Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
67.84 MB
2023-09-13 14:23:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
14
27
Rövid leírás | Teljes leírás (600.75 KB)

Zala politikai napilap
1945. december 194-216. szám
199. szám hiányzik

Demokratikus politikai napilap
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

L évfolyam. 194. szám.
Nagykanizsa, 1946. december 1. szombat
Ára lOO pengő
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti : Benoze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség é« kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telefon: 31.
Jugoszláviában kikiáltották a köztársaságot
petár király nincs megelégedve — Truman nem hive a háromhalatom újbóli értekezletének
Tito tábornok tüzérségi diszlővéseket adatott la Belgrádban annak megünneplésére, hogy Péter királyt letették trónjáról és kikiáltották a köztársaságot. A köztársaságot az alkotmányozó nemzetgyűlés kiáltotta ki, mely egyben a nép érdemrendjét adományozta Tito tábornoknak, miniszterelnöki és főparanos-noki minőségben. Az uj jugosziáv nemzetgyűlés két fontos határozatot hozott Az egyik kimondja, hogy az uj jugoszláv állam neve Jugoazláv Szövetségi Népi Köztársaság, a másik határozat, hogy eltörli a monarchiát és megfosztja II. Péter királyt és az egész Karagyorgyevios dinasztiát a múltban birtokolt jogaitól. Stankovics, a nemzetgyűlés elnöke kijelentette, hogy a közelmúltban lezajlott választások a népi köztársaság érdekében tett szavazásoknak tekinthetők.
Truman elnök azemélyes képviselője visszaérkezett németországi tanulmányútjáról és átnyújtotta az •Inöknek Németország közigazgatáai és gazdasági é etének átszervezésére vonatkozó javaslatát. Preis azt ajánlja, hogy a potsdami értekezlet alapján tegyék meg a sürgős intézkedéseket Németország gazdasági •gységének helyreállítására. Az amerikai megbizott nemzetközi megbeszélést ajánl a kérdés megvitatására, melybe De Gaulle tábornokot ia belevonnák, aki a Rajna- és Ruhr-vidék nemzetközivé tételét akarja. Preis foglalkozik Németország élelmezési helyzetével és azt mondja, hogy a németországi éhínség és járvány alapjában egész Európát fenyegeti. A javaslat utotsó pontjában központi jellegű és szövetséges vezetés alatt álló német kormányt kiván létesíteni és jövő év június 1 én hivatalába iktatná az uj köz-- ponti német kormányt.
Truman elnök tegnap egy sajtóértekezleten kijelentette, hogy nem hive annak, hogy a három nagyhatalom újból értekezletet tartson. Jobbnak tartaná, ha az Egyesült Nemzetek Szervezete végezqé el a nemzetközi nehézségek kiküszöbölését. Annak idején túlságosain sok konferenciát tartottak, melyet most az Egyeaült Nemzetek keretén belül kell lefolytatni. Ugy. vélik7 hogy a szervezet három hónapon belül megkezdheti működését. Truman elnök ezeket a nyilatkozatokat válaszul adta arra a kérdésre, hogy vájjon a három nagyhatalom ujabb értekezlete segit-e előmozdítani a holtpontra jutott németországi szövetséges ellenőrző bizottság kérdését.
Svájc nem maradhat távol az Egyesült Nemzetek világszervezetétől, melynek célja a tartós béke. Viszor.t kifejezést adtak annak, hogy Svájcnak. hagyományos semlegességéből eredő álláspontiát fenn kell tartani.
különleges helyzetét biztosítani kel! az Egyesült Nemzetek Szervezetén beiül és mentesíteni attól, hogv a támadó államok ellen elrendelt katonai megtorlásokban részt vegyen. A kérdés eldöntését valószínűleg a *nép elé terjesztik, mely a svájci alkotmány értelmében hozza meg döntését.
A nürnbergi tárgyalás
. Sümberg. november 30 Nürnbergben a tegnapi tárgyaláson ¡^legsúlyosabb terhelő bizonyítékok Göring ellen hangzottak eL Bemutatták a berlini légügyi minisztériummal folytatott telefonbeszélgetéseiről felvett hanglemezeket. Ezekből kiderült, hogy maga Göring diktálta le annak a sürgőmnek a szövegét, melyben Seiss lnquar...