Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
95.24 MB
2023-09-29 12:41:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
219
423
Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. június 146-171. szám

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő út 5. szám
Telefon: 31.
A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

gl, árfolyam. 146. szám.
Nagy Kanizsa, 1846. julius 2. kedd
Ara 20 billió pengő
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő.
\
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Teleion: 31.
A Bikini-szigetnél megtörtént az atombomba-kísérlet
i
Tisztul a helyzet Trieszt kőröi — Tildy Zoltán és Nagy Ferenc beszélt Szegeden
Pirosból érkezett jelentós szerint » külügyminiszterek szombati értekezletén Trieszt ügyében Bideault francia külügyminiszter ujabb javaslatot tett a kérdés megoldására. A javaslat szerint Trieszt és a szom-jxédos területek 10 esztendő időtartamú önkormányzat mellett a négy nagyhatalom, Valamint Olaszország és Jugoszlávia ellenőrzése alatt állcne. A trieszti és a szomszédos területek sérthetetlenségének ellenzését az Egyesült Nemzetek biztonsági tanácsára bíznák. A javaslat szerint Olaszország ós Jugoszlávia közős egyetértéssel neveznék ki Trieszt kormányzóját. Ha ebben a k<t állam között nem jönne létre B^gtgyezés, a négy nagyhatalom jelöli ki a kormányzó személyét A kormányzó hatáskörébe tartozna .» törvényhozásról való intézkedés, az általános titkos választások megejtése, hattagú kormányzói tanács {•JáUitáia; melynek elnöke a kormányzó lenr.e. A kormányzótanács intézkedik a rend fenntartásáról, a kizta izgatás megfelelő működéséről, biztosítja a lakosság jogait, nyelvhasználatát, iskolák és kultúrintézmények felállítását, felelős az alkotmány alkalmazásáért és dönt minden erre vonatkozó vitás ¡kérdésben. Bidesott javaslatát nem vetették el, bár Mofotov kifogást emelt ellene. Az orosz küldöttség megígérte, hogy tanulmányozni fogja a javaslatot és újból visszatérnek rá s ha nem sérti. Jugoszlávia nemzeti önértét, bizonyos módosítások mellett hajlandók elfogadni a tárgyalás alapjául. Byrnes hasonló értelemben nyilatkozott Bevin angol külügyminiszter szintén megígérte, hogy tájékoztatja kormányát a francia tervről és a legrövidebb időn belül közli kormánya álláspontiát. Nem jött létre megegyezés Byrnes azon javaslatira, maly szerint julius 20 ára összehívják a 21 nemzet átaiános békekonferenciáját Ezt a kérdést újból nagvitatják. Byrnes azután azt|javasol:a, hogy hétfőn kezdjék meg a német kérdés tárgyalását A ma érkezett''hirek szerint a Trieszttel kapcsolatos javaslatról Bevín tárgyalt Attlee miniszterelnökkel és ha az ülés kazdetéig Molotov ós Bavin nem kapnak utasitást kormányaiktól, ol fogják halasztani a kérdés tárgyalását A mai tárgyaiáson a békeértekezlet időpontja fog szsrepelni és a német kérdésre valószínűleg holnap kerül e sor.
Daaaprobléma a külügyminiszterek eiítt Párizs, julius 1
A külügyminiszterek szombaton isrrjét tárgyalták a Duna-hajózás ?n>biémájár. Bevin azon javaslatát, tegy a dunai hajózás problémáját níaoennyi nemzet teljes jogigénye akpján oldják meg, Molotov kifogásolta, mint a dunamenti államok ittirpontjából méltánytalan megoldást.
Párizsban Cordel jugoszláv külügyminiszter ismertette a külföldi sajtó képviselői előtt országa álláspontját »Duna-hajózás ügyében. Jugoszlávia egyetlen döntést sem fogad el, melyet a párizsi -tanácskozáson nélküle hoztak. Jugoszlávia hasonló mas álla-aokkal szoros együttműködést kiván és hajlandó nemzetkőzi _ kötelezettségeket magára vállalni, ha ezek aea sértik Jugoszlávia szuverénitá-sát Kijelentette, hogy sérti Jugoszlávia önérzetét, hogy Triesztre való jogos igényét nem ismerik el. Kijelentette, hogy nem engedhető meg, togj ily módon bánjanak vele, mert e: ellenkezik a jugoszláv nép jo-jiival.
AKemzeti Bank aranykincset rövi-tósw hazahozzák Berlin, julius 1
Nyirády Miklós államtitkár fontos fcaralásokat folytat Berlinben az Kerilrai katonai hatóságokkal az efeolt magyar javak hazaszállítása ¿¿ekében. Megállapodás történt arra íizve, hogy a Magyar Nemzeti Bank iraaykészletét, három tonna aranyat, 2 legrövidebb időn belül hazaszállit-^ssa. Berlini utja után Párizsba =tizik.
Twtamni drámai bejelantésa: cwi tart hangversenyt Londonban
Róma, julius 1
A békeértírkezlet olaszországi visszhangjára jellemző, hogy Toscanini, J aílanoi opera karmestere felhívta -o^ont és drámai beszédben je-«Jtctte be, hogy visszamondja az *ago! királyi operaháznál tervezett v«dtgszerepiését, mivel sem ő, Söa tánufata nincsenek olyan han-2ulaíbaa. hogy Olaszországra kény-^fi békeszerződés hatása alatt szerepelni tudnának. Ugyancsak le KPondani a párizsi vendég-élését is.
Argentinjai magyarok Erdolyért
Buenos Aires, julius 1
Az argentinjai magyar bizottság táviratot intézett Byrnes, Molotov és Bevin külügyminiszterekhez, melyben arra kérik a három külügyminisztert, hogy vizsgálják meg újból az erdélyi kérdést. Argentínában és latin Amerikában levő más demokratikus magyar szervezetek javasolták a külügyminiszteri értekezletnek, hogy kedvező megoldást hozzanak Erdély kérdésében.
Egy veit hadifogoly ás agy volt deportált kapta a két legnagyobb francia irodalmi dijat
Párizs, junius FrünclaorazÁíjban most adták ki az 1940. éri Goncourt irodalmi di-
St A dij»t Ambriere rolt hadifogoly inta, a fogolytáborok életével foglalkozó redőnyéért. A másik nőirodalmi dijat, a Henaudot-diiat Roussct- nyerte cl, a deportáltak élőiét és a naci-terrort vázoló müvéért. A szerző mindössze 34 ércs és földalatti törékenységért a nácik 1943-ban Buchcnwaldha deportálták.
Ötmillió dollárral felemelték az amerikai magyar árukölcsönt
Washington, julius 1
A washingtoni kormány az Európában levő amerikai hadseregfelszerelési- anyagok megvásárlásának hitelkeretét Magyarország számára 15 millió dollárra emelte fel. Az erre vonatkozó magyar-amerikai megállapodás aláírására rövidesen sor kerül.
Az uj angol követ Budapesten
Tegnap este Budapestre érkezett Anglia uj budapesti követe Knoxhelm, aki átvette a budapesti angol követség vezetését.
Emlékmű az aknáktól elpusztult honvédeknek
Tildy Zoltán köztársasági elnök résztvett tegnap azon az emlékműleleplezésen, melyet azon honvédek emlékére emelteV, akik aknák felszedésénél, hidak helyreállításánál veszítették életüket-
Tízszerte erősebb volta nap fényénél a felrobbant atombomb* A Bikini-szigeteken voltak a kísérletek
A newyorki rádió jelentése szerint a Bikini-koraliszigeteken folyó atombomba-kísérletei: során vasárnap este 10 órakor dobták le az első atombombát A bomba két perccel később robbant fel. A kísérleti célokra szánt hajókat magában foglaló laguna eltűnt a láng- és füst felhőben, mely több mint 50.000 láb magasba szállt fel. A robbanás pillanatában hatalmas vakító villám cikázott, mely után nem sokkal két kisebb robbanás következett be. A megsemmisítő robbanást követő első légnyomás után az elsőnél háromszor erőteljesebb robbanás következett. Az óriási lánggömbből félelmetes rubin és vörös színben játszó füstoszlop tört elő. A keletkezett légnyomás megrongálta a megfigyelő super légierőd rádiókészülékét és ez volt az oka a tudósítások hiányosságának. A robbanás mérhetetlen nagyságú tűzgömböt idézett elő és a keletkezett füstfelhő, mely százezer láb magasba* tört fel,
áttörte á rendes felhőzetet. Este 10 éra után 3 .perccel a Bikini szigetek íagunája felett felrobbant a negyedik számú atombomba. 35 perccel a robbanás után a laguna egyre inkább elcsendesüli. A tüzek lassanként eltűntek és sokkai kisebbek voltak a füstgomelyagok is, mint először gondolták. A Bikinitől 200 mérföld távolságban levő megfigyelők szerint hatalmas villámot láttak, mely tízszeresen erősebb,volt * nap fényénél és a keletkezett füst és lángfelhő 20.000 méter magasra csapott tel. Ennek a robbanása háromszor olyan erős volt, mint az első robbanás. * A kísérletre szánt hajók közül a Nevada tüzet fogott és elsüllyedt, a fel-*szinen úszkáló égő roncsokai messziről leheteti lálni.
Soha többé háborút ezen a földön!
Aí uj kenyér ünnepe Szegeden
Péter és Pá1 napján, a buza ősi ünnepén, Tildy Zoltán köztársasági elnök és Nagy Ferenc miniszterelnök jelenlétében 5 vármegye közönsége előtt folytai: le a szegedi Ünnepségek. Az ünnepség külsőségei megható és páratlanul szép képet* mutattak, színpompásabbnál színpompásabb felvonulások követték egymást. Több mint 500 kocsin jöttek be a környék gazdái s a hallgatóság számát 100.000-nél többre lehetett becsülni.
Tildy Zoltán beszéde.
Az uj búzából készült első kenvér megszegése után Tildy Zoltán köztársasági elnök emelkedett szólásra, .aki többek kőzött a következőket mondotta:
Amikor ránézek erre a megáldott és megszentelt kenyérre, én, aki magam is dolgoztam eleget fiatal koromban kint a földeken, tudom, hogy mennyi munka, mennyi veríték, mennyi gond és mennyi aggodalom van ebben a kenyérben.
Bőséges időben keveset gondoltak a szántó-vető ember munkájára, mert akkor nem volt probléma a kenyér és nem volt probléma az, hogy ki mennyit vehet abból és mennyit ehetik belőle. De most, a városi ember gondolata is kint volt veletek együtt a földeken, az ipari üzemekben és a bányák mélyén lesték munkátok eredményét. Aki látja ezt a felemelő ünnepet, annak meg kell látni a ti bizonyságtételeteket a Magyar Köztársaság és a magyar demokrácia mellett c Ez az oi-szág megbecsüli ezután a dolgozót a henyslóket pedig, akik kerülik a munkát vagy könnyen akarnak élni, ki fogjuk rekeszteni a kenyérnek az áldásaiból.
Az- egész világ sóvárogja a békét és mi magyarok együtt kiáltjuk a többi szabad néppel: Soha többé háborút ezen a földön. Békességet a népek és nemzetek között és békét benn az országban.
Kirekesztjük ennek a belső békességnek, a dolgozó magyarok egyetértésének békéjét veszélyeztető bujtogató ellenségeit Uj szabad világot akarunk teremteni, olyan világot, amelyben a régi letűnt bünős szellem mégegyszer visszajönni ne tudjon.
A köztársasági elnök beszédét hosszantartó taps és éljenzés követte. A hatalmas tömeg melegen ünnepelte Tildy Zoltánt. , A köztársaság? elnök beszéde után
Nagy Ferenc
miniszterelnök kezdte meg beszédét:
Az uj kenyérrel együtt jelenik meg az aj pénz, a forint is. így augusztus elsejével megszűnik a pénznek mai szörnyű bizonytalansága és ezzel aí pénzromlás is. Augusztus elsejétől már terveket lehet építeni, számolni lehet az uj pénzzel, amelyet a gazda kapni fog a beszolgáltatott termékeiért, mert a pénz, amit kap, értékálló lesz.
A külföldi ut
A háború utolsó hónapjaiban —
ZALA
mondta 1 miniszterelnök — aligha gondolta volna valaki, hogy Magyarország önálló független ország maradhasson és módja legyen felvenni szem/1.yes kapcsolatokat a nagyhatalmakkal. Amikor május 7-én Párizsban a külügyminiszterek értekezlete visszaállította a trianoni határt és ezzel egész Erdélyt Romániának ítélte oda, akkor ugy éreztem, hogy nem elég diplomáciai uton folytatni a tárgyalásokat és nagyobb erővel kell fellépni a magyar békecélok érdekében, igy született meg a nyugati látogatás terve.
Az Egyesült Államokban rámutattunk rettenetes elesettsóflünkre és kifosztottságunkra, rámutattunk, hogy 260 gyárat teljesen és 200 gyárunkat, részben elhurcoltak, vasúti felszerelésünket, mozdo-nyainkat. vagonjainkat úgyszólván egészen elrabolták, megfosztottak bennünket értékes állatállományunktól és majdnem minden értékünktől.
Rámutattunk, hogy vesztes háború után ujabb kötelezettségeink vannak, ezért csak ugy tudunk élni, ha visz-szaadják azt, ami a mienk volt Mi dolgozni akarunk és a munkánkhoz van szükség elhurcolt javainkra.
Utunknak ez a célja teljes eredménnyel járt Az Egyesűit Államok '' kormánya szóban és írásban Is közölte, hegy a Nemzeti Bank teljes aranykészletét minden megkötés nélkül visszaadja. ígéretet kaptunk, hogy magyar lobogó alatt üzembe helyezhetjük az elhurcolt v> 540 dunai hajét ,
Politikai eredményt ettől az utazástól nem vártunk, de annyit elértünk, hogy felvetett kérdéseinket megértéssel hallgatták meg^ ugy Párizsban, mint Washingtonban.
A nagyhatalmak külögyminiszterei-től ígéretet kaptunk, hogy az Erdélyre vonatkozó párizsi döntést
uj megfontolás tárgyává teszik.
Az utazás egyik legnagyobb eredménye, hogy Magyarország az első vesztett állam, mely ^felvehette a személyes érintkezést a nyugati nagyhatalmakkal. Alkalmunk volt meggyőzni a világ vezetőit,'' hogy békét akarunk, mert nekünk béke kell,'' hogy erőinket a nép felemelésére és boldogulására használhassuk fel. Rámutattunk, hogy a mult idők nyugalma a csendőri szuronyok által teremtett nyugalom volt, a nép rab-szolgasagban és elnyomásban élt
Belpolitikai kérdések
Politikánk egyik sarkalatos pontja arra ügyelni, hogy a régi világ ne kerülhessen méj egyszer uralomra, hogy a magyar nép sohase kerülhessen kizsákmányoltság állapotába. Csak az egész nemzet összefogásával lehet a nehézségeket leküzdeni.
Ezért ügyeljen minden párt, ne sodorja válságba a koalíciót, mert ezzel olyan helyzetet teremtene, amely csak a reakciónak és fasizmusnak használna, amelyet pedig mindéit csokevényóvel együtt ki kell irtani a magyar belpolitikai *
. '' életből.
Szeretnénk a belpolitikai életet tisztázni, arra törekszünk, hogy minden vitás kérdést egymás között elintézzünk,
ennek érdekében rövidesen tanácskozás indul meg a pártok vezetői között, hogy megszüntethetik legye« nek a belpolitikai ellentétek és
megteremthessük azt a békét,
amelyben a nagy feladatokat a nemzet érdéxében elvégezhessük.
UJból internált*''*
Mint ismeretes, a nagykanizsai népbiróság felmentő ítéletet hozott a szabadlábon védekező Áts Erzsébet háborús és népeílímes bűnügyében. A vádirat szerint Ats Erzsébet a nyilas világ alatt szoros kapcsolatot tartott fenn Egon von Ősien német kémelháritó tiszttel, tagja volt a nyilaskeresztes pártnak, annak formaruháját viselte, a nép-gyűléseiken részt vett Nagykanizsán mindenki tudta, hogy Ats Erzsébet a legszélsőbb jobboldali eszmék" szolgálatában áll. A tanuk, akik a politikai rendőrségen terhelő vallomást tettek a nyilas nő ellen, a népbirósági tárgyaláson vallomásaikat »érthető" okokból visszavonták és igy a népbíróság keliő főtárgyalás! bizonyítékok hiányában nem találta a vádiratban foglaltakat
Tildy Zoltán né 4 a franciaországi magyar bányászok között
Tildy ZoUánné, aki Párosban tartózkodik, meglátogatott Párizstői 250 kilométer távolságban levő bányászvároskát A környék magyar bányászai nagy lelkesedéssel fogadták és meghallgatták beszédét majd tiszteletére nagy ebédet rendeztek.
Kedden indulnak meg a belpolitikát tisztázó tárgyalások
A baloldali blokk és Hagy Ferenc miniszterelnök között tz elhangzott kívánságok tekintetében kedden indulnak meg a tárgyalások.
Az adópengő árfolyama /
Egy adópengő Julius 1-ei- értékkel egyenlő 7,500.000,000 pengőveL egy adópengő egyenlő 7,500 mil-"pengővel
Népbiróság előtt a* első magyar hadsereg árulója
A népbiróság Jankó-tanácsa nagy érdeklődés mellett tárgyalja Keresztes Gyula vezérkari ezredes háborús bűnperét Keresztes Gyula volt a Oálnoki Miklós-féle első hadsereg egyik zászlóaljának parancsnoka. 1944 október 15-én üldözőbe vette vezérkarával az oroszokhoz induló Dálnoki Miklós Béla hadseregét, majd amikor belátta, hogy elfogni őket már nem tudja, ágyúval lövetett a felszabadító Vörös Hadsereg vonalai felé közeledő magyar csapatokra. Ügyében döntő tanúvallomást tesz Dálnoki Miklós Béla volt miniszterelnök.
Letartóztatták a Kisgazdapárt szigetvári titkárát
Mint a »Somogyi Világosság" jelenti, letartóztatták dr. Kátay Gyulát, a Független Kisgazdapárt szigetvári járási titkárát, mert a kitelepítés előtt álló volksbundistákat zsarolta. Hamis mentességi igazolványokat adott a sváboknak, amiért^ búzát kapott.
Hirdetmény.
Értesítem a lisztben ellátatlan lakottá-eot, hogy az aj állami liszt- és kenyér-legyek csak augusztus 1-én lépnek érvénybe s ezert julius hónapra a régi kenyérjegyen levő szelvények lesznek felhasználva kenyér és liszt beváltására.
A aehéztesti-, testi-, irodai munkás- és gyermek-pótjegyre jogosultak részére julius Hóra uj pótjegyet adunk ki, melynek kiosztása f. bó 3-án kezdődik a Közellátási hivatalban az ott kifüggesztett utcabeosztás szerint __ v «28
Mindazok a cscplőgépínlr jdonosok, kezelók. akik az előirt fogadalmat nem tették le és csépelni akarnak, t bó 2 -in d. e. 9 órakor a saját érdekükben Jelen lenek meg a Közellátási hivatalben. Fogadalom letétele nélkül csépelni nem szabad. 831
Polgármester.''
Áts Erzsébetet
beigazoltnak és felmentette Áts Erzsébetet. A népűgyész természetesen a NOT-hoz megfellebbezte az ítéletet.
Áts Erzsébetet annak idején a politikai rendőrség internálta, hogy nyilas tevékenységet ki ne fejthessen addig is, amig a népbiróság ítéletet hoz felette. — Később is-'' meretlen okból a nyilas nőnek az internálását megszüntették azzal a szigorú megkötéssel, hogy nyilvános helyeken megjelennie nem szabad. A politikai rendőrség ezen intézkedését természetesen nem befolyásolhatta a népbiróság felmentő ítélete sem. Mivel Ats Erzsébet a tilalomnak ellenszegülve mégis megjelent nyilvános helyeken, a politikai rendőrség szükségesnek tartotta az újbóli internálását
Városi és Vármegyei Alkalmazottak nagykanizsai szakszervezetének uj tisztikara

A városi alkalmazottak csütörtökön délután a városháza tanácstermében népes gyűlést tartottak. A gyűlésen megválasztották az uj tisztikart: Elnök Berényi Géza, aieinökök Török Boldizsár és Madarász József, titkár Jászai Lajos, helyettes titkár Kassai János, jegyzők Biba Sándorné és Ambrus -Gabriella, pénztáros Foga-rasi József, ellenőrök Merényi Béla és Tóth Lajos, könyvtáros Horváth Gyula, választmányi tagok Poór Imre, dr. Paizs Ferenc, Hári Ferenc, Ja-kabffi Ferenc, Polgár Vilma. Gerócs Jenő.
HÍREK
— Eijegr?*. Weszter Mária (Nagykanizsa), ifj. Németh Gyula gyáros (Szombathely) Péter-Pálkor tartották eljegyzésüket. (Minden külön értesítés helyett.)
— Betörtek egy deportált néböz.
Máday Gizella Csengery-ut 15. sz. alatti lakos feljelentést tett a rendőrségen, hogy távolléte alatt ismered en tettesek lakását feltörték, ahonnan ruhaneműt és egyéb értéktárgyakat vittek eL Az eset annál is inkább sajnálatos, mert egy deportálásból hazajött és teljesen kifosztott nő holmijairól van szó, amit már pótolni nem tud.
— Hirdetmény. Idevonatkozó rendeletek értelmében junius 27-től áramdíjak adópengőben számolan-dók. Áramdíjak fizetés napján érvényes adőpcngö-jelzőszámmal fizetendők. Adópengőre vonatkoztatott jelenlegi szorzószám 30.720.
Drávavölgyi.
— Várható Idijárá« hétffia wtir: Tovább melegcdi idő, tegnap délután egykét helyen kisebb záporesőt jelentettek. Távolabbi kilátások: néhány napiz derül!, száraz meleg idő.
— Anyakönyvi hírek
Junius 2—15. között házasságot kötött: Bodnár István pékmester és Lazók Mária, Kiss László MÁV kocsikísérő és Németh Mária, dr. Both Béla orvos ós BreLnor Hona, Fischer Ferenc kereskedő ós Günser Lili, Sajcsán József gépkocsivezető és Bem Margit, Czulok Józsof n>-
fülőhadnagv és Májon Katalin, Turi
stván hí. ¿rraester és Tófeji Ilona, Márkus Jenő lakatos és Vaéka Mária, "Kálovits József gépkocsivezető és Simon Ilona, Kainer Gyula ma-
Keddsn délután 6 órakor
PÁRTNAF
a Szociáldemokrata Párt helyiségében
Vendégeket szivesen látnak.
__1946.
^*-
gántisztviselő ós Stoch Jli^ Waldhnuaer Sándor kefeevá«*• üöndics Mária. - EiKS^j Krau.sz Lipótné Karkas Karok* : érca, Bagonvai József 64 éns dinek Ferencnó Pali Juliánra f'' éves, Siubó János 37 óms, j 7-sefnó 3*2 éves, Honráih ístrá^ í Köbli Anna 67 éves, özv. j Józsefné Török Teréz 74 ém T j ¿ato> József 12 éves, Karia* K '' 9 éven, Ribarics István 50 iúiortzor Teréz 20 óvai, üzt. £ meth Jánosáé Miilei Anna 76 őzt. Kovác* Istvánné Varga K^ lín 82 ém>, Horváth Anna 23 éra. Sasvári Forencné Kis Tóth Má^ 20 éves, Lorencsics Mária 21 éi& Pa^>p Mária 6 évee, v&rgye J^ 6*. eveb, Bali György 66 ér&, Hi:. raási Lajos 74 éree, Horváth 75 éves, Sasvári Katalin 38 Czakó György 2 éves.
Szerdán délután 6 órakor
PÁRTNAPOT
tart a Magyar Kommunista Pfe< Előadó : Hegyi János.
Minden érdeklődőt pártáUáttava^teb tet nélkül szeretettel vár a Párttae^
M irdetmény.
ftz 1080/1945. M. E. sz. rendelet 11. f* érteimében közhírré teszem. hoj} i & sz. Igazoló Bizottság 1946 jultuj 9fc délután 4 órakor az alább Krtó Igazolása tárgyéban fog határozni:
Bánki Ferencné kocsmáros. Frank Gö piaci árus. Rabi nek Dezsőné bütocrt^ kedő. Varga Margit. Madorka Ktrofj tts viselők. Varga József btb.. Hom&jt nóné. Kiss Endre kereskedő. Tóth ftrr. szabó. Takécs János faraegmaü; Szabó latrán kereskedő, Fent« Gjirj asztalos, Tegzes Lajos fényképéit kász Ferenczné fakereskedő, rtir plad Arus.Biró Gyula cserépkályhát, Ctí». Fritz Mihály szabé, Krausz Lajoj tet kedő.
Felhívom a lakosságot, hogy tó* igazolás alá vont fentnevezettek «e magatartásáról vagy cselekedetét« « rvak, amely a magyar nép érdekei* teitr vagy sérti, ezt és az arrc vorafc bizonyíték okai zárt borítékban htkd» tatanul jelentsék be.
ft bejelentéseket Hoffer Viktor, c Ip zofó Bizottság elnökéhez. NaíjJasa (KOKSz helyiség) Kőlcsey-utea 1 sz.» küldeni, ügyanott minden détutéa 4-4 , óráig személyes bejelentések h ttó*.
APRÓHIRDETÉSEK
Ujaéfárnaakat helybe és rióte, ri> mim atando* forgalmas helyre, élhetést Jelentő áltaaSó mtaxkta Ww^ Jelentkezni lehd minden eslf ím .Expresa HirUpiroda« Szatadttt^ sz. 1. em. (Csak muokasiarfő, ds««» egyének jdetrtkeizeoek. Eleücof ata ö
Mai és régi leveíezésbóí wáraaxó ám
aorokalT»»
MvMért pénzt, magyar aoro0t «0^ földi bélyegeket adok. Iv tnyagoí ** azek. Rozeooyl-ntca 19. P^^ hirdetés nrindJg érvényes.)
HkilMveraWrt kákltft ¿«tfg dp&réaet ad Perényi ezappa^ * gyzí-utcz 22.___
Mindenféle .csiradákot, oiijit ^ ko: van, eserél Perényi Magyar utca 22. _____Z-
Ország, at 50 sz. alá leadai safesW^
Sok most a/gondja OVrtt, . adókra, - mert niocs
Kaphat még néhányat
a Zala kiadóhivataláism.
ZULA poIHltoJ
Nyomatott a .Közgazdaságig; konlzsa* nyomdájában Nyomdáért felel: Zatoy
Készülj julius 7.-ére
51. évfolyam. 147. szóm.
Nagykanizsa. 1946. julius 3. szerda
Ára 50 billió pengé
]
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti : Sencze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szára. Telelőn: 31.
Blandy tábornagy: Az atombomba-kisérleteknek nincsen támadó éle egyetlen nemzettel szemben sem
Megállapították Olaszország flotta-parkját — Károlyi Mihály Prágában
Tegnap e világérdeklődés e negyedik ledobott atombomba robbanása felé irányult. Ma jelentették, hogy a Bikini lagunába behatolt első katonai osztagok jelentése szerint a célhajók nagy része veszedelmesen rádióaktiv. Ezek a katonai osztagok különleges védőruhában 3 órával a robbanás után behatottak s laguna vizébe, hogy előkészítsék a tudósok, technikusok és katonai szakértők útját. Alexandrov orosz megfigyelő újságírók előtt kijelentette: attól tartok, hogy kis eredményt értünk el. Ha 4—5 mérföld távolságra lettünk volna a robbanás célpontjától, v&lószinOleg több látványosságban lett volna részOnk. A kísérlet parancsnoka Blandy tábornagy felkérte az Egyesült Nemzetek képviselőjét, közölje a tagállamokkal, hogy ne magyarázzák az atombombakisórietet ugy, hogy ennek Amerika részéről támadó éle van a világ többi nemzete iránt. A kisérletet folytató parancsnokság jelentése szerint márts értékes adatokat sikerült szerezni a titkos műszerekkel felszerelt repülőgépek u*ján. A felsorakozott 73 célhajó közül 5 elsüllyedt, 6 elpusztult és 6 erősen megrongálódott
A Bikini szigetek mellett az érdeklődés homlokterében a párizsi békeörtekezlet állott. A hétfői értekezleten BldeauK Triesztre vonatkozó javaslatát, az olasz fés jugoszláv igényeket, ¡az olasz gyarmatok sorsát, a békeértekezlet meghatározásának időpontját és a nemet kérdést tárgyalták. Részletes jelentések nem érkeztek, azonban a diplomáciai tevékenység fokozódik. Tegnap megérkezett Párizsba a görög kormány képviselője és a németországi megbízott. Olaszország párizsi képviselője hivatalos jegyzéket adott át a 4 külügyminiszternek, amelyben arra kéri, hogy mielőtt olyan dőntóseket hcznak, melyek közvetlenül érintik az olasz ügyet, adjanak módot az olasz kormánynak, hogy kifejthesse álláspontját Tegnap került nyilvánosságra, hogy a négy külügyminiszter megállapodott az olasz hadiflotta hajóinak számában. Eszerint Olaszország kap 2 hadihajót, 2 c.rkálót, 4 torpedóromboló''. 16 torpedóvető hajót és 19 gyorsnaszádot A tegnapi értekezletről érkezett jelentéé szerint a trieszti kórdés tárgyalása jelentősen előrehaladt. Végső megegyezésre nem jutottak, azonban mind a négy nagyhatalom tanulmányozta a francia javaslatot Bevin és Byrnes három órát szentelt a javaslat tanulmányozásának. Molotov kijelentette, hogy a javaslat szerint nem 10 évet kellene Trieszt autonómiájának adni, hanem ez az ¡autonomiá végleges lenne, avval a félté-tsllel, hogy Jugoszlávia továbbra is bele legyen kapcsolva Trieszt és a szomszédos terület kormányzásiba. A külügyminiszterek a kérdés tárgyalására ma délután 3 órakor ismét összeülnek.
A «agyar as cssh kormányok a kiil-űgyralnlaztarak alé viszik az áttelepítési v tát
Pr''tffz, julius 2 A csehszlovák korffi&£y Párizsba küldött _ külön megbízott utján a külügyminiszterek beleegyezését aktnak¿batt * tekintetben kieszközölni, hogy Csehszlovákiából 200.000 magyart áttclopitbcBscnek Magyar-orez&gra. A caehszlovák megbízott kormanya engedélyével tiltakozott amiatt, hogy a magyar kormányzat mim tette ¡ehetővé a Magva rorszá-gon''éló szlovákoknak a caeli köztársságba való áttelepítését.
Bxuiapesi, julius 2 Gyöngyösi külügyminiszter táviratot intézett a párizsi békeértekezleí. f(»titkárához ók felkérte, hogy a távirat tartalmat hozza a külügyminiszterek tanácskozása elé. A magvar kormány *azzal a kérelemmel fordult a külügyminiszterek tanácsához, adjanak módot a magyar kormánynak, tiogy a csehszlovák magyarság problémáiról a felfogását etóedhaeea.
Károlyi Mihály Prágábai
Prága, julius 2 Firlinger csehszlovák miniszterelnök tcc^nap fogadta Károlvi Mihályt »ki m caohsr.lovákiai magyar kisebb-ügyének rendezéséről tárgyalt
relé.
Lemondott az olasz kormány
Bóiua. julius 2 Dc Nikola. az uj olasz köztársaság elnöke tegnap elfogadta .de .Gas-l>ierri olasz miniszterelnök lemondását, majd később tárgyalásokat kezdett s politikai élet vezetőire! az uj kormány ''megalakítására.
Ausztriában megszűnnek a mag* szállási zóna-határok
Bee*, julius 2 A 11 agyar Tárirati Iroda bécsi tudósítója jelenti, hogy Fiegel kancellár rendkívüli minis; tertahácson he-jclentette, hogy a szövetséges megszálló hatalmak Ausztria részérő élotbeléptetik < megszállási rendszert. Az osztrák parlament ezután önáUóan hozza a törvényeket és kormányrendelteket adhat ki. A uégy zíhxa közötti ''határok megszűnnek.
Az osztrák kormány diplomácia; kajxrsolasokat Jétet*ithet az Egyesült Nemaotck bármely tagállamával. Fiegei lüjckmtette, hogy ez a kőny-rivitó. rendelkezés liatalmas Iépé= Ausztria teljes szabadságának ek'':réséhez vezető uton.
A würtsnbenji ós badeni választási eredmények
Berlin, július 2 A vürtembergi és hadprn» általános választások eredménye a kővetkező: Leszavazott 1,208.000 ember, vagyis a választóiogosultak 62 százaléka. Ebből a Keresztény néppárt kapott 42 mandátumot, *a szociáldemokraták 37, a kommunisták 10. a nemzeti parasztpárt 17 mandátumot kapott az alkotmányozó gyűlésben.
I
Triesztben újra fellángoltak a tüntetések
Ti-icssfa. iolius 2 Tegnap Triesztben az^ olaszok uiabb temetéseket rendeztek Trieszt visszacsatolásáért. Emiatt a rendőrséget és katonaságot újból készenlétbe helyezték. A tüntetők elpusztították qgy jugoszlávbarát lap szerkesztőségét és a jugoszláv vasutasok székházát. Olaszországban a nemzeti felszabad rtó bizottság fclszóütiást intézett tagjaihoz, hogy a trieszti íztrájkok>fckal együtt erzolmeik kifejezésére szintén "lépjenek sztrájkba.
Nagyobb hatasa van, mint a peni-cilinnsk ..
Washiuf/tou, julius 2 A sztriptomicin feltalálója Whiís-man, a newdelhíi bokleoroiógiai állomás egyik vezetője. Ennek )az orvosságnak ftnég a penicilinoél lis nagyobb hatása van. Tífusz, malária es kobra megbetegedéseket teljes eredménnyel gyógyítanak vote, azonkívül tökéletesen gyógy it cg}*, amerikai eddig gyógyíthatatlan öűlatbc-t^ceéeet ''is, mely évente «sokraer da-raobai pusztította az amerikai állatállományt.
Kenigtbtrg uj ntve: KaliPingnd
Moxzkta. julius 2 A ¡Szovjetunió minisztertanácsa Künigsberg váró« nevét Kalinüi-ifráora vniwztaltt át.

Budapestről jelentik:
A forint értékének meghiusitói a nemzet árulói
Tildy Zoltán köztársasági e/nök Kecskeméten mondott beszédében a stabil pénzzel kapcsolatban kijelentette, nogy azokkal szemben, ákik megpróbáJják a nemzetgazdaság mep «/■sütését meghíusitani, nem tartanak feleslegesnek semmiféle megtorló eszközt, mert azok a *>onizet árulói.
Megindultak a pártközi békét megteremtő tárgyalások
Nap- Ferenc miniszterelnök tegnap délután részt vett azokon a tanácskozásokon, melyek a pártok között indultak mocr a politikai helyzet tisztázásáni. A partok és a kormánv nem ideiglenes megoldást akarnak létrehozni, hanem olyan programmot óhajtanak teremteni,''amelyen a koalíciónak a munkája megindulhat és békét teremthet a [»ártok között. A megbeszélések ma és szerdán it> szünet nélkül tartanak és oarátságos légkörben indultak meg. Kemény van minden olyan kérdés tisztázására, moly ütközőpont volt a pártok között.
Százszorosára emelték a postai dijszabasokat
Julius 1-től kezdve a posta, távíró, távbeszélő és rádió dijakat a posta igazgatóság a jelenlegi dijak százszorosára emelte fel.
Megszüntetik a törtarany-üzérkedést
A kormány az utóbbi időben túlzottan elharapódzott ralirtaüzérkodé-sok miatt szigorú intézkedéseket fog tenni. Elsősorban azon a már ér-vénvben levő valutabcszolgáltatási rendszabályok érvényesítését ellenőrzi, melv'' szerint minden külföldi jjénzvalutat b»„- keli jelenteni a Nemzeti Banknak. A mulasztókkal szemben a legszigorúbban járnak el. A bejelentési kötelezettség kiterjed a tört aranyra és az aranyértékekre is, kivéve a'' Nemzeti Bark aranykincseit.
Hogy is volt csak?...
A Zala 1946. évi junius 28-i szá-n:ábau fiegyi János, aláírással egyei kk jelent mesf, aműly 1946 junius 20-án Szepetneken elmondott oeszé-aemmel foglalkozik. Budapesti utam nK^rakadályozott, hogy mindi árt válaszoljak, pedig a szepetneki gyűléssel kapcsolatban nekem is lefrie ogv s más mondanivalóm. De lássuk a cikket.
Mindig megtiszteltetésnek tartom, ha cgv kommunista párttitkár valakit tollára vesz, mert abból az tűnik ki, hogy az illető egyénnel foglalkoznak,- számon tartják. Nvüván ennok a figyelemnek köszönhetem azt is, bogy minden beszédemnél a falvakban is és itt a városisán is ott látom a kommunista megfigyelőt. Nagyon helyes, ismerni kell a másik fél álláspontjál is s a demokrácia sajtószabadság hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a tárgyat minden oldalról megTÜagitBuk. Hisz mindenki nem lehet egy véleményen, csak az átkos parancsuralmi országokban volt ez a helyzet. £n ts, ha csak ''szerét tehetem, "elmegyek kommunista ^yüiésekne. A párttitkár ur (remélem, nem haragszik meg azért, hogy nem elvtársnak szóliton;) azt veti szememre, hogy én a Kommunista Párt ellen mmóeithetetien támadást intéztem, azt állítva, hogy az a kolbosz mellet- foglalt állást. Valószínűnek tartom, áogy a kiküldött megfisyelo rosszul tájékoztatta, a párttitkár unit. £n t. i. nem mondtam íazt, hogy a Magyar Kommunista Párt ma''kolhoszt akar csinálni. De ne haragudjon a párttitkár ur, én a Kommunista Pártot többek-közt a sajtóból ismerem. A fczabad Népből tanultam meg, hogy a ita-gyar ''Kommunista Párt a demokrácia harcos őre, a legpaioldalibb szellemű magyar politikai alakulat 8 minthogy Sztálin generalisszimusz beszédében ez áll:
''''A kotUkticizút-ódós módszere a leghaladóbb módszernek bizo-7it/idi, nemcsak azért '', mert ez nem köveielit meg a parasztok kiojsztását. haueri főleg azért, ■mert ez lehefőte tette, hogy néhány éc alatt az egész orxzágot ellepjek a RoZLekziz gazdatápok, /nelyrj;nek vimdcn Lehctösegül: megvan az uj technika alkalmazására, tel iu4ják használni az agronómia összes vívmányait és az országnak sokfial több rrrnter-méket tndimk adnis
Vagyis én joggá: tételezhettem fel, nögy a legnaladóbb módszert fogja íafkaimazm, mihelyt a fejlődés kellő fokára jut. Ha nem igy ienne, akkor ugy-e nem ismerhetnem el a Kommunista Pártot a legbaiadóbb pártnak? Azt irja a párttitkár ur, hogy »mi meg merjük mondani politikai álláspontunkat minder. kérdésben«. íme, én is a Kommunista Párt sajtóorgánumára hallgatva, meg mertem mondani az én álláspontomat egy kérdésben és — kűfcnben biztosan ismeri a párttitkár ur a szólj igazat...<; közmondást.
A Kisgazda pán megalakulása óta a parasztság anvagi és szellemi színvonalának emeléséért küzdött. Ha belátni nem képes, legalább nem érzi a párttitkár uz, hogy hibás a logikája akkor, amikor az ellen való küzdelemmel váöolia a Kisgazdapártot, amiért küzdött 15 éven keresztül? Hogy a felszabadulás után pont Nagy Imre, tehát kommunista
— aki különben személyes barátom
— lett a földn: üvelésügv 1 miniszter - mint Xánxvi ^lihálv voit
» o
2
ZALA:
1946. julios 3
küzfcírsaaájri olnok mondta: Jól-roÉwml, do legalább mcsgcs inalta. a földreformot — azőral, bocs- a földművelésügyi miniszter kommunista volt, az nem annyit jelent, hocrv a földet a Komniuiiiata Párt adta a szegény parasztoknak. Sajnos, én szeméi;» szerint Debrecenben tényleg nem voltam ott. Nagykanizsa akkor «ínég a nyilassúg végvára volt. De igen őrülök, hogy az elnyomott parasztcseléd -értékes" képviselőre ta-láit már akkor ott Hegyi Jánosban.
Igon raeeküszöoöm párttitkár urnák tárgyiLtónosságát. 3londtam én t. i. abban a szepetneki beezódem-ben mást is. Többek közt egy-kít kirivó példát önkényeskedésrol és kiskiráiyoshooásróí fagyon örülök, hogy a párttitkár ur beszédemnok ezt a részét nem tette azóvá, igy tehát abban Ciryntértett velem. Higy-gye el, nincs egy pártembernek nagyobb »öröme, mintha a másik pártban hireadt, tárcrvilaooa vezetőkkel találkozik.
Látja, igy jogjuk tiuini meg-ixUosetam a nagy nemzeti ökszc-jogáet: ha 7) cin azt nézzük, hogy pór tömb elit tdmadnak-e vagy *em. hanem azt, hogy igazat- mondtak-e ta$y sem és az oda. nem való etemeklől -megtisztítjuk a j>ártokai. IIa minden politikai vezető vgy felül Ind * emelkedni a párt érd ekwcn, inirrt Hegyi Jánost, nem féltem a Koalíciót.
Magyar János
nemzetgyűlési kcpyiaeW''.
260 deportált érkezett meg tegnap Svédországból
Vasárnap reggel a nyugati p&iya^ edvana Stockholmból * 260 magyar deportált érkezett haza. A hazautazok mindegyike 10 kg. szeretótcsomagot kapott és mindannyian 5- -0 bőrönddel érkeztek ''haza." Még körülbelül 1200 magyar deportált maradt Stockholmben.
Az adópengő árfolyam*
Egy adópengő [aüus 2-i értékkel e^yer.ló 27,000.000000 pengve 1 egy adópengő egyenlő 27,000 tnil-pcngővel
Blfpengős bankjegyeket kapunk
A Magvar Nemzeti Bank ma megkezdte a \>ilpengós bankjegyük kibocsátását,
A Sztójay-kormány tagjait a flOT is halálra ítélte
A Népbirósáijok Orszácjo^ Tanácsa tegnap hirdetett ítéletei a Sztó-jay-kormany háborús bünperében. Annak idojen Sztójay íveiét. Rátz .fonót, ReménM-i-Schneller Lajost és Szász Lajost kötéláltali halálra Ítélték, mig Kunder Antalt életfogytiglani fegyházra. A NépbÍróságok* Országos tanácsa mind az 5 vádlottat, Kunder Antalt is, golyó általi halálra Ítélte. Az olitéltek be«yölmet kértek, melyet a NOT felterjeszt a köztársasági elnökhöz.
Holnap kezdődik a kunmadarast
bűnper tárgyaláza
A kunmadarasi bűnügy tárgyalására az aktákat elküldték a n£pbiró-ság elnökéhez, aki az ügy tárgyalását dr. ¿¿agy Károly népbirósági elnökhelyettesre biztá. A perben 59 vádlott szerepel és a targyalá$. julius S-án''kezdődik meg.
Magánosok is köthetnek bérhizlalás! szerződést
A közellátási miniszter most kiadott rendelete (ehetővé toszi, hogy magánosok is köthessenek aortésber-hiztolás i szerződést. Minden négyszemélyes háztartás zsirszükségieté-nok biztosítására szabad egy sertést hiz láttatni. A magánfogyasztók az eteó Jevágott sertés után 4 ks., minden további sortéu után 6 olvasztott ;^irt kötelesek, hivatal áron ¿tadni.
Kibővítik a nagykanizsai kórházat
i
A Zala már többizben megpmlé-kjzet: aaotről a messzemenő tervekről, amelyek a kórház kibővitésév?. kapcsoiatcjsan felvetődtek. Mé? Win-disek Dénes jx>lgármostorí>ésfe alatt tárgyalások indultak meg, hogy a kórHáz részérő a mellette lévő mén-tc^cpet a város átengedje, ahol; orr-, gége»-, füigyózyászah, ralamiűt ve-nercáö osztályokat létcsitenénék. A napokban Xágvkanizsán járt dr. Papp Endre, Zala vármegye főispánja dr. Dávid János alispán, va-í amint dr. Gábor fimó varmegj-ei tisztifúorvos kLséretében és a lazs-nakpusztai kastély tüdőkórházzá való átalakítását tárxyalták le a polgármesterrel. Mint a" Zala megírta, az alispán azonnal 100 millió adópengőt '' bocsátott a város renöelko-zésére az épiikezé6ek megkezdésire, mig a többi költségeket a várapegye folyamatosan folvositja majd. A lazsnakpuaztai korház letárgyalása után a főispán kíséretével együtt a közkórháiat tekintette meg és innak a kívánságának adóit kifejezést, hogy a tegröridebb időn beiül hozza kell látni a méntelep kórházzá való átalakításához is. A polgármester elvben hozzájárult a méntelep átoníZí:-dtísébez és kijelentette a bizottság előtt, hogy a közgyűlésen tár^ogatni foaga azt "a tervet, hogy a méntelep telje? komplexumát, "mint bérié-
HÍREK
I
Mit hoz holnap a Zala
Á Zala szerkesztősége elhatározta. hogy zagy áldozatokkal a pénz stabilizációjáig is ezentúl heienkéni kéi izben, még pedig szerdán és szombaton 4 oldalon jelenik meg. A holnapi szám vezercikkét Bencze Jenő főszerkesztő irja. Főbb cikkei: Drózdy Győzőt iciskomáromi beszéde miatt a partamentből kikérte a nagykanizsai népügyészség. Helyszini riport a MAO RT egy kútjának vulkán-szerű kitöréséről. Fővárosi lapszemle. Hogyan és mennyi adót kell fizetni, a nagykanizsai városi adóhivatal megvilágításában, stb. stb.
— Befejazédőtt a kara&ksdeimi iskolai éretttagi
A kereskedelmi iskolai érettségi vizsgák junius 28-án fejeződtök be. MihóöesBc egy kitüntetésnél ée ogy jelesen érett diák volt. Az erodmé-nyek a kővetkezők: Kitüntetéssel érett Varsa Forenc, jelesen érett Káloncs László, jól érettek Ikmaő Ibolya. Horváth Ferenc, Kovács Ilona, Serfőző lüszló, Turáni József. Érett 21 diák lett. Kom felelt meg ■S. Ezek közül hetet 1946 szeptemberben javitó és egyet 1947 junius-ban teljes- érottaégi vizsgára .javasoltak. V
— Autós rablókat fogott el a ktsztfceiyi rmtfórtég. SalUy Sándor és Szabó György budapesti lakosok gépkocsival Keszthely felé haladtak, amikor motorhiba miatt egytk ut-meüetíi kézségben megálltak. A két autós felhasznalta az alkalmat hogy egy nyitott ablakon bemásszanak és a szobában levő értékeket, férfi ruhát, aranyórát, ezüstnemfit elraboljanak. A keszthelyi rendőrség egyik nyomozójának feltűnt a két autós, igazolásra szólította fel őket, majd miután gyanúsnak találta a két pesti embert, bekísérte őket a rendőrkapitányságra, ahol kihallgatásuk során beismerték az éjszaka elkövetett rablást is. Azt, hogy milyen községben, < kinek a lakását rabolták ki, megmondani nem tudták. \ keszthelyi rendőrség letartóztatta Ókét.
— Yirható UQirá* Uii*t otir:
Gyenge ttgiramlá-j, derüli izáic kló, a bósé{ fokocodk.
I
ményt, áteníredje a kórháznak, alioi a fentemlnerl két osztályon felül még gyermekkórházat is felállítanak. KőztuBomásu. Ijogy a város legna^ ^yobb aktivájn: «.« jóvedelmi forrását :i közel 0000katasztrális hold erdőt, az áliam birtokáhi vette, igy a városnak semmiképpen sincs módjában ilyen nagyszabású intézm.tíav alimentálása. Éppen ezért közei-fek>ó a gondolat, hogy az áliam kén>*telen lesz a nagykanizsai kórházat is átvenni. Az ingatlanaitól megfosztott városnak ezt« szerint nincs módjában, bogA- a míntelep na^" ingatlanát minden megtéritfe nélkül átengedje a kórháznak, ezért inerült fel az a gondolat — amit csak helyeselni tudunk —, hogy az ingatlanok kizárólag a véfflej^» rendezésig mint bérlemények szerepeljenek.
Varga József polgármesterrel tőrtént beszélgetésijínk megsyózótt bennünket arról, hogy a város vezetőségében megvan a hajlandóság és az akarat, hogy a kurházbóvitési munkálatokat a "legsürgősebben eszközölje. Nem lehetetlen, hogy a város már ebben &z év bon barom uj kórházi osztállyal rendelkezik majd, ami a nagykanizsai kórházat Dunántul egyik legnagyobb és legkorszerűbb egészségügyi intézményévé fejleszti.
— Sillingst kobozott el a rendőrség a valutása kocsmáros tol
A tapolcai rendőrkapitányság bün-ügyi osztálya eréiyes rendszabályokat léptetett életbe a mindjobban elburjánzó feketekereskedelem és a valutazók ellen. Állandó ellenórzéae-kst tart és előállitj* mindazokat, akik működésükkel az orszáír gazdasági érdekeit veszélyeztetik. A napokban Pcrepatics Zsigmond Ixisurkányi vendeglőst vitték be a kapitányságra, mivel silling ellenében akart bórt vásárolni. A nála lévő többezer sil-1 inget elkobozták és a nyomozást mejrinditották elfcone. A bünielot ké-íiezó idejzen valutát felküldtÖc a tjudapesti valuta ügyészséghez, amely az ilyen ügyekben "illetékes Ítélkezői.
— Értesítjük a szociáldemokrata kereskedő elvtársakat, hogy e hét csütörtökén kereskedő tagértekezle-tet tartuok, melyre minden szociáldemokrata kíreskedöt és kereskedelmi alkalmazottat meghívunk és megjelenésükre számítunk. Megvitatásra kerülnek azok a problémák, amelyek most az egész kereskedelmet élénken foglalkoztatják. Előadó: Vida Lsjos. Titkárság.
— Betörök garazdáikodtak a badacsonyi borpincókben
G\-urkovics Károly nemzetgyűlési képviselő feljelentést tett a tapolcai iviidórkapitányságon, hog>'' hada-c«on\-tomaji borpincéjét ismeretion tettei-ok feltörték és onnan 15 hl. hársnyelüt,''^•aiamint több bordót és felszerelési cikket elvittek. A bün-üiryi osztály vezetőjo azonnal ki-sz&lh a helyszínre és megállapította, hocry a pincét elzáró két nehéz fa-ajtó''zárjait fejszével kiverték és így* 1 latoltak be a pincébe. A nyomok alapján vaiószinu, hoqy a tetteseket pár napon belül kézrekeritik. — • Tompos Gábor ncmestördemici gaz-dolkodó ugyancsak feljelentést tett, liogy -badacsonyi pincéjét feltörték és onnan egy- 250 literes hordót telo fehérborral és egy 130 litoros bordót tele vörösborral elszállítottak. A nvomozás megállapította, hogy a teli hordókat a szólókon végig gurították és a mintegy 500 méter távolságra lévő müuton várakozó te-
I
! —
Kedden deiutan 6 órakor PÁRTNAP
3 Szociáldemokrata Párt helyiségében
Előadó; Eötvedi Ádám. Vend4í«ket arfvesen látnak
her^épkoesira rakták. A nemeytör-dcmici rendórhirtoeság mtézkedÁséro a kóváírő''rsi bixtoeság is belekapcsolódott a nyomoaáab& <« a tett elkövetése után néhány órával már sikorüJt mrgi''dlapitaflir a gépkocsi rendszámát. Ezen a nyomon elin-dul\msikr>rült kirivoniozni a tettos^-kct''is és őket átadni az igazsági-zo!-izáHatásnak. v
Magyarország rüvidesen felfeszi kapcsolatait Svájccal, Argentínával fes a Vatikánnal.
*
Knoxheim követ, angol politikai megbízott hétfőn bemutatkozó Riogatást tett G>-öngyöei "János külügyminiszternél.
Sportrovat
i
Játékvezstóvizsga Nagykanizsán
A vizsgáztató oizottság eíniaa« dr. Solymosi György, a Magyar Játékvezető Testület országos előadója. Vizsgáztató bizottsági tagok Khan Frigyes budapesti játékvezető és Bchwanc Nándor, a Déldunáatali Játékvezető To^tület fótitkára. A tanfolyam szervezője és előadója Flumbort József voit, helyettese pedig Czvetkó Lajos játék\xaatő. la-nácsadó Székely Lajos JILSZ buda-pewti játékvezető. A játékveiotő-vizsga szombaton, délelőtt kezdődött a Vasutas pályán, moly a Kagykani-rendezétt játékvezutotanf»
zsan
o-
Kamnak sikeres befejezője vol-:. A záróvizsgán részi vett több neves budapesti ját&kvezetó is. A vizsgázók-iiak erősön fel kelíett készülni, hogy ugy olméletileg, mint gyakorlatilag moígf(dőljenek. Síken» játékvezetői nzagát tettek a következő gvakorló játékvezetők; Szollár Józaof, Tóth Vendel, K: Nagy László, Csákányi János, Deák Feanenc, Kinger Gyula, Kápoluás Zoltán és Horváth J<»nos.
Szerdán dálotán 6 órakor
PÁRTNAPOT
tart a Magyar Kommunista Párt.
EiÖadó: Hegyi János. Minden érdeklődőt pártállásra való tekintet nélkül szeretettel vár a Párt veteti
Hirdetmények.
A terhes ét sxoptxtós tnyáfc- részére árost kódod zCMtdoü vxjataívás^ .E-jelü azehrényíre 1 dokoz halkonzervet lehet vásárolri Kitüy t 26. szám al«tt a Körjóléli Siövetkezes beiyisétébea dobozonkent 16.C0Q sdópeogös árban. 821
A rendes lisrtf«Kydc ^E" szelvény« be I bet váltani 1-50 k*. kenyériiaztxe, s ÁK tiszt 8. aánm saebenyét 2J <Hg. finom-tisztre, a jumtis hóra most kiadott nzxaoc -sárgtszinű oehéztn^i munkás pótjegy 6 darab szelvényét szdvényeokini 31 dkj. kenyértisztre, a UlarziffQ nagy je<-zixtl legyek 15 drsb szelvéqré! ereivé-tryeokfnt 10 dkg. kenyértisztre, a róna-ixnrü irodai rnuotis és gy«ni»ek}egy 6 darak szelvényét pedig be tehet váluní sztívóoyenkmt 6 dkg. kenytrlisztre a fű-«rerkeresicedóknéL 835
A piaci szahilyrendaiet értelméhsa szoateUbasluSk (agyaerezett kofák) és vidéki lakók 10 ón elótt nem vásárolhattuk. — . Ha azt tapasztalná bárki is, hogy a viszont-elárusiióic és a vidékiek 10 óra dófl bár-miféle vásárlást esíbözőtoek, art azonnal jelentse az ügyeleti rendőrnek vagy a városi ellenőrnek és helypénzszedónek, hogy a jogtalanul vá-árnit «LUrfmicikkeket eiko-bozh assam, normális án» forgalomba hozva a közönség érdekeit szolgaiam. 838
Potaárm«3t«r.
APRÓHIRDETÉSEK
áUdi- -
837
ZALA politikai aiépUap
íiadja: „KIrsazdatáci & T. UatyktaSTss" Szerkmztisért és tíatíséri ftítí Bencze Jeni.
Myomatott a .KŐzgaidesági ¡?.T. rvstjy-''kan''tzsa* nyomdajaben NagyJcsnlzsan.
Nyomdáért fdtí: Zaley Károlv.
ÚdctMyMg
Fonyó, Ady Endre-ot 2.
Julius 7.-én a M. K. P. nagy seregszemléje a Deák-téren
51« évfolyam. 148. szam
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti:.Benoze Jen6 főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telefon: 31.

Bevin. Elérkeztünk az engedékenység határáig
Rákosi Mátyás beszámolt nyugati tapasztalatairól
A piac kérdésében szakszervezeti küldöttség járt a polgármesternél
A Külügyminiszterek értekezletén a fontos kérdések tekintetében fölmerülő nehézségeket Bideault francia külügyminiszter mindig valamely kőzvetHő Indítvánnyal igyekezett elhárítani. Ilyen elhárító indítványt tett a trieszti kérdés tárgyatáaánál Is, am*iyről a kQlOgymin«zt»rek tegnap 3 óra hosszat tárgyaltak, de a kérdésben nem sikerült megegyezésre jutni. Valószínűleg de Qasplerrlnek, az olasz kölűgymínlszvernek engedélyt fognak adni, hogy az olasz álláspontot ismertethesse. A trieszti kérdés vitájában & tegnapi párizsi értekezleten, Bevln külügyminiszter kijelentette, hogy elérkezett ez engedekenyaég végső határéig. Bideault kózveti''ő javaslatát, hogy Triesztet és Isztriát helyezzek nemzetközi ellenőrzés alá, nem vetették el, hanem időt kértek annak tanulmányozására. Angliában attól tartanéi, hogy Ilyen kényes ügyben Bideault javaslata sok vitát rejt magában és angliai körökben azt kívánjak, hogy Trieszt ellenőrzésében nemcsak a négy nagyhatalom, hanem a többi szövetséges államok is részt vegyenek.
Ismeretes, hogy a magyar kormány a Csehország és Magyarország közötti lakosságcsere-vitában szintén e külügyminiszterek tanácsához fordult és kérte, adjanak módot, hogy ez ügyben Ismertethesse véleményét és álláspontját. Massaryk csehszlovák külügyminiszter Párizsban tartózkodó éa a külügyminiszterek előtt nyilatkozott erről a kérdésről. Szerinte Csehszlovákiának a maga részéről r.lnos semmi kéraivatója a külügyminiszterek tanácsától. Csehszlovákia külügyminisztere, eltentetbe2~a magyar kormány által megvilágított tenyekkel, rámutatott, hogy a folyamatban levő targyalások Budapest magatartása következtében megszakadtak, és több bizonyítékot hozott fel, hogy a két fel közötti tárgyalások Magyarország magatartása miitt nem vezethettek eredményre. Nem heiyseli, ha a nemzeti kisebbségek jogait nemzetközileg szabályoznák, mert tz felidézhetne a háború előitl viszonyokat. Ragaszkodik ahnoz, hogy a csehországi maoy»rokat cseréljék ki a magyarországi szlovákokkal és azt kérte, hogy ezt fogtelják bele a Magyarorsztggti megkötendő békeszerződésbe.
Az angol király kitüntetett agy magyar heged ümüvésznót
London, julius :S VI. György aiuroi király születésnapja alkalmából szokáson rendjel-cso torán Darányi .Jelly magyar he-^xiümövészaó az an^ol birodalmi érdemrendjelet »kapta kiváló kö;uizol-púiati órxkyooi clisrrcrér<ül.
Traraan elnök a palesztinai kivándorlókért
Washington, juiiua 3
Trmnan -elnök közölj, hogy az Egvesült Államok pénzügyminisztériuma felelősséfset vállal 10.000 zeidö Palesztinába szállításáért
Tatarescu román miniszter rövidesen Párizsba utazik
Bukarest, juliue S Tataraöcu román miniszter rövidesen Párizsba utazik, hccr élére álljon annak a román küídöttséfpok, mely Komániát képviseli a párizsi békeértekez leten.
Az UNRRA megvonja támogatáaát a hazatérni nem akaró deportáltaktól
> * licrltn, julius 8
Az U.NKRA felülvizsgálta a nér melországi táborokban tartóz! odo kürülbelül 750.000- fónvi időben állampolgár moneküJt és elhurcolt, helyzetét ós azoktól, akik nem akarnak hazájukba visszatérni, megvonják a torabbi támogatást.
Ellepták a világ legdrágább bélyegét
Tictlin, julius 3
Budapestről jelentik:
Szerrtgyőrgyj Albert visszavonta kilépését a 1 udományos Akadémiából
A Magyar Tudományos Akadémia szervezettben változások történtek. Mégpedig a bárom akadémiai osztály helyett a jövőben 4 akadémiai osztály iesi. Két szellemi és két természettudományi osztá«y, egyenként 20 rendes és 20 levelező ta ggal. Az akadémiának 250 tag heiyett pedig csak 150 tagja lesz. A tegnapi ölesen SzectgyÖrgyi Albert és vele egyült ket tarsa visszavonta a kilépési nyilatkozatot.
Megszűnnek a luxus-kirakatok
A herimi postamuzc in gvüjtemé-tvéból eltűnt egy kéc Mauricius bélyeg, amely a fegdr^ább bélvogek ugyike volt. A bél ve« $0.000 dollárt
nv
art. Az eltűnés szálai Dániába veretnek.
Szlovák rádió a kisebbségek összeírásáról
PoTuony, julius 3 Egész Szlovákia "területén befejeződött a nemzeti kisebbségek összeírása. A magyar soviniszta propaganda és akció Budapestről irányiét: téves értelmozéeo ellenére aom *«önént összeütközés — jelentette » pozsonyi rádió. Az osszoirások véglegee eredményét még- nem "kö-»öhék. Hir szerint az eddig szlovák nemzetiségként jelentkezett egyének 15 százalékát vá*zau tanították.
A kenyérellátás nemcsak
Bárányos Károly közellátási miniszter utasította a közellátási kormánybiztosokat, hogy a Budapestre Való. éleimtezési cikkek felhozatalát a legnagyobb erővel fokozzák, ha kell karhatalom igénybevételével. A gabo-nanesnü és kukorica Budapestre való szállításának elkerülhe-tetten nehézségeivel kapcsolatban már hónapokkal ezelőtt rendeletet adott ki, mely szerint egymillió adópengő pónáiét kell árasak a gazdának fizetni, aki beszolgáltatás! kótelzettségének nem tesz eleget. A terményekből csuk belföldi fogyasztásra adhatnak el, külföldi szállításra engedélyt nem adnak. A konzervgyárak termékeikből bizonyos ipennviséget a kőzéleimfc-zés céljaira kötelesek leadni. Megszűntetik a lukszusz-kinakato-kst és tsak elsóreadO fontossága étehniszerclkkeket szabad árusítani.
M éklmiszerárusitó üzletek délután 5 órái# kötelesek nyitva tartani. A piacokon és vásárcsarnokokban szigorú árellen-orzést fognak életbeléptetai.
A közellátási miniaztar bejelentette, hogy a kenyérellátás neacsak biz-. '' tositva van, de javul la.
Az ország gazdáihoz feEhivás-
birtositva vas, de javul is
sal fordult, melyben a követüe-zőket közli : Magyarország talp-raállilásáért folytatott küzdelem a háború okozta romokból esa^ ugy lesz lehetséges, ha a boldog Magyarország felépítéséért betartjuk pontosan az előirt ren-• delkezésekiet. A magyar kormány azt akarja, hogy a gazda több" iparcikkel kapjon terményeiért és hogy az ipari dolgozók megélhetése biziósitva \ gy«n.
: Augusztus elsejétől kezdve a kormány jó pénzzel, a forinttal fizet a terményekért Ebből a gazdák a részükre szükséges ipari cikkeket megvásárolhatják.
i Addig is jól jár, ha adóját a rendelkezésre álló adópengőjegvek-ben befizeti Felszólítjuk a gazdákat. hogy a kormány által előírt beszolgáltatási kötelezettségnek becsületesen igyekezzenek eleget tenni, mert ettől függ. hogy hazánk jobb sorsáért hozott erőfeszítéseink eredményt-nyel járjanak.
Bárányos Károly közeilátási miniszter rendeletet adott ki, mely szerint mindeddig, míg a belső fogyasztás biztosítva nincs, nem szabad fÖzelekfeléköt és gyümölcsöt kivitelre összevásárolni.
í
A pártok mai megbeszélést eié nagy bizakodással néznek
A baloldali blokk ismeretes nyilt ^eveléníK közzétételé óta a kifogásolt jelenségek nem tűntek el a '' magyar politikai életből. A pártok : megállapodtak, hogy csütörtökön Csszeölnek megbízottaikkal. A csfi-'' törtöki ertekezlei elé nagy bizakodással tekintenek es ugy vélik, megoldódnak a koalíció belső problémai.-
Az adópengő árfolyama
Ju:ius 3 ín 1000 adópengő egyeifiő 95 bilpengővel.
Rákosi Mátyás: Nagyon őrölnénk, ha sok ango! ós amerikai jönne hozzánk és benéznének „A vasfüggöny mögé"
Rákosi Mát)-ás miniszterelnök helyettes kedden délután nagy közönség eiptt beszámolt a magyar kormányÉBldőttscg nyugati útjáról. Hangsúlyozta, hogy először fordult elő, hogy a magyar kormányküldöttség a négy nagyhatalom fővárosában zavartalanul ismertethette ^ magyar békecéiokat és a magyarság helyzetér. A magyar kormány-küldöttek a legutóbbi látogatás során elmondták a nagyhatalmak vezetőinek 3 magyarországi helyzetet, hogy befolyásolhassák őket a magyar célok érdekében. Elmond* hatom, hogy a magyar kormányküldöttség elvégezte * a rábízott feladatot.
A tárgyalások során napirendre került a határokon kívül élő magyarok ügye és a küldótségnek az volt az altalános benyomása, hogy azt a bánásmódot, melynek c szlovákiai magyarság ki van téve. a nyugati országok felelős tényezői teljes mértékben elítélik.
Az utazás tényleges sikere gazdasági téren mutatkozott. A gazdasági téren elért eredmények kétségtelenül nagyjdentőségüek, megköny-nyitik a szanálást és megalapozzák a jó pénzt Magyarországon. A tárgyalások során felmerült néhány vitás kérdés is, köztük a sokz: vitatott vasfüggöny. A magyar kormányküldöttségnek sikerült megcáfolni az erre vonatkozó híreszteléseket.
Kijelentettük, hogy a magyar vezető egyéniségek nagyon érülné-nek. ha minél több külföldiangol és amerikai jönne Magyarországra és személyesen néznének az úgynevezett vasfüggöny mögé, és problémáinkat a saját a megláiásával
szemlélnék. Majd beszéde további során az.eU ért eredményekről számolt be. Elmondotta, hogy Angliában és az Egyesült Államokban nem teljesen értik meg, miért kell koalíciós kormányzat Magyarországon. Nagyon figyelték ezért a kormány küldöttség munkáját. A kormánydelegáció jó! vizsgázott, mert a külföldi felelős tényezők előtt sohasem került sor nézeteltérésre, minden kérdésben egységes állaspontot . képviseltünk. Mindent összevéve a kormányküldöttség nyugati u>ja a moszkvai látogatás jó folytatása és gazdasági szempontból sikeresnek tartom, mely megalapozza hazánk jó törckvésér nyugat felé, anélkül, hogy változtatna a Szovjetunióhoz bennünket fűző jóviszonyon.
A vörös hadsereg kenyémagvat kölcsönöz e termés betakarításáig A közellátás: miniszter kérelmére Szviridov altábornagy 390 vagon kenyérmagvat bocsátott a főváros rendelkezésére, hogy az uj termés'' betakarításáig a főváros közellátása zőkkenés nélkDl biztosítva legyen. Szviridov altábornagy ezze, ujbó^ tanújelét adta, hogy a Vörös Hadsereg őszinte barátja Magyarországnak.
%
¿A LA
julius 4
Hogyan kell leróni az adót?
A nagykanizsai városi adóhivatal 32 egyes adózók terhén előirt adók ki velősére és fizetésére vonatkozólag
következű tájékoztatót bocsátja kí:
Minden kivetett adót adó pengőben megállapítottnak kell tekinteni.
1. Iyakásadó: a lakásadót kizárólag adójegy s líéiyog beszolgáltatása utján kelf kiegyenlíteni. 50.000 ap. aiuü tartozás" vagy az ezöa osaaegst meghaladó töredék fizethető adópen-gó cimletü illetékbélyeggel, de az 50.000 adópengő kisaroiag adójegy beszőIiktatással rovandó le. Például 68.000 ap. kiegyenlitésére 1 drb. 50.000 ap.-ós címletű adójegy Ó3 1 s.000 ap. illetékbélyeg szükséges.
A postautalvány utján érkezett lakásadó összege az adóhivatal &ical történt átvétel napján, mTg a po6tai befizetési lappal teljesített fizetés eoQiéüen a szám'' kivonat keltének napján érvényes .^izószámmal — mint szabálytalan befizetés — nyer adópengőre átszámitást.
A lakásadó lerovásához szükséges adójeleket ^illetékbélyeget) a háztulajdonos a nőnap 15." napjáig szolgáltathatja be az adó£énztároa.
а. Földadó: a földadó folyó év-bcr. is tennényben lesz fizetendő.
3. AUalánoi kertiztiadó: és annak alapján fizetendő jövedelemadó ju-nius hónapra járó adó első fele a hónap második fölében 30-ig, mig a második fele julius hó első £eit>-ben fizetendő kamatmentesen.
> Az 5.890/1946. M. E. sz. rendelet az ez ideig érvén vbern lévő kereseti -adó százalékát íényogesen megváltoztatta. Május elsőjétől visszamenőleg a kővetkező a fizetendő adók összege:
a» segéd nélkül dolgozó iparosnál, ha a saáza&k szerint "fizetendő adóösszege az I. adóosztály havi tételét 80.000 ap.-t nem érné el, ugy mini-murrtként ezen adótétel fizetendő a fenrrtebb irt határidók szerint;
b> egy tanulóval dolgozó iparosnál a II. adóosztály (bari ÍUO.ÜOO ap. \ két tanonccal vagy egy segéddel dolgozónál 111. adooszt&ly (120 ezer ap.), egy tanonccal és egy. segéddel dolgozónál IV. adóosztály (>50.000 ap.), két segéddel dolgozónál V. adóosztály (1&.000 ap.), két segéddel és egv tanulóval dolgozónál Ví. adóosztály (220.000 ap?) fizetendő etb.j
c) Kereskedőknél, rálialkozóknál az adópengóre átszámolt, nversberé-tel 8 százaléka fizetendő
d) A szellemi fogisikoaósbeliaknél az adó pengő nyorsbevétel 10 százaléka fizetendő. *
4. Az iUehaényadó a fizetés, járandóság 10 százaléka. Az adó két részletben ós pedig a hó 1—15-ig terjedő időről tárgy hó végéig, mi<r a hónap második felére jáíó a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig adópót lébnenteeen fizethető.
Az illetménykimutatás a hó első felérői, valamint a második feléről is külön-tülőn készítendő el, hetenként részletezve.
5. Földbirtok után* fizetendő jövedelemadónál a mult évi pengőben megállapított összeget adópengőben kivetettnek kell a folyó évro venni (a 100 korona tiszta jövedelmen felüli-ingatlanoknál van csak) és havi részletekben fizetendő.
б. Sóz uíáni és fogat utáni Róz-ntvuka: földszintes háznál éri 48 ezer ap., emeletes háznál 64.000 ap., 1 pár tehén befogó után 200.000 ap., 1 (áf ló befogó után 600.000 ap. szintén havi részletekben fizethető.
7. Kbadó; magyar házőrző éri 20 ezer a$>., id^jan házőrző évi 40.000 ap. (házőrző az, melynek gazdája oly utcában lakik, hol a kert,£ul-terüietrü — mezőre — nyúlik), vadászkutya évi 100.000 ax>. egyszerre fizetendő postai befizetési lappal készpénzben.
á. Vármegyei állattenyésztési dij teheoek után 100.000 ap., 1 éren felüli anyakocák ut$n SO.OOO ap., mely poctai befizetés utján nyerhet kifizetést.
rJ. Újjáépítési kőrmviJKicáltsáf
X robot) egv- napszám bérérték egy hom 40.0u0 ap., legkisebb kiszaöas fél napszám, 20.000 ap. Julius 1-tól adójeggyel fizetendő szintén. f •
A közadók lerovására szolgáló adójosveket bélyegeket) azok megvásárlásának napján érvényes jelzőszámmal átszámított pengőösszegekért .ehe; beszerezni. Az adó befizetése tekintetében a megelőzőleg
fennállott kedvezményes befizetési lehetőségek önként érthetően megszűnnek.
Postai bei izo tó lappal befizetőit adó nem a ''befizetés, liánom a jóváírás lapján levő jelzőszámmal van átszámítva, tehát az adójegy ^adó-bélyogl helyett történt szabálvtalan postai Wizctésekkel az adózó hátralékban marad.
Fényes külsőségek között ünneplik meg Nagykanizsán a „100 éves a magyar gözvasut''-at
Ez év julius hó 16-én lesz a magyar gőzvasut 100 éves. A mag?-ar nemzet alkotó egvénei, felismerne a gőz üajtóerejénok mindent fölülmúló voltát, siettek az angol vasutak példájára hazánkban is meghonosítani a gőz vontatású vasutat/
Magyarország az elsők között volt Európában, ahol *a gózvontatssu vasút megindult és 100 év alatt .— a sok mostoha körülmény ellenére is — hatalmas lépésekkel tőrt előro, felforgatva az akkori és későbbi idők minden megőrződött felfogását.
A 100 én» vasutunk ünnopléso sajnos oly idóro esik, amikor országunk1 ismét egy vesztett háború után van, a hosszú háború hatalmas aránya követelménye a vasutakkal szemben sem maradt mi&den hatás nélkül.
A háború ördőgo által kiagyalt mindenféle megpróbáltatásnak ki volt téve a vasút emberi és gépi bo-rendezése. A vasúti személyzet minden tagja, a vasútnak minden gépi-és jármű-berendezése, építményei, épületei és lakóházai ezerszer néztek szembe a biztos halállal, mert a harc legelőször a jasutákkért indult meg és «ajnos, annak majdnem teljes tönkre tételével ''végződLött.
A vasúti személyzetnek békevilágban sem volt valami jó dolga, mert éjjele-nappala nem volt mar akkor eeto.
A hosszú háború folyamán nődig a követelmények olv teljesitmenyek végzésére kónyszorítették alkalma-zotta inkát és bemndozéseinket, hogy magunk ie csodálkoztunk azon, hogy mikép birja ember és gépezet ezt az emberfeletti erőfeszítést 1 . Sokan oiveaztek, kihullottak sorainkból. Kipróbált vasutasok ezrei áldozták életüket ós gépi berendezéseket a háború mindent elsöprő akaratának. Fajó emlékcink mindörökre megmaradnak, mort tömegükkel kitörölhetetlen emléket hagytak lelkünkben.
Aki. látta közülünk a rombolás ö ni egének pusztító munkáját, az döbbenten állt meg és könny szökött szemébe szeretett vasutjának ily állapotán: 1 •!■
Fájdalmunknál ezután már csak akaraterőnk rolt nagyobb. Mi vasutasok az önökké dolgozók és ébrenlevők nagy családja, tudatában voi-tunk anpak, hccy kenyerünket a wsut adja, azt tehát azonnal helyre koTt állítani, inert a haldokló rasuti ökrt vérkeringése annyini meg lett szassastra, haeyha azonnal nem «kji-tünk rejta, akkor a végső kataazvrefa minden bizonnyal bekóretkmatt volna.
Máskor is, de okkor különösen éjt-nappala téve, minden felhívás, vágy búzditás nélkül egyem bérként állt talpra a magyar vasutasakarat és olyant mutstottország-rilág előtt a szétroncsolt vasutjának újjáépítésével, hogy meg kell előttük hajtani a teljes ol ismerés zászlaját.
Nemcsak magunkért, hanem elsősorban a kosáért dolgoztunk, .hogy mások életét megmentve, iobiü, s«ebbé tehesse a mi vasútas-éíetünket is.
Mily ¿elemeié látvány volt, amikor vasutas tisztviselő, segédtiszt, altiszt,
munkásé» női. Alkalmazottak a város
társadalma írurv- részének részvételével kéz a kezban, munkaruhába öltözve hozzákezdtek a romeltakarításhoz, majd a gyors újjáépítéshez,
Shogv újra megindulhasson a gép-uskagolyók által kilyuggatott mezőnyök tömege a felrobbantott sínek, váltók helyére lefektetett uj acélsine-ken. •
Nagykanizsai viszonylatban is nag>'' ''kiárokat szpűvodett a vasút, do az azonnali felismerése a nagy veszélynek arra indított bennünket, hogy a munkát azonnal megindítsuk és így a legelsők között volt állomásunk a forgalom felvételénél.
Ily előzmények után indult meg az-uj időknek egy újfajta tevékenysége, az u. n. vasutas versonymunka, melybenállomás, mülíely, pá-h-afentartáí, vasutas a másikkal Kelt versenyre és a semmiből teremtettek uj valuta:, ísszos berondezéöeivel egvütt.
Valóságirai uj vasút született, mely már hotek múlva — bár gyengén —, do éreztette azt, hogy acé! erei ben kering már az élet.
Hónapok mulvty már magunk és a közönség is csodálkozott, hogy a vasút miiyen hamar magára talált. Volt már''erősebb személy- és áruforgalmunk, fegyelem és viszonylagosan javult a szeméiy- és vagyonbiztonság.
Ma már ott tartunk, hogy táján telje« biztonságróí és fegj-élemről beszélhetünk és a teljes talpraállítá-sunkat csak ''a mérhetetlenül kínos élelmiszer- és anyaghiány akadályozza.
Mindezek eilenére erős hittel és akarattal tartjuk meg a 100 éves vasutunk ünnepért, mert mint monT dani szokás, #a <aohezén már tul vagyunk.
Miután ugy érezzük, hogy a 100 éves magyar gőz vasút ünneplése nem csak vasutas belső ügy, hanem az mindenki ügye, szen&nénk oly ünnepi megmozdulást felmutatni, mely meitó lenne Nagykanizsa város régi-régi vasutas-hírnevéhez.
Alábbiakban közlöm az ünnepség főbb számait, hogy ezáltal is kepot nyerjen mindenki a magyar vasutassá? e hatalmas megmozdulásáról:
tlulius hó lS-áa este lampionee felvonulás, zenés takarodóvaL
Julius ,hó 14-én, vasárnap délelőtt emléíkut leleplezése a vasutasság és nag>-közónsög részvételévei a pályaudvar előterében. Utána''hatalmas arányú felvonulás a város főbb utvonalain, majd délelőtti és délutáni szép sportversenyek, toráJbbé< este. táncmulatság.
Julius hó 15-én, a tulajdonképpeni évforduló napján, teljee vasutas munkaszünet lesz, maid (¿te ünnepi előadással kapcsolatos hang- és énekverseny zárja le a 100 éves magyar gŐzrasírt megünneplését.
Készüljön, mindenki a nagy ünnepléshez méltóan!
Nagy Rezsó állomásfőnök, az eióicéttiió bizottság elnöke
— Vártató Uflgir*« oenUa mtíg: Ma oeodes derült igen meleg ídó, koknp mérsékelt ész*ti sx*l, tdbb fcíhö, egyikei belyen délután záponsi vagy tjvatar. —
KORONCZAY LÁSZLÓ p^taBap^^.u^t <
f.egmsgasahb napi irón vtsárol minden mennyiségbe« :
MuOott atmt .... KXOOO AP SirMk.......1&000 AF
AUm.......1&0OOAP* Kört« ''.......1&.000 AP
Ringló......ltOOO AP
KAKTÁXt Vasúti Közraktárak. — Telefon: 65.
______;______os.
Föyárosi lapszemle
Az elmuh napokboa a fóvirosi sajtó-rsazy teret szonteH a Péter és Pal na^ii szeuredi buzanapnak c* bő-ségoeen kommeniáTja a Köztársasági elnök, valamint a minisztereinat beszédeit.''Ezeket a m^nyiJatko^öokat lapunk olvasói már ismerik, «¿rt mai lapszemlénkben küiönböző párt-állású Lapok apróbb cikkeiből" 1io~ zunk kivonatokat.
Szabadság:
a debreceni kuitűrnapok kiemel-kotló eseméiiyéTci, a Magyar 4rék
Kongresszusival foglalkozik. Majd közit azt a kiáltványt, a&it a &on-grosszuö c^ hanculií: elfogadott ck elküldi a vibíg valamennyi iiéstóvet-
ségéhez.
A ma^*ar irők debreceni kon-ííresszusan caszcgjült irók kifo*?zik azt a meggAŐzódtfSüket, hog>- a világbéke fenntartása olóbbrevaló minden állam egyoldalú önző érdekénéi. iíegrendülve állapitják meg, hónaiig cg}- évvel a naéoru v<^e ntan a tőke kapzsisága, a nacionalista gőg, a faji elvakultság, a társadalmi ohiyomá^, teöáí az, amit politika: köznyelven'' fasizmusnak neveznek, megint erőre .kapott. Kihasználja az elkeseredést, amelyet az. általános n\-omor és a nélkülözés kivált a tömegből s máris megkezdte azt az egész alattomos szellemi munkát, amellyel régi hatalmát akár háború árán "is visszaszerezni szándékozik. Mi, magyar irók?, egy elpusztrtoü, kis orezág fiai, akiknek még tevét is alig ismerik külföldön, a szcÜeno. jogán szét kérünk. Felhivjuk minden ország iróját s elsősorban a szomszéd''államokét, hogy a béke oszthatatlanságának tudatában mieden
éberségükkel, bikiismenjtük teljes súlyával, létük egész szenvedélyéveí tiltakozzanak s Küzdjenek az ellen a tudatos lélekmérgezés ellon, ameiy előbb-utóbb ''egy ujabb háborúba fodorhatja a világot, nyilvánítsák kL hog%- a népek békiís egj"üttélé6en3k és egyenjogúságának Kr"n-etkeretes hivei.
Szabad Szó:
Nem''felejtünk? cini alatt a kevet-kezőket irja:
Az első világháború után tömagé-vol jelentek m^: képeskönj-vek, bog?-emléket állítsanak a nésrj''éves rér-özón szörnyűségeinek. A Lövészárkok szenvedései, az otthonok pusztulása, a névtelen tömegsírok gyasxa & az életben maradottak nyomorúsága vo-'' nult végig a képek'' hosszú során, bizonyára azzal a 6zándáckal, hogy ne fefcjtsünk... Bs mi mindent elfelejtettünk.
Vájjon ugyanez losz a sorsa annak a mozgó képeskönyvnek is, amaiyet kedden mutattak be Budapesten, a Keskenyíilm Szővotaégben. Az acofr rikai hadügyminisztérium készítette ezekot a íikneket. Bismarck wlenik meg ''elsőnek a vásznon, azután Vilmos császár, majd Hittor. Swraisak hatása alatt elképesztő láz fogj* el. a németeket Megindul a fegyíaia-zés és — megindul a háteu. A német ¡tankok eíróprik a lengje* iád-sereget, olposzÜtják'' Vawót — * hu llahalm aaokon iejkendős ieöffi^ asszonyok siránkoznak. »A tecCTvaek nem felejtenek« — azól a psero szöveg. Aztán jón Dánia és Norvégia lerohanása. A romokon síró p*z-azon^ok és gyermekek. sA norvéö« nem folyténak«- Botterdam boawa-zása... »Al hollandok nem fetej«>-nek«. A belga országutakon géppuskatűz ben vándorló százezernyi tóa^; szörnyű nyomorúsága... >A belga* nem fek>jteoek.c KovetJawik Fiaa-ciaorszájg elsöprése... »A franciak nem íetejteneL« A szörnyű tator-dulás nyomában egésr Európát ea-Bég, nyomor önti eJ. Ert a fünwtjf voLm mindennap lewflkitem aaefc előtt akik- — ugyiálssik — mar minoesik elfelejtettek,
Szabtd iép:
A tiszafüredi hid felavatásánál Geró Ernő-miniszter menttott''beafr-det, aki többek kőzátfr a mondta:
— Sétor héUslva^unk-a póca
1ÍM6. julius 4
utabii nációja előtt. El rogyunk ^zánTOorra: megteszünk minden in-iéxtedést, bogy reget vessünk az infláció segitBegévc! folvó szabad rablásnak. Tannak, akik hátulról rkarják aiegfurni a stabilizációt. Erre az a válaszunk, liogy ezt a jó pénzt — és Geró miniszter viharos üjenzófe és taps küzótt felmutatta a forint egyik első darabját — minden eszközzel megvédjük. Nem va-
rttk egyáltalában vérszomjasak, de a dofsozók kenyerének biztosítása megköveteli, bogy felkössünk néhány embert, aki a szilárd pénz megteremtése után is dollárral, arannyal spekulál, meg vagyok győződre: a magyar nép ezt jóváhagyja.

A t 10-es kitört...
Népszava:
Pükav István tollából * Félistenek alkonya« -cim alatt közölt cikket, amelyben a nxíi sneidig katonatisztekkél foglal kőzik, ezekkel a "félistenekkel, akik most na^y csomagokat cipelnek, "hoícftt azelőtt a szolgálati «abályznt olőirá=a szerint legfeljebb aktatáskát, necaiseeret vagy egy kis tserbo-csomac^t vihettek magukkal, inaid így ir:
Ez a szellem szülte azt a finom, de megalázó megkülönböztetést, hogy a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes" bakaujoncokat kojiaszra nyírták, a karpaszományoeofcat, a tiszti rang jörendó várományosait azonban már neai. Mintha a tetű nagy tekintette! lett volna az efajta megkülönböztetésekre. Ennek a vSzolgálati szabályzatc-nak a .fattyúhajtása volt Hz a nyegle tiszti ifjonc, aki az epilepsziás bakát testet-lelket ölő mar-soiátokon szemem láttára, hasbaru-gással ós pofonnal gyógyította, amikor az a kimerültségtől rohamot kapott.
Csoda, ha ez a szellem Ráiz Jenőket, Baky Lászlókat. Szálasiakat és Muraiakat növelt? Hogy egy országot és népet a leggyalázatosabb háboraba hajszolt? E& végűi mun-kasspkráiatoaok tízezreit harbár állati dührrí pusztított el? Nem. Az lett volna csodálatos, iia másként történik.
Irry fejezi be:
Khlicz azonban, ruig idáig jutottunk, százezreknek kellett mőghal-niok. megrokkanniok és egy egé*z országnak kellett nyomorba, vérbe, romba, pusztulásba" dőlnie. Kissé nagy árat fisettünk mi iámhor, dísztelen és közönséges halandók azért, bogy egykori tel isteneink végre ociberré lettek...
A Nagykanizsai Takarékpénztár péet-xaclisbea jirtas ki»*fití pkmxtinokmt
kerts. 841
A Magyar Kommunista Párt országos jelent öségityiagy gyűlést tart vasárnap Nagykanizsán
A Magyar Kommunista párt helyi szervezete vasárnap délelőtt Vili órakor országos jelentőségű nagygyűlést tart a Deák Fertnc-téren. A nagygyűlésen több országos nevfl politikus is felszólal, kőzöttfik Kállai Axyula a miniszterelnöki sajtó osztály volt vezetője, valamint Apró Antal nemzetgyűlési képviselő is, de nem lehetetlen, hogy a párt másik két prominens tagja is lelátogat Nagykanizsára, hogy felszólaljon a népgyűlésen. A nagygyűlésen szóba kerül Magyarország kfll- és belpolitikai helyzete, valamint az uj értékálló pénz megteremtésére és megvédésére való kormányintézkedések terveit is ismertetni fogják. A nagygyűlés iránt nemcsak Nagy-karörsán, de a környéken is nagy érdeklődés nyilvánul [meg, ugy, hogy számolni lehet komoly tömegek érkezésével._
Szard*-? délután 6 órakor
PÁRTNAPOT
tart a Magyar Kommunista Párt.
Előadó: Hegyi János. Minden érdeklődőt páttállánaratóteifca tel nélkfil szeretettel ráz e Pirimet***.
Amikor hetekkel ezelőtt a magyar újságírók reprezentánsaival a MA-OKT meghívására kint jártam Lovásziban, akkor riportomnak »Enek az olaj mezőkön« cimet adtam. Ma is kint jartam Lovásziban, ma is hallottam az olaj mezők ¿nekét, de ez a dal egészen más volt, mint az akkori. Ma nem a fúrótornyok .gépeinek ütemét, nem az emberi szorgalom, akarat és tudás által igába hajtott gáz szel ki szíazegését hallottam, •hanem az elemek bömbölő .borzalma« forradalmát, amoh'' kicsúszott az emberi akarat és az izmok irányítása aiói és üvöltve, rombolva ostromolta meg a forró nvár kék egét. A 110-es kut kitört.
Lovászitól két kilométerre szeiid lombú cserfákkal benőtt domboldalon jelölték ki a bölcs földtudósok a 110-es kut helyét. Egy esztendővel ezelőtt kezdték fúrni ezt a kutat, amely nagy eredményeket ígért, de már az eisó időben is sok gondot okozott a mérnököknek, mert ellentétben a többi fúrásokkal, uiabb és ujabb felbukkanó nehézségekkel kellett megküzdeni. Amikor a furó az 1303 métert elérte, akkor beletört a furóacél ós a nehezítek, amit onnan kiemelni már nem tudtak. A megkerülő fúrás nehézségeit kellett vállalni, ami nemcsak technikai nehézséget jelentett, de sok időt is elrabolt. Így jutottak le 1400 méterig,'' közvetlen &a oiaj pereméig, amikor a szerencsétlenség megtörtént. Az 1050 és 1106 méter között, tehát az 56 méter széles gázreteg-nél történt a baj, amelvnek feltörése felszabadította a poklok erőit Hogy mi okozta közvetlen ennek az olőrc nem látható, de az ol^jmezőkön gyakran előforduló szerencsétlenségnek közvetlen okát, még megállapítani nem sikerült, de nagyon valószínű, hogy a háborús anyagok hibájában keresendő az ok." A furó-moster azt tapasztalta ugyanis, hogy a béléscsövet elzáró toló mellett felszivárog a gáz, amit azonnal jelentett dr. Alikvander Ödönnek, a furatokat vezető főmérnöknek A mérnökök tudták, hogy a 110-oe kut beteg, ck? igyekeztek minden nehézséget leküzdeni, ötletesebbnél ötletesebb eljárásokkal azt használhatóvá tenni. Lppon ezért a Lovásziban tartózkodó mérnöki kar azonnal a helyszínre-sietett, bogy a moermár az akut formában jelentkező bajt el-iminalják és ezért minden intézkedést megtettek a nagybeteg kut meggvógy teására. Különböző időszakokban több mint. 300 köbméter nehezített iszapinjekciót nyomtak a csőbe, amely ekkor még csak öklendezett, do az iszap nyomtalanul eltűnt a csövekben, így nem sikerült a feltörő gáz nyomását enyhíteni. Ejjel-nappai megfeszített munkával, tápláikoz ns és alvás nélkül állták ezek az embereit a harcot a rettentő erővel szemben, de pillanatnyilag a gaz győzedelmeskedett.
Egy kis tolózár felmondta a szolgálatot — mondja az egyik mérnök — ós ez etegendő volt ahhoz, hogy rgy e&xtendei súlyos és nehéz munkánk ^kárbavesazen.
A gáz mindig erősebb nyomáaeal tör elő, most már nemcsak a fúrólyukakon, hanem mint valami fiókvulkán, a fúrótoronytól 10 méterre széles krátert vágott magá:iak és hatalmas lövtléseel tör az ég felé. A mérnökök bolátták, hogy rövid idő alatt a gázömlés; megfékezni nem tudják, azért elhatározták, hogy a fúrótoronyban ^ levő értéke« gépeket bármilyen áldozatok árán is Kimentik. Ezzel megkezdődött az olajmezők hősi éposza. Huszonnégy órán át megfeszített munkával, íqgtöbb-szőr -éfetveszodeasnbon, indultak rohamra Lovászi derék legényei, élükön a mérnöki vezérkarral az elemek őrjöngő hadseregével szem hon, hogy elvegyék tóte azt, amy sohasem vert az övé, de oznit most elrabolni ér megsemmisíteni akar. A fefc» törő ''gáz a magéval sodort mocskáé iszapot ruhatagként öntötte a dolgozókra,. afcüc u áőbhéxt^tms^mzbö égaeogőenek beillő hangorkanbon
áillták a mentééi küzdelmet. 24 óra alatt az utolsó gép is biztonaagban voh. Most ott áll a furótoronv, mint valami kifosztott karácsonyfa, tetején a hatalmas csigával, ámít már leszerelni nem tudtak Mint vihartól zátonvra dobott, megcibált vitorlás, lógnak a karvastagságú kötelek, amiket a feltörő gáz légnyomása lenget vigasztalanul.
Binder Béla mérnök, aki Budapestről jött a helyszínre, magyarázza, hogy a harcot nem adták fel, azt folytatni fogják mindaddig, amig csak egy lehetőség js mutatkozik a gázömlés megszüntetésére. Kije-Iontette, bogy közel 100 ezer köbméter gáz tör fel naponta, ami, miután nincs kapcsolatban az olaj-mci2őkdn termelő "kutakkal, a termelést nem befolyásolja. Erő ellen erőt fogunk állítani. Megállapítottuk, hogy a kitört gáz nyomása közel 100 atmoszféra, "így otyan szivattyúkat fogunk beállítani — talán már a mai napon —, amolyek 200 atmoszféra nyomással fogják a tömítő-ajiyagot á csövekbe benyomni. Nem lehetetlen, hogv car.zei az eljárással úrrá tudunk Tenni az ''elszabadult
erékőn. Ha ez sem sike-
rülne, ugy hajaáóktaísnul megkezdjük egy uj tatnak a ''furáét közel a 110-hez, hogy akaratunknak érvényt szerezve, a gáznál: utat énoad-"jünk, természetesen olyan formaban. ahogy art mi sxeretöésik. Ezzel az eljárással a 110-eKoél a gáznyomást lényegesen CBőkkantjük, vagy teljesen megszüntetjük. A tüneménvos gyors preventív intézkedésnek köszönhetjük, hogy a feltörő gáz eddig nem gyulladt ki. Az erdőt 50 méter széksafrógben kiirtottuk, számofva a tűz lehetőségével. ^Állandó óraégét tartunk és éberen őrködünk azon, hogy tűz a kitörés színhelye közelébe ne kerüljön.
Ott álltam a fúrótorony pallóján, ami upr reszketett alattaín, mintha a HacLűs birodalmának minden lakója csak azzal törődnék, hogy erőiket megmutassák a föld komisz Lakóirak, akik kincseik megszerzésére tőrnek. Megreszketett az agyam és a szivem, a szememre háíyog-szerü fátyol borult és ugv éreztem, mintha a fülem mellett 40 centiméteres löveeekBt sütnének öL Órákig nem hallottam. Rosszullét környékezett. Mint egy résreg» ugy támolyogtam te a Furotorony telpozátiWl.
m
A szabad szakszervezetekkel az étén Nagykanizsa társadalma éies harcát kezdett a reníes piacért
^ Szombatra eltűnt az áru a piacról Ez a helyzet sem vasárnap, sem a következő''napokban nem javult, úgyhogy kétségbeesett, szomorú, elégedetlen háziasszonyok üres kosarakkal voltak kény te Iónok hazatérni. Az irányárak megszabása, az aratási időszak, valamint az állandóan romló és értéktelenodó pénz az okai annak, hogy a termeljLaz áruját nem akarja a piacra hoziíYr Az elmúlt rendkívül súlyos egy és fél esztendő meggyőzhetett mindenkit arról, hogy a''VZt» ro6Í dolgozó* ugy a szellemi, mint a kétkézi munkás, a hivatalnok és a napszámos megtett mindent, ami erejéből tellett^ hogy pillanatnyi "f.x?!íszakitár- nélküf a íegnagyobb nélkülözései között is helytálljon az újjáépítésért. Most, amikor mar csáfc pár hét választ ef bennünket az értékálló pénz, a forint "bevezetésétől, amikor a szenvedések ídéjo fiajáróban van, most tí&r olyan tűrhetetlen állapotok kezdenek mutatkozni, amelv arra indította a Szakszervezeti "tanácsot, hogy Illetékes tényezőktől azonnali közbelépést kóvetel-Senek. E célból" népos rüfdöttség jelent mee Varga József polgármesternél, aki a város közgyűlési termében íögadta őket.
Az első folazölaió Hegyi János, a Kommunista Párt helyi szervezetének titkára volt, aki hangsúlyozta, bogy a polgármesternek mindent el kell követni, hogy a megélhetéshez szükséges é& nélkülözhetetlen élelmiszerek a piacon dolgozóink rendelkezésére álljanak. Felszólította a Kisgazdapártot, hogy ebben a kérdésben teljes erejével ''támogassa a munkáspártokat, majd javaslatot tett, amelyben arra kéri a polgármestert, hegy a város őeazes fogatait bocsássa a szakszervezet rendelkezésére, hogy a helyszínre meheaBO-nok az árut megvásárolni, miután az aratási idő a behozatalt, megnehezíti.
Hasonló ''értelemben szólalt fel a Szociáldemokrata Párt részéről Szabó Berény párttitkár is, aki kijelentette, hogy senki sem akarja a parasztságot felelősségre vonni, de be kell látni, hogy minden orojükkpl támogatni kell a munkásságot ''és most, amikor csak ptkr nap v&laazt ¡nár el bennünket a jó pénztől, .ha áldozatok árán is, de mindent el kell követni, hogy a dolgozók élelemhez jussanak.
Kassay János, a Parasztpárt megbízottja azt indítvánvozsa, bogy forduljanak táviratilag a pénzügyminiszterhez, bogy az adópeogót a kereskedelmi életben is ncaaaHtsrasjt-sék, mert-ezrei megszüntetik a pénzügyi bizonytalanságot.
Dr. Szabad Lajoe a Kisgazdapárt
nevében kilátásba helyezte, hogy mindent elkövetnek, hogy a piacra, ismét áru karüljön ás félajánlottay hogy ugv a környező íafvakhoit, mint Kiskanizsára szcméiyeaec kimegy, hogy a föld dolgozóit feíezó-litsu a varos doigozóíreik Jegsűrgó-sebb megsegítésére.
Varga József .polgármester válaszolva a felszólalásokra megállapította, hogv a szárazság is nagyban hozzájárult a* aratási időn és pénzromláson kívül, hogy megfelelő mennyiségű áru nem Joerúl a nagykanizsai piacra. Kijelentette, hogjv a város l-nrúUúx^r^*^ m inHj^ elsőrendű kötelességének érezte és napok óta mással sem foglalkozik, mint ennek a kérdésnek megoldásával. Mindent el fog követni, hoö'' * helyzet megjaVuljocL Kiláíáab®neíys*te, hogy a szükséges fogatokat, amany-nyiben azt igénybe akarják venni, készséggel .nmdeíkazészB boccá^a.
Cöepregi Zoltán daa&anc»6 titkár az oeezmunlcáaság" köretelőíoit terjeöztotte elő, msM ugy határoztak, hogy megfejelő karhatalommal megszűntetik a bejövő termelők ut<-cai megró bánását te az. áruiorűKtmaí teljes egészében a piacra tűreJuk át. Azonnal küldöttedbe indulnak a falvakba, a somogyi főispánt pedig megkeresik, hogy'' haladéktalanul oldja fel a Nagykanizsát környező falvakból az ídeiránytiió száJlrtáífi forgalmi-tílaímat. Elhatározták, hogy megkeresik a Nemzeti Bankot, hogy az adópengői délután 5 óráig az aznapi kurzuson fogadják lel, a bankokat pedig feiexóiitjáíc, hogy Kiska-nlzsózi azonnal fiókot létesítsenek, ahol ugyancsak a délutáni órákban is el ¿ehet a pénzt helyezni'' Több más sürgős mteitodest is ioganau)6i-tettttk, amelyeit eegiteegeiéi h»-. * remény, nogy az aVL^eneta tuuotnt zókkenesmentesesi tud mapi a doi-goao a szűkeegea ékelnnazeetiez jutni.
A pénzügyminiszter *z *dó-ptutgőrő/
Gordon pénzügyminiszter nj^lat-tofzott az adópeo|fflegydtröl. Etek az állami bevételek valorizációjánál kitűnően beváltak, s ezért most elhatározták ezek használatának fokozott kiterjesztését Természetesen gondoskodnak arról, hogy- a staöffi-zádó Időpontjáig a kézbenlevő adó-pengőjegyeket még időben és minden értékveszteség nélkül átyáR-
Alintféu» v*»ár*j*k kórUbc^ext 200 ezer adópcngóéTt harsfmti^ol 50 m& sdópeofőtrt, anyarozsot 200 exer adépca-Ztert k{4*t Kctoaczay, Uttzlé herceg-tüa 4. 8«0
2 AL A
l»i6. »üfcwM
Két marasztaló itéfet és egy fslmentés a tegnapi tépbirósági tárgyaláson
Kedden a nópbáróság dr. B6-«esHtoiácsa elsőnek Hedericsiá-nos tóiszentmártoni lakos háborús és népellenes bűnügyét tárgyalta. A vád szerint ióiszeat-mártonban fegyveres partszolgálatos és parasziszéktartóhe-lyettes volt. A tanuk . esküvel erősítették meg Hederics ellen tett terhelő vallomásukat Az elhangzott vád- és védőbeszéckík után a béróság meghozta az Keletet : 8 hónapi börtönbüntetésre és 5 évi politikai Jogvesztésre ítélte.
Kuzmi Ferenc lebenye*. lakos háborus^bünügyél tárgyalta ezután a népbiróság. A tárgyalás során bebizonyosodott, hogy Kuzma fegyveres pártszolgálar tos volt Letenyén, de mint ilyen különösebb tevékenységet nem
Egy igazi koaiició
Egy hónappal ezelőtt hangzott el városunk polgármesterének kérő szava, mellyel adakozásra szólított fel mindenkit a válságban levő kórház javára. A várc^ közönsége azonnal megértette miről van szó és minden kicsi és nagy, gazdag és szegény áldozatos lélekkel sietett a kórház me^nentésére. Neon vonta ki magát senki sesn, a pártok, vállalatok, kereskedők és parasztok mindenki csak adott, pedig egy hónapig állandóan csak kértünk és kértünk, s nem untak meg bennünket A végleges beszámoló előtt csak any-nyit szeretnék • még elmondani hogy h természetbeni adományok mellett már eddig is kb százharminc millió adópengőt adott a közönség a kórháznak ami ugy véljük, elég lesz arra, hogy a stabilizációig fenntarthassuk a kórház üzemét
Akkor, amikor köszönetet mondunk mindenkinek, akinek valami résáe van ebben az eredményben, nemcsak a hála érzése tolt eí bennünket, hanem a büszkeség, a jól végzett munka öröme is, amit itt a kórházban végzünk a város egészségügye érdekéhen. Ezzel elismerte a közönség a kórház személyzetének áldozatos munkáját és tudatában van annak, mit jelent a város lakosságának a kórház, ahol mindig, még a legnehezebb körülmények között is gyógyulást keresett és talált
Be kell számolnom még a jun. 29-én rendezett juniálisról is, amelyet a kórhúz üzemi bizottsága rendezett Nekünk az ilyesmi rendezésében semilyen gyakorlatunk nem volt Azt sem tudtuk, hol kezdjük el, hogy szervezzük meg. De nem voltunk egyedül. Különös hálával kell megemlékeznünk Kaufer Sándorról, aki mini minden körházi üdvnek, ennek is szívvel, lélekkel állt mellé. Köszönetet mondunk a Magyar Koxnanu-nista Párt kullur- és rendező-gárdájának,'' akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy sikert arassunk. Stolzer Enni gárdája pártnap alatt produkált kérésünkre műsorL és a juniális közönsége azonnal szeretetébe fo-gadla a magyarutcai táncos apróságokat. Ne legyen öndtír csérel. de büszkén kell megeanr
íejtutt ki. Előadta, hogy b* voit vonulva, családi békéjét feldúlták és hogy újra ne kelljen bevonulnia, beállt a nyilas párt-szolgátatosok közé- A népberó-ság ezen körülményeket figye-lembevéve, Kuzmát 6 hónapi börtönbüntetésre és politikai jogainak 5 évre való felfüggesztésére tóéi te. Miután Kuzma büntetését az eltöltölt internálás alatt elszenvedte, a biróság a büntetést kitöltöttnek vette.
Fordán Károly dobrii lakost, aki népellenes és háborús bün-üggyel vádolva állt-a birósájj elölt az e''.hangzott tanuvcUcmá-sok alapján a népbiróság felmentette.
Valamennyi ítéletet a vádat képviselő dr. Nádas^ Brrenc népügyész megfellebbezte
Munkaadók és munka* vállalók figyelem!
A munkabérek körtfi tájékozatlanság megszüntetése végett az alábbiakat közlöm. Minden eddigi közlemény hatályon kívül helyezendő.
1946. junius 23. után leljesitendó munkabérfizetésnél az adépengó alapbérek a következők-:
Ipar. Csoportvezető 1200AP+lü% L 5 éves gyakori, szztan. 1200AP
Hl—3 HL 0—1 .
I. Betanított munkás II. DL
I. segédmunkás
Ií. ÜL
Tanonc: 1 éves 2 . 3 .
Figyelem! Az építőiparban-{-16% idénypótlék.
Az alapótabérhez jön 30*/» minőségi pótlék, a kijött eredményhez 25—50%-ig jutalom az összeg megszórandó a progresszív bérezés kulcsszámával a vasasoknál 2.88, építőknél 5-40, egyéb szakmáknál 3*25. A heti keresethez jön még-f-8''/» lakbérpótlék.
Kalória: 1 kalória 24 AP.
Munkavállaló 14.000 kalória
Családtag 5.000
Itt meg kell jegyezni azt, hogy a kenyérmegtérités csak a munkavállalónak jár és a kalória Is ugyan-olyan százalékban arányosítandó a 35 évi teljesítményhez mint a progresszív (Vasasok ■+• 95V«, építők -f 175%, többi szakma -f 100°/o.)
Kiszámítási példa. Egy 5 éves gyakorlattal biró nös asztalossegéd alapórabére 1200, ebből levonandó 5% területi •.''», mert Nagykanizsa 95f/rOS terület
1200 — 60 . •
1140 4- 30Ve minőségi 342
1482 -f 25% jutalom 371
1150AP I050AP 1050AP 1000AP 900 AP 900AP 800 AP 700AP 320 AP 480 AP 640A P

I
léteznünk a kórház műkedvelő gárdájáról, akik Emanuella nővér vezetése mellett nehéz elfoglaltságuk közben alkalmat találtak arra, hogy számaikat be» tanulják.
összes bevételünk közel 26 millió adópengő volt, amelyben Metzger igazgató ur 6 millió adó pengős söradománya is bent van. Ezúton köszönjük meg» neki >
Mielőtt befejezném, a >Zala> előtt hajtom meg az elismferés zászlaját Az egész kórházakció lelke volt és az egész program a lapból indult la. Együtt harcoltunk sikeresen a bölcsődéért most egy éve és ma a kórház megsegítéséért is. A Zala áldozatos, minden szépért lelke??edő munkája juttatta a kórházat ehhez az eredményhez. Csak így sikerült egy ilyen koalíciót ösz-szehozni és ami kicsiben sikerült nekünk egy intézmény megmentése érdekében, ug-an ugy kell, hogy minden tisztességes, becsületes -gondolkodású magyar ember egyesüljön az egész ország, hazánk megmentésére.
Dr. Fendler Károly a kórházi i b. elnöke
— Érteirtss
Szociáldemokrata Kereskedők és kereskedelmi alkalmazottak csütörtökön délután ö órakor tartják hirdetett gyűlésüket. Előadó : Vida Lajos. Titkárság.
— Újságárusokat
helvijen ós vidékre, raiamint stan-uoet forgalmak helvre, biztos moc-élhotéet'' jelentő állandó munkára felveszünk. Jekxrtkczm letet minden ecto 7 órakor »Express Hírlapíródat Szabedság-tér lő. sz. I. em. (Ceak roimkaszeretó, mogbizh&tó egyénok jelentkezőnek. Életkor nom számit V
A munkavállalók munkabérét (illetményét) és élelmiszermegváltittt, illetve ez utóbbinak természetbe« ki nem adott ellenértékét az évi junius 23-a után hetenként két részletben kell fizetni olyan módon, hogy az a munkaadó, aki eitíig csütörtökön fizetett az hétfón, aki pénteken fizetett az kedden, aki pedig szombaton fizetett, az szerdia az eddig végzett munkának megfelelő előleget köteles fizetni. A munkahétre esedékes és az e&leg levonása után fennmaradó összeget a munkahét leszámolása alkalmával kell fizetni Az előlegnél és a fizetésnél mindig a fizetést megelőző -napon érvényes adópengő jelzőszámot kell alapul venni azzal, hogy a számfejtés és kifizetés napján érvényben levő adópengö-Jelzűszámok változasa következtében efóáBott kfc-lönbözetet a-kővetkező, számfejtésnél az akkor alapul vett jelzőszám-mai a munkavállaló iUetmétyéhez keli hozzászámítani
Magántisztviselői fizetéseket a lefr közeleobi napokban fogjuk közölni
Csepre& sk.
1853 X 3.25 progresszl bérezési kulcsszámmal
6022-25 X 48 (a heti munkaóra) 289068 -f 8%> lakbér 23126 = 312.194 AP hetibér.
Kaliriaszámdás. Munkavállaló 14.000X24AP(1 kai.)
336 000 AP -f lOOVo
336.000
672.000 AP fizetendő ki kalóriamegváltás címén a munkavállalónak.
Családtag 5000 X 24 = 120.000 AP fizetendő ki kalóriamegváltás címén a feleség ilL családtag részére.
A hetikereset tehát: 312.194 hetibéi 672.000 munkaváil. kalória 120.000 családtag kalória össz. 1,104.194 AP.
MEGHÍVÓ.
k KCZÖCAZDASÁG1 ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET HACYKAKIZSA IN«, éri |«Ila» hű U n d. «. 11 árakor NagyksulxsáB, Csengery-ut 4. szám «iatti helyiségében raadkirfili kfcjy€i*at tart. melyre a t részjegyeseket tisztelettel meghívj« u Iragatóaáy.
Tárgysorozat x 1. Az Igazgatóság ujjiaLakJtáax. 2. Felögyelflbizottság választása. 3. Az alapszabályoknak a közgyűlésen való szavai*ti jogot tárgyaló 21. |-ásak módosítása az alábbiak szerint 4. Az alapszabályoknak a társasági hirdetmények közzétételét megállapító 37. fr-ának módosítása az alábbiak szerint. Az afcrorrtbáiyok 27. §-4n*Je eddigi ciső bekezdése: „A közgyűlésen minden a 2a §. szerint átirt és lelett üzletrész 1 iza-razatra-jogod!.*. Ar aj ct*ő bekezdés: .A közgyűlésen minden a 20. f. szerint igazolt QzktrészTulajdoDOSt, illetve képviselőjét — tekintet nélkül az általa képviselt üzletrészek számira — csak egy szavazat illeti meg.* Az sJipsz&bátvok eddigi 37. §~m: Jí. szövetkezet hirdetményei a Nagykanizsán megjelenó »Zalai Köslöay* cirnü lapban teendők kűzsá." Az mJ 37.''§. szövege: »A szövetkezet hirdetményei mindenkor a magyar hivatalos lapban vagy ar .Zala" dmü, ennek megszűnés« esetén valamelyik mis helyt lapban teendők közzé és a szövetkezet hivatalos helylaégéban a közgyűlést megelőző 8 nappal kÜQggeaztendők. illetőleg a közgyűlési határozatok a kósgyülést követő f napon át tí-fBggesrtvc tartitodó*/
Flyyba—tatéa I A közgyűlésen caak azok a tagok birnak szavazati joggal, akik részjegyeiket az alapszabályok 20. értelmében a Néptakarék^énztár RéazvteyUrsiság Nagykanissán pénztáránál a közgyűlést legalább 24 órával megelóaóen letáibe helyezték! Soft
H ÍREK
— Oolflozók kareskedelmi kűzep iskolája
Miniszteri engedéll\«l szejr tember 1-én nnegnyiiik a felnőtt dolgozók kereskedelmi középiskolája. A tanítás ingyenes. Az előadások délután ő órától & óráig folynak. Beiratkozás a kereskedelmi középiskola igazgatóságánál. Igazgatóság.
— Gázfogyasztók figyelmébe
Értesítjük a Csengeryu. vasúti átjárótól északra eső részt, hogy l-én, csütörtökön l i órától kb. 19 óráig a gázszolgáltatás szünetel. Maort terntelési osztály.
— Letsetí a kocsiról: meghalt
Meggyesi Győző 18 eves felsőraj ki lakos folyó hó l-én fával megrakó U kocsijával haladt, mikor lovai ¿megbokrosodtak. Meggy esi a lovak közé esett Súlyos sérüléseibe másnap hajnalban belehall. Az ügyészség a temetési engedélyi megadta.
— Őrizetbevét»!
A nagykanizsai rendőrség politikai osztálya Kovács Antal nyugatról visszatért csendőrt'' ügyinek kivizsgálása végett őrizetbe vette.
Hirdetmény.
A rer-des lisztjegyeken levó ,ÁK* ''ial 9. és 10. szánra szunyát be letuí rá> taol 5—5 dkg. árpaiisára. A készlűjeir nyában egyelőre csak 5 adbtíoifc
a kereskedők, míg a másik 5 dkg-ot IX árpakása teljes Beérkezt» atáp. ^clhrrw a füszerkereskeúíket, hogy a kiotalo« «vétele végett t bo 4 ta jelentke»ta«k a Közellátási Hivataíban.
APBÓH!BD£tÉSEK
0a«tl»tyiaéf benmdexá««! étaü. -
Fosyó, Ady Eizdre-nt 2. 557
~Mai ós régi levelezésből szánnazó hélyegéft "pénzt, magyar sorokat vzgy ^-földi bélyegekel adok. Iv-soyagcí is «meszek. Rozgbayt-atca Berbaiits. {tx • üirxletés mindig éirénycs.)

ZALA politikai ttmpSlmp
Kiadja: „Wijarfaaágl R. T. Szerteazlásárt ás kiadásért ftfcü B«moz»it*t
Nyomatott i .Közgazdasági S. T. Nagy VantzM* nyoir.dójiban Nagykanizsán. Nyomdáért feiei: Zalay KiroJv. ''t
JuHus 7.-ín a M. K- P. nagy seregszemléje a Deák-téren
évfolyam. 149. uam
Nagykanizsa, 1946. julfus 5. péntek
m w
Ára 2000 billió pengő
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti'' 3encze Jenő főszerkesztő.
Sr-jr''íesrtősef, és kiadóhivatal: Fó-út 5. szám. Telefon: 31.
v
T
Trieszt kérdésében megegyeztek a külügyminiszterek
Délután is nyitva lesznek
Budapestről Jelentik:
Belügyminiszteri rendeletre megszűntették az „Emerikánát''
az üzletek Nagykanizsán
Párizsban a külügyminiszterek értekezlete tegnap luijutott a holtponton. A tegnap esti értekezleten kót olyan fontos kérdésben hoztak határozsatot, melyek 9 hónap óti akadályozták a megegyezés lehetőségét. Megegyeztek Trieszt és az olasz gyarmatok kérdésében. Az általános békekonferencia dátumában még. nem egyeztek meg. Byrnes külügyminiszter azon kardoskodott, hogy e hónap végén tartsák meg, Molotov nem egyezett bele fc javaslatba s így ma délután 4 órakor Ismét tárgyalják. A trieszti megegyezés alapja az a szöveg, melyet Byrnes dolgozott ki sok meggondolás után a Bideault-féie francia javaslat alapján. A szöveget kisebö változtatással Molotov szovjet külügyminiszter is elfogadta.
1. Elfogadták a Bídeault terv alapján a trieszti szabadállam határait.
2. A terület integritása feletti őrködést az Egyesült Nemzetek biztonsági tanácsára bízzák.
a A trieszti kormányzat részleteit az általános békekonferencia fogja kidolgozni és az Egyesült Nemzetek teljes ülése elé terjesztik jóváhagyás végett
4. Külön bizottságot éllttanak fel abból a óéiból, hogy Jugoszlávia és Olaszország meghallgatása után szükséges javaslatokat megszerkesszék.
5. Trieszt kormányzóját a biztonsági tanács nevezi ki Jugoszlávia és Olaszország meghallgatása után.
6. A törvényhozó- és végrehajtóhatalmat demokratikus alapokra helyezik és biztosítják az általános választói jogot.
Az elfogadott pontok azt mutatják, ho$y mind a négy külügyminiszter nagy engedményeket tett. Az olasz gyarmatok kérdésében magukévá tették Bevin határozati javaslatát, mely azt ajánlotta, hogy a négy külügyminiszter egy éven belül rendezze az olasz gyarmatok ügyét. Ha ez nem sikerülne, a kérdés megoldását az Egyesült Nemzetek szervezetére bizzák. A gyarmatok feletti felügyelettel Olaszországot bizzák meg s így gyámságot gyakorolhat saját volt gyarmatai fölött. Ezen kérdések után a békekonferencia végleges dátumának megállapítására került a sor. A julius 25 re javasolt dátumot Molotov korainak tartotta. Ebben az ügyben ma délután folytatják az értekezletet.
Az ttombsmba hatása eroaz taeg-világitásfcan Moszkva, julius 4
Az amerikai közvélemény elégedetlen az atombomba-kísérletek hatásával és kiábránditólag hatott Amerika lakosságára. Az amerikai közönség az atombomba hatásától földrengést, hatalmas szökőár; és a 120 célhajó teljes megsemmisülését várta. Amikor megtudta, hogy mindössze két kis hajó pusztult el, sem földrengés, sem szökőár nem keletkezett, e kii eredmények nagy csalódást keltettek. Megállapítás szerint a ledobott bombáknak kisebb hatása volt, mint annak idején a Nagasaki japán városra ledobott atombombának, viszont erősebb volt, niinl a Hirosimára ledobott bomba. A bomba robbanásakor keletkezett rádióaktiv felhőknek már nyoma sincsen..
Oroszországkan erősen csökkentek az iparcikkek árai
A Szovjelunióban julius 2-ika után ismét csökkentették az iparcikkek árát. A szovjet fogyasztó csak felél fizeti, a selyemárunak, mint. eddig. A szabadforgalmu üzletekben a vászon és lepedő 30%-kai, a cipő ára 40®/0-kal csökkent Érdekes jelenség, hogy ugyanekkor az Egyesült Államokban a megélhetés átlag 30°/rkaI drágult. XeUsnetlen epizódok a lengyel válftztásoknAJ Varsó, julius 4 A vasárnap lezajlott lengyel népszavazást a terroristák minden eszközzel igyekeztek megzavarni Egy helyen agyonlőtték a szavazó bizott-ság egy tagját, a urilicia viszont két terroristát lőtt agyon. Nikolajcik miniszterelnöknek a varsói amerikai követ tiltakozó jegyzéket nyújtott át, mert három amerikai állampolgárt, akik megfigyelőként voltak a választásokra kiküldve, letartóztattak. Az eilenzék azzal vádolja a kormányt, hogy meghamisította a választási eredményeket, a kormány viszont, hogy az ellenzék erőszakot alkalmazott A terroristák több választási irodát megsemmisítettek és sek urnát szétszórtak és elpusztítottak.
CUdy távirsfa Crumanboz
Tildy ZöUán köztársasági elnök a következő sürgönyt intézte Truman elnökhöz nz Amerikai Egyesült Államok függetlenségének évfordulója, alkalmából: A legmelegebb üdvözletemet ''küldöm XafrjmvöJtóságodnak e történelmi nap alkalmából. A ma-gvar nép őszinte csodálattal tekint az Egyesült Államok iiatahnas és ooldog népére, mely szabadságbúi és demokráciából rövid idő aíatt a világ e^vik leenagyobb vezotó nemié te lelt.
Hagy Ferenc miniszterelnök felszólal a Washington-szobor elótt
4 Ma délben a hagyományos amerikai függetlenségi ünnep alkalmától az amerikai követségi misszió a Városligetben levő Wjishington szobor előtt ünnepséget ^rendezett. Az ünnepségen megjelent ín ''felszólalt Nagy Ferenc miniszterelnök Is.
Kikiáltották a Fülöp-szigetek első köztársasági elnökét
''Manil Iában tegnap 50 nemzet kép-r¡»eletében kiáltották ki a Fiiippini köztársaság első elnökét. 3?üdv Zoltán köztársasági elnök ebből az alkalomból tár iratot intézett a közÍHrsa-. ¿ág el nőkéhez:
Köztársasági elnökké .történt kikiáltása alkalmával a magvar nép legmelegebb jókívánságait küldi ws e történelmi napon teljesen osztozik a fiiippini nép örömében annál is inkább, mert a magyar néppol együtt sokat szenvedtek a náboruban s e zért legjobban tudjuk értékelni egy nöp legnagyobb kincsét, a szabadságot.
Öngyilkos tett Szűcs Gábor operaénekes
Egy g>önvörü«n ipdult m#Eífcszi karrier irtán "tett pontot az a revol-verlövés.. amelv tegnap a ké3Ő esti órákban dördült el egy budai lakásban: Bzücs Gábor, az "Operaház fiatal tagja öngyilkosságot követett el, a mentők életveszélyes állapotban kórházba szállították.
Szűcs ''{jábor nagy ígérete Vsif'' az Opera színpadának. Nagyszei 1 naeg-ielenése, iskolázott hawpa reaj^vo-kot kellett a »zakértokben. ruarücs
Gábor nagy társasági életet élt, az utóbbi napokban azonban elmaradt
baráti körétől.
Ho?> mi késztette az operaénekest végzetes tettének elkövetésére, azt meg tocm sikerült megállapítani.
Szent-Györgyi professzor • Buenos-A/resba repQi
Fontos gyógyszervegyészeti anyag felkutatásáé* új gyógyszeripari szabadalmak ügyéoen Szent-Györgyi professzor dr! Ráth tanár társasagában a közeli napokban lluenos-Ainesba repül: Saont-Ovörgvi professzor kísérőjével előbb Párizsba utazik C-s onnan tovább repülőgépen Buenos-Airesba, ahol előreláthatólag egy hétig fognak tartózkodni.
Aláírták az uj magyar-lengyel árucsereforgalmi egyezményt
Varsóban aláirtak az uj lengyel-magyar árucsereforgalmi egyez-ménvt. A megállapodás folöleli a két ország között a teljes árucsere-forgalmat. Az első szállittnány 400 ezer tonna szén és koksz lesz, azután nagy menny iségü szóda és marónátron" érkezik Lengyelországból. Magyar részről gyógyszereket és vegy szereket szállítanak.
Bemutatták a forgalomba kerülő
forintot
Az állami pénzverde tegnap meghívott közönség előtt bemutatta az augusztus (elsején forgalomba kerülő uj" magyar pénzérméket. A bemu-tatóe ''fildy Zoltán köztársasági elnök i? részt vett.
Feloszlatták az ,EmerikánátK
A belügyminiszter a Foederatio Emerioanacgyosülotet a 201.650 46. számú rendelet végrehajtása során elrendelt vizsgálat eredményeképpen feloszlatta. A rendelkezés megokolja, Ihxtv az Emericana állást foglalt a háborúban, demokráciául Lenes tevé-kenységot fejtett ki, ellenséges propagandát űzött a nagyhatalmakkal szemben és megállapítást nyert, hogy a katholikus pap^ag azzal a ixiimeltotésüol hivta életre ezen egyesületet, hogv a ílabsbittg-dinaszua 1 lazánkba vitó visszatérésének utjat egyengesse. "Nemcsak a múltban, ■ hanem a fasiszta uralom alól történt
felszabadulás után is alapszabálv-eilenes tevékenysége: íolvtatott. ílz a működés ugyanazon ScLwarz Eio-mér Egyetemi tanár vezetésérel tör-tént. aki József és Albrecht királyi főlien^gek és Anna királyi herceg-asszony, jelenleg Mindszehty József herietrprimás fővédnöksége mellett vezette az 4kn.ericanat.
Ujabb nagymennyiségű gydpot érkezik feldolgozásra Oroszországból
Julius «első napjaiban útnak indul a Szovjetunióba a magyar textilgyárakban gyártott 8 millvó méter gyapotszövet, melye; a Szovjetunióból ideszálfitott nyersgyapotból gvárbot-tak. Cjabban ismét 16 millió dollár értékű nyarsgyapot érkezik feldolgozásra. A Szovjetunió ezzel js megmutatja. hogy segíteni akar a demokratikus .Magyarországon.
Az özietek délután is nyitva tartanak
A Zala junius 28-i számában -Miért nem szabályozzák Nagykanizsán-az üzletek záróráját« cím alatt cikket közölt, amelyben felfcivta a polgármester figyelmét arra az egész országban egyedülálló • jolenségro, hogy Nagykanizsán az üzletek délben bezárnak és másnau reggelig jnern nvitanak ki. A Zala cikke rámutatott arra is, liogy közéielmc-zés sr,empontjából müyen fontossággal bir nz üzletek délutáni n>Atvatar-tása és hivatkozott arra, hogy a termelő, aki a piacon eLadta áruját, pénzét nem tudja elvásároíni, igy az másnap már luiiyegosen kevesebbet ér. Az események, igazolták a "Zala álláspontját, ''""beigazolódott, hogy egyéb okok_ melbtt lén^-eges "körülményként játszott szerepet a jfíaci felhozatal ^eltűnő elmaradásímál is, iíogy a felhozott ára ellenértékét a -termelő elhelyezni nem tudta. Varga József polgármester a szakszervezetektől náh járt küldöttség elöst kiio-ientette, hogv ezt a kérdést haladéktalanul rendezni fogja.
Miit értesülünk, az intézkedé* már ma Bég is történt és a KOKSz-azal való megállapodás alapján ezentai az éleltniszirflzletek délután 5 éráif, egyéb cikkeket ántsitó boltok pedig délután 4-ig tartanak ayitva.
Intézkedés történt, hogv- a bankok a keres kódúk pénzért délután 4 és 5 óra l ''jtüii adópengójegyekre átváltsák. Ezért a nagykanizsai bankók között egyezmény jött létre, amelyben elhatározták, hogy a már fentem} ített időpontban, felváltra minden nap a KOKSZ helyiségében hivatakw han k pénz b irat tartanak fenn.
Lényearessen meukünnyiti a iiely-zetet az az intézkedés is, hogy az adópeneőjegyekotezentúl, mint rendes forgalmi órtéket hármelv üzlet elfoini-jia és bármely ii3:ik nd<)fjengó befi/et/^űel: köny veli et.
A .Nagykanizsa; Uanfcegyesülai és Délzaíai Takarékpénztár máris k''-péíekot tett, hogv a Pénzintézeti K.ízront megfelotó mennyiségű és cimletü''aíiópcngöjeg>eket küldjön le Nag%kanizsara. Ezen intézkedés nemcsak''morkÖJUiyiti a kereskedelmi élet leher.yolitásáti de nagy pnj''hü- , lést jeiejit a pénzhiányban is, moly a rohanó infláció következtében sokszor nagyon súlyosan akadályozta a város kereskedelmi forgalmát
ZALA
1346. julius 5
Munkavállalók figyelem! Nagykanizsai OTIés MAOHT rendelések
Nagykanizsai OTI és 11AORT rendelések:
a) Rendelőintézetek
1. Sebészeti rendelés: Dr. Péri János Ady Endro-ut 81. fsz. I. Rendel délelőtt fél 12—fél 2-ig.
2. Nőgyógyászati rendelés: Dr. Péri János Ady Endre-ut 81. fsz. I. Rendel délelőtt fél 10—11-ig.
3. Fül-, orr-, gégészeti rendelés: Dr. Péri János Ady Endre-ut 31, fsz. L Rendel hétfőn, szerdán, pén-token fél 2—fél 8-ig.
4. Fogászati rcnoelés: Dr. Balázs András Csengerv-ut 16. Rendel délelőtt 8—fél 11-ig.
5. Szemészeti rendelés: Dr. Kahán Asoston Csengerv-ut 11. Rendel délelőtt fél 12—1-%.
6. Gyermekgyogvászati rondelés: Zóldkerészt Szabadság-tér 4. Rendelés kedd, szerda, péntek délután fél 5—6-ig. Kiskaítizsán Ország-ut 50. Rendelés délután fél 5—6-ig.
7. Tüdószak''rendelés: Tüdőgondozó Intézet Rozsonvi-utca 8. Rendelés hétfőn délután á—6-ig, szerda, péntek délelőtt 9-től 12-ig.
8. Nemibctog és bőrgyógyászati rendelés: Nemibetcggondozó Intézet Köksey-ut~a 6. Rendelés délután 5-tól £-ig.
ol Körzetek beosztásai:
1. Dr. Moldoványi Antal Fó-ut 9. Rendel délután 4—5-Í£. Körzete Nagykanizsának az Ady Endre-uttói fannak kivételéről) a öugár-utig terjedő (annak kivételével)''a Szabadság-tér 1—28. számig tevődő része-és a Fó-ut 1—9. számig terjedő iész által határolt nvugati terület.
2. Dr. Tardos László Sugár-ut 18. Rendel délelőtt 11—12-ig. Körzete a Fó-ut 11—28. számig, az Eötvöstér 1—22. számig és a Teleki-ut mindkét-oldala, valamint a Sugár-ut mindkét oldala által határolt északi terület.
8. Dr. iíüller Harald Caentfcry-ut 18. Rendel 4—6-ig. Körzete* az Ady Endre-ut mindkét oldala, a Főút ''2—24. számig, az Eötvös-tér 28. számtól -84. számig, a Teleki-ut (kivéve a Teieki-utat) által bezárt területrészen, valamint Bagolasánc község. (
4. Dr. Sev László Kiskanizsa, Szt. Flórián-tér "14. Rendel délelőtt 9— 10-ig, Körzete a kiskanizsai rész.
5. Dr. Kajtár István Sugár-ut 28.. Rendel délelőtt 8—9-ig alíagjkani-zsa-vidéki körzetbe tartozók részére. Körzete Homo kkotr ¿rom, Hosszúvölgy, Fűzvölgy. Korpavár, Naev-récae, Kisréeae, N*Lgybakónak és ¿a-
I
Lényegesen enyhült a piaci helyzet
Meleg szeretettel és megértéssel fogadta Kiskanizsa polgársága a kanizsai pártok tóttldötttit
I
A Zab toffnapi számáhan mezemlékezett arról a küldöttségről, lyet a Szabad Szakszervezetek a aolírármesterhez küldtek azzal, hogy •-egyen intézkedéseket a katasztrofális piaci helyzet feljavítása végott A küldöttségben a szakszenezeioken iávül az összes pártok képvisel«* is megjelentek. Több intézkedés ¡foganatosítását határozták el, többek kö-jsött azt is, hogy az összes pártok vezetőiből -egy delegációt alaki tanai, amely delegációnak az lesz a feladata, hogy felvilágosítsa Kiskanizsa földdé/dolgozó népét a nagykanizsai dolgozók súlyos élelmezési helyzetéről. Elhatározták, hogy kérik «^ket, dacára a halaszthatatlan aratásj munkáknak, igyekezzenek a kanizsai piacot, mint máskor is, a megfelelő idénye ikkckkel ellátni.
Teziwp osto 8 órakor a Kiskani-zsai Polgári Olvasókörben megjelentek Varga'' József polgármester, Hegyi János, a .Magvar Kommunista Párt" holyi szervezetének titkára, dr. Szabad'' Lajos, a Kisgazdapárt titkára. Szabó Bérénv, a Szociáldemokrata titkára, valamint Kaasay János, a Parasztpárt kiküldöttje. A szakszervezetek részéről jelen volí Cseppeni Zoltán titkár. Az "Dlvasó-kört teljesen megtöltötték Kiskanizsa dolgozó polgárai, akik a nehéz aratóenunka után siettek a találkozóra, hogy meghallgassák annak a városnak "kéréseit és panaszait, a rneiy évszázadok óta fogyasztó piaca volt'' az ország egyik legszorgalmasabb népének, a kiskanizsai földműveseknek.
A delegáció tagjai előadták a város jajkialtását és felkérték a jelen-
levőket, hotrv a stabil pénz bevezetéséig — ha áldozatokba is kerül — igyekezzenek a város ddtgozóm segíteni, mert ezzel önmagukat segítik, a magyar jobb jövőt, amelynek pirkadása már feltűnt a Horizonton.
Csak meghatódottsággal és a ma-* gyár sors jobbrafordulásába vetett hittel lehet beszélni arról a megértésről, amit Kiskanizsa polgársága a város nélkülözótvefszemben mutatott ezen az összejövetelen. Diadala • volt ez nemcsak a két dolgozó réteg egymásratalálásának, de az országot vezető koalíciónak is. mert világosan meg: -Miatta, hogy kéz a kézben, félreteve minden egyéni• és pártérdeket, milyen eredményeket lehet elérni. Meggyőzéssel és megbeszéléssel elértük azt. hogy ma a nagykanizsai piac már a régi képet mutatta, a felhozatal közel ötvenszerese volt az elmúlt napok felhozatalának és ennek eredményeképpen minden dolgozó asztalára friss élelmiszer került. A nagykanizsai példa országos viszonylatban is nagy jelentőségű, mert meggyőzően bizonyította, hogy erőszak alkalmazása nélkül is megértésre lehet találni ugy az ipari munkásoknál, mint a földdel dolgozóknál.
Régi tétel az, ha ez a két réteg megérti egymást és eljön az ideje annak, hogy ügyes-bajos dolgaikat egymással egyetértésben megreszeljék, akkor tényleg eljön ennék az országnak egy egészen aj időszaka, amit tej jel-mézzel folyó TCánaánnak szoktak nevezni.
MAOtíT-munkús felvétel előtti orvosi vizsgálatok, OTI és MAORT főorvosi ellenőrzés, felülvizsgálatok és ügykör Ady Endre-ut 81*. főorvosi hivatalban. Minden hétköznap délelőtt 9—12-ig dr. Kappa Elek ImszIÓ OTI és MAORT foorvos. -Felhívom az orvosi segítséget keresők figyelmét, hogy* a rendelési időket pontosan tartsák be, mert a betegek nagy száma miatt a rendelési időn tui érkezókot csak életveszély. esetében tudják az orvosok ellátni. Fekvő beteget a körzeti orvosoknál bejelenteni reggel 8—11-ig ! kell.''
C—f>rfi járási titkár
y
Hirdetmény.
Az 1946. évi jóvátételi köíei
tel-
jesít ésére bwdrtMttd6 tenyész- és 1 ni lati lovak kijelölése végett elrendelem, hogy a lótulajdooosok a vároa tes(Hetén lévő fttiia 3 éressél idősebb mén, kanca és béréit lovaik«* fajtára való tekintet Jcfll L évi j alias hó 17. napiának d. e. 8 örljára az éUatvásártérre a lóátvevö bizottság elé szemlére állítsák dó.
Az átvettíre kijelölt lovakat azonnal át keű adui a tóátverő bizottságnak. Az bc*«n Jowkért a tala}daoosok a Gazdasági Főtanács által megállapított térítést kapják.
Felhívom s lóialijdooosok figyelmét arra, bogy az, aki lovát szemlére nem állítja aló vagy az átvétdt megtagadja, ffietve megakadályozza, klhágáef Követ el, amely a büntetésen felül elkobzást is voo maga után. 844
értesülésünk szerint ezentúl ellenőrizni fogják a hatóságilag kiadott élelmiszereket és kíméletlenül fognak eljárni mindazokkal szemben, akiknél a legcsekélyebb visszaélést is tapasztalják.
Somogy vármegye főispánja feloldotta a száJIrtási tilalmat Nagykanizsára
Varga József polgármester tegnap érintkezésbe lépett Vidovits Ferenc Somogy vármegye főispánjával, aki előtt rámutatott arra a súlyos helyzetre, melyet Nagykanizsa lakosságának azért kell elszenvednie, mert a határában levő somogyi falvakból a nagykanizsai piacra való felhozatalt főispáni rendelettel megtiltották.
Ugyanilyen értelemben . keresett érintkezést a kisgazdapárti főispánnal a helybeli kisgazdapárti szervezet titkára dr. Szabad Lajos is. Vidovils Ferenc főispán a panaszok után nyomban intézkedett, hogy a Nagykanizsát környező falvakban dobolják ki, hogy ezentúl minden korlátozás nélkül bármily mennyiségű és bármely élelmiszert a község lakói felhozhatnak a nagykanizsai piacra. A felhívásnak máris meglett az eredménye, mert a mai napon már több somogyszentmiklősi termelő megjelent árujával a piacon.
APRÓHIRDETÉSEK
CilcíhelyUéj berendeléssel áta<15 —
Fonyó, Ady.Esdre-üt Z__SS7
Urat *4aik fiatal félős tehénért, sőtáT kék szövetei mázért Hofer, Szentgyörgy-vári-tt. 3.__ d
Házakhoz Juiáoyo» áron vsrtai Máté Pálné, Mzgyar-alca 35.
Nem kell ezentúl felmondani az adópengőt
A Magyar Távirati Irodától nyert Círtesülésünk szerint a pénzügym i-raszter ugv intézkedett, hogv a bankoknál - elhelyezett adopcncóbetéte-ket minden felmondás nélkül bármikor fel lehet venni. A nagykanizsai pénzintézetük az erre vonatkozó utasításokat máris kézhez vették és igy semmi akadálya sincs, hogy Xagvkanizsán is az *adópení«ó felett a kank hivatalos órái alatt rendelkezzenek a betevők.
A csecsemők és szoptatós anyák részére kiutalt cukrot meghamisította: letartóztattak
A nagykanizsai rendőrség politikai osztálya hosszabb nyomozás után ma őrizetbe vette Gáspár János nagykanizsai Csengery-uti kereskedőt, aki a csecsemők és szoptatás anyák részére kiutalt cukrot liszttel keverte és igy e nélkülözhetetlen és fontos élelmiszert meghamisította. A politikai rendőrség megállapította, hogy a hamisítás folytán előállott cukorfelesleget Gáspár feketén eladta.
E szürke napihír mögött egy olyan elvetemült cselekmény húzódik meg, aminek sötétségét csak akkor tudjuk igazán felfogni, ha figyelembe vesszük, hogy éppen a rosszul tápláHság miatt Magyarországon, igy Nagykanizsán is a csecsemőhalandóság olyan arányokat öltött, amely katasztrőfális lehet egy ország életében. Elképzelhetetlen, hogy legyen olyan ember, aki a rábízott csecsemőtáplálékot aijaj egyéni haszonszerzésért meghamisítja és hozzájárul az amúgy is súlyos helyzet ki mélyítéséhez. Reméljük, hogy az igazságügyi ható ságok megtalálják majd a módját, hogy kellő büntetéssel sújtsák a csecsemők élelmiszerének meghami-sitóját A politikai rendőrségtől nyert
— Megszfntetik a ««¿tékpiacakat
Az elmúlt napok szomorít piaci Itely.^i vei kapcsolatban a nagykanizsai - r ^iórkapitányság erélyes in-u-zkeciiekoí fop^natoerttrft az úgynevezett mel lékpiacok megszüntetésére; Az történt ugyanis; bog}- egyes» önző vásárlók nem várták meg,, míg a termelő a piacra hozza áruját, hanem a város határába mentek eléjük ós ot t. valóságos meJlékpiacdkat rendeztek Éneket a mellékpiacdkat a rendőrség most /elszámolja és súlyos büntetéssel sújtja azokat, akik--a köz érdekei ellen cselekedve, a város határában igyekeznek a termelőtől az áruját megvenni. Az irányárak betartását is ellenőrzik a vásárlóknál és büntetésnek teszi ki magát mindenki, aki a gondosan megállapított — ugy a termelő, mint a fogyasztó érdekeit azemme! tartó — irányárakra ráigér.
— Kereskedők és kereskedelmi alkalmazottak ma (csütörtökön) délután 8 órakor találkozunk a Szociáldemokrata Pártban.
- Vizhaié ldc£«rái «*fit&t*k Mtíg: G;engüló északi szél, íelböáwooaUtok. hclyeaVént ráporcsS, egy-két he''ycn zlra-tw. A mcíeg to»ibb tart. «''■
Az adópengő árfolyama.
Julius 4-én 1000 adópengő egyeolő 340 bilpengővtí.
Ma Magyarország mezőgazdasága rendbejött, segíthet az éhező Európán
Az UNRRA tnag>-arorszúgi fő-roegbízottja, Staneláv Sommers kijelentette, hogy előterjesztést tett az rN''KKA vezetőségénél, bogy n korábban engedélyezett 4 millió dollár értékű adomanynál több zsirt, lisztet, cukrot é& tápszert küldjenek Magyarországra. Sommers kijekm-tette, bogy a segítség ilyen irányú < fokozása nélkül&heietlcn, ecj-ben kijelentette, hogy intézkedett "Magyarországnak mezőgazdasági szer- '' számokkal való ellátására, mert ha Magyarország mezőgazdasága rend-bejon, az egész európai éhínségen segíthet.
Sporthírek
Az XVTE és NTK által rendezett mérkőzés, melyet a Vasút csapata nyert meg ö: 1 aranyban, a kórház részére 1060 adópengőt jövedelmezett, mely összeget a léét egyesület vezetősége, rendeltetési hc-
fyére juttatott, el.
*
Tárgyalások folynak Újpest csa-¡jatának naokanizsai 8aerepK«séré. A táriyalásokat egy Nagykanizsán tartózkodó vezetőségi taggal folytatta az NTK és NVTB vezetésbe, tílóreláthatólasj Tblyó hó 28-án imü lejönni Újpest.
FelhivásI
FelrJvom a viaárló közfiaséget, kogy a piaci iránvárakat pontosan tartsa be, mer, dlcnkezö esetben klM^ási eljirtet leszek folyamatba mindazok ellen, akik magasabb árat ígérnek az adott irányáraknál
Ugyancsak feHdvom a tenaeíöket, to?y nyári kerti vetexnényüket, gyflmftkaíertaé-lüket hoxzák piacra annál & inkibb, mert ha felhívásomnak nem tesznek eleget, a gazdasági éa pínzűgyi hefrjet aabottíá-sát követik el és axadáJyonák a vásö« ellátatlan lakosság megélhetését ügetve IeheteüecAé tesxik, bogy a dolgozók ítee-gei a gazdasági fcs péaiözyl élet helyre-áilitásáig mtmkájukat el tudják végezni.
Mindazok ellen, .akik feDrivásoa eUeaére terményeiket nem boaák forgilomba vagy meg nem engedett módon adják ti, eljárást indítok, sulyodubb ese-ekbea interaá-lási eljárást teszek folyamatba.
A kapitányság vezetője helyeit:
Qtl Bála alhadnagy, al<mtályve"tö
ZALA politikai aapüvp
Kiadja: ^Kfejazíaaásl R. T. Ka^katksa" Szarteszttaárt éskíaflas«rt Waf BeaezsJMi. :
Nyomatott a .Köxgazdwégl R. T. .lagy-
kooixsa'' nyomdájában Nagykanizsán.
Nyomdáért felel: Zalay Károly.
se
A Magyar Kommunista Párt péntek dfelután 5 órai kezdettel
NŐ! NAPOT
| tart Vendigeket szívesen látnak.
I
Julius 7.-Én a M. K. P. nagy sefe^gszerniéje a Deák-téren
51« évfolyam. 150. szám._ Nagykanizsa, 1946. julius 6. szombat Ára 10.000 billió pengő
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti : Benoze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szá-ru Telefon: 31. -
Julius 29: béketárgyalások
— A külügyminiszterek megegyeztek az olasz jóvátételben —
A Gazdasági Főtanács megállapította a szén stabilizációs árát
»
Párizsban a külügyminiszterek értekezlete tagnap este több órán keresztül folytatott tanácskozás után megállapodott az általános békekonferencia időpontjában és az olasz jóvátétel összegében. A 21 nemzet képviselői julius 29-én Óinak össze, hogy véglegeacn megágyazzanak a világ békéjéről. A külügyminiszterek utasították helyetteseiket, hogy haladéktalanul készítsék el a meghívók szövegét A julius 294 időpontot Bidetult javasolta és elóször Bevin, majd Bymes és Molotov fogadta tl. Ezután az olasz jóvátétel kérdésével foglalkoztak és elhárítottak az útból minden akadályt, mely a vitát kiszélesítette volna. A megegyezés szarint Olaszország 7 esztendő alatt ieO millió dollár jóvátételt fizet a Szovjetuniónak. A fizetést sk első két esztendő kivételével a folyó éti termésből kell teljesíts*:. A jóvátételnek nem szabad zavarólag hatni az ország újjáépítésére, sem padig járulékos terheket nem róhat a többi Szövetségesekre. Fontolóra vették azután, hogy Olaszország milyen értékekből fizesse a jóvátételt Molotov kijelentette, hogy nem érdekli a newyorki kikötőben horgonyzó két olaaz hajó, igy ezek értékét nem tudják be t jóvátétel Összegébe. Szóba került az olasz hadianyag, valamint Olaszországnak Magyarországon és Romániában fellelhető értékei és végül az olasz gazdasági élet folyó évi termése. Hogy az utóbbi mílyan mennyiségben szolgái a jóvátétel fedezésére, azt osak ezután fogjak meghatározni. Attól függ, nogy mennyire rúgnak Olaszország tőbbl értékei. Az egyik angol diplomáciai tudósító azt jelentette, hogy Bevin és Bymes részéről s jóvátétel összege jelentős engedményt jelent, mert mindig elienezték azt az elgondolást hogy Olaszország a folyó évi termésből fizessen. Ma délután a külügyminiszterek a némát kérdést tárgyalják meg. A külügyminiszterek értekezlete megegyezett abban, hogy a volt ellenséges, hatalmakkal kötendő békeszerződések magukban foglalják a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítását Az orosz kormány reméli, hogy ez az uj módszer biztosítja a kisebbségek J*gaít az egész világon, de ezenfelül kész mindent megtenni, bogy biztosítsa s tervbevett Intézkedések végrehajtását

Az amerikai rádió a magyar arany kincs visszaadásáról
Irttcyork, julius 5 A2 amerikai rádió rámutatott arra, hogy az Egyesült Államok kormánya lehetővé tette a németek által elhurcolt magyar arany lavraszállitá-íát''és a magyar fconnáuy rendelkezésére bocsátását. A Nemzeti Bank aranyait Ausztriában találták meg az amerikai csapatok bevonulása után. Mikor az amerikai parancsnokság felbontotta a ládákat, az aranykészletet 32 millió dollárra becsülték. A felbontás .után ajádákat újból lepecsételték, majd "Majna-» Frankfurtba szállították és az amerikai csapatok őrizetére bízták. A-í washingtoni:kormány az aranykészlet visszaadásával hozzá akar járulni Magyarország gazeasájji újjáépítéséhez. Most tárgyalások folynak abban az irányain, hogy a" magyar kormány megbízottai ^Németországban tovább kutassanak az ott elrejtett és fellelhető magyar értékek után.
A lordok báza mefszavazta a bányák államosítását
London, julius 5 A lordok háza véglegesen megszavazta a hányák államosításáról szóló törvényien ¿osetot.
160 emberéletit követeitek a lengyel választások
Fct-íó, július 5 Varsóból jelentik, hogy a -Lengyelországban megtartott "népszavazás alkalmával 160 ember pusztult el küiOnféle merényietek vagy összetűzések koreLkeztében. A Hatóságok .100 embert letartóztattak a szavazó
urnák ellen indított támadásokkal kapcsolatban. A választók több szava r>ó helyiséget és sok urnát elpusztítottak" és a szavazatszedó bizottság tagjait bántalmazták.
Tudományosan megfigyelik az atom-komba által magsérült állatokat
London, julius 5 A bikini szigeteknél történt atom-bomoakisérlet sorári a légnyomástól vagy robbanástól megsérült állatokat Tudományos kezelés alá veszik. Igy próbálnak levonni bizonyos következtetéseket az atomháborúban megsérült emberek kezelésére.
Budapestről Jelentik :
Fthérkönyv az angsl rádióról
London, juiius 4 .
A brit kormány fehérkónyret bocsátott .ki a független brit rádió-társaság működéséről az angol rádió jövőjével kapcsolatban. A British Broatcasting Corporation királyi alapító levéllel teljesen szabadon működik és a sajtó és szólásszabadságot képviseli Aíjgliáben, mert az összes pártok részere lehetővé tette, hogy a rádiótársaság adá?ában szabadon nyilváníthassák véleményüket. Az angol rádió ezen szabadsagát a kormány a jövőben is fenn kívánja tartseíi.
Ellenőrzik az alapvető eraban jogok betartását
Netvyork, julios 5
Az Egyesült Nemzetek gazdasági és szociális tanácsa elhatározta, hog} az alapvető emberi jogok ellenórze-sére bizottságot kükt ki. A bizottság feladata lesz a nemzetközi kisebbség alaptörvényeinek legsürgősebb kidolgozása. A szociáiis és gazclasági tanács arra is fölkéri a bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan módszer kidolgozására, amely biztosítja s nemzetközi alaptörvény végrehajtásit.

A SzakszervezeiiTanács a miniszterelnöknél követelte : a B-llsta azennah végrehajtását, a pengő-visszásságok megszüntetését
A Szakszervezeti Tanács küldöttséggel-járult Nagy Forcnc minisz-tc. elnök elé és szorá tette a B-iista régre hajtása .körüli huza-vonát és az adójxmgó körüli visszásságokat. A miniszterelnök Ígéretet tett a listának időién vak> befejezésére és a pengi) körüli visszásságok megszüntetésére. Megígérte, hogy a szanálásig "való időben a munkabéreket az általános drágulásnak megfelelően állapítják meg. ** *
A Kisgazdapárt látogatása a Szociáldemokrata Pártkan a koalíció megerősödéséhez vezetett
A K.sgazdapárfc politikai bizottsága tegnap este visszaadta a Szociáldemokrata . Párt látogatását. A "két párt közötti megbeszélések este 10 órakor értek véget és a legfontosabb kérdések kerültek szóba. Egyik párt sem folytatta a sérelmek megbeszéléséig ''hanem az ország ügyeivel foglalkoztak. Megállapították. hogy a stabilizáció elvi alapjai megrágnak és az az áiiás-
font alakult ki, hogy legsürgősebben i keli dolgozni egy tervezetet, a mely egy teljes ceztcndőro mogállapítja a kormányzati teendő kot- é* ehhez a kormánypragrammboz c koalíció mirjien partja szigorúan ra-2«azkocna. A Szociáldemokrata Párt
és a Kisgazdapárt tegnapi megbeszé-jéso a politikai irány kibontakozásához és a koalició megszilárdulásához vezetett.
Az adópengő árfolyama
Julius 5 én 1000 adópengő egyenlő 1200 bilper.gővel.
Keresztúri Dezső: A magyar irodalom sorsa a nemzet sorsa
Keresztúri Dezső kultuszminiszter nyitotta meg az idei könyvnapot. Beszédében ''rámutatott hogy soha még nehezebb körülmények között nem rendeztek könyvnapot, mint az idén. Rámutatott, "hogy az - irók annyira el vannak fog''lalva a megélhetés nehézségeivel, hogy nagyobb "müvek -alkotásával nem tudnak foglalkozni. Rámutatott a magyar könyvkiadás nehézségeire. Maid a magyar irók egyesületének gazdasági hciyzetéfpl foglalkozva azt mondta, hogv az olvasóközönségnek kötelességévé kellene tenni a könyvvásárlást. A ma^Var irodalom sorsa a nemzet sorsa''és ezért kéri, hogy a magvar dolgozó még oiy szükö3 keresetéből''bell, hogy" bármily csekély összeget a könyvek vásárlására fordítson.
kráda ellen uszított és értesülésünk szerint a NOT ezt a népbírósági beszédet is vád tárgyává teszi. A NOT tárgyalásán Bojta Beía államtitkár elnök 51.
A Gazdasági Főtanács megállapította a szén, a vasút és a mezőgazdasági termékek stabilizációs árát
A Gazdasági Főtanács tegnapi ülésén a stabilizációs szénárakat szabályozta. A széoárak nem halad -Íratják meg az 1939. én szénárak kétszeresét. A szénterínelós omolóae szempontjából a napi termelést 25G0< vagonra keli fokozni. Ajz ipar- : ügyi miniszter a miniszterelnök jó- } vunagyásóval háromtagú bizottságot állított fel a mezőgazdasági mániákhoz szükséges olajtermékek beszerzésére. Megállapították a 8taDiiizá-eiós mezőgazdasági árakat, azonkívül a vasúti teher- és személyszállítási dijakat és még több más stabilizációs ügyrendi kérdésben döntött a Gazdasagi Főtanács.
Itt a trillió
A Magyar Nemzeti Bank 1946. jun. 3-i kelettel ellátott egymillió B pengős bankjegyek forgalomba hozatalát juiius 4-én megkezdte. A vonatkozó hirdetmény a Magyar Közlöny mai számában jelenik meg. A bankjegy alapszíne sötétbarna zöldeskék színezéssel.
Magyar népbiróság elé kerül Weesenmayer és Winckefmann
A népügréazsóg a tegnapi napon átvette a politikai rendőrségtől Weesenmayer és Winekelmann ügvénok iratait* A népügyészség elnöksége a magyarországi német - megszállás és a nyilas rémuralom legfőbb hómét előkészítőinek ügyét Rosóczy Mihály népücyészT© osztotta ki. A népügyész Weeeenmayerék visszatéréseig az iratokat feldolgozza ugy, hogy-amint mód nyiltk a léét német háborús fóbünös népügyészségi kihallgatására, a vádirat najadöktala-nul elkészül ellenük. Ezek szerint Weesenmayer és Winckelmann bűnügyének letárgyalására rövidesen woz kerül Budapesten.
Burgenlandi banda fosztogat a Úunántulon
Vulkovies János alsórönölc telepest egy Burgenlandból betört banda teljesen kirabolta. Ezért i főispán kezdeményezésére most megerösitet-. ték a magyar határrendészeti alakulatokat és a főispán kérésére a szombathelyi orosz városparancsookság is erős karhatalmat küldött a községbe, hogy elejét vegyék hasonló eset megismétlődésének. Vulkovies esete ugyanis nem egyedülálló, niert hasonló fosztogatás már ezt megelőzően is történt.
■ Zadravetz a HOT élőit
A tvépbiróságok Országos Tanácsa szerdán tálalja P. Zadravetz István háborús és népellenes bün-Ügyét. Zadravetz az utolsó szó jogán a népbiróságon ismét a demo-
LEGÚJABB
Párizsból jelentik: A békeértekez-leten a következő államok vesznek részt: Az Egyesült Államok, Szovjetunió, Nagybritannia, Kína, Franciaország, Ausztrália, Belgium, rehér-oroszország, Szocialista szovjet köztársaság, Brazília, Görögország, Hollandia, bdia, Kanada, Ujzeeland, Norvégia, Lengyelország, Ukrán szoc. szovjetköztársaság, Csehszlovákia, Etiópia, Jugoszlávia és a Délafrikai Unió.
ZAIi*
1»46. jattot 6
Nagy önnepség volt Budapesten Amerika függetlensófének 170-ik évfordulóján
Tegnap délben a budapesti amerikai követ és a katonai misszió tagjai a városligeti Washington-szobor elótt ünnepséget rendeztek Amerika függetlenségének 170. évfordulója alkalmából. A szobrot amerikai, magyar és a főváros színeit jelképező zászlók lengték körül. A szobor ''egyik oldalán az amerikai katonai misszió legénysége, a .másik oldalon a Washingtou György magyar-amerikai cserkészcsapat díszszázada . helyezkedett el. A szobor előtt Arthur Schoenfeld amerikai követ, Key altábornagy, valamint az amerikai követség személyzete, a magyar kormán v részóról l\"aey Fo-rccoc miniszterelnök, Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád minisztere Inuk-helyettesek, Gyöngyösi János külügyminiszter, .''Tombor Jenő honvédőim i miniszter, Keresztúri Dezső kultuszminiszter és a külföldi diplomáciai testületek vezetői helyezkedtek el. Délhen 12 órakor érkezett '' az ünnepség színhelyére Tildy Zoltán köztársasági elnök. Megérkezése után felcsendült az amerikai himnusz. Utána először Key altábornagy, majd Schoenfeld követ, azután Tildv köztársasági elnök, a miniszterelnök, a főváros ós a cserkészcsapat helyezték el koszorúikat a szobor talapzatára. Utána Key altábornagy kitüntetésieket osztott szét az amerikai misszió egyes tagjainak. •
Nagy Ferenc miniszterelnök Amerika függetlenségi ünnepének évfordulóján üdvözlő táviratot intézett Truman elnökhöz, melyben a következőket táviratozta:
Az Egyesült Államok függetlenségi évfordulójának ünnepén tisztelettel küldöm elnök urnák a magam és a magyar kormány őszinte jókívánságait és üdvözletét. A magyar nemzet mindig csodálattal nézte az Egyesült Államok hatalmas munkáját, melyet a demokrácia virágzása, a fasizmus és a reakció ellen: küzdelemben a béke fenntartása, az emberi jólét előmozdítása érdekében kifejtett.
A posta és * vasút uj tarifái
A posta a holnapi naptói kezdve a következő tarifákat lépteti életbe: Levelezőlap helyben 8U0, vidékre 1200. Levél 20 errammig helvben 1200, vidékre 2000. külfoidro.ŐOOO. j Távirati díj szavanként 1000, ajánlási díj 4000, express-dij 5000 B-pengó. c
A vasúton holnap éjféltől a következő viteldíjak lépnek életbe: N agy kanizsa— Budapest 191.800, v Nagykanizsa—Pécs 137.800, Nagy-'' kanizsa— Kaposvár 101.200. Nagykanizsa— Zalaegerszeg ''65.200, "Nagy kanizsa—Szombathely 109.800 es Kanizsa—Barcs 8S.200 B-pengő.
— Tarka-est a színházban
A Magyar Kommunista Párt kul-turgárdaja az ideérkező budapesti rendégek tiszteletére szombaton este fél 9 órai kezdettel a Városi Színházban vidám tarka-estet rendez, amely egész uj műsorral szórakoztatja majd a közönséget. Többek között előadásra kerül Beneze Jenő: »A möccsőn« eimü párosjelenete is. Az előadás iránt az egész városban nagy érdeklődés nyilvánul meg-. Jegyékelővételben a''Párt székházában kaphatók.
— Vázkaié idt''iirix p*nt*ka* «Űf:
Déli légáramlás, kevés felbő, száraz idó.
A mríeg tovább tart
■ ■■
A Magyar Kommunista Pártpéntek délután 5 órai kezdettel
NŐI NAPOT
tart. Vendégeket szívesen látnak.
Nagykanizsa piacáért folytatott sikeres ha*c a minisztereteft előtt
A Zaja tegnapi számában részletes tudósítást közölt arról a sikeres harcról, amelyet Nagykanizsa dolgozói a mindennapi ¿Jelcinért folytattak. Rámutattunk arra, bosry a koalícióban milyen erő rejlik, bogy csak megérté=ssel, egymás megse^ilesével tudunk csak eredményt elérni. Megírtuk azt a megértést, amellyel Kiskanizsa leiddel dolgozó népe fogadta a munkáspártok es a "Kisgazdapárt delegációját. Ma. aTKisgazda-párt a következő^ sürgönyt küldte Nagy Ferenc miniszterelnöknek:
Nagy Ferenc miniszterelnöknek és a Kisgazácpárt vezetőségének Budapest
A nagykanizsai munkásság és • értelmiség a végszükség szavával forduh a polgármesterhez élelemért, segítségért. Napok óta a piacon semmi sem volt, éheztek a dolgozók. Még az este összehívtam gazdáinkat. Éjszakába nyúló, a
Káílay Gyula, beszél vasárnap Nagykanizsán
A Magyar Kommunista Párt helyi szervezete vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Deák Ferenc-téren tartja meg országos jelentőségű nagygyűlését A nagygyűlés szónokai KáÜay Gyula miniszterelnökségi volt sajtófőnök, valamint Apró Antal nemzetgyűlési képviselők lesznek. A nagygyűlésnek az ad különös jelentőséget, hogy a külügyminiszterek által most már véglegesen elhatározott juiius 29-én megtartandó béketárgyalások magyar vonatkozású lehetőségeit is szóváteszik. De tárgyalni fogiák a magyar gazdasági élet sorskérdését is, a pénzstabilizációt a forint bevezetésével kapcsolatban. Nem vitás» hogy a készülő rendeletek általános érdeklődést keltő tervezeteit is ismertetni fogják Politikai téren kitérnek a Magyar Kommunista Párt honmentő épitő munkájára, amely munka a magyarság érdekei mellett sz egész emberiség egyetemes érdekeit is mindig szem előtt tartotta. Minden bizonnyal rámutatnak majd a népgyűlés szónokai azokra a veszedelmekre, amelyeket felelőtlen szónokok a falvakban idéznek elő, egyrészt azzal, hogy a koalíció egyes pártjai ellen uszítanak, másrészt pétiig hogy bizalmatlanságot keltenek az uj pénzzel szemben.
A népgyűlés iránt nemcsak Nagykanizsán, de az egész környéken is nagy érdeklődés nyilvánul meg és a pártszervezet olyan értesüléseket kapott, hogy vidékről a gyűlésre nagy tömegek érkeznek Nagykanizsára.
Sáitha György előtt tegnap hirdették ki i KOT- jegsrős ítéletéi
A csütörtöki népbírósági tárgyaláson dr. Béres-tanácsa először v iob Gyula nagykanizsai lakos népellenes bűnügyét tárgyalta. Viola 1Ő44 áprilisában /megtuata, hogy Günser Tivadarné nagykanizsai lakos a get-tóhahurcolás elől Budapestre akar szökni.-Viola Günsernét a nagykanizsai ''rendőrségen följelentette és igy meghiúsította szókését. Günaemé a deportálásból nem is tért viasza. Gtm&erné teljesen megbízott Violában, amit az is bizonyit. hogy a vádlottnak akkor nagyértékü ékszereket, ruhanemüeket ée 18.000 P készpénzt adott át megőrzésre, aminek Viola csak nagyon csekély hányadát adta vissza "a hazatért" férj" nek, Günser Tivadarnak Igv fennáll annak lehetősége, hogy a vádlott ezeket az értékeket el tutaidoni totta. A tanúkihallgatások után bLsonyitáfi kiegészítés céljából a tárgyalást el-
HÍREK

rövid pihenést is "legfetezé gyűlésen kértem őket áldozatos cselekedetekre a magyar nép jövőjéért. Es jöttek. Az aratás halaszthatatlan munkája, a szárazság nyomora és 3z értéktéri tést nem a3ö pénz ellenére árut "hoztak a piáéra, á maguktól megvont élelmet, a Szivüket hozták asszonyaink és leányaink. £f. ha keveset is, de már esznek "Nagykanizsa dolgozói. Jelentem ezt minisztere.nók urnák és párton: vezetőinek, hogy mostam munkájukban, gorsdöntS tanácskozásaikban, mxht a magyar nép példaadó áldózawssáííát, c$p-masrautalását, tegyék ez?l a tárgyaló felek qlé ós moritaenek ebből & kiapadhatatlan erő forrásból: a magyar nép. a magy ar parasztság kemény helytállásából és egységes, hatalmas mögénk sorakozasából. Nagykanizsa, 1946 julius 5.
Dr. Szaöad főtitkár
napolta a népbiróság.
'' Ezután Sántha György nagykanizsai lakos, tóit "partszolgaiatos előtt hirdette ki a népbiróság a NOT ítéletét, ¿ántha S évi börtönbüntetését a NOT 2 évre szállította''le.
Majd KuriKrz József lotenyei lakos háborúi .-in¿gyét tárgyalta a népbiróság. Kuruvz partszol^álatos volt Letenyén, orr/ a3S<Éommal részt vett razziád. A vádlott azzal védekezett, bogy Katonai szolgálat alól állt be vpmiszolgálatasnak. A népbiróság ezt figyokjmbevéYe Kuruczot 6 hónapi böi ~>nbüntotésro és politikai -jogainak 5 évre va& felfüggesztésére ítélte, amely büntetésből a vádlott 2 bór-Api internálását kitöltöttnek vett.
Végül Janót.: György lotenyei uártszolgá latos háborús bünügyévei foglalkozott a népbiróság. Jancsi is arra hivat*.~0z0tt, hogy'' a katonai szolgilat mtítt lett pártszoigálatos és mint Ilyen, a tanuk állítása szerint, semmi különösebb tevékenységet nem fejtett ki. A népbiróság Jancsi Györgyöt 6 hónapi börtönre és 3 évi politikai jogvesztésre itétío. A vádlott a börtönbüntetést 9 hónapi internálással kitöltötte.
A népügyész az Ítéleteket megfellebbezte.
Kóbor Leó pékmester kedden kerti! népbiróság elé
A népbírósági tárgyaiások jövőbtti menetrendje
A nagykanizsai népbiróság dr. Béres-tanácsa folyó hó 9-én, kedden három ügyet tárgyal. Elsőnek Szabó Józaefné nagyrécsei lakos né Del lenes bünügyét targyalja a népbiróság. Szabóné a leventék elvitele után az i otthon maradt leventéket a nagy ka- 1 nizsai nyiloskeresztespártnái teljo-ientette. Nagykanizsáról a nyilaspárt egy járőrt küldött ki, amely a leventékét összeszedte és kivitték őket Németországba.
Kedden tárgyalják Kóbor Leó nag> kanizsai jJckmester népelJenes bünügyét is. Kóbor a Magyar Megújulás Pártjának volt előbb városvezetője, maja később vármegyei ügyvezetője. A nyilas hatalomátvétel után a nvilaspart nagykanizsai szervezetének pénztárosa lett.
Vé^üi Illés Sándor letenvei pártszolgalatos ügye kerül a népbiróság elé
Pénteken Keszthelyre száll ki a népbiróság, ahol 19 környékbeli nvi-las ügyét tárgyalják fe.
— Halált okozott a tiltott műtét
Zander Kálmánné 27 eves somogy-szentmiklósi lakos tiltott műtét követ'' keztében tegnap meghalt Az illetékes rendőrhatóságok széleskörű nyomozást tettek folyamatos, hogy a öltött műtét körülményeit tisztázhassák. ftz ügyészség a rendórorvo* kérelmére elrendelt» ez asszony felboncolását.
— Balaton fenyvese^ tanyáznak názista kis cserkeszeink
Julius 2-ér. indultak el tanyázésukra a piarista gimnázium kiseserkés?e; a Balatonra, hol Baiatoníen yvese«, a Ritter-villában nyertek eihetyeztcedésl. f\t uta-zás nagyszerűségéért oz. Államvasutak nagykanizsai Főnökségének jar bálás köxzönei. A viiléban két sátor adja meg a tanyázásnek a táborozás jellegét Ne-. hAny nap oie mér sok kedves doiog valósult itt meg. Kialakult a kisfiúk *ülön világa, malyban őket leginkább a fürdés meg a játék érdekli. Van itt minden bőven. A nehéz élelmezési helyzetet a hazulról hozott dolgok könnyítik meg. — Gyümölcs is akad Itt bőven. és igen kellemesen árzik ttt magukat cserkészeink, kik szeretettel várjak julius 7-ért, vasárnap szüleiket a Balatonra. A tanyázd* pűfúitcsnoksá£a.
— Izr. istentisztetetsk:
Péntek este 8''15 órakor, szombat reggel 7''30 órakor.
— Kagyaranyu bőrfakstézés? legezett 1» a tapolcai rendőrség
A tapolcai rendőrkapitányság bün-ügyi osztályának tudomására jutott, hogv az S^-2773. rendszámú tehergépkocsin nagymennyiségű talpbórö-ket és egyéb készbőröket száll itöttak az egyik tapolcai kereskedő udvarába. liaranyf Ádám rendőrszázados, a bünügyi osztály vezetője intézkedésére bzabó Gyula nyomozóalhadnagy azonnal kiszállt a helyszínre és onnan a járási kapitányságra előállította a megrakott tehergépkocsit, utasaival együtt. A kihallgatások folyamán kiderült, hogy a mohácsi Alt-féle bőrgyár megbízásából a gyúr megbízottja, Fischer Tibor szálihotta a kész-bőröket, minden hatósági engedély nélkül. Ezenkívül nyersbőrökéi akart kicsempészni Tapolcáról, mely szállításra engedélyt fel tudott'' ugyan mutatni., de mint a nyomozás megállapította, az engedélyen hamis adatok voltak feltüntetve. Tgy a bürrügyi osztály ugy a készbóröket mint a nyersbőröket lefoglalta s az ügy súlyosságára való tekintettel Fischer Tibort Őrizetbe vette. A leltározás során kiderült, hogy óriási mennyiségű bőrárut akartak elvonni a''legális üs roskjoüeksm elől. A tapolcai rendőrség bűnügyi os^fcályanak ébersége folmán 5ol kr. kész talpbőr, 90 fcg. teHénbór, 575 kvadrát finom "bcrc-bór. és 140 kvadrát juh bélésbőr lte-rült a rendőrség kezére. Ezenkívül lefoglalták a ^csempészésre szánt 28 darab marhabőrt, 12 darab ber-jubőrt és 7 darab juhbőrt is; Fischer Tibon a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte és átkísértette a zalaegerszegi államügyészséghez.
— Tiltott vsgásfcél szánoaió hust'' koboztak st
A nagykanizsai rendőrség politikai oeztalva s mai* napon Tornya Gyula poígánk fakostól, miután az a £özélehnezési • ko rmány b i ztestéT száffítáai engedélyt felmutatni ím . Aidott, 120 darab tojást eTkobzoh. Ug^-ancsafc elkoboztak Papp Tibor luskutasi gazdálkodótóT 20 tg. sertéshúst, amelyrST metóOápttottAt, úOgy tiltott Vag&bőr azShnazik. Az eüoBzcrít éíéünlszeroEot a Xőzkőr-GáznaJc «diák.
APftÓHiRDETÉSCK
ÁJOiaMm* riMátolok kórisbogwat 20»
ezer idópeogiér4, hársfavirágot 50 ezer idópeafóert, anyarozsot 200 ezer adépea-gőért kg.-ként Koronczav, László ncrce^ □tea 4. 8#
A NajykMtrsai Takarékpénztár pta; kezelésben jártás Usajttf piniHixik>t
keret._•_• W
Für$t-tégtasz$n dSlöben levő ssáBtéfS* daatat ilmillalw «aficMrt vagy tóm. Cím a kiadóban._W6
ZALA politikai ampümp
Utdja: JOmuéuM lt T. Magykasizn* Szer köztesért ét kiadásért feW Beoezefcsi
Nyomatott a .Közgazdasági f?. T. Nagykanizsa'' nyomdájában Nagykanizsán Nyoodáéxt tód: Zalay Károfy.
Julius 7.«én a M. K. P. nagy seregszemléje a Deák-téren
Somogyi László:
I ím tó&iii az fsm
Körülbelül hat héttel ezelőtt a vár» polgármestere értokuzkstet hi-rcn; úassco * kórház megsagifcéee érdekében. Az értekezleten megjelentek az egyházat lelkészei, az iskolák veaertéi, a társadalmi ^txnLietok és jártok képviselőt, szóval mindönki, »kmok.a ¿őzéletboa raiamilyen szerepe ven. A megbeszélésen az illetékesek feltárták a kórház szomorú helyzetéi £> a jeíeniérők készséggel ajánlották tel sűrűségüket Benczo J-inő főszerkesztő által már oióre kidolgozott részletes terv kivitclébez. Az értekezletről kifelé jövet azt.gon-dortam, hogy ennek'' az akciónak is csak az lesz a \ége, mint sok más •Jódjének: nagy szaünaiánggal való elindulás, amely azután közönybe ós eredménytelenségbe fullad. Oszin-lén be keli vallanom, tévedtem. Az oiindított akc;ó mind terjodeimo-ücbbó fejiódőtt és az orodmeny rnin-•ler. várakozást ídeiégit Amikor té-vodésaawt bbláttam. • gondolkodni Vnzdtem, mi az oka, hogy ez a megmozdulás ilyen'' sikercs&é váít és azt hiszem nem tévedek, ha a fiikor titkát abc^n látom, hogy a kórház a város es lakossogánaíc szívügye, azért mindenki hajlandó dolgozni"és üldoini.
érzem, hogy az egész nemzetne*; is van egy ilyen kórház-ügye, amely minden magyar dolgozónak «ivügyo: a demokratikus Akgyar-arezúg* felépítése. Sokféle akcióval igyekeztek már az ország sorsát a felszabadulás óta a fejlődés sima országútjára vezetni, azonban eddig, még nem sikerült a kátyús, górón-jíyós részen tuljutni. Sajnos a feladat megoldásában ma aem dolgozik «& áldozik mindenki tehetségűhez mérton fagy, mrnt azt a kórház-péi-dánál láttuk. Neai fog óasze minden tbztes&igeaDn érző, a demokráciáért dolgozni akaró magyar, bogy válluk egyetlen lendületes lökése vei túljut-•fctóták az ország ¡¿»„«erét a kátyús részen. /
Megcsinálták az illetékesek a koalíciót, amelyben mindenkinek egy céljának kellene lennie: az ország Marsának fehenaitéee. Ehelyett a pártok két részre szakadtak és mindegyik fél art igyekszik bizonyítani, begy a másik tábor nem segíti eló az ország demokratikus fejlődésének árdekeit, pedig azt hiszem, az iga,~-aág az, hegy mind a két táborban ■•T.ngete^en vannak, akik ónaettefojüi dolgoznak a fejlődésért, de ugyanekkor mindkét oidaiom ncgyon sokan csak önző érttekból nóveiik a létszámot. Azzal, hogy Valakinek mondjuk píros szinÜ purtigazolvány van a zsebében, do ugyanakkor leisdsteívBi vét a demokrácia érdekei ellen, még nem lesz jobb demokratává az ÍTlető, mint az, akinek kalászos, vagy sarlós párt igazolványa esetleg nem is lúgja egyik pártnak sem, űe becsületesen, únzetienül végzi munkáját és dolgozik a demokratikus Magyarország kiépítéséért. Egyébként ia, hogy lőhet eldönteni ma Magyarországon, ho^y ki jó demokrata? Itt a demokráciáért ncm kellett som barrikádokon harcolni, *m forradalmat csinálni, nem volt aemaii választóvíz, amelyik az igaz: értéket elválasztotta volna a salakból. Azon, az ország lakosságához Kzámítva • csekély tömegen láwU, •meiyik a Hortby-rezaim alatt, a következményeket "rái iaiva, bo mer. lépni a ma működő pártok valamelyikéi*, ma már «anmüékj eszköz-
Váratlan nehézségeket okozott Kina felvétele a békeértekezlet összehívásánál
Károlyi Mihály Benessei való Unácskozás után Lendonba érkezett —
La Guardia ¡esz Trieszt kormányzója
jf
A négy nagyhatalom külügyminisztereinek konferenciáján tagnap váratlan nehézségek merültek föl A külügyminiszterek 6 óra hosszét tárgyalták a julius 29-én kezdődő ó italé nos békekonferenciára kibocsátandó meghívókat. Molotov két feltételhez kötötte a meghívásokat Ragaszkodott ahhoz, bogy az össze-hivandé békekonferencia ügyvitelei a négy külügyminiszter fektesse le már a meghívások előtt, másodszor ellenezte Kina felvételét az összehívó hatalmak közá. Franciaország különböző kompromisszumos megoldásokat ajánlott, de Mciotov mindegyiket ellenezte. Bevin, aki osztotta Bideault nézetét, megjegyezte, ugy látszik a világ békéje megakad egy ügyrend kérdésén. Részéről hajlandó ezen kérdést nyitva tartani, ha Kinát r>em sértik meg. Molotov ezután hirtelen témát változtatott és ajánlotta, hogy térjenek tt Német-őrsiig Qgyének tárgyalására. Bevin figyelmeztette Molotovot, hogy ö már 4 héttel ezelőtt ajánlotta Németország ügyének tárgyalását Key altábornagyot már Párizsba is meghívták és éppen Molotov külügyminiszter javaslatára halasztották el Németország ügyéről való tárgyalást Ezután áttértek az ügyrendi Kérdésekre és megegyeztek abban, hogy hajlandók tárgyalni a meghívások ügyét, ha Németország ügyét addig nem tárgyalják, amíg meg nem egyeztek a meghívókban. Megegyezesre nem került sor. Az angol rádió külön tudósítója szerint a küzdelem a megegyezé sert tovább folyt es Molotov minden nyilvánvalót elkövetett, hogy megakadályozza a békekonferenciára való meghívások kibocsátását Végül megegyeztek abban, hogy ma délulán 3 órára ismét összeülnek.
Benes Eduárd megbízására Károlyi Mihálynak a cseh köztársasági elnöknél tett látogatásáról a csehszlovák sajtó hivatalos közleményt adott ki, melyben közölte hogy Benes meghívta Károlyi Mihályt és megtárgyalta vele az általános politikai kérdéseket így többek között azokat,# amelyek Magyarország és Csehszlovákia közötti viszonyt érintik. A csehszlovák köztársasági elnök hangoztatta azokat a baráti kapcsolatokat, melyek hosszú évok óta Károlyi Mihályhoz fűzték, különösen a legutóbbi háború ideiéből. A legközelebbi látogatás alkalmából folytatni lógják nézeteik kicserélését.
Segítenek a svödek
Stockholm, julius 6 A budapesti svéö gyermekétkeztetési akció vezetője ''Stockholmba erkezott-, alioI a sajté előtt nyilatkozott az étkeztetési akció taogszar-vozcsérőL Kijelentette, hogy a magyar hatóságok előzékenysége lényegesen megkönnyítette fontos feladatukat. Az akció nemcstuc a táplálkozást javította, hanem lélektani szempontokat is követett, így sikerült megnyerni a magyarok bizalmát, akik nagyon örülnek, hogy más nemzetek segítségét tapasztalják. Az egyik sv«i tap felhívást intézett a «véd dolgozókhoz, bogy ajánlják fci egynapi munkabérüket, rneliyel egy-egy magyar gyermek éietét menthetik meg ''Magyarország válságo» helyzetében;
? Bucfapeti, julius 6 A magyar közellátási miniszter közölte, nogy Svédországból e hónapban " 90 tonna tejport kapnak a S ''éven aktli gyermekek számára, amely egy Sónapr tejeílátásukat biztosítja és nrmrien budapesti S éven aiuli gyormek havonta 12—15 liter tejbez jut A közellátási miniszter bejelentette még, hogy jelentós tejLXjr-szállifmányok fognak érkezni a következő hónapokban. Ugyanis ígéretet k3pott 2/0 tonna tejpor leszállítására. A nyomorék gyermekek otthona is jelentős támogatást kapott a »Mentsd meg a gyermekest^ svvd gyermekbarát segélyakció kere-
tében- A gyermekotthon ^rnar arra gondolt, hogy beszünteti működését az anvagi eszközök hiánya miatt. Most közölték, hogy oddijr" 100 sze-rctetcsomagot''kapott és dollár-adományokat, igy az intézet továbbra is teljesitheti feladatát Hozzáfogtak az épület háborús sérüléseinek kijavításához és a nacv felszerelési hiányokat is pótolhatjáL
Amerikai képviselők az angol kölcsön ellen
'' VTashángion, julius 6
A washingtoni Fehér Ház'' képvi-aelóinek 1b százaléka emlékiratot készített, amelyben fxlláet foglalt az Angiiának megszavazott kölcsön ellen. Igy az Angliám vonatkozó köl-csöntórvény megszavazása nem tekinthető befejezett ténynek.
A kanadai dallár eiysnértékü lesz az USA-deiiarral
Ottava, julius 6 A kanadai dollár értékét ogv rangra emelik az Egyesült Államom dollárjának értékévei. A kanadai dollár értéke igy 10 c/o-kal emelkedik, ami Kanadában oicsóbbodási hullámot Idéz elő, mivel az amerikai iparcikkeket 10 százalékkai olcsóbban vá^éroihatják meg.
Jelképes sztrájkba kezdenek az olasz Bsuakások a párizsi döntés ellen
lióme, julius 6 Do GaspUjíri olasz miniszten3lnö-köt az olasz munkások küldöttsége
kereste fel és közölték, Iicq- a párizsi külügyminiszteri konferencia Olaszorf-zagra vonatkozó határozata ellen jelképes sztrájkban íogrrak tiltakozni. A sztrájk megtartására a közöli napokban kerül a sor.
Az Ausztriában lévő német tulajdont Oroazarszágba szállítják
Bccs, julrua 6
Az Ausztriában lévő saovjet főparancsnok renaeíotet adott, ki, hog>-az Ausztriában lévő német értékekot szállítsák Oroszországba és ezen értékeket betudják a jóvátétel értékébe. Az ausztriai varosok polgármesterei parancsot kaptak azan rendelet szerint, hogy ket napon belül minden német tulajdont be keli jelenteni a helyi főparancsnoknak.
Hitler soíförjt vaU
Nürnberg, julius 6
Hitler Adolf volt soffór^e közölte a nürnbergi fótárgjTUáson, l*og? Bohrmann, Hitler helyettese egy gránát találta tank mellett életet vesztette. Kijelentette, hogy Hitler tavaly áprilisban meghalt a kancellári "paiotában. Látte, mikor egy pokrócon elvitték. Hitler fedeaégének holttestéi ő maga, a seffór, cipelte cl.
fíz adópengő árfolyama
Julius 6-án lOQQ adőpengő egyenlő 3900 búpengővel.
rtA nem lehet megállapítani,'' bog^v Iti demokratikus érzelmű belsejélxn ■ is. Nem mindig a legiiangosabb ea> berek az igazi doatokratak, sót... 1 (Az Klleniiíláoi ilozgalmaí már egyenesen Lucát Matyi témává sü-lyesrtették a küíönfétj koholt, vag;-egyéni séreem megtorlásaként megtörtént és most ügyesen ¿eltalalt ^hósícttckbelí.)
Ha tehát .se:r.;»iféie támpont nioÜ arra, hogy ki a jó demokrata, log-aióbb azt illapiísuk meg, mit varunk egy demokratikusan goodol-kodo magyar állam polgártéL Mináe-nekelőtt a^t, hogy munkáját bocsü-íetcsea; őazotienúi végezze ói. Jfizen-kivül azt -hiszem elegendő, ha a francia forradalom hármas jelszavát tartju míncen ceelekedebében, érzé-
seiben szem előtt: szabadság, egyenlőség, testvériség. Szabousag jeienti az ogyén, a szó, a gondolat szabadságát, umuiyci szabad., országban báriá szaiadon hirdethet. Egyenlőséget kell éreznie minden cmöertár-sával suemben, akár vidéki kastélyban, külvárost proletárlakásban, vagy falusi viskóban s-aüeteu w a másik. Egveniónek kell tartania minden fo-leDárátjái rajca, vallásra, notnzeti-négro való tekintet ós minoen tár-sadaíini előitélet nélkül. A testvériség soröan a harmadik, de a legnemesebb eszme, amelyet a jó demokratáink embertársaivul szemben éreznie kell és éppen ez as érzée hiánvzik a társadalom tuinyoosó többségéből, pedig most, a mai ret-■seaetBswn nehéz időkben nagy ez ük-
ség volna egy kis önzetícnsé^re, se-giteniakarásr^ és mindjárt''könnyebben tudnánk viselni nenéz sorsunkat.
N ejünk számot önmagunkkal. Ha becsüietesen elvégezzük munkánkat, ha a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjét követjük minden cse>-iekedetünkoen, akkor igazán demokratikus érzelműek vagyunk. Az iiycn gondo.koaáau embercíaiek kellene egy táborba tömörüiniök párt-különbség nélkül és szívügyükké tenni az ország, a nemzet korházakcióját. Éppen olyan sürgős és nemes feladat a nemzet kórházmentési akciójának sikeres lehooyolitása, mert hiszen maga az ország a nagybeteg, amelynek gondos es gyors kezetósre? van szüksége.
ZALA
1S46. jnüns 7

Maort a zenekultúráért
A r.aoylcar.izsai Ének- és Zeneegyssi-
let Lavászihan
A Xapyk&nizaai Enak- és Zeneegyesület," melynek jól3ikorülí Beoi-hovon-estjéről nemrégiben számoltunk be, programmjáal tűzte ki, hogv a zenekultúrát-a szélesebb nép-rétegek körében kívánja terjessteni s azt a tömegnevelés szolgálatába állítja. Ugyanis nem ringathatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy a demokrácia áhal felemelt tömsghk a mostani átalakulás első puroonél kezdve már ia érett közönsége a művészetnek. Pedig kóztudomásu, hogy a komoly'' sene "i ránt nagy a fogékonyság a munkásság kóreben s a JegielkoEobb közönsége éppen a munk^ hangversenyeknek van. Tokát a hétköznapok munkájában ol-fáradt dolgozókat a zene áltai nyújtott lelki felüdülés áldásaiban "keil réeaeerteni, de nemcsak itt Nagykanizsán, hanem a távolabbi vidéken is, ahol úgyis jobban el varrnak «árva a muvó*£t megnyüvámüár saitól.
Ezt a célt kívánta azolgáini a Nagykanizsai Ének- és Zeneégyesű-tet, amikor a MAORT lovászi va-aetíségénck meghívása folytán vasárnap hangversenyt adott Lovásziban a MAORT dolgozóknak. Az együttest a MAORT által remdalko-aesre bocsátott hatalmas teherautó vitte a festői szépségű, erdófaoezo-ruarta telepre, ahol a zenekar délután a könnyű zene kedvelőinek adott hangversenyt Suppé, Schubort, Pécsi müveiből s a műsoron ssélÓRzámnáir k saerepeltek. A komolyabb* zeck>-azámokbol álló esti hangverseny ünnepéi ves külsőségek között zajlott le a Kultur házban. A MAORT részéről Raffai mérnők üdvözölte a zenekart és dirigensét és ama kívánságának adott kifejezést, hogy a zenekar még számos alkalommal fogja elhozni a dolgozóknak Beethoven é3 a többi nagy zeneszerző omei-kedett szellemét. Xüttó Jenő műsorismertetése után Irankovite Porenc igazító Beethoven ¿István király« nyitányát és az I. szimfóniát dirigálta méiv átérzéeta^l s a szorzó gondolatainak hív tolmácsolásával A közönség lelkes tapsokkal honorálta a zenekar produkcióját. A műsor második foleben a zenekar kitűnő hangversenymestere: Gondí Gyula játszott hegedűn. Vonója alatt "Hu-nay: i-Cremonzi hogedüss operájának magvaroe jellegű hegedűszólója remekül kelt é&tre, virtuozitása pociig Monti'' Hangverseny-csárdásában kitűnően érvényesült. "Ezután Pék Anni, a zeneiskola tehetséges növendéke énekelte Del Acqua Peoskada-Iát és Iiubay Madártklát könnyed, íiataloe hangrétellol s nagy közönségeikere volt a bájos kis énekesnőnek. A saólészámoknt dr. Baksa Gé-záné és ívanbovits Farencné kísértek. A hangversenyt Kodály: Köa-zene a »H&ri Jánosa című müvé-H5I zárta be, mely után a aaaaakar-rmk még ráadást is kellett adai. A hangverseny megmutatta, hogy a MÍORT-váliaiat munkáeainak telki rletérői is kíván gnndoekodm ijűk, hegy ilyen hangvwt®-nyek a jövőben még .gyakran megismétlődnek.
Dr. Arató Aniai
A polgármester a város sósüáíási ügyében holnap Budapestre utazik
Triey köztársasági elnök vasárnap rádión beszél
Tildy Zoltán köztársasági elnök ; julius 7-én, vasárnap 12 óca 30 portkor a rádióban fölhívással fordul a magyar társadalomhoz a magyar képzőművészet megaogrtésa érdekében.
Egy tél étei
A közellátási miniszter rendelete értehnétxm a vendéglátó üzemekben naponta -3 tál ételt szabad készíteni és egy-egy- vendégnek csak o^y tált szabad kiszolgálni. Egy személy eíryszerre csak egy adag eleit kaphaSt. A zsír és olaj nélkül készített étetekre a rendelét nem vonatkozik.
A mindig erősebben mutatkozó sóhíány arra késztette a város. vezetőségét, hogy annak le* küzdésére érintkezést keressen nagyobb fővárosi importcégekkel. akik rekompenzációs alac-pon nagyobb .. sómennviséget tudnak az országba behozni; Tudvalevő, bogy Magyarországnak ma nincs sóbányája és ez rendkívüli módon érezteti ha* tását, mert nincsen olyan ember. akit ez a legközvetlenebbül ne érintene. A kincstár mfcg-felelő kereskedelmi szerződés hiányában Romániával eddig ezt a kérdést rendezni nem tudta, igy a közületekre hárult a feladat, bogy addig is, mig intézr ményesen a sóeilátásí '' biztosi-tam nem tudják, azt magáncégek utján bonyolítsák le.
Varga József polgármester már hetekkel ezelőtt érintkezésbe lépett egy sóimporttal foglalkozó céggel és ígéretet kapott, amint az első száfíitmiány beérkezik, ó vagon sót bocsájt a
polgármester rendelkezésére. Tegnap cz ügyben távirat érkezeit a polgáraresteri hivatalba, amely jelezte a só beérkezését és arra kérte a polgármestert hogy a nagy üzlet letárgyalása céljából utazzon Budapestre. Varga József polgármester holnap reggel Budapestre utazik és mindent elkövet, bogy a város sóellátását biztosítani tudja. Egyelőre áthághatatlan pénzügyi nehézségei mutatkoznak az üzletnek; mert nem kevesebb, mint 40 milliárd adópengőt kellene e célra azonnal letenni. Ez olyan nagy összeg, amely felett a Város megközelítőleg sem rendelkezik. Remélni lehet hogy a polgármesternek mégis sikerül majd megoldást találni és ha nem is tudja az egész őt vagon sót a város részére biztosítani, annyit minden esetre naegvásá-róL, ama a város szükségletét átmenetileg, a stabil pénz bevezetéséig fedezi
A jövö héten megnyitják a strandfürdőt
A Zala tóbbizben foglalkozott már a slrandfürdő kérdésével, amelynek hiányát a város közönsége a kánikulai hőségben mindjobban érzi. Szerkesztőségünk valóságos ostromnak van kitéve, telefonon és személyesen érdeklödnek az em&erek, hogy a város végűi is mikor határozza cl magát a strandfürdő megnyitására. Munkatársunk még annak idején beszélgetést Toly-tátott ez ügyben Varga József polgármesterrel, aki kijelentette előtte, hogy a város ^vezetősége minden £ megtesz a strandfürdő mielőbbi megnyitására, csupán a dezinficiáló anyagok beszerzése hátráltatja az ügyet. Ami a viz kérdését illeti, arra vonatkozólag teljes megnyugtató választ kapott a munkatársunk, mert a városnak egy olyan szerződése van d MAÖRT-tal, melv-nek értelmében a MAORT kötelezte magát a strandfürdő vízzel való ellátására/
Értesülésünk szerint a dezinficiáló anyagok megérkeztek és igy most már semmi akadálya nincs aimalc hogy megkezdjék a medence feltöltését ami pár napot vesz igénybe. Ha ez megtörténik, a strandfürdőt nyomban rategnvitják. A Zala érintkezést keresett a MAORT építészeti osztályával, ahol Póra Ferenc mérnők, aki a vízellátás ügyét intézi, a következőket mondotta :
— Természetes, hogy a variált kötelezettségünknek eleget teszünk és miután a város a nappal áátahmk szolgáltatott 400 köbméter vízről lemondani nem tud. ugy határoztunk'', hogy a strandfürdő feltöltését éjszaka végezzük. A nagy medence teljes feltöltése körülbelül hat napot vesz igénybe. Mi már az éjszaka megkezdtük volna a feltöltést, azonban a városi mér-
nöki hivatal ugy intézkedett, hogy addig, amig a medence teljesen dezinficiálva nincs, a feltöltést nc kezdjük meg. Értesülésünk szerint a városi mérnöki hivatal máris intézkedett, hogy a dezinfidálást elvégezzék, melv-nek megtörténte után haladéktalanul megkezdik a nagymedence vízzel való feltöltését
Nagykanizsa is képviselteti magát a »agyar-Szovjet Művelődési Társaság érsz. kongresszusán
Mint a Zala azt már közötte, a A(agyar-Szovjet Művelődési Tánaság julius 0-tdl 9-ig tartja meg első országos kongresszusát Tildy Zoltán köztársasági elnök vállalta á kongresszus védnökségét és a magyar kormány valamennyi tagja résztvesz azon. A kongresszus négy napja nagy jelentőségű állomása lesz a magyar szellemi és tudományos életnek és kulturális fejlődésének. A társasig, ameiynek célja volt a magyar néppel megismertetni a szovjet hatalmas kuituráját annak szellemi és iudamányos fejődését, komoly eredményeket ért eL
A kon»resszusoa résztvesz a magyar szellemi élét minden kiválósága, raüvészetttak elitgárdája, irodalmi és tudamányos életűnk reprezentánsai.
Erre a koagresszusra a Szovjet-Magyar Művelődési Társaság Nagykanizsán működő szervezete agy ka-tárazott hogy a következő tagjait kflldi ki: ^^
Pogány Istvánt, Csapregi Zoltánt, Kaszás Ferencet Monray Oyolát, Qrftnstein Sándornét Skvorz Ferencet Nagy Gá bőmét Cvetkó Magdát A kongresszuson résztvevők vasárnap reggel 7 óra 10 perckor Indulnak Budapestre. A MÁV külön kocsit bocsátott rendelkezésükre, amely az útvonalon felveszi a kongresz-szusra induló tagokat
K0R0NCZAY LÁSZLÓ t»-«.«.
. » -''Legmagasabb napi Aren vétaroí minden mennyiségben:
Kultott ilm* . . i . IOjOOO AP Baraafc.......1&000 AP
Álon ......f&lOO AP - Kört*.......15XOO AP
Ringló......ISjOOO AP
* AXT Ali Vasúti Köxrakürax. — Telefon: 65.

Fővárosi iapszemte
\z elmúlt napokban a fővá-vsi lapok nag>- helyei szeatei-nek a stabil pénz. a forint hc-vezelésének. Sfinden oldalról in^világitják a kérdést <*e egy-öníetüen arra a konklúzióra jutnak, hogy ez lesz a magyar demokrácia legnagyobb próbatétele, mert)a fix pénz a legnagyobb csapást fogja mérni a reakcióra.
A Szakad Nép és Hépazava
Vezető helyien közlik a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt kiáltványát a dolgozókhoz. A kiáltvány igy végződik
A mi nHinkásegységünk. a mi szilárd egységes frontunk legyőz minden nehézséget. — Egyetértésben, egvségesen, a legnagyobb eréllyel v-zzétek a rátok váró munkát Legyetek kemények. Harcoljatok jól. Védjétek ¿i a jó pénz, a dolgozók élete ellen irányuló támadásokat. Jelszavatok legyen: Minden erővel elősegítjük a Jő pénz megteremtését és azt mindkn eszközzel megvédjük a nép máir-den ellenségével szemben.
Fel a közős harcra! A jé pénzért az ország gazdasági életének stabilizálásáért!
A Kis Újság
cikket közöl az uj pénz előkészületeiről. Megírja, hogy Gorxfcn Ferenc p^sagytnínísz-ter tegnap bemutatta Tildy Zoltán köztársasági elnöknek, a kormány tagjainak, valamint a sajtó képviselőinek a pénzverő dét amelyben az uj pénz készül.
Összesen 300 munkás dolgozik & pénzverdében, amelynek gépeit legnagyobbrészt sikerült merjnumteni. EzidősZQriait 12 órás üzemmel dolgoznak a pénzverdében. amely naponta kétszer is ad ebédét munkásainak. A munkások nehéz es felelősségteljes munkájukat a legnagyobb lelkiismeretességgel látják el és nem fordul dö, hogy az értékekben hiány, lett volna
A pénzverde a mattban jóvátételre is szállított és most a teljes üzemmel igytícszik a leggyorsabban kiverni a szükséges különféle ■ fémpénzeket, < ascfc-h-ekből 1, 2. 10, 20 fiBéres, továbbá 1 és 2 forintos ahw^-niutn és ötforintos ezüstpénzek kerülnek forgalomba. Az 1 & 2 fillérest fémből és horganyból, a 1D és 20 fillénest alcrai-niumból és bronzbóí verik. A szükséges nyersanyag t»ljps mennyiségben rendtelkeseésne áll, ngyhogy a kellő mennyiségű fémpénz — 70 íaüliö forint idejében a kormánvzai reptftJr kezesére áll.
Az eg>- és kétfüléresdipn csak számjelzések vannak, , a tizfilléres hátsó oldalán békegalamb látható, a huszfiQéresm három búzakalász, azután az évszám: 1946. Bp. és a körjelzés : Magyar áuami váJtö-pénz. Az ötforintoson Kossuth Lajos dombonaüvü profilba látható 1882—1894 évszámokkal, a túlsó oldalon a pénz jelzése: ct forint, 1946. Bp.
VOágotaát
Gordon Ferenc pénzügyminiszter nyilatkozatával foglalkozik, amelyben ehnondja. hogy. az uj egyforintos 83irös fíncat-ságu ezüst lesz. Kijeíentette, hogy bfztos és szilára fe&eztfe
1»4*>. juÜBS 7
Z&Ií A
3
!
iesz az oj pénznek. Majd igy folvtatóa : -
A forint kibocsátásával mindenki megkapja munkájának maradandó el km értékéi., érdemes lesz tehát ismét doi-gozni és takarékoskodni. Me^g-szüuik az inflációs hitelgazdálkodásból származó erkölcstelen, munkanélküli jövedelem is.
Uj lagyararszái
.Á nagy változás- cjm <Hatt oagy feltűnést keltő cikket közöl Szekfü Gyula tollából. A cikkben többek kőzött a következőket mondja :
A történés üteme gyorsabb, zárt az embereké. Megindulván a forradalmi síkon, az egymást követő változások gyorsabbak és mélyrehatóbbak, semhogy közönségünk nehézség nélkül betudná illeszteni abba a természetes sorozatba, amelyet az dőzményekből meg tud magyarázni és egy kis jóakarattal dl tud fogadni. Ezeket a sorokat nem a marxista''szemlélőnek és cselekvőnek írom, haraam a tömegében nem marxista értelmiségnek, amely a háborúnak főként gazdasági következményeit látja és azok mielőbbi megszüntetése esetén még nnndlt reméli a régi viszonyok némáig? oíc^ reformált helyreállítását Erre pedig alig lehet gondolni annak. aki a háború összes kővet-fceaaéayeit át hídja tekinteni és egymással kapcsolatba hozni.
A Szabad száj
rimü éldap legújabb számából az alanti két • Bözleanényt vettük ki:
Szinvakság :
Zsolt Béla elmegy a szerq-orvoshoz és panaszkodik, hogy •ujabban ~ szinva k-ságban szenved.
. — Mik a tünetek ? — kérdezi az orvos.
Zsolt gondolkodik egy kicsit, majd igy szól :
-- A verest néha zöldnek látom. (Köztudomásu dolog, hogy Zsolt Béla a Haladás ömü lapr jálxm többször támadta Veres Pétert jobboldalisága miatt. A szerk.)
A vén kecske problémája:
Egy öreg kecske áll egy tábla előtt, amire a követkfezö von írva : Egy kg. só 400 billió. A kecske szelíd mfekegéssel megkérdi : Mibe kerülhei akkor egy nyalás*?
Hirek a világ fövároMtbói
A Szakszervezeti Tanács legutóbbi gyűlésén az árak és bérek nagyarányú fchö résére való tekintetteTa Oadaségi ''Főtanácsot , felkérte, hogy minden dolgozó részérő azonnali m-3éWként-48 órai munkabérnek mee-íeteió fizetési haladéktalanul kiutaljanak.
Drózdv Gyözö beszélt a ítépUgyész cselekszik
•Junius 30-án Kiskomáromhan Drózdv Gvózó boszédet tartott közei 300 hallgató oiptt. Beszédében többek között a következőket mondta.
--Angliából elküldtek három állatot Budapestre: egy kutvát, egy marhát és egy. szamarat, ifikor ezek visfeza akartak térni Angliába, a kutya azt mondta.: Egész nap még e^y darab csontot sem kaptam és még som ugathattam- A marha igy szóít: egész nap a jászolban egy szál abrakot som láttam és mégis folyton fejtek. A szamár kijelentette:'' én maradok, mert biztos álláshoz jutok óa r»eg vagyok elégedve az itteni helyzettel. Tehát egyodüi a szamár volt az, aki meg volt oiégedve.
A rendóraégről ezólva kijelentette: A rendőrségre olyan egyének furakodtak be ejp-es pártok" leple alatt, akik börtöntöltelékek, vagy gyilkosok voltak. Hogyan kerülhetnek ide özek? A népet megfésealíitík azzaf, hogy internálni fogják őket. Nem tűrjük, hogy ezt az országot bontón -töltelékek reáessék orránál fogra.
Rátérek a párizsi külügyminiszter. látogatásra — mondta —, ahol Romániacak adták a trianoni szerződés értelmében elszakított területeinket. Meg kell monáafeom, hogv ez orosz nyomásra történt, mert Moio-tov orcáz külügyminiszter kijelentette, hogy ez Románia érdeke, mert azok jóval előbb harcoltak a német fasizmus ellen, min*, a magyarok. Mint érdekességet omlitette meg, hogy Angiiában és Amerikában csupán Nagy Ferencet és Gyöngyösit fogadták,'' mig Rákosit "és Kiest nem. A minisztereknek azt mondták az angol. és amerikai kormányok;
hogy Magyarország Oroszország érdekeltsége alatt áll. igv ha orvoslást akarunk, forduljunk Oroszországhoz, a nagy Sztálinhoz (feltűnően gúnyosan mondta).
A Duna-kérdésről: Megkezdődött az orosz-magyar dunai hajózás. Most ók járhatnak alulról felfelé, felüírői léteié* do mi-csak keresztbe. Mi minden, állammal szoros kapcsolatot akarunk teremteni,«igy a nyugati államoktól a visszaadott hajókkal meg akariuk alakítani a magyar-aneol űuniii hajózást. ''
Tehát tiszteit Barátaim! — folytatta — nekünk most egyelőre csak Oroszországhoz lceli fordulni minden kérdéslwn, "mert inint a történő kan folyamán,-most is, Magyarországnak parancsolnak Az oroszok itt az országban a kommunistákkal karolt»o egy uj hatalmat akarnak felállítani. Ne higyjék, hogy most valami han-daband''át állitok, mert én a demokrácia hive vagyok és kazek. Hátam '' hónapig Károlyi Mihály személyi titkáca, három hónapig jiedig Nagy-, atádi- Szabó István titkára voltam. Én, mint mindig a múltban is, ellenkik vagyok, mart ellenzék nélkül nincs demokrácia. Éppen azért kellett 21 társammal a Kisgazdapártból ekávoznom, de nem azért, mert pártom akarta igy,. hanem aa úgynevezett kisebbség.

fekszik a kiakaviroMi készéé, saa-lakadai fog. Értesülésünk szarint •agkirasést intéz a budapteti atpügyéaztéfhez, amelybe« kéri Brózdy GyÓza mtntelaii jogának faífüggtaztesét, kagy népbiriság •lé állíthassa a demakrácia védelméről arólé törvény súlyos «•§-sértéséért mart a baiaidafí pártok •liaii, amelyük a demokrácia egyik alapépítményei, tyűlőletet hirdetett, aTlggetiaoiagi frtntka tömörült pártok elten izgatott, kfifjw-Irtikailac pácig alyaa kijelentések* tatt, amelyek tlkalataaak a nápak hákoru utáni etyűttmörtééiénak magnakazitéaéra. Ezzal a cealek-wenyével kimerítette a háktrus bűntett kritenacát
Nem értjük, hogy ez az ember hogy lehet még ma is a magyar politikai élet porondján. Nem ertjük, hogy egy ember, akinek múltját mindenki ismeri s akiről mindenki tudja, hogy hol kezdte £s hol végezte, hogy terülhetett annak a Kisgazdapártnak zalai listajára, a mely párttal szemben a legsúlyosabb »étkeket követte el.
Nincs lieUrisnk arra. hogy kiarte-rxtő portréi jesaünk Drózdy Gyózorői% de annyit kijelenthetünk, Kopy azon álliíása, miszerint 6 evekig volt Amerikáiban száműzetésben — legalább is túlzás, mert minden gyermek 1~udja, hogy miért kellett cürgÓ-sen Drózdy untak Amerikába nniffrálni. Semmicfsotrc sem politikai célból. Ezt mindenki tudja. Egy azonban bizonyos: Amerikában nem várták tárt karokkal Drózdv Győzőt Egyik panaszos levelo a másik után éarie-
zett, amig az egyik íáqi&ik körmán v iahefcói''é tette a résaiétíp, bo|y hazajöhessen. Tcrméenctö:., eonir ára volt. Így került bele Dróxdy, a baloldal rafamikor leghaagoeahhaa kuruckodó politikusa, a lagszéiaőbb jobboldali politika sodrába. A far sjfizta kormány nem volt háláiJan Drózdynak, mert Ms^varorszájp egyik legnagyobb tertUtatklatának, a KispeBti Textilgyár igazgatói székébe ültette, ahoiögyesetö sáfárkodhatott, mert rövidesen 1CÖ0 holdas mmtagazdaságot-szerzett. Hőst már mindenki megértheti ennek a politikai kalandornak állásfoglalását. Világos, hogy nem tetszik neki aa a demokrácia, amélv moafíossíbtia igazgatói Btaihimái& és fcloszteéa a tűnőmén res gyorsasággal szerzett 1000 holdas biScáfcát.
Most a falu mit ''sem sej tó polgárait lázítja, mert végtelen ostobaságában azt hisri, hogy ezeknek révei, vercjtékével, testüknek csapolásával nsszaszerezbeti azt, amit a demokrácia, nngyon bölcsen el nett tőle. Ez és esupáti ez Dróady Győző politikájának eéija.
A tadnocaáromi beszéodsl kapcsolatban kíváncsian várjuk a KJsgaa-dapárt hivatalos nyilatkozatán Drózdv azon kijelentésére vonatkozóan, nogy bér kilépett a Kisgazdapártból,»oe ha felazulal a narWnent-ben, dtnr a kisgazdapárti képyi-acüök a padok alaát véresre tapsolják a tenverűket. Nem hinnénk, b^y szén fcjeientésővel a Kisgazda^, azonosítaná magát és azt sem teltjük valószínűnek, hogy a k»komáromi beszéddel kapcsolatosan ne hallatná tiltakozó szavát az a Kisgazdapárt, amelynek vezetői éjt nappallá téve azon fáradoznak, hogy !í koalíció egyetlen járható utján kivezessék ezt az országot abból a katasztrófából, amelybe a Drózdvak juttatták. (
Budapestről jelentik:
Hévig6 polgármester érdekes nyilatkozata
Kővágó polgármester beszámolt külföldi látogatásairól és szerzett tapasztalatairól. Annak a reményének adott kifejezést, hogy remélhetőleg sok angolt és franciát láthatunk az újjáépülő Budapesten, hogy kelet és nyugat fiai összetalálkozzanak "értékes eszmecserére, azonkívül láthassák, bogy egy kis nép minden erejét megfeszítve küzd, hogy a fasizmus nyomait eltüntesse, hogy belet és nyugat egymást megértve békében mim kál kodj anak.
A budapesti amerikai köretséf megkezdi§ a kirind érték előjegyzését ,
Az amerikai követség a magyar közönség tájékoztatására ~kőz1í, hogy julius 1-től a Per-czel Mór-utca 1. sz. alatti hivatalában előjegyzésre elfogadja oly személyek bevándorlási és vizűm iránti kérvényét, akik az Egyesült lAlamolcba '' érvényes kivándorlási útlevéllel rendelkeznek.
Izgalmas jelenetek a Zadravetz-tirgyaléson
A NOT szerdára tűzte ki P. Zadravetz István fellebbviteli ügyét. A parlament delegációs termében kétszáznál több fe-rencrendi barát és katolikus pap foglalt helyet a tárayalás megnyitásakor. ''Amikor" Zadravetz Istvánt fegyőrök előfizették, a papok felállással üdvözölték a Horthy-korszak legexpo-náltabb oltóját
Előszói a kassai hóhér ügyét tárgyalták.
Dr. Feread György vJOadó ismertette a kassai borzaín&kat,
A Kisgazdapártból kiléptem, dt azért vfiuk eayvtt dolgosom és fta féUsótatolc a pafiamentben a demokrácia ügyet-bojo* dd-oa''mak megvédéséért, akkor a Kisgazdatársaim, ha .nem is a ■padok feleit, de a padok_ alaU ■véresre tapsolják tenyerüket s
Drózdy Győző beszédében a ícsn-tioken kívül ''hazug beállitásban és a valótlanságok egész tömegével igyekezett a ű&loldaii blokk .pártjai ésy azok vezetői ellen hangulatot kelteni. Különösen a Magyar Kommunista Párt politikáját és vezetőit aposztrofálta sokszor a legdurvább becsületsértés határáig. Nem politikai síkon és nem kritikai érvekkel próbálta a nép egyszerű gyermekeit meggyózni, hanem a fasiszta világban megszokott durva személyeskedései, nem riadva risaza a legkönnyebben megcáfolható hazugságoktól sem, feltételezve, hogy hallgatói újságot ugyaam olvasnak.
Drétdy iyöző beszelt a nép-fifyéaz H^i. akinak iréaaztalán
Az Egyesült Nemzetek Szerveass-ténak főtitkára közölte a sajtó képviselőivel, hogj- valószínűleg elmarad a TÜágHzervezct szeptember 3-ra ter-rezett nagygyűlése, mivel a lagálla-¿aok fcikűlaöttoi a Dárizsi bácekon-
íerencián lesznek ellajlalva. »
A román rádió jelentette, hogv Saékel vudvarfaelyen meggvükoltak Balázs Pétert, az Erdély» Mag>*ar BzövetBég >eg)''ik kiváló tagját, akiben ax erdéh-i magyarság egyik hősi
harcosát veszítette el.

Tricelh kormányzója La Guardia iett, aki azelőtt Névyork polgármestere volt, később az UNRRA vezér-ifíazgaiójául kérték fel. A kineroiéa eüen sem a jugo&zlávok, som aa okszok nem omoltok kifogást.
a hal- és .nyolchetes, létencgyer-mekek vagonbadobását, az elgá-. zositást és a magyar csendőrök iegyetlenkedéseiv
Az elnök ezután megkérdezte Zadravetz Istvántól:
— Hallotta, hogy mi történt Kassán ?
— Igen, — válaszolta halkan Zadravetz és végignézett a két-százfőnyi paphallgatóságon.
Bojta államtitkár ezután nag^-beszédben vázolta a kereszténység úttörőinek haiáltmegvető munkáját és kijelentette, nogy bár a katolikus egyház tagjai nak egyrésze 1944-ben igyekezett az. üldözöttek" segítségére lenni, ez a segítség karántsKm volt jelentős.
A Zadravetz-ügyben egyébként uj eljárásra utasította a KOT a népblróságot
A ku*madar*si pogrom budapesti tárgyaljba
Csütörtökön reögel 9 órakor kezdte meg a népbiróság Nog> Károly-tanácsa a kunmadaras; pogrom résztvevői bűnügyének tárgyalását. Mint ismterétes, ezt a bünügyét a szolnoki statáríá-lis tőrvényszék helyezte alaki okokból á budapesti népbiró-ságboz. A vádlottak személyi adatait vette fel először a népbiróság. maW felolvasták a vádiratot Gyilkosságra való fel-bujtással, a magyar köztársaság alapintézménye elleni összeesküvéssel és bűncselekmények egész sorozatával vádolják a pogram felbujtóit, elsősorban Tóth Zsigmondot, aki Pozsonyból jött Magyarországra A váriirat felolvasása után Tóth Zsigmond kihallgatását kezdték ei. Tagodnak e kunmadarast vádlottak
Tegnap tárgyalta a budapesti pőpb&óság ötös tanácsa a kun-
2 Afc*
>346. Julius,?
ügyet. ElösKör a két iórádroürjt, Tóth Za^oond Itónjrrelőt, nx^d pedig l akács Gergelyt hallgatták ki. Mindkettő tagadta bűnösségét Vaito-»áankkal szemsben az elnök fel-efvasta a rendőrség éiőtt tett vallomásukat A két vádlott azttrabesétése is eredménytelen »arad«, továbbra is megmaradtak t^adásaik mellett.
Magyar-Szovjet Hajózási Cársa-s᧠átvette m pécsi szénbányákat
A Szovjetunió és a magyar kormány között Budapesten március 29-én aláirt egyezmény értelmében a Magyar— Szovjet Hajózási Társaság, junius 25-én tulajdonába vette a pécsi szénbányákat. Ez ügyben összefüggő minden kérdésben ezentúl a Szovjet—Magyar Hajózási Társasághoz keli fordul ni, V. Mária Valérianitca 11.
• .»
Részleges határzárt rendeltek eí
A csehszlovák hatóságok Sátoraljaújhelyen és Komáromiban részleges halárzárt rendjeitek el. Kis forgalomban senki sem Jkőziekedhjeiik. A csehszlovák hatóságok rendeieiet adtak ki, hogy amennyiben a magyarok 48 óra alatt nem jelantik ki, hogy szlovákok, visszaszállítják őket Magyarországra és mindössze 30 kg.--os csomagot vihetnek maguKkál.;
Felmentették az összes tanulmányi . fetQ$yel6ket
A nevelés demokratikus szel-lemények biztosítása céljából a vallás- és közoktatásügyi miniszter politikai és világnézeti ^szempontból az összes tanukmá-nyi felügyelőket felmentette. Az uj tanulmányi felügyelőket s .Nemzeti Bizottság és a pedagógusok szabadrszakszervezeté-nek meghallgatásával nevezik ki.
Nagy tömegekre számítanak a lagyar Kommunista Párt holnapi nagygyűlésén
II mt a Zala már több izben közölte, holnap vasárnap déleiótt fél 11 órakor a Deák-téren tartja mos: országos jelentőségű nagvgyuiését á Magyar Kommunista Part helyi szervezete. A nagygyűlés vezérszónoka Kállay Gyula nemzetgyűlési képviselő iosz, de felszólal Apró Antal nemzetgyűlési képviselő is. Mindkét ''szónok a Magyar Kommunista Párt központi végrehajtó bizottságiak tagja. A nagygyűlésen a hoíyi pártszervezet, da a rjárós ö-sezetí szervezetei is részt vesznek és igy ijon komoly tömec megjelenésére lehet száinitani. A küi- és belpolitikai lüktetése, .a magyar sors jövendőiének ismertetése toezi szűksé^esse, hogv ezok a prominens politikumom ^ivukLt haüassák. A nagygyűlceesn elhangzóit ttrónokiatokból mindenki pontosan, megtudja, imilyen intézkedésedet ter-ma magvar kormány a-forint be-vezetú-évef^pcbolatban, miként''kívánnak gátat emeiní annik a gazdasági anarchiának, amelyet a? infíá-cié okozott s aminek végét csak a Jrtabil pénz bevezetése jelentheti. A Aiagyar. Xöommunrát» Párt helyi szervezete hetek , óta nagy előkészületeket ve^t erro a nagygyűlés.« éa mint értesülünk, az impozáns külsőnek között "fog lefolyni Pártkülönbség xiéíkül mindenei érdeklődve várja a Kommunista Párt előkelő polrtiktiaain&k beszédeit; a testvér munkáspárt, a Szociáldemokrata Párt pedig teljes;'' létszámban tgbz részt
aaon- ■ > ,
A fehérszínű Áiulénos Közelütid'' jegyek 12-es Exírnu sze.vényéi be lehet válta« 20 darab c.^arctttra. 852
Polgárm«star.*
Magátlapitatták a közalkalmazottak forint-fizetését
HÍREK
A pénaűfíyrniniszfcr a Gazdaac^i | Fdtanáccaal ksrcitvo megáiiapitota < a köztisytviaciiők forintfizetéséi
Kazermt ax l. fizetési osztály 400 ; forint, a IL S80, a liL 520, a IV. j 240, az V. 180, a VI. 145. a VII. ! 135, a VIIL 120, a IX. 100, a X. 86, a XI. 67, a XII. 59, a XIII.
Amagán-áskcraskadelmi alkalmazottak festésének megállapítása
A munkaadók és a munkavállalók figyelmébe!
a) Magánalkalmazottak:
A Szakszervezeti Tanács és egyéb hivatalos fórumok előtt történt tárgyalások eredményeképen a szellemi munkavállalók (magánalkalmazottak) heti fizetésének adóp^ngó-ben való rögzitése az alábbiakban nyert megállapítást:
A folyó évi jaimár 16-án életbelépett uj kollektív szerződés alapján megállapított havi alapjárandóságok 91''6%-a fizetendő junius 24-től kezdődően heü fizetésként adópecüő-ben. Vagyis i évi január hó 16-i 100000 P havi alapfizetés heti 91.500 adópengőnek felel meg. Az átszámilásí természetesen az egyesvidéki telephelyekre (Nagykanizsán 95%) megallapitotf százalékok szerint kell eszközölni. Ezen összeghez feiszámitiüdó a 8''/»-os Iakbéradc, a kalóriamegváUás és a kenyérpénz.
b) Kereskedelmi alkalmazottak fizetése adépengőben:
52, a XIV. 46. a XV. fissttai ow-
tálv 40 forint.
fclz*jnkivűi megmarad a caaládi pótlék és h körkisxtviaolák továbbra js résacsümok a közlekadáai ■ag^ly-
ben ós iakáspénsben.
A •miniszterelnök fizefciaa acguaa-
tuz''I-én 450 forint.
Kedtten tisztázódik a belpolitikai helyzet
A baloldali blokk végrehajtó bizottsága pénteken megbeszélést folytatott. A tárgyalások a pártközi éi-tekezletre vonatkoztak és megállapodtak abban, hogy elsősorban a stabilizáció bcveztésével kell foglalkozni és ki kell küszöbölni a politikából minden olyan momentumot mely alkalmas lehet a stabilizáció * megzavarására. Pénteken délben Szakasits Árpád, Nagy Ferenc és Rákosi Mátyás a köztársasági elnökkel "folytatott megbeszélést és megállapították a baloldali blokk és a kisgazda-párt értekezletének ügyrendjét. A politikai helyzet • tisztázására legkésőbb kedden kerül sor és csak azután hívják össze a nemzetgyűlést.

üzletvezető 573.850''—
fiókvezető, osztályvezető 485.855''—
segéd I évig 154330 —
, 1—3 , 200.058 —
. 3-5 „ 228.638^—
, 5-10 , 257317''—
» 10 éven felül 285.820''—
tanuió 1. évben 57157 —
„ 2. „ '' 85.739 —
. 3. „ 114314 —
segédmunkás 160.875 —
20 éves korig
20— 25 , n 185-625*—
25 "év-tn felül 247.500''—
Figyelem! 5*/« területi % levonandó mind a kettőnél és hozzájön -f 8®/o lakbér -f- kalória -f kenyér.
A fizetéseket hetenként kétszer keli foganatosítani a rendeletben előirt módan 1946. junius 24-i hatállyal
CMépnji járási ttiká«
Sporthírek
Az MLSz kiküldöttei Kaflykanizsan
Az XVTB, NTE, MAOP.T és Sáska vezetői szombaton, ma dcl-után 8 óraLor a MAOKTldubhelvi-ségében xartja értokezks^az ^TLBZ ■kiküldötteivel. Az értekjaletén tár-gya3/á!c meg az ó .i hajno&fig nagykanizsai.. csapatainak beosztását. 2zen álláspontok alapján fo§ az cuLSZ dönteni, hogy melyik fog a !cíHobban»(íigyek£:itib vévő a súlyos eizi boíyzetet) a vidéknek mogíeieini. Éigvbon szem előtt kell iartaai z nivo emelését is. Xogy-kanizsa iuthaliszerctó közönségének maeasfobu a nivója a mult kűzdeí-ajeibúl jdfoiyólag, hogy a beosztá-aoknál-nzt is szem előtt-keli, hogy larteák. A tárg>aiátok lefolyásúról £i ílígközelebbi lapunkban foejuk tájékoztatni a sportközönséget."
'' Az NWE futball- és • birkózócsapata julius 7-én, vasárnap 8zé-kosfehénárra utazik, és ac ottani AKAK cgfyűiteaérel játszik barátságos fútban-, illetve birkózó-mérkó-
Kedden déiuiitn 6 órakor PÁ RTNAiP a Sxee^la«okrata Pítí h^ytjsgébsB
A népügyész letartóztatott egy politikai kalandort
A Magyar Kontóhunisia Párt lelcnyei szervezetéhez olyan ér-tesülesek futottak be." hogy Bauer Árpád borsfái lakos, aki a íahiban a Kommunista Párt megbízottja volt, nem viselkedik méltóan pártjához. A párt^veze-tősége azonnali liatállyal efmuz-ditotta Bauer Árpádot, megvonta tőle megbízatását és miután olyan eseményeket észlelt, amelyek már törvénybe ütköznek, felhívta rá a politikai rendőrség figyelmét is. Nyilvánvaló lett ugyanis, hogv Bauer, aki 1912-től 1927-ig a Szociáldemokrata Párt tagja volt, 1940-ben belépett a nyilas pártba. Amikor a nyilas part borsfai községvezetőnek akarta megtenni, ezt a talambiciózus Bauer kevésnek találta, mert ugy véltey elérkezett az idő, amikor politikai vágyait kielégítheti. Mint nyilas komolyan vette feladatát* és Dómján Ferenc menekült embert besúgta a csendőrségnek, akit le is tartóztattak és 8 napig fogva tartottak. A felszabadulás után, mintha misem történt volna, jelentkezett a Kommunista Pártban,- ahol persze semmit sem tudtak Bauer n vilas mliltjá-ról és igy községmegbizolti tisrt-séget kapott. Bauer azt hitte, hogy még mindig á nyilas világban él, egyik erőszakoskodást a másik után követte el, visszaélve pártjának bizalmával. A letenyei politikai rendőrség ma a nagykanizsai uépügyésr-ségre kisérte. ahol dr. Ruttkai népügyész ugy a multbanLmönt a jelenlegi visszaélései miatt letartóztatásba helyezte.
— Újságárusokat
helvbon ée vidékre, valamint sten-dost forgaimaa holvre, biztos megélhetést jelentő állandó munkára felveszi ink. líöienÖaezni lehot minden eatö 7 .órakor »Üxpreas Hirlapiroda« Saabadság-tér 18. az. I, em. (Csak mnnkaaserotó, ci^bizható egyének Ja^ntkeaxaQak. r.iotkor rmn aa6mii!x
— Kaaitly mövaszi asasmy lén aa a Vároai Színházban
A Magyar Kommanísta Párt kul-turgárdija a Budapestről .''érkező venúégeic tiszteletére ma este féi Q órai kezdettel a Városi Szinházba-i tarka-esté: rendez, melynek miade; egyes száma a jól ismert és szereteti műkedvelői gárda kimagasló'' eseményének mutatkozik. A jegyek nagyrészt már elkeltek, a még meglevő jegyek a színház pénztáránál és a párt helyiségében szerezhetők he.
— Mikor zárnak az fizietek Nagykanizsán
A KOKSZ kwsii vetünk- A aolfár-mestor íelkérte a KOKSZ vezetőcégét, hog>- tegyen ek^ot egy ¿talános-oiiajnak, amely luar töbo oldalróí nyiiránctt neg aziránybai,.> bogy kereskedőink a délutáni órákban iö nyitva lartsanuk. A megbeszélések enxiniónyeként közöl hol juk, hogy KOKSZ vezetősége mogértetto a kívánalmat és készséggel tc*z eledet a''kérésnek. Folyó no 8-tói a kő-étkezőképpen tartják nyitva üzbtoi-ket: fűszer-.és ételmiszerkeretikeáők roggel S—:éi l-ig, délután fél S-tol ö-jg. Más szakmak reggel fél S—fél l-ig és délután fél 4-ig. A ke-rcjSKodők azon kézelmvre, hogs- c délután'' megforgalmazott ósese.Bt befektetni tudjáic, a bankok olyk%>-pen siettek az ügy segitségése, ho^y íizáróiag a KOivSZ tagja- -jesA-rt-az <^yesűlet helyiséében a bovés^-i<ikei''adójegyre beváltja A beváltási idő délután féi 5—lét ti órálíí.
— Balesetek
Vertaües István 67 éves .iciwc-av-m«''trtoni gazdálkodó k>há eg%-megijedtek és megbokrosodtak. Az ójneg jrizdálkodó a kocsiról ksoaett é? sulyxaiun mtwrsérűlt. — -Markó Károly 26 éves .molnári csépíö^pL-zelo a cséplőgép alá cseu. hulycs aérüléöeket Szenvedőn. Mindto''í sz---mneaétlenül járt embert a kórházea, szállították. - __ ■ - ■
Hirdetmény*
A julius, augusztus és szeqoáerober hónatKikra szóiö tormoiói • tcjuíairÁ-nvok" kiadása folyó hó S. -es 9-ón történik a'' Közellátási Hirataioan.
A tejutalvánj-ra igöiyj<^osui''»ak a csecsemők 1 én» korig napi i dci., a 2—6 éves gyermekei: i»pi 2 dci. tejre.
Mindazok tehát, akik közvetlen a ¡termelőtől vásárolják a sojet, a íenntirt napokon jekmteaanok ^ utalványok átvétele végett. Az utalványok kiváltásához a családi fejlapot, a juniüsi tej utalvány 1-os. azámu-szoivényét és az igényjogosult, gyermekek születését igar.ciö bármilyen okmányt ^koll elvinni. A jegy ára" darabonkait 100 adópen^ü.
Egvuttai felhívom a teréu''uirtó gazdákat, hogy a junius hóban beváltott tejutatványokat ekzamolia Tégett adják be a Közellátási H iratainak. *• ŐS0
— VáHast« idSjárím luabitM rntíf:
Kistó éléakebb öéif, <J*lnvugati sxél, tcUO-toéb iá5, nyoittoji heiyeakfat ttpaeeri, tifatar. A eléri auaapeatjít
ti nymjnoc kiui
Först-ítóaszín dűlőben tevő «iattóE-
émmmt ^Imm&mém esik&fart vagy tíXTL
Gm a kkdóbao. ; • . m
"Batfbyicyl-, Cieogesy-; tötía''.ody-, A^v Endre-uiciktwn va»y köooydtéa iixteOW! Mitték. Tennéazetbaiidtltei fizeíek. ^ talndy-atca 17/b. SactL . _W7
ffaJtiTMWinf 25 éves csinos, mieih^eat «r. nrö«tey wép UKáuaU^; stini ótujtó konraJy mak Hítssit tér«= .Faía Moreira* jckgérs Budapest. E2^ bet-a ftml ll. Arató kirdetőbe.__
Kertes hiút Mrdaft Kta- vagy kaaásto- Hocyadi-a 16. Wanitt. ^
férjfcsi win 53 éves eri«», »¿g; fens ka. úriasszony, kícat - teényká^ csinos la kásstl Csakis kamoty ixáooc^ urnk válastefjasak ¿Sav* sárixT Sudspe«, Enaébtt14 Arató detfiba.__^
ZALA poiitlkaú napilap
Kia^a: „Kí^euáasáöi R. T. Nssykzausa Szsrteszteiért éa kiailáaéft "Beacrs kzt-Ptyornatetta .Közgazdaság! fc.T,N«gy-ksntzsa* nyomáéiban Ho«ykaníz$4n. NyorwÚért felel: Zalay Kiroiy.
5is évfolyam. 162. szám.
Nagykanizsa, 1946. julius 9. kedd
Ára 20.000 adópeogő=240.000 Büpenfö
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti" Bencze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szárr_ Telefon : 31.

Magyarországot is meghívják a béketárgyalásokra
•A raíniaatereinök tagnap c Kisgazdapárt nőgyülésén beszédet mondott Azon külföldi ut után, melyet c közelmúltban a nyugati országokban tettünk és azon hírekből, melyek hozzánk jutottak, azt kell következtetnünk, hogy dereng a béke hajnala. A világ hatalmasai ugylátszik megértottók az egész emberiség leikéből feléjük irányúié vágyódást, hogy nom azt kall érteni a béke előkészítésének elve alatt, hogy egy sjabb háború lehetőségeit vetik eJ, hanem bék£t kell teremteni minden vonatkozásban, hogy a julius 29-án kezdődő békeártekszlet valóban meghozza az sgáaz- világ számára a népek egy.^asközötti bizalmát és bikasaégét. Ennek a szörnyű háborúnak következménye az a gazdasági helyzet, melyben most vagyunk. Sabol a világon nincsen olyan szerencsétlen gazdasági helyzet, mini Magytrorazigon. Sokan érthetetlenül iütnak a szörnyű helyzetben, különösen azok a szerencsétlen magyar asszonyok« akiket sorsuk kisjöve-dalmft emberekhez kötött Amikor megkapják fizetősüket, máris megállapítják, hogy nem tudják, mit kezdjenek vele. Ez a gazdasági helyzet a háború következménye, mely egyetlen országot sem sújtott olyan mértékben, mint Magyarországot Nyugati tárgyalásaink során igen sok időt szenteltünk elrabolt javaink visszaszerzésére, mert Magyarország gazdasági javainak olyan jelentős részét hurcolták el, amelynek nagy-részben következménye a mai napok szörnyű inflációja; Ezen javak visszahozatala megkönnyíti gazdasági helyzetünket. Minden erővel éa lelkünk minden vágyódásával munkálkodnunk kell a stabilizációért. Mindent •1 keil követni a jó pénz megteremtéséért Azok, akk ellentmondást és bizalmatlanságot akarnak szítani a stabilizáció iránt, a kishitűségre alapítják azt és nem akarják meglátni azok jogait a megélhetésre, akik ¡¿vadalmükből még a legelemibb javakat sem tudják biztosítani Ma sok a baj, sok a szenvedés és nagy sebázségek vannak, de bizonyos, hogy a szörnyű szenvedés után a .magyar nép jóléte fog elkövetkezni. Az ország a miénk és igy a népe lesz annak minden jóléte is. A stabilizáció meg fog oldódni. Bármi ts történjen a magyar politikai életben, sohasem loszek a békétlenség karókoldója. Mimiig erre fogok törekedni, hogy minden nemzeti problémát a társadalom Összefogásévar oldjak meg, mert belpolitikailag biztosítjuk a legteljesebb megértést ós együttműködést a különböző pártok és osztályok között
Szombaton négy órát tanácskoztak a klüfyminiszterek
Párizs, juiius 8
Párizsbői érkezett rövid jelentés szerint a külügyminiszterek szombaton délután 4 óra hosszat tanácskoztak a juiius 29-én megtartandó béfceériekezlet alapelveiről és Kina illeíékesséséről. A függőben levÖ kérdésekben nem történt megegyezés. A négy külügyminiszter ma delelőt: folytatja tárgyalásai*.
Tfatstésak, zavargások Rómában
Róma, juliu» 8
Kómában Trieszt nemzetköz ivó tétel* hirára nagy diáktüntetések voltak Egv diákcsoport behatolt a brit Tisztek alubjába, az angol-amerikai zászlókat letépték és helyette olasz lobogókat tüztok ki és eipusxtitották a klub herendazését. T5ob tüntetőt letartóztattak.1
J&fosziávla a b ék »értekezleten tilta-kazai fof Trieazt aemzetkizivé tatele miatt
'' Párizs, juliut- S
A külügyminiszterek tegnap: ülésén megt&rgyalták, hogy mely államokat hívják meg a öékeértekez-ietre. Az ''angol külügyi államtitkár *2onibaton repülőgépen Párizsba érkezett. Az államtítkar Bovin külügyminiszternek .jelentést tett az ioo-azerü fejleményekről, különös tekintettel Palesztinára. Az amerikai rá-diö Cordel jugoszláv miniszterelnök aztm közlését^ jelenti, mely szerint a párizsi külügyminiszteri értekezlet olyan döntést hozott a trieszti területek ügyében, amit Jugoszlávia nem .cyadiat el és Jugoszlária a békcér-tokezlet eíórt tiltakozni fog Tsioszt nemzetközivé tétele elien.
Sok letart* -tatás Len§yal«rszágban zsiéóültözéaek miatt
Varsó, julius 8
A lengyel liatóeágck ielentéae aianján a kieieei zsidóüldözéssel kap-físoaithan 70 embert tartóztattak le és további letartóztatások várhatók. Az egyik amerikai lap foglalkozik » lengyelországi eseményekkel és megállapítja, hog> a Nürnbergben bocofct nemzetközi* tűrvén vek mínde-aült aftőrölték a nemzetiszocialista méreg hatását, azonban még most is akadnak., akik Min riadnak viasza
ilyen gyilkcKdágofctól nemcsak Len-íS\olországhan, <ks másutt is- akadnak. akik visszazuhannak a középkori wtétségbe. Az antiszemitizmust sürgősen kiirtandó gaznak keli tekinteni és egész Európában sürgős ie^éseket kel. tenni a zsidók sorsának megjavítására.
Eszperantá nyelv az osztrák iskolákban
Bécs, julius 8 Az osztrák iskolákban megengedték az eszperantó nyelv tanítását. A bée3i kercr^kedelmi főiskolán a rendes tantárgyak közé sorolták fcc, igv á tanulóknak vizsjrázni koll az eszperántó nyelvből.
Budapestről Jelentik :
Adápeagő-Árat tilos emelni
Az utóbbi időben iőbb ízben előfordult, hogy egyesek az .adópengőben megállapított árucikkek és szolgáltatások árát önkénycsen felemelték. Illetékes helyen közlik, bogy ez az eljárás jogszabályellenes, n»ert az adó pengőben megállapított árak az illetékes árhatósag engedélye aélküi fel nem emelhetők. Ezzel ellentétes magatartást a legszigorúbb büntetés alá vonják.
Kilenc nyilas hóhért ítéltek halálra
Kétnapos trrgjalás után a népbiróság Kiss-tanacsa ítéletet ^hirdetett a Szent Isivan-köruti nyilasházban történt emberkinzások és gyilkosságok bűnösei feleit- A tiz védio:t közül kfcencft halálra ítéltek. Egyedül Pőr Mária takarítónő kapott tiz évi kényszermunkát, Gorohovszky Orosz Sándort, B ?kker Emili, Monostori Krizsán Sándort, Tisza Vilmost, Kaesman Baritz Istvánt, Jerebitz Istvánt, KoUarils Károst, Schutz Józsefet és Pintér Józsefne született Na^y Rozáliát kötéláltali halálra Ítélték.
Az adópengő árfolyama
julius 8 án I0Ö0 adópengő egyenlő 12.000 bilpengövel.
A tanuíóifjaség demokratikus étnevelése
Az ifjúság politikai nevelésére Nagy Miklós kultuszminíszteri államtitkár a politikai pártok, illetve egyesületek és ifjúsági szervezetek bevonásával értekezletet tartott. Ezen több megállapodás történt az ifjúság politikai neveléséi illetően. A tanulóifjúság politikai nevelése'' érdekében megállapodtak, hogy az 1940 -17. iskolai évben, minden iskolában, mely érettségire készülő tanulók nevelésével foglalkozik, módot adnak, hogy a tanuló ifjúság megalapíthassa demokratikus jellegű önkormányzati szerv ét. A tanulók 14 éves korhatárig csak társadalmi jellegű egyesületben, azon tül tagjai lehetnek a pártok ifjúsági csoportjának.
Tildy: A magyar nép 25 év teljes Összeomlása után találkozott a szovjet néppel.
Tildy Zoltán köztársasági elnök nyitottá meg ünnepélyes külsőségek között a Magyar-bzovjet Művelődési Társaság'' első országos kon-icresszusát. A kör társasági elnök beszédében a magyar köztársaság nevében ''üdvözölte a kongresszust és rámutatott, hogy 25 év telje* összeomlása után á magyar nép a nagy Szovjetbirodaiom népeivel nagy szenvedésekben ttaiálkozott. Szomorú tény, hogy a Szovjetunió hadozofé-nek.mint ellenségnek kellett Magyarországra érkezni és tengernyi áldozatot fellőtt hozni a demokratikus Magyarországért. A Vörös Hadsereg ennek ellenére nom mint ellenség tartózkodik .Vlagyarországpn, liánom egész magatartásával azt bizonyítja, hogy a háborúban a. békéért 6s szabadságért harcolt. A harcok alig ültek el, a Szovjetunió máris kezdte megmutatni, hogy nemcsak nem ellenzi, hanem aogrtí nenuseti életünk újjáéledését. Eí-horcta hazánkba kultúrájának ered-ményoiflíOgN- a magvai- köztársaság k^Hvi vezetőit ezek áz eredmények megerősítsék. Ezek a kapcsolatok csak megerősítik a magvar-6zoyjot viszonyt, a szovjet művészek, irók vendégjátékai és müveik megismerése máris nagvban elősegítette u mag% ar -szovjet • kapcsolatok megazi -iárdítását és elmélyülését. Azt szeretném, ha művészeti és tudományos köreink minél tökéletesebben megértenék egymást és munkájukba bekapcsolódna az ország minden vidéke és társadalmi rétege.
Utána a szovjetküldöttség vezetője a külföldi szovjet társaságok és az egész szovjet értelmiség nevében szíves szavakkai szóit a kongresszua-hozK rámutatva, hogy a ezov^et értelmiség nagy örömmel vesz részi a két ország kulturális kapcsolatait fejlesztő és elméíyitó munkában.
Xagv Ferenc miniszterelnök a kormány és a Független Kisgazdapárt nevében beszélt, ötait arra, hogy az elmúlt háború szenvedései közelebb hozták a nyugati néjpdket a hatalmas Szovjetunióhoz. Lnnek egyik fó oka az az elve, mell vei tisztéiötben tartja a kis országok szuverenitását és függetlenségét.
Kákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes a Magyar Kommunista Párt nevében, Szaiasrte Árpád a Szociáldemokrata''"Párt neveben. Darvas József a Nemzeti Parasztpárt nevében üdvözölte a kongresszust.
Gyöngyösi János külügyminiszter beszelt -ezután. Többek között a következőket mondta: A magyar kormány legelső politikai ceSötüzése, hogy mognyene a Szovjetunió bizalmát, mórt erre építették & magyar-szovjet hamtság kiinélvitésót, amelyet a Magyar-Szovjet Művelődési Társaságok ájjolnak legjobban. Ezen célkitűzés a magyar kormány politikájának első alapelve s ha a két néi> értelmisége megértik egymást, feltétlenül meg köz nerocaák a bizalom, de a szilárd alapokon nyugvó békesség.
Ctána Keresztúri Dczsó kultuszminiszter, Katona János alpolgár-mcstef a fóráros nevében ós Kossá István, a Szakszervezeti Taiiács főtitkára üdvözölte a kongresszust. Majd elhatározták. Ikxtv- üdvözlő táviratokat küldenek Molotov külügyminiszternek, Vorosilov marsallnak ésiKamenev professzornak.
A magyar békedelegáció sürgés ősszeátlittsát kéri _ párizsi köveitönk
Aüct Pál párizsi magyar követ táviratilag érlesiiette Gyöngyősi János külügyminisztert, hogy bár Magyarország még nem kapta meg a beke-értekezleíre a m*ghivót, annak átnyajtúsa minden pillanatban várható. Ezért a békedelegáció összeállítása elengedhetetlenül szükségessé vált. Felhívj* a külügyminisztert, bogy sürgősen állítsák össze a magyar békeküldöttséget Szombaton megkezdődött a magyar békedelegáció tagjainak összeválogatása. A küldöttség körülbelül 30-40 diplomatából és szakértőből fog állani. Ez a szám. nem végleges, lehet, hogy csökkenteni fogják, előbb azonban meg kell várni a párizsi körgt tudósításait.
a A. is
nem bfiffij ozöíí'' tény a köztisztviselők foriHt-fizetéséfiek meg állapítása
A Zala vasárnapi számában feltűnést keltő kirí közölt, amelyben megírta, bogy illetékes körök "megállapították "már a köztisztviselők forintfizetését. Hírünket ma rejggel megcáfolták azzal, hogy a köztisztviselői fizetéseket még nem állapították meg ős a Zalában közölt számodnál juvai magasabb fizetéseket tc meznek, azoknak majdnem kétsze-reaéről van. aaSk
Mez&eli jegyeznünk, hogy a Zalában közölt listát a Szabad Szó budapesti lap is leközölte, amely lapnak hírforrása s Zala hirf orraival egyezően adta le a méltán nagy szenzációt kelteit és most megcáfoFt hirt. •
Komoly karöxat okozott
a tegnapi vihar
A szinte elviselhetetlen trópusi hőség után tegnap délután orkán-szecü vihar sepert végifc. Nagykanizsán, amely ugy az. épületekben, minta termésbe» is tetemes, károkat okozott.
A forgószél karvastagságú ágakat tördelt le,- söt egyes helyeken nagy fákat döntött ki. Különösen a város déli részén okozott a vihar kpmoiy károkat A beérkezett jelentések szerint egyes helyeken a tengeriben, gyümölcsösökben és olajos.-magvakat termő növényekben 60 százalékos behozhatatlan kár keletkezett Különösen az olajos növényeket és a tengerit tépte ki* a vihar tövestől. Komoly kárt okozott a forgószél a földeken levő gahonakereszlekben is,, amiket szétszórt és a viharral jövő jégeső alaposan kivert A csapadékmeny-nyiség» amely a normálisnál jóval nagyobb volt, a kiszáradt burgonyaföldeknek nagyon kellett és a gumói: fejlődését, tíősegtti. A környező falvakban a beérkezett értesítések szerint nagypbb károk nem keletkeztek, igy Murakeszturon cső sec esett
Betörőket Fosott el a zalaegerszegi. rendőrség
Szombaton éjjeí a zalaegerszegi ''ifibók terménvkereskedés raktárának »falát-éjszakai betörök kíbontot-ták-^s behatoltak a raktárhelyiségbe. A szolgálatban lévő rendőrőcszomek lottefe''íigyelmesek a hetörőfcne; mng-yártáky.nrig azok befejezik munkájukat és ágiikor a zsákmányokkái el akartak, tározni, mindannyiukat eil ^¿k. A zottoejk öten voltak. Xyán Károly. Holdas i Gyula, Farkas - Ik-zsó *és I. ászlö és Bognár Gosztáv zaJaepetRzosp cigányok. A rendőrség-átadta az ügyet az''áliam-ügyészBóinek -és valószín üJe££ ststá-ruxlis-bíróság elé fognak kerülni.
Nagf razzia Pécsett
A péntekre virradó éjjel nagy razziái tartott a pécsi rendőrség az engedély ''és bejelentés nélky.1 a városiján tartózkodó idegen állampolgárok felkutatására. A közelmúltban ugyanis tőb''oizben előfordult, hogy Jugoszláviából a folclósfiégrovonás el«3I usztasa-elemek átszöktek üágyaror-szágra. A razzia során 47 előállítás történt. N''éhány politikailag igen kompromittált keresett egyént sikerült kézrekeriteni, akiknek nevét a nyomozás miatt" egyelőre titokban } tartják. A házkutatások alkalmával nagymennyiségű idoliárt, rabolt, shillinget, Napoicont, ékszereket, ezüst-kész leteket, stb. találtak az egyébként politikaiig is gyanús elemeknél.
Keddéfi délután 6 órakor
PArtwaf
a Szociáldemokrata Párt ielyisésébBn
fElőadó: Stádinger István. Vendégeket «fveseu látnak.
A forint ellenségei eifeni hadüzenet vtrft a Kommunista PártrtBpapi nagygyiiÉWP
T
A Magyar Kommunista Párt helyi: szerveaete tegnap délelőtt- 11 órakor •a Deák Feranc-téren nagygyűlést tartott, amelyen felszólaltak Apró Antal ée Kállay Gvula nemzetgyűlési képviselők, a Siagyar Kommunista Párt központi vezotóáégénnk. tagjai. A gvülest, amelyen dacárar a rekkenő hoeégnak Ó3 nagy munka-időnek, szépszanru hallgatóság je-lent meg, nagyi János titkár nyitotta meg.
A Himnusz eléneklése után Apró Antal beszélt. Beszédének lényeges része az ország aazuasági megerősödését célzó munkálatok ismertetése volt. Ennek e£»B lépcsője az éríSk-álíó pání, a forint, amelynek márÍ3 felbttldcannaL jói átgondolt terv sze-rint az oüenségiii, akik megkezdték hadjáratukat a jó pénz f nőni ja el-k*n. Nagyon jól tudják — mondta —, hogy" a stabil pénzzel a legnagyobb csapást mérjük a reakcióra, éppen ezért minden eszközzel azon vannak, laogy ennek a sikerét megakadályozzék.
Kijelentette, hogy aki a forint el-lanséjpí ar a nép ellensége is. Ezek ez etemeÍr nemcsak a pénz eltan uszítanak, da be akirjik viuni- a kőz''radatea, hogy uj há-beru készül az angolszászok és az oroszok kőzött Ezzel a bireszv teless®! is vitógoa a szándékok: »ag akarják bontani a magyar egységet, amelynek kialakítása a Független Kisgazdapárt joWwrir-nyának likvidálásával elérkezett Alá akarják ásni a dolgozók egv és féi év óta szakadatlanul történt ^küzdelmeinek erotíménveit. amelv eddig már 600.000 embert állított munkába. a rnacyar ipari termelés fellendítése érdekében- A Magyar Kommunista Párt- mindi« élen haladt abban a törekvésben, liocy elsimítsa az ország, a nép érdekében azokat a oolitikai ellentéteket, amelyek természetszerűen fcnálianak, dé elimi-nálhatók a pártok észszerű engedményeire!. Kolhoszokról beszélnek, amit mi akarunk megcsinálni, holott, ha egy kicsit gondolkodnának, akkor rá koll jönniók, bogy éppen a Magyar Kommunisti Part volt az, amely »
a magyar földreform, megalkotásában oresztáarészt* vállalt a földreform njegalkotáaában éa nem a kolhozok itieyíw emlősében.*—Ha szándékunk lett volna kolhozokat csinálni, akkor azt éppen ttfymeg-megcsinálhattuk volna, nsint a földosztást. De ez távol állt tőlünk akkor, távol ált tőlünk ma át nincs benne a jövő politikai, pre-graramwnkban sem.
Az egész híresztelés nem egyéb, mint a leakció ostoba és hazug" támadása pártank ellen. Zala vármegyében különösön hajlamosak arra, hogy pártunkkal szemben az ilyen hazugságokat olhigyjék, éj azért e lielyrol felelős« tudatában: kijelenthetem, bogya kiosztott földek a leerrövidebb időn belül itt Zala megyében is telek-könyvezve lesznek és végleges tulajdonába mennek át annak, aki azt kapta.
A kisiparoskérdéwel is f< zcrtt. Kijelentette, hogy a ; elsőrendű.feladata, hogv az éiKeszuio forint-költségvetésbe jeíentős összegeket vétessen fel a kisiparosság-: megsegitésiére. A Párt vezetősége tiszta oan van azzal, mit jelent a kisiparosság az ország újjáépítése szempontjából és minden. törekvése
oda iránvul, hogy mogfeifláö áru- és oéacscgelyben részesitséá&.'' azokat, jíajdá forintra, visszatérve a körert-kezókat mondta x
ügeienthetem, bogy y forint itt: van. (Aa haliga^óságnaV megmutatta, az uj. forint eisó oékaáirrát.) Majd kijelentette, hogy tegkésóbb augosaf-tus elsejére meeszünik a pengőgazdálkodás, do leáiet, hogy már egy háttol előbb megjelonik á forint
Apró Antal utáa Kállay Gyula emelkedett szólásra, Boezfedében a stabilizáció mellett a legfontosabb kérdésnek a közeli bófekötés ügyét jelölte mesr. A nyugati ut nrogtsrrenr-tésében ir&zy rész a volt a reakciónak, mert titokoán arra számított, bo«'' a nyugati hatalmak készségesen áíl-nak majd a maíyár kormány rendelkezésére a jó bélío érdekében. Ebbou a hitükbon komoly csalódás érte őket. Kitudódott űgvanis, hogy a nyugati nagyhatalmak a iegmeneveb-ben elzárkóztak politikai, így a területi kérdések tárgyalása- Sói és a magyar kormányférfiadnak m^ k»I-
leíti elégedniük azzal az oredmény-m-eL amit elhurcolt javaink vissza-aáása^-al értek el. A nyugati hatalmak vezetői nem. feléjtettöc el a Horthy és Szálaai vezeti alatt állott Magyarország dicstelen szereplését és világosam megmondták, bogy Romániára más szemmel néznek a háborús bűnösség megááiapítása szempontjából. A magyar delegációnak Parizaban Molotov külügyminiszterrel történt tárgyalása vou az egyetlen reménység aria^ hogy Magyarország legalább kifejtheti nézetét a béketárgyalásokat!.
ttototov igéretat tett arra; bogy a kérdést újból a küíügyminltz-terek tanácsa elé viszi, bogy mi lesz az álláspontja a külügymlnisz-tarnak, azt persze magmendani
nem lehat Ezzel a nyugati úttal szétfoszlottak azok az illúziók, amelyek egyesekben itthon még éltek. Tudomásul kell venni, hogy a nyilasok és németek által elhurcolt javaink visszaadásán kívül más segítségre nyugatról nem számíthatunk, annál is inkább nem, mert a háború következtében Anglia annyira elszegényedett, hogv magának is súlyos problémákkal fceli megküzdenie. Ezek szerint a kint járt miniszterek, igy elsősorban a miniszterelnök és külügyminiszter belátták, ami előttünk soha sem volt kétség», támaszkodni csak szomszédainkra, icy elsősorban a nagy Szovjetunióra lehel.
Majd a Kisgazdapárt jobbszárnyának az országia nézve sulvos kárt okozó tevékenységéről bcsz&t. Megállapította, hogy Különösen itt Zalaiban hétről-hétre egyes faliakban olyan beszédek hangzanak el, amelyek merőben ellenkeznek az isjar ¿ággal és nem szolgálnak ej^yÓbr mint a nyilasvilágra emJékezhr. ó félrevezetésre.
A Baloldali Blokk azért alakult meg, hogy megszüntesse a Kis-gazdapárt jobbazámyának ezt a demagógiáját éa a nagy nemzeti eél erdekében odahasson, hegy ez a párt megtisztítsa sorait az oda baferakodott éa mindig szemtelenebből viselkedő fasiszta elemektől.
Ezt a müveletol magánok a pártnak keli elrégezni, mert-a »oagyar demokrácia egyetemes érdeke ezt követeli. A koalíció erőinek nem egymás ellen, hanem & reakció ellen kell küzdeni.''Mort ha ez igv lesz és remélem, nogy igv lesz, akkor nemcsak
1346. Wfat->3
politikai, de gazdasági bajainké « sírba fogjuk tenni..
A nagy totszésaet fogriottejm^ utázr Hegyi János: modasott sá»^'' vakaí, amelyben további hartra, küi-désro hívta fel a doígctóókat • Intermcionálé eléíwkléee után x^ ért & népgyűlés.

•vvy
Bay«f Vince éves tOiábm tlmoft. Tonottse 9.5 keddea dda''áq 4 órékoi íesz a taíe baa>tíastráxtoóL ''
— Ma tárgyalják a Király trtcai gyilkos vaaönfté öünüg>«t
Még emlékeaLtea az a szerep gyilkosság, amit Xagj kaniz^a Zrínyi iuklós- éí Kiőaiy-utca -kán Wagner Jönos 4^''éves,. nyadi-ntca 32. szám aiatt lakó öntő köre tett el. A vasöntő, belső viszonyt tartott fenn a Z Miklófc-utca*L2. szám alatt lakó Bís Ilonával, szorelmi féliékenységbii amikor egy "kocsmából kijöttek, 1» szarta. azL A gyilkosság április 16-án kéjjel 11 és i2 óra „között tént. A tettes mügszököt: és csai május 24-én fogták el, amikor is eg nagykanizsai lakos a vonaton Iw-ismerte. Wagner gyilkossági hím-ügyét ma targyaljá dr. Almássj Gyula büntetőtanácsa. Débtótt ío lyamán tanukat iiiligatsak ki, fcu-zöttük a g^ítkcsságiiál jeiea vak Koitdoroai rivadar 3ÍAV yonatküé rőt is. A perbeszódekríí ee ítéiatfe csak a délutáni óíákban kenil »¿r.
— FüsttWiust kobozott el a rendőrség
A nagykanizsai rendőrsfe. de&ak-tivjei ma tetumérték Szék^ Gyala budapesti lakost, amikor Nagykanizsáról 14 .¿g. füstöithust akart Budapestre engedély néJküf szállitcá. Bevitték » rendőrkapitányságra, t nála levő husi pedig elkotemták. A füstölthust a readáraóg a kórház betegei részére utalta kL
— VárfcaCé id6jár«s kéífS^tüg: md!, ¡ábukou utak északi c^t&ka)«-'';
MCV íetaóirroauiisoa, lObb hayn] íipotttö, zivatar. A otícs twabb mtf-í
seUödlk. !
____■
Szerdán délután 6 órakor f PÁRTNAPOT
tart a fáagyar Kommumats Part.-!
Minden órtódődőt pártállásra talótekte-tet nélkül szeretettel va r e Párfraetí^g.
Hif&Umét&ek*
Feftrivorji náodazokat a lakfej-a''.bértfteí, \ akik « bér&et tenoészetbe^üzst^ haB*; legkésőbb. L éri jolios hó 13 a«^ a í a városi k&eifazsatási Ügyosztfcyon (& zár-udvar, 2. lépető I. eteddj szenébe tea jstentkeztegek. ®3
Feltevő» a íüizcrkecestedókel, hogs t beváltott 4 cs azánw sóaztíaécyettö t. bó azáase janak. tí « KBzeiöUs th-vataíban ''
gS4
&P8QS*mBETtsm
öiwáfárumkMt helybe és vkWoe, rM-mxni staadas fargateua bétyre, bvtotsott éíhetést jdesaö állandó monkántfekcstfisl JeJeatkezr.i íebet minden este 7 .Expresa Hidapiroda* Satadiág tér í8 tz. l en. (Caak nroakasteretö, Begt««» eeyteek jdeotkezzeoek. Életkor nem ni rnt) 783
AOmtímm eiaáioWí kőnsbogirat 200
eter riópeegéért, hirsíarirágct SOoar aátpu^őotí aBfwwaot 200 a» flóért Ic&k&SL. ifeaor.czay, Lözto.Jaao^
J
KOROSCZftY LjgSZS^SSfííí^^^S^6^-43^^
.-u. 4.
Legmagasabb napi éran vásárol minden mennyisig ben:
Hullott alma . . . 10000 AP Barack.......1&jOCD Af*
Alma.......15*» AP KOrta.......ISjOOO AP
RtftffM ......t&OOO AP
RAKTAKx Vasuü Közraktárak, - Telefon: 65.
a*
l kg. »irt I kg. cukorért
A cakor 10 éa itvahetö- Sttettkr^ fer«^ heníeaaél. Ma®rarutca 6. sz:
ZÜLA poU''dkml nxf&mv t
Cadja: JíSzsazáaaáal R. T. tegykaato SzsrkesztésértTís ktoásért-feíti-SeaorHert. j ílyomaíott o . Közgazdasági R. T. iie&- :j kanizsa* nyomdájában Kagykanlxsan. Nyomdáért tetei: Zalay Károly.
51 évfolyam. szám.
Nagykanizsa, 1946. juiius tO. szerda
Ára 20.000 aáópengő *= 1,000.000 Bilpengö
Mu estig klkfildlk 21 nemseí részére a békeériekeslefre szzólú meg^lrókol
A külföldre hurcolt magyar nemzeti javak visszaadásira Irányuló magyar törekvésekkel szómban a győztes hatalmak arra az álláspontra helyezkedtek, hogy csak azok a magyar javak adhatók vissza, melyokot a megszálló náci hatalmik 1945. január 2Ú. 6ts, tatot a fegyverszűnell egyezmény mogkötésétől a háború bsfojezésélg hurooltak kL Az illetékes magyar hatóságok törekvésének megfelelően, do fÖkép a londoni, párizsi és washingtoni ut eradmónyaképpon az amerikai, angol és francia hatóságok hivatalos jegyzékbon értesítették a magyar kormányt, nogy viaszaszolgáltatják mindazokat a magyar javakat, melyeket a Szálaay államoslny után 1946. október 15. után |t külföldre hurcoltak és amolyekst jelenlog Németország éa Ausztria nyugati megszállási övezetében tartanak. A magyar hatóságok máris lépéseket tettak a javak vlaszahozatalára.
A párizsi külügyminiszteri értekezlet tegnap ismét ugy Indult, hogy az ellentéteket nem tudják kiküszöbölni és a falok nom egyeznek meg a bék»értekezlet összehívása tekintetében. Az Qtéot azonban a késő esti órákban rövid időre felfüggesztették és a külügyminiszterek baráti összejövetelt tartottak, amelyen csak a tolmáosok vattok részt Egy negyed óra múlva ismét nyilvános Ülést tartottak, amelyan sikerült létrehozni a megegyezést Eszerint a béke értekezletre szóló meghívókat ma estig a 21 nemzet részére elküldik és a békeértekazlet időpontja julius 29. Az angol rádió tudóaltója megállapítja, hogy a megegyezés kölosönöa kompromisszum alapján jött létre. Molotov beleegyezett abba, hogy e meghívókat azonnal küldjék azét, Bevin és Byrnes viszont hozzájárultak, hogy a megUvókhoz mellékeljék a békeérte-keziet eljárásmódjának szabálytervezstét ezzül a kikötéssel, hogy a szabálytervezet nem végleges és a békeértekezlet slkalmával esetleg módosítás történhet A külügymlniszterholyettesek ma délelőtt ¿észie-tesen kidolgozzák az eljárási szobálytervezetet. A meghívókat még a délután folyamán s párizsi kö?ügy-minlszteri tanáos nevében kiküldik és a meghívókon az ötödik nagyhatalom, Kina nem E2erepel meghívottként A békeértekezletnek joga van az eljárási szabályzatra módosító Indítványokat tenni, azokat kiegészíteni vagy felfüggeszteni. Politikai bizottságot alakítanék, melyen Franciaország la részt vesz ugyanazon jogokkal, mint a külügyminiszteri konferencián, vagyis szavazati joga csak akkor lesz, ba olyan ellenséges ország ügyét tárgyalják, melyekkel Franciaország is hadban állott A politikai bizottság kétharmad szótöbbséggel szavazhat A kisebbségi kérdések tárgyalására megegyeztek egy gazdasági bizottság felállításéban Otaez» ország, Magyarország, Bulgária, Finnország és Románia részére, hogy a bizottságban felszólaljanak a kisebbségi jogok védelmében.
i
Truman és Bymes drámai üzenet» az amarikai konjresezushoz az angel kötcaőn ügyakan
Washington, julius 9
Trutnan ''elnök 6s Byrnes külügyminiszter üzenetet intéztek a kongresszushoz, melyben az Angliának folyósítandó kölcsön megszavazását kérik. Trpc-an azt irja, hogv ez elenged.hetetlen tartozéka az egyesült Államok pénzügyi és gazdasági politikájának, .mert a" kölcsön nélkül lehetőben az Egyesült Nemzetek alapokmányában foglalt gazdasági intézkedések végrehajtása. Byrnes külügyminiszter szintén a kölcsön megszavazását javasolja és elsőrangú fontosságnak tartja a világ békéje szempontjából. A kölcsön, melyot a két nagyhatalom kormányai már aláirtak, 4 milliárd 400 millió dollárról szól, óbból 650 millió dollár a háborúi adósságok fedezését szolgálja, beleértve azokat is, melyek már a kölcsönbérleti szerződés le- . jártakor érvényben voltak. A kölcsönt 1950-íg nem kell törleszteni, ettől kezdve két százalék kamatot kell fizetni. A köJcsönt 60 éren belül kefl krtörieszteni. Megegyeztek abban, hogy a törlesztés feJfüggeszthető olyan esztendőkben, amikor a világhelyzet kedvezőtlen mértékben befolvásolja Anglia helyzetét. Az amerikai képviselőház vitája valószínűié}; öt napig fog tartani és a szavazattöbbség között nagv eltérés nem lesz.
Az orea2 katonai hatóságok ötvenezer németet tettek át a határén
Bccs, julius 9
Az orosz hatóságok Ausztria szovjet zónájából mintegy 50.000 németet tek>pitettek át a német birodalom franciaországi övezetébe. Az amerikai zónában mindent megtettek, hogy ezen kiutasított németek beszivárgását megakadályozzák. Az ausztriai orosz perancsnokság meghatározta azokat a német javakat, melyeket a Szovjetunió területére kell szállítani. Ezek közé tartoznak mindazok a német javak, melyeket 1988, tehát az Anschluss után szál-
lítottak Ausztria területére és 193S óta német tulajdon voH. A linzi rádiú jeientése szerint az angol, -amerikai és francia megszálló parancsnokságok ezen rendelkezést a fegyverszüneti egyezmény megszegésének tekintik.
Nagy faaiazta összeesküvést fedeztek fal Romániában
Jfűíz^''ra, juliu^ 9
Romániában nagv fasiszta összeesküvést lepleztek ío, .moly a jelenlep demokratikus rendszer ellen irányult és a jelen logi államrend megbontására törekedett. Az összeesküvők tagjai voltak a vasgárdának és vbzetőík beismerték, hogy a jelenlegi román kormányt eltávolítva, uj rendszert akartak "bevezetni.
ftafy ünnepségek Göregorszáfban Dedekanazosz hazatérése miatt
Athén, julius 9 Athénben és Görögországban abból az alkalomból, hogy a Dodeka-nezosz szigeteket a párizsi külügyminiszteri konferencia Görögorszóg-nak ítélte oda, nagy ünnepségeket rendeztek, amelyen részt vett a kormányzó és a kormány tagjai, valamint a társadalmi ú= politikai testületek. Az ünnepségeken lelkesen éljenezték a nyugati nagyhatalmakat. A tájékoztatás ügyi miniszter beszédében''valamennyi szövetséges nagyhatalom iránt Crörögország háláját fejezte ki a Dodekanezosz visszatéréséért é? kijelentette, hogy Görögország többi követelését és igényeit is fenntartja.
Budapestről jelentik:
Miniszteri nyUdtk^zalok a nyugodt kormányzás meg-teremteséről ,
gedélyezte Sulyok Dezső nemzetgyűlési képviselő pártalakitásal
Nagy Ferenc miniszterelnök és Szakasits''Árpád nyilatkoztak a tegnap kezdődött belpolitikai tárgyalásokról. " Rámutattam, hogy ne Várjanak valamely nagy meglepetést özektől a tálalásoktól." Igyekszünk oivan politikai légkört teremteni, a melyben nyug<xran lehet kormányozni. Szákasft? Árpáit miniszter-cínökhclyctte? nyilatkozata szerint az uj mázvar belpolitikának egyetlen kérdése van. Ennek a kéjáesnek mindent alá kell vetni és ez Szanálás előkészítése és a szanálási folyatna! megindítása.
Engedélyezték a Sulyok-pártot
Nagy Ferenc miniszter elnök szombaton délelőtt SzviridoY altabornugy aláírásával átiratot kapott a Szövetséges Ellenőrző Bizottpgíól. Srvi-ridov altábornagy az átiratban arról értesíti .a miniszterelnököt, hogy tekintettel a kormány határozatára, valamin! a kormányzati koaüdóba tömörült összes magyar demokratikus pártok egyhangú kivanságára, a SZEB tudomásul vette, illetve en-
A Kisgazdapártból kizárt képviselők Sulyok Dezső vezetése alatt, mint ismeretes, fcüíön pártba tömörültek, . Nagy Ferenc roroísztereinök szombaton ertesitette Sulyok Dezsőt, hogy Szövetséges Ellenőrző Bizottság a koalíció párijaina* kedvező véleménye alapján hozzájárult a Mzgyar Szábadsag Párt működésének megengedéséhez. Beszéltünk Sulyok Dezsővei, aki a Szabadság Part pro2ramjarói a kővetkezőket mondotta:
— A Magyar Szabadság Párt programja kifelé a teljes lojalitás a Szovjetunió irányában; érdektelenség a nagyhatalmak vitáiban és a jószomszédi viszony fenntartása a környező államokkal, ennek útjából pedig minden akadály elhárítása. Befelé partunk programja radikálisan szociális épitőprogram; kívánjuk a visszaélések megszüntetését, a túlkapások megtorlását, a kiegyensúlyozott belső élet minél előbbi biztosítását.
ZiegendÓ adópeng&jegy át! már a kormány rendelkezésére
__ Faragó László, a Pénzintézeti Központ vezetője az adópeagő jegyek alakulásáról nyilatkozott. A nvomdák vasárnap is dolgoztak, liogy elegendő adópengójegyeket nyomjanak. Kéméi:, hogv a hét közepe folé sikerül a hiáinyt rendezni és elegendő adópengőjegy áll rerxlelkezéerc.''
Használt ruhaneműt kapunk az UriRRA-tói
Szegody-Maszák Aladár washingtoni magyar követ értésitette a miniszterelnököt, hogy az ÜNRBA ujabb 500 font használt ruhanemű küldését -határozta eí Magyarország számára.
Magyar gyermekek nyara Itatás a Franciaországban
A Párizsban székelő ''és a franciaországi magyarok érdekeit képviselő magyar függetlenségi mozgalom értesítette a "Nemzeti Segélyt, bogy a francia kormány beleegyezett magyar gyermekcsoportok franciaországi inyaialtatásáb3. Elsősorban azokat magyar gyermekeket részesítik a franciaországi nyaraltatásban, akik nck szülői az ellenállási mozgalomban haltak meg. A Franciaorszagha induló magyar gyermekvcnat már .megszervezés alatt áll.
Az adópengő árfolyama
Julius 9 én 1000 adópengő egyenlő 50-000 bílpengővel.
A KALOT küldöttségét meghívták Moszkvába
Politikai körökben élénk érdeklődéssel fogadták vasárnap azt a hírt, hogy a KALOT, a katolikus ifjúsági szervezet küldöttsége hivatalos meghívást kapott Moszkvába, az ottani ifjúsági mozgalmak tanulmányozásár a. A beavatottak előtt nem keltett meglepetést ez a hír, mert tudomással bírtak arról, hogy a KALOT és a moszkvai ifjúsági szervezet, a Komszomolszk között már évek óta kapcsolat áll feim-
Izgalmas jelenetek * nyilasház fSbűnösének kivégzésénél
A Szent István-köroti nyikssház-bar: cikövoiett gyilkosságok miatt jogerősen halálra itélt Korohovszky Orosz Sándor, Becker Emil, Mo-nostori-Krizsán Sándor, Kacsmann Baritz István és Scbütx József kivégzésére szombaton délután korült sor a Markó-utcai fogház ad var árt.
Tekintettel arra, hogy a kivégzésekre csak négy bitófa állott rendelkezésre, Monostori-Krizsán és Kacsmann Baritz közös akasztófán végezték életüket A kivégzéshez egybegyűlt többezerfőnyi tömeg nataimas tüntetést rendezett a nyilas gyilkosok ellen, do a kivégzés egyenként is bővelkedett izgalmas részietekben.
Az ogyik haL»lraitólt, Kacsmann Baritz István sértegető szavakat kia-ixáh a közönség felé, majd amikor ifj. Bogár János itélot végrehaj tó és segédei megragadták, bogy az akasz-töfához vezessek, kitépte magát kezeik közül és hatalmas erőwei belerúgott Bogár térdébe. A felháborodott közönség áttörte a rendőrkordont és megtámadták az eszeveszetten kiabáló nyilas gyilkost. Tomul-tuózus jelenetek támadtak és a rendőrségnél! csak nehezen sikerült rendet teremteni, de Kacsmann Baritz még okkor sem nyugodott meg, hanem a bitófa lépcsőjéről xs.gyalázkodó szavakat kiabált a tömeg felé.
Z A D A
1346. judos 10
Hazaérkeztek a nemzetköz! rádió-kongresszus magyar résztvevői
Brüsszelben ''8 napos értekezlet után befejeződött a £5 ország kép-viselőinek jelenlétével megrendezett nemzetközi rádiŐkongresszus. A vi-lá^értekezlet résztvevői elhatározták, hogy novemberben ismét összeülnek. Magyarországot Ortutay Gyula és Schöpflin Aladár képviselték. A magyar küldöttséget mindenütt nagyon barátságosan fogadták. Brüsz-szelből Párizsba utaztak, ahol meglátogatták a. párizsi rádió magyar, adásának vezetőségét. .Hazaérkezésük után iyszámoltak brüsszeli és párizsi utiuk eredményeiről és elmondták, -nogy a magyar küldöttséget részletesen meghallgatták, mint egyenrangú féllel tárgyaltak.
Szállodát Nagykanizsának
fí cir1 alatt a Zala már egyszer cikket irt, amelyben felkérte a város illetékes hatóságait,, hassanak oda, hogy az orosz parancsnokság legalább egy szállodát kiürítsen, mert lehetetlen helyzet az, hogy egy 80.000 lakosú városnak, mely vasúti csomópontban fekszik, ne lő-, gyen egyetlen szállodája sem. Azóta, mint arról hirt adtunk, a Centrál épületét szabaddá tették, igy semmi akadálva nem Ionne, hogy* újra megnyissák .az egész országban ismert szállodát és kávéházát.
Ebben a kérdésben lapunk munkatársa beszélgetést folytatott a szálloda szerződéses bérlőjével, aki kijelentette, hogy az épület berendezésében olvan háborús rombolások vannak, amiíxrt helyrehozni egyelőre teljesen lehetetlen. A szobák Bútorai használhatatlanok, a mosakodó kagylókat leszerelték, a WC csészét össze Tannak törve éa a villanyvezetékben is óriási károk vannak. A szálloda Uilsó berondozésének újjáépítéséhez — szakértők szerint — olyan összegre ieníne szükség, amely összegért Budapesten egy háromemeletes házat ¿ehetne vásárolni. Ezek szerint remény som lehet arra, mondotta a bérlő, bogy az egész szállodát rend behozzák és megnyissák. Annak ujiáépitése csak lassan eszközölhetd Először 8—10 szobát hoznak rendbe é? rendeznek be, de a gazdasági viszonyok javulásával sor ''kerül lassanként" az egész épület újjáalakítására. A kávéházat is szerény keretek között rövidesen megnyitják, bár ehhez is olvan összegek szükségesek, amelyet pillanatnyilag nem állnak ugyan rendelkezésre, ''de a jó befektetés reményében áthidalhatók lesznek a nehézségek.
A rendőrség Balatonltltóröi. 127 dőzsötót vitt Budapestre
A rendőrség gazd<isági rendészeti osztálya vasárnap nagyszabású razziát tartott Balatoniéi£én. A razziát már a reggeli órákban meg kellett .. volna kezdeni, azonban az árra bo-5 osztott vidéki főkapitányság állományába tartozó őrszemélyzet későn * érkezett, Igy csak a déli órákban fésülhették at a iuxus-penziókat, nya-ralóviilákat és éttermeket, ahol dollárral. arannyal és más értékekkel fizotiÉ a dőzsölök a fejedelmi számlákat. A razzián 127 személyt vettek őrizetbe, akiket hétfőn délélőtt teherautón Budapestre szállítottak. A razzia során több szállodába^ penzióban és vendéglőben megalíaoirtották, hogy horribilis áron húsféléket szolgálták fel a bőkezű vendégeknek. A vendéglátók ellen szintén eljárás indul. Lefoglaltak- a razziával kapcsolatos autóéilenőrzés során nyolc gyanús származású gépkocsit is.
Kedden délután 6 órakor PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt helyiségében
Előadj: Stádinger István.
Vendégeket szívesen látnak.
Előre megfontolt szándékkal szúrta le kedvesét Wágner János, a KIrály-utcal gyilkos
gyilkosság gondolatával. ígjy munka-aclójának, Szegő Lászlónak a gyilkosság elkövetése előtt minteírv hat héttel azt mondta, hogy ó megöli azt a nőt Szegő figyelmeztette a gyilkosság következményeire. Es egy darabig mintha'' használt volna a figyelmeztetés. A gyilkosság napján Szegő Jánosnak is említette, hogy ó nem bírja tovább, megöli a nőt. Ha''nom hiszi, nézze meg az élos kést a kosafában. A tanú azonban figyelemre sem méltatta, mert Wagner, mint általában, akkor ia erősen rttai volt, igy akkor napirendre is tért a dolog felett.
Ezután kihallgatták; Wíasies Mártonjáét, aki felfedezte a gyilkosságot, valamint Tóth Károly Kereskedőt, aki látta Waen^rt és Kondorosi t a
fyilfcosság után és hallotta a tettes ijelentését, hogy rtaki már mindegy, úgyis felakasztja magát. Az ő vallomása alapján helyezték szabadlábra annak idején Kondorosit, amikor még ót gyanúsították a gyilkosság elkövetése*©!.
A tanuvaliomaáok után a tanukat megeskették, majd a bíróság meghallgatta a tisztiorvos véleményét, ameiv szerint a halált a második szúrás okozta, amely a fóütóeret vágta el és igy azonnali orvosi segítség esetén "is kétséges, hogy az akiozato: mez lehetett volna menteni.
Dr. Balázsovics védóbeszédében hivatkozott p vádlott falduít lelkiállapotára és hogy tettét erős felindulásban''követte. el és enyhe büntetés kiszabását kérte. Wagner az utolsó szó jogán szintén enyno büntetést kért.
Ezután a bíróság ítélet hozatalra vonuh vissza, majd dr. Almássy tanácselnök kihirdette az ítéletet. Wagner Jánont 7 évi fegyházra és 10-év i hivatalvesztésre iteíte a bíróság. Dr. Takács József államügyész súlyosbításért, a tédő és a vádlott envhité3Órt ''fellebbezett.
I''
Mint lapunk tegnapi számában már jeientettük, a nagykanizsai törvényszék büntetőtanácsa dr. Almássy Gyula tanácselnök elnöklésével tegnap tartotta Wagner János nagykanizsai vasöntő szerclemféltésbol elkövetett gyilkossági bűnügyének tárgyalását A mindenki által ismert gyilkosság ez ér április 16-án történt a Király- és Zrínyi Miklós-utca sarkán.
A tárgyalás során fény derült az egész gyilkosságra. Wagner János töredelmesen bevallotta szörnyű tettét. Kiderült, hogy a vádlott már hosszabb idő óta viszonyt folytatott áldozatával, Bies Ilonával Wagner szerelmes volt a nőbe, aki azonban semmibe sem vette, sőt egy alkalommal meg is verette, mint a vádlott ezt az utolsó szó jogán megemlítette. Pénzt azonban elfogadott a vádlottól, aki a tartozásait is fizette.
A kritikus estén Bics Ilona egy régi ismerősével, Kondorosi Tivadarral borozott a György deák vendéglőben. Mikor távoztak, az ajtóban Wagner csatlakozott hozzájuk. A Zrínyi Miklós-utcában Bics Hona ismét TBértóen szólt Wagnerhez, aki ettől elvesztette az önuralmát, előkapta kését és két szúrást ejtett Bics Ilonán. A nő nyomban összeesett é* a helyszínen meghalt. A gyilkossá? elkövetéae után Wagner azt mondta Kondorosinak, aki az egyetlen szemtanú volt, hogy fölakasztja magát. Ezt azonban nem tette meg, hanem megszökött és csak május 24-én tudták elfogni
Az elsőnek kiliallgaiott Kondorosi Tivadar vallomásában elmondta a gyilkosság előzményeit és a gyilkosságot. A tett elkövetése előtt Wagner azt mondta, bogy- ha a nő az övé nem tesz, másé aem lesz, azt megmutatja. A szembotiiiéskor a vádlott ezt a leghatározottabban tagadta.
A többi tanú vallomásaiból azt lehetett megáilapítani, hogy Wagner már regobben foglalkozott a
HÍREK
Egy szürke napihir
adta tudtunkra, hogy Bayer Vince 83 éves korában meghalt. E gyászhír mellett non tudunk meghatódottság nélkül elmarni, mert Bayer bácsi a fercncjázsefi időszak nagy békéjének egy pillanatát jelentette ebben a városban. Sokan vannak még, akik emlékeznek erre a kis mozgékony emberkére, aki fehér kis szakállával, köpenyével és cukrászsüvegévei agy nézett ki, mint a frissen kicsomagolt kockacukor. A világhírű Kagler Henriknél tanulta a mesterségét es elhozta hozzánk tudománya minden édességét, a gasztronómia felséges művészetét, amely krémesekben, saum-rollnikban, minyonokban és halvány rózsaszínű puncstortákban nyert életet, tfálunk a gyermekek nem a Mikulásról álmodlak; hanem Bayer bácsi jelent meg . nekik, akinek tálcája nyomán ínycsiklandozó édes illatok szálllak. A kis cukrászszalonban gáláns kalandok indultak el, pletykák keltek szárnyra, amely izgató fűszere volt ennek a lomha városnak, A Kölcsey-utcai faaréna szépségei nála itták haboskávéjakai a város aranyijainak társaságában. Romantika volt ez, amely épugy elsüllyedt, mint a krémes vagy saumrollni attól az egy revolvergolyótól, amit Princip küldött a trónörökös szivébe.
— Eljegyzés. Szöllősi Katalin és Molnár István jegyesek. (Minden kQlön értesítés helyett).
— A .Szakadék" előadása a kórház javára. 1946. julius 16. és 17-én a Városi Szinhazban szirírekerül Darvas József szociális népdrámája a »Szakadék", Lengyel András színművész -rendezésében. Az első előadás teljes bevételét a kőzkórház javára fordítják. A vezető szerepeket városunkban tartózkodó művészek, Déri Júlia. Pallai Paulette, Lengye! András, Kardoss József, Peti János, további a helybeli műkedvelői gárda erősségei játsszák.
— Hagy sikár* veit a Magyar Kommunista Párt kutturfárdájáaak.
Szombat este uj műsorral mutatkozott be a Kommunista Párt hslvi szervezetének kulturgárdája a zsúfolásig megtelt színház nézőtere előtt. Az elózó előadásai után nagy haladást jelentett a szombati bemutatkozás, amoÍvnek kiemelkedő része egy gyermekekből összeállított kis darab volt. amit bravúros hozzáértéssel rendezett Stolczer Emiiné. A gyermekek''előadását gyakran szak i-éotta mqg nyíltszíni taps. Táncaikban, énekeikben ezek a Magyarutcai kisgyermokek olyan teljesítményt adtak; amely méltán meglepte a hallgatóságot. A*z ost egyéb számai is7 a jelenertek, a táncoK egy tóhegyig komoly sikert arattak.
Értesülésünk szerint az előadást megismétlik, amelynek dátumát tápunk még idejében közli majd a Közönséggel.''
KORONCZAY LÁSZLÓ ut^m^enftM.iMM
*
Legmagasabb oap! éren vásárol minden mennyisigben:
Hullott alma .... ÍOOOO AP Barack.......15.000 AP
Alma.......t&«0Q AP Körta.......1ÍL000 AP
Rlnfió......1&000 AP
RAKTAKt Vasúti Közraktárak. - Telefon: 65.
©3
Hirdetmények.
A Nagykanizsai KefeC Állami EnJŐgocd-nokság a V&relkezöket hozza a város közönségének tudomására:
L Bármely faanyagot a faanyag jogot szerzéséi bizonyító i?%olviny nélkül venni eladni és''fczálittani sjagoruan tilos. (Erre nézve 165/kb. 1946 szám alatt ai egész megye területére a 108.578/1946. V. 1. F M. szám alatt íz égte; ország területére nézve kötelező rendeletet adtak ki) A közeljövőben szigorú ellenőrzések lesznek és akik jogtalanul látottak iához, azoktól az erdógondnok?á? elkobozza és Mistető eljárás alá kerülnek.
1 Az erdőben gombit, epret és más egyéb erdei terméket az állami erdógond-nokság engedélye nélkül szedni erigoman tiloa. Azoktól, akik engedély nélkül gyüj-tentk vagy áminak, a termeseket tíkoooz-atjai és szintén büntető eljárás alá kerülnek.
3. Tilos az erdőkben mindenféle legeltetés Kivételes és igen indokolt esetekben az államrendészet erre eagedélyt adhat, de azt is csak az Mali kijelölt területen.
A. Az erdőkből földet, homokot és almot elszáWiani tilos. Igv Gördőríayben megtiltja a rendszenelen őomokbásyásxást Csak az átfaml erdőgondaoksíg engedélye .alapján és az általa kijelölt területen szabad homokot bányászai. , 5. Az esdókön átvezető alakon az alább telseroitakon kuü! jármüvei közlekedőd szigorúan tilos:
a; Plck erdő: Förhéncí hegy mellett elhúzódó ut (oroszlányi u>);
b) Fel«flerdő: Nagy-, KucserfÖ, Vajda-cserfő és förhend begyekre vezető utak;
c) Alsóerdő: Virághegyi, g*s©*ft.csyi (Te*pí szöő), látóhegyi es fcndfatí a ;
d) Récsei erdő: ZsSizentjakabi és .ai-háttl ut;
e> Oördörénf: Srepetneki ország-. : és sormáEi ut Egyelőre sifételesen a cscpis;
1) Práter: Prlteri erdőn észa k-<Jöt Irány-ban végigta tódó dülőut cca 3 méter szélességben;
gi Akócyires: Bajcsa felé verető műc'', Alsöcylrcsi erdővei aatáros u. n. Alsó-mező köz«! észak^éLoej: mezőszél pisx-taján, cca i m szélességben.
6. Az esdőben és at& számított 100 méter távoJságon beiül iftzet rauu és tűzveszélyes eszközt eldobni szigora?a tilos __
Mindazok, akik. bércsépléssei Idvásoak foglalkozni, a keDÓ tájékoztatás végett a régi városháza L era. «1. ajtóazám alatt 8 napon belül, a hivatalos órák alatt okmányaikkal Jelentkezzenek. 360
t
Felhívom az érdekeltek ügyeimét a Magvar Közellátásügyi Miniszter 10 750-194$. K. M. az. resdetaére, mely a sertés és zsiradék beszolgáltatásának és forgalmának azabályoxástl tartalmazza. -
A rendelet kivonatolva ^ürdetoény* formájában a városház hirdetőabUjia, a piád hirdetőtáblán, Sugár-n sarkán le*ó nirdrtőtábtán. Ktskanixsan a virosl:i;la és a Közellátási Hivatal gatonsosáályín vas kifüggesztve.
861 PolíérwaaW». v
- Tárhat* IdJJáré» kiéán wtlg: Mér aikett, idfoként elénk északi, északnyugati szél, felhőitvoculásoá, több helyen záforesé, zivatar. A héraénéklet kelet» is csökken.
Szardán délután 6 órakor
TAGGYŰLÉST
tart a Magyar Kommunista Párt
Tagsági igazolványéi ttdnáenki hozza magdvaL
APRÓHIRDETÉSEK
Uj lnxua mély xy*rm*íkvvá és sport-•esi elcsertihető süldőéit Rikócri-ota
862
kocsi 59. szám.
AlasMaalaiáft 3—4 kocsival vennék -Ady Endre-ot 1?. istflló d
Mai és régi levtíesésbólsxárraató « _ bfirsfért pénzt, magyar sorokat 7agy kfii* földi bélyegeket adok. tv anyagot Is átveszek. Rozroovi-atca 19. Barbsrtta (Ez t hirdetés mindig éívényes ) d
I , ..I...P U.. , I ■ . . I. ■ .. I ■ I 1 ■■
IMáltaka* a jövő tanéVTe tünwuA Cin:
Rcxgocyi-ïitca 19. d
ZALA poJIiMual napilap Kla^a: »Uzgaadasiçl B. T. Magykaaizsa" Szerkesztésért és Uaáásért ftW Bw* íeei
M^*orraîott a »Közgazdasági R. T. Magy Wanlrsa" nyomdíjabar. Nagykanizsán. Nyomdáért Idei: Zaiay Károly.
m évfolyam« {64. szám.
Nagykanizsa, ©46. juiius 11. csötörtök
Ára 20.Q00 adó pengő
p M
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti 3encze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-út 5. szóír. Telelőn : 31.
Byrnes hajlandó Molotov előterjesztésére Németország -K*d<*rek osrtjék h az amenk* ellenőrzését 40 évre meghosszabbítani
Tegnap a kűtögymlniszterak tisztázták a békekonferenciával kapcsolatos utolaó részletkérdéseket is sa ezután « némát üggyel kezdtek fogtalkozni. Molotov hosszabb bsszódbon fsjtslt© ki, hogy Nématorazág ellenőrzésére kitűzött 26 óvat nom tartja elagendőnak, ezenkívül kifogásolta'' hogy a katonai rendszabályok önmagukban nem elegendők a német hadiipar és a néoizmus elpusztítására. Ebben az Irányban kevesat teltek a nyugati zónákban. Sommiképpen sem litjs biztosítottnak, hogy a németek eleget tegyanak jóvátételi kötelezettségűknek, mélyek a szállítások tarén nehézségekbe ütköznek é3 ujabban az amerikalak magtagadják az áruk kivitelét a stját zónájuk j>óL A azovjat kormány nom hajlandó őzen kivételezéaaket figyelembe vanní éa ragaszkodik azokhoz a jóvátételi ösazegakhaz, melyet a potsdami ogyazményban megállapítottak. Bjrrnas kűligymlniaztar válaszában kifejtatto, hogy élessn ailanzl a szovjet követaléaakai, da hajtandó az allanórzéz időtartamát 40 évra meghosszabbítani. Erén egyezmény célja inkább a laazaralé* ét nam a jóvátételi kérdés tisztázása. A JaszerelésrÖl lényegében megálUpodtak tavaly azon egyazmény-ben, amalyet Záukov, Ekanhowar, Moatgomery éa Tasaigny tábomoÉ^k kötöttek. A némát hadiipar leazé-relésére azt javasolta, hogy küldjenek ki ogy szövetséges bizottságot a kérdés tisztázására. Anglia és Franciaországgal tavaly már tárgyaltak őzen kérdésről és «lattatnl akarták Németország leszaraléaét, da abban az ellenőrző bizottságban annak idején a szovjet kiküldött nom volt «»jiandó réaztvannl és bela-egyezni abba, hogy a bizottság működésbe lépjen. A jóvátételi kérdéssel kapcsolatban kifejtette, "hogy a jaltai elvek csupán a megbeszélések alapját képezték és Potsdamban már nyilvánvalóvá vált, bogy Németország nam tudja magfizetni ez*k*t a jóvátételi összegeket Ezankivül az Oroszországhoz caatolt kelet-poroszországi területek értéke sztnta Kimarhhetetíen. Beszélve az amarikai zőnában fetfüggeaztatt amarikai szálUíáaokról, kíjelontotte, ho?y Amsrikának 200 mllKó dohárjába került ez, hogy Németországot nam mint gazdasági egységet igazgatják, fwrdig soben is megáliapodtak Potsdamban. A potsdami határozstokat vagy egészében végre kell hajtani, vsgy egyáitelán nem. A külügyminiszterek ma délután folytatják tanácskozásaikat.
Kinzátkúzi Viröskartazt-fcéngreaazus volt Oxftrdban
London, juiius 10
5*2 nemzet 200 megbízottjának réaztvételévci Oxfordba:; nemzetközi Vörös Koroszt-kongresszust tartottak. A nemzetközi Vörös Ke reszt-kongresszuson a Szovjetunió is képviseltette magát éa a török Vörös Félhold szervezetének küldöttsége is megjolent. A V*>rös Kereszt követelte, bog} minden állainbaji olyan mozgási szabadságot kapjon," mely kivételezi a kormányok írndcikcze-sei alól. ^
Újra Maniu latt a parasztpárt vezare Rtajániában
Petra Kontaninescu román tájé-koztetásügyi miniszter Párizsban tHrtőzkoaik, ahol meí£beszélésekc*i folytat a francia politikai élet zetoivol. A megbeszélések a béke-értekezlettcl kapcsolatban folynak. A román nemzeti parasztpárt végrehajtó ülésén, melyen Maniu lemondott, a politikai helyzet megvitatása után ismét Maniut ''választották meg a parasztpárt vezérévé.
Az figytsz halálbüntetést kért Mihailovrtara
Belgrádban Mi haj lovits é- társai bünperéhen tagnap került a sor a rydclem n tonhal l^Uísa után .u ütjyfez rádbeszédére. A/, elhangzott radak után az ügyC-sz iutzaárulás, háborús és jaépeilenes c-solekedetp-kért halálbüntetést kéri Mihajlovits-ra és társaira
Rosánia kövatál...
Az eeyik bukaresti iap szerint a / román "kormány külügyminiőztériu-ma jegyzéket intézett "Magyarországhoz, amelvhen az elszajiveuett háborús károkért Magyarországtól 570 millió dolláios kártérítést igényel. A román kormány az okozott károkat is felsorolja, es«rint az 1940-tol 1944-ig okozott károk, .amelyek a meg&záíiás alatt történtűk, valamint ezen idő alatt a különféle ái-iami bevételek elmaradása. 194 i augusztus 23-tól felsorolja az elszenvedett háborús károkat, mivel Ko-mánia ettél kezdve lépett ki a háborúból és állt a szövetségesek ol-. dalára. Ez a txyeientés mogkpetés-szerüon hatott annál is inkább, mert hiszen Magyarország Erdélyben hatalmas beruházásokat hajtott végre és Kománia tokkal nagyobb erővel vett részt-a németek oldalán a lfct-boruban, mint Magyarország.
Budapestről jelentik:
A köztársaság elnöke vezet/ a belpolitikai tárgyalásikat
Tildy Zsitáa köztársasági elnök /ezetésévei tegnap a baloldali blokk és a Kisgazdapárt megbízottai közős tanácskozást tartottak a gazdasági és politikai kérdísekrSL A tanácskozást több órán át folytatták. A pártok és a azakszervezeti tanács kiküldöttei részletesen foglalkoztak ?. stabilizáció körül felmerülő kérdésekkel és megállapították,, hogy a stabilizációnak sikerült a psnzCgyi és gazdasági .előfeltételeit biztosítani. .Megállapodtak azokban az alapelvekben, hcfcy ezen teltételek keresztülvitelével teljesen biztosítják a szanálás sikerét. Az erre vonatkozó rendelkezések a legközelebbi napokban a külön stabilizációs államtanács elé kerülnek. A tanácskozásokat ma folytatják és politikai kérdéseket beszélnek meg.
Hagy Ferenc az angol, követnél
Nagy Ferenc miniszterelnök tegnap délelőtt meglátogatta Alexander "Knoxhelm budapesti brit követet és a magyarországi amerikai katonai tísszió vezetőjét Gyöngyösi külügy-, .ainiszter tegnap fogadta a lengyel népköztársaság Budapestre ojonnan kinevezett dip^-^mácisi képviselőjét, aki Budapestre érkezése után meglette bemutatkozó látogatását.
A közalkalmazottak gyorssegély elmért egyheti fizetést kapnak
A Gazdasági Főtanács a szakszervezeti tanács kérésére egyszeri rerdkmlli segélyt áliapitott meg mmd«i a koilektiv szerződés hatá-iya alá cső munkavállalónál. A se-
gély összege a 43 óra munkabérnek megfelelő járandóság. A közszolgálati alkalmazottak egy hétre járó fizetési ellátmányukat kapják és a családtagok részére egyéni''ént 120.000 adópengő családi pőtiékot A rendkívüli segély csak egy ízben fizetendő.
Az adópengő árfolyama
Julius 30-cn egy adópen^O egyenlő 200 biiper.gövei.
A magyar küldöttség a hó köze-pén utazik Párizsba

A legközelebbi minisztertanácson összeállítják a Párizsba küldendő magyar békedelegáció tagjainak névsorát. A küldöttség vaiószínülec e hónap közepén indul Párizsba. v
A svéd hadsereg rvhafefszere-léséből kapnak bányászaink
Bán Anta! iparügyi miniszter közölte, bogy a svéd—magyar szociáldemokrata párt baráti kapcsolatai folytán sikerült elérni, hogy a svéd hadsereg felszereléséből 17.000 pár bakascsot, 8500 darab nadrágot és 10.000 darab zubbonyt kaptak az ujjáépitcs munkájában jelentős szerep2t játszó bányászok részére. A ruhaneműk vételára nagyon méltányos és nem haladja meg a 150.000 svéd koronát, ami mindössze 250.000 dollárnak felel meg. A ruházati akciót már néhány nap múlva megkezdik és a bányászoknak raegfelciő méltányos árban bocsátják ezokat rendelkezésre. Az árakat résziéiben fizethetik és 2 munkabérek emelkedésének arányában valorizálva állapították meg.
Amerika legalább 15 évig tartja megszállva
Németországéi
A németországi amerikai övezet főparancsnoka ismételten kije''entette, hogy az amerikai kormárrv részérő! eddig semmi olyan hajlandóság nem mutatkozott, hogy a Németországot megszálló amerikai erők létszámát csökkentik. Az amarikai terv szerint Németországot az omerikai csapatok 15 évimegszállva tartják és ezen szándékát az amerikai kormány a békekötés után srm változtatja meg. Az amerikai hadvezetőség magatartását valószínűleg a többi megszálló hatalmak kormánya is követi. <
i
szeretetcs o magokat
A magyar kormány Képviselője, Szegedy Mass-ák Aladár Washingtonban nagyjelentőségű egyezményt irt el<\ Az egyezmény szerint a Magyarországra küldendő szerjtetcso-raejrok szállítását a kvekerekre bizzák. Az egyezmény aláírása eiőtt a kvekerek megbizoitjo, Mister Whites-m''a már Magyarországon tartózkodott Rövidesen többtagú kveker-bizottság érkezik Budspesir*.
Látványosságok sorozatával ünnepi? Nagykanizsa a vasút 100 éves születésnapját
Nagykanizsa vórcs vasutastár-sadalma és vele együtt a város közönségének minden rétege srvegmoz-dult, hogy őszintén résztvegyen abban a nagyszabásúnak igérkezó ünnepben, melyet Nagykanizsa vasu-tas^ága a 100 éves magyar gőzvasut jubileumi ünnepségére rendez.
Az ünnepség minden egyes rpontja ki van már dolgozva és az vasutasokhoz . méltóan nemet rendszerű jxntossággal zajlik le.
Mi vasutasok is mindent clköro-tá?xk, hogy az ünnopségek során a város közönségének íelemo''.ő látványban legyen része és ugy tudjuk, hogy a velünk '' együtt (¿rzó társadalom, testületek és bzervoactok is meglepetéssel vesznek ré?zt az mtnepeégtín.
Az ünnepségek országos mérőtöket öltenek és többek között Pécsen is ét> Nagykanizsán is maradandó bzép és impozáns emlékművek''hirdetik a magyar gózvasut 100 éves fönnállását.
Alábbiakban módunk van már a részletes 6> időrendi programmot is közölni és kérünk mindenkit, hogy aki résztvosz az ünnepségen,, annak előírásait betartani s''zivoökod-jea az ünnepély zavartalan lebonyolítása érdekéken. "Julius hó 14-én regjei 9.00 ómkor az állomás szemelvpályaódvarának bejáratával szemwn * felállított és a közönség használatára szolgáló emlékkut leleplezésével kezdődik az ünnepély. Fontos, hogy 8 óra 45 ''percre mindenki brosztható legyen a helyérő, miért is igy kérjük a megjelenést szabályozni.
Az emlékmű leleplezésén nészt-vesz a pécsi CzlettTozetóséír. na-gyobbszámu küldöttsége dr. Goromii Sándor főtanácsos, üzletigazgatóhe-lyottcs vezetéöé''/eí és átveszi az emlékkutat a magyar vasutasok és hajósok szabod szakszervezetének szónokától felavatja a kutat.
Ez utón -a közönség 6-os sorokban menetté alakú'' és megindul Ady Endre-uton Hajcsár-utca sarkáig, ahol jobbra fordulva a Hajcsár-utcáig megy át, majd Gsengury^uton végig a Vő-térre vonul. A Fó-téren balrn kanyarodra áttérnek a Fó-utra, mr.jd visszafordulva Yégig vonul az Ady Endre-uton és a vasúti sportpályán fejeződik be a felvonulás. , Á \asutas 8portpáiy<m 11.00 órakor kezdetéi veszi a kosárlabda, birkózás ós boxmérkózés. mely körül-belüi 1S.00 óráig tart
Ugvanaznaj) délután nivős laoda-)-ugiSoérkőzé8 losz, majd 20.00 órai kezocttel a Szocialdomókrata párt emeleti helyiségeiben táncmulaáság cipín}*zenévél. ■
^Hétfőn, 15-én, a tulajdonképoeni évforduló napjan, reggel 9.00 «kakor a ferences plébániatemplomban
ZALA
1946- Julius II
ünnepi iston tisztelet k»z, melyre már most tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt.
Hétfőn este 20.00 órai kezdettel a városi színházban díszelőadást tartunk, melynek szép és élvezetes programmja meglepetés lesz a va-hutaaaá^''és a közönség számára.
A 100 éves magyar stőzvasut ismertetését dr. OoroiKÍi S:lndor üzletigazgató ■vezeti bíer majd kitűnő zenekarok (Oregcsorkészok és Városi Zene- és Enoköscycaükít), továbbá -szavalatok, magán-énekszámok és élőké]*» jelenőtök tarkítják az ünnepi estet.
Az ünnepi ©íőadáson betéjxxiijak nem leszoo*-, de a nagyközönségre bízzuk annak megállapítását, bogy telietaégéhez mérten önkéntes adakozással ki mennyivel járul hozzá a kiadások megtérítéséhez. -
Szeretettel várunk mindenkit.
A''agy Rezső állomásfőnök
c j.:L-kuni b;20its<i£ elnöke
Feisöbhfoku ipariskolát kértek Nagykanizsára a megyei iparosértekezleten
Most tartották a megyei ipartea-íflletek közös értekezletüket Zalaegerszegen, melyen megjelent az iparügyi kormány mc^bizattja, a vármegye kiküldöttje, a város polgármestere, a várra egye ipartestületeinek vezetői. Az értekezlet megtartása az iparügyi kormány kivánsá-«¿ra történt hdgy személyesen szerezzen benyomást^ a vármegyében tapasztalható iparos-sérelmekről és azok meghallgatása után a meghízott azonnal választ adjon vagy eljuttassák a panaszokat az illetékes kormányzathoz. Az értekezlet sorban letárgyalta mindazokat a súlyos sérelmeket, amik megakasztják a kisiparosok foglalkoztatását és cá-«ozzák az iparosság érdekeinek hathatósabb védelmét.
Az értekezleten Nagykanizsa város és járás képviseletében Husz József ipartestületi einök vett részi, ¿ki felszólalásában sürgette az ár-kérdés, anyagellátás, tanoncügy sürgős mielőbbi megoldását javasolta : Italános tetszés közepette egy fel-*őbbfoku állimi ipariskola zala-niegyei, de főképpen Nagykanizsán való megvalósítását
Ugy az értekezltt, mint az iparügyi kormányzat megbízottja támogatta a javastatot t ígéretet tett, hegy e kérdést az országos iparoktatási tanácshoz, valamint az iparügyi miniszter elé terjeszti. Az értekezlet kisipari ügyek eredményes megvitatásával ért vé~et
Mibe kerül az utazás Nagykanizsáról
A MÁV igazgatósága a további intézkedésig a következő személy-tarifákat lépette életbe:
Nagvkamzsaről Budapestre 1918, Pécsre 1378, Szombathelyre 1098, Zalaegerszegre 560, Kaposvárra 1012, Székesfehérvárra 1466, Keszthelyre 560 B. pengő.
Uj pratatarifák
A postán a mai napon a kővetkező tarifák léptek életbe: Levelezőlap hegben 40.000, vidékre 60000, levél heiyben 60.000, vidékre 100.000, küllőidre 400.000, B. pengő. Távirati-dij szavanként 50.000, expreasdij 250.000, ajánlási díj 200.000 B. pengő. Csomag feladási dija 5 kg.-ig 300.000 B. pengő.
Szerdán délután 6 órakor
TAGGYŰLÉST
tart a Magyar Kommunista Párt.
Tagtéfj igasjolványót trjr.denki hozza magárat.
A Nagykanizsai Bank«iy«t&|fit hatalmas kői- j. csőnéve! sikerűit az 5 v&son só biztosítása T
A Zafo julius 7-ikí számában közölte, lx>gy Varjsa Jócsef polgármester a váró* sószükségletének oízr tositása céljából Buoatxsjtro utazott-Mesirtuk, hogy az állam kereskedelmi szerződé? hiányában egyelőre nom tuc román sót «¡erezni, azt ím portelek komjvnzáck''js alapom'' intézik. A nolgánnéster táviratot kapott oev iíven magáncégtől, melyben köávk, bogy 5 vagon só rendelkezésre áll, aminek ára 40 milliárd adőpengő lesz. Az áthidalhatatlannak látszó financiális nehézségeket most sikerült megoldani.
A Nac-tffxtnizsai BankegyesiHet és Défsatai Takarékpénztár sietett rnoxi is a táros stqittéatrt és már a nuzt napon 12 milliárd
adóperufSt átutalt a só vételárának el*6 részleteként.
.''A ^város.. polgámiestorhelyottesc, dr. ■Paizs Ferenc tárgyalta fő az letet'' és miután bankközileg a kölcsönt elintézni nem sikerült,
1 yagr/kanizs ?/ fíaukrmffsulrt ét fjrlzniai . Tikarikpénztár igazgatósága r. rzndkivüJ fonton közerdeket mérlegeibe, ráBalta a wég ma is nagyon nagif összeg ét&egczéxéi.
Ertrtiüíésünk szerint a só első részlete a közeli napokban már Nagykanizsára Is érkezik, aminek kiosztását haladéktab'' ^ »wekezdik. A nagy sóinség, ami e^ben a városban tapasztalható volt, nwnéljük véglegesen fakorul a napirendről, mart a most megvásárolt öt vagon só-mennyiség hónapokra fedezi a város lakosainak szükségletét. v-
I

— Feltünk beasöletesaés
Tegnap az orosz városparancsnokság efeHt a Sagár-nton két gazdátlan libát talált ogv becsületes nagy kanizsai polgár. Á libákat átadta a rendőrséjmek, ahol igazolt tulajdonosa a 35. számú ^«>háb3n átveheti. Csak kuriózumképpen említjük meg, hocy lapunk mogjeitcnésj óta ilyen hírt még acra közölhettünk. Cgylátszik javulnak az erkölcsök.
— Tatáit gyermek
Tornap délután az egyik rendőrőrszem esrv kis kjónygyermoket vitt a rtHKiőrségre, akit hozzátartozói elvesztettek: A gyermek a városi menhelyen van. Hozzátartozója azonnal jelentkezzen a rendőrkapitányság $5. si szobájában.
'' Í''jl in ■ ntfi «?!»■■■ »
— - $ ;£0ö«tny u vaartas
a. íjaaon jóba rátáink és ismerőseink, kik drága jó édesapám, apósom, illetve rokonunk Bajer Vinco
ton»téséai ¡megfentek, fogadjiikezúton is hálás koszeaetűnk kifejezését. A gyászoló család.
— Hirdetmény
A Dohánvjővedúk megvételre keres bármilyen ¡mennyiségben S mm-es''átmérőjű uj vagy akar használt állapotban léyó, dohánylevelek felfűzéséhez alkalmas fcondérzsine-get. Az áru ajánlatfal együtt ''a nagyatádi dohánvboválfó hivatalhoz küldendő. >
— Anyakönyvi Wrak '' -
Junius 16. ós 80-ika bűzött C íiu és 14 leány szüleisit: Orsús Józá,-í teknórájó cs Orsós Erzsébetnek fia, Zsuppán József rendőrnyomozó ¿s Benézik Annának leámaj Kiss Mihály földműves és Miháfccz Aláriá-nalc loán*.-a, Juhász Rozálb házt tr-tásbelinek fia, Sáfár Ferenc sörgyár: munkás és .Matyók Annának fia, Domokos József* ht. őrmester és Püsök Ilonának fia. Lung Ad ám szabómester és Simon Gizellának leánya, Bittér Ferenc banktisztviselő" éa Szonecz Arankának leánya, Bunczom József MAV pályamunkás és Boris Veronikának iia,.Szmo-dics György >askercskeílőseééd és Horváth Mariának leánya, Dolmá-; nvos Györjry földműves Pfemmcr Jűlianimnak Icánva, Horváth Kezső szabómester és S''zabó Ilomoiak fia, Lukács Vorouika földműves-napszámosnak leán.va, Munkáéi OvőrgN-f MAV órabéres és Gémoskuti írzaé"-betnek ieánya, Németh József rsnd-órőrmester " és Horráíh Máriának íeánva, Horváth Anna Imzvczsjtójví-nek leán\a, Gwrpói József MAORT tisztnsefóés í*info Annának leánya. Göndica István szabómester és Ka-dák Máriának leánya, Jáger Krn.> usztakjsmeater cs "Soeff Annának fia. Kőin Zoltán h«ntesm<?íter és Kovács Rozáliának fia, Horváth Péter MAOKT gépkocsikisérő és Kink Rozáliának Ieán>a.
Sikerölt a viros k!rx5=;cje ritzérc ía-g?obb mecnyisejü ixaKul mtí bbáttStU-oom. Erre a tóra clójígj-íéaekít a keres-ked&k elíoodhtínak. A só irt tíónUlki-tólaj kg.-lar.t 900 OCO edópmrA FdUrow * ksresttdőktt, hogy a beftzatéaeket s BxoíceRyesSId»^ miodc^tap IS óráig tel-jesitsék. Etőüzctést cifcyíáru a folyó héi fdywnfa teh^L Síi
f^trfvom ffiindazos gaxdíBrodóJut, «lát; I nat boldaátl na^yobí) «zamótertttótö: gsztUUkodnzk, beszoislltatási lap átftteie vénád f. hó 12 ét61 jdeatfcvcteoek « Köz-elUUai Hivatal fabooaosrtáiyia, Hacjadi-utca 16. 865 roigjrm***v.
UJ hucui mély frcraxUuMMl ti apód-kocsi elcscreihetá sSldÓért Rtkioí-tttc» 59. gte.___ 16*
üjMixinuekat bdytoe és vidékre, vala-mint ^tandce f otvatmás helyre, bizton taeg-éibetéat jdentó állandó munfcira tortsi&t. Jüeotkezni lehet mirxkn este 7 órakw .Ezpresa Hüiapirod;« Subad*ág tér 1& u. I eoi. (Csak imrafcas^rctö, racgbiítiaté «vének jeienöreszenek. Eíetkor nca tsá; wut) . _JB
AJaaaaxaLtoál 3—4 kocsival venoék -Ady gödreit 17. istáfló_ .. ^
ZALA pemikal nmpílmp
kiadja: „Xftgaalaaáffi R. T. Katicasítsa" Szeru aztésért és kittUscrX í«d Beeexa kmí
Nyomatett a »Köigezdasági R. T.TSaár
''«onlzsa* nyomdájában ítegykantaan.
Nyomdáért Idei: Zalay Károly.
Egyévi börtönre Ítélték Nagykanizsa nyilas Leóját
A nagykanizsai népbiróság dr. Bé-ros-tanác3a t«?nap tárgyalta Kóbor Leó nagykanizsai pékmester elienes bűnügyét. jJint ism^roujs», Kóbor az Imrédy-párt na«>kani-•zsai városvezetője, ma^d ar. Vit Ferenc ü^y>''éd lemondtisa után a párt vámsegyei ^-ezotŐjo volt. A n}i-Lts hatalom átvétcb után a nvilás-keresztcs1'' pártban tevékenykedett és nyilas formaruhát hordott. A vádlott megbánta tettét és hivatkozott zSfdo származására. Hangoztatta, az esetleges üldöztetéseknek akarta elejét venni, amikor a Magyar Jlegujuláa Pártjába belépett. A nyilas keresztes partba pedig ugy rendelték bo és csak alá-nendeFt munkát végzett. Dr.''Vit Ferenc (¿s a többi iahu a vádlott által hangoztatott körülraényekot bizonyítottak.
Dr. Xádasáy r''orenc • néj)ügyész vádbeszéüébon ¡elhívta a figyoimet arra, hogy a váJ. annál is súlyosabb, inert Kóbor zsidó származású és mint ¿yen, ennek eltemére mégis .oiyan pártnak lett-a t^cj^» amely zsidóeílaxss l>eúllitotLsáíjiirói volt közismert. 1
■ Dr. Tamás Járx^ védő hivatkozott arra, liogj'' a t*ádlott a nyilas pártban csak fizetése* alkalmáaott volt és népei tenes tevékenységet nom
A Zala felhívása olvasóihoz!
fejtett ki.
A népbiróság, a súlyosbító ús ooy-hrtő körűimén vek i elem bevételevei, Kóbor Leót 1 büríönbűntetősre é3 peditikai jogainak 5 évre való felfüggesztésére ítélte. A vád sulvosbitásért fellebbezett.
• Ézntán Illés Sándor leteriyei píírfezolgálatos háborús "böntottét tárgyalta a népbiróság. Illés Lete-nyeá razziákon és közmunkára való kirendelésen vott Vészt. A pártszoi-cálatnak azért volt tagja, hogy ne kelljen katonának lennie. A népbiróság 6 hónapi börtönro és 5 évi politifei jotgvosztésre itéJto, amit á vádlott T hónapi internálással ki is töltött. Az ügyész az .ítéletet megfellebbezte.
Vécül Szabó Józsefné szül. Kri-zsováh Anna nagyiécsei lakos nép-ollonos bűnügyét tárg>alta a népbiróság.-S zabóné ellen az volt a vád, hogy a Virág hegyen bujkáló bven-téketfaz ő feljelentésére a kiküldött, nyílás járőr o?s?<eszedto és elvitte. Varga István, a nyilas járőr vezetője, akit az infcorhálótáborból hozattak át, megcáfolta azt a régebbi állítását, mely szerint a feljelentést Szabóné tetté volna. Ezért a népbiróság a tárgyalást bizonyítás ki-% egészitése céljából elnapolta.
A forintra való ''áttérésig tartó rendkívül nehéz időket nem tudjuk máskép áthidalni, mint a budapesti napilapokhoz-» idomulva, mi is kizárólag adópengő-jegViofcbáQ árusíthatjuk lapunkat. A nagyközönség tisztában van azzal, hogy még igy is csak súlyos ráfizetéssel tudjuk fenntartani hírszolgálatunkat és szolgálni közönségünket. Az ujeág napszámosai s szedőgépek és szekrények melleit, a szerkesztőség tagjai "éppen olyan élharcosai az újjáépítésnek, mint akár a hídépítők, vagy gyárimunkások, do nélkülözésekben és lemondásban taiáu egy munkásrétegei sem sújtott a fasiszták nyomában maradt gazdasági válság, mint a sajtó dolgozóit. A jobb jo-vóbo vetett hitünk azonban e<ry percre aem ingott meg, mert tudjuk, hogy a gazdasági konszolidációval eljón az idő, amikor nekünk is nagyoob kenyér kerül az asztalunkra*
A forini bevezetésével ismét megnyitják az előfizetés lehetőségei. Állandóan négyoldalas lap leszünk, amelyben a kül-, belpolitikai és hetyi szemiéíeten kivüi komoly sport, irodalom, művészet szemlédnek is rovata lesz. Ezenkívül külön Maort hírszolgálatot is adunk, miután városunk lakosságának több mint egynegyed része a Maort alkalma-^ zásábaa át!„
— VáxfaaUS Jrftiaréa uc/di* «%: Mérsékelt éxzaki, éazakkeíd: >sei, fökóitvo-oulisok, «Jbb Seiyen zá^oreai ugy zivatar. A hésérrókJet alig,; víitűaak.
eí ÍREK
A reszketik szektájának
vagy angolul c Quaekereknek íkveker) megbízottai jönnek Budapestre, hogy cz Amerikából érkező szeretetadományoka: szétosszák.
Ók
lállaildk a szállítást is. E névvel gyakran találkozunk majd a jövőben, tehát nem lesz feiesieges, he megismerjük. kik is ezek a kvekerek ? -Amerikai protestáns felekezethez tartoznak; nevüket megalapítójuk George Fox egyik beszédjének bevezető szavaiból nyerte, amely igy szólt: Reszkesselek az Ur haragjától, önmagukat Barátok Társaságának szokták nevezni, nincsenek sem papjaik, sem szertartásaik, nem ismerik el az esküt és a szentségeket. Vallási főelvük: Krisztus világossága benne él minden emberben. A íwekerck annak idején a rabszolgaság felszabadításában nagy érdemeket szereztek, számuk - több százezer és Amerikában különös nagy megbecsülésben van részük. Puritánok és emberszeretők. Mindenütt ott vannak, ahol segíteni Ml. Ezt nem reklámból, nem feltűnésből, hanem szivük sugallatára teszik. E szekta megbízottjai jönnek Budapestre, hogy az általak szállított és összegyűjtött felbecsülhetetlen értékű adományokat oda juttassák, ahol arra a legnagyobb szükség van. Bizonyára olyan is kap majd, aki a lángoló repülőgépből ejtőernyővel leugrott amerikai katonák agyon-veiéséten részt vett.
51. óvrfoíyam. 165. szarr,
mmm
Nagykanizsa, 1946. juiius 12. péntek
Ára 20.000 adópengő mmmmmmmmmmammmmmmm
Demokratikus politikai napilap,
1
Szerkeszti: Senczs Jenő- főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-üt 5. szám. Telefon: 31.
A magyar békedelegációt Gyöngyösi külügyminiszter vezeti
Molotov ellenzi a Ruhr-vidék nemzetközivé tételi
A kftlOgyminísztorek tegnapi tanáosJcozáaár Bevin kifejtette Anglia álláspontját Németországgal kapcsolatban. .Kijelentette, hogy rondklvöl fontosnak tartja a szövetséges hatalmak egységfrontját, mart • nézeteltérések osak biztatóan hatnának a németekre, hogy ujabb tehetőséget keressenek a támadásra. Az angol nép számára nincs fontosabb teéndö, mint a nácizmus éa a porosz katonai szellem kipusztítása. Európa békéje szampontjából külónösen fontos a hatalmi egyensúly fenntartása az egyenlő erejű államok között és ki kell küszöbölni egy vagy kád államblokk uralmát. Az angol kormány ezeket az alvókat tartja legfontosabbnak a biztonság megteremtésére, mert az közelíti meg legjobban azt a lehetőséget, amellyel a német problémát mag lehat oldani. A potsdami egyezmény agyik fontos rendelkezését, hogy Németországot egyetlen gazdasági egységként kezeljék, ma nem tartják ba éa ez az Egyesűit Államoknak évi 50, Angliának pedig évi 80 miUió fontjába kerű*. Amíg a azovjot zónában feleslegek mutatkoznak, amit a Szovjetunió a potsdami egyezménnyel ellentétben elszállít, addig az amerikai és angol zónában, angol és amerikai adózóknak kell a súlyos élelmezési hiányokai vállalni Bevin kijelentette, hogy elfogadja Byrnes nyilatkozatát, amoly szerint sem Anglia, sem Amerika nem járulhat hozzá, hogy df Szovjetunió Németországtól 10 milliárd dollár jóvátételt kapjon. Természetesen, mondotta Bevin, a szövetségesek által gyakorolt németországi ellenőrzési tervet továbbra la fenn kell. tartani. Bevin beszéde után Molotov ellenezte • Ruhrvfték nemzetközívé tételét és nem járult hozzá az ily értelmű francia javaslathoz. Követelte, hogy amíg a német nép álláspontját kifejezni nem tudja, ne foglalkozzanak a föderális Németország megalapozásának tervévek Az értekezleten végűi is ugy határoztak, hogy elöazör Németország gazdasági ügyeit tárgyalják le, mert •z ma mindennél fcntosabb.
!
Közzétették a szakszervezeti világszövetség kiáltványát
. ''Moszkca, julius 1!
.\%szkvában most tették tűzzé a s zak&o rrczet í v i lágszö vetséfi; k iái t-Tunyát. A kiáltvány követeli, hosry a világszövetség teljes jogú képviseleti kapjon az Egvesuk Nemzetek . azervezetenek szociális és biztonsági tanácsában. A szakszervezeti világ-*zóvetsé^, mely a világ dolgozóinak egységes alapon nyugvó érdekképviselete, a kiáltvány 3zerint nem hajlandó h riiág intézésében másodrangú szereppel megelégedni. Bízik ügvének siKeréiwn, mért e/.ideig 07 millió t.-sti és szellemi munkást képvisel.
A békatrtakezlst Eeghivsja
Párizs^ julius 11 A párizsi külügyminiszterek tanáé? a a békcórtekezieten lészt vevó *J] nemzethez táviratot intézett, moly- a hékeértekezlotro való meghívást tartalmazza. A meghivókat a Franciaországban tanózkodó kórotok és nagy köretek juUaúják ol az érdekelt kórmán/ok hoz. A meghívók ¿zövogo a kővetkező :
A külügyminiszterek tanácsa nevében és a tanács 1946 julius 4-iki döntése értelmében a francia kormány meghívja ...ország kormányát, hogy részt vegyen az Olaszországgal,* Komániárái, Bulgáriával, Magyarországgal és Finnországgal kötendő békeszerződés kidolgozásában és kiküldje képviselőit az érte''-kezletre, amely juhos ''29-én kezdődik meg a £iurenburg palotában. Az Olaszországgal, Romániával,^ Bulgáriával, Magyarországgal és Finnországgal kötendő békeszerződések vázlatát, melyet a külügyminiszterek tanácsa kés2*itett el, a lehetó legrövidebb idÓr. belül, az értekezlet munkájának; megkönnyítése céljábói és az eljárási ügyszabályzatra vonatkozó javaslatok öeezofogialása után, az nletó ország nagykövete i-• nek, követeinek megküldjük.
A néisst vagytook eresz tulajdenba-vótela Ausztriában
Bécs. julius ?! Kuraszor altábornagy, az ausztriai szovjet csapatok" parancsnoka rendelkezést adott ki, melynek értelmében Ausztria szovjet zónájáiban mindazon jarak, meiyok német birodalmi cegeké, egyesületeké és szervezeteké, vagy némot birodain: i egyéneké voltak, jóvátóteii teljesítmény címén a Szovjetunió biztokáha mennek át. A rcaaóoiet értelmében lefoglalják azt a sok száz földtulajdont is, nwlvat 1938 után német
birodalmi egyének megvásároltak, továbbá mindazon vagyontárgyakat, melyeket- tulajdonosaik Hitler bovo-nuiása után Ausztria területére hoztak. Ugyanilyen megitélés alá ke-rüinek azok az iparvállalatok, me-1 veket német tökével alapitottak. A szovjet tulajdonba kerülő üzemek továébra is Ausztriában maradnak, üzemeikben az cwztrák kereskedelmi jo£Í- vagy más rendelkezések maradnak érvényhen és az üzemek adó-jöredelmo szintén az osztrák államé. Az ausztriai német javakat 10 na-belül be kell jelenteni a szovjev ió iarancsnoksagon, illetve a helyi fiarancsnoksáírokon. Az ausztriai amerikai jtóna parancsnoka átnvuj-totto a szovjet zóna főparancsnokságának kormánya jegyaékét, mc;lybon ísmeaiorre az ausztriai néínet javakra vonatkozó álláspontját, meiy szerint német tulajdonnak ismeri él azokat a vágj ontacgyakat, mélyek az 19SS évi német megszállás alatt is az volt. Ez nem ellenkezik a
potsdami egyezménnyel- Az angol kormány még részletes jolontést vár ebben az ügyben. Az osztrák kormány Kuraszov tábornok. ezen rendelkezésével kapcsolatban Fíegűl kancellár elnökletével rendkívüli minisztertanácsot tartott. Fiegel kancellár kijelentette, ho^y az osztrák kormánynak az az állaspontja, mely ogvuttaí Angliáé és Amerikáé is, lx>ey az osztrák tulajdon az osztrákoké marad.
Német tudósok állampolgárságét kajwak Amerikában
Scsyork, julius il Az Egyesült Államok külügyminisztériuma jóváhagyta azt a rendelkezést. rivoly megengedi német tudósoknak, hosry családjukkal együtt az Egyesült Al''íamokban ''állampolgárságot nyerjenak Amerika támogatni kívánja a német tudósok arra irányuló munkáját, akik az amerikai tengeri é? szárazföldi haderő szamára uj fegyverek előállításán dol-"oznak.
Budapestről jelentik:
Clldy Zol''iánné ma érkezik vissza párizsi útjáról
Tildy Zoltánné, a köztársasági elnök felesége és Kara Anna a Demokratikus Nők Szövetségének magyarországi titkárnője ma érkeznek haza ^árusból a mátyásföldi repülőtérre.
Még nem fejezédtek ba a tanácskozások a pártok kőzStt
A Baloldali Blokk és Kisgazdapált közötti tanácskozások még ramtíig folynak. Az értekezletek e héten befejeződnek és a jövő hétre valószínűleg összehívják a nemzetgyűlést, már csak azért is, mert a .kormány meghatalmazása julius hó 3l-én megszűnik és ez idStőt kezdve ujabb felhatalmazást kell kérni a nemzet gyűlést 31.
Kik részesülnek a flemzeii Segély ruhajuttatásában
gyobb ruhaszállitmány. Az Angiiából, Belgiumból és Franciaországból érkezett küldemény szétosztását rövideset* megkezdik. A szétosztással .--j^városekban az újjáépítéssel foglSíkozo munkásság részesül és ¿zok a vídiki földművesek, akik kapott fő djüket szorgalommal és eredményesen megművelték.
Ujabb nagy segítséget kapunk Svédországból .
Stockholmban értesítették Bőhm Vilmos magyú^követet, hogy , Mentsd meg a gyermeket" svéd segélyakcióból ismét 500.000 svéd korona segélyt nyújtanak Magyarországnak. Ezenkívül Stockholm városi tanácsa 10 ezar svéd korona értékű élelmi-szersegélyt küld Budapest nyomorgó városi tisztviselőinek.
Cüntetést rendez a magyar munkásság a Franco- diktatúra ellen
A Szakszerve¿eti Világszövetség főtitkára. Saiiiant, sűrgönyileg értesítette Kossá Istvánt, a Szakszervezeti Tanács főtitkárát, hogy a Szakszervezeti Világszövetség végrehajtó bizottsága moszkvai ülésén határozatot hozott, bogy minden ország szakszervezeti központja, az összes demokratikus erőkkel együttműködve, tüntetéseket rendezzen julius 18. és
A m*gyar Nemzeti Segély máj tőbbizber. fordult a külföldön élő magyarokhoz, hogy segítsenek a szörnyű időket átélt magyarországi lakosok helyzetén. A Nemzeti Segély felhívása a világ minden részen nagy visszhangra talált és mcst megérkezett Budapestre a Nemzeti Segély számára az első na-
augusztus 15-ike között Franco diktatórikus rendszere tlien és a szakszervezeti szabadságjogok visszaállításáért Spanyolországban.
A Szakszervezeti Tanács elnöksége a napokban foglalkozik e határozat végrehajtásának módjaival. A Szaktanács isméteiten állást fog-iaít Franco fasiszta rendszere ellen és á szabidságszerető népekkel együtt a magyar dolgozók is rövidesen ki fogják fejezni elhatározásukat, hogy a fasizmus utolsó maradványait és a béke ellenségeit az egész világon el kell söpörni.
Nyugdíjasok ügyelem
Hivatalos beiyról közlik, hogy a julius 7-én a 10-es sz. szelvényre kifizetett ellátásdijak technikai okek-ból alacsonyabb összegekben kerültek kifizetésre. Hogy ebből kifolyólag a nyugdijasokat kár ne érje, a pénzügyi kormányzat intézkedett, hogy a legközelebbi esedékesség alkalmával az ellátási dijak megfelelő magasabb szorzószámmal kerüljenek kifizetésre.
Az adópengő árfolyama
Julius 1 l-én egy adópengő egyenlő 600 B pengővel.
őrizetbe vettek egy orvosnőt
Ak politikai rendőrség őrizetbe veue Szűcs Edéné dr. Kovács Mária orvosnőt Kihallgatása során kiderült, hogy r943-ban a Csaba Bajtársi Exyesűlatben a leánykőr vezetője volt. Fontos szerbet töltött be a MONE-ban és az EPOL fasiszta szervezetben uszitő tevékenységet folytatott. Átadják a népügyészségnek.
Gyenge közepes termést jelent a földművelésügyi minisztéríam
A földmüvelésügyi minisztérium vetés jelentése ¡szarint a buza, rozs és. a''tavaszi árpa aratása folyik. A rozsot és árpát már aratják, a zab még érésben van. A nagy meíeg miatt a gabonafélék gyorsan beértek és ez nagy munkatorlódást idézett dó, melyet gyorsan ol kell végezni, hogy kárókat ne okozzon a iésedetmes munka. Búzából gyenge közepes termés, .rozsból gyenge termés várható. Rossz termés várható árpából, gyenge közepes termés zabból. Buzábói a termeseredmény 19,250.000 métermázsán: tehető. Kapásnövények-ból jó és közepes termés várható. A cukor- és takarmányrépa jól fejlődik. Ezen növényeknél a vetések hiányosak toltak, igy a termés csak gyenge kóacpes lehet.
Ma kezdték tárgyalni Tasnidi fiagy Andris bűnügyéi
A népbiróság Pálosi -tanácsa ma megkezdte Tasnádi Nagy András, a. fasvszta parlament voit elnöke bűnügyének tárgyalását, akit a nép-ügyészséir háborús és népolienees bűncselekmények sorozatával rádolt.
Tasnádi Xagy András — mint is-merctos — egvike volt a fasizmus élharcosainak Magyarországon, keze mindenbon benne volt, amely Ala-
g~rarországot a német járom szalagiá-
>z fűzte. Mint a képviaolőbáz elnöke, elsősorban harcolt a jogfosztó törvények meg&zűietéséértá a háború megindításában''03 a haíiüzonctűkben vezérszólamot vitt, majd később a Sztójay-kormány idején ó kezdeményezte a Nemzeti Szövetség megalakulását, amellyel megakadályozta
ZALA
julíiís 12
a foeyvtírszünet megkötéséi. A Szá-lasi rémuralom alatt ugyancsak nagy szerepet játszott, mindezekért most fele! a néj> bírái előtt.
Tasnádi Nagy András bűnügye három napig tart.
A vámőriésnél uj rendelkezések lépnek éleibe
A közellátásügyi miniszter figyelmezteti a községi elöljáróságokat (polgármesterekeet), továbbá a malmokat és darálókat, hogy 1946 io-lius hó 1-tól kezdődően vámőrlést, továbbá idegen kereskedelmi őrlést, illetőiéi: darálást végezni kizárólag a 1C.70Ö—1946. K. M. sz. rendelet szerint kiadott Őrlé3i, illetőleg darálás; engedélyek alapján szabad, ilindon előzetesen kiadott őrlési, da-rálási engedély hatályát vesztette.
Vámóriést a malmok csak annak részére végezhetnek, aki az úgynevezett önellátói igazolványra vezetett őrlési engedéllyel rendelkezik és csak azon féltűntetett mennyiségig. Azok a molnárok és darálók, akik o rendelkezést nem tartják be, kihágást követnők el és 6 hónapig terjedő elzárással büntettetnek.
A párizsi békeértekezlet -magyar vonatkozású hírei
A Keuter jelentése szerint a párizsi békoértekez Jetre meghívják komániát, Bulgáriát^ Magyarországot, Olaszországot és í hinországot,^ hogy kifejthessék áliásrontjukat a héke-feltételekkel szemben.
A tegnapi minisztertanácson megállapodtak abban, Ijogy a Párizsba küidendó békedelegáció vezetője Gyöngyösi János külügyminiszter lesz.

Haidu, a csehszlovák kormány Párizsba kiküldött külön megbízottja a sajtó elótt azon hojeLontést tette, hogy fel fogja szólítani a békéé rtekez letet, bogy a Magyarországgal kötendő bátoértekezlot szövegébe iktassák be a magyar-csehszlovák lakosságcseréről szóló döntést.
*
Balogh István miniszterelnökségi államtitkár előterjesztésére a minisztertanács Lóczi Lajos szövetkezet-ügyi államtitkárt a csehszlovák áttelepítési ügyek intézéséro kormánybiztossá nen zte ki.
Tokmeutfovétte! utazik a népbiróság Keszthelyre
A népbiróságok történetében ait hisszük páratfcmul ált a nagykanizsai népbiróság esete, amely hogy tárgyalását julius 12-én Keszthelyen elláthassa, kénytelen volt tokmcutle-veiet icrénvbe venni. Az történt
ugvanis, hogy a nehéz pénzügyi helyzetben az illetékes minisztérium nem tudta eddig a bírósági ellátmányt folyósítani ós igy sem a nép-ü készségnek, som a zu: pb íróságnak nem állt megfeleló összeg rendelkezésére, amely a keszthelyi ut financiális lebonyolításához " szükséges. A tárgyalás: elhalasztani a. sok tanú be idézése miatt nem. leitatott, igy nem maradt más hátra, mint szükségmegoldást keresni. A nagykanizsai határrendőrség dr. Bér« Sándor vezetőbíró kérésére lehetővé tette egy toíoncutíevél kiadását, melynek igénybevételével ugy a népbiróság, mint a népügyészség a vnsuta^''dijmcntcaoen idénybe veheti.
Ezt a kis híradásunkat az igazság ügyminiszter ur figyelmébe ajánljuk.
— Hirdataéfty
A Dohányjövedék megrótaoire keres bármilyen mennyiségben 8 mm-es átmérőjű uj vagy akar használt -állapotban lévő, dohánylevelek felfűzéséhez alkalmas konderzsino-got. Az áru ajánlattal együtt a nagyatádi dohánybeváltó hivatalhoz küldendő.
Adópengőjegy lép a síma-pengö helyébe
Mint előrelátható volt, a forintra való áttérés az infláció szédületes gyors irama miatt nem lesz zökkenőmentes. A hivatalos lap tegnaoi számában dr. Kemény György ¿2-amtitkár ei len jegyzésével rendelet jrlent moc, amoiyben az adójegy árusítását julius 9-iki dátumnál megszűnteti. Ez a rendelkezés any-nyit jelent, hogy az adójegy a mái naptól kezdve nem árucikk többé, amelyet szükségből alkalmaztak fizet óészk ár gyanánt, b^ri^r" közvetlen fizetési eszközzé lép elő, amit nemcsak az állam, de mindenki ei-íogad. Így nemcsak adót lehet mar az adójegyekkel fizetni, hanem azt pénzértétbem az egész gazdasági élet elfogadja. A rendelet célja tehát nem egyéb, mint megteremteni az adójeggyel''raló íiaetés tényleges lehetőségét.
Az álfa mi alkalmastútak fizetései máris adójegyben j oly ősit -jók, igy a nagykanizsai rendőrség tegnap már adójegyben kapta meg járandóságát. Á bankok a ti ma pendt kiadását fokozatosan leépüli, xxz visszafolyik a kincstárhoz és helyét ez edó-Txnföegy váltja fél. PiMamit-nyiíag *B a helyzet, hogy még «cm áll etég űéópcng&jtgy rendelkezésre, de «rtesidéísünk xze-rhti ez rövid időn belül megszűnik és minden valószínűség szerini a- Semzett Bank nagykanizsai itói:ja a iwlnapi napon megfelelő adójeggyel rendelkezik majd.
A MAOfiT-tál nyert értesülésünk szerint a MAO RT4mzpont is igyok-szik a szükséges munkabérekre szóló adójegyeket Budapesten beszerezni, »hogy azt haladéktalanul Nagykanizsára juttassák.
A nehéz pénzügyi helyzet természetes következménye, mint azt már fentebb említettük, a rohanó inflációnak és az uj stabil pénzre való áttérésnek. Miután már csak napok ráiasztanak ei bennünket az uj, értékálló pénz kibocsátásától, nagyobb megrázkódtatást a pillanatnyi "pénzügyi fennakadás sonol sem okozott.
A politikai rendőrség fettiHrása
Felhívom a demokratikus gondolkodású lakosságot, jelentsék a nagykanizsai rendőrség politikai osztályvezetőjénél mindazokat a cséplés i cilauóröket, akik politikailag megbízhatatlanok (pL nyugatról visszatért tisztek, rendőri felügyelet alatt állók, stb.), hogy az illetékes hatóságoknál azok leváltásáról gondos-kod hassam. Továbbá .jelentsék mindazokat a hivatalos vezetőket, akik demofcráciaeUencs vagy a multbani magatartásuk miatt politikailag megbíz haiatianok, hogy a gazdasagi és a pénzügyi élet megszilárdításának alapját jelentő rendelkezések pontos t>etartásának elk»nőrzését meg-könny itsék.
A politikai osztály vezetője
Rendőri felügyelet alá helyezték Gáspár Jánost és Ujlaky Kálmánt
A Zala hírt adott arról, hogy Gáspár János Csengery-uti kereskedőt, aki a csecsemőknek és szoptatós anyáknak hatóságilag kiutalt cukrot liszttel meghamisította, a nagykanizsai rcndórsé2 politikai osztálya őrizetbe Tette. ífost arról értesítenek bennünket, hogy a politikai rendőrség rendőri felügyelet fenntartása mellett szabadlábra helyezte mindaddig,^ami£ ügyét illetékes hatóságok /elbírálják. A politikai rcnd-őrség''e végzéséről egyidejűleg önkeresést intézett illetékes hatóságokhoz, bogy Gáspár Jánostól haladéktalanul vonják meg i parigazolványát ée igy rekesszék őt ki a köxellátasi szolgalat teljesítése alól. A város közvéleménye elvárja, hogy a politikai rendőrség megkeresésének illetékes tényezők hdyt adjanak, hogy 1
ne loliossen Nagykanizsán "többé kereskedő, aki aC.^ocsomők és szop-tslwanyák élelmiszerét meghamisítja.
liendóri felügyelöt saiá helyezték Cjlaky Kálmán kereskedőt is, akit esik nemrégiben mentett jei a népbiróság. A politikai rendőrsé.: «-zen intézkedését az tetto indokolttá, mert íci tételezhető, hogy l''jlakv Kálmáu a közre káros tevékenységet tovább kívánja folytatni. Kzt pedig f*hétlonül meg kei; akadályozni.
Vasárnap megnyitják a strandfürdőt
A vízmüveitől nyert értesülésöak szerint a nagykanizsai strandfürdőt vasárnap reggel megnyitják. Érzel a iermyel a sok huravonát szenvedett, a sáros lakosaira nézve rendkívül íorrtos ü^y nyer eíintézésL — A város vezetősége, mint azt már lapunkban többször megírtuk, mindent megtett a strandfürdő arielöbbi megnyitása érdekében, ami csak ugy vált lehetségessé, hogy a Maort a megállapodás értelmében a szükséges vízmennyiséget rendelkezésre bocsátja és annak időnkénti cseréjét eszközli. Az építészeti hivatal a legszükségesebb javításokat eí/égezte, a medencét dezinfidálta és annak feltöltése máris folyamatban van. A belépődíjakat a mai tanácsülésen állapítják meg. A város vezetősége igyekszik a szociális szempontok figyelembe vételével lehetőleg alacsonyan megszabni a strandfürdő árait, bár hangoztatják, hogy a strandfürdő napi kiadásai 5 millió ödó-pengőí tesznek ki.
A város a strandfürdővel kapcsolatos minden tudnivalót a Zala legközelebbi számaiban közli a város közönségével.
— V-irkató idJjirá* csftiirlíkí» «Ife: Ész*ti »/él, Ici&cbb fdfcóatvoiralások, :3bb hriyan fató«ó. A hbmtnttM állj váltó- } zik. Mi reggrl b óra 30 p«ckor raerac-ItcL nyugati »»el rndleU BodapfAten s himérííklcl l? iok C.
Budapesten őrizetbe vettek egy nagy kani ¿sai banktisztviselőt
A budapesti főkapitányság ma értesítette a nagykanizsai rendőrség politikai osztályát, hogy Schnelder Károlyt aki Nagykanizsán a Nemzeti Btnk fiókjának főnökbelyeftese volt, ott őrizetbe vették és, ellene az internálást eljárást tették folyamatba. Annak idején a Zala hírt adott arról, ho-^y a nyugatról visszatért banktisztviselőt a nagykanizsai rendőrség politikai osztálya rendőri feiügyeíet alá hslyezie a múltban tanúsított nyilas érzelme és nemetbarátsága míait. Schne:der Nagykanizsáról Budapestre költözött, ahol ugyiátszik folytatta fasiszta beálli-toíaágu tevékenységét, araiért szükségessé váit őrizetbe vétele. A nagykanizsai rendőrség politikai osztálya felkér mindenkit, aki Schrieíder Károlyról bármilyen adatot tudna, haladéktalanul közölje azt a rendőrség politikai osztályának vezetőjével.
APRÓHIRDETÉSEK
AUcWóov váoárolek körisbogarat 200 «er idSpsngéirt, hir*fa*-irigot 50 ezer adipecfőtrt, anyarozsot 200 ezsr adépea-íóért kf.-ké.ct K3roac«ty, Liszté here«^g-
tttcs____sie
Uj toxns tyecmakkoasi 4a sport-Ucsi ctcsertlMetí studóirt. RéfcóczHstsa S9. sztm. $82
I
HÍREK
~ ítilbivás a ba^raáskarrtak-. fcadi-.'' ^yyek- és hadíárvákl»2
JsROSSz* olnökaéfise ezúton ér-tesiti a hadigondozottakat, ''bogy usy-a Nagykanizsa, mint a nagykaniz.^ járási csopc rt müködt-sét m^kezdu-. Az <Vdekeltek fniaden héten Jceddeu és pt''''ntaken délután 5—7 ¿ráig a hivatalos''órákban bármilyen ügyükben keressék f«I a csoportot, melv a volt vitézi srékházhan, Nagykanizsa, Huny''adi-utca 10. az. alatt kezdte meg működését. Ugyancsak fclhmuk a »HONSzc legutóbbi voü vezetőiógét, Vagy azoknak hozzátartozóit, hogy fontos ügyben f. hó 16-án, kedden délután 6 órára a fenti hivatalos helyiségben jelenjenek meg- Elnökség.
— Jelentést adtak ki a razziákról A nagykanizsai rendőrkapitányság
junius 27-től julius 8-ig 5 Ízben tartott razziát, amelynek célja ide-genellenőrzes, kincstári tárgyak összeszedése, rádió- és kerékpárbejelentés ellenőrlése volt A razzia Nagykanizsán kivöl a Nagykanizsához tartozó és a határsávba eső területre is kiterjedt. A razzia folyamán több személyt igazoltattak, nagyon sok kincstári anyagot összeszedtek. Sok volt a bejek&silen rádiók száma, őrizetbevétel nem történt.
11niiifif n .»«-.*-n i.
— i-wfianyuvamtas
öteiner Lajos és neje llaas Franciska, gyermekeik Stciner István ín Rózsa lériezett Rosenberger Már-tonné és özv. Steiner Ijmacné Ifetab Mária őszén Auschwitzban eltűntek. Aki tud róluk, jelentse a nagykanizsai járiitsbíróságnál 5409— 1946. szám alatt.
— Aayakooyvi hirak
Házasságot kötőttak: Kumánovics László MAV géplakatos és Németh Erzsébet, Madarász István magántisztviselő és Hirlinder Matild, Grosz László gépészmérnök és Lőwi Flóra, Orbán Antal asztaloeeegéd és Varga Mária, Sulvok Sándor ács-aegéd és Kiss Aniia, Zalán Józsl-í MAV állomásiéivig^-ázó és tíevffáok G izei La, dr. Sey t^ászló onres és Szépudvary Piroska Anna Julianna, Horcz Lajos postatiszt & Szabi Ilona.
Elhalálozott: BeSó Ferenc 12 éves, Veszter Istvánné Kovács Te-nézia> Kcampatits József 74 éves, Kosek Ferenc 37 éves, özv. Granstar Emi Iné Waifarc Gizella 65 én», Szentes Rozália 3 hónapos, özv. Szabó Jánoené Pa£i Kozália 82 éves, Németh látván 38 érés, Gáspár Katalin 3 érős, Farkas Lászlóné "BoH iíária S5 éves, Pintoiics László 2 hónapos, özv. Horváth Istvánné Baranyai Anna 97 éves, ózv. Takács József né Bcncze Julianna, jKóvesi József 13 éves, Lukács Ilona 2 napos, Koich Aibertné Weiss Jolán 34 éves, özv. Mertz Ferencné Sot-.Anita 67 éve®, Kovács János 7l éves, Németh Mária 15 hónapos.
Hirdetmény.
Feücérem a vAroa kfisönaégéz, ixjfy a 100 éves magyar cőzvaa&t jnbiloani öa-nspsigei időtaitamáci. jaliat 14 és 15 én a oézikal a nroiteti bbogftvai dlazitac IcL 558 Poiairmeatof.
ZALA §mUtíkmi mrnpOmp
Kőalja: „Wiuaiéiaéul B. T. Kaoksnisu" Sarkaaztásért ét kiadasért feM Benczc kai
Nyomai»«:« .Kftzflazdu&gl R.T.«*®-kanizaa'' nyomdádban Naflykantzsén.
Nyomdáért felel: Zalay Károly.
3—4 kocsivá! vennék. — Ady Ecdre-et 17. istálló d
utca
Astárwy«lak étekmé<1 eladók Magyar-ca 71. 3-ik ajtó. d
Ehmatt Tóth Józaef (Ady Eadrent 55.) névre siéló dohányjegy. Trtfikosokat kérik, oe azoifáljanak ki az elveazatt jearre. Megtalálót kérik, »dja ta a Zala kiadó-öivatalában. d
Sok most a gondja OTl-ra. adókra, - mert nincs
ÍBjB!Í2Í üSfálliftfe.
Kaphat még néhányat
a Zala kferttóvataiábaft.
Sta évfolyam. 156. szám
Nagykanizsa, 1946. julius 13. szabat
Ára 20.000 adópengő
wmmmmmmm
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti'' Sencze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőse«; és kiadóhivatal: Fő-űt 5. szám. Telefon: 31.


''IP^F

m

www
I
Holnap befejeződik a külügyminiszterek értekezlete
Novemberben tárgyalják a német kérdést
A Nawyork Herald Tribun foglalkozik a magyarországi pénzhígulással. Rámutat arra, hogy Németország után Magyarország Európának S2 az országa, melyre Hfcüar a legnagyobb pusztulást zúdította. A gazdasági összeomlás után az Infláoló most szörnyű nélkülözésekben és gyötrelmes éhségben jut kifejezéire. Bár az amerikalak győzelmesen kerültek ki a háborúból mioden pusztulás nélkül, Magyarország pénzügyi romlása Intő példa lehet, hova vezethet a pénz hlgulása. A New York Times összehasonlítást tesz Magyarország és a környező államok pénzügyi helyzete között. Rámutat, hogy Jugoszláviában jelentékenyen hozzájárultak a pénzhígulás elkerüléséhez az oda szállított tetemes UNIIRA-segélyek. Magyarország jóvátételi tarhe az elmúlt évben nem volt autyos, mivel a jóvátételnek csak egy hatodrészét kellett viselni. Ezzel szemben fizette a megszállás nagy költségeit.
A londoni rádió magyar adásában ismertstts, hogyan működik a békeértekezlet Az általános békeértekezletre a négy külügyminiszter ügyviteli, javastatái nam köteleződ Egyszerű szótöbbséggel elfogadhatják vagy elvethetik. A teljes fllésen a 21 meghívott nemzet képviselői vesznek részt. A négy külügyminiszter által előterjesztett békejavaslatot a teljes ülés elé terjesztik, majd megfelelő szakbizottság elé kerül. Öt albizottság kfllön foglalkozik az Olaszországgal, Romániával, Bulgáriával, Magyarországgal és Finnországgal kötendő béke ügyével. EzonkJvOl felállítanak egy jogi és egy katonai bizottságot. A két gazdasági, munkaügyi bizottság továbbra is működik majd. A szavazáshoz kétharmadrész szótöbbségre lesz szűkség, 4e a szakbizottságok és küldöttségek nézetét is a teljes ülés elé terjesztik. A teljes ülés szintúgy kétharmadrész szótöbbséggel szavaz. A békeszerződések nyombsn életbelépnek, mihelyt a szövetségesek azt ratifikálják. A Magyarországgal, Romániával, Bulgáriával, Finnországgal megkötött békék nyomban érvényesek, mihelyt a Szovjetunió, Anglia éa Amerika ratifikálják. Az olasz békeszerződés érvénybelépéséhez a három említett nagyhatalmon kivül Franciaország ratifikálása is szükséges.
szélések tárgya az őszi községi választások, valamint a közigazgatás reformja és a községi beruházások voltak. A megbeszélesek a legbarátságosabb hangnemben folytak le. A tegnapi megbeszélésen poütikai és gazdasági kérdések nem körűitek sorra. A tárgyalásokat hétfőn folytatják és kilátás van arra, hogy a még függő kérdéseket sikerül letárgyalni és a pártok, valamint az ország részere megnyugtató határozatokat bozni ugy, hogy a sorozatos tárgyalások a Független Kisgazda Part és a baloldali blokk között hétfőn estig véget érnek.
100 milliós B pengős bankjegyek kerülnek forgtíomba
A Magyar Nemzeti Bank 1946. évi junius 30-iki kelettel a 100 milliós B-pengős bankjegyek forga-lomhabozatalát 1946. julius. 11-én megkezdte. A vonatkozó hirdetmény nyomdatechnikai okok miatt a Magyar Közlöny juKus 12-iki számában. jelenik meg. A 100 milliós B-pengősök alapnyomásának szine világoskék, sötéten kik nyomással. Az egyik oldalán népi viseletben J^tözött női alak, a hátsó oldalán az országház látható.
átfogták a pestszentlőrinci nyilas gyilkosokat
Heiter Henrik, Bognár Géza, Bognár Gergely, ifi. Polló János, Német János és Juhás''z Tivadar rettegésben tartotta a nyilas rémuralom idején egész Szentlórincet. A felszabadulás előtt az egyik nyilas kitelepítő vonattal nyugatra menekültek, majd
Xli. Pi«8: A rtméaynak n«a szabad hasúvá válnia Rima. julius 12
A kőzelmalí napokban XiL Pius pápa egy audiencián a kővetkezőket mondta: rA világ vár, könyörög, remél, hogy kivezetik a kicsinyes féltékenykedés, a viszontvádaskodás, a bizonytalanság és az istentelen nagyravágyás posványáből. Imádkozzunk, mint ahogy Imádkozunk is mindennap, hogy a világ na láthassa reményeit hamuvá válni".
A brit kormány siofhivta Ehreakurgot és iziaonsvot
Moszkva, julius 12
A moszkvai rádió jelentése szerint a brit kormány néhányheti tartózkodásra hivta meg Hja Ehrenbtrg és Konstantin Szimonov szovjet irót és újságírót. Ugyanekkor meghfvták a moszkvai Pravda képviselőjét is.
Károlyi Mihály sajtinyilatkozata a ramáa-sagyar vámunióról
. . Bécs, julius 12
Az osztrák lapok részletesen közlik Károlyi Mihálynak az United Press londoni tudósítója «lőtt tett nyilatkozatát Károlyi kijelentette, prágai tartózkodása alatt Benesnek új tervet nyújtott át a kisebbségi kérdés megoldására, hogy ennek alapján folytassák a megszakadt csehszlovákmagyar tárgyalásokat Közölte továbbá Károlyi, hogy örömmel üdvözli Groza miniszterelnöknek a román-magyar vámszővetségre vonatkozó javaslatát és. a maga részéről minden lehetőt megtesz e terv megvalósítása érdekében.
Indokínában megöltek nagyvan fraa-cia katonát Saigon, julius 12
Indokinában Saigontól 40 kilométerre a francia idegenlégió 48 tagját benszülött csapatok meggyilkolták. A verekedésben 6, benszülött veszítette életét A vatikáni rádió jelentette, hogy Indokináoan meggyilkoltak több katolikus hittéritőt és felgyújtottak több templomot.
Előkészületek a párizsi béka-konftraaeiára Párizs, juliu? 12
Párizsban n2gy előkészületek folynak a julius 29-re összehivott euró-ai békeértekezletre. A meghívott l állam kiküldöttei legalább 1000
t3got számlálnak és a bikeértekez-letre Párizsba érkező sajtóképviselők számát 600 főre becsülik.
A fnuioia kormány külpolitikája változatlan Párizs, julius 12
Bideault miniszterelnök Indítványára a francia minisztertanács elhatározta, hogy változatlanul folytatja a francia kormány által már korábban elfogadott^és Németországgal szemben kővefett politikáját
Budapesttől jelentik:
Tildy Zeltinné magérkezett Párizsból
Tildy "Zeltánné tegnap visszaérkezett nyugati útjáról. A köztársasági elnök felesége a Demokratikus Nők Világszövetségének párizsi kongresszusán képviselte a magyar demokratikus nőket Fogadására meg-jeient a köztársasági elnök, fia, Tildy László fciséretében, az amerikai misszió vezetője Kovács György alezredes, valamint a Magyar Demokratikus Nők ntpes küldöttsége.
A miniszterelnök vasárnap Baján beszél
Nagy Ferenc miniszterelnök vasárnap Baján mond beszédet, amelyen beszámo? az időszerű bel- és külpolitikai kérdésekről.
Hétfőn befejeződnek a pártok közötti tárgyalások
A baloldali blokk és a Független Kisgazda Párt tegnap délután folytatiák megbeszéléseiket A raegbe-
I
f
Szombaton véget ér a külügyminiszterek értekezlete
.4 külügyminiszterei: tegnap esti értekezletükön elhatározták, hagy szombaton befejezik a konferenciát. A jelenleg tárgyalás alatt leve német kérdés megvitatására a négy külügyminiszter november havában ül össze. A csütörtöki gyűlés további része a jóvátételi problémák megvitatásával telt el. Felmerült annak a lehetősége, hogy vizsgálóbizottságot küldjenek ki Németországba az ország á''tnilitarizálásánaJ: ellenőrzésére.
A francia^ fővárosban nyilvánosságra hozták a szovjet kormánynak két pontból álló tervét egy albizottság felállítására, melynek fdadata Németország katonai és gazdasági leszerelésének kivizsgálása. A tervezet szükségesnek tartja, hogy a németországi szövetséges ellenőrző tanács meggyőződjék a német fegyveres erek leszereléséről és eljárást indítson minden olyan ipari üzem kapcsolatainak ^vizsgálására, melyeket katonai termelésre fel leket használni.
hazaszivárogva, a fővárosban bujkáltak. — Rövidesen mindannyian a népbiróság etStt felelnek bűneikért.
Az adópengő árfolyama
Juüus 12-én egy adópengő egyenlő 1600 B pengővel.
Julius 75 én még nem lép életbe a forintszámitás -
A pénzügyminisztérium közli: A »Kis Újság44 szombati számában közlemény jelent meg, mely '' szerint ezévi julius 15-től kezdve már fokozatosan éleibe lép z forintszámitás. A közleménnyel kapcsolatosan illetékes beJyrő''s közlik, hogy a ,Kis Ujság^-nak ez az állítása teljesen alaptalan és felelőtlen és csak arra alkalmas, hogy megzavarja a kormánynak a stabilizálás érdekében tett erőfeszítéseit
Nagyméretű paprika exportn számítanak
A magyar-szovjet árucsereegyezmény keretében a Szovjetunió Magyarországtól 20 vagon paprikát rendelt, de lehetséges, hagy ezt a mennyiséget még felemeli. Csehszlovákia szintén nagyobb tételt vesz át és nagyobb rendeléssel jött Svájc is. Az Egyesült Államokból csupán árpuhatolózások folytak, de valószínűleg az idén Amerika is nagyobb mennyiségű paprikát vásáréi majd.
Magyarországról eddig 120.000 svábét telepitettek ki
Németország amerikai övezetében 3 hatóságok azt a jelentést adták ki, hogy a Magyarországról áttelepített németek száma az amerikai övezetben 338 ezer. Ezzel kapcsolatban illetékes magyar helyről kijelentették, hogy Magyarországról a potsdami egyezmény végrehajtásaként eddig csak 120 ezer németet telepitettek ki.
Hétfőn raár etegemfö adópengö-jegy Íe3z Nagykanizsai
A mai napon a nagykanizsai Nemzeti Bank Budapestről nagyobb meny-nyiségü a dópengőjegyet kapott, ami-ve! a nagykanizsai bankokat és a postát el lehetett látni. A Nemzeti Iánktól nyert értesülésünk alapján közöljük, hogy hétfőre már olyan mennyiségű ad^pengőjegy áll a Nemzeti Bank helyi fiókjának rendelkezésére, amely elegendő lesz a város pénzszükségletének fedezésére.
Uj tarifák a pestán és a vasúton
A mai napon a postán a kővetkező tarifák léptek életbe: Levelezőlap helyben 8000, vidékre 12.000, levél helyben 12.000, vidékre 20.000, külföldre 80.000 adópengő. Ajánlási dij 40.000, express dij 50000, távirati dij szavanként 10.000 adópengő.
A vasúti viteldijak: Nagykanizsáról Budapestre 9 millió 590 ezer, Székesfehérvárra 7 millió 330 ezer, Keszthelyre 2 millió 800 ezer, Pécsre 7 millió 330 ezer, Szombathelyre 5 millió 490 ezer, Zalaegerszegre 3 millió 260 ezer, Kaposvárra 5 milHó 60 ezer, Barcsra 4 millió 160 ezer adópengő.
2
Z A U A
1BiS. julius 13
,.A teljes jogegyenISség biztosítja a két nép tgstvcriségét4''
A Romániai Magyar Népszövetség
határozati javaslata
A Romániai Magyar Népszövetség Székelyudvarhelyen tartott kongresz-szusán határozati javaslatot hozott, melyben a következőket mondja:
MeggyőződésDnk, hogy a teljes jogegyenlőség megóvása biztosítja a két nép testvériségét. A demokratikus kormányzatnak együttműködésre van szüksége Magyarországgal, hogy a Duna völgyében élő népek békében haladjanak a demokratikus fejlődés utján. Uj törvényjavaslatot készítettek, hogy a ma gyar jellegű intézmények, egyesületek a magyarok számaránya szerint részesüljenek minden közkedvezményben és támogatásban ugyanugy, mint a románok. A magyar jellegfi egyházak és egyházi jellegű intézmények a román egyházakkal egyenlő elbánásban részesüljenek. Követelték a nemzetiségi-, illetve anyanyelv bevallásának teljes egyenjogúságát A határozati javaslat ezután szabályozta az anyanyelv használati jogát, a törvények és rendeletek magyar nyelven való kötelező kihirdetését, a magyarság számarányának megfelelően magyar községi, járási és megyei tisztviselők alkalmazását mindazokban a megyékben, járásokban és községekben, ahol legalább 60 százalék magyar lakik. Itt követelik a közigazgatás magyar nyelvű ügyvitelét Egyenrangusitást kér továbbá a magyarság részére a román közművelődési szervezetekben.
Megállapították a strandfürdő árait
A Zala tegnapi számában közölte, hogy a városi stranfűrdőt vasárnap megnyitják. Közöltük azt is, hogy a város vezetősége mindent megtett, hogy a lakosság részére ezt az üdülési lehetőséget megszerezze. A háború sok puszlitást végzett a fürdőben, küiönösen a napozókban és kabinokban, aminek teljes rendbe-horása egyrészt az anyaghiány, másrészt a megfelelő pénz hiánya miatt lehetetlen volt A mérnöki hivatal a lehetőségek figyelembevételével helyrehozta a strandfürdőt, aVMAORT pedig gondoskodott a medence feltöltéséről, amit a városi vizmüvek jelenlegi felkészültségével sehogysem tudott volna ellátni A stranfürdő megnyitása csak ugy vált lehetővé, hogy a MAORT kutszi-vattyui éfití^aappal megszakítás nélkül dolgoztak.
A városnak a strandfürdőre való kiadása napi 5 millió adópen?ő, ami komoly terhet jeleni az úgyis nagy nehézségekkel küzdő közületnek, éppen ezért árait ugy volt kénytelen megszabni, hogy kiadásának legalább egy része megtérülhessen. A tegnapi városi tanácsülésen a kővetkező belépődíjakat állapították meg:
Felnőtteknek 70.000, gyermekeknek 40.000 adópengő. MAORT-iga-zolvánnyal rendelkezőknek, miután a vállalat nagy áldozatokat hozott és hoz a Strandfürdő üzemben tartásáért, a belépődíjat .50.000 adópengőben állapították meg. "Annak, aki a fürdőt nem veszi igénybe, a belépőjegy 20.000 adópengő lesz. Az összegeket adójegyekben kell megfizetni. A ruhák és egyéb értéktárgyak biztonságáról ^ gondoskodnak.
Tagadhatatlan, hogy az árak magasak, de miütán a város vezetősége Ígéretet tett arra, hegy ameny-nyiben a kiadások fedezetet nyernek, ugy fokozatosan csökkenti azokat, átmenetileg elfogadhatónak tartjuk.
l -
- I
Kedden tárgyalják ér. Hegyi Lajos, Nagykanizsa deportáló polgármesterének népeilenes bOnOgy ét
Sportrovat
A nagykanizsai népbíróság dr. Révffv Ándor-tanaesa kedden tárgyalja dr. Hegyi Lajos, Nagykanizsa város volt polgármesserbelyette-sének, aki a Sztójay-konnány alatt az egész országhan elsőnek intézte 2 nagykanizsai deportálásokat, Jaép-
Ili? nos bűnügy ót. A Zala annak idején megírta, hoc> a népügyószség-a külügyminisztérium atjan megkeresést '' intézett Szatmárnémeti város jelenlegi vezetőségéhez, valamint iücügvi igatóságaihoz, hogy az oda kinevezett Hegyi Lajos vrselt dolgait nyomozzák ki és közöljék azt a nagykanizsai népügyészségsrel. Mi-jt&n az ilyen diplomáciai utón való tihailaatááok <és megkeresések hosz-»2 u időt vesznek igénybe, a nép-ügyésaaéjg ugy határozott, hogy elkülöníti ezt az ügyei és a deportáló polgármester itten viselt nép-ellenes dolgait népbirósági főtárgyalás elé viszi. A vádirat szerint " a x-áros zsidó lakosságát olyan kis helyre szorította össze, amely kizárt minden életlehetőségei. Ellátásukról úgyszólván semmit sem gondoskodott. Az első napokban a nideg áprilisi éjszakában padlón aludtak. A gettó szörnyűségeiről személyesen egyetlen egyszer sem győződött meg. A beragoniroztatást -«ni ellenőriztette, azért történt meg, hogy azt komiszul és embertelenül
HÍREK
Még 18 napig tart
az a xxtastáw, a.nit a magyar •jazdesúgi élet az infláció rohanó árjánál; ütemére kénytelen eljárni. Sem vitás, hogy minden, nap és .ninden óra. egy-egy uj megpróbáltatást jelent, de ka figyelembe vesz-szük az elmúlt esztendők szenet-déssél Wi életét, akkor ezeket, a hátralerő napokat, bármily nehezek azok, ka rergőive is, — de út fogjuk élni. Minden becsületesen gondolkodó ember elóft vUáqos, hogy a pénz boszorkány táncát %if osztottságunknál: köszönhetjük. K*f oszt ott-"águnknalí, amelynek mértéke egyedülálló az egész világon. Bennünket a világrabló ''németeken kivüí legtökéleteseiben azok fosztottak ki, akik valamikor ennek az országnak i kenyerét ették és nagyszámban eszik ma is, azok, akik ahelyett, hogy elrejtették voúia készleteinket. ItalutbüjUeícit szablak ki mindenkire,, akik azt megmenteni akarták. A "fiatal derúokráctánci: az űy nagymérvű ¡kirabolixág nieHetf nem lehetett elég eleje, hogy gátat vessen a péfizlamna elé, mert a fasi-zált telkei, akik hozzá voltak szokva, hogy munka nélkiii fényesen éljenek, nem voltak hajlandók az újjáépítés va u/diájában részt tenni, ellenben minden utat megkerestek, hogy a nyüas vüáa alatt megszokott, féfe''őtlen rablásaikból büntetlen üJ éghessenek, A reakejő söpredékei és a mohó pénzhetrácsolók összefogtak — és sikerült nekik olyan inflációt előidézni, ami méreteiben már túlszárnyalja az z923-as német inflációt is.
Auausztus ielsejévd ez a helyzet merÖben megváltozik. Az uj penz-zel uj akarat « ;<>», az akarattal pedig erő, amely kíméletlenül le. jog fujtani mindazokra, akik ellensegei a íorintnak és ezzel ellenségei a népnek is. A forint egyik legjobban fedezeti pénze lesz a világnak. Bizonyos, fiayij nenrzetközi viszonylatban js KvmoCu tekintélyt jelent majd. Ha szűkében is leszünk a pénznek. ha nem is duzzad a tárcánk a bankók tömegétől, de biztosiak vagyunk, hogy azért a kevé% sért, amit keresünk, sokkal többet fogunk kapni, mint az eddigi csillagászati "számolóért. Azt is tudjuk, hogy -nyugodtan alhatunk a vé űzünk miatt, mert az elértéktelenedni, vagy értékében csökkenni -nem fog.
Xem ringatjuk magunkat htu ábrándokban, mert tisztában ca-
■hajtották v.''-grc. Amikor a zsidóságot a biztos halállá hurcolták» dr. Hegyi Lajos ennek megürmopléeérc l«m-ketiet rendezett a Coniráihan, alioi a prora ük-as nyilasokon, kiviig meg-joient líörnicke német SS őrnagy is, akinek tiszteletére adták az estebédet. Az ügyész bizonyítani fogja, hogy .1040 május 2$-én. amikor & váci püspök latogatást tett Nagykanizsán, dr. Hegyi Lajos náborus uszító beszédet movlott, akkor, amikor már semmi remény aem lehetett arra, hogy a németek ezt a háborút mesrr.verhetík. Ugyanígy beszélt 4944. ''julius 4-én, amikor vitéz Oszlányi Kornélnak díszpolgári okkvebt nyújtott át. Amikor az orosz hadsereg Nagykanizsát felszabadította. többekhallatára olyan kiielentést tett, hogy az orosz tisztet pofájára rá van írva a barbarizmus.
Természetesen ezek csak kis részét- képezik azoknak a bűnöknek, amelyek dr. Hegyi Lajos lelkiismeretét terhelik. A népbíróságra várt a feladat, hogy kibogozza műiden vonatkozásában enaok az embernek á működését a nyilas éra alatt, mórt sajnos, az okmányszerü bizonvitékok, amelvek a régi városházáin feltalálhatók lettek volna, az ismert tűz következtében megsemmisültek.
gyuni: azzal, tu>gy augusztus elseje xűán''sem lesz mindjárt bÖség. La*-h-u, de fokozatos gazdasági fejlődés útjára lépünk cs fi dolgozóknál:-meglesz a biztos tudatuk. hogy a bérükért újra kapna): valamit és verejtékes munkájuknak eredménye lesz. , y
— Hirek a halataafenyvasl kiscstr-; kész-táborbél
A hosszabb hürös idő ellenére is ! folyik vidáman gimnázista kiscser-i készeink tanyázása. Balatonfenyvesen ennek a }ó hangulatnak; a nspsy-azámban megjelent jszüfők is tanúi voltak «z elmúlt vasárnap. Alnpasan megismerték a kiscserkészek a Tür-dótelepot és felkeresték az itt tartó:,-kodó kanizsai ismcrSáoket. ifinde-nütt szeretettel és jó gyümölccsé várták a fiukat, ifoit heten Béla-telepről élvezték a nagyszerű kilátást, voltak Fonyódon is és élvezték a pompás fürdést A tanyá-zást a Badacsony felkeresése és egy kis ''balatoni hajuzás ''fejezte be meí-tóképijem Szombaton, 18-án rt^cgei fél 8-kor már ismét Kanigann loez-nek a gimnázium kiscsorkéazei. A tábor parancsnoksága.
— EHetbizteaitások vaierizálásáréí rádiéfllöadás
Kun Károly a Foaciére Altalánes Biztosító Intézet vezérigazgatéja a Magyar Rádió igazgatóságinak felhívására f. hé lf-án d. u. 14 ¿ra 20 perckor az életbiztosítások felértékelésével kapcsolatosan kiadott rendeletről ismertet« rááióelőadást tart A közönség részéről már eddig is sokan fordultak az életbiztosítások valorizálására vonatkozólag felvilágosítás végett a biztosító intézetekhez, ezért véleményünk szerint igen jó szolgálatot teszünk akkor, amikor a közönség széles rétegét érdeklő rádióelőadás meghallgatására annak anyagának közérdekű fontosságára való tekintettel felhívjuk a figyelmet
— Y£rb*ió idöjáris estig:
Éléak ttXMti, éixatnjugau széf, frlUóátvo-r.uláaok, töib hefyon tíwbb lutóató. — A kömerséklet alig változik.
— Hiníetwény
A Dohimvjővodék megvételre keres bármilyen mnrmyiaégbea 3 mm-es átmérőjű uj vagy «kar használt állapotban lévő, dohánylevelek felfűzéséhez alkalmas kimdérzeme-get. Az áru ajánlettal együtt a . nagyatádi dohánybeváltó hivatalhoz küfaendó.
AnjrinwyaUk üderaéd eladók Mag>-ar-ufea 7t 2Ak aitó. d
A magyar gőzvasut 100 éves ju-bileuma alkalmával az ünnepségek műsorába a vasutas-sport is belekapcsolódik, melynek műsora a következő lesz: f
Az ünnep; felvonulás .az Ady Endre-uti vasutas sportpályán er véget,"» mely után belépődíj aéjköli birkózó verseny lesz, melyen a székesfehérvári ARAK birkózói mérik össze erejűket az NVTE birkózóival. A székesfehérvári cirkóző-gár dában több országos oevfl birkózó is szerepel, míg az NVTE birkózó^ között első ízben látjuk Nagykanizsán az NVTE színeiben Sárosit, a nehézsúlyú többszörös magyar bajnokot
Daután 16 órai kezdettel a ke-rettyei MAORT—NVTE II. balatoni bajnoki, utána 18 órai kezdettel a székesfehérvári ARAK—NVTE barátságos mérkőzése lesz.
A székesfehérvári ARAK volt NB. U. együttes, mely mindig méltó ellenfele volt a szombathelyi Haladásnak, a győri ETÓ nak és több budapesti egyesületnek.
Erős és nagyiramu játék van "kilátásban, mert az ARAK nyueati stílusa erősen próbára teszi az NVTE csapatát.
Minden reményünk megvan arra, hogy az NVTE szivjátékával méltó ellenfele lesz a székesfehérvári együttesnek.
Reméljük, hogy a nagykanizsai sportszerető, közönség egy ujabb élménnyel lesz gazdagabb ezen mérkőzések után.
Az tparOgyi minisztérium érdek«« hírei
.Az iparügyi minisztérium tárgyalásokat kezdett több főváiosl nagyüzemmel a B-Estás tisztviselők ipari átképzése érdekében. Eddig már 14 Özem jelentkezett és ezek 30-30 főnyi csoportokban különféle szakmákra kiterjedő átképxŐtaníolya.Tok tartására kötelezték magukat, igy fonóipari, hegesztő, lakates, szerszámgépkezelő, hajókovács, villaay-szerelő és motorszerelő szakmában. A Danuvia Fegyver- és Gé^yár most szintén harmincas csoportokban idomszerész- és órásm&zerész-tanfolyamokat rendez B-Üstás tisztviselők számára.
Az iparügyi minisztérium felhMa a vidéki ipartestületeket hogy épületeik háborús kárait jelentsék be. mert a nagyobb károkat állami segéllyel fogják kijavíttatni. A felhívás eredményeképpen már eddig is több ipartestület jelentette be kárát és ezek közül hat kapott jeíentőstób Összegű segélyt székházuk helyre-áiiitására. -
APRÓHIRDETÉSEK
ÁUtnéínt tíbJstq&oí kőrfebogarat 200
eter atíópengóért, bársfr/itágot 30 eter adépeojóert, tnrtrozsot 200 ezer adépea* tóért ^.-fcéaL Koroaczav, Lteüó öerote* utc< 4.__MB
Uj luxa« mily jmtmdckcMi ét sp«et-kecsl tícserüketi süldőéit R&óczi-utca 59. szím.__»62
1 kg. xtbért 1 kj. HnenaHott feb^r íra-tiijenkm azounai *tv«k«tf Szidecatki Perese, Matyar-Suca 8.
mo
l 3—4 kocsival vennék- — Ady godre-ot 17. iattfió . • .
I kg. zsbéét I 4g. fioomi tort fehér hsí*-tiiyvukm axoQBii éhmlÖzv. Baj V>-ztefaé, Orazáj ni 23/a._ s70
ZALA poütürai
Xiaája: «kSzgsataaáfil K T. Ka^iushtt* Szarteulá&ért és kiaöáfert teití Beacá
Myomatoö. a .Közgcadaiigl R. T. rtagy-kfiaizsa* nyomdádban fiagykanízsin. Nyomdáért felel: ZaUy Károly,
55* évtoiyarr.. 167. szam.
Nagjrfcantzsa, 1846. julius 14. vasárnsp
wmmmmammmmmmm
Ára 20*000 adópengó

Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Benczo Jenó főszerkesztő.
Szerkesztőség es ki adó hivat a:: Fő-út 5. szárx Telelen: 31.

W <U> 1»Szeptember 23: a békeszerződések aláírásának napja
Ezerkitóá légibombát robbantanak fei kadden Nagykanizsán — ttt a hivatalos farint iakbérrendelet
i .
a aari26í d*k«ert«kezleire hrvataíos 21 áMsro kőzüi 20 volt hadíiílaoctban. A 21 állam kőzQl 20 volt badtá''s»f>c».ban Olaszországgal, 12 Buigáriaval és Magyarorezaggai, 11 Romániával és 10 Finnországgal. A békee rtekezieiön reiztv*>vő Norvég:* a feltöröli államok közül ejykkei sem voit hadiallapotban. A b«keertcke2:etírn h»lérm©gátlapitó blzoitaÉgoi Is felállítanak. Ebben a bizottságban aron államok képviselői vcfzr.ex reszt, «kik hadiáiiapoiben voltik azokkal íz országokkal, melyeknek hatarairól targyainak. Az éitaiános európii békaértekezlet jurus 28-től va^őszinüleg szeptember »ttó feléig tart és a 21 nemzet ertekezlete utan s külügyminiszteri taráoa iámét összeüt, hogy megszerkeaszék a békeszerződesoket. Az első 10 nrp gyűléseit a lofoiytatandó oijérási tárgyalásoknak szentalik s a kővetkező napokban a fősuly a különböző bizottságok ttrgyalásain «ez. Ezeken nagy vitára számítanak és a mogegyezér, nom lesz könnyfi. A beérkező jelentések után a külügyminiszteri tenaos azonnal összeüt, hogy megszerkessze az Ouszorszfiggal, Romániával, Magyarországgá, Bulgáriával est . Finnországgal kötendő bókák szövegét A külügyminiszteri tanács ezen eriekestetelnek «tjáráai módját még aem állapították meg, de valószínű, bogy a Finnországgal kötendő békeszerződést Nagybrrtznrá* éa Oroszország, a Magyarországgal, Romániával, Bulgáriával kötendő békeszerződéseket Oroszország, Angilá éa Amerika, mig az Olaszországgal kötendő békeszerződés megszövegezésében Fr&notaorszag is reszt vesz. Párizsban ugy vetik, hogy a békoazerződés aláírására szeptember 23-én ke^GI sor. Ez«n a napon Őesze New-Yorkban az Egye<»iN Nemzetek közgyűlése.
í
Nagyjelentőségű döntések
Az angol kölcsön ¿rámái vitája ő2 amerikai képviselőházban
Washington, julius 13 Az amerikai képviselőházbati uagy vitái váltott ki az An»Liá-n:ik nyújtandó kölcsön ügye. Az angol megbizott a tárgyalások során kijelentette, hogy még soha nem fordult clo. hogy Anglia akaratán kivül adósságát ne űzette volna meg. Az egyik képviselő megjegyezte, hogy olyan heves bírálatnak vetik alá'' az an^ol kölcsönt, mintha ellenséges államnak nyújtandó segítségről lenne szó. A kölrsön vitája még folyik.
Megalakult az uj olasz kabinet
Róma, julius 13 De Gaspierri miniszterelnök m-d hozza nyilvánosságra uj kormányának névsorát. Az uj kormányban l szocialista és 4 kommunista miniszter lesz. A kommunisták az igazságügyi, a pénzügyi, a száilíiásügyi és a népjóléti tárcát kapják. Kzen-ki víi! lesz két tárcanélkúli és egy pártonkívüli miniszter. De Gaspierri a miniszterelnöki tárca melielt megtartja ;« belügyminiszteri tárcát is. A külügyminiszteri tárcát csak a békeszerződés- aláirásáig vállalja.
Ecuséür fel akarja venni ¿ipiomastai kapcsolatait HSafyarortzargál
Prá^a. jvlius 13 A délamerikai Lalin ^Mamok egyre nagyobb érdeklöc est tanúsítanak .Magyarország iránt ÍA''^utóbb Ecuador köztársaság pragai követe értesítette Mar gvaiország prágai követét, hogy kormánya szerelné Magyarországgal felvenni a diplomáciai kapcsolatot Magyarország étidig v.rra volt diplomáciai kapcsolatban Ecuadorral.
Amerika és Anglia viasza atf a Ausztriának a nátik által «(rabatt fcwwiket
''Bécs, julius 13 Az Egyesült Államok kormánya és .Anglia az osztrák kormány rendelkezésére bocsá''otta azokat az üzleteket és ütemeket axadyekíet a nácik annak idején jogtalanul kisajátítottak.
:Hadott üzemek között vaunak a Hermann. Gőring-raüvek, a Steyr gépkocsigyár. az oszt-
rák sóbányák, amelyek jvi isi mennyiségű sói bányásznak* ki-é ven te. Fi egei kancellár kös/ó-neter mondott Truinan elnakiiek a hathatós és gyors segítségért
Hivatalos jelentés a bikini atem-baaaba kisarletekröí
Washington, juiius 13 Az amerikai vezérkar hivatalos jelentést adott ki a bikini szigeteken megtartoU atoinbonr-bar kísérletekről. A bomba súlyosabb károkat okozott a cél-hajókban. mint bármely. más robbanás okozhat. A kísérletből a szakértők érdekes tanulságokat menteitek a jövő hadihajók tervezése szempontjából. ¡Rövid jelentés számoi be arról, hogy dr. Eveit ausztráliai külügyminiszter beadványt intézett az Egyesült Nemzetek szervezetéhez. hogy az atoméi len-örzf> bizottság legközelebbi üléséi az Egyesült -Nemzetek gyűlésével egy időben tartsa
Haraikocsizók «apja
Moszkva, iulius 13 A Szovjetunió legfelsőbb tanácsának elnöksége rendelettel is intézményesítette a harckocsizók napjál. Ezek a harckocsi-
ős gépesített osztagok rendkívül fontos és a nagy honvédelmi háborúban kiemelkedő, szolgálatot teljesítettek. Valamennyi harckocsizó jelentősége igen fontos és ezért ezen eszközzel minden szárazföldi haderőt ellátnak. A harckocsizók napját minden évben a rendelet szerint szeptember második vasárnap-jáu kell megtartani.
Szovjet joftadaa a nftrnbargi perril
Trajcyin tanár, szovjet jogtudós a moszkvai rádióban urtoít előadásában többi közölt megállapította, hogy a nürnbergi per tárgyalása során bizenyos hiányosságok váltak nyilvánvalóvá. Az angol, amerikai, francia és orosz ö^yésznek mindéi: esetben egységes vádlósitrvként kellene fellepnie* és igy a tárgyalás menete gyorsabb és Ősszhangzóbb lenne. Ma a bizonyító- és vád anyag eliéreseket muta?" a négy ügyész által képviselt vádiratban. Az egyes vádiratok más-más tényeket domborítanak ki, ahelyett, hogy á vád-anyagot minden esetben egységesen állították volna össze. Végeredményben azonban a vádpontok egyenként is mind annyira főbenjárók, bogy az Ítéletet bármelyik pillanatban meg lehetne hozni.
i a tegnapi minisztertanácson
■ ■■ " ■ ■ .......... i i ■ ■ ■■ i
A kormány tagjai pénteken délelöii rendes heti minisztertanácsot tartottak. A Gazdasági Főtanács előterjesztése alaj>-ján elfogadták a lakósok és más helyiségek bérére vonatkozó U| rendeletei. Elfogadta a törpe szőlőbirtokosok rézgáiieszük-ségletének kielégítésére vonatkozó liilelt Elfogadta a Magyar—Szovjet Nyersolaj Rt és a Magyar- Szovjet :Bauxi*-aliuminium Rl. alapszabályait Elfogadta a honvédelem tényleges személyzetére vonatkozó rendelkezéseket és a kitelepiíelt sváb állampolgárok vagyonára a magyar álam utódlási jogát. Majd ulána a stabilizációval kapcsolatos több rendeietet tár gyalt meg.
A jövő hét közepén összeül a nemzetgyűlés
A nemzetgyűlés elnökéhez, tegnap reggeitiO aláírással el látott kérvény érkezett, melynek aláírói a nemzetgyűlés tagjai és a nemzetgyűlés mielőbbi összc.-hivásái kérték. A házszabályok szerint ahboz, bogy a nemzetgyűlést össze lehessen hívni. 60 képviselő aláírása szükséges és azt az aláírástól számított 10 napon belül lehet összehívni. A nemzetgyűlés elnöke azonban nem várja meg a 10 napol és a jövő hét közepére összeliivja a nemzetgyűlést
A községi választások elő•
készítése
»»
Viszontlátásra a békeértekezleten"
Párizs, juiius 13. A külügyminiszterek értekezlete tegnap este veget ért. Megegyeztek abban, hogy & volt ellenséges államokkal, Olaszországgal, Magyarországgal. Romániával, Balgáriával, Finnországgal kötendő béke-szerződés-tei vezetek az általános békeértekeziet elé kerüljenek. .4 külügyminiszteri tanács tagjai igy búcsúztak el egymástól.
„Viszontlátásra a békeértekezleten A Reuter jelenti, hogy a külügyminiszterek tegnapi kiesén Bevin bejelentette, hogy Nagybritannia sürgősen megvalásiteni kivánja Byrnes javaslatát két vagy több németországi övezet gazdasági egyesítéséről. Btdeault kijelentette, hogy hajlandó hozzájárulni ezekhez a tervekhez, ha a Saarvidéket francia ellenőrzés alatt hagyják. Byrnes erre hangoztatta. hegy Amerika hetzájárul ahhoz, hogy a Saarvidék Franciaországé maradjon. Molotov kijelentette, hogy a Szovjetunió hajlandó teljes mértékben kkzremüködni a német központi szervek intézésében a potsdami egyezmény szerint A Saarvidékre vonatkozó, javaslat áttanulmányozásához több időre van szikség. .Byrnes az osztat békeszerzédés vitájának megkezdésekor javasait a, hogy bizzák mez haladéktalanul a külügyminiszter-helyetteseket a Németországra vonatkozó javaslatok előtt az Ausztriára vonalközé javaslatok tanulmányozásával. Molotov ezután 2 pontból álló javaslatot terjeszteti be az Ausztriában levő 437 ezer idegen lakosnak Ausztriából való haladéktalan elszállítására. Utasították c kllügyminiszterhelyetteseket, hogy a volt csatlósállamok békeiervezeteinek kidolgozású utan gyomban lássanak hozzá Ausztria ügyének tanulmányozásához. Ezután az ülést estig elnapolták.
A belűgymimsztéiiumban folyik a községi választási töa^ vény-javaslat elkészítése. A ter vezetet ha elkészült, mrinden pártnak megküldik tanulnrá-nyozás végett. Még nem tudják'' megállapítani, hogy az ősszel cnikor lesznek a. községi vá- '' lasztások, de megtartásuk biz^ tositottnak látszik.
Az angol követ látogatása a nemzetgyűlés elnökénél
Alexander Knoxhelm angol követ pénteken délelőtt 11 órakor bemutatkozó látogatást tett Varga Bélánál, a nemzetgyűlés elnökénél. Az angol követ háromnegyed órán át barátságos beszélgetést folytatott a nemzetgyűlés elnökével. Knoxhelm követ ugyancsak tegnap délelőtt visszaadta Kővágó József polgármester látogatását a központi városházán.
Jogerőre emelkedett a kassai gettó szadista parancsnokának halálbüntetése
A népbiróság kőtéíáltaii halálra Ítélte dr. Horváth György fŐkapi-tányhelyenest, a k-ssai ^ettó- szadista parancsnokit Fellebbezés folytán a kassai settó rémének ügye a NOT Bojta-tanácsa e!é kerti ít, amely Hojvátfa OyŐrgy halálos ítéletét jogerőre emelte. A halálraítélt kegyelemért folyamodott
Z A L A
1946. julius 14
Fővárosi sajtószemle
T
Az elmúlt hÓÁCű a fővárosi Laix>k verető eikkeikbon Magyarország feg-éfttöbb''-problémájáról, a pénz stabilizációról cikkeztek. Minden lap-hól, pártállás: a való tekintet nélkül erős hitet-és bizalmat olvasunk ki az uj pénz, a forint irányában. Mindou oldalról mecrvilágitják a kérdés: éa moírál fakítják, hogy ar. aranyfodezet mellei: a bizalom lei ki fedezetének is mec keli lenni, hogy teljes sikert arathay.son az uj jx»nz. A Zala i:ap-róí-tajjru hozott szemelvényeket és és cikkeket a forintról, igy mostani sajtószemlénkben a íóvárosi lapok pénteki cikkeivel foglalkozunk.
A Kis Újság
Az iskoh ti deresen*. Simánd''.'' líéia vezércikkét közli. A tanárok B-li.stájávai fozlalkozva megállapítja, Jjo^v azzal nagyon csínján kell bánni, mórt sajnosj Magyarországon igy is kevés tanerő áll" rendelkezésre, ha mét ezeket most B-listává is megritkítjuk, ugy lehetetlen lesz a nevelés nehéz foíkdaíút ellátni. Majd 127- folytatja:
Azt foltétlenül cl ismerjük, hogy az x:j -skolának másnak koll lennie, mint az eddigi volt. Se azt is elismerjük, hogy az iskolának az átállítása lassú bh'' mértékben folyik, mint ahosr;.an az a magyar éíet cgyt3h területén tőrtént és''tőrténik. Azonban számolnunk kell azzal is, hogy :iz i.skoia az, ahol a Legkevésbbé szabad kísérleteznünk, ahol az átformálás csak jól csinálhatjuk meg, ahol nem aktákról, vagy mindenre meg-edzeíí, sok tekintetben elfásuJt felnőttekről, hanem fiatalok, gyermekek érzékeny és fogékony lelkéről van azó. Tehát ihkáób holnap c3Í-náijunk meg minden jói, minthogy tecmap rosszul csináltuk volna tttóz.
A nevelők tudják a legjobban, ho-xy nem annyira a maguk mulasz-1ásábó!,,mint inkább a mult mostoha körülményei folytán szellemi téren in x>k mindenről lemaradtak, tudják ét» vállalják az átképzésüket, a ueve-lők »leveréséi, kóny\x?kct várnak, ujakat a ma£uk müveiér>érc éa az iskolák Kzámara i».
A tíépszava
A Matcyar Vasutas« cim alatt SzovdaKelyi Sántlor vezércikkét közli:
■ TórjtteJ. s~c! minden lant^ot...
PetŐfi ezzel ödvőzőlto az élao magyar vasutat s kérdezte: miért csak most? Tán rr\s hiányzott? Törjctok szét minden láncot, ''majd less elég vasatok!
A láncok összeiönésére csak most '' került sor. £ppen száz osztandó után, mert a magyar történelem nem ült vasparipára s megelégedeti a nyeregben ülő pelcskei nótúrnre éíet tempójával. Pevófí hangja mégis a "törtenolem igazi mozjrató rugójának a felismerése, a technika százada Dévényen át belépett étetünkhr. mclvbenimée: álmát aludta a feuor,-
vili''
lesújtó véleményt mond arrói a vádlottról, akit felment, Szószerint igy indokolt a Szabó-tanács:
— Erkölcsi és nemzeti szempontból súlyos kifoírás alá leltet venni, bogy a''nvitas főispán éppen a vádlottat találta alkalmasnak ¿zálasi uralma alatt a főszolgabírói tisztségre. Kitűnik ebből, hogy a nyilasok meybiztak benne. A fasizmus lelki győkérzetéhoz tartozónak találták. A* vádlót; főispáni rendeletre sieteí*. cifogadni a nyilas uralom alatt a főszolgabírói tisztet. Ezáltal a nácik • honi bérwncei közé állt és lelkiUmeretSen funkcionáriusai közé süllyedt.
A Szabad Hep
Mód Aladár vezéreikkét közli »A forint védelmében*. cim alatt. A cikkében ezt irja,. hogy minden feltétele marván a stabilizációnak, de ez a reális alap távolról sem fog egyszerre áru bőseget jelenteni, ép: pen azért a stabilizáció sikore döntő részban atvól függ, mennyire sikerül megvalósítani a .kötött gazdálkodást. Befejezésül a következőket írja: Az infláció rablólovagjaival, a si-
berek hadával, .1 fok^ézéssel való leszámolás nemcsak á munkásság érdeke, érdeke a parasztságnak, érdeke a tisztességes kereskedelemnek és kisiparnak, érdeke a kenoly ipari tőkének is. A reakció viszont az inflációtól, a stabilizáció kudarcától reméli a demokrácia térdrekénvsze-ritését s eey neki tetsző rendszer uralomrajuttatésát. A demokrácia ellenség jói tudják, hogy az infláció a íeglóbb erőforrása annak az ciczoéel fenségnek, an«K az utolsó hónapokban oiy íaedvozó hátteret biztosított a oeűiokrácia ellőni uszításra s a fasiszta merényletek ki-robbantására. Jól tudják, hogy a forint sikere a demoknicia megszilárdulását éz saját vereségüket lccrja jelenteni, őzért feszítik me^ minden erejüket a stabilizáció el buktatására. A stabilizáció tehát döntő részben politikai kérdés: ki győz le kit — a rcf.kció u demokráciát, rogy a demokrácia a nép ellenségeit? Kppea ezért a "demokráciának teljes- elszántsággal kell iiarcbaszáiim a stabilizáció minden rejtet! és nyilt ellenséínirel.
í
A Zala nagyjelentőségű eredeti tudósítása
Milyen lesz a kötött gazdálkodás?
Maja igy folytatja:
El.-ó szavunk" a vasúti munkások és alkalmazottak fel»; fordul. Száz esitendón át dolgoztak és küzdöltek, amig :nost a demckr.icia elismerte -0:11 beri és cazdasázi jogúikat. A srózmozdony feltalálása óta nehezebb körűimén vek között és leromlottabb állapotban még vasút nem jubilált, mint most a MAV, anhái nagyobb a jelentőségük azoknak a vívmányoknak, amelyeket a vascí dolgozói elertek.
A Szabadság
£les támadást intéz a NOT Szabótanácsa ellen, aki a szombathelyi népbiróság által 5 évi kényszermunkára itélt dr. Havasi Béla árvaszéki ülnököt felmentette. A cikk befejező részében a következőket mondja:
A népbírósági törvény szerint nem is lényogos, hogy a vádlott mi ¡van cselekedet hajtott végre, mert min-öenképpen bűnös, ha önként vállah SzáLasi alatt közigazgatási tisztséget, llarasi pedig vállalt: Cgy.látszik, a Szalxj-tanács is érezte, Hogy valami-y.>i meg kell magyarázni a furcsa Ítéletei, mert az indokolás végén
A Zala munkatársa beszélgetést folytatott egy gazdaságpolitikai szakemberrel, aki a kötöll-gazdálkodásra való áttérés mi-niszterközi megbeszélésén részt veit és aki jól ismeri azokat a terveket, amelyek rövidesen a megvalósulás stádiuméba kerülnek. Informátorunk ki jelentette, hogy a kötött gazdálkodásra már augusztus elejével áttérünk, mert csak így lehet a kereslet és kinálal viszonyában egy egészséges megoldást találni. Már p«lig — mondotta - — az uj pénz értékállandósága cttő! a szemponttói függ elsősorban. Mindenekelőtt az élelmiszerek beszerzését, mint eddig is, továbbra is jegy-rendszerhez kö-lik.
Mig a ruházati ás egyéb szükségleti cikkekre, igy a lábbelire, szappanra éa egyéb dolfakra, a pontrendszert léptetik najtf életbe. Az ipari VBQy fotómSvalesi foglalkozást Gz6k részéra a munkájukhoz szükséges eszkézik beazarzésérs pedig utalványskat randszsrasitenek
VA pnntszámok nregbatározá-sánái elsősorban az egyes fo-gvaszlök" foglalkozása, életkora és nem kis mértékben szociális szem|X)ntokra lesznek figyelemr nrel. Természetesen a gyermekek koesebb ruhaanyagot igényelhetnek. mint a ''kinőttek, mig a munkásnak és parasztnak több ruhára van szükség, mint az irodai munkát végző szellemi dolgozóknak.
A férfiak és nők egyforma pontszámot kapnak, itt kivételek nem lesznek. A pontbeggyel ás utalvány-nyal rendelkaző oly cikket vásárolhat pontkategóriáján belül, amire éppen szüksége van és mivel kijelölt kereskedők mm lesznek, ezt az ország bármely részén bármely Özfetbeo megteheti.
A pontszámokat és kategóriákat még nent állapították meg, de állandó tanácskozások folvnak, hogj'' azt'' a legmegfelelőbb módon hozzák majd rendeletbe és léptetik ^etbe. A kiskereskedő csak a le-
Az adőpongő irtofyiuna
Jafius 13 án egy adőpengó egyenlő 4500 B peigővel.
-utca
AsurétaajuUk delemért eladók Mafi>ar-cí 71. 2-üt ajtó. d
adott pont, illetve utalvány ellenében tud -majd a viszonteladótól, illetve a gyártól megfelelő áruutánpótlási kapni. A gyár és a nagykeVcskedö eladóit árujáról köteles lesz a pont- és utalványjegyekkel elszámolni. Ez a rendszer alkalmas Iesz%arra, hagy a fogyasztó szabadon választhassa mag a kereskedőjét és így a szabad kereskedelmi versenynek • téren nam lesz akadálya. Hagy előnye az is, hagy megszinteti a feketekereskedelmet mert a kereskedőnek nam (ebet érdske, bogy jegy nélkül adjon ki árut akkor, amikor azt csak azzal tudja pótolni. Világos, hogy a pont és az ulr-ivány nélküli eladások végül is áru raktárának teljes kimerüléséhez veztnének. Tervbe vették .a kereskedőknek a hitel-pont és utalvány bevezelését is. Ez annyit jelent, hogv a kereskedő bizonyos mennyiségű utal-vánvnak és pontjegynek'' megfelelő árut hitelbe kapna.
A kisiparos ugyancsak pont és utalványjegy ellenében tud kereskedőjétől uj árut beszerezni. igy természetesen az itl lábrakapott feketekereskedelemnek is vége szakad.
A rendszer alkalmas lesz arra, hagy az úgynevezett árucserét is végJegen megszüntesse, amely nagy tsbertétsle volt eddig is egyrészt a legális kereskedelemnek, másrészt pedig az «fyenletes áru-elosztásnak.
Informátorunk a beszélgetés végén megjegyezte, hogy a fo-gyasztóközönséget több kategóriára osztják majd, amelynek két csoportja lesz: egyik á felnőitek. másik'' a gyermekek. A felnőttek foglalkozásuk szerint más-más szinü ponljegyet fcaj>-nak. A legmagasabb kategóriába nehéz testimunkások és parasztok kerülnek. A pontrendszer bevezetésére nem lehetetlen, hogy már augusztusban sor kerül; de szeptemberre már egész biztosan ennek alapján lehet majd a szükséges holmikat beszerezni.
A fent közöltek, mint már említettük, csak tervezetek, iree-lyeket most tárgyalnak az illetékes minisztériumok szakemberei. aminek részleteit a végső dönfe>. után azonnal nyilvánossá gna hozzák.
i
r István, a nemzetgyűlés a^.vtőke 21-én Kanizsára jön
Szakszervezeti nagygyűlés keretében nagy beszéd«* mond
A nagykanizsai Szakszervezetek példás és. jó munkájára fdíigyeii a Szakszervezeti Tanacs vezetősége. Ennek a munHának megtekintese végeit jön Nagykanizsára julius hó 21-én, vasárnap és monstre szakszervezeti "nagygyűlést tog tartani Kossá István elvtárs.
Kossá István oly országos és európai jelentőségű'' do gokat fog bejelenteni, melyek kihatással lesznek az ország Ősszdolgoíóira. Minden öntudatos és szervezett munkástól elvárjuk, hogy ott lesz kivétel nélkül akár segédmunkás, akár mérnök, vagy tisztviselő. Kossá elvtárs beszélni fog a jó pén?ről és azokról a rendeletekről, amiket a kormány hozott abból a cél bő'', hogy a forint stabil legyen és ne tudjon senki sem spekulálni vele. Itt közlik egy pár adatot Kossá elvtárs életéből:
Kossá elvtárs Dunántulon 1904-ben született, már fiatalon bekertdt u munkásmozealomba és mint egyszerű parasztszülők gyermeke, józan eszével, paraszti becsületességével mindig a magyar dolgozó nép érdekeiértV szállt sikra. Villamoskalauz korában nagy szorgalommal leérettségizett Ugyancsak állandóan a legsúlyosabb kockazatok mellett harcolt a magyar nép érdekeiért. Ez a tevékenysége nem maradhatott titokban, letartóztatták, majd az első büntetőszázaddal, — melyet kivittek Oroszországba, — őt is kivitték. Egynéhány társával tudott csak a fasiszta pribékek karmaiból megmenekülni Beállt partizánnak, partizánparancsnok lett, ugy harcolt most már fegyveresen is az elnyomók ellen. 1944 őszén, amikor a fasiszta terror a'' legjobban dühöngött a fronton keresztül hazajött, rögtön felvette itt a munkásmozgalommal a kapcsola-.ot es igy segítene a felszabí^ditó hadsereg harcát. Ma a magyar gaidasag: élet egyi< legelfoglaltabb embere. A Nemzetgyülé* alelnöke, a Magyar Kommunista Párt vezetőségi tagja, a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége (Szakszervezeti Tanács) főtitkára és még számtalan közéleti munkakör tagja. Bátorságának és szabadságharcának eredményeképpen a Köztársasági Eloök Ur a »Szabadság Érdemrend''-dei tüntette ki.
Minden dolgozó, akár üzemi, városházi vagy közalkalmazott, a munkahelyén tyülekezik 21-én vasárnap d. e. VslC kor és névsorolvasás után zárt sorokban felvonulnak a Csco-gery- utcai Székház elé> ahonnan Vs H-kor indulunk a gyűlés színhelyére a Deák-térre (rossz idő ese-esetén a Szociáldemokrata Párt nagytermében.)
Egyúttal ezen a helyen felkérem a politikai pártokat, hogy azon tagjaikkal, kik nincsenek a Szakszervezetben, minél nagyabb tömegben és pártjelvényeikkel vonuljanak lei-Szónokaikat 16-án kedden déü« jelentsék be. A pártok részéről történő szónoklatok ideje 10 perc. A pártok rendezői pedig Krímmel Gyula elvtársnál jelentkezzenek 20 án d. u. ő órára eligazítás végett
Zenekarok vezetői 19-én d. u. 3 órakor jöjjenek fel a Székházba.
Ompnr jártai titkár
A metaorotógiai intézet jelentése
— Várkató járás OMpfeatm atíz: Cveagüié északi, északnyugati sx&, tová&fc felhőátvonulások, több beíyén kisebb fu''.ó-esók. — A hőmérséklet alig változik.
1946. juiiusl*
A L A
A félrevezetettek és megcsaftak...
í
Irta: ér. Ruttkai Győrfy
.Az érsn» egyik oldalán vannak a sajt/.}.) r igán tik, a konjunktura lova-
gfc, akikről a közelmúltban emlé-ztem meg e iiasábokon és akiket a harmadik csoporttal, a horthysta katonatisztekkel együtt joggal tartunk orszác tönkretevőinek. Az ujság-irCrk, akiknek szent és sérthetetlen rolt, ami fasiszta és náci, akik a bantfL fekete vagy zöld inget Krisztus köntösénél is magasabbra emelték. a közvélemény ol butításában olvan eredményi ertek cl, bogy az uj idők publicistáinak "hosszú és keserve* munkára van szüksécük, amig megértetik az olvasóval, hogy fasiszta és félfasiszta elődeik, a betű _ét« ax irás árulói, mennyit hazudtak nekik betörések el reteszeiéséról, néger terrorlx>mbázókról — és csodafegyverekről. A másik kaszt a p''nz őrültjei, akik gondolkodás nélkül azfccóiíisek bármely áramlat uszály-" hordozóivá, ha a Pénz feléjük gu-nii: a német ötödik oszIod a Jnaga guruló mátkájával elsősorban ezeket az embereket szerezte meg magának, ezek az emborek yolt^k szói, okik judásjvínzért besúgók lettek, gátlás nélkül juttatták embertársaikat a bitóra, beültek az el-hárcolt, megölt emberek üzletébe, mindezt természetesen ; látszat szerűn politikai eszme színe alatt, valóban nem másból, mint anyagi érdekből. A harmadik csoport, a horthysta katonatisztek kara, akiknek utódai ma is itt sétálnak előttünk Nyugatról visszatérve birgerli-ben, lovaglónadrágban és olyan demokráciáéi lenesen, mintha a demokrácia védelméről szóíó törvény élő mintái kömének éa akik vagy nagyon hamar rá fognak jönni arra, hogy vége a birgerlis, tisztiszoítrás világnak^ a tiszti bocsület korszakának és beállnak a dolgozó, az újjáépítő társadalom tagjai közé, vagy kényszerrel ''fogja őket ez a társada-Vxn munkára kényszeríteni, amely munk:: azonban nom a tisztiszolga pofozáfAbóI, a pezsgőspohár tü-sörb.vjurxisából és a munkaszolgálatosok u^yonveréséből fog állni.
Kzek vannak az érem egyik oldalán, akik ellen a demokrácia könyörtelen harcot folytat. A másik oldalon vannak a félrevezetettek, a be-ugra''uoítak, a megcsaltak naey tömései, Jóikét népszerűén kjsnvi-iaöoknak szokás novezni. Ezekkei szeejfccn a népbiróság gyakorlata két irányban válik szét." Az egyik csoportba azok tartoznak, akik 1044 végén vagy 1945 elején Lettek nyilasok részint a katonai szolgálat alóli kibúvás miatt, részint anyagi okokWil, a másik csoportban pedig azok vannak, akik évekkel ezelőtt kerültek kapcsolatha a szélsőjobboldallal, Pálííy Fidél rőgy Meizler Károly révén.
Ezeknél az embereknél van álláspontom-szerint a ieenagyobb szerepe a népügyészi mérlegelésnek ab-b«n a kérdésben, emeljen-e vádat e2ek eilen, vagy sem. A gyakorlat •akként alakul, hogy aki a legutolsó időkben. lépett be a nyilaskeresztes pártha és belépéséről a bizonyítási eljárás során megállapítjuk, Jiósy a katonai mentesítést célozta, minden eljárás alól mentesül. Akiknek 1Ő44 ér végén a pátkánvmódra menekülő nyilasok fűt-fát, földet, ruhát, ba-"kancsot ígértek és emiatt léptek be, azokkal már óvatosabbak vagyunk, bár ezek alkotják a -k^elbutiíottab-bak csoportját, mert a>cik abban az időbon még elhitték, hogy a nyilasok még földet fognak osztani, azok a sajtóbrigantik igazi áldozatai. Egészen különös, bogy alig akadt egykét ember, aki rájött árra, hogy a sok Ígérgetésből nem lett sommi és kilépett volna a pártból. Ezeknél ié a legtöbbször megszüntetjük az eljárást, de itt már az internálásnak nagyobb szerepe van. Akik a nyilasoktól várták a földosztást, most eszmélnek ró, hogy a demokráciától megkapták volna, ha nem hittek volna bzáiasiűkn&k.
Még óvatosabbak vagyunk a
Pádfíy- és Meizier-féle nyilasokkal. Ha ezek a hatalom átvéteío után is aktivak voltak, -meir kell állapitanunk a fasiszta fertózött»éget és népbiróság eié kerülnek A gyakorlat azt mutatja, hogy aki valamelyik szélső jobboldali pártnak már korábban tagja volt, az a nyilasok haia-lorpátvétekí után nagyobb szerephez jutott. Természetesen akadnak olyanok is, akik, bár korábban kapcsolatba "kerültök a szélsőjobboldal-laJl.a nyilasokhoz nem csatlakoztak, ezek elten som indul eljárás. Hang-siüvozom, hogy ez természeteden csak a kisemberekre, a tiszséíföt nom viaelókre vonatkozik, mert aki bármelyik jobboldali pártban tisztségei viselt vagv tevékeny tagja volt, népbiróság elé kerüi. *
Persze azok az ügyek, amelyek-bet i a népügyészség az eljárást megszünteti, nem kerülnék a nyilvánosság elé és igy a közönség nem tud-ia, hogy milyen nehéz szelektálást kei! véeeznünk, mennyi emberismeretre van szükségünk,* amig határozunk abban & kérdésben, hogy a gya-
núsított fasiszta beállítottságát alkalomszerűnek vagy mogrögzőttack tartjuk. Ke goodoTja senki, hocv mi vák^atás és kritika nélkül állítjuk népotYóság elé vagy csuklók le azokat, akiknek a fasizmusban szerepük rolt. Mi két kategóriát állítunk fel : a félrevezetők és a félrevezetettek kategóriáját. Az elsővel szemben könyörtelenül eljárunk, a másikkal szemben a várakozás álláspontjára helyezkedünk : ha bele tolják élni magukat a demokratikus'' időkbe, akkor elfeledjük a martat, de ha azt. látiuk, bogy a rövid párttagság mélyén ott van a megrÖ£-zőttség, lesujtnnk, mert ezzel önmagunkat, a demokráciánkat védjük.
Célunk az, hogv minél több embert tudjunk a fasiszta mételybőt visszarántani, ugy bogy a kisemberekkel szemben az elnézést valljuk, de ez csak a múltra vonatkozik. Aki n*a, ha csak a legkisebb mértékben is, ártani próbál a fejlődő magvar óemokxác iának, az válogatás nélkül nyeri el méltó büntetését. A nép-ügvészségek''különös gonddal ügyeinek a felszabadulás utáni bűnözőkre, akikkel szemben csak ©gy szempont érvényesülhet : a példás megtorlás.
Felhívás a város minden lakójához!
A honvédség aknakutató osztagai a köztemetőben egy 1000 kilogrammos iégibombát találtak, amelynek felrobbantása kedden délután 2 és 5 óra közölt történik meg. Miután a detonáció óriási légnyomással jár, felhívunk minden * lakót, hogy
ablakaikat szereljék le és lehetőleg olyan helyen tartózkodjanak, ahol megfelelő védefanáet találnak. A robbantás a városban történik. Felkérjük olvasóinkat, hogy ezen hirt minden isinerősükkel közöljék.
Nagy ünnepségek lesznek a vasút 100 éves jubileumán
.A világ első vasutjának megindítását nagyon sokan ellenezték. Az elicnzés oka az volt» hogy akkor még nem ismerték a vasutat. A vasút ellenségei felhozták támadásukban, ho?y a góz mozdony egy szörnyeteg, mc''y megbabonázza a rátekintő;, a mozgásnál koiotkézó zajoktót ember és állat megvadul, szikrájától esrész vidék termése és a lakóházak tömkelege-fog eiégm, füstjétől mén mérgeződik a levegő, emberek és állatok elpusztulnak, a legelőket is tönkreteszi. Törvénybe akarták iktatni, hogy ha mégis engedélyt kap 3 jrőz-vasat az indításra, akkor magas acszkakeritóeael zárják el a vasúti pályatestet a v^ránnval párhuzamosan, hogv a seáguidó vonatot se ember, se aííat ix» lássa, mert a nagy sebességtől elszédülnének.
Külföldön annyira ellenszenves volt a vasút, hogv az ilyen akadályok elhárítása cárjából a*vonat elótt tőbbszáz méter távoiságra egy vasa ti alkalmazott haladt gyalogszerrel (kén-szemle;, aki megállította a vonatot, ha valami akadáivt észlelt, vagy támadást tételezett fol a vonat ellen.
£rthető az is, hogy az akkori fuvarosok szintén a vasút ellenségei közé tartoztak. Hiszen ók roltak a mai vasút elődjei. Lassan ki -is szorultak a messzebb fekvő vidékek fovaraiból és mindinkább csak helyi vonatkozásban foglalkoztatták ókét. Ezek a furcsaságok ma már mosolygásra késztetik az embert, ha azt hal:ja, hogy külföldön valamikor ilyent követeitek-
Hazánkban is sok ellenzője volt a vasútépítésnek Különösen abban akadályozták a vasútépítést, hogy a szükségt« fölcherületeaet nem szívesen bocsátották a vasút rendelkezésére, sőt annak örültek, hogy ha a vasútvonal minél messzebb elkerüli a falujukat, illetve városukat. Ennek nagy kárát látja az ilyen város vagy falu lakossága, a népre pedig egyenesen katasztrófa. Sokszor eszebe jut külőnóaen a mai embernek, aki a rettenetes megélhetési viszonyok miatt ki k>métereket tesz meg batyuról a hátán, elítélve elődeink dőj^a segét. Vannak még olyan falvak is, melyek rossz időjárás, különösen télvíz idején teljesen ei vannak zárva
i »
a többi falvaktól.
Ilyen olőzménvek után nvitották meg ezelőtt 100 "évvel a Pest—váci vasutvonalat. Ekkor már a magyar vasúti szakértők birtokában voltak azoknak 3 tapasztalatoknak, amelyeket fel haszna :tak az első gőzvasut építésénél és kiküszöbölték azokat a hibákat, amelyek az első külföldi vasutaknál előfordultak. Ilyen ¿elismerések után a magyar vasutvonalak építése nagy iramot vett és részben a lórontatásu, részben a góz-vontatásu vasutak egész hálózata épüli ki rövid évtizedek alatt.
Idők folyamán a jrasutak felszerelései és a'' pályatest kezdtek tönkremenni és a jobbára magánkézben lévő vasutak nom feleltek meg közcélú rendeltetésüknek és igv következett be egyes vasútvonalaknak az államosítása. Az állam a maga hatalmas anyagi erejével ^őzöket a vasutakat részben újjáépítette és később maga is mint vasútépítő jelentkezett, melynek eredményeként igen tok és szép u. n_ törzsvonal-hálózat épült ki.
A vasutak ekkor már iránvitóaa szóltak bele az ország közgazi^lasági életéhc, majd a telefon- es táviró-szolgálat bevezetésével javultak a biztonsági feltételek, a vonatok sebességét magasabbra lehetett megállapítani, aminek viszont az lett a következménye, hogy olvan szerkezeteket építettek, melye«: az utasok, áruk, valamint jármüvek és a vasúti személyzet biztonságát voltak hivatva megvédeni.
A vasutaktól kívánt teljesítmény folyton íoCozódott és vele egvütt emelkedett az alkaimazottak er< teljesebb igény herétele is azteal a különbséggel, ''bogy a munkájáért járó díjazás fordított arányban kezdett lenni a teljesített munkával é-; igy a vasúti szeméi vzoft a vasútnak kb. 60 éves fennállása után sanyarú hclvzetbe került és helyzoténok javítása érdekében 1904-ben nagy vasutassztrájkba kezdett. Ennok erod-ménve volt a később megalkotott Szolgálati ós Illetmény Szabályzat, melvben lefektették a" vasúti szóméi vzet jogait és kötelességeit.
A" magvar vasutakon ezután egy ujabb foTlendülé8 következett be. Ijjabb vasutvonalak épültek és a
vasutassá^ mindinkább felismert» vasutjáaak óriási közgazdasági és kulturális értékét.
A vasutasság szociális helyzetében megkezdődött bizonyos mértékű javulás is, felállították á nyugdíjintézetet, különböző eegitó egyesületeket, betegségi biztosító intézetet létesítettek. E fejlődésnek csúcspontja volt a budapesti MAV-kór-náz felépítése, ahol a vasutas bet^-
fok éa sérültek még ma is gondos polást és gyógyulást találnak. Lehetővé tették," hogy rászorultak gyógvfürdó beutalásokat kaphassanak. Biztosították részükre az egywn-ruhaellátást is.
A magyar gőzvasut — sajnos — ma nincs abban a helyzetben, hogy végtelen fontos közgazdasági szerepét teljes mértékbon betöHaB, do ígérjük, hogy mindent el fogunk követni, hogy* vasutunk igen rövid idő alatt taípr&áltion és elérje azt a magaslatot, amelyen egy ilyen hatalmas teljesítményű üzemnek lennie keli.
A részletes programm készen isa a 100 éves magyar gőzvasut ünneplésére és annak menetrendszerű lefolytatását uibói közreadjak, hagy minden értfekJódó tájéta*o6dva gyea.
Julius IS-án este 21 órakor lam-nionos zenés felvonulás losa a város főbb utvonalain és ezzel vezetjük "be a háromnapos ünnepségek sorozatát. Julius 14-én, vasárnap roggttl 8 órakor gyülekező a szemöypójrya-udvar bejárata előtti téren. Kilőne órakor a jelenlevők áKal elénekelendő Himnusszal kezdetét veszi a közönség részére épített és a 100 éves magvar gőzvasut emlékére épített cmléfckut leleplezése. Utána Üa-tos sorokban megindul a menőt a rendezők irányítása mellett Adv Endre-, Hajcsár-, Csengerv-, F& úton, majd ismét Ady Endre-uton át vissza a Vasutas sportpályára, ahol 11 órakor kezdetet veszik a sportversenyek- Az emlékkat lelop-lezése diszes külsőségek között történik meg az üzletvezetőségi küldöttség jelenlétében. .
Vasárnap délután Í6 órakor folytatódnak a sportversenyek a .labdá-rugómérkőzésekkel, majd a mérkőzés utan 20 órai kezdettel az Iparoskör helviaégében (Szocdom. párt) ténc-muktsas lesz cigányzenével, bor-, sórkiméréeeel, kiflivel.
Hétfőn reggel 9 órai kezdettel a ferencrendi plébániatemplomban, továbbá az evangélikus templomban a protestáns feiekeaetüek részére, közős hivatalos ünnepi hálaadó istentiszteletek lesznek, qéfyelri» teuton is szeretettel hívunk mindenkit.
Hétfőn teljes vasutas * szünnap lesz, majd este 20 órai kezdettel a Városi Színházban cfiszelóadást tartunk, élőképes jelenet bevezetésén>l, majd dr. Gorondi Sándor MAV üz--k?tigazgatóhelyettes, a pécsi küldőtt-séc vezetője tartja meg emlékbeszédét a 100 éves gőzvasutról.
Az emlékbeszéd után szép ős élvezetes hangverseny, szavalatok és énekszámok következnek, majd vg? élőképes jelenettel lezárul az ünnepségek sorozata.
Fáradságos munkával, a nagyközönség lelkes támogatásával elérhettük azt, hogy a 100 éves magyar gőzvasut a nehéz viszonyok ellenére is méltó ünneplésben részesülhet a vasutasok és a nagyközönség részéről és ezért már most is tolmácsolom köszönetünket mindazoknak, akik ünnepünket széppé és magasztossá igyekeztek tenni.
Szeretettel vár mindenkit a 100 éves magyar góz vassut személyzete!
Nagy Rezső állomásfőnök a jÉbüeumi bizottság dmWx
Hirdetmények.
A sétatérre elszáradt fenyőfákat t hó 15-én d. e. 10 órakor a helyszínen idom. 8S7
FeQtívom a fflszerkareskcdéket, hogy i hó 15 én jetentkezzeivek a Közellátási Hivatalban sóotahányéít. 173
A fehécazinQ "jütatteos Közetiátári jfr-gffk 13-as szérr.u wMwli bt lehet **}-teái 6 darab «¿sarettára. • 874
Poijái HWlKk,
L A JS A
1946. • juÜMR U
Hogyan alakulnak a munhabérmk augusztus 1-én
A forintbérü kollektív szerződések augusztus 1-én lépnek életbe.
Az augusztusi munkabéreket a kábára előtti bérek reáiértekenek mintegy 55 százalékában állapítják meg. Ez a jelenlegi bérviszonyok-ktz képest rendkívül nagyarányú emelkedést jelent. Az uj bérrendszerben a szakmunkásodat még fokozottabban díjazzák. A szakmunkás kb. 15 százalékkal magasabb bért kap majd, mint a betanított munkás és 30 százalékkal többet, mint a segédmunkás.
A Gazdasági Főtanács a termelés fokozasa érdekében elhatározta a teljesítménybér, az akkord és prémium széleskörű bevezetését.
Az UflRRA magyarországi megbízottja fl/skolcon
Csütörtök délben Miskolcra érkezeti Stanley Sonmiers, az UNRRA magyarországi megbízottja. ígéretet leit. hogy a jövő héten Miskolcra küld egy 4 tonnás tehergépkocsit, melvet közélelmezési szállításokra lehet leihasznáini. A tehergépkocsin húst, zsírt. gyógyszereket^ on-vosi műszereket. tejport, culö-rot fognak szállítani Miskolcinak. Cukrot kapnak a 1 éves gyermekek és a 00 éven* felüli öregek. Sommers kijelentette, hoy/ nvm szabad túlságosán sokat várni az UNRRÁ-tól. Minden országnak önmagának keli saját magán segíteni s nem le-hel a külföldre számítani. Azt tapasztalta, hogy ebből a szempontból Magyarországon a legkedvezőbb a helyzet és a kilátásokat a jövő szempontjából a legbizakodóbban itéli meg. Magyarország helyzetén nagyot lendít az a munkakészség, melyei a dolgozók részéről tapasztal, Az eltakarított romokon sikeresen épül az uj Magyarom szág. Sokszor nem is tudom megérteni, liogvan dolgozhatnak az emberek olyan lelkesedéssel és nélkülözve, amikor a kapott fizetésből sem a maguk, sem családjuk megélhetését nem tudják biztosítani.
Teogerbe fojtottak a németek hatszáz magyar nőt
1944. szomorú nyarának egyik napján nagy nő; fagaiyszálütmány érkezett Magyarországról az auschwitzi haláltáborba. A németek ebbCi a transzportból száz beteg pesti nőt Jrfllón választottak s a sttxfthofí táborba küldték Őket, aboi 500 deportált magyar nő volt rajtuk kívüL A stutthofi tábor 600 magyar női foglya az összeomlás óta nyomtalanul eltűnt Nemrégen egy UNRRA-jelentés érkezett Krakkóból, mely szerint a kiürítéskor a magyar nőket a németek Danzigba szállították és ott valamennyit a tengerbe fojtották.
— Uj beiyejek
A posta julius 13-tól kezdp-v dőleg 5, 10, 20, 50 80, 100 és / 200 ezer adópengős értékű bélyegekel hozott forgalomba.
A5»RÓH8RO£TÉSEK
Kombinált oakrénytrt éMmmi aéok. Crm * kíadibsn. $71
itt a lakbórrendeiet *
Augusztaskan, mptambarben, oktéfcerfean a lakkér két részletben is faatketi
, I
I

í
Unt *d»k jó fslős NtIllírt. Megtc i kfarth»* vasárnsp égést nap. Hcíer, Szest-
jyérjyrtó ».3. d ;
Nagyon sxép firfi és afi nbik, «telki ;
a*ük é* moéera bmtm*k, ágysemfl, fehér- í
■caft stb. «Üdék. Mináea déiatia 4—6 t
éra kötött, Királyi Pál-«. 11. r75 t
A minisztertanács tegnapi ülésén — mint megírtuk — elfogadta a lakbérek szabályozására ronatkozó rendeletet: Eszerint az alapbérnek az 1939 szeptember 1-én érrényben rolt tiszta lakbért kell tekinteni. Eb év augusztus 1-tól az egyszobás lakások bérét az alapbér 40 százalékában, a kétszobás lakások bérét az alapbér 45, a háromszobás lakások bérét az alapbér 50, a'' négyszobás lakások bérét az alapbér t&, .az öt és önnél több szobái lakások bérét az alapbér 100 százalékában állapította mesr. a lakájokban állandóan lakó személyek száron a • to-
Uj városparancsnok-helyettes
Nagykanizsán
Zaicor őrnagy, aki a íebzabaciu-iás óta megszakítás nélkül teljesített szolgálatot az orosz rároáparancs-aokságon mint pa»-anc»noklv>lyettes, most occsat rész attól & tárostól, melyet n^gszerotett, ez írébe zárt. Zaicor őrnagy olment, de ez a Táros sohaiKrm feiejti ei neki szokat a szolgálatokét, azt a türelmes és szeretettől jes riaeltedést, amiről kitöröl ÍKrtet len érdemekot szerzett a bu-Ivos mc-^pröbáltatáeokon kereeztüi-aient város történetében. Mindenki, aki ismerte, csak mo^hatódotisággaJ lud bucsut remii tőle. Helyettese Polzikor Irán őrnagy, aki már megérkezett. Derűs mosolya elárulja, bog}'' méltó utóda lesz Zaicor őrnagynak. A nagy magyar alföldön, Orosházán teljesített több mint egy évig szolgálatot és mikor onnan eljött, az egész városka meghatódott eiérzékenvüléöfiel intett bucsut neki. Most itt Van és. azt mondja: Megszerettem a magyarokat, mert olyan népot ismertem, meg bennük, amely megérdemli a mi szeretetünket. Azért ragyok itt, hogy aegiteek és '' órkódjek a ráros nyugalma felett, üa elmegyek majd, elviszem hazámba a magyarok őszinte szeretetét, amit Oroaházáa megtanultam msgbscsainí. ... böjtié
A sima pengi továbbra is teljes értékö fizetést es2köz
Az utóbbi napokban egyes fővárosi hírlapi közlemények arról adtak hirt, hogy a simapengő bankjegyeket fokozatosan kivonják a forgalomból és helyette az adópengojegy lesz fizetési eszköz. Ezek a hinek minden alapot nélkülöznek, igy a simapengő bankjegyek továbbra is teljes fizetési eszközt képeznek.
Felhivjuk a közönség figyelmét, hogy a
sima petigö bankjegyekre! bármilyen összegben búrmely bank mgy közhivatal elfogadja és igy annak elfogadásából senkii károsodás érhet. |
Az adójegyek is teljes értékű fizetési eszközt képeznek. Adópengő-bélyegekkel pedig ezidő-szerint csak köztartozásokat lehet fizetni. Tehát minden adót, illetékei és egyéb állami és közületi fizetéseket adó pengő-bélyegben is le lehel róni.
Róna: Sándor kereskedelemügyi miniszter Nagykanizsán
Rónai Sándor kereskedelem-és szövetkezetügyi miniszter szakreferensei kíséretében augusztus 5-én Nagykanizsára érkezik, hogy egy nagyszabású ankét keretében a kereskedelem, idegenforgalom, illetve vendéglátó ipar, továbbá szövetkezet kérdéseiben az érdekeltek hozzá intézett kérdéseire, kérésiéire és javaslataira megadja a szük-l
bák számánál eggyel keroaebb, aa alapbér 5, lia xettorel koreeebb, az alapbér 1.3. lia hárommal keresebb, az alapbér 30 szaza! -kárai magasabb bért kell fizetni. A aaeanál-hatatlanná rált helyiségek után a béreket megfelelően csökkenteni keli. A közüzemi költségek a háztulajdonost terhelik. A .házfelügyelő dija az omrlékm béröMsegak 2 százaléka. A szenaétpénz szobánként baronta 50 fillér. Kapupénz éjfél előtt 10 fillér, éjfél után 20 fillér. Ez ér augusztus, szeptember é* október hónapokban a lakbér kél egyenlő résxlotbea is fizethető.
ségés felvilágosításokat. A rendezés előkészítésére a KOKSz nagykanizsai fiókja lelt felkérve olyképpen, hogy az ipari est Q-leítel karöltve tegye meg a szükséges lépéseket. Mindkét testület máris megtette javaslatait aziránt, hogy erre az ankétre a helyi hatóságok és hivatalok stb. vezetői. továbbá Zala megye többi városainak kiküldőllei is meghívást nyerjenek. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy városunk KOKSz-fiókja egyike az elsőknek, melyet a vidéki, kereskedői-napok megrendezésére felkértek. Reméljük, hogy a már előkészítés alatt álló és gondosan kidolgozott javaslatok nemcsak meghallgatásra találnak, de gyakor-lati eredményt is hoznak ugy az érdekelt szakmák, mint az ösz-szesség javára. A rendezés menetrendjére még bővebben visz-szatérünk. (XP)
Sportrovat
Har.zi Béla, a f3L£z alaínökenak •láadasa Na|yfca»izaáfi
Szombaton este S órakor tar-totta beszámolóját Hamza Béla. az MLSz alelnöke a MAORT sporthelviségében. A beszámolón az \\TE képviseletében Nagy Rezső állomásfőnök, a MAÖRT részéről Salamon András MAORT titkár jelent meg. Ezenkívül ott volt az NTE, á Sáska és a Lovászi-MAORT képviselője is.
Í3evezetőber. Hamza Béla üdvözölte a megjelenteket és kérte az egyesületek képviselőit, adják elő panaszaikat. Először Nagy Rezső állomásfőnök'' szólalt fel és kérte, hogy az NVTE-t ^gyék fel az XB 11-be. Az NVTE részéről még Csaj>ó József vonalfőnök is felszólalt. Hamza Béla válaszában bejelentette bogy az NVTE és a MAORT a délnyugati alosztály pécsi osztályába lett beosztva (Tehát a nagykanizsai sport ismét lecsúszott.) Ezután Salamon András adta elő panaszát Papp Károlv játékos óvási ügyében hozott Ítéletről. Ehhez az ügyhöz Bínder Béla mérnök is hozzászólt. Harangózó Lajos Szellő József játékos óvási ügyét adta elő, Kristóf Károly, az NVTE edzője a nagykanizsai sportot ért sérelmet tárta fel. Hamza Béla a felszólalásokra válaszolva az ifjúsági sport felkarolásáról beszélt és felvilágosítást adott a vil 1 ámigazolásnól. Végül annak a reményének atfott kifejezést, hogy a mai magyar ifjúság olyan labdarugókat ad az országnak, akik a magyar sport iránt kivívják az egész világ elismerését.
Al«*sudifti* 3—4 kocsira! vesaéfc. — Ady Endre-ut 17. iuá''Jó é

-Vd


Belátom, merészség ;
cblxn « jorrr&váj-ó uHíf-
do/1 tqij ^uiyeirói imi. Méfi* ugg j/&i:doha7n ,''jjságirói kőltle»trf. ieptemi fjri a I:o-rtjunk!•j.r&nKVfo( tgy ravax* firkát, amint finrftúu/os r\ "irw kijálsz-ca az aLmtz* emberi .. vd&tokai, annak oáv.*r''---fóf4tí
¿jődött. Hói és m&or rrn a fajtája. senki sem tudja, igy természetesen azt sem. lehei mtf-¿Uapiiani, hogy milyen bitndk terhelték -a fasiszta vUagbzn ¿e&i+snu-retét. Lz kűLónben sem ejyrfcHsjité jtlenséff. Bodrinak Keresték el m ház }aKói% erre a &zürke névé h^Ii-p<zt} bór nem\ le/iettífen, Aoft/ vitetek viü''i^ór^in Hekiomak, vagy ''v Cézárnál; hk-fák. Fcfu-r alapit scem- i hj ej olt os piszkos nthái visel B<xfri. Szemei ¡ívncutiuixcin mosolyodnak, fényű?: ninrx htján artnak a bőiete-ségnc.k. amiről ízt szokták mnvefftni: <2.jé(j hátán i* megél.
Senki kutyája, éppen ezért mindenkié. Vendég kutya. Tipikus tod-rteó. Barát<ni időnkint gatja, de egy félóránál havasabb td€t nem tolt ei xehot. Nem tolakodó. Ha r.iegfonálják. elfoctrljj. Est \ természetesnek veszi, anélfríZ, • hogy *z bárt/töven lekótetezeiiséfei jelentem. számára. Gyermekszeret*: Eljátszik vt^iík. De mindi? ( ia gyermekekkel és soha megjwditza, Lz nagy különbség. A szobadfiág i tőkizeies /etetője és na meggor-dofjuk hoyy emberek kózóit él, ez yrJyg ma '' Í is bátor cselekedet. Bgyenescsi tixi~~ ~ű teleírer/Mtú. Mindenkihez sgyior- ; vutn kedve*. Chiálió. .Vem tarroak 4 a kutyátársadolom egyetlen vártja-Uuz a cm. Xerr. jz ember állit ja Bőd— \ ril tzolpKÍ''a.''ába. de ő az embrrekcl^ anélkül, hogy ezt észrecernnéis. Eb^ :^ heti hasonlít a szépasszonyokhaX. Született, diplomata. Ismeri a: cinbercii gyengéd.
¿S odri tvdjahogy baj cw a* ''. éle-
mezes ''körül, tudja, hogy Safhi~~ ció van és ismeri azt a karcot, « | mely a termelőt és fogyatzt+t két-ellensége* frontba úüitőlta. Bodri ezen a Itarclércn kóborol okai naponta uj és uj ütközetek vannak. A piac csataterén. Ott bukkan fe^. ahol a dühöngő fogyasztó jcürugja j termelő tejfeles Köcsögjét és <t szép, hófehér tej föltakaró loudtan elborítja a iégUipiros kövezetet.. A harc ''még folyik, de Bodri már jóllakott.
Mi lesz ''jeled Bodri, a jpriat
\
" d
jöttével végre béke és nyugalm* költözik az emberek szivéoe f ; nyár a sok emberrel együtt neked becsületes munka után kell nézned.

— Ormi iwr l. I :
Zala vármegye aiispána
Népjóléti Miniszter Ur előzetes -hozzájárulása után. a városi közkórházban a belgyógyász főorvosi teendők ideiglenes .el I atá- ■ sával dr. Bittera Zoltán, ber gyógjász-szakorvos, nagykanizsai lakost bizta meg. Őr. Kit- : i tera Zoltán f. hó 1-én jelenléte- A zett szolgálattételre a kórház • >; igazgató-főorvosánál és átvette ^ a belgyógyászati osztály veze-tését
— A hadifoglyokért .
A Magyar KomfciRinista Párt helyi szervezete felszólítja mand- '' í azon tagjait, akiknek hozzátartozói vannak orosz fogságbán, jelentkezzenek a párt központi ; ; helyiségében.
— lIAORT-gáz »Uit pateakairtó ''
A. Hspei butángázból sikerült : rendkívül erős hatású rovar- v ólő szeri előállitani. Az uj anyag, melyet GG-nek neveztek el, az emberre teljesen ártál- : inatlan, a poloskákat és egyéb élősdi rovarokat azonban tökéletes hatással pusztítja el-
ZftLA p«tftik«l n*ptt*p
Kitőfa: „K&TfsaUsagi (L T. Mactwm* SjsrtcstóÉsért és klaúisért MtA Bsaezt Jmí.
« .Kazgszisségi T. Nsgy kenhess'' nyomdiysban Nigyknnirsio Nyowüért íeiel: ZrUy Károly.
•-Ü §
r,
M
». V: ""><
51- évfolyam. 15Ő. szám
Naovkanirsa. ©46. íulius 16. kedd
Ára 20.000 adópengö
3emokratH<us politikai napilap.
Szerkeszti 8encze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőséi; es kiadóhivatal: Fő-űt 5. szám.
Párizs lázasan készül a békekonferenciára
Nagy Ferenc miniszterelnök Baján beszédet mondott
Nagy ütőmben folynak az »(¿készttetek a ju!ü» 29 én kezdődő békeértekezletre. A bókeértekezletet ugyancsak a Luxemburg-palotában tartják, ahol a külügyminiszterek addigi tanácskozásai Is lezajlottak. A palota teljes egaszóben a bókeártekeziet rendelkezésére áll, kivéve n&Hny termet, ahol a lefetsőbb franoia bíróság székel. A földszinten 6 szobát rendeztek be a nemzetköz: sajtó képviselői számára. A szobákban 46 távbeszélő működik majd és 16 rádiókészüléket szereltek fel V ülésteremből. Francia részről fogadóbizottságot szerveztek és minden kiküldött meliett külön francia összeköt« tiszt lesz. A fogadóbizottság a delegátusok szórakozásáról is gondoskodott, de csak egyetlen hivatalos programmpont van, a juiius 29-en tartandó operaházi előadás, ezután minden kiküldött saját tetszése szerint osztja be szabad idejói. A párizsi Claridge szállodában a mayyar békekü:dóttség részére 40 szobát tartottak fenn. A bákeküídötteég tagjai jelvényt kapnak, mely földgömböt, békegalambot és olajágat ábrázol. Párizsban mintegy 10.500 személyre számítanak, akik résztvesznek a békeórtekezleten -is az előkészületek ennek megfelelően folynak.
Telefon: 31.
Nagy Fereac: Halálra ítélné magát Magyarország. ha csak egyedeiben is szembefordulna a Szovjetunióval
Nagy Ferenc miniszterelnök m-.. sárnap Beiáa a Kisgazdapárt nagygyűlésén beszédet mondott, melyben a bolpoiitikai helyzetet ismertette. A nemzetnek egységesen köti vállalni a felelősséget* hogy ezekben a nehéz időkben a koalicióa kormány tudja leeiobhan kifejezésre '' juttatni a külföld felé folyW-tanüó magatartást.
Egységesnek kel! lenni abban, bogy külpolitikánknak fegaagyobb szomszédunk és országunk felszabadítója, a Szovjetunó felé kell fer-dttini. Halálra ítélné magát a magyarság, ha ennek csak egyes egyedei is olyan magatartást tanúsítanának, mely a Szavjetunié bizalmatlanságát vsnná maga után. Ugyanezt kell vállalni a nyugati nagyfcatai makkal szemben is. Aná-borut a nagyhatalmak együtt nyerték meg, a fasizmust együtt tüntették eí. A magyar demokráciának, mely a fmzaius jármát ezen nagyhatalmak segítségével törte szét. tudomásul kell vennie, -hogy ebben nemcsak a SzovjetuniónakThanem a nvugati nagyhatalmaknak is nagy része volt. "Ezen a helyen, mely legközelebb fekszik a dél magyar határhoz, szükségesnek tartóin kijelenteni, hogy a szomszéd országokban élő magyarok sorsa külpolitikánk fontos "programmját- Képezi. Lognsgyobb megnyugvással déli szomszédunk, Jugoszlávia felé tekintünk, mellyel semmiféle nézeteltérésünk nem" támadt a népesaép elrendeződése idején. Kívánatosnak tartanám, iha a mostani határ mentén élő magyar és jugoszláv nemzetiségűek azon fáradoznának, bqgy a két ország közötti baráti ós jószomszédi viszonyt sominiképpecn sem iazitsák meg. A magyar Kormány "ugy» mint eddig, ''mindent megtesz nemzeti kisebbségeink _po-litikai és kulturális, valamint gazdasági javainak biztosítására. Döntő hetek előtt állunk. Megkezdődött a békekonferencia.
A párisi döntés, melyet a Hiügy-winisztarek májusban hsztak s amellyel egész Erdélyt Romániához akarják csatolni, a magyar nép rendkívül ser8lmesnsk éa nyugtalanítónak találta. Egyetlen kijelentés, amely reményt ad a béketárgyalások ránk nezve kedvezébb menetére, hogy a békekötés nem a háborús bűnösség kérdésén alapul ós a nagyhatalmakat kizárólag az a szempont vezeti, bogy tartós
békét Scösssnek. Őszintén meg kell mondanom, ha a párizsi döntéo érvén vben maradna, a magyar nép lelkében megmaradna a nyugtalanság és kose-riiség. Eb a döntés 3 millió magyart szakitana ol az anyaországtól. Ennek a kisebbségnek szenvedése megakadályozná, hogy itt benn az országban 8 és fél millió magyar nyugodtan dolgozzék, megnehezítené a népek közötti szabad gazdasági és kulturális fejlődést. Arra koii törekedni. *hogy a békcértekezkjt igazságos és méitónvos és a magyar demokráciára kielégítő döntést hozzon ebh^n az ügyben. Csehszlovákiában &50 ezer magyar él minden joj? nélkül, o^yan rettegésben, amely teljesen ellentétben áll a demokratikus felfogással. Ezeknek biztosítanunk kell a szabad és félelemnél-
Az emberi jogokról szóié alapsikkelyt alkalmazni kell a caatJéaállaraokra is
Moszkva, julius 15 Szoboljev, az Egyesűit Nemzetek fótitkára Ncwyorkból levelet intézeti a k úi ügym i n L*z ter he lyetteseic -hez, meiyben azt javasolja, hivatkozással a gazüasagi és szociális tanács legutóbbi elhatározására, boíjy az emberi jogokról szóló alap-cikkelvt alkalmazni kell a volt csat-iósáliamokkai kötendő békeszerződéseknél is. Ezek a cikkelyek alapszabályai az Egyesült Nemzetek chartájának éa ezentúl minden megkötendő egyezménynél figyelembe kell vonni az £g>esült Nemzeteknek errevonatkozó alapcikke-lyert, mely az általános alapvető emberi jogok biztosítása.
Letették az esküt az olasz kormány tagjai
fíót/ui, julius''15 Az uj köztársasági olasz kormány de Gaspierri miniszterelnök vezetésével a Justinian-palota tü-k.iirtermében •letette az esküt a köz-társa^gi einők kezébe. A köztársasági elnök üdvözölte a .kormány tagjait és biztosította őket, hogy mindaddig támogatására számithátnak, amig együttműködnek a nép jogai és a köztársaság védelmében. Az eskütételen mogjeíentok a külföldi diplomaták és a sajtó képviselői is.
tyrne« optimista
.\etcyork, julius 15 Byrnes amerikai £úlügvminisztor Párizsból való hazaérkezése után kijelentette, h^gr az értekezlet ered-n^ínyének mondható, hogy némi téren előrehaladást mutat a béke felé. A külügyminiszter fogadására a repülőtéren megjelent" Truman elnök is.
Kagy lonepségek Párizsban a Bastille flféglalásának évfordulóján
Párizs, julius 15 A julius 14-íki francia nemzeti * ünnepet fényes külsőségek között, disz« katonai szem lé vei tartottál: meg. A Basteil le-téren rondeaett ünnepségen resztvettek a kormány tagja: a köztársasági elnök vezetésére!. Bideault miniszterelnök üdvözölte a kormány, a társadalmi, tudománvos és müvészoti élet kiválóságán. A külföldi diplomaták íorábai megjelent a "brit, szovjet és amerikai kóvot. Az ünnepség ez ''alkalommal a szokottól eltérő volt. Kddig kizárólag katonai jellegű volt és katonai díszszemlén kivüt más felvonulás nem volt. Jelenleg felvonult a fegyverkezési üzemek 2200 munkása is."
Halálra ítélték a kieicei pogrom elkövetőit
Varsó, julius 13 A Kielcében néhány nappal ezelőtt lezajlott pogrom ügyé-
Tildy beszélt az ¡skölg-szanatórium ünnepélyes közgyűlésén
Az iskola-szanatórium évi ünnepélyes közgyűlésén megjelent Tildy Zoítio, mint az iskola-szanatórium fővédnöke és rövid beszédet mondott. Magyarországnak minden éneket meg kell menteni és e téren a magyar társadalomnak súlyos kötelezettségei vannak. A magyarság megmentésének egyik legértékesebb tevékenységét az iskola-szanatórium végzi és ezért vállalta annak fővéd-oökségéL Rámutatott a beteg iskolás gyermekek kezelésére és sorsuk ja vitása, a. Az iskola-szanatórium hölgyválasztmányának elnöki tisztségére Tildy Zoltánnét választották.
Rosszindulatú daganatokat
gyógyít az atomenergia
Az amerika; Ha rvard -egyete: n gyógyászati kutatóintézete jelonti, hogy* az atomenergiát sikeresen tudja felhasználni pajzsmirigy túltengés gyógyítására. Rádióaktiv jód-terápiának nevezik az uj gyógymé-óot. Belső daganatok gvógvitasára is sikerrel alkalmazzák a "kisérle-teknéi az atoms ugarai, illetve a ródiéaktiy *jódo:. Operáció nélkül tudják eltüntetni az ilyen rosszindulatú daganatokat besugárzás se-
gítségével. A aucár megöli a tul aktív sejteket, amóiyek a természet-ellenes növekedést okozzák, de a test más részeit és szerveit nem »bántja-: a sugár. A rádkwiktiv jódot az urániumércből vonják ki. Az egyetem már meg is kezdte a tárgyalást az USA iiadsorogének vezetőségével, hogy megfelelő meny-nyiségü urániumércet bocsásson rendelkezésre a kísérletek kibővítésére.
Bán Antal és Szakasits Árpid beszéltek az JPOK'' gyűlésén
Az Ipartestületek Országos Központja vasárnap délelőtt értekezletet tartott Bán Antal iparügyi miniszter részvételével. Az értekezleten az iparosok ismertették helyzetüket, előadták séreimeíket. Az értekezleten, mely valóságos seregszemléje volt a magyar iparosságnak, Szakasits Árpád hangsúlyozta, hogy a kisiparostársadalom igen fontos része a magyar dolgozó életnek. A kisipari műhelyekből kerültek Id azok a kiváló szakemberek, akiknek munkájával a gyáripar felépült. Meg kell teremteni a magyar kisiparosság létalapját Hangsúlyozta, hogy a magyar kisiparosság, munkásság és értelmiség kiállja a versenyt a világ minden népétfei.
Truman aláirt* az angol kő/csön-törvényt
Washington, julius 15. Washingtonba jelentik: Truman elnök ma irja alá az Angliának nyújtandó amerikai kölesönre vonatkozó törvényt és ezzel befejeződik a kölcsönegyezmény ratifikálása. Á törvényjavaslatot az amerikai képviselőház nagy szótöbbséggel szavaz, r meg. Amerikai politikai körökben az egyezmény ratifikálásában az év egyik Legnagyobb reményt keltő külpolitikai eseményét látják. Dalion pénzügyminiszter teg-rap nyilatkozott az angol alsóházban az amerikai kilcsönről. A kölcsön nem jelenti azi, hogy a brit erő kifejtésében valamely lazulás álljon be, vagy h°gy 02 angol munkásnak ne kejfcn olyan keményen dolgozni, mini eddig. A kölcsön nem jelent többet, rnmt valamivel jobb táplálkozást, mivel a kopott összeget félkész gyártmányok és gazdasági felszerelések beszerzésére fordítják.
ben meghozták az Ítéletet. A népbiróság 12 vádlott közül 9-et halálra ilelt. A másik három vádlott 7 évtől életfogytiglan tartó börtönbüntetésl kapott.
Zuhanása;erten esaek az árak Romániában
Bukvest, jalius lő A kitűnő termés hírére n::''.ryarj''-nyu áresés történi. Nonnrsak közszükségleti, de egyéb cikkek ám is ieieatőö méuéki.en csökkent. A /.Oldfőzelék és gyümölcsfélék ára napról-napra esik. A nagy olaiter-mes hi-.-érö egyszerre előkerültek az elrejteti olajkészletek. Az olaj ára két hét alatt felére esett. A pénzszűke is ¡íözzájárul az olcsóbbodáshoz. KözépminŐségü férfiruha, melv
egy hénapjjal ezelőtt 450.000 leibe kcrüH, ma feléért megvásárolható. A nemesfém és a szőrmepiacon is csökkentek az árfolyamok. A dollár, amely a zugforgalomban 69.000 leibe került decemberben, most mér 35.000 leiért is csak nehezen értékesíthető. »
Triesztnél határincidens történt: két jugoszláv katonai agyonlőttek
Belgrád, julius 15 Amerikai járőrök lelőttek két jugoszláv katonát. Ezen incidens a trieszti határövezetben a demarkációs vonal mentén történt, ahol ismeretien okokból a jugoszlávok és amerikaiak között lövöldözés támadt és két jugos/.láv katona életét vctozitotte.
Budapestről jelentik:
ZALA
1946. juüus ie
leüli életet, minthogy ugy látjuk a demokrácia győzelmit, na mmden magyarnak ''szabad és; féWemnéiküJ életet biztosítunk. Mi nóm kívánunk háborút, nekünk van l<^zna-cyobb szükségünk a békére, de azt kívánjuk, hogy mi is emberhez méltó életet éltessünk és a mi lakosságunkban sem maradjon kCSrrÜ-
SÖ^
A továbbiakban rámutatott a magvar parasztság munkájának fontosságára. A falu népére, .mondotta, most az aratás után nagyon fontos feladat vár. A megtermelt kenyeret meg kell osztani az orSzág minden dolgozójával, vagyis eleget kell tenni a hőszolgáltatási kötelezettségének.
Jó pénzt akarunk adni a magyar dolgozó kezébe s hogy ez sikerüljön, nem utolsó sorban fögg a magyar parasztság közreműködésétől. A stabilizációt követni kei! a teljes . konszolidációnak.
Knnok feltéteie, begy a társadaiom minden rétege tudomásul veszi, hogy a magyarság végérvényesen döntött életformája: a demokrácia mellett. Mostani bajainkkal küzdve, a jövőt is építjük. A jövőt nem építhetjük politikánkra, na a magyar nép széles rétegeitől nem kapjuk meg a megfelelő támogatást. > tla a magyar né!p uj gazdasági alapot és jólétet akar kiépíteni, akkor a gazdasági életben is demokráciának kell lenni s ezt azoknak a termelő rétegeknek keli folytvtni, ame-ivek muiiáiuk álapján elsósoroan ¿"ráemelték ki az irányítás jogát. Ezután a demokrácia előfeltételeit ;rz egyenlőség biztosításában, a politika szabadsagában, a törvény tiszteletében és az összkormányzat, a koalíció kifejlődésében jelölte meg.
/
Az adópengő árfolyama
Julius 15 én egy adópengő egyenlő 13.500 B pengővel.
Hét héten belül itthon /esz
á flemzetf Bank aranykincse
A-Nemzeti Bank aranykészletének hazahozatalával Nyárid/ Miklós államtitkárt bízták meg, aki kijelentette, hogy a Nemzeti Bank egész aranykészlete két héten belül itthon lesz. Kétségtelen, hogy a volt ellenséges országok közül Ausztria és Magyarország került először abba a helyzetbe, /hogy bizottságot küldhet ki külföldre hurcolt értékei hazahozatalára. A legutóbbi tárgyatások folyamán a három ^nagyhatalom előzékenységből és a magyar nép kényszer 0 helyzetének engedve, a Németországba szállított gazdasági értékek hazaszállításának dijával Németország jóvátételi számláját terhelte meg.
Kik lehetnek szovjet állampolgárok
A szovjet köztársaság és a cseh-szlovák^áílani megbízottai tanácskoztak a két állam fennhatósága alá tartozó területek polgárságának opciós jogát illetőkig. A nícgegyezes szerint a Szovjetunió kötelezi magát, hogy a wolhiniai, ukrajnai, biela-russziai területen élő szovjet állampolgároknak megadja a jojcot, hogy a csehszlovák állampolgárságot választhassák és Csehsz lóvákiában ie-leuedbessenek le, másrészt a csehszlovák köztársaság kormánya meg-:tdja a wolhiniai, ukrán, bfelarussz és ruszinszkói állampolgároknak a jogot, akik Csehszkmíkia területén élnek, hogy a szovjet állampolgárságot Riaszthassák és a Szovjetunió területén telepedjenek le. A megegyezéssel kapcsolatban a rnagyar-országi szovjet kövot órtesiti Kárpát-ukrajha volt lakosait, ^kik külfölden élnek, csehszlovák állampolgársággal rendelkeznek és fef akarjak venni a szovjet állampolgárságot, hogy az 1Ü46 junius 29-én ''megkötött egyezmény értelmében kérvényeiket a Szovjetunió mag^erszági követségén augusztus í-ig bezárólag- adják be.
Temetői látogatás az 1000 kilogrammos bombánál

A Za*a vasárnapi számában hirdetményt tett kuzzé, amelyben felhívta a" város lakosságát, hogy kedden délután 2 -és 5 óra között aknakutató alakulatok felrobbantanak egy még a Imboru alatt amerikai repülők^ által ledobott aknát, amely a temetőben zuhant le. Munkatársunk kint jár. a temetőben és megszemlélte a lé^iaknát, amelynek kiásása éppen folyamatban volt. Az akna a temető bejáratánál a S zentgyörgy -vári-hegy felé vezotó ut mentén, közvetlenül a bástya mellett van. Hávom méter mélységben fúródott a földbe. Nem lehetetlen, hogv két aknáról van asó, mert feltehető, hogy lánccal összekötött kettős akna, melyet kedden *fol robbantanak. En-rteK''" megvizsgálása most vau folyamatban. A robbantásra az előkészületeket > máris megtették, amelyet elsőrendű szakom berek végeznek el, igy nyugtalanságra nincs ok.
A "vájros vezetősége e kérdésijén érintkezésbe lépett a katonai parancsnoksággal, ahonnan azt a fel-
Nagykanixsa példája a Kis Újságban
Még élénken emlékezünk a Zab egy nem rég megjelent. cikkére, amelyben a nagykanizsai Kisgazda Párt" szervezetének titkára egy a miniszterelnökhöz és a Kisgazda Párt vezetőségéhez intézett táviratot közöli.^ Ezekben a táviratokban arról volt szó, hogy a polgármester és a pártok összefogásából a nagykanizsai piacról most már minden dolgozójának jut az asztalára. A cikk tendenciózus volt, mert azt akarta kidomborítani, liogy egyedül a Kisgazdapártnak köszönhetjük, hogy most minden rendben
von, a piac megtelt* áruval és a dolgozók, asszonyai nem mennek haza többé üres kosárral. A Kis Újság vezető helyen átvette a cikkben közöltek tartalmát és lelkendezve állítja példaképpen a nagykanizsai piaci helyzetet az ország többi városa elé, Minden dolgozó, aki ezt a cikket a Kis Újságban olvasta, mosolygott azon és megállapította, hogy az "távolról sem fedi a valóságot és teljesen ellenkezik a tényekkel.
E sorok irója is tudatában van azoknak á nehézségeknek, amelyeket le kaliene küzdenünk, hggy megiegyen .dolgozóinknak a mindennapi kenyere. A probléma súlyos, de ralóban azzal az összefogással mcg lehetne oldani a kérdést. amit; hirdetünk. Azonban mi történik ? ; Az, hogy az elhatározásokat, igézeteket sohasem követik őszinte tettek. Párt-, vagy egyéni célokra használnak fel ma mindent és mindig elsiklanak a lényeg felett. Ez a nagykanizsai piaci történet is ilyen. A piacon senki aem vette észre a javulást, sőt annak ellenkezőjét tapasztalták és mégis akadtak egveaeek, akik ebből a zavarból babért akartak gyűjteni fejükre. Iiát; próbáljunk meg egyszer őszinték lenni é3 teljesítsük" sok-ezér dolgozó kérését : A kenyérből no csinaljátnk politikát! Vagy tud valaki seeiíeni é? akkor segit, vagonom.
A Kis Újság a nagykanizsai piacról, mint. oéldáról irt. Hál ki az, aki hasonló állapotot szeretne -országszerte ? Miroi vegyenek példát többi városaink ? Ariel, hogy hogyan lehet a dolgozók asszonyainak fegyelmezetten nap mint nau üres kosárra! Izazamcnnj a piacról? Vagy talán arról, hogyan lehet szó nélküi hagyni a piaci ellenőrök visszaéléseit 7 D? minek soroljak fel hibákat, hiszen azokat mindnyájan nagyon jól ismerjük. Csupán egyet szeretnék kérni: hogy oe legyünk ilyen-bővelkedók az ígéretekben,- hanem egyszer beharangozás nélkül tettekkel lepjük meg dolgozóinkat. Ebből a pár sorbói se ujságcsatát csináljunk, hanem kezdjük & megvalósítani terveinkot, melyek hiszem, valóban ennek a szerencsét-ícn''város és ország dolgozóinak sorsán akarnak segíteni He ezt megtet-
világositást kapta, liogy az aknát oiszálliiani nem lehet es asmak hely-beni felrobanntása vált szükségessé. A szakértők szerint a két éve földben lévő ióíriakna töltete már bizonyára sok nedvességet kapott, igy nem valószínű, a robbanás olyan éri« lenne, mint amit különben egy 1000 kg.-06 akn~ kifejtene. Az elővigyázatosság^ azon-''nan föltétlen helyénvaló, ezért mindenki, különösen a környék lakói szedjék le ablakaikat és a" robbanás idejére, amely 3 és 4 óra között történik üteg, igyekezzenek védett helyre (óvóhely) mermi.
Á rendőrség'' az utvonalakat elzárta és két óra után a temető felé közlekedni nem lehet. Ugy a városi közkórházban, mint a MAORT-te-Jepen a megfelelő óvintézkedéseket megtették. A város vezetősége felkéri a közönséget, hogy fegyelmezetten viselkedjék. Aggodalomra semmi ok sincs, lia az előirt rend-szabálvokat pontban betartják.
tük, valóban példák lehetünk mindenki ''számára, — ''de csak akkor.
Szabó B erény
A népbiróság keszthelyi tárgyalásai
A nagykanizsai népbiróság dr. Béres-tanácsa pénteken és szombaton Keszthelyen tizenhat kisebb-háborús bünQgyet tárgyalt.
Győri Kovács János keszthelyi pártszolgálatost, aki védekezésében arra hivatkozott, hogy zsidó származása miatt állt be a nyilaskeresztes pártba, 2 évi börtönbüntetésre és 5 évi politikai jogvesztésre itélte a népbiróság.
Hegedűs Gyula zalaszántói pártszolgálatost és Vajda József felsö-páhoki pártszolgálatvezetöt 1—1 évi börtönbüntetésre és politikai jogaiknak 5—5 évre való felfüggesztésére ítélte a népbiróság.
Falén ti cs István keszthelyi segéd-nyomdászt a népbiróság az ellene emelt václak alól felmentette, mert a kihallgatott tanuk igazolták, hogy a vádlott neve alatt a Zalai Kitartás cimü nyilaslapban megjelent cikkeket nem ő, hanem azokat egész terjedelmükben a lap akkori szerkesztője és a sajtó- és propagandaosztály vezetője irta és jelentette meg.
Kilenc kisebb karmi esi és zalaszántói kisnyilas ügye került ezután a népbiróság elé. Ezek már annakidején Maróthy-Meizler pártjának is tagjai voltak és fejenként 6 havi börtönre és 5 évi politikai jogvesztésre itélte a népbiróság. Három ügyben pedig elnapolták a tárgyalást
Felemelték a dohányirakat — adópengőben
A pénzügyminiszter julius 14. napjával a dohányárakat adópengó-ben felemelte. Az" uj árak a Következők :
Szivarok : Árpád 90.000, Kedves S0.000, Debrecen 70.000. Fsintos 60.000, Faintos-Níkötex 70.000, Csikós 50.000 adópengő.
Szivarkák: Luxus 100.000, Béke 40.000, Béko-Nikotex 46.000, Virginia 60.000, Magyar 80.000, Pajtás 24.000, Szabolcs 20.000, Munkás 12.000 adópengő.
tlem a háborút és Imperialista célmkat — de békés fejlődést szolgál ezentúl a vasút
A Magyar Államvasutak fennállásának 100 éves évfordulója alkalmából Budapesten a Városi Színházban ünnepségeket rendeztek, melyen Gerő Ernó emlékezett meg a magyar vasút érdem eiröt. Az ünnepségen megjelent Tildy Zoltán köztársasági elnök, a magyar kormány és a magyar vasutasság szá-
mos képviselője. Gerő Ernő beszédében hangsúlyozta, hogy a vasul minden időben nemcsak a nemzetgazdaság és kultuza fejlesztésének egyik legszámottevőbb eszköze és nemcsak a háború célfait szolgálta, hanem rendkívüli fontosságú a népek közlekedése és együttműködése céljából. A jövőben a vasút nem véres imperialista háborúk eszköz« akar U hanem a békés áru-cserdor&sí&m etösegitője a Dima-völgyi népek között, akik 2 demokrácia urjára léptek és uj életet kezdtek. Minden erővel arra törekszik, hogy a magyar vasutat régi fényében visszaáltttsa, hogy a vasút ezzel is hozzájáruljon a boldogabb, szebb és gazdagabb Magyárorszáe felépítéséhez.
HÍREK
— Megnyílik az Arany Jinas-ateai
óvoda-
Az Arany János-utcai városi óvodát teljesen rendbehozták ós az holnap megnyílik. Beiratkozásokat céggel 9 órától 12 óráig fogadtak el.
— Internáltak egy volt ezredtst ''
Hegedűs László volt honvédezredest,^ rendőri felügyelet alatt állott és többizben megszegte rendőri felügyeletét, a nagykanizsai rendőrség politikai osztálya a .tegnapi nap folyamán őrizetbe" vette, mert a poiitika''i osztálv vezetőjének utasítása ellenére, illetvo engedélye nélkül cséplés i ellenőri szolgálatot teljesített. Az ezredes ellen az interod-lási eljárás folyamatban van.
— Órizstbevitel fefiyvetrtjtegetésért
A nagykanizsai rendőrség politikai osztály a Somogyi Lá3zió és Somogyi Ferenc balatonmagyarodi-lakkosokat titkos feg^-vertarbisért őrizetbe vette. Az Ügyük kivizsgálása folyamatban van. Amennyiben a rej-te^tés ''ténvo bebizon>oaod&, a legutóbb kiadott rendelet őrseimében mindkét ember statáriális brróaág elé körül.
— Vizbefultadt
Németh István másféléves fiúcska julius ll^én játék közben beleesett a trágvagödörhe. Mire édesanyja játszótársai kiáltozására odaszaladt, a fiúcska a gödörbon lévő félmétor magas vizbe fulladt. A '' rendőrség ü vizsgálatot megindította, hogy '' a szerencsétlens^r ügyében kit terhel a felelősség.
— V«rk*tt idújirás hitfón ectis: Mérsékelt délK}ogaíi, nyogiti szét, cyu*«oa fdbőltvan uiásolr, több bciycn záporeső, zivatar. A fatoéraéklet alig váltok, -y:;''
Felhívás! t
Fdhtvjs a viresi adótávital min<to>lc«t, akik « pénzfltynűniartériu» Hiti kikflkSött i köoywizigilók által otóUgó« fow»lmi»dá j rs toirsis befizetésére lettek fekxó&n, } ugyanazt az ömeget kfilömbcai vi^rtbaj-tás terhe aeüctt siót ált ker. adót be-• vallás csatolás mellett jeiec ttíhtvistó: szi-i ontott 3 napon belül a váresi itehlrzui-I oát fvtotik be. 79) Városi adöKi**uL
Hirdetmény-
í A Közellátásflgyi Miniszter Ur lQ.m I 194b tz. rendelete aUpJán mindxzok a gardálkodóknak- akik a mait évi kakorica-beszoigáiictási kSteiczeUsijüknek oetn vér] tek eteget, a beszolgáltatni elnazlasztoö, Lakenca ötíyeit 90 kg. trpit kell t gyüjló-kereskedótiek vételre felaianUci. MincUuok, akik beszolgáltatáai köleiezcttségötrek i^y eleg«t tesznek, azokaal már kistaboít kár-térités törölve lesz.
872 Poigirrsa$i*r.
i
ilwwdafl 3—4 kocsival tennék. -Ady £ndre-ct 17. istáEó '' d
tíadők
iügyar-
Ssép cBfánraYolak
Pici 7t. 2-Ü tpő. __
Nagyon szép Urtí- és wR raUk, Krfk, antik és soéera tat^ek, ágyaeraü. fehir-ne*í att>. eWák. Minéen délaláa-t-Ö éra kfaötí, Kká^l Pál » 11 g
ZAU politSkal «»pilap
Xla^a: JUzftztotW K I. Kagykaaím* Szertaazttaértés kbdasért feM tcacaie&
Nyomatott a .K&zgezdasáfll R.T.Hagy Vcantzsa* nyomdájában «»gykantaAn. ííyomdáért felel: Zalay Károly-
Vasárnap szakszemed nagygyűlés. Eledé Kossá IstY&n, a Sxiks2er?ezeti Tanács fotittíra, a raatgjtlés alelnöke.
5L évfoiyam. 159. szám
Nagykanizsa, 1948. )uHus t7. szerda >
Ára 40.000 adópengö
í
11
u
I!
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti Bencze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-út 5. szám. Telefon: 31.
gyöngyösi: a kormány átiratot kapott a szövetséges ellenőrzi
bizottságiéi, amely bizonyos intézkedéseket tett szükségessé
> t
Gyöngyösi János külügyminiszter Mendén beszádat mondott a külpolitika időszerű kérdéseiről A békekötésről a következőket mondotta : A békekonferencián le akarjuk szegezni azt, hogy mi a teljes békét akarjuk és amennyire tehet, igazságos békét. Nincs a világon még egy nemzet, mely annyira éhttozná a békét, mint éppen a magyar Tisztaban vagyunk azzal, hogy a dunsvölgyi nemzetek egymásra vsnnsk utalva s ha ezek szembenéllanak egymással, nem lehet egéizséges demokratikus elet és elviselhető poflkai légkör a Dunavölgyében. Mérlegelve a jelen adottságokat, küszöböljük ki a borúlátásokat. Reméljük, hogy az ország határan kivűí élő 3 müüó magyar sorsát a békekonferencia kielégítően oldja meg. A külügyminiszterek egyre nagyobb megértést-tanúsítanak a kisebbség» mozgalom iránt. A magyar kormány Romániával szemben felvetett bizonyos határkligazhást. Magyar részről igyekeznek e vitát olyan hangnemben tartani, hogy ne tegyék (ehetetlenné a béke utáni jóvlszony megteremtését. Ugyanez tapasztalható Groza miniszterelnök részérói is. A magyar igények bejelentése után is ioyália hang tapasztalható s ez ed reményt, hogy a békeszerződések után lehetséges lesz Romániával megteremteni a barátságos szomszédi viszonyt Mikor Csehszlovákiában megkezdődött a magyarűldözés, lehetetlenné vélt Csehszlovákiaiéi a jóviszony megteremtése. A lakosságcsere-egyezménnyel kapcsolatban megvádolják a magyarokat, hogy az itt élő szlovákokat nem engedik átteJepülni. A Szlovákiában élő magyarokat azzal fenyegetik, ha . nem vallják magukat szlovákoknak, minden vagyon és ingóság nélkOi átteszik a határon. Az Uysn nemzetiségi bevallást Magyarország soha törvényesnek el nem ismerheti. Mi nem gördítünk a szlovákok kitelepülése elé akadályt ós örülünk, ha minél több hő magyart kapunk. Amikor a lakosságcsere-egyezmény körCl kis hibák mutatkoztak, a magyar kormány hajlandónak mutatkozott a panaszok kivizsgáláséra, de szlovák részről nem voltsk hajlandók a tárgyaláson résztvenni. A magyar-szovjet viszonnyal kspcaolstban kijelentette, hogy eléggé el nem ítélhetők e srovjátellenes cselekmények.
Ezzel kapcsolatban utalt arra, bogy a kormány átiratot kapott a szövetséges ellenőrző bizottságtól, hogy a bekövetkezett események miatt bizonyos intézkedések váltak szükségessé. A demokratikus kormányzat alapvető srojrammja a Szovjetunióval való Jóviszony és barát! kapcsolatok kiépítése.
Ezt s progrsmmot tartani akarjuk a békeszerződés után is. A megbeszélések arra irányulnak, hogy minden magyar kormány ehhez a programmhoz ragaszkodjék. Ha a közeli békében Magyarország helyzete rendeződik és sz ország függetlensége biztosítva lesz és a magyar népben megmered az eddigi munkakedv, a hit és bizalom fokozódik, skkor a legnagyobb bizalommal nézek a jövő felé.
A népbiréság megkszrfta működését Mám eterszágban
Berlin, julius 16 Augusztus G-án ítélkezik először a német népbirósác némot háború1 bűnösök ü-ryében. Az oldenburgi népbiróság elé állítják azt a 15 nt-mot katonát, akik 1945 apriHsában W''est fái iában egy hünietótáborbai: 150 társukat meggyilkolták.
Egykamarás rsndszar tesz Romáméban
Bukarest, julius 16 Mihály román király aláirta az uj választási törvényjavaslatot s ezzel a királyé» a nemzet^ülés viszonya is rendeződött. A nemzetgyűlés ezentúl egykamarás tesz. A szenátust eltörölték. A képviselőház 405 teg-bol áll. Az uj román nemzetgyűlésen Bihar megvf 18, Arad megye 11, Kolos»-, Hun vad- és Temoe vármegye S- - 8 ''mandátumot kap.
Brazíliába menekülnek a fasiszták
London, julius 16
Andor» tnljomok személyes képviselője Brazíliái)», érkezett, hogv a volt emigráns hadsereg tábornokának szállást csináljon. "Legutóbb 30 mairvar fasiszta érkezőit Brazil iába és''ide várják Horthy fiát is. A menekülő fasiszták Braziliában menedéket találnak.
Az uj atornbombakissrlet helyét titokban tartják
.Vrwyork, julius 16 A második atombomba-kisériet helvét titokban tartják biztonsági okokból. Blandy tábornok kijeientet-te, hogv azt a tensrermélysés^t is titokban tartják, amelyben a bomba juiius 25-én robbanni fog. A kísérlet céljaira eddi£ 70 elavult hajót gyűjtőt tok''össze és a megfigyelő hajókat ie közolobb engedik a célhoz, mint ez a legutóbbi megfigyeléskor történt.
Az adópengő árfolyama
Julius 16 án egy adópengő egyenlő 40.000 B pengővel.
Budapestről jelentik:
fiagy Ferenc távirata Bideautt francia miniszterelnökhöz
.Vagy Ferenc miniszterelnök a fi-aneia nemzeti ünnep alkalmából üdvözlő táviratot intézett Bideault miniszterelnökhöz. A távirat többek között a kőretkezókot mondja: A magyar nép, mely mindig emlékezetébe idézi Frsncíaorezaíi felszabad ulásárrak^tórténötét éi> hogy a francia nép a szabadság történetében először valósította meg a demokráciát,''most romélí, hogy a sza-l»dság városában megszületik az a béke, amely minden "nép számára, megteremti a tartós és jó béke alapjait.
25 ezer hadifogoly érkezik haza szeptember 30 án
Szviridov altábornagy levelet intézett Nagy Ferenc miniszterelnökhöz, melyben közli, bogv kormánya szeptember 30-án 25.ŐÖ0 magyár hadifoglyot szállít Magyarországra. Közölte, hegy a szovjet katonai hatóságok a hazatérő magyar hadifoglyokat a debreceni állomáson adja át á. magyar liatóeágoknak és arra kéri a m íSLÍszteramököt, -hogy a magyar kormány tegye meg az ezzel kápcbolatoo intézkedéseket.
Csütörtökön összeül a nemzetgyűlés
Ismeretes, hogy a SuÍvok-párt és a Kisgazdapárt tagjai 6l alairáasal közös beadvánnyal fordultak a képviselőház elnökéhez és a nemzetgyűlés sürgős összehívását kérték a
E''rtkúzi értekezlet eredményei ei-
i. A kormány függetlenül az Átirattól, csütörtökre összehívja a nemzetgyűlést. Az első felszólaló a miniszterelnök lesz, aki nyugati útjáról tartja meg beszámolóját, melyet vita követ. Ezután a kormány felhatalmazásának meghosszabbítását kérik. A nemzetgyűlés ezután hosszabb nyári szünetet tart.
A stabilizáció Jegyében: fokozott
harc a reakció ellen
A stabilizáció politikai és gazdasági előfeltételeinek biztosítása végett a kormány elhatározta, hogy a reakció ellen "a harcot tovább fokozza. A ^zdasági rendőrség működését kiterjesztik a vidékre is.
Az €mericanát más kompromltáli
egyesületek is követik....
Kajk László belügyminiszter bejelentette, hogy az Étnericana feloszlatását ujabb iobboldaii egyesü-letekfeloszlatása követi. Néhány, az elmúlt éra alatt súlyosan kompromitált egyesület feloszlatására már a napokban sor kerül. •
Hírek a világ fővárosaiból
A pozsonyi népbiróság julius második felében tarcyatia Tuka volt szlovák miniszterelnök háborús és
népei lenes bűnügy ét.

Groza román miniszterelnök tegnap fogadta az Egvesült Államok romániai politikai képviselőjét és
I
vele hosszabb me^ljeszélést Folvte-toti.
Jan Tatarescu román meghatalmazott miniszter vezetésével a román békedelegáció elutazott Párizsba.
«
Washingtonban tegnap aláírták a Franciaországnak nyújtandó 670
cgitiiö dolláros kölcsTinegyezményt. •
Brit partamonti küldöttség érkezik Görögországba az általános helyet kivizsgálásara és a gazdasági helyzet tanulmányozására.
A békekötés után 90 napra megszűnik a megszállás
Bymes rádióbeszéd«
Bymes külügyminiszter a washingtoni rádióban beszámolt & párizsi békeértekezlet eredményeiről ów azt mondotta, hogy azok régre sikerre «jzettek Ez a 10 hónapom küzdelem azért folyt, hogy a nagyhatalmak összeegyeztesse* nézeteiket és lehetővé tegyék, hogy vitás kérdéseiket a- konferencia keretében rendezzék.
Ahogyan a háború háborút szült, ugy a béke békét fog szülni — A béketervezetek nem jobbak, mint amit az adott körülményék között emberi elaie kitalálhat.
/T
Triesztről -a következőket mondotta :
— Oroszország nom volt hajlandó belemenni abba, hogv a nagyhatalmak ebből a zsákutcából kikerüljenek, főleg mikor arról tárgyaltak, bogy Triesztet Olaszországnak adják. Ha Amerika és Anglia ezen óhaját teljesítené is, — mondotta Molotov — Triesztet Olaszország csak addig tarthatna meg, mig a szövetséges csapatok Trieszt .területén vannak. Németországot az infláció éa a j-azdaságí megbénulás veszedelme fenyegeti. Amerika azt javasolta, hogy együttesen foglaljanak állást Németország lefegyverzéséi«» és működjenek együtt olyan lényegbevágó ügyekben, mint például a pénzügy, a "közJekódes és az élelmezés kérdése. A megegyezés a Szovjettel rtfcm sikerült, így "neki keli vtílalni a felelősséget a potsdami egyez-rr.éov megsértéséért* mely Németországot gazdasági egységkén* kívánja kezelni. Ausztriára vonatkozott: Byrnes tudomásul vette a szovjet álláspontot, hogy a békeszerződóst addig ne kassók meg, mig Ausztriában a nácik leépítése meg -nem történik és az ott éle idegen deportáltakat haza nem szállítják. De hibásnak tartja a békeszerződés megkötését azért elhalasztani, mert Ausztria kénytelen hontalanoknak menedéket nvujtani. A külügyminiszterek munkájáról elismerte, hogy április előtt alig volt remény a mepogyezésrei, április után már több remény mutatkozott.
A legtöbb remény az őt csaliös-áiíamsal való békeszerződés meg-kotesere van. Ezan békeszerződések ratifikálása után a megszálló haderőkat 90 napon belül szán országokbél visszavonják, kivéve, ahol a kőztekédési kapcsolatok fenntartása neg kívánj a a megszálló csapatok jelenlétét.
A megszállott területek kiürítése után az itt élő emberek lélegzethez jutnak éa szabad emberként élhetnek és haladhatnak azon az uton, mely visszavezet a békéhez.

Holnap kivégzik a halálraítélt Mihailovitsot
Belgrád, julius 16. A belgrádi nép''.örvény szék halálra itéüe Mihai-lovits tábornokot és tiz társát. A halálos Ítéletet gotyé által 48 érán betát kell végrehajtani. Két vádlottat távollétükben ítéltek ha''álra. A többi vádlottat 5—20 évig terjedő kényszermunkára, vagyonuk elvesztésére és poh tikai jogaik felfüggesztésére ítélték A bíróság ítéletében a fellebbezésnek nincs helve. Az amerikai volt jugoszláv nagykövet, a:it 20 évi kényszermunkára ítéltek; sürgősen felkérte Truman elnököt, használja fel minden befolyását a belgrádi ítélet ellen.
íí
L A L A
1946. julius 17;
A közellátás? minisztérium államtitkára Nagykanizsán
Szohek András közellátásügyi miniszteri államtitkár rövid tartózkodásra Nagykanizsám "JWozett. Az államtitkár, aki a Kommunista Párt vezetőségének központi taarja, a párt helyi szervezetében fogadta munkatársunkat.
— Aktuális- jxflitikai kérdések-ról nyilatkozatot nem adhatok, — mondotta az államtitkár .(jc any-nyit közölhetek, hocy a közellátásügyi minisztériumban emSerTcJetri munka folyik, Iwgy a ¿ozeíi stabilizáció alapfeltételeit mejíieremtsük. A stabilizációnak elsősorban a gazdatársadalom veszi hasznát, mort az eddigi bizonytalan jx>nz beJVett stabil aranyéiV''kü p?nn kapni terményeiért.
Éppen ezért a legnagyobb ostj baságnak tartom, de ezenfelül a legkártékonyabb cselekedetnek is, ha a termelő árajJt eldugja, el rejti és azt nem bocsátja a koi-éklmezés rendelkezésére. Mert ha a stabilizáció nem sikerülne, amit kizártnak tartok, ennek elsősorban a gazdatarsadalom látná kárát, egyrészt, mint már fentebb említettem, pénz-okokból, másrészt mert a konszolidáció megakadd lyozásőval a rendes és normális életre v-Mó - áttérés ismét belátha tatlanul hosszú időre eltolódna, ami nem hiszem, hogy egyetlen gazdaembernek is szívügye lenne.
A stabilizáció érdekében drákói rendelkezéseket hoz a kormány, mert ebben az ügyben nem játszunk T-s nem tréfálunk.
A- közélelmezésiig^-i államtitkár Nagykanizsáról, — ahol meglátogatta a járás főjegyzőiét — még a mai nap folyamán" Zalaegerszegre utazik, ahol a közéblmezést érintő kérdésekben tárgyal dr. Papp Endre főispánnal, mint a vármegye közélelmezési kormánybiztosával.
Keddsn délután ő órakor PÁRTNAP
& Szociáldemokrata Párt kslyiségében EiirfOÓ Qombai János nemzstgy. ktpv.
Voodágekct szíremen lákaak.
Roppant károkat okozott Zalában a vasárnapi jégverés
Vasárnap délután Zalaegerszegen és környékén Ítéletidő tombolt. Páratlan ore^ü szélvihar és orkán dühöngött ''végig a vármegye e részén. Okölnvi nagyságú jégdarabok zuhantak alá. A vihar elmultával 87 dekagrammos jégdarabokat is találtak. Zalaegerszegen naíry épületkárok kolctkeztek. A jégeső tönkne-verte a cserepeket, bezúzta az ablakokat. Még nem egészen fejezték be a kár felbecsülését, de annyi máris bizonyos, hogy 3000 négyzetméter ablaküveget és több fnint ■■iő.OOO cserepet pusztított el a vihar. A iégrsó jwtolhatatlan kárt okozol; Zalaszentiván, Sá^od, And-rásbida, Zalabosnvö és íná» köz-séeekhen is. A főispán azonnal in-tézkedou, hotry a - megye Területén feltalálható cserépkészleteket zárolja és utbaindithassa a kártvallott helvck feíé. A Stern-féle téglagyár 20.000 darab cserepet szállít A termésben is nagy károk kolctkeztek. A "zafíiegcrszogi szőlőkben - 60 százalékos, a járásban 25 százalékom kárt okozott a jégeső. A legnagyobb pusztitár< azonban a kukoricában és a tíohanyban volt, mert a "becslés szerint itt a feár teljes, vagyis 100 százalékos.
i
Felemelő ünnepségek sorozata volt a vasút centenáriuma
A vasút születésének TD0 éves évfordulója alkalmából a nagykanizsai rasutassüs ax ünnepségek esjész sorozatát rendezte. Nagy liezső állo-másfőnök, mint a jubileumi bizottság elnöke, olvan munkát végzott, amely dicséretére válna mé^ azoknak is, akik hivatalosan íogíaíkoznak nagv látván vossá^ok moCTcndezésé-vef.^Páradsaspt nem kimélro, a les-aprólékosabb rész let ek^-t is f ideiembe réve, oldotta meg * problémát Nagy Pc^.ső állomásfőnök-. Fáradságának mqr w lett, a sikere, mert Nagykanizsa hosszú adón át emlékszik majd azokra a látványosságokra, amiket a; jubileumi ünnepséirek részére jelentettek. A fákivAs felvonulástól keedve, a vörösra^írvány-ból készült kut felavatásán át_ a sportpályái ünnepségek, valamint ''a^. tegnap esk- nmegtartott előadás megmutatták, bosíy milyen kulturális érőt jelent városunk részére ? vasút a^sás:, akik minden "időben szolgálatára álltak a város közönségé-nefe. Tc<map reggef a femncroncfi plébánián szentmise voit, majd este az ünnepségek befejezéséül,. a városi szinnázbsn előadást rendeztek. Az előadás hővezetőjét Nagy Rezső állomásfőnök mondotta, ákn üdvözölte dr. Gonody Sándor helvettes üzletigazgatót maid felkért© ot lx>-szédének meírtartására.
Dr. Gorondv Sándor remekl» készült clóanásáfcan átlogó képet nyújtott a vasirt minden problémájáról és olyan szemléletet adott a eozvasút történelméről, amely a hallgatóság figyelmét ugy kötötte le, mintha etry\ ná''Zv drámát halkratott vohia. El-
mondotta, azt a curászi harcot, amit a vasutassá^ folytatott és fokozott mértékben folvtát uia is, amikor úgyszólván el lenszolgái tatás nélkül végzi azt a munkát, je-
le nJ t? HeUrt. aoú nélkül modem állam fenA nem "állhat. Megrázóan drámai''Volt előadásának az a része, amoly számadatokkai bizonyította azt- a* páratlan í^alád kifosztást, amit a vasútnak a nétnetektőT, a nyilasok -tól és a háború következni énjeitől v kellett elszenvedni. KocsijKwkunk-nak 10 mozdonyainknak >
e$rvütöci része inn maradt ínég, de mindezeknél sulvosaubok azok a veszteségek, araik a hidak ugyíjzól-ván 100 százalékos felrobbantásává! érték a vasutat.
• Dr. (jioixsndv Sándor beszéde szo-cíális „gondoskodásuk áthatott i>e-széd vort. Finom portrét festett Baross Gáborról, akiről nyíltan és leplezetlenül megmondta, hogy bar vasminiszter^ volt, híján volt minden szociális érzéknek és hár a magyar vasút rendkívül sokat köszönhet neki, emlékén mégis súlyos , foltként liat a dolgozókkal szemben való u-.egértetiensége. A demokrácia lehet csak az, ami vissza- A adhatja a vasút régi fényét és olyan helyzetet teremthet, amelyben a vasutasság végre megtalálja azokat az életlehetőségeket, amelyeket méltán megérdemel.
A nagy ixatásu beszéd után előadás következett. Különösen nagy sikere voh a ma ndo lm zenekarnak, valamint a \''ánosi £nok- és Zene Egye-sük''tnek.

Dombai iános nemzetgyűlési képviselő beszól ota e Szoaiái- -demokrata pártban
Dombai János nemzetgyűlési képviselő a napokban érkezett haza a fővárosból, ahol hosszabb időt töltött eL Most felhasználja az al-kalmat hogy rövid nagykanizsai tartózkodása'' "alatt beszámolhasson pártjának az aktuális kül- és belpolitikai fcsetnényekról. Különösen a stabilizációval és az uj pénz megjelenésével kapcsolatos dolgokról fog beszélni, de érinteni foga a p&rtok-kő2ött megindult tanácskozást is, amelynek végső célja, hogy a magyar"- politikai életet megtisztítsák ¿7. oda nem való, befurakodott fasiszta elemektől. Dombai János előadása iránt nem csak pártja, de 3 nasrvközönség résaéró! is nagy érdeklődés nyilvánul meg. A jiártvezctóség mindenkit, pártállásra raló tekintet m''-ikül szívesen Iát. A jwrtnap 6 órakor kezdődik.
Szerdáit délután 6 órakor
} PÁRTNIAPOT
tjr* a Maflysr Kommunista Párt.
Előadó Hajnai Béla Miv. fő-nérnők.
Minoeaérdeklódőt pártállásra való tekintet nélkül szerétettel vár a Rvr."rrf3:ég.
Egy népbiró elmaradása miatt délutánra balasztstták a deportáló polgármester tárgyalását
A nepbirősáfi dr. Révffy Andor-tanácsa ma délelőtt 9 órára tűzte ki dr. Hegyi Lajos Nagykanizsa város volt polgármester-helyettesének népdlenes büntig>-ének tárgyalisát. A tárgyalásra f-;lvonuttzk a tanuk, de azt megtartani nem lehetett, miután a Kisgazdapárt nepbirája nem jslent meg. Dr. Rívffy Andor vezetóbiró étért a bírósági tárgya-,, lást délután 3 órára halasztotta e?. A Kisgazdapárttól nyert értesülésünk szerint a soros népbirónak halaszthatatlan Ügyben hirtelen ei kellett utaznia, amit még időben be is jelentett pártjának. A pótbiró behívását, aki földjén dolgozik, a párt tisztviselője, aki egyébként ma elhagy!-. állását, időben nem eszközöd, igy tehát a fennakadásért kizárólag a hanyag tisztviselő felelős. A Kisgazdapártban kijelentették munkatársunk előtt, hogy a jövőben
fokozottabb figyelemmel kísérik a birók működését, ndtogy hasonló esetek előfordulhassanak.
Elmarad a bombarobbantás
- - ,
A város lakosságát napok óta izgalomban tartotta az a nir, amit a Zab szombati számáhan közölt, amely tudtul adta, liogy a köztemetőben még a háború alatt lodobott 1000 ke.-os légiaknát a honvédséíí aknakutató szervei a mai napon felrobbantják. A polgármester felhívta a lakossáür fi?velmét a robbantás veszélyeire és felkérte o város lakosságát,-hogy ablakait szerelje le és a robbanás időpontjában tartózkodjék lehetőleg óvóhelyen. A rendőrség ia megtette a szükséges óvintézkedéseket ~és minden készen állt arra, bogy a robbantás megtörténjen. A nagy esemény, amely napok óta fő beszédtémája a varos tikosainak, azonban elmarad, mert a honvédség szakértőinek a 1 K>mba alapos megvizsgálása után sikerült annak gyújtó-szerkezetét leszerelni és igy azt teljesen hatástalanítani. A veszélyes munkát elvégezték, ezzel kiküszöbölték. hogy robbantani kelljen a • rárosban. ÍMo^t már mindenki viaz-szaszerelheti aiilakait, a nagy szenzáció eimaiad és a temetőben örök időkix- elföldelik majd a veszélyes bomlát. Nyugodjék békében.
Hirdetmények.
A lisztjegyeken »évé 4 es *zeívény: bt U het rált»»u 80 dkp. leagerili^tre. A rwkedót iisrtkiuUláít mindentor csak a a tisit?fsi4moláíak uiáa tupbatnak. 879
A sóolsh''ányofc » o» szimu szelvén vél be ichet va''tanj 10 dtp. tér*, a ftszcrk«-reskcdéknél. Aidára k£-ldnt tOOOSO ap.
KSrló.n az ¿(deleitekkel, hoty a Jnilci havi hadisegélyek ts hadljoaúozlal dijak Sdftzatéac az a)4bt>i sorrendben és napokon törté»k. HaditegiTysk: A—H-f«; juHus. bó 16áfL I-W.it jalitts 17-én» S—Z-lg julins
18 i£ Had gorvdoroílaic: A—H íz jutias bó
19 és, t-R-lg julius 20-án, S—Z-ig jaüos 22 én. — A kifizrtea h-tye a oa''gánces-t«ri tm^tal közgyüiési terme (Barar-épS-leí, L lépcséfci*. t. emelet).-
878 PoW4rm«.*tjv.
HÍREK
- 1 «- •
£gy ember
áll ma a népbiróság előtt, egy ember, aki születelt, üt tanult, akinek itt voltak barátai. Az ?-lem: iskolatói kezdve egy padban ült azokkal, akiket az ő poigármesítr ■ sége zlaíl az ó feiügyritte mellet: az ő aktázásával raboltak ki. majd vittek el az ausschwitzi gázkamrákba, ahonnét többé soha vissza nem tértek. Egy ember áll ma a népbiróság elutt> aki halotti tort rendeze- '' z *g élő barátai felett, aki szenvteu - £ „köteksségtudóan "precíz hivuialnoküQZ méltóan hajtotta végre az országrablók és országbitorlók parancsait.- Tudjuk, hogy megakadályozni a gyilkoló lavinát nrm lehetett. amdy 25 éve a lezajlott események előtt mint kis g)''ü!ölet-golyó kezdte el útját, hogy\ mindig nagyobbra nevekedve, végre egy zgész országot temessen el De azt is tudjuk. hogy becsületes ember barátaival, jóismerőseive! és szomszédaival szemben nem vállalkozott volna a hóhérkézre-üdás előkészítő munkájára.
Egy ember áll ma a népbiróság előtt, akinek minden bűnénél ez a legnagyobb bűne.
— „Sztkadak" a Várost Színházban
A Zala julius 10-iki számáhan már közölte, hosy Lengyel András színművész rendezésében és közreműködésével a kórház javára ina előadják Darvas József szociális nép-drámáját, a »Szakadék^-ot. Az előadás érdekessége lesz, hogy kitűnő színművészek mellett á varos k<sr-jobb műkedvelői is szerepel«* vállaltak. Az előadás 8 órakor kezdődik. Értesülésünk szerint a jegyek nagy része mar elkelt.
— Saiessi
Ferenczi Károly 49 évee csurgói gyárimimkásra munka közben egy súlyos fadarab esett és karja három Ível ven eltört. Kórházba szállították.
— Yirtató i&jáita k<4#U* c*ti£: sékalt délovus^n, nyttg<it srél, feiGMivo rotások. :Öbb netyen űeluila záporai. A bónérséklet al:g rához*.
Az iparügyi minisztérium érdek#s hirei
Bányafobbaoőanyagot termeinek ki a heverő ágy «lövedékekből az iparügyi minisztérium rendeletére. Ez azért is fontos, mert a bányák állandóan robbanóanyag hiánnyal küzdenek és.ha az.ilyen lövedékekből szakszerűen kiszedik a robbanó* anyagot, az a bányákban kitQnŐen felhasználható. Eddig már 2735 különböző kaliberű lövedéket használtak fel erre a célra és összesen 12.786 kiló robbanóanyagot fcrraeltek ki belőlük.
Elkészült a MÁVAG első csép''-ő-gépe, még pedig elsősorban jóvátételi célokra. A gyár azt tervezi, hogy még * cséplési idényig legalább 70 cséplőgépet készit a hazai mezőgazdaság számára.
KowWaált arskreavért Cím i tdadóbto.
adok. 871
it «zfltmuli beíéptsre keresek. On a kiadóba*_577
Nagyon sxép férfi- és a« tokák, épők, antik és modem koterok, ágyaemfl, khír-ne»ö t«b «háft. Minden d.Motáa 4—6 óra kitatt, Királyi Pál a II. 875
01«j<Mk«Mt. mMit, kitebk
- Sxabó Aatal Bztetc. »1
Miadecféle uliitiht, hoBott
diazsét vms, wiril Perényl sza^usorár, Wagyor-ntsi 22. . < . 882
ZALA politikai nmp&lwp Kiadja: JCIzsartatági & T. tegykasttar'' Szarlussztéaért éa tóáásért fcW B«ac»Jesí.
Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Ptagr kanizsa* nyomdájában Nagykanizsán. Nyomdáért felet: ZoUv M.
Vas4rnap szaiszermeti Dsflffffilés. Előadó Kossá Istiao, a Sztteeneieü Tanics főtitkára, a Bemset^aiés alelsöte.
5L ávfoiyam. 160. ¿zam
Nagyfcanizsa, 1946. julius 18. csütörtök
Ára 40.000 adópengó
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti 6moza Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: FŐ-út 5. Telefon: 31.
ftz Egyesült Nemzetek főtitkára Moszkvába utazik
A Függetlenségi Front négy pártjának közös nyilatkozata
Trygve Lls az Egyesült Nemzetak főtitkára s szovjetkormány meghívásán*:- eleget téve, julius 22-én Meszkvábs utazik. A moszkvai iárögatés körülbelül 3 nspij t|rt A főtitkár ezuta? Kopenhigába, Hsgába, majd Párába repül, »hol valószínűleg résztvesz a békeórtokazíet megnyitásán. MiVött visszatérne New-Yorkba, előbb Berlinbe, Londonba es Genfbe utazik. A sajtó kapviselöi előtt kijelentette, nincs semmi ok arra, hogy kishhüek legyünk ós blzstmafranul nezzünc s jövőbe.
A moizirvai rádió hírmagyarázói* mefiállapítji, ho;y Molotov nyilatkozata Nimetorazsg jövöjérö; nagy érdeklédást váltott ki világszerte. A nyilatkozat tárgytíagosan Itólto mog Németország helyzetét és hangsúlyozta, hogy NemetorszSg nyugati övezetében ura''kodé állapotok egyenlőre lehetetlenné teszik a ktfcon-takozast a nyugati megszálló övezetekben, ahol a német militarizmus maradványainak megtürése meglepő. A nagyiparosok tevokenységónek támogatása cfyan jelenség, smely sggodaiemra ed okot, ''mert a német nigylpjrosoK a német imperializmus feltámasztása énfakóbsn dolgoznak és büntetlenül tesznek meg mindent a jóvátétel kijátszására. A Szovjetunió az egy&dQll, mely a potsdami értekezletnek'' megfelelően a saját megszállási övezetében változtatások nélkül vezeti a német népet a felszabsdulás utján.
A msszkvaí rádió & magyar ifjúságról
A Függetlenségi Front pártjainak megállapodása:
Kiméífitien harc a reakció ellen — A stabHizatió egyesült erével való megvédése — A községi választások mielőbbi megtartása
A Magyar Nemzeti Függőtlenségi Front koalíció be tömörült pártjai a nemzea sorsdöntő napjaiban szükségesnek látták a politikai és gazdasági Kcivzot alapvető tisztázását. Tildy Zoítán köztársasági elnök elnökletével több napon át tartott pártközi értekezlet egyetértett abban, hogv a most kővetkező hónapokban minden egyéb szempontot alu kell rendelni a stabilizáció és a jó pénz megteremtésénekj az árak megszilárdításának, valamint a magyar békeszerződés megkötésének.
A Magyar Bemzeti Ffifgatienségi Front pártjai felismerték, begy a reakció ss a fasizmus az év utolsó hónapjaiban a gazdasági r.sbezsé-gak ki használóiéval nyílt támadásba kezdtek a nsmzati áemokráeta es a nemzet életérdeke! ellen. bogy a felszabadulás után a demokrácia segítségével elért eredményeket meghiúsítsák és a végpusztulás szélér« sodort nemzet felemelését megakadályozzák.
Így most újból arra törekedtek, hogy kikezdjék a földreformot. A magyar köztársaság megalakitása utáaa sikerült inegszüárditani a demokrácia gazdasági alapiéit. Ennek érdekeben komoly t-s elszánt, kíméletlen harcoi hirdetünk szok ellen, akik ezt a munkát veszélyeztetik vagy akadályozzák. A reakció« front elleni pártok megállapodtak abban, hogy a jelenlegi egyezményben vállalt kétoldali kötekszettségo''ik kölcsönös teljesítésére sürgősem végrehajtják a reakció ellőni intézkedéseket. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front négy pártja helyesli Nagy Ferenc mmiszteroinők Bajai beszédének szellemét, amely a legélesebb harcot hirdeti a kisgazda -pártból kiszorított, most olcsó demagógiával támadó, ellenségeskedő és a többi pártokba és a Kisgazdapártba befurakodott reakciósok ellen. Ugyanilyen harc szükséges a ''közigazgatás egész területén jelentkező reakcióval szemben.
A «agyar nép ellensége az, aki a stabilizációt lyengiti, aki gyűM letet szít és lázit a beszolgáltatás ellen. Aki ipari áruk rejtegetésével nehezíti meg az igazságos elosztást, aki aggodalmaskodik a kormány demokratikus külpolitikája miatt, a koalíció '' támadásával széthúzást szít, aki antiszemitizmust hirdet . aki ékei ver a vállvetve* dolgozók kőzé, aki lázadási akar szitsni a falu lakosainál a város ellen. Ezek ellen kíméletlen harcot hirdetünk és a demokrácia nagy erőit egyesült srével megvédjük.
A pártok egyöntetűen megállapodtak ahten, bogy a községi választásokat mielőbb meg keli taijani. A \köz-igazgatás demokratikus reformja a koalíciónak legfontosabb problémája és a magyar nép elsőrendű érdeko. A belügyminisztériumban hozzálátnak az uj közigazgatási reform és a községi választások előkészületeihez. .
A községi választásokat még ez év őszén «sgtsrthatjuk Ennek a megállapodásnak végrehajtásában sisö-sorban-a stabüizáoiónaic, a bizton-
Moszkva, julius 17 A moszkvai rádió megállapítja, hogy a magyar ifjúság szivében mély gyökéről vert a magyar—ezov-jvt baráti kapcsolatok ápolása. A múltból megmaradt ifjúsági azorre-zctek közül általában nem mondhatjuk el, hogy mindegyik reakciós célokat szolgáC kivéve a katolikus ifjúsági szervezetekot, amelyek a demokrácia ellenségei. A ma-gvar demokrácia szempontjából mag-, nyugtató jelenség, hogy az újonnan létesült demokratikus'' jellegű magyar ifjúsági szervezetek megerősödtek. I talt a szovjet ifjúsági kiküldöttek magyarországi útjára, mely alkalommai a magyar és szovjet ií-
1''uság között szilára harátság alakult :i és ez bizonyára nagy mértékben elősegíti a szovjet—magyar együttműködést.
Péter voit jugeaziáv király interveniált Mihailovits értekében
London, julius 17 Abból az alkalomból, hogy a belgrádi rendőrség halálra ítélte. Mi-haj lovits táboraokot és társait, Péter jugoszláv király eürgóeen felkérte Truman otnökot és VI. Györgv angol királyt, valamint Bideáult francia minísztoreluüfcöt, hogy sürgősen járjanak közbe Mi haj lovits érdekében, aki a szöverteégnaak oldalán harcolt. Tegnsap az angol parlamentben felszólítást intéztek Bevin külügyminiszterhez, hogy a iíihaj-lovits-ügyben az angol kormány tehet-e "valamit. Bevin azt válaszolta. hogy a jugoszláv kormányt mar figyelmeztették, hogy vegye tekintet be, hogy Mi haj levita volt az el&ó, aki guerillaharcban harcolt a ■zövetségosek oldalán, azonban a jegyzőkönyvet, amely öt brit *öseze-kötő tiszt* tapasztalatai alapján készült, vaiósziuülog nom juttatták ei a jugoszláv bírósághoz. Az angol kormánynak az az elhatározása, hogy a "továbbiakban nem tud beleavatkozni egy ország területén folytatott bírósági tárgyalásba.
Churchill Párizsban
Párism. julius 17 A julius 14-iki francia nemzet: ünnep alkalmával Sztálin táviratot ban üdvözölte Bideault miniszterelnököt. Bidoault meleghangú válasz-táviratban köszönte meg feztál ín üdvözletét. A francia, kormány ós a nemzetgyűlés külügyi bizottságának tegnapi ülésén Bideault a francia nép nevében üdvözölte a Párizsba érkezett Churchill voit angol miniszterelnököt ée határozati iarasiatot fogadott ei, amelyben egyhangúlag nvilvánitetta <ki Franciaország náln-ját Churchill iránt, aki a kózos gvó-aeku ér dokiban annyi áldozatot ix>-zott. Churchill még ma vísezatér Londoaba. Angiiéban megcáfolják
azokat a bireaztok^ket, mintha Churchill rét zt venne a párizai béke-értekezleten
50.000 kiló tejporral uj suiókaraván érkezik Budapestre
Stockholmf juiius 17 Stockholmból asombaten éjjel uj autókaraván indul útnak Budapestre, 100 tonna éleim isaerrel. A azál-litmány gyógyaaert, ruhaivomüeket és''50 tonna tejport tartalmaz.
Béke ez?
Beigrád, julius 17 Belgrádban nagyarányú tüntetáaek zajlottak le Trieszt nemzetköz ivó tétele ellen. A tüntetők táblákat vit-
tek, mehen elkövetkező felirat állt: Trieszt Jugoszláviáé '' Ez jeiont igazságot Jugoszlávia számára.
Róma, jnlius 17 Az olaaz nemzetgyűlés k&ddon tartott ülésén az egyik képviselő kijelentette, hogy külföldi fogyvo-reí; védehne alatt régi emigránsok szivárognak be Olaszországba. A baloldali képviselők által elfoglalt padsorokból erre a képviselők átmentek a jobboldali képviselők padsoraihoz és parázs verekedés kezdődött. A felszólaló ''képviselő erre ki jelentette, hogy senkit som akart sérteni, majd az ülést az elnök felfüggesztette.
Budapestről jelentik :
CiJdy Zoltiané ótszámv/ój* m nCk vitifszövetségének ü/ésefrőf
Tildy Zoltánná, a Magyar Demokratikus Nők Szövetségének elnöke ismertette a sajtó munkatársai előtt franciaországi útját és a nők vilá£-szöveteégéncMc nagygyűlésén elert ered monyokét.
A lifazöcctséy célja HÜion és külföldön, keidtől ntruoaíig a tariú* és biztosüott béke. Ennek legfőbb alapja a nőknek ét aayálntak szolidaritása.
A világszövetség kongresszusán résztvevő nők érezték együvé tartozásukat éa ez fel fogja "épjteni a jobb világot Kekünk is alkalmunk volt vázolni, mondotta Tildy Zoltánná, hazánk helyzetét és nagv megértést tapasztaltunk. Beszámolt azokról a franciaorszájgban élő magyarokról, akik 20—2o éve kint élnek és munkájukkal megbecsülést szereztek & magyar- népnek. -Brüsszelben megkérdezték, hogy mivel lehetnek Magyarország segítségére. Nekünk egy válaszunk volt : a gvermek. Nem akarunk a világ koldusai lenni, magunk akarjuk a jobb jövót kiküldeni, de a gyermekek nem várnak, ezeknek azonnali segítség loali.
A nemzetgyűlés elnöke eddig nem kivim össze a nemzetgyűlést
A nemzetgyűlést eddig nem hívta üaase Varga Béb a nemzetgyűlés elnöke, miután a házszabályok értelmében az összehívásról a képviselőket éiteeitoni kell. Igy valószínű, aogy a nemzetgyűlés szombat, -előtt nem ül össze. Lobot az is, hogy a .pertament csak a jövő hét elején* partja meg első ülését.
Xoss* István táviraté * sztorik szakszervezetek elnökeihez
A Szlovákiában letartóztatott Fabry Jézeef ée társai kiszabadítása "érdekében Kossá István a kővetkező sürgönyt intézte Autón Za-kovszkyhoz, a csehszlovák szakszer-reze tok elnökéhez : A fasizmus ellen fegyverrel küzdött Fabry Józeo-fet és társait a szlovák hatóságok letartóztatták. A német ellenség ellen együtt harcoltam Fabry Józseffel és nemcsak a magyar szakszervezetek fizikai ée szellemi dolgozói nevében, hanem mint régi bajtárs is, kérem, kövessenek el mindent a hős magyar partizán é? társai azonnali a zabadon bocsátása érdekében.

Ezt kívánja. Amerika
Wanderbilt szenátor tegjtbp esle a washingtoni kilügyi hizettságban ismertette^ a párizsi külügyminiszteri értekezlet eredményeit: a konferencia tárgyalásai azt mulatták, hogy türelemmel, őszinteséggel és az igazságba vetett hit makacsságával kell megteremteni az alapot kelet kommunizmusa és a nyugat - demokráciája közölt. A béke szempontjába elengedhetetlen alap a sunfranciskőí etv alkalmazása, amely a Kegy hatalmak elengedhetetlen egységén alapszik. Csak erre az egységre lehet az igazi békét felépíteni. Arra kérem az oroszokat, hogy a következő négy pontra legyenek figyelemmel:: 1. A nyugati demokráciák biztosítják Oroszországnak és népeinek azon jogát, hogy kívánságaik szerint jtptézhetik saját ügyeiket. 2. Amerika tujl&*áá együUmiködni a iiáborub&rTrésztvett országokkal. X Az Egyesült''.ÁUamokat soha sem lehet belekényszeríteni egy olyan hepaetbe, amelyet önként nem lenne hajlandó elfogadni. 4 Az Egyesűit Államok sahasem lesz hajlandó, bárhogyan is forduljanak az események és bármiként alakuljanak a• kirAlmtnyek, ez alapvető emberi jogokkal alkudozni.
ZALA
1946.. juiius
ságnak és a közösségnek érdekeit keli szenf előtt tartani.
A Magyar Nemzeti FűggetiansÚRd , Frontot alkotó pártok mecrállapod- j tak abban, hogy a rendeletek végrehajtására 4 tagu bizottságot létesítenek, melv haladéktalanul meg- i kezdi munkáját.
\
Dr. Hegyi Lajos birái előtt
Mint ismeretes, a nagykanizsai i népbiróság dr. Révffy Andor-tanácsa dr. Hegyi Lajos Nagykanizsa volt polgármesterhelyettes főjegyzője bá-berus és népellenes bünügyének t tárgyalását tegnap délelőtt az egyik j népbirő elmaradása miatt délutánra ; halasztotta. . !
Délután 3 órára már nagy k&- | zőnség gyűlt össze a népbiróság tanácstermében. Három órakor a népbiróság dr. Révffy Andor vezetésével bevonult a tárgyalóterembe és megkezdődött a tárgyalás. Dr. Révffy Andor előbb a vádlott személyi adatait kérdezte ki. Dr. Hegyi • Lajos arra a kérdésre, hogy mi a ! foglalkozása, azt válaszolta, hogy Szatmárnémeti város polgármestere. ; Ezután dr. Révfry ismertette a vád- j lott előtt a népügyészség vádiratát, mely szerint űr. Hegyi Lajos műit év pünkösdjén mint internált a Zerkowitz-féle házban volt munkán és ott a Vörös Hadsereg tisztjeire becsmérlő megjegyzést tett 1944. áprilisában a . nagykanizsai zsidók összeköltöztetésénél lényegesen szűkebb helyet jelölt ki, mint bárhol másutt az ország városaiban, valamint az első csoportot minden élelem nélkül indította útnak Auschwitz felé. 1944. év május hó 29-én a püspöklátogntás alkalmával, junius hó 4 én pedig vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagy nagykanizsai díszpolgári oklevelének átádásakor de-mokráctaellenes beszédet mondott A vádirat ismertetése után dr. Rutt-kai Oyörgy népügyész egy ujabb vádpontot jelentett be. Eszerint a vádlott T944. május 31-én Nagykanizsa város képviselőtestületében mondott . költségvetési fceszédében népellenes rendeleteket ismertetett és a zsidórendeletek jelentőségét méltatta. Ez utóbbi vádpont ismertetése után dr. Révffy tanácselnök alkalmat adott a vádlottnak, ''hogy védőjével, dr. Kuhár Ottóval meg« beszélje, kivánja-e a tárgyalás elhalasztását az utólag felhozott vád miatt Dr. Hegyi Lajos i tárgyalás folytatását kérte.''
Az elnök kérdésére a vádlott kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek a terhére rótt bűnökben, majd szintén az elnök kérdésére ismertette hivatali pályafutását
Ezután sor került az első vádpont tárgyalására. A vádlott nem ismerte el, hogy orosz tisztekre gyalázkodó megjegyzést tett, de azt állítja, hogy valaki ilyen megjegyzést tett, és ő rendreutasította, azonban, hogy ki tette, arra nem emlékszik. Bemutatott egy nyilatkozatot, melyet akkori munkatársai írtak alá és azt igazolják, hogy Hegyi ilyen kijelentést nem tett. Első tanúként Szűcs Lajos szó-davizkészitőt hallgatták ki, aki már a politikai rendőrségen terhelő vallomást tett ¿Hegyi ellen, a bíróság előtt azonbaa visszavonta azzal, hogy a nem emlékszik a történtekre. Az el-J nők kérdéseire állandóan zavaros feleletekert adott Vallomására megeskették. Utána dr. Boda Károlyt hallgatták ki A vádlott kijelentésé-ről nem tud, mert ó ktfiön dolgozott a többiektől Megemlítette, hogy annak idején, isikor a politikai rendőrségen hallgatták ki ebben az ügyben, Hegyi szemrehányást tett neki amiért nem ugy vallott, ahogy neki tetszett volna.
Kádi Ferencet hallgatták ki ezután. Ó haiiott Hegyi szájából olyan kijelentést, amellyel valakit rendreutasított, de hogy kit, azt nem tudja, mert nem volt ott.
A népügyész, mivel az első vádpontot nem látja bizonyítottnak, bejelentette, hogy a vádat elejti.
Az ügyész r>cjetentése után két tanú: hallgattak ki: dr. Schmidt lmrénét, aki férjével a zsidók ösz-szekőltöztetése miatt öngyilkosságot kísérelt meg. Hegyi erről értesülve, 18 hónapos gyermekét a szomszédokra bízta jbs ezzel a kis gyermeket a biztos pusztulástól mentette meg. Schmidt Imrené mint szemtanú alh''totta, hogy Auschwitzban
minden 12 éven aluli gyermeket gázkamrába vittek. Hegyi ezután * tasu egy levelét mutatta be, amelyet az hazatérte után irt neki és raceköszőnte, amit gyermekéért tett.
Dr. Simonfay Lajos volt fw.^ár mester bizonyította, hogy Hegyi ami-kor Szatmárnémetiből Nagykanizsára menekült, orvosi bizonyítványok sorozatival bujt ki a hivatahfállalás alól <-s csak a nyilaspárt ismételt fclszélilására vállalt hivatalt. Különösebb tevékenysége azonban nem volt Szálasira pedig nem tette le az esküt
A bíróság a tárgyalás folytatását ma délelőttre halasztotta el.

Aktuális megyei -kérdésekről nyilatkozott a főispán
Dr. Papp Endre, Zala vármegyo uj főispánja magához kérette lapunk munkatársat, hogy a -megyei aktuális kérdésekről tájékoztassa a vármegye közvéleményét. Nyilatkozatának első részében elmondotta, bogy a napokban dr. Dávid János alispán kíséretéből Budapesten járt, ahol sikerült olintéznio, hogy a már megérkezett UNKRA halkonzervek 60 százalékát, valamint a jövő havi UNRRA cukor 20 százalékát ingyen osszák ki a jogosultaknak. Bejelentette, hogy 6 vagon ruhaneműt küldött az TJNBRA Budapestre és a megye ebből rövidesen nagyobb mennyiséget kap. A ruhák megérkezésé ut&n azok kiosztásáról haladéktalanul gondolkodás történik, amit a szociális szempontok figyelembevételével eszközómek.- -
A közélelmezésről szóira kijelentetne, hogy a meg^o hat járásában, ahol eddu; sertésben»^ miatt zárlat állt fenn, ezt feloldotta és igy iehetővé vált, hogy a jóvátételi beszolgáltatásokat kuanyü, 30—35 kilogrammos sertésekkel teljesíthetik. Ezeknek, beszállítása a dombóvári állami hizótolepre márie ogegkaz-dódött.
Bejelentette a főispán, hogy a sóhtány most már rövidesen megszűnik, mert vagy sóssállit-mányok érkeztek a határra, sxe- ] lytk rövidére* rendeltetési helyükre kerülne}:. Ezekbőt a só- 1
Bwaüövün segély t dolgozóknak
c
A Szakszervezeti Tanács javaslatára a Gazdasági Főtanács a 29. bérhétre rendkívüli segély folyósit-tatásái''határozta el Mérnökök, ma-gántisztviselők és szakmunkások részére 14 millió adóptngő, betanított munkások részére 12 millió adópengő, segédmunkások részére 10 millió adópengő, tanoncok részére 5 millió adópengő fizetendő ki. Ezenkívül a kalóriaellátásban részesülő családtagok után 3—3 millió adópengő rendirivüli segélyt kell folyósítani.
fagy meglepetés volt a „Szakadék" iegospi eióadása
A városi színházban tesrnap este színészekből és műkedvelőkből ösz-szeáUitott társulat Lcncreu Andrés rendezésében eiőaota Dcrvaa Józsei ^Szakadék« cimü színművét A telt nézőtér, ahová pótszékeket is kellett beállítani, egyhangúlag megállapította, hogy az előadás műrész i szemixmbof bármely hivatásos színtársulattal felteheti * a versenyt. Lengyel András ez alkalommal olyan munkát végaett, amelv pro-, désztinálja őt nagy társulatok rendezői tisztére is. A darab elejétől végig írója intencióit követi- A szereplők a legkisebb szereptől a karnagy óbbig, kifogástalanok voltak. Lapunk szűk tenede&ne lehetetlenné teszi, ho^y mindenkiről külön meg-oniiékezzunk>do a legközelebbi 4 ol-* dalas újságban még visszatérünk a
tzáVitmányokból Zola vármegye is részesül.
Felhatalmazást kaptam, mondta a főispán, hogv gondoskodjam a MAOBT ellátásáról, amit minden eszközzel teljesíteni is akarok, mert igy megkönnvitem a MAOBT terjeszkedését ée a''földgáe hasznosi-táaát.
A termésről szólva a kővetkezőket mondotta : A zab kivételével Péter és Pálkor befejeződött as .aratás Zalában. A caéptés mindenütt folyik. Az utóbbi napok aeózéeei a keresztben fekvő gabonákat ugyan átnedvcsítették, de ez károkat nem jelentett. A gabonaszemek teltek és Zalában a termés jó átlagos. A tarlóbaktatást is mindenütt elvégezték. A burgonya ós kukorica állása elég jó s na további esőzéseket kapunk, ebből is közepes jó termést várhatunk.
Katasztrofális azonban a helyzet a legelők ás kaszálók tekintetében. A nagu szárazság ki-égette a legelőket, majd a Jár- 5 télen lezudutó esttömegek elárasztották a rélekel ugy, hogy ezeken a helyeken nem számíthatunk üzámottevó eredményre. Emiatt nagyobb nrannviflégü tenyészállatot keH sürgősen "kiszállítani a megyéből. Tárgyalások folynak több« vármegyére!, hogy vegyék át állatainkat takarmány ellenében, vagy feles tartásra.
''>bzakadék<: előadására. Meg kell emlékezni már most- Szabó Pista kitűnő alakításáról, ami egéaaen uj oldaláról mutatta be a művészetért mindig rajongó örök «aranyifjút«. Az ^ előadást ma megismétlik. Á topmapi bevételt teljes összegében a kórház felsegitésérc fordították.
f
Rablógyiikossigok sorozatit követték el a nyilas fogtechnikusok
A büntető tőrvényszék Majzik-ta-nácsa két naiion keresztül tárgyalta Kern László, Lenkeházi Kóbert fogtechnikusok, Bob Tibor alkalmi munkás, L^nkeházi Róbertné, Kern Lászlómé, Vidra üihályné és Kardos Gyula bűnügyét. Keni Lászió a háború alatt dr. Ruazti Miklós orvos tisztiszolgája volt. Az ostrom alatt Kern Lenkeházival együtt megjelent az orvos tekinán ée azt teljesen kifosztották. .Másnap özv. Buszti Henrikné lakására mentek és^az ottlévő értékeket öeszecsoma-goftát Közben Rusztiné hazajött, mire Lcnkeházi agyonlőtte. Agyonlőtték a lövöldözésre elóeieto dr. Kocsis Lászlót is. Xéhánv nappal később Bisürurm Jánost és -Porör Mihályt gyilkolták meg. Mindeze-kon a bűncselekményeken kivül több betörést is elkérettek. Tekintettel arra, hogy a vádlottak nyilasok voltak és a büncseiokmén^''e-ket a nyilasoktól szerzett fegyverrel követték cl, a bíróság ugy határozott, hogv az iratokat átküldi a népbiróságnoz.
HIR1EK
— MADISz taggyűlés
Folyó hó 18-án fél 7 órakor MADISz taggyűlés leae m egyesü-lot Hunyadi-utca 10. az. alatt lévő helyiségében.
- £gy tehenei t2i*itak
.. Tegnap az ''."a , -rákban a Jftzs naki országúton tehenet találtak. Igazolt tulajdonöaa a rendőrségen jelentkezzen, ahol a ''tehenei át-vabetí.
— Virkáló idSjiris rrnnUn «li£: mtotelt északnyugati, boimp itmit eyo ;g»H izéi, feÜJ&at*TOU.lisak, löbb tétyta c$6, ieletca zivatar. A hőmérséklet raa keiden is sttSyed. Hohup vaiamivtí crö-stbö fesz a felmelegedés. 1
— Anyakönyvi hirek
Juiius bő 1—7-ikc között hárou; leány és eg>- fin született: Joó G%''uía cijíészacgéd és Horváth Máriának leánya, Gerencsér Eva ház-tartásbelinefc leánya, Horváth Pál MAORT éjjeliőr és Spollár Borbálának lean>a, Osváth Ilona ház-taná&belinek"fia. — Házasságot kötött n^y pár : Dr. Harmath Imre orros és Singer Gabriolífc, Gerencsér Pái báüogosmester és Máb''-s Terézia, Godina János földmüvea és Bagcunai Mária, .Kovács János MAY altiází" és Fenyvesi Mária. —- El-lialálozott; Juhász Béla Ferenc 12 napos, Mészáros József 80 ésres, Meggyesi Győző 18 -éves, Boros Jó-zseníé szül. Horvátm Vilma 74 éanoe, Bedő Fonenc 51 ótbs, özv. Göacöl Jánosné.szűL Berta Margit 77 éves, Zájer Istvánné sz. Vincsák Julianna 24 éves. Szabó Anna 18 éves. Major Istvánné sz. Borbélv Katalin 81 éves, Muczer Lászlóné sz. Kuzsner Julianna 65 éves, Bajer V''inoe 81 éves ós Bergmanu Zsuzsanna Erzsébet 7 hónapos.
Az adópengő árfolyama
Juiius 17-én egy adópeogöegyealő 120.000 fi penföveL x
Sporthír
KTE labdarugó tréningjeit caütörtöken megkezdi
Felkér az edző minden olyan já-tékost, aki azineinkbon továob akar sportolni, hogy az edzésen okvetlen ielenien meg." A mérkőzések megkezdése szükségessé teszi a csapat í összehozását.
Edaéeek kezdete délután 6 óra.
Szerdán délután 6 órakor
PÁRT NAPOT
tart t Magyar Kommunista Párt | Előadó Hajat* &üa Máv. főmérnök,
; kUadea érdeklődőt pártállásra való tekán-| tet néfkfll sreretettel vár a Pártvezzlá^.
Hirdetmény-
Aki tájit txöfaéttóére engedély oékfll • dohányt 4ermd. UohloyoövénTcaJoct szha-saerfltag 1916. évi ¡alias hó 25-ig a nagy-: iraniTWt vározi ptozögyőri szxtauzoo ,}e-leatse be az eadedély kiadást végett
A 7940/IÖ46. M. £ rz. raedetet 5. f t 3. bek. értelmtóen sz. tilts, aki czea tö-
^bti^M^tí^Mycxés^k iScrsi" lássak) is van hdye.
883 PoteánsMtor.
APRámitOETÉSCK
Miodeaféle diszoét
Ma^yai-atai 22.
elajat, hallott Perényi szzpjiiEgyir, SS2,
Nagyon szép fi.fi- és rahák. «pák, antik és modem b«ftor*k. ¿gynemü, lebír-dcbjü stb iWtk. Mrndcn défoián óra kdiOU, Kírtlyi Pál o IL_ S7S
Scvp «BgérAsrttlak elldók Mcjyar-atci 71. i-vc ajtó. •._d
ZALA poüflk«« napSUap
jUzgftítfasác'' H. T. Magrkafllmr
Saerttesztéatrt é$ badüert fettí Bescze Jeak
nyomatott a . >ÜVz3«z<í«tafii ü. T. r^iagy-kanízso" nyomdájában flogy^nizsan. Nyomdáért Wcl: Zalav Károlv.
Vasárnap ssataezeü nagygyűlés, Előadó Kossá ístfáa, a SukssefreKtí Tanics rotiiíra, a Bföset&fiiés
51. étffolyam. 161. szam
Nagykanizsa, 1946. jutius 19. péntek
Ára 40.000 adópengó
Demokratikus pofitikai napilap.
Szerkeszti Benoze Jertó főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivata'': Fó-üt 5. szám. Telefon: 31.

Hfvata/os: Az atfápengfijegy teljes értékű fizetés! eszkttz és átváltját- forintra
Trumsn elnök ez amerikai ifjúság értekezletén Washingtonban beszédet tartott, amelyben a többek között a -kővetkezőket mondotta:
Szerintem legalább még ket vagy bárom esztendő szükséges ahhoz, hogy Európa és Ázsia ínséget szenvedő országai valamennyire taipraátljanak. Segíteni fogjuk Őket mindennel, amivei í*ak tudjuk, gépekkel, szerszámokkal és élelmiszerrel. Csak azok, akik ott jártak, tudják elképzelni, milyen e helyzet az elpusztult Lengyelországban, Magyarországom, Németországban ós Kinában. Mi, akik nem jártunk ott, ezt elképzelni sam tudjuk.
Illetékes hely a következő nyilatkozatot adta ki az uj pénzről: A forinttól nem szabad csodákat várni. A kezdeti nehézségekkel, az árukészletek csekélységével, a külkereskedelem lassú éledésével kell még egy ideig számolni. Oe uj stabil pénzünk lesz, mely fedezni tudja elsőrendű szükségleteink egy részét és amely munkánk ellenértékét képviseli majd. A jó pénz mindnyájunk létkérdése, legfeljebb néhány spekulánsnak kedvez a pénzügyi zűr-zavar, amelynek most a stabilizáció kell, hogy véget vessen.
A gazdasági életben nyugtalanító hírek terjedtek el azzal kapcsolatban, hogy az adópengő-jegyek nem lesznek forintra átválthat&k. Ezzel kaposofatban illetékes helyről teljesen alaptalanoknak és felelőtlennek minősitik azokat a híreszteléseket, hogy az adépengő-jegyek jutius hő 31-én érvényüket vesztik, hogy a forintra történő átváltásukról nem történik intézkedés. Még mielőtt az adőpengő-Jegy fizetési eszkőz tett volna, a közönság megnyugtatására illetékes helyről nyilatkozat történt az átváltást illetőleg. Azáltal, hogy az adópengő~jegy ma e fizetési eszköz szerepét tölti ba, egészen természetes, hogy bankjegyként kell kezelni, ami azt jelenti, hogy a forintra való áttérésnél at keli váltani. Számolni kell azzal egész érthetően, hogy a stabilizáció első időszakában a kormány nagyon óvatos pénzügyi politikát fog folytatni és igy mindenkinek érdeke, hogy a stabilizáció Időszakára adópengőt tartalékoljon, mert ezeknek forintra történő átváltásáról a kormány feltétlenül gondoskodni fog.
}

Tegnap fejeztek be a Magyarországgal kötendő bekeszarzódes kidolgozását
Párizst jidius 18 Párizsban tegnap fejezték be az Olaszországgal, Komán tárai, Bulgáriával, Magyarországgal és Finnországgal kötendő békeszerződések kidolgozását. Az egyes országokból egymás után érkeznek Párizsba a betekintések, melyek a francia kormány meghívására közölték a béke-értekezleten résztrevó iüldöttaég névsorát. Lc-^rujabban Kanada jelentette le rébztvéaoléi a párizei bé-koértekozletre. A magyar kormánv addig nem kívánja bejelenteni a kül-döttbég nérsorát, amíg a francia külügyminisztériumtól nem kapja meg a hivatalos megbirásL Az olaJz küldöttség szerdán utazik rizsba, hogy a külügyminiszteri tanács meghívására Parizaban ismertesse Olaszország álláspontját a tn-'' csrzti kérdésben. *
Svédország leazáJhtotta a dellár és fent arfolyamát
Stockholm, julius IS Jalius 18-tói kezdve a svéd valutapiacon a külföldi valuták árait 14 százalékkal leszállították. A dollár 4.20 lieJyett 3.60 svéd korona é* a iont 16.92 helyett 14.50 svéd korona lett. A hivatok» jelentés hivatkozott arra, hogy a legutóbbi nemzetközi egyez mén vok kedvezően befolyásolták a eved korona ár-folvawát, "amely nagyban hozzája-nift, hogy megkönnyítse a/, árrög-zitést Svédországban.
Sémáméban minden magyar helyén ■aradhat
Bukarest, julius IS A budapesti román diplomáciai ügyvivő közölte, hogy a magyarok tartózkodási engedélyit augusztus hó 15-ig meghosszabbították. Augusztus 15-ike után a rendek?i jeientke-zésre kötelezi az ideg»in állampolgárokat. Ezeket a helyi hatósagok félremagyarázták és ugy értelmezték, hogy az idegen állampolgárokat az ország elhagyására szólitov-ták fel. A megbízott hangoztatta, hogy a rendokít aenkit sem utasit ki és minden magyar lakóbolyén maiadhat.
Nem műkőének fegyveres nemet erek a brit ővezetüen
Berlin, julius 18 A Németorazágot megszálló bnt hadsereg főparancsnoka megcáfolja a Némttonzás; brit évewtebwi lévé
fegyreres'' német erők működését. Csupán német aogúlyazoigáiasot teljesítő aknakereső és bomöarobbantó alakulatokról van azó, amelyeket nem lehet tényleges katonai alakulatoknak számítani.
iugeszlavia jegyzékben ker íshrtiágo-sltást Amerikától a megölt két katona miatt
Belgrád, jutius 18 Jugoszlávia jegyzéket intézett Amerikához, amelyben felvilágosítást kért arról a határincidensrúi, amely két jugoezláv katona életéhe került, míg amerikai részről egy katona sem veszítette életét. A lövöldözést állítólag az amerikaiak kezdték. A mai jelentések szerint a trieszti övezetben az amerikai -jugoszlár vonal mentén ismét lövöldözések ''történtek és ennek során egy amerikai katonát agyonlőttek.
Budapestről Jelentik:
Kedden 01 össze a nemzetgyűlés
A kormány tagjai tegnap délután minisztertanácsot tartottak. A pénzügyi és gazdasági javaslatok után áttértek azokra az intézkedésekre, amelyek biztosítják a szanálásra vonatkozó javaslatok végrehajtását Szabályozták a gazdasági rend ellen elkövetett sérelmek büntetését, a büntetőjog védelmér, az árdrágító visszaélések és a közellátás terén mutatkozó visszaélések büntetéséi. A tevábbi teendőkről a nemzetgyűlésen határoznak, amely 23-án, kedden délelőtt 12 órakor ül Össze.
Az adópengő árfolyama
julius 18-án egy adópengő egyenlő 360.000 B pengőveL

A magyar belpolitika szenzációja :
A Kisgazdapárt kiáltványa I
A Magyar Távirati Irodát felkérték az alábbiak közlésére :
A Független Kisgazdapárt saer-dai képviselői értekezletén Futó Dezső ur támadást intézett ellenünk és a tároltévő dr. Gulácsv György barátunk «1 len. A dolog személyi részével röviden végezhetünk. Futó Dezsőnek és megbízóiknak módjuk lesz állításaik bizonyítását megkísérelni és azokért helytállni. A támadás politikai része "azonban a mi ügyünk.
.■í Kisgazdapárt jobb szárnyán elhelyezkeíett »reakciós, feudális és neofasiszía tler^ek jónak látták-éppen a mostani stabilizáció és a békekötés idején a párt választmányfiat- szemben tárna-itáslxiimenni át és mkitán már a pártot a koalíció időpontjában, •márciusban. a jártból kizárt liépvisclőkket együtt felrobbantani nem sikerült, támadásukat rajtunii át intézik, akik valóban nem kényszerű. de meggyőződé-tes <hive> vagyunk a parasztság, ■munkásság és értelmiség egységének, akik büszkén vaujuk magunkat haladó demokraták-
A koalíció az egész magyar demokráciának szól, velük és velünk. Az egykori reakciós olemek a végső leszámolás előtt saját vesztüket, ha keli; az ország és nemzet pusztulásával óhajtják megvásárolni és életüket az állandó politikai feszüH-aég''szitásával igyekszenek meghosz-azabbrtani. Egy utolsó rohamban a Kisgazdapártba akarta magát befészkelni és a jobb sorsra érdemes pártot a reakció hídfőállásává akarta kiépíteni. A feudális és nagytőkés érdekek képviselőitől félrevezetett vagy felbérelt elemek prédájául pártunkat veszni nem engedjük éa megvédjük azok ellen, akik a bíinöe multat vissiasóvárog-jákés a jobb jövőt megszületni nem engedik és a gazdasáíri. újjáépítést és hazánk nehezen visszanyert függetlenségét és önkormányzatát veszélyeztetik. lelkiismeretünk parancsára a végsőkig fogunk küzdeni Futó Dezsőnek és társainak a Füsjgetlenségi Front nyilatkozata ellen elhangzott támadásaira a nyilatkozatot aláíró miniszterelnök és pártvezér hí rátett a választ megadni.
magyar
hanyagol kisebbsé
>ség
i
A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt nevében: Gáspár Ervin Katona Jenő Ortulay Gyula
kérdése
Fontos és nemzetközi szempontból sem elhanyagolható kérdés a magyar nemzeti'' kisebbségak ügye. A magyar kormány volt az eisój ameiv felhívta a közfigyelmet külföldön "a nemzeti kisebbségek ügyére. A csehszlovák államférfiak már tárgyaltak Párizsban a külügyminiszterekkel a magyar kisebbségek sorsáról és számadatokkal igyekezték bizonyítani, hogy a c^hszlovákiábtjQ elő magyarok nagyobbrészt azlár eredetűek. Megbízható számadatok szerint ma Csehszlovákia tenületén mintegy 650—-700 ezer magyar él. Ezeknek a számadaloknak ajaelyes-ségét még a csehszlovák köztársasági elnök és Haydu szlovák fó-megbizott is elismerték. A tárgyalások abban a moderbon folynak, hogy a magyar kisebbségek fczámát lehetőleg a" legcsekélyebbnek bizonyítsák be.
A termés háromszorosa a tavalyinak
Az aratás az egész országban kivétel nélkül jól halad előre és egyes helyeken már be is fejeződött A cséplést'' munkálatok is elérefcaiad-tak. A termés holdanként 5—12 métermázsa gabonát ad. A termés báromszorosa lesz annak a mennyiségnek, amely! a mult évben termett. A külföldről beérkező jelentések is átlagon felüli jó termésről számolnak be. Amerikában és Oroszországban a gabonatermés rendkívül jó volt ebben az évben.
Állami hivatalok csak előzetes miniszteri engedéllyel vásárolhatnak lapukat
A Gazdasági Főtanács a hivatalos lap keddi számában megjelent rendelete értelmében állami hatóságoknak, hivataloknak, intézményeknek és nemeknek csak előzetes .miniszteri Írásbeli engedéllyel szabad lapokra előfizetniük vagy "lapokat példányonként vásárouniok. Vármegyei, városi és községi hivataloknak, intézményeknek és üzemeknek csSk a tórvényhatóeág első ''tisztviselője adhat engedélyt lapok előfizetésére vagy vásárlására. Engedélyt csak akkor szábad adni, ha valamelyik időszaki lap közleményének ismeretére a hatóságnak vágy hivatalnak feltétlenül szüksége van iciadatkörének ellátásához.
Az amerikai Vöröskereszt gyógyszert adományozott
Az amerikai Vöröskereszt nagyobb •gyógyszer- és kötszeradományt adott a Magyar Vöröskeresztnek, melyet az összes magyarországi kórházak kőzött osztanak szét Már bekérték az összes kórházaktól az ágyak számát, mert a szétosztás ennek arányában történik.
15 évi fegyházra ítélték a munkaszolgálatosokat kinzó afezreőest
Vitéz Oy ürkei(Georgeovics) Qyörgy volt alezredes, mint a 3. műszaki csoport parancsnoka, elrendelte, hogy a legénység és tisztikar a beosztott munkaszolgálatosokat bántalmazza és ékeztesse. Ennek következtében több munkaszolgálatos meghalt. A népbiróság Gyürkéit 15 évi fegyházra ítélte.
Z A U A
1946. julius 19
Magyarázza meg...
Magyar János filmszínház-igazgató, Független Kisgazdapárti képviselő ur, miért uszított junius 30-án a Szakszervezet ellen Nágyrécsén tartott beszédében?
Mit óhajt elérni falun azzal, hogy a Szakszervezet vezetőségét ugy állítja be, mintha vallásellenesek lennének ''és megtiltanák azt, bogy vallásukat. szabadon gyakorolják a szervezett munkások.
Íme itt a beszédjéből kiragadott mondat: „Beszéltem az Iparügyi Miniszteri Biztossal, aki azt mondta, hogy a körmenetre vonatkozólag tárgyalt a Szakszervezettel, bogy a munkások egy csoportban menjenek a körmenetben, de ezefl kérelmét a Szakszervezet elutasította*.
És itt az Iparügyi Miniszteri Biztos nyilatkozata:
„Tervbe vettem, hogy az Urnapi körmenetben az ipari munkavállalók és munkaadók vezetésemmel egy csoportban vegyenek részt és ezért érintkezésbe akartam tépni a szakszervezettel, hogy ezirányu álláspontját megismerjem. Ettél eltértem, mert nem akartam félreértésre akol adni és meggyőződtem, hogy a munkásság vallási érzelmeinek nyilyéniíásútil a szakszervezet állal gátolva nincsen
Dr. Balassa Viktor s. k.
iparügyi miniszteri biztos.
Előttünk:
Ifj. Szejcsán jézsefné Csepregi Zoltán.
Ezek után ugy látszik, az igazgató urnák nincs egyéb gondja, mint a falu dolgozóit — a legkényesebb és a legérzékenyebb pontnál, a vallásnál — az ipari dolgozók ellen hangolni.
Jobban tenné az igazgató ur, ha a gyűlölködés magva helyett a szeretet és a megértés magvát hintené el vidéki kőrútjain. Inkább arra beszélné rá a falu dolgozóit, hogy siessenek segítségére az éhező városi dolgozóknak. A közügyet szolgáló apostolkodásáért tisztelni és becsülni fogja önt minden dolgozó.
De aki szelet vet, az vihart arat. öanek telán az a kedves, ha a magyar dolgozók két nagy tábora egymás ellen acsarkodik egy romokban heverő és a fasiszta brigantik által kifosztott országban? A múltkor hallottam egy kisgazdapárti szónokot, aki azt mondotta: »Vegyék tudomásul, hogy a parasztság nem emelkedhet fel az ipari munkásság nélkül és az ipari munkásság a parasztság aéikül. Hozzatok árut a piacra. Ha rossz a pénz, akkor ingyen. Mutassa meg a kisgazda, hogy van benne sziv és akar adni az ipari munkásnak!''
Így beszéljen az Igazgató ur vidéken. Higyje el az Igazgató ur, torkip vagyunk már az uszításokkal, elég volt 25 éven keresztül Most dolgozni kell munkásnak, értelmiségnek, parasztnak vállt vállhoz szorítva, hogy ez a sokat szenvedett nép fel-emeikedhessék a mostani nehéz helyzetből. £z a fcelye? rcálpolitika és ezt tudja minden becsületes dolgozó kisgazda és tudják a szakszervezetbe tömörült dolgozók is. Csepregi.
A fenatidézett és aláirt lmok bármikor megtektottMték a Zala czerfcestfioéfébei.
— FeIÜVá«I Magyar Országos Központi Szövetség Nagykanizsa címre érkezeti a Magyar Kőziény 1945. évfolyamából több fxjtdánysxám. Mivel a portahivat«) erre az elégtelen cim re kézbesíteni nom tudja, az érdekelt a Zala kiadóhivatalában Átveheti. • .
Mai és régi leveiczésb&l származó ttecf • b&Twirt pénzt, magyar sorokat vagy külföldi bélyegeket adok. ív- anyagot » átveszek. Rozgoayt-utca 19. Barbarits. (Ez a hirdetés rimdig érvényes.) d
Háromezer eÉgázasitott és elégetett nagykanizsai deportált ugye a népbiróság előtt
Tegnap a nagykanizsai zsidók tábor hagy ujtése és deportálásának tisztázását kezdte meg a népbiróság Hegyi Lajos dr. Háborús és népellenes bűnügyében. Dr. Hcgvi Lajos a tárgyalást vezető dr. Kévffv Andor tanácselnök kérdéseire elmondta az egész táborbagyüjtés é« deportálás előzményen és lefolyását.''. Orbán Sándor szombathelyi csendórkerületi parancsnok .1944. április 2fc-én megjeksn nála éa .felszólította, hogy m¿snan belügyminiszteri rendeletre jelenjék meg Szombathelyen, ahol zsidóügyi értekezletet tartanak. Az értekezleten szóbakerült a nagykanizsai gyűjtő-tábor helyének kérdése és végül abhan egyeztek n)eg, hogy a Zrinvi Miklós-utca körnvékén lesz felállít va. Április 24-én a nagykanizsai rendőrségen tartottak ebben az ügyben értekezletet, amelyen résztvett Orbán caandőrazredűB, Bükky rendórtanácsos, Paiza Ferenc aljegyző és Újházi tisztiorvos. Hegvi az értekezleten szóbahozta, a zsidó szakorvosok mentesítésének ügvét. Ebben az ügyben futárt küldtek a belügyminiszterhez, aki ezt visszautasította, illetvo részben engedé-}yezte-
lleqyi hatáskörébe tartozott a táborhely kijelölésén kivül a 1 »útramaradt értékek átvétele. Az összegyűjtést április 26-án a csendőrség kezdte nieg. A xxd-loruásbó! kiderült, hopy Hegy fi egyetlen egyszer sem coli a táborban hanem Tőke Jei\ő varost főtiszt viselőt küldte bt és csak az ő tájékoztatása, valamint dr. Hálpfcn J&riő, a déi-dóianács elnökétől szerzett értesülések alapján volt tudomása a táborban uralkodó helyzet rőt. Május 16-án Bükkytől megtudta* hogy a zsidókat masnap elszállítják. Ezért összegyűjtött mintegy 6 és fél mázsa szalamit, 4 napra való kenyeret és vajat Ezt fiz: állomáson Tőke Jenő osztotta ki.
.''I Cetdrálban a zsidótianilás megünneplésére vonatkozólag azl mondotta, hogy azt az alispán parancsára rendezte meg. A költség mintegy 900 pengőt tett ki. A vacsorán az alispan es Hör-nickü német őrnagy szólalt fel. A népügyész kérdésere kijelentette, hogy a német ''megszállást nem tartotta törvényesnek mindaddig, mig Krassav ezredes fel nem világosította, hogy teljes elégtételt -kaptak.
Szatmárnémeti polgármesteri tisztségét azért vallatta el..mert Telek* főispán szerint, mint zsi-dóbarátnak, távoznia keÜ a városból.
A vádlott "kihallgatása után sor került a tanúvallomások meghallgatására. Ozv. KauXfmann Benőné elmondta, hogy a táborban heringek módjára voltak összezsúfolva. Az étkeztetés négy-öt nappal kezdődött meg a tábortaszállitaa ufcm. Az ef-száJ ntásróf az -uíofió pdbanstban ér-Hevültek, /vz útra penészes kenyeret kaptak. Fülöp Alhortaé uítin Singéi* Sándor kereskedőt hallgatták ki, aki cfmondta,'' hogy Hegyi vdJe szemben mindig méltányosan bánt. honn ArpS<I eimonSta, hogy az útra vagononként 150 vkomiSz-
kenveret és nvofcán egy "kiCó szalámit kaptak." P. Gulyás Gellért volt nagykanizsai plébános azt v®-50tta, hogy ő legalább a kikeresztelkedett zsidóknak szeretett >blna jobb helyzetet teremteni, de Bükky min-cten ilyen fcísérfe* e£R fitereven of-¿ur&izott.
Dr. Lontay Alán vallomásában kijéfentette, hogy a vacsorái iz-!■• lé&ldennek tartatta akkor, amikor a városban esek az események játszódtak le.
Egyébről nem tudott vallani. I>r. Paizs Ferencnek nem volt saját hatásköre ebben az ügyben. A rendőrségen tartott értekezleten Hegyi ké-
résérc vett részt, ahol Orbán ezredes fóhelövésael fenyegette meg, ha indiszkréciót követ el az üggyel kapcsolatban. Egyébként mindenben a vádlott vallomását erősítette meg. i''éc*cy Hantolta* műszaki íaná-CJtostóf nejn kérdezték meg vé-lemé.tyéi n táborra vonatkozólag. - Kijelenteti e. hogv a templomot vem tartotta afkalrna*nak erre a célra. Bibe Sándorné arról az orvoskül-döttségröl beszült, amelyet dr. fia-lá&z OTT "Óorvos vezetett a zsidó orvosod mentesítése ügyében. Halász ht gorombán viselkedett efc tnegie-nyegerte ?Iogyit. Hommerth Károly számvevőségi főtanácsosnak, csak az értékok szambavéieie révén voft köze, a dolgokhoz. Tudomása van a mii, hogv Hagvi 1944 doccm boréban, nnükor a Kiürítési láz volt, oizott-ságott szervezett, amelvnok az lett voLaa a célja, hogy az orosz csapatok bevonulásáig a rendet fenntartsa.
A tárgyaiái fit 9 őtttkor ért véget és dr. fíévffy Andor ma délelőtt 9 órára tűzte ki a tárgyalás folytatását.
A közalkalmazottak is kapnak
rendkívüli segélyt
A Gazdasagi Főtanácsnak a rend kívüli segély folyósításáról szó& tegnapi határozata még a következőket tartalmazza:
Tényleges szolgálatban álló közszolgálati alkalmazottak részére julius 29-ig 13 millió adópengő egyszeri rendkívüli segélyt, a nyugdijasok és ellátást élvező özvegyeik, árváik részére pedig 10 millió adópengő segélyt kell kifizetni. A családi pótlékra jogosult -családtagok után egyenkint 3 millió adópengő a segéiy összege.
Sporthír
Kijavítják az MTE sporttslapét
Az XTE Dózsa Gvörgy-utcai sporttelepe a háború folyamán 70 százalékos arányban tönkrement. Városunk legszebb sporttelepe nem állhat árván, kitéve a pusztulásnak. Harangozó Lajos, az ATE ügyvezetője az építési ügyben több helyen oijárt, azonban segítséget nem tálált. A bajnokság rohamosan közeledik és még nincs otthona városunk 80 éves egyesületének.
Hol vannak a régi »hajrá NTE«-isták, akik az elkövetkező nyugalmas békében elsőrendű szórakiozasul tudják felhasználni az árnyas fák alatt és tribünön szabadidejüket izgulva fiainak versengésén. Minden régi XTE-ista csak egy kapavágással segítene és nem akritizáláshan merülne ki clubaxeretote, akkor a régi fényében látnák az NTE-t hamarosan.
Harangozó ügyvezető a harcot tovább folytatja és az anyagiak egy részét előteremtve, a tribünt, a kerítést és a pályát még a hét folyamán elkezdik * javíttatni. Egyeíoro csak olyan arányban, amit az anyagi erő megenged.
A pelva rondbehozáse után augusztus 18-án sportünnepéllyel nyitják meg, illetve aratják fel a pályát. A sportünnepélyre vonatkozólag részletes pro^rammot hirdetések és a Zala nyújtanak.
APRÓHIRDETÉSEK
Múdenféle *dradékot, oiijat, hullott diszr-ót *Mt, eac.ét Pciéoyl szappangyár, Magyar-otca 22.__^
Nagyon szép fé/fi- és a£ nüaák, HpSb, am& és modern.hatotok, ágynemö, fehér nemű stb oladék. Minden délotás 4—6 óra közöU, Klxüyl Pál n 11. 875
HÍREK
* ''
Szatmárnémeti polgármestere
zagyok, jelelte dr. Hegyi Lajos a biró azon kérdésére, hogy mi a foglalkozása. Szátosi Fercnc ugyanerre a kérdésre azt felelte: nernze/-rezető vagyok. Sem vitás, -1+ogy »Hegyi l^rjost jólvégzett munkája ef-1: ismeréséért és megjutalmazáaáéri Sárost Andor, a mar felakasztott belügy minis zt^r ^ur<• előléptette és kinevezte a szerény megyei városi helyettes polgármestert egy tőrvéwy-haiersági • joggal felruházott város úcUgármcsterété. A potgámiesíer vr (igy srákitják a vadtottat a nép-bíróságon) semmi rosszat nem iái, ártatlannal: malija magát — ¿a egykét alibi-zsidónak tett apróbb szívességeit -most a mérleg egyik ser-¿icnyőjcbe dobja azzal a naiv Int tel, hogy ez rtrajd csak kiegyenlíti ét ja-várs billenti a mérteg másil'' ncrpe-■ntfőjet, amelyben háromezer gáz- és lüziuűá''t szenvedett ártatlan ember hamuja van.
.Vem, ez iog sikerülni neki.
— lx.**l*ta istesli«xl*L&tek. Az izrfceiíta. istentiszteletek pénteken 19 óra 30 perckor, szombaton reggel 7 óra 30 perckor kezdődnek.
— lijantáa. Varsányi Évikét eljegyezte Rtínödli Frigyes gazdást-fóldbirtokos Szí-getvtr. Minden kttlőn értesítés helyett.
— SiwkttM ■nlmitlH a ScaJMMUk sUsdiakl Lengyel Andrfts hWafeo: színészekből és mflkedvalökböl összeaUitott kis társulata tegnap is zsufott nézótér elótt játszotta eí a .Szakadék"-ot. £rte-sQiésünk szerint az elöadést közkívánatra szombaton -este megismétlik.
— ■egszSUtt as letafl»il*t*borbóL Bajonyai Lajos nagykanizsai hentesmester. akit azzal vioolnak. hogy a nyilasuralom a<att a JlemzeU Számon ¿érő-szék tagja ma hajnalban megszökött a nagykanizsai internálótáborból, ft politikát rendörság aZ elfogatására irányuló széleskörű nyomozást megindította.
— hrtfiltáfc Mlkó József nagykanizsai kadármestert. aki pártszolgjűatos volt és a népbiróság a. ellene emelt vádak alól faimautette. A poÜUkai rend-
: őrség mint a közre veszélyes egyént, ! őrizetbe vette ás ujabb internálását rendelte ei.
— Falhivdit A Magyar Magánalkalmazottak Szabed Szakszervezetének helyi-csoportja 19 én délután 6 Arakor vezetőségi ülést tart. Pontos megjelenést Vér a rezettség.
— HofttáayÜvásitás. Göndör Géza ék-tzerész és neje Kaiser Szeréna volt nagykanizsai lakosok deportálva Auschwitzban eltűntek. Aki tud róluk, jeieníse t nagykanizsai járásblrófégnál Pk. 5480, 194Ü számra hivatkozással.
— A Kaxjar Kft fewokratikms SxJ-vetaég* értesiti helyi tagjait, hogy «wár-nap délelőtt fél- 10 órakor a szövetség székházában jelentkezzenek, mert á szakszervezeti gyűlésre testületileg akanink kivonulni.
— Várkató UAáráa ssMOiHUht Délnyugati szét, kisebb fethőátvosuMsci, he.yenként futóíső A hőmérséklet rrati-ketfik.
Kivéflszték Mihaiisvitstt
Belgrád juliua Mihajtovite tábon»kot és 8 taraát tegnap Belgrádban Idvégezték.
Sztrájkoltak á pékek Atfilüban a ksnyéradagotía miatt
London, jmRus 18 Angliában a pékmesterek sztrájkba kezdtek a kenyérjegy és a ketwér-fejadagolás enen. Kijelentették/-ha be is vezetik a jegyrendszert, azért továbbra is adnak jegy nélkül kenyeret A Daily MaÜ helytelenüi a £ékek magatartását a kormányrendelettel szemben és azt mosdja, sokkal helyesebb volna, ha gyakorlatilag bizonyítanák be a rendelet tarthatatlanságát, semhogy szembeszálljanak vele.__
ZALA politikai napilap
Kkája: „ICSzgazxlaíioi H T. Ttogykaaiz»; Szarkasztésertés tásúistri feW BaaezaM
Nyomatén a .Közgazdasági R.T.Hagy kanizsa* nyomdájában Nagykanizsán. Nyomdáéit íeíei: Zalay Károly.
Ataecudmit 3—4 kocsival vennék. — Ady Eodre-.it 17. istálló d
Vasirntp m^emietí nxgygyüiés. Eltedé ím István, a Szatameli T&nícs Mttei a oeasitgjitis aleisoít
5i. évfolyam. 162. szám.
Nagykanizsa, 1946. julius 20. szombat
Ára 100.000 adópengő
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti Bencza Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és "kiadóhivatal: Fő-út 5. szair.. Telelőn : Sl.
Nagy Ferenc miniszterelnök felbivása a gazdákhoz
Dr. Hegyi Lajost faimentetfék
Nagy Fereno miniszterelnök s kővetkező felhívással fordult a magyar gazdatársadalornhoz:
A forinttal uj korszak kezdődte a fiatal magyar demokrácia történetében. Ennek a korszsknak a küszöbén felhívással,fordulok a magyar parasztsághoz. A magyar kormány az életet és vagyont pusztító inflációnak egyszer s mindenkorra vagat kíván vetni. RővW meggondolt előkészítés után augusztus 1-én magkezdi a gazdasági élet rendjének magteremtését. A magyar történalamben egyedülálló elszántsággal készül a szanálásra, azzal az elszántsággal, mely csak népi uralom mellett lehetséges, hogy határvonalat huzzunk az észvesztő zűr-zavarnak, a spekuláció azemtelenaégének és az életet öaazeszorltó inflációnak; hogy közös erőfeszítéssel, egy és fé! évi háboruve*ztés okozta gyötrelem után mogkeadjük a felemelkedés útját. A magyar nemzet újjászületése attól fü?g, nogy a magyar parasztság a közellátás rendelkezéséra bocsátja-e azt az élelmiezermennyiséget, melyre az uj gazdasági rend megteremtéséhez elengedhetetlen szükségünk van. Julius hónapban 6000 vagon kenyérgabona gyors beszolgáltatását rendeltem el. Ez az a készjeimennylség, mellyel a kötött kenyérgabona-gazdálkodást megkezdjük. Ez az a készlet, amelynek gyors biztosításától függ a forint-korszak sikeres kezdete. A juiius l-én esedékessé várt természetbeni adó fOOO vegon kenyérgabona beszolgáltatást jelanti, azért nem lehet és nem szabad megtörténni, hegy a késedelmes beszolgáltatás a szanálás rendjét megakadályozza.
Komoly figyelmeztető szóval fordulok azért a magyar parasztsághoz, hogy tegyen elagat hőszolgáltatási kötelezettségének, na üijön fal a zűrzavarban tovább halászni akaró «uttogónnak, hanem értse meg, hogy a stabilizációt minden körülmények között megvalósítjuk és azzal orvosoljuk azokat a bajokat éa jogos panaszokat, melyet mindenütt jól Ismernek éa amelytől jelenlegi helyzetünk javulását várjuk. Egyedül a parasztság öntudatos magatartásától függ, sikerQi-e végátvétel az inflációnak és fellendíteni azt a termelési rendszert, mely a gazdasági erőfeszítésednek anyagi ellenértékét a beszolgáltatott mennyiség szerint jelöli meg és amely a gazdatársadalom anyagi felemelkedését jelanti. A magyar történelem nehéz óraiban a nemzet mindig jogos raményakkal fordult a nemzetfenntartó gazdatársadalomhoz. Ez alkalommal is jogosan reméljük, hogy a magyar parasztság, mely mindig magértéaaal fogadta felhívásunkat, pártállásra való tekintet és kényszar nélkül eleget tesz a gazdasági rend megteremtésében reá eső feladatoknak, hogy agyrészt a gazdasági beszolgáltatás lehetőségével megteremti a gazdasági stabilizációnak atapjit, másrészt az ipari ellenszolgáltatások fajéban nyújtandó forintot olyan bizalommal fogadja, amilyent az uiagérdamaL
A magyar határon innen éa tul élő magyarság nevében kérem és követelem minden magyar dolgozótél éa magyar gardától, hogy tegyék m*g kötalaaségüket l
A kllögymimszterek helyettesei még •lyszer összeölnek a bekaé rtakw let ■egkezdésa alétt
Párizs, julius 19 A külügy miniszter helyettesek, — akik:már eddig is hatalmas munkát végeztek a békeszerződés tervesoté-nos: eikészit<jeével — tegnap befejezték a Magyarországgal, Romániával, "Bulgáriával éa Finnországgaf kötendő békeszerződések megszövego-sösét. Az olasz békeezerJWés meg-szöTOjjazését még nem fejezték be, miután az olasz szakértőbizottság vélexnénvét''is meghallgatják. A kül-ügymhiiszterheiyotteaok a békeérte-Icozlet megnyitása előtt még egyszer ueezcüiriek. A külügyminiszterek- titkárai valószínűleg juiius 22-én vo-axik át a kidolgozott békoterveae-teket, hogy azokat átvizsgálják.
A budapesti svéd ögyviYŐ nyilatkozati a svéd sajténak magyarországi tapasztalatairól
Stockholm, julius 10 A budapesti ivód ügyvivő nyári ezabedságra Stockhoimba utazott, aboi a sajtó képviselői előtt nyilatkozott a magyarországi súlyos fteiy-retről, az újjáépítésről és a svéd. támogatás szükségességéről. Csodálattal emlékezett mog arról, bogy a rendelkezésre átló csekély eszközökkel .is müven jőf halad á romok eltakarítása" a magyar fővárosban és az- újjáépítés milyen szorgalmas ütemben folyik az egyes kerületek -hon és a ndéken. Ezzel szemben az élelmezési helyzet rendkívül nehéz, ezért a »véd"segélynyújtási akciót még messzemenően fokozni koll. A segélyakciókkal Budapest no küldött svédek jó munkát végeztek, *de még nem segíthettünk mindönkin, aki arra rászorult, őzért a legmesz-azebbmenően kérte a svéd támogató* kiterjoeztéeét. «
Kereskeáslrai kapcsolatunk Bulgáriával
Bukarest, julius 19
Magyarország és Bulgária között kereskedelmi tanfyaláfiow indultak cüeg & kcroakecElmi kapcaolatok
ujraíel vétőiére. A szakértők már tanácskoztak a két ország közötti kerekedő Imi lehetőségekről.
A Nemzeti Jogok Ligája tiltakozik
Párizs, julius lő Párizsban asordán eate tartotta első ülését a »Nemzeti Jogok Ligája«. A fclazóiaJók tiltakoztak, no^y a békeezci-ződé» megkötésével érintett népek előzetes megkérdezése nélkül igazítsák ki a tarokat és cíisonlöképpen tiltakoztak a lakosság erőszakos kiköltöztetése ellen.
Churchill .a kenyérjegyrandazer bevezetése mailett
London, julius 10 Az angol alsóház vitája a kenyériéi adagolási rendszer bevezetésiről egész "éjjel tartott és ma hajnalban éh véget. Az angol parlament zsu-fo''.t karzat előtt tartotta ülését és elfogadta a kenyérícjadagolásj rendszer bevezetését, amely vasárnap kezdődik el. A szavazás eredménye 305 volt 182 szavazat ei ionéban, igy 123 szótöbbséggel fogadták eí a nyérsciagolás: rendszert. Az angol


k(MÓL*lmezési miniszter megígérte, mihelyt elegendő gabonamennyiség
áll rendelkezésre és beszerzési nehézségek nem merülnek fel, a kenyérfejadagolást meg fogják szüntetni.
A vita fénypontja Churchill beszéd* volt,aki figyelmezi elte az angol pékeket K hogy legjobb képességük szennt vegyenek részt n rendelet végrehajtásában. A kormány és az ellenzék közötti vitának sarkalatos pontját képezte, va j ion a i kerül-c ''szeptemberre 150 ezer'' tonna búzát importálni Angliába, melv esofcbon megszüntetnék a fejadagolást. Churchill kijelentette, íwgy a háború alatt a szűkös hajótér cllonére és a német .tengeralattjárók veszélyétől üldözve, meg ennéi nagyobb mennyiséget is szállítottak Angliába és nem kellett az adagolást bevezetni. A közélelmezési minisz-ior utalt arra, hogy a kanadai ga-bouatároiók teljesen ürcsok. Az ellenzék azzal ralaazolt, hogy viszont az Egyesült Államok gabonatárolói roskaaásig telve vannak kenyérgabonával és valószínűleg a fojada-
golási rond&zert más hason jó rendelkezések is fogják követei. Az ellenzék ezután Oroszországgal kapcsolatban tett foí kérdéséiért, miért nem csatlakozik az élelmezési vi-lágtenácshoz ée felvetették a kérdést, hogyan lehetne ez irányban nyomást ¿gyakorolni a öeovjetonióra.
Dalatíier képviselő marad
Párizs, juiius * 19 A francia képviselőház s. késő éjszakai órákban nyüt vita után, amely bővolkodett heves je»r*3tok-ben, érvényesnek mondotta ki Daia-dier képviselővé tőrtént megválasztását, aki a háború alatt miniszterelnök volt. v
Nyaktiló a feketézőknek
Párizs, julius 19 A francia minisztertanác!. hozzájárult a kormány azon indítványához, hogy a feketepiac üzéroit nyak-tilóval végezzék ki.
Budapestről jelentik :
A stabilizáció a jó magyar politika alapja
A Független Kisgazdapárt értekezletet tartott és több "napon át tartó hosszas vita után ar: az álláspontot fogadta el, bogy hagy Ferenc koalíciói» politikáját mindenben helyesli és szükségesnek látja, hogy ezt a politikát nemcsak maga részéről támogassa, hanem a többi koahcióö pártok is támogassák. Az értekezlet foglalkozott a B-listával és tudatában van annak, hogy a B-iístákon szereplók néhol komoly ellentmondásra adtak alkalmat. Ezért elhatározta, hegy a felmerülő panaszokat kivizsgálja. Tudatában van< hogy a stabilizáció a jó magyar politika fejlődésének alapja és azért mindazt, amit a választók a Kisgazdapárttól joggal elvár rak, még áldozatok árán is teljesíti.
Megszűnik a lakók házbéradója
Augusztus elsejével megszűnik a lakbéradó. A lakóknak a házbéreken kívül mást nem kel! fizetni Házadót ezután csak a háztulajdonosoknak kell fizetni a lakbérek után.
Fe foszlatják s
a fasiszta egyesületeket
Bajk László belügyminiszter julius 14-én 54, julius 17-én 107 reakciós és fasiszta egyesületet oez-lato: íef. A feloszlatott QgyBBöletekben nagy számmal szerepelnek a vidéki katolikus ifjúsági egyesületek, melyek még ma sem tettek eleget alapszabály bejelentési ''kötelezettségüknek. ^
Ofog uj köztisztviselőket alkalmazni
A hivatalos lap mai számában közölt rondelet szerint további rendelkezésig tilos bármüven címen az államnál, vármegyénél, rároenál. községnél ? állam vasútnál, postánál, az állami érdekeltségelcnéi, közintézményeknél jén közüzemednél, közalapoknál és közalapitvánvoknai, közmun&atanáesnál{ OTI-nél, MA-BI-nál, a Nemzeti Banknál és a Pénzintézeti Központnál uj alkalmazottak felvétele. Ez a tilalom azonban nem tacjed ki testi munkások felvételére, indokolt esetben a minisztertanács — az iiletéfcae miniszternek a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával tett előter-esztésére — kivételt engedélyezhet. A rendelet már életki is lépett.
i
Balogh páter .-
A Kommunista Párt vezetői is független magyar
államot akarnak
Balogh István miniszterelnökségi államtitkár caütörtökön a Pesti jilagyar Kereskedelmi Bank kisgazdapárti csoportjának felkérésére beszedet mondott. A pártok képviselőinek értekezlete a legnagyobb megértéssel folyt le, mondotta. A reakció rendszabáiyozásár& vettük foi eróteijosen a küzdelmet. A koalíciós kormányzás a nemzet érdeke. Ne legyünk türelmetlenek más pártok-kaF''azemban, azonban a többi párttól is elvárjuk a türelmet és bizalmat. A Kisgazdapárt jogos sérelmeit orvosolni fogjuk és a j&rtközi megogyezéstől-remeijük, hogy a Kisgazdapárt azt a sérelmes politikát, amit eddig kénytelen volt toÍYtatni, abbahagyja és végre tekintélyéhez ée
I
nagyságához képest kezébe veszi a kezdeményezést, politikai és gazdasági téren egyaránt. A stabilizáció minden foglalkozási rétegnek egyformán érdek». .
Akik a rossz lóriidra speku-
l/U-nak, nywjodian minősíthetjüi: a ha''M él''enségének.
A magyar demokrácia olitéli az antiszemitizmust. A koalíciós kormányzást meg kell tartani, amig arra szűkség van. A Kommunista Párt vezetői sem akarnak mást, mint s független magyar államot, hogy to-váöbra is demokratikus irányban szolgálják az országot és hoísszu évszázadokra biztosítsuk az ország demokratikus fejlődésót
M-
L A
1940. julius 20
L
Varga József polgármester Zalaegerszegen
A Zala julius 17-iki számában | megírta, hogy Szobek .András köz- ! ofláiásűgyi miniszteri államtitkár, j aki rövid ideig átutazóban Nagykanizsán tartózkodott, Zalaegerszegre utazik, hogy részt vehessen a főispán által összehívott megyei köz-ólelmczósi és beazolgáltatásí értekezleten. Nagykanizsáról Varga József polgármester utazott Zalaogersrcsjne, aki hazaérkezése után mnnkatar-sunknak elmondta, bogv a várme^>*e összes főjegyzői, ieg>''zui és polgármesterei jelen voltak az értekezleten.. ahol az államtitkár ismertette azokat a szükségszerű intézkedéseket, melyekot egyrészt a jóvátétel, mástészt a péozstabiiizáció tett szükségessé, Az értekezleten egybe- , gyűltek között kialakult az a véle-u]étf>-j hogy minőon vezetőnek a hazával szembeni kötelessége, hogy fölvilágosítsa a lakosságot .\rrof, hegy a magyar sorsra eldöntő jelentősége van annak, hejgy most mindenki teljesítse beszolgáltatás kötelezettségét, a legszigorúbban betartsa a rendel közéjeket, mert ha ezt nem teszi, ugy veszélybo kerülhet a stabilizáció,'' melynek Legnagyobb kárát mindig c földdel dolgozó parasztság ós az iparban dolgozó munkásság lát v Négymillió három százezer dolgozóról kell gondoskodnunk és ez « gondoskodás minden körülményék között meg kell, hogy történjen. Az értekezleten több felszólalás történt. l>r. Papp Endre főispán zárószaraival ért véget az értekezlete
Varga József polgármester munkatársunk olŐtt kijelentette, hogv zalaegerszegi utjának anyagi eredményei is voltak, mert "a főispán, mint közélelmezési kormánybiztos, kilátásba helyezte, hogy
két héten betát 160O kg. étolajat küld Nagykanizsára szétosztás ''végett. Ezenkívül 10 kg. finom, gyapjával kevert fonalat. ametyb& . téli holmik ké-xziilnek a szegényház legjobban rászorultjainak. 67 táda tejpor már meg is érkezett, melynek szélosztásáról, csecsemők és szoptatósanyak részérc, rövidesen gondoskodni fogtuik,
Visszakapjuk az osztrák orosz övezetben fevó értékeinket fs
A népbiróság felmentette a deportálást adminisztráló dr. Hegyi Lajos polgármestert
A politikai rendőrség az internálást fenntartotta
í
Nyárádv Miklós államtitkár értesítette-a kormányt, hogy a,Nemzeti Bank Ausztriában fellelhető letétjeinek és értékeinek hazaszállítására a nagyhatalmak illetékes hatóságai az engedélyt megadták. A Nemzeti Bank "aranykészletének Frankfurtból történő hazaszállítására vonatkozóan Nyáródv államtitkár még tárgya! a szükséges biztonsági intézkedések elrendelésére vonatkozólag.
A bécsi magyar misszió közlése ezerint az osztrák hatóságok hozzájárultak a szovjetorosz megszállási övezetben lévő magyar javuk visz-szajuttatásáhez. Az értékekre vonS.-kozó jegyzéket az illetékes szovjet főparancsnokság elé terjesztik, mely azok legsürgősebb visszaadást helyezte kilátásba.
Halálbüntetést is kiszab kainak az árdrágítókra
A készülő gazdasági rend büntetőjogi védelméről szóló törvénytervezetről nyilatkozott Kies István igazsá^ügyminiszter.''A rendelet ösz-szefo^laljá''és szakszerűen ielölimeg a különböző jogi szabályokban szétszórtan élő rendelkezéseket az árdrágítók és visszaélések különböző eseteiben. Szabályozza a közellátás érdekei elleni vétségek és az árral kapcsolatos visszaélések büntetést, jBizonyos esetben a vásárló viseli a büntetőjogi felelősséget. A "visszaeső büntetés 10 évig terjedhető fegyházzá! és nagyon súlyos esetben ba-haláfbüntetésaet is járhat.
A népbirósáff dr. Révffy Andor-tanácsa tegnap délelőtt 9 órakor kozdto meg folytatólagosan dr. Hb-gyi Lajos volt* polgármester helyettes népcUcneá bünügvénok tárgyalását. A tárgyal ásoo folytatták a tenuk kihallgatását. Dr. Bertin Ferenc, dr. Bartha Sándor, Tőke Jenő, dr. Paizs Ferenc, "Hemmeft Károly pokrári tanuk, valamint dr. Molnár Antal. P. Gulyás Gellért, Vajay József egvházi tanuk kihallgatása ülán a b iróság áttért a perbeszédek meghallgatására.- Dr. Huttkay György vád beszéde és dr. Kuhár Ottó-vódó-bríszéde után a bíróság ítéletei hirdetett, amely Nszerm: dr. Hegyi Lajost a bizonyítási eljárás során elhangzott tanúvallomások alapján a
Az adópengő árfolyama
Julius 19-én egy adópengö egyenlő 1,100.000 B pengővel.
Szeotgyőrgyi Albert Londonba érkezett ~~
Szentgyörgyi Albert professzor tegnap megerkezett Londonba a Britisn Concile meghívására. A londoni repülőtéren Bede István követ betegsége miatt a követség tagjai fogadták. A repülőtérről Skóciába utazott, ahol résztvesz egy tudományos konferencián, mely juüus 23-án kezdődik. Itt átveszi a neki juttatott Kamerun-dijat, majd rövid tartózkodásra Londonba tér vissza.
Bajcsy-Zsilinszky egyik gyilkosa a soproni népbiróság előtt
Érsek Albert hadbiró-aiczre3es háborús és népelba» bűnügyét tárgyalja a soproni népbiróság. Érsek elnöke volt annak a nyilas vésztörvényszéknek, íamely halálra itélte és kivégeztette Bajcsy-Zsilinszky Endrét. A tárgyaláson azzal védekezik, hogy DominioB hadbíró-őrnagy vezette a tárgyalást, ót pedig kivégzéssé! fem egette meg, ha nem irja alá a 1 találós ítéletet.
Kcssa István holnap érkezik Nagykanizsára
Mint közöltül:, Kossá István a ntmaetgyülés alelnöke, a Szakszervezeti Tanács főtitkára vasárnap délelőtt a városi szinháakertben nagy beszédet moncL .Értesülésünk szerint Kossá István feleségével es leányával holnap, szembaton délelőtt a MAORT vendégeként érkezik Nagykanizsára. A szombati napot az olajkutak, valamint a MAORT munkások szociális intézmény«, inek megtekintésére fordítja. A nemzetgyűlés alelnökét a nagykanizsai szakszervezetek ünnepélyes fogadtatásban részesitik. ''
3216 tejkonzervet osztanak szét Nagykanizsán az igényjogosultaknak
Mint ispunk más helyén közöltük, Varga József polgármester Zalaegerszegről 67 láda tej konzervet hozott magáva''., melyben 3216 doboz volt A tejkonzerveket 2—5 éves gyermeknek és szoptatós anyáknak tejjegy ellenében a városi Közjóléti Szövetkezetben osztják ki. Egy doboz ára 6000 adópengő, de a szegény gyermekeknek ingyen adják a tej-konzervet. Minden igényjogosult két dobozzal kap. Intézkedés történt, hogy a napközi otthon, szegényház és a kórház is megfelelő tejkonzerv-tjez jusson.
E nagyjelentőségű segítséget az
vádak alól ''felmentette. ; Az itélct indokolása szerint fLcgyi ! a gyüjtőtáborral kapcsolatosan nem követett el mulasztást, sőt hatáskörét túllépve, megszervezte az étkeztetést. A Zalai Közlönyben közólt beszédek tartalma nem vóTI bi-jwqyitva. A költségvetési oxposét pedig kén*, szerűségből mondotta oí.
A népügyész az ítéletet megfellebbezte és bemutatta a politikai tendőrsóg átiratát, amelyben az ín-temáláb fenntartásáról intézkedik. Miután Hegyi Lajos eddig a kórházban volt internálva, a néj>bíró-ság ugy határozott, hogy továbbra •is kórnazban maradhat. A népbiróság ezen határozatát dr. Kattkay György népügyész tudomásul vette.
UNRRÁ-nak köszönheti a város. — A polgármester ígéretet kapott, hogy a Magyarországra jövő egyéb UNRRA-szálühnányokból is Nagy kanizsát a várost megillető arányban részesíteni fogják.
HÍREK
Csak gratulálni
hidunk a védelemnek, amely dr. Hegyi Lajos ügyének tárgyalására, fel tudta vonultatni mindazokat a tamJcat, akik igazolták, hogy a deportáló polgármester miCytn em~ oerségesen viselkedett a háromezer szerencsétlen emberre! szemben, akiket aJ;kora helyre zauf oltatott össze, amiben minden életlehetőség ■úgyszólván teljesen fehet ellen volt. Gratulálunk a védelemnek hocy védence érdekéhen csatasorba tudta állítani azokat a keveseket, akik a pokolból visszajöttek és részesei vállak a szenvedéseknek. Gratulálunk a védelemnek, hoyy a zöld kohézió minden ereiét igénybe tudta venni védence éra ebében és nem hagyott nyitva egyetlen rést sem, ahova a vad be tudta volna fészkelni magát.
Be''tudta bizonyítani, hogy a polgármester többszáz gyermek közül egyetlen egyet állítólag meg is mentett. Be tudta bizonyítani, hogy a Hörnieke SS gangster zsidótalanitó bankettjén, amit a város rendezett, dr. Hegyi az alispán parancsára fogyasztotta el az izíelesepbnéí izle-teeebb fogásokat. Be tudta bizonyítani, hocy a beszédeiről megjelent sajtóközlemények egy tói-egyik hamisak, azt a szerkesztő találta ki. Be^bxdta bizonyítani, hogy Szatmárnémetibe történt polgármesteri kinevezése azért vált szükségesmert Teleki főispán mint zsidibarátot nen> tűrte őt vxea Nagykanizsán. Mindent be tudott bizonyítani.
Meghajtjuk fejünket a népbiróság bölcs ítélete előtt. Ezzel az'' ítélettel bizonyítva ültjük, hogy Kantár Jóska bügözdi pártszóCqálatos, aki egyszer fegyverrel és nyilas jelvénnyel végigment a falun, az igazi bűnös. ő felelős mindenért, mert hiszen a jíépbirósáa őt itélte él. TZz az igazság. Gratulóuunk.
— ül tarifák a postán és vasutan.
A mai napon a posta és a vasút az előző díjszabásokat az ötszörösére emelte. — Eszerint levelezőlap helyben 40.000, vidékre 60.000, levél helyben 60.000, vidékre 10t000, külföldre 400.000 adópengő. Ajánlási díj 200.000, expressdij 250.000, táviratidij szavanként 50.000 adóP. A vasúti viteldíjak Nagykanizsáról Budapestre 47 millió 950 ezer, Pécsre 36 millió C50 ezer, Szombathelyre 29 millió 450 ezer, Zalaegerszegre 16 millió 300 ezer, Kaposvárra 25 millió 300 ezer, Székesfehérvárra 36 millió 650 ezer, Keszthelyre 14 millió, Barcsra 20 millió 800 ezer adópengő.
— Esküvő. V. H. Tóth Tibor és lllavszky Erzsébet szombaton délután 7 órakor tartják esküvőjüket; a si. ferencrendiek templomában. ''
— Örizetbsvét»!. Somogyi Ferenc balatonmagyarodi lakost a nagy kanizsai rendőrség poHQeai osztálya fegyverrejtegetés miatt őrizetbe vette. Kihallgatása során kitudódott, thogy fegyveres pártszolgálatos voh. Valószínűleg statáriális biróság elé kerül
— Balassi Belső KfcWy 27 éves bocskai lakos kezefejét cséplés közben a cséplőgép dobja levágta. — Kórházba szállították. ''
— Tárható idajárás •éatekm »«tig: Oildyugali, nyugin szél, fdböAtvor.uj^o*, bdyenxént zápoíeső, ziviiar A ratlsg tavibb tart.
Megszókött égy internált keretíegény
A nópügyészsé^től nyert értesülésünk szerint JSémetb" József Bo ribaa szolgált keretíegény, akit a tábor parancsnoksága vasúti -nunkára adott ki, megszökött. A nép-ücjyészség ugyanis a volt keretit gúnyt ügyének kivizsgálása cé-jábó; maga elé» idézto. do az internuióW-borból azt a meglopó választ kapta, hogy a koretiogeny megszökött. Értesülésünk szerint Németh Józsefet, aki el ion aüXvob vadak van-xtak, a fennálló rendelkezések érteimében nem lehetett vofna munkám kiadni. A népügyósz ebben az cigy-ben megkeresést intézett ''az "inser nálótábór pamncsnoSsagáboz axzaí, "hogy esafc őrös őrizel melleit ¿hxs • bőn kexetiegényt munkára kiadni Lgy a felelősség a keretíegény szökéséért az internálótábor paranc*-nchságát terheli.
Hirdetmények.
A terhes és szoptatós «nyák részérc klzdott zflldMinü vajirfjtvinjók JO* j«Jíi azdvtnyert I doéoz lulkoozcrvct ichc: vásárolsi Király u. 26. sz. alsU a KSt]6-léu Slövettezet beiyiséjebin, debaíGE ként 16X00 «dópmcós Irbaa. > m
Az ONRRA álizi szétosztásra kiadott íe;k»nz»rvck a kékaziaft ,B* jdzésű csa:-notí tejjegy ,IB" jefrszcrvto^ére a Kör-Jóléil Szötctkczdoíl Király- u. 26. az. beválthatók. A jogosalut 2 doboz ttj-katzervet k»pcak, »ciycci ara caraboo kint S.0UÖ adópesgó. indítok, akit két uioú »B''.jdü urmelői icjuttJráncyii rea-dtíJtezndt, a réazQkre firó tej konzervei t KOzcllátftsi Hrvílai Utal kiadón utíhrsw cUesebes kapják'' meg Az utaWinjok í hő 20-átéi átvehetők a texmdós icjaUl-vtoyok felmutatása mellett
Azok a angesyaorau ctaládok, xxik t ttjkoaiervet anyagiak hiányában kivüt«f.i nem tudják, a átodália ű^yoaztályor. tap-batá ig&zolvásy alapján (Vároeháca II. H o.j : agyén kapUik azt meg. A tejkonianrrk L hó 27*: < táró ag átveendő.
Tudót«.-obatra jutott, hogy vanczk egyének, akik spekuláció* ctlra nagjwbb nr.try-.Tyisegö acabad act jegfeztenek eíó egya kere«kedófcneL
Er^siiem a fog/zsziókCtöoaéget fcogy a sódőjegyzéseket a kemkedókíó! fogom kérni, mert azokat aa erre Gatie-áitttott bizottság át fogja magálni as a rpekuliciói céiia dójegirrert, lüctw 5e-hxetett nagyobb sóracr.nyiíágtket a jegy-zékból térölni fogja. 190
Pot0áne««t»f.
APRÓHIRDETÉSEK
Nagyon szép férfi- és nfii n&ák,
an''Jk éa modem bátorok. ágyaemC, íchtf-nemü aíb sUdék. Minden délután 4—ö óra között, Királyi Pál-a. tl $75
Ma: éa régi leveteréaböi azármazó tőawr hélwért pénzt, magyar sorokat vagy tíii-fökíi bélyegeket adok. Iv anyagot is a''.vc-azek. Roz^onyi-utca 19. Barbsrits. {Ez i hirdetés nuodíg érvényes.) <
ZALA ismokratikas pslitikai sapilap
Szerkeszt!: Beatao Je»S főszerkesztő
SxCJfcMxttatfl At i. Te:»?«» 51-
Kiadja: ^KOzoaaiaaási R. T. Nagykaaiz»" SzKTleszt»ért ¿a kiadaaért felel Beneze leai.
Myomatott a .Közgazdasági R.T. Wagy-kanJzsa* nyomdűjaben flagykanizsen.
Nyomdáért felel: Zaky Kiro.Y
17: £
■ ; -V
Vasárnap szataeteti fla^ygyölés. Élőidé ím Isíííd, í Sntsieffeieli Tanács főtitkára, a nemzetgjülés üeÍBöte.
§1» árfolyam. 163. szám.
Nagykanizsa, ©46. julius 21 vasamap
Ára 2OO.0OO adópeago-
i » .
i •
i i i i
fi !!
Párizs, juiius 20 A békeszerződések tervezetét ma szétküldték a békeértekezleten résztvevő 21 állam kormányaihoz. A magyar béketer-vezetet rövidesen nyilvánosságra hozzák.
«V


r
Augusztus elsejétől:
A népbiróságok statáriálisan Ítélkeznek a gazdasási bűnösök feleit
Bevia és Byrnes vezetik az angolszász békődeiegáeickat
Xeicyork, julius 20 Az amerikai rádió közölte, hogy világszerte folyik a küszöbónálló párizsi fcékccrtekezlelre a küldöttségek összeállítása. Az amerikai rádió szerint az Egyesült Államok békeküldött-ségének vezetője Byrnes külügy-miniszter, akit Conclly és \\anderberg szenátorok, is elkísérik Párizsba. Az angol bóké küidöttség vezetője Bevin külügyminiszter és kíséretében vannak Alexander haditengerészeti miniszter és Herold Mack Noel külügyi államtitkár.
A szövetségeseknek félre kell tanni világuralmi terveiket
Vos:Á/x2, julius 20 A Pravda a párizsi békcérto-kéziéiről a következőket irja: A békeéri eke/.let kétségkívül megoldja a ráhárarrtló feladatot. ha a szövetségesek követik az együttműködés útját, melyet előzetes értekezleten megvitatnak és az egyűtrmüködés akadályait megfelelő megoldásokkal elhárítják.-Ha a nagyhatalmak kőzött megvan az egvet-értés és megegyezés vitás jKér-dések megoldásában, a békeér-lekeziet sikerében nem lehet kételkedni. Az együttműködés azonban csak akkor lesz hatályos. ha a nagyhatalmak világuralmi terveiket félreteszik.
Olaszország a külügyminiszterek döntése eiUn
Washington, julius 211 Párizsban csütörtökön a kül-ügyminiszterhelyettesek '' meghallgatták az olasz küldöttség előterjesztését a trieszti kérdésben. .íu^oszlávia álláspontjának kifejtésére a napokban kerül sor. .Az olasz nemzetgyűlés a jiári^si értekezlet döntése ellen egyórás sztrájkot hirdetett. A sztrájkot minden üzesnrben betartották,- azonban egy óránál tovább nem sztrájkoltak a munkások. Az olasz éttermi és szál-
lodai nuinkások mca fognak sztrájkolni
Róma, julius 20 Nenni, volt olasz miniszter, nz olasz szociálisták vezére, kőrútra indul az észak-európai országokba. Utazásának célja, hogy a most megnyíló békeér-tekezleten résztvevő 21 állam ai nagyhatalmakat az olasz béke-tervezet módosítására birja Utja Varéóba. Prágába és Brüsszelbe is elvezet
Hírek a világ alelmezési frontjáról London, julius .20 Az angol rádió jelenti az élelmiszerfrontról : Kanadában és az Kcyesült Állomokban kitűnő termést várnak. A múlt hónapban Németországba küldött 200.000 tonna kenyérgabona és élelmiszer Angliából való. A jövő héten nemzetközi bizottság utazik Argentínába az összes megvásárolható olaj és zsiradékot megvételére. Bulgáriában felemellek a kenyérfejadagot és a kenyér minőségét is megjaví-
tották. Párizsban és több vidéki francia városban tüntetések voltak a bérek feiemelésére.
Szovjetrádió a kisebbségek kérdéséről
Moszkva, julius 20 A szovjet rádió a kisebbségi kérdéi sel foglalkozva megállapítja. hogy igazuk van azoknak, akik azt vallják, hogy a kisebl>-ségi kérdési, csak a kisebbségek eltüntetése oldhatja meg. A kisebbségek azonban , rsak ugy tűnhetnek ei, ha megszűnnek kisebbségek lenni és szabad nemzeteket megillető jogokat kapnak. Uj felfogás szükséges a dun a völgyi népek sorsának megítélésére. Abból még semjni jó sem származott ha az egyik nemzet leszámolt a múl? mincSm bűnével, ugyanakkor a másikat imperialista faji gondolat tölti e! és ezen indulatainak tág folyást enged. A Duna-völgyébon. pedig csak ugy lesz béke és egyetértés, ha teljes szabadsága nemzetekben gondolkodunk.

Pediow kapitány Budapestre érkezik
Pediow kapitány, aki az első világháború után az. amerikai saervtetcsomagokat hozta Magyarországra, isméi Budapestre érkezik, A 80 éves Pedlow kar pitánynak nagy érdemei vannak az amerikai jótékonysági segélyakció lebonyolításában és uao''s-tani utazásának célja, hogy a szeretetcsomag-akciót szélesebb alapokra fektesse.
* • V J ,J *
A magyar kormány még nem kapta meg a hivatalos meghívást a t>é kéértekeztetre
gyöngyösi János a sajtó én dekíődésére kijelentette, hogy..a magyar kormány ruég nem kapta meg a hivatalos megliivót a párizsi békeértefcezlctre. A magyar küldöttség a párizsi és londoni köveleken kivül 12 tagból fog állni. Gyöngyösi külügymar niszter meg kijelentette, hogv reltéüenül bizik a békeértekez-let sikerében és hogy jó és tartós békél sikerül kötni. Mindenek előtt a csehszlovák álláspontra válaszolunk a határkérdések tárgyalásán ál. Kiinduló pont a régi trianoni határ.
Feloszlatták » HALOT-ot és még 770 egyesületet
A Katoükus Agrárifjusági Lecény-egvesületek Országos Testülete (KALOT) budapesti központját 170 más kisebb egyesülettel együtt Rajk belügyminiszter juiius 18-án feloszlatta.
• * ,
A magyar belügyminiszter ismét 248 egyesületet oszlatott ieL A. feloszlatott egyesületek között van a Magyar Cserkészszövetség is.
Amerika szemében tragikomikus a magyar Infláció
A washingtoni rádióban egy gazdasági. szakértő a dollár vásárlóere-j>n<k várható alakulásával és a pénzhígulás veszélyével foglalkozott Uialt arra, hogy világszerte feszült érdeklődés kisen az amerikai árszínvonal gyors emelkedését. Több oldalról hangoztatok azt az agzályt, hogy az EgyesSlt Államok veszélyes pénzhígulás küszöbén állanak.
Az amerikai szakértő annak a véleményének adott hangot, bogy Amerikában fiém következik be pénz-higulá.-. Példaként a „tragikomikus magyar inflációra" hivatkozott, amelynek alapvető oka az áruhiány volt Utalt arra, hogy ilyen csillagászati arányú pénzhígulás nem keletkezhetik oiyan országban, ahol ?. termelési szervezet csorbítatlan, ?z államgépezet jó! működik és a közönség valamennyire is fegyelmezett.
Bosnyák Zoltán, Werth Henrik, O/ah György és társai hurokra kerűttek
Az amerikai hatóságok értesítették a magyar kormányt, hogy Werth Heerik, báró Sbell Zoltán, Meskő Zoltán voit tábornok-orvos, Domia nics Vilmos, Bosnyák Zoltán és Olá György háborús bűnösöket elfogták és kiadják a magyar kormánynak.
Cifdv fogadta az uj lengyel ügyvivőt
Tegnap délben Ti:dy Zoltán kőz-lársasagi elnöknél kihallgatáson jelent meg a most Budapestre helyezett lengyel Ügyvivő, aki Varga
Bélánál, a nemzetgyűlés elnökénél ugyancsak megjelent bemutatkozó iátogatason.
A minisztertanács elfogadta az összeférhetetlenségi törvényjavaslatot
A kormány tagjai tegnap délelőtt minisztertanácsot tartoltak, amelyen többek között elfogadták Ries István igazságögyrainiszter előterjesztése alapján a nemzetgyűlési képviselők összeférhetetlenségéről szóló törvényjavaslatot- A Javaslat kimondja, hogy a közéleti működés a nemzetgyűlési tagsággal összeférhetetlen. Az összeférhetetlen viszonyban levő képviselők a tőrvény hatalyától számított 10 nap alatt a nemzetgyűlés elnö-
kénél írásban kötelesek bejelenteni, hogy a ''közszolgálaii állást tartják-e mec, vagy nemzetgyűlési képviselők maradnak. A nemzetgyűlés esetenként fog dönteni. A minisztertanács tudomásul vette, hogy Bulgáriában 12.000 magyar hadifogoly van. akiknek hazahozatalról gondoskodni kell és hozzájárult a minisztertanács, hogy a hadifoglyok- hazahozataláról sürgősen intezkedik.
Magyar ''Sportküldöttség utazott Moszkvába
A szovjet antifasiszta ifjúsági bizottság meghívassa Moszkvába utazott a,^agyar sportszövetség küldöttsége ^és Balla Antal, a testnevelési főiskola igazgatója, akik Moszkvában a Yasámap kezdődő sport-ünnepségeken vesznek részt. A küldöttség resztvevőit Nyevosít in vezér-Őrnagy búcsúztatta a repülőtéren. Az adópengö árfolyama
Julius 20-án egy adópengő egyenlő 2,o00-000 B pengővel.
Ma reggel 9 órakor érkezett meg Nagykanizsára Kossá István, a nemzetgyűlés alelnöke, a Magyar Szíks-zervezet; Tanács főtitkára, aki munkatársunk előtt e következő szenzációs nyilatkozatot tette: A M«gyar Szakszervezeti Tanács tagnap foglalkozott a kollektiv. szerződések forint-munkabéreivel éa meglapítottak a nelyas arányt az uj árak és az uj bérek között A kormány szanálási bizottsága ugyanis lerögzítette mér az ország teljesítőképességét ugy mezőgazdasági, mint Ipari téren 03 ugy találta, hogy az ezevl termelés az 1939-es óv életszínvonalának 50 százalékát teszi tohetövé. Természetesen a dolgozóknak Is alkalmazkodni keli az 50 százalékos életszínvonalhoz, aminek betudásával a bérek és érak viszonyát figyelembe véve ugy találtak, hogy egy átlagos munkásnak órabére egy forint lesz. Ugyanékkor a zsír árát 4l/t forintban állapítottuk mag. Tehát egy munkáé a napi béréből 2 kg. zsírt vásárolhat Ter-mészetesen azt mint c*ak kereseti értekmérőt amiitattam, mert hiszen a zsír jegyre adagolva lesz. Az árak és bérek viszonyát azonban csak akkor tudjuk fenntartani, ha ■ forint értékállandóságát biztosíthatjuk. A Magyar Szakazenrezetek felkészültek arra, hogy minden körülmények kőzött magvédik a forint értékállandóságát és elmondhatom, hogy a harcban, ha ka», nem leszünk válogatósak. Azok, akik már mos: a forint romlására spekulálnak, feltétlenül Önmeguk romlását idézik elő, mert a kormány éa a szakszervezetek vaskézzel fogják megvédeni a magyar gazdasági felemelkedés alapját, a forintot Augusztus elsejétől minden gazdasági bünra a kormány statáriumot hirdet éa o statáriális bíróságok nem a régiek leaznoi., hsnem azt a népbiróság látja el. Senki sem allithatja, bogy a julius 1-én bezárt, kifosztott üzletet lu^usztus »isejével mint fényes, áruval teli raktárt nyithatjuk meg. Természetesen lesznek még nehéz r.apjaink, de rövidesen eljön az idő, amikor minden egyes embor érezni fogja a lassú, da Wztos anyagi f©iem«|lcede*t. »
Budapestről jelentik :
u
L A D A
1916. julius 21
Báron Pál.
Tőrvényház
A háború vihara kivetette a Törvény ház-terei uraló büszke p&lotÁjá-bó: Justiíia szolgálóit, bogy összezsúfolt magánlakásban toldozzák, foltozzák az igazságon esott sérelmeket. A törvényszék. járásbíróság, üg}a>zség ^úksúghoiviséseit keik?tt csak látni ahhoz,'' hoip- megmérjük azt a szörnyű süllyedést, amelybe a hazaárulók, németimádók ezt áz országot döntötték. Most újra költöző-ködében rannak a biróaagok, hogy visszatérjenek a Törvényházba hogy isméi méltó íormában és külsőségben szolgálják az igazságot, a jogot. Fölhangzik a termőkben a bíró aj-'' káról : A Magyar Köztársaság névében és bizonyára Justitw helyeslőké billenti kezében a mérleg serpenyőjét Magyarország íeíé, mikor halija, nogv'' óz az orszásr is megkezdte a felemelkedés útját és hogy ferázta magárét a zsarnoki uralmai. Visszatér tehát a biróeág régi hajlékába, de teljesen uj társodaJmi viszonyok között é*- most kérdezhetjük. hogy milyen szellőti: költözik a rejri hajiékixa.
Természetesen Magyarországon is a lödóit foudáii* uralom köriilbás-tTárta magát olyan törvénvokkel, melyekről azt hitte, "bogy uralmát örök idékro biztosithutja.Ezeknek a jogezabályoknak betartása feladata volt a bírónak ós most, amikor ledőlt a mait társadalmi rendszere 6* igy értéktelenné váltak az ezt biz-fcruíé jogszabályok, megmérhetjük, hogy ezeknek szolgálatában mony-nyire volt a bíróság osztálybirúság, mely a dolgozók tömegében csak a társadalmat felforgató tömeget látta. Megmérhetjük azt is, hogy az elmúlt idők fasiszta tébolya vett-e orőt a bíróságon és az üg\é»zségen és a jogban reilő orkölcsi tartalmat menynyire árulták el estesek és mennyim szegődtek a sátán szeltomisúgénok szolgálatéba.
Az embert mindenütt körülvevő erc-Vcsi romhalmaz közepette, moty mérhetetlenül nagyobb az anyagi romhalmaznál, megnyugvással látjuk, hogy a nagykanizsai bíróság ós ügyésze^? tagjaj messze folülemel-kéctek a fasiszta és nyilas világ mo-esárjáhál. nem vállalkoztak a fasiszta őrület propagálására és nom v&tak kaphatók az ártatlanul űldö-áettek üldözőinek hatalmas "számát még szaporítani. Dr. Wóbor járáe-fciró ur egyedül maradt dicstelen, aíantas, bíróhoz méltatfsn szerepében« aki ma nyugaton bizonyára többi társával együtt szidja é« gyalázza hazáját, melynek koporsóját ó ht sív
S''tett átceolní. Wober ur azotJan rit-
i kivétel, a -többiek ítélkezésben soha nem nézték az elébo kerüK felek származását, rangját, hanem vasak a tiszta^"igazságot. Birák .voltak, dustiíia alázatos szolgái, akik méltók voltak nemcsak esküjükhöz, be a magyar biró emelkedett szellőméhez ís.
Ezek a hrrák, akik igaz birák voltak é? maradtak a tébolyult világiam is, ma folytatják a Törvényházban a bíráskodást, rájuk bizhatjuk a dolgozók társadalmának, a népi, demokratikus Magyarországnak védőimét, csak gondoskodni koll megfelelő jogszabályokról is.
A bírákkal, ügyészekké agyüit már a Törvényházban szolgálták Justitiát az ügyvédek is. Do hol vagytok : tíalázs Zsigmond, Bartha István. Beck Dezső, Elek Mór, Fodor, Antal. Gvulai Bélai, Halphen Jenő,.. Hirsohter Jenó, Hoeh Oszkár, Krausz Aladár, Mező I^nác, Miklós Sándor, Hapoch Ala-dar, Schleifer Imre, Szóllősi Pál, Crsaényi Béla, akik éfflzédekcn keresztül a magyar ügyvédség emelkedett szol lemével, tudásávalállottak ott a -védői emelvénynél, akik a -nwg-téred: ember számain is meafséget kerestek a társadalmi igazá&gtalan-sapokban és a'' gyengSíet hatalmába keritó szcnrcdéTjekon.
A fasiszta gonosztevők elhurcol -tik benneteket is ée ma a mártírok v<>fte!en sorát gazdagítjátok ti is. Ma már az őrök oéke mmából szem-
lélitek a vadállattá aljasult ember gonoszságait, elégtételt a me^sértott erkölcsik« jogi rendért nem vártok, liiába is várnátok, talán lelke tok legjjtéi^éü rejlő igaz emberi megbocsátásnál fogra magatok taléina-tok mentséget a gonosz gyilkosok srámára.
Azelőtt, ha cg}- ügyvéd letolta tisztjét a földi bíróságnál, hogy az Örök Bíró elé álljon szán^vLtsra, akkor a nvitbtt $hmál ott állottak a kartársai és elmondtok az utolsó isten hoz zádot. Nektek nem jutott sem ez, som semmiféle ''.raxremlékc-zée. én ulézem tehát emlöceitekei, lwc> emickezzék a Törvény liáz azokra is. akiket örökrí* ehrémitotí a ías.^zta téboly. Kemélem. hogA-róvidc.*on a Törujnyház'' falában em-léfctáblá''fogjat híröétni émt^oitekiTt, a ^aíáiaios rémuralomra fog^a figyelmeztetni az eljötentíó jogaszgo-nerW iúkat.
Mit mondjak a többiről, akik ma újra elfoglalják helyüket és ujnvott vaiu^ak íi ré<16i emelván%*en. Nom bizonyultatok Beny r, Julcs Favro, Laix>ri. Sárai Szabó, ór. l^aí, Szentmarja. Pál, Ötvös Károív utódai-itak, ''akik kiáiiotíak i>átran az üldözöttekért. a tömegszcnvodélyekkcl szemixm is védték az • igazságot, börtönt ée háláit szenvedte« a védői hivatás betöltésóért. Ti vagy úsztatok egy kicsit az.árral, vagy fizópen behuzodtatírií kun>-hótoklia és vártátok. mig a vihar elül. Kücctüs«: élesre» fenné a szavakat, ha nom fogyoimozném ma^am, mikor arra gondolok, bogj amikor a nyilas orgyilkosok elől rucneJcülööm kellett és magára maradt egy fiatal asszony
két angyali gyermekkel, asm volt e?nki, aki védelmébe vcítov volna őkot, aki felketeto vohía őkot. netn volt kollégs., juű ozt a hősiessége;-meg merte -olms. tenni. Sok minden''í megértem, .sok ."lindeut láttam, ma már cíjgérkrm ;«zt is, hogy ner| voh senki i;c!vjgám akkor, a vész-terhe^ idő h ben
Es ti, üg>''V''vi urak. akik.megtagadtátok c -Vuiöket, megtagad tatok a mazasztc." : cmce ügjtedi: hivatást és<boáltoíi-t: »V a fasiszta mocsárvilág lovagjai''kf''¿v,, akik kollégáitok holt^ testem keresztül is az ainug}'' is zsíros ''erszénvtekei akartátok még jobban hizlalni, tdcctcs ináhátok-e a számadást magatokban? Megérte-o a pünkösdi királyság, amikor az alantas és aljas szőnvodélyckon uralkodtatok, nem lett volna-ó jobb meg-mai-^dni ügvvédnek, nx^gmaraílni az emberi szolidaritás, az örök emberi egyenlőség hirdetőjének? Ti voltatok, akiknek a jogot kellett volna védeni és « laznagvobb, a '' legszégyenteljesebb fogtábanság elkövetői lettetek. *
Me<rindult a Törvényházban .a munka, a hCbvt IcövoUti fogja a -bűnhődés, reméljük, ltogy a szörnyű múltból melynek sebeit ez az ország az idők végtelenségéig viselni fogja, tanulni fog az ország, nom leez többé magyar a magyarnak gyilkosa és a* felépülő üj társadalmi rend a vadállattá süllyedt emberből embert, igazi embert formái, fizikai vagy s ad lom i munkás mog fogja tanulni most már az 6, de a más jogát is,, tisztolni fogja azt és nem lesz szükség, hogy a Törvén v házban szabják ki a bünro a bűnhődést.
Fővárosi sajtószemle j
A lanok aT eíniult héten eikkcikbeti a konforoncia ránk- : nézve fonio> u '' ^"soítoí és a gazdasági élet stabilizációjának proWé-máiral foglalkoztak.
A Szabad Szó
csütörtöki számában szonzációnnak mutatkozó x;ikk jelent mog, ajceiv-beű többek között a köroticccőkit irja: \
A közellátási szervek pontok számításokat végeztek atekuiíetben Ls, hogy milyen élelmiszerből mennyit adnak hatósági jogyru augusztus í-től az egyes hónapok folyamán. Tudni keli azt, bogü* szeptemberben és a további hónapok során a kisrvl-gáltat ható élelmxdzermennyiség a rcadelkezésto álló készletek" arányában emelkedni íog és folülmulja''az augusztus havi közellátás nüoctoit.
''Augusztus hónapban az cgyas ka-tegór''ák kalóriaértékben kiszámítva a következő napi adagokat kapjik:
Föld alatt dolgozó bárA-nszok najxi •2934 kalória. "
Külszínen dolgozó bánváazok náni •2055 kalória.
Bányász családtagok napi 1691 kaiória.
Nehéz teeti munkások napi 1293, kalória.
Testi munkások napi 1017 kalória.. Irodai dolgozók napi 721 kalória.-Egyéb ellátatlanok napi 600 kan
lóna.
A szemétfuvarozás kérdése a polgármester előtt
Mint ismeretes, a város egyik komoly problémája a, háború kitörése óta a háziszemét elfu-varozása volt. A nyilasvilágban, tehát a háború utolsó évében minden házban hegyekké gyűlt a szemét, amánek elfuvarozásá-ról senki sem gondoskodott, igy melegágyává lett a kártér kony élösdiek, közöttük első-sorban a patkányok rcndkivüli elszaporodásának. A báziszemél elfuvarozásdra jeientláezett a polgármesternél még annakidején Mátyus László nagykaaizsai lakos, aki ideiglenes engedélyi kért és kapott a fuvarozás megindítására, A háziszemét-liegye-kci lassanként el is szállította és most egyrészt a gazdasági, másrészt a közigazgatási. hel\--zet lassan konszolidálódik, Mátyus László nagykanizsai lakos a következő beadvánnyal fordult a polgármesterhez.
Polgármester Cr! Alulírott Mátyus Láezló nagykanizsai (lioz-eonvi-u. 16.) lakos Polgárai,>ster C''r felb*résére vállalkoztam arra, líogy Nagykanizsán szemétfuva-rozást végzők. Erre vonatkozólag megfelelő befektetéseket is eszközöltem és müködéffommdl majdnem kizárólag nekom köszöntető az. hogy a háziszecnét üagy ré-szénok olfuvarozásával eeetleg járványok kitörésétől menichtom meg a rárost. Merem tehát remélni, hogy az érdememre tekintettel is, az alábbi kérésem jóindulatu elbi-rniást nyer. Kérésem ugyanis az, hogy a vároe részemre adjon koncessziót a ház isisemét gvüjté3ére és elszállítására. Annát idején munkámat éppen önnek a reményében kezdtem mefr s ha tény les: megkapom, ugj* tm^íeblő kocsik stb. boállitiásáfal üzememet ug}-fogom kibővítem, bogy minden igényt kielégítsen. A szemétfuva-rozásával, mmt életpáivával, csak akkor lehet .u^yarus "foglalkozni és megfelelő aaerrozet boáilitása, higiénikus kocsik alkalmazása stb. csak akkor kifizetődő« ha koncesszió adásárai a város legalább 10 (tiz) évre biztosiya réezemrc a jogot, hogy más Nagykanizsa
m. város I. és II. korübtéhan háziszemét gyűjtésével éí fuvarozásával nem foglalkozik.
Kérem''teliét, hogy 10 évre nekem a háziszemét gyűjtésén? és •elszállítására sürgősen koncessziót biztosítani szíveskedjék.
Értesülésünk szerint Varga József polgármester közgyűlés elé kivánju vinni a kérdést és hajlandó támogatni Mátyus László kérelmét, de semmi eset-j-e sem kívánja megadni- a 10 éves koncessziót hanem ennél lényegesen rővidlcbb időre. A városnak, mielőtt ily.cn nagyjelentőségű koncesszió kiadása felől döntene, kötelessége meggyőződni. hogy meg van-e a megfelelő erkölcsi és anyagi fedezet arra, hogy a vállalkozó a várossal kötendő szerződés pontjait minden vonatkozásban be tudja tartani. Reméljük, hogy ebben a kérdésben nem lesz hiba s igy a város közönsége rövidcsen stabil és biztos szemétfuvarozó vállalathoz jut.
Divós József 1A0RT tisztviselő háborús bűnügyét tárgyalja kedden a népbiróság
A nagykanizsai népbiróság julius 2S-án, kedden tárgvaíja a csütörtökről elmaradt Divós József MAORT tisztviselő népei lenes bűn ügyét. Divós Í03S óta tagja volt a nyilaskeresztes pártnak. A párt hatalomátvétele után nvilas formaruhában járt. 1945 februárjában elvállalta a munkásság vezető tisztségét. Nagy szerepo volt a MAORT üzemi gé-poincK leszerelésében és nyugatra szállításában. Divós jelenleg letartóztatásban van.
Csütörtökön, julius 25-én három pusztamagyarodt ktsnvilas, Németh Lajos foí ryveres pártszolgálatvezető, Németh József parasztszéktartó és Horváth István községvezetó ügye kerül a népbiróság elé.
A Szabad Kap
azonnal megcáfolja a Szabad Szó hírit:
Kém h i rterjosztés aek minósitboté csak a Szabad Szó ecti kiadásának clsőoldaías szenzációja* amely 721 kalóriával fenyegeti n»g aiuguaztu&ra '' az. .irodai dolgozókat, éa 600''katóciá-val az »egvéb ellátatlanokatc. Ezt a pánüc-koltő hirt illetékes holyrx''4 természetesen azonnal megcáfolták. Senkitől sem kívánjuk, hegy paradicsom i állapotoknak fesse a stabilizáció küszöbön álló korszakát, oa aki ilyen auschwitzi-fejadagokkaí kecsegteti az irodai dolgozókat» ar. a forint ellen uszít. A dempkiacia frontján velünk • együtt küzdő laptársunk nem először ősik ebbe a hibába. Nagyobb felelősségi ''ősijük az ország iegdontőbb xéraéfcét, ne engedjünk a hazug szenzációt kísértésének. Minden újságíró számára az ebó ne a lap, hanem az. ország érdeke legyen! * i
A Yfláfloaeág
i Krumplit loptam« cün alatt többek kőzött a következeket írja:
Nvüváaoean megszégyenítik Gödöllőn a tolvajokat, alak táblát»! & nyakukon járják bo a falut, hogy vesszőfutásukkal megfélemlítsék a bűnözésre hajló elemekot és megaka-dálvozzák a bünözéaí bullám torjo-désk.
Gödöllő községben ci>an ijesztő méi-etefaet öltöa a to''.rajők garázdálkodása, hogy a» ottani Nemzeti Bizottság elhatározta: tábláit akaszt a tolvajt nyakába és me^saégyeuité felirattal ¿eü végigmnnniők a kéz-aég utcáin, hogv így elejét vegyék a további lopásoknak.
A s-premier« meg is történt, mo»t három frissen elfogott tolvajt zetett ^reggoli eétóra« a godöüói rend őre. A község lakossága jőí-csőon derült a furcsa látvanvor.: három férfi — közöttük egy Wgo siheder lépegetett dózfasenottel, vállukról elől S/hátui is tábla lógott a következő szöTeggel:
Krumplit toptam! Ezzct tmq-J.árosüottam a proletárokat.
A Magyar Nemzet
érdekes közgazdasági cikkért ir »Exportálni vag%- m<^halnic cim alatt:
A. Nemzeti Bank »Kőz^aíbsági Irodalmi Szemléd-jó ismerteti a moszkvai »Propagand íszt<-nak amá-sodik világháború keletkezéséről és jel Ingéről moet megjelent tannlmá-nvát. Ez arra utal, nogy most Amo-ríkában és Angliában egyaránt hirdetik a háború előtti Németország ''jelszavát: »Exportálni Tlgy meg-
— Várhatt Mójiri* eto«h«toa mHr''
Méraékelt dünjrag»ti, oyugaü szél, ftíft-'' atvcmalteok, betyojként zííxjreső, zivatar. A mtitz elsősorban nyoaíon kissé mér-•íWŐdik.
ig-fú. julrá* 21
IIL''4
bálái"- Kálunk «1 a jelszó niój; nacu uvorí lelj;» poleárjopot, holott nyersanyagok és közszükségleti cikkek behozatalára annyira ráutalt ország, mint a mienk, gazdaságpolitikája sarkpontjává kell hozy az exportfoj-Íot»rt^sí teííye.
Nyílván cx a folíocrás vez/''-rli Ró-nav kereskedelmi minisztert is, aki naírv buzgalommal igyekszik külkereskedelmi kapcsolatainkat kiépíteni. Ezt a törekvését tükrözi vissza az a rendelete is, hogy minden külkereskedelmi ücvot á benyújtástól «ámított két tótom belül el kell intézni.
Azt hisszük. nem tuíozunk, nem terepünk kákán csomót, nem tüoi-roűfca miniszte r urnák, kellemetlenkedni, ha azt mondjuk, lwgy a külkereskedelem elősogitésérc szolgáló bürokráciát vzy kell moírszervezni, hocy az nc két hét alatt, lianem órái:, de ha koli, akkor wrcefc alatt, 1» aktákon, hanem telefonon tudjon bstfcw.ni és intézkedni. Ha {Kidig neitf :el»otno így megszervezni, ugv a kormányzat szorítkozzon a legfőbb iránvc^l: kijelölésére, magát a ke-roskedelmot pedig bízza — horribilc dictu - • a k''.nr-skodőkre.
A ZALA eredeti b«áa|ttiti riportja:
A magyar gazdasági élet reneszánsza
a forintkorszak
Vegyes bizottság utazik Debrecenbe a hadifoglyok fogadtatására
Debiecenbe s*ovj<;t-magyar bízott-sáz hogy a júliustól augusz-
tus 25-ig érkező 25.000 magyar hadifogoly fogadtatásara a szükséges előkészületeket megtegye. A hadifoglyok két csopynbah érkeznek Debrecenbe.
A kisgazdapárt állást foglalt a belügyminiszter legutóbbi rendeleteivel szemben
A kfagyar Országos Tudósító jelenti: A Független Kisgazdapárt jx>iitikui bizottsága pénteken csíe nagygyűlést tartott jés a gyűlésen határozottan állást Íoíáaltak azokkal az intézkedésekkel szemben, melyeket a belügyminiszter a legiitóbbi na-
Síkbun rendelt el. A politikai
zotUág e tárgyban hozott határozatát a legrös''idebb időn belül a koalíciós kormány tudomására hozza.
Fedák Sári a flOT elitt
A NOT Bojla-tanácsa szombaton Lárgyalja Fedák Sári fellebbviteli ügyéi. Fedákot a náp-birósag kétévi börtönre Ítélte. A tárgyalást a képviselőház de-legáciÓN termében tartják mvg.
Az élet megindult
A sz^edi vexetó textiigyárek igen ór-rcnóetes fejlődésen merrtek kereszrü!. A Magyar Kender-, Len- ts Jutsípar Rt munkísiéUzAma egy év alatt 160 fóról 1000 Í6re gyarapodott és termelése havi KfcOOO méterről 80.000 méterre növekedett ftz flngol-Magyar Jutafonó munkís-ttfezftma megkétszereződött es termelése 7730 Ip''lórőJ havi 33.400 kilóra emelke-<í«fe. A Szegedi Ken#erfonő munkAslét-a4m« is. termelése is kélszeresér« emelkedett az egy éwe! ezelőtiinek. R siker-oek egyik része az. hogy a szegedi vll-Jamosmü ellátja a szükséges Arammal « gyárakat.
V
Az Iparügyi minisztérium ebben *z Érben »daig 47 tonna természetes- és 50 tonna műkaucsukot kapott Oroszország- ; lől de még 400 tonna természetes kau- | csuk vár iziliiiétra a szerződés érte!- i A forgalmi zavarok miatt egye- '' CíreSízünete! a szélütés és igy bizonyos
*ruk gyártását ntm lehet fo!yt«tnL *
Naponta ezer kiló edényt gyárt a cse-PCii Weiss Manfréd-gyár. amely még P«fcőleumfői6icrt, orosz cimlábiákat. teás ** vizforraló edényeket is kesiit Most n&gymennyijégü jóvátételi munkát kapott a gyár ugy. hofy szükségessé vélt «^üzemek réji t»rjedr)mében való ki-
A Zala isméi felkereste a magyar közgazdasági életnek azt a kiválóságát, aki az aktuális gazdasági kérdésekről mindig a legfrissebb információval szolgált a lap olvasóközönségének. Adatai, miután maga is aktív részese a gazdaságpolitika irányításának. mindig helytállóak. Arra a kérdésünkre, hogy mit kapunk a forintért, a következőkben válaszolt:
Kenyér, liszt, burgonya
Az uj közellátási rendszer a fejadagokat a munkateljesítmény mértékéhez szabja. így elsősorban a föld alalt dolgozó bányász jón számításba, aki augusztusban 73.--de már szeptemberben 84 deka kenyeret kap naponta. A nehéztcstimunkás augusztusban 40, szeptemberiben már 50 deka kenyeret kap. A könnyebb testi munkát végzők augusztusban 30, szeptemberben 40 deka kenyerei igényelhetnek. Az irodai dolgozók fejadagja augusztusban 20, szeptemberben 30 deka lesz. Meg kell azonban jegyeznem, hogy miután a terméseredmény, . az utóbbi napokban érkezett jelentések szerint, erősen.javult, nem lehetetlen, hogy a legalacsonyabb fejadag napi 25 deka alappal indul majd.
Lisztből az átlagos fejadag 120 dekagramm lesz havonta, azonban ez munkáskatególiánként egészen 360 dekagrammig emelkedik.
A burgonya fejadagja 400 dekával kezdődik és 1600 dekáig emelkedik
Zsir, hus, tűkor
Meg kell állapítani, hogy Közép-Európában, de talán az egész világon Magp''arorszác az esetlen állam, amelynek lakossága a felszabadulás óta ugyt szólván* egyáltalában nem kar polt zsirt. tz természetesen abból adódott hogy nem volt zsir. A helyzet pillanatnyilag! nem változott, de mivel a sertést*^-nyésztés az egész országban nagv lendületei vett, november-"benl mikor a zsirszezon raej»-kezdődik, a helyzet lényegesen
meg fog változni. A lakosság novemberben 10, decembertől azonban 25 deka zsirra szár miihat havonta. Ez a mennyiség munkakategóriánként egész 120 dekáig emelkedhet.
— Mecr keli mondanom, hosrv tejbon-vajb&n fürdó Kánaánról a kó-zoiióvóben szó «3m lehet. AH ez4 különösen a húsellátásra. Marhahúst csak akkor látunk m&jd, ha kényszervágás hó! lesz szükség a hus kimérésére. Ílarhaállomán%tmk a nyilasok és a németek által elhajtott csordák miatt annyira kipusztult, hogv azt évekig * helyre-hozni nem tudjuk. Az ószi hón:ij)okban nyulhusra és bairomfint számithatunk. A baromfit is jegyro adják, C2Y átlagos folnóttnek havonta körülbelül 40 dkír. jut majd. A szabad-kereskedelemi jen azonban jó forintáron olcsó haromfit lőhet vásárolni. Tojás ia lesz, de bizony nagvon kevés, mert az el következendő hónapokban legfeljebb ogy-ogy tojásra számíthatunk, míg a nehezebb munkát végzók 2—4 tojást kapnak. Természetesem ez a jogyro kiszolgáltatott tojást jelenti, hiszen mérsékelt bizakodással elvárhatjuk, hogy a szabod piacon is megfizethető árral vásárol hat ujik tojást.
— A legrosszabbul talán az elmúlt időben a cukorban álltunk. Hogy ezt számokkal megvilágítsam, oi-mond hatom, liogy az átlagos 100.000 tonnás évi cukortermelésünk 1945-ban 6500 tonnára esett vissza. Hiányzott tehát a szükséglet több mint 9/10 része. Addig is, amig az uj termésbói cukor lesz, az UNBRA cukorból fogunk adni átlagos fejadagonként navi 10 dekát, do ez a nehezebb testi munkát végző munkásoknál 40 dekáig emelkedik. Augusztustól októberig a szoptatós anyák és gyennekek fejadagja 20— 20 dekagramm lesz, rrng novemberben és decemberben bO ebkát kapnak az anjyák és 40 dekát a gyermekek. Később az általános cukorelosztásban is nagy javulás várható.
— Ha D-kormánynak a nagyon pesszimista számitások mellett felvett becsiésok alapján ¿észült ol-osztáe: sikerül megváióáit&nia, akkor a hatósági áron megvásárolható fejadag meg fogja haladni a? 1500 kalóriát, ami munkáskategóriánként egészen 2000 kalóriáig emelkedik.
— Ami az árakat • illeti, arra vonatkozólag elmondhatom, hogy az élet nagy on olcsó lesz, mert a legfontosabb szükségleti cikkek jegyro kapható mennyiség nom haladja meg a Irari 20~—Sfo békepengőt.
Kossá István holnap Nagykanizsán beszél
A magyar nemzetgyűlés aielnöke, a Szakszervezeti Tanács főtitkára holnap, vasárnap 11 órakor a szin-1 lázkert ben beszédet mond Nagykanizsa közönségének. A Szakszerve-ze: Tanács fótitkára ma ressgel érkezett Nagykanizsára, ahonnét a MAORT meghívására Kerettyérc és Lovásziba tríüzott, hogy megtekixtao az olajmezőket, valamint a MAORT dolgozóinak szociális ellátottságát. Mindkét helyen beszédet is .intéz a dolgozókhoz.* Keretryén találkozik dr. Papp Endre, Zaía vármegye fó-bífjániával, valamin« dr. Dávid János alispánnal, akiknek társaságában tér majd vissza Nagykanizsára.
Kossá István holnapi beszédében olyan bsfclentóseket tesz, melyeket mi a a agyar politikai életben. sem a magyar sajtóban még nem hoztak nyilvánosságra.
Beszédének már ebből V szempontból is országos jelentőséget kell tulajdonítani és gerincét minden valószínűség .szerint a gazdasági élet
stabilizációja alkotja majd. A forint védelméről hozott intézkodésekről, vaiamint a szakszervezetek e téron megingat hatatlan álláspontjáról beszél.
Kossá István a legkiválóbb magyar
; kor majd jogosan állunk oda, bogy ! tessék többet termeim.
Ezeket a szavakat mr-g keli szívlelni mindenkinek, de elsősorban a föld munkásainak.
TÉNY,
hogy a rekkenő meleg álmossá teszi az embert, még ha elvan friss is, in Int a szakszervezrt igen tisztelt titkára szokott lenni. Legalábbis ilyen háromhetes álomra vall a Zala 1946 julius 19-i számában megjelent ^Magyarázza mog« cimü cikke. Nem tudom, nyári szünet ran-e a szakszenvaetben, vag>- csak az idő hatása-e, de julius 19-cn találják sérelmesnek a junius 30-án elmondott beszédet. Hogy most jöttek-e ró a sérelemre vaírv már Készen rolt, csak a belpolitikai helyzet alakulását várták, nom tudom. Löhct az is* hog> a rocsei mí''gfig^eló ol->"asháiatlai\ irásá; csak most "sikerült ki böngészni. Mindo£y. Amit mondok, azért vállalni szoktam a Itelolősségot s^ig vállalom Csopregi titkár ur
Nagyon sajnálom, hogv az Iparügyi ^linieztori Biztos Cr szavait én — ugy látszik — máskép értei-meztea j. A jolontős események gyors ugymásutánjai miatt ma már nem emlékszem, pontosan a Miniszteri Biztos Úrral folytatott boszélgcté-sorare. de ez a félreértés móg most is érthetetlen előttem e még homályosabbá teszi az, hogy csak most, 8 hét muiva derült ki. Sajnálom a dolgot-azért is, mert Bemmi céltu-datotiság idézett k íje k?ntésem ben nem xolt. Uszítani a falut a város ellen soha nem akartam, mert az uszításokkal én is torkig vagyok. Nem vagyok én olyan reakciós, mint amílvennek sokan beállítani szerot--nének s nem lehet engem ki piszkálni. Azután ■ engedje roe^ a titkár ur, ha én a szakszervezeti tiszteletre-mélxó vezetősésével kapcsolatban mondtam valamit, az nem: a falunak az ipari dolgozók ellen való hangolása. Ez éppen olyan, mintha valaki az" én személyemet mint a- mozi igazgatójáét támadná s én a mozi összes alkalmazottai, sót a Filmalkalmazottak Szakszervezete nevében kérnék elégtételt.
Azt pedig, hogy mit mondok vidéki kőrútjaimon, no haragudjon a titkár ur, ae én magam szalx>m meg. Ha a titkár ur is elő akar adni a falu dolgozóinak, csak szóljon, én nagyon szívesen magammal viszem, legalább alkalma lesz egyszer falusi tömeg előtt szónokolnL Ha jól emlékszem, pont Kagyrócsén tettem mejz az egyik demokratikus kiküldöttjének azt a szít" hogv az én tömeqeim előtt szöiaijon fel." (Nem hinném, bogy tévednék és a tömog az ó mc^nallgatásájra gyűlt volna ojgvbe.) Nincs nekem az ellen semmi kifogásom, ha ellenőriztük egvmás beszédét. Legalább az ellentétüket rögtön kiküszöböljük. Együtt leszünk alázatos apostolai a káiaeii, együtt hintjük el a szeretet és megértés magvát £n megmondom az én tomegemnek, hogy adjanak — ha kell — ingyen a városnak, a titkár ur megmondja az Ő tömegének, hogy adjanak —. ha kell — ingyen, a falunak. így legalább az általam annyira hangsúlyozott lelki újjáépítés mindjárt tetté válik s a romokból mc£rvaiósui az uj, független, minden dolerozó összefogásaiból megteremtett szabad emberek szabad Magyarország Higyje cl a titkár ur, én örülnek neki a legjobban.
Felhívom még a titkár ur figyelmét arra, hogv ha a moziigazgató rövid a foglalkozás megjelölésére, használja az egyszerűbb mozgókép-szinháziijazgato "címet. Nagyon lekötelezne különben, ha alkalomadtán a titkár ur is közölné veiem foglalkozását, hogy ne kelljen mindig csak titkár uraznom.
Magyar János nemzetgy. képv.
Mtl H rtal levdezéíbÓI wársuzó hAffUt pénzt, mafyar sorokx! vbqt földi btíytgekst adok. Iv-aaytaot is átveszek. Rozionyi-utcji 19. Baztwitv (Ez « hirdetés mindig érvényes.) d
Z
Akiknek már lement a nap
HÍREK
Szegényház. Milyen csúnya szó ez. A "régi világból ittmaradt még élő valami. Szégyenfolt, amely magába foglalja az élet el f áradott j a it, azokat, akiknek nem sikerült a napos oldalon sütkérezni és akik nem tudtak markolni akkorát* hogy öregségükre is jusson valami. Szegényház. Igy nevezték ¿s nevezik ma is. holott tudnunk kellene, hogy mindnyájan szegények vagyunk, hogy az egész országunk egy roppant szegényház. A demokráciának el kell* törölni ezt a fogalmat, amely az elaggott, munkaképtelen, éppen a munkától megrokkant egyének hajlékát jelzi. Sajnos, városunk ki-fosztottsága és minden anyagi erőnek híján, ma nem tudhat megfelelő hajlékot és otthont biztosítani a cselekvő életből kiöregedett embereknek, de mégis elvárjuk a város vezetőségétől, hogy első kötelességének tekintse megoldani a szegény öregek elhelyezésének kérdését.
Tudjuk, hogy városunk polgármestere már többször '' tárgyalt ebben az ügyben, sajnos azonban a puszta megbeszéléseken 1.ul nem jutott előbbre az ügy. A Teleki-uton levő egykori aggokházát *a héboru vihara nagyrészt elseperte és a megmaradt részben van felállítva a gondozottak konyhája, valamint a két kedvesnővér lakása is. A 16 öreg ember minden felügyelet nélkül a volt OTI ^ületben. a Batthyány-utcában lakik, ahol három "szoba van berendezve a nőknek és kettő a fér-fiuknak. A város bevezettette a gázt, igy télen jó melegben lehetnek. Nagy baj, mondotta az egyik kedvesnővér, hogy az öregek állandóan civódnak egymással, ami, ha megfelelő felügyelet lenne, nem fordulna elő. a város szegényenként 6000 adópengó juttatást ad a kedves-nővéreknek. amiből kétszeri étkezésre jut; reggelire és ebédre. Napi 15 deka kenyérét kapnak fejenként, az ebéd pedig egy rendes levesből és főzelékből áll. Néha az ebédből marad, akkor vacsorát is kapnak a gondozottak.
A szegények étkezőhelyiségét a városi tisztiorvos figyelmébe ajánljuk. A helyiség falának másik oldalán van a W. C. elhelyezve, igy a fal állandóan nedves és a szobában nehéz szag terjeng. Ezen feltétlen, ha ideiglenesen is. dc változtatni kell.
A másik kedvesnővér azon panaszkodik, hogy a várostól kapott kis kertjük terménveit állandóan lopják. Hihetetlenül hangzik, de ¿égis igaz, hogy vannak olyan lelkiismeretiéi emberek, akik az élet megrokkantjainak keserves kenyerét is megdézsmálják. A rendőrségiek ki kellene nyomozni ezeket a gazfickókat * hogy elnyerjék inéi tó büntetésüket A vízmüvek figyelmét pedig felhívjuk, hogy a leszerelt kerti vízcsapot újra engedély ezzé,- mert megfelelő öntözéssel* amihez nem kell sok viz, nagyon feljavíthatják . szegényeik étkezését.
Beszéltünk a gondozottak egyikével, aki könnyezve panaszkodott a gyenge kosztra, amit sehogyan sem tud már pótolni. Valamikor jobb világot
!
látott s mint ő mondja, xömdíg dolgozott A legnagyobb szerencsétlenség az volt. bogy három iparos fiát a háború nyelte el, kettőt a régi háború, egyet az uj. Igy minden támasz nélkül maradt. Én mégis szerencsésnek érzem magamat mondotta, mert sokan vannak olyanok, legalább százan a városban, akiknek még ez a hajlék sem adatott" meg, mert nincs hely a befogadásukra és nincs pénz az étkeztetésükre. Lassan, megfontolva, nagyon intelligensen beszél az öreg.
A város vezetőségének figyelmébe ajánljuk ezt a kis ripor-tunkat azzal, hogy a Zala egy társadahni megmozdulás keretében hajlandó az ügyel clőse-giteni, amennyiben a polgármester ezt /helyeslően itelné meg. Meggyőződésünk, hogy éppen ugy, mint''a korházat, a szegényházat is átsegítené a város megértő közönsége azon a nagyon" szomorú helyzeten, amiben pillanatnyilag van. A demokrácia pedig, ha a nagy problémáit megoldotta, minden bizonnyal ki fogja emelni nz élet rokkantjait ma még meg-szégyen itőnek számító . helyzetükből és derűsebb napokat "szerez azoknak, akiknek a nap már leáldozott.
Meghosszabbítottak a felvétett a 6yör1fy-k»Hégiumba
A koliésrium igazzatósáca zárt számban felveszi azokat a jó előmenetel ü; erkölcsileg megbízható ée érdemes, főleg paraszti származású magyar diákokát és diákleúnyokat, akik most kerülnek egyetemre vagv főiskolára, illetőjog első, va^y másodéves egyetemi hallgatók cs akik .a kollégiumi rendet és munkát legjobb lelkiismeretük szerint vállalni tudják.
Az igazgatóság csak teljesen felszerelt kérvényeket vesz figyefcmbe. A szükséges iratokat ar alábbi cim re keli küldeni: Gyórf-fy István Kollégium Igazgatósága Budapest, IV., Apponvi-tér 1.
Beküldendők:
1. Kérvény,
2. tartalmas életrajz,
S. érettségi bizonyítvány vagy egyetemi index, lehet "másolatban is,
4. születési anyakönyvi kivonat, lehet másolatban is,
5. vagyoni vagy szegénységi bizonyítvány.
A kérvényeket julius 25-ig kell elküldeni. Ezt kövosőteg a kollégium olyan értelemben bírálja el a kérvényeket, hogy felvételre jelöli a jelentkezőiét, akiket a végiegee felvétel céljából még ez év augusztusában egy hetes kollégiumi táborozásra vár ef. Ellátásról a kollégium gondoskodik. A felvételre jelölésről és a táborozásról a kqüógimn ideiébcea küld értesítést A kollégium, ellátási diját (lakás, fűtés, világítás éa teljes ellátás) az uj pénz bevezetése után állapítja meg a kollégium igazgatósága.
Budapest, 1946 julius 10.
A Györffy István Kollégium Igazgatósága.
Hirdetmény.
A « elvényes pdTólcuaícjy 9 « izámti be lehet vtítani 22 deciliter petróteunrra. Fethhroaj a petró''eom árusításával íogUHtoz* feszes kereskedőket, hogy folyó bó 23-án jaSentketzeaek a KJzellitásl Hivatalban a petróitmxmtaJ-vásyért. - .... ¿»1
Alniulaát 3—4V kocsival vennék. — Adj Endre-nt 17. istálló d
6epjánnü műszaki és vezetői vizsga Nagykanizsa*
kórházba utalták
Hegyi Lajost, miatán az ellene ''emelt vádak alól bűncselekmény hiányában a népbiróság felmentette. A jó kedvesnővérek bizonyára gondos-kodaak róla, mert minden jé munkával megszerzett érdemen felül még mindig elnöke Krisztus egyik egyházi kerületének. Puha ágyat vetnek xeki, talán éppen azt, amiben utolsót hörgött az elhurcoltatás félelme miatt öngyilkossá lett ártatlan és becsületes magyar állampolgár, aki egész életén át azért lótott-futott és veri-tékezett, hogy a megkeresett pár garasából eltarthassa szegény özveg}'' édesanyját és gyermekeit, de kifizethesse adóját is, amiből dr. Hegyi polgármester oly jól élt velamtf.or. Az sem lehetetlen, hogy olyan ágy hófehér párnájára hajtja le jól táplált, joviális napbarnított arcát, cmi-ből vérezve szülő anyát hurcoltak el csecsemőjével együtt, hogy mint vé-lami genosz állatot taszítsák be egy vagonbfL Mindezt dr. Hegyi Lajos polgármestersége alatt.
A féldi biróság első fokon itélt. Nekünk nem lehet más teendőnk, mini az Ítéletet tiszteletteljesen tudomásai venni. A bírák bölcsek és .bizonyára lelkiismeretük szavára hallgattak, amikor bűntelennek jeledet-ték ki dr. Hegyi Lajost. Hatalmukat, hogy Ítélkezhetnek, az emberektói kapták, de cselekedeteikkel majd egyszer el kell számolniak olyan helyen, ahol nem ''lesz szükség sem vádra, sem védelemre, legkevésbbé tanukra.
Addig is pihenjen jól „Szatmárnémeti törvényhatósági város polgármestere." A kórház árnyas fái ala*t nyújtózkodjon jó nagyokat Liege-stuhtjában és erezze jól magát családja körében. Sem valószínű, hogy> valaki is hiányoznék belőlük. Se zavarja semmi délutáni édes álmát még az se, hogy valahol nagyon magasan, talán a tejút egyik szikrázó csillagáról háromezer ujj mulat rá és háromezer halott ember leikéből csendül fel halkan az &9. zsoltár szomorú dallama :
„Szabadás meg engem az én ellenségemtől istenem, a rám támadóktól ments meg engem!
Szabadíts még engemet a gonosztevőktől és a vérontó emberek ellen tarts meg engem:
Mert imé, ielktm után leselkednek egybegyűltek ellenem az erősek; anélkül, hogy hibás vagy vétkes volnék Uram!* _
— Műegyetemi beiratka2ások
(MTI) A József nádor rhüogye-temre, a felvételi kérvényeket augusztus 10-ig kell beadni az illetékes dékáni hivatalhoz.
— Anyakönyvi hirek
Julius 8—14. között 3 leány és 7 fin született: Tislér Károly aszta-iossegéd és Vokoun Saroltának leánya, Kiss Erzsébet téglagyári munkásnőnek fia, Lcrvencz Ferenc MAORT munkás és Polai Atw^V fia, Franzen Lajos pékmester ée Plávetz Máriának fia, Batki Lajoe hentesmester és Niezinger Ilonának leánya, Pillér György kovácsmester ée Molnár Annának fia, Biró József földműre* és Varga Erzsébetnek két fia, Szabó László főldmüvee és Bag-ladi Annának fia, Óvári János sütősegéd és Szalai Rozáliának leánya.
— Elhaláiozott: Kummer József 51 éves, Németh Lajoe 48 éves, őzt. Steficza Bálintné Balogh Anna 62 éves, Zahoránezky Zsuzsanna 50 évbe, Bráda György 71 éves, Nagy Ferenc 1 é1
A. zaiaejperszegi rendőr ka piváfeT-ság gépjárómüosztálya kö*íi, bo^ julius zb-án gépjárómü müssa*: ¿j jjépjárómü vezetői vizsgát tara kámzsán a tűzoltó-laktanváuá:. i rlzsgával kapcsolatban fel világom»á?»; ad a MAORT saállitásre* *V ^ naponként 12- 14 óra kőzött.
A kfilföid érdeklődése a »agyar ipar iránt
Az iparügyi minisztérihmaáioz érkezett jelentés szerint Svédország nagymennyiségű finom bőrkesztyűt rendelt a Hawe.rli-rélc kesztyűgyárban. -- Utána Svájc ¡épéit a nagyobb külföldi megrendelők sorába, majd érdeklődés van az angol és holland piac részéről is. Csupán a hazai vásárlás nem induK még meg. aminek oka az. nogy a magas beszerzési árak miatt belföldi fogyasztónak egyelőre még megfizethetetlenek a pécsi kesztyűk. A nyersanyagbeszerzést lehetősegek egyelőre igpn nyomasztók. A gvár Vácott -Sülön gyártelepet létesített, esélyben a nversbőröket dolgozzak fel. ^
A győri lánumrtexUlgyárr amelyet a győri légitámadások során alaposan lebombáztak, újjáépült-és már majdnem teljes, kapacitással dolgozik. 245 tönkrement gépe közül már 102 dolgozik és Jugoszlávia részére jóvátételben finom inganyagokat,, .ruhaanyagokat és más textilárut készit.
Tarján Tibor, az iparügyi minisztérium karcaei miniszteri b ztos», a karcagi melegvizforrás és földgáz ipari feínaszhálasa. céljából tárgyai;''*--&okat kezdett egy tőkéscsoportta: kender- és gyapjufeldólgozógvár ü-tesitésc érdekében. A tárgyalusok jú mederben folynak, a gyárat rüvkíé-sen felállítják''. Így a karcagi főiért és melegvíz iparilag hasznositvs. iá». A vnros még azt is tervezi, hogy jöhető rövid idő alatt minden iiázte bevezetik íülésre a moiegvízet é? ( világításra a földgázt.
— Oicsö kartc
A polgármester nagyobb niwrnví-§&ü közfogyasztási körtét utal» s §zü?r>ezett Munkások Szövet nek Csengerv-ut 6. szám alatti uzio-tébe, ahol azt az Altálánoa. Ké^dié-1ás;-jcgy {dohányjegy) roma; kú-mozasu szelvényére nem tagosai is kibzolgálják. ''
JUPRÓHIRQEYÉSOC
Nagyan szép firfi- és női mhií. satik és modern bntotek, igyaanü, fca«; nemű stb timá&k. Minden déSuiáa óra kötött» Kítíüyi Pál-a. 11.
EWrélséK 2+1 lámpás ¡6 áll^oí^s levó rW6m*X itat vagr. oói jó tevő b^elentett kerílrpiHrt Benkfi-
, Kialzti-utca 13. sx. balra 2. *jtó. E«^;
I lód«a vasán*» 12-2 tg. .
I ZALA demokratikus politikai napilap
2 Szerkeszti: Bmmw J*ai fdjzerkeíiiö Í*ertc«txt6»é« és kl*<í«hhr«Ul: i. **■
a: JtóxQtzátsép R- T. Macrk»^ Sarkzsztesért és klaöásért feW Boiert
Nyomataira .Kö2gazdaségí R.,T.«agr
kanton" nyoaidájebar: Hsgyk4P.i3A--Nvcwfctórt fetel: Zalay Kárptr-
Sok most a gondja OH-ra,; adókra, —— mért nincs'';,
Mii Olfílilli
Kaphat még néhányat
a Zala kiadéfcivatalában.
évfolyam. 164 szám
Nagykanizsa, 1946. juiius 23. kedd
Ára 1,000.000 adó pengő
V
Nincs többé törvénytelen gyermek
A kormány pénteki rendes minisztertanácsán elfogadta a törvénytelen gyermekek jogállásáról szóló törvényjavaslatot, amely szerint a magyar köztársaság törvénytelen gyermeket nem ismer.

w w
Kossá:
Megszüntetjük az aranyspekuláciőt
A külföldi magyarság legfontosabb szervei: a franciaországi, angliai, belgiumi és svájci egyesületek Párizsba megbízottakat küldtek, hogy t békatárgyalások előestéjén nagyfontosságú tanácskozásokat folytassanak a magyar békeszerződésről. A külföldi magyar ok azt vitatták meg, hogy miképpen segíthetnének Magyarország jelenlegi helyzetén. Vitáju« végén emlékiratot szerkesztettek, melyei e. béketárgyaláson résztvevő nemzetek kormányéihoz juttatnék el. Az emlékirat kfjatonti, hogy a külföldön élő magyarok rótzt-vettek ebban a demokratikus mozgalomban, mely a Horthy- és Szálas! uralom allén aoy negyed évszázadon it a háború minden eszközével baroolt. A demokratikus erők oldalán a franciaországi és belgiumi ellenállási mozgalmakban, valamint t többi országokban Is kivetiék részüket a közős harcból. Angliában ICárotyi Mihály mindent elkövetett, hogy a magyarokat mozgósítsa a fasiszta erők ellen. Csehszlovákiában és Jugoszláviában komoly magyar partizánlömegek harcoltak'' ezekért a jogokért. A külföldi magyirok ezen emlékiratban szót emeinak az embsrí jogok és a nemzeti kisebbségek egyenjogúsítása mellett, ezzel kapcsolatban azon kilengések ellen, melyet a csehszlovákok elkövetnek a 600.000 főnyi migyar kisebbség ellen. A külföldi magyarok párizsi küldöttsége a háborús bűnösök megbüntetését kérik, de a büntetést nem a népnek kell etazenvsdnl, hanem ezt a fasiszta rendszer teljes fejszámolásában kívánják kifejezésre juttatni. Tisztogatást követelnek t fasiszta maradványokkal szemben. A külföldi magyarok elismerik azokat a jóindulatu Intézkedéseket, amelyek Jugoszláviában a magyar kisebbség jogéit biztosítják és ezt a megbé-kOlés slapjának tartják. Magyarországnak nagy szüksége van a nagyhatalmak és más nemzetek támogatására. Ezt pedig keletről épugy virja, mint nyugatról. A kütKRdi magyarok kiáltványa annak a reményének >d kifejezési, hogy nemcsak alaki béaeszerzödést fognak kötni, de az tartelomban is megfelel a damokrácia követelményeinek.
Sztálin szombaton fogatta a cs8h kormánydelegációt
Prága, julius 22 Klement Go;tva!d csehszlovák miniszterelnök vezetésével kormányküldöttség indul: szombaton Moszkvába. A kOidőttséget a stovjet kormánnyal való íaegbeszélés céljából hívták meg és tagjai között vannak Massarik külügyminiszter. Cle-;nentfs belügyminiszter, a csehszlovák Nemzeti Bank igazgatója, a gazdasági főtanács titkára és a külügyminisztérium orosz osztagának vezetője. A küldöttséget a prájai szovjet nagykövet is elkísérte. A repülőtéren Fieríinger miniszterelnök-helyettes, a honvedeimi miniszter és az orosz nagykövetség íagjzi búcsúztatták a küldöttséget, amely szombaton délután Moszkvába érkezett. Sztálin szombaton est: fogadta x csehszlovák miniszterelnököt és a küldöttség tagjait.
Lebontják Hindenburg tannenbergi mauzóleumát
Varsó, julius 22 Hozzáfogtak Hindenburg tannen-ber^i mauzóleumának cltadoarí tusához. Az óriási méretű mauzoleumot a taanenborgi csata emlékére emeltette Hitler s pírt ja rmeygv üléseket rendezett aren a. helyen. Hitler cgy ilyen nagvgy ülésen annak a kivár-»járnak adott kifejezést, bogy halála ütan a mauzóleum egyik. tornyában szeretne nyugodni. A háború utolsó hetedben rövid német közlemény jj-lent me«: -t^sapoiáink elhagyták Tannenberget; Hindenburg földi maradványait őrző részén kivül av. emlékműdet a vezérkar parancsára kirobbantották^ A hír azonban nem volt igaz, mert a németek a szövetséges csapatok gvor* előnyomulása miatt mindössze két tornyot tudtak levegőbe röpíteni. *
Elfogadták az atomarére vonatkozó törvényjavaslatot — Még e hónapban uj kiserletek lesznek
Newyork, julius 22 Az amerikai kép vis Jő házat. sajtót és közvéleményt, erősen foglalkoztatják az atornerő-kuistassal iog-lalkozó tudósok nyilatkozatai és az atomenergia kérdisével sokat foglalkozó képviselőházi gyűlések. Az amerikai képviselők 260 tagja 70 ellenében éifog''.dts az aíomerőre vonatkozó törvényjavaslatot A második atomi omba-kisirletet a Bí-kifii szigeteknél julius végén tanják
meg. A bombát ezúttal a tenger színe alatt robbantják. Erről a ki-ségletrö: fantasztikus bírtket terjesztenek. Nagyfokú szökőár fog keletkezni, mely két-három kilométeres körzetben elönti a iagunikban horgonyzó hajókat és méter magasba felcsapó hullámok várhatók. A közönség körében azonban még sokkal nagyobb és félelmetesebb fantazmagóriák vannak elterjedve.
Julius 29-én kezdődik a Tuka-per
P^áya, julius 22 Tuka Béia, az úgynevezett szlovák állam voh xQuisfing«-miniszter-clnöke julius 29-én t?rüf a szlovák országos törvény-szék olé. A jxsben tiz tanút hallgatnak ki, közöttük Tiso Jozaeí volt elnököt, Stano Július volt szállításügyi minisztert és Alach Sándor volt belügyminisztert.
A bolgár miniszterelnék szerint a nép nagy többsége köztársaságot akar
Szófia, julius 22 Qeorgiev bolgár miniszterelnök egy sajtóértekezleten kijelentül, miszerint meg van győződve, hogy a bolgár nép nagy többsége a köztársaság mellett szavaz a szeptemberi népszavazáson. Az október 27-én tartandó általános választásokon azt
akaratot fogják érvényre juttatni, hogy az uj alkotmány szilárd és ;artós alapokon épüljön fel, a hazafias arcvonal programmjáuük figyelembevételével/
Az angol király kiküldöttje a Szoyjet-fletta ünnepén
Moszkva, juiius 22
A Szovjetunió julius végén rendezi a vörös hajóhad napját. VI. György anjcl király szárnysegéde, aki a brit haditengerészet főparancsnoka volt, a Triumph nevü brit ar.jabajón Leningrádba indu í, ahonnan ■ továo-> utazott Moszkvába, hogy résztvegyen a vörös hajóhad napja alkal.-nsva! juüus 28 án rendezendő Ünnepségeken.
Tegnap választott Törökország
Ankara, juüus 22
Törökországban tegnap folytak le az általános választások. Az első eredmények szerint a kormánypárt vezet a szavazatok többségével. A választás teljes eredményét a napokban hozzák nyilvánosságra. Konstantinápoly utcáin csapatok vigyáztak a rendre, azonban incidensek nem történtek.
Mindán alkalmat meg kell adni a magyaroknak, hogy sérelmeiket a béketárgyaláson kifejthessék
I^mdon, julius 22
Londonban szombaton tették közzé az angol {»arlamentt küldöttség jelentéséi tí''ouu Haire- vezetésével ^ta-gvarországon áprilisban tett látogatásáról. A jelentés főbb pontjai" a következők: Magyarországon az unvaehiány roppant nagy és az or-t-zágcü gnzdosagilag az összeroppanás veszélye fenyegeti. A szaktervezőtek nagy rész ben megpróbálták a magyar anyagta.-talékok és a nácik által elhurcolt értékek- visszaadását kieszközölni és a jóvátételi ¿feszegek csökkentését eiérni. A jelenlegi koalíciós kormányt derookratikuí utcn választották rheg és annak politikája szabad és áltxfában baloldali. A raazyar par kimenti élethon a po-litikai "szabadság nagyfokú őa ez :x>mcsak a kormány működésében, liánom a sajtónan, a rádióban és a közignzgatá''sDin is megnyilvánul. A jelentés továbbá a Szovjetunió jóvátételi terveiről és a pusztító pénzhígulásról számol be. Minthogy a
magyar kereskedelem szerv eh'' összeköttetésbevan a Szovjetunióval, ez nom zárja ki a tőbhi kereskedelmi kapcsolatokat más országokkal. Angliával még nem sikerült felvenni a kereskedelmi összeköttetést. A mezőgazdasági termelés a háború óta nagy nehézségekkel jár, mivel az összes/gépeket elhurcolták. A nép fejadagia mé-^ mindig az 1100 kalória alatt van. A továbbiakban 3 jelentés megállapította, hogy Magyarország és a szomszéd államok közötti barátság a kisebbeégi kérdés megoldásától függ és ezt csak _ a
nagyhatalmak oldFiatják meg. A Vörös " Hadsereg számát Magyarországon lénvjgesen csökkentették. A Magyarországgal kötendő békeszerződéssel kapck»latban a jelentés hangsúlyozza, hogv nem szabad a békefeltételeket előre megcsinálni, hanem minden alkalmat meg kell 3dni a magyaroknak, hogy nézeteiket a béketárgyalások "alkalmával kifejt hoseék.
i -
Budapestről jelentik:
ríagy erővel folyik a B-íista végrehajtása
i . — 1.1 i—
A közélet megtisztítása a fasiszta elemektől, és a B-lista végrehajlása nagy. erővel folyik. A különbizottságok legnagyobb része már megkezdte működését, sőt egyes minisztériumokban és közhivatalokban már be ts fejeződött A rendelet szerint Budapesten juüus 31-ig, vidéki viszonylatban augusztus 3l-ig kell a tisztogatást befejezni.
Magyarország uj diplomáciai kapcsolatai
Nagy Ferenc miniszterelnök Szvi ridov altábornagy aláírásával átiratot kapott a Szövetséges Ellenőrző Bizottságtól. Az átiratban a Szövetséges Ellenőrző Bizottság értesíti a miniszterelnököt., nincs kifogása az ellen, hogy Magyarország felvegye a diploaiáciai kapcsolatot Romániával, Bulgáriával és a spanyol köztársaság Giral-kormányávaL Ugyancsak nem emel kifogást az ellen, hogy Magyarország Olaszországgal árucsereiorgalrni szerződést kössön.
Csütörtökön itélet a kunmadaras! perben
A kunmadarast pogrom ügyében a r.épbiréság ötös tanácsa folytatta a tárgyalást A felszólaló védők részben felmentő, részben enyhe itélet kiszabását kérték. Az utolsó szó jogán Tóth Zsigmond, Takács Gergely és -Nagy János tagadta bűnösségét, de ugyanilyen értelemben beszélt az összes többi váátott is. Végül az elnök közölte, bogy csütörtökön kerül sor az itéle? kihirdetésére.
Hyolc hónapra enyhítették Fedák Sári büntetését
A Népbiróságok Országos Tanácsa dr. Bojtba Béla államtitkár elnőklésével szombaton targyalta Fedák Sári háborús bünügyét Fedák Sárit a népbiróság első fokon kétévi börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra: ítélte. A NOT megváltoztatta az elsőío^u Ítéletet és Fedák Sári büntetését nyolchónapi börtönre enyhítette, a vagyonelkobzást felfüggesztette és a nyilas színművésznőt csupán három évre tiiotta el a fellépéstől.
A dohányárak emelése
adópengőben
A pénzügyminiszter 1946. julius 21. napjtval a dohánygyártmányokat adópengőben felemelte. Az uj árak a következők:
• Szivarok: Árpád 460.000, Kedves 400.000, Debrecen 360.000, Faintos 300.000, Faintos-ni kotex 360.000, Csikós 260.000.
Szivarkák; Luxus 1,000.000, Béke 200.000, Béke-nikotex 230.000, Vir-einia 26Q.000, Magyar 160-000, Pajtás 120X100, Szabolcs 100.000, Munkás 40.000.
Szivcj-kadohányok: legfinomabb magyar 1,600.000, finom magyar 1,400.000, küzépün. magyar 1,200000.
Pipadohányok: vegyes pipadohány !00 grammos 800.000. vegyes pipadohány 25 grammos 200.000.

L A L A
1946. julius 23
Kossá István nagyjelentőségű bejelentéseket tett a Szakszervezetek tegnapi nagygyűlésén
A magyar szakszervezetek főtitkára, a nemzetgyűlés alelnöke, Kossá »stván közel 8000 ember előtt tartotta meg országos szenzá-ciőju nagy beszédét. A szervezed munkásság ugy a fizikai, mint a szellemi dolgozók teijes létszámban kivonultak, hogy meghallgathassák főtitkáruk bejelentéseit Csepregi Zoltán^ a szakszervezetek helyi titkára. a tömegek megmozcOtásával, elrendezésével olyan munkát produkált, amit előtte Nagykanizsán még serkisem. A gyQlcst ó nyitotta meg, majd a szociáldemokrata, komunista pártok, v¿¿amint a MDNSz vezetői köszöntötték Kossá Istvánt. A Himnusz eléneklése utan kezdte meg beszédét a magyar szakszerveietek fótitkára, Kossá István:
— .Közel egy és fél esztendeje, liogy a dicsőséges Vörös Hadsereg felszabadította, hazánkat, mégis csak most jöhettem, először ebbe a városba, melyről országszerte azt bi résztől ik, hogy a reakció egyik fellegvára. Az a népgyűlés, amelyiken Uyen sokan jelentők mag, azt bizonyítja, hogy ez % hir nom felel meg a'' valóságnak és ebben a városban jó talaja von a magyar demokráciának. Cdak néhány nap vá]a*zt ol bennünket attól, * hogy a magyar népre egy üj világ, égy uj korazak-hajnala virradjon íol. Augusztus első jo után oivan gazdasági rendnek kod lonni eboen az országban, amely gazdasági rend biztosit ja mindenkinek, aki becsületes munkája után akar megélni, ííogy meg is élhessen.
Az értékálló pénz
— 31 i biztosítja vájjon augusztus olaojo után, hogy tényleg a dolgozó emberek életlohtítőaéghez jussanak? Az uj értékálló pénz, a forint- Sokan kérdezték tőlünk, hogy mire alapítjuk a mi nagy hitünket, hogy augusztus elseje után ténylegesen olyan pénzt tudunk a munkások markába adni, melynek vásárlóké-pcsaége állandó marad? Először is arra, ftogy a falu dolgozói szinte az utolsó barázdáig felszántották, bevetették a földöket és most az aratásnál ott állunk, hogy az uj termés ma már biztosítja, l>ogy mindenkinek juthat ebben az országban elóg élelem, ha gondoskodunk a termés egyenlő elosztásáról. Nem fordulhat többet elő, hogy legyenek olyan százezrek, akik étednek ée legyen egy vékony réteg, amely dőzaol ée kövérre hizza magát.
— Ma már elmondhatjuk, hogy a magyar ipari termelés minden háborús puaztitáa, rombolás éá a német fasiszta fosztogatás ellenére ott tart, hogy «
sőre, de gondoskodott, hogy a meg-foleió arány- és valuta-feíiezete ra
biztosítva lőgyen az uj pénznok. Nincs az a spekuláció, amely a mi pénzünk H meg tudná rontani, mer* a világ egyik legjobb, légériéfiállobt pénze le*z.
Szerintünk a. magvar dolgozó számára az a döntő kérdés, ÍK>gy mit kap, mit tud ezért a pénzért''vásá-robti.* Ezért az volt a legfontosabb feladat, hogy megállapítsuk azt a munkabért, amely biztos arányban áll az- ország teljcsüóképesaégével. Csak néhány számot fogok elmondani. Mondjuk egy szakmunkásnak a középorányu bére egy forint óránként. Most "már az a döntő, hogy ezért az esry forintért mit »ehet vásárolni. Ha azt mondjuk, ho^v augusztus elseje után 4 forint oO filfer egy kilogntmm zsir ás egy munkás egy napi kenesotenok erod-inénye 2 kg. zsír, akkor látjuk csak a forint bevezetésével a maihoz arányítva, mennyivel jobb koroeeto lesz a "dolgozónak.
Kötött gazdálkodás
— Az uj rendszer bevezetésével egyidejűleg megvalósítjuk a kötött gazdálkodást. A kötött gazdálkodásnak ki keli terjedni a mezőgazdasági és ipari cikkekre egyaránt. A kötött gazdálkodás alatt nemcsak azt értjük, hogy meg lesz szabva az ára mindennek," bogy nemcsak a tej árát állapították" mog 50 fillérben és a buza árát 44 forintban, de ha a buza ára 44 forintba kerül, akkor egy bakkaics «ára aem fog két jná-zsa buza árába kerülni. Azt követeljük, hogy a kötött gazdálkodásnak oiyan formáját vozesssék be, lx>gy még! a parasztok ao adhassák ol ga-Irhájukat, sertésüket, baromfit annak, akinek akarják, hanem csak a liatuwág álta! kijelelt kereskedőknek vagy azoknak, akik azt fölvásárolják £ közellátás oéljábóL
A reakció máris speku&U a forint romlására. Hallottunk híreket. hogy Zalában„ Somogyiján spekulánsok cs siberek a 44 forintos búzát 160. 200. sói SuO forintért vásárolják. -A magyar paraszt eladhatja nokik, azonban m''i vissza fogjuk tőlük venni 44 forintért és azért én na-'' gyon hiszem, ...
aki a forint romlására spekulál, az a saját öngyilkosságát készíti éli.
Be kell szolgáltatni mz aranyat
— A kormánv elhatározta, hogy augusztus elsején mindenkinek be kell szolgáltatnia a 100 grammon felüli aranykészletét és vaíutapénzét. Be fogjuk zárni az ékszer- és arany-kereskedéseket, ahonnan még őz aranymérlcget is elvisszük. Mindazokat, akik vétőnek e rendeletek ellen, statáriális bíróság elé állítjuk
Statárium
— A statáriális b íróság tagjai nem a régi bíróság tagjai lesznek, hajíem népbiróság lesz "es a szervezett munkásság legjobbjait küldjük ezekbe a s la tár iái is népbiruságokba, Ijogy mindazok elmerjek méltó büntetésüket, akik legkevesebbet is vétenek a magyar nép jövője ellen.
Politikai stabilizáció
Bármilyen, jó változásokat is fog hozni augusztus elseje a magyar népnek, azért senki fia higyje, liogy au gusztus elseje utan itt fenékig tej fel lesz minden és mindönki fenékig nyúlkálhat a métesbódönbon. Föltétlenül szüksége? hogy olyan pártösszliangot teremtsünk, amely megakadályozza, hogj- bármiféle politikai part kihasznalhassa a bekövetkezendő ''nehézségeket a saját politikai pártjának az előnyére. A műit betűkben lefolytatott '' tárgyalások éppen ezt a célt szolgálták. A magyar tőkés reakció, amikor látta, hogy meg van minden lehetőség gazdasági téren, hogy mi az uj jo
megközelíti gyáraink, üzemeink terméseredménye a békebelit. Ha pcilig itt Magyarországon közopoa termelés és közepes terméseredmény mellett volt elég kenyere mindenkinek, akkor augusztus elsője után ugv akarunk gondoskodni minden dolgozóról,- hogy ténylegesen nemcsak elég kenyérre, dó lábbelire, ruhára és egyéb iparcikkükre is jussom. Do arra is építjük a mi reményeinket,, hogy tu; itt az uj pchzt megfelelő mennyiségű arannyal és valutára! is alátámasztottuk.''
A mi kezdeményezésünkre a magyar kormány az utóbbi hóna poi; alatt ezért a rossz papírpénzért igen nagy mennyiségű mlutát és aranyat vásárolt ósz-sze, -imély arany- és valuta-klszlet ma ott fekszik a Nemzeti Bank pincéiben.
Hozzátehetjük, hogy a miniszteri, küldöttségjarásnak eredményeképpen visszakaptuk a magyar nép számára art a 32.000 kg. aranyat, melyet a német fasiszták és magyar cinkostársaik elraboltak. A magyar kormány tehát kellő alapon gondoskodott nemcsak arról, hogy elég élelem és iparcikk álljon auguszuís el-•ej« után a magyar nép rendolkeaé-
v&árk&épes pénzt megteremtsük és mog van minden akarat, hogy azt kömény kézzel meg is valósítsuk, akkor a nehézségeket gazdasági térről áttette politikai térre. Olyan követelések c". támasztottak a haloldali blokkija tömörült pár-ok ellen, melyeket ha azonnal teljesítettünk volna, nt-''m a magyar nép érdekeit, hanem a magyar reakciót szolgáltuk volna.
A választások
— Meg iogjuk tartani a községi választásokat, do nem most, hanem maja ha már mindenki markában ott csörög az uj forint és ott ropog a 100, 60, 20. 10 forintos bankjegy. De mielőtt választanánk, uj választójogi és kczigaz?atási törvényt kell hozni.
Az uj válaxxztási törvényben rcm lesz szavazati jogj^ a volt fasisszta reakciósoknak és azoknak, zkik nem vettek részt « '' ország újjáépítésében. Xom fogjuk tűrni, hogy az orezág '' sorsába beleszólása legyen azoknak, akik''segítették ide juttatni az országot. £1 vagyunk szánva, ha a magyar reakció bármilyen formában is jelentkezik, akár bíborruhában akár csuhában vagy pörgekalapban és rámás csizmában, ol fogjuk a gerincét tömi, mert nom iogjuk tűrni, hogy ebben az országban még egyszer • uralomra kerüljön a régi zsivány uri magyar botyárság. Ebbou az országban, melv a. magyar szabad dolgozók hazája", mától kezdve csak azoknál: lobot szava, akik dolgoz-nak.
Nem félünk a harctól I
— Mi nem akarjuk a háborút. De lia ránk kényszerítik a harcot, nem fogunk meghátrálni. De jaj lesz azoknak, akik ezt a liarcot ránk kényszerítik, mert azok nvomában még fü sem fog toromni ¿bben az országban. Azt híresztelik a falun és a tanyákon, ho^y mi a kollxizt akarjuk megvalóssítani. Ha a kol-liozt akarjuk, akkor miért osztottuk fel a földet? Mi nagyon jól tudjuk, hogy a magyar paraszt osak akkor törődik a földdel, ha az a sajátja.
Drozdyrói
— Legutóbb itt Kiskomáromb? n is volt egy ur, Drózdv Győző, akit a Kisgazdapárt is kirúgott saját so-raibol. Ez az ur, akit igen jói is-morek 30 esztendeje, egyike azoknak, akiknek minden piszkos dolgát ismerjük, aki 25 évon keresztül lopott és gazdag zsidókkal és más mágnásokkal összeállt és a legpiszkosabb üzleteket bonyolította le. Aki gazdag nőkkel tartatta ki magát, aki elsó ellensége, majd talpnyalójává vált Gömbösnek és amikor a szeny-nyos hnltámok összecsaptak a feje fölött, kimenekült Amerikába. Most visszafjofatiankodott ebbe az országba és azt hitte, hogy az összes piszkos dolgai el vannak felejtve. Kz az alak mert Rákosiról elitélóle<: nyilatkozni, aki 16 évig töltötte börtönben életét, mert azt egészen a magyar népnek szentelte.
Az antiszemitizmus szennyes lepedő
— Az antiszemitizmus 1910 augusztus elsője óta vett nagy lendületei ebben az országban és 25 éven át bobekalapálták a magyar nép fejébe, hogy minden bajnak, ami ebben az országban volt, a zsidók az okai. Mi magyar dolgozók jól tudjuk, ho$r> ; z antiszemitizmus szennyes lopeaó, amely eltakarja a magyar történőim: osztály piszkos dolgait, hogy eltereljék a magyar dolgozók figyelmét, liogv- ha baj rolt ebben az országban íí) évon keresztül, a bajnak forrása az volt, hog>-a föld nem a magyar nép kezében, iranem néhány nagy arisztokrata család kezében" volt. ¿ta megint antiszemitizmusról beszélnek es elfelejtik, hogy ebben az országban egyéb üldözni való is van. Az egéez
I
zsidókérdés, amit fel vetettek és sut-togó propagandával hirdetnek, csak arra jó, hogy eltarolják a figyelmet. ^ reakciósok és fasiszták úzelmeiról. Az antiszemitizmust csak akkor tudjuk igazán és maradéktalanul ki-gyo«iláIn'' a magyar dolgozók le Ekébe'', ha a magyar zsidóság is részt veiz az aktív termelő munkában. Az oikövetkozeadó idöhen sok-sok feladat megoldásra vár és mi vállaljuk''is ezt a faladatot, hogy a szakszervezetek erejével megteremtsük a szenb boldk^gabb magyar jövendőt, a s?.3cial ista Magyarországot.
Az Internacionálé oléaekléso után a nagygyűlés véget ért..
Internálás 6s letartóztatás
Tóth Zsuzsanna nagykanizsai lakost a mai napon a nagykanizsai rendőrség politikai osztálya rendőri félj^eiot alá helyezte. Cgyét egj-ideju-eg a népű^''észségre áttette, mert demokrácia és feloközot elkmi i/.gcft aával az 1Ö46. évi VII. t.-c. II. i?. d. pontjába ütköző bűncselekményt követett el. • .
Tőmasovits Gyula keszthelyi la-koó május elsejére virradó éjjel és a legutóbbi keszthelyi kommunista nagygyűlés alkalmával a város különböző helyein, igy a MADISZ épületre, a p''iébániára és a tempiam-i-a feliratokat ragasztott ki román ée zsidóollenes szöveggel. A nagykanizsai népügyészség háborús bűntett miatt és a" demokrácia védelméről szóló törvénybe ütköző bűntett miatt letartóztatta.
Császár Sándor valkonyái lakosi a népügyés^ég letartóztatta, naert a nyilas uralom alatt Valkobyán a féírvvc;t3S i^ártszolgálat vezetője volt iíészt ver. a lakosság közmunkára való kirendelésén <» a csendőrséggel szökött katonák után razziázott Egy ilyen razzia alkalmával Jetax-t óz tattá és a csendőrségnek átadta a nyilasok elől bujkáló Bogár Györgyül, akitől elfogatásakor ruhaneműt és kerékpárgummit vett el.
brikett a''kfadiitás rabiszteritun 168.742-1946 V. szánra csipiési széo-gzbon» czert-akaója keretében bánnelj vssutiUcmi»» sí tíöirt éa kitöltött megilijpodás be-küüdisevel megreodeihetó a Bányaműnk Szövetkezetében Pécseit, úr. Váreáy Antat-tzten 18. Telefon: fO—41.
— Várkati MMér*» hWStt wíij: Qéak észskí. éscakn>tig«U szét, fdhó-atvomilások, beljrenként záporeső, rmar. A meleg kissé mérséiüidik.
Mi a helyzet? W lesz a sorsod? Választ ad a Független Kisgazdapárt
27-én.
Az adópengő árfolyama
Julius 22-én egy adópengő egyenlő 7,000 000 B pengővel.
Hirdetmény.
A szérű »kertboi lévő fütez f. évi termését julius bó 25-én d. e. 10 ónkor » beljrazirea riadom. 8®
APRÓHIRDETÉSEK
Egy kempktt vüigos háJŐ, egy «atft waioab^rendezés, varrógép, írógép gramofon, ruhák, cipők és egyebek «ládák Hétfőn-keddeo déhMán 4 6 >g. Királyi Pál-utca II szám. 89S
Mai és régi levelezésből származó Kw-bÖT«wt pénzt, magyar sorokat vagy tíb-lötdi béiyegelcet adok. Iv anyagot is átw-sxek. Rozgonyt-nrci I9l 8a.''bmis. (Ez s hirdetés mindig érvényes.) <
Aloausahaát 3—4 kocsival vennék. — Ady Eadre-ut 17. istálló é
ZALA domokrotikus politikai napilap
Szerkesr.l: EetiC.ro jni fö)zerk«jrt4> ixcrÍMmtCt^g H ki«)dtik«Ui: f<W i. 31.
Xfawtia: niC<Z3£reaaá3i R. T. ««sylci^im* Szerkcaztú^rt és kiad*»er1 ftítí Beaoz«
Nyometott a .Közg jzdovmji «?. T. kanizsa* nyomdáusbcri ríagyxanV/iA"!.
Nyomdáért fe c.; Zzlty k''áruiy.
SIa évfolyam. 165. szam.
Wégykanizsa, 1946. jufius 24. szarda
Arm 1,000.000 adópangő
Ar adópcngg értékviszonyát a forinthoz emt«k « bétwk a közepén állapítják mas.
A két munkáspárt csütörtökén nagygyűlést tart, a mai yen elhatározzák, hocy a demokráciát és a stabilizációt megvédik minden támadással szemben.
Amerika a magyar jóvátételről
A2 amerikai rádió szerint a New York HertV Trfbwie cz egyes áiiamokkal kötendő szerződések ma közöli tervezeiónak ismarietéae «ián kizll, hogy a jévitéla! ¡kérdésóban véleménykülönbségek merültek fai • kfliögymlnlezterek között. Ereket e kfliönbséaeket eddlQ még mm sikerült elsimítani. A véleménykülönbség a Magyarország által fizetendő jóvátétel kérdésében Is felmarürt A magyar fegyverszfinat! egyezmény megartlapitotta, hogy Magyarország 200 mHlió dohár jfcvéíétalt fizet a Szovjetuniónak, valamint KXÍ miüió dollár értékű jóváteialt Csehszlovákiának éa Jugoszláviának. Az Egyesült Áramok kormény* azonban fenntartja maganik a jogot, how a ¿ówteíelrő! szóló kérdést ajra tárgyelás elé vegyék. A kéaöbtf felmerült körülmények azt mutatják, hogy az amerikai érdekeltségek veszélyben forognak. Az Egyesült Államok kormánya aggodalommal figyeli Magyarország áltatteos gazdasági helyzetét, arae*y egyra romlik és olyan pont fe:é közeledik, amikor elkerülhetetlenné válik az ország teljes összeomlása. Ezzel kapcsolatban figyelembe veszik a fegyverszüneti kötelezettségeket Is -ós megállápftotIák, hogy a gazdasági romlás olyan fokot ért el, hogy e magyar nép életszínvonalát is veszélyeztette éa lehetetlenné tette a magyar nép rzámára, hogy a világ gazdatigl m*$4hoztérésében fótékony szerepet játsszék. Ekkor az Egyesüli Államok kormánya 1846. májos 2-án a következőket javasolta: tanulmányozni kell Magyarország helyzetét, még pedig annak szem előtt tartáséval, hogy olyan progratnmot kelt kidolgozni, mely namosak hogy meg-állítja az ország gazdasági felbomlását, hanem e •jz&Uemhan lehetséges lesz Magyarország tatpraéllésa. Az Egyesütt Államok kormánya eszei kapcsolatban azt tartja, hogy bármely ország gazdasági összeomlása kihatással lebot a többi népekre. Az Egyesült Államok kormánya továbbra Is azon az íttásponton van, hogy Magyarország kérdésében az erdekeit hatalmak bevonásával felállított bizottság utján tanulmányozni kell Magyarország OgyéL A New-York Harasd Tribun© mag kö*öU#> hogy a békeszerződések megkötése otárt sz érdekelt államokat falveszik az Egyesült Nemzetek szervezetének tagjai közé, majd oikke befejező •részében a békeszerződések ratifikálásának szabályozáséról ír.
A moszkvai rádió a magyar belpolitikai helyzetről
J/cu''i''.ű, juiiue 245 A cnaukr^. rádió a magyar hei-[Xiiitika legutóbbi eseményeiről azól-tü utalt arra,, bogy a koalíció részt-rotái között folytatott iúreyalások toljce eredménnyel fejeződtek be. A inaabeszóiáa&k, aaialyok ogyrészt a Isaloídaii Blokk, másreszt a Kisgazdapárt képviselői között á nemzeti ¿azefogús rnöffiz i i árd itásáuak joeyd-bac. folytak, ralamenny i elvi kérdésben teljes megegyezést hoztak.
La fiuartia Sudepestre tátogat
Párt?*, julius 23 A puru*i rádió jelentése szerint la Guordia, az L''NfíKA vezérigazgatója iiómába érkezett, alwl négy napig tartozkodik, onnan Belgrádba, utazik. Ezután üeníbe látogat el, a bonban valószínükig Budapestre utazik.
Az amerikai csehszlovák nagykövet Párizsba érkezett Párizs, iulius 23 A Teshinc^oai csehszlovák nagykunt repülőgépen Párizsba érkezett. A sajtótuáéeitók előtt kijelentette, hocy részt vosz a julius 29-én kezdődő DekiíértcVuazloten és elsósor-i''ankz <j feladata, hogy a Csohszio-rákiából kiteiepiumdo 200.000 ma-£var iakos hazaszállításának kórdé-¡érei foglalkozzon.
Egységes gazdasági agyüttmüködest kivarrnak az angolok a különböző zónák között Berlin, juiius 23
A németországi angol es «nurU-i övezet.k gazdasagi együttmüködeset feltétlenül megvalósítják. Robcrtson tábornok, Németország helyettes ka-loaai kormányzója vezetésével a szövetséges politikai tanács gyűlést tartott, ahol a tábornok németországi tapasztaljairól száaoit be. A német fővárosban már napokkal előbb megindultak az erre vonatkozó tar-jyalások a nyugati zónák parancsaokaival. Az angol és amerikai kormány meghívást intézett a többi Németországot megszálló hatalmakkor, hogy létesítsenek megegyezést a zónik köx&t^a közlekedés, kereskedelem, ipar es pénzügyi kérdésekben, amely a potsdami határozatoknak megfelel. Ennek a tervnek kivitelére az késztette a nyugati hatalmakat, hogy tudomásukra jutott, amig Németország nyugati ''.ó-oii bevitelre szorulnak, addig a szovjet-övezet termelési feleslegéből
I
a Szovjetunió jó;atrtdi ízillKásokat eszkőzö!. a potsdami rjryezmény szerint Németországot gazda>aj;i egységként kell kezelni és a jóvátételi fizetéseket csak közős megegyezés alapján >ehet eszközűlni.-
Véset ért az indiai pastáa-aztrájk
London, julius 23 A iondooi rádió joientíásü szerint tíombayban 2000 munkás lépett s.rtrdjkl\a, hogy őzzel is kiroiozzék rokonszenvükét a ixjf.ta.s- és váviró-muasások két hét ota tartó sztrájkja iránt. A kormány eleget UJtX a uaun-kiisjok berexneiési kövotciiasoinok ós jgy a sztrájk n^ot ért,
Afyanrariák, majd felakasztottak a forradalmárok Bolívia elnökét
Lo-Pa&, julius IlVítión 13oiivii''iban kitört a forradalom. Az első erről érkező hirek ellentmondóak voitak és arról szóltak, l»0£y a forradalmat vérbe fojtották. Más hirek vérea utcai harcokról számoltak be. A népi forradalom wzetöi mozgósították a hadaereget ós elűzték a kormányt, azután ostromállapotot rendeltek el. A köztársaság elnökét palotájában megtámadták, többször rálőttek, majd kidobták az ablakon. A felizgatott tö-
llon
y*
Egy őszinte hang Szlovákiából
Pozsony, julius 23 A Skwenski Novini c. szlovák iap Mi nyereség a hazateiepitéeből ?« cim aia« a következőket iria: A bató6ú<;ok még axt sem tudják, mit csináljanak a hazaérkezőkkel és fel sem fogják, milyen rettenetce helyzet az, hogy a" hazatelepültek már egy -év óta ülnek bőröndjeiken, mert nem történt semmiféle intézkedés fogadásokra. Akadtak olyan hazatérő szállítmányok is, melyoken csak akkor sejtettek, lia külön segitó bizottságot küldtek a ható6&gokhoz. Lakást liigtöbb csotben nem tudtak biztositani és a csonu*?ok és ingóságok, amit magukkal hoztak elvesztők, vagy a raktárakban az egerek
gusztitották el. A visszatelepítési iratai a múltban még fizetett segél yt a iiazatelepüióknok, azonban ix:mnígen tárgyalást kezdtek a so-gélyösszí^ekről és most a támogatásokat hejszüntették. A hazatelepü-lóknek íjéozüket és értékeiket letétbe kellett helyezni ée mindöesze 1000 cseh koionat kapnak és ebből kezdtetnek uj életet. A főidmüvelée-
mej ag>onverto, majd igy végighurcolták a városon, nígűi is Lampa-vasia íi''iakasxtottái^. A forradalmi tóme-i uítal kirégzett köztársasági elnök szintén álkuncsiny utján tacad ta magnher. a hadaimat néhány hónappal ezelőtt.
Korrnányrafníása után szigorú parancsuralmi rendszert vezetett be és el''enzék azzal vádolta, hogy rokonszenvezik c nácizmussal. A forradaitni bizottság. mely a jelenlegi ¿or->náay vrolinát megdöntötte, já-i''észf tuuxikásokhfj és drúknkftól áUótt. Az tinók kivégzése után uyúrr.ban megalakuU az uj kor-májiy, mely áronnál visszaátli-*otta a demokratikus szabadságjog )kM és uj szuba ''.-vélaíZ^áso-kai irt kL A legutóbbi jelentések szerint a kitört torradalomnak 2000 hulálos áldozata van, kőztük a volt kormány több tagja is.
Letartóztatják a szocialistákat Törökországban
Ankara, julius 23 A török h;uósáajok letartóztatták s. szociaiista párt több vezető fcurját, mivel tünietést terveztek a köztársasági párt és a jelenlegi kormány
ügyi minisztérium haza települési tervet tk>Icozt3tott ki, azonban olvan helyen utaltak ki számukra föleiét, ahova, mások már nem akartak menni. A kitelepülés mihden kellemetlen következményéből megmutatkozik, hogy a kitelepülés gazdasági és nem politikai kérdés. A hazatérőknek 200.000 hektár földet igér-tek^,''azonban nincsenek rajta épületek, sem semmiféle berendez«. A hazatolepHési hivatal működése meglehetősen zarart és a hazatelepülök telje.''^in tönkremennek, mert uj i]iart nem alapith.ttnak.mert a már meglevő üzemeket is csökkenteni k::lf. A hazatelepültek szörnyű hely-zctéhez hozzájárul a pénz- és lakáshiány. A hazatelepülök magukon risclik eddigi hazáiuk vonásait iz-Jésbűn, nytHvben es gondolkodásmódban, ámi bizalmatlanságot kelt velük -szoR.ben. A külföldön élő cseiiek — irja a Slovenski NTovini — nom szokták meg & kényeztetést & sok mindent elbirnaJfc azonban tul sok a csal<klús, amely óket íinzájuk-ban éri.
65.9M
tartel iqpsites féapnrszás atótor^éstervratesiöifit
A KcvYork fieralú Tribüné cimü amerikai lapnak sikerült hozzájutni a nagyhatalnmk küiügymimsztarei ¿ital "elkészített békeazerződjs-ter-vezotek egyik péidányához. A teree-zet szerint* Olaszországot, Bulgáriát, Komániát, Magyarországot és Finnországot megfosztják minden eszköztől, melynek birtokában a jövő-bon háborút bezöeménvexhet. CÖaes-országnak 250.000 főnyi katonát engedélyeznie szárazföklf hadeereaé-nck leiszámára, továbbá 25.000 főnvi repülőt és 22.500 főnyi tengerészt. Hadíionj?crész3tének tonnatartalma együttvéve nem lőhet több 67.500 tonnánál. A légierő 200 harci re- " pülőgépből állhat ée 150 száJlhógéj* IX* 1 rondolkezhet. A szárazföldi nad-sorogwok 20(> harckocsit engedélyeznek.
.Románia 120.000 főnyi hadaaro-got és 5000 főnvi légvédelmi ecót tarthat meg. Haditengorészertónok tonnatartalma 11.000 tonnánál noru lehet több. A haditengerészet számára 5000 főnyi tengerészt és tisztet engedélyezték- A lécieró ''150 ro-pül&iepbői" állhat, da bombaveíótel nom lehet fels zerólvo. Szoatélyzoté-nek száma nem haladhatja meg a 8000 főt.
Bulgária bacsó regének a rá ma 55.000 tó lenne. Eamkivül 1800 főnyi repülőszemélyzetet engedélyez-tk>k számára légvédelmi céíokna. A" tengerészet 7250 -Loonával & 3100 főnvi tengorésszoi rendelkezne. A icgíerő számára 90 repülőgépet engedélyeztek, ezek közüi legfeljebb 70 lőhet csatarepül&ép. A légvédelmi személyzet 92-A) főt tenne ki. BombevetŐ2:éi»ket nem en^jdélyez-tok.
Magyarország hadereje 65.000 em-'' bar torma. Légi értje 80 r«pűtó-gópbél áll és legfeljebb 70 caata-repülőgéppel randtlktzbti A tégi-eró szem elyzeíének száma 5000 fi. Bombenrttót ne« tartat
Finnország hadét»» 84.400 főből állhat, haditengerészeíe ha-iadhatja meg a 10.000 trimrái Légiereje 60 repül&épbői és 3000 ro-pülőszemélvzetbőT állana. Bombavető t nem tarthat.
A iap hozzáteszi még, bogy a szovjettervezet értelmében 50 évre szóló bérlet alapján tengeri támaszpontokat szerezhet be Perkala szigetén a finnországi övezetben, továbbá megszállhatna a petaamoi tartományt, ''melynek kikötője minden évben "jégmentes.
Trieszt területének kérdésében s tervezet a következő záradékot tartalmazza: A. külügy-miniszteri tanács megegyezett- abban, hogy a francia vonaltol keletre eső minaíen területei Olaszországnak ad ál Eszerint a jugoszláv es a francia vonalon belül szabad trieszti területet létesítenek. A íegvózött országokat kötelezik, iiogy "legyveres erejüket a véctogeü Ijt''kcszerződések életbelépésétől számított liat hónapon belül oszlassák fel. A lap szerint a négy nagyhatalom külügyminiszterei által kidolgozott szerződések feltételei akkor lépnek életbe, amikor egyrészt minden érdekelt c siti ós állam már ratifikálta, másrészt a halkáni államok, melyeket Eszakamerika, Nagybritannia és a Szovjot^ Finnország tekio-tetében pedig ^agybrifcannta 06 a Szovjet, Olaszország tekintetében
Z A L'' A
1946. julius 24
Kszaksmcrűub Xagybritamnia, Franciaország « a 6rovjut ir alá, megerősítést nyertet.
Magyar iflatékes helyen a közlésekkel kapasolatban hangsúlyozzák, hogy mindez egy tekintelyes ama-rikat lapnak a közlése, amely ter-meazeteaen még hivatalos megerö-
sitesre szorul.
Zalaegerszeg dolgozói Franco ellen
Julius 18 án volt 10 eszteadefe
annak, hogy kitört a spanyol polgárháború. Ekkor ragadott fegyvert a spanyol nép, hogy megvédje szabadságát a hazaáruló, fasiszta és idegen egyeduralmi rendszerekre támaszkodó Franco hadserege ellen. Az évfordulót a világ mrőden demokratikus államában megünnepelték, de megünnepelték a vi?ág minden olyan városában is, ahol csodálattal adóztak a szabadságért elesett spanyol hősökkel szemben.
Zalaegerszegen is megünnepelték az évfordulót amelyet a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata 1- árt, valamint a szabad szakszervezetek rendeztek. A nagy szabadságharcot Gáthí István a Kommunista Párt. dr. Dávid János alispán a Szociáldemokrata Párt részérői méltatták. Az ünnepségen megjelent Szalvay Mihály ezredes, aki annakidején a Rákosi Mátyás-brigádnak voit a parancsnoka a spanyol szabadságharcban.
A . nagygyűlést hatalmas tömeg hallgatta végig. Elfogadták azt a határozati javaslatot, hogy táviratot intéznek a magyar kormányhoz, amelyben tiltakoznak a Franco fasiszta rendszere ellen és kérik a kormányt, hogy szakítson meg minden kapcsolatot Francoval és ismerj; el a spanyol köztársaság jelenleg emigrációban levő kormányai.
Ax> uf vasúit ulteldlfalc
Ma éjféltől a vasúton a következő viteldijak léptek életbe: Budapestre 96 millió, Székesfehérvár» a 84.6 millió, Szombathelyre 55 millió, Zalaegerszegre 32.6 millió, Pécsre 69 millió, Kaposvárra 50.6 millió, Keszthelyre 32LŐ5 millió, JSarcsra 41 milló adópengő.
Természetbefi kell fizetni
aaw*
a mezőgazdasági célokra igénybe vett olajat ''
A mezőgazdasági munkálatok elvégzéséhez szükséges ásványolaj-vásárlás és hitel tárgyában kiadott régebbi rendeleteket a Gazdasági Főtanács módosította. Tavasszal a mezőgazdasági munkálatokhoz hitelezett ásványolaj-termékek ellenértékét augusztus l-ig kizárólag ter» mészét ben lehet megfizetni A csép-lési munkálatothox hitelezett ásványolaj-termékek ellenértékét á rendeletben megállapított egységáron kizárólag természetben lehet kiegyenlíteni A természetben fizetendő ellenértékek kizárólag a Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ bizományosánál szolgáltathatók be. Csépléshez szükséges ásványolaj-termékek hitelben az eddig julius 30-i határidő helyett augusztus. 15-ig lehet igénybevenni. A megtérítés határideje változatlanul szeptember 1.
Kedden délután 6 órakor
PÁRTNAP
a Siociáktanokrata Párt helyiségében
Veaééfcfcet mtmam
Budapestről jelentik:
Csütörtökön utazik a magyar delegáció Párizsba
Budapestről jelentik, a francia félhivatalos hírszolgálat jelentése szerint a négy külügyminiszter nevében Franciaország kormánya felhívta Magyarországot, hogy menesx-szen küldöttséget Párizsba a velük kötendő békeszerződés tárgyalásaira és aláirásara. Magyarország közölte a francia kormánnyal, hogy béke küldöttségének elnöke Gyöngyösi János külügyminiszter. A küldöttség 14 tagból áll.
A Párizsba utazó magyar béke-küldöttség csütörtökön reggel indul a Déli pályaudvarról. A békeküldöttségnek most csak az Informáló és szakértő tagjai mennek Párizsba, Gyöngyösi külügyminiszter csak késő tg> repülőgépen utazik a béketárgyalásokra.
Mistéth Endrét nevezték ki újjáépítési miniszterré .
Tifdy Zoltán köztársasági elnök Antal József ujiáépítóai minisztert saját kérelmére, közszolgáltának elismerése mellett, áüáaatól fölmentette. Ugyanakkor Mörtéth Endrét újjáépítési miniszterré kinevezte. Mistéth £ndre vasárnap délben tette lo a hivatalos esküt a köztársasági elnök kezéből Az esküminta szövegét dr. Jékay László, a köztársasági elnök hivatalának főnöke olvasta elő. Az eskü letétele után a köztársasági elnök kihallgatáson fogadta Mistét újjáépítési minisztert.
A burgonyaforgatom szabad lesz. Bárányos miniszter nyilatkozott az augusztusi fejadagokról
Bárányos Károly közellátási miniszter nyilatkozott az augusztusra Tárható fejadagokról Augusztus hó 1-tól''kezdvo 20 dkg. lesz a napi ke-nyéríejadag. Ha a beszól gáltatáai mennyiség nörekszik, később ezt a fejadágmennyitségot is növelni fog-
ják. Zsirból augusztusban minden dolgozó SO dkg. fejadagot kan. Ezenkívül más élelmicikkefet is kiosztanak. Igy kapnak fél kg. hüvelyest, S deciliter ecetet, 2 dkg. éleejtót, 20 dke. cukornak megfelelő, asaha-rint. Azonkívül kiosztják a cukor-fejadagot is, de erre csak októberben kerüi sor. A bur^onyaíorgakan szabad lesz és bárki be tudja szomzm kielégítő szükségletét, mert a községi éleímiflzerüzemek megfelelő tartalékkal rendelkeznek.
A KALOT vagyonát a Független Ifjúság kezeli
A belügyminiszter rendeletére Antal József újjáépítési miniszter a KALOT minién Budapesten levő ingó és ingatlan vagyonát mindaddig, mig a'' tulajdonjog átruházása kérdésében végleg nem döntenek, ideiglenes hssznalatra a Budapest polgármestere által felvétetett leltár szerint a Független Kisgazdapárt ifjúsági tagoaatanak engedte át.
tfagyar népművelési intézet létesül
Keresztúri lXrzsó vallás- és közoktatásügyi miniszter magyar nép-müvelődesi intézetet iétesit. Az intézet célja, hogy előkészítő kulturális, művelődési és szaktanfolyamokon biztosítsa a parasztság gvermekDi-nek iskolai képzettséget. A Magyar Népművelődé« Intézőt otthonok felállításával, gondozószervek létesité- | sével komoly lépést jelent a paraezt- i ság kulturális fttépitéao felé. A kultuszminisztérium illetékes helyéről kiáltványt intéztek a parasztházhoz, melyhon bejeiantik, hogy ősztől kezdve uj korszak virrad a magyar parasztságra és készüljenek lel, hogy a falu eszes gyermekei felsőbb iskolába kerüljenek és ők vállalják azt a csekély községi terhet, melyből közösen eltart Itat jak ezokot a gyer-, meketet. Célunk, hogy fel ken ébreszteni a parasztság lelkét, utorí csak igy vehet részt az ország felépítésében.

Főszerkesztő Urf
ErdsJilőiisseJ. otvostar» a Zala cikkeit, amelyeket dr. Beayi Lajos colt polgármester iiépbtrósági tár-gyalusairól irt. A *Szatmárnémeti polgármestere*, *Csak gratulálni tu-dunli-, Kórházba utaltafcí cimii Írások pontos kifejezői voltak azoknak az igazságoknak, amelyeket én, aki a tárgyalást végighallgattam t éreztem es tapasztattam. Megdöbbeni cm, amikor a népbiróság itébde elhangzott meri Magyarországan még nem fordult elő, hogy egy aepcriáb&sban résztvett polgármestert bűncselekmények hiánya miatt felmentettek volna. Éppen ezért engedje meg főszerkesztő ur, hogy egy pár kérdést fellehessek én ir, amire feleletet szeretnék kapui:
1. Miért kellett tílüztfi a népbírósági főtárgyalást, mielőtt a szatmárnémeti hivatalos jegyzőkönyvek megérkeztek volna*- Kinek és vvéri tóit ez sürgőst
Tudtunkkal a népbiróság tárgyalásvezető birája szabadságát toL-ti, igy nem valószínű^ hagy helyettese, dr. Récfly Andor intézkedett volna a tárgyalás sürgős megtartása irányában I
3. Sub/os terhelő állomások hangzottak el dr. üjltázy Sándor volt tiszti főorvos ellen, aktról a colt pcZgár mester azt állította, hogy embertelen intézkedéseiről & nem tudott és utasításokat, üfházynak nem adott. Kérdem, miért nem szembesítettél: dr. üjházy Sándort a vádlottal, ille&Őleg miért nem halasztották el a tárgyalást addig, amig Ujházyt, akinek tartózkodási helyet isménk, Kanizsára nem hozzák t Talán Ujházy saját védelmében egykét érdekes dolgot mondott volna elf " 4. A népbiróság miért nem szerezte a zsidói: összegyűjtésért vonatkozó rendeleteket, amelyek itt Nagykanizsán ?érthetetlen* os még fd nem derített okokból keletkezett
városházi tűz martalékaivá lettek. Ezekből a rendeletekbe* sok érdekes dolgot tehetett volna megtudni, vél-, dául azt, hogy mikor bocsátották ki ezeket a rendeleteket. Tudtunkkal jóval a nagykanizsai zsidók összeszedése utan.
5. Miért nem hallgatlak ki azok közül egyetlen egyet sem, akiket a zsidók összeszelesének napján reggeli 4 órára rendeltel: be Írógépekkel a városházára, hogy az elrabolt zsidóból mikről jegyzökönyveket vegyenéi. fel. Erd-rkes lett volna megtudni hogy kitől milyen -utasításokat kaptak ? Azután kihallgatni azokat, akik az -utaxHásokat adták, hogy nekik j milyen vtasr!ásokat adott Szatnuír- j németi ráros Jaross Andor által ki- : nevezett polgármestere t
6. Miért nem hallgatták ki vitéz Tóth Bébit, aki pontosan informálva volt Hegyi össze* ügyeiről, vele ellenséges viszonyban all-t és bizonyítani tudta volna, hogy Teieki főispán miért szorgalmaz/a a belügyminiszternél Hegyinek Szatmárnémetibe való polgármesteri kinevezését. .
7. Miért nem hallgatták ki a deportálást végrehajtó vasút akkori nagykanizsai iónokét, annak megállapítás céljából, hogy hová volt irányítva a szerelvényt Bizonyított tény, hogy a vasúton mindenKi tudott arról, hogy a vonat Auschtoilz-ha mfffy, igy nem kétséges„ hogy Hegyinek is tudni kellett róla. Dr. ha nem érdeklődött a vasútnál, akkor is gondattanság terheli, még pedig siilyos, mert :1500 ember volt nagykanizsai polgár el szállításáról volt szó. akiknek ó volt a polgármestere. Hegyinek tudni kciuett, hogy metszi útra mennek, ezért osztatott ki közöttük — áilÜása szerint — napok ra elcgendSélelni i-szeri. Ha pedig tudta, hogy hova irányították a halál-szerelvényt, af:-kor napy^ szeretetében, aggódásában és jóságában miért nem figyelmrz-
tetfe a *zcrencs6fte*étet hogy még
időben megszökhessenek. Sok száz ember eletét tehetett defm megmenteni.
Feld*tct kérünk.''
Tisztelettel: Aláirás
HÍREK
— Hatva* Lajos ny. állóság eljáró I hó 22 te hirtelen cinuajl T« oetése L hó 24 én d. b fél 4 ónior lesz a tóiB. kit temetőben.
— tatfpiti» ftpwn^Upmt Misi iapank L bó 16-m számazxm megírta*. & aagyktttxcai rendörseg politikai ouWyi Somogyi Lftsztf batauxnnagyarodi lakó*; íesyvesTtjfiesetésén éa drookridadicftts magatartaxiért őrfrttbe vette. OgyéJ & vizsetlli* és a mit zxma a po&titat reaá-óntg intcroáie*. Va¿sriaffle* statfcitta biróság cié Icertil.
— Várható JAKárás kuMm estig: Déloyu^U szél, ujabb fehfis&ka. dtiaJan Jsaé; s*.ö, va3uní»et raetegcsb iü6.
W a helyzet? W lesz a sorsot? Választ ad a FOffetlts Kisgazdapárt
27-én.
Az adópengő árfolyama
Julius 23 án egy adópengő egyenlő aQjOOOdOO B pengő veL
Szardán détetán 6 órakor
fArtnapot
tart a Magyar Kommunista Párt
Minden érdeklődőt pártállásra vaió tekla-tet nélkül szeretettel a P&tvaeUxg
Hirdetmények*
A 12 éven aluli gyermekek^ l>r-hes- Ös szoptatósr-anyúk fejenként 20 dkg. rKKKA-cuknr juttatásban részesülnek, melynek ára SO.OOO adópengő.
A kereskedők 26-áig fogadhatnak el i>efizeiésetot s b rendelet értesi mai-ben köteleedc a cukorúr4»£Í2KnásBk-rői S példányban névjegyzéket vezetni (so^téni, az igényjogosult nőve, lakhelye, terhes- vagy szoptatú^-anya, 12 érem aluli gyermek, a cukor átvételének elismerése'') iovato^-kai.
A beszedett péruseket a koroskedők a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztárhoz fizesaék be us a beiiz? téseket igazoló szel tényeket a nér-jcsrvzék két példánvátal szombatul délelőtt 10 órakor adják le a Közellátási Hivatalnak 900
A K&telláÚAÍ üúsuiÁnjüU io« hóap^a Ur Esitcregcye k&raég erd6«azdasáaabél s Nsgykxniauti Nyaiati EröfigondnoZsá2 Jtí-jác 1500 One. íüniát utalt ki Nagyiwaíz» város tábio etiátatUs takosOgs rásxérev A rtoddkeréa szerint ezt a tueencyieigtf háztsrtásookent egy ürmeteres ttítízfcbec tehet csak ar igénylők k&xötl ssétoMteai, Az 1 ürm. tűaf* ár* « mii ntpvz tó. 9—10 millió adópeagö, -a pontos 4rzJ Esztcregaye tözxtz cldijáróságt kösli * fixeüs alkalmával. Miothosy egy 6r»éíw-sél nagyobb téten ctak egészes kivétess esetekben utalhatok, fefhjvom ez igfovlá-kd, hogyafabe fnvarorása sza«pontJafcóí egymással tinóiJanak.
Az utalványért a városi K3re&átf*i «»• valalban (Hoayadl-u. 16.) kell jeleoíkes^ folyó évi augosztui hé 14-ig. SSS
- potgénmstsr.
araémaDEVésEK
Egy komp?«t: vibgos bálé, egy soti$ siakwbtmidea^s. virrcgép, tti>gép, mofon, ruhák, cipők és egyebek *Ud4k. Héffón-kedden éeiután 4-^ig. ŰralytPál-trt« 11 szám. 89*
Száaüst váQelek takarmányért vagy abrakért Wetsa *zó4ag>-ár. Ady Endre-si 28 sxám. »37
Aagoiacyul kctzWn bsssnái! bátort sásét. Holer. Sze2tgjrörgy»rtri-ol 5. a
2ALA demokratikus politikai oajik?
Szerkeszii: inm j«s5 tósserkcui* Start^utútif U ItM^itid r<i-u'', V. T«idf«. W-«atfja: jUtoczdscsigi H T. Netykasusc" Sxsrkesztesdrt és kisdiáért ftisi Bencz« íe*«. Myocnstolt a .Köigczdasági R. T. He-gy-kanlr«* nyomdéjtban t1cgykanixsar>.
Nyomdáért Wc?: Zatay Kéf^y.

^e^Sígj^^s'' Am ^OOOdOQd artfépengő


- a-ft


. . ------''
i -KÍJJSTA TTTTÍ
Tbc«w*éte**rfí*b9rus bűnöst hoznak rövidesen M«gyár«má|ri. Ezek i^inoobb-része vidékiéifa^ézitól Remélni lehet. I hory Bükky; Saraftcz, Bárány, Lengyel na^ykanlzsáHtáböme bűnösök Is közöttük
lesznek. _____ .
■• »:-« m r**" *
sv
w
.szigorú Aniti. aUít íanjik. Elhatározták, kögy. a segély akad révén ''«dtfig érkezett 300.000 dollár értékű gyógyszer- adományokat -is mielőbb szét fogjak osztani A rufaaadomány-öól a főváros 20*/» ot kap, mig80-4/o-t a vidéken osztanak szét E célbői a közeljövőben megszervezik vidéken az UNRRA bizottságokat melyet központilag íognak irányítani és ellenőrizni. A megyei és járási szociális felügyelők irják össze azokat a személyeket, akik ruha- és egyéb segélyre szorulnak és a lisgtt külön bizottság vizsgálja fétÖL
Magyarország ■ megfigyelőt küld az UfíRRA tanácsüléséi* .
Aogosztof bő &én Genfben az CNBKA tanácsülésére a * magyar kormány képviselőiét is meghívták, hogy megfigyelőként vegyen részt a tanúeskoztóokon. A magyar kormány Rátz Jenő minisztori taná-c^cíit küldi ki az értekezletre.
--y, / - «i
oi/ajc ságit -
A srájei se?élybÍ2jottság magyarországi akciójának vezetője hazaérkezése etán Boaaibdt bcészabb tévőiét irt Nagy •Poronc miniszterelnöknek, «melyben kóezör^etot mondott azért a * szeretetreméltó fogadásért, ameh*ben " Magyardrezá^an réssesüit éd "biztosítja a"miniszterelnököt, hogry a svájci segÖVtnozgBr-lom vezetőbe előtt''erodnséhyes jelentést tett a magyarországi helyzetről. A vezetőség" újból ''megígért», hogy továbbiakban is hozzá ''fog járulni a magyarországi inség enyni-téséhez. Magyarország talpraállitá-sához es az életszínvonal emeléeé-tjez. Gratulált elsősorban a magyar nép munkakod véhez, melyet az újjáépítés kőzetében látott kibontakozni. Szerencsét kiránt a magyar nén erőefszitéseihez és annak a reményének adott kiefjezóst, hogy Magyarország boldqgabb jövőr£ák nézőiébe......g* '' ''
ISI aranyóra, £Í4 aranygyűrű, ezerdolláros és kincsek tömegé egy nyilasnál ... .
A vidéki f ókapitányság - politikai osztálya házkutatást tartott Vámos-mikolán Végh Istvánnál, a nyilasok gazdasági hivatalának vezetőjénél . Csak a feleségét találták otthon. Végh István nagymennvi-ségü aiannyal átmenekült Géebszw-vákiába- A" házkutatás során igy is a következő értékeket ttfláltÖ:: 181 arany női Karórát, 64 darab aranygyűrűt, 18© köves arairvje^gyiuru*, 83 pár arany fülbevalót, íl'' arany karkötőt, 12 iféríi aran''-.'' nvsfclánoot, 116 arany bizsut, 86 darab lO'' ée 20 koronás aranyérmén, egy darab ezerdollárost, 16 darab ötdollárost, 85 "darat^ tizöoflárost
kagymsttnyiségfi eftftmszert és ruhaneműt kapunk idea Svédországból
,..,. u Stokholm, juüus 24
A svéd Vöröskereszt julius 31-ea ujabb segélyszállítmányt indít Budapestre. A szállítmány 50 tonna élelmiszert, 10 tonna ruhaneműt, 13 tonna, tejport és nagyobb menny i-húskonzerve: is- tartalmaz. A szállítmányt Stokbolmbói baión szé1-, iitják Lübeckbe, ahol vasúti kocsikba rakják. A .szálülmánjrt Ludwig százados kiséri Magyarországra.
Jugoszláv javaslat szerint Trieszt Magyarország nemzetkőzi kikötője lesz Washington, jnlius 24 A washingtoni jugoszláv nagykovát a vashingtoni .aajtótudósitók számára adott nyilatkozatában kijo''ífc-tette, hogy Jugoszlávia sohat*3tn fogadja el Trieszt nemzetközivé téte»-iét, amit a párizsi külügyminiszteri értekezlet már elhatározott Az újságírók azóba hozták, hogy Eszal-amerika ujabb cirkálót küld Triesztbe a kikötő védelmére. A jugoszláv nagykövet hangoziattau. Jugoszláriától távol áll, nogy megtámadja Tri-csziel. £.tíytjbként resnéli, hoffy a mostani ellen tétek ideiglenesek és kiegyenlíthetők. Jugoeziavia álláspontját körvonalazva .kijelentette, hogy ha Trieszt köztársaság lesz," ugy Jugoszlávia teljesen ciemokra.-tJicus szabályzatu államformát javasol Trieszt számára .és azt, nogv unnék megteremtésén} a uogy na^j--iiataiom JuK"Oszlávia melle« szavazzon. darasoitó továbbá, hpfy Ceeh-eziovákia, Magyarország es Kek>t-európa többi népei számára, melyeknek Trieszt természetű» kijáratu k.-kötŐt jelentene, működjenek közre abban, hogy Trieszt számukra n$m-/etícözi ki£öló legyen. Byrnes táviratban javasolta Bevínnek a bekeszerzédes terveinek nyílvánoaságrahozatalát
Xticyork .juiius 24 Byrnes külügyminiszter táviratol intézett Bevin külügyminiszterhez, melyben javasolta, hogy az Olaszországgal, Bulgáriával, llomániáva^. Magyarországgal ¿a Finnorezáagal kötendő békiaszorződós teriezetút hozzák nyilvánosságra. Bvrnes kü.-űgyrninisztcr ezen táviratát a New-Wk Heraid Tribüné a Zaláim is ismertetett szenzáció* cikke után intézto Berin angol külügyminiszterhez. Byrnes amerikai kulügym.-niszter szombaton olhagvja Washingtont és Pá rizsbe repui, hogy km legyen a.iulras 2Ö-én, hétfőn m^pcyiíó békűBrWkjBzlséai. Bvrnest
munkajábsn 8 tagu bizúWaág fogja síígitaoj. A lífJidáOTÜ éa moszkvai atnurikai nagyicöTotek is a. küidöttsr-ség ta<jai köziitt lesznek A nknai amerikai ru/n,xőrct az oitiáz oéke-az^rzóá^i öíkószitésénél fogja kep-visoiní az Egyesült Államokat. Poíly <imari£ai jóvátételi fómegbizott szintén résztvesz a tanácskozásokon.
London, juiius 24 Bevin külügyminiszter ertesitette Byrnost, lioíry nem pártolja azon indítványát, fjogy a - békeezerződ^s-íen*ezot-?k »zöfegéfc azonnal hozzák ny iiránostó^TTL mert a szövegek .iw''xr több vagy lazáradékot is trj-''ialma/nak.''
Jö a termés a Szovjetunióban
Maszkva, julius 24 A Pravda félhivatalos termésje-ientést közölt, amely szerint Ukrajnában a gabonatermés kieUgitő, a ; keleli területeken jónak, több területen pedig kitűnőnek mondható. Ukrajnában ezidig 12 millió hektár szántóföldről takarították be a gabonát.
A bsketsrvizeísk birei helytállóak...
'' Netryork, jolins 24 A rkövyorki. rádió közölte, hogy a francia külügyminisztérium szóvivőjének kijeientée© szerint a NewYork ik-raid Tribunonak a Iv^ceterrezet tartabr:ira vonatkozó közleményei hetytülióuk, bár ezek a részletek meg nem engedett utón kerültek nyilvánosságra.
A pápa felhívta La fiuardia ftgyeíiú«; Magyarország élelmezési helyzetére
Róma, julius ''24 A Vatikán -áiíasiból érkezett jelentés szerint La Guaraiat, az UNRRA vezérigazgatóját XU. Pius pápa hosszabb kihallgatáson fogadta.

A kihallgatás alkaimav.il de Gaspierrtr olasz miniszterelnök is hosszabb időt töltött a pápa dolgozószobájában. A pápa Li Guardíatől érdeklődött, hogy Magyarország élelmezési megsegítése eddig milyen mértékben történt és külön felhívta figyelmét a magyarországi élelmezési helyzet iránt. A Vatikánból való távozás után tZL Guardiá ldjetentette, hogy a pápa teljesen tajékozva van a helyzetről
Kivégezték Greisert, a lengyelek bébérát
A hamburgi rádió jelec-tise szerint vasárnsp Poznanban 15.000 néző jeleni ¿teben felakasztották a háberus büntettek miatt halálraítélt Arthur Greisert, Nyugat Lengyelország Yolt "körietvezetőjét
Budapestről jelentik :
Oltványi Imre megvált * flemzeti Banktól
A Magyar Kennseti JBank főtanács tudomásul vette, hogy Oltványi Imre, • a Magyar Nemzeti Barik elnöke tisztségéről lemondott. A főtanács jóváhagyta továbbá Fa-ra^»''>J.ajcs \-ezérigazgatónak és Kárász Arthur üzletve/etóeégi fcatmak, a bánkooztáiy igazgatójának a l&nk kötelékéből való kiiép^ét
Az UriRRA ruhaszállítmányok őO*,o-át a vidék kapja
Az amerikai magyar segélyezési akció eddig a következő adományokat küldte az UNRRA utján Budapestre : 1700 láda használt ruhanemű, 600 láda használt dpő, 3 láda szőrmebunda. Az adományokat

P*,
Rendkívüli fizetési pótlékot kapnak a munkások, a magán- és közalkalmazottak
A Gazdasági Főtanács a kollektív szerződés hátidya alá- tartozó munkavállalóknak a 30. munkahétre egyszeri rondkivúli pötki címén a kö-rotke/ő ör>.-v.c«ck kifizetését rendelte el. Szakinurikások és szellemi mun-kavállaíók részére 110 millió adó-prm£Ő. BotaíiStott munkások réezt''re ''35, segédmunkások részérc 85, tanoncok részébe 40 millió adópengő. Reenfeíül a munkavállalók torme-»zetbeni juitatásra igényjogosult családig uíáu gyeként * további 24 millió adójieixcŐt kapnak. Ezen ösz-szegek a órás munkabének után.
A Kisgazdapárt eijár Futó ellen
^ A., független Kisgazdapart- baloldali képviselőcsoportjának úgynevezett »fegyelmi -ógyef ngylátszik véglegesen és az érdekeltek — Gu-iácsy,..Oct.utay, Gáspár,-Katona — részére teljes elégieteilel befejeződött. A vizsgálatot megszüntettek és a négy demomokrarikus érzdmü po-litíkus jninden a pártban eddig viselt tisztségét megtartja. Ezzeiszem-ben. szigorúan fognak eljárni az állandóan provokáló magatartású Fotó Dezső képvtse*ő eífen.
4z adópengő árfolyama
Julius 24 én egy adópengő egyenlő 50,000-000 B pengővel
-iDsszéiílt a nemzetgyűlés ::
M - A * J-* V
A »n^mzeígyülós tegnap délben összeüit A oemzetgyfllé»t méjus 25-én Varga BéíS a ház élnöke M-zonj[taJt?Wdöra elnapolta» Most « Jtormány tóvénsijérzrTrifUtan annak ős»z»hívá«*t 65 képyisélö"írásban k«rte, ismét összehívta. A gyülée toiyamén a ház afnöke b^aTéntettt, ismeri t Óbb ne mzetgyülés l ítpvlsalö »zon bejelentés*!, hogy Fillér Léezió neoBzetgyűlésT képvfsaiöt lakástföl elvitték. Ezon körülményt nyomáén irésba foglalta és kérte a sürgős inftézkedések megtételt Egyben* IntizkedetC hotf az ügyet továbbítsák a mentelmi bizottsághoz. A miniizterelnök köaölts, kogy ebben "áz-ügyben" a sürgős intézkedéseket megteszi* egyébként kijelentette, hogy a. kormányt a nemzetgyűlés szuverénltásának tiszteletben tartásét elsőrendű feladatának tekinti. M*jd a kat egyeaületek^filosziatásáról kiterpeliéió egyik képviselő napirend előtti felszólalására kijelentette»ahogy aan} .Urtja. .kalyesaek olyan egyesületek''teios^atését, mélyek kizárólag ihltbuzgalmi cért szolgálnak. Ezekéül haladfák a belügyminisztérium haiésköret ^és sértik a vallás-szabadságot. Rajk László beiügyminisstar vétsszaban''hangsúlyozta, Hogy maga te-egyetért -''ako^'' Vélemény óv el, akiz azt gondolják, hogy <»#m éli- az ország érdekében a hitbuzgalmi egyesületek feloszlatása. Azonban m^ködéjie .aíatt egyetlen Mtbuzgaírrr egyesülafW "sem oszlattak fel. Szigorúan lelÜívlzsgáJtá elődei U^éakedéseit (a és megállapította, hogy Dyen sérelem nam történt A TegyvérszüneQ megállapodással Ma-gyarország ígéretet tett a nagyhatalmaknak, minden reakciós és fasiszta maradvány kiirtására. A mag-. tett intézkeciések ezt.A <célt szolgálták. •• - -
ák nomíedgKülés mai -ülésén Payer Károly bejelentette menotelml josánik megsértését Sohlaohta Margit.pértktei .bizottság, kiküldését javasolta a letartóztatás] végzésnek felülvizsgálása céljából. Ezután Sulyok Dezső bejelentett»* hogy a Függajlao Klsfazdtpá«ból kizárt képviselők közül 15-en Magyar Szabadság Párt névvel országos pártot alakítottak és ismertotte a párt programmját
fizetendők. Ha tehát a 30. munkahéten egy munkavállaló 48 óránál többet viújy kevpsebbet dolgozik, a l>éreket uranyosan emelt vagy csökkentett os> szeg bein kell kifizetni. A közszolgálati alkalmazottak 120 millió údópengó, nyugdijasok S0 millió adöpwisró pótlékot kapnak. Exenfelül minden olyan családtag után, akik családi pótlékot igényelhetnek. 2-1 millió adópengő fizetendő. A segély összegét két egyenlő részletben lehet kifizetni. Peiét ''azonnal, felét juliui 2"-án.
*
ZALA
194o. julius 25
Megérkezett a só
Varga iózssf polgármester beszámolt I a város aktuális kérdéseiről
A Szociáldemokrata Párt tegnapi, [ártgyükl-sén Varga József boszá-moiot mondott egyes aktuális városi kérdésről. A ptolgánnesteri beszámolót nagy tetszéssel fogadta a termet teljes3n megtöltő hallgatóság.
A polgármester mindjárt beszédbe elején megemlítette, hogy talán még ezen s heten beérkozik a .Zalában már megornlitett 16 métermázsa étolaj, amolvnek szétosztásáról azonnal gondoskodnak. Útban ran Nagykanizsa felé 17 métermázsa húskonzerv is, amelynek rendeltetési helyét az UNRRA határozta meg. A húskonzervből elsősorban a korház, a napközi otthonok, gyermekek és szoptatós anyák kapnak.
Bejelentette, hogy a Budapesten megvásárolt só mzgtrkezett Nagykanizsára, de kiadni még nem lehet. mert a /eladó cég és a w-sárió város között bizonyos anyagi differenciák\merültek feL amelynek eliminálása céljából a mai napon
Budapestre utazik. A só ügy ben kijelentette továbbá, hogy valami utániizetésre ball majd szamitani, do ez nem lesz iénypcK^ ha meggondoljuk, hogy mi 900.000 adópangóért vásároltuk a sót, aminek ára mfe. hivatalosan 4,800.000 adópongS. Így semmi aggodalomra nincs ok és mindenki, aki befizette a só értókét, az meg is kapja azt.
A budapesti úttal kapcsolatban elmondta a polgármester, hogy ol-jár a kórház kibóvitóso ügyében is. Tudvalevő, hogy a f ó is pán űezdomé-nyezéaén? a nagykanizsai kórházat a méntelop épükrteiml ki akarják bővíteni és oda orr-, fül-, góge-v cso-csomő- és nemiboteg-osztáiyokat akarnak létesíteni. Ehhez természetesen megfelelő anyagi teltételek szükségesek, amelyokkxsi ma a város m-jg ''a megye segítségével sem rendelkezik. A magvar kormányzat a szűkre szabott forint költségvetés keretébon nom valószínű, hogy belátható időn belül vállalna ilyen kiadásokat, épjxm őzért ugy Határoztak, hogy (
dr. Takács Zoltán igazgató főorvossal együtt az UNRRA-hoz jor-dulnak segitsegért. Mint mindig, most is <i MAORT jött segítségre, mert az összeköttetést a polgármester és az UNRRA kézött a MAORT \f2etŐsége eszközölte ki.
A város egyik legégetőbb kérdése a "temetői híd megépítése — mondta a polgármester. Ezt a kérdést már többször letárgyaltuk a MÁV-val, do''a hid építését még mindig nem kezdték meg. i , A mostani budapesti tartózkodásomat felhasználom arra, hogy a város ezen égető problémájút dűlőre hozzam. Ha mást nem, de feltétlen kieszkizlöm. hogy egy gyalog-átjárót építsenek.
A polgármester örömének adott kifejezést, hogy a MAORT segítségével a strandfürdő megnyitása b-netővé vált, amit a dolgozók nagy számban látogatnak is. Vasárnap — úgymond — 900 látogatója volt a strandfürdőnek.
Varjra József polgármester befejezésül kijelentette, hogy nem fog semmi munKát megtakaritani, hogy a ráros ügyét előbbro vigye, ezt a célt tűzte maga elé, amit maradéktalanul teljesít is. Azok a .tisztviselők, akik nem alkalmazkodnak a munka üteméhez, a demokrácia áltál megkövetelt tisztességhez, azoknak nincs helye a városházán.
A francia követ köszönetet mondott a boglári emberséges francia táborért
A magyarországi francia követ kedden bemutatkozó látogatást tett Varga Bélánál, a nemzetgyűlés elnökénél és köszönetet mondott neki, amiért Balatonboglárcsi a háború alatt Magyarországon tartózkodó franciák és francia hadifoglyok otthon» teltek.
19 Haapi IwtfeSBWÉtí kamfl ffirtukil az ístea is uytoak Mea
A nagykanizsai népbiróság dr. Révffy Andor tanácsa tegnap tárgyalt* Divós Kálmán nagykanizsai MAORT tisztviselő háborús bünügyét- Divós ellen az volf a vád, hogy a nyilaskeresztes pártnak 1938 ótetasga volt, a nyiLaaok uralomra-jatása után árpádsávos karszalagot és zöld ingót hordott és a nyü^sjol-vér.yt is viselte. 1945 íebruáryáoan pedig ol>áilalta a munkásság" vezetői tisztségét a nNÜasküresztes pártban. A Kiürítéskor'' pedig szorgalmazta a MAORT üzemi gápeinek leszerelését és nyugatra szállítását.
Divós természetesen nem érezte magát bünöan»jk. A nyilaskeresztes pártba pxiig anyagi érdekekből lépett be. A munkásság vosetói tisztségért felajánlották neki, el is fogadta, de a párt központjából nem erősítették meg a kinevezést. Igy ó nem is tényxodett ilyen minőségben. A nyüasjolvénvt & a zöld inget nem tagadta io, do az árpédsávoe karszalagot letagadta, mert azt szerinte csak pártszolgálatosok hordhatták. A gépeik elszállítását ő nem szorgalmazta, mórt nem volt olyan beosztása.
A bizonyítás során MAORT tisztviselőket es munkásokat hallgattak ki. A tanuk valamennvion emlékeznek arra, hogy Divós zöld inget és nyilasjo Ivényt viselt. Arra is om-
Spekulál a Drávavölgyi
A várt» dolgozói már napok óta nagy nyugtalansággal tapasztalják, hogy a Drávavölgyi Villamossági R. T., mely vállakat máskor kíméletlen pontossággal minden hó 16. és 18. napja között inkasszálta az áram fogyasztási dijakat, ezalkalommal nem jelentkezett a pénzért. A fogyasztó-közönség természotoaen és teljes joggal arra gondoi, hogy a Drávavőlgvi most már nem is kívánja adópengőben az elmúlt hónapban elfogyasztott áramdíjakat beszedni, hanem a forintra spekulál, vagyis ugy gondolja, hogy ó már a julius hónapban forintért szolgáltatott áramot, holott a dolgozók bérűket úgyszólván elértéktelenedett adópongóbon kapják. Munkatársunk oz ügyben kérdést intézett a varos tisztifőügvészé-hez, aki kijelentette, hogy ennez a Dráva völgyinek sommi joga nincs és senki som köteles a juniusben óa juliusban elfogyasztott áramszolgáltatási dijakat augusztusban tonnában megfizetni. '' A Drávavölgyi kérdésünkre kijelentette. hogy azért nem inkasszál-tatta eddig az áramszolgáltatási dijakat, mert várta a szorzószámot. tiz a szorzószám, mint értesülünk, ma meg -is érkezett, igy az a helyzet adódott elő, hogv a junius és joíiusi fogyasztást "a lakosságnak azon a szorzószámon keli megfizetni, amely csak ma lépett életbe. A szorzószám, értesülésünk szerint, kilowattonként 800.000 • adópengő. Különösnek találjuk a Drávavölgyinok ezt a sjiekulációját, ami világosan és félreérthetetlenül a fogyasztó bóréro megv, mert nemcsak joga, de kötelessége is lett volna a Drávavőlgyi-nek a megszokott időben inkaeszal-tatni, amikor a különben is nagyon nehezen élő dolgozók lényegesen könnyebben fizethették volna ki számláikat.
Már most felhívjuk Drávavölgyi ; figyelmét, hogy a2 árammérő óra-kat juiíus 31-én olvastassa le, mert senki sem lesz kötelezhető arra. hogy a még adópengő idejében el- | fogyasztott áramot forintban fizesse meg. A Drávavölgyinek az ilyen- < fajta spekulációja sehogyssm fog stkarülni.
■ 1 Szardin délután 6 órakor
PÁRTNAPOT
tart a Magyar Kommunista Pár*.
Előadó: Uti Béla.
Minden érdeklődőt pártállásra való tekintet nélkül szeretettel vár u Párrvezrtflsig.
lékexnak, hocy valamilyen karszalagot is hordott, de hogy milyent, arra nem. Azt is tudják, hogy régóta tagja volt a nyiiaekareszteA pártnak, mert ezt Divós nem is titkoita.
iúgy alkalommal azt mondta, hogy át űz isten is ntfilasnaH: teremtette. Hallómé-jól tudják, hogy a nyilaskeresztes pártban valamilyen tisztséget is töltött be. Azt látták, hogv amikor szállítmányokat raáiterttak útnak Kémetországba, Divós mindig ott volt ós szorgalmazta a berakodást. Azt azonban ók is megerősítették, hogy önállóan nom intézkedhetett, mert nem veit hatásköre erre.
Dr. Nádasv Ferenc népügyész a vádlott megbüntetését kérte, inert Divós állandóan szimpatizált a nyilasokkal és nem érdekből lett tagja a pártnak. A védő és a vádlott felmentést kértek.
Dr. Révffy Andor vezetőbíró ezután kihirdette a népbiróság Ítéletét. Divóst 10 hónapi börtönre és 5 évi politikai jogvesztésre itéite, amelytől a vádlott 7 és fél hónapot kitöltött. A védő kérésére azonban a hátralévő rósz kitöltőiét elhalasztják és a vádlott szabadlabraholyezését rendelték ol.
.Az Ítéletet a népügyész megfellebbezte.
Újból letartóztatták Ujlaky Kálmánt
Mint ismeretes, a nagvkanizsai népbiróság dr. Béres Sándor tanácsa''junius 27-én megtartott tárgyalásán felmentette azt az Ujlaky Kálmánt, akt Tóth Bóia után a legnagyobb vámszedője voit önnek a városnak.. Aliol zsidóüzletet lehetett potom áron megszerezni, ott azonnal megjelent L jiaky Kálmán és jól megszervezett eszközeivel lehetővé tette s zsákmány megszerzését. Hatalmas vagyont gyűjtött össze a nyi-lasvílág o jói sáfárkodó kalmárja. A tárgyaláson itt is, mint a napokban lezajlott dr. Hegyi-féle tárgyaláson, a védelem kitűnő szervezettséggel állt oló, igy teljes egészében érvényesült egyrészt a zöld kohézió, a lazulni még nom akaró nyilas összetartás, másrészt a politikai fordulatot váró kishitű ostoba alibitanuk müködéso.
A politikai rendőrség a felmentő ítélet után, mint a közre veszövos elemet, rendőri felügyelet alá helyezte Ujlaky Kálmánt, de azonnal pótnyomozást is indított ogyca olyan rád tar gyak ügyében, amelyeket í> népbírósági targyaláson az ügyész bizonyítani nem* tudott. A pótnyomozás során özek a hfünc9elafcné-nyek mojt beigazoiást n\t>rtok. A politikai rendőrség azt is megállapította, hogy a rendőri felügyelettel járó kötelező szabályokat Ujlaky többizbaii megsértette. E két okból most ugy határozott a politikai rendőrség, hogy Ujlaky Kálmánt letartóztat ju, ellene az internálási eljárást folyamatba teszi és fogva tartja mindaddig, mig az uj vádirat ellene elkészül és ügyóbon a népbiróság uj főtárgyalást tarthat.
Terrorcselekmények Palesztinában
Sok halott és sebesült a felrobbantott angol parancsnokságon
Washington, julius ''24
Truman elnök tegnap nyilatkozottá Jeruzsálem bon" történt * bomba-merényletről, amikor zsidó terroris-ták a Dávid király szállodát, mely- '' ben az an^o! katonai parancsnokság • tartózkodott, felrobbantották. Truman a merényletet emberi iénvek szándékos lemészárlásának miniéi-tette, mely a békés megegvezéero irányuló előkészületeket caak mésr jobban megakadályozza
Palesztinai jelentés szerint a robbanással kapcsolatban eddig 35 gyanúsított egyént tartóztattak le. Tegnap Jeruzsálem a gyász és temetés színhelye volt. 57 aznmély még min-
dig hiánvzik, ezotot a romok maguk ala temették. 46 személy megtilt, .56 sulyosar. megsebesült. Ar el tűn- -tek uxan jtászcsapatok azüntotenül kutatnak a romok alatt Thoomaoo amerikai $diam titkár 30 óráig volt eltemetve, amisj kiásták, da baja nem történt. A oaiottak között van-nak angol, arab, zsidó és örznénv hivatalnokod is. Attlee angof miniszterelnök az angol alsóházban esztelen terrorcaalekedatoak mondta a merényletet és kijelentette, az angol kormány nom tér el azon céljától, hogy igyekezzék Palesztina problémáját igazságosan és véglegesen morolúani. »
A zsidó terroristák azt állítják, hogv ók 2''2 órával, a robbanás elkövetése előtt felhívták a STáltodn vezetőségét, hogy a iakoeággt térva-iiteákel.
JÍTreíT
— Uj postatarífák. A posta a tegnapi napon az eddigi tarifákat a négyszeresére emelte. Levelezőlap helyoen 160XXX), vidékre 240.0(XX levél helyben 240.000, viddere 40$ ezer, külföldre- 1,600.000 ¿dópengó. Ajánlási dij 800.000, expressdij egymillió, táviratidíj szavanként 200000 adópengő. •
— MÁMSz tsm§Um. Folyó hó 25 éa este 7 órakor • MAWSr tággy«étt tsrt Hunyadi-utca 10. szétn alatti «ekhazban. A gyűiés után tánc lesz.
— Tibet okozlak • dgerettásA gy rekek Kucs József hosszuvólf«! lakos f ¿kijén « buza keresztek közóU efly 11 éves és egy 5 éves gyermek cigarettázott. A ttárar szalma tüzet fogott és átterjedt ózr. Pata Józsefné földjére h. Nagymennyiségű buza és széna égett le.
— Várkató idfljárá» tsmtUrn mtitt Gyenge szel, kevesebb fdbőxat. letteljfbb ieientekteJes fcré eiő. A bömérsékiet eoet-hedik.
Az takérí szabadságjogok néikft-iázhetstlsn alapjai a telje« ét jé demokráciának 1 A magyar nép Üyw daawkráciát akar 1 Erről tesz* «zoa-batoa este a FOflaetlen Kisgazdapárt!
Hirdetmények.
Tudomásomra jutott, kopr x Kötpocf (Ceatrü) szálló angol álUmpolgir íuiajáo-vkX képező btreodezésíM «g>-ea buior darabot es «gyéb berendezési ttrmk magánosok kesébe kerültek. Feluvca mindssokaí, akiknek hasxnálttaban a Központ szálló Dói eredő tárgy van, bogy ezt tegkéeóbb f. bó 30-ig a városi kitifup-tási ügyosztályon (Btaár, 11. lépesé T. em.) (etestsek be, ség abban az Metbtf is, ka azt bárkitót vásárolták. A beíeientí« elmulasztása bftetetést von nagi ctkn. 881
Közhírré teszem, bogy a Nagykanixss Nyugati AíL Erdögondookság islgteái
és kemény loabft fskazik Jedöatva fe) dotgozaÜansL (A tuskót a földbea vannak.) Ennek a faiömegnek fal dolgozásáért száll. trdógendnokság atunkadtjul fizatee a teimelőknek — a tuskó fötóbtn tevő ré-txeí, hí idátaj, teljesen a ttnoeJóft, i tőíá-felatti toskórész {20—100 cm. bossiozáglg) feles — st ¿z teijes egésrében t cm. vastagságig a tarmdőé. A 7 cm- nél vastagabb fatnyag tűzifának és szériának dol-geikttó fel, ebből sgybatod rése a vágóé.
A Uvágis a fenyő*ácással atoaaaí m<g-kezdhető, melynek kidolgozási után S lombta termelését azoknak fcíztosüjut, akik a fenyóvel dolgotUk. A favágók )+ lestkezbetnek a zsigártíl erdéérí lakcfi s keröletj ertfóémél. '' SOS
APRÓHSRDETÉSEK
ttjból •lSjagy«iiet& és
mindén biten átvehetők. — Ady Eodre-ut 17. «I
IMik 2+1 lámpás jó rádUaMt félti vagy női bejelentett kerékpárért -Ben kő Bek Kinizsí-utct 13. sz. kain 2. ajtó. «2
ZALA demokratikus politikai n*?i!t#
Szerkeszti; B«se» J«aő fósxsrkesctá
ta. . F4M.-J Ttí«<»a Jí.
Kadja: „kja^azüasaa- R. T. Natykaaizts" Szerkesztésért és kiaduért fcM B«acz» ksé
nyomaton a »Közgezdasági R.T.Nagykanizsa* nyomdájában Megykanlzaán. Nyomdéért feiel: Zalay Káraty.
í. évfolyam. 167. szam.
Nagykanizsa, ©46. julius 26. péntek
Ára 1,000.000 adópengő mmmk
Szombaton áJhutfQák mag az aöépengS és * MM
váitási arányit,-amit érthető érdeklődéssel vár az ország minden lakosa. VisáftÉfcpra inár ''iíyiívánössá&i''a is hozzák a béváftási kulcsot és ennek foiytá^ mint értesülünk, hótfotöT kezdve a kereskedelemben és az iparban a számlázások már forintban történnek.
Vfrésxlete U a magyarfoéteeterveatetröl
A világpolitika homloktaréban természetszerűén a osatlösáílamokkal kőtendő békék tervadatai állanak, tmeíyeket ■ kűtOflymlnlaTtarholyattasek dolgoztak ki és amit a pirfesl négyhutafom külögyminisórtari kohfa-ferendáji jóváhagyott Hangsúlyozzuk, hogy arak ösak tervezetek, amelyek végleges fortait a juüus 2S-4n kezdődő és több héten át tartó konferencián nyernék majd, melyen 21 áHam vész részt és ahol me$ja|W gatják mindazon államok kiküldöttjeit is, smelynek sorsáról döntenek. A Zala alsónak közölte a New-York Herald Trlbane világszenzációt keltett cikkét, amelyben fattárta a osatlóséllamokka! történő békeszerződés-tervezetek agyas részleteit, azokat, amelyekhaz hozzá tudott jutni. Mint femerotes, Bavln imgol külügyminiszter Bymes azon kérését, hogy hozzák nyilvánosságra a tervezeteket, elutasította azzal az Indokolással, hogy azok záradékéban sok vagylagos rendelkezés szerepel.
Ms nyilvánosságra karültek a béketervezetek egyes olyan pontjai Is, amelyek méltán nagy érdeklődésre tarthatnak számot. A tarvezet Magyarországról megállapítja, hogy a fegyverszüneti megállapodást maradéktalanul betartotta. Megállapítja, hogy Magyárorszég megteszi a szükséges Intézkedéseket, hogy a nagyhatalmak állampolgárainak az országban élő kisebbségeknek, a külföldi diplomáoial személyeknek, valamint Magyarország állampolgárainak nemi, felekezeti megküiömbőztetése nélkül teljes szabadságjogot engedélyezzen. Az emberi szabadságjogokat, beleértve a sajtó, vallás, politikai és nyilvános gyülekezési ?og teljes szabsdségét, érvényre juttatja. A New-York Herald Tribüné által ismertetett katonai záradékok addig maradnak érvényben, amig Magyarországot az Egyesült Hemzotek tagjai közé fal nem veöík, mart ézt a kérdést az Egyesült Nemzetek biztonsági tanácsa és Magyarország között létrelövő szerződés szabályozz « majd. A békeszerződés életbeléptetése «tán a szovjet csapatok megkezdik kivonulásukat Magyarországról, da addig, amig Ausztriában szovjet csapatok tartózkodnak, az utvonalak biztosilésára bizonyos mennyiségű osapstokat tarthat a szovjet Magyarországon.
A magyar békaszarzödés tervezete mintegy 40 cikkelyt foglal magában, amelyekben vannak területi, a háborús bűnösökre vonatkozó, szárazföldi ás tengeri légierőre vonatkozó rendelkezések, valamint a szövetségeseknek a háború következtében támasztott követeléséinek rendezéséről szóló intézkedések. Intézkedés történik a csatlós éllaiftok területén lövő szövetséges érdekek megvédésáre, valamint a gazdasági kapcsolatokban falmerQK ellentétek randezéai módjára is.
A magyar jelen éa jövő problémája: Hí a magyarság helyes magatartása ós célhoz vezető ctja? Megttandja szombaton este fél 3-kör a Független Khga^apárt
immm^uwímm^mmmmmmmmu
Hét munkás uj mezőgazdasági gépet .t&lÉilt fű/ ~~~
Két budatétényi munkás olyan gépet talált fel, amely csekély üzem-anyagfogyfcsztással vagy akár icézl-erövel a legnehezebb szántási körülmények között is kifogástalan munkát
végez. A gép Igen olcsó, előállítási költsége 500-600 kiló kovácsolt vas ára. Alkalmas gyors áruszáíEtisra, ezenkívül Szecsfcává-gőt "haji, ifürészel stb. Másik efenye, hogy szőlők és gyümőlórfstsorok között kitűnően lehet vele száálaiii és alkalmas a szántóföldön aknaszedésre.
A béketárgyalás*k előkészületeinek hirei:
A magyar békeküTdöttség gazdasági ÍMelegátusa, gazdasági, politikai és katonai szakéttök, továbbá ax információs szolgálat tagjai szerdán reggel 8 órakor a Keleti pályaudvarról külön vonaton Párizsba indultak. Gyöngyösi János külügy-oiniszter megjelent a Keleti pályaudvaron a küldöttség elutazásánál ¿$ annak tagjaival megbeszéléseket folytatott. A külügyminiszter a béke-értekezletre szőlő hivatalos meghívó kézhezvétele után indul Párizsba, hogy átvegye a magyar küldöttség vezetését. A küldöttség egy napot Bécsben tölt, majd az Anberg-ex-pressel indul tovább a francia főváros felé, ahova szombaton reggel érkeznek meg.
Párizs, julius 2ft
Egyes francia lapok azt a hírt terjesztették, hogy a francia kormány rpeghivta a volt ellenséges államokát is a juiius 29-én kezdődő békeértekezletre. Tegnap hivatalos cáfolat jelent meg, hogy üyen meghívók szétküldésére csak a béke értekezlet jogosult, amely összeül ése etán dönt a volt ellenséges államok meghívásáról. Ugyancsak a békeértekezlet dönt Mexikó, Luxemburg, Egyiptom, Irán és Albánia azon kéréséről, hogy őket is meghívják a békeértekezletre.
Belgrád, julius 25
A jugoszláv békeküldöttség különvonaton elutazott Párizsba Cor-del miniszterelnökhelyettes vezetésével.
Bukarest, julius 25
Véglegesen összeállították a román békeküldöttséget, amelynek vezetője Tatarescu külügy miniszterhelyettes.
Bulgáriában detronizálnak
Szófia, julius 25
Georgiev bolgár miniszterelnök 1 «jelentette a. bolgár uralkodóház ^rtofotztádárói ée a népi köz társa-«áí kxkiéitésáró'' saóló törvénvjavs;-latot.
Bideault is tiltakozik
Párizs, julius Só A Reuter hivatalos értosuláse szerint Bideault nem járult hozzá Byrnes javaslatához, hogy az őt volt ellenséges állam béketervezetót a nagyhatalmak cogedélye nélkül nyil-ránösságra hozzák.
Sromlko a biztonsági tanács hatáskörébe krván}8 utalni az atemerö-¿Il6nörzést
Washington, julius 25 Gromiko., a Szovjetunió képviselője az Egyesült Nemzetek Szervezetében visszautasította azt az araü-.rpcai javaslatot, hogy az Egyoeüit Nemzetek keretén belül létesítsenek atomorőellenőrzéai szerveaotet és amellett foglalt állást, hogy s biztonsági tanács hatáskörében koll rendezni azt x kérdést.
Nagy ünnepséggel adták át Szent-Györgyi Albertnek a Cameron-dijat
London, julius 25 S^ect-Györgyi Albert professzort nagy ünnepléssel fogadták Edin-bourghüfo. A londoni rádió beszámolt arról, hoíiy az első esőt, ami-kor magyar tudós megkapta a Came-íon-dijtá. amelv csaknem egyenrangú a Nobel-díjjal.
Falrobbant az S-ik atombomba
London, juhus 25 A bikini szigeteb-ől jelontik, hogy greenwichi idő szerint 21.35 órakor robbant fel az 5. atombomba, melynek nyomában lOOjkgnéter ma-gas "vízoszlop tört fel, aniely elbontotta a szomszédos szigeteket. A célponttól 2—8 kilométer távolságban történt megfigyelés szerint so-
rozatos robbanások hangzottak, % várt szökőár és tongerrongés azonban elmaradt. A robbanás után 20 ycrccel kezdet: oszladozni a gáz-fs füstfelhő.
Budapestről jelentik:
A nyugdíjasok igazolása
Az összes nyugdijaaofc''a hivatalok
által rés/ükre ''megküldött ürlapökon három nap alatt köleJeaek bojeioc-torü nyuírollútáftukat és sosemélyi körülményeiket. Az űrlapokat az iga-zolóbizottságokhox továbbítják. A bizottság megokolt esetbon jogosult kimondani a nyugdíj megvonáséi vugv csökkentését. Megszüntetik azoknak a nyugdiját, akik -fő. életévüket méz nem töltötték be, vagy akiknek nyugdíjazását az igazoló eljárás során rendelt©: el és még nem töltötték be 65. életévüket.
Helybenhagyta a HOT a kaposvári
k.ölönitményesek halálos Ítéletéi
A Népbiróságok Országos Tanácsa íteletet, hirdetett Gödölte Béla zászlós és Jamrik János hadnagy háborús bünüiyében. A két vádlott 1919-ben a kaposvári »gyilkos különítménynek" volt a tegja és mint megállapítást nyert, több baloldali érzelmű foglyot elhurcoltak és meggyilkoltak. Az elsőfokú bíróság mindkettőjüket kötéláltali halálra itétte s ezt az ítéletet az Országos Tanács helybenhagyta. Az elitéltek kegyelmet kértek, a NOT az defetti döntés céljából az iratokat felterjeszti a köztársaság elnökéhez.
A Szabadság-párt programrafa
A nemZefcryűíés tegnapi ülésén Sulyok -Dezső, a Magyar Bzabadáág Párt vezetőjo ismertette a Pirt''programúi ját. Külpolitikai oívként fci-jetentmtB, hogy célja -"MagvarGrazá-got a jövőben bármely nábdrhtói minden eszközzel távoltirtani, bisrtra abban, hogy a n^yhatalmak békésen intézik o! a vitás -fcérdéaskst. A nkg^hittütBcak felé égj-arárt: becsülete» jószándéku és ogyanikxor reál-politikát követese.
A ¡náóyar ''kűXpoliiikábcín ma és
a beta&mló ~jőr$ben ''elsóiorbast
a Szoti$ttun&r4 keil. iekmtáttét %csati,
d? nem szabad az angolszász érdekekért sem ''veszé^eztstni. "A szomszédos országok íefiá írán%niló külpolitika célja, bogy a Duóa-völgyének állama: egyrnasra falálhassanak, a különböző '' gazdasági szempontok íkyelemborétetevel létrejött gazda-
•?zaltal az ára^stabüiz^dása marabb elérhető legyen. Világnézeti izem pontból a Párt nem materialista párt, a szollem magasabb írra--iüségét hallja az anyag 7olőVt.
A magántisztviselők forintban megálíapftoft fizetései
Szahad^^Kirveaé^^a"^^^^^ zeti Tanács között megüidultak a tárgyalások az uj magántisztviselő i forintfizetések megállapítása ügyében. Mintegy 100.000 magántisztviselő dolgozik az országban, akik érthető érdeklődéssel várják^ * milyen fizetési rendszert állapítanak meg számukra.
Mint a Zala értesül, a tisztriaelő-ket fizetés szempontjából tiz osztályba. fogják besorozni. A kr^cia-cso''nyabb osztályban a kezdők 70 forint "minnnális fizetést kapnak és a legmagasabb kategória havi S20— 3oO forint jövedelmet io% megállapítani. Miután a közellátás biztosítja á legszükségesebb élelmezési cikkeket, a "kalória-rendszer inog fog szűnni. A fizetéseket a tisztviselők liavorrta Icapják meg, de felsőbb kívánság, hocy az egy hónapra megállapított fizetést hetenkent adjak ki azért, mert ezáltal nem lrolleőok ma/d magasabb cimletü bankjegyek és keve»?t>b mennyía^ü baüJne-"Aekrc lesz szükség a tisztviselők kifizetésénél.
A fizetéseket végleg a bét vég&n állapítják meg, ezután kezdi meg a kollektív szerződésiek megkötését á Maganal kalmazottak Szervezete a GTOSZ, a TEBE-vd, a BlOSZ-szal, a KOKBZ-sza! és áz IPOK-fcal.
Meghalt Tomiwr lenft honvédelmi miniszter
Tombor Jenő honvédelmi miniszter csütörtökre virradó éjszaka váratlanul elhányt. Temetése szombaton délután lesz a- Kúria épületének előcsarnokából. A kormány nevében Xagy Ferenc miniszterelnök mond búcsúztatót. A demokratikus - pártok elnökei is bucaut vesznek sz elhunyttól. Tombor az estét családja körében töltötte, majd a békekonferencia anyagának tanulmánvozását folytatta, "tekintettel arra, Bogy ó képviselte volna Magyarországot ka-
tonai s/.cmpontból a párizsi béke-értekezieten. Tombor az utóbbi hó-najwkhan nagvon sokat dolgozott. A honvéíiíég demokratikus átalakításának munkálatait tanulmányozta. Tiz nap[»l ezelőtt a talfosziteit munka következtében érte az első szívroham, de kétnapi pihenés után otthonában folytatta a nehéz, .áldozatos munkálatokat Kedden reggel is ulfogialta hivatalát, a déli óráidban luzamont otthonába és otthon érte a halál.
Z A L- A
1946. juüus 38
Tildy Zottánné:
Válasz agy levélre
Válasz egy ÍOTÓina, de válaez, «ok
ki nem mondott aggodalomra ez az én pár sor írásom, amit annak az is-meietion asszonytársamnak küldök, aki tele .van csalódással, keserűségei ! z demokráciával szemben, aki í^rti hitét, hazaszeretetét, gyermekének növelését attól a Magyarországtói, amiért nagyon sokan becsületesen, hóaica, tisztaszivu nők és férfiak seáxezrei harcolnak és dolgoznak.
Kedves Asszonytársaim hitére és hazaszeretetére apellálva aggódik és bírálja a mai életet. Csalódott, mert nem találja a jobb életet sokat szenvedett''hazánkban , mert demokráciáról beszélünk, de tiltakozunk az ellen, hogy mindenki szabadon hirdesse. a maga lifatft Nom a megértést, a krisztusi szeretetet látja, hanem az egymás eliaoi harcot
Az istenhit és a hazaszeretet az emberi íéiek ,két legértékesebb tulajdona. Do csak akkor*,'' ha követio-zik belőle mindaz, ami nélkül terméketlen, meddő, száradni készülő Iához''hasonlatos ez a két nagv érxáa. Ac istenhit az emberi lélekben sok minden egyéb mellett &ét tulajdonságot koli bogy eredményezzen: az igazságkoresést és a szeretetet. Az igazságkeresés vonatkozik az éíet minden«nagy kérdésére,.de vonatkozik az embertársaink életének, munkájának, törekvéseinek helyes meg-iteiéeerc is. A aeoBOiotrői sokszor Qfiík szó a levélben, amelyre válaszolok. ''Ebben a tekintetben — ugy látom — különböző lelkületű, különböző életfelfogása, felekezetű emberek leghamarabb tudják megérteni -egymást Az egyik om bors sere tetnek, a máeik szolidaritásnak nevezi, a harmadik keresztényi szeretetnek. Nevessük bármilyen néven, annyi értéke van, amennyi hősies-bég, önzetlenség, bajokat, nehézségeket leküzdó eró és áldás fakad br>-lőlo.''S a''hazaszoretet? Hát van annál nagyobb és nkilyebb hazaszeretet, muít azoké a nőké és férfiaké, okik ma a legnyomorúságosabb viszonyok között lemondva, éhezve, a jelenhen semmi előnyt nem élvezve dolgoznak azért, hogy ez az ország minden becsületes r iának omhert életei adó boldog hazája lehessen?
Milyen vájjon a mi szeretetünk? Mennyit ér annak az anvának a z^retete, aki inkább tűri, hogy elpusztuljon »szenvedő gyermeke, de a keserű orvosságot nem adja neki? Harcos és dolgos szeretet a miénk! Ha mcgnemalkuvók vagyunk mindazzal, ami nem hazánk'' javát szolgálja, akkor szeretjük azt igazáíu''
Ha megtisztítjuk a magyar népet saját sirasóitől, akkor szeretjük helyesen !''
Ha áldozatkészen dolgozunk az ország felemelésén, ugy szolgáljuk .egiobban egymás javat!
Mindeaiki tudja, milyen borzalmak után, milyen elképzelhetetlen nyomorúságban és nehézségek között kezdtük meg hazánk újjáépítésé-Bárki, aki ma kesorog és elégedetlenkedik, tegye szivére a kezét, képzelje vi&za " magát a halálfélelem döbbenetes perceibe, amit ''valamennyien egy iormán átéltünk s getv-dolja el, bogy ha akkor dermedt szívót egy jóságos kéz megérintette volna vigasztaló ujjaival és kivezette volna ót egyezerre a borzalomrr.ul és romokkal bontott utcáról, az egész akkori életből, átmenet nélkül oda, ahol ma vagyunk, akkor bárki közülünk örömteljes sziwel "borult volna le: a földre és hálát adott volna az Istennek, hogy a reménytelenség sötétjéből még el lehet jutni akárcsak a mai életnívóra. Nagyszerű erőfeszítés, az építőmunka hatalmas áradata nyitotta ki máris axqgény hazánk előtt az emberi étet és a ióbb jövendő kapuit Megnyílt az a icapu most már nemcsak a kiválasztottak, hanem minden dolgos magyar előtt Nehéz ez az ut áo csak a lejtőn künnvü zuhanni éa a pokol utja van csak sima kövekkel kirakva. Meg kell tartani hitünket, meg keli védeni magunkat a bűnös mait kivártatértél, amik a legkülön-
bözőbb álarcban rombolnak közöttünk. Ezért kell megakadályoznunk, hogy megszólaljanak a mindenkire vonat kozeeró emberszeretet ellen, minden óoigos kéz jobb jövője ellen, a békét biztosító szabadság és demokrácia ellen. És nem a szeretet és béke harcosa az a magyar asszony, aki az örök itpazságok namis értelmezésétől vezetve szembeszáll a dolgozó nép sorsát védő demokráciával és nem harcol védünk egy ütt azok ellen, akik gáncsolják becsületes törekvéseinket.
Kedves Asszonytársunk, aki e le-i veiet irta, higyje* ei naknrn, bogy a nehézségek és''bajaink helytelen értelmezése nem épit, hanem rombol.
Kedves Asszonytársam, aki levelet ir és Asszonytársaim vaiameay-nyien, akiknek aggódó gondolatai nem jutnak eí hozzam, ne ítéljenek felületesen. Mint igaz hivő lelkek
keressék az ijazaáarot. Meg kell lát-
níok, hosQ- ideáljaik: az igaz; szeretet igazi hazafiasság, áldozatkészség a demokrácia célkitüzéso is. Es aki a magyar demokrácia ellensége, el-kaöége ezeknek az eszméknek is. fía eí akarjuk érni .éltxnkat a boldog, liékés Maíjyarországot akkor egynek kell lennünk a munkában;, a demokrácia táborában, ahol ezeknek az eszményeknek jegyében harcol u Magvar Nők Demokratikus Szövetsége is. Ha összefogunk, a sok egyenként gyengének látsz», szétforgácsolt asszonyt erő is hatalmas, minden rosszát elsöprő erő-folyammá alakul át. Cj világot, uj hazát teremtünk a>: asszonyi sziveken keresztül. Mi iogjuk biztosítani mindenkinek a maga hitét, gyermekeinek boldog jövendőjét. Rajtunk áll, hogy az a jövendő mihamarabb valósággá váljék
HÍREK
— HalyasU
a te&fysi*is2t£r i^j&feüg^p beszéde a Misiért!
A nemzetg\*ülés tegnapi ülésén liajk .László oelűgynuniőztor napirend előtti, felszólalásban a B-iista kérdését tette szóvá. Többek között kijelentette, hogy a B-üstázás során, amely politikai és gazdasági szükségszerűség, éppen a nagy anyagnál fogra elkerülhetetlen hibákat követtek el és olyanok is B-lis-tára kerültek, akiknek demokratikus meggyőződéséhez nem fér kétsé£ és szakképzettségükkel is hiven támogatták a mai rendszert A belügyi kormánvzat föladata az ilyen hibák feltétlen kijavítása és jóváté-
Jön az uj buxak6tvény
A Magyar Közlönv julius 12. száma közélte a 6.620/1U46. M. E. számú kormányrendeletet, amely arról intézkedik^ hogy a fegyverszüneti egyezményből folyó kötelezettségek teljesiiééénok céljaira az i946. óv végéig igénybevett rnezó-gazdasúín termények, termékek éa állatok átvételi árát a rendelethez csatolt mellékletben feltüntetett egységárak alapján buzeértékben kell megállapítani és az így megállapított buzaértóket évi 4 százalékkal kamatozó i*tzaaévértékü államadóssági köt végekkel koli kiegyenliteni.
Azok * gazdák'' tehát, akiktől jóvátételi célokra mezőgazdasági terményeket vagy állatokat vettek igénybe, ellenértékként ílyor. buza-kötven veket fognak kapni. Ezzel a uiegoidasssl a kormány biztosítani kivanta a gazdákat, hogv a tőlük átvett állatokért és terményekért készpénz helyett olyan ellenértéket ad, melynek "értékállandósága biztositva van" A tartozás után a "kincstár évi 4 százalékos kamatot is fizol és kötelezettséget ráflal, hogy tartozása fejében kiadott u. n. buzakötvénve-ket legkésőbb 1948 december "81. napjáig visszaváltja A visszaváltásnál a buza akkori tőzsdei ára lesz irányadó.
A "kötvények kibocsátásáról intézkedő kormányrendelet tehát már megjelent A* kötvények gyáriást most folyik és némi késedelmet csak uzíállami nyomda elfoglaltsága okozott. A kötvények azonban igy is a legrövidebb időn belül kiosztásra kerülnek. A kötvények kézhezvétele a gazdáknak semmi utánjárást nen. fog jelenteni, mert a pénzügyi hatóságok a kötvényeket a fcözségi elöljáróságokhoz, városokban a pol-ttkrmesteroíchez fogják eljuttatni. A községi elöljáróságok illemre a polgármesterek pedig a tennénvr^k és állatok beszolgáltatásakor kiadott különböző oüsmervénjok bevonása ellenében fogják a kötvényeket a jogosultak részére Jyadni."
Mindazok a -gazdák tehát, akik jóvátételi célokra a rendelet mellékletében felsorolt termény- és állatfajtát beszolgáltattak, a legrövidebb időn belül kézhezkapják az őket megillető kötvényeket •
Az adópengő árfolyama
Joiitts 25 én egy adópengő egyenlő 130,000.000 B pengővel.
tole. Éppen ezért a legközelebbi minisztertanácson javasolni fogja, hogy az ötezkormánv tegye lehetővé ezeknek a hibáknak revízióját
Megállapította azt is Rajk László, hogy helyenként a létszámcsökkentés a közigazgatás rovására ment Addig is, amig a létszámcsökkentés eredményei nem véglegesek és a rovizió nem fejeződik be, nem lehet uj tisztviselőkkel helyettesíteni a regieket, éppen ezért a csupán létszámcsökkentés miatt elbocsátott, politikailag tiszta tisztviselőket risr-szatartják.
Saliay és Förtt-eraléfcünnep
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete 31-én szerdán délután 6 órai kezdettel, székházuk dísztermében nagy műsorral egybekötött Saflay és Fürt-emlékünnepélyt rendez a két mártírhalált halt szabadsághős emlékére. Az ünnepélyre pártállásra való tekintet nélkül mindenkit szívesen lát a pártvezetőség.
Nagy emelkedés t vasúti ize mélytarifáknál
A nagykanizsai átlomásfőnökség-, tői nyert értesülésünk alapján a vasúti szem élytarj fák mától kezdve a következők:
Nagykanizsáról Budapestre 4795, Pécsre 344 5, Szombathelyre 274''5. Kaposvárra 253, Zalaegerszegre 163, Székesfehérvárra 366 5, Győrbe 451. Sopronba 394''5 millió adópengő.
Hogyan kell felbaszaólni a tejkonzervet
Az UNRKA4Ó1 kapott teikon-zenr-dolx>zokon semmiféle használati utasítás nincsen feltüntetve, igv a nálunk még ismeretlen konzerv elkészítéséről közönségünk nincsen tájékoz».i. Több oldalról érkeztek hozzánk kérdések, miként készítsük el az I. XIÍRA-tól kapott sötétszürke színű tejkonzervos doboz tartalmát, hogy az élvezhető italt adjon. Az illetékes helyről nyert felvilágosítás szerint 7 deciliter vizet desztillálunk. azután langyosra lehűtjük és a dobozt felbontva, annak .tartalmát belcöntjük és jól összekeverjük. Dosztilbüt vizet nem lehet kapni, a vizet tehát felforraljuk, majd lehűtjük, ann részben helyettesíti a desztillálást.
Tűzelőpótjegyet kapnak a művészek, Irék, tudósok
Ezen a télen gondosan adagolva, jegyre kapja a főváros lakossága a tfeelőt, a fit és a szenet Az előkészítő munkák már folynak. Most mozgalom indult, hogy a magyar művészek és tudósok, irók, újságírók, zenészek, színészek, képzőművészek és tudományos életünk kitűnőségei a nehéz testimunkásokhoz hasonlóan tüzelő-pótjegyet kapjanak
Más. .Törványkáz* dm« dk-kemben az utolsóelőtti bekezdés Így kez-dédőtt leírási hibába: ,£s tl ügyvéd urak-, dile a "helyes szöveg volt: v£& ti volt ügy. réd urttk", amint eri a bekttíés tartalrr-.a Is világosan mutatlc Dr Báron Pál
— A Óléra !*m unin c^átf mit M amm Wacaáh Ukóáptfcu* 4> azoknak tartóz é«i rnegfelel5 őrizet hiányéban rongálásnak, a parkok is keitek faállománya pedig egyes helyeken irtásnak vannak kitéve. A földművelésügyi mintatér felhnrta most a Vármegyei Föfdbfrtok-rendezC Tanácsot, utasiua a felügyelete alá tartozó községi f6Wigényió
zoUsSgo''xat nogy azok sz elkobzott ét még fet nem hacnatt tekóépütetek megőrzéséről minden rendelkezésükre ül6 eszközzel gondoskodjanak. A károkozók ellen bOnvádi eljárót Indítanak: A Közcélra Juttatót: Incatianokai c«w a juttatási hatírorátnaic mtjftle''ó célra-szebad fceihaszcalm.
— Virbu* iéxijaiAA eafttSrtik oUir: Dél'', délnyugati cxd. kevés feütö, száraz Idő. A t&ntntídet emelkedik.
— Anyakönyvi birek ,
Julius 13—21. között S fiu és 4 leány született: Korács -Féren- MAV fűtő és Schlögl Amáliának fi*. Per-''ényi Sándor órássogéd és rarkae I¿libellának leánya, Müei János föU-müves és Yild Erzsébetrikk -lo^nyj;, Agúcs Dániel pénzügyőri főazemlész éa Tóth Erzsébetnek fia, Fmlzar Gyula szobafestócoeBter és Mészáros Toréziának fia, Horváth Laios tno-to.rszereiÓscgéd én Kovák Katalinnak leánva. — Házasságot kötöttek: Balázs Vilmos magántisztviselő és Loicht Julianna, Stbiner Sándor ka-roakedű és Kauffnmnn Mária, Piaaki József "rizrazotékszorolű6Dgéd éa Go-dina Magdolna, Hámorv Tibor Ar-«pád vaskereskedő és líiarsakr Kc-zsébet. — Elhaltok: Dancs \aléria 20 évest, özv. Kneizel János né Hor-ráth Karóim 64 éves, Ambrus Ja-nosmí Bánik Anna 55 éves, ypv. Pintér Lásztónó Czifra Julianna 64 éves. özv. Barka Kálmánná Bicskei Mária 51 éves, özv. Fortík Feroavmé Szabi) Rozália 86 év«, Biró lÁattó 4 napos, öz^. Bone istránné La-bár Maria 59 éves, Reif Klán 6S éves, Mekovetz Antal 76 évee, Albert Imre 46 éve».
Hirdetmények.
A Magyar AKalásoc Gyufái pari R. T a vároa eiiata lianjal ráazére 3000 dákot gyufát küldött, melyet a kereakedók a oagytectkedőtil átraiscinek.
Érteti Jé™ egyben a fo^yaaxiöiözözséget. bogy bár a Peaíösynrlnuitériűai a ©oía-cladásokat átraaoeulag beaxQntatte, t Cág as elöztfei befixctéaezrs tekintettel a m tát az ioöközbea törtéat magasabb árca adta ki. GyulajafUláaban csak u«t rt izesfflnek akik a- gyulára befizetést tótja-aitettek Tekintattel a kaaátttott csökseet gyafaneanyiaégra, a gyufa csétosztáaa agy történik, hogy nriaden család caak erf doboz gyufát kaphat ás pedig akik 1 £>■ boa nuiira fisettek elő, ott SDC0Q adá-penjöt, akik 2 dobosra fiiattak azoknak 4Q.UQ0 adópesgöt kell ráftaeíai. akik 3 dobosra fizettek, ott ráfizeti ntíkfll kapnak egy doboz gyafit. Asokcak, akik bárom doboznál többet fi tettek, a differenciát a kereskedő vissza fogja táröeeL
A gyoíál az Allakaos Köteüátá« í«gy (kák t* febémlnl egécz) ragy S. 7 mu sseívácyre keli kiadni. 9tS
Köstürre testem, bogy s magyar Bel-Így miniszter Ur augusztus "hó 16 aspiáa katdődő és IS hétre terjedá rőviditaö köz-sági köcessgatási taofxjiyaasot rendes.
Msrletes fettátdek i városi Mjegyről hivaUibat megtudhaték. nWB
PoigártMtttf.
APRÓHIRDETÉSEK
Katar wiaéé, Királyi Pál-« 11, dHvÜa é-8-ig. Sdmser. _90T
___ lámpás ió rádláaat
, férfi vagy nüi bqdcntett karéipirén. —
j Ben kő Hek Kinizsi-utcz 13. az. kaira j 2. ajtó. 905
■ ZALA demokratikus politikai napilap
i Szerkeszti: Bawaea jcsá főszerkau* íz«rk*iita$*fl ti F*-ut >. 31.
Kiadja: ^gSzoazdasági R. T. Nacytaaízss* Szsrkeszttsarf és kisdsaért Mtf
Nyomatott a «Közgazdasági f?. T. Na»-kaohsa* nyorodájaban Nagykancaán.
Nyomdáért Wd! Zalsy Mníjf.
91. évfolyam. 168. szam
Nagykanizsa, 1846. julius 27. szombat
Ára 1,000*000 adópengő
A gazdasági életet egyensMiyta hozni, a pénz értékállandóságát megtartul csak a nyugalmat biztosító rend ás a törvény mindenkit egyformán kitetsző erete tudja l Erről nyilatkozik szombaton issts fél 9-ktr i városi színházban a F&ggstían Kisgazdapárt
Budapestről jelentik:
A nemzetgyűlés elnöke meleg szavakkal búcsúzott ei az el-
Megjelent az aranybeszolgáitatási rendelet
A „Zala" ertesQlése szerte; a szakmák legnagyobb rásze már megkezdte a tárgyalásokat az illetékes munkáltató- érdekképviseletekkel az uj kollektív szerződések megkötésére. Az IPOK ó» a Szakszervezeti Tanács között már megtörtént s megegyezés. A Gazdasági Főtanács csütörtök delelött a Szakszervezeti Tanács és s GyOSz bevonásául tárgyai/a ax au^utóUis e<se/en életbelépő forint-bérü gyáripari kollektív szerződések kerettervezetét.
Az egyes hírszolgálati Irodák feltűnést kéllő hírei, melyeket e Zala is megirt, mint illeték** helyről közlik velünk, teljesen iégbőlkapottek, éppen ugy, '' mint az sranybeszolgáltatással kapcsolatban terjesztett hírek Is. »»leiékes helyen kijelentették, hogy r legalacsonyabb kezdőfizetés 90 forintnál kezdődik, s leg-magassbb 670 forint lesz.
Az arannyal kaposdatban már megjelent a rendelet, amely oiőirja, hogy augusztus 1-tŐl 15-ig a Magyar Nemzeti Bank os sz aftais kijelölt egyéö^öaakoknál zárolt letétbe kell helyezni minden külföldi fizetési eszközt, köíföldl verésC aranyérmét, színaranyat és rudsranyat. A magánszemélyeknél lovö ékszer-aranyból és törtarsnyböl mlrder család félkilót magánál tarthat, ha az személyes használatra szolgál vagy kegyéétI tárgy. Az ezenfelüli arsnymennylségekét szintén zárolt lététbe kell helyezni a bankokban, amelyről névre szóló lététi-jegyet adnak. Azok, akik nem kívánják lététben tartani értékéikét, a hivatalos áron egészben vagy részben átádhatják az átvevő banknak Ez tzonban a tulajdonos egyéni belátásától függ és egyáltalán nam kőtelező. A lététbe helyezett tárgyek mindaddig ott maradnak, mig vagy eladják, vagy pedig a Nemzeti Bank fél nem szabadítja azokat Há valaki külföldre akar utr*nl, valutájának vagy aranyának égy részét erre a oéfre felszabadítják.
A béketárgyalások előkészületeinek hlrel:
Párizs, ju.ius 26 A 21 nemzet keaviselőinek részt-vételévei megnyitandó békeértekez-tet hétfőn délután kerdidik meg. A megnyitó beszédet Bideault francra miniszterelnök mondja.
fielgrád, julius 26 A jugoszidT békeküldóttaég tee-nap különvonatom Párizsba indult. A küldöttség eíóje Cordei ju^o-lár helyettes miniszterelnök és kul-úgymmisrter. A küldöttségnek 138 tagja var. műszaki személyzet tel ée szakértőkkel együtt. Több tngju már uéhaiiy naopai ozeióu Párizsba. ute»-soát.
*
A magyar hékeküldóttaég ©Isó csoportja tegnap Bé»be érxeK?tt ée esíe menetrend szerint az Arlherj-aiproüacl folytatta, útját Párizs fai*.
Az erosztk nem fogadták el az Egyssütt Államok atomellánirzésre vonatkozó tervét
Moszkva, jul. 26
Az oroszok elvetették az Egyesalt Államoknak az atombomba ellenőrzésére vonatkozó tervét Az atombomba ellenőrzése az Egyesült Nemzetek szervezetebez tartozik, de külön felállítandó nemzetkőzi testület felügyelete alá kívánták helyezni. Az oroszok ragaszkodnak vétójogukhoz, amely jog lehetővé teszi, hogy megakadályozzák az Egyesalt Államok bármely nekik nem tetsző határozatának érvényesítését az atomellenőrzési ügyében. Ha bármely nemzet megakadályozhatja, bogy területén vizsgálatot folytassanak ellenőrzés szempontjából, akkor az atomjog érvényesítése lehetetlenné válik Ez éppen olyan, mintha a büntető törvények hatálya megváltoznék azáltal, hogy a rendőrségnek nem szabad beleavatkozni a bűnözők világába, ha az ellentmond a bíróság ítéletének.
Amerika nem avatkozik az újra fsllángoit kínai viszályba
New-York, julius 26 Az Egyesült Államok kormánya kijelen.ette, hogy az ;:jbói fellángolt kínai polgárháborúba nem avatkozik bele és nem szándékozik egyik léit sem támogatásban részesíteni. A súlyos kinai belpolitikai villongás jelen állapotában Amerika nem kíván állást foglalni evyik fél javára sem.
I
hunyt Tombor Jenőtől
A nemzetgyűlésen tacnap Varga Béla kegyeletes szavakkal emlékezett mog a csütörtökön virradóra elhunyt Tombor Jenő honvédelmi minisxter-;ói. Rámutatott, hogy Tombor a fiatat magyar demokráciának r#ri megalkuvást nom ismerő harcosa, az 1918—lü-es é^ek kemény katonája e» a köztársasági kormány érdemes tagja roll. Mint katona ós mint politikus egyaránt kitűnt, emlékét a nemzetgyűlés jogy sókon v rlx''h örökíti meg.
»
Tombor Jenő bünrédei.m minisztert izomixatou délután 3 órakor temetik az ciszagház kupolacsarnokából a főváros altat adományozott díszsírhelyre. A tenyfceen a köztársasági olnök é» a miniszterelnök vezetésével a kormány valamennyi tagja a iiemzotgyüiés elnöké is részt vesz. Továbbá'' a szövetséget eUenórzó bizottság tagjai, egy orosz küldöttáég és a nemzetgyülés tagjai. A Uxnetóseu a miniszterelnök mond beszédet.
Forint munkabérek a flépszava értesülése szerint
Az uj kollektív szerződések értelmében a nem akkordban dolgozó szakmunkások 32 pengő-fillértől 91 pengő-fillérig terjedő órabért, a betanított munkások 22 pengő-fillértől 55 pengő-fillérig, a segédmunkások 23 pengő-íiilértől 46 pengő-fillérig, a tanoncok 10 pengő-fiilér-től 30 pengő-fillérig tefjedő órabért kapnak. Ezen összeget tehát szorozni kell a késébb megállapításra kerülő forint-szorzószámmal A kollektív szerződés szerint mindenütt az egész teljesítményű bérrendszert keli bevezetni.
Három halálos ítélet a kunmadarast perben
A budapesti népbiróság mellé leosztott ötöstanáce tegnap déléiért, hircteteU ítéletet a kunmadarasi pogrom -vádlottai bűnügyében.
A különb íróság a felbujtókat: Tóth Zsigmondot, Takács Gergelyt ¿s Nagy Jánost halálra ítélte, Ké''l-mán Balázs negyedrendű vádlottal életfogy t iglani kényszermunkára, földvári "Kándorné született Kabai Tóth fiatért életfogytiglani kénv-azermmikára, Fodor Ferencet ¿iot-
íegytiglani kényszermunkára, Vooa Józsofct 1." é^ kényszermunkára, Szarka Imrét 12 évi kényszermunkára Ítélte.
A többi vádlottat 2-10 érig terjedő kényszermunkára, illetve fegyházbüntetést) itéltak. Nagy Bálintot javító intézetbe utalták.
Megalapítják a köztársasági érdemrendet
Nagy Ferenc miniszterelnök » nemzetgyűlés szerdai Ülé9én tőr-rényiavas iatoi terjesztett be magyar köztársasági érdem itind és érdemérem alapítása ¿urvébon a íiiggetlűE cfi demoxratikus Magyarország érdekeinek előscsrrt^se. valamint támogatása körül kimagasló érdemeket szorzott külföldi ¿0 magyar állampolgárok jutalmazására. Az ¿r-ríom rendnek ^ érdeméremjieii katonai és polgári tagozata ran. A magyar koztarsasági érdemrendnek öt, az érdeméremnek három '' osz-táh"a van, arany, ezüst és btonz érdemérem. A köztársasági érdemrend és érdemérom alapszabályainak kidolgozására a köztarsasági elnök a miniszterelnököt hatalmazta fel. A köztársasági érdemrendet éa érdemérmet a köztársaeágí elnök adományozza.
Halálos ítélet
Az ítélőtábla másodfokon halálra ítélte Kovács István 23 éves alkalmi napszámost, aki ez év februárjában két asszonyt es három gyermeket meggyükolt, majd később kirabolt
Pediow kapitány 17 vagon szeretetadományt hozott Amerikából
Pediow kapitány, aki Budapesten
tartózkodik, közölte, hogv két hét uiulva 17 vagon szeretotadomány érkezik Budapestre. A küldemény Antwerpenig amerikai hajóval jött. onnan autókkal Bécsen kereszti jön Magyarországra. A legsürgősebb külbemén veket repülőgéppel fogják szállitani.
Legújabb termésjelentés
A földművelésügyi miniszter ve-té«joiontése szerint az elmutt két bét időjárása kedvező volt. Az aratási ¿-8 cséplési munkálatok erod-inénvei az eddigi becslésak szerint jóval túlhaladják a tavalyi eisdmé-nveket. A burgonya és "tengeri jó terméssel biztat. Á répaföldek hiányosak, gyümölcs és sxóló jó kóze-pw, dohány jó termést ifiér.

1 ma& strtl szátót te
2 liiitógftífrSI a L Háziak
Vagy Ferenc miniaztereinök a aomzótvyúiée tJBgnapi ülésén tájékoztatta'' a képviselőket a kormányküldöttség nyugati utjának eredményeiről. A miniszterelnök berezetó-jéber. ismertotto s. nyugati átogatás e!ózmén>t»t, majd rátért *. Washingtonban, Londonban ós Párizsban folytatott inegteszéiések eredményeim. A kormányküldöttség legfontosabb tkliomáHB Washington volt Az Eigyesült Államok elnuioe igen meíetr ¿s azives fetfadtatásban réaae-aitett boiiűünkct. Kifejoz^re juttattuk a magyar békaoékikat és a ma-gyar i^rp iSszinte békevágyát.
Felemeltük szavunkat a párizsi május 7-iÍki külügyminiszteri döntés éliea» mert sertó ez i döntés, melynek érvényben maradást eletbevagéen határozná mag imaza idérs a magyar sorsot
Felhozzuk, hogy Trianonnak nam >zabad még egyszer megismétlődni, -jort ozuk&a a vérontás után tartós b^kénok kall következni és nem aza-o jobíi sorsra, érdemos népeket bűnös elvakult vezetőik miatt büntetéssel sújtani. Felhívtuk a nyugati baialmak figyelmét a cseh-kjdovákíal amgya rüidözésnkro és ki-utabUásokra ta. Majd a gazdasági iielyzeaet, a magyar nép szaavé-d^eit vázoltuk és segítséget kértünk stabilizációs tóná.r/^omkhez. '' Ezt u.''yar. mogórtéBf®.'' fogadták, amely oiburcolt javaink viaszaadáeábao nyi''.vánuH; meg. A képviselőház nagy tapssal fogadta a mmisztenoinök be-je.-entóaét. amikor kőróite, nogy
az eüiurcolt dunai bajók dunai forgalmára nézve wjből megkezdődtek a ¡tárgyalások és magyar zászlók és magyar vezetés alatt az összes, elhurcolt magyar hajő-
kat ujbát forgalomba helyezik.
A tárgyalások oradxoónye volt az is, hegy a 10 millió hoszerz^i hitelt, amelyet az Európában maradt amerikai katonai felszerelései vásárlására nvujtottak, 15 millió dollárra emeltéi fet ilegbeszéíésekst foly--tattunk La Guardiával, az UNRRA vezérigazgstójáTél, aki igy közvetlenül anaan most a magyar helyzetet. Ezután rátért londoni uquk ismertetéfléie. Londonba érkezésünket komol*'' sajtócikké előzték meg. A Times "két nagy cikkben fo-lni-kozotjl látx>gstásunk jekmtöségéTel. Berín távollétében Attfcae miniszterelnökkel {fi Noel Baker állaniminiaz-terrel folytattunk tárgyaláaekat, As a-ogol kormánnyal való tárgyalásaink Párizsban fejeződtek be, mert ott találkoztunk Bevin külügyminiszterrel. Párizsban alkalmat találtunk Molotov szovjet külügyminiszterrel való találkozásra is, aki r#i barátkáit fogadott bennünket.
Bevin kfiiftgyminiszterrel folytatott megbeszéléseink folytán és egyébként a beérktzett jelentésekből is most már az a vélemény alakult ki, bogy ü négy nagyhatalom külügyminiszterei altat hozott május 7-iki döntés nincsen egészen rendben. Erre utalt Bevin kővetkező kijelentése: Azért hajoltunk efele a megoldás felé. mert kívántuk, hegy Earépa ama rászán olyan batárokat vonlunk, melyek kielégítenek mindenkit és nem vannak maguk után ujabb elágedatlanke-dést e» a-síly mártétten a döntést
Z A L A
1946. jui 33
mey támad haté, hogy azután az Ónok részére kielégítő megoldásra
j tusúak.
Az -rolt a . meggyőződésünk, hagy miután a küJügyminiszteiekiiek nem
- volna • tunnyü a ^döntést * megváitoz -taínt. azt.kértük,- váteáeék -b© a,jiia-gvar-román hókeszerzödéfa .szövegé bu, hogy a''" most megállapított magyar-román határt nem tdtintik végwgosnok és bizonyos idő olmui-tá*ai .egy nam»fcfcözi ; fórum meg fogja vizsgálni s május 7-i döntés heiyíft^égét- Beiin .azt .ráiaazoita. hogy- att- a gondolatot. mogfcntoiá* .tigrgySva -fogja.-tmmx. A-cttahsziová-faai -magyar kisebbségek helyzetéről .iátnuiúoak.-az volt a véloménve,
-.hogy -csohazioKák-nxagyar Qékí>-• tájcai zódósbon ■ a ..magyar > jaaefahaégak -q&daimét biztosító .szakasz ha»yett •áx általános ftmheri .jogokat biztosi có Jklaptörvényokot . togyuk bo mindet; .¿óbDszorxáíiésbo . éb a*ok . betartása ¿»lett az Eg"vc»üít Xomzetok Szer-WOÍB /ÓfkudjOü.
^Baaotaket iakáhb meBoyagtatott YoJtta-^sy-olyan-elkatárszáa, begy -a ¿tshszfovák békeszerződésbe kfilőír be fogják vermi a • kiseüb-segsk vádehnét rögzítő politikai cikkelyt
Hoan eredmények után tapasziala-taink arra a meggyőződésre vezettek berar&nkat, ijogy most már külföldön magyar kérdés van én bütom
- abban, hogy a magyarokkal, való bánásmód -SakktóBtéboű ez. észrevehetően éíezíonn Lógj* hatását addig is, mig a nemzetközi együttműködés az pgymás megsogitésénok gondolatában '' kialakul."
'' Elmondhatjuk, hog\^* Szorjetunio mellett nagy barátokat szereztünk hazánknak. Az Ejroosült Államokban, a- Brit birodalomban ¿3 Franciaországban tett látogatásunk lehetővé ootték, ho^p- a világ hatalmasaival megindíthattuk kapcsolata inkát, amely gyümölc.sözó lesz a raa-ar nép szamára és biztosítani fog-''J&k a magyar nép igazi tekintélye-''nek kibontakozásai ¿s az ország tartós békés ás boldog* fejlődését.
Uél a népbiróság
A nagykanizsai népoiróság dr. Révöy Andor-tanácsa három puszta -magyarodi tísnyilas ügyét tárgyalta.
''Horváth István ellen az volt a vád, hogy a nyilas Időkben községvezetőhelyettes volt Puskával cs karszalaggal résztvett razziákon. Zsidó ingóságok árverésén is-részívett. A tanuk a vádat nem erősítették meg. .A vádtott pedig csak olyan szolgá-latot látott el,. mint mindenki jnás a községben. A népbiróság bűnösnek mondotta ki és 6 hónapi i>őr-tőare.és 3 évi politikai jogvesdésre ■ítélte. A népbkóság a bőrtőnbüate-tést 6 hónap; internálással kitöltöttnek vette.
Németh Józsefet a népügyészsés azzal vádolta, hogy paraszts^ktartó-helyettes volt. Puskával és kar-.■szalaggal teljesített szolgálatot. A kihallgatott tanuk a vádlott különös
• tevékenységéről nem tudnak. A nép-birósán a vádlottat bűncselekmény
* hiányában* fehueutette.
Végül Németh Lajos fegyveres pártszolgálatos háborús bücügyét tárgyalta a népbiróság. Németh az ellene emelt vádakat töredelmesen beismerte és megbánta. A népbiröság figyelembe vette töredelmes megbánását és az ellene emelt vádak aló! felmentette., A népügyész mind a három ítéletet megfellebbezte.
Az +dápcngő árfolyama
Július 26-án egy adópeagő egyenlő <300,000-000 B pengővel.
A szanálás sikere legagRpbb gyözeinritak itesz
nvflar rtgfet -ft^pmat
el annak s dolgozó íogházfenak az craa«aífrrt, akiaak riMWO» /ttam tarf
Tittwtfl Irtffitii» phitsi— «tif:
Ma gyenge szti, darü;i lacfeg idő. holnap kisaé élénkebb déü, délnyugati exéi, nyn-fztoo több felhi, c^r két hiriyan ráporesó vagy »vitar. A n«cf tovább tart.
A -Jebevar '' Kommunista Párt a Szticiáiuettiokrata Párt csütörtökön .délután a jc pénz bevezetésének és.a gazdasági szanálásnak előestéjén ■ Budapesten nagvgvülést tartott. -A üaeygyülésen >zakasits Árpád .Áa KaFosi Mátyás miniszterelnökljpj^" tesek c-s Rajk László belügyúúaiiss-tar mondottak beszédet. A nagy-.gyüíóöt Kössa latrán nyitotta uiajd
Saakasíts Árpád
emella.\Í34t -ssőtósra.
— Csodálatos, hogy az infláció össze nem zúzta az- ország életét, csodálatos, íioíq- nem tört ki «éhség és- lázadás.''vEz ^-^saesaezett amn-
> kásaég ragyogó jóntoé^á—k,: deuao-kratikus Í£§yehnezettségének és cn-íeiáWoMHiápak; köazünbetó. ti» majd jnpgirjak ennek a, korszaknak, a tör-.lénetét» öhhól a korszakból ugv emelkedik ki a magvar munkásasszor.y alakba, jnint a hősiesség pajzsa. Az infláció és a -.reakció végéhez ért-és réget ért -a- spekulánsok és sihomk waaykocaeaka. Azért ska-nmkzmaden leheXsé^est és lehetet-ieav elkOvűUu, hag.v a íocint. jó j^nz ^Jűgyen ós maradjon, jóiért Uunaszt-
t jut.alá arannyal, ó» munkával, hittel és erőfeszitéasel is. 1
Rékasl tiátyás
nag^ beszédében többek között a következőket mondta:
— Ma már nyugodtak behatunk, ..hogy .az-.egész, ország dolgozó népe
megérett a jó pénzre. A tjó pénznek »jűomcsak t^azdasági, de politikai jelentősége is óriási. A jó pénznek három előfeltétele van. Az államháztartás egyensúlya, az eddiginél •ijeientékenyswb tóbbtormeJés és elsősorban jó pénzügyi helyzet, hogy iw kerüljön több papirpénz forgalomba, mint amennyire feltétlen szükség ran. Mi, akikntó annyit fizetnek, amennyit dolgozunk, gondoskodni iogunii arról*'' hogy mir^l több árucikk jusson a falusi és városi dolgozóknak. A munkabéreknél nem kezdjük ti ti magasan, nehogy 2—3 hónap ámulva kénvtelenek & gyünk visszatáncolni, inkább alacsonyan kezdjük a munkabéreket és abban a mértékben emeljük, aho-
Megkazdte mükedését Nagykanizsán a B-lista bizottság
A 106. %z. létszámcsökkenU^i BiscotLság ta«jai tegnap megérkeztek iSia^vkamzaára és nyomban meg-¿kezoték mük''xléáüket. A bizotts-ig rtagjai .irvüit Gyula zalaegerszeci lakos, a munsztárelnöksé<r megbízott ja, dr. Dávid Jáixte aiispán, a belügyminiszter megbizottja é> Hegyi János párttitkár, a .Szakszervezeti Tanács megbízottja. A bizottság elnöke Arvwlt G>nüa lett, akinek kezé''x? a B-;ista bizottság másik két tagja tegnap letette a fogadalmat. A nasy anyagra való tekintettel, értesülésünk szerint, a bizottság munkája napokat vosz iirénybe. X Zala munkatarsa beszélgetést folytatott dr. Dávid János alwpánnal, alti ki-jcbntette, hogy több napos- távolléte .aiatt dr. Twolt -Eleméi'' vármegyei főjesyzó iiel>-ettesiti, de fontosai»'' ügj-ekccr. telefonon érintkezést tart fenn az alispáni hivatallal.
Fegbázcsendélet
Levalst csamfMsztek a.GoabagyQjtok" főnőkének
A népüg>észségtől nyert értesülésünk szeríxii a Gömbös Gyula Társas Szövetség 20 évi kényszermunkára itéh >ezelőjéhez, Németh Zolimhoz -édesanyja ecy levelet akart becsempészni, ami egy. élelmiszert tartal-.mazó lábos .aljára .volt ragasztva. Az eiieaórz&tad megbízott szemfüles íoghásór észrevette a szigorúan tiltott levéU-sempészést és nvomban • jelentette a fogház felügyelój#jek. •A levelet, még mielőtt azt Nemeth Zoltán slolvasnatte volna, elkoboz-
.«Xyan javul a termelési ^slyzet A leépítés a reakció eltávoji&át jek?nti a tisztvtóelói karból, aaért var. akkora zaj körülötte.
.1 i-llú.s kvrü'' orrúni hen frf#ik. .1 reakció ezen .rolunua u jó-pénz és a saemxtás itten folyik. Legyem miaden mttn-.Jujx LudoUílAu annak, Logy a nagy harc kellős közepén, ra-gyünk és c- a küzdeler,. alig marad .el a ,itaUU magyar de-IHOkrsrcüi JagrMfyobb .cUkoiává-tál. a iö''drcforrntöí.
Ennek a kérdésnek minden mást •alá kell rendelni. A szanálás előestéjén., a reakció iogpagyobb orófesxi-Xét*~\ éket veriánaJtét munkáspárt közé- Előfordul, hogy kisebb-nagyobb súrlódások iesznok jezután is. ez azonban nem lógja g^Teugiteni .a két munkáspárt összefogását, éppen ollonkezóle^ tudni fogjuk, hog}-miról van szó. A ^zanáöfi kéttseg-kivül a magyarság nemzetközi be-(c^ására :«-ifiWcőtósre is nagy látással »esz. Külföldön is elisme-. rik a magyar dolgozók hihetetlen teljesítményeit és ezért ,a magysu. , pénznek értéke hatalmasan emelkedni fog. x ''
A Kzanálás sikert U*z , tgyü: legnagyobb győzelmünk, amsty meg fogja sztlárdUani a demokrácia ai.apjxil ^ameiy hatalmas „eürdörés <e*z a később kiépítendő s-. ycialisia Magyarország felé
Rákosi Mátyás nagy tapssJ ío-¡radott txrszéde után
Rajk László
Ijeiüi<_vu 1 unsiU3r beszélt.
A szaíiálás bevezetésével, ós a jó pénzzel kiszorítjuk a reakciót és a. feketézőket a közéletből.
A demokratikus rendófég viin-v rt''exi el&készüciei :negtett^koffy leltet egcsséb-sr. TnAfíeleihessc-.11 ek azoknak a randeletekuek, ruelyeket a ikormány a forint rédeiuiébeu adott ki. •Ezeket a feladatokat megoldjuk és mindazokat akasztófával büntetjük, akik a dolgozó magvarság é8 a jó pénz ellen kezet emeínek.
ták éá továbbították az illetékes nép ügy észnek. A levél aktuálh» kül-és belpolitikai kérdésekkei foglalkozik é^ bár nagyon óvatosan van megfoííainiázva, mé^is lehetetion fel nem fedezni bonnác a tendenciózus beállítást. A fogház fel ügyelő a maca hatáskörén belül egy hónapra eltiltotta Németh Zoltánt attól, hogy kívülről kosztoltassa magát. Ezek szerint a --Gombagyüjtók* füveiére egy hónapig rabkoszton lesz kénytelen élni.
A népügyész a levelet nyomban továbbította a budapesti nép-fóügyészségnek, liogy az augusztus 7-én nvejtartandó .NOT tárgyaláson az már » tanács elé kerüljön. Egyben utasította a politikai renaőr-séí?et, hogy a levéli ró Németh Jó-zsefné el ion a fennálló .rendelkezések szerint a rendóHiatósági eljárást folyamatba tegye.
A népüjryész a levél botrány le-pattanása után élolmiszerfeiulvizs-rálatot tartott a fogházban és a legnagyobb meglepetésére art tapasztalta, hogy oda egyes elitéltok-i»k olyan kosztot visznek be, ame-lvet ugyan nem tilt ol a rendelet. ár- mégis kirívó és ozórt mocen-gedheteticn. Az egyik elitélt, aki a fogházban eddür.rnár jó pár kilót hízott és s nyiiasrilág disatos fis-káhtsA volt, a következő menüt kapta: zöldségUn-est, aminek tetején szép piros zsír foltok úszkáltak, paraj több tükörtojással és friss kovászos uborkával, valamint » nagymennyiségű édos ház ¿süteményt. Tgy anekkor hozta bc az egyik íogházór kislánya édesspp ebédjét, amoly a köwatloo-zőböl alit: eg\* lábas száraz babfélék.
Jlz •!tantétek kirívónk: m «litált
mást krndeni, mtfü^ae^mbr^jpj u
kábat A népügyéss'' ''iaiterjcsrtfewi forduH a budapesti <fiépliüg>-észaé»-. i -bez, «melyben feltárta «z itteni iapotok»: és kéne az . úieranatko?», sendeUoezétie'' sürgős műgo^sitá«^
4H HRfiK
— Halálozás. Thury Crnöné szil Oszeszky Erzsébet f. bő 26-án ¿lejének Wk évében -Nagykanizsán
- hirtelen elhunyt Temetése f. hó J27-én dL.u. fél 5 órakor lesz a rőm. kai temetőben.
— (Maikét f«gott.%Bagyiufiásai rsndőrség. A nagykanizsai - rendőrség 4>oiitikai osztálya razzu során
..«Kogta iCácoly István ,aagyszepid-laki .jugoszláv állampolgárt, aki május 2rán jött vissza Németországból és azóta Magyarország területén bujkált Jugoszláviába, régi lak-rhelyere,t vissza nem tért Feitéttlez-bető,iiogy csetntk-.vagy usztasa-tag volt, ezért a poiihkai rend-iiség 3 Jugoszláv hatóságoknak kiadja.
— fiyükott a 4iáMéléköi- Sáfár János 16 éves nagykanizsai lakos ;folyó hó 24-én Rigyác kőxség .halálában .egy elhagyott német páncélöklöt talált Elkezdett vek játszani. A páncélököl játék közben felrobbant és megölte. A rendőri nyomozás megállapította, hogy fele-. Iősség senkit nem terhel a halálos
végű szerencsétlenség miatt Az a temetési engedelyt meg-
agyészség adta.
Pécat5kg.-ot brikett a''fcOzeÜátási. annissttriaa: latltí-1M6 V. száma oséplési sato-gtbona csere-. aksiójai keretíbea bármely vasctütccnásn j .as rióírt ás SitCfeőU mejAJiapodás be-.«Wesarel »screitítelhetó c S¿nyam¿vd( j ¿¡»ntkeuUbaijpkMit, ár. Vérmdy AMd-'' atea IS TtltSon: 10—41.
Hirdetmény.
KOzhirré teaxem, hogy s .''vagyleniiu Njngati M. Ali. Eriógondr. 0fcüg xsá^irAi erdógazdtsiffibzn többsiái köbméter fenvé és keméof kxabta iaksziJc kdOctve Í6-„ dolgoxatianoJ. (A toskók a földben TtnssL'' Ernák a ..fatörntgaek ftldoigosAsiárt az álL erdógoodnokság aunkad''.Jn! tixatee a teraafőkneit — a íaskó föJdbta Iev6 re-t*K ha tí*»a,.*lje*en < tsrmai»^ a »M faiatti ivskórtst (20-100 ezt hossuuigií) - friss — az áf triks «résiéber. t> cn^ tat-tagsáfif a termelőé. A 7 aruoéi. «sö-faanyag -tftiiiáoak és steriioak áoi-gethüá tri, ebből agytutod rést a v^óé A tavágts a fcnyóriaáswű azoana! ffiej-kaaúhető, mriysek tridolgozisa atáa 1 kxnbiz tensriésri azoknak bütosi^sk, akik a fenyővel dolgozttk. A favágók \t . lentkezhcínek a zzárkrúl erdőőri UJcnil a kertieti crdőőméi. 903
Po IjtnnMtif.
APRÓHIRDETÉSEK
2+1 lámpát jó rái&éauí
Kimzsi-utc« 13. sx kain
5K
férfi vagy női bejelentett k^Akpárért. -
BenW HCkk........
2. ajló. _ _
Bmtar •UAl''Kbilyi Pál-« 11, dtiulí 6—&-lg. Schoeer.___
»h>V kátkerekfi hirikUt v«a-Antai fn-^ 909
. ______folyó hó a sogát-ut,
Rákóczi a.. Magyar o, Palin. Korjartr vetett utón zOÜ wft8iws}ia»t. — BecriSctes maglaMió íűő tataim?t kay. ^hpagfay. Sagár-at 18. Zeneiskola.
Mai és régi levrittésből szármaió Wyifirt pénzt, magyar sotokat vagy kfi>-fókli Briyegeket.adok. Iv-anyagot is sxek. - Rorgooyí-utc* 19. Bxrbmtt. (Ez '' hirdetés mindig érvényes) *
ZALA demokratikus politikai aapiia?
Szerkeszti: Bwm Jmai f&trvk—i* Swiwnm^ és kiaOébln^Mi- X T Kaátgí: ^3zgazdaaégi R. T. Hacytasizsa* Swttsztwrt és kiadóért faW .s«dcz» leai
nyomatott a »közsazdasaal r. t. m«gy-
ksnlzu* nyomdájában MagyKanizsir»
Nyomdáért friri: Zalav Károly.
Qtftciyam
169. szam. Nagykanizsa, 1946. julius 28. vasárnap
«aa——e—mmmmmm
Ára 5,000.000 adópengd
Magyarország engedélyt kapott, bogy a Oélaraerikában vásárolt 300 vagon zsírt és az Afrikában vásárptt 200 vagon pá!mao!a]st beszállítsa Magyarországra. Az sngoiak eddig ezt nem engedték meg. Blost ezen mennyisei, mintegy
5C0 vagon, nagyban enyhíti majd az ország zsirhíányát.
»
A kormány vasárnap teszi közzé a pengő és forint átszámítására vonatkozó közléseket, valamint a forintbin megállapított árakat.
Benczö Jenő:
A
pengő ravatalánál
áh olí az egész ország. Xum esik könny, nem han.qzitf ájtatos halotti ének, nem gyulnax kí • vásztiaex. melyek az'' emktóri íájdalom jelképeként az ebeket ostromolják. Ravatalon ieks/.ik a pen&ö, meg kellőit ölni, mini 10 nőnappal ezelőtt elpuszlitoltúk fasiszta szüleit. Husz eszte:»-áei.ii éil. Ez alatt az idő alatt gonosz alkotóihoz méltónak mutatkozott. Rombolőbi?. becstele-nebb, gyilkosabb pénz non; szenuyezte hc még magyar ember kezét. Ha,:ugságágyban szu-Jeb''tt és akik körülötte bábáskodtak, egytől-egyik tudatosan sírásójává szegődtek annak a hazának, amelynek : imádata zsoltárként állandóan ajkukon rebegett. Szemforgató, ájtatos, keűerteíjies Tarizeusai voltai: u iiazaszcreleiaek. Az egyszerű ember érzésvilágát, a gonoo)kotló értelmi életéi ravasz terv-szerűség''1 keresztín-kusul szőtték uiópi ¿ztikus világuralmi úi>-rándokkal. boey annál köny-nyébben nyomhassanak'' kezűk-* bé fegyvert ártatlanok legyilkolására. aini végűi is egv jobb sorsra érdemes ország öngvil-. kosságál)o" vezetett.
Judáspénz volt. meri clJ.dtái; ért* az országol, ele eladlak lelkiismeretüket és becsületüket is Ami Irt-''csteleuség, emberlcieascg történt ebben az országban, a/, mind a bűnben fogant pengő megszerzésének mohó vágyából fakadt. A gyűlölet ezen értékmérője munkátlan ezrek gyönyörét és dolgozó milliók éhségéi és nyomorát szolgálta. Sötét, alvilági pénz voit, amiből soha-sem jutott egyetlen fillér sem a dolgozó ember életszínvonalának . emelésére. De ágyura. tankra és puskára annál több. Gyászt, zokogást, halált hozott százezreknek, de ugyanakkor gondtalanságot jelentett a rendszer urainak/ fezen a pénzen , vásárolták öss/.e dus magtáraink acélos"búzáit, kövér magyar legelőn felhizott jószágainkat és a lenyúzott munkásizmok gyári termékeit, hogy elszállítsák és kövérre hizlalják azt a németet, aki gyűlölte népünket és vesztünkre törL Az ország teljes jövedelmének 17 százalékát ajándékozták el. amiért nem kapr tenk egyebet, mint kliringszám-lán egy jóváírt számot és szájharmonikát.
Amikor bőrűkre ment a iá-ték, sürgősen elpárologtak. Magukkal vitték pénzűnk aranyfedezetét. Örökségül — a rommá lett és teljesen kifosztott országgal együtt. ittbágvták a papirt, arai ugy tenyészett és szaporodott egy halódó ország testén, mini rákos sejl beteg szervezetben. A zöld méreggel átitatott fehér vérsejtek mint megvadult, telhetetlen fagociták falták fd ^nnek a szegénv országnak még artgmara^t életerejét. D# f|l-
h agy Iák, ugyancsak íedezet nélkül .miután a jíéaiet rablókat elpusztították) a talajukat vesztett fíisizált lelkeket is, akik még ma is elátkozott koboldként lézengenek közöttünk, rx-bézsége-kel és kellemetlenséset okozva, ujabb és ujabb gátat emelve az ország ujjüépitőicek. De éppen ugy. mint itthagyott papírpén-
zük, ők is pusztulásra vannak ■itélve.
A {>engö ravatalánál, a forint iKjlcsőjénél ;íll ma az ország. Az elsőérí nem esett jajszó, a másikat —• az újszülöttet örömmel várta minden dolgozó. Sze-j.ény. kifosztott, súlyos gondokkal küzdő családban született Sok b:»j iesz vele, e/.er gyerroek-betgtiégen kell átesnie, mire felcseperedik és megerősödik. A dolgozó nemzctosalád minden tagja szilárdan el van tökélve,
!
i
hogy széltől is megóvja a magyar élet és jobb sors e z«ení*e hajtását. Minden olyan kísérlettel szemben, mely létére tör, élete kockáztatásával is szembeszáll. Megvédi és felneveli a forintot, mt*rt ugy tekint rá, rolut e$v boldogabb magyar jövő zálogára, ami hivatva van, liofcv jóvátegyem minden rosz-szat és elfeledtesse a tengornyi szenvedést, amit gonosz elődje okozott.
Magyarország ügyében Rsgolszász jegyzéket adtak ál Melotovnak
A kormány t»gjöí Nagy Ferenc mlnurteroinők elnökletével tegnep mlntozteHintcso: tartottak. A miniszterelnök indítványára a minisztertanács elhatározta, hogy Tombor Jnr.6 órdenrit jegyzőkönyvben fogja megörökíteni. A minisztertanács Balogh István államtitkár javaslMera e iétszámcsckkemési rendelet végreh*jtjs«án?k határidejét augusztus 15 ig í*os*ZíbbHotta meg. Ron»i Sár.dcr kerestedoíerrÜEyi mrnbzter előterjesztette a szövetkezei! törvényjavaslatot, melyet a mintsztertenáes tárgyelás alá vett. Gyöngyösi János külügyminiszter javaslatára a minisztertanács kimondotta, hogy a jelenleg Franciaország területén ureözkedo spanyol köztériasági kormányt efiameri. A minisztertanács végül n stabilizációs i ¿vasiatokra tert at. Ban Antal iparügyi miniszter beterjesztette az egyes elektromos- és energia-telepek államosításának ügye . A törvényjavaslat értelmében az ország villamosencrgla-gazdálkodasának" érdake megkívánja, hogy sz iparügyi miniszter, ái''ami tulzjdonba vegyon bármely villamos Üzem energia telepet, amalynak telje-si:ókep^i.su5o az 5000 kilowatt-ampert meghaladj*. A tuiejdonbauvett aramtelepekért az illem kártalsnítást nyuit. Az állam« szolgálatba vett aikalmezottak biztosítják a viiterr.es energiatelepek üzembanisnását és Kízeiéset. Ezen rendelet hatálybalépésének napját az iparügyi miniszter a.l«pft|e mag.
Az emarikti moszkvai ne^yköver kormánya megbizájssból levelet nyújtott át Motctov szovjet külügy-mir.iszi&rnek. A levél fölhívással fordul Oro£~zori»xághcz, hegy csatlakozzék azokhoz az amerikai munkálatokhoz, melynek célja Magyarország gazdasági romlásénak megakadályozás«. A tevét bejelenti mOg, hogy az r.merik£Í csapatok aitai lefoglalt dunai hajóké; egyelőre* nem adják vissza, mig az emeríkalek ós oroszok között folyó tárgyalások vaget nem érnek. Az angolok es amerikaiak kívánják azt is, hogy szabadon, minden megszorítás nótkü! közlekedhessenek a Dunán.
Oroszország hozzájárni a béketárgyalásokon a csen kivansúgok teljesítéséhez
Moszkva, julius 27 Csehszlovákia és Oroszország közölt létrejött magállapodás szerinl Oroszország C^hszlová-kiáxiak szintelikusben/.in müveket enged át, valamint gépeket és gépalkatrészeket. Kölcsönt nyújt Csehszlovákiának, hogy segilse fegyveres erejének lelépi lésében. A ''békekonferencián hozzájárul, a cseb kivánsár gokhoz és a Magyarországra vonatkozó bék*4ervekhez is. — Csehszlovákia és a Szovjetunió légügyi egyezményt is kötöttek, melyet rövidesen a vasúti egyezmény fog követni. GottvaM miniszterelnök és Massaryk külügyminiszter tegnap repülőgépen visszaérkeztek Prágába.
Hétszáz újságíróra számítanak a béketárgyalásokon
Párizs, julius 27 A francia kormány részérói nagy
előkészületek folynak a hétfőn kez-
%
dóJö Uékeértekezbt megnyitására. A ''rajiciíi. rendőreéir v.^etói regnap a késő esti urákig ''aaácskoztak, l»ogy n.vvadják - végsó simításokat a Ue-iíígációknak nyújtandó biztonság tekintetében. A ''Lusomburg-palota felé \oí»ió utakat lezárják ¿s C5gyenruliáü ronilórök érzik. A külföldi küldöts-ív^ck, a fordító titkmok és szakértők számát minte-O" 2000-ro becsülik. A legnagyobb számú küidötisé-^et Oroszország küldte. Újságírók a világ minden részéből jönnek és körülbelül 700-ra számítanak. A n^gy nagyhatalom külügyminiszto-reinek lielyettesei iiétfon délelőtt ülést tartanak. Bevin vasárnap utazik Párizsba.
Az ang^l. kormány jóváhagyta Palesztina kettéosztását
Newyork, julias 27
Byrnes amerikai külügyminiszter tárgyalt angol-amerikai szakértőkkel a palesztinai kérdésben való megegyezésről és a probléma megoldását az ország kettéválasztásában látja. A kettéválasztás tervét az angol kabinet jóvábagyta.
Nagykanizsa B-lístásainak eisö jegyzéke
Mint lapmtk azt tegnapi ^zr''imá-han k("iz">lte, a 125. szamu i csök''aeníési Bixottaáí: Nagykanizsán mesker/dte mukud/''sét. A bizottság elnöke Arvolt Gyula zcla-eaorszeei lakos, tagjai dr. Dávid János ahspán é> Hegyi János párt-Titkár. A tegnapi napon átvizsgált anyacból a következők kerültek B-listár3 rézben nyugdíjjal: Dr. Hogyi Lajos, Windisch Dgnee, Vécscv Bar nabás. dr. Ferenczy Gvula, fioross László, dr. Balta Istvin, Kebnien László, Jakabffy Ferenc, dr. Pa^ ráz? Lajos, Kengyel Gyula. dr.
Daka Mihál>-nó, K. Jászay Lajoe, Vör.''e Gábor. dr. Habo. József, dr. Németh Látzió, Gogl Jenő, Adlo-vits Ferenc, dr. Kenne József, tin Erzsébe;, dr. Kovács Anna. dr. vVinkier Kniónó és Hortob^Líryi István. — A járásból: Vadlva Alajon, líátonyiné, Pék József, (Ír. ííebcs-tvón, dr. Horváth Lajoi, Mdtay Jenő, Lain^Vt János, Kósa Súndoil, Vitális Zoltán, Sótonvi Károly ¿a Cziírány Ferenc, dr. Pötty onck József, Kerpcsépvi József, Klapper Miklós. Brand Gyulán^ és Lencz Gyula.
Versaillesben elhibáztak ...
London, juiius 27 Bevin angol külügyminiszter »z angol alsóhazban egy feltett kór-dóbre n''uaszolva a künjtkezőket mondotta:
— A mostani békéiúrgyoláfioa joguk van legyőzött áilamokitak is, ugy aiiirt a gvóztes nemzetek, nogy ok is előadhassák véleményüket.'' A 21 nemzet módoiiihatia ar előzetes megállapodásokat. Hangsúlyozta. iioj^'' ez;, tekintetbe vették a külügymintözterek előző értekezletükön, amikor előkészítettek a-bér ketervezeteket. Véleményem szerint -- mondotta i-ievüv —''Versaitlesben hibáztak, amikor nom hívták meg az oroszokat a versaiileöi békeérto-ke/letrc Ha ez megtörtént ^volna, az egósz világtőrt/jkiiem másként alakult volna.
Auer Pál cikke a legna^obb amerikai lapban
yeici/ork^ juiius 27 A Ke»-York Herald Tribüné előkelő iielyen foglalkozik Aucr Pál párizsi magyar köret nyiit íevolér vei. A lové4 kiváló-okfejtéssé! ismerteti a magyar érdekeket Dél-kelet-Kuröpa" néprajzi és politikai határaira vonatkozólag: Auer Pál ezen cikkével az amerikai közvélemény érdeklődését a magyar kérdés felé irányította.
Malinovazki marsall kitüntetése
3/oszkva, julius 27 A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége Malinovszki marsalit, japán únperiaiisták ellen vívott ná ború ban végzett paraacs-noki tevókenysíéért a. rábízott feladatok kivaJó teljesítéséért a Le-»in-nenádel, az Arar.ycsilUfc:-éren:-mel é» a Szovjetunió hőse eúnmo tüntette ki.
Az adópengő árfolyama
Julius 27-én egy adóper.gö egyenlő 700,000.000 B pengővel.
u
L A L'' A
jttiias 28

Fővárosi lapszemle
Az elmuit hé ion a 29-én megin-éuló béketárgyalások taglélását is me&elözl? a magyar sajtóban a forint heveseiébe, illetve a gazdasági stabilizáció kérdése. A fővárosi lapok úgyszólván ki vétói nélkül vezető helyen foglalkoznak a nagyjelentőségű sorsdöntő ügcrvel és egyöntetűen állást foglalnak pártkülönbs^-r«élküt az értésátló pénz szükségessége ós annak megvedése mellett. A lapok hangjából megállapítható, hogy az ország közvéleménye már nhg várja ai augusztus olaején meginduló uj jrazdasági korszakot.
A Szabná S20
/--A jj pénze cint alatt közöl vezércikket. amelyben többek között a következőket írja:
Szombat délután, amint hivatalos helyen tájékoztattak hennünket, rendkívüli minisztertanács egy rendkívül fontos ós nagy horderejű kérdési tárgyal. A döntést kivancsian k?si az egész ország: az adópengő & a forint átváltási kulcsát. Ezt a döntést vasárnap már nyilvánosságra hozzak és .egyben megállapítják a f ori ntf izetésok A is. HétCon mar forintban ieboí számlázni fizetőseket is forintban állapítják meg, do a kifizetés természetesen csak adópengőben történik, miután ez a fizeti eszköz kisegitéskép még-néhány hétig forgalomban marad. Kedden az Ar- és Anya^hivatal közzéteszi a kötött gazdálkodásba beront cikkek forintárait, Hatalmas munka ez, amolvot ez áz vjonnan felállított hivatal Varga elnök és Janosár alelnök vezetésével végzett. Szerdától kezdve, illetve már szer--dán nem közlik a simapemrő és az adőpongő viszonyát és csütörtökön, augusztus elsején forgalomba kerül a forint. A pénzintézetek is felkészülnek: szordáról csütörtökre virradó éjjel lezárják a sima- és adópengőkontókat és csütörtökön móg-Kezoődik a forirrt könyvelés*.
A Népszava
interjút közöl a Párizsrra alázott magyar békedelegáció gazadaá«i ki-kaldöYtoinek egyik szakértőjétől, Faragó í^ászlótóT A lap megállapítja, bogy Faragó Láázlónak oroszlán rósz? van a magyar kormány gaada-sá^i hébejavasíatainak gyors és precíz összeállításában. Faragó László a lap munkatársának a »következőket mondte: •
— Gazdasági téten mértiöldkOvo-ket jelent az ország élőiében éa ujjá-épütésének utiár.a békoállapotok''be-kövétkezése- Lppon őzért mi-létkérdésnek tartjuk a teljes gazdasági megbékélést & egvuttmüködést dunai szomszédainkkal. A Dunamo-donce békéjének megteremtésénél a gazdasági tényozőkot messzemenően figyetemh? kell vonni. A dunai államokká tervezett szorosabb gazdasági együttműködés tartalmi kiépítésé ro vonatkozóan Magyarország már most több konkrét javaslatot kiván tenni, amelyeket részletesen ismertetünk inaja mind a 21 némzottel. Javaslataink lesznek majd szé*»obb-körü nemzetközi gazdasági kooperációra is.
A Szabadság
a stabilizációval kapcsolatban a következőket irja:
Néhány nap múlva forpaiomha kerül a stabil pénz:-a forint A forint értékének és vásárlóerejének biztosítására az ülotékesek mxnden intézkedést meglettek. Ezek között egyik legjelentősebb, hogy a ''különböző szervek az elmúlt hónapokban nagymennyiségű iparcikkekot gyűjtöttek össze, amelyet a »szükségééit kielégítésére most" forgalomba- hóénak. »
Egyik legnagyobb állami áru^-üi-tő szerv a West Orient, a stabilizáció érdekébon mintegy húszmillió békepenzó értékű árut halmozott fel raktáraiban. Ennek az áronaennvi-ségnek jelentő3 részo már augusztus elsején a fozyasztóközönaég eíé kor rül, de csak* forintért. Semmiféle más fizetési eszközt nem fogadnak elé eem valutát, sem aranyat, aom
caeneárut, hogy őzzel a forint értj-két alátámasszák.
A Kis Újság
»A stabilizáció mindenek előtt« cim alatt ir vezércikket:
A stabilizáció mindenek előtt! Tohát n? kérjen senki előre pardont azoknak a hitványaknak számára, akik máris azon törik a fejűket, hogy hogyan járjanak tnl az augusztus elsejét követő s játékra keus»ebb alkalmat adó keményebb és ptiritánabh é-et rendszabályain. Mikor az uj pénzt védjük és védeni fogjuk, a dolgozók verejtékes kenyerét, ¡asszonyok nyugalmát, gyernte-
Mit jelent a MAORT-gazdasági
Nagykanizsa éltében a MAORT ma olvan kulturális ée gazdasági tényező, molynek fontosságúi ol^ggé kTi hangsúly órái aom is lehet, de amelyet a Zala ilyen irányú közleményei miatt- ma "már nem is szükséged-
Sok, nagyon sok konvér kerül a nagykanizsai munkások asztalára ennek a vállalatnak a révén ¿s éppen ezért az augusztus elsején meciuííuló ; MAORT Ú0VAT«-«rt csak elismerés illetheti a *őala szerkesztőségét, mely felismert» azt, hogy hozzátartozókkal együtt mintegy 3 —1000 nagykanizsai lakos közvetlen érdeke :t szolgálja oz az ujitás.
Köz vet ro azonban sokkal szélesobb rétedet érint a MAO&X élete, hiszen kisiparosok, kiskereskedők és egyéb gazdasági rétegei enn>k a párosnak sziinle szorveseai kspceolódnak mam-mut-váilalaturikhoz.
A továbbiakban csak két példát omlitek meg a jelen problémák tö-mogni közül annak igazolásául, hogy mennyi közős komoly ügyünk van ezzel a várossal..
A % felülete» szemlélő talán úszro netn * veszi isazí felértékelésében, hogy o város lakosságának gazdasági életében milyen fontos életerőt jelent oz ,a vállalat. Ezért a közol-multban itt is, ott is hallani bliotott olyan panaszokat, hogy a »Maorto-sokc miatt'', tul sok p$nz kerül a piacra, Másrészt voltak olvanok, akiknek fájt az, hogy a MÁOKT-munkások is rószesüinok természetbeni juttatásokból.
Aki igy vélekedik, "az nem gondolja véípg azt, hogy ha Nagykanizsára korosobb pénz jönne, a város Kazdxsági erojj olőbb-utóbb lemaradna az ország többi városának vásárló- és igy termelőerejéhez viszonyítva. Hiszen azt az anyagot iilctve árut, melyet az iparos, <á kereskedj, a vállalkozó, a városi »és környékbeli polgárság a kanizsai üzletekhon vásárol, ennek a városnak <az együttes tőkaweje hozza lo ido. ''Igy''oz a tőkeerő, nielv legnagyobb részt a MAOKT-ból táplálkozik, a legfontosabb tényezője közős életszintűnk emo lésének.
Az élelmiszerárakat nem az emeli fel, hogy a MAORT «utján ido pénz jön, hanem az. hogy az óstormelő, ha egy boronát akar pótolni, ha a j földmunkában gyorsan szakadó lábbelijét akarja megtalpalUitni, ehhez j csak csillagászati számokban kifejez- \ hető pénzre van szüksége.
Ami ebből a kérdésből » Maorto-sofcat illeti, igaz az. hogy csokorba fogva nagy összeg, ami o közösség kezén megfordul, azonban oz a pénz a kollektív srcrződésok értőimében oceknek a munkavállalóknak a kezén akkor is átmenne, ha nem a MAOBT-tól keresnék mes. Itt említenem kell raés azt a kérdést is, hoey a MAORT-munkavállaló is a koÖóktív szerződének szormt kapja fizetéséi, tohát semmiképpen sem keras többet, mint amennyit a demokratikus társadalmi berendezés számár?) megállapított.
Azt a pénzt tehát, amelyet a Haorto»ok a piacra visznek, oda-vinnék akkor is, ha a MAORT-on kívül kellene mcgkeresniök.
Szükségét érzem helyes mogvilá-gitásbac megmutatni az ételemtá-
keink arcénak derűjét, a rendet, a beL^Ó békességet, a gazdasági és politikai íojiódést védjük. Az is hun: követ el, aki ebben a küzdelemben a tudatosan vétkezők pártjára áll.
Stabilizálni é^ szanálni akarunk, tehát a munkát senki sem kerülheti s a maga munkahelyén mindenkinek^ meg kell'' feszítenie izmait és értelmét. Ki kell, hogy teUotxxijék a dolgozók mélv emberi feielósség-tudata: a munkaidő miuden pen.-e drá .''a és drága minden anvag, aaiit :ei tudunk használni. Mindenki érezze át, hogy a maga bolyén az egé^z magyarság sorsáért küzd és dolgoz ik.
dolgozó Nagykanizsa
életében
runk működéséi is. El kell ismerni azt. líogy az élelemtári beszerzés di-cséret remélíóan dolgozik. A város szempontjából azonban az az órde-!.o;, hogy az éleimiszerheszorzést íiem hely bon végzi ol, liánom messze vidékről hozza, ahol olcsóbb is talán. Ez az élelmiszer a MAOKT nélkül nem jönne ide, tollát ¿lelembeszerzésünk icr-'' közvetett uton szolgálja a közérdeket is, a:nennyilx?n a va-
ros számár;» érkező hasonlő oiiái-mátiyokat a iakosaágnaí: ne» velünk mezosztania.
Elismerjük, hogy foltfané, asaikor s \ MAC>R i''-asszonyok hosneu aoa áil hftjnaltó; délig raktánmk-<fótt hogy 2--S hónapban ogytsi^r 15 dkgr. hust vehessen fel fejadajfkéni^ de kérdem, a Maortosrrak van-«'' módja ugy élehr.iszorhez hozzáiutoiT mint ahogy hozzájut a városnakac3t colirozója, aki csaknem kizárólnjr élelmiszerre cseréli át munkáját?
C-sak röviden érintettem egy-két kériiest, t;.ciy n/.r bizonyítja igoa szomiéíte''.ően, hogy a kts" MAOKT-faliújságok működése után irte>c-vöií annaK, nogy végre hangot tudunk adni örömünknek, fájdalmainknak és a város többi lakóját is élőnkén érdeklő ezernyi velük is közös problémáinknak.
• Az olvacóközönséget inoen csatárrá kérjük, hop- megértésükkai-segítsenek a további utunkon .^oeethr a kívülálló tárgyilagos kritikáját ii, íiogy az angusztos elsején ckc-induló "»MAOET ROVAT« is jobban elmélyíti a MAORT kar-csolatát ezzel a panasz nélkül doL gozni tudó várossal, moly maholnap joggal igényelné macának az obj-vá.os elno>ézé3t.
(Tinlahuli.)
1


Rónai kereskedelemügyi miniszter Nagykanizsán
• _Mint azt a Zala mür jelentette^ Rónai Sándor kereskedelmi miniszter augusztus 5-én a nagykanizsai kereskdö- és ipa-rosfársadalom előtt beszámolói tart. A beszámolóra insig-hivták nemcsak az érdekeltekéi, hanem a polgármesteri, az ösz-szes hatóságokat, a pártok vezetőit. valamint a megye nagyobb városainak kereskedőilés iparosait is. A miniszter augusz-
tus 5-én dél előtt 10 órákor ér-á kezik a városba, ahol uyoaüau megkezdi érletoezleteoek nr^g- ; tartását Az értekezlet a Szociáldemokrata Párt jiagylenoé-: ben zajlik le. Éríejmlésünk szte-rint a KOKSz vezetőségének körében máris serény namka folyik, hogy javaslatokat tegyenek a miniszternek, többek kőzött a kereskedők nyugdíjintézetének megalapítására.
i?t
Megkötötték az uj koliektiv-szerzödést
A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Mag>-ar Szakszervezetek Országos Szövetsége 1946. augusztus 1-től 1917 auguszU>s 31-ig terjedő érvénnyel a kollektív szerződést megkötötte. A Zala a munkabérekre vonatkozó szerződéstervezetei annak idején közölte, amit teljes egészében elfogadtak, igy annak i^jra közléséi mellőzzük. A kollektív szerződés előírja, hogy a műszaka alkalmazottakat 10 kategóriába osztják. A kezdő technikusok hnvi fizetése 65. a kezdő mérnöké 105 bekepengőnek míeg-felelő forint lesz, mig a'' gyakorló mérnökök maximális fizetése a 420 békepengőt nem haladhatja meg.
A szerződés alapján kifizetett munkabér után . mindennonü közadó és járulék, OTI, MABI, kereseti-, jövedelmi adó pótlékaikkal együtt, valamint a közmunkaváltság a munkáltatót ter- ■ helik. Az adók azonban csak olyan mértékben, mintha a munkavállalónak bérén felül más jövedelme nem volna.
A kollektív szerződés fizetett ünnepnapokat ir elő: Január 1, március 15, április 4, május 1. Űrnapja, augusztus 20, a karácsony mindkét napja.
Hat hónapos foglalkoztatás ulán minden munkavállalónak 6 munkanap fizetett szabadság jár. ami havonként egy nappal emelkedik, egészen addig, mig 12 munkanapot el nem éri. Az első év után minden év elteltével a szabadság egy nappal emelkedik, de 25 napot meg nem haladhat.
A kollektív szerződés ezután
intézkedik a családi pótlék hy : lyósilásáról, a vállalatok egész- ; ségügyi berendezéséről, a nonctartás kérdéseiről. A szereződés kimondja, ha a gazdasági helyzetben változás köTfctkezik -T be,"a bértételeket 14 napos feí- o mondással meg lehet változtatni.
Bemard Shaw 90 év« ||
Bentard Shair betöltötte 90-ékM évét Ebből az alkalomból egy eme-rik2i lao munkatársának azt ■
solta''-, hogv az emberek ''kjjw« -sebb -300 éVig éljendc, mert ettwí - • idő lenne elégsége« a jpolititóű ■ cseség elnyeréséhez. Shav ezerf » nyilatkozatával hü maradt önmagához. Szemlélte, ítélete a politikasokkal szemben 90 é*ee korában is a ré^i — fiatalos. «
Károlyi Mihály Párizsba utaak
A marrar békedelegáció első ép-portja Párizsba érkezése után rögtön felveszi az érintkezést a diplomáciai körökkel.
A konferenciát óriási várakosá* v előzi meg ée — mint az első, üt., szerzett benvomáaokhól kitűnik feltétlenül eredményesnek itfíjuC >: meg. A megfigyelők élénken kom-.): mer^álják azt a kórühnényt, bűp^ »nyitva hagyott alternatíváké mw*-^ rtera publikálják előre a négy kül: üsrymmiszter határozatait, araira 7 arra lehet követkestetni, hogy bizonyos kérdések, vaiÓBzinüleg » zépeurópaí vonatkozásúak íb, a 21" nemzet
plenáris tanácskozásain fognak eldőlni. ,
Ilyen körülmények köaött_f<»>-zott munka vár a magyar
küldöttségre. Értesülésünk szerint Xárofn Mihály is Pártzsbe "utazik a konfe-rencia tartamára, rajta kűrül ott ¡e& a jelek szerint Saqgedi-Maszak washingtoni. Bede István londoni ás Saekfü Gvuk moszkvai magyar követ ie.'' -
\
28__
Franco ellenes tiltakozó nagygyűlés a MAORT üzemekben
impozáns nagygyűlés keretéibe emlékeztek ineg a MAORT dolgozói és haladó értelmisége a spanvol ¡x>lgárhál>oru kilörősé-qcH; 10 éves évfordulóján. Délután 3 ór;ú kezdettel a szép sf^muan összegyűlt MAORT dol''^zók előtt Németh László MAORT~mérilök mondott beszámolót a 1Ü év előtti esiné-p vekről-
''Színes előadásban ecsetelte •jz iP^ros esztendő történetét és rávilágított ;tz akkori szo--moru események később na-oyou is érezhetővé vált halá-"sárú. A benemavatkozási elv végzetes tévedését, majd a köztársasági haderők vereségének okiíi magyarázta meg. Ismertette Franco diktátor rémuralmát és véres szirepét a ináso-Aik világháborúban. felhívta a hallgatóság figyelmét a j<''len-let: fasiszta diktatúrára és Lu-róp^ békéjét állandóan vcszé-ivezletö tarthatatlan hclyzjetre.
Zárószavaiban még megemlékezett a Franco által kivégzett és a börtönökben sinylődő munkások százezreiről, kén-e a hallgatóságot. hogy tiltakozzék Franco uralma ellen
A nagy lelkesedéssel végei ért gyűlés és Kozma István igen értékes hozzászólása után az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsához küldendő tiltakozó távirat szövegét olvasták fel.
:A Magyar-Amerikai Olajipar Rt. üzemeinek összes munkásai és haladó értelmisége nevében a leghatározottabban liltako-
zunK Francisco Franco diktátor uralma ellen, amely a spanyol munkásság millióit tartja emberi jogokat megcsúfoló elnyomatásban. menedéket nyújt nemet és olasz háborús bűnösöknek és veszélyezteti Európa békéjét Kérjük az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsát, haladék nélkül szakítson a fa-siszja Spanyolországgal és találjon módot arra. ho^y Francot Spanyolországból min ól előbb <itávolilsa és mini háborús fő-bűnös! álliísa nemzetközi bíróság elé.
Éljen u spanyol dolgozók köztársasága !
Éljen a köztársasági kormány !
A tí A ül\ T- ú remek munk&sau
Hegkötőtlék a megy ar-dán kereskedelmi szerződést
A magyar külkeroekedclmi küi-¿ött^c, mely az északourópai álla-®okkr.. folytat tárgyalásokat, Ko-
rarában megkötötte a magyar-urucbereforgalmi egyezményt. A mcíálbpodás ''szerint Magyaror-és tél millió dán korona értékben szállít árut Dániának éa ogyancsak ennyi értékű á:ut kap.
ftynak a cseb-magyar áttelepítési tárgyalások ''
A magyar-cseh lakosságcsore-«Syezinény tárgyáhan az eddig Tát-pMüreáea tángáló külön vécrrehajtó faamság julius 28. és 24-én Ma-RTarországon tárgyalt. A mostani Utalásokkal a hizottsáírnak az a ■~®*Té«> hogv mielőbb lehetővé T*Jé* a lakosság kölcsönös áttob-ptvéoc ee az áttelopitée lehetőségeit, ««aaunt az áttelepítés irányelveit s*gteremtae és megbeszéljek az c^e-onény gyakorlati végrohajtásá-terveit. A bizottság augusztus ®"én isreét öaszoül, hogv megtárgyalja
az eddig beérkező egyes javatokat.
ááDi
Érdekes fordulat tortént dr. Hegyi Lajos volt polgármester Ogyében
A Zala löbbizben foglalkozott már dr. Hegyi Lajos polgárr mester ügyével, akit a népbiróság dr. Kévffy-tanácsa részben bűncselekmény hiányában f£S mentett. A deportáló polgár-mester fii mentő ítélete nagy viszhangot -keltett a városban és ami természetes, az ítéletről különböző társadalmi és politikai rétegek másként és másként vélekedtek. A Zala mfeg-irta. hogy tisztelettel tudomásul kell venni a bölcs népbirák verdiktjét, amely bűntelennek jelentette ki azt a polgármestert, aki 3000-nél több ártatlan magyar állampolgár, nagykanizsai lakos deportálását adminisztrálta és útlevelüket a gázkamrák felé aláirta. Nem vitat iuk, hogy Hegyi Lajosnak sikerüli a népbiróság elölt olyan védelmet felvonultatni, amely jogilag tar Ián alátámasztja a felmentő Ítéletet. de semmiesetre sem sal-vtllja öl az alól. a mérhetetlen erkölcsi felelősség alól. amelv-lyel személyét odaállította egy olyan cselekmény középpontjába. aminek elvállalását szépíteni, kmiagvurázni, szubjektív dolgokkal alátámasztani lehet ugyan, de felmentést adni rá. soha. Hihetetlen energiával, zseniálisan, angolnamódra csúszott ki a demoKratikus magyar népbiróság büntető karjai közű:. önként felvetődik a kérdés, be. ennyi energiát ennyi leleményességet, akarást és erőt pazarolt volna arra, hogy a fasiszta konnánv szeretkező öle-" léséből is kibúj von, sikerüli volna-e ez neki? Erre a kérdésre határozott választ kell adni: — igen !
Hogy ez igy van, mi sem bizonyítja jobban, mint azoknak a közliszt viselőknek hosszú sera, akik lemondtak állásukról. de az embertelen és gyalázatos tettekben nem vettek részt.
Igy például dr. Schilling János Szolnok-Doboka vármegye alispánja betelt jelentett,mert az akcióban nem volt hajlandó reszt venni.
Nem tagadjuk, hogy a védelem, mint azt már megírtuk, remekelt e perben, mig a vádhatóság a politikai rendőrségtől kapott sovány anvagávaL csak utána kullogott. Valami hiba azonban mindig becsúszik. Igy történt a Hegyi tárgyaláson is. Dr. Hegyi Lajos nagy ambícióval kutatott mentőtanuk után, igy eszébe jutott, hogy VioK Lajos ipartestületi jegyzőnek, aki rokkantsága révén kivételezett volt, annakidején engedélyt adott, hogy apósa lezárt lakásába bemehessen és onnan saját tulajdonát képező tárgyait eh''ihesse. Ezt a körülményt Hegyi Lajos dr. be is jelentette a politikai rendőrségen, á^hol a beidézett Viola Lajos dr. "tíegyi által állított tényeket aláirt jegyzőkönyvi vallomással meg is erősítette.
Csodálatosan a tárgyaláson a vádlott polgármester nem kérte e fontos mentőtanu kihallgatását, igy lehetővé vált, bogy Viola Lajos, aki mentőtanuja veit a politikai rendőrségen dr. Hegyinek, helyet foglalhasson az Ítélkező népbirók kőzött v
Még érdekesebb, hogy a politikai rendőrségen felvett jegyzőkönyv, ugy látszik, nem került
a népbírósági akták közé, másképpen lehetetlen lett volna, hogy Viola Lajos biráskodhas-sék dr. Hegyi Lajos bünperé-ben.
A bűnvádi perrendtartás 84. §-a világosan előírja, hogy a bűnvádi ügy elintézéséből ki van zárva az, aki mint tanú az ügyben ki lett hallgatva.
Kérdést intéztünk ebben az ügyben a vádat képviselő népügyészhez. akitől a következő felvilágosítást kaptuk :
A nyomozati iratokból megállapítottam,
bogy dr. Hegyi Lajos kérelmére a rendőrhatóság tanuként hallgatta ki Viola Lajost és bár a kihallgatásról felvett jegyzókényv az iratok mellől hiányzik az úgynevezett nyomozati jelentésben utalás történik Viola Lajos vallomására.
Minthogy ekként hivatalból figyelembe veendő alaki semmi-ségi ok merült fel, a főtárgyaláson szóval bejelentett fellebbezésem Írásbeli indokolásában erre a körúlmenyne is kitértem. Ezek után valószínűnek tartom, hogy a Népbiróságok Országos Tanácsa uj főtárgyalás! rendel el az ügyben. Szeretném, ha erre az időpontra Szatmárnémetiből is válasz jönne megkeresésemre, hogy végre ezt a sok port felvert ügyet befejezhessük
Nagy razzia a vasúton -
A nagykanizsai rendőrség politikai osztályának gazdasági csoportja ma hajnalban razziát tartott a nagykanizsai állomásról kiinduló vonatokon. A razzia eredményes volt mÉert nagy mennyiségű olajat, lisztet és tojást koboztak el olyanoktól, akik az előirt mennviségnél többel szállítottak, de erre engedélyük nem volt. A gazdasági osztály kihágási eljárást tett folyamatba mindazok ellen, akik a rendelkezésbe ütköző cselekményeket elkövették.
A politikai rendőrség gazdasági osztálya eljárást indított Kulcsár Lajos postaaltiszt ellen, aki az államrendőrség közegeivel szemben megengedhetetlen mó ion viselkedett. Megállapított Sk, hogy a mozgóposta kocsijában két idegen nő tartózkodott, akiknek ott sentmi kéne sni''« alójuk nem volt Az utóbbi id< ben gyakran előfordult, aogy magánérdekből egyes személyeket olyan kocsikban engednek utazni, ahol az utazás .^goruau tilos. Értesülésünk szerint ugy a postahivatal vezetője, mint áz állomásfőnőkség e kérdést megvizsgálja és szigorú vizsgálatot indit mindazok ellen, akik a fennálló rendszabályokat megszegik.
— Az iparosság figyelmébe!
Felkérjük az iparosokat, hocy az iparügyi Miniszter Ur 43.400/1946. sz. rendelete érteimébon, mely a munkaközvetítés szabályozásával '' foglalkozik, szellemi é» ípári munkavállalóikat (tanoncokat is beleértve) a Szabed Szakszervezetek titkárságánál (Csengery-ut 6. ez.) í. bó 31-ig okvetlenül jelentsék be, A bejelentéshez szükséges űrlapok a fenti cimnél beszerezhetők. Minden egyéb felvilágosítással az Ipartestület szolgál. Elnökség.
Az ígazszéiás és a trabathzálás nemcsak jog, hanem kötelessége is azoknak, akik a népet irányítják! Ezt teljesíti a Független Kisgazdapárt ma este féi B-kor a Városi Színházban tartandó taggyűlésén, amelyre mindenkit szeretettel meghív.
Nagybaconi Nagy Vilmos a legesélyesebb
honvédelmi miniszter Jelölt
A Kisgazdapárt politika: bizottsága tegnap délután értekezletet tartott, amelyen személyi kérdésekkel foglalkoztak. Elsóüorban szoba-ke rült a Nemzeti Bank elnöki állása, amelyre két komoly jelölt van. Kapoeh Jenő és Meixnér Ernő államtitkár, a győri Kereskedelmi «* Iparkamara volt fótitkára. A tagnapi tanácskozódon nem állapodtak meg abban, hogy kettőjük közül ki legyen a Nemzeti Bank elnöke.
A Toml>or Jenő tragikus halálával mogürxx-odett honvédelmi miniszteri tárca betöltéséről is tárgyaltak tegnap. Több név merült fel és vétrül is a tárca komoly jelöltje nagybaconi Nagy Vilmos vezérezredes ietL Véírleaeaen a hon\\jdeimi tárca betöltéséről csak & jövő hét elején döntenek.
Látogatás a Forintnál
Tegnap reggel olyan vendég érkezett Nagykanizsára, amit mindenki szívesen lát. szívesen fogad és már türelmetlenül várt. Ez a vendég, amely teherautón, gondosan ládákba csomagolva, érkezését dőre bejelentve jött meg, arra van hivatva, hogy az inflációs világ verejtékes gondjait végre letörölje a lakosság homlokáról és újra trónjára ültesse a pénz őfelségét a fillért és a forintot
A Magyar Nemzeti Bank. nagy-., kanizsai fiókintézete tegnap megkapta az első pénz-szállítmányt, még pedig 100.000 darab tízforintos bankjegyet és 80.000 darab egyforintos alumínium érmét
Munkatársunk látogatást tett a Forintnál. Amikor
nem műiden megilletődés nélkül belépett Mitsko Zoltán bankfőnők szobájába, ugy érezte, hogy egy uj korszak megindításának lesz a szemtanuja, egy uj korszaké, amelyet az aj pénz, a munka szimbóluma Jelest A munka értékmérőjét és nem a munkátlanság gyümölcsét A forintot látta munkatársunk a bankfőnők asztalán feküdni, amely hivatva lesz, hogy megingat hatatlanul rá építsék a demokratikus Magyarország boldogabb jövőjét Ennek a pénznek kell viselnie az ujáinduló élet minden terhét
A tízforintos bankjegy kiállítása egyike a legszebb magyar pénzeknek, amit valaha is nyomtak. Papírja, mint a régi pénzeké, bőrtapíntásu, erős és alapjában víznyomás van. Éalsarkában egy izmos munkást látunk, kalapáccsal a vállán, mintha őrködnék a magyar sors fölött A több színben nyomott papírpénz rajzban és kiállításban kifogástalanul szép, nagysága valamivel, kisebb, mint a régi 10 pengős bankjegy volt
Az egyforintos alumínium érme pontosan akkora, mist az egypen-gős volt közepén félkőralaku tölgyfa-levelek között „1 forint* benyomása látható. Az ember akaratlanul is erszénye után nyul, holott arról már régen leszoktatta az infláció.
ti nagyobb cimletfi bankjegyek és az egy-, két-, tiz- és bnszfillére-resek megérkezését is várja már a Nemzeti Bank nagykanizsai fiókja, hogy augusztus elsejével zökkenés-mentesen tudja a pénzigényeket kielégíteni.
4
L A Li A
ms. jwlins 28
A kommunisták vénanui a nemzet vértanúi
1982 julius 23-óp a magw mun-káftmoEcWiom két élharcosai, Sallai Imrét m Pürst Sándort a mncyar véBzbiróaáff, a hírhedt Töreki Géza tanácsa kötél általi halálra itélte. •
Az egész riiág haladó munkássága nagr felháborodással vetto tudonaa-niC hogy e "ftátor harcost törvénytelenről az akkori igazságszolgáltató statáriális bíróság elé állította.
Sallai Imre elvtársunk 1901-ben szü Letett Budapesten, 1919-ben r*£zt ■rett a magyar munkásság feiszaba-drtási harctvb&n, később oínigrácjóba rolt kénytelen vonulni és onnan vezette az iliegál is mozgalmat. 1932-ben hazajött, hogy mint a kommunista párt egyik* vezetője, ¿lére álljon ismét a magyar nép harcának az ellenforradalmi reakció ellen. 1932 július 11-én Pürst Sándorral együtt, aki ugyancsak a kommunista párt rszBtóje, letartóztatták. Két heti borzalmas kínzások után mindkettőt átadták a statáriális bíróságnak. Ügyüket julius 29-én tárgyalták és halálra ítélték Őket.
Fürst Sándor elvtársunk 1903- i>an azületett Vas megyé''ben. 20 óte» korában kapcsolódott bele a munkásmozgalomba. Börtön és toloncház jelzik a népért folytatott munkájának útját. * i
Rózsa Ferouc elvtársunk 1906-ban született. Fiatal korától kezdte tagja volt a kommunista, nártnak. Később a párt ogyik vezetője. 1942 májusában letartóztatták. Egvetkm szót «m volt hajlandó elárulni munkájáról. Agyonverték.
Schőnherz Zoltán 1905-ben >zü-tetett. Már ifjú korában /észt vett a forradalmi munkásmozgalomban. Hint a kommunista párt xitkára a magyar függetlenségi mozgalom egyik kezdeményezője és vezetője. A honvéd vezérkár vérbirósága halálra ítélte és 1942 okióbor Ö-én a Margit-körúti fogház udvarán ki*é-geoVk.
Lír. Sághvári Endre 1913-ban született. A diákmozgalomban már kitűnt nagy tudásával és szervezőképességével. 1936 óta az iíju munkásmozgalom vezetője. Mint a kommunista párt egyik vezetője és az •ellenállási mozgalom nagv harcosa 1942-től kezdve fáradhatatlanul, félelmei nem isnaorro, harcolt a föld alatt a németek és bérenceik ellen. 1944 julius 27-én egy provokátor segítségével a Gestapo pribékjei rátörtek. Tüzbárc közben esett ol, mint a magyar munkásság és nemzeti függetlenség 8zab3dsaghóse.
Megemtékezünk Nagykanizsa mártírjairól is: Snoff József elvtársról, akit 1919-bon a feb^orrac&lopi agyonvert. Polai György elvtársról, akit a. fehér ellenforradalom felakasztatott és Wortmaann Géza elvtársról, akit Siófokon meggyilkoltak.
Dicsőség mindazoknak, akik a tegnrhezebb körülmények között som riadtak vissza attól, Kogy a magyar azahadságért, ha koll, eletüket áldozzák. Tanuljunk tőlük! Mogío-jsidjuk vértanúink szellemében harcolunk tovább! A. kommunista párt vértanúi a nemzőt vértanúi.<Kmarsaink vére a győzelem záloga. sOrök dicsőség Dózsa György utódainak, * kommunista vértanuknak«.
Hegyi János a hí KP kanizsai szervezetének tilkcra
Ma temették c/ Tombor Jenőt
Tombor Jenő honvédelmi miniszter elhányta alkalmából Szvrridov altábornagy, a szövetséges ellenőrző bizottság elnöke levelet irrt&ett Nagy Ferenc miniszterelnökhöz. A levélbeli a szövetséges ellenőrző bizottság őszinte részvétét nyilvánította a magyar kormánvnak''a "honvédelmi miniszter váratlan elhunyta alkadbmiŐJÓL Tombor Jenőt ma délután 3 énkor temették az országház kupolacsarnokából. A temetésen részt vett Tíldv Zoltán köztársasági elnök, Varga Béla, a nemzetgyűlés •Incbe |s a szövetséges ellenőrző ¿nzotteÉp ts^jmi, riKt.
A buza 40 forint, a legolcsóbb cigaretta
5 fillér lesz
Jelentettük, hogy a Gazdasági Fó-tajiács megállapította egész sereg ipsíri cikk forint-árát, továbbá » tegfontosad>b mezőgazdasági irányáralat is. Ugy tudjuk, hogy a buza árát 40 forintbah állapították nieg és a mezőgazdasági termények ára általában a buza árához igazodik.
Lázas munka folyik a minisztériumokban is az árnivó megállapításával kapcsolatban. Ezek a ''tárgyalások különféle érdekkép viaebfccs: bevonásával történnek, aszerint, hogy milyen fogyasztási árukról van szo. Vasárnap hozzák nyilvánosságra az összes mezőgazdasági, ipari ésfegvéb szolgáltatási árakat. Addig megdJla-pitjak a vendéglói, kávéházi arakat is, mig a főzelék- ce gyümölcs irányárak megállapítását a közellátási minisztérium a fővárosra bizza.
Mint értesülünk, megállapították
a MAV-tarifákat is. A MÁV hivatalos lapja vasárnap rendkívüli kiadásban fogja közölni az uj személyi- és árutari flikat. A postai tarifák megállapítására nézve róglo-geeén ma dönt Gerő miniszter, do a bélyegeket már nyomja az Államnyomda. Megállapították* tyár a do-hányjövodék uj árait is. Hir szerint" a legolcsóbb cigaretta 5 ''fillér lesz. A hivatalos lap mai száma, tekintettel a nagyszámú benne foglalt rendeletre, csak a késő déli órákban jelenik meg.
A mai minisztertanács után tovább tanácskozik a Gazdasági Főtanács az aktuális stabilizációs javaslatokról. Ma az Ár- és Anyag-hivatal különféle problémái kerülnek többek között szóöa a Főtanács ülé-sén.
HÍREK
Virágos pénz
Magyarra fordítva annyit jelent: forint. Születesi helye: Florenc, a virágok városa. A Fiorinot, vagy magyarul forintot aranyból verték. Egyik tápján virágok voltak, amivel kifejezésre juttatták egy kis olasz állam szabad polgárainak érzésvilágát. Nem kard, nem pajzs és nem császár volt Florenc lakosainak pénzére verve, hanem virág, olasz nap fakasztotta mély illatú ibolya és páratlanul szép, bódító florenc} rózsa. Virágos pénz, — egy boidog kis ország fényes aranypénze. A csöppnyi állam szorgalmas lakói bejártak az akkor ismert világot, széthordták szorgalaics kezük munkájával szóit virúgdus selymeiket, gyarmatokról apró diókéj-vitorlásokban összehordott fűszereiét, hogy özokat aranyért ertekesitsék. Ezekből otthon virágos pénzeket vertek. A boldog országban kacagó népek laktak. Pajzán és édesbús melódiákat dúdoltak éjhajú asszonyaik^ verseltek költőik. A bölcsek tanítottak. Michelangelo itt mintázta meg a földicerekség egyik legszebb alkotását: Dávid szobrát.
Azután ]530-ban jött a német, jött gyilkos zsoldosaival, kegyetlen szivével. Eltiporta virágaikat, elrabolta aranyaikat, megbecstelerútette asszonyaikat év elvitte pénzüket. amelyről lekerüli a virág, hogy helyet adjon egy kiéit, kegyetlen kemény araiak, az imperátor Rex-nck.
— Esküvő. Polgár Erzsébet 0T1 tisztviselő és Koch József városi kertészeti intéző f. hó 27-én tartották esküvőjüket a kórházi kápolnában. (Minden külön értesítés helyett)
— k népfciróság jövő heti tárgyalási programba
A nagvkanizsai népbiröság kedden julius 8&-án tárgyalja Varga Károly «etenyei fegyveres pártszolgálatos háborús bűnügvét, aki részt vett üzletek kiárusításában és a''lakosság közmunkára való kirendelésében. — Máté György kis komáromi volt csendőrt f&z t belvottos bűnügyét, aki lepecsételt zsidólakásokbórÍ6 férfi-ruhára való szövetet vitt ol. — Vadlya Antal ¿s felesége feljelentette a deportálás elől bujkáló Grűn-wald Ernát, valamint az ót rejtegető Sturm Bélát. Grűnwald -a >rendorsé-gen ónként jelentkezett, deportálták, ahol el i* pusztult. Stuiro. Bélát pedig internálták. — Augusztus elsején Mester János becsehelyi tanító bűnügyét tárgyalja a népbíróság. Mester a 107. ivasutépitó mun-kácsszázad beosztott tisztje volt. A mankaszoigáiatosokat az előirt időn tul dolgoztatta, » megengedett élelmet és ru&anemüt
pedig elvette tőlük. — Nagy Sándor <£Tóth Miklós bánoka®entgyöT%yi lakosok n»peüe-
! ncs bűnügyét is augusztus 1-én tárgyalja a népbiröság. Mind a ketten • kózségrezetok voltak Báaok&zvnfc-
, györgyön.
— V«rt>»:o íd>j«jrá* »¿cwbat«m t%iij: | gyeag-r tekeri iiei. kcvcs leii:ó, *xjt*z, í :drt. a mceg tckoxótí«*.
Sportrovat
Barcs Sándor nyilatkozata a moszkvai rádióban
Barcs Sándor, a Mostxvéban időző magyar sportküldőttscg tagja, nyilatkozatot adolt a moszkvai rádiónak. Bevezetőnek utalt arra, ho?,y a magyar sportolók nagy Őrömnél fogadták a szovjet-sportnapra kapott meghívást, mert a Budapesten 1945-ber. bemutatott riportfilmből rdkaiműnk volt megismerni a nagysrabásu ünnepséget.
— Meg kell vallanom, — mondotta Barcs Sándor — mikor filmen láttam a moszkvai sport ünnepségét, azt hittem, hogy a fitmrendezes mes-tersegbeli trü^kjeinek igénybevételével csupán á legszebbet és legkivá-lóbbat fényképezték le és a gyengébb jelenetek nem kerültek a celluloid-szalagra. A vasárnapi moszkvai tapasztalatok alapján azonban csak azt mondhatom, hogy amit szovjet spór tolók a valóságban nyújtanak, sokszorosan felülmúlja elképzelésemet. *
Felkérem az N''TE vezetőségét, választmányát, hogy hétfőn, folyó hó 29-én a jubileum előkészítése v&^ett teljes számban a klubhelyiségen délután 6 órára megjelenni szivesked jenek.
*
Az NTE holnap délután 6 órakor edz*«st tart. A játékosok teljes számban jelenjenek meg.
Keddan délután 6 órakor
PÁRTWAP
a Szociáldemokrata Párí bely is ©ősben
APRÓHIRDETÉSEK
TUp—abtík újból eJQegycxhatflk és
minden ü&tn átvehetők. — Ady Ecdre-ut 17. 901
Bvtor «ladóTKiriJyi Pál-u U, délatác 6—8-tg. Schoeer._907
Minden« kixvrxetSaC felvétetik. Babo-ctny-u. 4S. jelentkezesd, a. 1—4óráig. 913
1
A poígarmsster icözleményaf Hirdetmenyek.
Köihirré teszfw, ho^y a utae^srizsj) EépJarmO<crök:i vnsg*lóbiro>ag hv »tata minden raíscdik beifőn rvp''.ocsi-. íredder ptdi«; siewtíyi-vií&jzlaHj: ten.
Miart a gépjármű , mmd a gépk -cs-vcjc-Ki vizsra''atoklior jeleit cze<i aÁir S''emclyfSvr, akir p*4Jg pos?a u^jia x z»?acR«r»zcgi 7cndÖTk..plt*n>si> ó: fc^ cje^hetók. _______
Tudora^so-r.ra }uto?t. s Kb/pLzt
( Jcnirj!) sral''ó aigoJ nít :^íp^ző b: rtndezestbó! egjen darab-:ic is eg.íb bvrerdtwr.i magánosok kezéöu »érülteit. Fc/h.vf» mindazokat, akiknek haíir,á!a!áb?u z K&> post száVúkól eredó Ürjr/ v»n, hogy --rt tegke«öbb t. hó 30 ic 4 viroii k^wgaz^ ''±sx ögjK>tóiityon B-7ar, IL kpcsó I. c«} »elentsík be. nse^ íbban az e*etbtn iv ba Xtt birkitő) v-sarc.J''4''*. A bcjcícnUr. o amUfxtása bünte:e»: von ma^a uUc.
rtade>s;c c$ * várotl fogvcjzlait ¿óó-in* bélyrenUeiet 17. « j2. alapba
Nekiüti».« varos :a;>k:éu ívt Jt*. iiub .ííó l-től kezdve »t ali.it lelscrott ántk ío^yisitáii «dójít v«gy »¿cpóUékját a ■vctveiófcben zliapi.''ottuk mcc:
Bor, fwbzó bor 1 li rr 6000" - a<li''>pcsgk pezsgő (pezsgóbor) 30000"—, borr.:jj.. izó-.ócetre 30a»~. R\mn«J?csie l$C0 —. ^ ".200"— adópcagS.
Ai clj-nn égetett s-cszciiulok c$ tolja-.-dékek, smcíycknc». ílkoíioitwutca a k&tó*. *cv*ct kízlo-.u azcsrméivvcl sic^slisnnbiló, btl. 15UOO «tiopcftgó.
Az olyan égeten szesz;*iu5ok cs íol>''»-. dékoir, >.melyckack a! koholtára ina a -flnaégex szizfotei *ie«zmérűvci meg nca ¿UapUtjató l liter I8C0Ü— «dc-peng^.
Puijk.». ;ml l dsb 375CO- . (ríce), kappan l drb 3375Ö -, csirae. tjoU I <jkb 3750 baromfi Ictdirafolt részei t kg. <500-—. Hbamé} 1 kg. 22500"- jctópengi
Pogjs, suiíó, ktcscct, lu-rcss, tova^oi öir dogszelenceben koosenvtít b-il 1 kg. -:900"—,, x;ir»úcn egren hal J Z^W— 3¿ópcigG,
A togvaíztási adc*Cnc!c> éruk itt le*. n<f» ío:oU korábbi dijséivtei viUozatlzrok.
Hizi iZirnyasOncn^h ¿a;íu !úzi w.űkjiif-lelic ciikö?o.''t vágái.-. vagy Mese ¡.¿o z\i. nem c>:k.
Az Alaiiny?dózí''lc alanyát n !crsc:r.í}» telt idótól kérdve az adötcict vjitcim arányitKn ícleradjSk.
Fdbivjiik mindüzoiíit, akik JÍKo. évre *tftbnycgycs5Íget kíKCUck. .»«yolc napon öc-töl a viroii jrrvadíii.nL hlv.<.tanult jelen)cn<i rnc^ a Ícíemeít sdólétel beűzetés« cégiből
FcUilv-Jak tovaöha mindazokat, akiknek kdszíctebea 1946. évi ju íbí l én Nagykanizsán 2 htert meghaladó mennyisér.ü bor, pezsgóbor, habzóbor, bo tr.u»t, SÍctíccift, gyümCrfeslr. egy íiiert meghaladó «-jetfíí szeszesital, sór vagy egy kg.-oí mr^hl"-^ rolyu fentíc^orott e^ytb loÍgj-asztiíi adóköteles Srujuk yr. % vagv v<-|t. szc.t.:c-.-vü nem rendelkeznek > a:*láj<yegyez*éget mjo kötöttek, k«bzkti.''kc{ a vártai ].r;a<iiicí biva^taat 3 napon bdal }cler.!sck b?.
A bejelentés etmuiísziá« klh^ü ts i be nem ieJenteit arwk utin Járd «¿in tefitl az sdó 4—8 szorosáig terjeabító lággal barUetendó. 9li
i ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Beám J«a6 fószerkesttó j Sés iúMtMlTSttl: F«-ut Tel«*» v. Kiadja: „JCSzQazteséfi R. T. Nagykaaizaa-Szerteazteacrt m kiaflaaért felet Beoszt Jeai.
Nyomatott a .Közgazdasági R.T. M«gy-kcrtTia* nyomdéjaban Nagykanizsán. Nyomdáért feleit Zalay Károhr.
A m. p^nzü^-minisKter 2661/ 1946. 1. b. P. MTsz. rejwietóo ^ a városi focrvasztási adó Kzabályrölde-let 6., 17. és ^-ai alapján Nagykanizsa várew torüietén 1946. éri }th iius hó 24. napjától kewdódóieg a* >ijT}"OS fo^yaiztást adókat ¿0 adópóí-iékokat á :í244 1946. sz.. liirdeöné-nyekben megállapított adótétpi^ óívenszerríiére éra éljük feT.
Az átalányban adózók átalányai a fentjelzeít ''időtől kezdve az wóVr tel változása arányában ft^amcjV"''1*
Felhívjuk mindazokat, akik íj 1945. évre átaiányogyozséjrot ks-tőttek, S napon betű» » vwó&i ja^ dalmi hivataihan jelenjenek a fobmelt adók benaetés^ céljábú;.
Fölhívjuk továbbá, mindazoké akiknek készletében T946. éri ju-l''uts hó 24-én Nagvkani»án 2 litert me-rhaladó bor, pézsgobor, habzóbor, bormuKt, szólócefre, borscov«? grün^őicídé, 1 litert nieebaladó intett saeszesitai, va^y 1 ejq;-haiadó sul\u fogyasztási adókötÉ-i» árujuk van, vagv .volt, azembiw® nem resideUoeznek s álalánvetíye®?'' ^ct sem kötöttek, kéezletükot a városi javadaimi hivatalnál 3 napen belül jekmtsék be. , ■
A bejekmtés elmulasztása kihúgae és be nem jelentett áruk után pro adón felül az adó «•rjpdhetó bóntetolt-
912 - Poto*R*«3ftr<
SS» évfolyam. 170. &zam
Nagykanizsa, 1945. julius 30. kedd
Ára 5,000*000 adópengő
A Sazdasagi Főtanács tegnap délben tartott rwKflővüli ülésén egy kilogramm arany árát 13.210 forintban állapi totta meg.
Az Egyesült Államok moszkvai nagykövete képviseli Eszakamerikát a Magyarországgal kötendő békeszerző
dés tárgyalásán.
Hagy könnyítéseket adóit a Szovjet a jóvátétel fizetésénél
A Gazdasági Főtanáoa vasárnapi rendkívüli ülésén Nagy Forenc miniszterelnök bejelentette, hogy Szviridov altábornagytól a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnökétől átiratot kapott, amely közölte, bogy a Szovjetunió kormánya elfogadta a magyar kormány javaslatát, amit még májusban tett a jóvátétel teljesítésének lényeges enyhítésére. Bejelentett» további a miniszterelnök, hogy a Szovjetunió étvetal a románok által lefoglalt, de magyar tulajdont képező sokmlllió dollár értékű petrozsényl bánya részvényeket, amelyeknek értékét az első két esztendei jóvátételi szállítások javára tudja ba. Msgyarorazégnak a fegyverszüneti egyezmény értelmében évi 60 mltlló dollár értékű árut kellett volna a Szovjetuniónak azállí-tank. Az elmaradt azállitások után pedig késedelmi kamat fizetését kotlett volna teljesítenie. A Szovjetunió átirata közölte, hogy a 6 millió dollár késedelmi kamatot elengedi éa hogv 194S-ban mindössze 21 millió 800 ezer, 1947-ben 23 millió, 1948-ban 25 millió és ettől kezdve a jóvátétel lejártáig 36 ralWó dollárt kell fizetnünk. Az eísö két esztendőben a jóvátételi összeg a petrozaényi részvények átvételével lényegesen csökken. A Szovjetunió ezen elhatározása nagyban elősegíti a magyar gazdasági élet stabHi-táolóját Ennek folytán a magyar ipar termelöberendezései és a magyar munkásság teljesítményei, melyek tddtg a jóvátétel teljesítésével voltak elfoglalva, felszabadulnak és a belföldi, valamint az újjáépítés éa fogyasztás céljait szolgálhatják. A marőgazdaság megtarthatja és tovább szaporíthatja állatállományát. A forint tehát sokszorosan jobb lesz, mint arra számítani leheteti A Szovjetunió ezen elhatározása döntő bizonyítéka annak a megértésnek, mellyel a magyar gazdasági és pénzügyi élet megszilárdítására irányuló törekvéseinket elősegíteni akarja. ReméijQk, hogy a Szovjetunió példijt! hasonló engedményekkel most már Jugoszlávia éa Caaksxlovákia is követni fogja. A nyugati hatalmak részéről is dőa*ö jelentőségű Intézkedés történt a szanálás sikere érdekében. Az elhurcolt javak kormánybiztosság* kézhez kapta az «tharooit magyar aranykészlet átvételére jogosító felhatalmazást. Nyárády Miklós Államtitkár már ei Is átázott Frankfurtba. Az aranyszálíítmény biztosításáról amerikai és orosz katonai hatóságok közösen gondoskodnak.
zásck után elkezdettünk, be is fogjuk fejezni. A bckir.ek azonban az enioerck szivéből kell megszületnie. Traman elnök is megjelent Byrnes búcsúztatására és kijelentene, hogy zz Egyesült Áliarook cgyernberként aliar.ak Byrnes békét megvalósító céljai mögött, mely az atianli charta alapéivein épül fei.
A békaértekezlet hlrer
A kütögyminiszferhelyetteaek meg-aüapitntták a & ekeértekezlet menet-reedjét Párizs, julius 29
Nagybritanma, Amerika, Franciaország és a Szovjetunió helyetles külügyminiszterei szombaton délután 48 órával 2 békeértekezlet előtt Ülést tartottak, 2nielyen megbeszélték a 21 nemzet kiküldötteinek részvételével megtartandó békeértekezlet megnyitó napjának menetrendjét. A kül-Bgyminisztet helyettesek feladata elsősorban a nagygyűlés Ügyrendjének megállapítása " volt Az érdekfödés középpontjában az a kérdés állott, hogy az értekezlet a négy nagyhatalom külügyminiszterének döntését egészében és részleteiben is elfogadja, V2gy pedig a kis nemzetek jelentős mértékben hozzájáruinak-e a békeszerződések kialakításához.
Vita a béketervek közzétételéről
^ Párizs, julius 29
A négy- nagyhatalom előkészítő bizottsága — a hivatalos jelentés szerint — nem tudott megegyezni a békeszerződéstervezetek közzététele kérdésében. Az angolok csak azokat a részeket kívánták közzétenni, cmelyekben már megvan az egyetértés! A Szovjet a békeszerződések részletes közzétételét javasolta. Amerika és Franciaország bármelyik javaslatot hajlandó volt elfogadni, de az angol megbízott ragaszkodott eredeti álláspontjához.
A beteg Bevin helyett Attlee megy Párizsba London, juiius 29
Hivatalos jelentés szerint Bevir külügyminiszter rossz egészségi állapota miatt nem megy el a párizsi békeértekezletre. Betegségét még
nem állapították meg, de egyik fő-oka a túlfeszített munka. Az angol békeküldőttség vezetője így Attlee miniszterelnök lesz.
Byrnes rövid beszéde Párizsba utazása előtt New-York, julius 29
Bymes külügyminiszter szombaton utoakindult Párizsba é<= a repülőtéren búcsúztatására megjelent ezerfőnyi lőmeg előtt beszédet mondott. Bízom a békeértekezlet befejezésében, amelyet ha hosszú tanáttko-
ben, mciyekben a négy nagyhatalom nem egyezet'' meg. Végül hangsúlyozta, hogy sürgetni fogja a kis államok mechaii^atásának ügyet.
A bekenek igazság és méltányosság alapján keli megszületni
Párizs, julius 29 Evalt ausztraliai külügyminiszter az ausztráliai békeküldöttség élén megérkezett Párizsba. Az újságírók előtt kijelentette, hogy a békét demokratikus módszerekkel kell megkötni és minden nemzetnek, mely segített a háborút megnyerni, egyforma jogot kell adni a béke megteremtésében. A békének az igazságosság és méltányosság alapján kell megszületni és el keli fogadni az atlanti C3rta és az Egyesült Nemzetek alapokmányának elveit. Ha ezeket az elveket politikai, katonai és gazdasági vonatkozásban nem alkalmazzák, semmibe foszlik azok reménye, akik szenvedtek és meghaltak.
Párizs, julius 29 Byrnes külügyminiszter, aki tegnap délben érkezett Párizsba, a sajtó képviselői előtt azon reményenek adott kifejezést, hogy az O aszországgal, Finnországgal, Romániával, Bulgáriával és Magyarországgal kötendő békeszerződéseket a párizsi értekezlet után mielőbb aláírhatják. Mindent ei fog követni, hogy a békeértekezlet után a lehető leghamarabb a 21 nemzet javaslatait felülvizsgálják. Az Egyesült Ál; laraok kormánya fenntartja magánaic a jogot álláspontjának megváltoztatására mindazokban a kerdések-
Befejezték a városháza B-iistázását
A Zala vasárnapi számában közölte, hogy a 126. számú Létszám-csökkentő Bizottság Nagykanizsán megkezdte működését A bizottság elnöke Árvolt Lajos zalaegerszegi kisgazdi, a miniszterelnökség megbízottja, mig tagjai a belügyminiszter megbízásából dr. Dávid János alispán, a Szakszervezeti Tanácstól Hegyi János párttitkár. A bizottság péntek reggei kezdte meg működését és napi 16—18 órai munkávál azt vasárnap he ís fejezte. A jegyzőkönyveket Árvolt Lajos c&ök és a bizottság tagjai vasárnap aláírták és a végzéseket az ¿^ekeiteknek azonnal ki kézbesítették. A vasárnapi számunkban közölteken kivül a kővetkezők kerültek B listára:
Riegler István irodai munkaerő, Hauer János II. 0. altiszt, dr. Riedei-mayer Isván közkórházi röntgen rendelő főorvos, Kovács M. Magdolna irodai munkaerő, Maderka Károly javadalmi elienőr, Horváth János javadalmi ellenőr, Ipolyi Lajos végrehajtó, Megyeri Alojzia irodai munkaerő, Németh Klára irodai munkaerő, Lelner Ilona irodai munkaerő, Csöndőr Kálmán II. 0. altiszt, Szaller
Ferer<*_ L 0. altiszt, Nováczky Gyu-láné irod''.srgédtisrt, Papp Boldizsár szállásmester, Gaál László Irodai munkaerő, Fülöp Lajos rendészeti biztos, Benúth Jenő végrehajtó, dr. Herjavecz Sándorné óvónő, K. Nagy László irodasegédtiszt, Kápol-nás Zoltán irodai munkaerő; Horváth Júlia irodai munkaerő, Móger Mária irodai munkaerő, Splngár Józsefné irodai munkaerő, Scheibeíhofer Miklós Irodai munkaerő, Medgyesi Márta irodai munkaerő, Márton Ilona irodai munkaerő, Horváth József iroda-segédtiszt, Varga Lajos irodatiszt, Farkas Antal adóhivatali gyakornok, Tőke Jenő városi nyilvántartó, Kóta Eszter, Antal Mária, Heinrich Jánosné, Pásztor Zoltán, Horváth Irma, Kiss Kálmán, Békési Jenő, Pálfalví Ferenc, Stéger László irodai munkaerők, Polendák Anna menekült községi írnok, Kőkuti János U. o. altiszt Papp Lajos 1. o. altiszt, Sánta János, Benke Ibolya, Széchényi Julianna, Horváth Katalin, Horváth Irma, Bakos Mária, Nováczky Ferencné, Baróthy József, Pum Ilona irodai munkaerők.
Az angol király szárnysegéde Moszkvába érkezett
Moszkva, juüus 29 A szovjet hírszolgálati Iroda jelenti, hogy az angol király szirny-; segéde, aki a hadseregben tenger-; nagyi rangot visel,-szombaton megérkezett Moszkvába. A repülőtéren a szovjet ellentengernagy, a hadügyminisztérium tisztjei és a brit nagykövetség képviselőt üdvözölték.
Visszaadja a Szovjet a csehszlovák állampolgárok értékeit
Moszkva, julius 29.
Az uj szovjet-cseh szlovák egyezményben benntfoglaltaük az is, hogy a Szovjetunió megengedte Csehszlovákiának, hogy mindazok a csehszlovák értékek, melyek a cseh határon kívül különböző szovtet megszállási övezetben találhatók, különleges kedvezményes elbánásban részesülnek. A szovjet kormány a pods-dami egyezményben biztosított jogairól lemondva, ezen értékeket, bármilyen nemzetiségű cseh állampolgár tulajdonát is képezzék, minden ellenérték nélkül a cseh államnak adja.
E héten tárgyalják Tuka bűnperét
Pozsony, julins 29 Rögtönitélő külőnbiróság tárgyalja ezen a héten Tuka volt csehszlovák minisztereinők háborús bűnperét A tárgyaláson.sorra kerül Tiso kihallgatása is.
Justus Pál Nagykanizsán
Justus Pál nemzetgyűlési képviselő, a szocialista elmélet egyik leg-kiválóob ismerője, tartott előadást vasárnap este a Szociáldemokrata Párt nagytermében „Szocialista politika" cimen. .
Az előadást Dombai János nemzetgyűlési képviselő szavai vezették be.
Justus Pál előadásának elején kijelentette, hogy a szocialista politika végcélja a dolgozók kizsákmányolásának megszüntetésével az osztály nélküli társadalom. E végső cél érdekében jött létre a földreform és indult meg az államosítás. A demokrácia e két nagy vívmányának nemcsak a paraszti dolgozók főldhöz-juttatása és a kapitalista termelési rend összezuzása a célja, hanem ki kell venni a főidet és a tőkét azok kezéből, akik olyan hűséges kiszól* gáló: voltak a fasizmusnak.
Ezután az előadó hosszasabban fejtegette a fizikai és szellemi dolgozók viszonyát Utált arra, bogy az értelmiségi dolgozók uekapcsolódása a Szociáldemokra párt munkájába nagy mértékben megkönnyíti a párt célkitűzéseit és ezért feltétlen híve a parasztság, az ipari munkásság és az értelmiség összefogásának.
Ezzel kapcsolatban beszélt Justus Pál a köztisztviselőkről, akikföl a hallgatóság nagy tapsa közben szerényen csak annyit kért, hogy annyira szolgálják ki mindössze & demokratikus közigazgatást mint annak idején kiszolgálták a fasizmust
A mély elméleti tudást mutató előadást dr. Ruttkai György, a Szociáldemokrata Párt értelmiségi csoportjának titkára köszönte meg Justus Pálnak.
£ L'' A
1946. juüus 30
Klváftcsi voifcwi...
Vájjon »mi lesz a aoraunk és nü & jelen és jövő problémája*. Elmentem aipMÉd a Független Kisgazdapárt helyi »monstm gyúfcsaéU.
Volt — óvatod becsléssel — vagy 160—165 főnyi stGoeg*. Kocűlnéz-ti», több kommunista elvtársat éa veiem együtt küzdő saervaastt munkást láttam a teremben. Ok is kíváncsiak voltak.
Az eiőadás, «¿saram maodexu a 2v61őb kezdetét vos»i. Felhúzódik a függöny. Az olőíérben asztal vizes korsóvaj, poharakkal. A hói térbon baloldalt a lelki újjáépítés keresztes plakátja, küaépan. eoíp nagy nemzeti zászló a magyar cünercel és koronával, jobboldalon padig a pártpolitikai ''t&nféx és a kortesbadésie beállított imakönyv váteztási plakátja. Bevonul * vezetőség. Magyar Jóaoce moz-. ^őképszicámzigazOT«: dr. Szabad Lajos újságíró (két őrmf igazi kisgazda) ée kút fő.
Elheíyadwioek, a két ídós kisgazda valami szuggssztiö folytán tisgtelettefjw távolságban ar asztaltól. Itieg is értem. Hímnnw.
Ma«g*r ur megkezdi beszédét. Elöljáróban kijelenti, hogy a kényesebb részeknél felolvasni fogj üt ránk nézett, mart minden szavát jeffVTft.
Eléé szépen loezd beszélni. De csak egy darabig. Kitört belőle ax őátabetaég. Nosza szapuljuk csak a munkáspártokat, a awtót, a rendőrséget, a B-lista ramjefetet, a belügyminisztert, a kíit:igazgatási tanfolyamot és mindenkit, aki él, mozog és dolgozik az ország érdekóban a demokráciáért.
Szépen kifejti, hogy a pártok pozíciót hajhászlak ós az a fontos, hogy kinek milyen párt jel vény van a gombkukában. Pár porc múlva megdicsőült arccal és hősi pózban állva bejelenti, hogy hány rendór-kapitánybágárt, főispánságórt, pol-cánnestcraógért harcolnak Pcfftcn.
Kijelenti, hogy mindenkinek bűnhődni kell, ha vétkezik és törvény elé kell állítani. (?) Többek körött a letfgunyosabb hanghordozással te-izéi agy elvtársról, dó 1 perc alatt többet tesz a magyar népért, mint ő oqémx ékáéban.Do túrról mélyen íiallgatott, hogy bizonyos képviselőket na^ynehDaem vagy csry ál talán nem adtak ki a parSmcstrtDŐI. Tovább szónokolva gyalázza a fahrra kiküldött munkáspárti kiküldötteket. Kimondja őket nyugalmazott tüxleóárusoknak, hintáslogény^eknok, rikkancsoknak és a jő ég tudja milyen kültelki figuráknak Kjielonii, húogy azoknak nincs joguk a «falu népéhez -szólni. Itt megjegyzem, ciégbókül-teiki szóktneae van az igazgató urnák. (Hja a filmből is tanul az ember.) ?
Ezután bámulatos igyekezettel •nsfjyarizgastta a. tiszteit »nagygya-léei tömeg*«*, hogy a Kiágazd»-pártban nincs reakció és-nincs jobb-szárny éa balszárny, hanem türelmes és tüzotmation emoorek vannak. Ez ^igen: Xinc8 az a TJagy Sándor, aki ezt a szárnykomplexumot ily mester-rágással eí tudta volna ▼sgm. Most mar csak az lesz a heti gondunk, hogy miért türelmes az eoik rész miért türelmetlen a másik? Főleg az igazgató ur melyik rv-szhez tartozik.? Bizenyára a türelmesekhez, mert amint mondta, moet fognak kilépni a defenzív magatartásból és átlépnek az offenzív magatartásba. Szent ég! Csak nem fognak saer-rezni a .^polgári tagozatból« és a kakrttistákból bányamunkás- ..¿m-oaztagokat, hidépitSkülónitmín. eb*, romé püiet- lebantokat ? Mert ha ca* megteszik, vége a MABISZ ée a munkáspártok nimbuszának. Még megérjük, hogy a közrmmkáknAT verekedni fognak a csákányokért. No hi?zen akkor árszakadás, földindulás, dolgozz Te is pajtás.
Sorra vette a rendőrséget. Itt megjegyezte, hogy: »nem áll az, hogv mirányból lesz a..legjobb F«n-dur, mert én azt maadom, bogy kutyából nem lesz evűoniMK.
KöTotkezott a sajtó. A neki legfájóbb lap a Szabad Nép. Szerinti
a Szsi&d Nép fffandftm azt irja, bogy megtorlást követei, ós nem érdemeljük naee a jó ¡békét De egvál-taíán nem jelezte, hogy »miért követel a Szabad Népfmogtorlást. Talán azért, mart nom akarta''valaki megenni a mákostésztát? Nem. Hanem a fasiszta merénylőkre kér megtorlást nemcsak a Szabad Nép, hanem, az egész ország demokratikus köz véleménye. Ha esetleg nom tudná ax igazgató ur, javasolom, fizessen elő a Szabad Népre ée jobban lesz informálva.
Most jön a nagy-nagy feayege-tódzéa, ami nélkül nem lehet »tö-meggyüiésK-t tartsai. A tsraaaburá-jáií vFeielóasógie lesz vonva mindönki a setteáért. (?) A nyilasok xs azt hitték, bogy övéit. * világ és imrr mindannyian íaiel óssága- lettek vonva^ lobot, bogi- a ^padsorokban meíhaxá és a ta TtnaM^*** * fr mga?^ táboréiban itt-ott lévő reakciósokra célzott Vagy nem? No-szép kilátások várnak • mnkcióaokra. >Vsgv t.t-lán nam «zokra? \
Azt már csak tteaa éwiaiirit állította be Maerar ur, bon ar 6 nyomásukra- a B-lisáákst felülviza-gáItatja a belügyminiszter. a«aeoki-vül keményen mogmondták, he© nem fogja a Kisgazdapárt ;türni azt, hogy a vallása* ^ypsÜtetoket feloszlassák. >
TerméíízeÉesen nem letetett szó néikut hagyni a kápviasái-umak azt snm, hogy a kóaigM^Ktáai taníot^a-mnk folynak és akadt-néháay^község, alioJ csak a kisbíró maradt meg, mert a jegj zó urak na^y bűnbánó uton vannak, vagy p?dig menesztve lettek a néppel szemben tanúsított nagy szeretetükért. A tanfolyamokról megjegyezte, nom lehet az, hogy -iparesJb^cmek legyenek bont a köz-ígaxgatiasbán. Ugy látszik minden jegyző jelölt iábaujjára a bába-ráküti az eljör^ndő község nevét, ahot az illető szo^álatot fog teljesíteni mint jegyző. Igy fejezte ki * tanfolyamot, hogy gyorstalpalás.
A képviselőház alelnökének és a Szakszervezeti. Tanács fótitkárának múltkori beszédére magrarozte, hogy >nem ugy lesz a képviselőtestületi választás, ahogy Kossá mondta, hanem ugy, ahogy a többeéjr akarja*. T. i. Kossá elvtárs azt mondta, hogj a volt nyilasoknak, egyéb kétes politikai alakoknak és azoknak,, akik az újjáépítésben nem vettek részt, elvonjak a saavazati jogát azért, hogy a reakció no jusson hanghoz és itt annak vasi joga szavazni, aki részt-vesz az unaépitésben. • j
Ezt euelejtette az igazgató ur hozzátenni. Lehet, h<^>- kifelejtette a jegyzeteiből.
Befejezésül bejelentette, bogy a -polgár: gondolat« a Kasgazdapárt kezében van ietére. Onkénytelmiüj arra a másik »gondolaUé« gondol-tam nem tudom miért, de valahogy benne volt + lasagőbatte iaa.
Csúnya egy gyűlés volt "Tele hBca-mér léssel, gúnyos ki jelentésekkel, sokai sejtető félmondatokkal. Nem igy képzeltem ei a Független ''Kisg&záar-párt gyűlését. Cgy véltem, megtudok valamit, hogy mi lesz ''ennek a szerencsétlen magro népnek a sorsa és rmi a jelen és jövő problémája«. Ahogy behirdették a gyűlés prt>-íCrammjában. Ahelyett. politikailag eietkn kijelentéseket, más pártok le becsmérlését, embert az ornberrei ruió szem beállítását hallottam. Még egv darabig hallgattam, a másik szónokot is, aki — nagy bérvei — a vallásszabadságot kezdte védeni valami képzelt ellenség ellen. Nem bírtam tovább hallgatni. Kijöttem.
Többet soha nem megyek» gyűlésükre. C*4pregi
Szovjstinditvány t nácizmus felszámolására Moszkva, Julius 29 A szövetséges ellenőrző tanács pénteki ülésén a Szovjetunió képviselőlének azon.Indítványát fogadták el, hogy a megszállási Övezetekben a legrövidebb időn belül hajteák végre nemcsak.az állami: és gazdasági szervezeteknek a nácizmustól való teljes megtisztítását hanem az egész nácizmus maradványainak leiszámolását is.
I
Nyilatkozat
A vasárnapi Zalában metírient „Éadekes fordulat történt éu Hegyi Lajos volt polgármester'' Agyé ben" fíftwft dkicünkre ma levelet kézbe-sfetítek nekünk, amelybe» Viola Lajos ipartestületi főjegyző, az ügy egyik céoba''raja kifogásolja* a cikk veit kapcsolatos céaad felreértésre adfesteak alkalmat
Megállapítjuk, hogy Viola Lajossal szemben mi vádat nem emeltünk. ez teljesei! távol álit tőlünk, annál is inkább, mert meggyőződésünk, hogy ő 9 hónapos népbfrői működése alatt, de még a Hegyi táqpalá&un is hivatása magaslatán állott és nem őrajta múlott hogy a törvénybe ütköző büntető p^rendtartási hibát elköt ették. Mint laikus bírónak fogalma sem lebdeü arról, hogy az ő rendőrségi kihallgatása alaki senimiségí ok, mert mint azt a vasárnapi srámtmkhan is közöltök, a bűnvádi perrendtartás 64. §-a előírja, hogy cem lehet biró az, aki a szőnyegen tevő ügyben már ld lett hallgatva. Részünkről annál is kevésb''oé érhette vád Viola Lajost mert tudjuk, hogy éppen a deportálás következtében családjából és rokonságából 16 személyt gyilkoltak meg. Dacára e szörnyű veszteségeknek. meggyőződésünk, bogy Viola Lajos csak és csupán mindig az Igazságot kereste és az ítélkezéseknél lelkiismeretére hallgatóit
A stabilizáció menetrendje
A posta:
Augusztus elsejére életbelép az uj postatarifa. Forintban a legfontosabb tételek igy alakulnak:
Levél helyben 30 fillér, vidékre 60 fillér, külföldre 1 forint. Levelezőlap helyben 20 fiUér, vidékre 40 fillér, külföldre 60 fillér. " Utalványdíj belföldre I forint 40 fillér, külföldre 2 forint Postautalvány dij 50 forintig 50 fillér, a legmagasabb összeg, amit utalvánnyal küldeni lehet 10.000 forint ennek dija 25 torint tesz.
k távirótarifak a kővetkezők: helyi távirat szavanként 20 fillér, legk&ebb dij 2 forint közönséges távirat szavanként 40 fillér, legkisebb dij 4 forint A távbeszelö belépési dija vidéken 300 forint A telefonbeszélgetés dija 80 fillér lesz. A rádióelőfize-tési dij 10 forint havonként.
Közellátás:
A közellátásügyi miniszter megállapította a forintban kifejezett terményárakat: a buza ára métermá-zsáoként 40 forint, a rozs, árpa és a zab 35 forint. A májusi morzsolt kukorica 32 torint, a köles 45 forint — A burgonya ára augusztus 1-től szeptember 15-ig 18 forint szeptember 15. után a már tersen beérett burgonya ára 15 forint raétermá-zsánként
Cigartítaárak — forintban:
A Dohányjövedék megállapította az augusztus I-tői érvényes cigaretta-és dohányárakat Ezek a forintfillér árak a következők:
Cigaretták: Munkás ő, Magyar 10, Béke, Virginia 24 fiUét.
Cigarettadohány: 25 gr.-os Legfinomabb 160, 25 gr.-os Finom 140, 25 gr.-os Középfinom 120 fiUér.
Pipadohány : 100 gr.-os 80, 25 gr.-os 20 fillér.
Qyufa: 18 fillér.
Váltópénz:
A stabilizálási rendelet, valamint a pengő és forint viszonyának, tehát az átszámítási kulcsnak megállapításáról szóló rendelet a vasárnap reggeli hivatalos lapban jelent* meg. A rendelet szerint 200 millió adópengő beváltási ára 1 forint lesz. Az uj forintérték augusztus elsején
t ;
döörtfitíta reggel lép éleibe. — Az adópengőjegyek i&vábbra » érvényben maradnak, CsStisEtitifc resgetíg még adópeagő&m kell sas-raotoi- A forintnak! a gazdasági életbe« való megjelenése után Is teher adtfpengfod fizetni, de .akkor már csak forintértékben, tehát atszánn-táasat Er azt jelenti, hosy a helyzet ugyanaz lesz, mist 1927. járná, elseje után volt, asiütor tudtalcvőer a pengőérték lépett életbe, de az inflációs papírpénz még három hónapon keresztül érvényben rraradt nrau aprópénz.
Saliay és fljr*t üwteHnrep Nagykanizsán
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete, folyó bó 31-in, szerdán délután 6 órai kezdettel a székház dísztermében műsorral egybekötött emlékünnepélyt rendez Saday és Fürst a. két mártírhalált ha''i nagy magyar szabadsághős emlőkére. Az emlékbeszédtt Hegyi János párttitkár mondja, rnig *a műsoron többek között.. Pauk Ansy dalokkal és F. Gazay Matgn cs; útszámokkal szerepel: Az ünnepélyre mindenkit savesen lát pártállasra való tekintet nélkül a pártvezet-''ség.
8abiógyUko»ságot követett ei e§y SS katona AkopéMm
A keszthelyi rendöritapiíám''S% borzalmas rablógyítkosságot fedezet: fel Alsópáhokon. Stroch Jizseim idős alsó pálioki asszony hosszabb idő óta nem mutatkozott amit h&e-rősea gyanúsnak talátítafc és jekn-tették- a keszthelyi rendörségeE. Oláh Dénes rendőrkapitány irányításával 24 óra alatt kinyomozta, hogy az idős asszonyt meggyilkor ták és holttestét meg is találták ? kútban.
Rövid nyomozás után megállapították, hogy a gyilkosságot Nagy Géza balatonbogián napszácoi Csörgei Rozáliával együtt köveik ei. A leány elmondotta, bogy Nagy már hosszabb idő óta foglalkozott a gyilkosság gondolatával A szerencsétlen asszonyt a szőlőben gyilkolta meg Nagy, azután együtt beledobták a kútba a holttestet. Utána több páhoki gazdával kirabolták Strochné lakását A holmikat részben értékesítették, részben elvitték Balatonhoglárri. Mikor/ megtudták, hogy a gyilkosság kiderült Nagy hazaküldte a leányt, ő pedig megszökött A keszthelyi rendőrség bravúros nyomozás után Ajkán fogta el.
A nyomozás serán kiderült Nagyról, hogy SS katona volt A felszabadulás után Balatonbogiáron is meggyilkolt két nőt és ezeket & kirabolta a gyilkosság után. Ezért a gyilkosságért nem is vonták felelőségre, ugy, hogy most statáriáiis bíróság előtt kell felelnie azokért is. Ugyanúgy statáriáiis bíróság előtt felei a többi tettes is bűnéért.
Ksdden délután 6 órakor
pArtnap
a SzocUtiéssakraU Párt befyitégober
APRÓHIRDETÉSEK
FTruríhiíw 2+1 lámpás 16 ríáió*ti fér« vagy n& bejdentett U»Áfáiért -Bee kő Elek Kinixstatci 13. ar. biln
2. »*tó._ gg
ZALA deorakrotikus petiiim napilap SkerttesxU: Bescxe jeB^ fánerkeuríA
Szmttíú^ «a ki«44tu-r»leí Tó-ai 31.
Ki«4t: JlSijaaiatági R. T. Szertssztwért és kialssért fe^l Brrsor Jecí-
Myomatott c »Közgcidasítgi T. ^ajy-tcénixM* nyomdáidban rtagyicjriittsa^-
.N''yomditrt letel: Ztlzy Kfcx^.
S*i* évfolyam. T71 az¡Éa*
ft&Syfc&mzsa, 1946. joiios 35. szaröa
Ára 20,000.000 adépengö
I Koalíciós pártok közös kiáttváiys a gauülüwz
A koaboiót alkotó pártok vezet& a o*6 érrfokébon tofcfeést intéztek a magyar gazdatársada-
lomhoz. A fölhívást s Főggetíor Kisgazdapárt novaoon Nagy Ferenc miniaziorotnd*:, a Magyar Kommoniatt P*n R-evotön Rákosi Mátyás s Szociáldemokrata Párt novébon Szakosíts Árpád • Nemzeti Parasztpárt noréboe Veres Páter írtak aiá. A kormányzásban résztvevő négy part felhívással fordul a magyar parasztokhoz * magyar fíHdmüvesekhaa, hogy miutae szorgalmas és átóozatos munkával oiérték, i&ogy a magyar főtóör. annyi termett, amely a nápaak mindenkap blzíosit/a « kenyeret, most az ország áe 8 saját ardakök te «zt kívánja, bo^y Nősítsük az első lépést a staWlizáoió és az ért»aál!6 pénz mágterantóéas> faié, ame*y nagymértedben fOgg a beszolgáltatás loikíismareies toljeoíiésétdl A msgyor gmegtették kötel»»a»göket a haza irént a tőid megművelésével, most tegyék mag kötelességüket • haza éa maguk irtot a be tz olgáttatás iafkiívmareíe« és pontos toijeaitéséval. A atagyar demokráom beváltotta ígéretét és ««Buszt«» l-re magtaremtotte a jé pénzt, a forintot, azonban ennek feltétel« a város dolgozóinak n''M-tss* kenyérrel, buaaal, zsírral, eleim tszerrai, mert a falu oaak *qy jutbat tdbfc sz,*. számhoz, ruhához éa »gyéh iparcikkekhez. A baszó jáitatts nemesik kötelesség», da érdafca is t gazéstAraadatoftwak. Végül arra kéri a felhívta a gazéákai. hogy a mezőgazdasági munkáknál oiötorduíó nehézséget, nyersanyaghiány* azer.n?; jelentsék ba a hatMgokoak, hogy a bajok orvosolhatók ¡egyenek. Fethtvjék a hfetábságokaí, hogy iéptenofc fai azok eliee.. akik a bsszoigáítatas kijátszáséra vagy magtagadteéra hizlalnak, okik a öeszoJgái« taatst efoazz*fc afcsdáíyozzak. Ezek ellenségei a napnak és az országnak, ameiyokkeí érdemük szarfm katf a»é*m.
Bw® temontfas^ú erelyesan cáfeíl&k
ItO rrrhtm. jnlrus 80 A brit hir.szolirulati iroda szóvivője meeeáíolta azt a jeJcouésr. no^ Bevin kúiüg> miniszter & ie-mondás *roudoiatavai foeiaikoetk. Egyáltalában nem foieinok najp: a • útónnak azok a himszteióaük. :ne-íyekbói x/ tűnik ki, hoo lievin eeészséjri vagy máa okokból ''lemond kfitvgym hü sztori tisztjéről. A bét régé)" olyan hírek terjedtek «el, hog> üerm betegsége kizárólag diploma í.»» betegség. Tény, hogy gyengélkedett ét- két mux» ''piheni) uiániő-jíét jobban érezte magét.
Nagy amankai kölesén az araboknak
jnhus 29
Ar.gaa es Amerika kormánya javasolták 700 millió dollár kölcsön juttatását az arab államoknak, hogy i zsidókkal egyenlő lehetőség maliéit növelhessék kufturáHs és gazdasági életüket. Ez a javaslat csupán igy része azon tervezetnek, rneyet Byrnes külügyminiszter terjeszteti a -»iesztinai bizottság elé. Ebben a tervezetben javasolta 100.000 zsidó beutazása; Palesztinába.
Az angolszászok szívesen vw«nék, a* s szovjet is csatlakozna Hetaot-artzág gazdasági egysegének meg-tsremtasetiez
Jatmőok, julruí1 30 Ar angr>i aisóház ¡jétfói vitiitjji>an Noel Baker államminiszter hepien-ujííp. hos^ az ancoí kv>nnány elrhen eifoisvita azt az amerikai javaslatot, mely szemit Síüíj torszá^ bri-. ós wnerika: nYeaetéi ipudaeuxi egy»>jc-tém fogják kezelni. Az aja^oi kormán v TÚltozatlanul hajlandó a legszorosabb eiQ-üttmük:)Cióere bánrieiy más megszállási övezettel. Az amerikai javaslat saerrnt előzetes n»£-t*«iélésíieJ egyesítenék a rucxóesw-tiasáíj, keroskedelecr., ipar és penz-üxy "kérdéseit. Kz a sankt
olien sem irámol és i»a^\x>n szive-sen vennék a Szovjetunió caaiiako-z*46át, mirel Anglia és .Amteríka leghatározottabban el tom i Karópa két részre bontását és ellene van cg> ^stiüggönyiíok, azneiy Kurupat, ktV ^pén vaiasnaná kettt.
Saizbur? erseke Dnnepalyeser adta al a maeyir keWéttsegn^* Szsnt István paiastj&t
Salzburg, juiius 30 Salzburg urseke a «alzburri Szent F''éter ieremí/en ünnepélye? rüisósé-k»Azött nrajtotta. át a ma©-or iüidőtiaégnaic''S^ent István poiáktját. A Vménekr. i értékű korona.»* peui>-tot a Salzburgba bevonuló arnerika.''
itsaia-toL ¡.larscicsnoza taiaita nie? ét ed<l^ a ^aizUinrt éraefc őnwe^txr.
volt
An^iia haooras sméaráidoz&ta
Lóridon, juíias 30.
A most kiadott F^iér Köciyv tan^ sága fxerint az egyesült angti királyság háborús hatot tű inak és sebesültjeinek összlétszáma: 950.000 volt Ebh*n s srámbar. benneíogiakat-
nak a kereskedehni tengerészet emberei és s polgári egyének is. Köztük íőbb mint 357.000 voit a halott. A mozgósítás 1944. juniusában közel 8 miilió embert érintett és több mint 900.000 cő szolgái: a haderő vagy kisegítő háborús Siolgáiat kötelékeiben a háború egész tartama alatt hosszabb vagy rövidebb ideig.
Budapestrőt Jelentik:
Dr. Jeszenszky Ferenc fett a nemzett Bank m vezért$az#atóía
A Magyar Nemzeti Hank ve»:r-¡¿azgatoíaru a Iia.nk fótHoácsa dr. ¿es«Hisiky FereiK pfeizüg^mirisz-tori lanácsoat nevoKUi ki.
Sajitfogadison méttaiia a kor mirry a szov/er jóvátételi enged-ményét
őzért üKijusbaii ujabl» kémiinet i&-t-uzeit * tízovjetmióboa s jöviktéteíi lerhek c^^Uoiatéae érdekéüeai. Krrc kérelerare érkcszcti mog a szovjet kormány válasza, zuneíy minden tekintetben hozzájárult azokhoz az ismer: eni.t.ximunyckhoz, melyeket rixár ^ ''áau eióbbi.sx^maban köz«^t. A .SzovjetBiiió ezen ooítoílimjöyérel nag> nK-rtékben jlóaejnti a btaeili-zárioíi terwket, anu>ly j«U±ntó-^-égü az ujjáé^Htés szempontjából, mellyel »..«netóré *áli*. az ország ga/dasá~;. koío^kedebni w ipari uj-jáépit
Megkezdik a köztársasági rend ellen vétők főtárgya/ásait
Króss János áltamtilkar végnap eg> tíajWegadáeou isme nettó » >zorjotmjK> (Cormanvinali e- magva; jóvátételi kérdésber, "adott nag> jeíeri-v3ségü «ígodményé^. Az ereoeti torv szerint Magvarors.«á^nai: >io«7.«3apn •200 millió dollár jóvátételt kellene fizetni a Szovjetuniónak 6 ¿ven keresztül, mefv évi ."^3 millió dollár jóra tételt joksnteU A magyar kormányküldöttség kérését*? ezt 3 ó éwet H évre hosszabbították xnog. ainely évi 27 millió 300.000 dollárt jelent. A jóvátétel i h iratai pontos számításokat eazfeteöh és któzámi totta, hog> ez még mindi? na^;. tercet j^ertt. A raggyar kormány
A budapesti népbiróság öUis :i.tcsay a vuiéken működő úto^ taná-í sokkai i <yutt megÍGezdtk au^nisztus-!«an a kó/tártta*á&;i tend ''elten vólők űg>eiw.«k tárgyaia&ét. A btidapcsti aépügjkésiek 200, ^ cíebrBoeOiok 30, h pécsiek .">«% a ^gyériek 4ő -és a szí>-sediek 30 ílxen ügyet jelentettek be.
Mii kivannak a csehek ,..
Moszkva, juüus 30 A Pravda a csehsxiovák kormany-kQldőttek moszkvai iáK^atásávzl kapcsolatban a köveikezőket irj2: A csehszlovák kormányküldöttség kífejiette Moszkvában AHáspontlit a különböző kérdésekről. A Magyarországgal kötendő kérdésekben tájékoztatta aj orosz kormánvt a csehszlovák álláspontról, meiyet Jugoszlávia is támogat. A küldöttség ki fejtette, bogy a magyar lakosság Csehszíov.ikiából vaió kitelepítését kész m^feleiően kárpótolni azokért a javakért, melyek az ország elhagyásakor Csehszlovákiában maradtak.
Megígérlek hogy ennek ellenében engediacfiyei et tesznek a jóvátétel
kérdésében és nagyobb könnyebbségei biziositcnaf- a magyaroknak
a hitei terén.
A csehek kifejezték azon óhajukat is, bogy Pozsony környékén határ-kiigazítást követetnek, mely lehetővé tefzi a Duna jobhpartján való te*-jeszkedésüket mivel a baiparton a hegyek ezt megakadályozzák. Mindössze 6 faluroi van szó, 7000 latossal.
Prága, julius 3C
A csehstiovak á tamférfiak moszkvai látogatásával kapcsolatban ki adott hivatalos közlemény hangoztatta, hogy a két ország együttműködése korszakalkotó. A tárgyaiasok során a cseh kormányküldöttség szóba betta a párizsi beketrtekez-Ictet és közölték a békeszerződássei kapcsolatos felfogásukat, mely a. szovjet konntay nagy megéríásévei -.alálkozott.
Megtörtént a békekor fereacia v iiégtéftéMlml ÖJéaefnek megnyitása
Bideault fmuacvu wkúsz^asf^L, »Kit a pári/^í b^-kekonoírencía egy-haogtris^ eínokié választott, nvrtötta ine^ ürjcsep^weae-j izsftmp déi irtán 4 óraKüt a Pámsba ^*ehivott béke-«jrtekBKbtóS a LÜseatbsok történoimi eaeinénys íátott- terstuü-bea. Bejáratáaáá íííaaeaa trútoiori leajífei a majd körütótto a szivar» óay rcinaen azznéhen pompázik a 2l iKr izet otons^ím.'' A paio-uixw reaató utoti iwaoorók alianak. í vitttíAii 3 ócátói InrirrÍT mpnméinitáB érkezoek ^ 21 nemest áibmférf.íaiy poiiüku.-wai. é? g»sdaaági s*akértői. Klsőnek .Mackenzk? Krag kaaaí?*) muús^tet-elnők érkezett tosn ¿üÜ''ítt. ségévol, mwö Vi''^m Coroeí következett Jugoszlávia képviseletében. Belgium kuidóítatMei.- után Btdea«?tfrancia mmiatiemitiók
A Szovjetunió Mtá&w
vezelesevel fél 4 érakor jelent mag, maié kisufcrtBtva Bymes aa»rifcai kölögyrormszter ás Atüeo winísztar-»Inök haladtak át a köztársaság gárda attai őrzött bejáraton.
\ Íaíyosoéuj« a csLii&roát fényben asxtai.. Hatafanaa Urfaegbea hüifatt£U£ottAk íe és aiá a kúionböxo iicmzíJíök kfuó''ítlNégéoűk tagjai. A í^v üléMierntnacn haik ¡asorgsaa Közben ogyra jobüan megtwíak .a" padsorok. A p««borok awiiawaa logiaJt helyet magTtur kákléttaég i^éhán> tagjával mim íaegfigjjeió Auer Pái pé-naai znag>''ar kővsgt. ■ Pontosan 4 ónkkor 13>cbault fean-r» ruuiisztecatnok naegjeiszií a<z el-¡ivkí «zókbaa és ntegnyttotta az üiéat. AieguyiWjbeajiedscuen aicgeiniékaaseti arnsi, iiogy 30 év aiait már maaod-■zbuB iort«átt^. bogy Párizsban a gyórfcto népes nem^otáe»: gyuioko-zete békéi próoái teracateai-.''-aijara az ii/Üű-ban megkötött rnsnaazoczócesrói két nag>hatajeKj. cnelyaek íesyiv ree erejt- yaben » hábóruhai. » d<intó suanopet vitt, távéi maohoi a iüékoSoaksrc:tklatui Ka ^ gvoníjestg kx^rr^reaer. sorsdöntő vclx, mísr Jiom. ir^jáuuc három »''u-tiaed utan musod.szor jotostakabba R heiv^otbe. hogy tueiláró éfe &axtóe i>éke rnego idasába. kezd^eiKik. A második kisérict xuosl mádtéppnr. Jöst-(iódik. Az Kgyesuit NeoaoeéBk aisj> okmánya szellemében moginditoí.. tHrkekoaiiea''cncw: az egész eenber''-">ég feszütt figyetammcvlkiséri. Majd rövid visszapiJt&ntást vetett a háború utáni nemzetközi tanp^ít-isok eoad-ményeire, szcrrJioszáílt azokkai az illetekjeiBQ. kiAeteléaokkai, owiyck íelmeröHeíc a v-iáir^jtöhan. Bicieanít az eddú; vallott módsaar ő&aiate hívének valiotss magát, &zeri is, mert az esoménvek igp^eiték feifo-
Az otteatelek 4gect sok kardasbon nagyok vottak ós az atfeidateeök vaioéac aagy eredmenyeknok »and-hatok Nagy feieiossegtuiiai totb ei a resztvevékaí, m&íy a oost kez-úoúv ö eke ertek ezíetet »redaranyas-se teszi.
Bymes kúlűflyminiszter ezuún ast a javaslatot tette, aiakite&nak külön bizottságom BiciowiU ei-rKÜdetévc-i, mely kizárólag ügyrendi kéittiaekkei foglaikozAa és aaieiy liizottaág a iiagy gyülésaei párhuza-'' mosan üiéaezne. Eze:: ja^latot egyhangúlag elfogadta.
"BkieauH '' a^ctíin az: ajájalotta.. ncgy ^ hőkűértekezfc''": eaeit első ülésén, raeh forma.: kérdésiek mogoidá-
Z A L'' A
1946. julius 31
sár* fúvatott, jtóölj&''Hmxazid&uOT-vizsgáíó bizottságot és eljárási jogszabály bizottságot. 1
Evaótt ausztráliai miniszterelnök oréiyesen ellenezte, hogy az eljárási jogszabály alkotó bizottság üléseit a nagygyűléssel párhuzamosan tartsa. Ezen bizottság üléseit .döntő fontosságúnak tartja» .mert enxsek .munkássága fogja meghatározni a konferencia ©gész menetét, igv azon a küldöttség vezetői közüi sokan nem jelenhetnének mog. Eratt erélyesen ós nyugodtan baBzéit,
de később már átielkesedye az asztalt verte, amikor & kis nemzetőr jogait hangsúlyod Utalt arra, hogy a kis nemzetek, melyek nagy áldozatokat hoztak ebben a bábomban, ugyanolyan hozzászólási jogot kapjanak a konferencián felvetődő kérdésekhez, mint amityen
a nagyhatalmaknak van. Byrnes támogatta Evatt kérését és azt a határozatot hozták, bogy az eljárási iogszabáiv alkotó bizottság köddon délelőtt 10 órakor, magyarországi idő szerint 11 őrekor, a mandátumvizsgáló bizottság délután 3. órakor ül össze. A nagygyűlés pedig délután 4 órakor tartja plenáris ^szejöveteléi. <
Befejeződött a miniszterelnöki
expozé feíetti vita
A nemzetgyűlés mai fltese
A nomzetgyuíés mai ülésén befejezték a miniszterelnök nyugati utjának beszámolója feletti ritat Utolsónak SchJachta Margit pártonkívüli nemzetgyűlési képvisedó szó-laft fel, aki kifogásolta a bácoértB-kezlct előkészítését és több ¡saocn-iwntból mutatott rá, melyek <azok a magyar igények, melyek" a «magyar békecélok belégitéao" mellett még felhozhatók A vitát a ''miniszterelnök zárta be, aki köszönetet mondott a pártoknak azért az együttérzésért, amellyel a nvugati útjáról szóló beszámolóját tudomásul votték. Szenibe szállt azzal a megállapítással, hog>- a kormány ''kwpolraicá^a ingadozó votna. Elég gyakran nyilvánították ki a magyar külpolitika vonalát, mely elsősorban, a Szovjetunióval, azután az Egvesüit Államokkal, Angliával és Franciaországijai, valamint szomszédainkkal. Megállapította, hogv Magyarországnak ran lebnehezebb dolga az összes háborutvesztntt államok között a békecélok megfogalmazása tekintetében. A magyar" kormánynak «pontosan keli ÍBmorni, 1»! van az a határ, melyet semmiféle felsőbb nyomás hatása alatt aom szabad átlépni, hogy ne veszélyeztessük «Jfi-tüzótt céljaink komolyságát. A «gyűlés még tart. «
Augusztus elsejétő/ szigorúan
ellenőrzik a közhivatalok 8 órai
munkaidejét
Illetékes helyről nyert közlés szerint augusztus 1-től kezdve » közhivatalokban legszigorúbban ellenőrzik a 8 órás munkaidő betartását.
A nemzetiségek elnyomása politikai bün
A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság szombaton és vasárnap Szegeden tartotta első. vidéki nagygyűlését A nagygyűlésen Ortutay Gyula egyetemi tanár vázolta a társaság célkitűzéseit és szólt a lenini és sztálini kisebbségi politika elveiről Ennek a politikának elve, hogy i kisebbségek elnyomása maga a legnagyobb politikai bün. Sztálin és Lenin kisebbségi politikája kovácsolta Össze a Szovjetunió népet azzá a hatalmas bírodalommá, melynek kulturáJa és technikája mellett iegn^gyobb győzelme a németek leverésével a fasizmus megszüntetése.
Holnaptól kezdve állandóan négy oldaton jolenik mag a Zala
A forint-stabilizáció lehetővé .fett*
hogy lapunk ezentut minden :nap a szokásos időben 4lotiaioti ifiieiyen meg. A bőséges külföld* hS^ szenüéiet meliott, amij olvasóink'', már megszokhattak a kétoldalas Zalánál is, uj rovatokat nvitunk, a melyből kiemelkedik » MAORT-rovat, amit az tett «szükségessé, bogy városunk lakosságának tekintélyes része a ráli&lat szolgálatában álL E rovatban közöljük az «összes aktuális MAOBT-hirekes, ugy az tétalr miszertiosztás hirdeboáftQvit, mini az üzemibizottság hísoit, valamint minden lényegbe vágó változást, a mely a MAOBT-oa» bekóratkeaik.
— ■ t ~ • *
Kotíály Zoltán lett a »agyar
Tudományos Akadémia elnöke
A Magyar Tudományos Akadémia vasárnap délelőtt tartotta ünnepélyes közgyűlését. Mor G^nla helyettes elnök a megtartott Választás után iihirdertte, hogy az Akadémia uj elnökévé Kodály Zoltánt választották meg, társelnökévé pedig Szemt-Gvőrgyi Albert professzort.
''Kodály Zoltán elnöki beszédében rámutatott, bogy az Akadémia igazi megújhodásában nem láthat más célí ^tűzést, mint újból felemelkedni azon magasságba, amelyben eddig volt. Űrömmel üdvözölte az Akadémia körében a természettudományi kart és reméli, hogy a termíszotta-cományi karral együtt szolgálják a magyar tudomány ügyét. Ezután Mór Gyula a kereszténység és szocializmus cimmol tartotta meg előadását. Bizonyosnak látszik, hogy a legnagyobb háborúból a keresztény gondolat megerősödve ktorült ki,
dl vem tagadható le a szóda- . lista gondolat ''megerősödése . sem. Ennek zászlóvivője a Szovjetunió. A kereszténység és a szocializmus között nincs út-hidáüudaUan elleniét és at együttműködés áldásos lehet.
Xálonk magyaroknál is történelemformáló tényező a kereszténység és a szocializmus. A politikai" súrlódások természetszerűk^ egyelőre nem küszöbölhetők ki, de elérhetjük, hogy ezek a tömegek egymás mellett váiluetett munkával szolgálják az aj magyar demokráciát.
Csomay voit zalai főispán . a leleplezett fasiszta szervezkedés étén
A politikai rendőrség az einrait bét folyamán nagyszabású fasiszta szervezkedést leplezett le, amelynek célja volt, hogy az rtt megbújt fasiszták visszaszí várogjanak Németországba. A szentgotthárdi hazahozatali kormánybiztosság nyomozói Píichár László volt zalaegerszegi fegyveres pártszolgálatost az osztrák határon elfogták, amikor Ausztriáca akart szökni A nyomozás során kiderült, hogy Píichár kapcsolatban állott az egyik amerikai megszállási övezetben lévő fogolytáborral, abol zalaegerszegi nyilasvezetők vannak fogva. Plíchár vallomásában elmondotta, hogy ezek a nyilasvezetők Brenner alezredes, Csomay főispin, Gerócs, a nyilas számonkérőszék vezetője, Pál József és Kovác* János megbízták, bogy szervezze meg a volt nyilasokat és lejyen segítségükre Ausztriába szökésüknél.
Azzal is megbízták, hagy baloldali munkásokat is csaljon ki nyugatra, hogy azokat a nyilas arak ott Idát elintézzék
Píichár többszőr járt már kmt és legutóbb egy szociáldemokrata párttag ellopott tagsági igazolványával próbálkozott
meg az átszökésnél, de a politikai rendőrség elfogta. Vallomása alapján sorozatos razziákon 18 nyilast állítottak elő. Elfog-
I
l
í
í
pár órai délutáni arankára lap-kfoorúókal keres a Zala ktedótóvatabu d
I
/
RcBőn. tudósítások számolnak fce niv-pontaaz olaj mezőkön történi «acmenyekről, 51 MAORT alkalmazottak .sportjáról és kulturális életéről. -.Lapunk »Kandó sport- és mosibirszol-gáJatot is bevezet. Hetetikéöt«bárom-szór főváiosi sajtószemlét, irodaimi, művészetiéi zenei hírszolgálatot <ad-Közgazdasági rovatunkban aa aktuális magyar közgazdasági kérdések mellett város «gazdasági kérdéseivel is bőségesem foglalkozunk majd. .;„. - -
A lapra, vaió előfizetést holnaptól towive megnyitjuk és 15-től kezd vb mindenkinek házhoz szállítjuk a Zalát.
ták az internálótáborből megszökött Halmosjr Zoltán volt SS katonát, aki többször szökött már ki Ausztriába és Róka István murakereszturi voit községvezetőt akinél fasiszta j könyveket és német prop2ganda- | fényképeket találtak. Mind a 18 le- | tartőztatottat átadták a budapesti [ politikai rendőrségnek. A fasiszta r összeesküvők ögye rövidesen népbiróság elé kerül és felelnek nemzetrontó tevékenységükért
1 dollár - II forint 74 fillérről j
K 14 karátos törtarany beváltási \ ára grammonként 7 05 forint
A Magyar Nemzeti Bank julius J 29-re a dollár árfolyamát es a ; törtarany átvételi értékét a következőkben állapította meg. A dollár a newyorki tőzsde középárfolyamát számítva II forint 74 fillér. A 14 karátos törtarany ára s55/»» finomsággal, minthogy a Gazdasági Főtanács egy küogramm színarany árát 13.210 forintban ^ állapította meg, grammonként 7 forint 5 fillér. A más karátu törtaranyak és aranytárgyak értékét a színarany árának figyelembevételével keli megállapítani. A különböző külföldi fizetési eszközök ara nyárfolyamára vonatkozó átvételi árakat a Nemzeti Bank 1 hamarosan közzéteszi. Julius 30-ig ! egy szovjet rubel átváltási ára 46 millió 500 ezer adőpongő, A szovjet rubel most ismertetett árfolyama julius 31-ig nem változik. A beszolgáltatás! batáridő julius 31-én lejár. Ezért a Nemzeti Bank felhívja mindazokat, akiknek tulajdonában szovjet rubel van, hogy azt legkésőbb juüus 3l-ig szolgáltassák be, annál Is inkább, mert a beszolgáltatás! kötelezettség megszűntével azok kijátszói ellen súlyos büntető rendelkezéseket hajtanak végre. A tulajdonban levő rubeleket ebben az esetben ellenszolgáltatás nélkül el kell kobozni.
Rendőri felügyelet alá helyezték Németh Jézoefhét
Mint lapunk folyó hó 27-iki számában megirtaV, a népQgyészség megkeresést intézett a politika^rend-őrséghez Németh József né ügyében, aki a »Gombagyüjtők" fővezéréhez, Németh Zoltánhoz levetet akart becsempészni az őrség kijátszásával A levél kül- és belpolitikai eseményekről nyújtott tájékoztatást A po''itikai rendőreégtől nyert értesülésünk szerint Németh József-nét most ügyének kivizsgálása után rendőri felügyelet alá helyezték azzal a meghagyással, hogy minden nap jelentkezzék a politikai rendőrségen.
Kedden délután 6 órakor PÁRTNAP.
a Szociáldemokrata Párt belyiaesebee Vendégeket atfveseo látnak.
A vonaton szidta a rendőrségei: letartóztatták
A nagykanizsai rémfórség politika osztálya őrizé» be "vette Öécsi
Imréné . budapesti le kost, mert a Szombatbéíyi vonaton vita közoen a rendőrségre gyalázkodó m^je^v -zést telt atníve» a köztársaság védelméről szóló törvénybe {üköző bűncselekményt követeli el. Ögyé-nck kivizsgálása folyamatba^ v.''.n.
HÍREK
— Nirdetmény. A magyar belügyminiszter 531>358/1946. IV. 12. B. M számú rendelete vei a szovjet rubel beszolgáltatást batáridejét 1946. évi julius bő 31.-ig meghosszabbította. Aki fenli Időpontig a beszolgáltatás* nak nem tesz eleget bűntett miatt 10 évig terjedhető fepybázzai bűn-tdt''_ndö. Rendőrkapitányság.
— Öngyilkosság, özv. Sípos Jó-zsefné 63 éves elmebeteg kis komi-rumi asszony vasárnap teggcí feí-akasztotta magát Mire rátaláUak, már meghalt Az ügyészség a temetési engedélyt megadta.
- KOXSz iarayfiiés
A KOKSZ folyó éri anguszffeiíi h6 l-én, csütörtökön délután fiái .5 órau kezdettel helyiségében tagértekeai®-tet tart a kzumkedriem-tóB azövcíks-artügyi miniszter elé tarjeratondó kérések ée paasszok eíőkóazitóss tárgyában. r. i
— Halálos szaroncsétlenaég. Mikiósi Oyörgy 20 éves s?epetneki lakos folyó hó 25-én pisztolyával vdetíc-''nfil hasbalőtte magát és két napi szenvedés után sérülésébe belehalt A rendőri nyomozás megál''apitotts, bogy a szerencsétlenségért Sir.kií sem terhel a felelősség.
— Értesítés. Nyugdíjas vasutasok a ténylegesekkel gyűlést tartanak augusztus 5-én délután 4 órakor az állomás IL o. éttermében a résztvevők érdekvédelmének céljából.
— Vásfcatá UUgárts Mda wtic; ÉJér.5: r.vujati, ésxjtoyoftfi attí. f«lböítTona;£-sók, tdbb búym tépontb zinUr. A H5-mérséldat nyugaton allf változik, keiet« tortbb csökken.
Sporthír
Az NTE sporttelepén serényen folyik a munka, az elmúlt héten befejezték a tribün kijavítását H a futballpálya munkálatait Jövő hétes a drótkerítés és az öltözők következnek. A fürdő szintén használható állapotban van. Az ellopott kapuhálók helyett jövő héten már rendelkezésre áll az uj. A villany világítás kijavítását Czanik sportbíri-tunk díjtalanul vállalta.
A pályák (atlétikai, ugró, faló, íeo-nisz, futball) rendbehozása mellett a vezetőség parkosítani kívánja a hüs fák alatti részt, ahova a büfét lógják felállítani, abol rádió mellett hűsítő italokat fogyaszthatnak a napi manka után és tréningekben elfáradó tt dolgozók.
Serényen folynak az előkészületek a folyó év augusztus bó lS-án rendezendő 80 éves jubileumra, amely egybe lesz kötve a pálya felavatásával. Az egész napot felölelő programra kidolgozásán most fáradoznak. ElŐrebocsáthatjuk, minden lesz ezen a napon, amit a sportdrukke-rek ar: rétnek.
ÍmS 2-f-t lámpát ló réáliaast
férfi vagy oéi bejelenteti kstékj>érin -Bcnkó Etek Kiaiz»i-o!c* 13. sr. iwin; 2. aftó._ . •
ZALA d0B0kraük&s politikai napiiap
Szerkeszti: Beaczs JaaS főjzericcsrti Sterteesaakég ét ki«d*h!vau!: i- te.íi»- 55.
9Qa^a: ^Cízaaeleaáfli (t T. Xt&ter^ Szertesxtt^iósIdafiaÉrttM 8®eezsksl
Nyomatott« .Köiíezoiségl R. T.físgf
k»nlx»a* nyom ¿Afí ban «affirkanöspín-
Nyocdáért letel: ZtfaylWwíy.