Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.76 MB
2007-10-19 16:46:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
728
16983
Rövid leírás | Teljes leírás (695.25 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1881. szeptember - 70-78. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


388L szeptember 1-én.
-i V.
jy mim 10 kr HMKTÉSa
NYlLTTÍRlKd sormiV#it 10 Tn*^rt rítetnfli fcl. knir«4n HW»* m»"*" ♦gr*" fcár téwrt 3ü kr. fizetcadö.
í-g-Kanizsaviros helyhatóságának, .nagy-kanizsai onk. tűzoltó-egylet", a ,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", ,nagy-kanizsai fakarétp&iztir*, a „aalaiaeayei áluláoot i Dagv-kantwaí kisded-neveló egyesul<t". a nagy-kanizsai tiszti iknsegélvzo szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkanara nagykanizsai kalvilasztaUnr*\' 3 tóéb megyei á> városi
vegyes tifUlbl lap.
egyesület hivatalos értesítője. <!
Heten ki ni kétszer, vasárnap- s csütörtökön

A cselédekről.
, Az ember botu seiu lehet elég óvatos szülei luegvála&iUsabiu*, monda páratlan stúrakoüottsigábaű az öreg Galetti. a hrYes tanár. K moudis voitaképen képtelenség, mert ▼aljon választhatja-e bárki is tetszése szerint szttieit?
Mindasonáital jelzi azt az igazságot, hogy az ember születésétől függ nagyrészt jövője.
Aki vagyonos családban születik, gondos nevelésben részek ti. vagyont ftrolcöt: az kétségkívül kevesebb bajjal, gonddal fog pályáján találkozni, mint a földhöz ragadt szegény ember áa.
De hat miért nem teremtett akkor az Úristen csupán csak gazdag embereket ? - kérdezhetné valaki
Ott kezdjük, hogy isten se gazdag, -se szegény embert nem teremtett. 0 Búidén gyermeknek bizonyos testi és lelki erőket és tehetségeket adott. Attól függ már aztán az illető egyén boldogulása az \'életbau, -hogy am-tehetaégeJi miként fejlesztettek\'.ki benne s-míkówt hasz-náHja\' azokat De meg elrégre is * boldogság nem függ\' a gazdagságtól, vagy magas rangtól, sem attól, hogy ur-e vagy cseléd; de igen is attól hagy miadeokt art « helyet, ahol áll. becsületesen betöltse, aiaz köte lépégéit teljesítse.
Az emberi társadalom sok fo-ko/.itb\'l, sok foglalkozási körből áll és miadegyik szükséges és fontoe.
Vagy mi lenne a világból, ha az csak nagy arakból és gazdagokból allana?
Ha inMijiei:ki alispán leuue, ki volna akkor tisbiró és mi leüue a hatökrös gazdákból, ha uitttiLabiru cselédjük nem akadna.
S epeu mivel a társadalomnak akkénii ítilosiúsa icrmészeU\'s és szükséges, kívánatos, hogy a gazda és cseléd kézti viszonyukról mindenki

tisztába jöjjön. Söt e viszonyok oly fontosak, hogy országos törvények állal is renteztettek.
Kötelesség&nk e t&rvényefctiel is megismerkedni, mert tehet-e az eleget a törvénynek, a ki azt nem ismeri. Pedig aki ellene vetkezik, büntetés alá esik t> hiába mondja, hogy neoi tndta. A tudatlanság ily esetben nem mentség. Mert minden kínek szent kötelessége a haxai törvényekké) megismerkedni, aki ezt elaialasztji, maga vallja karát.
Magyarországon a cselédet ia a családhoz szokták számitant. E két szó rokoceredete is matatja ait Ez :maian* dicséretes ósi szokás, melyet fenntartani mi is igyekezzünk. A cseléd amint szolgálatba lép, a család tagjává válik. Azért agy bánjék vele a gazda, mint saj&t csa ládja egy tagjával. Ne terhelje ml oly munkával, mely erejét fölülmúlja, vagy egészségét s életét veszélyezteti. S végre ha megbetegszik, ne Ugye ki az utczira, hanem g)ógvit lássa s ápoltassa saját házánál vagy más alkalmas hetven. Gondolja meg a családfő hogy neki is vannak fiai B leányai, s valljon ki tudhatja, hojry nem fognak-e azok valamikor szintén szórnom sorsra jutni? tí mily msz-szal esnék majd nekik a durva s kegyetlen bánásmód ?
De a cseléd is atyjának, jótevőjének tekintse gazdiját. Hűséggel és pontossággal teljesítse a rábízott dolgukat, melyekre magát kötelezte.
Mozdítsa eló b...