ványnyal kellőleg felszerelt írásbeli, — zárt ajánlatok „ Ajánlat a nagy-kanizsai kincstári épületeknél eszköz- £¿3 lendő épitkezésekre" czimmel ellátott borítékok alatt lepecsételve az árlejtési napot megelőző délutáni 6 óráig KE a nagy-kanizsai m. kir. adóhivatalnál benyújtandók, hol a költségvetési terv, valamint a további feltételek az |ír| árlejtési napig bezárólag a hivatalos órák alatt betekint-hetők. Sopron, 1880. april hó 23 . 65 3—3 |gj
A MAGY. KIR. PÉNZÜGYIG AZGATÓSÁG.

TARCSA
Vasmegyében, Szombathely déli és nyugoti vasulállomástól csak 4 órai távolságban az oaztrák-stajc-ma gyar határszélen. Vastartalmú forrása női betegségekben, különösen a npmi szervek betegségeiben, idegbajokban, ugyazinto férfiak és nőknél előforduló vérszegényében, sat. kitüuó és bebizonyult gyógvhatással hír. A már iétezett lakSRObák tetemesen szaporítottak, melyek egész uj és diazes bútorzattal lettek ellátva. — Lakás és ásványvíz mogrendelésok a fürdő igazgatósághoz intézendők. Fardő orvos: Dr. Thomas — Az illotó röpirat minden könyvkereskedésben kapható. <51 3_5
Az ivad május 17-én kezdődik.
A GYÓGYFÜRDŐ IGAZGATÓSÁGA.
M 6 2 © 1 g i p s x 8 t,
•épitészeti meszet,
v i z i k ő r a g o t;
Komán Cementet, Portiandi Cementet,
Portlandcement kövaeti táblákat, vízvezetéki ciöveket,
lótakarmányi
fcagylólrat
(saját terménye) sat. sat. ajánl és kívánatra árjegyzékeket és mintalapokat szétküld
SARTORI OSCAR
39 Nagy-Kanizsán.
Mária-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bántakaai ellen,
és felül-i.ulhatatian az étvágyhiány, gyo-morgyengeaég, roszazagn I»ihellet,( szelek, savanyn frlbüföjjés, kólika, gyomórhurnt, gyomorégés, hngykőképződés, tnlságoa | nyálk^képződés, sárgaság, nn-lor és hányás
főfájás (ha az a gyomorból ered), gyomor görcs, székszoxulat" a gyomornak túlterheltsége étel ós ital által, giliszta, lép- és májbetegség, arany eres bántalmak ellen.
ÜS^"* Egy -üvegcse ára használati lUasttással együtt 33 kr. 7gm Kapható : Práger Béla ur gyógyszertárában Nagy-Kanizsán, valamint az osztrák-magyar birodalom minden nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében.
Központi szétküldés! raktár nagyban és kicsinyben
Braűy Sár Oly,
„az őrangyalhoz" cximzett gyógyszertárában
64 2—52 Kremzierben, Morvaország.
-Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
SA6¥rKAyiZBA(/1880. május 9-én._3Q-c3Lils: TizenMlenczedik évfolyam.
f^WtotSltr^f \' 10 SS gStó —-------->"*33
te • n 711 A| IIA1I AHlf fe^
# ■ I ■ I IIII 11 IIH W
: I ll ll ■ II I I III T
■őrért ^M JH^B ■ S^K K ■■ H H ^B ■ H H M^H ■
NYILTTÉRBEN U U ■ U ■ ■ ■ ■ ■ M ■ ■ ■ H^B ■ Béna.nteti.»
soronként krért M M ^B ^^^^ ^B^H ^B H ismert
|{ Sinutbi illeték aűnden ^^^ ^^ ™ ™ ^ ^^ ^^^ ^ ™ _=_
£ey«. hirdetésért külCof IKénrmtok tíioi nem I
30 kr fi.et.cd5, k előbb: A o MOGYI KOZLÖKT Y.\' J WUdtn.k. i
„^trf--frr— , I, ^f
,V.-K»BÍ7.s»Tár08 helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a ,n.-kaniz»ai kereRkedelmi 3 iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár«, a , zalamegyei általános tanitétes-toiflt", a „n.-kanizsai kiaded-neveló egjesQlet", a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi a Iparkamara n.-kanlzsai külTálasztminya" a több
megyei éa városi egyesület hivatalos értesítije.
Metenkiut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A nagy-kanizsai
tiszti önsegélyző szövetkezet s más pénzintézetekről általában.
Czimzett társulat túlesvén a kezdet nehézségein, illó, hogy annak irányát, czélját, hatását bővebben megismertessük.
Minden keletkező társulatnál szükségkép azt tekinti a korfejleményével haladni kivánó honpolgár, váljon családi tűzhelyétől távol esik-e? hetekinthet-e olykor a kezelésbe? s mi legfőbb, megbírja e keresni azon összeget, melylyel tagja lehet! — Vannak egyesületek, melyben csak a tehetősbek részesülhetnek, mig a szegényebb osztály pénztelensége miatt ki van zárva; már pedig hány szegény-sorsn ember van, ki nemesen gondolkozik, ki a polgárisodást s ez által közvetített társulást előmozdítani törekednék, azonban — pénze nem levén csak elméletileg ég a mások által felkarolt eszméért.
Mily édes érzés hatja át a tevékeny embert, miden saját hasznára fordítható eszme tettlegesitésében részt vehet, midőn karöltve a gazdag a szegénynyel egy czél után törekedik: segitni egymáson, megóvni az anyagi bukástól, táplálni a szorgalmat, növelni a takarékosságot, szóval anyagival boldogítani egyeseket ugy mint családokat.
Korunkban ngyis — fájdalom! — a szellem felett van az anyagiság, e nélkül élni, folytonos küzdelem; ,légy gazdag szellemben, koldus vagy; légy gazdag anyagilag — boldogulsz, mindkettővel bírva ünnepelt vagy\' — mondja Franklin. -
Egyesített erő képes valami határozott nagyszerűséget eszközölni, egyesített
TÁRCZA.
A gyöngyvirág.
(Monda.)
Igen-igen régen, szóval hajdanában, Az 8si korban, melynek csak hire van, Volt egyszer egy ország a világ végénél, A hova most ember örökké el nem ér.
Ezen szép országnak volt egy vén királya. Ennek sok gyémántból dicső koronája. — Mind ennél még jobban szerette leányát, Akinek szépsége már közmondássá vált. —
Aranyszín hajzata a földig leére, Eb volt a leánynak leggyönyörűbb éke. Sötét kék szemein bűvös est ábrándja Csillogott, mint azén, ki Bzerelmót várja, —
Hófehér szép arcza, mint a nap, ragyogott, Soha még mély azomor Bem bú nem fészkelt ott Tiindéribb nőt, szóval, képzelni sem lehet; Eszményi szépségén megáll a képzelet. —
Szemében, mirt mondám, titkos ábránd honolt, Mert szive titokban egy hű dalnoké volt Óly szépen tndott ez játszani hárfáján, Hogy el-el merengett dalán a királylány. —
Oly szépen játszotta édes bús nótáját, Hogy az érző szivet ábránd hatotta át. — Majd fájdalmat zengtek panaasos húrjai, Majd vígabbá lettek szomorú dalai. —
8zerelmét is igen gy \\kran el éneklő; Elhatott az messze, csillagok felé. S im ekkor meguyillott a tündér ablaka És neki 3 viszont szerelmet sugdosa. —
Gyakran el-el hagyta a büszke várlakot, Mert ssive egyedül 5 érte dobogott Ő érte ragyogtak hódító szemei; A dalnok látása boldogság volt neki. —
erőnek sikerül sokszor a legnehezebb tárgy elintézése, a legmagasabb czél elérése, a legmagasztosabb eszme kivitele.
Egyesitett erő 1 ez oly fogalom, melyet körvonalozni határos a lehetetlenséggel. Benne vsn ebben minden szép és nemes, tettrevágyás, s a folytonos munkásság kívánt gyümölcse.
Az, ki oly egyesületet előmozdít, mely a közjóra hat, nemcsak önmaga iránti kötelességét rója le, hanem tanu-sitja, hogy embertársait szereti, mert javokra hat. A mai önző világban vajmi szép! gyakorolni az emberbaráti érzelem helyes felfogását, feltárni a sziv belsejét, melyben embertársaink iránti szeretetünk, önmagunk becsülése honol; mert csak az ismeri az. életet, az élet becsét, ki önmagában az emberiséget tiszteli.
Rokonuljunk tehát, jöjjön a gazdag kincsével, a szegény filléreivel, hogy a nép, e sokat zaklatott s viharverte fa — uj gyökereket hajtva — felvirágozzék. Ha anyagilag szilárd, erős e nemzet, szembe száll bármely viharral.
A néhány éve életbelépett önsegélyző szövetkezet s hasonló egyletek üdvös czelját hazánk több részében felismerve, egyre jönnek a megkeresések, mert látják azt, hogy ez egyletek emelik a takarékosság ösztönét,- mi a családi jólét legbiztosabb alapköve; segédkezet nyújt a szükségben, s vajmi jól esik ez!
Nincs szándékom ugyan ez egyletek üdvös volta és czéhzerüsége felett dicsérő beszédet tartani, mert itt a számok és tettek beszélnek, de nem tehetem, hogy tisztelt olvasóink részére szerény figyelmeztetést ne tegyek a jelenlegi körülmé-
Láttál-e már rózsát szép nyári reggelen, Midőn kis harmatcsepp ragyogott kelyhében: Ugy csüngött moaolygva a tündér-szép leány A szerelemittas szőke iQo ajkán. —
a boldog szerelem játéka hullámzik Keblükben, sugdosva szivüknek titkait. Visshangnl a hárfa elhaló zenéje Csudás mély érzésű hangokkal felele. —
E boldog szerelmet senki más nem tudta, Sűrűn betakará a titok fátyola. — De itt is, mint bárhol, megvolt az akadály A féltékeny öreg az ősz hajú király. —
Méhekhez hasonlag mind körül rajongik Berezegek, királyfik büvkörü leányát De ez kimért hideg szavakkal kezüket Visszauta3Ítá, hisz szive nem értük vert —
Ez volt a feltűnő a boldog agg előtt, Hogy más őrseimet hord szive redői közt Leánya, mint amit nyájaasága mutat. Neki ez okozott egyedül fájdalmat —
Gyanúból elűzé a szegény dalnokot És íme! a legszebb virág megtörve volt lánya boldogságát fa^a«ztó kezekkel Töré még a király, mindenét véve el. —
Megszűnt most a hárfa álmatag zengje, Reá a király lány többé nem felele. — A tündér szépségnek arcza bús képet ölt. Elnémult keblében zord fergeteg süvölt. —
Messze elbujdosott szerelme, a szegény; Ott pihen, bn3ul tán a természet keblén Kérdve a patakot, suttogó szeleket Nem-e a tündértől, a kedvestől jőnok?
Vagy tán te csendesen snttogó kis patak, Forrásod nem-e hév könyeiből fakad ? Nem vagytok ti szellők fohászi keblének? Hogy a fák galyit oly búsan rezgetitek. —
nyekre vonatkozólag, — értem az általánossá váló pénzszükséget, mely korunkban uralkodik, amely iparunkat és kereskedésünket alulról egész a legmagasabb fokig zsibbasztja; másfelől a hitel azon hiányát, vagy legjobb esetben azon drágaságát, a mely miatt a szegényebb, az üzletét kisebb mértékben folytató iparos kölcsönhez vagy nem juthatott, vagy oly mérvű árban, amelylyel becsületes keresetmódot folytatni nem lehet. Hányszor le kell mondani a legnyereségesebb vállalatról, a felvállalt munkáról, mert a szükséges üzleti tökével nem birtak. De hányféle eset van az életben hasonló, s mindezen nyomomságok megszűnnek az egyleti tag előtt, mert a pénzsegély rendelkezésökre áll oly olcsó árban és feltételek mellett, a minőkre a jelen időben sehol sem találhatni s a mi gyakran ezeknél is fonto-sabb, minden lealázó könyörgés, fáradozás nélkül. S mig a szorgalmat a pénzhiány nem zsibbasztja, más részről ez egylet minden tagja büszke lehet azon gondolatra, hogy e segélyért nem tartozik idegeneknek köszönettel, csak egyedül magának s azon elhatározottságának, hogy az egylet pénztárát megtakargatott pénzeivel ó is gyarapítja.
Az egylet annál virágzóbb lesz, mennél több a tagja. A legigazabb ügynek is apostolokra volt szüksége.
Napjainkban, midőn az ipar és kereskedés messzebb ható foglalásokat tesz, mint egykor a fegyver, midón az országok és egyesek boldogsága az ipar fejlé-sétól van föltételezve: nekünk is életföltételünk e téren el nem maradni. Ámde az ipar fejlődésének elengedhetlen foltétele
Szálljatok, szálljatok vissza a leányhoz, Azt mondva: szárnyatok csak mély bánatot hoz. — Nem mosolyg ajaka, szomorú ax ének, Bánatos hangjai velünk repülének, —
Hívjátok el őt is királyi lakából A hűvös ligetbe, holy mély bánatától Perczekig menekül s borongó lépteit Sóhajim e tiszta forráshoz vezetik. —
Megérti a szép szűz szellők Búttogását 3 viharos kebelét remény hatotta át, Bár ennek bimbai már mind kinyilottak S a kelyhét kitáró virág mind hervatag. —
Szép nyári reggel volt, a kék ég ragyogott, Midőn a király lány a magas várlakot Elhagyta. Pihent még mindönki oda fent; Kivüle a várban még senki föl nem kelt.
Nyngodt volt a vidék mosolygott Anrora, A tisatá égbolton sflmmi folt nem vala. Mindenütt vidámság látszott a vidéken, Ott viharzott csak bú a tündér keblében. —
Ajkán mély bánat ül, hiszen a boldogság Bimbai megtörtek s fonyadni kezdnek máT. Az apa tört© meg. Mérhetlín fájdalma. — A szerető tündért e bú elsorvasztja. —
Láttál-e virágot, amidőn kia kelyhét Lehajtja, és megszűnt számára itt a lét; Eljöhet az alkony hűsítő szelével, A megtört virágot sohsem üditi fel. —
Ponyadó kis virág most a szép tündérlány, Fonyadni keidének a rózsák ajakán. — Zajongó kebelét epeszti a bánat, Elhultak bimbai éltető nyarának. —
Távol volt a vártól; vissza-vissza nézett, Félénken vonult meg minden egy fa megett. így haladt vigyázva, félelmét növelve Minden egy falevél meg-meg rezdülése.
megint a hitel, a mely nélkül sem nagy, sem kis vállalat tartós eredménynyel nem létesülhet.
A hitelt megérdemelni csak szorgalom és rend — megtartani pedig csak pontosság, férfias egyenesség által lehet. S a ki ma ily módon szilárd hitellel bír, azé a valódi polgárerény (virtus civica), mint hajdan a hős jutalma babér.
Jelenleg őseinkről maradt vagyonunkat hitel nélkül nincs mód megtartani csorbítatlanul, mig szoros hitel által nyerendő szorgalmi tőkékből, az észszerű folytonos munkásság utáni nyereségből szilár • don gazdagom lehetünk. — Széchenyiként: „Minden ember sejtve, vagy sejditlen saját jobbléte után vágy s ezen előreható ösztön lépteté ót az állatok sorából ki, s e halhatatlan szikra birandja őt előre nem látható magasságra. E lelki rugósság pedig, mely minden kebelben nagyobb kisebb mértékben van, s mely előbb utóbb minden akadályon diadalmaskodik, ugy fejlődik legbizonyosabban és legnagyobb erőre ki, ha az ember néminemüleg magára hagyatik; — azaz: ha részint hatásköre nem szorittatik össze, részint felette nagy idegen gond rajta nincs. Tekintsük azon embert, ki a szolgaság hervasztó terhei alatt s el nem szakitható bilincsei közt zsibbad, — vagy viszont a világ azon kedveltjét, kiről mindig mások gondolkoznak, s lelki rugóssá-gukat mindkét esetben csak parányinak lelendjük; tekintsük ellenben a független szabad embert, ki fáradozásai s munkálkodásai után határ nélkül emelheti jobblétét, de kinek szinte nem segit senki mint önesze és öntenyere: s benne nem
A viszontláthatás reménye ösztönző, Bár múlott az idő s ifját még nem Jelé. A kedves alakja előtte lebegett S alkotott magának szép álomképeket. —
Remegő szavait hallotta zengeni : S im ! ekkor szeméből hullottak könyei; Kegyetlen kezekkel megtépte hajzatát Kebelét iszonyú fájdalom hatva át.
Amíg a tündér így remegve bujdosott, A király szivében legmélyebb gyá«z honolt; Mindenkit elküldött leányát keresni, Aki a világon legdrágább volt neki. —
Kincseket s birtokot Ígért mindazoknak, Akik az eltűntről valami hirt hoznak. Fogadá, hogy aki felleli leányát, Annak ő hálából fél királyságot ád. —
De mindez hasztalan ; kutató emberek Nyomokat sem lelvén pihegve tértek meg. A bús király szivét majdnem az őrültség Fogta el, pedig az örömtelt volt uem rég.
Eltűnt a vigalom az ősi vár lakból, Sőt nem is volt szabad szólni, a leányról, Mert kinzó döfés volt a király szivére Legdrágább kincsének bármi említése. —
Elmúlott már az ősz, a zordon hideg tél, Kinyílott már minden a természet keblén. A bugó kis gerle felleié hív párját, Amelylyel életét boldogul éli át —
Mindenütt vidámság volt a zöld ligetben, A patak habjai csevegve futnak el. A suttogó szellők enyelgve játszanak A zsenge lombókkal susogva titkokat —
Minden oly vig vala; de nem a királylány, Még muló mosolygás sem honolt ajakán. Mióta* elnémult á télnek zord szele lomét csak visszatért a vadon mélyébe. —
ZALAI K Ö Z Ií Ö N y.
riZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
csak a lélek legnagyobb rugósságát ta-pasztalandjuk, hanem a lelki rugósságnak azon irigylésre méltó kisérőit is, mely az ember legszebb dísze, a férfiúi öntudat s Ön megbecsülés! Embertársának az legjobb és leghívebb barátja, ki testi lelki erejét kifejti, előmenetelére módot ad s hozzá igy szól: „ fáradozzál s magad légy jobbléted szerzője!*
(Folyt, következik.)
Jegyzőkönyv,
a zalamegyei ált. tanitó testület közp. választmányának 1880. évi ápril. 10 én tartott havi rendes Üléséről.
Jelen voltak: Csatbó Alajos elnök, Be-lányi Tivadar, Emeci Józsefné, Nagy Mariska. Biró József, Ujlaky Mátyás, Fried Ignácz, Ertl Károly, Pöltz Pál, Reich Miksa és Voröas János (jegyző) közp. választmányi tagok.
Tárgyak:
1.) A mult havi ülés jkve felolvastatván, észrevétel nélkül hitelesíttetett.
2.) Tárgyaltatott a nm. vallás és közoktatásügyi m. kir. minister urnák 1879. decz. u-áa 35. 111. sz. a. k. magas rendeletiben foglalt utasítás k) pontjának módosítását, s a nyugdíj befizetésekről szóló községi nyugtáknak adóhivatali nyugtákkal való kicserélését, vagy az .Igazoló iv-\'re vezetését kérelmező folyamodvány,
mely azon hozzáadással, hogy az özvegyek segélydij iránti folyamodványaihoz caa tolandó lelkészi okmányok bélyeg- és díjmentessége is ugyanazon folyamodványban kéressék a nm. minister úrtól — elfogadtatott, a a módositás és felterjesztéssel az elnökség bízatott meg*
3.) Olvastatik Bárány Ignácz csáktornyai tanitó-képezdei igazgatónak az elnökséghez intézett levele, melyben felemlíti, hogy a f. é. testületi közgyűlésen 5 év óta tartó üdült baja miatt valószinüleg nem vehet részt, s ennélfogva felolvasás tartására sem vállalkozhatik.
Mély sajnálattal vétetik tudomásul.
4.) Bánfy Alajos sümegh jköri elnök a segély egyletre vonatkozólag — tájékozásul — kimerítő választ kér.
A válasz-adással elnök bizatik meg.
Ezzel kapcsolatban Biró József több oldalú elfoglaltsága miatt a segély-egyleti alapszabályokat tervező bizottsági tagságról leköszön, s helyébe Ertl Károly .válasz tátik meg.
5.) A letenyei és novai jkörök érdekében határozatba ment, hogy az elnök hívjon fel az emiitett járásokból egy-egy községi (állami) iskolai tanítót az ottani körülményeknek fel sorolására.
6.) Elnök kéri a választmányt, hogy a f. é. tantestületi közgyűlés tartásának idejét yégleg állapítsa meg.
A f. évi testületi közgyűlés augusztus hó 25. és 26 -án (Keszthelyen) tartalik meg, és pedig: aug. 25 én estefelé lesz az előértekezlet, 26-án d. e. 9 órakor a közgyűlés veszi kezdetét.
7.) Elnök értesítette Fridrik Ferencz z.-szt.-mihályi tanítót, hogy a pacsaijkör, tavaszi gyűlésén tartsa meg alakulását. — Fiidrik Ferencz válaszában közli, hogy az alakulás lesz főtárgya a jkör májusi gyűlésének.
A vendégszerető polgárok házához Menekült, mint olyan," akit a remény vont, Mindaddig, mig a tél dühöngött éa ngy dnlt S ezektől naponkint tovább-továbh vonult.
Gyakran kis csermelyek partjánál megnyogszik Nézve a tajtékzó hullámok játékit; Ezeknek érthetlen elhaló zenéje Dalnoka verseként hatottak fülébe. —
A magány mély csendje enyhité fájdalmát, Epedő szivére itt némi irt talált. — Bujdosva itt távol a világ zajától Panaszolt el mindent hervasztó bujáról. —
Egyszer is kesergett egy zugó pataknál, A melynek szélénél merengve áldogál ; S im ! gyönge, remegő dalára halk zene S a szívnek mélyéből jövő hang felele. —
Megrezdül a tüúdér, vonási üdülnek; Az öröm sikoja tölti be a léget, Hisz reá ismere dalnoka szavára, Akit már oly igen nagyon rég nem láta. —
Ugy rohant, ugy repült a csengő hang felé Mindaddig, mignem hü dalnokát föl leié. Orjöngőn kiáltva ifjára ráborult S két könycsepp szeméből peregve aláhullt.
De mig e ragyogó, átlátszó könycseppek A tüudér szeméből a fóldre leértek, Az öröm sugara szép gyöugygyó gzáritá S alant átváltozott illatos virággá. —
Fehér volt a virág, miként e szerelem; Illatos, milyen tnbb e földön nem terem. Es mivel a könycsepp a sziv legszebb gyöngye, Azért e virágnak ¡.gyöngyvirág« a neve.
SZ1GETBY KÁBOLY.
Tudomásul szolgálnak és megbizatik elnök, hogy Ujlaky József pacaai plébánost s iskolaszéki elnököt, valamiül Péntek György ugyanottani néptanítót keresse fol a végbői, hogy a jkörnek Pacain tartandó alakuló gyűlését elősegíteni szíveskedjenek.
Az alakuló gyűlésre Pöltz Pál közp. választmányi tag küldetik ki.
8.) Elnök bemutat két (65. éa 70. sz. a. kibocsájtott) elnöki iratot, melyeket a végből küldött a szt.-gróthi illetőleg sala-egerszegi járási körök elnökeinek, hogy ezek (minthogy a mostani választmánynak működési ideje alatt jköri gyűléseiken vezetett jkvek egy egy példányát a központhoz nem tették át) az illető jkörök működéséről mielőbb jelentést tegyenek.
Elnök kívánságára az iratok fölolvastattak és a választmány az azokban foglaltakat teljesen magáévá teszi.
9.) Elnök indítványozza, hogy a keszthelyi iskolaszék kéressék fel, miszerint a helyben tartandó f. é. testületi közgyűlésen minél számosabb tagja által legyen képviselve.
Az indítvány elfogadtatik ós a kivitellel az indítványozó bizatik meg.
10.) Reich Miksa az iskolai takarékpénztárak hasznosságáról szól, de minthogy az idő előrehaladt, ezen tárgyat — közkívánatra — a jövő ülésben behatóan fogja fejtegetni.
Kmf.
CSATHÓ ALAJOS s. k.
tantestületi elnök.
VÖRŐSS JÁNOS s. k.
testületi aljegyző.
Hitelesítjük : BELÁNYI TIVADAR s. k.
UJLAKY MÁTYÁS s. k.
BGnügyi tárgyalások jegyzéke.
A nagy-kanizsai kir. törvényszéknél.
Május 20-án.
572/80. Szentes Ferencz uj-udvari lakós súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
570/80. Salamon Antal bakonaki lakós okmány hamisítással vádolt elleni ügyben vég-tárgyalás.
893/80 Pototsnik Mihály tolvajlással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
910/80. Mlinárits Ádám horvát szent miklósi lakós tolvajlással vádolt elleni ügyben Il-od bír. ítélet hirdetése.
Május 21 ón.
589/80. Jankulio Lukács droriscsei lakós bírói zártöréssel vádolt elleni ügyben vég-tárgyalás.
769/80. Dénes Sándor n.-kanizsai lakós birói zártöréssel vádolt elleni ügyben III ad bir. ítélet hirdetés.
953/80. Ehrenreich István pacsai lakós és társa hivatali sikkasztással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
Május 28-án.
515/80- Merga József és társai domasine-czi lakósok betöréses tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyaláa.
807/80. Weias József keszthelyi lakds csalással vádolt elleni ügyben IH-ad bírósági ítélet hirdetése.
808/80. Krizsován Ferencz és társa horvát-8zent-miklósi lakÓB tolvajlással vádoltak elleni ügyben II od bírósági Ítélet hirdetése.
890/80. Simonkovits Balázs és társai zászárdhegyi lakós lopással vádolt elleni ügyben Il-od bírósági itélet hirdetése.
Nagy Kanizsán, 1880- april 30-án.
Kiadta: WLASSICS EDE
kir. tszéki iroda igazgató.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke.
Zala-Egerszegi kir. törvényszéktől.
Május 20 án.
727. B/880. Sz. 1. Lencsár Ferencz hamis esküvéssel vádolt elleni ügyben 3 ad bírósági ítélet hirdetés.
755. B/880. Sz. 1. Kecskés József s társa lopással vádoltak elleni ügyben. 2-od bírósági itélet hirdetés.
786. B/880. Sz. I. Bódís János hamis okirat készítéssel vádolt elleni ügyben. 2-od bír. itélet hirdetés.
816. B/880. Sz. 1. Kovács István s társa súlyos testi sértéssel vádollak elleni ügyben. 2-od bír. Ítélethirdetés.
Május 21-én.
600. B/880. Sz, 1. Tóth György közhatóság elleni erőszak bűntettével vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
667. B/880. Sz. 1. Fodor Kálmán s társai csalási kísérlettel vádoltak elleni ügyben. Végtárgyalis.
726. B/880. Let. Maté Illés s társai emberöléssel vádoltak elleni ügyben. Vég-tárgyalás.
773. B/880. Sz. 1. Pintér Gyula súlyos t. sértésééi vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
787. B/880. Sz. 1. Csatár György hamis váltó készítéssel vádolt elleni ügyben. Vég-tárgyalás.
807. B/880. Sz. 1. Hoffman József sikkasztással vádolt elleni ügyben. Végtárgyaláa.
Kelt Zala Egerszegeo, 1880. ¡máj. 2-án.
MUZSIK KÁLMÁN
iroda igazgató.
Helyi hirek.
— ürményi József főispán ur ő roga május 6-án délelőtt a nagy-kanizsai szolgabírói hivatalt vizsgálta meg, legnagyobb rendben talált mindent; innen Glavina Lajos, Horváth Mór, Dr. Laky Kristóf, Svastics Károly, Dr. Schreyer Lajos, Tersánczky József és Dr. Tuboly Gyula arak kíséretében az állami börtön helyiségeit szemlélte meg; teljes rendet és tisztaságot talált. Intézkedés végett tudomásul vette ő mga Tersánczky orvos árnak azon panaszát, hogy a börtönben jelenleg hitoktatás nincs.
— Kossuth Lajos nagy hazánkfiának .Irataim az emigraczióbói* czimü világirodalmi munkája fűzetekben is megjelenik. Ára egy egy díszes kiállítású füzetnek csak 35 kr. Eddig két füzet jelent meg. Kapható Wajdita Józaef könyvkereskedésében. Vidékről jövő megrendelek azonnal teljesíttetnek. Hisz-szűk, nem lesz magyar által lakott ház, hói e nagybecsű mü feltalálható ne legyen.
— A nagy kanizsai kir. tszék, mint büntető bíróság f. évi april 30. napján tartott ülésében hirdettetett ki a kir. Curia, mint legfőbb ítélőszék Ítélete ama rablógyilkossági ügyben, melyet lapunk annak idejében körülményesen közölt. Az itélet következőleg hangzik : BPe*ő György és Somogyi Karoly az ellenök emelt rablógyilkosság bűntettének vádja s annak jogi következményeinek terhe alól tényálladék meg nem állapithatása miatt felmentetnek, azonban Pető György a szándé kos embprölés és rablás bűntettében mint közvetlen tettes, Somogyi Károly pedig mindkettőben mint felbujtó a utóbbiban, mint tettes társ mondatik ki bűnösnek s e miatt letartóztatásuktól számítva mindegyik húsz évi börtönbüntetés elszenvedésére ítéltetik," — Tudvalevőleg az első bíróság kötél általi halálra ítélte őket, a kir. tábla helybe hagyta azt. A védő ügyvédek Rapoch Gyula és Molnár Alajos urak jeles védbeszédeiket annak idejében szinte közöltük. E szerint az 1879. óv tavaszán Ku-tasi József vindornyalakosi juhászon az ottani erdőben elkövetett gyilkossági büuper befejezve van.
— A gyorsvonat — hallomás szerint — f. évi junius hó közepén lép életbe a déli vaspályán. Kanizsára este jő Buda felől s reggel megy Buda felé, mely utat 4 — 4 óra alatt teszi meg.
— Angol mü Deák Ferenczről. Londonban Millannál a következő czimü mü jelent meg: Francis Deák Hungárián Statesmann. A memoir, With a preface by Mountstuart C. Grand-Duff. m, Á műhöz, mely alaposan s rokonszenvesen van irva, Grant Duff, a jelen legi angol gyarmat-ministerium államtitkára irt előszót Á mü összehasonlítja Deákot- a század legnagyobb államférfiaival, és Deákot valamennyi fölé hdlyezi, mert sonki sem tisztelte ugy a jogot, a törvényt, mint ő.
— Hölgyeinknek. A párisi kelmék az idei saíronban oly pompás színűek és szin árnyalatunk, hogy csak tobz, vagy épen semmi ízléssel sem bíró nő öhözködhetik rosszul. A boltokban túlnyomók a török, indiai japáni és khinai jellegű rajzok, legkedveltebbek azonban a két utóbbiak. A gyöngyökkel megrakott kalapokat nagyon felkapták, de aligha fogják sokáig viselhetni, miután kissé nehezek. Nagyon elterjedtek a harang alakú kalapok, keskeny, fekete, tüUős szegélylyel. A mosó nyári szövetek szintén majd mind japáni és khina nevüek. Uj továbbá a Lin de Fiandre, egy fényes lenszövet mindenféle sárga, szürke és barna árnyalatokban, virág guirland rajzokkal.
— Meghivás. „Zalamegye ált. tantestületinek alsó lendvai járás köre tavaazi közgyűlését 1880. május hó 20-án tartja Alsd-Lendván, melyre a kör tagjai s minden tanügybarát tisztelettel meghivatik. A gyűlés tárgyai : 1. Pozsogár Lajos alsó-lendvai tanitó gyakorlati előadást tart a nyelvtan köréből. 2. A mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. 3. A központi bizottmány által kitűzött tételeknek megvitatása. 4. Indítványok s netán egyéb egyleti ügyek tárgyalása. Alsó-Lendván, 1880. május hó 4-én. Pozsogár Lajos egyleti jegyző.
— Meghivás. A zalamegyei általános tanitó-testületnek Sümegh járás köre f. évi május hó 26-án, Csáb Rendeken, a templom téren levő állami népiskola helyiségében, tartja közgyűlését, melyre a t. tagok és tanügy barátai tisztelettel meghivatnak. Tárgy: 1. Elnöki előterjesztés. 2. Tisztújítás. 3. A kerület egyes iskoláinak történelmi adat felolvasása 4. Nép
MÁJUS 9 én 1880.
és ifjúsági könyvtárról: értekező: Tóth Lajos Mih4Jyfáról. 5. Alapszabályaink és megyei segély egylet ügye; előadó: Löb Ignácz, Rendek. 6. A beszéd és értelem gyakorlatból tanít: Gosztouy József rendeki. igazgató t« 7. Indítványok. Az ülés reggel 9 órakor veszi kezdetét, mire pontos megjelenés kéretik. Sümegh, május 2-án 1880. Bánfi Alajos, járás köri elnök.
— A május 4 iki sümeghi vásárt elmosta az eső; nem volt elég egész napon át az esőnek aprósása, 6—7 óra közt annyira meg eredt az ég csatornája, hogy valódi felebaráti szánalom ébredhetett mindenkiben vissza térő vásárosok iránt. Ázva, fázva fizethették ki a fuvardijt otthon hagyott casaájokból. Kívánatos, hogy az elmosott helyett f. év jun. 7-én megtartandó vásár mindent kárpótoljon!
— A pápa-keszthelyi vasút végrehajtó bizottságának legutóbb tartott ülésén megálla-pittatott a kötelező aláírási ivek szövege is, mely a kiépítés megkezdésének 1882. évre kötelezése által kétségtejen bizonyítékot nyújt arra nézve, hogy a tervezők teljes kilátásával a sikernek és komoly törekvéssel munkáinak a vonal minél előbb létesítésére. A kötelező nyilatkozat szövege a következő : „Alólirt magamat és örököseimet kötelezem arra, hogy ha a műszaki előmunkálatokat eszközöltető ifj. gróf Esrterházy Móricz és érdek társainak a pápakeszthelyi vásút kiépítésére az engedély törvény hozásilag megadatik — az általam itt aláirt készpénz, illetve természetbeni szolgálmá-nyok erejéig törzs részvényeket fogok venni és a részvényekre a fizetéseket azon időben és részletekben, valamint a természetbeni azolgál-mányokat részvényekért olyképpen teljesítem, a mikép és a minő mértékben azt a fent nevezettek által alakítandó részvény társulat meg fogja határozni azon hozzáadással, hogyha 1882. végéig az építési engedély beczikkelyezve és az épités megkezdve nem lenne, ezen kötelező nyilatkozat érvénye megszűnik. Ezen kötelezettség nem teljesítéséből felmerülő peres kérdések elbírálására alávetem magamat a pápai kir járásbíróságnak és a sommás eljárásnak. — Jegyzet: Minden ajánlattevő kéretik, hogy ajánlatát aajátszerüleg írja és szabatosan részletezze, mennyi készpénz, vagy mennyi összeget képviselő szolgálmányok erejéig kötelezi magát törzsrészvényeket venni. A pénzbeli ajánlatok 100 frt Összegben teendők. — A természetbeni szolgálmányokhoz tartoznak a pályához szükséges földterület, talpfa, hidfa, kő, vas, tégla, mész, kavics fuvar, napszám, melyek darab, mázsa, vagy köbméter szerint aján-landók helyi mérsékelt egység árak alapján. Az anyagoknál ki teendő, hogy az átadás hol történik. Pápa, május i. 1880. Ifj. gróf Eszter-házy Móricz és érdektársai.
— Egy győri billiárd-verseny. Sinkay Pál a„P.N.Megyik számában a következő érdekes sorokat közli: Becses lapja legközelebbi ujdon-sága egy párisi billiárd-versenyről eszembe juttatja egy élményemet, melyet érdekesnek vélek. 1819/20 és 1820/21-dik években jogász voltam Győrben. Ezen évek egyik nyári napján iskola-társam, Deák Ferenczczel a bécsi kapuhoz vezető fő-utezán menve, találkoztunk Deák Ferencz rokona és földije Hertelendy (keresztnevét elfeledtem) pesti jurátussal, akivel Deák melegen kezet Bzuritva és az élénk kölcsönös kérdezősködés meg felelgetésből ki nem fogyva, meg-megálltunk, mig az utunkba eső sárga kávéházig érve, oda Hertelendy kívánságára — mert mi Deákkal kávéházba nem jártunK — betértünk. A legelső ablaknál lévő asztalhoz leültünk. Innét Hertelendy az előttünk álló asztalon egy a marqueurrel biliárdozó elegáns fiatal ember ritka ügyességű játékára lelt figyelmes. A parthie végeztével Hertelendy a marqueur kezéből a dákót kivévén, a fiatal embert felkérte, engedje meg, hogy ő folytathassa vele a játékot, ami ennek tetszvén, három parthiet játszottak. — Ekkor a fiatal ember, aki a három közül csak egyet nyerve, vesztes lett, ledobván a billiárdra dákóját, zsebébe nyúlt, hogy a marqueurnak fizessen, midőn meglátta, hogy_ Hertelendy dákóját mosolyogva teszi le: „Ön nevet", mondá a fiatal ember, »pedig én játszom önnel, amiben és amennyiben ön akarja." — „Tehát ha tetszik" — viszonzá Hertelendy — az első parthie 1 krajezár, a második kettő, és a többi, szintén igy duplázva." Az ifjú ember erre elmosolyodva kapta fel dákóját, azt vélvén, hogy Hertelendy mégis fél, a?ért fogad ilyen kevésben. Aránylag rövid ideig tartott, és 28 parthie, közben közben változó szerencsével, de végre Hertelendy teljes győzelmével le volt játszva. Ekkor a fiatal ember idegesen ledobva dákóját és a par-thiekat a marqueurnak fizetve, egyazersmiad Hertelendy tői is a Bzamlát kérte. Ezt a mi asztalunkon készítettük, ahol azt a fiat.! ember is figy«emmel kísérve, már a tizenötödik parthienál türelmetlenkedve sáppadozni, a huszadiknál pedig ájuldozni kezdett,de egészen körülfogva a kávéházi vendégek, leginkább a tanulók által, magán erőt véve, midőn az egyes
TIZENKJLENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI SÖZ-LÖNY.
MÁJUS 9 ¿a 1880.
tételeket összeadta, nzt látja, hogy mintegy négy millió forint a számlái A fiatal ember kivette tárczáját: „Milliomom nincs\' — mondá
— „de amim van, odaadom." Ezzel 1600 frtot tett le az asztalra, melyet Hertelendy megköszönve felvett ós eltett. Hertelendy Pesten is a legelső billiárdistának tartatott.
— TíllámiUés. Véséról értesítik lapunkat, hogy május 4-én Varga Ferencz jómódú foldmives házába a villám beütött; a pitvarban levő 4 éves unokáját agyonütötte egy 3 évest pedig az udvarra dobott ki; ez utóbbit sikerült életre hozni.
— Árverés Z&lamegyében. Bella Albina G12 frtra b. ingtl. junius 3 án Pólán. — Péntek Andrásné 445 írtra b. ingtl. m^jus 24-én Miudszent-Kállán. — Tölli István 910 frtra b. ingtl. május 24-én Ugyanott. — Nagy István 860 frtra b. ingtl. május 19-ón Petenden. — Máté György 563 frtra b. ingtl. junius 3-án Nógy-Kanizaán. — Szíjártó József 1413\' frtra b. ingtl. julius 9-ón Nagy-Kanizsán. — Balogh Dániel 2369 frtra b. ingtl. Zalafón. — Kondá-kor Ignácz 575 frtra b. ingtl. május 19-én Lovászin. — Molnár Ferencznó 588 frtra b. ingtl. május 26-án Alsó-Lendván. — Igrecz Lőrincz 406 frtra b. ingtl. május 14-én Alsó-Mihályoveczen. — Poszovecz István 2094írtra b. ingtl. junius 29 én Podturenben. — Tóth Lőrincz 849 frtra b. ingtl. junius 17 ón Gori-csánban. — Bozsics István 1500 írtra b. ingtl. junius 16 án Tursiscsén. — Vinkovics András 680 frtra b. ingtl. junius 8-án Csáktornyán. — Vugrinaz Gergely 459 frtra b. ingtl. junius 13-án Czukoveczen. — Jambrovics Gáspár 883 frtra b. ingtl. junius 22-ón Novakoveczen.
— Puklik Jánosné 914 frtra b. ingtl. junius 9-én Palovecze.n.
— Rövid hirek. Blondin Bpestre jő.
— Petőfinek még egy unokatestvérééi, Károly, hivatalszolga a m. nyugoti vasútnál. — Csucska Gyula lohovi gör. lelkészt a rablók meggyilkolták. — Gr. Csáky László ő felsége b. t, tanácsosa lett. — A hires szegedi czigány zenekar primása Páczi János meghalt. — Zöld festékkel nyomatott újság jelenik meg Amerikában. — A lugosi leégett szeszgyár 300,000 írtban volt biztositva. — Ullmann nkereskedő 3000 frtot hagyományozott az akadémiának.
— Kilitiben tavai a rof. az idén a kath. templomba ütött a villám. —
KI nyert ?
Szeben május 5 én: 12. 28. 38. 37. 35. Lemberg „ „ 40. 25. 9. 2. 57. Prága „ „ 83.67.71.17.44.
Közönség köréből.*)
A tapolczai járás ujoncz sorozd bizottság polg. elnökétől. Tisztelt szerkesztő ur ! Olvastam becses lapjának folyó ó/i 34-ik dzámában közölt tapolczai járás körjegyzői által irt levelet, — melyre: az igazságért, de
E rovat alatt köalöttórt felolŐsséget nem vállal a 8*erk.
azon felhívásra is, mit t. szerkesztő ur ugyan azon lapban tett, köteleségemnek tartom híven n^ ilatkozni.
A tapolczai ujonczozást megelőzőleg Sümeghen történt ujonczozás alkalmával lovag Piskor Tamás százados ur észlelte: hogy a jegyzői kar a hadkötelesek testi hibáit egész terjedelmében — mint az, az állítási lajstromba beíratott — minden egyes hadköteles neve után feljegyezték; — ezen eljárás ellen Piskor százados ur mint lovagias egyén emberbaráti kÖieleségből a védtörvény szellemében határozottan tiltakozott.
Tapolczán f. évi april 19-én az ideiglenes mentesség végett beadott felszólamlások tárgyaltattak, mely alkalommal a jegyző urak jelen is voltak, mi annyiban helyes, mert akkor nem levén egyéb teendőik és a mennyiben egyik vagy másik hiányosan készité el a felszólamlást, azt nekik a bizottság hiány pótlásául vissza adta s a teendőket megmagyarázta. April 20-án kezdődött a sorozás; — mikor a sorozó bizottság a sorozó helyiségbe reggel 9 órakor bevonult, az összes jegyzői kar — 17
— s a község birák 50—60 ott elhelyezkedve voltak, mondhatnók a szoba levegőjét egészen felélték; érezte a bizottság minden egyes tagja, hogy ily viszonyok között 53/ft órát cL e. 9 órától d. u. 23/» óráig lehetetlen keresztül élni;
— már a bizottság tagjai — 3 elnök, 3 orvos, szolgabíró, 2 avató tiszt, 2 bizalmi férfi, 4 írnok, 2 test magasságot mérő altiszt, 2 foglár a hadkötelesek elővezetésére, és időnként elővezetett 12—15 hadköteles nagyon elegendő, hogy oly kis terem levegőjót fójtósá tegyék; ez érdemben nem csak felszólaló Piskor százados ur hanem a bizottság többi tagjai által is egy időben figyelmeztetve lettem; — tehát az elől sorolt okok miatt, ugy a törvény értelmében is oda utasítottam a jelenlevő községi elöljárókat : hogy hivatásuknak tegyenek eleget, vezessék elő sorszám szerint a hadköteleseket, a kik pedig ebbeli köteleségeiknek eleget tettek, azok, a sorozó teremmel összeköttetésben levő s felnyitott mellék szobában tartózkodjanak, hogy szükség esetén elő hívhatók legyenek;
— a jegyzői kar azon érvet hozván fel: hogy „ők azért vannak a teremben, mert a szolgabíró ur a sorozáshoz őket berendelte* mi igen természetes, mert kell, hogy ott segédkezzenek, de nem azért, hogy a sorozó helyjsógben tétlenül helyet foglaljanak, ki és bejárással és beszélgetéssel neszt csináljanak, a testi leletekre talán nevetséges megjegyzéseket tegyenek és a levegőt még fojtóaabbá és elviselhet-lenné tegyék; szabadságot vettek magoknak a nm. honvédelmi minister úrhoz sürgönyözni „váljon a sorozásnál szükséges-e jelen lenniök?" mire másnap a járási szolgabíró ur azon választ nyerte „igen, az azonos hadkötelesek elővezetése és a sorozó bizottság elé állitása végett* tehát a jegyző uraknak megkell jelenniők a sorozásnál és segédkezni a járási tisztviselőnek, nem ugy mint ez évben, hogy ne a foglárokkal kellessék össze szedetni s elő vezettetni a hadköteleseket.
Mennyiben a törvény értelmében jártam el, nem kellett meghátrálni katonáink előtt, ne 1
H I R D E
tessék a hibát kereani a derék és vitéz Piakor százados úrban; — szabad és alkotmányos államunkban szabad polgárok vagyunk, de csak akkor, ha a törvényt tiszteletben tartjuk és kötelességünknek eleget teszünk.
Gulács, 1880. május 3.
CSIGÓ PÁL m. k.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített mnnka Nagy-Ka-nisbán Wajdits József könyvkereskedéso által megrendelhető.)
— A „Magyar Föld* csimü napilap időjóslati táviratai. A külföldön, nevezetesen Németország, Francziaország, de kivált Amerikában a meteorologiát már évek óta felhasználják a ezélból, hogy a gardáknak időjóslatokat szolgáltassanak, melyek 1—2 napra előre meghatározzák a jövendő időjárást. Hogy ez mily becaes a gazdára nézve kivált a nyári munkaidőben, azt bizonyítanunk nem kell. Fel is fogták ez intézmény értékét az amerikai gazdák, hol ma már 7342 vasúti és postaállomáson táviratozzák ós hirdetik falragaszokban a másnapi időjárást. E rendkívül hasznos intézményt hazánkban is óhajtották behozni, s ez érdekben az országos gazdasági egyesület, a nyitravölgyi és szebeni gazd. egyletek is tettek lépéseket, sőt a képviselőházban is szóba jött a dolog, de mindeddig számos formai é« anyagi akadály miatt létre nem jöhetett. A székesfehérvári gazda értekezlet orgánuma, a gazdák érdekeinek megóvására alapított „Magyar Föld° czimü napilap felkarolta ez eazmét és minden nehézséget legyőzvén, april hó közepe óta naponta hoz egy a külíöldi időjárási táviratok combináczióján alapuló s az egész országra szóló időjárási táviratot. Ez intézkedése az emiitett lapnak általános élénk érdeklődést keltett b ma már számos gazda kiséri figyelemmel e táviratokat, melyek behozataláért a „Magyar Föld" a gazdaközönség teljes elismerésével találkozik.
— Mehner Vilmosnál pedig megjelent Kossuth Lajos nagy müvéből „Irataim az emig-raczióból" második füzet. Ára 35 kr. Az egész nagybecsű kiadvány 3 kötetben mintegy 40 füzetet fog kitenni.
— „Önképzőu cz. ifjúsági heti lapot szerkesztenek és adnak ki Berzai Albert éa Kőke Gyula. Ara egész évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., negyedévre 1 frt 50 kr.
— Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch zenemüfcereskedésében Budapesten megjelentek : A legény bolondja Kóródi Pétér pálya-nyertes népszínművének összes kedvelt dalai. 1. Nagy a világ. 2. Elment az ón... 3. Ha nekem. Szentirmayfól. 4. Hervadj rózsám. 5. Tó közepén. 6.Nem gondolok. 7. Amott egy ház. 8. Rá-szállott9. Kati lelkem. 10. Ez a legény kérdezi. Ni,ni,ni. Szentirmaytól. 11. Nincsen kedvem. 12. Isten tudja, Zettner Arankától. 13. Jár a kis lány, Szentirmay Elemértől. 14. Barna szeretőmnek. 15. Alid meg Isten. 16. A toronyba. Énekhangra zongorakísérettel (vagy zongorára külön) alkalmazta Erkel Elek. Ára 1 frt 50 kr.
t o E s:.
Vegyes íiirek.
— Milanóban egy hordár, ki olykor mint étekhordó is nyert kisegítő alkalmazást, egyszerre milliomos lett, amennyiben a szállodában, melynek cselédségéhez tartozott, lakott égy angol, ki őt 5—6 millió lírára rugó vagyonában végrendeletíleg egyedüli örökösévé tette.
— Honnan eredt a „Tarifa" szó ? Spanyolországban van egy erős kikötő vároa Cadix tartomány legdélibb részén, alig 4 órányira az afrikai parttól. Midőn az arabok voltak itt még az urak, Tarifánál szedték be a vámot a tengerre induló hajóktól.
Hivatalos piaezi árak.
Nagy-Kanizsán, 1880. május 5. 100 kilogrammjával számítva. Busa 11—.—12-—. Rozs 9—.—9-50. Árpa 8-—.—8 50. Zab 8--.—8.50. Kukoricza 8 •-—.—._. Burgonya -6" —. Borsó — .—30 —. Lencse —• —•—28—. Bab —-—.-12.-. Széna -—.-1-50. Szalma •—.—1-20.
1 kilogrammjával számítva. Marhahús 52.—.56. Sertéshús 60-—.—. Sta-lonna —.—-78. Disznózsír •—.—80. Vörös hagyma \'—.—16. Foghagyma •—.—$0. Czukor •—.—60.
Bors •—1-20. Paprika •_.—80. Szappan •—._44.
1 literjével számítva 0 bor 32—48 kr. Uj bor 16-20 kr. Pálinka 46 kr. Eczet 6 kr. Kiadta:
FABKAS. v. píacz könyvvezető.
— Távirat, Pozsony, május 7. Városunk felett ma este iszonyu zivatar dühöngött. Egy föl órán át közel husz dekagrammnyi nehéz jégdarabokból álló eső volt, erre aztán következett a felhószakadáa. Pozsony városa s környéke roppant nagy kárt szenved. Általános rémülés uralkodik. A jég a szólókben a nagy kárt okozott.
Felelős szerkesztő: SátOrfi Laj08.
Jayllttér.*) ich bin mit I. Mai Í880. aus der I Firma, Oblath & Deutseli ausgetreten. Gr.-Kanizsa, 2. Mai 1880. _ISIDOR DEUTSCH.
3-cliIí; felszólitá-s.
Fizetési intés!
Juhász Péter elemi tani tó tir ezennel nyiltan ielszólittatik, hogy 1877. és 1878. évben hitelben vásárolt tárgyakért 20 frt 9 kr. járó összeget, a melyet Ön ismét tanalói közt elárusított, a befolt összeget zsebre rakva, kamataival együtt végre és valahára fizesse ki. —
E fentebbi intés folytán Ön april hóban 10 frtot beküldött, maradt még 10 frt és 9 kr. és 3 frt kamat hátralékban. E oyilt felszólítás az egész összeg kifizetéséig folytatlatik.
Wajdits.
*) E rovat alatt kiiilsttért feloI5s«éget nem
vállal a Szorfc.
TT 0
a dán király, segédtisztje által adatta Hoff János gyáros urnák tudtára, hogy az értékét az fi maláta klvonatjából igen magasra emelje. -.Ed-1 igy hangzik a királyi rendelet, „örömmel tapasztalam a hatást a Hoff-féle malátakivonatnál, ugyszinte társaim is."
Hoff JaHOS urnák, udvari szállítója számos európai íő-hatalmnnak Bécsben, Bráunerstrasse 8.
Köszönet nyilvánítás.
Unterheinzendorf.
Tekintetes nr l Kérem szíves minél előbbi küldését 7\'|, Kilo Hoff János-féle maláta-egészségi-chocoládójából, minthogy nőm ezan erősítő Hoff János-féle maláta-egészségi-chocoládétól egészségét fentartja és abból ól.
Seizmal Antal, erdész, Unterheinzendorf, posta Hohenstadt. Morvaország.
59 3—4 Braila (Románia)
Hoff János urnák Bécsben.
Kérek minél előbb 13 palaczk Hoff János-féle maláta-egészségi sört ós 3 csomag (kék papirosban) nyákoldó mell-czukorkát, minthogy azon hölgyek, kiknek a Hoff János-léle egészségi sör rendelve van, valóban e nélkül élni sem tud-Dak, vagyis ennek hiányában egy egészséges napúk sem lenne.
Mély tisztelettel Borghsttí A.
Ára a Hnff-íéle maláta-készítménynek Bécsből vidékre: malata kivonat egészségi sor. Láda és palaczkkal: 6 palaczk 3-82 frt, 13 palaczk 7-26 frt, 2o palaczk 14\'60 frt, 58 palaczk 29-10 frt. — •[, kilo maláta cboool&dé L 2-40 frt, II. 1 60 frt, 111. 1 frt. (Nagyobb rpndelésaél leengedés). — Maláta-czu-korka 1 csomag 60 kr. (V, és 7« csomag is kapható.) — Készített gyeraektápJáló malataliszt 1 frt. — Tömött naiátaklvo-nat 1 üvegcse 1 frt, úgyszintén 60 kr. stb. — Egy elkészített maláta fürdő 80 kr. — 2 forinton alüi semmi s-n kBIdetik szét —
Raktárak Nagy-Kanizsáa: Rosenberg és Wellisch, Strea és Klein, Hnbinsky A. Dara József gyógysz > Rosenthal Ign.
sx^xssx^xssx^x^x^x^x^x^x
Hirdetmény.
Báró inkey Nándor ur raszinyai uradalmához tartozó következő malmok és korcsmák, úgymint; iRaszinyán 4 kerekű malom
Gerbasoveczen 4 „ ,
Torcseczen 4 „ „
Szelniczán korcsma és 4 , „
Gyelekoveczen , , 4 , „
folyó évi junius 6-án délelőtti 9 órakor Raszinyán, a gazdasági hivatal irodájában nyilvános árverés utján három egymást követő évekre, vagyis 1881. január 1-tól fogva 1883-ik év végéig bérbe adatni fognak.
A közelebbi feltételek a raszinyai gazdasági hivatal irodájában tekinthetők meg. S9 t—2
Zongora.
Egy Pikolo zongora (Stutzflügel) fekete kereszthurokkal amerikai dupla scálával egészen uj találmány cs. kir. kitlntetve, megtekinthető, eladásra kiállítva 5 évi jótállással és 1 évi hangolással eladandó
Wogrincsies János
zoDgorakészitónél Teleki utcza 39. sz.
(70 i_ 3-,
Mindenkinek ajándékozzak
a legszükségesebb tárgyakat, mint kés, villa, és kanál.
Számolás következtében a nem rég bukott nagy brítannia-ezüst gyárban azon meghagyást kaptuk, minden a gyárunkban feltalálható brittanía exüst-tárgyak a munkaárnak negyed részén elajándékozni.
Az összegnek beküldése mellett vagy pedig utánvétellel csak 3 frt 93 kr., mint a vitelárnak nem elvesztése Angolor-azágból Bécsbe és egy csekély részt számítva a munkának, kaphatja mindenki a következő brittania-ezüst-étkezŐ-tárgyakat 6 személyre, mely 24 darab legérvónyesebb tárgyból áll
6 drb. kitűnő jó a8Ztali-ké8 Británia ezüstnyél ésvalódi angol ezüstaczél pengével.
6 Q legfinomabb villák Británia esütsből egy drbban
6 o nehéz Británia ezüst evőkanál.
6 „ británia ezüst kávéskanál legjobb minőség. 2* drb. öszszesen 24 drb. meiyuek előbbi ára 15 frt. volt,- most
mind a 24 drb. összesen csak 3 95 frt.
Mind ezen 24 drb. a legfinomabb Británia ezüstből vannak készitvo mely egyedüli a világon létezendő érc, mely örökké fehér marad és a valódi ezüstül 30 évi használat után sem külömbőzhető meg, miért jótálva lesz. "
Czim és egyedüli rendelési hely a cs. kir. osztrák magyar városoknak.
Blau & Kanir, Wien, I. Elisabethstrasse Nr. 6.
|p9** Ha tárgyak nem illők, vissza kapja a pénzt a tárgyak bémientes visszaküldésénél, 22 9—12
THäafKttJ JÍÖÍEBIK évfolyam
2 Ä. L AI KÖZLÖNY
MAÍTCS\' 9-&U88ftl
I Ä 23 32 T B Ei.
LEÖGZÉLSZERÜBB BÉRIA ÁJÍNMOKIJL
alkalmasak a kővetkező gyönyörű rom. kath. Imakönyvet.
Van szerencsém jelenteni, hogy a köztisztéieta Beke Kristóf vörös herényi róm. kath. plébános és hírneves magyar iró által figyelemmel szerkesztett harmadik és negyedik kiadást ért, az hita\'tosságot előmozdító, a kath. hívek szivét nemesítő, háromféle kiadású: .Mennyei. Mannaskerf. üdvösség öf.-vény«**, „Biztos lelki veie\'r" czimü és aiár tizenkét eier példányon felül a kath. hivek közt elterjedt
lmaKönyveKet
a teljes irói joggal örök áron megvásároltam.
Baké Kristóf plébános nr, a kath. hivek jobbléteért lel kesen küzdő lelki atya bölcsen beíátá ezen imakönyvek szüksé gességét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjelenések óta mindenütt szívesen fogadtattak és eddig a veszprémi, pécsi és szombathelyi püspöki hatóságok jóváhagyását kinyerték, a ezáltal kifejezést adtak, miszerint e szépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek közt szívesen látnák. Mennyei mannáskert, vagyis teljes tartalmú ima- és énekönyv keresztény katbolikusok használatára, harmadik kiadás, öt művészi aczélmei-szetü képpel 8-rétű, félbőrben, kötve tokban . . . ^ 1 on Egész bőrben, tokban és finoín aranymetszéssel . Egész l őr aranymetszés. csat és kereszt ....
Zergebőrben, csat és diszittéssel......
Finomabban készítve .......
Selyem- vagy báraonykötés aranymetszéssel diszitve . frt Mennye; fflannáskert, ) finom papírra\' nyomva 12-réta, hat ki(flnö Üdvösség ösvénye, aczélmeUzotü képpel. Szinnyomatu czimlappal.
Biztos lelkivezér ) Negyedik kiadás.
Fél borben, tok>>au .......
Egész bőr, finom" aranymetszés és tokban
Aczél kereszt és csattal......
Zergebor díszítéssel.......
Finomabb kiállított . .
Selyem- vagy bársonyk diszitmény ...
Mennyei mannásker 32-rétü, temérdek képpel disaitve, papirk. tokban , . . .
Aranymetszéssel, tokban......
Aczél kereszt, csattal ......
Zergebör, díszesen . . . . Selyem-bársony finom diszitménynyel ....
Kl8 rózsáskert, vágy a kath keresztény ifjúság imái csinos aranyny-\'matu papirkötésbeu, tokban; ára 30 kr.; ang»l vászon ezüst nyomással 40 kr., egéaz bőrben volinpapiraranymetszéssel, tokban 50 kr. ; aczélcsatra 70 kr ; egész" bőrbctí velin papír aranymetszéssel és aczél csatra, kereszttel 80 kr.
Egyházi énekkönyv, 115 egyházi éneket tartalmazó, ll-ik kiadást ért csinos aranymetszéssel készített könyvecske, ára 60 kr.
Homokkomáromi emlény, &\'< bold. sz Máriát kegyeletteljesen tisztelő magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Nagy áldozat, irta Tóth Mike Jézns társasági tag IV. kiadás, esínos könyv képekkel ára fűzve 18, kötve arAnynyomasaal 28 kr.
A szent keresztatl ájtat08aág, képen kiadás irta Szemányi Ágost szent-Ferenez r. áldozár, kemény kötés, arany nyomással 28. kr
3Bs?~ Minden megrendelés posta fordultával eszközöltetik.
Tisztelettel WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó N.-Kani*siű.
frt
frt frt frt frt
1
1.80 2 70 4 — 6.—
7—10.—
frt 1.2"
frt 1.80
frt 280
frt 3.50
frt 5- 6.-
frt 6- 8.—
irt -.40
frt -.60
frt 1.—
frt 1 50
frt 2fXl
és nekei kis
nyers-
Tőzsdei müveletek
lelkiismeretesen i-szkösöltetuek a
„Lelthatf bankház által Bécs, Heidenschuss Nr. I.
a) csak korlátolt vesztesség mellett (5000 frtig terjedó emelkedő vagy csökkenő árfolyam szerinti műveletekért 10—30 frt dij-jutalék):
b) akár emelkedik akár 080kk8n az árfolyam :
c) az értékpapírok letétben tartásnál, mig azok - haszonnal legombolithatók.
e8 pedig: Xyeríixkedé« vi»irlJt*ok azonnal titokiartt«*jü cwúcöa&Itotaok. Társas Szl8tek (1000 frt értékpapírrá csupán 15—40 frt födözet kell.) tm~ iatalék oaak 50 kr Ezen általunk megkezdett és megkedvelt mód keretében csaknem valamrnnyi a tőzsdei jegyzékben foglalt értékpapírokra eszközlünk üzloteket. Kisebb kóazpórizfödözet szükséges.
A caász. kir. osztr, magy.
állami, mm és Mlfől soritaM
á legkisebb nyeremény elérésénél veszteségtSli megóvása Egész évre a jntalék 15 krtól följebb. A legkisebb nyeremény elérésénél 500 frtlg btztssittat\'k.
Ezen sorsjegy vevők, birtokosok, takarékosok és tőkepénzesek részére fölötte fontos intézmény, melynek létesülése folytán a sajtó és a közönség részéről egyaránt elismerést nyertünk, nemzetgazdasági szempontból is előnynyel bir és a jelentékeny előnyökéi .határozatokat.* Illetőleg utalunk kimerítő* tervezetünkre.
Fölvilágositások ST^V^TC^í* pén"ücyi
o w v dolgokra nézve a ,Leltha-ban nemzetgazdasági érdekek lapja, mindenkinek ingyen bérmentve adatnak. Egyes számok mindenféle költség .nélkül küldetnek.
Minden gondolható kiadások, vesateségek stb. visszapótlása (n. m. kinázasitás, aggok és gyermekek gondoskodását) tárgyazó czikksorozatra különösen figyelmeztetünk.
Gs.S
másán és tütf. sorsjegyet ¡» ^LS.\'^gT—
C8. k. osztr.-magyar járadék.
•W&5T 56-félo kombinációban Legjobb elhelyezés takarékosok részére.
csoportokban,
c) mérsékelt előleg és a bank kamatláb melletti letétben tartás.
d) csekély havi réssletek-beni törlesztés mellett.
Vidéki megrendelések, valamint minden váltó-üzleibe vágó megrendelések lelkiismeretesen teljesíttetnek. Tei-vezetek , díjszabályok stb. készséggel (ingyen bérmentve) küldetnek meg. Szilárd ezógek képviselőséget nyernek. (58 2-6)
Az njouán feltalált belgial
í.\' patent- revolver- és lefauchenx fftgyvereknek
nagy végeladóba.
Miután a gyárnak pénzre van szüksége, végeladás történik ; kinék 13 fegyverre van szüksége siessen vásárolni, minthogy soha ez életben nem kínálkozik ily rendkívüli előnyös alkalom, kap-\'. hatók még néhány patent revolverek 7 m/m 6 lövetn, pontos 60 lépésnyire lövő hnzott patent cs-ővel 1 drb. bozsrávAló táskával és töltvényekkel, teljes, szépen fényezve 3 frt 90 és 4 frt 50 kr. a jobbak, 1 darab 9 m/m revolver* kettős mozgású, húzott csővel 100 lépésre hord. táskával és tölténnyel 4 frt 50 és 5 frt 50 kr. (ugyanez telje" 12 m/m nagy 5, 6 frt. Minden revolver jótállás mellett adatik el, azok jól be vannak lőve és a legjobb patent nyéllel ellátva. Puskák 1 csővel 5, 6, 7 frt. dupla vadász fegyverek 10 frt 50 kr. 12, 14 frt Mindegyik a legjobb damastcsőve! 5, 6 fit. a legszebb női revolver, kicsiny a mellény zsebre dugható 6 lövetű töltvényekkel együtt, Bittichi lefanchenx vadászfegyverek legújabb szerkezetű, húzott damast és patkószeg cső vei, darabja 20 frt 50 kr. 24, 28 frt. a legfinomabbak, véséssel és a nélkül, jól belőve és kipróbálva jótálással 9 frt 50 és 12 frt 50 kr. a legjobb Flobert-féle szoba fegyverek, hátultöltő golyóval tölthető, szét töltények, jótállás mellett, hozzávaló czéltáblák vasból. — Minden létező vadász czikk kapható a (25 3—6)
Kereskedelmi és ipar irodában
(Comptoir fűr Handel und Gewerbe) Béos, Fertfiaandsstrasse Nr. 11. 3. Stiege, 2. Stock.
Sumatra-gyémántok.
fiSHfiW Ezen valóban pompás kövek rend-
/ftBffi^ kívüli tűzzel bírnak, tiszták és csakis a ÉfW& kiiériet által különböztethetők meg a va-
¥ ^ mP ^^ lóditól. Mi bérmente-.en küldünk gyürü-
% 1 IT J ket, massiv kettős aranyból darabját
\\d? 3, 4 frtért, fülbevalókat erőseket ket-
tő« aranyból párját 5, 6 frtért az ösz-zeg bérinentes beküldése után. GyűHiknél szükséges a bőséget-megírni. (26 3—6)
Kaphatók arany — kettős ing gombok kövekkel 3—4 frt, erős arany — kettős — óralánczok, legújabb 3, 4, 5. 6 frt, nyaklánczok 7 frt. Ékszeráruk — gyári — raktára:
B AZ AH.
Bécs, Praierstrfisse 16 Bécs.
Nyajtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt Dyujt kedvező esetben, a legojabb nagy péozklsor solá.8, mely a magas kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Ezen nj tervezet olŐ:>ye abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 45,200 nyereménynek okvetln kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkozik 400,000 frt.iyi főnyeremény, részleg pedig:
1 nyerem, á m.
1 nyerem, á rn.
1 nyerem, á m.
1 nyerem, á m
1 nyerem, á m.
2 nyerem, á m. 2 nyerem, á m. 5 nyerem, á m. 2 nyerem 1 —
12 nyerem.
á
á m.
250,000 1 nyerem. á m. 12,000
150,000 24 nyerem. á m. 10.000
100,000 4 nyerem. á in. 800o
60,000 52 nyerem á m. 5000
50,000 63 nyerem. á m. 3000
40,000 214 nyered. á m. 2000
30,000 531 nyerem. á m 1000
25.000 673 nyerem á m. 500
20,000 930 nyerem A m. 300
15,000 25,150 nyerem. i m. 138
stb.
A nyereményhutá-ok tervszerint hivatalosan állapíttattak meg.
A legközelebbi első, az állam által biztosított nyeremény-huzás a következő összegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjegynek áracsak 6 márka vagy 3 frt 50 kr o.é.b
1 fél - » n it 3 . „ 1 „ 75 .
1 negyed . „ „ . 1«/, „ . - . 90 . „
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervozetek dij nélkül mellékeltelnek, minden húzás után pedig felszólitás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos hnzási jegyzéket,
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan a* állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kivánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink által kézbesíttethetik.
Vállalatunkaak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyerrméfty között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, mint 25^.000, 225,000, 150,000, 80,000, 60,000, 40,000 stb. fizettetlek ki:
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván, kéretik már a közeli hu2ás miatt is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. é- májas 15-ike előtt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és válto-üzíet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
U. í. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkéljük az uj kisorsolásnáli részvételre, főtörekvésünk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek.
(52 I 6-6)
Családi csokoládénk
S&ieU" csak akkor valódi, ha aláírásunkon kívül van al-
Ára » jó minoaégdnek n , finom „ , , finomabb , lejfii
minden csomagon fenti még ezen védjegy __kalmazva.
sárga papírban 1 cs 50 kr.
rózsaasin „ 1 n 70 „
zöld „ 1 , 80 .
fehír , 1,1—,
Raktár Nagy-Kanizsán : R088nfeld Adolf és Strem &. Klein urak kereskedésében. (67 2—*)
KesRony
utifü-mellczukorkák,
a tudó és mellbajob, köhögés, foj\'tóböhögés, rekedtség és tüdóhumt biztos gyógyszerei.
A természet által a Bzenvodő emberiség javára teremtett megbecsülbetlen keskeny utif5 azon már eddig fel nem derített titkot foglalja magában, miszerint a gége és légcső rendszer gyulladt nyakhártyájára való azonnali gyors és enyhítő hatás gyakorlásával az illutö beteg szervek gyógyulását minden tekintetben lehetőleg elősegíti.
Miután gyártmányunknál a cxu- ----^f
kor ós keskeny utiffibŐl tiszta vegyü-lékről kezeskedünk, különös figyelem-
be ajánljuk hatóságilag bejegyzett végjegyüuket, sat, dobozon levő aláírásunkat, mert csak ezek igazolják annak valódiságát.
Schmidt Yictor & fiai,
cs. kir. szab. gyárosoí Bécs, Wieiea, Alleegasse 48.
■ 1 skatulya ára 30 kr. *
Kaphatók: Práger Béla gyógyt. BelusJ. gyógyt. N.-Ka»izsán, Kálí-voda J. Letenyén, Kis A. gyógyszt. A.-Lendván, Dorner Kaj. vas- .\'-s füszerkereskedésébeu Süineghen. Werli M gyógyszt. Kapronczán, idősb. Mozelt F. Vasváron, Hnilósy József E. gyógyszt. Zala-Kger<zegi-n. Ber-ger Mór (Somogy; Szobb Simon Gyula Sz >mbathely.
IHIoLL
SI51DLITZ-PORA.
PgqIí flfclínr Víllí^rli \'ha minden dobox czimlapján a sas dKKUl VUlUUl) és az én sokszorosított rzégem vau
lenyomva.
30 év óta a legjobb 6ikerek mellett fennáll mindennemű gyomor betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszorulás), vér nil0|á8 és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
HanisKásek törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. 1 frt. o. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.\'
A legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenvedő emberiségnek I minden belső é« külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és cyilt sebek-rákrekélyek. üszök, szemgyolladás, mindennemű bénulás és sérülés stb, tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
Krohn M. és társától Bergenben
(Norvégiában). Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással i frt o- ó,
Fősz állítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuehlauben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy fűszer-kereakedészben. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedéaben részesülnek.
A t. CZ közön»ég kéretik határozottan Moü-féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvj egyem és alái»á-sommal vannak ellátva
Raktárak: Nagy-Kanizsa Práger Béla gyógysz. Beins J. gyógy. Rosenberg Ferencz Fess. lhofer József Rosenfeld Adolf. — Zala-tg«r32eg «Gyógyszertár a szent lélekhez". — Sáros Dorner 8. Csákteraya Göncs L. v. gyógyszerész Kapesvár Kohn J. Babórhay Kálm. gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. Kaproaoza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacatnovics Ist. eyógy. Küttel Ist. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Xörnefld Rátz Ján. Zágráb Perklet Ferencz gyógy. Mittlbach 8. irgslmaahos győgy Sopron Mezey And. gyógy. (980 18—62)
-Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
MftYsmmt, mjJuB 1U,_38-^ __Tizenkllenczedik évfolyam.
r^BHz^Ti. :__sm SS --<=*sa
mé 7IIH unn (inti
m m | ■ ■ H || mm | | ^m W i mm | m mif I || WM |
slhLHI nuLLuni ^^
£gji* hlrdetásírt kOWof , . , . : I "
jo h s^a^ elíbb .ZAL^-SOMOC^-STI KOZLOKTY.\'
N.-KanlzsaTáros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tüzoltó-egylot«, a „n.-kan tanai kereskedelmi a ipar-bank", „n.-kanlz»ai takarékpénztár\', a ^»lwnesyei^^u\'lános tanTtétea-tölet«, « „n.-kanizsai kisded-nevelö egyesület«, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet« a »soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztmánya" e több
megyei és városi egyesület hivatalos érteaitíje.
Betenklirt kétszer, vasarpap- s csQiőrtflkOir megjeleuő vegyes tartalmú lap.
A nagy-kanizsai
tiszti önsegélyző Következet s mda pénzintézetekről általában.
(Folytatás és vége.)
Nincs pénz! mindenki azt mondja, épen ez az a körülmény, melyet megsemmisíteni kell, s azon törekedni, hogy legyen pénz! És ez van, csak akarni kell, hogy legyen 1 Többször idézett szorgalom, munkásság, hitel kiaknázhatlan bányák, melynek kincseit csak mi magunk használhatjuk, másnak joga nincs.
Nincs péqz! Lássuk ez odavetett s sokaknál kibúvó ajtóul használt monda-tocska megczáfolását:
Pénzünk van, csakhogy nem a mienk, s miért? mert odaadjuk a külföldnek.
A ropj&nt fényűzés, a mesterkélt élvhajhászatf" a még meg nem szilárdult gazdálkodási viszonyuk mellett oly helyzetet idéztek elő, minőt a leggyengébb kifejezéssel is .nyomorult" nak lehet nevezni. — Alig méltatjuk figyelemre is, nem hogy használnók azt, a mi nálunk, köztünk van, vagy található; csak a távolban keressük mindazt, a mi itthon is ép oly jó, ép oly szép. A hazai, belföldi nem ér semmit, idegennek, külföldinek kell lenni mindennek, hogy megelégedettek legyünk. — Találólag irja a „Magyar-Közgazda": — a társadalom minden rétegében fellelhető az a kór: a távoli után sóvárogni s a hazait megvetni — a főnemestől kezdve, — ki legkisebb öltönydarabját Bécsben, Párisbau készítteti, - le a vándor üstfoltozóig, kinek legfőbb Tágya külföldi sodronynyal működhetni.
Sokan Bécsben csináltatják rnhájo-kat, mert az bécsi, de drágább; a hely-1 beli szabó ép olyat készit, de olcsóbban s nem kell.
A szabó czérnát, kapcsot vásárol helyben, a többit külföldről hozatja.
A mi csizmadiánk nem tud jó csizmát készíteni! mondja a polgárifjoncz s Bécsben vesz egy pár papír czipót, mely alig tart 8 napig. Ez aztán gazdaság!
A magyar vas nem ér semmit, stayeri vasat vesz a kovács borsosabb áron, és Stayerból magyar vasat küldenek le.
Az asztalosok munkája nem jó, külföldről hozatunk bútorokat, s ha az ily székre ráülünk, össze roskad, pedig elég drága Tolt, de mindegy, a pénzt kiadtuk idegennek. Majd lealkudjuk a helybeli asztalos munkadíját, a ki össze csinálja.
Ha varrónő kell, írunk Bécsbe, hogy küldjenek, s jó egy Csehországból szalasztott morva mosónő.
Aztán mily jó az a tiroli alma, olaszországi szőlő!
Ha lap kell, hozatunk „Pressét" .Fremdenblattot" etet. A magyar nem kell.
Ha pénzt akarunk felvenni, megyünk a külföldi bankházakhoz, hiszen utazhatunk , költségeskedhetünk. s nagy per-czentet fizethetünk, nem sejtve azt, hogy a tökét vissza is kell fizetni. Nincs irgalom, az executio megrendeltetik s a vándorbotot kezébe veszi az, ki messze ment pénzért.
Helyben pénzt felvenni szégyenlflnk, és ennek ára bukás.
És ez így megy véges végtelen, kicsinyről a legnagyobbig. Gazdagítjuk a
külföldet s mi szegények maradunk. Ellenben maradjon bent a kiadás, bizonyára elégedettebb és pénzesebbek leendőnk.
Másik okát annak, hogy pénzhiányról van okunk panaszkodni — elhallgatom. Nem az az ország gazdag, melynek kebelében arany-ezüst bányák vannak, hanem a hol észszerű munkásság által az ipar és kereskedés virágzik. Van hazánknak kincse, s mégis koldusok vagyunk! Velencze, Genua, Hollandia arany-ezüst bánya nélkül, egykor Európa minden kincseivel fénylettek, az emberi ész hozta oda a pénzt, s ma az emberi ész Britanniába idézi a félvilág javait; és az angol nem pénzzel, de munkával tette le gyarapodása-talpkövét, jól elrendelt, eszes, systematizált munkával.
S miben állt az angol nemzet fő-ereje? Kétségkívül az egyesülésben. Társulatokat alakítottak és így a kölcsönös eszmecseré által a legüdvösebb intézmények szilárd alapját vetették meg. A társulás eszméje nálunk inkább patriarchális alakban volt divatos s csak egyes családok beléletére bírt hatással, míg nagy Széchenyink minden törekvése oda irányult, hogy a nemzet kebelében társulatok alakuljanak.
És ma már derült kedélylyel tekinthetünk hazánkban szét, mert mindenütt életerő pezsg; egy-mást érik a társulatok szervezése, alakulása ... Hajnik Pállal elmondhatjuk: Az idő és ennek csodás működése a száraz elméletek összehalmozott bástyáján rést nyitván magának, napról napra nagyobb tért nyit a gyakorlati élet üdvös hatásának, és mint félreísraerhet-len jelét a haladó kornak tekintjük azon
körülményt, hogy a gyakorlati élet intézményei előtt a holt tanok sorompói egyenkint mint bomlanak.
Ez annyival üdvösebb tünemény, minthogy számtalan nép ezen tanoknak hódolván, mintegy elszigetelte magát a polgárisodás haladó szelleme elöl, és így ez rohamában akadályoztatott.
A legtörekvőbb nemzetek is alig tudtak kivetkőzni a szokásosság-, hagyomány* és előítéletek nyűgéből, hogy a kor újításainak hódolván, oly intézményeket. honosítsanak meg maguk között, melyek az anyagi jólétet előmozdítva, erkölcsi súlyt és önállóságot biztosítsanak számukia.
Hála az égnek ezen kor elmúlt, és most mindenki a gyakorlati életben keresi azon tényezőket, melyek anyagi jólét mellett, erkölcsi önállást nemcsak ígérnek, de biztosítanak is.
Ezen ébredést azon ösztönnek lehet köszönni, mely miként az egyesekben, ugy egész nemzetekben is az önsegélyezési fölébreszti.
Korunkban ezen önsegélyezés elve az, mely minden emberbaráti intézményt átleng, és ugyszólva mozdonyává vált minden nemesebb törekvésnek.
Elébb az emberiség, és azután az állam; elébb az egyén és azután a társadalom, mert nyomorölelten koldusbottal kezünkben sem az állam, sem a társadalomnak nem tehetünk hasznos szolgálatot.
A ki az egyes polgárnak tesz szolgálatot, az\'a hazát szolgálja; mert csak az az ország biztositja felmaradását, a melynek polgárai a nyomor ellen biz-tositvák.
TÁRCZA.
Boldog v&lék...
Boldog valók, de régen volt biz az már; Azóta annyi bó é» bánat ért! Boldog valék éa balga, mert a mennyet Odaadtam volna caak egy csókodért. Szép, kék szeined volt, mint az ég azúrja, S e kék szemeknek annyit hittem én!: Bda áldozatja lettem e hitemnek... S ez mind valóság ós nem költemény.
A kisded ajkak szépen el is mondták, A hűtlenségre hogy mi volt az ok: Palotáért vágyott a lányka keble, 8 én szegény voltam, ép mint most vagyok. Kicainy kunyhómmal nem elégedett meg; S most boldogítják kincsek, pompa, fény... 8 ón élek elhagyottan ... oh, miért is Valóság mindez és nem költemény!
ZAKÁE JÓZSEF.
Makóházy ék.
— Elbeszélés. —
Irta: LaJOS.
I.
Nem mondhatni, hogy a „rongyos* czim aagillette volna a bükkfa-uteza 13 ík számú korcsmát.
Kicsit furcsa jelzés az igaz, de tudja az ég miért, miért nem, az emberek igy szokták elkeresztelni az olyan korcsmát, a hol nem tetszik valami. Nem mondják, hogy rósz korcsma, hiábavaló korcsma, mihaszna korcsma, két krajctárt sem érő korcsma, hanem egyszerűen : rongyos korcsma,
Pedig ha már olyannak is nevezik el valamelyik szerencsétlen helyiséget, semmi áron sem felel meg az elaevezésnek, mert hát ugy-e bizony egyik sem lyukas, egyik sem tódozott-fódozott. Hja, de van még is valami ok reá, hogy nem hiába adták rá azt a szép jelzőt.
A bükkfa-uteza 13-ik számú korcsmát, mint már említettük, kívülről megítélve, az emberek még nem keresztelték azzal a szép jelzővel? De nagy szerencse is lehetett a korcsmárosra 1
Az ajtó fölött az öreg borovicska fenyőből készült czégér csak ugy oda kin lógott többnyire csöndesen, nyugodtan, csak néha lengette ide-oda a szél uram, mint más korcsmánál. A vörös- és íehér boros fiaskó épen ugy volt díszesen oda pingálva az egymásra metélt petrezselyemmel felczifrázott sült kappan mellé ingerlékenyen, mint más korcsma kis czégtáb Iáján. —
Belül sem voltak másként elhelyezve a vörös abroszos kerek asztalok, az eléggé csinos nádszékek, mint minden korcsma helyiségben.
Tudja az ég, minden megvolt, a mi egy korcsma csinos b¿rendezéséhez szükséges, csak a fó-főtényező: a mulatozó vendégsereg hiányzott egy darab idő óta.
Akár Makóházy ur korcsmája templommá lett volna, oly kevesen látogatták. Mintha csupa fukszinos rósz bort mért volna, olyan emberbaráti szeretet, pártolás nélkül nézegették a barnára festett ajtó mellett elhaladó emberek a szép réz kilincset, a mely oly kínálkozol ag villogott, csillogott, hogy ugyan már miért engedik a zár szőri tó vasai köze rozsdásodni a belső végét. •
Pedie festett bor csakis a külső ajtóra
szegezett czimtáblán volt. Makóházy ur boros hordóinak tartalma, megvallva a tiszta igazsá got, még semmiféle szinváltoatató anyaggal nem léptek testi-lelki barátságba. Az általános és szokásos vizkeresztsógen kivül semmi észrevehető változáson sem mentek keresztül.
Igazán az emberek voltak a hibásak. Az a sok fukszinos meg „einslagos" bor annyira elvette valódi bor ismeretüket, annyira hozzá szoktak már a roszhoz, hogy a sok rosz között a jót ítélték meg legroszabbul.
Azt már meg kell adni, hogy eléggé jó vörös borát még semmiféle „fukszi* meg „mukszi* nem látogatta meg.
Kicsit csípős volt az igaz, de a maga hatását nem tévesztette el ugy sem.
Addig még csak volt lélek a nagy korcsmában, mig a diák-sereg egyik vig kompániája be-betévedt. Szegényeknek a so,k szellemi foglalkozás után bizony nem ártott meg egy kis szórakozás. Szellemi munka után édes a ■— mulatság.
Hja, de diák tervez, tanár véges.
Régi mondás az is, hogy két dudás egy csárdába nem fér meg. így volt épen az is, mikor a vig diák compánia legjavában áldozott Bachus istennek, az egyik tanár bebukkant s megadta a finist a mulatságnak.
Ezután már ugy féltek a diákok ^Makóházy korcsmájától, mint a konlerencziától. Feléje se néztek.
Eleget forgolódott Irmácska Makóházy ur pozsgás arczu, barna szemű kedves leánya a vendégek között; hasztalan engedte magát csipegetni Makóházyoó a csekély számú vendég által, mind hiába volt minden kaczérko dás, kedveskedés, lassacskán ugy elpárologtak,
elidegenedtek tőlük a szívtelen /endég úrak, hogy Makóházy ur is hüledezni kezdett a mindennapi — nagy üresség láttára.
Mintha csak a menykő csapott volna helyiségébe, oly került hely lőn.
Pedig milyen jól főzetett Borcsával, as uj szakácsnéval. Milyen magyarosan ízletesen készült el mind az ebéd, mind a vacsora. Tizenhat uj ezüst forintos szakácsnéja keze alul került ki minden sült, főtt. Ugy bizony tizenhat kemény forintot fiaetett egyedül caak a szakácsnénak, hát még a többi cseléd hol van ?
Már micsoda hibát találhatnak az italban, micsoda rosszat az ételben« Amint felszolgálják a főzeléket, a tésztát kissé össze-vissza piszkálgatva, azonnal ott hagyják a vendégek egy darab idő óta.
Amilyen sok vendég járt még egy hót előtt helyiségébe, épen oly kevés jön mostanában. Mi lehet ennek az oka?
Majd megtudja — gondolá Makóházyné valamelyik volt vendégétől ha találkozik vele, hogy miért idegenedett el, egyszersmind a többi vendégek is korcsmájától. Talán felvilágosítják.
Másnap éppen a piacai vásárlásról tért haza felé Makóházyné, midőn Kender urat látja elhaladni mellette. így ni — gondolá, legjobb lesz ezt megkérdezni, majd elmondja amit tud korcsmánk felől.
— Kender ur, Kender url Ej-ej már majd nem ismer meg! szólt neheztelőleg Makóházyné b kabátjának gallérját meg-meg rángatta.
—- Áh, Makóházyné ténsasszony, majd nem ismertem meg, örvendek, hogy van szerencsém, — szólt a terjedelmes ur s meglátszott
TIZENKILENCZEDIX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MiJÜS 13 in 1880.
A gyakorlati élet pedig nem azt kérdi, honnan jó a segély, hanem azt, hogy üdvös-e? Az önfentartási ösztön szembeszáll az álhazafisággal, mely csak követel, de mit sem nyújt, mig az igazi hazafiság a haza polgárainak jólétéről gondoskodik.
• Valóban kevés nemzetgazdászati tudomány kívántatik ahoz, hogy mindenki belássa, hogy az ily kölcsönösen önsegélyezőegylet még a vagyontalanokat is megóvja a nyomor sanyargattatásaitól, mert takarékosságra tanitja az embereket, és minthogy a takarékosság egyik fóerény. kézzelfogható. hogy az ily egylet nemcsak anyagi szempontból, de erkölcsileg is hat a közjólétre. S már e tndat mily lélekemelő! megmenteni a szegényebbeket a csügge-déstől, buzgalom és szorgalomra serkenteni a munkaképességet s igy a tettleges vagyont a szónak nemcsak nemesebb, de tényleges értelmében is pótolni.
BÁTORFI.
Helyi lilrek.
— Zalamegyének május 10 ére hirde-tett közgyűlése a ritka szép számmal megjelent bizottsági tagok részvételével megtartatván, egyelőre következőket tudatjuk tisztelt olvasójukkal. Éd ea hazánk minden zugát átjárta azon örvendetes cselekmény, hogy Rudolf trónörökös ő fensége leendő élet párjának megválasztásában fenséges József nádor után leszármazó arát szemelt ki ezen öröm érzetének kifejezést adni, Zalaraegye közönsége is iparkodott Nóvák Ferencz bizotlsági tagnak az ülés megnyitásával tett azon magasztos indítványát, hogy Zalamegye közönsége fel-iratilag adjon kifejezést örömének a létesült eljegyzés felett, egyhangúlag elfogadtatván jegyzőköny vileg is megörökítetett. — Ezt követte az alispáni jelentés, mely átölelve a megye közigazgatása körül teljesített nagy gonddal és szorgalommal össze állított eljárási eredményt, helyesléssel fogadtatván, és Horváth Mór bizottsági tagnak indítványa folytán Svastics Benó fáradhatlan ügybuzgó alispán tevékenységeért jegyzőkönyvileg a legméltóbb elismerés szavaztatott. — A többi tárgyra vonatkozólag az alispáni jelentés közlésével vissza térünk, egyelőre csak azt\' tudatjuk, hogy a katona beazállásoláa körüli terhek megosztásánál addig is, mig a kaszárnya épitések aoraa végleg elintézve lesz, a megye bizottsága 1880. év II-ik felére minden beszállásolt ember után 10 kr., minden ló után 6 kr. pótlékot szavazván meg, mely átalány beszedése tárgyában felmerülendő összeg l/e ad részben a házbér és ház osztály adó, és Vsadban a többi egyenes adók után kivetendőnek határoztatott, egyúttal alispán ur megbízatott, hogy a ka szárnya épités ügyében beható tárgyalást tartva a tapaszLalandókhoz képest a legközelebbi gyűlésre jelentést tegyen.
— JPiinkősd ünnepén mindkét napon a felső templom i>an a rendes félkilencz órai deák
rajta, hogy az udvarias hajlongás, amit most kierőltetett, ugyancsak nehozére van.
A két terjedelmes alak az utczán végig haladva, egészen összeilleti. Egyik sem panaszkodhatott, hogy a sors mostohán bánt teatök terjedelmének megszabásával.
— Igazán milyen régen volt az már, mikor bennünket meglátogatott. Taláo nem volt itt, elutazott valamerre?
Makóházyné zavarba hozta Kender urat, ki hirtelenében nem tudta, hogy mit feleljen.
— Itt voltam én azóta mindig.
— Ugy, ugy. Lám, lám s meg sem látogatott bennünket. Hiszen moat íb csak ugy van nálunk minden, mint ezelőtt. Most sem adunk más forma italt, más forma ételt. Abba ugy hiszem nem találok nagy változást, hogy más szakácsné íőa konyhámon, nem az a régi. Mondja csak Kender ur, de őszintén, mi lehet annak az oka, hogy ön is legtöbb vendégünkkel együtt elmaradoztak. Valaminek még íb kell a dologban lennie, mely oly hirieleni változást idézett elő.
Kender ur megilletődve hallgatta végig Makóházyné szavait. Ugyan hova akar mindezzel czélozni; miért kérdi épen tőle V
_ — Ugy hiszem más jobban tudja megítélni, ha valamelyik háznál valamiben hiány van, folyta tá Makóházyné s nagyon nyájas pillantásokat vetett Kender ur vizsgálódó szemei felé.
_— Már bizony, ha igy van a dolog 8 nekem jutott ez a szerep, elmondom ; jól van elmondom, de ne gondolja kedves ténsasszo nyom, hogy ezáltal meg akarnám »érteni. Világért sem.
misén a főgymn. ifjúság ének- éa zenekara közre fog működni Horák V-dik miséjét ad-. ván elő.
— A nagy-kanizsai országos váaár olv silány volt, hogy kisebb heti vásárnak illett be.
— Angol megbízottak időztek a napokban Nagy Kanizsán, ezek egy angol társaság léteséséi jelenték, mely társasig 10 mílió frt erejéig középitkezési vállalatokba bocsátkoz-: nak 30 évi törlesztés mellett.
— Távirdai állomásunkon — hir szerint — nagyszerű változásra lehetünk elkészülve, ugyanis a mostani állapotot beszüntetni törekednek az intéző körökben s hölgyekkel tölteni be az állomásokat korlátolt napi szolgá lat mellett ugy, mint jelenleg Győrött van.
— Zala Egerszegen a „Vörös-Kereszt" nő-egylet f. hó 7 én tartotta alakuló gyűlését a polg. isk. rajztermében. Választmányi tagokul megválasztottak : Svastits Benóné 74-, Skub-Jica Jenőné 49-, Rosenberg Sándorné 86-, Mihálovics Károlyné 84-, Handl<r Iatvánuc 74-, Isoó Alajosné 75-, Hollósi Józsefné 75 / Fischer Míksáné 84-, Btisaenyei György 51-, Dr. Horváth Károly (apát) 61-, Dr. Mángín Károly 52 , Boschán Gyula 84 szavazattal. Bessenyei visszalépett, s roppant elfoglaltságát adván okul, miért is helyébe, mint utánna leg több szavazatot nyert Gózony László megyei főjegyző lépett. A gyűlés este 8 óra körül oszlott el.
— A katonaság létszámának nyilván tartásához. Többször megtörtént, hogy a közös hadsereg vagy honvédség némely parancsnokságai szökevényként köröztek oly egyéneket, a kik tartalékos vagy hosszú szabadságos voltukban — elhaláloztak. Onnan eredt ez, mert a halottkémek és lelkészek igen hiányosan, szórványosan közölték az elhalt egyének hadköteles voltát a hadkiegészítő parancsnok ságokkal vagy a honvédségi zászlóalj parancsnokságokkal. Ennélfogva a honvédelmi miniszter, egyetértve a bel- és vallásügyi ministerekkel felhivta a törvényhatóságokat, hogy az ily bejelentések pontossága fölött ellenőrködőleg felvigyázzanak 8 eszközöltessék annak keresztülvitelét a következőképen: A halottkém a halálozási lelet felvételénél köteles kitüntetni, hogy az illető egyén hadköteles volt-e s ha igen, melyik ezredben, illetőleg zászlóaljnál Bzolgált. Ezt beküldik a községi elöljáróságnak. Másrészről a lelkészek utasíttatnak, hugy a lelet alapján az elhalt egyén hadkötelezettségi minőségét az anyakönyv had kötelezettségi rovatában bejegyezzék, s a halotti bizonyít ványt dij nélkül (hivatalból) kiállitván, azt az elöljárósághoz küldjék be. Olyankor, midőn a halottkém leletében nincs kitüntetve a hadkötelezettség, a kor, vagy más jelek után utólagos kutatást tegyen az elöljáróság. A törvényhatóság őrködjék e rendeletnek a halottkémek, lelkészek és elöljáróságok általi pontos végrehajtása fölött s a törvényhatóságok a jelentéseket az illető hadkiegészítő parancsnoksággal vagy honvéd zászlóalj-parancsnokságokkal ha ladéktalanul közöljék.
— Meghívás. A „Z. Szt.-Gróth járási tani tó-kör« f. é. május hó 20-án Kis-Görbő község népiskolai helyiségében reggeli 9 órakor tartja rendes tavaszi közgyűlését, melyre a t.
— Csak tessék Kender ur, magam is ké rem, mondja el, mintha csak valaki más kérné fel véleményadásra. Mert igazán, én nem tudom mi lebet mindenünk az oka. Talán a bor változott meg ?
— Oh nem. Az ellen nem volt éppen kifogásom.
— Hát?
— Az ételek, moadá nyugodtan Kender ur.
Az ítelek?! Hogyan a: ételek!? kérdé meglepettséggel Makóházyné, Még inkább el-árulá tekintete, kézmozdulatai a hatást, a me lyet Kender nr nem is várt, nem íb roméit, szavai reá gyakoroltak.
— Igen, egyedül az ételek ttzték el a vendégeket. Legalább engem kergetett el.
— No ie ilyet! Hitte volna. Furcsa dolog ez csak mégis. Hiszen tfllem kitelhetóleg mindent megtettem, hogy vendégeimnek Ízletes, jó magyaros étkekkel szolgáljak s ime, mit kell hallanom!
— Meglehet, hogy ízletesen volt elkészítve, de jó étvágyat kivánok az olyan tálaláshoz, garnirozáshöz.
— Mi tekintetben? Mondja csak Kender ur ?
— Már bizony, ha nekem volna olyan népeégem a konyhán, mint ténsasszony nak még tán moat is van, akkor egyenesen a bothoz folyamodnék én, aki láncsoa lobogóssá a minden mentegetődzés nélkül elkergetném Borba, de sorba mind!
(Folyt következik.)
egyleti tagok, valamint a tanügy barátok tiszte lettel meghivatnak. A gyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó beszéd s a mait gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása s hitelesítése. 2. Minta-tauitás, Sárváry István kis-görbői tanító által. 3. .Műveljük a népetl Hazafias elmélkedések 8 őszinte tanácsok népűnk szellemi emelkedésének s anyagi jobblétének előmozdítása érdekében" czimü értekezése Béke fi Elek szt.-gróthi tanítónak. 4. Spitzer Iguácz szt-grólhi tanító értekezése ily czimü tétel felett: „A tanítók összejövetelének gyakorlati hasznáról és hogy mikor és mi módon történjék ez." 5. Munkát hoz Pozsogár Gyula végedi tanító. 6. Az „Országos szövetség* ügyéuek jelenleg utóbbi stádiumáról lapok nyomán referál Békefi Elek egyl. tag. 7. Glazer Gyula iameretlen tar talmu felolvasása. 8. Hock Pál türjei tanító ily czimü olvasmányát mutatja be: „Házi ¿Hátainkról." 9. Folyó ügyek s ne\'áni índitv.inyok elintézése. Zala-Szt. Gróth, május 10. 1880» Békefi Elek, egyleti jegyző.
— Zala-Istvándon a t. Dubovay Béla ur eltávozása folytán megürült ev. lelkészi hivatalba Trűwirih Samu deési lelkész választatott meg; ki is uj állomását már elfoglalván, ünnepélyes beavattatása e hó 12 én (szerdán) szokott ünnepélyességgel történt meg.
— Meghívás. A muraközi tanító-kör évi közgyűlését f. é. május 20-án délelőtt 10 órakor a csáktornyai elemi népiskola helyiségében fogja megtartani, melyre a kör t. tagjai és a tanügybarátok ezennel tisztelettel meghi vatnak. Csáktornyán, 1880. máj. 9. Jeney Gusztáv, elnök.
— Jegyzék a m. kir. pénzügy minisle-riumuak 45455/79. sz. a. engedélyezett lotto játék folytán, a Kapoavár vároai hatóság ellenőrzése mellett Borovitz Mauó üzleti helyiségében 1880. május hó 4-én megejtett sorshúzás eredményéről. Kihúzattak a következő számok :
Főnyeremény 812126 823:27 k nyeremény 1405
2-ik nyeremény . 503
3 „ 1137 28 543
4 „ 2630 29 41
5 n 388 30 2170
6 „ 720 31 1851
7 „ 1106 32 w 2526
8 „ 113 33 w 537
9 „ 224 34 2753
10 n 139 35 904
11 n 1105 36 199
12 n 1845 37 „ 1069
13 2729 38 858
14 „ 2531 39 1174
15 „ 1766 40 „ 954
16 2515 41 351
17 n 2449 42 478
18 » 752 43 2877
19 340 44 1994
20 1304 45 „ 2704
21 „ 1654 46 453
22 n 430 47 2790
23 „ 1395 48 m 815
24 ÍJ 2412 49 » 2993
25 1891 50 2145
A nyeremény-tárgyak 3 hóig nálam átvehetők, ezután pedig a nyerő felek részére bírói kézbe tétetnek le a nmgu m. k. pénzügym. fentidézett leirata alapján. Borovitz Manó, arany-, ezüst-és órakereskedő Kaposvárott.
— Al~verés Zalamegy ¿ben. Antal Jó zsef 1460 frtra b. ingt. máj. 28. Zánkán. — Pongrácz Dániel 746 frtra b. ingt. máj. 18. Alsó Eórsön. — Bozsics István 1280 frtra b. ingt. jun. 16. Turcaiscsén. — Gerencsér Ignácz 1247 írtra b. ingt. jul. 5. Hahóton - Horváth György né 340 frtra b. ingt. jul. 12. Kerecsenben. — Tánczos János 376 frtra b. ingt. máj. 25. Szent Liszlón. — Tislér Balásné 422 frtra b. ingt. jul. 10. Tóth-Szerdahelyen. — Hidó Fábián 995 frtra b. ingt. jun. 5. Nagy-Kanizsán. — Kemsei János 481 frtra b. ingt. jun. 30. Csapin. — Szíva Imre 447 frtra b. ingt. jul. 5. Hahóton. — Szántó Ignácz 382 frtra b. ingt. máj. 22. Dobriban. — Povics Gábor 924 frtra b. ingt. jun. 1. Pötrétén*
— JELövid hirek. A Károlyi palotában rendezett „Tavasz" bazár 27 ezer frtot jövedelmezett. — A honvédség vörös nadrág helyett szürkét kap. — A trónörökös ő fenségét Bpes-ten fényesen fogadták. -— Sárvár telekkönyvet kapott. — A magyar büntető törvénykönyv szept. 1 én lép életbe. — Sidoli lovardája Pécsett van — A pozsonyi jégeső három falu határát egészen, 11 -et részben verte el. — Nagy István röszkei lakóét fa alatt a villám agyonüté — A aiami király juniuaban Bécsbe jő. — 100 frtos tiszavidéki magyar sorsjegy kölcsön bocsáttatik ki. — Pozsonyban Sennyey Pál egyhangúlag oraz. gy. képviselővé választatott Szlávy József helyébe.
KI nyert?
Temesvár, május 8-án: 44,49. 2,62,17. Grácz, „ „ 61,25, 8,27,20. Bécs, p „ 78, 53, 77, 10, 39.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített mnnka Nagy-Kanizsán Wajdits József könyvkereskedése által megrendelhető.)
— Somogyi Ede által szerkesztett Baut-mann Magyar Lexiconából megjelent az 52 és 53 fűzet, Diliingen szóig terjed* Melléklete: Megyei czimerek V. és sebészeti műszerek rajzai. Ára 30—30 kr.
— A magyar közöméghez! Azon országos mozgalom, mely pangó mezei gazdálkodásunk éa tespedő iparunk fejlesztését, közlekedési viszonyaink javítását s ez által a nemzeti éa egyéni jóllérfokozását tűzte feladatául: mind tágabb és tágabb körben kelt viszhangot és érdekeltséget. De hogy ezen üdvös mozgalomnak méltó és kellő sikere legyen, ahhos nemcsak folytonos és fokozatos, de egyszersmind rendszeres és együttes működésre is van szűkség, melyből ugy az egyéni, mint a társadalmi és állami tevékenységnek is kijut a maga része, meg van a feladata. A szakirodalomra e téreo szintén igen szép és épen nem kicsinyelhető feladat vár; mert kétségtelenül ez van elsősorban hivatva arra, hogy az egyéni, sőt a társadalmi és országos tevékenységnek is mintegy irányt adjon; a felmerülő kérdések többoldalú öuzetlen és elfogulatlan s e mellett beható és alapos megvitatása által elősegítse azok sikeres megoldását, s behatolva az egyes kérdéeek és műveletek legapróbb részleteibe, megismertetve, a külföld előrehaladottabb országaiban felmerülő fontosabb mozzanatokat, közérdekű müve-leleket és tapasztalatokat, a tudomány ujabb és ujabb vívmányait: hathatós segédeszközévé váljék a korszerű haladásnak. Ezen irányelvek szolgálnak zsinórmértékéül a Gazdasági Mér nök működésének is, s ennek megfelelőleg rendesen és rendszeresen foglalkozik a felmerülő gazdasági s ezzel kapcsolatos technikai éa ipari kérdésekkel, különös súlyt fektetvén a gazdasági tevékenység azon ágaira, melyek a növénytermelés és talajjavítás, a gazdasági gépészet és építészet, a mezőgazdasági és házi ipar, főként pedig a már égető szükséggé vált vízhasznosítás (földöntözÓ3, hajózás, vízi erőmüvek létesítése) ügyének előmozdítására irányulnak. A Gazdasági Mérnök tehát nem kétes értékű elméleti fejtegetések, de gyakorlati irányú s maradandó becsű dolgozatok, tárháza. — Mint ilyeu rendesen közöl vezérczikkeket a felmerülő gazdasági s ezzel kapcsolatos technikai éa ipari kérdésekről; ismeretterjesztő közleménye ket a mezőgazdaság, vizhasznosi\'ás, gazdasági és épitéa ipar stb. köréből, képekkel illusztrálva ; üzleti tudósítást hazánk és a külföld nevezetesebb gabona- ós terménypiaczairól; mindennemű építkezésre vonatkozó árlejtési és pályázati, nem különben bírtok eladási és haszonbérleti hirdetményt s azok eredményét. Külön rovata van a közérdekű kérdések és felvilágosítások számára; meiy rovat a fölvetett kérdésekre tényleges tapasztalatokon nyugvó, tehát megbízható utmutatást nyújtván, nagy mértékben elő-»egiti a közhasznú lapasztalatok tágabb körű elterjedését. A Gazdasági Mérnök min den tekintetben független és önálló; véleményének szabad nyilvánításában sem egyéni, sem más tekintetek nem knrlátolják. Törekvése őszintén és »meggyőződésből szolgálni ez ügyet, melynek igénytelen barezosáva lett s ezért legyén szabad reméllenünk, hogy a müveit magyar közönség nem fog késni hathatós támogatásával elősegíteni és fokozni működé sünk sikerét, melynek végczélja pusztán és egyedül a közjó előmozdítása. Ajánljuk ezért lapunkat a müveit gazdaközönség, valamint a mérnökök, építők és vállalkozók becses figyel mébe és hathatós támogatásába. — A Gazdasági Mérnök megjelenik minden héten csütörtökön 1-Va egész 2 ivnyi tartalommal, díszes kiállításban, minden száma képekkel gazdagon illusztrálva. Előfizetési ára egész évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 frt. — Előfiae-téseket még ez év elejétől is folyvást elfogad a Gazdasági Mérnök^szerkesztősége éa kiadóhivatala, Budapest, Üllői Ut 24. az.
— Kuncze Leo az.-Benedek rendű áldozár Tihanyban „Időhöz nem kötött értesítést* ad a „Legszentebb sziv Asszonya" czimü róm. kath. egylet életéről. Ára egy számnak egy krajezár. Magyarországi tagja\'ez egyletnek 99.404 van.
Vegyes hirek.
— Kaufmann és Simon hamburgi czég hirdetésére hívjuk fel a figyelmet; ssó van abban eredeti sorsjegyekről, melyek főnyere ményekkel bőven el vannak látva; ezen sorsjegyek nálunk is gyanitbatólag kelendőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó a telj« bi»s-lomra, mintán állami jótállással kezeltetik a * czég szoliditásáról országszerte híres.
— A kétfejű sas. A külföldi osztrák-magyar konzulátusok és követségek épületein a dualísmuat kifejező czimer mellőzését eddig tudvalevőleg azzal indokolták, hogy az illető feliratok még a 67 előtti időkből valók. Bukarestben, hol 20,000 magyar lakik, s tán 20
TIZEKKrí,ftNÖ2EÖIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 13 án 1880.
obi trák sem fordul meg évente, a mult héten uj jelzőtáblát függesztett ki az ottani osztrák-magyar konzulátus épületén. A táblán, mint a „Bukar. Hiradó" iija, egy kitűnően sikerült kétfejű sas jelöli a konsuli helyiséget, német felirattal; magyar szónak a táblán nyoma Bincs. A magyarok e miatt általános guny és nevetség tárgjai Bukarestben.
— Az uj közlekedési minister. Ordódy Pálról, a kinevezett közlekedési ministerről a következő életrajzi adatokat olvassuk: Ordódy 1822-ben született Komáromban. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, s egyike volt a legcsöndesebb, de egyike a legszorgalma-tosabb hallgatóknak. A mulató-helyekre csak társai iránti szívességből szokott volt eljárni, maga örömöt a zajos mulatságokban nem talált. Sokkal jobban szerette minden nyilvános bálnál, otthon olvasgatni kedvencz német költőit, s magános óráiban maga is irt verseket, elbeszéléseket, szorgalmas tagja lévén egy kis körnek, mely a »magyar irodalom felvirágoztatására" alakult. Ügyvédi diplomáját 1840-ben nyerte meg, s 1846itól 1848-ig Komárom megyében hivatalnokoskodott, s később aljegyzője lett. 1848-ban Párisban, Frankfurt ban találjuk az ifjú Ordódyt, hova mint titkár ment Pázmándy és Szalayval; később hasonminőségben Párisba utazott Teleky mellé. 1849-ben képviselője ae udvardi választó-kerület-nek; Ordódy a képviselőház működésében mindvégig résztvett, s a függetlenségi harcz legyőzetése után ő is elfogatott, de csakhamar szabadon bocsátották ismét azon föltétel alatt, hogy otthon marad internálva. Ilyen internálásban veszteglett 1861 ig Ez idő alatt Komárommegye gazdasági ügyeit vezette. 1868-ban alispánja lett megyéjének. 1869-ben pedig Komárom képvise\'ője. Azóta szakadatla uul tagja a parlamentnek, s annak egyik tisztelt tagja.
— Salamoni ítélet. Hol volt, hol nem volt két embernek egyforma szamara, mely mindkettő egyszerre tünt el s gazdáik is egyszerre keresék s egyszerre bukkantak egy szamárra. Itt a szamaram, az én elveszett szama-.
ram, nem a tied, biz az enyém, a feltalált egy szamárról csak annyit lehete bizonyosan tudni, hogy nem kettő, kié hát? addig feleseltek, miguem a lármára a rendőrség megjelent s hallotta a szamárgazdáknak szóló határozatát: „Mindkét fél tartozik a szamarat elereszteni, a kinek lakását önként felkeresi, azé a szamár.0 — És ugy lőn, a szamár eleresztetett, hazament szokott helyét elfoglalta s a házban lakók bizonyságot tettek, hogy az .egyik" szamár, nem „másik* szamár.
— Hosszú, életkor Európában. A bécsi statisztikai hivatal igazgatója közelebb igen érdekes tanulmányt bocsátott közre az európai népek közötti hosszú életkorra vonatkozólag. Számolása szerint azon 102,831 egyén közül ; kik felülhaladták a 90 évet, 60,303 asszony volt. 42,528 pedig férfi. Az asszonyok hosszabb életkora még jobban előtűnik, ha azok számát veszszük tekintetbe, kik a száz évet érték el vagy haladták felül, Olaszországban például 241 nő érte el a száz vagy több évet 141 férfival szemben, Austriában 229 asszony 183 férfival szemben, Magyarországon 526 asszony 524 férfival szemben.
— Szer a Ügyek ellen. Legközelebb arra a tapaaztalatra jutottak, hogy a legyek oly tárgyakat kerülnek és nem szállnak meg, melyek olyan vizzel mosatnak, molyben egy közönsé ges vöröshagyma addig áztattatott, mig a viz gyenge hagymaszagot vett föl. Ha ez tényleg igy van, igen könnyű lesz ezentúl a tükrök ablakok stb. tisztántartása.
— A selyemtermelés érdekében a vallás-és közoktatásügyi minister valamennyi egyházi főnöknek, hatóságnak és tanfelügyelőnek azt az utasítást adta, hogy a selyem bogár tenyésztés gyakorlatilag kezdessék meg b a tanonczok arra oktattassanak, továbbá, hogy a tanitó-ké-pezdében a növendékek gyakorlatilag vezetessenek be ugy az eperfa-, mini a selyemhernyó-termelésbe. Az ügyes képezdékből még ezen a tavaszon tanárok fognak Görczbe kiküldetni, a kik ott a tenyésztést gyakorlati uton elsajátítják. —
H I R D
Papírszeletek.
A bakaiskolából.
Kxammátja a káplár a bakákat:
— Bundás Ripők mondja meg kend, hogy miféle csirkék egyidősek az anyjukkal ?
— A „fiastyuk\' csirkéi az égen® káplár nr.
— Helyös, abtróts.
Elutazott a férj hosszabb időre. A fiatal menyecske egy unalmas délután elhatározza, hogy levelet ir neki. Leül, a iija a következő levelet:
„Kedves Mnkim 1 ¿iután jelenleg épen semmi dolgom, levelet irok neked, 6 miután nincs semmi irnivalóm, bezárom levelem. Maradok
szerető Juczid.0
A nevelő-intézetben. Hétfőn: Az ebédnél a szakácsné behozza a pecsenyét.
Nevelő: ,No gyerekek, ki eszik pecsenyét?" Növendékek: „Én! én! óni énl« Nevelő: .Micsoda?l ti még olyan szerénytelenek vagytok, hogy kérni mertek ? Most már büntetésül azért sem kaptok. Szakácsné, elviheti a pecsenyét.®
A szakácsné olviszi.
Kedden: A szakácsné újra behozza a pecsenyét Nevelő: „No gyerekek, ki eszik pecsenyét?" A növendékek emlékeznek a tegnap történtekre ; egyikük sem szól, nehogy szerénytelen legyen és ismét ne kapjon pecsenyét.
Nevelő: „No miután senkinek sem ke"\', elviheti a pecsenyét szakácsné.11 És a szakácsné elviszi. Szerdán : Lásd hétfőn 1
Csütörtökön : Lásd kedden ! É3 i gy tovább. . .
Üzleti szemle.
rí^gy-Kanizsán, 1880. májns 12.
Két héten át majdnem szakadatlanul tartott esőzések után tegnap volt első verőfényes meleg napunk, s a derült idő tartósnak Ígérkezik. — Növényzetünk, mely a dua becsapódások jótékony hatása alatt mindenütt buján fejlődött, a legszebb reményekkel kecsegtet bennünket; a vetések pompásan állanak é3 irántuk mindenhonnan csak a legnagyobb elégedettség nyilatkozatait veászük.
Üzletünk, mindamellett hogy a hazai malmok legnagyobb része készlet nélkül van, hozatalunk meg úgyszólván megszűnt, még mindig bágyadt, s nélkülöz minden nevezetesebb mozzanatot. Araink mo»t is még magasak kiviteli üzletre, a beltogyasztás pedig még olcsóbb árak várakozatában, nagyon tartózkodó s vásárlataiban csak a p»Uanat03 szükséglet fedezésére szorítkozik.
T & S EJ K.
Bnu iránt nagyon csendes hangulat aráig árak folytonosan cyomódcak.
Ross mérsékelt vételkeávnek örvend; árak utolsó napokban riltoiatlanok maradtak.
Árpa teljesen el van hanyagolva; árak caak névszerintiek.
Zab a belfogyasitis ssámira koroMtt. Arak folyton csökkenj késalstek mellett fSlebb saillnak.
Tengeriben még nagy kélaleteink vannak, mig Sregstemü irn iránt meglehetSs a vételkedv, cin-quantinban csekély kelet mellett nagyon neheakésen folyik a* öalet.
Bab minden kérdesóakBdés nélkfll van, s késeieteken caak pótom áron lehet tokdni.
HinSség szerint:
Bnaa 1080.—tl-40 Eon 940—9"70 Árpa 7.20—8-50. Zab 7-70-7-90 Knkoricaa 7-50—7-80.
Cinquantin 8\'--835 Bab (fehér) 9—, Bab (tarka)
6-—. Lenmag 11-50. Kendermag 8 50. Hajdina 8\'—. 8-50— S. B.
Szerkesztői üzenet.
4066. V. „A nemiét napszámosai." KSaBljük.
•1067. Sí. S. Megírtam as illetSnek.
1068. Ss. L. íme megkérdettük; a másik dolog teljesen Unt illeti. ÜdvOaBljük!
4069. Ny. Acsnva. Yilasiolnnk.
4070 .Vigat, vígat", „A tarkarét vidám Síén\'. Caak névtelen kóaglhetjak._
Felelés szerkesztő: BátOrfl Lajos.
iNryilttór.*) Q-öLUs; felasróUtás.
Fizetési intés!
Juhász Péter elemi tanító ur ezennel nyíltan íelssőlittatik, hogy 1877. éa 1878. évben hitelben vásárolt tárgyakért 20 frt 9 kr. járó össseget, a melyet Ön iámét tanulói közt elárusított, a befolt összeget asebre rakva, kamataival együtt végre és valahára fizesse ki. —
E fentebbi intés folytán Ön april hóban 10 frtot beküldött, maradt még 10 frt éa 9 kr. és 3 frt kamat hátralékban. E nyilt felszólítás az egész összeg kifizetéséig folytattatok.
__Wajdits.
•) E rovat alatt kBalSttért felelősséget nem vállal a Szork.
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben, a leflojabb nagy péazklsor-soláö, mely i maga3 kormány által jóváhagyva 6m biztosítva van.
Ezen uj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 45,200 nyereménynek okvetl. n kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkozik 400,000 frtuyi főnyero-mény, részleg pedig:
12,000 10,000 8000 5000 3000 2000 1000 500 300 138 stb.
1 nyerem. 1 nyörem.
1 nyerem.
2 nyerem. 2 nyerem. 5 nyerem. 2 nyerem. « m.
12 nyerem, á m.
á m. 250,000 1 nyerem. i m.
á m. 150,000 24 nyerem. á m.
k m. 100,01X1 4 nyen-m. í m.
i m 60,000 52 nyerem i m.
á m. 50,000 68 nyerem. k m.
k m. 40,000 214 iiyer.-m. k m.
k m. 30,000 531 nyerem. í m
k m. 25,000 673 nyerem á m.
k m. 20,000 950 nyerem 4 m.
k m. 15,000 25,150 nyerem. k m.
stb.
A nyereménybuiá- ok tervszerint hivatalosan állapíttattak meg
A legközelebbi első, az állam által biztosított nyeremény-huzáa a kövotkező összegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjegynek árac<jak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o. ó. b 1 fél . „ . „ 3 . „ 1 „ 75 ,
1 negyed , „ , l1/« » . —. 90 , ,
Valamennyi megbizás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelései«hez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékeltetnek, minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos hnzási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan ar. állam jótállása mellett törtéuik s akár közvetlen megküldése^ vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczaio fennálló összeköttetéseink által kézbeaittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, mint 250,000, 225,000, 150,000, 80,000, 60,000, 40,000 stb. fizettettek ki.
As ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számithatván, kéretik már a közeli húzás miatt is minden megbízást minél olőbb, de mindenesetre f. é. májas 31-1 ke előtt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és válto-Uzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanjsított bizalomért, felkéljük az uj kisorsolásnálí részvételre, főtörekvésflnk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek.
1 6 ^ (52 II 1—6)
LEGCZÉLSZiüBB BÉEMA AJÁNDÉKOKUL
alkalmasak a kővetkező gyönyörű rom. kath. Imakönyvek.
\\an szerencsém jelenteni, hogy a köztiszteletü Beke Kristóf vörös berényi róm. kath. plébános és hírneves magyar iró által figyelemmel szerkesztett harmadik és negyedik kiadást ért, az hitatdsságot előmozdító, a kath. hivek szivét nemesítő, háromféle kiadású: „Mennyei Mannátokért", Üdvösség ösvénye", „Biztos lelki vezér" czimü és már tizenkét ezer példányon felül a kath. hivek közt elterjedt
imaKönyvelset
a teljes irói joggal örök áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek szükségességét, ós ezek által igyekezett a nyeivetrontó és hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen irnaköny vek ra«gj*lenésök óta mindenütt szívesen fogadtattak éa eddig a veszprémi, pécsi és szombathelyi püspöki hatóságok jóváhagyását kinyerték, s ezáltal kifejezést adtak, miszerint e j»zépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek közt sziveaen látnák. Mennyei siannáskert, vagyis teljes tartalmú ima- és énekönyv keresztény katholikusok használatára, harmadik kiadás, öt művészi aesélmet-szetü képpel 8-rétü, félbőrben, kötve tokban . . frt 130
Egész bőrben, tokban és finom aranymetszéssel . frt 1.80
Egész bŐr aranymetszés, csat és kereszt .... frt 2 70
Zergebórhen, csat. és diszittóssel......frt 4 —
Finomabban készítve ....... frt 6.—
Selyem- vagy bársonykötés aranymetszéssel dissítve frt 7—10.—
Henayei ¡uaaaáskert, ) finom papírra nyomva 12-rétü, hat kitüno üdvösség ösvénye, [ aczélmetszetü képpel. Szinnyomatu cximlappal. Biztos lelkivezér » Negyedik kiadás.
Fél bőrben, tokban.......
Egész bőr, finom aranymetszés éa tokban
Aczél kereszt én csatul.....
Zergebor díszítéssel.......
Finomabb kiállított..........•
8elycm- vagy bársonyk diszitmóny .... Mennyel mannáskar 32-rétü, temérdek képpel díszítve, papirk. tokban ,
Aranymetszéssel, tokban . ......
Aczél kereszt, csattal ......
Zerge;;őr, díszesen ...».•. Selyem-bársony finom díszítmónynyel ....
Kis rózsáskart, vagy a kath keresztény ifjúság imái és énekei kis csinos aranynymatn papirkötósben, tokban; ára 30 kr.; angol vászon ezüst nyomással 40 kr., egész bőrben velinpspiraranymetszéssel, tokban 50 kr.; aczélcsatra 70 kr ; egész bőrben velin papir aranymetszéssel és aczél csatra, kereszttel 80 kr.
Egyházi énekkönyv, 115 egyházi éneket tartalmazó, Il-ik kiadást éri. csinos aranymetszéssel készített könyvecske, ára 60 kr.
HoBokkooároai ealéay, a bold. sz Máriát kegyeletteljesen tisztelő magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Nagy áldozat, írta Tóth Mike Jézus társasági tag IV. kiadás, c*inos könyv képekkel ára fűzve 18, kötve aranynyomassal 28 kr.
A 82est keresztotl ájtatosság, képes kiadás irta Szemányi Ágost «»ent-Ferencx r. áldotár, kemény kötés, arany nyomással 28. kr
py Minden megrendelés posta fordultával eszközöltetik.
WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó SS.-Kanizsán.
frt 1.2"
frt 1.80
frt 280
frt 3.60
\'frt 5-
fr» 6
irt —.40
frt -.60
frt 1.—
frt 1.50
frt 250
Tisztelettel
Mória-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bántalmai ellen,
és felülmúlhatatlan az étvágyhiány, gyomorgyengeség, roszazagn lehellel, izélek, savanyu felbüfögés, kólika, gyomorhurut, gyomorégés, hugykőképződés, túlságos nyálkaképzödés, sárgaság, un\'ior és hányás főfájás (ha az a gyomorból ered), gyomor görcs, székszorulat, a gyomornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, lép- és májbetegség, aranyeres bántalmak ellen.
W Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 35 kr.
Kapható : Práger Béla ur gyógyszertárában Nagy-Kanizsán, valamint az osztfák-magyar birodalom minden nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. Központi szétkuldési raktár nagyban és kicsinyben
BradLy Károly,
„az őrangyalhozu czimzett gyógyszertárában
64 3—52 Kremzlerben, Morvaország.
10 nap alatt
eltávolítja a világhirü Dr. Bix-féle szab. Pasta Pom-pompadonr minden tisztátalanságot az arczből, mint: szeplő, májfolt, hópöre, bőr-atka, himlőhely, himlőfolt, piros orr. Valamint ezen Pasta még finom kinézést az areznak is kölcsönöz. Áz eladás jótállás mellett történik, a pénz visszaadatik azon esetben ha a Pasta nem gyógyít. 1 serleg használati utasítással együtt 1 frt 50 kr. Kapható Bix Wilholmine, özvegye Dr. Rix Albertnek. Bécs, Város, Adlergasse 12. 1. emelet. (27 3—6)
Hirdetmény,
Báró inkey Nándor ur raszinyai uradalmához tartozó következő malmok és korcsmák, úgymint;
kerekű, maiom
Raszinyán Gerbasoveczeu Torcseczen Szelniczán korcsma és Gyelekoveczen , „
folyó évi junius 6-án délelőtti 9 órakor Raszinyán, a gazdasági hivatal irodájában nyilvános árverés utján három egymást követő évekre, vagyis 1881. január 1-tól fogva 1883 ik év végéig bérbe adatni fognak.
A közelebbi feltételek a raszinyai gazdasági hivatal irodájában tekinthetők meg. 69 ¡¡_2
TIzENKILÉSCZEDK évfolyam
7, A L a I KT ö" z LÔKÏ
MÄJm*3-lniä8a
ÏJ X 33 E *X* È S E K.
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyók rAwAre kit..rjfldff hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- és jégbiztositási ágazatokban jogérvényes biztositási kötvények kiállítására és károk felvételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: SOHWEIGER MOSCOVITZ.
A. Magyar-franozüa "üizrtoslfcó részvény-társaság
igazgatóságának festsfcbi közzétételére hivatkozásnál alólirott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
vezetését elvállalta s a vezérügynökségi irodát megnyitotta, hol íb biztositási ajánlatok elfogadtatnak s a biztositási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle felvilágosítások lag-készségesebben megadatnak. BlztOSlt pedig a tárSOSág
a) tüzvexi\'ély éa robbanás által okozott károk ellen; _ o) szárazon vagy viltn szállított javak károsodása ellen ;
b) jégkárok ellen * Ö) ai embír életére mindén ismert módozat szerint, A Magyar-francxiaMztositó részvény-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, s részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar állumértékekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, m. évi október 14 én tartván alakuló közgyűlését melyen a/társaság ügyvezetésének élére következők választattak meg:
Választmány.
Elntfk: Bittó István, ö.fals. val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykeresztese, orsz. képv. stb. Bpesteu. • Aiehiükök : Báró Sánhidy Béla, földbirtos, or«z. képv. stb. Budaposten. BontouX JenŐ, a párisi Sociotó de l\'Union generálé elnöke stb. Párisban.
Választmányi tagok.
Róbert Morin marquís de Bauneville, az 03ztrák déli vasút igazgatósági tagja stb. Párisban
Neuelt Armla kir. kereskod. tanácsos nagy kereskedő. Lovag zápori Regeahart Ferencz, az Albrecht-vaspálya elnöke stb. Bécsben. Sváb Xársiy földbirtokos, ersz. képviselő stb. Budapesten.
Báró TInt! Károly cs. kir. kamarás, az oszt. déli vasút alelnöke, az oszt. urakháza tagja stb. Bécsbeu.
Felügyelő bizottság. Beok Nándor a magyar jelzálog-banknak igazgatója.
Lànczy Leo. a magy. ált. földhitel részvény-társság igazgatója Budapesten. L8Wln Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten.
Serrebouroe ios. Mária Emil, a párisi Société de l\'Union générale v<\'zérfelügyelSjo Páriiibau.
Igazgatóság
Igazgatók : Dr. Hlllsr Albrecht, köz- és váltó-ügyvéd Bécsben
Kistennlacher Károly a „Hoffmmn József\' nagykereskedő ezég fónökft Budapesten. SohweÍQer Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten. Vezérigazgató : Mo8koVÍCZ Lajos Budapesten.
Tekintve o társaságnak fentebb kitüntetett tőkeerejét és az üzletvezetés élén levő, hazánkban is nagyobbrészt ismert ós köztiszteletben álló egyéniségeket, bátran elmondható tehát, hogy nem volt még az egész monarchiában biztosító társaság: mind oz ideig, mely a biztosító közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, mint amennyit n*ki e társaság mindjárt kezdetben nyújtani képes, s a midőn a társaság ezen, eddig páratlan tókeereje és az élén álló egyéniflé>gek jelleme egyrészről teljes biztosítást nyújt arra néavo, hogy a társaság (Izletvítele a méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb becsületesség minden követelményének mindenkor és teljesen meg fog felelni, másrészről a szakvezetés avatottaága az iránt is kezességül szolgál, hogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kollo tekint-ttel fog Unni a verseny jogosult követelményeire.
Amidőn tehát tisztelettel alólirott a biztosító L közönség bizalmát az álUla kopviselt társaság iránt újból fölhívja és kéri, megjegyzi egyszersmind, hogy a vezérügynökségi területen a vidéki ügynökségek szervezése teljes folyamatban van és hogy tüzbiztositási ajánlatok a már felállított ügynökség- k által készségesen elfogadtatnak. maradván teljes tisztelettel
Nagy-Kanizsán, 1880. május hóban. \' A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
Yezérügynöksége Nagy-Kanizsán,
989 15—52 Kerületi ügynökség Sümeghen Epsteln V. urnái.
GUTMANN S. H.
Családi esokoládénk
csak akkor valódi, hit aláírásunkon kirül
Tan al- _
Ára a jó minőségűnek a , finom „
„ , finomabb „ . legfin. _
minden csomagon feuti még ezen Yédjegy kalmazTa.
sárga papirbnn 1 cs 50 kr.
rózsaszín „ 1 „ 70 „
zöld- „ 1 , 80 .
fehér „ 1 „ 1— .
Raktár Nagy-Kanizsán: Rosenfeld Adolf és Strem Klein urak kereskedésében. (67 3—*)
utifü-mellczukorkák,
a tndó és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tüdöhumt biztos gyógyszerei.
A természet által a szenvedő emberiség javára teremtett megbecsülhetlen keskeny atífTE azon már eddig fel n^m deritett titkot foglalja magában, miszerint a gége és légcső r«ndsser gyulladt nyakhártyájára való azonnali gyors és eDyhitö hatás gyakorlásával az illető beteg szer-vek gyógyulását minden tekintetben lebetKleg elősegíti.
Miután gyártmánj unknAl a ezu- -----
kor ét keskeny: utiffiből tiszta vegyü- GáJ&^ZZ^^M. M**
lékről kezeskedünk, különös figyelem- ^Z^^ZZIJ----3-
bo ajánljuk hatóságilag bejegytett végjegyünket, 3at. dobozon levő aláírásunkat, mert csak ezek-.igazolják annak valódiságát.
Sclimidt Victor & fiai.
cs. ör. szab, oárosot Bécs, fieáei, AMasse 48.
■■ 1 skatulya ára 30 kr. ■■
¡Csphatók: Práter Bála gyógyt. BelnsJ. gyógyt. N.-Kamza»n, Káli. voda J. Letenyén, Kis A. gyógyszt. A.-Londvia, Dorner Kaj. vaa- ét füszerkereskedesében Sümegben, Worli M gyógytzt, Kapronczán, idSsb Moxelt F, Vasváron, Hftllósy József E. gyógyszt. Z*lx-Egersz«gen. B«r-ger Mór (Sütnogy) Szobb Simon Gyula Szombathely.
Hirdetmény.
Méltóságos Gróf Széchenyi Béla ur baki vendégfogadója, folyó év junius hó 30-án — a baki tiszti irodában 1881. január 1-től három egymás után következő évre, nyilvános árverés utján bérbe adatik.
Kelt Bakon, 1880. april 30-án.
A gazdasági tisztség.
Egy nőtlen ispán,
a ki teljes Képzettséggel bir magán-gazdaság vezetésre, az alsó-páhoki bérgazdaságra (Keszthely városa közelében) felfogadtatik. Évi fizetés 400 frt, teljes ellátás és lakással. Ajánlatok az eredeti bizonyítványokkal ellátva intézendók május hó végéig
(73 1-3)
Günsberger Lázárhoz,
Bogláron.
Schaumann Gyula-féle
Eddig elé hetlen hatásában a könnyebb megoldásra vonat kozól&g uehezen emésztheti! étkekre, emésztés, vértlsztltás, táp lálás ós testsrfisltésre. Ezáltal a naponkinti kétszeri folytonos használat ntán mértékletes szerül használ még mftka-s betegségeknél is, u m : emésztési gyengeség-, zaba-égetés-, vlztólilás a hasglllazlánál. veszteglóség a bélnél, tag gyengeség, aranyér szenvedés, mindennemű görvény. golyva, fehé kor, sárgaság. Idült bőrkiütés időközii fitájás. féreg- Ss kíbetegségeknél benyálkásodás a benőtt kőszvénynel és a gnmóságnál
Az ásványvizek gyógyszer gyanánt! használat mellett, előtte ép ugy mint annak használata alatt, valamint utólagos gyógykezelésnél is kitQno szolgálatot tesz.
Kapható annak készítőjénél, gazdasági gyógyszerész Stokerauban és az osztrák-magyar állani minden gyógyszertárában, valamint Nagy-Kanizsán Práger Béla, Zsla-Egerszegen Hollósy E. gyógy tárukban.
3BT Megrendeléseknél legkevesebb két skstnla utátivít
mellott inl,lelik, -qn (13 11 2S)
Egy Pikoló zongora (StutzfiDgel) fekete kereszthurokkal amerikai dnpla scálával egészen uj találmány cs. kir-kitüntetve, megtekinthető, eladásra kiállítva 5 évi jótállással és 1 évi hangolással eladandó
(70 2_3) Wogrincsies János
zougorakészitőnél Teleki utcza 39. sz.
-Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
SAGT-KAMZSA, 1880. m&Jns 16-án._40-ai& 3gam._ Tteenkilenezedlt folyam.
te? 711 ti HflTI nuv
< h«eéba» JV ^^H ■ ^^H ■ H JV ■ ¡H H H
jf III 11 1 II || # 1 Il ii | »Ji-ri,
...... ■■ ■ ■■ ^^ ■■ ■■ ■ ■ ■
Wyttí hirdetőére kfiI«n /T __, Víáxiratok vinaRii n«m l
| 30 kr előbb: .Z ¿V I_. A-S O MOGYI KÖZLÖNT.\' k»M«„.k. J
N.-K»nl*ii»Táro» hfilyhatésSginak, „n.-kanizsaí önk. tüzoltó-egylstB, a »n.-kanir.t.ai kurRufcedelnii n iparbank", „n.-kaniz8ai takarékpénztár4, a ,ialameíTei"általíno8 tanitét««-tftlet", a .».-kanizsai klsded-nemló «"jenniet\', a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „aoproni knreakfldelmi a iparkamara n.-kxniisai külTálaaztmknya" s tfihh
mflcyel éa rkroxi «ifjesület hiratalos érteHitije.
Helcnklntkéiszer, vasarnap- s csütöriökOn megjelenő vegyes tartalmú lap.
Pünkösd napján.
Dicső ünnepet ül ma a kereszténység — az őrömnek- lélekemelő ünnepét. A Megváltó Vigasztalót ígért s a Vigasztaló e napon szállt alá, hogy szent lelkével betöltse az apostoloknak egész lényét. E pillanat óta keblükben meg-elevenült a hit, a remény testet öltött s sziveikben magasan fellobogott az isteni szeretet lángja. Tudománynyal és bölcse-séggel teltek meg.
E pillanat óta nem inogtak, nem remegtek többé a keresztény . vallás oszlopai ; bátran szálltak szembe viharral, vészszcl; küzdöttek önfeliUdozólag, tűrtek hősiesen s nyugodtan szenvedték a vérhalált a hitért.
És haláluk nem maradt gyümölcstelen; az általuk elhintett mag — a szeretet vallásának magva gyors fejlődés ueb, gyors virágzásnak indult. A hivők száma óriási mérvben nőtt s az uj hit csakhamar elterjedő az ismert világrészekben.
A bálványimádás alapja megrendült; a pogány istenek oltárai romba dőltek s a lomokon ott lengett a kereszt — a diadal jelvénye. A szeretet rózsa láncza fűzé össze a sziveket; örömet és szomorúságot, reményt és aggályt, jó és balsorsot megosztának egymással a hivek. Felviradt egy boldogabb kornak hajnala!
És hogyan állunk ma annyi század után? Az egyház ezer sebből vérzik. A hitet — hitetlenség, a reményt — kétségbeesés s a szeretetet — szeretetlenség váltotta fel. Önérdek minden cselekvés rugója, melynek áldozatul esik maga a becsület is. Indulat és szenvedély ural-
TÁRCZA.
Pünkösd napján
Teljes pompájában Ragyog a terméséét; Abban raoil legdicsőbb, Most legszebb az élet .. Hisz ma püukösd napja!
A mezőn gyönyörön Tündöklő fQszőnyeg ; S remek lombkorona fáin az erdőnek. . Hisz ma pUnkösd napja!
Bokrok a virágok közt Cseveg a kis patak, S úsznak ezüst tükrén Arany napsugarak... Hisz ma pünkösd napja!
Mosolyog a tiszta Kgbolt nyájas képe: Szerte ball fényárja Az ékes vidékre... Hisz ma pilnkö.d napja !
Pazar kézzel szórja A balzsamos szellő Az illatot, melylyel Tele mező s ordS . Hisz ma pünkösd napja! legtöbb mézet gyQjt most A szorgalmas méhe; Szivet elragadó A madár zenéje... Hisz ma pünkösd napja I
Ég és föld megszentelt, Mintha most a tájra A szentlélek áldott Fényereje szállna... Hisz ma pünkösd napja I
VÁROST MIHÁLY.
kodnak. A pénz — az igazság. A társadalom fáját gyökerében őrli a pusztító féreg; mérget szí magába, méreggel táplálkozik.
Van-e ellen-méreg?.. Lesz-e felgyógyulás?.. Vagy szél támad, vihar kél, mely porba dönti a fát s vele együtt semmisül meg a féreg?.. Vagy c^ak a féreg pusztul el, s a megtépett fa újra kihajt, újra kizöldül ?.. Ki tudná megmondani I
Bizzunk az isteni gondviselésben, mely kellő időben ad éltetó meleget, aranyos napsugárt s termékenyítő esőt. „Ki Istenben bizik, soha sem csalatkozik."
Azért ha küzdesz bajokkal; ha az élet terhei súlyosan nehezednek vállaidra; ha elismerés helyett megvetés, jutalom helyett büntetés, babér helyett tövis-koszoru jut osztályrészedül; ha letépte irigy kéz élted örömvirágait s a balsorsban egyedül, elhagyatva állasz, csüggedésre még sincs ok :
„Tekints az égre fel,
Ott áll maga. Ki megvigasztal, a Hit cbillaga."
De hiszen ma az ürömnek van ünnepe; félre hát azokkal a sötét, azokkal a fájó gondolatokkal. Szív és lélek vigassággal teljék meg. Gyúljon örömre minden kebel. Fordítsd el legalább -pillanatra tekintetedet az emberektől — a világtól, nézd a természetet, mely immár teljes pompájában diszlik s gyönyörködjél benne.
Menj a szabadba, hol a léget virágillat s madárdal teszik kedvessé; annak ölén talán uj, eddig még nem ismert
M akóház yé k.
— Elbeszélés. —
Irta: sznkáoa Lajos.
Folytatás.)
— Talán hogy olyan roszul fóznek ?
— Épen nem azért.
— Hát akkor miért?
— Csak azért, mert mióta az a másik drabális szakácsné elment, — nem is tudom Zsuzsinak, vagy Juliénak hitták, — azóta minden nap az „auflag" mellett máa hus is volt.
— N-i moudja. Szörnyűség. Valóban, annyi vigyázat mellett! Mondá meglepetséggel Makóházyné.
— Már bizony pedig ugy van. Egyik nap épen ugy a másikon volt egy-két csótány az éleiben. Hiszen az igy .garnírozott" étel még az állatnak sem való. Mit gondolt Makó házyné ténsasszony ilyet tenni! — szólt Kender ur s jól megnyomá az utolsó szavait.
— Óh Istenem kiégnek a azemeim. Ilyet kell hallanom ! Borzasztó, szörnyűség ilyen híreket hallani házam felől, ahol tizenhat forintos szakácsné fiz. Ezért fizetem hát azt a drága nagy bért nekik 1 No hiszen várjatok I — szólt fény ege tőd zöleg, s még kezét is mozgásba hozá. —
— Vizsgálja csak meg ténsasszony, hogy valóban meggyőződjék.
Makóházyné kétségbeesetten vált el a kellemetlen felfedezés után Kender úrtól, ki folyton mormogva mondogatta utána:
— Megsülheted már szerelmes Panna. Heh 1 korcsmárosné léiére azt sem tudja, hogy mint főznek, hogy főznek a konyháján. Nincs
érzelmek fognak fakadozni rideg kebledben. itt tanulhatod meg ismerni müveiből — a Teremtöt s meglátod, boldog leszesz. Itt tanulhatod meg imádni Istenedet, kiről a koszorús költő oly szépen zengi :
„Téged dicsőit a Zenith ós Nadir, A szélvészek has harcsa, az égi láng Villáma, barmat-csepp, virágillat Hirdeti nagy kezed alkotásit."
PHLLOS.
A magyar korona területén
foglalkozó gazdatisztek és erdészek segély- es nyugdij-egyexŰletének alapszabályai. !■§.
Az egyesület czime. A magyar korona területén foglalkozó gazdatisztek és erdészek segély éa nyugdij-
egyesülete.
2.§.
Az egyesület székhelye
Budapest.
3.§.
Az egyesület felosztása. Az egyesülőt áll: egy külön alappal bi-ó sególy-egyenületből és egy ennek kebelében alakuló nyugdíj intézetből.
4- §
A Sfígély-egyeaület czélja.
1. Általában : a magyar gazdatisztek és erdészek érdekeinek képviselésti, azok erkölcsi én anyagi helyzetének előmozdítása.
2. Különösen : a segély^zéa még pedig:
a) a rendelkezésre álló segély -alap kamatjövedelméből teljesen szolgálatképtelen és vagyontalan, nyugdíjaztatásra igénynyel nem biró, egyesületi rendes tagok részére segély nyújtása,
b) nem teljesen szolg&latképtelen, de vagyontalau egyesüle í rendes tagok részére ideiglenes segély nyújtása,
tisztaság a háznál. Ugy van, ez pedig a legnagyobb baj, mondá taglejtéasel Kender ur.
Midőn Makóházyné sietve haza ért, olyan lármát csapott a kóuyhában, hogy a harmadik szobába is elhallatszott. Ha a férfiak szoktak disputálni, akkor a hang csak valami\' vei hallatszik tovább, mint a kit illet, de ha az asszonyok látnak hozzá, akkor el is hallatszik jó messzire. Vagy semmi, — vagy valami.
A konyhaleánytól tel Borcsáig mindegyiknek meggyült a baja. Sorba osztogatta az uiilevelet, kezdvén a főszakácsnén Borcsán. Mikor az ember már benne van a kerékvágásban, nehéz abból kimenni.
Néhány, — az érzékenyebb közül, — rá kezdte a pityergéat a maga módja szerint, ki erőltetve a többi után, ki engesztelőképen, hogy tartsa viasza őket Makóházyné. Hogy igy, hogy ugy nem tehetnek róla, mindennek az oka Borcsa a szakácsné; az mesterkedett a dologban.
— Hát miért nem szóltatok nekem előbb mii? förmedt rájuk Makóházyné, amire még jobban rákezdtek a pityergést, határosabbá tevén ja-jajaj-ja.
Fé-fél féltünk-hnkm, — zokogott erősen, hogy hekm el-nl-le hekra — hogy boszuját, melylyel hekm — bennünket fenyegetett hekm végre-hekm-hajtja. Hogy ha eláruljuk-h«km, hát majd igy hekm, majd ugy hekm, kitölti hekm a boszuját hekra. Érte ugy rákezdték a hőgést, mintha ezért fizotést kaptak volna.
Valóságos kin volt Makóházynénak a hebegő, zokogó leányt végig hallgatni.
Midőn már látták, hogy a harag is csillapul, a pityergest is meg-meg stüntették.
c) egyesületi rendes tagok özvegyei és árvái részére segély, illetőleg nevelési pótlék adása,
d) állomásnólküli rendes tagok elhelyezésének előmozdítása által.
5. §.
A nyugdíj intézet czélja. .
A kölcsönösség alapján, a tagok befizetései és a földbirtokos osztály nagylelkű adományaiból képezendő .alapokból, tagjainak rokkantság esetére életfogytiglan járó életjáradékot, tagok özvegyeinek nyugdijakat, tagok árváinak aegélypónzt, illetőleg nevelési pótlékot nyújtani.
6.§.
A segély-alap képeztetik:
1. Az alapító tagok alapítványaiból, rendes tagok megváltási tőkéjéből és az évenkiut netán mutatkozó feleslegből.
2. Adományokból, hagyományokból stb.
A segély-egyesület tagjai.
1. Alapító tagok lehetnek mindazok, a kik az egyesület czéljaira egy legalább 100 frtns alapítványt tesznek.
2. Pártoló tagok lehetnek mindazok, a kik magukat a rendes évi járulékoknak fizetésére kötelezik és segélyezésre igényt nem tartanak.
3. Rendes tagokul beléphetnek azon a rnagya" korona országai területén lakó, a me*ő ős erdőgazdasággal, valamiül az ezekkel kap csolat08 iparágakkal foglalkozó egyének, nevezetesen: gazdatisztek, erdészek és gazdasági ipartelepek lisztjei stb., a kik a segély-egyesület kötelékébe, iránbeli nyilatkozat miillatt 6 óv tartaméra belépvén, magukat az évi tagsági dijak pontos fizetésére kötelezik. Rendes tagoknak jogában áll a tagsági dijak fizetése iránt vállalt kötelezettségüket 10Ö forinttal egyszersmindenkorra megváltani.
A tagsági viszony megszűnik :
1. A tag halálával.
2. Ha a tag nyerészkedési vágyból elkövetett bűntett miatt feuyítő bíróságilag marasztal tátott, vagy az egyesület érdekeit
Elmondotta az egyik, hogy az udvaron hallotta, mikor a szakácsné elment fenyege-tŐdzeni:
— „Nohiszen megálljatok, — aazongya — boazum még nem Bzünt ineg. Tönkrejuttatlak aszongya — benneteket-! Ne higyé-tek aszongya, — hogy miután ily helyzetbe jutottam — aszongya — ne tudnók — aszón gya — nektek ártani — aszongya. — Ha most nem ismert íel — aszongya — Makóházy, majd meg ismer — aszongya — máskor. Nem felej;ettem el, — aszongya — hogy más válasz« tott nejévé. Makóházy — aszongya — emlékezzél meg Borisodról, — aszongya. — Nem mondott ennél többet, hanem elment, tudja az Isten merre.
Mikor már el „aszongyálta* a mondókáját, Makóházyné semmit sem szólt, hanem becsapta az ajtót 8 bement „öregéhez", mint mon dani szoktaj
Makóházy ur hüledezve hallgatta végig nejecskéjének proklamatióját.
— Tehát ez volna az a leány, akit hoppon hagytam. Ki ugy belém bolondult fiatal koromban. Ez volna Boris?! Majdnem hihe tetlen.
Ez volna Boris, kit rósz tulajdonaiért nem vevék nőül, a mire ez boszut esküdött ellenem. Mennyire megváltozott. Igazán nem is hittem volna, hogy ő;az. Még hozzá szakácsnéulszegődött házamhoz, csakhogy tönkre jutta«on. Hogy nem tudtam mindjárt felismerni; no az igaz 12 éve annak, hogy nem láttam. Sok idő. Bizony nagyon megváltozhatik az ember ilyen szép évek után.
— Látod édesem, hogy kell az embernek magára vigyázni, mikor nem Is gyanítja épea
ZALAI KÖZLÖN T.
TTZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
szándékosan megsérti s bármelyik okból az egyesület kebeléből a választmánynak titkos szavazat utján és a jelenlevők szótöbb-
ségével hozott határozata alapján kisáratik.
3. Pártoló tagra nézve a kötelezettségi idő elteltével, rendes" tagra nézve, a 7* §. 3-ik pontjában meghatározott 6 év leteltével, ha az illető tag kilépését a 6-ik év első felében, az egyesület kezelőségének bejelenti, ellenkező esetben a tagsági viszony további G évre meghosszabbítottnak tekintetvén.
4. Pártoló tagra nézve, ha tagsági járulékát minden év első felében, vagy rendes tagra nézve, ha a tagsági dijakat minden év január havában, vagy az e végre engedett halasztás eltelte után meg nem fizeti, sem az neki elengedve nem lett, és bármelyik esetben ez okból ezen szakasz 2 ik pontja értelmében ki-záratik.
9. §.
Fellebbezés.
Azoknak, kiknek a felvétel az egyesület kötelékébe megtagadtatott, vagy a kik az elóbbeni szakasz értelmében kizárattak, jogukban áll m I1U15 választmányi határozat ellen a közgyűléshez fellebbezni.
10. §.
A tagok jogai.
1. Szavazatijog, cselekvő és szenvedő választó képesség.
2 Minden rendes tagnak, a ki az évi tagsági dijat 3 egymás után következő éven át megfizette, vagy tagsági járulékát 100 frttal megváltotta, joga van — ugy özvegye és árváinak is — a 4. §. 1., 2. és 3-ik pontjaiban meghatározott segélyezést igénybe venni.
n. §.
A szavazati jog gyakorlása.
A szavazati jog rendszerint személyesen gyakorlandó. A tagoknak, a mennyiben szavazatuk személyes gyakorlása végett a székhelyre fel nem jöhetnének, jogukban áll szavazati jogukat együttes összejöveteleiken jegyzőkönyvileg kiküldött tagtársak által gyakorolni. Kgy-egy ily összejövetel azonban kevesebb mint 20 tagot nem számlálhat, annak 20—20 tagja öt szavazattal bir és egy kiküldött több mint 5 szavazatot nem képviselhet. Tagok, kik a 8. §. 4. pontja értelmében, késedelmesek, szavazati jogukat nem gyakorolhatják.
A tagok kötelességei.
1. Az egyelőre 5 frtban megállapított rendes és pártolói tagsági dijnak lefizetése a naptári év kezdetétől, illetőleg a belépés idejétől számítandó 30 nap alatt.
2. Az egyesület érdekeinek előmozdítása általában.
13. §.
A segély-egyesület vagyonát képezik :
1. h rendes évi jöyedelem.
2. a tőkéjében épségben fentartandó segélyalap.
. , W. §.
Szervezet.
Az egyesület ügyeinek vezetésére hi-vatvák :
1. a közgyűlés;
2. az elnök, alelnök és választmány;
3. a Budapesten székelő kezelőség. *•
15. §.
Közgyűlés.
Az évi rendes közgyűlés minden év május havában Budapesten tartandó meg. Határnapját éa fcélyét a választmány határozza meg. Összehívása a választmány hatáskörébe tartozik. Az e tárgyban kibocsátandó éa a közgyűlés tárgyainak megjelölését, annak helyét és időpontját is magában foglaló hirdetmény a hivatalos lapban éa a budapesti ssasközlönyökben a közgyűlés napját megelőzőleg legalább 14 nappal egyszer közzéteendő.
16. §.
Rendkívüli közgyűlésnek helye van :
a) ha a választmány annak egybehiváaát él határozza,
b) ha 50 tag a czélnak kitétele melleit rendkívül közgyűlés egybehiváaát kivánja s ezt Írásban indokolja.
17. §.
A közgyűlés hatásköréhe« tartozik:
1. Megválasztja az elnököt, alelnököt és a választmányt.
2. Az évi jelentést és számadásokat megvizsgálja éa a mérleget megállapitja.
3. A költségelőirányzatot megállapítja.
4. Az egyesületi vagyon hovaforditása és elhelyezése iránt határoz.
5. Az évi tagsági dijat a választmány javaslata alapján meghatározza.
6. Határoz a választmány, vagy a kezelőség ellen emelt panaszok felett.
7. Határoz a hozzá felebbezett ügyekben.
8. Határoz a választmány, illetve a kezelőség, vagy valamely tag által tett javaslatok felett.
9. Határoz az egyesület feloszlása tárgyában 8 feloszlatás esetén az egyesületi vagyon hovaforditáaa felett, ós kirendeli a felszámolókat.
10. Határoz mindazon kérdésekben, melyek sem hz elnök, sem a kezelőség hatásköréhez nem utí sithatók ; végül
11. határoz az alapszabályok módosítása
felett.
18. §.
A közgyűlés határozatképes, ha a válasz-mány tagjain felül legalább 50 tag, kik 100 szavazatot képviselnek, jelen v<\\n, felszámolás kéidésében, ha tagjainak legalább egynegyedrésze jelen van, illetve képviselve van Ha a közgyűlés ily értelemben nem bizonyulna határozatképesnek, a következő közgyűlés, mely legkésőbb következő hónapra összehívandó, a megjelenő tagok számára való tekintet nélkül, mindenesetre határozatképes leend. Ezen másodközgyülés tárgyában a kezelőség állal kibocsátandó hirdetmény a budapesti szakközlönyökben az uj közgyűlés határnapja előtt legalább 8 nappal egyszer közzéteendő.
Ezen másodközgyülés határozatképessége csak az elsőre is kitűzött tárgyakra terjed.
A közgyűlés rendszerint szótöbbséggel, felszámolás kérdésében két harmad szótöbb-séggel határoz.
19. §.
A közgyűlést megnyitja, vezeti és berekeszti az elnök, akadályozlatáaa esetén az alelnök.
20. §.
A közgyűlés menetéről jegyzőkönyv veendő fel, mely két példányban kiállíttatván,
as elnök a hitelesítés végett a közgyűlésen kiküldött két tag és a jegyző által aláírandó és egyik példányában a kezelőség által legkésőbb 14 nap alatt a nmélt. m. kir. belügyi minis teriumhoz jóváhagyás végett bemutatandó.
21. §.
A tsgok a közgyűlési tárgyalásra szánt javaslataikat kötelesek mindenkor a közgyűlés előtt legalább 8 nappal a kezel őséghez írásban bejelenteni.
(Folyt, köv.)
Helyi hírek.
— Benső örömmel vettük a következő sorokat: N.-Kanízsa, 1880. május 13. Tekintetes szerkesztő ur! Belus gyógyszerész ur tegnap május 12 én, neje halálának évfordulóján elhagyá a budai tébolydát s pesti lakására, söldfautcza 40 ik szára költözött, hol testvér-bátyával, a magát nyugdíjaztatott volt la-ranyi kormány zó-számtartóval együtt fog lakni. Kaisó Pál ur gyékényesi körjegyző ma jött Pestről, tegnap este a két Belussal vacsorált, a volt elmebeteget vidámnak, kedélyesnek ta lálta, midőn Budáról lakására jött, első gondja volt átöltözni, s azután mondá: most egészen másként érzem magamat. — Kanizsárai jövetelét orvosai egyelőre szigorúan megtiltották, Addig is mig Kanizsától távol marad, szives üdvözletét küldi mindazoknak, kik szivesek voltak részvéttel gondolni reá. — Kedves köte le Bégemnek tartom önnel szerkesztő ur ez örvendetes eseményt tudatni, önnel ki barátja vala, s ön által mindazokat, kik hasonló érzelemmel vannak iránta. Teljes tisztelettol Fárnek Kálmán.
— Oroszváry Gyula jelesb fiatal ügyvédeink egyike, mint sajnálattal értesülünk, a kisdednevelő egyesület ügyészi állására nézve beadta lemondását.
— Tanodat jelentés. A nagy kani zsai kath. főgymnasiumban az érettségi vizsgálat írásbeli része f. hó 19. 20. 21. és 22-ik napjaiban, a szóbeli pedig jun. hó 9—13. közötti időben fog megtartatni; miről az érde kelteket ez uton értesiti a főgymu. igazgatóság.
— Trautsefb ezredes urat tisztelettel felkérjük, legyen szives ismert loyalis érzületével intézkedni, hogy a városi köztemető mellől másfelé rendeltessék el a dob és trombita gya korló katonaság. Botrányosan sértő ezek zaja midőn a temetkező ájtatósság bus ténykedésé nek bánatos hangjaiba vegyül s a gyászolók mély fájdalma ily sértő hangszer által érintetik.
— JÉrett coeresnye és uj burgonya a nagy-kanizsai piaezon már kapható, persze borsos áron.
— A szentgyörgyvári szőlőhegyen Simon Gyula csurgójárási szolgabíró ur elnök lete alatt megtartatott máj. 14-én a hegybirtokosság évi rendes közgyűlése, mely alkalommal hegymesternek Horváth János szent-mikiósi lakós, esküdteknek Szörcsök Ferencz, Petreko-vics János, Mátes Ferencz, Kotnyek József. Gödörházy István, Smettana Ferencz és Horváth András, a kápolna czéhmes\'erévé Oszeszly Antal urak választattak meg. Az alispáni hi vatal függőbe hagyni rendelte azt a határozatot: hogy minden hegyhátnak önálló hegyi elöljárósága legyen, miután a ministerium uj
Készülődtek is, akár csak a király előtt kellene játszaniok. Még a sugó is jól kiköszörülte a torkát egy kis tojásos Bőrrel, hogy annál jobban végezhesse nagy szerepét
Nagy ur ám a sngó, azt mindenki tudhatja, mert a mint fütyül, ugy kell táoczolniok a színészeknek.
A vendéglő teljesen meglelt. Ki evett, ki ivott, aki pedig épen se egyiket se másikat uem tette, az beszélt a színházi művészetről saját szája-ize szerint.
Nem sokára megkezdődött a játék vagyis a komédia.
Volt nevetés a szakadtáig. Egyik ember jobban ölelgette magát nagy nevettében, mint másik. Sokan még könnjeztek is bele.
Olyan igazán vig históriákkal mulattatták a vendég közönséget n derék színészek, hogy valóban megérdemelték a dicséretet. Volt is ám újra! meg újra! kurjongatás.
Hát mikor Szederfalvy Ilon a rövid szoknyás tánezosné lépett ki a dobogó deszkákra, akkor meg már majd kinézték az emberek a szemeiket. Volt is rajta nézni való, azt meg kell neki adni. Olyan helyre egy kis menyecske volt, hogy még az öreg urak is neki lelkesültek a sok nézés alatt.
Ugy sürgött-forgott az eszemadta, hogy minden mozdulatát még az sem bírta szemmel kisérni, ki ugyancsak neki meresztette fürkésző szemét.
Olyan taps követte a helyes lánczot, hogy szinlugy rengett bele a fal. Még azok is verdesték, csapdosták össze csontos kezeiket, akik ugyancsak elmondották, még pedig nem
MÁJUS 16 án 1880.
q; í f. * - f --
hegyi rendszabályokmt fog életbe léptetni. Iu-ditványostatott a hernyók pusztítására nézve .hogy minden hegyháton egy 3 tagu felügyelő *btzott8ág rátiuiztassék meg, kötelességévé tétetvén tavaszszal legalább háromszor megvizsgálni a saját hatáskörükbe eső hegybáli gyümölcs fákat s a hernyózásban hanyag birtokosokat irják össze a kellő büntetés végett jelentsék fel á hegymester utján a szolgabírói hivatalhoz.
— Dencsről a napokban eate egy haldokló vándorló legényt szállítottak Kanizsára Tersánczky József járásorvos úrhoz, ki aztán őt a városi k&íkórházba vitette, hol reggelre meghalt. E botrányos esetre annyival is inkább felhívjuk az illetők figyelmét, mert a kör-orvosok állomása szerveztelvén, minden község maga tartozik betegeit ápolni. Jelen esetben még az is megtörtént, hogy Somogy megyéből Zalába lett átszállítva a félholt ember, minden illetékes beavatkozás nélkül.
— JPoStaJvkvatal lép ma életbe Pácsán, kézbesítő kerületéhez tartozik: Pacsa, Szent péterur (Bánfa, Rokolán és Hosszuhajtás pusz tákkal), Pacsatüttös, Dióskál (Ung éa Szegfalu pusztával), Igriczé, Kemesszer és Egeraracsa községek. \'--l
— Gyászhír. Mély részvéttel vettük a szomorú hirt, hogy Séllyey László gelsei föld-: birtokos urnák igen derék, szorgalmas és tehetséges fia Séllyey. József Ill-ad éves papnövendék május 13-án a Veszprémben kiütött thy-phus áldozata lett. A nemes törekvésű s jellemes ifjú temetése máj. 15-én nagy részvéttel történt. Az engesztelő szent mise áldezat Gel-sén május 20-án lesz. Az örök világosság fényeskedjék neki!
— Barcza József zenekara Kaposvárról külföldre utaztuk alkalmával multcsütörtökön a „Korona" zsúfolt termében kitűnően játszották a magyar darabokati
— A Balaton minden évben megkívánja áldozatát. .Kovács Andor zalai földbirtokos egy lélekvesztőn akart kis-eőrsi szől-lejébe menni, útközben azonban az egyensúlyt elveszítve,, lélekvesztője felfordult s Ő maga belefuladt a Balatonba.
— Balaton-Füred — hazánk eme legelső éa leglátogatottabb kies fürdője — május 16-án adatik át a közönség használatára. A Kisfaludy-gőzös május 15 tői fogva rend^B járását, vagyis naponkint kétszer való menétát a Balatonon, Siófok és Füred között megkezdeni. A pünkösdi ünnepek alkalmával leszálli tott áron kéjvonatok mennek Füredre. A fürdőhely a jelen évben is látogatottnak ígérkezik, miután a nyaralók kivétel nélkül s a vendéglői szobák egyrésze már le van foglalva a fürdő-évadra. A savanyúvíz, mely az idén sokkal erősebb, igy kellemesebb italu, mint a mult évben, szintén nagy keletnek örvend, b viszik a hazában mindenfelé. Az angolok egész telepitvényt alkottak, s kitüuőleg érzik magu kat. A napokban érkezik Füredre az angol főcon8ul vitorlás hajója is. Az élénk s páratlan gyógyerejü fürdőhely látogatására városunkból is többen készülnek.
— Árverés Zalamegyében. Zsálik Vendel 399 frtra b. ingt. jun. 10. Csapin. — Hajdú Mihály 809 frtra b. ingt. jun. 15. Becsehelyen. — Marton József 875 frtra b. ingt. május 18. Szigligeten. — Gáspár István 390 frtra b. ingt. jun. 25. Ormándlakon. — Kovács János\' 351
egyszer, hogy reájuk nézve már nincs mit tapsolni az életben. Kezeiket ilyen furcsa munkára nem késztetik többé. Most meg itt van ni, ugyancsak gyors mozgásba hozták erre a kis bolondságra.
Később kilépett Várazögi Miklós a direk tor a „placzra" s rákezdte czifrázó zongora kiséret mellett:
.Ezt a kis lányt most kezdem csak szeretni" Annyira neki hevült, lelkesült a nemes publikum a nóta csiklandozó hatása alatt, nem szoríthatván magukba kifelé tolakodó tisztességes hangúkat, hanem sorba rákezdték s folytatták is az uiolsó hangig a szinészszel együtt. Kiki ugy „stimelte" hangját, a hogy tudta, de azért nem szorította magába.
Még Irmácska is bele-bele eregette csengő kedves hangját a chaoszba, a minek ki örült legjobban, mint Makóházyné.
Mikor a vig nóta elhangzott, Irmácsk» tovább találta toldani egy kicsit, erre olyan „halljuk a kedves kisasszonyt" kiáltás hangzott el, hogy utóvégre sok nem akarás, mente-getődzés és szerény kedéanek az lett a vége, hogy fel kellett mennie a kis színpadra s igen kellemes csengő hangjával gyönyörködtetni * pudli — ó pardon — publikumot.
Makóházy kedvlelnnül nézte a történen-duket, sehogy sem tetszett neki ez a komédia-Nem akart beleazólni, hadd Ügyen a vendégek nek kedve. Inkább kiment a teremből saját szobájába.
(Folyt. következik.)
akkor támadják meg gonosz ellenségei; olyan módou, a milyet esze ágában sem volna- gondolni. Ilyen az ármányos élet Tudom, hogy el menekült a semmiházi! Elkellett volna fogatnunk a a törvény sújtó kezébe átszolgálnunk, hadd tudja meg mit tesz ilyesmit tenni.
— Eh hadd lelkem. Megverte azt már ngy is elegei az Isten !
II.
Egy rövidke hét múlva a boróka fényiből készült czégér alá Makóházy ur egy jókora ládát, — vagy mint mai napság tózs-
gyökeres magyarsággal nevezik, „kisztni"t _
készítetett.
A jól meggyalult láda elejére, vagy is a szájára tehér vászoo volt apró szegekkel szegezve.
A járó kelők ugyancsak fel-fel tekingettek, — különösen hatott szemeikre már távolról az a szokatlan valami oda fenn.
Ezelőtt, ha végig ment valaki a bükkfa utczán, volt is az eszében figyelmét még Makóházy ur korcsmájára is kiterjeszteni.
A régi czégér olyan megszokott valami volt már, a mi bizony akárhogyan erőlködött is, — mint mondani szokás nem csinált „reklámot", hűhót. De mióta az ajtó fölé helyezték azt a nagy ládát, azóta önkénytelenül szemébe botlott az embereknek. Akik csak messziről pislantották meg, azokat a kíváncsiság elvezette oda, hogy hát mi uj van azon a ládán. Jó lesz közelebbről megtekinteni.
Nem volt a négyszögű láda oldalához erősen odaszögezett fehér vászonyon pedig gyéb, mint ez a nagy czifra betű» felirat:
MA ÉS MINDEN NAP MŰKEDVELŐI MAGYAR ELÓADÁS
TARTATIK VÁRSZÖGI MIKLÓS DALT/.RSULATA ÁLTAL.
Kezdete 8 órakor.
A kik végig olvasták, azoknak arczán meglátszott, hogy nem tartják hiábavaló erőlködésnek; nem tett reájok visszautasító benyomást a betűk jelentősége
Délután már a korcsmában is meglátszott a láda hatása.
A piros abroszos asztalok mellett itt is olt is tanakodtak, susogtak az emberek — néha hangosabban is, a mint akarták volna, — ugyan miféle előadás lesz az este? Ki fog — vagy kik fognak játszani? Csinosak lesznek e a színésznők? Milyenek lesznek a tánezos nők, leBZ-e rajtok nézni való?
Ezt mind megkérdezgették Makóházy úrtól. Makóházy ur meg minden kérdésre csak azt mondta :
— Tessék az estére eljönni uraim, majd meggyőződhetnek. A belépti díj csak 30 ke mény krajezár. Ennyit csak megérdemelnek ugy hiszom a magyar színészet hivei.
Eljött az est, a ládába égő gyertyák té tettek.
Makóházy ur sem hitte volna, hogy az a bolondság oly feltűnést fog tenni ebbe a kis városba.
A láda megtelte a magáét, most már CBak a színészeknek kellett összeszedni magukat.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 16\' áa 1880.
írtra b. ingt. máj. 18. Alsó Eőrsön. — Kaiser Anna h.0 ezer frtra b. ingt. máj. 24: Zala-Egerszegen. — Horváth Szilveszter 575 frtra b. ingt. jun. 26. Zala-Egerezegen. — Sörös Lajosnó 800 frtra b- ingt. jon. 7. Köves-Kállán.
— Kreca Márton 470 frtra b. ingt. máj. 24. Kursaneczen. — Lakatos István 480 frtra b. ingt. jun. 16. Oltárczon. — Szabó István 326 frtra b. ingt. jun. 12. Rajkon. — Landi Márton 602 frtra b. ingt. jun. 16. Nagy-Kanizsán.
— Bognár József 726 frtra b. ingt. Nagy-Kanizsán. — Vörös István 956 frtra b. ingt. jun. 12. Hahóton. — Megyeai József 1544 frtra b. ingt. jun. 2. Balaton-Magyaródon. — Kiss Ferencz 643 frtra b. ingt. jun. 15. Pólán. — Kolman Kati 447 frtra b. ingt. jun. 14. Hahóton. — Csesztreg mezőváros 3110 frtra b. korcsmáitatási joga jnn. 8. Alsó-Lendván. — Horváth János 25 ezer frt b. ingt. jun. 26. Nagy-Kanizsán. — Bóda Péter 726 frtra b. ingt. máj. 26. Nagy-Kanizsán. — Tóth Ferencz 1411 frtra b. ingt. jun. 12. Nagy-Kanizsán. — Posch János 1710 frtra b. ingt. jun. 10. Felsó-Eórsön. — Porkoláb Sámuel 600 frtra b. ingt. jun. 28. Mikefán. — Csák András 1856 frtra b. ingt. jun. 10. Gyenes-Diáson. — Göncz János 314 frtra b. ingt. jun 16. Vaspörön. -
— 2Rövid hirek. A honvéd lovas ezre dek ezentúl huszár, vagy dzsidás ezredeknek neveztetnek. — A Virginia osztrák hajó az atlanti oceánon elmerült. — Egy angol irónú 60 éves kora daczára férjhez ment. — A
maros-vásárhelyi tanács-jegyző esküvője nap-
séggel fogadták. — Gróf Báaffy Miklós főpohárnokmesterré neveztetett ki. — Oláhország királysággá fog kikiálutni máj. 22-én. — A királyi pár szerdán este visszautazott Bécsbe.
— Bismark herczeg bukása közeleg. — Heleddi falu földrengés következtében a fekete tenger szélén elsülyedt. — Félaű-Magyarországból 12 ezer egyén vándorolt már ki Amerikába. — Az orsz. gazd. egylet 50 éves jubilaeumán ó felségét József főhrg. képviselendi. — Vilmos fhg. Boszniában tesz körutat. — A sugáruton 3 miniseri palota fog építtetni. — Blondin pünkösd napján kezdé meg előadásait Budapesten.
— Berkes Lajos zenekara Londonba szerződtetett. — Az idén eddig 15 hajó sülyedt el a világtengereken. —
Ki nyert?
Brünn, máj. 12-én: 29, 23, 72, 76, 71,
ján agyon lőtte magát. — Lagovácz diakovári j kanonok megőrült. — A Boszniából hazatért | Parma ezredet Lembergben nagy ünnepélyes- I
Vegyes hírek.
— A veszprémi szemináriumot bezárták, mivel a növendékek közt a typhus ijesztő módon terjedt el. A betegség rövid idő alatt oly mérveket öltött, hogy az utóbbi napokban 22-en betegedtek meg.
— Petőfi István végrendelete. A nagy költő öcscsének végrendeletét, melyet halála előtt egy pár nappal irt, — mint a Békésm. Közi. jelenti, — május 3-án hirdették ki hivatalosan Zlinszky István, Pethő József, Geist Gyula jelenlétében Szarvason a kir. járásbíróságnál. A megboldogult végrendeletében megemlékezett a hazai közintézetekről is. Ingatlan vagyonának, a déva-ványai 400 hold földnek
és 3300 torint tőkének haszonélvezete Petőfi Istvánná, Gayhoffer Antónia asszonyt illeti haláláig, kivel nem ált, ki házához semmi vagyont sem hozott, mint azt maga a végrendelkező megjegyzi. — 3300 forint nejének halála után egyenlő részben lesz felosztandó: — magyar tudományos akadémia, irói segélyegylet, pesti szinház nyugdíj alapja, süketnémák intézete és a rokkant honvédek segélyalapja közt A ványai birtokokat neje halála után Petőfi Károly s két rákos-keresztúri nőrokona öröklik. — Szülői és bátyjának (Petőfi Sándornak) arczképeit örökli Orlay Soma ur, ki azokat festette, hogy szabadon rendelkezzék velők. A nagy költő kéziratait 3zekrénynyel együtt a pesti muzeumnak hagyományozta. Végül megjegyezzük, hogy gyomai házát és többi ingóságait hü ápolónőjére hagyta.
Papírszeletek.
— Ki as ur a háznál? Egy hárpia épen a férjét páholta el s mászatta, be az asztal alá, a midőn a szomszéd belépett hozzájuk s nevetve mondá: „Mi .íz ördög, mit koros ott .íz asztal alatt?" Az asztal alatt levő hangosan felel: „Mi köze hozzál ón nr vagyok házamban s oda mehetek a hová akarok !•
— Na Szepi, ma kibeszéltük magunkat. Mond az egyik serező a másiknak.
— Ma ja, persze.
18 krigli sert ivott meg egyik is, másik is s a fentirtuál többet egy kukkot sem szóltak egymásnak.
— Rosz idő jár, pajtás!
— Dehogy, mi járunk rosszul.
Nagyot akart mondani X. nr. .Ejnye beh jó ez a papra morgó, bizonyára vagy «zilvorium, jvagy választóvíz. Kérek még egy knpiczával
— Nem régen egy amerikai nejét temették, ki rendkival nagy tormetü asszony volt. Néhány nap mulya «oiE-zédja vigasztalni akarráu, mondá neki: „Hej, szomszéd uram ! önnek nagy vesztesége van." „Igen", válaszolt a gyászoló, sóhajtva, „5 közel négy mázsát nyomott.®
— Czélaxei-atlen adomány. Egy koldus oda állit nr.gy rongyosan egy ház elé. Alásan kéme valamit. Szánalomból egy teljesen jó öltözéket akarnak neki adni. »Köszönöm alássan nem fogadhatom ol " —. .Megbolondulta\'?- — .Ne akarjanak kérem egészen törkre tenni. Hiszen ha ilyen r.\'.ha les/, rajtrm; akkor senkitói sem kapok többé egy krajezárt som !•
Hivatalos piaczi árak-
Nagy-Kanizsán, I8S0. május 12. 100 kilogrammjával számítva. Bu«a U—.—12—. Rozs 9—.—9 50. Árpa 3—.—8 50. Zab 8-—.—8.50. Kukoricza 8 —.—.—. Burgonja -6" —. Borsó —.—30 —. Lencse —■■ —•—28\'—. Bab ——.—12.—. Széna •—.—150 Szalma •—.—1-20.
1 kilogrammjával számitva. Marhahús ,52— .56. Sertéshús 60—.—. Szalonna •—.—78. Disznózsír •—.—80. Vörös hagyma "—.—16. Foghagyma •—.—30. Czukor •—.—50. Bors •—1-2-). Paprika -_._80. Szappan .—i4. 1 liteijével számitva Ó bor 32—48 kr. Uj bor 16 20 kr. Pálinka 46 kr. Eczet 6 kr. Kiadta :
FARKAS, v. piacz könyvvezető.
Felelős szerkesztő: Bátörfi Lajos.
M I R D E T É
£2 K.
•¿M.OflO 1 nyerem. á m. 12,000
150,000 24 nyerem. á m. 10.000
100,000 4 nyerem. á m. »000
60,000 52 nyerem í m. 5000
rx 1,000 68 nyerem. i m. 3000
40,000 214 nyerem. i m. 2000
30,000 531 nyerem. á m 1000
25.000 673 nyerem á m. r,o0
20^000 950 uyrem á m. 300
15,000 25,150 nyerem. •tb. i m. 138 stb.
Nyajtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben, a legújabb nagy pénzkisor-SOlá8, mely a magas kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Kzen nj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 45,200 nyereménynek okvetl. n Kisorsolás alá kell kerülnie, köztűk találkozik 400,000 frtnyi főnyore-mény, részleg pedig:
1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m.
1 nyerem, á ra
1 nyerem, á m.
2 nyerem, á m. 2 nyerem, á m. f» nyerem, á m. 2 nyerem, á m.
l2 n) erem. á m.
A nyereményhiJrá\'Ok tervszerint hivatalosan állapíttattak meg.
A legközelebbi első, az állam által biztosított nyeremény-hu7.ás a következő összegbe kerül:
1 egéáz eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt Bt) kr. o.é. b.
1 fél . „ , „ 3 , . 1 „ 75 „ .
1 negyed „ „ „ » l\'/t « * — ■ ^ » "
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány melle« azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik. mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez-
A megrendelésedhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékelteinek, minden húzás után pedig felszólítás nélkül killdjük résztvevőinknek a "hivatalos buxási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria míiiden nagyobb piarzain fennálló ftsszeköttetéseink által kézbesi ítélhetik.
Vállalatunknak mindeukor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, mint 250,000, 225,000, 150,000, 80,000, 60,0»>0, 40,000 t»tb. fizettetlek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre azámit-hatván, kéretik már a közeli húzás miatt is minden megbízást roiuél élőbb, de mindenesetre f. á májas 31-1 ke előtt közre-t-lenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és valti-üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcaönsorsjegyeknek.
U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük az uj kísorsolásnáli részvételre, főlörekvéaünk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tesztelt érdekeltjeink teliea megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek.
\' " (52 II 2—6)
Ssa&R©ia ©kJáadé&ozY&l
A bukott ..nagy egyesült britlánía-ezüst gyár" az átvett óriási raktár It-számolás következtében, egyszersmind a raktár változtatása vég- tt
75 százalókkal a becsáron alul is eladatik, tehát
osakrtem elaj ándélrozva.
Csak 7 frt 25 kr, tehát nem is fele az előállítási árnaki kapható az itt nevezett művészetileg készített étkező-tárgyak, melyek előbb 30 frSba kerültek.
(p9 A tárgyak fehérségéért 25 évig jótállva lesz.
6 kiváló kristály késtartó
3 gyönyörű czukor táleza 3 szép tojástartó 1 kiváló bors- és czuk«>rtartó
1 theaszürő legfinomabb fajta
2 hatásos termi asztali világító
6 asztalikés igen jó aczélpengévél 6 valódi britt.-ezöst villa 6 kitűnő „ étkező kanál 6 legfin. ,, „ kávés kanál 1 nehéz ,, ., levesmeró
1 kitűnő ., .. tojmerő _
6 finoman készített ajándék táleza 1 (48 darab J
Mind az itt megnevezett 4S darab dísztárgy összesen csak 7 frt 25 krba kerül.
Megrendelések a pénz elülegos beküldése mellett, vagy pedig utánvétellel teljesíttetnek addig, mig a készlet tart *z
Egyesült Brit tán ia-ezüst gyárraktár által Bécs, II. TJntere Donaustrasse 43.
Ha a tárgyak nem illők, akkor 8 nap alatt vissza vétetnek.
""** Százakban vannak a köszönet nyilvánítások, elismervé-nyek a felsőbb személyiségektől, a tárgyak finomsága- és jóságára vonatkozólag, melyek azonban térszük miatt nem igtathatók ide, de írodáukban megtekinthetők.
Ilaminitások végett a czimet jól megtessék jegyezni, és az utczára jól vigyázni. (76 1-8)
SEIDLTTZ - PORA.
Csak akkor valódi, -* °i".öen ?o1""
lenyomva.
és az én sokszorosított czégem van
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszorulás), vér atl0|á8 é-t aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
;ranczia borszesz sóval.
i.I.C

p
|{| A legmegbízhatóbb Önsegélyző szere a szenved«"
S miuden belső é« külső Kyulladásaál, a legfőbb beteg: dennemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek cs nyílt sebek-rákrckélyek. üszök, szemgyulladás, mindennemű bénulás ós sérülés fati>, tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Ház eladás.
A nagy-kanizsai fógymnaaium közelében a Teleky utczában egy jókarbsn ievö báz, mely hét lakrészből áll s évi házbér fejében 600 frtot jövedelmez, a tulajdonos előnyös feltételek mellett szabad kézből örök áron eladja. BSvebb értesítése lap szerkesztőségében nyerhető. 751 — 1
: x : :

Leoorrlioe, minden stadiuraában oly sok női bajnak okozója fehfr folyásban szenvedőknek küldök egy ártatlan, sok számos esetben kitűnő jónak bizonyult szert. Nem befecskendezés, nem is bevenni való, hanem egy egyszerű kényelmes eljárás, mely ezen alkalmatlan gyengitő női baj\', legfelj-bb 10 oap alatt biztosan megszünteti. Számos elismerő levél bizonyítja e tényt. — Titoktartás biztosíttatik. Ara 3 frt utánvéteUeL Czim : oklevele« gyógyszerész : 77 1—»
Wots Alajos Brassóban.
Szarvas- szálloda színháztermében ma pünkösd-vasárnap és holnap piinkösd-liétfón rendkívüli nagy előadás tarla-tik a világhírű léggyninasticus
MSN WANDA
egyetértve a tornakirálylyal
MR. FRANKLOFF
álul a londoni kristály-palotából.
íalrapszoí. Kezdete 8 orater,
<1.
KrohnM. és társától Bergeaben
(Norvégiában).
Ezen halmáj zsírolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra ha»ználható.
J[ra egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
P 5 szállítás lloll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuchlauben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy füszer-kereakedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyénck nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben részesülnek.
A t. 02 közönség kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyom és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: Nafly-Kanlzsa Práger Béla gyógysz. Belus J. gyógy. Rosenberg Ferencz Fesselhofer József Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerszeg . ,Gyógyszertár a szent lélekhez-. — Barcs Dorner S. Csáktornya Göncz L. V gyógyszerész Kaposvár Kohn J. Baböchay Kálm. gy^gy- Th Kecskéssy gyógy. KapronCZ* Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsinovics Ist. gyógy. Küttel Ist. gyógy. Keszthely-Schleifer A. Wünsch P. KÖrfflead Rátz Ján. Zágráb Perklet Ferencz gyógy. Míttlbac-h S. Ir.i»lma«hov. gyógy Sopron Mezey And. gyógy. (980 19—62)
Hirdetmény. A „szombathelyi légszeszvilágítási társulat" Szomüatlielyen
ajánlja kátrállj7 (Theer) készletét 1 frt 80 krért métermázsáját. Megrendelések vidékről közvetlen a társulat igazgatóságához intézendók. 1 6
AZ IGAZGATÓSÁG,
TIZENKELENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 16-án 1880.
TT I R D E T S B E K.
Tőzsdei müveleték
lelkiismeretesen i-exküiöltetnek a
.Leltha" bankház által Bécs, Heidenscbnss Nr. I.
a) csak korlátolt yesztesaég mellett (5000 frtig IIIIII fi- terji\'dó iim\'lkeJS **gy csökkenő árfolyam n> "iU sserinti műveletekért 10 -.10 frt dij-jntslik):
b) akár etnülkedlk »kár csökken aj árfolyam :
c) ar. értékpapírok letétben lartisnál, mig »»ok _ hassonnsl legombolitbaták.
es pedig; Xreréuked&l Yi.irli.olt uoiuuü tiU.kta.Ui.il c«ikö*0!tet»ck. Társas üzletek (.1000 f" értíkpapirra csupán 15—(0 frt fódiiiet kell.) Jutalék csak 50 kr ÍM-Ezen általunk megkezdett és megkedvelt mód keretéb e eaaknem valamennyi a tőzsdei jegyzékben foglalt értékpapírokra eszközlünk üzleteket. _
Kiaabb készpénsíődözot szükséges.
A csász. kir.
magy.
sorweM
a legkisebb nyeremény elérésénél veszteségűin megóvása Egész évre a jutalék 15 krtól följebb. A legkisebb nyeremény elérésénél 5u0 fnlg biztosíttatik.
Kzeti 5orajfgyveví»kf birtokosok, takarékosak és tőkepénzesek részére fülötte fontos intézmény, melynek léteslllése folytán a s:ijtó és a közönség részéről egyaránt elismerést nyertünk, nemzetgazdasági szempontból is előnynyel bir és a jelentékeny előnyök-és .határozatokat" illetőleg utalunk kimerítő tervezetünkre.
FftlvilAp-nsitA^nlf eKy<*i értékpapírok és pénzügyi
r Ui Vliagusitasu* (lo,Kokra „¿EVe a ^uhá-ban nemzetgazdasági érdekek lapja, mindenkinek ingyen bérmentve adatnak. Egyos számok roiudeufűle költség nélkül küldetnek.
Minden gondolható kiadások, veszteségek fitb. visszapótlása (n. m. kíházasitás, aggok és gyermekek gondoskodását) tárgyazó czikksorozatra különösen figyelmeztetünk.
Cs, i állami, maian és öli; sorsjegyei, j»J;^\'1\'*^;*"!;;,1:
——i—————————— portokban,
Cs. k. osztr.-magyar járadék, e) mérsékelt előleg és a
bank kamatláb melletti letétben tartás, d) rsekély havi részletekben! törlesztés mellett.
i&H\' 56- fél« kombinációban Legjobb elhelyezés takarékosok részére.
Vidéki megrendelések, valamint minden váltó-üzletbe vágó megrendelések lelkiismeretesen teljesíttetnek. Tervezetak , díj-\' szabályok stb. készséggel (ingyen bérmentve) küldetnek meg Szilárd i-zégok képviselőséget nyernek. ( 5B 3 - 6)
Zongora.
Egy Pikolo zongora (Stutzflügel) fekete kereszthurokkal smerikai dupla scálával egészen uj találmány cs. kir. kitüntetve, megtekinthető, eladásra kiállítva 5 évi jótállással és 1 évi hangolással eladandó
(70 3—v,
Wogrincsics János
zongorakészitónél Teleki utcza 39. sz.
RÖMERBAD
(a steieri Gastein)
fürdőidény megnyitása f. 6. május l én.
A déli vaspályán (a gyorsvonattal Bécstől 8 éa fél, Trieszttől 6 óra.) igeu erős akrathoterek 30—31°-ig, napoukinti 36,000 akó vízmennyiség, különös hatással köszvény caúz, idegszenvedés, szélhűdés, gyengeség, női betegségek, havi tisztulások, mi-gvénült Cxsndok, lögzött hnrnt, csont és izbetegségeknél stb. Nagy viztár, elegáns kiállított nj külön márvány- és kádfürdők, kényelmes lakások, a leglátogatottabb havasi tartomány, hoss\'/.u árnvékdtis sétatérek, njnnan épült magas ivó viz-forrás-vezeték. FÓrdőorvas Dr. Mayrtiofer H., müoivos Bécsből. (Laknia april végéig Bécs, I. KrngetStrasse 13) Kimoritő előiratok, árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek a
(49 3—3)
fürdő-igazgatóság álul
Römerbad, Alsó-Smier.
BSBBBB
Egy nőtlen ispán,
a ki teljes Képzettséggel bir magán-gazdaság vezetésre, az a!só-páhoki bérgazdaságra (Keszthely városa közelében) felfogadtatik. Évi fizetés 400 frt, teljes ellátás és lakással. Ajánlatok az eredeti bizonyítványokkal ellátva intézendók májns hó végéig
Günsberger Lázárhoz,
Bogláron.
l<3 2-3)
>BM
ÉKÉ
Családi csokoládénk
gf7
1«:
minden csomagon fenti még ezen védjegy kalmazva.
ííga papírban 1 cs 50 kr. rózsaszín „ 1 „ 70 „ zöld „ 1 . 80 .
fehér „ 1 * 1— .
Raktár" Nagy-Kanizsán : Rosenfeld Adolf és Strem & Klein urak kereskedésében. (67 4—»)
csak akkor valódi, ha aláírásunkon kívül
van al- —m
Ára a minőségűnek
„ , Őnom „
„ , finomabb „ Iegfin
Kesteny
utiíű-niellczukorkák,
a tüdő és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tüdóhurnt biztos gyógyszerei.
A természet által a szenvedő emberiség javára teremtett megbeeaülhetlen kt-skeny utiffi azon már eddig fel nem derített titkot foglalja magában, miszerint a gége és légcső rendszer gyulladt nyakhártyájára való azonnali gyors éa enyhítő hatás gyakorlásával az illető beteg szervek gyógyulását minden tekintetben lehetőleg elősegíti.
Miután gyártmán) tinknál a ezu- -----
kor és keakeny ntilfihől tiszU vegyü- E&JZz-JÍZ^^//. lékről kezeskedünk, különös figyelem -—
be ajánljuk hatóságilag bejegyzett végjegyünket, sat. dobozon levő aláírásunkat, mert csak ezek igazolják annak valódiságát.
Schmidt Victor & íiai.
cs. iir. szaö. otosoí Bécs, Wieóeii. Alleegassc 48.
■i 1 skatulya árn 30 kr. ™
KaphaU\'ik : Prágcr Béia gyogyt. Belus J. gyógyt. N.-Ranixsán, Kúli-voda J. Lel^nyéu, Kia A gyógyszt. A.-Lon«lváii, Uoíuer K*j vas- .\'»s füszerkeresketlésében Sümegben, W^rli M gyógyít. Kaproiuvscán, idősb Mozelt Fj Vasváron, Hollósy József E gyógyszt. %*l*-Kger»</.«-g. u Bt-r-ger M.Sr (Somogy) Szahb Simon Gyula Szombathely.
.....——— BMIMF
TARCSA
fürdőliely
Vasmegyébon, Szombathely déli és nyngoti vasútállomástól csak 4 órai távolságban az osztrák-stajc-ma gyar határszélen. Vastarlalmu forrása női betegségekben, különösen a nomi sz-Tv«ík betegségeiben, idegbajokban, ngyxzinlo férfiak és nőknél előforduló vérszegénységben, s:tt. kitflnú és bebizonyult gyógy Itatással hir. A már létezett lakszobák tetemesen szaporitattak, melyek egész uj és di»zes bútorzattal lettek ellátva. — Lakás és ásványvíz megrendelések a fürdő igazgatósághoz intézendők. Fürdő OTV08 : Dr. Thomas — A* illető r»pirat minden kfinyvkeresko-désben kapható. 61 4—5
Az ivad májús 17-éti kezdődik. \'Ml
A GYÓGYFÜRDŐ IG&ZGATÓSÁGA.
vr 0
a dán király, seg^dtisztjo által adatta Hoff János gyáros urnák tudtára, hogy az éneket az 6 maláta kiYonatjábóI Igen magasra emelje. „Én* igy iiai.g.,ik n királyi rendelet, ^örömmel lapa*z talám a hatást a Hoff féle malátaklvonatnál ugyszíate társaim is:" Hoff JanoS uruak, udvari szállítója számos enropai lő-hatalmuiiak Béc«b« n, Bráunerstr.vae 8.
Köszönetnyilvánítás.
Unterheinxendorf.
Tekintetes nr ! Kérem szives minél flőbhi küldését 7\'!, Kilo Floff Já-nos-félo maláta-egész\'égi-chocnládéjából, minthogy nőm oz3n erősitő Hoff János-féle maláta-e-gészségi-chocoládétól egészségét fentartja és abból él.
Selzmal Antal, erdész, Untcrheinz^ndorf, posta íTohensladt. Morvaország.

Hl rc3. ©tm ©ny.
Legfelsőbb mogtiagyás folytán ezennel megindittatik a
YIII. MAGY. KIR. ÁLLAM80RSJÁTÉK, |
melym k tiszta jövedelme
ü CSÁSZÁRI ÉS APOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK i
1879. úri október hó 28-Aról kait legfpUö elhatiroriia folytln
egy harmad-, vagyia részben a horvát országos tébolyda javára, j a fonmaradó kétharmadrészből egy harmad-, vagyia */. réizhen a fiumei .Mária\'* egyesülőt segélyezésére, */g részb -n pedig a magy. kir. vagyontaJan hivatalnokok özvegyet és árváinak segélyezésére alakítandó alap-, végre szintén */« részben a gyógyithatlan, da kör.veszélyea elmebetegek számára Magyarországon léteaitendő
ápolda javára fog fordütatnr. E sorajáték ösazea-, 5237-ben megállapitölt nyereményei az alább kivetkező játékterv saerint
210.000forintra rugnalc, és pedig:
1 fonyflr . 60.000 forintul\' 1
2 . 10 000 forinttal, . Ssix. 20.000 ftt i Ii
3 nyor. 3 000 n 9.000 . } \'S;
7 „ 1.500 10.500 . \\ lé sí
10 „ 500 5.1100 , 1
1 főnyer.
3 nyer.
7 ^ 50 „ 150 „ fiOOO sor-ny.
15.000 forintul \\
5 000 foriu.tal, üssz. 15.000 Irt,]
2.000 n 6 000
1.000 „ „ 7.0O0
100 „ „ 6.C00
60 „ „ 7.500
10 5o;ooo
htizás visszavonjiotlannl 18SO junius 24-én t&rténik. Egy sorsjegy óra 2 írttal o. ó. van megállapítva.
Sorsjegyek kaphntők: a lottoigazgatóságiiál Budapeaton (.Peat, fővámliáz, félemelet); valamennyi lottó-, só- és adóhivatalnál; a legtöbb postahivatalnál, és minden városban éa nevezetesebb lielynégben felállított egyéb sorsjegyámló közegokuél.
Magy. kir. lottoigazgatóság
Budapest, 1SS0. évi mAjua h.r. 15-ón.
ivrofaaz Alajoa,
m V. pénxQ(ijTninl«terI osztilylitiicío» és lottoisaiffaló.
(68 1 —6j
U;ánnyomat nem dijazfatik.

Ux
a legszükségesebb tárgyakat, mint kés, villa, és kanál.
Számo\'ás következtében a nem rég bukott nagy britaunia-ezilst gyárban azon meghagyást kaptuk, minden a gyárunkban feltalálható brittania Pzfist tárgyak a munkaárnak uegyed részén elajándékozni.
Ax SsHxegn-k beküldése mellett vagy pedig ntánvétellel ciak 3 frt 9s> kr, mint a vít«-lánjak nem elvesztés« Angolod szágból Bécsbe é-« egy csekély részt számítva a munkának, kaphatja mindenki a k«veikező brittauia-ezüst-étkező-tárgyakat 6 személyre, mely 24 darab legérvényescbb tárgyból áll
W ing-yen: Tpg
fl drb. kitűnő jó a8Ztati-kés Británia ezüstnyél ésvalódi angol
ezüataczél pengével. 6 n legfinomabb villák Brilánia ezütshől egy drbban fi „ nehéz Británia exüst evőkanál 6 m biitania ezüst kávéakauál lugjobb minőség. 24 ilrb. öszszesen 24 drb. melynek előbbi ára 15 frt volt, most
min«l a 24 drb. Összesen csak 3 95 frt.
Mind ezen 24 drb. a leg6nom»bb Británia ezüstből vanüak készítve mely egye iüli a világon létezendő érc, mely örökké fehér marad és a valódi ezüstől 30 évi lias/.nAlat utáu sem külömbózhotS meg, miért Játalva lesz.
Cxim és egyedüli rendnléai hely a cs. kir. osztrák magyar városoknak.
Blau & Kann, Wien, I. Elisábethstrasse Nr. 6.
Ha tárgyak nem illők, vissza kapja a pénzt- a tárgyak l/érmetil-es visszakíllilésénéL 22 10 — pj
59 4-
Braila (Románia) Hoff János árnak Bécsben
Kérek minél előbb 13 palaczk Hoff János-félo maláta-egészségi sflrt és 3 csomag ikék papiro ban) nyákoldó n-.ell-j cznkorkát, minthogy azon hölgyek, kiknek a Hoff János-íéle I ogéazségi a."ir rendelve van, valóban e nélkül élni aem tudnak, vagyia onnek hiányában egy egészséges napúk sem lenne.
Mély tisztelettel Borgh8tlí A.
Ára a H. ff-téle maláta-kéazitménynok Bécsből vidékre: malala kivonat egészségi sor. Láda pilaczkka!: 6 palaczk 3-82 frt, 13 palaczk 7 26 frt, 2S palaczk 14-60 frt. 53 palarxk 29-10 frt. — \'I, kilo maláta choool<(Jé I. 2-40 fr., II. 160 frt, III. 1 frt (Nagyobb r-ndelésuél leengedés) — Maláta-czu-korka 1 csomag 60 kr. (\'/, és \'/* csomag ia kapható.) — Ké-szitítt gjermoktápláló malátulinzt l frt. --- TSmött malátaklvo-nat 1 üvegcse 1 frt, ngyszintén 60 kr. stb. — Egy elkészített saláta fürdő 80 kr. — 2 forinton alól semmi s m küldetik szét —
Raktárak Nagy Kanizsán: Rosenberg ás Weiiisch, Strea és Klein, Hobinsky A. Da a József gyógy sz, Rosenlbal Ign.
FERENCZ JÓZSEF
KESERÜVIZ-F0RRÄS
Elismert mint leghatásosabb valamennyi keserűvíz között T Pn hA W a belgyógyászat tanára, Erlangenben. „!íem
,JCUUt ,T • okoz kelletlen mellékhatást, ha nagyobb adagban véteiik. Sőt még oly eactokben is, hol u bélnyákbártya izgatott, » viz fájdalom uélküli széklotétot okozott.\'- Erlangen 1878
DrT Korányi Frigyes,
lünik ki, hogy enyhén keseríl, nem kellemetlen izü és.hogy még bosz-azabb használat nlán sdm zavarja meg az étvágyat és emésztést Bpest l87á.
tanár é8 a Szt. Rókus kőzkórbáz Igazgatója Bpesten „Künnyeu vétethetik és a többi budai vizekhez aránylag kevesebb menuyiségbeu és rövidebb idő aUU hoz kedvoző eredményt létre, Bpe<t 1877.
a 8zt.-Jáno8 közkórbáz Igazgataja
Bndapestea. ^Valamennyi budai kese rtlviz kőzött ke:lemea ¡7.0 jeles hatása által tűnik ki : gyomor és bélhu rútnál, megrögzött székrekedésnél, albast vérpangásnál, valamint vérto-lulásoknál, aranyérnél étvágytalanságnál stb." Bpest 1878.
laná-
g ho.«-
Dr. Gebhard Lajos,
Dr. Kiss Nándor,
Dr. Bamberger Henrik, ^tóSÖ,
szabb haaználatnal sincs sommiféle káros hatása Üécs. 1877.
Dr. Meynerth T^XTT
go» és azok km-.éirtes hatása álul 0 kóroda egybevágó hevenv kör«-aetcinél gyakran fontos oki javalatnak felelnek m eg.{< Béca 1879.
__== Ezen viz kapható: minden gyógyszertár és fiiszerárn kereskeáé»
(941 6 6) ben ea a forrásignzgatóságnál Budapesten
-Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
1880. május 20-án.
i 41-rtíK) az&m.
Tizenkilenesíe<ttfc «v?*l jfcin.
CáHMW\'ér": ia. é.r. . . S frt fél érte . ,4,| negyad étre 2 ,
Eov szám 10 kr
XlrÉalilBk 6 haa^hna patiuorh.n \' 7, m.aodacnr 6 > min.l.ii • io.ibbi torért f>. kr NYILTT£ltKK«i «árunként 10 krért .4-lein ok fel. !\' Kinc.tarí illeték minden lefy.i klrdetéiért kOlíc f 30 kr 8aet.od6. &
előbb:
f l Uf imUcihí .-4,«ít f . UlHtS kJiajemény.k *
1 «nrkojitíha*. .ny.gí ül,■15
kiJklemiÍByek pa.U^ 4 Viatlóhni ¡pérmniit," Intéaéinlqk : N KANI 7,8 K WlataJoa^ai. Béna.neeMeu leTotot caak iam.it njunkat-ir-a*kt<ií fligadUtnak . 1
|^é*iratolc Tiaaaa küldetnek.
AL A.-SO MOGYI KÖZLÖNY.\'
W..K«lM«T*r0l. helyhatóságinak, „n.-kanizsai önt. tűzoltó-egylet«, » „n.-kaniísai kereskedelmi s ¡parb«nk<-, .n.-kanl^il takarékpénztár«, . „z»lame?jeí általános tanítót««-tBIet«, a „n.-kanitsal klsded-n^elö egyesület«, a „nagy-kanlzsal tlszU önsegélyző szövetkezet«, a »soproni kereskedelmi « Iparkamara n.-kanizsal külTálasftmilnva« a több
megyei és városi egyesület hivatalos értesitije. \' \'
Hetenkim kétszer, vasárnap- s csütörtökön ine^jeleüő vegyes tartalmú lap.
Zalamegye bizottsági közgyűléséről.
Lapunk 39-ik számában a megyei közgyűlésről hozott rövid értesítésünkben Ígértük, hogy a megyei alispáni jelentés közlésével a gyűlés további folyamáról tisztelt olvasóinkat értesíteni fogjuk, azonban az alispáni jelentést mind ezideig nem kaptak meg, igy eddig közölhető nem volt eltekintve ettől, következőket tudatjuk:
Az alispáni jelentés felolvastatása után első sorban Horváth Mór a gyűlés teljes tetszése között a jelentés tudomásul vétele mellett alispán urnák s általa az egész megyei tiszti karnak tevékenységűkért elismerést szavazandó indítványt tőn, mi is közhelyesléssel fogadtatván, jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatott.
Ezt követte az üresedésbe jött III. aljegyzői állomás betöltése, pályáztak Ter-sánczky Ödön, Fitos Márton és Merkly Antal; mintán 20 képviselő névszerinti szavazást kért, megtörténvén Tersánczky Ödön 33 szótöbbséggel jegyzőnek el választatott; ezt követte a pacsai szolgabi -róságnál üresedésbe jött helyettes szolgabírói ¿lláfi betÖlt&£, hol ia a moctani hp.
lyettes Soós Károly és Botka Ferencz pályáztak, itt ismét névszerinti szavazás történvén, 34 szavazat többséggel Botka Ferencz választatott meg.
Érdekes volt azon bizottsági tagok, nevezetesen Nóvák; Ferencz bizottsági tag ur felszólalása, mely a megyei alapitvá nyok mikénti kezelése tárgyában hozatott fel, különösen a nemesi pénztár kezelése tárgyában és ennek számadása, melyhez hozzá szóltak Glavica, mint az alapítványok kezelésére kiküldött bizottság elnöke erős érvekkel utasította vissza a kételyeket,
mert a nemesi pénztár alapja — úgymond — nem mint közalap tekinthető, mert az a volt nemesek hazafias adományából keletkezvén, az a változott viszonyoknál fogva közvagyont nem képezhet, mint ilyen jogi természetű tulajdon vagyon a közgyűlés hatáskörébe annál kevésbé vonható, mert az 1861. évben alakult bizottság által szervezett szabályrendeletnél fogva megválasztott állandó bizottság maga magát egészítvén ki, számadásait minden évben lezárva mint a nemesi osztály ki-küldötte, ezt nyilvánosan vezetve, mindenkor bárki által is betekinthető, de a többi alapokról vezetett számadásaival évenkint a magas belügyministeriumot is számadásainak az alispáni hivatal utjání beterjesztésével értesiti.
Skublics László bizottsági tag mindezzel meg nem elégedve, követelte, hogy az alapítványi számadások a megye közgyűlése elé terjesztendők, elvégre is Nóvák Ferencz bizottsági tag urnák újbóli felszólalása, valamint Glavina Lajos ur fel világosító nyilatkozata, ugy alispin urnák
tatt liflfáonc ¿rraléo.iral o bft.mrilláa •
szabályos eljárásról győződvén meg, a gyűlés napirendre tért, Páli János azon felszólalásával, hogy a községek hátralevő számadásai is elvégre tisztába hozatván, valahára a megye e téren is haladást nyerjen el, mire alispán ur felelve, meggyőzte a bizottságot, hogy a megyének elóző határozatahoz képest azon örvendetes eljárást konstatálhatja, hogy a hátralékos számadások már nagyobbrészt beadattak és azok elintéztettek, és hogy a hátralékokra nézve is a kellő intézkedések megtétetvén — tudomásul vétetett. —
Miután az idő előre haladt a választott tisztviselők a hivatalos esküt letették, ezzel következett a pót tárgysorozat felolvasása, melynek végeztével az ülés 10-ére befejeztetvén, a főispán a 11-iki ülést 9 órára kitűzve, szétoszlott.
Másnap az ülés 9\'/2 órakor megnyittatván, mindenek előtt a mult ülés jegyzőkönyve olvastatott fel, mely jegyzőkönyv bárha, Skublics László bizottsági tag ur felszólalt, hogy mind a főher-czeg Kudolf ő fensége eljegyzése érdemében tett indítvány folytán jegyzőkönyvbe tett Nóvák Ferencz indítványozó ur, mind pedig Svastits Benő urnák szavazott elismervény folytán Horváth Mór bizottsági tag neve hagyattassék ki, miután pedig mind két indítvány fontosságánál fogva megérdemli, hogy az azt tevők nevének kitüntetésével jöjjön a jegyzőkönyvbe, helyesléssel találkozott, a jegyzőkönyv minden megjegyzés és javítás nélkül hitelesíttetett; ezt követte a katona beszállásolás pótlása folytán teendó intézkedés.
Mintín Kaim, a totr.na lutMélUanléc
érdekében a kölcsönös érdekek minél inkább megóvassanak a megye már előzőleg bizottságot küldött ki az adatok hűséges összeállítása érdekében, mely bizottság már a tárgyalási székhelyeken megállapította azon irány elveket, melyek alapján a beszállásolásből folyó pót-adó kivetése eszközölhető, mely bizottsági munkálat az állandó választmány által beható tanácskozmány alá vétetvén javaslatba hozatott, hogy egy beszállásolt katona vagy honvéd után 10 kr, egy ló után 6 kr. pótlék lesz fizetendő, e tárgy-
ban több oldalról t.#rtéwréa íelüróíalá8
Plihál Ferencz, Eperjessy Sándor, Páli János, Kováts János, Isoó Alajos és többek, végre a fentebb irt vagy is az állandó választmány által tett módosit-tás fogadtatott el ugy, hogy a pótlandó összeg a folyó év II-dik felére lesz kivetendő és befizetendő.
Ezt követte a kaszárnya épités ügye, melyben szinte több bizottsági tag felszólalt, és mivel a megye a kaszárnyák felállítását magára nem vállalja, — alispán ur a már elóbb kiküldött bizottsággal együtt kiküldettek azzal, hogy az építkezés tárgyában a községek vagy ne-táni egyesek óhajai meghallgatásával adjanak véleményes jelentést a megyének, hogy igy a felajánlandó segélyezés tárgyában a közgyűlés törvényszabta jogkörében intézkedhessék.
Balaton-Füred vidékének szándokolt elszakítása is e gyűlésben tárgyaltatván, miután az állandó választmány javaslata is oda járult, hogy mindaddig, mig az ország többi megyei a hely viszonyainál
fiizottságl"tag°?ászSiaÍSai foíyöin" "állandó választmány határozata, hogy a megye bizottsága egyetlen talpalatnyi föld elszakitásába sem fóg beleegyezni, lelkesedéssel fogadtatott el.
Kis- és Nagy-Kanizsa egyesüléséről tett eljárás felolvastatván, e két városnak egyesülése közelismeréssel fogadtatott, az iratoknak a magas belügyi ministeriumhoz leendő felterjesztése határoztatott eL
Zalamegye közönsége, hogy Széchenyi István a legnagyobb magyar iránt kegyelete adóját minél inkább leróvhássa, a
TÁRCZA.
Ml lelt juhász . . .
Mi lelt juhisB három négy nap óta? 1 Furulyádon caak ugy sir a nóta... A lelkem ¡8 ugy el borul rája, Mintha csak a temetőbe\' járna.
Hisz\' máakor vígan szállt át a tájon S repkedett, mint kis madár az ágon... Most meg, most meg oly szomorú gyászszal Reszket az egész vidéken által.
3 szeretődért? ! Bohae búsulj érte! Hisz\' ha másnak gzállt a kehelére, Megsirat még, mint a bugó gerle... 2íem egy eset, száz 1« vau már erre ..
As igaz, hogy ilyen voltam én is, De az álnok hőtlen maradt mígia, 8 oda hagytam a hütelen lelket, Akadt száz is, ezer ia, ha kellett.
Most a csalfa még máig is bánja, De hijába nincs több gondom rája... Tudtam én, hogy az lesz majd a vége, Hogy keserűn fog lakolni érte.
Sohse epedj, keseregj miatta 1 Majd meg bánja azaz Istenadta... Megcsókolna, százszor megölelne, Hogy ha annyt bátorsága lenne.
MAR03HALMI GYULA.
Mabóházyék.
— Elbeszélés. —
-Irta : SZTlXltJ^OS LaJOS.
(Folytatás.)
Lám, Iám, milyen haragosak tudnak leoni azok a papuskák, még ilyesmiért ia készek haragudni. Hja, Makóházy ur a haragos papuskák közül való volt. A hol haragudni való volt, ott nem mulasztotta ezt tenni. De nézzük csak, mit csinálnak a nagy teremben. Hadd haragudjék magában Makóházy ur.
Lám mily gyorsan teremtenek művésznőt. Milyen hamar felkapták a kis hamist.
Examenkor sem dobogott oly erősen szivecakéje, mint moat. Ugy trillázott csengő hangjával akár egy pacsirta.
Várszögi sem volt ám ezalatt tétlen. Hamar kigondolt egy darabocakát, még pedig ugy, hogy Irmácska majd észre sem vette, hogy igazán komédiázik. Lóvén a hosszú szerepe az, hogy majd igent, majd nemet kellett mondania, mikor egyet egyet intett a augó „ur.* El is nevezték ax uj darabot egyhangúan ,Nem igena-nek. ^ ^
Másnap a kis városban ugy elterjedt annak a hire, hogy milyen jól lehet most mulatni Makóházy ur korcsmájában, milyen kedves Irmácska hangjával együtt, milyen ügyes ko módiások játszanak, akár csak valamelyik szörnyü, borzasztó, égbekiáltó, szivrázitó, hajmeresztő, hallatlan újdonság.
Másnap estére még többen, harmad és negyed nap meg már annyian látogatták, hogy már arról gondolkodott Makóházy nr, hogy jó lesz az egyik falat áttöretni.
Hatod napra már nem csak terv, hanem már kivitel is volt az elhatározás. Egy jókora szobával nagyobbodott a helyiség, a nézőtér. A kerek asztalok száma pedig épen hattal szaporodott.
Büszke is lehetett ám Makóházy ur, mert tágas helyiségét nem csak közönséges vendégek látogatták, hanem nagyobb urak is.
Hja, mire nem képes egy csinos tán-ezosnő! —
Szederfalvy kisasszony olyan volt akár egy jókora mágnes.
Jobban még ez sem vonza mayához a vasat, mint a kaczéros szép termetű ballerina a közönséget. Mikor egy-egy hamisat pislantott azzal a fekete szemével, nem volt ember, aki ne mondotta volna, hogy még is csak gyöngy az élet.
Ezt a kis leányt azért küldötte közénk az ur isten, hogy keserűségünket, gondjainkat elfelejtesse velünk.
Igy vélekedtek az emberek, kik ma voltak abba a nagy szerencsében, hogy tekintetök a feketeszemű ballerináéva! találkozott. Oh boldogság, mily szerencse ez!
Boldog is lehet ám valaki, mikor amonnan a színpadról egy-egy pislantás őt illeti
Hány meg hány halandó epedez ilyesmi után s mily boldog, ha egyszer ugy történt, a mint óhajtá.
Csekélység az egész, de mily értéket, becset tulajdonítunk neki.
Hja, de ily csekélység ily ritkán élvezhető csekélység szúr ára szemet az ember fiának. —
Mai világban mi verne nagyobb port mint egy csinos kaczér ballerina. Ez olyan fontos kérdés, melynek megoldásával bibelődni a magasabb körök sem tartják hiábavaló dolognak.
Ha valami uj találmány jut napfényre akár milyen nagyszerű is legyen, egy no még két hétnél tovább nem foglalkoztatja az embereket. Ha valami uj valódi poéta — mert hát „fals" van elég — tűnik fel ugy elhallgatják közönyösen, mint valami második osztálybeli gymnazista csöndes verszengeményeit.
Ha egy két nap népszerű is, csak ugy „has akkor egy-két hót után ugy elfelejtik, mint akármelyik más ember ne /ét. Volt, nincs^ punktum.
Igy van ez minden egyéb dolognál is. De ha az a hir röpül az emberek közé, hogy ilyen meg ilyen táncsosnő lépett itt meg itt fél, három hét múlva meg hozzánk jön s ebbe meg ebbe a darabban fog először fellépni, olyan érdekeltséget kelt, hogy egyébről sem beszélnek, mint a dicső ballerinárók Egy idő óta nagyon jellemei ezen tulajdonság a „bizonyos® felsőbb osztályt.
A művészetet, irodaimat minek pártolni inkább a ballerinákra költekezni. A művészet, az irodalom nem tud az ő fülökbe beszülni, de az ám rosszul esnék, ha a szegény ballerina kisasszonyka azzal távoznék innen, hogy ebbe a barbár országban még oly udvariatlanok az emberek, hogy üres ház előtt hagyják ugrálni. S mi több, még többe jött a költség, a kiadás, mint a mennyit a kapott tiszteletdíj meghalad. Borzasztó barbarság.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
nagy hazafi emlékét megörökítendő és Budapesten felállított szobra leleplezésénél magát küldöttségileg képviselteti, erre a küldöttséget megválasztotta, mely küldöttséghez fog a Zala fzabályozási bizottságnak küldöttcége is csatlakozni.
Végül még megemlítjük, mikép a megyei számvevőségnél a teendők rohamos szaporulata folytán mulhatlan szükségessé vált alszámvevói állomás betöltésére a kellő elöintézkedések megtétettek.
Ezzel az ülés befejeztetett, a közlött tárgysorozat többi pontja a folytatólagos ülésben lettek letárgyalva.
A magyar korona"területén
foglalkozó gazdatisztek is erdiszrk tegily «s
nyugdij-egyesilletének alapszabályai.
(Folytatás és vége.)
22. §.
Választás.
Az elnököt és alelnököt a közgyűlés választja. Ha senki sem nyert általános szó többséget, a legtöbb szavazatot nyertek felett uj szavazásnak van helye, valamint akkor is, ha a megválasztott a tisztet, esetleg felhívás daczára azonnal el nem fogadja.
23. §■
Választmány.
A megválasztott választmányi tagok kötelesek a választás el, vagy el nem fogadása iránti elhatározásukat a kezelőségnél 8 nap alatt Írásban bejelenteni. Ha egyik (valamelyik) választmányi tag a tisztet el nem fogadja, vagy ez iránt az említett módon kellő idóben nem nyilatkozik, bolyébe a legtöbb szavazatot nyert tag hívandó meg a választmányba. Az ekként meghívott tag épen ugy köteles nyilatkozni.
2i- §\' , .
Az egyesület tisztviselői az egyesület
választmányába meg nem választhatók.
25. §.
A választmány áll az elnök, alelnök, 20 állandóan Budapesten lakó és 50 vidéki tagból, kik mindannyian 6 év tartamára válasz tatnak meg.
A két első év leteltével a választmányi
de az igy kilépett tag uj választásnál újra megválasztható.
26. §.
Az elnökség hatásköre.
1. Vezeti a közgyűlést és a választmányi üléseket.
2. Javaslatba hozza esetről esetre a szavazatszedő bizottságot.
3. A közgyűléseken és a választmányi üléseken szavazatok egyenlősége esetén szava zata dönt.
4. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítése végett két tagot hoz javaslatba.
5. Aláirja a közgyűlési és választmányi
jegyzŐköny
veket és a választmányi, valamint a fellebbezett kérdésekben hozott határozatoknak kiadványait.. Képviseli az egyesületet általában.
27. §.
A választmány hatásköre.
1. Gondoskodik a aegély-egyesttlet Qgyuí-nek intézéséről.
2. Határos uj tagok felvétele és kisárá ■ok felett.
3. A tagsági dijakra nézve indokolt kérelemre haladékot engedélyei.
4. Intézkedik a tagsági dijak behajtása tárgyában.
5. Meghatározza a közgyűlések idejét és helyét.
6. Határoz a segélyezés iránt beérkezett folyamodványok felett.
7. Jóváhagyja a kezelőség havi jelentéseit
8. Intézkedik az egyesületi vagyon ideiglenes elhelyezése iránt.
9. Az ügykezelés által igényelt pénzösszegeket utalványozza.
10. Megállapítja minden év deczember havában a közgyűlés elé terjesztendő következő évi költségelőirányzatot és évi jelentést, illet" leg zárszámadásokat.
11. Köteles a segély-egyesület pénztárát, könyvvezetését és általában ügykezelését kiküldött tagjai által félévenként legalább egyszer megvizsgálni, a kiküldöttek pedig a választmánynak jelentést tenni.
28. §•
A választmány minden hónapban legalább egyszer ülést tart, határozatait szótöbbséggel hozza. Érvényes határozat hozatalára az elnökkel együtt 5 tag jelenléte BiükBégtts.
29. §.
Áz egyesület ügyeit a Budapesten székeifi kezelóség vezeti. Annak díjazását a költségvetés orejéíg a választmány állapítja meg. —
30. §.
Hatósági felügyelet.
Az esetben, ha az egyesület az alapszabályokban meghatározott czélt és eljáráat illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány által — a mennyiben további működésének folytatása állal az állam vagy az egyleti tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul fölfüggesztetik s a felfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlattatík, vagy esetleg az alapszabályok legpootosabb megtartására, különbeni feloszlatás terhe alatt köteleztetik.
A hitelesítő bizottság tagjai:
j>uj/inu»iia SAIUJOK s. k.,
GALGÓCZY KÁROLY s. k„ MÓKOCZ ISTVÁN s. k.
8194 sz. Látta a magyar királyi belügy-míníster Budapesten, 1880. évi febr. hó 18-án a mínister megbízásából LUKÁCS GYÖKGY s. k.,
mimsteri tanácsos.
A nyugdíjintézet előkészítése. Az 1880. évi február hó 10 én és 11-én megtartott alakuló közgyűlés a segély-egyeaü let alapszabályainak elfogadása után a létesítő bizottság által előterjesztett nyugdijszabályzati tervezetet tárgyalván, határozatilag kimondotta, hogy „a rokkantsági és özregyi nyugdíjazást s az árvák segélyezését a kölcsönösség alapján akarja létesíteni " Az előterjesztett tervezetet a .magyar-franczía biztosító részvény-társa-
ságnak" és a .magyar általános bíztositó társulatnak" a közgyüléshes intézett és a nyugdíjintézet létesítését érdeklő beadványait a választmányhoz tette át, utasítván a választmányt, hogy a nyugdijszabályzati tervezetet, szakértők meghallgatása mellett, bővebb megfontolás tárgy fi vi tegye, as .ajánlkozó és más jóhitelű biztosító társaságokkal tárgyalásodba bocsátkozván, eszközölje, hogy a nyugdíjintézet a legkedvezőbb feltételeket ígérő és telje« bistonsígot nyuj\'ó intéaettel lépjen viszonyba és oda törck edjék, bogy nemcsak a beülendő pénzeknek elhelyezése iránt kedvezményeket nyerjen, de közvetítése által a többi biztosítási ágakra vonatkozó feltételeket is az egyesület tagjai számára kedvezőbbé tegye,
A választmány a közgyűlésnek emez utasítása következtében, de saját meggyőződésénél fogva is, a nyugdíjintézetnek szilárd és biztos alapokon való létesítését legfon\'.osabb feladatának tekinti, és hogy ezen nagy horderejű feladatát sikeresen megoldhassa, a nyugdíjintézet létesítésére vonatkozó alapelvek iránt saját kebelében, és az ajánlkozó biztosító intézetek szak térfiaival is a tárgyalásokat megindította 8 kötelességének fogja ismerni ezen tárgyalások végeredményét, a lehető rövid idő alatt az egyesület tisztelt tagjainak tudomására juttatni.
Helyi iilrek.
— Névnap. Ritka eset, hogy Nepomuki Szent János emlekünnepe épen Pünkösd napjára essék. Városunkban is több helyűit meg ünnepeltetett e kettős nap. Főgymnasiumunk köztiazteletü igazgatóját főt. Pap János k. r. tanár urat a főgymn. ifjúság általános örömmel üdvözölte, az ének és zenekar tiszteletére több darabot játszott, mit a derék igazgató lel kes szavakkal köszönt meg. Kováts János ügyvéd urat, a közügyek e fáradhatlan s önzetlen bajnokát a helybeli és vidéki in-teliigen iia szinte megérdemlett ovatióban részesité. Klöestén Dr. Laky Kristóf kir. ügyész ur, pünkösd napján, délben pedig Wlassics Antal kir. tvszéki elnök ur köszönté fel a nap ünnepeltjét a diszes társaság jelenlétében.
— Eljegyzés. Kohn Ödön ur május 17-én jegyezte el a bájos Strém Johanna kis asszonyt. A kötött frigyet koszorúzza boldogsági
— J*Ünkösd mindkét ünnepén a felső templomban tartott zenés mise alkalmával a tempiom zsnioiasig megtelt ájtatos közönséggel. A főgymn. ifjúság ének- és zenekara ki-tünőleg működött s e szent ténykedés általános elismerést aratott.
— Nagy katonai szemle tartatott május 15 én az úgynevezett tizenhárom városrész alkalmas terén.
— A gabona és borvásár megtartása Kanizsán az idénre is elhatároztatott; foganatosításával a muh évi bizottság kéretett fel.
— Pályázati eredmény. A zala-megyei gazdasági egyesület f. havi közgyűlésé ben a kitűzött szőlészeti s borászati pályamunkák érdemében a bíráló bizottság által be adott jelentés élénk eszmecserére adott alkalmat, de miután a bíráló bizottság által 4 contra 2 szavazattal elfogadott pályamunka a közgyűlés által is egyhangúlag elfogadtatott s az kinyomatandónak és a megyei szőlőbirto-kosság s népség között kiosztandónak elhatároz-
Nem lehet csodálni, hogy Gammoi Benő báró ur a csinos ballerina nagy vonzásába ő is belekeverődött s Makóházy ur helyiségébe be-bebotlott.
Hogy valóban báró volt e, azt még nem mondotta határozottan senkinek sem. Megkérdezni meg nem volt senkinek sem kedve. Kis városba meg egyéb se kell, mint fekete kabát, kemény felálló gallér, czilinder, lakkczipó s talmi óraláncz s mindjárt megesik rajla az, hogy elkeresztelik bárónak. Ilyesmi nagyon sokszor megszokott történni.
így juthatott erre a titulusra Gammói ur is, igy hát nekünk is csak ugy kell megtisztelnünk hosszú Bpványka személyét.
No hiszen volt is nagy hiro a városkában, hogy a báró urnák nagyon, de nagyon tetszik Szederfalvy kisasszony.
A báró ur maga sem bánta, hogy ezt a hirt terjesztgették róla. Eleinte az igaz, fülig volt vele. Költekezett íb rá, amennyi csak kitelt, mint már ez rendesnn igy Bzokot» lenni. Később azonban apadtak az érzelmek, mint már ez is rendén szokott lenni, ha valami nem ugy megy, ahogy „kéne."
A különös uri embernek tudja az ég -Makóházynén akadt meg a szeme.
Milyenek az emberek 1
Már megkell adni, hogy a báró ur kü-löncz egy un ember volt 39 éves létére. Nagyon is reá illett az ánglius elnevez«», «okai. már csakia ángliuanak hivták a kisvárosban. Mindennek van ám oka.
Ami azt illeti, hogy mi okon támadhatott Makóházyné iránt ílyeD furcsa érzelmei, nem kell talán valami nagyon különösnek tekintenünk.
Azokba a félig öreg arak Da mindig van valami különös.
Hogy miért táplált a báró ur ily érzelmeket, azt sem kell hosszan vitatnunk, mert bizony Makóházyné harmineznégy éves korára néave elég csinos menyecske volt még. A báró urnák pedig azért tetszett legjobban, különösen mert jó zömök volt.
Azután Makóházyné terjedelmessége mel lett igen leereszkedő, nyájas volt, ez már a báró úrra csak mellékes hatással volt. A nézést, a látnivalót jobban szerette mint a hal-gatást.
Valaki azt találná kérdezni — ami köuv" nyen mégis történhetik, — hogy már ez igazán egy megrökönyödött bárónak kellett lennie, hogy egy polgári nőbe bolondult bele, mikor rangjához mérten más szép vagyonú nőhöz köthette volna magát, mert báró már csak báró mindenütt.
Hja de ő kelménél is hiányzott a«, ami sok, de igen sok embernél hiányzik a — pénz. Azért nem következés, hogy ha báró volt, egy. azersmind pénze is volt.
A rang csak meg volt, de a hozzá illő pénzecske — hiányzott. Volt igen valamikor, de az szépen elszivárgóit, mert ahol mindég olyan kasszából kell kivenni, amely nem da-gaa, hanem folyton apad, az bizony csakhamar
teli dagad, de mivel? -— levegővel. Igy volt a bárónak czimzett ur is. Arra költögette, a mire épen nem kellett volna. Hja, de a JLánczosnék-nak is meg kell élni. A szinházi dij nagyon ki csiny. Pártfogás alá kell venni, ezt már a felebaráti szeretet is tanítja, Bzükséget szenvedő embertársunkat.
Értvén az embertárs alatt a csíqob balle-rinákat.
Valaki még azt is kérdezhetné, hogy hi-Si.30 Makóházynénak van már egy jóravaló tisztességes férje, csak kelten nem veazik el egyszerre, tehát csak nem akarja a báró ur is elvenni.
Nem, korántsem volt ilyen merész szán dóka. Hát... hát ő csak — szerette. Egy kis mulatságot keresett magának, mint már a „különös" emberek szokták tenni. Vigyázzon, hogy azután a mulatságnak furcsa, vagyis különös vége ne legyen. Majd meg látjuk, hogy sül el. A különös emberek mindig különös dolgokat szoktak előidézni.
III.
Igazán furcsa, hogy akár hány szülő, kinek gyermeke a szini pályára akarta adni magát, az mind halálos ellenségül lépett fel ezen terv ellen. Hogy igy, hogy ugy nem lesz belőled komédiás, a világ boloudja. Nem azért neveltünk fel, nem azért költöttünk érted. Pap leszesz, ha akarod, ha nem.
(Folyt, következik.)
MÁJUS 20 án 1880.
tátott, a lepecsételt jeligés levéike.a gyűlésben nyilvánosan felbontatván :-szerzőként Á r v a y Is t v á n jelé« borász ós szőlész neve cousta-tiltatott. A biráló bizottságnak a kinyomatásra vonatkozó észrevételei a szerzőnek, — ki egy szeremint a kinyomatás eszközlésével megbízott ügyvezető elnök, oly megjegyzéssel adatolt ki, hogy a mennyiben jónak látja, a munkához képest a jelzett módoaitáspkat, egyes pontozalokra vonatkozó bővítéseket tegye meg.
— Kovács Zsigmond megyés püspök ur ő exceüentiáját Pápán az előkészületek után ítélve, fényes fogadiatásban részesitik; hát Kanizsán ?
— ÁZ esőzés oly nagy mérvet öltött, hogy most már nem áldást, de jelentékeny kárt okoz. —
— A „Kisfaludy-gözős-\' Balaton-Füred és Siófok között junius 1 ig naponta csak egyszer közlekedik, jániu« X- tői kezdve azonban naponta kétszer.
— A balaton-füredi gyógyfürdőt o hó I6-án nyitották meg. Hazánk e legpompásabb fürdőjét, hiszszük, fölösleges bővebben ajánlanunk, azért az igazgatóság tájékozó leveléből, melyet az igazgató mindenkinek ingyen küld meg, aki kívánja: a közlekedésre vonatkozólag közöljük a köveikezőköt\'.* A közlekedés Balaton-Füreddel szerfelett olcsó és kényelmes. Budapestről naponkint két voaat indul Siófok falé a ugyanennyi Kanizsa felől is. Az érkező vonatokat Siófokon a „Kisfaludy" gőzös várja, mely innen egy rövid óra alatt átszállítja a vendégeket Balaton-Füredre. A kik a vizi utat nem kedyelík, Veszprém felé jöhetnek 8 innen kényelmes bérkocsin másfél óra alatt Balaton-Füreden vannak,
— Eljegyzés. Néhai Szobovics Nándor ügyvéd bájos leánya Szobovics Katinka kia-asszonynyal Brewing Vilmos kis-szent-lászlói uradalmi ispán a napokban jegyet váltott. A kötendő frigyre áldást kívánunk 1
— Meghívás. A keszthelyi polgári iskola tanuló ifjúsága f. hó 26-án a kőfejtőnél levő erdőrészletben tavaszi mulatságot rendez. A rendező bizottság.
— Férj mérgezésért elitéit Vanotti Pálné a máiia-nnstrai nagy aői fegyintézetben a napokban meghalt.
— Alsó-Lendva, május 17. Hogy mily könnyen lehetne járásunk területén lakó 17
ezer derék hazafiat venvlh/ii ticata magyaraovü honpolgárt csinálni, azt már bebizonyítá Mar-kovits János helybeli érdemteljes néptanítónk, ki ezelőtt Bellatinczon a magyar nyelv elter jeaztése körül hatályosan és üdvösen működött, de tanúsítja leginkább e hó 3 án Turnísán a községi 4 osztálya és Némethy János tanitó vezérlete alatt álló elemi iskolában, a helybeli plébános, iskolaszéki tagok és körülbelül 40 szülő jelenlétében megtartott évi vizsga is. — Valódi örömére szolgálhatott volna minden jó érzelmű magyarnak szemtanuja lenni ama ünnepélynek, midőn 150 tanuló — kik azelőtt egy-két évvel egy magyar szót sem értettek — tiszta magyarság- és egész gyakorlottsággal feleltek minden tankötelezett tárgyból, sőt a mi több, mindent amit előbb magyarul elmondtak, vendül lefordítottak. — A vizsga reggeli. */*10 órakor a magyar reggeli imadal eléneklésével kezdődött, és egész délutáü; X óráig tartott. A reggeli imadal eléneklése \' után egy fi tanuló fogadta magyar nyelven a vendégeket, mire megkezdődött osztályooként az olvasás magyarul és vendül. — A magyar olvasmányoknak vendre és ennek ismét magyarra lett fordítása, ezzel egyetemben a nyelvtanbeli kérdések, a számtan, földirat és a hazatörténet-tanból a kihallgatás és midőn ezek a legszebb sikerrel véget értek, következett a szavalás és ének : Isten áldd meg a magyart. Megható pillanat volt hallani egy vendajku kis leány zárbeazédét, nem bemagolva,hanem minta többi,ő is minden szót átértve és érezve mondotta el mondóját. Mos! főtiszt. Szalay István helybeli plébános és iskolaszékí elnök ur mondott igen szép és megható beszédet, megköszönte a tanitó fáradozását és megdicsérte a tanulókat, végre következett a szépen összejött jutalmak kiosztása is, mire a szülök és vendégek öröm konyára dattal, teljes megelégedéssel hagyák el a zsufo lásig megtelt iskola nagy termét. Nem hiszem hogy kedvesebb érzelmekkel árasztattak voln* el Valaha a hallgatók kebelei, mint ama napon, mikor a magyar érzelmű vendszülők gyermekeiket a tantárgyakból magyarul felelni, magyarul szavalni ós énekelni hallottak. \'"7 Amennyire azonban meleg érdeklődés«*! kisérünk minden mozzanatot, mely a hazai nyelv oktatásának tárgyában járásunkban előadja magát, ép oly fájdalommal vagyunk kényszerítve közölni azt is, hogy e járás 4 nagy községében, nevezetesen Cser^nsócz, Ad-riáncz, Izaákócz és Gumiliczán, hol valódi szép iskolaépületek vannak és a tanítók is szép jövedelemmel ellátvák, — most ia még oly néptanítók vannak, kik különösen a három első — egy magyar szót kiejteni Bem tudnak, a leg-
ÍTZENKILENCZEDIS ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 20-An 1880.
utóbbi pedig, mint haliam, italában semmiféle nyelvbeni oktatásra nem képes — ezen iskolákban tehát természetes, hogy a magyar nyelv oktatásról szó sem lehet. — Hogy hol marad ilyenkor azon hatóság, mely erre figyelni hivatva van, vájjon miért nem lehetnének itl is már, hol rendesen 5—600 tantíló létezik, magyar tanitók, azt a haza iránti vétkes mulasztás mi fel nem foghatjuk. Adja Isten, hogy mielőbb máskép legyen.
K. M.
_ROvid hirek. Székesfehérvárott is
eltiltatott a házaló kereskedés. — A Széchenyi szobor 120 ezer frtba került. — A hegyaljai szólókét ellepte a tortrix pilieriana. — Az Aetuán uj kráter támadt. — A „Vindobona" röplap 10 ezer frtot jövedelmezett. — A tisza-rölgyi sorsjegyek gyorsan kelnek. — A Tuüíeriflk palotája museum leás. — Szöróny-megyében 7 ezer hold lábas erdő égett el. — „Kincsem" nevü hírneves íó nem bir többé futni. — Schuck Náthán önként jelentkezett. — A honvédek kék nadrágot kapnak vörös zsinórral. — A soproni kapitányi hivatal németnyelvű igazolási jegyeket állit ki. — Bónis Sámuel oláhruhába öltözve ásta el Orsován a magyar koronát. — As ííllamí dohány8záilitmányok a magyar-franczia társaságnál biztosittatnak. — A .Magyar Föld" szerkesztését Dapsy László vette át. — Deák Ferencz szobrára eddig 151.910 forint gyűlt
Irodalom
(K rovat alatt megemlített mtinka Nagy-Ka-niasán Wajdits Jóaaef küKyvkcMskedéao által megrendelheti.)
— Petőfi füzetes kiadása tudvalevóleg 10,000 példányban kelt el Mehner Vilmos vál lalkozó szellemű kiadó ügye» kezelése mellett, — sót egy második kiadás nyomása íb szükségessé váit. Mint értesülünk, e második lenyomatból is még csupán kevés számú példány van a szerencsés kiadó raktárán, figyelmeztetjük tehát mindazokat, kiknek egyik vagy másik füzet még hiányoznék, hogy a megszerzéshez mielőbb hozzá lássanak, nehogy e pompás diszmü csonkán maradjon birtokuk bau. Az egész vállalat összesen 34 füzetben teljes s minden egyes füzet külön is kapható.
— A ,Hires magyar nők" könyve meg jelent. 10 iv s 28 írónak 58 azon költeményét
tartalmazza, melyek kiváló honleányainkról szólnak. Ára 50 kr. Kapható Temes Lippán VároBy Mihálynál, a mü szerkesztőjénél. A figyelmesen szerkesztett könyvecskét melegen ajánljuk, különösen felső leányiskolák számára.
— Sarkady István szerkesztő kollegánk Esztergomban .Komi Misi" élczlapot indított meg. Eddig két szám jelent meg jóizu humorral s tartalmasan szerkesztve. Ara évnegyedre
1 frt 50 kr.
— A ,Nemzeti NöneveLSs\' czimtt nagy-érdekü folyóirat ötödik, májusi füzete is megjelent: Tapintatos s vonzó modorban írtezikkei csak megerősítik a vállalatba helyezett bizalmat s általános elterjedést érdemelnek. A budapesti sugáruti állami tanítónő-képző intézet derék tanítóinak, mint szerkesztő- s kiadóknak hazafiúi elismeréssel adózunk kitűnő 8 közhasznú törekvésük- munkásságok- s áldozatkészségükért. A becses füzethez a világhírű Fiscfibach Fr. féle miiintézetből női kézi munka minta\'ajzok is mellékelvék. Ara GO kr. Melegen ajánljuk az érdekellek méltó pártfogásába.
— Abaß-Aigner Lajosnak a legnagyobb pártolást érdemlő vállalatából, a „Nemzeti könyvtárból\' ismét jelent meg néhány füzet, még pedig a 46—51 tüzet. E füzetekkel újra 3 munka fejeztetik be u. m.: Dayka Gábor költeményei, Kazinczy Ferencz erdélyi levelei és Mikes Kelemen Törökországi levelei j ellenben megkezdődik Csokonai Jlihály összes müveinek kiadása, melyek kiadását Haraszti Gyula kimerítő biographiai éa kritikai tanulmánya előzi me^, melyben Csokonai egyéniségét, környezetének és korának tekintetbe vételével a kellő világításba helyezi. — E gondosan szerkesztett vállalatnak eddigelé a következő 12 kötete vált teljessé: Kazinczy Ferencz összes költeményei 2 kötetben (ára
2 trt 40 kr, kötve 3 Irt 60 kr.), Dayka Gábor költeményei (ára 1 írt, kötve 1 frt 60 kr). E két műhöz, meiy Kazinczy és Daykának szá-moe kiadatlan versét közli először, Absfi Lajos irt bő b alapos bevezetéseket éa jegyzeteket, melyek irodalmi becscsel bírnak. Vítkovics Mihály költeményeit (ára 80 kr, kötve 1 frt 40 kr.), prózai müveit (ári 1 frt, kötve 1 frt 60 kr.) és válogatott leveleit (ára 1 frt, kötve
1 frt 60 kr.) Szvorényi József adja ki. bő életrajzzal és jegyzetekke1. Kazinczy Ferenci Pályám emlékezetét (ára 1 frt 50 kr, kötve
2 frt 10 kr.) és Erdélyi leveleit (ára 1 frt 80 kr, kötve 2 frt 40 kr.) Zrínyi Miklós Szigeti veszedelmét és kisebb költeményeit ára (1 frt 20 kr, kötve 1 frt 80 kr), valamint Mikes Kelemen Mulatságos napjait (ára J frt 20 kr,
kötve 1 írt 80 kr.) és Törökországi leveleit (ára 1 frt 80 kr, kötve 2 frt 40 kr.) Abafi Lajos látta el bevezetésekkel, illetőleg ki merítő magyarázó névmutatókkal. Kész végül Kármán József müveinek első kötete is (ára 1 frt, kötve 1 frt 60 kr.); második kötete/mely Sármán néhány ismeretlen müvét ís, valamint levelezését fogja tartalmazni, legközelebb jelenik meg. — A derék vállalatot ismételve ajánljuk az irodalmat pártoló magánosok, valamint az intézeti, casínoi, kö2aégi a öhképzói könyvtárak kezelőinek figyelmébe.
Vegyes hirek.
— Arany hágcsó. Bécsben Worms-Schey bárónőt eljegyezte dr. de Lewi Qiacomo Eririko Florenezből. Ez a hymen hir annyiban érdekel minket, mert a vőlegény eredetileg hazánkfia, LeWy Jakab Henrik, egy nagy váradihamuzsir főző fia. Még gyermekkorában hagyta el a szülői házat s Florenczbe ment, hol egy bankárnál nyert alkalmazást, mint lótó-futó* Üra az élelmes fiút megszerette, tanittatta. Lewy tökéletesité magát a kereskedelmi ismeretekben is és főnöke üzletvezetője lett. A gazdag ban kár halálakor ő örökölte vagyonát. Az államnak tett szolgálatáért bárói rangot kapott. Apjának csinos összegecskét küldött s minden évben meglátogatta. Ez mind szép, de Fortuna által kezébe adott bőség szarujából miért nem áldoz egykori hazája közczéljaira ?
— Egy kendő miatt• A napokban egyik Bepsi-szent-györgyi kereskedésbe egy ifjú mátkapár lépett be főkötőt vásárolni. A menyasszony talált is kedvére valót, de mikor a vőlegényra főkötőt ki akarta fizetni^ • egy szép tarkacsikós\', tulipiros kendtüben ákáat még a mennyasszony szeme s megkívánta. A vőlegény azonban csak főkölőfől akart tudni. E miatt czivakodás támadt, melynek következménye a frigy felbontása lett. A legény csakhamar pótolta az elvesztett paradicsomot egy másik menyasszonynyal, kinek nemcsak ugyanazon
főkötőt vette meg, hanem ráadásul még a tulipiros kendővel is megajándékozta annak a másiknak „truczczára". És most jön a tragikum. A szegény első menyasszony, ki ennyire .csúffá" volt téve, annyira szivére vette a dolgot, hogy falujában, Árkoson, bánatában felakasztotta magát. A szerencsétleüt nagy részvét mellett temették el.
— Egy kalandor. Alig egy féléve, hogy Franki Béla bpesti szül. 21 éves kereskedő segéd egy Boszniában elkövetett csalás miatt 3 havi "börtönt szenvedett. A fiatal csaló ugyanis Derventben Nakirli bejnél egy táncz rendet váltott fel ezres gyanánt b a rászedett bej e<sak akkor vette észre a csalást, inidőn az ezresnek tartott tánezrendet egy osztrák szomszédjánál iéivál tani akarta. Ma Franki egy Alexandriában elkövetett bűntény miatt vonatott felelősségre. Égyptom székvárosában a nagyreményű Franki valószínűleg a szédelgései által szerzett pénzen nagy urat játszott s nem csoda, ha az előkelő modorú esinos gyaur az özvegy Hamrabim Fatima szivét lángra lobbanta. Fatima már tul volt a 40 éven, de ez Frankit legkevésbé sem genirozta, mert tudta, hogy pénze van. Igy történt, hogy a mohamedán özvegy s a fiatal gyaur csakhamar összeszűrték a le^et s talán még ma is boldogul élnének egymással, ha Frankit egyszerre irtóztató honvágy meg nem szállja s Fatima 380 frankjával meg nem szökik. Suezben elfogatván, hazájába lolonczoztatott s a fenyítő törvényszék által ma 8 havi börtönre ítéltetett.
— Alexy Károly, az egykori hirneves szobrász, élete 64-ik évében a napokban Budapesten meghalt. Ő a negyvenes években Mária Terézia méllszobrána\'k elkészítésével tűnt fel, s vele terveztetett a Mátyás-szobor, 48-ban a Batthyány-mellszobrot elkészítvén , ezért az osztrák kormány fogságra voté, a miből kiszabadulván, Londonba ment. Utolsó munkája a vigadó díszítésében való részvétele volt. A legutóbbi időkben a fővárosi főreál-lanoda
tanára volt, de szélhűdés érvén, nyugállapotba lépett. Béke poraival!
— Arany János maga rajzolta arczképe. A Petőfi István hagyatékában talált nagybecsű Petőfi-ereklyék között van Arany János Bajátkezüleg rajzolt arczképe. melyet a 40-es évek elején Arany Petőfi Sándornak küldött meg. Az arczkép nagy feltűnést keltett a szarvasi tanári kar előtt, melynek a járáabiró és zárgondnok e hó 13-án szives volt az ereklyéket megmutatni. Az arczkép hasonlatossága meglepő Arany egyéb arczképeihez. Az arczkép alá Arany János ákövetkező verset irta:
„Arczom vonásit ez ábrázolatban, 8zemed, hissem, hogy hiven felleli; De ugy, ha a mit a festő hibázott, A költő azt ntánna képzeli.
ARANY jákos.
Szerkesztőt üzenet.
4071. „Az ablaki ábránd* nem közölhető. Kiismerjük az igyekezetet és méltányoljuk a Bzép érzést, de a verseiéihez még több is kell.
4072. Sz. Bécs. Tárcza közleményeink sokasága miatt kelle kissé háttérbe szorulni. Üdvösöljük !
4073. Jánosháza. Nem kaptuk ama lapnak azt a számát. Az ügy körüli szives készségét hazafiúi örömmel veszszük.
4071. „A két bajtárs®\'. Ismert eszme sokszor feldolgozva, meg Jhosszu is.
4075. Sz. S. „A talány" jé, de virágozna!?.... A„N. W. Tagblatt» hire már elavult. — .Tegnap éjjel", hogy gondol ilyesmit közölhetőnek I Versekben nincs szerencséje.
4076. Sz. Bpest. A mult évi számot megküzdöttük. B
4077. S. Kolozsvár. Tul vagyunk halmozva, azért késik közlése. A találkozásnak örvendünk. Üdtöalet 1
4078. M. Qy. Már jelezve volt az ok ép o rovatban.
4079. Ifj. Z, Istvánnak. Sem mint csikket nem közölhetjük, som a közönség köréből nem vehetjük fel.
4080. S. Levelezési lapját át adtuk a rendőrségnek. Ilyesmit lapunk nem közölhet.
4081 „Az öreg jó Kálmán bácsi." Közölhető, de nem tudjak mikor kerül rá a sor.
Felelős szerkesztő: BátOriT Lajos.
IdCIUJDOETÉSiEIK:.
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben, a legújabb aagy pénzkÍ80r-Solá8, mely a magas kormány álul jóváhagyva ós biztosítva van.
Ezen aj tervezet olőnyo abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alutt 7 sorsolásban 45,200 nyereménynek »kvetl n kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkozik 400,000 frtnyi főnyeremény, részleg pedig:
1 nyerem. 1 nyerem. .. 1 nyerem, á m. . --------- á m
1 nyerem 1 nyere;
2 nyerem, á m. 2 nyerem, á m. 5 nyerem, á ra. 2 nyerem, á m. 12 njerem. á m.
250,000 15C),000 100,000 60,000 50,000 40,000 30,000 25.000 20,000 1.5,000
1 nyerem, á m. 24 nyerem, á m. 4 nyerem, á m. 52 nyerem á m. 68 nyerem, á m. 214 nyerem, á m. 531 nyerem, á m. 673 nyerem á m. 050 nyerem á m. 25,150 nyerem, á m. stb.
12,000 10,000 8000 5000 3000 2000 1000 500 300 138 stb.
A nyeroraényhuzá- ok tervszerint hivatalosan állapíttattak meg.
A legközelebbi első, az állam által biztosított nyeremény-húzás a kivetkező összegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagyHfrtöO kr. o.é. b.
1 fél . , „ » 3 . . 1 „ 75 . . 1 negyed . „ 8 „ l\'/i „ „ — . 90 , „
Valamennyi megbizás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki ma^át az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésedhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkíll mellékelteinek, minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik n akár közvetlen megküldése vagy kívánatra éidekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink által kézbesi¿telhetik.
Vállalatunknak mindenkór kedvozett a szerenese, sok más tekintélyes nyorrmény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, mint 250,000, 225,000, 100,000, »0,000, 60,000, 40,000 stb. fizettettek ki. ,,
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vallalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván kéretik már a közeli húzás miatt is minden megbízást minél előbb, do mindenesetre f é májas 31-lkC előtt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaiifmann & Simon,
bank- ós valto-űzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
U i köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük az uj k.sorsolásnálí réBz.ételre, «törekvésünk ezentúl is oda iráoyuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink [ teljes megelégedését kiérdemelni. Föntehbiek. ^ ^ ^ ^
LEGCZÉLSZEBÜBB BÉHMA AJÁMÍOÍÜL
alkalmasak a következő gyönyörű rom. kath. Imakönyvek.
Van szerencsém jelenteni, hogy a köztiszteletü Beke Kristóf vörös berényi róm. kath. plébáaos és hirneves magyar iró által figyelemmel szerkesztett harmadik és negyedik\' kiwdást ért, az hitiitd3ságot előmozdító, a kath. hívek szívét nemesítő, háromféle kiadású: „Mennyei Hannánkért", üdvö*Héfc Ösvénye", „Biztos lelki vezér" czimü és már tizeukét ezer példányon felöl a kath. hivek közt elterjedt
imakönyveKet
a teljes irói joggal örök áron • megvásároltam.
Beke Kristóf plé"bános ur, a kath. hivek j\'obblóte&H lelkesen küzdő lelki átya bölcsen belátá ezen imakönyvek\' szükBÓ gességét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás ima-könyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjelenésük óta mindenütt siívesen fogadtattak és eddig a veszprémi, pécsi és szombathelyi püspöki hatóságok jóváhagyását kinyerték, 8 ezáltal kifejezést adtak, miszerint e szépen kiállított Hibátlan imakőnyvek terjesztését a kath.. hivek közt szívesen látnák. Mennyei mannáikért, Tagyis teljes tartalmú »ma- és énekönyv kerosz-tény katholikusok használatára, harmadik kiadás, üt művészi aczélmet-sxetü képpel 8-rétü, félbőrben, kötve tokban ... frt 1 30 \'Egész bőrben, tokban és finom aranymetszéssel . . frt 1.80
Egéss l.őr aranymetszés, csat és kereszt .... frt 2.70
Zergebórben, csat és diszittéssel......frt 4.—
Finomabban készítve.....- frt 6.—
Selyem- vagy bársonykötés aranvmetszéssel diszitve frt 7—10.—
M8nnyei mannáskert, • J finom papírra nyomva 12-rétü, hat kitűnő Üdvösség ösvénye, / aczélmetsietü képpel. Szinnyomatu czimlappal. Blzt08 lelkiY8ZÓr ) Negyedik kiadás.
Fél bőrben, tokban . . . ..... . frt 1.20
Egész bór, finom aranymetszés és tokban . . . • . frt 1.80
Aczél kereszt és csattal.......frt\' 2.80
Zergebőr díszítéssel...... . frt 3.50
Finomabb kiállított . . . " • . frt 5—6.—
Selyem- vagy bársonyk disssitmény .... frt 6—8.— Mennyei mauaásker 32-réta, temérdok képpel diszitve,
papirk. tokban , Aranymetszéssel, tokban ......
Aczél kereszt, csattal ......
Zergebőr, difcseaen.....• .
Selyem-bársony finom diszitménynyel
Jrt frt frt frt frt
—.40 — .60 1.— 1.50 250
kis rÓZ8á8kert, vagy a kath keresztény ifjúság imái és énekei kis csinos aranynyomatu papirkötésben, tokban; ára 30 kr.; angol vászon CzQst nyomással 40 kr., egész bőrben vnlinpapiraranymetszéssel, tokban 50 kr. ; aczélcsatra 70 kr; egésr bőrben velin papír aranymetszés»«! és ac»:él csatra, kereszttel 80 kr.
Egyházi énekkonyv, 115 egyházi énoket tartalmazó, Il-ik kiadást ért csinos aranymetszéssel kéízitett könyvecske, árá 60 kr.
Homokkomáromi ealéay, a bold. sz Máriát kegyeletteljesen tisztelő magyaroknak ajánlva, ára 20. kr.
Nagy áldozat irta Tóth Mike Jézus társasági tag IV. kiadás, csinos könyv képekkel ára fűzve 18, kötve aranynyomassal 28 kr.
A 8Zent keresztatl ájtat083ág, kép^s kiadás irta Szemányi Ágost jfcont-Ferenez r. áldozár, kömény kötés, aranjnyomással 28. kr
¡9^- Minden megrendelés posta fordultával eszközöltetik, "^g
Tisztelettel WAJDITS JÓZSEF,

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tiszteiette! alólirt igazgatósága ezennel jeieiiíi, hogy Zala-, Somogy, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjedő hatókörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tűz-, szállítmány- és jégbiztosítás! ágazatokban jogérvényes biztosítás, kötvények kiállítására és károk fel-Vételére, ugypiint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: SOHWEIGER MOSCOVITZ.
A. Masyar-firanozla tolzrtositó részvény-társaság
igazgatóságának fentebbi közzétételére hivatkozással alóiirott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
yeaetéeét elvállalta > a ve.érilgynökségi irodát megnyitotta, hol ia biztosítási ajánlatok elfogadtatnak s a biztosítási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle felv.lágositisok leg-kÓBzségesebben megadatnak. Biztosit peÜlg a társaság
a) iüsvpMaély ós rohbnnnn által okozott károk ellen; o) slárajon vagy viion «»állitolt javak károsodása ellen;
b) jégkárok ellen * d) <" ember életére minden ismert módosat szerint.
A Magyar-francxla Mxtositó résuviny-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, s rés-cint a (óváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, m. évi oktober 14 én tartván alakuló közgyöt esét melyen a társaság Ugy vezetésének élére következők választattak meg:
Választmány.
Elnök: Bittd Istvai, ö fala. val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rond nagykereszteaft, orsz. képv. stb. Bpeator. Aiel«.-3kök : Báró Báohídy Béla, földbirtos, orsz. képv. stb. Budapesten. BontoilX Jenő, a párisi Socíetó l\'Union génerale elnöke stb. Párisban.
Választmányi tagok. Róbert Morin marquis de Banneville, az osztrák déli vasút igazgatósági tagja irtb. Páriaban.
Níuelt Arraln kir. kereskcd. tanácsos nagykereskedő. Lovag zápori Rsgenhart Ferenoz, a: Albrecht-vaspálya. elnöke stb. Bécsben. Sváb Károly földbirtokos, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Báró Tlntl Károly cs. kir. kamarás, az oszt. déli vasút alelnöke, az oszt. urakháza tagja stb. Bécsben.
Felügyelő bizottság.
Beok Nándor a magyar jelzálog-banknak igazgatója.
Lánozy Leo, a magy. ált. földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten. Lewln Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten.
Serrebonrce Jos. Mária Emil, a párisi Societé de l\'Union génerale v<\'zérfelügyel\'";<;
Igazgatóság
igaagatókt Dr. Hlller Albreoht, köz. és váltó-ügyvéd Bécsben.
Kistenmaoher Károly a „Hoffmmn József\' nagykereskedő czég főnöke Budapesten. Sohweifler Mártoa kir. kereskedelmi tanácsos Budapost^n Vezérigazgató : Moskovloz LujoS Budapesten.
Tekintve e társasának fentebb kitüntetett tőkeerejét és az üzletvezetés élén levő, hazánkban in nagyobbrészt ismort é* köztiszteletben, álló egyéniségeket, bátran olmondható tehát, hogy n«m volt raőg; a» egész monarchiában biztosító társaság mind ez ideig, mely a biztosító közönségnek annyi garantiát nynjtott volna, mint amennyit noki e társaság mindjárt kezdetben nyújtani képes, a a midőn » társaság ezen, páratlan tókeereje és az élén álló egyéniségek jelleme egyróssról telje« biztosítást nyújt arra né*ve, hogy a társasig Üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a logszjgornbb beca« Irtomé* minden követelményének mindenkor éa teljesen meg fog fölélni, másrészről a szakvezetés avatottsága az iránt is kez03ségal szolgál, hogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kellő tekintettel fog lenni a verseny jogosult követelményeire.
Amidőn tehát tisztelettel alóiirott a biztosító t. közönség bizalmát az áltila kepvisolt társaság iránt újból felhívja és kéri, megjegyzi egyszersmind, hogy a vexérügynökségi területen a vidéki ügynökségek szervezése toljes folyamatban van ás hogy tüzbiztositási ajánlatok a már felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnak. maradván teljes tisztelettel
Nagy-Kanizsán, 1880. májns hóban. A Magyar-franczia biztosító rószvény-tár&aság
vezérögynoksége Nagy-Kanizsán,
989 16-52 Kerületi ügynökség Sümeghen Epstein V. urnái. GUTMANN S* H.
Családi csokoládénk
csak akkor valódi, ha aláírásunkon kívül van al-
Ars a jó minőségűnek „ . finom n
n , finomabb „ legSn.
minden csomagon fenti még ezen védjegy kalmazva.
sárga papirban 1 p. 60 kr.
rózsaszín „ ■ 1 „ 70 „
zisld „ 1 , 80 .
fehér , 1,1
Raktár Nagy-Kanizsán : R08enfeld Adolf éa Strem & Klein urak kereskedésében. (67 .«,_•)
Keskeny
utifú-mellczukorkák,
a töiló és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, reked (.sí g és tüdóhurut biztos gyógyszerei.
A természet álul * izenvodö emberiség Javára teremtett megbeesillhetlen keskeny utiffi azon mér eddig fel n«-m derítőit titkot foglalja macában, miszerint a gégo és légcső reudszer gyolladt nyakhártyájára való azonnali gyors éa enyhítő hatja gyakorlásával az illető beteg azor-vek gyógyulását minden tekintetben lehetőleg elősegíti.
Miután gyártmánjunknál a czn- ____
kor és keskeny útifűből tiszta vegyü- ^¿Sti^ lékről kezeskedünk, kOIBnO« figyelem- \' —J.
be ajánljuk hatóságilag bejegjzett végjegyanket, Sit. dobozon leví alá-Írásunkat, mert caak ezek igazolják annak valódiságát.
Sehmidt Yictor & fiai,
cs. kir. szaft, eárosoi Bécs, Wieien. Alleeiasse 48.
■i 1 skatnlya ára 30 kr. "i
Kaphatók : Práger Béla gyógyt. Belus J. gyógyt. N.-Kanizsán, Káli-roda J. Letenyén, Kis A. gyógyazt. A.-Lendvin, Dorner Kaj. vas- és füsterkereskedésében Sümeghen, Werli M gyógysat. Kapronczán, idősb. Mozelt F, Vasváron, Hollósy József E. gyógyszt. Zala-Kgerszegrn. Ber-ger Mór (Somogy) Ssobb Simon üyula Szombathely.
Mária-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bántalmai ellen, és felülmúlhatatlan az étvágybiány, gyomorgyengeség, roszazagn b\'hellet, szelek, savanyu felbüfögés, kólika, gyomorhurut, gyomorégés, hngykőképződés, túlságos nyálkaképződés, sárgaság, un\'lor ós hányás főfájás (ha az a gyomorból ered), gyomor görcs, Bzékszorulat, a gyomornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, rép- és májbetegaég, aranyeres bántalmak ellen.
Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 35 kr.
Kapható: Práger Béla ur gyóeyszeitárában Nagy-Kanizsán, valamint az osztrákmagyar birodalom minden nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. Központi 8zétkflIdó»I raktár nagyban és kicsinyben
Braüy Károly,
„az őrangyalhoz" czimzett gyógyszertárában
52 Kremzlerben, Morvaország.

Lecorrhoe, minden stadiumában oly sok női bajnak okozója fehér folyásban szenvedőknek küldök egy ártatlan, sok számos esetben kitűnő jónak bizony ult szert. Nem befecskendezés, nem is bevenni való, hanem egy egyszerű kényelmes eljárás, mely ezen alkalmatlan gyengítő női baj: legfeljebb 10 nap alatt biztosan megszünteti. Számos elismerő levél bizonyítja e tényt. — Titoktartás biztosíttatik. Ara 3 frt utánvételleL Czim: okleveles gyógyszerész: 77 2—»
Wots Alajos Brassóban.
Egy nőtlen ispán?
a ki teljes Képzettséggel bir magán-gazdaság vezetésre, az aísó-páhoki bérgazdaságra (Keszthely városa közelében) felfogadtatik. Évi fizetés 400 frt, teljes ellátás és lakással. Ajánlatok az eredeti bizonyítványokkal ellátva intézendók május hó végéig
(73 3-3)
Günsberger Lázárhoz,
Bogláron.
Schaumann Gyula-féle
Eddig elérhetlen hatisaban a könnyebb negoldálra vonatkozólag nehezen emészthető étkekre, eaéaztéa. vértlsztltás. táp lálás és teateráaité8rfl. Ezáltal a napoukinti kétszeri folytonos használat után mértékletes szőrül használ még maka-s betegségeknél ia, n rn.: enésztésl gyengeség-, zaha-égetás-, Ylziélnlás a ha .gilisztánál, vesztsglöség a béliéi, tag gyeageség, aranyér nw-vsdes, ¡nlndesncnü göryéay, golyva, rekéik.r, Uijasá|. idült iiS\'-uatés. idökozB »fájás, féreg- é. Mbetegssgakaél, benyálkksedís a benAtt köszvénynel és a gnaósigaál.
Az ásványvizek gyigyszer gyuántl használat mellett, előtte ép ugy mint annak használata alatt, Valamint ntdtagos gyógykezelésnél ia kitQnő szolgálatot tesz.
Kapható annak készítőjénél, gazdasági gyógyszerész Stokeranban éa ai osztrák-magyar állam mlndea gyógyszertárában, valamim Nagy-Kanizsán Prigsr Béla, Zala-Egerszegen Hollósj HL.gyógytSrukbm.
Megrendeléseknél legkevesebb két skatnla utiu-.-ét
mellett küldetik, (13 12 — SS)
-Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
KAGY-KASIZ8A, 1880. május 23-án.
42-Olfc szám.
Tlzenkllenezedlk évfolyam,
r^en^mt.rn- __mm ma fp^ ".^g
jaeéu é»ra . . 8 frt. J M H M MM ^^^ ^^^ ^^ ^^ __ f A lap Mall.mi ,-éíiit #
:i ^ ■ | ■ | || A HU írjrsr-\'
K ■ i M ■ HH ■ K \' ■ ■
M ■ ■ Hl ■ ■ m m ■■ E^H m
: m mm ■ VW ■ R| ■ ■ m ■ ■ ■ n ■
\' 11 Vh li V ■
hirdeti-irt kOIOaJ- . Vitairatok viana ..ml
f^ — I előbb: ,Z AL A-SO MOGYI KÖZLÖNY. g^J^^Jj
S.-Kani7.aaTáros helyhatóná^inak, „n.-Uaiiizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kaniiimi kern«k«<lflimi s iparb»nk", „n.-kani/.aai takarékpénztár", a ,«180165761 általános tanltétes-túiot", 1 ,n.-k»nimai kisded-iiptplA egypaniAt". a „nagy-kanizsai tteztl önsegélyző szövetkezet", a »soproni kereskedelmi « iparkamara n.-kanizami külTálaaztmánya* a több
mecjei és ráróni e^yenfliet biiatalos értesiUje.
lleteiikiiu kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenti vegyes tartalmú lap.
A nemzet napszamosai.
A néptanítókat értem, a szegény elhagyottakat, a kiktól mindent várunk, de a kiknek semmit, vagy csak keveset adunk. A hány szüle, annyi különféle kívánság és ha mindegyiknek külön-külön meg nem felel a tanitó, fejére zúdítja az elégedetlenséget, görbe szemmel tekintenek rá minden oldalról, még csak köszönését sem fogadják nyájasan.
Vannak szülök, a kik soha nem néznek gyermekeik után : mit csinálnak ? meg nem hallgatják mit beszélnek? szabadon tesznek mindent, semmire sem figyelmeztetik a kis szófogadatlanokat a minek később az a szomorú következménye van, senkire sem hallgatnak, kinevetnek mindenkit. Sajnálatra méltó eset az, midőn a gyermek nem akarja érteni, mi szibad és mi nem szabad, összetéveszti az illetlenséget az Hiedelemmel, az akaratosságot a szerénységgel és kicsúfolják ■ a magával tehetetlen öreget; sít vannak szülök olyanok is. .1 kik gyermekeik eme minden tiszteletet nélkülöz.« bűnös tréfájukat még meg is lapsolják, dicsekednek vele másoknak, elmondják a gonosz gyermek füle hallatára, mily bátor, szemes az ü szeretett, édes fiok.
E meggondolatlan szülői nyilatkozat mindenre alkalmas, de javítani alkalmatlan, s nem is fog soha.
A mit otthon meg nem tanulnak a gyermekek, majd megtanulják az iskolában, mondják mások, hát mért kapja a tanitó a fizetését? Valóban! csakhogy ezek az emberek egyet felejtenek, és ez az, a tanitó az édes szülök hibáját még a legnagyobb odaadás mellett sem képes cl-
TÁRCZA.
É v a.
— Monda. —
A nyolezadik napon, midőn ég, föld Öröm, keserv s élettel már belölt; Midőn e nagy világ teremtve volt, S az nr pihenni vá«ya már legott : Dicső fajok király küldöttei Gyülekeztek bnzsánnát zengeni. S zengett, vidult, ragyogott mindenütt ! Az alkotó a világa ünnepült I Egyszerre csillogott nap és a hold, Együtt tömjénezett nemtő s kobold, Könyöradományt oszta ki fukar, Mint csalogány dallott a páva-kar, Pegazust kába ülte délezegen, S myrtus ékeskedett a bérczeken. Míglen szivárványkörben nyngovék, Kinek számára nincs kezdet, se\' vég, Felleg — sugár — illat kerevetén, Teremtve, rontva, bár mitsem tevén. Környékezék hatalmas angyalok, Valósítván, a mit 6 andalog; Ábrándjai nyomán kelt az ima, S igéző hableányok szózata; Képzelmeit követve aarjazék, Idült, virult — liget, virány s az ég ; A villámok égtek vakítóan, 8 a mennykövek dübörgtek boszusan. Imigy szivárványkörben nyugovék, Kinek számára nincs kezdet, se\' rég, Tűnődve éber álmában, miként Örökíthesse meg ez ünnep f-Iyt.
enyésztetni, a tanitó ebből folyólag csak akkor felelhetvén meg magasztos hivatásának, ha a szülők szintén megteszik kötelességüket, segédkezet nyújtanak a tanítónak mindenben és mindenütt, mert a mit megszokott Palika, azt igen nehezen hagyja el a Pál.
De hát erről hallani sem akarunk, és ez a mi legfőbb gyöngeségünk, önhibánkat a tanitó nyakába csapjak,
Á tanítóknak ez a mi háládatlan-ságank fáj a legjobban és méltán.
Ötven, hatvan gyermeket, a kik között majdnem mindegyiknek van valami rósz- szokása, egy ember megjavítani nem képes, ez egy ember fölötti erő. Ezt kevesen látják be.
A lanitók szava a pasztában elhangzott szó, hiába irnak, győzedelemmel nem igen végződik küzdelmök. Ne csodálkozzunk aztán,ha némely tanitó elkedvtelencdik és kötelességét elhanyagolja, tanítási kedve csök ken, nem törődik sem az iskolával, sem a könyvvel. Annak valóban mi magunk vagvtink okai, ha gyermekeink nem tanulnak az iskolában semmit.
Legyünk mindenek előtte a tanítónak jó barátai, támogassuk mindenütt, a hol támogatásra van szüksége és javítsunk anyagi helyzetén, mert számta\'an oly tanitó van, a ki kénytelen nélkülözni, javadalma a mindennapi, kenyérre is kevés, nem ismeri mi a jólét, osztályrésze a mindennapi létért való küzdelem. Ha mindent kívánunk a tanítótól, jól van, legyen, hanem mi is nyissuk ki bezárt markunkat, akkor lesz értelme miudenfélé követelésünknek, de előbb nem, mert jegyezzük meg jól, a kedvező anyagi helyzet
És jfitt egy czedrns, legfelségesebb, íme! szivében forró vér pezseg-, Repülve jött felé két üstökös. — S emekben lám, nincs több oly értékes —; Aurora nynjtá egy csepp biborát, Az alkonyat megfestő hajzatát. Tejút szine arczára lebegett — 8 Klothó*) bcléfuvalla életet. Még él ez ünnepély emlékszobra, Az isteni örökremek: Éva.
Dr. BOGÁDY.
31 a k 6 li il z y é k.
— Elbeszélés. — Irta: Szulizáos T.ajos.
(Folytatás.)
No tessék itt van ni, éppen az ellenkező pályát állítják a szép reményű ifja elé. S mit szokott ilyenkor tenni a szegény elkeseredett ifja, ki hajlamot érez a szini pálya iránt, ntő-vőgré is addig, addig viszi a dolgot, mig utoljára forró vágya teljesül.
Makóházyné ebbe a tekintetben nem hasonlított, nem egyezett meg az ily nézetű anyákkal.
Midőn Irmácskáját az első előadás estéjén a kis színpadon látta, oly érzet fogta el, mely azt Bugalta, hogy ezt a leányt jó lenne szini pályára adni, mert mintha arra termett volna, olyan jól illik neki minden tette. Hát mikor még énekelt, milyen kedves, elragadó egy teremtés volt akkori
•) A* élet fonalát bocaátó párka
erőt és kitartást nyújt a munkára, a pyo-mor, az egy napról a másik napra való tengődés, elkedvtelenit, reménytelenné tesz. — YIDŐNYI JÓZSEF.
Az uzsorajogról.
Dr. Wlassics Qyula ur az uzsorajogról hosszabb czikksorozatot közölt a ,Magyaror-8z/íg" czimil politikai napilapban azon alkalomból, middn Stein Lörincz hímeves német nemzetgazddnak e tárgyban megjelent, nagy föltűnést keltett müve — der Wucher und sein Recht — a könyvpiaezon megjelent.
Mindfogy hazai törvényhozásunk rövid idő múlva szintén foglalkozni fog e kérdéssel,
— érdekesnek tartjuk a czikksorozatból a következő részt olvasóinkkal, kik a régebbi idő ben többször találkoztak e hasábokon is szerző nevével, megismertetni.
Azon részt mutatjuk be olvasóinknak, mely lapunk közönségére nézve legérdekesebb, t. i. a földmices uzsoráról szólót, mely — fáj-dúlom hazánkban is széltében burjánzik.
Szerk.
A földműves-uzsora két okból keletkezik.
Az első a könnyelműségben, a inááik a föidraűrelés természetében a a bevétel rend szertelenségében keresendő. A könnyelműségből folyik a csapszék adósság.
Az ilyen gyorsan nő. Egy pohár bor, sör, pilínka mindennap elfogy A rovás egyre szaporodik. A sok apró adósság adóslevél alakot nyer. Időközben csak újra kell néhány pohár bor s a kréta egyre működik az ajtón! Az adóslevél esedékessé válik. Egy jó pohár bor mellett meghosszabbítják a lejáratol. Azért a jó pohár borért uj rovást kap a gazda. Pénz nélkül kap szép ruhát, sélypmkendőt, ékszert,
— nem kell semmit tennie, csak az Írásra egy keresztet, hogy ott maradjon a keze vonása. — EgysZefre azután csak tudtul adják a szegény adósnak, hogy hát nagyon sokkal tartozik ám,
— mit tegyen, ilyenkor még nagyobb adósságot is elvállal, csak el ne vegyék földjét, szőlle-jét, marháját...
Oh mily boldog volt, mikor ott láthatta, hát ha még a nagyobb városok színházában láthatná játszani, óh akkor nem volna se vége, se hossza boldogságának.
— Atyuskám — szólt kedvesen egy napon Makóházyné férjéhez — ennek a leánynak kell valaminek lennie.
— Természetes, hogy kell. Semmi csak nem mar<id belőle. Majd elveszi valaki, azután mindjárt feleség lesz belőle. Ez már nem semmi, ez már nagy valami. Makóházy ur nem tartózhatta vissza jó izü nevetését. Tetszett neki nejének különös gondoskodása.
— Nem ugy értem én, szólt Makóházyné 8 férje kezét incselkedve megveregeté.
— Hát, hogy mint? Halljak !
— Egészen másként. Azt ugy is tudom, hogy utóvégre is férjhez kell mennie, — mig mí élünk, — isten segedelmével, de bizonyos állását illetőleg.
— Állását? szólt Makóházy ur a megilletődve tekintett nejére.
— Igen.
— Mást nem értek ebből mint, hogy jó gazdasszony lesz belőle.
— Nem, nem ugy gondolom. Látod édesem ebben a leányban olyan szép tulajdont fedeztem fel, — legalább ugy hiszem, hogy igy van — a mely bizony nem minden emberben van ám meg.
— Erre már magam is kíváncsi vagyok. No mi lehet az a nagy valami V
— Es a leány csak ugy fog bennünket legjobban boldogítani, nekünk örömet szerezni, ha színésznőnek adjuk.
— Semmi áron! szólt határozottan Makóházy ur.
Igy jár a könnyelmű gazda. De a legta karékosabb is áldozatául eshetik az uzsorának. • Nincí készpénze. Kölcsönre szorul. Hol, kinél? Falun nem igen tartanak készpénzt. Hosszabb időre szóló adósságra nem akar vállalkozni. Hiszi, hogy nem sokára pénzhez jut. A vetések jól állanak, a borár nem rosz, a marhát veszik, nem lehetne e most egy kissé több összeget igérni, hisz a jövő negyedben mindenből pénzt csinálhat? El lehet ilyenkor a váltót is fogadni.
Jön az eső, jég, áraűlyedés. Adófizetésre nem is gondolt. A váltó lejárt — és fizetni nem tud. No de meg van a szép kis birtok — mit árthat, ha jő kamatok mellett egy kissé többet is ígér. Hamar megtörténik. Nyakán az adós síig. Vele együtt a gond, nyugtalanság, talán a csapszék, az adósaság egyre nő, hogy megmeneküljön egyelőre a gondtól, nem ígér-e ismét többet? Es most már az uzsora hatalma alatt áll. -
Következik a második időszak. A különféle nyomások. Ha van még birtok — ugy a sok aggodalom ráviszi a jelzálogkölcsönre. A hitelező egyik jó barátja, kí ismerős a viszonyokkal készpénzt ajánl — hanem csak annyit kér, hogy az összeg a telekkönyvbe jöjjön. Nem kíván többet, csak a kamatokat vonja le előre. Beleegyezik a tulajdonos, mert hát a lejárali nap közel*. A jelzálogos hitelező is felmondja az adósságot.
A szükség nő. Hogy segítsen magán ? Is-mét igér többet. Jönnek a kamatfizetesek. Négy fdévenként, félévenként egész tőkét képviselnek. Jobb időkre nem vár a hitelező — tőket nem kér, de követel kamatot. Honnan vegye a szegény ember? Van még ökre, tehene, kis eleség a padláson. Odaadja kamat fejében, hogy egy kjs nyugta legyen. De nemcsak teh-jnét, ökrét,, eleségét adta oda — hanem munkáját is. .Évről-évre a hitelezőnek szánt, vet, arat, tenyészti a marhát. Kész a nyomor. Külsőleg most is birlokos ugyan a faluban, tényleg azonban szolgája hitelezőjének, ki házából, kertjéből minden pillanatban kidobhatja...
Megteszi-e? Nehezen. Ha majd maga akarja a gazdaságot átvenni, csak akkor kéri a csődöt, addig dolgoztat magának a birtokossal.
— Ugyan már miért?
— Nem, ha mondom, nem és vége! Az kellene, csak egyéb sem. Megélhet ő tisztességes módon isi Mig én két kezemet bi.rom, addig nem engedem, hogy leányom komediásné legyen, ludod I
— Mikor olyan szép, nemes pálya, igazán milyen szép.
— De asszony, mi lelt téged, mióta lettél igy kiforgatva?! Hiszen sohasem hoatál elő nekem ilyen dolgokat! Mire magyarázzameztl?
— Mikor is hozhattam volna elő, mikor még nem tudtam, hogy mily jól illik Irmács-kánknak a játék, de most tapasztaltam.
Milyen boldog lehet azon szülő, kinek gyermeke ott játszik valamelyik nagyobb városban a színházban, midőn a mellette ülőktől a dicséretet, az elismerést hallja, óh istenem, bár lehetnék ily helyzetben.
— Ugyan hagyj már egyszer fel evval a beszéddel. Sohasem voltam a komédiás életnek barátja, hogy lennék hát most, mikor az olyan furcsa egy élet. Férjhez adjuk, aztán meg lesz a komédia.
Makóházy m bement a korcsmahelyi-ségbe b ott hagyta magában Makóházynét, hadd vitatkozzék egyedül. Az asszonyok mindig olyan törik fejőket, amivel férjöket csak haragítani akarják. Hiába egészen más forma az ember, nem olyan szeleburdi, mint az asszonyok. —
Ezt mondogatta magában Makóházy ur b a boros kancsókat sorba nézegette, hogy ugyan
rendén-e van minden.
* *
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
A földesúr jobbágya helyett mivé vált a paraszt? A tőke rabszolgájává.
Kérdi — Stein — színezve van e ezen előadás ? Nincs-e tényleg igy ? Mi az oka a nagymérvű kivándorlásoknak, mit oly őrömest szeretnek leplezgetni ?
Talán kevés a szabadság, nagy a vallás-gyűlölség, rósz az igazgatás, — nem az uzsora az, mi a szegény földművest a tenderen túlra hajtja? Amerika gazdag lesz. S miért? Mert az európai földműves jelzálog-kölcsöneinek kamatjait vagy nem tudja fizetni, vagy ha fizeti, akkor minden keresménye arra megy.
Hogy lehet ezen segíteni ?
A jelzálog-hitel rendezésén kivül — mely tárgyunkhoz nem tartozik — azt ajánlja Stein, hogy érvénytelennek kell nyilatkoztatni min dennemü terményre vonatkozó adásvevést, mely az aratás előtt történik, másodszor meg kell vizsgálni minden adósság keletkezését és mind a polgári, mind a váltóvégrehajtásoknál azon elvet kell érvényesíteni, hogy az adós csak a készpénzben adott kölcsönt tartozik vissza fizetni, s hogy kamatot is csak annyit adni, mennyit a kölcsönzött töke veszélye igazol. A vizsgálatnak lesz feladata felderíteni: mily bűn terheli a hitelezőt, szándékkal készitett-e elő szorultsági helyzeteket s igértetett magának kölcsön nélküli adósság kötelezettségeket ? s ha az uzsora bűntett jelenségri tönforognak: késleltetlenül folyamatba kell tenni a büntető eljárást.
Stein még egy javaslatot tesz.
A paraszt — úgymond — tapasztalatlan és bátortalan, az ügyvédtől irtózik. S ezért a gazdasági egyleteket tartja legalkalmasab-baknak arra, hogy e téren is üdvös tevékenységet fejtsenek ki.
Azt véli ugyanis, hogy czélszerü volna, ha minden parasztbirtok árverezésével az adós \'az ügyet megvizsgálás czéljából a gazdasági egyesület elé terjesztené az adósság keletkezése történetének előadása mellett oly czélból, hogy a reális adós jogait az uzsora-adósságokkal szemben az egyesület védje meg. Ha a gazdasági egyesületek ezen feladatukat komolyan s erélylyel teljesitik az esetek, melyekbeu közreműködéseik igényeltetnek, mindig ritkábban fordulnának elő. A gazdasági egyesületek leg inkább ismerik a baj komolyságát tudván azt, hogy egyesek jogaiban saját jogukat védik,a kötelesség komoly teljesítése iránt kétség nem lehet.
Ha,még megemlítjük, hogy szerző a birtokos osztály elleni uzsorát a hivatalnok, a kiskorú, a becsületszó, gavallér és nő uzsorásra osztja, s hozzáteszszük, hogy mindegyik . fejezetben körülbelül oly tárgyalási modort követ, minőt a földműves uzsoránál ismertettünk: ugy főbb vonásokban bemutattuk olvasóinknak azon könyvet, melyet gyönyörrel olvashatni még akkor is/\' ha több tekintetben ellentétes nézetben lennénk is a szerző által kifejtett elmélettel.
Távol attól, hogy Stein elméletének kritikai fejtegetésébe bocsátkoznánk, ezúttal csak annyit akarunk megjegyezni, hogy az egész mü azon benyomást tette reánk, miutha az uzsorakérdés elmélete még csak most kezdene helyes alapokból kiindulni s hogy még hosszú időre, buzgó megfigyelésre és éles elméjű fejte getésukre lesz szükség, míg csak megközelítőleg is sikerül oly. elméletet teremteni, melyre a kérdés gyakorlati megoldása alapitható.
ZALAI KÖZLÖK?.
Steinnel szemben csak azon nézetünknek adunk kifejezést, hogy több sikerrel járult volna e nagy jogi és társadalmi probléma megoldásához, ha részletesebben terjeszti elő azon szabályokat, melyeket az uzsora-kérdés megoldásival követni kell. Ezt anoálinkább megtehette volna, mert a kérdés egyik másik oldalánál tisztán az osztrák viszonyokat tartotta szem előtt, tehát nem maradt a tiszta elmélet és általánosság terén. A csődről szóló érdeke« fejtegetéseinél — hogy csak ezt emlitaem — egyenesen az osztrák csődtörvény lebegett előtte, épen nem ártott volna tehát müve becsének, ha nagy erejét concret javaslat előterjesztésért is használja s nem elégedett volna meg azon megjegyzéssel, hogy az már a .jogászok dolga."
Annál is ankább éhajtottnk volna ezt, mert tán nem csalódunk, ha azon véleménynek adunk kifejezést, hogy az uzsorák érdéa első sorban is a nemzetgazdaság dolga s igen tartunk tőle, hogy még igen sokáig nem lesz oly stadiumban, hogy az a .jogászok dolga" lehessen. Pedig mennyire kivánatos volna ez minél előbb, azt mindenki tudja, ki megfigyelte társadalmunk e betegségének borzasztó puszti-tássit. —
Helyi hírek.
— Az alispáni kitűnő jelentést megkaptuk, jövő számunkban hozzuk.
— A katonai kincstár eddig az indóház közelében városi funduson elhelyezve volt táborát a Szemere-utczában levő berezegi fundusra építteti, mely helyiség 10 évre béreltetett ki.
— A Hagy-Kanizsán székelő honvédség őszi nagy gyakorlata Pécsott lesz.
— A keszthelyi m. kir. gazd. tanintézet hallgatósága felerészben a, Deák-Könyv tár" javára junius 5-én Hévvizen zártkörű tavaszi mulatságot rendez.
— Menet és térti jegyek Siófokra és Balaton-Füredre. ^ déli vaspálya, a megelőző évekhez hasonlóan, az ez évi idényben is mérsékelt áru , menet- és térli jegyeket fog Buda-, Székesfehérvár- és Kanizsa állomásokban, valamint a déli vaspálya városi irodájában Pesten (nádor-uteza 16. sz.) Siófokra és B.-Füredre kiadatni. A meueldijak és egyéb, ezen kedvezményhez kötött feltételek az eddig szokásosak mar»duak.
— Gelse község közönsége e thai nap oly lélek emelő jeleneinek volt szemtanuja, melyet fennállása óta nem látott soha, ugyanis Séllyey t»ászló köztiszteletben álló földbirtokosnak reményteljes, páratlan erényü fia Séllyey Józsefnek, mint a veszprémi papnövelde 11-od éves növendékének Veszprémben e hó 13-án typhusban történt elhalálozás^ folytán a gelsei plébánia templomban az Istenséghez bemutatott szent mise-áldozat folytán látható volt, a templom rang- és vallás különbség nélküli közönség egyetemével zsúfolásig megtelt, a díszeseid felállított ravatal által jelezhetett a lialott Iránti végtisztelet, de mindezt felül multa a vidékbeli lelkész uraknak együttes megjelenése, kik a gyász szertartást emelendők részben az elhunyt iráuti kegyelet adóját, részben a szomorodott szülők engesztelését eszközlendők jelentek meg, annélkül, ho^y közülök csak egyetlen egy is külön meghiva lett volna, igy világos, hogy őket az őszinte
részvét vezérelte a gyász emelésére. A szertartást illetve a misét főtisztelendő Szüts János ker. esperes és nemes-apáti plébános vezette és ponti fi cálta, — segédkeztek pedig Mesterházi zala apáti, Kautli berényi lelkész, mégis Méhes Kálmán veszprémi pap növendék, Boros zala-apáti növendék pap, Nagy István és Koronczi veszprémi pap növendékek, ott láttuk még Nagy István söjtöri, Páter György zala-apáti, Muraközi János háhóti, Ambrus Ferencz szent-balázai plébános urakat, a vidék összes értelmiségét, kik a részvét könny "it hulatták a derék ós nemes törekvésű fiatal p..p gyászos elhunyta felett. — Mi pedig min«! ezekhez azt mondjuk béke és áldás lengjen az elhunyt porai fulett, a szomorodott szülők és család pedig leljenek vigasztalást a teljesített részvét felett. Gelse, május 20-án 1880 Egy jelenvolt.
— Magyar-Szerdahelyen máj. 20. tartott Kanizsa vidéki tanitó egylet közgyűlésén 43 tag: voltjelen; a gyűlés nagy érdekeltség közi folyt le.
— Turgonyi Lajos baksakerületi Országgyűlési képviselő a pünkösdi ünnepekben kerületében volt. Első nap Nován, második nap Bellatinczon tartott beszédet, ez utóbbi helyen a casinóban közlakoma tartatott.
— Szerencsétlenség. Bakónikon f. hó 20-án egy 11 éves Bzép kis leányka egy alig elrácaozott nyilt kúthoz ment vizért, véletlenül belebukott 8 mire észre vették, már halva volt. E baleset Bakónak és vidékén általános részvétet kelte\'t.
— A honvédségben nevezetes változást fog okozni az egy éves öukéntesi intézmény, a mennyiben a sorozás alá és sorszámoknál fogva a honvédségbe jutó önkéntesek a honvédségben szolgálhatják ki az egy évet. A honvédség érdekéből ki fogja mondani az uj törvény, ha t i. létre jó, hogy a közös hadseregből átléphessenek a honvédség tényleges állományába az önkéntespij jelentkező ha(^:tpródok, a mennyiben a honvédség, illetőleg \'a hadsereg, tiszti karának viszonyai ezt megengedik. Az egy éves önkénteseknek azt a kedvezményt is biztosítani fogja az uj törvény, hogy az orvos-növendékek, ha mint orvosok akarják leszolgálni az egy évet, esetleg 24 éves korokig, elhalaszthatják a szolgálatba való belépést. A hadi tengerészek tényleges szolgálati ideje négy év lesz; de viszont abban a kedvnzmány-ben fognak részesülni, hogy a tartalékban cs^k 5 évig szolgálnak. Az uj törvényjavaslat fontos határozatai közé tartozik az is, hogy jövőben ^sorozásnak márczius elejétől április végéig meg kell történnie. A póttartalékba besorozottak állandóan a póttartalék tagjai lesznek és szükség esetében sem sorozhátók be a rendes hadseregbe, de a póttartalékosok is nyolez hétig tartó kiképzésben fognak részesülni. A rendes állományban való szolgálat kötelezettsége alól azok is fölmentetnek, a kik besoroztatások után ki tudják mutatni a törvényszabta föltételeket. A lovasságnál éa a krtonai zene karoknál szolgáló egyéneknek, ha önként jelentkeznek uj capitulatióra, altiszti kedvezmények nélkül, minden évök kétszeresen fog beszámíttatni hadkötelezettségükbe. A gymnásiumokon és reáliskolákon kivül más szakiskolák végzett nöyendékei ia képesíttetni fognak az egy éves önkéntességre.
. Mi szállja meg leghamarább a kebelt? —
ia szerelemi Mit ér az élet szerelem nélkül. Szeretni, legalább egyszer minden kebelnek kell.
Irmácskának, a barna kedves leánynak ideálja támadt. Előtte lebegett a szeretetreméltó arcz, látta őt feléje kedvesen mosolyogni. Előtte lebegett a két kék 8zem, látta nyájasan tekinteni. Bár merre ment, mindenütt vele talál-- kpzék. Szerelte, imádta. Órahosszakig elgondolkodott, hogy kihez hasonlíthat ideálja, ki lehat azon kedveB alak, melylyel nemcsak mint ábránd, de mint élővel is találkozhatnék. Dál-czeg alakja, mint való lebegett előtte.
Amint igy szobájában elgondolkodott s ablaka felé tekintett, elmerengve mintha\'ideái ját látta volna. Remegve szökelt fel helyéről a az ablakhoz sietve, gyorsan kitekintett.
Várazögit látta.
Mintha egy villamos áram érte volna, hirtelen megdöbbent.
— Igen, ő hasonlít hozzá legjobban, ó az. Valóban ő. Oh boldog jelen. Oh te kedves lenge képzelet, mily igaz, boldog valóra ébredők, —
Ilyen volt a kis barna leány ábrándja, azerelme. Nem mondhatni, hogy csak egyedül ő volt még eddig.ilyen, igy van az minden leánykánál, kinek kebelében a boldogító szerelem felébredt.
s *
Egy kedves pillantás és —punktum, már megkezdődik a szerelem iskolája, Ez is iskola sz igaz. azzal a különbséggel, hogy ebbe jobban szeretnek járni, mini a másik iskolába. Ez nagyon prózai dolgokkal bíbelődik.
A szerelem olyan könnyen felJobbauó, mint a gyű anyag. Csak egy kía szerrel kei!,meg-érinteni, azonnal lángol. Arra pedig untig t|ég egy kis rövidke pillantás, — egy nagyon is sokatjelentő, eláruló pillantás.
Irmácskának csak egy mély pillantást kellett vetnie Várszögire s a férfi már érzé a hatást, gyanitá, hogy hányadán van a dolog.
Mit nem vennénk hamarább észre, mint azt, hogy valakinek tetszünk, mondjuk szerettetünk Ez olyan dolog, amit el sem kell mondani, vagy hallani, annélkül is tudhatja az ember. —
Várszögi csinos fiatal ember lévén, nem lehet valami k üiönös dolognak venni, hogy Irmácska epedett, — a mint tőle kitelt — a derék színész után. Egyszer utóvégre is szeretni kell valakit.
A szerelmet elűzni a kebelből az apáczá-nak a dolga, ez pedig Irmácska nem akart lenni. Menta Isten.
Érezni könnyű, de annál nehezebb azt elmondani. Mennyire gyötri a kebelt azon gondolat, hogy viszont szerettetünk-e ? Ezt tudni boldogság. Föl ér egy nagy ternóval.
Irmácska ily boldognak még nem nevezhette magát. Ki tudja mit érez Várszögi Hátha már szive valamelyik komédiásné után dobog. A szerelmet legkönnyebb oda ígérni
Dő nincs ember, kit a remény ne táplálna kisebb nagyobb mértékben.
Nem remél-e a vízbe esett, hogy még kimenthetik ? Nem remél-e még, a ki minden vagyonát el veszté, hogy majd csak felviszi az isten ismét a dolgát? Nem remél e a rab is,
hogy kiszabadulhat még? Nem remél e még az utolsó perczekben is a halálra itélt is, hogy még tán megérkezik a megke^yelrnezés, mely ismét az életnek vissza adja?
Miért ne remélhetne az epedő is, hogy szerettetni fog.
Hiszen minden kétségbeesett szerelmes ehhez folyamodik, ezzel vigasztalja m,agát.
A reménykedés nem kerül pénzb.% * igy hát minden ember egyaránt megteheti. Kiki mulattathatja magát vele kénye kedve szerint. IV.
— No tessék, holnap utazhatok mondá Makóházy ur hangosan, kalapját a fogasra akasztva, botját pedig a sarokba támasztotta a falhoz.
— Utazol ? kórdé kiváncaían s megnyújtva a szót Makóházyné, éa várva várta a feleletet.
— Igen. Ha már ugy van hát mit tegyek a macska rúgja meg.
— Ugyan hová?
— Be a fővárosba, szólt röviden s a szobába pipáját keresgélte.
— A fővárosba ?
— Egészen oda, szólt Makóházy ur nein a legjobb kedvvel.
— Hát aztán minek ?
— Minek, — minek.... hát mindent kell tudnod. Én nem tudom, de kíváncsi vagy Mindent akarnak tudni ezek az asszonyok férjükről.
— Hogy ne lennék kíváncsi. Látszik megharagították az öreget, nem a legjobb kedvében van, gondolá Makóházyné. !
MÁJUS 23 án 1880.
— Mővid hireJc. Ada község pénztárából 11 ezer frtot elloptak. — San Domingóban Kolumbus Kristófnak szobrot emelnek. — Ribáry Ferencz jeles történészünk meghalt.
— A hulla-égetést Poroazorazág betiltotta. — Szeged befáaitáaára 325.824 facsemete ajándékoztatott. — A kaposvári népünnep jun. 13 án lesz. _ A bpeati közúti vasúton pünkösd két ünnepén 88 ezer jegy kelt el. — A phylloxera vész rendkívüli mérveket kezd ölteni : Szendrő
\' községben 100 holdnyi terület van inficiál /a;
— A körmöczbányai ferenczíek templomát kirabilták. — Szombathely városa 100 aranyat ad pályadíjul az orvosok s természetvizsgálóknak szándékolt díszebéd helyett. — B. Orczy Bódog egykor a nemz. színház intendánsa Londonban zongora.tanitáaból él. — A s*erb f«j delem Bécsbe .készül. — Hazakban jelenleg 124 iskolai pénztár van. — Miletics Bécsbe tette át lakósát. — San-Franciakóban magyar egylet alakult. —
Ki nyert?
Szeben máj. 19 én: 41. 21. 12 70. 87. Prága „ „ 54. 9. 5S. 73. 35. Lemb^rg „ ,40. 28. 29. 8. 24.
Nyilvános köszönet.
Feiejthetlen \'fiam Séllyey József Il-od éves veszprémi egy házbeli p\'«p növendéknek f. é. máj. hó 13-án typhusban történt elhunyta folytán annak máj. 15. történteltemetésénél,nem különben Gelsén f. hó 20 án a m»gas8ágbeli Istenhez bemutatott mise-áldozaton jelenvolt fájdalmam enyhítését eszközlött nagyérdemű résztvevő közönségnek hálás elismerésemet éa köszönetemet ezenuel\' nyilvánítom, s kérem, hogy szíves résztvevésűk és közreműködésükért fogadják legforróbb köszöne\'em.
Gelse, május 20 án 1880.
SÉLLYEY LÁSZLÓ..
Irodalom.,
(E rovat alatt megemlített munka. Nagy-Ka-nir^án Wajdits Jér.»ef könyvkereskedése által megrendelhető-)
— A lielybeli előfizetőink részére mai .számunkhoz van mellékelve Kautinann Fr. előfizetési felhívása „Népszerű csillagászattan* igen érdekes füzetes vállalatára.
— Hirdetmény. fli«zai iparunk éa képzőművészetünk érdekében »Ipariskola" czimen egy közhasznú vállalat indíttatott meg, mely a külömbözó iparágak, ipariskolák, mübarátok, tanító- és taftitónő-képezdék használatára szöveggel ellátott eredeti rajz és mintalapokat ad ki. A kamara kötelességének tartja a köztigyei met ezen — az ipar és képző művészet terén hézagot pótló vállalatra irányozni. Ezen lap havonként egyszer jelenik meg éa minden egyes füzet a legkülönfélébb iparágakra vonatkozóbb magyarázó szöveggel ellátott mintalapot hoz. Előfizetési ára: egész évre 8 frt, fél évre 4 frt 40 kr., negyed évre 2 frt 20 kr. Az egyes példány ára 80 kr. M\'-grtndelések inté-zendők: „Az Ipariskola" íparmüvésieti szaklap szerkeszt őségéhez Budapesten, II. k^r. Kluse-man féle ház. Sopron, 1880. május 18. A kereskedelmi ér iparkamara.
Éppen ekkor jött be Irmácska. Mosolygó arczczal, nyájas t-k intettel üdvözlé atyját.
— Ej-ej de haragosan néz reám papus kám. Ugyan ki haragíthatta meg olyan nagyon, szólt Irmácska gyermekies nyájassággal tekintett atyjára.
— Magam ia szeretném tudni, mondá Makóházyné 8 a szekrénybeu a; fehérneműt rakosgatta." ^
Irmácska\' még mindig a szoba közepén állt s várla a feleletet.
Makóházy ur magában kötekedve fejét bólingatva rágyújtott nagybajjal pipájára:
— Holnap elutazik szólt odavetőleg Makóházyné Irmácskához.
— Elutazik?
— Ugy bizony a fővárosba. Hogy miért azt még nekem sem mondotta el,.- pedig már kérdeztem.
•— No ugy-e .pipuakám, de nekem elmondja. Ugye e el kedves papuska, — mondá Irmácska atyja *elé állván a kérőleg tekintett reá.
— El el, c*nk ne faggassatok. Makóházy ur hosszú szárú pipájából nagyokat szíva kedvtelenül elkezdé mondogalni, amire annyira kíváncsi volt neje, meg kedves leánya.
— Életemben s/í»h* sem késztettek oly»» szerepre, mint most alcarva, nem akarva bein kell nyugodnom. Ki az ördög hitte volna, hogy még engem tanúnak hívjanak.
(Folyt, következik.)
TIZENKILENCZEDEK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 23 ¿fi 1880.
Vegyes hirek.
— Árfád sirját keresni indultak napoknak a régiség- és történetbuvárok Tbaly Kálmán vezetése alatt. Kaláz és Pomáz vidékére mentek s egy templom romjainál kezdték az ásatást. Valaki hatszáz forintot hagyott e (valószínűleg elérhetetlen) czélra, s ha Árpád sirját nem is lelik föl, találhatnak más értékes
régiségeket.
— A villám szeszélye. Borzasztó szerencsétlenség történt mult vasárnap Kecskeméten. Dekány István kecskeméti laKos szántója: Sá rosi János este a nagy zivatarban három ló által vont kocsin hajtott ki a Kecskeméthez közel eafi Ágashegy házára. Öten ültek a kocsin, a kocsis b mellette egy férfi, hátul pedig két assz»ny, az egyiknek kezében volt 3 s fél éves leányka. Á kocsis elég vigyázatlanul hajtott, a villámok egymást érték, s a gyors hajtás által l létrehozott léghuzam folytán a villám a kocsi ban ülök közé ütött, s agyonsnjtá a gyermeket tartó asszonyt, d-i csodálatos, hogy a gyermeknek semmi baja nem történt, sern a kocsiban ülő másik asszonynak és a férfinak. Ágyousujtá még a villáin a kocsit vonó három lovat is. Mint egy o«t közel volt juhász állitá, az éleiben maradt férfiak és asszony caak mintegy féióra múlva adtak életjelt; a kis leány másnap reggel j«>tt magához. A villámtól sújtott asszony esernyőt tartott jobb kezében, a melyet a villáin horzsolt a jobb arczczal együtt.
— A sajt megóvása a kukaczoktól. Erre a czélra egy alpesi gazdasági lap azt ajánlja, hogy a finom porrá tört borsot öntünk le forró vizzel 8 ezzel mossuk meg a sajtot; kétezeri megmoeás elég arra, hogy a kukaczokat teljesen kipusztitea.
— Fanemnek tarlóssá tétele. A földbe ásott czölöpöt, karók, s más effélék tartósságát nagy mértékben lehet fokozni az által, ha azokat közönséges marhasóval inpregnáljuk. A jól kiszáradt fát ugyanis erős sóoidaiba áztatjuk vagy ezzel többször bekenjük. A földbe ásandó kapufélfákat vagy kerités oszlopokat czélszerü aóréteggel is körülvenni, a mely a talaj nedvessége által feloldatván, a fába felszívódik az ekként kezelt fát a rovarok sem bántják. A só ezen konzerváló tulajdonságára onnan jöttek rá, hogy a sóbányákban elhelyezett oszlopgerendák ősidőktől fogva változatlan épségben maradtak.
— Véres párbaj volt a napokban, de ezúttal nem nálunk, hanem Béca egyik kaszárnyájában, ^még-pedig oly borzasztó, a milyen nálunk nem igen szokott lenni. Egy lovassági hadnagy és főhadnagy- vivtak egymással és a fiatal hadnagy oly szerencsétlen kardvágást kapott arczába, hogy egész arczája úgyszólván levált a csontról. A sebesült tiszt elaléltan rogyott az ellenfél segédének karjaiba, a kinek uj atillája egészen piros lett a vértől. A három jelen volt katonaorvos azonnal összevarrta a s--bet. Midőn azonban ezzel az operáczióval elkészültek az orvosok, észrevették, hogy hiányzik egy darab hus, melyet sokáig nem birtak megtalálni. Sokáig keresték, mig végre a szoba egyik zugában ráakadtak. Erre fel bouiották a bevarrt sebet és a darab hus beillesztése után ismét összevarrták. A súlyos sebesültet csak késő este lehetett a kaszárnyából elszállítani. Az eset a bécsi tiszti éá előkelő körökben nagy feltűnést kelt.
_Czitrom és narancs eltartása. A czit-
rom és narancs egészen eltartható, ha sellakot borszeszben feloldva, ebbe a folyadékba azokat bemártjuk, az igy keletkező vékony gyantaréteg konzerválja a gyümölcsöt, ugy hogy az izét és zamatját változatlanul megtartja. Ha az ilyen czitromnak vagy narancsnak a héját is
használni akarjuk, akkor csak egy kissé össze kell nyomogatni a ruganyos gyümölcsöt, s a sellak magától lepattog.
— Tisza-szegedi nyeremény kölcsön. A Tisza és mellékfolyói szabályozására alakult társulatok részére é* Szeged város újjáépítése czéljából kibocsátandó negyvennégy millió o. é. forint névértékű nyeremény kölcsön tervezetét a napokban tette közzé a magyar általános hitelbank. A Borajegyek nem aláírás utján fognak kibocsáttatni, hanem egyszerűen a tőzsdére vitetnek, a szerint és oly mennyiségben, a m>nt azt az összes sorsjegyeket átvett konzorczium jónak tartja. A konzorczium az aláírást azért nem tartotta czólszerünek, mivel az egyrészről hosszas előkészületeket igényel, másrészről pedig a folytonosan változó helyzet sem olyan most, hogy az aláírásra kedvező napot meglehetne állapítani. Azt hiszik, hogy ezen uj sorsjegy, mely a magyar állam jótállása mellett bocsáttatik ki, rövid idő alatt oly köz-kedveltségü értékpapír lesz, mint a magyar aranyjáradék. És méltárr; mert ez a sorsjegy azon kevés, értékpapírosaink közé tartozik, mely a tulajdonosnak a nyeremény mellett még évi járadékot is biztosit. Legjobban bizonyít a sorsjegy értékessége mellett az, hogy ugy a bécsi mint a budapesti tőzsdén már hetek óta lázas türelmetlenséggel várják e papír kibocsátását.
Papírszeletek.
Enyém és tied. P. gróf, midőn legelőször látogatta meg a nyakára maradt — mintegy 60 ezer holdból álló birtokát, kérdé egyik tiszttartójától : Hát barátom, kié e szép gömbölyűre hízott 12 ökör? — Enyém,, ft-lelé a tiszttartó.
Hát e szép 24 anyakocza? — Enyém.
Hát e szép 8 darab fejős tehén? — Enyém.
Hát ezen 5 darab 4 éves csikó? — Az is az enyém, feleié a tiszttartó.
Erre méregbe jött a gróf s mondá: Ugylát-szik uram, hogy itt minden az öné, a az „enyéin" a a legkevesebb, tehát ez órától fogva ön sem az „enyém", elmehet a merre tnd.
M-gmagyarázta. Az ötvenes években történt.
Ordi»ánczra volt rendelve a haka, s útközben találkozik vele az alezredes, ki ugy ahogy törte már h magyar nyelvet, és kérdé őt:
— Hová hé avval a nagy könyvvel ?
— Hát „magukhon" — feleié a baka.
— Ki az a marha „maguk?" — kérdé a
főtiszt.
— Instálom, hát az alezredes úrék.
— Kiállhatatlan. A napa: ,Őn azt merte állítni leányom előtt,hogy ón vagyok a legkiállhatat-lanabb asszony ?* A vő udvariasan: „ Azaz kedvea napam, értsen meg jól, nem mondom ¿n, hogy ön a legkiállhatatlanabi> asszony a világon, vannak tán mások is, csakhogy én nem ismerek."
Mi következik a „áa utáu. Nagy buzgalommal bötüztetett a falusi tanitó, s ugyancsak verte a fejéhe Horgas Miskának — az újdonatúj discipnl-is-nak — ax abc-ét.
— No mondjad kedves fiam Miska: .á."
— Nem mondom én, feleié durczásan a gye: ck.
— Hát mért nem mondod te boglyas kölyök?
— Hát azé nem mondom, mee az „á"\' után a .b"-re fog kend.
Hála-nyilvánitás. Ily czim alatt e;y berliui lap nyílttéri rovatában a következő közleményt hoztn :
. A közjó érdekében el nem mulaszthatom a nagyérdemű közönségnek a legmelegebben figyelmébe ajánlani az X. biztoiitó-társaságot azon gyors és pontos eljárásaért, melyet irántam tauuaitott. Boldogult férjem alig két hó elótt biztosította életét a nevezett társulatnál, éa ma már több napja, hogy a sírban nyugszik. özv. N. Júlia."
— Szórakozott emberek. Egy uri ember auuyira szórakozott volt, hogy egyszer szivar helyett a gyufát vette szájába, a szivart meg félóráig dörzsölte a falhoz, szörnyen szitkozódva, hogy hát miért nem akar meggyúlni. — Egy angol ennél is tovább ment Egyszer a lovát ültette a kocsiba a á ló helyett magát fogia á ko si elé. A tévedést Csak akkor vette észre, mikor nyeríteni akar és nem tudott. — Az sem mindennapi szórakozott ember volt, ki egy este a ruháját lefektette szépen az ágyba, magát meg a ruha helyett felakasztotta a fogasra. A kis tévedést akkor vette észre, mikor már megfúlt.
— Egy bosztoni ember a földet 18 láb hosszú csolnakon akarja körül utazni, nejét is tnsgá al vive. Sok más bostoninak szép ajánlatát kell neki folyvást visszautasítani, hogy az Ő nejeiket is vigye el magával.
Árp. 9-60
Plaezi árak.
100 kilóg, számítva. Sopron: Buza 11.40.—12 —. Rozs 10.60.—11.20
•--Zab 810.—8 20 Kukoricza 8.— 8 -40.
Székesfehérvár: Buza 10 80—11-40 Rozs 9 40. Árpa 7-20—-6-50. Zab 7-70—7-90. Kukoricaa 7.50. 7.8\')
Szonbathely: Buza 11.20—12 —Rozs 10.6011-— Árpa 8 20 -8.60 Z*b 7 20~?.60.Kukoricza 8"60—9 —
Péos Buza 11---11-60 Rozs 10.-10.50. Árpa
7.20.—7 50 Zab 7-40—7.60 Kukoricza 7.--7.40.
Győr: Buza 1150—12.10. Roz« 9-40.—980. Árpa 6.80—7.1U. Zab 6 85-7.— Kukoricza 7.50—.7 70 Veszprém : Buza 11.8Q--12 20 Róza 10 60 11 20 Árpa 7.50—8 — Zab 7.90—8.10 Kukoricza7.20-7.50.
Hivatalos piaczi árak.
Nagy-Kanizsán, 1880. májú* 21.
100 kilogrammjával számítva.
Buza 11—.—12—. Rozs 9—.—9 50. Árpa 8 — .—8 50. Zab 7-60.—8.—, Kukoricza 8-.—.—. Burgonya -6\' —. Borsó •—.—30—. Lencse —* —•-28-—. Bab —-—.— 12.—. Széna -—.-1-80 Szalma •—.—1-20.
1 kilogrammjával számítva.
Marhahús 52—.—. Sertéshús 60-—. — . Szalonna •—.—76. Dissnózsir •■—.—80. Vörös hagyma •—.—16. Foghagyma •—.—80. Czukor •—.—50. Bors —1-2). Paprika •—.—80. Szappan -—.—42.
1 liteijével számitva
Ó bor 32—48 kr. Uj bor 16 20 kr. Pálinka 46 kr. Eczet 6 kr. Kiadta :
FARKAS, v. piacz könyvvezető.
U. i.: minthogy szerdán oly rosz időjárás volt, hogy hetivásár nem \'is tartatott, a mai árakat kellett mérvadóul vennem. Farkas.
Legszebb bérmálásí ajándékok,
feltün.6 olcsó áxort. Gyönyörű imakönyvek nagy választékban
30 krtól feljebb minden árban egyedül csak
Wajdits József
könyvkereskedésében kapható Nagy-Kanlzsan.
Vasúti menetrend.
A bnda-pesti időmutató óra szerint, Imlul KauixMHról
Vouat hova:
"ám Ora Porc. 1JS
205 Baa.\'.k, Mohira,l>»mhoT<, „ K|„,„éKa 4 <8 röggel 216 . . . 2 80 délot. •2l2 Huda-Pestro........4 58 röggel
302 ........... 2 6 délot.
204 ...........li 30 „tr.
2l3Bé<-.be (Sanmbatholy, Béca Ujholy fe!é)5 8 reggol
301 . .........11 48 oitve
315 Sopronba ........ 3 38 délut
303 Triostbo 6s Prágerbofoa koreaxtul
Gricx 4« Béoabe......4 58 reggel
201 Triiístbe és Prígprbofon kerosttill
ürácz éa Bécabe...... 2 47 délnt.
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Esaék, Mohács, Dombóvár s Fiaméból 1 41 délül
206 . . . 11 11 ootv.
203 Il.ida-P««lr5I........4 20 röggel
201 ..........S 5 délut
2U ......\'..... 9 44 estve
314 Ké.-abSI Jflíombalb. Béca UjliolyJfelSl 10 27 estTe
302 „ „ n .45 röggel
163 Sopron,ból .....■■ . . 11 53 déloL
214 BécabSl Oríc, Matborg, Pragorbof
fo\'SI "..........4 12 rogg.
202 Trieaat- Si Bécsből Marburg, Prager-
hof fo!3l .........1 21 délut.
204 Tríeaat- éa Vjilachbdl Prágerhof felSI 11 — eatYO Marbargba caatlakoaáa VUlar.h éa yranceafeatbSl
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
ü I H 13 E T £J
Csak magam egész Anslriában vagyok képes
2 frt 75 krért o. é. egy egészen jól járó kitüntetett álany-ezüst zsebórát, mely pontosan jár és próbálva van, egy álanyezüst óraláliCzczal és órakulcscsal adhatni. Ezen órák finomabb- és kisebben 3 frt. 30 kr. ós 3 frt 80 kr. — Az órás urak és óraeladók legyenek szivesek megbízásukat, mind eddig beküldeni és 6 hónapi hitelük vae.
Csak 3 frt 90 krért és 4 frt 50 krért vagyok képes hölgy órákat nyaklánczczal együtt adni, melyek pontosan járnak és egy elérhetetlen diszt mutatnak. Ki nem hiszi, nézze csak meg ez órákat, ez majd bizonyosan megveendí. Órásaim ezen órákat 10 frtért adják el.
Csak I frt 20 krért adok én egy amerikai szoba-órát, melyet minden 24 órán át kell felhúzni és pontosan jár. (^90 4—6) Csak I frt 80 krért adok én egy keltő órát, mely bizonyosan ne*- enged elaludni. Én képes vagyok nehéz ezüst zsebórakat 4. 5, egész 6 frtért; Anker órákat 6, 8, egész 10 frtért; Remonloir órákat 6, 7, egész 10 frtért; arany órákat 15, 20, egész 30 frtért a legnehezebbeket adni; miuden órához egy 2 évre szóló jótállási jegy van mellékelve. — Mindazon órák, melyok épen csak nekem vannak, órás üzletemben láthatók és ugyanott meg is rendelhetők:
Bécs, Praterstrasse Nr. 16.
| Csak néhány napig.
FRÁNCZIA RAKTÁR
Deák Ferenci ter Orünhut-féle házban. Igen szép választékban vannak valódi lyoni selyemszövetek, selyemkendők, uri és nyakkendők, fichus stb. legjobb minőségből. Mintán Franciaországba vagyok vissza menendő, ngy áruraktároma: a gyári áron alul elárusítom és kívánatra megtekintés végett házhoz is küldöm. 79 i_i
Hogy árnim valódi kifogástalan és hiba-i nélküliek, arról kezeskedik
MAKTIN M. ST., L^t«.
-ÉJ-« == 1 Hn
a £ eo

= 1- O.—
ti« —
1 S 6 J1
~ £
"5 o-őj
l
4S -1 ^ .
¡■i «
ÍS = I
-S £ _: o ■
C * . =
i 5 2 ;
1 111? :
I SjÍ° ..
I
! { » S ; 5\'
i
I i .O.S)
i a o-1«
i £ 2 * s
I =3 (= ti
I a ^ 3
1 sf


•S-S-= j »
• ¡a-S
? c » > Jú
T S
ÜSS
«10 =»
© ® 5 . E -= ií .2-® 3
BjS
■S 3?
II l
S— . S! £--
3 — .= a: = T
«■a
¿•I s
|2 •e -
a, e 8
lP
j -í
[ = §!•? Hl
s\'zZ
> SJ
szé:*-* «5=
1
" s 8
= •5 " " Ifc 2,-S «\'í
g i Sli.i.?
C
N

S-S S w -=>1
«ti
í f a
S S
. n A w
!


ís?:" =25- t .a -H iíSJÍ = g ? g
® \'
■d ta
N «:
H
00 = ; 3 ® t? 0
ü-S^O a
I
© JC
t- "O « —

15.-
\' P.

;
® y. —
OD > S ® O — -
».fii —
ií-Sá 1 «.
Iái
■ — <a
A
2= a
í 5"S n ■5.0-®**"\'"= 0
5 1 í^í-BlS -rf ^ ^ 5 3 2 T! ■2 « - S s 8
a L « a -<D
f I*-g § -s
Ki 0» M ^ 5
% fi
« j a
S
I

» - 5 2 -«£ ^ 5
S = = =
1.3:
M « S-t sí s «s
a >0 _ b =• i ~ == ? .-a ja J

2 -2Í.Í
S

s <
4=J) fc -a ,

ÍJ J
Ss| j s
= = J I-
■s.3^ «a
C £ . J3
Z ~ö o O
«!•« S
5 1 - "O UCTJ
- a O
•s S 5 &
jí^-s : j« = j<
Ss %
•öí "jítJ F MJÍ »0 ^ a
• ^ T3 - "O tC O ® rS~= * =
5 «5 s o 3 2 = ^ SS « í^öf?
DO jü .5 -zr o a o J a O JC B »3-«
60 = 5 <
- o o 2 i
2 -S
TT ÜO « 53 ^ £
> "í s
OÍl E3 Sh A!
I3 2 2
\' b «.S ® I
fs=:illl §±»2
«J be .o ~ 3J o m ai
a o a. S — - «í
S -o ^
f


a jí >
fl qS
fl -ö a
E 2 © 2
® >-« o > § ° a
■sí-1
1:3
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
I H 13 £3 T É B E
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben, a legújabb nagy pénzklsor-80lá8, mely a maga« kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Ezen uj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 45,200 nyereménynek okvetl.n Kisorsolás alá kell kerüli.ie, körtük találkozik 400,000 frtuyi főnyeremény, részleg pedig:
1 nyerem. 1 nyerem. 1 nyerem. 1 nyerem.
1 nyerem.
2 nyerem. 2 nyerem. 5 nyerem. 2 nyerem.
12 nyerem.
á m. 250,000 1 nyerem. á m.
á ni. 150,000 24 nyerem. á m.
á m. 100,000 4 nyerem. á m.
á m. 60,000 52 nyerem á m.
á m. 50,000 68 nyerem. á m.
á in. 40,000 214 uyerem. á m.
á m. ö0,000 5S1 nyerem. á m.
á m. 25.000 673 nyerem á m.
á m. 20,000 950 nyerem á m.
á m. 15/100 25,150 nyerem. á m.
32,000 10.000 8000 sooo
3000 2000 1000 500 300 138 stb.
A nyerem ényhn?á-ok tervszerinthivatalosan állapíttattak meg.
A legközelebbi «lső, az állam által biztositoit nyeremény-hnzák a következő összegbe kerül:
1 ogé.-z eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr o. ó. b. 1 fél . , , . 3 . . 1 „ 75 . ,
1 negyed . „ „ „ l\'/n » „ — . 90 , „
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki ma^át az állam czimeréveí ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A mcgrendeléüeWhi\'z a megkívántató hivatalos tervezetek dij uélkül mellékeltelnek, minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése\'mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb ¡liaczaiu fennálló összeköttetéseink álul kézbesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nveremény között gvakran az első főnyereményeknek örvendvén az", mint 250.000, 225,000, 150,000, 80,000, 60,000, 40,000 stb. fizettettek kí.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számithatván, kéretik már a közeli húzás miatt is minden megbízást minél előbb, de mindene-étre f é május ,31-1 ke előtt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és valto-üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindeunemü államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
U. i. köszönelünket fejezve ki ezennel irániunk, eddig tanasitott bizalomért, felkérjük az uj kíaorsolásnáli részvételre, főtörekvésünk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos és szíiárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megalégedését kiérdemelni. Föntebbiek.
(52 II 4-5)

Hirfletmeny.
Legfelsőbb meghagyás folytán ezennel megindittatik a
VIII. MAGI. KIR. ÁLLAMSORSJÁTÉK, |
melym k tiszta jöv-delme
Ö CSÁSZÁRI ÉS APOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK j
187». ÍTÍ október hd a8-4röl kfH IegM«S rUi.Uroíili foljün egy harmad-, vngyis *,\', ró.zbrn a horvát orszígos téboly,]« ¡avara, a fenmaradó kétbsrmadrészböl egy harmad-, vagyis \'/» részben a finmei .Mária- egyesület segélyezésére, 7, részb a pedig a tnagy. kir vagyontalan hivatalnokok özvogyoi és arvátnak segélyezésére alakítandó alap-, végre szintén ■/, részben a gyógyitbatlan, do közveszélyes elmebetegek »rámára Magyarországon létesítendő
ápolda javára fog fordíttatni. E sorsj áték összes-, 5237-ben megállapított nyoreminyeí az alább következő játékterv szerint
QXO.OOO forintra rugnaK, és pedig:
1 lönyer G0 000 forinttal! 3 .
2 . 10 000 forinttal, Ossz. 20.000 f. t / a f ^
3 nyer. 3 000 „ 9.000 . >85? 7 „ 1500 „ 10.500 . \\ = ?|
10 „ 500 5.HQ0 . ) p
1 fonyer.
3 nyer. 3
15.000 forinttalN
5 000 forinttal, össz. 15.000 trtj 2.000 „ „ 6 000 „ 7 , 1.000 „ \' „ 7.000 „
50 „ 100 „ ,. S.COO „
150 „ 50 „ „ 7.500 .,
5000 sor-ny. 10 ,. ., .50.000 ., A huzás visszavonliatlamil ÍSSO jnnlus 24-én történik.
Egy sorsjegy ára 3 frttal o. ó. van megállapítva. Sorsjegyek kaphatók: a loUoigazg.ttótáguál Budapesten i EVat, fövámliáz, fílcmolel); valamennyi lotto-. só- és aildhivatalr.nl; a legtöbb postahivatalnál, és minden városban t-s nevezetesebb helységi"\'!! felállított egyéb aorsjegyárulö közegeknél.
Magy. kir. lottoigazgatóság
Budapest, ljSSO. évi május hó 15-én.
Motusz Alajos,
\\ xn k. j>t\'-ui:aiíytnjiii«U>ri
OKxtAlytanácro* 6« lottoigaxgató.
(68 2—6;
Ulánnyomat nem dijazlaíik.
Csak akkor valódi,

ha minden doboz czimlapján a xas és az én sokszorosított rzégem van lenyomva. .
30 év óta a le«iobb sikerek mellett fennáll mindonnemü gyomor betegségek és emésztési akadályok, (mint éivápyhiány» nasszomiási, vér Utlí»|á8 és aranyér ellen. Különösen oly egyénekuok ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
Lecorrhoftj minden stadiumában oly sok női bajnak okozója fehér folyásban szenvedőknek küldök égy ártatlan, sok számos esetben kitűnő jónak bizonyult szert. Nem be fecs kend-ízén, nem is bevenni való, hanem egy egyszerű kényelmes eljárás, mely ezen alkalmatlan gyengítő női baj*, legfeljebb 10 nap alatt biztosan megszünteti. Számos elismerő levél bizonyítja e tényt. — Titoktartás biztoaittatik. -Ájra 3 fart utánvétellel. Czim: okleveles gyógyszerész: 77 3_*
Wots Alajos Brassóban.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
í; A legmegbízhatóbb önsegé yzo szere a szenvedő emberiségnek
| minden belső é< külső gyulladásul, a legtöbb betegség ellen, min. dennemfi sebesülések, fej-, föl- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek-rákrekélyek. üszök, szemgyulladás, mindennemű hénnlás és sérülés stb, tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Egy
egész bazár
(V Bécsben "9S
csak 4 frt. és 80 krért folyTast kapható!
F.Z a következőkből áll: 2 gyönyör» ohlna-ezüat gyertyatartó I Waterproopf kézelő. 2 olajnyomato festett kép fa keretekkel. I ujezust asztali csengetyü, víl. érczból. 2 jultárgy csakis uraknak. 2 Joxtárgy e.akia hclgyeknek, I kivili varrótok, ez mindent tartalmaz, mely egy hölgy izivét megvidámítja, I gyönyört! aroz-kép aibmn, tellitvo píkan« fényképekkel, I járt érezóra bosszu lánczczal, porczekro kiszámítva, jítállistal. kiváló cliinai virágtartó, 1 szép vajascsésze, I kristály-só- és borstartó, I valódi finom bagaria pénztárttá 5 réazszel, emellett nem vastag és kényelmes a zsebben tartani, I gyönyörű éroz-zsebi lámpa! oly kicsiny mint egy dóhánylattó, I valóban szép Símatra ékszer arak és hölgyeknek, 1 mtlltü, 1 pár fülbevaló, í irép kriitály-györO, teljes garnítnra inggombokból, I gyönyörű bál és sétalegyezö Ezen bazár látható 991
Bécsben, Praterstrasse Nr. 16.
Ki ezt póstával akarja, megkaphatja, n. lida hozzá 45 kr.
Hal-mitjolaj.
Iírolin M. és társától JJergenben
(NorvégiábanX Ezen balmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi cxélokra haxználliutó.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o. ó,
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállitónil, Bécs
Tnehlanben.
-Raktár az állam minden hírneves gydgyszei tArában vagy fűszer-kereskedésében. linktár néikílli helységekben inagánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleongedésbcn ré xesilliiak.
A t. CZ közönség kéretik határozottan Moll-íéle készítményt rendelni éa csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: Nagy Kanizsa Tráger HÓIa gyógysz. Hein. J. gyógy. Rosenherg Perencz Feastlhofer József Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerizrá .Gyógy.zertár a szent lélekhez\'. — Bares Dorner S. CtáktarBya Giineí V gyógyszerész Kaposvár Kohn J it.bóehay Kálin, gyógy Tb hecskeaay gyógy, Kapronoz. Werli H gyógy. Kőszeg Csaesínovie, lat! gógy. Kttttel 1st. gy Keszthely Schiefer A. wonach P. Kürmend Katz Jan. Zágráb Perklet t orencz gyógy. Mittibach S. IrT.lmashoz
gyógy. Sopron ilezey And. gyógy.
(980 20—52)
Családi csokoládénk
minden csomagon fenti még ezen védjegy kalmazTa.
\' csak akkor valódi, ha j aláir&snnkon kivül van al-
Ára a jó minőségűnek sárga papirban 1 cs 50 kr.
■ B , finom „ rózsassin „ . 1 „ 70 „
n , finomabb „ zöld „ 1 , 80 „
. , legfin. B fehér , 1 „ l— .
Raktár Nagy-Kanizsán: Rosenfeld Adolf és Strem
& K\'ein urak kereskedésében. (67 6—♦)
KeslsieiELy"
utifű-mellczukorkák,
a tndó és mellbajok, köhögés, fojtóköhőgés, rekedtség tüdőhurnt biztos gyógyszerei.
A ti»rmész«\'t által a szenvedő emberiség javára teremtett megbeesülhetlen ki\'skeny utiffi azon már eddig fel n:*m deritett litkot foglalja magában, miszerint a gége és légcső rendszer gyulladt nyak hártyájára való azonnali gyors és enyhítő hatás gyakorlásával az illető licte^ szervek gyógyulását minden tekintetben lehetőleg elősegitu
Miután gyártmányunknál a czn- ^---S-f
kor és kesk. ny utiíRbSl tiszta vegyü- ¿^^-^^^^¿/f
lékről kezeskedünk, különös figyelem 1--^ ~
be ajáuljuk hatóságilag bejegyzett vegjegyürikot, snt. dobozon lövő aláírásunkat, mert csak ezek igazolják annak valódiságát.
Sehmidt Yietor & fiai.
cs, Kir. szál. gyárosoí Bécs, fieieu, Alleeiasse 48.
■i 1 skatulya ára 30 kr. *
Kaphati-k : Práger Béla gyópyt. Bellis.1. győgyt. N.-Kanizsán, Káli-voda .1. Letenyén, Kis A fiyógyszt. A.-Lcndvá:i, Do nor K^j vas- és füszerkeresko iéséhen Sümeghen, Werli M gyói;yKapronczán, idősb. Moxelt F. Vasváron, Hoilósy ,7ózsef K gyógys7.l Zuln-Kgercz^g n. Ber-ger Mór (Somogy) Szobb Simon Gyula Szombathely.
—1 MMttÜW
Hirdetmény, .szombathelyi légszeszvilág itási társulat\' SzOmTiathelyen ajánlja kátl\'áliy (Tlicer) keszletét 1 frt. 80 krért méíermázsáját.
i Megrendelések vidékről közvetlen gálioz intézendők.
társulat igazgatósá-11! f
AZ IGAZGATÓSÁG.
A bukott ..nagy egyesölt britlánia-ezüst gyár" raktár leszámolás következtében, egyszersmind
onasi változtatása vég tt
átvett raktár
75 százalékkal a becsáron alul is eladatik, "lg tehát
osaknem elaj ándékozva.
\'•tárjjyítk,
Csak 7 frt 2ü kr, tehát nem is fele az előállítási árnak, kapható az itt nevozett művészetileg leészitett étkozí molyok előbb 30 frtlia kerÜlt-k.
0W A tárgyak fehérségéért 25 évig jótállva lesz. 6 aszlalikés igen jó aczélpengévél 6 kiváló kr slály késtar:
6 valódi britt.-ezüst villa 6 kitüno „ „ étkező kanál 6 legfin. „ „ kávés kanál 1 nehéz ,, ,, levesmeró 1 kilünő „ tejmero 6 finoman készített ajándék tálrza
Mind az itt megnevezett csak 7 frt 25 krba kerül. Megrendelések
3 gyön) ö ü ezukor tál«
3 szép toj.n tarló
1 kiváló bors- és cznkortartó
1 Iheaszürt) lecfinomabb fjijta
2 határos termi asztali világit»
(.48 darab ) 48 darah diszlárgy
. • 1,2 plélege:> beküldése mellett, \\ngy P«d.g utánvétellel teljesíttetnek addig, mig a kés/let lart az
Egyesült Brittánia-ezüst gyárrabtár által Bécs, II. Untere Donauxtrasse 43.
Ha a tárgyak nem illők, akkor 8 nap alatt vi«*« yételnck.
, Százakban vannak a köszönet nylIránitások. elismervé-
nyek a fe sobb személyiségektől, a ti gy vk finomság»-\'és jóságára vonatkozó aC, melyek azonban térszük u.iaU nem igtathatók ide,
de jrodankban megtekinthetők. —
ZH Hamisítások végett a cicimet jól és az utczára jól vigyázni.
meglessék jegj\'estii, (76 2- 8)
-Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KANIZSA, 1880.S\'májns 27-én.
43-tUK azéun.
Tleenkllenczedik évfolyam.

Előfizetési ár:
Jegés* érre „ . . 8 frt _ fél évre . 4 „ \'
negyed övre r
Effy Hzám 10 kr
,Hlrd8té8ek
6 haaáhoa petitsorban 7, máaodimor 6 s minden további sorért 5 kr
NYiLTTéBKEN
soronként 10 krért Tétetnek fel. i Kinc. »ri illeték minden jegyes l.irdeténért külön íT 30 kr fizetendő. |
-— ^sfe
ZALAI KÖZLÖNY
e\'öbb: .ZALA-SOMOGYI KÖZLOKT Y.\'
A lap szellemi réséét illetS közlemények a «erkeartShöz, anyagi részét illetS közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők :
NAGY-KANIZSA Wlasaloshaz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatársaktól fogadtatnak
^Kéziratok vissza nem küldetnek.
íí.-Kanlr.HaTároH helyhatóságának, „n.-kanizsai önb. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizRai kereskedelmi s Iparbank", „n.-kanlzsai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanitétes tület", a „n.-kanizsai kisded-neveló egyesület«, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a »soproni kereskedelmi a iparkamara n.-kanizsaí külrálaaztminya" s több
megyei ős tárosi egyesület hifatalos értesitije.
_ Metenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Űrnapján.
Dicsérd Istent akármi nyelven, dicsérd Istent akármi módon, csak hidd és dicsérd, boldogulni fogsz; ha nem is látod, ha nem is érzed a gondviselés kezét, de ha van hited, ha van reményed , megtalálod a gondviselés kezét ön magadban.
Itt a megdicsőülés napja!
És mintha a természet is hódolna a hitágazat eme magasztos tényének, az egyszerű téli takaró helyett ünneplés mezt öltött, a fák ágait és a kopár területeket virággal, és a fü zöld bársonyával vonta be. — És hogy e pompa fényes, vakító legyen még, tele siita a regg harmatkönnyeivel, a rét, s a fák virágait, mikkel a napsugár kaczérkodott, mit azok viszonoztak csillogó fénynyel, sugárzó lánggal.
A természet csendes templomában, megzendül a reggeli dicsének, a hálaadó hozsanna, a madarak dalában, a fák ágai ingnak, rezegve fnt a harmat, s gyöngyözik csendes pergéssel a hajlongó lombokról, s a zephir csendes suttogással suhan el; csendes hálaadó ima ez, a természet mély imája, hódolat egy legfőbb lénynek, ki a természet és millió, meg millió nép imájában . nevenapját ünnepli.
Fenséges eszme, ragyogó költészet, „Urunk színváltozása" körül égve a hit lángjától, megénekelve az isteni eszme által ihletett költőktől, eltörpül az ész az isteni erő a fenség előtt; a legegyszerűbb lélek, a lángészszel, a hősök lángleikével együtt emelkedik tul az
aetheren, tul a zenithen, a legfőbb lénynek zsámolyához, hogy imáját kiöntse.
Száll a tömjénfüst, szól az ének az áldozár ajkáról, az isteni ige s a gyertyák lobogványa szűrődik át, a lombsátor oldalain az imák mély moraja zúgja, lengi át az ürt, a tért; az Isten szelleme leng az imázók felett, az ő temploma a nyirgalyakból összeütött sátor, mit fenségessé, magasztossá tesz az isteni eszme, s ennek kapcsa a hit.
Megdördülnek a mozsarak, viharos ének zendül meg, lágygyá olvadva — a zsolozsmák hangjaiban megindul a menet, a zászlók bókolnak, a tömjénfüst ki-gyódzó baldachinként száll a magasba; „miudenhol van az ur* mondja az irás, „mindenhol az ur temploma van,hol egy hivő imádkozik" nagyon jól jelképezi az ünnepi menet ama megfejthetetlen, ama földöntúli vándorlást, midőn a lélek átszegve átrepülve az ürt, a végtelent, megpihen a teremtő zsámolyánál.
Mindenben kezdet, mindenben vég, a hit; ez az egyedüli örök mozdony, mely körül a lélek hallhatatlansága mint egy központfató erőben forog, ez ama világ, mely mindenkinek világit, a zugó orkánban, a sir mélyében, csak legyen lélek ama végtelen uton, az életben, hol a hit az egyedüli vezérfény, mely biztos révhez vezet!
Nem megragadó, nem magasztos az, egy szivvel, egy lélekkel dicsérni az urat? nagy a világ, sok a nemzet, a nyelv, de az érzelem egy, Istent imádni! egy az Isten, egy az ima, ha az ember különböző is!
Áldva legyen neved Isten! minde-
neknek ura, e mai szent napon, áldj meg mindent, szórd áldásidat szent kezeidből, hőn száll imánk hozzád Istenem, »áldd meg, segitsd meg e sokat zaklatott, e sokat szenvedett, szegény magyar hazát!
_ Ifj. D. P.
Alispáni jelentés a törvényhatóság állapotáról.
Méltóságos főispán ur!
Mélyen tisztelt bizottsági közgyűlés !
Az 1870. 42-ik törvényezikk 58. §-a által tisztemül ssabolt kötelességemnek óhajtok megfelelni, midén a törvényhatóság állapotáról éa a közigazgatási hivatalos ügyvitel körében tett intézkedésekről szóló jelentésemet, mely a legutóbb tartott törvényhatósági bizottsági rendes közgyűléstől, vagyis mult 1879. évi sep-tember hó 1-tól ezen évi april hó végéig terjedő időszakot foglalja magában, a következőkben mély tisztelettel előterjeszteni szerencsém vau:
Mindenek előtt általános jellemzésül legyen szabad röviden megérintenem, miszerint közállapotaink tekintetében, az előző év egymást érő csapásaitól átöröklött nyomasztó viszonyok súlya, érezhető volt az ezen jelentésem tárgyát képező 8 havi időszakban is, sőt részben növekedett az által, hogy a mult évi általános rósz termés okozta közszükségnek megyéok legtöbb vidékein tapasztalható volt jelensége, — szóval az átélt időszak nehéz, viszonyok közt folyt le, Boly megpróbáltatásokkal, melyek habár nem terjedtek az iuség mérvéig, de a nélkülözésnek és a megélhetés súlyos gondjaival való küzdésnek kényszerét elég bő mértékben áraszták a lakósság minden osztályára. S miután ily viszonyok által a közrendtartás ér dekei is érintetnek, önként következik, hogy a lefolyt időszak alatt a hatósági teendők is nem csak hogy szertelett felszaporodtak, hanem kötelességszerű ellátásuk is sok nehézség leküzdésével járt. — Adja az ég, hogy az á\'éll ne héz viszonyokat egy kedvezőbb jövőben vetett
reménynek biztos valÓBulása váltsa fel, hozza, óvja és érlelje meg a munkás szorgalom gyümölcsét, jutalmazza a termelő iparát s tegye áldásosán jövedelmezővé mindazon \' kereseti forrásokat, melyekből szeretett megyénk lakós-ságának jóléte fakad.
Ezzel jelentésem tüzetes tárgyaira térve át: —
A közegészségi állapot az embereknél & lefolyt év szeptember—novemberi időszakán át általában kielégitő volt, járvány vagy ragályos kór nem uralgott, a beteg forgalom a rendes arányt tul nem haladta; a szórványos kórok közül leginkább az emésztő és légző szervek hurutos bántalmai, csúzos bajok, ritkán a váltóláz és gyéren a torok-, tüdő- s mellhártya lobbok léplek fel, általában szelíd és veszélytelen lefolyással; ezen időszakban a gyermekek egészségi állapota is kielégitő volt, csupán a lendvai járás Bratonez és Lippahócz községeiben lépett fel a vörheny, (scarlatina) melyhez egyes kóreseteknél a dyphteritis szegődött, — az alkalmazott óvintézkedésekkel azonban a baj terjedése meggátoltatott, és a kórtól lepett gyermekeken a gyógykezelés kedvező eredménynyel foganatositatott.
Deczember havában a rendkívüli fokra emelkedett tartós hideg beálllával a légző szervek lobbos bántalmai sűrűbben fordulván elő, a beteg forgalom is növekedett, de nem oly • mérvben, hogy ez által a közegészségi állapot általában kedvezőtlenné vált volna, annyival inkább, mert a szórványosan felmerült kóresetek egyáltalán veszélytelen és szelíd le. folyásuak voltak; — ezen kedvező közegészségi állapot meg maradt a folyó évi január-február havi időszakán át íb, oly .nnyira, hogy a jelzett 2 hónapon át a folyt >n tartó rendkívüli hideg daczára, csuzos-orbáncz huru-toa bajok s egyéb ez időszakban szokásos betegségek alig jöttek gyógykezelés alá, de főleg január havában az általános beteg forgalom, valamint a halálozások aránya is már több éven át nem tapasztalt csekély mérvre apadt, minek egyik oka kétségtelenül a kedvező légáramlat! viszonyokban és azon körül-
TÁRCZA. ,
Nézd azt a szép .
Nézd azt a szép csillagot az égen,
Minden éjjel szebb, és szebben ragyog. De a szemed oh én mindenségem Elárnyalja e szép csillagot.
Lásd mily csillag hullás van az égen
Azért tartlak karjaimban félve, Hogy csillagom, te én mindenségem EÍ ne tünj. mint ők a semmiségbe.
FIEBERLING DÉNES
Makők&zy ék.
— Elbeszélés. —
Irta: SzilKácS LajOS.
(Folytatás.)
— Tanúnak? ktírdé Irmácska, el sem akarta hinni, hogy valóban azt akarta e mon dani atyja.
— No nézze meg az ember, mit ki nem gondolnak ezek a férfiak, szólt Makóházyné s folytatta a rakosgatást a szekrényben. Talán téged is bele sodortak Brengernél történt dolgokba?
— Bele hát.
— Hisz te még ott sem voltál.
— Nem hát.
— Ez furcsa, szólt IrmácBka.
— Azt mondják, hogy én sokat hallottam ; midőn a véres verekedésről azok a gonosz emberek a korcsmánkba jöttek, ~ beszélni. Meg azután tudom is, hogy kik vokak, mik voltak azok. Mit beszéltek, hogy beszéltek. Hiszen azt nem is tagadhatom, meg nem is
állithatom, hogy a Brenger korcsmájából határozottan ide jöttek. Vendégekkel az igaz akkor tájban megtelt a helyiségünk, de hogy azok a verekedő kompániából valók voltak-e, azt már nem tudom biztosan. Meg azután semmiféle lopott tárgygyal senkit sem láttam dicsekedni.
— Hát még nem volt elég, hogy verekedtek, hanem még loptak is?
— Azt mondják az arany órákat lánczos-tul a verekedés alatt a vendégek nyakából ag-gaták ki.
— Lám lám milyenek azok a férfiak! szólt ismét Makóházyné, s ekkor már nem rakosgatással foglalkozott, hanem az asztal mellé ülve érdeklődve hallgatta férjének beszédét.
— Hát nem tudják, hogy kik voltak? kérdé Irmácska.
— Tudják íb, meg nem is.
— Hiszen csak láthatták, hogy miféle emberek voltak, mondá Makóházyné.
— Igen ám, mikor egyszerre csak okot keresve a verekedésre, egybekaptak s a petróleum lámpákat mind leverték. Sötétben azután mindegyik fekete volt.
— Ej-ej még a lámpáknak sem hagytak békét. Milyen rósz férfiak. Szólt közbe iámét Makóházyné, nem hagyhatta megjegyzés nélkül a mondottakat.
-- Mikor azután megrakták egymást jól, mint mondják ezek még értékes tárgygyal is, akkor azután a mi korcsmánkba jöttek ide.
— E]-ej, milyen bajba hozhatnák még az embert, szólt Makóházyné fejcsóválva.
— Micsoda bajba? Se nem láttam, sem nem hallottam semmit.
— De hát akkor minek hivtak meg tanúnak?
— Erre már magam is kíváncsi vagyok mondá Irmácska.
— Hát azt mondják, hogy én hallottam, vagy legalább hallhattam a beszélőket, igy hát ráismerek azokra. Mert sokat közülök el is fogtak, akik ártatlannak vallják magukat. Ha velem szembe állítják, talán én reájok ismerek, hogy láttam-e az éjszaka korcsmánkban bejárni a kompániával vagy nem. niába a macska rúgja meg holnap a meghivás folytán be is kell utaznom a fővárosba, ott lesz a tárgy alás.
No hiszen jó tanura találtak bennem. Utoljára még azt mondják, hogy magam is részes vagyok a dologban, mert nem akarok vallani. Brenger irigységből is rám fogja, hogy igen is ón tudhatom, hogy kik jöttek hozzám az este, csak aem akarom elárulni, mert jó vendégeim voltak.
— Lám, lám milyenek ezek a férfiak, jegyzé meg Makóházyné. Most már bizony nem tehetsz egyebet, mint a fővárosba utazol a kirendelt időre, a törvény majd eligazítja a dolgot.
— Szegény papuskám igazán sajnálom, hogy ilyen kellemetlenségbe keverték, no de hiszen nem les« semmi baja, azt ugy is tudom. Az üzlet vezetését pedig csak bizza reánk, majd elvégezünk mindent a maga rendén. Majd meglátja, ha haza jön olyan rendén lesz minden, mint mikor elutazott. •
— Csak egy vagy két napnál nem fog tovább tartani a tárgyalás ugy hiszem, addig, meg csak gondját tudjátok viselni a háznak nélkülem is.
— Lám, lám milyen kellemetlenségbe keverik a rósz emberek a becsületest is. No hiszen majd megkapják a méltó jutalmokat. Volnék csak biró, majd reájuk mérném a szentencziát! Tudom elmenne a kedvök többé ilyen roszakon törni a fejőket. Mondá nagy hévvel Mafcóházyné.
* £ *
Másnap reggel Makóházy ur a szokásos bucsuzások- között szép csöndesen elutazott.
Várszögi daltársulata uj darabot készült adni. Az ujdonat uj darabnak lévén pedig a czime: nA kik egymást titokban szeretik."
A szöveget Váraaögi saját maga írogatta össze. A darab nem volt hosszú, csak 6—7 jelenetből állt.
A próba még reggel történt meg, minden rendén volt. Délben azonban az egyik színésznő, kinek a főszerepet kellett volna játszania, hirtelen beteg lett. Volt erre kapkodás, hogy ki fog most helyette estére játszani. A másik színésznőnek szintén szerepe lóvén az uj darabban, egyszerre csak két mondókát nem mondhat el, igy hál más után keli látni.
— No tessék kérem itt van ni, most kit teremtsek elő, szólt Várszögi Makóházynéhoz a kétségbeesett director.
— Ej-ej lám, lám milyen ba] az a betegség. Ennek is most kellett alkalmatlankodni.
— Mitévő legyek, mondja csak kérem Makóházyné ténsasszony. Tanácsoljon kérem valamit.
— Bizony ez furcsa dolog, — szólt vál-vonva Makóházyné. Hát ne adják elő azt a darabot.
(Folyt, következik.)
TIZENKILENCZEDIR tíVFOLYAM
ZALAI KÖZLŐ ITT.
MAJÜS 27-én ÍSSŐ.
ményben keresendő), hogy a különben ^szokatlanul kemény időjárás szélvészes zivataroktól ment volt.
A gyermekek közt február havában a csáktornyai járás Szent-Márton és Verhovlyán községeiben a vörhecs (rubevla) járványosán lépett ugyan fel, de a kór terjedése a* alkalmazott óvrendszabályo.klcal meggátoltatott, valamint a beteg ültek gyógykezelése is sikeresen teljesítetett, a mennyiben a kórtól lepett 60 gyermek közül 55 felgyógyult, és csupán 5 gyeimek — kik a kór enyhülési stadiumában a meleg szobából n rendkívüli hideg levegőre kibocsátanak, estek u rögtöni és rendkívüli légváltozás veszélyes behatásának menthetlen áldozatául. — Mártius és április havában a közegészségi állapot a szervi-izom és izületi szórványos b -.tegségek tekintetében általában nem szenvedett ugyan jelentékeny változást, mégis ezen időszakot kedvezőtlennek kell jelentenem, mert a himló a zala-ege.rszegi járás nak több községeiben járványosán fellépvén, rohamos terjedéssel a nevezett járásnak Bőrönd, egyházas Bükk-, Vaspör-, Háshágy-, Salom-vár , Kis- és Nagy-Páli-, Felső-Bagód községeit ellepte, mártius 22 én pedig Ugyan a természetes himlő Sümeg városában is, és legújabban az alsó-lendvai járás . Kesznek és Baglád községeiben — végre a perlaki járás Légrád, Alaó-Vidovecz és Alsó-Domboru községeiben a kanyaró (morbilij lépett fel. Ré szemről igazolható hivatalos adatok alapján jelenthetem a mélyen tisztelt közgyűlésnek, hogy általam ugy ezen veszélyes baj terjedésének ineggátlása — valamint a szükséges gyógykezelés iránt a tüzetes intézkedések kellő ídő-\' ben megtétettek, s csak mélyen érzeti sajnálatomnak adhatok kifejezést a felett, hogy a baj ily mérvű terjedése meggátolható nem volt. Á kór állása a szabályszerű hivatalos felvételi és ápril hó végéig terjedő időszaki kimutatások szerint a következő:
A zala egerszegi járásnak fentebb nevezett 8 községeiben a járvány fellépte óta ineg. betegedett — lGféifi. IS nő és 80 gyermek, összesen 120, ezek közöl felgyógyult 11 férfi, 12 nő és 60 gyermek, összesen-8.3; — meghalí 3 férfi, 5 nő, 20 gyermek, összesen 2«S; gyógykezelés alatt maradt 2 férfi, 1 nő, 6 gyermek, öBszcsen í).
Sümegh városában megbetegedett 3 férfi, 1 nő, 19 gyermek — összesen 23; ezek közül felgyógyult 2 férfi, 1 nő, 15 gyermek, ÖBazeBen 18; meghalt 3 gyermek; gyógykezelés alatt maradt 1 férfi, 1 gyermek.
Az alsó-lendvai járás liesznek és Baglád községeiben megbetegedett 1 férfi, 1 nő, 12 gyermek, összesen 14; — ezek közül felgyógyult 1 férfi, meghalt 2 gyermek, gyógykezelés alatt maradt 1 nő, 10 gyermek, összesen 1 L ; végre a perlaki járás Alsó Domború-, Légrád- és Alsó Vidovecv. községeiben fellépett kanyaróban megbetegült összesen. 342 gyer mek, ezek közül felgyógyult 154, meghalt 3, gyógykezelés alatt maradt 165 gyermek; — jelenleg tehát megszűnt a járvány 7 községben, s tényleg létezik a természetes himlő 3 községben - 22 gyógykezelés alatt levő kór-esettel, és 3 községb--n a kanyaró (morbili) 165 kóresette!.
A mint már fentebb is érinteni bátor voltam, ezen ügyre nézve az általam elrendelt ál« talános óvintézkedések Iegfontosabbját a véd-himlő oltásnak megyeszerte foganatba vétele képezte, s hogy ez kellő ren Uzerességgel történjék, e végből az oltási kerületeket — a községeknek és kirendelt oltó orvosoknak beosztását a megye főorvosával tartott értekezés utján tüzetesen megállapitattam, és a pontos foganatosításra irányul szolgáló részletes végrehajtási utasítással a szolgabirákat elláttam. Mind a mellett kötelességemnek ismerem, ezen oly annyira fontos ügyben ez esetben, a himlőnek járványosán történt fellépte indokából, a mélyen tisztelt közgyűlésnek is egy külön intézkedését kikérni, u. is:-
Igaz ugyan, hogy a járási orvosnak törvényszabta hatásköréhez tartozik, hatósága területén a védhimló ojtást — illetőleg az ojtó orvosok eljárását, s az ojtásnak, valamint a asükséghez képest a viszontojtásnak sikeres foganatosítását ellenőrizni; tekintve azonban, hogy a járási orvosok úgyszólván valamennyien a viszonyoknál fogva egyes kerületekbe az oj • táa közvetlen teljesítésére szinte kirendelondők voltak, a ez okból — valamint % egyéb közegészségügyi hivatalos teendőik miatt, az én meggyőződésem szerint, az általok teljesített himlőojtási ellenőrzés » siker biztosítása szem-pontjából nem hogy feleslegessé nemde sőt okvetlenül szükségessé teszi a tüzetes felülvizsgálatot, még pedig ez esetben annyival inkább, mert a hímlőnek oly rohamos terjedéssel történt fellépte már magában elenged-hetlenné teszi annak tüzetes felülvizsgálattal való felderítését, váljon nem-e a mult évi védhimló ojtás sikertelenségének róvható fel e*en veszélyes kórnak ily mérvű gyors terje- J
dése? Ugyan azért mély tisztelettel kérem a tekintetes közgyűlést, méltóztassék a megye fóorvoaát agy az ezen évi védhimló ojtásnak — valamint mindason községekben, melyekben a himló járványosán fel lépett, avvagy netán ezentúl fellépne, azokban tüzetesen a mult évi védhimló ojtásnak ía felülvizsgálatára kirendelni, és miután ily kiküldetés költségeit a megye főorvosa, csekélyre szabott rendes évi fizetéséből alig lenne kép-» fedezni, ennélfogva részére uti költségeinek szabályszerű felszámítását s kellő érvényesítés alapján annak kíutalványozását engedélyezni -- egyúttal pedig ezen intézkedés jóváhagyása végett a nagyméltóságú msgy. kir. belügy ministerium-hoz fel.erjesztést intézni kegyeskedjék. Részemről ezen oly annyira tontos ügy érdekében kérnem kell ¡iz érintett intézkedést a mélyen tisztelt közgyűléstől, hogy az által oly helyzetbe jöjjek, miszerint r megye lakosságának ily bajtól lehetó megmentésére, a szükséges óvreudaznbáiyok pontos és sikeres foganatosítását biztositani képes 1-gyek.
A lefolyt 8 havi időszak alatt sajnos öngyilkosságnak S esete fordult elő, — ezek közül 3 esetben agyonlövés által, 4 psetben fel-akasztással, és egyben mérgezés által hajtatott végre az öukívégzés; mellőzve a szareucsétlen áldozatok névszerinti felsorolását, tisztelettel megjegyzem, hogy mindezen eseteknél a szabályszerüleg teljesített orvos rendőri vizsgálatok által az öngyilkosság conslaiáltatván, a gyászos tett indokául életuntságra és belső meghosonlásra gyanitató körülményeknél egyéb nem volt felderíthető.
A felmerült 3 elmekór esetek közül egynek .szerencsétlen áldozata, őrjöngő közveszélyes kórállapotánál fogva >iz országos tébo\'y-dábn elHzállitatott, kettő pedig nyugodt éa javulást ígérő magatartásához képest házi gondozás mellett gyógy közel tetik.
Véletlen szeroncsétlenaégnek összesen 14 esete fordult elő, melyek közül 2 gyermek és
1 felnőtt egyén még mult évi szeptember havában fürdésközbeni vizbefulásnak, 2 egyén vihar által ledöntött fa- és 3 egyén sgyng-gödörben ledőlt part általi agyon nyomásnak,
2 egyén véletlen elsült puska lövésnek, 2 egyén feldülés következtében szenvedett sérü léseknek, és 2 egyén favágás közben ledőlt fa általi agyonütésnek estek áldozatául.
Ezeken kivül fagyásnak összesen 5 egyén s köztük 3 koldus esett áldozatául, — ámbár ez is eléggé sajnos, még is az áldozatok ezen számát — tekintettel a lefolyt rendkívüli hideg és tartós télre, kedvezőnek kell mondanom más hason tartalmú időszakhoz arányítva, mert enyhébb időjárás mellett is nagyobb szokott lenni a véletlen szerencsétlenség! ertetek száma
Jelentésemnek a közegészségügyét tár-gyazó ezen része kiegészítéséül van szerencsém a megyei népesedési mozgalom adatait a mult évi szeptember hó 1-től folyó évi april hó végéig terjedő időszakra nézve a következőkben előterjeszteni:
N.-Kauizsa városában Tapolczai járásban Sümeghi „
Keszthelyi „ Kanizsai „
Pacaai „
Z.-Egerszegt r Novai ,
A.-Lendvai , l.ctenyei r
Perlaki
Csáktornyái ._
Összesen: 1073f>j
A hasznos házi állatok egészségi állr pota a lefolyt egész időszakon át általáian kielégítő volt, mit annál is inkább örömmel jelentek, mert épen ezen időszakban a legpusztítóbb baj — a keleti marhavész — oly közelről éá\' oly hosszú vonalban, míut eddig soha, vagyis nem csupán Horvát Szlavonország — hanem Stájer hon felől is, a legközvetlenebbül fenyegetvén e megye állatállományát, annak be hurczolásától — a mí a jelen különben is nyommasztó viszonyok közt egyik legsujtóbb csapás lett volna — megyénket megóvni sikerült.
Egyébaránt az e részben foganatosított intézkedésekről volt szerencsém jelentésemet kellő részletességgel az időközben november havában tartott rendkívüli közgyűlésnek elő terjeszteni; ahhoz kiegészítésül ezúttal csak is azt vagyok bátor megérinteni, miszerint azóta a keleti marhavész Stájerországban — annak 8 kerületében véghez vitt iszonyú pusztítások
után — valamint Horvát Szlavonországokban
is teljesen megszűnvén, ennek bekövetkezte után folyó évi márczius hó 10-én megyénkben is a szoros katonai határzár feloldatott, és azzal egyidejűleg a rendkívüli óvintézkedések helyett az állandó óvrendszabályok léptek érvénybe.
(Folyt, köv.)
A „Széchenyi szobor leleplezése1"
(Rudapesti tndóaitáa.)
Május 23-án 1880.
Önkénytelenül is hosszura kell nyújtanom tudósításom fonalát, s ezért reflektálok szives elnézésére.
Nagy napra ébredtünk ma ! Hazánk hal hatatlan fiának, a legnagyobb magyarnak rójja le a nemzet kegyeletteljesen a hála adóját 1 Anuak emeltük e szobrot, ki önfeláldozóan küzdött az ország, s a nemzet jólétéért, hazánk felvírágozásáért, mondván ezen magasztos szózatot, amely átjárta » „Kárpátok*-tói „Adriáig" terjedő szép hazát, hogy : „Magyarország nem volt hanem lesz!" — Adj» az egek ura, hogy ez égi szózat beteljesüljön.
Jóval az ünnepély előtt nagyszámú közönség lepte el az akadémia és a láuczhid előtti térséget, hol a házak h legnagyobb pompával voltak feldíszítve. Különösen díszes volt az „Európa" száll«>da, melynek fata a rajta lévő koazuruktól, virágoktól alig látszott. A kiterített szőnyegeken minden ország czimere volt látható, melyek alatt egy egy lobrtgó díszelgett. Hasonló szép-volta „tud. akadémia" és a „szabadelvű párt" körének helyisége.
A szobor egy csinos kis sétányon áll, mely szintén a legszebben volt lobogókkal, a alácsüngő virág füzérekkel; feldiszitve.
A szobor előtt arczczal egy piros szőnyegből arany csipkékkel feldíszített mennyezet állott, József főherczeg és családja számára.
Féltizeukettó előtt jöttek a küldöttségek, a tud. akadémia, Kisfaludy és Petőfi-társaság tagjai. 0:t volt a magyar ininís\'erium, a képviselő és főrendiház számos tagja, Ooburg hercze^, Andrássy Gyula gróf, Széchenyi Béla és Ödön, kik atyjok szobra leleplezésére jöttek Budapestre. Háromnegyed tizenkettőkor halk éljenzés közt jött József főherczeg nejével Clotild herczegasszonynyal.
Midőn így a közönség nagyobb része megjeleni, a „nemzeti" és „népszínház* énekkara egy katonai zenekar közreműködése mellett, Bertha Sándor e.z alkalomra írt „Ily mnuszát" adta elő Minden arezon nz öröm, s egy benső érzet tükröződék, s feszült figyelemmel vártuk a lepel lehullását. A „Hymnus\'/.a hIhU lassan leleplezték a szobrot. Dörgő éljen hozta rezgésbe * levegőt! Ott láttuk *>t, Széchenyit azzal a mély, beható tekintettel, azzal a megnyerő magatartással, mint a minővel legelőször hullottuk beszélni őt az országgyűlésen, hévvel s lelkesültséggel hazánk érdekében! . . Olt láttuk őt, kinek hazánk felvírágozását, s nemzetünk jólétét köszönheti! . . .
A „Hymnusz" előadása után, ünnepélyes cse.nd lőn, s ekkor Nagy Imre, a nemzeti színház jeles tagja állott a számára kijelölt álványra, s szavalta el tiszta csengő hangon, benső hévvel Arany János „Széchenyi emlékezetére" czímü hatásos költeményét. De ekkor sűrű cseppekbeu kezdett hullani az eső, nm«?ly a közönséget szétoszlásra kényszerité.
Eltávoztunk, bensőnkbeu egy édes, el törülhetlen emlékkel, s adja az ég ura, hogy hazánk Széchenyi érzelme és akarata szerint feh ¡rugózzék ! . .
Levelem most is azon szózattal zárom be: „hl agyarország nem volt, hanem J e s z!"
IIEBERLING DÉNES.
használó iparost annak rendes kezelésére betanítani.
Ezen rendelet értelmében tehát az itt ott előfordult gyakorlat, mely szerint a szód* viz-fejlesztő-készülékek ép oly szigorú vizsgálat és próba alá vétettek, rüínt a gőzkasánokra nézve elő van írva, az üzleti élet nagy könnyebbségére be van szüntetve. Sopron, 1880. május 26. A kereskedelmi és Iparkamara.
A soproni kereskedelmi s iparkamara köréből.
12t>7. sz. . , - - Hirdetmény.
A Sopronban, Bánfalván, Nezsiveczen, Sziszeken, Nagy-Kanizsán és Keszthelyen állomásozó es. kir. közös hadseregbeli és magy. kír. honvédcsapatok álul 1880. oct. hó 1 tői 1881. september 30 ig szükséges tüzelőanyagnak (fának és kőszénnek) biztosítása végett, a soproni C8. kír. élelmezési raktár helyiségeiben f. é. május hó 31 én ajánlati eljárás fog tartatni. Az Írásbeli ajánlatok a bánatpénzzel együtt legkésőbb nevezett napnak d. e. 10 óráig a tárgyaló bizottsághoz beküldendők. A feltételek és ajánlati minták a soproni csász. kir. élelmezési raktárnál betekinthelők.
Sopron, 1880. május 21. A kereskedelmi és iparkamara.
10G2 az
---Í880-- Hirdetmény.
A nagyméltóságú m. kir. közmunka- és közlekedésügyi ministerium f. é. april hó 2-án 5113 szám alatt az összes közigazgatási hatóságokhoz körrendeletet intézett, mely szerint a szódaviz fejláSztő készülékeknél, melyeknél semminemű tűz nem használtatik és a melyeknél a magasabb veszélynek kitett süritő gomb elrepesztéae alkalmával tekintetet érdemlő károsodások nem történhetnek, a hatóságok jövőben csak arról szerez\'senek meggyőződést, vájjon azok biztonsági szeleppel el vannak e látva és a gyáros vagy annak megbízottja által állitatnak-e fel V kinek kötelessége a készüléket
Helyi htrek.
— Zalamegye területére adófelügye-lővé Iiadulovics Gerő I. oszt. pénzügyi titkárt nevezte ki a pénzügyminister eddigi rangja éi illetményével.
— Hymen Győrffy Géza zalamegyei kir. adófelügyolői helyettes Pünkösd vasárnapján váltott jegyet koszorús költőnk Vahot Sándor kedves leánya, Vahot Ida kisasszony nyal. Felle.gtelen boldogságot kivánunk a kötend" frigyre I
— Vasútépítési engedély. Horváth György kir. udvari ágens, vasmegyei, bögöi.i földbirtokos és érdektársai eng- délyt nyert i-a m. nyugati vasút boba jánosházi állomásától kiinduló Jánosházán, Sümeghen át Tspolczáíg esetleg B. Szt. Györgyig vezetendő vasútvonal előmunkálataira.
— Zala-Egerszegen 1S80. május h<: 20-án az „Arany bárány" casinó helyiségében Kárpáty György színtársulata által köztetszést nynrőleg adatott „Egy magyar hm$zár káplár Becsben" czímü legújabb életkép, mely előadásnál kitüntette magát Kárpáty Györ.y színigazgató, Nikó Lina, Závodszki Mari. Fáy János, Hegedűs Béla sat. Sajnos, de való azi n-ban, hogy Zala Egerszeg váro3 közönsége a színészetet\'kellő mérv bon nem igen karolja f--1, a színtársulatokat nem pártolja éa löraegt.-\'j látoga\'ásával nem szerencsélteti. Ily körülmények között tehát mégis csoda, hogy szintársu- -lnl keresi fel. Mindamellett, hazafiúi bizalommal kérjük e jól szervezett derék magyar bsciutársulat pártolásá/u a székváros és vidéke
t. közönségét.
— Egy gráczi társaság gőzhajózási engedélyért folyamodott, hogy a Mura folyón Magyarországban is közlekedhessenek. E nagy horderejű vállalatot — nézetünk szerint Zalamegye törvényhatóságának kellene kezébe venni, vagy legalább is_ tárgyalni.
— Gyászhír, özvegy vásonkeői gróf Zichy Hermanné szül. mezőszegedi Szegedy Karolina, csillagkeresztes és palota hölgy maga és gyermekei: gróf Zichy Karolina férjezett ro.szeneckí Báró Roszner Józsefné, gróf Zichy Antónia férjezett Báró Thüngen Ernőné, — gróf Zichy Hermaun és Helena, mégis vői: roazenecki Báró Roszner József cs. kir. kamn-rás és nyug. cs. km őrnagy és Báró Thüngen Ernő cs. kir. kapitány a 14 ik drag. ezredben; ugy menye: gróf Zichy Hermanné szül. Marenzi Mária őrgrófné. valamint unokái: roszenecki Báró Roszner Carla, Luiza, Henriette és Her-mann, Báró Thüngen Hermann és Hildolf nevében is megtört szívvel jelenti forrón szőre-tett felejthetlen férjének, illetőleg atyjuk, ipuk s nagyatyjuknak nagyméltóságú vásonk«ői Gróf Zichy Hermánnttk ó császári és apostoli kir. felsége val. belső titkos tanácsosa és arai y-kulcsos hívének, volt magy. kir. \'udvari k:vi c/.ellárnak, a Lipót-rend középkere.sztesének
a vaskoronarend vitézének stb. folyó é. május hó 18-án Jakabházán, a halotti szentségtik ájtatos felvétele után, életének 66-ik és boldog házasságuknak 38-ík évében, béllob következtében történt gyászos elhunytát.
— Károlyi színtársulata Veszprémben van, honnan a látogatottabb fürdői idényre Balaton Füredre jő.
— A bélyeg- és jog illetékek ki retóae
da behajtiUa Körül gjaknrolt kezelés tarthaU\'.-lansiigiit a legfényesebb/n a következő érdekc.i eset igazolja. Egy ügyvéd oll <n bélyeg hiány miatt a birósAgnál leint vétetett fal, s reá az lllolékszubiei hivatal 60 krt ki is rovutt. Az( n ban a lelet helytelen volt, a ez ellen az ügyv.\'a folyamodott Szatmárra a pénziigyigazgittéság-hoz. Ennek postabéro volt 15 kr. Az arra 10 hé rnulva póstán kapott válaszért, mely szerint a 60 kr. terhéríl leíratni rendeltetett, kettős portót 10 kr. kelletvén fizetni,, kiadatolt 25 kr. De ez idő alatt a 60 kr. rajta jraár rég exeqnál-tatott, s midón annak viaszafizetését kérte, az adószedő hivatal azt megtagadta, mivel ahhoz pénzügy igazgatósági engedély kell. Ennek pos-tautan kieszközlése njra 25 kr. pnstabérbe kerülvén, az ügyvédnők SBjit munkáján és utána járásán kivül 50 kr. kellett még készpénzben kiadni, hogy 60 krját visszakapja. És ez igy van ozer meg ezer esetben. — Ehhez még mi i* szolgálunk egy rajtunk történt adattal: 1875 ben illetéktelenül.ránk rótt 1 frt80krnyi bélyegadói még máig sem fizették vissza, holott beigazoltak, hogy 3-szorosan vett hirdeté«ér! mi 1 frt általányt kaptunk, mig bélyegadób» 1 frt 20 krt kellett fizetnünk.
TIZENKILENCZEDIK. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 27 ón 1880.
— Karos községből veszszük a hírt, hogy ott mult kedden nagy tüz volt. Bővehh értesülésünk nincs.
— A cserföi erdőben egy öt éves kis fiu találtatott; Nagy Kanizsára vezették.
— Coriosum. Kezünkbe akadt hírneves Bagó Márton 1880 ki „Ofner Schreib-Kaleu-der" e, mely 68 dik évfolyamában azt a kin hibát követte el, hogy június hónapot az évből teljesen kihagyni jónak látta. Május után az idén szerinte juliuB hónap következők. E butaságért váljon mit szólnak a szegény naptárvevők ?!
— A csáktornyai tanintézetek tan-személyzete, hogy kitiinő erőkben bővelkedik, eléggé ismeretes és a „Z\'ilai Közlöny " többször használta fel a kínálkozó alkalmat, hogy az ar ról tanúskodó jelenségeket ftlegyezze. Ujabban pedig » csáktornyai polgári iskola kanári kara az, mely h tudományos haladfta 3zép bizo uyitékait szolgáltatja. N«mrég tettünk említést arról a kitüntetésről, mely a polg. isk. tantestületet érte, midőn Szán\'ó Károly tanár ur böl-esészettudori rangra emeltetett. Most pedig egy másik igen megtisztelő törekvés jutalmaztatott meg. Valló Vilmos polg. isk. igazgató ugyanis, ki már kót év óta birja a mathematika phisi-kából képesítő középtanodai tanári oklevelet, most egy másik, ettől egészen különböző szakból, t. i. a modern nyelvészet és irodalmakból tette le fényes sikerrel a középtanodai tanári vizsgát a budapesti egyetemnél. Gratulálunk a kettős oklevelü középtanodai tanárnak!
— A baUUon siói zsilip megnyitása tárgyában Falk Miksa országgyűlési képviselő veze té*« alatt egy küldöttség tisztelgett a közlekedési minister és az államtitkárnál, miután az elzárás folytán 60,000 hold fold viszel van borítva. Mindkét helyen a küldöttség a legelő zékeuyebb fogadtatásban részesült és a haladéktalan intézkedések elrendeltettek.
— Árverés Zalamegyében. Tieff János 506 frtra b. ingt. jun. 22. Nagy Kanizsán. — Patasics István 981 frtra b. ingt. jun. 23. Tursiscsén. — Habus Mihály 273 írtra b. ingt. jun. 4. Alsó-Mihaloveczen. — Kámán Mihály 690 frtra b. ingt. máj. 29-én Nován. — Horváth József G24 frtra b ingt. jun. 24. Bucsu tán. — Hecz^g Fer.mcz 1513 frtra b. ingt. jun. 17. Nedeliczen. — Kovács Lajos 531 frtra b. ingt. máj. 29. Hahóton. — K^msei János 4£1 frtra b. ingt. jun 30. Csapin — Csizmadia Imre 1200 frtra b. ingt. jun. 2H. Bagola Sán ezon. — Fodor Antal 12Ó0 frtra b. ingt. jun. 9. Tapolczán. — Doszpot János 5G9 frtra b. ingt. jun. 3. Sárhidán (Z Egerszeg.) — Máté Ferenca 452 frlrab. ingt. jun. 28. Csáktornyán.
— norválh József 1181 frtra b. ingt; máj. 29. Hahóton. — Habus Bálint 384 Írtra b. ingt. jun. 24. Alsó-Mihalyov.;czen. — Bocskai Pál G00 frtra b. ingt. jun. 24. Kővágó Eőrsön. — Vidosa Imre 3Ö6 frtra b. ingt. jun. 15. Sárföldön (Tapolcza.) — Körmendi Vincze 500 frtra b. ingt. jun. 22. Szent-Békállán. — Baric-s Fe-rencz 1656 frlra b. ingt. jun. 24 Csáktornyán.
— Harbovics Lukács 727 frtra b. ingt. jun. 25. Hódoson. — Kripn-\'r Jánosné 2886 frtra b. ingt. jun. 23. Csáktornyán. — Öz*. Hranyecz Tamásné 454 frtra b. ingt. jun. \'24. Q-oricsán-ban. — Polgár János 870 frtra b. ingt. jun. 4. Kiivágó-Eőrsön. — Vörös Jánosné 331 frtra b. ingt. jun. 26. Nagy-Kanizsán.
— R&vtd hírek. Sarasate valódi di«dal utat tesz Spanyolországban. — Bécsben \' működő kolozsvári szinészek küldöttsége tisztelgett a királynénál. — Bpesten 4084 bérmál-kozott pünkösd ünnepeiben. — Szikszón 80 ház égett el. — A középtanodáról szóló törvényjavaslat visszavonatott. — Gr. Széchenyi Bélát és Ödönt nagy örömmel fogadták Bpesten. Berkes Lajos zenetársulalát egy angol hgnő Loudonba hivta. — Hortobágyon nagy hava-
zás volt máj. 21. — Blondin Bukarestbe ment. — Gr. Zichy Ferraria Viktort Gróf Károlyi István párbajban életveszélyesen meglőtte. — Deazáth Géza tehetséges iró meghalt.
KI nyert?
Temesvár, május 22-én: 89, 63, 30, 48, 13. OrÁcz, . . 45, 59, 90. 10. 24. Bécs „ „ 62, 74, 21, 80, 89.
kifolyólag hiszem és reményiem, hogy a nagyérdemű közönség czélom elérését előaeffítendi, m«ly után magamat t. előfizetőim becsen pártfogásukba ajánlom. A könyv előfizutési ára vidékre (50 kr. Csetneki Jelenik Imre,
— Pimitzer Frigyes budapesti zen<;mü-k«\'roskedéfiében megjelent „Servus Franz" czimkép"B marsch-polka, zongorára szerzé R\'isonblatt Ignácz: ára 00 kr.
Irodalom
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Kanizsán Wajdits Jóssrf köny v keres k ed ■ által m«*-rendelhető.)
— Nagyérdemű közönség! A budapeBti „Kenoskodő ifjak társulata- ált-fi riéh.ti\'Wenin-ger Vincze volt elnökének életrajzára hirdetett pályázatnál a „Tengely a társadalom melynek kereke — a pénz-" jeligés dolgozatom a pálya-dijt elnyervén; szerzői tulajdonomnál fogva nevezott pályamunkámat a rendelkezésemre álló becses adatokkal még kibővítve, mint „Weninger Vincze élet- s jellemrajzát6 sajtó alá rendezem. A fonnt nevezett társulat abbeli ajánlatát, hogy dolgozatomat megfelelő tiszteletdíj mellett évkönyve számára átengedjem, — csak azért uum fogadhattam el, mert mun kámnak oly módon való közzétételével czélom tévesztve lett volna ; állván az Weninger sok oldalú áldásos tevékenységének minél széle sebb körben leendő megismertetése, illetve a nagy hazafi — ki a tündöklést kerülve ambi lióját hazája érdekeinek előmozdításában kereste csak egyedül — nevének a kortársak emlékezetébe való visszaidézése. A ki a magyar alkotmány ujraóbredése óta, az 1867 iki kiegyezéstől kezdve, csak néma észlelője volt ís közéletünk nevezetesebb mozgalmainak, annak figyelmét Weninger neve ki nem kerülhette, mert hisz a Weninger név államiságunk legutóbbi évtized történetivel, szoros kapcsolat* ban áll. És ha egyrészt a közoktatás terén mint kitűnő tanár, az irodalomban pedig mint elsőrendű szak iró megörökité nevét, ugy más részt elfoglalt magas állásaiban, — mint a magyar pénzügyministerek legbizalmasabb meghatalmazottja — állami háztartásunk rongált pénz ügyi egyensúlyának helyreállítására irányult fáradhatlan tevékenysége közben azt a hálás kortársak emlékében felejthetlenné telte. Végre pedig mint hazánk első bankintézetének — a „Magyar általános hitelbank" — vezérigazga tója a magyar kereskedelmet irányában a legnagyobb hálára kötelezte. Ezen tekintetekből
Papírszeletek,
Voltaire -t kérdeztek egyszer: „Mért nincs a paradicsomban házasság" — „Mort a házasságban — sincs paradicsom,8 — f-lelt Voltair--.
Bodmer Jakab (f 1783) német iró egy Ízben l-\'hátnn ntazott. Útközben egy! sövény ajtóhoz ér .Nyisdd fel" — szélt Bodmer az ajtó mellett ácsorgó g)\'ork5czhüz „Előbb tudnom kell, ki vagy« —kérdi a gyerek ,Én tanár vagyok,\' feleié Bodmer, olyan ember tehát, ki mindent tnd.u — „No ha mindent tud — volt a gyerek végválasza — akkor ki tudja nyitni az ajtót is." ^
Szerkesztői üzenet.
4082. R S Szívesen megküldjük mindenkor.
4083. V K. Röviden és tárgyilagosan. 4084 Pozsony. Mi nem használhatjuk.
4085. A magyar orvosok a természetvizsgálók körlerelét megkaptuk 8 terünk engedtek« közöljük.
Üzleti szemle.
Nagy-Kanizsán, 1880. május 26.
Időjárásunk utolsó tudósításunk óta oly ked-vezötleu zord volt, hogy vetéseink iráut mindenütt a legkomolyabb tételem támadt, csak néhány nap előtt javult ismét az ido s ma mái örömmel constatálhat-jnk, hogy nálunk és vidékünkön a növényzet semmiben sem károsult.
A főpiaezok tartamos szilárd hirei, kapcsolatban a vetésekre nézve nyugtalanító időjárással, a mi üzletünkben Is életet és mozgalmat toremtettok. Majdnem mindou czikk iránt jobb hangulat jutott érvényre, mig kimyér gabonákban élénk kereslet uralgott. Belföldi malmaink s részint külországi eladási helyeink feladták a várakozó áliást, melyet oly sokáig ulfoglaláuak és jelentékeny vásárlatokba erenz-kedénck. A legtöbb gabonafaj árai tetemesen javultak és most ia emelkedő félben vauuak.
Buza finom minőségben nagyon keresett, mig közép fajok iránt csak mérsékelt vételkedv uralg. Arák emelkednek.
Rozsban a nagyon gyér készletek végett jelentéktelen üzlet volt. Árak szintén emelkedtek.
Árpa csekély figyelemre talált. Csakis takar-mányi czélokra vétottetett némelyos olcsó áron a vásárból.
Zab a belfogyasztás számára változatlan árakon kelt el.
Kukorícza nagyon szilárd é* élénk üzletet fejle«zt. Árak jóval felebb szálltak s még mindig emelkednek.
Minőség szerint:
Buza 11-40.—12-20 Rozs 9 70—10 — Árpa 7.Ó0—8-GO. Zab 7-75—7-90. Kukoricza 7 &0—8 —. Cinquantin 8-50—8-80 Bab (fehér) 9 —. Bab (tarka) 7 —, Bükköny 5.—550. K. B.
Legszebb bérmálásí ajándékok,
feltűnő olcsó arert. Gyönyörű imakönyvek nagy választékban
30 krtól feljebb minden arban
egyedül csak
Wajdits József
könyvkereskedéséből» kapható Nagy-Kanizsán.
Vasúti menetrend.
A buda-pesti időmutató óra szerint, indul Knnii*tiirrfr
Vonat hova:
Őr. Perc. 1,13
205 Essek, Moii4«-n,l)ombovái . Fiúméba 4 4ö reggel 215 . . , 2 30 délül. 212 Rnds.P.stri. . 4 51) roggot
202 . . .2 6 dilnt. 204 . . ... . 11 30 e.lve 211Hé-.be (Szombati,oly, lUe. Ujhely {.|<1S 5 rogg.l
301 . ... .... 11 48 e«tre
315 Sopronba .........1 38 délut
303 Triestlio ,\'a Prágerhofou keresztül
Gráci ís Bécabc......4 5S reggel
201 Triestbe és Prjtgorhofon keresztül
GrArz és Bécsbe 2 47 délut.
Érkezik Kanizsára
honnét :
EszAk, Mohács. DombovAr s Fiuméből 1 -11 délut
206 , . . . 11 II estTj
203 Buda-Pestről........-1 20 röggel
2«! ., . . 2 5 délut
2U „ ... .... 9 44 estve
314 Bécsből (Hznmbatb. US..«. lljb.\'ly)felül 10 27 ostvo
302 .. ,. . .45 röggel 163 Sopronjhól . . 11 63 dél.l. 211 Hécsből OrAiz, Marborg, Prxg«rhof
■ol61 .........4 12 roggo
202 Trieszt ó. Kéesbúl M.rburg, Pr.get •
\'iof felül ............. 1 21 délnt.
2<>4 Trieszt- As Villarlibdl PrAgfrhof t"el6i 11 — estve Marburgh. oaatlakoxAs Vill.eh és Fraucesfeslből
Felelős szerkesztő: BátOrfl Lajos.

Csak 8 frt 50 kr. egy egész teljes
Slmíli-czüst asztali készület.
Simili-ezüst az egyetlen érez a világon, mely jőtá.llá.8 melb\'tt még 50 évi használat után is fohér és mint ezüst marad.
— A készület a követki»zo 70 értékes és művészileg készített darabból áll, mely urasági táblának is diszéro válik.
12 szépen mintázott étkező kanál. 12 hozzá illő kávés kanál, 12 étkező villa (fekete fogattal), 12 étkező kés (fekete fogxttal), I .sz-\'p tejmerő. 3 különböző nagyságú terltéktálcza nehéz fehér érczből, 6 fehér éroz-pohár-teriték-fiDdzsa, I nagy levé8merő, nohéz, I valódi Slmlll-ezust 038Bg8työ ozüsthanggal, egy elérhetlen disz minden terem számára, I Slmili-eZÜSt thea-8zürő. I SlmiÜ-ezüst ezukorszóró, 2 valóban kiváló SImlll-ez&st asztali világító, 2 Slmlll-ezust tojás tárté, I kristály bors- és sótartó, 3 kristály (oomport) flndzsa.
összesen 70 darab csak 8 frt 50 kr. "W
Az ár az első 100 Slmlll-BZÜ8t-ké8ZÜIetBek csak azért van oly olcsóra szjUlitva a gyámoktól, hojzy a Slmlll-ezüst használatba jöjjön, a közönséges ár sokkal több, és az ár magasodás rövidebb idő alatt beáll, mert aki Sltnlll-ezöstnek egyszer használatát veszi, az akkor minden más készletet, mint Britannia stb. eldob.
— Oeneral-Depot: —- Wien, Stadt, Praterstrasse 16. hová minden megrendelések küldendők. (24 4—6)
A Mraátás
alkalmából bátorkodom arany-, ezüst- s ékszer-raktáromat a nagyérdemű közönség becses figyelmébe ajánlani.
Különös gondot fordítottam arra, hogy e czélra alkalmas tárgyak nagy választékban kaphatók legyenek, s hogy szépségük s jutáuyosságuknál íogva minden igényeknek megfeleljenek.
Kaphatók:
Arany keresztek 1-50 krtól 20 frtig. — Double arany keresztek
1 írttól 5 frtig. — Arany medallionok 5 írttól 30 frtig. — Double arany medallionnk 3.50 krtól 10 frtig. — Arany függik
2 írttól 20 írtig. — Double arany íüggók 1-40 krtól 3 frtig. — Arany brochetiik 8 frttól 20 frtig. — Double arany brochetük 4 frttól 10 frtig. — Arauy gyurük 2 frttól 20 frtig. — Továbbá
gombokat, melltiiket, lánczokat stb. Ezeken kívül ezttat tárgyak, gyémánt b más drágakövekkel ékeaitett értékesebb csikkek is bó választékban találhatók s jutányosán vásárolhatók. — Valamint régi arany és ezüst töredékek a folyó értékben becseréltetnek.
Postai rendelések ennek fordultával eszközöltetnek.
82 1—3 Tisztelettel
MILHOFER ÖDÖN, tkszoré.z K-s^k
* Xí
<D
m
0
a
O! u
s> s
01
s>
N <D ■M
a a
3
5 Í5
flS
O ©
© © ©
SgsrS-
-m O
~ £ -a £ ^ : ■= 2
|S§ig|SS?S
O oo 0000«c«r-t A c -
lűsí,H J1
h:

5-sss
3 Jí* i X
i ¡S
E S é é B B S E é E J.Z
asssas\'ÉBsé - s?
IIIIIIIIII II
3Sg
S-l"

ESBHEEESBE
^ ^3
SSÉEEBEÉEE B — n 2

< < e » s
I £ __ !
•s rs;
- « « - S So"
* 2* o "SX-
S\'iSsSS iíS
> I a " . Ie -
~ -a 0.5 - é. m ^ 8
-döc® ¿a^SícSs^ s -a ^»gatjg — g<*
s-l ísis"£.i|s|
» 3 O\'3 0J! S o ^
I lUúíihUík.
1 s r ^H
— J2 "O
O É
.1!
® 1 al
a b
Já ^ L M a -<a .2 a v 2 § 0 « a ^ _ ^ v "S® o rs © r -- g a M
3 Í O C — "ö « ® P W,
a M >»•« . a a m
STts?
M eS <a X3 3 T-t ü ¡0
f-i^i
•S tS\'-i -S -5 -isis
u =je S 2
2 2 ® tS __ \'5 ^ a 2
= e!
jsss •
% ¿Sjc «a » -- ~ «J
. — c £ ■5 « S Já 3
Ö = tí 3
Ö
C5
a -3 s jí

¡■¡5 .2 ; S
2 > = ji > -r
= ~ 5 0 s —
J3-Í3 £ ^
> c^ S ^ fe \'©^ a — 3
1 © ®
J-é-3 S-g
2 E a ? 2 2 £ í 4a
© . > rs D.SJ 5 -O
- £: -s
S 2 2 •» "§
J ; tí
a E a S1 — — « ^ a
3 g a^.
"O -i o o O t. -ö
&
i tf í; 2 Ml I
11 s H 2
I-Sl 1-
° 2 § « S e - - --
jl 3 O « -M M « ! 5 .tTji -í- a a ._ «03
^ a S* N .-5 ; O » 8
^ 2 ^ 2 O — tá — « — ja _ „ V© .2 5 a e > -a
S\'0?0 ¿Sí
a I „-»ti i
5 s^ 3 " jí -= ^
i|-a f-"
= S ÍPS
1 §■= I s.? á
c
e3
-C m m
cí «
co
C <

tizenkilenczedik évfolyam
ALAI KÖZLÖNY
TT I n- D B T E a E
MAJÜS 27-áo 1880.
A Magvar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, liogy Zala-," Somogy, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjedő hatásköri
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállitmány- és jégbiztosítás! ágazatokban joKérvényes biztosítási kötvények kiállítására és károk fel-Vételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott.. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franezia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: SCHWEIGER MOSCOVITZ.
A. Magyar-franczla öiztoalto
igazgatóságának fentebbi közzétételére hivatkozással alólirott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérflgynökscs
a vezérügynökst\'gi irodát megnyitotta,
részvény-társaság
vezetését elvállalta készségesebben megadatnak.
bol
biztosítási ajánlatok elfogadtatnak s a biztosítási
Biztosit pedig a társaság
vagy
társaságra vonatkozó mindenféle felvilágosítások leg-
eilen;
c) Hzúrazon vagy vízen nzállitott javak károsodása ellen ;
d) az ember életére minden ismert módozat szerint.
azaz 8 millió arany forintot azaz 4 millió arany forint
alakuló közgyűlését
a) tűzveszély és robbanás által okozott károk
b)jégkárok ellen A Magyar-franezia biztosító részvény-társasiig, melynek
20 millió frankot,
tevő alaptökéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank,
készpénzben befizettetett, s részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékekb^n és elsőbbségekben lett elhelyezve, m. évi oktobor 14 én tartva melyen a társaság ügyvezetésének élére következők választattak meg:
Választmány.
Elnök: Bittó István, ő fels. val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykeresztese, orsz. képv. stb. Bpesten. Alelnökök : Báró Bánhidy Béla. foldbirtos, orsz. képv. stb. Budapesten. BontouX Jenő, a párisi Societé de l\'Union génerale elnöke stb. Parisban.
Választmányi tagok.
Róbert Morin marqnis de Jíannevílle, az osztrák déli vasút igazgatósági tagja stb. Párisban. Neuwelt Armlo kir. keresked. tanácsos nagy kereskedő
Lovag zápori Regenhart Ferencz, az Albrecht-vaspálya elnöke stb. Ilécsben. Sváb Károly földbirtokos, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Báró Tlntl Károly cs. kir. kamarás,v az oszt. déli vasút alelnöke, az oszt. urakháza tagja stb. Bécsben.
Tekintve e társaságnak fentebb kitüntetett tőkeerejét és az üxletvozeCés élén levő, hazánkban egész monarchiában biztosító társasáé mind ez ideig, mely a biztosító közönségnek annyi garautiát nyújtott volna, mint amennyit neki c társaság mindjárt kezdetben nyujtaui képes. > a a midőn a társaság ezen, páratlan tőkeereje és az élén áltó egyéniségek jollome egyrészről toljes biztosítást nyújt arra né/.vo, hogy a társaság üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a 1-gszígorubb becsületesség minden köv.-telméuyéuek mindenkor-és teljesen mog fog f«lelni, másrészről a szakvezetés avatottsága az iránt is kezességül szolgál, hogy a társasig a dijtótolek megszabásánál is kollő tokint ttcl fog Ionul a verseny jogosult kővcelményeire.
Amidőn tehát tisztelettel alólirott a biztosító t. közönség bizalmát aráltila képviselt társaság iránt újból felhívja és kéri, megjegyzi egyszersmind, hogy a vezérügynökségi területen a vidéki ügynökségek szervezése toljes folyamatban van és hogy tüzbíztositási ajánlatok a már felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnak. maradvan toljes tisjctelettcl .
Nagy-Kanizsán, 1880. május hőtan. A Magyar-franezia biztosító részvény-társaság
Tezériigynöksége Nagy-Kanizsán,
989 17-52 Kerületi ügynökség Süroeghen Epstetn V. urnái. GUTMANN S. H
Felügyeld bizottság Beck Nándor a magyar jelzálog-banknak igazgatója.
Lánozy Leo. a magy. ált. földhitel részvény-társ tság igizgatója Budapesten Lewin Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budipesten.
Serreboarce Jos. Mária Emil, a párisi Societé de 1\'Cnion gé,.orale v«-/.érfelflgyelője Párisban.
Igazgatóság
Igazgatók: Dr. Hlller Albrecht, köz. és váltó-ügyv« d Bőbben
Klstenmacher Károly a „Hoffmmn József\' nagykereskedő /-zég főnök" Budap.«aten. Schwelger Marton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten Vezérigazgató : Moskovlcz L.1J08 Budapest n. nagyobbrészt ismert ós kÖztÍ3/.tel"lb<>n álló egyónixógokot, bátrait elm-mdiiató tehát, hogy tiem volt még
int amennyit neki c társaság mindjárt kezdetben nyújtani képes,-a a midőn a társaság ezen, eddig
Családi csokoládénk
csak akkor Talódl, ha alMrítsunkon kivül van ál-
Ara a jó minőségűnek „ , finom „ . . finomabb . \'
legfin.
minden csomagon fenti még ezen védjegy kalmazya.
sárga papírban 3 rs f,0 kr.
rózsaszín „ 1 _ 70 r
zöld „ 1 , 80 .
fehér „ 1 „ l— .
Raktár Nagy-Kanizsán: Rosenfeld Adolf és Strem
& Klein urak kereskedésében.
(67 7-*)
Kesteny
utifű-mellczukorkák,
a tudó és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tüdólmrnt biztos gyógyszereid
A természet által a Bzenvodő emberiség javára teremtett megbecslllhetlen keskeny ntíffi azon már eddig fel nem doritett titkot foglalja magában, miszerint a gége és légcső rendszer gyulladt nyakhártyájára való azonnali gyors és enyhítő hatás gyakorlásával az illető beteg azer-vok gyógyulását minden tekintetben lehetőleg elősegíti.
Miután gyártmányunknál a eztt- ___
kor éa keskeny útifűből tiszta vegvü- f—Pr^ . " \'/V ,. ,r
lékről kezeskedünk, különös figyelem ZS^fegj \'
be ajánljuk hatóságilag bejegyzett végjegy linket, sat. dobozon levő aláírásunkat, mert cflak ezek igazolják annak valódiságát.
Schmidt Victor & fiai.
cs. tir. szab. gyárosot: Bécs, Wieisn. Alleegasse 48.
™ 1 skatnlya Srn 30 kr. *
Kaphatók : Priger Béla gyógyt. Belus J. gyógyt. N.-Kanizsán, Káli-voda J. I.etenyén, Kia A. gyógysit. A.-I.ondván, Dorner Kaj vas- éa fűszer kereskedésében Sümegben, Werli M gvógyazt, Kapronezán, ídőab
F. Vasváron, Hollósy József K gyógyszt. Zala-Egerszegen. Ber-ger Mór (Somogy) 8zobb Simon Qynla Szombathely.
Mária-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatású gyógy azor a gyomor mindon bánta lm ai ellen,
és felül múlhatatlan a* étvágyhiány, gyo-morgyongeség, roszazagn lehtdlet, szelek, savanyu fclbüfögés, kólika, gyomorhumt, gyomorégés, hngykőképződés, túlságos nyálküképződés, sárgaság, ttn >or és hányás főfájás (ha az a gyomorból ered), gyomor görcs. széksz<»rulat, a gyomornak túlterheltség«» étel és ital által, giliszta. lép- és májbetegség, aranyeres bántalmak ellen.
BHP Egy üvegcse ára használati lUnsitáxxal együtt, .\'Í.T\' kr
Kapható: Práger Béla ur gyógysae«tárában Nagy-Kanizsán, valamint az o&ztrák-magjar birodalom minden nagyobb gyógyszertárában és keroskedésébon ■v Központi szétküloc-si raktár nagyban és kicsinyben
Brady Karoly,
„fiz őrangyalhoz" czimzett gj-ógyszertárában
52 Kremzierben, Morvaország.
TARCSA
fürcLöliely
I V-iRmenyéluui, Szombathely déli és nyngoti vasútállomástól csak 4 órai távolságban az osztrák-staje»-ma gyár határszélen. Vastartalmú forrása ! női betegségekben, különösen a nemi szervek betegségeiben, ídegbajok-j ban, ugyuzintc férfink és nőknél előforduló vérszegénységben, sat. kitüuó és bebizonyult gyógy hatással hír. A már létezett laJcszobák teleme«en szaporítattak, melyek egész nj és dnzeR biitorzattal lettek ellátva. — | Lakás és ásványvíz megrendelések a fürdő igazgatósághoz intézendők. Fürdő orvos: Dr Thomas — Az ill.-tó röpirat minden könyvkereske-désben kapható. 61 5—5
Az ivad május 17 én kezdődik.
A GYÓGYFÜRDŐ IGAZGATÓSÁGA.
á^lllllllll klilünl«>:osaégek. A legfinomabb és legvalrtdibb, IXUllllllI lmi létezik, a legbiztosabb óvatossági készülékek Ununc^ 12 d\'b\' 7(1 kr 1 frt 50 krl01 S frU<ti visbólyag -1 valódi, legfinomabb minőségű ia drb. 70 kr. I frt 50 krtól 5 írtig Minden létoző ciikk kapható gummiból 1\'2 drh. gyilrü 1 frt 50 kr. Pikáns arezképek, csak eredetiek 12 drb. 2 frt, 24 drb. 3 fit 50 kr, 3G drb. 6 frt. Pikáns storeotyp-képek, átlátszók 12 drb. 4 frt 50 kr. 24 drh. 8 frl. Színezett természetűek, csak eredetiek 12 drb 6 frt, 24 drb. 10 frt. Hozzá való nagyító üvegek 2 frt 50 kr, 3 frt 50 kr. Vannak itt igen eredeti tréfás tárgyak csakis urak részére 1, 2, 3 frt, mindig 3 drb. egy dobozban, mindez csak nálam kapható valódiságban. Szétküldések csakis az összeg előleges beküldése vagy utánvét mellet! történnek.
Bdvési-ké.zdlckek, a melyekkel a legnehezebb bűvészetek kivihotók nermann tanártól 50, 80 kr, 1 frt. Többféle bftvcszc-tek egy dobozban 2, 3, 4, 5 frl. Lognjabb r.rdőggépek, a melynek segítségével meghalt személyeket, városokat, comikns alakokat, üstökösöket életnagyságban lehot előtüntetni ; egy teljes készülék ira 2, -3, 4, 5 írttól 20 írtig. (23 4-6)
a gummiáju-gyárban
Béos, Praterstrzsse Nr. 16.
Schaumann Gyula-féle
Eddig elé. hellen hatásaban a könnyebb megoldásra vonal kozólag nehezen emészthető étkekre, emészti«, vét tisztítás. Sáp lálás és testerösltésre. Ezáltal a naponkinti kétszeri folytonos használat ntán mértékletes szerül használ még maka.s betegségeknél ÍS, ti m.: emésztési gyengeség-, zaba-égetés-, vlztólnlás a hasgIHszlánál, veszteglöség a bélnél, tag gyengeség, aranyér szenvedés, mindennemű görvény, golyva, fehéikor, sárgaság. Idült bőrkiütés. Idokozü főfájás, féreg- és kíbetegséíekoél bonyálkásodás a benőit köszvénynel és a gamóságnál.
Az ásványvizek gyógyszer gyaninti használat melleit, előtte ép ugy mint annak használata alatt, valamint utólagos gyógykezelésnél is kitűnő szolgálatot tesz.
Kapható annak készítőjénél, gazdasági gyógyszerész Stokerauban cs az osztrik-magyar állam minden gyógyszertáriban, valamint N\'agy-Kanizsin P.-áger Béla, Zala-Egerszegen Hollósy E. gyógy tárukban.
Megrendeléseknél legkevesebb két skntnla ntáoví t
mellett küldetik. (13 13 25)
-Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
JfAeV-KfÍÍIÍSA, 1880. május 30-án.

rhankUeneaodik évfoty»a
ff^ElllMJéll ir; J
Jdgáa« ftrre . . ? írt «1 érre . . 4 . Begyed érre . . 2 . \'
Eov Mám 10 Jtr
HtrifartíMt -6 hasábos petitsorban másodstor 6 ■ minden (;o»ábbi torért 5 kr
NYILTT&8HBH n.irniikéut 10 krért rá-
[etnek fel. Kincstári illeték minden ingjei hirdetésért killöD r
J 30 kr Sietendő. fe ifcrf-\'"•S®
előbb :
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY.\'
A lap szellemi réixát. illető közlemények a \'I nserkeSrtŐhöx. anyagi réséét. illető közlemények podijf a kiadőhox bérrnantTt» intózondők : NAQV-KANIZSA , Wtnilcíház-
Bérmentetlen levelek., csak ismert mankatir •ftktól fogadtatnak el-!
jjfCéziratok vissxs n«m J küldetnek.
vJKanl7.«airftroR helyhatÓRágának, „n.-kaniz8al önt. tűzoltó-egylet4, * „n.-kanlzftal kPreRkeíelml » lparbankc, wn.-kanÍ7.Rai takarékpénztár41, a „Ralame^yei általánoö taöítétea-tölet", a „n.-kanizRal kiaded-nfiTeló egyeRület", a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a „gopron! kereskedelmi 8 iparkamara n.-kanlxsai külTálasztmknya* s több
megye! én TároRl egyesület JjiTataloa értesiUje.
Ileteukint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Bortermelésünk érdekében.
Miklós Gyula orsz. képviselő s kiküldött m. kir. borászati kormánybiztos ur által Keszthelyen 18B0. évi április hó 14 én tartott „Balaton melléki* bortermelók értekezletére a tapolczai járás tek. szolgabirájától vett felszólítás folytán a 1 feltett kérdésekre a következő véleményt terjesztettem fel B.-Füredről, u. m.:
1-sü kérdés: Hol és kinek közvetítésével értékesítette a vidék bortermeivényeit? s mi az oka annak, hogy a vidék bortermése ez idü szerint oly mérvben nem értékesíthető? Miféle intézkedések életbeléptetése által lehetne a bornak, mint gazdaságunk egyik Jő terményének értékesítését elömozditani?
1-ször. B.-Füred és vidéke terjedelmes szőlőhegyeinek termését mostaná-ben ide szokott stájer borkereskedők, de legnagyobb mennyiségben a budapesti Jálics nagy borkereskedő czég, és másodrendű mennyiségben Ádler rév-komáromi borkereskedő sat. vásárolják össze évenként, leginkább mindjárt szüret után, a zajos erjedés végeztével, lepecsételvén a termelő hordóit azonnal, s csak első fejtés után szállítják el saját transport hordóikat töltve, és azok tartalmát fizetve, mi legtöbbnyire mározíus és április hóban történvén, a lefoglalózott és lepecsételt hordó tartalmának apadása a termelőt uem csak, hogy károsítja, de kivált gyengébb minőségű bor évek terményeinél az 6—6 hónapon át nem teljesíthető fel-töltögetés hiánya magára az árura, t. i. a borra károsan hat, megvirágosodik sat. s igy is a termelő hitelét és a szőlő-
hegység jó hírnevét rontja ezen eljárás, | mi egyik okát képezi annak, hogy hegységünk és vidékének borterménye ez idő szerint . nem értékesíthető oly mérvben, mint azt megilletné, s ezen sajnos körülménynek másik oka az, hogy nagy borkereskedőink bevásárlásaikat lelkiismeretlen és haszonleső borszenzálokra bizzák, kik önérdeküknek annyira rabjaik, hogy saját zsebök telhetetlen tömésének érdekében nem átalják megcsalni és meg károsítani saját megbízóikat sem, kiknek érdekeit kellene védniök első sorban is, s igy másod sorban nemcsak egyes termelőknek, — hanem egész szőlőhegy-vidékeknek hitelét, jó hírnevét tönkre teszik. Ugyanis, az ilyen szenzálok nem átalják például, a Bzomszédos községek kedvezőtlenebb fekvésű szőlőhegyei\' vagy lapályai bot termését lehetőleg olcsó nyomott árakon adósaiktól sat. összevásárolni, s a balaton-füredi hegységben, vagy a községben létező rakhelyeiken összehalmozni, s azt megbízóiknak, a nagy borkereskedőknek mint B.-Füred sokkal kedvezőbb éghajlati és fekvési viszonyokkal bíró hegyeinek termését a lehető legmagasabb árakon átadni, elszállítani. A nagy borkereskedő ha iskolázza borait, csak ámul bámul, hogy ilyen bor is terem B.-Füred szép fekvésű hegyein! ?
De megcsalják megbízóikat még akkor is, ha azok személyesen eszközölték a bevásárlást, és saját-kezüleg pecsételték le az általuk megvett borokat, igy például birói egyéniségtől, tek. Morócza Kálmán b.-föredi kir. járás-biró úrtól hallottam, tehát megtörtént
TÁRCZA.
Öröm-ilal I
H . . . y G .... a és 8.....Rer K . . á.
aászttnnepélyére június 1-én.
„Fel fol a vigalomra
Itt jŐ már a mátkapár! Ifjak! a tánezra fel! A zene hangzik már!"
Ott állnak már az oltár lépcsején
— Özivükben vágy, hogy boldoguljanak — A szende lányka, boldog vőlegény Áldást kiván, ezért esd két ajak. Áldást az útra, hogy töviseit Eltávolítsa égnek angyala, Ragyogván ott napként hűség a a hit. Miért szivük titokban lángola.
Kezet szorítva gyürü ujjokon
A bonthatatlan frigynek hü jele ; Aggály, remény rezg a szivhurokon
Milyen lesz életük másik fele. Tán már a köny, mí most szemükben ég . . .
Sejtet velük Betét rém éjszakát ? Vagy azt jelei, titkon, hogy mint az ég, Éltet virágpak a harmatban ád..
Vevé: áldást a kegynek ez. helyén,
Mint hü ereklyét őriizétek azt! Ha nem világit pályátokra fény,
A bánat éjén majd ez ád vigaszt. A boldogság most érsett perexeit
Mint tőke pénzt, hiven rejtsétek el; Ha pályátok nem vélt veszélybe vitt, Ne álljon feldúlt várként" — a kebel.
A fürge násznép, mely mont bennetek
Mint döngő méh, körülvesz — jelzi azt; Habár olykor rózsára leltetek
Pályátokon, mégi« több a haraszt.
Megy, távozik, miként ez már szokás,
Éles nyelvét koptatja rajtatok ; Dicsérőleg beszél, ha hallja más, Ez már ő nála megszokott dolog.
Kalandozván az élet tengerén,
őrizzétek hfin a sziv kincseit, Mert már sokat bűnös vágy érzemény . .
Előre nem sejtett veszélybe vitt. Ne hagyjátok szunyadni a tüzet
Családi holdogságtok tü\'helyén, Ábrándoráa csalódással flzet ;
Törekvéstek tünékeny füstbe mén.
Mért élnétek, mint a vándor madár,
n. mely tavasz-, őszszel cserél tanyát. A boldogság csak olyanokra vár,.
Kik nem lakják az élv fénycaarnokát. Mit a közel jelen gyors kézzel ád,
Fogadjátok ti hiven\'tőle azt; Hogy lelketek később ne nyomja vád, Ila száll reátok harmatként — malaszt.
A helyt, hol Isten csipkebokra ég,
Áhitsa aztán jobban lelketek ; Nem lesz, mint volt mindig derült,az ég, Nyugodt perciet caak itt kell lelnetek. Innét száll hozzátok fehér galamb ...
Vivén magával béke galyakat; Jöjjön .bár vés*, dermesztő tél — a lomb Család? tüzbelytekro árnyat ad.
GYÚROM-
Makóhüzyék.
— Élhessél ¿a. — Irta: SZUKáOS Xs«JOS.
(Folytatás.) — Oh jaj, ha csak azt ugy lehetne. De a közönség már mennyit ostromolt, hogy már mikor kerül szinre az uj darab. Én még tegnap este határozottan Ígértem, hogy ma előadjuk
tépy, hogy egyik szomszédos balaton-meiléki bortermelő község szőlőhegyén a szeozál több termelőnél is az első fejtéskor eszközölt elszállításnál azon gazságot követte el, hogy megbizója által személyesen, kóstolás utján kiválogatott és lepecsételt borok helyett ugyanazon pinczébcn létező, — s megbizója által meg nem vett silány borokat szállitott el a termelő és saját zsebe javára. Micsoda dolog ez?! A jóhiszemű vásárló tisztességes árért kialkudott és megvett jó bor helyett kap hitvány lőrétl
Ez a borvásárló vissza nem tér többé abba a hegységbe vásárolni, s még kereskedő társait is lebeszéli , és igy egyesek nyomorult gazsága miatt ez esetben is tönkre megy egész borvidékek hitele, jó hirneve!
Ezen ^lelkiismeretlen borszenzálok pedig vidékünkön oly kivétel nélküliek, kik a pillanatnyi haszonért tán éppen számításból tönkre teszik az előre nem látó szegény magyar termelő létez-hetését, hogy az igy kaparitott s össze-halmozott pénzzel annál inkább és minél hamarább agyon nyomhassák a földet túró magyar kisbirtokosságot, a nemzet zömét, s igy egyúttal merényletet követnek el a magyar állami lét ellen is.
Ezen a bajon ugy lehetne segíteni, ha minden egyes borvidék, — vagy községben pincze-egyletek alakulnának, s igy a termelők együttes szolidaritásban érintkezhetnének a borkereskedőkkel és fogyasztókkal. A magas kormány által jóváhagyott és megerősített alapszabályokon álló pincze-egylet, mint morális tes-
tület elég garancziát nyújtana arra, hogy megkötné a vásárt a vevővel, egyszerűen bormustra elküldése folytán, nem kellene a vevőnek például külföldről, vagy akár az ország távolabbi vidékéről hozzánk utaznia, időt töltenie, s igy magasabb áron venné meg terményünket; mert a kereskedőnél már maga az widő pénz*, s nem lennének még fölül rá tetemes kiadásai, miket ő okvetlen\' felszámit, s annyival olcsóbban vásárol stb. De meg jobban is értékesíthetnénk borterményünket az egyöntetű okszerű kezelés következtében is; mert nagy különbség az, ha a borkereskedő pár ezer hektoliter okszerűen kezelt egyforma bort talál, még pláne egy helyiségben, mintha pin-czéről pinczére kénytelenittefcvén fáradni, s akkoi is mindegyik pinczében valahány hordó bor van, annyiféle bort talál.
A pincze-egyletek volnának azon nagy fontosságú tényezők, melyek óriásit lendítenének boraink értékesítéséi.\', mert igy a lelkiismeretlen szenzálok elesnének ugy a termelő mint a borkereskedő testén élődő kövér falatoktól, mert ha ez még igy tart, rövid idő múlva tönkre jutnak a bortermelők, birtokuk idegen\' kézre • jut, példa erre már vidékünkön nem egy község, hol igen sok termelő most már csak vinczellérje azon drága szép szőlóbirtoknak, mely még nem rég tulajdonát képezte, s ha ily rohamosan halad magyar birtokos társaink tönkre -jutása, hol állapodunk meg?! A nemzettest hatalmas törzsének tönkje szélén nincs megállapodás! azután következik a proletarismus, ebből kifolyólag a commu-
az uj darabot. Nem szeretném, hogy ha a kö zönség bizalmát veszteném el.
— Ejnye-ejnye, nem tud az ember okos lenni, hogy miként is lehetne előteremteni valakit, aki megállná helyét. Volna elég, akit ismerek, de hogy megbire telelni jól teendőjének, az már nagy kérdés.
Makóházyné gondolkodni kezdett, megforgatta hirtelenében képzelete előtt ismerőseit, de egyiket sem találta alkalmasnak.
— No nézze, majd megfeledkeztem róla. Meg van már. Tudja mit director ur.
— Tessék parancsolni.
— Vpgyük rá.\\. r
— Kedves leányát. J
— Azt... azt.
— Oh mily ügyes gondolat. Ugy van, helyes, legjobb is lesz. Hiszen arra a szerepre ügyesebbet alig ha találhattunk volna. Lám mily jó néha, ha az ember másoktól kér tanácsot. Csak most már az a kérdés, hogy el fogja-e vállalni a kedves kisasszony a szerepet.
— Talán azért, mert nagyon hoBSzu."
— Oh dehogy. Tessék itt van ni, ex meg ez, meg itt, meg itt is eddig ni. Ezután már folyton nekem kell szólanom. Négy oldal az egész — mondá a direktor, b zsebéből kihúzott szerepkönyvben mutogatta a pár beszédeket.
— Hiszen ez nem is oly sok, estig akár kétszer is megtanulhatja.
— No hiszen meg majd megkenjük a sugé torkát, ha épen ugy kell.
— Na hát, akkor meg még könnyebb lesz. —
Gyerünk a másik szobába Várasögi ur, talán ott találjuk őt, — szólt Makóházyné — majd ráveazszük.
Irmácska eleinte szabadkozott, hogy igy, hogy ugy majd roazul talál játszani, kifütyülik Btb., nem fogadhatja el. De a eok kérés folytán reáállt b hozzá kezdett a szerep tanuláshoz.
Persze hogy az egész szabadkozás, nem-akarás csak tettetés volt, mint már ez szokássá vált a hölgyeknél. Hadd kérjék az embert előbb, csak azután mondja rá az igent.
Oh pedig hogy örült. Fehér kedves kacsójából az izgatottságtól majd kihullott a szerep. Ki hinné, hogy egy kis barna leány olyan szerelmes tnd lenni.
Szerelmes — de titokban,
Mennyire hozxáiilett a szerep. A barna kis leány leült az ablak mellé s ölébe tevén szerepét, elgondolkodott. Kiről ábrándozhatott volna másról, mint Várszögiről.
Tehát a nyilvánosság előtt kell eljátssa-niok azt, amit ők titokban érestek. Annyi ember előtt kell egymásnak a lugas mellett szerelmet vallaniok. S egyik sem fogja tudni hogy a szomszéd lugasban épen- az van, kinek ábrándozva szerelmet vallanak.
Oh milyen szép lesz az. S midőn mindketten a lugasból elindulnak, mit sem sejte a két szerelmes, szemközt jő egymással. Oh mily boldog lesz e találkozás. Mily édes a meglepetés. Szerelmök nem lesz többé titok. A sok előzménynek mily szép vége les« \'a*, mikor Bzüleik is belenyugodva szerelmőkbe, a titok megszakadtával szabadon szerethetik egymást. Ez lesz a legszebb jelenet.
tizenkilénczedir évfolyam.
Z A Ii A I K ö Zildb K Y.
HÁJÜS 30 in 1880.
nismus, nililismus és a végenyészet, vérfürdőben.
Az államhatalomra nézve sem lehet közönyös dolog az, ha a magyar birtokos osztály kiforgattatik vagyonából, gondolva tán: mindegy, csak a birtokos változik, a birtok nem, teháf\'akárki fizeti róla az adót, csak fizesse, ez a fődolog. Nem ugy van! —
Az államiságot fentartó és védő, — a hazáért szükség esetén életét\' is feláldozó nemzet azokból áll, akiké a földbirtok, a mi más polgártársaink pedig azt mondják, hogy már mégis jobb bármily körülmények közt is élni saját zsebökért mint meghalni a hazáért, mert az uralkodik aki é! és pénze van.
KEÖD JÓZSEF,
bortermelő Balaton-Füreden.
(Folyt, következik.)
Alispáni jelentés a törvényhatóság állapotáról.
(Folytatás és vége.)
Ugyan a lefolyt időszak alatt a szarvasmarha járlali és kereskedelmi forgalma, ámbár a marhavész behurczolása óvrendszabályok következtében a szokotthoz képest némileg apadt, de még is eléggé jelentékeny volt, mit tanusit az, hogy mult évi szeptember hó 1 -tői folyó évi ápril hó végéig a központból a megyebeli körjegyzőségekhez kiadatott. összesen
49,582 drb. 5 krros és 11,198 drb. 3 krros bélyeges járlati űrlap
A nem kevésbbé fontos lónevelés tekintetében, a fedeztetési állomásoknak, valamint a fedező állami méneknek ia ez évre szinte kieszközölt szaporításán kivül, a lefolyt időszak alatt még két általános érdekű intézkedés vétetett foganatba, u. is; a fedeztetésre használt és községek vagy egyes magánosok tulajdonát képező tehyész méneknek megyeszerte összeírása és szabályszerű megvizsgálása teljesítetvén, — a megye 11 járásaiban összesen össze-iratott 237 mén, — ezek közül fedeztetésre alkalmasnak oaztályoztatott 97, melyeknek tulajdonosaik tenyész igazolványokkal ellátattak, ellenben fedeztetésre alkalmatlannak oaztályoztatott 140 mén. — Továbbá az 1873. évi XX-ik törvény czikk 3 ik § a értelmében a közös hadsereg és honvédség ló szükségletének fedezésére szolgáló ló-jutalék biztosítása tekintetéből az évi ló ös8zeirás és osztályozás is foganatosítandó lévén, a már megtörtént összeírás alapján a ló osztályozás a kirendelt 3 katonai szakküldöttség közbenjöttével a ta-polczai-, kanizsai- és letenyeí járásokban folyó május hó 19-én megkezdve, folytatólag h megye egész területén az elővezetendő lovak szám arányához képest csoporiositott községek körjegyzőségi székhelyein megtartatni fog, mely alkalommal a megye összes községeiből összesen elővezetendő 2o,65l drb ló fog osz
Nem volt még\'négy óra délután, midőn Irmácska szerepét már egészen jól tudta.
— Csak tessék, tessék ke.... — majd azt akarta mondani, hogy kedves Várszögi ur, de hamar észrevette a kis hamis s elharapta a Bzót, hogy feltűnővé legyen ezáltal, még köhécselt egy kicsit melléje, mintha torkán akadt volna valami.
A leleményes nők mindjárt kitudják magokat vágni, még pedig ugy, hogy szegény fiatal embernek, még esze ágában sem volna azt gondolni, amit a kedves ajk véletlenségből majd elmondott.
— Zavarom talán a kedves kisasszonyt — szólt Várszögi, még folyton a félig kinyil-lott ajtó között állt.—
— Már miért zavarna Várazögi ur. A mondókámat már megtanultam. Éppen a felett gondolkodtam, hogy merre kell majd bejönnöm kimennem a színpadon.
— No lám, mindketten egyet gondoltunk. Én meg épen azért akartam alkalmatlankodni hogy némi utasítással szolgáljak e tekintetben a kedves kisasszonynak.
— Talán meg is próbálhatnók azerepün-ket együttesen elmondani.
— Nagyon jó lenne kedves kisasszonyom. Tehát mint is van, szabad kérni a kéziratot. Igen Irma kisasszony balfelől jön be a szomorkodó hangon szól, panaszkodik.
.... Elértek végre azon ponthoz, a melyet már előbb emliténk, a hol pgyík a másiknak szerelmet vall. .
— így ni, kegyed kedves kisasszony a most balfelől lévő lugasban, elkeidi vallomását. Kérem tessék csak próbálni ezt is.
(Folyt, kőv.)
tályozás alá vitetni, - a minthogy az e caélra j fontos statístícai adatát képezi, annak ered-foganatoaitott összeírás a megye ló állománjá- ménvét van szeri nak\'t illetőleg ló nevelési ügy állásának is egy
ménjét van szerencsém járásonként kezőkben előterjeaateni:
követ-
járáaból ea
Tapolczai
Sümeghi „ _ » »
Keszthelyi , » ®
Pacaai p » n
Kanizsai » » n
Kanizsa vároaából » »
Perlaki járásból
Letenyei un »
Csáktornyai „ „ „
Lendvai „ „ »
Novai s n . n
Egerszegi „ „ »
Az 1880-ik évi hadjutalék on 1879... évi Gl-ik törvjjnyczíkkben országgyűlésiig meg ajánltatván, az ezen évi fősorozás ugyan azon törvény által folyó évi márcíius hó 1 tői ¿pril végéig kitűzött határidőben, az ujabbi beosztással a közigazgatási járások szerint alakított 12.sorozó járásokban akadálytalanul íogana-tositatott, mely alkalommal a megyére kivetett hadjutalék fedezésére összesen besoroztatoU 742 ujoncz, 74 póttartalékos, s ezeken kivül a honvédséghez besoroztatott 114; a sorozó bizottságilag kétségesnek talált hadképesség tekintetéből pedig felülvizsgálatra rendeltetett összesen 43. —
Megyénk közbiztonsági állapotát a lefolyt 8 havi időszakon át általában kielégítőnek jelenthetem, annyival inkább, mert habár az eléggé ismeretes nyommasztó anyagi viszonyok tekintetéből tisztemben állott minden előgondoskodáBÍ intézkedést megtenni az iránt, hogy bár minő eBetleg felmerülhető körülmények között is a személy és vagyon biztonság elengedhetlen fenntartásának kellő érvény szereztessék, mind e napig az e tekintetben elő zetesen még tett külön intézkedések tettleges foganatosításának egyetlen egy szükségességí esete sem fordultelő; jeleBül nem köv«ttetett el rablás vagy rablási szándékból czélzott súlyosabb bűntény, sőt a jelzett időszak legnagyobb részén át az egyszerű tolvajsági esetek is ugy számra valamint minőségre nézve a szo kott arányt tul nem haladták. E tekintetben mégis kivételt képez mult évi november és folyó évi ápril hava, melyek közül az elsőben részint boszu — részint részegségi czivódás és korcsmai összeveszésböl származott 4 gyilkossági eset fordult elő, melyeknek tettesei elfogatván, a bíróságnak átszolgáltatva lettek; — ápril hó 16-án pedig éjjeli 12 órakor Jankó János puszta-szent-lászlói lakos saját házában általa bebocsátott két ismeretlen egyén által súlyos vaskalapács ütésekkel megtámadtatván, az \'utczára szaladt nejének segély kiáltásaira a gonosz merénylők fövegeik hátrahagyásával menekültek, azonban a leljesi&ott nyomozás által kitudatván, elfogattak és a bíróságnak átszolgáltattak; végre ugyan ápril hó 16-án Baló Gábor zalavári lakos saját hegyi hajlékában agyon lőve találtatván, miután hason nevű fia Lázár JánoB alsó páhoki lakost lőfegyverrel a hegyből kifutni látta, az ez által eldobott és atyjáénak felismert fejszével őt mint atyja gyilkosát üldözőbe vette, és utolérve fejére mért egy fejsze csapással agyon vágta; ezen iszonyú kettős gyilkosság iránt teljesített vizsgálatra vonatkozó iratok a nevezett tettessel együtt — ki Önként jelentkezett — az illetékes bíróságnak szinte átazolgáltatva leltek.
Az elsorolt s eléggé sajnos esetek képezvén a lefolyt 8 havi időszakon át a személybiztonság ellen elkövetett legsúlyosabb bűntetteket, a vagyqn biztonságot aértő bünmerény-letek ugyanazon időszak egyes hónapjain keresz-ül következő számmal fordultak elő:
Szeptember havában előfordult fel töréses tolvajság 4, állat tolvajlás 2, egyszerű tolvajság 7, összesen 13, melyek közül a tette-sek 11 esetnél nyomoztattak ki és szolgáltattak át a bíróságnak; Október havában elkövettetett feltöréses tolvajság 2, állattolvaj, lás 1, egyszerű tolvajság 5, összesen 8, a tettesek 5 esetnél nyomoztattak ki és szolgáltattak át a bíróságnak; a közbiztonság tekintetében legkedvezőtlenebb november havában elkövetett feltöréses tolvajság 6, állat tolvajlás
évben öaazeaen osztályozás alá öaswsiratott
2156 1473 1527 1859 3886 380 3708 2240 2391 2811 1200 2020
darab ló
1. Természetbeni közmunka.
Összesen az egész megyéből 25,651 darab 16 5, egyszerű tolvajság 18, ötszesen 29, melyek közül a tettesek 21 esetnél szolgáltatlak át a bíróságnak; deczember haván át előfordult feltöréses tolvajság 2, egyszerű tolvaj lás 7, összesen 9, az arány szerint legkedvezőbb január — február és márczius hóna pókban összesen előfordult feltöréses tolvajság 7, állattolvajság 2, egyszerű tolvajlás 10, összesen 19, melyek közül a tettesek 16 esetnél szolgáltattak át a bíróságnak ; az ismét kedvezőtlen ápril hóban elkövettetett 5 fel toré ses, 13 egyszerű tolvajság és 3 állaltolvajlás, összesen 21, melyek közül a tettesek 17 esetnél nyomoztattak ki és szolgáltattak át a bíróságnak.
A közbiztonsági szolgálatot a foglárság a megállapított őrkerületek szerinti beosztással foganatosított folytonos őrjáratok által teljesi tette, és pedig az arról állomásonként vezetett szabályos nyilvántartás szerint akkép, hogy ezen jelentesem tárgyát képező 8 havi időszakon át — vagyis mult évi september hó 1-től folyó évi april hó végéig összesen teljesített 3180 őrjárat ós átlag a megye összes községei és pusztái mindegyikében az egész időszakon át 53 szór vagyis minden 4-ik s esetleg 5-ik napon jelent meg az őrjárat.
Ezen őrjáratok alkalmával elfogatott és mint közbüntettei terhelt veszélyes egyén az illetékes bíróságnak átszolgáltatott 5 fegyveres csavargó; továbbá igazolvány nélküli gyanús egyén elfogatott s az illetékes hatóságokhoz kísértetett összesen 127; végre, ugyan a foglár őrjáratok alkalmával vadászati kihágáson ért 67 egyén jelentetett fel.
-Áll pedig jelenleg, a 160 főnyi létszámmal rendszeresített foglárság — 1 tizedesi és 1 közfoglári állásnak üresedése folytán — tényleg 158 főből, 1 főcsendblztos, 4 alcsendbiztos, 2 rendőrmester és 15 tizedessel; — a mult september hó 1-től folyó évi ápril hó végéig a foglárságí állományban változás történt, 11 esel ben elbncnátás által és pedig 8 esetben szolgálati kihágás, 2 esetben szolgálati hanyagság és 1 esetben ittasság miatt; ezeken kívül a jelzett időszak alatt a foglárok közt kisebb kihá-gá^í eset fölmerült 7, mulyeknek elkövetői fe-gyelmileg büntettettek; ellenben ugyanazon időszak alatt a kötelesség pontos és sikeres teljesítésében tanúsított dicséretes szorgalmuk által leginkább kitűntek Köeski János tapolczai alcacndbiztos, Keresztes Sándor, Fodor József, Schmidhofer János, Török Sándor, Tornyos György, Talabér Ernő foglár tizedesek és Király Feréncz foglár őrvezető, mit a közbiztonsági szolgálat érdekéből is örömmel jelentek.
A közmunkaügy és utépitészetre nézve mély tisztelettel jelentem, hogy a mult évi novemberi közgyűlés által elhatározott munkálatok czélszerü és sikeres foganatosítása iránt a szabályos intézkedések minden irányban megtétettek és ez idő szerint már az előző évek hason időszakához képest tekintettel arra, hogy eddig leginkább a fedanyag termelése volt eszközlendő, a kavics szállítás és földmunkák teljesítésének ideje pedig csak ápril hó végével következett be — mégis több járásokban — kielégítőnek tekinthető eredménynyel vétettek foganatba, mit az ezen évi természetbeni közmunkának leszolgálásáról, ós a közmunka váltsági tartozások fejében beszedett s a megyei pénztárba beszolgáltatott összegekről bzóIó számvevői nyilvántartás tanúsít, melynek erre vonatkozó kimutatását van szerencsém a következőkben előterjeszteni:
Járás megnevezése,
Tapolcza
Sümeg
Keszthely
Kanizsa
Pacaa
Z. Egerszeg
Nova
Leteuye
Lendva
Perlak
Csáktornya
Összesen:
igás kettős
Leszolgáltatott közmunka napszám
l
796 78 260 184 859\'/-491 53
38 46
39 32
2876\'/.
igás egyes
28 10 33 11 43 4
137
kéii
4605 5654 1881 2950 606 5928 638 ■3959 1746 11 286 «17
40.070
Leazolgilatlanul maradt közmunka napszám
igás kettős
2706 2210 989 2111 1094\'/. 2068 1150 1427 3172 1179 1201
18677\'/,
igás
egye«
89 158 95 1) ■196 51 43 145 1623 994 373
3778
kézi
15228 . 4685\'/. 3860 9951 4815 6249 4837 5902 1944G 9450 13H6
98269\'/:
"S I
® a
t-r-eo^r-eoeoc»\'** cocoaot-cocoo^\'O
CQ xO <N CO <£> T* «»
■í •<)< O N « >0 rt P o c-a » cű t-co o CO o r-
»HNrtHH CM CO
coc-cooíioaooac^cococn
■«\'COOíM^O
- > IO QO O « •<}< rH CO CO
«s
® t*-» > M ©

A fent hivatkozott közgyűlési határozattal ezen évre megállapított ntépitészeti költségelőirányzat alapján eszközölt kiadások Összegét, az utépitészetí pénztár jelenlegi mérlegének következő állása tünteti elő: ■
a közmunka év kezdetétől vagy is mult évi oktober hó 1 tői lógva folyó évi ápril hó végéig, az ezen évre megszavazott 61,506 frt 93 kr, fedezet terhére összesen engedélyeztetett — éa pedig a megállapított költségvetés egyeB tételei czimén :
1. Kavicsbányákra 1708 frt - kr.
2. Hidj^vítási és uj hidak épí-
tési költségére 15,176 » 83 „
3. Kerék vetők és úttest tar-
tozéki kiadásokra 40 „ — n
4. Utszerszámok javítása és
beszerzésére 545 „ 36 .„
5. Uttávolsági jelzőkre 349 „ 62 w
6. Kezelési és személyzeti
esedékes illetményekre 7518 „ 15 „ Összesen : 25,336 frt 96 kr. Itt tisztelettel megjegyzem, hogy a fentebbi 2 ik tétel szám alatt kitüntetett hídépítési 15,176 frt 83 krnyi kiadási; összegben a m. évi árvizek által elsodort következő nagyobb hidak helyre állítási költsége foglaltatik, u. is:
1. a páhoki mumori útvonalon
2 hidért 632 frt - kr.
2. a rátkai nagy hid helyre
állításáért 886 £ „
3. a perlaki Útvonalon egy hidért 536 „ — „
4. az aligvári uj hidért 2016 „ — ,
5. a zalabéri zalahid javításáért 784 „ — „
6. a cserencsŐczi uj hidért 2360 „ — „
7. a rempes pataki uj hidért 1408 —: „
8. a ternovaczi uj hidért -900 n — „
9. Ezeken kivül 64 megrongált
híd javításáért összesen 564 „ 83 „ Nem mulaszthatom el itt is hálás köszönettel felemlíteni, hogy a magas közlekedési ministerium megyénk iránti kegyességét ujabban az által is tanúsítani méltóztatott, miszerint a mult évi árvizek által okozott ut és hid épitéazeti rendkívüli kiadásaink fedezésére, a illetőleg az ezen évi közmunka alapunk segélyezésére ujabban is oOOO frt összeget volt kegyes az országos utépitészeti állományból engedélyezni; — igaz ugyan, hogy mi ennél jóval többet kértünk, de minihogy azt a jelen viszonyok közt meg nem nyerhetjük, az általam szem elől nem tévesztendő takarékosság mellett alapos reményem van arra, hogy a kinyert kegyes segéllyel az ezen évi utépitészeti háztartásunk rendes mérlege ttljes egyen súlyban álland, a nélkül, hogy a közlekedés érdekéből legszükségesebb ezen évi kiadásaink fedezésével a jövő évi utépitészeti alapunkat terhelni kény teleniteesünk.
De hálás elismerésünknek tárgyát még egy kormányi segélyező intézkedés is méltán képezi, éa ez az, hogy a magas kormány — felterjesztésem folytán, a gyöcsej vidékén mutatkozott inség enyhítése és a nevezett vidék jövő fejltfdhetése czéljából már-\'m egy eileg megkezdett Teskánd-azilvágyí útvonal kiépítésére folyó évi január hó 23 án 1187 szám alatt kelt
Folytatása a mellékleten.
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1880. évi 44-ik számához.
rendeletével az országos könyöradományi alapból 15,000 frtnyi Begélyt adományozni kegyeskedett. Ezen segély-összegnek kitűzött kettős ezéljához képest való sikeres felhasználása iránt a részletes munkálatokat, a vonatkozó műszaki tervezetek alapján, közvetlen magam megállapítván, aa arról nyilvánosan közzé tett eljárási szabályok szerint az útépítési munkálatok folyó évi márcziu8 hó 5-én tényleg meg-indittattak, — és pedig a folyó évi ápril hó végéig következő eredménynyel u. is :
az e czélra nyitott andráshidai kavicsbányában termeltetett összesen 2266 prizma kavics, melyért termelési bérben kifizettetett 2719 frt 20 kr.
Ebből ápril haván keresztül tényleg el-szállitatott 700 prizma, melyért szállítási bérben kifizettetett 3474 frt 72 kr., vagyis összesen az eddig foganatosított munkálatokért a 15 ezer forintnyi segély alapból, kifizettetett G193 írt 92 kr., a további kavics szállítás és földmunkálatok költségei fedezésére pedig lesz fordítandó 8806 frt 8 kr. összeg. Adja az ég, a minek bekövetkeztén különben kétkedni sem lehet, hogy ezen útépítés sikeres keresztül vitele, a közlekedési forgalom előnyét oly régtől nélkülöző Göcsej vidékre áldásos hasznot hozzon. —
Éb most, mélyen tisztelt közgyűlés, ugyan az uiépitészeti ügy végső pontjánál, el-kerülhetlenné vált előttem egy felette sajnos kötelesség teljesítése, annak felemlítése által, hogy a mélyen tisztelt megye közönségének kegyes bizalmával a közszolgálati hivatalos hatósági ügyek kezelésére hivatott tisztviselői karnak egy volt s állásáról le mondott tagja — Ehrenreich István volt pacsai spgéd szolgabíró — legnagyobb részt a közmunka pénztár terhére 1800 frtig terjedő hivatalos pénz sikkasztást követett el. — Nevezett volt segéd szolgabírónak állásároli lemondása egyidőben terjesztetvén be hozzám a bünjelenség adataival, én az azonnal foganatositóit vizsgálatra vonatkozó iratokat, nevezettnek hivatalosko-dása beszüntetése mellett, törvény értelmében a megyei közigazgatási bizottság elé terjésztet-tem, s onnan azok a közvádlóhoz tétetvén át, azóta az önbeismeréssel is igazolt sikkasztási közvétség törvény szerint illetékes bűnvádi elintézés alatt áll, melynek eredménye a meghozandó büntető.törvényszéki Ítélettel az 1876. 7-ik törvényczikk 18-ának tüzetes rendelkezése értelmében a közigazgatási bizottság által lesz a tekintetes közgyűlés elé terjesztendő, valamint szinte annak utján ugyanazon törvény 12. §-a értelmében a felmerült fegyelmi ügyek elintézéséül hozott határozatok is jogerőre emelkedésük után lóvén a tekintetes közgyűlés nek bejelentendők, részemről a fentebbi sajnos esetet ezúttal csak is azon okból láttam szükségesnek jelentésembe foglalni, mert az által a közmunka pénztár is érintetik, 8 erre nézve tisztelettel megjegyzem, hogy a sikkasztott összeg iránt a biztosítási intézkedés megtétet-vén, a tényleges megtéritéa a folyamatban levő bűnvádi eljárás jogerejü elintézése alapján fog foganatba vétetni.
Ugyan a fentebbi sajnos eset alkalmából azonban kötelességemnek ismertem, a közmunka váltsági pénzek beszedése és beszolgáltatása körüli eljárást tüzetes felülvizsgálat alá venni, akképen, hogy a megye összes községeinek nyilvántartási köny veit járásonként a központba beterjesztetvén, azokat a megyei nyilvántartás alapján a megyei főszámvevő és kir. főmérnök urak közbenjöllével részletesen álvizs^áltattam, és ezen tüzetes elszámolás eredményeül örömmel jelentem, hogy a fentebbi sajnos eseten kívül a többi összes járásukra nézve egész a folyó l880-ik évig teljes rendbe hozott közmunka váltság ügyben kezelési hiány vagy mulasztás a megye tisztviselőit nem terhtli; egyúttal az összes szolgabírói hivatalokat rendes nyilvántartási napló könyvvel éa hivatalos pénzkezelési szabályos utasi tással ellátva, ez által teljes meggyőződésem szerint oly intézkedést vétettem foganatba, tneW a rendszeres és hiánytalan kezelés biztosítékát képezendi.
Az 1375-ik évi XXI-ik törvény a vadászati jegyek kiadását a megye területére nézve hatáskörömhöz utasítván, tisztelettel jelentem, miszerint mult évi szeptember hó 1-től folyó évi ápril hó végéig általam kiadva lett össze sen 207 di b. tizenkét forintos, 15 drb. hat forintos és 17 drb két forintos vadászati-jegy, melyekért összesen 2608 frt bélyeg illeték szolgáltatott át a kir. adóhivatalba.
A mult évi septemberi közgyűlés, a nagyméltóságú belügyministerium jóváhagyása alapján kötelességemmé tette, hogy a zalaegerszegi úgynevezett megyei szállásháznál a központi közigazgatást és árvaszéki hivatalok részére elhatározott építést a helyben hagyott tervezet éa költségv etés szerint foganatba vétessem; — erre nézve mély tisztelettel jelentem, hogy a 26 ezer forintig engedélyezett épités a megtartott nyilvános árlejtés utján — vagy is 112/»% árleengedéssel válaltatván el, ezen árért megkötött szerződés alapján az épí-
tés már tényleg megkezdetett és lehetőleg már e hó végén tető alá vétetik.
A megye törzB vagyona, melyet a fentebbi épités költségének fedezése terhel, a tüzetesen e czélra szolgáló tapolczai megyei épület eladási árának beszámitáaával és a mértékhitelesítő hivatalok felállítására 1874. évben kölcsönzött 6000 frtnak megtörtéut visszatérítése után — jelenleg áll 40,689 frt 95 kr. tényleges tőke értékből és 1056 frt esedékes kamat követelésből, mely utóbbinak behajtása folyamatban van, — tisztelettel megjegyzem itt, hogy a fentebbi összegben nem foglaltatik a tapolczai volt megyei épület eladási árának végső V3-ad része, közel 5000 frt, mely as eladási szerződés értelmében folyó évi május hó 20-án lesz lefizetendő, ennek lefizetésével tehát a törzsvagyoni tőke érték 45.6S9 frtotteend ki.
A törvény rendelete által tisztemül szabott kötelességemhez képest a megye hási és árva pénztárnak általam aa árvaszéki elnök — tiszti ügyész — központi szolgabíró — megyei és gyámi Bzámvevő urak közbenjöttével havonként megtartott pénztári vizsgálatáról szóló jegyzőkönyveket ./• azzal mutatom be, hogy a pénztárt teljes rendben és a pénztári kezelést hiánytalannak találtuk.
Kelt Zala-Egerszegen, 1880. évi máius hó 9-én.
SVASTITS BENÓ s. k.,
alispán.
Helyi hírek.
— Űrnapja kedvező időjárás mellett a szokott egyházi ünnepélyességgel a kegyeletes ájtaloaaággal tartatott meg.
— Kovács Zsigmond megyés püspök ur ő excjának Kanizsára érkezése alkalmával! fogadtatásról eddig a kővetkezőket hozhatjuk t. közönségünk tudomására: ó excja s kísérete két négyes fogaton jő Zala-Apáthibél a jun. 5-éu öt óra tájban érkezeud Kanizsára. A kegyesrendiek vendége lesz a a bérmálás azentsé gét a felei* templomban oaztja ki, hol a templom dékánja meglepő szép transparenteket készít,
— Törvényszéki köztiazteletü elnö künk Wlasaics Antal ur családja évek ó\'amély fájdalomban él, hogy a családanya általánosan megyeszerte közréazvétet keltett, oly betegségben szenved, melyben az élet halál harcznak óriási kinját szenvedő át. Május 26 án, mint tisztelt barátunk, egyetlen fia, Dr. Wlaasics Gyula által értesittetünk, Dr. Braun Károly udvari tanácsos, bécsi egyetemi tanár által rajta az életveszélyed műtét május 26 án d. e. 9V3— 11 Vz óráig terjedő időközben szerencsésen végrehajtatott. Közóhaj, hogy a sokat szenvedett derék nő és jó anya felüdülve térjen édes otthonába vissza. Legújabb értesülés szerint a körülményekhez mérten nincs aggály s a nemes életet megmenthetőnek jelzi orvOBn
— A kisdedovodának saját épülete a mostani ovoda át. Ilenében a .Nádor utczá"-ban fog emeltetni; a kut ásatása jelenleg van folyamatban Hencz Antal ur által, ki az építést 8500 írtért vette fel.
— Jeles népzenésxeink Horváth La-czi és Grünbaum egyesített zenekara meghívás folytán a napokban Brüssulbe utaztak. A vállalkozó kívánta, hogy vörös nadrágot s átillát viseljenek. Szerencsés utat kívánunk nekik, óhajtván: tele erszény nyel és aok dicaÓ8éggel térjenek visaza.
— A főpiacxot felette díszíteni fogja a Zöldfa-kertnek s börtönudvarnak rendszeres és szabályos keritésü felépítése, melyhez a napokban hozzá fogtak.
— Zala-Egerszegeti megalakult a „Veres Kereszt" egylet. A tagok gyűjtésében első sorban Mihálovits Károlyné ő nagysága járt el nagy buzgalommal és meglepő eredménynyel. A május 17-én tartott közgyűlésen végbement a választás, melynek eredménys a következő: Elnök Svaatíta Benőné, alelnök Skublics Jenőné úrhölgyek, jegyzők Gózony László és Boschán Gyula urak, pénztárnok Dr. Mangin Károly ur, választmányi tagok Hand-ler Istvánná, Rosenberg Sándorné, Iauó Ala-joané, Hollóay Edéoé, Fischer Mikaáné és Grá ner Jakabué úrhölgyek, éa Dr. Horváth Károly apát ur.
— Zalamegyében a májusi fagy Sümeg vidékén tett legtöbb kárt.
— A polgári iskola 6 osztályát jó sikerrel végzett ifjak a mmíatertanács határozata értelmében ezentúl a következő hivatali állomásokra lesznek alkalmazhatók, u. m; a központi, a törvényszéki és a megyei kezelő hivatali állomásokra, továbbá az adóhivatali vámhivatali, fogyasztási adóhivatali, a pénzügyőrééit adó és vámőrség!, dohánybeváltási gyártási"és eladási, valamint a lotto, bélyegző és aóhivauli szolgálatokra, a nem kincstárilag kezelt póstáknál, a posta kiadói, végre a távirda kezelő és a vasúti kezelő hivatali állomásokra.
— Gósony Sándor nagy-kanizsai kir. törvényszéki telekkönyvi Írnokot a csáktornyai kir. járásbírósághoz sogédtelekköny v vezetővé, — Ilás József győri kir. törvényszéki
dijnokot pedig a tapolczai kir. járásbíróságból írnokká nevezte ki az igazságügy minister.
— Balaton-Füredre mult vasárnap érkezett meg a budapesti angol főkonzul rendkívüli szép vitorlás hajója. Sohasem járt ily szép hajó a Balatonon. B. Füreden nagy ünnepélyességgel fogadták. A gőzhajó hidja és a hideg fürdők bidja fel voltak lobogózva és ágyaszó üdvözölte a láthatáron feltűnő „ Király né"-t. Németby Ernő és Balogh Kálmán urak „Her-czegnő\'-je elébe vitorlázott s lobogóival tisztelegni akart neki, de a „Királyné" mint udvarias jövevény, megelőzte a lobogó üdvözlésben a magyar hajót. Gibraltáron és Tríesten keresztül tette meg az utat ez indiai fából készült s kajO\'ökkel kényelmesen ellátott gyönyörű hajó. Sok ily jó barátot a magyarnak, minő Gos-ling Andley főkonaul ur és sok ily szép hajót a Balatonnak!
— Majális. A keszthelyi polg. iskola tanuló ifjúsága álul f. hó 26-án rendezett tavaszi tánczmulatság minden tekintetben sikerültnek mondható. Reggel félhatkor vonult ki az ifjúság tanárai vezetése mellett, s a Rákóczy-induló gyújtó hatása alatt az erdőbe, hol szép számú közönség részvétele mellett esti kilencz óráig mulatott. Soha majálisra kedvezőbb időt nem választhatni, mint a milyen e napon hízelgett. As ifjúság kedélyessége, daczára az egész napi talponlétnek, még a városba való megérk&séakor sem lankadt, midőn lobogókkal, zene kísérettel és fáklyafénynyel végig vonulva az utczákou, szűnni nem akaró éljen-zéssel köszönte meg tanári karának a nyújtott élvezetet.
— Botrány. Méltó felháborodással veszazük illetékes kézből az emberi érzetet mélyen sértő tényt, hogy a kis-kanizsai köztemetőben rendes airásó nem lévén, mindenki kedve szerint intézi hallottainak eltemetését, elannyira, hogy helyazüke miatt egy-egy sírgödörbe 3—10 hulla is elhelyeztetik. Komolyan figyelmeztetjük az illető hatóságot ezen közegészség ellenes és botrányos eljárásra.
— Zala-Eger 9zegen 1880. évi május hó 22 én Kárpáty György jól szervezett színtársulata által köztetszést nyerőleg adatott „Deborah az üldözött zsidónő szerelme" falusi életkép. Ez alkalommal kit-Öntette magát és leginkább ki tapsoltatott Kárpáty György és Kárpátyné Rozsa, továbbá Hegedűs Béla és Fáy János Btb.-Btb. Sajnos azonban, hogy a közönség nagyon csekély számban jelent meg ezen előadásnál. — 23-án „Nótás Kata* nép színmű került szinre.Ez alkalommal legnagyobb szerepet vitt és leginkább ki tapsol tátott Kárpáty György, Kárpátyné Rózsa, Nikó Lina, Hegedűs Béla, Lipthai Zoltán, Fáy János és Fáy Jánosné Btb, stb. Ezen előadásnál a terem a közönséggel zsufolyásig volt. — 25-én nagy köztetszéssel adatott „A sárga csikó* nép-szinmü. Elismeréssel játszottak: Kárpáty György, Nikó Lina, Hegedűs Béla, Závodszky Mari stb. stb. Közönség meglehetős nagy számban jelent meg. — 27-én »Piros bugyelláris" népszínmű adatott elő. Kárpáthy György és Nikó Lina, továbbá Hegedűs Béla, Fáy Jáno», Zendy Mihály tűntek ki.A terem zsúfolásig tele volt. Valóban megérdemli e társulat a meleg pártolást, miért is újólag teljes tisztelettel felkérjük Zala-Egerszeg város és vidéke n. é. közönségét, hogy ezen derék magyar színtársulatot a legmelegebben pártolni legyen szivea.
— A karo#Í tüzeset vigyázatlanságból keletkezett; egy Boszniából haza került féllábú ember salátát készített magának, melyet forró zsírral akart leönteni; a zsír azonban túlfolyt s meggyuladt, s ennek következtében 35 lakház égett el.
— A főrhénczi szőlőhegyen két présház elégett, mely szinte bűnös vigyázatlanság következménye volt. Ugyanis boros hordóba oly nagy mennyiségű szesz öntetett, hogy a hordót szétvetette s tűzláng terjedt el. Ember áldozat ugyan szerencsére nem esett, de jelentékeny emberaérülés — mint halljuk — igen.
— A Siái zsilip megnyitása, illetőleg a Zala folyó éa a Balaton tavának szabályozása tárgyában, a zalai küldöttség tisztelgése óta, az érdeklett felektől számos ellentétes érdekű kérvény érkezett be a közlekedési miníateriumhoa. Ordódy közlekedési minister, a tárgy fontosaágát és az érdekek különbözőségét figyelembe véve, elhatározta, hogy az országgyűlés jelen ülés azakának bezárása után — az érdekJett felek képviselőit egy értekezletre össze fogja hivni, hogy a kérdést minden oldalról megvitathassák, az ellentétek lehetőleg kiegyenlítessenek. A határozat csakis az értekezlet megtartása, tehát a kérdés minden oldalról történt megvitatása után fog meghozatni.
— Árverés Zalamegyében. Ifj. Boha Ferencz 419 frtra b. ingt, jun. 30. Csörneföl-dén. — Szalay György 284 frtra b. ingt. jul. 2. Egyeduton. -— Marton György 3295 frtra b. ingt. jul. 28. Nagy Kanizsán. — Bárhely köz Bég 3496 frtra b. ingt. jul. 23. Alsó-Lendván. — Rajky Zsigmond 22120 frtra b. ingt. aug. 2. Felső Rajkon. — Medgyesi István 2300
frtra b. ingt. aug. 3, Baksaházán. — Kelemen Vendel 350 frtra b. ingt. jul. 5. Sümeghen. — Ozv. Gáspárovics Boldizsámé 437 frtrm b. ingt. Csákorlányon.
— Rövid hirek. A lipiki gyógyfürdő juL 15 én kerül árverezés alá. — A pécsi korcsolyázó egylet „Tavasi\'-hoa hasonló .Nyár" t ad ki. — Montenouvo Vilmos hg. megőrült. — A horvát tartomány gyűlés jun. 5-én nyittatik meg. — Ordódy minister egyhangúlag újra képviselővé választatott. — Az egri érsek visszatért Olaszországból. — Liszt Ferencz Baden-Badenban van. — Lajtha melletti Bruckot a jégeső elpusztította. — Tinny9 község pecsétjét ellopták. — Rima-Szombatban himlő miatt az összes oskola bezáratott. — Egy oross városban 10 meggyilkoltat találtak, kiknek homlokukra volt irva: kém. — Gróf Zichy Ferraris Viktor párbaj sebe következtében máj. 28. délben meghalt, — Gorcsakoff hg. Badenbe utazik.
KI nyert?
Brünn, május 26-án: 8. 28. 40. 85. 79.
Vegyes hirek.
— Kaufmann és Simon hamburgi czég hirdetésére hívjuk fel a figyelmei; szó van abban eredeti sorsjegyekről, melyek főnyereményekkel bőven el vannak látva; ezen sorsjegyek nálunk is gyanithatólag kelendőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó a teljes bizalomra, miután állami jótállással kezeltetik s a czég szoliditásáról ország«zerte hirea. £
— Assicuracioni Generáli. — Az előttünk fekvő 1879 ki zárszámadások üzleti jelentéséből a következő adatokat látjuk: a tfii-kárbiztösitási ágazat 291,402 frt 62 kr. uyere-sóggel záródik, a tengeri szállítmány biztosítási ágazat a 73,912 frt 27 krral, mig ellenben a jégkárbiztosítási ágazatnál 80,958 frt 48 kr/ vesztesség mutatkoziki Az életbiztosítás csakia 2339 frt 21 kr. szerény hasznot tüntet fel, ellenben a „tőkejövedelmek" számlája a különbféle tartalékok a a nyugdíjpénztár kamatainak levonása u»án A83,686 frt 29 kr. felesleget, vagyis 43,436 frt 5 krral többet tüntet fel, mint a mult évben. A tartalékok az 1879-ik évben 978, 657 frt 21 kr. jelentékeny Ö8szeggel szaporodtak, ugy, hogy az Assicura-zioni Generáli biztosítéki alapja 24.165,612 frt 65 krt tett ki. Kiemelendő, miszerint a tüz-biztositási osztály díjtartalékja az évi díjbevételeknek mintegy 50%-liját teszi ki, mig ellenben az életbiztosítási díjtartalék a biztosított tőkének mintegy 2373%-át teszi ki. Ezen számokból örömmel tapasztaljuk a kedvező vagyonállapotot s ezen honi intézet gyara podó fejlődését, mely már közel öt évtizeden át működik hazánkban.
— Eugénia excsászámé a zuluföldön ab ban a szobában lakik, a hol fia lakott b ugyanannak\'asztalánál étkezik. A szokott zulu-sze-kereken utaz /a, a herczeg halála évnapján akar a vérhelyre érni. A hely, hol a herczeget és két társát leszúrták, fallal van bekerítve; fákat és ibolyát növelnek rajta. Gebuda, a zulufőnök, ki a végzetes támadó csapatot vezette, ünnepiesen megígérte Slabb őrnagynak, hogy e helyet kímélni fogják. Itt van eltemetve különben a két katona is.
— A szörny. Egy német lap azon majdnem hihetetlen újdonságot közli, hogy Ingol-stadtban egy disznónak 9 malacza közül az egyiknek teljesen kifejlődött gyermekfeje volt. A szörny csak félóráig élt, A szegények javára egy ideig csekély bemeneti dij mellett mutogatták.
Hivatalos piaczi árak.
Nagy-Kanizsán, 1880. májas 26.
100 kilogrammjával számítva. Bnza 11-—.—12-—. Rozs 9—.—10-—. Árpa 7-—.—8—. Zab 7-—.—8.20. Kukoricza 8-—.—.—. Burgonya \'G- —. Borsó \'—.—30\'—. Lencse —■ —•—28-—. Báb —•—.— 10.—. Széna 1-8C.
Szalma •-.—1-20.
1 kilogrammjával számitva. Marhahús 52.—.56. Sertóahns 60\'—.—. Szalonna .—76. Disznózsír •—.—80. Vörös hagyma •—.—16. Foghagyma •——30. Cznkor -—.—50. Bora •—1-20. Paprika •—.—80. Szappan —.—42. 1 literjével számítva Ó bor 32—48 kr. üj bor 16 - 20 kr. Pálinka 46 kr. Eczet 6 kr. Kiadta:
FARKAS, v. piacz könyvvezető.
Szerkesztői üzenet.
4086. „Szeged kedvezményei" czimü czikket köszönettel vettük.
4087. B. Székesfehérvár. Megkaptuk. Üdvözlet I
4088. Kis-Komárom. Egy visszaküldött levélre volt irva.
4089. P. G. Bpezt. Köszönettel vettük.
4090. M. F. Mielőbb közöljük.
4091. „Ne légy haragos." Az önök dolga; nekünk semmi közünk ily zöngedeletnhez.
4092. R. S. Közvetlen tessék hozzá fordulni.
TIZEfíKILENCZEDIX ÉVFOLYAM.
<Z A.\'L .A I KÖZLÖNY.
MÁÍTJS 30 io 1880.
Heti naptár
ttojos 30-161 junfas 5-1). 1880. .
A bérmálás
alkalmából bátorkodom arany-, ezüst- S ékszer-raktáromat a nagyérdemű közönség becses figyelmébe ajánlani.
Különös gondot "ordítottam arra, hogy e czélra alkalmas tárgyak nagy választékban kaphatók legyenek, s hogy szépségük s jutáuyos-ságuknál lógva minden igényeknek meg. feleljenek.
Kaphatók:
\\raoy keresztek 1\'50 krtól 20 frtig. - Double arany keresztek 1 frtl<51 5 frlig. — Arany medallkmok 5 frltól 30 frtig. - Donble arany medallionok 3.50 krtól 10 frtig. — Arany függök 2 frttól 20 frtig. — Donble arany függök 1-40 krtól 3 frtig. — Arany broohetük 8 frttól 20 frtig. — Double arany broohetük 4 frttól 10 frtig. — Arany gyürük 2 frttól 20 frtjg. _ Továbbá gombokat, melltüket, Ián-czokat stb
Ezeken kivül ezüst tárgyak, gyémánt s mis drágakövekkel ékesitett értékesebb czik-kek is bó választékban találhatók s jutányosán vásárolhatók. — Valamint régi arany és ezüst tör.\'dékek a folyó értékben becseréltetnek.
Postai rendelések ennek fordultával eszközöltetnek.
82 2—3 Tisztelettel
MILHOPER ÖDÖN,
ékszerész N".-Kanizsán.


5 íi Is \' & £> X SP.l | J, »
a — § .í 2
,.ff © > -a ** 7Z S
\'•S « * t - 5
i • iß s S
í g ja « x * 5 -3 ©
* Miiéit*
5Í -kJ g
- 1 -a — * E t
.2 .5 M 2 » ■ ■so „- 5 \'S ? S
3 T" .i J6
ä JT-a 5 : £1 a
CO 00 « __
. r o f y- — M =o \'Jf cö ( " — !
___
á 5 -s ~
« -5 £ . s
, - iTl* \'2
Z3
a
©
a -
u -fl! J „
je ü >.
5» S.
P&T
j 00 •
1 N • ■ á O
! =5 ^ *
I I
I
» _ - - »s™!- s .
■?«££. S"^ * S s 2 • El \' 3-Se.B sj. -S.1--S g 53 :
£ S • S.J *>H •"» ■ » S 5 L>
= 3 C. SS Ö ^
a i

\'- s-s
> ~ JL s M
es *
© S
"ö s
a -
S -
CO —
O _
"ff U
a >»
-ej a
> «
o « — - "S = 5-»
o 2
. "S u > *
^ > ^ í Ä «*1 ® S > 24S »-ÍÍ 23--\'
« «.S — s r.-s -s - !
t
.i -a
. t> (3
? «• s
0 J<
t s *
3 •= ^
Vadászat kedvelőknek érdekes kiadvány.
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadónál megjelent;
A gyakorlott vadász.
A. fáczán ©s fogoly teny észtés ugy 23oJLrLc3Loxi vad Ismertetés©.
Irta: Nagy-Ölvedi ülvedy Károly,
oki. erdész, gyakorlott vadász, néhai cs. kir. István föherczeg személye körüli testőr-vadász.
AZ UJ ERDŐ- és V AD ÁSZTÓR VÉNYEK KEL valamint a KUTYÁK BETEGSÉGET ÓS azok gyökeres gyógyításával bővitwtle egy tapasztalt vadász.
T A. jFi T L O IVE:

I.
A vadászat általában A lövészet szabályai A vadász kutyák A vizsla faj felneveléséről A szobabeli tanításról A mezőre vezetésről A atajer kopók A spanyol agarak
A kutyabetegségek gyógy, módjáról.
II.
A szárnyasok vadászata Az erdei galamb és gerlicze A haris
A fürj
A fogoly tenyésztés (Perdrix Cinérea) A fogoly vadászata (Perdrix Cinérea) A fáczán tenyésztés és vadászata
a) A fáczán hazája és leiráaa (ábrával)
b) A fáczán vadászat
A fáczánok különféle fajai A fáczános kertekről A fáczános épület (ábrával) A költőház (ábrával) A csirkeház
A magvas szinek (ábrával) A fáczános legjutányosabb berendezése A fáczánkert megtelepése A fáczánlojások kikeltéséről
A. fiatal fáczánok felneveléséről A ^z&lid fáczán tenyésztésről A rovarok tenyésztéséről Az egészség fentartása A fáczánok betegségei Néhány szó a fáczánmesterhez.
A túzok. Az erdei szalonka A vizi szalonka A vad récze A vad lud.
III.
Á négy lábúak vadászata Erdei vadászat kopókkal A nyúl
Ezen igen diszes
320 lapra terjedő műnek szinnyomatu borítékban és keménykötésben ára X frt 80 kr. "M
A nyul-vadászat erdő területen hajtókkul A » „ mező „ „
A szarvú«, őz és dámvad tenyésztési h«l> isége A borz
A vad disznó és vadászata A róka A farkas A medve
A tengeri nyulak és azok Vadászata A vadász naptár az év minden havára.
Függelékül.
Az uj erdőtörvény. Vadász törvény.
Kutyák betegségeiről és azok gyógyítása.
Továbbá külön lenyomatban megjelent:
Az 1879-ik évi XXXI. torvényczikk. •
AZ UJ ERDŐTÖRVÉNY,
■v* Ára fűzve 40 kr.
A KUTYÁK BETEGSEGEIROL
és azok czélszerü gyógyításáról. Irta: egy gyaüorloit vaaász ■V Ara fűzve 40 kr.
Az uj vadászati (örvény.
Szentesítést nyert 1872-ik évi február hó 18-án. Ára fűzve 16 kr.
VADÁSZATI NAPTAR.
A vadak párzási ideje és tartózkodási helye áz év minden havában.
■V Ára fűzve 12 kr.
Fostál megrendeléseK önnek forflultával eszközöltetned.