Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
149.53 MB
2023-10-09 11:02:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
54
138
Rövid leírás | Teljes leírás (1.19 MB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. szeptember 197-221. szám

Hiányzik: 205. szám 1. oldal


Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő út 5. szám
Telefon: 31.
A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

§1, potyám. 197. szsm
- 9 9 J
ttfigyicamzsa, 1946. szeptember 1. vasárnap
Ára AO fillér.
A pénzügyminisztérium szeptember 2-tői kezdve az összes, szivarok, a „Béke" és a JSzabolcs** cigaretták forgalmának korlátozását megszüntette. Ezek a dohánygyártmányok Nagy-Budapesten a dohány kistőzs-dékben a fő vőben jegy nélkül árusíthatók.
Magyarország vatószínü ma délután fejt* ki íltás-poníjút az jerdály? hatarJcérdésbsn
A magyar területi és politikai bl*o.ttsap péntek délulfkn! ütésén a szerdai Olós azon h«tá-
rczOArz, hogy Magyarorazagot nem hállgatjek meg ós a rntfli ülésen félreértés tőrtónt a moghivée eluta-jfcisa körül, maereszt a romén bizottság csütörtöki megluiigaúsáva! kapcsolatban arra az efhrtérozasra játotok, hogy s magyar bizotíságot rs m*ghslipatjék a romén bizottság ogyÖttcs O''é^ón. A bizottsó© e''nöke líjaiemejte, hogy ezen meghívás nem vittozutja meg q szerdai ülésen hózett bot4rozak>t, meíy szerint a wtgyar területi és politikai bizottság a M««». ország és Románia között az J938. jsnwár Vje előtti határt fogadta el. Ennek b hajározítnak esetleges megveitoziatÉsara vaterrey bizot:sági Uö külön jsyaslata szOk-A bizottság elnöke egyébként a magyar békeszerződés tervezetnek 2. és 3. Qikíceiyelre vonjal-kozóar, meiyek az alapvető emberi jogok biztosítsál-tárgyaik, kijelentette, hogy e tekintetben döntés még r.em történt. A román bizottaág Olésen a magyer ilíá*pon".ot Auer Pál párizsi magyar követ ismerteti. A román poJbikai bizottságban Magyarország meghallgatásával kaposoiatcs vita ílkaímávaijpz ausztráliai kiküldött felszólalásában hangoztatta, ho?y már 26 esztendővel ezelőtt kötöttek bó*sszerz5dss:.. Ezek ktskreot vaUoltak.ós. jy háberu tör: ki. Rank háruj z feiadet, hogy az elkészítendő békeszerződés a lehető fegjobb legyen s ezért vagy visszautasítjuk ezen országok kérelmét s «kker s békeszerződés sisemlen !e$z, s íkkor az egész világ ujjal mutogat ránk, hegy nam teúfink meg mindent, amit lehetett. Magyarországot bevádolták s ő igyekezett a terhére rótt cselekményese; igazolni. Bogorr.clov szovjet megbízott kijelentette, hogy ez a szó tutmessze megy, mert M«gyarország nom áJ! bíróság előtt. Azzcl, hogy a bizottság a meghallgatás meiiett döntőt*, Mugyerorsztgnak ós Romániának csupán azt a jogot biztosította, w.it Olaszország es Bulgária is megkapott. A magyar vélemény meghallgatása nemzetközi érdeklődés e''őtereben áll.
A román-magyar határkérdéssel kapcsolatban, sr.tlyet a magyar területi és politikai bizottság szerdai ütese után már végleg elintézettnek lehetett tekinteni, z román területi és politikai bizottság csütörtöki ülésén fordulat tő vetkezett be.
A román területi és politikai bizottság négyórás rccdkivül élénk vita után, amelyben 41 felszólalás hangzott el, 8:4 szavazataránnyal ¿¡fogadta azt az ausztráliai javaslatot, hogy a román—magyar határkérdésben 2 bizottság legközelebbi Ülésén hallgassák meg Magyarország képviselőjét. ., .
A. román területi és politikai bizottság csütörtöki, üléséa megtörtént annak a formai hibának a kiküszöbölése, amely a magyar delegáció levelének téves magyarázata miatt előző napon előállott. A magyar delegáció tájékoztató soraiból kitürrt, hogy a magyar bizott-
ságnak a csehszlovák ügyben hangoztatott kérelmét — nevezetes...