Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
72.91 MB
2023-09-18 13:55:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
5
15
Rövid leírás | Teljes leírás (658.54 KB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. február 027-049. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

5U évfolyam. 27. szám
Nagykanizsa« 1946. február 1.. péntek
\
Ára lOOO pengő.
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti : Bencza Jenő főszerkesztő.
Sterke**tó»é£ és kiadóhivatal : F6*ót 5. tzAra. felelős: 31.
! Î
Tildy Zoltánt a holnap kikiáltandó Magyar Köztársaság
elnökévé választják
Az ÜNRRA megbízottja Budapestre érkezeit — Angeilo Rótta lesz a szentszéki magyar követ
Nagykanizsa Qnnepei
A tegnap délután tartott pártközi konferencián megállapították a köztársasági államformáról szóló törvényjavaslat letárgyalását A törvényjavaslat pénteken kerül harmadszori olvasásban a Ház síé. Ha V nemzstgyftlés hajrmadszorl olvasásban is elfogadta a. törvényjavaslatot, a nemzetgyűlés elnöke ünnepélyesen kihirdeti a köztársaság megvalósulásit. Ezután következik az elnökválasztás. Az elnökit közfelkiáltással választják meg. Az újonnan megválasztott köztársasági el nőkx Tildy Zoltán akkor a Nemzeti Főtanácsnak benyújtja a miniszterelnökségről való lemondását. A Nemzeti Főtanács elnöke a lemondást elfogadja és a kormányt továbbra is az Qgyek vitelével bízza meg az uj kormány megalakulásáig. Ezután kerfll sor az uj köztársaségi elnök eskütételére. Az Országps Nemzeti Bizottság rendezésében ezalatt hatalmas tömegek vonulnak fel az Országház elé, hogy ünnepeljek a köztársaság megszülfclé-sét Nagy Ferenc a köztársasági einök eskütétele után a parlament erkelyérő! bejelenti a magyar köztársaság megszületését és a köztársasági einök megválasztását. A köztársasági elnök beszéde után Szaksait* Árpád, Rákosi Mátyás és Kovács imre sióinak a néphez.
A nemzetgyűlés tegnapi élésén a köztáraesági áilamformáró! szóló törvényjavaslatot Sulyok Oaosö terjesztette á nemzetgyűlés elé:. — Az emberi szabadság-eszmék megvalósítása érdekében kell állami épületünket helyreállítani. Le kell építeni ezt a bizalmi válságot, mely a fiatal magyar demokrácia egységét megnehezíti. Bizonyos feszültségek vannak kifelé és befelé, melyek lehetetlenné teszik, a fejlődést Tettek-kel''kell tehát bizonyítani, hogy valóban demokráciát akarunk. A'' köztársasági államforma • bizonyltja, hogy'' a martból átmenteni való nem igen akad. A magyar demokráoia nemcsak beteszi az ajtót a mult mögött, hanem be is falazza. Xi keli küszöbölni a fennálló ellentétek alapéit. Az országban'' mindenki együvé tartozik, össze keli fogni, hogy biztosítsuk a jövót Sulyok Oezsó beszéde után Rónai József kommunistapárti képviselő, mint a kisebbségi vélemény előadója bejelentette,- hogy véleményének előadásától eláll, meft javaslatainak másképpen sikerüjt biztosítékot szerezni. Ezután a pártok szónokai szóltak hozzá a javaalathoz. A Magyar Kommunista Párt részéről Rajk László, a Szociáldemokrata Párt részéről Kéthly Anna, a Nemzeti Parasztpárt részéről Darvas József.
Bede kövei távirata szerint 300.000- dollár értékű élelmiszer készen áU a szállításra ■
Bede István rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter Londonbői táviratot küldött, hogy az''ÜNRRA intézkedésére 300.000 dollár értékű élelmiszer készen áU Magyarországba való elszállításra.
Hagy Ferenc és Tildy Zoltán feltűnést ke/tő beszéd ti a Kisgazdapárt értekezletén
A .Füu^etbn Kisz&zd''íjMrr értekezletet tartott ''j köztár-viséiri elnök személyével kapcsolat J*an. Vavrx tvm-. megállapította, ho^y Magvar-orszá*.r elvv>nsé^ elién:*rv annak köszönheti .nemzetközi tekintélyét. hojry talpraáUása után a kez<Mi éíjyetértéssct és...