Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
149.53 MB
2023-10-09 11:02:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
205
598
Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. szeptember 197-221. szám

Hiányzik: 205. szám 1. oldal


Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő út 5. szám
Telefon: 31.
A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

§1, potyám. 197. szsm
- 9 9 J
ttfigyicamzsa, 1946. szeptember 1. vasárnap
Ára AO fillér.
A pénzügyminisztérium szeptember 2-tői kezdve az összes, szivarok, a „Béke" és a JSzabolcs** cigaretták forgalmának korlátozását megszüntette. Ezek a dohánygyártmányok Nagy-Budapesten a dohány kistőzs-dékben a fő vőben jegy nélkül árusíthatók.
Magyarország vatószínü ma délután fejt* ki íltás-poníjút az jerdály? hatarJcérdésbsn
A magyar területi és politikai bl*o.ttsap péntek délulfkn! ütésén a szerdai Olós azon h«tá-
rczOArz, hogy Magyarorazagot nem hállgatjek meg ós a rntfli ülésen félreértés tőrtónt a moghivée eluta-jfcisa körül, maereszt a romén bizottság csütörtöki megluiigaúsáva! kapcsolatban arra az efhrtérozasra játotok, hogy s magyar bizotíságot rs m*ghslipatjék a romén bizottság ogyÖttcs O''é^ón. A bizottsó© e''nöke líjaiemejte, hogy ezen meghívás nem vittozutja meg q szerdai ülésen hózett bot4rozak>t, meíy szerint a wtgyar területi és politikai bizottság a M««». ország és Románia között az J938. jsnwár Vje előtti határt fogadta el. Ennek b hajározítnak esetleges megveitoziatÉsara vaterrey bizot:sági Uö külön jsyaslata szOk-A bizottság elnöke egyébként a magyar békeszerződés tervezetnek 2. és 3. Qikíceiyelre vonjal-kozóar, meiyek az alapvető emberi jogok biztosítsál-tárgyaik, kijelentette, hogy e tekintetben döntés még r.em történt. A román bizottaág Olésen a magyer ilíá*pon".ot Auer Pál párizsi magyar követ ismerteti. A román poJbikai bizottságban Magyarország meghallgatásával kaposoiatcs vita ílkaímávaijpz ausztráliai kiküldött felszólalásában hangoztatta, ho?y már 26 esztendővel ezelőtt kötöttek bó*sszerz5dss:.. Ezek ktskreot vaUoltak.ós. jy háberu tör: ki. Rank háruj z feiadet, hogy az elkészítendő békeszerződés a lehető fegjobb legyen s ezért vagy visszautasítjuk ezen országok kérelmét s «kker s békeszerződés sisemlen !e$z, s íkkor az egész világ ujjal mutogat ránk, hegy nam teúfink meg mindent, amit lehetett. Magyarországot bevádolták s ő igyekezett a terhére rótt cselekményese; igazolni. Bogorr.clov szovjet megbízott kijelentette, hogy ez a szó tutmessze megy, mert M«gyarország nom áJ! bíróság előtt. Azzcl, hogy a bizottság a meghallgatás meiiett döntőt*, Mugyerorsztgnak ós Romániának csupán azt a jogot biztosította, w.it Olaszország es Bulgária is megkapott. A magyar vélemény meghallgatása nemzetközi érdeklődés e''őtereben áll.
A román-magyar határkérdéssel kapcsolatban, sr.tlyet a magyar területi és politikai bizottság szerdai ütese után már végleg elintézettnek lehetett tekinteni, z román területi és politikai bizottság csütörtöki ülésén fordulat tő vetkezett be.
A román területi és politikai bizottság négyórás rccdkivül élénk vita után, amelyben 41 felszólalás hangzott el, 8:4 szavazataránnyal ¿¡fogadta azt az ausztráliai javaslatot, hogy a román—magyar határkérdésben 2 bizottság legközelebbi Ülésén hallgassák meg Magyarország képviselőjét. ., .
A. román területi és politikai bizottság csütörtöki, üléséa megtörtént annak a formai hibának a kiküszöbölése, amely a magyar delegáció levelének téves magyarázata miatt előző napon előállott. A magyar delegáció tájékoztató soraiból kitürrt, hogy a magyar bizott-
ságnak a csehszlovák ügyben hangoztatott kérelmét — nevezetesen azt, hogy hallgassák meg — tévesen magyarázták. A vita tulajdonkeppen arról lo''yt," vájjon a szerdai, ¿tflemi határozzt után van-e lehetőség 1 arra, hogy a formai tévedés tudomásulvételével újból határozzanak a magyar bizonság meghallgatása .íölötL
A bizottság a meghallgatás mellett döntött. Ezzel Magyarországnak és Romániának tulajdonképpen csak azt a jogot biztosították, ameiyet Olaszország és. Bulgária is megkaptak. Hangsúlyozni kell újból, hogy a négy nagyhatalom őeiejfStusa hrkötöite ©agáit a külügyminiszterek párizsi határozata n>ellett, arnely a bécsi döntési semmisnek minftsiíeíte. Ennek ellenére a magyar vélemény meghallgatása áll a nemzetközi érdeklődés előterében, mint azt a csütörtöki ülés négyórás vitája is bebizonyított?.
A csehszlovák javaslat elvetéséi kérjűx Párizs, 31
A magyar békeküldöttsc''g a ma-gyar-—csehszlovák határ rrvcdosuasa tárgyában pénteken benyújtotta ész-rcrtitieií ?. békeértekeztet főtiikár-sá^-fcdr. A n.agyar jegyzek ismer-tetraz 5 község területi és lakossági problémáit, majd leszegezi, hogy 2 Irráist lakossága nem akar cseh inpérium ala kerülni és ellenkezik Atlanti Ch3ría szellemével, ho$.;y «T''bcrektrt és népiket megktrdeze-sük nélkül, akaratuk ellenére idegen nspérime alá kényszerítsenek. Ismerve Csehszlovákiának a 200-000 ragyar üiteiepitesére vonatkozó fci-íoföSat, az .átcsatoíandó 5 közséi; laio?ai is politikai és gaidasági ei-cjomásnak, vagyonukból való ki-Osztásoknak, és lakóhelyükről való ¿üldöztetéstek vánna!: kitéve, amely teegyezteihetetlen a demokrácia ^eiveL A nagyhatalmak az Atlanti ^^Jtáb^i vüágosan leszegezték, nem lörekednek területi nye-r«?egrc. a „csíhszlovák javaslat salyosan $én; ,az Atlanti Charta ci-Magyarország gazdasági A«ly-^té; rctg súlyosabbá teszi es ezért 2 cseh módositó javaslat elvetését.
Titicos okmányok feltárták a magyar-
^ági német kémbálóiat tevókeny-
áéfél
A szovjet külúgyimnisztériiim m?ahaas okmányokat hozott pilvánossj^rra^ mek-ek a néinet ^tó^ágok irattárából kerültek f^- "ir szerint a gyüjtcménv-"Jn több magyar -onatkozásu is tSáltak. Az okmá.
nvokbó) kiderül/ hogy a n^mcí katonai hatóságok a .Magyarországot nagy számban ellepő nemet kémeknek utasításokat nci-t:ik% hog}* a magyar ^Jlampolgú-roknak és. közigazgatás'', tényezőknek minden lépésit niintit-nütt szigorúan ellonurizzék és mindent kövessenek el, nogj* mincl nagyobb támogatás^ préseljenek kí a magyar ¡íoiitikai és gazdasági vezetőktől. A Hacha-kormány tagjait r.em ítéltek halaira
Három hónapig tarló tárgyalások után a prágai népbirósúg befejezte a csehszlovák Iiáborus
bűnösök ügyének túiTyuiását.. Egy hónapi tanácskoza^ után a" cseh igazsátíugynmniszter 25 elítéltet, akik a . Haeha kormány tagjai voltak, ne:n Ítélték halálra. A bíróság az itéíet üidokolásában kimondja, Jiogy magáévá tet^ a Hacha ko^riány tagjainak meggyőződését abban a tekintetben, hogy ténykedésüket a cseh nép érdekéíjén vállalták és ezzel (">sivhországot megmentették a teljes [osztástól és kirablástól és ezért a nép-biróság nem tőrt pálcát a németekkel való eevüttmüködésák fölött.
Wegrázó erejű tiltakozást juttatott el Budapest közöBsége a nagyhatalmak köMigy minisztereihez
Budapest tör.''ényhatósaci bizottsága *rendkivüii kőzpyülést tartott, melyen tiltakozott a párizsi beke-felteteiek ellen. Elsőnek feisióíalt Kővágó József polgármester, aki m-dltványrzía, hogy a párizsi béke-s/.crződéf ."lien határozati javaslatot hozzanrk. amely a következő:
Budapest és Magyarország doi-guz6 népe ninden erejét rr.eefeszítve, a korábbi znt;-demokratikus vezetőinek bűneit igyekszik jóvátenni. Fejlődésének útja "a demokrccia tiszta útja. Feíelísségre vonta a háberus bűnösöket, felosztotta a földbirtokokat, jogot adott a népnek es biztosította tiszta demokratikus fejlődésének alapját, megalkotta 3 ír őz-társa ságot, hídjait, vasúthálózatát nagyrészt helyrehozta, mezőgazdasága és ipara példátlan nehézségek között megkezdte termelését és az

ország 2 :r,aga erejéből véghezvitte a stabilizációt. Beí?ő erejét a népakaratra építette és e belső akaratot követi a"kkor, amikor felajánlja szolgálatait a Duna-medence békéjének biztositásara. E nacy feladatokat ugy tudja megvalós.:<>ri, ba a béke nem jeient sem határainak megvonásában, sím kisebbségi fejlődésünkben, sem gazdásági tekintetbe;: elviselhetetlen terheket''"elszegényedett országunkra. A duna-VÖÍgy: népek végleges megbékélésének érdekében adjanak helyet Magyarország kérelmének és igazságosan, humánusan, a jövő nemzedék sorsára is gondolva,, hozzák meg döntésüket. Ezt a határozati javaslatot elküldik Gyöngyösi kü''ü;ymi-hisztemek Párizsba, azzal a kérelemmel. hogy sdj3 át a külügyminisztereknek.
Kik kerültek Nagykanizsán B-ffstára
Mint ismeretes az e^ész országban serényen folyik a B-listázás, hogy zrzal a rendeletben eíőirt időre elkészüljenek. N^gykanizsá.i a kővetkezők kerültek B-listara :
Az igazságszolgáltatásnál:
Végelbánassal: Horváth Jsván és dr. Maiina István törvényszéki tanácselnököket és Salamon ferenc ál-tisztet.
Minden igény nélkül: id. dr.Wéber Elek járásbirót és ifj. dr. Wéber Etek törvényszéki aljegyzőt
, A nagykanizsai járásbiróságtól B-listára helyeztek Maninek István irocatiszitt, akinek í^a''.ádja nyugdijat k.:p, valamint Háry Katalin, Szabó Anna '' és Niezner Auguszta irodasegtídtiszteket minden igény nélkül.
A népjóléti tárca körébe tartozóknál:
Dr Kajtárish''án körorvos, dr. Csizy Botond B^la városi tiszti orvos, Tőke Jenő Szöv. igazgató. Ökrös Margit védőnő, Lász''-ó; Antalné védőnő,. Bcrtm Eaur.a védőnő» Molnár Jánosáé o*ónö. A postánál:
A nagykanizsai í. sz. postahivatalban a kővetkező tisztviselőket . és.. altiszteket heljuiték B-listára:
Dr. Szilvái József, dr. Focíor László né. Mezödi Józsefné. Ország József. Újvári Géza, Simon istvánné, Hegyesen Jenő, Szi-tár Béla, Döme Kátolv, HaspeH Pál, Szabó Kálmán, Tóth Gé-záné, Muzikár Gyula. Striczkó Mária. Wiide Endréné és Herceg AoKánné tisztviselőket, ;a-l:uniiii ienkovics János, Pániéi József, Farkit József, Flumbort Erzsébet, Gyulai János, Hajdú Vencel, MuravőJgví Károly, Kékei Pál, Tóth József és Tüc-des István altiszteket
A 2. sz. posUüiivatalban a következők kerültek B-Iistára: *ersényi Rezső, Molnár István. Láng Ferenc. Wrana István tisztviselők, valamint Döme Pál, Kúszik Mihály, Szenes László, Koltai István"Dallos József, Kuti György és Náday József altisztek.
Erek valamennyien szolgálati idejük letelte után nyugdíjazással kerültek B-listára, np^ a 2. szánni postahivataltól Hágner Rezs-jt nyugdíj nélkül helyezték B-listára!
Hirefc a vilóg fóvarpsaibéi
A francia alkotmái^zó nem-zetgyülés elliatározta, hog%-pártközi bizottságot alakit u háborús vereségek okainak kivizsgálására.
A Xewyork Times irja ; Ba-rueh. az. "Egyesült Államok ki-küldóttje az Egyesült Nemzetek atomero bizottságának szerdai ülésén rámutatott ;im:, ha «z Egyebütt ÁUamoknak nem sike-nii a békél kiépíteni, Amerika számara nem marad más hátra, minthogy még nagyobb és ¿oi>b atombombákat gyártson.
ZALA
19 IG. szeptember 1

A NOT halálra Ítélte Antal Istvánt
A Népbiróságok Országos Tanácsa több napon keresztül tárgyalta Antal Istvánnak a S dójay kormány voll ígazságögymimszierenek háborús és népellenes bűnperét Az ítéletet raz dtícidtt hirdették ki és Antal István dr-i háborús és népellenes bűncselekmények miatt golyó általi halálra es összes vagyonának elkobzasara Ítélték. Az elnök ezután az ítéletet indokolta meg.
A Srtöjay kormány tagjai együttesen felelősek a történtekért, különösen az igazságügyminiszttr. akinek, mint a jogrend érének, meg kelett volna akadályozni a deportálásokat és törvény ell-nes cselekedeteket- A Not a Sztójay kormány minden tagját halálbüntetéssel sújtotta. A felmerült enyhítő körülményék figyeícmbevetelévcl megkérdezte a vádlottat, hogy kegyelmet kér-e. A NOT ezután zárt ülésen foglalkozott a kéreiemmd és elhatározta, hogy azt a végső adöntés céljából az igazságügymmiszter utján a köztársasági elnökhöz terjeszti fel%
Felhívás
munkavállalókat fog.aikoztató ipari munkaadókhoz!
Az Országos Társadalom biztosító Intézet Nagykanizsai Kerületi Pénztára ezúton értesíti az érdekelt munkaadókat, hogv 1946 július 29-tól kozdődóte.? aTize^ondó társadalombiztosítási járulékok kirovása 9>z 1946 augusztus 1-től bevezetett forint bérek. figyelembevételével történik. .
l»kmtjet"U>i azonban arra, hogy a forintban fizetett munkabérek bejo-tontéeét az érdekelt munkaadók nagy r&ze még néni obzközólto, ezúton hivja fel a kerületi pénztár valamennyi nem haci bejelentési jegyzéken jelentő munkaadót, hoíjv valamennyi foglalkoztatott muriía-«Ü-lalójánák forint értékben mezállapi-tott javadalmazását jelen folhivás közzétételétől számított húrom -na-TH/n helül saját érdeké bon jelentei oe. A bejelentést a kerülőtí pénztárnál, ogvéb helyeken pedig a postahivataloknál lesaerezhető változást jelentő lapokon kell eszközölni.
A'' változást jelentő lapon fol kall tüntetni azt is, ha''a munkavállaló a 45szpénz fuelésen kivül egyéb természetbeni iattatásban is része-süi (lakás, teljes ellátás, ruiiázat stb.;. Változás jelentő lapokon kell bejelenteni az • 1946 augusztus 1. utan munkaviszonyba lépett és már bejelentett munkavállalók tényleges javadalmazását is, amennvibén a munkaadó - a bejelentés aíkalmával a l)Oíépést jelentő lapon a javadalmazás royatba azt a megjegyzést ve-zene be, hogv »A kollektív. szerződésben inegáilapii-ott munkabérc.
Amennyiben a tényleges munka-Jbéiek összegét a munkaadó a fenti hiuáridóig nem jelentené be, ¿iíjv a járulékkirovás a.-kollektiv szorzóoés-oen megállapított kx?uiagas;uhb munkabér figyelembe vételével fog megtörténni.
Tájékoztatásul közli végül a kerületi pénztár, hogv az eg>*ségotí járulékkulcs 1946 julius 29-tol julius •¿l-ig tarjedó időre a 41.400/1946. N. M. sz. rendeletének megfelelően a -ténylogcó javadalmazás 20 száza-lika, augusztus 1-től pedig a 8880/. 94ö. M. E. sz. rendelet értelmében 1- százalék. Ennek megfelelően az au''zusztus havi iárutékkirovási idő-szák első hetére (VII. 29—VUI. .4-ig).a közölt két összeg (20 és 12 százalék) kőzéparányosánaük megfé-ielőon ogj-ségeaen 16 százalékos járulékkulcs alkalmazásával fogja a járulékokat kiróni.
— VírhMtá {¿¿¡íré* axombatofc ctHj:
Mértéken déli. délnyugati «ét. ^amivel több felhő, ut ontáj nyugati fetébeo tehet kisebb esőzés. A hőmérséklet emelkedik.
A Nagykanizsán megalakult Forintvédö Bízottság
közérdekű közleménye
A forint értékállandósága érdekében a Forintvédö Bizottság megalakult és megkezdte működését a többi városhoz hasonlóan.
Működése kiterjed a piacra, utca végekre-és üzletekben a kereskedőknél, valamint az iparosoknál.
A bizottság a rendőrséggel karöltve fogja végezni közérde-Joet szolgáló munkáját. Felkéri a közönséget, hogy ebben a munkájában minél hathatósabban támogassa.
Működése a Gazdasági Főtanács által megállapított piaci és kereskedelmi árak betartásának pontos ellenőrzésére és ameny-nyiben bárhol észlelni fogja, hogy valaki is igvekszik a megszabott árakat túlhaladni, az illetőt a legközelebbi szolgálatos rendőr kezére- juttátja.
Tekintettel arra, hogy a megszabott árak pontos betartása legelsősorban is a forint stabil értékének megszilárdítását biztosítja. igy minden állampolgárnak kötelessége ezekre nagy súlyt helyezni és senki ne ragadtassa el magát arra, hogy véletlenül is a szabott árnál magasabb áron vásároljon, bármilyen árut. mert ezzel közérdeket támad és hozzájárni a forint stabil értékének lerombolásához és önmagának is kárt okoz.
A városi tanács ugv a kereskedőket, mint a piaci árusokat és termelőket a rendelet értelmében kötelezte arras hogy minden árura a szabott árat feltüntető cédulát helyezze el feltűnő helyen.
A Forintvédő Bizottság tag-jai az utcavégeken azért fognak ellenőrzést gyakorolni, mert az elmúlt gyakorlati j>éldák azt -igazolják, hogy egyesek kimennek az utcavégekrc és a felhozó termelőket a kapuk, alá hurcolva felvásárolják drága, szabott áron felüli árért az órukat^mijd pedig másnap felhozzák a piacra azokat, ahol még ''drágább árocj^ adják tovább azt a fo-, gyaotó közönségnek.
Ép ezért felhívja a közönséget a Forintvédö Bizottság, hogy mindettől tartózkodjon és ne engedje magát kitenni annak, hogy az ellen-órzes során a Forintvédö Bizottság mindezt megállapítsa ós engedje meg azt hogy a termelő az áruját zavartalanul vihesse fel a -piacra, abolmindenkinek módjában lesz a törvényes szabott áron azt beszerezni.
Ugyanez szól Kiskanizsára. a helyszínre kijáró közönséghez^ kikről tudva van, hogy a helyszínen nem a megállapított szabott árért veszik m^g az egyes termékeket, hanem jóval magasabbért. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy Kiskanizsa népe nem hozza "fel a piacra, így azáltal nagyon sok ember elesik a részére szüksé&es beszerzendő árunak a megvásárlásától, amely körülmény nagyon káros kihatással van közérdek szempontjából a fogyasztó közönségre. Éppen ezért kérjük a közönséget, hogy ettől is tartózkodjon és ne menjen ki helvszinre felvásárolni az árut, haíiem eng^l-je meg, hogy a termelő hozza fel a piacra, ahol aztán köteles lesz a szabott áron eladni. Amennyiben pedig az fordulna
elő. hogy nem hozná fel és áruja van. ugy az illetékes ható-v sági szervnek módjában fojí állni és megállapítanrazl hogy az úruelvonási bűncselekmény kritériumát kimeriti-e és am^ny-nviben az helytálló, akkor az iltaHő termelő elten a legszigorúbb eljárást fogja folyamatba tenni, amelytől őrizkedni fog minden termelő, mert nepr fogja kitenni magát ennek sulvos kővel kezményeinek és zavartalanul fel fogja hozni a piacra feles áruját.
A Forintvédö Bizottság közli, hogy a piacon a kofák az árut csak a kiirt es megállapított szabott árért ad hat jak el, tehát semilyen jogcímen %-ot nem számithatnak hozzá.
A megállapított szabott ájrak
mindenkor az illető termelőnél kifüggesztett cédulán, majd pedig a pi;u nagy ártáblán tarthatók. ^
. A Forintvédö Bizottság felkérte a Szociáldemokrata^ rádió helyi közvetítő intézőbizottságát, hogy az árdrágítót elitéltek névsorát minden tset ben napról-napra elrettentőig daként közölje le a kőzöns&-nek. azok részére; akik hasoa& hibába estek volna bele
A nagyközönség pedig meg fogja érteni az idők szavát és becsülni fogja a koratinv általrf nép részére megteremtett stabil forintot, meggondolás tárgyévi fogja tenni a zsebében aranyként őrzött forintnak a hova való fordítását és ha ezjgy ki, akkor a Forintvédö Bizottság működése önmagától meg -fog szűnni, mert maga a nagyközöá-'' ség lesz annak a legmeghittebb őre.
Budapestről Jelentik:
Ti/dy Zoltán távirata Vilma királynőnek
Tildy Zoltán köztársasági elnök a következő táviratot intézte Hollandia királynőjéhez születésnapja alkalmából: Fogadja Felséged a legmelegebb szerencseicivánataimat és legőszintébb jókiváságainut személyi boldogságára és a holland nép boldogságára.
Titó távirata
Hagy Ferenc miniszterelnökhöz
rosfütés problémájáról. Kétségkívül legérdekesebb része a jelentésnek azonban az. hogy a svájci tőke milyen feltételek mellett venne részt Budapest újjáépítésében. A svájciak hajlandók lennének közös bérlet-tulajdon és közös vezetés mci lett Budapest közlekedése,szállód ai, fürdőügyi és egyéb vállalati alapításaiban és fejlesztésében számottevő tőkévd résztvenni. Kalmár István tanácsnok célszerűnek tartja a svájci tőke bevonását a főváros ujjácpilé-sébe és hangsúlyozza, hogy Svájc közelsége miatt lehetőségünk nyílna mezőgazdasági ter-rm-ivények exportálására.

Ujabb 75 miUió dollár áruhitelt i''érünk Amerikától''
Titó tábornok Jugoszlávia elnöke az alábbi táviratot intézte Nagy Ferenc miniszterelnökhöz: Megkaptam a jóvátételi fizetések hataride-jínek meghosszabbítása alkalmából kQkJŐtt tAviratát. Országunk támogatni fogja a magyar köztársaság nma erófeszitéseit, hogy minél előbb f .^támadjon ama - gazdasági válságból, melybe a magyar nép volt vezetőinek bűneiből került és hogy az országunk közötti "kapcsolatok minél jobbak lekenek, mert ez mint a jugoszláv, mint a magyar nép érdeke.

Megnyílt a telefonbeszéígetés Angliával
A postaigazgatósága közli, hogy Nagybritániával a távbeszélő forgalom, Belgiummai a távíró forgalom augusztus 30-áp megnyilt
A magyar Corvinák útban hazafelé
Nyárády Miklós állanrtitkór Nürnbergből közölte a miniszterelnökkel, hogy elindult egy szerelvénv Magyarországra a Nemzeti franknál letétbe helyezett Gorvinákkal és egyéb töü-értékekkcl, valamint a postamúzeum bélyeg-űjUanényével^ összesen egymillió dollár értékben.
A svájci gyáripar hajlandó részt-yenni Budapest újjáépítésében
A főváros cépészeti szakbizottságának pénteki ülésén számol be Kalmár István tanácsnok svájci tanulmányútjáról. A jelentés szerint Svájc gépiparát a külföld elhalmozta megrendelésekkel. A svájci gyárak ennek ellenére sem terveznek nagyobb aránvu iparbővitést mert a jelenlegi Konjunktúrát rövid életűnek tekintik és attól tartanak, hogvha az USA áttér.a béketer-melesiv. elárasztja majd Európát olcsó és jő iparcikkekkel. A jelentés beszámol a munkavállalók kedvező megélhetési lehetőségéről. a távfűtés és vá-
A magyar kormánv tovább; 15 millió dolláros áruhitelt kért Washingtonban az amerikai hadsereg megmaradt felszereléséből. Az eddig megvásárol áruk 2—3000 vagont tesznek ki, melyet 50 vagonos zárt szerelvények formájában küldenek Magyarországra. Az első szerelvény már meg is érkezett és most a magyar kormány elhatározta, hogy az eddici lő nűHó dolláros hitelkeret 30 milfió dollárra való felemelését kéri az Eg>*esült Államoktól.
Leszállították a só és a szm^L érát ~~ ^
"Az iparüg''i minisztérium Ar-és Anvaghivatala a vidéki készletekben levő só árát 50 forinK ban állapitolta meg métenná-zsánként. Jelentős mértékbea leszállította a 60 százalékos s*>-sószappan árát. A negyeó 1.56 forint, az egyötöd kg-os 1.25 és az egynyolcad kg-os szappaan ára darabonként ^ fillér. Az Ar- és Anvaghivaül a ruha és fehérnenrüek veg>-tiw-titási árát is 10 százalékkai leszállította. -
Tanoncot nem leh*t etboc^ji*^
A munkavállalók idej&teg elbocsátásáról szóló rend«« az iparügyi minisztérium közlése szerint nem vonatkozik tanoncokra. A munkaadó teha a rendelet alapján a válij* működésének gazdaságos^ tétele céljából nem bonthatja tc -a taonncszerződést Ahol a tanonc idő előtt való elbocsala« megtörtént volna, a nmnki^0 kőtelés vissza^ennL
i
1346. szeptember 1
Z AL A
S
^ szepetneki svábok kitelelje rövidesen megtörténik
julitó 1 ¿0 a svábok kitelepítése ^jönctc! Magyarországról. A pots-áatt:'' mezméity értelmében a svá-bokst Nemetország amenkat öveze-tóbe kei'' *iteíep?iení. Hoijy a svábok kktíepitése újra megindulhasson, a macy?r kormány megbízottja, az ámenéi kormány megbízottjával a «telepítési fettételek megállapítása "érdekében tárgyalásokat folytatott ju" egyezményt augusztus 22-én irfáJc. alá és erről a magyar kormány irivatalos nyilatkozatot adott kL Á nvitetkozat szerint az újra meginduló ^áb kjtelepitésre a nagyhatalmak potsdami egyezménye hatalmazza fel 2 magyar kormányt, mely jogot ad a magyarországi német lakosság Németországba való áttelepltésére-jk átteíepiiés nem kötelessége a ca>Ö''3r kormánynak, de élni axar tztn lehetőséggel s ezért augusztus 22.eo megegyezett az amerikai öve katonai kormányzójával, hogy az áttelepítés rendezett és barátságos oódon törlémk meg és az áttelepített németeket az Egyesfiit Államok 2 németországi övezetbe befogadja. A rtagvar kormány az egyezni ny értelmében felhívta a kö2Sigi és várost közigaz^atóságok vezetőit, fcogy a kitelepített svábok uj ne-octorszáei lakóhelyét, araennyiben & köziig tansák nyilván, hogy a kiteltrpiíés u''án érdeklódö rokonok-calc rendelkezésére boc*áthássák. A kitelepítés szeptember 2-án kez-d5dik.
A Zala megbízható forrásból nyeri értesülése szerint a szepetneki svábok titdepiiése is rövidesen megtörténik, fa illetékes minisztériumok ily ér-ItiatB utasításai már a közigazgatási -tényezők kezében vanpak. A kitelepítés pontos dátumát még nem dlta-püoHák meg, de remélhető, hogy á ZriátiQk rövidesen módjában tesz a szepetneki sváb kitelepítés teljes menetrendjét közöini.
Sportrovat
Kikapott a Vasút Dcmbováron DVSE-HVT 3:0 (2:0) - j
Az OB Il-ért vájó osztálvozó második mérkőzésén az NVTE kikapott és''ezzel -ki is esett a Jtovűbbi küzdelemből és igy Kanizsa is az OB II-ből.
£ztesülésünk szerint az „NY-TE elnöksége még egy Utolsó kísérletet tesz, hogy az NVTE az OB ri-be bekerüljön, ezért felutazott Budapestit, és > az MLSZ-t fogja kérni, hogv a 31-iki sorsoláson az NVTE-t is,, tógánál fogva osszák be az OB il-be. Reméljük ezen ujtja az -NVTE elnökségének sikerrel
jár. . (Rf)
*.
Az NTE első csapata Lovásziban vendégszerepei. Indulás 1 Órakor a MAORT vámti telepéről Felállítás a- Kővetkező : Bedő — Cindrisch, Király — Eller, Vilcsek, Lukvár — Ma-« derka, Magyar, Molnár, Végtv. Salamon. Tartalékok: Horváth^ Takács.
Az NTE kombinált együttese Kiskanizsán a Sáska-Barátság *üen áll ki, a követkexő felállításban : Péterváry (Kula) — Zöldvári, Táncsics — Királv II., ''Zakonyi, ~Férhezli — Bárdos, Andii, Solti, Kovács, Táncos. ^Tartalék: Székely.
Előtte fél 4 órakor az NTE , *jiy6kcsapata a Sáska kölyök játszik. r
A megye hirei
Engedély nélküli éielmiszerszállitási lepleztek le
A rendőrség már régen figyelemmel kísérte Szepetk községben. hogy autón élelmiszert szállítanak engedély nélkül Budapestre. Sikerült is egy áruval megrakott autót elcsípni, melyben 415 kg. vajat, 1340 darab toiást és 105 kg. borjúhúst találtak A hust és vajat, valamint a iojást Hegedűs János poka-szepetki és Spiegier József budapesti lakosok akarták Budapestre szállítani. Az élelmiszert elkobozták és a tettesek ellen .megindult az eljárás.
Biztosítva van a megye lisztetlátása
Dr. Dávid János alispánnak sikerült biztosítani az egész vármegye Lisztellátását A lisztet a Fulura szállítja és havonta fog-'' jak jegyre kiosztani.
Megyei B-üsta
Zalaegerszegi városházán
Zalaegerszeg megyei városnál a közetkezőket helyezték B-listárn : Dr. Lendvav * Lajosvárosi tanácsnok, dr Bettel-heim József aljegyző, dr. Arató Sándor aljegyző, Nagy Ferenc aljegyző, dr. Árvav László tiszti ügyész, Kazav Gyula főintéző, Magyari-Kossa László gyakor- .

nok, Ekler János irattárnok. Simái: József kezelő, Reischer -Ferenc irodasegédtiszt. Kovács j£nos :rnok és ezenkívül több -szerződéses alkalmazott
Bíróságoknál:
A keszthelyi járásbíróságnál B-iis-iára került Kovács István .Bertalan betétszefkcsxt* irodasegéduszt és Korata László irodasegédüszt minden igény nélküL — h Icteny^i járásbíróságtól Peti István adisztet helyeztek B-listára végelbánással.
Népjóléti tárcánál:
Nief Eduh, F. Szabó Béláné.iTó-tnthy Marianna szociális titkárok, Kardos Károly né szociális szakelőadó. Szendy Erzsebet szöv. pénztáros, Bor István a:tiszt, dr. Deli Károly, dr Handtery Gyula, tlr. Hagy-másy Andor, dr. Puskás Andor tisztiorvosok, dr. Kalka Hagó h. kör-orvos, dr. Kovács István, dr* Csikasz István, dr. Acél Elemér, dr. Ziercnann Pál, dr. Legányí József, dr. Ficzkó Gyula, dr. Takács Lajos, dr. Vass Antal, dr. Petress (Prédl) István körorvosok, dr. jobbs Viktor községi orvos, dr. Be 11 ovi ts Gyula körorvo6, dr. Szekeres György, dr. Jászai Arp*d László, dr. Falu-helyi Béla, dr. Gaál János, dr.. Fáhry Laszíó Ólba orvosok, dr. Németh János ZöUikereszt tanácsadó orvos, Özv. Somogyváty Ferencné
A Zala közgazdasága
Közli: dr. Eicbner Árpád
Fontos tudnivalók a kereseti- és jövedetarfadókról
A pénzügyminiszter 137.000/1046. YTT. P. 31. számú rfendelote (Magyar Közlöny 18*2. szám) az együttes h&tcscú és jö''G<kdemidó végrehajtási ubvsiiását tartalmazza.
Az oddiqi tiszta jövedelem alapján tőriónt adóztatás helyett áttérnek a mers ixjvétel alapján történő üx^r-adöztaíásra. Ezon alapelv mellett osztály üasoroz&s, adöközösségi rendszerbén és testületi átaláoyozással történik a kivetá*. Az ofiztálybaaoro-zás három alapelv szerint lesz végrehajtva: a kereseti viszonyok, az életmód ós a mberriaelőképesség figjx>-lombcvételéreL A v^rehajtási utasítás utmutatóf nvujt az életmódnál figyelembeveendő körülményekre, mint például háztartási alkalmazottainak száma, az önmagára, hozzá-
vFtftmkozá* neme HeJyiség nélküli iparosok (pL hárl varrónk, m ö$zcrcs »»? »•» ••• •«-• »•« ««• »•••
Segéd nélküli iparos, amennyiben iparát a városnak ¿""forgalomból kieső részén a takásiban folytatja, legalább ... Segéd né&Qli iparos, amennyiben iparit a város focgalmas részén levő lakásábtn vagy a városnak a forgalomból ki-eső résxén levő műhelyében folytatja, legalább ... ... Segéd nélküli iparos, »mennyiben iparát a város forgalmas
részén levő műhelyében üó, legajább......... — ...
Iparos» «ki a város forgalmas részén levő műhelyében két
^segéddel folytatja IpirtU t«g»lább ............
Iparos négy segéddel, legalább ........... .........
lpAtos nyolc segéddel, legalább-. .......... ... ...
Iparos tix segédde'', fegaiAbb ... — ..............
Iparos tizenöt segéddel, legalíb-b ... ™ ...........
Iparos huszonegy segéddel,-legalább Kiskereskedő, aikatmazott nélkül, leg Kiskereskedő két alkalmazottai,
. tartozóira ós háztartására fordított kiadásainak összege, gyermekeinek neveltetési köita&je, nyaraló tartása, teher- és személygépjárművek száma, költséges sport üzése, drágaságok, műtárgyak, bútorok», valamint ingatlan vásarlása, az épitke&és, ál-talaban az adóalany, költekezése, a mennyilxm az nyilvánvalóan csak az adohöteles korcaetforrásbói fedezhető. Az osztálybaaorozás tehát nagyrészt látezafcadó.
A* házbérjövedelem és a szolgálati jövedelem után rxjm kdl kereseti és ]öredeitemadót fizetői.
A kivetett adó. után aemmifde pót adó nem szedhető. /
Miután a nem adóközöss^gben lévők osztáivhasoroaás alapján Kötelesek adóelőleget fizetni, tájékoztatásul közöljük az egyeA foglalkozási ágakra megszabott minimális osztályokat :
manikűrös.
Minim, oszt
Kiskereskedő négy aikahnazotöű. Nagykereskedő «kahmzott. nélkül, legalább ... Nagykereikedő három alalmuottig, legalább... Szellemi foglalkozást űzők— ... ......
II—LLi.
. ül—IV.
IV—V.
VI—VIL VI»-DL X—XL XI—XIL XU—KIIL Xül-XIV.
vi—vn.
X-XL ■ XII -XIII
IX—X
X-X! III—IV.
s
12-18
18—27
-27-40
55-80 110- 150 210-270 270-360 360-460 460 -600 55-80 210—270 360—480 150-210 210-270 18-27
Természetesen ezek csak minimumok, ezenfelül a fent ismertettek -alapján történik az osztályba-sorozás. Ha az adózó osztályaban fizetendő adó olérí a 860 forintot (XII. osztály), agy őzen adó csak előleg és a ¿vers bevétel alapján ki kell egészíteni a fizetendő adót.
Addig is, ami^ aJkivetée, illetőleg az osztálybaaorozás megtörténik, az adóalanV* kötele» az általa Inegjelőlt adóosztálynak megtelelő- adót havonta előlegként befizetni. Az adóelőleg a hó 1. napján esedékes és a hó 15. napjáig dwópótlékmentesen fizotbetó.
Kozxnunkaváltságről
A közmunkaváltságot — a Zala .értesülése szorint — továbbra is fenntartják és • szeptember hóra is még a régi alapon kell azt fizetni. Mindenkinek annyi napszám bért kell fizetni, mint előző hónapban. A'' közmunka váltság összegének lcszálli-tásáról csak akkor lehet .szó, ha valaki igazolni tudja, hogy .a fizetése vagy a jövedelme knvesoöb leit, mint az'' Őlűzó hónapban. Ebben az esetben uj bejelentést kell tenni..
A napszámbér vidéken 2 forint 50 fillér.
asszisztensnő, ffelöp Irma trachoma kezciónfi, de. Magyaiy Kornél Jkór-hazi főorvos, Pethy Margit tdep-felögyelóijó, Répissy Mártonné,'' dr. Boronyák Kázmemé, Sima Rozália, Varga Margit, liles Fióra, R3cz Gizella ovónók.
Az augusztus elseje előtti villanyszámláknak csak 40 százaié* Icát kall megfizetni
A hivatalos lap mai, 196-ik száma közli a Gazdasági Főtanács 67—1946. számú rendeletéi, mely a nwgimhártartások által az" 1Ö4CL é-i augusztus hó 1. napja előtt fogyasztott viz, gáz és v 1 ektromosenergia diját szabályozza olyképpen. hog>- az említett szolgáltatásoknak forintban meghatározott árát csuk 40 százalékban kell ntegfiZxftnL Ha a fogyasztó az áramdíjat magasabb Összegben egyenlítette ki, a többletet az október és november hónapokban bt- '' nyújtott számlák bot két egyenlő részletben levonhatia.
A Zala éles harcol folytatott a város lakosainak érdekében a Dráva^völgyi ellen, amely vállalat az augusztus elseje előtt fogyasztott áramdíjakat forintban akarta beszedni akkor, amikor a város dolgozói még munkájukért inflációs papirrengyokat kaptak, üiat ismeretes, a D^á-vavőlgj-i makacsul ragaszkodott a 150.007—1? 46/ sz.'' iptirög>i miniszteri rehdclejthez, amely, nem egészen világosan ugyan, de belernagYarázhafcóan .;^bgot { adott arra^nog'' a junius 25-től I augusztus l-ig elfogyasztott villanyáramot az áramszolgáltató társaságok, a meghatározott forint árakban szedjék be. A Zala ! nyilt levéllel fordult az iparügyi j miniszterhez és iizt az álláspontot képviselte, hogy ez*a rendelkezés semmiesetre sem szolgálja a dolgozók érdekeit, hanem a rendelet kiadásánál ugylátszüc olyan befolyások érvényesültek. ameJyek a''GyOSz álláspontját látszottak érvényre jattainL flarcunkaí teljes siker koronázta. A most mjqjrlmt rendelet félreérthetetlenül l>.sze-gtzl} hogy a fogyasztó az augusztus elseje előtt elfogyasztott áramnak csak W) százaléké "tartozik megfizetni.
A Dráva völgyi Áramszolgáltató Rt. forintspekuládója te-, hát még sem sikerült Hiába fenyegette mesj a lakosság egy részét áramkikapcsolássul, '' célt nem ért vele, mert a most zaeg-jelent rendelet keresztülhúzta számításait és ¿gazságot szolgáltatott Nagykanizsa dolgozóinak.
* A rádió vasárnapi műsora Bvdayest L 6.45 Hírek. 7.05 Reggeli zene. 7.20 Az''Áttelepítési Kormánybiztosság k6zleméneL S-kor Han^tornezek. 9 Kómái featholikus állásos félóra. 9.S0 Evangélikus -allásóe. félóra. 10 Hirek. 10.10 A í British Co^incil lemezei. 11 Révész j Mthálv m^emlékozése 1930 szep-teml»r 1-rvl. 12 Déii harangszó, | hirek. 12.20 A Faiudi kórus éne-■ kel. líí líimbaud: A részeg hajú. [ Kónat György összeállítása. 14 Hi-í jek. 14.Í0 Orosz művészek muzsikálnak. 16 Hírek. 16.10 Magyar ¡"nóták. 17 Falurádió. 18 Hitek. Vó-r&keretízt közlemények. 18.10 fine-'' kes madár." Tamási Áron székely népi játéka 8 felvonásban. 20 Hírek. 21 A Rádió hanga. 21.05 Kál-dor Gvprgj'' megemlékezése a (második világháború kitöréséről. 21.50 : Hirek ós krónika oroszul ''22 Hirek, sporthírek. 22.80 V''öröektorctizt kóz-loménN''ok. 28.10 Hirek és krónika
ZALA
1946. szeptember
Kii hírré teszem, hogy mindazok, akik 1938 évi novfember 2 iJuroián Csehszlovákia térületéről Magyarországba átköltöztek, «ttctiek, vagy ármenektue*: és ingóságaik Cseiuzlovákiákaa maradtak jogostütak íngóaágaiaert tolyó évi december bó 31-ie Cjeteiiovákiaía visszatérni, mely célra W áapo* btutazasi'' engedélyt kapnak. Aki nem tud, vagy nem akar itígcságaiert személyesen áfmanni — bíróilag vagy k&xte^zódcg huekslteit magbatalmarátsal — rtugii'' béiyeu tfeást iíkjtífbet
Féburom, lehat erdeke«eket, hogy a bodenióiap kiiöKése végett e hirdetmény m^tietiéser.''kövdó-S fútp abC a potgar-me&ttri Kttanl ft&úgazgátt&t flgyo&áiyán (Baxar épület 1L lepóó L emelet) jcientkezzeaék. 1091
Közhírré teszem, hogy a 64.30£/194c. F. M. rendéfcet értelmében mindé« ter-méaiéíes vagy iogi személy köteles aűj;. 17 lUpjiJi tolajüooaöan, »agy oartpi címen .birtokéban íévó kat evén amu aöveaüék szarvasmarhát és birafyt nyilvántartásba vétel végett bejelenteni.
Feinivom, eóőíögva erdekeiteket a bcjcientes megtétele vt»cu e nirüelmeny megiéiéuéset icövetó 3 nap alán a Kag*kanizsaiak a polgármesteri títvau; köiigazgaráw Sgyosztaiyon (Bazar épflivt li. fepCbó, L emelet) « latkamusava* a kiz»fc.nu*ai városb^xán j&entiiezzpjck.
tigyebkuztetem érdekeiteket, bogy a be}e.cniéioefc a magadott batáödóre toin-deoki tqQfto tícget, mert a mulasztó kökgaii kövei eCmöy esetbéa a aaaryau-martut el keb kobozni. 1093
A város köröcsége részére Esxtercgcycn kintált ifizifa ára urméteieakém fcij&imi Sdovai c^joiú 19.0b luant. a fa ara o StáLitas e/ótt a községi elöljáróságnál Mtilt íendó.
Felhívom a fariotalásban résxrsfiltefcei, begy a kiutalt tát meg a rossz íoé bealua elóu szakítsák ti Azok. a juttatónak pkltg akik a fai . ki váltani nem szanoékozüa*. ázök'' a fcnúalvtnyt szolgáltassa« be a közellátási fervauíba. 1102
Figyelmeztetem a termelőket és a váios kCttfcasege:, üogy éieimisz*rekn»k házrót házra Jarva való árusítása és vétele tucs és az ez ellen vétik bünletesncx, ésetkg
internálást eijárasnak u.szik ki magakau _
A 2/J. 1945. K-K.~M.sz. rer-delet értelmében le.biVom a kereskedőket, bojjr kiracauukban az áruckltck érát jol láma;o módon ltLi:«íék lel. : Kötelezem á pL.o árasokat is, hogy az árakat ámsrtó helyükön szinten iüate»sek
'' A rendele; vógrahajiását ellenőriztetni fogom és a rualzsztók ellen ez *ljárá»t raefcmditom. 1104
Feihuom míndáitokat, akik tudomással bírna* neme; természetes vagy jog> személy tulajdonát kepexó földbirtokról, ipari ós vaadaaági üzemekről, értékpapíroktól, keszpenzkövrttiésekről stb. azt e hirde;-mény megjelenését köveiö 3 nap alatt a poígárráestepsjüvaui közigazgatási ügyosztályán iBazár épület, 1L k>pcsó, L,em.; jelentsék be. .. . •. 1119
A 61.500 1046. F. M. sz. rendelet 3."§.-a Magyar Közlöny 125/1946. sz. érteimébon felhívom az állattulaj douosok&t, bog)- a tenyésztésre alkalmas, de tenyésztésben nem tartott hím- és nőivarú lóról, szarvasmarháról, sortésrói, juhról, Jtecské-ről az 1946 julius 1. napjakon» állapotnak mogfelelóen az alábbi adatokat a nagykanizsaiak a városi iL ; ügyosztályon, a kiskanizsaiak a kiskanizsai ''városházán 3 nap alatt jelentsék be.
A bejelentendő adatok: 1. A tenyészállat tulajdonosának (birtokosnak ^neve, % a tulajdonos (birtokos) lakhelye, 3. a tenyészállat áliando tartási líelye, 4. a tenyészállat faja, fajtája és kora, 5. a tenyészállatnak a tenyésztési szempontból való állapota."
Azt, bog}- valámeiy állat ''tenyésztésre alkalmatlan, tulajdonosa ^birtokosa) a ^alavármeg^ei Állattenyésztő Egyesület ós a''hatósági állatorvos által együttesen kiállított bizonyítvánnyal Köteles igazolni. A tenyészállatnak tenyésztésben tartása, illetőleg arra való használata igazolható; 1/ Nőivarú tenyészállatra vonatkozóan fedeztetést jegy-jjyol, ''vagy a. vembeeség állapotával, yagpr az ivadékra kiállított marha-bvellei, 2. hímivarú állatra ''vonatíio-zéan tenyésztésre jogosító érvényéé
igazolvánnyal-
Aki a rendelkezésnek eleget nom tesz, 6 hónapig terjedő elzáráasal büntethető.
1068 - Ffltfgáimtáter.
M AO RT
Rovatvezető: LEKK ANDRÁS
Bűnnek tartom, ha a fizikai ós szellemi ooigozókat egymással szembe akarjak ailitani
irta: Dombai János nemzetKyiilesi wepviselő
A Zala 1946 augusztus 28-i számában a MAOKT-rovatban a ¡központi üzemi bizottság beszámolójáról irt cikkében a valóságnak meg nem isfelően és elferdítve közölte beszédemet, amire most ezúton kívánok válaszolni. Bár az 1946 aug. 30-i számban Helyreigazítás cim alatt jelent meg "magyarázkodás, azonban ez is teljesen erteimetíon és zavaros, olyan mint a langyosviz, ami mindenre jó, csak arra nem, hogy egy elhibázott irást helyre-i^azitKunk. A központi üzemi bizottsági beszámolón magyarul határozottan a következőket mondtam: ^fc egymillió forintotv amikor a Gazdasági Főtanácstól megszereztük ^q MAORT igazgatósági ülésén (Miitingen) az én felszólalásomra és kérésemre az igazgatóság hozzájárult ahhoz, hogy a jelvett egymillió forintot a MAORT dolgozók részére, vagyis a fizikai munkások és a szellemi murJ:úsok részére egyformán három hétre elosztva, mint előteget jogjál: fáj izet ni. Tehát világos, hogy én nem mondtam, nem is mondhattam, hogy az egymillió forint kizárólag a fizikai munkások részére tan, illetve csak azokat keU ebből kifizetni. Nem akarok azzal most újból foglalkozni ezen a helyen^ bog}- a kifizetések, illetve elóKJgf izctőSék rosz-szul történtek, ezt már megállapítottuk ós a jövőre való tekintettel intő példa ós a magam részéről ezt'' a részét lezártnak is tartom. Azonban meg koll jegyeznem, hogy a beszédemnek azon-részét, amelyben csak a iizikai dolgozokat említi meg, ez a< beállítás arra enged következtetni, hogy a fizikai dolgozók és a szellemi uólgozók között újból ellentétet akarnak szítani.
Mivel a múltban is nagy hiba. volt már• hogy a két dolgozó réteg köze válaszfalat állítottak, a jelen pillanatban egyenesen bűn, amikor a dolgozokat szét akarják forgácsolni és egymással szembe akarják áütiani, akkor, amikor az egységre nagy szikség van. JSn a magam részóról ezen téves uj-ságközieményt azzal kívánom lezárni, hógy figyelmez tesaem azokat a személyeket, akik újságírással foglalkoznak, különösen a MAOKT-ro-vat vezetőjét, hogy a jövőben minden beszámoló alkalmavaí, mielőtt a beszámoló az újságban megjelenik, szíveskedjen a folvott beszedet az üzemi bizottságnak bemutatni, hogy a félreértéseket é6 mindazokat, amelyek lehetőséget adnának arra, <hogy a fizikai és szellemi dolgozók közé éket verjenek, ki tudják ''küszöbölni.
A beszámolói gyűlés további részére, amelyeket lelszólaíók mondtak el, a következő észrevételeimet va-gvok bátor megtenni; A demokratikus Magyarországban foltétlen szükség van" és nagy szükség vau arra, nogy minden lőnek, akt közügyekkel foglalkozik, munkáját kritizáljuk," mert meggy őződésom, hogy a kritikából alakul "ki egy tisztább valóság, amely a közösségnek — amelynek hivatottak vagyunk dolgozni — hasznára válik. Azonban meg keil jegyezni, hogy a jogos kritika mellett ne • igyekezzünk olyant állítani és mondani, amely egyáltalán nem kritika, inkább lehet mondani jogosulatlan és minden tárgyilagosságot nélkülöző, akadókoe kodO és szereplésre vágyó beszéd. A jó közmondás is azt mondja, hogy mincien ember annyit ér, a mennyit dolgozik és -amennyi hasznot Kajtó munkát végez a-társadalomnak, vagyis a közösségnek. íTe-hát a közmondás ha valamikor megfelelt a tényeknek, akkor napjainkéban, amikor országunk roméiban
hever és fel koll építeni és szükség ran minden dolgozónak a becsületes és megfeszített munkájára, Akkor e* a közmondás rrwig-inkább helytálló. Nagyon vigyázzunk, de különösen vigyázzanak azok a felszókv-lásjukra, akik az elmúlt rendszerben az . igazságtalanság és áz elnyomás ellen soha sehol semmiféle tormában nom nyilvánították nézeteiket, nom emelték foi szavukat a dolgozók igazságtalan kizsákmányolása ellen. Most amikor a munkásság, vagyis a dolgozók képviselőjének módjukban áll a közügyekbe beleszólni és irányiiani, okker azok az illetők, akik a t«iútban soha nem próbálták ftzacukai felemelni az elnyomott dolgozók érdekében. sőt txlán sok esetben oda is altiak az cl-nyomók oldalára, most saját osztályukhoz tartozó mwnkásve-zetőkbrn a piszkos cipőjüket b*le törlik t csak azért, meri ugyanolyan dolgozó proletár, mint Ő.
En nagyon szeretném, hogy ezen pár sor "írásom a AlAUÜT oolgozók között a jövőben barátibb, testvériesebb és a dolgozókhoz illó szolidaritási hozna, ami mindnyájunknak örömére szolgálhatna. Az üzemi bizottságokat a dolgozók válasszák, a dolgozóknak joguk van mindenkor és mmden alkalomkor az üzemi bi-«>ttságokhoz fordulni, észrevételeiket megtenni, a hibákra a figyelmű-, ket* foiüivni, de kötelessége, hogy£ azt az üzemi bizottságot, amelyet, ők választottak, jó szándékú ós jóakaratú tanácso&kal ellátni, olyan tanácsokkal, amelyek mraáenkinek hasznára vainak.
En hiszek abban, hogy a jövőben az olyan félreértések és iélremagyar-rázások, amelyek alkalmasak arra, hogy az üzemi" bizottság, a szakszer-vezeti -vezetők és a. bízaimiférfiak között ellentétet szítsanak, kiküazö-böliuítói: lesznek.
háziversenye vasárnap délután £ órakor kezdődik a városi sjraoá. fürdőben. Az úszószámok ütáo,.i». r,-eknek érdekessége a tehctségkui«ö tnerseny lesz, következik a nap c&y megéjő, a MAOKT műhelytelepi Központi Iroda közötti vízipóló roi-kőzes.'' A rizból kimentettek számi, ról utólag beszámolunk.
Mégis megtartják a iános vitéz . előadását
A Zala tegnapi számában hír jelent meg, mely szerint a Jár*» vitéz mai előadasa elmarad. £2 a hir téx)désen alapult, mort az örökszép jnagyar mesejáték előadását ma este S órakor a bzociálddcookntóv Párt dísztermében a bázaketett^ gyermekszereplők megtarjták.
* A MAOKT kulturgárüája lehetővé tette, hogy miná töboen gyönyörködjenek i^otófi bűbájos raea&-játxkában. Gyernuikszeropíók adják elő, akik igazin értékelni tudják ezt a gyönyörű tündérmesét. A Jáacs vilez szereplói első nagy kan iz«t vendégjátékukkor nagy sikert ázattak. Keméliük, hogy ez a siker a ma esti eloadason is meglesz és a mai eiőadás éppen olyan értékes lesz, mint az augusztus 17-én megtartott Vendégszereplés.
HÍREK
— A polgármester itthon, .\irgc
József polgármester tegnap este budapesti útjáról hazaérkezeit és ma reg'' gel hivatalát átvette.
— Megkezdi próbáit a txÍmfosik«s tanékor. A Nagy*anas4Í Ének- es Ztat-egvesfiltt ícnexara szeptemb:r l én útí-előtt 9 órakor a zeneiskolában -ujbót seg> ketdl próbái . Tekintettel a tervbe «tt hing. eisenvtkrc, aeri a ví76<óiig a tagok pontom megjelenését Uj lagokat az. egy«» s£le; ^vcsew iá».
— A Szaci«UenekraU Ujnaági nkm szeptember 1 cn, vasarcap esti S-óxai keidet tel resded ez evi szüreti nra-btóájaí, a Szodakkmokraia Pa« Báltermében. Mindenkit baratxáffi»! ra^tr a SilM vnc:ós<gc. Jegyek elóvuiek a Nép$zava-öz!etbcn. ^
— Lft^nye cs Vkkke I Í Í4-möve?siöve:kezet $zvpt«mbcr hö Sau ¿.n.-2 órakor Lctenycn a kastélyban rc.dü-vüli köZviyü^t isrt, mdjre a Szövet**?«: tagjait tisztelettel meghívjuk. Targj-: L A részvény névcrtekcv.ek megailapius;. 2. A beazerző «3 c«e*.esítő c>opoit
tasa. Igazgatóság.
— A Faggetlea Kkgnd*-, FlkUwa* kae- és Pelx«íi Párt I ta. vasárnap d. e. fCd 10 érakor taggyűlést tart PdkercD a tagosat — kfUönö»*?ppea a vasutasokat, -hogy teije.T siásr»ban megjeknni szi.ts-keü]ecek. Ma, szombaton ftste az isazoló-teíbrtoag tart jyttlés:.-''Tittdr.
AFAtanmet^K
Diákokat felvernek. Rozgonvi a.19. <5
Nagy k&zdeiem várható a Balaton-bajhoki döntőkön
A vasárnap kezdődő Ualatonbaj-nok: döntő mérkózéaon részUevú 4 -esapat az eddig már lejátszott mér-kŐzesőken szerzett pont- és gólaránnyal indul. A tabella állása a következő:
Nagyk. MAORI li. 2 2. 0 0 10:1 -l Baiat-niíürcd. Z 1 t 0 4:1 3
Tapo»cai VüE '' 2 0 1 1 1
Kesj4b«lvi B^tiuág 2 0 C 2 1:10 0
A tabella állása szerini. a MAOP.T 11.-nek egy pont elónyo vah csak, tehát a legnagyobb eróbedobásra, já-téktadásra, loikesodésre van szükség, hogy csoportbajnokhoz méltóan szerepeljen a döntő közdelmekben. A Tapolcai VSE Kovács, Gőeze, Lábadi, Hámori, Barta csatársora NB l.-es nívón mozog a keszthelyi válogatott mérkőzésen látottak alapján. Gőeze a győri ETO, Hámori ped:g a Ferencváros volt játékosa. De semmi bon sem maradt mögöttük Lábadi ós Barta. Nyirő középhátvéd, Hosszú bal hátvéd a védekezés masras iskoláját játsszák. A MAOKT 11. az alabbi őssueáilitásban veszi fel a küzdelmet: ''Vajda — Miijei, Vojnovics — Mátyás, Tatár» Horváth — Sztraka, Krámtz, Téli Kovács, Kapomaki. Kár, h^v az ^TVTO nem tudott leutazni Marcaliba kisorsolt balateubajnoki'' mérkőzésére, mert az itt elvesztett 2 pont miatt nem tud részt venni a döntőkben. ahoi jó szerepléséről a kót xkar-nízsai csapat talán megosztozhatott volna az első helyeken. A bajnoki mérkőzés előtt 4 órakor a pttszta-sJMitlásziói MAORT játszik barát-ságoe mérkőzést a nagykanizsai MAOKT üzemi válogatottiávaL
Hajrá Koca-vizipolózOk
Az ctezó »zakoeztály idényzáró
Korooek bérbe 2-4 xxobás családi
xxt kernel. Cim akiadópan. _1061
Bvr^oaya elölegyoakakl Horvátb jínőeí termén > kcr«skcdóCél, Haayadi n. 26
Keroook 2 vagy 3 sióba, kocytiis iaüö (Telépést adok). Simon herenc MA0RX tiaztv^ Küsfalody trtca 35. _WX?
Xlmdó 1 mebes 4 cra!áddal, leJjes W szereléssel, 1 uegy Si«g«-»arxóeép és .1 aaztali tftxbely Róga atca 34. ■ Ug
CKkotb ufbtí kmpksü viszoníeía*» részér« Kkau cnkortcagyárbas, Majja:-utca 19. szám afatt.
Dgyes ■lniwbáajf'' «veszek. Ady
Eodr»-ut 33 s£ Ugyaaeott «ijwsérte» fcö ma lapozásra kiadó._ • tíCc
L£ba»^»aiu lebontása «Udó. Kisízlttóy-nlcj ífb il»
ZALA demokratikus politikai napK?
Szerkeszti: Beacr* UmB fŐszerkesrt5 Síntasitfcíí «s UOdaaMHnnlv Fő-u: í». TeUfoc S.
Kiadja: .Ktfzgazteaági R T. H^ytestiaa" Szerkesztésért és kíadisért feiel B«e» kai Nyomatott a .Közgazdasági R. J. fiagT kantzsa* nyomdé}áb»n" nagykanfzséo. Nvctndáért -teieí: Zabrt Káioiv.
Ha jól és otfin^K-aMr ♦nni,
kiiüzdémti
C**rt£9ry-ul 2t.«lati.
Rasceflr ebéd, vttaara ■ladwtldiöaa ka^atá.
-1CM

ertotyam
Nagyica mzsa, »46. szeptember 3. kedd
Ára 40 fillér.
Valamennyi svéd bank korlátozás nélkül elfogadta az átutalásokat Magyarországra és a forint-átutalás egyenlő elbánásban részesül a svéd korona, svájci frank, dollár- és font-sterling-átutalással. s

www
w
Reuter jelentése szerint Nagy Ferenc Párizsba érkezett
Vasárnappal lezárult a b*keértekezlet 5-heto Az elmúlt hét a bókszerződ*» e* részletes tárgyalásának jegyében tolt eL Naponta 4—5 bizottság ülésezett nehéz vhéban, mefyek állandóan cse! lettek-botlottak s tródcsrtó Indítványok útvesztőjében. A rcman-magyar bizottság szombaton tartón ügyüttes ülésén Auor Pá) párizsi magyar követ az újra felvetett magyar romín határkérdésben megismételte Észákerdéty egy részenek vissza csatoláséra vonatkozó kérelmet. Minthogy azonban e bizottság egyszer mir meghozott határozatét újra felhozni nem lehetett, a kérelmet mott más formában -Ismétehe meg és 4000 négyzet. itaJBéter magyar lakta terület visszacsatolásét kérte. A 22.000 négyzetkilométer területen ugyanié tul-sycmór6i?ben románok élnek, azonban Magyarország ezen terület vlatzaosatotásaval akarta kiegyenlíteni, hogy Magyarországon Is annyi román étjén, mim ámenryi magyar Romániában ós így vélte biztosítani a »»gyár Hsebbteg sorsst. Auer Pál észrevételeihez most csak az szükséges, hogy a 21 g>öztee hítalom tftxOJ egy magáévá tegye, mely esetben pótindítványként szóba jöhet a magyar-romén politikái és területi bizottság üiésén. A négy külügyminiszter hétfői ülésének tervét bizonytalan időre elhalasztották. E diplc-jMCúi nidésltók ernek okéi nem abban látják, hogy Moiotov vérttlanul Moszkvába utazott, hanem abbsn, fccgy a küiügyminiszterhelyetlesek üléseiken jelentékeny eiőhalsdést tettek a 250 nsódosHó indítvány tanul-már.y órásában. A szovjet külügyminiszter hlreten távozásával kfposolatban azcnbsn továbbra is tatéi párások folynak. A Reuter szerint Moiotov moszkvai utjának célja sz, hogy megytárgalja Sztálinnál Németország kérdését, mely esetleg felmerülhet a négy külügyminiszter tanácskozásain. Általában ugy vélik, hogy Moiotov néhány napon belül visszátér és olyan uttsitásokat fog magival hozni, nr.elyek engedékenyebbé teszik tz orosz álláspontot. Byrnes amerikai küfügyminisz^er tegn»p tárgyált Eevinnel, de be?zélgetésük tárgyát nem hoztak nyilvánosságra.
A magyar radié tegnap est} «dásíban jelentette, hogy Nagy Fereno miniszterelnök egészségének bályreállhésa céljából orvost tanacsra néhány napra vidékre ulazott
Ezzel a jelentéssel szemben áll a Reuter Iroda londoni jelentése, amely szerint Nagy Ferenc magyar miniszterelnök vasárnap Párizsba érkezett, hogy Gyöngyösi külügyminiszterrel megbeszélje a folyó ügyeket, Így a magyar-román határkérdést, valamint
a csehszlovák-magyar kisebbségi problémát.
Azt Is jelenti a Reuter, hogy • magyar-romén területi és politikai bizottság ülésén, valószínű, a ro-icfn küldöttség vezetője válaszol Auer Palnak az erdélyi hstár kiigazítására vonatkozó előterjesztésére,
A békeértekezlet hírei
Hototjjv elutazásának □ncs jelentősege
Párizs, szeptembe r 2 - Moiotov elutazáshoz a _szov-jct küldöttség részéről semmiféle magyarázatot nem fűztek és ogylálszik nem tulajdonítanak eont-k nagy jelentőséget Valószínű az. hogy Sztálin g''enera-ksszimusz szemelyes beszámoló miatt hivta haza.
Mitől függ Erdély sorsa
Párizs, szeptember 2 A csehszlovák és román delegációnak az a törekvése, ho£y a magyar kisebbségi kérdést cl-bagatelizálja, hajótörést szenvedett. Á magyar-román határkérdést illetően Auor Pál felszólalásában -lüOü négyzetkilométer túlnyomóan magyar lakta terület visszacsatolasát célozza. Ez talán nagyobb megértéssel fog találkozni a Magyarország sorsit fölött döntő nagyhutainak előtt. Az erdélyi kérdés sorsa most már három tényeződ tői függ.
Párizsban a magyar _ békével kapcsolatban történő eseménveket
Visszatér a király Görögországba
Athén, szeptember 2 Görögországban tegnap zajiolt le a népszavazás u görög államforma kérdésében. A népszavazás, bár súlyos kilengések előzték meg. mel veknek során többen meghallak és megsebesültek, vasárnap rendben folyt le. Az eddig beérkezett jelentések szerint a királypártiak vezetnek. Athénben és Pireusban az eddigi eredmények szerint a királv visszatérésére szavaztak 73.í)87-en, a király visszaverése ellen 27.S56-3B. A szavazatok összeszámlálása tovább tart. A görög király Londonba érkezett és olt fogják vele közölni :í népszavazás eredményet
Kártérítés jár a lelőtt repülőgépekért
tak íei az utolsó szó jogán. Ribben-trop icijekm tette,*faogv csak a néppel s^einnen érzi magát bűnösnek. -Hogy külpolitikája kudarcot; vallott, armak ne:u ő az oka. Xeitel tiltakozott az ellen, l>o-:y a német had>eroget kiszolgáltassák a náci pártnak. Ro-benberg kifejezte azt a kívánságát, hogy a német nép visszatérhessen arra az útra, amelyről Hitlerék eltérítették. Dönitz felelősnek mondta ma^á; azokért a vállalkozásokért, a .melyeket nem fejezett be. Papén azt "állította, hogy ó Németországot és nem a nác ¿uralmat szolgálta. Seys Inquart valóságos programm-beszéoet mondott a német nemzeti szocialista célok mellett.
Százezer tonna olajat szállítunk Csehországba
Prága, szeptember 2 Prágában csehszlovák és magyar megbízottak megállapodtak abban, hogy Magyarország nyerskőolajat szállít szeptember 1-től kezdve Csehszlovákiának és jövő év de^ximber 31-ig 100 ezer tonnát melyért cserébe különféle "ipari tennékeir^ és főként gépeket kapunk.
Változások az angol kormányban
London, szeptember 2
Az angol korarány összetételében változás várható, ugyanis több miniszter lemondott tíevin külügymimsizter nem mondott le,''igy tovább is o vezeti az angol kúlügv-minisztéiium ügyeit
A spanyol köztársasági kormán v franciaországi képviselőiének átnyújtották a magyar kormány jegyzékét amelyben a magvar kormány elistaeri a spanyol kórtársasági kormányt és ügyvivőül Szakastts kpvetségí
tanácsost nevezte ld.
*
Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa elfogadta Svédországnak, Afganisztánnak és Izlandnak felvkclét az Egyesült Nemretek Szerkezeiébe
Rákos Mátyás ráfiétesz&e a slaáíUzációréí
Rákosi Mátyás miniszterelnök-hehettes szom taton a rád ióhanjelő-adást tartott a szanálás egy hónapi
oiedményérői.
Meg vagyok győződve — mondta —, hogy azok á bajok, melyek a szanálással kapcsolatban mutatkoznak, o''őbb-utóbb meg fognak szűnni. Elégedetlenség főként az iparcikkek megfizethetetlenül magas arai és az agrároltó kiszélesitéso miatt hangzik eí. Az iuari cikkek árának bfaraipisa megkezdődött. Rengeteg a ¿anasz a kisiparosok magas árai miatt is. Megemlítette a termelők réezére fizetendő 2 forint helypénz magas voltát, amely 10 darao tojás árával egyenlő. Még magasabb a ''termelők kocsijai után fizetendő holvpénx. Nagyon magas a járlatlevolek díja is. Rengeteg a panasz a közvetitó-kereskxlelemrív és mezőgazdasági szövetkezeti központra. Általános a panasz a községekben a malmokra, ameiyek t^m tartják íx> az elóiráao-kat és a legkülönbözőbb cimen levonásokat eszközölnek és mep nem engedett követelóeekkel tépnek foL Ezen csak ugy leitót segíteni, ha a n;almokat községed ítik.
Ezért a ¡éren sokkal gyorsabban niuia-''kozna eredmény, ha a Kisgazdapárt szintén csatasorba átt>a fs jellépne az ipari árak csökkentese érdekében és a n<cí-mok t-ulkapásai ellen •
Néhányan abban reménykednek, hogy a stabilizációt néhány hónap muiva ujabb infláció követi. • Nagybaj, hogy a gyáripar, inelv az elmúl t uyolc esztondobcáa a háborúért dolgozott, teljesen leszokott arról, hogy felverő piacról gondoskodjék és a békeidőben szokott módon helyezze el termékeit. Ez fáradságot, t pontos kalkulációt és takarékosságot igén vei, amely nem tetszik azoknak a tőkéseknek^ akik nyolc éven keresztül a háborúért dolgoztak. Vigyázni fogunk azonban, hogy az ár-mvó letörése ne veszélyeztesse a gyárak rentabilitását.
A magyar piac felvevőképessége szinio korlátlan és a körülöttünk ievó országok is, amelyek sokat szenvedtek a háborútól, minden árucikket hajlandók átvenni, ha megfelelő ajánlatot kapnak. A magyar ipar legveszedelmesebb ellensége, a német ipar, hosszú időre versenyképtelen marad. Meg kell ragadni a külföldi országok leié kecsegtető alkalmat és a gyáraknak a termelést semmi körülmények kőzött sem szabad beazüntotni,"inkább a munkások kevesebb munkaidót dolgozzanak-Nagy a munkahiány különösen az építőiparban, ahol körülbelül 15.000 munkanélküli van. A munkanélküliség enyhítésére közmunkákat keli szervezni, sőt elkerülhetetlen esetben a munkanélkülisegély is szükséges iesz. Mindent meg kell tenni, hogy a munkásság a terme, és ben megmaradjon. A mai gazdasági viszonyok mellett nincs szükség munkanélküliségre, hanem minden erővel azon toll lenni, hogy mind az iparban, mind a mezőgazdaságban áttérjenek a békeviszonyokra. Kereskedőink nem dolgoznák eléggé-és még mindig az inflációs nveresegekről álmodnak és nom törőaiick azzal, hogv az üzletek, ha kevesebb haszonnal is, áruval legyenek ellátva.
Budapesten például sok a só és szappan, -ugyanakkor a vidék egyes rcszetn ebben az árucikkben nagy hiány mutatkozik.
Először ailől a vitától, írvzly a magyar román bizottság*. eggúiles ülésén Auer PáC ''és Tatarescu beszéde uián kialakul. Ennvk a vitának során xunmeüj delegátusnak mar Qfevá ''kell tenni a majt/ir '' javaslatot, hogy azl isgyálla-lában tárgyalhassák. Másodszor, hogy a békeéríekezUl . plénuma hogyan dönt a kérdéssel kapcsolatban. Harmad-függ attól, hogy a négy nagy hatalom külúgijminiszl reia 21 nemzet részéről ho-kedvező vagy kedvezőtlen döntést magukévá teszik-e. .
Ezen feltételekkel valé számold juttathatja csak a magyar ■ ^véleményt abba a helyzetbe^ ■kogy helyesen ítélje ínég a most
Belgrád, szeptember 2 Az Egyesült Államok kormánya kártérítési kér'' Jugoszláviától a két lelőtt amerikai repülőgép miatt. A kártérítés összegét még nem hozták nyilvánosságra.
Ma nyüik meg Koppenhágában az Egyes ölt Nemzetek élelmezést konferenciája
Kopenh&ga, szeptember 2 Az Egyesült Nemzetek élelmezési konferenciája ma nyílik meg Kopenhágában. A konferencia gazdasági bizottsága tá-mogatja az élei mi szerellátási világtanács felállítását. Ez a világtanács élelmezési és mezőgazdasági tervezetet dolgozna ki, melynek alapián gondoskodó nának''a világ élelmi szerfeleslegének igrazságos elosztásáról. •
Az utolsó szó jogán beszőttek a világ legnagyobb gonosztevői
Sümberg, szeptember 2 A nürnbergi háborús bünper szombati napján a vádlottak szófal-
Z AL-A
1916. "szeptember 3
X'' i

Azokat a tanácsokai. hogy c volt tisztviselők menjenek kereskedőknek, nem. tálálja helyesnek t mert máris tófűt kereskedő vtn, mint amit az ország elbir. A: állami hivatólokban a leépi''á* után még mindig 35 ezerrel több alkalmazott maradt, 7nini ízi a szanálás tervezi e.
Xeh$$$égek azonban mindig. rpltak és lesznek is. Mindennek el Jenére a szanálás sikerével rnogal lapiiliató, !*>£>* pénzűéi és politikai hitelünk is emelkedett. A párizsi békeértekezleten képviselőink ugy mutathattak a szanálásra, mint a magvar nép egészséges élniakarására. Abajök és nehézségek össze sem egyeztethetők azzal a Kőíj^boejtő ós reménytelen ikoiyzettel, mSivbon a kormány két hónaftpal ózel&t volt. A'' szanálás elmúlt ogy hónapja ajatt beigazolódott: hő£y a forint "jó; egészséges és értékálló" Legyünk azon, hogy _hazánk «''azdasáigi >és dohlOKratlkus mej?erv3södését elő is mozdítsa.
Az újjáépítési minisztérium i, m©«szüniKr „•„■■
Felállitják az- ápiíéiL. és közmonka-. . üg)d minisztériumot
A kormány tagiai Nagy Ferenc minisztervlnok elnökletével pénteken délelőtt .megtartották rendes heti minisztertanácsukat. NyiskéL Endre újjáépítési miniszter benyújtotta a közmunkaügyi miniszter hatáskörének nsegállapilásáról szóló törvényjavaslatot. melyet a mínisd/r-tanács ^elfogadott Az ^¿jáepi-i^i''.mihiszléau^.ezzel nik es helyébe az építési és köz-munkaügyi minisztériumot állatják fel. — Rajk László- belügyminiszter azt a rendélítier. vezetet ismertette, melyei, az,.''ál -lamháztartás egyensúlyba liozá-sa érdekében a rendőrségén szükséges racionalizálás :yéj»re-hajtásárá voiiatkopSari ''keSd-tetL, A ...rendelettervezetet .a mi-11 isztei-tanács , .«^Ogudta. ma jd folyóügyeket, tárgya jt le. A mi-ni''szlert:inács délután 3 öfakpr
A Zala belpolitikai riportja:
1
jezés előtt állnak és így nagyon valószínű, hogy a kél párt lu-zify''a napokon belül«m^gtörté.
r s
*
j »
A Zaia szerkesztője beszélgetést foh tátott cg hétvégi pibsnójét vidéken töltő kitűnő publicistával, aki az elmúlt hét magyar belpolitikai eseménvojról é* jövőbeni a&kulásá-ról a következőkben számfcW .be:
Megjelent a Hirlap
».A. Fúggetiaa .Kisgazda, Földmunkás é0 J''olgári Párt uj na^y napilapot indított, aminek első" száma vasárnap jelent meg. A lap eittte; >-Hirlaps de egyenes folytatása a Test; iiiriapitak. A Légrádv Testvérek nyomdajában készült, pontosan i azzal a tipográfiával, mint annak időjén a Pesti Hirlap-készült, a lap ügyét egy szerkesztŐDizottsag intézi, amelyneK élén Xagy Ferenc minisz-íerplhük álL A lap felelős szerkesztője '' Bónyi Adorján lett. Érdekessége, hogy a Pesti Hirlaj[> volt ''munkatársain kívül az Az Cjság cünü lap munkatársaiból is többen dolgoznak a lapnál. Így Szöliősy Zsig-inonc is, aki a volt Az Újság kedves figvráját, a Madár bácsit;is áthozta a Hírlaphoz. Ennek a lapnak megítélésein szerint nagy belpolitikai jcJoritóségct kell tulajdonítani. Az első számban Nagy Ferenc -miniszterelnök irt vezéníikket, amelyben többek között a következőket urja:
A kouhcioról:
A koalícióban természofc-nien naponta jelentkeznek nézeteltérések. Ezeket olt kell elintézni, ''ahol irwg-szüle;tok?,a pártok belső érintkezésében és a korú ányzatixuL Heiyto
és erősén''ki Togasolliató^ ''l^a tákba belevonjak a töfcaegokel -j vVták hullám verését''óhan széles területié helyezzük ki, ahol már a termelést is veszélyeztetik és megzávar-jnk az jm berek békés együttélésit. Xfná az a néj>gyüiési siker Vagy tőmegfeivonuíás, amivel Magyarország "apai helyzetében ellensuíyozin lebetoj a legkisebb kiesést a termelésből és megboc-sáthatatlan bün minden szó, ami magyar íés magvar között bizalmatlanéiból ébreszt." A pártharcok^ioíxigásának valahai; gá-táí kell vetnúnk,''mi5lŐt5 ÍjáekTa tüzek komoly károkat Okoznának. Há koalícióban vitákat.kezdünk, intézzük csak el mi magunk .a .nézete eúeréseiiiket, a txaiiegek^t hagyjuk dplgozní, hogy épülj óh á^orszug. _ IuqjuK, hogy sem, ógyik, .som jna-sik kü!í ic ¡ós''pártfákaradüiát ogj"oi-dalu éA-éítyífeitesc''itmf v$pa siereh-csób a nía!" idókl)űn/a*''békes fejlődés szempontjából. En magam igyokez-tem." minden bolyaotbfen pélílatinu-taini a Jn''érséklotben. tjjynalom, hogy sokszor egyedül maraatam és á >ü^gQtien) Kisgazdap^ . mértéktartását néha g5"eii^esog;ibkv'' uiapa-rázták, pedig csak a lelkünk mélyéig átérzen fetelósj&gérzef diktálta''egy-egy soka: vitatott állásfoglalásunkat.''
A demokrácia cs az egyház viszonyai. . . v>..t.
.Felj&lenüi tisztáznP''kell a''dcjaio-krapia az egyházakj jfi^zonyát, mertaz''uj magw vüfo nbír^ épülne ogcsjseges alapokra, ha . mygotvg inrlhc£ lelki tfekétlcns^o va^üL+r cs££ Tíyúgtatanság-1- '' húzódna n>o£V Különösen figyelmet kell fordítanunk a neniaet na^y többségét len tő kától ikus''egvh azzal kapcsolatos
sát^íojlíScsét azraltaTalfcíem^tt aílainbeindét sL-nímírélo""Vcsiéiy nini lomegöti az egyházak" félőn ek; meg'' kei? t^pm lenünk I áz előfeltételeit annak . hogy. fegyházak « ^e ¡enyog^toitsé^ ne éroz^iek !a deinotcrácia.a-''uik''or tö/té ne'':ní :cyidet^aK& ''^ésítoíii^kíváii-j<ÍA. Tisztái: huju):'' Jírrdés hord -eréjet és ii''Vfc atS^-
oldása é^őrrijiéititncm hinni, ho^y amint'' óngohi t^Üoira jtókáitotbón "ís csak népünk és országunk érdeke; vezetnek, hasonló
ta-
kozom az r-gvházak vezetőinél.
Nem napolják el a nemzetgyűlést
Napok óta tartotta magái az a liir, bog>'' a párizsi i)ékeér-tckfzkl Idejére a nemzetgyűlést elnapolják. A helyzet ugyanis az, hogy Európa összes államaiban szünetelnek most a par-lam^ntck, hogy az állainvezetois ieljes figyelmüket a Párizsban történő eseményeknek szentek hessék. A magyar politikai yszetqi azonban .arra az állás,-j>ontra helyezkedtek, hogy a népképviseletiek éppen ezekben a legsúlyosabb időkben iígyütt kell maradnia, hogy a szőnyegre kerül o k érdéseket megbeszel hcs -sék és megvii^tl^as''sák. I>e együtt kell maradnia azért is, merj.. a .közigazgatás és gazdasági élet. mjóg függőben levő problémáit gv''prsán meg kell oldali, liog>'' ezzel egyrészt a stabilizációt még jobbam ^ílátámasiz-szák, másrészt, l^ogy az országban tapasilaUi^tó '' politikái nyugtalanságot megszüntessék.
Röv:desén pafl:«nen,t élé kerül a népbiróságok reformja. Ez a tö rvénylervczi''t^a népbiróságok hatáskörébe óhajtja utalni .-»1 közellátási, {a Vidutárls és gazdasági jellegű'' bűncselekményeket is. A javaslat élénk,ellenzésre talált, * különösen a Kisgazdapárt részéről,, mert az a felfogás alakult ki, bog}- e komplikált és szakkérdéseket igé''hyl$^ünűörekben j^kuS bi-rösaH'' nem tud, mégnvügtalóíin itéiiezói: " • ^
Éles vita várható a meio^az-d ás ági érdekképviseletekről szóló törvényjavaslat tárgyalásánál is. ,itt a" myuk^spá^tok , állás-pönlja ütközik''„m^jd ''össze a Kjbigazd apárt. fe&ogásávul. A miu:ká^ártok főteg. azt helytelenítik, Itogv a törvénytervezet érteimében a munkaadóknak beleszólások lesz a . munkavállalók űgAtíibe. Épáékesjsége lesz a"vitátuk^^y.''A seu ebbtn , $ kénl^ijjen.fa. J ''a-rusztpárl együtt JbtaXáq. a .l^is. gazckipáitt''ai,. Plénum .^Ié..kerül az ..össze .rérbet«Wejiségi törvényjavaslat is. amely véglegesen íéi-sz-ámolja (azt"a lehi-tösé^et, hogy
eg''én tagja lenessen á parlamentnek. . .....
A legnagyobb érdeklődési azonban a, .községi választásokról benyújtandó törvényjayaslat váltotta* ku Mint emlékezetes, a partok kczötL olyan,.niegál4apo-dás.»''jőftt létre'' hogy ^z önkormányzati Választásokat legkésőbb szepteml>er 3ö-ig megtartják. E termvmi betartásáról tér-r mészetes^n. szó sem lejjet annál is inkább, mert «zlv.a tör-vényjava^latqt műiden valószínűség szerint megelőzi a köz: igazgatás ''reformjárói szóló törvényjavaslat- víffih.. E'' javaslat s^fös'' ő,§szeTügc^sben v^in a községi választásokról * szóló tervénvjavasláttaT^''txiert ÍÍT":dö 1 elvbo£- na^qbb - vajgv sz^kjbb térre .szoritkoznak-e a vidéki önkormányzatod tevékenységei. Nem valószinir" léhát, hogy a községi választások "októbfer vége előtt megtarthatók les2jaek.
A Szabadság "Párt es á Poígári"
A Zala érháa&ac" szeripl már
régebben fúziós tárgyalások indultak meg a Szabadsác P^jrt és a Polgári .Demokrata^ Tárt kőzött'' £zek a^JLárg>iilawk befer

Vas Imre gyilkos keretiegény és dr. Pálfí 6yuia«v nyilas aiispáa e héten kerülnek népbiréság elé
> A nagykanizsai'' népbtffoág jöt, Bétes tanácsa szeptember 3-án, ked-,tárgyalja Vas Imre, hábona böoögyét, aki a 103/4. . munkaszolgálatos^; század keretlegénye voli. 1,943 íel#n U ¿sokon ke^tl^ bánt a mi^aszolgáíatosokk^^ó 40 (okos hidegen 3-r^jpiétct^ h^ fsuklóztatía ;fiket.-1A .munkzxjolga tosokat.p.u§katussal, derákszijjal.é$ bottá i verte és az igy Összevert embereket arra kényszentette, . .hogy nekt(éaek£iienek. Ugyanok kedd« tárgyalják'' Schaffer Ferenc " zalavári uyiJas községvezető népellenes büs-Ügyét. v . ..
Csőtőrtökőn áll népbiróság elé dr» Pálfí Gyula, Zalavármegye vott nyilas alispánja, akinek tárgyalását junius 27-én a népbiróság elnapol bizoayitás kiegészítés céliából...A szükséges adatok most már a nép> ügyészség rendelkezésére állau^, így most már nincs akadálya a nyilas alispán felelősségre vonásáaak Horváth István- letenyei fegysem pártszolgálatos hábonis JjQnügyét is csütörtökön tárgyaijava népbiróság.
Elkészült a vád rat a pacsai fasiszta szervezkedök ellen.
A Zala» már köüöltc* hogy Psí^ji március közepén .Tótli árpad, a pa-csai járás volt fegyvertan pártszorrj-latye/étője Kcmetorsz^bdl tOrtei" hazatérte után összegvaijtőtte nyílás hivoit ós közöttük rőpdföuUt osztott • ki a köveüíteíó ''Xvrivfgti: »Szálai:testvér ugyan meghaíc, de a- btingarizmus él. Nyugaton több-ezer. testvér várja fegyverben, a fd-azahadulást. Fegyycrkozzet^ tás ! a hungarizmuS;«.
A népüjA-észség annak idején Teái Árpádot és Zsiga Józsefet, mim 5 szervczkodjs vezetőit, ietaructattv Közbeti azonban nvomozasl íolyto-tott Tóth Árpád oloC''fc^o''iránt ^"kiderüli. hogy- műit régi''nyilai /alv szabaron v''olt köráégvozétő, Zsca József pedig. lücyano|t ¿*- telyvttab volt,;K«iőbb elóleüati.á paicsa''i járás fegvvert». j^^tsaoLgálatánok vcíptí-^éve és ^ilyen, minőségben ayiía? KÍeplögisi tahfoIy>miokpn cloadokíi: szerepolt.5 ^izenk''^n^''. zalasza^n feíjetntés '' szerint a kóz^b^. b'' gv*üjtötie össze ós vitette ki országba a levent^et^ JSgy apát, aki a leventék elhurcolása miatt tilta&e-zott nála, ''letartóztatott: Fiscltít László szökött munkftszölgíL:>o>t elfogat «a és .a,.na^''kanizsai nyilasko-rtsiztet. pártba bc^isértette, nak pyoma veszett, '' tv.
.''A'' bzene^kodús .másik narom ta^a a ¿yőri in^eriiálótáJx)ri>óí A néobiróság volük szembeni tatól^ lét-ftkfiem ''hoz íteletet. A liatárnapját rövideeen kííüzik.
I
ért véget.

Megszűnik az Eitragyott iarak y,:.kormány biztossága
Vas Zoitátí" átíamlitkár" jjvas-^atot4 k^zitett, íimel};,röyi(l.;sc''n nujjisztertaxt^cs'' <Ué Kerül,. _az Elliagyolt Javak. ,.kónnájiybiz-. tosságának megszüntetéséről. -V javaslat szerint a megszűnt hir vatal ügykörét részben az árvaszéki hatóságok, részben egy erre alakilótt áUanji fáp'' veszi ál. A kormanyliizt9,ssáLg< ipeg-, s/.üntévér CÖÖ* aíja''nftí^g'' íi/^cictt állás..Kiszámolás^ Ipsz ,efsz^öz5U heiő. ''.. ........ > .
Az árdrágítás ujabb módja
A • Jt »Aetwás MáMc; ¡wiék i
!.zárasszony járt szerkeszW«}güiik-a'' és eimbndta,''ho^y ogy''ttagvkíP-nízsai kerr-skedo csak" ugy volt Itaj-Imidó fejkendőt eladni,''" ha oljtm cikket is váöároi, melyen nagyobb n haszonkuk-s.
Az illető kereskedő figyelmébe ajánljuk,, hogy olvassa el a közellátási'' miniszter nmdeletét. • Kblien ur>anÍ5 a miniszter felhívta a keres-kedóiaoí, hogy tartózkodjanak az árukapcsolás tói, uK-n ezt ugyanolyan szigorúan büntetik, mintha; az árat emelte Tolna.
Ee;

- Szardáff déli|Un 6 órakor
^TAQGY4£ÍLÉST
Párt.
yecsjiej^l/nmdc^i hofza mqgávül. Az üzemi ¿¿küldöttek- okvetlen a .jelenjenek.-meg.

Egy alaptalan foljaJaotét
193S-ban^,ÖíóÖáer:^ózíí
kanizsai .üzletébe Horváth Istvánnb-''S.; roókixk-itr.i utazó áruajánlat .Qi^bíi''.''í bemen:. Ott^a. tulajdonosnő^ szélgotett és a''^eszóljotes sor.c: tólar IBitier-elienos •K^loatfrf <eií ós Horftiy nóa»torsz3gi útjával csolatiaii* azt'' mondta," hogy. Hcrt^ e!adja,az országot 1
tulajúpiax^ny^i^a ^
moncu %jénos t^bb^vevpác ^^ ^ lx?n." /ijjüjgk ^.köv^eztéb^a -m-^í^ i indult'' p. zsid^záráj^^yrű^a-; •• leiv, aielynck során ííórv. t1 -..v^;-a rondőrstg ct/ís fo^ta c.-gvaíázas címén *eiláfis*lnduii eüápf.''. A* vádiákÖQ.HS- ázonb&n'' . voli.v'' atni abból kototkezik* ••
•ugy a p^-sí yvusi&nácvwáa; a H^í» Korvatn^lstv^t, a v^d
mosf néybirosa^i '' eíjárSS" md^
í^p.. a.ninidőrsé^^.''mlóifc^
.-mj-
-■x


l-t*.
1946. szeptember 3
ZALA
Beiktatták hivatalába dr. Papp Endre Zala vármegye főispánját
Benyújtották a megye első forint költségvetését
-
-
(Zal.égerszegi szerkesztonTi-:*ői) Zala vármegye törvényhatósági bizottsága szombaton délelőtt 10 órakor ülésezett a vármegyeháza nagytocmében. ¿¡JiiV Dávid .íános meleg szavaikat üdvözölte dr. Papp End--főispánt aki már közel két hónapja áll a megye élén és ed-¿[gi munkásságával bebizonyította. hogy az igazi koalíció szellemében, mindenkor a megye lakossága érdekeinek szemeiéit tartásával intézi az ügye-kel. A főispán eddigi működésével kifejezésre juttatta, hogy hivatalában nem ismer, pártérdeke^ . hanem. . minden . ember ¿gyes-bajos, dolgát szivén vi-sek..Kérte. hogy továbbra is .ebben a szellemben dolgozzon y srgye felvirágoztatása érdekében.
¿. Papp Endre
«íőtspán megköszönte a bvlé-btlyezett bizalmat és elismerést. Tényleg azt szerette volna, ha -nanden demokratikus, párt helyet foglalna a törvényhatóságban. de meg kell állapiíanvhogy a Kisgazda Párt. elzárkózik, az együttműködés lehetősége elől ;&áro-arányváttozást kivárt, amit a többi pártok a békesség kedvéert haj-fendó^k voltak elfogadni és akkor ¿''Kisgazda Párt volt az, amelyik 4 Á*ga által kivápt szamarányt ijoétstten visszautasította ujabb, aagtsabb iétszáaiu arányszámot krtáat JEbbál az következik, hogy 42 *,párt semmiféle körülmény. fcfcStt nem hajlandó az együtt-^''¡v'' működésre-Megemlékezett arról a nagy-anérvn aszály- és jégkárról, inely a megye egyes részéit sújtotta. Azépitőmunkások rendkívül su-Jjos helyzetét tárta fel ezután ós ö^allapitotta. hogy amennyin ben komoly kormányintézkedés oeca segít ezen a-társadalmi osz-. tályon, zigy a legteljesebb nyo-««r jdé iiéznek. a arossz ódő, beálltával. Az a.Jbdj,. hogy. Intsd hiánya miatt az építkezés megindulni nem tud és így nincs ■vmrkaa lka lómra kilátás.. A. BV lista í^ráa,.a mi éből., kb. 50 siázalíjk^a működő -áílopaám-u tisztviíjeiök közül 3ö százalék, kiesés van, „Xéhéz punka vár azokra, akik Itivatalükban ma-j%ÍUk> AT munkának és terme-L ^pek mégis naennie kelj és. éhbe^ íela j^jalja, segítségét,, ^
. BatóalíJáaii. - ö£,*
; .¿Sicc. Dsm.) pártja nevében üdvözli ar4töispáo£, *i£it rövid tóködése alatt isJiiegisipert^d» 4áöií^JliUiatja, hogy fcúi^nb f^spánja a;mpgyének ¿edcfcginág. a^tjgen voít. .tx*> . woiia *-..;> H®WÍ János ''
(Bo«munista Párt) csatlakozott az üdvözlésekhez és pártja Edében teljes bizalmat igér a főispánnak:. Megállapítja, -hogy * Klsgazdapárttu>ábbra,is «¿utasító magatartást > tanúsít &»a^&oalició. íálen nnikodik «szítanak a falvakban*és,üép-fi$i«efoea. *a*p ártok ,,ellenzés szolgálj 4k .demokrácia
.ál ...*»'' 1 v • j.".*.
^Ű^^párt) a főispánt kö-
tyytrtf fetvfcr
(Szakszerwj&etek) örömmel
I
látja, hogy az uj főispán mindenkor összhangba tu4Ja hozni a. kormányintézkedések megváló sitását a megye lakosságának érdekeiveL Ha. ilyen szellemben dolgozik tovább,-min^g maga mögött tudhatja a szervezett dolgozók tömegét
. N apirend előtti felszólalásában Gerencsér János (Készt: hely} kérte a marhavásárok ¿ni-előbbi megnyitását hogy. aie kelljen a gazdáknak el köty a vetélnie az állatokat amelyeketa nagymérvű takarmár^hiánv miatt képtelenek tartani.,. Sérel-mesnek. ta4ja-:az aszályos vidékeken a beszolgáltató^ keres*-tül haj szolásál. mert ezzel, teljesen tönkre juttatjiák ..aiisem-bereket Ha eleget teszL-k a beszolgáltatásnak, - nem marad semmijók. Kifogásolja, hogy a jóvátételi beszolgáltatásoknál a, gazdák nem kézpénzt, hanem Kólvénveket kapnak állataik után, ila már íx parasztnak, Je kell adnia,-esetleg az/utolsó álr latját legalább . kapja meg érte az-ellenszolgáltatást. Végül feltárta Keszthely vidékének súly o.n takarmányhiányát, amelyet katasztrofálisnak fehét ^ jpjon-dani. Más vidékekről, ahol jóé-gis.. akad takarmány, kellepe hozni és„ juttatni ennek a, telié* sen nincstelen vidéknek.
Hegyi János
-,uz. épitöiparosok nehéz helyzetével .foglalkozik, felemii tX. hogy. Nagykanhsán 180 ^szak-tounkás. és é20u .sccfédmuníáSs egyik napról másikra kenyér nélkül maradt. .Munkaalkalom lenne, egyrészt a kibombázott házak helyreállitásáyal, másrészt a lakóházak rendbehozá-t^áyat íía^ t^ppés .«em.
megy, kényszeentján J^ell e^telr rendelői .. Ezután^ szóvátette-hogy a- teljesen -nincstelen amm-kásságtól lehetetlen a pontos lakbérfizetési teiimániis betartását kívánni. Felmentést kér i a lakbérfizetés alól ozokusziáiaánu akik -képtelenek ezt a^gbizetnl Megemlití, hog'' a törvényhatósági-ülésekre a tagok .nagy-része nem tud eljönni, mert nincs költségre: fedezete. Ennö^, megoldását kéri. Szóvá tette hogy Nagykanizsán a , kereskedők előre Jjeszedifc^ a /ogyusz-tóktöl egyes, k^szA.ks^ií^íJcüy-kek árát <gyufa,.só^stb.fezzel a pénzz»í''vásáriásokat eszkózöl-nek.és. a.v<^én, esetleg hónapojf. múlva, visszaadják azzal, az.in-dokolással, -hogy . nem -kaptáig meg az árat''V&ül-a- tűzifaettát túfi körüti fajokra mutálj
Brónyai tajos ;»
-^Níigykanizsa) szintén a tú-zifakérdéssel. foglalkozik,. Nagykanizsán csak mg v fehetne-ezt-a
problémát megolttani, ha azjer-^ dőigazgatóság depót létesitiae és ott is ^ne fatelepe. . ^
Méraéth ísfiiir
<«^*asuta&<íszakszen*.) a n$gv-kanizs^i- piaci-rend ellen szol. AnáHor a foriatlal való fizeL^srje téítŰQiv át, arend.yoU a kpnizs^i piacon^ de most az tapaszúiihar. tó, hog>- a vásárlók megint $z eladók h^
zabnál vásárolnak../V Jcozigazga-
tá&;és-reudőrsé^ segíts^Sgét wi ¿Ezután a közgyjúlés.fá&éít<a tárg^''^ojfozat járgj''alásárai. ör
Th-olt főjegyző ismertette Győr-Moson egyesitett virme^''e. ,és Győr város átiratát, mezben a párizsi békekonferencián tárgyalásra kerülő magyar, békeszerződés ügyében ~ ^Hásfo^a-iásra kéri fel a Nemzetek^á^ö-vetségét. Kéri. hogy Zala vár-o*egj*e hasonló értífenben, em^lA jft JCet szavát az e»etie^s ságtalan bébe ^llea^ i- .. *
Bombái János ''
felszólalásában arra mutatott rá. 4iogy a magyar nép~raepv-nyit szenvedett az ehmilt 25 év alatt. A demokrácia f hozzáfogott az újjáépítéshez és lehetővé, tette, hogv a-parasztság- földhöz jusson. JRomokból uj^ élelct teremtettünk most már nyu^ godt'' <lemokráciában . akarunk, §lni. Ez ys:tk ,ugy<liíbets£ges, ávisell^etővc teszik .számunkra
az.éleiét é-s.oly^n bíékét kapunk^
amely^biztosítja azt a. a>-ugodt légkört^ amely szükséges yj. élet megterémtésíGhez.. • KérL liogy csatlakozzék a törvény-'' hatósági bizottság Györ-Moson vármegye tiltakozásához. Ilyen értelemben határoztak.
Zala vármegye költségvetésének tárgyalására került ezután sor. Az el8óforint-kültsé$vetes, amely IM6. aug. ,1-től <947>Julin 31-ig siók Egymillió ötszárnyolcvanháromezer 656 focirrt ^..^ugusz^watpl a pptadá, megsz&it éa.^elyiftta ^ állami re&ws&tes ^p .é^tb^ A
kiltségvetés részletesen felsorolja azokpt a kiadásokat amelyekből ez a^y^fzeg adódik.
ji i * Baráth Ferenc
•zalaegerszegi polgármester szólt hozzá a költségvetéshez és indítványozta, hogy egészség-YÓeteimi "célok íedezíésére. ye-be az ugynemzett r közegészségügyi adót. Ha^iiolditn--ként lakásonként l iorint adót vetnének ki, biztositöairlei hetne Za|á vártnégye ót.£őrházának fenntartásit- ~
Dr. Szalay v^ '' ■^föTigyé^z ismertette ezután a voU..zalalövői szeretetház ög^ét A ^árnáogyének ¿alalövön vplt szeretelbáza, ameúy a sok? katonai beszáliásolás következr tében használhat a tlanná vált Esi most egy budapesti cég ií) évre bérbe szándékozik venni'' és gyártelepet létesítene; ott Az ajánlatot el íogadták. azzal, hogy. ug''.; az építkezések néÜ* mintha munkások ¿Uk^mazásáttái.jkizfc salai munkaerőket vegyen a c^g igénybe. t.v^
Ezután -segélyezési ügyeket tárgyaltba törvényhatósági bizottság, majd, Bújtórpé Hon-áth Eta indítványár^. . kfcoqttidt^k^
az egész meg él>^i, & okiali ma^lartásuKért vértanú halált haltak hozzátartozóit ín», tézményesen segélyezik- és emiéköket emáékmüvel örökítik meg.

Tüdy Zoltán mcgnyffőHa
áx ujáé pitét! kfállitást:'' -
'' Titdy''-^oltárr kói^tSrsasám elnök nyitotta meg vármegyének az.ujjáépit^j éredr méiiyeit'' .bemotató .j ktámtását Beszédében.ob^ngoztatta,.,.Uogy ez a kiálütás. -élénk kifejezője annak a- kitartásnak-:-- és együttműködésnek, amelyet a mag^ar_g>árakN munkásai, i a földművesek,. kisipftrpsok;és ke-reske/döj^. másféj év, aJúitt az ujr
iáépfe ierdeW^.;'' M^Éek.
<tz a magyar népbeo csodálatos erő reményt nyiyt arru a hatalmas gazdasági, kulturális és ipari alkotó és újjáépítő munkára, amelyben minden társad almi réteg megtal^a egymá^ kezét
•i -
ftó/riániában is megkezdték a^-magyarok üldözését
Romániában tovább''folynak a mágy a ruld Özések. A magyaj^. nemzetiségű. állampolgárokat,, a-gNárakböi-és váUalatoktöf -elbo-i csátják. Különösen a földreform végrehajtásánál mellőzik a magyar; . földműveseket-. utóbo Nagybányán bocsátották el a ''magyar munkásokat,.tisztviselőket j£s mérnököket az ottani bányákból- és áj^arvállálatoktól. . - «
— i
Elhalasztották az amnesztia-tbrvétry beterjesztését
Azr ■ igazságtcgjimnísztérium-ban hosszabb ideje dolgoznak az.am^esztiatön©iy% élké^zil£r. lén. volt hogy .a jövÖ^/hé-ten a nemzetgj''ülfö- bizottsága elé kerül a törvény tervezet illetékes helyről'' nyert ^v^Éal^s értesülés- szerint a. jtörvény .i leeresztését- elhalasztották. w
frfnHItó- rHársakenyérgabonát szolgáltattak ■-■•dd&ti*
>A«^esztBS 3-1-ig a.-beszolgáltatott jgabona felvásárlásával
rnedaiz^tt • szervek összesen 2 míttizS-métermázsa kenyécsgabo-r nát — búzát, rozsot ¿és árpát — vettek át á parasztságtól? azt jelg^ci, hogy a beszolgiStatás első két hónapjában,^ stabilizá.: cwJTéLso hónapjában a v^haJoó l>e.szolgáltatásnak mintegy, .^rrr. 10 százalékát teljesiteííe«>a parasztság. .. Vk í.
RB&töéStn megkezdődnek a én sartéavágásolv. r
"Xlozeü nápoTAioi''tr^özellá-tásj szft-
báijotfa''; az.. illa^tósokjít Mindenekelőtt. megáll apít|ák a baromfinak nz áxat-''i^ mert ez-ideíg -még ezt • sem áflapitották meg- és egyben a marha- és 9év? té^vágásokkal kapcsolátos. rendeletei is,.kiadják^ aísoely>izor nyos Körmyiléseket lesz az etíf dlgi helyzettel szentben, ugy-lijpg>- előreláthatólag a., kö^ii hetekben'' roegke^lőd^ek a sok^Vj^v^ro^t" vá^hidatoC először azönban <^ik ^zi^e^p körre korlátozódik a húsellátás.
mríáfra*-ttéfté* Main PétvrHfrk
dtM&iví&r^ . ír.;?.»'' S to
A népbiróság Hain v Péter egj''ik cbáektivjét, Cser. Istvánt^ a^,annakidején a ^yibWjffin az^i embeq^, .tömegé-^Qzt^
Stfr szlovák tfsszsfihfíta Önkéntes

Aiz infHKrlfe ''ftfetfriünése óta
sok olv.an s''zlpvák ya^ al^ik ön-k én t. jel.e n tkeztelc '' kitfl^űlév^-s most* visszavonták jelentkezésüket : A Magyarországao ;működő cseliszjoyak bizoUs^g nem a^rja iumag>ar kocmány.állá^. pontját clfogáilni^c^y.^d^ a szlov^kok^yi^amaradnutiiíűi; és rá:akárják
nrányt,. hogy, kénv^zoritsü- őJket '' az áttelepüíésrivOEX; «a íelfogás azonban -ellenkezik ^'' mstgypr
kormány'' áUá^n^ával.
Budapestről jelentik-
Z AL''A
1916. szeptember 3
M AO RT
Rovat vcr-tíó: LEKK ANDRÁS
HIREK
Treuga Dei
Az ember lelke mélyén, .-amióta embor nóz. az égres ott ég a vágy a béke iránt.
Az élet tülekedése, a békétlenek zavargása, az örök nyughatatlanok kevergetése rontja cü * nemcsak az az általános béke hangulatát, hanem az egye» emberek élőiét :is.
A magyar demokrácia a legbecsületesebb jótakarás szellemétől átha-
• tott igaz ecaborcket állított :ki a közélet vonalába. Az élei minden vonatkozásában ezek a magyarok ragadták meg az eke szarvát, hogy uj barázdákat vágjanak a magyar köz-élot földjében. Ezek a magyarok végezték ei a magvetés munkáját és ma már végre ©futottunk az első termés betakaritásaiioz.
A magyar lelkiség kezd a mélyén demokratikussá válni. £s ennek megíeielósca a politikai egymás elleni küzdelemről mindjobnan kiviláglik. hogy időjét multa magyar betegség.
A Maorton bőiül is apró érdek-cbojxjrtok alakultak ki és özek egymással vetélkedve, ogymást bírálva törtek ugyanazon cél leié az uj magyar munkás államon belüi egy tisz-tultabb, egy munkáeabb MAOKT szellemiség," MAÜKT-élet kialakítása felé.
A kritika eszköze aUejiódés utja.
Azonban ez a kritika''iassan-íassan annyira személyes élt kezdett vermi, hogy a vállalat legjobbjai kerültek ezen keresztül egymással szembe.
A MKP üzemi pártszervezete íoi-isuaon© azt, hogy az ¡egymással való szembeállít niősterkoaésén keresztül fél-fél energiáját a .védekezésre kell elpazarolmok legjobbja inknak. Megkereste tebat id. Dombai Jánoson keresztül a Szoc. Dem. Part űaemi pártszervezetét annak érdekében, hogy létre hozza a teljes együttműködést.
Dombai elvtárs a tólo megszokott éleslátással azonnal rámutatott és megoldotta a legnehezebb pontoka;, örömét fejezte ki a tervbe vett két .üzemi pártszervezet közös vozeftó-sógj megbeszélések előkészülete fölött. Kifejezte, hogy a Szoe. Dem. Párt ugyanazon szempontoktól vezetgetve nagyon üdvösnek iáfja a közös asztalhoz való leülést.
A MKP MAO RT üzeaii pártszervezete hétfőn, szeptember *Z~án délután 3 órakor tartottalnapját a vasvázas mühelytelep étkezdéjében. Előadó Lenk András .»A két munkáspárt együttműködése a Maortcm belül« eimmel tartott előadást, l
Fiiateiilai köziemeoyek
Folyó hó 4-iki összejövetelünk a posta melletti Katholikus Logénv-egvlethen lesz (Ady Endre-ut 8.)
délután f^l ő órakor.
*
* Augusztus 26-án uj portósorozat jelent meg (4, 20, -30, 40, 60 fillér, 1.20 ós 2 forint). Színük világos ibolya.
'' *,
Augusztus 5-én megjelent a Filatéliai Kurir első rendszeres száma, mely ^a jövőben havonta kétszer (5-éíí te 20-án) fog megjelenni, a régi nivóju tartalmavai. ¿gyesüioti tagok a tagdij ellenében kapják-Nem tagok gyűléseinken előfizethetik. Szerkeszti Örvös János. r ♦ <•
Cj légiposta bélyegek. tervezésére pályázatot irt ki a-magyar posta.
«AORT—Tapolcai VSE 6:0 (2:0)
. A MAOET játékosai beváltották a hozzájuk fűzött reményeket és lelkes szép játékukkal biztosan győzték le ellenfelüket.
Az első félidő 11. .percében sportszerűtlen kijelentése miatt Mártont a játékvezető kiállította, de a Vasutas csapat nem adta fel a küzdelmet és elég jó játékkal épített tá-
* mad ásókat, melveket azonban a MAOKT védelem: Miilei, Tatár és Vojnovics sorrendben biztosan rom-Jbolt. Horváth jó játékára! helyet
>
biztosított magának a fedezetsorban. Jó volt nézni a MAOKT fiatal csatársorát, amint »Tótó-bácsi« okos labdáit kihasználva szép .és, erélyos támadásokkal ostromolta az ellenfél kapuját. i
Gólszerzők: Kapornaki 2, Téli >2. Xardai 1 és Sztraka 1.
MAURT vegyes Pusztaszentlászlói MAORT 5:1 (l;C)
Az előmérkózéöon a két szélsőjét és hátvédeit nélkülöző MAOKT I. győzött a lelkesen küzdő testvércsapat ellen. A közönség egy-két sportszerűtlen tagja gúnyos ^békiabáíasai -val vétette magát észre? Elfelejtették azt, hogy a legjobbjait nélkülöző .MAOKT I. barátságos mérkőzést játszott a testvércsapat ellen és nem osztályozót az NB ll.-bo való bejutásért.
Gólszerzők: Csöngei 2, Takács 2,
Molnár 1. G. J.
moz| -
Kickey Rooney a Városi Moziban
. Andy Hardy nem fér a bőrébe a cime á Városi Mozi uj filmjének. Andy legújabb, ezúttal plátói szőreiméiül szól a film. Egy newvorki társaságbeli hölgybe szerelmos. Szenvedélvesen gyűjti a lapokban megjeleni képeit. Barátainak is eldicsekszik szerelmével. Ugyanekkor Hardy birónak egy örökségi perben Xewyorkba kell utaznia és az útra maival viszi családját is. Andy szabadkozik az úttól, mert kiderülne barátai clőtt; hogy. nem is ismeri szerelmét. Newyörkban egy barátjának elpanaszolja bánatát, aki Ijo-mutatia szerelmének. Andy le is fényképezteti magát a leánnyal, de ki "is ábrándul beIóie.A fényképet diadalmasan viszi haza és "azt a Diáklap címlapjára téteti.
Mickey Koonevn kivül Judv.Gar-land és "Cecília''Parker a film főszereplői.
Kisérő műsorként bemutatásra kerül a Metró Goldwyn Mayer bohózata: Gyerünk a moziba" és az
Egyesült Amerikai-Angol Híradó. ■——----------1 . i 11— -1 — «
CUMtain akik jcfa.tkeuek, kedder, Wtrdan vagy csü.ór.ökön d. e. 9~ 1 óra kő/ő«: fáradjanaic be a luadíhívataít». Ajánlatok erceitek, dön:eni keit ^ xözö% cánozas sflrgos iruxncab»idaíáróL Uj jelentkezőket még felveszüj;* d
| '' - A rádió hétfői műsora
Budapest J. 17.10 Operarészlotek. 17.80 Az ifjúság hangja 18 Hirek. Vöröskereszt közieméinek. 18.15 Légy jó mindlwilálig. Móricz Zsigmond .színmüve. 20 Hitek, sporthírek. 2L50 ilirok ée krónika oroszul. 22 xiirok. 22.25 A Hazahozatali Kormány biz''ossag közleménye" a külföldön levő magyarokhoz. 2 Hirek és krónika angolul ós f. . ciáuí. 28.80 A Magyar Hadifogo... Híradó közleményei. 23.40 JKadió kereső hírszolgálat. . Budapest II. 20.30 Rádió szabadegyetem. 21 Hirek. 22 <Oiasz opera-kettősök.
A rádió keddi műsora
Budait I. 6.80 Falurádió. 7 Hirek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 7.80 Keggeli zene. 8.15 Handemozck. 10 Hírek. 10.80 Kádióiskoia. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Sovinszky László szalon-zenekara játszik. 14 Hírek. Vöröskereszt közlemények. 15 Az IPOK Szövetkezetének műsora." 15.15 Kádióiskoia 16 Hirek. 16.80 Falurádió. 17 Párthiradó. 18 Hirek. Vöröskereszt közieménvek. 18.15 Mit üzen a rádió? ltf.lo Nebántsvirág. Operett 8 felvonásban. 20 Hirek. sporthírek. 21.50 Hirek vjs krónika oroszul. 22 Hirek. Vöröskereszt közieménvek. 28.10 Hirek és krónika angolul és franciáuL 23.35 Magvar tánc lemezek.
Budapest II. 20 Dallam és ritmus. Hanglemezek. 20.30 Rádió szabadegyetem. 21 Hirek. 22 Készletek Verdi: »Ernani« c. operájából.

— Hivatalos órak a postán
A jx>stafőnókség közlése szerint a hi''.-atalos órák megváltoztak. A posta a békebeli hivatalos órákat cdliiotta vissza, mely szerint a felvételi on''tk általában reggel 8—12 óráig tartanak. A délután» órákban a csomagfelvétel és kiadás 14 órától 18 óráig 9szközóihetó. Pénzfelvétel, csekkutalvány ki- és bofizotés reggel ü órából 12-ig ós délután 14 óratói 17 óráig. Ajánlott lovél- és táviratfelvétel reggel 7 órától egyíoiytaban este y óráig tart. Ezen időn tul a táviratokért kétszeres dijat kell fizetni.
— A kiskunhalasi töcneggyiíkosság egy másik résztvevőjét is letartóztattak
. A nagykanizsai rendőrség politikai osztálya" letartóztatta ós internáltja Horváth Gyula nagykanizsai lakost, aki Kauimann Antallal egv''ütt^jelen
A Zaia közgazdasága
FUeUí ÜL bcvaUis <i*zui tucirup^t
Szept. 3. Fizetés
Szept. 5. Fizetés
Szept 5. Fizetés
Sztpt. 5. Bevallás
Adónaptár
Adó c<oe MectgytU
Házturtisl alkalmazott ntin Adc 9 írt, OTl-Járuiék 18 frt
Házadó Forga/ttlsdó Forgalmiadó
Szept. 10. Fizetés IlJetményadó
Szept. 15. Fizetés Szept. 15. Fizetés
Szept. 15. Fizetés
Szept. 15. Fizetés Sxept. 15. Fizetés
Együttes ker. és jöv. adó TirsuUÜ adó
ügynöki jutalék után együnes ker. és jöv. adó Tantiemadó liictinény többletadó
Szept. 15. Fizetés Há2adó
Bár bz elmúlt napokban az árfolyamok további lemorzsolódást szenvedtek, a papírok Iránti éraekJödfcs — az értéktőzsde közeli megnyitásáról szóló hírekkel kapcsolatban — tetemesen megnö-vekedett és igy a forgalom megélénkült, fiz árfolyamcsókkenéseket általában a közelgő uHlmóra vaió tekintettel piacra kerflló árunak tulajdonítják.
Kezdetben Jöl tartott árfolyamok voltak érvényben, kuóbb iassu.ftrlemorzsolódás
Augusztus havi halasztott Uázbérek után Aug. 15—31-e közötti forgalom után Bevaiias aug. havi forgalom után félhavan-
ként részletezve ^ Aug. 11-25-e között kifizetett illetmények mán
Nyers bevétel iüetveosztílybasorozásalapján Nyers bevétel, minimális /Bóosztály Ületre
állandó adótétel apján Megbíró fizeti be aug. hánap folyamin kifizetett jutalékok után ; Vállalat által kifizetett tanUem.ül. elóleg után Aug. há folyamán felvett kollektív szerzó
dcst meghaladó javadalmazás után Szeptember havi házbérek elsó részlete után
Értékpapírpiac
történt az egésa vonalon, flz üzletmenet iger vontatott volt mindvégig. Mai árfolyamok: Magyar Hitel 23 5—24. Kereskedelmi Bank 46—54. Nemzeti Bank 75. Beocslnl 4.5. Alt Kőszén 106—102,S»lgó 6—6 25, Ükrényi 5. Trust II, Nasici 273, Fegyver 63. Ganz 4.75. Láng 30. Rima 28.5, Magyar Cukor 127—118, Egyesült Izzó 90, Chinoin 30. 6»/o-os 1927. évi 850-800. 4.5*o-os 1914. évi 640—620 foriijt
i volt a kiskunhalasi tómeggyiikossir.
nál és azt a feiszabaduláá után aec ; sietett jelenteni a hatóságoknak. Ezzel a ténnvel kimeri tette a népei lenes büntettet, amiért a politika: ! rendőrség az internálási eijará&t c^-; lerx> folyamatl^a tette és leiatomálta.
— felhívási
Az Országos Parasztnaw>k rúsz-vételi jenjei-megérkeztok. Felkérjük azokat, akik a 4 -forint, jolentkoasi dijat kifizették, bogj- az adott nvjyjts clienében jegyüket sürgősen át. Járási titkár.
Keaden deiuian 6 órakor
FÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt belyise§eb«r.
Vendégeket szívesen iáinak.
— Anyakönyvi hirek
Augusztus 23. és 29. között 9 fia és 9 leány született: Harangozó Frigyes ci{>eszse^éd és bzereez Juliannának leánya, Soóö Gyula asztalosmester és Györkös Annának fi^ Tizetíes István MÁV vonatkísérő % Simán Erzsébetnek fia, Juhász ifi-* hály földműves és Nagy Margitnak fia, Ixpsényi István MÁV útlő éé ''f islér Máriának leánya, Szentendrei József rendőr ea ajda áiáriánai ioánva, Hevesi .Ucos ^«nzűgyőri ao-gédfőiugvelő és Fábián Erzsébetnek íia, dr. üa;U Jenő gazdasági tanár és Poiónvi Valériának leánya, Büki Jánoo ci/xíszmester és Kámpics Mi-riának fia, Kondákor Gyula MAOKT munkás és Balog ^láriaioak fia, lóse János MÁV tiszt és Kisgergoly lo-rézi áriak ioánya, Farkas Ferenc föd-müves és Fohér Máriának fia, Szu-kovics József tetőfedóasgéd és Mibst-locz Ilonának leánj''a. Szabó László MAV mózílonv-vezető és Böjtós Ao-nának ieánva* Faits Ferenc woai tisztviselő és Bellák Máriának kánya, Péter József molnársogéd is Etaria iiozál iának leánya, Kovács • L^jos íestősegód és Hennana Ala^''-dolnának fia, Németi) Józsöf MAOKT gépkocsivezető és Holkiadtír Katalinnak fia. %
SzakasiLs Árpád a francia szocialista párt Franco-ellencs értekezletén beszédet mondott melyben hangoztatta^ hogy a magyar szociáldemokrata mozgalom a saját létét veszélyeztette, amikor íenntartás nélkül küzdött a szabadságért
4-50 torint * hízott fit& termelői árm
A közeli átásügyi miniszter a Gazdasági Főtanács irányéivá szerint rögzítette a baromfifélék árát. A hizottliba termelői árát
— szemben V vidék pacain kialakult 8 forintos árral — 4.50 forintban állapította nseg. A többi termelői ár a következő: fűzött kacsa 4.30, sovánv kacsa 3.—. sovány liba 3.20, csirke, pulyka vagy gyöngytyúk 4.—r tyúk 3.40 forint
* Egyes vidéki helységekbe^ aniennviben szükséges, a töc. vénvhatóság első tisztviselője kérheti az árak 15 százalékká magasabban való megállapítását. _____
Mákokat Í«Ittmstk. Rozgooyl Q-1 teraS^^skSflSÍ''Htt^adi aJj6 KS?
Etádé 1 drb. férfi-szabó rn^.S rtsnathy-q 66. / . .. ÜT
Szerény bútorozott férfi számán ki»*. Uejtaotí fá»flaatr«t és Kgy axeméíÍBitó bW* és többfélé aMaktámék tokkal egy^ ^ Om a kiadóban. -—
A Magyar Nemzeti Bank hetijelentése 1-348. augosztus 23-árói
f bankjegyforgalom az augusztus 23-1 kimutatás szerint az augusztus 15-1 forgalommal sáémben 68,040.860.—forinttal 294.757 — forintra emelkedett. A leszámítolt értékek összege 12,004 125 55 forinttal 346,050.834-61 forintra növekedett, flz állami zslrószámlák egyenl. 46.073.84284
forintjai 163,942 146 82 forintra, az egyéb sszamiak egyenlege 1.179210 J0 forinttal 5,135.464 56 forintra csökkent s Igy végeredményben a ziirököveíelések együttes állománya összesen 47.253052S4 forinttal ¿69,077.611 38 forintra csökkent.
I
ZALA demokratikus poUtöüű nzpüV Szerkeszti: B«Kma Wf&f^«
Kiadja: „Kizgazdasáfll R, 1-SaHMZtMrTéa UaSásért f«W
Nyomatotta .Közgazdasági ^T.W?-kanizse* nyomdijában Nagykanbsi-Nyomóéért Jetei: Zalay Károlv.

evtoiynm. 199 szarr.
Nagynanizsa szeptember 4. szerda
Ára 40 fillér.
A párizsi rádió varsói jelentése alapján közötte, hogy a lengyel köztársaság elnöke és miniszterelnöke Minszken megbeszélést folytatott Sztálin generálisszimasszál. A lengyel államférfiak kíséretében a különböző munkáspártok képviselői is ott voltak.
www
I magyar-román közvetlen tárgyalásokat ellenezte Tatareseu
A magyar és román területi és politikai bizottság tegn»p délutáni együttes ütésének napirendjén T«-tarescu román külügyminiszter expozéjának meghallgatása szerepelt. Az elnök az ütés megnyKása után kijelentette, hogy amennyiben a bizottságban résztvevő delegátusok kérdéseket óhajtanak Intézni « magyar vagy román delegátusokhoz, azt irásban keli eljuttatni az együ tes bizottság elnökségéhez, akik «2 érdé-kalte*hez továbbítják. Ugyanaz vonatkozik a valaszokra is. A magyar és román bizottságnak nem áll jogában, hogy egymaansk kerdéseket tegyenek fel.
Ezután Tatareseu külügyminiszter emelkedett azólasra. Kijelentette, hogy ujrs kezdődni látja azt a pert, amelyet véglegesen lezártnak gondolhatott az első döntés u>án. Ebben a kérdésben az első világháború nt*o hozott határozatot a nagyhatalmak elfogadták és akkor Erdéry nyugati hatarát ugyanugy állapították oeg, mint ahogy az jelenleg is húzódik és a négy külügyminiszter az elkészített béketervezetben meg»r6~ shette. Ezt s határvonalat Románia jelenlegi nyugati határainak e ismeri és azok pontosán meglétéinek a két nép között fen«al»é helyzetnek. Kijelentette, bogy a »»mániában é»ő magyar kisebbség egyenlő elbá-aásbin részesül a románokkal. Majd a magyarok által kért területrészre hivatkozva kijelentette, hogy ázok Erdélytől való elszakítása Erdély nagy részének pusztuláaát jelenti.. A magyar kü>döttség által felvetett köxvaftten tárgyaláat nem látja szükségesnek és ennek nem látja értelmét, vogűl visszautasította Erdély önkormányzatának és ebbe a magyarok beavatkozásának gondolatát.
A beszédnek oroszra való lefordítása utan Nagybritannla kérte, hogy anask angolra való lefordításától tekintsenek el. Az együttes ülésen a javaslatot elfogadták és ezzel a gyűlés véget ért. A magyar-román bizotttég legközelebb szerdán ül össze.
A békeértekezlet hirei
Az angolszász külügyminiszterek egy o&l alatt háromszor tanácskoztak Párizs, szeptember 3 Byrnes és Bevin külügymi-ciszterek Párizsban tegnap 24 óra alatt háromszor tárgyaltak. A berlioi szövetséges ellenőrző tanács angol katonai és politikai megbízott ja tegnap Párizsba érkezett és Bevinnel folytatóit tanácskozások^ Lehetséges,, hogy ezeknek a tanácskozásoknak célja az öt csatlósall-m.ual kótendő békeszerződések összhangba hozása a Németországgal Kötendő hosszúlejáratú elrendezéssel. Egyébként Párizsban remélik, hogy Moiotov néhány napon belíil visszatér s akkor a külügyminiszterek legközelebbi találkozóján napirendre tűzik Németország ügyét A francia álláspont szerint ríé-k aetországgal csak ugy köthető tartós béke, ha Franciaország Németország felöl biztosítva lesz az esetleges'' támadás ellen. Eh-bez szükséges, hogy a Saar-vi-dék szenét Franciaország aknázza ki, a Ruhr-vidék francia felügyelet alatt legyen és a Rajna-vidéket nemzetközivé tegyék.
A biztonsági tanács ülése
Newyork, szeptember 3 Az Egyesült Nemzetek Szerkezetének biztonsági tanácsában öa este hallgatják meg az ukrán. kiküldött panaszát Görögország magatartásának ügyében Albániával szemben. A tárgysorozaton szerepel az a szovjet ^"és, hogy a biztonsági tanács vizsgálja meg a külföldi csapa-jelenlétét olvan országokon. amelyek nem voltak Ifctler szövetségesei.
■etotáv Moszkvába érkezett
Moszkva, szeptember 3 -A francia fővárosban nagy jjjönést keltett Moiotov szovjet külügyminiszter váratlan eluta-A legújabb jelentések sze-^J1 a szovjet küh''igyminiszter ^ meg is érkezett Moszkvába^ JJJ» néhány napot tölt. Vissza-JJ^se után a négy nagyhata-folytatja tanácskozásait A Panzsi szovjetn agy követséghez
közelálló körökben vásárnap este kijelentették, hogy Sztálin generalisszimusz személyesen óhajtfa meghallgatni Moiotov beszámolóját a konferencia eseményeiről.
A négx nagyhatalom külügyminiszterének eddigi tárgyalásai lényegesen envlűtették ugyan 5, nagyhatalmak'' nézeteltéréseit, egyes kérdésekben azonban továbbra is fennáll a véleménykülönbség. A moszkvai " rádió rossznéven veszi az amerikai hatóságoknak Jugoszláviával szemben tanúsított magatartását. Legújabban az amerikaiak a Linzben őrzött jugbszláv hajókat a Duna felső folyása felé [rányitották, hogy Jelezzék eltökélt''szándékukat a hajók visz-szatarlására. A Görögország ellen lenyújtott ukrán panasz ügyében is eltérnek egymástól a nagyhatalmak véleményei. •
A görög népszavazás a Szovjet megvilágításában
Moszkva, szeptember 3 A görög népszavazás alatt a kormány kíméletlen nyomást gyakorolt a választókra. A demokratikus pártok vezetői ellen több gyilkos merényletet követtek eL
4783 fasisztát végeztek ki eddig Franciaországban
Párizs. szeptember 3 A francia alkotmánvozó nemzetgyűlés egyik legutóbbi ülésén a francia kommunista párt éles támadásaira, amelyek a megtorlás lanyhaságát kifogásolták.'' Theidgen igazságűgyminiszter válaszában érdekes statisztikát közöl a francia népbiróságok eddig végzett munkájáról, valamint arról, hogy szerinte milyen mélyre ment ez a felelősségrevonás a kollaboránsok ellen.
A miniszter közölte, hogy augusztus v-ig
4783 halálos ítéletet hajtottak végre, ezenkívül életfogytiglani kényszermunkára ítéltek 1757 egyént, és sulvos, öt éven felüli szabadságvesztéssel 19.193 személyt sújtottak.
törögország a király mellett döntött Athén, szeptember 3 Kaligaris görög mimszterel-, nők ma délután Londonba re-
I
1
I
pült, hogy TI. György görög királlyal közölje a népszavazás eredményét és egyúttal tárgyalni fog a "királlyal Athénbe való visszatéréséről. A népszavazás enedményó szerint a szavazók 73 százaléka szavazott a kö-álv visszatérése mellett. 1,391.000 szavazóból több mint 1 - millió szavazatot kapott a királysági államforma. Teoktikos kózren-dészeti miniszter kijelenteti»,, hogy a népszavazás ajatt példás rend volt és meggvőződése, hogy a normális poiltjKai viszonyokhoz való visszatérés olyan "kedvező fordulatot fog hozni Görögországban, melyet a nép már régóta vár és amelyet nagy áldozatok árán talált meg. A Dailv Telegraph a görög király figyelmébe ajánlja Churchill következő szavait: Remélj ük. hogy a görög nép a monarchia mellett fog szavazni és a. király nyilvánvalóvá fogja tenni, hogy ő az állam szolgája, a pártotc támogatója és mindenki szamára hozzáférhető. Az indiai kormány megalakult: öü halott
Kalkutta, szeptember 3 Pandit Nenru Indiában megalakította az uj kormányt A kormány névsorát ma fogíja bemutatni* Lord Wcvel alkirály-nak. A kormány megalakításának hírére Bombayben ismét zavargások törtek ki, melyeknek, során körülbelül 50 ember meghalt és tóbbszázan xnegsebesüU tek.
Méq soha nem tátott flottamanöver a Földközi tengeren . A földközitengeri brit flotta a máltai kikötőből szeptember 18-án útnak indul és udvarias^ sági látogatást tesz Görögországban, maid onnan visszafordulva, találkozik a Föld közitenger keleti részén tevő amrrikai ha-jórajjal és soha nem látott fcfr--íalmas földközitengeri- hadgyakorlatot rendeznek A hadgya-korlatban mintegy 60 hadihajó vesz részt '' .
Kedden délután 6 órakor PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt helyiségeken
Vendégeket szívesen látnak.
WWWWWWWWWWWWW
Uj formában Jelentkezik
a c>eh erőszakoskodás
Csehszlovákiában a mngyarok ellen folyamatban levő vagyonelkobzás! hadjárat uj alapot nyert % Ugyanis a legújabban a vagyonelkobzás tényét nem is közlik az illető magyar nemzetiségű állampolgárral, hanem hirdetmény alakjában kifüggesztik a járási nemzeti bizottságok épületének falán, ugy, hogy az érdekeltek csak közvetve szerezhetnek tudomást vagyonuk elkobzásáról. Ez történi Yágsellye községben is. A békéscsabai és szarvasi események is azt bizonyítják, hogy Csehszlovákia félretéve a lakosságcsercegvez-ménvben foglaltakat, az erőszaktól sem riad vissza, bogy az itt lakó szlovákokat az áttelepülés-rc kényszerítse. Ezek az események nem erősilik a békés együttműködést a két állam között
• • r
A csehszlovák kormány kötelezte magát hogy függőben tartja a vagyonelkobzásokat és tartózkodik az erőszakos áttelepítéstől. Ezzel szemben a szlovákiai «agyarokat 50 éves kortg vagonba rakják és a szudéta-földre szállítják, hogy pótolják a kitelepített német ipart erőket. Békéscsabán az átlelepitést fegy veres cseh katonák erőszakkal végezték. Szarvasról 81. fiatalkorút hurcoltak cl katonai fedezel mellett és Pozsonyban átadják uj gazdáiknak^ akik cselédnek és alacsony munkák elvégzésére használják fel őket, minden fizetés nélkül.
A köztársasági elnök szombaton nyrt/a meg az ipari és mezőgazdasági kiállítási
Tildy Zoltán köztársasági elnök nyitja meg szombaton a tyi-dapesti állatkert pufijában rendezendő ipari és mezőgazdasági kiállítást A megnyitáson megjelenik a diplomáciai kar, a nemzetgyűlés, valamint a kormány tagjai
Rónai miniszter rövidesen Rómába atazik
Róaai Sándor kereskedelemügyi mk.iszier szeptember kő2epen kc-reskedel.ni küldöttség élén Rómába utazik, hogy megtárgyalja ¿s me>;-köSie a ket orsz3g közötti árucsere forgalmat.
Kikre vonatkozik az őrlést kortátozó rendelet
A Közellátási miniszter közleménye szerint a 100 kg.-ra vonatkozó őrlési korlátozás nem vonatkozik azokra a vámórlésre jogosult egyénekre, akik bas''zolgá''tatásí kőíeie-ze!ts>gaknek *e*s''?bb 55%-ban eleget tettek, ''u;cs beszolgáltatást kötelezelts^üic. A közellátási miniszter rendelkezése szerint a 40 pengős buza árából a termelő terhére levont tengeíyfuvar a jövőken nem a termelőt terheli.
V
ZALA
1946. szeptember 4
Tudnivalók a macjánalkazoítak B-Iistájárói
¿.gyes vállalatoknál elbocsátások történtek anélkül, hogy ezt bejelentették volna. A Zalának illetékes helyről nyert tájékoztatása alapján nyomatékosan felhívjuk a munkáltatókat arra, hogy a maánalkalmazot-tak létszámcsökkentéséről s^51ó rendelet .alapján történő elbocsátás esetében az érdekélt munkavállaló értesítésével és szolgálat alól való felmentésével ei*y-idejüleg a Szakszervezeti tanácsot is értesíteni kell és az elbocsátást ugyanakkor be kell jelenteni az illetékes miniszter-hez. Ennek a kötelezettségnek az elmulasztása bünlctendöcse-lekménv.
Itt a magyar háztartási alkaíma-zottak Szabad Szakszervezetének ideiglenesen msgáüap.toü koHefctiv szerződése
A háztartási alkalmazott napi muukaidejo 11 óra. Ezt a 11 órai munkaidőt inindie a munkahely szükséglétéihez kell igazítani, mert vannak háztartások, ahol a munkaadó reggel 8 órakor munkába mogy; és igy természou''scn a liáztartá.U alkalmazott munkaideje iHetvc munkakezdés is ehhez igazodik, t''gyan-csak a munka befejezése is a munkaadó munkaideje szerint váltakozik.
A szabadidő megoszlik heti két részlegre. Csütörtökön délután í;-órától este 10 óráig és vasárnap déiután 4 órától héttő reggel 9 óráig.
A bérek az aianti felsorolás &zo-r.nt két részre oszlanak. Külön vannak a lejárók és- külön az áilandó alkalmazottak.
Munkabérek:
Bejárók: Főzömüidenos bejáróm.*»
0—5 évi gyakorlattal havi f izeié.- 90 forint, tulora 90 fiilér, 5 éven tel üli gyakorlattal bavi ikotós 100 forint, rolóra 1 forint. •
Mindenes bejárónő 0—5 évi gvak. 80 forint, túlóra 80 fillér, 5 éven felüli 90 forint, túlóra 90 fillér.
CKermeklcánv bejárónő 0—5 évi gyak. .80 forint, túlóra 80 fillér. 5 eretí felüli 90 forint, túlóra 90 fíUér.
''Alkalmi munkásnők: Mosónő 0—5 évi gyakorlattal 8 órára ellátás nói-kül i0 forint, ellátással 5 forint, túlóra 1 forint, 5 éven felüli gvak. ellátás nélkül 12 forint, ellátással 6^ forint, túlóra 1.20 forint.
Takarítónő 0—5 évi gvak. 8 órára ellátás nélkül 8 forint, ellátással 4 forint, tolóra 80 fiilér, 5 éven felüli gyak. ellátás nélkül 10 forint, ellá-tsssal 5 forint, tolóra 1 forint
Vasalónő 8 órára ellátás nélkül. 12 t>rint ellátással 6, tolóra 1 forint
Az állandó ellátással levő alkalmazottaknak havi fizetés jár, ter-mésrotesoá'' a munkaidő itt is 11 óra, dó''a feborolt'' hávi munkabér
1—2 szobái lakásra vonatkozik, ffiin-<Jon további szoba után 10, százalék pótlék fizetendő. A gyermrkle^ny iizetéao pedig 1—2 gyermekre vonatkozik, minden további gyermek után szintén 10 százalék pótlék fizetendő. [
, Havibérek:
Házvezetőnő-szakácsnő 0—5 éri gyakorlattal havi fizetés 60 forint, tolóra 60 fillér, 5 éven felüli gyakorlattal 70 forint, tolóra 70 fillér.
Szobaleánv 0—5 évi gyakorlattal 60 forint, tolóra 60 fillér, 5 éven felüli gyalu 70 forint, tolóm 70 íüL
Főzomindene6 0—5 évi gyak. 50 forint, túlóra 30 fillér, 5 éven felüli gyak. 60 forint, tolóra 60 fillér.
Mindenes 0—C évi gyak. 40 forint, tolóra 40 fillér, oóven felüli gyak.- 50 forint, tolóra 50 fillér.
Mindenes-gyermekleány 0—5 évi gyakorlattal 40 forint, tolóra .40 fillér, 5 éven felüli gyakorlattal 50 forint, tolóra 50 fillér. • Fenti bérek 1946 augusztus 1-tól seámolandók el (
A hévízi KurszaSoíi táncversenyét egy gyógyíthatatlannak hitt hölgy nyerte meg
Rendbe iwzták a téli fürdőt, ami várja a gyógyulni vá*yó dolgozókat
i
Magyarország legáltalánosabban ft.eres.tt gyógyfürdője Hévízfürdő. Melegvizű forrásaiban sok reumalikus beteg lelt gyógyulást fújó tagjaira. A háború előtti években hercegek. grófok, bárók éo pénzmágnások íatál-kozó helye volt Hévízfürdő. Dolgozónak oda eljutni lehetetlenség volt, sőt a secmiitwés fáradalmait pihenő arisztokra-ták szemé!>cn bün is lett volna. Mosi azonban, r.oaikor a íürdő-telep ismét megnyílt, a fürdőigazgatóság lehetővé tette, hogy mindenki, aki csak rászora],. látogathassa azt. A Zala munkatársa alkalmat keresett, h^gy az uj, a dolgozók Hévizíürdö-jéről beszőhessen a fürdő igazgatójával, aKi a következőket mondotta el a most megnyílt fürdőről:
A háború pusztítása nyomot hagyott Hévizfürdőn is. A károkat lehetőség szerint kijavi-lottuk es- most ismét készséggel állunk minden gyógyulni vágyó embertársunk rendelkezésére. A tófürdőn'' üzembehelyeztük szétnyitható üvegtetős, rossz időben is használható fedett-fürdőuket Közvetlen mellette '' pihenőhelyiséget ''rendeztünk be, ahol a" fürdőzök nsefgelelőfcn lehűlhetnek a melegvízben való fürdés után. A közönség rendelkezésére bocsátjuk medence-és kádfürdőinket is. Ez télen-nyáron üzemben van külön isza-polóval, ^szakorvossal és ápolószemélyzettel. A gyógyulási lehetőségeken kivül kirándulási lehetőségek ós kitűnő szórako-zási alkalmak várják a közönséget. A szállodák olvasótermei gazdag könyvtárakkal, az §t-
termeioen cigány- és szalonzenékarok álínak a közönség rendelkezésére. Aki kirándulni akar, az elbarangolhat a kör-nvező hegyekbe, erdőkbe. A kör-nyéí: falvainak lakói behozzák Hévízre a vidék gyümölcseit igy orvost, előírásra gvümölcs-kűrát ís lehet tartani. Arainkat^ amennyire csak iadtuk, mérsé keltük* Ezzel mindenki számé, ra hozzáférhetővé kívánjuk tenni ezt az elsőrangú gyógyfürdőt. A téli hónapokra nyitva tartjuk egyik üdülőtelepünket, ahol szakorvosi kezelésben részesítjük arra rászoruló vendégeinket.
Hévízfürdő egyébként nagyobb társadalmi eseményeknek lesz színhelye. Itt tartják meg szeptember y-én a vendéglátó-iparosok országos kongresszusukat. A hónapi végére tervezik viszont az orvoskongresszus megtartását -ugyancsak Héviz-gy ógv fürdőn.
Hévízfürdő meleg vize kitűnően alkalmas reumalikus betegségek gyógyítására. Oly sokan gyógyultak meg már itt krónikus bajokböl, hogy azokat már nem js tartják nyilván. Mint érdekességet emliteui meg, hogy idén a Cursalon bálján rendezet táncver9enyt egy másfél év előtt még gyógyíthatatlannak hitt hölgy nyerte meg. ilyen és ehhez hasonló esetek már fordultak elő fürdőnk történetében és reméljük, hogy ezután is sok gyógyulást kereső vendégünk hagyja el gyógyultan -Hé-vizgy ógv fürdőt — fejezte be nvi-latl iozatát a hévízi fürdőtelep igazgatója.
tv
roe elóierejsztéséro és ó megígérte, hogy a jogos kérésünket támogatni fogja a B-iisui revízióját intézó bizottságnál. Kijelentette eJőttem, hogy ~na 100 százalékos munkát kívánunk minden tisztviselőtől, ráért csak igy s ezen a módon lcajj ^ ország "újjáépítésében teljes enxi-mér.yi elérni. : «
A* város pénzellátására vonatkozólag a polgármester kijelentette, bogv nem feblnok meg a,valóságnak a a hiiek, mintha egyes városok nagyobb állami kölcsönhöz jutottak volna. A kormány a személyi iliet-ménvek kifizetésére minden városnak "bocsátott egy bizonyos összegét -endel kezesére, ezt Nagykanizsa ^s mogka^ia, dc ezokot az összegeket, ame''.yeK Kölcsönök csupán, október 81-ig vissza kell fizetni. Itt cmH-torte meg a polgármester, liogy a
várts költségvetése meg e heten elkészül, és nem lehetetlen, hegy a városi képviselőtestület''a költségvetést már a jövő héten letárgyalja
. Varga József polgármester, mint érdekességet közölte lapunk munkatársával, hogy szeptember 10-éti a Dráva és áíura szal>áIyozásu kérdésében -négy rnagasrango tisztviselő érkezik a minisztériumból nizsára, hogy itt találkozzanak a jugoszláv k küldöttekkel -ós megiár-gyálhassák a két íolyó-.bubszthatat-. iánui szükséges szabályozási munkálatainak kérdéseit
Tükör az elmúlt hét színházi, zenei, irodaimi eseményeiről
A Zala fenti cim alatt betonként egyszer budapesti tudósítójától bű képben számol be az elmúlt bú; magyar «művészi eseményeiről. E rovat magában foglalja az érdekesebb színházi, zenei, irodalmi és képzőművészeti eseményeket ós nem feledkezik mec a íórároi^n bemutatásra került és kerülő inakor és külföldi filmekről sem. OlvasökO-zónségünk ezután "pontosan - informálva J007. nemc-sak a boíyi, de a fővárba kultúréletének lüktető életéről is.
Színházak:
A szezonnyitás legtöbb főváros: színházunkban rövidesen megtörténik. Értesülésünk szerint a nomzstí Szinház Vörösmarty: Csongor ¿s Tünde előadásával nyit, amelvpTrk érdekesséjo és kiemelkedő mümai eseményt hogy kísérőzenét a.dapb'' hoz a világhírű magyar .komponista, Woiner Leó irta. Tünde szerepében uj fiatal színésznő, liévay Kamilla mutatkozik le és Csongor szerepét Básthv Lajos játssza. r
A Nemzeti Kamaraszínház cau október elején kezdi meg ¡előadásait Koportoirjan, mint megnyitó darabok Moliere két vígjátéka szerepel: A Kotnvelesek -ós a Férjek iskolája
A Vígszínház Jiajor Gizi, Tolna* Klári és Mezev Márta ezerepeltotéfle-vel Csehov: Három Nővér cimű n-lághirü darabját próbálja.
A magyar drámairodalom ugylaí-szik az eljövendő szezonban acci nagy szerepet játszik, mert írt« még közel sem heserték ki azokat a megrázkódtatásokat, amelwket aj olmult években végig kellett sre^ vedniök. A felszabadulás utáni roó« som voltak ail-almo<L-ilr egy friss && erős irodalmi élet meginditáMiJ mert íróinkat a napi kenyérgopöűi .alósággal megnvomorhották. Sfi»- -lőre csak Szép" Ernő jekaitto«^ u; darabbal, aminek címe: Fiu, Hogy a darabot melyik színház aq*. olő, erről nincs még vtudéertás.
A film
v A Scala éa Korvin filmszmháflj uj műsora egy magyar .film, ama*1 ctme: Mesél a fUm. Bomutofci^ szeptember 5-én lesz: ,
Rövidesen bemutatásra kerül «w-vor Pál 75-ik fiiraja A fehér to^: Főszereplő Öimor Érzsi és Bu»»-Tivadar. A film meséje egr von> keresztes vonaton pereg le, bzomoca érdekess&o, hogy ugy a Jűm dezője, Sipor László, mini
I
l
Emberi számítás szerint még az idén ellátják Nagykanizsát gázfűtéssel
. i
Varga József polgármester budapesti útjáról visszatérve fogadta lapunk munkatársát és fővárosi útjáról az alábbiakban tájékoztatja Nagykanizsa közönségét.
— Budapesti utam inkább tájékozódó jellegű volt. A forint stabilizáció után ugyanis most kezd csak kialakulni az a helyzet, amely a közületek életére nézve na^y "fontossággal bír. Foltétlen szükséges volt tehát, hogy a városom szempontjából megtelelő módon tájékozódjam, ellátogassak azokba a minisztériumokba, amelyekkel állandóan dolgunk van és megtud rém, hogy mik azok a reális lebotősegek, amelyekre számíthatunk.
— Az újjáépítési minisztériumban sikerült elintéznem, hogy a közmunkaváltság 10 százalékának terhére megfelelő munkaerőket alkalmazzak. fcz annyit jelent, hogy 6— 8 uj embert vehetek fel, akik "ezt a rettentő nagy munkát elvégzik. Sikerült elintéznem, hogy a MAOKT üzemek Nagykanizsán fizetik a köz-munkaváltsagotj" ami pesszimista számítás mellett is 12—15.030 forintot jeieat a . városnak.
Ha már a MAORT-öál tartunk, meg-kett entíiteíHun, hogy mey ezen a héten fetó aía kerül a végleges gázszerzödés, amelyben a HfiORT kdtóezi magat egy olyan mennyiségű gáz szolgáltatásra, amely fel-tétlenül eiegeotf tan üaoykanizaa tüzetóanyag pétUtsánaic eítótasára. A kompressor kérdés ugy tudom megotdódottímár, csak a hajtóerőmü megszerzése van meg fojyamatban, ami a vállalatnak reméljük, rövidesen sikerülni fog.
— A népjóléti minisztériumban kórházunk ügyében tárgyaltam. Eló-terje6ztettem"a város kérését .amelyben a méntelep átalakítására szükséges összegek szerepelnek. ígéretet kaptam, hogy kérésünket minisztertanács elé viszik. Mint ismeretes, a muithan az UXRRA-nál tettünk e vonalon lépéseket ée-
Ígéretet kaptunk a magyarországi UNRRA vezetöjetűi Stanley Som-mers urtol, hogy kérésünket par-toloiag terjeszti majd ela a világszervezet elnöksegének.
Ez már egyet is jolent a sikerrel. Most újra felkerestem az.UNBKA-t és csatoltam a szükséges fény képfelvételeket is. ,
Nem mulasztottam ei újra érintkezésbe lépni városunk igaz barátjával Paul Suederaannal, a KA ŰRT üzemek vezérigazgatójával, aki annak ídéjén lehetove tette ázUfíRRÁ-hoz való kapcsolatainkat Neki is átadtam a fényképfelvételek egy-egy példányát és Ígéretet kaptam tőle, begy amennyiben szüksége mutatkoznék, készséggel tesz további lépeséket a siker erdekében.
— A belügyben Szentgyöigyi miniszteri Dsztaivfőnökkel tárgyaliam. 0 intézi ugyanis a .közigazgatás'' zavartalan biztosítását az egész országban. Előadtam, hogy a nagykanizsai B-lista sulyo6 kieséseket jelent éa komoly veszéllyel fenvegoti a váro6 több joredeaerá forrását. Így az adónál, a közmunkaváltságnal, a fogyasztási és '' jövedelmi" adóknál a megfeioló- adminisztráció hiánya miatt máris komoly kiee^eok mutatkoznak. Felhirtam figyelmét a rá-
1946. szeptember 4
ZALA
Barabás Pál már nincsenek az élők ¿rábaa Mindkettőt az ostrom pusz-♦Hotta el-
" Amerikai filmérdekosség a fr^gi-tgs sorsú fiatal színésznő, Cárok) Lombard: Ahol semmi sem szent ciciü fiiriije. A filmet, amit szintén mutamak ixi a Tinódi filniszin-hizban, nagy érdeklődés előzi meg, ¡pert az előzetes? jelentések e bűbájos Tigjáíékot amerikai filmcsodának
rjoiczik- _ . • *
Boklámtrukknek is beülik az a történőt, amoly a »Nagy Péter« e. otoít. filmmel megesett. A film az 1937-oe- párizsi világkiállításra kékült, utána bejárta''a világot. Ma-¿rarorszá^ra 41-ben jutott el. de a fasiszta kormány nem engedte a ''aa^küzőnségnek levetítem. Mindössze egvszer mutatták bo me^hivot-♦.aknak az orosz követségen. Nemsokára kitört a háború. A németek földiák az egész nyugati jSzoviet-CTOizon;zágot és az összes Nagy ré-asr nöcativok elpusztultak. A" meg-iévj kópiák toijóson elkoptak. Ügytől*,, hogy a film végkép elveszeit. £&or jött a fordulat. 1942-ben egy amerikai hadianyagszáliitó hajó fu-tou be Yladívosztokba. Visszafelé orosz árut vitt, többok között a Nagv Pé''.er no^ativját is. A kikötőtől lóö fcn.-nvire a japánok. megton«dózták a baj&- A hajó valahogy kivánszor-.¿ctt a partig, ott l>ékérson elsüllyedt, Öo a íe!e kilátszott a vizbőL Tavasz-i&i kiemelték. A rakomány nagyrét természetesen elpusztult, do cr> ládában épen & szr.razan megmarad: Pagy Péter.
Irodalom es zene
Moszkvában most jokmt meg Ilja Ehrenburg szovjet író uj könyve, melynek cime: Európán keresztül. A nagy iró riportsorozatban számol ée európai tapasztalatairól. Ránknézve különös érdekosséírgoi azért bir ez a könyv, mert Ehrenburg bucapeiti látogatásáról gyönyörű ripoában számol bo.
A magyar könyvpiacon nemsokára J& újdonság jelenik meg. Az egyi-. kdt-Lndig Ottó, a Franciaországban * ¿16 magyar iró »Pipacsa cimmei irta, a másikat Boros Eiemér, .az Éasídő fürész szerzójo adta ái kiadójának. Cime a regénynek még nincs.
Az óázi zonoi évad nagy eseménye Jchudi Menubin r.agv nogodümu-tész ujabb koncertjo ícaz. A han^-re.-senvt szeptember 3-én tartják oeg, ¿ráekosségt'' az lesz, hogy a táncos te ri dobogón hosszú idő. után először jelenik meg Dórát i Antal, a külföldön nagy karriert csinált magyar karmester. •
TüzeiőanyagellátásoK a vasutasoknak
Felhívom minden tényleges és nyugdíjas MÁV alkalmazott figyelmét, akik az állomás létszámába tartoznak, hogy az 1946—47. évre szóió tüzelőanyag igénylése végett sünrósen, de légkésőbben folyó évi szentem bor hó '' 7-tg az állomáson Tüssés ellenőrnél megjelenni szíveskedjenek, hogy az első részlet 2 q tűzifa árának,'' 28 forintnak befizetéséhez szükséges csekkutalvánvt áfrebessék, mert a kitűzött időn tol a jelentkezés figyelembe vehető aem lesz, akik podig*;az első részlo-folyó évi szeptember hó 7-íít le aetn fizetik, ugy tekintetnek, mintha
bcelóanyagigen vükről lemondtak
volna.
Akiknek birtokában 1945—46. ^gy 1Ő44—15. évről még 1» nem ▼áSott tüzifautaivánv volna, a ;folvó 1946-47. tüzelési évro való érvé-mv3bi*éfe végett ugyanezen időbon « keü mutatni, a meg nem hosszabbított utalványok érvényüket vésetik._Az állomásj6 nök.
Sx«rdán déiuttn 6 ór»*or
TAGGYŰLÉST
tort a Magyar Kommunista Part.
A megjelenés kötelező, a tagköny-*&kéjét mindenki hozza magával.
üzemi kiküldöttek okvetlen jelenjenek meg.
3
Megyei
Zala vármegye központi
Személyi változatok a nagykanizsai járás főjegyzósMébrn
E-listára kerültek a következők : Dr. Kunyatív László alispán elbocsátás, dr. Brand Sándor alispán nyugdíj, dr. Marton György főjegyző ellátási igény megállapítása, dr. Józsa Fábián főjegyző elbocsátás, dr. Brigle-vics István aljegyző elbocsátás^ dr. Bezniea István aljegyző elbocsátás, dr. Schtmdt István aljegyző nyugdíj, dr. Stade! Já. nos főjegyző elbocsátás, dr. Pringler ístván fogalmazó elbocsátás, dr. Apáti Imre fogalmazó elbocsátás, dr. Dulin Imre fogalmazó elbocsátás, dr. Her-tekndy Ferenc^árvaszéki ülnök nyugdíjazás, dr. Perhas Sándor árvaszéki helyettes ülnök nvug-djjazá?, dr. ''Gyapai-Bruck*István árvaszéki ülnök elbocsátás, dr. Szűcs Endre árvaszéki ülnök nyugdíjazás, Száraz István árvaszéki ülnök elbocsátás, dr. Búzás Béla keszthelyi főjegyző ellátási igény megállapítása, dr. Forintos László lenti járási főjegyző elbocsátás. dr. Fodor László nagykanizsai járási főjegyző elbocsátás, dr. lx>nlay Alán nagykanizsai főjegyző nyugdíjazás, dr. Krasznay Islván járást főjegyző ellátási igény megállapítása, Kasza Ferenc pacsaj járási főjegyző elbocsátás, dr. Dér Ferenc tapolcai járási főjegyző nyugdíjazás, Apáti József járási főjegyző elbocsátás, dr. Strauss Ferenc járási főjegyző elbocsátás, dr. Kuna István járási főjegyző elbocsátás, dr. Beznica Pál járási főjegyző elbocsátás, dr. Forintos Géza járási főjegyző elbocsátás. Kovács Bálint irodaigazgató nyugdíjazás^ Sbüll István irodaigazgató nyugdíjazás, Louis József, irodafőtiszt nyugdíjazás. Péntek László irodafőtiszt nyugdíjazás, Gondi Kálmán irodatiszt nyugdijazásv azonkívül az irodai segédszemélyzet közül még 20-an kerültek B-listára.
A vármegyei számvevőségről a következőket helyezték nyugdíjba,: Dávid András, Berkes Sándor, Nagy Imre számvevőségi tanácsosokat. Nyugdíjazta továbbá a zalaegerszegi jéHs-ból Ruisz János zalabesenyői körjegyzőt, Lónvaí Pál söjtóri körjegyzőt.. Kiss''Márton szépe t-ki körjegyzőt továbbá Kroso-vics István segéd körjegyzőt ellátási igény megállapításával.
A hercegprímás Zalaegerszegen
Mindszenty József bíboros hercegprímás szeptember 15-én Zalaegerszegre érkezik. Kíséretében lesz a szombathelyi és veszprémi egyfcláz megyék püs-oöki kara. A hercegprimás Zalaegerszegen a zárda kertjében tari. nagymisét, majd utána országos jeléntős£gü beszédet j mond.
Elvi megállapodást kötött Zalaegerszeg a gázellátás ügyében
Zalaegerszeg nolgármestfere beható tárgyalásokat folytatott Budapesten a MAO RT igazga-
hirek
tisztviselőinek B-listája
lóságával, melynek eredményiéképpen elvileg elhatározták, a gáznak Zalaegerszegen való bevezetését. Tárgyalások folynak arról, hogv a pusztaszentlászlói vagy a lustán szegi olaj-kutakról kapcsolják-e a gázt Zalaegerszegre. A gáz bevezetésére külön KFT alakul Zalaegerszegi Gépipari Szövetkezet címen Az előmunkálatok valószínűleg már az ősz folyamán megkezdődnek és a kofa tavasszal megindul a gázszolgáltatás Zalaegerszegre. í
Egészségházat kap Zalaegerszeg
A népjóléti miniszter Zalaegerszegen egészségházal léiesit és erre a célra a régi városházat vették igénybe. Az ott levő hivatalokat, igy a közellátási felügyelőséget az élelmezési hivatalokat a pénzügyi palotába helyezték át. miután a zalaegerszegi pénzügyigazgatóság ügyforgalma Muraköz elcsatolásá-val lényegesen csökkent. Az uj | egészségházban helyezik el az összes egészségügyi intézményeket és a most felállításra kerülő ép fogászatot.
Felhívás
Az Országos Parasztnapok részvételi jegyei megérkeztek. 1. A részvételi jegyeket fehér és piros színben adjuk ki 2. A jegyek tulajdonosai, amennyibon kivaniák, már szeptember 2-án megkezdhetik fel utazásukat Budapestre. Egyébként 5-én ítul a fehér színű jegyekkel csak szeptember 6-án, a piros szinü jegyekkel csak 7-én kezdhető meg-a íelűtazás. 3. A »Részvételi jogve-ot és a váltott vasúti jegyet^ mindenki gondosan _ őrizzo meg. Visszautazás csak azok'' birtokában lehetséges. 4. Akinek nincs magánszállása, az csak a megyéjének kiielölt szálláscsoportban főgjalhat holyot. Önkényes elszállásolás a közösség és rend érdekében tiios. 5. Zala megye a 7. sz. szállás-csoporthoz tartozik. A szálláscsoport rendezőirodája: XI., Mészölyutca 6. 6. Visszautazás fehér jeggyel szopterabor 9-én, piros iegg>el szeptember 10-én. Azoknak, akik n^g néliány napig Pesten akarnak maradni, "ezzel a kedvozáiénnyol szeptember 12-én 24 óráig a kiindulási állomásra vissza keli érkezniük.
Felkérjük azokat, akik a 4 forint jelentkezési dijai, befizették, hogy az adott nyugta ellenébon jegyüket sürgősen vegyék át. •
Fiigaetlen Kisgazda, Földmunkás
és Polgár; Pár: Nagykanizsa
A rádió szerdal mflsora
Budapest I. 6.30 Falurádió. 7 Hirek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság köz lem én vei. 8.15 Hanglemezek. 10 Hírek. 10.30 Rádiólskola. 12 Déli harangszó, hirok. 13 Közvetítés az újjáépülő }Ientóegvo6Üict székházából. 14 Hirok. Vöröskereszt közloménvek. 15.15 Rádióiskola. 16 Hirek. 1*6.10 A MPDSZ műsora. 18 Hírek. Vöröskereszt közlemények. 19.30 Mi van egy dallam mögött. Toronyai Rigő Csaba beszél Bizet: Carmón cimu oporájáról. AiMunkás Kulturszövétség műsora. 20 Hirek, sporthírek.'' 20.40 Rácz Vali chansonokat énekel. 21.20 Fontos .kérdések — érdekes válaszok. 21.50 Hi-iek és krónika oroszul. 22 Hírek. Vöröskereszt közlemények. * 22.35 Nvitánvok és közzenék. ^3.10 Hírek és" krónika angolul és franciául. 23.30 Tánclemezek. .
I Korszerűen «alakítva m • gl) y l''i t
„ ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA «te™ «
Kényelmes, szép, üszta szobók. - Szolid ¿rak. - Kltünó konyha. - El*6rendü italok. „10 BmdUr-t, IV, ln*Xem «tea S. TWo*: U7-505., »7-343. ''_
Budapestről jelentik:
Az amncsztiíwendciei elkészült
Az igazságügyrainisztériumból közlik, hogy elkészült az amnesztia-tervezet A rendelettervezet most pártközi értekezlet ele kerül, ahol a pánok igyekeznek álláspontjukat érvényesíteni, mielőtt a rendelettervezetet a minisztertanács letárgyalja:'' A pártkőzi crtekezlet összehívásának időpontja bizonytalan.
Magyar gyermekek üdülhetnek Olaszországban
Az olasz külügyminisztérium hivatalosan közölte a magyar kormánnyal, hogy 110 magyar gyermek és kísérői részére beutazási engedélyt adott üdültetés céljából. A "magyar külügyminisztérium köszönettel vette tudomásul az olasz kormány ezen elhatározását ¿s a legkö-r zelebbi napokban intézkedés történik a gyermekek kiválasztása és elküldése érdekében.
Rajk László belügyminiszter a rendőrség átszervezéséről
Szegeden a Magyar Kommunista Párt nagygyűlésén Rajk László belügyminiiszter a kővetkezőket mondta:
— Következetesen eljárunk azokkal szemben, akik a magyar doígozó társadalomnak rendjét, nyugalmát és békéjét zavarják. A rendőrség átszervezésére vonatkozó rendelkezések nem azért történnek, hogy a rendőrség létszámát csökkenteni akarjuk, hanem összevontabb, zártabb, fegyelmezettebb sorokkal nagyobb erőt akarunk kifejteni azokkal szemben, akik a magyar dolgozó társadalom ellenségei. .
Egy bátor ^rendőr
és a köztársasági elnök
A főkapitány tegnapi napiparancsában nem mindennapi bátorságú rendőr őrmestert dicséri meg lélek jelenlétéért. Augusztus 9-én Tildy Zoltán köztársasági elnök kocsijával Le-ánvlaluról a Kommunista Párt mártírjainak a temetésére ment A Fő-utca és a Halász-utca sarkán háromtonnás nagy teher-'' autó fordult be szabálytalanul és bár Odegnál István rendőr-őrmester kétszer is megállást intett, nagy sebességgel az elnöki kocsi felé tartott Odegnál - őrmester felismerte a veszedelmet, látta, hogy a két kocsi összeütközése csaknem elkerülhetetlen, élete kockáztatásával felugrott a robogó teherautóra és elrántotta a kormányt. Ezzel nemcsák súlyos balesetet hárított el, hanem a köztársasági elnök testi épségét is mementette.
22 forint a bevágott ablakiüveg négyzetmétere
Az. Anyag- és Arhivatal vezetősége pénteken délután s tájékoztatta a sajtó képviselőit ez árleszállításokról. Közölték, hogy a mosószappan árát. 20, a gyapjúszövetek árát 10-15,- a mezőgazdasági eszközök árát 20, a szekértengely árát 13, a mü-cserzőanyagok árát 15, a fehérnemű tisztítás árát pedig 10 százalékkal csökkentette. Az ablaküveg négyzetméterenkénti gyári ára 12 forint 30 fitfér lesz, bevágva uj háznál négyzetméterea-ként 22, pótlásnál 24 fontot Megindult az áréllenőrzés. A ci" pőforton sikerült olcsóbbodást elérni.
Z AL''A
1916. szeptember 4
NYILT-TÉR*
Kezet foghat a barátjával...
Magvar képviselő ur joggal nevezi barátjának Brózdy Győzet, ezt a politikai kalandor^ ki mindén rendszer politikai lovát meglovagolta s a szegedi gondolattól a ¿Gömbös-féle faj törvényén keresztül most végre eljutott az áldemokratáig, legfeljebb ön még abban tett tul rajta, hogy a nvilas éra alatt is fentmaradt ezen a lovon s mozijában «nyilas indulókkal szórakoztatta a kanizsai partiméit. v
Kiskomáromi beszámolója méltó volt e barátsághoz. A politikai méregkeverés rég?, jól borait metódusával igyekszik a dolgozó osztályokat, a parasztságot és a városi munkásságot egymás ellen uszitani, .mintha a városí''munkáísság lenne az oka az agrárolló nagyságanak. '' A 30—40 forintos xictibér, melyből ma egy munkás életét tengeti,* megfelel ltx) —150 kg. burgonya vagy- 20—25 kg. liszt árának, ami régi békebeli 10—12 pengő s igy nem'' lehet a drágaságot ennek terhére irni, inkább a gyárosok és »igazgató urak« politikai befolyására és kapzsiságára. Nagyon fájiiat Magvar urnák földbirtokos barátainak szétosztott birtoka, ha kisgazdapárti képviselő létére nem szégyenül a.Magyar Kommunista Pártot azzal tánndni, hogy nem tartjuk tiszteletben a magántulajdont, mert a parasztságnak kiharcoltuk a földosztást.
Most szeretnék pár szót látszólag személyes kérdésben is'' tisztázni. Engem", mint nyugalmazott nyuibór kereskedőt és tüzkóárust mutat be a falu népének és kifogásolja, hogy miért ártom tele magam a politikába. Nem szégyenlom, sőt büszke vagyok, hogy mint házaló kereskedő két kezem munkájával korestem 25 évig kenyerem^ s eközben megismertem a ialusi népet s annak bajait. £s boldog vagyok, hogy most, politikai funkcióion módom" é? le-hetÓHjgom van ezeknek sogiteni. Hogy mennyivel inkább szivemen visoSom a falusi nép sorsát, bizonyúja. lx)gy ha a járásban bárhol valami panasz van, akkor a páran-kívüliek, sőt az ön párthívei is engem keresnek» fai. 8,nem Ont, szeretett képviselőjüket. De nem értem., hogy a házaló keres kedőség miért nem predesztinál annyira a politikára, mint a moziigazgatósag és többszörös háztulajdonos>ság. Ja persze elfelejtettem, a politikát már régebben gyakorolta a Horthy-éra alatt s bizonyos tökélyre vitte" már Szálasinál a "nyilas indulókkal és a mozi zászlókkai való feldíszítésénél. (Erről még taián lesz alkalmunk be-szélgemij bᣠönt pillanatnyilag a mentelmi jóg vódi.) Felháborító és minősíthetetlen az a gyávaság, ahogy a mentelmi jog védelmé alatt pro-grammbeszédbon rágalmaz meg tüz-Kóárusitással vádolva. Ez törvényellenes cselekedet, én soha törvényellenes dolgot nem csináltam, eltekintve . baloldaliságomtól, amiért 1944 október 15-én elsőnek hurcoltak el a nyilasok, de liogy ön tett valamit, azt a három mozi engedélye bizonyítja, meri semmiért nem osztogattak* Horthyék három mozi-engedélyt, mikor én iparengedélyt sem kaptam saját nevemre. Szeretném, ha ilyen rágalmat mielőbb mar nem mint képviselő mondana.
Befejezésül még egyszer kérem, jól fogja meg Drózdy barátja kezét, mert az már az .összeférhetetlenségi törvény alapján rövidesen ropüi s nem szereplőnk, ha ön árván itt maradna.
Kirschner Béla _____ MKP járási titkár.
* E rotalban közrtltekert setn a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal fcletós»éget nem váJla».
Kőim cUjBoxátbaa érdekertek szeptember 6-la pénteken- délutto 5 órakor sxi-vcskedjencfc megjelenni a kiadóhivatalban (Fö ul 5., az udvarban bilra). Akik már jelentkeztek, atok mejjüeaéset is kérjük, inert megiOUek az ajánlatok, s aki. fen: 1 idében nem lesz jelen, a kőris ciánozl -bó! kimarad. Uj jelentkeződét ugyanakkor irég felvesznek.
M AO RT
Rovatvezetői LEHT ANDRÁS
Beszélgetés az ifjumunká&ok országos titkárával
A napokban nálunk járt Jeliinek Ferenc, a SZÍT országos titkára, akivel a MAOKT-rovatunk munkatársa .hosszabb beszélgetést folytatott. A SZlT-titkár lapunk részére a következőkben nvitatkozott: '' — A belyi SZ1Í ¡meghívására érkeztem ide! Ezt a látogatást igen aktuálissá tették azok az állapotok, ameiyek Nagy kanizsán és kornyékén uralkodnak az " ifjúmunkássaggal kapcsolatban. Már az előzőleg hozzám beérkezett jelentések álapján kialakul: egy kép az itteni helyzetről, azonban annak kiegészítéséhez foltétlen szükségem volt személyes tapasztalatokra is. Ezeket & tapasztalatokat természetesen az ifjúmunkások érdekében használom fel. Mint ahogy minden téren iarra törekedtem, hogy a helyszínen orvosoljunk minden problémát.
Mit tapasztaltara a MAÓRT-nál?
— Rövid itt tartózkodásom alatt egy körutat tettem és meglátogattam a Nagvkanizsa körzeteken lévő MAORT-üzemeket, Velem veit a Szakszervezeti Tanács járási titkára és Skvorcz Ferenc, a nagykanizsai körzet titkára. Főleg ennek köszönhető, hogy mindjárt ott helyben orvosolhattuk a -bajok legnagyobb részét. Utam során megdöbbenéssel kellett tapasztalnom azt a''halogatást vagy nem is tudom, hogy minek is lehetne minősíteni, amely egyes üzemekben és Lovásziban különösképpen fennáll a tanoncügyek ter&i.
—'' Nem őrülhetünk eléggé annak, hogy végre mecrmenthettünk a magyar ipar számara egy ujabb szakmunkásréteget, hogy ismét eltörölhettük ecry szégyenfoltját a magvar ipar-törvénynek, mégis akadnak ofya-nok, akik "egyáltalán nem törődnek, nem viselik szivükön a társadalom emo égető problémáját. S ami a legszomorúbb, hogy május óta, amióta a MAORT-nak tanoncszer-ződósi engedélye van, nem foglalkoztak intenziven a tanoncok szak-nevelésével, nem fordítottak nagyobb súlyt a tanoncok szakszerű oktatás sárá. Remélem azonban, hogy megbeszéléseink alapján, amelyét az üzemek teljes vezetőségével" tartottunk, uj fejezetnek indul itt a tanoncok képzéee, nevelése és egy uj szakmunkásréteggel fog,bővülni — merem remélni,"Hogy gazdagodni1— Nagykanizsa ipara és ezen keresztül a magyar ipar.
A munkanélküliség leküzdése
— Fontos és égető probléma itt is az az egész országban tapasztalható munkanélküliség, amely a stabilizáció érdekében történő "leépítés során állott elő. Ez elsősorban az ifjúm unkáseágot érinti a legmélyebben — különös tekintettol «arra, hogy ezt a réteget su3tja a legsúlyosabban. A Szakszervezeti Ifjúsági Tanács ennek az átmeneti állapotnak a leküzdésére egy küiön tervezetet dolgozott ki, melyet a »Magyar Ifjúság Országos Tanácsának külön e célra felállított szervével karöltve bajt végre. A terv szerint a munkanévül lévő ifjúmunkásokat építő munkabrigádokbá kívánjuk szervezni és a munxaerőgazdálkóaás keretein belül azokra a helyekre összpontosítjuk, ahol rendkívül nagy szükség
. van munkásokra. Elsősorbán az újjáépítés, a vasút és a hidak helyreállításáról van szó. <
zsán már bevezetett szakszervezeti órákon keresztül minden • tanonc megismerkedhessen a munkásmozgalmai történetével, a gazdasági problémákkal, a társadalmak fejlődésével, a mai termelési rendszerrel és ezeken keresztül mogismerhesso a munkásosztály harcát. Igy kívánjuk átneveini a" jövő »szakmunkásait, igy akarjuk előkészíteni arra''a történ .¿elmi feladatra, moly rájuk hárul, amelv nem kbubb "dolog, mint a munkásság, a dolgozók emberi közösségének megteremtése.
Munka a jövőért
— Szomorú tény, hogy a mult rendszer nevelése miatt a ¡inai ifjúság még nagyon közömbös saját problémáival szembon is. Reméljük, hogy a közei jövő nagy munkájával, nagy történéseivel fotrázza itjusá-gunkat ebből a tunya passzivitásból es minden dólgozó ifjú ott lesz a szervezett iíjumunkásság soraioan.
— A Szakszervezeti Ifjumunkás-és Tanoncmozgalom, valamint a Szakszervezeti ifjúsági Tanács a magyar dolgozo ifjúság érdekébon küzd", dolgozik. Ezt a munkát a jövőért, az egész dolgozó osztályért végzi. Tisztában; van ma miiidon szervezett ifjú azzal, hogy a stabilizáció sikerének eiőfeltétele a több-termelés, a jobb munkaefgyclem. Főleg ezt kell megteremtenünk és akkor nagyobb lendülettel emelkedik a jólét, halad az ''.Ország ujjáépitéso.
— S bár a bóké éppen a mi jövőnket, az ifjúság jövőjét szabja meg, tudjuk, hogy (müidonképpeu a munka az, amely"feíimcl, a munka ¿elönti boldogulásunkat. ''
— A szervezett ifjumunkásság ma már ott van minden munkásképviselet i szervben. Résztvesz az üzemi bizottságokban, ott van a szakszervezetekben és az ólot minden terén képviseli a dolgozó ifjúság''érdekeit.
— Az itt szerzett tapasztalatok az egész Í^ZlT-mozgalomra názve igen jojoníosek. S remélem, hogy azok a tájékoztatóik és tanácsok, melyeket részben az''aüzemi bizottságoknak és az illetékes szervezeteknek, részben podig a helyi SZIT-uek adtam, a nagykanizsai munkás-'' ifjúság érdoKcire kedvező kihatással lesznek.
kordot úszott. Az uszóveraenv :efes eredményét holnap fogjuk fc^.'' zölai.
Letartóztatott nyilas
A. nagykanizsai ■ népüqxésxxc tartoztatta Balogh öándor fceszüték szabómestert, mert 1942-ben szakmaiéi társát feljelentette csendőrségen, hogy kommunista ajj. tációi folytat. A feljelentés alapS. lánnak bizonyult, a ieljelentett ban 16 napig volta csendőrség «i* zetéhen. 1944-ben a kesztbelvi zsidók deportálása után a deportált Kálmán Jenő lakásába beköiíózótt ahol nagyértókü arany ékszert, tx>-bok között "9 darab arany >20 ínui-kos; talált. A keszthelyi lakosságnak feltűnt, hogy a legnehezebb étórcr-zési időkben az átlagot messze rr.~>. haladó nívón éltek és motorkerékpárt vásárolt. Ezért feljelentotték aJesn-helyí politikai rendőrségen. A.rend-sé^''a megtartott házkutatás .albűcní-vaJ az ékszerek egy részét mecr * találta. . '' • <•
A politikai rendőrség az ügya*. átadta a nagykanizsai népügyeazs-V;-nek. A népügyéaz Balogh Sándort loia^-tózÍBita, teleségét — tekintttteí családos állapotára — szabadlábé hagyta. f
KVTE fiVTE meghívásos várc&kfci ököÍYivé-versenye
Vasárnap <1. e. fél lt órai kezdéssel a Magyar Konramnis-ta Párt helviségében kerül megrendezésre a KVTE—NVTE újjászervezett ökölvívó csapatainak mérkőzése.
Vasárnap ismét meleg napja lesz ökölvívó csapatunknak. Bár a legutolsó mérkőzésen az-NVTE csapatában a szellem nem a legegészségesebb volt. mégis reméljük, hogy vasárnap már a régi magabiztos együttes, fog a nagy szurkoló közönség elé ^ ringbe lépni.
A város ökölvívósportja már a gyermekcipőt kinőtte és ur évek folyamán kemény mérkőzéseken kiérdemelte a közönség támogatását, de ahhez még keü az is, hogy az egyesület a versenyzőivel törődjön és nagyobb gondot fordítson a versenyek kifogástalan megrendezésére.*
A városi szfcríJr-trtbea levfl fflr« fo''jé évi termését 1946. szeptember 5-én d e. 9 órakor r. heiywinen unandó nvilváaa árverésen eladom '' 1113
. ... i A nevelés problémája
— Az általános ifjúsági nevelésről elsősorban a BZlT-mozgaljom karéin bélül gondoskodunk. Amint értesültem, a -helyi SZlT-csoport oktatási tervében Igen nagy szerepet játszik az ifjúmunkások kulturális és politikai nevelése, az ifjúmunkások kulturnivójának emelcse. Ez természetesen a Szakszervezeti Ifjúsági Tai^cs kultur- ós nevelési programmját képezi. Arra törekszünk, hogy- a tanonciskolák tananyaga köze beiktatott és Nagykani-
Vizipóió:
Központi iroda—Gépműhely 5:1 -
Méltánytalannak bizonyult a Koca-vizij>o!ózókról az a feltevésünk, hogy a vízből kimentettek számáról kell ma^d boszáinolunk.
A MAORT sportvezetőség nyilatkozata szerint Szabó Istvánt, Csizi Imrét és BeÜczkv Lászlót szívesen látnák a MAORT MSE vizipoló-csapatában is.
Sajnos a Gépműhely csapata tartalékkal kényszerült "kiállni, mert Kemény Kálmán és Kürthy Sándor egyszor''üen elmaradtak. Eít a sport-'' szerütlensézot nem akarjuk, de erősen meg kellene rónunk.
Az egészen komoly jelleget öltő mérkőzés szépsége és étvezlictősége erősen szenvedett a miatt, hogy a két elmaradt vállalkozót nem lehetett idejében pótolni.
A MAORT A és a MAORT B csapata közötti vieipoló mérkőzés eredménye 2:1. *
Igen élvezetes szép játék alakult ki a két csapat között. Nem lehet oléggó kiemelni, mit jelent a jövőre nézve az, hogy sikerült két poló-csa-patot felépíteni Mpga az eredmény is azt bizonyítja, hogy a B caapat nivója is igen komoly. íVjlállitáe a következő volt: Tárnái, Kovácd'' L'' —■ Bagladi, Kepe L, Bogenrieder L — Bogenrieder II. — Latin, az A caapat. Várfalvi, Kekxnen — Ceizi, dr. GaáL Bügár — Pillér — Be-liczkv a B csapat.
Két kanizsai uszórekord született a vasárnapi úszóversenyen.
Latin Ferenc 100 méteren 1.08.2 és 800 métoran 12.30 mp.-es ro-
A vcH várofi krrtétttelppea Ié<6 2 aZ2z kettő dxb. ftnyőrönköt folvó éri sepies-ber hé 5 én ü. e. 9 óra 15 perckor a bdj-sxinen Jartirdó nyilvános árverésen 2 helyszínen eladom. UK Pclcárm««^.
1946. szeptember 7—9-ig Budtpesten megtartaRdó
PARASZTttlIPOXBfi
J946. szeptember 2—12-ígárvenyes féláru utazási igazolvány és jegy és
mindért viszonytatban 16 napos érvényességű
menettérti jegy
kapható a -
Héptataréip4uzíár Részrénytirsisil Ktgriamzs^
JIOST Mái. My. meaetjfiöíroöitós
ma
Caengery-ut 4. sz.
IHák*hjtt frfwk. Rpzeomi o. Eladé egy fialat csincsilla tstfsmful tf--reccel «gyűrt,
Bwyw etóWreibaS Horváth Jea^ termén-.tagrakedőnét, Hógyadfrtt 26 Eg
ZALA demokratikus pofitíkal napilap
Srerkeszti: Berrera Jenő FőarrVcíxtí^
Sjt-.r<r«<JW5 4» KUdóhiritot: F^-VÍ^
Üi^si. „r.''íítarfaMíi R. t. awyk««^, SzerVcszteaért ts kiadasert feíeí Beacie Nyomat®U a . Közgazdaság K.T.Í^ST antzio'' nyomdajában Nasykínizsi^ .SyoTodáirt feJel: Zalay Károh. ..
J£Á»~4vío4y*m. 200 szam
NegyKaruzsa »46. széplember 5. csütörtök
Ára AO fillér.
i 4 S <
Byrnes külügyminiszter e héten meglátogatja Németország amerikai zónáját és utána valószínűleg fontos nyilatkozatot tesz az Egyesült Államok németországi pofitikájat illetően.
Hirek a világ fővárosaiból
A konzervatív Evén ing Post cáfolja a külföldön Bevin »mondásáról szóló híreket, de hozzáteszi, hogy Bevin egy évnél tovább nem kivan
külügyminiszter lenni.
»
...>•'' , . .. V»
A Kopenhága és Párize közt kós-lekc-ló francia'' utasszállítógép nfetn-sokkal azután, hoffv elhagyta Ko-penháca repülőterei, Lezuhant. A gép 27 utasa szörnyethalt
A budapesti piarista gimnázium fegyverrejtegetéssel vádolt diákká közüL n^ryet 2—5 hónapig terjedő fogházra "ítéltek.
Szakasitfc Árpád miniszterelnök-, helyettes kedden ceto Párizsból Svájcba utazott, hogy me^beszól&t folytasson a svájci szociál^mokrati párt főtitkárával.
Kleist tá!x)rnokot, a keloti német haderők volt főparancsnokát, kiadják a jugoszláv hatóságoknak.
Bevin külügyminiszter előtt Pár rizsban megjelent az amerikai n#t küldöttsége, hogy a békekonfereil-cia mai lassú menete ellen felszólaljon. Bévin kijekmtetíe, hggy « bébe megvalósításához időre és tö-reiemro van szükség.
'' Az olasz gazdasági bizottságban elfogadták az olasz küldöttség azon kérését, hogy az Oroszországnak fizetendő 100 millió dollár jóvátételt 6 év alatt fizesse meg.
Budapestről jeléntik:
/Ycm szűnik meg
a Gazdasáff Főtanács
. Az eltévedt hir^kiel Szemben Illetékes helyről kijelentették, hogy a Gazdasági Főtanáéi semmi körülmények közölt sem szűnik meg, ilyen terv illetékes körökbea soha fel nem mertJ;t, sőt megállapítható, hogy a Gazdasági Főtanács a stabilizáció egyik legerősebb oszlopa.
A felekezeti megbékélés tanácsának ölése Ravasz püspöknél
Ravasz László református püspöknél vasárnap délelőtt a felekezeti megbékélés tanácsa tartott ülést melyen a római katolikus egyházat Folba János táfoori püspök, unitárm^kat S&é''ntivánvi püspökhelyeftes, a zsidó hitközségét Hevesi főrab-bi képviselte. Az ülésen a keresztény szellemben való életlehetőségről cs a felekezeti béfcéiésről tái^yaltak.
UjjáépMk a Marglt hkJat
A Marglt-hidat üfjáépitik, de nem régi formájában, háncsra széles vasbetonhid les<: belőle. Az újjáépítési munkálatok 2év^g tartanak és 15 maliió forintba kerülnek- Az újjáépített "Margit-hidítt 1948-ban fogják #achn a forgalomnak. Az előirányzott tervek szerint 10. év alatt Vala-mennvi fővárosi hidat felépítik, A költségekre 120 millió forintot irányoztak elő.
i

%» m m

Hffnap döntenek a magyar-román határ kérdésében
f
A Naw York Time» hosszabb cikket irt a magyar igényekről és megállapította, ho§y a párizsi migyer j^t aiöt»rjesztését, mely a 4C00 négyzetkiloteéter terülat Erdélyből való visszacsatolását kérte a ma-Iyir és romai» területi bizottság ü-ésén, Mígyarország szomszéd«« ellenzéssel fogfdták, a6t az elmúlt hét eaQtörtökön tartott Üiésen, mely 4Vt óra hosszat tartott, még azt is ellenezték," fcogy előadhassa klvá»-Romániában éiö magyar kisebbség elvben bizonyos jogokat élvez, de gyakorlatban az a he''yzet, k*gy Erdé yben 300.000 magyart magfosztottak állampolgárságától. Ez a rendelet vagyonvesztést is Je-laot a rosgyar kisebbségre, azonkívül az uj román agrár törvény a magyar föidmfiveíöke! kizárja a föld-jgttatásból.
Molotov távoWéte a bekeértekezletről érezteti hatását abban, bogy nagy kérdések nem kerOlaek tár-0«:ásra, da etrői eltekintve észrevehető volt, hogy » bizottságok legutóbbi tárgya iá* álkor több jelentős részletkérdést oldottak meg. E bizottsági ütésen különösen ez olasz területi és a balkáni gaxtfasSgl bizottságok áltai elintézett részletkérdések jönnek trzámrtzsibe.
Moiotov viaszatérése ufan rövidesen olyan kérések kerülnek a nemzetközi érdeklőd** tengelyébe, Bánt Németország sorsa éa a világ kereskedelmének ügye, Á gazdasági téayezök döniö szerepet töltenek be a nemzetközi helyzet alakulásában. Ezzel magyarázható a Szovjetunió azon törekvése, hogy. itfegéa befogástól mentes érdekövezetet létesítsen a keíeteurópai államokban és fsiszflltén figyeli Angi la és Aráerik* kereskedelmi útját elzáró sorompókat, mert fontoe érdekei fűződnek ahhoz, hogy termékel számára ezrn országokban é szabad árucsere forgalmat kifejlessze, amelyben az angol és amerikai kereskedelem erós versenytársa volna. '' ;
A négy külögyminiszterhelye''.ies tegnap hroét találkozott a párizsi »éraet nsgykövetség épületében. Er már a harmadik ialá''kczó volt 5 ntpon balDJ. A tárgyalásokon Visinszky elnökölt. Mototovot néhány napon beiül várják viasza Párizsba.
Y
Magyaroknak Jugoszláviából való kttelep''rféseról szó sincs
^ Belgrád, szeptember -1 A jugoszláv-aniagyar Iakoss^ff-cs?rc-v gyezményre vpnatkozótúi hivatalos helyről kijeleuteltck^ hog>'' .a jugoszláv-mtigyar lakosságcserére vonatkozó egyezmény tulajdonképpen op tál ásnak fe-leíaseg. cél ja. ho£y "5nkéntr.=r jelentkezésekkel lehetővé tegye az áttelepülést. A jugoszláviai népfront elnöke kijelentette, az olyan hirek, mintha a jugoszláv hatóságok ki akarnák telepíteni a magyarokat, szemen-szedetl hazugság és a magyarokra - vo-ratkezó intézkedések rosszhiszemű félreértésén alapszik. * A magyaroknak Jugoszláviából vaío kitelepítéséről szó sincs. Azoknak kell clhagvni az országot, akik 1941 után telepedtek le Jugoszlávia területén. Akik önként el akarják hagyni az or-szágoí. azoknak ezt most már a jugoszí áv-magy ar * békeszerzödé-«k keretében* teszik lehetővé.
A csehek által kért öt község ötakozo gyűléséiről közöl képeket ífflr frzneta fap
Párizs, szeptember 1 - Az e heti francia hiradó a világ minden részéből képeket közöl és a képsorozat cime : Béke. A képeken bemutatott események valóban indokolttá tcsrik a-béke használatát. Ilven szemléltető képekot mutat be a híradó az öt magyar község til-takozó gyűléséről, amelvet a pozsonyi hídfő miatt iörténö Csehszlovákiához való csatolásuk ellen rendeztek.
jegyzéket intézet Araerika kjtfaiáviöfcoz a lelőtt repöiö-Wttic miatt .
Aieu>gorkv szepteniKT 4
.Az Egyesült AHámoV kűlügy-
N^nuiiu ujabb jegyzéket mtézett Jugoszláviához v x&ly cá-lolja á iugoszlávokhak az ame-^ípeVre vonatkozó állitá-és kártéritiést követel a le-lott amerikai repülők családjai fámára. A jegyzék megállapítja;
;
1''
i
hogy a jugoszláv kormány kifejezte ugyan sajnálkozását, de nem tett ajánlatot megfelelő kártérítés fizetésére. Amrrika hajl.indó megegyezni a jugoszlá vokkal abban, hogy milyen jeleket adjanak le az amerikai pilóták, ha újból nehézségekbe kerülnének. Jugoszlávia tiltakozott az amerikai szövetséges- Jratoaei parancsnoknál a lefoglalt dunai hajók miatt, melyeket- Linzben tartanak. ~ /
A magyar határkénfésbea holnap döntenek
KPÖrizs, szeptend>er 4 A román politikai és területi bizottság kedd délutáni ülésén az ausztráliai kiküldött visszavonta azt a módosítást, mely azt kívánta biztosítani, hogy semmiféle törvénymódosítás vagy rendelkezés né sérthesse az alapvető szabadságjogokat Leszavazták azt a fehérorosz javaslatot, hogy szövegezzék át az alapvető emberi jogok biztosításáról intézkedő ¿3. cikkelyt Majd ezt a cikkelvt 11 szavazattal elfogadták. Élfogadták továbbá a politikai fojtok szabadonbocsátásáról szóló 4. és a fasiszta szervezetek feloszlatásáról rendelkező 5. cikkelyt A bizottság foglalkozott a román-magyar határra vonatkozó cikkellyel, de ennek megvitatását a ma délutáni ülésre halasztották.
r i
A görög király türelmetlenül várja • hazatérését
Athén, szeptember 4
Görögországban a szavazók 72 százaléka a király visszatérése mellett szavazott. Damas-kinos érsek táviratban fejezte ki sacrencsekivánatait II. György görög királynak. Pnpandreu, a szociáldemokrata párt veiére feltétel nélkül elfogadta a választás eredménvét Sofulis Ve-nizelosz, a liberális párt vezére szintén elfogadja a választás eredményét. Az ellenzéki pártok jelentései szerint a szavazóhfc-lyiségekben csaknem fcizárólag királypárti űrlapokat adtak a szavazóknak és a leatonák a szavazás lezárása után is szavaztak, de sok esetben külön is szereu pellek a névjegyzékben. Sok helyen nem tartották be a titkosság szabáiyait A konfinunista párt és a "külföldi megfigyelők arra hivatkoznak, hogy egyes szavazóirodákban a szavazók névjegyzéke három j>3dányban is meg vo!t amely tehetővé tette, hogy többször is leszavazzanak a választók. A görög trónörökös táviratot küldött a görög kormánynak, amelyben bejelenti, György királlyal együtt alig várják, hogy hazamefcesse-- nék.
Nagy Ferenc miniszterelnök Párizsban
M
Párizs, szeptember 4 A menetrendszerű bécsi repülőgéppel vasárnap délután 6 órakor érkezett meg Nagy Ferenc miniszterelnök az Orly~iy repülőtérre. A magyar kövietség személyzete és a magyar delegáció tagjai fogadták .a repülőtéren, ahonnan a kölcsönös és meleg.üdvözlések után Párizsba hajtatott.
.Azonnal felkereste a magyar delegáció főhadiszállását, a Clu-ridget és haladéktalanul tanácskozásba kezdett a magyar béke-
delegáció tagjaival. Párizsba azért utazott^hogv informálódjék a békeérte kezíet ttíá^ar vonatkozású kérdjései íelől és megbeszéléseket folytasson azokról a diplomáciai tárgyainkról, ameíyék az ulŐbbi időpen a békekonffereiüaa ^¿fei elé tárták a magyar helyzetet
tartózkodását cstrpárLnéhány napra tervezz, hogy azután párizsi tiipasztsilata^vej riazautaz-zon és otHion óH^fee«itse páriz^ mcgbcszéiésckvek ei*dmúÖQyét.
ZALA
1916. szeptember
Az amerikai magyar segélyakció nagyobb szállítmányokat kőid, mmt sz (JXRRA
Az amerikai magyar segélyakció értesítette magyarországi bizottságát, hogy értékes munkájukra még hosszú ideig tesz szükség és a szállítmányok a ió vőben folyamatosan órkeznok Magyarországra. Az UXRRA magyarországi mebizoüjá közölte a készültséggel, hogy a most érkező szállítmányok nagyobbak lesznek és ha megszűnik az UNRRA, életbelép a külföldi segélyakció-szervezet, mely még nagyobb segítséget nyújt majd MagyarországnaK. mint az UNRRA.
Hollandia fet akarja venni a diplom ágai kapcsolatot Magyarországgal
Szviridov altábornagy, a szövetséges ellenőrző bizottság helyettes elnöke értesítette -Vagy Ferenc miniszterelnököt, hogy a holland kormány a moszkvai követség utján közli a magyar kormánnyal, hogy hajlandó vele a diplomáciai viszonyt felvenni s e célból kicserélni a két ország diplomáciai képviselőit. Szviridov altábornagy- arra kéri a miniszterelnököt, hagy tájékoztassa őt a magyar kormány elhatározásáról ebben az ügyben.
Omefkát felakaszt iák
I
Cmelka Ferenc, az elitélt nyilas parancsnok, többezer ember gyilkosa, akit fogsága alatt a Ranolder-nővérek támogattak, kegyelemért folyamodott a köztársasági elnökhöz. Kegyelmi kérvényét a köztársasági elnök elutasította. A halálos jtéletet a kihirdetéstől számított 21 óra '' a^itt végrehajtják.
Halálra ítélték a nyilasok gyilkos műszerészét
A népbiróság kötéláltali halálra itélte Dunkel Károly műszerészt, aki 1914 decemberében több embert hurcolt cl a nyijas-párt székiiázába és válogatott kínzásoknak vetette őket alá. Több gyilkosságnál jelen volt és segédkezett, amikor a nyilasok egyszerre 92 embert végeztek ki.
Halálra Ítéltek egy könyvelőt
A budapesti népbiróság kötelál-tali halába ítélte Miklósi József voit magántisztviselőt, aki az elmúlt háború alatt mint munkaszolgálatos századparancsnok kegyetlenül bánt a munkaszolgálatosokkal és századából csak 15-cn maradtak ¿letben.
Szeptember K)-iq házbérvallomást kel! beadni
MLnden háztulajdonosnak ház-bérbevallást kell szepieral>er 10-ig beadni a városi adóhivatalba. Házbérbevallási ivet az adóhivatalban lehet beszerezni 2 í fillérért. A házbérbevallást a kijelölt időJ>onUg mindenki nyújtsa be, mert a késedeirates-foedők 5 százalék bírságot, akik felszólításra sem adják be 10 százalék bírságot fizetnek. Ahol a háztulajdonos nincs otthon,'' a gondnok vagy egy bérlő töltse ki az ivet. Az augusztustól decemberig terjedő időre a házadót a házbérbevallá''si ív adatai szerint vetik ki v
A mindennapi kenyér megmozdulása lesz a
A >fagyar Parasztszövetség a muií hónapban kiáltványt :;dott ki Nagy Ferenc miniszterelnök és a parasztszövetség vezetösé-
fének aláírásával, meiv többek özött 2 következőket mondja :-Meg hogy mulassátok a~ jtemzei szín-* rtM, kik i&gy-tok, rrM várita.'' trActek az igaz demokratikus n*:g!j''jr jöu^ n-dö és mit vártok, mit reméltek és mit kó''jci- Itck t> oltói.
Ezért szeptember 7, S és 9-én a Magyar Parasztszövetség országos parasztnapokat rendez Budapesten. Ez lesz a magvar parasztságnak az első összejövetele. amikor az egész ország színe előtt számot adhatnak munkásságukról. mert az elmúlt máíuéí év alatt megmutatták a lehetetlent, elmondhatják panaszaikat és előadhatják kívánságaikat:
Budapest felkészült erre a nagy megmozdulásra, amikor a parasztok ezrei tódulnak fel a fővárosba. A MÁV már 6-án különvonatokat állit be vonalain, hogy a relutazásokat lehetőleg to rl ó d á -.mentes;- n bonyolítsák le. A Magyar Parasztszövetség hatalmas progra:;£not állított össze a jxirasztr.apokra. Hetedikén. szombaton délben nyitják meg ünnepélyes keretek között az -Ipar a mezőgazdaságért« c. kiállítási. A kiállításon a legújabb mezőgazdasági gépeket, gyümölestermelési eszközöket és konzerváló berendezéseket mutatják be. Ezenkívül sok tenyészállatot- is állítanak ki Szombaton délután a főváros különböző részein ankétokat rendeznek, amelyeken a parasztok időszerű kérdéseivel„ foglalkoznak. Mindhárom napon a mozikban külön előadások, a Városi Színházban és az Operában díszelőadások lesznek. Vasárnap délelőtt feivonulás l^sz a Hösők-terére, ahol Nagy Ferenc miniszterelnök nagyobb beszédet mond. Hétfőn délelőtt szintén ankétokat rendeznek.
Erre a három napra többszázezer embert várnak Budapestre, akiket a jelenlegi budapesti Ia-kásviszonyok között elhelyezni
munkásainak impozáns budapesti paraszt-napok
nagy teljesítmény lesz, de a főváros kilesz magáért és mindenkit megfelelő szálláshoz iuttat-nak. Az élelmezésről a résztvevők maguk gondoskodnak, mert ennyi ember étkeztetését a Parasztszövetség nem vállalhatja.
A parasztnapokon az összes poliÜKai párloK küldőitségileg Képviseltetik magukat.
A Magyar Parasztszövetség kéri a magyar paraszttársada-lom támogatását a parasztság érdekeiért, társadalmi, kulturális és gazdasági felemeléséért folytatott nagy harcában. Aszö-V vétség céljainak eléréséhez szükséges a paraszlegység megvalósítása. Ezt a célt szolgálják az Országos Parasztnepok. amikor hatalmas felvonulásban mutatják meg. hogy parasztság nélkül Magyarországon politikát folytatni nem lehet
A Nagykanizsáról utazni kívánók tájékoztatására közöljük a következőket:
Felhívás
Az Országos Parasztnapok részvétei) jegyei ine:érkeztokV-i''. A részvételi jegyeke: fehér és ¡¿ro* színben adjuk k! 2. A jesryek tulajdonosai, amennyiben kívánják, mái* szeptember 2-án megkczdlietik felutazásu-kat Budapestre. Egyébként 5-én tul a fehér szinü jegyékkel csak szeptember 6-án, a piros színű jegyekkel csak 7-éc kezdbetó nxxg a leiutazás. 3. A »Részvételi jogv<;-et és a váltott vaseti jegyet •''ínináonkí gondosan Őrizze meg. Visszautazás csak ajsok birtokában lolwtséges. 4. Akinek nincs magánszállása, az csak a medvéiének kiielölt szálláscsoportban foglalhat bel vet. Onkénve* elszállásolás a közösség és rend érdekében tilos. 5. Zala mogyo a 7. sz. száilás-csoportiroz tartozik. A száiVsc söpört jendefőirodája: XI., Mészöly-utea 6. 6. Visszautazás fehér jeggyel szeptember 9-éu, piros jeggvel szeptember 10-én. Azoknaic, akik mgg néhány napig Pesten akarnak maradni, ezzel a kodvezménnyoi szeptember 12-én 24 óráig a £iindulasi állomásra vissza kell érkezniük.
Felkérjük azokat, akik a 4 forint jelentkezési dijat befizették, hogy az adott nyugta ellenében jegyüket sürgőben vegyék át. .
Független Ki gazda. Földmunkás és Fvlgári Pari, Nagykanizsa
Tiz évi kényszermunkára ítélték Vas Imrét a kegyetlen keretiegónyt
T
A nagykanizsai népbiróság dr. Béres Sándor tanácsa tegnap délelőtt tárgyalta Vas Imre háborús bűnügyét, aki a "B/.4 munkásszázad beosztott keretlagénye volt. A század 1944 telén az tizsoki erődítési munkálatokra volt kivezényelve. Vas Imre a fakitercielési munkálatoknál íei ügyeit a munkaszolgálatosokra. Az a.ája leuidoit emberekkel kegyetlenül Dánt. A megenííodett idón''tui dolgoztatta őket. 35 tokos hidegben alsóruhám vetkőztetve csuklóztatta a munkaszolgálatoöokut. Egy alkalommal többet puskával megvert, majd arra kényszeri tette őket, hogy énekel jeoek noki. li&izsákjukból különféle élelmicikkekot lopott eL Ezenkívül az embertelensúgnok még számtalan módját találta ki Vas Imre, a kegyetlen keretlegény.;
Vas Imre mmetezeköt a,bűncselekmény-eket nem volt hajlandó elismerni, liaaom azokat mindvégig''konokul tagadta. Arra hiviaikozott. ő is, amire st&ti tálra keeetbgény hiratkozott már a népbiróság előtt": parancern. tettem. Állítása szerint nem kegyetlenkedett a munkaszolgálatotokkal és azt állítja, hogy csuk-lóztatni a nagy hidegben .lehetutlen-
bég lett volna alsóruhára vetkőztetve. Tudta., hogy a munkaszolgálatosok hivatalosan ugyanolyan elbánásban résaeöültek, mmt a fionvédség tagjai, de a törvénytelen kínzásokban 0 is ré6zt vett. '' {
A kihallgatott tanuk bebizonyították, hogy vas ímro<igenis kegyetlenül bánt relük. Kirscliner István elmondta, hogy egy alkalommal, mikor 24 órás" munka után a század bevonult, ó a kimerültségtói összjq-osett. A századparancsnok ezt 1 látva, odament nozzá, megrugdalta, majd egy ásóval kezdte ütlegelni. Vas Imre udvarias kenet legényhez illóon kivette paraix-snoka kezéből az ásót 06 tovább ütlegelte vole még orőeeb-ben. Ouittner Miklós elmondta, hogy egy alkalommal Vas Imre a gyengélkedőket is mcgcsuklóztatta a űogyat-len hidegben derékig moztefonuL''
Dr. Ruttkai Győrgj* népüg%*ész vád beszédében arra MvatkozottTh^gv a vádlott embertelen cselekedetévé i>ozzájáruit Mag>arorszásf hitelének külföldön való ierontásánoz. Pillér Artúr dr. ügyvéd védőbeszéde iután a népbiróság meghozta az «Ítéletet. A népbiróság bűnösnek mondta -ki Vas Inrét egyrendboli háborús bün-
:o''.t)x»P, mert résztvoít e:r.berek-n». . kínzásában és czé.-t ót kér.-szermi2.* kára itélte. melynek legrövidebb^ tartama 10 év. ^WléKbüntotéskéa? politikai jogainak 10 évre való fej! fügaBBXtésé''V ítélfc«. a népbir«^
A népüg> ész az itéletten »megTiv^. godott. '''' *""
taft Rútíe&kiiigk tüiíöia kd:
A közmuukaváltság alapjául szjigáfc jövedelem bejelentess
Az újjáépítési miniszter 15.S71-. 1946. U. 51. sz. rendelete (Hir**. k>b Közlöny 199. sz.1 az ujiáépit&i közmunka váltság alapjául szol^áiö jövedelmek uiból vafu bejcientéeé: j nwuieii el, mely szerint a kózmirüo-) kötelezettség alá eső szeméhxíknai ; mén ivedig íérfiak, akik lBSö-1923. . években születtek, nők, akik 1904— 1 19*28. években szülöttek, a jeJen tea-; deleiben szabályozóit módon be kdl j jelenteniök az alábbiak szerint ki-! szj''ur.itott havi jövedelműket (azoi-
• nak, akik a közmunkakötciezett«ör
alól állandóan mentesek, nem kell 1 lejelentést tenni):
• a> Földbirtokból származó jóre- delműk fejébon a kataszteri tiszta
t jövedelem eg>''szeiese forint értékbea
• számítva;
b> házbirtokból erodó jövedelműt fejében a tulajdonukban vagv- haszonélvezetükhen lévő házbirtok évi '' házad6a!apjának 2 százalika;
c) szolg&lati és munkaviszonyból származó jövedelem fejében (figyelmen kivül kell hagyni a törvényen, kormánvrendeleten, miniszteri roa-vie".oten,Vzal»álviendeletejLi, vaí^'' kollektív szerződősen nom abpulo különleges pénzbeli vagy termófizetbolí juttatásokat^ pl. működési pótlék, iütési hozzájárulás, jutalmak és segélyek stb.), ha harifizetéa^. az 1940. évi szeptember hóra járó teljes illetménye (családi pétiét, lakáspénz, közleke<lési segély és tulóra-nélkül), ha napidíjas (napibére*, napszámos) az 1946. évi augusztus hó 26-ától 31-ig terjedő bérbétro járt napidija egy nap átlagával kiszámított hányadának huszonötszöröse;
d) bármiiven egyéb forrásból származó jövedelmek fejében az 1946. évi augusztus hóban elért nyers jövedelem, Jevonva ebből az caoefc megszerzésére, kezeléséie, biztositár sára és fenntartására fordított kkuü-sok égy hónapra eső résaét. Xeo szabao levonni olvan kiadást, oaav het a bejelentésre kötelezett & áaját céljaira (pl. megélhetés, szórakozás stb.) fordított, vagy amellyel vagyonát gyarapította. Ha tehát egy te-leskedó <lrut 3zerzett bc, hevételéask egy részéért éá ezáltal a lió 1-tól a iw* végéig raktáráuak értéke jíove-kodett, a kiadásoknak ezt a többletet jele utó részét a ¿Ijes bevitel összegéből levonui nem szabad.
A különf''jlo forrásból származó jövodelmeket össze kell adni és i eejeientést az igy adódó teljes jövedelem alapuivéteíével 1946. éri szeptember ho 5. napjáig kell megtenni.
Aki a bejelentésben jöredö&oéaek összegére nézve tudatosan TatótíaE adatot közöl vagy a vaiosá^nak megfefció adatot tudatosan clhallfat és ezáltal a váltság összecét cs^; kenti, adócsalás vétségét köreit ( és egy évig terjedhető fogházzal büntetendő.
Októberben Bécsbe utazik a kereskedelemügyi miniszter
Rónai Sándor kereskedelemügyi miniszter az osztrák kor*-mánv meghívására október elsején Bécsbe repül, hogy az osztrák koraránnyal kereskedelmi tárgyalásokat folytasson.
J*fy nélkül kapható a gyufa
A közellátásügyi miniszter a gyufakészletek kielégítő voltáia tekintettel, a gyufa foqgahűát szeptember 1-től kezd« szabaddá tette.
1946- szeptember 5
f
nagyjelentőségű határozatokat bozott- a Gazdasági Főtanács
l közalkalmazottak természetbeni kttérét leszállították - Komoly hit*-leket kapnak a vidéki pénzintézetek
Gazdasági Főtanács tegnap több fontos ügyben határozott. Többek kőzött felhatalmazta a vereskcdelemúgyí minisztert, hogy azonnali szállításra külföldön további 500.000 kg. disznózsírt kössön le. Elrendelte továbbá, hogy az ujabb jóvátételi szállítások alkalmával igécy-l>eveU állatok ellenértékét ezentúl forintban kell kirizetnl A közalkalmazottaknak ,pzutún a természetben kapott lakás bérc fejében nem -10 százalékot kell yvonni a fizetésből, hanem ,az ¿sJ lakbérosztályba tartozó belvségekben 25 százalékot, vidéken a Ií. lakbérosztályba tartozó'' helységekben 20 százaiétól és a Iil. lakbérosztályba tartozó helységekben csak 15 százalékot A vidéki hitelélet xoeginditása és fellendítése érdekében a Főtanács hozzájárult ahhoz, hogy a Pénzintézeti Központ által javaslatba hozott 100 jniUiós hitelkeretből komoly vidéki hitelinlézelek 5 millió ÍO-: rint hitelt, az Országos Központi Hitelszövetkezet fiókjai 3 millió forint hitelellátásban
részesüljenek.
A megye hirei
0r. Papp Endre főispán a Keszthelyi kórház megnyitásán
Vasárnap avatták fel ünnepélyes keretek között az újonnan átalakított keszthelyi kórházat. Az ünnepségen megjelent dr. ''Papp Endre főispán, dr. Dávid János alispán, a keszthelyi demokratikus pártok képviselő; és még sokan Keszthcly társadal mából. Dr. Magvari Gerő igazgató-főorvos üdvözölte a megjelenteket és ismertette azt a nehéz munkát, mellyel sikerült a kcsztVtelyi közkórházat újjáépíteni és "lehetővé tenni, hogy a betegek kezelése és ápolása újból megindulhasson. . kórház egy emeletéi még neím tudták anyaghiány miatt megépíteni, de* remény" van rá. hogy ez az emelet is még az év folva-nán felépül és a kórház befogadóképességé lénvegesen javulni log. Dr. Pintér József járási főjegyző köszönetet mondott az igazgató-főorvosnak ágért a
munkáért amelyei megvalósította a kórház felépítése*. Dr. Papp Endre főispán elismeréssel emlékezett meg az igazgató-főorvos tevékenységről és ^vetendő -példának emiitette azt a nagy buzgalmat, amellyel a kórház ügyeit intézi.
frwadász lelőtte az erdőmérnőkőt
Mátyás Vilmos erdőmérnök a Picsái járásban levő erdő hajrán hivatali szolgálatot teljesített, amikor váratlanul az
bokorból egy orvvadász őelőtte. Súlyos sérülésekkel a
zalaegerszegi kórházba szálli-
Wk. A rendőrség erélves nyomást inditott a tettesed kézre-kritésére._
Szsfdán délutén 5 ómkor
taggyűlést
Urt • Magyar Kommunista Párt.
A Megjelenés kötelező, a tagköny-ifstejét mindenki hozza magával.
Az Üzemi kiküldöttek okvetlen jelenjenek meg.
I
ZALA
Nagy ünnepségek között indult ei első útjára az újjáépített zalavSIgyi vasútvonal első vonata
Másfél év után Zalávölgve ismét bekapcsolódott az ország gazdasági vérkeringésebe. Szeptember elsején délután 4 órakor indult Balatonszentgyörgyről zöld galyakkal feldíszített első vonatával a MAY, Iiogv megnyissa ezt az újjáépített vasutvonalat. A fasiszta hordák esz-'' telen roml>olási dühe 9 hidat és vasúti átereszt tett tönkre. A va-sutigazgatóság két hidoszlopa csaknem egy évi munka után ezeket a lerombolt hidakat és átereszeket forgalomképessé lette. A pályafenntartási munkásság segítségével elkészített vasútvonalat vasárnap a vonal mellett fekvő lakosság teljes díszben kivonult nagy tömege lelkesedéssel ünnepelte. A munkásság a szombathelyi MAY üzletigazgatónak adta át a vonalat, hogy nyissa meg a forgalom számára. *
Sármellék, Zalaapáti, Zaia-''csány, Kehida lakossága elöljáróinak és lelkészeinek vezetésével diszkapuval, virágcsokorral^ borral és szőlővel várta az első vonatot és utasait. Ünnepi beszédek, szavalatok és zene adott
l
keretet az avatásnak. Oláh dr. üzletigazgató minden községben vál ■: szolt az üd vő zlőbeszédekre, megköszönve a vasutasságnak odaadó, fáradhatatlan munkáját, kiemelve azt, hogy a munkásság rossz pénz xaeííett, vasúti kocsikban, éhezve-fázva töltötte az őszt és telet, tűrhetetlenül végezte nehéz munkáját
Megköszönte az üzletigazgató a községek lakosságának azt a támogatását, melyet élelotnfaolel, igává] és munkaerővel nyújtott a MÁV dolgozóinak. Egyben kérte, hogy a vasút anyagi és fizikai áldozatával szemben az áru- és személyszállítás teréu legyenek továbbra is segilségére a MA-V-nak. Ezzel hozzájárulnak az üzem gazdasági talpraállitá-sához.
Az 50 kilométeres Balatonszentgyörgy—Tűrje vonal meg-nyitása azt jelenti, hogy Zalaegerszegről Keszthelyt ''és Tapolcán át Székesfehérvár—Budapestet könnyebben el lehet érni, mint eddig. Igy az elszakított községek mezőgazdasági termelése ezentúl zavartalanul eljuthat rendeltetési helveire.
Széleskörű nyomozást inditott a nagykanizsai politikai rendőrség a Pécsett elfogott Nádasdy Ferenc ügyében
A Zala mult hó 31-i számában budapesti jelentés alapján közölte, hogy a pérai politikai rendőrség ogy razzia során elfogta. Nádasdy Perene nyilas pártszolgálatost, aki a budapesti nyilasközpont pécsi, majd később nagykanizsai összekötője volt. Megírtuk, hogy Nádasdy már 1918-ban a nyilaskeresztes pártnak tagja volt, amikor 1944 nyarán a Sziójav kormány intézkedéséi« megkezdeti a zsidók óeszesaedését, Nádasdy os~ torrai a kezében valósagos rémuralmat teremtett Pécsett ós körnvékén. Még a felszabadulás után .is állandó beszédtéma volt a kegyetlen nyilas terrorista nemcsak Pócaott, do egész Baranya megyében ia. O volt a nyilas világ fórablója, amit csak tudott, óöszeharácsolt, ékszereket, ruhá% műtárgyakat. Amikor a Vörös Hadsereg Pécset ostromolta, Nádasdy Nagy kan izsára^-szökptt és itt Fider inoíiétt a számonkérőszék egyik fófunkcionáriusa volt- Amikor az orosz hadsereg Nagykanizsát elfog-
lalta, akkor hadifogságba került, ahonnan megszökött és hosszú ideig Nagykanizsán álnéven bujkált.
A nagykanizsai rendőrség politikai osztálya most fölhívással fordul a város "lakosaihoz, hogy akik tudnak az elfogott Nádasdy Ferenc pécsi lakos Nagykanizsán és környéken elkövetett buncsolokményeirőijl azt haladéktalanul jelentsék a rendőrkapi-. tányság 49-es számú -szobájában, Kovács János rondőrlőhadna^yhak vagy Boros Miklós rendŐrhadnagy-naJk.
Megállapitást nyert, hogy Nádasdy Ferenc 1944 december elaÓ felétén rész! vett a zsidó vagyonok kiárusításában, majd december 15-től január végéig a nagykanizsai internálótáborban a munkacsoport po-parancsnoka volt. 1945 márciusától egészen a felszabadulásig a-.nemzeti számonkérőszék futárjakent teljesített szolgálatot. A városban állandóan^ motorkerékpáron, n vakbavetett géppisztollyal Lehetett látjiL
Szakácsnők, szobalányok, bejárónők!
Megalakult a Háztartávi Alkalmazottak Szabad Szakszarvezete
Az elmúlt héten megalakult Nagykanizsa SS-ik szakszervezeti csoportja, a »MAHASZ«. Kőzöl egy évi huza-vona .után a háztartásokban dolgozó munkás lányok ós asszonyok is rájöttek, hogy érdekeik megvédésére, biztosítására szervezetbe tömörülnek. A kis csoport ogrororo v20 taggal és igen agilis vezetőséggel megkezdte működését. Megindították a szervezést, felvették az összeköttetést budapesti központjukkal. Megérkeztek az alapszabályok és az uj ideiglenes kollektív szerződésük is, meiv szabályozza munka- és szabadságidejüket.'' Megszűnt a háztartási alkalmazottak régi rendszerű kihasználása, sokszor a késő éjszakába nynló munkaidő is, mert a napi munkaidő 11 órában van megállapítva.
Rendezik a szabadságidő kérdést, vagyis a szabadnapot, ugy beosztva, hogy az egész héten dolgozó alkalmazottnak legyen lehetősége bevár sárlásait, ügyeit elintézni minden hét csütörtök délutánján és a megérdemelt szórakozásra, kikapcsoló-
dásra is jusson ideje vasárnap délutántól egészen hétfő reggelig. Ilyen formában uiódot nvujt az alkalmazottnak arra is, hogy eeetloc vidéken lakó hozzátartozóit "a hét folyamán felkereebesee.
Megszűntek az »Elhelyezők«, mert az iparügyi miniszter munkaközvetítést szabályozó rendélete értelmében háziartasi alkalmazottakat is csak a szakszervezeti munkaközvetítőn keresztül lehet alkalmazni. Az alkalmazottakat a közvetítőben be kell jelenteni erre a célra szolgáló űrlapon nyilvántartás végett. Aki háztartási alkalmazottat akar felvenni, kizárólag csak a munkaközvetítőn keresztül eszközölheti »Mun-kaerőigénylőlapc -felhas ználásávaL Amennviiíen ismert személyhez ragaszkodik, ugy névazerint is igényelheti munlcára. < i '' Felhívjuk a háztartási alkalma- | zottakat, hogy saját érdekűkbon irat- ■ kozzanak bo~a szakszervezetbe. Szeptember 9-én délután 6 órakor van jelentkezés Csongery-ut 6. szám ; alatt. Csak szakszervezeti tagoknak
biztosíthatjuk a kollektív szerződési bo tartását, a munkanélküliek pedig jelentkezzenek előjegyzés végett a munkaközvetítőben. Jelentkezni lehet szintén Oaongerv-ut 6. ez. alatt délelőtt 12 óráig".
ElkészBit a vádirat Niemetz Sándor hahót! esperes-plébános ellen
Mint a Zala annak itiején megírta, a pacsai politikai rendőrség internálta Niemetz Sándor esperest és iratait népellonos bűntett miatt átadta a népügyészségnek. Az ügy kényes természetére való tekintettel a népűgyészség közvetlenül hallgatta ki a tanukat" és megállapította, hogy az esperes tipusa volt a faji gyűlöletet szhó papoknak.
1943-ban a pacsai csendőreégen feljelentést tett arról, hogy az e<rvik zsidóváliásu lakos házánál politikai jellegű összejövetel van. A csendőrség megállapította, hogy ott halálozási évforduló miatt istentiszteletet tartanak. Az esperes azonban nem elégedett meg a csendőrség nvomo-zásával és a nyomozójárőrt feljelentette szolgálati felsöbhségénél A vizsgálat megállapította, nogy a járőr szabályszerűen járt el. A község lakosai "nem mertek az esperes előtt zsidóvallásu egyénekkel az utcán mutatkozni. Az iskolásgverme-keknek megtiltotta, hogy zsidóknak köszön jerao k.
Ilyen előzmények után egészen természetes, hogy Niemetz Sándor esperes nem tuaott beilleszkedni a demokráciába. Mikor a felszabadulás után a hahóti lakosság elhatározta, hogy templomukat közmunkával restaurálják, Tóth József, az ottani kommunista pártszervezet titkára önként jelentkezett ingvenee mtok-kára. Niemetz Sándor Tóth Józsefet elküldte onnan azzal, hogy a kommunisták.a templomot besacny-nyezik. Az esperest a pacsai politikái rendőrség internálta. Az internálást a megyei'' főkapitány fenntartotta, igy az esperes a nagykanizsai internálótáborban várja a rövidesen kitűzendő népbiróságp* tárgyalást, ami a vádirat elkészülte után a közeljövőben megtörténik.
k tegnapi értékpapír árfolyamok :
, Kereskedelmi Bank 35—40. Nemzeti Bank 63—67, Szén 95—98, Sajgó 5.20-5.70, Rima 27—27.50,, Cukor 112—107, Első Magyar Biztosító 70 pénz, Fondére 21 pénz, 27-es fővárosi kötvény 575, 14-es fővárosi kötvény 520—57a A tőzsde lególcsóbb papírja, az Aszfalt különösen lanyha volt és 3 forinttal kínálták.
i
Gyümölcsöt fillérekért szállít a posta
A nagykanizsai postafőnökség közli, hojry a postán filléres csomagokat lehet feladni. Ezekben a csomagokban almát körtét, szilvát, barackot, szőlőt stb. gyümölcsöt lehet kü''denL A szállítólevélen és a csomagoláson pontosan fel kell tüntetni, hogy a csomag csak gyümölcsöt tartalmaz, mert abban más tárgyat nem szabad küldeni
Azt is közli a postafőnökség, hogy szeptember 1-evel a postán az 1944. évi szelgálftti idő lépett életbe. Eszerint utalvány, takarék, csekk be- és kifizetés d. e. 8—12-ig, délután 14—17 óráig eszközölhető. C*oma«ot délelőtt 8—12-ig és délután 14—18 óráig vesz lei a posta. Levél- és távirat feladása, nyilvános távbeszélő szolgálat reggel 7 órától esti 9 óráig van megszakítás nélkül.
- Vftkrti kUfárét n*r¿4» «ttg: Ma
gyenge hohup ráértékcit déü tztí.
Fdbö» idő, bdytnkéat cső. A bfetoéktet Időé ctadktdik.
ZALA
1946. szeptember 3
A nemzetgyűlés ülése
A nemzetgyűlés -tegnapi ülésén az. újjáépítési miniszter bé-nyújtotta az épitkezésügy gyors rendezéséről és a. közutak szabályozásáról szóló . törvényjavaslatot. A külföldre hurcolt vagyontárgyak gondozásáról és megőrzéséről szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalásán Pásztori István szabadságpárti képviselő magáévá tette azt az indítványt, hogy a külföldre hurcolt vagyontárgyak cs személyek gondozása és hazahozatala körül érdemeket szerzett személyek amnesztiát kapjanak. Kérte, hogy biztosítsák számukra azt is, hogy ne internálják őket. A nemzetgyűlés a törvényjavaslat első szakaszát elfogadta azzal a módosítással, hogy az érdemeket szerzett egyének, akiket ö évnél nagyobb szabadságvesztéssel már elitéltek, kegyelemben részesíthetők. A második szakász vitája során Lénárd Iván kisgazdapárti kégvisfctö javasolta, hogy ettől függetlenül az inlernáíási rendeletet módosítsák. Ezzel a javaslat végleges vitája véget ért.
A legközelebbi ülést a további teendők iránti intézkedés megtétele céljából szeptember 12-én, csütörtökön tartja a képviselőház.-Zsedényi Béla nemzetgyűlési képviselő az elnök indítványához hozzászólva^ foglalkozott a párizsi béketárgyalásokkal és. azt javasolta, hogy a nemzetgyűlés haladéktalanul üljön össze és azon a magyar beke-t szerződés kérdéséi tárgyalja meg. Hám Tibor kisgazdapárti képviselő kijelentette, hogy egyetért ¿sedényi Bélával.

MAORT
Rovatvexdó: LÉNK ANDRÁS
!
Szeptember ÍO-én megnyílik a tőzsde
A budapesti értéktőzsde, amelyet 1945. november a tőzsde épfi-letében tartott razzia után bezártak, szeptember 10-én újból megnyílik. Közel egy év óta a tőzsdén egy hallgatólagosan tftrt értékpapírma-gánforgálom bonyolódott le, amelynek színhelye az efcyik nagy tőzsdecégnek a tőzsdepalotában lévő irodája volt Ezt szeptember 10-én s régi hivatalos, a tőzsde titkárai által ellenőrzött forgalom váltja fel A tőzsde megnyitása kétségtelenül összefügg a készülő mérlegrendeiettél, amely a pénzintézeteket és az ipari vállalatokat 30 napos határidőn bélül forintmértég elkészítésére kötelezi. A íórintmériegek egész sereg tőkeemelést vonnak majd maguk után, melynek felvevőhelye nagyrészt a tőzsde lesz. Az első tőkeemelést, bir szerint, a Rimamurányi * hajtja végre.
Egy évi börtönt kapott Hslnár Farenc a dikiccsei szurkáló eipész
A nagykanizsai törvényszék dr. Almássy Gyula tanácsa hétfőn tárgyalta Molnár Ferenc emberölési kísérletenek bűnügyét. Mint ismeretes, Molnár Ferenc ez év májusában szóváltásba keveredett Keszey Ferenc nagykanizsai borbéllyal a Magyar-utca 76 száma ház előtt. Molnár Ferenc á szóváltás során dikiccsei nyakbaszurta. Keszéy Ferencet ki a sérülésből 11 nap alatt gyógyult A bíróság megállapította, hogy Molnár Ferenc a beszámitha-tóság határán van, azonkívül a szóváltás idején erősen ittas állapotban vott Mindezeket figydembe vévé a bíróság Molnár Ferencet 1 évi bSr-tinre ítélte. Az Ítélet nem jogerős.
FiJateííai etai Nagykanizsán
• , v. • ,
A bélyeggyűjtő* legnoheaebb Írjének küszybén, 1945 október. 5-én sikerült Nagykanizsán ismét életrc-hivnom az egyesületi eletet, a Maor-íos bélyeggyűjtők segítségévet. Kis csoportunk a legnehezebb inflációé idfóicoon is buzgón fiíéeozétt hetenként egyszer. Kitartó közösségi munkánkat végűi is. siker koronázta; mert minden nehézség ellenére, a íogszédüibtcsehO inflációban is sikerűit az összes megjeleni bélyegeket biztosítani tagjaink számára.
Ez év január óta bekapcsolódtunk a »FeVB£« (Fővárosi és Vidéki Bélyeggyűjtők Egyesületébe), melynek "most a helyi csoportját aikotjuk. Jelenleg 34 igazolt es működő tagunk van, meivnek.több mint a íoe MAjDKT alkalmazott. Vezető pozíciótól az óraóéres munkásig minden réteg képviselve "van csoportunkban. Azt a harmóniát 6s megértést, ami heti összejöveteleinket joiíemzi, a legtermészetesebbnek tartom. Nagy örömömre szolgái, hogy Kanizsán ismét egymásra találtak a régi é> uj gyűjtők s az egyesületen beiüi társadalmi és kuituruiis tövé-kei lysóget lejtenek ki. Célunk az összefogás és ezen keresztül érdekeink megvédése, tagjaink részérő minél több kedvezmény biztosítása. A lezajlott rettenetes infláció erősen próbára tette erőnket s bizony meg keil állapítanom, iiogy nem minden esetben sikerült a problémák százszázalékos megoldása. Ilyen nehéz időkoou azonban ilyen esetekkei számolnunk kelL Itt á stabilizáció. Kornéljuk, hogy ezzel vége lesz a spekulációnak Is, mert a nem gyüjvó bélyegvásárlók nekik megfelelőbb anyagokba is fektethetik pénzüket. Má-b''omap ránk virrad a beke s akkor tudunk csak igazán maradéktalanul hódolni szép szenvedélyünknek. Nyugalmas, stabil időkben nem probléma az ujdonságaiap létesítése, ami lényeges terhet. levesz a tagok válláróL Megmduíhát a zavartalan cao''re, közforgalomba kapcsolódhat tank, ami felirissiti a helyi készleteket, könnyebbé toszi a* hiányok pótlását. Ezek megvalósítása mér ioiaöatunk. Az eddigi működésünk összefogás volt az elénk tornyosult nehézségek közös erővel vaíó íokűz-dcséré. További munkánk zavartalan biztosítására a MAORT vezetőségi részéről Aiajerszky Béla mérnök hozzájárniásaval szerdai összejővo-ioleinkre mogkaptuk a Kathoiikus Legényegy létben lévő MAORT Munkás Sportegylet helyiségét. Ezen nemes gesztusért ezúton mondok hálás köszönetet csoportunk nevében.
Kérem az egyesületünkben nem tag gyüjtótársakat, hogy minden szerdán délután fel 5 órakor megtartott összejövetelünkre jöjjenek el. Vendégeket szeretettel várunk, hogy hozzászólásaikkai és csereanyagokkal ők is járuljanak hozzá kitűzött céljaink megvalósításához.
Somogyi Aladár
c^Of&ft tikár.
(Kanizsa rekord), 2. Hegedűs I. 25.48.6.
100 méteres hátúszásban Kaniasa-bajnok Latin Ferenc 1.28.6, 2. Hegedűs I. 1.85.4.
200 méteres mellúszásban Kam-zsa-bajuök dr. Gaál András 3.31.8,
2. Göndöcs 3.33.3, 3. Szegvári.
kétharmad ih. gyorsúszás: 1. Dérfalvi 1. 55.2, 2. Nagy J. 56.8,
3. Papp, 4. Márton.
6ö kétharmad m. hátúszás: 1. Kovács li. 1.03.6, 2. Garzó 1,06.3, 3. Borza.
66 kétharmad m. mellúszás: 1. Szabó £. 1.00.6, 2. Hetosi 1.02.
33 egyliarmad m. gyermek ervors-uszás-.t. lletosi 2S.6, 2. Yiöia 23.8, 3. Hegedűs II., 4. Vereczkey.
3S oírvhármad m. gyormek hátúszás: í: Iieteei 2S.8,.2. Viola 32.3.
33 egyharmad m. gyermek mellúszás: 1. Hetesi 27.6, 2. Hóbor 30.6, 3. Molnár.
33 egvharmad métere« béka^gyors-uszáB: í. és 2.iVoreczkcy és Czulek 11. holtversenyben 30 mp., S. Péxi.
3S egviiarniad in. béka-hát úszás: 1. Dértálvi II. 35, 2. Czuiek II. 41.5 mp.
33 egvharmad m. béka-molluszás: 1. Czuiek II. 31.S, 2. Dérfalvi II. 37 mp.
33 egyharmad m. tehetségkutató versenv: 1. Hegybíró 33, 2. Csutorás IV. 34, 3. Lelkó Attila.
66 kétharmad m. hölgy mellúszás: 1. Pálfalvi Elli 1.10.2, 2. Padányi Márta 1.24.
33 egyharmad m. leány tehetségkutató verseny: 1. Kóea Erzsébet 39, 2. Vereczkey Amália 44 mp.
K. Gy7
ilREK
Á rádió csütörtöki műsora
Budapest /. 6.30 Falurádió. 7 Hirek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság. közieménvei. 7.30 Reggeli zene. ai5 Hanglemezek, ló Hírek. 10.30 Rádióiskola. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Kazatsay Irén szoló-cjuar-tettje énekel. 13.45 Közvotites a stóü . Vörösko ¡eszt étkeztető telepóról. 14 Híreit. Vöröskereszt közlemények. 15.15 Kádióiskoia. 16. Hirek. 17 Párthiradó. 18 Hirek. Vöröskeipszt közieménvek- 18.15 A huncut vidéki asszony. lurgenvov vígjátéka 1 íel-~ vonásban. 19 Trenesényi Waldapfel Imre előadása a szovjet ifjúsági irodalomról. 20 Hítok, sportnirek. 2L20 Redió a rádióról. 21.40 Hirek és krónika oroszul. 22 Hírek. Vöröskereszt közlemények. 22.35 J. S. Bach müveiből. Hanglemezek. 23.10 Ilirek és krónika^ angolul és franciául. '' •
— Kik ellen indult eddig eljárás Nagykanizsán árdrágítás miatt
A rendőrség gazdasági osztályán a következő nagykanizsai kereskedők oilen indult meg az eljárás árdrágítás miatt: özv. Vincze Sáridorn^, Széplaki .Anna, Ring Imre és társa, Gödinek Anna és özv. Grabant Já-nosné. Cgyűk kivizsgálása folyamatban van.
— Szireti tánc a Centrátoan •
Az NTE folyó hó 7-én a C¿¿¿¿l összes helyiségeiben szüreti t&fc. ünnepséget rendez. A iende&fcfc mindent elkövet, hogy az ott-cS jelentek szép emléKként boü^ időig erről az estélyről emJékczzecíi
— Anyakönyvi hirek -
Házassagot kótötfck'': Kováö Tan MAV mozdonyveiét© tanonc és Hári Katalin, Kövesí György segédtiszt jelölt és Dani Jutienaa, Vugrinecz Jenő Iwirtes és més&R» és Dara Margit, Oláh László readó* és .Márkus jliona, Pavé Sándor zenész és Kulia Maria.
Elhaltak: Horváth Jenőnó Ceií-rnadia Terézia 71 éves, Grócz Fonta 62 éves, Ráez István í 70 éves, Szári Jánosné Adorján Karolina 63 feroa, Tóth Kataiin 5 éves, özv. Kiss Fe-tencné Mátés liozália t>5 éicss, Duz Kozáiia b éves, Horváth Mária ¿7 éves, Pásztor János 7« évee, ós?. Molnár Ferencné ülavák Mária & éves, Dervaiics József 76 Döme Károly 64 éves.
Ma$j*r iwdósok indulnak Moszkvába
15 fiatal magyar tudós és művész indul Moszkvába, hogy ezen tanulmányit . alkalmával megismerked jenek azokkal a tudományos és művészi eredményekkel, amelyet a Szovjetunió három évtized" megfeszített munkájával elért, két: feladatuk lesz : az orosz tudományos kutatás eredményeit fel keíl hasz-nálniok ilUhoni munkájuknál,, másrészt a Szovjetunióban a magyar szellem és műveltség és. a magyar művészet követőinek kell lenniök.
hahézs&gek. az Ausztriával kötendő ktresktddmi szerződésnél
Rónai Sándor kereskedelemügyi miniszter, mint azt már megírtuk az október hó elsőjén kezdődő tócs vááár alkalmából az osztrák kormány meghívására Bécsbe utazik . egr Ausztriával kötendő keceskedcbtt egyezmény megkötése érdekében.''A meghívás ''rámutatott ajria, hogy Mi-gvarország már minden szomszói-jával kötött kereákecbimi egyes-mén vi, csak Ausztriával nem, bolo» a multtían a két ország között igcc szoros kapcsolatok álltak íenn. A német ijar kiesésével ilagyarorszfr iparcikkekben . vaíó '' szuJ^tóéi Ausztriától szerezhetné bo, ffitf Ausztriának szüksége vau a magw gyógy^zex Auszitmcnsekrű és terfflé-nveKre. Az eddigi tárgyalások neö vézeitek eredményre, mivel Ausrfr» zsírt és gabonat kiránt, szállítására Magy^irország neoi Kft képes. Uja5)b ai^dályt jelent aJO; rint és a -shilling között matatko» értékviszonv. A ^lagyar Nemzett Bank mí^áliapitctta, nogv- a fom* magas értékelése miatt a magyar készítmények árai a világpiaci.tótnál is magasabbak. Most reméli*** hogy a kereskedelemügyi minisss közvetlen ''tárgyalásaival ezek a n>-hézsécek megoldhatók keznei.
Három Kanizsa-rekord
a KAORT MSE úszószakosztályának i idényzáró versenyén
A rendkívül kedvezőtlen uszodaviszonyok ellenére jó időket úsztak úszóink a vasárnap megrendezett Kan i zsa-baj nokságokon.
Részletes eredmények a következők: f
100 méteres gyorsúszásban Kanizsa-bajnok Latin Ferenc 1.0S.2Ka-nizsa rokórd), 2. B^enrieder I. 1.15.4, 3. Hegedűs I.i
400 méteres gyorsúszásban Kanizsa-bajnok Latin Ferenc 5.55.2,
2. Hegedűs I. 6.14.5, 3. Csányi. 800 méteres gyorsúszásban Kanizsa-bajnok Latin Forenc 12.30-(Kanizsa rokord 2. Hegedűs.1. 13.00.2,
3. CsányT:
1500 méteres gyorsúszásban Kanizsa-bajnok Latin Ferenc 23.57
— Feíhivás a létszámfeletti katonatisztekhez es tiszthelyettesekhez
Felhívjuk az összes létszámfölötti tiszt és tiszthelyetteseket, hogy 7-én délután 5 órakor saját -érdekükben a. Kommunista Párt nagytermében fontos megbeszélés végett jelenjenek meg. <
t— Betonházak az új gazdáknak
Gyórmegyében, Kajtáron á kormány ötven uj iipúsu házat építtet, amelyeknek csak ablaka és ajtaja
lesz fából, a teteje és többi alkatrésze betonból. A betonrészeket a helyszínen gyártják és állítják össze és a házakat nénánv héten belül fel lehet áJitani. A két*szoba és meilók-helyiségekbői álló lakóházak egyenként" I2.U00 forintba kerülnek és azokat a gazdák 10 ér a&tt törleszthetik fe.
Kőzó* ci*oox**b*a trddw.tci uep:ec-brr 6 ati pmt»kcn düuüfl, ? vciketíjír.dt cirgjdeafil * ktídúöiv«^^ (Fő ot 5. az udvartun A^f jeltintkcxlek, azo< ci^Jdnyíac: ta mert níe&űttek az küöea neos. tesz jtíen. a »» ból kimarad. V] jelentkezóktt ugyzsi»» meg tcheaznek._>t__
Kimet xrninoítMtiMX réllsleí. S3&*
Ki^iy n.. 30. . , . . ........ LlP
DOkdát Mi—tl Rógérfyi á-
ELuU egy fiatal oiccaill« tnj¿¡fijf1! recoe! BQ-att, VOrOsmaxthy-utca 36
ZALA demokratikus pottfikai na^í
¿2erVeszti: Bcoert. JeaS
rrr.-kwtCv^ it ki»4<M»hr«UJ: H: ¿¡a: „Iteiétnt**? R. 1. WfS SMttttcért ¿» icizíHért hyomoi»Ua .Kóigcudasógi R. k»r>lx"nyomdájában
tfyoindittTt felí-1: Za''^r Kiről)-
1
i __
51» ©vfotyem. 201 tzam
Nagykanizsa. 1946. szeptember 6. penlek
Ára 40 fillér.

Bencze Jené: v
Harcolunk a békéért
^Párizs, Párizs, cm bors ürü gigászi radon...''- dalolta Ady Endre »Párizs az én Bakonyom"« cimü csodálatosan szép verseben. E költeményében a szomorú magyar sors-iracédia vatesí erővel mutatkozik jpeg. A forenejőzaefi nagy lomlia b&e vésztjósíó árnyékában mintha pontosan látná az elkövetkezendő ¡dók magyar szörnyűségeit. Menekülni akar onnét, ahora tartozik, ki akarja szakítani gyökereit abból & földből, amelyhez minden életereje es idegszála leláncolja. Felkiált: xitt naiok meg, nem a Dunánál, szemem nem zárják le csuí Lezük*. Azok a csúf kezek, amelyek ezer esztendeig ¿rányitották és szabták meg emieK a szerencsétlen, jósomra érdemes országnak éietutjait. • ilost újra Párizs, Párizs... Az eeósz magyar nemzőt szorongó lélekkel figyeli az ott történteket, amely nemcsak Adv Endrének, de iua az c^titiz magvarságnak Bakonya. Bakony, amelynek sürü bozótjaiból, áúáinatatkm ¿eg-zugos utaiból — amit agy mvuak, viiagdipiouiácia*— csak veszély és mindig veszély ie-nyeg&t: a Duna-völgy e mindig épito ¿is nemzetét/ Barát nélkül, egyedül állunk a sürü Bakony kellős iuzppén. Kizárólag a magunk erejére •¿magasodhatunk és az igazságra, amit a nagyhatalmak. különböző tanácskozásaikon és nagy gonddal megfogalmazott Chartaikban oly fennen hirdettek. Harcunk a békéért nem egyéb, mint harc az igazságért.
Ponto&an tudjuk, hogy ma is vannak csúf magyar kezek, amelyek ¿anyuinak a párizsi Bakony sötét politikai sikátoraiból, megfojtassa! lényegeivé a demokrácia jegyében cj életre ébredt kis nemzetet. Ezek » csúf kezű magyarok ugy gondolják visszaáll itani Kizsákmányoló uralmukat és visszaszerezni száiiezer holdjaikat, hogy egy rossz békével ttgsókig cikefcoritik a szerencsétlen in ország lakóit. E cél elértére hajiawiók nemcsak ellenségeinkkel, es az ördöggel is cimoorálui. A magyar oemok rác iára meginérhetetienül taros hazug hireket és cikkeket hc-lyeztj^c. el Amerika és Svájc katolikus sajtójában. Azt akarjak eihi-wni a világ közvéleményével, hogy aálunk üldözik az egyhazat, meggyalázták a templomokat és bántai-ttaxzak annak felszentelt papjait, ázt kürtölik Világgá, hogy itagyar-«szágon a katolikus hívók sokkal rosszabb sorsban élnek, mint a zsidó üldözöttek a nyilas uralom kellős kóaepében.
, Emberek, akik e sorokat olvassá-sátoit, akik itt eitűk e koldussá tett országban a koidusrud koldusabban, váltsatok bele a nagyvilágba, hogy «t Párizsban is n^halihasiiáíT Hazugsági Ti tudjátok, hogy a leg-^dabo háborús idókbeu sem nyúltak «fcza Krisztus házaihoz vagy annak papjaihoz, de tudjátok azt is, hegy'' ^e&zíéiij^ro miatt obben a hazá-k*0 bajaszála som görbült meg ■^mek Ti tanuk vagytok arra, a msgszállást követő napon ®»r aiiso; hallgathattatok, hogy a «toplomok Harangjainak litániára szava egyetlen perűro sem néhait cl öotuk iia pedig ezt tudjátok, **0r « tudjátok uiérni -azt a meg-^pbentö gazságot, amivel a demo-oilens^ei a Haza eipusztitá-^ dven sötét hazugságokat talál-^ ki. Tudják, hogy semmivel nem
| hathatnak jobban a demokratikus országok szabad embereim, mint a vallásüldözés meséjével.
Példátlan az a merészség, ahogy hamis játékaikat űzik. A világ egyetlen államának politikai emigránsai som voltak kapnatók arra, hogy elárulják hazájukat. A Groza-korminy miatt emigrációba ment román arisztokratái: és szélsőjobboldali fasiszta elemek, akik ma szétszórva élnek a viiág fővárosaiban, a Haza érdekeinek megvódésebeo» mint egyem her álltak Groza mellé és minden politikai összeköttetésüket és befolyásukat latba vetették, hogy a demokratikus román kormány Kitűzött céljait Párizsban elérhesse ügyan-ozt tették a cseh, Iwlgár ée lengyel emigránsok is.
Csak ennek a szerencsétlen Magyarországnak vannak olyan állampolgárai, áku anyagi, politikai vagy natalmi céljaik eléréséért eláruljak hazájukat éi bátba támadják akkor, amikor éiete^rt és igazságáért küzd.
Ma már tisztán látni, hogy ezek a politikai gonosztevők itt polgárháború; akarnak fellobbantani. Azt akarják, hogy a fasiszta háborúban mogt izedéit "magyar most egymásnak os9en és véres lakodalomban pusztítsa tovább a magyar életet kegyet km üL Alá akarják aani a -magyar demokrácia nitelet, lehetetlenné tenni életlehetőségét, mert -ugy vélik, ha rossz bukót kapunk és a künnreked í ma^arok millióit- ide zúdíthatják, oly helyzetbe kerülünk, amelv elviselhetetlen lesz a szá-
A hivatalos lap csütörtöki száma kőzJf a kormány rendeletéi, amely felhatalmazást ad a belügyminiszternek, hogy az államrendőrség egyes hatóságait és szerveit ősz-szevonhassa vagy meg is szüntethesse és elnevezésüket megváltoztathassa.
Budapestről jelentik:
Péntekre várják haza a miniszterelnököt
Nagy Ferenc miniszterelnököt péntekre várják haza Párizsból. amennyiben valamely fontosabb esemény hazajövetelét nem gátolja. Nagy Ferenc miniszterelnök a Kisgazdapárt
munkra. "OK azok, ukik boldogan dörzsölik tenyerüket, aayfcpr azokat a dollár-számoszlopokat látják, amelyeket tőlünk szomszédaink követel-
I
- 1
nek, mert tudják, hogy ezt kiizzadni ¡johogyseru tudjuk.
Ezek a csűr, kezek hosszúak és messzire érnek, "Párizstól Kunmadaras ig, Londontól Mlskolcig, Now-yorktól a Hajdúságig. Mélyen belenyúlnak a magyar ¿alkekbe és ahol a" gyógyulás ¿agkisobb jelét látják, azonnal uj adag zöld mérget csépcg: temek abba. A vérvád őrülete uj formát nyert: A zsidók kolbászt csinálnak a Keresztény gyermekekből. A lei izgatott nép "pedig ártatlan embereket gyilkol. Persze"" fogalma sincs arról, hogy kik állnak á véres színjátszás mögött, mert nem lathatjak a rendező kaján mosolyát. Még kevésbbé tudják, hogy e^y csepp kiontott vér, aminő Párizsaa er, tengerré dagad ós hogy ez a tenger elnyeléssel fenyegeti egy jobü magyar él« reményeit. Idebenn valóban zsidót gyilkoltatnak, odakinn a keresztények ártatlanul kiontott vérének meséjével gyalázzák a demokráciát.
Nincsen olyan párt ebbon az országban, aÍKií ezek a politikai szerencse játékosok ne lennének szép számmal képviselve. Nagyon jol tudják, hogy a magyar politikai élet mai élcsapata nagyrészt politikailag iskolázatlan, a kalapács, az Íróasztal és az ekeszar vb mellől szólították ci ókét. Ezt alaposan kihasználják, iia Komárváro&on vagy Fityeházán, de az ország bármely inas köz-ségé-bon elhangzik egy beszéd, amely a koalíció egy másait pártja ellen uazit vagy becsmérii á Szovjetuniót és ostoba iiazmrságokat hirdet az angolszász politikáról, akkor biztosak lehetünk, hogy csak a hang volt a szónoké, a szándók azoké a csúf ke-
zeké, akik a magyar demokrácia halálára spekulálnak. . i
A koalíció pártjai külön-külön tzámia-auszor k ijelentették és program mjuk első és legfontosabb pontjaként mrdették, hogy független, önálló, szuverén Magyarorszagért liar-colnak. A magánvagyon sérteiiensé-gét, a félelem nélküli életet, a törvény előtt való egyenlőséget, a teljes egyéni, ^yüiekezesi és sajtószabadsagot fajra és felekezetre való tekintet nélkül szavazták meg egyhangúlag a köztársasági törvény megalkotásánál. Világos tehát, hogy a Magyar Kommunista Part oe a Kisgazdapárt, do a többi pártok is fő céljaikban egyet akarnak DetaiU kérdésedben lehetnek eltérések, de ez semmi esetre sem lehet oka annak, hogy a sokat szenvedett népben szónokaikkal egymús iránt ujabb és ujabb gyülöletmagot vessenek el ós azt az érzést ébresszék az emberekben. hogy itt még parázson járnak, ami minden pillanatban lángra lobbanhat. Ha politikusaink és part-f&Skeionáriüsamk, akiknek Yégteion felelőség nyugszik a vállukon, akik egy nép sorsát keresztként kell, hogy viseljél- — idejóboii rá nem döbbennek, hogy ók csak eszközei egy jól megszervezett politikai bünszövet-leaetnek ás kűzus erővel^ le nem számolnak a közös elleuseggel, akkor elpusztul a magyar dcüiokrácia és ve» örökre a magyar nemzet is. Mert nem hibtító, hogy akadjon egyei Ion épeszű ember, aki politikai célkitűzéseiben e^v jobbokialj, fél , vagy egész fasiszta iLvg^ urorszík;ot,.; mmt politikai realitást'' elképzelhet, j Ezt csak azok hihetik, akik m^olé- j gesznek huezonnégyórai rablással és i gyilkolással abhan a reményben, hogy mint a müttban, ezúttal is a i zsuianámiyal ép bőrrel megmenekül- . liétnek. * ;
llanmnk a békéért ezért o:y irtózatosan nehéz. Nem csak a győztes nagyliotalmak területünkön összeüt- ; kozó érdekeivel,-nem csak. a,bomiun-ket körülvevő kisebb tiemokr.jciák érthotetier; magaúrtá&ával keh r-eg-kűzdenunk, de elsősorbaa azokkal u i kulissz^ mögött megbújó hazát :Vrulő áimat^yarokkal, akik. ezer esz-oendeje egyik tragikiiábói a>mái-ik:>a ! taszították ezt az országot és akik '' eéi tudatos átkos munkáiukkal meg- i akadályozták, hogy a Duna-völgyé- j ben ma nem ötven milliós magyar | nép boldog hazája van.
A történelem kériolhetetienüi benyújtja számláját mindazoknak, akik adósak maradtak netci. Nekünk is benyújtották a számlát azokért az erkölcsi és anyagi adósságokért, a melyeket mások csináltak a magyar nép" nevében. Mások, aki ki nem csak azoknak voitak elienségoi, akik mcet az adósság törlesztését kívánják, hanem kérielhetetlon ellenségként álltak a magvar dolgozókkal »zömben is. Sorstragédia? iiog;''" ezt az adósságot most mégis a .dóigo^éknak kell megfizetni, akik elszántan, de .fegyvertelenül álltak velük szemben ep- , pen ntrv, mint a győztes hatalmak J felfegy verzett hatalmas erejá had- ! seregei. • '' j
A szirmiü, ami a })árizsi Luzerri- i burg-paiota világ-tainpadi''uiak ri- j vakla fénvében tojiiís«jdik, a.magyar i dolgodét drámája. A magyar doi-gozoé, akinél tragikusabb Tiborca alig akal a vdlágtértéi^femnek.
szombati nagy választmányának gy-ülésén jelenik mc''g először párizsi utja után és ezen a gyűlésen letárgyalják a Kisgazdapárt programfrnját.
Megkezdték az internáló táborok felülvizsgálását
A belügyminiszter rendeletére úgynevezett repülőbízottsá-gok megkezdték az internáló táborok felülvizsgálatát A helyszínen rövid uton döntenek az internált vagy rendőri felügyelet alá helyezett egyén sorsáról.
Leszállították a liszt és a vámőrlés árait
A közellátási miniszter „az egységes buza- és kenyérliszt, az árpa- és kukoricaliszt hivatalos árát leszállította. £ ''kenyérliszt m^lmi ára 78 fillér helyett 72, nagykereskedői ára 82 fillér helvett 76 és fogyasztói ára -88 fHiér^reiyeU 82 fillér lett kilogrammonként. A vámőrlési dijat 10 forintról S forintra szállitotta le.
/? repcemag árát valószínt 50 forintban állapítják meg m éterm áriánként
A földművelésügyi minisztérium a napokban közzé teszi a repcemag'' hivatalos árát Valószínűleg mélerai ázsánként 50. forintban állapítják meg. Az or-k szág egyes részeiben a spekuláció nagyon kihasználja . az alkalmat és azt a körülményt, hogy külföldön nagy hiány mutatkozik repcemagban és jó-val a megállapítandó áron1 felül, 200—300 forintért vásárolja métennázsáukénL
Értekezletet tartottak
a tőzsdetagok
A budapesti áru- és értéktőzsde megnyitásával kapcsolatban a tőzsde tagjai értekézietet tartottak. A kereskedelemügyi miniszter ezen az értekezleten leszegezte az árfolyamjegyzék szabalyaira vonatkozó megálla-pitásait. A kereskedelemügyi miniszter engedélye alapján előreláthatólag egy hét rnulva megindul az crtekforgalom.
Felakasztották Kun páter főprib ékjét
A népbiróság letárgyalta Dunkei Károly műszerész bűnügyét aki Kun páter föpribékje volt és résztvett a .Maros-utcai kórházban végrehajtott töt gyilkosságban is. Kádár B vádbeszéde után a népbiróság kőtéláltali halálra itélte Ibinkéit. Mivel kegyelemre nem ajánlották, az ítéletet kedde* délután végrehajtották.
2
ZALA
194G. szeptember Qj
A békeértekézlet híre!
A csehek által kért „Pozsonyi hídfő** kérdése a ma§yar béketárgyalás programmján
Párizs, szeptember 5
A magyar területi és politikai bizottság szerdai ülésén, melyet Sztankovics elnök nyitott meg, visszatérlek a magyar delegációnak arra a mull gyűlésen már felolvasott levelére, mely szerint a magyar küldöttség minden olyan kérdésben, amelyek területi vagy politikai ügyekkel kapcsolatban merülnék fel, szóbeli meghallgatást kér. A bizottság elhatározta, hogy a magyar-román kérdés vitája tárgyában érintkezésben marad a román bizottság elnökével.
Sztankovics elnök leszegezte, hogy a bizottság eredeti formájában fogadta el a magyar bé-keszérződésnek a román-magyar határra vonatkozó döntését és azért kéri, hogy ezt a rendelkezést a magyar-román területi és politikai bizottságban hozzák S26h.ytgre. Ezután az elnök a magyar delegációnak újra felolvasta egy levelét, amelyben azt kéri. hogy hallgassák meg a magyar küldöttséget a békeszerződés éfep cikkelyének 4. pontja tárgyában, mely a bécsi döntés érvényessegét hatálytak^aitja és visszaállítja az 1938. évi magyar-román határt. Az elnök bejelentette, hogy Csehszlovákia kéri, hogü^zen szalcasz második ponlfáho-ahhoz a fejezethez, rr&y a bécsi döntés érvénytelenítésére i>o?tatkőzik, vegijek fel á kőxteik^Ző szöu<:get: bécsi döntés( és anfixk minden kö-iselícezménycct c.
A bízottság tárgysorozatának második pontja Csehszlovákia * indítványa volt. m£ly a pozsonyi hidfő kiszélesítésére vonatkozott. Az elnök feltette a kérdést, hogy a bizottság errvvonatkozóan óhajtja-e a mágyar delegáció szóbeli meghallgatását. Az elnök ezen ecundádijára • a csehszfovák delegáció vezetője lejelenti, hogy Csehszlovákia a maga részéről szintén kéri a magyar küldöttség meghallgatását. de csak a második számú pótinditvánnyal kapcsolatosan. A bizottság ezen javaslatot egyhangú áh elrogadta. Az elnök ezuHh bejelentette. hogy levélben meghívták « magyar delegációt, tegye meg szói>eli észrevételeit. de csak a javasolt második pontra vonatkozóan, meLv az átcsatolandó területek etnográfiai helyzetére vonatkozik.
MVfrd ál térlek a békeszerző-désterre/A-t "2. cikkelyééíek lár-gyá?£s£ra mely -az afepvető emberi jogok biztosítására VtVrr.rt-kozrk, hogy nyilvánvalónak tekintsék-é azokat, vagy pedig iktassák be a magyar békeszerződés szövgébe. Sztáhkoulcs elnök ''f<fIoh>üsf-? & ''tnigyar iculdölisétj erre vonatkozó léútfff, <irrVly magáévá teszi frugószláoki javaslótól, hogy az alapvető -emberi j&fok bizlositásátioz vegyék ke a k''qrbbsér/,% helyzetének szabályozásáig m>-ly omjanaelvük ¡¡sabád hszríQ-lafál luVur''álís, -politikai és gazdasági őlclük-t szálúig ózza.
Ezt annáá is inkább kérik, n>ert Magyarországon, tigy mint Jugoszláviában. minden nejazeö kisebbségnek iskolája van, ahol
Sajál aiivanvélvükön részesülnek oktatásban. Mivel a magyar békeszerződéstervezet II. cikkelye <ígvézík a román béke-sfcerződés FII. cikkelyévei. azt kéri, hoerv a nemzeti kisen!isé ek kulturális igemeinek bizíosilá-sát és any anyui vükön való taní-
tás becikkelyezéséi a román bé-keszerzödéstervezetben, a rom ín iskolákndl is tegyék kötelezővé. A mtigyar dc.egáció levéléi félretették és a jugoszláv idények tárgyalásánál újból fel vetik. A írtagyar politikai és területi bi-j zoüság penteken folytatja üléseit
* >
A kisiparosok az állami Üzemek kontárkodásának azonnali megszűntetését követelik
A nagyiparral egyenlő nyersanyagkiutalást kérnek
A Zala már többször beszámolt a nagykanizsai kisiparosság hölyze-térői es lueú"u: aaott annait áz «!ta-lános kétségbeejtő panasznak, arai erről az olcLairói megnyilvánul. Most oudapesti tudósítónk. számol bo a kisiwiroesóg országos megmozdulásáról :
A ru agyar kisipar jelentőségét nem kell e hasábokol'' méltatnunk. Ekés szavaknál többet mondanak azok a uemzetgazda^í adatok, amelyek szerint az utolsó békeévekben több munkást - foglal koztatoU a magyar kisipar, mint a . nagyipar. Ehhoz járulnak még a külkereskedelmi je-jentédok, aa£>lyek a m^gyair butőr-kisi|Xir angliai," németországi és halkam térhódításáról, a magyar cipő és kóöztvü óúirópai sikererői számoltak fie
1
íxétszázezer önálló iparjoggal len-deikezó kxsi^íáfoti dolgozik az t>r-szágban. A sogódoiveí együtt íéi-miiiió főnyi kisi^rosiábor mo.>t nagy válaszúton tul. kapacitásának 3Ü százalékát termeli csak. A kórmánvzat azért rondelfc; el most a kézműipari kataszter felállítását, hogy túsz tán lássák, mi az a hatalmai mühkáenorgia,, amolv ebben a széieo rébeglxih léilik. jliíyén gépok-kei lelszoivlt, hány műhely, «mennyi munkáskéz áiihat á kisipar vonalán íérméiésbo.
Kiket vizsgálnak felül
A kisiparosság voit a magyar gazdasági é.e; ¿sák&naiiag iegképzetfobb ré''tiogö. A korttóktJdelomm-jl szemben itt nom is rondátok el általános iparjog-revíziót. Az illetékes köfök nézető Az, hogy á fcépcsitíshaz kötött itórökbaii csai azók iparjogát vizsgálják felül, akik á folszabaűü-iés üta fc&^tak iparjogot. A szabad, etomokmtiieus napök első lázában, ury ni int a ^a>rösK3(tótarsatiaíomban, itt is sokozien áapiak — különösen BúÖBtíoestto — uj íjS&rjogot. Ezek szakképaottöégp szo^ui ieVirióra és a szabad, ké^tisitéehte nem kötött iparoké. '' «
Általános kisiparos B-listára, illette iparrevizióra kerül sor, (az öez-szes ezaoad ipatokban, igy a kocsmárosok, iófavarozók, bélfeldolgozók, a hordárok és küldöncök ipar-
ágaiban. Hevizió alá veszik a kisiparos kategóriába sorolt vegyészeket, aliol iüiönósen az utóbbi időben gombaauxira elszajxjrodott tibohitó-.riumok ós üzenek jogosílüá-gát iocrják fohilvizsgáini.
A kisipar régi sérelme az, hogy a kontárkodás minden tényét kí-meritó üzemek működnek a''kisípar rovására. Ezek az állami élet, Bőt az egyes aivatali ágak minden válfajában meghonosodott cipőtalpaló és készítő, női, és férfiruhavarró, szerelő ós épitóüzomek az infláció alatt gombamódra aínporedtak el. Ma alig van minisztérium, állami üzem, amelvnű.i tucatjával no volna ilyen és ehbez iiaaonlo üxeme.
A kontár állami üzemek ellen
A kisipar azzal érrel: ami jó volt az inflációban, nem. jó most, mert munkáskezek elől vonja el a kereseti leljoió.séget. Azt mondják, hogy a vasutas, }>ostás, villamosvasúti, minisztériumi altiszt ne talpaljon, ne szabjon, ne szereljen, végezze ol á autgu üzemi munkáját, hagyja a cipőt, a ruiu''it, a villanyszerelést& a gépjavítást a .kisiparra.
^iunkaiehetŐÉégot kér a kisipar. Azt, ho-j£ a kisipari iiiunkát kiadó állami szenek vagy más közületek ne a nair; válbilkozókon át, hanem nekik közvetlenül adják ki a mim-kát, a soraikJ)ói alakult kisipari szö-voetkezeteknek. Ugyanezt kérik az építőiparban, ahol ma már szinte egyeduralommal csak a generál vál-lalatbaadás divik.
Milliós exporttehetésegek sikkadnak ei
A kisiparosok a nagyiparral e?ye:trangu aayagkiutalást "kerrsék, a bér-, asztalos- és építőipar torén. Milliós exportlehetőségek előtt áll mik, ha a kisipar anyagot és olcsó állami liitelt kap. Há azonban a kisipart még mindig liáttérbé helvo-zík a gyáriparnil szemben, a világviszonylatban is száAiottevő kÍBÍpai-eteorrad, exportkilátásai elsikkadnak és 250—iíüo.000 ebből élő munkáskéz a gyuripari munkáslétszámot duzzasztja fel. A munkanélküliség nagy hullámát és a ''nemzeti vagyon és termelés csökkentését jelentené a magyar kisipar sorvadása.
Megalakult
a Magyar Mezőgazdasági MövetmJési Társaság
Mezőgazdaságunk közvetlen any''ágí látogatása meltctt nem szabad megreletlkeznünk arról, hogy ezen a téren a pénznél is fontosabb eszköz : a tudomány. A nyugati népek évtizedekkel előttünk, járnak v mosi nekünk is meg kell tennünk mindent, amivel hazánkba*. — kitűnő ter-méKzeti adoftságíánkat kirtasz-nálva — korszerű vtsev<ygj&lasági rtú*éflsé$&. teiheriAhettmk. Magas . tö. a sági művelt-
séggel kéíl ellátnunk TiGtoísak a parasztságot, hánem mind-eji-kit, aki ennek a földnek a kenyerét eszi. mert csak közös mánkéval, egy hatplmas mezőgazdaságilag művelt társadalonv támogatásával érhetünk el ered-mén vt.
. Egy ilyen mezőgazdaságilag müveit lársndalomnafc Vimíivelősét szolgál ja a Ma^-ar Mezőgazdasági Mü^lödósi''''Társuság. Ezt
a társadalmi mozgalmat S. Szabó Ferenc földművelésügyi államtitkár azért hozta életre, hagy e Társaságban a legkiválóbb elméleti és gyakorlati éiö-bervket csszegyű/t^ ^előbbrevi-hessük mezőgazdaságunk, ügyét
A Társaság fel világosi tó munkáját a legkülönbözőbb. módon fejti ki: - 4
a) Mezőgazdaságunk legégetőbb kérdéseit álhmdó értekezleteken tárgyalja.
b) Felhasználja a szaklapok és folyóiratok segítségét, könvv-kiadó-szolgálatával pedig tudományos müvek megjelenését teszi lehetővé. Eddig működő fo-Ivóiralai : az >Uj Magyar Földes a hamarosan megjéfenő >.Magyar Mezőgazdasági.
c) A rádió- és t''ílmszakosztá-lyánftk segítségével a szó és kép erei el állítja a mezogazdasag szolgálatába.
dr KiálHlésok. verse nyék és határjárások rendezésével pedig síin le az egész ofsií|ot meBmozdilja a meíő^ :z»ia«ág fejíesztés:- érti ekében.
A Társaság a napi politika szempontjai fölé enrelked~vy jártra váló tekintet nélkül ki-Vánjtí céljái megvalósit.iní. Már a Társaság vezetősége is igvüU-kult meg. Kínöke ök alajTrtó S. Szabó Ferenc földmüvelcsügn álbtntilkár. di izélné ke : Ferenc miniszterelnök, üszteM-* beli elnökei; Öárányos Károly közelíálásögvi miniszter és Pofii István földművelésügyi miniszter, valamint Nagv Imre volt földművelésügyi miniszter. Veres Péter, az Országos Fóídbir-tokrendező Tanács elnöke. Szeder Ferenc nemzetgyűlési képviselő. alelnökei: Adorján János államtitl^r, dr. Ihrig Károlv egyetemi ny. r. tanár, Takáö Ferenc földmüvelésügyi államtitkár és Kiss Sándor, á Pa-, raszl Szövetség országos igazgatója.
1>. -a vezetőség azon bon nem akar sereg nélküli vezér maradni. hanem maga köré szőlit minden kit, aki már tudja, vagy még csak érzi, hogy Magyarország sorsa mezőgazdaságának felemelkedésén áll vagy bukik.
9-20 forintra mérsékelték a hatósági Arát
Csökkentették a hatósági készletből kiutalt zsir és szalon-na árát. Közületek 10 százalékkal olcsóbban kapják j zsírt és szalonnát^ az üzemek, kórházak és egyéb nagyfogyasztók számúra pedig az árak a következők : zsir és tepertő 9.20, bőrös zsirszalonna 7.70, bőmélküU
—. kenvér- és tokaszutooaa bőr nélkül 7.90, bőrrel 7,60 tó-rint
Három napon belül Ítélkeznek az érdregitök felett
A külföld? fizetési eszközök és nz aranv forgalmának ijabb szabályozásáról szófó rettdekt alapján az igazságügymánteer ugv intézkedett, hogy- a bírősá-gok^ a Vádinditvány benj"u]lásá* tói "számítolt három nap -alatt kötelesek a tárgyalást aicgicfex-dení és azt érdemi határozattad ugyancsak három nap aJaít befejezni.
A jövőben az árdrágítók Ttil-nyonrörészben napokon belül a bíróság elé kerülnek. tettenértek, azokat a gazdaság rendőrség nyomban őrizetbe ve> szí, átadfa az . állanaigy-észség-nek, mely Írásbeli vá(fínáftv*>'' . benyújtása nélkül állítja ^ bifóság ebé. hogy három nai^ír Hfelül ítélkezhessenek v.gyhvfüC Ezen a héten mar hat ífröa ügyet tárgyalt gyorsított tempóban Áz uzsora bíróság.
fiMgyatánya vahtavhstxtié* égy pesti pénzintézetben
A ^zdasági rendőrség liy®-mozéyi kedden teCtenértéfc « egyik leífnagyobb budíípe^b pénzinléíret fötjsZhirelőjA. & a bank helyis-égében nagyszábí-sü yarutaYisszáűést feovetcfl el A vizsgálat az első perecÖTCa jK-ldátlan manipulációkat áilam-tott meg. A gazdásági rendőrs^ most kiterjeszti a nyomozást abban az iránvban. íiögy a bank vezetőségéből kiket Terhel n^ felelősség az eddig e^*edülíu> visszaéléssel kapcsolatban. ^ nyomozás érdekében a rendőr ség nesn lcozli a "bank nevét •
szeptember 6
ZALA
Nem halasztják el az Egyesfiit Nemzetek közgyűlését
A kfllö#yminiszterek tegnap déWáni értekezletén, mivel Molotov még nem érkezett vi*sza Párizsba, ^„¿ky képviselte a Szovjetuniót Bevin kQ<Qgy«ninbzter M«ck NJIe tiraa»ágáb»n ékezett, míg Byrnea ¿¿ögyiainiaztert Wanderberg és Conelly «enátoro* ktaértók el. Az értekezletet Viainazky kérésere hivták ¡L^a, «W «* Efly®sű,t Nemzetek szeptemberi közflyQiéeével kapcsolatban 3 Javaslatot vett. Az egyik, hogy rJJjgyflléat novemberig halasszák el, a második, hogy Páritsoan, esetleg Genfben tartsák, a harmadik: ¡Lvgyütésen tartózkodjanak a bélceértekeztet Ügyelnek tárgyalásától. B*vin kijelentette, hooy a nagyhataf-«jk eernmi körülmények kőzött sa*n lámák szívesen a konferencia elhalasztását és i bé»e konferencián áűzott döntések helytállóak, mert- minden jav«sistmk meg keli kapni a többség hozzájárulását. Trygve LJe ^^.yprkbsn tegaap este bejelentette, hogy az Egyesült Nemzetek közgyűlését «a eradati tejeknek meg-ftttfcn szeptember 23 an megtartják. Eddig ez elien egyetlen tagállam sem nyújtott be formális tiltakozást.
A békeérte* eziet különböző bizottság a ibaa Párizsban tová£> folyik a munka. A KÜfflgymlnlaaterbolyet-^k sorozatos tanáoskozásai nagyon megkönnyítik a bttottsftgok munkáját. A cfttőfyniniszterhelyettessk Smoi módosító indítványt megvitattak, amely érezteti hatását a kfllcnbölö bitotteégokfran. At olaaa gaz-disáal blzo tság sorshuzassal döntötte e<, hogy az egyes Államok hozzászólásait az o4asz béketervezsMe! ktpcsol«^*" miyan sorrendben hallgassák m*g. A sorrend a következő: Görögország, Aib*ni«, Leijeiért^ g, Jugoszlávia.. Belgium, Braxifia, N«gybriiannia, Etiópia, Hollandia, Norvégia, Franciaország és Egyp-tom A bizottságok egymásután azólelna* fel és kifejtik Otaszorazággal szemben fennálló jóvátételi köve-t»iésatkat. Olaszországgal szemben támasztott brit jóyáteteii igény cssknem három miaiárd font sterling.
Ósszeg elsösorbaa jogi szempombó; kerQl a blzottsáf eié, mert Anglia kijelentette, hogy nem ki-tinj» anaek feltétlen b»hajtását. Angel köriben a követelést mérsékeltnek mondják, msrt figyelméé kivül tolták Olaszország repfl-Ótámadássít Angliáöan és az 0:a*zorsxágban elesett brit katonák családiéinak fcjtendő kártérítést Csupán arra kerülhet or, hogy az Owszormeigban Iev5 ttrit követeléseket lezárják* ^ « brit kormány nem kívánj« olysn szo<gal:eta* megfizetésit á legyöjeött iWamté», ímety tehetettsnné az«" crszáfokon keresztül Euróo* gazdvnág'' megújhodását
I
A politikai és gazdasági
élet kisebb hírei
fBfr mint egymilliárd doílár jóvá-teftft követelünk Németországtól
Párizs, szeptember 5 A magy ar kormány nagyobb ¿sszegú jóvátételi követeléssel lép fel Németországgal szembea. A magyar követelés érvényesítésére a magyar küldöttség már meg is kezd te. Párizsban a munkálatokat. A Németországgal szemben levő magyar követelések egyensúlyba hozására 279 millió dollárt és a háborús cselekmények következtében S89 millió dollár kártéiilésl követel Magyarország.
Baotéségesen ünnepelte a párizsi ■gyár keléoia Szakasits Árpádot és Beró Ernőt
Párizs, szeptember 5 A franciaországi magyar füg-t getlenségi iflDzgaloin a Párizsban tartózkodo Szakasils Árpád és Gerö Ernő miniszterek tiszteletére bensőséges hangulata ünnepséget rendezett a Magyar Házban. Az ünnepségen a párizsi magyar kolónia szép Számban vett részt Szu-kasks Árpád tegnap Svájcon keresztül továbbutazott Olasz-országba.
ffríariko a biztonsági tanácsban Idjele&ieite, hogy a jelenlegi görig helyzet veszélyezteti a békét
Xeivyork. szeptember 5 Az Egyesült Nemzetek biztonsági tanácsának keddi ülésén Groflöko szovjet megbízott nyomatékosan hangoztatta, liogy a jelenlegi górög helyzet veszélyezteti a békét és" biztonságot. Hivatkozott különösen azokra a seres eseosényekre, amelyek a jelenlegi albán-görög határon «játszódnak. A görög népszavazásról kijelentette, hogy a lasz&sok eredményét meghaöű-átötlák, a terroristák és a külföldi csapatok ielenléte '' meg-•&adályo2ta az országot véle-csínyének szabad nyilvánít ásá-ban.
hogy a jelenlegi helyzetben mindkét "kormány, a román és a magyar is, arra törekszik, h$gy kielégítse kisebbségei kívánságait. és megszüntesse séreliníei-ket Azonban, nável Románia van fölényben Magyarországgal szemben, ''igyekszik saját hatalmi szempontjait érvényesíteni A Newyork Herald Tribüné 4 sorban ir Tatarescu Erdélyre vonatkozó megnyilatkozásáról és megjegyzi, ez volt a leghosz-szabb beszéd eddig, mivel az 1 óra hosszat tartott -
I$48-ban Londonban lesz
az oümpíász
L/iusane, szeptember 5
A lausanei nemzetközi olimpiai bizottság kongresszusa ünnepélyes keretek között nyílt meg. A kongresszus résztvevői vasárnap koszorút helyeztek el Coübertin bárónak, az" olimpiai játékok felújítójának sírján. Határozatot holtak, hogy az olimpiai játékok során 1948-ban 10 és 50 kilométeres távgyalogló versenvt is rendeznek. Az 1948. évi olimpiászt London mellett egyik versenypályán rendezik.
Uj külügyminiszter a kanadai kaiinetfren
OVMva, szepbeafeer 5
Mackenzie King kanadai miniszterelnök lemondott a külügyminiszteri tárcáról. A külügyminisztérium vezetésével St. LaurenX igazságügyminisztert bízták meg.
Súlyos repüiőgépsz8rencseilensófl
Párizs, szeptember 5
A Párizs—London közötti re-pülőjárat egyik repülőgépe a Bonrget-i repülőtéri öl felszállva beíeütfeözőfl egy gyátkéménybe és lezuhant. A repülőgépen 5 főnyi szetttéjyzet és 21 utas volt. Ezek közíd csak liálan menekültek meg.
Kofoto* elhalasztotta visszatéréíét Pártosba
Párizs, szeptember 5 Szoléi körök vélomíérye sze-räat M«otov külü^vmiaiszter el-l^asatotta Párizsba való visz-
siatérését.
hy francia lap több hasábon ''•ííaötozík Auer Pál beszédével
Párizs, szeptember 5 Az erdélyi kórééssel foglal-kozve a Xje Mond cjirfü párizsi ismerteti Auer Pál 15 per-«s felszólalását. amely*et 142 sorban kőzöl. A cikk megjegyzi.
Megyei hirek
B-lista a zalaegerszegi törvényszéken
A zalaegerszegi törvényszéken a következők kerültek f>-lis-tára : Dr. Horváth Bertalan tanácselnök. dr. Desseő Árpád tanácselnök, dr. Yerbócsa Lajos aljegyző, Skon> Antal altiszt, Szalai Sándor irodatiszl és Papp József irodatiszt
Zalaegerszeg megoldja a lakáskérdést
A honvédelmi miniszter a volt huszárlaktanyát, amely később a honvédség céljait szolgálta. használatra a város rendelkezésére bocsátotta. Ebben a nagy épületben helyeztek el most tóDfe iskolát, egy ovödát, gyártelepet létesítenek és olcsó bérű kislakásokat biztosítottak. Ezzel igyekeznek a .nagymérvű lakáshiányon enyhíteni Különben is Zalaegerszegen nagy elörehabdás történt a lakások biztosítása céljából, miután a lakáshiány teljesen tartaatatkin állapotokat idézett etó. Xagvx» sok nagy lakást hatóságilag kot-téosztottak és több kő»épüte*í* vitt át a város, mdveket lakásokká alakítanak át A hivatalokat összevonják és igy több épület szabadul fei.
Keg kell oldani a megyében OMftaÜRué immkaoéttcfefcséget
Az alispán kezdemíéi^yezésére a munkanélküliség leküzdése érdekében külön ¿kciő indul és ebből a célból újjáépítési bizottságot aJakitottak. A váraae-gyebázán az aliíipán elnökletével most dolgozzák ki azokat a'' tervedet, meh-ekkel megoldani vélik a nagj'' munkanélküliség leküzdését Ez a munkanélküliség az építőipar körében o^van mérveket ölt, »ely valósággal katasztrófával fenyegeti a munkások helvzetét.
A magj ar kormány körólte a holland kormánnyal. hogy * örömiiiei várják a holland kereskedelmi küldöttségei Budapestre, bogy » gazdasági és ke-reskedetóú kapcsolatok a két ország -kőzött újból megkezdődjenek.
».
Augusztus első hetében a szénbányászat elértev sőt meghaladta a napi 2000 vagont Augusztus közepe táján már najú 2200 vagon volt a bányászott napi mennyiség. Ha a munka továbbra is ebben az ütemben halad, nagyon valószínű. hogy a magyar széntermelés rövidesen a napi 2500 vagonos
teljesítményre emelkedik. »
Szeptember 7-éa, szombaton délben 12 órakor nyilik meg a Magyar—Szorjet "Művelődési Társaság rendezésében, Szent-királvi-utca 32., a Szovjetunió ipari" és mezőgazdasági kiállítás a. A kiállítást a kormány részéről Dobai István Toldmüve-lésügyi miniszter nyitja meg.
Nagy étterem- megnyitás
^ammmt^^mmmmmmm^rnmmmm^mmmmmm^mmmmmi^^^i^^
j J; Folyó hó 7-én, szombaton
Kitűnő fconyha — Elsőrenöö íajborok Ma ponté fnaaen ampett «ír Elsőrendű cigányzene Szives pártfogást kér S*8VOr Jéxftef vendéglős
UP

Atfgusztus végévd meg szüntetik a2 átmenetileg visszahelyezett henvéfcépi egyének ^árandésá-fainak tayéattasái
A honvédelmi rr»^?^-^^ felhívja azokat a hon védelmi és polgári személyeket, akiket átmenetileg visszahelyeztek a honvédség állományiba, hogy augusztus végével beszüntette illetményeik kifizetését. Kivételt képeznek a 75 és 100 százalékos hadirokkanta^ akiknek illetményeiket továbbra is''folyósítják.* Felhívja tehát ezekel x hogy rokkantságuk megállapítása végett sürgősen jelenjenek! meg a legközelebbi honvédkórházban, hatósági tisztiorvosnál, vagy körorvosnál. Hadüöényjo-gosuitsági igazolványukat az érdekeitek azotíeal küktjék be a budapesti Hktménvinratal hon-vígs^i tagozatinak, I. YArJror-tuna^kaz Ü '' ■
Újból keö téröí a fBjyvertartári
A ''bdügv ainisztier rendelelP szériát az X944 <leoeoBber 23. napját kévető időben sorozatosan sörétes lőfegyvejekre fci-aéo^t fervA"ert^rtfci ¿r''ényességéí 1946 október 31-ben állapította meg. Mindazok, akiknek birtokában sörétes lőfegyverek v-annak, kérjék fegyvertartási esgedéiy ki adását, névéi 1^46 no-exaber 1-feŐi keizdé-dően ujabb «engedély nótícül va-dásiífegyverí nem tarttmteafc.
Mennyi sztovák Kérte u étl^epttést.
Párizsbüü a csehszlovák küldöttség bejelentette, hogj'' ^Ja-g.varországról 120.000 szlovák kérle áltelepilését. Mí®rar részről a következőket állapítják meg : A csehszlovákok és n magyarok által küldött jeleatéstfc nem -ágnak egvbe. Az őss»eái-litott névjegyzékből szabályszerűen- meaállapitható. hog>'' kő-rülbelül 83.189 személy jelentkezett. A pót jelentkezések lislá-! ján 5830 személy szerepel, «e2jeu-kivül 2ÖŐ3 hadifogoly, összesen i 95.572 szemelv. t
ZALA
194 G. .szeptember 6

MAORT
Rovatvezető : LEKK ANDRÁS

MOZ!
Szanálás-e a B-lista — vagy B-lista-e a szanálás ?
Ez a kérdés sokszor merült fel az elótt a MAORT szakszervezeti bizalmi elótt, akinek kötelessége lenne hozzászólni a B-listához. Eleinte azt hallottuk hangoztatni, ho?v az áliam követeli, a pártok követelik a B-listát Majd azt láttuk, hogv a vállalat hajtotta végre a szanálást és az iparügyi miniszter elfogadta.
Sajnos magam is, aki hozzá morék nyuini ehhez a kényes kérdéshez, Bzakszervezeti bizalmi vagyok te mint ilyen. — alaposan tájeiozatlan. Elismerem, hogy ez igen különös, mert éppen ebben a sok családra nézve életbevágó kérdésbon jól tájékozottnak kellene lennem, do áűi-tom, hogy senki a bizalmiak közül nem tudná precízen körvonalazni, hogy mii ven szempontok alap jár. történt még a B-lista elsó nullát uh és kinek az érdekében állt.
>Lort, hogy ez szanálás volt, azt komolyan, nem. állithatja senki, ha a környezetében iévó elbocsátottak személyét tekinti. A közelmúlt napon, amikor a felmondásokat''kézbesítették, teljesen értelmetlenül álltam az elótx "a kérdés elótt, hogy a munkásiársaim. között kiosztott íoi-mondásokkal ki és mit akart elérni.
Ugyanis, mint azt a Szakszervezeti l^anácsnak is írásban kifej tettem, a két leghasználhatóbb munkást cemelték ki három valóban munkával el nem látható éjjeiiór meliott. Hogy ezzel a megmaradókat figyelmeztetni akarták-e arra, hogy: »igy jár, aki szorgalmas és igy jar, aki «jrtelmesc, vagy uü volt a <jél, azt egyáltalában nem _érteax. De nem erti ezt a két munkástársam bizalmija sem, mert ó sem terjesztette eíó leépítésüket. Azt is tudom, hogy a pártszoem pontok sem indo-
kolták leépítésüket.
Bövidon szólva azért írtam meg ezeket a sorokat, mert nem akarhatta a vállalat k-épiteni legjobb munkásait, nem terjesztetto eló a szakszervezet és nem szorította a párt. Ezek után én nem értem meg ezeket a felmondásokat.
Cikkem tehát nem azt a célt szolgálta, hogy feivüAgositson, hanem azt, hogy választ kapjak végre valakitől — oe komoly vaiaszt! —, hogy ezek után mi is történt a B-lista cimén?
Sportjelvény-pályázat
'' A nagykanizsai MAORT MSE pályázatot hirdet egy olyan sportjelvényre, mely az összes MAORT sportegyesületek közös jelvénye lesz. hnnoK. megfelelően a pályázat bíráló bizottsága a minden üzemnél működő MaOKI sportegyesületek egy-egy kiküldöttjéből fog állni. A pályázat benyújtásának határideje október 1. Jábnyujtani . Salamon András MaOKT főtisztviselő, a nagykanizsai MAOKT MSE . titkárantii keil. < _
A pályázai jeligés és odaítélésre három díj kerül, bitó dij 100 forint, másoűik dij 50 forint es harmadik cLij 25 forint.
A jelvény nem specializálódiiat ogyetien sportág kifejezésére, hanem általánosnak keli lennie, bzövege: MAOKT MSE, színeit, a piros-kéket kell kiemalni.
Elóre iátuaíó, hogy nagy eltör-jedettségnek. fog örvendhetni és ez a tudat erőien ambicionálhatja a pályázókat.
Érdeklődéssel várjuk azt a jelvényt, melyben végre valamennyien közös ponton álluuk.
HIREK
A rádió penteki műsora
Budapest 1. 7 Hirek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 7.30 Reggeli zene. 8.15 Hanglemezek. 10 Hűek. 10.10 Margaret Sheridan és Aureliane Pertüo énekel 10.80 Rádióiskola. 12 Déli harangszó, hiiek. 32.15 A Scala jazz-együttes játszik. 14 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 14.20 Rózsa Nándor énekel, ¿omló Sándor .Melódia szaion-eervütteso játszik- 15.15 Rádióiskola. 16 Hirek. 16.10 S. Fehér Évával, az ÜXRRA magyar titkárával beszélget Szepesi György a magyaroknak adott sogitségrSl. JLi Szakszervezeti tanácsadó. 18 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 19.30 Faluhiradó. 20 Hirok, sporthírek. 21 Basilides Mária énekei Liszt és Wagner dalokat. 21.50 Hiiek és krónika oroezui. 22 Hirok. Vöröskereszt közlemények. 22.35 Hanglemezei. 1. rész "Liszt: Mefíszíóko-ringó. Zongorán előadja Anda Çrçats. II. réfaz Kazacsay Tibor: Gyermekdalok. Eióadja Ííedgvaszav" Vilma. 23.10 Hírek és krónika angolul és franciául. 23.35 BBC-iemezek.
Dudapesi II. 20 Orosz dalok és ronvincok. 20.30 Rádió szabadegve-tem. 21 Hirek. 22.15 Részletek Weener: Istenek alkonya cimü.opo-rájábóL
— Szerkesztőségi íiir
Bencze Jcnó, lapunk főszerkesztője, egy heti tartózkodásra Budapestre utazott. A lap szerkesztését fenti időtartamra Brónyai Lajos vette át.
— Izraelita Istentiszteletek időpontja :
Péntek este 7 órakor, szombaton reggel fél 8 órakor.
— Szfareü-awiatsag
A nagykanizsai éiolmezési munkások szakszervezete folyó hó 8-án délután 4 órai Kezóetteí a sörgyár helyiségébon nagy szüreti mulatságot rendez, melyre mindenkit szeretettel meghív a Vezetőség. Tánc, büfé, sör.
>
— NTE-tánc a Centráiaan
Az NTE szombaton a Centrálban ; rendezendő szüreti táncünnepélyére szeretettel meghívja a sportot'' és táncot szerető ifjúságot ú> azok hozzátartozóit.
— Megszurkáltak egy rendért
Lukácsi Ernő nagybakónaki rendőrt Bójecz József ét^ Németh József vasárnap az esti órákban késsel meg-szurkáita. A rendőrt beszállították a nagykanizsai kórházba.''
— Efy bika megtaposta
Szűcs Károly fel só raj ki lakost vasárnap egy megvadult bika megtaposta. Szűcsöt beszállították a nagykanizsai kórházba. Állapota súlyos.
— Várható ¿¿¿járás «űtörtSköo mtí% >
Déli, délnyugati szél, nyugaton feJfcös, ke-} leteti d«rüü kló, sxámottevő esó nyugaton sem íe*z. Reggel hel»énfcCct köd, a hőmérséklet to^ibb emelkedik. Budapesten ma reggel a hómírsékJet gyenge deli szél mellett 16 Ce&us.
Joe Smith, » •»► -kai
A Metró újdonságát 1a mutatja be a Városi Mozi. Egy férfiról szól a film, aki hazáját . védte. Egy amerikai repülőgépgyár -: munkása. Boldogan él kis csaladjával. A boldogságot azonban megzavarja kis Joxinny fiának viselkedése. .Titka van és azt nem akarja elárulni. Néhány nap múlva Joet egy másik gyárba helyezik át, ahol egy bomba-celzokészüiek beszerelésével bízzák meg. L''j beosztását azonban nem íjzanad elmondani még feleségének sem. Ipari kémek egy narulája azonban üluözőbe veszi es el is buroolja. Félholtra verik vallatás közbon, de a titkot nem árulja ol. Végül is megszökik kínzóitól és a rendőrséget a kémek nyomára ívezeti. A rettenetes kaland" véget ér és Joe mog tudja kisfia féltve őrzött titkát is. Jolxnny nyakkendőt vasárolt apjának. & kisfiú az ;ó kis titkát opp ugy megőrizte, mint atyja a bomba-• célzókészülék titkát.
Kiséró műsorként bemutatásra kerül az Egyesült Amerikai—Angol Hiracó, az Esik eső csendesen cimü bohózat, Vizslák és vizsgák cimü ismerő-terjesztő film, valamint a Szenvedő macskák cimü rajzfilm.
Ardrágitók
A nagykanizsai rendőrség gazdasági ositalya a kővetkező árdrágítók ellen indította meg az eljárást tc-
Kardos jánosné sz. Németh Mária kiskanizsai lakos a káposztát a megengedett kilogrammonkénti 60 filléres ár helyett 1 forintért árusította.
Polai Erzsébet ugyancsak kiskanizsai lakos az uborkát a maximális 16 fillér helyett 20''fillérért adta eJ.
Pintér Lászióné sz Horváth Mária Nagykanizsai lakos a kelkáposztát 50 fiiíér helyett 1 forintért árusította.
Rácz Józsefné sz. Balogh Julianna nagykanizsai lakos burgonyát adott el 38 fillér helyett 50 fillérért.
A tejbeszolgáltatás uj rendje
A közellátásügyi mániszler rendeletet adott ki, amely a tehéntartó gazdáknak kötelezővé teszi, hogv minden fejőstehén után egy évben 270 napon át folyamatosan az egyes vármegyék szerint külön megállapilolt 1, 1 és fél, vagy 2 liter tejet beszolgáltasson. A jubtartó gazdák minden^ fejősjuh után három hónaponként fél kilogram teljes zsírtartalmú Jahgomolyál kötelesek beszolgáltatni.
Hová tűnt ti József „főherceg" ötven láda aranya és ezüstje
Sok most a gondja OTl-ra, adókra, - mert nincs .
KfiMtt BjMitsitsja.
Kaphat még néhányat
a Zala kiadóhivatalában.
!
A főkapitányság Sziráky-de-tektiv csoportja hónapok óta nyomoz Alcsut községben. József >ioherceg: egykori kastélyát a felszabadulás után ismeretlen tettesek felgyújtották és a kastély berendezését, 40—50 láda arany és ezüst kincsét elvitték.
A nyomozók felbecsülhetetlen'' érlékü, muzeális értékeket találtak a környező falvak lakosainál tartott házkutatások során. A nyomozás tovább folyik, valószínű, hogy rövidesen az ötvcai láda kincsnek is a '' nyomára bukkannak.
Hirdetmények.
Felhívom 2 í.öaerieietfogltJókat, bo*-1346. ÍJ. ff-lóvre esedékes köuerfcetfcrt aet a v. giidesi^i hivatalnál saiil e¡v. kükben f. hó 15 lg {izeiéék bt. YfJ
Köthirré tesiem, hogy Nagykacizsis ^ elsó or«».ágc» ló-, szarvawnarha tx ^ kodó vásárt 1946. evi szeptember tó ly ^ megtörtöm!
, A jÖTŐbeo at cr&rigos vájárokat nía. den he d*í keddjén, na ünntpcapya eo atkor a riköretkezó fct''tóixap • íb^cj megtertaai, januir ea június bó ereiaé.
Exenkh C1. n.-u>den saerdas és fcea heiiviaar v>n, $rarztmirha- a^aio, felhajtással, je^níeg z nsttivesz aüc. Bertéseií nem tejttauók fd.
Otsrigó» ét hél/visér iűkaliRjval vísj. mentes belyrő; srahtlyos marttzletete} mindennemű aQzt felhajtható. j;2í-
Fe:hivom a hadifogságból hazaién a-tonaviseit férfiakat .^levernék j emj, aki. áilon-.ánvfca véve meg nem lettek, top álloniányba»eicl vfr^tíi a IV. bont. kjejs-sutö paraconcksigncl (Károly-iakraaj*) jeienlke^aenwic. ( íui
Köcrhiné teázem* hogy a virc* 1—fi. krrláeieben az óvodai b«ralisok kiejt sztptetnber 9—10 es lMre. 112
Felhi»om a tehtotaitó g-idálca:, * k^Jrtexj teibeszotgáitá''ai»cak pomo&aL gyeack eledet, mert a rendelet meg&z*f6t alen szigorúan fogok eljárni. ^

Hirdetmény.
Felhívom at összes hártulajdoco5C<<£ és lakóka*, hog>- a hiri vlzveicitki és cs»-torna^asi OerendczéseXet javít aslic ki, a vizinéiésl aknákat Tiaztittaaslk, ki öletit azokat tegyék hozzáférhetőkké, mert sicjk temker hó közepe után az összes beien-déiésake! cüébóriitetni fogom és ahol t legkúebb oly hi&at ésilelnek az Uiem cf lecórzést végzó közegei, ameiy vízpazarlást okoz, a vízszolgáltatást minden tonh» figyelmeztetés és bsltdékadása Déitfil be-szŰQtetik. Az el er órztst vgyilto;l0 személyeset munkáinkban senki meg nem aka-dalyozhatja, aki cat mégft megtenné, tx-ellen k szabály rendelet ertrimtben a ieg-szigotubb megtorló eljárást teszem ía^a-matba.
1125 PolyármwlKj
APBÓHIRDETÉSEK
iLu «¡juBoeásiwe érdekeitek. szeptesK ber 6-aa peawken délután 5 órakor sú-'' veskedjene*: megjelenni a kiadóhivatalba (Fó ut b. az udraiban balra). Akik ffiir je-entkeatak, aiotc megjelenései Is ktífir, mert m^jöUek az ajáo»a*oic,. s aVi feflü idtoen nem lesz jelen, a kÖi*s cilncLi»-bó! kimarad. Uj jelentkezőket nö''^^*® meg foiveiznek.
Dlák*kM felvoaxck. Roigonyi n. 19. á
Eladó egy fiatal csincsilla asyaz^al ketreced agyfltt Vörösmartny-utca 36 alatt t
Kisebb diákbkáKTt vállalok teljes t-iá-tásra. Matolitane, Kő!cscy-XL 17. ó
BuMtUnek ajánlkozik gyermekte& házaspar íákáscserera. Cím kuCóba-"- &&
ÖaloÚzalyUág városunk legforgalmasabb helyén áru es berenCcxes^ei betegség asitó i átadó. Érddtíódni Molnár, Sza-b*ds*g-tér 11. Providasba Biztosító irodában.
Város baltexöletén 2 szoba buiorcm vagy anélkül azoanal kiadó- (irűdiatt-Is.) Cim: Deae. Fó-at 13 szám.
Mai ós regi level«»ésból származó t&oer böywgirt pénzt, magyar sorokat vagy .kus-földi bélyegeket adok. Ív-anyagot is átveszek. Rozgonyi-utca 19. Barbants. (Ez «
hirdetés mindig érvényes.) ''
BAyvfgytjtSk részére 160 kockás, béfe-aroöségd. üres cserefüzetek eladok. Br-barits, Fö-pt 5. (nyomda-iroda). Mindenfajta lenÜbélyeget veszek. c
ZALA denokratíkus politikai napW>
Szerkeszti: B*ae» }ea£ fösxerkesrió JU*R. T. mtyktaa* l i$ kiadasért feW Bt*u* ^
nyomatott a . Közgazdasági. R. T. " -Jua* nyomdájában Nagykanizsán.
rfraadáén ftíel: Zaiay Károly.
51« e*tolyarr.. 202 szam
Nagykanizsa. 1946. szeptember 7. szombat
Ára 4.0 fillér.
Legújabb jelentés szerint egy 10.000 főből álló orosz hadifogoly szállítmány elhagyta. Brassót és Magyarország felé tart — Szerdán ujabb hadifogoly szerelvény érkezett Brassóba 3600 magyar hadifogollyal

Eldőlt a magyar-román határ kérdése
Byrnes külügyminiszter csütörtökön délelőtt y<ll órakor egy Párizs melletti repülőtérről Berlinbe r«pfllt. Németországi utjara elKit^rték Wanderberg és Conelly szenátorok ís. Molotov szovjet külügyminiszter 5 napi moszkvai tartózkodás után visszatért Párizsba. Eddig rróg semmi hir sincs arról, hogy a azovjet külügyminiszter uj utasításokat kipett volna. Byrnes amerikai külügyminiszter ma délután Stuttgartban berzóde.? mond Amerikának Németországgal szemben követendő politikájáról. Párizsban az egyes bizottságok tegnapi ölesükön nem sokat haladtak eiöre.
A román-magyar bizottság közös ülésén a nagyhatalmak megbízottal kitartottak azon döntés mellett, hofy * környező országokból a magyaroknak juttatott területekre vonatkozóan a bocsi döntést semmisnek nyilvánítsák. Romániának az: a kérését, hogy együttes hadviselőnek ismerjek el, nem fogadták el A Hew-York Hsraid Tnbuhe megjegyzi Romániára vonatkozó oikkében, igaz hogy Románia áttért a szövetségesek oldalára, de, amikor a német menetelés jó volt, a szövetségesek ellen harcolt. Nincs is kétség ibtwo, hogy amíg a Szovjetunió uralja tzcn a részen a helyzetet, Románia nem fog eüene harcolni.
A tulkáni bizottság üiésén a bizottság az Egyesült Államok állampolgáraim k Rcmár.ia területén elszenvedett veszteségeiért fizetendő román kártalanítás kérdését vizsgálták meg. A négy nagyhatalom nem «gyezett meg a kérdésben. A lényeges kü.önbség az, hogy az első javastat teljes kártalanítást követel, viszont a szovjet javaslat a nagyhatalmak ügyének tett szolgálatokért a kártalanítási összeget az elszenvedett veszteség ?/3 ára kívánja csökkenteni. A delelótti vita csak kidomborította ebben a kérdésben vállalt felfogások''bQlönbözőségét. A aiego dás, ba epyatulában lesz, csak a legközelebbi ü:é*re várhaté.
''A magyar miniszterelnök párizsi megbeszélései
Párizs, szepícmíx''r 6 Nagy Ferenc miniszterelnök, aki vasárnap óta tartózkodik Párizsban, ottani tartózkodásai felhasználva, megbeszéléseket folytatolt Molotov távollétében Yisinszkjvel. Byrnes amerikai külügyminiszterrel, Bevinne^ és Bideault francia miniszterelnökkel, valamint Smuts délafrikai Tsáüiszterelnö k kel.
Cifet t tőrök kormány
Isztambul, szeptember 6
Mint a török kormány kijelentette, minden alapot nélkülöz az a hir, mely szerint a brit-amerikai és török hajóhad közős hadgyakorlatot tartana az Egei-tengeren. • -
Ostromállapot Brazíliában
London, szeptember 6 Az Associated Press jelentése szerint legutóbb Rio de Janeiro-ban árdrágítás miatt zavargásokra került a sor. Brazília
és
egyik legsúlyosabb gazdasági és politikai válságát éli. A kormány kihirdette az ostromállapotot
bxKa forong
Bombay, szeptember 6 Bombayban c-sütörtököu ismét fellángoltad a zavargások. A katonák három izben is sortüzet adtak. A halottak és sebesül-. tek száma igen nagy. a letartóztatottak szama meghaladja az 1400 személyt.
Kivonják az angol csapatokat öörögországből
Athén, szeptember 0 Kaligaris görög miniszterei^ nök a görög királlyal folytatott tárgvalásai után közölte a sajtóval kabinettje kiszélesítésére vonatkozó terveit Ezt a lépést a király erősen támogatja. Kaligaris reméli, hogy azok a szélső baloldali pártok, amelyek résztvettek a márciusi választásokon fészt kérnek a kormányban. A jövő héten Görögországból megindul az angol csapatok kivonása és ez szeptember 15-ig be is fejeződik.
Molotov újra párizsban
Párizs, szeptember 6 Molotov szovjet külügyminiszter az angol Jíirszol^álat jelentése szerint csütörtöKön délután repülőgépen visszaérkezett Párizsba. Repüluutját Berlinben megszakította, ahol találkozott a szovjet megszálló hatóságok magasra ngu tisztjeivel és képviselőivel. Az egyik szovjet megbízott pénteken jelen lesz Stuttgartban, Byrnes kül ügyminisz -ter beszédén, á.ki nagyfontosságú nyilatkozatot tesz. Amerika németországi politikájával kapcsolatban.
palesztinai konferencia
London, szeptember 6 Hétfőn kezdődik Londonban a palesztinai konferencia, melyre a palesztinai arabok és a Juif Agontie is megtagadta részvételét. A környező arab államok elküldik kiküldötteiket és azt hangoztatják, hogy a konferencián minden jóérzésű zsidó és arab államférfinál: meg kellene jelenni.
Budapestről Jelentik:
Hamis okmányokkal meniették a svábokat
A politikai rendészet nagyszabású svábmontó akcióról rántotta''le a leplet. Sohonyai Iván ós Thurzay Anna, a népgondozóhivatal tisztviselői hamis iratokkal mentették a kitelepítendő svábokat ós ezért komoly ötsz-szegeket toptak. . . *
A két vadlottat nemrégen elbocsátották a népgondozó hivatalból, de üzeimeiket tovább folytatták. Lakásukon nyomdát (a hamis okmány-gyárát. rendeztek bc. A rendőrség rajtukütótt és őrizetbe vette őket-
Az Országos Parasztnapok emlékbélyegsorozata
A postavezérigazgatóság közli, iiogy az Országos Paraeztnapok alkalmából szeptember 7-én 100.000 példányszámban három értékből álló feláras emiékbéhcg»orozafcot bocsát forgalomba. A bélyegsorozat ára 5.70 forint. Árusítják a kincstári postahivatalok, vidéken, ahol több postahivatal van, az egjee számú, Budapesten az Állatkertben rendezendő »Ipar a mezőgazdaságért« ''¡kiállítás alkalmi postahivatala is, továbbá a szikszói, mátészalkai és berettvóuifaiui postamesteri hivatalok. '' !
Jls utolsó &ZZÚ
Párizs, szeptember 6. A román-magyar területi és politikai bizottság csütörtöki döntésével kapcsolatban a magyar delegáció részéről a következőket mondták: Az a döntés, amit. a román bizottság a román-magyar határ kérdésében hozott, fájdalmasan érintette a magyar közvéleményt. A magyar kormány mindent, megkísérelt, hogy a nagyhatalmak álláspontját megnyerje és a külügyminiszteri tanácsnak május 7-iki határozatát megváltoztassa. Részben ezzel függőitek össze a kormány külföldi látogatásai is. A béketárgyalásokat illetően mi nem ápoltunk különleges illúziókat, mivel a nagyhatalmak egy értekezleten kötelezték magukat, hogy ragaszkodni fognak az általuk megállapított erzdeti szöveghez. Mégis számbavettük a Rügy hatalmak elvi nyilatkozatát és az igazságos békére való törekvést és reméltük, hogy ez bizonyos nyékeit rendelkezést fog eredményezni ebben a kérdésben. Amint már a tárgyalások első napjaiban megállapítható volt, ezek a magasaöbrendü szempontok háttérbe szorultak, és a 22.000 négyzetkilométer terület visszacsatolására vonatkozó magyar javaslatot nemcsak a külügyminiszterek tanácsa utasította vissza, de ezt a bizottsági tárgyalások alkalmául sem tette senki magáévá, ami a párizsi békekonferencia ügyrendje szerint azt jelentette, hogy a magyar javaslatról sem vitatkozni, sem szavazni nem lehetett. Ezekalán, amikor a szóbeli meghallgatás a bizottsági határozat folytán lehetővé vált. kényszerűnek látszott az esztétikai ha-tárkiigazitás gondolatát felvetni és a megfelelő kisebbségi védelmet ezzel kapcsolatban biztosítani. A román területi bizottság csütörtöki ülésén hozott döntés azt mutatja, hogy még ennek a szerény javaslatnak felvetése sem járt eredménnyel és semmit sem változtatott a külügyminiszteri tanács döntésén és az ausztráliai, valamint a délafrikai miniszterelnökök felszólalása is csak azzal az eredménnyel járt, hogy észrevételeiket jegyzőkönyvbe foglalták. Így tehát c békekonferencia ebben a kérdésben kimondotta az utolsó szót.
Kastélyokból •— általános iskola is internétus >
A földbirtokreform során gazdátlanul maradt sokszáz kastély közül a közoktatásügyi minisztérium már a mull évDen húszat kiigényelt intor-nátusokicol egybekapcsolt általános iskolák céljára. A kastélyok a "háborús pusztítások következtében azonban olyan állapotban vannak, hogy teijes rendbehozásukhoz többmilhó forint és igen hosszú íidó szükséges. A rendelkezésre álló anyagi ''kereten belül is már többéi hasznaiható állapotba hoztak. Megkezdődött a tanítás Dunakilitin a volt Pálffy-, Perkátán a Hunyadi-, Nagydorogon a Széchenyi-, ^pronkorpáesoti a Széchenyi-, tégláson a Semeoy-, Tiszalökón a Vay- kastély ban. Ujabb .harminc kastélyt vesznek most igénybe.
A föidhőzjuttatottak első részletfizetése
Az 0rszá^o3 Földbirtokrendező Tanács elrendelte a kiosztott földek megváltási ára első részletének befizetését. A földhöz juttatott birtokosok el só részlet főjében kataszteri holdanként 70 kg., a gazdasági csalódok, mezőgazdasági munkások, telepesek, szövetkezetek és közületek 45 kg. búzát tartoznak fizetni. Kész-pénzDcn 70 kg. buza helyett 28 forint, 45 kg. boza helyett 18 forint fizetendő. A házjuttatasban részesült egyének és közületek egyszobás lakás után 200- kg., -kétezobtts után 800 kg., három vagy többszobás lakás után 400 kg. búzát vagy ehelyett 80—120, illetve 160 forintot tartoznak fizetni. A buza-átszámítási árát szükség esetén havonként állapítják meg. '' l
r
Fedák Sári elhagyta a fogházat
Fedák Sári kitöltötte a nyilas korszakban elkövetett bánóiért kiszabott börtönbüntetését és ma reg gel félhét órakor szabadult a gyüivS-logházból. Barátai várták a fognáz kapujában.
Heverni kell a kenyériisztet
A közellátási miniszter a kenyérellátással kapcsolatban kijelentette, hogy a ouzát nagyobb mennvíségü ár púval és kukortcával fogok ke-vem:, mivel a folyó évben több ezer vagou jóvátételi térhet kell kiegyenlíteni búzával.
Svájci vállalat a magyar közlekedés javítására
A Gazdasági Főtanács hozzájárult ahhoz, hogy egy svájci érdekeltség a magyar köz tokodé« feljavítására közlekedési vállalatot létesítsen Magyarországon. A napokban megérkeznek a''svájci jármüvek, mintegy 30 darab 40 személyes autóbusz es 100- darab nagy teherautó, begy megkezdjék a ne''aéz magyar közlekedés megjavítását. ,
Mi az ára a kukoricának ?
Az odcigi kukorica-ármegállapítás csupán a májusi morzsolt kukoricára ■vonatkozott es termelói ára 32 forintot tett ki. A »közellátásügyi minisz-. ter a boszáradás f igyeicai £>evételérol havonkénti csöveskukorica és szóméi kukoricaárakat állapított meg. A termelői árak bármely feladóállomáson 100 kilogrammonként szeptemberben csöeskukorica 17.80, morzsolt 24.10, októberi ou ettövéskub>-rica 18.80, morzsolt 25.20, novemberben csöveskukorica 20.10, morzsolt 26.80, decemberben csövosku-korica 21, morzsolt 27.10 -forint.

ZALA
1946. szeptember 7
Emléktábla THdy Zoltán háborús menedékhelyén
Tegnap délután bensőséges ünnepség tereiében leplezték le a KácLay-utca 54. szamu ház ''.falában elhelyezett emléktáblát abból az alkalomból, hogy eh bon a házban talált menedéket "a néma; megszállás idején Tilay Zoltán köztársasági elnök. Az ün-nopt^xren a köztársasági elnök _ is megjelent és l>eszédet mondott. Megemlékezett a két évvel ezelőtti napokról, ''amikor az volt a meggyőződése, hogy szerencsétlen hazánk a katasztrófa felé közeledik. Akkor íájött arja, hogy akik saerts bujdokol lak a hazában, csak kisembereknél találtak menedéket. Egyszerű, munkások vigyáztak ránk, akik hajlandók voltak kockázatot vállalni biztonságunkért. Szavait ig> fejezte be: Kérem mindnyájuktól,"^rekedjenek tisztánlátásra, egymás megbecsülésére, mely febnví bennünket. Bármily nehéz hirok is szállongjalak Párizs felől a békét illetően, élni fogunk uj módszerekkel és uj lelkekkel. Gondoljunk arra az eredményre, amit a magyar demokrácia a szörnyű rombolás után az elmúlt Cgr és fél esztendő .x.-n f elmulatott,
A minisztereinek szombaton
érkezik Párizsból
Nagy Ferenc miniszterelnök csütörtökön beiejozU; meglxfczéiéfóit a nagyhatalmak képviselőivel és szombaton Budapestre érkezik. Megérkezése után résztvosz a Kisgazdapárt szombati nagyválasztmány! gyűlésén, majd beszédet tart az országos parasztnapOk alkalmából, amelyen külföldi útjáról is tájékoztatja az ország választóit. «
Hátlap Miklós voit miniszterelnök
az¡/iába menekült
A magyarok világszövetségének elnöke kijelentette"; hogy tudomása twserir.t a külföldre szökött «nyilas és nácibóíTjncek közül számosan Brazíliába menekültek. A volt fasiszták, akik & büntetőétől raló félelem miatt nem mernek hazaköltözni, azon tó-»k??<lriek, ho^y minden áron kijussanak Brazíliába. Komániából, Csehszlovákiából, Jugoszláviából, Bulgáriából a németbarát érzelmű magvarok na^y száma elindult Délameri-kába. i/gyancsak Délamerikába indult a napokban Kállay Miklós volt öaiersztarolnák, aki eddig Capri «szi-jjptéa tartózkodott.
A közeljövőben megnyílik a táksde
A Btíciapesti Áru- ós'' Értéktőzsde megnyitásával kapcsolatban a ¿-¿ab* budapesti munkatársa beszélgetést folytatott a kereskedelmi minisztó-mm ogyik vezető tisztviselőjével, akitől a tőzsde megnyitásának kérdésében a kővetkező * felvilágosítást kapta: Tegnap értekezlet voltba megnyitás ügyében a minisztériumban a pér^ügyminisztériuai, a rőzsde''el-nöksége, a Pénzintézeti Központ, a Magyar Nemzeti Bank kiküldötteinek, valamint a pénzvilág vezetőinek részvétolttfeL tízen aa értekeada-10a lerögzítették az árfolyamjegyzés szabályait. Az értekezleten létrejött Ga?gáilapo<iá*>kat liónai Sándor la*-
neskecseiem- és »zovet kezetugyi miniszter elé terjesztik ós etócBhUható-üg egy hét múlva mogindul a tózs-éán az órtékíergaiom.
John Haire isméi Budapestre jön
John Haire angol parlamenti képviselő a jövőUet etső napjaiban Budapestre értezik. Ezntttf kereskedelmi tárgyaiasok folytatása végett keresi fel a magyar fővárost.
Jön az aprópénz
A pénzhiány leküzdésére ar állami pénzvorde ujabb jelentós aprópénzt boesátott forgalomba, lágv tormtos-bói 17.417.OCO darabok 20 fiílóros-i»ói -2,730.000 darabot, 10 filléres -bói 1,195-OQQ darabot és kát fitté-reabó! 6.175-OOü daraboL A kát-ütiémsekm kizárólag a BE SZ KART lapja mog.
Mi történjék a leégett városházával
Mint ismeretes, a város képviselőtestülete hónapokkal ezelőtt olyan határozatot hozott, hogy a leégett városháza épületét bontsák le, meri aimak felépítése annyiba kerülne, ameny-nyiért a Yáros már egy uj modern várostlázát építtethet. A köz&yulésnek ezt a határozatát dr. Eichner Árpád bizottsági tag megfellebbezte az alispánhoz.
A fellebbezés ügyében az alispán szakértők meghallgatását rendelte el, amely célból leküldte Nagykanizsára Kovács Gábor építészmérnököt A szakértői szemle tegnap megtörtént, amely azonban pozitív eredménnyel nem járt, mert ugyamtnnyi érv szól a lebontás meliet? mint az mellett, ha újra átépítenék a leégett épületet. Tény az, hogy pillanatnyilag sem erről, sem arról nem lehet szó. mert sem a •lebontáshoz, sem az újjáépítéshez megfelelő pénz nem áll rendelkezésre. A helyzeit sajnos az, hogy még hosszú* ideig éktelenkedik majd a füstös épületcsonk a város közepén, anélkül, hogy bármi is történne azzal.
E kérdésben beszélgetést folytattunk Varga József polgármesterrel, aki munkatársunk előtt kijelentette, hogy »a jelenlegi helyzet nem alkalmas or:-a, hogy a "kérdés meritóríumának vizsgálatába belemenjünk. inert bánml beszélnek is, megfelelő anyagi alátámasztás nélkül az mind .csak beszéd maradna. Term ¿szegesen progranwmAn egyik legfontosabb pontját képezi ennek a kérdésnek megoldása is és közölhetem, hogy vannak bizonyos elgondolásaim, amelyek ha pillanatnyilag nem is keresztülvihelők. de raméieirt, hogy a -gazdasági helyzet jobbrafordulásával nem lesz
akad ál v a annak, hogy elgondo-lájíOtnat telté változtassam. Az jttiárt szakértő épitészmérnőkkel hosszas eszmecserét folytattam. Az ő ./véleménye szerint a városháza romokból való felépítése több mint ^gymilüé forintba kerülne, de ekkor csak a heívzet adta toldozott-foUozott épületet kapnánk. Egy teljesen uj. modern városhazá felépítése 25—30 százalékkal kerülne többe, igy természeteden inkább hajlok egy uj, modern városháza felépítése felé. Az uj épület minden valószínűség szerint a Szabadság-tér hátsó részére, az úgynevezett krumpliskertrc kerülne. amely méltó hely lenne egy uj, modern városházának .
A városháza kérdése újra felszí arc veti az épület leégésének eddia fel nem deriteit titokzatos körülményeit, Ugv gondoljuk, hogy eljött az ideje annak, hogy ezt a kérdést a város közvéleményének megnyugtatására ygg-ne "nyugvópontra hozzák. A rendőrség hónapokkal ezelőtt ugyan folytatott egv látszat-vizs-gáf-Ttot de ez senföt sem elégített ki. mert nagyon sokan vannak ebben a városban, akik azon a véleményen vannak, hogy a városháza leégése és az okmánytár elpusztulása nem egészen háború okozta kár. hanem bizonyos érdekeltek is közrejátszhattak abban. Mindenesetre nagyon érdekes, hogy az április l-re virradó éjszaka a már egyszer kigyulladt épületet eloltották és egész más helyen újra tüz támadt abban. A városházát sem aknav sem más találat nem érte. igy kézenfekvő, hogv gyanús körülmények forognak fenn, amit — mint már fentebb-emlitettűk. — Kanizsa közvéleménye tisztázva szeretne látni.
Hogyan váltják be a csehek igéretelket
Köt esztendőre ítélték dr. Pálffy Gyula yott nyitás alispánt
A nagykanizsai néj^bíróság dr. Béres "Sándor-tanacsa tegnap tárgyalta dr. Pálffy Gyula, Zala várraegye volt nyilas alispánjának "népellenes bün-üffvét. Mint ismeretes, a népbiróság PtÖffv ügyének tárgyalását junius 27-én bizonyitáski-egészités miatt elnapolta. Tegnap az akkori tárgyaláson elhangzott vallomásokról felvett jegyzőkönyveket olvasták fel. A népbiróság megállapította, hogy 1944 novexnfeerében dr. Begidsán EraSl nyilas ,ügyvéd fentjárt Pálffy hivatalában és csodálkozva jegyezte meg. hogy Pálffy még mindig csak városi fogalmazó. Egyben :negigérte neki, hogy gondoskodik elő-lélépteléséről. Röviddel azután nyilasok jelentek meg Pálffynál és közölték vele. hogy Csomay nyilas főispán utasítására Zalaegerszegre kell utaznia. Pálffy el is utazott. Csomay itt közölte vele, hogy ő lesz Zala megye al-ispánja. Pálffy szabadkozott, de végül is elvállalta a hivatalt, bár beismerte, hogy nem tudta megfelelően ellátni. Pálffy most is, mint az előző tárgyaláson, arra hivatkozott, hogy csau közellátási ügyekkel foglalkozott. A tamik valamennyien terhel öert vallottak. Bebizonyították, hogy Pálffy mint alispán tevékenykedett és az aktákat is mint alis-
pán irta alá. A népbiróság a su-lvosbitó körülményeket figyelembe véve, Pálffy Gvulát 2 évi börtönre és 5 évi politikai jogvesztésre ítélte.
Dr. Pálffy Gyula gyilkossági ügyét a népbiróság ettől''az ügytől függetlenül tárgyalja, amint a megfelelő bizonyítékok rendelkezésére állnak.
Leszállították a gabtma-vámőrlési dijakat
A Közellátásügyi minisztériumnak a malomipar országos érdekképviseletének köíremükődésével megejtett számítása szerint a vámőrlés olcsőb-bátétele csupán egyes költségek mérséklésével érhető cl Ezeknek alapján Bárányos közellátási miniszternek sikerült biztosítania, hogy z malomipar a szenet közvetlenül bányából, tehát közvetítő kéz ktkap-csolasavai kaphassa meg, továbbá a malmoknak leszáiitUssék a társulati- és kereseti adó.
A kereskedelmi őrlésű malmok vállalták azt az áldozatot, begy a vámőrlő malmok díjkiesésének részbeni fedezéséhez a maguk részéről szintén hozzájárulnak. Az ify teremtett alapon lehetővé vált, bogy a Közellátási miniszter a vámőrlési j dijat 10 forintról 8 forintra feszáfflt-i Itassa. Ehhez az intézkedéshez fcsp-! csolódik a malmok hatályosabb el* '' leaőrzéséoek az etrend elése.
A pozsonyi magyar meghatalmazott a csehszlovák kúlúgymi- j niszterhez intézett jegyzékben. j rámutat arra, hogy a csehszlo. j vák kormány az 19-10 ftámiár 27-én a magyar és csehszlovák kormány kőzött megkötött h- •• kosságcsen?-egyezményben . ¿¿_ telezte magát a két ország kő- 3 zötti tartós jószomszédi viszont : * megvalósításának és a függő v kérdések mt^elelő rendezésé-%} nek előkészítésére. Az egyez-nsényliez eltolt jcg>-zőkönyv 7, bekezdésél>en kötelezi majj^, : hogy a magyar kisebbségek ki-utasitását és áttelepitésS fel-függeszti és ug''anakkor függőben hagyja a magyarok vagyonának elkobzására vonatkozó intézkedéseket is. A magyar meghatalmazott jegyzékében hangsúlyozta, hogy a* je^Vzö-könyv s. bekezdésében a cs^a- j szlovák kormány kötelezte ma- ''ű gát, hogy az élbocsáíott míai* ¿y gyav közalkalmazottak számára í a" léUninirmÁnot biztosító ae- ~ gélyt folyósítja, megállapitja to- i vábbá. hoff>r az egyezmény érlel, mében a Magyarországról átte lepülésre kerülő szcméKek át-fcelepülésük ténye után* inttd-'' ban csehszlovák állampolgárokká válnak. Ezzel szemben a csehszlovák kormány nemhogj* "j hatályon kívül hegyezte volna a vagyonelkobzásra vonatkozó '' rendeléiekel, hanem májút "-< 14-én törvényt hozott, mely uió- t dot nyújt lényegében valameny-nyi magyar vagyon elkobzására. Ily értelemben a vagyonelkobzás az egyezmény óta fokozott mértékben folyik.* A csehszlovák-, kormány a jegyzőkönyv 8. bekezdésében vállalt kőfcelezeltsé-"i gét sem teljesíti és a létminimumot biztosító segélyt sem folyósítja az elbocsátott magyar ál-hmti és városi tisztviselőknek, valamint az egjházi iskolátefi működött tanítóknak és taná-roknak. akik igy 15 hónapi ¿j fizetésnélkül vannak. Ne» tf^J jesiti az első cikkelv 3. bekez-^ désÖ>en vállalt kötelezettségét ég sem, mely szerint az önként je-lentkezett áttelepülők azoaikl" • állampolgárságot nvernek A 70—1946. sz. rendelet szerint az átköltöző csehszlovák nemzett ségüek akkor válnak csehszlo-" vák állampolgárokká, ha a téí** vény életbelépése után 2 é*#L | kérvényezik állampolgárságufcal»^3

Felülvizsgálják a B-lttázó bizottságokA minisztertanács foglaltatott « B-Usta végrehajtása során atószfc* 1 csökkentő bizotiságok által'' határozatok felOlvizsgiHatával A t^Á-niszterelnök a szakminiszterekkel t ''^ legnagyobb egyetértésben a tafrfK videbb időn beiül felfllvizsgá^« ''fi elbocsátottak ügyét, ha raegáHapÖ- > ható, ho^y nem jártak el kellő tír • rüUekinfésset. Mcgsemmisitüí a ha-. dKoglyok feleségeinek eíbocsátárttt t vonatkozó határozatot, kivéve, hívatuft magatartásuk nen szoigÜrt^ az omág demokratikus cjjitiedWM
disznótoros vacs
a «agyar Király ótferemi
Hun^u lotas cigányzene S<teai pMío&st kár SÜX$Í UJ*«
11»

194b. szeptembe r
Z AD A
Fiéer György halátos ítéletét a NOT életfogytig tartó
fegyházra változtatta
Újra tárgyalják a Riedelmayer-úgyet
T
A Xépbirósátfok Országos Tanácsa szerdán hozott ítéletet Fi-frr György, a nagykanizsai nyi--jas számonkérőszék hírhedt ve-jetőjének háborús bűnügyében. >lint ismeretes, a nagykanizsai Écpbiróság dr. Arató Antal-ta-n3csa március 10-én kötéláltali ¿aláírj Kélte Fider Györgyöt. A NOT ezt az ítéletet most életfogytig tarló fegyházbüntetésre sjersékelie.
Ugyancsak szerdán tárgyalta a NOT dr. Riedetaaver István ügyét is. Mint ismerétes a nép. ügyész annakidején a május 7-én megtartott tárgyaláson lezajlott események miatt e.fogult-sági kifogást tett a népbiróság ellen. A NOT a népügvész panaszát elutasította, rgv rövidesen dr. Riedefmayer István ügyében uj tárgyalási" határnapot tüz ki a népbiróság.

Nagyszabású dolláruzérkedés tettese a budapesti Leszámttolóbank pénztárosa
A nyomozást folytatják
Lapunk tegnapi szánrábafi-ffár röviden megemlékeztünk arr6l a nagyszabású valuta üzérkedésről. melynek a budapesti gatóasági rendőrség nyomára jutott ma már módunkban van az alábbiakban bővebben is beszámolni.
A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Banknál a gazdasági rendőrség nagyszabású valuta-visszaélést legezett le, melynek tettesét, Bayer István bankpénz-tárost Őrizetbe vették.
A gazdasági rendőrség nyo-sozói megtudták, hogy a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Banknál Bayer István bank-pénztárosnál zugárfolyamon dollárt lehít vásárolni. Szerdán rrg^cl detektívek jelentek meg a bank épületében. Az egyik detektív egy Morclli nevü vélt le-yándtolóbanki tisztviselőre'' való hiv4kozással a bankpénztáros-tói 20 dollárt kért. Bayer nyetó-
A politikai és gazdasági élet kisebb hireí
A Szociáldemokrata Párt és a aosanunista Párt együttes ülést tartott, amelyen megvitatták a bei- és külpolitikai helyzetet és az ezzel kapcsolatban felmerült kérdéseket, valamint a nmnka-ndküliség problémáját. A felmerült kérdésekben a két párt a rcunkásegység szellemében követendő magatartás és pl járás tekinteteben teljes megegyezésre jutott az eddigi hagyományokhoz hiven. A közelgő Parasztnapok alkalmából a két munkáspárt köszönti a Budapestre érkező parasztságot. Az a véleménye, hogy a dolgozók szolidaritásának jegyében kell. hogy megtartsák ezeket a kongresz-szusi napokat.
• ,
Az olasz-osztrák határkérdés párizsi tárgyalása alkalmával foüber osztrák külügy miniszter találkozott Gyöngyösi magyar
faüügynxiniszierref és hosszabb
elbeszélést folytattak. *
Szent-Györgyi Albert profesz-szor, aki hetekig tartózkodott külföldön és legutóbb Londonban volt, ma háza érkezett Bu.
A Magyar Nemzeti Bank 1946 «1«U3ZÍ*S at-iki heti jeientéáe kózli. hogy a bankjegyforgalom &S84.890 forinttal emelkedett ^ c fenti időpontban 355,612.330 forintot tett ki. A fogalomban ^<5 bankjegyekből arany-, deviza- és valutavásárlás folvtán
ban hajlandónak mutatkozott a dollár eladására, de a hivatalos ár helyett 1126 forintot kért. Ebben a pillanatban a eddig háttérben tartózkodó detektívek előléplek és a lettenért pénztárost őrizetbe vették.
A gazdasági rendőrség ezek-után széleskörű vizsgálatot tartott a bank valulaosztályán, amelynek eredményeként *S00 dollárt lefoglalt. A bank vezetői azzal védekeznek, hogy nem tudtak Buvcr István valutamam-pulációiróX de mivel a nyomozás során olyan adatok merültek fel, amelyek arra mutatnak, hogy Baver mellett mások is részesek a valuta-spekuláció-. ban, a rendőrség a bank tisztviselői közül 16-ot kihalhatott. A nyomozás tovább folyik annak" kiderítésére, hogy Baver milyen mértékben és " kikkel együtt követte el fekete üzleteit.
123.993.563 forint laerüli galomba.
for-
A csepeli szabadkikötö/egyetlen olyan kikötője Európának, ahóva tengerjáró hajtók is behajózhatnak és átrakás nélkül vihetik szállítmányaikat A kikötőt most a MEÖART, a Magyar—Szovjet Hajőzási Társaság átvette és a szerződés aláírására a napokban kerül sor.
Megjelent a rendőrségi reformról szóló rendelet
Az államháztartás egyensúlyi hűivzetéttíík nendhehozása érdekében megjelent a 10.060 1946. >L K. számú rendelet, meiv az államrond-órség köbeién belüT végrehajtandó szervezeti változásokról ¿> az államrendőrséget érintő ogyes kérdések uja''oh szabályozásárói szóL Ebben ;a rendeletben a rmlügy m in iszter felhatalmazást nyert arra, hpgy egyrészt a I>eiügyi tárva költésvetés i kiadásainak c^Okkem/^o, masré&rt.az ügyintézés egyszerűsítése és gyo»ab£í tétele éruokóhen az államrendőrség ogye© iiaíőságait és szerveit öaszo-ujiúcísüs, vagy megszüntethesse, el-nenezósuke: megváltoztathassa* egves elsőfokú rendőrhatóságok vezetőit más elsőfokú randórhatósácok és szervek feietti közvetlen feiügyelei-tel és oüeaőrzé^soi megbízhassa ée t^ytíp eisóíoku rondór hatóságok ilic-tei&össógi. körére kiterjosztbeeso.
Mit mond az uj járási főjegyző
A Zala .szeptember 4-i számában hirt adott arról, hogy a nagykanizsai járás f ¿jegyzőjét, dr. Fodor Lászlót a B-lista során a járás tisztviselőinek köteákéból elbocsátották. A fő-jegy zói hivatalt raoot dr.»Monet* tory Xíbor vette át. A Zala munkatársa felkereste az uj főjegyzőt hivatalában, aki a következőkben számolt bo a járás égetó problémáiról és az ő főjegyzői programmjáról: .
—'' A B-lista m jaxáa tisztviselőinek saraibai: is nagy változásokat hozott, Erótsen lőcseiken tett létszámmal dobászunk mi iaj£n azonban oda akarók hatni, •''hogy a megmaradt szeméivaet mindén erejével az ország újjáépítésének szolgálatába álljon. Folytatni akarom cíodöm munkásságát, amit a járás érdekében kifejtett.
— A legfontosabb kérdés most a járásiján á köztartozások behajtása. Az államháztartás 40 százaléka a jóvátétellel küszködik. így ez állam nem segitl»ti a községeket.''A községek ezért magukra lesznek utalva és saját magukat kell oltartaniok. A gazdaközönség nődig lássa be az or-szác rossz nelyeeiét és toljesitso azokat a kötelességeit, ^melyekkel hazájának tartozik- A be&zoigulta-. tásokat szorgalmazom lehetőség szerint. Eaérí szeneket állítunk fel a beszolgáltatandó állatok átvételére. A gazdák szívesen adjákiáta kijelölt állatokat,* mert nincs elegendő takarmány az etetésükre és igy az állatok csak loromlauak. A vásárokat is engodéhezzük, hogy a gazdaközön-ség ott értékesitliebflo állatait. Azonban van másik kérdés is. A falukon kevé? a forint, (mert a falusiak kevés pénzt kapnak ''teiméü.veikért. Sok arat kall felhozniok, Inig annyi pénzt összehoznak, hogy ipari szükségleteiket részben kielegUnos-sók. Ezen csak ugy- lehetne segiíení. ha az ipari cikkek''árait arányosítanák a mezőgazdasági cikkek faraival. A kormány ezt belátta <és már ogyes ipari termékeknek az árát b w szállította. Ez komoly lépés a 6eélesrö nyílt agrároüó összébbzarasara.
— A járás másik nagyobb problémája az iskolakérdés. A * háborús oaemémek következtében sok iskolaépület tönkrement, ezeket az iskolákat már megfelelő épültekben helyeztük el* ugy i»ogv megvan a remény arra, hogy a közoktatás a já-rás területén fennakadás nélkül biz-tositható k^en.
— Nagykanizsa város legégetőbb kérdése a kő''ház ügye. A "Kórházat már természetben «ígitettük. Lisztet,
rt, burgonyát, kutoricát stb. már átadtuk. Most ?>ódig társadalmi gvüj-téet szervezünk kórházunk érdekében.
— Most még csak annyit kívánok mondani, hogy rövidese» nagyobb mennyiségű sóval látom el a járás lakosságát — fejezte bo nyilatkozar-tát dr. Mono^tory Tibor, á nagykanizsai járás uj föjegyzóje.
A megye terei
Magyar-jugoszláv határközi bizottság ül össze holnap Alsóleadván, ltofv megtárgyalja a *itás halárkérdés-ekct. A vármegye részéről dr. Dávid János alispán és Szalav Gyula tiszti fö-üüyész vesznek részt a bizottsági ülésen.

FöWfoíjires-rfJak kötfölrff fBnuimáoyft csere^alapan
Döntő fordulatot jeleut az ösztöndíj torén, az a csereakció^ mellet a kormány indított elsősorban a Szovjetunióval, maid Belgiummal, Dániával, Hollandiául, Franciaországgal és Angliával. Mugyar íföldmüvcs ifjak mennek ezen orwágokba ta-nuimÁnyozni a k on z>ervtry ár tiis és óntÖ2ée maíTss sainvonaiát és titják a kors-aerü mezögazebeáíri és ipíri ujitá^íekat. Cserébe ©»ekboi az országokból ugyancsak földműves ifjak érkeznek Magyarországra.
I 7,
Nagy étterem-megnyitás
rok
Feíyó h* 7-én, «zomb«tön Kitűnő konyáé. — Elftfrendtt U Naponta frtaeen cieneH Eléé rendi ciféeyjtee«,
Szives pártfogást kér Syfyer József vondéglős
tnt »
Zalaegerszeg megjei város Legnap pendes közgyűlést tartott, melyen a város háztartásának község vetését tárgya ItáJk tceg. A városi háztartási alap költségvetése 3,553.419 forint A fedezet 1,380.202 forint, a hiány tehát 173.217 forint. A kórházi költségvetési szükséglet 1,591.098 forint, erre a fedezet 1,204.26« forint. A városi villamos müvek költségvetése a szükségletet fedezi, deficit nincsen. N agy vita volt a háztartási villanyáram dijának leszállítása miatt, melynek eredményeként lényegesen csökkentették a villanyárakat A háztartási villanyáram ezután kilowattonként 2 pengő 50 fillér, az ipari áram 1 pengő 60 fillér lesz Zalaegerszegen.
A West-Orient kft. az utóbbi napokban Zala megye töhb járásában, főleg a novai, pacsai és zalaegerszegi járások több helységét Kereste fel, aboi tesUlárukból vásárokat rendezett ós naffymcnn.viségü ruhaneműt bocsatolt áruba.
A szombathelyi l-antaerúleti főigazgató vezetésével értekezlet volt Zalaegerszegen, a városban felállilanctó általános, iskola megvalósításával kapcsolatban felmerült kérdésekben. Az értekezlet megállapítása xzerirrt Zalaegerszegen 1 fitr- és négy leány általános iskola felállítása .szükséges.
Szeptemberben ugyanannyi kozmunkaváitságoi kell fizuit, mint
augusztusban
A .Zata" szeptember 4-i számában közölte az Újjáépítési minisztérium rendeletét, mely csupán a közmunkaváítság-alapok uf bejelentésére vonatkozik. Ez a rendelet nem intézkedik a fizetendő váltságősszeg mértékérőf. Szeptemberben tehát mi rulett köfcmuJta#áítság fizetésére kötelezett ugyananjfü tartozik egyelőre fizetni, mint amennyit augusztus hónapban fizetett Az uj bejtlentések alapján fizetendő váll-ság&sszegről z közeljövőben meg-jetenő kocraánjrrendetet fog intéz-tmSni.
A hazahozatali kormánybiztos jelentése
Miliők Sándor hazahozatali államtitkár kijelentette, hogy a németországi brit övezetből eb ben a hónapban közel lOsö eaer tért haza Magyarországra, köztük Angliából és Hannoverből érkezett hadifoglyok. Dániából is rövidesen hozajéttftefr «* ett levő magyar ludovikások és liad-apródiskoiások, akik résztvettek a dán ellenállási mozgalomba a. Svédországból 700 deportáltat, Svájcból 300-at várnak rövidesen. Itthon lesznek nemsokára a bel^umi bányászok is. A. lengyelországi hadifoglyok ¿s deportáltak felkutatása megkezdődött.
X
ZALA
A magánaikalmazctti B-listáról
A kereskedehni és iparválla-Jatok, bankok közel százezer létszámú alkalmazottának sorsa dől el a közeli napokban a 8660—1946. sz. rendelet végrehajtásával kapcsolatban. A Szakszervezeti Tanács ezzel kapcsolatban felhívta a különböző bizottságok figyelmét arra, hogy elsősorban azok bocsátan-dók el, akiket az igazolási eljárás során nem igazoltak, akik önként nyugatra távoztak és mindazok, akik demokratikus szempontból nein tekinthetők megbízhatóknak. A stabilizáció folytán előállott pénzügyi zavarok nem szolgálhatnak a leépí-tés okául. Nemézségeken ugv kell s**giteni, hogy racionális termelést kell bevezetni és azt a lehetőség szerint fokozni kell. A leépítést a felduzzadt személyzet igazgatóival cs fő tisztviselőivel kell elkezdeni, mert a felesleges munkaerő ebben a munkakörben fokozott terhet ró a vállalatra.
Az elbocsátott alkalmazottak névjegyzékét a Szakszervezeti Tánáccsal is közölni kell. A névjegyzékben fel kell tüntetni az elbocsátott munkavállaló munkakörét és azt, hogy a rendelet mely bekezdése alapján bocsáttatott el. Különösen a bankszakmában lesz nagyarányú az elbocsátás, mert a már keresztülvitt és a közeljövőben bekóvfet-kezö fúziók miatt sok alkalmazott számiára megszűnik az alkalmaztatás.
Kiáltvány
a magyar parasztsághoz
^ A Magyar Parasztszövetség Or-ezÁgos központja az országos paraszt napok alkalmával a magvar pa-rasztságlKJz kiáltványt intézett. A kiáltvány hangoztatta, hogy az országos parasztnapok alkalmából a magyar parasztsag eddigi legnagyobb megmozdulása szerint 800.000 ¡marasztom ber és asszony jón fel az ország .fővárosába, hősry tómegee megjelenésükkel bizonyságát adják azon meggyőződésüknek, liogy továbbra is vállalják részüket a ránk váró nagy feladatok megoldásából, ue követelik mmdazokat a jogoka; számukra» amelyek megilletik őket. Hitei t-csz a magyar -parasztság a dolgozó nép másik két nagy csoportja, a maoyar ipari munkásság cs a dolgozó értelmiség közössége mellett. Szeptember S-ika azonkívül hitvallás iosz a dolgozó parasztság egysége mellett és kinvilvánitják, hogy minden paraszt szabad, független országban ónálló gazdaként akar élni. ISz a parasztság célja és? emellett vaió tanuságtétefne hívja a kiáltvány Budapestre a magyar parasztokat.
*.
A Parasztszövetség kéri-a közönséget, hogy szeptomoer 6. és 10-ike között csak azok utazzanak Budapestre, akiknek halaszthatatlan dolguk van, mert a menetrendszerű vonatok zsúfoltak lesznek a parasztnapokra fehitazókkal.
Felbivás a parasztpárti képviselőkhöz
A nemzetgyűlési képviselők pa-raszttagozatának intézőbizottsága felkéri a parasztpárti nemzetgyűlési képviselőket hogy szeptember 12 én csütörtökön reggel 8 órakor a parlamentben tartandó értekezleten lehetőleg teljes számban vegyenek részt, mivel a tárgysorozaton fontos, * parasztságot érdeklő tárgyak szerepelnek.
MAORT
194G. szeptember .7
Felhívás
Értesítjük az érdokolt elvtársakat, hogy folyó hó 8-án, vasárnap délelőtt féi ¿0 órai kezdettel a Szociáldemokrata Pártban a MAORT üzocaek összes szociáldemokrata pártszervezeteinek közös végrehajtó bizottsági ülését tartjuk.
Felhívás
A Szociáldemokrata Párt MAÜKT üzemi. pártaaoi ?«pte. folyó hó S-án, vasárnap este 6 órai kezdettel tag-értekezletet tart a Part Sugár-u; S. szám alatti nagytermében, amelyen a MAÜKT üzemi -pártszervezet tagjainak megjelenése kötelező.
0. B..és budapesti nyári kupagyőztes kosárlabda-csapatok voltak vendégei a MAORT MSE-nek
Balatoni nyaralás alkalmából egy bemutató mérkőzésre utazott le 2s agykanixsára a budapesti közalkalmazottak országos bajnok női és férfi ^ kosárlabdacsapata Varsányi Imre országos főúttcár vezetésével.
Rovatvezető: LEKK AKORÁS
igen nivóemolő hatása volt annak, hogy az országos bajnokcsapatok mindkét csapatában kettő, i 1 let ve három válogatott kosárlabdázó játszott. A nagv rutinnal és technikával rendelkező csapatok bemutatták a kosáriabdajáték minden szépségét és éop oly éheoetetóé tettét a - *2r20 percet,"mint akármelvik bajnok• labdarugó csapat. Kár, üogy idő rövidsége miatt a MAOKT MSE -nem tudta a ^emutatómérkőzést meghirdetni, igy Kanizsa sportközönsége nem láthatta a kosárlabda igazi ja-tékát. Ezzel sok sportolót megnyerhettünk volna önnek a gyönyörű játéknak.
Eredmény: Női KSE—MAORT 56:12, férii KSE—MAOKT 50:10.
Varsányi: A gyönyörű pálya, a mely elárulja, hogy szív és lélet van az egyesületben, nagy sportjövőtijósol. *
Gyergyói: Ilyen mérkőzéseken le-bot tanulni és''megkedveltetni-a ko-sáriabdajátékot. G. J.
HÍREK
I
— Esküvő
Bálint Ferenc vozetőjegyzó .és Németh Erzsébet folyó hiob-án este 6 órakor tartják esküvőjüket a szent-feiencrendi plébánia-templomban.
— A Magyar Kommunista Párt Qdvözló táviratai
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete szerdán este tartott taggyűlésén egyhangúan azt a határozatot hozta, hogy Rákosi Mátyást táviratban üdvözli á malmok községesitéae tárgyában előterjesztett javaslatának benyújtásáért. Xagy Ferenc miniszterelnökhöz intézett táviratában pedig kéri ;a javaslatnak mielőbb a parlament elé való juttatásai.
— Üzenet hazatérőben levó badi- , fogolytól
Horváth Lajos, a Szovjetunió 126. sz. táborában voit hadifogolytól a posta értesítést hozott szüleinek, melyben értesiti őket, hogy egészséges és rövidesen otthonába érkezik, <le mert közeipbbi cím. a levelőlapon nincs, igy a címzettet nem tudják megállapítani- A levelezőlapok lapunk szerkesztőségében reggel 8 és déli 1 óra között átvehetők.
— Helyreigazítás
Hegyi János, a Magyar Kommunista Tárt nagykanizsai szervezetének titkára annak közlését kéri, hogy a szombati törvényhatósági bizottsági gyűlésen a kereskedőkre ivonat-kozó kijelentését nem Nagykanizsára, haaem a megye egyes részeire értette.
— A rendőrség rövid hirei
Szeptember 5-én ismeretlen tettes megverte Stiksz Imre berzencei lakost. Stíksz súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedett. Kórházba szállították. — Martonpusztán egy benzinhordóból a benzin kiömlött és meggyulladt. A közelben tartói.kodó Takács István a lángra-lobbanó benzintől arcán sulvos sérüléseket szenvedett. Beszállították a nagykanizsai kórházba.
— Szüreti-mulatság
A nagykanizsai élelmezési munkások szakszervezete folyó hó S-án délután 4 órai kezdettel a sörgyár helyiségében nagy szüreti mulatságot rendez, melyre mindenkit szeretettel meghív a Vezetőség. Tánc, büfé, sör.
— Felhívási
Felhívjuk a gubacskereskedők figyelmét arra, hogy a (Vadászok Első Értékesítő, Termelő és Ipari Szövetkezete a gubecsgyüjtéei jogot Zala vármegyében lévő állami erdők területére — kivéve a tomjTSzentmiklósi, szentpéterföldei és bánok-szentgvörgyi exxiőgondnokaágokat — kibérelte. Gubacsot gyűjteni eaon te-
rületeken csak a vadásztársaságoknak és a szövetkezet megbízottjainak. van joga. A szövetkezet ''megbízottja Dobri Sándor nagykanizsai lakos, MSZK bizományos, teiephoíVo Nagykanizsa, Szabadság-tér 15. "A gyűjtők a gubacsot neki kötelesek átadni. Átvétel a maximális áron történik, fizetés átvételkor- Vadászok Etsó Értékesítő, Termelő és Ipari Szövetkezete.
— Felbivás a letszámfeletü katonatisztekhez es tiszthelyettesekhez
Felhívjuk az összes létszámfeletti tiszt és tiszthelyetteseket, bog}- 7-én, szombaton délután 3 órakor saját érdekükben a Kommunista Part nagytermében fontos megbeszélés végett jelenjenek meg.
— Áramszünet
Tisztelettel bejokxítjük, hogy folyó hó S-án, vasárnap reggel kb. 7 óra és kb. 12 óra között a szükséges ioeig feezüteégváitó és kapcsolóállomások karbantartása miatt áramszünet lesz. Drávavölgyi.
— Yirtutt« ídója''a* pent*k*n :
Ménsékbit déli, délnyugati szél, ma kevés felhő, száraz idő, holnap növekvő felhőzet, egy-kőt helyen, inkább csak nyugaton, kisebb eső is lehet, a hőmérséklet inkább csak omeikodik. Ma reggel Budapesten 6.30 órakor a hőmérséklet szélcsend tewllett 12 Celsius.
A nagykanizsai építőmunkások * munkaadók megállapodása
A 1 Nagykanizsai Epitőnrotítfe. Csoport 1Ú46 augusztus 29-iki érié-kezíete foglalkozott a MEMOSZ lektiv szerződéssel és ugy határozom hogy egy héttagú bizottságot jej ki, amely a nagykanizsai mérnáfc-építőmester, kőműves-, ács- éa tomesterekkel közösen tárgyalja ^ a kollektív szerződés keretem txs&j levő szak- és segédmunkás órabér*, ket. i
A közös bizottság 1946 szeptember 1-én Haszon Károly olnöklete ült össze, ahol 80 szazalékbon régji-vettek az építőipari munkaadók á a mmikások részéről a kiküldött bizottság hét tagja».
Bök-sföldy Lajos, a .munkaváUaü előadója ismertette a munkások határozatát, moly szerint a kómüwA, ács, festő, tKófaragó és botonmunk* órabéreket két íokozatbaiit ragvis az alacsonyaboat l.Oö, a magasaSai pedig 1.7V forintban kéri megáld pitani, mert a nagykanizsai munkások 85 százaléka a kollektív szens5-dés L csoportjában előirt szakmai i kát végzL v • i.ílv
lb even felüli begyakorolt férfid ós női segédmunkásoknak —.97-J&-1.07-ig, a 18 éven aluli fiuk éft leányoknak t>4 fillér az órabóra A" munkátok előterjesztését munkaadók elfogadták azzal, hogjJ fenti órabérek visssamenőieg auguw-tus elsejétől fizetendők.
. . ^ V »
Rendelet a kollektív szerződései szigorú betartásáról
A kollektiv szerződésekről saófc S.620/1Ü46. M. E. sz. renciefet ti-egeö zitése tárgyában mÉgjeJoot 10.180/1946. sz. rendelet a-
tézkedé:>e szerint vétséget követ eí és két évig terjedhető fogházzal büa-tetendó az a munkáltató, aki a kollektiv szerződésben megállapttcti munkabérnél magasabbat vagj- alacsonyabbat köt Ki vag}* ad meg, úgyszintén az a munkavállaló, ab a* Kollektiv szerzőtíéaben mogáiiaftt-tott m unkabernéi magasabbat tü. ki, vagy fogad el.
¡
A rádió szombati műsora
Budapest l. 7 Hírek. Az Atteíopi-tési Kormánybiztosság közleményei. 7.30 Seggeli zene. "8.15 Hanglemezek. 10 Hirek. 10.10 Olasz dalok. M).30 Kádióiskola. 11.30 Mozart faüveiből. 12 Déli harangszó, hírek. 12.15 Hoósz Emii szalonzenekara játszik. 14 Hirek. Vöröskereszt közlemén vek. 14.20 Lukácsi Margit énekel, Malcsiner Béla zongorázik. 15.15 Ipar a mezőgazdaságban. Közvetítés az Állatkertben rendeaett kiállitásróL 16 Hírek. 17 Orosz opera és balett rész letek. 18 H:rek. vöröskereszt közlemények. 18-30 Váczi Péter ecsetem i tanár előadása Bercsényi Dánielről, a demokrácia magvar úttörőjéről. 20 Hírek, sporthírek. 20.20 Közvetítés a SZ1M műsoros cetjéről. 21.15 Hangos heti híradó. 21.50 Hírek és krónika oroszul. 22 Hírek. Vöröskereszt közlemények. 22.35 Char-
g>ntier és Debussy müveiből. 23.10
írek és krónika angoiul és franciául. 23.30 Magvar tánclemezok.
Budapest 11. Dvorák és Debussy müveiből. 21 Hírek. 22 Sme-tena és Bachmaninoff müveiből.
Orvdkit kivégezték
Omelka Ferenc terrorista tömeg-tyiikost a NOT köt*5áltűii halálra ítélte. Tekintettel, az államfő kegyeirai érvényt elutasitotta,.csO-tOnftk reggel 6 érakor felakasztották.
Mirceinieny.
ilindazok, akik a Délzalai Termelő és Ertékesitő Szövetkezeted vG^ümölcscsomagoló) téli burkonjv szükségletüket előjcgA*eztottök, »• burgonya árát (Ella 3o frt, Gűlbabs-38 frt q-ként) fizessék be jcbeö SzöTOtkezetnél, hog}- annak teboor *»ala iránt a Szövetkezet .azonaai ifr tézkedhessék. 1125
APRÓHIRDETÉSEK
KSzős ciéBOzáaban érdekeitek szeptember 6-Jia pesteken délután 5 órakor su-vcskedjendc tnegjeier.m a kiadohmttta (FŐ-ot 5. az udvarban bilr«). Akik or jekmtkexUk, azok megjelenésit b kiíM mert megjouek az atántatok, * aki k** idóöen nem ksz jelen, a köiöa cüacaíS" ból kimarad. Uj jelentkezőket BgyanakW roeg fél vesznek._ •
Diákokat fetvMxck. Rozgonyi a I9t j
Kisebb diákl«ásjt vallalok teljes ¿a-tlsra. MatoHtsne, KOtcseyo. 17. J
Bktoroxttt xzmbs fŰrdtetobshiSzníX'' tal kiadó. Utyaoott diakkinyt eíüUfca felyeatek. Dm a kiadóban._
rárosunk ^eforgainu«^
Iczforjainu: helyén Aru fcs berendezéssel betMség ctfS «xoxuuJ átadó. Érdeklódai Molnfc. Sa-bítísái-tér 17. ProTídentia BtaosJló v>
dában-
lo drb ajigoraayul 11 fkikOS is ugyanott egy jóbrrban le»ó Mrfpt«*-pár eáadó. Magyart 3$.__
Etsdé két uj ponyr», két oj aöny éa két darab *zép fekete P«»«:®í Béicrynél, Sttbaáság-ttr 2. «. •.
ZALA demokratikus poötflai
SierkeszU: B«ere JotS fószerke»«
Siert<«K:ÍJca ti klMióhivstal. ró-«0.
„H5i5azdaaaai R. T. Sztrh^iiMcii es kiadásért feW B «yomalott a .Ktaflozdasági R. T. NoffT ; orni*«* nromdéjAben MagyWenlxs&-^omdíért teel: Zaliy Károfv-
51. ertoijram. 203 azam. * Nagylcamrsa, 1946. szeptember 8. vasárnap
Ára 40 fillér.
Arad felől ujabb 55 vagonból álló hadifogoly szerelvényt jelentenek, mely rövidesen áthalad a határon. — Linzből Komáromba 800 hadifogoly és menekült érkezett
> »
is:-ez a áefflflkrácia! | II pozsonyi kérdés a területi bizottság előtt
A magyar politikai és területi bizottság péntek délután s/<5 órakor tartott« ülését. Az amerikai delegátus Indítványért elhatározták, hogy a kővetkező ülésen foglalkoznak azzal a Csehszlovákli által benyújtott pótinditvánnyal, amely azt kérte, hogy az 1938. évi november 2-1 bécsi döntést semmisnek nyilvánító határozatba vezessék be a következű szóveget: „a belőle folyó összes következményekkel együtt.- Ezután áttértek a második csehszlovák pótinditvány tárgyalására, mely a pozsonyi hídfő kibővítésére rr^gyar területek átcsatolását javasolja. Az inditvár.y kifejti, hogy Pozsony a Duna jobbpartján osak ugy tud fejlődni, ha nem tagadják meg az 1450 négyzetkilométer terület átcsatolását Csehszlovákia követelésének okai kizárólag gazdasági és kereskedelmi jellegűek, és azt állítják, hogy a magyarok ezen e területen kisebb-ségben vannak. A jugoszláv kiküldött támogatta a csehszlovák javaslatot Az angol kiküldött a magyar küldöttség meghallgatását Is kívánatosnak mondotta. Az ujzeelsndi megbízott a szóbeli meghallgatás helyett ajánlotta, hogy küldjenek a helyszínre egy bizottságot az igszság megáilapftáaa végett. Az ausztrállal kiküldött támogatta a magyar küldöttség meghallgatását, emlékeztetve arra, hogy a határok sorsa forog kockán, de szükségesnek mondotta a magyar küldöttség meghallgatását a csehszlovák delegátus is, de nem ellenezte a Szovjetünk» kiküldöttje sem, akinek elmondott észrevételei után Ujzseland klkütdöttje szintén beleegyezett a magyar küldöttség meghallgatásába. Ezután a magyar küldöttség megbízottja, Sebestyén Pál mondotta el észrevételeit. Hivatkozott arra, hogy Csehszlovákia a Duna jobbpartján jelentékeny hídfőt akar biztoaitani magának. Hasonló követelést már az első világháború után elutasítottak. A C4ehszfovákla által kért területen 6991 magyar, 1843 horvát és csupán 15 szlovák él, tehát Csehszlovákia túlnyomóan magyarlakta terület átcsatolását kérte ugyanakkor, mikor 200.000 magyarnak Csehszlovákia területéről való kiutasítását szorgalmazza. Csehszlovákia magyar lakosságot követei és ugyanakkor más területeken a magyar kisebbségtől akar szabadulni Csehszlovákia azzal indokolja ezen kérelmét, hogy Pozsony közvetlenül: a határ mellett fekszik, terjeszkedése osak a kért terület irányában történik es a kikötő fejlődése is osak ebben az irányban lehetséges. Ez egyáltalában nem helytálló. Ha Csehszlovákia megkapná az áttaia igényelt területet, akkor Pozsony 24 kilométerre esnék a magyar határtól, amely a mai haditechnika mellett nem jelentős távolság. Csehszlovákia aemmi gazdasági előnyhöz nem jutna a terület átcsatolásával, viszont tüskét «urna Magyarország testébe, mivel Pozsonynak másutt is elegendő alkalmas terület áll fendelkezésére a kikötő kibővítésére. Az áfosatotással 25 küométeres szakasaon megszakítanák a buda-post-bécsi vasútvonal ulját és ebben az esetben az összeköttetés osak nsgy kerülővel és rendkívüli költséggel építhető uj utakkal volna fenntartható.
Csodálatos nációja az Isten acS ez a mi népünk ! Vagy el-kéródzik az s ezeréves multon< és megreked anakronizmusokban?- vagy — egyszerre kevés jjeki minden, ami történik és szempillantás alatt szerelné elérni azt, amit mások évszázadok becsületes emieri politikájával építettek. ''
Lépten-nyomon halljuk a gu-jjvos megjegyzéseket:
Kz hát a demokrácia ? £s miért ez a szüntelen suttogó kérdés ?
"Mert a magyar demokrácia a rsaga másfél - esztendeje ólait iség nem jutóit el odáig, hogy ^uidenkí gondtalanul, , béke-színvonalon éljen. Mert még sok a gond. a nincs, sok a muszáj1» sok a sorompó, sok a rom^ közte sok a felburjánzott dudva is.
Most, hogy a béketárgyalások asztalainál a világ nagy pere, a szörnyű Szent Bcrtalan-éjsz-.Lka felszámolása folyik, most különcsen sokszor hajlani félre nem érthető éllel: — No Iám. a demokrácia... Ez a kárörvendő Leo-szellem pohosra hizott árnyékként fekszik át a fiatal magyar demokrácia utján, a belpolitika gazverte dűlőútjain csak ugy. mint a külpolitika kimert "utjain^ aaelyek kicővekelésénél minden okkal lekéstünk a beleszólás jogáról.
Ez a szellem fúrja, rágcsálja a magyar demokráciának más. féléves erőfeszítéssel megveteti alapjait. Teszi ezt csupán felszíni jelenségek felelőtlen bírálatával, az egyéni önzés elé szabóit korlátok feletti elégedetlenségének ösztönzésére, még inkább pedig politikai pecsenve-sülógetés titkos ábrándjával."
Bevin angol külügyminiszter^ acikor a napokban az amerikai aék küldöttsége jelent meg előlié Párizsban, hogy megsürgessék a világ békéiének müvét, azt felelte: 7- A békéhez idö kell és türelem... dő és türelem kell ahhoz, a fenekestül felforgatott világot újra összedrótozzák. Idö es türelem kell alihoz, hogy Jire a világ évtizedekig min-gondjával, minden kala-pacsülésével, minden aranyával <s süjxlen szavával készült s hat éven át vérrel, pusztí-fcssal, öldökléssel tervszerűen. vtgrehajtott azt most nund terelő, békés életté rendszerezze.« Wo és türelem kell ahhoz, hogy földkerekség felett évekig tom-# őrület után újra átvegye a ^ényktet az emberséges mun-f? és emberséges élet béke-
tervénye,
. Az idő és türelem, amit Párizsban hirdetnek, — tudjuk — aem ígér semmi jót szerencsét-országunknak. De tudnunk aft is, hogy a jobbhoz való jogunkat magunk játszottuk el • fgy üj világcsoda, le., volna, aa ^ most nem olvasnák 3 /e^
jünkre az uj világ győztes ^pi-tői. De legalább a tanulságodat vonjuk le végre a magyarság szörnyű, tragédiájából! Legalább* azl iássuk be. hogy ami Párizsban történik^ az Ítélőszék a mull felett, a múlt végzetes magyar bűnei felett, az ország-vésztő szolgaleiküségűnk felett. Nem a demokrácia döntött romba minden anyagi és erkölcsi értéket a magyar földön, hanem a tegnapi magyar urak és a hatalmuk alá gyűrt tegnapi magyar nép szolgáltatta ki magát és hazáját az apokaliptikus pusztulásnak. Xem a fiatal magyar demokrácia felett Ítélkeznek Párizsban, hanem a muk mérhetetlen magyar bűnei felett. Azt tehát, ami most Párizsban történik, — bármily fájdalmas is minden magyarul érző magyarnak — nem lehet a demokrácia számlájára irni.
S ha mégis a demokrácia mellének szegezik a kérdést a szomorú párizsi hírek hallatánv hogy -ez hát a demokrácia ?< — tikkor csak azt felelhetjük :
— Igenis, ez a demokrácia !
Hz a demokrácia, amely vállalta a mult minden terhes örökségéi. vállalt minden történelmi felelősséget, vállalta a tegnap minden " gyalázatának fekebe árnyékát, vállalta évszázad Augias-istállójának nagytakarítását, vállalta majdnem a lehetetlent, a semminél is rosszabb rom-káoszból egy minden eddi-ginéi magyarabb és emberibb élet újrakezdését Nem ejtette ölbe a kezét, nem bujt el, nem várt kedvezőbb konstellációkra, nem számított könnyebb síkeme^ hanem odaállt a magyar élet roskadozó tetői alá a még jóformán meg sem szervezett erőivel, szemben a Nincs'' ijesztő hadrendjeivel, a reakció ennél
is sötétebb falankszaival, nem-zetfleg társtalanul egy osztozkodás felajzott indulatai közepette. Odaállt és leremtő energiákkal sugározta tele á"rom-életbe ájult népet. Odaállt és akaratából, erőfeszitéséböl életet nvert
a
romok minden köve, anyag, erő-,, élet lett minden széthullott cserépből, szerszám és kenyér minden ronesdarabból, rend, munka és elet a félelmetes széthullott-ságböl.
Ez a demokrácia !
£s az a demokrácia, ami Párizs utáíi sem görnyed sem rfcjhópálos köldöknézésbe, sem" önemésztő kétségbeesésbe, hanem még nagyobbat huz a derekán a még nagyobb kereszt alatt és dolgozik, épít tovább, . mert tudja, hogy az idők kerekét visszafordítani nem lehet, a demokrácia vetése az egész világnak érik és benne, ha csak gyö-kérvcrésnvi hely jutott is a magyar demokráciának, de ez a gyökér már megkapaszkodott a magyar földben és meg fog kapaszkodni a világ-demokrácia talajában.
Idő és türelem...
Ez keil a magyar demokráciának is. Ezt kéri, ^zt követeli a magyar demokrácia is mindenkitől. aki részt kér a magyar közősség javaiból, életéből. Ezzel tartozik a magyar demokráciának mindenki, aki jogot fonnál magának ahhoz, hogy harapjon a magyar kenyérből.
Idő és türelem kellett ahhoz, hogy kibirja ez a nép az eddigi ezeréves történelem sok elnyomatását, idegen urak kényekedvét, rabszolgaságot, nyomor-
éhhez1 türelem ezer éven .át, mert az . evolúció törvénye szie. rinti utat meg kellett járni, akkor. kell időnek és türelemnek
lenni ma, amikor a fejlődés so-sár, habár igen keserves kálváriák és tanulságok árán is, odáig jutottunk, hogy ráléphettünk végre a fejlődési fokozat következő lépcsőjére, arra, amelyen már a tiszta demokrácia láthatára nyilt meg a magyar népmilliók előtt 1'' ■ ..
Igen, jól tudjuk : — van giz-gaz, van zűrzavar, vian gond :és keserűség, van kényelmetlenség és áldozat is elég a*demokrácia alapvetésének ulmentéin. De ha a den^pkráciában való hit ad időt és türelmet, akkor a kezdeti időkben természetes bajok is kiforrnak, mint mustból a^salak. Nagytakarítás van a rombadőlt .magyar portán és amig a .nagy-tatarozás folyik, bizony nem lehetnek ünnepek a napíaink. Aki azonban most nem tud legalább csak a puszta türelmével áldozatot hozni a demokratikus rend kialakulásáért, az nem érdeniel helyet, becsületet a demokráciától. A legkisebb amit a demokrácia dolgozói és az eszme* gyakorlati harcosai megérdemelnek és megkövetelnek mindenkitől, a türelem. Türelem, amig mindenre jut idö, erő, gond. Türelem,''amig- mindenhova elér a demokrácia kezíe. Türelem, amig minden kikristályosodik, amig minden átmegy a szűrön és minden elhullik* aminek nincs helye a demokriá-eiában.
Enélkül a türelem-áldozat nélkül Magyarország és a magyar nép fog áthullani a szűrön és akkor nem lesz többé erő, amely még egyszer kiemelje a Duna-Tisza népét saját hazájának romjai alól Európa népeinek ege alá, az alá az ég alá, amelyről a tiszta demokrácia naplénye fog sütni egy .boldog földrész boldog emberiségére.
ZALA
1916. szeptember &
Hagy Ferenc miniszterelnök nyilatkozata
London, szeptember 7 Nagy Ferenc miniszterelnök Párizsban váló tartózkodása alatt nyilatkozott a Daily >Jail tudósi tójának. Azt mondotta* hogy a magyar nép növekvő ki -ábrándulássá! figyeli azokat a sajtó jelentéseket araelvek a magyar és a többi volt ellenséges államok békeszerződéste nézetéiről érkeznek. A lap azt írja. hogy a magyar miniszterelnók ínkognito volt Párizsban, hogy első kézbői tájékozódhassak ar párizsi értekezlet esemén veiről. A miniszterelnök sajnálattal állapította meg, hogy.minden vita Magyarország elien irányul a lakosságcsere és a határkérdésekben is. A magyar miniszterelnök Párizsban ázt látta, hoiy líáftérbe szorulnak az Egyesült Nemzetek működéséről szóló élvek. Külföldön el sem tudják képzelni. hogy Magyarország milyen szenvedélyesen reménykedik az uj nemzetközi koHzak őszinteségében. A háború után azt hitették el vele, hogy uj, de-'' mokratikus világ születik és a nemzetek felhagynak régi nacionalista törekvéseikkel. A legnagyobb megaláztatás a 200.000 magyar kiutasítása, amely a magyar nemzet háború utáni legnagyobb katasztrófája les*. Ilyen megsemfrnisitő csapáb után nem tudnánk hivatalban ''maradni, tekintélyűnk a nullára csökkenne a* nép előtt — fejezte he nyilatkozatát a mi-, niszterelnök*
Szakasits Árpád a francia sajtóban
Párizs, szeptember. 7 A V Populaire , a íraaci i szo-jeialisták hivatalos lapja Szakasits Árpád cikkét közli, melv a béke kérdéséről többek közőti igy ír : * Tudjuk, liogy a régim.:-gyar uralkodó osztály megbo-esáüratatlan:: bűnökéi .körlett el, de nem szabad, ezekért az egész magyar népet ; büntetni, amciv áldozata volt;az uralkodó osztályok hatalmának. A kollektív felelősség gondolata óssze--íegyeztethetetlen a humanizmussal. Nekünk csak az az igé-.nyünk, ami igazságos és .. in-• dokolt, hogy az Atlanti. Charta ¿Iveit valósitsuk meg a Duna-1 medencében s ebben, az estben t>iztositják a békét Európának ebben a nyugtalan résiében. ■
Családok békezarándoklata Homokkomáromba
Élénken él még minden katolikus hívőben a tavaszi zarándoklat emlékezete, amikor is az ősi kegy helyen többezren gyűl- ; lek össze, hogy imájukkal ostro- molják az Egek Urát a jó bé- ; kéért.
Szeptember S-án ismét elza- : rándokoí .Nagykanizsa katoli- -kussága a kegy helyre, hogyott -kérje a Szüzanyát, magyarok Nagy asszonyát, ''liogy a párizsi békekonferencián a magyarság megkaphassa számára a legszükségesebbet : a fennmaradását, életlehetőséget biztosító békét.
A. zarándoklat a nagykanizsai mindkét plébánia templomból réggel az egynegyed 7 órakor kezdődő mise utáu, pontosan 7 órakor indul. A hivők a plébániájuk templomában gyülekeznek. A két zafándokcsoport a Cenlrál előtt találkozik. Itt egyesülve folytatja útját Kiskanizsán át, ahol a kiskanizsai plébánia hivői csatlakoznak a zarándoklathoz. Visszaérkezés Kiskanizsa felöl este fél X órakor.
A vásulasság, a pösí ások és a MAORT alkalmazottai a fe-rencrendí plébánia-templomnál gyülekeznek.
A homok komaromi .templom immár ¿50 éve hirceti Isten dicsőséís''ét'' „■ Szűz v Mária tisztelőiét. Valamikör régesrég őserdő'' volt'' a templom bolyén. rárszáz méterre vese tett cl a Is agy kani zSát is átszelő római köves tir. (^-Szombathelyen a szeminárium kertjébon egy méterre a mostani földréteg alatt teljes épségbon féltárták önnek az utaak egy részét.) ♦Emellé a ■ ré-0''i ut mellé már a honfoglalás után kni^kodóc&aiádok te--iepcáiek b. innét vctt> a nővéi a nrostar.i Homok komárora. Homok elég van, kereskedő e^y sincs, Kanizsára, a városba költöztek be.
A vármegyei irattárban találták az első feljegyzést o községről, mely 1340- tájáról való, már askor volt tilébánösa * ^Ilumukchamarc-nak. Ghamar a möstani »kómár*, kerce-keaó név régi törököe kiejtése.
Ab ősi erdőségekben ez a törzs-gyökerej magyar község pák» ''atyákat kapott kíikivezetóüL tízck.Jtain-toíták meg a. népot földet művelni házakat építeni. Az ódi Humukcha-mar kö3t>egnek három temploma volt és,"egy na^y p/vlos kolostora. Kolostorának egy jk tornya még 100 Révvel ezelőtt'' állt- éa -íímét nevezték ei a kis kanizsaiak az ebben az irányba nyíló üteáj ukat 0rtarony-u teának. Ezen a kolostoron 60, rézoba ; volt Ezek a páloaaíyák voltak misszionáriusai «¿tsz Göcsejnek ós a Borválságnak. Kolostoruk. várszerű építmény volt, vízzel Yoli körülvéve és védve.
Nemcsak á. kolostorban, hímem a környékeit is éltek pálosok, mint Palüi'' községben is, mely község- róluk vetté a nevét is ^Paulinus, pálos!). Jött a török és minden-oipusztult, község, kolostor, iakoaság. A mostani templom előtti dombon cserepek,-téglák hirdetik az egykori rí rá^zö község-, holdét, 0t halastavat építettek _joack~ az egyszorü paixik, most is ''láthatG a tomplom alatt a heiyn, gátja három volt a halastónak.
Míkör a török elhagyta Kanizsát " 1690 körat; akkor j«ttek#^feienccs-'' -atyák és Sok áldozattal épitottek a mostani két»6?be&4ery nagy fcolos-<torV amely í£?-7~beri .teljesen leégett.-, fc''enn a kc^ykép megtaiálá-sa • helyén '' akkor mar - állt a mostani templom, mely 1722-tói 17-t^-ig épült és a .vidék.e^yik te^najn''óbn tomproma iett." Miért nem ív kozségix építették?" -^''fctofczbétrte''Waiaki. •LÍe^énda szerint i:oda is akarták, de ;-cjsrafca- angyalok Htték oda fol a ^ iegtát>* amrt-''''lenn ^/issaehordtak a templom :épitéséro. Okiratos jegyzó-
"CöröB replőgépek ^osztória fétett
" Bclgtád, ''széptember 7 Tegnap''.íugoszlána felett le-,Szállásra kényszérit jae^eg^- "görög katonai felderítő'' repűlőigé-
pel. A'' további ''lepések megt&cle folyamatban'' van. Az utóbbi na-polcban rás görög gépeket is jelentettek Jugoszlávia felett. Athénben kijelentetlék, hogy íi görög repülőgép olyan íüücso-nyan szállt, hogy nem tudott tájékozódni, fölüreszállt és "" a Jugoszláv katonai hatóságok el-,Toglák: Minthogy a gép nem ér-"kezett issza Görögországba, másik gépet'' küldtek icere-V&ére. '' Az ügynek *"''AthéS&en ;^0mi^jelentoséget nem tiilaj.
íAasztriá ét iOttÉzorazár Megegyezett DéltiroJ kérdésében
LotidoHj szeptember 7 D él ti rol: -ügyében megeg-ezés Jött létre Olaszország és XuSzíria között. Olaszország: külön törvényben biztosit ja '' Déitirol németajkú lakosságának egnen-joguságát.
könyv szerint a valóság az, hegy a mai-főoltár heivén a mjmkáfiok, mi-kor oda egy íakápolnák akart eg>'' kanizsai asszony emeltetni és egy nagy hársfát onnét az útból eí akar-•tak * távolítani, ennek a; harsnak a •gyökorei között találták jtökt''teljesen "lípcn a-n^ai kegyképot. l&t kiskiini-zsaí munkás vo''lt jeien, mind megesküdtek, hogy* nem tudtak a föld alatt rejtőző képről. Jobb sarkán most is látszik az ásó nyoma. Ennek hire znont* a képet befkozták Kcmi-zsára íje ^a feronoos atyáknál köztisztelet ro helyezték ki á templomban; szép aranyos keretet kapott és újból kivitték "Honvokkomáromba. Kis-asszonvkor sokan jöttek lúmizsáról, alsó Zalából és a törökdulás után oív nagy volt a nép hite és biarfma a "Bzüz "Anyában, Éogy-az a sok kö-íwörgée nem maradhatott meghail-pítós -nélküL Rési latin és n>agyar jegyzőkönyvek kb. 2S0 csodálatos gyógyulást jogyoztek fol fél Dunán-tulrbl. Kb. ifi) drb mankót is hagytak ott olyan sánta betegek, kik i^e jöttek bónán és ezószaécgel tiivoztak. Két gyermek "és két felnőtt "fiíánkó maradványai n:oet -is -níegronnak a templom iurdi barlangjának a faián. Mikor látta az orazás: nádora, Kani-zba akkori várura, Battliyány Lajos őrgróf, hoíj-v memiyi nep íár iae, elküfdótto l^ómátxi Odiló colli bencés apátot & XV "Benedek .pápától valami nagy egyházi kincset, nero-zetességet kért'' kegyúri temploma részére. A -Szentatya a kis Félix STvermck *értanu toljon ereklyéjét küldte el ajándékba a templom részére. 1751 pünkösd napján: érkezett a becses ereklye Kanizsára, ahol két nap a nép tiszteletére téftek ki és harmadnap a régi feljegyzések szerint 50.000 ''ember (a vidék irs bovonult eléje) kíséretében tették'' mostani helyére, a kegvkép alá.-~Kz a kis **értauu szent Fehcitasz római vértanú hét fia közül a második volt .aíalról'' számítva korban. PubHusz -1 helytaító a hós édesanyát hite miatt ,-három hónapig gyermekééi együtt sötét börtönbe vetette, majd édesanyja előtt kivégezték 150-oen. Kis Féliset dorongokkal >t>rték agyon. Ez az ereklye és a kegykép a két legnagyobb "értéke a- templomnak.
wwwwws/ tfwwvwwwwvw
Az átmeneti viszonyba helyezett honvéd ós polgári szentélyek illetményének megszüntetése
Azoknak a honvéd és polgári személyeknek. sz illelmínyét, akiket a hoavédeimi miniszter átfneneti vi • szonyba híiyezcit, 1946. évi augusztus hó végével be kell szünteüit. R „''Pdeiet aiól ^ khíitelek a 75 .. és 100°,0 os hadirpkkantak,.illctve hadi-ijgyötkozottak.'' Hog^ ezek jlIcbTié-nyelket^ tavabora is megkaphassák, a honvédelmi,.miniszter felhívja^ a hivatásos állománybál szárroazá honvéd személyeket, raitik jogyatkozá-^uk ideiglenes és" azonnali mzálla-pitása végett .sürgősen jelentkezzenek a, lakóhelyükhöz legközelebb es5 hatósági iiletve körootosnál.
Amennyiben az érdekellek lakóhelyén honvéd kórház, vagy csapat orvos működik, ezeknéi kell vizsgálatra-jeieotkezaiök.
A hadi fogyatkozást mogállapitott ■•igazolványt az érdekeltek a:Központi :lHetményhivatal honvédelmi csoport-jénak''^Budapest 1. .Vát, Fortunaf-köz 2) azormal »küldjék meg.iAzt i»-*őzli a IxwvétíeJmi miJ5i8zteriuai;-iliogy mindazoknak a. honvédeknekpíakik-•nek végelbánásra.óValó-^ igéjük a B listával í; kapcsolatosan kiadott ■„Veghatáiozatít-«e^áilapi tja, tatók-bá, akilmek állandó: nyugdíjra; van igéayflk és ^éveoieiüliek, a;tényleges iíietmeny 40%-át a ¿Központi Iíletményhivatat a-tésfibb megálla-.''uitanctó-:-!!)»»^^^ twhéreíí«lőleg-fcénfsat^teen kiutalja, v Ennek totyósitását nem kell külön
kémi, sz azonbw f-íhét-ntM séges, h->gy -Vighítározai" xi » órán belai beküldendő »Nyifctkw. Ul egyidejűleg: mar u csr^.di lékm vzló it;enyjogosul^g eibte íá$áh:->z s?Qkséaesv eMirt ^k^iáajo, xat (szöletési bizonyítvány ¿3 ^ tatkozafotarról, hogy a c^aláafc»^ nincs 36''forintot fneg^abdók^^ jövedelme -sib.) késedelem sílntén melléke ijfk.
A népbíróság |ÖVÖ heU tárgyalásai
A 112 gy k a n í zs a ? népL>irós^ dr. Béres Sándor-tanácsa ked-den tárgyalja Császár Sándor válkonyai fegyveres púrtszolj^. latezctő é-; társai, Jó/s^ György ''fegyveres pártszolgálatos''- & kö zséíive zet üh elyettes. valaaín''r Bcnyák György kőzségvé^ háborús bűnügyét. "Mindnárorm razziákon, közmunkára vrtjó: ki rendeléseken vettek részt. -Ugyancsak kedden tárgvulja e népbiróság Gaál Sándor keszthelyi lakos népell"nes bfműgvét Ennek az ügynek az az ''érdekessége. hogy Gaált a népbmV ság" egyszer már - jogerősei ej. Ítélte, büntttését ki is töltete. A közelmúltban azonbanx ujabb terhelő adatok jutottak a nép-ügyészség tudomására, usá ugyanis 1914 októberéin mini rrvilas fe^y*eres''pártSípl?álatCis-létartóztatta Gerencsér Gyór^ baioldali érzelmű munkást, miliméler kaliberű autormti-pisztolvát pedig ez év július lri$ nem szolgáltatta be. Ez ugyan statáriális bíróság ; eU tartozik, de az .igazságügjin-nisztérium ugy döntött, ho^v: lőfegvvér meg nem Tíjgedttílt tartásának bűnügyét is a népbiróság tárgyalja. '' " Csütörtökön kerül néubir^ elé Csányi József nagykanízsá nvugalmázott rendőrnyompxó, aici felsőbb utasítás nélkül fcp-zoltatta Zsih^ií Lászlónét é$ annak okroánvait elvette, igy hatáskörén túlmenő tevékenyét fejtett ki. Utána tárgyaljig J népbiróság Kovacsics Rőwisi Xesneth.. Rémusz molnári-ft^r.-veres nártszolgálatosok bás-ügyét.
. A cselt ^«denwtócia^ már 2 ] zsictókat Is-kitelepíti
A- mtlnchení rádió az -USRR*.) ■közlése alepján jelenti, hogy C^j Szlovákia --mintegy két-hárGJaec« «zudétavjdéki >%£rnsi %?fdó tését vette tervbe. A -kitelepít [ rádióbemondó szerint''-1-én kezdődött-és az UNKRA''^ • megtette,az etekértteteket 2 üí^
1 pQtők fogadásáre. Csehszlovákjai -landő- a >oémef.-zsidóknak - az elhurcolt. személyeket rxtpte iogokat és hozzájáróft ahhoz, ^ a kitelepülök bútoraikat is si^ kai vihetik.
A politikai és sazdaságtí* . kisebb hírei:
- A--ósnkjegyformaion! <ció5 íeíveknek megfetető- nsértg® -emelkedik. Szeptember-''-1 bé^^ to«tóbi''240 .müliő -forint ''♦galomba és eizel a bankjtjn^ -lom eléri a 70& rwlBóL A jegy szükséglet rendszerint det^ 31-én a "legmagasabb és ezért eáw, az időpontig az uj pénz roentfg^ el fogja érni sz ezermillidjo^^
•í

—. Váxfcató idóiirés .«WA»»0 ^; DHv nt''h kéri"
síinölej, $zárax idő, a the«« -Bedapester. 6^0''órakor-iszBcseűi^^
a hőmérséklet 20 Ceisia*
lfliő- szeptember 8
ZALA
Demokrácia a gyakorlatban
A szövetkezeti gondolat térfoglalása Nagykanizsa dolgozói között
Az infláció rosszemlékű hónap-úiVsr. méretekben láthatta
rjindonki", akinek bármit vásárolnia -iíijBti» valami baj van azon
si2 utorí, ami az életszükségletek ki-szolgáló javak termeléséit a fogyasztású: vezet. Kéz kéz irÁ." kapcsolódott "bo a lánrba. ami? & ■ íaáí élélem, egy sarokfohnyi aíptór, egy gramm életmentő or-Agöáz, bármi más eljutott a terme-icstól a fogyasztóig. A közbeeső kéjek ¿ináegyike munka nélkül kereseti rstnóen deka liszten, minden ¿¿boz gyufán.''Maga a legális kone*>-kxJoícm. is szinte bénulton, kiszol-SjStatottan állt ezzel a jelenséggel ¿jcmbeű és vagy kémtebn volt isreketén ''biztosítani áruszük-sé^é:, vscy nem tudta kiszolgálni «¿ókorét. Ez a lelkiismeretlen játék a közellátás rendjét, minden jót juttatott azok asztalára, akik bir-íáJ. pénzzel, de az adópengő-bérekért dobozó tömog éhesen, rongyosan aoaradt.
A demokratikus gazdasági beren-döikodéi az árunak a termeléstől a tafvssztóicr vivő ut^át akarja meg-nrviáítoni, amikor mmden közvetítés tirirásával, a termelés helyéről or.er.c36a a fogyasztóhoz juttatja ií éiűtazüksésleti iavakat — a szö-•.rükazeSck utján. Kinesenok közbo-ifcatoit, munfai nélkül zsiro&an ke-söó kezek, azok hasznát podu* (tor-rocnaeteaen a legális méretekben i a fogyasztó kerctíi mo^ azáltal, hoírv" oíőóbban jut áruhoz. Más oldalról, amise a lánc-köz*>tités versenvében a vevő drága pénzért sokszor "bóvlit vásárol, addig a szövetkezeti áruellátás biztosítja a fogyasztónak az áru minőségét, vagyis "méff azonos ár rrseiíett is a vevó zseléében marad isaósée-különbségbon jelentkező hátion, A''. szövetkezetnek ugyanis kereskedelmi szerkezeténél foeya nem í cúadenfelőtt való profit 1 rányitja a: üzk''tvitelét, hanem a -fpgvasztó-kójösség szolgálata. A szövetkezetek thnnsta intézménvei a demokratikus gazdasági rendnek, hiszen maga a fogyasztó az üzlet tulajdonosa a jegyzett részjegyeken keresztül .s ha ¿aszna cnarad a szövetkezeti üzlet-nok, az is a fogyasztók közt oszlik aoz részjegyeik arányában. A.szövetkezet erősítése, anyagi alátámasztása. tehát lo^eÍ3Ó>orSan a fogyasztó <twnepek érdeke és azok baszna is.
Máaik előnye a szövetkezetnek, hogy az árubeszerzés ezer mai akadályt egv demokratikus .eéikitüzéaGtícel dolgozó szövetkezet sokkal kőmivob-ben tudja leküzdoni, tehát zökkenőmön te=ebb rajta keresztül a fogyasztónak áruval való ellátása. A hivatalos közösségi áru-akciók is a szövetkezeteken keresztül bonyolódnak le, biztosítva van tehát az egyenként ezektől, elzárt íogv-asztó-cso''portnak a szövetkezeten keresztül való bekapcsolása.
i A szövetkezeti összefogás tehát mindenképpen a benne tömörült io-gyasztók erdekeit szolgálja eszmei es anyagi vonalon egyaránt. Emiek az összefogásnak azonban valóságosnak és anvaffi 6ikon is teljesérWkü-nek kell fenni. Enélkül szövetkezet nem érhet el eredménvt, hiszen a -szövetkezetnek iénvbge" a -kis erók összefogása olyan féladatok lobon vo-'' litáeára, amiltot az egyes erők &ü-lőn-külön nem oldhatnának meg. Az összefogásnak legelsósorban az üz-ioti, tehát anyagi megalapozás biz-tomylffiát kell * kitermelnie magából. Ennek nagyszerű példáját njuiatta Nagykanizsán a Szervezett Munkások tízövetkozote, oinoly szerény ke-reiek közt indult, a legpénztclőncbb munkásemberek tömörüléséből, olyan időkbon, amikor a ma befizéteeu alaptőke holnapra egy doboz gyufát sem ért. £s ez a szövetkezet nlégis — az összefogás kemény elhatározót tsáarának erodménvekéct''»úB lelkes vezetés alatt — átélte az infláció árvizét. .Szinte csodával határos, ahogyan ez az ifiu demokratikus kereskedelmi vállalkozás megállta helyét a pen^ő-áradásban, cíc az adópengó-alaptokébőí , természetesen fillérek lettek e most egészséges fejlődésének- további biztosítása érdekében rendeznie kell alaptőkéjét. A tőkeemelés .stabíL forintban stabil alaptőkét biztosit a ^azövjetkezetnek és biztosit ja a szövetkezeti tagok áruellátását, a szövetkezet közhasznú működését, e2"yben a,.demokratikus szellem erősödését városunk gazdasági, kereskedelmi életében.''
A szövetkezet az .atajjrtókeemelés tár^y-onozatával vasárnap feirtja közgyűlését, aminek a szövetkezeti eszmében gyakorlatilag is kidomborodó demokratikus öntudat jegyében eleve sikert jósolunk
Várospolitikai elgondolások
. A Magyar Kommunista Párt , na^-fcajiizsai szervezetének képvise-"lőiestúleti frakciója azzal a tervvel foeiaikőzik, hogy miképpen lehetne "Nagykanizsa varosának jövedelmét «yárapiiani ? Meri most, amikor a ♦•»¿»kés me^örtént, kevesebb .tisztviselőnek .többet kell dolgozni, akkor OTfckoi a többet dolgozó tisztviaoló-vke''. jobban is me^ koll fizeüiünk és Qcrn ugv, mint most, pár forint oló-ie^eol tíolí^oztatni két ember-helyett ií. Demokrácia van és az megköve-r.lelö hogy mindenki végezze ei lelki-¿mereieaen a rábízott munkái és a ^"¿rosházán is olyan szellem. legyen, mindenki szivoeen menjen oda, ott mindenkivel emberségeden bán-jaeak, -akkor mindjárt mosyilioz ik csok ellen a tiszt*iselók ellen tápJált •Xc^nUenszonv. JFelvctődöU töbjb, terv Ucyanis a károsnak van moe-te«!6/hblve sertéshizlaldát foRHi-"ahol kettős célt érne el a város: ■j^-ooelmet is hozna és a nincstele-is kapnának zsirt.
Városi kertészetek léteeitcse. Ví-ftcsometék. Virágüzlet.
Városi iskoiák tihjgHOgitóse, ha ''Oászép nem, .társadalmi uton._ . Gondoskodás a doigozók tüzelófa-
eüáúsáról
Aazeszgvár üzembehclvozése vagy bcsboadáca." !
Más vállalkozások létesítése.
á frakció felkéri városunk polgár-o^oerét, hogy Budapesten járjon el, a város "közellatása cellára bi-«ayos összeget adjon a gjmiszté-
rium és ezenkívül adjanak a dolgozók számára bizonvós mennyi^cgü Szabad sót ¿j szabaá cukrot, éppúgy, mint mus városoknak adtak. Mert nagyon fontos ''lenne, hoev a tél a1 valü e-tevések Idején a dolgozók egy kis szabad cukorhoz jussanak. • Építkezések megindítására megtenni minden lépést, mert ha az éintómuiikások nem tuíinak deigozni, akkor nagyon sok munkk:téiícűh lesz. Az újjáépítési minisztériumtól bizonyos cssafóet kérni, Iwgy ICwiizsán is megindulhasson a közmunka.
ílaSorus gazdagok megadóztatása vagy vagyonuk elkobzása, mert az nem lehet, "hogy amig a dolgozók éheztek, addig bizonvós srsmclyek vagyonokat - harácsoljtoáb össze'' cs ezen összeget is .újjáépítésre f.orái-tanL Kormányintézkedést kisürgetni.
A laktíshiányokon ^í^rgósen ¿jpgi-teni, addig is, mig. az'' építkezés rnoűndul. Meri a mostani ''ánapot tarthatatlan a laJaisoioiái. ;
A taintöképezdes" lehűli tásának meLTSÜrgetése, mert ezáitai nagyon sok" szülőnek nem kell vidékm .adni jryerniekét, hinem idehaza taxtíttat-tátná. •
Most itt volt a népjóléti minisz-•cériumból dr. Tariska István nTinisz-teri tanácsos," aki megnézte a lazs-Xiaki tiBŐszanatóritunot (a szükségesnek lárta azt sürgősen me^yiti^j • üzeöbC helyezni. K2á£ásr>a lié-iyezték kórházunk,.kibóritését is.
A háisí»e{yhez. j''trrtatottakxiak sürgősen kölcsönnel Való megsegítése,
hogy ezáltal az építkezés megindulhasson. i ■ t /
A Viktória téglagyárnak sürgős üzem behelyezése, hogy ezáltal a munkanéllíüliséí?et envhitsük.
Úgyszintén a Tarj''án "(P^-csics) festőüzemnek szénnel való ellátása, hogy iu is SQ—iO munkás dolgoz-¿liasson és ken^ret kereshessen. Asizaiók, konzervgyárak létesitése. A városnak g^.zal való ellátása a iehetó iogsürgósobben, mert ezáltal sok £a szabadulna fol és igy a dolgozók téli tüzelője biztosítva lenne. j
Mindezek olyan torvek, melyeknek végrehajtásában számítunk ?test-*érpártunk, a szakszervezetek és a »mzeti Parasztpárt aegitségére, hogy e közérdekű üg>-ok minél előbb megvaiósu 1 hassanak.
Ismételten kérjük a város demokratikusan gondolkodó lakóit, hogy hasonló elgondolásaikat velünk á Zaia utján közöljék.
Kaufer Sándor
Japánt kötelezik titkos háborús okmányai kiadására
Ijondon, szeptember 7 A japán kormányt kötelezték, hogy ki kell szolgáltatni a szövetséges hatóságok számára legtitkosabb okmányaikat amelyek a Pearl-Harbor-i támadással kapcsolatos tersekre vonatkoznak. Az okmányokat ^íapán köteles szeptember 9-ike előtt át adni.
Kma a külügyminisztertanács értekezletén
"A külügyminiszteri tanács tegnapi értekezletévé Kinát is .meghívták és részt vett az értekezleten Spaak volt belga miniszterelnök is. A tárgysorozat isnjét az Egyesült Nemze^k''szeptember 23^1 ülésének megtartása, vagy elpapolásá volt." A tegnap esti értekezletei ^(olotov férésére1 hívták össze, megállapodás azonban nem történt
Trieszt kérdése a bizottság előtt
Párizs, szeptember 7 Az olasz területi és .politikai bizottság pénteki ~ ülésén az olasz-jugoszláv határkérdésről íolvt a .vita. Mc. Nile kiielentet-tev>iog:i merényletet köpetnek el * a történelem ellen,'' ha Trösztét Jugoszláviának adják. mert an-riak nagv részében olaszok, jaknak. Európa szempontjából fontosnak - tartja, liögy -Trieszt szabad kikötő legyen, a hozzátartozó területek ''önkormányzatával, mert ha mindazokat a területeket, melveket Jugoszlávia kért. Jugoszláviához csatolnák, nagyon sok olasz kerülne jugoszláv fennhatóság alá. Az ülést döntés nélkül elnapolták.
T Befejeztek a vizsgálatot a miskolci ügyben
A belügyminisztérium sajtóosztálya közű, hogy á miskolci. Július végi etemén vekkel kapcsolatiam befejeztek a nzsg^áTokS á budapesti .ló^pi lányságon.'' A ^twáyosan-'' serü 1 -tél: Vontahuazóít a rendőrség óri-zotbe veite & átadta a budapesti hépüg} éíiz ^¡¿pck''.
C/Jfibb hadifogoly-csoport értetett
Augusztus 30-án és szcpteipber 3 án Brassón keresztül 3614 hadifogoly érkezett a Szovjetunióból. Az erdélyiek útközben lemaradnák.
-
L- P
h Mm Hit
ezúton értesítik a nagyközönségei, hogy az o$ztAlysor*jaték az évtizedek óta beraltformajAban Ismét megindul.
ft föaru|«6k a m-ai naptol kezdve aru»lt{ík. .
fíz ottttlysórajáték Umet öt oaztiJy-bdl éUi
Az elsó osztály húzása már 1846. ofctibar 4-én kezdődik. ''
Szerencsés esetbenJOOJOOQ forint nyerhető. — Főnyeremények 200.000. 100.000. 50.000.'' 35:00a 30.000 slb. stb. — A sorsjegyek Ide nyer. — KisorsoiSsra kerQj ötmiJliő:56a^00 forint Ezxei szemben a sorsjegyárak igen alacsonyak, egész 24—. fél 12-—, negyed 6''—. nyolcad 3—forint.
A főelérusitók felhivják régi ügy-
. feleiket, hogy sorsjegyszamal-tójf sürgősen rendeljék"rrtfeg, nehogy regi megszokott számuk más birtokóba kerüljön.''

t:
A rádió vasárnapi műsora
Budapest /. §A5 Hírek..7.05 heggel i zene. 7.20 Az ''ÁttelepítésiJfox-máaybiztossá^ közleménytsi! B Hanglemezek. 9 üörSg katolikus istentisztelet. 9.30 Lnitáríus -'' vallásos félóra. 20 Hírek. 10.10 USA lomezek. 11^Párizsi-1 híradó. 12, Déli - harangszó, hitek. 12.20 A N''vugati -pu. I jélet JÜalköro é^skaL ,''líi.SO
• Zenés rétz letek a G tírt%aíén ringó eimü operettboL 14 < Hjrok.
.-14.10 Erkel. Bartók és Kodálv mü-'' veiből. 16 Ííirek. Í6.20 l^u''r^Tio. 17.15 Az MTK—FTC bajnoki''labdarugó mörkózés második télidoje. '' 18 -Ííirek. Vöröskereszt'' közloméíiyek.
19 Krisztma-s-árosi bolvongások:^20 ''Hirek. 21 A rádió b''aügja. 2L60 irlirek éh krónika oroszul 22 liúek,
. bjx>rthirek. : Vöröakereazt kűziamé-nyok. 2<í.l0 Hirek kröiíika ««űigo-iul és franciául. 23.30 üácz György icmezahiicuáriuh».
- B-udapch n: 19 Méroy GvuJa előadása a polgári'' uralom''kíalaictiiá-•sáróí bVamnaorazágban. * 19.30 Az
-angol rádió ajájadékienaécoikóL -21 JFJirek- 22 Mocart ós JDvocák müvei-bői. Hanglemezek.
A rádió hétfői műsora
6^3Q F^uraíiiQ. 7 Hirek.* á.z Átteiepitéai "Kormánvbi^los-közledléhyer; 7;WKéggbír^ene.
Ö.iS^Sehumíim., lliszt- Íis- Dtítrűssy. müveiből. Hnii^tínjezck. M>''-HiíolL 10.lt- K«>?myü dalok. 12 Déte^ha-i-ang»zo, iurek. 12.15 IiniezkA&* L. üzaionzenetara játszik. J.4 . iíizek. Vöröskereszt, közlemények. 15.15 Kádióískoia. 16 Hirr*k. 17 i''ár.hir--ttdö. 17^10'' Orosz ''énekkarok r^V" •famezekról. -f7.-S0 Az ifjuKá^r'' hítí^.a.
• Iví Hírek. Vöróstoreszt''k''-''-zk-méttyok. 16.15 Madarak.: Áriatopr^iiiert vígjátéka. Képaeit kő2VoíiUsí az aihéni Dionvsctó bzinhaziöi Kc^ e..4i4nóói.
20 Ííirek, sporthiwk-u 203>_ iía^yar muzsika. 21.20 Svéd lirikusok. ¿1.50 Hüiok és krónika oroszul. 22 Hirek.
'' 22.25 A llazaiiozatalf Kormánybiztosság közieméflye a k üli old ón iévó •mag>arokhozí ;23.10 Hirek és kró-nikü" «üigolui és franciául.-2S.3G A Magyat ^Hadffo^oly^ Hiradó közieménvei. 23.40 ÜBüclió* kereső hirsaoigá-iat. - • _
v Budapest 11. 20 Magyar tánc-lémezek. 20.30 Kádió ^abaáeg^v-tem. 21 Hirek, 22.15 Konnyü* zene BBC iemezekró:.
— Ertesites
. A''Üélzalaj Termelő és Értékesítő Szövetkezet értesiü th^jüiL hogy az-£líá-bul^ony:r30ifÖrin-tos, a Gülbaba-burgonya pedig 35 forintom méterniázsánkénti 4rban a jó vő hét foiyianán a Sző^-etkezetnél áb^ehető.
bokebeii rainöséabe.a .Kwtótó a Duoéntuli Szeszgyárban
Sx*b&d**s:-Ur "(volt ,''Erzsébet-tér)

0
12. szAm alatt.
Szerkesztői üzenet
Dt-. T. k Fósierkcs:;ósk vi$szaérkcztsé:g, ami valósziallieg a jövi hd cicjéc lesz, cikkít förekítük. "
2» A L* A
MAORT
Rcvatvezeáó: LEHK ANDRÁS
Békezarándoklat
Vihar vonult el Európa felett és a magyar csűrők iángra-lobbánva égiek hamuvá. A tüz végigharapozott az ország testén s ma lerongyoltan, kifosztottan és elszegényedve állunk az üszők felett, amely ép állapotban európai színvonalú kultúránkat jelentette.
A magyar arcát a keserűség, a bánat, a gond barázdája öregili, s ha a tegnap még szilaj hetykeséggcl káromolta is a rossz sorsot, ma már földresujtottan hajtja meg fejét és megadóan ismeri cl, hogy megér^éaneltük a pazarló bő esztendők után a mai kemény, kesrü kenyeret
A jó sors magabizóvá, hetykévé, gőgössé teszi az embert, s áll ez a tétel minden emberre, de állott elsősorban a magyar emberre.
S a gőgös ember, ha el jis jár a "templomba, — mert ugy érzi, hogy neki nincs kérm-valója — nem borul le igazán lélekben isten előtt, hanem csuk parádézik az öt megillető -fenntartott helyen-. Ma azonban a í fenntartott helyek - és a templomok is üresen mutatnak rá arra* hogy méltatlanok voltunk a jobbsorsra, mert bár kivül a kapukra nemesi címereket rajzoltattunk, belül a ielkünkböi hiányzott minden abból, ami nemességünkre vallott volr.a. Sziv-telenseggel, álhumanizmussal, rosszakarattal vádolláx a magyarokat az igazmondók, de mi nem hittünk nekik és nem szálltunk magunkba.
A népiek nagy próbatételen sem álltuk meg jól a helyünket raert agögős Mammon, a tíerren-volk melleit az első szolga tisztére vágytunk s nemcsak európai mivoltunkat tagadtuk megv amikor kábultan estünk térdre a germán nagyság előtt, hanem keresztény voltunkat is megtagadtuk, mert tudtuk jól, hogy Hitler pogány eszméket hirdetve, elnyomja a kereszténységet üldözve :*nnnk minden komoly megnyilatkozását.
Utolsó, ideje annak, hogy, térdreessünk a templomok lépcsőin és mellünket verve — nem töröd ve a körülöttünk zajló világ tekintetével — kimondjuk a mea culpát.
Békjö-zarándoklat Milyen nagyon ráfér minden magyarra. Mennyi, mennyi kérnivalónk van lábtól. S mennyi megbán-nivalónk van, mielőtt k£rni merünk. Homokkomárota öreg temploma sok magyar .generációt látott közeledni kapui leié, de ezek közül egyiknek sem voltak oly mély sebei, mint nekünk.
Hajtsuk meg tehát fejünket Isten elő - s térdeljünk le mi is a többi magyar közé, hogy kérjük a bűnbocsánat után a1 megérdemelt szenvedséek alóli ^eloldozását hazánknak.
A MAORT .Olaj-őrs" első szereplése
lesz a f-eptember S-iki keretijei *serkóeznap megrendezése. Az Oíaj-örs, moly az örogcaerkésaek vezetése alatt nyer kiképzést, a következő műsort adja elő:
1. Bevezető: A demokratikus cserkész. 2. Cserkész-induló. 3. llando-iin zenekar (Traumbikier, népdalok). 4. Torreádor 1 felv. vígjáték. 5. Ma-
gyar nóták. Szünet. 6. Házasság vígjáték. 7. János bogárka énekszó lo, mandolinzönekar kísérettel. 8. Tréfás akrobaták. 9. Magyar tánc. 10. Tangóharmonika-szóló. 11. Bohóc-jeíeuBt.
A gazdag műsor Ígéretes. Az öreg-cserkesz-csapat már a múltban is sok sikert aratott s igv a yezotéeo alatt álló Olaj-örs vezetőinek tapasztalatára támaszkodva jó szórakozást fog nyújtani a kerettyei Maortosok-nak. bizonyára Ke re tt ve is meg fogja kedvelni munkáscserkészeinket.
Belyeggyűjtés
Felkérem az egyesület tagjait, hogy az Országos Parasztnapokra kiacioti emiéksorozatra 5.70 forintot hozzám befizetni szíveskedjenek legkésőbb kedden (IX. 10.) deli 12 óráig, hogy a posta tói kiválthassam a részükre járó sorozatot. Csoporí titkár. ^
Kézilabda-csapatot alakit a nagykanizsai MAORT MSE
A kézilabda, mint sportág, nálunk még nem olyan elterjedt, mint ahogy megérdemelné, hoiott egyike azoknak a sportágaknak, moly teljes egészében megmozgatja áz elernyed: izmokat s melyet változatossága miatt elunni nem lehet.
A gépműhely melletti sportpályán folyó hó 10-én, kedden délután 5 órakor lehet jelentkezni a szakosztályba való íolvétoirc. A vezetőség kéri az érdeklődőket, hogy jelenjenek még ezen az alakuJó összejövetelen, ahol részletes tájékozást Kaphatnak a továbbiakra nezve.
Tapalcara utazik a MAORT 11.
Vasárnap l*2.S0-kor indul a csapat a halatonhajnoki döntó második mérkőzésére Tapolcára. A tapolcai csapat üfy bucsuxtot: el, hogy 8-án Tapolcád visszavágnak a 6:Oás vereségért, amit. annak tudnak be, hogy legjobb játékosukat mindjárt a mérkőzés elején kiáilitották. A MAOKT H. viszont be akarja bizonyítani, hogy a Kai.izsán elért g} őzeimét Tapolcán a teljes komplett vasutas csapat ellen, annak otthonában is megszerzi és hogy jogos aspiránsa a bak tonbajnoki" Kupának. Ha a''MAOKT II. ugyanolyan lelkes és jó futballt fog játszani, mint 1-én Kanizsán, akkor a 2 pont sorsa nem vitás. Ehhez hozzájárul még Koth-nak, az újpesti MTE volt bai-összokótójeűok szereplése is, aki a tapolcai mérkőzésen kezdi meg labdarúgását a MAOKT színeiért.
O. J.
Sportrovat
A vasárnap sportja
Vasárnap délután a Vasutas pályán a Sióioki SE játszik barátságos mérkőzést az NVTE csapatával." A siófoki csapat a nyugati csoporthoz tartozik és igy láthatjuk két egyenlő erejű csapat küzdelmét. A siófoki csapatnak több játékosa fogságban volt ós most azok mind hazajöttek és igy teijeo komplett csapatával áll ki. Siofok csapatában játszani fog Varga többszörös válogatott, Bujtor, Zséaely ós több neves játékos, igy elóre&thatóiag szép és élvezetes küzdelemnek lenetünk szemtanúi. Egyébként a mérkőzések kezdete: háromnegyed 4-kor Sáska— NVTE IL, fél t>-kor Siófoki SE— NVTE I. •
Megjött a labdarugó-csapatok osztály 1» sorőiáaa
Eldőlt az őszi bajnokság beosz- j tása kerületűnkben. Most érkezett ; meg Pécsről az MLSZ átirata, melv- j ben közli a végleges beosztást. Ezek j szerint városunk négy csapata a ! következő beosztást kapta: NVTE 1-, ! MAORT I. a kerületi első osztályban, mig az NTE I., Sáska-Barat-ség, MAORT II. a második osztályban fognak játszani.
A bajnokság folyó hó 15-én indul. A sorsoíás a "jövő hét ek^én már ki lesz kézbesítve. Csapataink erősen készülnek a rajtra és ismét hamrosak lesznek a pályák, ¿hol hajrákkal Jog jak biztatni kedvenc csapatukat az áldozatkész szurkolók.
I tóíag arról épülünk, hogy az NVTE vezetősége még az olnöki tv, nácshoz megfellebbezte egyesülő; nek beosztását.
Városközi ökölvívó-verseny KVTE—UVTE csapatai kőzött
Kicsi lesz a terem a vasárnap 1T órakor a Kommunista Párt, helyiségében me-zrencezésro kerülő vorseny közönségének. A nagy érdeklődés indokolt, mert Kaposvár lett az állandó riválisunk (előbb Szombathely voít). Xai*- csata lesz. Mind a két egyesület t^jes csapattal és a legjobb versenyzőivel lép a szorítóba. Ez ipsz az "utolsó meghívásos mérkőzés a 111. kor. iiajnoksáíj megkezdése előtt s egyúttal az eroviszohyok főpróbája. A rendezőség ezúton kéri a Közönséget, hogy jegyeiket koráb-ean váltsak meg. A pénztár már reggel 9 órakor nyitva lesz.
HÍREK
4
- 1
— Felhiváé.
A rendőrség gazdasági osztálya felhívja a vásárlóközönsége: arra. hogy a piacon tartózkodjék attól, hogy az*egyes árucikkekért a megengedettnél többel Ígérjenek. Lgyanis sok eset- • ben előfordult, hogy egyesek minden ok nélkül a piacra ho. zott terményekért többet ígértek a hivatalos árnál. Ezek ellen a rendőrség megindította az eljárást és szigorú büntetésben lesz részük. A vásárlóközönség kisérje figyelemmel vásárlásainál a piacon kifüggesztett irányárakat és mindig ahhoz igazodjon. Ha a termelők és a viszonteladók ennél az árnál többet kérnek, ugy azt haladéktalanul jelentsék a legközelebbi rendőr-őrszemnek, hogy az. árdrágítás-1: nak elejét lehessen venni. Reméljük, hogy a közönség átérzi a felhívás jelentőségét és eleget tesz a rendőrség kérésének., A gazdasági oszíáty vezetője.
— A rendőrség révid hírei
Kele István nagy-kanizsai tokos kedden kerékpárjával elütötte Rortváth Erzsébetet akj-nek állapota súlyos. — Bali János MAORT * gépkocsivezető szerdán elgázolta autójával Faragó Anna 6 éves ^agy-kanizsai gyermek állapota, súlyos. — A nagykanizsai rendőrség gazdaság* osztálya ma hajnalban razziát tartott a vasútállomáson az induló vonatok utazóközönsége között Az ellenőrzés során nagytnennyíségü dohányt és pálinkát foglaltak le. iiloállitás nem történt
— Értesítés
Értesítem a t közönséget, hogy lakásom ismét a városi fp-epmesteri telepen van. Telefon hiánvában értesítést kérem leadni Petőfi-ut 12. sz. alá. Vidékiek levelezőlapot ugyanoda címezzék. Komaromi; Zsicjntnnd v. gijepmesier. (
— Kérelem
Egy -hatgyermekes szegény hadirokkant családapa, aki munkaképtelen, ma reggel a Magvar-utcai l>>-dovátz-féle üzlettől a Bazár-udvarig terjedő uton elvesztette teljes készpénzét 60 forintot Mivel ez az ösz-szeg ueki és családjának egész havi megélhetését volna hivatva fedezni és nélküle a család a le&kétségbe-ejtőbo nyomornak néz elébe, esedezve kéri a megtalálót, juttassa el szerkosztőségűnkoe.
I
194G. szeptember 8
. V;
Szabad a sertéstartás
Többek megkeresésére jl fct>. vetkezőket közöljük: Városunkban minden háztartásnak a sertéstartás engedélvezve van. — Amennyiben bárki azt megakarná akadályozni, a polgőrcoeskr-hez kell lordulni, aki az enge. délyt megfelelő fclvilágosítássaf egy-ütt irasban is kiadja. A ciáldemokrala Párt titkársága-
— Szüreti-mulatság
A nagykanizsai élelmezési munkások szakszervezete folyó hó 8-áa délután 4 órai kezdettel a sörgyár helyiségében nagy -szüreti mulatságot" rendez, melyre mindenkit szeretettel meghív a Vezetőség. Tánc, büfé, sör.
Hirdetmények.
A kszetátásügyi miniszter ur rendelete | alapjaa a liszUrj-.KJt a következőben *Ha- | oiwm meg. frnoailiazt k^.-j» 1.46 Frt)». nycr.Uzt k^ -ja 88 tiKér. ■
A város tulajdonában levő 1 <Jrb. meíej-vérű, het éves mént, 1 drb. egy eves átír csikót, l drb. egj- éves kincscMkúJ és drb. 4 hónapos men csikót íoiyo bo 10*i»ríf dcklótt 9 úrékor *i orSiigos áUatvasáw». Urtandó njUvAnos ár veresen euűooi izzti,.; hogy altatókért szavatossági kotektett* v séget a varos nem vailaL H4S •
Közhírré testem, hogy Marcali kC^scgbes i. évi szeptember hó 6-töl kezdódóen miwita pénteken sertésvásár lesz. 114S
Mindazon, az 1924 évbeo srülefeU U)*, '' akik az 1946 évi íebruár hó S-es 6-áa Wtf. . tartott sorozáson nem Jelente* meg, tekbrtet-nélkül arra," ixogy katonai szolgilatot telje-aitettek, vagy sem, pótsorozás vége« »946. évi saepteicber ho 12-fio reggel 7 tora nagykanizsai Katolikus Legényegylet (híj-£. u. 8.) helyiségben jelenjenek meg.
APRÓHIRDETÉSEK.
TaakőoyVck előjegyzését az 4*3xes> helybeli istcclak teasere váli*l<w. Scfatess. Ady E. tt. S. _._ 114E
10 drb «agorsjayal 11 HókOS kclrtcctí és ugyanou egy jóiurban krö titiiktttk-p«rjtUdó._Mag^ar u. 25.__il32"_
Orvod rcodeUaek sürgősen kara««k fóutvonaioa 2—3 bútorozott uobat O»
a _ »39
Egy eaaládi hit. s&rg&ca «¿adó. —
Kinizsy gca 30___J115
Tfiaifc íűrtolíot géppal vÜU nüc. -Palkó, Cseggery ut lö.__H2S
Csinosan bstorozott ligás sxoba kia<& Cim a kiadóban- ___
ELázrexelteó. komoly, peri cin. vatelb-gens tdösebo ur bázunasát elv^iUtóá-„Feltétlen megbüható*. üm a kiadotó»»-ttlbap.__
Elaió férfi kerékpár, 44 es eoixnák és aUrég Arpéd-utca 12.__
Hordák aj és használtak oUdfaa, bér-b—din lakai István cégnél, SzecrtoV Mv, ThOköly-u. 22. — Mnw, bor, dui. gesaetrre, tfcbgyüm6lcs6k vételét uXiSp.
OxWtkaiyioég tirostrnk legforgalmasabb helyen irn és bereodties ei betegség oua osoataal áUdó. Érdeklődni Molnár, Sza> badste-tér 17. Provideolia Biziositó no-dibaa . '' _
Diákokat folvoaxok. Roxgonyt-c. ia f
Kisebb diákloásyt vállalok teljes eüá-tásra. Atatoliuné, Köksey-o. 17.__»
Batomott ttobt azonnal
kiadó, vár«
köecpén. fCrdöezobávaL Om a kiadóbaa^d _B©r«i konl&k •Udók. Petőfi ut 39. I ISQ-
Eladé 1 pár príma lószerszám, 20 négy zetméleres ponyva, 1 drb. sertés és 3 anya, 2 apa belganyal.Szabó. Sugár a» ^
1
Kéa «Uts megvételre keresünk jó álla-pótban lérö ráfflót ZALA ázerkedősége.
Használt tégla, nixbly, óladé. KároJy Uktanya.
Y
U5Í
ZALA demokratikus politikai naplap
Szerkeszti: Boae»« Jeafi fősierkeszíó
KitOf*: K. 7. Hagykasuw
Szerkewtésort és kiadásért ftítí Beaczt Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Magr
kantzsa* rtyomdajébon Nagykanizsán-
Nyomdáén tó el: Zalay KároJ».
51» évfolyam» 204. izam.
Nagykanizsa, 1946. S2eptembflr 10. kedd
Ára 4.0 ff Mér.
A biztonsági tanács legközelebbi ülésén Ausztrália felkéri a tan ács Jt, in-ditson az egész Balkánra kiterjedő vizsgálatot az ott uralkodó katonai és politikai helyzet tanulmányozására.
Elhalasztották az Egyesült Nemzetek közgyűlését
A kQtüflymlnlsxtarelc tsnácsc v*«nrrup eatató« 4 óra ho«z*t tártéit tanácskozás után ma hajnalban tzt « döntétl hozt», hopy az EsywQrt Nemzetek közgyüiéaé» ©gy hónappal elhalasztják, vagyis sxeptember 23-8 helyett ok«óber 23-án tartják meg. A külügyminiszterek megegyeztek abban, hogy a gyűlés elhalaaz-ttn esetén is N»w-Yorkban novemberben találkozni fognak, hogy az Egyesűit Nemzeteknek bemutassák tzt íz 5 békeszerződést, amelyről most tárgyainak. Ezután megkezdik a Németországgal kötendő béke-tzerzódés megtárgyalását. Nem dőniőttek abban, hogy Németország ügyének tárgyalásakor az osztrák prob<«rrát i* fontolóra vezzik-f. A kQ-ügymtniazterek értekezletének befejezése után Spaak volt belga »icbzterelnök az Egyesűit Nemzetek Szervezetének elnöke közölte a tanács határozatát Trygve klevel jj Efyaiölt Nemzetek fötlikáraval es felkérte, hogy kérjék ki a UgáUamok véleményét a nagygyűlés et-U''MZ«ására vonatkozólag. A nagygyűlés elhalasztásának gondolata azért merőit feí, mert a tagállamok közű!
tudnák ugyanazon időben ellátni a kékekonferencán, valamint New-Yorkban az Egyesűit Nemzetek közgyűlésén va>0 részvétellel járO feladatokat.
A külügyminiszteri tanács ülésén Oroszország, Franciaország, Kína és Beégium hozzájárult a közgyűlés eihaiasztasához. Byrnes kijelentette, hogy Amerika nem ellenzi az elhalasztást, bár semmi okét sem 81 tbbsn, hogy a közgyűlést szeptember 23-ról október 23-ra tűzzék. Anglia képvlseletében Alextnder brit kiküldött hozzájárult a közgyűlés elhaiasztásáhez, de határozott választ nem sdott, mivel még nem t-esz&t Sevínnel, «ki jelenleg Londonban tartózkodik a Pa:e»ztina ügyében tartandó tárgyaiésok raiatt. Kí-jeíantstte, hogy Bevin hangsúlyozta, hoay hozzájárul a közgyütés elhalasztásához, tra ez nem jelenti a né-tseiorszsgi békeszerződés tárgyalásának íovabbl elhalasztását. Byrnes igyekezett »zen, hogy a német kérdést napirendre tűzzék, de Molotov ehaez nem járult hozzá és ebben a kérdésben nem hoz''ak határozatot.
Oiasiország ügye a bókeértekezlet;
ei&ü - ''
Párizs, szeptember 9
A párizsi békeértekezleten az osasz politikai és területi bizottság ülésén ismét Trieszt kérdjél tárgyjalták. Az erre vonatkozó tárgyalások ezen a héten is folytatódnak. Ukrajna támogatta Jugoszláviának Goriziára vonatkozó igényét hogy ezt a tartományt csatolják Jugoszláviához. A jugoszláv megbízott kijelentette, hogy csak Trieszt és közvetlen környéke önkormányzatát ismerheti cl. Ha a jugoszláv állásponttal ellenkezőleg döntene a bizottság. Jugoszlás-ia netn köt békét Olaszországgal. Brazilia javasolta, hogy az olasz-jugoszláv határkérdés vitáját napolják el. A bizottság ezt a,javaslatot elvetélte és a vitát ezen a héten tovább folytatják. De Gaspierri olasz miniszterelnök kijelentése szerint az olasz'' békeértekezlet miatt a kétségbeesés és elkeseredés hulláma Olaszországban egyre jobban terjed. .Angol hivatalos részről kijelentették, Iiogv Anglia nem tart igényi az Olaszországgal szemben megállapított jóvátétel ot-gíizetésére.
A magyar—csehszlovák kérdés
Párizs, szeptember 9 , Az öt csatlósállam mai kötendő békeszerződés vitájában az a vélemény > akkuit ki, hogy a bizottság legtöbb gpa nem ellenzi azt a követelési, a magyar bizottság körülbelül ülésen befejezze ilajnarország ''-''.«ekeiről szóló csehszlovák-magyar r-*«üs kérdések tárgyalását.
A bolgár népszavazás
Szófia, szeptember 9 A tegnapi népszavazás a bulgáriai ¿-•árforma '' kérdéséről valóságos ^zeti ürmep jegyébon folyt-Je. A s^pfzarazás eredménvéról eddig be-«rteaett jelentések tulnvomóan a *or.árraeag mellett szólnák.
^«rilcai tengerész-sztrájk
Sevryork, j^eptember 9 Az asaerikai kereskedelmi tens?e-sztrájk miatt több mint 3000 •ajo Twzte^el a kikötőben. A ten-^reszok kijelentették, hogy amenv-a kormánv ezen iirazságtalan f^^zállitás miatt törtéijt sztrájkot; öceaa-, tengerészekkel próbálja he-
lyettesíteni, általános sztrájkot ren-cezaek.
Elégedetlenek a lengyelek
. Varsó, szeptember 9 Varsóban a lengyel lakosság tö-meggyüíéson tüntetett Byrnes stuttgarti "beszédében teít kijelentése ellen,'' hogv a német—lengyel határt ide;gieu<«:i>k tartja. A lengelek szennt Byrnes beszédében az Kpo-süit Államoknak a lengyel nép iránti nagy ellenszenve mutatkozik inog és a beszéd a világbékét veszélyezteti.
Ostremállapot Görögországban
Seicyorh, szeptember 9 A görög kormány az egéo£ ország területére elrendelte az ostromállapotot. A hirok szerint a görög kérdésben keletkezett nemzetközi feszültség miatt, de legfőképpen a néjiezavazás áltai teremtett helvzet miatt a belső ollenzék is állandóan növekszik. J v
Lengyelország kitelepíti a németeket
'' Varsó, szeptember 9 November 30-án megkezdődik 1 millió 250.000 német ki telepítése a Le:.gyek)rszág áital elfoglal; német területekről.
Budapestről jelentik:
A B-listák felülvizsgálása
A legutóbbi minisztcrtmács Nagy Ferenc miniszterelnök előterjesztésire., foglalkozott a B-lista bizottságok határozatainak felülvizsgálatával. A minisztei • tanács felhatalmazást adott a miniszterelnö knek, hogy megsemmisíthesse a jogszabályé;Jones, vagy antiszociális határozatokat"
A minisztertanács határozata tájékoztatást nyújt abbau a tekintetben. hogy milyen szemr pontok alapján történik meg a döntés a B-lista határozatok re-videálásánál. Igy a legrövidebb időn belül felülvizsgáljak az elbocsátott hadifoglyokjí&gyét és nmenimben megállapítják! hogy a bizottságok nem jártak el kellő körültekintéssel a hadifoglyok ügyében és nem megnyugtató, bizonyítékok alapján döntöttek, az elbocsátó határozatokat meg fogják serrunisileni. Hasonlóképpen azokat a határozatokat is, amelyek a hadifoglyok feleségének elbocsátá-
sát mondták ki. Csak'' akkor lehet szó a határozat megsemmisítéséről. ha az illető hivatali működésével vagy magatartásával nem szolgálja az ország de-< mokratikus szellemű újjáalakítását.
Átadták aforgalomnak a balatonszentgyőrgy—tűrjeí • vasútvonalat
Az 50 kilométeres balatoaszent-gvörgv—türjei vasutvonalat annakidején a fasiszták ^szétrombolták. A rombolás xilenc hidat és vasúti átereszt tett tönkre. Tőbb mint egy-esztendei munk2 után a vasuligazgatóság a szétrombolt hidakat és átereszeket újjáépítette és»,a vasutvonalat a forgalomra alkalmassá tette. Az ujortan helyreállított vasutvonalat ünnepélyesen átadták a forgalomnak. A vasút helyreállítása folytán az eddigi elszakított községek mezőgazdasági termény« zavartalanul juthatnak el rendeltetési helyükre.
Megdrágul a pénzbüntetés
Az iga2ságügyminiszter a bűncselekményekért kivethető pénzbírságokat a régi pengóérték háromszorosában szabta meg. Eszerint hamis tanuzáSért 600, sikkasztásért 600, csalás bűntettéért 12.000 és idegen vagyon megrongálásáért 30 forint pénzbüntetést szabhat ki a bíróság.
Hazatérő hadifogfyők
Debrecenbe vasárnap déiután Románia felö'' ujabb hadifogoly szállítmány érkezett, amely mintegy 3000 hadifoglyot hozott haza, köztük 300 tiszt van. Útközben Farkas Mihály zalaegerszegi illetőségű katona, tifusz-gyanus megbetegedő közben meghalt. A hazatért hadifoglyok elmondották, hogy a foksani táborban mintegy 15.000 német, olasz és magyar hadifogoly várja hazatérését.
Szépen halad a gabonabeszolgáltatás
A szeptember havi beszolgáltatás üteme változatlanul kedvező, ugy, hogy szeptember hónapban hetenként 3000 vagor termény beszolgáltatásra várnak és a közellátási minisztériumtól 40*0 közvetítő kapott engedélyt a termények átvételére.
Az Országos Parasztszövetség Mapesti nagygyűlése
Az Országos Parasztszövetség által rendezett purasztnapok 3 napos ünnepségének központja az a nagygyűlés volt, nmei vet az ország minden részéből Budapestre sereglett magyar parasztság a HösÓK-tfcrén tartott A hatalmas tér teljesen megtelt az'' ország különböző vidékeiről összegyűlt parasztsággal. A gyűlésen megjelent Tildy Zoltán, köztársasági elnök, Xagv Ferenc miniszterelnök a kormány tagjaival. a budapesti diplomáciai kar. a pártok képviselői, stb. Kiss Sándornak, a Magyar Parasztszövetség elnökének megnyitója után Kővágó József polgármester Budapest közönsége nevében üdvözölte a magyar parasztságot, mujd Darvas Lajos, a mindszenti parasztszövetség elnöke mondott köszönetet a főváros népének. Utána Nagy Ferenc miniszierelnök beszélt
— Az elnyomott parasztságnak 1000 év'' óta most van oka először ünnepelni. Ezer év óta először az elnyomott magyar parasztság úrrá* lett az ország sorsában és számarányánál fogva annak legfőbb irányítója.-Ebben súlyos kötelezettségek is hárulnak a magyar parasztságra. Elsősorban a felelősség vállalásának kötelezettsége. A parasztságnak tudomásul kell venni a kor nagyszerű politikai eredményét, a demokráciát
—- Kötelességének teljesítése mellett a paraszti öntudat kifejlesztése fonios feladat .Az ország terheinek igazságos vállalása mellett rendkivül nagyjelentőségű kötelezettsége a többi dolgozóval való összefogás. A magyar parasztságnak nem szabad senki uszítására harcot vállalni a másik nagy dolgozó réteg. a munkásság ellen mindaddig. amig a munkásság becsű-.'' letes magyar célokért tisztul-tabb magvar világ - eléréséért dolgozik. Törekedni kell, hogy az élet minden területén maga kormányozza önmagái Hibák mindig lesznek de ezeket megkell szüntetni. Amilyen mértékben csökken a régi Világ bűneinek visszatérése, olyan mértékben nyújt a demokrácia lehetőséget az egész nemzet raegbéké-sére. A szellemi felempÜcedés eszközeit meg kell adni a magyar parasztság részére és az ország szociális eredménveiben részesednie kell. A magva^ munkássággal testvéri közösségben akar együttéiní. Ha ezen kötelezettségét teljesiti. elkövetkezik a gazdag magyar paraszt életformája A béke kérdéséről szólva kijelentette, hosjy Párizsban beszélt mindazokkal, akiktől remélhette, hc£y a magyar problémát a közös döntés előtt az utolsó órában még elősegitheük. Párizsban nem gyűlölnek ben-« nünket, de közös megítélés szerint nincs miért jutalmazni ben-

nünket A magunk erejére maradtunk és arra vagyunk utalva. A magyar parasztságnak igen keményen és elszántan kell tudomásul venni ezt ¿s ökölbeszorított kézzel elindulni a uj élet jjtján. Ha minden oldalon meglesz a megértés, elviselhetőbbek lesznek részünkre a terhek és a magyar boldogulás nem fog soká késni.
Nagy Ferenc miniszterelnök után Tildy Zoltán köztársasági elnök szólalt Tel, hangsúlyozta a tóvendő Magyarországnak a szabad B*agyarok szabad hazájáért folytatandó együttes harc szükségességét.
Ezután felolvasták az ipari munkásságához és az értelmiséghez az együttműködés érdcké''.en intézett kiáltványt. Majd a magyar parasztság'' határozati javaslatot fogadott el, amelyben ájlásf: fogjál a demokrácia melle^ és három nemzetalkotó rétéget ismer el; a parasztságot, az ibari munkássácot és a dol. gozó értelmiséget Kivárna, hogy mindhárom réteg szabadon szervezhesse meg érdekcinek védelmét, kívánja a -mezőgazdasági érdekképvisel étről szóló törvényjavaslat mielőbbi megalkotását a forint-árrendszer mi-e}pbí>i megvizsgálását. Vállalja a dojcozó nép ellátásinak" terheit, de Követeli a bcszolgáltetás méltányos megállapítását Sürgeti az önkormánvzati választások opelőbbi megtartását kívánja a közigazgatás valóban demokratikus átszervezését és az uj iskolai rendszer felépítését. A határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták és ezzel a gyűlés véget ért.
A Gazdasági Főtanács Hirei
A Gazdasági Főtanács legutóbbi ülésén 6 és fél milliód fölint hitelt szavazott mfeg az aszájvkáro sírit gazdáknak veté-történő ellátásira. E célból az aszály károsult gazdák kőzött vetőmagot osztanak szét. A íöIdbirtx»knrforn»nal kapcsolatban az uj gazdák részére ja. mezőgazdasági münkák elvégzéséi« további 1,300.000 íorfcrt kölcsönt szavazott mieg. Gondoskodik arról, hogy Csehszlovákiából 250 vagon cukor behó-, zajíajátmjnél gyorsabban biztosítsa. Intézkedések törtettek a munkanélküliség leküzdésére. E colból 3,000,000 forint köl-esőnt szavazott meg .egy u&agá-nosok által létrehozandó érdekeltség szántóra, amely 25 millió forint alaptőke összehozásával biztosítaná 250.000 munkás foglalkoztatósát főleg az építőiparban. Szó van arról is, hogy külföldön T&llaít bénaunkák Végzésere álíantflag szjerve z«Ú nwnk^scsoportokat külföldön ^goztatnájiafc, eU&ásufca* közösen wérrezoék raeg, a mwa-k&jtQ többi része a " kötelezettségből betföld&i kerülne k$fi«*ésre. E#>en az ügyben teár tárgyalások folvpöíc a kfiHölcfi tenyezökkel Elrendelte, bógy a jóvát^tieli^ beszotoátya-toS szarvasmarhák árát ofyjjoG tónnt kepeien belül byzítk^ v£ny helyett készpénzben fjaes-sék ki.
Nagy Feranc miniszterelnök nyilatkozata
a béketárgyalásokró!
t.
A párizsi béketárgyal ásókról és békekilátásrói nyilalkozott Nagy Ferenc miniszterelnök párizsi útjáról való hazatérése után, a Független" Kisgazdapárt nagyválasztmányának szombati nagygyűlésén. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magyar nép szerencsétlenségét azok a vezetői okozták, akik a nép akaratával ellentétesen folytatták a magyar kÚlpoUUka ügyeinek intézését és bele vitték a magyar népet a második világháborúba. Ennek súlyos jelentőségét most kellett nagyon szörnyű módon tapasztalnom Párizsban. Most látom csnk igazán, milyen súlyos -szeranesetlenségbe taszították a magyar népet azok, «kik azzal kötötték erkölcstelen közősségbe a magyar nép sorsát, akit minden mép között a legjobban töd gyűlölni: á némettel. Ma Párizsban az az állapot, ha a magyar népet nem gyűlölik, -ez csak a kormány Moszkvában és nyugaton tett utjának tulajdonítható. A magyar béke-küídötlség azok között a nehézségek között, amellyel ott dolgozhatnak, jól végzi munkáját Párizsban a magyarokkal senki sepi Un&''al éppug^r, afc^gy .jjem
tárgyalhatnak a U>bbi legyőzött államokkal sem. Á Luxemburg-palotába nem teheti be lábát egyetlen magyar $degátűs sem, hacsak engedélyt nem kap arpa-Nagy kérdéseink várnak megoldásra Párizsban. A magyar határ rendezése, Csehszlovákiátok az a javaslata, hogy 2ŰO.ÖÖO magyart áttesz a határon, továbbá áz a csehszlovák kívánság, hogy a Duna jobbpartián a pozsonyi csehszlovák hidfő kiszé-íesitésére 5 magyar községei csatoljanak Csehszlovákiához, valamint a béketervezetnek Magyarországgal szemben alkalmazandó gazdasági pontjai. A magyar-román békeszerződés tárgyalásánál tapasztaltam, mekkora szerencsétlenséget jelent az, hogy az 1944 október IS-ikl fegyverszünet nem sikerült és milyen könnyebbséget jelent Romáménak az a tény, amelyre hivatkozhat, hogy még Ausztria területén ;s harapjak Szálasi csapatai eUen. A «agyar küldöttségnek a 22.000 négyzetkilométer visszacsatolására vonatkozó igényét azért kellett 4000 négyzetkilométerre mérsékelni, mert ez volt az utolsó emberi lehetőség, hogy egyáltalában valamely határkiigazités történjen, mert "arról győződtünk meg, hogy a kisebbség védeköét egyetlen országban aetrí szorgalmazzák és á Tjékekonferenciá törekvése inkább a kisebbségek o^ígszüntetése, mint azok védelme. Ekkor láttjuk, hogy olyan követelést riom tarthatunk fenn, ''amely 8ÖQ.000 román által lakott kisebbségi területet . kér Magyarország -száoíára. Ezért keltett lesíáHitani igényünket, ha azt akartuk, hogy a kérdés szóbakerüljön. A nagyhatalmak közül senki sem vállalkozott a módosító ¿nditv^ny támogatására, a kicsiny nWzete&aek pedig nem volt erejük, hogy ezt a kérdést k^pvjselfék a uagy nemzetek vékoénj9é«el szemben.
Csehszlovák vonatkozásban le-li^ségesiiek látszik, hogy ft területi és politikai bizottság nem szavazza meg a 200.000 cseh-
szlovákiai magyar kitelepite^ V Lehet, hogy a* nagy hat ylmPk a két ország közötti közvetlen tárgyalásra utalják az ügy.efintézé-sét. Bizonytal.;n mé? a Pozsonynál igényelt hidfő kénjése is. Számíthatunk arra, hogy a jóvátételi terhek megállapításánál messzemenően figyelemmRíl lesznek Magyarország teherbíró képességére, meri a konferencia résztvevői, Csehszlovákiát • és Lengyelországot kivéve, azon az állásponton vannak, hogy ezt az országot gazdaságilag tönkretenni "nem lehet és módot kell adni arra. hogy mielőbb rendbe-jőjjön. A magyar közvélemény számos esetben megnyilatkozó véleményét a békeértekezlettel szemben" nem tudom osztani. Nagyon .nehéz és késedelmes döntésekre ketl felkészülni. A békeszerződés megkötése után nekünk még inkább magyaroknak kell lennünk. Az elkövetkező idő uj korszakot jelent a magyar nép történetéten, hogy a háború terhétől megszabadulva, gazdasági függetlenségét visz-szanyerje, amely a politikai függetlenséget is" biztosiíja számunkra.
Mezítlábasok
Tegnap vidéken jártam. Amikor az egyik községben megállóit. maszatos, mezítlábas gyermekhad vészi körül - kocsimat Elbeszélgetek velük. Érdeklődöm : hogy hivnak. hány éves vagy, mik a szüleid, hova jársz iskolába ? Először feszélyezve, később már röpköd n£ií feiém a válaszok cs kérdések. Nemsokára a szülők is körém sereglenek és megindul a panaszok áradata^ .Válaszolgatok, sikerül megmagyaráznom az igazságot, — elhiszik, megnyugszanak. Tovább megyek, a "jelenet általában megismétlődik. Pártom vidéki vezetői is egyforjna kérdéssel toráulnak hozzám. Ezt a panaszt magammal hoztajn és mindjárt másnap orvoslásához kezdek. Remélem sikerül megoldanom.
Amint azt jól tudjuk, Szombathelyről Nagykanizsára JcósŐ este fut be a vonat Több vonat nincs is egész nap. Igy, aki például Kilimánból akarja . hivatalos dolgát a járása székhelyén elintézni, annak ez háromnapos kiráöMásába kerül. Most nem is akarok arról beszőni, hogy orilven veszteségi jelent városunk* kőzetlátásának enfcek a vidéknek teljes kieáése és hogy milyen kára van á vonal mell ott "fekvő községeknek abból, kogy portékájukat .neitx tudják — megfelelő vonat hiányában — piacra hozni. Ez eddig két baj. És «ost nézzük a harmadikat, amit talán elsőnek kellett volna megemlítene*», annak a sok inezitlábas, porban nőtt gyermeknek, r&aoosárca és kérgestmyerü parasztnak igarei panaszát.
itt van a saeptember, raíeg-nvönak az iskolák: iaffltffci szeretne a falu, ki szei«tne nőni a ]x>rból. Esze, tehetsége nPg is van rá, de ne» tud középiskolába kerülni, mert nincs vonat amin bejárna az iskolába és ahhoz, hogy bentlakó legyen, nincs elég pénze a kisparasztnak, a kózsógi tisztvise!onek,ta-
nitónak, kisiparosnak. Segíteni kell. Kell, mért kötelessé * * kell, mert l^het sejtítení. a menetrend megváltozását |jr-jük, jianem ugy, mint a múltban, egy motoros isfcqlavonat beiktatását ZalaszentivánróL Naponta csak egyszer közlekedjék. Egyszer hozza, egyszer űi-gye a tanulniakarökat.
Remélem, ezíejcet a nemcsak átolvassuK, hanem az ületékesek füléhez is kerül & a falu jogos panaszát ono^lni íogjík.
Szabó Berény Ü Szoc dex. párt járási titkán.
Megyei hirek
A vármegye területére egyjr^ több és több hadifogoly érk^zij meg Oroszországból, akikig szétosztása a zalaegerszegi v^ sutállomásaii történik, uipe^ ; irányítják őket lakóhelyükre Nagykanizsán lakó hadifoglypjt közvetlen Nagj''kanizsára érkeznek, tekintve, hog>- Nag}kanf-SS^ fontos vasúti csomópont A r^s^oruló hadifoglyok rintig terjedő egvweri segélyben részesülnek.
Hévizén ma kezdődik a 3 napos országos vendéglútóijwri kongresszus, amelyen résztvesznek a főispán és "az alispán Is.
*
Zala vármegye alisjránja « belüg^''rmHisEtérlnmba küldött jelentésében a" gazdasági fielv-zettel kapcsolatban a követke^-ket jelentette: elmúlt időszakban a. vármegy ében jekjWös mennyiségű csapödék volt. mely'' különösen a kupásnövénvek fej* lődését kedN''ezően befolváaoltá. A gabonafélék aratása é> csfe-lése befejezést n>-ert. A esóp-lési adatok alapján az általános termése rcdmén>tík a kő-eike-z$k : őszi búzából 5 mázsa, rozsból 5.S mázsa, őszi árpábóí, tavaszi árpából és zabból 4 nűácsfc! termett holdanként Várható terméseredmények: 10 taácsa szemesen, burányiból 35 taázsa, takarmánVi^p^ ból 60 mézsa. cukorrépából 46 mázsa hokJanként. Az őszi vetemények alá a talajkészitö munkálatok folyamatban vannak. A biborheío vetése szinté® folyamatban van. A rozs vetési.'' helyenként már megindult Az állattenyésztés helyzete a ta-katn&iyozási lehetőségek kedvezőtlen alakulása íólytan változatlanul rossz. A MÉteodÜc terményként elvetett t^anaá»yni>-vények fejlődése, ked^-ezőtlen. A téli" takarmányozás lehető^ge te^eseu kilátástalannak lálsid^. mért a kevesebb állattal rená^E-kező vármegyékből vásáráéi szándékolt takarmány ideszáöi'' tása a magas szállítási költség miatt két^ges.
A zalaegerszegi rendőrség vidéken fplyajnatps fegyverráziá-kat tart. melynek sorai letajptó?-tatták EdveTSvám Hónáíh zés Horváth ísbsén negm ap^tí lakosat ."
. *.
Gulácsi József, aki a Hunyadi SS páncélosoknál tiszt vo& az elmúlt héten hazaérkezett Németországból ?lalavárTu. ahol rtobben állomásozott nyilas id<>k alatt a gazdáktól állataikat és sok mindent ösxr szerabolt A poÜtikai rendőrsdf letartóztatta.
szeptember 10
ZALA
Ütegaíás a zalai tehetségek képzőművészeti
szakiskolájában
Hyirtuk. IwíO pár héttel ezelőtt ^orii cS értéxes iskola nyitotta t^T kapuit a kéj>zőmüvés7.otben te-^¿¿íasefc oktatása, és mürészi fej-¿¿¿$sük dőroozditá^ céljából. Az jcj^lá, & meí^e székhelyén működik és már eddg is naoon szép gya-ioitati enxknéruavol 3art. A Szabad-cQretóció&i F^ügyelóség kebelében ffiu)có<36 3Zalai Taj- óe Népkutató Közősséí:« termelte ki magából az ^rondo^t, araejyet csí^kbamar a yi^-alúútás követett. " ¿¿j tudjak, hogy a képzőművészeti n^ajlé-: nálunk, uígy a szélesebb nép-rétecekófi. mint a középisko!ákl>an láfvsyí hiányos, a módszerek elavul-Ük ét Jsizony az újjáéledt országnak t-^r. a ténön rengeteg: tennivalója v^. .(italáhan a szélesebb népréío-wfc a tehetség, akik kellő ne-tvy*? paeliett nagy eredményeket ♦c-iának felmutatni. Do éppen a öfvtiés hiányossága miatt, mindig tó&óen ós többen lesznek olyanok, aÜk teljesen elkallódnak és téhetsé-nem tud helyes h-ánvban kifej-¡¿¿ni Ezen akartak segíteni a szer-amikor. elhatározták, hogy njódot és leheióségot nyújtanak a «ki tehetségeknek arra, hogv to-rflfc képezhessék magukat és kép-26« okuló vezetése mellett munkai -foxihassanak Hogy orro a megmozdulásra szükség volt, misem bizo-sviúa. jobban, mini az a nagyfokú érdeklődés, amely megnvilvánul a képx&nüvészeti szaliadisfcola iránt. Ifcsdeílen 2C növendék jelentkezett, exei száma ma. már lényegc-sen tóbb és nincs olyan nap, amikor no jelentkeznének fölvételre az isko-1ába. Itt ierazán elmondhatjuk, hogy 4 iömgozók iskolája«, mert ahogy .körülnézünk, meglewtésünkre csupa oivau embert látunk, akik alig par pLfcc hagyták cl a munkábólvüket, irodát, üzletet, műhelyt, iskolát és «$re jönnek, hogy "minél előbb fisakáboz láthassanak.
Ái iskola vezetője Pataky festó-zitrisz, zalai teLeteég, aki saját ene-y&i''. érte ol azokat a szép erodmé-a^efceí, amellyel ina már dicsekod-hél £vpk óta* kiállító művész Buda* paáer., tanulmányait Olaszországban Tq¡jtrie és valósággal s. irügye, hogy ZaUbói minél több értéket ieóezzen fBL
örömmel mondja ol, hogy az is-ba a kezdet nenézüégein már t^i j&mt, a növendékek számit egyre saporodik és a megnevezetek részérő a legmesszebbníenó jóindulatot »pwrtalja. 1
Á3 isjtola, mini ilyen, az cUŐ.
egetz országban cs illetéke* tárcl; rnáris felfigyeltek erre a: vjszerü képzőművészeti okim-tatásra.
N«3xs>ak gvakorLati kiképzésben ré-ácsálnek ftt a növendékek, hanem ¿^¿eíi oktatást és kapnak, Ileten-Mps kétszer vetitettkepus előadj SfUnak számukra, amikor a,mür£-Jecttortáoeti és képzőművészeti ne-részesülnek. A lelkesedés megható. Egész csomó fiatal way és fiu ül jokrúejf is a ngjsaaz-tt raeüetf és modell után rajzolnak, a modell Zalaegerszeg qgyík leg-«»y megj"ünk az
cárion tíi meglepetve fo-tt, csil>«n aok ¿góni mpg-^^ keBtkik rajsaíkai a résRi-''evoiL ti 1
.a^-y roeeter egészen átszolle-^^aadkor a lebctóscgcket tárja
■^»a* errói, hogy hamarosan
<*Usül Zalában, van is alkalmas hely erre,
^ J^WCŰiczésrc, csak még a ^J^Úfr***** c4Ökém/(f*4éye az indruá»t. ŰH ÜQ&üui:, ^kkor elwondhat-"St^''.^aíá nagjót haladt a mü-^ iéifcöditéae utjáa. De nem-g» raji és foet««zeL kifejlesztését ^^ ki céhíJ, hanem altdiában -''•^ szelleini és tárgN-i népmmv-tpxnnüvúsaűtet ¿a k^zómü-Az iskola nem -ismer párt-
állást, tisztelőiben tartja b. művészet szabadságát és ebben a szelbaiben is működik. Ahogy körülnézünk, szeméhesen győződünk meg arról, hogy tényleg társadalmi é& pártállásra való'' különbség nélkül, remekül megférnek^ egymás moliott a jövó művészei és á me£rvt> tebetségunei. Feltűnik egy egészen fiatal leányka, megnézzük a nuinkáját, ami határozott teiietségro mutat. Megtudjuk, hogy a kisleány Komáromi Klára, nemesapáti 16 éves diákleány. iíár az iskolában feltűnt rajztabetségévoi ós most boldog, hogy tovább fej-iosz-.heti képességét.
Lette Középkorú férfi haj ük a rajzasztal fölé. vármegyei számvevő, aki saját {»vallása, szerint 25 esztendeje vári orro az alkalomra, hogy képezhesse ipagál. szórakozására iratkozott az iskolába, ahol remekül érzi magát. Gaái Klára mocst jött az irodából. Kicsit fáradt, de frissen és jókedvűen ül munkához. JCióre a Képzőművészeti Főiskolára akar wenni és itt most előtanulmányokat végez. Egy másik falusi kisleány titokban a falu templomának freskóit rajzolgatta és akkor íedozték fei tehetsegét. Egyike a iggezorgal-masabü és tehotaegesebb növencSík-nek.
Aztán a többiok mind-mind ogy-más meliett, férfiak, nók, öregek, fiatalek. Orom látni, mütin szívesen, jókedvvel dolgoznak. "
Amint mondják: már volt látogatójuk, Vörös János szobrászművész Nagykanizsáról. Neki is tetszettek a látottak és felvetették a gondolatot* hogy a két városnak fei kell vennie a művészi kapcsoLatokiit egymá&sai.
Kysóbb beszélgetünk ax iskola megszenezójéttíl, i''ülöp István ta-nitovai, aki a Szabadművelődési Felügyelőségen teljesít szolgálatot. Tőle tudjuk meg, hogy bizony még nagyon sok a teendő, am''ig a zalai népművészet és képzőművészet eléri azt a oiivót, amelyet feitétienűl kell érnie, beszélgetünk zalai tehet- ■ ölekről és arról, hog)'' a művészet ma bizony megélhetést nem biztosit. Sok tehetségünk van, akiket teljeáen maga alá gym* & gond ée hajsza, a napi megélnetés után. Kesztbql^en éi és nyomorog például család javai együtt egy newe festémüréea, » ro-vas irás kutatója, népi értékeink búvára, aki évekig ólt a hortobágyi pász torok kózőtt.és nagyon sok értékes kópét állították már ki. fis a többiek, a névtelenek, * tehetsége-sok, akik nem tudnak előbbre jutni, mert lehúzzák a napi gondok, bajok.
A Képzőművészeti Szabadiskola nem segít ezeken ^ müvészsorsokor^'' áü mégis elóbbro viszi az egyetemes művészi célok megválóditását és ezért érdemel meg minden hatósági és társadalmi felkarolást, segítséget.
M. ötvös Mcujda
MOZI
A 606-ik kísérlet
Ötven évvel ezelőtt ár. Ehrlich, a fiatal berlini orvos azzal kísérletezett, hogy szérumok helyett kemoterápiái utón gyógyítsa ~ a fertőző Ix3te28égeket, Kartársai azonban teóriáját tudománytalannak találták. Ez azonban nem zavarja kísérletéaésé-ben és feltalálja a baktériumok színezését. Ezt a felfedezést Koch ér-t»''vCfc?ir és ma«« m»Ué tea» kbpestó-riumáoa. EkKor ogv gazdag ember-l>arát orvogye minden eszközt megad neki, hogy-'' a vérbaj ófcttóiát és gyógymódját kikutass. Hoeszaa munka után ez. sikerűi is és eiőái-litjja a salvaraant. 0}''ógyszerével em-berek oznait mentette meg és igy megkapja elégtételét.
áéU$ órakor PÁWTfiAP
a SroclafáafliokratE Párt tolyísáfitóftr
EiÖAtíó: Dűmbcí János nemzetgyűlési képvisel/J Vendégeke: szívesen látnak.
Állami fatelepet Nagykanizsának
f Mt''g miodnyájunknak élénk em-iékezelébon van, hogy milv keserves körűi ménvok kiizt "tudtuk úvaiv mezs^erezni a téli fűtés oem is tef-jc;, csak röszie*gos fodezóeébet szükséges tüzelófát. Mennyi kutatás, utánjárás kellett ahhoz, liogy ház-tartái-unk nélkülözhetetlen íameny-nyi^égét meg^e''tiessük, mert a Nag>-kauizbán óe környékén beszerezhető tűzifa mér a műit év nvarának derekán elfogyott. Boldog volt, aki busás áron tudott ezután néhánv helybeli kereskedőtől ^ab erdoc m> ünnéter fát venni.
í-ókbgsága csak akkor vált kosor-ves csárdássá, amikor a kereskodŐk-től kapott fautalvanyával nyakába vette a várost és furarostóI-fu*arosig járva pcóliálkozolt vállalkozót találni, aki a fút az erdőről behozza. .Mert ilyen aztán igazán nem akadt, hiszen igavonó állatoan és járműben olyan nágy hiány volt, hogy a város határán kiviíli fuvarra senki sem vállalkozott — pénzért. Ha akadt vállál-koző, az csak ^/valamiért« mutatott hajiandütágot a fá behozatalára. Ezek közül még a leghecsüietesább-nek mutatkozott az, ^amelyik »¿eléből« volt hajlandó fuvarpzni, vggyis, bü» volt az erdőn 4 ürméleer megveti és kifizetett fája valakinek, ugy a fuvaros csak abban az őseiben hozta be. ha eoból 2 űrm étert neki adtak fuvarbér fejében. (Sőt emlékszem, hogy eggyel már iJyoiiformán megegyeztem s akkor azt kérdezte tóiem^ hcgN az igy .neki járó fa behozatalát ti fogja mcgíizetni?)
-Minóezeket azért írom ie, tuart most, hogy a város ordóí az állam kajeiéöébc n»ntok át és arra, hogy a betonként a piacra felhozott tűzifa % város szükségletét «ellássa, gondolni sem ¿ehet, a kereskedők sam tudnák raktárukról & fogyasztást fedezni, többszöröísen súlyos gondokat okozna a -.üzifának 25—80 kilométerré! való beszállítása. De meg a mai pénzszűke nem nyújt módot arra, hogy — számítva a fuvarért járó fele ;anjcnnyi*égro 1*6 — a házi szükséglet kétszereset vegyük meg és fizessük meg. Sót — száciolta a faeilátásban való korlátozásra, a mely a normális szükségletnek csak 50 százalékát helyezi kilátásba — gondolni sem lelibt arra, begy az e^tieg keservesen megszerző» kiutalásra járó amúgy is loesókkwiteU fanjannyjséaet fuvar fejében megr feieztűk a ruvaros3al.
Ezt a kérdést a 6ulyes körühné-n.v^ihez kr>pes; oló»yydáön véli megoldhatónak az az inditváay, mely & legutóbbi törvényhatósági bizottsági ülésen hangzott él és amelynek kiviteléhez a megye fóisj)ánjá is meg-igórte sogitaóget.
Arról van ¿zó, lwg>- a2 állami er-dői''^azgatás, mely az összes kórnyesíő erdők ^fatermése" feiett reftdeíkBzik, rendezkedjék be itt Na^vkanissto egy nagyobbszabásu túzTtatekppei, liohnan''az összes helybeili és esetleg környékbeli fogyasztók szükségletüket beszerezhetnék.
Tudjuk, hog az igy Nagykanizsán beszerzendő tűzifa az erüőigS»-gartóeágnak az erdőkről való befimi-roxisi és szállítási költségével megdrágulna, de tudjuk^Szt hog>- az erdoigazgatóságnak sokkal * jobban állana módjában a fabeszálhtást a tömegszállitás révén olcsóbban elvégeztetni, mint ha minden egyes fogyasztó külön állapodna meg a^be-ítrvarozás dijában a fuvarossal. Egészen bizonyos, aogy az erdói^aigató-ság nem számitana 50 százalékot futárért a fa árához. (
Ami a fatelep létesítését illeti, a j m^leleló terület sem okozna nagj- > goSot, ntert a város können tudna ert* a célra szükség esetóa még
........iJÉiii. ni ellátott területet i&
az erdőígazgatÓDág jrendeikezéséro bocsátani. '' ''
i^rjut, faog- a iLAORT-faz beea-zetójtfwl — ami reméljük nem (og uiár soká késni — a nagy kan izsai^ háztartások tüzeió-gondsai csökkenni fqgnak. a fatelep felálKtása azért
még mindig nagyon is indokolt marad, raprt a lalfcsság szegényebb rétege, a munkásság nem egyhamar kerül abba a heivzetbo, hog>- a beszerelés súlyos költségit fedőzhesíi;, az tovább re csak fa.val és — ha lesz — szénnel fog fűteni.
Kérjük tehát főispánunkat, aki nagv mecérflfet tannint minim, hasonló kérdésben és raita keresztül az állami erdőígazgatósagot, hó^V mielőbb áifittaseöE fe» Natr.totnfesán * fatetepet, hogy a lakosssg tíereéebb agroAaíomrnai nézzén a kozeig6 íö hideg napjai elé.
Sportrovat
Ökölvívás
Vaeárnau a Kommunista. Párt na^-terméhen rendezte az NVTE ökólviró szakosztálya első Ő9zí meghívásos mérkőzését Az KVTE lenfele a Kaposvúri VTE volt. A ruéritc^zÚBt az NYTE hatalmas fölénnyel cserte meg. (Eiőlillók az NV3ÉK dtíösői.) Párosítás a köwt-keoüS:
Légsúly: Wimmer—Varga. Győz hatalmas küzdelemben az álig ''15 6ms Wimmer. 2:0. Harmatsúly: Rácz—Vidor. Győz kiütéssel Báez. 4:0. Pcbelvsaly: Szekszárdi—Him-n>er. Gvőz kiütessel Szekszárdi. 6:0. Kőunvíemlv: .Anlaof dienfö ntíköl győz. 8:0. Váltósnlv: Etelv6n—Járőr. Győz ki ütéssel ''Jávor. 9:2. Efí-nefoézsufv: Dorman elienfÖ tfcflicül gvőx. 10": 2. Kőzépsulv: Büki—Mot-r&r. Győz kiütést Büki.
Végeredmény: 12:2- Nagykanizsa javára.
A KYTE etgv pillanatig som rolt komoh'' elletaféle a jó formában Iévo oklozőknek. Szekfü László mérkőzésveaető (Kapósvár) a mér-kő?pt jól vezette. Kz NVTE ökol-vivo szakosztályának vezetőjétől nyert értesülés szerint ajövő vasárnap a Barcsi MAY jóképtsísé^ü ök-Tőzői mérkőznek Na<rv^anizsan.
^ '' (Bf).
*
Az :''TE rasárnap, folyó hó 15-én a sorsolás szeriét Kaposvárod a KVTR II. ellen játszik bajaoki naérkőzést As edző feíhivja a« Óea-stes játékosokat, hqgy a kodéi és csütörtöki ©dróeeken teljes »2 fen bon je»ienjenek meg.
Közgazdaság
Exportőrük f^y»l»ébsi 6
Az exporttal ¿apcsolatosaa a En-dapesti Kexeskedelmi és Iparkamarán a napokban fontos gazdaság? értekedet volt. A jeíenicvőfc podtak abban, hofflf a forint stabilizáció érdekéb«» a kormány stm de-v^raf el árakat se» «cpartprémítt-mokat ntm ad a «vitel efösegífé-sére. Ezzel szetöben az értekezlet á pénzügyi körrááayzatftoz fordult azzal a kéréssel, hogy 2.2* Vos kiviteli illcíéket töröljék el, továbbá kérik a vasúti tartia, valamint egyes ¿xiók leszátíitásáL A hivatalos k:k&id&ttek • bejelentették, bo©r a kormányzat az ársf?flvcfral c^ökkcrtésével behatóan íotfstffcoztk. Mégengecftk az öl>ao e^iörtra dolgozó cégeknek, melyeknek tevékenységük a megáHapílöft valutaárfolyam meUei! aetn jövedelmező, hogy a kiviül áitai szerzett valuta egy részét saját nyersanyagok beszerzésére használják lei. Meg-állapodtak abban is, hogy azofcbftft a retácfókban, aho! a szárffctási WÖ hosszúnak tüzotiyulna,, a Nemzetf Bank cxporfőföÍMek efflí^et fotySSlt.
Saerdén dtkitkn 6 órakor
PÁMHÁPOt
tart a Matfir«r Kíó^mftunitt« Ptrt.
tetnélktfl azereteitet vár a Párhesdfeég.
ZALA
1946. szeptember 1Q,
MAO RT
Rovatvezető: LEÜK ANDRÁS
Földosztás és a puszta-szentlászlói MAORT
Kaptok a következő levelet:
^Nyilt levél az illetékesekhez« c. cikk hemzsex: a raiótlansácoktóL Az igazság ezzet szemben a,következő:
1. A söjtóri földigény lő bizottság 1945 május 1-én adott át a puszta-szentiászlói földigénylő bizottságnak 10.000 négyszögül területet házhelyek céljaira, óo nem söjtöriek ré-s''zére, mert józrvn ésszel elképzel-bető-e az, hogy az itteni föld igénylő bizottság kérjen áöjtörtől házbolvek-ket söjtori lakosok részére? A szobán forgó területen már a mult évben aratort a 14 kiosztott házhely-tulajdonos közül 12 AJLAORT munkás.
2. Tény az, hogy 1945 májusában xKvílt levél az iiletékesekhczcí cimü cikk sugalmazója a.földosztásról mindenkit igyekezett lebeszélni, de csak részbon sikerrel. Ezekután is a helybeli földigényló bizottság mult év augusztus 2-án beadott kérvényében kért a MAOKT munkások részére 10 katasztrális holdat ház-helyok céljai~a, miután előző kérvényét, hog>- a vállalati munKásLakások céljaira szabadítson fei a Vármegyei Tanács megfelelő területet, a Tanács elutasította azzal az indokolással, hogy csak személyek juttathatók házhelyhez, nem pedig a vállalat. I . .
3. Hol volt akkor még a geológia, amikor még kérvényezni kellett a házhelyeket. A Várni. Tanács, midón kint jart, nem az ó kérésüket jött olbirúini, hanem a Söjtör és Szont-lászló földigényló bizottság közti vitát jött eldöntöm, amikor is illetéktelen egyének félrevezették a Tanácsot ús" olyan MAOliT munkások házhelveit akartak cüdegcmteii), akik mar 1Ö4 5-ben megkaptak terméssel együtt a házholyoüet és akik arról birtoklevelet kaptak, adót fizetnek róla, a résztörleeztést is eszközölték. Ezektől nem engedte a földigényló bizottöág elvenni a hazboiyeket. Valótlan a t>l juttatott közlése is, valótlan az az állítás is, hogy ki lett kerülve a Vármegyei Tanács, valótlan az is, hogy a földigényló bizottság bá''kit is a nxxsgyecovekek kiszórására utasított volna. Tsak megnyugtatta az eredeti birtokosokat, hogy őket háborítani nem lehet. Tény az, hogy az Országos Tanács kimondta, hogy som ügetni bizottság, som geologus üázhc (veket nem oszthat, hanem csak egyedül a földigényló bizottság hivatott arra.
A földigényló bizottság azzal, hogy kérte a. lu hóid területet a munkásság részére, bebizonvitotta, hogy szivén viseli az érdekeiket, de tudta a rendeletet is, moly szerint földet birtokbavonni csalfa gazdasági év végén lehet. Most arra válaszoljon u cikk irója, hogy Ju kezdeményezte a cövekek kiszórását és a bevetett területek felszántását. Valótlan az is, hogy az üzemi bizottság csak nmesteiéneknek adott házhelyet, hanem adott olyanoknak is, akiknek máshol birtokuk van bérbeadva és bérhazuk van. Ezzel szemben tény az, l>ogy az üzemi bizottság olyan kvelenuxit tett, hogy nótien ;iem kiphat házhelyet- A cikkíró ne féltse a házhely igény lókét, akik jogosultak és nem vétettek ezideig ajjemokra-tikus magyarság érdekei ellen, ezek a földigénylő bizottságtól megkapják házhelyüket még akkor is, ha B-na-tára kerülnek Az Országos Tanács jóhiszeműségére se -utaljon a cikk írója, az majd — mint eddig is — az igazság mellett fog ''állni es. ettől nem fog eltántorodni. A gázbevezetést is ¿ár a cikk írójának előhozni, mert azt a község nem tóié kérte és kapta, tehát nom .is tartozik neki köszönettel, mert más a vállalati érdek és más a házheiyérdek. Ami a huzavonát illeti, azt" nem a földigénylő bizottság kezdte, de pontot tesz annak végére azzal, hogy ház-
helyet csak az arca érdemes kaphat. (A ok üb. elnök nem hivatott a jelen vállalati életet bírálgatni.)
Woif Antal
Jöidig6yio oizott&agi elnök
Otaj-érs
Ma este 7 órakor az öregeaerkész otthonban csapatösszejövetelt tart a 374. cserkészcsapat. Megjelenés nem kötelező, óo kivanatos.
Vendegeket és azelőtt más csapatban működő cserkészeket vendégszeretettel szívesen látunk anélkül, hogy belépésre szólítanánk feL Cserkész otthon.
MAORT U—Tapolcai VSE 5:0 (2:0) A TVSE minősíthetetlenül rossz pákáján az első félidőben alig tatáit magára a MAOKT ti.
Már az első félidő 6. percében a jól játszó ^a^dai, majd 15 perc múlva Koth átadásából Kapó maki ló hatalmas gólt, de a fedezeetsor nagyon nehezen tudott megbirkózni a talajjal és ennek folytan nyomasztó tapolcai foiény alakult ki. üolt eiérm azonban nem tudtak Voj-novics, Miilei erélyes hátvédjátóka és Kovács Győző biztos, vódése miatt.
A második, félidőben ^lejtőn lo-felé- játszva iloth hosszú Labdáival szélsóink elszaladnak ós a remekül játszó Kapornaki gólt ió, majd a beadásokat Téli értékesíti góllá.
toztruka a második félidőben anv-nyira megsérült, hogy nem is tudott tovább játszani.
öomor, a BNSZ főtitkár: Csapatukban van szív és lendület, méltán megérdemlik a Balatom Kupát.
Lyka eüző: A pálya volt a komo-lyaob ellenfél. A csatársor lendületes jatékával győztünk. G. J.
HÍREK
i
A rádió keddi műsora
Budapest 1. €.80-Falurádió. 7 Hírek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 7.30 A Magyar-Zsidók Országos" Társadalmi Egyesületének ájtatos félórája, tt.15 Hanglemezek. 10 Hirek. 10.10 Fúvóé zene hanglemezről. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Részletek Mozart operáiból. 14 Hírek. Vöröskereszt köziemén vek. 15.15 Rádióiskola. 16 Hirek." 17 Párthiradó. 18 Hirek. Vöröskereszt köziemén vek. 19.30 Falurádió. 20 Hitek, sporthírek. 20.40 Adv-emlékek. 21.60 Hirek és krónika oroszul. 22 Hírek. Vöröskereszt közieménvek. 22.35 Mesterek muzsikálnak. ¿3.10 Hirek és krónika angolul és franciáuL 23 óra 30 porckor BBC-lemezek.
Budapert II. 20 Ritkán -hallott operaánák 20.30 Rádió szabadegyetem. 21 Hírek. 22.15 Filmdalok és egyvelegek.
Dr. Szűcs László balesete
Súlyos baleset áldozata lett dr. SzOcs László városi tanácsnok, pol-garmesterhelyettes. Kocsin jött hazafelé egy .szomszéd hegyhátról s a megrakott szekér tetején helyezkedett eL Az ut egyik éles kanyarjánál a szekér oldalt billent s a kocsi tefején ülő dr. Szflcs tanácsos oly szerencsétlenül bukott le, hogy karját törte. A szerencsétlenül járt tanácsnokot, ki iránt az egész városban élénk részvét nyilvánul meg, beszállították a városi kőzkórházba, ahol azonnal ápolás alá vették. — Ns játsz a kézigránáttal 1
Bankó József 20 éves balaton-magyaródl lakos pénteken délután egy kézigránátot talált a mezőn. Felvette, majd háromszor egymásután eldobta. Mikor látta, hogy nem
robbanik fel, egy fához ütögette. Az ütögetésre a kézigránát felrobbant Jobbkezét teszakSotta, balkezét teljesen széjjelmorzsolta A robbanás azonkívül sutyos sérüiése-ket okezott a fején és a mellén. Azonnal elsősegélyben részesítették, azonban még a kórházba szállítás előtt beiehalt sérüléseibe. , ^
— Mennyi tejet kell beszolgáltatni ?
A hivatalos lap közH a közellátási miniszternek a tej beszolgáltatására vonatkozó rendeletét, mely megyénkint különböző 2, tVi és 1 literes tej beszolgál tatást ír elő tehenenként. Ezek szerinte Zala megyében 17* liter, wig Somogyban 2 liter a besző gáltatás.
— Kereskedelmi és külkereskedelmi szaktanfolyamok Budapesten
Tizhónapos gyakorlati kereskedelmi szaktanfolyamot, hathónapos gyakorlati esti kereskedelmi szaktanfolyamot és hathónapos külkereskedelmi esti szaktanfolyamot szervez a budapesti Kweskedelmi és Iparkamara Budapesten, VII. Wesselényi-utca 38 sz. alatt Legkisebb előképzettség a közép-vafy polgári iskola negyedik osztáiya. Előadások a tíz-hónapos tanfolyamon d. u. 3—7 ig, az esti tanfolyamokon d. u. 6—8 ig. A beiratkozásnál benyújtandó a születési anyakönyvi kivonat és az iskolai végzettséget igazolé bizonyítvány. Vidéki hallgatók beiratkozhatnak a szóban lévő két okmánynak és a beiratási díjnak postán való beküldésével. Beiratási dij a tizhónapos tanfolyamon 20.— Ft, az esti tanfolyamokon 10.— Ft. Vidéki hallgatókat a kamara segít szálláshoz és ellátáshoz.
— Letartóztatás
A nagykanizsai rendőrség politi--kai osztálya őrizetbe vette Fraknói István nagykanizsai lakost, mert az orosz íatonákra gúnyos megjegyzést tett Az eljárás folyamatban yan ellene.
— Veszekedéskői szurkálás
«
Zalaszentjakabon szombaton az esti órákban egy rendőrjárőr arra lett figyelmes, hogy Kovács János házából veszekedés, zaja hallatszik ki. Elindultak a ház felé, amikor a ! következő női sikoltást hallották: Jaj, agyonszúrták a sógoromat. Bementek a házba, ahol Kovács Jánost vérében fekve találták. Azonnal kihallgatták a jelenlévőket és megállapították, hogy Garai Béla egy jelentéktelen ügy miatt összeszólalkozott KováccsaL A veszekedés odáig fejlődött, hogy Garai kést rántott és azzal Kovácsot mellbe-szurta, majd mikor látta, hogy mit tett, elmenekült A rendőrök rövid nyomozás után Garai Bélát elfogták és a nagykanizsai rendőrkapitányságra előállították. Kovács Jánost pedig a kihívott mentők beszállították a nagykanizsai kórhazba. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy állapota nem súlyos.
— Megkezdődik ntmstkán az adó-sstzairás
Az infláció miatt a minden év novemberében szokásban volt adó-összeírási ivek kitöltése mult évben elmaradt, mert a pénz állandó romlása miatt úgysem mutatott volna tiszta képet. A közeljövőben újra összeírják az adóalanyokat. Az összeíró iv kérdéseit most állitják össze a pénzügyminisztériumban. A kérdések olyanok lesznek, hagy abból nemcsak az adóz* jövedelme, Czlsti forgalma fog kitűnni, hanem fihrilá-fositást kap « kincstár életmédjá-ról is.

Zalaegerszegre szállították Juhász Endre nyilasvezetöt
Budapesten elfogták Juhász Endre /vr''aspárti vezetőt, aki Zalaege. - rgen résztvett a deportálásokban és Csornai nyilas főispánnak a jobbkeze voR. Zalaegerszegre hozták át ahol tét-, téért felelősségre vonják.
Vérhasjárvány
a megyében
A vármegye több helyén, különösen a zalaegerszegi járásban vérhas megbetegedések történtek. Az óvintézkedéseket megtették és ennek eralményeképpen remény van rá, hogy a járvány nem fejlődhetik ki
Hirdetmény.
Felhívom a teb&xratfó gazdikat, hogy » köielexó tejbeszo: g iltarasru ic pontosan ve gy^ek eleget, mert a rendelet megs:ef6: ellen" szigorúan fogok eljárói. 99C
Pol^árnves''.''Sr.
APRÓHIRDETÉSEK
Taaköajnrek el6jegyxéséi *z öiszes helybeli tskoiak regeit vállalop. Schíe», Ady E. u. 8.
Heardák aj és basznaliak «Uáán, beru-mUm Kok** Utvéx cégnél, SxooS»üínij, Thőnöly-u. 22. — Müsí, bor, dió, gesztenye, tél»erüa»ötcs&k veteiél vaLííjo. .Hí
Eladd tfy pkt 42-ea szamu, alig íasr-ntlt terfi reiapC. Gm a kiacoh vjUíjss meg:udható. ti
Eladó 1 drb kőon>Q poigár ;o.ískca> Alsótctncló-u. 8. tlií
Eladó 1 dtb ptaainó tt 1 dro kan»»-ha}#3 Mgy Siayer-*axr6g»js Cun a kiadóban.
£IcMr«iaém a förhtoci Öreghegyen u] rneces 914 cegyszögöi''cs tzSlűstí UkAháwai Nagykanizsán vagy Bóvcbbet Cgeogcty-o! 1C5. tt. aUtL
Kéx id*ti megvéseire keresőnk jó ilo-jXHban lerö raüíót ZALA eierkesüóatjt.
EUdó I drb"aj ?*&*erfe, 1 drb 3-H-e Orion rádU, l drb kis Sir-ger ? 1 drb Ummte. Cim * kiadóban. Il5<
Diákokat felvessek. Rozgonyi-U- 19. t
Kfilöobejiratu batorexett «soba kidí Babochay-u. 13._____
Kisebb dlákleásrt rálUlok tdjes tisra. Matolitsné, Kőlcssy n. 17. i
f
Bd»OMtt txohe azonnal kiaáó, ríras kbíepén, tordószobávaL Cim a kiadóbz^J-
Mai és régi levelezésből szármaió tőe«v bttjeféft pénzi, magyar soroka! »agy f«dl bélyegeket adok. Ív-anyagot is ««• szék. Roxg<Sny<-utca 19. Barbanta. {ti* hirdetés mrvlíg éxvéayes.)__*
BÜ^fjyfijtik részére 160 kockás, t&s-minósteu. üres csertfürctck eladók. bajrits, r&-ut 5. (nyomda-iroda). M fajta levéitattyeget veszek.
Sok mcst a gondja OTl-ra. adókra, - mert nincs
Ittliil Ufl¥ÍiÍ2ílüi
Kaphat még néhányat a Zala kiadóhivatalában.
ZALA demokratikus politikai naj»^ j

Szerkeszti: Beses« JFni
Sze.-kciltCiM tí W*á6W**t»l: Fó-ut 5. í
Kieuja: ^íízsarta^ci R. T. ;
Szerkesztősért és kiadastrt felei B?«re ,
Nyorr.ebatt a .Közgazdasági T- ; kanizsa* nyomdájában Nagykőnj Nyomdáért fdel: Zaisy Károly.
4
ZALA
1948. szeptember u
„Ez is demokrácia?"
(Válasz Párizs felé szálló kérdésekre)
i^a*:, lx>^y voszilőttük a háborau tehát erŐtik sincá ahhoz, hogy mcst akaratunk logven a béko kimunkiüá-sábar., vagv abban, hocy ami puska-'' porunktól * féljen valaki. Ha most vannak, akik ezzel az oleeettáésrünk''-kei igyekeznek visszaC-Inisez sikerül is iu>kiis ez notn, a dcmokracia bűne, haaem óppen azoké az antidemokratikus erőké, amelyek tőbbó-kevó^bbé jol álcázott formában m«£ mindig befolyást tudnak szorozni a .világ borsazak intézésében, i
Igazságosnak keli tehát elfogadni ezek után a párizsi döntést?
Korántsem I Igazságtalan az győ-éteréig, hiszen megcsúfolja a nomzeti igazunkon tul magát az egyszerű és mincicnfslett kőtelező humánumot is, ano''.kor százezreket földönfutóvá tesz, százezrektől podig a kisebbségi sors veszi el a íuiebmnéiküli élet (hogv elkopott már ez a jelszó is!) minden lehetőségét. Megcsúfolja a demokrácia eszménkét is, hiszen rólunk dönt jóformán nótlJílünk és bizoavitóerőnek fogadja el a deportáló sovinizmust.
Nem kell, nem is lehet igazságosnak elfogadni azt, ami velünk .történik. De ös3ze kell szodni minden erőnket, hogy ha a világ-demokrácia lépést vétett is a paranyi masya* ponton, do legalábi» megmaradjon ''nekünk a magunk demokráciája. Megmaradjon, amit a legtragikusabb magyar történelmi katasztrófa tanulságai árán, annak üszkoi "felett cpi-teftünk. Ezt nom szabad elveszítenünk, mert akkor vele veszik az ország. Minden erőt ödsze kc^jJ most szodni t-s összefogni valamennyit ahhoz, hogy demokráciánk fiatal vetéséből kigyomláljuk, ami nem odavaló és belekapcsoljuk az érto való munkába mind, aki becsületes szándékkal hajlandó és képes szolgálni azt. Párizs megmutatta, ¿cjlven rokontalanok, kicsinyek vagyunk. Most nekünk meg kell''mutatni, hqgy az árva magyarságunkban is erőseubek vagyunk"azoknál'', akik a hatalmasok-ölében is párszázezor riadt, kifosztott vérünktől féltik biztonsagukat. Meg kell mutatnunk, hogy elnémítva, guzsbakötve is omberébbok és Ourópaíabbak vagyunk'' demokráciánkban azoknál, akik. möst nálunk hangosabbak lehetnokj de nálunk is csaidesocbék voltaji, amikor hangjuk vészharang lehetett volna Küró-pa sírásóinak első kapavágásakor.
Talán az utolsó leckét kapta a magyar nép ''a történelemtől Pár'' rizsban. Ha most is atomokra bul-Tunk azé: pártok ós .érdekek szerint, ha inost is gyűlölködés és bűnbakkeresés állítja szembe egymással a demokrácia magyar hitvalíóit, akkor sorsunka: megérdemeltük. De ha ezt a leckét megálljuk, ^kkor ^győzedelmes világ-detnokmciában ett lesz a méltó helyünk és gem lesz többé társtalan, árva nép a népünk, niort egyszer ki fog tisztulni bűneiből a világ-demokrácia is és akkor benne testvére lesz a magyarnak mindenki, aki ember névre'' méltó a földön. ,
A Független Kisgazdapárt uj programmja
Nagy Ferenc minisztereinők a Független Kisgazdapárt nagy választmányának ülésén ismertette az uj párlprogrammot is. Ennek legelső télele, hogy megteremtsük azt a biztonságot, amely mellett minden dolgozó félelem nélkül élhet. A köztársasági államforma a tnagyar nép végleges állami berendezkedése. Magyarország szabad és független ország és arra fog törekedni. hogy semmiféle idegen érdekek sodrába bele ne kerüljön, ami erkölcsileg megbénítaná. A demokratikus köztársaság berendezkedésében mindig és mindenben a nép akaratának kell érvényesülni. Szembefordul azokkal a zavartkeltő törekvésekkel, rnelvek a multat akarják visz-szahozni. Meg kell szüntetni a
Minél sötétebb a láthatár Párizs felől, annál keményebben kell a, magyar demokráciának *rfiegvetiiie a lábát az első mélyszántás barázdáiban ós inaszakadtig megtenni mindent azért, hogy a megszántott rögökön aratás tegyen.
Mindenekelőtt tisztában kell lenni azzal, hogy ami Párizsban történik, ahhoz nem szabad szabni a demokráciába vetett hitünket. Mert Párizsban nem mindig és nem elsősorban a demokrácia alapvető elvei döntenek. A demokrácia nom egy .holt séma, aminek mindenhez megvan a maga rubrikája, csak ki kell azokat tölteni. Pajpi''r-domokráciára. nem lehet világot epiteni. Pedig jól meg kell jegyezni: — a demokrácia nem oruzagokat épit, hanem világot s csak ha ezt a célját oléri, akkor lehet majd annak a világnak minden darabját a tiszta demokrácia elvei alapjan beleállitani a világ népcinek együttesébe. Ma viszont a világ egy rösze még habozva áll a demokratikus átalakulás történelmi színjátékának kulisszái mögött. A rendező maga a történe bm, do szavát még nem mindenki érti meg, vagy ha értik is, de nem értekolik egyformám Éppen a demokratikus alapelvekhez való sematikus ragaszkodás teszi lehetővé, hogy számba vehető fasiszta erők is állnak még lesben szerte a világon, soraink közt is, a Pyrenousokon tul is,, a politikai bűnösök importjára berendezkedő Brazíliában is, sót magában a fasizmus-elleni harcban gyóztoö brit szigetországban is, ahol Mosley-íestvér még mindig szabadon szervezi pártját és londoni hiradás szerint is vagy 25.000 tagja van, csak hát — mondják London bölcsei — nem kell törődni velük, demokrácia van... nem szabad belefojtani a szót senkibe ... Erősen vitatható lenne ez az angol álláspont, mert hiszen egyezer Hitlerek is roltak 2ó.G00-oa é6 akkor is azt mondta az egész világ, azt mondtuk mi is, hogy — nem kell törődni velük, ¿okba," tragikusan sokba korült a világnak ez a fair play. Do adhatott volna legalább annyi tapasztalatot, hogy ma mór szabjiik a gyakorlati élethez az elviek tudásai áltál leszögezett maximákat.
A fasizmus csökevényoiben jelentkező veszedelemnél sokkai jelentékenyebb természetesen a nemzetközi kapitalista erők ellenállás^., a melyek számára piac-kérdés minden s egy nehézipari uj konjunktura. kod véért azt sem bánnák, na hoinap njra megjelennének a lioerátorok a háztetőink felett. Ezek az erők tá-Yolkeleti, de európai piacok jelszavával is gyúrják szüntelen az amerikai közveBményt és döntögetik az isol&tion politilaijának bástyáit, jól tudván, hogy ha senki sem "számíthat Amerikára, akkor még igazán béke lehet a löldön és a íJoliárok bolerozsdásodnak a béketermelésnek kevesebb profitot igéró, nyugalmas rendjébe, mert hiszen egy "igazi demokratikusabb béke jegyében még az is lehetséges lenne, hogy a világ nagypiacain más termelő luitaimak is szóhoz jutnának. Ezt pjdig a business-arisztokrácia ugyanugy nem birná el, mint ahogyan a mi születési és vagyon-aru^ztokráciánk nem birta el, üogy másnak is legyen föld a talpa alatt.
A demokratikus béke ellen működő erők között is legvceredelme-seob a demokrácia köntösében jelentkező neo-sovinizmut, amely Európa minden viharsarka körűi (pedig ezekből mindig volt b ma is Tan elegendő; gyújtogatja a tüzeket. Hányszor bálijuk ezzel kapcsolatban js a minapi cikkünkbon belpolitikaijáig tollhegyre tűzött kérdést:
— De hát ez a demokrácia?!''
Kom, — nem ez a demokrácia. A demokrácia azoknak a hatalmaknak, azoknak a párizsi megbízottaknak emberfeletti küzdelme, akik valóban békét akarnak a földön. Mert a demokrácia mindenekelőtt és mindenekfelett a közösségben -élő
embernek egyénileg is emberséges életéért, nem pedig halálért és pusztításért harcoló eszmény. A demokrácia a béke eszménye^ az életé, a fejlődésé, a mindig "jobbé, több^ emberibbé. ''
Akik a noo-sovinizmus ragályát rászabadították a világra» legyenek ezok négerokot lincselő ku-kus-klan Jovagok vagy magyarokat deportáló csehek, ausztriai inagyar táboriszin-házakban Szálasi-ínoulot harsogó wmigránsokc vagy kunmaáarasi pogrom-betyárok, — egvaránt kerékkötői a víiág démokratíkús megbéké-♦éeérvík, mar most bűnösei annak, hogy a világra rá lőhetett szabadítani az atombomba-pszichózist ahelyett, hogy a bilkmi és hasonló lcisérletekco ölt dollármilliárdok odasorakozhatnának a rombadőlt világot'' cj ráépítő erők közé.
A sorinizmus, akármilyen álarcban jelentkezzék is, nem''épitő, hazaim romboló orő. No érttessünk félre: — hazája mindenkinek van, aki egy nemzet közösségébo beleszületett és ezt a hazát szeretni, érte, ha kell, életet is áldozni, mindönkinek egyik legszentebb kötelessége. A demokráciát fcgkiteljesedet tobb formájában élő orosz nép liazaszoreiéro elég utalnunk, amiről közvetlen közelről meggyőződhettünk s ami egyben csattanós válasz arra a légi epitetonra is, amivel nemrégen még »hazátlan bitang« volt a nove a demokrácia hitvallólnak. Bár agy szerettük volna mindig a hazánkat, ahogyan az orosz katona, az orosz nép szereti, akkor ma nem kellene a demokráciát védelmeznünk a párizsi itéiőszókko! szemben.
Bün azonban a hazafiság, amikor az csak takaró, de valójában a haza érdeke, a hazát jelentő népközösség érdeke elbn folytatja a falnaáuurra-tás politikáját csak azért, mert akár osztályok, akár egyének, akár po-- dig eszmények mezébe burkolt iao-gon érdeked őzen az uton vélik elérni céljaikat. Bün a sovinizmus, amikor mások életére, javaira, emberi méltóságára, teremtéstől való természetjogaira tör. Bün ez okkor is, ha — mint Mussolini Olaazor-országa —-A »sacro ogoismo«''nevet adják neki és bün akkor'' is, ha a demokrácia asztalánál békeszerződések szentesítik. Bün, do nem a demokrácia büne. A demokrácia nem^ gcndolkodhatik sem négyzetkilomé-'' terekben, som százezer vagy egymillió emberben. A domokrac iának a világ körvonalaiban, az emberiség dimenzióiban kell dóntenio. S ha eközben jelentkeznek antidemokratikus erők, amelyek a vüágépitó müvei akadályozzák, akkor »a kisebb rossz* álláspontján, kell megoldást találniuk. Csak józan, gondolkodás kell annak megértéséhez, hogy földrészek átrendezésének gigantikus munkája közben nem lehet egv ko-miszk<xió partner miatt felrobbantani az egcsz müvet és ezzel uj ve-. sacdolmoket rászabadítani az amúgy is agyaglábakon épülő békére. Hogy nekünk fontos az az öt község is, az a 4000 négyzetkilométer is és vérünk minden cseppjv sir utána, — az természetes, hiszen magyarok vagyunk. Iaí a világ szempontjából ennek sokkai kisebb a Ipoiontósége, semhogy ujabb puskapor-vetést hagyjanak miatta valamelyik határmentén. A világ-méretekért -felelős párizsi zöld-asztalokról minél kevesebb dinnye-héjat akarnak elszórni (van úgyis elég), amelyen a ¿emokrácia egyetemes térfoglalása elcsúszhatnék? A demokratikus népei együttélésének kicó ve kelété ben — sajnos — a mi őszinte szándékú domokrác iánknakí kevesebb szara van, mint a győztesek árnyékában szerencsésebben helyezkedett másoknak s oz így van még akkor is. ha mások önzésükben a demokráciáról is megfeledkeznek az osztozkodás nom mindig esztétikus művelete közben. Bármcainyiro igaz, hogy ránk kényszoritett akarat volt az, amivel résztvettünk a háborúban, de igaz az is, hogy részünk volt abban az akaratban os légióként
lársadalmi életben niutütko26 különbségeket és mindent el fen követni a magyar nép kulturá. lis emeléséért, iumek érdekébe le kell dönteni a szabadság jogainak korlátozását, biztosiig kell a vallásszabadságot Foq. tos feladat, hogy a jövőben főleg az emberi megbízhatósága
támaszkodjunk. A mezőgazdasí gi termelést újra kell szervezni és "az uj gazdaságpolitika érdekében meg kell alkotni a mezőgazdasági érdekképviseleti törvényt. A párt küzdelmet íoKttf a polgári szabadságért is." malmokat is meg kell rendsza-bálvozüa ugy, ho^v a magántulajdon elvén sérelem ne esséfc A földreformmal be kell %*ezetni'' az uj gazdálkodási rendszert. A bűnügyek tárgyalására fel kell állítani a fügoellen magyar bíróságot, a politikai perekben helvre k^lí ''iUitani az esküdtszéket. A: ;kormányzat megfelelő mükciv "Uének biztositásáni az ősszel meglesznek a községi választások. A B-listával előállott munkanélküliség megszüntetése. A párt az egészs^es magyar demokrácia programm-ját á koalícióban kivánja megvalósítani. de azt kivánja, hogy a koalícióban a jövőben döntő sulva legyen. A tiszta demokráciát nem kell félteni a Kisgazdapárt válaszlói többségétől.
Felülvizsgálják az iniernáló-
táborokat
• . < »
Rajk László belügyminiszter 4 utasítására az illetékes rendőrhatóságok országszerte megkezdték a^ internálások felül-vizsgálását. Felülvizsgálat * alá kerülnek azoknak ügvei, ekiknei internálása óta hat hónap telt el. Megszüntetik továbbá a i^nd-őrhatósági őrizetet azokkal szemben, .akik még nem töltötték be IC-ik életé-űket illetvv 60 évesek már elmultak. Kiszabadulnák azok a nők is, akiiének legalább egy 5 éven almi, vagy legalább két 10 éven aluli gyer-vekük van, vagy akik ne» töltötték be életük 16-ik évét, vagv már 50 évesnél kocssabbak.
Felülvizsgálják az olyan vagyontalanok ügyét, akiknek legalább két keresetképtelen és ellátásra jogosult hozzátartozójuk van. Felülvizsgálat alá kerülnek a betegek, ha egészségi állapotuk rosszabbodással fenyeget __
Megszüntetik az e/járást a kisebb iskolai képesítésűekkel, továbbá a volt csendőrökkel szemben, ha nem voltak fontosabb beosztásban s nem teljesítetted szolgálatot csendőrnyopsozó alosztályban. Megszüntetik a rendőri őrizetet olyanoknál is, akik a felszabadulás ut&i tett meggondolatlan kijelentéseik miatt kerültek őrizet alá.
Mindezek azonban csak ak^ kor szabadulhatnak, ha a felszabadulás után nem tanúsítottak olyan magatartást, amely a demokrácia szempontjából -gyanússá és veszélyessé tette okst Magasabb volt közhivatalnokok^ az SS-alakíulatok tagjai netn mentesülnek az őrizet alól, továbbá azok sem. akik nem harctéri érdemeiksért *és nem várományosokként kaptak vitézi címet. Nyilas pártvezetők, szervezők sem mentesülnek az internálástól.
— Várható időjárás krtiden wtí*: NfB-gali, északnyugati sré íelhft* idő. tö® be!ycn ííkén: keleten záporeső, a böorff-Békte: nyugaton al;g változik.
jQ46. szeptember 11
Z AL A
S
Középfokú ipariskola felállítása Nagykanizsán
Bán Antal iparügyi miniszter Ígérete
Városunk ipari érdekeltségééi évtizedes kívánsága és pa-. Z^z? az utánpótlás és az ifjúdé korszerű kiképzése. Több Ssérict tőrtént már eddig is a íanoncotthon-gondolattal, azon-v^ eredményre nem vezettek. Pedig, ez a kérdés soha sürgősebb és jelentőségében döntőid neo vótt a város ipari és népi ^TSübiitjáből, mint éppen ma, zátor újjáépítés előtt állunk, ¿-¿kéz oroszlánrésszel járul a pikézi iparosoknak ereje és forgalma. A háború ijesztően g^Jritkitotta a kézműiparosok snrail. A kézműiparosok mos-lojia sorsa gazdaságilag párhu-223WSan romlott az iparosok fásának csökkenésével. S ami-tor rossz és szerencsétlen sors ritkiiotta sorait munkátlanság-jp! anyaghiánnyal, megmaradt ^¡¿¿¿j-válaszolhatatlaii kérdés: mi lesz az utánpótlással ?
Tanoncnak az ifjúság a legritkább cselben megy. a kisiparos tartani a legritkább esetben tudja, ugyanakkor - középiskoláink zsúfolva vannak tanulni-vágyó ifjakkal. Az egész utánpótlás ugy néz ki, hogy félő, ^ry 10—15 év múlva nem lesz cegíeleló srámu kisiparos.
Nyilván czfek a kérdések fog-lakoztatták már régóta az iparosság haladó szellemű vezetőit, asikor sürgették városunkban egy középfokú ipariskola felállításét. Ennek szükségességét
látja és érzi legfőképpen az Ipartestület vezetősége és minden alkalommal sürgeti az illetékes tényezőknél az iskola mielőbbi megvalósítását, mert ugy látja, hogy ez az iskola pont azt a célt szolgálja, amiből legelsősorban lehet müveit, szakszerű utánpótlást kapni.
Legutóbb, amikor Bán Antal iparügyi miniszter járt Nagykanizsán, Husz József ipartestületi elnök hosszasan tárgyalt e kérdés fontosságáról az iparügyi miniszterrel és memorandumban kérte, hogy az ipari kormányzat vegye fontolóra e kérdés súlyos voltát. A miniszter akkor ígéretet tett a kérdés tanulmányozására.
Most érkezett a nagykanizsai . Ipartestülethez a miniszter leirata, melyben értesiti a vezetőséget, .hogy nem zárkózik el az államháztartás helyzetének javulása ¿setén-attól, hogy Nagy-« kanizsán középfokú ipariskolát állitson fel, — sőt azt mér tervbe is vette, >miután Nagykanizsán középfokú iparoktaták intézet létesítését, tekintettel a város ipari fejlettségére, magam is indokoltnak tartom«, — hangzik a miniszter leirata.
Egv lépéssel tehát előbbre jutottunk az iskola megvalósítása felé. ami minden városunk ipaarát nagyra'' értékelő ,pogárá-nak álma. is. ;'' > ;
ilyen tervekkel indul az
Gazdasági
Nagy veszedelem fenyegeti a jövő óv burgonyatermését
X&iykanizsa kórnyékének mező-CMC»sá?i szempontból felmérhetetlen jelentőségű a téli gazdasági iskola. A háborús események követ-iwtébeö az iskola is sokat szenvedet. 1944-ben egv légitámadás &1-fc&lnáva! bombatalálatokat kapott Aj okozott károkat már ugy ahogy fcjaritották és az olmult tanév alatt cár rendes munka folyt az iskolában. Az uj iskolaévben azonban itt is jelentőé változások lesznek a tani-''¿5 menetében. Munkatársunk fel- . fcreste a gazdasági iskola igazgatóját, hogy az ui tanterv és az iskolát éristS többi kérdésekről beszéljen és betekintsen ar iskolában ío-íyó serény munkába, amit a növény-«¿zségügy torén kifejtenek.
Az iskola tanterve
Az elmúlt tanévben végzott két éríülvanumk október elején terme-TDrsenykiállitást rendez. Ez a fcsüitás vezeti be uj tanévűnkot, jfci november elején kezdődik. A «■istkozások már most folyamatban A novemberben kezdődő március közepén véget ér. A gs&ifjut nem lehet hosszabb időre feaakitsai otthoni munkájából, mert * ös gazdaság megsinylené a szörpé tcunkáskéz hiányát. Ezért kcl-Qgy dönteni, hogy a gazdaképző síoh, alsó évfolyamát ket év alatt T^nék el a növendékek. A Gazdagító iskolából kikerülő nóvendé-7* & mezőgazdasági iskola második öríohatmin folytathatják tanulmányikat. Azonban az alsó évfolyamra i pagy kedvezmények ellenére is evesen jelentkeznek. Ennek ** « oka, hogy a gazdák részben nélkülözhetik fiaikat még hónapokban is, részben podig pg nundb nom érzik át a gazda-iskola nagyjolentóségü mun-
& m&sl törvénytervezet készül ''xépcsiiéshtz kötött gazdólko-~ctr&- Eszerint egy bizonyos
uj tanév a nagykanizsai Iskolában
icriílci ü földel a jövőben <?sak
szakiskolái végzett gazda kezelhet.
Ez nagyon is indokolt, mert ha a legegvszorübb iparágaknál is megkövetelik a mestervizsgát, mennyivel inkább szükséges volna oz a sokkal nagyobb szaktudást megkövetelő gazdálkodásnál. A földműves földje nemzeti -vagyon és a közösség szempontjából sem mindegy, hogy ezt a vagyont miként kezeli a gazda. Éppen ezért az ország mogkóvoteli, hogy a gazda alapos kiképzést kapjon." mielőtt "hozzányúl a rábízott földhöz. i
Az elkövetkező tanév folvamán ''a járás területén több helyen három-hónapos tanfolyamot " tervezünk. Ezeken különös "tekintettel leszünk a most földhözjuttatottakra, inert most ezeknek kell elérni azt a termelési eredményt, amit a nagybirtok hozott. Kornélom, hogy oz sikerül js.
A nőnevelés- terén is tevékeny munkát fejt ki az iskola a következő tanévben. A gazdaképzéssel^ párhuzamosan gazdaasszonyképzó tanfolyam is ieez. A szorgalmi idő itt is öt hónap. Ezenkivül • háztartási tanfolyamokat is rendezünk a járásban azok részére, akik nincsenek abban a holvzetben, hogy a tanfolyamot Nagykanizsán az iskolában végezzék.
Növényegészségügy
A nővényegészségügvi ellenőrző munkálatokat is az ískol^tánárai végzik- Ez a munka a külföldre irányuló azállitmányok ellenőrzésére • és a" növényi kártevők irtására terjed ki. Ide tartozik a nemesített vetőmagvak kitermelése is. A gyümölcstermelésben is jó példával Kell előljárnunk. Köztudomasu, hogy a zalai gyümölcsök országos viszonylatban "is első helyen vannak. Azt szeretnénk, ha oz továbbra is igy lenne, őzért kötelességünk, hogy nemesített gyümöksfa-csometékkel lás suk el a gázdaközönséget. Ezenkívül
fajtiszta tenyészállatokat is kellene kitenyésztenünk, azonban ez jelenleg lehetetlen, do roméljük, hogy rövidesen itt javul a helyzet.
A kolorádobogár
A növényegészségüggyel kapcsolatban rá szeretnénk mutatni arra a nagy «tezedolomro, ami nyugat felől fenyegeti az országot. Németországban egV eddig nom ismert bogárfajta tünt fel. Ez a koloradóbogár, amely köaei egy centiméter fibsszu állatka, liátán 10 fekete és sárga sávval. Rendkívül szapora. Ez az apró állat hatalmas étvággyal veti magát a burgonyára és ha idejében ártalmatlanná nem teszik, ugy nagy területen elpusztítja annak gumóját, szárát és levelét. Ez. a kis bogár elpusztíthatja az egész burgonyatermést és akkor egy kiló horgonya termelési költsége "annyi lesz, mint egy kiló szőlőé. Azt poiiig mindenki elképzelheti, mit jelent ez a közellátás szempontjából. Idén már nem kell tartani a toloradóbogártól, azonban könnyen lehetséges, hogy jövő nyáron mar megjelenik itt is. Ezért baí^i, aki föld jen koloradóbogár jelenlétét észleli, azonnal jolenteo nö-vényegészsé^ügyi intézetünknél a téli gazdahagi iskolában. Legegyszerűbb-védekezés ellono a föld szén-kéneggel való átitatása és felperzso-léso. figyelőre ezt a módszert ismerjük és tudjuk alkalmazni.
Elvették az iskola földjét
Iskolánk a földbirtokiefórm során 45 katasztrális hold földet kapott. Ezt a tangazdaság részére utalták ki. Az uj földigénylő bizottság azonban ismeretlen okoól elvett ebből a földből 25 holdat. A megmaradt föld legnagyobb részben vizenyős. Ebbó; lehetne szántót csinálni ugyan, de az hosszú és költséges munka volna. Ezen a kis földön podig nom tudjuk teljesíteni a kijelölt feladatot.
Amit tudunk, azért megteszünk és igyeÜLszünk, hogy minél több jó magyar gaxdát, növeljünk. Jó példával kell elóljárnunk, hogy a gazda lássa, mit ¿gyen és hogyan müvei jo földjét hasznosan, meri csak igy követi a tanácsot — fejezto bo nyilatkozatai a téli gazdasági iskola igazgatója.
(Hárs)
A megye hirei
Biztosítva van a megye zsir-szökséglete
A főispán kezdeményezésére a vármegye sertéshizlaldát állított be, hogy a téli zsirszükségle-tet a megye lakossága részére biztosítani lehessen. Sikerült 5 és félezer sertést megszerezni és számukra a takarmányt biztosítani és igy a lakosság zsírellátását és részben .fedezni. A sertések körülbelül'' deöember-ja-nuár hónapokban kerülnek levágásra.
Zarándoklat Bucsuszentlászlóra
Zalaegerszegen a ívét plébánia rendezésében vasárnap óriási zarándoklat indult a bucsuszentlászlói kegyhelvre. A bucsut az igazságos békéért ajánlották fel és azon több mint 4000 hivő vett részt
Nagykanizsai járás ideiglenes főjegyzője dr. Monostory Tibor
A B-listával kapcsolatban a főjegyzöségek körül változások történtek. A kővetkező járási fö-jegyzők vannak ideiglenesen be-helvettesitve és a járások vezetésével megbízva:
Dr. Zsoldos Elek Letenye, dr. Balogh Cxéza Lenti, dr. Pintér István Keszthely, dr. Monostori Tibor Nagykanizsa, dr. Derva-rics László Pacsa, dr. Szigeti Sándor Nova, Karsay Endre Sümeg, dr. Horváth József Tapol-
ca, Liptai Jenő Zalaszentgrót, dr. Farkas Sándor Zalaegerszeg. A sormási vezetőjegyzőség^el Kovács István segéd jegyzőt bízták meg.
Senki sem tarthat levelesdohányt !
Az engedély nélkül termelt dohány beszolgáltatásról szóló kormánvrcndelet 2. szakasza igy módosul :
A saját használatra engedély nélkül termelt dohánytermelési engedély illeték összegé 1946 augusztus" 1-tő!: 50 dohán vtőig 5 forint. 50—100 dohánvtőicj 10 forint, J 00—150 dohán vtőig 15 forint, 150—20Ö dobánvtőig 20 forint, ha a termelt dohánytö-yek száma a kélszázat meghaladja, ezt a számot meghaladó minden dohányiö után 20 fillér.
Aredelnet 3. paragrafusának (2) bekezdése a következőképpen módosul: Az engedélyes a beszolgáltatott hasznavehető dohánymennyiség 50 százalékának* ha pedig az engedélyes által termelt dohánytövek száma kétszázat meghaladja, a beszolgáltatott d ohánymennyiség 40 százalékának megfelelő sulyu kincstári dohánygyártmány és pedig szívarkadohány Vagy pipadohány ingyenes " kiadását igényelheti. Az engedSves ar ingyenesen kiszolgáltatott dó-hánymennyiség súlyának megfelelő sulyu dohánygyártmány hatósági áron való megvásárlására is jogosult .Az ingyenes és ártérités ellenében kiszolgáltatandó dohánymennyiség termelőként 10 kg-ot nem haladhatja meg. Minthogy minden dohányt a Kincstárnak be kell szolgáltatni, leveles-dohány senkinek birtokában neitt lehet.
Minisztertanács
A kormány tagjai tegnap délelőtt 11 órákor Nagy Ferenc elnökletével minisztertanácsot tartottak, melyen a miniszterelnök beszámolt párizsi tárgyalásairól. A minisztertanács háromnegyed 2 órakor ért véget.
Kéth/y Anna togadást adott a Budapesten tartózkodó angol képviselőknek
Kéthly Anna nemzetgyűlési képviselő, a* nemzetgyűlés alelnöke hétfőn délután a parlament elnöki termében fogadást-adott a Budapesten időző angol munkáspárti képviselők tiszteletére, akik a Szociáldemokrata Párt vendégei voltak. A fogadáson megjelentek" a budapesti politikai misszió vezetője. Rónai Sándor ke-roskelemügyi miniszter, Bán Antal iparügyi miniszxor, Bechtior Péter alpolgármester, Kiss házi ödön, a Szakszervezeti Tanács elnöke és még sokan a politikai élet kórébőL Az angol képviselők és a megjelentek között hosszan tartó harateágoa eszmecsere alakúit ki.
A svájci követink elutazott állomáshelyére
Gordon Ferenc, Masvarország uj svájci követe kedden délelőtt elutazott állomáshelyére. A körotség személyzete a hét régén indul Svájcba.
Aláirtuk a francia-magyar gazdasági egyezményt
Párizsban szombaton aláírták a francia-magyar gazdasági egyez-ménvt. Az "egyezmény szerint 160 millió francia frank ''keretében tenyészállatokat, foszfátot, gyapjúfonalat, vegyi anyagokat, tehergépkocsit hozunk be "és vetőmagot, hüvelyest, dohányt, gyógynövényeket ri-saünk ki.
ZiAL''A

MAORT
böző finomítói több mint 15 millió forinttal tartoznak a vállalatnak. Az elnök-vezérigazgató megemlítette, hogy egyes fontos gépek kicserélése már szinte elkerülhetetlen, mert a háború ''kitörésé óta azokat senki sem pótolta vagy javította, igy a túlhajtott munkában, mint minden gép, ezek is tönkrementek. Csak a rendkívül elővigyázatos szakképzett kezelés tette eddig is lehetővé, hogv ezek a gépek még mindig munkában'' tehetnek. Természetesen, .mondotta dr. Papp Simon, mi mindent elkövetünk, hogy a termelés folytonosságában hiány ne álljon bev mert a magyar gazdasági életnek egyik legfőbb pillére ma az olaj. Az olaj nemcsak exportot jelent» de jelenti a legszükségesebb cikkek importját is, mert a kivitt olajért, mint azt a lapok számtalanszor megírták, olyan cikkeket tudunk behozni, amelyek a magyar gazdasági életben nélkülözhetetlcaiek.
Dr. Papp Simon végül annak a reményének adott Kifejezést hogy mint minden kérdés, ugy ezek a kérdések, ha lassan is, de végül mégis megoldást nyernek s a magyar olajtermelés első vonalban fog hozzájárulni, mintahogyan eddig is Hozzájárult az újjáépítés nagy- munkájához.
A Zala szerkesztője budapcst központi irodájában felkereste dr. Papp bimon egvetomi tanárt, a MAOET-üzemek alelnök-vezérigazgatóját, aki Nagykanizsa gázellátásáról a következőkben nyilatkozott:
— A legnagyobb nehézség, mint tudni való, abban állt, liogy nem tudtunk a város gázellátás céljait szolgáló megfelelő kompresszort szerezni. JDe á nehézségek a várossal kötendő gázszerzódés elhúzódása miatt is fennállottak. Most mind a két kérdést ugy gondolom rövidesen megoldhatjuk, igy semmi akadálya nem lesz annak, hogy Nagykanizsát elláthassuk megfelelő mennyiségű gázzal. Találtunk egy kompresszort, amit alkalmasnak vélünk a céi eléréséhez, bár ezen javításokat kell eszközölni, ami még a jelenlegi helyzet moÜett is könnyen lehetséges lesz. Ez a kompresszor biztosítani tudja a megfelelő .gáznyomást, igy hihető, hogy nemcsak az iparvállalatok és középületek, de a magánháztartások is hozzájuttatnak á felbecsülhetetlen értéxü tüzelőanyaghoz. A másik kérdést, a gázszerzodést is a várossal talán a legközelebbi napokban tető alá lioz-zuk. Még kell állapitanom, hogy mindkét tárgyaló fél részérói — éppen az ügy nagy jelentőségénél fogva — meg volt a legjobb szándék. Így a nagy horderejű kérdésben a megállapodás megtörtént és csupán ap-Eóbb differenciák állanak níég fent, amelyeknek eliminálása biztosra vehető." Ezek után nyugodtan állithatjuk, hogy semmi akadálya sem lesz annak, liogy e sokat vitatott kérdés nyugvópontra jusson és Nagykanizsa. közönsége tüzelőanyag szempontjából nyugodtan nézzon az eljövendő tél elébe.
A MAORT fejlődésével kapcsolatosan feltett kérdésünkre dr. Papp Simon elmondotta, hogy mint minden vállalat, a MAORT is pénzszűkével küzd, igy természetes, hogy a legszükségesebb gépi berendezések pótlására és kijavítására pillanatnyilag nem áll pénz rendelkezésre, holott az ország külön-
Sportrovat
Megérdemelt vereség
Siófok SE—NVTE 5:3 (2:0)
Vezette Kluger. A két csapat összeállítása a következő:
SSE: Csepeli — Bertalan, Pozsgai — ent, dr. Varga^Dal-ler - Horváth. Tóth 1., Buj-tor, Tóth II., Bujtor ül.
NVTE: Nagy — Péter. Pe-rendi — Semsi, Németh I./Both — Szabó II., Sári. Zalán, Balogh. Horváth.
Vasút kezd, hosszú ideig lanyha iramú játék folvik, a 31. percben Tóth 11. lő gólt és ezzel máris 1:0 a Siófok javára. A 42. percben szintén Siófok ér .el gólt Bujtor révén és igy 2: 0-ás félidővel fordul a /Siófok.
A második félidőben Zalán és Balogh helyett Tura és JBe-dinszki játszik, igy a támadósor sokkal |obban játszik. A 12 percban Tura védhetetlen felső-sarkos gólt 10. 2:1. A 15. percben Tóth I. nagy védelmi hibából lőtt gólt 3:1. A 20—21. percben két nagv helvzete van a V&utnak, de Horváth mellé lő. A 23. percben 11-es, Tura a hálóba lövi 3:2 A 28. percben ujabb védelmi hibából a Siófok Buitor III. révén gólt 16. 4:2 A 30. percben a labdát a kapuson átemelve ¿Fura ujabb gólt
Felhívás a MAORT szellemi dolgozókhoz!
MKP nagykanizsai szervezete f. hő 14-én szombaton, d. u. 4 órakor, párthelyisegében értelmiségi gyűlést tart, melynek előadója Gerencsér György elvtárs megyebizottsági tag lesz Egyház és demokrácia'' címén. Erre az elvtársakat e2Uton is szeretette« meghívjuk és kérjük, hogy ismerőseiket, barataikat (minden érdeklődőt) hozzák magukkal. MKP. Értelmiségi Bizottság.
lő. 1:3. A 37. percben Tóth II. a védelem hibájából beáihtja a végeredményt, o: 3.
■j A Nagykanizsai Vasutas Tornaegylet bekerült az országos bajnokságba
Nagykanizsa sportkedvelő közönségét bizonyára nagy örömmel tölti el az a hir,"amit ma a Magyar Labdarugó Szövetség táviratilag közölt az NVTE-vei. Arról van szó, hogy a tegnap lefolyt tanácsi ülésen elhatározták, hogy aa nyugati csojport OB II. osztályába a nagykanizsai vasutast 13-ik sorszámmal beosztotta. Ezzel a legkitűnőbb sport-egyesületünknek elégtételt szolgáltattak a pécsi szövetseg által okozott sok igazságtalanságért.
A tej és tejtermékek után nem tesz forgalmi adó
A Gazdasági Főtanács megkereste a pénzügyminisztert, hogy a tej és tejtermékek árának csökkentése érdekében ezeket a cikkeket teljesen mentesítse a forgalmiadó alól.
Igazolni kell eladásnál
a valuták eredetét
A pénzügyminisztérium valuta-ügyosztálya közű, ''hogy dollárt és egyéb külföldi valutát továbbra is akadálytalanul lehet beváltani, csupán Igazólni, illetve nyomatékosan valószínűsíteni kell a valuta eredetét pl levél, átutalás stb. bemutatásával. Ilyen valutát Nagykanizsán a Nemzeti Bank vesz át.
Arany- és ezüstkalászos gazdák a gazdasági taipraállásért
parasztnapokon megjelent aranyes ezüstkalászos, valamint szak-iskoJ:-t végzett gazdák megbeszélésre gyGUek össze a budapesti sportcsarnokban. Vörös VinCe nemzetgyűlési képviselő hangoztatta, hogy gazdasági taipraáliásunk igen nagy mértékben függ a mezőgazdasági szakoktatás sikerétől.^Arra kell törekedni, hogy az arany és- ezüstkalászos gazdák az ország gazdaságának élen állva, minden lantos kérdésben1 hallassak szavukat
Megérkezett az amerikai ára-köt csön első szállítmány*'' ; * "
Tegnap megerkezett a lő millió dolláros árukölcsön kereteben az első 8 vagonból álló szállítmány. Ebből 4 vagen gyógyszer és kötszer, es 4 vagon csokoládé. A 15 millió dolláros kölcsön keretében több szaz Jvadon árulván útban Magyarország felé.
Mezőgazdasági érdekkcpviseletl ankét
Herfón deieiótt az országos parasztnapok keretében mezőgazdasági érdekképviseleti ankétot tartottak. Az ankéton Kiss Sándor nemzet- j gyűlési képviselő hangoztatta, hogy a paraszts^ kezében van sorsának lehetősége, csak élni kell vele. Igy elérheti, hogy számarányához méltóan részesüljön á jogokból, is nemcsak a kötelezettségekből.
A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság kongresszusa
A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság szombaton és vasárnap Győrött tartotta északdunámuli kongresszusát, mellyel kapcsolatban bé-lyegkiállitás nyílt meg és kulturest volt a győri színházban.
SsardAn délután 6 órakor
PÁRTNAPOT
tart a Magyar Kommunista Párt.
Minden érdeklődőt pártállásra való tekintet nélkül szeretettel vár a Pűnvdjxrósig.
Rendben folytak le a jóvátételi állatszállítások
.Az 1946. évi jóvátételi köteíezett-ség teljesítésére előirt tenyészmar-hák átadása Hortobágyon véget ért Az átadás az előirt határidő pontos betartásával, a Szovjetuniónak a jóvátételi ügyekkel foglalkozó parancsnokának teljes megelégedésével történt. A jóvátételre beszállított 8147 tenyészállat közül a Vörös Hadsereg" ellátására 417 vágóállatot adtak át, ezenfölül Debrecen, és az állami birtokok is részesültek a Hortobágyon összegyűlt jószágokból, amelyekből 461-et le kellett vágni és 199 pedig elhullott /
London meg Yan elégedve az olaszosztrák egyezménnyel
London, szept. 10
A Times megelégedéssel támogatja az osztrák-olasz egyezményt Dél-Tirol ügyében. Hangsúlyozza, hogy mindkét kormányt elismerés illeti magatartásáért Megjegyzi, hogy ez az egyezmény nem a párizsi konferencia erőfeszítései révén jött létre, hanem két volt ellenséges állam megállapodása alapján.
Kedden délután 6 órakor PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt helyiségében
Előadó: Dombai János nemzetgyűlési képviselő veodégeket gzhreaen látnak.
Bélyerayöjtók részre 160 kockás, béke-minősejjü, Üres cíerefiketck eladók. Bar-barits, Fó-nt 5. (nyomda-Iroda). Mindenfajta levélbélyeget veszek. d
H ÍREK
A rádió szerdai műsora
^Bujapssi l. 6.30 Falurádió. -Hírek. Az Áttelepítési Kormácv. biztosság közleményei. 7.30 Re-^j zene. 8.15 Hanglemezek. 10 H?^ 10.10 Szalonzenekari muzsika £ i>éli harangszó, hirek. 12.15 A pisztrán-kórus és az Erzsébet-kór^ énekel. 14 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 15.15 Rádióiskola. 16 Hirek. 16.10 A MNDSZ műsora. 17 Külpolitikai notesz. 17.10 Körmxi franciig >k. 17.30 A Munkás Kúl-íurszőv műsora. IS Hirek. Vó. röskereszt Közlemények. 18.30 i rádiózenekar játszik.* Vezénvel gár Tibor. 20 Hirek, sporthír 20.20 Elektra. Bornemissza P&j szomorujátéka. 21.35 Fontos sek — érdekes válaszok. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirci. Vöröskereszt köziemén vek. . 2i3i Orosz mmészlemezek. Ű3.10 Hircs és krónika angolul és franciául 23.30 Magyar tánclemczek. ''
Budaörsi II. 20 Oporettrészletet 20.30 Hádió szabadegvetem. 21 Hirek. 21.15 Buttola Ede''és túnczeos-kara játszik a Metropol-éitoremból
— Szerkesztőségi hír
Bcncze Jenő főszerkesztőnk buö-pesii útjáról visszaérkezett és tó-nap. szerdán újból átveszi a Zai> szerkesztését.
— Értelmiségiek jjyölése
A Magyar Kommunista Pár. nagykanizsai szervezete folyó m 14^en, szombaton délután o''órskx párt hely isiében értélmiségi gyúl''*; tart Gerencsér György megyeouoír sági tag sSjryház "és demokrácia* 6-men tart előadást Minden érdekic-dőt szeretettel várunk. A MK? értelmiségi bizottsága.
— Magyar nótaest
Hétfőn, 16-án este 9 órakor & Katholikus Legénjegy let .iagy?r nótanöstje a Városi Színházban.
— Felhívás:
Felhívjuk a Dűzalai Termőié tí Értékes i tő Szövetkezet tagjait, heg akiknek téli kájxjsztáxu, íiagymán. befőzésre való magvaváló bosszú-, szilvára, tojásra van szükségük jelentkezzenek a Szövetkezet irodaiban Zrinvi Miklós-ű. 21. a. sz. abíi
— Kereskedők figyelmébe
Gyufára és szabadsóra telized minden mennyisében eszközölhet 14-én 12 óráig, ivreft Kinizsy-u. i
— Felhívás
Felhívjuk azokat a kiskereskedőket, akik a Szövetkezet ¿Ital fei»-sárolt (jmrgonya, hagyma, téli ü-poszta és tojás árusitasában & osztásában Közre akarnak műkőig ebbeli óhajukat jelentsék a ¿zöret-kezet irodájában Zrínyi Miklósai® 21/a ¿z. alatt.'' t
APRÓHIHOETÉBEK
T«ai3nyrckel az összes belybeb o-t déla iskolák reszeit olSjogy«». Gyaia, Ady Endre-m fi. ''í etefoo: 129- jg
'' Hordók uj és bzszsaiiak efarfAaa, U* Koku Istváá cégnél, StomkM Thökőly-n. 22. — Muít, bor, dió, teeve, ttlig>Qcőicsók véteia
Sátorozott noha, esetleg kocyhafc» nálattai is HmU. Ug>acoÚ diák látúré UnitiSttl feivoock. Oe **
adóbxn. __ _____
Kéx aUtt xcegvéielre keresöci jó & pótban lévő rádiót ZALA szerite^^
Eladt egy pár 42-es sxima, abg j** nált férfi felcipó. C!m a kiadóh.T^ megludhaló.___
Kisebb dUkJoányt vállalok teljes tásra. Matoütsné, KOlcsey-n. 17.__J
Batorozott «zobc azonnal kixdó^ ^ kórepén, fürdósiobáral. * ''
ZALA deaiokratlkBS pofitfloű
Szerkeszd : Bcocxe Joa5 fóa^^v
Sicrxcxrt^i é» W»<JóWv»tal: F6*£ *
Wa4ía : ^taaazöasa8> B, 1. «aspr5^^. Szerkeaztesért es kiadaiért feíel Bctc:''.** Nyomatot: a .Nőzgazdo«ágl R. T. f<íSr kariba;,* nyomdájaban Nagykíft^ Ny. rrda-rt íeltí: Zklav Kifo?í
Dr- Papp Simon Nagykanizsa gázellátásáról
gií etfölysrn. - 206: czam.
Naqytainnwfa. 1946. szeptember 12. csütörtök

Ára
11 ii"''ii—ini inni mii ■■ mm imm
40 fllfér.
SSSHMHI
Ausztriának az amerikai megszállás alatt levő gyűjtő táborában a külföldi illetőségű személyeknek ezután fizetni keit a lakásukért és az ellátásukért. Ez MÍói kivételt a munkaképtelenek és a politikai üldözöttek képeznek. Ennek a rendelkezésnek cél-A hogy a gyüjtőtáborok lakói mielőbb visszatérjenek hazájukba.»"
A magyar békedelegáció részt vett Bídeaulí francia külügyminiszter fogadásán
A magyar politika* és területi bizottság h«ttro2*ta hétfői érteimében kedd délutér, a Luxemburg palota ^yik termében megalakult az az albizottság, mely hivatott a bókeszereődés-tervezei ohtő cikkelyének tasyedísc szakaszánoz ía pozsonyi hidfő), benyújtott 2 csehsaiovék pótindiivinryal kapcsolatos kérdések fctix&gíiésára. Az albizottság elröke az ukrán delegátus lett. Előadója CastaUo ujzeeJandi kiküldött Csehszlovákia részéről Hcjdu megbízottat delegálták. Az albizotir.ág elhatározta, mivel mindegyik delegátus be-, sze.i íz íngoi nyelvet, ez lesz a hivatalos nyelv. Az albizoiteag elnöke ezután feiizólHotta a csehszlovák kiiQJdö''.tet, hogy a magyar békeszerződés-tervezet első pontjának 4. szakaszára tegyo meg észrevételeit. Erek egyrészt a bécsi döntés semmisnek való kimondására „annak minden következményeivel együtt-izívegbe iklaiésára, valamint a pozsonyi hidfő kibővítésére átengedendő magyar területi követelésére vo-»skoatak. Nohéz vita után az albizottság ugy döntött, hogy a demeptáoióc anyag áttanulmányozására van «ükség elzárt t-lhatározia, hogy a íegközelebbi ülést, amkcrra már a domeniációs anyag rendelkezésre lii, csütörtök deiuíán fogja megtartani.
Gyöngyösi János külügyminiszter Párizsban meglátogatta Lange no. vég kiküldöttet, délután pedig Pwkin követet. Este fe''esége és Auer Pál párizsi msgysr követ kíséretében résztvett azon a fogadáson, melyet a békoértekezleten résztvevő kiküldöttek részére Bideault francia miniszterelnök rendezett, Ver-s »Kiesben.
A halálraítélt náci-főbönösőket Műrnbersfaen végzik ki
London, szetember 11 A News-Chronícia illetékes helyről u?y értésül, hogy nem felei m^ a vaídsagnak az a hír, mely szerűt 2zokai a náci háborús tábür-ösöket, akiicet a nürnbergi törvényszék hi-iá''ra ítélt, majd Berlinbe viszíx és ctt végzik ki/ A halálraítélteket Nürnbvrgt-en végzik ki. Brit joggyakorlat szerint a halálos ítélet és aa-iiik végrehajtása ieözi bárom vassr-cipaak kell eltelnie. A lap ugy teija, hogy a nürnoergi íörvénysze* v:<os.''iriüíeg ugyanezt a jogsVokisi ío^ji alkalmazni.
Arabok nélkül nyitották meg 2 palesztinai értekezletet
London, szeptember 11 Londonban a Lancaster házban tenoiták meg a palesztinai értekezlete?. Atilee miniszterelnök kijelentette, hogy Palesztina helyzete nem aaradbat igy tovább. Egyezség nem jöhet létre, ha mindkét fét nem szánja ei magát az egyezségre és nem veszi számításba a másik fél érdekei!. Kifejezte sajnálkozását, hogy 2i arabok nem Küldték el képviselet sí órtekezleíre, melynek az z kzúate, ho?y oly^n egyezseget hozzon létre, meiy megalapozza a békéi és fellendia P^ípsztinát. Végűi í^yelmeztette a résztvevőkét, hogy ccm lehet elkülönítve tárgyalni, ha-cecr mély világpolitikai hátterével együtt kell megfontolni a dolgokat
Benes Pozsonyban, a németek és agyarok eltávolítását követelte
Pozstny, szeptember 11 Benes csehszlovakia elnöke Pozsonyban beszédet mondott és kijelentette, hogy a csehszlovákiai za-nioJc megszüntetése érdekében e! tói távoiitani az országból a néme: f raagyar nemzetiségű lakosokat A-magyaroknak haza keli térniök. A kisebbségi politika a mult biro-öairoába tartozik. A csehek és szlovákok önmagukíóf alapították meg ^társaságukat. Lengyelországgal «pcsolatbafl kijelentette, hogy Len-G^!ors2ággal kívánják a megértést, azonban -nem hajlandók tárgyalni a 2 ¿eschenre vonatkozó lengyel kő-betelésről. r-
^cnyüékok hiányában felmentettek «•»« aagasrangu román tisztet , román népbiró.-ág Brassó-a napokban tálalta több "^srangu1 románt tiszt bün-
I
perét akik a német éra . alatt 873 szovjet foglyot, magvarL .és román zsidót megöltek. A nép-biróság a bizonyítékok" hiánya miatt valamennyi vádlottat felmentette. Az ítélet Erdély demokratikus köreiben kinos feltűnést kelteit, annál is inkább, mert a kolozsvári hadbíróság a csekélyebb bűnnel vádolt magyar diákokat salyogan elítélte.
Hírek axvirag fővarosaiból
Hidervari Sándor- volt párizsi magyar-kövei Szentendre meílert-a Dunába vetette magát és meghalt.
i * x
Francia kezdeményezésre Párizsban nemzetközi műszaki nagygyűlés volt, amelyre 25 állam küldte ei képviselőit. Mintegy 500 mérnökember jelent meg külföldről.
A posta igazgatósága közli, hogy Nagyfcritaaoiavai, Észak- Irorszaggal és az ir köztársasággal z csomag forgaimát szeptember 9-tól megnyitotta.
* *
Kalígaris görög miniszterelnök már négy egymást követő napon halasztotta eí utazását Londonba. Kedden azonban kijelentette, hogy szerdán feltétlen Londonba - utazik, mivel szepiember 16. es 17-én Athénben kell lennie, hogy előkészítse a király szeptember 21, vagy 22-re tervezett érkezései-
Budapestről jelentik^
A miniszterelnök az iparcikkek ■ árait megdibbeniően magasnak iai2ita a kiállításon
Nagy Ferenc miniszterelnök meglátogatta a mezőgazdasági és ipari kiállítást. A látogatás után kijelentette, hogy minden etis-. mérés megilleti a rendezősége^ mely rövid idő alatt csaknem békeszinvonalon álló kiállítást liozoU létre. Rendkívül nagy elismerés illeti a magyar ipart, hogy szép anyaggal szerepet a kiállításon és ezzel a kiállítás jelentőségét magas színvonalra emeli. Az árak megdöbbentően magasak és ezért fontos a mezőgazdasági árak és az iparcik- . kek árai közötti eltérések fokozatos megszüntetése.
<gordon Ferenc elutazása előtt nyuatkozott
*
terjeszteti kérelmeket még nem | döntött, hogy a 4 millió dolláros ; segély keretét felemeli-e. Rátz | Jenő Ígéretet kapott, hogy a ma-i gyar mezőgazdaság részére 5 i millió dollár értékben tenyész-! állatokat, műtrágyát és gépeket
szállítanak.
I
Gordon Ferenc svájci követ elutazása eiőtt elmondta, hogy évtizedekre nyúlnak vissza a svájci szellemi és gazdasági körökkel való kapcsolatai. Hiszem^ hogy megujithatom kapcsolataimat a vezető gazdaságii és politikai tényezőkkel.. Az a" tény, hogy én voltam a stabilizáció pénziigyniimsztere, nem rossz ajánlás. Bizonyára értékelik. hogy a stabilizációt erélyes kézzel végrehajtó ^ pénzügyminisztert küldte ki a magyar kormány Svájcba első diplomatájának.
Rövidesen aláírjuk az osztrákokkal kötött kereskedelmi egyezményt
Az osztrák-magyar árucsere-forgalom létrehozására indult tárg válások rövidesen eredményre vezetnek. Az októberi bécsi vásár alkalmából Rónai Sándor kereskedelemügyi miniszter Bécsbe utazik a szerződés aláírására. Körülbelül 12 millió forint értékű áru jön be Ausztriából és ugyanilyen értékű anyagot viszünk ki
Az ifjúsági szervezetek meghallgatása után készül éi a diákok önkormányzatát szabályozó ''rendelet ■ - •
A vallás- és közoktatásügyi miniszter fogadta az ifjúsági szervezetek küldöttségét, hogy meghallgassa őket előzetes tanácskozás után készitse el azí a rendelettervezetet, amely az iskolai ifjúság politikai pártokba való belépesét, valamint a diákok önkormányzati működését szabályozza. A rendelettervezetei minisztertanács elé terjeszti és hamarosan döntés történik a rendelet kiadása ügyében.
Az UTIRRA''Segéiy felemelését
kértük tf%,
Az 13NRRA genü ülésén a
magyar kormány képviseletében Rátz Jenő pénzügyuéniszter
átnyújtotta Magyarország ujabb megsegítésére irányuló kérelmét. Az UNRRA a^on csoportja, mely véglegesen bírálja ei a be-
Megalakult a parasztszövetség földmunkás-szakosztálya
A magyar parasztnapok keretében ujjáalakult a magyar parasztszövetség 1943-ban .megvakított dé később feloszlatott földmunkás-szakosztálya. Doby Isiváu fö dművelés-ügyl miniszter fldvöiíö.''te az fgybe-seregieit földmunkásokat. A le^ele-setteob tarsadaimi reteg a földmunkásság volt, mondotta, melynek gazdasági helyzetében a földreform köveik ezt ¿ben változás történt. 650.000 földmunkás jutott földhöz. A földmunkásoknak a szervezkedéssel az a célja, ho.sy számarányának megfeleli helyet tudjon biztosítani a magyar közéletben.
Gyümölcskonzervet szállítunk Oroszorazagbe
A dombóvár; Dőry-konzervgyár a magyar—szovjet árucsereforgalmi egyezmeny keretében 100 vagon vegyesizre kapott megrecdeíést Az első 8 vagonos szállítmány most indur efes sz'' árverökr- részéről a legnagyobb elismerésben részesült. A gyártáshoz szükséges cukrot az oroszok bocsátották a gyár rendelkezésére.
A megye hirei
Hat hónapot kapott egy nyilas
amszen
Tegnap tárgyalta a zalaegerszegi népbiróság .Vlaszics Emma 22 éves andrásmdai lakos háborús bűnügyét. Alaszics Emma 1911 október 15 őta, mint nyilas vezető működött a községben és mint ilyen, házról-házra agitált a Szálasi-kormány rniíllett és mindenkit kényszeritett arra, hogy belépjen a nyilaskeresztes . pártba. Ezért 6 hónapi börtönre és 5 évi politikai jogvesztésre Ítélték.
A B-lista miatt nem ¿esz fennakadás a megye adminisztrációjában
A vármegyei létszámcsökkentési eljárás során a. belügyi tárca alá tartozó közalkalmazottak közül 586 közalkalmazott került elbocsátásra, illetve végelbánás uiá. A létszámcsökkentés során vezető" nélkül maradt községi körjegyzőségek,* továbbá járási főjegyzőséeeK vezető állásainak betöltéséről az ötös bizottság javaslatára a belügyminiszteri kiküldött rendelkezése alapján a főispán már gondoskodott- A miniszteri kiküldött rendelkezé-* sét a vármegye valamennyi Járásában, a megyei városokban és a vármegyei központi hivaüa-lokban végrehajtották. Ezidkő szerint már vaíamennyi járásban működnek az újonnan megválasztott vezető jegyzők és járási főjegyzők. A létszámceök-
V
ZXL A., .
916. .szeptember 1 .a
kentési eljárás befejezése után a vármegye központi járási hivatalainál a 10 százalékkal csökkentett normál létszám szerint 15 fogalmazói és pedig vármegyei es járási aljegyzői és gyakornoki állás maradt betöltetlen Tekintettel arra. hogy ezen körülmény a közigazgatás zavartalan menetét súlyosan megnehezíti, a főispán előterjesztéssel élt a belügyminisztériumnál és engedélyt'' kért az irányban, hogy ezeket az üres állásokat behelyettesítés utián betölthesse azokkal a közalkalmazottakkal is, akik a létszámcsökkentés során a von ntkozÖ rendelet szerint végelbánás alá kerülve, nél-külözhetőség cimén lettek elbocsátva, hogy ezeket létszámfeletti alkalmazottként a vármegye szolgálatába állithassák.
Gyorsvonatícözlekedés Zalaegerszeg—Budapest között
A Zalaegerszeg-budapesti va-sutközlekedés megjavult Reggel 3.40-kor a Zalaegerszegről induló vonat délelőtt 10 órakor érkezik Budapestre. Budapestről délután 16 órakor indul vissza és 22.25-kor érkezik Za-. lacgerszegre. Sürgős ügyek elintézésére utazók egy nap alatt visszatérhetnek Zalaegerszegre. A" gyorsmotoron a menettérti jegy ára 220 forint.
Éjfélig tarthatnak nyitva a kávéházak és vendéglők az uj zárórarendelet szerint
A hivatalos lap szombati szá-tsában, megjelent a belügyminiszter 276.Ü-00—1946. B. M. sz. rendelete, amellyel szabályozza a nyilvános étkező- és szórakozó-helyiségek záróráját. A rendelet szerint vendéglők, kávéházak, .k9csmák, italmérők és más hasonló üzletek (cukrászda, . kifőzde, kávémérés stb.) zárórába éjfélkor van.
Külön intézkedik a rendelet a vasúti éttermekről is. Ezeknek a záróráját" az elsőfokú rendőrhatóság állapítja meg, a vonatok érkezése, illetve indulása időpontjának megfelelően.
MegöKeX és kirabolta* egy ékszerészt
Az elmúlt héten Weiner László Wesselény.-utca 61. sz. ékszerüzletében megjelent egy fiatalember és elmondta, hogy az egyik élesztőgyár munkás^ ahonnét nagymennyiségű élesztőt loptak el és a tettesek nyo-C aaai a túloldali házba vezettek. Azt kérte, hogy az üzletből figyelhesse a szemben levő házat. Az ékszerész erre engedélyt adott és a fiatalember egy vas-doronggal a kezében 3 napon keresztül megjelent az üzletben és ugy viselkedett, mint aki valóban figyeli a szemben levő. házban történtekéül Kedden délután ''5 óra tájban, rmk&r senki sem volt az üzletben, az ismerét-len fiatalember leütötte Weinert, becsomagolta a kirakatban és az üzletben levő órákat és ékszereket és megszökött. Wcüjer László meghalt. '' *
Göring súlya
A náciyezér Gociu&~ akinek felfújt alakja az egész világon .ismeretes volt," ma sovány ember. Amikor fogságba került. 130 kilót nyomott, pedig már''akkor sem volt teljes súlyánál, A fogságban 35 kilót fogyott és ma" mindössze 95 kiló.
Sékehanguiat és csodanö az országos vásár
tegnapi premierjén
forog. •
4. 31eg kell szüntetni mindazok-, nak a rendőrhatósági Őrizetét, ¿bt a felszabadulás utár íl-j meggondolatlan kij-clent&ük keriuut iendőrhatd-ági őrizet alá, ísltévo, hi a 6. pontban meghatározott raiarnelv'' ténykörülmény folytán. szabadlábra^ bevésésükkel" ""az állami és íársc. dalmi rendre veszélyessé vagy aggii-lyossá nem válnak.
5. Gazdasági rendészeti szempont-ból kifogás alá eső magatartásai miatt irsídőrhatósági őrizet alá* ho-lyezetíoket szabadláora keli "helyezni, na:
a) a cselekményükkel elért ragy elérn''i kívánt haszon csekélyebb a, üzletszerűség eseíe néni forog fenn,
b) rendes foglalkozásuk vrua ét szabadiábrabelyezésük a gazdasági " rend vedelnie szempontjából aggályosnak nem mutatkozik.
6. Nem szüntethető rnog az 1—3, pontokban felsoroltakkal szemben a, rendőrlint/wági őrizet akkor, ha az eljárás, alatt álló egyén már a felszabadulás után is ''olyan rmgatai-tást tanúsított, amely a dcinoknsti- . kus áliam rendünkkel símben w ve-'' székessé és gyanússá tette ós
a > az 1941. évi julius hó 22. alpjától a felszabadulásig terjedő ido-, tartam alatt az 1945: VII1. t.-c. IL fejezete 5. ij-ának 9. pontjában foí- ■ sorolt púitoknak, ogyosütetekotic v3gy szervezeteknek országos, iíbio-le& vármegyei agy: város! törvényhatósági vezetője, tisztviselője. szervezője vagy Nagy-Budapest torűk^éa pár-szolgálatos "volt,
b> az 1934 december 31-ike 1944 decemlxjr 81-ik^ közötti ¡dóhea az V. fizetési osztályban, ilbtókg ; aunak n>egfeleló rangosztálybsn vagy annál''magasabb fizetési osztályba sorolt közhivatali állási tói-tött be, '' *
c) az a) pontban megjelölt- időtartamon belül nem harctéri érdemi alapján és nem várományosként vitézi cinjet kajwtt,
d) az 19-14 márciuS .hó-19. napján megelőző időben a fegyveres fcS alakulatnak tacja volt, ^íHotóil-g az emiitett idópoűl után az 1941. évbuo megtartott népszámlálás alkalmára! nemzetiségére és any&nyelvéíü naíkozóan tett vallomása alapján a fegyveres SS-be nemcsak boroztatott, hanem ott szolgálatai is fci-jositett. .
(A Volksbundtagsá^uk miatt rendőri őrizet alá helyezettek felülvas-gálatára később történik intézkedés.)
A felülvizsgálattal foglalkozó bizottságok njár megkezdték munkájukat és Nagykanizsára való érko- • zésüket is minden órában várják
Országos kirakodó- és állatvásár volt tegnap .Xag>-Kanizsán. A felszabadulás óta először tőrtént, i:ógy iljr nagyméretű vásár színhelye lett a nagykanizsai piactér. A kanizsai kereskedők és iparosok kivitték a piacra árujuk javát, hogy a falu népe kiválaszthassa azt amire legjobban szüksége van.
A vásár a reggeli órákban még kialakulóban volt Ekkor azonban a piac működött. A környező falvak termelői rengeteg terményt hoztak be, hogy azokat értékesítve, minél többet vásárolhassanak. Jiz óra felé a vásár már megszokott és régen nem látott békebeli képét mutatta.
A Deák Ferenc-térea régi. megszokott helyükön kirakták portékájukat a cipészek. A divatos női cipőktől a nehéz csizmákig, itt mindenféle cipő található volt.
A piactér ellenkező pontján állították fel sátraikat a rövidárusok. Férfiruha, nőiruha, fehérnemű és textiláru bőséges választékban wlt. De a rövidárusok között szép számmal akadtak bazárárusok is. Ezek elhozták a furulyától és a dominótól kezdve az evőeszközig minden jó békére emlékeztető holmijukat.
Testületileg vonultak ki a nagykanizsai zsibárusok* is a vásárra. Használt ruhát itt épjxm ugy megvehet az ember, mint használhatatlan bakancsot, ke-rékpárgumit éppen ugy, mint rozzant biciklinyerget De kály-, ha, csavarkulcs, kocsikerék, lyukas edény is volt szép számmál.
A piac közepén állította fel sátrát a bábos. Ugylátszik ez a szakma demilitarizálódott, mert a bábhuszár nyomtalanul eltűnt az árusitóaszbrlról.4 Volt azonban bicikli, sziv és mézescsók.
A bábos közeiében egy kis
ládfaalaku. zárt sátor vonta magára figyelmünket, amiről a következő piros és kékbetüs szavak kiabáltak : Még rria nézze m-?g 01. a bud :pesti telspftiikus csod<in<~A! A csodanö előjött kis lakából és bekötött szemmel egymásután nevezte meg azokat a tárgyakat, amelyeket partnere a nézők kezéből kivett Ezután egy néző rászánta magát arra, hogy a csodanö jóslásaiból m^j-jsmerje múltját és megtudja jövőjét. A csodanö néha rá fe hibázott az igazságra.
A kirakodóvásárral cgyidőben tegnap volt országos állatvásár a régi állatvásártéren. A- felszabadulás óta szintén az első ilyen ''vásár volt ez Nagykanizsán.
Már korán reggel nregkezdő-dött az eladásra szánt állatok felhajtása. Összesen mintegy 1.10 lovat és 30 marhát hoztak be a környékbeli gazdák. A felhajtott állatóknak nagy nézőközönsége volt. azonban délig mindössze egy csikó cserélt gazdát A nagy érdektelenségnek valószínűleg az volt az oka, hogy a vásárt nem a megszokott idejében tartották meg. Az állatvá-sárt ugyanis mult szerdán kellett volna megtartani, azonban a közbejött akadályok miatt el kellett halasztani. A másik oka az érdektelenségnek bizonyára a még mindig mutatkozó pénzhiány. Igy. bár vásárlókedv volt, venni azonban mégis csak kevesen tudnak.
Igy azután részben jó. részben nem jó eredménnyel zárult az országos . vásár. Sikere azt mutálja, hogy a. forint jó pénz. Van megfelelő vásárlóereje. Azonban még most sincs elegendő belőle. Hisszük, hogy ami késik, az nem múlik és a meny-nviség nem megy a minőség rp-vására. Sok forinttal majd éppen ugy lehet jó vásárt csinálni, mint kevéssel.
Részletes tudósítás az internáltakat felülvizsgáló
miniszteri rendeletről
A Zala *>gnapi száma részleteket közölt az internáltakat felülvizsgáló minisztori rendeletről. Miután a késr-riés széles rétegeket, érint, a Zala most részletesen közli a bolüírvnű-niszter rendeletéi, amelyet az államrendőrség budapesti és vidéki fóka- i pitáayságának, valamint valamennyi vármegyei és törvényhatósági jo$ru Város fókapitánvilnaK: végrehajtás céljából megküldött.
Az 1945. évi junius hó 25. napján Mt 13S.00U/1945. VI. B. 51. sz. rendelet kibocsátása óta eltelt időre, valamint a magyar domokrá-cia megerősödésére való- tok intettel,, euendekim az idézett rendelet alapján hozott és hatályban levő valamennyi rendőr hatósági őrizet a4á helyezést kimondó vfefhatározat felülvizsgálását.
1. A felülvizsgálat során halál von kirül hírlvezendők mindazok a "hatályban (br& *%hatérwJatok, amelyeknek a. meghozsttaláR a rendőrhatósági eljárás, alá von± személynek a felszabadulás előtti magatartása serte szükségessé, amennyiben a. véghatározat meghozatala" óta hat hónap eltelt és a 6. pontban meghatározott súlyosbító körűim én vek egyike a. végKstf&ozatban foglaftak fenntartását indokolttá nem "tenné:
2. Mog kteil szűntetni a rendőrhatósági őrizetet:
a) A 16. életérét be nem töltött vagv a 60. életévet már betöltött fér/iak ellen."
b) A nők ellen, ha legalább ogy 5 éven aluli, vagv legalább két fl) éven aluli gyermekük van, a 16. életévüket még* nem töltötték be, vagy 50. életévüket már betöltötték.
c) Vagyontalan ogyénv" ellen, ha legalább két vagyontalan, kereset-képtelen és ellátásra szoruló hozzátartozójuk van.
d) A botegek ellen, ha á rendőrhatósági őrizet alatt tartásuk állapotuk lénveges rosszabbodását idézné elő. *
e) A négy középiskolai vagy annál alacsonyabb végzettségű egyénekkel szombon, kivéve, ha 1984 december Sl-tól a felszabadulásig terjedő időtartam alatt közhivatali, politikai, társadalmi vagy gazdasági elet torén vezető szerepet töltött be.
3. "Meg kell sírüntetni a volt m. kir. csendőrség állományába tartozott és -Sűmcto rstz ágbói liikaÉőn személyik rendőrhatósági őrizetét, ki-vén?, ha az «ryéai ölbirálás során megállapítást nyer, hcey 1934 de-, cembor 31. napjától a felszabadulásig'' terjedő időben a csendőrség felügyelő» tisztét, vagy csondőrkerüíeti, osztály v^gy városposrancsöoksá^ állást tcitött&k va«y az emliteÍQ időtartam abtt bármilyen minőségben valamely cseodőrnyomozó al-osztályiiúi teljesítettek "szolgálatot. Ugyancsak nem íclwt megszűntetni ez idő szerint r^nak a csendőregvén-nek a rendőrhatósági őrizetét, akire nézve a Q. pontban felsorolt, valamely súlyosbító körülmény fenn-
Két veszedelmes budapesti munkakerülőt tartóztatott is a nagykanizsai rendőrség
A nagykanizsai rendőrség politikai osztálya őrizetbe vette Kuracz Endre büdapeáff illeí^ ségü lakost Az ellene l^ölyfe-tott nyomozás során kiderült hogy a mult évben lopásért eí-itélték 1 évi börtönre és azt a szegedi csillagbörtönben ki ¿s-töltötte. Juliusban történt kissza-badulása után Budapesten csavargott, majd áttette székhelyéi Nagykanizsára, de itt a rendőrség hamarosan elfogta. Kttra-ezot egyébként . a budapeSt-rendőrkapitányság politikai o«z-tálya körözi a njálas uralort alatt elkövetett cseíekményciáct A politikai rendőrség őrizetbe vette Klein György ugyancsak bud apesti - illetőségű egfrést, munkanélküli csavargásért Kiderült, hogy sikkasztott és csavargásért már többször volt bún* tetve. Most Nag-kanizsáról való kitiléissai és illetőségi héÜN-ére való visszatoloncolással internálják.
iQ4o. saeplcmbcr 12
ZALA
3
pisztolyt és lopott aranytálat ásott ei egy nyilas:"
2 évi bortön
K nagykanizsai népbirúsúg ¿r Béres Sándor-tanácsa tegnap tárgyalta .Gaál Sándor nithávi lakos háborús bünkét öaált a -népbiróság an-¡Sddején már elítélte 1 évi bór-íónrc fegyveres pártszolgálatosi fívékcuvsége miatt és ezt a büntetést Gaál ki is töltötte. Most 2jabb terhelő adatok jutottak a ¿ügyészség tudomására és S?W népbiróság elé állították. A nyomozás adatai sze-jixrt Gaál mint nyilas fegyveres párlszolgálatos letartóztatta és ¿tadtn u csendőröknek Gerencsér Gvórgy tédagvári munkást, aijl közismert baloldali gondolkodása miatt a fasiszta bíróságok kétszer börtönbüntetésre ítéiték el, egyszer pedig hosz-s^bb ideig internálták. A kesztyű politikai rendőrség ez év június'' 13-án házkutatást tartott Gsálnál, amikor a padló alá jejtve egy 6.35-ös pisztolyt találtak. Ezt az ügyet valószínű politikai háttere miatt az igaz-sá«űgysánisztéiiuin döntésivel a Törvényszék a rtépbiróság elé olalta.
Gaál a keszthelyi nyilas köz-jsepezető » parancsára hivatkozott védekezésében Gerencsér Gvórgy letartóztatásóra vonatkozólag. Elmondta, hogy a letartóztatásnál a legudvariasab-
ban viselkedett^ pisztolyra vonatkozólag azt mondotta^ hogv nem ő, hanem a lakás előző bérlője réjtette el azt -
Az ügyben sértettként szereplő Gerencsér elmondta, hogy Gaál gorombán'' lépett fel vele szemben, amikor letartóztatta. Az uton pedig megfenvegeUe^ hogy ha szökni próbák" lelövi. A csendőrségről az őrsparancsnok, aki szerencséjére régi ismerőse volt, elküldte, azzal hogy bújjon el. ö el is bujt A felszabadulásig egy kemencében rejtőzött a naponta razziázó nyilasok előL Rauch Jenő rendőrnyomozó hadnagy, aki a házkutatást végezte, elmondta, hogy a pisztolvon kívül egy 2 kilós aranytál át találtak Gaálnál.
A népbiróság Gaál Sándort a vád tárgyává tett bűncselekményekben bűnösnek találta és ezért kétévi börtönre és öté-i politikai jogvesztésre ítélte. Dr. Nádassy Ferenc népügyész az ítéletet "megfellebbezte. A védelem szintén ''fellebbezett a fpgy-verrejtegetés ügyében.
Császár Sándor valkonyai nyiias fegyveres pártszolgáfat-vczelő és "társai háborús bűnügyének tárgyalását a népbiróság bizonyítás kiegészítése náatt elnapolta?
Színházi premieren bukkantak rá a Kun pátörék által elrabolt briliánsokra
Mint közöltük, a Markó-utcai fogház udvarán kivégezték JSonekel Károly műszerészt. Szálas: egyik legodaadóbb hivét Dunckel tárgyalása rövid ideig tartott. A tanuk — akik olyan sokat szenvedlek a rémuralom idején — súlyosan terhelő vallomást tettek ellene és Dunckel cca: is tagadott. Kegyelmet nem kapott, a sokszoros gyilkost pár óra múlva a hitófán "érte el megérdemelt büntetése.
Ezen a tárgyalások sok szó esett a korábban kivégzett Kun páter gyilkosságairól, rablásairól. Az egykori minorita szerzetes, aki a szeretet igéje he-lyett a gyűlölet igéjét hirdette. az utoí$ó pillanatig tagadta^ faoöy része lett volna a rablásán, fosztogatásokban és gyilkosságokban.
Dunckel ügyének tárgyalásán ajból fellebbent a fátyol emiek az emberbőrbe bujt fenevadnak sánden bünérőL ismételten -beigazolódott, hogy Kun páter cin-iöstársa volt a, gyilkosoknak, bóknak és megosztozott 2sákíaáuyon, amit az alábbi eset a igazol.
Fétaiüió dolláros, rablás
dunckel parancsnoksága alatt egy csoport nyilas '' pribék jelent taeg dr. Rácz Arthur bankigazgató lakásán. Az igazgatót ^tü és leányával együtt a güasházba hurcolták» ahonnan nacznak csodával határos mö-«2 sikerűit megmenekülnie, jváról, vejéről azonban azóta sincs hír.
.Kácz a felszabadulás után nsszatért bujdosásából. Lakását ^jsen kifosztották, ékszereire*^amelyeknek értéke megkó-Jtóoleg félmillió dollár volt, iult helyét találta. Valóságosde-«swamnkát végzett, hogy
páter elé kerültek, az ő kezébe jutottak ékszereim is. Ha van valami keresnivalóm s ha tudni akarok valamit hozzátartozóim sorsáról, keressem fel Kun pátert, akiről ugy tudja," hogy ugyancsak a Markó-utcai fogház lakója.
A M$*raitéltnél
— az igazságügy-minisztérium nem gördített akadályt, hogy szemtől-szembe álljak Kun páterrel. Az egykori szerzetes cinikusan jelentette ki: * Leányát és veiét kivégezték, ékszereit a Dunckel-csoport kapta. Nekem is jutott valami...* -
— Amikor Kun páter előtt
kihirdették a kegyelem elutasítását, délutánra hirdették a kivégzést Még^oz utolsó pillanatban is próbára tett-em, hátha szólásra birom ezt az emberi fenevadat Bementem hozzá a sir.r-loniházba. Már csak percei voltak hátra, dé hi$ba beszéltem lelkére, csak ennyit felelt: >Már mondtam, né keresse gyermekét megölték.. Azután Kun. fcáter cellája ajtaján kopogtak, ''jpsj-kordult a zár, fogházőrök jeíeh-tek meg és vitték a^bitó alá.
Az elmúlt sötét-kör történelméhez hozzá kellett fűzni ezt a tragikus epizódot is. hogy még élesebben -rajzolódjék ki. Kun páter sötét, ijesztő portréja.
leánya és veje sorsáról tudomást szerezzen, sokáig sikertelenül. Egyszer aztán a véletlen játszott közre abban, hogy hol keresse hozzátartozóinak gyilkosait és elrabolt, kincseit
Rácz Arthur dr. igy mondja el az esetet:
— Néhány hónappal ezelőtt egyik ismerősöm figyelmeztetett hogy szerencsétlen lányom egyes ékszerdarabjait az egyik premieren egy feltűnően szép nőjja 1 átta. Ezen a nyomon indultat^ el s kitartó nyomozásom végűi eredménnyel járt Csakhamar rátaláltam a feltűnő szépségű fiatal leányra. A lélekzetcm is elállt, amikor ujján megpillantottam leányom vágyont érő briliánsát Uralkodtam magamon, nem szóltam sem&nit, de ettől kezdve állandóanv~fígyel-tera a leány szórakozásait, útjait. Egy alkalommal az egyik bárban találtam -hódolói körében js ez alkalommal leányom briliáns brossa is ott szikrázott a nyakán. Hazáig követtem, azzal "az elhatározással, hogy felfedem kilétemet és felelősségre vonom. Igy is történt. A leány egy pillanatra zavarba jott, azután bevallotta, hogy az ékszerekkel Dunckel Károly nevű barátja ajándékozta meg. Nyomban kijelentette, hogy'' kész" azokat visszaszolgáltatni: s a milliós értékekből sok mindent vissza is kaptam.
— Az anyagiakon felül azonban engem elsősorban leányom és vőm sorsa érdekelt Hosz-ssas kutatás után megtudtam, hogy Dunckel mór a népügvész-ség''fógíya. Engedélyt kaptam, hogy meglátogassam" A feltűnően. jó megjelenésű szerelő — aki már tisztában volt sorsával — nem sokat, kertelt Kijelentette, hogy leányon* és vőm Kun
Hordóst bácsi csodát feft
Az elmúlt napok egvikén nagy csomagot kézbesítettek Miháld község plébánosának. A csomag Amerikából jött és mikor'' felbontották, a legnagyobb csodálkozással látták, hogy aboan 20 kifogástalan meleg gyormeköltöny van. Levél is volt a csomaghoz" mellékelve, amelybon Hordósi József, valamikor müháldi "azda, arról értesíti a plébánost, hogy a küldött ruhákat ossza szét a falu -nélkülöző gvermekoi kőzött. Hordósi József, ki évtizedek óta nem él már közöttünk, ogv érezte, hogy segíteni kell falujáiíak elesett gyermekein és jó -szive sugallatára" elküldött 20 öltönyt, hogy a télen ne fázzanak azok á gyermekek, akiknek édesapját elsodorta a ránk nézve céltalan náboru vihara. De álljon itt a köszönőlevél, amit a gyermekek küldtek Hordósi -Józsefnek: A gyermeki szeretet és hála hangjon ut ontunk köszönetet a jó Hortlosi bácsinak azért a nagylelkű és meleg adományért, hogy miránk, hu-tz kis miholdi gyermekre szira rott rágondolni. Is-tenem. hacsaic kérés embernek is ilyen meleg szive volna mennyivé*, kevesebb gond, szegénység-Ja aggódás volna a világon! Köszönjük a nagylelkű adományt'' az édesapánk és édesanyánk nevében. Ok annyit dolgoznak és fáradtnak értünk. És talán az ■a legnagyobb fájdalmul:, hogy minden lemondásuk és viunkájick meüett jsem tudják nekünk, gyermekeiknek megadni azt, amit szereinének. Hány jó cd-esawfának és édesapának felszabadult gondját és -téli aggódását köszönhetjük a jó<Hot-
dósi bácsinak. És mi, ¿¡kik a kedves ajándékot megkaptuk, csak imádkozni tudunk a jó Hordósi bácsiért. Áldja rueg a jó isién a kedves Iiordósi bácsit, nénit és {fyermei;eit, hogv amilyen natfu jót tett mivelünk, a jó Isten oí-dsisával adja vissza ezi a jóságot -ezerszer. Most már jöhető hideg tél, a fagyos hó,„amit a mi jó szüleink nem tudtak volma megadni, azt vicgadta nekünk a jó Isten a mi -uj őrző angyalunk áttol. Betakart bennünket a mi messze idegenben IcvŐ védangyalauik irg ruhával i^pgy ne érezzük, milyen hideg cs fagyos a tél az annyit szenvedett magyar gyermekek számára..Mi valamennyien szegények, árvák vagyunk, vagy édesapáiJi még nincs idehaza, vagy talán nem is jón meg soha. Ilitsz szegény vüiíMdi gyermek imája száll a mindenható Istenhez, áldja meg azt nagyon sokszor. aki ekkora áldozatot'' hozött miérettünk. Nagyon szépen köszönjük szülciiíkket együtt c hagy lelkű adományt. Sokszor goKilohmk arra . aki miatt -fíttti érezzük a hideg telet, mert á szeretete vielcgit és ved- rönkéi: Husz miháldi árvaf apáitan és szegény gyermek'' imája száll min-d-trtnap az Istenhez; Hogy átíó keze legyen miiidéiinap azon a jó Hordósi bácsin, aki a ibessse földön is gondot mireánk!-
Mihá2d,J94S sieptembé^ 8-án(
< ''Htjsz aláxrás.
Igy tett csodái Mihákfon a Hór^ dőei "bácsi. i »''
A napokban megkezdődik a nagykanizsai
iparjogosítványaínak felülvizsgálás?
Az iparengedélyek revíziója néhány napon belül" Nagykanizsán is-megkezdődik. Logolóször azokat az iparengedélyeket vizsgálják felül, a melvekét aúíms;.£cr3 15-ig adtak be. Ezeket már folterjesztették a soproni kereskedelmi és iparkamarához. A bizottság elnökét a minisztérium jelöli ki az iparkamara vezető tisztv-viselŐi • közül. A bizottságnak öt tagja lesz, akik közül bánhat a KOKSZ, kettőt pedig az alkaima-mazottak szakszervezete delegál.
A Ksroskodők Országos Központi Szövetségének & roviziós bizottságokba. beküldött 640 véldpényoző tacja hétfőn indult utasak as ország kutonbözó részeibe, hogy a már felr d2%ozott információs anyai? alapján megkezdje a keroskodők* kérőiméi -nok folülvizsírálását. A beérkezett jelentések sacrint vicéken .a kereskedők több, mint ötven százaléka nem kérvénvezi az iparigasolvány kiadását. íuz* a szám a stabilizáció következtében az alkalmi és spekulációs keneskodolem megszűnését mutatja. ; ''
,A Keroskodők Országos Központi SzoretségB a roviziós biaotteágber küldött tasjai számára most tartott értekezletén néazkstes . tájékoztatót nyújtott -az elvégzendő feladatokról/. A gyűlésen nyolcvannégy szakmai
csoport delegáltja vett részt. Bródy Sáadqr elnök elmondotta, hogy a revíziós rendelet egyik pontjával szemben a KOKSZ, .módosító indítványt terjeszt a kereskedelemügyi minisztorhez. A rendelőt ugvar:is csupán a már igazolt kereskedők ozá mára teszi kötelezővé a-reriziót. Be viszont a roviziós munka végnéiküli elhúzódását eredmény ceté, hiszan a korcskodők igazolása nac> réfezt még nem fejeződött be. A-módosító i»dit-vány szerint a igazolás előtt álló''kenskódőfcn^ is re*izk>-aiá tóJl" kerülniók "és a roviziós biz^ttöáűÖc határozátai eg-szeramind politikai, véleményezést ís jolentsenoll Kónai Sándor keresiodélmí minisztw Ígéretet tett, hogy .az inditvánNt a Közeli napokban minisztertanács- o!é terjeszti.
— Váriuttf idSjúiut otídáa
Gyengülő esiíknyi^«Ii, ¿sraJd «ci, fcsfcöb fclh6 atvonaiísoi, valóijiiiüicg csapadék néikÜL A a*ppali bőmersékiet erösMik.
Szerdin délután € órakor
PÁRTUAPQV
térié Magyar Konimünftt* PtH.
Minden érd ddódót pártállásra való tekintet néikül szeretettel vár a PirtvaettO&g.


J»CÍ;,!''^(AJy

¿¿46. szeptember ¡2
MAO RT
Indul az őszi labdarugóddény
A pécsi alszövotség megküldte egyc3uleteilicz az 19*6/47. MLSZ bajnoki évad kiírását és sorsolását, mely szerint folvó hó 15-én megkezdődnek a labdarugósportban a küzdelmek a büszke bajnoki címért.
A MAOJRT három csapatot indít. Az egységes L osztályban i indul a Lovászi Olajvidék Sport Egyesület és a nagykanizsai MAO RT Munkás Sport Egyesület I. caápataí. >A Kaposvár—nagykanizsai II. osztálvban a nagykanizsai MAORT MSE II. csapata indul. »
Mind a két MAORT egyesület komolyan készül a "bajnokságban való jó szereplésre. Lovásziban a már meglévő szép pályát előkészítették az őszi mérkőzésekre és a játékteret bekor itetíék-
A játékos létszámot is ömölték jóképosségü fiatal tagokkal és edzőnek megkeresték a szombathelyi Haladfás volt kitüno középcsatárát, >Bo-raxát.
A vezetőségben is változások voltak, melynek sorún az «agilis Eerlay János TOtte át a''dabdarugószakosz- j tály irányítását és"munkájának''oredr ménye már is látszik a csapaton.
A nagykanizsai MAORT is- nagy előnnyel" indul az olmult évaddal szemben, mert ha nagy küzdelem és áldozatkészség árán is, de megteremtette magának a saját pályát.
Nagy nyeresége áz egyesületnek Majerszkv" Béla kerületf "felügyelő, b. mérnök aktiv munkássága és agi-litása^ melynek eddigi oredményo az a pálva és fegyelem, amelv alapbiztositéka a csapat''jó szereplésének.
A játékosgárda- is erősödött. Le lőtt igazolva Sztraka, Téli, Kapornak!, Nardai és rövid idő múlva igazolható Róth Ferenc.
Az I. osztályban induló csapatok mind komoly játékerőt képviselnek és igy minden biztosíték megvan arra, bog}- a MAORT csapatért szurkolók""kitűnő sportot fognak élvezni a móst induló évadban.
A MAORT IP-nek'' 15-ére kisorsolt Sáska-Barátság elleni bajnoki mérkőzése minden valószínűség szerint el lesz halasztva, mert ugyanomé a napra van kisorsolva a ba-latonbajnoti kupadöntő utolsóelőtti mérkőzése a Balatonfüredi SC-vot, melyen ha győz, megnyeri a- gyönyörű ezüst kupát és "a Balaton-bajnok cigöet a MAORT ''II.
Az NVTfr-nek az OB Il-beiutása komolv vesztesége az I. osztálvnak és főként a MAORT csapatolcnak, mert a mindig nagv érdeklődés .mellett lejátszott Nv^PB^lAORT találkozó jó sportot hozott.
Biztosak vagyunk abban, hogy >az NVTE vozetősego megtalálja a «módot arra, hogy csapatáé -a látszólagos pillanatnyi hullámvölgyből kiemeli és a "korábban megszorzott jó hírnevéhez méltóan fog szerepelni a nehezen kiharcolt uj beosztásban.
A Kanizsán sorra kerülő -OB II, mérkőzéseknek őrömmel néz elébe a MAQRJ? szurkoló tábor iis, mert jó sportot láthat akkor is, -ha> csapata idegenben játszik.
Indul a bajnokság. December közepéig lesz játék, küzdelem -és szurkolás. «Játékosok, szurkolók készülni! Hajrá MAORT!!!
A bélyeg-spekuláció .
a gyűjtést az igazi (gyűjtőknek. Most a spekulációs készletekét sietve idob-ják piacra országszerte, minek ¡következtében napról-napra tőrnek le az árák. Amellett a nemzetkőzi bélyeggyűjtő kapcsolatok sorra élődnek ufra s emiattiís egyre kövesebb árura van szüksége aifitatelistáknaki hiszen megkapják a bélyegeket «külföldi csoretársaiktól. A spekuláció 1 helyzetében tehát nemhogy javulást nem. lehet várni, hanem ellenkezőleg, az tovább fog iromlani. Mindezen Jelül a spekulánsok ¡legtöbbször minden szakértelem és rendszer liléikül »happolták« összo készleteiket s amikor értékesíteni akarják "azt, akkor derűi ki, hogy ''képzeletbeli »kincseket« őrizgettek. A bélyeggyűjtőnek tehát nincs miért - kedvét veszítenie a bélyeg-piaci nagy ''földrengés láttán. Ellenben óvatosságra inti ez a jelenség a-gyűjtőket is a spekulációs kezekből való vásárlások terén.
— Egy héttel elmarad a MKP értelmiségi gyűlése
A Magyar - Kommunista . Párt nagykanizsai szervezete közli, hogy a folyó hő 14-re hirdetett értelmiségi gyűlést szeptember 21-én tartja mce. A mai kulturális pártnap előadója Stolczor Emil.
A rádió csütörtöki műsora N
''Budapest I. 6.S0 Falurádió. 7 Hirek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közloményoi.j 7.SO Reggeli t zene. 8.15 Hanglemezek. 10 Hírek. 10.10 Jazz-kedvelők iskolája. 12 Déli ! harangszó, hirek. 13.10 Angol iro- ! dalom a háború alatt. Előadás. 14 } Hirek. Vöröskereszt közlemények.
'' 14.20 Körnvoi Kálmán sgálonötöéo játszik: 15:15 Rádióiskola. 16. Hirek. 16.10 Ke ringó-ütem ben. Hanglemezek. 17 Párthiradó. 18 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 18.15 A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság műsora. 18.30 Fenyvessy Eva^ és Angyal <Nagv Gyula énokőL 19 Kun lmce előadása "a genfi nemzetközi versenyekről. Utána a vorsonyre ajánlott - művészek hangversenye a Zeneművészeti Főiskolából. 20 Hirek, sporthírek. 21.45 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek. Vöröskereszt közleménvek. 22.35 Wagnor müveiből. 23.1Ù Hirek és krónika angoíul és franciául. 23.30 Mozart: D-moll zongoraverseny.
Budapest II. 20 Tánc-lemezek. 20.30 Rádió szabadegyetem. 21 Hirek. 21.15 Az USA katonai misszió ajándékleniBzeiből.
Hirdetmény.
1946. évi szeptember hó 12-én reggel 6 órától este 20 óráig az egész varos területére kiterjedő szeszUlalmat rendelek eí.
Rendőrkapitány.
A Zala közgazdasága
Mikor 68 hogyan keli az adókat befizetni
Adónaptárunkban mindenkor feltűntetjük az egyes adónemek végső határnapját. "Különös tekintettel arra, hogy a szeptember-15-iko vasárnapra ősik, .felhívjuk olyasóink figyelmét a K. k. -h. ö. 29. §-ra, amely szerinte »A fizetés-határnapja, ha az vasárnapra vagy-Gergely naptár szerinti, avagy nemzeti ünnepre esik, a legközelebbi köznapon jár le.« . • !
Adónaptár
Adó oetae ^
Hletményadó
fízok szerint tehát o hónapban a 15-én esedékes adók még kivételesen késodeimi póiiektnentesen fizethetők. 16-án is.
A font hivatkozott § -második bekezdése szerűit pedig: Ijefizctés napjának azt a napot koli tekinteni, amely najjon a tartozási; vagv közvetlenül befizették, vagy postán feladták.« - -
FUeUs ÜL tcvclll* vtjiö iuiirutpia
SzepL 10. Fizetés
SzépL 15. Fizetés SzépL 15. Fizetés
Szept. 15. Fizetés
Sxept 15. Fizetés
SzepL JS. Fizetés
SztpL 15. Fizetés Szept 2a Fizetés Szept. 24. Fizetés
Együtt«, ker. és jöv. adó Társulati adó
Ügynöki és a {koszi jöve-vedelem etán együttes ker.és Jövedelmi adó. Taoiiemadó r .".•
. /-.• -. -, - r J.Ç.
ÜletménytöbbkUdó
Házadó
Forgaimiadó
Ilietményadó
Mtcjejjjé*
Aug. U-25-e között kifizetett illetmények u''án . ^ Nyers bevétel illetve osztilybasorozás utján. Nyers bevétel, minimális adóosztály illetve
^ állandó adótfctei apján Megbízó fizet: bc augusztus hónap folyamán klíizctKit jutalékok után.
Vállalat által aug. hó folyamán kifizetett
. tanüem, illetve előleg után. ''
Aág. hó folyamán felvett kollektív szerző
dést megtaiadó javadalmazás után Szeptember havi házbérck. elíő részlete után Szeptember 1—15-c közötti forga>om után Aug. 26.—szept. 8. között kifizetett illetmények után Szept. havi házbérdC második részlete után
Szept. 30. Fizetés Házadó
A Nemzeti Bank hetijelontóse
rintra csökkent, az egyéb sszamlók egyenlege 4.600325 04 forinttal 9,736.38960 forintra emelkedett s Igy végeredményben a zslróköveleifcsek egyúurs állománya ösz-szesen 22223.013''65 forinttal 146.854397"73 forintra csűk«.enL * "
/¡^bankjegyforgalom az eiózó heti Forgalommal szemben 60,884^-90.— forintlal. 355)642 330"— forintra emelkedett fi leszámítolt értekek összege 28,243.96839 forinttal, 374.294.803— forintra növekedett. fiz állami zslrcszámlAk egyenlege 25,823.938-69 forinttal 137,Ufc.208''13 fo-
Az általános pénzszűke lassan onyhülőben van. A stabilizáció első hónapja alatt, amint oz a Nemzeti Bank jelentéséből is kitűnik, 335 millió forint került forgalomba," á melynek aránylag elég jelentős részét nem áruváltók alapján adta ki a Nemzeti Bank, hanem a beszolgáltatott valuták, devizák és arany ellenértékeképpen bocsátotta ki. Augusztus 15-éve! nem ért véget a valuták és az arany-fölvásárlása, mert hiszen a különböző intézmények és szervezetek révén állandóan" kerül idegen pénz az országba. Tohát mind a régebben, mind a folyamatosan beszolgáltatott valutamennyiség ellenében kiadott forint aránylag jelentés tömege, fokozott óvatosságra int.
- A jövőben is igen szigorúan fogják oüenőriztii, mennyi pénz kerül forgalomba és szigorúan betartják azt az elvet, miszerint pénzt csak iól fedezett és indokolt áruváltóra bocsátanak ki. Szeptember folyamán a bankjegyforgalom megkétszerezó-dfeo várható. - -
Mennyi pénz kerál forgalomba?
megint egyszer alapos Jocket ka-pojft. A forint rendezte ¡az árak és értékek fejtetőre állt viszonyát s azóta a béiyogpiac fantasztikus ;áraí zuhannak és zuhanásuk mindegyre tart. A bélyegyüjtó nem ijedezik őzen, hiszen számára oz »csak a számok nagyságában jelent, eltolódást, do nem áz érték-aranyokban.¡Különben is a bélyoggvűjtő léppen akkor tud igazában hódolni szenvedőivé-" nek, ha az árak i számára minél elérhetőbben alakulnak. Annál nagyobb csapás a nagy bélyeg-krach a spekulánsokra, akik a füatolisták «zon-vedélvére spekulálva .csak konjunkturális vadászterületnek rándultak ki a bélyegpiacra és megnehezítették
Előreláthatólag december 31-én " éri el a bankjegyforgalom az egy milliárd forintot. ami még a mai aránylag "alacsony ipari termelés és forgalom melleit sem veszélyes. December 31-ike ugyanis az ultimók ultimója és mindig ebben az időpontban érte e) a bankjegyforgalom nemcsak nálunk, hanem minden -más országban is, a maximumot, hogy ezután újból fokozatosan csökkenjen.
Amint a lapok is megírták, jelenleg^ az ^aprópénzhiány megoldása a legégetőbb a nagyközönség számára. A forgalomba hozott apró-pénzmennyiség úgyszólván pillanatok alatt oltünik, még pedig mindén valószínűség szerint a vidéken, a takarékos parasztok sublódjában. Semmi okot nom látunk arra, hogy emiatt szomorkodjunk vagy aggódjunk. Mert ez a jelenség azt mutai-hogv- a paraszt bizik a forintban, sőt mi töob, bízik abban, hogyha most vár és nom vásárol, .később többet kaphat pénzéért, olcsóbb áron.
Ax e?sö fecske
Amikor a /¡ossza léi alán hozva megérkezik, valami kttöufc melegség járja át a sziveket, á nap. sugár a közelgő nyár. A&edes gyí mblcs, az aranyló buza Hirdetője J 1 Nagykanizsára tagnap megta^ ! az első fecske, ha nem js a lexegó- '' ben cikázva és csicseregve, de öltözötten két kofferrel a kezében, beállított a Ccntrál szállodába cz első Vigéc.
Hosszú évek óta először lattatf viszont Nagykanizsán kereskeáeiai utazót, aki a menetrendszerinti budapesti vonattal érkezett meg. Nehéz koffereiben különböző papirárUc rejtőztek, amiket majd felkínál eladásra kereskedőinknek. Miként a fccskt, ugy ő is tavaszt és napfényt hozett kereskedelmünk számára. Megjelcat-sével mintha foszladoznának a gazdasági eleiünket béárnyékoló súií nehéz felhők. A forint csodája sok. kai hamarabb megmutatkozott, ztóaf azt bárki is várhatta volna, és valósággá váltotta minden kereskedőnek a nehéz szenvedésteti eszier.dk ábrándját: Ha majd egyszer zjrs utazói üdvözölhetünk?
Most itt van. Elfeledteti, hogy voi* tak nélkülözésekkel vnem fukatkoaó sovány esztendők és felcsillantja s reményt, hogy most már a jó kövér esztendők kopogtatnak a boltok éj> táján. Az első fecske megérkezett és vele a tudat, hogy ipost már mindig lesz bőven áru a polcokon. Pezsdül élet költözik át az ürességtől szc-'' moruan ásiió^ üzletekbe — és iclá rövidesen ufra felhangzik: Jrja be kérem" —''gyönyörűségesen hanga felkiáltás -r- /amire a válasz „kérm ássan" lesz. Elhihető mind ez?
Igen ! A két kézzel dolgozók a romokból uj^életet varázsoltak: ajjá. építették cl- összedclt gyárakai, dr közben megindították a termelési is. Álomnak tűnik fel, pedig igaz. lit z
*bizonyíték: Az első vigéc.
1 ^
— Betörőt fogtak
Pálfi György nagvrécsei bka? 9-én éjjel betört Somogyi Jár** nagyrécsei házába és onnan nagymennyiségű ruhaneműt lopott éL Pálf it'' a nagvrécsei rendőrök e&e-ták és átadták a-nagykanizsai nsd-órkapiúuivságnak, aiVól letartóztatták. * _ _
Bablogyílkosság áldozata lett Halasi Olivér olimpiai bajnok
Szerdára virradó éjjel fél V órakor Budapesten a Szcr.í László-ut 137. szánra, húz előtt állt egy személygépkocsi, melyben halasi Olivér volt óliopái úszóba jnok és egv pilisvörösvári ismerőse ültek, ismeretlen tel-tesek megtámadták őket, mindkettőjüket agyonlőtték és a gép-kocsit elrabolták, miután a holttesteket kidobták az utteste Reggel 7 órakor a Hermina-ct és az Andrássv-ut kereszteződésénél a bokrok kőzött megtaláK jLák az elrabolt gépkocsit méhről a rablógyilkosok minden értékes alkatrészt leszerellek.
APRÓHIRDETÉSEK
TsnkSsyrekat az összes beiy&eH tt* déld iskolát részére oföegyxem. S»«[
Gyula, Agy Endre-ut 8. Telefon: 129L gg
£I*dó egy pár 42-es számú, alig _
nált férfi féídpö. am a kádóinralaSí« roeglndlutó. , - ijF
Kisebb diákleénrt vállalok teljes &
psra. Matoliísnó, KOÎesgya 17. . A
ZALA demokratikuí politikai oapiöp
Szerkeszti : Benote Jenß fószerto^
Kiadja: . R. T. «afflfU«»-,
Szerfccsrtéiprt és kicchscrt fcld Bwcz« JO4" Nyomatott e . Közgazdasági H- T. ftóST konfzíe* nyomcijában Magykaritzsi«-
»yomáíér''. felel: Zxixy Kí''^t

szept ©mbar 13. péntek
Árat «OflHér.
Észak-Amerikában az élet 1939 óta 46 százalékkal drágáit — jelentí a t* munkaügyi minisztérium statisztikai osztálya. Július 15 és augusztus IS kőzött a drágulás 10 százalék volt
Budáról Pestre
frta: Dr. Katiiul GjSrgj
Napsütéses öszeleji délután a 49-es villamos lassan felkanyarodik a Szabadság-hidra. Elgondolkodom ; pontosan 21 hónapja, 19-1 í december 1-én :nen-Ü» át utoljára ezen a hidon. Akkor Ferenc Józvef-hidnakhiv--iík, mindkét oldalág SS pribékek és méltó társaik, S/álasi Fe-._jtuc árpádsávos katonái álltak '' Brt Vigyáztak, — nem a hídra, ország kél felét összekötő fcapocsra, hanem az ekrazitra, aaát elhelyezlek, hogy a Sztálin-cáduál imigkezdelt és Berlinben befejezett germán rombolás őrületének" nehogy valaki útjába acrjen állni. Csepel szigetén sár egy hónapja dörögtek n Vörös Hadsereg ágyra, kelet felől már felragyogott a szabadság őtá-ii csillaga, a szabadság szimfóniája hangzott pár tíionjéterre tőlünk : í ölünk, hetvenünktől, akiket negyven feltűzött szuronyu, élesre töllötl paskáju fenevad kisért Bűnünk óriási volt; megelégeltük a cfijalan háborúi, illetve egyszerűén a háborút, mert* niinderr háború céltalan, hacsak azt a «érhetetlen sok • szenvedést, ^könnyet és pusztulást, amitmin-dea háború okoz, célnak néter íefontjük. Vittek, hajtottak bennünket és egyikünk sem tudta, hogy hova. Gondolatban elbúcsúztunk attól a várostól, melyben csaknem mind a hetvenén srúlettünk, sőt elbucsuztunk az éfettől. Azután jött az Andrássy-nt 60, a >Hűség háza*, a koncentrációs tál)or, a tífusz és nagyon kevesnek hetvenünk körül a felszabadulás. Mindez elvonul szemeim előtt, mialatt a villamos csörömpöl ése közben to»ógöüe:a ülő. éppen az<nap érKczÖ, fáradt, rongyos hadi-iqgoly. hangjára figyeltek fél. Milyen igazai mond : -akkor követted el a legnagyobb hibát, amikor a lakásomba belépő első nácit nem lőttem le, de próbáljon csak még egyszer egy sváb átlépni a lakásom küszöbén U ; Valaki azt válaszolja neki, hogv csak a vezetők felelősek. (De sokat hallottam ezt a nepbiró--sági tárgyalásokon.) A hazatérő hadifogoly felháborodik : ^vadállat volt az kérem mindegyik-~ mondja. A Szabadság-liídtól délre épül a magyar munka másik r.agy eposza : az összekötő vasutihid. A Duna vize elhozza 4 munka zaját Mellettem valaki «jságot olvas; tudósítást a párizsi békekonferenciáról. Arra gondolok, hogy ha a győztes »«gyhatilmak a Szabadság-híd .«amkásai után ítélnék meg Ma-gpországot, akkor nem azt «Uene küopnom szomszédom ^Ságjából, hogy ; Romániával ®«ttá>eni területi igényünket el-tfasitották<, hanem talán • azt,
Nagyvárad és Arad újra lett,. Igen, csak azt ne ^fejtsük el, hogy másfél éve vadunk demokrácia, vágy talán
helyesebben igyekszünk — már aki — demokraták lenni és 25 évig voltunk — már aki — fasiszták. Ezt a békét nem a ma-
fvar köztársaság, nem Tiidv ollán, Nagy Ferenc. Szakasits Árpád vagy Gvöngyési János kapta, hanem Horthy, gömbös Sztójay, Szálasi és azok, akik 1915 április végén, amikor már Magyarországról kitakarodott a náci-nyilas horda, m£g Ausztria területén tovább harcoltak a felszabadilók ellen- Mert ilyenek is voltak és ezt vágták N''ugy Ferenc fejéhez, amákflf utohó kísérletként kirepült- Párizsba. A Héjjas Ivánok, a Francia Kiss Mihály ok kapták ezt a békét, amikor Jan ^íassaryk magyar szerzők müveiből olvasott íe! a békekonferencián, akik büszkén hangoztatták, hogy a jobb-
oldali gondolat Szegedről indult ki és nálunk már tikkor antiszemitizmus volt, amikor Hitlert senki sem ismerte. Szomszédom lapoz az újságban: kivégezték Budapest védőjét, a hidak gyilkosát. Hindy altábornagyot. Arra gondolok, hogy ha 21 hónappal ezelőtt az á negyven fegyveres pártszolgálatos, aki átkísért a hidon és aki végeredményben mégis magyar volt, alföldi, felvidéki vagv dunántúli földműves vagy- iparos, ahelyett^ hogy minket kisért volna, a Dunái«: löki az SS hfdörséget —, má puszta kézzei és foggal is se* gitettünk volna nekik — ha akad magyar katona, aki akkor puffantja le Hindyt, amikor még nem késő, akkor talán nem meredne kiégetten felém most Bu-. dáról a Vár. nem vádolna az Er-
!
zsébet-hid pillére és nem hallanánk mindig a mottót: az utolsó csaSós! Pestre ér a villamos. Szembekerülök a Gellérthegy-gyei, ahol orosz hősi emlékmű épül. ott. azon a helven, ahonnan a germán fenevád és nyi-'' lr.s kiszolgálói utolsó lövegeiket szórták Pestre. Már a régi Vámház-kőrúton vagyunk, amelyei a dinasztiát alapítani akaró kenderes! tengerész "fiáról Horthy István-körutnak neveztek el és amelyen ma uj tábla hirdeti: Tolbuchin-körút És az orosz hősről elnevezett utcán amerikai csillagos lobogós autó: Ke-Jet és Nyugat szabadságszerető fiai meghozták nekünk is a Petőfi által álmodott szabadságot, mi pedig éljünk vele, mert ez a legszebb, a legnagyobb dolog a világon.
Románia lemond a magyar kártérítésről?
Kodály Zoitán a magyar mű»eszeti tanács elnöke a magyar rádióban felolvasta szt a kiáltványt, amit « magyar a*konó rr.Gvésaek társadalma Intéz a párizsi békefconforenoiáboz. A kiáltvány hangoztatta, hogy az Európának annyi értéket »dó, teremtő magyar szellemet • kilátás be nevezett békével alkotásra képte-ísnné tesxik éa pusztulással "fenyegetik. A magyar alkotó szettem sohasem ismerte a faji kGlönbaéget« mindig ízx hirdette, hogy a demokrácia diadala hozza meg a magyarság felszabadulását. Felhívja a világ nemzetsit, hogy montoe* meg a magyar szellemet, segítsék a }ÖvÖ)ét kialakító nemzetközi tanácskozásoknál, hogy a bakés munkát lehetővé tegyék számára. A magyar szellem alkotó szellemei az uj munka tehetőségeit várják. Ha s bekekonferenola hazánkkal Szemben fölmerült követeiéaeinek osak némi hányadát ia érvenyeshik, akkor a magyar demokrácia Qgye forog kockán.
A román rádió ja iont ette, hogy a román kormány ugy döntött, hogy Románia lemond azoknak a károknak megtérítéséről, amelyet Eszakerdóly négyéves magyar megszállása sieti a magyarok okoztak, tekint«!!«) Magyarország nehéz gazáisági helyzetére. A kártérítést azon fettétel alatt nem követeli, he Magyarország hasonióképao lemond a ne^yévos megszállás aiett tett beruházással kapcsolatos kártérítési igényóról.
A magyar béke küldöttség uj emlékiratot terjesztett a békeértekezlat elé. Az emlékirat első része az erdélyi magyar javadalmaknak a román-magyar szerződés aítpján történő zárolása alóU feloldásét, továbbá • a román állampolgári jogok megadását kivanja mindazoknak, akjk ez 1918 deoembar 18-1 gyulafehérvári nam-zetgyöiés napján, továbbá 1921 julius 26 és 1940 augusztus 30-«n s bécsi döatés napján Erdélyben mint állandó Ukhe<yQKön laktak. Akik Erdély területét kényszer hatása alatt hagyíák el, azok visszatérhessenek lakhelyükre. Kéri az emlékírat azt is, hogy azeknak az állampolgároknak ögyel, akiket a mult évi román törvény megfosztott állampolgárságuktól, a békeszerződésben történő szabályozásig maradjanak függőben.
A békeértekezlet hírei
k magyar politikai és területi bizottság ülése
A magyar poiitikai és területi bizottság szerda délutáni, ülésén a ura gyúr béketervezet 2. cikkelyével foglalkozott. Ez a cikkely kötelezi Magyarországot legyen meg minden intézkedést, hogy területén faíTra, nemre, nyelvre és vallásra való tekintet nélkül mindenki számára biztosítsák az alapvető emberi jogoka''t, beleértve a sajtó- és vallásszabadságot, vélemény nyilvánítás és gyülekezési szabadságot A cik-kelvhe^-Ausztrália és Anglia pó{indítványt m-ujlotl be. Az ausztráliai kiküldött renntartot-, la jkítinditványát, íaely az iL''ap-vető emt>eri jogok beiktatását kérte a magyar alkotmányba. Novikov szovjet nsegbizott az alapvető emberi i^gok biztosítását elengedhetetlennek mondta, de hangoztatta, hogy Magyarország már demokratikussá vált, törvényes intézkedéseket tctl és olyan alkotmányt kés7jfeptft előv axoely elegendő biztosíték az. alapvető emberi szabadságjogok biztosítására. Igy Aát ez megengedhetetlen heleavatkozás volna a magyar állam szuverénitá-
sába, hog>- a törvényalkotás bizonyos formáját rá kényszerítsékAz ausztráliai kiküldölt ezután indítványának első felét visszavonta, de a második'' részt, amely az átengedett területeken élő lakosság alapvető emberi jogaínak biztosítására vonatkozik^ fenntartotta. Azok az államok, mondotta, melyeknek területeket engednek át, joguk van ahhoz, hogy a területeken élő lakosság alapvető jogait biztosítva lássák. Az angol és amerikai delegátus a kérdés elnapolását kérte az 1. cikkely 4. szakaszának le tárgyalásáig. A csehszlovák kiküldött a javaslat elutasítását kérte. A bizottság az elnapolást kérést 9 szavazattal 4 ellenében elvetette. Ezután a jugoszláv delegátus utalt arra, hogy a pótindítvány a legyőzött országok népét arról igyekszik meggyőzni, hogy a győztes államon képtelenek biztosítani az alapyeto emberi szabadságjogokat. egyben nemzetközi elbánór-zés alá vonná m gyŐáfcs állatotokat és felbátorítja a revizáoníz-must
Jugoszlávia nemcsak feleslegesnek, de sértőnek is találna egy ellenőrzési nendelet az alkotmányjogi törvény fölött. A
jugoszláv alkotmány teljes egészében biztosítja a kisebbségi jogokat a magyar kisebbségnek is. Az ausztráliai pótinditványt visszautasátottá. Az angol megbízott megállapította, hogy az indítvány a Csehszlovákiának visszaadandó ^területre vonatkozik és ellene foglalt állást Végül a bizottság a pótinditványt 12:1 (ausztráliai) szavazat ellenében elvetette.
Pestvármegye törvényhatósági bizottsága a békéért
Peet vármegye törvényhatósági bizottsága. egyhangúlag elfogadta K Magyar Kommunista Párt törvényhatósági csoportjának deklarációját, melyet a munkásosztályhoz intézett A munkások, vparafiztok és értelmiségiek, tollát > dolgozók tudják, hogy tisztázni kell a mult "bűneit, mégis kérik a békÉkonfcrenc iát, Wy no tegyék lehetetlenné a magyar demokrácia felépülését. Az öt színmagyar községre bejeién lett igény nem segíti elő Csehszlovákia és Magyarország békés együttműködését, amely minőkét nép "érdeke. A határokon kirül. maradt magyarság üldözése & békéi-fenség magvát hintené el Európa ezen részében. A magyar dolgozók hurcolnak a sovinizmus ellen ée Délkelet-Európa népeinek békés együttaiüködéeéért. .
ZALA
19^6. szeplemócr 13
Október 23-ig véget ér a párizsi békeértekezlet
London, sztpte.T.ber 12
A Daüy Mai! irja, hogy a párisi békeénekezlct 6 hét múlva véget ér, mivel az Egyesült Nemzetek közgyűléséi október 23 án még kívánják kezdeni. A Times megállapítja, h<n;y a párizsi békeértekezlet anyagának elrendezésére és z bizottságok munkájának befejezésére a rendelkezésre átló hat bét nem riegtndÖ^az igazi veszély azör.ban abban . rejlik; bngy a konferenciák vaiószinWeK október 23-a körül lépnek döntó szakaszukba.
Az ameHKal rádió a cseh-magyar kérdésről New-york, szept 12
A ncw-yorki rádió magyar adásában részleteién ismerétté a magyar területi és politikai Jjizotlsá* hétfői ülését. Ramuialoit arrá, ho^y az Egyesült Áliamójc kiküldötte ellenezte a lakosság kényszeráttelepité-séí és magyar . területnek kényszeirfl módon Csehszlovák»j hoz való csa-tóKísit. A pozsonyi rádió bejelentett* hogy a szlovák tdepitésOgyi hivatal a nsjpokb''ar. nyújtjár át az illetékes magyar hátóságoknak a hazatelepítendő szlovák földművesek elsÓ névjegyzékét
69 szlovák pogromista a vádlottak padján
A csehsztovák belügyminisztérium közleménye szerint a szlovákiai zsidóellenes tüntetések miatt 48 személyt vettek őrizetbe. Ezek elten ch 21 további szrmély ellen bQnvádi eljárás indult A. csehszlovák köziemen^ szerint többségben majjyar-származásu személyekről vtgy a Hlinka-párt és HHnka-gárda volt tagjairót van szó. Megjegyezzük, hogy az első hivatalos Közlemeny szerint a zsidóellenes tüntetések és pogromok szervezőinek vezető szlovák politikai körökkel voll kapcsolatuk. Nem látszik valószínűnek tehát, hogy ezek magyar származásúak lettek volna.
Af angol konzervatív párt »elváltoztatja nevét
London, szeptember 12
Az angol konzervatív-párt október 3-án tartja BlackpooJtoan három napra tervezett evi értekezletét A tanácskozás befejeztével CbnrcWH beszédet mond. A párt uj {ervet akar itdb^oznT, hogy vísszányer-Késie ré^i tekintélyét és szó van arról is, hcfcy uj nevet választ magának, amely nagyok vonzást gyakorolhat a néptőmegekre. Elsősorban a „démokrata-párt" névre gon-dtflnáfc.'' ''köázervativ-párt felhívást f4g.:Infézoj a szabáddvü-párfhoz,
hogy. k^t párt alkosson töZŐS arcvonalat áz államosítási tervek vetlén.
Amerika lemondott az olasz Jóvátételről
Párizs, szeptember 12
Az oiasz gazdasági bizottság ülé-jBén, Anglia és a brit domimumok példáját kövotVé, az Egvosült Államok lemondott ■jóvátételi kSVétélé-séról Olaszországgal ''ezombófc. . A *ra<;hincrtoni olasz nigykóvót :kérfe, - Olaszország j óvóiétól i kötelezettsége no biálaclja meg az 50—;70 jxullió"" ion tsteri&gűt. "Bonomi. az ér-''íékezleien azt.javasolta, Tíogy az ,$lasz-jugoszláv luitárléraésbcíi tartsanak népszavazást.
•v*^ " '' * * .»
A repüles tegujabb csodája
Genf, szeptésáber 12
A svájci Jnádió jétenti, hogy áz ¿j, ^ lok^jijtasu Aíeíeor-mint$ju apgpl repülőgép 32, perc alatt tette meg a 900 kilométeues utat Genf és Párizs között Kedden délután ez a repülőgép Genfből Zürichbe repült l£s az utat 14 perc alatt tette meg. v
fc^y célunk közös, igazi« meglepő volna, ha országaink tázött
nem volna barátság, . Általánosan ismert áz angol dolgozók mernijlír^ rokonszenvezitek az oroszokkal, de nem ejéggé . köztudomasu, hogy az orosz nép ugyanezeket az érzéseket táplálja az angol néppel szemben.
Sztálin kijelentette, hogy fi-
fvelőmmel Kisérte az angol ormán y- lépéseit a kulcsiparok államositásara vonatkozóan. Ha az állam kézben tartja a kereskedelmet. — mondotta — tervszerűen csökkenthete az árakat és emelheti a béreket. Még akkor is, ka nem ellenőrzi teljesen a kereskedelmét, mindig közbeléphet és alacsony-óbb árajánlatával letörheti az árszintet és ezzel a dolgozók javát szolgálja. Az orosz tapasztalat azt mutatja, hogy a kulcsiparok, a bankok és "kereskedelem államosítása révén a profit egy részét az árak letörése és az életszínvonal, fokozására, másik részét pedig az ipar fejlesztésére lehet fordítani. A szovjet kormány ilyen módon elérte, hogv az árleszállítással egy idő ben változatossá tehette és fokozta a ftrmelést.
Általában az a véleménye, hogy az angol nehézségek meg. sem közelítik azokat, amelyekké l Oroszországnak kellett megbirkóznia a forradalom után (polgárháború és éhínség; <3e figyelmeztetett, hogy okos és tapasztalt burzsoáziájuk- esetleg nagyobb problémát jelenthet mint náluk, ahol szerinte a régi uralkodó osztály -egyszerűen ostoba: voll. ''
A szocializmus két utja
Sztálin világszenzációt keltő nyilatkozata
A »Zala: annakidején megemlékezett arról,/hogy Laski és Morgan Philips vezetésével angol munkáspárti küldöttség járt Moszkvában. A küldöttséget fogadta Sztálin. A találkozóról Morgan Philips színes riportban számolt oe.u »Daiíy He-raldc-ban. A Sztálinnal vaióeszmecsere leírása méltán kellett világszenzációt. Sztálin a következőket mondta:
— Két tit vezet a szocializmushoz, az orosz és az angol. Magától értetődő, hogy mindketten a szocializmus megvalósítását tüztük ki célunkul. Áz orosz trt a rövidebbik, de a nehezebbik és vérontással is járt, de Jól emlékezetünkbe veste, hogy a marxista-leninisták szerint ez nem az $$yeöen lehetséges ut A paiiameítaris eljárás né« jár vérontással, .de ez a bossz&bbik
. folyamat Bánmlyenetjis legyenek Szőttünk a pillanatnyi ellentétek, fennáll az_a nagy és történelmi tény, hogy '' Oroszország eS Nagj-brjLtannia, a Világ két nagyhala ma «gyárán! -a szocializmus felé halad.

í

— Angliában — folytatta Sztálin — a parl«nentárls mótászer kcvdkezfőaen ntmden iei&ős személj; kifejtheti véleményét, akarj a-c a szocializmust vágásom; de órószorszá&ban azelőtt igen alacsony volt a kulturális színvonal és a parasztság, mely igen nagy problémát jelen teli .hallani sem -akart a szocializmusról.
Lényeges, hogy a helyi viszonyok adta különbségeket szem előtt tart-* suk. A dolgok természetenel fogva két különböző utón járunk, de »int-*
Bwjwrf herCOJpTÍ*áa :
Az emberek szájukkal tik az igazságot, de kezüfck}
másként cselekszenek
■ ✓ ■. • •
A görög katolikusok ősíke^j--íielyen. Mária-Pócson a vasárnapi, bucsun körülbelül 2^0.000 ember vett részt Megjelent Mindszentje József ís, aki beszédet mondott ~ Há " nem volnának mesterséjjes akas : dálvok és határok, még többen ", fennénk itt. ^Iost égj-edul va-g~unk a kegykép előtt és Mária lábaihoz lesszük a mai történelmi napok szomorú vseményeit. Soha ennyi könny ném ¿ült össze ezen a kegy helyen. Azonban, amit ¿íz emberek: megalkotnak, holnap eltüntetik. Mi Istenhez fordulunk, ákittéi cgxi-düt van az'' igazság. Az emberek hirdeti* szájúkkal az igaz- * ságot. (te kezűkkel mást csetók-szenek.
Ausztriából kivonulnak az amerikai csapatok
Xeicyork, szeptember 12 Az E§yes»ült Államok Frankfurtban időző katonai hatóságai kóröitác, bocv az ausztriai amerikai meg- . szálé csapatok négy hónappal a bó-kcaicrzódfo aláírása után elbagyjéí.; Ausztrúi területét.
Bulgária készöi a választásokra -¡^
Szófia, szöptombor 12 Buígáriábam mogkezdték az o készütetebet a ncmzetgj-ülési Tiksa-i tásokra, amelyek október "2T-éaa lösznek-

A megy© hírei
í
Olaj és szappan
Dr. jPapp Andor fóisgán visssa-érkezett tóon "napos budapesti űtíá-ívl, ahol er^tnényes munkát v-zett, küiőnöáen a vármégye közellA-tása üdében. Sikerült 2o métermázsa. objat bijctoaitaoi a zsicollátaítanok riizéne, továbSá nagyobb rnoHV-nyibégíi Sza^pankhrtalást"kapott. Énnek á két fontos közszükségleti eikk-rek szétotsztúsa a közeli napokra tesz várhat. Kzöákívül a tüzkárosultak, a ^égkárosvitak- te intézmények zé-szero ne^jyobb osszogü fejkvótái tudott tof-tc^itani, ¿gy az ©lomrcsj^á-sők aitaJ suftottaikat a '' vármegye segélyezni tuaja.
Kizellátasi értekezlet a főispánnál
S^nap''ídiMétótt.-közcllélisi érte-3c?tiet volt a ¿őispánnál, aíio. a kőz-eiiátási fííii^jTilóaéig, a íius és zsiradék hintál és^tormény hivatal vo-zciqí tntek részt. Az ériekeziot log-í''oníoíabb lárg^-a ci téli sortéshizlaüs tnc^zé''rrezós ¿a ticcillitása volt. Moc:-álta^>dtak'', • hogr>" egyelőre 3Ö00 drb sertést áilita&Tak bu ázonhaii hizlalásra. Ebfcol a céiból még a mai nap folvamán aziegtöz tárroígjx: terüb-téo. kiküldött?^:,. fegj^ik bejárni a falvakat ét a aertést tartó gazdákkal megállarxx iást;.kötcok. Minden gazda, akj ítajlandó áortost hizlalm, 50 forint ''.¿őiegít . kap. A hizlaiáshóz srükaégDs takarmtóyozást a fóispin biztositja. Az értekotíéten a főispán tteíoíonsettö. Bogy''*a huaellátást a javőben a k&oöatúsügyi miniszter cg>-ségcsön esabáiyozza.
A magyar-jugoszláv határ kérdése
Muras7x>mhá?oan . a magyar-júgo-"snáv vegj''os Bizótetóg megtárcy^Sta a két ország kóz^-haátóoenri kér-désefeet A bízottságban map-ar részről a kövotkezók Tottek r&zt:
Dr. Dávid János alispún, dr. Szalay G>"ula várme^v^i tiszirr főügyész, .Fátkas József," Zala vármegye rond-őrfőkápitán-a, dr. Korács'' József péiuügyigazgatóhclywfctüs. A jo**o-*ziár és magyar bizottság a lehető ieguagyobb og^-etértésben határozott a- határmenti'' Jcérdésekról, a kis h% tárkozi forgalom lebonyolításáról, a kettős binökosok átlépő holyeüíok kijelölésóról é^ a távolsági forgalom megínditásáról. A bizottság olhíitá-rozta, bogy mindkét állam kormányához felterjeszti azokat az adatokat, amely szerint az Alsóleüdva— Kédics közötti Vássútvonál"megindítását kérik a távolsági forgalom b-bonvolitására. Ugyanez a bizottság hétfőn Ko torba száll ki, hogy ott is nxjgtárevaijuk a kettős bir&okoeok hatátáöépési ügyét.
A vendéglátó Iharosok vándér-ÍBfylirése Hévízen
Tegnap fejeződött, bo Hévizén a zalavannceyei vendéglősök váncdor-gyülése. A g>üi6sen Juhász Béla vendés^ós ehiökőlt., Me«aíakitottók a Síaiavármogv-ei Veödégfós 4^éfOéok Bzabad Szakszervezetét. A gvöiéaen fölszólaltak az alispán és a főispán. A főispán biztosította a vármegyei >endégiós iparosok részér© az intézményes xaar- és húsellátást, ugy * hogj- üzemeikben a jövőből fenn-akadás'' neo: lébet.
35 Uküeimrait +*tak ff
Tóth János szentesi halász 35 kilós harcsát Jogott a Tiszában. BefciŐ részóben <^cy háróco kilőa csekák találtak, melyet még nem emésztett meg.
Megmérettél... megszámláltattál...
Amerikai cielnezéel azaMrtfk stexl )ári- v
keiket ylwffálUtttk méft BaUpMtía
tagu UNRBa-^soport érkezett Magyarországra. Arainkat élelmezési szakértők jöttek, akik kioktatják a roags^r ''egészségügyi hatóságokiit azokra sz uj módszerekre. amelyekkel erédménvecen; tanul<n-.luyt*t?i lehet a nípélelmezéSi helyzelét A megbeszélések után TöviU idd múlva magyar orv''osok csapóit-jai jelennek meg majd a ptóííí utcákon, műszóilítják a járő-kelőkel, felkérik őkét, hog>- álljanak a mérlegre, test$ul>-uk és muga^águk megállapításu- vó-gett.
Ezekből az -.ídütokból majd ti^-ta képet nyernek arról, « lakosságnak mely elemei részesülnék megfelelő táptíJlfo-zásbans a jövőben áz CNrRR-szállitmányok ezeknek az adatgyűjtéseknek megfelelően osztódnak szét az ország lakosság között
A -izfgálatnak nincsen kény.. szeritő''jellege, rariélik, Öogy.a-közönség tnegértéssel segöeta -fogja ebben a nfcmkaixm a ns®-| gyar orvósokal... . • '';
A vizsgálatok Sörán ttnuhoÍTs nyozzák "a gyárák, iskolák, ár-;; vaházak, sőt mint említettük, a; járókelők táplálkozási-egészs^ ügj i helyzetét is.
a vídókefl
Szeptemberben a- vidéki lakosság között, asánd -őz : mind az ellátaUan*^eg>,ekni-s2d- • vénvenisént 15 dekía iíót ^«: nok ki Az állami -pgyédámsáp fezachíöinból -ugyancsak ^jeg)^ minden vidéki felnőtt ^y xso-mag 30 tablettás 450-sxerbsédes-ségü szacharint-fag kapni hatóság? áron. ElóredáUkÉttólag berijea az^ ország egész terafc&a nánden fogyasztó íésaére Iéfeio-logramm sót fognak kioszlanL

1945- szeptember >3
ZALA
Tegnap tárgyalták a nyiiasvüág bárom emberölő szörnyetegének háborús bűntetteit
A nép ügyészség többrendbeli há''borus vs népellencs bűno*e-ieSnv ITLÍatt vádat emelt Fe-hérbcgU János szobafestő- Tor-,3a József sütösegéd és Wefer józsef segédmunkás eilen. A YÍd szerint a nyilas rendszer "latt 1944 karácsonyáig a Tá-¡osasajor-utcai nyilas pártházban teljesített szolgálatot mint párts^olgálatosok. ide hozták be a kivégzésre való továbbhurco-iás céljából a svábhegyi magyar Gestapo által a nyomozás fc-íohlalása után átadott baloldalí-érzefaaü vagy zsidó származású csereket. ide kerüllek a razziákon összefogott üldözöttek. Ereiét a szerencsétleneket a pincőxm levetkőztették. «ajd jánvullatásnak vetették őket alá Gusábottal vagy korbáccsal ad-ütötték őket, amig eszmélet-
lenül ősszeeslek. Az embertelen kínzások következtében többen a helyszínen meghaltak. A vallatás során kiderült, hogy xmnd a három vádlott részt vett abban a bűncselekményben, amikor 1945 }anuár 15-én "a Biró Dániel-féle szanatorrúmban SS-katonák és nyilasok jelenlek meg és azokat a betegekel, akik származásukat nem tudták igazolni, mintegy 150 embert, agyonlőttek. Ugyancsak Fehérhegyi János, Torma József és Weber József vezetéséve! 1914 december 3-án hajnalban 30 férfit, december 9-én 20 férfit és nőt, végűi karácsony táján 40 férfiből és nőből álló csoportot kisértek a Dunaparthoz, ahol kivégzésükben résztvettek.. Fehéregyházi János és társainak főtárgya lását a népbiróság szerdára tűzte ki.
• '' vs > * V"/3r '' • - • - * * " * • " • v-.. • .
Elfogták az egész Európát behálózó autógengszter-banda vezéreit
Egísz Közép-Európára kiterjedő űsnzetközi -vutá« gengszter banda, ügvótea folyik a nyomozás a buda-pEiiil féomtányságön. Egv autórab-iásaU kaix-soiatban ol fogtak a banda r^liéc, Tamás Bélát es alvezérét, Wami-r Tibori, az ismert motorvojrt-aki néhány évvel ezolótt a úrasi Grand Prixen magyar &zi-ackbcD rarsenyzett.
A nyümofcá;s megállapította, nogy z ^^aasdulds után Tamás és Won-<br ct-jazotküzi autólopásokra ron-¿■?ieüv4í be. Svájcban, Ausztriában, res?yelon>záírfcan, Romániában,-3 u-gosíláriábaa és Töröko>«''/.ágbaa ozor-Tatö: meg az autótol vaj oanfUsat b. Badaucstcn rendezték bo a köz-paraá. - ikndszoceaen Íoíiai kosták iotóaáá''rsal éa amhtor valahol vovó aac;, raianielyik külföldi, további ííSrárwban »rendelték mcg<^ a kocsit, zz eiíopott autókat egyes határőrökbe! összejátszva, többnyire hamis w&iroickal behozták az országba, rkiáapatíton, Dobroconben és Szegeti® Toltak műhelyeik, ahol a kocsit úíostótték, uj szamot tettpk a mo-
torba és az alvázba és azután mint uj kocsit oladták.
- Az eddigi adatok szerint körülijeiül 600 kocsit loptak igy el Közép-Európa különböző fővárosaiban es Wunder éppen most kezdott hozzá, hogy nyugatöurópai fővárosokban is megszervezze .az autótol vajokkal, való együttműködést. Terméazetoban nemcsak külföldön lopott autókat hoztak Magyarországra, itt is.lopták az autókat és vitték ki külföldi».
A budapesti rendőrség értesítése alapján európaszerte m;noi.^ rendőrsége nyomoz óbbon, az üj^ybon. Budapesten eddig több előállítás történt obíxm az .ügyben és nagyszámú letartóztatás várható.
Rengeteg orgazdaság! üajv is kapcsolód ik a tolvajbanda fcídoritésé-hoz. A nagyszámú lopott autók miatt egye» nyugati államok már .azt a /rendszert vezették be, hogy a hozzájuk érkező középeurupai rendszámú autókat kivétel nélkül lefoglalják és csak abban az esetben engedik to-vaob, lia kétségtelenül bebizonyosodik, liogy nárn lopott jószág. *
kereskedő hibája és a közellátási miniszter ezúton is felliivja a gazdákat, hogy amelyik kereskedő a felajánlott termény vételárát nem lizeti ki, errői tegyenek jelentést a megfelelő ilteté-Jces közellátási felügyelőségeknek.
Bakancs és ruhanemű Budapestnek
A londoni magyar szocialisták 4000 katonai bakancsé vásároltak és elküldték Budapestre a polgármester címére saetoszv^ (¿Íjából. Rövidesen két tonna h talált ruhanemű érkezik, melyei az Actio Ca-tholikának kell szétosztania.
flem szűnt meg az igazolás a ^aipnatagnal
A Magyar Közlöny szerdai számában megjelent* rendelet alapján a honvédség tagjait, polgári alkalmazottait, nyugállományt! lisztjeit és tisztviselőit továbbra ís igazoló eljárás ¿Iá kell vonni., illetve a folyamatban volt és befejezetlen ¿gazoló eljárásokat lovábht kell folytatni.
A kormány a hadirokkantakért
Molnár Erich népjóléti miniszter a hadirokkantak ügyéről foglalkozó értekezleten elmondta, hogy Debrecenben hadirokkant ¿Fegyintézetek működnek és hadirokkant átképző tanfolyamokat állítanak fol. -Eddig 17 ilyén tanfolyam működik. A vállalatokat szigorúan ellenőrzik, hogy az, elóir. számban alkalmaznlk-a hadirokkantakat. A jövőbon a trafikok és ;taimérések több mint 50 <Vo-t hadirokkantak fogják kapni. Nagyszabású roformtervezetek van-nak"előkio2életben, mcljek a jjtadi-cpndozottak minden prőblémájájjak Ssmokratikus szellőmben történő nxígolaásiit fogják célozni.
•K&tazztrófáHs szárazság ^rőéiyben -
A romániai általános aszály, mely a Székelyföldet sem kímélte, hatalmas arányokat öltött.-Hosszú évek óta-nem volt a maihoz hasonló szárazság. Csik-megyében a termés 90 százaléka cípuszlull. A nagy kárhoz hozzájárulnák a szárazság folytán .keletkezek Lüzek, amelyek ígypr- • san terjednek és. feW>ecswlheUst-den károkai okoznak ErdélyJt»en, különösen a Székelyföld erdőségeiben.
Visszalépnek az átte/epü/6sre jelentkezett szlovákok
■ ■ ni» »«''ii % m
A Szlovákjából y*s$zaiérÓ áttelepültek eibeszélései nyomán egyre, többen mondják vissza az illetékes hatóságoknál az átlele-pülésre vonatkozó szándékukat. A L4000 békéscsabai jelentkező közül 5000-en. léptek visz-sza az. áttelepüléstől.
210-miltíó magánhitelek céljaira
A Gazdasági Főtanács szeptemberben 210 millió forintot folyásit magánhitelök céljaira. A hitelek nag?Tészo 45 napos lejáratú. Az ipari hitelek ralámennyr 90 napos éa csak egyes. mezőgazdasági hitelek hosszabb " lejáratúak. Ar kincstári bevételek a mult hónapban kedvezően alakultak és eddig 30 millió „forinttal haladták tul az előiránv-• zatot.
Szíven lőtte < magit egy préba-rentitr, akirőt kiderült, hogy nyilas töme^oytlkos
A nyilas idők alatt a dumaparti fömegícivégzésekben , tevéken v része volt Dudás Vilmosnak", aki a felszabadulás- ütán valahogy bekerült a : rendőrlegénység sorába, mint próbarendőr. Kedden délben valaki felismerte a tőmeggyilkost, be-
dudapestről Jelentik:
A magyar-osztrák ingere-szerződés
A kereskedelmi kormányzat tervbevette magyar-osztrák tárgyalások felvéteíét árucsenefor-gaimi eg*ezmény megkötésére. A tárgyai ások időpontját még *n állapították naeg. Illetékes btÍNTől kijelentették, hogy korai még arról beszélni, hogy Hónai kereskedelemcüíD''i minisz-
fer az egezm-ínv megkötése céi-.^ol irtazik Bécsbe - Utazásának «őja csupán a bécsi vásár racg-teteése.
^klán-képet taláttak Vácon
A váci püspöki palotát res-•öurálják. A szakértők a palota end<%szobájál>;m egy régi ^donnaképet talállak, mely-rol megbízhatóan megállapitot-^ hog>- Tízian alkotása. Ez a ygtaláit kép az egyetlen hiteles 1aián-alkotás Mag-arországon.
Rákapjuk a budapesti rádió *hry>ft leadóltészüfékét
r'' József polgármester nem-
g kerts Brüsazolben, hogv Buda-J./««i;úké6zülékéí, melvct annak-a nyilasok nvu^atm hurcoltrxk Brüsszelben őriznek, ad-^ A . rádiót szállító autó;
ós a rádió alkat-^,^-étazóródtak. A belírák olis-^ 4 firároö tulajdonjogát, de
kötőitek, ho$£y a rádió alkatrészeinek összeválogatisia nagv-. költséget igényel. A poJgármoíiter . Schoeníeid amerikai Követ közbenjárá&át. kérte, akinek közbelépésére folynak a tár-■gyalások az illetékes brüsszeli körökkel a rádió fisszaadására és remél-bűtóieg mécf -^eblxjri az esr»odöben Budapest visszakapja rádiókészülékét.
Doréti Antakés Jehtídi Memthin ajándékar a ftatai magyar művészeknek
Doráti Antal európai inrá mag>ar kanaflster közölte iworoszttu-i öezsó vallás- és közokiatás^igyijiiiaisíter-rel, hogy Jehudi Menuhin amerikai hoincdurűüvésszel, o^jütt, a genfi zenei hangversonen résztwő fiatal magyar mü vészeli rendelkezésére -ötezer forintot adományoznak. Ke-n»z4eri I)ezső az egész «magyar köztársaság nevében,köszönetet mondott a két művész példaadó és önzetlen elhatározásáért.
A beszolgáltatott terrtién/eket azonnal k&szpenzben kell kifizetni
Bárányos Károly közellátási miniszter közlése szerint a Gazdasági Főtanács a termények összevásárlására megfelelő ¿sz-szegű jiénzt bocsátott a kereskedők rendelkezésére és a beszolgáltatott termények árát a ken reskedőknek kell kifizetni.. Ha ez nem történik meg, az csak a
jelentette a rendőrségen, ahol a politikai osztályra előállították. Mleiőtl megmotozhatták volna, kiment a mellékhelyiségbe és szolgálati puskájával szivén lőtte magát. Azonnal meghalt
halálra Ítélték a „Hűsig háza" portásat
A népbiróság háborús hüncse-lekméavek miatt emélf vádföt Truczka András ellen, akijlO^-ban lépett a nyilas páítba, oU az Andrássv-ut 6Q száma ház jx>r-tása lett", később Málnási Ödön •és Omelka Ferenc ajtónállója, majd a > Hűség háza őrségének parancsnoka, végül pedig pártszoldákitol feljeáíétt es a nyomozókhoz került.
A bíróság a bizonyítási eljárás lefolytatása és a perbeszédek elhangzása ulán a vádbeli eselek-ménvekben mondta ki bűnösnek Truczkát és ezért''kötél általi ha-i Iáira Ítéllek. Az Ítélet iogerős: i Truczka kegvelmset kért, a bi- róság ezutáirkegyeimi laziácsko-zásra vonult vissza, ennek ha-tározataa azonban titkos.
A pécsi munkáspártok szoros együttműködése
A pécsi kommunista.6á szocíálde-mok''-aia • pártszervozétek vczötóa^jB pártkö:.i megbeszélésen ciccáJlapo-dott. aíitx^i, hog^- az orszáxr.közgazdasági .életerő döntő fontosságú jó pénz péidátlan sikero ut^n ia.elma-radluitatianui .bekövetkezett nehézségek ie^üzdérére a két párt aanun-káseísység testvéri s^Heajébch kíván. és fog eljárni, ilindon crojükkei azon lesznek, hogy a szaaad.. szak-szarvezetok müköSaét díő^iieék és támocassák, hpgv a mknkásók gaz-dasá^i érdekéniAc döntő •iwcaban r.útvel cno^iónyv^l^pn és ogyónto-tübben^Iéphoyscqpk fel.
AlMn-görög konfliktus
• . f -
Az albán kormány tiltakozó ¿ogj''-zéket.idézett az Egyesűit^ooxttiick fól itkársá^óhoz, azzal. cadoira,.a; ~ zög. ittxnnányt, .hogy. ¿«aetüj '' prorokál annak erdekében, ''.mtigszá.lhassa a délaibániai tarto--máayokat.
F^r^aflyarázt^k a ra^ltíet: A kávés helyett , a kávéházat
zárták be
A Cafo do la Pais kávéházat a főkapitányság omjedélyügyi osztályának intézkodéséro "zfcóratul lépés miatt két -napra bezárták. - A. íóka-pitánysác «»<tedély.ügyi .ORztáteáqöl nwr;'' értesülés szerjnt a kávénázat éwl negyed háromkor nyitás taííl-
- Ugvaooaak záróratolléfiés miatt még -öt budapesti kávéházat-akartak beKMT.í, de-erro nem került aor.
-A kávésok -iparteetülstúnek vexe-tőeé?» értetionul 4il a. rendőr i-indtéz-kedés előtt^mivel az-isBOMsutos J»l-•^-minisíteri záíóraiíMKielot« saank-ctó; között- bezárásról szú sincs: a - rendelet-csak -pénzbünteíészóU a tulajdonos elzárásáról intézkedik.
Az Országos FsUbktokreodatő
Tanács ^gyrlinezteitew
Az Országos FŐklbirtokneade-zö Tanács lel hívja a -községi földigénylő bizottságokat, valamint á földhözjuttatottakat, hog>- előzetes íelhiyás .nélkül ac jöjjenek ügyük vagv- annak megsűrgetésére Bp-dapestre. A tapasztalat azt mutatja, hog>- a meghívás nélkül érkező kaJtotlségekuek,. ¡amelyeknek ügye megfelelően előkéezit-vc iiincscn, eredmény nélkül 3-1-napig kell Budapesten tar-'' tózkodnL
»
!
TC.,
c v - * - sí-.»- y v «
-ZA I^A''
1946. safeptember 13 ,
MAO RT
Még e héten aJáirásra keríti Nagykanizsa város gázszerződése a HAORT-tal
vesszük ezon áldozatnak nevezhető cselekedetét, akkor nem lehet kétséges senki előtt, hogy a gáz árának megállapítása nem lesz akadálya a szerződés aláírásának.
A MAORT teljesiti vállalt kötelezettségét Most a városon malik majd, hogy cseiekodjék, a meglévő csöveket a városban lerakassa és a ma már fix értékű pénzűnk mellett megtalálta a lehetósegét, hogy a gáz a lakásokba be is kerüljön.
ügyes, financiális elgondolásokkal vayj/ üztcl is ez a páros részére, eppen ezért nem kételkedünk aooan, hogy a város polgármestere, aki oiihonos a pénzügyek terén, megtalálja majd a módját, hogy erre a célra inegfcUlő összeget teremtsen elő azoktól a lakosoktóli akii: lakásaikba a gázt bevezetni kívánjak. Tudjuk, hogy a pénzszűke óriási, do azt is tudjuk, bog}'' Nagykanizsa város összlakossága feltétlen jó arra az összegre, amice a gáz bevezetése kerül. Neticsak városi, do országos érdek is, hogy minél több lakásban égjen a gáz^ mort eazal közel 800U vagon iát szabadítunk fel, mely mennyiség országos viszonylatban ,is számottevő. Az Alföld iaszegény városai, de a lőváros is jó pénzért átvennék az itt fel-sxaoaduló (íamennyiséget.
Ezért azt vroponáljuk, hogy mindenki, aki a téli faszükseg-letct már beszerezte, a gázbevezetés költségeit, vagy annak egy részét facol fizethesse ki. Ez nagyban megkönnyítené a gázbevezetés lohetóségoit-, mert nagyon sokan vannak, akiit fájukat még az inflációs pénzzel fizették ki. A vá-ros vezetősége bizonyára meg fogja találni a lehetőségét, hogy a nagy-inuitu pénz intézeteinkkel ezt a nagy üzletet ieOonyohttassa és Iia máskép nem megy^ a kormánykörökkei kell megértetni a már fentem li tett érrek alapján a gázbevetós országos gazdasági jelentőségét.
Nem szabad egy pillanatra sém elcsüggedni, ha nehezségekkol találjuk magunkat szömben. Nincsen olyan akadály, amelyet legyőzni megtelelő elszánt akarattal ne lehetne. Ne folejtso el a város vezetősége, ha ezt a kérdést sikeresen megoldotta, akkor olyan csatát nyert meg, amit a város" lakói sohasem ~ lejtenek el.
A Zala a város felszabadulása óta sohasem szűnt meg követelni, hogy illetékes hatóságok végre tegyék .lehetővé a gáz általános bevezetését Nagykanizsán, Mint ismeretes, a közeiben fekvő olajmezőkről a MAORT már hohozta a gázt Nagykanizsára, do kompresszor hiánvá-ban a vát>s szükségletének csak kis részét tudta gázzal ellátni. Mint azt a Zala tegnapelőtti számában dr. Papp Simon alelnök-vezérigazgatóval történt beszélgetésből megadtuk, a kompresszor-hiány most már nem képez akadályt, inert a vállalatnak sikerült e oélra megfelelő gépet találnia, amit kisebb javításokkal azonnal munkába lehet állítani. A gép teljesítőképessége feltétlen elegendő ahhoz, hogy a már meglévő csővezetéken keresztül a szükségletnek megfelelő gázmennyiséget nyomioa a városba. Dr. Papp Simontól tudtuk meg azt is, hogy a MAOET-nak oddig a vároésai csak provizórikus megállapodása volt, míg most hosszas és jól átgondolt tervek alapján mindkét fél erdekeinek figyelembevételével elkészült a végie-gés gázsze^zódés, amelynek aláirasa még e héten okvetlenül" megtörténik.
A város gáz3zorZődését a MAORT-tal még nem láttuk, így ahhoz hozzászólni sem tudunk.* "Értesülésünk szerint azonban a polgármester azért nem irta még alá a szerződést, mert a MAOKT áftal kért árakat, amelyeket szén és nem fa alapon számítottak ki, kissé magasnak tartja. Meggyőződésünk, hogy a MAORT ebben a kérdésben is, mint minden eddig felmerült kérdésben, készségael siet majd ennel: a lerongyolódott és elszegényedett varosiuxf: a segítségére cs helyt ad a polgármester azon kérésének, hogy a MAORT a gázf a fa mai árúnak alapján kallridáljii és adja tovább a város lakóinak.
A MAORT-on nem múlik, hogy Iesz-o gáz a télen minden házban a kunyhótól a palotáig, mert eddig is a város minden szociális és kulturális ügyébon oly előzékenységet tanúsított,"amelv messze túltesz más nagy vállalatok basonló cselekedetein.
Meg kell mondanunk, hogy a várostól a gázszolgáltatásért eddig a MAORT egyetlen fillért som kapott. Ez a- tény magában is elegendő ahhoz, hogy rávilágítson a MAOET nagylelkűségére, amivel a várossal szemben viseltetett Ha figyelemoc
Juh, kecske és a félévcsnéi fiatalabb malac után 6, félévesnél idősebb, vagy hízott sertés után 15, kétévesnél fiatalabb ló, továbbá korukra való tekintet nélkül öszvér vagy szamár után szintén 15 forint kiállítási dijat kell fizetni. Ugyancsak 15 forintba kerül a kétévesnél fiatalabb szarvasmarha, vagy bivaly jár latieve io is. Kétévesnél idósobb lo, bivalv vagy szarvasmarha járlatfcvelénok kiállítási dija 80 forint. Kezelési költség címen a kiállítási díj kar-niadrészénéi több sehol fol nem számithaté. .j
— Szüreti mulatság
Az Iparoskör szüreti mulatságára mindenidt szeretettel várunk szombaton este 7 órakor az Iparoskör nagytermében. Elnökség.
— Anyakönyvi hirek
Augusztus 29. és szeptember 2. között 10 fin és 7 loánv szübtett: Dara György MAORT* éieiemtári kiadó és Popovics Ágnesnek fia, Károlyi György földműves és Pon-czinger Margitnak fia, Jáger Anna napezáihosnónek fia, Baa József földműves ¿6 Szokoly Katalinnak leánya, Dianiíjka Aranka háztartásbeli alkalmazottnak leánya, Horváth László MAORT alt:szt és Pihler Máriának ioánya, Tarnóczay Károly rendőr éa Födő Annának fia, Ra-danovics Gvörgv szaaoósegéd és Ka-ezor Matildnak fia, Dávidovics Antal MÁV fütőilázi munkás és Sous ASLnának .eánya, Szabadkai István kómüvessegéd "és .Magyar In í ár iának leánya, i arkas József .;eit>->kixlóse-géd "és Varga Annának '' . jl. ■kriloez izászló hentes és mészáro Stfcster és Guta Annának fia, Vécsi r''ranciska háztartásbeli ''alkalmazottnak fia, Horváth Ernő rendőr és Fanykó Juliannának ieánva.
Házasságot kötöttek: Szmodits Károiy tőikeroskedó étf Szűcs Enimá., Nyári Lajos . ht. zjnész főtörzsőrmester Cs Takács Anna, Bernát a Béla molnár és.Noufeld Inna.
Eihaltak: Orv. Gerencsér Józsefné Psi Janka 68 éves, Binder Gézáné Kolo Paula 59 éves, Déry András 67 éves, liorpácsi Ferenc" 20 évos, Sipos György- 76 éves, Farkas Ferenc 7 n''apoo, Vinczo Mária S hónapos, özv. Mihasécz Gyórgyné Knausz Anna ől éves, Gyűrán József 51 éves, Kozarics Krzsébet 82 éves, Biiki József G5 éves.
I-
I
íe
HIREK
A rádió péntek^ műsora
Budapest /. 7 Hírek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 7.80 Reggeli zene. 8.15 Hanglemezek. 10 Hírek. 10.10 Da£k hanglemezekről. 12 Déli harangszó. 18.15 Török Károly cigányzenekara játszik. 14 Hirek. Vöröskereszt közieménvek. 14.20 Párizsi hiradó. 15.15''Rádióiskola. 16 Hirek. 16.10 Hires operakettősök. 17 Szakszervezeti tanácsadó. 18 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 18.45'' Világ-hiradő. 10.80 Falurádió. 20 Híreit, sporthírek. 21.50 Hírek és krónika oroszul. 22 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 22.85 Bartók Béla müveiből." 28.10 Iíirek és krónika angolul és franciául.
Budapest II. 20 Orosz operett cs könnvü dalok. 20.80 Rádió szabadegyetem. 21 Hirek. 21.15 Déri Tibor jazz-ogyütteso játszik.
— A dézsmát a maga céljaira ftrditotta a kerzencei barcseplö
A somogymegyei Berzence község rendőrsége őrizetbe vette Páva Józsefet, a Futura bizományosát, mort bércsép lést vállal va^ a gazdáktól beadott dézsmát saját céljaira fordította s a közellátási megrövidítette. A házkutatás során pisztolyt és lő6zert is találtak nála. A csurgói kapitányság átadta az államügyészségnek. r
A debreceni malom igazgatóinak visszaélése
A debreceni gazdasági rendőrség hosszabb nyomozás után letartóztatta Ifarsányi SándorL, az Apafy-muk>m igazgatóját és társtulajdonosát, Szabó József raklárnokot és Sümegi Pái fő-molnárt Az államügyészség sorozatosan elkövetett árdrágító visszaélésekkel vádolja mánti-hánnukat A vád szerint julius 1 után váaaőrlési engedély nélkül és anélkül, hogy a dézsmát beszolgáltatták volna, nem a megállapított mázsánként! 10 forint vámért, hanem a 25 százalékos természetbeni részesedésért őröltek. Aljas üzelmeikkel mintegy 100 mázsa lisztet harácsoltak össze és "vontak el a kézellálástol. Cgyük az uzsora-bíróság elé kerül.
A pénzügyminiszter a cukor* termelésért
Tegnap a cukorrépatermejók hüL-döttsí^c jeient meg a pénzügy- é földmuveiésügv i miniszter cl&j. Rátz Jenő pénzügyminiszter ráígérte a küldöttségnek, hogy aoöoa az esetben, ha a cukom''fpa kitera». lése az eredeti 12 százalékot haiadja, a métennázsánkénti ''6 kg.^ átvételi árat a cukorJtozadék arámiban felemeli. Dobi István főidma-volésügyi miniszter kijelcnteUo,bc^ ! mindent elkövet az utólagos árrevü» | érdekében.
Bán Antal iparügyi miniszter a munkafegyelemről
Bán Antal iparügyi miniszter z j toijesmnény-bér rendezésére! fer-lalkozó üzemi értekezleten kijcjeó-totte, iiogv* máa a legszigorúbb akkord is tulszercny ahhoz, ho^y a szüks^-hez ké{Xist keLlóan díjazva kj^ea és főcélja a termelés lolyamaitósí-gának laegtervűitése. Jó * munka t* logyelem nélkül nincs termeiés. Ar üxskoi bizottságokon belül mOg nec | működnek nagy általánosságban esi a feltételek. Értesülése szerint szeptemberben megnövekszik a pénzforgalom és az üzemekben is érez-lietoen meghozza a javulást.
MŐ"zí
Az alvilág alkonya
* Edward Bartkitt közkatona az dió világháború végén leszerel és haa-raegy. Otthon régi szakmájában ah; eíheiyezkodni, de azt tapasztani, hogy minden áiiás íxí van töUvc.é neki nincs holy sehol. Ekkor vezeti lx> az Egyesűit Államokban a szesztilalmai. *£z neki kajxíra. jön ós egr barátnője st^iíségével kis szcízÍóí'' déí alapit. "Evek múlnak igv ct Bartlcitnek jói mog)-, amig a saesx-tiiaiom tart. Do iOö2-bcn Aooawei olnök mogszűntetí a szcsztiUkaü | a szeszesempészeknok be/elbgzoi. BartaXt is visszakerül a v-olán zaciic j Azonban mogtudja, ÍKjg>" ogygc^jB-terbanda uujg akarja g^iikoüu raktér i barátját, Lioyd tíartot. Tw-harcba kerüi a gengsztorekköl i banda vezetőjét lelövi, do a túzha."c-ban ó ''is életét veszti.
Kisérő műsorként az amoriki külügyi hivatal i/7. si.ámu Amerikai Hiradóját mutatják be.
— Várható id5j*ti3 uü&tik aif-Déii dönyutaii ma jobbía stus.
:áő, boícsp valamivel több f<u''h> ^y lí helyen, iciabb i»yugatoa, fcsecb oiá ¿ehet. Tovzbbra is erOs tpniui ktíS» van, a napp^.i bőmirsíkltí lassan tst-kedi«. Buaapc^.ec ma rej^cl gyw^ szd mellett a bőmérstfcet, lo Cta«.
Hirdetmény.
Fclbrvcm aion tchéntzrtó gudáJütJ, m* ''.encetói teju:aivaiyra aücak ¡ti tejtí, sz augusztus tavi nyitányokkal sxts» janak cl « KözeiUtAm Hivaulun.
,Pogirms&r>
— Mennyit keli fizetnünk a marhalevélért ?
Több gazda érdeklódéséro közöljük, hogy a marhalevél kiállítási diját a belügyminiszter állatfajtánként és kóronként állapította meg.
— Halálozás
Tóth István (bug^''i) szabómester Nagykanizsán elhunyt. Temetése pénteken délután 4 órákor lesz a temető halottasházából.
— Felhívás
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezetének titkársága felhívja Csitnekt András hadifogoly hozzátartozóit, hogy fontos ügy bén jelentkezzenek a pártirodá-ban.
Itt a teljes vasúti menetrend -
f nagykanizsai vasútállomásról a következő időpontokban indulnak,
illetve érkeznek a vonatok:
HPRÖHiRDETÉSEK
Tankisjvvket az összes helybeh ti* déki iskolák r^itzere <II|ibiwi G/ma, Ady EjUtc-oI 8. Tekfoa: 129. j*
Sisbsú %6x* eX&uti* *Uf*á Te^r Drogéria, Szabatísag-ttr
Pi««^ egy pár 42-es szimu, alif nait férfi íelapő. C:m a kiatíóh-.v^ megtudható. _____j
Fur^xpor kj^ató Hangária tó«j ban, S^emere-utca 4. Jj*
Székesfehérvár—Budapest Gyékény es—Kaposvár—
Dombóvár—Budapest Zalaegerszeg—Szombathely Balatonboglár Pécs—Barcs Murakeresztur
NagykantuAról ín¿ul:
7 óra 10 perc
érkezik:
17 ór« 33 perc
5 • 55 . 10 16
15 30 . 19 , 52
16 . 35 . r . 25
2 . 00 , 23 . 08
15 - 30 6 . 55
5 . 55 . 16 „ 30
____egy sooba-koojhií &
aomrt ktt szoba-konyhás lüissaL Caj kiadóban.______
Bojirfarf ajánlkozik tgésx napa H^ Jótoeioe, Petőfi ul 12. az.___i?
Minded ¿le kisi kStMt vállaWu F»j* Józ»«fne, Vöxösnmty-ot 72. lIÖ{ ________i .i ii "*»
ZALA demokratilüis politikai oijWj
Srcrkesxil: Bcecx« Jen« fóaeritc^
SiervevitAvég éi U«í<Jhl»«t»l: F6-c! i.
iüadja: ^Kwsaieaaao» T* ^^
Szerkesztésért es kíada»ért feW
Myomotott a .Közgazdasági R.T. kenlzsa* nyomdéjáben Nagyksn''zsy-
Nj-omdáirt felel: Zalay Kir^v
évfolyam. 208. szam
Nagy*anrzsa; 1946. szeptember 14. szombat
Ara 40^fillér.

Fels&alxidlíotíáh: a traftkdarut
Hétfőn, szeptember hó 16-án az egész ország területén megszüntetik a dohánygyártmányok jegyre való árusítását és valamennyi cigaretta, a trafikokban jegy nélkül hivatalos áron
kapható lesz.


%> w w


Zárt ülésen tárgyalják a magyar békét Párizsban
A magyar területi ét politikai aíbizottaág tagnap ugy határozott, hogy a megtárgyalandó kényes kérdésekre való tekintett*! szombaton zárt ülést tart. A párizsi értekezlet össxeftéee óta elsÖ eset, hogy járt ülésen foglalkoznak a felmerült kérdésekkel. Az albizottság egyébként több mint egy órán át vitatta *eg a magyar békeszerződés ama cikkelyét, amely semmisnek nyilvánította az 1938 évi bécsi döntést A csehszlovák küldöttség azt kívánta, hogy a bécsi döntést tz ebből folyó következményekkel együtt te-Kotsék semmiének. Ezt a pótinditványt az albizottságban Ujzeelard, Kanada, Ukrajna, és Ausztrália klkül-ttttje mindaddig nem támogat ja, míg ujabb megbeszélést nem tartanak a szakértőkkel. Az elnök, javaslatára lx ülést szombatig elnapolták.
A békeértekezlet bizottságainak október 5 lg kell befejezni a munkát. A párizsi békeértekezlet főtitkársága csütörtökön figyelmeztetőt küldött valamennyi bizottság elnökéhez és megerősítette azt a korábbi határozatot, meiy szerint október £~re végezzék el munkájukat Erre azért van az&kség, hogy idő marad-j joa a békeszerződések végleges megszövegezésére az Egyasült Nemzetek október 23-ra kitűzött közgyűlésé eiött. A bekeértekeziet munkájának meggyorsítása érdekében a bizottságok ezért nemcsak délelőtt ta délután, hanem éjszaka is üléseznek.
A jugosxlávm-agyar lakosságcsere ügyében megtörtént a megállapodás. Ennek szövegétlevélváltás formájában fogják közzétenni. A megállapodás azt ta^alm&zza, hogy a lakosságcsere önkéntes jelentkezésen alapul és mindkét fél részéről legfeljebb 40.000 omberre korlátozódhat Ha egyik országban keve-«ebb jelentkezik, s másikból is csak ugyanannyit lehet áttelepíteni. -
1
A békeértekeziet hirei j
A «agyar-cseh kérdés nem az tfik20ttságokban dől el
Párizs, szept 13
A magyar területi és politikai bizottság nemrégiben megalakult albizottsága csupán tanacskozasi is etőkészit5 szerv, szavazasi joga nincs. A magyar-csehszlovák viszony kar-áaális érdekei nem az albizottságok Qlésein dSlnek el e!só fokon, tafcQű magában a területi és poii-tüoí bizottsági üléseken. Az anterikái delegátus ugy vélte, hogy legjobb lesz, ha Csehszlovákia két tóaéget Bezenyét és Rajkát kiszakítja a kért területből Az amerikai <tóe*átus azt célozta ezzel, hogy a Rajkáról Oroszvár megkertöésé-vd Bécs felé vezető dülóutat tegyék alkalmassá a Budapest—Bécs közötti országúti összeköttetésre. Ezért a békeértekeziet köreiben igen nagy érdeklődéssel tekintenek a magyar politikai és területi bizottság albizottságának küszöbön álló működést elé.
Az olasz területi és politikai bizottság ülésén az ukrán kiküldött támogatta azt a javaslatot, hogy Yenezia Giuiiát Jugoszláviához csatolják. A jugoszláv kiküldött megindokolta azon javaslatát, hogy Goriziának és környékének Jugoszláviához rálő csatolására szükség van és határozottan tiltakozott a francia vonal ellen. A csehszlovák ^legátus albizottság kiküldését kérte, de a döntést elhalasztották addig, amig a jugoszláv delegátus befejezi az olasz-jugo-szláv határra vonatkozó fejtegetéseit.
fecs megegyezés az oiasz-ju§oszláv korkérdésben
Párizs, szeptember 13 • A jogoszláv--olasz területi és POMifcú bizottság tegnapi ülé-T.n a jugoszláv küldöttségnek ^rtelen maradt az a törekvése, ^p megegyezésre jussanak. A »agyhatalomnak sem sikerült *Qaxproniisszumos m^gol-
rÍÜálni'' a,o0ly acra mufcaí-p. oogv- megegyezésre jutottak
J. lJgoszláv—olasz kérdésben, ^arűelj jugoszláv kiküldött felfutotta a bizottságot, hogy ^aazságos megoldást hozzanak,
1
mert az igazságtalan döntés óriási erkölcsi hatással lenne az egész világra. A katonai bizottság 3 * olasz katonai szakértőt ht:Ugatott meg, akik engedélyt kertek arra, hogy Olaszország növelhesse hajószeraélvzctét és a békeértekezlet által megenge-. clctt hajóürtartalmat. Ezután át-'' tértek a Romániával kötendő békeszerződés katonai záradékának vizsgálatára.
A román és finn politikai bizottság ef ejezte munkáját
Párizs, szeptember 13
Párizsban a békekonferencia két bizottsága befejezte munkáját. A román és finn békeszerződéstervezet politikai szakaszaival elkészültek. Az Egyesült Nemzetek 51 tagállama közül 37 belegyezett abba, hogy a közgyűlés megnyitása október 23-án legyen.
Kiadták Jugoszláviának Kyaternik tábornokot a „Poglavnik" miniszterelnökét
Innsbruck, szept. 13
Az ausztriai amerikai hatóságCK Jugoszláviának kiadták Kvatcrnik volt horvát tábornokot es 5 más magasrar.gu usztasa személyisége.. Kvaternik a háború alatt a qatslír-s kormány miniszterelnöke volt.-
Európában nyolcszázezer hontalan személy van
Newyork, szeptember 13 .Az Egvesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának ülésén La Guardia kijelentelte, hogy Európában 800.000 hontalan szemelv van. Ezekből 405.000 személyt haza tudnak telepíteni, a többiek számára uj hazát kell kitalálni.
Munkáshiány Csehszlovákiában
Prága, szept 13 A csehszlovák nemzetgyűlés újjá-| épített nagytermében csütörtök délutáni ülésén Gottwald miniszterelnök beszámolt a kormány terveiről S-és a hatheti szünet alatt végzett munkájáról. Minden hiba és hiány | ellenére, mondotta, a programunk : halad előre. A németek .és egyéb kitelepítések miatt nagy hiány mutatkozik a mezőgazdasági munkásokban. A nehézségek ellenére is az aratási és cséplési munkálatok be-
fejeződtek és ezek eredméryekep az eleinászeradagokat sikerűi: felemelni. Az ipari és fOidnunkáshiár.y továbbra is változattanul fenr.ál és elutasított minden arra vonatkozó indítványt, hogy emiatt nem ragaszkodik a németek cs magyarok kitelepítéséhez. Ennek megvalósítása oiyan nagy-szabasu terv, amt-lynek érdekében vállalt minden nehezsíget Végül felszólította a lakósságot, hogy fokozott erővel lásson hozzá munkájához-
Görögországban zavaros a helyzet Aliién, szeptember 13
Görögország rendkívüli biztonsági intézkedéseket tett Erre a lépésre azért volt szükség, '' mert a veszedelmes utcai harcok egyre nagyobb méreteket öltenek. A zavargásokra kivetett büntetés életfogytiglani börtön vagy halál. A görög köztársasági sajtó élénken foglalkozik a választásokon történt visszaélésekkel. Egyik faluból például G65 királypárti szavazatot hoztak be, holjtt a faluban mindössze 250 választójogosult van. A ieglöbb községben a csendőrök a szavazókat csak a szavazóhelyiség ajtajáig engedték, u szavazók neveit bediktálták. Szo-fulis nyilat-cozatot tett közzé, amelybén kijelentette, hogy a népszavazás nem rendezte az államforma kérdését minthogy a népszavazás nem erkölcsi alapon történt. Egyesek arra számítanak, ha a király megelég-szik az alkotmányos államformával, lchetségjes lesz. hogy Görögország visszanverjé belső békéjét.
A demokratikus érzelmű német hadifoglyokat hazaengedi Anglia
, Párizs, szeptember 13
Az angol kormány elhatározta, hogy Angliából 15.000 német hadifog]vot bocsát haza az ott levő 304*000 hadifogolyból. A német hadifoglyok nagy rész» 1 főleg a mezőgazdasági iparban van foglalkoztatva. .Azoknak a német hadiloglyoknak ellátási körülményeit, akik Angliában maradnak, megjavítják. Főleg azokat a hadifoglyokat engedik haza, akik demokratikus hajlandóságot matatnak.
Budapestről jelentik:
A miniszterelnök beszámolt a külügyi bizottságnak párizsi útjáról
A nemzetgyüies külügyi bizottsága Berecky A''.bia elnöklésével gyűlést tartott, 2melyen Nagy Ferenc miniszterelnök részletesen beszámolt Iegu:óbbi párizsi utja alkalmából a magyar béke kérdéseivel kapcsolat* ban szerzett tapasztalatairól. Az ezt követő vitában többen felszólaltak és a bizottság megnyugvással vetté tudomasui a békeértekeziet munkáját
Szakosíts Árpád itthon
Tegnap este érkezett haza Szaka-sits Arped és Justus Pál a párizsi szociáldemokrata párti Franco-elke-nes értekezletről. Az értekezlet után tudvalevőleg az olasz szociáldemokrata párt meghi vására Olaaaor-. szágba is ellátogattak. A pályaudvaron" Bán Antal iparügyi mmiezter .''fogadta őket. Us^-aDOzzol a vonattal érkezett a bolgár kereskedelemügyi miniszter is, akit Rónai Sándor fogadott. A kereskedelemügyi miniszter tárgyalásokat kiván folytatni a bolgár Kereskedelemügyi miniszteriéi a bolgár-magyar ¿rucsoro-forgalmi egyezmény megkötésére.
őrszemélyzet/ pótlékot kap a rendőrség
A kormány tagjai $agy Ferenc miniszterelnök elnöklétével tegnap délután minisztertanácsot tartónak a béketárgyalásoidcal kapcsolatban. Rajk Lászió belügyminiszter előterjesztésére az alsó fizetési osztályban levő renáérőrszemélyzet részére szeptember hóra őrszemély-zeti pótlekot allapuotiak meg.-
Mapi öt millió forint adóbevétel Kedvezően alakulnak az állami bevetetek
A kincstár bevételei kodvezÓGCL aiakultak és az utóbbi napok erod-mé^yei igazolják ezt. A bevételek elérik a napi ötmillió forintot. A kormány havi 90 tnillió forintra'' számított és az eredmény megba-ladja 30 millióval az előirányzott költségvetést. Az állami mérlog még. némi deficitet mutat.
liegyedmtllió munkanélkülinek > kelt kereseti lehetőséget nyújtani
A bzakszorvezoti Tanács kimutatása szerint a szanálás során 106 ezer 400 közalkalmazott ós mintegy 50 >000 munkás ós magántisztviselő kerül elbocsátásra. A munkanélküliek száma igy a közeljövőben körülbelül 275.000^ro emelkedik. Az ilio-. tékes szervek mindent elkövetnek; lK>gy uj munkaalkalmakat teremtao-nek.
Kivégezték a halálraítélt Városmajor-utcai tömeggyilkosokat
A Nép D iréság Kiss Endre tanácsa szerdán kötélálíali halálra ítélte a, Városmajor-utcai tömeggyilkosokat, Fehérhegyi Jánost, Torma Józsefet és Weber Józsefet Miután kegyelmet kértek, tegnap délután két órakor hirdettek tí előttük a birósaK kegyelmi kérvényük tárgyában hozott döntését, amely nem találta a h oom tön; £*y>!kost kegyelemre méltónak, A ^¿bnóíági határozat kihirdetése után ket órával mindhármat felakasztotta Bogár János ítéletvégrehajtó.
I
Z A L A
19-16. szeptember 34
HireK a világ fóvsrcsaiDóI
A csehszlovák vezérkar főnöke visszatért Moszkvából és kijelentette, hogy a csehszlovák hadsereg ujabb rendkívüli beruházási költségekéi kap a Szovjetuniótól.
Hanson svéd miniszterelnök kijelentette, minden alapot nélkülöz az a jelentés, hogv* az Egyesült Államok kormánya tá-Braszpontokat kér a svéd kor-mánvtól.
A palesztinai értekezik . tegnap esti ülésén résztvevő 7 arab áH:mx közül 6 ellenezte a Palesztina eloszlására irámoiló brit tervet Hat arab állam később fogja közölni állásfoglalását.
*
A Bombayben történt zavargások után''Wevel alkirály magához kéivtte Dzsinnát, a mozlim liga elnökét sze.néives eszmecserére. Dzsinna cliogadt.i a meghívást.
*
A romániai rn^yar népi szövoteég kezdeményezésére az ordélyi egy házak, a magyar gazdasági ogyeáülot, a magyar mezőgazdasági tanács és a magyar sogélyező bizottság egy üttesen mditják meg az aszály sújtotta magyar vidékek nic$=egelyozáséro irányuló akciót. A szárazság ezeken • viaékekon oly nagy, amiíven emberemlékezet óta nem volt. Ha gyors Högilséget nom kapnak, az ország magyar lakossága kénytelen lesz kis vagyonkáját elherdálni. A központi magyar népi szövetség végrehajtó bizottsága iiz aszálv sújtottá yidélsek tnegsepitéáéro> beaíványt intézeti az illetékes román minisztériumhoz és az ors7.ágo5 demokrata arcvonal főtitkárságához, melyben kéri sürgő« intézkedések mogtétoiéro.
A frankfurti rádió jelenti, hogy Berlin és Hamburg amerikai katonai hatóságai jóváhagyták a brit és amerikai övezetek egységesítésére vonatkozó megállapodást
*
A magyar politikai és területi bizottság Párizsban ma délután 4 órakor ülést tart
Oltieano, a Maniu-gárdák hírhedt parancsnoka öngyilkos lett,
*
Fierlinger helyettes miniszter-fcínök kijelentette, hogy a németek kitelepítése e hét végén befejeződik. 110.000 német marad Csehszlovákiában, akikre különleges szakképzettségük miatt van szükség.
Kiss Károly Nagykanizsán
Kiss Károly, a Magyar Kommunista Párt''központi vezetőségének tagja, a káder-osztály or-szágos vezetője,'' nemzetgyűlési képviselő, kedden Nagykanizsára érkezik.
A munkásmozgalmak e kitűnő tagja bel- és külpolitikai szaraiét tart a Magyar Konfmunista Párt helyi szervezetének keddi
Í>árcnapján. Kiss Károly az el-enállási mozgalomnak egyik vezéregyénisége volt, akit még a Kállay-konttány alatt elfogtak és
internáltak. Hosszú időt töltött a nagykanizsai internálótáborban. Munkáját a legnehezebb körülmények között azonban itt is folytatta.
Értesülésünk szerint a kedden megtartandó pártuap iránt az egész városban komolv érdeklődés nyilvánul meg. "Pártállásra való* tekintet nélkül mindenkit szívesen látnak.
Nagy visszaélések egy
A tulajdonost
Tegnapi lapunkban irtuk meg, hogy egy debreceni malom igazgatóját, egy tisztviselőjét és főmolnárjat a rendőrség sorozatos visszaélések miatt letartóztatta s ma már újból — most már egy köz-iiebbi, szombathelyi malom tulajdonosáról kell hasonló esetben megemlékeznénk. Mint szombathelyi tudósítónk írja: A gazdasági rendőrség régóta figyeli már az Éva-maíom ügyeit. Sok gyanús körülmény engedett arra következtetni, hogy nincs minden rendbe« a matom körül.
A mult hét csístörtökén ^zután a gazdasági rendőrség a közellátási felügyelőség szakembereivel egyfcít kiszalit és rajtaütésszerű helyszíni vizsgálatot tartott Már az első pillanatoknak megállapiíhaíó voit, hogy súlyos visszaélések történtek. Sántha Jáno* malomtuiajdonost őrizetbe is vették és feielős malomvezető kirendelését kérték az illetékes hatóságoktól.
A vizsgálat során kihallgatták a malom munkí''.s^it is, akik egyöntetűen vallottá^, hogy a malomban őrlési engedély nélkül örömek, nagyobb mennyiségű lisztet szállítottak el t« hergépvocsikon, az őrlés diját nem pénzben, hanem terményben szedte be Sintha. Feltűnő, hogy egyedül Tarján Zoltán, voit íőmol-nár, most a gabonaraktár kezelje nem tud semmiről.
A maiomkönyv alapján megállapították azoknak a névsorát, akik az utóbbi időfcbín az Éva-malomban őröltettek. Kihallgatásuk során valamennyien megerősítették '' a gyanú-okokat és a rrtmkások vallomását.
Megdöbbentő részletek kerültek napvi''agr.*. Az egyik oladi őröltető 110 kg. búzát vitt a malomba, ebből 20 kg. dézsmát levettek, maradt tehát őrlésre 90 kg. A kiadott szállítási jegyzékben viszont csak 73 kg. szerepel. A 20 kg. dézs máért járó összeget nem fizették ki az őröUető-•nek, hanem őrlési dij cimén visszatartották. Végeredményben a
110 kg. haza atán 17 kg. finomlisztet, 32 kg. kenyérlisztet és 20 kg. korpát kapott a szerencsétlen gazda,
ami a két százalék portással és a két százalék hulladékkal együtt 73 kg.-ot tesz ki, 17 kg. búza tehát szőrén-szálán eltűnt Nyilván ez is beleszámított az őrlést cfijba.
A minden legapróbb részleteire i« kiterjedő nyomozás megállapította, hogy Sántha János malomtulajdonos a 10.7000/1946. K. M. számú rendelet 17. §-áoak 1., 2. és 3. pontjaiba ütköző kihágások sorozatát követte el. A rendelet szerint ugyanis gabonát csak az őrlési engedéllyel lehet megőrletni, az Őrlés idejét, a gabona mennyiségét, az engedély számat be kelt jegyezni, a dijat pedig csak készpénzbén szabad beszedni. Sántha pedig engedély nélkül őrölt, ennélfogva az engedély számát sem jegyezhette be, 3 dijair kat pedig legtöbbször természetben követelte.
A kihallgatott gazdák nemcsak a nyomozás adatait erősítették meg, hanem a siálHtásl bárcák alapján az fe kiderült, bogy az engedély néHcÜli értésekből és a természetben beszedett dijakból nagymennyiségű elszámolatlan gabonához jutott a malom.
Volt olyan hét, hogy 80 mázsa gabona került Üymódon Sántha tulajdonába.
A könyvekben ennek természetesen nyoma sem volt
A két százalék hulladék magot sem szolgáltatta ki a malom a gaz-
szombathelyi malomban
már internálták
dáknak, hanem részben visszatar-| totta, részben belrőröite a korpába. Nagyon sok esetben azonban korpát sem ¿ditt ?-z őröltetőknek.
A könyvekben alkalmazott titkos jelekből wegállapitást nyert, hocv csupán auiosztus hónapban, a ter-, meszetben rzedett "ríé>i dij 110, 0 j kt nem adott huHadéx m3g pedig ! 22 mázsát lesz ki.
A vizslat során megállapítást nyert, hogy a malom a közellátás céljaira ?z f.tységes lisztnél rosszabb minőségű lisztet .?dott a kijelölt kereskedőknek, amit azok tőob ízben kifogásoltak is.
A hatóságiig£* előirt vörösliszí helyett közL''-^^s korpát kevertek a tiszthez.
MegáU-pitotta a vizsgálat, hogy a malomban talált késztetek pontosan egyeznek a könyvekben hivatalosan'' felfektetett adatot k3l. Ebből viszont az k.öve:kezik hogy az »legálisan szerzett hatalmas készletek eltűnlek. Ho^y hova tünt ei, azt a folyamaiban lévő nyomozás ván hivatva felderíteni. A kiadási utalvány nélkQii szállítások már bebizonyosodtak, remél hetúles az Összes bűnösöket eléri az igazságszolgáltatás keze.
Megyei hirek
A hercegorinás vasárnap Zalaegerszegen szentmisét és szentbeszédet tart
Vasárnap érkezik Zalaegerszegre Mindszenty József bíboros'' hercegprímás. Kíséretében lesznek Kovács János szombathelyi püspök, dr. Bánáss László veszprémi apostoli kormányzó, valamint számos főpap. A megy:: minden részéből, így Nagykanizsáról és a többi állomásokról valószínűleg különvonatok viszik a h ive kel a megye székhelyére. Tőbbezer ember jelentette be már eddig megjelenését. A főispán és az alispán a bíboros hercegprímást a vármegye határában fogadják. Az ünnepi szentmise a Xotre Dame kertjében iesz és mikrofonon közvetítik ugy a szentmisét, mint a szentbeszédet. A hercegprímást Budapestről is többen Kisérik le a megye székhelyére.
Százhúszezer ürméter fát utaltak ki Zalamegyének
A főispán budapesti utja alkalmából érintkezésbe lépett az illetékes körökkel, a vármegye tűzifaellátásának ügyében. Sikerült elérnie, hogy 120.000 ürméter fára kapott Zala vármegve kiutalást. Az egész szükséget 261.000 köbméter lenne ^és igy csak 50 százalékban sikerült biztosítani a téli tüzifaszűkség-letet. Ez azt jelenti, hogy a megye lakosságának tüzifaszükség-letét felére kell csökkenteni Külön rendelet fogja szabálvozaii az intézménvek és a közhivatalok tűziiaellátását Mint a főispán mondotta, magánál a vármegyénél nincs kilátás, hogy a tűzifán kivül szénnel is tüzelhessen, miután a széntermelésből tüzelés céljaira csupán Budapest kapott kiutalást Tőzeggel való tüzelésre sem adott engedélyt a miniszter. A téli tü-zifaellátás ügyében szombaton Zalaegerszegre érkezik Sarlós Béla a Belkereskedelmi Rt igazgatója, aki a helyszínen győződik nieg a megye fakészleté-
ről és ennek kapcsán jelentést tesz az illetékes miniszterhez, ami után sikerül talán még valamelyes tűzifát biztosítani a megyéinek. A tüzifa készleteket szeptember 15-ig zárolják. Falusi készleteket a városban eladni neía szabad. A tűzifaellátás jegyrendszer alapiján történik. Mindenki naponta bizonyos racny. nviségü tűzifát kap. .Akinek te. hát módjában áll. az ígyekezzék téli tüzifaszükségletét ínég a záros határidő előtt beszerezni Hz mindenkinek egyéni érdeke, de közérdek is annyibői, hogy a jegyrendszerre * biztosítandó mennyiségből így több jut az egyes" lakosoknak.
Hazakerülnek einurcolt gyáraink berendezései
A nyilasok, német segítséggel, elhurcolták gyáripari berendelésein* legnagyobb részét. Több mint 400 gyár legfontosabb gépi berertderr-selt Ausztriá- an találtak meg es n odahutcult vagyonok és gyári értékek felkutatására Becsben egy st-•landó bizottság működik. Ez 3 bizottság, amely dr. Varsasovszky Laszió kű<k*resk?tíeími ingató vezetékével működik, most fejezte te egytk rendkívül fontos rrurikasságfr: leltárba vette az összes eihurcolt értékekei. Ez igen nzjiy munka voit és most mar megkezdódnvti* a tulajdonjog igazolása után az elhurcolt értekek hazaszáHitasa. A bizottság, amely Nyarády államtitkar irányitasa mellett működik, az Ausztriába hurcolt gyári be«endezések kö/üi el$6-nek az EMAG-gépgyánt szállítja haza Budapestre. Az ÉMAG egyike a legnagyobb magyar mez^azdisáxi gépgyárnak. .
Ellopták a bikini atomba-kisériei fi Imfel vételeit
A Szabadság cámü amerikai magv-ar napilap v.*ashingioni ér-^ tesűiése szerint a Bikini-öbölben lezajlott aiónttbomba-kisérletröl készült titkos filmfel vételért ismeretien egyének ellopták attól a katonai íiitártól, aki a fíbet
Xcwvorkba vitte.
N
Az amerikai kéinelháritószol- x ■ gálát széleskörű nyomozást indított és az összes külföldre irányított csomagokat felbontottál a* postán, nehogy kicsempészhessék a rendkívül fontos felvételeket .
A haditengerészeti minisztérium nyilatkozata szerint nem a robbanás filmjei, hanem az előzetes próbák alatt készült felvételek tűntek el. A tolvajt az egész országban keresik.
A római M-es nem hozott szerencsét
A római kotteö $ ^jásodik niág-háboru alatt szeroncsétlensépot hozott az iLralkodókra — állapitja meg az amerikai hírszolgálat II. Káro^ román ée II. Péter jugoszláv száműzetésben van, II. György rög kírálv Londonban várja sorság kibo ntakozását. II. Simoon bo^r cár apjának halála után kéaytefea volt elhagyni országát, II. Umbertf
edig Portugáliában keroe moasű^ t. Az 1914—1918-aa rilághábor. aem hozott Bzereocaét a nerúk oköt római kettest viselő uralkodók aa-mára. II. Miklós oroez cár ós II-Vilmos némot császár letűntek » tor* ténelem színpadáról ée néhány ¿w aaeiőtt, amikor Portugália köztáxs^ ság lott, II. Manuolnok le kolkcJ mondania a trónról. __
— VArkaU id^árás f^tj
Mérsékelt ési*k&yug»li sxéi, ftíWátwo»-lások, néblny helyen kiaebb est, mérséklet alig változik.
1910. szeptember 14
ZALA
8
A világ nem változott...
Lapszemle a legelső magyar ajságnak egy Kanosára került számából
Ma, amikor már Havannában is VHcnik oeg magyar újság (legalább S a háború előtt rnécr megjelent» és acikor közel 100.000 a világon
Lám: — milyen meggyőző volt már akkoriban is a nemzetközi diplomácia érvelése!
150 évvel ezelőtt is készült az amnesztia-rendelet
Azt irja továbbá a Magyar Kurír:
=Kzen holnapnak kezdetiben eey oily parancsolatot küldött a Fela. Prussziai Király a Birodalmában lévő várbeli Kommendansokhoz, melly szerént mindenik arra köteleztetik'', hogy a vigyázások alatt lévő várbo!i raboknak neveiket, vétkeiket, büntetéseknek idejét írásban adják hé. Mellv környülállásból azt húzzák ki, hogv ö felsége vagy egteszon el engedi, vagy meg könnyíti az illy bűnösöknek buntetéseket.c
A politikai menekültek akkoriban is Svájcot tekinteteik az igéretföld-jének, de eboen az időben *a Hel-vétzia Cantonokból is ki űzettetnek, minekutánna kemény protestációt adott volna o. lőnek a Frantzia Dircc-tórium.c -vorfdonban is éltek francia emigránsok, akik közül »32-on fogattattak el a reájok való gyanuság miatt.« Németországban sem lehetett jó do.guk az oda menekült politikai bűnösöknek, mert »senki a Német Országi fejedelmek közül meg nem akarja őicct szenvedni.« Do nem is csoda, ha nem szenvedhették őket, mert Párizsban ugyanekkor több ickaren ágenst fogtak oí, alaknól nasryösszeírü oénzt találtak azzal a céilal, hogy Franciaországban ellenforradalmat szervezzenek.
150 éwol ezelőtt is volt tehát bűnbocsánat és akkor is volt külföldön áakálódó reakció... »''
Négy vezércikk a Zalában a politikai megbékélés jegyében
Minden becsületes, igaz magyar ember előtt világos, hogy, elérkezett annak az ideje, hogy megértsük egymást: A párizsi békeértekezleten történt, ránk-
hogy bármi történt és történjen is Párizsban, valójában semmit sem vesztettünk, mert az egész magyarság intaktul, lélekben egyetlen tömbben, megdönthetetlenül, tömören áll a heíyén.
De rájövünk arra is, amit a világtörténelem minden lapja bizonyít, hogy a politika, a határ, csak efé-mer jelentőségűek: a történelem egyetlen pillanatai. Ezek a pilla* natok lehetnek kellemesek és Kellemetlenek, de végeredményben csak muió jelenségek. Az egymás szeretete azonban örökre való, soha el nem tfinö, legpozitívabb, minden politikán és minden határkérdésen felülálto tény, amellyel nincs az a földi nthézség, amit leküzdeni ne lehetne.
Ennek felismerésében a Zala felkérte a nagy kanizsai pártok vezetőig hogy négy egtsás után évetkező ünnepi számban vezércikket Írjanak a politikai megbékélés jegyében. Nagykanizsa sajtója az első, amely utat mutat a magyarság e legnagyobb aktuális kérdésében.
A pártvezetők, megértve a nagyhorderejű kérdést, készséggel állnak e célból lapunk rendelkezésére. A Zala holnapi számában dr. Szabad Lajos a Kisgazda-párt főtitkára ir elsőnek vezércikket.
Súlyos birsággal sújtották a nagykanizsai járásban feketén őrlő malmokat
lyek pontos betartásával áll vagy b''ukik a magyar dolgozók kenyer-kérdése.
A malmok körül hovos vita folyik
íaadamentCHna nintsen, bizonvoesan-íaejuk a Berlini közönséges és magános tudósításokból. Azt is bizo-SjWtesan tudjuk, hogy a Bétsi és Bóriini Fels. udvarok közt a log-A*á>b barátság és egyet értés vagyon, fi* több okunk nem volna is ezen tárgyról való meg gyózettotésünkro, o^is taak az a kőrnyülállás is ole-P»dő volm e végro: "Hogy B. Rock ^rasariai Komornyikot, a kit a Ki-tfly királyi székbe lett ülésének ki J^eatüBére a Tsászári Kir. udvarhoz tödótt, egy ollv betses brilliantos » Tsáazár ö Felsége képével fol efiwxtett pilist kapott Tsászár Ö ?^étől ajándékba, mellyel két *an)ira is lehet befcsülni, mint más alkalmatosságokkal adatni szobit ajándékokat.«
mollert tőrnek lándzsát, addig a Kisgazdapárt magán vagyoni aggályai miatt ezt ellenzi és csupán a fővárosi nagymai mok kőzségesitése az» amelye: hajlandó megszavazni. A vidék élelmezését azonban a kismalmok látják el, így azok. ollenórzóse a kőz érdekébon né!külózhototienüi fontos. Ezt bizonyítják az alábbi esetek is:
A nagykanizsai forgalmiadóbiva-tal a gazdasáíri rendőrséggel karolt*« sorozatos rajtaütéeezerü ellenőrzést tartott a nagykanizsai járás malmaiban. Tizennyolc malom munkáját vizsgálták falni, egyrészt adózási, másrészt közellátási szempontok figyelembe vételével. Megvizsgálták, "hogy a kiadott rendeleteket pontosan he tartják-e?
voltak olyanok is, aoiclyek rendkívül sulvoe adóeltitkolási és közellátási visszaéléseket követtek el.
A nagyréesei Balázs-malomban, a Nitz inger és Lukács-féle bajcaai malomban megállapították, hogy ott nagymennyiségű dézsma-gabonát nem szolgáltatták be, do azt is mog-állapitották, bog"«'' a két malom üz-letszorűon foglakozik fokéteórléssel is. A két malmost az adóhivatal közegei adóeltitkolás címén súlyos büntetéssel sújtották; amelynek ösz-szego több ezer forintra rag. Ezenkívül természotcson a gazdasági rendőrség az el;arást folyamatba tette a malom tulajdonosok ellen és ügyük rövidesen az uzsoxabiróság ''elé kerül.
Kadden oste 6 órakor
PÁRTNAPOT
tart a Magyar Kommunista Párt
Előadó: Kiss Károly nemzetgyűlési képviselő.
Minden érdeklődőt pártállásra vuló tekintet nélkül szeretette vár a Pdrtvezctóséfr.
Munkanélküliség kérdése a nemzetgyűlés előtt
A nemzetgyűlés '' csütörtöki üléséi fél 11 órakor nyitotta meg Kélhly Anna alelnóí. Bejelentelte, hogy Gordon Ferenc budapesli választókerületének mandátumáról lemondott és helyette Borsa Mihály soronkóvet-kezö pótképviselőt behívják. A nemzetgyűlés augusztus 2.''>-án tíu*tott üsélén Kossá István-kommunista párti képviselőt a Ház megkövetésére Ítélték. Kélhly A ima felkérte, hogy a Ház határozatának tegyen eleget. Kossá Istválr-a házszabályok ellen tanúsított magatartása miatt a Házat ünnepélyesen megkövette. Miután a nemzetgyűlés napirendjén a további teendők iránti intézkedés szerepelt elhatározták, hogy a legközelebbi, szeptember 17-iki kedd délelőtt 10 órakor kezdődő ülésen a következő tárgyak szerepelnek.: 1. A vegyes bizottságokban megüresedett^ tagsági helyek betöltése. 2. Építési ügyek," városrendezés, városi munkaügyi igazolványok szabályozása és az 1946— 47''évi költségelőirányzat tárgyában benyújtott felszólalások. Dénes István pártonkívüli képviselő, tekinlelLel a lapokban megjelent azon hirre, hogy 30.000 földmunkás hagyná el az országot külföldi munkák elvégzésére, a munkanélküliség kérdésének sürgős napirendre tűzését kéri. Kossá István szólalt fel ezután és kijelentette, hogy foglalkozni kell az egyre nagyobb aránvokban növekvő munkanélküliség kérdésével. SchefferPál szociáldemokrata képviselő megállapította, hogy a kérdés sürgős és időszerű, de az illetékesek már foglalkoznak veié és a kérdésnek a kellő előkészületek nélkül való felvetése a Házban a megoldást hátráltatná. A nemzetgyűlés az alelnök napirendi javaslatát elfogadta, majd áttértek az egyes interpellációkra adott válaszok ismertetésére.
A népbiróság felmentett egy nagykanizsai nyomozót
A nagykanizsai népbiróság dr. Béres Sándor-tanácsa tegnap tárgyalta Csányi József nagykanizsai lakos, nyugalmazott rendőrnyomozó népellenes bűnügyét. A vádirat szennt 19-14 juniusában igazoltatás során elvette Zsitvai Józsefné, házassága révén kivételezett asszony személyi okmányait. így Zsitvai n ét," aki gettóban levő családtagjain akart segíteni, annak a veszélynek tette ki, hogy esetleges ignzoltalás alkalmával letartóztatják. Mivel a tárgyalás adatai szerint az okmányokat nem a vádlott, lianem Mészáros csoportvezető tartotta vissza, a népbiróság felifcentelte. Egyébként is megállapítást nyert; hogy ahol lehetett, segített az üldözötteken.
Ugyancsak tegnap tárgyalta a. népbiróság Kovacsics Tíémusz molnári nyilas községvezetö népei lenes "bűnügyét. A vádlott tevékenységével segítséget nyújtott á'' ^nyilasoknak a hatalom megtartásában, ezért a népbiróság 6 hónapi börtönre és politikai jogainak 3 évre való felfüggesztésére Ítélte. Németh Hé-musz molnári kisnyiiast, aki a pártban különösebb tevékenységet nenr fejtett ki, a népbiróság felmentette.
ZALA
196. szeptember
MAORT

Â2 ország legkiváléfcb atlétái Nagykanizsán
Hosszú és fáradságos munkával elkészült a MAORT ¿Iunkás Sport Egyesület sportpályája. A munkálatokbői a vállalat minden munkása kivétel nélkül kivette részét. Felváltva dolgeaott itt mérnök és munkás, sportold és sportbarát Áldozatos rohammunkával kéezült el ez a sportpálya, amely jelenleg az ország egyik légjobb pályája. A városban mindenfelé a megnyitó ünnepségekről lehet hallani. A "Zala munkatársa ezért fölkereste Binder "Béla mérnököt, a "MAORT MSE vezetőjét, hogy pontos értesülést szerezzen a megnyitó ünnepségek műsoráról. Binder líéla mérnök a következő tájékoztatást adta az ünnepélyes megnyitásról:
A szerdai választmányi gyűlésen határoztuk meg az ünnepi műsor pontos rendjét. A megnyitásra meg akartuk hivni a Ferencváros csapatát, ár. az sajnos nem fogadhatta el a meghívást, mert ugyanakkor Debrecenben kell bajnoki "mérkőzést játszania. Várni aronban nem akarunk, ezért szeptember 22-én, vasárnap délután fél 3 órai vkezdettel ünnepélyesén megnyitjuk a nahát. A Himnusz után néhány üdvözlő szó lesz a MAORT M9E vezetősége részéről, majd a kenettvei és a pusztaszentlászlói MAORT csapat játszik kétszer 15 perces bemutató mérkőzést. Ezután a MAORT nagykanizsai ée kerettyei női kézilabdacsapatának bemutató mérkőzése lesz. A két eló-mérkezés után kerül sorra a Pécsi Bőrgvári Torna Club és a MAORT MSE közti I. osztálvu bajnoki labdarugó mérkőzés. A PBTC az I. osz-tálv egyik legjobb psapataéő a bajnokság oeélyeso, ennek fontán a mérkőzés "méltó lesz a pályaavató ünnepi műsorához. A félidőkben és az egyee mérkőzések közötti időben atlétikai bemutató lesz az ország legjobb atlétáinak részvéteiével.
Itt lesz a jelenleg legjobb magasugró, Dulgyovai László, aki a MAORT-MSE lovászi csoportjának tagja. Azonkívül eljön az ország legkiválóbb atlétikai csapata, a Vasas, élen Saraival, aki a legutóbbi osloi Európabajnokságen
oly iragys2erö«tf szerepet! De itt lesz a détnyugati kerület kitfinü attátacsapata, a Pécsi Vasutas Sport Klufi is.
Ezekkel a számokkal nyitjuk meg ünnepélyoson sportpálytkíkat. Az űn-neps«rre «necrhivtuk Ruedemann Páit, a MAORT elnökét, dr. Papp Simont, a vállalat vezérigazgatójat, valamint a megye és a .város vezetőségét. ite meghívjuk Nagykanizsa minden sportbarátját is erre a nem mindennapi sporteseményre — fejezte be nyiiatkozatát Binder Béla.
Ezután munkatársunknak Binder Béta mérnök megmutatta a sportpályát. Valóban az ország egy ik legjobban felépített sportpályái3, cz-A fut ball pálva hossza 116 méter, szélessége 70 méter, méreteivel tehát egyike a legnagyobb ''középeuró-pai palyáknak. A pálva körül 450 méteres futópálya van. Az egyik kapu mögött körszerű ko^laöláa, lábtennisz és volley-ball ^hálólabda) pálya van. A másik oldalon rud-, magas- és távol ugrópálya, valamint sulylökő és diszkoszvetópálya van. A futballpálya kifogástalanul sima, gycpté^lával''van kirakva, ami sokkal egészségesebb, mint a salakpálva. Ugyanis a salak por » játékos tütkv-jébő hatol és ott sokkal nagyobb pusztitást végez, mint amennvit erősödnek a játékos izmai á játék folyamán. A nézőtér egyelőre még nagyon egyszerű, .azonban már most vannak tervek a pálya kibőviteaére.
Szó. van arról, hogy a MAORT átveszi a várostól az állatvásárteret, amikor is nagyszerű tribünöket lehet majtf epiteni.
A játékosok öltözése egyelőre a gépüzem teljesen korszerű, hideg-meleg-vizee fürdőszobával ellátott munkás-öitózóiében történik.
A MAORT most elkészült sportpályája nagy haíadást jelent Nagykanizsa sportéletében, mert itt az eddig hát tér beszorult kanizsai atlé-tizáfók is pályához jutnak. Reméljük, hogy a nagykanizsai sportegyesületek ezen a pályán sok dicsőséget szereznek színeiknek éf méltó helyére emelik a nagykanizsai .sportot.
Sportrovat Emlékezés egy világhírű magyar sportemberről
Halasi Olivér halála
Rövid budapesti értesítés alapján lapunk már megírta, hogy szerdán éjféltájban ismeretlen tettesek a Szemlászló-uton rablótámadást intéztek egy autó ellen s ennek utasát Halasi Olivért és a kocsi sof-főrjét, Csikány Gyulát agyonlőtték és a kocsit elrabolták. A kocsit másnap reggel 7 óra tájban az Andr rássy-ut és a Hermina-ut sarkán megtalálták, de akkorra a gumik és az autó nemesebb szerelékei hiányoztak. A rablók ezeket a köny-nyebben értékesithető darabokat leszerelték, mig a könnyen árulójukká válható karosszériát, alvázat és motort a bokrok közé rejtve sorsára bízták.
A rendőrség azonnal teljes apparátussal megindította a nyomozást a tettesek kézrekeritésére.
A köznapi rablógyilkossági hír azonban a magyar úszósport egyik világhírű, a magyar névnek sok-sok dicsőséget szerzett tagjának tragikus végét és uszósportunk pótolhatatlan veszteségét jelenti, mert Halasi Olivérben, az egykor világhírű magyar vizipőló- csapat talán legkitűnőbb játékosát és sokszoros hosszútávúszó bajnokunkat vesztette el.
A tragikus véget ért Halasi Oli-
vér a világ egyik legismertebb sportembere volt. Mint gycnr.ekuszó tűnt íel Újpestén. Diakkorában villamos-szerencsétlenség ét te és ballába fejét amputálni kellett. Nem hagyta abba az úszást, évről-évre fejlődőit, sorra megjavította a magyar rekordokat és sorra nyerte 3 bajnokságokat. Élete legnagyobb uszósikerét 1931-ben Párizsban atatta, amikor 1500 méteren legyőzte az akkor a világ leggyorsabb úszójának elismert francia Tarist és győzelmével az európai rangsor első helyét biztosította a magyar uszósporínak.
Érdekes megemlékeznünk arról, hogy ennél a versenynél, mikor a versenyzők az induláshoz felsorakoztak, köztük Halasi Olivér is, a közösség, sőt a versenyrendezőség maga is bizonyos megrökönyödéssel látta z hóna alatt mankóval, lábfej nélkül bebicegő magyar versenyzőt és bizony nem volt hija a franciás szellemessége megjegyzéseknek, hogy mit akar itt ez az .invalidus", amikor a „nagy" francia Tarís, a „legyőzhetetlen" is itt van.
Nagy volt azután a csodálkozásuk, amikor azt látták, hogy ez az .invalidus* ugyancsak szorongatja verseny közben a kedvenc és verhetetlennek vélt Tarist, sít végered-
ményben meg is előzi azt a célban. Több éven át volt a magyar fo-lyambajaokság és az évenként kiirt IJalaion-átuszó bajnokság győztese, legkedvesebb sportja azonban a vízipóló volt. Az UTE csapatában és a válogatott együttesben egy évtizeden át a centerhalf posztján játszott Hihetetlenül fürge volt, szívós és üayes, a vtlág legjobb vizipóló-játékosai közé tartozott. Tagja volt ami3k a magyar csap4tnak, amely több olftr.piászon bajnokságot szerzett.
A felszabadulás előtt olyan hirek terjedtek el róia, hogy szimpatizál a jobboldali pártokkal, de mint kiderült, aktiv jobboldali tevékenységet nem lejtett ki olyan mértékben, hogy a politikai rerdőrség szükségesnek tartotta volna ügyében a nyomozási megindítani. Halasi Olivért édesapja, édesanyja, felesége és három kisgyermeke gyászólja.
Károm JaMarugóniérkózós a Vasut-pályán
15-én ecrynogycd 4 órakor kerül sorra a MAORT II. .utolsóelőtti Balaton-kupa döntő mérkőzése a Balatonfüredi SC-vel. A BSC a tapolcai csoportban a legjobb egvüttos és a döntőkben is veretlenül aLL A vasárnapi találkozón fogja a két csapat eldönteni véglegesen '' az 1946. évi Balaton bajnokság sorsát és őzzel bebizonyítani, hogy a Tapolca-kerületi vagy KaJiizsa-Rerületi labdarúgás áll-e magaasafcb nívón.
Az NVTE II. az első bajnoki mérkőzésé: játssza a babócsai vasutas csapattal fél 2 órai kezdettel.
itt is nagy »foci« bez, mert Ba-bócsa erősön készül a bajnokságban való indulásra és az NVTE tehetséges fiataljait az első csapat tartalékai erősítik.
5 órakor a Székesfehérvári MÁV Elóro az NVTE-vol játszik barátságos mérkőzést. •
Á két HB ll-ee csapat kihasználva a szabadnapot baratságos mérkőzés köreiében próbálja ki erejét és első alkalommal mulatja be Kanizsán az NB Il-es iramot és já-téknivőt.
Ezen a bőséges és egy pályán rendezett i^lxiarugó műsoron minden fajta érzolmü és igényű szurkoló megtalálhatja örömet és szórakozását. • G. J.
HIREK
k rádió szombati műsora
Buáap est /. 7 Hirek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 7.30 Rűggeli zeno. 8.15 Schubert, Liszt és »Veijibergcr müveiből. Hanglemezek. 9 Az I. ho;ivédkerü-leti zenekar játszik Pongráez Gézá vezénylésével. 10 Hirek. 10.10 Orosz" balettzene. 12 Déli harangszó, hirek. 12.30 A Bubi vibrafonegyüttes játezik. 14 Hirek. Vöröskoreszi közlemények. 14.20 Roósz Emii szalonzenekara játszik. 15.15 Pásztor Lajos előadása a magyarnemet érdekellentétekről. 16 límv 16.10 Magyar nóták hanglome 17.20 Nagyvárosi fények •— -városi árnyak. A Munkás Kultur-szövetség műsora. IS Hirek. Vöröskereszt közlemények. 18.30 Eysen Irén és ifj. Toronyi Gvula operett-részleteket énekei." 20 Hirek, sporthírek. 20.20 Mit suttognak a pesti házak. Tiszai Andor zenés összeállítása. 21.15 Hangos heti hiradó. 21.60 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek. Vöröskereszt közleménv>ek. 22.85 Havel és Walton müveíbóL Hanglemezok. 23.10 Hirek és krónika angolul és franciáuL 23.30 Magyar táücletnezek.
Budapest 11. 20 Esti hangulat. 21 Hirek. 22 Mendelssohn müveiből. Hanglemezek.
— Izr. istentiszteletek időpontja:
Pénteked este 7 óraköí, j-^r.ba-ton reggel 7.30 órakor.
— Kisgazdapárti hír
A honvédség létszámfölötti ^ nyugdíjas tagjai részére a Fq^ö^ 1 Kisgazdapárt f. hó 14-n. (szoiaíu^. d. u.) 7 órakor gyűlést tart Deák-téf 2. szam alatti helyfeégc ben. Vssaj. í nap fél 10 órakor tag$y&és. Vadfaj i
— Magyar nóta est
Hétíőn 16 án este - 9 órakor , Katíioiikus Legényegylet Magjai nótaestje a Városi Színházban.
— Felhívás a létszámfeletti ho«*é£ ; tisztsk és tiszthelyettesekhez!
Felnívjuk az összes létszánfejj tiszteket c-s tiskthely eiteseket, hogy I 14 en 17 órakor saját érdefcfikbü { a Kommunista Párt nagyttrciéba fontos megbeszélés végett jele-jt- í nek meg.
— Szüreti mulatság
Az Iparoskör szüreti mulatságéi* ! minüen&it szeretettel várunk szobi- ? balon este 7 órakor az Iparoekw nagytermében. Elnökség.
— A szombathelyi vonat indulása
Lapunk tegnapi szamában Jtt» teljes vasuu menetrend" cím atai közlemény jelent meg a na&jk&i-zsaról ir.duto és az ide ér^ezó vonatok menetrendjéről. Ebben a fejleményben e;iras foiytan a szombÜ»6 lyi vonat indutasa az tévesen jelent meg. A szombathelyi vonat nea dciutan 15 ora 30 perckor, hanat hajnali 4 óra 30 perckor ináéi nagykanizsai állomásról.
— Állat- és kirakodóvásár
Totszerdahciy község szeptember & 16 an, hetlón állat- es kirakodd vásárt tart Körjegyzőség.
1,800.000 dollár újabb vásárlási hitelt kapott Magyararsó|
Az amerikai rádiószolgálat jeks-tése szerint az amerikai kensáty MagyarorSzagnak az Olaszországba táro:ó ameriicai felszerelési késietekből leendő vásárlás céljaira 1,800.000 dollár összegű arunittíl engede:yezctt.
Husz esztendő óta ntrn volt iiyen rossz tengeri termés
A gazdasági felügyelőséghez beérkezett jelentés alapján megaliap&-ható, hog>* az idei magyar tengen-terciéb kátasztrófális. Husz év aa nem volt ilyen rossz tengeri-tercKs.
APRÚHIRDE1ÉSEK
Tttkcnyveket az összes helybeli « déto :skolaic reszere elffjexyxtm. Scfcles Gyula, Ady Endre-at 8. Telefon: 129. fl«
SzzbAŰ SÓ»« «liftMtat etfofsd Testsd Drogéria, Statmlsag-ier 2.__
Farészpor kzyh«té Hungaiú tóc^ ban, Szeroere-mca 4._
Ekw«lBém egy izoba-konjüu sómat ket szoba-konjhás lakáiMl Oaj kiaótban.______
EUdó bontásból szinwcó tégU, ^ ablakok, épület fm^. Érdcv:ódm
Hnímos P«toal. •__üff
Üxlctbelyírég városunk lteforgil=3»>^ helyen ara ts bercodazÉssd betegé azonsai itméá. Erdeklőflci leh« MOfft Siabadsac-:er 17. Provideotia Balos» Irodában._ ___]J!z
Eladó egy pár 42-es száma, alig tssr j nilt férfi IdapÖ. Cim a fcatíótev*»*® } megtadható.
I
Kisebb diáklcásyt vállalok teljes & tisra. AUtoütsne, KSksey-tt- 17. _^
JóliSxfl aó házvczetóeek vagy beji^ ajtai kőzik. Bajza-utca S. ; lLZ
ZALA demokratikus politikai oafSaf
.Szerkeszti: Bcacxe jeaó
ts kUdöU^t JI : F6-«t>. «e1«^.
fliaöja: „xórfl^-a^i R. T. tUa*1*0" Szeckeaztesért cs kiadóiért ftld Eeoc» Nyomatott o . Kótg^zdasigi R.T.Maflf
kanirsa" nyomdaiban hasyksnlisás. .Nyomdáért felel: Zalzy KároJv

sz ©pterp bor 16.
Ára 40 fillér.
Az Egyesült Nemzetek élelmiszer- és földművelésügyi viíágértekezlete a. tegnapi teljes ülésén Magyarországot felvette tágfai sorába. A felvételi kérelmet 30 : 2 ellenében fogadták el.
Nagy vita a területi és politikai bizottságban a bécsi döntés anyagi következményeiről
, ¿Csütörtökön délután A órakor ismét ö**x»OH • mc^yar UrOfcti Ci jíolHlkai bizottság által kiküldött 5 taps választmány, hogy döntsön a csehszlovák pótfnditvánnyat kapcsolatban falmer ütt. kérdésekben. Ez a pótiadttvápy azt kéri, hogy nyilvánítsák semmisnek a bécsi döntést és snnak minden kövaikazquényét.
A pénzügyi biztosítékok megáliapitásaJcor a bécsi döntés alapján átadott gördül anyagokra vonatkozó tzskasznái az ausztráliai kiküldött hangoztatta, bogy a csehszlovák pótindhvány tukágosan általánosságban aAzog és világosan kérte körülírni, hogy a csehszlovák póUndhvány mire terjed ki, például a gördeW twfMgok és más tárgyaknál a csehszlovákok nem serohák fel leltárilag, hogy mi a követelésük. Nem jár rghat hozzá általánosságban mozgó követelésekhez:
Dr. Haydu csehszlovák megbízott hangoztatta, hogyN Csehszlovákiának az az «Ive, hogy az albizottság áftüeg iamerje el, hogy a bécsi döntés anyagi követfcetkezményel |s semmisnek teklmendök. -'' • . Ujzeeíand megbízottja indítványozta, hogy Csehszlovákia ée Magyarország kétoldali tárgyalásokban twdezze a bécsi döntés összes következmépyeK. Ez.a pin*üg£j következményekre azért is helytálló, mert 938-ban a Magyarországhoz * csatolt területeken >évö bankokban elhelyezett betétek és á bankok aktivá! Jbgyarországboz kerültek. A gördülő anyagokkal kapcsolatban nem osupán vagonokról van szó, hanem más közlekedési erzköz&kröl is.
«:. Stiriing auaztrálial megbízott ezután újra f*!«zó!aii, hogy a csehszlovák delegátus áital adott réizíeges fahttágositá» aem elégítheti ki. A csehszlovák pótindilványt csak abban ez esetben fogadhatja el, ha ieltá-rfiag kimerítő tájékoztatást kap.
Haydu csehszlovák bizottsági tag ujabt^ felszólaláséban hangsúlyozta, hogy a bécsi döntés értelmében a Ikagyarorszagoak átadott anyagokról két példányban jegyzőkönyv készült, amelynek egy példánya Prágában van. Abból kitűnik, hogy a csehszlovákok 1938 november óta mit voltak kénytelenek a magyaróknak ét-«fel a bécsi döntés érteimében. Pénzügyi szemponból a részletezés nagy nehézségekbe ütközik. Ausztrália-delegátusa ragaszkodott, hogy a csehszlovák pétinditvány sorolja fel részletesen a csehszlovák követeléseket.
A bizottság hosszas tanácskozás után végül* is ugy határozott, hogy • legközelebbi ül&sen, szombat détattn 4 órakor a csehszlovák kikftldött átadja a bizottságnak azt a jegyzökönyvet, amely a Magyar-omágnaJc átadott javak leltárát tartalmazza, továbbá a béosi döntés jegyzökönyvét, mely a gazdasági kö-vitkazményekröl szól. A blzcttság csak ezek ismeretében tud érdemileg foglalkozni a kérdéssel Ujzeeiand képviselője még felvetette a kérdést, hogy a sajtót meghívják e a tanácskozásra ? Az ausztráliai kiküldött fcagpztatta, hogy miután a békekonferencia főelve a nyilvánosság előtti tárgyalás, a sajtót ujoól be kéli * "i tárgyalásra. - 4 *

A tókeértekeztet hírei
fi^ogyösi és Gerö miniszterek - Piriaban Puskin követtel tárgyaltak
Párizs, szeptember 11 Gyöngyösi János külügyminiszter, a magyar Lékeküldóttség vezetője, Gero Ernő közlekedésügyi miniszter, a küldöttség helyetles vezetője társaságában csütörtökön rste megl-eszélést folytatott Puskin budapesti szovjet követtel. A megbeszélés szivéiyes légkörben folyl le. A külügyminiszter délután látogatást tett Spank belga külügyminiszternél, akivé! a két országot és az általános poliiikai helyze-.tet^rintő kérdésekről beszélt.
km&K: revizionista egyesületek fdotóatását követeli Csehország
Párizs, szeptember 1 1 . A magyar területi és politikai kzottság péntek esti ül£.;en folyatták a békeszerződéstervezet «ásodik cikkelve tárgyalásá-Mk folytatását A nrásodik sza-. *asz tárgyalásához két pótin-<5tványt nyújtottak be. Xagvbri-tfcnia a szerződ éstervezetbe aanak bevételét kérte, hogy Magyarország ncrr> tesz''kűlönbséget ** állampolgárság megállapitá-faj, vallás vagy szárma-2is miatt. A bizottság hosszabb titán szavazott- és a brit Pttmditványt 8 szavazáttal 3 leijében elfogadta. ''Csehszlovákja és Jugoszlávia tartözkodtik .^szavalástól. A bizottság ez-«tért a harmadik cikkelv-S-J^-y^n Magyarország kö-^rc* nőgát^ hogy szabadlábra Twifc mindazokat, aVifc az ^esuK Nemzeteknek tettek ^gálátokat és ilvén iránvu ^olgálaíaikért fosztották meg
szabadságuktól. A bizottság ezt a cikkelyt egyhangúlag elfogadta. Utána a rfegyedik cikkely tárgyalására tértek át, amely a fasiszta társadalmi, politikai és katonai szervezeteknek feloszlatását követeli. Ehhez a cikkelyhez Csehszlovákia pótindit-ványt nyújtott be, amelyben á revizionista egyesületek feloszlatását kéri. Csehszlovákia és Jugoszlávia kiküldöttjének felszólalása utón a bizottság tagjai abban állapodtak meg, hogy a legközelebbi ülésen folytatják a rcvizionizmusra vonatkozó csehszlovák pótinditvánv feletti vitái, & l^kosságcserér!'' von.:tko/ó pótinditványt és az amerikai delegátusnak a lakosságcserére vonatkozó deklarációja feletti vitát.
Byroea külügyminiszter szeretne Bécsbe utazni
Washington, szeptember 11
Bvrens külügyminiszter azt az óhaját nyilvánította, • hogy szerelne Bécsbe utazni és ott
személyesen kifejteni egy beszédben az Ausztria irányában követendő araerik;u politikát Utazása atlöl függ, hogy a béke-értekezlet munkálatai hogyan haladnak előre.
Ismét Trieszt van az olasz-jugoszláv békeértekezlet gyűjtőpontjában
hondqnf szeptember 14 Az olasz''" politikai és területi bizottság ülésén Trieszt kérdésében a csehszlovák kiküldött -a jugoszláv igények mellett szólalt fel. A francia megbízott Trieszt teljes füg^tetienségemellett szállt sikra. Az ango! kikül-» dött felszólalásának lényege az volt, hogy ellenzi mind az olasz, mind a jugoszláv túlsúly érvényesülését Triesztben. Véleménye szerint nagy hatáskörrel felruházott,erős kormányzót kell Trieszt élére állítani A kormányzót a biztonsági tanács nevezné ki a jugoszláv-olasz kormány véleményének meghallgatása után.
Wallace :
Mi, azneríiíaiajk elvárjulí, pooy asc oroszzolt féluion elénlc /d//eiielí
Wallace, az Egyesült Államok kereskedelemügyi minisztere a baloldali képviselők előtt mondott beszédében hangoztatta, hogy a legnagyobb, esztelenség volna, ha az ameri&n külpolitika angol szemmel nézné a közel-keleti angol imperialista politikát és annak orosz visszahatásait. Az Egyesült Államokat egyenesen háborúba taszítaná, ha nincs világosan meghatározott és a válságokkal számoló politikája, valamilyen tartós európai elrendezés érdekében. Rendkívül fontos az egységes német nemzetre vonatkozó kérdések rendezése. Mi, amerikaiak, mondotta, valljuk és kívánjuk az .együttműködést az oroszokkal, de elvárjuk, hogy a félúton elénk jöjjenek,
Ttuman elnök, teljes egészében jóváhagyta-Wallace kereskedekmMgyi miniszter beszédét, amely nem jelent eltávolodást Byrnes politikájától, hanem pontosan az amerikai külügyi politika vonalán mozog.
Budapestről Jelentik:
Holnap adja Ü a köztársasági elnök a Szabaáság-rénd kttOnté téselt a szovjet tiszteknek
* A honvédelmi minisztériumból tuvataiosan közölték, hogy Tildv Zoltán magyar köztársasági elnök vasárnapi 15-én déli 12 órakor az eredeti tervtől eltérően nem a Hősök-terén, hanem az országház épülete előtt adja át ünnepélyesen a Szabadság-rend Kitüntetéseket a Vörös Hadsereg azon tisztjeinek, akik a magyar szabadság kivívásában és a magyar demokrácia megerősödésében érdemeket szereztek. Az ünnepséget a szovjet és magyar csajka-tok diszmenete zárja be.
Szakasits A pad köb öldi tapasztalatairól nyilatkozott
Szakasits Árpád miniszterelnökhelyetles külföldi utjának tapasztalatairól egy interjú keretében ezeket mondotta: — Á Franco-ellenes szocialista kongresszus a nemzetközi szolidaritás egyik jeleötékeny állomása volt. Mi, mágyar szociálisak nem kis mértéKben járultunk hozzá, hogy a kongresszus ha- < tározatai megfelel>enek a ''nemzetközi kívánalmaknak. A francia szociáldemokrata párt rencf-kivül érdekes* Céljairól és a francia munkásmozgalom helyzetéről sok hasznos tanúsággal lettünk gazdagabbak. A magyar szociáldemokrata magatartás és szellem semmi kivetnivalót neÖ* hagy maga után. Tapasztalatunk szerint a nyugateuröpai munkásság nincs tudatában veszélyérzetének, ami a mostani kondíciójában nagyon, is indokolt. Párizsban ismertette a magyar, munkásosztály hősies küzdelmét és a kongresszus av} legnagyobb elismeréssel nyilatkozott a magyar dolgozókról, akiknek testvéri üdvözletét küldte. Majd a miniszterelnökhelyeltes bejelentette, hogy előkészületek folynak legközelebb Budapesten szocialista kongresszus megtartására.
A keresztények és zsidók közös világkongresszusára Londonba utazott Sztntiványi Sándor
Szentiványi Sándor unitárius püspök, a Polgári Demokrata ! Párt elnöke tejpap reggel Londonba utazott Meghívást kapott a szabadelvű keresztények világkongresszusára, valamint '' a zsidók és keresztények közös világkongresszusára.

„Gugyeris Jóska4 a vásártelepi áldozat
Ma délben a főkapitányság bünügyi osztályán fordulat állt be a tenyészállatvásártelepen felfedezett bestiális gyilkosság nyomozása ügyében. Megállapították, hogy az áldozat, akit ugy öltek meg, hogy szőlőkarót ver-, toka szájába..az alvilágíxui »Gu-! gyevás Jóskái néven ismert orpg | csavargó.
1
ZALA
A természetben; jóvátételi szoi-gáitatrfsnkróí a magyar stabilizáció sikerének érdekében /e-mondott a Siovjet, Jugoszlávia és Csehország
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet részlege, valamint a csehszlovák és jugoszláv delegáció a magyar kormányzat iránti előzékenységből, a stabilizáció érdekében igényeit erősen csökkentette és máris lemondott. hogy szükségletének fedezésére élelmiszereket és egyéb szolgáltatásokat kapjon a magyar kormánytól.
Megszűnik a nyári időszámítás
A kormány tagjai pénteken délelőtt Xagv Ferenc miniszterelnök elnöklésévei délelőtt 11 órakor tartották meg rendes heti minisztertanácsukat. A közlekedésügyi miniszter előterjesztésére elfogadták a nyári időszámítás megszüntetésére vonatkozó rendeletet. A nyári időszámítás október 6-*án éjjel megszűnik és az órákat 6.-áróí 7.-ére virradó éjszaka éjjel 2 órakor 1 órával hátrább kell igazítani. Ugyancsak elfogadta a minisztertanács az újjáépítési miniszternek az újjáépítési köz-munkakötelezettség szabályzatára vonatkozó rendeletét Azután folyó ügyeket tárgyaltak és dél-• után fél 3 órakor ért véget a minisztertanács.
A házasságon kívül született gyermek jogállása az igazságügyi bizottság előtt
A nemzetgyűlés igazságügyi bizottsága szeptember 16-án gyűlést " tart Tárgysorozaton szerepel a-házasságon kivül született gyermekek jogállásáról szóló törvényjavaslat. A nemzetgyűlés földművelésügyi bizottsága szeptember 17-én tart ülést a mezőgazdasági érdekképviseletről szóló törvény folytatólagos tárgyalásáról. * •
Ne alakuljanak uj vadásztársaságok
A földművelésügyi miniszité-rium illetékes ügyosztálya felhívja az érdeklődők figyelmét hogy . ujabb vadásztársaságok alakításának az idei vadászati évben már nincsen értelme, mert az ország összes vadászterületei birtokba jutottak.
Hírek a világ fővárosaiból
Bevin külügyminiszter a jövő hét szerda vagy csütörtöki napja előtt nem tér vissza Párizsba.
191. szepber
- ; *2''"''*1 • "7''3
Egy tanúvallomás szerint Kaufmaga Antal hívatlan vendégként vett részt a kiskunhalasi tömegnaészárlásban
A Zala annak idején megírta, • hogy a rendőrség poiitikai osztálya őrizetbe vette KLaufmann Antii nagykanizsai kádármester*, akit a kiskunhalasi töuiegkivégz^aekben vakj résztvéttel gyanúsítanak. ^ Tegnap hallgatta ki dr. Kuttkai György népügyész Kaufmann Antalt, dr. ULagyi Lajos, a deportálást adminisztráló nagykaniz^A: polgár-mester löműg^yilkossággai gyanusi-tott fivérét. hjmfmann, aki a k.s-kunhalasí i>00 munkaszolgálatom kivégzésének alaposan gyanúsítható részeae volt, a kihallgatás sojrán mindent tagadott. Csak annyit volt hajlandó ehsmerni, hogv jofen volt a kivégzésnél, azonban o abban részt nem vett. Yailomása alapján fény derült a tömeggyilkoasúg szörnyű részleteire.
1944 szeptemberé-bon a 103. ellátó oszlop" visszavonulóban volt a román frontról Lepsény felé. A szerelvény a kora reggeli'' órákban futott be Kiskun hal aura, mejd körülbelül félóra múlva ogy másik szerelvény is mogórkozoU, amoiyeo. pgy zászlós parancsnoksága alatt mintegy 300 munkaszolgálatos utazott. A szerelvény beérkezése után Kaufmann és taraa, Horváth Gyula, a melléje beosztott honvéddel elmentek az állomástól körülbelül 50 méternyire lévő kocsmába ebédelni. Azonban alighogy betértek a kocsmába, heves lövöldözésre figyeltek fol; a mely az állomás fdő- hallatszott. Az utcán és a kocsmában azt kiabálták, hogy itt vannak a partizánok és azo& lövöldöznek. Kaufmann hadapródőrmester társárai kiment az állomásra, hogy megnézze, mi az oka a lövöldözésnek. Az állomáséu látták, hogy a munkaszolgálatos szerelvényről feltartott koaekkoi egyenként ugrálnak le a munkaszolgálatosok és a vasutasok* valamint az időközien előkerült SS banditák ogy részüket nyomban agyonlőtték. Az életben maradottak. öS kísérettel bementek a városba ásókért és kapákért. Kaufmann vallomása szerint több szerencsétlen odament a magyar őrmesteri ügyenruhában lévő Kaufmann hoz és kérték, hogy próbálja valamiképpen megmenteni ókot az SS-ek kerébóL Ugyanakkor a munkaszolgálatosok parancsnoka, ogy eddig ismeretlen nevű zászlós is megpróbált közbenjárni emberei életéért a vérengző SS-ek parancsnokánál, de az megfenyegette azzal, hogy ha nem hallgat, őt is odaállítja emberei közé 63 agyonlöveti.
Miután Kaufmann Antal —saját vallomása szerint — végignézte a
tonaiból egyenként kiugráló munkaszolgálatosok iegyilkolasát, mintha semmisem történt volna, visszament ebédje mellé, amit nyilván jó étvággyal fogyasztott ol. Az ebéd után setara indult a Tárosban — mint ó mondja — kicsit körülnézni. Amikor már kitapasztalta a látnivalókat Kiskunhalason, visszatért az állomásra, ahol — mini mondja.— már meg volt ásva egy körülbelül 6x4 méteres sir, amelybe éppen akkor dobá.;téi'' fcoio a legyilkolt 111 un-kaszolgái''^V.k hulláit," természetesen a2 aL ■ még életbon maradt bajtársai. Amikor ezt a munkát elvégezték, kihajtották ók»*t a közelben levó ligetbe es itt megismétlődött sokkal szörnyűbb körülmények között a vasúton már látott tragédia. A kihajtott munkaszolgálatosokat ügytói egyig géppisztollyal agjyon-. «ótték. Az áldozatokat ezután anyaszült • meztelenre levetkőztették és a Uoncgmészárlápbau résztvevők ruháikat magtik között felosztották.
Igy vallott Kaufmann Antal nagykanizsai kádármester, volt őrmester.
Kaafmaim vallomásává* szemben áll Horváth Gyula vallomása, aki azt állitia, hogy Kaufmann. a kivégzés utoiso szakaszában élesre töltött pisztollyal a kezében állott a tömegsír mellett és részt vett az utolsó hat munkaszolgálatos agyon-lövéoébon és a tömeggyilkórság utáni hullarablásban. ->
Horváth Gyula, aki csak később érkezett a tótt színhelyére, látta, hogy Kaufmann közvetlenül a tömegsír meilótt állt. Horváth már az induló vonatról kiáltott Kaufman-nak, hogy siessen,, mert lemarad. Kaufmann a figyelmeztetésre négy darab kulönoözcTbakancosal a kezeben ugrott fel a már mozgásban lévő-vonatra, amelyeket siettében az agyonlőtt munkaszolgáiatosokról húzott le.
Kaufmann egyébként,.inint a nyomozás adataiból kiderült, 1044 nyarán, mikor alakulatával Özolyván. állomásozott, réá''ztvett az ottani zsi-dólaku^ok kifosztásában. Század parancsnoka ezért le is tartóztatta,, hadbírósági tárgyalásra azonban a visszavonulás nuátt nom korült sor.
Kaufmannt a népügyész letartóztatta, Horváth Gyula pedig az internálótáborban várj> meg a tárgyalás kitűzését.
A népügy ós zség egyébként érint-kozésbe lépett a budapesti politikai rendőrséggel, hogy a tárgyalásra megkapja a kiskunhalasi vérengzés másiranyu nyomozati iratait.
jákr bísaen apjukat, testvérülrat x j ház ass/x>nya pedig a férjét veaxfcfe, I el. De egv valaki nem veszítette ej j a fejét. Szomorú szívvel,. do jfeac ésszel megállapítja, hogy sojyoj ; költe&acknek néz elébe ^csal£&*
Legelső teendő, mint ilenkor «zoJ kás, ar elhunyt megooroívőlása. 1 i család egyik t:u;ja bemegy tehát 1 borbély Ikjc és elképedve halija, hoer bizony ez nem egy olcsó dolog, oe: I az előirt rendelkezések szerint aszj a késsel,. mivel már egyszer halottat beretváltak, sem élót, aem holta; többé mezborotválni nem szabad. Tehát ujj kést, aj pamacsot, uj g»p. pant kel- venni és természeteses, uj kondít is. Ez a művelet legfel sebb 70 --80 forintba kerül. Ha téneíosco nő az, aki bucsut mondott a földi étetnek, ez a kiadás elmarad. A gyászcióknak fekote ruhára vs* szüksésrük, amit vagy n^pveszstec. yocy ejr} meglévőt megfestetnei. Ennek aú kiadása természetesen az I cmyag minőségétől és attól ííg^ lioíry hol Varratiák meg. Nem való-azinü,. hogy 200 forinton: aiai «kerülne ezt a problémát megoldani.
A lialottat el kell temetni Ehtej legelsósorban sírhelyre,- koporsón, felára xzn szükség. De tói fizetni a ravatalozót, a sírástst ^ a haranspzót. Egy egyszerűbb temetésnél ez a költség xcsaks 500 forinL És álljunk meg ogy pök nalra. Koszorú is kell ós ezek in UÜO forintnál kezdődik. A tematfa-zési vállalatok viszont csak kési-pénzfizetés ellenében temetik d halottat.
Így tciíát a kedves olvasó is meg;-állapjtliatja, hogy melyik érdec*-fiebb? Megszületni vag- moghahá Semmi esetre sem meghalni. Mer. az elhalt talán meg is szabadul 1 földi gondoktól, do azomoraÁect, tetemtó költségről szóló számát haery maga után. Az újszülött padig örörool hoz, egyrészt magával a sin-letés tényévoC másrészt, mert ass kerül sokba megjeianése.
llazaisegy a görög király
.....London, szept W
1L György g^rög király V5»id«sa elhagyja Londont, repülőgép« Mi-tába megy majd innen hajóo G3> rögországba.
^ I
Mit jelent forintban egy megkezdett és befejezett élet
I
A katonai bizottságban Dama-sianu tábornok kifcjtetle Románia észrevételeit a békeszerződés 15. és 16. cikkelyével kapcsolatban.
»
Ausztria amerikai megszállási övezetében 150 különböző magyar hajó van. A szovjet meghízottak több izben szóvá tették a magyar hajók visszaszármaztatását
Kedden este 6 órtkor
PÁRTNAPOT
t»rt t Migytr Kommunista Párt.
Előadó: Kiss Károly nemzetgyűlési képviselő.
Minden érdeklődőt pártállásra való tekin tet nélkül szeretettel vár a Párivrsttősig.
Nagy izgalom van a város egyik kis Hazában. Az összegyülekezett család egy apró ember érkezését várja. Megtörténik a nagy esemény. A szülésznő boldogaan jolontí, h^gy megszületett a kis jövevény. Dó a nagy örömmel még nagyobb gondok köszöntenek be az újszülött "otthonába. A kis csöppség még jóformán tudomásul sem veszi, hocry létezik és ól, szüleinek azonban már gondoktól fő a fejük. Mert bizony sokba kerül egy uj élet elindulása a kxizdelmos világban.
De a mi kis újszülöttünknek szerencséje van, mert a mamája lakásán köszöntött bo a világba. Igy az indulást olég olcsón ússza meg. Mindössze 20—25 forintba körül. Nehezebb azonban, ha kór házban látja meg a napvilágot a csecsemő, mert itt a 8—10 napos ápolás és kezelés költsége bizony 200 forintig is felkapaszkodik.
De a kis csöppséget fel is koll öltöztetni, pólyát telt noki venni. Az újdonsült apuka, a kereeztmama és a nasrvmama elindulnak, hogy beszerezzék a szükséges kelengvét. Bemennek az egyik rövidáru üzletbe,
majd a másikba és a harmadikba. Végül is megállapítják. ho£y ndhéz apanak Lenni. Aa egyik boltban azután megvették a baba ruhácakáit. A kereskedő összeállította a számlát. Nyolc pelenka 70 forint, két gumi-polenka 15 forint, három ingocsko és három rékli 70 forint, két pólyapárna 100 forint, pólyabotét 55 ''forint, takaró 30 forint/kis kabát sapkával 25 forint, az összesen 365 forint. Kiég tekintéJyes összog, de kifizetik, mert nélkülözhetetlen.
Ezután egy butorkereskedésbo mennek" be kocsit nézni. De innen} hamar távoznak, mert a kereskedő 300 forintos ajánlatot tes?. Elhatározzák, hogy inkább ruháskosárba fektetik a csöppséget. Az nem olyan költséges. 4
,1X> lehot, hogy pelenkát lepedőből készítenek, ingecskéket és polyapár-nát a keresztmama hoz ''es "igy a költségeket a legkisebbre szorították, amelyek a nag» öröm mellett egész jelcntéktolenneK tűnnek.
A város ogy másik házában ugyan akkor nagv szomorúság vert tanvát. Egy öreg bácsi csillaga futott le" az égYől. A jelenlévő családtagok sirat-
Kedden tárgyalják dr. Ritttaimayer István nagykanizsai orvos népeIÍ6R68 bűnügyét
Amint azt a Zala ai^kidm közöltig a népbirós^ dr. Béres Sándcr-tanácsa dr. Ri^tí-nrayer István on*os. bűnüg^''cses tárgyalását elnapolta, meri ^ ügyész elfogultsági imhtvánt terjesztett elő. A népbiróság £ iratokat felterjesztette a N0T-hoz. ahonnét most jött meg e ügybea a döntés, amely etek sitja az ügyész indítványát Ai
elutazás köv-etkezményeképps
az iAvet folytatólagosan dr. Bt-rés Sándor-tanácsa kedden li1
Salja le. Mint ismeretes, & aba Antal kórházi főoros.^ Lamint dr. Fcndler Károly íiázi on*os vallomásukban adták, hogy dr. Riedelmiyer1 nyilas világ alatt többször oto: kijelentéseket tett, amely arff enged következtetni, hog'' las érzelmű és beállt az árt^ nokat üldözők soraiba. Dv Fendler Károlv ezt szemé*" s mondta dr. * Riedelmat?n^ Hasonló értelemben %-allott C-boly Fercncné is. A városi nagv- érdeklődéssel várjék V ke<idi tárgyalást'' J
Ugyancsak kedden tátówfj a népbirósdg Csiszár L^ MAORT-üsztviselő népeOoJ bűnügyét, aki Fazakas tnérn^ kel együtt a MAORT alkafcr zottait az Imrédv-félc MagJ Megujulás Pártjába akarta ^ szervezni
1946. szeptcmblr 15
ZALA
Színképek a budapesti népföróság egy napjáról
Tanú voltam a budapesti nép-círóságon. Furcsa érzés; ezt érezheti a színész. amikor a né-jőléren vagy a sportember, aöni-kor a tribünön ül. Ügyem utolsónak kerül sorra és igy alkal-xcam van egy egész tárgyalási napot* végighallgatni és összehasonlítási tenni.
Az első érdekesség a női nép-birű : a Polgári Demokrata Párt egy idősebb hölgyet delegált. A íótárgyalási terem zsúfolva. Az érdeklődés nem az én tárgyalásomnak szólt, inert az, ho£v egy tábori esendőríőliadnagy és a felesége őnagysága, az uri középosztály elcét prototípusa kifosztotta azt a lakást, amely elhalt edí^sapám harminc évi munkájának egyetlen eredménye volt. nem Közérdekű dolog.
Két nagy ügyet tárgyalt a tanács. Az egyik Hain Péter egyik beosztottjának ügye. Érdekes eset, nem jogilag, hanem emberileg. A vádlott mindent elkövetett, hogy a magyar Gesta-potól áthelyezzék. Amig Hain Péternél dolgozott, részt vett az üldözöttek összeszedésében, de ezt is emberségesen csinálta, nrajd mikor saját kérésére elhelyezték onnan, sorra mentette az üldözötteket és soha egyetlen fillért sem fogadott el senkitől.. Nem védekezik nagyhangon, az általa megmentettek sokkal hangosabbak. Amikor elhangzik a felmentő Ítélet, meghajol és megköszöni. Kár volt népbiróság elé állítani, de arra jó példa, hogy : igy is" lehetett.. A közönség megtapsolja az ítéletet. Pedig a közönség nagy része azokból került ki, akiket a kővetkező ügy vádlottja. Szőke Mihály százados özveggyé, árvává, "gyermektelenné tett.
Szőke Mihály városi tisztviselő a legalacsonyabb fokozatban. 1912-ben Szentendrén 200 zsidó .munkaszolgálatos korlátlan tíra lett. Kgy 60 éves apát, aki a frontra induló fiának engedélye nélkül egy pár bakancsot akart átadni, megrugdalta, a pucsuzó anyák és feleségek " fcózé lovagolt es a Duna partjáró! a vízbe szorította őket. Ukrajnában kiirtotta az egész szá-■ zadot Három ember megszö-'' köti, most fejére olvasnak mindent. Egy tiszttársa arról vall, dicsekedett neki hazajövetele után, hogy ő volt a legügyesebb századparancsnok: egy embert sem hozott vissza. Tagad mindent és szinte meglepődik, ami-• kor kötéláltali halálra itéli a népbiróság. Nagy hangon ke-
rlmet kér. aki az arany csillag negyedszázados butítás ár-nvékában 200 ember gyilkosa
A következő ügy tipikusan pesti. ügy. A nyilas korszak a ( házmesterekből hatalmasságokat csinált A házmester intett jöttek a párts7X>lgálatosok. Kis séta a Dunához, vetkőztetés és gé]>-f egy ver. A vádlott imi-olvásni nem tud. Három gyerekkel jelenik meg. Feljelentett egy üldözött házaspárt; feleséget és gyereket a Dunába ölték, a fér} Buszott. Még most is a házmes-- térné kiabál, hogy ő csak a kötelességét teljesítette és legyenek tekintettel a gyerekeire, ö nem volt tekintettel a máséra. A gyászoló férj és apa csak- tényeket vall, nyugodt és végtelenül szomorú. Nem kívánja a
vádlott megbüntetését Ítélet: 7 évi kényszermunka.
Most "következik egy villám-ügy. Betetovált SS. Ténykedéseit bizonyítani nem lehet'' Ki tudja, melvík halál táborban kergette halálba áldozatát. A ta-nácsvezető bíró megkérdi, hány embert ölt m<?g. Persze egyet sem. Az egész tárgyalás nem tartott tiz percig: nyolc évi kénvszermunká.
Utolsó volt az én ügyem Ezt elnapolták.
Elég tanulságos volt amit láttam Főleg meglepett a nagy-érd eklődés. Ot-hat tanács tárgyal naponta és minden teremben sok a hallgató. Az ítéletek kózmegnyugvást keltenek, de a NOT-náí Pesten sincsenek megelégedve Viszont megtudtam^ hogy a NO T-n ál változások lesznek a demokrácia szempontjából kedvező irányban.
Dr. Rullkai György
Nem marad Nagykanizsa télre üveg nélkül
Két évvel ezelőtt 1944 őszén még nap mint nap bombarobbanások rázták meg a levegőt A félelem nélküli életre vágyó emberek remegve bújtak pincéjük mélyére és várták, hogy vége legyen a szörnyű háborúnak. De a bomburobbanások zajába egv más hang is vegyült minden alkalommal. üvegcserepek csörömpöl ése volt ez a hang. Az esmoerek a légitámadások után szomorúan tapasztalták, hogy bizony az ablakaik betöredeztek. Eklior már hüvós ősz volt. az ablaktalan lakásokon süvítve fujt keresztül a dermesztő szél. Valamit tenni kelleti az ablakok pótlására. De háború volt és üvi''get nem lehetett kapni. Tehát nekiláttak és ugy ahogy helyrehozták ablakaikat. — Az egyiknek volt egy kis üvege otthon. Ez bedeszkázta az ablakkeretet és egy kis rést hagyott és az üveget ide illesztette. A má. mik nem volt ilyen szerencsés. Ez csak egyszerűen bedeszkázta A haifaia''dik csak kemény pspirral tudta ideiglenesen pótolni a hiányzó üveget. £s igy volt ez országszerte. Nagykanizsán is. Azóta már két tél mult el A háború is elmúlt, az infláció is. de a helyzet nem sokat változott, m^rt bizony még nagyon sok helyen látunk a városban csillogó üveg nűkül, vakon bámuló ablakot. A ZiSa munkatársa végigjárta a nagykanizsai üvegkereskedőket akik kérdésére elmondták, mi a helyzet jelenleg az üvegpiacon.
A Gazdasági Főtanács a kö-
zelmúltban megállapította az üveg árát. Ez az ár az ország egész területén egyforma. Tehát Budapesten ugyanolyan árban lehet egy négyzetméter üvegét kapni, mint Nagykanizsán, vagy akár a legkisebb faluban. Az üvegkereskedök állandóan kapnak ajánlatokat a nngv üveggyáraktól, amelyek szerint egy négyzetméter üveg nagykereskedői ára 12—15 forintig váltakozik. A hiba csak ott van, hogy a gyárak csak nagy tételben való vásárlás esetén, ami egy vagon, azaz 15 tonnánál, kezdődik, szállítják le a kivánt mennyiséget. Így az a helyzet, hogy üveg korlátlan mennyiségien alt a kereskedők és ezáltal a nagyközönség rendelkezésére is. De ugyanakkor fennálí az a helyzet is, ho<&; a kereskedők nem rendelkeznek elég pénzzel, mert e$y vagon üveg 30.000 forintba kerülne. A nagykanizsai üvegkereskedők most elhatározták, hogy együttesen oldják meg a kérdést és felmennek Budapestre, hogy az üveggyárak és nagykereskedők vezetőivel személyesen tárgyaljanak. " *
Reméljük, hogy ez az ut sikerrel jár és a~ '' kereskedők olyan- mennyiségű üveget tudnak vásárolni, ami elégendő lesz egyelőre a közérdekű hivatalok, később pedig a migánlákásofc üveggel való ellátásara. Mine beköszönt a tét nem lesz üvegte-len ablak semerre.
A Zala közgazdasága
Kik számíthatnak rövid lejáratú forint-hitelre
Szeptember hónapban 345 millió forint értékű bankjegy kerül kibocsátásra, az augusztusban kibocsátott 260 milKóval együtt a bankjegyforgalom összesen 605 millió lesz.
A bankjegy kibocsátás a Legteljesebb mértékben a stabilizációs programéi alapján történik és augusztusban forgalomba került bankjo^y-mennyiség mindössze másfélmillió forinttal volt több a megállapított határnál. Ezek a pénzek 45 napos váltóhitei formájában kerülnek folyósításra, hogy stabilizáció-ellenes kiiengés esetében azt hitelmégszori-tájsaal tegyék lehetetlenné.
Szeptemberben az előirányzott 3-^5 millió forintból a Nemzeti Bank 230 millió forintot a magánszükség-lei kielégítésére fordit, mely hitel érdekesebb tételei a következők: gabonafelvásárlásra 30 millió, a fővárosban való élelmiszertárolásra 4 miilió, vállalatoknak élelmiszerbo-sz&rzésro és tartalékolásra 3 és fél millió, Budapest lakossága részére tüzelőanyag tartalékolásra 2 millió forint Kitelt folyósítanak. A vidéki bankok és hitelszövetkezetek 8 millió, az iparvállalatok beruházására és forjjótokeszükségletének ellátására 3S- millió, cgves iparvállalatoknak a béketermeíesre yaló átállítására
A kereslet óráról órára nő!
Siessen megvásárolni osztálysorsjegyét
Szerencsés esetben nyerhető:
300.000 forint 200.000 forint 100.000 forint 50.000 forint 35 000 forint 30.000 forint *tt>. *u>.
Eső osztály
húzás október 4-én
Minden második sorsjegy nyer.
Sorsjegyárak:
Egész 24''— Ft, fél 12 — Ft, negyed 6 — Ft, nyolcad 3 — Ft
Kisorsolásra kerül ÖtmiHió és 568 000 forint
i*««
szolgáló hiteleket — egyáltalán nem folvositható hitel. Iparvállalatok részire hitel csak vevőváltók ellenében folyósítható.
Az adóbevételek nem várt emelkedése
Az állami költségvetés összeállításánál végzett előzetes számitások szerint a " szeptemberi adóbevételt 90 millió forinttal állították bo a költségvetésbe. Ezzel szemben — illetékes helyről szerzett értesülés szerint — » napi adóbevétel országos viszonylatban máris elérte az 6 millió forintot. Az adóbevételnek ez a nem várt emelkedése azért is örvendetes. mert ennek a segítségéről az államháztartás előreláthatólag jóval előbb éri el a pénzügyi egyensúly-helyzetet, mint azt remélni lehetett volna.
40 millió, az eiportkyvetelések le-számitolására és a kiviteli tevékenységet előmozdító nversagayagok beszerzésére 30 milfió forint hitelt szavazott meg a Gazdasági Főtanács. A magánké neskodelem borvásárlására 10 millió, állami borvásárlásra 5 millió, nemesített magok összegyűjtésére 8 millió forint jut.
A vidéki bankok és hitelszövetko-actekoek engedélyezett 8 millió forintból egy-egy intézetre jutó hitelkeret nagyságát a Nomzeti Bank a napokban* közölte az érdekeltekkel, mely szerin: hiteleket a következő feltetelek mellott lehet folyósítani: egy-egy adós részére 3000 forintnál nagyobb összegű hitel nem folyósítható. A iiitclek folvósitása 6—8 heti, kivételes és indokolt edetokben legfeljebb 3 havi lejáratú váltók ellenében, a prolongáoó lehetőségének kizárásával történhetik. Kizárólag olyan váltók kerülhetnek benyújtásra," melyeknél a hitelnyújtás célja a mezőgazdasági vagv ipari termelés előmozdítása. KeresKoaók részére, továbbá renoválás (tatarozás, helyreállítás) és beruházás céljára — kivéve a mezőgazdák kisebb állat-beszerzéseire és a mezőgazdaság termelési eszközeinek beszerzésére
Megyei hirek
Az erdőhivatal Zalaegerszegen szétszórtan több helyen végzi feladatát székház hiányában. Most arról értesülünk, hogy megvett az egyik főulvonalon egy leégett házat nagy telekkel és a közeljövőben felépül az erdőgazdaság székháza. Ez a nagy munkanélküliség egyhitése szempontjából is fontos jelleggel bir, mert az épületet háromemeletesre tervezik:. Ha lehetséges, vagyis az illetékes minisztérium hozzájárul, akkor még az ősz folyamán megkezdik az építkezést ugy, hogy a tavaszra
befejezést nyerne.
*
A B-listával kapcsolatban az ötös bizottság összesen 19 szolgálatba állítást rendelt el. A 19 közigazgatási tisztviselő közül kettő a fogalmazási osztályba tartozik és 17 községi jegyző. Erre vonatkozólag most jött le a belügyminiszter rendelete, mely szerint a visszaállítással & szakminisztériumok foglalkoznak és valószínűség szerint a visszahelyezett
tisztviselőkot véglegesíteni iogják. *
Zala vármegye törvényhatósági bizottsága szeptember 28-an tartja rendes évi közgyűlését. Tárgysorozatának főbb pontjai a következők: i közúti költségvetés, az állattenyésztési alap költségvetése, a B-lista során nyugdíjazott tisztviselők nyugdijának* megállapítása, a baloldali érzelmű vértanuk és munkások hozzátartozóínak mogsegitéso és érdemeiknek emlékmüWi való megörökítése.
— Várkató id4járá* ttmmúmUm tmtig:
Gyengülő légáramlás, kevés felhő, erős éjszakai lehűlés, a nappali hőmérséklet alig változik.
ZALA
• » J J 4 ''
tr
M A O RT
Kosáríabtií villámtorna Keréttyén
A folyó hó 8-án Szókét» fehérváron szerep*/ kcrotíyei kosárlabdázók vasárnap. 15-én "Korottvén vendégül látják a Székesfehérvári MÁV és ARAK nói, a fehérvári MÁV férfi, valamint a nagykanizsai MAOKT nói kosárlabdacsapatát.
A 8 órakor keadódó nói csapatok körmérkőzését igen nagy érdeklődés előzi meg és ennek mogfelolóon reméljük, hogv értékes és szép látványosságban lesz részo a közonsóc-nekl A fehérvári férficsapat ellenfolo a Kanizsa-Kerettyo kombinált csa-pata tesz. A nói csapatok körmérkőzést játszanak a »győztes^ cimért.
Ez a mérkőzés igen nagy londitó-kercl» Lehet a OLaOKT kosárlabda sportjának, mert az 1. o. vendégcsapatoktól sokat tanaihatnak játékosaink.
A nivós ellenfelek ellenére is roméljük, hogy a MAUKT csapatok üiegbozzák a tőlük elvárható oda-ad^sal teli játékukkal azt ered-roényt, amii egj-esületük fáradságot nem kimeló odzóik tólük elvárhatnak.
Fél 6 órakor Bázakerottye—Kova barátságos futballmérkózés lesz a nap utolsó sporteseménye.
Hogy méltó befejezést nyorjen ez a" nagy sportnapi a kerettyei SZIM este 8 órai kezdettel szüreti mulatságot rendez (tánc reggelig), '' melyen minden vendégünk, szurkolónk és játékosunk ott legyen, hogy a sportszcllem követélményé
szerint ne csak az ellenfél, hanem sportbaret voltunkat is bebizonvifc-''suk. > -J ! H. ''Oy.
Mimi a két MÁORT taiWt -nagy órdeklSdés mellett idegenben rajtol Y8sárnap
Lovászi ma szombaton elutazott Bataszékie, hogy a bosszú utazás fáradalmait • kipihenve vehesse fel a harcot az eddig még Kanizsán ismeretlen játékorojü vasutas csapat el ion.
- A kanizsai MAORT vasárnap reg-.gel utazik Kaposvárra és ott léi 11 órai kezdettel mérkőzik a kaposvári vasutas csapat ellen. A K.VTE az obiult bajnoki fordulóban Nagykanizsán 3:1 aránvban győzedelmeskedett a MAOKÍ csapat felett és most a nyári átigazolási időt felhasználva négy jókepossógü újonnan szerzett játékossal erősített.
A -MAOliT csapatnak minden tudására és a leglelkesebb játékára felépített küzdelenúe van jszükségo, hogy törlesszen és a két pontot elhozza az eddig is jóképesaégü és ielkes -asutas csapattóL
lia a }IAORT fedezetsora azt a-játékot nyújtja, amelyet tőlük már többször láttunk és amit játszani kell, akkor nyugodtan nézünk a mérkőzés elé.
A csatársor Sztrak^ nélkül áll ki, kinek helyét Nardai foglalja cl. A felállítás a következő: Kovács — Miliei, Tálasi — Szabó, Mihalocz Papp — Nardai, Héjjá, Csöngői* Takács, Kapornak!. G. J.
HÍREK
A Nemzeti Bank ^ -26 kiló aranya egy szombathelyi kútban
I
Szombathely, szept. 14
Egy fővárosi nyomozás során tudomására jutott a rendörségnek, hogy Szombathely közelében egy kútban van elrejtve a Nemzeti Bank ar;invkészlelének egy része. Két nyomozó tiszt ment Szombathelyre, hogy a kincseket kiemeljék.
Kanzsó Gábor a .Nemzeti Bank szombathelyi fiókjának ellenőre 1915 március 29-én dobta be a Kelemen-major egyik kútjába az aranyat. A nyilasok Németországba akarták ezt is elhurcolni, Kanzsó azonban megtagadta a kivitelt. Több mint egy éve feküdt már az arany a kut fenekén; amikor öt nappal ez-efótt^a két pesti nyomozó a he-
lyi gazdasági rendőrség és , a tűzoltóság scgitségével es Kanzsó utmulatásai alapján hozzáfogott a kazetta kiemeléséhez.
Ötnapi megfeszített munkába került, amig a tűzoltók a 7 méteres vizoszlop legnagyobb részét kiszivattyúztak és a másfél méteres vizbe Fazekas Péicr r-ndőravonlozó leszállhatolt A bádogdobozt az iszapba fúródva találta.
A ''24 aranytömb és 2 aranylemez a nemzetközi árfolyamot véve alapul — körülbelül 1 millió forint értéket képvisel.
Mos: a Nemzeti Bank szombathelyi fiókjánál megállapítják a pontos ''súlyt. A megtalált kincs azután a bank páncélszokréuvében várja be a további intézk^éseket.
• A rádió vasárnapi műsora
Budapest /. 6.45 Hirek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 7.Oó JReggcli zene. "8.10 Liszt és Sibelius müveiből. Hanglemezek. Ü.80 Reformátsu vallásos" félóra a Stúdióból. 10 Hirek. 10:10 Római katolikus istentisztelet a Jézus Szive templomból. 11 A népművelési tanév megnyitásának közvetítése az uj városháza közgyűlési terméből. Vl Déli harangszó," hirek. 12.45 >ajudi János előadása a Fővárosi Népművelés 25 évéről. 14 Hirek. 14.10 Cnnopi hanglemezek. 16 Hírek. 17 Faluradió. 18 Hírek. Vöröskereszt közlemények. 18.10 Gogolák Lajos előadása »A demokrácia magyar u trióról« sorozatban Trefort Ágostonról. 19 Oporahangverseny a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. 20 Hirek. 20.20 Szerelmi álmok. Tarkaest. 21.85 A rádió hangja. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek, sporthírek. Vöröskereszt közlemények. 22.40 BBC-lemczok. 23.10 Hi-iek és krónika angolul és franciául. 23.30 Rácz György lemez-antiquá-riuma.
A rádió hétfői műsora
Budapest l. 6.80 Falurádió. 7 Hirek. Az Áttelepítési * Kormánvbiz-toeság közleményei. 7.30 Reggeli zene. 8.15 Hanglemezek. 10 Hirek. 10.10 Francia dalok. 12 Déli harang-s.:ó, hírek. 12.15 Sebestyén Sándor
srordonkázik. 14 Hirek. Vöröskereszt közleményok. 14.20 Bor Kálmán szalonzenekara játszik. 15.15 Rádióiskola. 16 Hirek. 16.10 Hidv Márta hegedül, Mátbé Jolán énekel. 17 Parthirádó. 17.30 Az ifjúság hangja. 18 Hirek. Vöröskereszt közío-ménvek. 19 A Rádiózenekac játszik, vezénye: '' Paul Tibor. 20 Hitek, sporthírek. 20.20 Mag^ar muzsika. 21.20 Mi történik a világgazdaságban. Dr. Kiss Dezső előadása. 21.40 Yillámhiradó. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Ilirck. 22.20 Lucienne iîoycr énoî<ol. 22.35 A Hazahozatali Kormánybiztosság közleményei a külföldön lévő magyarokhoz. üá.10 Hirek és krónika angolul és franciául. 23.30 A Magyar Hadifogoly Híradó közleményéi. 23.40 Rádió bercsó-hirszolgálat.
— Tildy Zoltán köztársasági elnök Zalamegyében
Ttldy Zoltán köztársasági elnök kíséretével szeptember 2I-én Balatonfüred re érkezik, a|K>l részt vesz a balatoni hajózás 100 éves évfordulóján rendezendő ünnepségekcci. A köztársasági elnök ...másnap, vasárnap délelőtt Siófokra látogat, majd défután visszatér Zalába, Badacsonytomajra, ahol a Kisfaludy-házat látogatja meg. A programm szerint az esti órákban visszatér a fővárosba.
Vasárnapi istentisztelet a piarista templomban
A piarista templomban az iskolaév alatt v:tsár- és ünnepnap fél 10 órakor is lesz állandó szentmise az általános iskolások részére.
— Házasság •
Lukács Klári és Fóliák Ede házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) — ¿»
— Pártnap a Szociáldemokrata Pártban
Kedden délután 6 órakor tartja a mindcü hcíen szokásos'' pártnapját a Szociáldemokrata Párt. Ezon a pártnapon Tibclt Joián polg. iskolai tanárnő'' »A mult politikai erkölcse« címen és dr. Béres Sándor törvényszéki biró A szocialista eszme térfoglalása^ cimon tart előadást. Szai>ó Berény ,köztx>nti járási titkár a bét bel- es külpolitikai eseményeiről tart tájékoztatót. A pártnapon ugy a Pált tagjait, mint vendégeket szívósén lát a Vezetőség.
—■ E?gy''vezercikk a politikai megbekelés ¡egyeben
A Zala cognapi számában cikket közölt, amelyben olvasóköz« ének tudtul aílja,* hogy .a joütikfltteg-békéléa jegyében a nagykanizsai négy párt "négy vezetője, ogvmást követő ünnepnapokon vezércikket ír a Zalába. Megírtuk, hogy az első vezércikket dr.~Szabad Lajoé, a Kis-gazda{>árt főtitkára a mai számunkban írja. Ma dr. Siíabad arról értesített nemiünket» hogy halaszthatatlan elintézni valói miatt lapzártáig nem tud a cikkel elkészülni, ezért ann^k megjelenése esik a jövő héten szombaton történik meg.
— Hadifogoly-ertesites
Major János liadifogoly levelezőlapot küldött hadifogságából a Magyar Kommunista Part címére, melyben hogvlétéről küld értesítést. Hozzátartozóinak egyike a ^oveíezó-fapot átvenoii a Kommunista Párt Ady Endne-uti székházában.
- Gyűjtés- a tüdőbetegeknek
A szakszervezetek folyó hó 15-én, lS^án éb ¿O-án gyűjtést rendeznek r. tudó!ütegek megsegítésére. Kérjük a közönség szíves támogatását.
— Áramszünet x
Kedvező időjárás eseten folyó hó 15-én, va&árnap reggel kb. 7 órátóf 12 óráig karbantartási munkálatok miatt áramszünet lesz. Drávatőigyi.
— AUat- ós kirakodóvásár
Tótszercalielv község szeptember hó 16-án, hét fin állat- és kirakodóvásárt tart Körjegyzőség.
TaokSnjrreket zl összes helybeli és vidéki iskolák resztre el6j«fyxea. Schlejs Gyula, Adv Endre-utS. Telefon: 129. i!40
_19-16. szeptember 45
Elfogták Haiasi Qlivér egyk gyilkosát .
. A budapesti rendőrség v.bpos gvnnuökoK alapján Ul-irlázta-tott eg>- fiatalembert, aki a Ha. lasi autójáról való aulógumikat kinálla eladásra. Három -bün-társál meg eddig nem sikerült elfogni
A szovjetbatóságok átaűták a Bolyai akadémiát
Tegnap délután a szovjet hatóságok ünnepélyes keretek kőzött adták át a magyar hatóságoknak a hűvösvölgyi Bolyai-akadémia épületét Az átadásra megjeleni S. Szabó István földművelésügyi államtitkár. Kővágó József polgármester. Hir szerint a Bolyai-akadémia epületében -helyezik el a paraszlkolté-giumot.
Nagyüzemek állami kezelésbe vétele
Tárcaközi értekezleten (Megállapodtak abban, hogy a Vcisz Manfréd, a Rimamurányi, a Salgótarjáni és a Ganz ip^ri müveket a jóvátételre való szállítás időpontjáig, 1953-ig állami kezelésbe veszik.
Hirdetmény.
Ftlhivom az 1920 évben kiük-tet; áSito-köteies ifjakat, y f. tvi i2cpte=ib«r)ö 17—20 kozètu idóaen öasxeir*- ve^tQ > virosj sjillismí&;eri hivatalban ^tbufe nüvar UL lepciö 1. cm.) jcíewketas»«.. 1183 PoioármMttf,
APRÓHIRDETÉSEK
• ... ....
S''ibad tói * ■tofiftrat tü^pul leattd
Drogerta, Siac*d&a&-ter 2, 11(4
El»do boriadból M4rma:ó téfU, ajtfk, ablakok, cpűiot faaayag. Erdc^ódrj iche
Hî.nivs P«inal, hô-ut 6. Ii7î
£JcMréie*a a förhéna ört^bc^yec iérJ uj pincés 914 négjögölcs «xilómet Iáé-h*xz*l Nag>''kanlz5an vagy Kijkmiö» Bövt bbet Csengery-ut 165. tz. aUt;. lf»
ZoD^ta rővjd keresrthorof, Idvald gyártmány, eladó Caengery-ut 43. apó 3. U7T
Főúton ejjy szép "''nagy ntb* bdW oéikO: fQrdóizoba használatul vhuiÁ. tá a kiadóban. ..............im
Ujsig makulatúra papír minden neaap-ségben «ladó .F^cbel" köcy> kerested» ben. ..____Jt»
Boroa kordák eladók PctMi-Ut 39. 1190
ElsöoszUh u,c nígjmjéreíC, száraz, Icw-nált tófta kapkató Karoly laktanya.
Használt épfilotfa, rsicdelytéc, d«^ ▼aagmoida kapható. Király uUa 4 sz.
IW
ApoUaSt keresek idősebb beîrç Dr. Fodor, Cseogeri-at %_ »»
ZALA demokratikus politikai
Szerkeszti: Boacxo joaS i(>sz£íke^ Sx«k«rtós*fl H ki»öóhi»«í»l: Tett«»*
Kiadja : „KírB«nía*a0i T. MP^***''
Szerkeazíeaért « kiadásért fcW
Nyomatolt a .Közgazdasági tt. Tv Hagr kanrzsa* nyomdajaban Nagyk^nta»--NroiTídá^jt felei: Zakv^Káraiy. ;
'' frtfiixi*»

r
Nagykánizsén Irtja jelenleg a poloskákat c Pax
Gánozö Vállalat Budapestről.
Érdeklődők ac^ák le dmei-kat a Centrálban a portan.
R jelentkezők díjtalan ajánlatot kapnak.
A nasykanLzsai vasútállomás htvatatos menetrendi*
A Zala 13-i számában közölte a Nagykanizsáról induló és a Nagr kanizsára érkező vonatok menetrendjét. Á tudósításba több apróbb h^ csúszott be, amiért is a MÁV, nagykanizsai áUomásfŐcöksége most oer küldte a teljes hivatalos menetrendet amit alább közlünk:
* ft»ffyk«n Iüárci irxlul:
Nagykanizsa—Székesfehérvár— T^éra 10 perc
Budapest Gyékényes—Kaposvár—
üjdombóvár—Budapest 18 . 50 . Szombathely-(Zalaeg^rszeg f. esti.) 4 . 34 ,
17 óra 33 V*
Zalaegerszeg (IX. 15>tői) • Balatonboglár
Barcs—Pécs (Kaposvár f. csati.) Mura keresztúr
15
16 2 5
15
35 55
10
<19 6
• 7 23
16
. :16 ,52 >''37 ,25
,-55 . 30
évfolyam. 210.
Nagykanizsa, 1946. szeptember 17, kedd
Ára 40 fii fér.
A hivatalos- lap vasárnapi száma közli a. kormány rendeletét az építkezés során az uj, vagy újraépítendő házak, illetve épületek után nyújtandó egész vagy részleges házadó-kcdvezményekről, vadamint a helyreállítás és átalakítási munkálatok elvégzéséről.
W

Jlzz utolsó sscó jogún___
A nürnbergi nagy per. mint &zt topánk közölte, véget ért. A per kjzel háromnegyed osztcndoic: tartott Ennek a pernek nonicsak az »¿ott ielentóséget, hogy a föld nagyoob gonosztevőit okét megillető büntetéssel sújtsa, hanem elsősorban 3», bog}" a világtörténelem számára feiiebbtíhtse azt a nehéz függönyt, amely mögött feltárul az emberiség űl len szőtt legborzalmasabb összees-tüs. A tárgyalás folyásáról a Zala minőén alkalommal "részletes tudósítást ''hozott, amelyekből nyilvánvalóvá vált, hogy a'' nagyhatalmak űcvésaei oly anvago}'' gyűjtöttek őaz-amely" évekig foírja foglalkoztatni iwmcsak a politikai, kriminológiai irodalmat, oo mindén: bizonynyal rányomja bélyegét az egész világirodalomra is.
Most érkezett meg Sj*x?r fegyverkezési miniszter utol9Ó szó jogán elmondott védőbeszéde, amelyben olyan problémákat fejteget, amely minden világosan gondolkodó embernél komoly érdeklődésre tarthat szá-not. Spee''r ebbon a beszédében többek között a következőket mondta:
»Hitler diktatúrája egy alapvető peutban különbözött minden történelmi elődjétől. Ez volt az első ¿ihaUurája egy ipari államnak a modern technika mai korában, olyan diktatúra» amely a technikai ess-kózókoí a legteljesebb módon igény--bewtte sajáf -népének ioigázasána. E folyamat sok valószínűtlennek látszó fensége a technika segitségo nélkül lehetetlen lett volna. Á technika eezközoível, amilyenek a telefon és a hangszóró, fosztottak meg nyolcvanmillió embert az önálló gondolkozástól és tették egyetlen akarat engedelmes szolgájává. A telefon, távíró és rádió tettek lehetővé, hogy a legmagasabb hatóságok parancsai közvetlenül a legalsóbb tagozatokig jussanak el, ahol azokat nagy autoritásuk miatt kritikátlanul végrehajtották. Ezek a''technikai eszközök tették lehotóvé azt is, ''hogy számtalan szolgálati hely és parancsnokság közvetlenül a legfelsőbb vezetéssel állt kapcsolatban és onnan direkt parancsokat kapott. Do ugyancsak tieknek volt köszönhető, iiogy az állampolgárok legszóvovényeseöb el-ienórzéae keresztülvihető rolt és a bűnös üzelmek titokbantartása a legnagyobb mértékben sikerült.
kiruiállók számára oz az állami gépozet ugy tűnhetik fel, mint va-®®eiy telefonközpont kábeleinek látszólag rendszertelen zűrzavara —<-rolójában azonban milyen nagy mértékben irányította ezt és uralkodott ezen egyetlen akarat Korábbi, diktatúráknak szükségük volt az alsóbb vezetésben is nagytclioteégű munkatársakra, olyan emberekre, atik önállóan vudták gondolkozni és cselekedni. A twehnila korának to-kúitélyuralma könnyen nélkülözi okét. Már egyedül a ihirtorjesztó io-botóségek lehetővé teszik az alsóbb tezeíée mochanizálását Kövotkez-taény: a kritikátlan parancs felvevők aj típusa.
Mi-ennek a fejlődésnek ''még csak ■ kezdetén voltunk. Az emberiségnek az a félelme, hogy egyszer a technika uralkodik a népeken. Hit-** tekíntélyutalmi áliamrondszené-bon majdnem megvalósult. Azaro-^y, hogy a technika ''terrorizmusa a nyakára ül, ma ''már a világ min-<ten államát fenyegeti-. Az a meg-g}ozód«aBm, -hogy ez a veszélv egyv ^■odern diktatúrából kiküszöböl hetot-jg.; Éppen ezért: minél jobban íej--olik a technika, annál.inkább szűk.-
legyőzheti, ha a többi nemzet ugyanabban az időben képességeit az" emberiség kulturális haladásának szolgálatába "állitja. A technika minden haladásával nő ez a ve&zély, amely különösen nagy, ha a haditechnika fejlődéséről van eaó. A haditechnika öt-tiz éveji belül kontinensről kontinensig: vudja kilőni majd borzalmas precíziós rakétáit. Az atomromboláö révén képes lesz egyetlen rakétává!, amelyet mindössze iiz ember, mondjuk, Newyork középpontjában hoz mozgásba, egyetlen másodperc alatt egymillió embert elpusztítani éezre-vétienüi, minden előzetes bejelentés nélkül, gyonsabbsm mint a han^> éjjel eMMffiril A különböző országok tudomüoyáuak módjában ^an az emberek és állatok. között járványokat terjeszteni és rovarháboru revén a termést mq^fiemmisíteni. A kémia borzalmas módokat eszelt ki, hogy. a védtelen embereknek kimondhatatlan szén redőseket okozzon.
Vájjon akad-o újra állam, ameJ^ ennek a háborúnak a technikai felis-'' mérésért egy uj háború előkészítésére hasznáJja fel, mialatt a rilíg többi része a háború tochnikai eroa-xnényoit az emberiség üdvére fordítja éd ezáltal megkísérli, hogy némi kárpótlást szorozzon saenvédéséinek kjcgyerüitéseképpen? Mint egy nagyon "fejlett hadiipar egykori vezetője utolsó kötelességemnek* tartom, hogy a kövotkezóket állapítsam meg:
Egy uj nagy háború az emberi kultura es civilizáció megsemmisítésével kell, hogy végződjék. A szabadiára''engedett technikát és tudo-.mányt semmi sem gátolhatja mogj hogy befejezze pusztító munkájú amelyei ebben a háborúban oly bor" zalmás t módon megkezdett feppea őzért ennek a tárgyalásnak hozzá • kell járulnia ahhoz, bogv a jövőben ne lehessenek elfajult háborúk és az emberi együttélés alapszabályai jooegalkottaaBanak.«
ség van az ellensúlyra, az egyéni szabadságnak és az" egyes ember öntudatának fejlesztésére.
Hitler a technikát nemcsak saját népének leigázására használta fel, csaknem sikerült neki, hogy technikai előnye révén egész Európát térdre kénvszeritse. Nyilvánvalóan az alapvető »kapcsolási hibáknak* köszönhető, amilyenek a diktatúrákban, éppen a kritika híánva miatt, tipikusan megismétlődnek, hogy 1Ő42 előtt nem volt annyi tankja, repülőgépe és tengeralattjárója, * mennyi a kontinens leigazásához szükséges iett volna.
Ha azonban egy modotn ipari állam egész tudományos felkészültségét, technikai fejlettségét és termetékét éviiken át arra. összpontosítja, hogy v a fegyverkezés ''terén, előnyre fe»rt, akkor «mber-
anyagának beveí^eével technikai fölénye révén az eg&z világot teljesen
HMMAMMImmmmmmmmmmmmmi
Molotov a demokratikus elvek tiszteletben tartásáréi
^ Szombaton Molotov szovjet külügyminiszter az oUsz politikai ós területi bizottságban mondott beszédet Trieszt alkotmányt ügyében. Kijelentette, hogy ercedül « szovjet terveieta helyes, mert ez tartja ® demokratikus etveket tiszteletben. Az amenkal és brit tervezet minden hatalmat s kormányra ruház és nem a lakosságra, ezért S2ok a javaslatok, melyeket Anglls ajánl Trieszt alkotmánya Ogyeben, hasonlóvá tonnák Trieszt helyzetét a brit gyarmatokhoz Erélyesen védelmébe vette * véiojcgot «2 ausztrállal dele-gátussei izemben. A régi népszövetség is csupán eszköz volt a hatalomra törekvők kezébtn, mely erre a háborúra vezetett. A vétójog megszüntetése azt eredményezhetné, hogy ujabb tömbök alakulnának és ezek ujtbb katasztrófát Időznének eiö. Ezmán ismertette a szovjet javaslatot Trieszt szabsd övezetének kormányzására''. A szabad övezet demliltarlzálás», az Idegen csapatok 30 napon belül való visszavonása, a törvényhozási hatalom átruházása egy nepi testületre, a végrehajtó hatalomnak a Szabsd területen, kormányzására vonatkozó szabályozása. A nagyhstaimskból szövetségközi bizottságot alakítanának, és a békeszerződés életbelépte után ez a bizottság lenne a trieszti szsbed terület ideigtsnes kormánya. Molotov állásfoglalása után megállapitható volt, hogy nmes közeledés a Szovjetunió és a többi nagyhatalmak álláspontja között a trieszti kérdésben.
Egy heti megfeszített munka után a párizsi éhekeziet részivevőinek vasárnap pihenője volt. Csak Bevm kürügyminiszter utazott et Perizsból, hogy a palesztinai értekezlet tárgyalásain részt vegyen és valószínűleg csak e hét közepén tér vissza a francia fővárosba. Vasárnap a bizottságok sem Ültek össze és osak a főtitkárságon dolgoztak a hétfői nap ügyrendjének megállapításán. E héten a békekonferencia nyolcadik hetébe lép. Ma ismét Trieszt alkotmányának kérdéséről tárgyalnak, amely a békekonferencia menetében döntő fontossággal bír. Délután a görög-bolgár határkérdés kerül szőnyegre. A Daily Herald Mototov Triesztre vonatkozó beszédéről megállapijat, a boezid céijo az volt, hogy olyan légkört teremtsen a konferencián, amelyen lehetetlenné válnak a nyugodt megbeszélések és csökkentené a megegyezésre való kilátásokat. Molotov figyelmeztette a világot, különösen az olaszokat Triesztet illetően, hogy Oroszország el van határozva, hogy a konferencia munkáját elgáncsolja, ha c jugoszláv követeléseknek nem tudna érvényt szerezni.
A békeárfekezlet hirei
Október közepéig befejezik a békeértekezletet
Párizsf szeptember 1G A békeértekezlet nyolcadik hetében a szövetségesek lényegesen egyeiértenek abban, hogy* ezt az értekezletet végig kell vinni és oda kell hatni, hogy a bé-keértekezlel kitűzött céljait valóban elérje. Ez pedig az, hogy
Olaszországgal, Holwániáva^ Magyarországgal, Bulgáriával és Finnországgal megkössék a végleges békeszerződést Bármenynyire fontos is az öt legyőzött állammal a békekapcsolatok megteremtése^ az elmúlt héten nyilvánvalóvá vált, hogy még ennél is foltosabb á néniét és osztrák probléma. Általános áz a vélemény, hogy az öt legyő-
Ufabb fordulat Wallace öes^éáe Uörül
Truman nem hagyta jóvá a beszédet
Wallace mait héten elhangzott beszédével kapcsolctban Truman elnök kijelentései arra engedtek következtetni, hogy teljes egészben jóváhagyta a beszédei. Wallace beszédében most döntő, fordulat következett be. Truman külön sajtóéríekeztetet hivott egybe. Mindenekelőtt kijelentette, hogy nem hagyta jóvá Wallace beszédét, mely bírálatot tartalmaz az Egyesült Államok külpolitikájával szemben, Angliát közeikeleti imperialista politikai törekvésekkel vádolta. Korábbi sajtónyilatkozatában,melyet csütörtökön tett, Wallace beszédét félreértette. Azt akarom kifejezésre jattatni. hogy Amerika külpolitikája változatlan és nem is lesz benne változás. Amerikai törökben mozgalom indult meg, hogy Wallace kereskedelemügyi minisztert elmozdítsák. Angol poiitikai körökbea Truman kijelentését a Byrnesi külpolitika nagy győzet méaek tartják. Az amerikai munkásszervezetek viszont teljes mertékbén támogatják WaUace i beszédét. Wallace beszédének választási jellege volt és valószínűleg a baloldal többségéi akarja megszerezni ahhoz, hogy miniszterelnök lehessen.
zött állam csak közvetlen függvénye a német és osztrák szerződésnek, ezért általános a remén v, hogy a párizsi értekezlet munkáját október közepéig csakugyan be tudják fejezni.
Ma kerülnek a d&ntő magyar kérdések az értekezlet ele
Párizs? szeptember 16 A magyar-csehszlovák viszony döntő kérdései ma kerülnek u magyar politikai és területi bizottság elé. A párizsi csehszlovák delegáció körében meglehetősen erős a bizonytalanság, hogy a csehszlovák pótindií-ványt a bizottság végre magáévá teszi-e. Magyar részről az az álláspont, hogy a kiutasitási javaslat elfogadása esetében semmivé foszlik az Atlanti Charta fenkölt eszméibe vetett magyar hit és egyetlen magyart sem lehet többé meggyőzni arról, hogy a békeértekezleten. az igazsácos és jobb iövő kialaki-tásánaK egyedül helyes politikáját folytatják.
ZALA
• !
1946. szeptember 17
Lenin szülővárosát Ufjanovot njjá építik
Moszkva, szeptember 16
A Szovjetunió legfelsőbb tanácsának elnöksége elhatározta Lenin szülővárosának. Uljanov-nak újjáépítését A nagy részt elpusztított városkát az uj tervek szerint nagyvárossá fogják kiépíteni.
Faruk király Törökországba látogat Kairó, szeptemíer 16
Faruk király holnap Törökországba lálogat. A közeljövőben fontos fejleményeket vár. nak az egyiptomi király látogatásától, bár az nem líivatalos jellegű. Sittki pasa az újságírók előtt rámutatott a látogatás jelentőségére az egyiptomi török kapcsolatokat illetőleg. A kő-zépkeleti brit köröket különösen érdekli az egyiptomi ós török közeledés jelentősége.
Francia csatahajó barátságos látogatása a tőrök vizeken
A Jeane d''Arc nevü francia csatahajó és több cirkáló barátsági látogatást tesz a török vizeken. A Bosporusnál ünnepélyes fogadást rendeznek a francia hadihajók számára.
iogűszláy jegyzék Amerikához bántalmazott katonák miatt
''Belgrád, szeptember 16
A jugoszláv kormány jegyzéket intézett az Egyesült Államok kormányához, mert a trieszti amerikai megszálló hatóságok a napokban súlyosan <- bántalmaztak jugoszláv katonákat.
A moszkvai rádió megkezdi a magyar hadifégoiy-tudósrtást
A moszkvai rádió szombati taagyar nyelvű adásában bejelentette. hőgv a legközelebbi napokban megkezdi a magyar hadifoglyok névsorának, ennének és üdvözleteinek rendszeres közlését.
Kikiáltották a bulgár köztársaságot
• óriási ünneplő közönség előtt ós a tömeg üdvrivalgásától kisérve kiáltották ki tegnap a bolgár szobranjeban a köztársaságot. A kormányzat képviselőinek és a köztársasági kormány jeleni Ötében a szobránje képviselői hűséget esküdtek »a köztársasági alkotmányra. A nemzetgyűlés megválasztásáig a legfőbb hatalom teendőit a szob-ranje elnöksége végzi. A bolgár cár családjával bétfőn vagy kedden elhagyja az országot és Egyiptomba utazik.
Az uj gazdák értekezlete Budapesten
Szakasits Árpád miniszterei nokhelyettes nagyjelentőségű rádiónyilatkozata
;
Szakasits Árpád miniszterel-nökhelyeltcs,a Szociáldemokrata Párt főtitkára a magyar rádióban beszélgetés formájában a következő nyilatkozatot tette :
— A pranco-ellenes nemzetközi kongresszus fő célja az volt. hogy megmozgassa Eurója demokratikus tömegeinek elkiismeretét és egységes csele-cecietre birja a dolgozókat a spanyol fasiszta terror ellen irányuló küzdelemben. A magyar kormány még a nemzetközi kongresszus előtt elismerte a Girald köztársasági kormányt és a magyar demokrácia vetette fel az illegális spanyol forradalmi mozgalom megsegítését A kongresszus a nemzetkőzi szolidaritás ragyogó példáját mutatta és hatalmas lépés volt a népek megbékélése és egyetértése felé. Franciaországban a dolgozó, tömegek a francia szociáldemokrata párt felé tekintenek nagy várakozással és általános a vélemény, hogy a jöv őnagy pártja a szociáldemokrata párt lesz.
Kijelentette, hogy a durm-vóUjyi szociáldemokrata pártok nagy konferenciáját most más egészen bizonyosan ösz-
szehivják. Párizsban már meg ooll az előkészítő konferencia és val&it -rtnyi résztvevő egyetértett abban, hogy a konferencia szükséges, hasznos és közelebb hozza egymáshoz a szomszédos és egymásra utalt népeket A békeértekezletről elmondta, hogy a magyar delegáció hősiesen dolgozik. még a legreménytelenebb helyzetben sem veszíti cl fejét és hitét. A magyarokat nem gyűlölik, igaz. hogy mélyebb rokonszenvet sem éreznék velünk. Bármilyen sorsdöntő békét kapunk, a magyar nép kifogja érdemelni helyét a világban és ha igazságtalanság történik a béke körül, ki fogja korrigálni. A francia szociáldemokraták nagy rokonszenvvel tekintenek a tragikus sorsú Magyarországra és megígérték, mindent megtesznek Magyarország érdekében. Végül a világpolitikai légkörről ugy nyilatkozott, hogy tele van feszül sé"gel, mégsem hisz a bátora [ehetőségében. Sőt bizonvos. hogy a nézeteltérések és ellentétek ki fognak egyenlítődni.
nemzeti jövedelméből legalább 8 milliárdot autóvásárlásra költenek. Ezidöszerint még a belső keresletet sem tudják ¿elégíteni és igy éppen ezért autókat uesc igen exportálnak.
Bravúros nyomozás után elfogták Weiner László ékszerész vasdorongos gyilkosát
A Zala hirt adott arról a bestiális rablógyilkosságról, melynek áldozata Weiner László Wesselényi-utcai órás volt. Megírtuk, hogy egy fiatalember állított be az órásüzletbe, azzal az ürüggyel, hogy mint gazdasági detektív, a szemközti ház lakait kell megfigyelnie. Három na- . pon át állt őrt az üzletben, míg elérkezett az alkalmas pillanat, hogy előre kitervezett gyilkosságát -elkövethesse. A nála levő vasdoronggal az órás fejére
i ñ
sújtott aki nyomban összeesett és rövidesen meghalt. Az óriási apparátussal megindult nyomozás végül is teljes eredményt hozott. mert elfogták Balogh Sándor üvegcsiszolót, aki a rendőrségen már be is ismerte a szörnyű gyilkosságot A rendőrség* kiden telte, hogy a 23 éves ehetemült gyilkos már hetekkel előbb készült a lett elkövetésére.
Az elrabolt órákat a gyilkos vallomása alapján már meg is találták. ''

Tegnap kezdődött meg Budapesten, az uj birtokosok és föld-nözjuttatottak értekezlete. Nagy-Imre volt földművelésügyi miniszter mondott beszédet X földreform volt a magyar demokrácia legnagyobb alkotása és ezzel a legerősebb csapást mérte a demokrácia ellenségeire. Ma a magyar demokrácia közös cél megvalósítására fordítja minden erejét. Szükség van a tömörülésre a reakció elleni küzdelemre, amely még mindig harcol a demokrácia ellen.
Kedden délután 6 órakor
PÁRTNAP
* Szociáldemokrata Párt helyiségében
Előad ék: Tibolt Jolán polg. isk. tanárnő és dr. Béres Sándor törvényszéki bíró.
Vendégeiét szívesen látnak.
Hirek a világ fővárosaiból
Az észtországi szovjet rádióállomás tegnap kezdte meg működését Egyike a Szovjetunió legnagyobb állomásainak és erőssége folytán világszerte hallható. - -*
A görög fővárosban megkezdődtek az előkészületek György görög király fogadására.
Az angol kormány csak az alapvetőipari ágakra terjesztette kí az államosítást Ez az angol ipar 20 százaléka.
Az angol kommunista párt tüntetést rendezett a Iívdc-parkban a hajléktalanok érder Kében. A tüntetők táblákat vitte^ a következő felírásokkal <: Segítsük a hajléktalanokat, kutassuk fel az üres és el nem fog- '' lalt tuxuslakásokat, a hajléktalanokat telepítsük az üresen
álló katonai táborokba.
*
Kisházi ödön. a magyar szakszervezetek elnökének vezetésével háromtagú magyar szakszervezeti bizottság érkezett Párisba.
A szakszervezetek Stockholmi kongresszusa tegnap véget ért Bő hm Vilmos stockholmi magyar követ fog-adást rendezett a szakszervezeti kongresszuson megjelent kiküldöttek részére.
A fogadáson megjelenlek a svéd szakszervezetek tanácsának tagjai, a szovjetorosz, holland és
lengyel kiküldöttek.
*
A biztonsági tanács szombati ülésén az ukránok folytatták a görögök ellen felhozott*vádakat.
Nem vaiószinü, hogy Amerika rövidesen autót szállítson Európának
Január 1-én a kilenc legnagyobb amerikai autógyárnál ösz-szesen 20 millió kocsircndelésl számláltak össze. Az év első felében ebből csak 640.624-et tudtak leszállítani. Leszállításra vár tehát még 19,359.376 kocsi. A gyártás mai .üteme mellett ehhez, majdnem 15 évre volna szükség. Az autógyártás messzire elmaradt a tervek mögött. Azt remélték, hogy az első félévben 2.3 millió, az egész évben pedig 5 millió kocsit hoznak ki, de .a bérmozgalmak miatt -a gyártás ütemét nem tudták megfelelően fokozni Nemcsak az autóipari sztrájkok okoztak zavarokat, hanem egyéb iparágakban lezajlott bérmozgalmalc is amelyek kihatottak az autóiparra. A bérmozgalmak azonban ujabban lecsendesedtek és most az ipar nagy fellendülésére számítanak. A statisztikusok kiszámították, hogy az amerikaiak 161 milliárd dollárra becsült
Megyei hirek
Á vonatban izgatott a demokrácia ellen: letartóztatták
Fónai István a keszthelyi vonaton utazott és az utasok előtt lázított a demokrácia ellen. Kritizálta a földosztási és kijeién, tette, hogy jobb volt a nagybirtok-rendszer. mert akkor a csavargók nem jutottak földhöz A keszthelyi rendőrség letartóztatta.
Börert bor: letartóztatták
Friedl Ferenc és Vadas Lajos soproni lakosok nagyobb mennyiségű borárut borra akartak átcserélni. A pacsai rendőrség Egeraracsa községben elfogta őket és lefoglalta az árukat. A nagykanizsai ügyészségnek adták át őket
A németek besúgója volt: letartóztatták
Kovács József né dömeföldei lakos, minta nyilaspárt nő vezetője, az ott állomásozó német katonák besúgója volt és zsidókai jelentett fel. A német katonák ezeket a feljelentetteket véresre verték. Kovácsné ezután a német katonákat meghívta lakására és vidáman mulatoztak együtt. A politikai rendőrség letartóztatta.
A honvédelmi miniszter vacsorát adott a kitűntetett szovjet Hsz*ek tiszteletére- ; ^
Barta Albert honvédelmi miniszter eslebédet adott azoknak a szovjet tiszteknek a tisztedére. akikel a köztársasági einók a magyar Szabadság-érdemrenddel tüntetett ki. Az estebéden megjelentek a kormány és a diplomáciai testületek tagjai, a politikai és társadalmi élet ve. zető egyéniségei. A honvédelmi miniszter pohárköszöntőjére Jasnikov őrnagy válaszolt.majd '' Sztálint Tildy" Zoltánt, a magyar köztársaságot és a szovjet-magyar barátságot éltették.
A belügyminiszter édesanyját gépkocsibaleset érte
A főkapitányság központi ügyeletére bejelentés érkezeit hogy Rajk László belügyminiszter személykocsija Püspökladány és Karcag között az árokba fordult A rendőri nyomozás megállapította, hogy a Wcsibari a belügyminisizter édesanyja üli, aki kisebb sérüléseket szenvedett.
Halassy Olivér gyilkosainak nyomában
Halassy Olivér gyilkosait hajszolják miost azok a detektiTcso-portok, amelyek a Wesselényi-utcai rablógyilkos elfogása utón felszabadultak. Valószínű, hogy az ujjnyomok alapján napok alatt hurokra kerülnek az autó-gengszterek.
Kedden este 6 órakor
PÁRTNAPOT
tart a Magyar Kommunista Páft
Előadó: Kiss Károly nemzet-- gyűlési képviselő. -
Minden érdeklődót pártállásra vaWtetíft-tet nélkül szeretettel vár a Pártvatttsü-
|Qifi_ szeptember 17
ZALA
3
Mindszenty hercegprímás Zalaegerszegen
ostorozzák magukat őzért a nemzetért, akkor reménvkedhetünk abban, hogy ezt a vezeklést és könvörgést meghallía^a az ür. Egy a "fontos, hogy nyalt legyen a szentségnek és a tisztaságnak''oz a vonulása a földön- Ne mondja senki azt, hogy a vallás valami mellékes, mort egyetlen gyógyulásunk ebben van. "Ha a hitetlenség kint mutatkozik az utcán, akkor a hitiésa vallás nem járkálhat a kertek alatt. Mindig Krisztus szavára hallgattunk és nem emberek tiszavirág-életű tanítására. Amit Krisztus 2000 év óta hirdetett» az kipróbált tanítás és az igazságokat tartalmazza. Példa erre, hogy Nowvorkban az idén nyáron, összejöttek a birák, ügyvédek, rendőrök^, fogy házi személyzet és tárgyaltak a nép lelki helyzetéről. ''Megállapította oz az anket> hogy a növelés
íZcíacge^^zegi tudósítónktól) fóbo ezer főnyi közönség fogadta uiűssantv Józsefet, Magyarország ^p^¿ását Zalaogorszogön, a éven át mint plébános mu-ÍSótt Az ogesz vidékről kor--T^i Zala vármegyéből és Vas ''^Sccyéből is számos katolikus jött j boS- meghallgassa a hercogpri-^ÍTontosan háromnegvod 10 ^oc érkezett a határiba, ahol dr. Andor és dr. Dávid János al-fogadták és üdvözölték- 10 óra-w a Notie Dame zárda kortjéboa fc''iliiött oltárhoz vonult a papság. v''-^ü Kovács Sándor szombathelyi ^töspüspök üdvözölte! Megemié-jaStt arról, hogy Magyarorszag lier-¿gfprimása mindenütt ottbon van, tcüfláikóppen otthon érezheti ma--¿j ¿¿ben a városban, ahol annvi ^roadóa át hirdotte a szeretetet hi-w* kórébea.
Kovác-s Sándor püspök után Ba-ri0, Ferenc,- Zalaegerszeg ¡wlgár-rasiíere üdvözölte a hercegprímást.
A borcegprimás röviden . mos^kö-űőate az üdvözléseket, majd az éke-«c leldiszitott oltár elé vonult, ahol ¿Kdeié: vette a nagymiae, melyot a hercegprímás nagy* papi segédlettel ceteöriUt. A mise után bőszedet ín-vésti as egybogy ül tokhoz.
— l>gy jöttem közétek, mint Kriziuis szolgája, mint az Isten tiuaaak sáfárja, .mint méltatlan ¿jzveíitője Istennek, hogy azokat a bictoia''vokat, melákot harcim, irá--)Vz>kbaa érzek, kimélvitfcom. ''¿rután visszapillantott arra az idórc, aaiit a zalaegerszegi plébánián vj^öö o!. Itt munkálkodtam Istjan sóiűjéboo, régi emlékek ujulnak jyg a icikombon és ha az országban esx & ezer helyen melegség csap b a blkeaiból, akkor különösen áll « hozzátok, ahova olyan régi kap-eo''atok füznok engem. 1914 már-cic 26-án szólottam utoljára hozzá-tot fcedvee hiveim. Két és fél esz-sodí slatt aok. minden zajlott ol iöi^aetek és fölettem, de notn pa-ni jöttünk összo.
Ezután megemlékezett egy balga toosról, aki a háború idején tart vissza hazájába epen akkor, asikor székesegyháza a német ütegek tizében összeomlott.
Kr a világháború sok mindent ol-rrs ós hozott. Az örvénynek még ren igyunk a végén. Ez a második írsoon''még mélyebb, még sulyo-safcb, raég vészesebb, mint volt "az esi Külön részletezzom-e, hiszen cgyis óbbon. sajog minden magyar síit. üe nem hirdetjük ós nom hordozzuk magunkban a kétségbeesést, mert mí nem vagyunk pogá-ayofc ós nem vagyunk remény te ie-xi. Ami emberek révén ezzel az oraággal történt, az jóvátehetetlen és. helyrehozhatatlan. I)e ezt a nom-aíöt sohasem emberi gyógyszerek ¿ózták roadbe, hanem tormészetfo-etti eszközök gyógyították meg. •
Kzuián bőszeit a török ''.és a tatáéi ejtette sebekről és akkor is Má-fa országát a Máriába 1 vetett hit és toalom gondolata és kiteljosüléso gyógyította meg. Ennek a hitnek kwi élni minden magyar lelkébon, nüodbn egyes család szentélyében, ¡boákban, egvénokben és társada-a«baa ogyarant Ha oz megvan, van lehetőség arra, Ihogy Ma-gjarors% meggyógyuljon. -£z csak bhetségoe, ha egész egyénisé-■ gatet odaadjuk ennek a'' célnak. ^ |oi mutat arnv-hoarv a gyógyu-^ «¿»tségos. Ha rágondolok arra, 2x>p Mánaíometére ozrek zarán-^''•^atát vezettem nemrébigen, hol ^bm voltak a férfiak, ha rá-^OiOk &z augusztus 20-án lezajló« beent Jobb körmenetére, vagy p^ «ni ogv héttel ezelőtt Mám-% wSL ahova 25.000 görög
g^ikas zarándokolt ol, hogv feí T5^)^ Komának magukat, akkor "SS^6, e1 á lelkeket. A
ífíüS^ fokól>® W felszántotta kükét, hogy például To-Tállyái 400-an áldoznak Is-^^mmden első pénteken és ha hogy az embomk százai
csődöt mondott és cangszterizmust eredményezett és kérték, bogy -hozzák vissza a 10 parancsolatot, mert csak ezen az alapon tudnak hívőbb embereket nevelni. Mi nem mentünk hl a 10 parancsolattól s ezért ragaszkodik a magyarság a hitvaliáaos iskolákhoz, ahol a 10.parancsolathoz hívek maradnak s ezzel-hűek maradtunk az evangéliumhoz is. Végül kérte a híveket", hogy no rettenjenek meg az ő hitükben és Szent Pál szavaival fejezte be beszédét: •
»Ezután legyetek szilárdak, s akkor
az én látogatásom köztetek nem
lészen hiábavaló.44 A hercegprimás ezután a zárdában fogadta a katolikus egyházközségek és katolikus intézetek küldöttségét, majd fél egy órakor ebéd volt a plébánián és pontosan 3 órakor édesanyja társasagában elhagyta a várost. ?
Tildy Zoltán átnyújtotta a magyar „Szabadság" érdemrendjét a felszabadító hadsereg tisztjeinek
Tegnap délelőtt az Országház '' előtti téren diszes ünnepség keretében Tildy Zoltán köztársasági elnök átnyújtotta a Vörös Hadsereg 58 tisztjének a Szabadság ¿uxlcmrendet, annak az érdemnek elismeréséül, melyet a magyar szabadság kivivása és a magyar demokrácia megerősítése terén szereztek: Az ünnepség első szónoka Xagy Ferenc miniszterelnök upl!, aki hangsúlyozta, hogy a fasizmus igájából való fel-szabidilásban örök időkre elévülhetetlen érdemekéi szerzett. Magyarországon a felszabadító Vörös Hadsereg. Mi megbecsüljük barátainkat és azokat, akik nagy aldozmoKül .. hoznak ériünk, nemcsak formailag részesítjük kitüntetésben, hanem a ntagyar nép . hálájában is részesítem ki-. vánjuk okét. A kormány törekvése a magyar nép ellenőrzésével folytatott £1-laarvezetés, mellyel leghathaió-sabban szolgálják a népi közösséget és annak boldogulását A
miniszterelnök után Barta Albert bonvédelmi miniszter mondott beszédet ¿. demokratikus kormányzat eredményei mutatják. hogy a magyar nép méltó a felszabadításra és a boldogulásra. Kérte a Vörös Hadsereg kitüntetettjei^ bogv a jövőben is minden erőnkkel épitsük a szovjet-magyar barátságot. A köztársasági elnök hatalmas ováció közben átnyújtotta a kitüntetéseket majd Szviridov altábornagy, az egyik kitüntetett beszelt. A szovjet hadsereg kitüntetett tábornokai és tisztjei nevében őszinte köszönetet mondott a köztársasági kormány'' érdemrendjéért. Büszkék vagyunk szovjet hadseregünk diadalaira -és örülünk, hogy alkalmat adott egy népnek demokratikus köztársaság létrehozására. Őszintén kivánjuk a demokratikus Magyarországnak, hogy az egész magyar nep örömére erősödjék és virágozzék Európa békéje. Ezután egy szovjet majd magyar díszzászlóalj vonult el a felállított tribün előtt
Egy nemzet politikai életét nem szabad hazugságra építeni
Ezekkel a szavakkal kezdi Vácdbéry Rusztera, az Amerikában élo világhirü tudós >Magyarország a lét és nemlét kérdése előtt- cimü cikkét E cikk egy előkelő angol lapban jelent még. A cikkében Vámbéry Rusz-tero többek kőzött a következőket irja :
— Horthy, akár csak Goethe tudósa, nem tudta megfékezni a szellemeket, akiket felidézett. Az egyre növekvő német befolyás és az uralkodó osztályok rövidlátó és önző politikája döntötte nyomorúságba Magyarországot Ez a nyomorúság nem 1944 nrárciusában a német megszálláskor, vagy októberében, a nyilas hatalomátvételkor kezdődött Még csak nean is Magyarország 1920-as feldarabolása, vagy az elvesztett első világháború volt az ok, hanem az uralkodó osztályoknak az a gerinctelen és gyára odaadása, amellyel a Habsburgokat kiszolgálták és nekik a dolgozó osztályokat és a nemzetiségeket kiszolgáltatták. Ij&yetlen láncszeme sem hiányzik annak a sornak, amely Mohácstól egyenesen vezetett Trianonon át a mai állapotokig és a vesztes fél is mindig ugyanaz
volt — a dolgozó magyar nép. • — A reakció már nem kergeti a szentisváni birodalom ábrándját, hiányzik hozzá a reális alap, mégis nagy gondot kell forditani a magyar demokrácia kialakítására.
/
Nincs demokrácia demokraták nélkül és s.mimilyen állandó jellegű konrKnyformát nem lehet egy népre kívülről rákényszeríteni.
Először is a legszélesebbkőrü közoktatási reformokra van szükség, amelyeknek segítségével a népet át''kell nevelni. Akár tetszik, akár nem, a hábomutáni kényszerhelyzetben sokszor diktatórikus eszközökre is szükség van, a szó szoros értelmében vett demokrácia csak ez után jöhet, ha az ország lakói maguk/ is miár demokraták lettek.
Vámbéry a dunai konföderációban látja legjobban biztosítva Magyarország jövőjét és igy fejezi be irását: > Bármilyen feltétéleket is-szabjon a békeszerződés Magyarország számára, bele kell törődnie és minden erejével építenie kell az országnak a saját demokráciáját''/
A télen már meleg kocsiban utazunk
Az újjáépítés csodája legjobban a vasutakon mutatkozott meg. A páratlan bestialitással össze rom bolt vasutainkat úgyszólván a semmiből teremtettük ajjá. A most eljövő télen már kényelmesen ós meleg kocsiban utazhatunk. Illetékes belvon erről a kérdésről a következő felvilágosítást adták:
A mult esztendővel ellentétben odtóber 1-tő: a távolsági szerelvények minden szcmélvkocsijának jól záródó ablaka és béfce^viszony oknak megfelelő világítása Icöz. Október 15-tól pedig éppen ugy, mint háború előtt, megkezdődik a személykocsik fűtése. Sajnos, kocőiparkunk hiányossága folytán a személy járatokat nem tudjuk sűríteni, áo minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a közönség a ritkább közlekedés "mellett is megtalálja a kényelmét. Ennek érdekében a belföldi. gyorsvonatokkai — november 1-tól — étkezőkocsi is jár.
A galamboki gyengyösbokréta táncolt az építőmunkások szüreti mulatságán*
Tegnap rendezte meg az -építőmunkások szakszervezete nagy szüreti mulatságát a Szociáldemokrata Párt dísztermében. A termet ez alkalomra gyönyörűen feldíszítették, dus szólóié veié k közül aranvló és pirosló szőlőfürtök csüngtek alá, ''beborítva a nagy terem egész monve-T -ét. A hegybírói tisztséget Dombai • os nemzetgyűlési képviselő, a
''^gybiróné tisztet pedig Dombai Já-nosné töltötték bo. A''szüreti mulatság 8 órakor kezdődött a galamboki gyöngyös bokréta táncával. Tiz pár mutatta be a bájosabbnál bájosabb magyar táncokat. A galamboki gyöngyösbokrétát már többször láttuk Nagykanizsán, do művészetük ü^azán csak most bontakozott ki. Előíadá-sukat szűnni nem akaró taps követte. Az előadás után tánc követi-" kőzett, amely záróráig tartott. A gyönvörü szüreti mulatságra sokáig emlékeznek majd vissza mindazok, akik azon részt vettek és nem felejtik el Balog József mókáit, amit mint a falu baktere követett ol.
MOTI ''
Botrány a cirkuszban
Gaucsó, Csikó és Harpó nemek
S''gjátékát ma mutatja be a Városi
ozi. A három kitűnő komikus jó barátja Jeff Wilson cirkuszt alapit. Dúsgazdag nagynénje azonban nem támogatja ebben és igy egy má/rik cirkusz igazgatóiéi kér pénzt vállalkozásához. A cirkusz, nagyszerűen indul, do a másik vállalkozó jelentkezik a pénzért>. mert tudja, hogy Jeff nem tudja visszafizetni azt es • a cirkusz az övé''losz. Csikó ós Harpó az ügy- elintézésére rési ismerősüket, Loopholot ügyvédet kérik fel. Az ügyvéd megérkezik, do közben a másik vállalkozó ellopatja Jefftól az időközben megszorzott pénzt, Loopholot a pénzt nem tudja visszaszerezni, de elhatározza, hiogy a gazdag nagynénitói szerzi meg a pénzt. Á nagynéni nagy estélvt tervez, az ügyvéd pedig ide küldi Jofíet cirkuszával együtt vendégként. A nagynéni előbb dührohamot kap, do mikor látja, hogy a vendégek meg •vannak elégedve, kibékül unokoöcs-csévol & a kívánt összeget is magadja neki. Lgy azután a .pirkusz továbbra is Joff birtokában marad.
Kiséró műsorként Harold Dutch Smithnek és Farid Simái kának, a vilá^ két legjobb műugrójának sport-filmjo szerepol, amelynek külön érdekessége a kettős műugrás,és a különböző szebbnél-szebb műugrások, valamint az Életmentők veszélyben cimü ismeretterjesztő film kerül bemutatásra.
- V*iható iáójúi, kétffe Mti;:
Mérsékelt időnként eléaW ¿szaknyugati szfcl, felhőátvonulások, több úeiyen. nyugaton és északon tuio «só. A hőmérséklet kissé süiiytá. Ma reggel Budapesten gyenge nvogati széi mellen a hőmérséklet 15 Celsius.
Z A LA
1946. szeptember 17
M AO RT
A nagykanizsai szimfonikusok szerdán Kerettyén hangversenyeznek
A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar folyó hó 18-án, szerdán este 8 órai kezdettel Korottyén szabadtéri hangversenyt rendez. A zenekarnak az uj évadban oz lesz az elsó szereplése, amely a junius 29-én Lorásziban nagy "sikerről megtartott hangverseny folytatása. A haagver-seny iránt már "most nagy érdeklődés* nyilvánul meg'' és Nagykanizsáról is" sok zenebarátot várnai erre a napra Kerettyére.
A. hangverseny műsorát ugy állították Ö88ZB, hogy* a komoly mazsika kedvelői éppen ugy kielégítést nyerjenek, mint- a kónnyü zene hívei. A mwsor első részében Mozart l>cn Jüan nyitányát, Suppé Költő és Paraszt nyitányát, valamint Kodály Zoltán tíáry" János cimü daljátékából a toborzót játssza 3 zenekar a nehéz zene baratainak. A hangverseny második részébon Schubeít Három a kislány cimü operettjéből egyveleg, Strauss János Déli rózsák keringője és Pécsi József Pusztai látomás cimü daljátékának előjátéka lesz a Szimfonikus Zenekar előadásában.
A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar. kercttvoí vendégjátéka minden bizonnyal olyan nagy sikerrel zajlik le, "mint annak ¿elején a lovászi, bár a zenekart azóta nagy veszteség
Fényes győzelmet aratott Kaposváron a MAORT MAORT—KVTE 6:1 (2:0)
A kaposvári Rákóczi-pályán már délelőtt eldőlt az I. osztály legelső mérkőzése két pontjának sorsa.
Papp rosszulléte miatt nem vállalta a játékot. Helyét Tálasi foglalta el es hátvéd Vojnovics lett.
A csapat hamar kiheverte a reggeli hüvós idóbon való utazásnal szerzett dermedtségét és 10 percnyi játék után fölébe kerekedett a kíssó elbizakodottan kezdett vasutas csapatnak.
A- KVTE nem okozott csalódást, * mert a második félidő 20. percéig egyenrangú ellenfél volt és az uj szerzemények közül a balösszekötő és balszélső sokszor hozták zavarba a 1.IAORT védelmet.
Tálasi az ellonfél legjobb csatárát, Olajost teljesen kikapcsolta a ¡játékból és ezzel megölte a vasutas csatársorát.
Csöngői nagyszerűen feltalálta magát a ^ól játszó csatártársai között és regi''napjaira emlékeztetően koriáűan ur volt az ellenfél 16-osán, amit öt gólja is bizonyít
Kapornaki külön szám volt vas szorgalmával és mindent elsöprő lendületével. Gólja is remek csatár-teljositmény volt.
A játékvezető sokat tévedett a .MAOKT terhére. Sok támadást leállított és négy szép akcióból iótt gólt nem adott meg les címén.
Kalmár Tibor, a KVTE intézője: Nem számítottunk vereségre. .Nagyon jó a ilAOKT csatársora.
Lyka odzó: A védelemnek sókat kell javulni, hogjfc tovább is jól szerepeljünk.
«AtffiT II.—Sáska Barátság 4:4 (2:0
"Balatonfüred szombaton este telefonon lemondta a Balaton-kupa döntő mérkőzést és uj ¡terminusban, szerdám 18-án állapodott meg.
A "MAORT 1L az eredetileg bajnoki mérkőzésre kisorsolt ellcnfelo-vei, a Sáska-Barátsággal játszott barátságos mérkőzést A íe]kesen és jól játszó Sáska csatársor "megérdemelte Tolna a győzelmet
A Sáska csapatmunkája értékét nagyon lerontotta az egyik játékos sportszerűtlenül durva jatéka.
Ez a játékmodor már kozdott eltűnni a kanizsai pályákról és zajos nemtetszésnyilvámtással látta uim
érte. Vándori Erichot, a zonekar, legjobb hegedűsét ugyanis a szegedi operaház Itózerződteíta, igy ó a .zenekar további munkájában nem vehet résit Ezzel szembon a zenekar egy kürtössel és egy - trombitással gyarapodott. V
A zenekar kerettyei szerepléséről a Zala egy későbbi számában számolunk be olvasóinknak.
A rádió keddi műsora
Budapest /. 6.80 Falurádió. 7 Hirek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közieménvei. 7.80 Reggeli zene. 8.15 Hanglemezek. 10 Hírek. 10.10 Készletek Fonchíelli: Gioconda cimü operájából. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Fejér György gordon-kázik. 18 A Scaba. jazz-együttes ját-
szik. 13.45 Szövetkezeti negyedóra. 14 Kitek. Vöröskereszt köztemények. 14.30 Színes dallamok és ritmusok. 15.15 Rádióiskola. 16 Hírek. 16.10 A Molnár—Szilvássv vonósnégyes játszik. 17 Párthirádó. 17.20 ¿al-japin énekel. 18 Hírek. Vöröskereszt Htó^leménvek. 18.15 Alit üzen a rádió? 18.45 Viíághiradó. 19 A BSZKRT budai fóinühelyénok Szabadság Dalköre éiiekoí. 19.30 Falurádió/ 20 Hírek, sporthírek. 20.40 A Budapesti Kamarazenekar játszik. 21.50 Hirek és krónika oroszlu. 22 Hirek. 22.45 Schubert: Dio Wrnter-reise. Részletek. 23.10 Hírek és krónika angolul és franciául. 23.S5 Tánc lemezek.
Budapest II. 20 Balettrész letek. 20.30 Rádió szabadegyetem. 21 Hirek. 22 Operarészletek.
Hirdetmény.
Fa 1080;i945. M. E. sz. rendelet H. § a értelmében közhírré teszem, hogy a III. sz. Igazoló Bizottság 1946 szept. 21 én délután 4 órakor az olabb neve.ettex Igazolás» tárgyéban fog határozni:
FUcíít ÜL txrilUi rt£iá btrirupja Aő6
Szept. 15. Fuetés Együttes ker. és jöv. adó
Szept 15. Fizetés Tarsalaü adó
Szept 15. Fizetés
Szept. 15. Fizetés Szept 15. Fizetés
Ügynöki és alkuszi jöve-vedefem titán tgyüttes kér. és JOvedelffiiadó. Tinfiemadó
lUetménytöbbletadó
Szept 15. Fizetés Hízsdó Szept. 20. Fizetés Fo*ga:raÍJdó SzepL 23. Fizetés llleiményadó
és bevallás Szept. 30. Fizetés Házadó
fi bankjegyforgalom augusztus 31-i forgalommal szemben 59.954.590 - forinttal, 415^96.920*— forintra emelkedett — (Arany-, deviza- és valutavásárlás folytén 128.4*9.130"—forint került forgatómba.) fi leszámítolt értékek Összege 22.094 147 41 forinttal. 396,388.95041 —forintra növekedett fiz állami zsiroszámíék egyenlege
Minden kiskereskedő kérheti a hatósági áruk elosztását
Rendkívül nagyjelentőségü értekezleten döntöttek á kereskedelmi minisztériumban arról, hogy a hatósági jegyellátás végrehajtására a kereskedőket milyen rendszer szerint kapcsol ják be. A Kereskedelmi és Iparkamara javaslatára olyan értelmű döntés születelt, hogy a nagykereskedőket továbbra ís a törvényhatóságok első tisztviselője kijelölési rendszer alapján határozza meg. A kiskereskedői kijelölési rendszert azonban megszüntetik, ami nagy örömet keit kereskedői körökben-Az eddigi rendszer igazságtalanságai ezzel egy- csapásra megszűnnek. A közeli napokban megjelenő rendelet lényege a következő :
delkező. kereskedő. továbbá j olyan, aki ellen közellátási bün-• cselekmények miatt eljárás nem i- volt. vehet részt a hatósági jegv-! elosztásban. Ez azt jelenti, hogy j gyakorlatilag minden kereskedő ■ résztvehet az elosztásban és a tőkeszegény kiskereskedők ÜO* nent esnek el vevőkörüktől. Tehát nem állhat elő olyan helyzet, hogy a vásárló, miután a szokott helyen jegyekre kiutall árut. vásárolni nem tud, olyan kereskedőhöz jár, ahol összes szükségleteit egyszerre ludja beszerezni amiben eddig a ki nem jelölt kiskereskedők indokolt sérelmet láttak. A rendelet szerint minden kiskereskedő kér. heti az elosztók névjegyzékébe való felvételét és amennyiben ez nem történne meg, ugy fellebbezéssel élhet a Kereskedelmi és Iparkamarához.
Az iparigazolványok revíziójával kapcsolatban "kiadott rendelet elveit alapul véve, csak megfelelő szakképzettséggel ren-
Országos vásárok szeptember 17-tól 23-ig
Adónaptár
Nyers bevétel iiletve osztálybasorotis utján. Nyers bevétel, minimális -adóosztály illetve
állandó adó''.éte* alapján Megbizó fizeti be augusztus hénap folyamin kifizetett jutalékek után.
Vállalat áital ang. hó folyamán kifizetett
tantiem, illetve előleg utan. Aug. hó folyamán felvett kollektív szerző
dést meghaladó javadalmazás után Szeptember havi háibérek ellő részléte után Szeptember 1—15-c közötti forgatom után Aug. 26—szept. 8. között kifiaclett illetmények u án
Szept htvi házbértk második részlete után
A Nemzeti Bank hetijeieátése
45,265.65349 forinttal 91.848.5!4"64 fo-
rintra csökkent az egyéb számlák egyenlege 6,454.788-TS forinttal í6.201.T77-78 fo-rlntfa emelkedett s igy végeredményben a zsirókővetelések együttes állománya ösz szesen 38.804.905-3fforinttal 108.049.692-42 forintra csőkkent
Szeptember 17, kedd: Bicske (''Fejér), av., Csípkerek (Zala) 16—17v Patesa ( Somogy), Török koppány (Somogy).
Szeptember 18, szerda: Beregszász (Bereg) áv., Bicske (Fejér) kv., Ikervár (Vas), Iharosberény (Somogv), Nagymajtény (Szatmár), Vásároslód (Veszprém)*.
Szeptember 19, csütörtök: Bala-tonendréd (Somogy), Böhönye (Somogy), Keszthely (Zala,).
Szeptember 20, péntek'': Göle (Somogy), Felsólővó (Vas) áv.,
Szeptember 21, szombat: Gsonka-visonta (Somogy), Iharos be rény (Somogy,'').
Szeptember 23, hétfő: Alsóság (Vas Botornya (Zala), Körmend (Vas), Somosrvsárd (Somogv), Szentgotthárd (Vas), Szigetvár (Somogv), ^Tab (Somogy).
Több vásárt nem a szokott idóbon tartanak meg, miért is kivána-tos, hogy & érdekeltek posta utján vagy szem&iyeson kérdésükkel a ivásárt tartó elöljáróságokhoz fordul-'' janak.
A tőzsde
Nopek István. Szegő József, ów. látván né. özv.Bo.-zák Istvánná. özv.Sc^ Pitné. Zimmermann Györgyné, fitot* József, őzv Hlrscb Uszlóné. Jámbí^ Józsefné. Hlrschl Józseí. Kiss Uts* Gáiosí József és Rrgent Jánosné ktre-kecők. Hajas József, Hirschler Bönm fludor, Relthoffer József, Crs* Jéxsef. özv. Gáspár lstvánné, riéiRt£ József. Szjoboda Erzsébet Gc4-<yt György. Furmen László, Magyar Kaman Vendel. Horváth János, ftctá^ Mlajosné. Párta Janoa és Vasa Jent* Iparosok. TófejQ Boldizsár.
Felhívom a lakosságot, hogy akik £ Igazolás alá vont fentnevezettek oíj*b magatartásáról vagy cselekedetéről u^ naK. amely a magyar nép érdekeit itt. teite vagy sérti, ezt és az erre vontü^ blzonyiteKOkat zárt borítékban hala&k. taíanul Jelentsék be.
A bejelentéseket Hofrer Viktor, « w zoló Bizottság elnökéhez, Nagykaoi» {KOKSz helyiség) Kölcsey-utca 2 sz. itülöens. Ugyanott .mindén déJután ómig személyes bejelentések Is terseiéi.
Felhívja oz Igazoló Bizottság e fetttt-vezettekeí. hogy az Igazolási határozatokat szept 23-án a KOKSz helyiségébe átvehetik.
— Felhívás hadirokkantakhoz, hadiözvegyekhez és hadiárvákboz!
Az 1182/ké. 1046 pol^árrrtteteo leirat alapján minden haűigondoioit a hadigondozási igazolványéi & a közellátási fejlappal haladéktsha! jelentkezzen a Közellátási Hivatalnál (Hunyadv-utca IC.), ahol részére fejenként és havonta 6 faj. kenyérgabonát, mint pótadagot Túal-nak* kí három hónapra qgysaem ttOXSZ elnöksége.
Árverés
í&gyrsdai Ugcítetési TítíuUI Witeá testi, rogy a (uU;dosáb«u levő tartozékával c^yÜU, folyó év okuJbe: ür 6 ár< d. u. 2 óraior ny«*áros tnttísa báron: écrc kiadj*. Bővebbet a Tjfírfn vezc2ósegé»él. US9 . Elnöki;
Hírdatmények.
ÉrtéSitem a fogytsziéközőns^gel, kop Zaiaváimegye Alispáofa a város lakosssp riszére szabadcukrot uta''.i ki.
A cukorfejadas cszládontlcéut fd'' tíó-gramm, melyéi a Szervezeti Maniíjji SzövetKuzete. Csengén ut ér az ÁlUlíoci Fofjzntíí-i Szivet»ezer, Szabadsag-it: ü kj. M^ORT alkelmazottak a váilaltasfi részcsjúl^ck aivorei átá^ban icy eböü» cukorból "kiutalást nem kapnak"
A cukor kjosztási Módozatára vorJl-kozo ir.iéxkedétem a KőzeUatAsi táblán {Musztl Cí Stampl ü''let kiratoa-ban Fó-ut] van küü^eszive. 11$
Közhírré teszem . hogy Nz^ykinfcsfc caaá jasuár cs tu >us hófápban n!?« cr szágos vasár. 119» *»oiaárrr«»s»»t.
Ciánozás!
Nagykanizsán -irtja jelenleg s poloskákat a Pa
Gánozó Vállalat Budapestről
Érdeklődök adják le círaé-ket a Centrálban a portan.
A jelentkezők díjtalan ajánlatot kapnak.
I
fi. k>
A msgáníoraalom fanvhán indult,
_j—^ -* - *
1 —37- SsiAn ßn_OA.
TaztkSoyreket az összes btlybeS ti* déki iskolát részért »Itietyna. Se«»
G>-ula, Ady Ecdrc-utS. Telefos^l^jf
Méiy gycrrackkccsl -eladó, Sugir-c! B-szám.___J.
Fircazpor kaptató Hungária kefe^ ban, Szesncre-ülca 4._. jjg
Pléh-lcilyha eladó megtekiDtbetó
után, Ady Endre-ct 59._
Dokáoy aagyiradábux &nH csgri* és kicsinyben kacaté-__
Elcxerei sem a város bclieri&tvC ^ egyszobás- kogybás lakásotaát tasw»^ esetleg két kisebb szobával ugy«p31'' város benerütetén. Ctmeket a fciadttn-J
ZALA demokratikus politikai uj*
Szerkeszti: Bctfew Kuiíjja: ^oraarüasáö''
a Jenő fószertrenÖ | f<5-«i >. tik*«''»
at R. T. MasytoW» I
A Zala közgazdasága
évloiyam. 21L szam
Nagykanizsa. 1946. szeptember 18. szerda
Ára 40 fillér.
kereskedelemügyi miniszter elrendelte, hogy az egész, ország területén Október 15-ig keli benyújtani felülvizsgálatra az iparigazolvány okát
A szlovákiai magyarok áttelepítésének ügyét
tárgyalják ma Párizsban
íwolötov tegnap este nyilatkozatot adott « lengyel távirati iroda tudósítójának, amelyben kijelentette, bogy helyteleníti Byrnes nézeteit a lengyel-német határokkal kapcsolatban, melyekre vonatkozólag az amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy "a jelentégi határok a németekkel tőrtér.5 végleges békeszerződés határez/nár.yaitél függnek. A szovjet külügyminiszter kijelentette, hogy a kérdést a berlini konferencia vég-ívesen eldöntötte és ta határozat csupán megerősítésre vár. A németekettávolitása és a lengyelek lete-kpfilése olyan dolog, amit már nem lehet visszacsinálni.
Sxtankovics elnök tegnap délután 16 óra 20 perckor nyitotta meg a magyar politikai és területi bizottság hétfői ülését. A napirenden szerepelt a magyarországi revizós szervezetek fetosztstásár* vonatkozó csehszlovák pótinditvén/. Először Fehéroroszország képviselője szólalt fel és kiemelte, hogy a"®magyar röYizlonizmus mindig a csehszlovák állam léte és 10ggellensége ol''en irányult, és azt a fasizmus használta lel céljaira. Nehogy a jövőben ilyen irányú mozgalom kifejlődhessék, elengedhetetlen, hogy valamennyi revizionista szervezetet feioszhrssák és rehstettentfé tegyék ujabb szervezetek lóteiülósét és revizionista prtgihda folytatását Magyarország részéről, mert ez csak megzavarhatná Magyarország és a szomszéd államok, elősorban Csehszlovákia békéjét. Javasolta, hogy ez idevonatkozó >itat halasszák el a legközelebbi ülésre. A Szovjetunió szintén amellett szólalt tel, hogy ezen Msssaryk féle javaslat vitiját halasszák eL Ezt az indítványt 11 szavazatul elfogadták. Az ukrán delegátus tartózkodott a szavazástól.
A bizottság ozmán áttért a következő csehszlovák pótinditvány tárgyalására, meíy javasolj«, hogy Osebsziovákiibci 2C0.C00 magyart telepítsenek ki. Az elnök felkéri Csehszlovákia kapvixelőjét, fejtse ki a péflnditvány indokait. Msssaryk emlókeztett arra s korábbi amerikai javaslatra, hogy o pozsonyi hidfő-kfcrdést kapcsolják Össze a csehszlovákiai magyarság kitelepítésének kérdésével, ezért kérte, hogy először hallgassák meg Csehszlovákiát, utána a magyar delegáció álláspontját, -majd a csehszlovák és ma-gy:r doiegtciót közösen, mindkét fél részéről törtérő beieegyezessel, kössön ebben a kérdésben medália podást.
Msssaryk furcsának és meglepőnek mondotta azt az amerikai javaslatot, amely ezt a kérdést a győzik nemzetek rr.egkerüíósevei akarta ilyen formában elintézni. Az amerikai delegátus nem vette figyelembe, kosy Megyerország legyőzött áliam, Csehszlovákia szövetséges hatalom, s ezért nem lehet a két álismot egyenió elbánásban rószesiteni és egyszintre helyezni. A csehszlovák pótinditvár.y középeurópa szempontjától oiy messzemenő horderejű, hogy azt a békekonferenciának le kell tárgyalni.
A békeértekezlet hirei
A kitelepítendő szlovákóknak sec kell adót fizetni
Párizs, szeptember 17 A magyar kormány a jövő héten válaszol arra a csehszlovák jegyzékre, mely tiltakozik ai ellen, hogy a Csehszlovákiából való áttelepítésre jelentkezett magyarországi szlovákok jelentkezésük ulán is kötelesek adót fizetni és a jóvátételi szolgáltatásokhoz hozzájárulni. Jól értesült körök szerint a magyar kormány a julius 8-iki egyezném- szövegére való hivatkozással fogja igazolni, hogy az át-településre jelentkező szlovákok személyenként mentesek minden megadóztatás alól attól kezdve, amikor a csehek átnyújtják a-kiutasítandó'' magyar ''kisebbségek utolsó listáját Mindezideig a magyarok egyetlen listát kaptak, amelyen 23.000 háborús bűnös szerepel. A politikai bünö- -sok listáját még nem küldték meg. >
A jugoszláv delegátus elfogadta Trieszt nemzetközivé tételet
Párizs, szeptember 17 Párizsban az olasz területi és politikai bizottság hétfőn délelőtt Tolvtatta az általános vitet Trieszt nemzetközi jogi helyzetéről. Kordelj jugoszláv kiküldött 1 óra hosszat tartó beszédében megállapította. hogy öánnily • megoldást is hoznak, tricszt sorsa Jugoszláviához kapcsolódik, mert összefüggő resze Jugoszláviának. Trieszt amterlandját Jugoszlávia képezi és azzal gazdasági, politikai és kulturáTis egészet alkot, macára ezeknek, elfogadta Trieszt nemzetközivé tételét, bizo-^s feltételekkel. Trieszt érdesek biztosítása szempontjáéi lényeges probléma a város-
hoz kapcsolódó hátországra vonatkozó Jugoszláv tef-v, melyet Jugoszlávia jóváhagyás végett nyújtott be a békeért ékez-lethez.*
Az osztrák külügyminiszter tárgyalásai
. Párizs, szeptember 17 Gruber osztrák külügyminisz^ ter, aki röid bécsi tartózkodás után visszautazott Párizsba, folytatta megbeszéléseit a tár. gyalás alatt levő Déltiroí kérdéséről. Vasárnap este Spaak belga külügyminiszterrel tárgyalt A Déltirolra vonatkozó osztrák-olasz megegyezéssel kapcsolatban- Spaak külügyminiszter megígérte, hogy támogatni fogja az osztrák kérést. -Gru-ber k ülügyminiszt^ párizsi meg-t>eszéléseí barátsagos légkört teremtettek Jugoszláviával és Csehszlovákiával is.
Görög—bolgár ügyrendi vita
Párizs, szeptember 17 A bolgár területi és politikai bizottság legutóbbi ülésén tőrtént incidens után, ásóikor a bizottság elnöke felfüggesztette az
ülést és kivonult az ülésteremből, a bizottság most elhatározta, hogy ismét megkezdi -az üléseket Azonban el akarják kerülni a súlyos nézetei téreseket, ezért elhatározták,, hogy a görög-bolgár határra vonatkozó ügyrendi vitára térnek át
t
A brit megszállta Németországban
szociáldomokrata párt vezet a községi választásokon ''
Berlin, szeptember 17 A németországi amerikai hírszolgálat közölte, hogy a szovjet megszállási övezetben üj községi választásokat tartottak. Az alkotmányozó német szerveknek az egységes és osztatlan demokratikus Nén*etország törvényei szerint kell működni A szovjet katonai kormányzat jóváhagyta azt az alkőtaiányt, amely megadja azt a keretet, amelyben az elmúlt három vasárnapon megválasztott községi és városi képviselők működni fognak. Németország brit .övezetében tartott községi választásokon a szavazatok összeszámlálása szerint eddig a szociáldemokrata .párt vezet.
1
£ touna-lcér&és neíésségei
Moszkva: Csak azok az államok szólhatnak bele, amelyeknek
területén átfolyik
London: Nemzetközi ellenőrzést követeinek az angolszászok
London, szepi. 17. A jugoszláv és magyar delegátusok között elvi megállapodás jött létre a vízi utak ügyében és erre vonatkozóan valószínűleg rövidesen hivatalos nyilatkozatot adnak ki A dunai szabad hajózás ügyében nézeteltérés mutatkozik; a Szovjetunió és a nyugati nagyhatalmak állásfoglalása között. A■ Szovjetunió szerint a Duna ellenőrzésében csak azok az államok véneinek részi, amelyek területén a Dana keresztül folyik. A nyugati nagyhatalmak ezzel szemben biztosítani kívánják, hogy más országok kereskedelmét se zárják ki a Duna forgalomból és ezért nemzetközi ellenőrzést óhajtanak. A másik sarkalatos probléma a szakszervezeti világszövetség kérdése, hogy minden békeszerződésbe iktassák be az ::gyne<ezett szociális alapokmányt, mely gondoskodni kíván a munkanélküliség elkerüléséről, a szakszervezetbe való tömörülés jogáról, valamint c politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi szabadság jogokról.
Bizonytalan a Csehországban élő hatsíázszer magyar sorsának alakulása
Prága, szeptember 17
A két hónap után összeült csehszlovák parlament igyekezni fog Csehszlovákiából olyan államot teremteni, melynek csak a csebek és szlovákok lehetnek teljes jogú állampolgárai Azt a kérdést, hogy mit csináljanak a nemzeti kisebbségekkel, melyekért a nemzet vezetői felelősek, sokan ugy vélik, hogy ezt akkor kell majd megoldani amikor a parlament megszerkeszti az uj alkotmányt. Sok képviselő helyesli azt az''álláspontot, hogy végső döntést ne hozzanak a kisebbségekről addig, mig a bé-keértekezlet állásfoglalása nem tisztázódott. A nemzeti kisebbségek kiutasítása jól előrehaladt, de bizonytalanság van azzal a javaslattal kapcsolatban, hogy kiutasítsanak közel 60O.OOO magyart
Gromiko a biztonsági tanácsban felszólította Görögországot tartózkodjon a provokálástól
Ncwyork, szeptember 1-7
A biztonsági tanács ma este Gromiko elnökletével ismét gyűlést tart, amelyen a görög-ukrán ügyét tárgyalják, mert e kérdésben tegnap este nem határoztak. Azokkal a körülményekkel kapcsolatban, hogy n közönség könnyen hozzájuthat a biztonsági tanácsra vonatkozó hírekhez, az értekezlet szóvátette, hogy egyes államok a hizA tonsági tanácsot plaltfornmak használják eszméik propagálására. Az ilyen törekvésekkel szemben még kell védeni a tanács méltóságát. Gromiko az ukrán panasz ügyében indítványt terjeszt be, hogy szólítsák" fel Görögországot tartózkodjék provokáló magatartásától és szüntesse be a kisebbtség üldözését.
A jugoszláv külügyminiszter vendégál látta a magyar békeküldöttséget
Párizs. szeptember 17
Kordelj jugoszláv külügyná-niszter hétfőn délben vendégül látta a magyar békeküldöttséget'' Kordelj pohárköszöntőjében hangoztatta, hogy a mostani megbeszélések a két nemzet közötti barátságot elmélyítik és még fokozottabbá teszik. az együttműködést Gyöngyösi külügyminiszter válaszóban . arról szólt, hogy az a meleg rokonszenv, amely a magyar delegációt fogadta, a két nép barátságának uj korszakát jelenti Amikor a magyar kormány a jószándék és a barátság politikáját követi a szomszéd Jugoszláviával szemben, a magyar nép érzelmeinek ad kifejezést A magyar kormány melegen köszönti" azt a baráti kezel, amelyet feléje nyújtottak és azt most örömmel és hálával szorítja meg. Károlyi Mihály Közvetlen hangú pohárksöszöntőjé-ben személyes jugoszláv kapcsolatairól emlékezett meg.
ZALA
19-16. szeptember 18

Külön listával indulnak a magyarok
a román választásokon
Bulcarcsl. szeptember i /
A román rádió jelentése szerint az erdélyi magyar népi szövetség önálló listával indul a rövidesen kiírásra kerülő román választásokon. A magyar népi szövetség annak ellenére, hogy külön listán indul, csatlakozott a romániai demokrata arcvonalban tömörült pártok választási tömbjéhez.
Wallace beszéde körűi kavarog ma is Amerika közvéleménye
Ncu>york. szeptember £7
Wallace amerikai kereskedelemügyi miniszter nagyjelentőségű beszédével kapcsolatban nyilatkozatot adott ki. Ebben be-, jejienti. hogy Amerika népének nagy része hajlandó a békéért dolgozni és ezért folytatni fogja erőfeszítéseit az igazságos és tartós békéért és a közeljövőben ujabb beszédet mond ebben az ügvben.
Byrnes a közeljövőben szintén minden kételyt eloszlató beszédet mond az "amerikai külpolitikai irányelveikről, különös tekintettel á Szovjetunióhoz való viszonyra. Ezt Truman elnök különös nyomatékkal fogja majd jóváhagyni." Trhman elnök személyi titkára kijelentette, hogy az elnök Wallace be-, szédének elhangzása után nem lépett érintkezésbe még sem Byrnes külügyminiszterrel, sem Wallace kereskedelemügyi miniszterrel.
Csehszlovákia a magyar honvédség megállapított létszámának lényeges csökkentését javasolja
Párizs, szeptember 27
Csehszlovákia pót indítványt nyújtott be a niasrvar békeszerződés 1U. cikkalvóbor. Ebben arra kéri a bé-^ífc^rtokczloíot," hogy a magyar szárazföldi haderő létszámát 65.000-ról 45.000-rr csökkon tsék- A magyar ronölőgé^ek számát a tervezett * 90 helyett < 0-ben állapítsák meg és óbból csak 35 lehessen harci repüló-- gép. A masrvar légierő szemé*v7x>-tének létszámát 5000 fó hefyot; 3500 fóoen kérto mogál lapítani". A magyar delegáció ezen legújabb csehszlovák pót indítványra adott válaszában hangsúlyozta, hogy ez az indítvány az egységes elbánás elvének sárbatiprása és különleges megk ü 1ör. bö z te tés t jelentene a több: togvózött állammal szemben. Le hetet Lonné tenné a határok védelmét, Magyarország légmentes torülotfcé válna, melyt bármikor meg lehetne támadni. ÍSemmi esetre som indokolt, hogy Magyarország régi haderőjének "fél szazalékárai rendelkezzen, ugyanakkor, amikor a többi államok .¿egyszázai ékes létszámra jo-
Hírek a világ fővárosaiból
A Franko-kormány ujabb letartóz-tatási hullámot mditott el Madridban. Egy nap alatt 30 baloldalinak
ismert személvt tartóztattak le. *
A romániai országos választáséi előkészületei több mint 10 milliárd leibe kerülnek. A választások október 27-én lesznek Romániában és a legszélesebb propagandát folytatják a pártok."
* •
A görög sajtó élesen biráita György király megfogalmazott szózatát. A görög baloldali lapok Szerint a király nem talált egyotíon elítélő- szót sem a voft xasiszfca rendszer elítélésére és nem veszi figyelembe a második világháború fasiszta-el lenes jelleget som.
A vatikáni rádió közlése szerint az Albániában működő összes szor-eel0&ek, körülbelül százan és a Segítő Szűz Máriáról elnevezett & pávák Durazzoiun hajóra szálltak és Olaszországba távoznák.
Nagykanizsa közellátása a forintstabiíízáció tükrében j Álmodó Tiszapart...
Itt a cukor
A város közönsége örömmel olvasta a Zalában a polgármester hirdetményét amelyben közölte, hogy minden család 11 forint -10 fillér kilogrammonkénti árban egy félkiló szabad, cukrot kap. A cukor kiosztásával az alispán a Szervezett Munkások Szövetkezelét, valamint az Általános Fogyasztási Szövetke-tet bizta meg. A felszabadulás óta ez az első esel, hogy a nagyközönség cukorhoz juthat. Dr. Dávid János alispán a Zala szerkesztője előtt kijelentett^ hogy minden reménye meg van arra, hogy a cukorellátást állandósíthatja,. mert minden törekvése oda irányul, hogy megfelelő szabadcukor-mennyiséget biztosithasson a megyének.
A cukorkérdésben a nagykanizsai ^KOKSz panasszal fordult az illetékes miniszterhez, kifogásolva, hogy a cukor elosztásánál nem érvényesült az egyenlő elbánás elve. Súlyosan sérelmezi, hogy egyes szövetkezetek ismét nemzeti ajándékképpen juthatnak kiosztáshoz, akkor. amikor a kiskereskedelmet kizárják a közellátásból.
Burgonya-káposzta és hagyma-ellátás
Mint ismeretes, az aszál\ amely emberemlékezet óta nesm volt olyan nagy, mint az .i^én, a hagyma-, burgonya- és ká-posztaelíátás terén komoly zu-'' varokat okoz a megyében. A katasztrófálisan* rossz termés közelről sem fedezi a lakosság szükségletét, igy felmerült az a gondolat, hogy a téli szükségletet -mindenképpen biztosítani kell. Az ország egyes helyein. kitűnő burgonya- és káposztatermés van, ahonnan a megfelelő mennyiséget el kell hozni, ieraktározni, hogy a lakosság részére télen ezekből a nagyon fontos élelmiszerekből megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre. Ehhez a transzakcióhoz azonban szakértők számítása szerint legalább 200.000 forintra volna szükség, amely összegét a város előteremteni sehogy sem tudja. Tegnap megbeszélés Xolyt ez ügyben , dr. Varga József polgármesternél, aki mo.st minden idejét ennek a rendkívül fontos ügynek szenteli. Negyven vagon burgonyáról, öt-hat vagon ''káposztáról és pár vagon vöröshagymáról-van szó. A rendkívül nagyjelentőségű dologra való tekintette] nem lehetetlen, hogy a magántőke is bekapcsolódik a város lakosainak ourgonya- és káposzta-ellátási ügyébe.
A kereskedők zárórája
A forint csodája ezon a téren is megmutatta már hatását. Az újságolvasó jól emlékszik arra a -harcra, amit a Zala annakidején folytatott, hogy a város kereskedői délután is tartsák nvitva üzleteiket, hogy a közönség igényeit kielégíthessék. Különösen a falusi és városi dolgozók nem jutottak be az- üzletekbe, mert azok délben bezártak és délután nem nyitottak ki. Most megfordult a helvzet és mint értesülünk, a KOKSz a kővetkező kürlevéllei fordult tagjaihoz :
Tisztelt Kartársunk ! Sajnálattal halljuk, hogy egyesek a hatósággal közösen megállapított zárórát nem tartják be. Nehogy ez a jelenség elharapódzón, a legbarátságosabban/ de
1
éppoly nyomatékosan kérjük, hogy különösen az 5 órai zárórát inkollégiális és a tisztességtelen verseny határát súroló módon senki iul ne lépje! Ezen jelenséget saját jól felfogott érdekünkön kívül, már csak az alkalmazottak szociális helyzete szempontjából sem nézhetnénk tovább szó nélkül.
Tempora inutantur. nos et mutamur in illis.
Kiss Károly Nagykanizsán
A Magyar Kommunista Párt helyi szervezete ma vendégül látja Kis3 Károly nemzetgyűlési képviselőt, a Központi Kááerosztálv vezetőjét. Kiss Károly ma 6 órai kezdettel a Kommunista Párt dísztermében beszámol a bel- és külpolitikai helyzetről. A Párt belvi szervezete ezért a szerdai pártnapot ma, kedden tartja meg, hogy a pártnap keretében hallgathassák" mog a központi vezetőség tagjának, Kiss Károlynak nagy érdeklődéssel várt beszédét. Kiss Károly beszámolója iránt az egész városban politikai pártállásra való tekintet nélkül nagy az érdeklődés. A Párt h^lvj szervezete mindenkit szivosen lát 3 ma esti pártnapján.
Megnyitották a munkásegyetem második tanévét
A Pázmány Péter Tudománvégletemen rendezett munkástanfolyam második tanévét^most nyitották mog. Kossá István á megnyitó ünnepo-lyen hangoztatta, hogy azok, akiknek eddig nem volt mog az anyagi lehetőségük a tudományok elsajátítására., most pótolhatjuk özeket a hiányokat és ol foglalhatják azokat a poziciékat, amelyre hajlamuk van. A tanfolyamok colja, hogy felfrissítsék a magyar intelligenciát. ;
Nincs többé tanonc, csak ipari tanuló
Az áltslÁnoi iskola nyolc osztályát in.i-odeakinek el kell végezni
Budapesten hétfőn délután tartották az ifjumunkás- ée tanonc-otthon építő akció sogitó értekezletet, amelyen
Tildv Zoltán köztársasági elnök hangoztatta, hogy meg-koll menteni az "ipari pályákra ke-szülő fiatalságot és lehetővé kell tenni .számukra, hogy szakmájukban képezhessék magukat ós caiDerbez méltó körülmények között élhessenek. Sürgősen meg kell fenni mindent, hogy a magyar jövendőn dolgozó magyar fiatalság sorsán javítsunk. Ezután Bán Antal iparügyi miniszter felsorolta az odaigi tanoncvédelmi intézkodésoketr majd rámutatott, hogy a legsürgősebbnek látszik a munkásifjuság helyzetének javítása és a tanoncotthonok építése. A készülő tanonctörvényjavaslat megszünteti a tanonc elnevezést és hol vébe az ipari tanuló elnevezést hcfyozi. Gondoskodik a tanuló szorzócléskötések rendezéséről és az általános iskola $ osztályának elvégzését teszi kötelezővé. Kíoóviti a szakmunkások kiképzésének lehetőségét és gondoskodik arról, hogy a tanuló megfelelő helyre kerüljön.
kedden délután 6 órakor
PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt balyiséffófean
Előadók: Tibolj''Jolán polg. isk. ta-nárnö és dr. Béres Sándor törvényszéki bíró.
Vendégeket szívesen látnak.
- Várható {¿¿járá* koddea ««tig:
Gyergc leáramlás, kevés Iflbó, razgeJ esy ket helyen köd, erős éjsialaű l-böié?( a nappxi Wméraeklet lds»é entelicedik. Távolabbi kilátások, néhány napig száraz iáó lesz.
szivünk, lelkünk odavolt, mikor íelcsendültek az örökszép magyar nóták a Katolikus Le-gényegylet tegnapi magyar nóta estjén. A városi színházat zsúfolásig megtöltő közönség két rövid órára átadta m igát a felejthetetlenül szép, örömmei, bubánattal és szerelemmel teli magyar dalnak. A szereplők énekeltek a faluvégi kurta kocsmáról. a nád fedeles kicsi házról, a Bodri kutyáról, a szerelemről és a hűségről. De énekeltek a fokosát forgató betyárról és a száz-szál gyertyáról is.
A szereplők a rövid két óra alatt komoly művészi élményt nyújtottak a közönségnek. Nagyon jó volt Litvav Piroska, aki tehetségének már nem egyszer adlu tanújelét és rn^si is beváltotta a hozzáfűzött reményeket Jól énekeit Pék Anni, a közönségnek tetszeti is, megtapsolták, de nem értjük, miért nem akart ismételni. Kedenek Margit kissé erőltetett volt, de nagyon jó alakítást nyújtott a csárdajele- , net csaplárosnéjának szerepében. Babits Ferencet már többször hallottuk, most is csak dicséret illeti. Azonban figyelmeztetnünk kell, hogy ne sugdolóz-zou a színpadon, mert ott a közönségnek játszik, nem pedig a partnerének. Jól adta elő énekszáma il Peti János is. Meg keli dicsérnünk a Legényegylet táncegyüttesét. amelyet a táncokra Pallav JPaulctte,* a kolozsyári Nemzeti Színház Yolt primabal-lerinája .tanított be, valamint az egylet zenekarát.
Köszönjük a Legényeknek ezt ez estet, amely sokáig emlékezetes lesz -az est közönsége szamára. Reméljük, hogy a kitűnő együttest, rövidesen ismét megtapsolhatjuk a városi színházban egy hasoló magasszinvonalú hangverseny alkalmával.
Hárs
Október hat: A bókeértekezlet teljes ülése
Párizs, szeptember 17
A Reuter jelenti, hogy az öt békcszerződéstervezet albizottság i jelentéseinek tárgyalása a béKeértekezlel teljes ülése fclőtt ok''tóber G-án kezdődik__
Budapestről jelentik:
fiagyjelentős égü magyar gyógyszertatálcnánY
Dr. Jancsó Miklós egyetem tanár, a szegedi gyógyszertani intézet igazgatója, nagyjelentőségű tudományos felfedezéssel gazdagította ~ az orvostudományt. Azilonil nevű uj gyógyszert állított elő, amely forradalmi jelentőségű a gyógykezelésben. Különösen nagyhatású szajcuhártyagyulladásnál és a vérbaj okozta sebeknél. A tetf-rosszabb indulatu fekély is tüneményes gyorsasággal ^vágyul, lia aziloniilal kezelik. Kzen orvosságot a fészek virágú gyógynövényekből állítják elő és Büd-szentmihályon már meg is kezdték nagybani előállítását
Kedvezményes utazás a soproni Őszi vásárra
A soproni Nemzeti Bízott^ szeptember'' 22 és 2iMfce között Sopronban őszi vásárt ren^e?-A vásárra utazóknak a Győr— Ebeáifúrt—Sopron-i vusutvop4 intézosége 50 százalékos vezményt biztosít
szeplemb-.T 18
Valami nincs rendjén a West-Orientnól
ZALA
a Zala szerkesztője buda-Jdi tartózkodása alatt (elkezdte Komandinovils Istvánt, a küKSz vidéki főosztályának ve-Etáiét ós kérdést intézett hoz-r a West-Orient vállalattal ttycsojatosan. Tudvalevő, hogy ¡¡¿Nagykanizsán is pár ki választott kereskedő kapott West-Onent árut. viszont nagyon so-w vannak olyanok, akiket Mhdetlen okokból az árusításból ki re késze tettek. Ez az egész ¿2V ugy néz ki. mintha az el-
cult szégyenteljes idők ke-
-űkedői kijelölései jönnének és éppen ezért nagy érdeklődésre tarthat számot ko-jjaudioovits István nyilatkozata
£ West-Orienlrői :
A fenti nem ludom minek ne-^tzendó vállalkozás szerencséiké Megszületésétől kezdve a KOKSz vidéki főosztályát elárasztják táviratok, telefonok, levelek és a személyesen sorban-¿j!ó vidéki kisemberek pana-srdkkal. Nem tudom a kor-cáavzat melyik szerve az illetékes, hogy sürgősen választ adjon a sokezer vidéki kiskereskedő jogos létérdekét, exiszten-oijáí veszélyeztető West-Orí-«atlel kapcsolatban.
H.Glalm3$ teherautókkal különféle árukkal megrakodva ¡árja az országot a Westr Oricnl.A városokban, községekben, falvakban kiválasztva Q kiskereskedő üzletét, az örz-hi előtt megkezdi az árusítást.
N.íxí akarom vitatni, hogy ugyanezeket a portékákat, ,vagy bika roég ennél jobbat és szebbéi a súlyos adót fizető vidéki kiskereskedőnél is beszerezhet a fogyasaló. Csak azt szegezem le.
hogy ezzel a tevékenységével az oly ritkán előforduló forintot szívja ki a vidékből és ezzel az egészséges gazdasági vérkeringést és pénziorgást akadályozza meg.
Azonkívül tisztelettel kérdeni az illetékesektől, hogy az iparrevizió küszöbén és az annyit hangoztatott egykéiben egy iparigazolvány, vagy nagy vagy kicsi, dc eguMt serrimiképpen sem igazság, rriikéni érvényesül a West-
Orientnjél ? Mert szerintem az a ténykedés^ bog;/ a West-Orient vidéken teherautókon közvetlen a fogyasztónak szolgálja ki a portékát, azt hiszem kimeríti a kiskereskedői tevékenység minden kritériumát Budapesten ellenben nagykereskedőket is kiszolgál. Meg keü jegyeznem, hogy akkor, amikor a nagykereskedelem <^len bizonyos hangok hallatszanak, mint közbeiktatott szerv ellen, miért iktattak közbe még egy láncszemet, a West-Orientet ?
Sürgősen követeljük a vidéki kiskereskedelem nevében azt. hogy a kereskedelmi rninisz-ter vegye revízió alá a West-Orient iparigazolványál és ha nagykereskedői iparigazol-vánnyal rendelkezik, csak kiskereskedői szolgáljon ki ha pedig kiskereskedői ipar-igazolványa van csak ott árusítson fogyasztónakahol az iparigazolványát kiadták.
Szükséges ez azért, mert ha £ YYest-Orient egyáltalán iparigazolvánnyal rendelkezik, az ő iparjgazolványa a fennálló ipar-reviziós rendelet értelmében* mivel az csak 19-í(> év folyamán adatolt ki, nem esik revízió alá.
Ezt is a háború csinálta
nossm ut után eljutott Nagykanizsára az egyik legnépszerűbb amo-ribi folyóirat, a Saturday Even ing Fwi e^yik legutóbbi'' száma. A. lap kúlóotézó cikkei közül különösen a^rrajadta figyelmünkot Nathanioi Gorkon ameröíai haditudósító egy nportja, amelv arról számol be, io^ ''az amerikai expedíciós hadso-jyc miként" viselkedett a mogszál-wt követő napokban az effogisSt fccüietcken. A cikk olvasása érdekes ?«*oía:okat vetett fel bennünk és Ájőttősk arra, hogy bizony a há-ior- nem gyermekjáték, nirt ahol-<aak harcok voltak, kilengések is A harcoló katona nem nagyon riogatja meg az eszközöket, amikor e. akarja érni azt, amit éppen akar. A cikk őszintén . és leplezetlenül -oodja a valóságot és világit rá aaa, bog>- az Egyesült Államok Pénztárának mennyibe került a ¿taioná^ kiiengésci okozta ^-ok megtériíéso.
bfar a családi ház zavarja i kilátást
. Két, szemmelláthatóan fcekonva-*«ött amerikai katona valahol a "tfí&ű arcvonal mögött íolsátált $7 Gombsa. Azonban''az ott épült c&aíádi ház zavarta a kilátásukat soka; gondolkoztak, felrobbantsa« a házat, miután annak lakóit ^rariasaa kitessékelték onnan. Most zavartalan volt a kilátás. De a ^ tuz tulajdonosa nem zavartatta EJlment az illetékes amerikai £^J»nm«iiokságia, ahol biztö-arról, hogy Cncle Sam ínog-* megjavított kilátás okozta ^Hael akis eöottei kezdi cikkét A^Wwl Gordon ''
biíp parancsnokságoknak
g^rubojuk van k károk folvéto-f különféle megrongált tár-O^oak már tarlfájukis van. Ilyen-
formán 50 oentbo kerül ecy betört ablak, 5000 dollárba az előbb említett családi ház. Egv-belga vxnplom arany tiarája, amely nag^-on ''.neg-tetszett egy iliuminált állapotúm lévő jankKenek. -150 dollárba, 4000 dollárba egy megölt feleség.
Eddig már hozzávetőlegesen harminc millió károsult jelentkezett a külön erre a célra felállított jóvátételi szolgálatnál, ami ezeknek mintegy ötmillió dollárt utalt ki, de mégegyszer ilyen összegre szükség van. l
Gengszterfiim a gyakorlatban
Néhány amerikai katona erősen beborozott egy kis francia kocsmában. Mikor megunták a bort, be akartak menni egy házba, de nem tudtak bojutni. Fegyverért mentek és utánoztak azt, amit a »jó« gengszter filmekből '' tanultak. ^ Gyilkosság történt, amit szintén Uncle Sam fizetett mog.
A jóvátételi szolgálat tiaztjpi mind egytől egyi£ jogászok, mert jogilag ''is mez kel'' vizsgálni a panaszokat. Ugyanis a panaszok majdnem minden esetben elfogultak. A károkozókat legtöbbször egy kanál vízben megfojtanák.
A kár összegét a jóvátételi tisztek mindenütt az illető ország hadsoro-
fébon szokásos eljárást mérlegelik, gy például, ha egy ampakai katona tefótt egy franca asszonyt, akkor megállapították, hogy az asszony müven erőben volt és ínég hány évig tudott volna dolgozni. A kártérítést pedig ilyen alapon fizették ki.
PU ér a oöi bflftsölet?
A kár összegét azonban nem minden esetben ilyen egyszorü meg-állapítani. Mrart mi történjék abban az esetben, amikor néhány ameri-
kai katona betört egy franciaországi házba, a csalá/i fériit»gjait ártalmatlanná tette, a nőkön pedig erőszakot követtek ol. A jóvátételi szolgálat tisztjei ilyenkor komoly fejtörő olótt állnak, mert a női becsületen ejtett kárt nehéz megfizetni.
Hoflyan fizet John Bull?
Xathaniei Gordon nem röstelli bevallani, hogy az angolok általában ötven százalékkal többet fizetnek az okozott károkért, mint az amerikaiak. ''
K
Az amerikai jóvátételi szolgálat az ötezer dollárnál nagyobb összegű károk mogtéritésót a kongresszusra bízza. Akik tehát súlyos károkat szenvedtek, azok bizony sokáig várhatnak, amíg a kártérítés megtörténik. 1
Nem így képzeltük
Végül ogy kis esetet mond ol Xathaniel Gordon.
Egy francia városban 40 polgárnak panasza volt az amerikai katonákra. A ióyátéíeli tiszt, egy ezn>-óes, összehívta ezeket és megkérte óket, hogy adják oió panaszukaL Mixe egy idős francia anyóka, sipítva kiabálta oda: '' v''
— Vegye tudomásul nem igy képzeltük a felszabadulást 1
Eddig tart a Saturday Evoning Post érdekes riportja.
Ez a k,is ripo.-t yáJLasz azoknak, akik háborús beszámolójukat mindig azzal kezdik, bog)-: £ bezzeg ahol az amerikaiak vannak«. Megnyugtatjuk ezeket, hogy a yankko is ember és ahogy az egyik ^inegtévod, úgyanugy megtéved a másik'' is.
Pozsonyban elftgtak a nyilasok karnagyát
A szlovák politikai rendőrség átirátban értesítette a magyar hatóságokat, hogy letartóztatta a Pozsonyban tartózkodó Rajter Lajos karnagyot.
Mint ismeretes, Rajter Pozsonyból levélben kérte az igazolását a Zenészek Szabad Szakszervezetétől. A szakszervezet azonban flajter fasiszta'' beállítottságára és a Szálasi-féle rémuralom'' idején kifejtett működésére való tekintettel neip igazolta. Rajter ezek után természetesen nem jött vissza az országba. A szlovák politikai rendőrség most átiratban értesítette a magyar hatóságokat, hogy Rajtért Pozsonyban. letartóztatták. Az értesítés alapján dr. Donner Tibor népügyész megkezdte a karnagy bűnlistájának összeállítását és megindította a kjladatási eljárást.
Gabonavásárlási engedélyt kapnak a törpebirtokosok
Gabonavásárlási engedélyt kapnak az 5 holdnál kisebb területen gazdálkodó őstermelők az esetben, ha igazolni tudják, hogy önhibájukon kívül nem termett földjükön annyi gabona, amelyből fedezhetnék évi kenyérszükségletüket.
A gazdák részére kiáliitott szállítási engedély, a közönséges önellátói engedélytől eltérően, őstermelői fejadag megvásárlását teszi lehetővé. Minden személyautón 188 kg- búzát lehet igényelni. Az augusztus elseje óta ''eltelt minden hónap után 15 és fél kilót és azt a mennyiséget vonják le, amely a gazdáknak saját földjén termett. Xfim karáiat szállítási engedélyi az, aki mezőgazdasági munka vállalásával a fejadagot megkereshette volna, vagy az őszi munkák alkalmával megkeresheti.
Megyei hirek
Előkészületek a köztársasági elnök fogadtatására
Mint lapunkban közöltük, Tildy Zoltán köztársasági elnök vasárnap Balatonfüredre látogat, üogy jelen legyen a hala-ioni hajózás centennáriumi ünnepségein. A balatonfüredi ünnepségek után a köztársasági elnök Siófokra, majd onnan hajón Badacsonyba Utazik, ahol megtekinti a Kisfaludy-házat és az abban levő muzeumot A köztársasági elnök fogadtatásának előkészületei serényen folynak a megyében. Mint értesülünk, dr. Papp Andor főispán és dr. Dávid János alispán Veszprémbe utaztak, hogy a fogadtatás részleteit megbeszéljék az ottani főispánnal. Ezen megbeszélésután ajakul csak ki a koztái^sági elnök látogatásának teljes pro-grammja.
Átszervezik a Szoyjet-IJagyar Művelődési társaságot
A Szovjet-Magyar Müyeiődési Társaság kiküldöttje, Radsránsz- '' kv Rózsa két napot töltött Zalaegerszegen. ahol a Szovjet-Magyar Művelődési Társaságot újraalakították. A társaság elnöke- dr. Czegjédv Ferenc, a nép-bíróság elnöke" lett. A központi kiküldött Zalaegerszegről Nagykanizsára érkezik, ahol ugyancsak átszervezik a Szovjet-Magyar Művelődési Társaságot
Batyflb István w&szterelnpkséfti államtitkár Badacsonyban érdekes beszédet mondott
Balogh István miniszterelnökségi államtitkár Badacsonytomajban a Független Kisgazdapárt'' vasárnap* ülésén besiet mondott, amelyben kitért egyik régebbi beszédinek azon megáll apitá^ára, hogy nem mindenki tudhat olyan magyar tenni, mint amilyenekre szükség van, — Beszédem céija — mondotta — az volt, hogy- njánden magyar ügyelmét Párizsra íuy-jam fel. had érezze az ott dolgozó magyar küldöttség, hogy minden magyar yá®'' összpontosul az ő törekvéseikkel- A Magyar Kommunista Párt ezen nyilatkozatomat sértőnek találta ~ és magára" vonatkoztatta azt a megállapításomat, hogy "egysek közömbösek a Párizsban történtek iránt s hogy ezzel a Kommunista Pártot hazafoatlaünak bélyegeztem. Beszédem ezen részéről meggyőztem- a Komfcnu-nista Pártot és hajlandónakmutatkoztam arra, hogy a nyilvánosság élőtf megismétlem kivetéseimet, mélyeket a Komsium^: ta Párt tudomásul vett. A Kommunista Párt rqár másodízben áUit fel velem szemben sérehnet, azonban a Kommunista Pártnak tudnia kell, hogy beszédemnek ilyetén beállitása téyes
Kedden **t« 6 ór»*0f
PAbtsí^OT
tart • Magyar Kommunista
Rárt.
Előadó: Kiss Károly nemzetgyűlési iépviselő.
Minden C-rdekiődőt pártállásra való tekintet nélktll szeretette'' vir a
Hoah mustot bort
késfpéniflz^tés mpJctt minden mennyiiégbén
«>á rolónk
Dunántull Szeszgyár
UK Szsb«^áf-t«r 12. nim.''

1946. széptémber ts
MAORT
Szerdán a vasutaé-pályán iesí MAORT II.—Balatonfüredi SC kupadöntő
A BSC ézömtíctfcöh tíéfcb tóban ál-la-^xidott meg a MAORT MSE to-zíetőségével; hogy szerdin, J8-án utazik le Kanizsára a 15-én esedékes tUí Balaton-bajnoki kupadöntő mérkőzés lejátszására. A ilAORT — tekintettel az MLSZ által kisorsolt bajnoki mérkőzésekre — már korábban kérté á BSC-t, hogy 12-én jöjjenek Kanizsára. A BSC arra hivatkozott, nog£ játékosait nem tudja Összeszedni, miután azók eigy része Pesten és egyéb helyeken vannak szolgálatbán. Ezek szerint világos, hogv a legjobb együttesével utazik ies a iBSCiés .veszi lei a küzdelmet a MAORT II.-vei Ez nagyon
A bótyéfl fcyfljtése
nevelő iialásu, éi>pen ezért nem ^nan^oztathatjuk. eléggé annak fontosságát. Ma különösen nsu^y fontossága van ennek a demokratiküs irányzatú nevelésnek, hiszen egy gyorsan fejlődő, egészséges demokratikus államnak a hasonló irányzata nevelés Az alapja. Ne a züllésbe az ''élelem legyen minden gondja a társadalom legszélesebb rétegeinek, hanem az általanos müveltst^ megszerzése. A fiatalságot boto kell kapcsolni ebbe a szórakozó tanulásba, mert hiszen eddig nem ismert mást, mint riadót, bombázást, harcot és gyűlöletet. Pedig — tudhatjuk magunkról — ifjú éveikből való események mily rivomot hagynak lelkük ''mélyén." Ez''t el kell tüntetni a most következő, nyugalmasabb idők nevelésével. Ne riasszon vissza bennünket az, hogy náa sok az álgyüjtó, magyarán spekuláns«. Ez á mtilt eseményeinek természetes folyománya. Hogy a bélyeegyüjtés menynyire növeli az áítalanos ismeretet, azt bizonyítja, hogv földrajzi, nyelvig
történelmi, nvomdatechnikai ismo-
_
«ÍREK
Xfükf b&nj&őani
oJíar
Az ésel itt történt Nagykanizsáh. Ifősc ew lompos fülü szurokfényit spönier-kölyök. ami hét hónappal eldőlt látta meg a napvilágot egy barátom konyhájában. ¿luki jó nevelést kapott és olyan tanulékonynak mutatkozott, hogy amikor három, hónapos szülei és napjási-ik megun-nepU4ére barátom vendégeket hívott, boldogan jelenthette:. Hölgyeim és uraim, Muki garantáltan szobatiszta! Erre az örömre természetesen elűzet ivott a társaság, meri nem kisebb dolgot jelentett, mint Muki nagykorúságát.
A incsen öröm üröm nélkül — mondja egy jó közmondás. Ez. történi baralomeknál is. Pár héttel ezelőtt vendégeskedtek valahol és Mukit érre az időre bezárták a szobába. Amikor hazaértek, megdöbbenéssel tapasztalják, hogy Muki, a héthónapos lomposfülü. plyzsmit tett, ami kiábrándító ugyan egy lru-tyánál, de természetes egy. ugyanilyen idős gyermeknél. A szoba közepén szűkölve ült, csúnya tettének színhelyén egy szemétlapátx egy seprő is a kutyakorbács társaságában. Muki az ilyenkor szükséges eszközöket nagy jaraadsággaL a bűncselekmény színhelyére hordta. Várta és vállalta tettének következményeit.
Barátom, aki jogász, haragjának clmutta után igy szólt féleségénél:; Valójában kényszerhelyzet tényálla-dékaval áHunk szemben mert nem vitatható, hogy a szoba be volt zárva. Kétségtelen, hogy Muki elkövette a bwntj de enyhítő körülmény, hogy megbánta teltét, annak jóvá-levesére_ mindont ell^velett és becsületesen elismerte; a bűnért bün-letés jár.
Ezt a kis történetet elmeséltem egy budapesti újságírónak aki mint
értbitó, mert őzen a mérkőzésen a BS C-nek győzni kell, ha a Balaton-baraöksájjot megakarja hverni.
,A MAORT II. erősen kés''zül a mérkőzésre és nagy küzdelemre van kilátás, mórt egész nyári munkájának eredményét biztosithatja be végloc ezen.a" mérkőzésen és tudja azt, hogy Kanizsa sporszerető közönségének sóm közömbös, hogy kanizsai vagv balatonfüredi nyeri-é az értékes Balaton-kupát
A mérkőés egynegyed 4 órakor kezdődik. Előttük 2 orakor NTE— MAOKT kölyök csapat mérkőzik.
G. J.
retek mellet* játszva marad meg a gyűjtők emlékezetében az a körülmény, mely elősegítette egv-ogy sorozat megjelenését. Vele kapcsolatosan művészeket és müveket ismer mog. Fejlődik esztétikai érzéke is (itt nem gondolok az inflációs bélyegekre). A bélyeggrüjtés oly közösséget foglal magaban, amelyen bel ül'' leomlanak a társadalmi válaszfalak ét egészséges, demokratikusan gondolkoao kollektív egvséggé válik. A bélyeggyűjtők mindenhol egymásra "tarainak, még idegen orszag-b3n is. Elegendő csupán a jelképes bemutatkozás (szaklap ol.vasasa, katalógus lapozgatása stb.) és már kész a barátság. Nem egy ilven esetből kifolvólac: jött létre, az ilíetó egész életérő kedvező kihatású barátság.
Tefa át ne sajnáljuk az időt és a pénzt, amit a bélyeggyűjtőre szánunk, mort a spekuláció most kapja legnagyobb orrbavágását a jelenlegi árzuhanásokkai s jó időre elmegy a kedve attól, hogy belekontárkodjék a mi ártatlan szórakozásunkba.
S. A.
aranyos humort, le is közölte lapjában. Engem sokáig foglalkoztatott Muki esete. Arra gondoltam, hogy az clrnvlt szomorú, időliben az Embert, éppen ugy, mint Mvkilv vezetői bezárták saját torz szellemük által teremtett gonosz világba cs amg ők vendégeskedtek, addig *a teremtés koronája« bepiszkított saját erkölcsi életébe, amit évezredekig csinosított, építgetett és amire olyan * agyon büszke volt. Milyen másként alakult volna és alai:uLna minden, ha ugy. mint Muki/ők is belátnák>, hogy hibát követtek él, vállalná}: annak konzekvenciáját. IIa a lelkükben felgyülemlett szemetet igyekeznének minél gyorsabban eltávolítani és mea culpázva osioroznák meg saját magukat. Ha lobogó máglyától égetnék ki leikiil:bőL a fortéimét és gonoszságot, amiket az elmúlt évtizedekben oly mohón gyűjtöttek.
Mukitól tanulni lehetr kedves Homo Sapiens!
A rádió szerdai műsora
Budapest 1. G.SO Falurádió. 7 Hirek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 7.30 Kegyeli zene. 3.15 Hangiemezek. 9 A budapesti Hangversenyzenekar játszik. 10 Hírek. 10.10 * Részletek Verdi: Don Carlos cimü operájából. 12 Déli harangszó, hirek. 12.45 Előadás a háborús angol irodalomról. 13 A Harmónia művészegyüttes játszik. 14 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 14.40 Ányos Irén és Tóth Valéria operettkettóáöket énekei. 15.15 Rációiskola. 16 Hirek. 16.40 Élő.antológia. 13 Hirek. Vöröskereszt közlemen vek. 18.10 Államosítás és földreform Európában. Előadás. 18.25 A végzőt embere. G. B. Shaw tréfája egy felvonásban. 19.45 Orosz művész lemezek. 20 Hirek, sporthírek. 21.20 Fontos kérdések — érdo-kes válaszok. 21.40 Villámrádió. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hírek. 22.35 Vöröskereszt közlemények. 23.10 Hirek és krónika ön-
gólul és franciáuL 28.30 Könnyű dalok.
Budapest 11. 20 Az araerikai ka^ torrai misszió ajándéklouitóedből. 21 Hírek. 22 Beethoven és Schubert
müveiből.
— Értelmiségi gyűlés az MKP.-bán
.MKP nagykanizsai szervezete f. h& 2Í-én, szombaton d. u. 6 órakor párthelyiségébeh értérrál&gi gyűlést taft, melynek élőadója Gerencsér György elvtárs mégyfebizottsági tag lefcz B Egyház és demékrááa" címen, mélyre az elvtarsákat ezúton is Szeretettel meghívjuk és kérjük, hogy ismerőseiket. barátaikat (minden érdeklődőt) hozzák magukkal. MKP. Értelmiségi Mrzotlság.
— Anyakönyvi hirek
Szeptember 2—12-ig 5 leány és 4 fiu született: Ferk Lasz''ó "tanító és Í>endvai Lujzának loánya, Weisz Gyuia kovácsmester és Horváth Magdolnának fia, Csiszár István ía-munkás és Erdodi Katalinnak leánya, Dalosi Forenc postaaltiszt és l''urzó Juliannának leánya, Marton János biztosítási tisztviselő ós Nsgv Irmának loánya, Varga István MAV altiszt és Kotnvek Kozáiiának fia. Varga János órassegéd és Széchényi Margitnak fia, Munkácsi Ferenc napszámos éő Mihályi Katalinnak leanya, Bortók Ferenc áliatkereskedő és Marton Annának fia. — Házasságot kötött hét pár: Lipiin László földműves és Baj Julianna,. Bálint Forenc h. körjegyző és Németh Erzsébet, Borbély iíndre gyógyszerész és Barabás lrmá, Rulak Ignác földműves és Jordán Mária, Kaszás József ronaórhadnagy és Aezéi Ilona, Thoma Gábor magántisztviselő és Strubel Jolán, Papp István ingatlan-Ifgzvetitó és odor Magdolna. — Elhaltak heten: Flumbort Lászlónó Krisztiárt Anna 66 éves. Sz-mto István 85 érce, "Földes Ecr > U éves, Kovács János 24 éves, ! 0. Tóth Józseíné Pusztai Rozália 72 éves, özv. Horváth Györgvné Lóránt Mária 67 éjnes, Tóth István .74 ées.
A gazdasági retitíőrség letartóztatott egy élelmiszerrel feketéző társaságot
Tegnap a késő esti órákban a gazdasági rendóriég nyomozóihoz je&rités érkezett be arról, hogy Dá-•/idovics Ferenc autófuvarozó MA-TEOSZ tehergépkocsiján égy élel-miszercsemp^sz h^nda nagyobb mennyiségű közszükségleti élelmi-ctkk''ít akar kicsempészni Nagykanizsáról Budapestre. Á gazdaság rendőrség nyomozói az utolsó pillanatban fülelték le a csempészeket, mi-kar azok már éppen indulni akartak. A csempészek is már az autón voltak, az áru is.
A gazdasági nyomozók az autón faríózkodó Kuti Józsefné, Fekete Istvánné, Kangyalics Anna, Káiovits Ftrenc, Mikályí József és Kovács Antal kiskanizsai lakósokat azonnal letartóztattak. Az árut pedig lefoglalták és a helyszínen számba vették. A csempészek mintegy kétezer tojást, 30 kilogramm zsírt, 60 kilogramm hentesárut, lisztet és szeszes italokat akartak Budapestre száilitani. A letartóztatott csempészeket bekísérték a rendérségre, ahol kihallgatásuk nyomban megkezdődött.
Sportrovat
Vereséget szenvedtek a Vasút ökölvivft Barcsi*
N VTE—B VSE- 3:9
I
Az címűit Vásárnap sa KYTt ökölvívó csapata a Barcsi VSK ¿¿t vivó csapaknái mérkőzött Baroct Az N V i''E ököl vivői 3:9 trSJ «¡reséget szen-edtek el a jó íq^ ban iévó barcsi ökölvivóktóL A reségot nem szépítjük, de tttegis ft. gyeiembe kell enni azt a ményt, hog>- a mérkőzéseket j^a elfogultan a barcsi biró, Pirúe renc vezette. A részletes erodag. kö*et3bez6k:
"Elől NVTE TOrsenyzóL Wimaö —Magyar. Wimmer műid a h^tc menetben jobb, mégis ciddntebec, hirdet ki a bíró. A hazai közúb^r kifűtyöli az eredményt. Rácz--Vt. hegyi II. Rácz ia igen zabos, mer. itt csak ugy lehet győzni, ha vao-melyik fekszik. Varhegyi igy üu marosan fekszik. Breiűer—Jr''odáor, Breider oly sfrisse ökölvívónk, h» még igazolva sincs, kb. 1 Jioaam kozdeit. Podány pedig tréner JBsí-cson és már többszörus magjar vj. logatás áll mögötte. Az újonc Brcj. der az első menotót becsülett&a állja és igen szépen küzdött, de í második níonetbaa föladja A-barca közönség örül a győzelemnek ét nem tuaja azt, hogy Podány a:rtítór -ersonyeaen nem indulhat^ avn & fizetett trénor és igy pro fesz loiiiífc. Aulául—Récisei. Recse: legalaw 4 —5 kilóval nehezebb ys 20 ceotiaé-térrel magasabb fiu Anlauínál G^cs R«;^ei kiütéssel. Szekszárdi— ler. igen szép, kemény, tiszta tűsek vallják egymást és csak a bs-madik menet véénél sikerül G ¡gittnek Szekszárdit harcképtelenné tet-ni. Győz Gigler, a pesti ökőUm aki jelenleg Barcson katona, büki— Várüegyi i. Bükire hatott az ecéc mérkőzés forró hangulata, idegöeft kezd, csapkod, verctezik és soiat is szabajytalankodik, már kétszer kap intést, de most már megy nála ts-lamít, Várhegyit a köteleKre szőrig é& már a kiütés ¿ilkcrülhctoíSíSi, mikor a biró ismét szabálytalanság lát és Bükit ielépteti. Az egtó mérkőzést gyerekes együgyüs^-j: fűszerezték. Áz c^p''i^ menet Tégtoc. Várhegyi 1. szabályosan földre terül: új* csak a gong mentette mag. persze hosszabb ápolás koll neki ét az egy percből az nem falja. A gong j''eizosére a hazai biró Várbegy. i.-et, aki még mindig grogyi, tís-szaküldi öegoaeíhez, hogv1 töröljék io róla a vizet (jwrsze nem is vca vizes a teste), azok elkezdik tőrül; getni és közben kioldják a ke&ztys fűzőjét is és újból azt kötözik, búgj időt^nyerjenek wrsonyzójük résié*.
Mindent összcgezxc Barcs igac jó csapot, du vereségünk íubc& y''asárnap a issza vágón az; ceót-zonyitjuk.
APftÓmftOETÉSEI
Tftnköayrekel az öiszes hclybtíi fc déki iskolák resztre cdőjtgyxeB. Scö» Gj-uta, Ady Endre-ut S. ''i cieloo:
Doháay mtgyéredib«» jfA ciffte és lnoin> t>ea kaphaté.__
Nagy boroikofd^k «Üdék Kirtiyi % utca 6.___»5
Egy mély gyermekkocsi c)*dó Cjc_ gety-ut 13
Nagykanizsán Irtja jelenleg a poloskákat a Pax
Ciánozó Vállalat Budapestről.
Érdeklődők adják le cimei-ket a Centrá''.ban a portan.
A jelentkezők díjtalan ajánlatot kapnak.
Elköltözés miau ágy»*m& és.— sürgésen djgdé, C»ccgery-ut ¿9. Jg
Eladó egy pii 42.cs szimn. nilt féHi tdapó. Cici a xisóótintí» mcg*udhatÖ.______Í
Kisebb dláklcinyt vállalói: Wj« & fisra. AUtolitsne, Kö!csey-a. 17.__g
Mély gyerraektocsi eladó, Sug*r-«í 21-
ZALA tfemokratikus potjtikai
SzerWeszü : Beacxo J€d6 fós
Sírr*«lló«-S é» kí*á6Mv»tal. Fó-yt^TtrW , Xjsdja: ^Közgazöaaági R- T. Siertesrtaért és kUii!4sért Tetei ®c®crí hvomatc^ta .Közgardasigi R.T.N^?* kánizsa*"nycffncífjjAban Ticgy>''jjni»i::-Nyomdáért felfel: Zalav Kiroíy.
gi. ¿vtoiyarn. 212 az¿m
Nagykanizsa. ¡946. szeptember 19. csuíörtck
Ára ¿O fillér.
I
i
1
A londoni rádió közlése szerint az Európában állomásozó amerikai hadsereg tagjai engedélyi kaptak arra, hogy feleségül vegyenek magyarf román és bolgár leányokat Az engedély a hadsereghez tartozó polgári személyekre is kiterjed.
Waiiace levelet intézett Trumanhoz
Waílace amerikai kereskedelemügyi miniszter, «kinek múlt heti csü''örtökl beszéde olyan nagy fel-ifinést keltett és vihart viltot ki amerikai politikai körökben, ma tárgyal Truman elnökkel. Tegnap esie c kereskedeit^i minisztérium közzétette Waliace azon levelét, melyet Truman elnökhöz Irt ju;iu* 23-én s aaeiyoen felhívta Truman Ügyeimét, hogy vessen gátat annak 82 uj izoláción mozgalomnak, meíy a katasz-V^íaits atomvilágháboru lehetőségével számol. VadoKa az amerikai kü politikát, hegy a békekonferenciár. kejyeletes szavakkal beszél, de r.em tesz semmit. Az amerikai.nép körében az ez érzés erőíödik, hegy éjibb hStoru van készülőben és a háború elháritísénak egyrdü''i mtdja az, hegy állig felfegyvorkezzünk. |töRr.yen meg»ehe>, hogy a mos: következő hóntpok döntő időszakot jeientenek ö békére, mert akkor dől ti, rajion a civilizált világnak nem kell-e összeomlant. Trumar titkára a ssjtó képviselő» e őtt kijelentette, bogy »z elnök nagyon helyteleníti ennek a hozzá intezett levédnek a nyiwánossagra hozatalát. Claytor., «z Egyesült Á»lamok kaiügyi államtitkára kijelentette, hogy a jövőben az Egyesűit Államok kormánya ,ré-sztcö: ejhangzö kO poiHlkal beszédek előzetesen valószínűleg « kQ Qgyminisztérium elé kerülnek. Azt V.iszik, Wa.''íce legtözelebbi beszédét már a külügyminisztérium eíé terjesztik hozzájárulás céljából.
A magyar de:egác;ó a béketervezot katonai feltételeihez fűzött bead»en>ában kérte, hogy a magyar feidífcglyok hazaszáUttása a békeszerződés aláírása után 6 hónapon belül megtörténjék. A magyar delelő azt Is kérte, hogy a magyar hadsereg fogságba esett tagjai visszatérhessenek illetőségi helyükre és i«í.*tot se érhessen hátrány abban a városban, ahol beiorozas előtt lakott, azért, mert a magyar hadsereg tagja volt.
A bolgár területi és politikai bizottság ülésén pótinditványt terjesztettek be, mely a zslcók jogainak védelméről intézkedő szakasznak a békeszerződésbe való felvételét javcsolja. A bizotiség ugy Határozott, hegy fetkérik Bulgáriát, ismertesse írásban álláspontját ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az Üléseit elfogadták t bolglr bekeíervezet kiierc cikkelyét. Ezek közül egy záradék srról intézkedik, hegy a szovjet csa-jiatokat a tékeszerzódes aláírása u''.án 90 napon beiül visszavonják Bulgáriából.
I
világon olyan dicsőséges uralkodó, mint Hflter Adolf«,
Az elsők közölt menekült nyugatra. 1945 februárjában ¿ég utoljára felajánlotta szolgálatait az SS-eknek, akik ek^or már ma-gvarszármazásu emberrel nem álltak szóba. Cgvét a népbiróság-dr. Rátz-tanácsa ma tárgyalja.
Szabad folyási engedtek Ko osvóri-Borcsa, Kassai-Schalmayer es társai itélet-vécreh < jt 3 sá n a U
Á békeértekezíefc hirei
fen oszlik a trieszti sötét felhő
Az olasz politikai és területi bízottság kedd délelőtti ülésén Trieszt szabad terület halárának kérdésével foglalkoztak. A bizottság elé négy módosító indítványt terjesztettek. Jugoszlávia és Fehéxoroszország módosító inditvánva a szabadállam területéi egyedül Trieszt városára és külvárosaira óhajtja korlá--tozni Ezzel szemben az ausztráliai és délafrikai kiküldöttek a nemzetközivé tett terület kibővítéséi akarják az isztriai félszigeten. A jugoszláv kiküldött > szólalt feL, támadta a külügyminiszterek általjavasolt úgynevezett francia határvonalat és kijelentette. ha ezt beveszik a békeszer-zodéstervezetbe, akkor Jugoszlávia nem írhatja alá az Olaszországgal kötendő békeszerződést
A szövetségesed Lnyagi erdekeinek Eegvédesét targyaltak a román poirtikaí es terüieti bizottságban
A balkáni gazdasági bizottság ¿Romániával kötendő békeszerződéssel foglalkozott, melyben szó van a szövetségesek különféle pénzügyi és kereskedekni érdekeinek védelméről .Romániában. Hosszú vita után elvetették azt a brit javaslatot, melv kárpótlást követel Romáhiátóla tábora alatt lefoglalt szövetsé-kereskedelmi hajókért A bizottság ezután egy már előzőleg elnapolt kérdés tárgyalásába fogott, mely a brit tőke. illetve a ^nt biztosító társaságok védelméről szólt A franciák kisér-Wet tettek a brit és a szovjet alpont közötti ellentétek áthidalására, mert a brit javaslatot ^^vjet küldöttség nem helve-
k cörotergi per eiitóitjeinek kivég-belyét csak annak megtörténte «M hozzák nyilvánosságra
A nünibergi-perben az Ítélethozatalt egy héttel elhalasztot-*«*> mert a bíráknak még nem:
volt módjuk, hogv- szeptember 2G-ig a védelemhez benyújtott összes iratokat áttanulmányozhassák. Kijelentették, hogy az ítéletet és az elitéltek kivégzési helyét nem hozzák , nyilvánosságra, csak ha *nör az itélet végrehajtása megtörtént.
Ujabb olajforrásokra bukkantak Romániában
Bukarest, szept. 18
A román rádió jelentése szerint Bacou megyében ujabb olajforrásokra bukkantak. Már el is kezdték az uj kutállványzatok építését.
r
Ítélet a hazaárulással vádtlt horvát papok pőrében
Zágráb„ szepf. 18
A varsadi. törvényszék előtt lefolytatott négy horvát pap és bűntársai elleni hazairulssi SÜr.perben pénteken mondták ki.''az itéietet. A vádiottaKat a „Keresztesek" horvát egyházi soviniszta egyesületben kifejtett népelleres tevekenységükért földalatti terroris^ikus szervezkedésért és a felszabadul hadsereg eiien szervezett fegyveres iitkelés előkészítéséért vonták felelősségre. A törvényszék a vádlottakat 6 hőnaptó! 12 évig terjedő kényszermunkávai és vagyonelkobzással büntette.
Milyen pártokra szayazött Németország
Berlin, szept. 18
A németországi községi választások eredményeiről jelentették, hogy a szovjet-zónában a többséget a szocialista egység pártja, a francia zónában a keresztény demokraták es az angol övezetben a szociáldemokrata párt nyerte ei. A kommunisták mindhárom övezetben a legkevesebb szavazatot kapták.
Emelkedik az olasz kommunista párt : létszáma
Róma, szept. 18
Az olasz kommunista párt tagjai-j'' aak létszá:na erősen emelkedik. Az olasz kommunista párt egyik vezető tagjának kijelentése szerint a párt tagjainak száma 1945. decemberben 1J62.Ö0Í volt. Ez a szám 1946. juliusáig 2,125.000-re emelkedett.
j í
| A Szovjetcsapatok kivonulnak | Bulgáriából
Párizs, szept. 18 A bolgár politikai és területi bizottság ülésen elfogadtak, hocy a szovjet csapatok visszavonulnak Bulgáriából a békeszerződés aláirtsa után 90 n^pon belül.
Budapestről jelentik:
A köztisztviselők leépítését Budapesten oktober 5-ig
a*
kell berejeznt
A liivatalos lap mai száma közli a kormány legújabb rendeletét, mely szerint az elbocsá-! tások felülvizsgálása tárgj''ában : szabályozott eljárást Budpesten j október 5-ig, egyebütt oírtóber 20-ik napjáig kell befejezni.
Ma kerül a népbiróság elé £reky Károly a „flost jövök a túróvalu szerzője
A budapesti - népügyészségen dr. Csillag Dezső népügyész ösz-szeállitotta Erek3'' ivároly volt miniszter, a rosszemlékű :kur-zus- egyik legismertebb lovagja bünlajstromát. Ereky 1915-ljen kezdte meg szélsőjobboldali működését. Az első nemzetgy ülésben a keresztény nemzeti párt programmjávai vál:isztották meg. Pártja képviseletében elvállalta a közélelmezési miniszteri tárcát a Friedrich-kormánvban. Később átvette Hallertól a" l*ul-tusztárca irányitását. Mint kultuszminiszter beterjesztette az első faj védelmi törvényt, -a numerus- clausust. A numerus clausussal kapcsolatos éles parlamenti vitában tette meg hírhedté vált politikai kijelentését : sMost jövök a furóvaL«
Később a fővárosi politikába kapcsolódott be és a vásár-pénztár igazgatója íefcL Ebben a beosztásában 370.000 pengővel kárositotta meg a fővárost Hitler hatalomrajutása után német-nvelvü könwben dicsőítette a -Führert-. A Fáraóktól Hitlerig cimü könyvében azt írja, hogy >a fáraók óta nem volt a
I
Az amerikai hatóságok értesítették Ries István igazságügy-minisztert hogy a nemzetközi bíróság elé terjesztett László-Lauschek Dezső, Hellebront H-mos. Feketeh almi- Zeisler Jenő és Görgey Vince ííalálra itQt magv''ar háborús főbünösők kivégzése ellen, amennyiben az itélet jogerőssé emelkedik, nem emelnek kifogást. Ezidőszerint a felsoroltak közül csupán Hellebront Vilmos Ítélete jogerős. Feketehalmi- Zeislert kiadták a jugoszláv hatóságoknak. László-Lauschek és Görgei Ítélete fellebbezés alatt áll. A nürnbergi nemzetközi bíróság már régebben enged élvezte az ugyancsak halálra ítélt Kolos vári-Borcsa Mihály és Kassai-Schalmayer Ítéletének végrehajtását. Az" ő irataik most érkeztek meg aZ" igazságügy-minisztériumba, tehát a másik négy háborús bűnös ügyével együtt Kolosvári-Borcsa és Kassai-Schalmayer sorsa Ls eldől a közeli napokban.
Öt évet kapott a Rókus-kórház nyilas főorvosa
A népbiróság Molnár Lászlótanácsa .tárgyalta dr. Qampián Aladár közkórházi főorvos bün-ügyét A vád szerint a nyilas időben elvállalta a Rókus-kórház és a közkórházak központi igazgatói állását. Működése alatt történt, hogy . a nyilasok többször razziáztak a kórházban és több zsidó származású beteget és ott tartózkodót elhurcoltak. Ebben az időben hurcolták el dr. Berend Miklós orvost is, akit később a nyilasok meggyilkoltak. A népügyészség vádja szerint Campiánnak szerepe volt a rádiumnak Németországba való szállitása körül is. A vád-., lott tagja volt a MONE-nak s '' mint egyetemi magántanár, patrónusa lett a Csaba bajtársegyesületnek.
Campián tagadta bűnösségét. Védekezése szerint Mohai-Mo-liaupt Gyula.főpolgármester valósággal kényszeritette őt, hogy vállalja el az igazgatói állást, noha nem is volt a nyilaspárt tagja. Tagadta, hogy része lett volna zsidó bujkálok, vagy Be-rend Miklós elhurcolásában. A népbiróság több tanút hallgatott ki. majd Szmetán Károly népügyész vádbeszéde után bűnösnek mondta ki a vádlottat a háborús és népellenes bűntettben és ezért ötévi börtönre és állásvesztésre itélte. A népügyész su-lvosbitásért fellebbezett
ZALA
A bűnöző Budapest
Angyalgyár
. Néhány nappal ezelőtt a főkapitányság bünügyi osztályán megjelent Klíma Rózsa szülésznő és megdöbbentő bejelentést tett Elmondotta, hogy a Széher-uti szülőotthonban valóságos angyalgyár működik. A bejelentés után a detektívek azonnal kimente., a szülőotthonba. Kihallgatták dr. Szlabely Jirnő főorvost, aki nyomban beismerő vallomást tett. Kiderült, hogy dr. Szlabely iparszerüleg űzte a magzatelhajtást. Számtalan esetben végzett tiltott műtétet és különösen a szegényebb néposz-; tályból szerezte Klienseit Klima Rózsa vallomása során megállapították, hogy a megtévedt főorvos nem volt válogatós - és ezüstkanalakért, pár kiló zsírért, cukorért, vajérti lisztért vállalkozott a műtétekre.
A főkapitánvságon vallatóra fogták Klima Rózsát is, akinek feltehetőleg szerepe.volt az an-^nlgyár'' működésében, mire klíma Rózsa is beismerő vallomást tett. A feljelentőből nyomban gyanúsított létt. Kiderült, hogy á szülésznő összeveszeti a föorvoiKal és Iparagjában tette még a feljelentést Szlabélv ellen.
Szlabélvt és Klima Rózsát le-tarlóz£afták.
1946. szeptember 19
Működik a népbiróság
Dr. Vit Ferenc büntetését a NOT leszállította Csiszár László ellen a vádat elejtették . Dr. Riedelmayer Istvánt felmentették
Agyonverte férjét
Borzalmas családi dráma játszódott le a.. Váci-ut 166. számú házban. Bayer Ferencné gyári munkás hangos veszekedés után agyonütötte férjél, majd öngyilkosságot • követett el, felvágta ereit. A házbeliek* lettek figyelmesek a veszekedés zajára és amikor Bayerék lakosába benyitottak. a házaspárt vérbe fagyva találták. A férfi azonnal m^g-b^Jt. az asszonyt súlyos sérülésed vei a Rókusba vitték.
Kasszafurás
A nagykanizsai népbiróság <Jr. Béres Sándor-tanácsa teg-nap hirdette Icí. drr Vit Ferenc nagykanizsai imrédistu ügyvéd előtt a XOT itéielét. A Xépbirö-ságok Országos Tanácsának dr. Sarlós-tanácsa a népbiróság Ítéletét, amelv kél évi börtön és 10 évi politikái jogvesztés volt azzal az indokolással, hogy az Ítélet sulvos, más félévi börtönre és 5 évi politikai jogvesztésre mérsékelte.
Ezután Csiszár László MA-''ORT tisztviselő népellenes bűnügyét táí^yalta a népbiróság. A Vádirat szerint Csiszár, mint az Iná-édy-párt tagja a vállalatnál agitáció! fejtetfia a párt érdekében és tagokat szervezett be. A tanúvallomásokból azonban kiderült hogy''Csiszár ugyan tagja volt a pártnak, de Fazafcás mérnök agresszív tatása alatt állt. Nem agitált a párt érdekében, tagokat sem szervezett be, sőt 1914-ben kizárták onnan azért mert nem felelt meg a tevékenysége. Dr. Nádassy Ferenc népügyész, mivel á vádat nem látta bebizo nyitottnak; azt elejtette és Csiszár ellen a további eljárást megszüntette.
Végül dr. Riedelmayer István
népellenes bűntettét tárgyalta a népbiróság. Tekintve, bog}- ebben az ügyben már május 7-én és junius 21-én volt főtárgyalás és az utóbbi tárgyalás után a népügyész elfogultsági kifogást jelentelt be a NOT-hoz, a XOT azonban az iratokat visszaküldte, elutasítva a népügyész indítványát és igy tegnapra tűzte ki a népbiróság az határnapot Mint ismeretes, a vád szerint dr. Riedelmayer annakidején leljcr lentette a nyilaskeresztes pártban dr. Haba Antal főorvost azért mert a gettóból egy zsidgi nőt megszöktetett és Bago la sáncon rejtegette a nyilasok elöl. Egy légitámadás alkalmával pedig Ciboly Ferenenét rendreutasította* amikör áz a nyilasokat "és a németeket szidalmazta.-Riedelmayer most is. mint az előző két tárgyaláson, tagadta, hogy a bűncselekményeket elkövette. A kihallgatÖtt tanuk- nem bizonyították a vádat, hanem igazolták, hogy nem volt demokráciaellenes/sőt a nemeteket és a nyilasokat gyűlölte. A népbíróság ezért a vádak alól felmentelte. A népügyész az Ítéletet megfellebbezte. *
Ne legyen példái
A Főkapitányság bünügyi os/.-tálvára feljelentés érkezett hogy a- Weiss Mtofréd-konEervgvár Széchenyi-utca 8. szám iíatti városi irodájának páncélszekrényét felfeszítették. Vasárnap délben detektívek szálltak ki a helyszínre és megkezdték a nvo-roozást; A detektívek megáll api-tották, hogy az emeleti lépcsőd Irázabiakón másztak be a banditák, a mintegy rivolccentlrnéte-res vasrácsot elfűrészelve A kasszát a legmodernebb villanv-furókkal fúrták meg, de olyan szakértelemmel, ami azt bizonyítja, hogy régi kasszafurókkal van dolga a rendőrségnek. A kár ismerétlen. Az egyik gyanúsított, akire a rendőrség tanakszik. eltűnt a lakásáról"
. < ,
Elfogták
Prónay aivezórót
A Prónay-dandár a Szálas i-idők-bön az egyik józsefköruti házban székelt és innen kiindulva razsiázta ;egig a várost. Rengeteg .gyilkosságot követett el. Prónav alvezére volt fíocskav István, aki 1^44 októberétől kezdve a nyilasok elől bujkáló katonaszökevény honvédekre és oalol-dalialcra vadászott. Bocskayt szeptember 17-én felismerték áz utcán. Átadták a politikai rendőrségnek.
— Várkató iddjfeau szerdia ertfg:
Dűl, dí-lavueati széJ, kevés fdh5, reggel
epy-''xét helyen kőd, a hómér;ék!cl ovább
emelkedik.
1 í
Magyar tragédia hiro járta be az újságokat: — Khuón-Hédcrváry Sándor, volt párizsi követünk a Dunába ölte magát a párizsi döntések íolett érzett eíkoaeredéséhen.
>''Igaz magyar ember volt, derék, ogvszorü''és becsületes« —íYjfr halálának egyik méltatója.
Nyugodjék békességben a forcne-józséfí idős és a bethleni decenniurn tisztes emlékű "magyar diplomatája. £s ha lolkc találkoznék valahol a bárányfelhők teleit a magyar >trtk:é-óia másik nicy óngviik06ának, To-bki Pálnak a.1őlkóvel, legyenek ügyvédei szomorú perünknek az egesz világgal v? mondják -el ott, ahol mincLen sorsot intéznek, hogy nem érdemeltük'' mog a párizsi kerékbetörést. Mondják el, nogy azért haltak meg, mert nincs igazság számunkra ezen a földön. Mi" pedig millió és millió magvarok, akik éltünk Trianon után és élünk Párizs után is, hallgassuk meg, hogy az égi rapporíon mit felelnek Khuen-Ilódervary Sándor jelentkezésére.
Azt fölélik:
— Meghaltál, Khucn-Hédorváry Sándor, a néped igazáért akkor, amikor élned kellett volna érte! Na-píhir Lett gazdag magyar életedből. Napihir, aminek hangja el som jut a párizsi itálószek füléig, vagy hu eljut.is,.vgy véfcz el a modern Bábpl viiágépitó, száznyélvü zsivajában, mint riadt madár-prty-tyontóS a földrengés pökött hangversenyében. \ hazaért most nem mog-lialnj kell, Khuon-ffé<lcnráry Sándor, hanem élni kell "órte. felni é? dolgozni. A ma minden erejével, a tegnap minden tapasztalatával dolgozni. Mi lenne, ha minden magyar, aki hozzád hasonlóan átérzi a j>á-rizsi itéiet fájdalmas keserűséget, eldobná ''az életéi? Mi lenne, na , mindenki, akinek'' lelkét megrendíti a józan ész és igazsác kudarui, kimenekülne a világból? Az életetek asztalát magatok terítitek ottjenn, Khuen-Hóderváry Sándor! Jól, rosszul, m inda kettőnek .magatokban hordjátok a lehetőséét. Amit elhibáztatok, azt ii tudjatok jó-vátenni is. De nem a "holtak, hanem az élők. Nem az -önkéntes vértanúság glóriájával, hanem az élet mécsvilágának őrzésével. A megmaradt életerők vigyázása, óleezt-
gotése, továbbszitá^a, mipden gy^r sz ivbo szétosztása'' nehéz, ps vannak pillanatok, aipikor. ombor-foletti feladat. De az'' igazi emberi nagyság próbája is. Halálod- tohát, Khuen-Hédcrvuiy Sándor, no példaként álljon az uj golgothát járó maz>''arsáí: előtt, hanem mementóul. Emlékezésül arra, hogy az élőknek most a te helyedbe is ''oda keU állniuk C-s helyettod is hirdetni, hogy a nu^ar iiépre nem lehet halálos itéiet* kiszabni. Emíéke^letőül arra, hogy válságos időkbe bér-uralom idején is voltak a mJ:''; $e feisőtiz-ezerben meg nem szédült, igaz om-berek, akik nem uri előjogaik ole-fántcs^nttornyából nézték á világot, Ixanem az ország egészének szolgái voltak bármi m^gas méltóságokon is. Xem halálod, hanem életed legyen példa azoknak, akik még ma sem találiák helyüket a megujuló magyar életben. »Igaz magyar ember voltál«— igy nirdették koporsód felett — »derék, egyszerű ^ bo-^csülotes.c Minden szó" igaz ítélet rólad. Khuen-Hédprváry Sándor! Do most ez a te halálba menekült igaz magyarságod, önkczeddol felszámolt emberségod hirdesse a millióknak, akik megrezzent lélekkel néznek elszálló árnyékod után, hogy igaz magyar ember mindaz is, aki nem roskad össze a párizsi kereszt súlya alatt, hanem kihúzza a derekát és kemény magyar marokkal fogja kétkézro a szerszámot, akármi legyen is az, építeni, vigyáznC élni tovább a magyarság moegyötört életét. Igaz magvar*és derék ember mind. "aki megérti, bogv immár nom hősi halottak, hanem hősi élők kellenek. Akik vállalnak izomtépő munkát, sorsdöntő idők felelősségét. Akik neki tudnak iramodni, a reménvto-lensécnek, nűki tudnak feszülni a kétséglíoesésnek. Akiknek tekintete a ma sötét horizontén tul is ér és látja ott a célt, amiért érdemes, lát egy uj, Qgy romjai fölé kiviruló életet, a mag-ar sziv és férfijellom ui, értelmezésével törvénnyé
vált hazafias köbelasséget. Ez a kötelesség: — az élet "jogán eggyé lenni á magyar dolgozókkal, a^nia-gyar dolgozókért, az egyetlen igaz hazáért: — a dolgozók"m^yar Közösségéért.
€ttoQÍák a Wesselényi-utcai gyilkos társát
A Zulu jelentette, hogy a budapesti rendőrség bravúros nvomozás után elfogta a Wesse-lenyi-utcai vasdorongo« rabló.
fyökosság tettesét, Balogh Sán-or üvegesiszol ót Balogh már első kihallgalásakor részletes be isme rő valló mást tett
A helyszínen lejátszatták véig a mblógyilkosságot s ezntán íjjf. ból kihallgatták. Ez a második kihaRgatása megdöbbentő ujabb adatokat hozott napvilágra.
Kiderült hogy a suhanc bizalmas barátságbán élt egv 50 é^r körüli férfival, minden szabad idejét atanak lakásán tóHőt-te és saját vallomása szerint is teljesen a férfi hatása alatt állott.
A nyomozók feltevése szerint lehetséges, hogy ez a férfi bíztatta fel a fint a rablógyilkosság elkövetésére Ma délelőtt Balogh Sándor barátját eloállitot-ták a főkapitányságra. Eltűnt Békéscsabáról az antifasiszta front fasiszta elnöke
Kínos meglepetést keltett néhány hete, amikor kiderüli, hogy* Francísci Mihály; a magyarországi szlovák antifasiszta front elnökének előéletét bizonyos fasiszta foltok tarkítják. Ari csín András, az antifasiszta front szarvasi körzeti titkára és Szekerka János békéscsabai körzeti titkár egy röpiratban leleplezték az antifasiszta elnök fasiszta muliiát s a leleplezésnek most érdekes következménye lett: Frahcdsci elnök tíz napga eltűnt a városból és azóta nyoma veszett.
Próbapert Indítottak a juliusi tefefonszámiák forintban való elszámolása rplatt
Gereben János és Dezső András kecskeméti ügyvédek beperelték a postát mert a telefonszámlákat a június 15-től ao-
fusztus l-ig terjedő időre — teát az adópengő idején — forintban fizettették velük. A per a budapesti, központi járásbíróságon próbaperként indult s az itétet elvi jelentőségénél fogra nagy érdeklődésre tarthat számot.
A rádió csütörtöki műsora
Budapest 1. 6.30 Falurádió. 7 Hirek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 7.30 Római katolikus vallásos félóra a Stúdióból. 8:15 Hanglemezek. 10 Hirek. 10.10 hix-kedvolók iskolája. Déli hararatsső, hírek. 12.16 Badics Béla és Jan5 cigánvzenekara muzsikul. 14 Hiaá. Vöröskereszt közlom én vak. 14i0. Rátonyi Róbert és Hbtky Edit n-dám műsora. 15.15 Rádiöiskola. .1.6 Hinok. 16.10 Csáíívzcno hangfe-mecről. 17 Párthitadó. 17.10 Ai opca-aházi vonósnégyes jáiazii. H
Híixik. Vöröskeresztköztomények. lí
Előadás .Moszkva ujiáópitósérái- A ^IS^MT műsora, lé.15 Ax oa» követség ajándéklemozoiből-Rádió a rádióróL 21.35 BasiB«« Mária Liszt és Wagner dalokai éae-kel. 21.50 ^Hirek" és krónika oroázv. 22 Szimfonikus jazz. 22:S5 Vör&-kereszt kőz lemének. 22.45 Rétt*-tok Wagner: Lohéngrifl cimö operájából. 23.10 lünek ós ixórnka lul és franciáuL 23.30 Tándemesí-
B oda pest II. 20 J. S. Bach rofl-goramüwiből. 20.S0 Rádió szaiao-egTOtem. 21 Hirek. 22 Wallace » J^-hmanin^f^mü^ ^^
Ele 1 örülné» a víros beücröietipjCTÓ e^yszobás-Wonyhás íakí^omat baíoáió*».
e«tleg két kisrbb stobafal uzrascsai* város belterületén. Cimeket z ¿xdóí«- fl
1946. szeptember 19
ZALA
Amit Nagykanizsa közönsége sehogysem ért meg
heteit más egy közel 30.000 lé-llekszámu városban, minthogy 2 helyre zsúfolva tumultuo^is jelenetek közi, zúgolódva tudott csak az oly nehezen várt cukorhoz hózzájutni a város közönsége. holott célszerű elosztás melleit simán, kényelmesen félnap alatt lebonyolódhatott volna a szétosztás."
Panaszunk bizonyára már illetékes helyrse került és időközben, anánt a tegnapi lapokból -értesültünk, részben (kiskereskedői kijelölések) már orvoslást nyert
Yé^űl még meg kell említenem, hogy büszkeségemre egyetlen &lszólalö sem akadt, aki azt kérdezte volna : >Ez hát a mokrácia ?< — pedig már készen voltam a válasszal r — Nem kedves kartársam ezek a demokrácia gyermekbetegségei!
Neu Pál, KOKSz-tUkár.
Jól emlékszik
mindenki azokra a nyilatkozatokra, amelyeket illetékes helyen tettek és amelyek kilátásba helyezték az adópengő kisbetétesek kártalanítását Azóta, hogy ez az ígéret elhangzott, már jónéhány nét telt el és a közönség köréből egyre gyakrabban sürgetik, hogy a nyilatkozatokat most már intézkedések is kövessék. Teljesen joggal kérdezi tehát mindenki, hogy amennyiben a kormány-
«vafl a temetői bitídal?
A Z3lo ®ár többizben foglalkozott azzal a lehetetlen áUa-Vrftal hogv a nvílasok és a nektek által felrobbantott tenie-hid roncsai még mindig ott ¿tcJcakednek a vasutparton. A város közönségének valosa-* drviübrista mutatványokat Ljl végeznie, ha egyik partról ¡oásikra akar átjutni, hogy el-hnnvt szeretteit a temetőben Láátogassa. Száraz időben csak megy valahogyan ez ¡dombról le, dombra fölfelé -¿kzás, de esős időben csak Stveszéilvel ¡ehet a vasutmé-h-edésen átjutni. Már több nyilatkozat hangzott cl e téren, de mindenkor csak nyilatkoztok maradtak, mert azokat a vasutihid megépítésére vonatkozó tettek nem követték. Ugy tudtak, hogy a MÁY-nak kötelessége lenne a hidat rend behozni, illetve újra megépi leni. Varga József polgápaester több i^ben tárgyalt már a MÁV építészeti osztálvával. ahol terveket is mutattak" neki, amit a Zala annakidején közölt is a város lakóival. Augusztusra ígérték a hid oegépitését, amihez a város a MAV-nak tetemes mennviségű nversanvagot ajánlott fel. A MÁV igérete azonban csak igéiét maradt, mert mind a mai napig tiem kezdték el a munkát és oosi már bizonyosra vehető, bog>" -tavasz előtt meg sem kezdik. Nagykanizsa város közönsége nem érti. miért nem építenek legalább egy gyalogjáró síükség-fahidat addig is, amig a végleges hid elkészül.
A bankok panaszkodnak
azon. hogy a közönség nem akarja pénzét, mint a régi világban. könyvecskére a banknáil betenni. Arról beszélnek, hogy a gazdasági élet csak ugy indaihat meg. ha a közönség pénzét a bankoknál helyezi el. Ez igaz is. mert kétségtelen, hogy bankjaink csak u^y tudják a város kereskedelmi "és ipari igényeit kielégíteni, ha megfelelő tókévcl rendelkeznek, amit mint régen, betétekkel kívánnak elérni Egészséges pénzügvi politika csak abban az állagban lehet, - mondják bankigazgatóink — ahol a tőkeképződés megindult. Ezek szép mondások, igazak is,
a város közönsége nem érti ce* hogy a nagy hitelkamatok mellett, miért olvan pélkátlanul ©ellett miért olyan példátlanul Bt® érdemes a pénzt takarék -betétként elhelvezni.
zatnak tényleg szándékában van, mint ahogy- nvilatkozatában kifejtette, a kis" betéteket valorizálni, akkor ezt miért nem teszik meg? Nagykanizsa lakossága értelmetlenül áll e kérdés előtt, mert ezt sehogy som érti!
A »Zala" szerkesztőségének
Nagykanizsa
Amidőn elismerem a városi közellátás intézőinek fáradozását mellyel a város közönségét igyekeznek különféle elsőrendű közélelmezési cikkekhez hozzájuttatni, mégis nem hagyhatom megjegyzés nélkül a most folyó cukorkiosztás ügyét. Nagyon méltánytalan és igazságtalan ugyanis az, hogy a kiosztás fej-laponkint történik, vagyis minden család egyforma mermvisé-get kap, akár *1 személyből,"akár 10 személyből áll is. A jövőre vonatkozólag arra kérem a városi közellátás intézőit, hogy legalább ilyen különösen fontos nepélelmezési cikk szétosztását ne családok szerint, hanem személyek számára való tekintettel "végeztesse, mert különösen a munkabérből él ok száméra nem közömbös, hogy miképpen juthatnak ilyen fontos közélelmezési cikkhez.
Ti^tíván azt. hogy b. lapjuk minden közérdekű ügyet magáévá tesz. kérem a fentiek érdekében támogatásukat és vagyok teljes tisztelettel.
Biró Ernő igazgató
KagykanlíÁa, Cscn^try-ut 2.
Falulátogatásom dr. Biacsek András országos gazdasági felügyelővel
Esztereqnyén van az ország legszebb legelője
Dr. Biacsek Andráa országos gazdasági ¡fófie&kíjioló néhány napos tartózkodásra nivaí«ilos "minőségben Zalaegerszegre érkezett. A vármegyé-ben való tartózkodását felhasználta arra, hogy megnézze a, megye falvait és községeit és ahol lehet, segítsen tanácsaival. Kíséretében járták a falvakat a megye gazdasági felügvelói, élükön a megyei gazdasági főfelügyelővel. Mogyoi körutjuk során kedden Esztereguyéro látogattak el. Erre az alkalomra Eszteregnyéro ment dr. Monostorv Tibor járási fpiegvzó és Kendek Géza járási gazdasági felügyelő, akiket erro az utnu elkísért a. Zala munkatársa is.
A járási főjegyzőt és kíséretét Esztcregnyén a ''község jegyzőjével az élén a község bírája, ololjároi és az összegyűlt gazdák fogadtak. Röviddel a megérkezés után a gazdák körülvették a főjegyzőt és a gazdagsági feiügyelőt és "előadták ügves-bajos dolgaikat, £elvilágosítást~kér-tek, majd pedig megmutatták a község büszkeségét, a "gyönyörű legelőt
A legfontosabb kérdéá a vetőmag ügye, mert már rohamosan közeledik az ószi vetés ideje és a gazdáknak nincs elegendő vetőmagjuk. A száraz és szinte trópusi nyár erősön éreztette hatását. A gazdáknak alig termett annyi gabonájuk, amennyi a saját és családjuk szükségletét fedezné. Ebből a kevésből még be is kell szolgáitatniok. Igy bizony vajmi kevés marad a vetésre* Kendek Géza megnyugtatta a gazdákat, mert a kormány intézkedik arró^ hogy az aszálysűjtotta vidékekot gabonavetőmaggal lássák el. Az intézkedés foganatosítása már - folyamatban van es rövidesen Zala vármegye is részesedik a segítségből.
Ugyanez a helyzet a burgonyával is. Egy holdon, ahol azelőtt 16" mázsa burgonya is megtermett, most alig két mázsát tudtak betakarítani. De a gazdasági fölügyelőtől megtudjuk, hogy ilyen szeroncsétlon helyzetben csak a mi vidékünk van. Ugyanis Szabolcsban például ugyan-
ugy voltak a burgonyával, mint nálunk a paradicsommal. Igy a gazdáknak nem kell kétségbeesni, mórt ugyanugy, mint a gaoonafélékkel, vetőburgonyával is segítséget nyújt a kormányi
Ezután* Rendek Géza gazdasági felügyelő tanácsokat adott a gazdáknak, hogy a földjüket miképpen tehetik minél jobb termővé. Szemléltető példát mondott el apói, hogy az ugyanolyan földben, mint a. magyar, "az amerikai farmer hogyan termel háromszorannyi kukoricát, mint a magyar gazda. Az amerikai farmer nem tesz egyebet, mint a kukoricából kiválogatja a szép nagy csöveket, ezokból csiráztató próbát végez és a következő évben csak azokat a szemekét veti ol, amelyeknek testvérei a próbán megálltak a helyüket. Igy azután könnyűszerrel eléri a termes meghárom szorozód^-sát. Ha a mi gazdáink is ezt megcsinálnák, mi is nagyobb kukoricar-termésro ázániitliatnank.
Ezután még felvilágosítást nyújtott a gazdasági felügyelő a "föíd trágyázására vonatkozólag is. A gazdái1'' nagy érdeklődéssel hallgatták ezt is. Bizonyára sokan iesznok közöttük, akik megfogad iák a jó tanácsokat ós a jövöben még jobb gazdák lesznek. :*
Miután mindenki megtudta azt, amit tudni akart» megnéztük a község gvümölcskiáJlitásat A gazdák kitettek magukért ós elhoztak termésük legszebb jjéldányait. Szebbnél szebb almákat, körtéket és-szőlőfürtöket láttunk. Egyik gazda egy kb. 20 kilogrammos takarmánytököt hozott el. Volt itt alma, ami "pajzstotü-vel volt tele. Ez ellen az elmúlt nehéz évben nem volt orvosságuk a gazdáknak
A délutáni órákban megérkezett kíséretével dr. Biacsek András országos gazdasági főfelügyoló. A tiszteletére rendezett ebéd után valamennyien kimentünk a -község legelőjére.
A Jegelőre gyönyörű, fostői ut yo-vet. Az ut völgyben húzódik. Két oldalt gyönyörű" ordőveL A legelő
öíért a sötét nult,
* nség keményebb kifakadások hangzottak el többoldalról néhány napja, amikor a kiskereskedői kijelölésekről szóló átiratot ismertettem, —■ s valóban az ország demokratikusan gondolkodó kereskedői felháborodva utasítják vissza a mult csöke-nmeként ittmaradt kijelölési rendszer fenntartását. ^ Csak ilyen körülménvek közt fordulhatott elő, hogy "a megye «íső tisztviselője fdemokráciá-gn : szolgája) : az ■ egyenlő el-^s annyiszor hangoztatott ellnek sulvos megsértésével nera-aJándék gyanánt juttathat S2Z!ásokat> a uragasabb közieket viselő kiskereskedőt f^ kizárja a »Szabad ? cu-
szétosztásából. A következ-természetesen nem is le-
ogy őetölgyos közepén van. Itt legel a község tehónál lománya kora tlovásztól egészen addig, míg az első hó le nem hullik. A Wolót a,község gazdái a háború előtt áldozatos munkával hozták létre. Most pcdi£ az ország egyik legszebb és''logjóbb legelője.
.Nagyon tanulságos és szép volt az eszterocnyo: látogatás. A község ívo-zetóségé*nc.k ezúton is köszönetet mondunk a meleg fogadtatásért éa a magvaro-s vendégszeretetért. A gazdákat leérjük, hogy ezután is jó magyar j^-zdak legyenek. A jó tanácsokat -bizonyára megfogadják ée azon lesznek, hogv földjük minél tőbbot és minél jobbat teremjen.
(Hárs)
Megyei hirek
Kagyjelent&sógO tanácskozásokat folytatott dr. Papp fétepán a jugoszlávokkal
A magyar-jugoszláv vegyes-bizottság találkozója volt hétfőn Kotorban. Magyar részről Zal& vármegye és Somogy vármegye csnrffói járásának kiküldöttei vettek részt Zala vármegyéből jelen volt dr. Papjp .Andor io-ispán, dr. Dávid János alispán, Farkas Ferenc Zala vármegye rendőrfőkapitánya, Baila Antal, a vármegyei politikai rendőrség vezetője és dr. Kovács József pénzügyígazgató-helj^ettes. A magyar bizottság" elnöke dr. Papp- Andor főispán volt A jugoszláv bizottság elnöke pedig ívobal Ylado. A bizottság -u legkedvezőbb baráti légkörben tárgyalta meg a két ország közötti határkérdéseket. Különösen behatóan letárgyalták a kettős-birtokosok adóztatása körűH vitákat és még sok mást. Egyes átkelőhelyek megszürtetését ha- tározták el és helyettük másutt ujakat nyitnak meg. Tárgyalták továbbá a termények átszállításra vonatkozó intézkedések végrehajtását és megállapodtak abban, hogy a terményeket kölcsönösen "csak a Jcö: ország kormányának tudtával és beleegyezésével" lehet a határokon átszállítani.
Zalamegye főispánja intézkedést tett a munkanélküliség tetemes enyhítésére
Dr. Papp Andor főispán az építőmunkások körében duló nagy munkanélküliség enyhítésére mindent elkövet "lakóházak renoválását rendelted és a városoknak teszi kötelezővé, hogy olyan épületek, melyek há-1 borús károkat szenvedtek, felülvizsgáltassanak és mielőbb használható állapotba hozzák őket. Zalaegerszeg máris megkezdte ezeket a munkálatokat és elsősorban az O N CsA-telepen tevő megrongált és még befejezetlen házakat hozzák. rendbe, illetv/e tétö alá. Ezzel sok ipari munkás, mivel az építkezés a legtöbb iparágat foglalkoztatja, juthat munkánoz.
27-iken tárgyalják Zalaegerszeg deportáló polgármesterének bűnügyét
A zalaegerszegi népbiróság ; folyó hó 27-én tárgyalja div vitéz Tamási István, volt Zalaegerszegi polgármester népellenes bűntettét. A volt polgármester azzal van vádolva, hogy a Sztójay-kormány alatti, kormányintézkedések végrehajtását túlmenően hajtotta yégre. A tárgyalásra sok tanút idéztek meg?
ZALA
1946. szeptember 49
MAO RT
Gyászeset miatt péntekre hafasztot- | ták a kórettyei szimfonikus hangversenyt
A Zala szeptember 17-i számában közölte, hogy a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar Ivankovits Főne ne zeneiskolai igazgató vezénylésével egy egész estét betöltő hangversenyt" ad Kerettyén. Most arról értesítenek bennünket, hogy miután Apor András mérnököt gvászeset érte, á hangversenyt péntek estére halasztották el.
Kosárlabda mérkőzések Kerettyén
Vasárnap nagyszabású kosárlabda tornát rendeztek Kerettvén a Székesfehérvári MÁV, ARÁK, Nagv-kauizsai MAORÍ és a Kerettvei MAORT női és férfi csapatok részvételével.
Az első forduló eredményei a következők voltak: Őz, MÁV-^Kcrettye nói 24:2, Sz. ARAK—Nagvkanizsa női 26:6, Sz. MÁV—Keretivé férfi 58:18.
Az első fordulóban a MAORT mindkét csapata gyengén mozgott és már ugy látszott^ hogy csalódást fognak okozni. A férfi mérkőzésen hatalmas iram alakult ki, különösén a mááódik félidőben. A fehérváriak technikailag felette álltak a kerotv-tyeiekkel szemben, viszont a bein csapat lelkesedésükből pótolták hiányt. A csapat legjobbja Somogyi Káimán és KukucSka Ferenc.
A második forduió már izgalmasabb játékot mutatott, amit az ered-ménvek,.is igazolnak.
Sz. tfÁV—Nkanizsa női 19:14, Sz. ARAK—Kerettye női 14: S.
Itt már komoly £s izgalmas játékot látott a közönség,,mintha kicserélték volna a kanizsai lanvokat, pompásan passzoltak és szebbnél-szebb támadásobit indítottak. A
a
mezőny legjobbja Benedek Ilonka. Erre a kanizsai játékosra már a múltban felfigyeltek egyes kosárlabda szakértőit nemcsak a kerülete ben, háném Pesten is. Reméljük, hogy sokszor fogunk róla hallani. Jó volt még Toké Katalin, Viola Teréz és Pintér Ma^da, akik örvendetesen javuló formát árulnak el.
Az utolsó mérkőzést a kórettyei lányok és az ARAK lánvók játszották. A korettyeiek is hatalmas iramot diktáltak, de a rutinosabb fehérváriak eredményesebbek voltak. Tárgyilagosan megítélve a kerety-tyeiek iiagyobb küzdőképességgial bírnak, mint a kanizsaiak. A csapat legjobbja Rákos Magda, a második félidőben erősen feljavuló Foki Marika és Somogy iné. •
Az ert>dmcnyektől függetlenül a torna kitűnően* sikerült es a visszavágó olórelátfiatólag 29-én kerül sorra Székesfehérváron.
Jön a PBTC
Kedden futótűzként teriedt eL az a hír Kanizsán, hogv a PBTC bekerült az NB ll.-bo és nem jön 22-én Nagykanizsára.
Kedden esto 8 órakor telefonon megkerestük a Pécsi A ószövetséget, hogv ez a hir mennyiben felel meg a valóságnak? Kovács fótitkár a következőket mondta: A PBTC-nek az KB ll.-bo való beosztásáról nem tudunk az A [szövetségnél éq-.feltét-len Kanizsán lesz szeptember 22-éro kisorsolt MAORT—PBTC bajnoki mérkőzés.'' A. nvugati kerület NB II.-cs csoportjába az NVTE került be, mint 13-iK -és helvette az NTE jött fel az egységes I. osztályba.
...A fentiek szerint tehát itt lesz,, a PBTp 22-én és bajnok: mérkőzést játszik a pályát avató MAORT-tal.
G. J.
Az OT! felhívása a munkaadókhoz
sAz OTI a munkásokéi Ezzel a jelszóval indította meg az Országos Társadalombiztosító Intézet uj demokratikus és a munkáspártokból kikerült vezetősége omiek a szociátifc és társadalombiztosítási szempontból is az ország legfontosabb intéz- '' mérnének működését. Az Intézet munkásírányitás mellett kizárólag a munkásság érdekeit szolgálja. Célját azonban csak az esótbon tudja elérni, ha a munkaadók a törvényben előirt kölo!csségeikotvte!jesitik. Sajnos a nagykanizsai kerületi pénztár és annak" kerület 1* választmánya nak megállapítása szerint is, nem minden munkaadó tartja kötelességének, hogy a törvényben előirt és a munkássággal fennálló kötelezettségeinek eleget tegyen. Vannak munkaadók, akik bejelentéseiket (be-, fc-és változás-jelentéseiket) egyáltalán nem, vagv csak elkésetten Jeientik be és ezáítai az Intézetnek ioibecsülhetet-len károkat okoznak Különösen nagy nehéz téliét okoznak a munka-iftióí: azáltal, hogy az esedékes járulékokat — dacara annak, hogy a munkabéreket kiíizotik — a''kerületi pénztárnak nem fizetik be.»
A kerületi pénztár ezúton utoljára felhívja az összes munkaadókat, hogy kötelességeiket mindenkor a törvényben előirt módon és határidőben teljesítsék, hátralékaikat po-dig 194ö szeptember 25-ig a kerületi pénztár .hivatalos helyiségében, vagy a pénzbeszedőnél annál inkább is "fizessék be, mert- nem fizetésük kihágásnak rajp ^ül és a 250/1946. M. K. sz. 10- alapján
súlyosabb cs* inén a büntető jogi felelősségre vonáson kívül rendőrhatósági órizetbeholyozésüknek (internálásnak) is helye van.
A jövőben pedi£ kérjük a munkaadókat, hogy járulékaikat (ipari munka vállalok után javadalmazasuk 12 százaléka, háztartási alkalmazottak után havi IS forint) ugvancsak a pénz beszedő ''bevárása nélkül az esedékesség napján fizessék be.
OTI KerüUti Pénztár
A magyar ifjúság országos tanácsának kiáltványa
a világ ifjúságához r
rfiu testvéreink! . A. magyar ifjúság aggódva tekint Párizsra, "ahol a háborúban'' gvőztes hatalmak a béke világának alapjait építik. A párizsi konferencia hosszú iaóre meírszabia a világ rendjét és hosszú idóro dönt hazánk sorsa felett is. A szörnyű háború utjjn a világ népei egységesen tartós bekére várr.ak. Különösen elevenen ég a vágv bennünk if jakban, akik az" elmúlt háborúban, mint minden háborúban, legtöbbet szenvedtünk. Mi, magyar ifjak, mi is tartós békét akarunk. Meggyőződésünk, hogv tartós béke csak az igazság és a méltányosság elvére épülhet. Éppen ezért az igazság ós a méltányosság elvének érvényesitése, tehát a*tartós béke érdekében kiáltvánnyal fordulunk a világ Ifjúságához és a demokratikus ifjúsági" világszövetséghez. A magyar nép nyakán ''''üfó zsarnokok népünk és "ifjuságunk ellenére vitték harcba az országot. A zsarnokok hosszas, tudatos lélek-mérgezéssel készítették elő ifjusár-gunkat hazaáruló és népellenes céljaira. A magyar • ifjúság legjobbjai élen jártak á fasizmus elíeni harcban. Hazánk'' tarüieíér- Saccoló partizánok nagyrésze ifjuságunk soraiból került ki7 Do magyar ifjak harcoltak a szabadság zászlója alatt Spanyolországban, Szovjetunióban, J ugoszláviában, Csehszlovákiában, Franciaországban, sőt Belgiumban is. Ebben a harcban sokan, mint Sásvári Endre, a magyar ifjúság vezetője, életüket áldoztak. Ezek á hősök harcukkal és halálukkal váltották meg a jogot, bog}'' a magyar nép helyet foglalhasson "a demokratikus nepek családjában. Megindítottuk vas útjainkat, üzembo helyeztük iparjainkat, pjj¿építettük "felrobbantott hídjaink egyrészét • és megkezdtük a munkát^ a parasztok között elosztott földeken, lja''a Magyarországgal kötendő békeszerződések elvisolhetetlen gazdasági terheket fognak ránk róni, egyik perc-
ről a másikra mog fog semmisülni mindaz, amit a magyar nép áldozatos munkája alkotott és eddig soha nem látott nyomor tanyája lenne lendületesen újjáépülő hazánk. Erkölcsi kötelességnek tartjuk, hogy jóvátételi kötelességeinket pontosan teljesítsük. Hasonlóképpen rendezni akarjuk háboruelótti adósságainkat is. Ha azonban a békeszerződés esetleg elviselhetetlen terheket ró ránk, megbénul gazdasági életünk,; qvo-morba jutunk, sőt ezenkívül jóvátételi és egyéb kötelezettségeinket sem tudjuk teljesíteni- Magyarországon ma szillárd filléreken nyugszik a demokrácia. A világ valamennyi békeszerető népének és elsősorban az ifjúságnak erdeke, hogy a Dunavölgy ében demokratikus békeszerető Magyarország legyen. Mi magyar ifjak eddig is következetesen harcoltunk a demokráciáért, a népek barátságáért. Most az egész világ ifjúságához fordulunk, ne tegyék lehetetlenné harcunk sikerét.
Ifjú testvéreink! Valamennyien, akik hatalmas szervezetünkbe, a Demokratikus Ifjúsági Világszövetségbe tömörültünk »Előre a tartós békéért! Előre a jóvónkért!« jelszavakat irtunk zászlónkra. Ugy érezzük, a magyar ifjuságnak"is joga van tartós békét kívánni a maga számára, a magyar ifjúságnak is joga van bizni a jövőjében. fíju testvéreink, kérünk benneteket, tegyetek meg minden tőletek telhetőt -ne sújtsák Magyarországot olyan békeszerződéssel," amely veszélyeztetné a tartós békét és szétzúzná á magyar népnek és a magyar ifjúságnak" a jövőbe vetet hitét.
MVTE If—Babócsai VSC 13:0 (8:8)
II. osztálvu bajnoki. Vezette Tóth. Góllövők: Placskó I. 6, Balogh 3, Kqtös, Hoffmann, Semsi ■ ós egy öngól. A jobb formában lévő Vasút könnven győzte le első ellenfelét.
W)
Sportrovat
Kikapoft a Vasút
Székesfehérvári fóÁV-WVTE 4:3 (2:1)
Barátságos. 2000 -néző. Vezette Flumborí.
A két csapat- felállítása a következő volt: ''i
Előre: Magyar — Adorján, Ig-nácz — Márhoffer, Bódi, Dombo-vári — Bögyös, Miílye, Szép, Bába, Tóth.
NVTE: Zalán — Gazdag, Munkácsi — Kófalvi, Németh I., Both — Szabó II., Szekedinszki, Molnár^ Tura, Horváth.
Erős iramban indul a játék A 8. percben Horváth lábáról szedi le a labdát Magyar. A 9. percben Szabó II. a 16-ösról szabadrúgást rug, Molnár kapja a labdát és a kapuba kotorja. 1:0 az NVTE javára. A 18. percben Szabó I I.-nek van nagv helyzete, de kapu fölé vágja. A 23. percben Bögyös lövi az Előre egyenlítő gólját. 1:1. A 29. percben Millye védhetetlen gólt ló Zalán hálójába. 2:1. Utána küzdelmes mezőnyjáték van az első félidő végéig.
A második félidő 2.- percében Munkácsi 11-est vét, Márhoffer lövi, de kapu mellé. A 11. porcben Molnár megszökik és gólt lő. 2:2. A 11. percben Túrának van nagv- helv-zeto, do kapu fölé vágja a" "labdát. A 24—25. percekben a Vasútnak két nagy. helyzete van, de nem lesz belőle semmi. A 28. percbon Szabó Il.-nek Tan Hagy helyzete, de Ma-
fyar gyönyörűen védi." A 80. nercben lémeth I. faultot vét a Í6-oson, Bódi a sorfalba lövi ós igy oda a nagy helyzet A 34. percben a Vasj-útnak van n&zy helyzete, de Horváth lövését Magyar" csak szögletre tudja tolni. A 80. percben Molnár Szabó Ilonok adja a labdát, az megugrik és védhetetlen .gólt Jó.

i

2:3. A 40. percben es^jenlít, ^ Előre. Egy hosszú labdára Zaláa kiszalad es a labda mellé rug, Síé» ott terem és az üres kapuba eurifc* azt 8: 3. A 43. porcben ujbóf ZiS hibájából kap a Vasút gólt, aGí: szintén Szép ló a hálóba és 4:3-as wreséggol hagyja el a pü^l az NVTE csapata.
Elénk iramú" mérkőzés, az eisí félidőben az Előre, a másodikba^ a Vasút volt jobb és igy űgy^alÉ erők küzdöttek. Az NVTE veras^e Zalán könnyoimüségének tulajdon^ ható.
Egyénileg a győztes csapaáól Magyar a ¿nezóny legjobbja, uíáiü Ignácz, Bódi, Bogyoa és Szép volt jó. -
Az NVTE csapatából Gazdag. Munkácsi, Botb, Németh I. és Afó-nár érdemel dicséretet
m
A vállalatok hiteligényléséről ma döntenek
Beszámoltunk
mar. .arról, hogy 2 magángazdaság részére szeptember hónapra a Gazdasági Főtanács 210 millió forintos hitelkeretet állapított meg. Ebből az Összegből 40 miiti^ forint az ipari átállítás céljait szói* gátja, amely a jóvátételi terhe*. csukken:éss kövelkcztében váit szö^ «égesse^ ;>.-
Eddig cszk néhány hiteligénytől sikerült elintézni, amelyeket a második hitelligyi fórum, a tárcakötí hitelvéleményezó tantcs (ebbtn s tanácsban Varga István elnökletével a Gazdasági Főtanács, a Nemzed Bank, a Pénzintézeti Központ, a pénzügy, ipar, kcrcskedeicmögy, & föimiveiésügy ..cs a köielláVísagi minisLtéritHn kiküidöttei vesznek részt), valamint legfelsőbb fokon a Gazdasági Főtanács is jóváhagyott A vattaiatok hiidigényléséiöí t» döntenek a hitelvéleményezó szer'' vek, az egymilió forir.tos hitelticnéí nagyobb összegeket pedig legkSzf lebbi Qlésén birá''.ja el végső ló;«; a Gazdasági Főtanács.
In említjük meg, hogy a Nemzen Banknak továbbra is jogában ¿í vétót emelni az engedélyezett hite'' lek folyósításának kéidésébén, az iüetó cégeknél a meífetelö b<y nitást nem iátja biztosítva. Ilyen vé* tóra azonban eddig csak egyes szö-vetkezetek részére engedélyezett tó'' telek folyósításánál kerClt sor.
APRÓ HIRDETÉSEK
TankSnyveket az összes belvbdí és tv déki iskolák zésztTf: clőicgyxca. Sdtkss Gyula, Ady Eotíre>ut 8. TcLefoQ^129. __S40*
Dokúay nagyút udifuui gyalu csgjbc és kicsinyben kaphatá._
EiköUözés mutt ágynemű cs raíisaeai sfirgtsec cUdó. Csengery-ut €9.
Módira yycraek aportkseti elwií. Cs
a kiadóbfto. . _ U?
RÁdió eladó. Kegler, Ady Eodre ut ^ (MajT)___11«
Elcaerélőim két-család ré«z^rc alkabn* 4 szobás, fürdőszobás lakásomat a rtrw btítcreictén levő 2 szobás lakisnu Qo » kiadéban.__Uj?
Eladi egy pár 42-es számú, alig las»" nált férfi ftlcipíi. Cim a kiadóhfvauaic megtudható.______
Kisebb dLBdeinyt vállalok teljes & tásrz. MatJütspé, Kökscy-u. 17. j
Mé!v 2>-ermeíckccsi c!adó, Sugir-uJ 21. szám._ •____£
Mii és regi jeveiezísbőt szirraazö bélvejft/t ¡^nzt, magv-ar sexokzt vagy®" f«dü bélj-^eket adok. Ív- anyagot ií szek. Roigooyi-utca 19. Barbsrits. hirdetés mindig érvéoyes.) *
ZALA demokratikus politikai napW
Szcrkeszl!: Bescz« Jeaí föszerk»^
SttrttziitoQ ét W»dóh!»xtal: Fft-Oti-
Kiadj?: ^tdagezúasigi B. T. ttaöyU«» Saerkesztéaért éfc-k»ad«ért:ft« Beae»J^-Nyomatott a .KőrgozdasAá« R-T.ríaST kantoo* nyomdajiban rtüsyXaítssá»'' főműiért feiei: ZaUy Kirdv.
)
¿vfoíyam. 213. szám.
Nagykanizsa. 1946. szeptember 20. péntek
Ára 40 fillér.
A kormány rendelete szerint a közszolgálatból való elbocsátások felülvizsgálata tárgyában a határidő szeptember 30, illetve október 15-én jár le.
fViV vir


• Még mindig Trieszt s vita központjában
A magyar békeszerződéssel kapcsolatban megalakult albizottság kedd délutáni ülésén elhatározta, hogy a mafytr politikai és területi bizottság e!é terjeszti azon kéréséi, hogy a b''éosl döntés megsemmisítésére vonatkozó szakasznál a szövegből „annak minden következményeivel együtj- a minden szót az amerikai dalegátus javaslatára hagyják ki. Ezt a döntést sz albizottság elfogrdUs.
Páriaban mindjobban fölülkerekedik az a felfogás, hogy z párizsi békeértekozlet októbor 5-ig nem ér véget és az Egyesült Nemzetek közgyűlése szeptember 23-tóS kezdvo a párizsi békeértekezlettei egy-jdőban fotytatja munkáját. Az olasz, bolgár, romén, magyar bókeszorzódée-tcrvezatek munkálatait ¿¿október 5-ig bo kall fejezni. Megbízhatatlanok azok a hirek, hegy a négy köiügyminiszter New-Yorkban a Németországra vonatkozó kérdésben kQiőn megboszélósoket tart. Vaiószínünek látszik- hogy az 5 békeszerződés befejezése uián Párizsban 8 német kérdést vizsgálják meg.
A békekfildőttségek között egyre inkább ehorjed az a vélemény, hogy a békekonferencia nem ér vágat az Egyesült Nemzetek közgyűlésének megkezdése előtt. A megegyezés fő akadálya Trieszt Tegnap az «¡bizottság ülésén még mindig a kormányzati kérdéssel foglalkoztak ós arról vitatkoztak, hogy mennyi bateiroat adjanak e kormányzónak és mennyit a nemzetgyűlésnek, pedig még''237 cikkely van, amiben nem egyeztek meg. A katonai bizottságokban a nyugati csoportokban felváltva hangoztatták azt a vádat Amerika és Anglia ellen, hogy a két ország tutzott gyengédséggel viseltetik Olaszország iránt és túlságos kevés megértéssel Albánia, az áldozat Irént Kót módosító indítványról ís tárgyaltak, mely sz olasz hadsereg és hajóhad létszámának csökkentését kívánta. Alexander, a brit delegáció vezetője kijelentette, hogy két hasonló jugoszláv Indítványt a bizottság már egyszer visszautasított s ezért időpoosékolás ier.ne az u] albtn Indítványról tárgyalni. A jugoszláv kiküldött, aki az albán indítványt boterjéáztette, ezeket visszavonta.
A biztonsági tanács tegnapi ülését határozat nélkül olnapol''.ák. A gyüiés az ukrán panasz tárgyalásával fog!alkczott Az amerikai kiküldött javasolté, hogy tartsanak vizsgálatot Görögország északi határán, hegy tisztázzák a szomszédaival, köztűk Jugoszláviává! ós Bulgárlével felmerült zavarokét. A holland delegátus ajánlotta, szólítsák fel ezen országokat, hogy szüntessék meg ezeket a sajnálatos határinoldenseket. Gromiko szovjet delegátus ellenezte ezt a vizsgálatot ós azt mondotta, hooy az amerikai javaslat" csupán tak-i&al manőver és az a célja, hogy elterelje a figyelmet az igazi kérdésről melynek háttere gazdasági érdek. A nyugati hatalmakat ugyanis nem érdekli a balkáni népek sorsa, itt csak az olaj érdokli őket Cedogan támogatta az ausztráliai megbízott javaslatát, hogy az ukrán panaszt vegyék le s napirendről. Ha, a vlifg létj«, hogy Görögország szomszédainak 5-ször annyi katonája van, mint magának Görögországnak, nyilvánvaló, hogy nem hatalmi törekvésekről van azó, csupán érdekel megvédéséről.
György gőröf király rövidesen hsa utazik Athén, szept. 18
György görög király szeptember 2á-én vagy 27-én érkezik repülőgépen Máltába és onnan hajón tér vissza hazájába.
A Svájcban tartózkodó Churcbil na délelőtt Bernben beszédet mondott
Bern, szeptember 19 Winstoo Churchíl, akit Bernben ünnepélyesen fogadtak, beszédet mondott csütörtökön délelőtt a. berni egyeteken Európa jelenlegi és jövő sorsáról , különös figyelemmel a német kérdésre. A beszédet a svájci és a brit leadó is közvetítette ¡délelőtt 11.15 perctől kezdve. A bEszéáről a Zala holnapi. számában adunk részletes . fcazlésL
Kivándorolt a bolgár cár és családja
Szófia, szeptember 19 A bolgár királyi család valamenv-nyi tagja elköltözött Bulgáriából. Különvonaton Isztambulba mentek, onnan török hajó fedélzetén folytitták utjukai Alexandriába.
Ütünt egy utasszállító repülőgép
Brüsszel, szeptember .10 Az Atlanti Óceán átrepülésére indult belga repülőgép sorsa mé^ minői,'' ismeretlen. A gép Brüsszelből Uj-Foundland felé repült ós eltűnt. A repülőgépen a legénységgel együtt 44 szemelv volt.
parancsnoka lett. Hosszas nyomozás után most Nagyváradon letartóztatták és az ottani ügyészségen várja a fo le! ós&égrevonását
Hirek a világ fővárosaiból
.Az olasz politikai és területi bizottságnak a trieszti kérdésben kiküldött albizottsága megállapodott abban, hogy a szabad terület minden férfi és női lakosa számára megadja a választói jogot és az országgyűlés egykamarás házból fog állani. . ,
Gordon Ferenc Magyarország svájci követe megérkezett állomáshelyére. Garő Ernő közlekedésügyi miniszter kedden este haza indult Párizsból.
Budapestről jelentik:
A román katonából lett nyilas gyilkost Hagyváradon letartóztatták
. fiukarest, szeptember 10 A bukaresti román rádió jeiantése szoriat letartóztatták Patócsi Balázs rvy^i körözött háborús bűnöst. Patócsi Balázs narrezalontai születésű, ífnini román áliámpohrár a román öadseregben szolgált, f940-ben megszökött a román- hadsereg köteléke-Mi ¿s Magyarországon Szálasi hí-" w:hez csatlakozott. Mint hü Szálas i-parti vezetőt fkrainába küldték, aöol a munkaszolgálatosok parancsnokává »övezték ki. A parancsnok-alá tartozott zsidók közül rend-fcvül sokat meggyilkoltatott, később egy magyarországi internálótábor
30-ig befejezik a honvédségnél a létszámapasztást
Kormányrendelet értelmében a honvédség kötelékében is a létszám:ipasztási .eljárást szeptember 30-án, illetve októbor 15-én kell befejezni.
Albrecht volt főherceg Délamerikában
A Zala már hirt adóit arróí^ hogy Albrecht volt főherceg Feldkircfaenből megszökött. Most érkezeit jelentés hirtil adja, hogy Albrecht megérkezett Dél-Amerikába.
Elindult az első szlovák áttelepülő csoport
A magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény végrehaj tá-tása során szerdán délelőtt 11 órakor indult el az első vonatszerelvény, amelyen a lakosságcserérc önként jelentkező szlovákok hagyták el az ország határát. Ezután következik Ajka
község, ahol főleg bányászok Iáknak, azután Csév, Nagykovácsi, Dorog, Pilisszántó. Pilisvö-rösvár, PilisszeiJÜvén, Sáriielep és Tokod szlovákjai, összesen 137 család. A kitelepülök főleg bányászok és ipari dolgozók voltak. .-A hálárrendőrségen rendkívüli tapinlatlai és gyorson végezlek a vámkezeléssel. A határállomáson mind a magyar, mind a csehszlovák áttelepítési kormánybiztosság megbizottaín kivül a magyar és csehszlovák belügyminisztérium is képviseltette magát. Mindkét részről jelen voit a sajtó nagyszámú képviselője. Az áttelepítés első szakasza megkezdődött és hatalmas szerelvények fogják szállítani Esztergomból a többi szlovák áttelepülőt is, uj hazájuk felé.
Petőfi az orosz rád jóban ,
Az Ogonyok.- cimü moszkvai folyóirat kiadásában nemrég je--lent meg orosz nyelven egy 22 Petőfi-verset tartálmaj.ó gyrüjte-
Göíögország egész területérc kiterjesztették a statáriámot és folytatják a tisztogató katonai műveleteket
♦ ''
A békeértekezlet katonai bizottsága elvetette azt a javaslatait hogy az olasz békeszerződés katonai vonatkozású szakaszait 5 éven belül vizsgálja felül, viszont elfogadta Olaszország demiiitarizálására vonatkozó négy nagyhatalmi tervezetet
Északfranciaországban keletről északi irányba tartó két titokzatos lövedéket láttak. A francia hírszolgálat jelentése szerint a lövedék vöröses magból és hosszú aranysárga uszályból álott. A rakéta a vadászgépeknél jóval nagyobb se-bdsséggel haladt.
mény. A moszkvai rádió ezzel kapcsolatosan megjegyzi, hogy a nagy* magyar költő versei nem most jelennek meg először orosz nyelven. Szovjet folyóiratokban -és gyűjteményekben" j^égebben is jelentek meg . Pciőfí-költsraé-nyek. A mostani kis gyűjteményt, — amelyet ismert orosz írók nagy gonddal fordítottak — százezer példányban adták ki és néhány nap afatt szétkapkodták. „
A szovjet folyóirat szerint ez csak egy szerény kísérlet volt, hogy megismertesse az orosz olvasókat a gazdag és szép Petőfiörökséggel. A szovjet szépirodalmi vállalat tervbevette, hogy Petőfi verseit nagy gyűjteményben viszi a szovjet közönség elé.''-
A moszkvai rádió ez alkalommal meleg hangon méltatta Petőfi költészetét, kiemelve a haza és népe iránti lángoló szeretetét, a szülőföldjéhez való ragaszkodást, lángoló lelkesedését a szabadságért és izzó gyűlöletét a német Habsburg-zsarnokság ellen. Érthető, — mondja a moszkvai rádió — hogy a Horthy-éra alatt a költő legjobb verseit elhallgatták és alakját eltorzították. "Amikor a Vörös Hadsereg Magyarországot felszabadította, a felszabadult magyar területeken a demokratikus magyar lapok és folyóiratok címlapjukon Petőfi-versekből vett idézetekkel jelentek meg.
A nemzetgyűlés ölése
A nemzetgyűlés tegnapi ülését lO. iő-kor nyitotta meg Kossá István alelnök. Ries István igazságügy-miniszter benyújtotta a képviselők összeférhetetlenségéről szóló törvényjavaslatot és kérte a javaslatra a sürgősség kimondását. Sári István szabadságpárti képviselő hozzászólása után a nemzetgyűlés elfogadta a javaslat sürgős letárgyalósára vonatkozó indítványt, majd a napirend tárgyalására került a sor. Meghallgatták a gazdasági bizottság jelentését az 19-16— 47. évi költségvetésről. Előadó .ismertette a javaslat részleteit és kérte ennek elfogadását. Erután áttértek a napirend második pontján:, az építésügyi, városrendezési és közmunkaügyi igazolások szabályozásáról szóló törvényjavaslat tárgyalására. A javaslatot általánosságban elfogadták. A nemzetgyűlés legközelebbi ülését szcpten&er 2ö-án tartják. Kéthly Anna alelnök felolvasta a belügyminiszter átiratát, mely szerint Drózdy képviselőnek julius 31-én elhangzott interpellációjának nánősit-hetellen hangjára való tekintettel arra nem ad választ. 54 interpellációt jegyeztek be. melynek meghallgatására háromnegyed 5 órakor tértek át
— Várható időjár¿x csut&tgk ettíg:
ÁtrneneiHeg megéitekü''.ő dili, délnyugati
többfelé kisebb futéesö, reggel helyenként köd, az éjsza''iaí ichüléa gyen'' gül, a nappali meleg mérséklődbe.
ZALA
1946. szeptember 20
A Budapesten tartózkodó John Haíre angei képviselő nyilatkozott
John Hőire angol munkáspárti képviselő két napig Budapesten tartózkodott és szállodai lakásán fogadta a Magyar Távirati Iroda munkatársát
— A magyaroknak a békeszerződés megkötése ulán minden erejükkel Európa és az ország teljes újjáépítésén kell dol-gozniok. Ezután röviden vázolta mindazokat a pénzügyi és gazdasági jelenségeket . melyeket a megkötendő békeszerződés Magyarország számára nyújt Ha Magyarország az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjává válik, akkor természetesen igen kibővülnek a többi hatalmakkal való szorosabb kapcsolatainak lehetőségei. A megszállás időtartamát is szabályozták és a békeszerződés megkötése nián 90 napon belül valamennyi megszálló csapat kivonul ''Magyarországról, kivéve természetesen azokat a szovjet megszálló erőkét, amelyeket Ausztria továbbtartó megszállása miatt a közlekedési vonalak biztosítása magyar területen tart. Angol katonai erők nettí maradnaK Magyarország területén. igen fontos pont a magyar békeszerződéstervezel azon rendelkezése, mely a magyar hadifoglyok hazahozataláról szól. Valamennyi hadifoglyot szabadon kell b''o-esátani és ezek gyors hazaszállítása attól függ, hogy a békeszerződést mielőbb aláírják-e, vagy'' sem. Nagy britanni ában nincsen magyar hadifogoly. John Haire igen nagy elismeréssel szólt az ország stabilizáci • járói és a forint bevezetéséről és az ezzel járó szanálásról. Közölte az angol kormány megbízásából, hogy Nagybritannia és a magyar Kormány a jövőben gazdasági tárgyalásokat is folvtat »
MOZI
Cirkusz
A Sovuzintorgkino újdonságának történeté Amerikában indul el. A tömeg egy fiatal nót hajszol az utcán, akit azzal vádolnak,.hogy négerrel élt együtt. A -fiatal nó egy fekete babyvel menekül a tömeg .dühe elől. Menekülése közben megismerkedik egy német impresszárióval, aki európai kőrútra viszi. Szeretne''ineesza-hadulni tőle, de a «német hatalmában tartja azzal, hogv felfedi »titkát. Útjuk során Moszkvába is eljutnak, ahol leszerződnek ogy nagy (cirkuszhoz. Marion Dúcon1, a fiatal nő Marti nowal kerül össze, akivel -meg is szeretik egymást. A német ezt nem nézi jó szemmel és ól akar utazni Marionnal Moszkvából.'' Marionnal cserél egy barátnője, aki ca némettel kimegy az állomásra. A német észreveszi a cserét. Visszamennek a cirkuszba, Marion azonban akkor már kint van a porondon. A német tajtékzó haragjában a közönség előtt felfedi Marion titkát, azonban ¡kinevetik és kifütyölik- Marion iuí hazát talál a Szovjetunióban, ahol mindenki szabad és az embereket nem a színük és fajuk-szerint ítélik mos:.
Marion Dixon szerepében L. P. Orlovát, a híres orosz filmszinésznőt láthatjuk.
A Kísérő műsorban az Egyesült Amerikai Híradó 88. számát''és egv MAFIRT híradót »mutatnak be, á mely a magyar kormányférfiak moszkvai látogatásáról szók
Felhívom a város lakóit, hogy a lakóházakban összegyűlt szemetet a jövőben ae az ott estre vagy a szántófőidre, hanem a városi szeméttelepre hordassák ki. 120? Polgármester.
Dolgozók Iskolája a piaristáknál
A tankerületi főigazgató leiratban utasította a nagy kara-'' zsai kegyesrendi gimnáziumot arról, hogv- az iskola .keretéq belül indítsanak tanfolyamot a" továbbtanulni akaró . dolgozd felnőttek részére.
Tekintve, hogy Nagykanizsán már minden iskolábaii megnyílt a Dolgozók Iskolája, örömmé! üdvözöljük most a főigazgatóság ezen elhatározását Felkerestük a gimnázium igazgatóját, aki a következőkben nyilatkozott a Dolgozók Iskolájáról:
— Az elmúlt tanév folvaiüán is terveztük a Dolgozók iskolájának megnyitását. Azonban akkor nem nyilvánult meg kellő érdeklődés iránta. Egy-egy osztályba ugyanis mindössze négyöt * dolgozó jelentkezett. A tanév befejezése után azonban a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet adott k:i a Dolgozók Iskolájára vonatkozólag. A rendelet előírja, hogy egy osztálvba legalább lő, de legfeljebb ''50 jelentkezőt lehet felvenni. Már ez is egészen minimális keret azonban kérdés, hogy lesz-e most már elegendő jelentkező. A tanfolyamra jelentkezni leliet bármikor, féknek vagv_nőnek egyaránt,''16-45 éves korig. Szeretnénk, ha mi-
hírek
t
OlvasólnU&osL
Ssives elnézést kérünk kedves ol vasóinktól, hogy mai számunkat kénytelenek vagyunk a szokottnál kisebb terjedelemben megjelentetni, de erre egy elháríthatatlan technikai hiba adott okot. — A hiba még ma estig orvoslást kap s lapunk holnap a szökött terjedelemben jelenik meg.
— Izr. istentiszteletek időpontja
pénteken este háromnegyed 7 órakor,, szombaton recrgel fér8 órakor, vasárnap, szeptember 22-én reggel szölichosz 7 órakor.
— Eljegyzés
Pikó János hentesmester . eljegyezte Kovács Terézkc háziipari ok-tatónót. (Minden külön értesítés helyett.)
— Hadifogoly-értesítés
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete felhívja Bo-
fár József. Gábor József és Nagy ózsef hadifoglyok hozzátartozóit, hogy a Párt irodájában jelentkezzenek. • v.''J
— Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik felejthetetlen férjem temetésen megjelentek vagy hármi módon részvétüket fejeztek ki, ezúton mondok hálás köszönetet. özv.Tóih Istvánnc. - • .
A KOKSz
felhívja a tanoncokat foglalkoztató kereskedőket, hogy 40 órán belül jelentsék az egrosuletnél nyilvántartás havétel végett délelőtt" 10 órától 1 óráig Kölcsey-u. 2. emelet.
— Pénzhez jutnak a szőlősgazdák
Az elmúlt vasárnap és hétfőn városunkban tartózkodott a pénzügyminisztérium. X. b. osztályából d''r. Előd Zoltán minisztori tanácsos, Toronyi számvevő és dr. Magyar Lajos" titkár. Idejövetelüknek célja az volt, hogy felülvizsgálják a,mult évben .befolvt adóborok, valamint a szeszcgyocíérusági igazgatóság részére vásárolt borok elszámolását Ennek megejtése után megbízást adtak a Dunántuli Gazdasági Szeszgyárosok Szefizfinomitó B. T.-nek,. óogy Nagykanizsa környékén direkt-termő szőlőből szűrt mustot, bőit vásároljon szeszfózési célra a szesz-egyedárusági igazgatóság részére. Ezekre a vásárlásokra a pénzügy-
nél előbb, minél többen jelentkeznének a Dolgozók Iskolává- | ba. hogy megkezdhetnénk a j nmnkál — fejezte be nyilatko- ! zatál a piarista gimnázium igazgatója.
A Dolgozók Gimnáziumába már most is lehet jelentkezni. A tanfolyam megkezdését kellő számú jelentkezés esetén a Zala idejében közli. *
Előkészítő tanfolyamot létesítenek a dolgozók iskolájában
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet adott ki arról, hogy ahol a paraszt Dolgozók Iskolájának előfeltételei nincsenek meg, ott előkészítő ,tanfolyam létesítendő. A dolgozók általános iskolájában gimnázium és polgári iskolában való tovább tanulásra nyernek kiképzést. A tanfolyam tanulói a tanév végén a kiküldött vizsgáztató bizottság előtt vizsgát tesznek. A parasztdolgozók iskolájában megnyitható gimnázium, polgári ''iskola, tanítónőképző és óvónőképző. Az iskolában minden osztályban egy éven belül legfeljebb két osztály végezhető el és a szorgalmi időt a mezőgazdasági munkálatokban levő elfoglaltság figyelembevételével kell megtartani v-:''
minisztérium már most rendelkezésére» bocsátott a Dunántuli Szeszgyárnak nagvobb összege?. Kilátás van további kiutalásra'' is, ha a vásárlás kedvező mederben .megindul. Igen jól jönne Nagykanizsának „és kornyékének, ha ez a nagyobb ösz-szegű pénz itt kerülne befea jjazda-ságí vérkeringésbe. »
— A Magyar Demokratikus Nők a gyermekekért
A Magyar Demokratikus Nők Szö vetségo akciót indított a szegény-sorsú és árva kísgyermekeknek''folső-ruhával és fehérneművel való segélyezése ügyében. A polgármester ur felhívja Nagykanizsa város szociálisan gondolkodó asszonyait, hogy erre a célra szánt használt vagy uj ruházati cikkeit a demokratikus nők hivatalos helyiségében, Fő-ut 5. sz. alatt vagy á városi elemi iskolák iigazgatóinál szíveskedjenek leadni. Áz erősen használt holmikat a szövetség tagjai megjavítják és átalakítva'' juttatják a gvermekiekaek. Minden adományért előre is hálás köszönetet mond"; a szövetség.
— Felhívás
Felhívjuk azokat a -hadigondozottakat, akik a szabad cukrot még nem váltották ki, a sorbanállás elkerülése végett a fejlapjukat és a cukor árát adják le a ilONSZ helyiségében pénteken délután 5-tól 7 órái£, ahol a cukrot majd át? is vehetik. — A közellátásügyi miniszter 10.860/1946. K. M. sz. rendeletének 6. 2. pontja alapján az I. és II. játadékosztályba sorolt hadirokkantak testi munkás pót jegyére igényjogosultak. Felhívjuk őzért bajtársaikat, akik I. és II. j. o. hadirokkantak, hogy ennek igazolásával a Közellátási Hivatalban je- , lentkezzenek, ahol a testi munkás | pótjegyet részükre'' kiadják. A testi j munkás pói fejadagja napi 10 deka- j gramm. Elnökség"
— Árdrágítók
A nagykanizsai rendórsésr gazdasági osztálya a következő árdrógitók ellen indította megSns eljárást: Ozv. Plánder Józsefné "Nagykanizsa, J''a-rasdi-utca 41. szám alatti lalcős fii- : len, aki a burgonya kilogrammját a megállapított 30 filléres ár helvett 1 forintért árusította. — Kiss''Józsefig Szent Rókus-utca 43. szám alatti lakos ellon, aki egy kilogramm káposztát az 50 filléres maximális ár helyett 1.20 forintért adott ol.
— Nemefh Józsefné, Kisrác-utca
28. szám alatti lakos ellon. ab'' az uborkát 36 fillér helyett"l forintén adta el.
A rádió pénteki roösora
Budapest I. 7 Hirek. Az Attelepj.
tési Kormánybiztosság közleménvei.
7.30 Regceli* zene. 8.15 Hangiénál zek. 10 Hírek. 10.10 Olasz dalok 12 Déli harangszó, liirek. 12.15 rard Laboch énekéi. 14 Hírek. Vöröskereszt közieménvek. 15.15 Bá-dióiskola. 16 Hitek. 16.10 A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége müfora. 16.25 Az oroaz követalg ajándéklemezeiból. 17 Szakszerre-zeti tanácsadó. 17.10 Szakszervezeti hiradó. 17.15 A Iondoni BBC lemezeiből. 18 Hirek. Vöröskereszt közLeméöyek. 18.30 A Rádió kamarazenekara játszik. 19.35 Falurádió 20 Hirek, sporthírek. "21 Európa és a magvar közvélemény. 21.25 Zon-srovaszólók. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.35 Vöröskereszt köz lemén vek. 22.45 Stra-winszkv és Honesrgor müveiből. 23.10 Hírek és krónika angolul és franciául. 23.35 Könnvü dallamok.
Budapest II. 20 Baiéttzene. 20.50 Rádió szabadegyetem. 21 Hirek. 2*2 Oporarészletek."
A bündző Budapest
Háromévi börtönre ítéltek egy uszitó lelkészt
A népbiróság,hároméri kényszermunkára ítélte Irányi Kamill volt székesfehérvári evangélikus lelkészt, aki több háborúra nszitó cikket irt, beszédeiben pedig kijelentette, hogy a németek és nyilasok a legigazságosabb harcot folytatják Követelte, hogy nvilasőkat helvezzo-nek vezető állásokba. A" NOT Sarlós-tanácsa másodfokon Irányi büntetését háromévi börtönben szabta meg.
fiyilas banditák rendőrkézen
A vidéki főkapitányság politikai osztálya elfogta Bicskén Bodriczker Ferenc SS-katonát, az auschwitzi tábor egyik őrét, Gede Gvulát, aki Kőbányának volt nyilas széktartója és orosz tiszteket lőtt agyon, Péeeleii Nagy Istvánt, akinek parancsára gyilkolták le a péceli munkaszolgálátosokat és Kapuváron Keszeg Sándor 21 éyes napszámost, a kopbázai tömeg-vérengzés egyik tettesét
Sporthírek
KTE beosztást nyert az egységes első osztályba
Az XVTE az 0B II.-bo jutáss folytán az NTE csapata került be a kerületi egységes első osztályába. Városunk 80 érős egyesülete és annak szurkolói örömmel fogadták a hirt, mert most már a kijavított sporttelepen megindulnak a oajnoki küzdelmek. Az KTE helvére á második osztályba az NTE II. csapata nyort beosztást. Bővebbet hoinapi számunkban közlünk.
APRÓHIRDETÉSEK
Tankönyvekéi íz összes helybeli és tí
...... '' * " x. Schie*
129. M
déki Iskolák részért- előjrcyxtm. Scüiesr Gyula, Ady Eodre-ut 8. Telefon: i:
GaxAisígi koarenc16*1 keres a G3;d> képtő iskola, Ady nt 47/a.__
Eladó egy 55b literes jó boroshordó é^ületta és uj szccskavágó. S.raon Isítis hentes, Ktskanlzsa.__
Telefunkea kjs supcr-rááió eladó M^ gysr utca 51.__1^36
Kisebb díákleáavt vállalok ttíjzs cüi-tásra. Matolitsné, Kglcsey-a. 17. i
ZALA demokratikus politikai napilap
Sterkesztl: Bcncza JcxtS főszerkesztő Sicrkciitó^! Ci kiAdóhWxul: F<W Teletofl JL
•Kiadja: „Kíjflaataíigí R. T.
Sz-rceszÍMért és kiadásért 1tiá Seacrt JetL
Myomstoa« .Közgardoságl R.T. NoS?* ksnlzsa* nyomdaiba-i ^^3gyk33tzsá^
Nyoaidáürt leiei: Zaíay Kárcly,.
5''í* tríoiysm. 214
NaovKsnizsa, ©46. szeptember 21. szombat
Ára 40 fillér.
Az egyik amerikai tudományos folyóirat szerkesztője közötte, hogy az amerikai hadsereg oly gyilkos hatmsu méreg birtokába jutott, melynek tsgy grammja 7000 ember megölésére
alkalmas.
Churchil az uj Európai Egyesült Államokról
Winston Churchil a rádió állal is közvetített beszédet mondott csütörtökön délelőtt Európa békéjéről'' Hs Európa egyszer egységes lenne, akkor három, vagy négyszáz millió lakosságát boldoggá tohetne, jótétben es megelégedettségben élhetne. A győzteseket hangzavar, a legyőzötteket kétségbe esésfogja el. Eonelc köszönhetjük oly sok esetben, hogy a legszebb tervek megvalósulása Is örvénybe torkollik. Az Óceánon tuti nagy köztáraaaág az Egyesűit Államok észrevette Európa rohanását, mely a saját végzetet vonjs maga után és kinyújtotta támogató kezét. Az európai Egyesült Államok megalkotás« volns sz egyetlen gt, ímeiyen járva, visszanyerhetik azokat az egyszerű örömöket és derQa békés életet, melyek 3z egyszerű emberek életét ertékessé teszik. A népszövetség gondolatát nem az alapelvek gyakorleliatlansága miatt szüntették meg, hanem azok az államok, amelyeket legyőztek, cserbenhagyták özeket az elveket. Ezt a ««ronosetlenséget nem szabad megismételni. Erre ltom lehet ok. az, hogy Európában valamely nemzet ¿uzeOtközésbe kerül az Egyesllt Nemzetek szervezetével Ellenkezőleg azt hiszem, hogy az Egyesült Nirrzetekkei való összefogáson, a Németország körüli csoportosuláson épül fel Európa jövő békéje, Az egyesüléshez az első lépést Franciaországnak kellene megtenni és a németekkel való összefogással el lehetne érni sz európai államok egyesülését. Az Egyesült Nemzetek szervezete kisebbíteni fogja az egyes Itomok erejének jelentőségét.
A barc véget ért, de a veszélyek még nem multak el. Ha az uj európai Egyesült Államokat meg akarjuk alkotniakkor ennek munkáját most kell elkezdeni. Az atombomba titka még csak egy éltam és nemzet birtokában van, amelyet ők előreláthatólag sohasem fognak használni még ha a jog és szabadság ügyéről is van szó, de lehet hogy évek múlva e borzalmas pusztító eszköz általánosan ismeretes lesz és használata általános katasztrófát idézhet elő és nemcsak annak vetheti végét, amit most emberi kultúrának és civilizációnak nevezünk, de szétvetheti a földgolyót is.
Az első gyakorlati lépés az Európai Egyesült Aütmok megvalósítása fele egy nenr:zetfcö2i tanács •létesítése és ebnen a sürgős munkában Franciaországnak és Nemetországnak keli a vezető szerepet játszani t brit államszövetséggel és sz Egyesült Államokkal és végOf m Szovjetunió közreműködésével ogyütt s ikkor remélem, hogy o szövetséggel valóra válnak azok a remények, hogy Európában minden rendben lesz.


A békeértekeziet hírei
A bizottságok ülései
• Párizs, szeptember 20 Az olasz politikai és területi bizottság tegnapi ülésén szavazásra került a sor Brazilia módosító indítványa fölött, amely* azt javasolta, hogy Isztriának az ¿ngol vonaltól nyugatra eső részéi juttassák vissza Olaszországnak. A javaslatot 17 szavazattal 1 ellenében elvetették. Tegnap befejeződött a trieszti szabadterület határaira vonatkozó vita. A jugoszláv kiküldött ismét kérte, hogy a # négy nagyhatalom külügyminisztere vunácskozásaiknál kedvező megoldást találjanak Jugoszlásia számára. Ha erre r.env kerül sor, itftn írja alá a békeszerződést Az angol, amerikai és lengyel kiküldöttek hozzászólásaikban közölték. hogv Trieszt számira aem tudnak kielégi tő alkotmányt elfogadni, bár a szabadállam függetlensége biztosítva van^de meg akkor sem kötelezetik magukat/hogy a külügy-
Qioiszten tanácsban javasolt határvonalat elfogadják. Az al-ioteánv megszövegezésével foglalkozó bizottság folytatta a kormányzó hatáskörének tárgyalását A ka tárgyaló fél közötti különbség'' nem csökkent •J Magyarország ügyével foglalkozó albizottság Csehszlovákiának azzal a kérésével foglalkozott hogy a Duna jobbpartján Pozsonnyal szemben területhez jussanak. A kanadai kiküldött jelentette, ha ilyen területi igényekre sor kerül, Magyarország ^Pjon megfelelő területet en-n«* ellenében Csehszlovákia má-** részéből. A balkáni gazda-bizottságban az angol kiadott a nácik által 1912 óta. ^edöyezett olajszállitmánynak t^niai angol érdekeltség «aiüelkezésére bocsátását és az
1938 előtti állapot vissza állítását kérte addig, amig a román kormány szabadon dönthet és hozhat törvényeket. Anglia ezze?^ szemben kötelezte magát. i>ogy acélt szállítson a romániai oiaj-mezőknél igényelt acélszükség-let fedezésére. A bizottságok elnapolták i üléseiket, anélkül, hogy döntést hoztak volna.
A balkáni gazdasági bizottság
. Párizs, szeptember 20
A békeértekezlet balkáni gazdasági bizottsága csütörtökön délelőtt elhatározta, hogy minden délelőtt, még vasárnap is ülésezik, hogy befejezze munkáját október .Vig. Észak-Írország delegátusa tette ezt a javaslatot. Eddig a bizottság 19 ülésen 2 cikkellyel végzett. I-egalább 20 ülés megtartása lehetséges még. Szűkség esetén figyelmen kívül hagyják a Uuua-kérdést
Bevin Párizsba megy a négy külügyminiszter tanácskozására
London, szeptember 20
A brit külúfóTnimsztérium szóvivője csütörtökön közölte^ hogy Bevin külügyminiszter a
hét végén néhány napra Párizsba megy és a jövő csütörtökig ott marad, hogy részt vegyen az ujabb külügyminiszteri tanácskozásokon, melyeken a négy külügyminiszter mindent el fog követni a megegyezések létrehozása érdekében.
Az olasz kérdés
. Párizs, szeptember 20
A békeértekezlet katonai bi- ■ zottsága teljes mértékben elfogadta az olasz békeszerződés katonai vonatkozású rendelkezéseit. Az olasz területi és politikai bizottság tegnapi ülésén a jugoszláv megbízott nyomatékosan kijelentette, hogy ameddig valamely kielégítő megoldást nem találnak a Julia-tarto-míány és a trieszti szabad terület kérdésében, Jugoszlávia nam írja alá a békeszerződést Olaszországgal.
Megtalálták a lezuhant belga repülőgépet
Ix>ndon. szeptember 20
Az ujfoundlandí repülőtérről jelentették, hogy tegnap reegial a li> zuhant belga atlanti repülőgépet ol-érte egy mentőcsoport, amely kora reggef rádión jelentette, hogyV gép
Gerő Ernő hazaérkezett Párizsból és nyilatkozott a M. T. I. munkatársának ^
í
Csütörtök délután a Keleti-pályaudvarra minden külsőség mellőzésével megérkezett Párizsból Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter, a magyar békedelegáció helyettes elnöke. A Magyar Távirati Iroda munkatársának a következőket mondotta :
— Véglegeset természetesen még nem mondhatok, hiszen a párizsi tárgyalások még folynak. Eddig sikerült baráti megálla: podást kölni Jugoszláviával, melynek jelentősége különösen a csehszlovák-magyar vonatkozású ügyek megvitatásánál igen
figy elemreméltó, mert azt "bizonyítja, hogy Jugoszlávia hajlandó két oldalú megállapodást kötni, mig Csehszlovákia csak egyoldalú intézkedéseket akar a magvarok kitelepítésének igen fontos problémájában. A niegál-pódás bizonyítja azt is. hogy nem vagyunk annyira viszige-telve, mint azt egyesek feltételezik. Hátra vaknak nSég a gazdasági kérdések, amelyeknek a tárgyalására 1 és fél hét mulya kerül csak sor. Ezekhez a tár-alásokboz rendkívül fontos ekek füJödneJe. .
aisó része kiégott és -minden:, kísérletet megtettek, hogy a «nap folyammán elszállítsák azokat, akiji: ínég az utasok közül életben mainiatak. Mikor azokat akarta jelenteim, akik a katasztrófát túlélték, olrooniott a rádiókészülék. Egy repülőgép,, amely elrepült a lezuhant oolga gíép lelett, azt állította, hogy logalaujb ho-ten maradtak életben az olpvusztult gép utasai közül. A repülőiaccpon oélyet fájlalt .négv gyermek közül ervet a ^ép körül .látott szahuUgálni. Élelmiszert és gyógyszert rn^r juttattak a nic^inenck uiteknek.
Kisházi Ödön jrarizsi megbeszélései
Párizs, szeptember 20 A montreali munkaügyit értekezletre utazó xmgyar kültdott-Tség vezetője, Kisházi Ödön Párizsban megbeszélést folytatott a szakszervezeti tanács vezetőjével, a vas- és fémmunkások ¡szervezetének elnökségével. A magyar küldöttség tegnap este io-
vább utazott Montrealba.
«
A magyar-cseh probléma
Párizs, szeptember 2G* A magyar albizottság tegpiáp délutáni ülésén Hope kaiLaőai megbízott feltette a kérdést, hogy Csehszlovákia hajlandó lenme-e Magyarországnak ugyanolyan nagyságú földdarabot cserébe adni azért a területért, ¿amelyet a Duna déli oldalán íkérf Pozsony kifejlesztésével kapcsolatban. Csehszlovákia késre?-me inkább imperialista szándéknak tűnik fel, mint hadászati szükséglet kielégítésnek. Ifajidu, a csehszlovák megbízott azt válaszolta, liogy semmi okát sjem látja ellenérték biztosításának, mert az értekezlet más területe1 is átcsiatolt anélkül, hogy az elcsatolt területekért ellenértéket kérlek volna. Hope azt is megkérdezte a csehszlovák delegátustól, vájjon a pozsonyi hátí-főre vonatkozó igény összxe-e van kapcsolva azzal a csehszlovák kérelemmel, amelyben 2CX).000 magyar csehszlovákjából való eltávolításának engedélyezését kéri. Haydu erre nyo-matékosan azt válaszolta, hojgy a két kérdés semmiféle módon nincs összekapcsolva egymais-sal. A Csehszlovákia által késrt területen mindössze vagy kelezer magyar él és Csehszlovákia, valamint Magyarország uggy véli, hogy ezt a Kérdést a kcét ország közötti kétoldali tárgyalással rendezni lehet.
Az uj francia alkotmány
Párizs, szeptember 20 Az uj francia alkotmány métc; mindig''politikai viharokat kelt Frsiií-ciaországban. Bidoault minisztertóí-nök tognat) este mc-jvédto az iuj francia alkotmányt ibban a^kom)-promisszumos bizottságban, ameifr a rsx^mzetgyülés nieírbizásából foglalkozik a kérdéssel. Bidcáuit kijelerü-tetta, hogy* bizalmi szavazat tárgyává toszi ezen ügyet do Gaulka: szemben, aki előzőleg a nvilvánosf--uág előtt elitélte az uj alkotmány-"tenrezetet és felajánlotta, ho^y tá,-mofflíttii fogja az uj Választaiükcrm azokat a jdöltoket, akik az alkon-mány-terrezot ellgn foglalnak állútítL
V
ZALA
191G. szeptember 21
Sok szó — egy cselekedet
(Széljegyzet egy kiskanizsai levélre)
Ite sok szép, mSferasztosan emberi eszmény egyesül ebbon'' a szóban: .^demokrácia« és mégis, mire az eszmények szavakban keresnek kifejeződést, mennyi hullik azokból puszta szikiára.
Azt mondjuk: «szabadnak ienni« és rabjai vagyunk saját alantas emberi ösztöneinknek, anyagiaknak, biusácröknak, érvényesülésnek, szerzésnek, holyzetok kihasználásának.
Azt mondjuk: »egységben összefogni 2 és hanggal, betűvel, doronggal, gánccsal "törjük, marjuk eev-mást," ahányan vagyunk, annyifelé huzmik ós ollonségét látunk abban is, akibon tisztes ellenfelet becsülhetnénk.
Azt mondjuk: »áldozatot hoznia ós clirigveljük a falatot a szomszéd asztaláról, zsugorgatjuk földi javainkat és szemforgató panasszal térünk ki, ha a köz vagy a nyomor hozzánk fordul a jóság nevében.
Azt mondjuk: j>szejeLnic és jobban tudunk gyűlölni, -mint szeretni, inkább vagyunk kész solwt ütni, mint megértem, hamarabb'' tudunk gyilkolni is, mint megbocsátani.
Eszményiek éa gyakorlati életelyek, szavak ós cselekedetek között minden vonalon igy- tátonganak mérhetetlen ezakadókók, amelyekben elveszik sok-sok emberi szép, jó és igaz.
Az ellentéteknek ebben a meddő zavarosában milyen jó kivételre találni. Kivételre, amelyet a (demokrácia uj ombort faragó* képessége törtnek ki s amelytől remélni lőhet, hogy lösz egyszer aikivételból általános, igaz cmber-tipuá''s, demokrácia jegye alatt. 1
Egy levél nyomán ver beaaünk
Sfök/eret ez az embert átformáló it. A levelet a Szervezett Munkátok Szövetkezetének igazgatóság kapta egy kiskanizsai tagjától, liánki -Józsefneió), aki jelen YÖtt/a fczövet-keóet vasárnapi közgyűlésén, meghallgatta ott a felszólalásokat,''ame-lyok mindegyike, vezotőség és : tagok róazóről egyaránt, hangsu.yozta a t>zö-.jtkez<it demokratikus jéientőaé-gé;, a kisember önsegélyét a kapita-íizmussal szemben folyi.Uoít harcában. Igy szól a flóréi: *
»Tisztelt Igazgatóság! Amint végig hallgattam a 15-i közgyűlés, arra az elhatározásra jutottam, hogy valamiképpen nekem is sogitsegére kell lennem ^ Szövetkezel vezetőségének nehéz napjaiban. £n pénzt nom tudok adr-i, mert sajnos férjem munka nélkül van. Azonban ha az igazgatóságnak Sem lenne kifogása ellene, bátor vagyok'' fölajánlani szolgálatomat, meg podjg olyaa tekintetben, hogy méterárut feldolgozok. EhráÖaLnám 25 darab riői kombiné elkészítését és 5 darab női bluz varrása^ »miért természetesen munkadijat nom fogadok el, hogy annyival .is olcsóbbaa tudja a Szöwtkozot azokat tagjai számára áruba bocsátani.«
Eddig a levél. A sorok möjs£tt pedig ogy uj, a falainál sokkal tisztul-fcaobaű emberi világ körvonalai rajzolódnak ki. Azé a világé, amikor nemcsak szó lesz az »erek össaofo-gása«, amikor nemcsak frázis lösz a »kölcsönös megsegítés* fe amikor nem pusz tálja hufló szó lesz a de-( rookracia sok nagyszerű elgondolása, hanem élet lesz a programúiból, abból- a programúiból, ami a teremti* szándéka x>lt, amikor ombort t&iepitett a földre...
r
Elrabolták kerékpárját
Pösze István kemendollári lakos Solyó hó 15-re virradó éjjel kerékpárral haladt a zalaegerszegi országúton, ismeretlen tettesek megtámadták, agyba-főbe »érték és elvették kerékpárját A rendőrségi nyomozás megindult a tettesek kézrekeritésére.
Novembertöl-márciusig tart az ingyenes gazdaasszonyképzö iskola
Jelentkezés a gazdasági iskolában
Az ország ujjáépitése érdekében nemcsak képzett gazdákra, hanem körültekintő, a háztartás minden ágában jártas gazdaasszonyokra van szükség.
I£nnck tudatában a földirtü-vrlésügyi minisztérium a gnz-daképző iskolái kibövil- tic gazda- és gazdaass ro juj képző iskolákká, ohot a (¡azd-iipjak-• kai párhuZGmos>jn, dr a női érdeklődési- és munkakörnek megfelelően ''Háztartási ''iránya . kiképzés folyik. A nagykanizsai gazda- és gazdaasszonyképző iskola ezévben megnyitja a háztartási tagozatát megfelelő szánni jelentkező esetén. Jelentkezési korhatár 15 év, az előirt iskolai végzettség legalább o elemi. Leányok fé-
szere internátus nincsen, csak bejáró növendékek jelentkezhetnek. Tandíj nincs.
A tanév a teli hónapokh:m ta.pt csupán, novembertől márciusig. mdy idő alatt a leánytanulók megismerkednek mindazzal az elméleti és gyakorlati ismerettel, amire egy házrasz-szonynak szüksége van.
Az elméleti órák anyaga : háztartásin. állattenyésztés, kertészet. gazdasági ísmere!ek. egész: ségtan stb. A gyakorleti órák tananyaga : szabásrajz, szabás,, varrás, sütés, főzés, fejés, tej-kezelés. A beiratkozás megkezdődött. Jelentkezni lehet a nagykanizsai gazda- és gazdaasz-j szonvképző iskolánál. (Ady j Endfe-ui 74/a.)
Kik remélhetnek rendkívüli helyreállítási házadókedvezményt
A „Magyar Közlöny" f. hó 15-i száma közli a kormány 10750/1946. •M. E. sz. rendeletet, mely szerint
RendklvOf! Ideiglenes házadó mentességben részesül:
1. A beépítetlen területre emelt épület. (Beépítetlen terűlet az, amelyen legalább két éven át állandó épület nem állott.)
2. A toldaléképület, ha építése következtében uj helyiség keletkezik.
S. A meglévő épületre ráépített emelőt,
4. A föld színéig kibontott épület helyén emelt uj épület akkor, na a használható területe a lebontott épület használható területét ennek Jeg-alább fele részével meghaladja.
5. A föld Brinéíg lebontott, önállóan használható épületrész bel vére emelet épületrész, vagy a tetővel egy ütt lebontott emelet helyére épített emetet.
6. A főid sziliéig lebontott épület helyén emelt, túlnyomórészt lakás céljaira szolgáló épülőt abban az esetben, ha a lobontott épület korábban lakás céljára nem szolgált és arra alkalmas s<am volt.
A föld színéig való lebontáson az épületnek a természeíoa talajszintig terjedő lebontását koll érteni.
Az ideiglenes házadómentesség" az uj épületet (épületrészt) csak akkor illeti mog, ha az nj épület építését a rendelőt megjelenése után kezdték meg és az illető városban vagy községben az érvénves építésügyi szabályoknak megfelel.
A rendes ideiglenes házadómen -tesség időtartama:
1. Társasliáznál ós családi háznál, továbbá %r. ilyen jellegű épület toldalékainál és az ílvon épületre ráépített emeleteknél" 15 év.
2. Kíslakásos bérháznál (kisilaká-soá bérház az olyan épü.Urs amelyben a használható területek lo^alább fole részét kislakások foglaljuk el), továbbá az ilyen jellegű épület toldalékainál és Ujwa épűtotekíts ráépített emeleteknél 12 ér.
3. A fenti 1—2. pontokban mez-határozott fületek Közé nom sorolható lakóházaknál, üzletházaknál és egyéb épületeknél (gyárak, műhelyek, stb.), továbbá az ilyen jeLbgű épületek toldalékainál és az ilyen épületekre ráépített emeleteknél 10 év.
Fentiek alapján engedélyezhető ideiglenes házadótnen.tesség "a házadónak 50 százalékára terjed ki. A házadó kulcsa tehát 60 <05 80 száza-lék h^yett 30, illetve 40 százalék.
A pénzügyminiszter felhatalmazás kapott, hogy az újjáépítési miniszterül o-zvetertve a házadóroen-
tesse-grtek időtartamát fölemelhesse,
valamint a ház adómentesség jogalapját az épít tetőre elónyösobbon, állapíthassa unyg.
Rendkívüli ideiglenes házatíómentes-sónbtn részesül:
1. A romlxslt városokban városfej-leszuV>i szempontból különösen fontos, közmüvekkel már ellátott területen be nem épitett telekre emelet és 195*2 december 31-ig hasznúiliató állapotba helyezett bérház és társasház. - { ''
''2. A rombolt váiosokban a hatóságok által romháznák nyilvánított épület helyérő emolt épület, ha
a) az a városnak különösen fontos területén fekszik,
b) a romok, illetőleg a romház liasználhatatlan részének lebontása 1047 december 31-ig befejeződik,, valamint
c) az uj épület 1950 december 31-it: használható állapotba helyezik, végül
r a.) az nj épübtbon levő lakásoknak /legalább íelerészo kislakás.
A rendkívüli ideiglenes házadó-mentcsség fenti etetek bem 30 évre terjed.
Ezenkívül 25, 20 és 15 évre terjedő rendkívüli ideiglenes házadó-mentosséget állapit meg a rendelet bizonyos esetekben. • • -
A rendelet olóirja azokat a módozatokat, molyok alapján a rendkívüli ideiglenes h''ázadómonfosség engodé-hezhetó. ^
A rendki-üli idoiglenos házadómentesség a házadónak 70 százalékára terjed ki. A házadó kulcsa tehát 60 és 80 százafék helyett 18, illetőleg 24 százalék.
A jelen rendelettől felhatalmazást kapott a ]énzügyminiszter, hogy háborús eseménvók következtében inegronírált épüfetek (épületrészek) helyreállítására, valamint a lakás-inség onyhitését oélzó átalakításokra a házado összegének 60 százalékából az elfogadott költségek háromnegyed részének erejéig legalább 2, do legfeljebb 15 éven át adókedvezményt engedélyez hossen.
A pénzügyminiszter az adókedvezményt kiterjesztheti azokra az épü-letelcre is, amoivok helyreállítása 1945. év január i. napjától a jelen rendelet natáivbalépéseig már megtörtént. r
A házadómentesség megállapítását és engedélyezését az épülőt fekvése szerint illetékes állami adóhivatalhoz intézett ós a városi adóhivatalnál (községi elöljáróságnál) bcnvuj-tandó kérvénybon kell kérni. A kérvényt az épület (épületrész) egész vagy részleíios használatbavételétől számított 30 nap alatt kell benyújtani. i
<
r
A btinözó Budapest
Kézrekerüli a pestszent erzsébeti gyermekek réme
A főkapitányságra az utóbb* időben sok panasz érkezett Pe$t-szente rzsébetrül. Kisgyermekek szülei teltek feljelentést egy- is-merellen férfi ellen, aki megszólítja a gyermekeket az tít-cán, cukrot1 igér nekik, azt akit sikerül elcsalni, elhagy-atott helyre viszi és Ott fojtogatni kezdi. A gyci^nekek minden esetiben csak a csodálatos véletlennek köszönhetlek, hogy mej--mt-neküllek. a szenterzsébeti szülök pedig már betek óta nagy-aggodalomban éltek.
Legutóbb Ráth Mátyás 7 éves Mátyás nevű fiát és Nagy Er-nőné S éves Ilona nevü leányát csalta el az ismercllen férfi."
A rendőrség széleskörű nyomozást inditott. Megállapították, hogy Czuczi Zoltán 22 éves fog-lalkozasnélküli fiatalember garázdálkodik^ a gy ermekek között. . Őrizetbe vették. Kihallgatásakor zavarosan viselkedett Rendőrorvos vigygálta meg, m^gállapilották. hogy ón- és közveszélyes elmelxvteg. Elmeg>-ógj-intézetbe vitték.
€gy szőke nőt állítottak elő a Halassy-gyilkosság ügyében
Halassy Olivér meggyilkolásának ügyében folytatja a főkapitányság bünügyi osztálya a nyomozást. A Zala annakidején részletes riportjában jelentette, hogy- a gyilkosság estéjén a négy rabfólámadó egy szőkehaju nö társaságában borozott egy uj. pesti kocsmában. A delektivek bravúros nyomozás után előállították ezt á szőkehaju női. Kihallgatása során bevallotta, hi>gv egy barátnője >liozta össze; a négy suhanccal. a gyilkosság elkövetése elölti napon. Az együtt töltött éjszaka után abban állapodtak meg, hogy másnap este a vendéglőben találkoznak és autózni mennek. (5 meg is jeleni pontosan a kocsmában, amely elé néhány perc múlva ódagördült a rahlólámadó''k szürkéskék kocsija. A nő pontos szemfly-leirást adott a négy férfiról, tö a szcrafélyleirás tökéletesen raeg-cgyezik azzal, amelyet a gyilkosságról a Szent László-uti szemtanuk adtak. Ugyancsak elő. állitották a szőke nő barátnőjét is, aki az ismeretséget létrehozta. ö is ugyanolyan tárást adott a négy támadóról, mint az előző tanuk. Itt cmlitjük meg, j hogv a Zichy Jenő-utcából elő-állitott egvik suhancnál Ul^f • autógumi Halassyék aiitájánó'' való.'' Az előállított suhanc azt vallja, hogy az autógunaVat « 1 Teleki-téren vette s neki stiaaS^ ! köze sem lehet a gyilkossághoz j mert a bűntény § szakáján a Szent László-ut közelében járt. ennek ellenére az ögvb« röyidesen érdekes fordulat -új-ható.
Ötévi kényszermunkára Ítélték a Wn-gyár nyilas karhatalmi vezetőjét
A népbiróság Gálfalvy-ta»* csa előtt volt vádlott Gréczi fr zsef gyári munkás, aki annakidején a Weiss ManfróH?^ ban dolgozott. Gréczi 1937-to* kezdve tagja volt a nyilaskert**-tes pártnak, majd a nyilasok ha-talomrajutása után páríszolg-latra jelentkezett. m4T íl párjára is nyilas jelvényt szereteteit, zöld ingben, Árpád-««^ karszalaggal és fegyverrel jart
1916. szeptcmixT 21
ZALA
rtsóbb a gyár úgynevezett kar-Soi vezetője lett.
vádlott részben beismerő nilomást tett- A bíróság Fenesi p^renc dr. népügvész vádbeszé-Z után Gréczi Józsefet otevi
¿¿nyszermunkára ítélte. Az ité-iei iiem jogerős.
Héqy letartóztatás a Leszámliolö-valuta ügyében
A. Leszámítoló Bank ügyében tófcb mint két hét óta tartó crüíco^á-s eredményeképp szeren a főkapitányság gazdasági rendészeti osztálya a kővetkező identési adta ki: A gazdasági rendészeti osztály a Mzgyar Leónál oló és Pénzváltó Bank eU jeni vizsgálatot részben befejezik Megállapítást nyert, hogy a ssflk "egyes főtisztviselői a ¿#0-1946. M. E. számú rendeké ütköző bűncselekményit követtek el, ezért előzetes ¿rtóztatásba helyezték Hón^r Bernát ügyvezető igazgatót, garb Sándor igazgatót, Kovács Sándor igazgatót és Bayer István valutapénztárost Az íratott a letartóztatásba helyezettekké1/ együtt az ál laffiügyés-ségüek adták át.
Gfykosság a Margitszigeten
Kedden késő délután a Margitszigeten a járókelők sikorio-
^isra. majd revolverdörrenésre lettek figyelmesek. A sziget egyik padján megtalálták Bö-rócz Mária 22 éves háztartási alkalmazottat aki már haloti voll. Megállapították róla, hogy kéjgyilkosság áldozata lett Nem régen szabadult az internálásból. Szerdán délben egy fiatal / suhancot már előállítottak a fő-(tapitánvságra, aki régen is-aertc fiórócz Máriát és valószínűi hogy köze lehet a gyilkossághoz.
fíyolc halálraítélt pestszentimrei gpikos közül négyet azonnal
kivégeztek
A ¡jestszentimrei nyilas tö-ccggyilkosság bűnügyében szerdán reggel iiirdetett ítéletet a népbiróság Tutsek-tanácsa. A sépbiróság Zsiros Mihály, Kotthencz József, Csordás János, Tőrök Imre, Varga Géza^ Balogh István, Bálogh József és Petrovics Ferenc vádlottakat iótőhalálra Ítélte. Orbán Ferencet életfogytiglani kényszerein kára ítélték.
A nyolc halálos ítélet közül bél azonnal jogerőre emelke-csak Török Imre ügve ke-í rá! a NOT elé. A vádlottak kegyelemért folyamodtak. A bíróig döntését délben tizenkét órakor hirdették ki. Zsiros Mihályt. Csordás Jánost, Balogh Istvánt és Petrovics Ferenoet férték a fogházőrök a biró-.ögelt Tutsék Gusztáv tanácsnok közölte velük, hogy a íróság nem találta őket kegye-^«re méltónak és a halálos ítélet délután hánontaegyed kelkor végrehajtják rajtuk.
Háromnegyed "kettőkor az ügyészség fogházának udvarán négy halálos ítéletet végrehajtották
K *fi|éteti »misztérium icikülé«ttje 2 ölében
Zala megyébe érkezett Hid-V® József egészségügyi fel-gö*». a népjóléti minisztériuni ^uldottje, hogy az egész vár-őrületén felülvizsgálja az iskolákat, kórházakat közegészségügyi intézmé-
Uj élet a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság nagykanizsai csoportjában
Nagykanizsa városa elótt nom ismeretlen a Magyar- Szovjet Művelődési Társaság, iigy esztendő leforgása alatt számos előadást, hangversenyt, filmbemutatót rendezett a helyi csoport. Az országos központban mégis ugy gondoltak, hogjy néhány ujitást "végrehajtani feltétlenül szüKséges.
Barátságban és jószomszédi viszonyban csak olyan néppel élhetünk, amelynek ismerjük Xultur&ját, művészetét* tudományos életét, gazdasági és társadalmi berendezkedéséi. Természetesen nem elég, ha ez a tudás csak néhány ember birtokában van, nom elég, ha Magyarországon csak egy kis réteg tudja, mi van valójában a Szovjetunióban. A legszélesebb néprétege&kel, értel-miségiíöl, munkásokkal, parasztokkal kell megismertetnünk nagy szomszédunkat. Hisaen akii nem. js-morüak, attól idegenkedünk, azt nem szeretjük, hát még ha liozzáveaszűk azt, hogy a magvar nép eddig csak hazug propagandán keresztül értesült a Szovjetunióban lévő állapotokról.
llatalinas föladat vár itt a helyi Magyar-Szovjet Művelődési Társaságra. Tévedések elkerülése végett, ennek a Társaságnak nem célja propagandát kifejteni a Szovjetunió mellett és legfőképpen nem kiván napi- és pártpolitikát bekjvinní működésébe. Hiszen ma ténylegesen a part- és világnézeti felfogást félre kell tennie minden józanul gondolkodó embernek és tisztán kell látnia, hogy Magyarországnak elsőrendű érdeke kívánja; hogy egyetértésben éljünk nagy szomszédunkkal, a. Szovjetunióval. Le kell, hogy döntsük azt a mesterséges válaszfalat, amit a inalt fasisztái emeltek a két nép közé."
Érdeklődést felkelteni és érdeklődést kiol&riteni kell ennek a Társaságnak. Hogyan lehet mindezeket megoldani? Erről volt szó »a tegnapi napon a városháza tanácstermében, ahova a budapesti kiküldött, Rad-vánszky liózsa szervezési titkár fel-
kérésére összehívta Varga polgármester Nagykanizsa szellemi, politikai, társadalmi, gazdasági életének vezetőit. Az értekezlet erodménvo-képpen a következő határozatokat hozták: 1. A Társasáé• réseére székházat, illetve helyjiiéyet utal ki a város, ahol irodát,* klubot, könyvtárat és előadótermet rendez be a vezetőség. 2. Amíg a helyiség elkészül, rendszeresen előadásokat rendez a Társaság az üzemeknél, gyáraknál, vasútnál, közületeknél stb. "8. Kiváló szovjet filmeket mutat be olóadás-«ai összekapcsolva a Társaság rendkívül kedvezményes áron. 4. A Zala cimü lap minden vasárnapi számában 2 oidaJas melléklet ie«z a ¿áfigvar- Szovjet Müveiódésí Társaság kiradöja címen. ő. A vezetőség mellé intézőbizottságot választottak a feladatok végrehajtására. Az intézőbizottság tagjai: dr. Béres Sándor törvényszéki biró, dr. FendJor! Károly orvos, dr. fíuttkai György népügvész, Stolcaer Emil tisztviselő, Teutsch Gusztáv nagykereskedő és Tibotd Jolán tanárnő. •
Meggyőződésünk az, hogy ilyen formában, ha a Társaságnak állandó helyisége, klubja, könyvtára lesz, ahol a tagok rendelkezeséne fognak süni az összes fővárosi napilapok, hetilapok, folyóiratok, valamint a Moszkvában megjelenő lapok és ide-gennyelvü (néniét; folyóiratok és Kiadványok, rendszeresén tartanak előadásokat, filmbemutatókat, koncerteket és nem utolsósorban a sajgóban hetenként mezjolenó hiradója olyan hatalmas léptekkel viszi közel céljának elérésében a Társaságot, liogy az hazánknak nagy szolgalatot tesz. Városunk pedig gazdagodni fog, mert a Társasas: kulturközpont-tá válik, ahol az igazi magyar és szovjet népi művészetet, irodalmat, valamint azt a natairnas területet felölelő országot ismerheti meg, a melyik például 64 nemzetiségévé olyan e^yeiértésljen és békében éi, hogy péidát keüene vennie róla az összes több: népeknek.
i _
Másfétéyi börtönre Ítélték és azonnal letartóztatták Radó Lasziét, Nagykanizsa nyilas áiiomásfoiiökét
A nagykanizsai népbiróság dr. Béres Sándor-tanácsa tegnap tárgyalta Radó Lászlónak, a nagykanizsai vasulállomás volt nyilas állomásfönökének népel-lencs bűnügyét A vádirat szerint Radó a nyilaskeresztes párt bizalmija volt a MÁV pécsi üz-lctvezctőségénél, a kiürítéskor szorgalt íaZta- a vasutasok .Németországba való kitelepítését. A vasúton beszédeket mondott, amelyekben Hitler és a nácizmus győzelmét hirdette. 1915 telén pedig feljelentette a nyilas hungarista légiónál iíj Oes-sewfy Arisztidet, mert az nem. tett eleget a bevonulási paracs-nak és a katonaság elői bujkált.
Radó László a vád tárgyává'' tett bűncselekményt nem volt hajlandó elismerni és azt hangoztatta, hogv kényszerből lepett a nyilaskeresztes pártba. Azt mondta, hogy közóhajból lett jiártbizalmi, amire dr. Rutt-kai népügy ész megjegyezte, hogy Szálasi is >közóhajbál''- lett nemzetvezető. Dessewxy Arisztidet nem jelentette fel előadása szerint, hímem ő önként jelentkezett. A tárgyalás során a tanuk bizonyitották, h''>gy Radó valóban hagoztaínta a német, győzelmet és a kitelepülést szorgalmazta. Igy, mivel a népbiróság a vádat bizonyítottnak látta, Radó Lászlót bűnösnek mondta ki és 1 és felévi börtönre és
politikai jog;unak 5 évre való felfüggesztésére ítélte. A népügyész indítványára, aki az iié-letet megfellebbezte, a népi résig elrendelte Radó azonnali letartóztatását.
Ezután a népbiróság rátért Bódis Gábor pusztamagyarodi fegyveres púrtszo]gákitns~ háborús bűnügyének tárgyalására. Ezt a tárgyalást azonban a népügyész indítványéra bizonyitás-kjegészités végeit elnapolták.
Szombaton tárgyalja a oépbiró-s᧠„Szittya" Szabó GyuJáaak, a nagykanizsai nytlasp»! n»g-alapítójának bíiifSgyét
A nagykanizsai népbiróság dr. Béres Sándor-tanácsa e héten szosrfbaton is tart tárgyalást, melyen Szittya-Szabó GyUÍaiiép-elténes bűnügyét tárg^-alj^. Nagykanizsán köztudomésu dolog, hogy Szabó Gyula volt az, a fej itt megvakította a nyilaskeresztes párlot később pedig, mikor a párttal összekülönbözött. kizárták onnan. A tárgyalásra solí tanút vonultatnak fel, akik Szabó Gyula nyilas tevékenységéről vallanak.
— Várkató >¿*j*rés pénteken Meséienküiö. hxí''.yenkfrH viharM n>-u;atj, ro^I déirc forduló srtí, több helyen, 16- | leg ¿szakoyagaton futé«6. A hótnérsddel kissé csikken.
Megyei hirek
A köztársasági Mnöv. Zalában
Mint már megírtuk, Tildy Zoltán köztársasági elnök vasárnap érkezik Zala vármegyébe. A fogadtatás p rogran* n j ál véglegesen kidolgozták. Ezek szerint vasárnap délután érkezik raeg a köztársasági elnök 25 főnyi kíséretével a badacsocytoQBJdi hajóállomásra, ahol a főispán fogadja. A fogadáson résztvesznek Nagykanizsa és Zalaegerszeg polgármesterei, Keszthely és Tapolca járási főjegyzői. A n^v város politikai partjainak kiküldöttei és a vármegye székhelyéről még sokan. A? üdvözlések után a Kisfaludy-házhoz megy a köztársasági elnök, ahol népi bemutató lesz és borkóstoló. Este fél 8 órakor különvonattal tér vissza a köztársasági elnök Budapestre. *
Mímiszeaty hercegpriaas beszéde Zalaegerszegen az f-yházközséBek vezetéi előtt
Mindszenty bíboros hercegprímás zalaegerszegi tartózko-dása alatt fogadta az egyházközségek és katolikus egyesületek képviselőit és érdekes beszédest intézett hozzájuk. A heroegpri-más a következőket mondta:
— Volt hiveicK szeretete és ragaszkodása uj erot ad nekem a továbbá munkához. A bíbor maga a mai súlyos időkben égetné a testemet, de az én bíborom, ez a könnvel, piszokkai telefröcskölt és gvalázatokkal bemocskolt bíbor, nagypéntek bíbora, felemel és megacélozza munkaerőmet. A gyaiiuzkodáso-kal és rágalmakat szívesen eL töröm a nemzet érd ekében, melyért bármikor kész vagyok az életemet is feláldozni. Nem is ezek a dolgok bántanak engem és fájnak nekem. Fáj azonban az, hogy néhány héttel ezelőtt túlról a Dunán áhaszott hozzánk két ember és arra kéK, hogyha mfir rákényszerítik őket az ős*, főid elhalására, tegyék lebé^'' tövé azt is, hog>- kileftiszáz^ven át ott eltemetett szeretteik sírját is maguk kai hozhassák. Féj nekem az, hogy magyar testvéreink ezrei sínylődnek és pusztulnak el az elcsatolt bernieteken. rabtáborokban. Majd a következő megállapítást lőtte a hercegprímás : — Az efenult télen. bizonyos állásfoglalásomért majdnem hogy megköveztek en-
fem. Most ugyanazok, akik ak-or gyaláztak és becsméreltek, téli állásfoglalásom szerint próbáinak a nemzet szomorú sorsán cnvhiteni. . _ .
r
A NOT bizonyitá&kiegészitást kér
Még az elmúlt nyáron a zalaegerszegi népbiróság Somogyi Álltai trucsusZehtlfiszlöi gyógyszerészt évi kénysze«minká-ra, Schuítfeeiííz Afital bucsn-sze»Uás*k»i MÁV '' űzenti tisztet 18 évi börtönre, Kardos Józsefet négy évi l>órtoöre és Baíázs K«íroly bucsaszerítlászlóí kocs-. márost 5 évi kényszermunkára ítélte néoellenes büncselekmíny miatl. A NOT most leköWte xrz iratokat és a bizonyítás kiegészítését rendelte el.
>*i i-ir-
— Hintotmény
A nagykanizsai járásbíróság közhírré teszi, hogy Horváth Jaaosné született Szattíer Klára nagykanizsai születésű ée lakos, 86 ótos háztartásbeli iioltnaknyilvánitása iránt-az eljárást megiiiditótta.
ZAL''A
Budapestről jelentik s
John Haire hosszú megbeszélést Ortutay QyutavaJ
John Haire''brit munkáspárti képviselő csütörtök • délután meglátogatta Ortutay Gyulát a Magyar Központi Híradó igazgatóját és elnökét és több mint egy óra hosszat tartó szívélyes beszélgetést folytatott vele .
Zddig 72,000 hadifogoly érke-
zett haza
i .
A hadifoglyok hazaszállítása OroszorszSgból rendszereden folyik. A debreceni állomásra augusztus 11-ike óta 12.000 hadifogoly érkezeti. Ha a hazaszállítás Ilyen ütemben folyik; akkor október végére hazakerül a Szovjetunióban levő 25.000 magyar hadifogoly.
/
Hollandiába lehet táviratozni
A postaigazgatóság közli, hogy Hollandiával megindult a táviróforgalom. Táviratok csak közérdekű nyelven küldhetők.
álltéit postaigazgaió
A budapesti népbiróság Horváth László elnöKletévei működő tanácsa Kozmics Gábor nyug.. postaigazgatót háborús és ncp-ellenes bűntettben vonta felelősségre. A háborús bűncselekményben a vád alól felmenteit^ azonban népeilenes bűncselekményben bűnösnek mondta ki és í és félévi börtönre ítélte. Az Ítélet nem jogerős.
A sertésvágás korlátozása
A közellátásügyi miniszter rendelete értelmében a 10 kg-on aluli sertést továbbtartás céljából történő adás-vétele korlátozás alá esik, de 100 kg-on aluli sertést— a kényszervágások kivételével — sem szabad levágni.
A gyógyszerárak szabályozása
A népjóléti miniszter a gyárakban a gyógyszerekre vonatkozó rendiuvüli árengedményeket 10 százalékról 10 százalékra emelte fel, az OTí-nak engedélyezett nagy árengedményt pedig 20 százalékról 2o.ö százalékra emelte.
Hadifoglyok hozzátartozóit fosztogatta
A főkapitányság elfogta Be-reczki András 4 4 éves ácsmestert, aki hadifoglyok hozzátartozóinál jelentkezett azzal, hogy most érkezett a hadifogságból. A hozzátartozókból ruhaneműt és pénzt csalt ki, ál-hireket hozva a hadifoglyokról. Letartóztatták.
Magyarsrszág a világélelmezést intezo tanácsban
Koppenhága, szeptember 20
. Az Egyesült Nemzetek élelmezési es mezőgazdasági világértekezlete koppenhágai gyűlésén Magyarországot teljes jogú félként ¡elvették a világértekezlet tagjai közé. Magyarország így be,ekapcsoiódik a világélelmezést intéző legfelsőbb tanács munkájába.
Forrongás Görögországban
Athén, szeptember 20
w Görögországban a terroristák tevékenysége egyre fokozódik. A jelentések beszámolnak arról is, hogy a szélsőjobboldali magatartás nem kifogásolható. ,
Országos atiétabajnokekat iát vendégül pályaavató sportünnepélyén a MA0RT
Az egyesület a pályaavató sportünnepélyt 1946 szeptember 22-én délután "fél 3 órai kezdettel rendezi a Vár-utcai uj sporttelepén. Az ünnepély műsora vázlatosan a következő:" f
A résztvevő egyesületek csapatainak felvonulása. t
Himnusz, közben zászlófelvonás.
Üdvözlő beszédek.
Labdarugó mérkőzés a MAOKT korettyei és pusztaszentlászlói munkás sportegyesületeinek csapatai kőzött. t
Atlétikai verseny a legjobb ibuda-pesti, vidéki és hefybeli atléták részvételével. A versenyen '' résztvosz Baría, a 100 m-es ''.országos bajnokság második helyezettje, Garay, a 800, 1500 és 5000 m-es országos bajnok, az oslói Európa-bajnokság ötödik helyezettje, Klics diszkoszvető országos bajnok, Torday, a rault évi országos magasugró bajnok és Kiss, az országos súlydobó bajnokság második bdyezottjo. A yertrseny résztvevői között lösznek .a. legjobb pécsi atléták, azonkívül a N^-kanizsai Vasutas Sport Egyesület atlétái, valamint a nagykanizsai leány-
Ismét a kontárkérdés
Az asztalosmesterek szakosztálya legnap népes gyűlést tartott hogy az egyre ^jobban elterjedő kontárkodásnak gátat vessen. Azért az alábbi memorandummal fordult Zala vármegye alispánjához :
»Tisztelt Főispán ur ! A''nagykanizsai asztalosmesterek szaK-osztálya egy súlyos és nagjon elterjedt, iparunkat veszélyeztető jelenségre, a kontárkérdésre kér jogorvoslást. A mai nehéz anyagbeszerzés és tulmagas ipari árak meneti a munkavállalás lehetősége úgyis a minimumra csökkent. Ugyanakkor súlyos „közterhek fizetésére vagyunk kötelezve. Városunkban a kontárok ugy elterjedtek, hogy nem ritkaság az sem, hogy a kontár többedmagával dolgozik. Ipartestületünk tehetetlen velük szemben, mert az illetékes biróság nem működik és így szabadon garázdálkodhatnak, kibújva minden fizetési kötelezettség alól, mig a legális iparosok elől elveszik a munka lehetőségét. Azért tisztelettel kérjük a Főispán urat, hogy radikális intézkedéseket foganatosítson és utasítsa a hatóságot a kontárság letörésére, a tettenért kontár anyagának és szerszámának azonnali elkobzására, valamint a megrendelőt is szigorúan njeg-büntessék. Ezeknek meghallgatására és orvoslására kérjük az igen tisztelt Főispán urat. Tisztelettel : Asztalosmesterek szakosztálya. <->
EgJ''ben a közönség figyelmét is felhívjuk, hogy munkálatait mindig a legális iparossággal végeztesse, mert legtöbbször a kontár drágább is, munkája nem olyan megbízható és érte felelősséget sem vállal. Ugyanakkor kiteszi magát annak, hogy a munka elkobzása mellett még sulvos pénzbirsággal is megbüntetik. !
Buza János szakoszt. jegyző
Mai és régi levelezésből származó tömeg bélyegért pénzt, magyar sorokat vagy külföldi bélyegekeí adok. Iv-anyagot is átveszek. Rozgonyi-utoa 19. Barbarits. (Ez e hirdetés mindig érrényes.) d
s
és íiu-középiskolák versenyzői. A MAOKT atléták sorában inául Dul-
gyovai, az idei országos magasugró bajnokság első helvezettje.
Kosárlabda mérkőzés a MAOKT korettyei és nagykanizsai női csapatai között. i *
Bajnoki labdarugó mérkőzés a PBTG *( Pécs) ós a MAO RT (Nagykanizsa) csajatai között.
Verseny után dijkiosztás.
Est: sj»rtmulatság a Korona ösz-szes helyiségeiben.
Felhívás a MA0RT értelmiségi alkalmazottaihoz
A MKP nagykanizsai szervezete f. hó 21-én,-szombaton délután 6 órakor a Párt helyiségében értelmiségi gyűlést tart, melynek előadója Gerencsér Györev elvtárs, meg<yo-birotfsági tag. Előadásának címe: Egyház és demokrácia. Gyűlésünkre elvtársunkat, hozzátartozóit, bará-tait ezúton is szeretettel ''«meghívjuk. MKP Értelmiségi Bizottsága. *
MA0RT ».-Balatonfüredi SC I0:í (4:0
A Balaton-kupa. döntő mérkózé-fien a kitűnően ]átszó MAORT csatársor lelépte a tapolcai csoport favoritját. Az eredmény túlzott, mert a BSC jó játékával nőm szolgált rá ilyen nagyarányú vereségre.
HÍREK
A rádió szombati műsora
Budajxst l. 7 Hirck. Az Áttelepi-. tjr..'' Kormánybiztosság közieménvei.
''. •• Reggeli zene. 8.15 Hangleme-¿éK. 10 FI irek. 10.10 Kodály népdalfeldolgozásaiból. 12 Déli harangszó, liirek. 13 Előadás a Kossuth emigráció külpolitikájáról, l-f Hírek. Vöröskereszt közlemények. 14.20 A Pro Arto énekegyüttes műsora. 15.15 Előadás a szovjet—német haboru döntő jelentőségű csatáiról. 16 Hirck. 17 A Csepeli Altalános Munkásdalkör énekel. 17.30 Hajnali fény. Kertész László zenés összo-állitása. IS Hirck. Vöröskereszt közlemények. 19.45 Dr. Gonii>os Pál előadás;i a modern fizikai világszemléletről. 20 Hirck, sporthírek. 20.20 Karády Katalin énekel a Harmónia művészegyüttes kíséretével. 21.50 Hangos heti Híradó: 21.50 Hirck és krónika t''roszui. 22 Hirck. 22.20 Jeanettc MacBcnald és Eddy Nelson énekel. 22.35 Vöröskereszt köz-leiménvck. 23.10 Hirek és krónika angolul ós franciául.. 23.30 Tánc-lemozek.
Budapc*t 11. 20 Rimszkij Kórsa-'' koff és Ravel müveiből. 21 Hirdc 21.15 Kamarazene. 22-Az amerikai misszió lemezeiből. 1
196. szeptember 2
—: Kézre került betörők - .-
Tollár László miháldi lakos joieatést tett a nagykanizsai rendőrségen Miliői Erzsébet-és ismerotleii társa ellen, mert mig ó Nagykanizsán tartózkodott, azok feltörték lakását és onnan egy''férfiöltönyt, egy pár férfioipőt, egy ballonkabátot fej kisebb összegű pénzt, íöbbak kc«zött og5'' darab osztrák 1000 schitlinsoet és" két darab kana<iai 1 doií^xwt Vittek el. A tetteseket1 üldözőbe v.>t$L de azok eltűntek a szén» elől: a rendőrség megindította í>.nvoaaozást és az öltönyt ós >a cipót megtalálták, egy Magyar-utcai zsibárusnál. Az ószerostől" megtudta a rendőrség a betörők tartózkodási bolyét, ahol el is fogták Mii lei Erzsébetet és társát, Bencze István nagykanizsai lako6t rendőrségen beismerték, Jx>gy betörtek Tollár László miháldi liázába-és azt mondották, bog}'' a lopott bel-mik árából Németországba akartak menni. A két betörő á rendórs£gi fogdában várja ügyének kivizsgálását.
Amerikai-szovjet kereskedelmi kapcsolatok
Washington, szeptember 20 Az amerikai kereskedelemügyi minisztérium megbízottja, hathetes moszkvai látogatásáról visszatért Washington ja. Hivatalos közleménv szerint a Szovjetunió és az ligyesült Államok Közötti szorosabb gazdasági kapcsolatok alapját építették ki.
Meghívó
A Nasyksnirsai Várost Klóiéi i Siórri-kőzet f evi szepiember hó 29 én »asarrap d. e. 11 erskor h Varotóíha közgyüec termiben ,
reodkiTÜÍi IcSzgyülcxt
tart az alatti t4ryj ¿woraftsl. inHyrc l tegoket tisztelettel mefchiyja Nagykanizsa, »946. szepirmbcr 16.
az Igazgatósága Tárgysorozat: 1. jgazget&ég és ftlüstyeJóbízotislgVi'' laatiíí.
, 2. A», alapsribályak 5. 13, 41. § hat móío.''i:á.sa (ü?«crtsfck forim<frrtékb>aj mfgál^pirasa, szövetkezeti hird-teiek közzététele )
1212
Hírei 5? tmanvo!«.
— Szerkesztőségi hir
Bencze Jenőj lapunk főszerkesztője''néhány napra. Budapestre utazott Távollétében a lap szerkesztését Brónyai Lajos végzi
— A téli időszámítás
Október 7-én éjjel 2 órakor középeurópai időszámítás . lép életbe. Ennek megfelelően a jelzett időpontban az órákat egy órával lfátra kell igazitanL
— Halálozás
Kapoli Rudolfné sz. Dobos Mária folyó hó 20-án Nagykanizsán elhunyt. Temetése folyó hó 22-én délután fél 4 órakor Ioöz a i£m. kath. temetőben.
— Az iparesság floyelmébe!
Az iparjogositványok záradékolá-...sának végső határidője folyó ¡évi ek-tólxír hó 15-ig moghosszakbittatott. íelhívjuk azokat az iparosokat, akik ozon kötelezettségüknek még eddig nem tettek dogot, iparigazolvánvu-kat zánulékolás ré^tt mutassák'' bo fenti batáridőig az 1. fokujparható-sáííná:. Az lpartcstüíet elnöksége.
Felhivátr,ak mindazok, «>ktk at skráíris folytán s/.cmvJyi vagy tárgyi (csiközőí-ben, álbitokbai!} ve»rteségct szcnictok. 3 nap alatt jtlenuexitcck a viro^hía kö/jgaígaUii ügyosztályán (Bazár cpfiid U. iCpCfóniz 1 cmtíeii d. e. 10—12 on közötL __120?
Baloldali magatar ásuk miatt elharooü egjénCk hozzátartozóit felhároro, ftogy au eSurcclt egyént-k összeírása véget jeítí-kezzecek 3 nap ílatt a váioshiza ködgs-ratasi osztályán délelőtt lC-il 6» tó-
zöu. __m
Felhívom a kö-icgclőkrr kihajtott iliítot gazdáir, hoíy a legettetési tárcákat a r. adóhivataléan váltsák ki még e téten. F, hó 22-től kezdve a pisztor csak arobí az állatokat veheti ál őrzésre, roeiy<to& a Icgelictcsi barcát megkapta. — A legei-tetési bárcát aroknak is Id^keH rtZxir akik csak 1-2 napra hajtatták ki állatait« a legelőre. __1211
A 37-590/1946. K. Sz. M. rend., ériedben valamennyi (keletre való tekintet kí; küli) iparjogositvánv fdfitrizsgilásál Lén október hó 15. napjáig kell kéral.
U. e. határidőig p6Uólag lehel kénsa f. évi április hó 30. napjáig be ocm tátott iparjogositványok (ipari és kert«'' dói) záradékkel való ellátását is.
1208 Polgárist».
APRÓHIRDETÉSEK
-Tajakenyreket az összes helybdi Ö^ déki iskolák részére •líj«xyxem. Sdda» Ady Endre-ut 8. Tddon: l^J«
RUrió egy pár 42-es számú, nált férfi félcipő. Cim a 1ásdótoTti&* megtudhaló. J
ZALA demokratikus politikai nap8tf
Szerkeszti: Bescn Jk»5 lóiztrkes&
Sierkcvitűjtíj ci )cLft4óhivat«l: F<VirtTeicíca»-
; Kiadja: „Köz5azdaaagi R. T. Nafi)**«®
Szerkesztésért és kiaáásért fetó Beccie
; Nyomatott e .Közgazdasági R. »• fiasr | kanlzuf nyomdájában Nagykanízsí?1
Nyomdáért felel: Zalay Kárcx''v.
51* evtolyem. 215. szem.
^gyJcanizsa. 1946. szeptember 22. vasárnap
Ára 40 fillér.
A pénzügyminiszter kijelentése szerint a jutius 27-e óta az állammal szemben fennálló zárolt követeléseket 200millió adópengő 1 forint arányban fogják átszámítani és ezt az átszámítást kell követni a vállalkozóknak és kereskedőknek is egymáskőzötti tartozásuk és követelésük elszámolásánál is
mm v
m m.
A csehszlovák-magyar lakosságcsere nagy vitája
Párizs, szeptember 21 A magy ar politikai és területi bizottság ülését tegnap délután negyed 5 órakor nyitották meg. Az elnök bejelentette, hogy a napirenden a 200.000 magyar kitelepítésére vonatkozó csehszlovák pótinditvány feletti vila szerepel. A gyűlés első felszólalója Massaryk csehszlovák külügyminiszter volt, aki azt ja-javasolta, hogv addig, amig a csehszlovák állásfoglalás francia és orosz fordításban el netn készüí, tárgyaljanak más pontot. A bizottság igy a fasiszta szervezetek feloszlatására vonatkozó cikkely tárgyalására tért át A ákkelyt kevés változtatással egyhangúlag elfogadták. A bizottság ezután a másik csehszlovák pótinditvánnyal foglalkozott, amelyet a bécsi döntés megsemmisítésére vonatkozó cikkelyhez nyújtottak be. A bizottság egyhangúlag ugy határozott, hogy elfogadja az albizottság jelentését, mely a bécsi döntés jogi következményeiről szólott. Ugyancsak egyhangúlag elfogadta, hogy a közgazdasági kedvezményekről szóló albizottság jelentést ^-gazdasági bizottság elé utasítja, amely dönteni fog a nragyár békeszerződés ezen Cikkelyéről, összeegyeztetve a többi gazdasági természetű kérdésekkel. A bizottság ezután áttért a 200.000 szlovákiai magyar kitelepítésével foglalkozó-, csehszlovák pótinditvány tárgyalásra. Clementis csehszlovák külügyi államtitkár ismertette a csehszlovák javaslatot és felszólalásában mindenek előtt vitába szállt a magyar kiküldöttek által felhozott és a két országban élő szlovák-, illetvsíóteí gyar nemzetiségűek számára vonatkozó statisztikai adatokkal. Azzal vádolta a magyar kormányt. hogy szabotálja a csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezményt és kijelentette, hogy a szlovákoknak semmi szerepe nem volt a Csehszlovák állain íelbomlasztásában. Majd méltatlannak találta a szlovák néphez. hogy válaszoljon egy olyan nemzet vádjaira,, mely szerinte elsőnek lépett a fasizmus útjára. Csehszlovákia a világ köz véle-'' ménve előtt kötelezettséget váL lalt, hogy a kitelepítést az emberiesség elveinek személőtt tartásával oldja meg és a csehszlovák kitelepítés tekintetében aláveti magát az Egyesült Nemzetek Szervezete ellenőrzésének ós ezt hajlandó beleszővegezni a'' pótinditványba. Ezután Bedell Smith amerikai kiküldött szólalt fel. Csehszlovákia tartós oegokiást kíván a nemzetiségi kérdésben, de kiköti a javaslat. hogy miként kívánja ezt ''á célt elérni. Nem tudja - aláírni
a.* . J" .w - *
gi kérdés megoldására más mód is van. Bizonyitják ezt a legutóbbi napokban Jugoszlávia és Magyarország között lefolyt tárgyalások. Kijelentette, hogy az iigyesült Államok -,iem tudja elfogadni az áttelepülési javaslatot. A csehszlovák delegátus közölte^ hogy az áttelepítési javaslat sürgős és végrehajtása kellemetlen. Az Egyesült Nemzetek számára több mint kellemetlen, — elfogad iiuíaUan —mondotta Bedell Smith. Az amerikai kiküldött ezután megismételte azt a régebbi javaslatát, hogy Magyarország és Csehszlovákia folytasson kétoldali egyezmény aláírására vonatkozó tárgyalásokat a két ország közötti határokra és a lakosságcsere kérdésére vonatkozóan. Ha erre nem kerülne sor, az Egyesült Államok kötelezve érezné magát, hogy a csehszlovák javaslat ellen szavazzon, mert a csehszlovák pótinditvány elfogadása azt lepülés elvét beleszövégezzék a llepülés elvét beleszövegezzék a békeszerződésbe Javasolta, hogy az egész kérdéskom^le.vumot adják át az albizottságnak, hogy azt az Atlanti Charta és az Egyesült Nemzenek chartájának fényénél vizsgálják meg. Egyébként köszönetet mondott a csehszlovák kormánynak, hogv nem utasította, el végleg a kétoldali tárgyalások lehetőségéi. Az amerikai kiküldött után Visinszky szovjet kiküldött szólalt fel. Beszéde elején felsorolta a kitelepítés kérdése mellett és ellene elhangzott érveket A csehszlovák kormány nem ellenzi^ hogy a kérdést a mSagyar kormánnyal kötött kétoldali egvez-ményutján megoldja. Ez bölcs magatartás és megfelel Csehszlovákia demokratikus hagyományainak. A Szovjetunió bizonyos tapasztálatokkal rendelkezik a kisebbségi kérdések megoldáséban és vallja, hogy" azokat az egyenlő jog és rendelkezés alapján kell megoldani, * nagymértékben figyelembe véve
a nemzetiségek kulturális és
gazdasági kérdéseit. Hivatko* zott a Szovjetunió és Lengyelország közötti egyezményre és remélte. hogy megfelelő megoldást találnak a"csehszlovák álláspont mellett. Számos és figyelemreméltó érv támogatja a csehszlovákiai magyar kisebbség felfor-gatö szerepét. Ezt megcáfolhatatlanul igazolják a szovjetkor mány által Berlinben talált és nemrég nyilvánosságra hozott íiivatalos "okmányok. Magyaror-szág azt mondta", hogy a csehszlovákiai kisebbség áttelepítése katasztrófát jelentene Magyarország szánEíra. Ez nem más, mint propaganda-érvelés az egymásnak ellentmondo statisztikai adatokkal szemben. Hangoztatták, hogy Maxfvarországon nincs hely 200.000 "áttelepülő számára. .Magyarország pedig ''500.000 németet telepit át az amerikai zónába. Szeptember elsejétől 136.000 svábot telepitettek ki és ha a teljes kitelepítés megtörténik, akkor a szlovákiai magyarok befogadásának nincs akadálya. Sokkal jobb lenne Magyarország számára, mondotta Visinszky, ha svábjait jó magyarokkal helyettesítené Csehszlovákia egy elvet kíván leszegezni, biztosítja a kitelepülök tulajdon- és magánjogi kérdéseit.- Bizonyos vágyók abban, hogy a kitelepítés cseheknél jólismk''rt pedantériával történik meg, amellyel Csehszlovákia mindig teljesítette kötelességét. Beszéde végén bejelentette, hogy ilyen formában támogatni fogja a csehszlovák javaslatot. A bizottság ugy döntött, hogy a 200.000 magyar kitelepítésére vonatkozó vitát a poliUkai és területi bizottság, héifői ülésén folytatja.
bármely szerződésbe bolevcgvenek cikkelyt a nemzeti kisebbség- áttelepítése* ücvében. Nyilatkozatát annak a cschszíovák javaslatnak tárgvalá-sánál tette, moly 200.000 máírvar áttelepítését kívánja Csehszlovákiából Magyarországra.
Magyar állampolgárok orosz kitüntetése
Moszkva, szeptember 21
A Szovjetunió legfelsőbb tanácsának május 9-i éö julius 9-i rendelte értelmében a Vörös Hadsereg központi csoportjának haditanácsa a napokban 61 magvar állampolgárt, akik a Vörös Hadsereggel ogvütt resztvettek a német fasiszták efleni harcokban és küzdöttek Budapcöt felszabadításáért, a Németország feletti győzelemért a nagy honvédelmi háborúban 1941—46 és Budapest, bevételéért föliratú érmekkel tüntette ki.
A zágrábi érsek — népellenes bűntény gyanúsítottja
Róma, szeptember 21
Vatikáni körőkhen kijelentették, hogy Stepinac zágrábi hereegéraek letartóztatása fájdalmas benyomást keltett. és még mindig ntnesenek arra vonatkozólag értesülések, hogy a letartóztatásnak mi az oka. Jugoszláv részről kijelentették, hogy Stepmac érseket népei lenes bűntényekkel vádolva állítják a bíróság eíé. A nácik üzelmeiben résztvevő horvát terroristák tárgyalására 1% nap múlva kerül a
Budapestről jelentik:
Kéthly Anna előadása a budapesti műegyetemen
Kéthly Anna, a nemzetgyűlés alelnöke nagy érdeklődéssel kísért előadást tartott a budapesti műegyetemen -Az egyetemi ifjúság és a demokrácia- címmel. A munkásosztály küzdelmeiről kijelentette, hogy a technika, fejlődésével a társadalom. és a gazdasági élet rendszeres átalakítására kell törekedni: Ha a demokráciát nem sikerül kiépíteni, akkor nem lehet megmenteni az országot. A mi demokráciánk alapja, eleme az önrendelkezési jog, a felelősségvállalás és az ezekből kiinduló egész kezdeményezés. A tények valódi ismerete csak a demokráciában érhető el. Ezzel a tárgyismerettel tudunk kialakítani olya* közvéleményt^ mely a maga akar-rátából hajlandó részt venni a felépítés munkájában.
Miss Kealing látogatása a népjóléti miniszternél
j Az amerikai megbízott tiltakozik a j lakosságcsere becikkelyezése ellen Párizs, szeptember 21 Tegnap a magyar béke ügyében i tárgyaló bizottságban az amerikai | megbízott nem egyezett bele, hogy
Auer Pál követünk válasza a csehszlovák külügyi államtitkárnak
Párizs, szeptember 21 "A Ncwyork Herald Tribun» Auer Pál párizsi magyar követ levelét közli, amely Clementis csehszlovák külügyi államtitkár hétfői beszédével foglalkozik- A levél utalt Clementis beszédének egyetlen mondatára, amely- igy hangzik : * Magyarország ezzel azt akarta bizonyítani, hogy semmit sem változott s mfa is. ugyanazt a revizionista politikát folytatja, mint az előző magyar kormány.« A különbség azonban az, irta a levél* hogy a régi rendszer kormányaival az
mében. Most uj'' szerződés vitája folyik és közismert dologi hogy a mostani magyar kormány nem támasztott revíziós követeléseket Csehszlovákiával szemben. Éppen ellenkezőleg, a csehszlovák kormánynak ^''annak revíziós követelései, amikor a most érvényben levő kisebbségi szerződéseket semmisnek akarja nyilvánítani, ezentárvül határkiigazitást követel és uj| terűletet igényel a pozsonyi hídfő kiszélesítésére, megváltoztatva ezzel a státusquot. Ezek után döntse, el a közvélemény
Molnár Erich népjóléti nisztert meglátogatta miss Kealing, a liverpoli egyetem díszdoktora. Tájékozódott a szociálpolitikai doktornő a demokratikus állam szociálpolitika^ szervezeteiről és az ország szociális helyzetéről.
Kormányintézkedés a munkanélküliség csökkentésére A munkanélküliség csökkenM-
*- - -i--m----- . "—a«.—J i-i «K-A.
9
ZALA
1946. szeptember 22
igénybeveszne^ nrtmki- erőket A napszámbér ugyan csekély, de a napi megélhetést biztosiíja.
Komoly lépés történi most a textil fronton. A nagy gyárak ■sár napi négy szakaszban dolgoznak s ezen a réven sikeriült 15.000 ujabb munkást beállitanS a termelőmunkába. A HOT ts életfogytiglanra flggfc Olasz: Sándor fesiőmöyésit
A NOT Bojta-tanácsa szerdán hozott jogerős Ítéletet 01a$z Sándor festőművész, a nyilas pártszolgálal országos vezetőjének bűnügyében. A XOT jogerőre emelte az elsőfokú bíróság éíetfogvtigiani kéaivszérmunkára szóló Ítéletét
'' Ugyancsak szerdán tárgyalta másodfokon a Bojta-tanács *Fa-binyi Lili uszító nyilas újságírónő bűnügyét. Fabinyi* Lili büntetését 8 évről négy évre szállította le.
A bitíoros hercegprímás Nagykanizsára jön
A Szent Margit ereklye diatfaj-''ertja ¿alácfszágT>án
Nagy ünnepe lesz Nagykanizsának. Dél-Zalának és Dél-So-KOgynak október lí>-énés 20-&n. A Szent Margit ereklye, melyet Veszprémben őriznek,* Nagykanizsával megkezdi országjárását. Kíséretéiben a fc''ét egyházmegye — veszprémi és szombathelyi — püspökei és papjai sökezer hívővel érkeznek Nagykanizsára;
Az ünnepséget ajay József prépost. P. ados Pál ferences OTiardián. P. Janzsó Jácint plébános rendezik.
Az ünnepély sorrendje :''
1. OktóbeT 19-én d. u. 4 órakor érkezt!: városunkba autón Nagyrccse feló» Kovács. Sándor szombnthcyi megyéspüspök, dr. Br''tnáss László apostott tcoimanyzó és dr. Szemes Jézscf pápai káplár, veszprérr-i plébános. a Szert Margit ereklye 7>x-z''íje kíséretében az erekiye.
Fogadás : Az Hölvös-ltreí; a varos és aí "egyházközségek Tagadják a FŐfcíásztÖrokat és az ereklyét. Ütáha a város közönsége körmenet-bén kíséri a Fó-útvonalon át a ft-reijerendi plébániatemplomhoz.
A cinktőriümban Kovács Sándor püspök beszél. A besi''fde a&''n a kiskanizsai hiVők körmenetben viszik ki az feréklyét a kls&amzsaí ferences plébánia templdníha dr. Kiss. György kaposvári ftféptét és dr. Szerecz Imre keszthélv] apátplébános kíséretében. írt dr" terhez Imre 1/eszcl. A templom e^ész cfei HyitVa leSz ?. hivők számőrn.
Október 20 én ''délelőtt fél 10 őrskor a kiskanizsai taivdk, vaiSmírit a letenni éspferfesi kerö''ét köz''séfcél-b51 érkező hivők kíséretében k5r-nreneti''eg hofták vfesza az Ereklyét Nagytartfzróra, az O''nnepKí-g színhelyére. Ai Onnepscg színhelye a Jézus Szive tetrp''orri éloiti tér a Fó-uttai. Itt helyezkedik el Nagyka-nizss és a vidék lakossága.
3. Fél 11 órakor a főispán StíI a me^yé határától kíséri a bíboros hercegprímást — kr«?rttébeh ^rkfe-zik az ünnepség színhelyére ? hercegprímás, akit az apostoli kormányzó és a város polgármestere köszönt.
4. Nyomban ulár.a szentmise és szentbeszéd. Tartja a Hercegprímás.
5. A szentmise után a papság a hivők sorfala között a Jézus Snve templomba viszi az ereklyét, ahol az. tisztelgésre lesz elhelyezve.
Délután 4 órakor litánia lesz. Tartja áz Apostoli Kormárr^zó. Befejező szentbeszédet mond dr. Burka P. Kelemen ferences tartományfőnök.
Nincs üzemanyaga a Pálcsics-fále festegyárnak
150 munkás van kenyér nélkül
Nagykanizsám van ogv gyár, a mely mar hosszú hónapok óta mozdulatlanul áfi, munkásainak legnagyobb része munka nélkül van, mert szakmájtikban néni tudnak elhelyezkedni. A Tarján-Páicsics-féle festó-és tisziitógyár ez. A város vezetó-ségo, a pártok ós a szakszervezetek Vezetői _ tudatában vannak annak, hogy Nagykanizsa iparának szempontjából ''milyen fontos ennek a gyárnak megindulása, azonban mindeddig nem tortént intézkedés obben az ügy bon.
''Az tizem tőVb, állás nélkül lévő munkása felkereste szerkesztőségünket és kérték lapunk támogatását a gyár megindítása ós igy az ó ke-nyérhezrjutása érdekében! A Zala munkatársa ezért már többszór felkereste a Tarján-Pálcsics-féle fes-tógyár3t, azonoan legnagyobb meglepetésére a gyár zan*a volt, míg végül egy alkalommal ''sikerült az üzemet nyitva találnia.
A gyár jelenlegi tulajdonosnője munkatársunkat végigvezette a kihalt telepen, közben pedig érdekes dolgokat ''mondott ol üzemoróL
A Tárj áa-Pálcsics-féle festőgyár azelőtt lUO—150 vegyipari munkás családjának adott kenyeret, jelenleg mindössze 12 munkást tudnak foglalkoztatni a hatalmás üzemben. Azonban ezek is heti 48 óra helyett 16—24 órát dolgozhatnak, mert bár munka voina, üzeaséanyag nincs.
Munkfttárrstttk megkérdezte, hogy mi itrnz abbul, hogy az üzeni ióvá-téteibe dolgozik majd és mint ilv'' rövidesen nagyobb mennyiségű net kap.
— Erről nem tudok ''semmit — mondja Tarján Forencné —/illetve csak a''pnyit, hogy a közelmúltban a vegyipari munkások szakszervezeti gyűlésén az előadó megemlítette, hog üzemünk rövideden mint jóvátételi üaom dolgozik éa o célra 10 vagon saenet kapunk. Mikor muuká-saíak ezt megtudták, má&űap már : teljes számban jelentkeztek mun- j kárh. Örömünk azonban korai volt, > meit mikor eíelól az illető előadót ; és a szakszervezetet megkérdeztük, «1sm tudtak Íöhrilá^íwitást nyújtani. Ezidőszerint üzemánvágunk nincs ós kilátás sincs arra, hogy rövidesen hozzájussunk, mert a kazánokat csak szén»!?! lehet fűteni, fa ugyanis sokkal költaóyaaebb voina. Szenet azonban az Anyaggazdálkodási Hivataliul kell kérriűnk, a % pedig csak jóvátételbe dotgeöó üientnek utal ki üzemanyagot. Nagv segítséget jelentene az, "ha a mAOKT-tól mog-kapnánk a gázt. A fervek szerint azonban a varosnak erro a részérő egyelőre nem vozetik be a gázt, nekünk pedig nem áll olyan összeg rendelkezés re, bog)" külön vezettessük be az üzembe. Annak pedig mi örülnénk a legjobban, ha mégis utasítanának, ''hogy Jóvátételbe dolgozzunk, mfcrt ebben az esetben azonnal magindulhatna az üzem teljes erővel ¿5 az olsó betekben már 50, később pedig SQ, majd lüű mun- . kást tudnánk foglalkoztatni. A meginduláshoz ekjgyndó volna két vagon szén is, de sajnos erre valószínűleg nem számithatunk. ''
"Ezalatt munkatársunk megtekin-tettö az üzemet, amely az ország egyik legjobban felszerelt festógyára, sot a Dunáhtulon nincs is még ogy hozzámérhető na^vságu és korszerű üzem. A két haTslcias kazán, ame-lyek azelőtt minden hétfő reggeltől szombat estijj egyhuzamban üzemben voltak, most hosszt: hónapok óta hidegen és fütetlenül vájják az jjj munkát. A gépi orórc jberen-aezett festőterem Kádjai és üstjei szinten üzemen kijrűl vannak. A, festés most ugvanugy történik, mint valamikor. Két, kis üst alá fűtenek ,be ''minden röggel és abban festik meg aíni éj>pen van. A gőz-vasalógépek is elhagyatottan szomör-kodnak. Jelenléjg mindössze őt vasalónő vasal«, do ók is csak kézierő-vel. Es igy van ez végig az üzembon. Minden ¿11. Az embernek az a bo-
nvomása, amikor végigmegy a gyáron, hogy ezt csak ugy vélotlonül hagvták''f.x a háború folyamán. Erre senkinek nincs szüksége^ pusztulásra vari ítélve. N
v
Valóban. Cgylátszik nincs «¿ükség rá. Pedig Nagykanizsa városának büszkének kelleno lennie or re a gyárra és mielőbb hathatós segítsé-
get nyújtani. Csak arra gondoljunk, runk, hogy a nyomasztó muukwoéi-küliségen *'' lehetne segíteni, hisíea egy csapásra ötven állástalan rr.cn-kSs találna megélhetést, amivel hozzávetőlegesen is 150 nyomorának a kezébe lehetne kenyeret adni. Igenis, nagy szükség1 v-m rá. Bernél-jűk, az illetékesek is átlátják ezt és rövidesen intézkednek ebben az ügyben. A Tarján-Pákrsics-féio fesiő-gyár pedig megindulhat, ha e&k mint jótátételi üzem is.
/ Iflárx
Jugoszláviában nem csalóchur^
Apáinktói hallottuk s akiket belesodort a nagy forgószél már a régi háborúba, magunk is tudtuk, hogy az akkori ellenségek közül egyet tanult meg becsülni a magyar katona : Szerbia keménykötésű népét. Álltunk szemben egymással fegyverrel a kézben, de az emberi megbecsülés sohasem szép védett csorbát, déli szomszédainkat gy űlölni sohasem tudtuk. A kétfejű sas habsburgi gőgje és dinasztikus méregkeverése liiába igyekezett a Ballhausplatz szájaizére formálni ú magyar népet Hiába énekeltelték a menetszázadokkal a »Megállj, megállj, kutya Szer-biá -t "és hiába tanították iskoláinkban szemérmetlen törtene-lem-ham»sitással Jejlasich bán negyvennyolcas magyarországi szereplését, a magyar nép lelkében soha nem tudták meggyökereztetni ''a gyűlöletet a délszláv népekkel szemben. Egymásnak rúgtathatott bennünket a háború ördögi praktikája, nekik is, nekünk is idegen érdekekért. szembeállíthatott bennünket a nemzetiségi politika bécsi boszorkánykonyhája, vagy a fasiszta fertőzés hazaáruló sovinizmusa, de a józan magyar paraszti ész és sziv mindig hiányzott ezekből a jelenségekből, "mert a macyar tömegek mindig férfias jellemű, őszinte szándékú, becsületes, munkás népet, földjét tiz körmével is megvédő hazafit, tiszta lelkű embert láttak a szláv- szomszédságbán. Ezért lélekzett fel öröm-teljese!: egész Magyarország, amikor Horthy elmondta a dél felé barátságot hirdető mohácsi beszédét. Es ezért hördült fel minden tisztességes magyar lélek, amikor a rosszemlékű és párhetes érvényű =>örök barátsági szerződés hazug kulisszája mögül lecsaptak a • müveit'', tö-m^gvilkosok stukái Belgrádra és temetövé szántották az egész országot.
A kegyetlenül szorosra hurkolt német járs-zalag, sajnos, minket is belevitt szégyenletes kalandokba déli határamk mentén. Az újvidéki vérfürdő ámokfutó őrülete azonban nem a magyar lélekből fakadt Ezer éven át harcon, háborún nevelődött nép a magyar, azzá tette földrajzi helyzete és ütköző-szerepe az imperialista törekvések országútján. De állattá aljasodni ez a harcos uép nem tudott soha. Csak mikor a hitleri őrület baziliszkusz-tekintetétől megbénultak Európa országai, akkor tiporták bele Magyarországot is a germán csizma bábeli rabszolgaságába, akkor lettek szájtépő -magyarok-, akik egyéni koncleséé erkölcstanát j f tették nemzeti programmá és a j szajré-magyarság szépen cifrázott szólamaival belehaj/ották 1 népünket a kikétől idegen ször- ''
nyűségekbe. így lett szerepe magyaroknak Újvidékben, háttérben Kain vértől csepegő kezének félelmetes árnyékával.
Es mégis...
Amikor más szomszéd-népek, amelyeknek nincsenek velünk kapcsolatban Újvidék-számlái, egymás után kelnek fei a párizsi Ítélőszék előtt, hogy e^sell magyarságunkból minél nagy Ottó darab koncot haraphassanak, akkor Jugoszlávia, az egyetlen, amelytől eddig mást, mint bar ráli kezet, baráti szót nem kapott a magyar ügy a háború befejezése óta. A Murán tul nem siKoltanlak ax éjszakába egy szál ruhában kiutasított magyarok ezrei. A Vajdaságban magyar színház nyitott kaput a napokban magyar írók műsorával. A Délvidéken magyar iskolákban magyar ázóval tanítanak ma is és nem tilos a magyar szó még állami hivatalokban sem. A németek kiverése után tettek at pár magyart, a határokon, de csak olyanokai, akik nem tudták fékezni a nemzetközi életet romboló sovinizmusukat, va^y tul1 ságosan eljegyezték mágusát an-nas idején a fasizmussal. €se?h-országban az eféle magyarokkal nem sokat teketóriáznak, a lobbit pedig, még a csecsszopót sem lűriK meg határaik között Jugoszlávia nem igényel terfilétoKet a megmaradt kis hazánk földjéből, nem követel tőlünk jóvátételt, amire pedig, még á hála fejében nvomorgatóink sorába lepett Lengyelország is ráéhezeft
A fényes párizsi békepakrta asztalainál szabad préda a magyar sors, a bűnlistán már a keresztvizet is leszedték rólunk. A jugoszláv delegátus is hém egv- magyar bűnre mutathatott rá és mégis ezzel zárta beszédé^:
— Mi nem akarjuk kívánságokkal súlyosbítani a legyőzött M-igjarország politikai és gazdasági helyzetét. Ellenkezőiig, segíteni kívánjuk gyors megújhodását.
íme : — amelyik régi szomszédnak. a legnagyobb lehétae veiürfk a számadása,'' amelyik ellen legtöbbet vétettünk, az az egyetlen, amiely nemcsak szavakban, hanem nagyon komoly tettekben jóbarátnak bizonyuu Níagyarország legnehezebb óráiban. ^ amikor "kényrc-kegv*re kiszolgaltat vá ott áíl a párizsi ítélőszék elölt. Egyetlen régi szomszéd, aki meglátta és értékeli a mai Magyarországban az uj magyar lelhet, a becsületes detao-kratikus építkezés nag.'' erő-
kalap- és iurbárr-- modelljei bemutatását megkezdU.
C8engery-üt 18. szam.

]Q4fí. szeptember 22
ZÂ I2 A
feszítésé*. Egyetlen a voli ellcn-''¿S szomszédok közül, aki tőr-jEtoi távlatban HÓI meg ben-Set és már most helyet mu-¿fszámiínkra maSa mellett a Svő dartokrntikus Hurópájaban.
Nem'' Jugoszlávia nem volt ,ilens&. Jól érezte a magyar St, 1914-ben és jól érezte az ¿Sz magyar nép a mohácsi be-Séd után és azóta is. Jugoszlá-népe ellenfél volt. elvakul t-S és gyűlölet nélkül. Ellenfél ;0U féríi3sauv ;k€ménven, de lo-«¿asan és tisztességgel. S tér ¿M vége a harcnak s a legvő-jöu emberséges egyezségre kész, Jugoszlávia azonnal segíteni k&z bárát és joszándéku szomszéd.
Jugoszlávia egyszer csalódott tennünk! De többet nem fog. A nMgyar nép pedig nem csalódott Jugoszláviában.
- cs.
Válasz
a KOKSZ titkárának
i xZabc folyó hó 19-iki számában oogjelent 2 Kisért a .sötét multe iezőjíü cikkére legyen szabad a kö-ietb»őket válaszolni:
Kincs semmi okuk felháborodni s hoti demokniikusan gondolkodó U<c^xl(5knek azon, hogy a felsza-ditás óta elóször sikerült a város ¿okozóinak egy kis cukorhoz jutni, Segfcevésbbé* azon, hogy ennek a «ioreak a fogvasztókBbz való Ug-¿c:óbb eljuttatására a megye első ttT.rlacíőie a legegvszerübb és <leg-srfbizfeítóBb módját választva, an-ctó Ezétosztását a Szervezett Mun-ciíck Szövetkezőiére bízta.
Min&nekelótt anicödjp meg a SOKSZ titkára, hogy két dologra íel a figyelmet. Előfezör: a fetífES cukor sszabadc cukor volt, ach rrc. fejadagként való porció-sássai titánt az alispán szétosztatni, meri sü&or az elosztással a Közellátási Hivatal utján a .kereskedőket bízták volna meg. Ez a cukor azok-nai a dolgozóknak szánva, akik a fekabadulás óta fogcsikorgatva.
6? látták azt, .hogv »feketén« leöeí cukrot kapni és azok, akik az tC. naposabb oldalán járva,''könnyű tűseinkből meg tudják fizetni az kk. — míg ók szűkös keresetükből sebaaen jutiiattak hozzá. Ezeknek ich S7án>a a cukor. Másodszor-*aoac- cukor a KOKSZ által is-nagykereskedőknél majdnem kcfiáiian nxainyiségboa áll aiKenes-acót rendelkezésére, tehát bármo-fcá kereskedőnek módjában áll any-15« venni és boltjában árusítani, «Boavit akar, mint ahogy ezt az nagykanizsai üzletbon láttuk K <fc agy, hosry ezt a »szabad« eíík-jk, mefvnek hatóságilag megállapi-áia 11.40 ugy ''.árusították, hogy az áron felül ''a vevővel külön-»költségeket« (pl. fuvarozást, f acskot) fizettettek. Tessék a i:-ts''tecóknek minél több szabad
Kanizsára hozni, ezt normá? j w ''mízokmI árusítani, akkor majd *a kell felháborodni.
..Sülönösiiek tartjuk a felháboro-azért ís, mert ''¿m létezünk arra, z>p akkor, amikor <>szábad só« cigi csak egy kanizsai kereskedő látott sót, nyoma sem volt ^fcjZ-éknál a * felháborodásiiak. « viesztó-árusitéőról nem is szó-«8a.
.. psdig titkár urnák a demo-vonatkozó szellemes meg-Íw^ Igoni3 ez a íiemo-
mert azokat iuttattuk végre °Sy kis cukorhoz még a ypxvKitruíl is tJcsóbb áron (mert SSfL1, ^ socimiféle mellék-mint fuvar vagy papir-^o, nem számítottunk fel, tag-» cukrot ll.SO-as áron kap-CT-'' Rikítók eddig a »fekete« cukor-^ ®ca jutott. 1
A Szervezett Munkások Szövetkezete
A szovietcsâlad és az fskote
rf -V.
A Szovjetunióban a család és az iskola a gyermekek nevelésének feladata terén szoros kapcsolatban vannak. Az iskola ebben a kérdésben nagy segítséget nyújt a szülőknek. A gyermeket nem* állítja szembe a sz ülőkkel, nem szakítja el a Laládtól, sőt nevelési rendszenénél fogva minden módon növeli a család tekintélyét a''gyermek előtt, becsületes éá igazságos visolkbdtísre oktatja mind a csaladban, mind az iskolaban.
Az é^hájlati viszonyok (hosszú tél) miatt csak hétéves''korban -kezdik meg a gvcrniekek a tanulást az iskolában, ahol majnem félnapjukat töltik el. Itt tapasztalt pedagógusok vezetése, nevelése alatt állnak.
A szovjetcsaládok, melyek gyermekei iskolába járnak, nem vesztik szemük elől gyermekeiket és títím hárít ják át a nevelés''és fejlődés felelősségét az iskolára. Az iskola és a család közösen viselik a felelősséget a szovjettársadalom jövendő''vtel-jesjogu tagjának kiképzéséért és fejlődéséért. A család ésiaz iskola tényleges szoros kapcsolatának biztosítása rendszeresen ki van építve. Ennok első és kötelező dokumentuma a tanuló naplója, melyen ;ke-iesztül a tanítók és szülők, mintegy naponként érintkeznek egymással.
A városokban 10 év, falvakban még egyelőre csak'' 7 ¡év az általános iskolakötelezettség ideje. A gyermeknek ezekben az" években aJakui ki jelleme, kiderül és kifejlődik képessége és tehetsége. Mire a mindenkire kötelező iskolát befejezi,''majdnem kialakult emberré válik s ekkor választhatja meg jövendő pálcáját. Vagy tovább tanul főiskolákon, vagy dolgozni kezd olyan technikumon, melven elsajátítja mesterségét és, egyben tovább fejleszti általános ismereteit. Do még ha közvetlenül gyárba is megy dolgozni,''akkor még mindig rendelkezésére állnak az esti tanfolyamok, ahol tovább képezheti magát. t
A család és az ''iskola kapcsolatának másik módja a szülők osztály-CTüléseinek időnkénti összehívása. Ez bizonyosfajtájc . beszámolás aa iskola munkájáról. Az osztályvezető padagócus ismerteti tanítványai sikereit, Képességeit, hajlamait és fegyelmezettségét. Itt mutatják be :a tanitvánpík legjobb irodalmi munkáit, képzómüvfezeti és kézimunkáit Műkedvelő előadásokat rendőrnők,
darabokat adnak elő. IKenmódon a szfz?ők megtudhatják, Rogyan ''fejlődnek s m ii ven szokásokat «tjátita-nak ol gyermokeik az iskolában. A gyűléseknek azonban nincs »bemutató« jellegük s ezeken a gyűléseken az iskoUv közli a szülőkkel" szemben támaszfott követelményeboL A szülők m^tudva, hogv'' gyermekük a zene, vagy rajzolás ''iránt érdóklődik, otthon is megteremtik azokat a feltételeket, molyok tehetségének ''kifejlődését biztosítják. A gyülésekf&l függetlenül azonban a ¿"ülők bármikor elmehetnek az iskolába, hogy megtudják gyermekükről azt, am"i őket érdekli. Nagyobb jelentősége azonban annak van, ¿qgy.a tanítók gyakran ótfhon látoga^fák mog szülőket — igv- erősödik a szonct-iskola és a csafád állandó kapcsolata.
Xasy oseménv-nek számit az évenként legalább háromszor összehívott általános iskolacyülés, melv az iskola munkájának felulvizsgálatát célozza. Erre a gvülésre az iskola, a tanulók és a szülők ooyaránt előkészülnek. Az iskola beszámoló kiállításokat, sportbemutatókat és kóruselőadásokat is rendez. 1
A szülők általános gvülésén, saját soraikból, »támogató tanácsot- választanak. Ennek a tanácsnak ''feladata az iskola tanítói karát támogatni, a tanulók szórakozásának^ j>ionirtáborok, gyermekjátszóterek és a nyaralás szervezésében segédkezet nvujtani. A gyűlés sorából képviselőket küld á" pedagógiai fcanacsba, • melyben a szülők^, a''pedagógusok és a nevelők a nevelói rendszabályokat tárgyalj''ák meg. >
^ Az utóbbi években néhány iskola a szülőkkel való kapcsolat új módját vezette be. Az iskolában tan-folvamokat lendeztek a szülők ró-sz&o nevelési, pedagógiai, pszichológiai és más kérdésekről, molyek gyermekeik nevelésével kaj)csolato-sak. Ezeket a tanfolyamokat ^szülők egyetemének« nevezték el.
A szovjet iskolást mind otthon, mind az iskolában gondoskodással és figyelemmel veszik köruL Helvés nevelfeben részesül és helyesen fejlődik. A jövő szoviotember"kialakulásában az iskola döntő. szerepet . játszik, a szülőkkel együtt fetelós az uj generáció neveléséért. A család ós az iskola szoros kapcsolata biztosítja a Bzov''jetifjóság hcives és "sok-oloálu fejlődéáét és''kialakulását
Megtörtént a B-lista a vasúton
-
ti
Az állomásfőnóicság B-iistája
Végelbánással terültek B-listára: Sarlós Györg>'', Surányi Elok, Tóth Ferenc állomáselóljárók, Sziklás Zénó intézó, Baj József, Balogh József, Jegorov Alexa főtisztek, Búzási István, Németh Ján«2S, liohs László tisztek. Ács? Géza, Bogáthy József, Baj György. Bogdán Gyöngy, Böröcz Gyula", Búzási György, Ga-rai Lájos'', ifj. Gazda Imre, Gálos Antal, Honfi Ferenc, Láng- Miklós^ Miklósi Ferenc, Salamon László, Tóth II. ''Ferenc, Varga Zoltán állom ásfol vigyázók, Bogathy Ferenc ellenőr, Cserpes Jenő, Csigaházi Ferenc fóraktárnokok, Simon László. Rácz Károly, Bertalan Sándor, Baj Ferenc fókalauzok, Czuppon Ferenc, Bolla íjász ló, Bujtás II. István, Kövesi György, Szentt^yörgyi József, Vass íl." József kalauzok, Asoston Ferenc, Bolla Jenő, Benkó József, Nagv László, Pongrácz József, Re-zsőfl Antal tobtásvozetők, Lauren-tsik János, Loskai Ferenc áilomiisi málhások, Petőfi Lajos raktárvezető, Beko László, Friss István, Kuti József, Istiván Gvörg],-, Sasvári János váltókezelők, Pálmai Györcy értesítő, Abonyi György, Aradi László, Andronikov "Genádif, Áca János, Boif ííyörgv, Boros István, Böröcz Kálmán, Bujtás I. István, Czári József, Ferencz István, Garabics János, Gu-lvás Sándor, Halász Gvula, Ható Lajos, Imre András, Jákfalvi László, Kantó István,-Kórász Károly, Kertész Vince, Knausz László, Kőbán
G vila. Kocsis Jáno|S, Kondbrosi Tibor, Korwvári Lajos, Kovács II. Ferenc, Kotnyek László, Kóvács Jetiő, Kovács " I. József, Kucsebár László, Lovretics János, Mándl József, Mócsi I^ajos, Nagv János, Péntek József, Plánder *Ik>l<Iizsár, Plánder József, Poczák JózSef, Roz-ner Lajos, Sajni István, Sashalmi Lajos, vSárecK István, Sebők István, Sneff Béla, Szollár József, Szörcsök János, Tóth II. István, Tóth Lászlót, Varga Dénes, Vincze Lajos, Vucs-kics Ferenc, Zadrávóüz Tstván ófü-bénes vonatfékezók, Bóczi András kapus, Gvimesi Ferenc, Horváth Dezső őrök, Mezófi Ferenc órabéros kocsirendező, Pesztrikóvá Ludmilla, Ackèrmann élargît, Baranyai La-josné, Csáki Istvánné, Dómján Magdolna, Fitos Irén, Geróes Anna, Horváth II. Marcit, Horváth Mária, Huszár Kózsa, ltorei Mária, Kálo-vics Ferencné, Kocsis Matild, Kuí-
Elztíó
a taros, fóutvonalin egyemcleBes; sarok tórhiz nagy Qzict{>«lyisegg«l. vasút felöli részen 1 1 s 1 szobás kertes lekőház, My Endrií-urcéban kb 100 Q házhely. Bátaton meUétí vUUk.''telkek, szőlők.
Keresek
megvételre 2, 3 szobás megénhazakat, bérhdzakat, a vörös környékén szőlőket. szAntőkat és gyümölcsösöket
Ingatlanforgalmi íródta Fm. eng. Kinizsy-utca 27.
Éli fe,
Ön is megnyerheti a Miiycfciiiéiiy^ I
Vásároljon
Első osztály
húzás október 4-öh
Minden második sorsjegy nyer. Sorsjegyárak:
Egész 24 — Ft, fél 12— Ft: negyed 6 — Ft,-nyolcad 3''— Ft.
Kisorsolásra kerül ÖtmHhó
és 568.000 forint
''11(0

csár Mária, Lukács Józsefné, Kéme th Dánieíné, Szita Kárelyné, Tora Aranka, Varga Erzsébet kezelőnők.
Minden igénv kizárásával: Pintér István főtiszt," Bátífci József fóka-iauz, Heves .László, Sipócz Lajos áHomásfelvigyazók, Borsós .Gyula kalauz, Szentes Lajos, Sasváci Ferenc, Bányász Ferenc, Kovács II. István, Kocsis Ferenc, Molnár József, Pongrácz Imre órabéres. ,íék»-zők, Mustos László irodasegédtisat, Guóth Katalin és Horváth I. Margit kezelőnők.
Az os2tálymémökséö ^tístája
Végelbánással kerültek B-listára: Várfalvi Gyula fŐpálvamester, Sávoly- íános^ Kalauz "Ferenc mlya-incsterek, Horváth István, "Báluit Pál. * Simon László. Pápp István irópstöegédtisztek, Hcrboly Imre, Szabó István ^ sogédellcnőrukj. Zala-vári István, Köves Jánós_, Hoka József, Tátrai Míhálv, Morei Tánós, Horváth István, Üózsafi István, Böröcz Lajos, őáiyaófpk, ^ Horváth Irma és Argyelán Jánoenfe ^Eóáolő-nŐk.
Szigorúan étlèndrzîk a maimíTkat
Az ország lisztéi látásáról közel 2000 dKilom gonüoskocfik. Egyes *idéki iaalmók SKtbáív-ellcneKségéi miatt számos pánasz jócrütt fel. Téícirifetti^I arra,-hog- a mai önellenőrzést a nxültban eMtó pífeílwi -és k5z-ell''átási közegek non állníik oly ázúitftnal rendéHcézésre. ho^.- a ntilomellbnőr/rés h-atásosrm ítíe-rés^túh''ihető és e pannssok zneg-szüntethetők leg>-enek. Dobi István földművelésügyi miniszter elhatározta. hogA- az 500 fTrt sz''áótláló gazdasági felügyelői kiirt beállítja e munkába.
A fő 1 dínüveiésügyi minisztérium most kiadott rend^léte előírja, hÖgV a gazdag ''felüsfé-lot kiS''zálláSiiík :ílkdlMv:il dobszó útján közétett pnnasznapdt tartsanak, vizsgálják a
helységben működő vlinxfantoot nttbdl a szempöirtból. hog>- az őröltetöket ttín5ségi és mennyiségi szempontból megfeleltén szolgálják-e ki az előirt őriemé-nyékkel. A félmerült panaszokat, amelyek a gazdasági - felügyelők tudomására jutnak, a közellátási felügyelőségek soron kivül tartoznak kMzsgűhni és nírgtoro hú.
Kédden délután 6 órakor
PÁRTNAP
aSzöciáldemolcrata Párt helytsógébea
Vendégeket szívesen látnak.
ZALA
19-iG. szeptember y¡
A Szociáldemokrata Pért politikusai a megyében
A Szociáldemokrata Párt politikusai közül nagyon sokan látogatnak el ZaU varmegyébe. Dr. Székely Miklós népjóléti államtitkár politikai beszámolót tart Zalaegerszegen és Zalavégen. Reisingér Ferenc belügyi államtitkár Hévizén és Sármelléken, dr. Kemény György pénzügyi államtitkár Keszthelyen és Tapolcán, Dávid János nemzetgyűlési képviselő Csapon és Zalalövőn. Kovács Pál párttitkár Söjtőrőn és Felső Bago-don, Csizner Dénes nemzetgyűlési képviselő Letenyén és Szent Margitfalván, Gsicsics Sándor nemzetgyűlési képviselő Muraszemenyén es Csörnyefőldin, Haristyák József központi titkár Zalabaksán, Pintér Lajos az Országos Földbirtokrendező Tanács tagja Csesztregen és Zalaszentgyörgyön, Péter Miklós nyugalmazott polgármester Kebidán es Zala csanyban, dr. Chikan Bela volt polgármester Zalaszántón es Nemesbükkön, Lestyan Sándor nemzetgyűlési képviselő Balútunerdícsen es Badacsonytomajon.
Minisztertanács
A kormány tagjai pénteken rendes ; boti minisztertanac&ot tartottak. A miniaztertanáca szabályozta a iét-ezámceokkentés végrehajtása korul felmerült egyee sérelmei; orvoói&sát és őzen ügyek rendezését a minisz-torelnök natasüórébe utalta, líajk László belügyminiszter rendeletet terjesztett eió a tuzkeresztes jelvényük viselésének és adomunyoztvsa-nak eltiltásáról. A minisztertanács rendeletet fogadott el a magcerme-lés iejlcöztéseról éa hitelt engodúlyo-aett az ly4b. évi ínség vetőmagakció Kéltségeire. Geró ¿rno közlekedésügyi műiiszter beszámolt párizsi tárgyalásairól a minsszterta- | nács eióti. A tanácskozás két órakor ért réget.
iiocyafi lehetne
kölcsönt kapni?
ipari, és pénzügyi körökben egyre inkább sürgetik a iiilelckt
a hifcelíoix^om mielőbbi inditásat. .Normális viszonyok-üoz mert hitei- vagy kölcsönnyújtás ugy anis meg nem ;ila,-kuJdiatoft ki. ügyedül a nagyobb iparváliaiatok részére szavaz meg a Gazdasági Főtanács bizonyos célhiteleket.
A kereskedelmi váltók terén teljesen rendezetlen a helyzet Az ilyen hitelezés csak nagyon szórványos s a ritkán előforduló váitójhitel igénybevétele rendkivül nagy költséggel jár. Az ilyen váltókat külöuiéie jog-ómeken annyi költség temeti, hogy manapság havi 8—10 százalékos áldozattal keli az adósnak számolni, A mellett egyhónaposnál vagy negyven ötnaposnál hosszabo lejáratú hitelezés nincs is. ingatlanokra pedig úgyszólván nem lehet pénzt felvenni.
A hitelélet bénult állapota elsősorban a kamatviszonyokkal függ össze. .Magánhitel ugyanis nem lehetséges bélétképződés nélkül, már pedig a inai 1, 5 százalékos betétkamat mellett az elhelyezésre váró pénz inkább a kevésbé legális kosztpénzlehe-tőségeket keresi fél. Jelenleg nagyobb .tételekben heti 2 százalékra adnak kosztpénzt, ami az elmúlt hetekhez képest már enyhülést jelent, mert eddig 5 százalék vult az illegális heti kamat
A kamatlábpolitika rendezésére! kellene a betélképződési elő-
segiteni s igen sokat ienditene a gazdasági életen az is, ha a Nemzeti Bank a kisebb pénzintézetek részére is biztositana visszleszámitolási hitelkeretét, amelynek terhére a kisiparosok és • kereskedők kisösszegü váltóit is elfogadnák. A városi tömegek megélhetése és a gazdasági élet normalizálódása szempontjából mindenesetre döntő fontosságú volna, ha elsősorban a kisiparos- és a kiskereskedő-réteg hitelellátását szerveznék meg az erre illetékes körök.
Sportrovat
Barcsi VSE—Nagykanizsai VTE meghívásos ökölvivé verseny
Vasárnap d. e. 11 órak«r a gimnázium tornatermében lesz megrendezve a barcsi visszavágó ökölvívó verseny. • *
Az ökölvívó táborban nagy az izgalom, vájjon itthon is fekete napot fognak-e ki az NVTE versenyzők. Egész héten komoly készülődés folyt, hogy a csorba kiegyenlítést nyerjen, Szekszárdi, Aniauf és Büki kikapott Barcson de itthon mind a három győzni akar. ____
Nem vitás, hogy Barcs ökölvívói pillanatnyilag meg jobbak nálunknál, de 1—2 hónap múlva elérjük őket. Utánpótlásunkban egyszerre 4 uj igen komoly tehetség került elő, akik rövid idö alatt számottevő értőkéi lesznek csapatunknak. — Vasárnap már látni fogjuk őket az előmérkö-zésen és hamarosan a csapatban. — A jegyeket már reggel 7 órakor a pénztárnál meglehet váltani,hogy a tolongást elkerüljük. (S-s.)
Sporthírek
Mint csütörtöki lapunkban beszámoltunk, az egységes kerületi első osztályban 12 csapat lett beosztva. A bajnoki küzdelmek már f. hó 15-én megindultak és eddig a következő emények vannak:
Kanizsai MAORT—KVTE 6:1, Lovászi MAO RT súlyosan kikapott Bátaszéken az újdonsült elsőosztaiyu vasutastól. Kaposvári Rákóczi suly§-san kikapott a Pécsi Bőrgyártói Nagymányok megverte a Postásokat, Bajái Munkás Simonlornyát. •,
Az NTE IL és MAORT IL vasárnap délelőtt fél 11 órakor játszik az NTE Dózsa György-uii sporttelepen. Előmerkőzés NTE—MAORT kölyök mérkőzés fii 10 órakor.
NTE L csapata reggel fél 7 órakor autón indul Pécsre. Találkozó vasárnap reggel fél 7 órakor az Eötvös-téren a szobornál.
Razziák a pécsi üzletekben
Az Á.r- és Anyaghivatal már régebben bejelentett vidéki razziái megkezdődtek. Ezek során legutóbb Pécsett tartott a hivatal repülőbizottsága razziát a hatóságok közreműködésével. A razzia igen sok kihágást derített fel: sok kereskedő nem, tudja igazolni a legnagyobb eladási árat, nem állított ki számlát az eladott cikkekről, nem számították ki Írásban az egyes cikkel: fogyasztói árát A pécsi közönség megnyugvással vette tudomásul, hogy a vidéki árellen-őrzés a gyakorlatban is megkezdődött.
— Várható IdőjirÁs nombatoa e*tlg: ÉJénic déli, délnyueali szél, felhőátvonulások, Wbb helyen íutéesó. A hőmérséklet alig változik.
Kudarcba fulladt mentési akció dr. Hegyi Lajos volt polgármesterhelyettes érdekében
A népügyészség tudomására jutott hogy a népbiróság által három rendbeli népellenes bűntett vádja alól nem jogerősen felmentett dr. Hegyi Lajos érdekében akció indult meg, hogy az internálások most soron következő revíziója alkalmával a deportáló polgármester kiszabaduljon. Ivet köröztek a városban, amely dicshinmnuszt zeng és az egekig magasztalja a nép-ellenes bűntett vádja alatt álló dr. Hegyi Lajost Á népügyészség rendelkezésére a politikai rendőrség órákon belül bravúros nyomozással birtokbavelte a már számtalan aláírással ellátott körózvényt és b^mutatla a nép ügyészségnek. A népügvész-ség utasilására az értelmiszerzök ellen a demokrácia védelméről szóló törvénybe ütköző vétség miatt indul meg áz eljárás. A népügyészség a nyomozás érdekében sem az értelmiszerzőket, sem az aláírókat egyelőre nenr közli a. nyilvánossággal.
rtjf?EK
i -
A rádió vasamapi műsora
Budapest I. 6.45 Hirek. 7.0ö Rog-i geii zei^o. 7.20 Az Áttelepítési Kormánybiztosság közieménvei. S Hang-| lomezek. 0 Romai katolikus^ vallásos félóra a Stúdióból. 0.3G Evangélikus Vallásos félóra a Stúdióból. 10 Hitek. 10.10 Református istentiszt xelet a Kálvin-téri református templomból. 11 Párizsi hiradó. 11.10 »Barokk kamarazene. 12 Déli harangszó, hirek. 12.20 A Szent Gergely kórus énekek 125.20 Zenés rész-leiek az Cj isten Thébában cimü szatirikus vigjátékból. 14 Hitek. 14.10 ilagvar művészek muzsikálnak. 16 liirek. 17 Falurádió. 18 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 18.10 Vége a szép nyárnak. Schöpf-Iin Aladár vígjátéka. 20 Hirek. 21 A rádió hangja. 21.50 Hinek és krónika oroszul. 22 Hirek, sporthírek. 22.25 Mária Caniglia énekei. 22.40 Vöróskeieszt köz lomén vek. 22.50 A BBC ajándéktornezeibál. 23.10 Hírek és Krónika angolul és franciául. 28.30 Rácz György lemez-antiquá-riuma.
Budapest 11. 19 Az Erkel Feronc zenekar játszik, vezényel Eördögh János. 21 Hirek. 22 "Operettrészletek.
A rádió hetfói műsora
Budapest I. 6.30 Falurádió. 7 Hirek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 7.30 Reggeli zene. 8.15 Hanglemezek. 10 Hírek. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Náray Irén zongorázik, Dósa Mária énekel. 14 Hirek. Vöróskeieszt közlemények 14.20 Sovinszky László szalonzenekara játszik. 15.15 Kádióiskola. 16 Hirek. 16.10 Gábor Mária'' és Kisfalvy Ferenc énekel. 16.40 Hegedűs Géza előadása az uri magántulajdon kialakulásáról" a Magyar társadalom történet cimü sorozatban. 17 Párthiradó. 17.10 Részletek Verdi: Trubadur cimü operájából. 17.30 Az ifjúság hangja. 18 Hirok. Vöröskereszt közleménvok. 18.15 Az amerikai misszió ajándék-lemezeiből. 18.S5 A Magyar Thólia cimü sorozatban előadásra kerül Az igazi papságnak tükör», Comédia Balassi Menyhárt, elárultatásáról és a Debreceni disouta cimü egyfelvonásosok. 20 liirek, sporthírek. 2O.20 Magyar muzsika. 21.40 Vil-1 ám hiradó. 21.50 Hírek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.20 Erica Mo-rini hegedül. 23.10 Hirok és krónika angolul és franciául 23.30 Hadifogoly hiradó. 23.40 Rádió ko-rosó-szolgalat.
Budapest 11. 20 Ravel: F-dur vonósnégyes. 20.5U Rádió szabadegyetem. 21 Hinox. 22.15 Bach éfi Brahms müruibil.
— Bérmálás a megyében
A veszprémi egyházmegye te&. tén Bánáss László apostoli & mányzó a kővetkező helyeken & mái vasárnap és hétfőn: grót, Zalaudvarnok, Tűrje, Pay Zalabér, Zalavég, Tekenye, Ktsgfo<'' Zalaszenllászló és Zalakoppácy.
— A Magyar-Szovjet KüYelöűesi Társaság előadása
Hétfőn délután 3 órakor a Síinházban a nemzetiségi kéidcir$ tart eléadást Radvánszky Rózsa; Magyar-Szovjet művelődési társas^ országos szervezője. Utána a Cirka* cimü orosz film kerül vetítésre íj hetyárakkaL
— A kommunista párt szüreti mulatsága
Vasárnap este 7 órakor tartja * Magyar Kommunista* Párt n^y kanizsai szervezete a párt tcrm&s nagy műsoros szűrt ti mulatság ahol a jó műsoron kívül .számtan móka es kitönő zene szórakoztak a közönséget és a tánckedvelőkei
— Áramszünet
Folyó hó 22-én, vasárnap regs kb. 7 óra és kb. 12 óra közős j szükséges ideig feszültségváltó & í transzformátorállomás karbantartás ; miatt áramszünet lesz. Drám&ö.
— Orvosi hir
A Magyar Orvosok Szabad Süt sz«rvezetenek nagykanizsai csoporb f. hó 23-án hétfőn d. u. 7 órakj a Zöidkereszt helyiségében adóöjj-ben fontos megjelenést kér. Vezct&>
— Eljárás árdrágításért
A nagykanizsai rendőrség $tsó-• sági osztályán a következő órdri-gitók ellen indult meg az eljár* Pintér Lászlóné nagykanizsai áb ellen, aki a kelkáposzta kilóját ''í fillér helyett 1 forintért árushefc és Lovászi Endréné nemesdóii ^ kos ellon, aki hízott libát árusíts 4.80 forint kilogrammonkénti k helvett 6.60-ért.

Szerdán eato 6 órakof
PARTNAPOT
tart a Magyar Kommunista Psn,
Elóadó: Kirschner Béla jar. tilkfc
Minden érdeklődőt pártállásra valötete íet nélkül .szereteiuu var at>*vutw*A- .
APRÓHIRDETÉSEI
Tankönyveket az összes bd>t*ii ö» déki iskolait resztre eM|«fyieau 50»
Gyula, Ady Endre-ut 8. i eteíon^l23.Jf
Alig használt gyermek Teieky-atca 64._

Ehát, egy íejós kecske 193 az.
Masyjro
l£>
CnUjttto 4 szobás konrforio» g mentes, Nagykamzsáa fóutroaax» Cun a láadóbivalaiDan.____•
£U4é egy kiváló gyárUnáoyo keresnhuros iasf*r«. ujeagay«»*t
3 ajtó. ____
" Bútorozott xxoba kiaii, Trleknö
alatt.__-—
^Elcserélném 2 szobás lattsoíöt lg básen, Sztchenyt-ter 4. —
Modem Siuecr 16/e Isz. 2.____
Mai és rés» ierdezísbói s**™*?**^. bélyegért pcazt, magyar sorokai rtp ,
fölül oeivegeket adok. lv.aa>-ag«| izek. Róz$onyi-utca 19. Barbents. ^^ { hirdetés enndig érvényes.)
tásra.
diákleányt válla lolitsné. Kölcsey-t
ZALA demokratikus politikai »P^
Szerkeszti: Beocse Jc»«
Kiadja: ^KdzyuCaxLfii B. T. HKS**9 Szerkesztésért és IciatiMért feW Bac***
Myorr.atott j .Közgazdasági R.T. ■kbnlzse* nyomdéjAban Magyk««1*-Nyomdáért teiel: ZaUv KarofT.

51« évtúfyfcm. 216. szám.
ft agy fca rozsa 1846. ktéplember 24, kedd
Ára 4.0 fillér«
Truman elnök a lémóndott Wallace kereskedelemügyi tninisttcr hélyébé Harritoanl, az EgyesölíÁtlatábk vélt moszkvai nagykövetét nevezte ki.
... -


■ • *
A magyar-csehszlovák prűbléma csak körrsprumisz-
szummsl oldható meg
A magyar albizottságban szombton délután meghallgatták b magyar delegáció álláspontját a pozsonyi hkifó ügyében. Ezt megelőzően a csehszlovák delegátus szükségtelennek mondotta a magyar delegáció csghivascí de vegQi is nem ellenezte. Ezután Kertétz István magyar delegátus mondotta ei beszédéi, nrtlybsn ellenezte a csehszlovák álláspont Alátámasztására felhozott érvekéi ón szükségtelennek tsrtotta a pozsonyi kikötő fejlesztését éa kiépítését. Csehszlovákiának s kérdéses területre nincs szükség?, mert a jtienteg birtokában levő terület elég lehetösőget..nyújt a kl<ötő fejlesztésére, és az igényelt 6 község tul távol élik Pözsonytól, hogy azok á város rendezése és fejlesztése szempontjából kapcsolhatók legyenek. Csehszlovákiának a terület megszerzésére irányuló követelése mögött más be nem vallott szándékok vtn-otk és kétségtelenné teszik, hogy az igényelt térületnek stratégiai jelentősége van, meg pedig nem defenzív, hanem offenzív jellegű. A magyar delegáció szilárd meggyőződése, hogy Csehszlovákia területi terjesz-kádéséi Magyarország róváááro ákarje érvényesíteni Ézt stratégiai szempontok som indokolhatják, tdkin-tetto! ti demokratikus Magyarország békés Szándékaira és lefegyverzett áll*po«ara. A magyar delegáció Csfhszlbvákia győztes hatalmi politikájával szemban Ismét hangoztatta ez Atlanti Qhartábsn a nagyhatalmak üiti tett kijelentésekét, melyszerlnt a nyertesek nem törekednek térület! terjeszkedésre Kérte a magyar daleflclö, hcfey ézen elveknek szerezzénék érvényt, a cseh»ZJovák módosító javaslatot pedi? vessék el. A magyar delegátus hangoztatta, hogy Csehszlovákia & vitás terütei átcsatolása esetén a magyar lakosságnak 22 emberi jogok tekintetében a legmesszebbmenő biztosítékot nyüjt, ezzel kapcsolatban a csehszlovák mé$atártásbán ellentmondás mutatkozik, amidőn az ország terűíeten élő magyaroktói megragadja az emberi jogokét. -
Eítrtán az albizottság tágjai t magyér delegációhoz <öbb kértíéSt intézték. Az ausitrálls megbízott ázt kérdezte, fcogy amennyiben az 5 község átcsatolásával elvágnák a Bócö —Budápesti vásutvonttart, van-e lehéfőség egy másik elágázó uWonnl megépítésére. — Sebestyén Pál válaszolt, nögy égy uj vasútvonal építése nagy anyagi térhekke! járna és az uj útvonal mogspltéso érdekében AuaZtr&Vái külön megállapodást kelfene (cőtáf annak lefrfkféíésére ós CsatUkozaséra nezve.
A tárgyalás aléti áltó két lomos kérdésben a vita eddigi alakulásából megállapítható, hogy egyik félnek sem adnak teljes mértekben Igáiat Vaiótzinü, hogy a két tegfoniosább magyar problémában döntés egyik forwk javára sem történik, haném egy magyar-cseh kompromisszum lész á vita végé.
A békeértekeilet hírei
Ma kezdődik a négy külögymiwézíer
tanácskozása ''
Párizs, szcptc«aá>cr 23
Bevin külügyminiszter Párizsban élénken tevékenykedik a ma tartandó külügyminiszteri tanácskozások előkészületeiben. A lapiüdósiióiv ugy értesülnek, hogy a külügyminiszteri konferencia meggyorsításáról van szó és az üléseken Németország és Trieszt kérdését fogják tár-gyalöx A Timfcs ázt ifja, hctóy a trieszti probléma megoldása, mely a nyugat és kelet közötti elkntéiek" fokmérője, csak ugy képzeliJítö el. ha a négy nagyhatalom között, vagy Jugoszlávia és Olaszország között uj kompromisszumos magállapodás jón létre.- Xíckholson párizsi angol mégfigy-elő szerint az orosz ügyekben szakértő országokban megvannak győződve arról, hogy a Szovjetuniónak szüksége van a békére, ki várija is 3 békét és azt hiszik, hogv kelet és nvugaí között 5 éven belül oékéhen intézik cl az ügyeket. Talán ót éti után az Egyesült Nemzetek Szervezete v.anrivira n^ferőtódik^ hog^; rákényszerítheti iratát tagjaira. An^üa s«s«nit sem tesz olvant, atffi a -ékét megnehezíti.
Bo*ékanezesz végleg a görögöké
Az olasz területi £s politikai bizottság szombati ülésén elfogadták a Venezia GiuKa övezetén kivül eső olasz-jugoszláv ha-tárvoSffíra eső cikfcelvt. Eífo=-gadtak éfcv másik cikkelyt cely Dodekanezoszt Görögországnak itélte. oda. Az oíasz bizottság 14 szavazattal 6 ellenében elfogadta azt az amerikai ¿avaslatot, melv az alápvető beri jogokat biztosítja az átéringedet! lerületek lakosságénak.
Franciaországban sztrájkolnak az adóhivatali tisztviselők^
Páriz*; szeptember 23 A francia nemzetgyűlés mai vitáját az uj választói törvény alkok és tőzsde alkalmazottak. Szom-szavazásra kerülő uj alkotmánytervezetet tárgyalják. A francia pénzügyminisztérium alkalmazottainak sztrájkja még mindig terjed. Most csatlakoztak hozzá a vám hivatalnokok és egyéb munkások, a francia rendőrség szakszervezetének tagjai, északfranciaországi bankhivatalnokok és tőzsjo alkalmazottak. Szombaton Franciaországban az összes pénzügyi hivaialok zárva voltak, a nyugdíjkifizetések és adóbehajtások ¿szüneteltek. A vámőrök távollétében a határokon élénk csempészlbereske-dclem fejlődött ki, különösen sok valutát, dohányt cícmpészlsík. A kormány ezidószerint nem teljesítheti a sztrájkolok bérkövetelését, anélkül, hogy az államháztartás egyensúlyát ne veszélyeztetné.
Emelkedett a világ rizs- és burgonyatermésé
^Nctoyork, szeptember Az BgyésöK Államok mezőgazda^ sáíri minisztériumának jokmtéso szerint a világ rizstermelése 10 százalékkal emelkedett, a burgonyatermelés 13 százalékkal haladja meg" a mult éri teririéSt. A vüágcleTmezéfií szervezet vezériga-zgatója a londoni rádióban íészédet mondbtt, amelyben sürgette a világélelmezési tahaea felállítását, átejtette, ha a tanács
megszünteti az éiohniszerek igazságos elosztásával az éhínséget, ezzel orvosolja a legelemibb bajókat, ecy-máöhöz közoÜébb hozza a népekét ~és megszünteti á ndthzéitk közötti jia£y ellentéteket. A világélelmezési szünczt''inek Magyarország is tagja.
Megjelent Sztálin műveinek második kötete
Moszkva, szeptember 23
A Pravda és az Izxjsztiyi több cikket köiöl abból az altatómból, líoyy mwrjolént Sztálin müveinek riiasbdik kötete, mely Sztálin írásainak Marxizmus ób nemzetiség cimü fejezetét is tartalmazza.
Spanyol válasz Degretíe ügyében
Brüsszel, Bzeptembér 23
A spanyol kormány válaszolt Belgiumnak Ttagrelle kiiídatába ügj''ébéh hozzá intézett átiratára. A válasz után Belgiumnak továbbra ié az a szándéka, bogy az figyeeült: Nemzetek elé visziF asr -ügyet.
Éuőapéstror jéléntik:
Megszűnik a Wes?-Orien{
Az utóbbi napokban a kereskedelmi körökben szenvedélyes viták folytak a West-Orientröl. illetékes helv köziése szerint a WCst-OTient* felszámol. ~ Természetesen ennei: lebonyolítása hosszabb időt igényel. Valószínű azonban, hogy a. textilvona-
Csállóköz visszakerül Magyarországhoz ?
Londoni diplomáciai körökben Néhány napja derűlátóbban Ítélik Aeg a p''áMzsi órlekéúéttrri kiütközött magyar-csehszlovák * ellentétek ügyét Beavatott körökben azt hiszik, remény van rá, hogy Budapest és Prága kö1 zött egyezwény jöjjöfc létre. --¿.egmfcsszebb a ''New Státes-ikiűc ment el a derűlátásban. A lap mindig kitűnően értWülf tudóáítása szerint a kőz vétlen tárgyalások a magyar é$ cseh-

szlovák kormány között máris mféginduftak olyan egyeznjéaiv érdekéién, ansély a Szlovákiában éii) mtigvar Kisebbségek igen komoly részét átvinné Magyarországra, ung a Fftiha jöbbpurt-ján három zifegyáf íáluí Csehszlovákiához csafohiánáfc. Ennek az ell^mszol^taífeaképpen kapinánk népfrajzi hafárkiigazi-tást, átírnék során á CsiiUókőz mínfegj- százezer taios^al'' kerülné'' AÍagáf6rszá^hoz.
t i
Ion szűkig lesz egy olyan állandó hivatalra, amely az elosztás terén a szükséges triun-kákat elvégezze.
Magyar dunai hajók németek használatában
Bécsi jelentés szerint a dunai magyar hajókat, melyek Pássáunál vesztegeltek a Dunán, augusztus végén használatra átadták a bajor Llovdnak. Az átadott nagy hajók között vannak a Szent László, Szent István, Szent (iellért és több mfás magyar hajó, összesen 10 hajó £s 150 teherszállító bárka. Az aíffc-rikai övezet parancsnoksága és a bajor Lloyd megállapodása értelmében a nőnél hajózási társaság fizeti a hajók személyzetét.
Németországból hazajönhek a magyarok
A hamburgi katonai kormányzat és a magvar kormány megállapodást kötött egymással, , mely szerint hetenként két izben 1500 Németország amerikai övezetébe? tartózkodó magyar állampolgárt szállít haza.
Bevonják az adópeng 6jegy eke t
Az adópchgöjegyeket október hó folyamán bevonják- & helyettük érc váltópénzt hoznák'' forgalomba. A pénzverdö most már olyan üzemmel dolgozik, hogy rövidesen fedezni tudja a váltópénz-forgalmat.
FIégy évet kapott Mocsáry Dániel
A budapesti népbiróság Mocsáry Dániel volt nyilas államtitkár bűnügyét tárgyalta. Mocsáry 1935 uta a szélsőjobboldali politika élharcosa, volt ós mindvégig megmaradt annak. 104-l-ben Sztójay-kormánv-ban elvállalta a földművelésügyi államtitkárságot és állását a ^Szulasi-kormány alatt is megtartotta. Teljesen kiszolgálta a német érdekeket. Budapestről az oroszok dől Sopronba menekült és ott is államtitkár ként működött. Mocááry — mint a többiek — tagadta bűnösségét éé azt hangoztatta, hógy sohasem tt>-konszenvezett a nyilas eszmékkel. Négyévi börtönre iiélfcék. Az enyhé ítélet kinő* feltűnést keltett. A népügyész súlyosbításért fellebbezett.
j A leszáthitötó Bank valutábólrány a
A valuta ügvészség vezetője, dr. Klcitsch Imre, az
alábbiakban tájékoztatta a sajtó képviselőit a Leszámítoló Bank valutaügyéről.
— A kihallgatások során még-. '' állapítást nyert, hogy Báyer István'' a Nádor-utcai fiók pénztárosa1 a maga bűntettét teljesen függetlenül követté cl a tökbi vádlottaktól. Cgyél clkülötritve tárgyalja az uzsorabiróság. Folyik a kihallgatás, amelynek során Kovács "Sándort az elmegyógyintézetbe szállított igazgatót is kihallgattuk. Rám lánchólikus, ac gondolkc képes" ember benyomását tc Az újonnan felmerült adaíök alapján ma reggel több" előállítást rendéttunk ét
ZALA
194. szeptember
Tíldy Zoltán köztársasági elnök nyilatkozott
a „Zalá dnak
Az első balatoni gőzhajó viz-rebocsátásánák 100. évforduló- • ján ünnepségeket rendeznek Balatonfüreden, Siófokon és Badacsonyban. Tiiuy Zoltán köztársasági elnök és felesége. Jékely László miniszter, az elnöki iroda vezetője, Papp Kökény esd vezérőrnagy, :i testőrség parancsnoka, Hankovszky János, a Balatoni Hajózási Fit vezérigazgatója és üebrits tajos államtitkár kíséretében, szombaton reggel Balatonfüredre érkezett, ahol rendkívül melegség-
fel fogadták. Délelőtt 11 óra-or a Széchenyi-szobornál nagyszabású ünnepség volt
Balatonfüreden
A Széchenyi-szobor talapzatán elhelyezett emléktábla leleplezése után Tildy Zoltán köztársasági elnök "mondott beszédet. Széchenyi István jelentőségét vázolta a magyar történe-jemfben és- hangsúlyozta,
hogy Széchenyi Isidán épitő-akarafára, rriélységes haza-szere^Jére solto nagy oh!/ szűkségünk n.rrt vol*. mint most.
A dolgozó rétegek a Balaton szépségeit megismerve, a Balaton építőivé fognak válni és a magyar tenger, az egész ne mzet kincsévé lesz.
A köztársasági elnök nagy lelkesedéssel fogadott beszéde után Gerö Ernő közlekedésügyi miniszter szólalt fel. Hang-sulvozta," hogy Széchenyi korszaka és a mi korunk között van egy közös vonás Akkor is arról .yolt szó, .hogy elmaradtunk és előre kell mennünk, toost is ez a helyzetünk, kivezető utat kell találnunk abból az elmaradott helyzetből, amelybe a magyar reakció vitte bele az országol. Szólott ezután a magyar békedelegáció nehéz küzdelméről
és kifejezést adott annak a reményének, hogy bizonyos * eredményeket el jogunk érw-
Végül szólt a Balatonról és hangoztatta, hogy a .magyar demokrácia rövid időn belül biztosítani fogja a Balaton kifejlesztését -
Az ünnepség után Tildy Zoltán köztársasági elnök kíséretével együtt a balatonfüredi hajógyárba ment A kikötőben felavatták a most elkészült *Szé-clienyi* vontató-motorost A hajógyárban folytatódott az ünnepség. A közlekedésügyi miniszter az újjáépítés munkájában kivált hajósoknak kitüntetéseket adott át.
Siófokot!
Vasárnap a köztársasági elnök feleségével és kíséretével Siófokra utazott Hatalmas tömeg éljenzése közben meleg szeretetteljes fogadást rendeztek tiszteletére. A fogadáson megjelent Somogy vármegye teljes Közigazgatási vezetősége, élükön a főispánnal és a megyei főkapitánnyal A köztársasági elnök a ''fogadás után megtekintette a háborúban sokat szenvedett divatos balatoni fürdőhelyet és annak a reaníányének adott kifejezést hogy a karokat hamarosan rendbehozzák és a jövő fürdőévádban már teljes felkészültséggel fogadhatja Siófok újra a vendégeket
Majd igy folytatta: — Tudom, hegy a magyar értelmiségnek azok a tagjai és a? a rétege, airfelyek eddig egynek tudták magúkat a dolgozó magyar milliókkal, megtették kötelességüket. Ehliez a réteghez is van szavam
A
Tudom, hogy soraikból szál! a legtöbb bírálat a magyar demokrácia szellemi épülete felé. Tudom, hogy azok az állampolgárok, akiket kénytelenek voltunk leépíteni, keserűséggel szemlélték a mai helyzetet, de nem szármázik ebből az, hogy amikor sorsunk nehezebbé válik, tagadólag szembeálljanak azzal az épülettel, melyet a nép emelt nagyra. Vegyek tudomásul, hogy minden eszközzel meg fogjuk védeni z demokráciát Nem támad abból semmi jó. ha a magyar demokráciát okolják azért, amit a mult vétkezett. Értsé meg mindenki, hogy mi megbecsülünk minden dolgozó kezet, de azt vailjuk, hogy a munkának egyforma a becsülete. akár munkaeszközzel, akár tollal is dolgozik valaki
Badacsonyban
A köztársasági elnök kíséretével délután l órakor érkezett meg a Tünde motorosliajóri Badacsonyba, aki megválasztása óta most tette először Zala földjére a lábát.
Fogadására a mólón megjelentek dr. Papp Andor Zala megye főispánja feleségével, dr. Dávid János alispán és felesége, Farkas József vármegyei főkapitány. Varga József Nagykanizsa j>őlgármestere, Baráth Ferenc Zalaegerszeg polgármestere, Dombai János nemzetgyűlési képviselő és még sokan mások. A hajóból kilépő köztársasági elnököt dr. Papp Andor főispán üdvözölte : .
— Amikor az Elnök ur és Elnökasszony Zala földjére lép, engedje meg, hogy mint e megye főispánja tolmácsolhassam megyénk minden lakójának forró szeretetét, amellyel az Elnökur és Elnökasszony iránt éreznek. Ez a föld mindi''g teljesítette kötelességét és mikor Budapest a legnagyobb Ínségben volt, a Zala földdel dolgozó népe több'' mint 150 vagon gabonát kfíldótt az ország fővárosába. Ebben a megyében a megmüveletlen föld még két százalékot sem ért el, ami a legékesebb bizonyítéka a kőtelességteljesítésnek. Beszéde befejezésében Isten áldását kérte az Elnökre és az Elnök-asszonvra-
A főispán l>cszéde után küldöttségek következtek, melyek zalai kenyeret és bort adtak''át. A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége nevében dr. Gábor Ernőné, Zala megye tisztifőorvosának felesége üdvözölte a vendégeket. A fogadtatás után á Kis fa ludy-házba hajtattak. . amelvnek terraszáról az elnök és felesége hosszasan nézték az eléjük táruló panorámát. Megtekintették Szegedy Róza. otthonát, majd a (lombon épült Kis-faludy-házat és az abban berendezett öjuzerumot.
A -zalaegerszegi ifjúság tánc-és énekszámait nagy gyönyörűséggel élvezte végig, amelynek befejezése után az elnök meleg szeretettel köszöntötte Varga Ferenc tanítót^ aki ezeket a szép
számokat betanította.
Az uzsona, amelyet a megye adott a vendégek tiszteletér.-. :i legjobb hangulatban folyt le Dr. Dávid János alispán rövid köszöntője hangzott el, majd a cicánv az elnök kedves nótáját, í^sK^re velem akáclombos fa-Wíl§l« játszotta, amit a köztársasági elnök és felesége csendesen a cigánvzenére el is dúdolt
Nyilatkozik a Zalának.
U/sonna után a köztársasági elnök Fogadta a Zala szerkesztőjét. aki előtt a következőket mondta: I
— Boldog vagyok, hogy > i-.nőkség> m óta most alkalm..m nyilt arra. hogy Zalát, az ország rgyik leggyönyörűbb me-
gyéjét meglátogat hailam.Aatii innét a Kisfaludy-házból lá- : tok, az olyan ¡elemeiden szép. : fiogy''c világ legszebb Mfrfaj. j is felveheti a versenyt. Kö- t szönetet mondok a szívélyes fogadtatásért és azt ízn-tn i Zala népének. hogy úgy tűin; í eddig, továbbra is ''egyen meg, m .ndrnt az ország felenielés. érdekében. ígéretei leszek, hogy a főispán ur vendégekén) rövidesen rjra eljövök n m-gyébe és az a szándékom, hogy pár napot itt rl is lüi-sek, hogy joblym megismerhessem Zal: "-egye doigozn népét.
A köztársasági elnök kíséretével fél C> órakor különvonaton Budapestre utazott
Hét hónapi börtönre Ítélte a Bép&iréság „Szittya" Szabó Gyulát, a nagykanizsai nyiiaspárt létrehozóját
i
-1
j
í
A nagykanizsai népbirósúg dr. Révffv Andor-tanácsa szombaton tárgyalta a nyilaskeresztes párt nagykanizsai szülőatyjának bünügyét. Az ügy hosz-szas liuza-vona utín jutott el oda. hogy a főtárgyalás napját kitűzhette a népbíróság. A nép-ügvészség eredetileg arra az álláspontra helyezkedett hogy Szabó Gyula ügyét népellenes bűnügyként mérlegelje. Azonban tekintve, hogy Szabó Gyula legkésőbb, 1938-ban kilépett az általa megalakított nyilaskeresztes pártból és ettől az időponttól a felelősségre vonásig, több mint öt év telt el^''az volt a nép-ügvész álláspontja, hogy a népei lenes bünügy elévült Közben referensváltozas történt a népügyészségen. Az uj népügyész szerint egy nagy dunántuli városban a nyilaskeresztes párt megalakítása nem népellenes, hancra háborús bünügy, mert ezzel Szabó segítséget nyújtott a nyilasoknak a hatalom: meg. szerzésében. Igazságügymini szte-fti hozzájárulással azután to-^vább folyt az eljárás és a nép-bíróság elfogadta a népügyesz álláspontját "és Szabót háborús bűntettben mondta ki bűnösnek. ^
Az ügvészséí vádiratában csak az szerepelt vádként, hogy Szabó Gyula Nagykanizsán megalakította a nyilaskeresztes pártat. Szabó Gyula l>eismerte a nvHaspárt megalakítását de hangoztatta, hogy amikor ní-jött a mozgalom tulajdonképpeni céljára, azonnal kilépett onnan. Elmondta, hogy egy alkalommal pángermán agitátor érkezett Nagykanizsára és a pártban agitált a Nagvnémet birodalom mellett Ezzel az agitáció-val nem értett egyet és otthagyta az általa életrehivott'' pártot Szabó Gyula a szellemet kiengedte a ''palackból, mint á mesebeli bűvészinas, de visszaparancsolni nem tudta. A nyilasmozgalom elindult országromboló útjára, ami végül is október 15-höz vezetett Szabó azt * bizonyította, hogy. ezután ő minden/vonalon szembehelyezkedett a nyilasokkal, ugy hogy egy alkalommal le is ütötték az országúton. Németellenes kijelentéseiért intemálási eljárás is volt folyamatban ellene. A kihallgatott tanuk megerősítették Szabó Gyula állítását: Windisch Dénes volt polgármester németellenes beállítottságúnak ismerte. Béres Sándor dr. népbirósá-
gi tanácselnöknek nyílt táiori lapon irta 1914-bdn, hogy a ,v németek a háborút elveszítik Volt katonái azt bizonvitották, hogy Szálasira nem eskette fel őket
- A bizonyítás után dr. P.uttkai György nép ügyész előterjesztette* indítványát, hogy a népbiró-ság háborús bűntettben mondja ki bűnösnek Szabó Gyulát A népbíróság ilyen értelemben " hozta meg Ítéletét is és Szabó Gyulát egy rendbeli háborús bűntett elkövetéséért 7 hónapi börtönre és 5 évi politikai jogvesz-. lésre ítélte. A börtönbüntetést a népbirósúg a vádlott 7 hónapi rendőrhatósági őrizetével kitol-, tóttnek vette. A népbíróság az -: ítélet kiszabásánál enyhítő kő--? rülménynek -tudta be" a vádlott -^ későbbi német- és nyilasellenes '' magatartását, de bűnösnek ta-v lált-a a nyilasrtíozgalom nagykanizsai elindításában. • Az ítéletet a népügyés* mejr fellebbezte.
MOZI
Waterloo Bridgo
A Metró nagy fihmót kózkrráaifaa mutatja be ismét aVaro6Í Filraszic-ház. A háború kitörésének napjár indul el a film ''története a londoni Waterloo-hidnál. Roy Cronin eznv dcs indul a frontra," közben megáll a hídnál és egy t leányra gondolt Az elsó világháború jut "az xjszébe, amikor ugvanott állt alhidon és meg»-morkeoett Myra Lostorrol. Do ismeretségük rövid idő alatt megsiakad, mert a frontra kell mennie. Mrra, aki balett-táncosnő, elveszti az sát és mikor megtudja''Boy állítólagos halálhírét, csaknem megbaL''Dfr Roy német hadifogságból elSaarul és találkozik Myráral. A leány azonban ugy érzi. hogy -nem méltó saerelmére. Ezt meg is mondja neto és örökre bucsut vesz tőle. Boy mindenfelé keresteti, de nem találja Végül is megtudja, hogy Myrajn-gyilkos fett. Boy Cronin eamdtat orre gondol, mikor a hídnál áll ös a frontra indul. Cronin ezredes ss&-repében Róbert Taylort, Myra a®-repében Vivien Loightet láthstj^L
A debreceni személyvonaton kiraboltak és ez ablakon Át kidobtak egy utast
A Debrecen felé haladó ményvonaton Püspökladány közelében ismeretlen tettesek megtámadták Gyurka Miklós budapesti lakost; elrabolták tőle 4000 lorint értéket tartalmazó bőröndjét, majd Gyurkát kidobták a robogó vonatból. Súlyos áK lapotban szállították a cieoreccnt klinikára.

1916. szeptember 24
Z AD A
3
A bűnöző Budapest
Statáriáhs bíróság előtt 2 Wesselényi-utcai rablógyilkos
A tántelő törvényszéken szocsbal délben tárgyalta a Dán Andor elnöklete alatt álló ta-jjács, mint statáriális bíróság a Wesselényi-utcai rabi ógyilKos agyéi. Szökő lányi Zoltán ügyész ¿sértette a terjedelmes vádin-ditványt, amely szerint Balogh Sándor üvegcsis/.oló szeptember 10-én vasdoronggal agyonverte Weiner László Wesselc-svHitcai órást, mayd több értékes órát magához vett és el-¿¿nckült''az ÜTrahelyiségbőft Balogh Sándorral e«yütt jóba-rátja> Bürgés Sándor is a vádlottak padján ül. mert az ügyé-szi rádinditvány szerint a rab-Jcgvökosságot Balogh az ö felhajtására követte el. ílélelhir-^jrtésre ma kerül a sor.
A póruljárt áldeteUtiv
A íőkapiláiriiáir bünügyi osztálva öőoíűb letartóztatásba helyezte Ma-^rar Árpád magán tiszt visolőt és Sastó .Andor rendőrnyomozó al-iaiagyot zsarolás vétsége eimén. Ax előzményei akövotkezők:
Szántó Andor alhadnagy- a bóri biir-ákoan ismerkedőti még Váradi Sáaíicr fővárosi ékszerésszel. Né-casy nappal ozslótt Szántó polgári ruhítan metriátoíratta Várad it. Előtti, hogy joz>gyürüt szeretne vásárolni. Az ¿szerész néhány karikatúrát mutatott egykori bajtársának, t-.-szerro belépett ogy karszalagos férfi a kereskedő üzletébe:
— A gazdasági rendőrségtől va- • fjei — mondta — ön dollár az lotek-tó foglalkozik — fordult Váradihoz, — igazolja majmát!
Ywadi, aki mit som gyanitott, as^eíkeztfére állt az állítólagos gazosáéi rendőrség detektivjénok. A iarsakaao*-férfi ezután a.readór--aibiCM^et igazoltatta, az utóbbit a''njíáfi, «küldte az üzletből és Várató felszólította, hogy mutassa meg ¿mraitáfát. Közbon olvan célzásokat trít, bogv hajlandó elállni a toritól lépések tői, ha az ékszerész ez4, ¿honorálná*. Várad i erélyesen réssamasitorta a detektív ajánlatát^ sjfetic, hogy áldetektivvo! tdi szemben. szó szót követett, majd az ék-sktwz nagy meglepetésére az álli-¡6ac«> detektív eg> szerre csak kirohant üzletéből.
A véietlen a legjobb,detektív. Vá-3ci összetalálkozott az utcán az ál-tóörtirvel. Szólt egy rendőrnek, Jii a főkapitányságra kisérte a iktir urat«, ott kiderült, hogy az üjjíó Magyar Árpád magántisztviselő.
Az Cqy rövidesen tisztázódott: a raroiái szellemi atyj^, a jóbarát, az «vtori bajtárs: Szántó Andor volt. • ''errezte ki az egész manővert. Az ¿¿yhagy szerzett Magyar részérő •ionaiaíjot és-bog)* nem sikerült az éstDrészt megzsarolni, az már nem aja múlott.
Szántó Andor a szembesítés során bescerte a zsarolást. A rendőrul-acaa^v és az áldetoktiv a Markó-cai aílamügyészöág foglya, e pi Hasban. '' c »•
Gömbös Srnő megszökött a szeged/ Csillagbörtönből
Gömbös Ernő, volt százados, Oócfcös Gyula fia, Szálasi Fc-K-nc egykori segédtisztje, meg-szökött a szegedi Csillag-börtönből. Gömbös Ernőt a budapesti népbiróság háborús bűneiért tizéví fegyházra itélte el.
~ Álmodó Tiszapart
A nagykanizsai Katolikus Legénv-ma este fél 9 órai kezdettel ®xíli meg mult héten >nagy siker-
mogtartotf magja r nőta-estjét ^■smokkal a - szereplőkkel és igazzal a műsorral/A magyar »a-eet ma is »/Városi Színházban «* negfertra.
□r. Dávid János alispán válasza a cukorügyben
öt ért támadásra
,A megye nem tud árut szerezni a kereskedőknek*
A >Zala< szeptember 19-iki számában Neu Pál, a KOKSz üt-kára aláírásával közlemény jelent meg, mely szerint a kiskereskedők sérelmezik a kijelölési rendszer fenntartását és a vármegye alispánjának azt az intézkedését, miszerint a »szabad- cukrot Nagykanizsán csupán két helyen, mégpedig a Szervezett Munkások Szövetkezetében és az Általános Fogyasztási Szövetkezet üzletében osztották széjjel. -
Ezzel kapcsolatban dr. Dávid János alispán* lapunk zalaegerszegi szerkesztőjének a következő nyilatkozatban világi-lotta mjg a sérelmezett kérdést: — Mcglej>etéssel olvastam a Zalában, hogy a cukorelosztással kapcsolatban támadás ért a nagykanizsai KOKSz vezetősége részéről. Mint ismeretes, a vármegye cukorellátásáí már hónar. pok óta magam iránvitom é;> a jegyes árut az összes kereskedőknek, tehát kiskereskedőknek'' juttattam Az úgynevezett ^szabad cnkor-nál más a helyzet Amint az elnevezéséből is~ látható, úgynevezett szabad áruról van szó és igy az alispáni hivatalnak, mint ilyennek, nem feladata az ilyen ''cukor, biztosítása és szélosztása. Hogy Nagykanizsán mégis történt sza-szad cukor-elosztás és hogy ez az én közreműködésemmel történt, annak egyetlen oka az, hogy addig, amíg más megyékben már régebben bevezették .a szabadcukor árusítását addig az én megyémben semmiféle kezdeményezési hajlandóságot « kereskedők részéről nem tapasztaltam. l''tána járva a dolgoknak. myg kellett állapitanom, hogy szabadcukrot azért nem árusítanak kereskedőink, mert kellő tőke hiányában nem tudnak beruházást eszközölni és igy a me^ve iakossága, amely hosz-szu hónapod, cukortaíansága után, érthető izgalommal várta már a szabadcukor megjelenéséi a piacon, nem részesül cukor-ellátásban. Csupán azért, hogy a fogyasztók végre cukorhoz juthassanak, másrészt hogv a bénult kereskedelemnek bizonyos impulzust adjak, vállalkoztam arra, hogy az első ilyen szabad cukor beszerzésénél közreműködjek. Sérelem a kiskereskedelmét ezzel nem érte. mert'' számukra minden percben nyitva áll a lehetőség ahhoz, hogy szabadcukrot árusítsanak és bocsássanak a fogyasztók rendelkezésére. Ebben őket sem most, sem pedig a jövőben senki meg nem akadályozhatja, de nem.is akarja megakadályozni. Az egészséges vérkeringés a kereskedelemben akkor fog bekövetkezni, amikor minden üzletben megkaphatja a közönség azt a mennyiségű cukrot, amelyre háztartásának szüksége van. A ►nemzeti ajándék«, amint azt-a cikkiró nem egészen jóakaratúan megjegyzi, nem azt jelentette. hogy Nagykanizsán csak a két szövetkezet árusíthat szabadcukrot, de a cukor kis menv-nviségére tekintettel, annak szétosztása minden kereskedő között nem volt lehetséges. Az általam biztosított árumennyiség szétosztását azért biztam a szövetkezetekre, mert rajtuk ke-
!
resztül oldhattam meg minden gyanusitást kizárólag ezt a problémát
— Egészen bizonyos. ha ugyanekkor még más üzletben is lehetett volna cukrot kapni Nagykanizsán, a közönség, a saját kényelmi szempontjait figyelembe véve, nem tódult volna ebbe a két Szövetkezetbe, ha-, nem megvették volna a cukrot ott, ahol előbb érik vagy kényelmesebben juthatnak hozzá.
— Ami pedig a kiskereskedői kijelöléseket illeti, tekintettel arra, hogy a demokráciában magunk sem vagyunk hivei az ilyen rendszernek, kényszermegoldásnak tartjuk éppen a tisztességes kereskedelem-érdekében. Sérelmekről itt sein lehet beszélni, hisz a KOKSz-nak módjában áll javaslatait elénk terjeszteni és érdekeit megvédeni. Biztosilom a KOKSz nagykanizsai vezetősé-
Megszűnik a nagykanizsai internálótábor

Zaiaeferszegre a belügyminisztériumból három tajju bizottság érkezett és megkezdte- a zalamegyei internálások felülvizsgálását Ennek során szabadlábra kerülnek azok, akik az internálás alatt kifogástalan magaviseletet tanúsítottak és részt -vettek az ország újjáépítési munkálatiban. Nagykanizsa es a vármegye területén levő összes internáHStá-borok megszűnnek és az internáltaknak körülbelül ketharmadrésze kerül szabadiábra-
A bizottság ma nagy kani zsárs érkezett. A bizottság vezetője lapzártakor fogadta munkatársunkat, amelyről tudósítást a holnapi Zala közöl.
Budapest! „Öszi Vásárira fólóron lehet utazni
Szeptember 2S-án nyílik a budapesti Állatkert területén a béke első mezőgazdasági őszi vására. A vidéki látogatók részére- a Vásár rendezősége féláru utazási kedvezményt biztositolt oly módon, hogy a Vásár látogatói már szeptember 23-án felutazhatnak Budapestre és a kiállítás ingyenes megtekintése után október 8-ig kell visszautazni a kiindulási állomásra. Az IBUSz menetjegyirodák, sőt a vasúti állomásokon lévő pa-villonok is árusítják e rendkívüli kedvezményekre jogositó igazolványokat melyek. korlátolt számban kerülnek kiadásra.
A Vásáron bemutatásra kerülnek a kisállattenyésztés uj eszközei, gyümölcs- és szőlőtermelést vele kapcsolatos háziipar és gyáripar. A Vásár rendezősége gondoskodok arról is, hogy a megvásárolt árukat kedvezményes áron szállíthassák el a vásárlók.
A Vásáron jremcsak kertgaz-riasági és ki sáli a ttenyésztési eszközöket vásárolhatnak, hanem szakemberek elméleti oktatásban is részesitik a látogatókat. Gondoskodás történt a szórakozásról is, m^rt a vidékről felutazók nagymérvű szinház-je^y-kedvezményben részesülnek
EUdó e?y pír *zárau, a''i£ hasz-
nált férfi félcipó. Orr. a kiaoóhhratalbin megtudható, d
gét, hogy a kiskereskedői kijelöléseknél íigvelemmei és tekintettel leszünk az ő javaslataira.
— Végül pedig a cikkiró intézkedéseimet bírálva a >demokrácia gyermekbetegségének tránősíli. de ugyanakkor elfelejti. hogy a kiskereskedők is demokráciánk - teljes jogú tagjai és amiről itt szó lehet az nem a demokrácia, hanem a kereske^ dők betegsége. .Azt soha nem fogom tudni biztosítani, hogy minden kereskedőnek a megye szerezzen árut, azt az asztalára tegye, hanem elvárom, hogy szakmájukhoz liiven a nehézségeken segítsenek, tömörüljenek és kis tőkéjüket összerakva komoly beszerzéseket eszközöljenek. £s akkor ki fognak gyógyulni a betegségből és -velük együtt fiatalt demokráciánk is erősödni fog. Tilvárom a kereskedőktől, hogy tetteikkel bizor nyitsák életrevalóságukat és ígérem, hogy ez esetben minden erőmmel támogatni fogom őket munkájukban.
HÍREK
A rádió keddi műsora
Budapest I. 6.30 Falurádió. 7 Hírek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleménvei. TAD A Magvar Zsidók Orszápos''Társas Szövetségének ájtatos félórája. 7.80 R^goli zene. e.15 Hanglemezek. 10 Harok. 10.10 Olasz dalok. 12-Déli haram:-szó, hirok. 12.45 Megemlékezés Sz. Gellértről, halála 900. évfordulóján. 13.45 Szövetkezeti negyedóra. 14 Hirok. Vöröskereszt közlomén vek. ,14.20 i j orosz lemezek. 14.45 Mo^ dara» Gizella füttvszámai. 15.15 Rá-dtówkoU. 16 Hirbk. 17 Párthiradó. 17:20 BBC-lemezek. 18 Hirek. -Vö-'' röskexeszt közieménvok. 18.45 Vi-látfhiradó. 19.30 Faíurádió. 20 Hirek, sporthireL 20.20 Kállai Gyula előadása a népi demokráciáról- "20.35 Mai angol zene. 21.50 Rádióankét a középoeztálv mai problémájáról* 21.50 Hirok és krónika oroszul. 22 Hirok. 22.20 Tinó Rossi éneket 22.85 Vöröskereszt közloménvek. 22.45 Magvar müvészlemezok. 23:10 Hírek és krónika angolul és franciául. 23.85 Szerenádok. > .
Budapest 11. 20 A komolv zene kedvelőinek. 20.30 Rádió szabadegyetem. 21 HiroL 22.16 Kamarazene. _i
— Helyreigazítás
A vasúti B-listával kapesoiatban Kőbán Gyula forgaimi napidiias tisztjelölt no^''ét té^odósból az ^3raoé-iTfi vonatfékezók között tüntettük fel.
— Felhivás az ifjúsághoz
A MAD1SZ megyei titkára 1946 szeptember 24-én délután négy órától este 6 óráig a MADISZ szciház-han7 Hunyadi-utca 10. sz..alatt ifjúsági panasznapot tart. A panasznap utiin, fél 7 órai kezdettel, országos ifjúsági beszámolót tart, a ¡beszámoló után ismerteti azoknak a (tagtársaknak a kinevezését, kiket a MADISZ megvobizottságá részéről kért fel a MÁJ)TSZ nagykanizsai szervezetének az ujászervezéséro. Péter Géza míígjei titkár.
— Kereskedelmi Alkalmazottak nagygyűlése
Ma, 23-án délután 6 órakor a szakszervezeti székházban a kereskedelmi alkalmazottak nagygyüléfie leez, előadó MOszáros elvtársTnuda-
pesti kiküldött. Pontos mogjobnés kötelező. Vezetőség. " '' -1
— Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik Kapoli Ru-dolfné temetésén részrétüxkel fái-dalrnunkát enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet. Gyászoló család. »
íy
Z AD A
1916, szeptember 24
MAORT

Káprázatos külsősegek között avatta fel a MAORT az ország egyik legszebb sportpályáját Nagykanizsán
A Yáf-utoában, e Nafry kani tea és Itiskanirsa közötti ut" íelénélf építette mec a MAOFT az oreság egyik legszebb sportpályáiét. Hosszú hónapok kitartó munkájával, amelyet a MAOKT dolgozók — legnagyobb röízt szabad idejükbon — végeztek ©1, létesült ez á /pompás sporttelep, amelv nomcsak íutbali-p*üva, de az atlétika, minden igényét kielégi tó. otthona is lesz a BportbodTclo ifjúságunknak. A fut-ballpályát, amelyet több százezer gycpt&jlábó! raktak összo, egy ifcme-Fül m^répitett talak futópálya öleli át, amelyen minden bizony áfa itt látjuk majd nemcsak a?. ofBzág, <36 a viláp legjobb fűtőit is.
A pálya ünnepélyes mogmitáaa fél 3-kor tolt, de már kót urakor tele voK a nézőtér a város mindén részóból itíóscroglett sporíbarátok-k&l. Do dfre a sporteeeménvre Ko-refttyéróí fc Lofásziból is szúp SiÁm-mítí jöttek érdeklődök. Fél 3 olötfc uéhánv perccol érkeflött meg Pfcal Ruedomann a MAORT vezetőségének kíséretében. .
Pontosan fél 3-kor vonultak be a pálvára a vidékről meghívott csapatok és a MAORT MbE csapatai. A felvonulás élén Dulgyovai László, az idei legjobb magvar magasugró két MAORT sportoló között tftte e^yesülotónek, a MAORT MSE-nek uj zászlaját. Utánuk a MAORT nagykanizsai nói kosárlabdacsapata ób "a korfettvei nói kosárlabdázók rafntok. A két nói csapat után a n»$rvfciínizs3i piarista gimnázium és a leányiioeum tornászai montok. Ezek utón vonultak el á. közón*»ég előtt a pesti Vasa3, a Pécsi Vasutas Sport Khib atlétái, a MAORT MSE kerettyei, pusztaszentlászlói futbal-''listái "és a balatoni kupáért küzdő nagy kiöl izsái MAORT és a Pécsi Borgyári Torna Egykrt csapatai. A fefyoiTtítö csapatok a nézőtér előtt állóttak moe, majd miközben a ke-nsttvoi nmruíás dalárda aiHimnuszt énekelte, a MAORT MSE'' zászbját Itelgrorar László felhúzta a pálva eíőteíébcb térró zászlórúd?*,
A Himnusz után Bínder Béla-mérnök lépett az emelvényre és a kővetkező szavakkal kért engedélyt Pöul Köodetnann olnóktól * sportpálya mégm''itáeára:
A hozágL jötf&jéért aggódó má-¿f$arx ¿lati ntm tilók, hogy vát-Ságos időket élünk. Mig a ben-■rfhktt körülvevő közónyfalat lebontjuk, mindent meg keU tennünk, hogy az élethez való jogunkat hirdessük. ''Ennek a harcnak leghatásosabb fegyvere a sport cs a sport szeretete. A sportnak ez a szeretete hozta leire ezt a pályát. Nem véletlenül került ez a pálya éppen a MAORT legnagyobb gépműhelye és Legnepeseob irodája közé. Ilid akaf leiibi ez a pálya <t • sitíl&rrt és a testi éri munkásai kőzött, ahol csupán és egyedül ct tetefSeg érvényesül. Es mi-clő''t megindulna á Hemes küzdelem az új pályán, köszönetet mondói: a város vezetőségének amiért átadta a MAORT Munkás Spott Egyesületnek ezt a földterületet. Köszönetet mondok toüidaiöfcndk, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy most az ország egyik legszebu spott-pályéjáir.az ország legjobb atlétáit üdvözölhessük. A Mindenható áldását kérem uj pályánkra és kérem Riíédéttxann Fái elhö-k ''dnkrt, adjon tíftgcdcly''. a sportpálya meg k qitásár-j — fejezte be bi&ihdét Biitder Béla.
Ezután Paul Buodemann lépett a mikrofon olé és bár törten, do magyarul a következő szavakkal nyitott» mőg a ''sportpálvát:
Kedtee barataim 1 Sok szép sikert és jó aasrencsét kívánok szívből . mrntíÉü ■pozíciónak.
A MAORT eteöfce irt«*» SzmoH
3te2ftxfes< cwsi vároéttLrfkHsjnök
szólt a közönséghez és a''spoífeölók-hQí. üdvözölte a jelenlévőket és sok sikort kiváht a MAORT XlSE-nek és Óliette a magvai- népet és á szOV-jCt-íüá^r barátságot.
A város pöraiiírönök titán t**y mtin-kás a MAORT mttfikáfiság hdvébeö üdvözölte a közöitóégöt
A beszédek után megkezdődött a látványos sportversenyek sorozata. Legelőször a 4x60 méteres női váltófutás volt, mélyet a Notre Dacno loánv líceum csapata nyert meg a köteticdző ösízeallitásbatl: Juhász, Kosztelnik, Imrei, Bogdán. Idejük 40.1 máeodpofc fólt. Második a MAORT csapata volt, harmadik a gimnázium.
A 100 mótoree ifjúsági síkfutás nyertese Kolman Pál (koroekodolmi) lett 12 mp. idővel. Második Cso-bánczi (gimri.), harmadik Sáentir-mav úriüm.Y.
A ÍÖO méteres szenior Bikfotás-ban első lett Barta, a Vaías atlétája 11.8 mp. idŐTel, második SolyriOíi PVSK, harmadik Koivanovszky Va-. sas.
Az ifjúsági súlylökés első. helyezettje Dormann {gimn.) volt Í0.61 méteres legjobb ©redménnvel. Második GaáC harmadik Hegeaüs (gimnázium) volt. Az ifjúsági sulylokók 5 kílóe súlyt dobtak. ^
A szenior súlylökés nyertese Kiss, a Vasas versenyzője volt; aki 18.31 métert dobott. Második Horváth PVSK, harmadik Klies Vasas volt.
Az ifjúsági magasugrást Hegyi nyerte, aki lőő cm.-t ugrott. Hegedűs 150 cm.-t ugrott.^-
Ezután kövotkezott a nap kima- | szottak
gaslö eseménye, a szenior ma^as-tJtrtá.v, 3mikor"I>ulg>''o^ai I^ászló nteg akarta iavitani oddigi eredményét. Legutóbb Budapesten 176 cm.-t ugrott. Most sikcnilt is jobb eredményt elérnie, mert legmagasabb ugrása 160 cm. volt. Második hé 1 vezeti Cxiffr?-, a kanizsai MAORT verseny.:ője lett 160 om.-rel A vorseily után Dulg>-crrai a legújabb amerikai macasuírró stílust mutatta be, amivei a jövő évi versenyen akár indulni. .»
Mig a pálva ctfvik oldllán az atíéfctzálók titá-ték össze erejüket, a másik oldalon a nagykanizsai és a kenettyei MAORT MSE női kosárlabdázói viaskodtak az elsőségért. A mérkőzést a kanizsaiak nyertek meg 20: 7 eredménnyel. A mérkőzésben, amely lanyhán "indult, hamar folül-krrokodtelc a kanizsaiak és rutinosabb játékukkal könnyedén győztek a kerettroiok felett.
Ezalatt indultak az ifjúság senvzők a 400 métere« síkfutásra, melyet Vass Gvörgv (gimn.> nyert meg 63 mp. id(?veir^Iasodik Szántó, harmadik Szontirmay lett. A 400 méteres szenior síkfutást Soiymcsi, a PVSK versenyzője nyerte rneg 51.2 mp. Idóvol.
A uivolugrópályán prűdig tovább fohi a vetélkedés* Az ifjúsági távolugrást Kollmann nverte 6.20 méterrel, második Gaál" 5.96, harmadik Sándor.
A szenior távolugrást Karácsony PVSK nyerte 6.15 méterrel, második Dulgvovai ő.iÖ méterrel.
A diszkoszvetésben Klics idei m&-írvar bairtok második helvezést ért e!. Első lett Horváth, a PVSK versenyzője ar idei legjobl) diszkosz creclménoyel, 47.52 métert dobott. Klics 45.''53-at tudott csak dobni.
.Az atlétikai viadalok alatt a ke-rottyei és pusztaszentlásziói MAORT csapatok Íxímutató mérkőzést ját-'' 1:1 crodméniiví^.
r.
A Zala kőzga2;~<dsaga
Flwtt» ilL trr«Hii
t£tS balirupfa " Adó c«se Szept 23. Fizetés Bktménvadó
éS bevallás SzcpL 30. Fizetés Házzdó OkL 3. Fizetés Háztartási ¿Ucalnuxotti sdó
Fizetés Formáim! adó Bevallás Forgalmi adó -
Okt 5. Okt. 5.
Adónaptár
* '' ArÜétT***
Aug. 25—sz éjit 8. között kifizetett iEettfé-
nyek a án
Szcpt havi hazberek második részlete után 20 forint adó. 2* forint OTI, összesén
44 forint
Szépféíhbcr 15—20. közötti forgalom útin Szeptember havi forgalomról félbavönként!
Szeptember 9- 22. közötü fizetések után.
Okt 7. Fizetés llctaényidó
A Kagyaf Remzetí Bank hetijei eírtésé
A bankjegyforgalom tf szeptember 15-i kimatatti? szerint a szeptember 7-i forgalommal szemben 44,552.850 forraltai 460,149.770 forintra emelkedett. (A forgalomban ±evó bankjegyekből arány-, deviza- és valutavásárlás folytan l26,66o.OSO forint kerüli forgalomba). A leszámított értékék összege 24,339.293.31 fo-rinttaí 420,728.243.72 forintra növekedet {. Az állami '' zsirószámlák cgvenlesfer 13,520.749.72 forinttal 78,518.764.92 forintra csökkent, az egyéb számláb egyenlege 1,408.832 forint S7 fÍiléri^T14,7^2.345.41 forintra csökkent s igy Végeredményben a zsirókövetelések együttes áilö-mánva összesen 14,738.582.09 forinttal 93,311.110.33 forintra csökkent.
Enieíkettó árak a tfesdei Magánforgalomban
A szombati tőzsdén áz irányzat megfordult és a vezető papírok" árfolyama öt százalékkal emelkedett. A hangulat aíapvefófcg kedvezőbbre fordult, különösen árrá a pénzügyi körökből érkező hirre, hogy a Bauxit forgalmát újból meg fogjak engedni. A.jpénzpiaci helyzet ís kedvezőbb. Árfolyamok: Kereskedelmi Bank 33.7o—35.75, Nemzeti Bank 70, Szén 8&—88, Salgó 5—5.50, Trust 10, Ganz 3.75—4, Rima 22.75— 24, Magyar Cukor 201.5—107, 27.ee fővárosi" kötvény 660—700, 14-es fővárosi kötvény 510—525. 1
Leszállították a gyógyszerek árát
Aognsztoe folyamán a gyári gyógyszerkészítmények megállapított
forintáróból * népjóléti iömiszté-riúm 10&''o, a gyógyszertárakban előállított ^-ógyszerekbói 8°.o rendki-vüli árengedmény adását rendelte eL Szeptemberben a gyári készitmé-nyekro "vonatkozó rendkívüli árengedményt 10 százalékról 16 százalékra emelték fel. Ezeken az engedményeken kivül a népjóiéti rríMiszter intézkedésére a botegbiztositó intézetek külön ánengeaményoket is kapnak. Szeptemberben ez a külön-ár-éngodmény az Országos Társadalombiztosító Intézotaéi 20 százalékról 27 százalékra emelkedett. A gyógyszerárak további leszállítása varható.
Tizenöt nap alatt meg kell kezdeni, hat hónap átett be keli fejftíti is romházak lebontását
■A hivatalos lapban fcormányrm-delct jelent mec, amely szerint a városodban romépületté "nyilvámtott házak lebontását" a tulajdonos tizenöt nap alatt megküzdeni ós hat hónap alatt befejezni tartozik. Amennyihen a tulajdonos nem bontatja ie a romépületet, a hatóság végzi ol a munkát és a költséggel megterhel i a tulajdonost.
Megállapítottak a növényolajok és a margarin uj árát
Az Anyag- és Arhivatal a növényolajok és a margarin árát igy állapította mog: A nyers napraforgó vagy tökmagolaj gyári eladási ára mázsánként 409, a finomított olaj ára 474, a margarin áfa 594 forint. A foqvasztói ar kilogrammosként: nyters oiaf 5.70 forint, finotnitott olaj 5.70, margarin 8.90 forint.
Bzek után került sor a fómétfc. zésre, a PBTE ós a na^iaaio^ MAORT csapatai között kupáért. A mérkőzést Tetnesi ^ zótte. A két csapat á következő szcállításban küzdött:
PBTE: Gulyás I. — Kincsei, fc vári — Gafami. Ltkjosí I„ Gtilrié. II. — Bognár II., Nagy. Htvrrk Karácsony IV., Karácsony 111.
Nagykanizsai MAORT MSE: fo. ócs — Miliői, Vojnovits — Mihaíecz, Tálasi — Sztraka. Hwj. Csöndéi, Takács, Kaporul:.
A PBTE erős ifamban kezdeti A 9. percbon Takács szabadni ló, de Gulvás a kapu fölé üti.h-után a MÁORT tárnád, do nerc ki. séri szerohese, bár Csrincci st-tí** lövését Gulvás nem tudja kir''eesi Pár pere múlva a PBTE isrviyJá, Az egyenlítés után a MAO Rt nemé a vezetést megszerezni, <io xs sikerül. A 35. percbon a Yideitó hibájából Horváth gólt lé <t & 2:1 a PBTE javára. A félidőig fc eredménv nem váttórik.
A második félidőben a MAORT Sztraka nélkül indult, amit az cgfe: játék folyamán észre lehetett toqzí. A 11. percben Csöngői egyenlít, át a PBTE macához racadja a jtofc tést és. Karácson v ifi. beruria > PBTE harmadik gólját. A MAúÜ a kezdeményezést nem tudja rajához ntsradní a játék további fohv mán és igy a Balatoni-kupjt''i PBTE csapata vitte el.
A mérkőzés félidejében hómra*-tották k> a 4x100 méteres ifjúsági és szenior váltófutást. Az iijai£ versenyt a gimnázium A csapba nMerte meg ol.8 mp. idővel. A s» nior futást a Vasas csapata nyeftr 46.4 mp. idővel Kalotai, Gazdag Koiránszkv, Barta összeállíts hit. Második a PVSK csarata, bansa-dik a kanizsai MAORT csapca lőtt. Az ezután indított 1500 m^ját-rés futást Garai, a Vasas futói nyerte, aki az oslói Európd-bsgöCK-sagon az ötödik belvezést érte aL kiásod ik Baranyai lett. A másik ké versenyző nem birta az iiamoí * kiállt a pálya közepén.
Ezzel ert "véget á pálya felaratíís. Ezután Paul Rúedcmann kioeztoiti a dijakat a nyertesek kőzött. Szebcr nél szebb serlegeket és cigarettatárcákat adott át a .versenyzőknek. Vé-ffül podig emlékérmet adott éi Alayerszky Bélának, aki a legtöbte tett a sportpályáért ás a muníáJ&é-kat vezette. . ;
A közönség ezután ok*z}ott későre járt már az idő. Mindenki hsa sietett, de a nagyszerű élményt & káig senki som felejti el. Az oró városban mindenfelé orról beszéfK Nagykanizsának uj kitűnő sportpályája van, ahol* valószínűleg sok olyan szép eredmény srütea meg, mint a megn/itáeon. Jó rencsét a MAORT Munkás SoW /E^gy*>sület sportolóinak aa uj pájv hoz.
Keddwrf déluiön 6 óraxof
PA^tnáp
a Szönátderrfokrafá Piai telyls«^
Vendégeket szívesen tóinak.

Szerdán esio 6 órikor
PAftTWAPOf
tart a Magyar Kommunista Ptt.
Előadó: Kirschner Méla jar.
Uindenérdeklődót pártállásra vaíótófr
tet nélkül szeretettel vár a Parratssa - • 1 *u
ApMttműtrtsti
Tankcayrtket az Össies belybd. ti» • déki ttkoUk részére I
Gjüla, Ady En^^tft8.!
Modern Sinjer Rtb^ X&l
16: 8 fez. 2. t . . E. ''
ZALA demokratikus politikai tape* j Szerkeszti: Beudü Jta* fósiertes* |
Sxerkeiltiíta ti k.Ls<J<M«:
Kiadja: Jtíisázaátítti tL t
Szerkesztésért és kitíásM fed Émtd*
Nyomatotté .Köigoztí«tógt -R-T. karrizsa* nyomdajdban Magykanas»-
Nyomdáért Idd: Zalay KéMír-
51» pxfaly»™. 217. »zam.
Nsgykentzsa, 1946. szeptember 25. szerda
Ára 40 fillér.
Sztálin generálissimos üzenetet intézett az amerikai szlávok „Nyerjük meg a békét" jelszóval megtartott kongresszusához. Az egész világ száméra a feladat, kiirtani a fasizmus maradványait és megteremteni a tartós békét az egész világon. A nagygyűlés 10.000 fÖnyi hallgatósága lelkesen megéljenezte Sztálin üzenetét
Molotov 2cülügyminisszter vendégül látta a magyar
A szovjet békeküldöttség elnöke Molotov külügyminiszter és a Szovjetunió helyettes külügyminiszterei tegnsp a szovjet nagykövetségen fogadást rendeztek Gyöngyösi külügyminiszter és a magyar béke-¿giegicíó tiszteletére. A fogadáson magyar részről megjelentek Gyöngyösi külügyminiszter továbbá Sebesein P*!> Szegfű Gyula, Auer Púi magyar követ, Faragó László gazdasági fődelogótus, Boldizsár hrán s t&gytr információs szolgálat vezetője. Szovjet részről megjelentek Molotov külügyminiszter, Vtainazky és Gussev kOiQgyminiszterhelyettesek, Bogomolov párizsi szovjet nagykövet, Sjela Russia köztársasági elnöke, 22 {Jkrán köztársaság miniszterelnökhefyettese, Lovrencsov. követ, a moszkvai küiágyrainisztériumbtn a eMyar és a balkáni Ogyek vezetője. Molotov pohárköszöntöjében hangoztatta, ha van is véleménykülömbség a béketárgyalison a Szovjetunió és Magyarország között, hisz abban, hogy a két állam politikája a jövőben is a béke szempontjait követik. Poharát a magyar köztársaság jövőjére ürítette.
Gyöngyösi Jancs k.Qtü«yminiszter megköszönte a azives fogadtatást és hang«uiyozta, hogy nemcsak t msgy«r kormány, de a magyar nép is e felazabadulás után falismert«, hogy Kelet- es Középeurópában a Szovjetunió politikája tud tartós békét biztosítani. Ma bókecéijalnkban oulentetbe is ker&iOn* a Szovjet-gnó kékecéljaival, reméljük, hogy azokban a kérdésekben, meiyek eldöntötték Magyarország sorsát, mtgkapjuk a Szovjetunió támogatását, hogy a szomszédainkkai ápoli^óviszony és a béke kieiegiiö legyen.
Bpvin kOIQgymiszier kérelmére a külügyminiszteri tanács ma 0» össze, hogy megfejtse a kérdés*, mikápen lehetne meggyorsítani a párizsi békekonferencia ütemet. Tegnap Bevin Molotovva.'' tárgyalt 40 perpfs barátságos megbeszélés keretében. A konferencia kilencedik heteben ven es • hátralevő 3 hét alatt még sok munkát keli elvégeznie. Tegnap a négy külügyminiszter együttesen kidolgozott tervet küldött sz olasz politikai bizottságnak az otesz gyarmatokra vonatkozóan. Ebben a tervben megígérik, hogy az Olasz gyarmatok sorsát véglegesen eldöntik egy evvel az o!es; békeszerződés életbelépte után.
A békeértekeziet hírei
,v >y. » '' - *_
''■ 1 »
Trieszt kormányzójának hatásköre
A trieszti albizottság megkapta azt az uj jugoszláv javaslatot^ aelv azt kérelmezi, hogy a trieszti kormányzó hatáskörével kapcsolatban valamennyi nagyhatalom függesszen fel* minden olyan törvényit, nouiy veszélyezteti jl szabad terület függetlenségét A fogalmazó bizottságot felszólították, hogy a javaslat alapián fogalmazzák újra a Trieszt kortaáuyzójának hatáskörére vonatkozó szakaszt.
A biztonsági tanácsban még élnek a kiestetek
A biztonsági tanács tegnapi ülésén azt a szovjet kérelmet tárgyalták, hogy a Szövetséges XiTjHsetek közöljék, hány katonájuk van külföldön a volt ellenséges országok lerüietétöl eltekintve. A biztonsági tanács tegnap elnapolta üléséi, anélkül, hogy döntési hozott volna ebben a Sertésben,, vagyis hogy napirendre tüzze-e c2;l a szovjet Ki-vátiságot Tegnap esle minden ^legátus, d*. Laage. Jengyei kir Ül d''ótt kivételévél, G romiko el-kn foglalt állást. Cadogen brit ctgojzoü a javaslatot átlátszó poÖUkai uanővernek jellemezte. A szovjet kormán v ebben az ügyien nem lépett érintkezésbe Angliával, már periig a2 Egyeit Nemzetek alapokmánya szénát ez lett, volna kötelessége.
ausztráliai és amerikai kiküldött támogatta Cadogen felszólalását.
Gromlko válaszában közől-le, hogy á útiadig nagyobb lélszártban érkező brff esa-íntok veszélyeztetik Irak > függi''tlenséfjél és az anten-m csapatok azért lartóz-wdpak Japánban, hogg ast, ttyqyverezzék, azonki-*>ül bríf, holland és emí-wai csapatok tartózkod-nák niás országokban.
fdvos helyzetet terem-a holland delegátus meg-
jegyezte : Nem tudtam, hogy a Szovjetunió mindezeknek nz országoknak a megbízottja. Az ügyet a legközelebbi ülésen tárgyalják.
A qyőztes és legyőzött állam első közvetlen megegyezése: a magyarja goszcv lakosságcsere
A párizsi békeértekezlet nagy döntő kérdései melleit melyekben a nagyhatalmak sok világnézeti kérdésben állanak egymással szemben, a jugoszláv-magyar lakosságcsereeg ez mény nem tarthat számot különösebb érdeklődésre. A tengernyi kérdés közül egy, amely magára vonta a figyelmet az, hogy a győztes és a.legyőzött-állam közötti egyezség ez, ;«melv nagyban hozzájárul a dunavölgyi népek megbékéléséhez. Szerte foszlottak azok a csehszlovák részről ápolt hiedelmek, hogy győztes állam legyőzött álla/runaj nem ülhet le a tárgyalóasztalhoz.-^ csehszlovák állam, melv diplomáciai csclvetésnek kó^ szönheti nagyhatalmi mivoltát megalázónak tartó tta^ . hogy a magyarokkal egy asztalhoz leüljön tárgyalni. Ezek után fel kell tenni a kérdést, md szolgálja jobban az egyetértést, a Jugoszlávia által aövetett ^megbéké-
lési politika, vagy a csehszlovák kiküldött által követett politika, mely uton-udelen hangoztatja győztes mivoltát Magyarországgal szemoen. -
Churchill Szavjetunióra vonatkozó tervei csődöt mondtak
A Pravda nemzetközi szemléjében foglalkozott Churchill volt angol miniszterelnöknek a zürichi egyetemen elmondott .beszédével. Rámutatott arra, hogy az imperializmus Németországot akarja eszközül felhasználni céljai elérésére. — Churchill beszédében Páneuró-pa megfakult gondolatát vetette lel, sürún emlegetve a békét és ez a háború gondolatát vetette fel. i uLajílonképpcn a nyugati, blokk megalakítását sürgette Németország- részvételéivel. angol felügyelet alatt. ChurchiU beszéde Franciaországban rossz benyomást keltett, ahol nem felejtették el Franciaországnak tett és be nem váltott Ígéreteit, de Londonban is tartózkodással fogadták a beszédet Chnrchilk nak a Szovjetunióra vonatkozó tervei csődöt mondtak a régi Európában és csődöt fognak mondani ihost is, mert az njí Európa demokratikus erői éberen örködnek a béke felett
Eden: A Szovjetunióval együtt harcoltunk a háborúban és együtt akarunk maradni a béke megoldásában is
Eden volt angol külügyminiszter bőszedet mondott a konzervatív párt nagygyűlésén. Utalt azokra az elkeseredett vitákra, melyek a párizsi békeértekezjet ülésem történpek. Esztelenség1 Ion no lekicsinyelni a lielyzet súlyosságát. A helyzet mélységesen nyugtaiafiitó. A válság moé-tahi állapotában azonban nincs szó közvetlen háborús veszélyről, bár az ellentétek és súrlódások bétrőí-hétro nőnek. A volt külügyminiszter sajnálkozásának adott Kifejezést, hogy riszakamerikában brit imperializmusról beszélnek, majd utalt a Szovjetunióra; akivel való viszony bizo-nvrtja, hogy a brit és amerikai nop óriási többsége azt kívánja, hogy most is a leh»etó legbarátsagtuabb
viszonyt tartsák fenn a Szovjetunióval. -ívifejtetle,
hogy a Szovjetunió mily hősiesen szerepeli a közös győzetem kiciváxában s most együli akarunk maradói a bekében *s, ugyanegy, mini a háborúban. A emzetközi üyyekbetn Uxriós barát súg -nem Képzelhető el a fzovjeturtio -nclkiil. Az egéez világ kőtekösége, ho^p-üxrNenek ujabb kisórletai a vitás kércLésik nuxroldásáro, meri az egész umborisétasoX Bziika.''^ van erre. Követőbe, hogy a kormánvok tehenek határozotá'' íítóídhz ilést^cl a négy nacybaíalom ogymáekózti prvanakvá-sáuák oloszlatácéára és ujt>óí te rom t-tiék meg a bizalmi légkört.
Szakastts:
A vila^ egyetlen nópót sem lehetne haroba vinni a Szovjetunió ellen
Tagnap délután a Szodítfldcmo-krata Párt ósez vezetőségi ülésén Szakasits Árpád beszédet mondott a külpolitikai kérdésekről és felvázolta a nemzetközi helyaetet. A nemzetközi helyzet jolk^Siző tünetei közül a bizonjialanságot, a tétovázást, a bizalmatlanságot jelölto mpg a mostani feszült^ okának, melyet a nemzetközi tőko kizsaroló hadjárata még teljesebbé tesz és amelyet a hál>oru8 trösztök és kartellek mozgalmával idéznek feL Végül a reakció támatiásai a szocializmus megújulásaival szemben a gátló okai annak, amelyek késleltetik egy uj rond s egy uj világ megvalósítását. A reakció erői bármilyen feszült légkört is teremtenek, háború mégsein lesz mert viaguk a háborús uszitok is tudják, hogy a háború uj forradaiina-kat is jelentene. A világ egyetlen népét sem tehetne harcba . vinni a Szovjetunió ellen. Majd a béke kérdéseivel foglalkozott: Tőlünk most kérik számon a magyar békét és mi most kérjük számon a világtól az igazságot. Az egész világon biralmatlansu<.''ot keli tapasztalni a magyar nép -¿¿mokraiiku# szándékaival szemben, aminek a magyar reakció az oka. Beszédének további részébon tiltakozott az ellen, hogy fasiszta módszerükkel embereket kergessenek át Csehszlovákiából Magyarországra. Magyar véreink áttelepítése nemcsak gazdaságilag, de politikailag is a legvakmerőbb támadás a Duna-medence népeinek demokratikus törekvése és megbékélése ellen. Megkülönböztetett tísztp-íottel é? bizalommal tekintünk Ju-gotziávia iiépe felé, melynek magatartásában több megértő gesztust láttunk velünk özemben a lakosság-cserecgyez mény ^ tárgyalásánál, a melynél a két.állam a demokrácia jc^vébea fogott kezeL Elu''ikélt szándékunk, mondotta, hogy megteremtjük a Duna-medence népomek békés együttműködését. Ezután isn^ír-tette á Franco. elleni kongresszus an-aeát, majd belpolitikai kérdésekkel foglalkozott.
A fczoeíáldemokrata Párt koalícióban van és ez a koalíció nagyon sok áldozatot kövotcL A Párt nem akarja a koalíciót felborítani. Mindenesetre csak azokkal rc-gyunj. és maradunk a koalícióban együtt, al:ik jelismerték as uj történelmi helyzetei, tudnak és aizarnak is a magyar demokráciával uj társadalmat esi-TuUni. A békekötés előtt nem akartunk izgató anyagot dobni a politikai cl-etbe és a reakció azt Hitte. eévcszitettW: bátorságunkat.
Kincs szó megalkuvásról. A stabilizációval lezárult az- em^ékenyaég. és türelem korszaka, üí- politikát akarunk kezdeni és ennek homlokterében a dolgozó tömegek problémái állanak. Az ország sorsa aet követeli, ho?y tiszta helyzetet teremtsünk. Követeljük a " márciusi rraotfállapodások végrehajtását, készüljünk fol erkölcsileg és anyagilag az elkövetkezendő" küzdelemre. Mindenképpen fol akarunk készülni, hogy megerősödve, több súllyal szólítjuk fel a kormányt a feladatok elvégzéséi*.
»
Z A L" A
1946. szeptember 2V
Zalsmegyel mozgalom a nept kollégium érdekében
Nemrégiben -Mezítlábasok*: címmel közölte egy rövid cikkemet a Zala. Sok száz magyar dolgozónak a kérelmét tolmácsoltam benne. Sok-sok mezítlábasnak a vágyát, aki tanulni akar, akinek meg vart rá a tehetsége, de vonat hiányában nom tudtak a városi iskolába ¿lj ütni. Ez a kérésünk meghallgatásra talált, ma minden regecl befut már a vonat Kanizsára, hozza faluról a, piros, nyílt arcú »utánpótlást^: az irodáknak, a gyáraknak, az igazságnís ijvő-nek. Ez a siker felbátorít arra, hogy újra kérjek, tti ez a kérésünk nvi-tott i''ülekre és igazi magyar sjnvefcre talál, rövidesen szétoszlik ;iz a rága-lorafeihó, amivel ¿»létnek oeitnünkct »sötét zalaiakat*.
A mutt sok bűne közül a legnagyobb talán 3z volt, hogv a szegenv-sorsu paraszt- és munkái gyermek -tói a tanulás lehetőségét ¡teljesen elzárták. Ez e^y olyan igazság, amit minden párt, testület, újság elismer ós szüntelen hangoztat Viszont azí már tapasztalatból igen jói tudjuk, bog}- sokkal könnyebb a hibakat megtalálni ós kijxíiengérezni, noint azokat orvosolni. Podig most orvoslásra van szükség. SzeretnemTtehát hoffy ne csak beszéljünk a műit vétkeiről, hanem tettekkel bizonyítsuk be. hogy mások vagyunk!
Dávid* János, vármegvénk aiis-pánja országos viszonylatban is''élenjárva, vetette fol a" gondolatát a népi kollégiumnak, amelyben 50 szogénysorsu, valóban tehetséges paraszt- "és munkásgyormek kijina elhelyezést, lakást, teljes ellátást, tanítási teljesen ingyen. Azóta ez a terv már a kivitelezés gödrös útját rója.''Az épülőt már biztosítva van. Es ha döcögve, nehézségekkel küzdve is, de tovább mcgv''a munka. Nagykanizsára is megérkeztek a gyüj tó-ivek, hogy eljussanak minden egyes házba forintokért és fillérokért, valamint más természetbeni felajánlásokért egyaránt. A nagv és szép szavakat, a* biztató Ígéreteket valóra lehet váltani! Tudóin^ mindnyájunknak sok a baja, «általában szegények vagyunk, alig-alig bírjuk már az "áldozatokat és mégis mindnyájunktól kérni fognak és mindenkinek: adni kell! Ez egy olyan parancs, amit a jövő kötelességszerűen ró ránk. Aki ebből az adakozásból neln veszi ki az arányosan ráeső részt, az akármilyen pártnak, társadalmi egyesületnek is a tagja, ¡árulója a dolgozók jövójéfitok. Talan tul kemény szavak ezek, talán olyanok, amit kérésnél nem szívesen hallanak és mégso vonom vissza őket, mert látom, hogy a sokat hangoztatott szellemi újjáépítésnek ez az első ítéglája. aminek a beépítését haladéktalanul el kell kezdeni.
Szeretném és hiszem, hogy ezt a feladatot: »ingyenes iskolát és otthont teremteni szegény paraszt- és munkásszülök gyermekének vármegyénkben« — ami első bástyája lesz annak a szétzuzhatatlan várnak, a mely hivatva lesz védeni a demokratikus magyar jövőnket, — közösen pártállásra való tekintet nélkül valódi koalícióban összefozva oldjuk meí?. Munkára fel: Adakozz a népi kollégiumra!
Szabó B erény
ZavargásQk Törőkországban
A Peloponesosban történt zavargásokban 16 embert megöltek. Nagyon meglepő a hir, hogy a kommunista tevékenység ezen a részen állandóan erősödik, meVt a Peloponesos mindenkor a monarchia bástvája volt
Szerdán este 6 órakor-
PÁRTNAPOT
tart a Magyar Kommunista P*rt.
Előadó: Kirschner Béla jár. titkár.
Míndenérdeklödót pártállásra való iekin t<t nélkül szeretettel vár <? Pdrirtzetfeig.
Megyénk pénzügyi, mezőgazdasági és szociális helyzete az alispáni beszámoló tükrében
Zala vármegye alispánja a felszabadulás óta most olső izben tette meií jelentését a közgyűlésnek, a melybon megvilágította a vúnnogyo helyzetét v
A megye pénzügyi balyzete
Az alispán jelentése szerint a vármegye háztartási helyzete súlyosnak mondható. Amikor augusztus elsején a forint bevezettetett, a háztartasi alap vagyona 2000 forint volt. Augusztus havában 48.000 forint kölcsönt kapott az országos háztartási alapból. A vármegyének egyedüli bevétele a vármegyei pótadó volt, ami 19-16 július végevei megszűnt és helyébe az államadö-ré-szosedés lépett, ámít olyan "arámban kap mez a vármegye, amilyen arányban a varmegye területén a közadok befolynak. >
A közellátás -
A közellátás terén a lisztkiutalás az ellátatlanok létszámának megfő-lelően havonként pontosan ínegtör-téní. A legutolsó hónapban, vagyis szeptemberben az egész vármegye területén a lisztbon ellátatlanok száma 63.963. A cukor- és sóellá-tás javult, miután az úgynevezett szabad só és cukor került országos forgalomba. Húsellátásunk kielégítő, miután az állattenyésztés javult, igazolvány nélkül szarvasmarhát levágni "nem szabad, de igy is sok kerül a fogyasztóhoz. Zsír- és étolajkiutalás csak Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen és Tapolcan történtek egy ízben, akkor is igen csekély fejadaggal.
Burgonya a vármegye teriüeién elégséges termet/. A tejellátásra jogosult • kórházak, népjóléti intézmények szükséglete a beszolgáltatott mennyiségből "jelenleg biztosítva van.
A tűzifa
A tűzifa használatát és íforgalmát miniszteri rendelet szabályozza. E rendelet érteimében a ma^unháztar-tasokban Levő 50 métermazsát meghaladó készletet, valamint a-fake:esküdök összes készleteit augusztus elsejétől kezdve zár alá vették. A lakosság tűzifciszükséglelét a helyi hatóságok oiégitik ki a Belkoroske-dalmi li. T. igazgatósága által rendelkezésükre oocsátott készletekből. A városokban & a 10.000 lelket meghaladó községekben ¿üzelóellen-órzo lap és pótlap bevezetése kötelező. Ezekben a helységekben egy háztartás az ollenőrzo lapra 6 me*-termázsa, a pótlapra 2 métermázsa tüzelőanyagot" kaphat.
A megye mezőgazdasága
Ezután a jelentés foglalkozik a vármegye mezőgazdasági helyzetével. Égészen a tavasz kezdetétől száraz meleg időjárás volt, csapadék csak elvétve volt ügy az őszi kalászosok, mint a'' tavasziak fejlődése nem volt kielégítő. A kapásokat több hoiyen újból vetették és igy pótolták a kárt, bár helyenként a Hzárazság és a nagymértékű csimaaz-kártétel az uj vetést is részben tönkretette. Az őszi kapások a téli csapadék hiányában é3 a .száraz tavaszban csak nehezen fejlődtek, a- répa-félék egyenlőtlenül keltek, azokat részben" szintén újra vetették. Az olajos növények fejlődésére volt a legkedvezőtlenebb az időjárás. Mórt a tavaszi vetések részben & szárazságban elszáradtak, részben a földi bolha pusztításai miatt mentek tönkre. A gyümölcsök közül a már beérettek kielégítő termést adtak. A szóló a szárazságot jól bírta, keményen fejlődött Ó3 jól .kötött.
A közegészségügy
A közegészségügy helyzetéről a jelentés mecállapitia, hogy'' az kioló-gitó volt, sokkal jobb, muít az elózó ugyanazon időszakokban. A hoveny-íertózóbotegségek közül csak a vérhas lépett "fel járványosán és pedig főleg a zalaegerszegi járásban. Aránylag nagyobb mervü kiütéses
tifuszmez-x?íc4''edés a tél folyamán fordult e.''ó Tűrj én. A tanulók között tömegesen eloforduló hörghurut-megbetegedé.-ek miatt több iskolát be "kellett zárni. A tavasad idókhen r.a^y mértéken terjedt a rühesség a zsúfolt helyiségekben lakók között a szappan híánvá miatt. Teljes napközi gondozás es oktatás, téti étkeztetéssel Nagykanizsán, Zala.-^erszo-gen, Sümegen és Lenti bon volt valamint a Szociális Missziótársulat nagykanizsai napközi otthonában. Ingyen tejakciót a zalaegerszegi - városi óvodáiban és a nagykanizsai egészségügyi körzetben rendszeres i-. tettünké " :
Az állategészségügy, a rühességet kivéve, kielégítőnek iuondható.
Az országutak karbantartasa
A tőrvényhatóság területén levő közutakrói à jelentes igy hangzik: Az állami és ton-ény hatósági közutak állapota, bár a háboruelóttivel nem hasonlítható ősszé, kielégítő. Csak a közutak mentén ieyő ágyú- és harckocsi-roncsok, valamint a felrobbantott hidak területén levő provizóriumok emlékeztetnék az itt elviharzott háborúk nyomaira. A felrobbantott hidak helyreállításánál általában az infláció okozta nehézségek miau ''fv-; eiózó évinél kevesebb, (lo szép ^?;«aénvek voltak elérhetők." Elkéà&iflt liât darau végkges jelleííü fahid. Nagyrészt készen van az uj zalavári Zala-hidat is, mely in-gvesK» községi közmunkával épült ¿1. C ~
Amit elhurcoltak
A nyugatra elhurcolt tulajdonok közüi nyugaton van még két darab vármegye fgőzhenger, egy kótörógép, egy varmegyei utgyalu, egy vármegyéi teherkocsi ket pótkocsival, három daran vármegyei autóbusz, valamint az összes mérnöki műszerek 2ŐO.ÚUO aranypengő értékben. ■
A vármegye. szociális'' helyzetével foglalkozva áicgállapitotta, hogy nagyon jó és creaményes tmunku fob''t szociáais téren a yármegye területen. Téli népkonyhákat szerveztek átdolgozok gyermekéi számára, kiket a napközi "otthonokban is felkaroltak. A szeretet házak és a szegényházak működése is kielégítő volt. A társadalmi megsegítés szempontjából a fővárosi gyormekek ki telepi tes i akciójában a" monhelyi gyermekek kitelepítése volt és elhelyezése volt fontos tevékenység. A közjóléti szövetkezetek szervezése még folyamatban van.
Elintézett és folyamatban levő ügydaraüok
A zalavárm.gyei szabad művelődési felügyelőség tevékenységének egyik legtőntosabb része az ideiglenes községi helyi tçnâcsok megszervezése és az ügyvezetők kijelölése volt .Végül is a jelentés beszámol a központi ós járási, valamint a megyei hivatalok ügyforgalmáról és tevékenységéről és megállapítja, hogy Nagykanizsa megyei városhoz beérkezett 11.076 ügydarab, óbból elintéztek 8059 darabot, elintézetlen maradt 2643 darab. Zalaegerszegre beérkezett ügydarab 4174 volt ebből elintéztek" 3637 darabot elintézetlen maradt 1420 ügy»
Simon hadbíró: 1 évi
A népbiróság Lukácsy-ta-nácsa szombaton tárgyalta dr. Simon Gyula volt hadbirószáza-dos ügyét, aki elnöke volt annak a katonai bíróságnak, mely Szenes Annát, az angol hadsereg repülőhadnagyát halálra Ítélte. Kihallgatása ntán a hL róság népellenes bűntettben ''''mondotta lei bűnösnek . Simon Gyulát és egyévi börtönre itélte. '' Egyben elrendelte azonnali szabadlábra helvezését
A bűnöző Budapest
Nagy Va''ér volt főkapitány-helyettest nyolc évre Ítélték
Nagy Valér, aki a Sztójay-konnány alatt Budapest főka-pitányhelyettese volt, szombaton állott''a népbiróság elé. .Vz vo$ a vád ellene, hogy» mint niagas-rangu rendőrtiszt ténylegesen tevékenykedett baloldali politikusok összefogásában és része volt a rendőrségnek Szálasiék-hoz való s átmentésében-. A bíróság bűnösnek mondotta ki az egykori főkapitány helyettest és összbüutelésül 8 évi fegyházra itéite.
halálra ítélték Weiner ékszerész dorongom gyilkosát
A budapesti büntető törvényszék, mint rögtőnitéiő bíróság,'' Dán Andor tanácselnök vezetésével szombaton a késő délutáni órákig tárgyalta Balogh Sándor üvcgcsiszoló bűnügyét, aki mint ismeretes, szeptember 10-én a délutáni órákban agyonverte és kirabolta Weiner László Wesselényi-utcai órást.
A stutáriális tárgyalás iránt rendkívül nagy érdeklődés nyü-vánult meg. A tárgyalótermet annyim megtöltötte a főleg nőkből álló közönség, hogy egymásután került sor tumultuózus jelenetekre és n rendőrség tehetetlen volt a kíváncsiak inváziójával szemben.
A rögtönilélőbiróság szándékos emberölés és -rablás bün. tettében mondta, ki bűnösnek Balogh Sándort és ezért halálbüntetéssel sújtotta. Bürgés Sándor ügyét a rendes bíróság elé utalták.
Az elitéit kegyelemért folyamodott. A rögtönitélő taná« zárt ülésben határozott a kegyelmi • kérvény felett, melynek eredményeképpen közölte, hogy Balogh * Sándort kegyelenre ajánlja.
£gy v/*6bajnok mint árdrágító
A gazdasági rendőrség do-tektivjei előáJUtották Eídélvi Jenő gépkereskedöt az isnr rt többszörös vivóbajnokot; aki az adatok szerint, meg neim engedett üzleteket folytatott és árdrágítást követett el. A nyoób-zás megállapítása szerint különböző tiltott árukat csempészeti ki az országból.
Az ism.''rt S}x>rtember ínég akarta vesztegetni az őt előáL litó detektiveket, amikor felajánlott 3000 forintot, ha ¿Iván jelentést adnak le feletteseiknek, hogy ő büntetlenül szabadulhat az ügyből. A gazdasági rendőrség nyomozói látszólag belementek az ügybe, átvették Érdéktől az ajánlott összeget, majd feletteseiknek jelentést tettek és jegyzőkönyvbe rögzítették le a büncselekménvt
Erdélyi Jenő kihallgatása során részben beismerő vallomtó tett mire letartóztatásba került
Szenes Béta kitűnő író leányinak kivégzése a népbíróság elfft
A népbiróság szoiribaton folytatta Simon Gvula Jiadbiró ügynek tárgyalását. Simont a nep-ügyészség azzal vádolja, hogy^ törvényellenesen kivégeztette Szenes Annát az angol hadse-rec hadnagyát, nki a partizánokkal együttműködött.
A szombati tárgyaláson tanúként kihallgatták Kerekes Mihály'' hadbirószázadost,'' aki Szenes Anna ügyében az ügyészt szerepet töltötte be. Vallomás»-
1916. szeptember 25
ZALA
uái előadta, hogy Simán rossz-Í3űul»lúnn kezelle Szenes Anna ¿gyét és törvényellenesen viscl-fcdeti a tárgyaláson is.
fi macyar zsidóság felhívása sz íg&zs«gos jó békéért
A magyar zsidóság felhívással fordult a"rilág zsklószervezetoihez. A magyarországi zsidók kérő szóval ícráulnakia világ zsidóságának szer-reze»íhez támogassák a magyar ¿orxnánv törekvéséit éd a demokratikus Magya rországnak igazságos és jutányos* békét biztosítsanak^ Ma-£y2ror>zázon a zsidóság irtózatos fűtzteségCAeí szenvedőit, mérhotet-fea erkölcsi és anyagi csapások után J^fir—44. években több mint két-jaraadát kiirtották. A demokratikus Utayarorszáji szá;no> rendoletben icíétkídcri "a zsidóság jogainak újból tiló biztosítása végett a gazdasági ¿; joci élet különböző területein, líiníbojíy az eddigi intézkedések; kcicfcófeh azok gyakorlati megvalósulása: korántsem eredményezték azt % járatétól t, melyre aímagyar zsidö-sáejssk Joí?i van, mégis »Ikra szái-jaák a demokratikus Magyarország ¿niáében, kedvező béke erősíteni Joga a demokratikus magyar kor-., csanvzatot, viszont a kedvezőtlen báKHfc-téteíek növelik az elégodct-kicei: számát és kétségtelenül "gyen-citik* a kormány -törekvéseinek "erőjét. A magyar zsidóság csak a deino-trácfában erős Magyarországtól vártatja jövőjét és jogainak teljes hely-rcáilitását, mert a magyar zsidóságnak életérdeke, liogy a liemokra-Magyarország kedvező békét kapjon. A felhívást amiagyarországi, izraeliták oc>zágos irodája, valamuit fi axagyaroriszá^i orthodox izraelita hitfelekezet központi irodája irták J&.
A nagykanizsai vasútállomás fűtőházának B-«is?aja
V^ejbánással: BánhiJi László btété, Pokecz Rudolf liszt, Dé- -vai Antal, Nádasi József és Onódi János főmozdonyvezetők. Varga János és Németh András főkocsiyízsgálók, Gyimesi János boídonyfelvigyázó, C.zinder Im-tv irodasegédliszt. Bogdán János. Villányi Károly Jutási Béla és kiss Pál mozdonyvezetők, Horváth Péter, Gémes Ferenc. Király Ferenc, Horgosi Sándor, Péter Józseí, Kormos Ferenc fűtök. Vörös László értesítő, Tőke György lámpatiszlitó, Szabó József kocsivizsgáló, Gerócs Terézia. Csordás "Mária, Kovács Margit és Takács Ilona kezelőnők.
Minden,igénv kizárásával került B-listára" Placskó Ilona kezelőnő.
A vasútállomás szertárfőnökségétől végelbánással került B-lístára Hajgató Sándor és Ko-vesdi György üzemi altisztek.
Kaaaen dolutao 5 órakor
PÁRTWAP t SrcciáídsflJokrata Párt helyiségében
FÓRU M
Mégegyszer a cukorkiosztás ügye
A Zala t Szerkesztőségének^ Nagykanizsa.
Az ;adiatur et altéra pars . elve alapján kérjük alábbi nyilatkozatunk közlését :
A Szervezett Munkások Szövetkezete aláirásu cikket illetőleg le kell szegeznünk, hogy titkárunk egy szóval sem állította^ hogy a kereskedők amiatt vannak felháborodva, amiért a város dolgozói cukorhoz jutottak, ellenkezőleg azt £ájlaíta, hogy amikor végre hozzájutnak, miért oly tumultuozis sorbanállás és • izgalmak £rán. Kifejezést adott evvel szemben annak az elégedetlenségnek, mely a fasiszta időkből átvett kiskereskedői kijelölési rendszer fenntartásával szemben megnyilvánult. Amenv-nyiben az .Alispán urat elhatározását illetőleg a szétosztásban — amint a cikk állitja — megbízhatósági szempontok vehették, ugy nem hisszük, hogy töbfr évtkedes makulátlan multu kereskedők hátrányban lennének ily nagy niulttal nem rendelkező ifjú szövetkezeti üzletvezetőd vei szemben.
Az alispán ur nyilatkozatát illetőleg mindenekelőtt azt kivan juk hangsúlyozni, hogy mi sem áll tőlünk" távolabb, mint hogy épp olyankor, amikor szociális gondolkodásának ujabb tanújelét adta, — őt támadjuk. Titkárunk cikke elvi síkon moz-gotl.és főleg az egyenlő elbánás elvének álláspontját kivánta

i irt
és vasúti jegyek az 046. szept 28-tól okt. 6-ig tartó
továbbá börhová
t5 napos érvényességű menetiért! jegyek _
- kaphatók ez
IBUSZ Menetjegy irodában a Képtakarélcpónztár helyiségben,
Magylwnizján. Caengerl-ut 4. sz. %anott forintjait összegyűjtheti fcs mindennemű bankügyletet a !eg-etánytecbbcn elintézheti.
Kedves történet a kis-komáromj nyilas orvosról
Dr. Kovács Imre kiskomáro-mi körorvost, aki kartársának feleségét feljelentette, társaságban Szálasi képét csókolgatta, nyilas propaganda-előadást tartott, a közelmúltban a népbiró-ság 4 évi börtönre és állásvesz-tésre itcltc s a népügyész indítványára elrendelte a letartóztatását. Dr.. Kovács Imre nem akarta tudomásul venni, hogy a büncselekménvek sorozatát börtön követi. .íár az internálótá-l>or,ból is ¡»halálos* betegsége miatt kórházba utaltatta magát s a halálos beteget nap-nap ri után látni lehetett felesége.társaságában, aki nyilas szervezés miatt a pécsi népbiróság ^lött is állott, a városban sétálni. Már a bürtöltben ült dr.^ Kovács • Imre. .amikor tüdőszanatóriumból korábbi kezelésének eredményeként beutalást kapott. A fogházorvos véleménye alapián közvetlen életveszély egyáltalán nem forgott fenn s minthogy szabadlábra helyezésének csak ez esetben van helye, a népügyészség indítványozta, hogy a népbiróság az ellentmondó orvosi vélemények alapján keresse meg a szabad lábrehelyiezés előtt az igazságügyi Orvosi Tanácsot. A népbiróság az ügyészi indítvány ellenére szanatóriumi kezelés céljából dr. Kovácsot szabadlábra helyezte. Időközben a négyévi börtönbüntetés jogerőre emelkedett
Az »életveszélyesen«, beteg dr. Kovács Imrét a napokban Budapest utcáin felismerte Fécs város tiszti főügyésze és átadta a rendőrségnek. Dr. Kovács ellen ugyanis pécsi múltja alapján az Amerikai Misszió is fel jelen-
hangoztatni. Ami pedig a szabadcukor beszerzését illeti, szabadjon rámutatnunk, hogy a pénzszűkétől eltekintve, a magánkereskedelem részére ez-jdeig csak olyan lehetőségek álltak nyitva, amint azt titkárunk a »Kereskedelmi Elet szeptember 15-én megjelent számában dr. Antos István államtitkár úrhoz intézett nyílt levelében is leszegezte, melyeknél ;a beszerzési és eladási ár közti különbözet nem fedezi az utazási és szállítási költségeket sem .
örömmel olvastuk alispán urnák a kijelölésekre vonatkozó azon kijelentését, hogy javaslatainkat figyelembe fogja venni Ezeket időközben annál is inkább jelen nyilatkozatunk szellemében terjesztettük elő, miután szerény véleményünk szerint a szükséges selectiót a küszöbön álló revízió is elvégzi.
Ami végül alispán urunk befejező mondatát illeti: -Elvárom a kereskedőktől, hogy tetteikkel bizonyítsák életrevalóságukat és ígérem, hogy ez esetben minden erőmmel támogatni fogom őket munkájukban , ez megnyugvással töltötte el Nagykanizsa város kereskedő társadalmát és biztosithatjuk, hogy e tekintetben nem fog bennünk csaló jl ni.
Fogadja a t Szerkesztőség előre is köszönetünket "nyilatkozatunk közléséért
KOKSz vezetősége.
tést tett és körözés van ellene kiadva. Dr. Kovács íg