Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.41 MB
2007-10-19 16:32:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
857
15662
Rövid leírás | Teljes leírás (703.13 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1881. július - 53-61. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.
1881. jnlina 3-án.
EUfcltM ár-
8 frt 4 .
i 19 kr.
WBOETÍSU
ti haaiboa petiUurt«zi 7,
6 i minden további sorért fi kr.
KHLTT£BilKN
■oraaként 10 árért vétetne* M
luncatári illeték minden egjes tiinie
lésért 30 kr. fizetendő.

B3-UC

Huszadik évfolyam.
A lap tMtlenu résstt iUetö keleme
njei a szerkesztőhöz, ♦
anyagi részét illeti koiieménytlt
peáig a kiadóhoz b^nueoiTe
N A fi T K AS I Z S A \' i
Béraentetles leTelek csat wmert ronnlcataraalrtAl fogadtatnak e1..
Kéziratok rigaza nem kuldetut-K.

Nj\'rj-Kaniisavára helyhatóságának, ,nagy-taniraai onk. tűzoltó-egylet4, t .nagy-kanizsai kjsraakedelmi i inarbank:\', ,nagy-k*nii»ai t&kvtkpAaztir", a .taltmegjei általános tanítótestület\', a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanitsai tiszti taKgélrzó aiovetkeief, a .Mfrooi kereskedelmi > iparkamara aagv-Statusai ktürálaaztainya* 9 !Sbb megyei és városi
egyesület hivataV* értesitije.
UetenklBt kétszer, vasárnap- 8 csütörtökön megjeleni vegyes tartalmú Up.


Épen helyén van itt figyelembe I való merev ragaszkodás, ez áltaü leajánlani azt is, hogy t családok ne i nydgöztetésböl ki nem bon\'akozhatis
íiíási
Miit hó vegével befejeztük a félévet, ez alkalomból bizalommal fordulunk lapunk mélyen tisztelt olvasóihoz az előfizetések megújítása és lapunk szíves terjesztése érdekében.
FótOrekvértnk volt és lesz, hogy a t. közönség támogatásit ki érdemeljük, nem rajtunk mult, hogy a képviselőválasztások alkalmával tüzetesebb közleményeket nem hozhattunk, ránk nehezedvén *z állami főügyészi rendelet, mely szerint még részben sem foglalkozhatunk politikával, avagy a közügyek emlegetésével.
Kttól eltérő közhasznú közleményeink kimerítik folyton a megyében történteket, aert sem költséget, sem fáradságot oem kímélve hü leírást közlünk. Tisztelt levelezőink való és gyors közlése által az eseményeket leheti/ élénken registráljnk.
Mihez képest kérjük az előfizetések szíves megújítását.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
EXfeatéti ár:
jalius — szeptember negyedévre 2 frt.
július- deciember félévre 4 frt.
Nagy-Kaaizs», jun. hó 1881.
KIADÓHIVATAL. Wajdits József könyvkereskedésében.
Ml módón blítosslüutjü kisebb
földbirtokosaink anyagilag
gyermekeik jövőjét *)
(Foivtatáa.)
De sé4 bárki is. midőn pályájára elkésiülve lépett, kénytelen folyvást tanulni, magát rovíibb képezni, miot hogy az iskolákban mindent oem lehet megtanulni, de nég a gyakorlati téren sam, nert a «ii vetódés halad s a mire egyes tudományos kutatók és szakemberek egy-egy téren évek alatt

s hosszas tanulmány és kísérletek után jöttek rá, a tapasztalást, feliedé-utal u|v a kiMrtatek Mai endmé nyét alkalmazás és használatba vétel végett röviden, rögtön kell átvenni, mire nézve egyedüli közvetítő az irodalom. Ezt a maga szakmájábaa ■ünden embernek figyelemmel keU kísérnie. Az irodalom a fölvilágoso dia terjesztője, a közmitelődés szövet neke, az eszmék érlelője, tiutázója, gyor9 szétosztója, a tudomány s a gyakorlati élet közti közvetítő s a közjóiét felé vikl haladásnak egyik főtényezője.
Tehát a kis földbirtokosnak szintugy magának és ifjainak már a gyakoriati életben is folyvást kell tanulniok az iskola után az irodalomtól.
A kis földbirtokosok gyermekei* nek jövője biztosítását illetőiéi; még egy fontos és elbatározó kérdést kell megoldanunk
Nálunk ez ideig a családok fen-tartását és azok lételének meg...