Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.88 MB
2007-10-19 16:56:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
654
10018
Rövid leírás | Teljes leírás (710.64 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1881. október - 79-87. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


Khs trrr
- Msii*\'í pefíuorbm 7 ninaodw , s minden.to»ábbi x>r.\'TÍ B V\'
NYILTTÍKMKN ^nri.i.kúnt 10 kr\'TI viu-in.-k ft:. Iwnrstiri illetí-k minden eg>e- iiinl 3 k fidi
.AY
1881. október 2-án,
1. oKtoDer z-an. 79.1a ggn^m
ZALAI KÖZLÖNY.

évfolyam,
A lap szellemi résset illetS kítlemé-
öjrfc a szerkesztőhöz,
anyagi i^wét ifletS közlegények
pedig & ki^d&hox Mnnartre
S AGT-KASIZBA
;u«n levelek csak ismer;
Kni.-xtok <iuu nerc kíiHétoek.

N%-y-K«iizwvároi: helyhatóságinak, ,nag>-kanizsai ÖQII. tüzoltó^gylet", a .nagykanizsai kereskedelmi i iparbank", , nagy-kanusai takarékpénztár*, a ,eal*megy« általános tamtótestfllet\' nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", * , soproni kereakedeliai s iparkamara nagy-kanizsai külvilasztmánya* s több megyei és várcs
egyesület hiratalos értesitóje.
Hetenklui kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú Up.

fési
„ZALAI KÖZLÖNY" íf>Ml-ík év! utolsó iii\'gyedérc.
Tiszteletül felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük m. hó végével lejárt, hogy azt ideje korán meg-ajitaiii szíveskedjenek, Dehogy a lap széiküidésében hüoy merüljön íel —
Igyekezünk a helyi visszonyol;-nak megfelelően a közérdekű kérdéseket megvitatni, a helyi események rtgistiálásában lehetó gyorsaságot. fókép hitelt érdemlóleg tannsitani.
Előfizetési 4r a régi. mely lapunk homlokán olvasható. Vidékről legcélszerűbb postautalványon küldeni.
A iap t. előfizetői kedvezmény árban megrendelhetik íUidolf trón-?rökös és neje Stdánií fóherczegnó araoykeretes arczképeiket. A kik az utolsó évnegyedre uj elófizetőkíll belépnek, a szép képeket 5 frt 50 krért bérmentve kapják a lapnak három hónapos küldésével.
Kiadóhivatal WAJDITS JÓZSEF
könyv Itereakedéae.
A phyiloxera ügjrŐI-
Hogy a magas kormány ezen a szőlőtermelés és borászatunkat ve-szélvező s ezz-\'l egyideüleg nemzet gazdászatunkat óriási mérvben fenve-geró veszélyes rovar kiirtása s annak pnsztitó hatásárul- minél inkább is Dagyobb mérvben a kellő tájékozást Dyujthassa, tette azon intézkedést, mely szerint már e lapok hasábjain is tudatott 31615 számú intézkedése folytán Zala- és VesrpréuamegyéKból a helyi phyiloxera biztosokat m. hó 21-én Veszprémmegye, Sóly közsé-

gébe, illetve annak szőlőhegyébe ösBzehivta, -- mely felhívás következtében a színhelyen megjelentek még pedig Véghely Dezső, Vesz-prémmegye alispánja, Dr. Horváth Géza, miniszteri kiküldött mint előadó, Czigler Lajos, Csigó Pál, Biró Dániel, Kováts János, Thomka Endre, Nagy Áron, ElanoTics György, Horváth László, Hroska Nándor Zala-megyéból. - Perger József, Lakat János. N*gy Iván Körösi Anial, Lakat Mihály, Kolozsváry Sándor. Pap Gynla, Brenner Lórincz, Perlaki József, Nyikos Kálmán, Katner Sándor, Lótze Dezső Veízprémmegyéből.
Mielőtt Dr. Horváth Géza nr előadását megkezdendő volt s megjelentekkel a megtámadott szőlőbe hatoltunk, hol is a már ott várakozott napszámosok és a közeli községek elöljárói jelenlétében elkezdődvén a phylloxerának felmutatása és a szőlőtöknek mint bántalmazottaknak beteges kinézése.
A ki még phylloxerát soha sem látott, és ha az e tárgyban megjelent számos leírásokat akár a lapból, akár külön e tárgyban kiadott füzetekből olvassa, látra beteg kinézesd és kisebb s nagyobb foltokban föltűnő helyzetet önkénytelenül felismeri itt a baj uagyBágát és a veszélyeztetett helyzetet, mert ez oly kinvó, hogy azt külsőleg felismerői nagyon, de n...