Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.95 MB
2007-10-19 17:05:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
514
9664
Rövid leírás | Teljes leírás (628.32 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1881. november - 88-95. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


3IHIA;!8.JH
» uerkewt&ós,
üf«ffi r^xtk illeti y
\'-!\' pxlij a kiutéfea M.u.H.
■ MIRDETESa
8 huiboi prtiuortui 7, e t Bioilpn torábbi no
XYILTTÍBBBK
toruuk>-ut 10 krért vtAetark fel.
Kinrsun jllrurk vuideii ffyeí hirdf-
ie«*rt 30 kr. &£
NAGY KANIZSA
wiaiiinaii.
Btanentoütn lerriek caak ianert Kfeiratok ríaau M-m knlditaek.

N«-rr-Kani«»Tár<w kelytatóíigáDák, .nagykanizsai Snk. tozoltó-égylef, a .nagy-fctniísai kereskedelmi « ipartánk\', .aagy-kaoiwii tzAárákpéazlár-, a .zilanegyei UUlinM UnitiíteatSter i ,nagy-kanizaai kisded-nevelS egyesttlef, a Mgv-i»»izsai tiszti dasegélizó Következet", a .áoproni tereskedKlmi s iparkamara nagr-fc*iiiz»ai kftlválas/.tisájlYaT i tSbk «egj»i és Tirol
efyesttet hmtalm érteaitóje.
HMtnkliii kétszer, vasárnap- s esatörtőkön me^jetenő vegyes tartatni lap.


Bndtp«9t, ok: 31
Soba könyvet nem fogadhat i magyar"közínség oly örömmel és lel kesedéssel — mint a Deák Ferencz beszédeit, melyeket egy derét honfitársunk Kónyi Manó annyi szorgalommal gyűjtött össze.
Orttlhetttnk mindnyájan, hogy nemzet két titáni nagysága: Kossuth és Deák irott emlékkőiének leleplezés! ünnepét majdnem egy idó ben ünnepelhetjük.
Majdnem egy időben olvashatjuk le ez írott emlékkövekről a magyar nemzet a két nagy herosának bámiilaiosan ellenkező fényű s mégis hannonicus fenségét.
Egyiket meré\'Z koezkázatot nem ismerő elszántsággal ragadja a szellem sasajárnya az akadályok zóméo keresztül ; a másikat a classikus bölcsész nyugodt körültekintése vezeti át a rftgíi «too. Az egyiket aszivlegben-aóbb bárjáig rezgető szó hatalma, az u édes ajk ábránditú méze, a lelkesedés szent ihlete, a folyton égő honfi sziv lángja járja körül, a másikat a szó vétókig ható hatalma — az igazság prófétái hirdetése, az érvek rettenthetetlen logikája, a nyugodtság vas ereje, a honfiúi aggodaloru méláméinak a fenség piedesuljára.

De mindegyik - örömére és dicsőségén- a magyar nemzetnek — c piedettakia foglal helyit és a szellem magaslatának harmóniájában etenyé-szik a ua^yságot alkotó tulajdonságuk cHeniéte.
K nemzet minden hú fia érzi annefc igazságai - o« amint párUü-lönbség oélkdi járult a turiui remete irott emlékköve elé, hogy lerújja ■ történetem egyik legnagyobb alakja iránt a kegyelet adóját s tanaljon iel kesedni s ha szükség szenredoi, turn hazáért : méltó, hogy ily szellemnél álljon meg minden magyar ember a „haza bölcsé\'-nek irntt emlékoszlopa előtt is s olvassa ki ebből a 19-dik század egyik legnagyobb bölcsének szóbeli végrendeletét.
Igaz 1 Miudeu szava a bölcsesség, de minden szavát a honszerelem igaz melegje hatja át, minden szava oktatása múltból s utalás a jövőre.
A politikában soha sem jutott az igazság oly dicső kifejezésre — mint Deáknál.
Megvan czáfolva Machiavelli, Bicbelieu, TalleyraDd — meg az az egész tábor, mély a politikát körmöc-\'ont ravaszságának tartja.
Deák nyelve nem azért szólt — hogy elrejtse gondolatait.
Deák ajkáról igizság, tiszta igazság szolt — igazság mindenkor fölfelé ugy. mint lefelé.
A király ép ngy hallotta lék- az igaz szót, mint a nemzet.
Kem volt kérdés, amelyben más ezette volna - mini az igazság.
Ez az ő ereje, de ez a jó poli ;ika ereje is.
Hogy a nemzet erejét nem b e-sfllte tui: az csak igazság volt.


lükictó érverését, a szónoki fordulatok szépségét, az antik bölcsek classici tatái: de mégis oey fogja találni, bog; az mi a széleaktiik tudomány-nak az éles elméjüségnek és gondolat gazdaságnak, a dictio...