Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.84 MB
2023-03-24 08:07:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
198
362
Zalai Közlöny 1881. 018-026. szám március

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
20. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

3?

y
v Í >; 1 / • /. X
is-ik szám«
E16fiíffté»!ár:
e^ési érre ......
fél évre...... .
negyed évre . ... . . ^ Egy szám 10 Jer.
8 írt. 4 .
HIRDETÉSEK 4
8 hasábos petitsorhan 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN • goroiiként 10 kiért vétknek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő.
V AYJOT73 XICI /.
Huszadik évfolyam.

i! A lap Hjílk^mi réstét illető közlemé-(1, .ujvk a sjcrkpsztöhúz. . anyagi: rvszót illető közlemények fu-dip n. ki;ulúho$ bérmentve intézendök : N A G Y • K AN I Z S A Wlasslcsház
Hérmentetlen levelek csak ismert munkatAríaktól fogadtatnak el
Kéziratok vissza nein küldetnek.
Ní^-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank«, ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zálamegyei általános tanítótestület", a nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasfctminya'' s töbl megyei és városi
egyesület Wratalos értesítője. ,
Heteaklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökr>n megjelenő vegyes tartalmú lap.
Kultúrmérnöki intézmény.
E jeles intézményről egy érdekes czikk jelent meg közelebb a .Gazdasági Lapok és Magyar Föld* ctimö szaklapban, melyből közönségünk tájékoztatása végett hasznosnak véltük átvenni a következő részleteket:
Harmadik éve már, hogy hazánkban kultúrmérnökök működnek, kik a földmivelési minisztériumhoz intézett megkeresésre bárkinek földjeit tüzetes szemle alá veszik, eldöntik, vájjon javitható-e öntözés, lecsa-polás, nevezetesen alagcsóvezés által, s ha igen, megkészitik józan számítással & részletes munkatervet és takarékos költségvetést, s ha a földtulajdonos a munkálat kivitelét kívánja,, a végrehajtás mikéntje fölött is fölügyelnek.
Mindezt pedig a földmivelési miniszter intézkedése folytán teljesen nélkül eszközlik, -- de nemcsak ezt. Müködésök nem oly egyszerű, - mint a milyennek a fenti pár szó föl tünteti. Igen gyakran a földbirtokost reábeszélésset meg kell győzni annak előnyéről, hogy pár forintnyi beruházással földjeinek jövedelmét állandólag emeli; nehezebb a föladat, midőn több szomszédot, vagy éppen egész községeket ós vidékeket kell együttműködésre, áldozatok hozatalára reáüirni; óket higgadt érvelés és helyes példákra utalás által oda vinni, hogy szövetkezzenek nagyobb, gyakran több évre terjedő munkálatokra, az azokkal összekötött áldozatokra, de melyek a vidék jólétének, sőt gyakran — mint például nagyobb lecsapolások alkalmával — közegészségügyi viszonyaink javulá sában dúsan megtérülnek.
Osupán az a tudat, hogy a közvagyon b a jólét fokozásához, a közegészségügyi viszonyok javulása hoz járult, képezi a kultúrmérnök áldásos működésének jutalmát; az ő munkája önzetlen és zajtalan is egyúttal, mert érzékkel nem láthatók
művei, nem hirdetik alkotójának dicsőségét, mint a merész hidak, alagutak.
A kultúrmérnökök eme vázolt működésének értékét a magyar gaz-daközönség is becsülni tanulta, s ma már ez intézmény alig három éves fönállása óta népszerűvé lett.
A kultúrmérnöki intézmény szervezete leginkább kifejlettnek mondható Elszász-Lothringenben. hol a kultúrmérnöki szolgálat szervezete a következő ;
A tartomány legfelsőbb közigazgatási hatósága, a helytartó bírálja meg és engedélyezi ama munkálatokat, melyekre nézve császári rendelet szükséges, ugy mint hajózható folyók szabályozása, ilyenek töl-tésezése, nem hajózhatóké-is akkor, ha közérdekből a munkálat foganato-sitása szükséges, duzzasztó vízmüvek engedélyezése hajózható folyókban, vízhasználat szabályozása nem hajózható folyók mentén, hajózható folyók tisztítása és fentartása.
Eme czélok érdekében a kerületi főnököknek kultúrmérnökök vannak alá rendelve és ezeknek feladata a fent érintett és a kerületi főnök ügykörébe eső összes nagyobb munkálatokat tervezni, a vízépítések kiviteléről gondoskodni, az engedélyeket és szabályzatokat előkészíteni.
Nálunk a vkTLlturmérnőkség főnökének a kultúrmérnökök vannak alárendelve, mult évben 6 működött, ez évben már 9 fog működni.
A kultúrmérnökök a helyszíni szemléket a főnök rendeletére vagy niaguk, vagy a főnőkkel együtt ejtik meg. Ezek tesznek előleges számítást a kérdéses földjavitás költségeire nézve, és ha az illető földtulajdonos a munkálatót végrehajtatni szándékozik, részletes terveket és költségvetésekét "készítenek:; utóbb a munkálat helyes -kivitele felett őrködnek, segítségökre a rétmesterekkel rendelkezvén. Ha a kérdéses
munkálatok szomszédok érdekeit is érintik, a kultúrmérnökök ezeket isi a munkálathoz való hozzájárulásra, illetőleg annak megengedésére, ha szükséges szÖvetkt/T.ésre bírják, s a közigazgatási hatóságokkal együtt a helyszíni szemlék és tárgyalásokban részt vesznek.

A kultúrmérnökök mind e, teendőiket teljesen dij nélkül, bármely földbirtokos kívánatára teljesitik, s ez utóbbi csak is a rétmesterek 1 frtnyi napdiját viseli, ha ilyen egyáltalában alkalmazta tik.
A kultúrmérnökök jeles képzettségű oly mérnökök sorából szemel-tetnek ki, kik a vizépitészetben jártasak, gazdasági ismeretekkel, s e mellett kellő modorral és önállósággal bírnak, hogy bizalmat kelthessenek, és az ügy érdekében befolyású kat érvényesíthessék.
A rétmesterek számára külön téli tanfolyam áll fenn, egyelőre a kassai gazdasági tanintézeten, mely tanfolyam két hétre teijed. Ide oly genie altisztek vétetnek be, kik már egy -nyári munkaidényen át alkalmas munkafelügyelőknek bizonyul Lak. Ezek is csak télen tanulnak elméletileg, nyáron pedig a munkálatoknál alkáli maz tatnak.
A kiképzett rétmesterek nem csak napidíj mellett alkalmaztatnak a kultúrmérnöki munkálatoknál, ha nem állandó alkalmazást is találnak oly földbirtokosoknál, kiknek öntözésre berendezett területeik vannak hol tehát szakértő vízkezelőre állandóan szükség van.
Mint e rövid vázlatból kitűnik, i ''magyar kultúrmérnöki intézmény igen egyszerű ajapokon nyugszik, rn''ér nökök és azok segédmunkásaiból áll. Mindkét osztály teljesen megfelelően képzett egyénekből alakult úgyszólván a gyakorlati élet szükségletéhez képest.
Az egész organizmus igen kielégítően működik, aránylag igen cse-
kély kéltséget igényel és ezt sok ezer hold javítandó föld értékessé tétele utján sdkszórosan visszatéríti.
i '' r _ „t|
- k levelezőlapok Törfik-trtzágbu^''Az «eszes m. k. postahivatalok értesíttettek, hogy fizetett válaszszal ellátott levelezőlapok ezentúl .Törökország azon helyeire is küldhetők, melyekben osztr.-magj.póstahi vatalok nincsenek.
—Az iparügyi enquette Kemény
Gábor báró elnöklete alatt m. hó 19. tartá meg első ülését. Elóször is azon kérdést vitatták meg: czélsze-rü-e az iparosokat kötelezni, hogy ipartársulatokba lépjenek? Shaigen, alkalmazandó e a kényszer kivétel nélkül minden" iparosra ? A többség a kényszertársulatok méllett nyilatkozott. György Endre Laztis kívánja, hogy az iparoktatás a polgári iskolákkal kapcsolatosan történjék.
-: » •
- A bernyószedések és irtások ideje közeledvén miután már eddig is tapasztaltatott, hogy a gyümölcsök is rendkívüli számban lesz nek e kártékony rovar álul ellepve, a földmivelési "miniszter hivatkozással a már eddig ez iránt több rendbeli-leg kiadott rendeletekre, njolag utasította a hatóságokat, hogy a gyümölcsök tulajdonosait & hernyóirtás pontos keresztülvitelére a legszigorúbban ulasitsák, azt ellenőrizzék és a mulasztást elkövetőket a rendelet értelmében megbüntessék!
Gy.»rgy, Sxédlmayer László, Plander Tísxai József, Varga László Kuoita , Gudlin László, Babocbaj György, Se metke Lajű*, Dolmányos László.
8z«g%nyilgyi bizottság: Hauser János, Dr. Laky Kristóf, Schlesinger Gyula, Taboly Victor, Lóvin-gerlgnácz, Hirschl Hérmann, Oroszváry Gyula, Szalay Károly, Reichenfuld Márkus, Pukmann László.
Pénzügyi bixotUag : Albanich József, Anek László, Bettlheim Samu, Dolmányos László, Eperjesy Sándor, Csemits Károly, Ebenspanger Lipót, Faits József, Grünhut Fülöp, Gutmann Henrik, Hervay G.vörgy, Hirschl Ede, Kovács János. Lővinger ígnácz, Pál Sándor, Plihál Ferencz, Roaentarg ísrael, Sommer Miksa. Stern Jríór, . Weisx Sajnu, Weiszmayer Mór, .WW Maoó; Weiaz H. I. Tóth Lajos, Vágner ILároly.''
Épitétzeii tzdbáiyozó s tzápétzeti bixotUúg.
Hencz Antal, GeisV» Mór, Sáliét-Lajoa, Plosazer Iguácx, Vágner Xá-oly, Gutmann Henrik, Gyórffy Jáuoa, Sper jesy Sándor, Weyu Samu, Puhái Furenci, Gáspár Forencx, Hiror.b^ Ede, Tertunazky József, Ebeuspanger Lipót,; Űüimann Vilmos, Wöi»z Manó, Horváth József Ven4églős. Schroyer Hert<íl<sndy
B&t, Rosenfeld Adolf, Ma-rtinecr. György, Kisa József Forijs, Marton László, Kar-lovits József Lóvinger Ignácz.
KFstgítteégügfji ^»xo/Udj :. -.Dr.H&hricb^tein Dávid, Dr.Schreyer Lajosi Sitz Astal, Práger .Bóla, Teraaosíky jóssof. Dr. Szukití Ná''idor, I''aboM László, Práger Henrik. Dr Preea-burger Jakab, Rózsp. Károly.
Jcjftgyi bizottság:.
Dr. Laky Kristóf, Dr. Tuboly Gyula. Bapoch Gyula, Dr. B-jocxik F«-jrencz, Simon Gábor, Oioszváry Gyuia, Fiachl Pál, Darás Zsigmond, Var, a LKjos, Garai Benő. •.. >
,;••". FSgymnatittnű. bizotttdg : . ''•Berz&y El«k, Eparj-jay Sándor, Ebeuipanger Lipót, Pftp Ja nos/. Herte-le^iy Bála.^ v,^
Ssámvizsgdió bizottság:
_____Stoltxer Gusztávt Kuauaz Boldizsár,
Knortx«r György, Ebenspang^er Leó, Wolljoira:Ernó, Ko váts János;'' Masantz-ker Mór, Szmodits''György, Polsi Rózsa György, ''Reéfcülttfer Vílmo''s.
Nagy- és Kl^-KaRizsa városok képviselőtestületéből alakult bizottságok.
Gazdasági bisottsdg: - Ebentpanger Lipót, Sommer Sándor, Hirschl Ede, Plihál Forencx, Uj^áry
Illés, Horlelendy Béla, Blau Pál, Epurjesy Sátidor, Ra''.maunGyörgy,PlosszerIgnácz, Bfflncxik Ferenc», Knauaz • Bolditsár, Axenii György, Varga Imre, Kiss G-ycrgy, ThcWnka Endre,- Szeitl János, juhász
TARCZA.
Emlékezet
Hol vagytok «¿p IQn évek 7 Bégen rígao »ItQnétekl ÉlUm láthatáráról, Varatokkal el vittétek Drága és a legszebb éket, Bxrretnnek tárházából t
Virigók kai telve keblem 1 lustákban fOxdo lelkem! Boldogiigom végtelen — — — 8 im'' vihar j''5tt, tönkre tette Virágaimat egy reggelre, Mostan keblem éktelen.
Virág ni m letarolva .Mindenségem* elrabolva Van e földCo Uy saegény ?!.... Kinek Saszes lelki kincse, Hogy bá k6*ött földerítse, » Pn»xta emlék és remény I
SZIRMÁT ÁRPÁD.
Egy női chimera
— Eredeti beszély. —
Irta: ifj. bonIszi ferencz.
(Folyta tás.)
Mondiíu! Ön mindent oly körül-tcónyeseu magyaráz, mint valami re-. góoyiró. — '' J . r
f Hogy ne kelljen sökat fejlbgetnem, hogy keletícesnek asegyenetlen s«erelm«£ j kedések. ^ .
\ ... De nem csak a Volga melletti pa-rasxtleányok szivét xavarta meg, hanem valóságos sxivforradalcnat cíinilt egy ud-twi bál .alkalmával, hol elóssör mutatta be magát SxenUPétervár haute-wolle-
Ezek még mind előleges bevezetóaek ugyebár ? kórdé Genevieve.
Most kezdódik, a bonyodalom ; T. G. főrangú delnőt N. S. tökéletesen elbódította, ő csakugyan elmondhatja Caesarral »lőttem, láttam, győztem," szerencsés ember.
Nos azután ? mosolygott Génia. Képzelje csak hercxegnő, N. S. mosl mivnl mulatja magát a Karsz alatti táborban.
Kíváncsivá tesz tábornagy, siessen vele. —
Egy elfogott muaulmán lánykát imád ki szebb kelet minden regéjénél, a hálátlan I
Pikánt egy kis tréfa, mosolygott erőltetve Génia, de egy ciikázó villámot nem birt elrejteni szemeiben.
Mi több még való is, vádolja a her-csegnő eretnekséggel, ugy a máglyán fogják megégetni.
Én ? kérdé a herexegnő tágra nyi tolt szemekkel, azután sxép kesét Mafla-koff kaijára téve, csudasxépen mosolygott.
Nézze csak, Worcmroff Olga mily szép virágokat árul, menjen vegyen »*gyet.. tehát igax volna története?
Esklitzöm, károgott a tábornagy.
Génia, bübájoe n mosolygott.
Valóban igax? nem hihetem?
A''tábornagy fanyar''redőkíbe szedni ar czizmait.
* Hihetetlenebb dolgok is megtörténtek már, és a lányka szép csudaszép herexegnő, a kelel-" költők mitoden hasonlata, csak lapos próza hozzá képest.
Génia t^me megint villámlott.
A herexegnő kezét megint Mafla koff karjára tevé, szép szemeit tágra nyitva, egéwen a tábornagyhoz hajlott.
.Addig kisérjen, átkom mig el nem temetnek, akkor temessék e! »xt is mel lód, hogy n6 legyen nyugalmad a tul*i lágon se." suttoga.
Maflakoff rekedten felkiáiltott ás ösezerezkent, mintha kigyó ceipte volna meg. — . .; t.
A csengés-bongásban és a harsogó xene között ki vette volna iszre.
Megértettük egymást tábornagy ? kórdé Génia érdesen, seemeí szemért ; azt hiszem ? most menjen vogyen elóször virágot, azután Cserkinsaky grófnő szolgál önnek egy pohár jégbehíitött bar-baraszsxsl.
A tábornagy fel keit, halvány volt mint egy halott; a herczegníreolyan pil* lantásokat vetett, minőkkel a hullák birnak, reszketve támolygot'' a fényes tömegen keresztül a nagy azárnyajtó felé, reszketett, mint ki hideg láxban van, készen álló kocsijába emelteié magát és elhajtatott.
Ah Nariskin gróf ön, egy első vi rágkirakat, Olga herczegnő minden virá gát megvásárolta kiáltott Génia egy fe léje köxelgő tiszthez, na üljeo erre a caseura, nézze Maflakoff tábornagy rósz-atul lett, azt hittem Eaconra less szükség s nevetett kedves e^üstcsöngésd hangján,
vidoran pajzánul. t
* *
*
Másnap megint volt mio csudál-kőzni az egész Pétervárnak, Turninoff Genevieve herexegnó e^y külön vonaton a határszélig, onnaa pedig egyenesen a karszi fóhadi száilásra utazott.
Légy enyém, ragy halj meg.
Novjkoff Sándor exrodes sátra egy kis leitós halmon feküdt a K&ras *l*tti táborban. .. . , u 0 f-<
Délozeg, eszményi szépségű fiatal ember volt, az egyenruha pompásan feszült arányos termetén, hangja lágy, hi-«elgö, de tudott-dörögni is, mikor a leg nagyobb tűzbe« lelkesítette katonáit Éppen egy levelet végzett be : Nemsokára visszatérünkPó terv árra, ha eanek a kis mnsulmán hajsznak vége len; Karsz támadásainknak nem fog sokáig ellent állni, igazán nagyon hiányosnak az estélyek és az udvari bálok.
Egy érdekes újságot icok, tudod esak egyedül neked bizalmasán, egy elfogott török leáoyka vén kezeim között, ki szép mint Scheheresade,'' de makacs mint egy ördög, magam ¡ram túHom hogy hogy lehet, de e k» ördögöt imádom; eddig nevettelek benneteket balga sóhaj teásaitokkal, de most én « ezekre fanyalodtam, sóhajtozom amennyi belém ''fér, «a amennyit csak tudóit.
i: Esf egész komolyan iróm, mégW.« betegsaem.
Apropose! Turnilifeff beréxegnő kj vei kárpótolja magát? mit csinál, nem futtatja szolgáit- örökké a távlrdahiva talba ? na persze te ezeket nem tudod, mert esek mindmegannyi titkos dolgok, különben Génia herczegnő ebből s^hse csinált ¿itko^.- i :
Emlókfcxel a párisi ;Glo«érie de la Lilasra?" -én sóbzjtvfc''goadólíík íeá. Cd vözöld nevemben Clárát éa Oc''-aviit na m^ divatbadtTaDník j ne-irj t^.y rövideden mint szoktad. ''
Ölel mindenbeu a ré^i ■ • Sándordd.
E levél után egyidejűleg gondolkodva ült tábori «aékón''j" gondolkodást közben magas hombkán ktdag^ak az erek.

Nem ériem, mormogá mérőn a leterített medvebőrre nézve, :est a hidegséget.
Más asszony már eddig lábaim elé borult volna, b sz a pogány virág hideg érzéketlen marad, mig engem forró szenvedélyem tüze emészt.
Vérem forr miüt a Jáva, nem birok szikemmel.
Génia a legszebb asaconyrabom, őrjöngő szerelmében fonálként hagyja magát hajlitani, 8 es akiért én égek, megtennék mindent, hideg megvetéssel utasítja vissza ^zivemeí.
De »¿eretni^kell,;. enyéipnek kell lenni, ha az ég, "ha"a íöld össz&ssbkad is.
*flizes. gyora lélekzet vitele hör-gésként hangzott a sátorban., ,/
másként nemr m?gölöm, legalább utolsó aób.ajátf leikéi kiszívom egy Cfókban, utolsó dobbanása szivének az enyém lesz. —
Felugrott az alacsony szókról, Bátrának háttere felé ment.
Előzzük meg.
CtóH*'' Nofokoff "ezredes sátrában aludt.
Az óriási- medvebőrön -ifaint «így oda lehohre feküdt aetheri alakja. '''' '' * A ''lányha tó''ág- eg''észen gyermek, mégis ki vaií fejlődve, mint egy felpat-lcnt róxsabimi^-''• ■plasztikus ''.tagjainak gyengéd'' ¿Srvdöalai mint é^y''''álomszerűén dotabdrodfkk ''kraAkíunyü bőredő satü selyem öltöny alól.
A szép ártatlan "sí-tíz "halvány ca át-látsíó, s & íxemek''seté''t ejjele átdereng a rékoűy azemhéjjakoD.. mikét'' hösszu setét pillák árnyótöfttek."
1 • ^:lÍn>''ka aín^mél£9n».n|ugo4jAn, a hogy az igazak alusznak.
HUSZADIK

S
iLYÀM
ZALAI KÖZLÖNY
, *
•fi:"f•
\ '')''
tí''


frt.
3961 155197 24084
kr.
&
73
16
A keszthelyi]takarékpénztár részvény társulat 1881. éTi üzletforgalmának és vagftift állapotának kimütatása.
Üzletforgalom.
Bevitel. Mult évről maradott
pénvtár Folyó évi betételek Befolyt kamatok Visszafizetett kézizálog
előleg ViaazKfizetett jelzálog
kölcsön Visszafizetett váltó
kölcsön Más intézeteknél elhelyezett tőkéből Értékpapírok eladásából Függő perköltségből
befolyt ingatlan birtok. a 417. bz.
ház ^adásából Txrtaléktőke átiratási dijak
24670 65
7678 59 580434 90
55143 5618
27 67
86 62
800 -
öss sason
Kiad is. Visszafizetett betételek Kifizetett kamatok Kézirálog előleg Jelzálog kölcsön Váltók leszámítolása Más intézeteknél elhelyezett tőke Kifizetett részvényosztalék Tisztviselő- ée szolgai fizetés Üzleti költség Függő perköltség folyamatban levő ügyekre Ingatlan birtok, a 417. sz. ház megvétele
Pénztár összesen álla
_3_
859479
frt. 133640 14731 23874 6635 600398
57042 3908 1881 2578
50
"IS
kr
39 59
15
55
16
63 38
946 12880
859479 pot.
83 41
frt. 12880 159374 78073 6162
81230 49
Vagyon
Vagyon.
Pénztári készlet Leszámítolt váltók Jelzálog kölcsön Kézizálog előleg Más intéseteknél elhelyezett tőke Értékpapirok mai árfo
lyam szerint Hátralékos kamatok Függő perköltség folyamatban levő ügyekre Ingatlan birtok a 417 ss. házon javunkra
összesen 339312
46
kr.. 41 54 60
PULY JÁNOS
pénstárnok
HOFFMANN MIK8À könyvelő.
Ezen üzletforgalmi és vagyonálla poti kimutatást a szabályszerűen vezetett könyvek és a vagyon megvizsgálása után minden tételben helyesnek nyilvánitja
» felügyelő bisottság:
" HOFFMANN SOMA.
WEISS ALBERT.
'' BOGY A Y MATE.
SEAT As MIHÁLY.
B e
k i i
téti- és itéa
e a z u
(org
t o 1
almi á só 6 ó V
t t e -ben. kr. kr. kr. kr. kr. kr.
1875 ben. Betétel 156,304 frt. 86 Forgalom 1,045,972 frt 32
1876-ban. Betétel 201,697 frt 57 Forgalom 1,208,264 frt. 86
1877-ben. Betétel 216.202 frt. 92 •......Forgalom 1,343,215 trt. 92
1878 ban. Betétel 237,791 frt. 46 kr.
, Forgalom 1,447,288 frt. 87 kr 1879-ben. Betétel ,283.850 frt 34 kr.
Forgalom 1,558.244 frt. 02 kr, 1880 ban. Betétel 305,407 frt. 68 kr. Forgalom 1,718,958 frt. 92 kr. HOFFMANN MIKSA könyvelő.
Ss. I. Némoth vádoltak elleni
2484,2724. B/80.
Katalin és társa lopáasal Így ben véjgULrgyalás.
2840. B/80. Ss. 1. Ssalay Imre sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Zsla-Egerszegen, 1881. febr. 27.
- MUZSIK KÁLMÁN
iroda igazgató
Helyljhlrefe.
f Sxabó Imre püspök.
V" -V
325 934
18
185 73
146
frt. . 12000 720 305407 6817 6105
83 18 kr.
68 26 59
Teher.
Részvénytőke Ecnrfk 6% kamatja Betevő felek tőkéje Ezután jxró félévi kamat Tartalék tőke Ki nem vett részvényosz-talék
Jövő évre előrefisetets kamat
Nyeremény
Ossz wn 339312 78 Kelt Keszthelyen, 1880. decz. 31-én
BECK SÁNDOR :
igazgató.
148 80
2482 5630
49 96
A betóluló »tél a függöny vlóggó bojtját arczára hullatta. -
Es érintésre összerázkódott, * halk
sikoltással felijedt
Nagy ssemeivel zavartan, félénken nésett körül. -.........—
E szemekben volt kelet bája, s minden költéssete.
Ábránd, vágy, epedés, bánat, ások bársony feketesége megigézte, raegbü völte, magáhos lánczoíta a lelket, a szí vet, mint egy álomkép,, melytől szabadulni nem tud, melynek rabja örökké.
A sátor függönye széllyel lebbent.
Novikoff ezredes délcseg alakja állott ott, redőzete ennek aranybojtoa vállára hullott.
A leányka felugrott, riadtan, gyű-lóletteljesen tekinteti as ezredesre.
Novikoff megbűvölten állt ott, csak gyors iólekzet vétele árulta el belső izgatottságát.
Mire határoztad el magadat kelet gyöngye ? légy enyém, szeress mint én szeretlek, — suttogá Novikoff Iegcsábo-sabb hangján.
Gyűlöllek moszkó, légy átkozott, <st minden Bsavaxn.
De én szeretlek, átkozz mog, Ölj még, kiálltá Novikoff szenvedélyeden, a te''kezedből még a halál is édes.
Én öljelek meg ? átkozott legyen az a kéz, mely megöl, átkozott legyen az a föld, mely befogad, élj őrökké és szenvedj. —
Ez minden szavad?
Minden, légy még hétszert© átkozó ttabb mint Ambrezjúü, ki aaját teatébő! táplálkozik.
Te engem megátkoztál, engem, ki téged jobban szeret mint életét, ki érted mindent megtenne.
Bocsáss szabadon. - így örökre elvesztenélek; mindent, de est aem tehetem.
A törvénykezés köréből.
Bűnügyi tárgyalások jegyzik« a zala-eger-tztgi kir. törvényszéknél. 1881. márczius 3-án. 17, 156. B/81. Let. Tóth János s társai haláft okozott súlyos testi »értéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2304. B/80. Ss. 1. Hajgató János b társai súlyos testi sértés, illetve lopással ádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2479. B/80. Sz. 1. Székedi Ferencz opással vádolt elleni ügyben végtárgy.
2626. B/80. Ss. I. Lórincz György sikkasztással vádolt elleni ügyben vég-tárgyalás.
2832. B/80. Ss. I. Lőrincz János sikkasztással vádolt ügyben végtárgyalás.
Márczius 5-én.
253. B/81. 8z. 1. Herényi Ferencz lopással váiolt elleni ügyben 3-ad bír Ítélethirdetés.
Márczius 9-én.1
2709. B/80. Sz. 1. Karvalics János snlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2714. B/80. Sz. L Varga Rigó Fe-rencz és társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni Ügyben végtárgyalás.
Márczius 10-én.
1951. B/80. Sz. 1. Dobosi Ferencz tolrajláasa! vádolt elleni ügyben végtár. gvalás.
1969. B/80. Ss. I. Tóth Károly lo-pással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2047. B/80. Sz. 1. Sohár Lajos és társai ellenszegülés bűntettével vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
- 24ŐO. B/80. Sí. I. Horváth János hfmis esküvéssel vádolt elleni ügyben véglárgyalás.
2713. B/80. Sz. 1. Kelemen Imre lopással vádolt elleni ügyben végtárgy.
rnrnmmmmm^^
Sz*bó Imre, szombathelyi püspök, hosszas, ftlyosssenve^^ hélf5n gel Szombathelyen meghalt. A katb.egy-hásnagy elhunyta mély és őszinte részvé tet fog felkölteni as egész hasában. A ma gyar pap?egyik mintaképét vesstettük el benne As erényben gazdag, a más vallás-felekezetűek irántiéi més s a magyar nemzet érdekeiért, a magyar nemzetiség terjedéseért lángoló, lelkesülő és tevékenyen közreműködő magyar papét. Egy nemes lélek szállt el tőlünk, s mi a leg-teijesb kegyelettel jegyezzük tel emléke setét. Az ő neve nem sokszor került a nyilvánosság elé, de mindig tisztelettel emlegették azt. Mint politikus, - a Deákpártnak volt rendületlen hive. Érvénye sité e meggyőződését mintorss képviselő s utóbb mint püspök. Deák Ferencs köréhes tartosott í a legbensőbb barátság fűzte a Deák-párt vesérférfiaihoz. Felvi-lágosodottaágának nem egy emlékezetes jelét bírjuk. Nagy feltűnést tett, midőn ő, mint kath. püspök, jelen volt a zsidó zsinagóga fÖlszentelésén, s uevezetee beszéde, melyet a mult nyáron a magyar orvosok ée természetvizsgálók nagygyűlésén tartott, sokáig élénk emlékezetben fog ma radni. Mint püspök, nemes és nagy buz galommal működött közre & magyarosodás terjedésén. As iskolákban jutalmakat tűzött ki a magyar nyelv tanulásira, buzdított egyre körlevelekben és élő szóval, valódi apostola volt a nemzetiségnek s e működésének nagy ós jelentékeny ered ményeit mutathatta fel. Magánéletében szerény volt, jótékonysága s a közczélok előmozdításában tanusitott bőkezűsége ki fogyhatatlan Társas életében szerette a jóizü adomákat, ás ártatlan tréfát, a magyar zenét, típusa volt a derék magyar plébánosnak a püspöki széken. Életéből a M. A. összeállítási szerint a következő adatokat közöljük: S*abó Imre született 1815 ben a veszprémin egyei Békáson. 1830-ban a v e*s r-r/. aa ogy ház m e gy ft: papnövendékek közé vétetett fel- A hitiTv dományi Unfolyamot Pesten végeste, hal a papnöveldéi m. egyházjroda, iskola megállapításában lényegee^része volt. 1837-ben áldozá-rá szenteltetvén, rövid ideig mint s«gedielkéaz, majd a veszprémi papnő zöldében, mint tanulmányi felügyelő éi aligazgató működött. 1845-ben csicsói ielkéazssé lett; két év wulva pe dig a pesti egyetemhez hitszónokká ne vertetett. — De a forradalom elíoglalt hazafia* magatartása miatt 1850-ben csen
így sem mondhutaz magadénak soha, inkább meghalok, — szóltalányka megvetéssel.
Elbagyom érted hitemet, basámat,, mindenemet, csak te légy az enyém 1
-----Erről ismerek rád gyaur, előtted
semmi sem szem, még hited sem, büntessen meg szavaidért saját Istened 1
Ne kinozz leányha, szólt Noviko2 rekedten a dühtől, kivánd életemet, odaadom, megölöm csáromat, ha kell a hadsereget, csak te szerese.
Gyűlöllek moszkó, — /.kiálltá a lányka, kezeit vódőleg maga elé tartva - gyűlöllek setéten, halálosan, «akadjon meg szivem abban a peresben, ha csak egy peresre is elfeledi irántadi gyű« löletét» .
Novikoff mélyen, haragosan fellélegzett, as ukrániai vér tűsként szaladgált ereiben.
De enyém lessess mégis, — kiálltá szenvedélyétől elvakultan — bár erősaak-kai rablom el ajkaidról a csókot, derekadról as ölelést, de az enyém lecsess — £ tárt karokkal feléje rohant.
Cariila kirántotta éj haját tesetartó hosszú tűt, s as őt átkaroló Novikoff vállába szúrta.
Novikoff felordított mint a sebzett tigris, halálos düh önté el egész valóját.
Félkészei megragadta a lány hosssu haját, másikkal egy ott függő hossza cserkesz jatagánt rántott ki hüvelyéből.
»Légy enyém, vagy halj meg", kiálltá vadul s a tőrt magasra emelte.
Allah segíts, — sikoltá a leányka.
Egy hosssu fagyos kacsaj hangzott most. •
pMegálljon Novikoff" kiálltoU egy hang. A sséllyel vont függöny alatt Tur-nikoff Genevieve herezegnő állt, bor-saastó tekintettel s vonagló mosolylyal ajkain.
Novikoff elsápadt, a jatagán és a lányka a medvebőrre esett, leeresztett karjaiból
állását el kellett hagynia, és iazkási lel-késsszé lett. Itt működött ő 1860-ig. ^ — Eközben az 1861 iki és 1866-iki ortság-gyülésre képviselővé választatott. 1868-ban a vallás- és közoktatás minisztériumnál osztálytanácsossá, 1869-ben vewprémi kanonokká, rtsjd a következő évben szom bathelyi püspökké nevestete''t. Első irodalmi müvei a .Regélő- és - .Rebgio« hasábjain jelentek meg. 1847-bea a „Kath. Néplap« cs. - hetilapot indította meg, mely erőteljes magyar nyelve és élénk tartalma álul csakhamar közkedveltségre tett szert. 1848 ban a Szent-Ist-ván-Társulat kiadta .Tanácaadó« ját a kösnép számára, továbbá „Zsöllér leányt ós „Elveszett fiu* czimü népié« elbeszéléseit. 1854-ben nagy tetszéssel fogadon egyháji beszédei jelentek meg. 1869 ben as akadémia is tagjai közé választá. — 1870-ben megjelent a vatikáni zsinaton, de nem szólalt fel. Egyes nagyobb temet késéseknél (Kisfaludy Sándor, Deák Antal, Batth^nyi Károly stb.) mondott beszédei külön fűzetben is megjeleltek s »Néphez alkalmazott egyhási beszédéi" czimü gyűjteményből tis füzet. E müve volt as, mely az .aranyszájú" pap nevét leginkább elterjesztette s valóban méltán, mert oly tissia, zamatos magyarsággal s jó humorral kevér ember tudott beszélni b irni mint ő. Egyes beszédei »Húsvét kor", „Ss.-István napján," „A szent ke reszt dicsérete" még most is minta gyanánt szolgálnak a ssemináriumokbas. Elbeszélései közt „Roszant szekér, aárga ló" s „A falu őrangyala" népies irodalmunkban jelentékeny helyet foglalnak ei,s „A falusi önkénytes bucsudala" csiinü tóite-ménye 1848-ban közszájon forgott. Sok fordított mű jelent meg még tőle s nagy bibliográfián is dolgozott. 1880-ban kezdte meg utolsó munkáját „J[ózus Krisztus, élete ée tanítási." SsereUtteljes emléket hagy bátrs. s móiy megindulással mondjuk, hogy béke poraival 1
— Ánagy-fe^nizsaiöwk. tűzoltó egylet részéről pó;!ól*g van szerencsém a tombola tárgyakhoz készpénzzel járulóknak névsorozatát a tisztelt közönségnek tudomására hosni: Clement Lipót 5 frt. Hirschl & Bachrach 5 frt, Varga Lajos ügyvéd 3 frt, Wajdits Józsefi frt. mely összeg a pénstárnál leszámol tátott; egyúttal a tűzoltó-testület nevében leghálásabb köszönetemet ujolag nyilvánítom. Bay György r b. titkár.
— Eljegyzés. Lapunk szerkeuz-tőjének leányával, ki a m kir. zeneakadémia III ad éves hallgatója, Filipovics József kir. postatiszt f»br. 27-én Budapesten jegyet váltott.
— Egyftnégy éves kis gyermek lett elgázolva mult hétfőn a fő utcián, borral rakott kocsi kerei alá került b azonnal meghalt. Nem a kocsis, de a gyermeket vesető nő vigyásatlanságábói eredt e szomorú eaec.
— JELymen Boronkay Károly főelemi tanító ur bájos leánya Boronkay Amália kisasszonynyal febr. 24-én tartá esküvőjét Hcmok-Komáromban Paisszegi Paiis Endre kr«ljoveczi postamester. Boldogság kisórjd frigyöket 1
— Meghívás! A salamegyei 1848—49 ki honvédek egyesülete részé
Mind a kettő él, mégis meg xan halva.
Karsz vára a legjobb karban levő erőditméeyek Borába tartozik.
Az ázsiai hareztér egyik sarkpontjának lehetne nevezni, valamint a kisázsiai török tartományok kulcsának, ha ez elesik, nyitva a zár, a többi várak csak upró lakatok, miket könnyen le is lehet ütni.
Setét csillagtalan éj nehezedett az egész vidékre. 3ür& setét éj, mint a pokol előcsarnokában.
Jó a támadónak, kárhozatos a védőnek.
Az északkeleti bástyafokon két őr állt, as egyik egy nagy ágyú lafettajára támaszkodott.
A pokol''minden ros« szellemei között legjobban utálom a setétséget, ez megejtője a bátornak, szövetségese a gyávának.
Nem látom át, miért tiltotta el parancsnokunk éppen ma éjjel a világító golyókat é* éppen esen az oldalon?
Azt ő tudja, különben parancsa nem az egész éjre szél, hanem csak a további rendeletig.
N*m csudálnám, ha a moszkót ez az sgyptomi setétség támadásra ösztönözné.
Mit értesz ez alatt égyDtonli ae''ét-ség? -
Vagy két évvel ezelőtt egy gyaur tiszt lakott e várban, anuak vezetése alatt készültek eme védmüvek ; e gyaur igen derék ember volt és én többezör meglátogattam, csak egy hibija volt mégis. ««
Micsoda ?
As, hogy nem volt igazhivő, egy déiatán, amint beléptem hozzá, egy nagy könyv {Ölé találtam hajolva, s kérdé semre ast felelte, a* az ő alkoránjuk, ha jól emlékssem, agy nevezte saját nyel* vén, hogy .biblia'', ebben igec azép képek vohak, többek köst egy férfiú, ki egy n&gy csoport néppel a tengerén megy
ről f. é. márcsiuB 8 (likán délután 3 órakor Nagy-Kanizsán a „Korona" vendéglő 1. sz. szobájában közgyűlés tartatik. melyre |a zalamegyei honvédbajtársak tisztelettel meghivatnak. Tárgy: a i. é. márczius 15-én Budapesten tartandó országos rendkívüli hon védgy ülésre küldendő egyleti képvúeJők válaaslása Kerkápoly Mór m. k. elnök.
— Időjárásunk hirtelen télire változott ismét, Hamvazó szerda reggelére erős havasás áljott be.
- Vjcmtxoxás Zalamegyében,
1881 ben. Az u]onczozás márcziu* 1 én vette kezdetét két sorozó bizottság előtt •As egyik hisottMg keédi N. Kanizsán! Itt márcz. 1-én volt a felszólamlás Nagy-Kan lzsa városi sorozó járásra nézve 2 és 3-án Újoncozás, | 4|é jj felszólamU»*, n.-kanizsai ''jártkra n^rve. 0 én ujonezo-zás, 6-án Brűa-t ?. 8:~9"étr ujoncxozás. Sorozó bizottság Pislog ^m^ százados, avató tiszt. Jerkovicz György főhadnagy ; polg. elnök Svastits Benó alispán, orvos Dr. Grész János főorvos. A másik sorozó bizottság márcz, 1 én Letenyére utazik. Itt 2-án leend a felssólamlás, 3. 4.. 5-én ujonezozás. Sorowi bizottság: Katonai elnök "Szerdic alezredes, avató tiszt Sere-mak V. főhadnagy: polg. elnök Schmidt Emil, orvos Dr. Hamburger h. j. orvos.
— A Balatont erős jégkéreg borítja még mindig, órsről Siófokra kocsikon szállítják a köveket. Több helyen halászok lékeket vájnak, hogj a halászat rendszeresebb legyen. Fonyód vidékén a Somogyban levő nádasokat uagy-ssámu vadkáccák lepték el. A Sión szakadatlanul folyik a Balaton vize a a pártokon meglátszik, hógy a viz jelentékenyen apadt. Boglárou angolokat láttunk, kik Badacsonyban borvétel végeit tettek szemlé*.
- Hazai rövid hirek. — A névmagyarosításért szóló kérvóoyre ö frt. helyett 50 kr. teundő. — Motusz Alajos lotióigazgu''ó tíiHghaJt. — A bpesti nemzeti cassinóí tagság évi dija 120 frt. — T»bon Fekete Lajos szabadéivüpárti lón oraz. képviselővé megválasztva. — A nyáron|protestáns zsinat tartatik. —
keresztül, a a tenger vize ugy állt a két oldalon mint valami fal. — Akkor magyarázta, hogy az egy szent férfiú volt, ki egy egyptomi- királyt gonoszságaiért többfélekáp megbüntetett, többek köst büntetésül hét nap bét éjjel oly sötétséget küldött a városra, hogy senki sem látott semmit.
Es a gyaur elhitte mindezt?
El, mert igen mély áhítattal és meggyőződéssel beszélt.
E peresben ért oda a parancsnok egyik segédtisztje.
E helyet ágyukkal kell felszerelni jobban s e hely feletti parancsnokságot Omár pasa veszi át.
A parancsok villámgyorsan lettek teljesítve, nehéz lövegéket vontattak a legnagyobb csendben.
A „mellvédek alá húzódni" hangzott a parancsszó.
Alant pedig a várat körülvevő pontokon setét tömegek hömpölyögtek a vár felé minden zaj, minden pesz nélkül, csak clykor-olykor dobbant egyet a föld, mint egy lélegző óriá^.
Egyszerre a vár minden pontjáról világító golyók sziporkáztak a magasba.
A föld megingott a rettenetes dör dülésekre, a vár falairól szünet nélkül okádták az ágyuk tekéiket a támadó orosz seregre.
Az egész orosz csataterv el volt árulva.
A setéUég jó takaró palást volt, ennek leple alatt akarták az oroszok a várt megiámádni.
Rettenetes egy harcz volt, a gygá szok megtámadták az Olympot.
A csata általánossá vált minden ponton, véres utczákat sepertek a süvöltő tekék olyan bugással, mint a megütött lélekharang a támadó hadsereg között, ah de az olyan vwll mint a tenger hul iáma, elsimul, hogy újra feltámadjon..
A ba|ál angyala most is ssá?q£«a kelt, a rettenetes Moloh Hasnovesh re-
Irodalom
i i
(K rovat alatt megemlített munka Nagy-Ka nissán Wajdits Jótwsf kKoyvkereakeclise által megrendelhető )
— Tdborszky és Partck. urak budapesti zennműkereskedésében megjelent »Fraie WhBI" polka française, szerzé zongorára ifj. Farbach Fülöp, kinek e mű már a 155-ik darabja. Ara 60 kr. n ,,
— AUó-Lendcdn Bogián Lajus tehetséges ifjú zeneszerzőtől ujabban megjelent „Ida gyors polka", mely Tar-novazky Tarnócsy Gusztávné, született Gelvii Gutmann Ida úrnőnek van ajánlva. Ara 60 kr. Felhívjuk * zenemű kedvelők figyelmét és pártfogását valamin t u fentezimzett, ugy a már korábban megj*. lent müyekre, miután szerzőnek tulajdonát képt fcik s csak egyedül nála Alsó-Lendván kaphatók.
— Üj zen*műv*k. PiraitserFrigyes budapesti zenemükereskedé^ébea megje-
pült ki minden ágvnból szürke szárnyát suhogtatva, minden golyót as fi kese ve-telt, azért hulltak mint a leajratottga^ua-szálak a jó moszkó vitézek a földre, melyet elébb megvetettek puhára piros vérükkel.
Novikoff lezradef-, vezényelte az egyik rohamot a magaslatokon fekvő ál-czázott lövegek fedezete alatt az északkeleti bástya ellen.: U! í
Ott csendes, kihalt minden, csak a magaslatokon fekvő orosz ütegek reszkettetik meg a falakat.
Ez jó jel, gondolá Novikoff, noha az előnyomul ási parancs más helyre szólt, Novikoff mégis e hely megrohanására &dá ki parancsait. ''
Saját szakállára kezdett működni, az ellent a főtámadás mind a vár keleti és nyugoti bástyáira osalta, e helyen semmi őrség, csakis a természet által védett ea megerősített pont.
Novikoff szemei féuy lenek az örömtől. Már képzeletében látta, magát a Szent-György renddel feldiaiitve és vállain a tábornoki rózsákat,
Láb''.ókat elő, hangzik a parancs. A hadoszlop lassan mozgott elő, a magaslatokról a nehéz golyók még folyvást reszkettették a faiakat., . j
S a törtk'' még csak nem is viszo-nozza, egyeben lövést sem tesz, erről az oldalról teljésen ViátósTtva hiszi magát.
Minden nagyobb dörrenésre öröna-ujocgással felel, azt hissi, hogy múltkor vallott kudarczát ezzel fényesen kefyre hozza, ő akar első lenni, a ki erro a "darázsfészekre a lobogót felakarja tűzni, as egész pálmát csak ó akaria, másaak sÁn-mit, egyetlen egy levélkét sem sbból a babérkoszorúból, a mdy az ő ''homlokát dissitendi.
A helyett, hogy hossau osatárltoMba
oszlatná fel embereit, egy tömör hadoés-lopba veaénylL-i »''i- ^ : V "^^í
A létrákat a falhoz ée a szikHIÉiz, ha rövidek, segítsen kiki zsuronyával
o

y \\ x o î \
ZALAI KÖZLÖNY
U. h YJOH73 >HfI A.XBTJTT
MÁBGB2IÜS 9-án 1881.
lent a legkedvel tebb népszínházi operet- | hanem az emiitett rendszer felhasználására
tok zongorára alkalmazva I- Vernáj : '' ..........
Tisstarak a zárdában" (Herzenberger-tői) Ára 1 frt 50 kr. - .Attachement'' polka français, Klicger Sándortól. Ara 60. kr. «-Î. .EdèlweissStràusschen," polka francaiseJReinprecht A.-lól. Ara 50 ki. — ,Der erzte Kuss'' polka mazur, Rein precht A-tól, Ara a czimkópes zenemű nek 60 kr.
Vegyes hírek.
— Nagy szerencsétlenség történt Münchenben egy álarczos bál alkalmival. Valamennyi álarczosnak ruhája tü-ict fogott, a tizenketten súlyos égési sebe-ket kaptak. A« álarczos bált a müncheni featőakadémia növendékei rendelték a Colosseumban péntek este. Több mivész eszkimónak volt öltözve, kóczruhiba. Az egyik eszkimónak ruhája, valószinü-leg »«ivartól, meggyuladt, s öttől meggy uladt többeknek ruhija« Tizenkét Dehé* sebesültet kórházba vittek, hol másnap hatan meghaltak. Kisebb égési ■ebeket számosan kaptak.
'' " AJtirdly az al vidéken. 0 felsége hir szerint május haviban Chotek gróf délmagyarországi birtokára utazik, vadá «tatokra — Később 5 felség©Munkácsra utazik » mint Schöftbom gróf vendége részt vesz a szarvas-vadászatokban. Ide Rudolt trónörökös ie elkiséri.
— 110 esztendős atUeta. A beszterozebányai királyi törvényszék elótt a roult napokban egy 110 esztendős aggastány tőn tanúbizonyságot. Ez ember 4 mértföldnyi távolságról gyalog jött a varosba, a legkisebb fáradság nélkül, agyeoeseo a törvényszéki terembe ment, hol elvégezte dolgát, a mint jött, gyalog szerre! haza ballagott szépen.
— A legrégibb szürony. Luppa Péter ur a napokban egy II. Rákóczy Ferenc* korabeli szuronyt ajándékozott a nemzeti muzeumnak. A* ócska fegy-vert muli évi decxember hóban Kalázon egy torony romjai mellett találták. A szurony mint fegyver nálunk előszörll.
'' Rákóczy Ferencz idejében 1706-1709 közt jött hassnilatba s igy a legrégibb magyar bayonette most minden valószínűség szerint a nemzeti mureum tulajdona.
— A furfangot kliens. Egy tizenhárom próbás urí''orás toppant be a napok ban egyik budapesti ügyvéd irodájába. „Doktor ur 1 Egy tízezer forintos perem van \u ,lde vele." .Kérek ezer forint előleget." .Kedves kliens ur, ön bolond gombát szíveskedett ma ebédelni ? Maga kér előleget ügyvédétől?" „No persze! Mióta Wahrmann azt mondta, hogy ninos bizalma az .ügy vódekhez, Bát biz én nem adok ügy fédnek pert — előleg nélkül''
— Gyógyászati lentiek. VI. Vér-tisztitás és anyag változtatás. A vérnek fontosság* az emberi testnek éfi az életnek fentartására nézve eléggé ismerete» roegővas miiideo ember előtt» Nem szorul tehát arra, hogy az olvasót meggyőzzük arról, miszerint a vérnek, ha bár a legcsekélyebb változása is nagy befolyással bir az egészségre nézve és azt többé
. kevésbé megrendítik. Az alapszerek ezan kiegészítő anyag rendszerhez természetesen nem a szilárd és folyékony táplálékok, melyei hz ember megemészt;
a testfolyadékok legkülönbféle keveréket igényeli. A savanyu Is vek nek, me lyek a gyomor javára az emésztést elkülönítik az a feladat jut, hogy a dos táplálékokat felolvaszazáfc, ée az epe azon anyagok előkészítésére szolgál, melyek a vér ée test ujulását idézik elő. A vér tisztításra szükséges anyagok felhasznál tatnak a többi külön választatiksat. mű tét az emész''és. Tehát mindenki előtt, a ki az elmondottakat meggondolja, világos lesz, mily szerepet játszik az emésztés és a vele összefüggő vér Összetét és a test egészségére nézve, mily fontos következményű, beláthatja azonban azt is, hogy t hiányos emésztés éa az ennek folytán rósz vérképződéi rendesen hosszantartó as egészséget sirba döntő végzetesen cs&k sillődéshez vezető]''azenvedéee-ket szülhet, köszvény és reomatizmus nyilt sebek, fehér kór, lomhaság, utálatos bőr kiütések, a tagok fáradsága, rósz kedély, étvágytalanság, arany ér, a gyomorban éa bélben észlelhető fájdalmak, szorulások, szédülés, görcs, stb. Ezek mind oly tünemények, melyek egy és ugyan azon az okból vezethetők le és ason szerekkel eltüntethetők. Mindazon által nem eléggé tarthatók vissza sokan attól, hogy oly szerekhez nyúljanak, melynek hatása erős és a légszerre nésve gyöngítő, azért tehát oly szerek választandók, melyek az emésztési rendszert nagyobb tevékenységre készteti ugyan, de gyengéden, s a felesleges epét s turha választékot egyszerűen eltávolítják anélkül, hogy • a testre kártékony befolyással volnának, milyen például a Brandt Rich. által]}ki-állított világhírű svreiczi labdacs. Ezen labdacsokat bádog dobozban még pedig 50 db 70krért ós 15 db 25 krért megkaphatjuk a birodalom minden gyógytárában éa igy Bélus József gyógyszerész urnái is Nagy-Kanizsán. Ügyelnünk kell arra, hogy minden doboz piros függvénynyel és fehér sveiczi kereszttel ós a gyáros névjegyével van ellátva.
— Kodályes eset a színpadról. A .Lohengrin" előadásán a következő ke délyes intermezzo adta elő magit a nemzeti sainház színpadán. Lohengrin (öassi) az első felvonás alatt valóságos hévvel énekelte el átélt kalandjait a színpadon szintén jelenlevő I. Henrik német király (Ney) előtt, ki bársonynyal bevont trónján mereven néz maga elé. Lohengrinnok lelkesedés hevében is feltűnt, hogy ura, királya túlságos közönbösséggel hallgatja az ő kalandjainak felsorolását s ki képes ijedelmét hiven leírni, midőn azt veszi éazre, hogy király ő felsége boldog álomba merült. A színészek közül is többen észrevették a fatális helyzetet s már előre is féltek a következményektől, melyek t jelenetközben esetleg felmerülhettek volna Szerencsére, mielőtt a királyra került volna az éneklée sora, a kardalnokok egy lármás karéneke következett, mi bóbis koló ő felségét mégis csak felébresztette. Hogy mi, mi nem okozta Ney br szundi kálá&át, még eddig nem volt felderíthető, de hogy az eset megtörtént annyi bizonyos.
— Rézpénz-szaporitás. Minthogy az összes réz-egykrajczárosok kibocsátása Ausztria-Magyarországban ujabban há rom millió forintra lett megállapítva,

vrJ <
magán, a ki leeaik, haljon meg csendesen, a holnapi uap a diadal napja lesz.
Egyszerre nappali fény világlott és egy hatalmas dörrenés, mire a föld is megingott sarkaiban.
A török egyenesen ugyan, torkába virta az oroszt.
Egy végnélküli rémorditás hang: zott, a föld reszketett, égig törő láng ós ropogás világítá be a környéket, mire még az erősség in inogni látszók sarkai<• ban ; egy rejtett tüzakna - robbant fel az oroszok talpa alatt;« végnélküli ordítást tompa hörgés váltotta fel, Novikoff büszke hadtestének csak roncsai hagyák oda ^ futva a csatatért, magákkal ragadva a kétségbeesett Novikoffot, ki előtt elborult a világ, egy végnélkuli chaos lett, mely-l ben csak vert seregének zűrzavart alakjait látta gomolyogni, j «" A várból p<?dig ez általános zavar ban egy kirohanást tettek.
Hahl ez olyan volt, mint midőn a kalásztenger között végig rohan a zivatar, levágva, letiporva mindent.
A^^tf^akSk; éf3 nélkül futóttakj ott hagyva mindent, elhányva fegyverei ket, a távoli őrtüzek felé, utánuk saját ágyúik dörögtek, felettük pedig az ő kór hetetlen daemonuk, a halál angyal suho gott, hideg szelévél verve le a fittókat.
i * ; ♦ *
Künn a csatamezőn temetetlen halottak, benn a kórházban nyögő sebesül <4ek, s hörgő haldoklók.
Az egyik ágy mellett egy tömött í szürke szakálla, beesett arczu öreg ült, egyik karja fel van kötve; az ágyon egy fiatal ember feküdt, lázban, nehéz sebben. "''^-XrWég? SaTfCiriíTa apja, a fiatal ? Thomár, kit éjjel a^csatamezőn ta láltak nehéz sebben, hidegen, halványan.
Mind a kettő beteg, nagyon beteg!
As egyik lázban van, félre beszél nem tud semmiről sem, csak saját láz-
szülte képzelődéseiről álmodik 8 azokat látja. - „ -
A másik bstegsége súlyosabb j az ébren, valoságbaíf szenveái át azokat kínokat, mikről a lázbeteg álmodik..
í Az öreg Saif mozdulatlanul'' Ült ott, szemeit csak olykor emelte Thomárra, ezt is oly palhetiÍLas" lassúsággal te^ts, mint egy autotnat.
Béke'' veled Saif, szólt egy öreg dervis, ~ ki betegápoló! minőségben volt a kórházban, javul-a már beteged?
Saif a szólóra emelte szemeit.
A javulás onnan felülről és én vá-tomyazt ^llahtól, én. betegebb vagyok mint ő, s engem senki sem kérdez.
Te is szenvedsz ?
Az én szenvedéseim nincsenek ar ezomra irva, én belül viselem azokat
Feküdj le ha beteg vagy, ón elgyő zöm, egygyel több vágy keVeaebb, a oyu galom jó oryozság. V ^
Az én fájdalmamat nem enyhitik a puha párnák, ha mindjárt hattyupehely iyei lennének is töltve; akárhová feküdném pihenni, fájdalmam elűzne onnan, nem gyógyul az meg semmitől, ha az ember léiké beteg. ^
Könyörögj Allahhoz, az majd megnyugvást küld szívedre.
Csak akkor nyugszik az meg, ha Hiányomat megtalálom.
Allahra, Carilla elveszett?
Elrabolták, púkor ^ nagy btkfizet után Thomirt éfjel a csatamezőn kerestük. Éppen mikor reá akadtunk, támadott meg bennünket egy kozák czirkáló csapat, én egy szúrást kaptam s leánya. mat elrabolták.
Tehát akkor volt, midőn én meg mindkettőtöket megleltelek egy''tamarisk bokor alatt.
Saif fejével bolintott.
Mit csinálsz most?
mely ¿sszegből Magyarországra 900,000 frt esik, elhatároztatott. 1 hogy az iHető pénznem kiverése még az érben fogana-tositassék. Magyarországban eddig csak 450,000 frtnyi összeg volta fönnálló rendeletek alapján kibocsátható, minthogy azonban 1879 végén ennél 33,821 frttal tényleg több van forgalomban, még 417,179 frt lesz elő állítandó, minek következtében as állampénztár körülbelül 200 ezer frtot mint pénzverés! hasznot fog nyerni. Különben még ezen kibocsátás után is aránytalanul csekély marad Áusztria-Magyarortzág rézpénzforgalma, minthogy nálunk most körülbelül 30 kr, Németországban azonban 67 kr. sőt Olaszországban 1 frt 12 kr esik minden főre.
— Aíuxsordsok ellen egyletetakarnak alakítani Berlinben a napokban. Az egylet tagjai, s azok is, kik. nem tagjai aa egylet elnökénél bejeionteoék, hogy melyik uzsorás mely összeg erejéig káró sitotta meg, s az igy begyült adatok alapián azután anyagot gyüjtenének eset leg birói határozitok számira, mert így könnyebben ki lehelne deríteni, hogy kik űzik iparszerüleg a«uzsorát. As egylet azután bizalmas uton közlené a birodalmi bank igazgatóságival az uzsorások névsorát, hogy ez az ilyen forrásból szár maaó váltókat ne számítolja le.
— Gyomor szmvtd&kntk fontát. Schaumann Gyüla gyógyszerész urnák Stookeruuban. Kitün* gyomor-sója által hosszas gyomor bajomtól kigyógyittat-ván, nem tudom ast a hasöaló bajban szenvedőknek mint a legjobb ós legkönnyebben bevehető gyógyszert eléggé ajánl ni. Különös tisztelettel Ori Sit-Pé-ter 1880. aug. 31. Preitschmidt János. Kapható a'' ''mükószitő gyógyszerésznél Stockerauban és az osztrák-magyar birodalom minden nevezetes gyógyszertárá ban. Egy doboz ára 75 kr. ha legkevesebb 2 doboz rendeltetik meg- utánvétellel.
Hasznosltndiii va 16 k.
— A zöldség megóvása a rothadás-tóL Petrezselyem, sárgarépa stb. gyök növénynek a rothadásiéi való megóvása illetőleg hibátlan kitelelése nem mindig sikerűi, a mennyiban az több gondot igényel, mint a minőben általánosan résaesűl. Emen eljárásnál fókellék, hogy a gyökerek ugy a kiásáskor, mint a levél* zettől való megtisztításkor Bemmiféle sérülést ne szenvedjenek; a sérültek tehát gondosan elkülömtendők s a korai fogyasztásra félre teendők. SsQkaéges továbbá a gyökereket még kint a főldrin gúlákba ugy rakni össze, hogy vékonyabb végűkkel kifelé a levélsetteJ tehát befelé legyenek, s addig ugy állani hagyni, míg a levelek teljesen elfonyadnak s a gyöke rekre tapadt föld megszárad, s csak azután tisztítani meg a száraktól és földtől. Természetes, hogy ha az időjárás nedves, ezen eljárást valamely szellős kamarában 7«W$zinben Jfell,.. végezni; az igy előkészített'' gyökerek ezután vagy valamely hűvös, de fagymen''e« pinczébe va^y verembe, kör- vagy hosazukásaUku máglyába — rétegenként száraz homok vagy föld kö''~é — oly módon rakassanak el. hogy re & pincze, se a verem falát sehol
Várom A.lah kegyelmét » elme gyek a-moskókboz leányoálaí keresni. ¿&**$tán? . \ ^ v
Kiváltóid pénzzel, ha nem adják, megölöm, de moskó.nője nem lesz.
t: .Allah legyen kegyelmes boksád, Salem aleikum.
Saif j>ólintott l süvegét mályeo.butá homlokára.
Farkas a mesében. . ...
Hogy. jtgy kissé megvilágiuuk e -történetet, légyen szíves a türelmes olvlró egy kevéssé velünk együtt visszatekin-tenl . , " : .
Karssot mát- jó ideje ottrombita *z orosz, de mindeddig még nem bírta bevenni.
RuntnUfeffSergi&i volt az ostromló hadak főparancsnoka, Génia herczegnő rokona anyai ágról.
Sergins herczeg nagy kegyben állt az udvarnál, először mint jeles hadvezéri talentum, másodszor régi családjánál fogva becsülték, nagyanyja Katalin czár^ uő udvarhölgyé és igeu benső barátnő}« volt.
Volt Sebastopolnál s ott mint egyszerű utisztiszt működött, "btt léptették elő ezredesnek s ugyanott lett tábornagy, midőn erélyes intézkedése által a vár be vételét hosszabb időre m^ghiusitotta.
.Turníkoff G-enevíeve herczegnő" — jelen tette. Sergiqj berezeg adjutánsa, s félre vonta a''íátor. fcggőtíyeit.- * 1
Oh, oh, károgott a berezeg csoko ládeja mellől, jól értalte? csakugyan Ge-bevieve h^rcz^nő volna-e itt, az én rokonom ?
Ig^P, igen,'' Sergiuz rokon, cs^sgjitt a herczegnő hangja és belépett a sátorba.
. Hogyan Génia, ön itt, itt a csata-sikon? károgá, s szemmel szájjal csodálkozott, nagy oknak vagy különös sze-
se érintsék; s ha a rakás köralaku, ez esetben a gyökerek vastagabb végökkel kifelé, ha pedig hosszukásalaku, akkor felrittra sfyik vékonyabb, másik vastagabb végével hely *stessék el, a legfeiaő réteg pedig mindkét esetbea vastag homok- vagy fÖldréteggol látassék el. Igy kezelve azok tavaszig is baj nélkül elál-lanak.
— A ludak hizlalásért. Ha a ludat rövid időn jól felhizlalni akarjuk, akkor a következőkre ügyeljünk. 1. A helye legyen oly az&k, hogy minél keve seb bet. mozoghasson. 2. Ne legyen nagyon világos, mert fél homályban legjobban hízik. 3. A kukoriczát meg kell séani i hozzá fokhagymát és kormot is k,evsrni. 4. A rendes tömési időt betartani, b. A lehetőleg cseodbun hagyni, hogy egyébb baromfiak nesze, vagy ilynemüek által no h-borgattassék, « végre: 6. .Friss víznek soha sem szabad hiányozni.
— Milyen ként használjunk a hordó kénezésére ? Mindenesetre tisztát, azas olyant, a mely mirenymenW. — A Th. Ztg. irja, miszerint Köhler vendéglős bora vizsgáltatván, abban mi re aj sav találtatott kia mértékben. A további vizs gálát kiderilé azt is, miszerint ezen arzén-sav a tisztátlan kénezéa következménye. Vigyászunk tehát, nehogy ily ként használjunk, meri olcsó; mert aaa, midőn a bizalmatlanság nagy, a borvizsgálat napi renden van, könnyen megadhatjuk drága árát az olcsó kénnek.
— A tojás sárgája néha fekete is lehet. Egy franczia lap bizonysága sze rint, egy családnál a megfőzött kacsa tojások sárgája egészen feketére változott. Midőn ennek okát kereslék, egyideíg rom
1 ásnak tulajdonították, de mivel külön ben a legkisebb nyoma sem mutatkozott e tojásokon a megromlásnak, más körülményekben kellett a tünemény magyari zatát keresni. Végre reá jöttek, hogy az illető kaosik oly tóban szerzik leginkább élelmöket, melyben a szomszéd tölgyfik ról minden évben sok makk hull, melyek aztán a tó fenekén elrothadva, a zacsák altal kedvelt éleimül fogadtatnak s valószínűleg az ezekben levő csersav festi a tojás sárgáját a főzés közben feketére, mert eléggé ismeretes, hogy as élelem mindig befolyással van a tojás sárga színére.
— A burgonya csira mérges. A badeni gazd. egylet hetilapja ast irja, hogy a burgonya hosszú csiráiban, (mely a pincaékben fejlődik ki) - nagy mennyiségű solanin (burgonya alj) méreg foglaltatik: ezért használat előtt a csira eliávo-litaasék. Törtéül, hogy a sertések a csirában levő méregtől rosszal let''ek, sőt el is hallottak. A salonint még a szeszfőzésnél is el kell tirolitani, mert átmegy részint szeszbe, részint a moslékban vissza marad, melytől nemcsak a sütések, de a szarvasmarhák is megbetegednek.
— Igy kellent eljárni nálunk ic. A herny^ást, ha kellőeróíyly,el »ím eszkö zöljűk,.ugy maholnap csak te festve lát hatunk gyümölcsöket. ''Köztörvényható-aágaink figyelmébe ajánljuk a fraaczia közgazdasági miniszter aiábbi rendeletét. 1. Minden birtokos éa bérlő tartosik területén a hernyózást márczius Sl-ko előtt keresztülvinni, telkén és földjein
levő minden fákat, bokrokat, sövénye* ket lenyesni, úgyszintén ezt tartóznak tenni a magános és állami erdők kezelő«. 2. A lenyesett galyak a lárvákkal együtt « községtől a egyáltalán minden tűzveszélyes tirgytól távollevő helyen elégeten • dők, — Április 1-én a mezei rendőreég sommás szóbeli per utján támadja meg mindazokat, kik jelen rendeletnek eleget tenni vonakodnak, a köztörvényhatósági tisztviselők pedig utasíttatnak, hogy a hernyózást a makacsok költségére haladéktalanul eszközöljék.
n Papírszeletek.
A plébános ebédelt, a etigány megjelent.
— Mi a* íjrheViihé bőn? kordé a plébínofl a czigáoyt
— Mikor a* egyik néui, a máailc mer
eszik.
— Te nekem napról napra kevésbé tetsző! rendetlenjéged miut, — dorgálá az saston/sig asobaleánját.
— KQlönös, — visxonri er. - x* ur p«diff épen as «IleukexŐ véleményen van,clóbb U azt raoodi, hogy : „Jiilcaa, U> nekom napról napra jobban tetazel.
szélynek kell lenni, hogy Ön odahagyta Sz%p Péterit?
McglePtt mindkettő kedves rokon, viszonzi a herczegnő könnyedén, s egy timlánybs ereszkedett.
Oh, oh, ez különös!
A herczegnő gnnyoe mosolylyal p^ftgálgatta kedves rokonát, amint ez csokoládéjit szürcsölgeté a folyvist hüm mögött.
Higyje meg semtn csudálatos sincs Sah ban, bog? ée iH -^kgyok, — szólt., meg s herczegnő, okaim nagyon fontosak, igen.foqtoaaku. T . . / , .
Oly^hís^e^i,^ Ofgyon f9dtps ykok-nak kell azoknak lenni.
Hanem ön roaz, nagyon rosa kedvei rokon, még egy kis csokolidéval sem ki-nil meg, pedig még nem is reggeliztem.
Tessék töltsön maginak, ha igényt tart reá, mindenesetre i§énye lehet, hs még nem reggelizett, Jkáfpgi Sergiua herczeg a mosolynak egy rémére! bajusza alatt.
i Easanikoff áej-gius tán a legrntabb férfiú volt a föld kerekségén és éppen rut ságira tolt büszke, -hogy ő egyetlen a ■ maga nsmében. > (J''»""
Arcra egy ragadozisbzn megvénült karvalyéhoz hasonlított, orrát ran lehetett volna .egy irány tfr''tengAyé cék használlí, z s tnellett ég««* ¿4ziu gömbölyű bagoly szerű szemein valami ji^sU álqmszerű kifejezés ült örökké, mely t£éaz ^4ért^ies, kölcsönzött
magas sovány alakjának.
A herczegnő egy Hebe grácziájával töltött maginak egy lapos, chinai csé szécskébe a -párolgó chocoláidéból, a azt lassan szűrosöigeté, ez alatt Sergiua ber-ozeg s^ szivarra-gyujtott. —
Oh — oh, ön nagyon titoktartó kedves Genis, rejtélyes mint egy Sphinx, — még^ddig semmit sem tudok. —
Bajos is volna ast kitalálói, szóit a
Dunfcntui! placzi árak.
100 kilóg, stimitra.
SZOMBATHELY. Buia 10.80 — 11.40 Rozi 9-60-10.—Árpa 7.-7 6''i Zab 6-20—6-40 Kttkorieza 6.60—7.
PÉCS. Buta. 10.60-11. Roz« 920— 9 40. Arp* —6.50. Zab 6.—6.20. Kukoricás. 5 50—5.70.
VESZPRÉM. Huss 11.60—12.—. Roti
9.-9.40—. Árpa 7.20—7.80. Zab 6.-0.-6.30 Kukoricza 6.—6^0—,
PÍ.PA. Buza 1080—11.50. Rots 9.60— 9.80 Árpa 7.20—7^0. Zab 6.—6 20. Ku-koríeaa 5.80—6.—.
QYORi Buta 11.20—11.75. Rozs 10 30—
10.T0. Árpa 7.10-7.35 Zab 6 10—Q.20 Kuko-ricaa 6.70—5.90.
80PRON. Bú»t 11.50—12. Bou 10 40 — 1U.70. Árpa 8.50—9.—. Zab 6.90 -7.—. Kukoricza 6.50—6.70. ,
I A
Va«utl menetrend..
Indul Kaüizaáról hova:
Youat (kim '' ^ w Or« Poic.
307 e>s«k, a uhi«-«, DomSov*. 5 30 reguel
216 n v - . 2 30 aélat.
. . . 1! j éjjel
202 Búd*- Paftre ■ (gyorsvonaté'''' : 5 :<5 r«i;i?el 204 , "o-''Cfporu.rooatl *> 6 d.Slnt. 212 . (ve^yoa vonat) i! 20 ¿ijel 818 BAcíhe (K*oml>«tlioly, Sopron
--toU) ----f-lfi ibrk^Í
301 , > - 11 50 X Ajjel
S15 Sopronba 3 40 tiéiut
206 PrÁpsrhof Kotton. Csáktornya 4 55 ''«''j-gei
203 , . -- , ^¿47 dilut. 201 .. . (gyartir) . TJ 50 éjjel
SrkQKÜ Ssaíükára honnót: -
210 ZáJcány felöl 216 . 208 „
áll H-da P.íiröl
203 201
302 Béc.bSl 814
316 ftoprocból
202 PrAgerliof felöl (zvorsToo.t
204 . 206
■r> :1 TCCKel
1 41 d Ib. ! i 1 éjjel Ivegye» voi:at) i lijcig^.''l (pojtavúust) i 5 délnt. ífO-orgvo:i«r 10 ;<0 éjjel ■1 i rSíjijol 10 15 •''•ííel 12 5 dá.ben 5 .''^-ivgíel 1 20 déiut 10 50 ojjel
Felelős szerkesztő: BÍ.T0RFI LAJOS.
herczegnő kedvetlenül, ah kedves rokon, az ön chocoUdéja szerfelett rósz.
Éppen azért mondja m»g, tudja, talányokat fejteni nem tudok; a chocolá-déf» ^ »«nyit jpgW^fej jipeg^ hogj. Örülök, hogy ilyet is kapok, mikor egy kis szivarért is tizenöt wera''.ayire kell futtatni ét akkor is minden harmadik "küldönc* ér haza. —
Akkor nem csodálom, szólt a^her-ozegnÖ a csészét eltol va, tehát halija tör-téUfltemet. —
(Folytatása következik)-
Boldogtalan ez az élet''
Hasztalanul keresőm a Vigsigot:
8*emeimből bánat könyo Szivárog.
Sóhajoktól dagad folyvást Kebelem ...
.Boldogtalan ei az élet Énnekem." <
Kéjben u»*ott szivcm-lclkcm, Uig a leány, >
ade rémes átok lebeg Felettem:
„Amióta elhagyott, kit Szerettem.-"v £
?
A. caalfiért néha ki is : Fakadok,
Kétségemben vérbosíuért
Jajgatok,
S ajkam igy mg: a bút. len ^ • Szeretőt
-Verje Isten! no de még se : Áldja 5t! •
Ringassa a földi üdvnek
< őműní* * ^ •
RózsáV nyiljanak csAk élte Kertjében,
Csupa áldás özönével Hintse 5t
.A adjon neki nálam hivebb Szeretői I*
VÁROSY MIHÁLY.
/
HUSZADIK ÉVFOLYAM
üt1 U''
*:nwnfTAV.
ZALAI KÖZLÖNY
/ y Q T V a 2 I '' --
U AYJ

H I ED E T É S E K.
RJoll seiblitz - pora.
i mi ni

f 1 -« 1'' olrlr/^t* ha ¿Óbor c=ljil»pján t «xs
OSUK (IKKOr Vd.10U.lj ¿4 ¿D sokssorooitott cxípsm r»n
lonyomv*.
80 év óu * lcjyobb sikerek mellott fonnál! aiinrionnomü jyoEJor betegségek és eaésztésl akadályok, (mint étvigyhiáuy, haMromláj), vér ntlO|SS é* aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek xjAnlrft, kik fllS életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. 1 frt. e. é._
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
A .lejfmejfbixbatébb önB«eély*5 «tere a sxenvodS emberi»éfc-n«k
1 iriiuden Cclsö é« külső (rynlUdJUrtál, u. Jejfíóbl) l>eteg«ég ellen, min.j^g j_3
douncmü sebesülések, fej-. fül- és íogfájis. régi »érrel: és nyilt sebek-rxkrekélyek. úsxök, iz^mgyalla^«.«, mindennemű bénuli* ét sérülés $tb. ■•tb. ellen
Üvegekben használati utasjtással egyfitt 80 kr. o. é.
Hal-ni,íjolaj.
Sárvár város toiajdonát képező és a Gyöngyös folyón fekvő 4 kövü nj malom a hozzá tartozó 60 hold szántó föld és kertekkel 1881. . évi Szent-György naptól kezdve 6 évre a legtöbbet ígérőnek T>érbe fog adatni.
Az árverés folyó évi márczins 19-én délelőtti 9 órakor Sárvárott a városházánál fog eszközöltetni, hol a feltételek előre is betekinthetók.
Az elöljáróság.
KrohnMesursátóiíBolti helyiségek.
íi
Iháros-Berény" mezrtvá-
Bergenben
(Norvégiában). ros srilárdan- épült
Éten bxlmij zsirolxj valamennyi, a kereskedelemben el6fordnló| aj kötött >i egyedüli, mely orvosi ctélokr.i ba«fiilhaté kény el mes lakházugyszinte ^nke''*
Ära egy övegnek használati utasítással I frt o. é. kÖ2aép kötHpéD iev6 ^
delyes hás, melyek több év óta jó bolti üzlettel teiepitve voltaki mostan szabat késbél eUdandók kedvező feltételek mellett, a vapy is hosszabb időre bérbe adatnak; a házak azonnal lakásra átadhatók. Vállalkozók forduljanak
Gönsberger Lázár nrhoz 252 i 2 Bogláron.
Egy rettentő betegség,
selytil
soi£ ziéposztáily zaltlattatlK.
\ '' ! 1
E betegnég x gyomornak kisebb rendctlenxégoiTol kexdSdik, de b*
olbanyagoltatik, megtámadja ax egóaz tastrt, sgy a vesét, a májt, különösen as ogéss omésttési rendsxnrt, nyomomlttá tesz, » csak a halál «zabadit meg ezen bajtól. A bet«g»ég.>t a b»te? maga gyakran nem érti. do ha magát kérdezi, képes lesz meghatánxni, hol 6« minő baja vjin Kérdés: Van e fájda^a«®. étkezés után ér*ek-e nyomást ét & IcbeK ^ »«oron»atást T Sötét ke-UU-ü vagyók-e, kiférve sxédü''éssel ? Sárgás sainozetüek-e a szemek? Nincs-e fndve a fölkelésnél a nyelv, torok, * a fogak vastag nyákkal, leisérre a rosx izére! ? Érzek-e tájdalmat az oldalban, vagy a hátgsrincsi ben? Nincs-© n jo>b oldalban oly érzés, mintha a máj aagyobbodnék? Ka egye e««i állok, nam lep© meg bágyadtaág vagy nédülis ? A vizelet gyengén vagy eröaon van-o sxinexve, alepedéssel öuzekötve, mely az edényben rövid id5 mulv:. meglátszik? Étkezés után niac*-e össwkötve ac emésztés a haj felfarásával, nem oko»-? »«eleket éa pnffogáat? Nem jelentkezik-e gyakran er5a azivdobogá»? E*en külőmbözS jelek nem mutatkoznak eryazerre, de egyesek egy ideig kinoxxák a beteget és igen anlyos beteg«ég \ imökei Ha e betejaég hoiazabb 5d5n át , tnkictjthe nem vétet'' nék. szánts köhflgétt okox, kiaérve bányft»tá»i kényaxertíl Későbben pisx-kos, bsrnx. sxinoxetfl bőrt okoz, a lábak és kezek hideg Terítékkel borít-vák. A mint a máj éj a vesék lassankint mindinkább megbetegednek, rhen-mai fájdalmak jelentkeznek és a rendes gyógyítási mód hasztalannak mntitkoxlk ezen kino« betegség ellen Igen fontos, hogy e betegség gyor san és pontosa-n gyógyitt»asék, mindjárt keletkezésekor, mi egy kevér gyógyszer által elérl«et<5, mely a valódi szernek tekintendő, az egész beteg-aág elbárícáaára, az étTágy vis«-A«erxéaóre éa az craésztó»(zerrek egészséges helyzetbe való viaszatíritéaére. A betegség .má}bct»gség"-D«k neveztetik és a valódi éa legbiztosabb szer ellene a .Shíker-kivonat*. növény-készület, nii>1y Amorikában késalll az Uj-York, London és Majnai-Frank-fartban telepedett tulajdonos White A. J. axámára. Exen axer a betegséget tövében támadja meg éa ax egésx sxervezetböl kirekeaxti.
Hirdetmény.
A rév- fülöp boglári hajózási consortiam , rév-fölöpi korcsmája, mely a zalamegyei Balaton parton! Boglárral szemben és élénk közlekedési uton fekszik — 1881. évi april 24-től számítandó három egymásntán következő évekre, nyilvános árverés ntján lesz haszonbérbe adva. —
A nyilvános árvocés 1881. évi márczins hó 20-án reggel 10 órakor fog Bogláron Gffnsbérger Lázár ur irodájában megtartatni bánatpénzül 100 o. é. frt tűzetik ki, mely összeg árverezni szándékozóktól az árverés megkezdése előtt letéteményezendó.
Boglár, 1881. február hó 21-én.
A rév-f&l öp-bo gl ári
2« s-s hajózási Consortium.
M É K-L Ó
P ő á11 i t á s Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuchlanben.
Raktár at állam minden hírneves gyógyszertárában VA(jy fflsxer-kereskedé«ében. Raktár nélküli nelyaégekben magúnegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő lrleengedésl>en ré<*e*Qlnek/
A t. OZ. köxönség kéretik határozottan MoU-íéle k^stitményt rendelni éa csak olyanokat elfogadni, m.-lyek saját óvjegyem éj> aláirá-sommal vannak ellátva_ . *_
Raktárak: Nagy-Kanizsa Heins J. prag0r BéU gvócysxj
f esselhofer Jórsef Roseufeld Adolf Roscnberg Kerentr. — Zala-Eflerszeg Hollosy .1. E Marozall Isxtl Kerd. — Barcs D.mw S. - Csáktornya Gőuct L. V gyógyszeréit. — Kaposvár Hab^rhar NAIm. Kohn J. gy^gv Th. Kecski-ssy gyógy. _ Kaproncza Werli M. tvógr. Kőweg Crarsino-v.r. ¡St. gyógy. Küttel Ist. gyógy. _ Keszthely S.hieifer A. Wünsch K. - Kőnawd Ritx Ján. — Zágráb Ir ¡alm^abot gy.''lí?v Mittlb*ch S. gyógy. Perklet íerenex. — Sopren Mezey And. gyógy. '' (240 3—62)
Raktár Magyar, Erdély, Horvátországnak stb
Zágrábban: Fiukh L. «. és Mittlbarh Záigm. Bndapesten : Tör5k Jó«-f gyógyaxertárában király-nteza 7. sz. Dafl*-Földváron : Pa|> Józsefnél Essé-kea: Oobf cki Józsefnél Nagy-Beos''xereken : Mencscr R -&él. GyiogySsSe: Merfitx Kerd.-nél Her»ciBSXadtb«: TenUcb GuartWnál. H -M.-Váaárbelyeo : Kisa Gyulánál. Karlstadtfcan : Kindeis Oytilánál. Kabzsváro^t: Biró Józ ef é« Széky Miklósnál. Léván: Volraann Ödönnél. MlskolöZíB: Dr. lleríz Mórnál. Neosatzban Groa<ing<»r (C.-náL Níotrábaa : TöAibor Kor-oélnél: Nyíregyházán: Korinyi Endrénél. S«proobaB ■ Reckert A.-nAl. Paacsováa . Grsff W.-rél Pozsonyban: Hoinrici Frigyes Piáztori Fel. éa Zoltz Rud-nál. SelBÖCZen Sztaokay Fr-nél. SsegedBfi: Barcsay K. és Ková.-s A-nál. Temesváron: Jahncr E M.-n«l, város. Hnny>dintcxn éa Tircaay 8t-nél Winkoveozea: AUmann L.-nél. W&rtZadOS: Ho.-hainger Am-nal Versetzen Bienorth G. fitsaerésx Zupenjében : Mátter. ^". aál.
Tola|dono8 Whíthe A J, fSücynökséf 6< r«>gyban Majjyar- Erdély- >''•*
Horvátorsxág srámára TÖrSk József gvógysxe-észsél Bad&pesten Király-utexa 12. 239 3-6
Ifj. gróf Zichy Ödön nradil-mán Snrdon — Totalisatenr teürér angol mén — apja Vnlston Melbourne és anyja Ms. Shatton Orlaado után — fedez folyó évi jnnius hó ! végéig — félvér kanczákat 20 frt, telivér kanczákat 25 frt fedezési ''dij mrllett.
Távolabb lakó uraságok, ha kan-czáikat a fedezési idény alatt Surdos elhelyezni kívánnák -- a kanizsii piaczi árak alapján — azok élelme-zése az uradalom által eszközöltetik.
Előjegyzések még 20 danb kanczára 8 nap alau Tantossy Béla uradalmi kasznár úrhoz posta Zi-káhy küldendők. 25s 1-3Tánczkedvelőknek érdekes iiieg-jelenés.
Wajdits József könyvkiadónál megjelente
Rajta párok tánczoljnnkü
TANCZKEDVELÖK KÖNYVE.
Útmutatás a korszerű tán ez és ezzel kapesolatos illem elsajátítására a müveit társas körben különös tekintettel a
mindennemű kör- és társas tánezok, valamint
A TÁNCZMÜLATSAGÖK SZERVEZÉSE és RENDEZÉSÉRE.
képekkel és tánczábrákkal.

--------
LAKATOS SÁNDOR,
tanezmövész, szerző és illemoktató mü%^énok első kiadása nyomán tetemesen átdolgozva
s saját e téren szerzett tapasztalatai alapján irta
0 Se S Z, LAKATOS I A1 0 L I8
Ara 1 frt 60 kr., diszkötésben 2 frt 60 kr.
Nagy-Kanizaán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorasajtóján.
KMiY-KAyim, 1881. márcz. 6-án.
,. EJóllieté»! if-s.
e^ész érre...... ö frt.
tél évre . ......4 „
negyed érre......'' 2 „
Kyy szám 10 kr.
HIRDETÉSEK ^^^^
8 hasábos petitsorban 7, másodszor ^^
6 s minden további sorért 6 kr NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért S0 kr. fizetendő.
v n
VAT-TOTTí Uia^-TU
Huszadik évfolyam.
A kp szellemi részét illető közlemények a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények , pedig a kiadóhoz Wrmentrr
intézeedűk: NAGY- K AN I 7. 8 A Wlasaleebiz.
Bérmeutctlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
Kéziratok rissza nem küldetnek.
N?^-Kanizsayáros helyhatóságának, ,nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a ,nagy-kaniaa»i kereskedelmi s iparbank,nagy-kanizsai takarékpénztár0, a .zalamegyei általános tanítótestület*, a hagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet'', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kül választmány a'' s töbl megyei és vároti
egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiní kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Zala megye alispánt hivatal ától.
Valamennyi szolgabíró urnák.
A hasznos háziállatok közt felmerülni taokott ragályos betegségek feljelentésére nézve, a ÍÖldmivelés-j ipar- és "kereskedelemügyi nagyméltóságú m. kir. minisztériumnak folyó évi február hó 13-án 23828 ex 1880. szám alatt kelt> rendelete értelmében, ezentúl • következő eljárás lesz irányadó:
1-ör. Minden egyes ragályos jellegű betegségről (névszerinti himló, lépfene, száj- és körömfájás, ragályos .tüdővész, takonykór, bőrféreg, buja-senyv, rüh és veszettségről) a czim-zett minisztériumhoz azonnal Írásbeli jelentés teendő, miért is az ily jelentésekhez szükséges s alá •/. kellő számú példányukban mellékelt nyomtatványok szolgabíró ur által azonnal oly szigorú utasítással osztandók szét a hatósága alá tartozó községi és körjegyzók kőzött, hogy valahányszor valamely hasznos házi állat, a nyomtatványban felsorolt ragályos természetű betegségek .-egyikébe vagy másikába esik, arra vonatkozólag egy jelentést a nyomtatvány illető rovatainak pontos betöltésével rögtön készítvén, és azt szolgabíró úrhoz még az nap beterjesztvén, a szükséges óvrendszabályokat,, melyek a jelentés utolsó rovatában körülményesen felsorolandók, -- egyidejűleg lelkiisméretes pontossággal foganatosítsák ; nem mulasztván el szolgabíró ur az ily jelentéseket még beérkezésük napján e helyre okvetlen felterjeszteni.
A marhavész gyanús esetekre nézve a távirati jelentéstétel kötelezettsége továbbra is fenntartatik.
2-szor. Minden hó 4, 12," 19 és 27-ik napján az utolsó heti jelentés óta felmerült marhavész, ragályos tüdővész, száj- és körömfájás, lépfene, takony kór, bőrféreg, himló és rühkór esetekről a jelen rendelet első pontjában emiitett és szolga-
bíró urnái pontosan feljegyzett községi jelentések alapján szolgabiro ur által távirati jelentés teendő. — Ez alkalommal felemlítendő az is, hogy az előbbeni hét folytán gyógykezelés alá vettekül jelentett állatok közül hány darab és hol tartatik, a jelentés alájött héten, még gyógykezelés alatt, hány darab hult el és hány gyógyult fel.
Ha a felsorolt betegségek közül egy sem fordult volna eló: erről a fenn meghatározott napokon írásbeli nemleges jelentés teendő.
A2; első ily távirati, esetleg írásbeli nemleges jelentést, folyó évi márczius ho 4-én. ezentúl pedig a fent meghatározott napokon, szorgo-lás bevárása nélkül annál bizonyosabban elvárom, mert e jelentések alapján ugyancsak a fentebb irt napokon, általam a földmivelés-, iparés kereskedelemügyi magas m. kir. minisztériumhoz jelentés teendő. -Ezúttal még megjegyzem, hogy szolgabíró urnák, jövőre nem kell havi rovatos állategészségügyi jelentést készíteni s e helyre felterjeszteni. —
Zala-Egerszeg, 1881. február 25-én. SVASTICS BENÓ
alispán.
— Az idei fegyvergyakorlatokra berendeltetnek: az 1876., 1874. és 1872-ik évi tartalékos tisztek és a többi évfolyamok azon tartalékos tisztjei, kiknek tényleges szolgálatuk elhalasztása által 7 évnél kevesebb idejük van hátra a tartalékba szolgálni és igy még több fegyvergyakorlatra kötelesek; továbbá az 1876., 1874. és 1872-ik évi tartalékosok és a legénység tartalék állományába áttett egy éves önkény-tesek és azon tartalékosok, kik a mult évi fegyvergyakorlatokat elmulasztották. Az idei fegyvergyakorlatok alól felmentetnek a legénységi
állomány 1876-iki sorozó évből azok, kik Boszniában és Herczogovinában volt tartózkodásuk alatt, a törvény-szabta határidón tol tényleges szolgálatban állottak- Az idei fegyrer-gyakorlatok a tartalékos tisztek számára 4 hétig, a legénység számára 13 napig tartanak.
- A külfodi dohánygyártmányok be- ós átviteli módozatának megváltoztatása iránt a pénzügyminiszter febr. 15-én 3406. sz. a. kelt rendeletével következő utasítást adta: „A dohánygyártmányok be-és átvitele iránt kiadott, az 1878. évi 4231. számú rendelet A) 6-ik pontjában foglalt azon intézkedést, mely szerint a szekérpostával bevitt dohányok beviteli engedély nélkül is az ország belsejében fekvő vámhivatalokhoz utaltathatnak, az osztrák birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok cs. kir. pénzügyi minisztériumával egyetértve, érvé • nyen kívül helyezem. Egyúttal elrendelem, hogy a dohánygyártmányok be- és átvitelére vonatkozó engedélyokmány a határvámhivatalnál az áru belépésekor azon esetre is bemutatandó, ha a szállítmány szekérpostán érkezik be. E szerint a szekérpostával engedélyokmány nélkül a határvámhivatalhoz külföldről érkezett dohánygyártmányokat az ország belsejében fekvő vámhivatalhoz tovább küldeni nem szabad.''
Néhány felvilágosító szó
a 1magyar cognacról terjesztett balvile-mények eloszlatására.
Hogy mennyi mindenféle akadályokkal kell küzdenie a magyar borászat emelése iránt érdeklődő közönségnek a cognacgyártás hazánk bán leendő meghonosítása iránti törekvéseiben, — világos tanúbizonyságát adja annak legújabban azon tény, hogy egyik tekintélyes borkereskedő czégünk: Jálics F. A. és társának londoni ügynökei Patteahau sen brohers körlevelet intéztek összes üzletbarátaikhoz Angliában; melynek
határozott czélja a „magyar cognac4 hiteléi megsemmisítve, lehetetlenné tenni annak a világpiacion [való térfoglalását; mit legjobban meg lehet Ítélni a körlevél tartalmának hí te lat fordításban való -kse-léséból: — A levél ugyanis következőleg hangzik :
„M agyar cognac"
Uram!
Oly sok felől megkerestek már bennünket e tárgyban, hogy kötelessé günknek ismerjük értesíteni üzlettársainkat arrél, hogy ily keresk. delmi czikkről semmiféle tudomással nem bírunk, — ennélfogva azt nem is küldetnényeazük.
Tétettek ugyan időről időre egyes elszigetelt kísérletek annak párolására, de oly csekély mérvben, hogy azok csak metó kuérletek maradtak. — Eltekintve attól a kérdéstől: . vájjon a minőség — moly a franczia cognactól lényegesen elütő — az angol piacz igényeinek megfelelt volna-e, az előállítási költségek oly magasak vaiának, hogy a magas szállítási díjtételek ezen eztkket — az itteni piacára szállítva — egyáruvá teszik a jó és valódi francai* cognac- kai, — É* hogyha ez igy volt az utóbbi silány ssü-ret előtt, — száinbavehetősége most, midőn az uj borok probíbitiv vámoknak vannak alávetve, egyszerűen kérdés tárgya sem lehet; s értesültünk magyarországi üzlettársaink álul, kik ez ügyben érdekelvék, s kísérleti lepárlásokat maguk is eszközöltek, hogy ezen kísérletek meghiUaul laknak tekinthetők, a ezután ugy lá''szik semmi kilátás nincsen arra, hogy a magyar cognacot jó darabig versenyre lépni lássuk a franczia ellen.
Vájjon kifejlődik e valaha uziparág annyira, hogy minősége és ára megengedjék kiviteli kereskedelmi czikké válnia országunkban :''. as a jövő kérdése marad, melyet egyébiránt — ama folté.elek be álltával — mi magunk sem fogunk szem elől téveszteni.
Lehetetlen megütközéssel nem lát-nuDk, hogy egy magyar czég külföldi megbízottai ily módon törekednek hitel-vesztetté tenni, a kezdet nehéuégeívol küzdő, de egyébként már eléggé lendületnek indult, s borászatunk jövőjére való iwigyfontossága miatt kiváló mérvben támogatást igénylő hazai iparágat. S miután sokkal jobban .ismeretes a nevezett czég hazafisága, hogy.vyn e tekintetben ez érintett közlemény" ¿orráaaal mást mint hibás informátión alapuló tájékozatlanságot tekinthetnénk (vagy tán azt, .hogy az egész dolog tudtán kívül
történt?) — ennélfogva tartozun k a jó ügynek s as egész érdeklődő közönségnek, de különösen Pattenhausen J»rothers urak a-a- k azon felvi-lágositássaJ, hogy magyaroognac ipar igenis léte tik, s as e tekintetben máreddig elért jelentékeny eredmények épen nem tekinthetők szórványos és hiu kísérleteknek.—
Eléggé bizonyítja ezt *gész rövid és száraz felsorolása a mondott Bzónál döntőbb tényeknek, — a on ténynek, hogy Magyarországon már évek óta cognac termeléssel többen fogiajkosiak, ugyanis:
1 Aiadon Domány József ntgybpr-kereskédő több év óta évenként nagyobb mennyiségű cognacot gyárt, s palaczko-zott három év96 cogn?.cja külföldön is kedveltségnek örvend.
Továbbá Verseden Heukomm testvérek, kik — <wját íézmü- és gépgyárukban — há-om évvel ezelőU elsők készítettek eredeti magyar cognacgepet, mely azóta jelentékeny elterjedtségnek örvend. — Ugyanezen czég cogDscjn 1879 ben a székesfehérvári országos kiállításon, valamint a bécsi II-ik termény-versenyen kitüntetésben náazeíült; gyártmányának értékesítése végett pedig állandó szerződésre lépett egy hollandi kereskedő czéggeí.
Lengauer testvérek szintén Verse-ezen, szeszgyártásra és borsavas káiium előállítására berendezett gépezeiük segélyével immár két év óta hasonlókép nagyobb mennyiségű cognacot állitanak elő.
Mindezen czégek tehát már addig is képesek voltak a kezdet nehézségeit sikerrel leküzdeni.
A cognac gyártásnak iparszerü be rendezését pedig megkérdették:
Budapesten budavólgyi Gréger Miksa londoni nagy borkereskedő, ki a mult év julius hava óta három franczia, Egrot-féle készülékkel felszerelt gyárié Upen Louis Danglure franczia gépést-mérnök szakértő vezetése mellett, s a m. kir. pénzügyőri hatóaág felügyelete alatt, ugyanazon év decsember 12-ig több ezer hecloliterre menő bormennyi-Béget pároltatott cognac ká ée a terménynek egy részét a londoni dockokban el is helyezte.
Továbbá Kecskeméten Parragh ós társa, valamint Vórtewy és társa kereskedelmileg bejegyzett czégek,avpsinosan
m
Ette
T ARCZ A.
Kincses Lázár lánya.*)
(Ballada) ÖzTegy Salamonná düledt házikója Hogy épült fel újra — van arra egy nóta 1
Évődik fiival Salamon 5»végy0 (Karcsi legény szálas, mint su^ár jegenye): „Képed is megfogyott — szined is elhagyott, Szivembe nyilallik sok sfirfi (óhajod, "Tekintsed anyádat, koronám, sugárom I V6gy erőt e szörnyű, c nagy busnláson !''
Felüti a legény szép tejét sötéten: mÉdts anyá •• , lelkem, lenne egy kérésem 1 Halilosan beteg Kincses Lázár lánya, Ha meghal, meghalok nyomban én utina. Ha te oda mennél, ha nekem hirt hoznál, Bánatos szivemre gyógyító irt hoznál 1"
Szegény özvegy asszony kezét összecs-ipja: „Irgalmazz minekünk ó irgalom atyjai A dölyfös 1 a pogány ! a nyomorult vére 1 Lázáré, ki kutyát őszit a szegényre .... Jaj nekem, anyádnak, meg vagy babonázva!"
De azért csak megy a szegény asszony fázva, Mintha hideg lelné, a nagyúri hízba, Suhan bimes ponyván, posztó ajtót lebbent, S egyszerre csak ott van, ott áll Iegislegbent • Hattyuhabos ágyon nem ottan fekazik-e ? 8 köszönti félénken: „Adj Ieten Esztike!"
„F-ogadj Isten níném ! özvegy 8alamonné ! Kertbe rózsafája él-e még? virul-é? Kicsike kartjében, hsj! csak egyszer jártam, De azóta mindig az alvégbe vágytam. Ha nekem ily édes jó anyám lehrtne, N«m-kívánkoznám ugy a magas mennyekbe, özvegy 8alamouné édes édes néném! Kelmédet én egyre, de oly nagyon kérném: Karikagydrücske növeodékujjamon Viselje emlékül, im fogja, od'' adom.
*) Mutatvány a tehetséges szerzőnek sajtó alá rendezett ujabb pifivéből. K szép ballada szerzőnek székfoglalója rolt a Pe-gp£ társaságban. Szerk.
Ha majd drága kezét csókolja valaki, Karikagyűrűmre hulljanak csókjai." Ci >szogó jára-inak hallani halk neszét Lehunyja a beteg fáradtan a sxemét.
,Mi a keresőd itt ? Ki boc«ájtott ide ? Nincs it a szegénynek szemSrmc, se hite I Kihordd magxd Eyomba'' éhenkórász hada : Elbitja keservét a vén Lázár maga.*
özvegy asszony fia ismétlen könyörög : Fenn az udvarházban tömérdek nép sürög Tudom, anyám, vége! azt jelenti vége! Nincs p földnek többé napja, üdvössége ! Kredj anyám, eredj ! sirasd el helyettem : Ke láaaa *zt senki, hogy én mivé lettem !*
Kincses Lázáréknál lábujjhegyen járn*k, Doktorok, kuruzslók kitérnek egymásnak, Kivül a tornáczon alamizsnát osztnak. Templomban jó zsoldért papok imádkoznak, De a kemény égb«lt süket az imára : H al ál lal viv ódik Kincses Lázár láii)a.
S Kincses Lázár jár kél mint megbomlott lélek .Még egyet-utolsót: — jöjjenek a vének !" Komor nazy ter mbe t.-lepitik körbe S közéjök lép Lázár: ,Lássátok megtórvo ! Dölyföui letiporvx, gngöm megalázva : De ha Isten őtet — ba engem mog-zánna : Halljátok im, hittel teszek fogadalmat — —0 S helyeslőn a -é.iek sorra bólogatnak. Fogadod ?• — .Fogadom bivom a Jehovát I* , Amcnl Ugy S''géljen!'' — suttogva mor-
mogák.
.Kincses Lás ár Eszti, én gyönyörűségem: Halottaidbó! fe''támadt üdvösségem! Titko« nagy beazédre állj elém egy szóra 1 De eléüb öitüzködj fényes uri mudra, Selyembe, aranyba, csillogó gyémántba, S m.-solyogj már egyszer a te 5sz aj-ádra!
Kincses Lázár Kszti szomorún elébe Selyembe, aranyba gyémántosan lépe. „Megkötetett téged milliomos bankár, Márványházba* lakik, négy lo\as hintón jár, Mit feleljünk neki Kincses Lizár Eszti?
„Szófogadó lánynak nevelté! te ongem, A kinek te azán''ál — ahoz kel] elmennem. .
Kincses Lázár erre sóhajtva megszólal: „N.m jöonok te érted négy lovas hintóval, Nnm lesz, ¿ki neked palotát rakasson, S kárba vesz örökre a nagyságos asszony 1 Me t végső ínségben Isteut kisértettem, Arra vetemedtem, nagy fogadást tettem : Ha halál révéből megtérsz nekem újra, (Mert ell-nem efyütt mind a követ fújja! Oda adlak téged, önkényt eljegyezlek A legutolsónak : a legszegényebbnek, Koldus szegények közt a legkeré''.yebí.nok, Hetedhét országon a Ugszebb gyereknek !
Kinc os Lázár Eszti nyakába borula, Sz-.talau gyö iyörtŐl lelke cluzorala.
Özvegy Salamonué düledt házikója, Igy épü.t fel újra — S jó Isten ójja !
KI''8 JÓZSEF.
Egy női ehiuiera
— Eredet1 beazély. —
Irta: IQ. DONÁSZY FERENCZ.
(Folytatás.) Ah cienx! mindig csak emlegeti, de soha sem kezd bele. —
Spectacle! még kíváncsi is tud lenni ? no, ezt nem is hittem volna.
Eufio, látom már mindig csak a kezdetnél maradunk. —
No hát most csak hallgasson. Egy jótókonycxélu estélyt rendítem téli palotámban sebesült hőseink javára, melyben egész aristokratiánk részt vett. Készt vett benn Voronroff Olga, Dewalof? grófnő, Kurczoff hercsegnő azok egyet mást áruigattak, én pikánt kalan dókat. —
Hehe ez érdekes ! de mi összofüg gése van ennek az ön idejövetelével?
Örvendek, hogy ön oly türelmetlen, ott volt Mafflakoff tábornagy is. ki itt Karsz :ilalt regélni megtanult. —
Az a vén bagoly minden lében ka nál, vágott kösbenyersen Sergius berezeg.
No vágjon annyit közbe rokon, hisz igy igazán nem tudok soha végére érni. Folytassa hát Geuia I Cserébe az én pikánt élezeimért, folytatá a herczegnó, egyik kis kanálkával jáuzott, egy történetet beszél; el, ami itt törtéot; azzal engem akart tönkre tenni ...
De hisz eddig rajongott önért kedves Genia ?
Nevetséges ! ő ügyetlenül bókolt és ón arra figyelmeztettem. —
Most már ériem, és ezzel is mégis sértette, de folytassa, folytassa kedves rokon, égek a kiváncaiaágtól. —
Hogy Novikoff Sándor itt van, ós egy török nőt foglyul ejtett. —
F»mense 1 most már értem az egészet ! Oh be gyűlölöm mindkettőt,sóhajtá a herczegnó!
Vigyázzon Genia, a gyűlölettől a szeretet csak egy lépés, nevetett Sergius herczeg. —
Genia tágra nyílt szemekkel bámult rokonára. —
Oh ön azt hiszi, hogy én ezt eltudom feledni egyiknek is, másiknak is.
Már miért nem? Novikoffuak csak kárpótolni kell magát; v„gy ust hiszi, hogy feledte a pétervári ünnepélyeket. A herczegnő felsziszs-ent! Sergius rokon, ön tréfál, vigyázzon! a sebzett oroszlánt ne ingerelje. —
Különben Maflakoffra nincs oka neheztelni. —
Nincs? kérdé a hercsegnő villámló szemekkel, ön mondja nincs ? Ah horczeg én ezt az embert gyűlölöm, ennek az embernek veszni kell. — :I
Sergius hercteg epés szögletekbe vonta ajkait . . .
Oh! ön mondja gyűlöli, hU én akkor mit szóljak? én szeretném ösmqgttor-zsolni, smig e szavakat mondta, keskeny ajkai rángatództak a dühtől, s csontos késéit ökölbe ssoritotta, de különben az ön kegyeltje sem áll előttem rózsaszínben. Ah ! kiáltá meglepetve Genia. Igen, igen, usólt. szárason Sergius herczeg, múltkori vereségünket csakis egyedül neki köszönhetjük, én est as embert megsemmisítem.
Olyan kegyetlen is tudna lenni ked-vec rokon ?
Oh, oh, krákogta elveresedve a herczeg, az az ember nagy ostobaságot mivolt. —
Genia kedvetlenül nézte rokonát, azt találta, hogy nevetségesen megváltozott mióta nem látta. —
Különben a hadijelentést még ma elfogom küldeni. —
A herczegnő ideges kaczajra fakadt. A herczeg csontos öklével az asstal-kára csapott, csak ugy recsegett. —
Ez rosszabb az árulásnál, példás bűnhődést érdemel, kiálltá. —
Ah ez igasán csudálatos, üdvözlöm önt b^jos borczegnő, hangzott egy rekedt fahang. —
S''irgiue herczeg és Génia herczegnő megriadva néztek egymásra, azután a sátor nyílása felé. —
A sátor veres függönyét akkor oresztette le maga után a vén Maflak"ff tábornagy. —
Farkas a mesében, suttogá Genia gyorsan Sergius herczegnek ; e vén halálmadár látogatása nem jót jelent, azután a legbájosabb mosolyával üdvözölte a vén, Mafiakoffot. —
huszadik: évfolyam

ZALA
rgf „ js.
K
4-i-
ö z l ö n r
fVr> .\o''ír-írr

cen. Jí/t-ir óta szép eredménynyel folytatják a cognac ipart, s máris meglehetős mennyii cognac készlettel rendelkeznek.
- Ugy hasonlóképen Szilágy Krham nán a Leitner Zsigmond és Győnköo,» Krausz és Grosz által felállított cognac gépek kielégítő eredmény nyel működnek. Legközelebb pedig Magyaróvárott a kír. gazdasági akadémia egyik- tanárának vezetés« alatt ő cs. kír. fensége Albrecht fóherczcg szőlészetében szűrt tjgöjmini borral cogoacpárlás czéljából tettOfc^sérle tok a leg*zebb eredményt tüntetté#fel.
Végre a legújabb időben Szikszón Vizy Miklós bortermelő birtokos foglal-kőzik egy oognac gépuek felállításával d Dobreczenben pedig Szikszay Gyula sör gyáros azin ea azon m üködik, hogy meg levő sörgyárát oognac teleppé alakilsaáW
Nem saünáékunk e helyen egyen ■ ként felsorolni mindázoa gaadasági -egy létek neveit^- melyek a földmivelési mi niszteriől ''nyert cogna« gép sególyéve többféle borok lepárláöa. tekintetében tettek kísérleteket;.. ügyszintén, afcokét Bem, melyek ily cognaegópfátengedéséért már addig a minisztériumhoz fordultak.
Nem lehö( feladatunk továbbá részletezni.azt sem, hogy Tarczalop a k. vín-czellérképezdében és a.kassai kir. g*zd* sági tanintézetben felállított cogoacgép működése mily kedvező, eredméu; t tüntetett fel. A'' fentebbieket is csak egyedül azért említettük meg, hogy arról amié téren az orazágban már eddig is történt, az illetők, de különösen Pattenhausen brothers urak — kik ezen fontos kereskedelmi czikk iránt szintén érdeklődnek, de kellőleg tájékozva nem voltak, *— tu domást nyerjenek s jgy jövőre hasonló téves néae''.ek, terjesztésétől tartézkod-jan ak.
Egyébiránt — mint hiteles forrásból értesülünk — a borászati kormánybiztos a fentebbi adatokkal teljesen egybehangzó megkeresést, illetőleg fel világosító iratot intézett Jálics F. A. és társa urakhoz, — mint kiket Patíen bau^en közleménye értesülése forrásaként meg nevez — s felkérte egyszersmind az illetőket, hogy a közleményt ezen értelem ben az igazságnak 8 a valódi tényállásnak megfelelőlég helyre igazíttatni szíveskedjenek.
KimutatAna a cskktornyai takarékpénztár rész-vénytársnlat IX-lk évi üzietforgalmá nak és mérlegőnek
1880-ik évi deczember hó 31. Mérleg-számla. Vagyon.
tutor-ssámla rtékpapir számla £c4yó asámlák - —... Biztosítási dijak eWlegké-pen
Kamat hátralék Pénztér saámla
- - 500 — 318 — 3740
Összesen
Teher.
Alaptőke számla Betét ^-Jtfketitett kamat
számla;..; , Fel nem"vott betét kamat''
számla Bélyeg illeték Átmeneti mérleg kamat
számla Viszieszámitolási számla Alaptőke kiegészítési
reátola -Tartzlék alap Bzámla Nyugdíj alapszámla Fal nem vett osztalék Jutalom az igazgatóság
részére . Alaptőke kamat saámla Számla áthozat 1879-'' évről 400 —
1880 évi nyerem. 4610.86 összesen''
4 489 6546 243309
frt. 20000
Jélen "mérleg, nyereség és veszteség sz vmla áUalunz átvizsgáltatván, minden 1 ébeVheiy esn«k és sa üzleti fő- és segédkönyvekkel megegyosőnek találtatott. Csák tor sy Vb, 1881. évi január hó 10-én. A felügyelő bizottság: ZIEGLER LAJOS ». k. -- .í : elnök. MORANDINI VALENTIN s. k. NEUWIBT SAMU s. k.
t7 04
■27
kr
190074 74
4333 130
3033 9600
3000 3800 1805 68
1252 1200
5010 243309
75
02
52
68
70
86
27
Csáktornyán, 1880. évi deczetóber hó 31. NEUMANN JÓZSEF s. k.
alelnök.
LOEBL J s k. pénztárnok és könywivő.
Veszteség és nyereség-számla. Veszteség.
Kötelezvények számla (Ingatlanokra) Kölcsönök számla (kezesség mellett!) Kölcsönök községeknél Előlegezési számla Váltó-számla
frt. .
113792
2017G " 19500'' 6326 71908
kr
06
Ez feszesen megállt a sátor közepén, 8 egy nagy pecsétes levelet adott át Ser gius herczegnek, csak azután hajolt meg mélyen a herczegnő előtt. —
ön itt herczegnő? kérdé Maflakoff
Igen, igen, sietett közbe vágni a herczeguó, hogy az ujabb ''kérdezősködé-seknek elejétvegye, eljöttem, és Ön ?-
Oh, sietett felelni Maflakoff, óo mindazt „elhittem. miLa herczegnő regélt!
Hogy hogy, kérdé a herczegnő.
Maflakoff" csudálkozottmintha nem értené a herczegnő''kérdését; s még Sergius herczeg a parancsot olvasta, addig Maflakoff köze! a herczegnő füléhez bajolt.
,Én nem kívántam közelebbről tudni, hogy milyenek az egyenetlen szerelmeskedések", sugá rekedt hangjával.
A herczegnő minden vére szive felé tolult erre a maró gúnyra, de a jövő pillanatban oly hangosan felkaczagott, hogy a tábornagy majdnem szökéstől hanyatt esett.
Ezt jól adU tábornagy, öö csakugyan a régi, szólt víg kaczajjal.
Mi ez, mi ez? kérdé Sergius her-ozeg a levélből felpillantva, jó- kedve van Génia.
Hogyne, mikor a tábornagy ép ugy járt mint az egyszeri ec.ber, temetésre ment és lakodalmat talált.
"Csak nem akarja azt mondani h°S7 -7 --
En nem akarok mást mondani, tábornagy, kaczagott Génia, csak azt, hogy megint a czél mellé lőtt.
Es N. J. szép foglyával ? kérdé a tábornagy feszülten. .
Erre megint csak a berosegnő kaczaja csengett, mint a megütött üveg harang.
De az Istenért herczegnő feleljen már egyszer.
Engedje el a feleletet uram, engedje el, folytatá a herczegnő folyvást a legjobb kedély lyol, engem az ön faggatásai igen mulathatnak.
De herczegnő, 5n gúnyt üz beiő-lem, mintha csak Sardou vígjátékait
frt.
Tőkésitett kamat 1880
30/ _81/ / 6 /íj 8472 18
Kifizetett kamat 596 26
Átmeneti mérleg kamat
számla " 3033 52
Személyzeti illeték, házbér
irodaszerek és adó 2346 —
1879 évi kamathátralék 549 60
880 évi bélyegületókek
és különféle kiádas''ok 405 60
Jutalom az igazgatóság
részére 1252 70
Alaptőke kamat számla 1200 —
Számla áthozat
1879. évről 400 -
1880 évi nyere
mény 4610.86 5010 86
Összesen 22956 72
Ny ereség.
frt. kr.
Számla áthozat 1879 évről '' 400 —
Átmeneti mérleg kamat
számla 1879 évről 2875 57
Kölcsönök, váltók, folyó-
számlák s előlegezés, kam 17898 40
Dijak 1126 56
Különféle jfivödelmek 167 02
Kamathátral. (1880 évi) . 489 17
Öaazftsen 22956 72
C»Ak ornyáu, 1880. évi deczember hó 31.
Forgalmi kimutatás. Betét üzletben.
B :tétek maradványi ösz szege 1879 év végével 1880 év''foI>tán betét összeg • ;
;• Összesen
I okesitett kamatok fan. K július 1-én .
frt. 167453 . 96677
kr.
65
42
¿64131 '' 4559 4138
07 90 43
Összesen 272829 40
1880 év folytán visszafizetett betétek 82754 66 Marad betéti összeg 1880 év végével 190074 74 Visalessámilolásf üzletben 9600 —
Jeizálogi kölcsönökben.
1879 év végével elhelyezve
volt ösezeg . - 83485 —
1880 év folytán elhelyez
tetett 36450 -
összesen
119935 -
880 év folytán visszafize tett kölcsönök 880 év végével kiutlevő kölcsönök összege szerint
Előleg üzletben.
1879 év végével fennma-radott értékpapírokra adott előlegek
1880 év folytán előleg sett
Ösasesen
Ugyan ez évbes''visssafize
tett előlegek 1880 óv végével kintlevő * előleg összege • Folyó számlák üzletében ^ 1880 évi forgalom : Pénztári maradvány 1879 évi deczember 31-én 1880 évi bevételek 1880 évi kiadások Készpénz élőiét 1880 deczember hó 31-én
6634 — 22347 -
27881 —
21555 -
6326 -
3750 -
15221 480229 488905
95
60-j
51
6546 04
Összes pénztári forgalom: 990903 10 (Csáktornyán, 18v.O deczember hó 31 én.
6143 -
113792 -
A herczegnő engem félre értett. Éppen nem s ez mulattat legjobban ugyan rokon vegyen részt e vígjátékban maga is.
A herczeg az iratot kabá ja zsebébe dugá, x helyeslés* jeléül meghajtá magát Mnflakoff előtt ós hogy a vígjáték^ ban, mint a herczegnőnevezé, tószt venni nem akar, azt arcza mutatta, melyen körülbelül e kífrjezés ült:
Jaj be szeretném, ha elmennétek már. „De ezt sem a tábornagy, sem a hercr-egnő nem akarták észrevenni
Apropope, fordult Génia Maflakoff tábornagy felé, ön nem is tudja tábornagy, mily szép ajándékot kaptam. . Oh szólt a tábornagy 1 Igen, Novíkoff Sándor egy foglyul ejtett török leánykát ajándékozott nekem.
De hisz ez, szólt meglepve a tábornagy, lehetetlen.
Már miért? régen vágytam erre, a leányka gyönyörű, én magam mellett fogom tartani.
Maflakoff akkor sem csudálkozott volna jobban, hogyha a sátorok vele együtt mindenestől elrepültek volna.
Maflakoff felállt, s üdvözölte a herczegnőt, s azután Sergius herczeg felé fordult.
Délután eljövök, hogy a további utasításokat magam adjam át.
Sergius herczeg oly hangon köszöntötte, mint aki szálkái nyelt.
Mikor a sátor függönye a tábornagy után lehullott, Génia rokonára nézett.
Mit hozott önnek a tábornagy rokon ? látom, hogy nem valami örvendetese!..—
Oh, oh, károgta a herczeg, és «zen parancscsal ép ezen embert bízták meg, akit gyűlölök. —
De hát mi oly kellemetlen valami? Olvassa, folytatá a herczeg az ös*-szegyűrt iratot Góníának adva. —
Ez kezeivel oimitá ssét, s végig olvasva rokonának visszanyujtá:
Ez a legkellemesebb valami, ami osak önt érheti édes rokon. ?—
Hogyan, ön nem látja át, hogy mi « ? kegyvesstós ...
Kölcsönökben (kezesség mellett,) 879. év végével elhelyezve volt összeg 10870 -
880 év folytán elhelyez- . tetett 42605 —
Összegen 53475 — 880 óv folytán visszafizetett kölcsönök 33299 -880 év végével kintlevő kölcsönök összege 20176 —
Kölcsönök községeknél.
1879 év végével elhelyezve
volt összeg 2100 -
1880 év folytán elhelyeztetett 17600 -
Összesen 19700 —
1880 év folytán visazAfiae
tett kölcönök 1880 év végével kintlevő kölcsöiiöx ''»szegő
Yál''-Ó üzletben. Tárcza állapot 1879 óv
végével 1880 év folytán leszámított váltak összege
Összesen Ugyan ez évb"U. vkxzafize
tett váltók Öa»z"ge 1880 év végével kintlevő váltó összege szerint ,''
200 -
1950O —
b3ő12 21 2309 IC 68
István
vádol
Józaef
314422 89
242514 83 71908 06
Éppen nem, folytatá a herczegnő bübájoían mosolyogva, inkább az a* első foka ama lépcsőnek, amely önt a legma gasabh fokra vezeti és kezeiben tartj» bz". kit meg akar semmiíit«-ni.
Ah rokon, ez egy kicsit erős. -
Hallgasson meg; arra a török leánykára nekem elŐBZör is minden áron szükségem lesz.
Hisz az öné már !
Dehogy, csak Maflakoff ellenében használtam ama fegyvert, bogy az ő vágásait parírozzam, hisz láthatta, majd sóbálvány lett ámultában. —
És a többi?
Távolítsa el segédtisztjeit, hogy magunk legyünk-, e játszma emberfejekbe megy.
Ki ön, a magáét is felteszi?"
Mindenesetre, hogy másét megnyerjem. —
Sergius horczeg kiadta a parancsot, mire segédtisztjei eltávoztak.
Magunkra vagyunk Génia —
Tehát hallgasson ide kedves rokon, szólt a herczegnő, gyönyörű szemeit a herczegre fűggesr.tve, ki hallgatva ésme-rev-n néz H reá. mint vaUmí ősvilági triton.
XovikoCf Sándor.
Mid ón az első perezek zsiboa*ztó benyomás:» melyet a váratlan meglepelé^k idéznek .-lő, eimult; Növikoff Génia herczegnő felé fordult, kiúek hideg villámok erikázUck Rzemiibeo.
Miért akarta e lányká: megölni Sándor?
Mit keres itt hercsegnő, ki eresztette önt be, én azt őrt fóbelövetem, szólt No-vikoff durván. —
Génia válasz hwlyett leeresztette a sátor függönyeit maga után < Novíkoff elé állt.
Sándori szólt érczcaengéaühangján, szemeivel mélyen Novíkoff szemeibe te kintett.
Ez lángoló szemeit lesütötte etekintet előtt.
Sándor ön feledett, én nem 1
A herczegnő lehajolt ée az ájult Carillit egy kerevetre fektette- —
A törvénykezés köréből.
Bünilgyi tárgyalátok jegyzik* a taln-egér-tzegi k}r. törvényszéknél. Márczi us. 16-án. 2927. B/80. Sz. 1. Jancaó Mária tol-vajlással vádolt elleni Ügyben végtárgya-, lás.
2743. B/80. Sz. 1. Horváth s társai hamis ókmánykészítéseel tak elleni ügyben végtárgyalás.
Márczius 17-én. 2132. B/80 Sz. 1. Hoffmann s társa emberöléáksl vádoltak elleni ben végtárgyalás.
2413. B/80. Sz. I. Péntős Ferencz sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2444. B/«0. Sz. 1. Tuboly József és társai súlyos t. sértéssel vádoltak ellem'' ügyben végtárgyalás.
2334. 1/80. Sz. 1. Farkas Németh György lcpázjal vádolt ellet i ügyben végtárgyalás.
2434. B/80, Sz. 1. Liszü János su-lyoe testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás
2502 B/80. Sz. 1. Vinkó János s társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás
26.8. B/80. Sz. I. Drozd János lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Márczius 19-én.
269. B/81. Sz. 1. Beck Pál sikkasztással vádolt elleni ügyben 2-od birónági ítélethirdetés
290. B/8l.Sz. I. Imre János ember-öléjisel vádolt elleni figyben 2-od bírósági Ítélethirdetés.
Márczi us 23-án.
2839. B/80 Sz. 1. Borsos Józset és társai lopással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
Márczius 24 én.
141. B/8L. Let: Dobos József és tár sai halált okozott súlyos testi sértéssel vádolt-ik elleni ügvben végtárgyalás.
2346. B/80. Sz. 1. Szabó Gyula « társai tolvajlássa] vádollak elleni ügyben végtárgyalás.
2498. B/80: SÍ. í Molnár Pé«er s társai lopással vádoltak elleni Ügyben végtárgyalás.
2825, B/80. Sz. |.v,Jakabfi Vendel súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás. '' • ~
2915. B/80- 8z. 1 Losrencaecz Károly s társai lopással vádoltak elleni ügyben vég tárgyal ás.
Márczius 26 án.
362. B/8Í. Sz. I. Horváth Nárai János lopással vádolt elleni ügyben 2 od biróságí Ítélethirdetés.
398. B/81. Sz. .1., Horváth Nardaí Ist ván s társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni Ügyben 8 ütííbSrósági icélethir d-ié*.
349. B/81. Sz. I- Steiner SAudor s társai aulyps''Jeaí} sÖrt|s<jl Há dolmk .1 leni ügybeb ^-ocf bírósági iTélethirdetés. - 395 B/&h-STri-firc~Mihác?:y Jó-
zsof nyilvános eróaaak^íku^fítJ;: >cádolt elleni ügyben 2-od bírósági Ítélethirdetés : 397. B/81. Sz. 1 !Büki Borbála a táraa csalással Vá<h)ltnk elleni ügyben 2-od bírósági Ítélethirdetés.
Márczius 30-án > . • 2932. B/80. Sz. 1. Varg?4 Z»igmond közhatóság elleni erőszak.. 1 vádolt elleni Ügyben végtárgyalás.
18. B/81. Sz. L. Olasz Albert idegen vagyonmegrongálásárel vádolt elleni ügy • b«n végtárgyalás.
Márczius. 31 éu. • v 2928-Ss. 1. Saáry Jöíi-ftársai
csalással vádoitak elleni ügyben v^iár-gyalás.
117. B/81. Sz. 1. Simon János s társai lopással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
116. B/81, S*.;J.: Pap''Gyula sík-kasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
248. B/81. Si. I. Horváth Mihály 8 társa súlyos di könnyű testi sértéssel vádoltak elleni ügyben-végtárgyalás.
Zala-EgTszíjgea; 1.881. febr. 27.
MUZSIK KÁLMÁN
,, iroda tjaz^ató.
Mily gyöngédtelenül bánt ön e leánykával, szólt egy szemrehányó tekin tet kíséretében.
Adja oda ama vizes palaczkot, e leánykát magához kell tériteni. —
Novíkoff szótlanul engedelmeske dett, csak néha-néha lélegzett fel mélyen, haragosan.
Génia addig locsolgatta, dörzsölgette vízzel, s addig tartogatta pézsma szeienczéjút orra alá, míg''nem magához tért. —
A lányka első tekintete mindjárt Novíkoffra esett, ki összefont karokkal bámulta az egész dolgot.
Ne féljen kedvesem, szólt Génia gyengéden a lánykához, itt vagyok én.
A lányka elforditá szemeit Novi-koffról, s a herczegnőre nézett.
Méla tekintetében bámulat, hála, félelem volt kifejezve.
A herczegnő egy pamlag vánkost igazított a lányka feje alá s egy könnyű selyem teritővel betakará.
Legyen nyugton édesem, mihelyt megerősül, biztos őrizet alatt önéihez
fogják vezetni»
Ezzel kecsesen bólintott fejével s
N->vikoff felé fordult.
Sáudor nyújtsa karját, vezessen az elfogadó osztályba; engem is «gy kíasé kimerített ez az izgalom.
Növik off mindent au''tomatszerü pontossággal végzett.
Csak akkor szólalt meg, midőn a herczegnő vei szemközt helyet foglalt, akkor is csak ennyit:
„Génia."
A herczegnő felkelt, megfogá Novíkoff kezét.
Barátom, szólt azon mély csengésű xeraphzenéjü hangon, mely megremegteti a szív húrjait, ön «ngem feledett, engem, ki önl imádta, más nő ezért megvetné, kitaszítaná szivéből, de én nem; ón fegy vert adok kezébe, mivel letiporhat, megölhet, megvallom én imádom, „szeretem", ez az a fbgy ver, öljön meg vele.
A herczegnő mindezeket a felmagasztosul tság, a szerelem ama hangján mondta, mely csalogány ének a ssiv er-
Helyi ftlivk.
— Szabó Imre meg; ód püspök ó nagyméltóságának elhunytáról a vasvar-szombathelyi székesegyházi káptnlan a kövutkező gyászjelentést adta ki: A Vasvár-szombathelyi székesegyházi káptalan szomorúan jelenti nagyméltóságú s főtisztelendő Szabó Imre urnák, szombathelyi megyés püspöknek, valóságos belső titkos tanácsosnak, bek«blettet«tt bittudornak, a Ferencz-Józeef-rend nagy keresztesének, a aj agy. tud. *kadáaii» tagjának, a vasmegyei régészeti egylet elnökének stb. élte 67-ik, áldozársága 44-ik és püspöksége 12-ik évében, hos*-uzxsabb betegeskedés folytán, a haldoklók szentségeinek ájtatos fölvétel-» után, folyó hó 28-án reggeli 5 órakor történt gyáczos elhunytát. Az elhunytnak hűlt tetemei márczius hó 3-án reggeli 9 óra
dejébrn ; sohse volt oly szép, mint e pillanatban.
Novíkoff megbűvölve hallgatta. És ha él még szivében ama édes óráu emléke, a narancsliget lombjainak ama suttogása, mely szivünket édes mámorba ringatta, akkor Sándor, nehéz álomként száll el ama perez, mely majdnem szét-czakitott bennünket.
No vikoff ajkaihoz vonta a herczegnő kezeit. i
Génia, imádott Gén''^ám meg tud bocsá:ani? ..
Oh Sá.''idor ! egyszer szeret a bzív, s a szerető sziv mindent megbocsát; e* e sziv imádja önt ébren, álmában, mindenütt, mindenhol.
Novíkoff őszinte megbánást érzett, hogy csak egy pillanatra is el tudta a herczegnőt feledni.
Génia herczftgnő csudaszép szemei megvilágították ama mélységet, melyben Novíkoff elmerült; a fokért« nem sugárai elhamvadtak a kék szemek szelíd tüze előtt.
Most érezte csak Novíkoff, mit bir Géniában és ó ozt a boldogságot el akaria taszítani.
Lassan hajlott le s a herczegnő kezeit még egyszer megcsókolta, s ez a csók oly forró, oly hosszú volt, meglátszott melegén a szerelam tüze, mélységén a megbánás, s az a boldogság, mely eltöltve a szivet, istenné teszi az embert.
Oh Génia, mikor tudok éa Önig emeikedni? önnek ssive nemes és nagy.
A szerelem a törpéből óriást csinál, hadd maradjak én önnek Sándor az, ami mindig voltam „szerető" Géniája.
Hanem látom az arczából, hogy azt akarja kérdezni, — folytatá a herczegnő — hogy miféle ok lehet az, a mi engeixt ide hozott.
Megfelelek reá röriden, csak egy szóval, csak egyetlen egy gyei: »szerelmem".
Hanem most térjünk át más logra, a mi eQnél sokkal fontosabb; ön, hogy Maflakoff tábornagy megéeke^ sett?
do-

h^ÍBK''ÍV^lyam
7 7 n A X r» V T '' T /. S
ZALAI KÖZLÖNY
Uf.YJOT''Ä /lKTA • Tll
MiBGZIÜS 6-án 1881.
kor fognak az engesztelő szent miseáldo-tatok bemutatása mellett, szombathelyi székesegyházi sírboltba őrök nyugalomra letétetni. Kelt Szombathelyen, febr. 28-án 1881. Nyugodjék békességben!
— TJj kamarás. Dr. L*ky Kristóf nagy kanizsai kir. ügyész a kamaráai méltóságot nyerte. Mait szerdán tette le az esküt Majláth György országbíró ke teibe, kit e czélból Crenneville gróf fő-kamarás mester delegált. J)r. Laky Kris tóf ur minden hazai intézménynek, irodalom s művészetnek hó pártolója lóvén, méltán megérdemlé a kitüntetési.
— Swinésxet. Gerőfy Andor jeles színtársulata a hózivatar miatt márcx. 4-én érkezvén körünkbe, előadásait ma vasárnap kezdi meg Rákosi Jenó „Titilla hadnagyával*. A böjti idény alatt körünk ben leesnek, ha méltó pártfogásban részesülnek, melyet kiérdemelni hó óhajtásuk, adván számos uj operettet és népszínmű vet. A jól szervezett kitűnő társulatot hazafias tisztelettel ajánljuk a t. köiön Bég rokonszenves figyelme és pártfogásába.
— Meghívás. A .nagy-kanizsai társaskörének t. tagjait a f. é. márczius hó 6-án d. u. 3 órakor a társaskör helyiségében tartandó renkivüli közgyűlésre tisztelettel meghívom. A kisgyűlés tárgysorozata : 1.) Jövő évekre a társaskör számára helyiség kibérlése iránt imézke dés, ezzel kapcsolatosan esetleg a tagsági dij-k felemelése. 2) Önálló inditváoyok. (Amennyiben azok előlegesen, az alapszabályokhoz képest, az elnökségnél bejelentetnek.) A tárgy uagy fontosságánál fogva, tömeges megjeieuést kérek. Nagy-Kanizsán, 1881 február 23''án. Dr. Laky Kristóf*, k. elnök.
— Az országgyűlés ujabb hír st«»rinl május végén oszlattatík fel s az uj választások iránti intézkedés nyomban megtétel vén, a választások aug. hóban történnek.
— A vaspályat poBtán történt lopás tettese bevallotta büuél s megjelöié u helyei", hová a pénzes zsákot elrejtó.Sajátságos. hogy állitása szerint csak kevés pénzt akart eltolvajolni, s mikor muglátta r 3000 frtot, megijedt a sok pénztói, úgymond 8 azért rejtó a hordó alá, hol hiánytalanul meg is találtatott.
— Nagy-ILanizsa tőszomszédságában főtisztelendő Papp János miháldi plébános, ki szótágozó, Somogy és Zalára kiterjedt plébániájában, híveinek több, mint pár évtizedes, ós szeretve tisztelt buzgó lelki pásztora; a szép tudományu. és a tanügy terén irt czíkkeivel, s a tár-sndulmi élőiben is kiváló figyelmet keltett finom műveltségű férfiú, nz elismert jeles gazda, híveinek a gazdaság vezeté bében is oktKlója, a napi és provinczíális lapok által is ismertotelt jelet, szőllész és borász, s mint ilyen Az ,Ur szíllejének* is kitűnő gondozója, az egyház terén még szélesebb és mngKsabb működési körre hivatott személyiség, — mint értesülünk U exceJlentiaju a veszprémi püspök ur áilal a csurgói egyházkerület helyettes eapereíévé kineveztetett.
felugrott,
—• Február hóra vonatkozó éghajlati feljegyzések. Közép hőmérséklet: — 1-30. C*. A légnyomás valódi közepe: 46-97. mm. Legmagasabb hőmérséklet: -4-8-8. C°. 28-án d. u. 2 óra-kor, legalaosonyabb hőmérséklet : — 9-2. C°. 23 án reggel 7 órakor. Legnagyobb légnyomás; 759''4. mm. 21-én este 9 órakor és 23 án reggel 7 — d. u. 2 óra kor, legkisebb légnyomás: 728*2 mm. 11-én este 7 órakor. A napok száma, melyeken csap<dék ese''t: 11 A csapadékok összege: 34''95 mm. Nagy-Kanizsa, márczins hó 3. 1881. V.
— Athletika. Füred Fiume. Ezen mult évben Eszterházy Miksa gróf által tervezett társas gyalogolás, mint biztos forrásból értesülünk f. évi április havában fog létesülni. Az indulás húsvét hétfőn, április 18 án leend. A húsvéti szünidők éghajlati szempontból különösen alkalma sak ezen ütra, mert Styria (ugy sem igen magas) hegyeiről a hó már akkorig leol vadt, a Líttorale és Iatriában pedig a lég mérsék még nem érte el -i nyár hőfokát. Az útirány változatlanul megmarad, any nyit is mondhatunk, hogy egy jól ismert budapesti orvos és felolvasó, mint s »Magyar Atbl«tíkai Club" tagja és megbízottja fogja a csapatot vezérelni, és az ex-peditió egészségtani vezetésében bő tapasztalatait érvényesíteni. A gróf felhi vása legközelebb várható
— A pápa-keszthelyi vasút végrehajtó bizottsága tagjai tisztelettel meghivatnak, szíveskedjenek márczius 14-én d. e. 9 órakor Pápán a városház termében megjelenni, hogy a magyar vasúti bank. ugy más pénzintézet ós vállalkozó kiépítési módozatai felett a tanács kozás megtartathassék. Pápa, febr. 25. 1881. Kisa László v. b. h. elnök.
— BeJcüldetett hozzánk a győri gőzhajózási részvénytársaság, hazánkban ez egyetlen dunagőzhajózási egyesület 1880 évi zárszámadása, mely szerint üzleti forgalma 3Ó3.690 frt. 6 krt., mérleg számlája 537.261 frt. 12 kr., nyereség és veszteség számlája 137.342 frt. 2 krt tett. Az egyesület igazgatósága Szalacsy Lajos, Pfánnl Károly, Mayer Sándor urakból áll. Titkár Payer Károly ur, felügyelő bizottságul pedig Mayer Károly. Müller Károly és ifj. Opicz Ferencz urak választattak.
— Ujonczozás Zalamegyébin Folytatólag közöljük a kiadott sorrendet: Márczius 10-én utazás Keszthelyre, 11-én felszólamlás, 12-én ujonczozás, 13-án szü net, 14. 15. 16. 17-én ujonczozás. Sorozó bizottság: lovag Piakor Tamás százados, avató tiszt Jerkovicz György, pol^. elnök Bogyay Máté, orvos Dr. Grésr János. Márcz. 18-án utazás Pacsára ; 19-en felszólamlás, 20-án szünet, 21. 22. 23. 24 én ujonczozás, 25 én szünet, 26-án ujonczo-zás. Sorozó bizottság: lovag Piakor, avató t. Jerkovicz Gy., polg. elnök Arvay István,orvos Dr. Gh-ész. Márc*. 27-én utazás Z.-Egerszegre.; 28-án felszólamlás. 29. 30. 31. és april 1. és 2-pn ujonczozás. Sorozó bizottság: Piszkor százados, avató
t. Jerkovic« Gy., polg. elnök : Svastios alispán, orvos Dr. Grész. Apr. 3 in uta sás Sümegbre, 4 én felszólamlás, 5. 6. 7. 8. 9-én ujonczozás, 10 én szünet, 11 én ujonczozás. Sorozó bizottság : lovag Pisz-kor, avató t. Jerkovicz polg. elnök Svas-tics alispán, or7os Dr. Fischer járásorvos. Apr. l2 én utazás Tapolcsára; 13 án felszólamlás, 14-18-ig szünet, 19—24-ig ujonczozás. Sorozó bitottság: Pisakor százados, avató t. Jerkovicz főhadnagy, polg. elnök Svastits alispán, orvos Dr Grész. Márcs. 8-án utazás Perlakra; 9-én felszólamlás, 10. 11. 12-én ujonczozás, 13 án szünet, 14-én ujonczozás. Sor. biz. kat. elnök: Serdic alezredes, avató tiszt Soremak, polg. elnök Terbóss Gy.. orvos Dr. Böhm j. orvos. Márcz. 15-én utazás Csáktornyára, 16 án felszólamlás. 17. 18. 19-én ujonczozás, 20-án szünet. 21. 22 én ujonczozás. Sor. biz. kat. *ln. Serdic alezr», svató tiszt: Seremak, polg. elnök Csesznák Sándor, orvos Dr. Krasovecz járásorvos. Márcz. 23 án utazás Lend-vára; 24-én felszólamlás, 25-én szünet, 26 ujonczozás. 27. 28-án Bzünet, 29. 30. 31-én ujonczozás. Sor. biz. kat. elnök Serdic alezredes, avató tiszt Seremák; polg. elnök Horváth László, orvos Dr, Polácsek m. t főorvos. Ezután Nován eszközöltetik az ujonczozás, hol sorozó bizottság: t~at. elnök Serdic alezr. avató tiszt Seremák, polg. elnök Árvay István, orvos Dr. Grész főorvos.
— Farsangi utóhangok. Mikor soraim napvilágot látuak, nem egy ájtatos hivő homloka hintetett be hamu val, emlékben tartva „porból lettél i potrá leszesz* tartalomdus monda''ot. Va lóban sokan léteznek, kik galádság főképen uzsora üzéskor megfeledkezni látszanak a ,m emento mori* értelmiről, különben nem esnék annyi sze gény ember birtoka a kíméletlenség áldozatául. Azonban kellőkép felelvén meg a társadalomban elfoglalt hivatásnak, nem lenne czélszerü kitnuláaunk felől karthausi módra elmélkedni, testünk egészsége, lelkünk vidorságának ápolására, szórakozásra van szükség«. Ily szórakozásra a tartott bálok után f. cvi febr. 23-án Sümeghen úgynevezett Fba-tyubál* rendeztetett, mely miudeti tekintetben a legszebb és legjobban sikerült! Várakozáson felül? kérdi tán valaki. Oh nem. A kibocsájtott aláírási iv eleinte lassan kezdett soraiban töltekezni, azonban szárnyra kelvén a hir, hogy a házi asszony tisztséget t. Dorner Kajetánné volt szives elvállalni, rövid idő Matt a befejezéshez állott készen, oly annyira, hogy a fesztelen valódi hásias mulatságban 32 pár lejté a kellő taktussal játszott négyeseket. E szerint várakozáson felül nem, mert mindenkinek azon meggyőződése, ha fennemütett köztiszteletben álló úrnő leend a -háziasszony, a tervbe vott! vigalom sikerülni fog, teljesen lőn igazolva. Nem is késtek számosan a tapintatos házi asszonynak as előzékenység, a czélszerü beosztás egyszóval mindenért, melylyel az estélyi oly feledhetetlenné tette, kö
a
Novikoff Sándor e szóra miut kit villany ütés ér.
Oh, *utlogá villámló szemekkel, sors utjai különösek.
Mi lelte önt? kérdé a herczegnő.
Semmi, szólt Novikoff erőltetve, de a herczegnő íelfogia ama villámló tekintetet a megőrzé «zt a következő alka lomr:t.
A tábornagy látogatása mindig valami fátummal vau összekötve. azért va gyok meglepetve, végié azavnit Novikoff
Igaza van, folytatá a herczegnő, éppen erre a tárgyra akartam áttérni, tehát Maflakoff ma megérkezett és Sergius herczeg számára egy hivatalos sürgönyt hozott.
Eb e sürgöny ?
:En e sürgönyt olvastam, mondhatom SergiuB herczegre éppen nem volt valami örvendetes
Hogy, hogy?
Szigorúan meg v*n korholva az ed digi lanyha hadműveletekért, sőt a hadviselés végével as egész dologban vizsgálatot fognak elrendelni, hogy kinek a hibái az eddigi sikertelenség és a szenvedett vereségek; a mi pedig az egészet bekoronázza, az, hogy a hercz-gnek ezentúl minden tervét Maflakoff elé keli terjeszteni: ós csak ennek jóváhagyása mellett lehet a kivitelhez fogni.
Hisz ez arezuí ütése minden jognak ós tekintélynek!
Felsőbb parancs, figyeljen is. — Ez egész dologban Önnek rész« !
Nekem? jól érlelte Génia?
Igon, Maflakoff a múltkori v-reaé-gekért egyedül csak önt vádolja!
Engem, engem? ,
Sergius herezug védte önt,de Maflakoff nem is hagyta c tárgyról beszólni.
Novikoff elsápadt, nehéz hörgő lélegzete mutatta azt a düht, mely egész valóját előnfé.
Ez az ember az ón kezem által hal meg^hörgó rekedten. .
Most meg a herczegnő szeme adta vissza azt a villámot, melyet előbb Novikoff szemeiből befogadott.
tzőnő el ismer ¿sóknak kifejezést adni. A közórzület hangos tolmácsol óia Ferber József ügyvéd volt, ki ssellemdns toaszt-ban üdvözlé as ünnepelt ornőu — Minden hásnak, tehát egy családias mulatságnak is éltető eleme, kedvfokozó, érze-emre gyalasztó angyala a házi kisasz-szony I A házi kisasszony! Horváth Iza úrhölgy, s dics sugárnak méltó réssese; miért * reá emelt pohárköszöntés szintén elkes éljennel lett emlékezetessé téve. Ne maradjon tollban az igaz* azért meg kell említenünk, miszerint t. Mojser József házi ur barátunk, valamint t. Ruisx Sándor rendező — mindkettő élénk közreműködők egészségükre sem felejtettünk nektár javából üríteni. Tehát nocb einmal: éljenek a szép rígalomnak rendezői! H l''l kocsirobogás félbe hagyatja velünk.reforádánk, nincs mit tenni, gyorsan felülünk és részt veszünk az 1881. évi farsangon tartott legkedélyesebb lakodalmon ; nehogy azonban valaki interpelláljon, sietve tessszük hozzá, értjük alatta Sümeghen — febr. 27. — Perneszi Péter nyirádi vendéglős oltárhoz vezette Fgndt Mathild szép és erényes kisasz* szonyt. Á nászünnepélyen több tekintélyes család vett részt, a vigalom kedélye* sen folyt, valamint ott, ugy e lapok hasábjain is elmondjuk, hogy tartó« egészségig boldogságot kívánunk azuj párnak, éljenek! — S most vegyünk bucsut a ví galmi tudósításoktól, kezdjük a bőjtí elméi kedóet. Böjti.
— A zala-egerszegi polgárság saját ^kórháza javára évenként szokott adni egy-egy tánczvigalmat, mely több nyíre, de különösen azóta, mióta Theodo-rovits Károly ur áll a kórház választmányi tagok élén, a sikerült tánczmulatsá gok sorában méltó helyet loglal el. De nem is csoda, mert a polgárság, ki Zala Egerszeg lakosain A zömét képezi, öröm mel ragadja meg évenként azt az alkal mat, melyen a munka fáradalmai ''itán ismerős arezok előtt egyszer saját kedve szerint kimutathatja magát. Az idei farsang utolsó vasarnapja i* febr. 27-ke ily, polgári tánczmulatsággal végződött, mely hogy «léggé sikerült, bizonyítja az. hogy 80 kros belépti dijak mellett 113 frt 43 kr. gyűlt be, s melyből a kórház alaptő kéjéhez 27 frt 46 kr. csatoltatott. Nem haeylyitjuk megemlítés nélkül még azok neveit, kik áthatva a jótékonyság m* gasztos eszméjétől felülfizetésekkel siettek áldozni a kegyelet oltárán. S eiek : Arvay István 5 frt, I*oó Alajos 2 frt, Kovács Károly 1 frt 80 kr, ismét Kovács Károly 1 frt 20 kr., Seregélyes István frt, Farkas Dávid 5 frt, Weisz Ede I frt, Nagy Pál 1 frt, Dervarits István 1 frt, Sturm György 1 frt 40 kr., Físcher M«ksu 20 kr . Krausz Lipót 40 kr., N. N. 20 kr., N. N. 20 kr., N. N. 1 frt, N. N. 20 kr., Vöcsköndy László 40 kr., Török János 20 kr., Németh János 1 frt 60 kr., Csinder István 20 kr„ Findeiaen N. 60 kr., E>r. Mangín Károly 1 frt 20 kr., Be *enyi$ György 20 kr., Fischer László 20 kr, Varga Vilmos 2 frt, N. N. 20 kr.,
tovább is van
Gondolkozzék egy kicsit, mi által véli ezt megakadályozhatnak ?
Nem gondolkozom herczegnő sem mit, hörgé Novikoff vérbe borult? szt-mek-kel, hanem keresztül''döföm oti a hol elérem.
A h''*roz«''góő bájosan rázta aranyló fürtéit.
Ez semmikép sem helyes, most hallja az én tervemet
Ha nem helyes is, de megoldja a csomót!
Önt akkor főbelövik !"
Inkább ma mint holnap, nem törődöm vele.
Azt én nem engedem, vágott közbe a herczegnő rezgő hangon, hallgasson ide.
Novikoff dühösen czibálta az asztal terítő bojtjait.
Önnek az elfogott leánykát vissza kell adui övéinek. És?
Egyebet semmit és én nekem mindenben uegédkezet nyújtani. Szereti öu a boszut? Imádom, ,a boszu az Istenek gyönyöre*. miért ne lehetn - nekem imádatom.
Gyűlölőn?
. Gyűlölök e? kacz/gott fel szárazon Novikoff, hisz ez ól''.et, ez tett azzá a mi vagyok.
Akkor játékunk nyerve van!
Fel tudna áldozni mindent?
Még kérdezheti, mindent, felvilágot.
''És önt mi'' vezérli ?
Engem ? boszum!
Mi okból, miért gyűlöl ön ?
Önért egyedüli a kik önt meg akarták buktatni, szoknak veszni kell!
Novikoff homlok ára csapott ós térdre borult a herczegnő előtt, megragadá a herczegnő kezeit, csókjaival binté százszor, ezerszer, a szerelem, az imádat reszketeg hangján rebegé:
Én ajgyalom, én Istennőm!
Sáidor, suttogá a herczegnő lágy, olvadékohy hangon, térjen magához, még nem végeztem el mindent.-
Novikoff ittasult tekintettel nézett fel a herczegnő arczábaü ¡«-i-»- ''
Oh Génia, ha száz szivem, ha száz
Skablics Zsigmond 20 kr , Dr.....der
1 frt 20 kr., JSisenstfidter Zsigmond 2 frt, Miszory Ignácz 20 kr., Pécsi József 20 kr., Fitos Bert. 20 kr., Thassy Kriatóf 20 kr., Goldfinger János 2 frt, Sípos Irtván 2 frt, Klosovsky Mart. 20 kr., N. N. 20 kr., Simon Ferencz 20 kr., Dr. Horváth Károly 1 frt 20 kr., Varga Augusztin asszonyság 1 frt 60 kr., Horváth Miklós 1 frt, Sanits Sándor 1 frt, Szabó Károly 1 frt. Fogadják a nemes-keblü emberbarátok a szegények nevében hálás köszönetünket.
— Idójárás. Enyhülni kezd a hirtelen''jött hideg idő. A vonatok közlekedése minden oldalon megakadt, 3 áu a bécsi, prágerhofi <s pécsi megnyitt, 4 én délután pedig a buadi is.
— Árverés Zalaviegyében. — Vadla Ferdinánd 495 frtra b. ingr. ápril. 11. Goricsánban. — Scbwarz József 903 frtra b. ingt. márcz. 7. Pötrétén. — An-drosecz Mátyás 787 frtra b. ingt. márcz. II. Goricsánban. — Horváth Jánoaué 308 frtra b. ingt. nárcz. 7. Nagy-Kanizsán. — Szántó István 780 frtra b. ingt. márcz. 9. Csapin. — Zerna István 676 frtra b. ingt. márcz. 30. Caörnyeföldén. — Horváth György 1094 frtra b. iugt. marcz. 20-án Orosztonban. — Varga B. 374 frtra b. ingt. marcz. 9 én Nagy-Kanizsán. Skublics László 1540 frtra b. ing. apr. 6. ZaU-Egerszegen.— Klár Benjámin 7253 frtra b. ing. márcz. 30 án Za\a-Ivánczon.
" — Hazai rövid hirek. Surdon a grófi kastóly termeiben tűz ütött ki, a Iskósság eloltotta, miért a gróf a községnek 50 frtot adományozott. — A Palla-vicini palotát, hol a miniszterelnökség vau, az állam megveszi. — Szent Margiton 53 ház ós 27 pajta égett el. A kár több 100,000 frtnál. — Logenyén értékes :é giségek találtattak. — A magyar tudományos akadémia 50 éves jubiiaeuraa májusban tartafik meg.
- Külföldi rövid hirek. — Délafrika harezterén »z angolok keményen megveretlek. — Hugó Vic''.or 80 ik születésnapja PárinbAu fényesen megünnepelhetett. — Vilmo? hg. a nemet trónörökös iegidőba fia febr. 27-én turtá eljegyzését Berlinbe:« Schleswig-íiolbtein Augustenburg Victoru. hgnővel. — Ca! deron halálának két »zázadoa évfordulóját május 25-én Madridban fény nyel ünneplik meg. — Azor: szigetek egyikén oly nagy fó!drecgéa volt, nogy 20J ház ¡isszedüli. — Balogh KirJy zenekara Szent-Pé;ervárott nagy teiszóaben részesül.
r
lelkem volna is, kezeidbe adnám, hogy nálad legyen, tán ak*or tanulnék tőled, megtanulnám azt az isteni érzést, mely a2 embert istenné teszi, hogy kell szeretni magasztosan.
Génia tehajott és Novikoff hornlo kára egy hosszú csókot nyomott.
Most megyek, már eddig az én sátramat is berendbzték, azt a kis török le ánykát magammal viszem, holnap megin találkozunk, akkor azt hiszem többet mondok.
Egy perezre még Génia, tudja mi éri gyűlölöm ón Maflakoffot? különben menjen, majd holnap elmondom, vigye magával Carillát is a tegyen vele a mit akar, Önre bizom, önnek adom.
E perezben órkeeett a főparancsnok segédtisztje.
Mennem kell, a herczeg hivat, nem is''tartóztathatom tovább herczegnő; ha valamire szüksége lesz, szőnyeg, pamla-gok, csak vitesse el sátramból, — kezet c*óko!t a herczegnőnek. kardját felkötve távozott.
A herczegnő pedig a lefátyolozott Carillával együtt Novikoff segédtisztjének vezetése alatt egy kék csiku sátor felé tartott, mely a tábor köztpón levő pár fa alatt állott.
Carilla gyengéden simult a herczeg-nőhöz, ki a aürgést forgást a legnagyobb érdekkel nézte, s eközbeo a segédtiszttel élénken társalgott.
Ki sátra az amott? kérdé egy veres csiku sátorra mutatva, mely előtt egy öreg pókhasú forma szolga pipált.
Maflakoff tábornagyé, feleié a segédtiszt, ki ma érkezett.
Itt fog maradni a tábornagy ? kérdé a herczegnő közönyösen.
Valószinüleg, ámbár sajnálatomra ki kell jelentenem, hogy nem tudom.
Nem tesz semmit, veté oda herczegnő könnyedén. ;
De ha a herczegéő parancsolja^
Oh hagyja uram, ón minden érdek nélkül kérdeztem.
A tábornagy kétségbe van oqvo e^észetfl'' ''''
Miért, kérdé u herczegnő élénken.
Útközben egy hordó boriéle elve szett," s a mi mégmaradt, alig lesz elég pár napi használatra.
De a főparancsnok ur a herczeg oly szivéé volt....
Ah, mii mond ön !
Igen, oly szives volt és a tábornagy ur ró''zére egy egész hordócskával fel ajánlott.
És miro használja a tábornagy ezt a Bok boriéit?
Megroncsoll idegzetét állítja helyre
vele.
Nem vagy fáradt gyerinekem?
Oh nem! szólt Carilla fátyolozott szomorú hangon, fogoly voltam úgyis sokáig. e szabad lég kimondhatatlan jól esik i .
Hogy mondta ön? a tábornagy idegbaj ellen használja a boriéi''?
Igen, bekeneti magát minden este tetőtől talpig, csakis igy tudja magát ennyire conserválni.
Különös gyógymód!
Még különösebb az, folytatá a se gédliszt gyengén mosolyogva, hogy akkor ő nemcsak hogy fel nem kel, hanem a líjgd&hösebb ágyúzás alatt is oly csendesen fekszik ágyában, mintha Mayerbeyer operáit hallgatná az udvari színházban.
A herczegnő felkaczagott!
Köszönöm uram, folytatá magát gyengéden m.-ghajlva, sátorom itt van már.-még egyszer köszönöm uram.
A segédtiszt gyengéden megbajtá magát, s a kél nő után lehullottak a sátor függönyei.
Maflakoff és Brigasloff.
Maflakoff sátra a táboron kívül feküdt egy cserjésben, egészen az elóőr sök közelében.
A sátor belseje inkább egy össze vissza zavart lomtárhoz mint egy lakályos helyiséghez hasonli tott.
Vastag bolyhos takarók bevertek^ szerteizét össze-vissza feányVi.^nVdve-bőrök, theafőző totök, chinai theás ládák s rhumos palaczkokkal, s ezek között [az jSM^lok, ugy álltak,
mintha minden pillanatban megfutni készülnének.
k\ nyert ?
— Áx ÍS(S4 ki sorsjegyek márcz 1-én történt húzásában követk-''/.ö s tozh tok nyertek: ¡7. 30. 255. 6t>5. 1049. 1434." 2070. 2572 2790. 2915. 34-íti. 3547. 3798. és 3i500. Temesvár focr. 26-tci Béo» j, 9
Grácz , „ Brünn márcs. "-2-án
9. Tvj. 3. 4ó. 29 6. 20. 1. 77.72.1 1. 9 .70. 30. 82. 7..
6(i. 33. 15. 50.
Egy nagy ''magaehátu vörös tuni-lányban ült; még lábait is felszedte, Maflakoff előtte egy kieded asztalkán ^y üveg aszubor és eg ládácskában piskóták voltak. Egy gnóm királyhoz hasonlított fehér hajával, kicsi összenyomott arczával, az óriási ksrazókben.
Távolabb tőle egy óriási samovár alatt lobogott a özesz kékes lángja, s víz lassú morgása s a gőz BÍstergése hangzott csak a sátorban.
A samovár mellet* egy pohos termetű, kopasz, rezes orry egyén állott, kinek egyenruhája Bzinót még egy ezered szabó sem tudta volna megkülönböztetni, a ez a forró vízbe narancs, czitrom szeleteket, s különféle czukorral vegyes fűszereket hajigált.
Künn csendes volt minden, csak a felváltó őrjárat kiáltása hangzott enyésze-tesen, s az ütenyszerü lépó-ek alatt dübörgött a föld, azután elcsendesült ez is.
Benn a sátorban a víz. sistergett és a borszesz láng lobogott.
Hová utazzunk ma Brigaaloff? kérdé Maflakoff, örökösen rekedt hangján?
A Nisni Novgorodi vásárra uram, hosszú utuuk lesz, viszonzá Brigasloff: Különös I az urnák rekedt hangja volt, a szolgának pedig a legvisitóbb. vércse hangja.
Rendben van-e minden?
Rendben ; minden állomáson friss puncs vár bennünket, mit a postamester fekete szemű leánya főzött.
Jó lesz a. puncs, Brigasloff?
Kitűnő uram, olyan zamatja lesz, mint Ispahán dinnyéinek''.. .
Mikor indulunk Brig*s»off ?
Mindjárt uram, csak a Iroikának kell elő állni.
Brigasloff elővett legalább tizennégy darab öblös ézüsí poharat.
Hideg idő van odakünn Brigasloff? még. a íaj-kasok is megfagynak uram, aály* At a Nemere még a polusokba is behat
Hiny álWást érünk Brigasloff?
Hetet uram, hetet, hosszú ut ez!
(Folytatása kövotkezik)
HUSZADIK ÉVFOLYAM
Iroftatóm/
(E rovat alatt megemlített munka Nagy Kanixsáo Wajdits Jóxsef könyvkereskedés© által
mecrendelb''''tó ) ■
— Bartalics Imre könyvkiadó hi vatalában igen hasznos könyv jelent meg A községi birói hivatal vagyis a kösségi bírák hatásköre és teendői törvénykezési és közigazgatási tekintetben irománypél dákkal Írta KassAy Adolf. Csinos kiállítás 170 lapra terjed, ára 1 frt. Tartalmát mür közöltük, most csak azt emiitjük meg\ hogv a községi törvényről, a köz egészségügyről, szegónyügy, tüz- v^ásári-, erkölcsi . építészeti rendőrségről, leír. ki f''hh haszonvételekről, marhavészről, jövedék 8 minden adóügyről tüsetes intézkedést nyújt Ajánljuk az illetők figyelmébe. ''
— Aigner Lajot tevékeny könyvkiadónál megjelent s beküldetott hozzánk „A zsidókérdés Magyarorvzágon.* Irta Furkus Ödön. Ara 60 kr.
'' — Vidonyi Jóssef kedves és szép-tehetségű munkatársunk élénk tollából megjelent „Kárpátok alól" czimü beszély gyűjtemény. Tartalma: Lábas Náczi, Első aláírásom. Egy elpusztult ctalád, A forradalomból. Ara a szép kiál-Ütásu s 155 lapra terjedő műnek 1 frt A vonzó irmodor, s a felvett tárgy élethű leírása egyiránt kellemes időtöltést nyújt s méltán érdekessé teszi a müvet. Üdvözöljük a derék szerzőt s kiadványát me legén ajánljuk.
— Mehner Vilmos könyvkiadó hí vatalában megjelentek ujabban : Dr.jTol-dy László által átdolgozott Hellwald Frigv''es ,A föld és népei" cz. nagy munkájából a 33 és 34 füzet, ára 30—30 kr. Továbbá: Népszerű orvosi tanácsadó, vagy házi lexikon az egészséges és beteg emberről. Irta Dr. Zíffer Károly. 9 és 10-ik füzet. Ara szinte 30 —30 kr. Végül : Bognár Zsigmond nagyérdekü folyóirata a »Magyar Szemléa-nek márcziusi füzete ár* 60. kr. Tartalma Haraszti Gyula, a szerkesztő, Thallóczy Lajos sat. tollából eredtek.
— Aigner Abafi Lajot fővárosi könyvkiadó hivatalában megj§ientek ujabban,* .Nemzeti Könyvtár" 69—74 füzetei, e nagybecsű kiadványok egyes füzete csak 30 kr. Havonkint ké''. fűzet jelenik megjs előfizetési ára a 24 füzetnek 7 frt. 20 krt félévre 3 frt. 60 kr. A megjelent füzetek tartalmazzák Dugonics András müveinek 3. 4. és 5. füzetét, Ka-toua József müveinek 8. és 9. Sárosy Gyula müveinek pedig 4-ik füzetét. Melegen ajánljuk kiválólag casinók s egyéb közkönyvtárok gazdagítására.
— Kiss József előfizetést nyit költeményei második tetemesen bővített kí adásán. Az első 1876-ban megjelent kiadás jobbadán még ugyanazon évben el-
kelt és a könyvkereskedői forgalomból l«tünt A sajtó e költeményeket első megjelenésük alkalmával btttditó elismeréssel fogadta. A jelen második tetemesen bóvi-tett kiadás as első kiadásban megjeleüt darabokon kívül tartalmazni fogja mindazt, amit szerző az atóbbi négy év alatt figyelemre méltóbbat irt, ezek közt néhány még sehol meg nem jelent ujabb keletű balladát s vegyes tartalmú költeményt A régiebbek közöl felemlítjük a : Szegény Arje, Simon Judit, Magány, Egy tik, Egy reform, lelkész emlékezete; az ujabban megjelentek közöl: Ágota kisssz ízony, Szép Batőné, Kincses Lázár lánya, Gyilkos harang, Hansi czimüeket — A 16 — 18 nyomatott írre terjedő kötet kiállítása szokatlanul fényes lesz. Előfizetési ára: fűzve, finom velínpapiron 2 frt. diszkötésben 3 frt. emlékkiadás hollandi
ZALAI KÖZLÖNY
M I k I I . }. >k''
nál a szükséges példányszám iránt tájé kozva lehessünk. Gyűjtőknek 10példány után egy tiszteletpóldánynyal kedveskedünk. Kecskemét, 1881. február hóban. Scheiber József, kiadó könyvkereskedése. Ajánljuk e müvet az . érdekeltek figyel mébe 1 —
J-L
ItífGS^ 1881.
Í
japiron, czimrajzzal, kötve 5 frt As elő-izetési pénzek folyó évi ápril elsejéig Kiss Józsefnek Temesvárra küldendők; a kötet ápril végén okvetetlenül, esetleg azonban, ha szerző áprii elsejéig a nyomtatandó példányok száma iránt magát tájékozhatja, még húsvétra fog megjelenni. A kötet Budapest egyik első rangú müintézete által fog kiállíttatni. Tárcza rovatunkban mutatványt közlünk. Ajánl juk t. közönségünk hazafias pártfogásába.
— A következd előfizetést, illetve megrendelési felhívást vettük : s „Lóísme* tekintettel a boncz- és éiettaora, a fajta-és fogtanra, küllemtanra, patkolástanra, bel- és kül-betegségek megismerésére és gyógykezelésére, irta Dástkál György m. kir. honv. főállatorvos, czimü munkára. A szerző 25 évi, részint a <m. kir. méntelep, részint a mezőhegyesi ménesnél stb. szerzett saját tapasztalatain alapuló, ezen kizárólag gyakorlati irányú müvo a magyar irodalom terén egyetlen s kiválóan hézagpótló lesz, Szerző a ki tűzött anyagot gyakorlati szempontból tárgyalja s müve felöleli magában a boncz-, élet-, fajta és fogtant, küllem- és patkolástant, a kül-és bei-betegségek felismerését és gyógykezelését,ugy hogy nincs lovas tiszt,gazda, lótenyésztő, gyógykovács, aőt állatorvos kinek e munkára szüksége ne volna. A mü körül-belől 25— 30 nagy nyolezad rétü ivre terjed éa 120 kitűnő motszetü ábrával lesz ellátva, mi a munka értékét nagyon emeli ós árát drágítja. — Megje-len f. év juníus hóban és olőfizetési, illetve megrendelési ára f. óv márczius hó végóig 3 frt. 60 kr. ; kóeőbb bolti ára sokkal több lesz. Az előfizetéseket, illetve megrendeléseket (r>.z utóbbi esetbeu a munka megjelenésekor utánvéttel lesz szerencsénk megküldeni) kéljük a kitűzött határidőig, legföllebb f. év márcsius hó végéig beküldeni, hogy a műnek ábrákkal ellátott nagyon költséges kiadásá-
Vegyes hirek.
— Öngyilkosság muzsikaszó mellett Zapletál Hagó kákovai pénsügyőr m. hó 20-án éjfélig mulatozott a korcsmán, aztán a bandával együtt kivonult az utczára, húzatott magának még egy „ropogós csárdást" — tánezra kelt, oda dobott a czigányoknak tíz forintot, s táncz közben előkapott egy revolvert a szíven lótte magát Zapletál, mint a .Magyarország* irja, igen becsületes fiatal ember volt, s tettének oka valószinü''.eg reménytelen szerelem.
— A Deák Ferencz-stobor bizottság Ülést tartott Szlávy József közös pénzügyminiszter elnöklete alatt, ki csupán ez ülésre jött Budape^re. As ülésen jelen voltak : Tisza Kálmán, Bedekovics, Tre-fort, Szapáry és Pauler miniszterek, Ipolyi püspök, Falk Miksa, Kovách László, Pulszky Ferencz, Ráth György, éaRáthK. főpolgármester. Ax ülés tárgyát Huszár Adolf szobrász kérvénye nyomán azon kérdés képezte, hogy az ülő helyett álló szobor állíttassák e? A bizottságban eleve nem as a nézet volt az uralkodó, hogy feltétlenül ülő szobor fugadtassék el, RŐl a bizottságban többen akkor is as álló mellett nyilatkoztak. A jury véleménye alapján a pályadíj kiadásakor történt megállapodás akként, hogy az az ülő szobor tervezőjének adassék ki. Miután pedig most ugy -a közóhaj hang» sabb nyilvánnlása, mint a művész maga is állószóbor mellett nyilatkozik, a bizott-ság egy szűkebb albizottságot küldött ki. azon megbízással, hogy Huszár Adolf műtermében az ülő és álló szobor-vázlatokat megtekintvén, a bizottságnak véleményes jelentést tegyen. Ez albizott-ság tagjai a következők : Andrásjy Gyula, Keleti Gusztáv, Pulszky Ferencz, Ráth György éa Tisza Lajos. Az elhnnyt Csen-gery Antal és gr. Mikes János helyett a bizottságba beválasztották Széli Kálmánt éa gr. Andrássy Gyulát
— PóruljdrU Bécsben törtéül ez a tragikomikus történet. A bolondestélyen egy Hzerzete8 maszkba öltözött vendég keltet1 feltűnést, ki ugy látszik az emberekét és a viszonyokat ugyancsak ösmer-hfctte, mert sokakat megtréfált. Különö sen egy pléhpánczélos lovagot üldözött c*ipós megjegyzéseivel, ki e miatt majd balálra boszunkodo''.t. De a barát ügye-Ben utat vesztett előtte^ mikor már csak nem a torkára akarta forrasztani inger-
kedéseit A felbőssült ur másnap vén asszonynak öltözve <&. korcsolya egylet elmezrs mulatságán igyekezett szóra-ozní. Egyezer meglátja a tegnapi barátot. Rárohanni, csattanósan jobbrul balról nyakon ütni, egy perez müve volt. Erre természetesen nagy botrány követ* kezelt, s az álarozok kölcsönös Jefánga-tása. De ki irbs^ja le as exlovag és vénasszony eUzörnyüködését, mikor a barát-baj a saját szigorú hivatalfőnökére ¿s mer. Az egész dologban a legérdekesebb hogy a hivatalfőnrik egészen ártatlann jutott a pofonokhoz, mert a barátcsuhát csak az nap délutár kölcsönözte ki egy közvetítőtől, s így . iótt ?«üó nap más vitézkedett alatta.
— Blahdné Luiza esküvője Splényí Ödön báróval mult szombaton délelőtti 1 1 órakor folyt le egéaz csendbon a Kal-vintéri templomban. A násznagyokon, Földváry Kálmán cs. k. kamarás honvéd századon, és Kovács László a képviselő ház háznagyán kivül senki sem voltjelen. A művésznő folyó hó 26-tól két heti szabadságidejét fogja használni, mely alatt Debreczenben vendégszereplése után — hir szerint — Velenczében is fog több napot tölteni.
— 8zillSk figyelmébe l Dr. Nieme yer berlini orvos nem régiben nyilvános előadást tartott a gyermekápolásról s abban a legkíméletlenebb módon kikelt azon bánásmód ellen, melyben a kicsinyeket rendesén részesitik. Ide oda ringatják őket — úgymond — a bölcsőben a mi annyira ellenkezik a gyermek természetével, hogy az csak nehezen tudja megszokni, s rendesen többszörös hányás veszi elő. S ha ez sem használ, akkor a d*jka egyik kezéről a másikra kapkodja, mig nem a szegény teremtés egészen elmerülve elalszik. Voltakép a helyes bánásmódban részesülőgyermekneknem kellene sirnía soha s ilyen ringatásra szükség egyáltalában nincs. — A gyermek vagy : éhség miatt BÍr s akkor meg kell etetni — minden három órában és egész éjjel egy-ozer — vagy pedig azon fájdalom miatt, melyei neki a pólya okoz. A pólya a gyermek^szenvedéseinek főokozója, mely elszoritj* a szegény kisdednek mellét már az első napok alatt, hogy lélekzeni sem tud és teij*s,merev mozdulatlansága kárhoztatja hónapokon át. — El fog jönni hs idő, mint magát a nagytudomá nyu orvos kifejezte, midőn pólyákat efféle eszközökkel egy sorban fogják mutogatni, milyenek az inquísitíó idejéből reánk maradtak. A pólya csak a dajka kényei mére találtatott fel s a mily sok kint okoz a kicsinyeknek ép oly -egészségtelen. A gyermeket bepólyázatlanul kell hagyni feküdni s ha még akkor is felébred éjjel és hangos sírással ad
magáról jelt, akkor ki keli. nyitni a* ablakot, mert az annak a jeí®, hógy nincs tiszta levegője, gyenge tüdeje nem bírván meg a gyormeksz >ba rendesen fülledt Rthracisphaeráját. /« . n •
Papírszeletek.
Bérkocsishoz lép egy autik kinézi,fl
hölgy.
,A rég¡»-''-gtárba1, j-aran solja a kocsi,-nak. —
.0« tetaxik maradni, v.ayy m-t*« i. ho rom a nagyságos asszonyt?" élezel a kocsit
¿res Iluaka nagyon barát, »gy „hácsj- val, «öt meg
• — A három ságoaan beszélget i* csókolja.
— Ilonka, ez nem illík, hogy maga t báoalkát megcsókolja, — szól a bonne
— Míg akkor sem, ha ilyen csaayák a öregek ? — kéidi a kis lány. a hülodexő vendégre matatva.
rpa
6-.-80 -. Sxéna
Hivatalos piaczi árak-
Na;;y-Kaaix*án, 1881. mircx 4 100 kilogramm jávai számítva.
Bn.s. 11----11.50 Rom 9 56 -10.—
7.60—7-60. Zab &-80-.6 20. Kukorica
--. Burgon/a 3 60.--. Borsó 30.—
Leucse —.—•—28—. Bab .---9--
•—2—. Ssalm* -- v<
1 kilogrammjával asimitra. Marhahús 48—J52. Jnkhns .-•—._ Ser-téshaa 56 —.—. Szalonna •— .—80. DiwwSzair —.-86. Vöröshagjma -—.—18. Foghagyma -.-80. Cznkor • —.—50. Bors . — •—12->. Paprika 1*—.—. Sxappan •— —40.
1 literjével saámitTa. Ó l>or 32—Í8 kr. üj bor »0 28 kr. Pálinka 48 kr. Kciet 6 kr. Kiadta:
FARKAS, v. piacs kBnyrveaetí.
Szerkesztői üzenet.
4528 Gr. R. Tr*vnik.íA 2 frt. eló&ze-tusi pénz átadatott a kiadó urnák, kérjük a .Zilai Közlöny* előfixetéai pénzeit köaretl*n & Kiadóhoz s nem a szprkes/.t5he* kű!d«ni
4529. H.Uarth. Igaz, hogy Bouilly no-rellái el ismertek, de a .Végrendelet" fordítása döcxögós ; inkább axabadou fordítson, mint bi-ven, mert a mi nyelvünk sajátsága: elOtnnk.
4őS0. 6. Béci. A kimutatást azonnal postára adtnV. Többit m»g.tn levélben.
4531. Cxérua Péter jönni fog mielSbb.
e ti naptár.
Márcxíns 6-¡kától lS-ikéig.
Hó- és heti-nap Katii, é* prot. 0 ö r ö g naptár n ptár ntj
10) Kat. és prot v.r. Jéxtis a pusztába vite-ték a lélektKl. Máté IV. 1-11.
6 Vastrsap 7 HétfS 3 Kodd 9 Szerda lOjCsütörtök i IlPéitek 12 Szombat | H 1 invocav. Aq. Tamás. Ist. Ján. Fer. Kánt. 40 véitao. Jéx tör. k. f Gergely p. f SJ D Zsir. v. 1 23 Polykarp, j 24 Sz. Iván 1 25 Taráx 26 Porir p. j 27 Procop j 28 Vazul fft M * 1«
Felelős szerkesztő: BÁTORFI LAJOS.
HIRDETESEK.
GYÖNYÖRŰ ROM KATH. IMAKÖNYVEKJ
- } an uzerencsém jeíenteni, hogy a köztiszteletü lt<*k<'' Krintóf vörös berónyi róm.4tath. plébános éa hírneves magyar író által figyelemmel szerkesztett harmadik és negyedik kíndást ért. az hit.-itosságot előmozdító, a kath. hívek szivet nemesítő, három fél«? kiadású: .Mennyei .Mannánkért", Cdvö-Bég \ény< ''. „BiztoH lelki vezér« czimü ós már ttzenkót ez«-r példányon felül a kath. hívek közt elterjedt
lmaKönyveket
a teljes irói joggal örök áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek szükségességét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjelenésük óta mindenütt szívesen fogadtattak é< eddig a veszprémi. |H:<->i és Mzombalhelyi pünpoki hatóságok jóváhagyását kiuy rrték, s ezáltal kifejezést adtak, miszerint e szépen kiállított hibátlan imaköoyvek terjesztését a kath. hivek közt szívesen látnák. Mennyei mannáikert, va?yis teljes urtalmo ima- és énekönyv keress-tci.y katholikusok hassnálatára,-harmadik kiadás, őt müré-xi :ic/élmet-sxetü képpel 8-rétü, fiibőrben, kötve tokban . . frt 1 30
Egész bőrben, tokban és finom arauymeUxóssel . . frt ¡ 80
EjjéaX 1 " - ...nvm/....Á* «... / - 1-------
H+H4W t i**
1 iinzassa!
frt frt frt frt
1.2.» 1.80 280 3.50
or ajxnym''-tsxes, csat és. kerosxt . . . frt 2 70
Zeruebórben. csat és diaxittéssel . . . . frt 4_
Finomabban készitre .......'' " frt 6 _
Sdyem-.vagy bit«onylcStét arán) meuxéssel disxitve . frt 7—10 _ Mennye mannáskert, ) finom papirra Dyomva 12-rétfl, hat kitQnó
SSS-SLJS^ aczélmeUzetfl képp-1. Színnyomat« crimlaP! al. BiztosJíJkivKer ) Negyedik kiadás.
t fl bőrben, tokban ....
Egész bór, finom aranymetszés és tokban .''
Acxél kereszt és csattal ... Zer^iebőr disütéssel Finomabb kiállított Selyem-:vagy bársonyk. disxitmény Mennyei jBansásksr 32-rétfl, temérdek képpel disxítre",
papirk. tokban , Aranyn)ct«zéss.-1, tokban ... Acxél keresxt, csattal
Zvrgebóf. disxesen ••.."■''
Selyem-bársony finom disxitménynyel '' . . ! ... ___
Kis rwsáskert, vagy a kath kerosxtény ifjúság imái és énekei ki« cmuo* aranyny.matu papirkötésben, tokban- ára 30 kr.; angol vásxon exüst nyomással 40 kr., egész bőrben velinpapiraranymeUxéatól, tokban M kr. ; aczélcsatra 70 kr; egész bőrben velin papír aranymetszéssel és te.«!! caatra, k.-resxtt«l 80 kr.
Eflyházl énekkönyv, 115 egyháxí éneket tartalmazó, Il-ik kiadást ért pmmos aranvmeUxésso! késsített könyrscske, ára 60 kr.
Houokkomiroal eslésy, a bold. sz Máriát kegyeletteljesen tissteló magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Nagy áldozat irta Tóth Mike Jázns társasági Ug IV. kiadás, csinos k ''.uyv kípekkel ára füxve 18, kötte araaynyomaaaal 28 kr.
A szent keresztúti ájtatosság, képes kiadás irta Sxemányi Ágoat szent-Fpron.-z r áldoxár, kemény kötés, aranynyomással 28. kr W Minden megrendelés posta fordultával esxköxöltetik.
Tiss telettél WAJDIT8 JÓZSEF,
könyvkiadó M.-Kaaiasáa.
frt frt
irt frt frt frt frt
5—6.-
6-8—
-.40 -.60 1.— 1 50
250
Sárvár város tulajdonát | képe/c és & Gyöngyös folyón fekvó 4 kővü uj malom a hozzá tartozó 60 hold szántó föld és kertekkel 1881. évi Szent-György naptól kezdve 6 évre a legtöbbet Ígérőnek t bérbe fog adatni.
Az árverés folyó évi márczins 19-én délelőtti 9 órakor Sárvároti a városházánál fog eszközöltetni, hol a feltételek előre is betekinthetők.
?49 2-3 az elöljáróság.
Bolti helyiségek.
„Iháros-Berény" mez.''vá ros közepén egy szilárdan épült kényelmes lak ház ugyszin te >,Inke" község közepén levő cserép zsindelyei ház, melyek több év óta jó bolti üslettel telepítve voltak, mostan szabat kézből el ¡dandók kedveső feltételek melleit, a vagy is hosszabb időro bérbe aJatuak; a házak azonnal laklsra átadhatók. Vállalkozók forduljanak
Günsberger Lázár úrhoz 2&2 2-3 Bogláron.
A es. kir. szab. osztrák r^leJc-bltellutézet
hitelzálogi biztosított
darabja- 100 frt-
éven kint 6 húzással
és minden
főnyeremény 50000 írtig |
kexeskednek kétségtelen hitellel a legnagyobb syerésssetek, minthogy minden 100 frt névérték szerint kijátsxött záloglevélre axcnkivfil még jutalom élvezet is esik, mely a kijátszásig minden hutásban részt resx, és melynek értéke már ma 30—35 forintig terjed.
E jeles zálog''evé jegyek, melyek nem ajánlhatók eléggé, egyszersmind a lego''csóobak ax osxtrák-magyar birodalomban, mert exek ai egyedüli soxsjegyek, melyek ráfizetés nélkül fenntarthatók, és mígi« bixton lehet o kitünS ¡egynek jelentékeny árfelemelkedesére bzámitani.
Közelebbről vizsgálva, látjuk, hcf»y o jegy
9 százalékos kamatozást
képex, minthogy as éTÍ 6 kötlerél értéke darabját 1 írttal vévo 6 frt, a kamat 3 írttal sxámitra, igy ax eredmény 9 forintot tesx.
■I ezen jsrsjsgyeket készpészben szlfsrsss s sapi árfs-lysa szsrint (most 100 frt) sdjsk, kereset is költséfl béraestve, vslsaist havi részlet fizetés «ellett Is
¡0 részlet 10 fríta!...... . 100 frt
az utolsó részlet • < 5 frt
összesen: 105 frt
A 10 frtayi fizstést Jssyeakeat sz eladók kivássüra Is mcí)tartjak.
A Mm\ a jöTő Hozásra 1881. april ''15.1 öl és
NYITRAI és TARSÁ
Budapest, Dorottya-ntcza 6. sz.
A jutaiom-kUtlovelok miut tökének kamatozása végoU baax-nálhaték kötségoknél, testaieteksél, nyilvános felügjelet alatt
álló íntéxeíektái, továbbá gyám''- és lcte1* pénx gyanánt é* kalonai háxassig bixto-sitéknl (A törv^nynk 86 para''rapbnsa.)
(254 1- 15)
a:
3
0
0

0
01 É N-L Ó.
Ifj. gróf Zichy Ödön uradalmán Surdon — Totalisateur telivér angol mén — apja Vulston Melbourne és anyja Ms. Shatton Orlando után — fedez folyó évi junius hó végéig — félvér kanczákat 20 frt, telivér kanczákat 25 frt fedezési dij mellett.
Távolabb lakó uraságok, ha kan-czáikat a fedezési idény alatt Surdon elhelyezni kívánnák — a kanizsai piaczi árak alapján — azok élelmezése az uradalom által eszközöltetik.
Előjegyzések még 20 darab kanczára 8 nap alatt Tantossy Eéla uradalmi kasznár úrhoz posta Zákány küldendők. 25s 2-3
^ Van szerencsénk a t«k. kösön
bégnek tudomására hosbi, hogy
NETOCH GYULA llí
Nagy-Kaniisán,
0 orvosi mü- és kötszereinkből ren-
? des raktárt tart, és s*ivet>aágból
0 czégünk részére mindennemű ren-
0 delményeket elfogad. 250 2.-3
É FISCHER PÉTER ÉS TÍR84,
0 orvos sebészi mü- és kötszer
o
9
0 0 0
gyámokok.
MBT
Hatvaui-utcxa 16. szám.
Hagy-Kaaiisáa, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajáits József gyoraajtójin.
tRkí a5-"í RUIS-ÜIAK
NAGY-KANIZSA, 188L márczius 10-én.
, —,iii ''■
Etófizrtisi ár -.
egésx évre ....... 8 frt.
fél érre.......* »
negyed évre....... 2 ,
Egy- (tzAvi 10 kr.
I rx K» . J A \J A ! A a A A
hirdetések
8 basibos prtitsorban 7, másodszor t> s minden tofábbi sorért 5 kr.
nyilttérrejt
»őrönként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 80 kr. fizetendő.
kax.kwya xiüaxítjk
T Huszadik évfolyam,
A lap szellemi részét illető közlemények, a szerkesztőhöz, anyagi résrét illető kft*leiné»y«-W
pedig a kiadóbojr b^fiiicntvf'' . . • i Hntézwntaki .a .
X A r, V K AÍN* I /. S A Wlassloshir
Bérmcntetleu levelek csak ismer!
miinkaUirsaktól fogiuUniisak cl
- . ''i • ■•T-t: .11 Hn • . \
Kéziratok; vissza nem küldetnél;.
np^-Kanizsaváros helyhatóságinak, „nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet % a „nagy-kanizsai kereskedelmi 8 iparbank*, ,xiagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a u&gy-k&nizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a , soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kül-választmánya" s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője. ■ -
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Hegedűs Sándor fesolvasisa
— Nagy-Kanizsa, mircz, 6. iSSl. —
A kereskedőkről és hivatásukról
Azt hiszem, hogy vannak a kik a kereskedőkről már sokat olvastak, éa tölb felolvasást hallottak, ezek bizonyára azt hiszik, hogy én is azért ültem ide, hogy elkezdjem a kereskedés históriáját előadni, vagy unalmasan elmondani, hogy az első kereskedő nép a foeniciaiak voltak, hogy kereskedők alapitották és kormányozták Carthagot és később a hatalmas Velenczét; hogy Oicero és a római irók általában milyen rossnil gondolkoztak a kereskedésről, hogy ez még a középkorban is milyen megvetett állapotban volt, daczára annak, hogy a keresztes hadjáratok alkalmával nemcsak hatalmasan kifejlett, de lényeges befolyással volt a feudalizmus megbuktatására is. Igy folytathatnám aztán hosszadalmasan sokáig, miatta kedves hölgyeim szörnyüképen unatkoznának és a férfiközönség is csak udvariasságból figyelne reám. De hát csalódnak, én a régi dolgokat nem bántom, tisztelettel viseltetem ugyan a tudósok nyomozása, a történelem tanítása és az emberiség fejlődésének első küzdermei iránt, jól tudom azt, hogy ezek nélkül igen tudatlanok és szegények lennénk, de én az újkor gyermeke vagyok, mit bizonyít az a körülmény is, hogy újságíró lettem, én''ebben a korban ér zem jól ti magamat, annak eredményeivel és helyzetével foglalkozom és igy midőn mai előadásom tárgyául a kereskedőket és azok hivatását választám, azt akarom röviden előadni, hogy milyen erőt és hatalmat képvisel az újkorban a kereskedelem és milyen befolyása van a nemzetközi viszonyokra és egyes ország társadalmára, nemzetgazdaségára a kereskedő osztálynak, és hogy főleg nálunk mi a hivatása, annak kedves hölgyeim mondani fogják, hogy hi-
szen ez sem valami mulatságos thema, — tökéletesen igazuk van; de ha kegyesek lesznek néhány percz-nyi türelemmel és figyelemmel megajándékozni, látni fogják, hogy lehet abban élvezetet találni, mert az ó nemes szivök bizonyára érezni fogja az újkori vívmányok erejét és azokban a kereskedelmi osztály jelentőségét.
Legtöbbször találkozunk azzal az előítélettel még most is, mely alapja volt a régi tudósoknak és régi nemzeteknek, a kereskedők iránti ellenszenvének és ez az, hogy a kereskedők nem termelnek,'' tehát basznavehétlen osztályt képeznek, csak másokon nyerészkednek, tehát hogy egy szóval fejezzem ki magamat: nem képeznek termékenyítő, termelő osztályt. E/.t az előítéletet még most sokan osztják, nemcsak a közönséges emberek, de még a tudósok közül is, ki tudjuk, hógy Amerika legnagyobb nemzetgazdá-sza Oarey, milyen harezot folytatott a közvetítők ellen, de ez bizony egy nagy előítélet, mert a termelést mozdítja eló az, ki az árukat a fogyasztó rendelkezésére bocsátja és a vagyonosságot fejleszti az, ki ugy a termelést mint a fogyasztást lehetőleg olcsóvá teszi, a távol fekvő szükségleti tárgyakat összehozza és ez által azokat mintegy megtermékenyíti. És tudjuk azt, hogy most már csak a nemzetközi kereskedelem által forgatott áruk évi értéke 22 milliárd forint, tehát tiz annyi, mint a frires franczia hadi kárpótlás; elképzelhetjük, "hogy mily óriási vagyont képvisel a kereskedelem, mert a nemzetközi kereskedelem aligha képezi egy tized, vagy egy huszad részét annak, mit magoknak az egyes~nem-zeteknek belforgalma képvisel, tehát bátran Állíthatjuk, hogy 200 300 milliárd frtra megy az,mit. a kereskedő osztály a világon egy évben megforgat, a miből kitűnik, hogy
mily hatalmas és jelentékeny tényező az az osztály, melyhez azon egylet tagjai is tartoznak, melynek estélyén most szerencsém volt megjelenni. Ezek a számok bizonyítják, hogy kezeik közt mily óriási vagyon fordul meg, és hogy abból mennyi jó. és rósz származhatok.
Igen, de hogy ily nagy Ösz-szogre emelkedjék fel a kereskedelem értéke, ahhoz szükség volt arra, hogy a termelés necsak nagy mértékben fejlődjék, de az is, hogy az áruezikkek óriási mértékben szaporodjanak, a fogyasztási igények és termelési szükségek nagy mértékben fejlődjenek, az izlés kifejlődjék, finomodjék. élőálJjon a divat, ez a szeszélyes, de kedves kép, hogy fejlődjék a tudomány, a forgalom és a civilisatió. Már pedig mindez nem képez egyebet, mint az emberiség mivelódését és ebben boldogságát, és ha végig futunk a fentebb elő sorolt tényezőkön, látni fogjuk, hogy mindazokban a kereskedelmi osztálynak igen nagy része van. Hisz ha a vadakról olvasunk, az üzletirásokból látjuk, hogy azok civilisatíója azzal a tollal, üveggyöngygyei vagy puskával kezdődik, mit az utazók, kik e tekintetben kereskedők, hozzájuk vesznek. Mihelyt fokozni kezdjük vágyai kat, szükségeiket, azonnal dológ után néznek, keresnek elefántcsontot, aranyat termelnek, a mit csak tudnak, hogy legyen mit adjanak azon cse csebecsék fejében, miket hozzájuk a mivelt nemzetek visznek. Némelykor az igaz, hogy rosz oldaláról kezdi a civilisatió működését, mert italt és pusztító fegyvert nyújt a vadaknak, kik paradicsomi ártatlanságban különben sem élnek, mert a házi er kölcsökról fogalmuk sincs, nó meg olykor egymást is meg-megeszik. de elég az hozzá, hogy a kereskedő kelti fel az uj szükségeket és ez ál tal a munkát oly népnél, mely még életképes. És ha a vadaktól a mi
veit nemzetekhez fordulunk, láthatjuk, hogy miüél iiiiveltebb valamely némzet, annál többféle áruezikket fogyaszt. Hisz ma már alig van közönséges polgári háztartás is, mely a világ mind az őt részének terményeit ne fogyasztaná, mikor az Amerikából hozott kávét, az Indiából hozott selymet, a Chinából hozott theát, az Egyptomból hozott elefánt csontot, az Ausztráliából hozott gyapjút fogyasztjuk, kevés embernek fut eszébe, hogy milyen tervezetet képez az, milyen hatalmas osztály működésének köszönhető az, hogy mindez minden nehézség nélkül rendelkezésére legyen az utolsó város utolsó kis polgáránák is. Ugyanez áll nemcsak a fogyasztásról, de a termelésről is, mert az ipar, sót a földmivelés is most már nemcsak a_ j^aga fó-ményeivel dolgozik, hisz csaknem minden házba. bevette magát az amerikai . varrógép; majdnem minden gazdaságban van amerikai gép, az ipar szükségeit pedig az öt világrész minden ¡terméke és fél- vagy egész gyártmánya van hivatva minden nap kielégíteni. Ha ennek következtében az emberek nemcsak jobban élnek, szebben ruházkodnak, de gyorsabban, olcsóbban, psíkereseb-ben termelnek is; azt hiszem ez csakis a kereskedelem érdeme, melynek termékenyítő hatását ezek a tények elég világosan bizonyítják.
De nemcsak okoskodás, hanem a mindennapi élet is ezt bizonyítja. Hol van a legnagyobb, fejlődés, akár külföldön, akár nálunk? azon városokban, hol a kereskedelem erős. Nézzük meg most a népszámlálás eredményét is a vidéken, fájdalom, a legtöbb helyen a lakosság nem hogy*-, szaporodnék, de apad , míg Bödipest. ép ugy mint Brassó, Té-itiesvár, ép ugy mint Kanizsa a legszebb fejlődésnek örvend. És ha kell külföldi példa, nem fogom- Amerika bámulatos példáját, vagy Páris és
London hatalmas fejlődését előadni, mert az ösmeretes, hanem felhozom egy kopár vidéken alakult angol város példáját, Liverpoolét, minthogy ezzel van nekünk is legtöbb összeköttetésünk. Liverpool csak a Mer-sey folyó által van a tengerrel ösz-szeköttetésben és mégis 12—15 kilometer hosszú rakpartja van; ezelőtt 120 évvel csak 25 ezer lakóval birt és most már lakóinak száma a fél milliót is meghaladja, forgalma 14 millió tonnára megy, évenkint 20 ezer hajó fordul meg kikötőjében. íme: ha a vélenczei laguaákra, ha a Mersey terméketlen partjára hatalmas virágzó várost képes a kereskedelem teremteni, csak nem lehet azt mondani, hogy terméketlen.
De ezt egy hatalmas, önkény-tes és mégis tökéletes tervezetnek köszöni a kereskedelem, meg a legtökéletesebb mnnkafelosztást. i a legrövidebb összeköttetéseket, ;a legbiztosabb értékesítést valósitá é^ ennék köszönhetni azt, hogy óriási* j ember tömegek., .mindennapi \ '' szükségleteiről épugy mint haladási: .maradandó igényeiről és fejlődéséből ugy gondoskodik, mintha mindenki számára kilón szolgálat állana késze;)," mintha mindenki külön rendelte volna mqg szükség!eti czikkeit magának. És ezt nem valami parancsszó, nen: szabályzat idézte eló, hanem az egyéni i tevékenység "szabad: fejlődése és mégis •szebb rend mmtH^'' bármilyen j mesterséges rendszabályok hozattak ! voln*. V. :/.''
A müU. betfcfcb&n ''''olvastanr, hogy Londonban l)ly nagy fiqfuyá,s voU, hogy néhány napig az utczára sem iebete . kitj&enaif a /közlekedés nemcsak a fridékkcl. de még a városban is teljesen szünetelt:'' Éá az angolok megijedték, hogy .ki fogja táplÜöi azí a 3 millió embert, aki üontfünfran * liléik : "ETz~ a lkai ómból ~~az angol lapok''ho&wr eí-aélkedé^be bocsátkoztad; Rógy''-''tói lenné Lóndónból,
TARCZA.
Lánykámhoz.
1 ni.
Ujjadi>n a j«gygyürü. 8 te annak ugy örülsz,« Ragyogása gyönyörű 8 te ebbe.i elmerülsz . . . Elmerengve nézdoled, Szép jöv5d átképzeled.
Szelíd mosoly ajkadon, Szemedbon köny rcsog-, Pir ot a szép hajualoa Gyöngyöt csókolva meg; Igen, harmatgyön gyöket, E korány szülötteket.
Nézegesd csak vidoran 8 álmodd a «zép jövGt, — Kl tudja benne mi van ''. Jó, ha bozzi erőt — Mint a méhe — gyűjtöget«, Sírig boldog igy lehstsz.
Szeresd, ki téged szeret, Ki «»ivéhez csatol. • • Odv az igaz s»er«t«t,. Mig a hamii — pokol. Ha az szUd talizmánja: Lelkem áldása rája !
BÁTOKFL
Egy női chimera
— Eredet« bezzély. —
Irta. iq. doná8zí ferencz.
(Folyt, tás.)
Ekkötben fölkelt ott künn a hold, bemosolyogta a vidéket, enyhe szellő asállott g tájon végig, virágillatot vitt, uárnyain éa a pálmák hullongó hímporát.
Nem jobb volna, ha bedörzsölnél előbb Brigasloff? " '' '' ''
Oh, mit gondolán uram? hossza az ut, áthülnél könnyen, majd az utolsó állomáson, hol r csaplár leánya meleg ágyat vet számodra?
Igazad van, majd as utolsó állomáson.
Brigasloff ekközben a poharakat töltögette, s párosával a Bátor különböző pontjaira rakta.
Mikor etekkel készen volt, urához fordalt; a troika előállott uram !
Öltöztess fel Brigasloff!
Brigasloff elkezdte urát vetkőztetni, s bedugta az ágyba, leterítve egy bolyhos medvebőrrel.
Indulunk Brigasloff?
Mindjárt csak előbb egy kis utra-/alót kell magadhoz venned uram !
Ezzel urának egy pohár erősen megrhumozott puncsot adott, azután maga is egy olyannal hajtott fel.
Na mo«t induljunk szent Prokop nevében 1 < ,
Ezzel a lom közül egy patkóalakban meghajtott fadarabot vett elő, melyet az orosz troikáknál*) a középső lónak a szer számára erősítenek s ez bőven meg volt rakva csengőkkel és elkezdte rázni, s a csengők C8Ílingolásánál pedig a tábornagj & medvebőr alatt bóbiskolni kezdett.
Ez igy ment egy darabig.
Ekkor megrázta a tábornagy vállát, a csengés pedig elhallgatott.
Odztrow állomás, megérkeztünk uram, ébredj, végy magadhoz egy kis melegítőt.
8 mindaketten egy-egy pohár puncsot hajtottak fel.
Sietős az utunk Brigasloff ?
: 11'' • i ...»»4.
•) U''azó s*au.
Itt pihenhetünk, mert hamarébb
ide értünk mint ki volt számítva.
Csúnya-hideg van ugy-eBíigasloff ? Ilyet nem értem uram ! ó" Kérj hát egy pohár ar»kot! A troika újra megindult, újra csen gc;t bongott &z egóaz sátor. ;
A következő állomásnál mégint páir pohár melegítőt vettek magukho^/
Peus^awnál, Kiewndí újra. : A. lerakoU poharak pedig ürülni és fogyni kezdtek. ¡.
A troika csengett, & szán sebesen siklott tovább, a.hideg mindinkább erő aödött. •''
A következő állomásnál megkellett még egy pohár arakkal toldani.
Az utolsó állomást nyiisebesen tették meg, a troika is mintha vesatét óroané, oly hatalmast n csengett, rengett, hogy majd szétszakadt.
Derekasan haladunk Brigasloff! Hatalmasan uram I Egy végsőt csörr&nt, zökkent a troika 1
Gisni Nowgorod uram, megérkeztünk a .fehér medvébe.4
Meg vagyok dermedve egészen, puncsot Brigasloff.
Én is uram megdörzsöljelek ? Mindjárt, hadd térjek elébb magamhoz, üdite fel egy kis arakkal.
Most várt még csak a herculesi munka Brigasloffra.
Egy vastag, bolyhos szövetű pok-róezot borszdszbe mártott, hanem elébb még a leborított lámpát is a sátor hátterébe vitte, asután urát pedig begön-gyölgette a bemártott pokróezba.
Maflakoff szinte nyögött az élvezet-
től, a sátor belseje pedig hasonlított egy pálinkaiőzőhÖi.
Brigasloff mindenféle ostobaságot beszélt össze, közbe-közbe mormogott.
Azután kényelmes fekhelyet rende zett össze ura mellett.
• Nemsokára csak trombita szerű hortyogás» ai alvüknal: reszkettette a Bátor falait. ''»•• i»»'' •«•- J''
B pillanatban a távolban az előőrsök jeladó kiáltása hallatszott,'' ezt kö vette az őrjár** ütenyszeirü dobogása.
És á midőn az őrjárat visszatért, a csapat közepén egy ho''sazu ősz szakállú török ruhába öltözött férfiú3ejt, s a menet egyenesen a főparancsnok sátra telé tartott.
A sátor meg-meg)ebbenő függönyein még világosság szűrődött átsgyöa gód dallamszerü kaczagás.
Amint a segédtiszt belépett,-Sergius tábornagy felpillantott a sakktábláról, Génia pedig dallamosan kaczagott, mert a tábornagynak mattot adott egy végső'' .húzással. , j. - "J
A segédtiszt jelentett valamit. Jöjjenek, szólt a tábornagy röviden. Génia a függöny f«ló nézett. Maradhatok, kérdéfo*ncxiául,.,vagy valami titkos-ügy, melyet oem szabad hallanom ? :: - ; , i- n II
Nem, egy elfogott török, ki ód velem akar beszélni, maradjon bocozegnj.
A-tábornagy az érka&Sk felé^orditá fejét. ..-•_•
. ■( A-iötök megállt, b mellére téve ke-aoit megbajtá magát. >••■ ■■■<] ■■ -o«> 1 1 v Én Said, /Oglaüli fia vagyek, sióit mély hangon, leányomért jölUdbbo&''fct''J vánsz érte ? megadom !
vili
Génia - ttemeiben egy élénk fény Hant meg: - • >: ''
aOh még a pokol is segitséget küld* mormogá, b áizal a sátor háttere felé ment.'' 1 -
Utballa.
■ Jeléntseii''be az ezredesnek, ''szólt a iefályoíezotf Génia hsrczegní '' Novikoff segédtisztjének. . f
Ai ezredes'' a hadi tanácsbaji vau, szólt, előzékenyen a Bcgódtiszt a sátor függönyeit felemelve.
y Génia'' belépett, 3 fátyolát hátra veivé, egj; támlányba,ereszkedett. It
Amint aaemeit a sátorban böriil jártatta, egy pompás albumra esettlekin-tete, mely, egy.,parányi kis tczólzárral volt lezárva. . i . ■ i
. Kiwébe vette"s kevés'' próbálgatás után a zár''faiparttant. •••--■
Az "album csak egyetlen egy ''''lapot tartalmazott. !» - ''
B^y {^yöny«rü «ői''kóp^t fekeíe^la pon. —- ■. .«.».: 9
A nő ukrániai- parasztííölt "festői jelmezét képviselte, bajában'' iéa tíyakán arany pénz colióv*lq"''u ''"-■••»< 11 •• * A kép alá e szó írva'',Utballa."
- Génia döétSf -ö«ier(íizeht"''miut e képre tekintott, azután pedig ''Sasieizo''ri-
nem
örtisefcől?» •''- J*'' "
Sokáig mintegy önfe''.edteu ű^zte "á képei. i i'' v ,J! x H.
E pílkftatbic lépett''bn ''Nóvikoff, €Wnia ánnyiM. vérit''mférB!Vihogj1 éiü''re sem vefte ''v u '' " : " ¡^ >"" máié •tofcg''Hizt ''k^Wj^t exegnő,
hangon, nézze meg jól.
HUSZADIK ÉVFOLYAM
— I . II '' ''W
ha ez''Alapot cs*Tr egyr''pár hétig tartana? íme "''a''kereskedelem képe. Senki sem gondol egy nagy városban arra, hogy reggelijét "honnan veszi, kikészíti ruházatját, fényűzési czikkeit. meg van mindene. Gondoskodik róla a kereskedő.
(Vége következik.)
z
ALAI KÖZLÖNY
Z.-Szi.-Grőth, február 28. lWl
A február 20-án paraszt lakod álom mai egybekötött tánczvigalom anyag eredményéről.
Humoros meghívásunkban, mely az igaz felebaráti szeretet^megbi vésa volt, azt Ígértük, hogy a felülfizetéseket újságban is megköszönjük. Az adakozók jósága hálánk ellen vétenénk, ha ome édes kötelességet elmulasztanánk.— Nem'', ezt nem tehetjük, sőt a nyilvánosság eme nyugtája a legszebb hálakifejezés azon nemesszivüek iránt, kik tekintve a szép czólt, érezve a könyört, filléreiket ál dozták
Ha volt kor, melynek ssegényei . leginkább igényelték az emberiség könyö rét; ha volt idő, mely oly esdőleg hallatta a szegények kérését: ugy az bitonyár korunk, mely az elszegényedés különféle okainál fogva részvétre hivja fel az embe rifiéget, midőn naponkint látunk kezeket esdőleg emelni felénk, szemeket kóny-nyezni, sziveket vérzeni; hallunk szülőket fájdalmasan panaszkodni, a sors nios tohasága ellen, mely megtagadá tőlük gyermekeiket gondozhatni, midőn látunk iskolás gyermekeket, érezve a tél sordon-ságát, mezítláb és ruházatlanul járni, minthogy a szülők a legjobb szándék és erős akarat mellett sem fedezhetik gyermekeik szükségeit. ,
A legédesebb felebaráti szeretetet gyakoroltuk tehát, midőn e szegényekre terjesztettük ki figyelmünket, óhajtván néhány fillért szerezni nekik, hogy ez által szükségeiket ha teljesen nem is, de legalább réesben kielégíthessük.
E nemes csélt segítek elő azok is, kik belépti jegyükhöz felülfisetéseket csatoltak.
E szives felülfisetők a következők :
Lackenbacher P. ur Szombathely 5 frt, Eíchberg Jóssef ur Sz.-Gróth 4 frt, Lackenbacher Gyula ur Verőcze 4 frt, Kozáry Aurél ur Zalabér 3 frt, Deutsch Bódog ur Szombathely 2 frt, Krsmmer N. ur Szombathely 2 frt, Küblin mond ur Ssombathely 2 frt, Szalmássy Ferrínczné asszonyság Batyk 1 frt, Bottfy Lajos ur Zala-Egersseg 1 frt, Pabíanícs Károly ur Misefa 1 frt, Fabianics Gyula ur Orbányosfa 1 frt, Páli János ur Gőrbő 1 frt, Soós Pongrác* ur. Sümegh 1 frt, Starm K. ur Zala-Egerszeg 1 frt, Wian ir Antal ar Kecskemét \ frt, Petracsek Vilmos ur Karmaos 1 frt, Knblin Lajos ur Sz.-Gróth 1 frt, N. N. 1 frt, Bognár Lajos ur Sz.-Gróth 1 frt, Steiner Ádám ur Sz. Gróth 1 frt, Tavasa János ur Szent Gróth 1 frt,Tavasz István ur Szent-Gróth 1 frt, Schnell Lajos ur Somogy 1 frt. Scheiber N. ur Sümegh 1 frt, Peczelmann lm re ur Sz.-Gróth 1 frt, Holy József ur Sz. Gróth 1 frt, Grünvald Jakab ur Ss. Gróth 1 frt, Lőrincs Sándor ur Bődör 1 frt, Paiss Kázmér ur Zala-Egersseg
A herczegnő ijedten felszökött, mint egy felvert tigrist g szemei még akkor is szikrákat szórtak, míkör tfovikoffra nézett. — ............
Oh bocsássa meg Sándor szerény te lenségemet, hogy titkaiba hatolum, be-
As nem titok Génia, hanem halott! e nő drága volt nekem, drágább mindennél, e nő testvérejp voít.
\ Génia csaknem elszédült mikoi:hallotta, akaratlanul is egv rekedt hane tört ki melléből.
Én mást gondoltam, hebegé.
Rosszul gondolta; talán csak tudja azt, hogy valamikor paraszt voltam ?!
Maflakoff mondta estélyémen 1''
Hahaha, kaczagott rekedten Növi-koff, mindig ő, mindig csak Maflakoff, s kardja markolatát ugy ssoritotta, hogy csak ugy csikorgott kese kőzött, hát ast nem mondta, hogy »pim, nővérem és én jobbágy sí voltunk.
Nem, susogtc önkénytelenül Génia.
Es as Ön szerelme nem hül ki, hogy őseim nem voltak.láastós urak? ...
Oh Sándor, azólt Génia szenvedélyesen megragadva Novikoff mindkét kesét, tudja hogy imádom; volna naa utolsó ember, megvetett,. kitsssitott as egéss birodalomban, as én asivem volna as a hely, mely templom lenne az ön szá-mára és menedék.
Novikoff megcsókolta a hsrczegnő mind a két kesét.
Most engedje meg Génia, hogy elmondhassam ast, a mit már múltkor Ígértem.
Igaz, igas, hanem üljön le Sándor.
Nem, est engedje megl Járnom kell, nem tudok csöndesen ülni, ha képet láttam, olvan vagyok mint orosslán, minek ha egyszer hőst
mutatnak, ««tHÍv£ ssotáa jár.
1 fr«, Böhm Jakab ur Ca.-Rendek 1 frt, Donauberger Károly nr Ss. Iván 1 frt, Brenner Ernő ur Sz.-Gróth 1 frt, Bitta József ur Ss. Gróth 1 frt, Bognár Sándor nr Ss.-Gróth 1 frt, Kolb Károly ur Bécs 1 frt, Németh Zsigmond ur Ss.-Gróth 1 frt, Korcsmáros János ur Hussonya 1 frt, Fülöp Zsigmond ur Sz.-Gróth 1 frt, Spiegel Jakab ur Karmacs 2 frt, Schildorfer N. urEndrőd 65 kr., Förster Ferencz ur Gyülevész 50 kr., Szálai Károly Baltavár 50 kr., Feigelstock Dávid ur Sz. Gróth 50 kr., Mesták Vencsel ur Ss. Gróth 50 kr., Tubán N. ur Pak od 50 kr., Krenn Radó ur Sz.-Gróth 50 kr., Stern N. ur Ss.-Gróth 50 kr., Müller N. ur Ss.-Gróth 50 kr., Pollák Géza ur Ss.-Gróth 50 kr., Krause Lipót ur Ss. Gróth 50 kr., Korem József ur Ss. Gróth 50 kr., Stern Lipót ur Ss.-Gróth 50 kr., Kocsy Gyula ur Ss.-Gróth 50 kr., Schaden Gusztáv ur 50 kr.. Bacsák N ur Vasvár 50 kr-:, Zaruba József ur Zalsbér 50 kr.'', Lohonya László ur Sz.-Gróth 50 kr., Singer Fülöp ur Zalabér 50 kr., Málics József ur Tűrje 40 kr., Lohonya Elek ur Óhid 40 kr., Kőssegy Kálmán ur Aranyod 40'' kr., Rechnitzer Jakab ur Ss.-Gróth 40kr., Csontos Pálné asssony 30 kr, Tóth János ur Ss.-Gróth 30 kr., Laky Ferencz ur Vasvár 30 kr., Kary Ferencz ur Sz. Gróth 30 kr.t Bichler N. ur Zalabér 25 kr., Halek Rudolf ur Ss.-Gróth 20 kr., Nagy Antal ur Sz.-Gróth 20 kr., Jtólagosan fe''ülfizetett még Erdős Ignács nr Osány 1 frt Fleischmann Jóssef ur Zalabér 5 frt. Összesen 74 frt 10 kr.
E felülfizeteiieket a belépti jegyek netto jövedelméhez csatolva a rendező nzottság által felülvizsgált számadás szerint a jótékonv csélra meg maradt 82 frt 09 kr.,
Mind a szives felülfizetők, mind a pártolók fogadják Szt-Gróth szegényei-ek nevében még egyszer hálás köszönetét a rendezőségnek.
Zala-Szt-Gróth, márcz- i 1881.
Vége a farsangnak! — Carneval uralmát, melynek jogarát oly sokan várták s epedtek utána, letéve, a komolyabb időszaknak adta át, mely nyugalomra s önmagábaszállásra hiv fal. De a mely jól is esik; hiszen mindenből mi sok, ha mindjárt jó ís, megirt. Most már, az egy-sseri csugoriként, csak üvegen át né Bégethetjük a sonkát, nyalhatjuk a be-fősöttet és gondolhatunk visssa a kedves napokra.
Valóban a lefolyt időszak sokakra édes örömök, felejthetetlen emlékek és visszakívánt napok szaka volt, midőn a reájok nézve lefolyt farsang a viruló rózsák ideje volt, s bőven szaggaták e rózsákat, megemlékezve a költő ssavairól: Szedj illatos rózsákat,
Mig tart a szép nyár; Használd fel rt órákat Ab idő eljár.
Mily jól esik most e múltra vissza gondolni, s emlékeit felidézni! — Eme édes mult varásshxtása alatt születtek e sorok is; melynek életet kivánnók adni, hogy megtestesülve ismét visssa idézhetném, mert jelenlevők általános véleménye szerint — habár önzésnek tűnik is fel, Carnevál talán senkit sem pártfogolt, inkább mint éppen a Z -Sz.-Gróth febr.
28-ifcr ¿picknlcke-es«»t, k''tktek mulatsá,
guk a legsikerültebbek egyike volt.
A fiatalság mulatni akar 1— Igen ám, ás hol á .titulus* ? — Me>g van ! ~ Egy héttel es előtt lakodalom, most legyen a — fő kötőáldomás. A pillanat szüleménye tetté érlelődik, a meghívók a volt .násznép* réssére rögtőnösve ssétküldet-nek. A mi szándékoltatott, teljesült. A nbtik sártkörre szabott .násznép« övéivel megjelenik. — Alig kezdődött el, már az előleges jó ksdv tudatá, hogy itt ma mindenki jól fogja magát érezni. Ugy történt.
A szívélyes és kedves háziasszony t. Berger János né urnó leköteíeaő modora val, édes nyájasságával osztatlan szerotq tet vívott ki, Ytsiján csakis a jé nőnek, ki reggelig mosdlygó árcse**! voit jelen, lehet köszönni, hogy a megkezdett jókedv állandóvá l«ct, s oly tartóssá vált, hogy a reggeli 9 óra kisóré haza_ a mindkét nem mulatóit.
Mily gyönyörű volt e társaságot látni, nem csak lelkileg: midőn az elő ítéletek teljesen nélkülözve, a szokásos válaszfalak lerontva, a bántó Ötletek s gunyoros megjegyzések kizárva: hanem külsőleg is, a nők Ízléses, magyaros, a a férfiak díszes, parasztlegényes öltözékben,melyek vegyülékeoly festői Áátványt nyújtott, hogy egy tisztes vidéki urat ily megjegyzésre birt: »Ennek látásáért elmennék ^ hatodik megyébe, s a ki ezt látta, büszke lehet a nevezetre, hogy magyar, mert eme öltözék külcsinra felülmúlja a legszebb külföldi báli divatot.''
És meg lehet, hogy nagy igazat mondott.
S ily viszonyok közt nem csoda, ha egy általános jókedv ölelte át a társaságot.
A mulatság a családok által össze küldött étkekből álló vacsorával, mely a pazarlásig bő volt,kezdődött s az ötven -terítékű s^stal egy végbe, mintha csak az egyetértés jelképe lett volna, ahol mindenki, ugyanason egy e»alád tagjául képselé magát — ugy tűnt fel.
A vacsora végeztével szerettük volna, ha aranyos Aranyunk jelen van, ki has&fiui keservében a valóban egyes családok sajnos szokásait ecsetélve, igy szól.
Asztal után sene volt és táncz: a fürge
lánykák
Lejtenek valósért, qusdrillet, eccosMtiset,
puha lengyelt, Cottillont, polkát, l&ndlert, nagydiszü
kozákot,
Czífra raazurt, a királyi zsidót, erdélyi
oláhost.
Sőt még a tarantula táuczotis robotolták, Csak nem a büszke magyart, num a nemzeti bélyegü csárdást.
Mondom hadd lehetett volna jílen, hadd láthatta, hadd örült volna, hogy a magyaros külszin mellett nemcsak a szép csárdás, de a remek nemzeti körtáncz is még pedig a jelenlevők kívánatára három szor tánczoltatott el. Valóban szégyen a fiatalságra, hogy e szép tánezot, mely magával ragadja lelkünket, leköti figyelmünket, buzdít és lelkesít, a divatból kimenni engedi.
A tánezok közül — hogy a családiasság teljesen me,^ legyen — majd vig kedelyü dalok éa játékok .voltak, majd
i*f-
Röviden beasólek nagyon, hanem elég hosszú asért, hogy örök éjszakát csináljon annak, ki elkövette.
Látta azt a képet Génia, ssép volt ugy-e? hozzám is hasonlít, hiss ast mondják én is szép vagyok, csakis annak kö-ssőnhotem ast a mi vagyok, Kezdé beszédét s mellé rekedten nevetett.
0 is ssép volt, s szépségének kö-szönheté halálát és annak, hogy olyan igen szeretett.
Atyám Maflakoff jobbágya volt, testestül, lelkestül, mindenestül as övé volt, hisz önnek is vannak jobbágyai.
. Egy délután as uraság kocsija állott meg házunk előtt, húgom künn állt.
Megszomjazott és egy pohár vizet kért. —
Hugóm vitte oda a fogathoz. " Nagy fekete szemei voltsk neki, s az uraság azokba mélyen belenézett.
Hugóm bátor volt mint az oross-lánnő, kiállta az uraság tekintetét ugy annyira, hogy az uraság sütötte le a szemeit.
Kinek a leánya vagy, hogy hínak ? kérdé az araság lágyan.
Now Péteré, nevem Utballa.
Jó, szólt as uraság, hallgass meg Utballa; apádat felszabadítom, úrrá te. szem, öcsédet kstonává, tisstté, tégedet pedig boldoggá, mert sseretlek, jer el én hossám, te íész asszonya, parancsolója tőlem kesdve mindenkinek kastélyomban.
Hágom pár pillanatig gondolkodott.
Ha nem jöss, nem less as egéssből semmi és tégedet mégis alvisslek; szeretlek mig meg nem nolsk, azután hozzá adlak hajdúmhoz, ki már két feleségét megfojtotta réssegségében.
Megyek uram, felelte hngom, hanem abban a pillanatban, amelyben mást sseretss, megöllek, ha igy tetszőm, vigy el msgaddsl .
nevetve emelte maga i betakargatta bundá-
ne
Az iir^cág mellé a kocsiba, jába-
Hugom csak annyit kiálltott künk: .holnap jertek el a kastélyba", e-ssal elhajtattak.
Apám, *nyám, aí egyszerű népek örültek és én daczára annak, hogy élete met adtam "&laa egy tiszti rangért, nem tudtam örülni; ugy tetszett, mintha hu gom, mint & régi mesékben hallottam, lelkét adta volna e''. az ördögnek.
Másnap elmentünk, &: uraság min dent megadott t mit ígért, apámnak föl det, nemesi levelet, engem pedig elküldött a szent-pétervári katona iskolába, hol kiképestetésemet nyertem.
Ez így ment pár évig, húgom valahányszor irt levele mindig tele volt a leg gyöngédebb szeretettel, de magáról és sorsáról soha egy szót ssm.
Utolján atyám éa anyám temetésén láttam, egyasorre hallak meg.
Akkor w még a régi üde szépig volt, az évek nyom nélkül tűntek el felette. 1
Gyöngéden magához ölelt nukor elváltunk, sokáig nézett szemeimbe, én könnyeztem, mig az ő szemei szárazak voltak.
És a birtok? kértíém tőle.
Add el, sb árát oszd ki a szegények között, ugy e neked nincs ssükséged reá Sándor ? kérdé tőlem.
Nincs, szóltam, elég nekem a fizetésem.
Isten veled, ssóll ő s megszorította kesemet és elhajtatott ugy, vissza sem nézett egyszer sem.
Én neksm ugy letssett, mintha lega lább fél leíkemet vitte volna el magával.
(Folytatása kBvetk^ik )
5! r l''IV''W.1!!!
szíves háziasszonyunk kínált bennünket sorban ételekkel és italokkal.
E jókedv mellett nem c&od*^ h* mindenki feledkezett a raggeli órákról, s egek bámuljatok: — • vidor kedélyű fiatalság reggel 8 órakor a quadrülot, utána még egy csárdást járt, s csak asu tán ugy 9 óra tájban oszoU szét azon átérzett, hangos nyilatkozatul: „No sok mulatságban voltam, de ahol még mindenki oly jól érezte magát, mint ebben, olyanban még sohasem, a est hiszem nem is leszek.*
Nem csodálhatja tehát senki, ha lelkttm édes érzete folytán e mulatság feledhetetlen emlékénél fogva talán löb bet is''beszéltem mint kellett volna."
Egy jelenvolt.
Egr sokat Ígérő jtak ármány-növény. , .........
A pár évtized óta különböző világ részekből Európaszerte emlegetett és ajánlgaioit takarmánynövények közt alig van olyan, mely silány s» ''rai, "agy épen futóhomok talajra, valóo: gazd^aági becsesei biró takarmánynövény lenne; mert e részbén egy oly takarmánynövényre van szükségünk, maly főleg hazánk nagyon is szélsőségekbe csapongó éghajlati visso uyai között is megállja helyét, a mely te hát gyökeivei a.mélyebb földrétegekbe leható, szívós ós": igénytelen természetű, de e mellett tápdus növény is legyen; mert tény az, hogy a silányabb homok talajakon eddigelé termeltetni szokott, csak rendes időjárású években és termékeny talajban tenyésző nagy számú takarmánynövények közül, takarmányul haszonnal egy sem termeszthető.
Ezen bevezető sorok után kitűzött tárgyamra térve, ezennel egy oly, Öt év óta szorgalommal ái előszeretettel termesz tett növényre vagyok bátor felhívni hazánk t. gazdaközönsógének figyelmét, mely mindazon kívánalmuknak teljes mérvben megfelel, s a melyeket egy valódi gazdasági becscsel biró homoktalajba való takarmánynövénytől csak követelni lehet. . -
E növénynek botanikus neve : sertelevelü czirok. Diószeghy. Sorghum hslapense. Pers.
Ezen növény ugyan is kitartó, — vagyis évelő (perennalis) s telünket, mint más hazai füfajok, még hótakaró nélkül ís kiállja, kis ujinyi vastag 2 — 3 láb mélyen a föld felső rétegében gazdagon Bzétterjedő gyök indáinál fogva az eddig ismert homoktalajokra takarmányul aján lott pázsitféle növények között kétségkívül a legnagyobb mérvben kell, hogy magára vonja, figyelmünket. Mivelt talaj ban e növény már az első évben több lud-tollnyi vastag, inkább húsos, mint fás, 3—4 láb magas szárat''hajt, melyek ujjnyi széles és két láb hosszú levelekkel vannak megrakva s arasznyi hosszú kalászokkal díszlenek, a miért takarmány ul termesztve csak egy kissé alkalmas idő járásnál is már az első évben kétszer kaszálható. A második évben még bujább, kalászos hajtásokat képez: természetesen ekkor már még több takarmányt szolgáltat. —
E növénynek legközelebbi fajrokonai az ismert seprő czirok (Sorghum vul-gare Pers,) és a ezukor czirok (Sorghum saccharattim Pers,) melyből keleten és délen ezukrot főznek és ezukor- s táptartalom tekintetében hozzá, ismert növényeink közül legközelebb áll a tengeri (kukoriezs.)
E növénynek magvát Margit-szigeti
I O-ín 1881.
fWr
•» t 4
MÁBÖZIUS
—) <\ r/ .
! " ''. . / -i \ i r. i. ti
Vetés ideje tavaszkor az árpsés zab után, azaz márcaíiuatét^prfl vége feléig, mert e növény kemény magja, mint melegebb életű növény ujabbi tapasztalás szerint, aránylag későn csirzó, mintegy 3—4 hétig is az időjárishos képest s fohi. ben m*rad. ; ->
A késő tavaszi fagyok t növény levél hegyeit egy kissé lepörkölik, azonban léoyeges vá tozás nélkül. A vetés távol-Hága egy kis arasznyi, mig a földbe helyezésére főleg laza homokban majd 2 ihüvelyknyi takarót igényel.
Egy csomag 3 láb magas s jó illatú mustra széná: e növényből átad''am. az orsz. gaad egyesület'' köztelkén Morótz Iittváa titkár nrnak azon.iczélbóf. hogy azt a gazdasági muzeumban mindeu ói d-klödő megtekinthesse
Ik »»ti »apasztal-
t&e telített a toj
• T e k-emefkís AI
tam, hogyrtö/ény''etoU épen oly édes é* jé izü-veU-mied-»* -közönséges zöld tengeri ete,tésnd»> Aururra mutat, hogy o növénynek czukortart''aTma is tetemes. A városligeti Széchényi szigetes több év óta egy íafféle Sorghum ^y volt gyökerekből kiültetve diszfünek, midőn ann^k zöldjét 1879-ben véletlenül a nagy tó szép ssámu hattyú'', megízlelték, annyira megszerették azt, hogy csupa falánkságból áltatok rövid idő ^latx az egész ágy zöldje tönkre lett téve, pedig ez ágy körül a legüdébb gyep kínálkozott ré-szökre. — ... ...
E növényt mint minden más füvet is, addig kell lekaszálni éa felétetni, amig az meg nem véaül, vagy is szára túlságosan el nem fáBodik. '' ". ''•''-
Minthogy e növénynek ugy nevezett gyökindái, miként azt a taracsknál is (Triticum repens) találjuk, 2—3 óv alatt már 3 lábnyi mélyre is lehatolnak a földbe ha annak e húsos, törékeny gyökindáit kiássuk b ujjnyi hosszú darabokra, izekre vagdaljuk, ezekkel nemcsak, begy--a legmozgékonyabb homok ter ü l éte k e t is be lehet i ü v e a »t e n í, hanem alkalmasnak hiszem azokat silányabb b°»nok talajakon 1 e g e 1 ő k, sőt k''a s z á 1 ók N a l k k i t ás á r a is ; nemkülönben meg vagy ok győződ ve, hogy e növényt kultúrmérnökeink vízi és vasúti töltésekre partszakadások Biilárdj.táiir
főkertész Magyar Györgytől nyertem s azt már őt éve hogy müvelem. Az első évben miként a szigeten láttam, én is csak mint lengő diszfüvet ve''ettem el, négy ev óta azonban ast már mint gazdasági növényt tenyésztem- —
Hogy e növény gyök álul is köny-nvedén szaporítható, hogy a hasánkban ¡9 hasznos, s a jól diszlő sorghum családhoz tartozik,*) hogy évelő, s telünket és égaljunk szélsőségeit is jól kiállja: ezek voltak azon fontos^érvek, melyek e növénynyel hosssa^b kísérletre bátorítottak s ftzek alapján ma azon gondolatra jogosít-nak, hogy e növény, mint a silányabb homoktalajon is jól diszlő s gazdag takarmány ter m é s''t s s o l g á Itató, állattenyésztésünk emolése körül, kivált a homokos és szikes talajú gazdaságokban korszakot fog alkotni.
E növény a száraz lapályt, napot, meleget kedveli s nagy szárazsággal da csolni képes.**) Kedvelt talaja inkább a lazább, homokvegyületü s a homoktalaj, mint a tulnehéz, agyagos talaj, s hazánkban jól díszlik az elég meszet, kalit és nat ront tartalmazó futó homokon és sziken
ta. —
*) A tapasztalás mutatja, hogy minél nemesebb, ozokortaHalomra ((aidagabb, a táplálóbb valamely borsó- rag* paai-ulyféle, annak hüvelye zölden vagy szántra, annál törékenyebb, porhanyóbb, mig ellenben a közönséges kifejteni TaJó hüvelyes növénynek hüvely, i mint a bőr "oly szivóask éa rigóaak. — \mott kavesebb a farost, emitt több a mely, a mint tudjak nehezebben emesxthető.
''*) Hogy a Sorghum eaaláilba tartozó növények általiban mily wrót termé«z-U*l bírnak a szárazsággal szembea, muU''.ja az i*
ia előny nyel fogják használhatni. Ez utóbbi czélokra a mint ast több év óta tapasztalásomból állithatom: egy Phhum praíenset, Dae-tylis glomeratat, és Bromus ioermist is czélszerü a Sorghum gyöklndákkal berakott talaj felszínére bevetni, hogy^ ezek által viszont a talaj telszínének mielőbbi megkötését biztosítsuk.
Ezek beigazuláaául m. év tavaszán a főváros által atgy költséggel épített úgynevezett vizafogó védgáti töltésén 3 zsáknyi összevagdalt efféle növény gyök-indát rsikattam e! eny jó tenyérnyi mély barázdákba ép a legsilányabb homokos és napnak kitett lojtőjén.és dacsara, hogy a budapesti batár juüus, augusztus és szeptember hóban alig egy jó tenyérnyi mólven nyert csőt, e növény gyökindáival "egy egész láb át''mérőbeu hálózta b • a talajt.
na ac e növénynyel bevetett táblák úgynevezett olvénülése bekövetkezik, a gyökindáknak mintegy 1 lábnyi foláaá*» után az alsóbb 2-3 láb mélfaégbea vi«v sza maradt rügyekke! gazdagon megrakott gyökindák ujr* mihamar gazdag hajtásokkai borítják be azt. S nuntán pedig e növénynek g y ö k i n 8 e r t ó s e k n é 1 is kedvencz e I ed élnék mutatkoztak, azt hiszemHiogy ha a seriek öfSze^Wé az ily • örftg*bb Sorghum halspe''náB tÜM™ efeszt^nek, azok a gyökiudákban igen jó takarmányt fognak nyerni, melyeknek a talaj felső rétegéből ilynemű eltávolítása után, ha a talajt újra olrónázzuk, az jövő évben tavaszra ismét gazdag növényzettel fog bennünket m-görvendeztetni.
Én e növénynek gyökeiből egy jó adagnyit megmosva összetördeltem, hogy »zzal lovammal és néhány sertéssel etetési kísérletet tehenek, s azt észleltem, hogy az állatok azt a legnagyobb ét vágy-gyal elköltötték, ebből axt lehet következtetni, hogy e növény gyökindái netáni takarmány-ínséges évben jeleóiékeny szerepet fognak játszani, főt ki tudja nem fog-e abból a szükség még emberi póttápot is alkotni. Egy egyéves fehér bugás fajú Sorghum magva Afr''ka 0 jében szolgáltatja az ouJaköknak egyedüli keuyéríélén»k vafóf. Emlékeztünk csak vissz*
as
lévén ta-
as 1664-
dik évre^ mldó^a tengeri csutáját őrölték meg é* keverték kenyérlisst köa% mert
más pótlék nem volt.
A mult év őitén a főváros» kertészeti küMki é* mérnöki szakbizottságnak az ismerietett növényt aíkalmum bemutatni, a szak bizottság a fővárosi nácsnak az elsorolt tényeket,be^lent,véu, egy dicsérő elísmervénynyel lettem kitün-tatv^ cxupánAaun*k bi^ny.itékáui
hZ^midóu bonunkban fájdalom igeu gyakran a tengeri orazágs«»:» » tartós *yári miatt eiatÜ, a közéje vettstai «okwf. czirok minden évben megérleli magját '', ex caak egy éves nörény t ninoseriek, mint » b«oiuUt*tt Sorgham halap-n«e nÖVÍByaf^ !<>" hatoló é* «lágozó gyftkindái, melyek»5l í0íTa as a szárazsággal is dacaolni kép«. :!
\

HUSZADIK ÉVFOLYAM
—í_¡-U-X-
Z A L A I*''K 0 TTL ÖN Ï
4-
-u4-
Y 7 r ,1 v ;
; ( \
kívántam it( felemiileni, missarint mind-azt, arait e növóuyről a fentebbiekben el sorolni 8»erencsém volt, mint a fővárosi kertészeti ós kiiHelkí szakbizottság által U beismert tapasztalati lényekot méltó alapon ajánlhatok a t. gasdakösönaóg nagybecsű figyelmébe.
Hogy e növény termesztésével minél több vidéken s minél kiilönböaóbb talajviszonyok között még további kísérletek is tétethessenek, mult évben annak magjából egy-egy adagot ingyen szétoszt ás-^vógett a földmivelési minisztériumnak s az or stágo* gazdasági egyesület slnökiégónek szolgáltattam át.
A s 1880. évben aratott
mageláruBitásával általam egyedül F.öldessy Lajos igenjói ismer t magkeres k e d 6 cséget biztam meg, kinek ez évi magirjegy-zékébe a Sorghum hala-pense mag a tavali árhoz képest már jóval olcBÓb ban van áruba bocsátva, és pedig kö ve tkezőkép: 1 k i l o g r. 35 frt — 100 gramm 4 frt. — 10 gramm 50 krjával.
FUCHS EMIL,
Budapest fővárosi főkertész
Holyl liln''k-
— Szabó Imre megyés püspöknek márcz. 3 án reggeli 9 órakor volt temetése. Hullája felbonczoltatott és az orvosi vélemény tüdő gümőkórtconstatált. Bonczolás után a hulla bebalzsamozta-tott. A hófergeteg folytán a vidékről csak kevesen vehettek részt a gyászszertartáson; a igy csak a városi lakosság hivatalok, testületek tömeges részvéte mellett kisértetett a derék főpásztor örök nyugalomra, a székesegyházi sírboltba.
— Felolvasás. Szombaton, e hó 5-én tartá Hegedűs Sándof országgy. képviselő ét jeles publicista a helybeli kereskedő ifjak önképző egyletében nagy számú és d ÍÍMCS közönség előtt eredetileg e hó 12-ére kitűzött felölvasását a kereskedők és hivatásukról.Felolvasó fejtegeté minő roppant befolyást gyakorol ez osz
'' tály a modern állam közgazdászati, politikát ós társadalmi életére minő nagy érdemei vannak a kereskedőknek, mint -a polgárosodás elóharcsosainak az általános miveltség terjesztésében és mennyire vált kiválóképen a "mi hazáhkra nétve életkérdéssé kereskedelmünk fejlesztése; végre pedig burditá az ifjú mercurfiakat, miszerint törekedjenek nemcsak derék és szakképzett, hanem magyar kereske dőkké is miveíődni. — Hegedűs mind ezt oly érdekes és vonsó alakba tudá ölteni és helyenként oly zamatos humort ''bele fűzni; "hogy a. hallgató közönség teljesen el volt ragadtatva és a felolvasás után viharos, szűnni nem akaró tapsba tört ki. Ezután fényes banquetté SÖvet krzett, melyen körülbelül negyven egyén vett réázt ; a lakomát ékesbnél ékesobb poliárfelköazöntcsek füszerezék és pedig '' felszólaltak sorrend szerint: Lengyel ígnács, Rothschild Samu, Hegedűs Sándor, Piibál Ferencz, Kaufmann Béla, Huffmann Mór, Hegedűs Sándor, Remete Géza, Tuboly Viktor, Simon Gáboi^ Hegedűs Sándor, Blum H. és Lengyel Ignácz urak Mig "as egyik teremben .folyt e vig lakoma, fiatalságunk a másikban Terpsycborének áldozott, még pedig oly hévvel és kitartással, mintha nem is böjtnek, hanem szép farsangnak elején volnánk. — A banquette vége után a szeretetreméltó vendég in benyitott a. tánczmúzsa e szép csarnokába s ami még több: hölgyeink nem csekély gyönyörkö désére fényesen bizonyitá, hogy ó a táncz-~ terem sima parquet-jén is ember a talpán. Egy stó százéri — a Hegedűs-estély oly kitíinőleg sikerült, hogy közönségünk számára még »okáig fog kedves emléket . képezni. A felolvasás tiszta eredménye mint már előbb jelentettük, jótékony czélra fordittatik. — Kedves vendégünk vasárnap reggel a gyors vonattal vissza-utasott a fővárosba. Köwönet szíves fára dozásaértl Valamint a félolvasás szövegé jiak végét, ugy a pohárkőszön tések legnagyobb rósaé! gyorsírói jegyzet nyomán lapunk jövő száma hozza.''
— A „Társaskör" helyisége az őszssel s délzalai takarékpénztár uj épü leiében lesz,
— A ,^Polgári egylet" jövő vasárnap tartja közgyűlését az építkezési ügyben, miután mult vasárnap a tagok csekély száma tnitti nem tartathatott meg.
— Felhívás. A zalamegyei gaz dasági egyesület a f. é. május l én rendesendő gépkiállítás alkalmával a kitüntetendő gépekből, g.izd. eszközökből 1500 frt erejéig a gaidaközönség körébe eljuttatás végeit bevásárlást lest. Ezen gépek a esskösö k fő kép gép beszerző szövetkezeteknek előnyös törlesztési feltételek mellett adatnak át: miért is felhívom a tisztelt gasdakötönsé» figyelmét, hogy Baját jói felfogott érdekében a következő alkalmat felhasználandó, ily gépbesserző szövetkezeteket alakítani, ennek elhatáro-
'' «ás esetében a gazdasági egyesület ügy-▼etető elnökséget a legkészségesebben tsljsttisodŐ szervesési közreműködés vé-
gett értesíteni, s a gépek átvétele iránti jelentkezésektst mielőbb megtenni igye késsék; — a gazdasági egyesület tiszt?)t tagjait pedig felkérem, hogy a gasdakö-zönséget ily szövetkezetek alakítására kösvelleu személyes befolyásukkal ser kenti 8 a létesítést busgó támogatásukkal elősegíteni méltóztassanak. Z*1 a-Egerszeg, 1881. febr. 26-án Arvay István m. k. ügyvezető elnök.
— Lóvásár és árverés. ,A somogym''-syei gazdasági egyesület* wsen megye igen nevezetes lótenyésztéséből eredő, kivitelre szánt lovak jobb elárusi-tására egy központot óhajtván létesíteni, hol a tenyésztőknek a vevő kösönséggel való közvetlen összeköttetése által mindkét fél érdeke lehetőleg előmosdittassék: folyó óv márczius hava 23 és 24-én árveréssel össsekötött lóvásárt rendes KspOsváTJtt.A lóárverés 1881. márcs. hó 23 án délután 1 órakor, a lóvásár 1881. márcz. hó 24-én reggeli 9 órakor kezdődik. Lakásról és ellátásról több jó vendéglő gondoskodik. As egylet közegei márcz. 21, 22 és 23 án a kaposvári indóháznál fogják az érkező vevőket várni. Midőn az alulirt bizottság az érdek-letteket ezen vásárra tisztelettel meghivja. egyidejűleg az eddig árverésre bejolen-tett lovak jegyzékét is bátorkodik átnyújtani, megjegyezvén, hogy ez a vásárra hajtandó lovak csak igen csekély részét tartalmazza. Ezen bizottság szívesen szolgál minden kívánható felvilágositással, mi iránt FreyBtádtlerVilmos úrhoz Kaposvárra méltóztassék fordulni. Kaposvár 1881. februárban. Id. gróf Somssich Imre, elnök. Somssich Andor,- alelnök. Mak-falvay Géza jegyző. Bárány Dénes, Boron-kay Károly, Bosnyák Gusstáv, Dóry Lajos, Freyat&dtler Vilmos, Fink Ágoston, Horn Feronct, Jankovich Elemér, Jankovich Gyula, Jankovich Tivadar, Inkey István, Király István, Kacskovies Zoltán, Kacskovics Sándor, Kund Béla, Kund Jenő .Márffy Emil, Márffy Béla, Márffy Jówef, biró Majthóoyi Sándor, Malanotti Jenő, Peer Mátyás, Rich-nyovszky Mihály, Robos István, gróf Széchenyi Imre, ifj. gróf Somaich Imre, gróf Sxócbenyi Pál, gróf Széchenyi Géza, Somogyi Gyula, Tallián Andor, Véssey Mihály, Varga Béla, Wachsmann Leo. Az árverésre bejelentett lovak jegyzéke szerkesztőségi irodánkban megtekinthető, mely szerint 150 ló van árverésre be jelentve.
— A zalaegerszegi ügyvédi kamara résséről f. évi márczius 5 nap-jaról 53/55 881 fegy. ss. alatti végzéssel kimondatott, hogy Dr. Fárnek Lássló nagy-kan iziai ügyvéd elled 166/181 880 és 307/355 880 fegy. sz. a. hozott azon határozat, mely szerint nevezett az ügyvédség gyakorlásától felfüggesztetek, — tekintve hogy az ellene emelt vád terhe aiól jogerejülegfelmentetvén, —az 1^4: 34. t.,''cz. 105. § nak utolsó pontja éneimében megszüntettetett s így nevezett Ügyvéd az ügyvédség további gyakorlá sába visszahelyeztetvén, erről az igazságügyi miniszter, as ügyvédi kamarák a kamara székhelyén levő kir. bíróságok 8 ügyészségek stb. értesíttetnek, egyszersmind a .hivatalos lápban is közöltetni rendeltetett.
^JJj posta. Baltavár községben márcz. 1-éó postahivatal lépett életbe, mely levél és öt kiiogr. súlyt meg nem haladó : kocsipostaküldemóoyek nemkülönben 200 írtig terjedő postautalványok és utánvételek felvételével, továbbitásá val ós kiadásával foglalkozik. A zalabéri postahivatallal naponkint oda és vissza közlekedő gyalogküldöncz postajáratok által van összeköttetésben, forgalmi "körét pedig Baltavár, Csehi." Csehi Mindszent, Csipkerek. Kis-Bér, N. Tilaj és Széplak községek, ugy az azokhoz tartozó Kis-Tilaj, Poty, Endréd, Tóti, Mikosá/Tüské-vár, Botkaház, Sárvölgy, Richárd, Margit ós Ujmalom puszták ós majorok ké pétik.
— Füred-Fiume- A következő
felhi/ás közlésere kérettünk fel: Tisztelettel felhívom a m. athletikai kör és a szegedi torns egylet tagjainak figyelmét ezsa érdekei útra a Balatontól a tengerig, mely mult évi. szeptemberben elma-radt, s a melyet a tavasz közeledtével ujrá kitütök, Indulás: Baláton-Füredről húsvét hétfőn (april 18.) Útirány: váíto zatlanul s régi. Főállomások: Gleichen-berg, Klagenfurt, Villachs, Görcz, Trieszt. Fiume. Dr. Dudics Miklós ismert fővárosi gyógytornász s a m. athletikai kör tagjs szíves volt az expediczio vezényletét elvállalni. Rószleiea propozícziók nevezési zárnapja később fog közzétótetni. A részt venni szándékozó tag urak ssiveskedjenak előleges tájékozás végeit ebbeli szándékukat velem mielőbb tudatni. (Tata, Uj-szőny.) Ha a jelentkezők száma megfelel várskoxásaimnak s e társasgyaloglás gyakorlati igényeinek, akkor f. év márcz. hó vége folé Bzerencsém leend az érdekelteket Bpesten értekezletre hiní össze. Az idei húsvéti szünidő, mint éghajlatílag különösen ködvető, szemeltetett ki et útra, mert április második és május első felébe ősik, ekkor styriai hegyek ösvényeiről már leolvadt.a hó — a déliebb tájakoo pedig még Bem érezteti tikkasztó
KA

1.
hőségét a nap. Dr. Dudics ur bő tapasz talatai min! praktikus gyalogló s mint
gyógytornász csak előnyére lesndnek ezen vállalatnak, mely Inkább sportszerű kitartást, mint gyorsaságot igényel. Tatán, -1881. febr. 28. Gróf Eczterhásy Miksa c m. athletikai klùb elnöke.
— Zala-Szent-Oróthon egy ált. „Jótékony nőegylet* rvan alakulóban, melynek élén a szűkölködők gyámolitá-sáról jól ismert tek. Berger Jánosné úrhölgy álL Egy „Zala-Ssent-Gró''h lelkes hölgyeihez" szétküldött .felhívás* ax ügyhöz méltó effectust megtette, mert e hó 5-ikén a Casinó termében megtartott elvértekeslelre a városunkban levő összes vallás felekezet hölgyei oly nagy számmal jelentek meg, hogy alig bírta e tágas terem a megjelenteket befogadni. E hó 12 ón less as alakuló gyűlés. Az ég áldáss kisérje emberbarát ténykedésüket 1
— Megfagyott a Sand és Virágbegy közt levő erdőben f. hó 7-én Szeder Anna 9 éves nagy kanizsai leánv. Szülői elküldötték koldulni Sandba, a hózivatar azonban útban érte, mig 3 napi keresés után holtteste megtaláltatott.
— Karosban a kanyaró erősen dühöng még mindig; » helység 20—30 beteget számit.
— Hazai rövid hirek. Soproni polgármesterré Drucker József lett megválasztva. — As «jrs*. magyar színészet nyugdíj alapja 18 e*cr frt, — 27 magyar színtársulat működik 750 taggal. — Ax idei ujonczjutalék 40.933 ás póttarulék 4093 egyén. — A császárfürdöt egy fran-czia társaság szándékozik megvenni. — Zágrábban ismét földrengés volt. — Fáy Lőrincz hires naturalista hegedűs meghalt. — Veghelyi Dezső Veszprém megyo alispánjául választatott meg egyhangúlag. — Biba Eugénia színművésznő Berlinbe meghívást! kapott. — A Balatonba egy diásszőlóhegyi lakó* belefuladt.
ki nyert? Bpest márcz. 5 én. 48. 80. 8. 71. 45. Lincz • « 27. 66. 12. 30. 52. Trieszt - • ''36. 57. 17. 29. 25
Szíuészet.
(D ) Márczius ó-áa keadeOe meg működését .Gerúfy színtársulata várooinkbaa -. Ti tilla hadnagvgya.1, a darab életre valóságát bizonyítja az, hogy Bodapuiten »zámt.Unator adták; meséje cainoa, zeoéje lájj-, kelletne«. A (zereplSk meelehetSseu megálltak a sarut, ktl-lűui»aen Locsáreko^ (Saoxaor{ó«i Tamari»ka) Sac>r«pét a mQvú«x«t .asipvonalárx emelte, Ger5íyné a régi, elragadó kedves játékával kiviTta a közönség a dörgő tapsait, uoba hangja kiasú fátyoioaott volt, mit t,etcge«ke-désének lehet felróni, Eoth Ktel (Katicta) kissé túlzott, játékában több volt a uilxáa, mint a terméazoteteég, a kar meglehet''"« volt, valamint a zeno is. i nagyon >ár, hogy a felvonás alatti kötöket nem töltik ki zcneréizek-kel, mert a vánikoráa biaony n,agyoii is unalmas pköiönség zsúfolt számmal —
•(».) Máaoáik elíadái hítfSn volt^ — .Boccaccio* c kellemes xenéjil operette került »zioro. Pricis eldaöás, kitttnSen alkat mázott jó zene, fényes öltözék foledtc-ték a színpad kicsiségét. Oenlfyné élénk»ége. szeretetre méltó modora, Róth Etel kellemes szép éneke, Ssombatby Vilmos ridorsága i humoros couplettejei zajos tapsot arattak, ülitmerésiel enlitjük még Locaárekné, Lubrincz Jalia. Fe-hérvárj'' Ottó, Farkas és Balogh működését Zsúfolt terem. Kedden nem tartatott előadás.. 7 órakor koián kezdik, jó lesz 8 -ra tenni
Irodalom
(E rovat alatt megemlített műnk* Nagy-Kajizaáu Wajdits József könyvkereskedése által megrendelhető.)
'' — Az emberi mivelöcUs történpte irtaP. Szatmáry Károly, 18. 19. 20. füzet. E díszes műből ismét három füzetát kaptunk, melyek a középkori mivelődés-ből ax irodalmi ós tudományos miveltsé get tárgyalják. Az irodalomból érdekes vecses mutatványokat közöl, köztük a Chtvgi'' vadásaitok Szász Károly mesteri fordításában. Mint különösen tárgyilagos és sikerült részét emlitjuk fel a középkori művészet Bzakaszát, szerző itt fóiöttc vi-lágpsiu ismerteti az átmenetet az ókori modortól az ó-keresztényre, erről a ro mánra és a gothikára, a szöveget instrac -;iv ábrák kisérik minden egyes modorból mulatva be példát, ugy hogy az 9 téren tájékozatlan teljesen otthonos lesz e téren. Speciális érd -kü e fejezetben a számos hazai kép (havinai, veresmarti sajáuágos modorú fatemplom, k. székesegyház. Vajda Hányad vára.) A huswidik füzetben kezdődik a középkor kültörténelme,a hunok betörésével,az állandó megtelepedésekkel, a kereszténység terjedésével stb. A zö-veg itt gyorsan halad a középkor vége felé, mely a jövő egy két füzettel alighanem be is lesz fejezve. Ajánljuk t müvet mindazok figyelmébe, kik még nem is merik.
— Az uJ ezukor- kávé- és söradóról szóló törvény, mely nem c*ak az országgyűlésben és sajtóban, de az üzletemberek ós háziasszonyok körében is sok port kavart fel, igen czélszerü és olcsó jegyzet-szélű kiadásban jelent megTettey Nándor és társa kiadásában. Ara csak 20 kr,
— A .Hymen* szépirodalmi hetilap 8-ik szátna % csímlapon Hegyi Aranka, a népszínház kedves művésznőjének szép kivitelű arczkópót hozza j. változatos .tarul ma pedig következő: A stépímdnlnu"
részben: Eljövök éflM. Kóláméig Khd-nyinssky Gyulától. — Rótsaháló, arany hal. :Yig bessély Lanka Gusstávtól. — Ab elmvsdt n^yes..Bajz gr.Vsy Sándortól. — Vegyes közlemények : A aHymena hirei. (Bijegysések, esküvők) — Farsangi krónik*. — Levelezés mindenről mindenkinek. (Kérdések 4 f,lsletek.)W Mindeaféle.Yr- Adomák. — A a házasság előcsarnokában«: A sHym«n* házasság hirdetései. A mellékleten: Karr Alfons nésetei a nőkről Gyűjtötte Benjsmin. — Könnyelmű asszony. Barber Ida regénye 9—16 lap. — Arozképcsamok. IL Hegyi Aranka. — Irodalmi újdonságok. — Be-érkeze t levelek és ajánlatok.-—Talányok és megfejtések. — Szerkesztői üzenetek. A .Hyineo* előfizetési ára negyedévre (még jánuártól teljes számok is meg^ren-delhetők) 1 frt. fó.óvre 2 frt. a 7-ik számtól, melyben sz uj regény kezdődött, a 13-ikig 50 kr; mely (Budapest, VI. Gyár utcza 16. sz. I. <em.) a ,Hymen* szerkesztőségébe küldendő. A ki előfiset, a házassági hirdető rovatot ingyen hass-nálhatja.
— Tdborszky és Parseh nemzeti zeneműk öreskedésében Budapesten megje-leat: Dalcsokor a népseinház kedvelt népdalaiból.'' 1. Esteledik szól i gálás.2. Vadgalamb szállt. 3. Nincsen nálunk. 4. Elmennék ms''hozzád. 5. Hóka lovam. 6. Olyan ember (Arra kérem"). 7 Marschad-justirungba voltam . . 8. Ha te tudnád. . Énekhangra zongora kísérettel (vagy zongorára külön) alkalmazta. Er-kdl Elek. Ara 1 frt. '' .
— Grimm Gusztáv bpopti könyvkereskedésében megjelenik ,Nauak czimü hírneves regény, melyet Zola Ém1l irt a francziából Julius fordit. A két kötetes regény képekkel 15 füzetben adatik ki. Egy*°gy fűzet ára 30 kr. postai bétmen-tes küldéssel 35 kr. ''''
• — Dobrovszky és Franké fővárosi könyvkereskedők kiadásában megjelenő „Ilumoristtikus könyvtár" képes regény folyóirat 12-16 füzete beküldetntt hozzánk, mely Kock Pálnak „A milliomos* ceimü regényének 3 kötetét tartalmazza. Egy füzet ára 15 kr. 52 füzetre előfizetés 7 frt. 26 füzetre 3 frt 60 kr. a 13 füzetre vagyis negyedévre 1 frt. 80 kr.
— A „Képes Családi Lapok" 23. számának tartalma: Sámuel.Beszély, irta Lauka Gusztáv. (Folytatás.) — Akáczvi-rág valál coak angyalom . . . Lévai Sándor költeménye. — A táncz történetéhes.
— Alarcíosbáli kaland (Vége.) — Gondolatok. ''— Hőség és fagy Természettudományi tárcza. — Életmentés as utolsó porezben. — Görügtem|>lom beisej« Cyp-rus szigetén. — Évezredes lakósok a tenger fenekén. — A hozomány. Elbeszélés, írta Török Tivadar. — Mozaik: Irodalom és művészet. — Történeti apróságok. Egyveleg. — Szerkesztői üzenetek. — Képek: El elmentés as utolsó perezben.— Görög templom belseje Cyprus szigetén.
— Évezredes lakósok a tenger fenekén. Előfizetési ára egész évre 6 ír:.'' félévre 3 frt. negyedévre 1 frt. 50 kr. Az előfize''és postautalvány nyal Mihuer Vilmos kiadóhivatalába (l''-udapest kalap ntcZa 6. sz.) küldendő.
— A pHymen* szépirodalmi hetilap 9-ik száma a czimlapoo Tisza Pó i k. a. a miniszterelnök leái^ráoak arczké. pót- hozza; változatos tartalma pedig következő: A szépirodalmi részben .''Vágynám lúnríi. Költemény. Vay SándortóL — Eliz. Költemény. Gáspár Imrétől. Rózaháló, aranyhal. Vig beszély Lauka Gusstávtól. — Egy különös esküvő. Igaz történet. Benjámintól. —ll Fejedelmi nászünnepély Berlinben. Vagyis közle ményekA »Hymen* hírQ\. (Éljegyzé-" sek, esküvők.) — Farsanri krAcika. — Levelezés m-ndenről mindánkínekT (Kérdések és . feleletek.) — Mindenféle. — Adomák. — A „házasság elócsarnoká
ban-: a .hymen« hássasAgi hírdelSei. A mellékleten: Arczképcsarnok. III. Tisza Póli kisasszony. — Farsang utáni gondolatok. Wargha Zsánkától. - Könnyelmű asszony. Barber Ida regénye 17—24 lap
— Irodalmi újdonságok. — B eUeií
fej^kti^^k esz pHymen* előfizetési ára negyedévre (még januáriéi teljes számok-is megrendelhe tők) 1 frt, félóvwg frt, a;-7-ik számtól melyben az nj regény ke»dődött, a 13-ikig 50 kr; mely (Budapest, VI. Gyár-utcza 15. sí. I. em.).a .Hymen* szerkesztőségébe küldendő. Aki előfiset, a házassági hirdető rovatot ingyen használhatja.
TerményfiKlett jelentés febr. haváról.
Bndapest 1881, mirczias hó elején
Buza. A lefolyt hónap közepéig igen lanyha hangulatban volt, és az árakban lassanként egész 70 kr. kOlőnbözetig lejcbb a hó második felében azonban javulás állt be, és mintegy 30 kr. feljebb ment, de egészben véve a Január Ijari árakhoz képest még min dig 40 kr. havi csökkenést mutat. A. csökke-néreek okit malmaink rixsraUrtó vásárlásaikban találjuk, ®ig. a kéaóbbi emelkedésre, a kQlf81i»5i jelzett ftzleti javnlás és ason körill-méay Wayaáö, hofy helybeli készletek apadása észlelhetővé kezdett lenni — és a hozatalok mennyisébe naponta kevesbült. — A havi forgalom mintegy 260,000 m. mt tett ki, mig a bari boaatal csak 140,000 mm. veit, ugy hogy számításom szerint az ittoni raktárak 1*0,000 m. - mt. apadráa, február régén ^ készlet mintegy 560,(XX) .m. mra tehet®. As árak február végén 8 havi időre, 100 kilónként Budapesten értve következők: 76 k° frt 11 50— 12.40; 77 k° frt 1130-12.60 ; 73 k''frt. 12— 12.80.
Koss. L mi előjStt, gyorsan verőkre talált, is 15—10 kr. több U fizettetett, mint azelótt, frt. 9.90—10.50 100 kilónként készpénzért,!» értre.
Árpa. Egészben réve kevés Táltozást mutat; etetási árpa frt. * 6.40—6.90 ; maláta árpa frt. 7.50—3.50 jegyez minőség szerint 100 kilónként készpénzért itt értve.
Zab. A hozatalok igen megcsökk^ntek, kivált ftnom minőségűben (n keresettségek folytán «melksdett frt. 6.10—6.70 100 kilónként késapénaért itt értve.
ÍCokorieaa A h* kezdetén magasAa állt, de annak folytán a horatalok megszaporodva^, aa árakat a tömeges ajdsilás l*>-^20 Icrrtl lo-jebb szállttá; báuáii frt 5.65—5.75, olihor-szági frt. 5.85—5.90 100 kilcnkint készpénz-ért itt értre.
Rep^ze a* itt b«raktáro*ott taTalyí és kétéves áruk folytatólagos tladása nem mu''.at lényeges változást m ártókotité/,bon, — mert a kfilöabözö árak az oltérő mijöíégc-k szerint tekintendők. Jó tkipozzU repeze frt. 12 i>0 100 kilónként készpénzért itt értve.
Liszt- k jaaáártől áibocott kellemcsb hangulat
nem volt fanS&rtható. A spekulaticV az idúo korán lépett iöl, és miután a tóayio-ge* ráfiJUlók najyoa gyéren mutatkoztak, a spekulálások tCxelsetlensége az eladásban barna/ kiütstte magát és kivéve ogyes ezámokst
— a melyekbői épw; a legkisebb mennyiség gyártatik — tz árak majdnem jobban IpssüU tak, mint januárban emeJiedtek Külföldre ne (Szlet jelentéktelen rolt^ mert ma''m.iiuk árai deágák, n:af-ós*t!a hölf^W a»ir.di«kább -léik« lóihjtőnok Játja
!is%tje:öket. A niá^mok rodu-cált őrlés* .^gyvdal ^ korpa fajoknál t«^»z jó hatást, aWncytben a "kis készletek változatlan jó árokon és gyoraau keln^h cl.
KttlfÖld A hanguUt a hö közepéig sxintéa lacska if^qyHtu volt, a b-S második f»lében azonban némi javulást jelezuek, m<>Iy szintén m apadó'' késríetpkböl tzármazik.
LObKAYEE J. F.
i. .!.•••) l-i.:;. : • >;
SaerfcesztŐl üaenet.
4532. „Egy nagy ur'' nem de i
ksusmé^y/jő. H í í rr ! ; < > :
a többi
4533. .Szegény Sxendrői Pali" nem so kat réfi ba. jobb .közí^ayttnk non iesz, használhatjuk.'' Tr
45Ü. ,E. L . -Kö»*iin«ttel vettük.
4535. /Fegyf^tor«. Igen érdekes, mielőbb köiöljük. '' "'' ''
4586. Kaproncza. Rég megjelent.
4537. Sz. Sümegh. KöiziJnet.
4538 JL Új. Egmzeg/''itfrŐ szá-iira
''v 4&Í». CigyiUköszönettel
vettük.
4540. H. Tapoleta. Azonnal mej^tflldctett.
Felelős''sierkesz tő: BÁTORFI LAJOS.
M I R 0 E . T È, S.

1= síi-
iiiiíoJii.icnc''Xé


* . ■ \ Cs. kir. kiválóan szabadalm. "
Tendelveny-ékszer-tcszleí.
1 " ■ ■■■.■■ ■—1 Lzcn readMvisy ókszer-kéiilet a )«gnj«hb, a leKcsiuosfebb és logjobb a
napi használatra kétségkívül a legazeb|i ók H^iéaUriásbaii. UIndon darabjAliau kt. alAblieWlltolt készlétnek ugy niTnt:''kés villa, kanál stb. egy pompáson sikerült utánzott drágakő van befoglalva, ,^ev<;sut(i»oa; ssiethJ.it., opsl, SJ#ir, rubin, tÉíffsH í f. ■». As «font mygnrrerttt ''áMtrfkkek a legttisrább Pzff.i'' fehér férnbfil állltvák kJ, m»!y több évi hasanálat jprAn Is mogtartja ; «rodeti ««inét. ás Utóbb megnevezett tárgyak o*(ls(*aln5n«kil0 évi mevtartáláVal Jótállás VSA klkStve, következő 24 drb. éksser-késslet «A 3 frt. 75 krba ícortll, és pedig5
.6 (láralí íkHzer-íésalót asztali kés, » :3 » « „7 Tjlla, r A . " » » . „ • ctő kanál, '' ,
c v.: » „ kAvófl „
öíMrscu 24 a BiCsesicrO olo«6 áron osak
S frt 8 é« jó f»jtjlról irJUbdl Htállájial. Hft r ** ''vw.|V.Ir «gy^erro 18-drb. rendelietík meg. ugy cnakis i> czélr» késsltett''-paílrtokban káldjtlk a tárgyakat, m n. 4B drbért 8 ÍMft. lU(.h»tó nálonk raigj levessnerö dsrttja 80 kr. isjsiirl drbls 35 kr. fSislUisiertf, nsl-llv 45 Iqr. KaavaR) flndzsa drbja 90 kr. kö*pnagy*ágn tejeskásoa drbU 2 50. jítBzépr.iefO théjáaánna drbls 3 frt. fsdfvst sllátott ewkarUrtd f frt 30 kr |smssm NvéMtt fex«kort«>té" 2 frt. 40 kr. Fl«»w QitMzItsQ gyíftystartd I pár 2 frt. 29 kr. n«fMs2 floomtn hsyésve 3 frt 20 kr, ««gyariiors- és 60 |r. sozet- és elsiltészfét, ií^éwizel cMssaolt krlst/.l«ttvegb51 3 tft ;50 kr. 4 Tésssael 4 fft. 75"kr. s»*tahmy«fatsrt6 pyrsmlde I frt. 20 kr. sgrőfedéllel <J-látott vésett dftbásytartS I frl 2$ kr. Ovsádugaszok komikai llgurákkal 3 d»§. 60 kr. fis (áég ezerféle tár/rttkUO éri jóUlláasal mind a »sinin«9tartá»r«, mú»l a |ó fajtára ronáikosólag. j ,
Megrendelitek utánvíttoUragy as "tístzog el/i''Ugos bekölá^se'' mállott n Jegpontossbban is hüségeie^elUslMejnsk ¿8 a IcyoleJc kö''rctkezöUg calmiendPfe :
fi Ji Á Ü és K A N IÜ| Generáí-Depositeure,
Béos, x., ¿etnriohstxoí.
í U. I. Száz ¿s Máz elismerő és iköszínő levél van birtokunkban és ezsk Megtekinthetők. Utánzás ós bsnlsltée bstéságlUfl bUatsttoUk,. 256 10.
IÜS^K''Ä^am
/. Í.Utl / •• /IlUiA-r iít
MARCZIUS 10-ÍB 1881.
H I B D E T E S E:, K. , .
¡¡¡OLL SEIDLITZ - PORA.
,.. , i " '' i* hn minden dobox czimlapián a "as
(Jsak akkor vaioui, xy. ¿n gí)k«*oro«jtott «^«i
i / • „ • * /« " ■ ''
''""yOms0 év ót* » leiyobflS sikerek mellett fennáll mindeDnotnö gyoaor betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány baMxor«l^) yer utlo|áS V arsnyer oli^. KUlőnöaen oly egyéneknek ajanlva, kik QIÖ éle.-
rnódot folytatnak. . .
Hamisítások t»rY*«yHefl bBatettetnek.
Egy lepecsételt eredet! doboz ára. I frt. o. e.
ERÁNCZIA BOBSZESZ SÓVAL ^
I® A leraeeblxhatóbb önsegélyző szere * azenvodS ember,sfgn.k
E minden belaő ¿« kOkő Kyull.di.uil, a legtóbb betegaég ellen, m,n. di-iinemU aebeaülések, fej- fill- éa fogfájás. nSgi t«rrek ¿a ny.lt «bek. rákrekélyek. üszök, axemgyulladáa, núndenoemtt bennláa é» aértllés stb. tb. ellen. . .
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kiv e.
Hal-májolaj.
KrohnM. es társától Bergenben
(Norvégiában).
Eren halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedolemben előforduló aj körött az egyedüli, mely orvosi csélokrj. használható.
íra egy üvegnek használati utasítással I frt o. é.
Fő szállítás
51oll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bées
Tnchlanben. ''
Raktár az illám minden hírneves jryógysrertaribanvTAgy füícer-keroakodéaébcn. Raktár nélküli helyaégekben magánegyének nf-gyobh megrendeléaeknél mogíoielS árleengedélben ré»io«ülnek-
A t. 02 közönaég kéretik batár^-ottan Moll-íéle készítményt rendelni éa csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem ís xláiri.-tómmal vaunak ollátva.___■
R.nktárak: Hagy-Kanlzsa Kelua J gyógy. Práger Béla Kyóeyai. Feaaelhofer József Roaenfold Adolf Rosenberg Keroncz. — Zala-Ejersieg Hollosy J. E. f&arczal! Iaxtl Ford. — Barcs Dornor 3. — Csáktoraya GöuczL. v gyógyflxoré»*. —Kapasvár Babóchay Kilm. Kobn J. gyógy Th. Kecskésay gyógy. — KapríUCZS. Werli M. gyógy. K4S2e? Caacaino-vica lat. gyógy. Küttel bt. gyógy. — Kflsztkely Schíeifer A. Wünach ¥. - -Köraeoi Ráu Ján. — Zágráb Irgalmashoz gyógy. Mittlbacb S. gyógy. Perklet Ferencz. — Sopifln Mozey And. gyógy. (240 4—52)
v
Egy rettentő
• , - n ¿V" - ■ '' / • >
E betegsűza gyomornak kisebb rendetlenségeivel kezdődik, do h* elhanyagoltatik, tnegtároadja as egész teat-t, íf*y a'' reaet, a v mijt, kfllöuCaon az egész emésetéxi roc<izz«rt, ¡nyomorulttá lem., a c-ulí a halál asabadit USftg ezen bajtól. A betegséget a beteg maga ^yak-ran''-riem érti.'' do ha magát kérdezi, képes lesz meghi''íár<»ní,'':hol és aainő baja''Vaa- Kérdésr Yao''e fáidaJmanc,'' ótfcoetSa ntán énok-e -Dro-> máat & lebeióáoé azorougatáat ? Sötét Jce-» «lélyü vagyok-e, kisérve azédüléaso! ? Sireás ssitieretüek-e a szemek? Nincs-e í>"idvo a fölkelésnél a nve''r*. torok «a fogak vastag nyik-kal, kitérve a ssáj rosz izével ? Érsek-e tájdai-nat az aldalbtn, vagy a hitgeriacaben ? Niuca o a jobb oldalbau oly értés, mintha a máj nagyobbodnék? Ha egye .e»en illók, nem lep < o meg bágyadtáig vagy «zédfllisj? A vizelet gyengén vagy er5aon van-e aainesve, Ülepedéssel ösaaekötro, mely ojc edényben rOvid id5 múlva raeglátszik ? Étkcaéa ntán nincs-e össze kötve az emésztés a has felfuvásával, nem okoz-e szeleket éa puffogáat? Nem jelentkezik-e gyakran erős szivdobogái ? Ezen ^cülömböz5 jelek nem mutatkoznak egyszerre, de egyesek egy ideig kinozzik a beteget éa igen anlyos betegség hírnökei Ha o betegség hosstibb id3n át tekintetbe nem vétetnék, száraz köhögést okoz, kísérve hánytatási kényszortfil. Kéaőbboa piaz- " kos, barna színezetű bőrt okoz, a lábak és keaek hideg veritókkel borit-vák. A mint a máj és a vesék lassankint mindinkább megbetegednok. rheu-ciai fájdalmak jelentkeznek és a rendes gyógyítás! mód hasztalannak mutatkozik ezen kinos betegség ellfn Igen fonlo«, hogy e betegség gyor san és pontosan gyógyittissék, mindjárt kelotkezésokor, mi egy kevés . gjógpzer által elérhető, mely a valódi szernek tekiutondó, az egész betegség elhárítására, az étvágy vis«za«erzéséro és az omés»t<S-szerv«k egészséges helyzetbe való vissaatíritésére. A betegség „tnijbetAgség^-nek neveztetik és a valódi éa legbiztosabb szer ellene a „ShHker-kivonat*. növény-készület, mely Amorikában készül ax Ui-York, L»oiidon ós Majnai-Frank-furtban telepedett tulajdonos White A. J. számira. Ezon szer a betegséget tövében támadja meg és az egész szervezetből kirokcszti.
Raktár Xagyar, Erdély, Horrktorszkgnak 8tb
Zágrábban: Finkh L, M. és Mitübacb Zsígm. Bodapestec : Török Józa-f gyógyszertáriban kirily-uteza 7. *z. Dana-FöJűváron : Pap Józs.<0>él Emséken: íi''ofceckí Józaofuél Nagy-Becskereken: Moncsor K-nél. Gyöngyösön: Morfitz Kord.-nél Heraannstadtöaz!: TeuUch Guartivnil. H -B.-Vá8irhelyen : Kiss Gyulánál. Karlstadthao : Kindeis Gyulánál. Kolo23Várott: Bíró Jóx-ef ; é« RzéKy Viklóanál. Léván: Yolmann Ödönnél. Mlgkolozou: Dr. Hcrcz liómál. fteasatzban Groasinger KT.-nál. Nentrábao : Torabcr Köméinél:'' '' ''^Ir8gyházán: Korányi Endrééi. Sopronban: Reckort A.-ná!. FaacsováE . Graff W.-nél P0280nyban : Heinricí Frigyes Pisztori Fel. és Z61tz Rud-nál.. SelaW2en: SzUnkay Fr -néi. S2egeden: Barcsay K. és Kovára A -nil.> Temesváron: Jahner E. M.-nól, yitos, auny»diutczi és Tarcsay St-nél. .< WlnkoveC2en: Alemann L.-nél. Wara2Sdon : Hocbsingcr Arn-cál Ver85t2fcp: ( Bienorth G. Tüszerész Zope^éb«: Mátter A.-nál. Kaposvárott : Angua''in Agoatonná''. Kismaríonban : Grűner Sándornál. Komároaban : Schmídthnnor • Lajosnál. NagyTopolozáiiybaB : Esippek Jánosnál. Párkányban: RngríenEd.-nél. Pécsett: L galmasokhoz. Kovács Mihálynál. SIÓfakoc : Szabados Lajos-nál. Székesfehérvárott: Ság Rudolfnál, Bran Lajo»nál. Zala-Egerszegsn : -Holossy E Józa.-fuél. "-t
Tolajdcnos Whithe A i, fMgyn3kség és nagyban Magyar- Erdély- és Horvátország száraára Török JÓ2Sef gyógyszerésznél Budapesten Király- . utcza 12. 230 4 — 6
f
.i) k es. kir. szab. osztrák tel ©le- ttite»3jj3l-fcé>5be>1: hitelzälogi biztosított i r
e
mm l
o
darabja ulOO frt „ :
évenkint 6 húzással
és minden "• • •
II l> v
inyeremény 50000 (rífe |
kezeskednek kétaégteJon 1 hitellel a legnagyobb nyerésesetek,
minthogy minden 100 frt névirték sz>-rint kijátazott náloglevélr« azonkívül még jutalom életet is esik, mely a kijátszásig minden buzáaban részt vess, éa melynek értéke már ma 30—35 foriulíg terjed.
E j«lea táloglcvé- jegyek, melyok nem ajánlhatók eléggé, egyszersmind a legolcsóbbak ar osztrák-magyar birodalombiu, mert ezek az egyedüli aorsjegyek, melyek, ráfizetés nélkül fenntarthatók, és''m-gi* bizton lehot e kitűnő iegynok jfleutékeny árfelemelkedésére számitani.
Közelebbről vizagilva, látjuk, hogy o jegy
9 százalékos kamatozást
képér, minthogy az évi 6 kötlevél érték a darabját 1 frttal véve 6 frt, a kamat 3 frttal számitva, igy az eredmény 9 forintot tn»x
Ml ezen sorsjegyeket késrpén2ben S2lgortran a anpl árfo-lyaa szerint (most 100 frt) adjak, kereset és költség öéroeütve, valamint havi rés2let fizetés mellett Is
10 részlet 10 frtta!.......100 frt
az utolsó részlet...... . 5 frt
»összesen: .105 frt
• A 10 frtnyl fizetést jegyeaként a2 eladók kívánatára 4''kX is negtartjek. . .A
k ^ötleyél a jöTő hozásra 1881. april 15. l írt és mm
NYITRAI és TARSA
Budapest, Dorottya-utcza 6. sz.
A jutalom kötlovelek mint tőkének kamatozása rócett használhatók községeknél, tostiilctcknél, nyilvános felügyelet alatt
- álló intéaoteknél, továbbá gyám- éa letett
pénz gyanánt és katonai iiáz&asig bizto- OQl sitékui (A törvények 86 paraíraphuaa.)
(254 2- 15) ^ 0

Alulírott ajánlja a nagyérdemű közönségnek az alább sorolt (saját gyártmánya) tárgyakat:
MEZEI GIPSZET,
építészeti meszet,
3ay <3.[i»aulious-m e s z & "t, Roman-cementet, valédi portland cementet, ,
perlmosi portland eement köyezeti táblákat,
lóvályuk, vizvezető csövek stb.
lótakarraányi kagylókat,
karsti márvány (3-féle) ''
HOMOKKÖVEK ÉPÍTÉSRE,
lépcsők, ostlopok ttb.
Deszka- és épitőfa minden választékban. Kályhák ós főldmivelésí gépek.
mi Kiyánatra árjegyzéket és mintalapot mrtnet ^
256 i-3 ^ SAET0RI OSKÁfi
Nagy-Kanizsán. Király-atcza 1. pz..
---¿»Sí-■•■'';.'', •- - r ''"i^''j
-
Berger''i m^üeinische
THE ERSEIFE
- v. — ; .
Durch med CapacitStsn empfohlen, -wird in''.diu meisten Staaten Earopa''s mit gfinzendem Erfolge angewendet" gegen
Haut-Ausschlage aller Art '' -
nsbesoedoro gegen ^chronitebe aed 8chnpp*nScchtPn KriUe, Grind- und parasi:S.rc sowie geg«n Kup/ernase, Frost-
beulen, Schweitsfawe, Kopf, und ffmachoppen —Berger''s Tb^er selffr errthilt R«tZthesr nad unterscheidet- sieb. w5»enüicb
von allen übripen Ti?eraeifen dea Handele — 2ur VertBtaaf Taasckangee begehre mxc aasdrßcklich Berger''s Tbaarsitf^ und acht« aöC^dift bekannte Scintsmarke.
Als sHdsrc TbSSTBelfE " r Beseitigung aller *•
UnreiiLhsiteii aes Teints
gegen Haut- und Kopfauss''iblÄ^c der Kinder, aotrio alz unüber-trofaiche corm»tische und BaÖeaatfE für den ttgUofaeo
Bedarf dient: . - 222 6-12
Berger''s (ilycenn-fteerseife''
die &60/e Glycerin enthält c^d fein :pärfBmirt ist-
Preis per Stiok jeder Sarte 35 kr. sainrt Brosebfire. Haapt-Versaadti- Äpctbeker S HELL hs Troppa« Vorräthig b alles Apothßkoa'' der Mot.arcaie. Kaaptdepet* för Br.-Rasiz&a bei den Herm Aj>otbekerr Ii. Priger und J. Beine.

Pályázati felhívás.
A Csáktornya'' községi elemi népiskolánál a kézimunka tanítónői állomás lemondás folytán üresedésbe jővén, felhivatnak mindazok, kik ezen állomást elnyerni óhajtják, miszerint a kellőleg- felszerelt folyamodványaikat 1881. évi • márczius hó 20-áig alólirottnál beadják.
Az elkésetten beérkezett folyamodványok figyelembe nem vétetnek.
Az állás elnyeréséhez a magyar nyelv tudásán kivü! a horvát nyelv ismerete szükséges.
Javadalmazás 500 frt készpénz fizetés.
Kelt Csáktornyán,'' 1881. márczius 4-én.
Csessiiák Sándor
256 1 — 1 ! iskolaszéki elnök.

Sümegben Taschek János épitész urnái jól kitartott
TIZ KASMÉH
4 ifrtj ával folyó é vi márczi us hóban kapható.^}
257 1—3
(Családi csokoládénk
csak akkor valódi, ha minden csomagon fenti
aláírásunkon kirül még ^z^rédjegj
Ara a jó minőségűnek aárga papírban 1 csomag 50 kr.
B finom , rózsaazin , 1 70 kr.
„ finomabb „ «öW » 1 r 80 kr.
p legfinom. „ fehér , 1 , 1— kr. Raktár Nagj-Kanissác : ROSENFELD ADOLF éa STEE* & ELEIN urak kereskedésében.
BI ÉN-LÓ.
Maii-irbe«.
Sárvár város tulajdonát képező és a ¿Gyöngyös folyón
föld és kertekkel 1881. évi 8zent-Győrgy naptól kezdve 6 -évre a legtöbbet Ígérőnek bérbe fog adatni.
Az árverés folyó évi márczius 19-én délelőtti 9 órakor Sárvárott a városházánál fog eszközöltetni, hol a feltételek előre is betekinthetók.
549 S-i-3-
Ifj. gróf Zichy Ödön uradalmán Surdon — Totalisateur telivér tulajdonát angol mén — apja Vulston Melbourne és anyja Ms. Shatton Orlando fekvő 4 kövü. uj malom ajután — fedez folyó évi janius hó hozzá fcaríozó 60 hold szántó végéig — félvér kanczákat 20 frt,
telivér kanczákat 25 frt fedezési dij mellett.
Távolabb lakó uraságok, ha kan-czáikat a fedezési idény alatt Surdon
elhelyezni kívánnák — a kanizsai piaczi árak alapján — azok élelmezése az uradalom áltil eszközöltetik.
Előjegyzések még 20 darab jkanczárs 8 nap alatt Tantossy Béla
Äz 8Íő!jarásaQ.:uradaím5 kastllár üfhoz post& Zá
ikány küldendők.
253
ÜTÍFÜ-MELLCZUKORKÁK,
a tüdő és mell bajok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtig és tüdőhurut biztos gyógyszerei.
A tennéscet által a axenvedo emboriaég javára teremtett megi)ec«ülhetlon keakeny utifC axon mir eddig fel nem derített titkot foglalja magában, miszerint a gége és Ugfiftő, rendszer gyulladt nyakbáriyájára való s-ionnali gyor* é* enyhíti hatás gyakorlásival, az HletS beteg aacr-vek gyógyuliai.t minden tekintetben elősegíti,
Mintán gyirtinánynnknAl a cau kor it keskeny ntifüb61 tis«U vegrti-
lékrSl kezoakodtink, kfllönöa figyelem- ..
be ajánljuk hatóságilag bejegyzett rédjegyünkot cat doboson leví ai*-Írásunkat, mert caak özek igazolják annak valódiságát. /
SCHMIDT YICTOR & FIAI
cs. ür. ml £7árosoi Bécs, Wieaeii Alleepsse il h
X sls^fcfsxlys- ójret, 30 Is^r.
__<A
Kaphatók: Priger Béla gyígyt Bélus gyogyt. N.-Kamtaán, KáUvoda J. Letcnyón, Ki« A. gyigyt. A-W-Lendvia, Dornsr íi fúazerke<e^kedúsében Sßmcgben, Werli M. gyógyt. Kaproncxan,
v. . * '' ■ í. A. ___RÍI rffflf
Moxclt P''.''1 Vasváron, lloflósy Józaef E. gyógyt. Zala-Eger«zegon, Mór (Somogy) Szobb, Simon Qynla Szombathely. 230 4—
Nag/.KuiaáB, nyomatott & kiadó taiajdonos Wajdits József gyorssajfcóján.
NAGY-KANIZSA, 1881. márczius 13-án.
21-1 Tan szám.
Elffizttésl ir:
egéu évre.....
fél évre . ......*
negyed érre......2
Egy szám 10 kr.
8 frL
■ ■
HIRDETÉSEK
8 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért*5 kr.
NYILTTÉRBEN soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő.
zalai mm
i
Huszadik évfolyam,
A lap szellemi részét illető kfzlemé-nyek a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők :
NAGY KANIZSA WUsslcsház.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak cl.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
Na/^y-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a ,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", , nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a „ nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „ soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kai választmánya" s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesitóje.
Hetenkini kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Hegedűs SilnUor felolvasása
— Nagy-Kxuirsa., mirex. 5. 1881. —
A kereskedőkről és hivatásukról.
(Folylatás ós vége.)
De az állam fejlődésére, • alapjainak szélésbitésére, ruganyosabbá tételére is hatalmas befolyással van a kereskedelem. Tudjuk azt, hogy a csak földmivelő országok mily köny-nyen kimerülnek; mily kevéssé tudják idóképességüket fejleszteni. Mig az iparos és kereskedő országok sokkal inkább képesek az állami szükségeket is fejleszteni és azoknak meg is felelni. Még nálunk is ■ tapasztaljuk, hogy ném a földadó, hanem a kereseti és jövedelmi adó igazán fejlődésképes, de ezt ki nem fejtem, mert félek, hogy azt gondolják, hogy valami uj adót vagy adóemelést akarok javasolni és azért bizony kár volt idejönnöm; van benne részem Budapesten is. De, hogy még az iparos Angliában is mekkora különbség van az egyes osztályok adóké pességének fejlődése közt > azt bizo nyitja a körülmény, hogy ott a közelebbi 30 év alatt a jövedelmi adó azon része, mely a földesúrra, a háziurra és bérlőre nehezedik, csak 2 8%-kai szaporodott, mig az a része," melyet az iparos és főleg kereskedő osztály fizet, 209%-kai növekedett; természetesen a fejlődés folytán és nem adóemelésből.
Ebből kitűnik, hogy mily hatalmas tényező az államháztartásban is a kereskedő osztály, sót még a pénzügyek kezelésében és az államháztartásban is minden formaságot a kereskedőktói tanult az állam. Hát nem vesződünk-e eleget a mérleggel; nem csináljuk-e eleget azt, hol ellenzéki, hol kormánypárti szempontból, csak hogy a deficit minél nagyobb vagy minél kisebb - legyen ?
És ez a mérleg-theoria átültetett a nemzetközi kereskedelemre is. Tudjuk, hogy a nemzetekkel egymás közti forgalmát is mérlegelni szokták
TARCZA.
Volt egykor.;.
Volt egykor egy kodveaom, A y • hami» volt, pTudd meg kedvei gyermekem, Atyád már rég megholt.*
,Egy kánya volt gyermekem Borzadva kiabált ! Bár a BÍrb*n fekhetnénk, Ai a bútól megvált."
Zug a szél ablakoa át, Ár eső csak ugy hall ; Anya forró kényekkel Ki« ftára borul.. ..
R. H.
és a melyik államnak deficitje van, arról azt következtetik, hogy szegényedik. Pedig, hogy milyen tévedés ez, azt bizonyítja az a körülmény, hogy 18/38 1878 között .^fglia kereskedelmi mérlege 8 milliárd frt. hiányt mutat fel, hogy Németország is 6 milliárd hiányt, Francziaország 400,000 frtot; Hollandia, Belgium 2 milliárd forint hiányt mutatnak fel a nemzetközi kereskedelemben; és hogy a müveit világ Mulhall és Neumann Spalart kiszámítása szerint 1868 - 1878 közt 15 milliárd írt. hiányt mutat fel; ebből az következnék, hogy mindegyik szegényedik, pedig épen az ellenkező áll; ez bizonyítja, hogy attól még nem kell megijedni, ha többet hozunk be külföldről, mint mennyit kivittünk.
De nem csak anyagi hivatása van a kereskedő osztálynak. A civi-lizatió egyik előfutárja és állandó tényezője az mindenütt. Mondják, hogy a külföldön'' a vadak oly mive letlenek, hogy az enyém és tied kö zött semmi különbséget tenni nem tudnak, mikor egy utazó egy fianell alsó inget adott az egyiknek, az fel darabolta azt és szét osztotta társai közt, hogy egy-egy darab jusson mindegyiknek belőle; természetesen azt sem tudtak mire való. Ezek a vadak bizonyára későbtf megtanulták ezt is, és ha sokszor megfordulnának nálok utazók, kereskedők, lassacskán civilizálódnának is. De ha a vadak nem tudták mire használják az alsó inget, bizonyára eleinte ebben a helyzetben volt minden nemzet, a civilizatió minden szükségét, minden nemzet csak lassacskán ismerte meg is sajátította el. Mert jól mondja a latin: Ignoti nulla cupido. A kinek valamiről fogalma nincs, arra vágya sincs. Ha végig tekintünk saját háztartásunkon, észre fogjuk venui, hogy mennyire elkényesedtünk, mennyi finom dolgot megszereztünk őseinkhez-hez képest - és ezt a kereskedők-
nek köszönhetjük; ők ismertetik meg a nemzeteket kölcsönösen egymással, ók terjesztik a finomabb izlést, ók keltik fel a szükségeket és c^ak romlott" nemzet az, mely a finomabb igényeknek, ¿zükségeknek eleget tenni, eleget keresni ¿em tud. Élőszőr fel kell támadni a szükségnek, azután utána indul a munka, az erőfeszítés és ennek nyomán halad a civilizatió, sőt még a vagyonosodás is és a nemzetek közt az életrevalóság mértékét épen az adja meg, hogyha megismerkedik a civilizatió finomabb szükségeivel és ízléseivel, képesek-e azoknak megfelelni, annyit szerezni, hogy azokat kielégítsék, vagy nem? A vad és félmüveit nemzetek erre nem képesek és ezért pusztulnak; de a munkaképes, a civilizatióra képes nemzetek igényeiknek, szükségeiknek megfelelő mértékben fokoz zák munka erejüket is, hogy azoknak saját erejükből és nem adósságból megfelelni ''képesek legyenek. A kereskedők hozzánk is behozták a finomabb ipar- és fényűzési czikkeket, sokan zúgolódnak ezért; hanyatlást, erkölcs romlást és bukást jósolnak belőle. Tévednek, az erkölcsiség nem a tudatlanságban, sőt nem is az egyszerűségben van. A fejlődés mesterséges igények nélkül nem képzelhető, ez a haladás feltétele; de a ki a civilizatió szükségeit elsajátítja, annak el kell sajátítani annak munkaerejét is; erre tanitnak a kereskedők.
És igen szép hivatásuk van nekik az eszmék terjesztésében, a nemzetek egymáshoz közelítésében is. Azt mondja a német közmondás, hogy a ki sokat utazott, sokat tud mesélni. Még a vadaktól is mennyi uj fogalmat hoznak az utazók magukkal ; kik az afrikai, az ó-mexicói vagy az indiai falvak szerkezete, családi élete, örökösödése nyujta a legbiztosabb kulcsot az emberiség fejlődésének megértéséhez. Hisz az
indiai mesék ép ugy költöznek, mint a madarak; ugyanazon dolgokat fedezik feí az olasz, a spanyol, a magyar népmesékben, költészetekben; mik az indiai mesékben előfordulnak ; hát még a vallási fogalmakat mint lehet nyomozni, hisz a mesére ráakadunk az egyptomi, az indiai vallásban ;■ a szerzetes rendeket felfedezzük Indiában és így tovább. — Mindezek az eszmék pedig leginkább a kereskedelem utján haladtak és terjedtek. És ha most a nemzetek egymást testvéreknek tekintik; ha érzik azt, hogy ami az egyiknek árt, az kárt okoz a másiknak is; ha a vallások egymás iránt türelemmel viseltetnek; ha a nemzetiségek egymást bécsülni kezdik; mindebben a kereskedőknek nagy részük van, mert ők cserélik ki nemcsak az áruezik-keket, de az eszméket és érzelmeket is, és olyan terjesztői az emberi testvérisülésének, mint a legigazibb papok. /
De azért ha sok népet és sok főidet bejárnak és szivök mégis azt súgja, hogy „jobb otthon." — És még erre az eszmére kivánom tisztelt hallgatóim figyelmét felhívni.
Igén sokszor vádolják a kereskedőket'' azzal, hogy kosmopoliták, hogy nincs meg bennök a hazához és nemzethez való ragaszkodás oly mértékben, mint pl. a földesúrban. Ez sokáig nálunk általánosan előítélet volt, .ezért féltek őseink általában még a városok szaporodásától is, ugy, hogy pl. 1587-ben törvényben tilták ezt el. De most már ujabb történelmünk adatai oly fényesen bizonyit-nak a kereskedők hazafisága, és magyarsága mellett, hogy komolyan aligha vonja ezt valaki kétségbe. De nem is lehet ez másképen, hisz: a kereskdaő sokkal inkább és sokkal előbb megérzi egy nemzetnek ügy-fejlódését, mint hanyatlását, mint a társadalom bármely osztálya, csak egy kissé jobb esztendő legyen, job
ban megy az üzlet, csak alegkevésbé zavartassák meg a nemzet szabad" sága vagy fejlődése, mélyen érzi azt a kereskedő. És nemcsak az önzés az üzleti érdek köti ót a hazához ; hisz itt bír összeköttetésekkel, itt van megállapítva nemcsak anyagi, de erkölcsi existentiája is; és ha a földesúr büszke az ősi jogára, kényes ősi becsületére; bizonyára a kereskedő sokkal büszkébb, ha egy régi czég képviselője és ha annak mocsoktalan nevét, jó hitelét fentartani, terjeszteni akarja.
A nemzetiségnek és hazafiságnak alig var. annyi apostola a többi társadalmi osztályban, mint ebben: hisz a küllőiddel ez áll leghosszabb összeköttetésben, becsületes üzletével, hitelével, kötelezettségei fontos teljesítésével emeli az ország becsületét, hitelét: mig a legtöbb embar olyan, mint a tormába esett féreg; kis bőrén tul alig tud hatm ; még nemzete érdekében is.
Nekem még az ellen bincs panaszom, hogy a kereskedők eléggé magyarosodni ne akarnának. Hisz, a ki csak egy-két évtizedre visszaemlékezik, annak lehetetlen észre nem vennie azt a nagy haladást, melyet e téren is tettünk. Nem mondom, hogy még sok tenni való ne lenne,
lliaz jóformán most ragyánk & fojlő-
dés közepén ; de fcálátlanság és ügyetlenség a fejlődés elért fokát tagadni, éppen ellenkezőleg erre kell emelkedni és innen kiálltam a keres-kedókhez buzditólag, szeretettel az amerikai jelszót: G-oahead! Előre!
Igen, a magyar kercskedónek különösen szép hivatása vau. A kul-tura hajnala, a forgalom, az izlés fejlesztője, a munkásság, az ipar ébresztője ide haza, a magyar nyelv és nemzetiség terjesztője az ország idegen ajkú vidékein; a magyar nemzeti lét, becsület hitelfenntartója oda künn a külföldön és mindezt oly szépen elvégezheti, épen üzlete se-
Egy női ehimera
— Eredeü beszély. — Irta: ifl. DONÁSZY FERENCZ.
(FolyUtás.)
Novikoff hangja itt elkezdett hörgővé lenni; megiv.ott egy pohár vizet s utána egy másodikat.
Pihenjen egy kissé 1
Minek, asóh Novikoff, azért hogy a düh elíojt? ns féljen, meg-nem fullaszt.
Amint multak az évek, ép ugy kezdett múlni az uraság szerelme is Utballa iránt.
Utballa észrevette, de nem szólt.
Egy este a vacsoránál az uraság vig kedvű, beszédes, Utballa pedig szóta lan volt.
Az uraság mindig, de akkor este szokatlanul sokat ivott.
Utballa némasága pedig a végsőig ingerelte.
Beszólsz vagy nem ? kiálllá fenye-getődzve.
Emlékezz mit mondtam, Bióialt meg egyszerre Utballa, mikor először megláttál.
Emlékszem gerlém, de csak nem akarsz megölni, kérdé enyelegve, s át-ukarta karolni.
Utballa visszalökte 8 övéből egy tőrt rántott ki, azzal az uraság felé szúrt.
Á tőr megcsúszott az öltöny arany bimzéaén és csak vállát basitotta fel.
Erre az u-aság feldühödve kicsa vart«, a tőrt Utballa kezéből a kéisz-r köblébe döfött.
.Azután felragadta 1» vérző nőt és az ebédlő ablakán kihajította.
Az ablak alatti tér pedig egy far kas verem volt, hol nyolez erőteljes farkast tartottak.
És Utballának volt még ideje gyilkosának fülébe kiáll tani.
„ Addig kisérjen átkom, mig el nem temetnek, akkor temessék azt is melléd, hogy ne legyen nyugalmad a túlvilágon sem.''
Többet azután nem lehetett hallani csak egy végső jajszót, egy chaosos ordítást, a farkasok megrohanták Utballát.
Gédia herczegnő összerázkódott.
Novikoff melle hörgött mint egy tűzhányó öble.
Mit érdemel ez euiber, ugy e kevés lesz, ha megölöm ?
ón nem fogja, megölni Sándori szólt a herczegnő, két kezét Novikoff felé terjesztve.
Novikoff riadva nézett reá mint a tigris, mely gazella helyett oroszláura bükki.. ''
Ön, ön mondja ezt nekem?
Éu ! engedje ál nekem, s buszuja. ki K-eud elégítve; e szavaknál most az egyszer mutatta meg t. herczegnő igazai czát, féktelen vadság s % tigris üzemének ctrbuuculua csilláma fénylett ezernoi-ben, mig fogsora fénylett,ragyogott, mint a prédáját leső vadé.
A pókháló.
Sergiu« herczeg badi tanácsot tartott; a herczeg csak mint tehetetlen báb fungált ott, Maflukoff volt hz irányadó, b különösen pedig ezen a nap átkozott rosz kedvébea volt, mert minden tervet elvetett, egyiket azért, a másikai ezért, leg-többnyire azonban okol s-m mc-ndotl, hanem e^yazerüen csak ei vetette.
Gén ¡a herczegnő egy függöny mö götl ült és az egész lauácskozást kihallgatta, a tanácskozás igen viharos volt, a herczegnő különöstn megjegyezte »z'', hogy & tábornagy ép annak szegült ellene mindig, a míl Sergius borc<eg pártolt és ép azt fogadta, el, aminek pedig ellenszegüli.
A nup már jól előre haladt és még sem végeztek még semmit, ugy hogy a tábornagy az ülés folytatását délutánra halasztotta.
Ezalatt a herczeguó lásas gyorsasággal ufnácskozott Sergius herczeggel.
Hivassa ide Novikoff ezredest.
Minek ?
Ne kérdezzen rokon, sietnünk kcll^ hz igazat megvallva, öu n<;m lát az orrán tuL
Hogy hogy, ez bók akar lenni vagy tréfa V
Egyik sem, caak tiszta igazság; tegnap a tábornagy egy jelentést küldött Szent-Pétervárra, s ha nem intézkedünk gyorsan, a* ön bukása vagy kegyveéz-
tése, különben mindkettő egyre megy, múlhatatlanul bekövetkezik.
Mit mond rokon ?
A valót, küldött már valakit?
A herczeg segédtisztjének kiadta a parancsot, ugy járt fel s alá sátrában mint egy gőzgép.
Mit csináljunk, mit csináljunk, — mormogá,
A muzulmánt pedig elfogott leányával egy ütt még ma visszák üldiKarezba.
Minden váltságdíj nélkül?
Az önön magától értetődik, váltság dijat kap rokon, még pedig nagyot, iagó állása m»g fog szilárdulni.
Es azután ?
Holnap este rohamot intéznek Karsz e&n.
Da Iiisz ez lehetetlen, a tábornagy nem fog bel Jegyezni.
Bele fog egyezni, ha ön ennek a tervnek a hadi tanácsban ellene szegül és kézzel; lábbal dolgozik, hogy e lerv ne legyen elfogadható.
Jó, hát ha elfogadj a?
Mit akar ezzel kérdeni?
Há||ia elfogadja, mi lesz azután?
S-iregünket meg fogják verni, mt>rl a támadási várni fogjak.
De hisz ez árulás, kiáltott fel a herczeg "élénken.
Ugyan rokon, miféle bizarr szót haazuál.? ez nem árulás, et politika.
Én nem fogok beleegyezni 1
Jól teszi, 8 pár nap múlva a hadi törvényszék előtt fo? állni.
Lőjjenek inkább főbe, de ebbe bele nem egyezem.
Akkor kár volt ennyire böle elegyedni a dologba, főbe nem lövik, mondhatom,. csak Szibériába bellebbezik, ez
kellemesebb, ott vadászhat azután ró. kákra, meg farkasokra.
Annyi ember, annyi vér.
Kegyes kezd lenni, hanem akkor nem számitotta ugy-e, mikor két falut összelövetett, pedig megakarta adni magát mindkettő.
Hallgasson azzal, hallgasson, az egész más, azok lázadók voltak.
Hát ez mi, most meg egyenesen ön ellen törnek.
ón dnemon, mindenre van felelete.
Tagadja hogy nem való, akkor hallgatok.
IgttEj ig*2» annyi ember.
A ezé! sientesiti az eszközöket, ne legyen nevetséges, különben megnyugtathatja magát, hisz ön még csak nem is vesz részt e dologban.
A ki hailgat, az bele egyezik.
Különben, beleegyezik vagy nem? Gróf Novikoff mindjárt itt lesz, kérdé Génia szárazon, ha nem, ugy még ma utazom.
Novikoff ezredes, j*lenlette a se-gédtisut.
JSjjön be, szólt a tábornok sáppadozva, mert Génia kérdő tekintete rajta nyugodott.
Tudni fogja ő is ? kérdé gyorsan suttogva Góniától.
Nem.
Ugy hát legyen és tegyen a mit gondol.
Novikoff belépett s a Bátor közepén megállt.
Jöjjön közelebb ezredes.
Elfogadható aa a terv, hogy holnap Karazol megtámadjuk minden ponton ?
Miért nem? egyszor már kell
ennek a hadjáratnak vetni.
HUSZADIK. _
♦ iTlutVWl
AM
ZALAI K
i.

Ö Z
•c» » ■
LÖK F

!'' i:

JtABQZIÜS Ifytof ^36!.
gedelmével, hogy nem kételkedem, mint eddig, ugy ezentnl is megfogja tenni. Mert a nemzet mindnyájonkra kiszabta kötelességünket, és csak a mely mértékben felelünk ennek meg, azon mértékben vagyunk évdemesek a helyre, melyet a társadalomban elfoglalunk és ez alól kivonni magunkat nem lehet, nem szabad; kicsi és nagy, szegény és gazdag, nő és férfi egyaránt hozzájárulhat a nemzeti. nagy feladathoz és csakis -ugy járulhat hozzá, ha hivatását teljesen felfogja és pontosan tejesíti; * mert meg- van irva: '' *
írj, tégy, csatázz,jpkinek, mint adák az Istenek.''Oltárai a hazának hadd füstölögjenek 1
— 5 forintról 50 krajczárra szállította le a képviselőház a névváltoztatások iránt beadott kérvények-bélyegét. E sokak által rég óhajtott intézkedés bizonyára nagy lendületet fog adni a különlen is nagy erély-lyel megindult névmagyarositási mozgalomnak.
— Levelező lapra nem szabad semnjit ragasztani. A közmunka és közlekedésügyi miniszter következő rendeletet bocsátotta ki: Az egyetemes posta-égyesületi szerződéshez tartozó foganatositási szabályzat XV-ik, valamint a levél-posta tarifa Ill-ik czikke értelmében a levelező lapokhoz a netán a '' bérmentesítés kiegészítésére szükséges levéljegyeken kivül más tárgyat illeszteni va£y rájuk ragasztani nem szabad. Ennélfogva külön papírszeletekre irt vagy nyomtatott czimeket sem szabad a levelező lapokra felragasztani. A közönség figyelmeztetik, hogy $ pos-taközégek az ezen szabály ellenére kiállított levelező lapokat az azokat föladni szándékozóknak, a szabályellenességre való figyelmeztetés mellet vissza adják, a levélgyűjtőkben találtakat és az esetleg más postahivataloktól érkezőket pedig nem továbbítják, hanem egyéb térti küldemények módjára kezelik.
Jegyzőkönyv.
Felvitetett a magyar országos segélyzS nőegylet nagy-kanizsai választmányának 1881. évi február 26-én Nagy-Kaniísán tartott ülésében. Jelenlevők: Elnök: Plibál Ferenczné, választmányi tagok: Ebenspanger Lipótné, Som8sich Lőrinczné, Laky Kristófné, Hoffraann Mórné. Orvos Dr. Tomcsányi Imre. Jegyzők: Plihál Ferencz ét Hoff. mann Mór.
Támadunk az éj leple alatt nesztelenül, az ágyuk kerekeit kautschukkal vonatom be, igy zaj nélkül haladhatnak ós ha az éj setét, a támadásnak sikerülni kell.
Mindenesetre.
Tehát ön helyesli e tervet ezredes?
Minden pontját.
Jó, tehát akkor legyen szives, ter-jeazsze elő ezt a mai hadi tanácsban.
Hogyan herczeg, hisz ez az ön
terve? ,
Azt vehette észre, szólt a herczeg rángó ajakkal, hogy minden tervet, min den egyes nézetet a tábornagy amv. tőlem jött, kereken visszautasított és a mit én elleneztem, épen azt fogadta el, tehát én az ön tervét ellenezni fogon« és az el tesz fogadva; ez az egész. ■
Gyenge mosoly futotta át Novíkoff ajkait s azután Géuiára nézett.
Ez majdnem észrevétlenül bólintott
fejével. _ \
Azután közönyös dolgokról kezdtet beszélgetni; a herczeg pár nedves cziy^ral kínálta meg az ezredest. ''
Génia főfájás ürügye alatt elhagy ta
a sátort.
* *
A haditanács ujolag összeült, ott meghányták, vetették a dolgot; Novíkoff előterjesztette a kérdéses tervet. —
Sergius herczeg oly hévvel védelmezte, mintha öttől függött volna élete.
A törzstisztek legnagyobb része osztotta a herczeg véleményét. — /
Ekkor felállt Maflakoff 1 szájszélei gúnyosan rángatózdtafc.eiőször Novíkoffra azután az egész tisztikarra nézett. —
Már miért ne lehetne elfogadni, ez még a legjobb minden terv között; mit szól hozzá tábornok ? fordult a herczeg'' hez, éa e tervet tökéletes jónak találom, és az urak a megbeszélt pontok végrehajtását pontosan teljes&ék. —
Elnöki jelentés az alakulásnál. Elnök meleg szavakkal üdvözölvén a jelenlévő tagokat, a* ülés megnyi tása atán''Má magyar országos segélyző nőegylet nagy-kanizsai fiókjának és vá lasztmányának alakítására vonatkozó jelentését következőkben te^esztette elő: Ugyanis a magyar országos segélyző nőegylet központi választmánya egyik tagjának megkeresése folytán a tagok gyűjtése megkezdetvén, csakhamar 34 tag jelentkezett, kik az alapszabályok 9. §-ának figyelembe vétele mellett folyó évi január 31-én alakuló közgyűlésüket megtartották.
Ezen alakuló közgyűlésen elhatároztatott, hogy tekintettel a város nagy kiterjedésére és azon körülményre, miszerint kis kerületekben az egylet főfelada-tát képező emberbaráti éö közhasznp tevékenység sokkal hatásosabban gyako-roltathatik, a város három fiók egylete kerületekre osztassék fel''akként, hogy a majd megalakítandó városi választmány az egyik fiókegylet teendőit fogja teljesíteni.
''"• A három fiókegylet kerületének megállapítása után a két fiókegylet vá-laszmánya az alapszabályok 10. §-a értelmében megválasztván, az a folyó évi február 5-én tartott közgyűlésben a har madik fiókegylet teendőinek vezetésére is hivatott városi választmányt az alapszabályok 21-ik § a értelmében megalakította és az elnököket az alapszabályok 1!. §-a érteimében megválasztotta.
Az akénl szabályszerüleg megejtett választás nyomán a városi és fiókegyle tek választmányai következőleg alakultak meg: -
I. városi választmány é első kerületi fiókegylet
Elnök Plihál Ferenczné, választm. tagok: Ebenspanger Lipótné, Somssich Lőrinczné, Laky Kristófné, Weiser Jó-zsefné, H"ffmann Mórné, pénztárnok: Knausz Boldizsár, orvos: Dr. Tomcsányi Imre, jegyzők: Plihál Ferencz és Hoff mann Mór.
II. Második kerületi fió k-
egylet. Elnök: Ebenspanger Lipótné, vál. Ugok; Knausz Boldizsárné, WlassicsAn-talnó, Eisinger Henrikné, Scherz Mórné. Sommer Sándornó, Blau Nándorné, pénz tárnok: KnauBz Boldizsár, jegyző: Hoff-mann Mór.
III. Harmadik kerületi fiók e g y 1 e t
Elnök: Somssich Lórinczné, vál. Ugok; ör. Fesselhofer Józsefné, Babo ''•Hay Györgyné. Erdődy Lajosné, Weiss Samuné, Kürschner Ignácznó, Rosenberg Iiraelné, pénztárnok: Knausz Boldizsár, jegyző: Pósfai Sándor.
Midőn tehát a választmányoknak az alapszabályok szoros megtartása mellett történt megalakulására vonatkozó jelentését azon forró óhajtással zárná be, hogy a választmányoknak nemes czélra irányuló működését siker koronázza, egyúttal kéri, hogy a megalakulás tárgyában alapszabályszerűen szükséges határosat meghozassék, mely előterjesztés folytán végeztetett.
A Nagy-Kanizsán alakult három fiókegylet és városi választmány a magyar országos segélyző nőegylet alap-
szabályait minden változtatás nélkül el-fogadja és azok határozmányait teljesíteni fogja; ntiről a központi választmányhoz jelentéé teendő azon kérelemmel, hogy a szükséges pecsét és nyomtatvá nyoknak honnét és miként leendő besze-rezhetését megjelölni, a választmányt pedig a netán szükségesnek mutatkozó utasításokkal ellátni méltóztassék.
A választmányi tagok gyűjtésének eredménye.
A három fiókegylet előterjeszti az eddigi gyűjtés eredményéről szóló jelentését azzal, hogy a befolyt összegek a pénztárnoknak adattak át^ melyre végeztetett: A beterjesztett gyűjtő ivek a három fiók kerületének figyelembe vétele mellett következő eredményt tüntetnek ki:
I. II.
m.
fiókegylet fiókegylot fiókegylet a 1
L fiókegylet II. fiókegylet m. fiókegylet rendes
Holnap pedig az előírt paranca szerint éjféli tizenkét órakor lesz az általános támadás. —
A herczeg elsápadt, arcza fehérebb volt annál papírnál mit kezeibe tartott, majdnem ugy hullott vissza székébe. — Én pedig, folytatá Maflakoff rekedt fahangján, a holnapi támadást nem vezényelhetem, mert már is iszonyú fájdalmakat érzek lábszáraimban, le kell feküdnöm, képtelenség, hogy én holnap lóra üljek. —
Erre meg Génia szive dobbant akkorát a függöny mögött, hogy ijedve kul csolá össze kezeit keble fölött, nehogy annak szilaj dobbanásait meghallják.
A vezényletet átadom Rumnikoff Sergius herczeg főparancsnoknak, ezzel sántikálva hagyta ott a sáfort; künn várt rá Brigasloff; s ennek vállára támaszkodva biczegett sátora felé.
Sergius herczeg révedezve nézett körül, minden tánczolt előtte ; csak is segédtisztje megszólítására eszmélt fel, s akadozva adta elő parancsait.
Mire sátorába ért, már akkorra Géniát is ott találta. -
Nos mit szól mindezekhez, volt első szava. —
A sors kezünkbe adja a boszut, lássa benne Isten ujját; a ki másnak vermet ás, az esik bele, válaszolá a herczegnő hidegenl — És most ?
Bocsássa szabadon az elfogott leánykát atyjával együtt. — Most mindjárt? Rögtön, semmi késlekedés. — Ezzel a herczegnő ott hagyta aher-caeget, a kiment, a pálmafák alá, hol a sátor állott.
Vérvörösen készült a nap lenyugodni, mindent vörös érczfénynyel vont be, haragos pírban úsztak az alkonyati
— tag —
5 tag 100 frt.
1 tag 20 frt piték.
2 tag 20 frt. 5 tag 50 frt. 13 tag 130 frt
tagok egyszer mindenkorra 10 frt fizetéesel.
I. fiókegylet 41 ts''g 41 frt.
II. fiókegylet 73 tag 73 frt. III fiókegylet 148 tag 148 frt.
rendes tagok 1 frt évi fizetéssel.
I. fiókegylet 1 adakozó L frt — kr.
LL fiókegylet 2 adakozó 4 frt — kr. ül. fiókegylet 36 adakozó 50 frt 65 kr. adományozók egyszer mindenkorra^_
összesen : 637 frt 65 kr. mely összeg a pénztárba ezennel beutal-ványoztatik azzal, hogy a már befolyt és pénztárnok urnák átadott 606 frt 65 kron felül még hátralékban levő 31 forintot az illetőktől beszedje és bevételbe tegye.
Egyúttal a tagok névsora a magyar országos segélyző nőegylet központi választmányához felterjesztendő azon kérelemmel, hogy az alapszabályok 14. §-a értelmében a központi választmány ren delkezése alá bocsátandó összegek be küldése iránt utasítást adni szíveskedjék, továbbá a névsor a helybeli lapokban közzéteendő, vagy a pénztárnok urnák és a fiókegyleteknek is kiadandó azzal, hogy a női tagok nevei vagy férjeik után, vagy akként jeleztessenek, hogy a személy ugyanazonossága iránt kétség fenn ne foroghasson.
Egyéb indítványok: Indítvány tétetett az iránt, hogy az alapszabályok 3. es 27. § aíban kö-ttlin teendők mikénti foganatosítására uézve szakértői vélemény kéressék be, melyre végeztetett:
Ezen indítvány folytán Dr. Tom csányi Imre orvos itt'' felkérotik, hogy a fentebb hivatkuzeit szakaszokban, különösen a 3. §. c) pontjában körülírt ''a-endők miiénti foganatosítására nézve a egközolebbi ülésre véleményt előterjeszteni szíveskedjék.
Ezxel a tárgysorozat kimerítve lévén. at ülés bezáratott.
Jegyezve: PLIHÁL FERENCZ
Ae I. nagy-kanizsai keresk. Ifjak önképző egyletének ~
márczius hó 5-én tartott ünnepélyén mondott pohárköszöntések.
A toasztok sorát Lengyel Ignácz egyleti elnök nyitotta meg, poharát emelvén Hegedűs Sándorra s kiváná, hogy Hegedűs Sándor ő nagyságát az Isten még sokáig éltesse s adja Isten — ugy-
V mJ> i.*.!i''r>itSr íl
mond — hogy nekünk tőbbazör 1»
tarthasson felolvasást! (¿".-«caaa tartó éljenzés.)
Utána Rothschild Samu — ügyvédjelölt — emelt szót:
Igen tisztelt jelenlevők I Becses en-gedelmükkel leszek bátor igen tisztelt elnökünknek szavait kiegészíteni. .(Hall-
Egy bölcsész irataiban — a nevére már nem emlékszem — olvastam, hogy az embernek nincsenek érdemei: bármit cselekedjék, minden csak kötelesség-érzetének felismerésében, vagy kötelesség érzetének fel nem ismerésében történik. Bárminő állást vagy polezot nyerjen is el, vagy bármely szerepet játszik is a társadalomban, minden nem érdem, hanem a kötelességnek jutalma. — Csakhogy az a szerencse, hogy itt is alkalmazta a latin közmondást: Nulla regula sine exceptioue (Nincs szabály kivéte nélkül). Minden nemzetnek voltak, van nak és leszneK szülöttei, kik más tekin tetekben móltatandók, mert ezek — da czára annak, hogy azon kötelességeknek melyeket a sors váratlan vet, nehéz meg felelni — tetteikkel az emberiségnek ál talánosságban, esetleg a jövőre kihatólag is hasznára vannak, mert nem az egyén'' az úgynevezett laicus életnek, hanem közjónak, a közéletnek szentelik ma gukat.
Ha a mai est ünnepeltje múltját jelenét és — joggal következtotve — jövőjét tekintem, ugy hiszem mindnyájunk nézetével találkozom ha azt mondom hogy ő ason bölcs állítása szerint kivétel hogy ő érdemdús férfiú. (El jenzéc.) Nem akarok hivatkozni azon sze repekre, melyekei a képíselőházban, í pénzügyi bizottságban, a jonrnalistikában stb. visz. elég fegyen a mai estre hivatkoznom — Volt alkalmunk bámulni a ritka geniet, bámulni a nagy szellemet!
Emeljük tehát póharainkat és ürítsük azokat ama szívből jövő kívánattal, hogy a Mindenható Hegedűs Sándor < nagyságát a haza javára még sokáig fen tartsa I (Hosszan tartó éljenzés.)
Erre Hegedűs Séndor — nagy tetszés közt következőleg válaszolt:
Uraim I Tisztelt vendégkoszoru! Az a két megtisztelő köszöntő, mely imént elhangzott, nem adja hü képét azon indokoknak, melyek engem ide vezettek ; nem adja hü mértékét csekély személyemnek. Az utóbbi szónok teljesen helyes alapból indul ki. Minden köteles ségből foly és nincs érdem. Ez a hitem, ez az én meggyőződésem. Hogyha vala mit a hazáért, édes nemzetünkért teszünk, az nem érdem, az kötelesség 1
Hogy én vcfazatva a rokonérzelem tói, tu lva azon fontosságot, melylyel a ceresk. oestály bír s bogy én eljöttem önökhöz, bogy buzdítottam önöket, fel-
felhők, nehéz hömpölyögben gomolyogtak Karsz felé, mintha elakarnák rejteni. — Nemsokára egyik melléksátorból az öreg Saif lépett elő a lefátyolozott Ca-rillával a tábornagy segédtisztjének kíséretében. —
Az ősz muzulmán oda lépett a herczegnő elé, lefüggő bajaderjának egyik szegélyét megcsókolá. —
Allah áldjon meg gyaurok lilioma, szólt a keletiek virágos nyelvén, hálám ép oly végtelen, mint a nap utja, ugy fogok tenni, amint parancsolád. —
Génia nem szólt, csak kiterjesztett karjával mutatott Maflakoff sátra felé.
Saif csendesen bólintott fejével, azután Cariilát a nyeregbe emelte; Génia még egyszer bucaut intett, s a kiséret megindult; ¿Éután pedig belenézett a Vér» vörösen lenyugvó napra ée a haragos pir-ban uszó felhőkre. —
Milyeh piros, milyen vérszine ven, mormogá . . .
* #
A hat kozák, mely Sait fedezetét képezte, az utolsó őrszemnél elvált tőle, Saif megajándékozta őket. —
Magunkra vagyunk gyermekem, szólt Saif szeretetteljesen, hadd öleljelek meg még egyszer, Thomár jobban van, téged vágy látni, jobban gyógyítja az minden balzsamnál, ha téged meglát.
Carilla félrelebben tette fátyolát éa atyja karjai közé borult.
Óh
atyám, azt hiszem moet halok meg a boldogságtól. —
Bohó gyermek, a boldogság nem öl, hanem gyógyít, hanem most már siessünk, mert még ma fontos dolog vár reánk. — Ezzel sarkantyúba kapták lovaikat ós elvágtattak arra, merre Karsz setét körvonalai feketéllettek. —
Amint a várba bebocsátották őket, egyenesen a várparancsnok lakása elé vágtattak. —
Saif loemelte leányát s mindaket-ten eltűntek a lakás setétes folyosóiban.
A légy, mit a pókháló megfogott. A parancsnok csak annyit mondott a kijövő Saifnak, kit egyúttal mélyen üdvözölt:
Tehát gyermeked addig nőim felügyelete alatt fog lenni, míg az egész el nem múlik, hanem kérlek, leánj ódról a várban senkinek egy szót se szólj Is mindezt arab nyelven mondá, mit a várban senki sem értett —
Leszállt az alkony, észak felül hömpölygő felhő-tábor nyargalt az égen, bűvös szél fujt, és áthatlan setétség borult a főidre. —
Maflakoff sátrában libegett-lobogott a lámpa lángja/ Brigasloff punschot főzött, előtte pedig egy felbontott ládácska'' mely telve volt liquerös üvegekkel.
A tábornagy, nyögött, Brigasloff pedig mélázott.
Brigasloff, nyögött a tábornagy, pokoli kínokat szenvedek lábaimban. —
Aludjál uram, aludjál, ax álom a legjobb orvosság nem a fű, fa, amit az a sok doctor össze-vissza ád.
De nem tudok, nem hagy aludni e fájdalom. —
Várj ur.im, szólt Brigasloff, az üvegek között keresgélve, én mindig azt ha) loltam, hogy a jó rostopcs«nná! nincs jobh semmiféle orvosság, ez meggyógyít min dent. —
Bolond vagy Brigasloff! Próbáld meg uram, majd meglátod; éppen ma kaptunk pár üvegroindenfélé'', már az üvegek is mulatják, hogy ezek igen jó félék. — Kitől?
El is feledtem mondani uram, a herczeg küldte e ládácskával. Jobb mint a mienk ? Bizony jobb, mivel már a mienk
keltve vagy legalább1'' figyelmeztetve,, .hogy mekkora kincs van a kereskedelmi osztályban, akkor én nem érdemet, hanem kötelességet teljesítettem. (Éljenzés.) Mindaz amit teszünk, ha nem.önzés, akkor kötelesség. Már podjgjtnegkövetelem annak elismerését, hogy önzésből nem tettem soha semmit sem, tehát kérem a tisztelt előttem szólót, hogy kivételt ne tegyen. A szabály általános és az alól kivételt csak az önzés és hiúság állitja fel. A?- önzés és hiúság tolja fel az érdemet A kötelesség létfeltétel. Igen, ha azt mondják, hogy minden reggel fel kell kelni, létfeltétel; hát az nem ilyen létfeltétel az embernek, ha embertársainak értelmét és érzelmét megnyeri. (Taps, éljenzés, hosszan tartó tetszés nyilvánítás.)
Azt mondják,,{ia az utczára kimegyünk, embertársaink uak köszönnünk kell, ez létfeltétel — érdem nem — mert hát nem az alkatnak, hanem, anaák a belső érzelemnek, annak a belső hivatásnak köszöntünk, mit azon ember kégvissl; a*t mondják, hogy a társadalomban egymás iránt udvariasnak kell lenni, mert kivetik maguk közül azt, a ki oem udvarias. (HelyesI Igazi) De érdem, ez? Ha a kereskedelem fontosaágát felismerve az előtt kalapot emelek, ez nem érdem, ez kötelesség.— Én tulajdonképen, mit tettem ? Én nem mondtam ujat és nem szereztem érdemet önök iránt Én csak s szívekből olvastam; láttam a haza iránti szeretetüket, láttam tehetségüket, melyhez hivatásuk van forrva — én a jövőbe tekintettem s a múltba visszanéztem, hogy milyen szerepet játszottak a kereskedők. Én csak olvastam, olvasni, s írni pedig tanítanak a népiskolában, is; ez nem érdem, ez kötelesség! (Tapsvihar, hosszantartó éljenzés.) Tisztelt uraim! Az udvariasság ugy követelte volna tőlem, hogy a helyett a mit moet elmondottam önök «lőtt, nagy dicsérettel feleljek- A mint azouban én nem érdemet-*- hanem kötelességet teljesítettem, ugy önök is, ha ezek szerint cselekesznek, csak kötelességet teljesítenek. — Engedjék meg önök, hogy a helyett, bogy dicsszavakat énekelnék önöknek, a helyett egyszerűen figyelmeztetem kötelességükre,
Igen elodázhatlan feltétel hazánkban a magyar, keresk. osztály, s ennek felhasználni mindazon befolyásos történelmi értékét melylyel bir, felhaaználni arra, hogy hazánk felvirágozzék. (Hosz-szantartó éljenzés 1) — Igen az országnak anyagi felvirágzása, politikai sorsa attól ügg, még pedig nagy részben. Felismeri e a magyar kereskedelmi kar azt a kincset, mely reá van bízva?
Ez nem olyan kincs, melyet móriegekbe vehet fel, ez a talentum, melyről a iiblir beszél. — Ezen talentum nevébfltt mondom, iparkodjanak mint eddig, — teljes mértékben — magyar keres k.edők és jó kereskedők lenni. (Éljenzé* ) Mert a mely mértékben magyar és jó kereskedők lesznek, annyiban értékesíteni tudják erkölcsi befolyásukat, abban a mértékben gzolgálnsk a nemzetnek és a hazának. (Helyeslés, taps, él-enzés.)
Ne mondják nekem, hogy csak önző a kereskedő, b hogy önzésből dolgozik. .0 számit 1 Ha pedig minden hazafi Bzámí-
. •!> ma
elfogyott az utolsó cseppig; éppen vakartam a fejemet, hogy hol vegyünk másikat, amikor csak jött e láda mint az sten áldás. —
Mindig ittál Brigasloff. — Nem mindig uram, csak akkor, mí-cor kívántam.
Ezzel az üveget urának adta. Gondolod hogy használ? Meglátod uram, csak igyál még
egyet —
A tábornagy nem tanácsoltatta magának kétszer, hanem megfogadta szol-jája tanácsát s jó bosszú kortyokat nyelt. Ekközben Brigasloff a sátorban ide tova rakosgatott mindenféle tárgyakat. Egy bosszú összegöngyölt csomagot talált a holmik között. —
Ekkor a homlokár^ Ütött. Oh én barom, kiáltá, azután urához
brdulL —
Bocsáss vagy botozc meg uram, e csomagot még hat órakor hozta egy futár és én elfeledtem átadni. —
Vén BZ»már vagy, éicaapl»k Brigas-off, krákogá s, tábornagy, bátfca valami ürgös ügy, amire rögtön válaszolni kell ós te most adod oda!
Bocsáss meg jó uram 1 ,
Elcsaplak vén kórhely, bontsd ki a csomagot és add ido. —
Brigasloff kibontotta és egy összegöngyölt váazondarab volt az. — Gyöngyöld szét. — A csomag egy női arczképet tartalmazott, Rembrandt féle modorban. —
A nő az ukráníai parasztnők jelme: zét viselte, hajában ós nyakán aranypénz oolieval. — 1
A tábornagy egy rekedt kiálltást hallatott, mint az elkárhozottak kaczaja,-azután eszméletlenül esett vissza ágyába.
Brigasloff megmeredve állt ott, nem tudta mit tegyen. —
Künn pedig az elóörsöknél és ti*ál*
HRBZ ADEK tfFFOfctA M
viíüíí'' x o a i; <* # y
11
tfifiödtJB 13-án 1881.
Usból dolgoméit, felvirágoznék asorsság. Aragy uob izgató, aki érzelmekre dolgo sík, nem u a szándéka, hogy u illetóket egy csélra használja fel. (Helyeslés.) Avagy midőn én idejöttem, nem egy csélra dolgosom-e ? paidón önökre akarok hatni. Ha nem is egyébre mint emlékre, arra kérem önöket, hogy a mit mondottam, ne felejtsék el. Ha otthon és itt számítanak éi mindig ssámitanak, akkor felelnek meg hivatásuknak,akkor érdemlik meg a nemzet becsülését.
1 Nincsen tér, melyen önöknek hivatásuk ne lenne. Ne mondják azt, hogy el van sáitva előttük a polilika,-el van zárva előttük a tudomány 1 Nem! A kereskedőnek mindig helye van és mindenütt helye van. Az a tapasstalat, az a magasabb általános áttekintés, melyet a külfölddel való összeköttetés a kereskedőnek nyújt, aa üzleti .összeköttetés, mely oly finom mint a baroraetrum, az a legbiztosabb utmutató ugy a társadalomnak és tudo mánynak, mint a politikának. — Ezen bárom nagyfontosságú ügynek kérem tartsák meg azon hivatást: legyenek magyarok ós kereskedők!...« Éljen;» magyar k e r e s k e d ő 11 (Tapsvihar. Hosszantartó éljeasés.)
Ezután általános tetszés közt Plihál Ferencz krr. kötjegyző szólalt fel.
Uram 1 Uram Hertelendv Bála uram, s«ólsk az úrhoz! Ma aár>mindig a kereskedőkről, azok által cselekedett stá mitásról van szó: szabadjon nekem is, mint ki nem tartozik ezen osztályhoz, de mint ki ezen osztályt nagyon tisztelem, (Élj snzés.) ezen ünnepélyhez Csekély szavaimmal hozzájárulni. (Halljuk).
A régi ős időkben, midőn még a napot az éj gyermekének, a sötétség el-üzőjének, a hajnal szaretőjének nevezték, akkor még az emberek nagyon kevés igénynyel bírtak, de egy sajátsággal meg voltak áld/s, ópugy mint mi most, és ez az volt, hogy bennük vala a hódítási vágy. Igaz, hogy e hóditásnak eszköze, egyszer a rombolást mindig magával hordósé nyerserő, másszor az alkotás után aéhajtó és a békét mindig magával hordozó szellemi fensőbbség volt. (Helyeslés.) E szellemi fensőbbség lengi át egész Európát és mi magyarok különleges helyzetünknél fogva a fejlődés, az alkotás, az átalakítás mezején állván s iparkodunk a szellemi fensőbbség iránt tiszteletünket ós szeretetünket kifejezni. E tisztelet s szeretet ma a mai felolvasás után azon férfiú iránt nyilvádul, ki szel lemí fensőbbségének erejével megmutatta, miként lebet buzdítani, miként lehet elragadni és elragadtatni hegedű nélkül éa hogy Hegedűs azon hegedűsnek, ki a budget vitákban a finaneziaMs szonáták symphoniák conzertjében a legnehezebb részt viszi, ki kedves hangokban rakta le kottáin a kereskedők éa azok hivatásáról aaóló zengemónyét.Vannak többen is, kiknek Hegedűs danája nem tetszik, kj ezáltai sokszor megtámadásnak ós kritikának van alávetve, de ezen kritikusok mégis elismerik,hogy amily korrektséggel összevágó előadással teszi az egyiket, és oly igaz meggyőződésből indulnak -ki azon hangok, a melyeket máskor ói ma szellemi nyirettyüjéből csal ki. (Hosszan tartó éljenzés, tetszés nyilvánítás.) Ha
rajtam állana, meg tenném prímásnak, nem itt, hanem Esztergomban. — (Tetszés nyilvánítás, élj«.nsés.) Da mivel est különféle okoknál fogva nem tehetem, maradjon meg, ó a mi Hegedüsünk 1 ki iránt tiszteletünk, azeretetünk és becsülésünk — ugy híssem — sohasem fog megszűnni. (Ugy van! Éljenzés. 1 Ezen érzelmeknek akarok tehát ma kifejezést ádni, midőn poharat emelek és ast kívánom, hogy a nagy-kanizsai keresk. ifjak egyletének vendége, az általunk mélyen tisz telt nagyságos Hegedűs Sándor képviselő'' urat az Ur Isten igen, de igen sokáig éltesse! (Hosszan tartó éljensés.)
Ezek után Ksufmann Béla ur a kereskedelmi ifjak egyletének titkára szólalt fel :
A sok szép és szellemes felköszöntés után legyen megengedve nekem is poha rat e''melní az ünnepelt férfiú egészségére és pedig azok nevében, kik közül még senki sem szólalt fel s kik mégis a le g nagyobb köszönetlel tartoznak a felolvasásért melyben Imént gyönyörködhettünk; kariársarmat a kereskedő ifjakat gondolom 1
Fogadja tehát Nagyságod ezen ifjúság nevében legbensőbb köszönetemet a felette érdekes és tanulságos felolvasás ért éa legyen biztos, hogy a nemes mag, melyetNagyságod es alkalommal széthintett, nem terméktelen földbe hullott. Felfogtuk, megszívleltük és ba Isten ugy akarja valósitani is fogjak ama dicső és magasztos eszméket, melyeket felolvasásában éa előbbi pohárköszöntésében megpendített — Nagy munka vár reánk ifjú kereskedő nemzedékre: megteremteni a magyar kereskedelmet, egy munka, melyet csak a czél, akarat, szívós kitartás és hosszú fáradtságos tevékenység kifejezése mellett koszorúzhat siker. De asért nem rettegünk vissza e munkától, ellenkezőleg, hissszük biztosak vagyunk benne, hogy le fogjuk győzni.
Volt eddig hazánkban magyarországi kereskedelem, de nem magyar kereskedelem; ezt még alkotni kell! Akármennyire kendőszük is s -dolgot, be kell vallanunk, hogy a jelen kereskedői kar bármi jó hazafiak lehetnek egyea tagjai mindeddig nem volt képes, a hazai kereskedelmet nemzeti magyar irányban terelni: De valljon csudálható e ? El ne felejtsük, hogy ez osztály képviselői nálunk legnagyobbrészt gyermekei egy fajnak, mely rövid idővel ezelőtt lealázva éa polgári jogaitól megfosztva élt e ssép földön s azt csak mostoha hazájának te kintheté. De nemes és lovagias magyar nemzet, mely saját szabadságáért annyit érzett ós vérzett, alig vivá ki a maga alkotmányos szabadságát, megajándékozá e rokon fajt is, mely vele majdnem egy évozreden át jó és b ilsorzban hiven osztózott az egyenjogúság megbecsülhet-len kincseivel. Több mint egy évtized zajlott le azóta; sok történt ez időben a kereskedelem magyarosítására, de történ hetett volna több is. Legyen a nemzet ezért elnézéssel a zsidók iránt gondolja meg, hogy azt, amit sötét évszázadok hosszú sora e sorsü''dozte népre reá erőszakolt, egy rövid évtized le nem moshatja. Tekintsen inkább a nemzet bizodalommal a jövőbe és reánk ifjú nemze-
rak között hangzott a parancsszó: . Az egész tábor egy fél verstnyife húzódjék hátrább." —
Csak kis idő múlva tért magához, éa ekkor elkezdte urát ecsettel és bor-szeszszel dörzsölni. —
Majd két óráig vesződött, még életre bírta hozni. —
A tábornagy folnyitá szemeit. — »Mi történt velem" ? lebegé. Azt hittem meghaltál uram, de hále szent Prokopnak, hogy ismét*beszélsz. — E pillanatban távoli dörgések rázkódtatták meg a levegőt, utána egy iszonyú csattanás, hogy a fold is megrendült bele. —
Hogy jött e kép ide, ki hozta? Nem tudom uram, nem tudom, egy futár. —
Ekközben a tábornagy fogai va-ezogtak, mintha a hideg rázná. —
Vidd el azt a képet, dobd el, égesd ei, csak ne lássam. —
Az ágyudörgéaek egymást érték, a föld szinte rengett az iszonyú csattanások alatt. —
Miért nem vagyok én is ott, hörgé s tábornagy, hogy legalább egy golyó találna. — <
Eredj'' a főhsd> szállásra, kérdezd meg, hogy állnak a dolgok. — Miféle dolgok uram! Mennyire'' vannak az ostrommal ? Erre pedig megfelelt a mindenfelől hangzó trombita zaj, mely általános takarodót fujt. —
Maflakoffban meghűlt a vér; a mieink hátrálnak, az ostrom balul ütött ki, ej -áj gyorsan a főhadi szállásra. —
Brigasloff ki ment, a tábornagy pedig bele nézett az erősen lobogó lámpa lángjába, mely hosszú árnyékot vetett a sátacJagóssgvetftfárs. —
Kevés idő múlva egészenelképedve jött vissza. —
Hire, hamva rínc-i a tábornak, uram magunk állunk az egész környéken, mint a czedrus a pusztában. — Megőrültél ?
Egy cseppet sem uram, valót beszélek. —
E pillanatba-.! éUs repedő hang hangzott. —
A sátor oldat» szét^állt, azon pár marcsona alkatú Kurd ugrott a Sátorba.
Mielőtt Brígasloff egyet kiálthatott voln«, ugy főbe vágták, hogy összerogyott, a tábornagyol pedig, ki önmagával is tehetetlen volt, pokróczaiba burkol tak s magukkal vitték. —
Csak a távoli lódobogás mutatta, hogy a tábornagy most az egyszer igazán utasik» és pedig nem Nisís Nowgorodba, ha ne Él máshová, a hol pedig sem a köz beeső, sem pedig az utolsó állomáson punBchschal nem kínálják meg.
A tábornagyot a czirkáló tőrök előőrsök fogták el, vitték egyenesen Karsz felé. -
* * «
Mire s hajnal hasadni kezdett, éppen akkor ért víssza táborhelyére, a meg fogyott, megvert, futó orosz csapat, hátul lovagolt, Novikoff és a főparancsnok táborkarával feketén füstösen, ép olyan ar czokkal, mintha egymást akarnák megenni; a hasadó hajnal pedig még pirosabbra festette azt a szégyen pirt, mit a vereség arezukra sütött. —
A herczeg.
Miután az előzményeket befejeztük, felvehetjük a történet fonalá''., ott hol elhagytuk. - ,
Ama nagy vereség utan, mi az orosz csapatokat érte, a herczeg meg az nap délután összehívta a hadi tanácsot.
* ~ (FoTytítiCíá k5rétF~*nf)
dékre, "fcik* MÍt'' tírenge kortrákban tanul tuk hőn tzerelni <s szabad hont s kik lelkünk minden erejével fogunk oda hatni, hogy megalkossuk a magyar kereskedelmet.
Nagyságodat pedig tartsa meg a Mindenható épségben, egészségben és engedje, hogy még »okáig lehessen e hasának díszére, javára.
Ezután Hoffmano Mór, a keresk. ifjak önképző egyletének elnökét, Lengyel Ignáozot élteié, kiemelve, hogy £ t. tes tületnek már sok elnöke volt, de a* egyletet egy sem viselte annyira szivén, mint annak jelen feje: ennek köszönhető, hogy tavaly hires orientalistánk: Vambéry, most pedig kiváló pénzügyi kapacitásunk Hegedűs Sándor tartottak előadást, melyekért az elnöknek köszönetet mond.
.-Utána Hegedűs Sándor ur orsz. képv. ur emelt ismét''azót, a ssiv szerelem hatalmát, befolyását ecsetelvén, a nőket élteté, a mit zajos tapsvihar ós éljenzés követett. Utána Simon Gábor és Remete Géza (ki itteni szélsőbalpárt «gyík leg-buzgóbb tagja) Hegedű« Sándort élteték. Remete Géza kíemelé, hogy Hegedűs Sáadort — bár útjaik politikai asetn-pontból eltértek — tisztelni és becsülni meg nem szűnt, mert látja benne az előre törekvést és a komoly szándékot hazájának esse, tudománya s meggyőződése szerint használni. Társadalmi téren politikát nem ismervén, minden magyar embernek — úgymond — tisztelni ét becsülni kell azt, ki tudományos, ki előre törekvő, ki a hazának tisztességes, hasznos polgára, s ki a nemzetnek dicsőségére válik.
Végűj megemlítjük, hogy Tubcly Victor engedve a zajos ''felszólításnak''-rögtönözve — versben köszönté fel Hegedűst, s mint itt következik: A társas életben az a legjobb taktika, Ha nincs jelen a politika. Én is jelenleg ezon ünnepélyen, Ilogy.pártkülönbség nélkül vagyunk,
azt engedelemmel vélem; És igy poharat emelek azért, a ki ma
oly szépen hegedült, Hogy hangjára ma minden ember felhevült.
S oly kitűnő Hegedxis, hogy szavának
mindig ura, És h egedüjének nem szakad el hura. S miután beszéde kitűnő volt ma és
jámbor,
S hozzánk hazafiságból és nemes czél-
ból volt vándor, Kívánom, hogy jőjjör. el elégszer és
máskor,
Ha nem is éppen a követválaaztáskor.
(Tapavihar, hosszantartó éljenzés.)
Ezek után felszólalt Blum Hugó, a keresk. egy ifj. egyleti tagja.
Uraim és hölgyeim ! Sokat beszéltünk ma már hazafiasságról és ez irányban szerzett érdemekről, engedjék meg tehát, hogy itt megemlékezzem hazánk szellemi munkásai legeisőbbikéről, irodalmunk úttörőjéről, azon férfiúról, ki ma gának szellemi munkája által e hazában örök érdemeket és dicsőséget szerzett, a ki irodalmunkat úgyszólván önmagában összpontositá és ennek a haea határain kívül is tekintélyt szerze. De ha nincs köztűnk személye, közlünk van asért örökké viruló szelleme, 8 nem hiszem, hogy volna e széles hasában oly egyén, a ki e magasztos i^rfi Revét pe ismerné és azt ne tisztelné. (Közbekiáltások Jókai.) Igen, ezen jeles férfiú nem más, mint jelen legnagyobb küllőnk és irónk Jókai Mór. <Az ő nevével emelem itt poharam ma és kérem a mindenható Iatent, segítse oda a magyar nemzetet, hogy az ily nagy fiának épugy mint a franezía nemzet Viclor Hugónak megadfiaasa 80-ik és ezentúl következő születési napjain is azon megtiszielést, melyet e férfiú a ha zának tett szolgálataiért méltán megér demel. Adja az Isten, hogy még mi ia nevezhessük ót atyánknak, mert ó való ban atyánk, hisz ő az, a ki minket ser jedző ifjúkat buzdit a hazáért való ön feláldozásra. Éljen tehát Jókai Mór! (Éljenzés.) "
Most pedig meg egy nagyon fontos személyről akarok megemlékezni, de esen személy már nem férfi, hauom nő, még pedig Jókai Mór fogadott leánya, Hegedűs Sándor neje — azon nő, a ki ezen férfiúval az élet nehéz küzdelmeit hiven megosztja, ée őt hogyha az élet iskolájából naponta hazatér, vidítsa s ha ereje lankad, azt újra felsegíti, hogy be végezhesse á hazaszeretet által reá rótt nehéz feladatot. Ezen nő jóié éro emelem most poharamat és kérem a jó Istent, tartsa meg ezen nőt, hogy boldogs-ígáb .n kísérhesse azon nagy férfiút, ki mo»t kö rünkb^n tartózkodik. Élj *n. (Éijenzé''.)
Végül Lengyel Ignácz folszólitjt Hegedüst, vegyen részt * tánczvigalmon s azután a banquelt szűnni nem akaró éljenek kíjzt véget ért.
Ilrlyi Ilin k.
— Városi pénafigyi bizottság elnökévé Tóth Lajos ügyvéd ur választatott meg: ■
— Megkaptuk a magyar orsz. segélyrő nőegylet a«gy kanizsai választmánya kerületéhez tartozó három fiók-,
egylet tagjainak névsorát s az adományozások kimutatását, terjedni messége mistt jövő ksátoúnkra valánk kénytelenek halasztani.
— Hangversenyt adnak a hir-neves Grünfeld testvérek Nagy-Kani-z»án* márczius 28-án. Kitűnő zongora és gordonkaművészeink márcz. 9-én nyilvános hangversenyt adtak Berlinben, másnap pedig Vilmos caászáf előtt játssottsk. Előre is felhivjuk s t. közönség figyelmét a ritka m&éivesetes hangversenyre.
— Rangverseny. 11 én e hónak megint egy élvezetes estéje akadt a közönségnek, Stern Zsígmond,a zágrábi zeneakadémia tagja jeles hangversenyt rendezett, több műkedvelő közreműködésével. - D iszes közönség tölté meg ^''casino termét s dörgő taps közt jelent m^g Rózsavölgyi Szidónia k. a. pompás estélyi öltőzékbefi, mely elegáns alakját egészen kiesette;játéka''elragadó''volt; az játszi könnyűség s finom fogások és a müvésaet, mely benne össsepontosult, értéket és becset adott a programm első részének, moly különben csak egy különböző darabokból összekapkodott Poutpourri. — (Souvenier de Kanizsa.) A programm mi sodik része a .Touristák" jól ment, különösen Ollop és Bischiczky urak jól énekeltek. A harmadik, negyedik Trouvatore és Shopin egyik, .változata", mit Kohn Hedvig kisasszony kisért és játszott, jól sikerültek. Azután egy Trió ,Joeef" cs. dalműből; Godina ur fuvolajátéka, a hangversenyző és Grünhut Henrik ur zongorajátékával remek összhangzatot adott, különösen Grünhut ur, mély érze-l£mte!i játéka, kár hogy oly ritkán hallatja magát, e tehetséges játszó. — Végén csattan az ostor. Következett a programm fénypontja .Kebelhangök." Rózsavölgyi kisasszony önönmagát multa fölül, itt szikráztatta művészete kincseit, mely a közönséget Loreley éneke gyanánt egészen elbűvölte . . . Kár, nagyon kár, hogy az előadást a mellék szobában egy p r borozó és theázó ur idétlen nevetgélései ós lármái zavartak, más hol keressenek as urak feltűnést a lármával, nem ott, hol a művészetnek* áldoznak. A hangverseny után kedélyes tánczmulatság volt, melyen a jó kedv és a kedélyesség tetőfokát érte. Jelen voltak igen sokan a város szépei közül: Rózsavölgyi Borcsa ée Hermin, Lackenbacher Camilla, Dobrin, Weiss kisaaazonyok és a nők közül. Fridetsky őrnagyné igen elegáns toilettben, mely királynői termetét kiemelte, Cleemanné és sok más úrhölgy, kik ez eatélyt szellemeik és vonzó kedvességük által a soká feledhetetlenek közé emelték. D.
— Gyászhír. Dobrovits Dömö-törné szül. Csók Ilona, a maga éi gyer mekei Péter, Hona, Sándor, Mi hály éa Já nos szomorodott szívvel jelenti férjének, illetőleg atyjuknak Do brovits Dömötörnek, f. <^vi'' márczius hó 11-én 37, órakor életédek 53-ik évében hosszas szenvedés után történt gyászos olhunytát. Hült tetemei f. hó 13 án d u. 4 órakor fognak görög-keleti azer-tartáa szerint örök nyugalomra tétetni. Nagy-Kanizsa, 1881. márczius hó 11 én. Béke hamvaira!
— Két asszonyt gázolt el egy vidéki kcx»i mult pénteken a Magyar-utczában, egyiknek karján mentkeresz tűi a kerék, másikat tova lökte a lőcs ós néhány előfoga lett kiütve.
— Csinos schweiczi házat építtetett Kilik Ferencz mészáros ur a fóut-czin, melyben nyáron a huskiniérés történik. 500 frton felül koráit éplttétéíe''.
— A magyar-franezía bizto si»ó részvény társaság (Franco Hongroise) 1881. évi február hóban a magyar fran czia biztosító társaság életosztályhoz benyújtott 414 ajánlat 1.074.800 frt tőkéről óa kiállíttatott 348 darab kötvény 823.800 frt biztosítási tőkéről. Az élet biztosítási osztály működése megkezdése óta vagyis 1880. fehruír ''1-tól 4640 aiátt-'' lat Dyujutott be 11.256:800 frtról ée 3878 kötvény állitts''ott kí 9.413.800 frt biztosítási tőkéről.
— JPácián e hó 5-én a pacsai járás hölgyeinek tiszteletére több fiatal notabilitás által piqusníque rendeztetett; mely kiválóan sikerült. A siker nagyitá sához járult ama kiválóan családias színe zet, mely magyar társas mulatságoknak még ma is fűszere. A szíves olvasó kép-zelmének kiváéunk segíteni, midőn a díszes hölgykoszorú dé-w*'' betűsorban közöljük: Botka Erzfike^Ilka, Bolka Polin és Roza, Gaal Atala, Hohn Malvin Kerkapoly Magda és Emília," Merkly Gábriellé; Rajky I»a és Anna, Rajky Irén, Szabó Mathilda, Sipos Ion. Skublics Elza éí R.taella, Vasdínyei Cleryen-tin, Nunkovicsné, Skubhcs'' Paula és KoíleV Istvánná ó nagyságaik. A táncz reggeli 8 óráig szakadatlan jó kedvyel folyt, s kiváló dicséretére váft a szíves rendezőségnek.'' Paósai.
— Szombathelyi püspökké, miut a .Hon" írja, Borosa Károly szombat helyi plébános fog kihevezt''clni.'' •
— Ai*vixveszély fenyegette .a legnagyobb mérvbon kedden éjjel éa ez«íi-J dán Székesfehérvárt, sót kedden éjjel a vízi város egy részét az uszal völgyi víz
elöntötte s tetemes károkat okozott; a legnagyobb vessély a Gsjs folyó által mutatkozott, s ha el nem szakítja ahosz-szu temető mellett levő hármas hidat és czifrs hidat; valamint az országutat és a bécsi vasúti vonalst, ugv a vizár valószínűleg keresztül lépi a kereszttöltést s a város nagy részét elsodorta volna. A ve-ssély egyelőre megszűnt. „Székesfehérvár és vidéke.''
— A déli vsspálya vonalán ismét megakadt a közlekedés; Nyék és Martonvásár között a nagy viz sok kárt tett. A fővárosi postát elkésve kaptuk.
— A» ujonezozás Keszthelyen pénteken, e hó 11-én a felszólamlások tárgyalásával kezdetét vette. Az első korosztálybeli hadkötelesek vizsgálata tegnap, szombaton kezdődött.
* — A keszthelyi ált. ipartársu-1 lat húshagyó hétfőn saját helyiségében társas vacsorát rendezett, melyen mintegy 70 iparos — többen nejeikkel — jelent meg. A kedélyesen tartott vacso-rát'' — melyen több lelkes • felköszöntés is. mondatott, .reggelig tartó táncz követte. Elmuiaftthatlan kötelességet teljesítünk akkor, amidőn Talabér Károly vendéglős urnák — kinek vendéglőjében az ipartársulat helyisége egy egészen elkülönített teremben van — a társulat érdekeiben elkövetett fáradhat-lanságaért s ez estély alkalmával adott magyaros s oly ízletesen elkészítet: ételekért kössöoetet mondunk.
— Oyászhir. Boldogult Mihály J. Endre anyósa Berssényi Jáncsné sz. Takács Terézia asszony mult hó végén Nemes Déden élete 54-ik évében ssiv-szélhüdésben jobbiélra szenderült. Béke hamvain I
— Sümegh város 1880. évi számadásának összeges kimutatása megjelent s beküldetett hozzánk, melyszcrínt forgalmi kimutatása 39.770 frt 43 krt, gazdasági számlája 19.066 frt 52 krt s vagyona készpénzben 21.400 frtot tesz. Az alapítványok összege 116.930 frt 92 kr. 3 ház és 132Vi hold szántóföldet tesz ki. Sajnáljuk és csudáljuk, hogy e haladó város ily nyomtatványait nem Zalában készítteti, holott a megyében több jól berendezett nyomda áll rendelkezésre.
- — A keszthelyi osónakázó egylet folyó hó 6-ikán tartotta ez évi tavaszi közgyűlését. Az alapszabályok értelmében a'' tisztviselőség választása a tavaszi közgyűlés álul választatík. A választás egyhangúlag következőleg történt: Dr. Caanády '' Gusziáv elnökké. Csesznák Miklós alelnökké, Vériessy Béla jegyzővé, Simon L^jos pénztárnok ki Kiss József hajóptrancsnokká; Csesznák László, Bálás Árpád, Vértessy Iv.in, Dr. Lipp '' itfrltüöi,1 Hoffinunu ^oma, Sparszam. Pál igazgató választmányi rendes * tagokká,* ''"LaknerF-renc/: es PataVy Lajos póttagokká választattak. A közgyűlés főtiaztelondő Király Elek plébános urnák, kí Keazthelyről való eltávozása következtében a pénztárnok-ságról és Poltz Pál urnák, ki elfoglaltsága következtében a jegyzőségrői leköszöntek, az egylet ügyei körül két éven át tett fáradozásaikért jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. A közgyűlés végül határozatilag kimondotta: hogy a jelen évben belépő alapitólagok az alapszabályok 8-ik §-a értelmében 10, esetleg 5 frt alapító tagságidij befizetése mellett vétetnek fel.
— Alsó-Lendva 1881. márcz. 8. Az alsó-lendvai önkény tes tűzoltó egylet s^ját tőkéje gjfr^tására i^S-1. évj február 26-án tombolával össze Kötött táncz-vigalmat rendezvén —összes bevétel volt és pedig: Belépti dijakban 120 írt. Felül-fizetésekben 42 frt,'', 10 kr. Tombolajegyekben 94, frt, 23 kr. összesen 253 frt, 33 kr, miből levoqatván/i kiadás 117 frt, 47 kr, as egylet tőkéjének gyarapítására 135 frt 86 kr. mSTtóott. '' Felüifizetést tettek: Balaton József 1 frt. 20 kr., Bar kóozy N. \''frtf 20 kr,, ^saplpvits József 40 kr, Deútsclí Morítz 40 kr., Fink György 2 trl, Feigelstock V. 50 kr., Furst Samu 60 kr., Grohovocz András 1 frt 20 kr., Hajós vMihály 2 frt, 60. kr., Haj-másj^renczJOkr., Ealasy$<& 20 kr., Izsoó Ferencz 40 kr., Kiss Béla 80 kr. Dt;-Király Mór .40. kr.J-ÍGelcz Gvula 60 kr„ Kováts Jánoe 4 frt, 20 kr., ''Ko-peczki József . 20 kr . Karabélyos Elek 1 frt, 20 kr., Lenk Ödön 2 frt, 20 kr., Leók Mór 2 frt, 20 kr., Lendv.ay Mfi*ás 40 kr., Krampic8 József 20 kr.. Kürjtó^-ner Jakab 40 kr., Mlinár Ferdinánd 4Ö.Jtrtl JIfiihea_Fece.nci 40 ki^ Maaantz ker Zsigmond 40 kr., Matyasovnzky Vinczi 80 kr,- áNabraczky A.laioa 20 kr., PolWk Lázár 4í) kr , Préy< György 20 kr., Pfppei Lujos 20 kr., Rath János 40 kr., Reichbí. 20''kf.,f RUsz Kálmán 20 kr., Rimeab^rger N. 20 kr., Raisz János 40 kr., Sknbliqí Imre 2|rt, 60 kr., S.em Antal tfTrt, (¡0 kr., Ör. Szánthó Károly 2 frt, 20 kr.f Szita ¿\Jk 20 kr., Stern N. 1 frt., Stem Mór 20 kr., Szabó János 20 kr., Seruga Ferescz a20 kr., Simon Mikiós 26 kr., ''MiK<U4zfc 20^., TomkÁ Gjörgy 20 1UV V^mosv Lajtái fft, Vidos Károly gOV^^wftfiWlíi*, Varga József 1 frt, 20 kr^ Végh Károly 1 írt, 40 kr., Weiat Edo 20 kr. és Zdolcz Antal urak
HUSZADIK ÉVFOLYAM
Z ALAI KÖZLÖNY
MlEGZTtJS 13-&ű"í881.
ugy Ncufeld Mariska 40 kr. és Pintyőkénk M. 20 kr. úrhölgyek. Tombola tárgyakat adtak: Aranyos Nándor, Balogh
Árpád, Barsch Henrik, Beck Fülöp, Deutsch Miksa, Dobos Lajos, Ehrenreich János, Galits Tamás, Hajós Mihály, Kosma Márton, Moser Samu, Masantzker Zsiga, Mestrovits Péter, Németh István. Poppel Lajos, Pintér Gyula, Pevecz Márton, Szita Elek, Reveremsita István, Rosen-bcrg Henrik, Simon Miklós, Saurer Má tyás, Tüske Ferencz, Vámosy Lajos, Worimsnt Benő urak. Appler . Netti Brüll Hermina, Brünner Samunó^Faisztl Irén, Freyer Betti, Fauczelter Istyánnő. Freisager Eliz, Günsbergör Boldiúárné, Gross Rozália, Gazdag Ignácznő, Golinár Mathild, Gazdag Jánosnő, Gross Csillí, HnjÓ8 Teréz, Hajós Ilonka, Izsoó Ferencsnő Kisa Gizella, Dr. Király Mórnő, Kohn Adella. Kopeczki Józsefnő, Kürs''chner Jauka, Kren Vilma, Kubrák Erzse, Lőbl Malvína, Lőbl Szidi, Masantzker Lina, Matók Károlin. Pollák Lázárnő, Pollák Katalin,'' Pollák IgDécznő, Ro^enberg Malvina, Sehacherlesz Czilli, Sebőn Szidónia, Spedli Ilonka, Szabó Erzsébet, Stern Kati, Stern Sarolta, Svartz Etelka Vugrincsits Károlynő, Wolf Irén és Zárjeczky Gizella, úrhölgyek. Tombola jegyek elárusitásával fáradoztak: Kiss Gizella, Zárjeczky Gizella, Ráth Oktávia, Wolf Irén, Feisztl Irén, Gross Rozália, Rosenbsrg Malvina, Lobi Szidi, Déutsch Kati és Neumann Mina úrhölgyek. A rendező bizottság részéről a felülfizetők, tombola tárgyakat adók, valamint a tombolajegyek elárusitása körül fáradozók-
nak szives közbenjárásukért hálás kössö-net nyilvánittatik.
— A zala-egerazegi nemzeti zenekar bálja megtarta tott márcz. hó S-ikán a Zöldfa nagytermében, a mely a várakozáson felül sikerülj a jelen volt hölgyek közül megemlítem Miszi Boriska kisasszon;, t fehér ruhát viselt kék selyemmel díszítve, Pepita nővérek fehér tarla-tán ruhát viseltek, arany virággal díszítve, Balogh Ancsí kisasszonyt sárga tarlatán ruhát viselt vörös virággal díszítve. Arvay nővérek vörös tarlatán "ruhát viseltek sárga selyemmel dissitvo, Rózsás Roza kisasszony haragos vörös selyam ruhát viselt fehér csipkével dissitve éa még Sallay Ferenczné,Lakatos Gyuláné, Arvai Jóssefné, Csomó Ferenczné, Mískolczi Gézáné, Missi Ferencsné, Dobos Mihályné, igen szépen néztek ki, a 12 órai bőgő temetés nagy sírás és zokogás közt ment végbe. Egy jelenvolt.
— Magyar papir járadék.
Miután a f. évi költségvetési hiány hát-,1 ralevő részének és a különböző állami kölcsönök tőketörlesztési hányadainak fedezése czéljából papirjáradék kibocsátására vonatkozó törvény csikkek szentesítve, és az országgyűlés mindkét házában kihirdetve lettek, az e kibocsátás felét képeső mintegy 13,000,000 forint névértékű kötvényéket a m a g y s r általános hitelbank és con sortialis társai a vételár lefizetése mellett {. óv márcz. 8 án tényleg átvették.
— Időjárás enyhe, tavaszias. A hó gyorsan elolvadt, de van is ám feneketlen Bár.
- Hazai rövid hirek. H. Rá kóosy Ferencz szülőháza a borsii várkas-télyban emlékkövei jelöltetik meg. — Kolozsvárott „Kossu''h-Világ* czimü heti lsp indul meg. — A pannonhalmi főapát belső titkos tanácsos lett. Éljea!
— Vessprémben ,Megyei Kör" alakult.
— Külföldi rövid hirek. — Serantonban egy árvaház égett le, 17 gyermek benn fuladt. — Azangol királyné beteg. — Egy orosz herczeg felakasztotta magát. — A Vezúv folytonosan forrong.
— Voltairnak ismeretlen levelei fedeztettek fel. _
Színészet
(H.) Bíárcxins 9-án adatott „ A legény bolondja* Kórody Péter 100 aranyat nyert eredeti nép szinmQve. A darab birálatát közönségünk agy hisszük sokkal jobban ismeri már, hogy-ten annak ismételt bonczolgatásába avatkozni ezúttal sxflkségesnck Urtanók. Ami p-dig az előadást illeti, általában sikerültnek mondható. Gerőfiné kifogástalanul játszik, éneke azonban gyenge ritka ügyességéhez. E tekintet-ben Kalo^h Árpád sokkal szsrencsésebb. Kitü-nőeu alakítottak még Erdélyi Ottilia (Szücsaé) Fohérváry Ottó és Horváth Feroacz is, noha szerepük csakis másodrendű volt. Közönség nagy számmal.
(B.) Márczins 10-én Csiky Gergely . A proletárok* czimü sairmúve adatott elő szép sxámn közönség előtt. Gerőfy hiven nze-mélyesité Zátonyit, játékában a jt-llcmzés természet»* volt s ez a színész legazebb érdeme, kilépésekor is zajos tapssal tidvőzölte-tett, Cséky Hona (Saederváry Kamilla) igye-kedett nehéz szerepét megoldao., több jelenetben sikerült is ; Hajnal Irén kisasszonynak szép jövőt jósolunk, megvan benne az igyekezet, akarat és tehetség, csak ernvedetion szorgalom s kitartás kell. Szombatby" Fohér-
váry Ottó és Takács szerepeiket jól felfogott érteledben adták. Szóval a jellemek kidomborodtak s e mesteri darabnál az a fődolog. jBróre Uy*boa«u darabot cynrsitva kMI adni mert fél 12 óráig egy kissé sok. E»id8 szerint a tártnlat összes személyzete együtt vau.
Szerkesztői üzenet.
4541. .Épitsünk-o Egyletet?* Társadalmi riszonyaiak jelen szomorn állapotát tekintve tartózkodnunk kell minden oly intézmény körül forgó eszme megvitatásától, melynél a i észvények biruak döntó snlylyal A realis-mus uralma ellen — oz szerint idő hasztalan az erópaaarlás.
4542 B. P. Bécs. A szerk-sztő nem teheti, tessék a kiadóhoz fordulni.
4543. Az .Egyetértés* .Vasmegyei Közlöny* »Zala* .Székesfehérvár és Vidéke« t. szerkeaztdi fogadják s«ives köszönetünket.
4544 Sz. 8. A P. beszély közöltetik.
4545. B. E. Jövő számunk hozza.
4546. Sz L. Bpest. Helyes!
4547. F. L. Ugyanott. Már megjelent.
Felelős szerkesztő: BÁTORFI LAJOS.
Nylitt ér.*) Nyilvános köszönet.
Kedves kötelességemnek ismerem a magyar franczia biztosító részvénytársaságnak, illetve a nagy kanizsai vezérügycökségnek Gutmann S. H. urnái, mely nekem életbiztosítási kötvényemhez csatolt s f. évi január 31-én megtartott sorsolás alkalmával kihúzott ig^nyjegyem után járó készpénzösszeget közvetlen a húzás után a legnagyobb
pontossággal lefizette, s azon kívül egy uj, teljesen díjmentes 1000 frtról szólt kötvényt kézbesített, a nyilvánosság te. rén is elismerésemet és kössöneteme. nyilvánitar i, s as ezen társaság által életbeléptetett sorsolással összekötött életbiz tositási módozatot, mint a legelőnyösebbet mindenkinek ajánlani. — Kolt P. Kölkeden febr. 24.
Barcza Szyiyeszter s. k.
földbirtokos.
hirdetés.
Házeladás MHézé.
A sas vendéglő közelében levő volt Halvax féle hás, szabad kézből jutányos teltételek mellett eladandó. Minden kö zelebbit tekintetes Sebestyén Lajoo, köz és válló ügyvéd urnái tudhaté meg.
__A tulajdonos.
5
•) E rovat alatt közlöttért felelősséget a
nem válla iizerk.
Van szerencsénk a tek. közön C) ségnok tudomására hozni, hogy
o NENTfíCB GYULA Dr
o
0 0 0 0
Nagy-Kanizsán, 0
orvosi mii- és kötszereinkből ren- 0 des raktárt tart, és szívességből 0 Q czégünk részére mindennemű ren^Q Q delményeket elfogad. 250 3—3 Q
0 FISCHER PÉTER ÉS TÍRSA, 0
0 orvos sebészi mü- és kötszer 0 0 gyárnokok. Q
0 BUDAPHBT 0
Q Hatvani-utcza IS. szám. Q
A ki kétségben van a felet t, i,0Ry a iuriaPckban
frldícsért számtalan gyógyszerekbe* viseltessé--* vagy közülük melyik iránt viseltessék bizalommal, annak tanácsoljuk, hogy Go-rischek Károly cs. kir. egyetemi könyvárustól Bécsben (Istváatér, 6.) hozassa meg magának a „Betegbarát* czimü könyvecskét, mert abban a legkipróbáltabb szerek tárgyilagosan és kimerítően vannak ismertetve, ugy hogy teljes nyugalommal bírálhat és a Ieg jobbat választhatja macának Ezért «jy betegnek se kellene sajnálni a fáradsagot egy magyar levelezőlap megírására az említett könyvkereskedéshez annyival inkább, mivel a könyvecske ingyen é* bérmentve küldotik meg, ngy hogy az s megrendelőnek semmi egyéb költségébe nem kerül. (261 I. 1—4
e
inassal

A cu.'' kir. szab. osztrák t©l©ií:-laJ.t>ellixt>é>ze>t hitelxá logi{J)i*tositott
n
6 inassal
0
darabja 100 frt.
évenkint 6 húzással
és minden
főnyeremény 50000 fr<l|r|
kezeskednek kétségtelen hitellel a legnagyobb syerésesetek,
minthogy minden 100 frt" névérték saerjni kijátszott záloglevélre azonkívül még jutalom élvezet is esik, mely a kijátszásig inindon huxásbau részt vesz, és molynek értéke már ma 30 —35 forintig terjed.
E jeles záloglevél jegyek, melyek nem ajánlhatók eléggé, egyszorsmind a legolcsóbbak az osztrák-magvar birodalomban, mert ezek az egyedüli sorsjegyek, melyek ráfizetés nélkül fenntarthatók, és mégi» bizton lehet o kitűnő iogynek jelentékeuy arfelemelkedésére számítani.
Közelebbről vizsgálva, látjuk, hogy o jegy
9 százalékos kamatozást
képez, minthogy az évi 6 kötievél érték« darabját 1 frttal véve f írt, a kamat 3 frttal számítva, igy az eredmény 9 forintot tesz.
Ml ezen sorsjegyeket készpészben szigor«« a napi árfolyam szerint ímost 100 frt) sdjsk, kereset és kSltsóg hénnentve. valamint havi reszlet fizetés mellett Is
10 részlet IQ frttal...........100 frt
az utolsó részlet » . . ... 5 frt
'' összesen: 105 frt
A 10 frtny| fizetést Jegyesként az eladók klvásstára is megtartjok.
A WüBTfl.a jöTő Msra 1881, apnl 15. l frt és Mije*
NYITRAI és TÁRSA
Budapest, Dorottya-nteza 6. sz.
A jutalom-kötlcvolok mint tőkének kamatozása végett használhatók községeknél, testületekíél, nyilvános felügyelet alatt
álló intézeteknél, továbbá gyám- és letett pénz gyanánt és katonai házasság biztosítékul. (A törvények 86 paragrapbusa.) (254 3—15)

0

0
Sümeghen Taschek János építész urnái jól kitartott
TIZ KASMÉH
t
4 írtjával folyó évi márczius
257 2—3 itóbán kapható.
HIKDETESEK.
Tégla birtokosoknak
melegen ajánlhatom gőz-, ló- ós kézhajtásra egyaránt al kaltnas gépeimet, a különböző fajták, ne.-ezetesen: fal-téglkk é8 zsindelyek legolcsóbb gyártásával; különösen
folyvást cioigOKÓ
kéz-téglaprései me
melyek más gyártás módszer ellenében nevezetes előnyt és ritka takarékos-'' ságoi nyújtanak. Ezek 4000 pompás darab előállításához nem több mint 2 embert igényelnek, melyek kitűnően alkalmazkodnak járdatéglák, tűzmentes , mész-és cementet tartalmazó kövek és salakos téglák gyártásához, valamint félig száradt és előalakitott kövek után préseléséhez. Megtekintés ingyen. 238 2_(
gépgyáros Ehreufeld-Cöln a Rnjnkn.
Jäger Lajos
GYÖNYÖRŰ ROM, KATH. IMAKÖNYVEK.
^ an szerencsém jelenteni, hogy a köztiszteletü B<*kc Kristóf vörös berényi róni. kath. plébános és hírneves magyar író által figyelemmel szerkesztett harmadik és negyedik kiadást ért, ar. hitntosságot előmozdító, a kath. hivek szivét nemesítő, háromféle kiadísu: .Mennyei Mannáskert", üdvösség ös-vén>•<•*, „Bizton h''lki vesér* czimü és már tizenkét ezer példányon felül a kath. hivek közt elterjedt
lm aK őnyveSet
a teljes irói joggal örök áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek szükségességét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibáB ima-könyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek magjelenésök óta mindenütt szívesen fogadtattak és eddig a veszprémi, pécsi és szombathelyi püspöki hatóságok jóváhagyását kinyerték, s ezáltal kifejezést adtak, miszerint e szépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek közt szívesen látnák. Mennyel mannáikért, vagyis teljes tartalmi! ima- és éuokőnyr keresztény kathollknsok használatára, harmadik kiadás, öt : művészi aczélmet-szetü képpel 8-rétü, félbőrben, kötve tokban . - - frt 1 30 Egész bőrben, tokban és finom ara.:jmetszésrel . frt 1.80
Egész bőr aranymetszés, csat és kereszt . • • frt
Zergebórben, csat és diszittéssel......frt 4 —
Finomabban készítve.....• frt 6.—•
Selyem- vagy bársonykötés aranymetszéssel diszitve frt 7—10.—
Menayei «annáskert, ) finom papírra nyomva 12-rétü, hat kitQuő Udvfissés oivésye, > aczélmeUzetü képpel. Szinnyomatu cximlappal. Biztos lelklvezér ) Negyedik kiadás.
Fél bőrben, tokbah . . -.....
Egész bőr, finom aranymetszés éa tokban Aczél koresit és csattal ...
Zergebőr disaiiésscl.......
Finomabb kiállított.....*
8elyem- vagy bársonyk. diszMmény .... Mennyel maaoáskar 32-réta,- temérdek képpel diszitve,
papirk. tokban , . . Aranymetszéssel, tokban . ...
Aczél kereszt, csattal .....
Zergebőr, diszeson .
Selyem-bársony finom diszitménynyel ....
KIS rézsáskert, vagy a kath kerosztény ifjúság imái és énekei kis csinos jj^nynyomatu papirkötésben, tokban ; ára 30 kr. ; angol vászon eaüst nyomással 40 kr., egész bőrben velinpapiraranymoUzéssel, tokban 60 kr. *, aczélcaatra 70 kr ; egész bőrben velin papír aranymetszéssel és ac*él csatra, keresztül 80 kr.
EorkázI énekkönyv, 115 egyházi éneket urtalmazó, Il-ik kiadást ért csinos aranymetszéssel készített könyvecske, ára 60 kr.
HoaokkoBároal ealény, a bold. sz Máriát kegyeletteljesen tisxteló magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
NSjjy Aldozst, írta Tóth Mike Jézns társasági tag IV. kiadás, csinos köDjrr képekkel ára fűzve 18, kötve aranynyomas«al 28 kr.
A szert kere8Ztntl ájtatosság, képes kiadás irta Szcmányi Ágost szent-Ferenrz r. áldozár, kemény kötés, arany nyomással 28. kr gy Minden megrendelés posta fordultával eszközöltetik.
Tisztelettel
frt 1.2o
frt 1.80
frt 280
frt 3.60
frt 5- -6.-
frt 6
;rt —.40
fr: -.60
frt 1.—
frt 1.50
frt 250
Dr. Gebhárdt tanár
WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó K.-Kanizsán.
FERENCZ JÓZSEF
KESERŰ VIZ-F0RRÁS
Ummn íeseröTiz tözött mint lefliatóso&alili Tan Blismem.^j
Flv ''K''rk-fónví tonir kir- ^á«0» Badaposten. „Különösen
JLfr. tvordii^i xanar ar álu] tünilc ki> ho(ry már kií mony.
nyíségbeti biztos hatása van.d
Dr. Kézmárszky tanár ^XT^Iftiol!^
a legkedveltebb hashajtók sorába e nelkedett.* Szt.-Kókhas kórhoz igazg Pcsteu. „A tölibi badai vizekhez aránylag kevesebb mennyiségben hoz ked-, vező eredményt létre."
Dr. Darányi kórh. igazgató, *5Sden1íkL»as''«ífbe"
a legjobb eredményeket tüntette fel.*''
Dr. Ambró bábaképzőint igazg. Unár 8 Uná''
csos Pozsonyban. „A betegágyasokn. is mint kitűnő hashajtó szer ajánlható." Budán. «Jeles hatása álul tűnik ki : gyomor- és bélhurutuál, megrögzött székrekedéseknél, vértó-lulá«olnál, aranyérnél stb.u
Kapható Feszlhofer József Rosenberg és Welllsch. RoseBbery Ferenoz, Rosenfeld Adolf. Schwaríz és Tauber és Strem és Klein nraksál tUgy-Kanlzsan. valamint oydflyszertárakban és nagyobb fűszerára kereskodo-sekben. Kívánatra mindenütt előnyős föl letelek mellett raktárak állíttatnak fel, ha az Iránt óhajtás nyilvánittatik- Nyomtatványok a szétküldés! Igazgatóságtól Budapesten, váczl utoza 18.
Dr. Kiss kórh. igazgató..
-.''33 4-6 1
Pályázati hirdetmény.
A jánosházi takarékpénztárnál a pénztárnoki állomás folyó év ápril hó i-ével üresedésbe jővén,; kik a kérdéses állomást elnyerm óhajtják, felhivatnak, hogy kellőleg felszerelt kérvényeiket alolirott igazgatósághoz f< hó 20-ig okvetlenül benyújtsák.
Ez állomással 600 frt évi fizetés és nye-remény-jtttalék van összekötve; mig másrészt a pályázók részéről 400 frt óvadék kívántatik, akár készpénzben, akár értékpapírokban, valamint jártasság a könyvelésben is,
Kelt Jánosházán, 1881. márczius 7-én
A jánosliázi takarékpénztár igazgatósága.

Hagf-K&nizsáa, nyomatott & kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAflï-EAI0ZSA4i488L márczius 17-én.
y v, o .
Oôflzêté»! ár:
egész évre ...... 8 frt.
fél évre.......4 „
oegyed évre......2 «
üpy sadrn Í0 kr.
HIRDETÉSEK
S hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
nyílttérien
soronként 10 krért vétetnek fel.. Kincstári illeték minden egyes hirde-. tésért S0 kr. fizetendő.
in:
:<r
évfolyam.
A kp Szellemi részét illető közlemények a szerkesztőhúr, anyagi részét illető közlemények • pedifr a kiadóbo* bérmentve : '' intézendök : NAGY- K AN I 7. S A '' Wlstslcskár
Bénnentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
» t . - ; , .Ti"..1'' • J • • ■ •
Nsí$y-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank«, ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület«, & „nagy-kanizsai Jnsde^-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet'', a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi ? <•'' '' , egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmo lap.
Ba és öröm.
(Márczius 12. éa 15 ik napjain.)
Fájdalomteft szívvel emlékezünk meg az ujabbkori Carthagó, Trója, Jeruzsálem, Li^sabon stb. pusztul á sának második évfordnló napján wról, hogy e nap reggelére annyi milliót képviselő vagyonnal szegényebben, több száz magyarral kevesebbed magunkkal, s csak a sok ezer hajlék nélküli lakossal szaporítva ébredénk. Igen! Sok időre feledhet-len gyásznapja leend nemcsak Szeged városának, hanem az összes magyar nemzetnek márczius 12-ike!
Azt hiszszük t. olvasó, nincs szükség a bus elégiákra, avagy afféle szemleirói hidegséggel készített felelevenítésére a sötét képről; ily hírlapi csinált virág nélkül sem fog honfiúi szived bűnösen feledékeny lenni, mikor annak idejében az idegen nemzetek is, az egész müveit világ oly páratlan részvétet tanúsítottak a hősi magyar nemzetet -ért szerencsétlenséggel szemben.
Miként üljük meg e nap, gyászos nap emlékét?
Mint tudjuk Szeged város tanácsa Kreminger prépost indítványára elhatározá, hogy a vész első napjának minden évfordulóján azon órában, midón a gyilkos áradat áttörte a végső gátokat, éjjeli 1 órától 2 óráig, tehát egy óra folyásig huzat-tassanak meg a város összes harangjai, reggel pedig minden templomban felekezeti különbség nélkül gyászistenitisztelet tartassék . . . Kérjük e napon mi is a Mindenek urát, hogy megelégedve e nép szenvedését, áraszszon rá b,ó kegyelméből örömnapokat is; küldjön jobb jövendőt''e hazára, a magyarnak, kinek bus idői oh be gyakran, oh mi sokszor valá-nak! . . Továbbá fogadjuk megkövessük azt, mire az érzelmeiben, gondolkodásában egyiránt nemes és nagy franczia nemzet részvét nyilat kozata végén int bennünket:
Kiáltjuk: Rajta csüggedetlen Fel a lesújtott homlokot 1 Munkára — — — — — S éledni fognak a romok S büszkébbnek, szebbnek fogjuk látni Az újra épült tereket, S hatalmasb lesz a folyója partján
Mint valaha az ős Szeged! *
Borura derű; márczius 12-ikére márczius 15-ike! „Ha az Isten bnt adott a nemzetre," ha vannak szomorú napok, melyek gyászos eseményre emlékeztetnek; de vannak előttünk örömnapok, jönnek eló felváltva kedves emléküek is. Igy néhány nap múlván az örökre dicső emlékű márczius 15-ikc!
E nap minden hü érzésű magyarra nézve örömünnep ; mint mely azon napra emlékeztet, midőn nem zetünk kimondá a magyarok Istenére esküdve, hogy: ,Rabok többé nem leszünk!" A szent szabad-íág sérthetetlen árnyékába óhajtozó magyar nagy lelkesedéssel c napon mondotta ki a haza szabadságával együtt mint egyik legnagyobb horderejű pontot a sajtószabadságát! -----Örök emlékezet a szabadság harezban elbukott hősöknek !!...■ Mi pedig élők, kik még akkor gyenge karuak, csecsemők va-lánk, vagy nem is az életben még s kiknek, ha öregeinktől halljuk, szivünk felremeg s egy sajgó érzés csokorba fut össze; miért nem élhettünk akkor, miért nem vehettünk részt benne ? tegyünk szent fogadást, hogy mi sem mulasztunk el a haza felvirágoztatására sempaitis elkövetni! Összetartva a „viribus unitis" magasztos elvét tűzve ki haladási lobogónkra munkálkodjunk a tudomány , ipar- és földmivelés ösvényein édes hazánk javára és dicsőségére! Csak igy válandunk méltó utódaivá a sza-badságharezban mártyrként elvérzett vagy földön futóvá vált atyáinknak !
BÉKEFI ELEK.
- A2 ujonezozás. A magyar korona országaiból az 1880. 62. törvényezikk értelmében 40,933 főnyi ujonczjutalék és 4093 főnyi póttartalék-jutalék állíttatik ki, miből esik a) Magyarországra, vagyis a budapesti főhadparancsnokságra és a nagy-szebeni hadparancsnokság területére a népesség aránya szerint 35,979 ujoncz és 3598 póttartalékos; b) Horvát-Szlavonországra, ide értve a polgárosított hét határőrségi ezred területét is, a népesség aránya szerint 4917 ujoncz és 491 póttartalékos ; c) Fiume városa és területére 37 ujoncz és 4 póttartalékos. Az alkalmas többi védkötelest a honvédséghez sorozzák.
— A házmotozást megengedi az uj illetékügyi törvény egy §-a, mely szerint az állam közegeinek engedélye van arra, hogy ügyvédi, kereskedelmi irodákban, vagy akármely magán lakáson kutasson, ha alapos gyanú van reá. hogy ott bé-lyogtelen iratok hevernek. E §-al sokan megjárhatják.
- A műborra is fogyasztási adót vetnek. — Legalább közelebb már törvényjavaslatot terjesztend az osztrák pénzügy miniszter a birodalmi tanács elő. Nem is árt egy kissé megadóztatni a kotyfalékot, hogy a becsületes italnak legyen nagyobb kelete.
birnak, hogy a leánynövendékek a képezde eddigi 3 évi tanfolyamában a tantárgyak mennyisége és terjedelme következében — kivált az ujabbi tanterv szerint — nagyon tulterhel-vék, mi folületes elméleti és gyakorlati képzettséget okoz; hogy tehát alaposan, gyakorlati fogásokkal kellőképen képzett s fontos hivatásuk élénk felfogásával biró tanítónők kerüljenek ki a képezdéből, melyben ezentúl az iparmunkák is terjedelmesebb alapon miveltessenek, a negyedik képezdei tanfolyam fölállításával akar a közokt. kormány segíteni és pedig oly módon, hogy az eddigi 3 képezdei tanfolyam eló előkészítő tanfolyamot állit, mely egyúttal ezentúl az I. tanfolyamot fogja képezni; ki van mondva továbbá, hogy ezen négy évre szaporodott kiképzési időtartamnak daczára is a növendékek évi létszáma, a tanerők az intézet évi feniartására fordítandó költség, s a tanórák száma ugyanaz fog maradni mint eddig, s a növendékek létszámában inkább redukciónak, sem hogy gyarapodásnak lehet helye. Az előkészítő, tehát az I. évi tanfolyam már jövő 1881V? tanévvel veszi kezdetét, utána a mostani I-só tanfolyambeliek még 3 évet, a mostani Il-od tanfolyambeliek 2 évet tartoznak az intézetben tölteni, mig a mostani Ill-ad tan folyamnak tan-képesitó vizsgálat után elbocsáttattak.
- Kezdik sokallani a tanítónőket • Az állami tanitónó-ké-pezdék, melyek mindeddig három tanfolyammal bírtak, jövő tanévvel négy tanfolyamuakká változtatnak ; erre a közoktatásügyi kormányt több indok birta : nevezete sen tapasztalás az hogy a képezdébe fölvett- leányzók legtöbbnyire igen kevés elókészültséggel s a tanítói hivatás nagyon gyarló tudatával
Névsora
a magyar országot itgilyzS nőegylet nagy-knuizsai választmánya kerületéhez tartó tó h-írom Jiókegylet tagjainak.
I. kerület.
Alapítók. -Rondes tagok egyszer min denkorra 10 írt. Báró Gaál Nándorné 10 írt, Berdin Mártonné 10 frt.
Rendes tagok évenkinti egy forintfisítsssel Albanich Józsefüé 1 "frï?.- Bartos Jánosné 1 frt, Barcs Györgyné 1 frt, Benczik Ferenczné öreg 1 frt, Blau Geno-
veva 1 frt, Botfi 1 frt, Ceesznák Ilka 1 frt, Darás Zsigmondné 1 frt, Darás Agostonné 1 frt, Eperjeey Sándorné 1 frt, Engel Adolfoé 1 frt, Friddoaki l frt, Freyler Adolf . 1 frt,i Fischer Jóxsefné, 1 frt, Grobetti Antónia 1 frt, Hertelendy Bélán é 1 frt, Horváth Antalod 1 frt, Horváth Lajosné Ûgyrâi 1 frt , - Kollár Ignácxné 1 írt, Knöpáer Helen 1 írt, Lendvay Jósaefné 1 frt, Lendvay Jánosné 1 írt, Makay DéawSné.. 1 frt. Nent-vioh Gyuláné l frt, Oroízváry Lujx» 1 frt, Percre! Károlycé özvegy 1 frt, Plihál Ferenczné 1 frt, Plihál Ferenc* 1 frt, Rácz Antal né 1 írt, 8chle*iog«r Gyuláné 1 írt, Svastics Károlyoé 1 frt, Sors Zsófia 1 frt, Tárnok Alajos 1 frt, Tersanszky Gyuláné l frt, Tóth Lajos 1 frt, Dr. Tripamroer Rezaő 1 frt, V*rga Lajosné l frt, Wachtel Ztigmondné 1 frt, Varga Imréné lfr^Weiler Mórcé 1 frt, Zadubáassky Lajoaué i frt Adományozó egye fer i.miu
denkorra. Komlóiy Ferenoccté 1 frt, Ő?**«eon 62 frt. i II. keriHô*. A I a p i t ó k.
Ebenspaager -Lipölné 20 frt, Kar-ccag BéLné 20 frt, Karcxag Béla 20 frf, Karczag t»tv4a 20 frt W4»ar Jé**tné
aofrt. '' a ■ ''
R''e n <1 e e t »''|g 0 k eg y k s * f min d e » ko r r a 10 ifi v
Ebenspanger Maiíóné 6aV. 10 frt, Hugonay Sombor grófné ÍO frt. Walbach Mór 10 írt. : Weber''Jócsetó 10 frt, W-eisz Manóné 10 frt. Rendes tagok í r ¡-fixetéiiel. Augenteíd Johann» 1 frt, Auxitftx Emilia t frt, Blatt Nándorcé''l frt, "bátnbéi''ger Sándorné, í frt, Blau ''Simon'' r''frt, Bauer Mtk«áné 1 frt, Bettelheim Sarfa''uné 1 frt, Bachrsch Ltidor 1 frt, ClemenVLi-pótné 1 frt, Csemhs Károlyné "1 frt, ''Dö-mölki Anna 1 frt, Ebenspang<''.r''í Ltpótné 1 frt, Ebenspanger Lipót 1 írt, ÉÍJenipan-ger Leó 1 frt, Eiyeck Márih 1 fA; Ebenspanger Manóué 5xv. I frt, FtlrH Ignácz 1 frt, Fleiscbhacker Jótsofné i frt,''1 Fischer Czeczilia 1 frt, Fasciati Bertalanné 1 frt, Gntmann Vilmoanë 1 frt, Gáspár Ferencxné 1 frt, Hoőmann Mária 1'' frt, Halphen Mórné 1 frt, Hlatkó Josefa 1 frt, Hoffmann Mórné 1 frt, KtfauM Bdldi-zsárné 1 frt, Kürschner Igrfácnié l frt, Kaisér Sándortfé 1 frt, Knoikzef Károly 1 frt, Knortaer Frigyoané 1 trt, XJtt*.Jánosné 1 frt, Kohn Jozefina 1 -£rt, Klein Eduirdné 1 frt, Lövingetr Laj<í*né 1 frt, Láng Francziska 1 ifrt^ LőWí ^Adolfné 1
TÁRCZA.
Mfcrezius tizeuöiödikén.
Harminczliárom éve K fölséges napon örült a fénykirály A mennybőltoraton; Mo*olyogva hollott Sugár koronája A fe!sz»baditott Haca homlokára
Lelki sietnem olutt Rémlik Cuezar képo : Araint harminezhárom T5r nyomni txirébo. Hab 1 ez a jelenet Isteni valóban i .v Csörgött a lehullott láncz A nyomorult porban.
Fgy sziv éi egy lélek volt A maroknyi nemiét, Mely Herkules kézzel Emelte a fegyvert. Kossuth szónoklata Felgyujtá a népet, Mely Leonidáaként Tőrt az ellenségnek.
Futott ar ellenség A hő« magyar elől.. . De''áruló kelt a Pártvillongás megőj. Világos siria lón Ae elárult honnak S ezerszer nagyobb lett 8ulya a lánczoknak.
Batthyányi, Arsdnak Tizenhárom bőse 8 egyéb lelkes TÍtéz -Galádul megölve. Bujdosnak messze az Árra hontalanok... L*ikem ezek fűlött Sötéten andalog.
Ott gyászol Kossuth is,
Gyilkolja őt a kin :. Könyez mint Márius Karth*gó romjain. Siratja a hazát, Ezt a legizentebbet : Melyet a párttusa Még mostan is renget...
narminczhsrom éve K fölséges napon ürült a fénykirály A monyboltozaton; I)e azóta butul: Mert a haza fölöst Töviskorona 411 Éji rabbilincs csörög.
VÁEOSY MIHÁLY.
Irts
Egy női chimera
— Eredet« beszély. —
: itf. DONÁSZX FERENCZ.
(Folyt tis.)
Az egész táborkar komor arcxcaal foglalt helyet, s Novikoff evedet pedig setét arczczal nézett a sátor bejárata felé.
A függöny félrelebbent, megjelent Sergius herczeg —
Arcaa sápadt és majdnem négyszög letes volt, szikrázva jártatta szemeit körül, s tekintete utoljára kihivJlag Novi koffoD piheni meg. —
Összehívtam önöket, szólt száraz recsegő hangon, adják be jelentéseiket az éjszakai vereségről. —
A tisztek egymásután beadták jelentéseiket, miket a tábornagy nagy fi gyelemmel hallgatott. —
Ezek után egy kevéssé jegyezgetett. Kasikoff tábornok, ki vezéoyeke a 33. hadiestet V
Mielőtt a tábornok felelhoieit, volna Novikoff közbe szólt. —
Éa vezényeltem I
A tábornagy szemei szikráztak; jobb kezét felemelve s Novikoffra mutatott. —
Én uram önt vádolom, egyedül csak önt, az éjszakai vereségről.
Adja át kardiát segédtisztemnek.
Novikoff elsápadt, mint a fal. —
•S további rendeletemig sátrában fog maradni. —
Novikoff eltávozott anélkül, hogy csak egy szót is szólt volna; a segédtiszt követte. —
A tábornagy még egyszer a tisztikarhoz fordult . . .
Uraim, Isten és emberek előt* Novikoff Sándor ezredest vádolom az éjszakai vereségekért. —
Karikoff tábornok, ön parancsolta az észak keleti bistya megtámadását? — Nem, inkább ón fedezetn k voltam kirendelve. —
Jelentette önnek az ezredes a bás tya megtámadását?
Nem, sőt határozott paiancsom ellenére támadást vezénylett. — A tábornagy felállott. — Uraim, szólt ünnepélyes hangon^ a törvénynek ez esetben gátot nem szabhatok, üljön össze a haditanács, bármit Ítéljenek is, hrlybou hagyom. — Amint a táborkar eltávozott, a herc/eg leült, hogy jelentését megirja, hanem azelőtt meghagyta segédtisztje nek, hogy senkit be no bocsásson.
Alig hogy e parancsot kiadta, G4-nia szava csendült meg a sátor előré-szében.
Engem csak bebocsát, kedves rokon ?
... i - V J
Pár perexnyi kihallgatásért esedezem. — .
-A herczeg ugy felkapta a fejét, mint a megriasztott vad. —
Oh, oh, asszonyom, kiáltott rekedten, a rövid kihallgatást megadom. — Alig hogy Génia belépett, ót a segédtiszt ehávoaott, megállt a herczeg előtt.
Mit akar lenni rokon? kérdé Génia fuldokolva.. — .,
Hogy érti ezt Génia? Novikofíal, uram, Novikoffal. — A herczeg szemei felszikráztak ... Mindent tudok, mindent herczeg, suttogá a herczegnő, de az égre, annak nem szabad megtörténni, változtassa meg az Ítéletet, ön mindeut tehet. —
Mindent, és mégis ebben az ügyben semmit sem lehelek. —
Mondja meg hát, ne legyen olyan kegyetlen, zokogá a herczegnő, hisz ön nek egy szava.^.
Itt semmit sem ér, vág a közbe a parancsnok.
Dehogy nem rokon, térdre borulok őn előtt ugy kérem, én Sándort szeretem,, vele halok, ha ő hal, óh legyen irgalmas.
A herczeg feleraelé Géniát és egy karszékbe ülMé. - ''
'' Hallgasson meg rokon, szólt Sergius herczeg lassan, ne akadályozza meg elásáfát annak a pallosnak, a mely nyakunkat akarja szegni, hadd haljon meg ez az utolsó, igy legalább ez az egész ti tok el lesz temetve.
Nem, nem, ezt nem engedhetem, lelkem van hozzá nőve.
Oh, hát ön nem látja azt b->? Semmit, sommit, suttog* a her-ciegtíC rohamosan, csak azt, hogy Sándornak nem szabad moghalni
i
i .-i
A hadi tanács Ítéletet awfg nem változtathatom.
'' Öntől függ egyes egyedül.
A herczeg feF''s alá jart ''sátrában, szemei szinte szikrákat hányták,1 midőn Géniára nézett
A herczegnő szemei égtek kiint az e4ti csillag s visszavágták a tábornagy pillantásait, itíint a wikrtíó kard. "''
Egyszerre a tábornok megállt Génia előtt ;>
Mi ön, szólt lassan suttogva mintha félne, angyai, ördög, vagy daeínon ? ön elébb gyűlölt, noodt szeret, mit kivári tőlem? nem tudom; feléljen most Egyenesen.
A »hűrcsegnő''-felegyenasede«, keble hullámzott, s ajk« gyöngén remegtek.
Mi vagyok? szólt lágy«*; nő, szerető nő, ki őrjöng axerolnw tárgyáért, mit kívánok? folytává órczes (határozott hangú«, kegyelmet, egyebei-aemmiU
A herczeg ideges kecsajra fakadt, s arcsvottásai eltorzultak mint egy galva-nisált halotté.
Ex nem, «ok;$sak egy szó, de elébb megtudnám Ssent-G^yörgy lov$g sárkányát szeliditeni, mint ezt megadni, jó, legyen rokoni kegyelmet uem adok, nem az égór"., nem üdvömért, ;,ne£* Jehe''.em ; ds az Ítéletet felfüggeeztam. jelentésem visszaérkezéséig, Ítéljék el Szent Péter-várott.
Most hagyjon magamra, ugy érzem magamat, mintha ágyúgolyók xugoának fülem mellett..
Génia felemelkedett, futó moaoly lebbent el srcxln.
ügy hát végeztünk rokon í Egyszer és mindenkorra!: Ugy at''óg áldja meg het''cx^g, én holnap utáiofa vis«a-Sten''t-Pét<rmra.

.( ijltf) ui''j4i
f; HtJSZÁDIK ÉVFOLYAM
ZALAI K. O .Z h 0 2ff Y
MABOZUJS ¿í-éáíiésí.
frt, Lö vinger Ignác* 1 frt, Lövingor Nina 1 frt, Merkly AnUl 1 frt, Musquitter Kárálj 1 frt, Miihofar Ödönné 1 frt, Mii-böf#;Jóssef 1 frt, Mattosch JÓzsefné 1 frt> Miltenberg er Máris 1 frt, Mersch Ig-r^áczné 1 frt, Priger Bél» 1 frt, Reichen féld Ignáczná 1 frt7 Rimmer Julia 1 frt, Rothschild Samuel 1 frt, Sommer Miksa l frt, Schert J. Mérné 1 frt, Szűkíts Zaigmondné 1 frt, Siüger Samuné i frt, Sehers Richárd 1 frt, Strem Julia í frt, Szalay Lajosné 1 frt, Saigritz Jalia t frt, Schmied Adel 1 frt. Scherz Lipótné 1 frt, Scherz Zsigmondifj. Ifit, Stecn.1.Mórnó 1 frt, Stern Sándor 1 frt, Simon Anna 1 frt, Wolheiita Ernőné 1 frt, Varga János 1 frt Weliscb Vilmosné 1 frt. "Weiss Zsigmond ügvvéd 1 frt, TVittinger Ad talno Ijfr^ Vágner Károlyné 1 frt, Weiss Man<W 1 írt Wolheim Ernó 1 fri, Zatu reczky "Zslgmondné 1 frt.
Adományozók egyszer minden k orra.
T»rnai Anna 1 frt, Vucskics Já nosué 3 frt. Összesen 227 frt.
III. kerfllet.
A 1 a p i t ó.
Gelsei Gutmann S. H. 20 frt.
Rendes - t k- egjner mindenkorra 10 forinttal.
- Babochay Györgyié 10 frt, Fessel -hofer Józsefné ör. 10 frt, Fesselhofer Józsefné if}u 10 frt, Gutmann László 10 frt, Häuser János 10 frt, Háncs Aátal 10 frt, Lövinger Iarael 10 frt, Petrits Mag dolna 10 frt, Pintér Szidouia 10 frt, Pressburger Jskatné 10; frt, Roseóberg Fferencs iO frt, Rosenberg Izraelué 10 frt, SomsiohLőrinozné 10 frt. Rendes -tig ok 1 forint évi - fi » s t én b I.
Albanioh-Kálmánné 1 frt, Blau Pálné 1 frt, Blau Lajos 1 frt, • Bisitzkj« Szidónia 1 frt, Bichler Laura 1 frt, Ber-ger Johanns 1 frt,Brökler Hermina 1 frt, Broch Fáníni 1 frt, Blau Szidónia 1 frt, Blankenberg jfcosal frt, Barcs Hermina 1 frt, Bacbrach Lind* 1 frt, Bartos Teréz 1 frt, Bschrach Amália 1 frt, Bettelheim Regina 1 frt, Csucsor János 1 frt, Csem-pess JóssefAé 1 irt, Dannenberg Er nesz-tiqa 1 frt, Deutsch Roza 1 frt, DflUtsch Mórné 1 frt, Erdídy L*josné 1 frt, Risin ger Henrikné 1 frt, Eísinger Ilenrik 1 frt, Eisler Regina 1 frt, £i»ing«r Na-net1 frt,.Fischl.PáI 1 frt, Fürst Julia 1 frt, Fischel Fülőpvl frt, Fárnek Kál-mán 1 frt, "Fidler Roza 1 frt, Fischer Jó zefin 1 frt, Fárnek Kálmánné 1 frt, Gó-zony Mária 1 frt, Goldstein Sándor 1 frt, Garay Benőné 1 írt, Gürtler Teréz 1 frt, Gutmann Simonné J frt, Gutmann György né 1 frt, Grünhut Fülöp 1 frt, Grünhut Alfréd 1 frt, Grünhut Henrik 1 frt, Goldschmidt Edika 1 frt, Goldsleiu Fülöpné 1 frt, Gstetner Emília 1 frt, Győrffy Jánosné 1 frt, Hirschl Roza 1 frt, Hild Szidónia 1 frt, Hirsch Száli'' 1 frt, Hirecbler Mári 1 frt, Heinczelmann Emma 1 frt, Helfy B. 1 frl, Hubiukáné l frt, Honig Jóxefa ; frt, Hoffmnnn Le joa ] frt, Horváth Ferenczné 1 frt, Jung Károly né I frt, Kohn Sarolta 1 frt, Kohn József 1 frt, Kilik Ferenczné 1 frt, Krom-pacher Katalin 1 frt, Könizer Anna 1 frt, Koiarics Jtnoa 1 frt, Klinger Zsófia 1 frt, Kamper Fánni 1 frt, Karcsmaroff Regina
1 frt, Keindl Mari 1 frt, Krippel 1 frt, Koch Mihályné 1 frt, Kocsis Ferencsné 1 frt, Kronfold Augusta 1 frt, Kernhofer Jóssef 1 frt, Kohn Regina 1 frt, Kovács Béláné 1 frt, Laky Kristófné l frt, Laky Kristóf 1 írt, Lövri Mári 1 frt, Lengyel Sarolta 1 frt, Lessner Hermina 1 frt, La-kstelli Hermina 1 frt, Lusstig Csecsilia 1 frt, Maschanszker Mórné 1 frt, Ma-schanszker-Mór 1 frt, Mészáros János 1 frt, Meszterits 1 frt, Markó Lujsa 1 frt, Miklós Károlyné 1 frt, Müntz Min.a 1 frt, Oszeszly Antalné 1 frt, Österreicher Lina 1 frt, Ollop Samuné 1 frt, Prem Józs«fné 1 frt, Pollák Fánni 1 frt, Plosszer Ig-náczné 1 frt, Pauki Andor 1 frt, Piketti 1 frt, Paulides Jóssef 1 frt, Pressburger Jakabné 1 frt, Rosenberg Paulina 1 frt, Rosnnberg Ernő 1 frt, Rosenberg és W«-lisch 1 frt, Rosenfeld Adolfné 1 frt, Reitmayer Károly 1 frt, Rózsavölgyi Antalné 1 frt, Rechnits Rosa 1 frt, Rapoch Gyu-láné 1 frt, Sommer Sándorné 1 frt, Sehers Fánni 1 frt, Stolczer Rosa 1 frt Sehers Tivadar 1 frt, Sommer 8ándor 1 frt, Sattler József 1 frt, Sehers Albertné 1 frt, Sali Lajosné 1 frt, Ssékel Lajosné 1 frt, Schwarz és Tauber 1 írt, Singer Lipót 1 frt, Szukits Matbildl frt, Sauer Jóssef 1 frt, Sauer Sselina 1 frt, Schölts Károly né
Helyi hirek.
- A „Polgári Egylet" mult vasárnap délután tartott közgyűlésének többsége ast határost», hogy as épitkesési szándék teljesítése elbalsssUtik azon időre, mikor as üj utcza megnyitásának kérdése
I eldöntetik.
— A muszka czár megöletett. Hétfőn reggel egy bolybeli kereskedőházhoz Bécsből érkezett táviratból értesültünk a nagyhatalmú czár megölet&érő!, » délutáni lapok e hirt megerősiték. Az első közlemény, mely a világ lapjait bejárta, ez: Pétervár, márcz. 13. délután. A* . Agnnce russe* jelentése: Alig, hogy a csáasári kocsi elhagyta a lovardát, bom. bát dobtak a kocsi alá, mely azt teljesen szétrombolta. A császár sértetlen maradt. Egy másik bomba által azonban, mely a lábait elszakította, oly súlyosan megsebesült a czár, hogy őt szobájába kellett átvinni, a hol utolsó sóbajá'' kilehelte. (Évtizedek óta zúgott a fehér czár feje körül
nép .mementó mori''-ja. A boszu an gyala majdnem évről évre megvillogtatta előtte kétélű kardját s a hatalmas czár futó vadként bujdosott ssját országában Gyilok, golyó, fegyvercső leselkedett mindenütt körüle,. vonata elé aknákat ástak, palotáját felrobbantották a őt vak szerencséje megóvta mindig. .Isten óvja" mondák as udvaroncsok s a zsarnok a lázadókat csoportosan küldé vérpadra s Szibériába. írja a .Független Hírlap.« Most utolérte a nemezis keze. A zsarnok vérében fekszik s ki tudja e véres tett mily eseményeket hord méhében. Nemcsak Oroszországra nézve, de tul a megölt fehér caár birodalmának határán is ! Pétervár, márcz. 13. A czár élete elleni merényletet Katalin nagyberczegcő palotája mellett követték el. Több munkás, kik látszólag a hó eltísztitásával roltak elfoglalva, közelről két bombát dobott, melyek a czár kocsija alatt felrobbantak. A czár mind a két lábán súlyosan meg sebesült és eszméletlen állapotban vite tett át a császári palotába, a hol fél 4 és 4 óra köst meghalt. Azon kozákok közül, kik kíséretét képezték, többen meg ölettek, néhányan megsebesültek. A bűntettesek közül kettőt elfogtak.
— Himlő. .Karosban a kanyaró erősen dühöng még mindig; a helység 20—30 beteget számit« igy ír e lap 20-ik száma, melyre a következő megjegyzést vagyok utalva hosni, hogy biztos tudomással szolgálhassak. Daczára, hogy biz tostudomásom volta községi orvos 8 napi jelentéséből as ellenkezőről, mégis e közlemény folytán Svastits Károly szolgabíró úrral késede''ím nélkül jelentem meg h. helyszínén, biztos tudomást veendő a járvány himlő állásáról. Helyszínére érkezvén, a községi elöljáróság kíséretében házról ház-a mentem himlőé beteget keresendő, végig járván az egész falut, kedves meglepetésemre találkoztam Lerch Antal körorvcsaal, ki ezelőtt 3 nappal ís .végig járta a lálut és megtekintette betegeit. Tehát ketten közösön jártunk el szolgálatunkban, s midőn a helyi járványbisott sággal összeszámoltunk, nem voltunk képesek a 761 lélekszámból álló községben 9 himlősbetegnél többet felmutatni, kik közül 6 bárány, 3 pedig módosított (sze
8 z e r
1 frt, Stemmer Kálmánné 1 frt, Schnei derF. 1 frt, Somsich Lőrincz 1 frt, Schenda Elise 1 frt, Steinits Hermina 1 frt, Tu-boly Víctorné 1 frt, Tachauer Fánni 1 frt, Tachauer Júlia 1 írt, Tomcsányi Paulina 1 frt, Wlassics Antalné 1 frt, Wolheim Roza 1 frt, Welísch Adolfné 1 frt, Weiszmaver Izidor 1 frt,Weissberger Katalin 1 frt, Weiss Hermina 1 frt, Wsiss mayer Otilia 1 frt, Weiss és Ledofsky 1 frt, Wilheini Regina 1 frt. Weiss Ida 1 frt, Wlassics Antal 1 frt, Wajdits József 1 frt,Weis8mayer Antónia 1 frt,Weiss Sarolta 1 frt, Weiss Fánni 1 frt, Weiss Samuné 1 frt, Zerkovits Jankó 1 frt.
Adományozók egy mindenkorra.
Ábrahám Fánni 1 frt, Axenti Györgyné 4 frt, Berger Jánosné 25 kr., Bsum Samuné 60 kr., Baum Betti 60 kr., Baran Ignács 2 frt, Berényi Józsefné 5 frt, Baboss Benedek 50 kr^ Ditrichstein orvos 1 frt, Grünhut Elis 1 frt, Herki Má''hild 50 kr., H. B. 1 frt, Haptz50 kr., Jeszenszkyné 3 frt, Jack Frigyes őr. 1 frt, Kírsohmberger Klára 30 kr., Kuthy Nina 1 frt 50 kr., Kohn Ferencz 50 kr''., Letlinger Kelemen 3 frt, Megyunorecz 40 kr., Miklbeck 40 kr., Molnár Ferencz 20 kr., Nagy kanizsai takarékpénztár 5 frt, Nagy Béla 5 frt, dtto 50 kr., Szalmay Károlyné 40 kr., Scherz Elis 50 kr., Szilvágyi Gyula 1 frt, Fif Jánosné40 kr., Tóth 50 kr., Tachauer Adolf 1 frt, Tri-pammer Gyula 1 frt, Wegscheider Krisz tina b frt, Weiler Izidor 1 frt, Walbacb Mór 1 frt, Wirth 20 kr. Összesen 348 frl 94 kr. Összesítés:
I. ■ II. III.
. ,Ugy, —; »«ólt a herczeg vontatottan — még egy kérelmem van, hadd búcsúzzam el NovikofFtól.
---Ha többet nem kér, megadom 1-
Egy ssóval sem I >
A hercteg, pár ásót vetett gyorsan egy szeletke papírra és pecsétjét reáütötte.
, ; Csák est mutassa és segédtisztem majd beereszti.
Adieu rokon! szólt Génís kezét nyújtva.
A herczeg érinté az odanyújtott kezet ^ jó mulatást, mortnogá bajussk alatt.. .
Téved ha mulatságra gondol ; első dolgom as lesz, viszonsá Génia, hogy kihallgatást kérek a czár és czárnőnél,
kegyelmet kérjek Novikoff számára. *• A heroseigelhűlts ugy állt-ott mint a,ösobor^.a hercsegnő után pedig lehűl-loitak a sátor fftggöayei.
Mikor a herczegnő eltűnt, a tábornok megrázkódott:
—Oh, oh, mormogá félhangon; én magam félek e »í tői, pedig nem bántot-tAsn í °V egy daemon, egy chimera, ki két ilakbsn jár, as egyikkel sséret, a másikkal pedig öl.
Idyn.
Nagy levelű, » csendes ssellőtől alig ingó pálmák » messze terjedő'' rózsa Ili totvényék kősó! kimagasló kis l»k, » ésendélet képét nyújtja » szemlélő elé, amint » hegyek lábához támaszkodik.
A verandán; melynek egyik oldala a Kaspi-tóra nyílik, egy földre teritett szőnyegen egy barátságot arctu hgg ül, koronként egyet-egyet szíopant a hosszú csöv.ü nargylón s hosssu fehér szakállát a tenger felől jövő gyenge szellő lebsgetL
Csendeoon ül as agg, szemeit mélázva nyugtatja as óriási vistűkrön, melynek kék színén as ellebbenő hálásssajkák fshér vitorlákkal, »ind megannyi elsn-fe&nó csüüőnöz hasonlítanak.
kerület 62 forint
kerület , 227 forint kerület 348 forint 65 kr
összesen 637 forint 65 kr Nngy-Kanizsán, 1881.
PLIHÁL FERENCZNÉ elnök.
líd himlőbon volt, részben gyógyuló, részben fejlődési félben. Természetes himlőbeteget egyet sem találtunk. Hogy míní> orvos rendőri és óvgyógymódban részesül a község a járvány megszüntetésére, an nak e belyeni kÖslósét feleslegesnek tartom. Tersánczky járás orrcf. (A gyorS hivatalos intézkedésért el.; ¿résss! va gyünk s örveudünk, hogy t. kősönségünk alapos megnyugvást nyerhet t munka társunk becses kiigazító kösleményében.
Szerk.)
— A Stern-féle hangversenyről még a követkerő tudósítást vettük «gyík munkatársunktóL Mult pénteken ehóll. Stern Zsigmond ur, a zágrábi zeneakadé mia tagja több helybeli műkedvelő köz remüködésével igen szép számú és diszes közönség előtt hangversenyt tartott .Casino" helyUégeiben. Stern ur, ki rövid ittléte alatt -i helybeli zeneértő közönség kedvenczévé vált, ez alkalommal újra fényesen tanusitá, hogy a kedveltséget teljes mérvben megérdemli. A* igen érdekes, nagy tapintattal és ízléssel összeállított programm a következő volt. L Souvenier de Kanizsa duo zongorára és gordonkára szerzé a hangversenyző, előadák Rózsa* völgyi Szidónia k. a. és a szerző. Rósss-völgyi k. a, csinos, compositió songoraré-ssét kitűnő felfogással és művészies köny-nyüséggel játazá, amint e nagy tehetségű hölgytől máskép nem is várhatunk. II. Előadatott .A touristák0 Genée tréfás terczettje, melyben Bettlhcim Arthur, Bischitzky Miksa és Ollop Imre urak szépen 6& Összevágón énekeltek és a közön séget jól mulattatták. III. „Trovatore áb ránd" Oertltől. gordonkán előadá a hang versenyaő, zongorán kiséré Kohn Hedvig k. a. E darabnál volt alkalma haDgver-aenyzőnek teljes milvészetét kifejteni, ós ezáltal a közönséget zajos tapsra és éljen zésre elragadni/Ezután következett: IV. Változatok Chopintől .La ci darem la raano." Kohn Hedvig k. a. e darsb előadása által zongorán min'' művésznő ma-tatá be magát a közönségnek. Gyönyörű játéka tanulmányozásról tanúskodik, és könnyed előadási modora korántsem árolá el a darab technikai nehézségeit. Ezt követé: V. Trio Mehul. .Joseph« czimü dalmüvéből gordonkán, fuvolán és zongorán előadák a hangversenyző, Go-dina Lajos és Grünhut Henrik urak. E darab előadásánál Godina ur szép és tissta fuvolajátéka, valamint Grünhut ur szabatos, sok tehetségről tanúskodó zongora kísérete által tün*. kí. B«-f«jezésül VI. Stern ur által szerzett .Kebelhangok" adattak elő; itt Rózsavölgyi k. a. volt ismét al kalma művészetét tündököltetni. Ami pedig magát a darabot illeti, az oly kedves és szép zenéjü, hogy bármely hírneves zeneszerzőnek is tiszteletére válhatnék.— A hangverseny után kedélyes tánezviga-lom rögtönőztetett, mely a társaságot még
'' sokáig együtt tartá. K. B.
- Légrádon í. hó 13 án tartotta Szilvágyi Gyula ev. lelkész ur beiktatási ünnepélyét. Főtiszt. Ándorka János esperes ur végezte az egyházi szertartást. As egyházi ünnepély a hivek buzgó és szép harmóniába vegyült zsoltár énekével kezdődött, roig fenn neve zett esperes nr mély és megható érzéssel
A rózsavízen, keresztül szűrődött füst vékony karikákban gomolyodik felfelé, róssaillattal terhelve lebeg a szellő -mindenfelé.
Allah áldjon meg Saif hosszú élettel és béke legyen veled, szólalt meg egy hang a verandán.
Saif a hang felé forditá frjét; a virrandán egy dervis állott poros szürke kámssában. ;
Béke veled, Allah kegyeskedett lépteidet lakomba vezérloni, légy üdvöz nálam.
Egy néger fiúcska jött, mosdótállal és kendővel.
Illatos rózsavissel megmosta a vendég szákállát és kezeit; azután megtö-rülte a schirazik juhok gyapjnból font törülközővel, melynek lágyság» vetekedett s bársonyéval.
Azután ssőnyegel ésnargylét hosott s nemsokára a két egyén előtt lapos csészékben párolgott a fekete kávé.''
Eljöttél Karszból, kérdé a vendég Saifat
El, Allah megáldott azzal a kegy-gyei, hogy egy gyermek helyet» kettőt ölelhetek.
Allah nagy és hatalmas, hol vannak
gyermekeid.
Itt együtt laknak, Thomár fiammá lett, én Carillát neki adtam.
Thomár itt és nem a csatasikon? kérdé a vendég, mikor minden igazhívő a csatasikon küzd a próféta birodalmáért.
Felhő ereszkedett as agg Saif magas homlokára.
Allsh k egy elme vég tel en, szól t bána tosan, bár volna ő a csatasikon, akkor nem volna tehetetlen félember.
Mit mondass? kérdés jövevény!
Arra emlékesett, ugy-e mikor Thomár a karazi kórhásban feküdt?
Emlékezem jól, ott valál te is!
AlUh nem engedte meghalni, életre szólította ismét; de egyik közét egy gyaur orvos levágta. . .
Meg kellett annak lenni? Meg. a főparancsnok is azt mondta, míg a gyaur orvos, ha kezét le netr; vágják meg fog halni. Es ő engedte. Én és Carjlla kértük 1 És most csak egy kez« van ?
a j°hb hiányéik ! És leányod ?
Neje neki éc boldog, én ís egészen megifjudom, ha boldogságukat- látom, olyanok mint a gerlék
Allah áldj* 4*eg őketl Thomár feJedi jobb kezét ha Caril Iára, Carilla frledi Thomár bénaságát ha reá néz, szeretnek és boldogok.
Hallgatás állott be & ket öreg közölt, csendesen szítták nargjléjukat, a lenyugvó nap érezfényben ragyogtatta az óriási tó hullámait, hűvösebb szellő kezdett lengedezni.
Mindiukább sülyedt, tülyedt, tüzes korongján napnak már csak sugarai meredeztek óriáoi küllők gyanánt ^ lát batáron, lassanként azok is eltűntek, az éj leple kezdett borulni a tájra.
Fölkelt a hold és nrniiia c*ak sugaraival születne a szerelem é* boldog ság, Carilla és Thomár jelent meg » ve randán.
A nő szendén borult férje ázéles mellére, épp sson a felén, hol a kar hiányzott, pótolja ast az ő érző szive.
Nemsokára hozták az estebéde: is. Hol voltatok ma gvermekeim ? kérdé Saif!
Tudod atyám ma rózsa szüret van, ott voltunk Thomárral, én is segítettem, egészen meg vagyok itt»sulva attól a ook illattól.
Sok van még hátra ? Feléve! vagyunk csak készen »tyám, vissonsá Thomár.
ecsetelte az ünnepély magasztosságát, msjd ismert nagy szónoki tehetséggel az egymás iránti szeretetet ajánlotta fel a pásztor és nyáj között,, végre áldást adva az egyhás férfiura. E megható jelenet után az ujonan beiktatott lel kész ur fenő költ érzéssel szólt hivaihes, melyek után as egyházi ünnepély véget ért. As isteni tisztel* t után a vendég szerető házi ur lakába mentik a számos meghívottak, hol a teritékek száma a40-et meghaladta. A pohárkössöntések sorát nevezett esperes ur nyitotta meg a házi ur ós kedves családjára, majd a hölgyekre és végül az ftgyhási gondnokokra, különösen » jelenlevő Győrffy János kanizsai ügyvéd és itteni ev. egyház felügyelő úrra emelve poharát, nem feledkezvén meg egyszersmind isletes jó ételek készítőiről sem. Győrffy ur vissont aZ esperes ur és a helybeli plébános úrira emelt "poharat elsőnek régi itteni érdemeit emelte ki, utóbbinak pedig a Légrádnak kaoizaáhozi csatoltatása iránt tett megpendilését és ebbeli űgybuzgóssgát magasztalva. Horváth Gyula Kot tori állomási- főnők uh a házi ur és családjára,; majd ahási.''.ur vissont vendégeire, sorok irója a dombo rui Hirschler testvér urakra, de különösen a jelenlevő Hirschler Lipót ugy" a később megérkezett Hirschler Henrik urakn emelt poharat, kiemelve azoknak hazafiúi érdemeit, kik a jó tettekben és vendégszeretetben egyaránt rég )ó hírnévnek örvenduek. Még sok pehárkü szőntés következett majd a jelen levő Kostyál s. szolgabíró ur ugy kedves nőjére, valamint később a városi elöljáróságra stb. Élénk ssint kölcsönösött az amúgy is kedélyes hangulatnak Bátorfi Lajos ur e lap szerkesztőjének és Oszeszly Antal nr kanizsai város érdemdús ellenőr jenek megérkezése, kik azonba^ idő rövidség miatt csak kevés ideig marad* haltak. Estefelé a vendég &ereg szétoszlott, magával vívó a felejthetlen és édes visszaemlékezés szívbeli kincseit. Adjon az ég e hazának még sok ily jó hazafias papot! a haza és népének boldogitására. Légrád 1881. márczius 15-én. Haller István kir. postamester.
— Felhívás a taagysr vidéki városok fűszer-k«reskedőih«z. Kartársak.'' Az 1881-ik évi IV. törvényezíkk, mely a csakor, ozakorkák-,..csokoládé-, kávé-pótolmányok- és sör fogyasztás megadóztatására vonatkozik,, folyó évi április hó elsején foganatosittatík. A nevezett tör-vényezikk 6-dik §-ában nyílt községek számára előirányzott adórendszer : as áia-lányozás éa ennek kifolyása, a többszáni» megadóztatása oly veszély, mely kereskedelmi viszonyaink teljes á-slakulását és előre meg nem határozható állapotokat idézend elő, - oly állapotokat, melyek mindenesetre szomszéd tartományaink — részben pedig országunk zárt városainak fognak előnyére szolgálni. A nyílt városok és körségekre cgyoldalulsg fel rótt terhek egyrészről, valsmint összeköttetéseink, az adórendszer hiányosságából eredő, teljes felbomlása és elsat-nyulása által másrészről, azon anl>os gond gerjesztetik fel bennünk: hogy üzleteink romlásnak indulnak, vagyonunk sok évi tevékenységünk gyümölcse — és
Nem végezted be szavaidat Saif,
szólt a vendég.
Nem sok van még hátra, nézz oda,
szavaimnak végét akkor majd megtalálod, itt vannak ők, boldogok 1 De még is!
Mihelyt Thomár meggyógyult, ide költözködtünk és azóta itt vagyunk, e birtok tudod testvéremé volt, őtet Allah magához vette és örököltem én, öreg vagyok már, Thomnr fiatal, nekik adtam, gazdálkodjanak.
Méla ténye ezüstözé a holdnak verandát, sötétkék üvegharangkéni függött as égboltozat.
Mindenki hallgatót'', csak négy szem beszélt, bűvös nyelvén a szerelemnek, bűvös nyelvén a szemsugárnak; és ők még is megértették egymást. ,
Énekelj ''gyet leányom dalaidból, szólalt meg Ssif, oly^ jól esik elmerengnem azokon.
Carilla mandolinját vette s egyikét éneklé ama bűvösschirási daloknak,melytől megbódul a szív és részegek lesznek as érzéksk. —
Th«már ssemei Carilla ajkaira tapadtak. a két öreg p-dig mélyebben huzá turbánját homlokára. —
Elhallgatott a dal, elhangzott as u''olsó accord, de az érzékek még mámorosak valájnak a varásatól. —
A tó habjai locsogtak/ szelíden úszott a hold, méla csend honolt mindenfelé. -
Thomár fejét Carilla ölébe hajtá, a két öreg pedig még tovább merengett az elhamvadt lángróL a régi szerelemről ...
Elmúlik minden, csak a sir örök ! A chimera megmutatja arexának egyik felét. Novikoff egyedül ült sátora beljé-ben, as első osztályt a tábornok egyik segédtisztje foglalta el. —
Novikoff fogoly volt a vászon falak között jobban, mintha egy elsőrendű
erősségben ülne, hol egész őraég. őrsi a foglyokat.
Ide katonai becsülete kötötte, es erős«bb minden cyelopsr fainál. Elkezdett gondolkozai! Végig futott előtte minden roha-mosan.
Szemei odatapadtak arra a medve bőrre, niplyeo as elfogott török leányka feküdt, odal&padtak arra a cserkesz jatagánra, melylyel leszúrni akarta. —
Arra * függönyre, mely alaltGéuia megjelent olyan váratlanul. —
Különös, a török leányka képe egészen elmosódott, csak halványan rajsoló-dék lelkében, pedig nemrég történt, és Génia képe véréi erősebb lüktetésbe hozza, pedig mily régen ismeri; ol ís akp.rU feledni, — nem, egyszer már. —
Átkozta öuöamagát, hogy » valóságért délibábot kergetett.—
Elfeledkezett önönm»gáról egészeu, azt hitte álmodik, ébren van és még h álmodik. —
Mindenről gondolkodott, minden kép végig futott előtte csak egy nem, a jelenlegi fogsága. —
Csak akkor jexzent össze, mikor a segédtiszt a hercsegnőt jelentette be a főtábornagy engedélyével. —
Novikoff felkelt, a herczegnő gyorsan eresztette le maga után a függönyt.
Azután oda lépett Novikoffböz,m<>g-fogá ennek kezét. —
Búcsúzni jöttem Sándor! szólt szelíden, szomorúan. —
Novikoff megrázkódott, most kezdett ébredni. -—
Hogyan, már itt hagy ? Kell mennem y pedig szeretnék maradni, az ön sorsa Prometheusként ido iánezol és mégis mennem ke!L —
Novikoff egy lökést érzett agyábant mint kit as ágyú szele üt meg. —
Az én sorsom . . . mormogá akaratlan uL —
huszadik évfolyam
ZALA I K ö -Z L ö N Y
♦ t •
t.
MABÖZIUB ítífflfel.
végkö vetkezméuy ül, szeplőtlen neveink veszélyeztetnek. Kartársskl AlólirotUk az általuk képviselt helységek nevében, ezen aggodalmak és félelmeknek, egy, folyó hó 10-ikén Szapáry Gyula gróf pán* ügymin isz ter 0 Nagy móltóságától nyert kihallgatás alkalmával leplezetlen kifejezést adtak és aggasztó helyzetünk igazságos elismerése mellett azon kegyes igéretét nyerték, hogy egy érdekeltekből álló országos értekesiet által kidolgozandó, a nevesett adó kiviteli módozataira vonatkozó javaslat, a mennyiben a törvénynyel ellentétben nem fog állni ós as államkincstárt nem károsiundja, teljes méltánylásban részesülend. Kortársak ! A válság, mely közvetlen előttünk áll, erőnk teljes megfeszítését követeli az iránt, hogy a módozat, melyet teremteni felsda tunk, a fogyasztási adót csakugyan fogyasztási adóvá tegye, — ne felejtsük, hogy es adó lehető legteljesebb kiakná sásában fekssik jövőnk Conditió aine qua non-ja, — terjeszszétek ezen irányt minden rendelkezéstekre álló eszközzel és gyülekezzetek ^személyesen minél tö raegesebben a költségek tekintetbe vétele nélkül, melyek koczkán álló létüok ellenében kérdésbet sem vehetők, a folyó hó 24-dikén tartandó orsságos értekezletre a fővárosba, bol működő bizottság „Grand Hotel Hungaria* szállodában, már e hó 21 tői kezdve állandóan gyülé-sesni fog. Gyűjtsétek és rendeszétek addig kivánataitokat, — világítsátok fel azután a mérvadó köröket érdekeitekről, — és tudjátok meg, hogy csakis az egész ursság kivánatának egyhangú kifejezése lesz döntő jövőtök felett, — törekedjetek szellemi tehetségeitekkel oda, hogy a „Magyar gyarmatáru kereskedők első országos értekezlete* elérje, mire hivatva van: „egy oly adó tereihtóaét, mely a kereskedelem érdekei kímélése mell-.tt állam és polgárra nézve egyaránt üdvös leend.* Iparkodjunk egyesült erővel ezen ctél felé, — itt az alkalom ! I Kelt Székes fehérvárott, 1881-iki márczius hó 13-án. A magyar gyarmatáru kereskedők első országos értekezletének müködő-bizott-aága; Mautner Adolf elnök. Pinkas Vil mos jegyző. Reichard Mór, Pongrácz Gyula, Kari József, Kovács Károly, bi-sottmányi tagok. A nagy kanizsai fűszer kereskedők nevében : Tauber Alajos. Strém Vilmos. A keszthelyi füszerker«»-kedők nevében : Wünsch Ferencz. Schleif-fer Sándor. A szombathelyi füszerkeres-kedók nevében: Hoffmann Ign. Kelemen Nep. János. A tatai füsxerkereskedők nevében : Mihály János, Rosenbenberg Adolf Zink Antal.
— A keszthelyi ifjúság önképző és betegsegélyzó egyleiének több tagja mult hó 26 án a .Gyarmati"-féle vendéglő helyiségében az egylet alaptőkéje javára tánczestólyt rendezett. A táncz-estély minden tekiutatben kitűnően sikerült 8 az egylet alaptőkéje javára 62 frtot jövedelmezett. A uégyeseket mintegy 40 pár tánczolta. Ott voltak: Sujánazky Etel, Schvarczenberg Károlin, Mészáros Terka, Wollák nővérek, Mester nővérek, Eőry Lujza, Horváth nővérek, Tornáczky Kata, Boraudy Mari,
Igen, as öné, önt fóbe akarják lö vetni 1 —
Én nekem mindegy, nem törődöm vele. —
És én? kérdé Génia rezgő hangon, mig ssemeiben könyek égtek. —
Óh Sándor szivem m<-gtörik, ha arra gondolok, hogy habod kell, mi nélküled az élet, én szerellek, imádlak, az a golyó engem is megöl, mely téged ér, szavának véghangjai elvesztek a fuldokló zokogásban, és egy székre roskad''. —
Novikoff felordított, mint a puszták tigrise, midőn kölykeit nem talslja, odarohant a hercsegnőhöz, sz az álomszerű zsibbadás, mely érzékeit lenyűgözte, el tűnt, széles melle hörgött, szemei vad tűsben égtek. —
Az ukráDiai vér felpezsgett ereiben. De hál kik azok, kiáltott meny-dörgő hangon, hái kik ? Nem az én életem jön itt számba, de a te. könyeid, jaj azoknak, a kik ezt okozták. —
Nem, az nem lehet, fuldoklá Génia, kerüljön éltembe, vagyonolnba, te szabad lész, taszits el magadtól, csak élj és bol« dog légy, mindegy nekem, osak élj 1 — Novikoff ajkai remegtek, s megra-gadá Génia kezeit. —
Geneviéve, szólalt meg tompán; valakire kellett a veszteséget hárítani, valakinek ezért veszni kell, és ez én vagyok 1 de nem, Istenemre nem szabad ennek megtörténnie; — bűnhődnek at árulók, de nem én. — De hát kik azok? Rumnikoff Sergius herczeg főpa
raacsnok! —
. A herczegnő felugrott és ajkai elfehéredtek. —
Oh Sándor ön téved, és kegyetlen, nyőgé halkan. —
Az ő müve volt mindez, elhibázott, hirtelen s könnyelmű támadás. — Téved, téved, nem ö .. . . De igen ő, a.ki engem akar meg-
Friesi nővérek, Ungár nővérek és Prácsar Antónia ttb. k. a. továbbá: Domby Károlyné, Sourner Edéné, Ru-zsicskáné, Novákné, Fátyolné, stb. asszonyságok. A kedélyes táncsestély, melyen s rendeső iQuság elismerést érdemlő kitartást tanusitott, k¡világos kivirrsdtig tartott
— Árverés Zalamegyében. — Alst&dter Borbála 2826 frtra b. ingt apr. 6. Szántódon. — Horváth Antalné 1568 frtra b. ingt. apr. 13. Pudturenbm. — illés János 1160 frtra b. ingt. apr. 13. Kis-Apáton. — Vlahek Lukác- 1591 frtra b. ing. apr. 4 Hodosánban. — Horváth János 1200 frtra b. ing. mircz. 30. Tapolcsán. — Takács József 933 frtrs b. ingt. spr. 19. Ssabarban. —
— Hazai rövid hirek. Brassóban a himlójárvány 207 áldosatot vittel. — Temeavárott mult pénteken földrengést észleltek. — Kenderesen egy szolgáló kedvesére lőtt. — H.-M.-Vásárhelyen s kereskedő-segédek tömegesen ast kérelmezők, hogy vasárnap egész nap zárva legyen as üzlet. —i
— Külföldi rövid hirek. — Lissabonban egy katonatiast as utcsán erővel megcsókolt egy szép leányt,emiatt elbocsátották a hadsereg köréből. — Bécsben a Szt.-Isi ván templom perselyét faltörték s 70 — 80 frtot eltolvajoltak. — Monakóbaa három ujabb öngyilkossági eset fordult elő. — Párisban egy koldus halt meg, ki .szegény* árvainak két és fél milliót frankot hagyott. — Rudolf trónörököst a zultán meghivta vendégeül Konstantinápoly ba. —

KI nyert?
Szeben márcs. 9-én : 56. 42. 29. 7. 45. Prága . . 31. 44. 14. 64. 2. Lemberg . . 41. 83. 39. 14. 78. Temesvár márcz 12 én: 38. 34. 32.67.31. Bécs . . 88.17.30.24. 9.
Grácz „ . 38.71.34.47.77.
Színészet.
(H.) Szombat márcaios 12-éu ifj Dumas Sándor ,A törvénytelen fin* czimü hatásos kzinmüve adatott szép számú közönség előtt — A d*rab compositiója Valamiut nyelvezete kitűnő, de nem kevésbé kikerült előadás* is. A szereplők: Cséky Ilon (Vignot Kára), Fe-hérváry Otti^ (Storuay), Gerőfy Andor (Jaqucs, a törvénytelen fiu), Takács Ádám (Dorgebach inarquis), Lrnkev Gyula (Fresard) n.ondbatni remekeltek ; él.-thü alnkitáatik, j<N betanult szerepeik Ugye» megoldása >ctnmi kiváuni valót nem hagyott maga ntán. Üerőty jelei »zin-társulatát melegen ajánljuk a helybeli és vidéki t. közönség méltó pártfogásába.
(8a 1 Márczius 13-án vasárnap szinro hozták Bgorváry P. Ödön £> folvouásos látványos korrajxát A darab :iagy tetszés közt adatott. A közönség azon rész«, mely jobbára csakis vnsárnap látogithntja a színházat, kitU nőén mulatott, 8 Petőfi életének fontos ibb uioszaiiAlairól megközelítő képzetet nyerhetett Szerepkörtlk«-t ¡.zépen betöltötték Gerőfy (Pe-tő6), Cséky Ilon (Szen trry Júliai M-.dgyuza Er-lín (l''oroczkói leéu), Takács Á''lám (Bem), Kehér.áry (tanitó) A többiek is a kisebb, na gyobh szerepkörökben sikeresen játszotUk
(<t.) Már • aíus 14-t-n adták Peicsényi Béla „S''áltó'''' czimü 5 felvonásos eredeti szin* müvét. A kissé nagy lére eresztrti darabban elismerést érd»ml5Ieg játszottak : Qprőfy Andor (Kisteleki Sápdor;, Takács Á-iám (Vich-nyey), Cséky Ilon (Katalin), Mrdgyaszai Eve-
ölni, hogy hibáit eltakarja legyen átkozott még
Ne mondja tovább, ne átkozza meg, sikoltott közbe a herczegnő, ő ártatlan, R8küszöni önnek, hogy ártatlan, ez as áruló itt, azzel egy ösjzdhajlott papirt vont elő. —
Mi ez as égre ?
Mfflakoff tábornagy levele, melyben as átvett árulási összeget, a vórdijt nyugtázza, nézze, olvassa és Ítéljen. —
Valóban, amint az ezredes az ivet szétbontá, Maflakoff szegletes betűi nyugodtak a papíron ; forma szerinti nyugta volt és as orosz hadsereg egész támadási terve. —
As egész francziául a karszí főparancsnokhoz volt intézve. —
De hisz ez rettenetes! hissón akkor fel vagyok mentve!
Még nem, a főparancsnok vád alá helyezte önt, mint ki as általános támadás helyett önfejüleg intézkedett, beláthatja maga msga is, hogy «7. csak Maflakoff tervét segítette elC. —
Igas, igaz, mormogá az ezredes. — A hercseg, kit ön méltatlanul elítélt, az itteni haditanács ítéletét as egész jelen léssel együtt Sst.-Pétervárra küldi. —
ítéljék önt ott el; és ott . . . pedig felmentetik. — Gondolja?
Tudom, meg vagyok győződve,szí vem súgja azt, önt nem Ítélhetik el, se-hogysem. —
Sehogysem ?
Ms igen, sem Szibériába sem küldik, sem főbe nem lövik. —
Inkább két halál, mint -Szibéria ! magam ölném meg magam, sein mint hogy as örök szolgaság nyomorító láncsát tűrjem. —■
Oh Sándor, ssóit Génls melegen, ha a végzet másként akarná és Ön oda kerülne, én lennék az, kinek keble akkor is ép oly melegen érezne, mint most, és együtt lürné rabságának lánczait —
lin (Székelyné) Szigligeti Józieí (Marcii), Haj nal Irén (Marját), Mukey OvoU (Kevs Gum-táv). A közönség közép txáakau vol j len
Irodalom
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Caoissán W^jdiU Jóssef l ftnyvk<-re»ksdá«e által megrendelhető )
— Uj t«n»müvek Megjelent éa beküldetett s szerkesztőséghez as .Apollo'' zenemű folyóiratnak folyó évi január és február havi füzete. A január havi füzet tartalma: 1. Románcz, zongorára ssersé Halács Jáno*. 2. A budapesti városliget ben, ídyll Hölal Lőrinczíől. 3. Scherso Aliaga Gézától 4. Bus ai idő. dal Brogyá nyi Victoriától. 5. A pásztor fiu. dal Ko-derle Rózától. (Mindkét dal az orss. zeneakadémia hangversenyéu adatolt elő.) 6. Holdsugár, lengyelk-s Barabás Istvántól. — A február havi füzet tartalma: 1. Nisida, egyveleg keringő Genée Richárd hason csimü opereliejt dallamaiból,Hölrl Lőrincxtől. 2. Korcsolya polka (gyors.) Reinprecht Alajostól. 3. Etude Golts F.-»ől. 4. Virágot ültettem anyám sirbal-mára, dal Petőfitől, senóje Kaju Gyulától. Ax .Apollo" előfizetési ára egéss évre 6 frt félévre 3 frt Az elófisetésí péns, az .Apollo" kiadóhivatalábos(Budapest▼ár, Verbócsy utcza 11. csimesve küldendő b«, lngcxélsserübben postau''alvány utján. A lap egéss éves előfizetői két nagy mü-mellékletet és négy világhírű zenesserzó arczképét, s falévesek egy uaümollékletet és kél arcsképet kapnak.Uj előfise''őknek sz eddig megjelent (január—márexiusi) füsetek is m*gküldelnek. As .ApolloB, ezen egyetlen hazai zenészeli közlönyünk tiz évi fenáliása óta már is oly becses magyar zeneirodalmi gyűjteményt hozott létre, mely ugy kiállítás, mint tartalomra nésve vetekedik a külföldi hason gyűjteményekkel, olcsóságra nésve pedig hazai zeneirodalmunkban páratlanul áll. Ax .Apollo* régibb évfolyamaiból fennma radt egyes számok potom áron kaphatók a lap kiadóhivatala utján; ugyanis egy nyolcs oldalra terjedő több zenemüvet tartalmazó szám 10 krajexárért, egy 16 oldalra terjedő szám 20 krérl bérmentve küldeuk.
— E.trháger Károly kiadásában megjelenő .Képes Szakácskönyv" 7. 8. füzele beküldetett hoszánk Ara 30—30 kr. A magyar polgári konyha és ta»ga sabb igényű háztartások számára. Egyik füzettel .hal taayonaissel* czimü színeseit kép van mellékelve.
— Aigr^r L aj orrúit a maga nemé ben ritka mü jelent meg Rakodczay Pál tói „S inpadi tanulmáuyok" czimen. Erő teljes gondolatok, helyes irány s bő oIva sottság jellemzik a müvet. Szerző játszi gunyoyal, majd kemény ostorozással él; dicsér, elismer, de mindamellett magyarosan szembe mondja az igazat. Irodalmunk e téren valóban parlag, azért hazafiúi hév vei üdvözöljük a lehetséges és jóakaralu szerzőt. A pártolásra mél ú kiadvány ára 80 kr. Ajánljuk nemcsak a közönség, de a sziné*zvilág figyelmébe is.
Génia, imádott Géníám rebegé gróf. önnek szive nagy, nemes, ily szí / gyémánt, én erre érdemetlen vagyok, i herczegnő kezeit tnogragadva, térdre hul lott s csókjaival boritá. —
Génia szemeiben egy láng gyúlt kí, keble lihegett, ajkai remegtek, karjait as ifjú nyaka köré foná, s fürtéi annak homlokára hullottak. —
E pillanatban egy aorlövés dördü-lése hangzott.
A herczegnő felsikoltott s szemei kitágultak a rémülettől. —
A gróf kirohant és a segédtisztet kiáltá. -
Mi voll ez? kórdé a visszatérő segédtiszttől. —
A haditanács Ítélete! Alikofi Iwánt lőttek fóbe, áruló volt, s nagy összeg pénzt talállak nála. —
Mi volt az égre ez a dördülés? kérdé a herczegnő. ? ^
Egy szegéuy ördögöt lőttek fóbe, ki áruló volt. —
Ki volt az ? —
Alíkoff Ifván számvevő alhadusgy, kinek minden jó tulajdonság« cs«k abból állt, hogy miudenkí írását annyira tudta utánozni, bogy megesküdött volna mindenki, ha saját halálos Ítéletét olvasta volna is, hogy ő irt». —
Génia elhalványodott, egy hosszú sóhaj szakadt fel kebléből. —
Ismét egy élet veszett el 1 — Egyre figyelmestetem még édes Sándor, axt s meghiusult támadási tervet ne vallja magáénak, hivatkozzék egye nesen a főtáboroagyra és annak paras csára, folytatá még mindig halványan; és most pedig az ég áldja meg, gondolja meg, bogy vannak barátai, kik őrködnek ön felett. —
Szavai végeztével reszketve vetó magát Novikoff keblére, ott sirt, hosszasan, keserűn. — (Vége köve''kesík.)
Vegyes hirek.
— Gyógyászati levelek VII. Test. tisstitás. Átéli időben, mely oly gyakran m ?gnehexiti a ssabsd légben Tald meg-kívánt mosgást, az emberi te«tnek szövetei könnyen beteges állspotot idésnek eló. As izzadság elkülönítés hiányos és a mailett késsek vagyunk egy erősebb és issasstóbb táplálék által a salakodást szaporítani. Mely ellentétet képes ason« ban a szorult szobalég as üditő tavass levegővel, a tavass tehát a legjobb idő arra, hogy a tél alatt leült, felesleges é* as egyes létss»rn«k tevékenységét gátoló anyagok és nedvek (epe és turha) egy asabáiyo« éa a testei uom bántó ssék által ellávolitassanak és ezáltal sok hosszú, nehés szenvedésnek eleje vétessék. Mig a* egészséges, vagy magát egészségesnek tartó egyén se késlekedjék eaen drága, piros élei nedvnek, mely erejét keresztül hullámozza s kellő tisztaságot és.erősbitő működést egy szabályos buria által elővigyázván megvédeni; de a legnagyobb szükség mindazoknak is, kik megromlott emésztésben, szorulásban, nyiltsebekben, utálatos bőrkiütésekben, vértódulásban, köszvény ben, szédülésben, a tagok lomha-ságában és fáradságában, aranyérben, és a gyomorban, a májban és a belekbe je-lentkező fájdalmakban ssenvednek. Ezen szerek megválasztásánál is a legnagyobb elővigyázat kivántátik, mart as e acélból kibocsájtott sok labdacs és vegyitók stb. ssáms igen nagy és c*ak kevés oly orvosságok vannak, melyek nem okosnak fájdalmat, melyek a testet nem gyö ngitUk és nem volnának káros befolyással a testre nézve, vagy melyek enyhitően előmozdítanák az emésztést. Joggal ajánlhatók mind biztos és működésében kellemes gyógyssert a Brandt Richárd álul Schsffhausenban (Sveics) kiállított sveiezi labdacsokat. Az összes osstrák magyar birodalom minden jó gjógytára birja e szert,mely 50 drb 70 vagy 15 drb 25 kr. tartalmas. A raktár a levél általi megrendelésekre Belus József gyógysse-rész urnák Nsgy-Kanisaára is megküldi.
— Eltűnt léghajótok. A mult kedden Eindhovenben, Hollandia mollett, két franczia léghajós következő levelét találták meg: A .sas* léghajón ¿881. február 15-én, as éjssaki szélesség 52-ik foka alatt. Sohasem látják több i Franczia-országol, mert a szél véss ésxek-nyugat felé kerget. A levél ozclgHljon~Wradá&ül elpusztulásunk esetére. Jules Gerard, Francois Jaroin * A boldogtalanok azóta valószínűleg a tenger hullámai közt találták tragikus halálukat. - .\
— Gyomorssenvedöknek fontot. Schaumaun Gyula gyógyszerész urnák Stockeraubao. Egy jó barát'' közbenjárása folytán Gyomorsój*ból 2 dobozzal elhasználtam és már as elsőnek olhassná lása után kitűnő hatást éasieltem Kérem tehát utánvétel utján még két dobozzal Küldeni. Tisztelettel Alttenbacfc 1879. nov. 1 I. Herciog József lelkész.. Kapható a műkészitő ornzágos gyógysierésznéf Stockeraubnn és minden nevese tes gyógytárban. Egy doboz ára 76 kr. ha legkevesebb 2 dobos rendeltetik meg.
— Billroth bécsi tsnártól a napokban a szokásos rendelési órák alatt egy sűrűn lefátyolozott hölgy jelent meg és egy jótékony intéxst részére a tanárnak egy borítékba xárt összeget adott át. A tanár az összeg nyugtázása végett nevét kérte, de a hölgy nem akarta megmondani éa sietve távozott. Midőn később Billroth s borítékot fölbontotta, nem kis meglepetésére öt ropogó — ezres hullott ki.
— Monakóból magint egy drámát jelentenek a következőkben. Nem régen érkezett oda egy Weiner nerü német tőkepénzes, bog)- beteges leányát a tengeri levegő némileg helyrehozza. Akaratlanul belesodortatott a játékba és plr nap alatt óriási összeget vesztett el. Még talán vi gasztalóduit volna a szerencsétlen ember, de leánya hirtelenül rosszabbul lett és meghalt.A tönkre ment ember most már mi sem kölvén a sivár éleihez, szobája csillárjára magát, leáoyja temetése után felakasztó-ta.Temetési költségét* .bank* viselte.
— A kalandornő V.Margit,elhagy va a szülői házat Miskolciról megszökött s a fővárosban .élt* egy ideig. 18 éves szép barns. leúny volt ; udvarlói Sem hiányoztak. D-i a szép leányt nem elégítette ki s főváros, vallását s nerét megváltoztavvs Berlinbe ment, hol fekete h''ja, arcbőre arra a gondolatra vitte, hogy magát egy p-tusi ctigáoyleánynak" adja ki E hang satos czim alatt nem egy- imádót talált, de rövid időn beteg lett s illetőségét bejelentvén, felgyógyulása után vissza kül-detett Magyarországra, itt a fővárosban telepedett le, hol majd mint .ss^néssnő*, majd mint .énekesnő'', majd mint pénz tárnokné csalásokat követettt el; mig egyik nő, kit ssiute megcsalt, teljelen^st tenni elhaUrozia magát a ez ügybeni eljárással egy fővárosi ügy védet megbízott. A szép Margit ma 19 éves s élet regénye még cs»k most kezdődik.
— Legfőbb itélotzéki döntvény, mely a nőknek szól. A legfőbb ítélőszék a napokban egy érdekes döntvényt ho zott, melyet ajánljuk a nyájas olvasónők
figyelmébe. A döntvény így hangzik: „Ha a megrendelt ruha ísléstelen és divat-szerütlennek, de nem hasznavehetlennek találtatik, es nem képes oly kifogást, mi által a vételiUgyíel meg ~ném "kfifófúnek tekintessék.'''' ^ "
— BriUstelt márcz. 8 íka este óta egy ssörnyű végfi házasságtörés dráma foglalkoztatja. Az iszonyú vértettnek, melyet egy megcsalt férj követett el, két áldosata van. A tettes magyar ember. Németh Imrének hivják, hómonai szüle-tésü.s s munkásosztályhoz tartozik. Né-rnéth muh este lakásába érkezve, nejét egy festő segéddel b-zalmas együttlétben lepte meg. A megcsalt férjet őrjöngő dühöngés fogta el, ordítva rohant a házasságtörő párra, s altestét éles késsel mindkettőnek felhasította. A nő, ki nem közönséges ssépaég volt és szeretöje azonnal meghaltak. A gyilkos tette után rögtön jelentkezett s rendőrségnél, hová véres ruhábsn s bajsdon fővel érkezett
— Frankéi Leo sajtóperc. A com-müne volt magyar ssületésü minisztere ellen, ki Budapesten ss .Arbeiter Wo-chenkronik* csimü lspot szerkeszti a kir. ügyész sajtópert iaditott Nevezett lap mult évi 38 ik .számában .Nyomás ellennyomást szül* csim alatt egy közlemény jelent meg, mely a katonai fegyelmet, mint a zsarnokság hslaímán&k alapját ttUtetl fsl. E oyÉ«rtattáWr--NélÜlország-ban intéxtetett i katonasághoz, s Frankéi csak mint terjesztő pöröltelett. Füzesséry Géaa volt Frankéi védője. A tárgyalás délután 5 óráig tartóit & as esküdtek kimondták a bűnöst, mire a bíróság Fran • kelt 18 havi államfogházra m S00 frt pénzbirnágra esetleg 60 napi fogságra ítélte. Füzesséry fallebbcsett.
Papírszeletek.
A népszámláláskor.
Ügynök (kérdi egy »»Í3é«nCtn>: Mi az állása ?
Szinéssní : 8riaét«6 ■-» y .. Ügynak: F5- vagy tacll^sfoftalkot^sa

szólít
míg-
— Egy elegánsul öltösött hölgye; ls ntcza szögletén agy koídus ,
— Asszonyom, adjon egy kra)ccárl í
— Sajnálom — s»á! a hölgy, miután észrevette, hogy iárczáját otthon folejtgttq, — nincs nálam péna, t
— Nos — felel omelkedeítebbíJiiÉDgon a koldus, tetőtől talpig méregetv«''á biM^v.''t.— iatAn —otgátha»»* <aaw>t nékány fci»jiü-ral ?
Hivatalos piaczi árn&
I i ) '' Naey^*anizaán, 1S8U; máriw í>.
100 kilogrammjával számítva
Buza 11-----11.50 Rozs 9 50 -• 10.—
A p* —8 —. Zab G—- .G5o Knkoriez.i
6-—.-•—. Burgonya --. Borsó 3t>.—
SO —. Lencse —.—■—''¿8—. Hth .---9--
Széna -—.—2-—. Saalrna —1-^0. • 1 kilogrammjával szimitva. Marhahús 43—.M. Juhhu* -''••''-.— Ser-
tóahus 56---. S*at.«na —.—7G. Disxnózsir
•—. -86. Vőröshagj-ma •—.-18. . Fog''iajryma
•---30. Cxnkor Bor» 1 —12 i.
Paprika. 1-—.—£ Szappan —.—40.
1 literjével számítva; • Ó bor 32-4ti.-kr. Uj bo» 20 28 kr. Pálinka 48 kr. Ecset 6 kr "Kiadta:
FARKAS, v, piaci könyrve^otrtj
Üzleti szemle.
Nagy-Kanizsán, lfeSl. márcz. 15. ldCjárásunk, mely as utolsó hetekben már egészen tavaszias jelleget öltött, i-»mét el-aordnlt. Kéi nap 6ta hidfg, viharhoz hasonló szél uralkodik, mely eröl fagygyal van összo-kStUtésMn . .j -j
Üzletünk végre éri&ÍTt Attylie iráuy-aattól, m«ly*t idűa küvwtetl v.iIa A
megélénkült vételkedv nagyobb forg Imat vont maga ntán, a»lr u irakrt nőzve sesf- marAd-Jjatou hatás célkai, ámbár e«« hatás "csak m-hány csikknél jclhatuu eddig érvényre.
Buza erősebb kérdetőgködésnek örvend és még Alárendelt fajokban is, melyek eddig-végleg el T6ltak hanyagolva, figyelemre talál ; árak azonbaa irég csak keveset javultak.
Roza szintén szilárdabb irányzatot követ és utolsó napokban ^tí^nk foí^sliaat: fej. tett ki. Arak f Ijebb szilltkk '' " V
Az általános jobb hangulat árpára flézve tem maradt hatás nélkai. Serfosésre alk.lmas minSségek jó keletnek örvendenek, mig 1. fa* jok, melyek az idén nem igen _»ürüen fordultak el5, vetésre túlságos árakon vásároltatnak .
Kakoricsa. Mig cinquantin még mindig nagy mennyiségekben kínál tátik, öregsze iiü áruban hiány állott be, mely e minőség árait emelé.
Zabban készletek hiánya végett majdnem semmi ftsUtfiok siocs. - •" - • ■•
Bükköny vetési czélokra éléuken keres-tetik ós massa.^-aktt.fc-e^ VQS
Bab ugy febér mint tarks mi őségben végkeji el vau hanyagolva- éj -míjdifcu] elail* hatatlanná vált.
líuwi -I0?7d—11.4a Rozi H40.-9.Í0. Árpa 8.—.— 9 60, Zab 6^.^625. ^S^Wtcxa 5.90.—6.20. Cinquánön 6.5Ó.''—6.70. Bükköny 7 50.—S.—. Bab fehér 7 50.-8.—. Bab tarka 6.50.—. .—. • K. B.
Felelős szerkesztő:
BÍ-TOBF
n LAJOS.
H I R D, &
tSflmfigh^r JAnng
épitósz - ura*}. Jól kitartött
TIZ KÁSfflÉH
4 frQAvaí f. mátcdlifis
hópwkaphmr^
257 3—3

Z.A Îi JLIOffiöiZ L O K T
HIRDETESEK.
MÁBOZIÜSimö-1881.
6 kuzassai

0
A cs. kir. szab. osztrák hitelxálogi biztosított
zilW«j|ïïii
6 îmzâssal
darabja 100 frt
évenkint 6 húzással
és minden
főnyeremény 50000 fijgj
kcrcukednok kétségtolen hitellel & legnagyobb Byeré8e*etek,
''minthogy minden J(X) frt névírték sz"rinf kijátszott záloglevélre azonkívül míg jutalom élr-zet is esik, mely & kijátszási? minden hutáiban részt rest, és melynek értéke már ma 30—35 forintig terjed.
£ jeles záloglcvé jegyek, melyek nem ajánlhatók eléggé, egyszersmind a legolcsóbbak as osztrák-magyar birodalomban, mert ezek az egyodüli soisjcgyek, rni-lyvk ráfizetés nélkül fenntarthatók, éa''ra ¿gi« bizton lehet e kitűnt iegynek jelentékeny árfelemelkedésére számítani.
Közelebbről vit-gálva, látjuk, hogy j j*gy
9 százalékos kamatozást
képet, minthogy az éri 6 kötlerél érték- darabját 1 frttal vére 6 frt, a kamat 3 frttal számitva, így az eredmény 0 forintot tesz
Ml ezea sorsjegyeket készpénzben szigorúan a nap! árfo-lyta szerint (most 100 frt) adjak, kereset ét kSitség Mrmentve, . valamint havi részlet Hzetés mellett Is
10 részlet Í0 frttal . .....100 frt
"az utolsó részlei . . *. . . . . 5 frt
összesen : 105 frt
A 10 frtayi fizetést legyenként az eladók kívánatára 4''!,% Is. megtartjuk.
-A töt M a jóíó îi&zâsra 1881. april 15.1 frí és bélyeg.
NYITRAI és TARSA
Budapest, Dorottya-utcza 6. sz.
A jut&iom-kötlevelek mint tökének kamatozása véirott használhatók községeknél, tostületekné'', nyilvá-ios felügyelet alatt
áiró intézeteknél, továbbá gyám- és letett pénz gysnánt é* katonai háziasig biztosítékul. (A törvények S6 para:raphuaa.) (254 4-15)
j
3
0
0

0
i
OLL SEIDLITZ - PORA.
O.űCllr olrlrn-r volArlí minden doboz czimlapján a xas
OSdK. dü-KUr V íllUtllj éa az én sok««oroaitott -ségem rai. lenyomva.
30 év óta a legjebb sikerek mellett fennátl mindennemű gyomor betegségek és emésztés! akadályok, (miut étvágyhíánv. hasszorolási, vér tQ|BláS és aranyér ellen. Különösen oly egyénekuok ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Hamisítások tSrYésyiieg büntettetlek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. 1 frt. o. é.
BANCZ1A BORSZESZ SÓVAL.
A legmegbízhatóbb önsegélyző azere * szenvedő emberiaégn-k minden belső é« külső gyulladásnál, a legióbb betegség ellen, min. JeDTií-mü eebe»ü!é«ek, fej-. fUl- és fogfájás, régi sérvek éa nyílt sebek-rak:-ckélyek. üszök, szemgyulladás, mindennomü bénulás és sérülés stb. bt''a. ei.cn.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. e. ó.
Uai-májolaje
Krohn 1. es társától Bergenben
-----(Norvégiában).
v* fű''0 h*lm4j, *»irolV Talamennyi, a kereskedelemben előforduló kö zott az egyedali, mely orvosi czélokra használható.
ára egy Qvegnek tiasználatí utasítással I frt 0 é.
Egy rettentő betegség,
melytől
boIc néposztály zaKlattatilc.
K betegség a gyomornak kiaebb rendetlenségeivel kezdődik, do ha elhanyagoltaik, megtámadja a: egész testrt, így a vesét, a májt, különösen az ogész emésztési rendszert, nyomorulttá tesz, a csak a halál szabadit meg ezen bajtól. A betegséget a beteg maga gyakran nom érti. do ha magát kérdezi, képealeaz meghatározni, hol éa minő baja van Kérdés: Van e fájdalmam, étkozés után érzok-e nyomást és a leheléinél szorongatást ? Sötét kedélyű vagyok-e, kísérve szédüléssel 1 Sár?ás szinezetüek-e a szemek? Nincs-e födve a fölkelésnél a nyelv, torok, s a fogak vastag nyákkal, kisérve a száj rósz izével ? Érzek-e tájdal-nat az oldalban, vagy a bátgerinezben ? Nincs c a jobb oldalban oly érzés, mintha z máj nagyobbodnék? Ha ogye e«en állok, nem lep c meg bágyadtság vagy szédülés.? A vizelet gyengén vagy erősen van-o színezve, ülepedéssel összekötve, mely _ az edényben rövid idő múlva meglátszik? Étkezés ntán nincs-e össze
k-ötvo az emésztés a has felfuvásával, nem okoz-e szeleket éapuffogáat? Nem jvlentkezik-e gyakran erős szivdobogá«? Ezen külömböző jelak nem mutatkoznak egyszerre, de egyesek egy ideig kínozzák a betegot és igen súlyos beteg«ég hírnökei Ha e betegség hosszabb időn át tekintetbe nem vétetnék, nzáraz köhögést oko«, kisérve bánytatási kényszertől Kísőbben piltz-kos, barna színezetű bőrt okoz, a lábak és kezek hideg verítékkel borit-vák. A mint a máj és a vesék lassankint mindinkihb megbetegednek, rbou-mai fájdalmak jelentkeznok és a rendes gyógyítási mód hasztalannak mutitkozik ezen kínos betegség ellen Igen fonios, hogy e betegség gyorsan és pontosan gyógyítUssék, mindjárt keletkezésekor, mi egy kevea gyógyszer által elérhető, mely a valódi szernek tokicundó. as egész betegség elháritására, az étvágy visszaszerzésére és az eroésztó-szervek egéss-»ég^s helyzetbe való visszatérítésére. A betegség ,májbet»gíég"-nek novoz-letík és a valódi és legbiztosabb sser ellene a .Shaker-kivon»t*. növény-készület, mely Amerikában készül az Ui-York, London és Majnaí-Frank-furtban telepedett tulajdonos Whito A. J. számára. Ezen szer a betugaéget^ tövében támadja meg és az egész szervezetből kirekeszti.
Raktár Magyar, Erdély, Horvátországnak stb. Zágrábban: Fiokh L. M.- és Mittlbaeh Zsi^m. Budapesten : Török Jóxs f gyógyszertárában király-ntcza 7. az. Dona-FÖJdváron : Pap Józsefnél Essé-ken: fíobecki Józaefnél Nagy-Becskereken: Mencser R-nél. Gyöngyösön: Merfiu Kerd.-nél Hermannstadtban: Toutsch Qnartivnál. H-M.-Vásárhelyen : Kiss GynIánál. Karlstadtban : Kindeis Grulánál. Kolözsvárot: Biró Józ-ef é. SzéLy Miklóanál. Léván: Volmann ődCnnél. Hiskolozon : Dr. Hercz Mórnál. Neosatzbec Grossinger K.-nál. IJeotrábao : Tombor Köméinél: Nyíregyházán: Korányi Endrénél. Soproni»»: Reckort A .-nál. Pancsován . Graff W.-nél Pozsonyban : Heinrici Frigyes Písztorí Fel. és Zóltz Rud -nál. Selmeczen: Sztankay Fr-uél. Szeg^ieá: Barclay K. és Knvá-S A -nál. Temesváron: Jahner E.. M.-nél. irn, Hnny«díutczt. és Tarcsay St-nél. Wlnkoveozen: Aiemaun L.-nél. Warazsdsn • Hoc-bsingcr Arr. -ná! Versetzen Bi. nortu G. füszerósz ZnpeajéfcDC: Hátt»r A.-uál. Kaposv J-ott : Augus''in Agoat''iuaál. Ki.-martonbac : Grüner 8áudom4I Komáromban : Scbmídth iuer Lajoaná! NagyTopoIczányban: Esíppek Jánosnál. Párkányban : Rogrien Ed.-nél. PéC8ett: I-galmasokhoa, Kovács MihályLál. SIÓftkoa : 3zabados Lajosnál. Székesfehérvárott: Ság Rudolfnál, Bran Lajo«náI. Za!a-Eger3zegen Holossy E Józaefnél.
Talajdonos Whithe A J, főügynSkség és cagyban Magyar- Erdély- éa Ilorvátorazág számára T3r$k JÓZOef gyógrszerésznél Budapesten Király-uteza 12. 239 5—6
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Pályázati hirdetménye
A jánosházi takarékpénztárnál a pénztár-n«»ki állTmiás folyó ev ápril hó 1 -ével üreso-désbt* jöven: kik a kérdéses áliomást elnyerni óhajtják, felh ivatuak. hogy kellőleg felszerelt kérvényeiket alolirott igazgatósághoz f. hó 20-ig okvetlenül benyújtsák.
Kz állomással 600 frt évi fizetés és nyeremény-jutalék van összekötve; mig másreszt a pályázók részéről 400 frt óvadék kíván fa-tik, akár készpénzben, akár értékpapírokban, valamint jártasság a könyvelésben is.
Kelt Jánosházán, 1881. márczius 7-én
259 2-3
A jánosii&zi takarékpénztár igazgatósága.
t s ál 1 i t á s
Moll A, gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tnchlanben.
i »•
kern.vSí^f "t^^1? míndon nirneves gyógyszertárában vagy füazer-
nÍU:mi heTységekben maginegyének nagyobb «•grccdtóé^knil megfelelő árl^ngtóésben részesttlnelT
. Wköiönség kéretik határozottan Mol!-téle készítményt rendelni és csak olyanokat felfogadni, melyek saját óvj egyem és aláírásommal vannak elliira.
—----------
Nafir-ttMitSS Be!ut 3.''gyógy. Práger Béla gyóyysx. r easeihofer Józ»«f Eoseaftíd Adolf Rosenberg Ferencz. — Zíla-E^rrszeg wouosy J. E. «Urt»]! iffEü Perd. _ Btro$ Dorner 3. - CaákUrHya L\r KT5Kr''scrésí. — Rap«8VÍr Babóchay Kálm. Kohn J. gyógy CT^gy. — Ksproaoza Werli M. gyógy. Készeg Csacsino-»¿"•JS6*}- KQttel I»''- ?y^gy.> — Ketíttely Schíeifer A. Wünsch F. t> ír®?"'' — Záarák Ir.t»lmashoz gyógy. Miulbach S. gyógy
P-rklet Ferenea. ^S^^Mesey And. gyógy. (240 5-^2)
Cs. kir. kiTálóan szabadalm.
reDdelveny-ékszcr-készíeí,
Lzeu rendelvény ékszer-keszlet a logi:jabb. a legcsiuoaabb és log-.obb a napi használatra kétségkivül a legszebb ék .i híctaríásban. Minden darabjában az alábbemlitett készletnek ugy mint: kés vills, kanál itb. egy pompáson síke-lült utánzott drágakő van befoglalva, nevez. t son : anethist opal. saphlr, rabln, smaragd é. >. t. Az alant megnevezott áruezikkek a legtisztább ezüst fehér fémből állitvák ki, moly több évi használat etán is megtartja eredeti szín -t. a» utóbb megnevezett tárgyak ezüstszinénik ¡0 évi ¡aegtartásával jótállás van kikötve, következő 24 drb ékszer-készlet es*k 3 frt. 75 krba kerül, és pedig:
6 darab ékszer-készlet asztali kés,
6 a )> >3 >, villa,
® 33 jy f) evő kanál,
. 6 »> « „ kávés tJ Osszeien 24 darab a meseszerű oicsó aron Mak
3 frt 75 kr a m^tir,lisrál <-•• jó fajtárói Iráabeli jóiállás<.a!. Ha
, , . . , egyszerre 48 drb. rcadeltoük meg ugy csakis e czélia
kénKett paptrtokbau küldjük a tárgyakat, m p. 48 drbért 8 f tot Ka bató nálunk még: levesmérő darabja 50 kr. tejmeró drbja 35 kr. fózelékukrft mai-siv « kr_ Nagyobb findzsa drbja 90 kr. középnagvságe tejeskánna drbja 2 50. kozepszeru thejaskánna drbja 3 frt. fedővel ellátott czakortarto I frt 80 kr finoman bevésett ozukorUrtó 2 frt 40 kr. Finom góthizlésü gyertyatartó I pár í rrt. 25 kr. ugyanaz finoman bevésve 3 frt 25 kr. macyarbors- cs sótartó 60 kr, eozet- es olai keszlet. 2 réacszel csiszolt kristályüvegből 3 frt 50 kr. 4 reasszel 4 frt 75 kr. asztalt gyufatarté pyraaide l''frt. 20 kr. ugrótedéllel cl
^"y^rtó » frt 25 kr. üvegdugaszok komikaí figurákkal 3 drb. J - . . m 8 Mcrí<1( tárgyak 10 évi jótállással mind a azinmegtartásra, mind. a )ó fajtára vonatkozólag.
Hegrendelések utánvéttel, vagy at összeg előleges boküldé« mollott a legpontosabban és hűségesen teljesíttetnek és * levelek következőig czimzendők :
BLAU és KANN, General-Depositeure,
I*, ECeixxrioiisiiof.
u. I. Száz és száz elismerő és köszönC levél van birtokunkban éc ezek megtekinthetik UtiKás és hamisítás batóságllag büntettetik, 255 2—10.
frt 1.20
frt 1.80
frt 2 80
t frt 3.60 ^t
írt 5—6. -
frt 6-8— I
irt -.40
frt -.60 -
frt
frt 1 50
frt 2 5(1
és éu ek«.-:'' kii
vászon
GYÖNYÖRŰ ROM, KATH. IMAKÖNYVEK.
^ an szerencsém jelenteui, hogy a köatiezteletti Bcke Kri"<óf vörös berényi róm. kaih. plébános és hirneveB tnagytr irö által figyelemmel szerkesztett harmadik és uegyedik kiadást ért, az hitutoaeágol előmozdító, a kath. hivek szivet nemesitó háromféle kiadása: .Mennyei MnnnaHkerl*, Cdvőiség ö^ vénye", „Bizton ielki vesér* czimü és uiár tizenkét e«er példányon fűiül a kath. hivek közi elterjedt
lmatönyveket
a teljes irói joggal örök áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobbléteért le''-kesen küzdó lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek-szükségességót, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás ima. könyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjelenésük óta mindenütt szívesen fogadtattak és eddig a veszprémi, pée*»l és xzombatbelyi pünpoki hatói vgok jóváhagyását kinyerték, s ezáltal ki-fejezést adtak, miszerint e szépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hívek közt szívesen látnák. jg
Henayei mannáskert, vagyis teljes tartalmú ima- és ónekünyv keren-tény katholikusok haszuál.itára, harmadik kiadás, ót müvé«zl aczílaef. szetü képpel 8-rétü, félbörben, köt>e t ''kban . . . frt J 30 Egész bőrben, tokban és finom aranymetszéssel . . irt 1.80
Egész ! őr aranymetszés, csat és kereszt . . . frt 110
Zergebőrben, csat és diszittéssel . . ... frt 4 -
Finomabban készitve..............frt 6 -
Selyem- vagy báraonykötés aranvm>>tszésael diszltvo írt 7—10.—
Mennyei mannáskert, ) finom papirra nyomva 12-rétü, hat kíiQm" Üdvösség ösvénye. > aczélmi-t<íetü kéj.p.-I. S/.inuyomatu czimlapj)al. Biztos lelklvezér ) Negredík kiadás. * ''
Fel bőrben, tok''.an ...
Egész bór, firom aranymetszés és tokban Aczél kereszt és csattal .....
Zergebőr diszitéssel .......
Finomabb kiállított .....''
Selyem- vagy bárso''/yk. diszítmény Mennyel mannásker 32-rétü, temérdek képpel diszitve,
jiapirk. tokban , Aranymetszéssel, tokban .....
Aczél kereszt, csattal ......
Znrgebőr, diszeson ....."•
ÍVj''yem-bársony finofn di<zítménynyel .
KÍS rózsáskert. vagy a kath keresztény ifjúság imái csiuos araayny maiu papírkStésben, lokl.an ; Ara 30 kr.; vászon
ezüst nyomássá! 10 kr., ogésj bőrben v<0inp»piraranymetszéssel, tokVau f/0 kr. ; aczélcsatra 70 kr ; egész bőrb n volín p>pír aranym-Urésjcl i-s acél csatra. k*Tcaz:te! SO kr. .
Egyházi énekkönyv. 115 egyházi éneket (Jutalmazó, Il-ik tíadáat ért csinos aranvmet.zésael készített könyvecske, ára GO kr.
Homokkomáromi emlény, a bold. sz Máriát kctryelctteljeson líWteló magyaroknak ajánlva, ára 20 kr. - i .
Nagy áldozat," irta Tóth Mike Jéxus tirsasági tag IV. kiadás, .-kiiuw könyv kénekkel ára filzve 18, kötve aranynyom*s<al 2S kr.
A''szent keresztúti ájtatosság, kép. s kiadás irta Szemányi Agoat s.eni-Feren- z r. áldozár, kemény köté*. nran< ityoMáasal 28. kr • ''
Minden megrendelés posta fordultával eszközöltetik.
Tisztelettel WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó N -Kanizsán
Alulírott ajánlja a nagyérdemű közönségnek, az alább aoroll (saját gyártmányú) tárgyakat;
& MEZEI GIPSZET,
^f építészeti meszet.
hydraulícus-m ©s z © t,
Boman-cemeiitet,
valódi pörtíand cementet,
perlmosi portland cement kövezeti táblkkat,
lóvályuk, vizvezető csövek stb.
lótakarmányi kagylókat?
karsti márvány (3-íele)
HOMOKKÖVEK ÉPÍTÉSRE,
lépőtök, oszlopok stb. Deszka- és ópitőfa minden választékban.
Kályhák ós földmivelósi gépek.
SS Kifánatfa árjegyzéke* és iétalaptMetn&ií.
258 2—3
t í
S
US
SABT0RI 0SSAE
N»gy-Kaoizsán, Királj-utcza !. ez.
14 évvé! ezelőtt.
HOFF as
Erv nyert pyógyulásnák hü emléke ép most érkezett HC JÁNOS cs. kir. udv*rí szállító urnák Berlinbe. Főraktár ausztriai cs kir. államok számára
BÉCS, Graben, Braunerstrasse 8. szám,
moly arról tesz tanúságot, mily üdító és mily jóhat««u lehet ama gyóeyanyag, mely őket oly súlyos bajból kimenté ét meiy rájuk nézve oly jótékony volt.
Es a Dr. Frayke A. reáliskolai igazgaiő tanár urnsk irata., moly így ssól: Ujváro«, 1877. okt. 9 Midóa 11 czolőtt j
Bindenben valék, gyógyerejü maláu sörét többször használtam Igen kérem megrendeléseimet pontosan beküld-ní, még pedig ; 1 ■ szőr. £>0 üveggel ípamnak, kinek czime : Riebcntrop tiUos tanácsos és hivatalfőu&k umak Újvárosban * R 2-szor.; Magara számára Cellbc előbbi lakásomra 100 üveggel, melyet megosztok barátaimmal és colle^áimmal. Dr. Ubelngi gymnas igazgató úrral, ki ma''áta-készítményének gyógyhatású és szabályos következményéi nején és önmagán megkísérteni akarja. Cellben is folyton az ön maláta-egészségi sörét használtam, do I most az előbbi módon közvetlen viszonyba akaruék önnel lép.ii st. |
Hivatalos gyógyjelentés.
Berlin, Pionirstrasse-ben levő ujkasxárnya-kórházból A kitűnő Hoff-féle maláu kivonat egészségi sörnek, mely a sebesülteknek oly jót tett, Loey nem szívesen nélkülözik, mielőbbi ¡»metélt küldését az ápolónők nevében kér.''m. (265 1—4) ROOS miniszter.
FŐRAKTÁR: Fesselboffer József. Zala-Egerszegen Hublaszfcy A -nál és a gyógytárban, Sop oc Müller P., Keszthely WünsoJi Ferencz Kaposvár Lajpozlg Antalnál.
N&gy-Kwüzsáa, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KANIZSA.,-1881. márcziug 20-án.
Előfizetés! ár:

A X
■ Hftfc&idik: évfolyam.
BH-5 ; k
eg^ji érre . . . • • ." 8 frt.
lé) érre ....... * ,
negyed érre ....... 2 „
-Efiry szám 10 Jer.
HIRDETÉSEK
8 hasábos petitsorbari 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 80 kr. fizetendő.
I
A lsp szellemi részét illető közlemények a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők: "
kagy-k^sizsa
Wiatslcsház.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak cl.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
Ns^-Kanizsaván» helyhatóságinak, , nagy-kanizsai ónk. tűzoltó-egylet", a , nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank8, ,nagy-kanizsai takarékpénztár0, a „zalamegyei általános tanítótestület*, a , nagy-kanizsai kisded-neveló egyesület6, a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya11 s több megyei és városi
. egyesület hivatalos értesitóje.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes t a irtai mii: lap.
A ezukor-, kávé- és sör fogyasztási adó tárgyában.
Az 1881. évi IV. törvény 1. §-a határozottan kimondja, hogy a ezukor-, kávé- és sör fogyasztási adóztatás folyó évi április 1-ső napjával életbe lép.
Kétséget sem szenved, mikép az adóztatásnak ezen ujabbi felrétele mint egészen az elóbb életbe léptetett hus- és borfogyasztás alapjaira fektetett intézkedés jön alkalmazásba, kell tehát, hogy e tárgyban a végrehajtás megkönnyítését érdeklóleg némi tájékozással szolgáljunk olvasó közönségünknek.
Kik az adóköteles személyek.
A törvény 3-ik §-a azt mondja, fogyasztási adó fizetésére kötelesek.
1. Nyilt községekben: 1. Minden kereskedő, ki ezukor-, ezukorkák, csokoládé gyártmányok Yagy candirozott gyümölcs, valamint kávé- vagy sör el árusításával foglal kőzik és a fogyasztási egyletek és társulatok, melyek tagjaikat ezen czikkel ellátják.
2. Czukrászok, kávésok és vendéglősök (korcsmárosok).
3. Czukor-,T ezukorka- és csokoládé, valamint candirozó- és kávé-pótolmány-gyárosok a mennyiben sa ját gyártmányaikat és pedig: ezukor gyárosok 50, ezukorka-, csokoládó-és candirozó gyárosok 8, kávé-pótol-mány gyárosok 12 kilogrammon aluli mennyiségben elárusítják az ekként belföldi fogyasztás czéljából elárusi-tásokat.
.4. A sörfőzdék 25 literen aluli eladástól. ''
5. Magán személyek az oly beszerzett helyrőli czikkek után, melyre ezen törvény hatálya ki nem terjed és a belföldi raktárakból a mennyiségre tekintet nélkül.
Miután pedig a zárt városokban mindazok, kik a fent elősorolt fogyasztási czikkeket a zárvonalon beviszik, ott már a fogyasztási adót
leróvni tartoznak, nincs szándékunk tehát másról mint a nyílt községekről szólani, mert azok vannak a ne-táni zaklatásnak leginkább kitéve.
Megmaradunk tehát e tárgynál, t. i. a nyilt községek fogyasztásánál.
Elmondtuk volt a fentebbiekben, hogy kik kötelesek a fogyasztási adót megfizetni, egyesek csak az esetre tartoznak a fizetést személyesen vagy megbízottjuk által teljesíteni, a mennyire megrendelésüket nem a magyar korona területéről szerezték be, ellen esetben akár zárt városban, akár nyilt községben vásárolták be, tőle külön fogyasztási adót fizetni nem tartoznak, tehát a nagy vagyis a fogyasztó közönség a közvetlen fizetéstől felmentve van, ezen közvetlen fizetést csak akkor tartozik fizetni, ha a fogyasztási czik-ket a törvény által engedélyezett raktári helyiségből szállítja el, oly raktárból t i. mely arra van engedélyezve, hogy abba az adó tárgyát képező fogyasztási czikkek a további szállításig csak letéteményeztettek, ilyen helyről a fogyasztásra szállított czikkektól a fogyasztó maga, illetve a családfő közvetlenül a fogyasztási adót leróvni tartozik, de az átmeneti raktárokból vásároktól sem tartozik fizetni.
Nézzük tehát mik az adótételek, melyek a fogyasztási adó fejében lesznek fizetendők.
1. Nyers és finomított ezukor, ezukorkák-, candirozott gyümölcs és csokoládé gyártmányok métermázsán-kint 3 frt, nyers, pörkölt kávé, valamint oly kávé-pótol mányok után, melyek kávét is tartalmaznak 8 frt, oly kávé-pótolmány után, mely nem tartalmaz 4 frt, sör után hectolite-renként 1 frt.
Itt elmondtuk az adótételeket, melyek mint kötelezettek a fizetésre utalva vannak.
Ezen törvény végrehajtása két módon történik, vagy szabad egyez-
ség, vagy pedig kivetés által, a szabad egyezség az adófizető-kötelesek kölcsönö3 egyezsége, a kivetés pedig egyezség nem sikerülte esetében a kivető bizottság által megállapított arányban történik. ..
. De mindenekelőtt az egyezség lesz megkisérlendó, még pedig a kir. pénzügyi-biztos a nyilt községek adóköteles feleit a kiegyezésre felhívja, általa előterjesztendő átalányt veszi zsinormértéfcrfll, mely összeg képezi az agyezség alapját, miután azonban ily egyezségek megkísérlésénél nem ritkán fordul elő azon szomorú helyzet, míg az adót fizetők egy része óhajtana kiegyezni, addig annak másik fele ezt nem akarja, gondoskodott a törvény arról is, hogy az ily abnormis helyzetben az mégis lehetséges, mert há az adófizetők fele része társulattá alakul, ezzel már az egyezség megkötendő lészen.
Most tehát nincs mái mondani valónk, mint kereskedőink figyelmébe ajánlani azt, hogy kövessenek el maguk közt mindent, mikép ezen adónemre is a kiegyezés egy bizonyos átalányban egyezség utján állapitas-sék meg.
Jövőre a törvény további oljá rására fogunk visszatérni«
KOYÁTS.
— Kérdés tétetvén az iránt, vájjon a községi vagy városi szolgálatba lépett állami nyugdijasok nyugdijukra jogos igényt tarthatnak-e vagy sem? — értesíttetik a czim, hogy a magyar minisztertanácsnak 1876. évi október hó 29-iki''határozata szerint, a községi és '' városi szolgálatba lépett állami nyugdijasok nyugdijuk " élvezetében meghagyan-dók, törvényhatósági joggal felruházott városoknál alkalmazott állami nyugdijasokra nézve pedig az illető minisztérium esetről-esetre határoz. 8175/881. pénzügym.
A nátha.
— A hadm8ntes8égi dij. A
pénzügyminisztérium a következő körrendeletet bocsátotta ki, a hadmentességi dij 1881. évi kivetésének alapjául szolgáló adatok bevallásának határideje iránt. Minthogy a hadmentességi dijról szóló 1880. évi XXVIL törvényezikk csak a mult évben lépett érvénybe, a kezdet nehézségeinek tekintetbe vételével megengedtetik, hogy az illető díjkötelesek vallományaikat a folyó 1881. évben kivételesen ez év márczius hó végéig nyújthassák be.
A levegő milliárd mikro organis-musok csirájával van tele; ezen lényeket Tyndall, Pasteur és Crace-Calvert után baktériumoknak keresztelte el a tudó« világ. Nem is hinnők, ha az észleletek alapján nem tudnók, hogy milyen nagyon ártalmasak ezen lények az embor szerve zeténok. Azrael — a halál angyala — e parány nélkül sovány aratással bírna. Lényegben és alakbau való különbözőségük szerint ezon baktériumok termelik a különféle ragályos kórokat. A heveny lázas kiütések, mint a himlő, vörheny, kanyaró, choíera, a typhuc, a diptheria és még számos kóralakok a lények behatásának eredményeiként tekinthetők. A föld felületén végbe menő vegyi felbomlás— rothadás szüli őket; ezen fSlte vést ama megészlelt körülmény is bizo nyitja, hogy földünk azon részein, hol a rothadás föltételéi hiányzanak, a levegő, ezen lények hiányában, csaknem egészen tiszta.
Szibéria északi részén, hol az örökös jégben változatlan állapotban találják a maminatot, a havasukon hol ttíár alig tenyésshetik állal és nüvény,^ védtelen oczeánok felett és a tropikus tájakon, hol a lég oly tiszta és száraz, hogy a szabadon heverő hullák nem rothadnak el, hanem csak kiszáradnak: a levegőben baktériumok nincsenek, a fwíicó kórok nem jelenkeznek.
Valóban kellemos élvezet nézni ama harezot, melyet a tudomÁny ez egyénileg, parányi de mégis oly óriÍ3Í hatalom mégsemmisitése végett viv.
A vegyész laboratóriumában, a tu-dój Aesculap kóródáján ügyes köve.keze-
tességgel készitik azon Uchatius ágyút, mely e lények ¿letét ée hatalmát egykor
biztosan ki fogja oltani.
* *
A mérsékelt égöv alatt férfiak, nők és gyermekek között egyik legyakoríbb kórOB jelenség: a nátha.
Eredetéül sokan a meghűlést tekintik, pedig egy csók által is elsajátítható; s ez esetben ki lenne oly vakmerő, ki azt merné állítani, hogy a Coók meghűlést okos ?
A nátha ragályos kór, lényege az, hogy a fentjelolí mikro organizmusok a légből kiválva az orr takhártyájára lera kódnak, s azon elterjsdvón, fajlagos izgatást hoznak elő.
A téli évad c az erős széláramiatok yakrabbi ilynemű megbetegülósekel óznak létre; mert a hullámzó lég áítíil számosabb bakteriammal jő ériatkezésbo & takhártya ér mo:c i kül bŐrrft történt hideg behatása folytán, a légző szervek takhártyái élénkobb működésűk'' miatt a külbehatások iránt fegékonj abuak lesznek s ellenálló erejük igen meggyengül.
Ki orra takhártyáiát gyukori hideg viz felszívásával edsi, kevésbé van o kór kifejlődésének alá vetve.
Ha. e kór a természet gy ógyító ere jére nagyatik, a legtöbb esetben nébány nap aiats a szervezetre nézve megszűnt ártalmassá lenni, de köv«tkexmenyeiben igen gyakran súlyos tilnat őszieteket is vonhat , mag« után s ez o&etb.en idült jellegűvé lesz, midőu működési zavart, a szagló idegek eltompaláaát. orrtakhár-tyái tultengést. az orr és száj üreggel összeköttetésben levő Eustacbkürt dugu lását s ebből kifolyólag nehézhallást termel.
Nem ritkán, ha az infeció erős és hogyha az egyén ellenálló ereje csekély, a kór terjedelmessé lesz, influenza, légcső éshörglob kifejlődésére nyújt alkalmat.
Rég múltban e kór annyira veszélyes volt, hogy az esetek legtöbbjénél az egyén halálát is okozta, szelídebb lefolyását & beteg egyénaek gyakori tüsszentése jellegzé; ezeni kórszakból maradt fel a tüsszentés közben ma is szokásos „kedves egészségére" jót kívánás.
A mily nehéz idült mivoltjában meggyógyítani, ép oly könnyű heveny állapotában megszüntetni. Néhány napi szobában tartózkodás, langyos limonádi élvezete s esténkint lábviz vétele enyhülést, sőt teljes gyógyulást is eredményezhet.
TARCZA.
£.....hoz.
Ha elnézem szép arezodat sokáig:, Lelkombea a gondolat dallá válik ti ugy sajog, oly nagyon fáj .valami, Mit csak a dal képet elsóhajtani.
Ha ajkad siói és mosolyog egyszerre, Virág es5 hull alá a lelkemre, El nem birom azt a sok féuyt, bfibájat, A sok Tirág letöri a faágat. -
Ha rám Téted szép nemed tOxiugárit, Reng a lolkem t mint a folyó hullámit És a sngárt hullám ajkak csókoljak, Reá hajlik a partról minden virág.
Bánatomból egy M*tfos»l0tt felhS lett, Mit a villám »szemed fénye1 széttépett, Villám fénynél tépett felhón átnézek, Kiderül e fényes napja at égnek.
8 elmerengek egy egész más világba, Stip lelkednek szép tündérorjzágába. Repül velem, közeledbe visszavágy A magasba, mert bísr csillag a h«zád
LOVÁSZY SÁNDOR.
Egy női chimera.
— Eredeti beszély. —
Irta: llj. DONGSZ! FEEENCZ.
.. (Folytatás és vége.)
Novikoff lehajlott, egy hosszú csó kot uyomott a herczegnő aranyló fürtéire.
A herczegnő ütött, vadként kapta el fejét, egy szó, egy hang nélkül rohant ki a sátorból. —
Novikoff utána nézett még akkor is, midőn a sátor függönye lehullott.—
Mennyire szetet, mormogá cseDde-seu, most érzem, s most kezdem csak a nőt igazán .... imádni. —
A herczegnő pqdig még *3 nap visz-szautazott SzL-Pétervárra. — A* ítélet. Mire a herezognő megérkezett Szt.-Pétervárra, már akkor Sergins herczeg jelenlése az összeült haditörvényszék kezében volt. —
A herczegnő lassabban haladhatott, mint a főtábornagy futáqa, kit minden állomáson nyergelt lovak vártak. —
Az osztrovi állomáson Genevíeve egy levelet irt és L^rikoff tábornoknak czimezte ...
S mihelyt megérkezett, másnap már mindjárt fogadott. —
S pár nap múlva a legjobb reao^ meju lapban, egy ékesen stylízált czik-kecske jelent meg, melybeu szivrehatóan voltak festve a sebesültek szenvedései és egyúttal egy indítvány : gyűjtés a sebesültek részérő. —
A legelőkelőbb hölgyek karolták fel az inditvárvt élükön a herczegnővel, s különös, Q-enevieve herczegnőnek hin-tója egyenként a haditanács tagjait kereste fel. —-
így legalabb nem csinált föltűnést. £s Novikoff?
0 pedig az alatt az idő alatt a fellegvár egyik osztályában vizsgálati fog ságbft''" tartatott. —
A vizsgálat már jó ideje húzódott Rumnikoff Sergius herczeg főtábornagyot, mint az ostromló hadsereg főparancsnokát fontos állásánál fogva nem lehetett haza hívni. —
A Msfiakoff tábornagyért! alkudozásokat pedig éppen semmi siker sem koronázta,amennyiben a sz. pétervári udvar eme kitérő választ kapta; a tábornagy mint szövetséges valahol letelepedett, és
áttért az izlamra, ennélfogva mint tőrök alattvaló nem tartozik egy más állam hatásköréhez. —
Ezen okoknál fogva a vizsgálat már jó ideje fölfüggesztetett, s Novikoff gróf számlálgatta minden nap a napokat, mennyi ment már''el, mennyi fog még el-
menni. —
Ez idő alatt háromszor, négyszer kihallgatták, s vallomásait mindig pontosan feljegyezték . . .
Novikoff gróf mindent tagadott, különben nem sok tagadni valója volt; csak egy, Msflakoff tábornagygyali szövetkezése, és ő e vádat mindenkor élénken visszautasította. —
Egyik nap éppen ebédnél ült,midőn kenyerét megtörte, egy kis összehajtogatott papírlapot talált abban. —
Szabadabban lélegzett fel, midőn azt elolvasta: —
,Reméljen, S. rokon megérkezett, őrködünk, s mindent elkövetünk." —
" Novikoff apró ra tépte össze a levél- I két és a kenyér morzsával összedörzsölve az asztal alá szórta. —
E levélke megvigasztalta egészen, s
egész nyugodt ezivvel nézett á jövő felé. * *
A haditanács összeült, egy szélei vállú, erősen jelzett arczvonáau tábornagy elnökölt. —
E tábornagy Sarikoff Wladimír herczeg volt. —
; Novikoff megállt, {•■sz -sen, ajkain könnyű elbizakodott mosoly játszott. — • Sergius herczeg az asztal végén foglalt helyet, mellette egy ősz roskatog tábornok Orloff Al.-xis gróf ült, feh 5r szai kállai, szürke szemöldökükkel, és hidegen nézett a vádlottra, mint valami szobor. —
Sergius herczeg pedig, mint mindenkor ugy ma is, álmosan hordozta körül szemeit a teremben. —
Sarikoff mély hangja csendült meg a teremben. — ''
Novikoff Sándor gróf, ezredes, ki adta önnek azt a parancsot, hogy Karaz északkeleti bástyáit rohanja meg. —
A főparancsnok, viszonzá Novikoff. eszébe jutottak Génia szavai.- — •
A főparancsnok akkor Maflakoff tábornagy volt, ő parancsolta önnek? — Nem! Rumnikoff Sergius herczeg főtábornagy. —
A herczeg még szemét 6em hunyorította. —
Mit szól erre, főtábornagy ur ? — A herczeg felállt. — E nyilatkozatot'' valótlannak nyilvánítom, Maflakoff tábornagy megbelege-déie folytán én vezettem az ostromot, az égési terv jelentésemhez van csatolva, és én másként nem intézkedtem, úem pedig tervemtől el nem tértem. —
Mit szól ehh<-z alez''edes ur J Állításom mellett maradok ! — At elnök felolvastatta Novikoff gróf vallomáiart. —. 1 '' •"
Vesz észre ön, mostani és" elébbi állításai között valámí különbséget ? kérdé
Saríkoő-------- —--
Elébb MafUkcfT'' tábornagy, ¡nost R-amuikoff tábornagy ; melyik hát az igazi?— - "
Novikoff megdöbbent, egy ismeretlen hálótól látta magát körülvéve , . .
Sarikoff tábornagy végszavaira az ősz, roskatag tábornagy felemelkedett; egyik kezével az -asztalra támaszkodott, a másikká!''pedig reszketőn oz ott lévő íro uánycsomngra mutatott. —
''jÓ-iVU*!; ■ ..

Hogy melyik a kettő közül, azt megmondja az a levél,mit az árulóhoz irt. olvastassa fel elnök !
A levél ugy volt fogalmazva, hogy lehetetlen volt az árulásról bal véleményt táplálni. —
Elismeri, hogy ez az ön irása? dörgött az elnök szava, az ön vonásai ezek ? elébe tartotta a levelet. —
Novikoff a levélre tekintett, elsápadt és visszalépett. —''•• •••
Ezek az én vonásaim, de még sem én irtam, pokoli cselszövény, melyet magam senrismerek, hörgé rángó ajakkai.
De az igazság és a törvény kiismeri magát, végzé szavait az ősz tábornagy, helyérő visszaereszkedve. —
Sarikoff szava újra -megdördült. — Novikoff Sándor gróf ezredesi a haditörvények ellen.vétett, az egész hadsereget mészárszékre vitte, az .ellenséggel alkudott, meg&agyt« magát vesztegettetni, amint e hiteles bizonyítékokból kitűnik; mondjál:''ki az Ítéletet uraim 1 a dolog világot, a bizonyítékok döntenek ,''. . . u
'' Itt vannak a golyók, a fekete halál, a fehér száműzetés. — '' ^
'' Novikoff szédült, ingadozott, azt hitte, egy kárhozatos álom- martaléka, melyből fel fog ébredni. —^ - '' * A golyók tompán kopogfák^á fedett Urnába, az elbök a- maga-siavazatát fon-tartotta''; *z öv<é döntsön, ha az ellenkező vélemények egyenlő számbsn vannak.—-Menykőcsapásként hatott az elnök szavat nyö1ez fekete, t:zenegy fehér. — Gfót Novikoff Sándor, örökös száműzetésre itéltt lik. javai elkoboztatnak, ő pedigSzihériaéázakiréözére belebbóztotik.
Ezzel intett, és-a*elitrflte'' börtönébe vezétWk viöBsa. — " '' - • "l
tJi/.: m-
1- lu>

.1


I • , < ■ :

Súlyosabb, vagy tartamosabb ese-
i- - )•••□ sőt heveny állapotában ia, a bin
...in )■''• «ié/''-tt és még mindig feu tartó
tu. r< miiiUK ut kell »»rtalmatlanná tenni;
cz.ii cz''ii:a i-.gliatályo^abb szernek bíxo-
• nyúlt x kö^e''ke/ő keverék : fél grámm
: C«rl»ols»v. 20 gramm Alcohol éa egy
gramm Saimuksz''-sz. Ezen *xerből 10—15
0"pp outendő Cséazéb" a végett, hogy »»
. a(>b..| eli-lxbt gazt a beteg az orron éa ... a-w
szíjon at beszívja. f*
Ujnbb időben melegen ajánljiJk az Eucahpms c''"bulus leveléuek meg-* rágásai és a Natron Benzoicumnak por lanziott állapotúban való belégzését is.
- Dr.
Pápa-keszthelyi vasút végrehajtó bizottság -üíésö mákc«. 14
Jelen voltak: Kis« Lászlé -h.-eleék f Pap János, Hátzky Kálmán, Néger Ágos '' ton, Csendes József, Woita József, V''»yía Adolf, H.nauer Béla, Galden György Steiner AnUl, Dr. Fenyvessy Ferencz Horváth Lajos a keszthelyi érdekeltség a vasúti menet fennakadása miatt meg nem jelenhetett.
H. elnök üdvözölvén a bizottság tagokat, különösen a vidéki érdekeltséget, felolvastatta a legutóbbi bizottsági gyűlés jegyzőkönyvét, mely észrevéte nélkül hely esel letett.
Felolvasta továbbá Gr. Deym Nándor Ő Méltósága leköszönő levelét fiók bizottság elnökségéről, Eitner Sándor ur leköszönlését a bizottsági tagságról, ugy Lóskay Miklós ur levelét, melyben tudatja, hogy elfogadta a NM minisztérium által főmérnökké kineveztetését melynek folytán állását azonnal el is kellett foglalni. Mindannyi sajnálattal vétetett tudomásul, különösen Lóskay ur, ki a minő nyereség a minisztérium nál, olyan veuteség a pápa-keszthelyi vasút ügyének.
H. elnök értesiti a végrehajtó bi zottságot, hogy a pápa-keszthelyi vasul kiépítése as arad-kőrösvölgyi mrutájára t. i. kizárólag az érdekeltaeg részvétével nem sikerült, a beérkezett aláirások csak 135,000 frtot képviselnek, holott törvény szerint az építési költság 30"/0 a — tehát a jelen esetben 540,000 frt kell ahhoz, hogy" építési engedély kérethessék és az építés megkezdessék.
Midőn az elnökség eisn kiépítési módozat kivihetlenségéről meggyőződött, a már e czélra kiküldött szűkebb bizottság megkezdte az utánjárást pénzintézeteknél é3 ma azon helyzetben- van, hogy egy financialis tervezet vázlatát c végrehajtó bizottság elé terjesztheti.
A szűkebb bizottság örömmel jelenti, hogy a felmerült többféle vasúti tervezetek mellett a pénzintézetek azon tervnek adnak előnyt, illetőleg kizárólag azon irányt tartják kivihetőnek, mely ifj.
Mikor & chtmera megmutatja ».--exánnk másik felét. Novikoff fel-alá járt börtönében, mint a ketrecsbe zárt oroszlán. —
Agya égett,«ürzavarosan kóvályogtak benne az eszmék. —
Majd mély levertség szállta meg, majd pedig óriási düh, az ajtóhoz röhant, s addig verte azt, míg öklei vérezni kezdtek. —
S akkor ágyára rogyott, sirt addig, míg megint a fásultság fel nem váltotta düh kitöréseit. — - — • -
Egyszer igyekezett eszméit rendbe szedni. —
Már egy hete, sem egy biztató sxó, sem egy biztató sor nem érkezett hozzá.
Mit csinál Génia ? as ő azahaditáaán működik bizonyosan ; könyörög mindenhol ; eszébe jutottak «zavai: eljön vele, feláldozza magát, és tán onnan menekülni is tudnak, vagy együtt halnak meg. — Mily édes lesz az, vele együtt menekülni ¿6.egy más világrészben elvonulva, de boldogan élni. —
Et az eszme kárpótolta minden eaenvedüsoért, mély fohász szakadt fel kebléből, áldani kezdé a gondviselést — Egyszerre még szívverése is magállt arra & gondolatra, hátha abban a hálóban, amiben 6 bele keveredett, Génia kese u benne van, Ő tanácsolta, hogy fogja a tábornagyra, hogy as parancsolta az észak* keleti bástya elleni rohamot —
E gondolatra megrázkódott.....
ée azután öklével homlokára ütött —
Génia abbeli fájdalmában, hogy távoznia kell, és Ő végette, elfeledte mondani, melyik tábornagy, Maflakoff vagy Bunutikoff ?
Egyedül osak saját magát okozhatja, maga as oka mindennek, s még Sergius herczeget is magával akarta rántani. — De s levél, levél, ami őt megölte ? Oh, meg kell frűlnöm, ha látom e pokoli cseltsövényt és nem tudom szálait megtalálni, mormogá kétségbeesetten. — Jól volt utánozva, igen jól. — Eszébe jutott Alikoff Iwán alhadnagy halálS; ki xniodeBki írását olyan jél tudta utánozni. —
Azt tőbe lövették, nehogy raiaha ellenségeit elárulná 1
De hit kik ellenségei, hát kik ? - Erről még gondolkodni sem tudott.
Gróf Eszterházy Móricz urérflfrdektársai áiial máwsaittUg élőm un kutatott, mely-otfc-k&ltaégvetásét teljesen, elfogadhatónak találják", aőt egyik tárgyaló anná 150 — 200.000 frt megtakarítást is remélne tehetni.
A magyar vasúti bank kinyilat koztafta, hogy késs a pápa-keszthelyi vasnt kiépítésében részt venni és haj landó az cpité-i tőke egyharmada erejéig
— 600,000 frt 6°/, al kamatozó elsőbbségi rétzvényeket teljes név értékben átvenni és ezen tŐka után nem kíván sem jövödelem,sem kamat biztosi tist. Az építési tőke egyharmada tehát minden nehézség nélkül-meg volna.
A tőke »/3-ó rétze — 1,200,000 frt
— pénzintézetektől szinte megszerezhető, ^a'' az érdekeltség hizMiyos évek tartamára a kamat biztosítást elválláljá; a végrehajtó bizottság erre nézve következőkben állapodéit-meg, illetve következő tervet kísérel meg egy részről az érdekeltséggel, mái részről a vasúti bankkal elfogadtatni:
1-azör. A 3 ik pontban felsorolt érdekeltsége elvállalja 1,200,000 frt Ölető-leg az építési tőke */s''cU után 12 évre * kamat biztosítást.
2-szor. Kamat fejében biztosit5*/®-* oly formán, hogy ha az elsőbbségi részvények 6% kamatjának kifizetése után a tiszta jövedelemből a törzsrészvények 5*/0 kamatjaki nem kerülne, a hiányzó ösazegot fedezni fogja, de egyúttal azt is kiköti, hogy ha a kamat kikerülvén, többlet mutatkoznék, az 2/%-d részben a garantirozó érdekeltséget, ó részben a törzsrészvényeket, t i. az építési tőke
%-át illeti.
3 szór. A garantirozó érdekeltséget következőleg vélné a végrehajtő bizottság a kamatbiztositásra felkérni:
Mindenekelőtt hozzájárulási kulcsul felvétetik 60,000 frt, mint azon összeg, me]y olyan évben volna fizetendő, a mi dőn a tervbe vett vasút egyáltalán sem mit sem jövedelmez, vagy a midőn az elsőbbségi részvények kamatjai kifizetése után semmi tiszta jövedelem nem marad ót ez felosztatnék — lehetőleg as érték arányában — következőleg:
Ifj. Gróf Festetics Tasziló ur, min den jő ügy barátja, s nagylelkű pártolója mint a vonalnak csaknem % d részén ér-
dekelt fél 10000 frt
Veszprémi püspöki uradalom 3000 . >evecseri uradalom 3000 .
Pápai uradalom 2000 a
ápa város 2000 „
Pápai takaiékpénztár 2000 »
Pápai kereskedők testülete 3000 ,
Dákai — Kovácsi — Dohai — iogdányi — Alapítványi — Gyulakeazi Nagy vászonyi — Tomaji — Salamoni és Tűrjei uradalmak egyenkint 1000 forintot 10000 frt
Dyenkör eszméi összezavarodtak, csak a düh forrott benne. —
E perezben nyilott a börtönajtó fel. A foglyár jött kezében egy durva szőrkámzsával ...
Vedd fel e ruhát, szólt durván, ée cövess. —
Hová? kérdé a gróf felhevülve I Alá a szánba és onnan Szibériába, szólt mogorván a börtönőr. —
Novikoffra oly megrásók voltak e sz*vak, mint a menykőcsapás; ingadozni kezdett, szemeit vérfelbő borított« el, azután tompa kiáltással összerogyott — ♦ »
Fényes elfogadó terem, a remekül "aragott állványokon ékes virágok. —
A terem egyik pamiagán Genevieve herczegnő nyugszik félfekvő helyzetben.
Nem messze tőle nyitott zongora, íangjegyfüzetteL —
Sarikoff Wladimir herczeg, jelenti á komorna kitárva a sxárnyajtót —
A herczegnő arczára gyengéd p?r Szökik. —
Ah, ez szép Wladimir, hogy eljött, vártam önre, ezzel pár lépéssel a herczeg elé ment,mindkét kezét megragadta s egy támlányhoz vezeté. —
Ah, ön várt? kérdé a herczeg meglepetve. —
Na igen 1 nem tndom, hogy mit válaszszak a holnapi napra, est ss uj indulót, vagy egy ábrándot Chopintói ? Miféle induló az? — Oh egész hazafias, s .Karaz alatt« czimÜ. —
Még nem hallottam. — . Na várjon, el játszom, hanem azután nem szabad ám hízelegni, szólt tréfásan, ujjával fenyegetve a herczeget —
Meg egyet angyalom, mielőtt as indulót elkezdené, valami igen kellemeset mondok. —
Siessen hát vele 1
Pedig könyezni fog, vagy elájul, nála van üvegcseje? .... Novikoff Sándort holnap viszik örökös száműzetésbe Szibériába.
A herczegnő szemei felvillantak, ajka mosolyra nyílt, hullámáé kebellel sietett a zongorához, elkezdte sz indalót verni, oly tűzzel, oly kedvvel, mint egy bschansnő. —
Ennek végestével pedig esenvedé-
12 nagy birtokos a vonal mentén: Bo-gy*; István,Skablics Gyuta Svasticí Gyula, Tarány» Ferencz, Barcs« Sándor, Hátzky Kálmán, Chernél Olivér, Szűcs István, Besse-nyey Ernő, Báró Putheájy Gétt, Hertelendy, Tőreky Aladár egyenkint 500 frttal 6000 frt Sümeg város és takarékpénzt
közösen Tapolcsa város, kereskedők
ée takarékpénztár közösen Keszthely város, kereskedők és takarékpénztár közösen Veesprémmegye . közmunka alapja
Zalamegye közmunka alapja Ajkavkőezénbánya társulat
*A'' nyúgoti és déli vasút társig _
2000
3000
4000
2000 4000 1000
3000
Osssesea: 60000 frt. melyet csak 37 fél bistoeitana, a mi as eljárást igen egyszerűsítené. Igen jól je jyezte meg egyik bízottsági tag, hogy ezen kiszámítási kulex korántsem azt jelenti, hogy ennyit kell a feleknek éven-tint fizetni, csak enyiért kell -jótállást vállalni, mert mért né történhetnék itt, ezen népesebb és kulturális vidéken is az, mi as arsd kőrösvölgyi, még akkor zsák vasútnál megtörtént, hogy első év >ea már 7°/t et jövedelmezett, akkor már nemosak nem kellene kamatot fizetni, de mindjárt lenne egy kis nyereség is.
A végrehajtó bizottság tagjai s ter vet kivihetőnek s elfogadhatónak tartják, csak aggály merült fel az iránt, hogy az illető pénzintézet nem kivánja-e a kamat liztosi tási kötelezés! telekköny vil egbekeb-eztetni, mert ezt a nagy birtokosok aligha engednék meg, s az ügy, ezen formaiságon hajétörést szenvedne. — Talán lehetne hatósági közbejövetellel tett kötelező nyilatkozattal ezt pótolni — mindenesetre esen kényes kérdés legelőször less tisetába hozandó.
Ha a tőke megszerzés és kamat biz tositás síkeresen megoldatott, még több fontos kérdés is learmegvitatandó, különösen a garaa*irozó érdekeltség joga a vállalat vezetésében stb. de ezek később lesznek eldöntendők, első dolog megnyorni a garan''.iát, illetőleg a garantis''ozokat ét a részvényes bankot.
Ezen érdekes, s & bizottsági tagok mindegyike áital ¿lónkon megvitatott tárgy után h elnök bemuif.tía az előmun kii*ti költség ik számadását, mely szerint fennmaradt és a pápai takarékpénztárba tett 1300 frt. további intézkedésig kamatozásra benn hagyandó — és bejelentette, hogy a műszaki munkálatok, illetőleg a vasúti ter*eset M. Gróf Eszterházy Móricz ur központi hivatalában van letéve.
Ezután még felmerült azon kérdés, hátha még mások is óhajtanának agaran-
tirozá^ban részt venni as ajánlott ós fel-kérendőköc kivül ? azokat t.y .isre^ín el kellene fogadni bizonyos . sainimumon felül, valamint abban sem iessacehézség, hs a garaDtirozók, vagy mások rész vénye sek is óhajtanának lenni, illetőleg az 1,200 000 forinthoz készpénzben, vagy szolgálmányokhan járulni.
Ezekután hely. elnök a bizottság tagok szive« türelmét és érdeklődését m>>g köszönvén, azon óhajtással zárta be as ülést, vajha a fölkérendő garantirozók a páp^-keszthelyi vasút közgazdászati hely előnyeitől áthatva, a tervet életre segite nék, s mielőbb összehivathatnék a garan tirozók közgyűlése, mely hivatva lenne a további intézkedésekben eljárni.
.PÁPAI LAPOK.«
Hirdetmény.
A soproni kereskedelmi s iparkamara kOrébol.
Hirdetmény.
373 íz.
«1881.
A nagyméltóságú magj?. kir. közmunka- éa közlekedésügyi minisztérium kamarával közölte azon anyagok és leltári tárgyaknak egységárak és összegek szerinti átnézetót, melyek az 1879 év folyamában a hazai vasutak által s magyar korona terüldtén avagy a külföldön beszereztettek.
A magas minisztérium czélja a vas utak szükségletét a mennyire lehet belföldön beszereztetni és az említett átnézet f*leg tájékozásul ^szolgál. Az tehát az alulirt kereskedelmi és iparkamaránál betekinthető és megkeresésre közelebbi írásbeli tudósítás is adatik.
Sopron, 1S81- márczius S-án.
475
Hirdetmény.
lyesen omlottá herczeg karjaiba, nyakát átölelve suttogá:
„Mcst már tied vagyok egészen, Ölj
meg, mert boldoggá tettél.« — ♦ *
^ Megindult a szán Névsjegén, ászán körül 3gető kozákok hosszú daidákkal, benn a szánban Novikoff ült, mellette egy fegyveres őrrel ....
Uram! szólt egyszerre a fegyveres őr, el ne árulj, számodra egy levél van nálam. —
Novikoff minden véreszivére tódult Tehát van agy őrangyala, aki őr ködik fölötte* —
Egy összehajtott kis papír lapot ér zett kezei között. —
Kibontotta, pár szót tartalmazott, de felért mindegyik egy halállal, —
Ilyent csak egy daemon gondolhatott, ki egy ördög, «egy chimera. —
Uram! Emlékezték Karazra! gyü löletem oly óriási, mint szerelmem, magamat adtam önért, hogy önt Szibériába, e fagyos pokolba küldjék, én SarikoShoz megyek nőül . . . Szibéria rosszabb, mint száz halál, megboazultam.magam, ez volt az ár! boszum, melyért magamat adtam el 1 Génia.
Novikoff felordított, de az őr száját betapasstotta; e perezben a csendes ut-cza egy ablakából agy férfi tenorhang énekelte Beranger egyik dalát: „Souvent fomme warie Bieu fou, qui a''y fie.0*) Szegény franczia színész, ki ott szerepét tanulta, nem tudta, hogy dalával egy megtört sebzett axivre még forró olajat csepegtetett —
Novikoff hörgött, de az őr erősen tartotta, kiértek az országútra, a iovak neki iramodtak, a sebesen iramló szánt elfödte sz alkonyt havas köd. ....
A szibériai száműzött holt ember 1 • •
Bucsut 7eszek as olvasótól 1 noha e mübeá egy befejezett egészet adok, még is következik második része: , A száműzött bosszúja" cxim alatt, mely összefüggés be a csak ugy áll e müvei, hogy as itt szereplő személyek a következőben ia fognak szerepelni. —
.Gyakran változik s nS, Bolond, id rájak hízza magát*
881.
A csász. és kir. közös hadügy minisztérium a fischaui katonai árvaházban nevelt azon fiukat, kik a katonai szolgálatra alkalmatlanoknak mutatkoznak, va lamely polgári foglalkozásnak elsajátítása végett jó hírben álló gyárokbm, de leginkább kereskedői házakban és kézmű iparbeli vállalatoknál kívánja elhelyezni.
Ezen ifjak az árvaházbeli kiléptük-nél általán 14 évesek, az iskola pedig, melyben neveltettek, egy 8 osztályú polgári iskola.
Azon gyártulajdonosok, kereskedik és iparosok tehát, kik hajlandók volnának ily fiút üzletükbe felvenni, szíveskedjenek abbeli szándékukról- az alulirt kereskedelmi és iparkamarát a tanoncz-idő és tanulási dij iránti feltételeiknek köslése mellett értesíteni.
Sopron, 1881. márczius 12-én.
II. Sándor czár elleni merényletek.
> Hatodikra eltalálták . . .
Mert nem kevesebb, mint öt előzte meg azt a merényletet, melynek hír6 izgatottságban iartja a földgömb mind a két féltekéjét, öt merénylet, mely meg-kísérel te tett a csak a végrehajtás pillanatában jött közbe valamely véletlen, mely a számítást meghiusitá. Hány lőhetett még olyan, mely terveltetett, de a végrehajtás stádiumába el nem jutott!
Szegéuy, szánandó ember! Száz millió lélok és fél millió négyszögmért földeyi föld korlátlan ura, vagyon, élet fölött parancsoló, — s még is a legisleg-nyomorultabb teremtése as Istennek, nyomorultabb az utolsó koldusnál, a ki leg alább nyugodtan hajthatja le fejét minden utexasarki kőre, minden árokpartra. En nek utja gyilokkal, robbanó löveggel kövezve álmaiba is elkísérik a mellének szegzett pisztolyok, egy millió szurony között sem érezheti biztosnak életét, egy pillsnatra nincs nyugalma, folyton a lel kén ül, mint a lidércz, az erőszakos halál félelme, vagy előre való sejtelme talán ? Sejté talán, hogy a sors könyvében m<-g von írva szomorú végzete.
A mióta történelmet írnak, nem volt még egyetlen alak, ki annyi halállal lett volna fenyegetve, mint ez a szeren csétlen czár. És miért? 6 maga volt gyűlöletes talán 1
Nemi hiszen meg van róla irva, hogy sokkal szelídebb természetű volt, mint elődei. Brutális atyjáuak, a durva zsarnokság e prototypjének halála után -valódi megváltóként üdvözölte elnyomott népei. Tudva vala róla, hogy barátságos, békülékeny, jóindulatu embernek indult s trénraléptekor be is bisonyitá, hogy az vala. Elődei szabadságellenes rendeletét enyhíteni kezdé, a kultúrát emelte s gondolni kezdett agyonsanyargatott népe érdekeivel. Egy szerencsétlen háborút kellett bevégeznie, — uralkodást ily körülmények között kezdeni a legrosszabb aus picsium, — s ő megköté a megalázó, de szükséges békét; széjjel bocaátá serege nagy részét s népeit fölssabaditá a sorozás alól négy esztendőre s megkegyelmezett mindenkinek, a ki 1825 óta elítéltetett Elkezdé építeni a vasutakat s szorosabb
| 443 az. i Sil.
Á nagyméltóságú magy. kir. föld-miveiési-, ipar- éa kereskedelmi minisztérium f. é. május hó o., 7., 8. éa'' 9. nap-jtin - szarvasmarha- éi juh-tenyészállatokból Budapesten vásárt rendez.
Ezen vásár czélja az, hogy a tenyészállatokat venni szándékozók a jnlesb állatok beszerzési forrásaival megismerkedjenek, hogy a vásárláshoz kívánatos választókkal rendelkezzenek, és hogy viszont eladók állataikat nagyobb számú vevővel megismertetbeasék.
A részvét élénkítése végeit 10Q darab 10 frankos aranytól lefelé 5 aranyig terjedő államdijak és elismerő okiratok is fognak osztatni.
A vásárra - állíthatók mindennemű és fajú szarvasmarhák és juhok,..de ki* véve azokat, melyek a tenyésztésre bármi okból nem alkalmasak.
A vásárnak látogatása díjmentes és az arra szélé bejelentések a vásárrendező bizottságtól nyerhető bejelentési mjpták> felhasználásával két példányban legk,é sőbb április hó 10 ig a vásárrendező bizottsághoz czímezve a köztelekre beküldendők.
Soproa, 1881 márczius 14 én.
A kereskedelmi ós iparkamara.
H^lyt liirck.
— örvendetes tudomásul ves* ezük, hogy városunk polgármester© a-nagy-kanizsai házadónak leendő leszálli-. tása tárgyában, a szükséges informatiókat megadiindó, Oszeszly Antai városi ellenőr urat márcz. 19-én a nmgu pénzügyminís-teríumhoz küldötte. Kősóhaju, tolmácao- • luük; midőn kivánjuk, hogy wen külde tést siker koronázza.
— Sxolay Sándor tehetséges fia tal irótól Gerőfy ur egy népszínművet fogadott el előadásra, már szerepeztk s 10 12 nap múlva színre kerül. Alkalmunk volt a színmüvet olvasni s csak jót ée szépet írhatunk felőle, bizonyara élvezetes eiítét nyujtand.
— Kívánatra kijelentjük, hogy Stern Zsigmond ur hangversenyének lapunkban történt első leírását nem ifj. Rózsavölgyi Antal ur irta, hanem D. nove-zetü munkatársunk.
— Grünfeld Alfréd zongoraművész, G ünfeld Henrik gordonkaművész Ollop ur azives közreműködése mellett Nagy-Kanizsán, 1881. évi márczius hó 28-án az »Arany Szarvaaan»gyNmében íangveraeuyt rendeznek kövatkeső mü-soroz&ltal: 1 Bethoven-Sonata, zongora és gordonkára a) Allegro b) Scherzo c) Adagio d) Allegro vívace Grünfeld Alfréd és Henrik. 2) Chopin, Ábránd. Op. 49. Grünfeld Alfréd. 3) a) Hoffmaon, hangverseny 2 ik iétel b) Popper, Gavotte
érintkezésbe hozta birodalmát Európával, a czenzurát enyhítette s szabadságot engedett gondolatnak, szónak. Iskolákat nyitott, reformokat kezdett s meg ízlel tette Oroszországgal a szabadságot
És megtette azt, a mitől tanácsadói irtóztak, mint a gyehennától; fölszabadította a jobbágyokat, sőt tanácskozásra livta-össze képviselőiket. S a röghös kötött szegény emberek fölszabadulását kihirdették Oroszország minden templomá >an, 8 tudomásra hozatott, hogy ez a reformok hosszú sorozatának csak kezdet*, az egész sorozat végén ax alkotmány szivárvány képe áll. ÍJ.
Mindenki meg vafa győződve, hogy az oroszok czárja roppant átalakulás elé vezeti birodalmAt s végczélja, hogy modern áilammá tegye. De ezt nem tehette a nélkül, hogy roppant sok 03 nagy érde ket rfe sértson. S ez megbőszül ia magát 1866. ápril 16-án történt élete ellen az első merénylet A czir a péterrári nyári kertben renden sétáját befejezve, kocsin akart haza térni. Egyszerre piss-tolylövés dördült el közeiébon. A golyó nem talált s a merénylőt, kinek netre Dimitri Wladimirovr Karakosow vala, elfogták. Rendkívüli hallgató volt a moszkvai egyetemen. Ez alkalommal a czár-életét egy Komisxaroff nevű jobbágy mentette meg, ki épen templomból jövet bámészkodott a czár kocsija cörül, midőn észreveszi, hogy valski minden á>on s kocsi közelébe igyekezik. Komissaroff fi gyelemmel kiséré a láttr, hogy a mint a czár a kocsihoz érkezik s köpenyébe burkolódzik,: a gyanú, alak pisztolyt vesz eló s czélozni kezd a czárra. Komiszaroff e pillanatban rá ütött az idegen karjára, a lövés eldördült ugyan, de a gőlyó eltévesztette czélját, a czár megmenekült, a merénylő elfogatott/ '' '' -1» •"''•'' 1
Ex első merénylet a politikai körökben az időtájt különös magyarázatokban részesült Azt mondák, komédia volt as egész, nem komoly merénylet A czár reformjainak ellenségei jelenelezték, hogy elíjeszszék az uralkodót a megkezdett iránytól s figyelmeztessék szabadelvű újításainak veszedelmes köveikezmé nyeire. Komiszaroff, — így besxéló az udvari bizalmas krónika, — semmit nem tudott arról, hogy ó a cxár éleiének^tneg-mentője, de hagyta magára dispnUlni,
HJJSSABI& fQW^JM:
JS a A A I ,K O z L 0 N \T

Grünfold Henrik. 4) a) Silas — Bourée b) Mosskovszky — Msnuetto c) Simán __ Vogel als Prophet d) Rubinstein — Valse allemande Grünfeld Alfred. 5) Hu-
morisztikus dalok, Strausz ,A királyné
csipke kendőjéből," előadja OUop Imre ur. 6) a) Händel - Largo b) Chopin — Etude c) Popper — Mazurka Grtinfeld Henrik. 7) Grünfeld '' - Faust Ábránd Grtinfeld Alfred. Helyárak: Körszók 1 ső sor 2 frt. 2, 3, 4 és 5 sor 1 frt. 50 kr. -Zártszék 1 frt. Számozott k&rzati ülőhely 1 frt. 20 kr. Földszinti állóhely 60 kr. Deákjegy 40 kr. Jegyek előre válthatók Práger Béla ur gyógytárában és este a pénztárnál. Kezdete jpontban 8 órakor. Felhívjuk a műpártoló közönség figyelmét és pártfogását előre is.
— Gyapotmagot küldött Amori kából Dr. Rosenspitz Sándor hazánkfia Rosenberger Sándor, úrhoz,, ki a hozzá forduló tenyészteni akaróknak szives készséggel ingyen ad magokat, sőt a hozzá szükséges utasításokat is megadja. Igen szép e jóakarat, vajha éghajlatunk Itedvezése folytán állandó hasznos ipar-czikké válhatnék.
— Horváth Lacxi jeles népzené-tzünk szervezte zenei ársulatát és a leg-
iljabb darabokat igyekvőlegjátszák , méltán megérdemlik a koröníég pártfogását, óhajtandó is, hogy műértő közönségünk jeles népzenetársulato.t''bírjon.
; — Vadászat. Ibáros Berényben
főurak vadászatot tartanak szalonkákra; tegnapelőtt utazott oda városunkon keresztül gróf Nidasdy Ferencz és gr. Zsigray. Tegnap, ma és holnap. pedig a kanizaai horczsgi uradalomban vadásznak szinte szalonkákra Földváry Pestmegye alispánja, Thaisz Elek fővárosi főkapitány, Nyiry Gusztáv septjmvir ós Ubl bankár.
— Pályázat nyittatott a n. kanizsai kir. törvényszéknél és a csáktornyai kír. járásbíróságnál egy-egy irnoki állomásra. ■
— Tapolcxa- kerületi ország-gyűlési képviselőnk Odeschalchi Arthur herczeg hosszáé betegségéből felüdült.
— Vidéki küldöttség * pénzügy, miniszternél. A fogyasztási adó tárgyában küldöttség járt a pénzügyminiszternél. A küldöttség több székesfehérvári, nagykanizsai, soproni, keszthelyi s más dunán túli városok kereskedőiből állt, s Falk Miksa és Juraszek Ferencz volt szószóló juk. A bizottság előadta a miniszternek, hogy a fogyasztási adó-törvényjavaslat életbeléptetése a vidéki városok kereskedelmét'' megbénítja s a czukor és kávé kereskedés ozországból Bécsbe ésTriesz be húzódik. A vidéki kereskedők tehát azt kívánják, hogy a törvény életbeléptetésénél kiváló gondot kell fordítani arra, hogy az adót tényleg a fogyasztó és ne a kereskedő fizesse. A bizottság tagjai
előadták azt is, kereskedőknek
hogy a nagy •ftlsi.eráru országos értekezletét
szándékosnak Budapestre egybehívni, hogy kívánalmuk mellett ez is emelje fel szavát. Szapáry gr. pénzügyminiszter igen barátságosan fogadta a bizottságot s késznek nyilatkozott, a mennyire a kormány hatalma engedi, a kiviteli intéz kedésnél a változtatásokat megtenni, s óhajtja az országos értekezlet követeléseit megismerni. A küldöttség tehát elhatározta, hogy az orsz. értekezletet haladéktalanul össze fogja hívni. Az orsz. értekezlet márczius 23. és 24-ikére van ter vezve, ugy hogy a pénzügyminisztérium a kereskedők kívánságait még a fogyasztási adótörvényja vaslat életbeléptetése előtt megismerhesse. A felhívást lapunk előbbi száma közölte.
— Gyászhír. A „Polgári Egylet« helyiségén lengő gyászlobogó jelenté, hogy városunk egyik legidósb polgára idősb Jack Frigyes márcz. 17-én elhunyt. A dicsőült egyik alapitója volt a polgári egy letnek és a takarékpénztárnak, melynél rég idő óta tevékeny napi biztosként működött. Született 1799 év deczember 31-én éjjel 12 órakor. Temetése nagy részvéttel történt. Béke hamvain 1
— A légrádi dal irda alapszabályait a, belügyminisztérium h-lyben hagyta.
— Hymen. Laskay Emil tehetséges fiatal építész Keszthelyről folyó évi február hó 26 án vezette oltárhoz Sram Emma úrhölgyet Sram Ignácz tapolczai vendéglős bájos leányát. Áldást és felleg leien boldogságot kivánunk frigyükhöz.
— A keszthelyi önkéntes tűzoltó-egylet folyó évi márczius hó 13-án tartott műszaki közgyűlése alkalmával az egyleti alapszabályok 17 ik § a értelmében műszaki tisztviselőit következőleg választotta: főparancsnokká Reich Károly, helyettes főparancsnokká Hoffmann Miksa, mászó szakaszparancsnokká L*s-kay Emil, sz»vattyus szakaszparancsnok á Neíger István, tüzrendőr-szakasz-parancsnokká VérteasyBéla, szertárnokká Stieder Kálmán, orvossá dr. Singer Bernát urakat, Reich Károly főparancsnok az alapszabályok fentebb idézett § ában körülirt jogánál fogva segédtisztté Hoffmann Arnold urat nevezte ki. A műszaki tisztviselők közöl — az alapszabályok már több ízben érintett §-a értelmében — a főparancsnok 3 évre, a többi tisztviselők -egy évre választattak.
— Az ujonezozás Keszthelyen o hó 17-én befejeztetett. Besoroztatolt Közös hadseregbe : 61 és 6 póttartalékos, a honvédségbe 39 egyén.
— öngyilkosság. Kor.-sztes János keszthelyi lakos, napszámos mult kedden az esti órákban agyonlőtte magát.
— Megszűnt forgalmi akadályok. A a. kir. szab. déli vaspályartársa-ság üzletigazgatóságának értesítése szerint
budapest-székesfehérvárí vonalrész Tárnok állomása mellett levő s az árviz
által megrongált vasúti hid ismét helyreállíttatott, miért is az utasoknak e helyen való átszállása többé már nem szükséges. A mai naptól azaz márczius 16-tól kezdve az ötszes személyvonatok ismét rendesen fognak közlekedni, sőt már a teherforga-lom is teljes mérvben megnyílik. Ellenben a Székesfehérvár ujszónyi vonalon, az ár vis által ott okozott nagyobb mérvű rongálások miatt, a forgalom még egy ideig szünetelni fog. —
— Árverés Zalamegyében. — Karkai Ferencz 822 írtra b. ingt. mároz. 26. Dobronhegyen. — Nagy István 1164 írtra b. ingt. márcz. 28. Lendva Lakoson. — Széli József 380 frtra b. ingt. apr. 25. Balaton-Ederíssen. — Strausx István 700 frtra b. ingt. mJtcz. 29. Díszelen. — To keníts János 700 írtra b. ingt. apr. 21.'' Badacson-Tomajon. — Horváth Borbála 995 frtra b. ingt. apr. 1. Tüskeszeren. — Mészáros Anna 1549 frtra b. ingt. márcz. 23. Zala-Koppán. — Cziffray Antalné 1839 frtra b ingt. apr. 4. Letenyén. —
— Hazai rövid hirek. Wiltné asszony visszavonul a színpadtól. — A gyapju-utezai német ssinházat Leeser szí nész vette meg 120 ezer forintért. — A színi iskolának uj igazgatója Míhalovics Ödön. lett — A „Kőrös- vizek sok kárt tesznek Tiszántúl. — A savanyu vizekre adó vettetett. — Gróf Andrássy Gyulát Kassán szándékoznak képviselővé megválasztani. — A vízvári vasútállomáson régen űzött buzalopásokra jöttek. — Bar-tha Miklós Kolozsvárott fáklyás zenével tiszteltetett meg. — Márczius 15-ke számos helyen megünnepeltotett. — A dunai gőzhajózás teljesen megindult. — A magyar távirati iroda Bpesten megkezdette működését. — A nagy enyedi pos tamestert rablók megfojtották. — Inselt Samu kaposvári lakós magyar nemességet nyert. — Kossuth szabad-tágharczi tinta tartója a muzeumba került. —
jellemet, mely a szerelmesek édenét ragy a poklát alkotja. Az est hősnője Cséky Ilona (Paula), játéka kedves s néma gyermekének megsxóllalásánál kiválóan elragadó volt Kő-tnivesné mint mindig, teljes érzéssel játszik. Medgyaszai Evelin kisasszony helye«en oldotta meg szerepét Mit szóljunk a férfiakról ? Azt,'' hogy a sikeralt előadás a társulat dicséretéről válik s valóban óhajtandó, hogy a legmelegebb pártolásban részesüljenek. Közel két éve nem volt itt magyar társulat s akkor minden oldalról azt hallottuk, mily inra e város* tekintetben ; most tehát itt van egy jelesen szervezett, önálló zenekarral biró s 50-nél> több tagból álló magyar társulat, itt az idő, hogy kellő és méltó pártfogásban részesítsük.
(B.) Éléuk részvéttel tudakozódnak a folyton betegoiked£v Gerőfyné asszony hogyléte felöl, mely miatt nem adathattak operettet melyet közönségünk lsginkább «eret. Csütörtökön mégis stiare látatott .Kisasszony feleségem* czimü vig operetté s valóban meg-valánk lepve, hogy oly egrbevágólag s kitűnően sikerült Zajos tapsokat arattak Róth Etel, Kalogh Árpád, Locsarskné, Lsnkei Gyula, Fehérváry Ottó, Ssombatby Vilmos. Több dal ismételtetett. A Kxkuk-dal kiválólag sikerülu Dicséretet érdemel Róth Etel gyönyörű öltözéke, nom kevésbé oliimoréssel emlitlíeljak Lenkeiué Emma asszony lánczái is, ezen a gyarló színpadon _ bizon nagy ügyesség kell a mfitánezok előadására. Zajosan ismételtetett. Óhajtandó, hogy a melléköltözdében lassabban beszéljenek, mert két előadást hallgatni — furcsa. A Jcaraaton pedig megjárna egy kis rend, hogy a csendes előadásokba ne kiabáljanak bele. Még egyet: kérjük a tisztilt igazgató urat, hogy a színpadi lámpák elé magasabb deszkát alkalmaztasson, mert a nó-sők szemeit igen »érti a kitoluló fény.
KI nyert?
Brünn, márcz. 16 án: 43. 4S. 18. 89. 38.
hass''
mert ur lett általa s jól érezte magát mel lette Karakaszow is eltűnt, senki se látta, hogy fölakasztották volna.
De. akár komoly volt a merénylet, akár csak ijesxtés; az az egy bizonyos, hogy a szabadelvű reformirány ellenzői elérték általa czélukat. Nagy benyomást lett az a czárra, melyet még megerősitet tek a merénylettel összekötetésbe hozott 8 mindenféle fölfedezett titkos társulatok és összeesküvések. A czár elkezdett inogni reformtörekvéseiben s nemsokára azt ta p&Bztalta a világ, hogy II dik Sándor is ott van már a régi czárok utján. A ezen zura a régi szigora visszaállíttatott, b nagyterjedelmü politikai kém-dafelügyt> leti rendszer jón szervezve. A ruasifikátió megindult leginkább a birodalom nyugati részében és a lengyeleknél s a czári uká-zok minden legkisebb megsértése sokszor as embertelenségig menő szigorral - lón büntetve. A börtönök megteltek, a Szibériába vezető utak megnépesedtek, az ólombányák aknái ezrenkiat nyelték el áldozg£aik*t s egész Oroszországban virágzott aC^fckahztófa. '' ''
Talán nem szükség mag; arázni, hogy á legszebb szabadságremények e rögtöni elfojtása, a szabadabb mozgás hírtelen megszüntetése s helyette a legridegebb szigornak alkalmazása szükség képen mily eredményeket , vont maga után. A* éíégületlenség nóttöa-nőtt, min den bitófa ezáz uj „bűnöst* nevelt, s a titkoB társulatok, melyeket üldözéseivel épen a rendőrség tett ismeretesekké, felnőttek aziá a rettenetes hatalommá, mely folyton remegésben tartá a trónt és oszlopait s kitörésre kész vulkánt varázsolt Oroszországból.
1867. jun. 6 án bekövetkezett a második merénylet. Nem Oroszországban, de franczia földön. Párisban, melyet a czár a világtárlat alkalmával meglátogatott líidón a czár két fia, és a mellette balról ölő III« Napoleon császár kíséretében a long-cbampsi nagy katonai szemléről visz-•zatórt, egy munkás zubbonyba öltözött fedetlen fejű fiatal ember közvetlen kötélből két lövést intézett ellene. Akkor Raimbeaux főlovászmester, ki a császári (öcsi mellett lovagolt, hiúsította meg a fierényletet, már előbb észrevevén, hogy vrfaH-tneHé igyekszik furakodni. ~A«t hitte, valami kérvényező, kí folyamodvá
nyát akarja bedobni a kocsiba. Megsar-kanytyuzta lovát, hogy visszatartsa a tolakodót. A ló egyet ugrott, mire eldördült egy lövés ós uiáoa a második. Az egyik golyó Raimbeáux lovának fejét sebezte meg. A ló ágaskodni kezdet'' s a kocsiban levőket bevérezte. Napoleon császárral szemben Wladimir orosz nagy herczeg ült. A császár látva a nagyherczeg ruháján a vért kérdé: „Meg van ön sebesítve?" „Nem — fejelt a nagyherczeg. — de talán ön sebesült meg?* mert a császár ruháján is voltak vérfoltok láthatók. Egyiknek se történt baja. A merénylőt elfogták, midőn kiderült, hogy lengyel s neveBerezovszki.1 A párisi fisnyitő bíróság esküdtszéko elé állították. Védelmét a leghíresebb jogi szok egyike, Arsgo Manó vállalta el, p beszéde,mely ben súlyosan vádolta a czár t, hogy a lengyelektől hazájokat, nyelvö ket, cealádjokat elrabolta, roppant hatást keltg& s ez esküdtek helyet adtak ez enyhítő körülményeknek s a vádlottat halál''.helyett deporticzióra ítélték, s miért a párisi orosz követség igen megorrolt. De az orosz harag nem változtatottá franczia Ítéleten. BerexovazkitUj-Caledoniába szállították, hol jó msgaviselet mellett még könyvek és hírlapok olvasására is megszerezte magának az engedélyt.
- Ettól kezdve tizenegy éven át nem történt a csár élete ellen egyenes merénylet s a czár békén ült trónusán; de vájjon nyugodtan e? Aligha. Hisz akkor nem lelt Vólna rá szükség, hogy a rendőröknek, egész liadseregének más gondja ne legyen, mintanyomtatványok, gyülekezések ellen szaglászni, titkos társulatokat szimatolni, tömeges eltogatásokat eszközölni, nem lett volaa szükség egy egész külön miniszte riumra. melynek alig volt más gondja, mint a czár- biatonléte felől gondoskodni, 8 nem lett volna szükség rá, hogy a czár titkos kabinetjének III. osztályában a rendőrség főnökei, mint pé:dául Popatow, megőrüljenek, mások, mint pl. Suvalow megszökjenek a rájuk nehezedő nagy felelősség súlya al«ttt Nincs ben ne kétség, hogy a despotikus kormányzat, melynek összehasonlítása a nyugati álUmofc: 9f'' badságintézményeivel még tűrhetetlenebbé tette a helyzetet a gondolkozó £ egy &is világot is látott oroszök <IfftV^ — jSP mérctekreinbert hajtott az elégületlenek "táborába, s magáról a czárevicsről, — most
Színészet.
(Sz.) Márczius 15-én kedden színre hozták Katona József ,Bánk bín" czimü 5 felvonáios tra»oediáját. — A műről szólni felesleges .is, mert mindon műértő tudhatja, bogimig jó sokáig elérhetien csillaga loend a dráma-irodalomnak ér szerzője lángelméjével nagy idők folytán éppen oly bü*tkeségflnk lesz, épen oly páratlanul fog e nőmben állani, miut az angol-irodalom óriás* : Shake«peare. — A szerepkörökben nagy éa nehéz feladat jntott Gerófynek (Bánk) és Cséky Ilonának (Melinda). Feladatukat a várakozáshot mérten oldották meg; mindkettőnek arezjátéka múérxékro -én tanulmányra Vall, a határozott dráaxi tobet-s«y«k Jól alakított még Takács Ádám (Petur bán szorepében.) Közönség közép számban.
(B.) Szerdán a bérlet kexdctetll a .Sze-roleiO bolondjai* czimü franexia színmű adatott elő. A nemzeti sziuháznsk e repertoir darabja élénk színben tűntet: fel a különféle
Irodalom.
(E
rovat alatt megemlített munka Kagy-Kauizváu Wajdits József könyrkereskedáse által megrendelhető.)''
— A ,Hymen'' szépirodalmi heti lap 10-ík száma czimlapján Bartolucci Vittorina kisasszony, a nemzeti színház első énekesnőjének szép kivitelű arczké pét közi
i s . következő gazdag tartalmat nyújtja: A szépirodalmi részben: Költemény. Kiss Józseftől. — Mindhalálig. Elbeszélés Brankovícs Györgytől. — Ta-vaszszal. Karczolat Gáspár Imrétől. — Karr Alfonz a nőkrőL (Benjámin ur mulattatására.) Ries Hermintől. — Köny-nyelmü asszony. Barbar Ida regénye, (25—32 lap.) Vegyes közleményének : A A .Hymen« hireí. (Eljegyzések esküvők.)
— Farsang böjtben. (A .Hymen4 báli tudósítóitól.) — Levelezés mindenről mindenkinek. (Kérdések és feleletek.) — Mindenféle. — Adomák. — A .házasság előcsarnokában'': a .Hymen. hizassigi kis hirdetései.,— Beérkezett levelek és ajinla''ok. — Talinyok és megfejtések.
— Szerkesztői galambposta. —
Hirdeté-
sek. A .Hymen. előfizetési ára negyedévre (még januártól teljes számok is megrondélbetők) 1 frt, félévre (január-junius vagy april-szeptember) 2 frt, a 7-ik számtól, melyben az uj regény kezdődött, a 13-íkig 50 kr; mely (Budapest VI. Gyir-utcza 15. bz. I. em.) a .Hymen« szerkesztőségébe küldendő. Aki alófizet,
már III. Sándor czárról is — híre járt, hogy az elégületlenek egyik főnöke snem ritka, az összeütközés közte és czári atyja között A palotaforradalmak hazájában, hol annyi uralkodót még láb alól is eltett saját környeseíe, ebben nem láttak semmi feltűnőt, de az elégületlenek annál több bátorságot «»eerthettek e magas szövetség bitóból. És nem titok, hogy amaz okok j között, melyek a czári a legutóbbi háborúba keverték, nem az utolsó helyet foglalta e! a nihilista üzelmektől való rettegés. A háború lett volna az eszköz a figyelmet elvonni rólok és másfelé terelni.
De a nihilisták nem nyugodtak. — Kezdotben ugyan mé^; kiméUék a czárt, de leghatalmasabb eszkÖ2úi ellen intézett sürü merényletei elég figyelmeztetésül szolgálhattak volna a czárnak.
A borzalmak egész krónikája ez, mely már tömeges voltával is egyedül áH a világtörténetben.
Az első határozottan nihilista jellegű merényletet Sassulics Vers követte el 1878. február 5-én Trepoff tábornok szent-pétervári városkapitány ellen. Életveszélyesen megsehesité. Elfogatott, de az esküdtszék Ítélete megdöbbentő vala s rendkívül megrázhatta a kényuralom embereit. Sassulics Vera főimentetett, s bár a rendőrség újra elfogta, barátainak mégis sikérült őt kiszabadítani s átszállítani as orosz határokon.
Ugyanazon év junius elején Kolla-rewazki államügyéezt Kiewben, fényes oappal, a legnépesebb utczák egyikén három ember megtámadta s többször lőtt rá revolverből. A merénylők nyomtalanul eltűntek.
A harmadik áldozat Heyking csendőrtiszt volt Ez a merénylet is Kiewben történt, népes utczán, nagy tömeg jelenlétében, de a gyilkos ezúttal tőrt használt Egy munkist, ki el akarta fogni, zsebé bői elővont revolverrel agyonlőtt, s azzal nyomtalanul eltűnt Heyking miauap meghalt s a nihilistik .itkosan szétosztott röpiratai és hírlapjai diadalmasan hirde-ték, hogy Heyking a forradalmi bizotUig jtélete folytát! tyesztó életét.
A nihilisták előtt loggyülöietesebb volt a czári kabinet HL osztálya, a titkos
a házassági hirdető rovatol ingyen nálhatja.
— A wKipe» Cealddi Lapok* 24-ik számának tartalma: Sámuel. Beszély irta Lanka Gusztáv. (Folytatis.) — A Marseillaise magyarja. — A czárnő parancsolta. Beszély ke. - A tánoz történetéhez. (Vége.) — Földrengés az ókorban és most. Szukáts Lajostól. — Gondolatok
— A nihilista h íjsza. Frsnczis regény
— A «sákminya. — KotUner elorozza a magyar szent koronát. — Matyi tragédiija. Érzékeny történet — plozaik: Irodalom és művészet — Egy-Meg. — Szerkesztői üzenetek. — Ahét története. Képek : A jaguir zsikmánya.
— . KotUner Ilona elorosza a magyar ♦zent koronát. — Jí»tyi tragédiája 9 képpel. Melléklet: A .Rej ólyes káús-
tg« czimü regény 129.—144. oldala. boritékQn: Helinaptár. — Pályázati talányok. — Kérdések, feleletek, ajánlatok stb. — Hirdetések. Előfizetési ára egész évre 6 frt félévre 3 írt, negyedévre 1 frt 50 kr. Az előfizetés posta utalvány-fyal Möhner Vilmos^ kUéófcivatalába, (Budapest, kalap-utcza ö. sa.) küldendő. I — Irodalmi újdonságok Rajta párok tánczoljunk. Irta Lakatos 1 frt 60 kr. Az ember őstörténelme. Irta Balogh Dezső. 40 kr. Pályám emlékezete. Irta Kazinczy Ferencz. 1 frt 50 kr. Kármán József müvei. Kiadja Abrfi Laios. 1 frt. Csokonai Vitéz Mihály. Irta Haraszti Gyula.
1 frt 60 kr. A zsidó kérdés Magyarországon. Irta Farkas Ödöo^BO kr. Késő napsugár. Irta Róbert 1 frt. Schiller Frigyes Don Cirlos drámai költemény. Ot tel vonásban ferdi^nía Kovács Gyula. 2 frt. 50 kr. Siáp Ilouiw verzes regény tíz énekben. IrtaSséchy Károly..
2 frt. Figyelő Irodalom történ¿4* köslöay 1880. 4 frt Kossoru a Petőit társsáig havi közlönye 3.füzet 80 kr. Aristopha-oes vígjátékai fordította Arsoy JáHoe III. kötet 2 írt. Nana Regény Irta Zola Emil 15 fűzetben fog megjelenni-minden egyes tüzet ára 30 kr. A czalwjr-, kávé-és sör fogyasztás megadóztatásáról. 40 Jtr. Az 1880 iki törvények. kötve 2 frt. Uj zenemüvek: A tisaturak -a cédában. 5rU Herczenberger l frt 50 kr. Két,uj Népdal Palmay DkátólJK).kr. " r .
— Uj zAnemüoek. Megjslen( és be-küldetett « szerkesztőségbe* a* Apolló zenemű folyóirat folyó éri* márcz^ts havi füzete következő tartalommal. l.)XXVi|. zsoltár, énekre zongorakísérettel szerzé Angyal Arnold. 2) Halífax,'' polfea mv zurka Reinprecht Alajostól. 3VMaoska fága, szérzé Scarlatü D. 4) Táncttszíkrák, gyorspolka Hölczel LórincztŐl. 5) Magyar népdalok, vegyeskarra átirta Kapi Gyula. Az ApolJo előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt. Az előfizetési pénz nz Apollo kiadóhivatalához (Bndapaat, rár,
czy utesa 11) czimesve küWendó be- l»g-czélszerübben postauUlvány utján. A lap
16-án két ember rátámadt s tőrszurással halálosan megsebezte Mesenozelf'' néhány óra múlva meghalt a kapott sebben S a rendőrség ezúttal is sokáig hiába üldözte a tetteseket A nihilisták lapja, a „Zem-lja i SfJvoboda* dicsekedett vele, hogy Mezenczeff kivégeztetése 6000 rubeljébe került. A nihilisták elérték azt a czélju-kat, hogy rémületet gerjeszszeiejk éa- sok időbe került; míg Mezenczeff helyére ember akadt.
Kharkówban Krapoikin herczeg ottani kormányzónak szinte küldtitt halálos ítéletet a végrehajtó bizottsága azíté let borzasztó pontossággal végre b hajtatott, mi^ón a kormányzósági épülei közelében egy álarezos ember revolveréből rá lőtt s azonnal futásnak indult Krapotkin másnap meghalt, a merénylőnek pedig ismét üthették bottal a nyomát A herczeg halálos ítélete míndftn utczasarkán ki volt függesztve.
A titkos végrehajtóbizottság gúnyolva a rendőrség -minden erőlködését, folytatta véres munkáját Márczius 7-én Odessában Knoop csendőrezredeat saját lakásán iémeretlen kéz megfojtotta. Holt-* teste mellett egy czédulán ez volt olvasható: ,A forradalmi végrebajtóbizottság parancsára. így fog járni minden Zsarnok és czimbórája.'' Ugyan e városbán egy 17 éves ZaUski nevü tangót lelőttek, mert vonakodott d ¿mégbizatís''." ''végre-ni. >'' ■ j '''' c

Mi.f
rendőrség b most annak főnöke, Mezenceff tábornok ellen forditák fegyveröket, —
Előbb hvWitihtu cilll
! ,:.!(• -ft
.hajtan
Moszkvában márcz. 23^án a Ma montoff-vendéglő egy ; szobájában egy Reiastein nevü lengyelzsidó holttestét találták meg, ki & nihilisták két titkos nyomdáját |elentette föl a rendőrségiek. Elfogtak szás embert A gyilkos nem volt közte. Negyéd napra ugyan, csak Moszkvában egy vendégség alkalmával,.egy Kátska nevft Sn.-Pétervárról órk''ezéít 19 ÓF«s.leány lelőt''e a22 éves Baíreseirkit, ki azonnal biva rogyott össze. A leány a végrebajtjfoizottságmeghiaottjának val lottamagátl ()íTe|
Márcz^5-én E^lervíiÉpít történt ismét egy nagy feltűnést kt-1 tó merénylet, ezúttal s meggyilkolt Méselicttff"~Tnóda" Drentelen tábornok ellen, ki a nlhUisUÜt l^napjobb ellénségakánt volt ismerete»-. hnrieTc is előre megküldték hálárós Ítéletek neki. auguszt-tét. April 5-én ismét Kiewben, az ottani
u! >.:. ). ; II.J. M1 « ni.c i ■. í.J:
főkormányzó, Czálrikoff gróf" ellen kisér • lettek meg merényiéit kocsiból. Sőt .-a nihilisták hosszú kese még Archan-gelzzkbe is elért,feol ápril 10-én Piolrovski; rendőrfőnököt Iskásáp meggyilkolták, mellette "ily tartalmú Czédulál h''ágyvati ''♦L«gypl ide száműzött len-j
gyeieíucel szlsmben gonoszabb, mint ai l«gretteq|esebb mojz^ji tátytf Áfenj, kutya, mert neaá vagy méltó, hogy emberek) között élj. A végrehaj tó bizottaág." 1 ;
Ef.előljáró beszédek" után itmét megk«Édfdtet a a^tó ellen, meiyek sokká! közelebb Mnek nap-, jahikhoz, semhogy részleteik ne-tarnének a közönség emlékezetében. 1879. april 14 én 8ovoljev rálőtt revolveréből a gyalog sétáló czárra. Nem talált.
Ez volt az első merénylet tizenegy v év óta, a csár pllen intézett Összet merényletek között pedig a bar m a dik. ;
A negyedik volt a mookrai vasút fölrobbsntása, hol a csár ismét csak véletlennek köszönhété életben mandáaát j A merénylők, J»ik «gy báa^Pa fái alatt vezettek aknát a vasút alá, tévedésből egy más vonatot robbantottak föl, nem act^ á melyen a czár, csak ''egy negyed órával előbb a robbanás előtt tftaiort
Az ötödik merénylet volt a téli paloU fölrobbaatfaayvdámMnyi-ÍBe-rénylet között, mely ivatahaij&«eonáii: fő
ellen, intéztetett a legvakmerőbb ós legnagyobb méretű. A Cjtdr ekkor is megszabadult ■■.:,■:. . •
De végzete elérte a hatodiknál.—
.Viért volt bit s szívós kitartás a
merény!okbon~a czár" ellen "mi^d addigi mig-Czáljukot éftékV Bizonyiía nem sze-i mélyes tulajdonai miatt, hanem azért, mert egy oly princzipiutnnak volt képvi-j selŐje, mely a mai kor keretében márj nctn talál helyet, s melytől Sfeats törekszik minden nemzet,.még is, hogy szabadon fejlődhessék z^at _éjhessen_a Jialadásnak és mivelŐdéanek, | melyben despotikus kormányforms moU.
tett gitelrtf érzi - magát * O ❖
v y v v v - V > *
HUSZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MiBOZIÜS 20-án 1881.
égési éves «"lőfizetői két nagy műmellék-letot éa DÓgy világhírű zeneszerző arczké-petkapnak. Uj előfizetőknek az eddig megjelent füzetek is megküldetnek. Az Apollo régebbi évfolyamaiból fenmaradt egyes számok potom áron kapba''ók a lap kiadóhivatala utján ; ugyanis egy nyólcz oldalra terjedő, több zeneműv«.t tartalmazó szam 10 krért, egy tizenhat oldalra terjedő szám 20 krért bérmentve küldetik.
— T<iborszky és Partch nemzeti zenemű-kereskedésében Budapesten meg-jelén!:,.^. toborzás" Rátkay László eredeti népszínművének legkedveltebb dalai. 1. Gyöngyvirág a bokor alján. 2. Zöld leve les koszOru. 3. Kék csillaggal van tele. 4. Harmat van a faluban. 5. Barna kis legénynek. 6. Haj! egyszer egy kis menyecskének. 7. Haris szállong künn a réten. Sikos a hó. Énekhangra zongora kisérettel (vagy zongorára külön) alkalmazta Erkel Elek, Ára 1 frt 50 fer.
— Bartalict Imre kiadásában megjelent Kassay Adolftól. ,A községi elöljáróság hatásköre .és teendői a büntető ügyek körül,* Az uj '' büntető törvények és miniszteri'' rendeletek szellemében irománypéldákkal van irva.'' Ara fűzve 60 kr, kötve 80 kr. Kassaynak jelen könyvét igen használhatják a községek elöljárói, azért annak megszerzése aján latos.
Vegyes hirek.
— A czár öivegye. Dolgorukij (Jur-gevszka) herczegnő az északi vasút 12. bz. vonatával Podwoioczyskán át gyermekei kíséretében Bécsbe érkezett. A borczegnő kíséretével fiakkeron azonnal a d''-li vasat indulóházához hajtatott a a reggel 7 órai 2. sz. vonattal Nabrezinán keresztül folytatta útját Olaszországba. A czár özvegye gyászruhát viselt és sürün le volt fátyolozva. Bécsbe érkezte idejét a czár megöletésének idejével össze vetve kitűnik, hogy a véres esemény után két-óra múlva kelt útra, s ugy beszélik, hogy az Oroszországból távozásra az uj czártól határozott parancsot kapott.
— Négyszáz ember éhenhaU. A Diritto az egypjomí Sofia nevü gőzös szerencsétlenségéről" értesül. A gőzös Bahr-el-Ghazulba volt küldve, hogy Gössi basát és''ennek embereit Kartumba szállítsa A gőzös s Bahr-el-Ghazul mel lett''levő szigeten megfeneklett ós azokban a ¡szigetekben, hová el lehetett úszva jutni, semmi élelmiszer - nem volt talál-
ható. Midőc & hajón levő élelmiszerek elfogytak, megkezdődött az éhség kínja. Betegeég és halálozások következtek be, a még élók a holttesteket ették meg. Ez é«- január elején sikerült a hajónak megszabadulni a sziklás zátonyok közül. Ek kor már alig voltak a hajón harmincz-ketten és ezek közül is igen sok elhalt mig Kartumba értek. Az idő alait, mig be voltak sziklák közé szorítva, négyszázan haltak el éhen.
— Közigazgatási kuriuzomnak ís beillik, hogy M.-Ilylyén Erdélyben egy hivatalnok halt meg, kinek birtokában két marh«levél-ürlap találtatott. Ez volt az összes hagyatéka. Az ottani szolgabírói hivatal ezen űrlapokat 10 krajezárért beváltotta, a körjegyző pedig elküldötte a főváros polgármesteri hivatalához azon kéréssel, hogy a fővárosban levő örökösöknek ezen összeg szabályszerű nyugtára szolgáltattassék ki.
— A szépitSszerek hatása- Páris-ban a minap egy családnál jegyváltás volt. A menyasszony 18, a vőlegény 50 éves volt. — Ez a meglehetős nagy korkülönbség azonban nem igen tűnt föl, mert a vőlegény deres haját és szakállát igen ügyesen festette ki s arczát ís különféle kendőző szerek által lehetőleg megfiatalította. Az ünnepélyes jegyváltás alkalmából a vőlegény leendő apósa és anyósa engedőiméből s ősi szokás ozerint megölelhette menyasszonyát, amely enge ] délylyel a vőlegény sietett ís élni. Egy ! kis kutya,mely a jelenetet végignézte,fiatal úrnője czirógatásaira annyira megindult, hogy a vőlegény kezét ós arczát megnyalogatta. Eddig minden jól ment. De másnap a kis kutyát iszonyú görcsök támadták meg s néhány óra múlva véget is vetettek életének. Sőt a menyasszony is veszélyesen megbetegedett. A gyorsan előhívott orvosok egyhangúlag konstatálták, hogy a tincturák, melyek kel a megifjodásra vágyó vőlegény haját, szakállát és arczát kente, formális mérgezési jelenségeket idéítek elő. Az ara szerencsére már veszélyen kívül van, de szívének forró érzelmei, vőlegénye iránt az érdekes fölfedezés folytán teljesen kihűltek
— Egy indiánlörzt vége. Amerikai lapok szerint a yanktoncsei indiánok telepét, mely a Missouri-folyam egyik lapá-lyán volt, február 10-én a megáradt Missouri elöntötte. A szegény vörös bőrűek emberfeletti erő feszítéseket tettek, hogy megmenekülhessenek, de sikertelenül. Megrémült lovaíknem mozdultak, wig-
wamjaik oda voltak fagyva a földhöz. A hőmérő 25 fokot mutatott 0 alatt. Ilgers őrnagy, a ki az indiánok közelében ütötte fel táborát, megparancsol* katonáinak, hogy a szerencsétlenek segítségére siessenek, de a hideg, a sötéiségl a viz gyors dagadása mic.lt semmit som tehettek. Az indián nők jajkiáltása!t és a férfiak bor zalmas halálénekét egész éjjel lehetett hallani. Másnap az indiántábor helyén nagy tó terült el, melyre jégkérget vont a hideg. Több fa tetején 8 megfagyott indián holttestét találták meg, a tóban pedig ötezer megfuladt vagy megfagyott ló hulláját számlálták össze. Az elveszeti indiánok számát nem lehet biztosan tudni. Az indiánok e nagy szerencsétlenség miatt a nagy szellemet okolják.
— NSügyvédek. Gordonnak hívják azt a hölgyet, ki Califoroiában az ügyvédi pályára adta magái ós nem ré gen megkezdte működését egy gyilkos védelmével. Californíai lapok nagyon dicsérik a védbeszédet. Midőn a terembe lépett, általános mozgás támadt, de ez nem hozta ki sodrából. Beszédét a hallgatóság tapsokkal ssakitottá félbe, a Imi annál is inkább érthető, minthogy a védő fiatal ás szép s vádlott fölmentetett.
— Köztégek névváltoztatása. A belügyminisztérium elrendelte, hogy Trencsónmegyé területén Hricsó, Podh-rágy, Vrtizaa, Drjenove, Jablonove, Alsó Hl boke, Plevni k, Vág-TepU és Felső Hl bo-ke községek jövőre nézve Kricsó Váralja, Farktsd, Somfalu, Jablonfalva, Alsó-Mélyesd, Pelvás, Vág-Héva éá Felső-Mélyesd néven neveztessenek.
Papírszeletek.
Egy amerikai hírlapi kacsa következőkép hangzik: Baltimoreban egy sziaész oly megiepS hiven tudja utánozni a kakas knkori-kolá&át, hogy egyszer éjfélkor eiközevén ktt-korikolni, a cap zavarba jö.t, bogy hajnal van és hsjnarább fölkelt.
— Két sárközi atyafi kincstári tartozását fizette az itteni adóhivatalnál. Midőn az ellenőr 1 iadt* nekik a nyugtát, az egyik — ki nagyobb összeget fizetett, — azt mondja: ,Téns uram, hallja kegyelmed, nokeci nagyabb irást adjon, mint a társamnak, mert én tübb illetéket fizettem ''
— Monakóbau igy crotz olkártyázta minden pénzét és agyonlőtte luagát. .Ez nem riczez'', mom''ta erre egy *agoI, éi az nap nyerve a banktól 20,000 arauyat, felakasztotta magát, bátráhtgyván a névjegyet, melyrs Jtzí irta: „Ez a viczez !"
Hivatalos piaczi árak.
Nagy-Kanizsán, 1881. márcz 16. 100 kilogrammjával axámitra.
Buza 11---1150 Rozs 9 50 —10.—.
árpa 9.-9 60. Zab 6"--.6 60. Kukoricaa
6 50.--—. Bargonya 4----- Borsé 82.—
— —. Lencse--—82—. Bsb -.10".— —
Széna •—.—2—. Szalma --.—1-20.
1 kilogrammjával számitva. Marhahús 48 — .52. Jnhhus -•—.— Sertéshús 56----Szalonna —.—90 Disznózsír
•—.—80. Vöröshagyma -—.—18. Foghagyma
•_.—30. Csokor Bors .—•—12''.
Paprika 1''—.—. Szappan —.—40.
1 literjével számitva. Ó bor 32 — i8 kr. Uj bor 20 - 28 kr. Pálinka 48 kr. Ecxet 6 kr. Kiadta:
•FARKA8, v. piacz könyvvezető.
Dunántull piaczi árak.
100 kilóg, számitva.
PÁPA. Buza 10 60—11.50. Rozs 9 40—
9.80 Árpa 7.--7.40. Zab 6 —6 20. Ku-
koricza 5.60—5.S0.
PÉCS. Buza 10.60--11. Rozs 9 — 9.20. ^pa 6.20—6.50. Zab 6.—6.20. Kuko-ricza. 5 50—5 70.
GYŐR. Buza 11.50>-31.55. Roa.t 10 40— IC.OO. Árpa 7.20-7.50 Zab 6 65—6.70 Kuko-ricza G.SO—6.40. :
SOPBON. Buza 11.70—12.30 Rozi 10-30 10.60. Árpa 8.70—9.—. Zab 6.90--7.10. Ku^-dcsa 6 20— 6.50.
131 o-fci naptár.
Márczius, 20-ikátől- 26-ikáíg.
G ö r ö g ; J) n-ptár jntj
Hó- és heti nap
Kath. é< prot. naptár
12) Ivat. és az né
20 Vasarnap
2i:Hétfő
22''Kedd 2-i Szerda
24 Csütörtök
25 Péntek
26 Szombat
prot ev. Jéxus ördögöt tlzo ki ma valx Luk. XI. 14—28.
8 1)2 T.ofil ^ j 9 Szeb 40 v j ¡10 Kodrst j 11 Sofron m
;B 3 Oculi ''Benedek |Sv. Katalin lottó hr. f Gáb. fo an
''12 Tcofáu
Gy. o. B A. f ''13 Niczcfor Ludgor pk. |l4 Boncze
4654. .Nyár» erf" 4 közlésre.
4555. ,A kis Bóland-, ,Majd ha k4»óa«
köszönettel vettük.
4556. H. Bpest. Intézkedtünk:
Vaautl menetrena.
Indul Kanizsáról hova :
Vonat szám
Í07 Ksz.''-k Mnbi.ii, Ooitihovxr
•2 ''9 .
202_l tud a-Pestre (gyor»vonat)
204 . (postavonat) 212 • (»»gyes vonat) 813 Béosba (R*omh*U»»ly 8opron
felé)
301 . 315 Sopronba
205 Prágerhof Kottori, Csáktornya 203 • , 201
Perc.Jjfl
6 10 re^Kvl
2 30 dihi
II 1 éjj.l
5 f>5 rcggrl 2 6 délu;.
11 20 é;j«l
6 15 reggel
11 50 éjjel
8 40 delut.
4 55 reggel
2 47 délut.
10 50 éjjel
• > Oryorsv)
Érkezik Kanizsára honnét:
210 Zákány felől 5 27 reggel ÍXl * " 1 41 dilb.
- - 11 1 éjjel
211 B.ida-Pestről (vegyo. vouat) 4 15 reggul
(postavenat) 2 5 déiBt<
201 " (gyorsvp.nat) 10 30 éjjel 302 Bé,V..ől 4 1 reggel
314 >'' 10 15 éjjel
316 Sopronból 12 5dé;ben
202 PrAgerhof felől''(gyorsvonst) 5 37 reggel
• • 1 20 délut. ** » » 10 50 éjjel
Szerkesztői üzenet.
4548. L. Bpest. Szives »készséggel meg-küldöttök .
4549. .Veszprém*, .Keszthely* t. szerkesztői fogadják őszinte köszönetünket I
4550. B. E- Nem sziveáen közlünk németből fordított beszélyt, mig eredeti magyar van, addig csak ennél maradunk
4551. .Fel is lo is* megkaptuk. Igyekszünk közölni. Üdvf.zlet!
4552. H. F. Szívesen veszünk alapos híreket, de a felelősség önt illete&Ji, mi csak a sajtőbiróság irányában lehetünk felelősök, mindenütt nem vagyunk jolen
4553. .Varmegyei Lapok" cserep-''ldá-nyát két hét óta nem kapjnk.
Felelős szerkesztő: BITOBFI LÍJOS.
hirdetés.
Helyíségváltozíaíás.
Van szerencsém (írtesiteni a 11. e. közönséget, miszerint a Kiss-fóle házban létezett rég-| óta fennálló czipész-üzlefcemet a Waits-féle házba, Knortzer Károly vendéglője szomszédságába tettem át, a hol ugy mindennemű kész női- és férfi czipőkel mint megrendelésre is a legjittányosabb árak mellett s pontosan szolgálok.
EGER IGNÁCZ,
266 1—2 czipéaz.
HIRDETÉSEK.
mmittmtmtttttttttttitt
—A es. kir. szab. osztrák t>©l©lE-Íl±-tOllXLti©ZOt
hitelzàlogl biztosított
darabja 100 frt
éven kint 6 húzással
. \ és minden
^nyeremény 50000 fr(ig;|
keee»ke<Jopk kétségtelen hitellel a Ugn.gyobb syerésssetek.
, minthogy minden 100 frt névérték szerint kijátszott záloglevélre azonkívül még jutalom élr-zet ts esik, mely a kijátszási* minden húzásban részt vesz, és melynek értéke már ma 30—35 forintig
Urjed.
E jeles záloglevél jegyek, melyek nem ajánlhatók eléggé, •.egysrarsmlnd a legolcsóbbak az osztrák-magysr birodalombsn, J^rt ^k az egyedüli sorsjegyek, melyek ráfizetés nélkül fenn-tfjrthziók, és m»gi« bizton lehet e kitűnő iegynek jelentékeny
i-ísletxlkeáésére ssámltaoi.
■ KözriebbrST vizsgálva, látjuk, hogy e jegy
9 százalékos kamatozást
képei, minthogy az évi 6 kötlevé! érték« darabját 1 frttal véve C-fn. a kamat 8 frttal számitva. igy az eredmény 9 forintot t«»z.
Hl ezeq sorsjegyeket készpénzben t''.lgonuui s *apl árfo-:ya«5 szerlst rsiojflŐO frt) adjuk, keretet éi kSitség bérsientve, valsBlat. havi részlet fizetés mellett Is
,10: részlet iO frttal . . , . * , - 100 frt az ufrfrá réttlet . > . . . 5 frt
¡feszesen: 105 frt
A 10 frtsyl fizetést jegyesként az eladik klvásstára 4,|,<t) Is »egtartjok. ^ ...... .
!A iótlerél a jöT? mm 1881. spril 15,1 fii és bélyeg.
NYITR AI j és TARSA
Budapest, Borottya-uteza 6. sz.
A jatalom-kötlevelek mint tőkének kamatozása végutt használhatók községeknél, tastCletek»él, nyilváacs felügyelat al»U
». '' : i.
O q
álló intéseteknél, továbbá gy*®- ¿«letett pénz gyanánt és katonai házass-ig bizto-titékui. (A törvények 8« parkeraphúsa.} (264 í—16) • ^
GYÖNYÖRŰ ROM, KATH. IMAKÖNYVEK
Bebe
irneve8 magyar
jelenteni, hogy a köztisztel Kríxtóf vörös herényi róra. kath. plébános ée hírneve* író által figyelemmel szerkesztett harmadik és negyedik kiadást ért, az hitatöíaágot előmozdító, a kath. hivek szivét nemesitő, háromféle kiadású: „Mennyel Mannáskert*, Üdvö ösvénye", „Biztos lelki veiéi"* csimli és már tizenkét exer példányon felül a kath: hivek közt elterjedt
lmaRönyvelset
a teljes írói joggal örök áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek szükségességét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjelenésűk óta mindenütt Bzivesen fogadtattak éa eddig a veszprémi, pécsi és szombathelyt pftftpftki hatóságok jóváhagyását kinyerték, s ezáltal kifejezést adtak, miszerint e szépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek köst szívesen látnák. Henry el Bsonáekert, vagyis teljes tartalmú ima- és énekűnyv keresztény katholikusok használatára, harmadik kiadás, öt müvénzi" aczélmet-szetü képpel 8-rétü, félbőrben, kötve tokban . . . frt 1 30 Egész bőrben, tokban és finom aranymetszéssel ... frt 1.80 Egész bőr aranymetszés, csat és kereszt . . . . frt 2.70
Zergebórben, csat és diszíttéssel......frt 4 —
Finomabban késxitve..............frt 6.—
Selyem- vagy bársonykötés aranymetszéssel diszitve frt 7—10.—
■essyei surááskert,
Ujtvsasáfl ösvénye. . _____________
Biztos IsikJvezér ) '' Negyedik kiadás
F^l bőrben, tokban . . .
Egész bőr, finom aranymetszés és tokban .
Aczél kereszt és esattal ......
Zergebőr díszítéssel.......
Finomabb kiállított . . . - *
8elyem- vagy bársonyk. díszítmény Uenayel sissaásker S2-rétü, tem érdéi képpel diszitve papirk. tokban ,
Aranymetszéaspl, tokban.....
Aczél kereszt, caattal .....
Zergobőr, diaaeaen.....*
Selyem-bársony finom dis*itménynyet
) finom papirr* nyomva 12-réttt, hat kitttnö / aczélmctszctü képpel. SzinuyomaUi cximlappai.
* frt frt
frt 1.20 frt 1.80 frt 2 80 frt 3.60
5—S.-
6-8.—
■ Jrt frt frt frt frt
—.40 -.60 1—
1.50
__________ _ 2 50
Kis rázsáskért, vagy a kath. kereaatény ifjúság imii ée énekei kis csiaos aranynymatu papirkötésben, tokbao; ára 30 kr.; aagol vászon eaüst nyomással 40 kr., egész bőrbea velinpipiraranymetazéssel, tokban 60 kr.; aczfloaatra 70 kr; egész bőrben velin pipir aranymetszéssel és ac«él csatra, kcrewtUl 80 kr.
E^házi ásskkSayv, 115 egyhási éteket tartalmazó, il-ik kiadást ért csinos aranymetszéssel készített könyvecske, ára CO kr.
HsMskkwrtrssri e®lésy, a bold. sz Máriát kegyoletteljesen üszteló magyaroknak ajánlva, ár* 20 kr.
Kagy áhtszat irta Tóth Mike Jéxus társasági UC IV. kiadás, csínos könyv képekkel ára fűzve 18, kötve aranynyoniAssal 28 kr.
A szsst kemztstl ájtatsssá«, képes kiadás irta Szemányí Ágost s^eat-Ferencz r. áldozár, kemény kötés, jwanynyoroásjal 28. kr
Minden megrendelés posta fordultával eszközöltetik.
Tisztelettel
WAJD1TS JÓZSBP,
könyvkiadó K -Kanizsán.
Pályázati hirdetmény.
A jánosházi takarékpénztárnál a pénztárnoki állomás folyó év ápril hó 1-ével üresedésbe jővén, kik a kérdéses állomást elnyerni óhajtják, felhivatnak, hogy kellőleg felszerelt kérvényeiket alolirutt igazgatósághoz f. hó 20-ig okvetlenül benyújtsák.
Ez állomással 600 frt évi fizetés és nyeremény-jutalék van összekötve; mig másrészt a pályázók részéről 400 frfc óvadék kívántatik, akár készpénzben, akár értékpapírokban, valamint jártasság a könyvelésben is,
Kelt Jánosházán, 1.881. márczius 7-én
A jánosházi takarékpénztár 259 3"3 , igazgatósága.
Segítséget ketesve, nem egy beteg nézegeti a hirlapo-
kat kérdezve öbms^ától: a sok gyógyszer közül melyikbe bistw-tik »z ember? Ez vagy a«* hirdetés nagysága által tflaik fol; a bet-g választs a legtöbb esetben Épen — a legrosszabbat! A H az Uyec csalódást s a hiába való pénzkiadást elkerülni akarj*, annak tanácsoljuk, hogy Gorischek Károly cs. kir. egy^Wmi , könyvárustól Bécsbca (htvántér 6.) hozassa meg magának a ,Be- . tegbarát" wimü kőnyvecakét, mert abban a legjobbaknak bizonyult gyógyszerek tárgyilagosan és kimerítően vannak ismertetve, néy hogy minden beteg teljea nyngalommal bírálhat él a legjobbat választhatja magának. A fentebbe, már 450 kiadást ért könyvecske ingyon ós bérmentv^ küldetik meg a megrendelőnek, tehát nem okoz több költséget," mint 2 kr*jczárt a levelezési lapért, mely magyar is lehej _ II. 161 1—4
• r. ''<
Haö-K*aűsáú, nyoaatoa a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorsaajtójáa.
MIKOLASCH SAMÜ
templom-, szoha-ltrmák,
festő-, mázoló- és
fényképész
NAGY-KANIZSÁN
tisztelettel ajánlkozik mindennemű fentemlitert; munkák elkészítésére.
Legtijabb fali-mustrák gazdag választékban.
$m-KmZmm\v. márczius 24-én.
Előfizetés! ÉP:
A X
egést őrre......8 frt.
(él évre.......4 „
negyed érre......2 „
EffV taám 10 kr.
HIRDETESEK
8 httsábos ]«titaorban 7, másodszor ü s niindeu további sorért .r> kr.
XV1LTTKRBKN soronként 10 krért vetetnek fel. Kincstári illeték niiudcn f-gyes hirdetésért SU kr. fizptrnd<">.
Hq^adjfciYfolyam,
A lap szellemi részéi illető közlemé-
i nyek a szerkesztőhöz.
1 anyagi részét ületö közlemények
1 pedig a kiadóhoz bérmentve
f/,. intézeudük :
f *-• NAGY- K AN I Z S A
H Wlasslcshiz.
Bérmentetlea levelek csak ismén
I munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza netr. küldetnek.
I^y-Kanizsaváros helyhatóságának, , nagy-kanizsai önk, türoltó-egykt«, a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*: „nagy-kanizsai takarékpénztár«, a .zalamegyei általános tanítótestület«, a „ nagy-kanizsai kisded-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kül választmánya" s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője. • • • -
Hctfiikinl kétszer, vasárnap- s csfttörtököji luegjftleaf;vegyes tartalmú lap.
Pl H
Íj
A folyó ¿vfolyan^ második '' <*vne£yedétn»k közeledtével tisztelettel fölhívjuk mindazokat kiknek előfizetésük lejár, annak szives megú jítására, hogy a lap szétküldésében hiáríy ne forduljon elő.
ELŐFIZETÉSI ÁR:"
april—jun. évnegyedre 2 frt april— szepf, félévre 4 frt
april — decz: 3 évnegyedre í> frt
_(i
SflF"" Legczélszerübb posta-utaiványnyal eszközölni az előfizetést. mely Wöjdits József könyvkereskedésébe N -Kanizsára küldendő.
• i
A ezukor-, kávé- és sör fo-gyaa/.ttal adó tárgyában.
Klőző czikkünkben ígértük volt, hogy a hivatkozott 1&81. évi IV. törvény további eljárására (ogunk visszatérni, mintegy • megvilágitni akarjuk annak kivitelét és az adót íizefó közönségünket a kivitel körüli eljárás megkönnyítésében elósegirni óhajtjuk.
A jelzett kiegyezés megkisérté-sétiek eredménytelensége esetében egy három tagu bizottság, mely a község elöljáróság, illette a „ város tanács egyik tagja, egy választott bizalmi férfiú vagy póttag és a pénzügyi biztos vagy helyettese, ki egyúttal előadó, a törvény 10. £-ban megszabott eljárás alapján fog eljárni, mely bizottságnak elnöke mindig a községi elöljáró, illetve városi tanácsos előadója, a pénzügyi biztos vagy helyettese — ezen tárgyalás nyilvános, erre az adófizetésre kötelezett fél is megidéztetvén, a határozat nyomban kihirdettetik, meg nem
jelenés esetére a féllel írásban közöltetvén, a sérelmes határozat a vett értesüléstől 8 nap alatt a fel-szólamlási bizottsághoz felebbezhetó, ezen felszólamlási bizottság elnöke az alispán, előadója a pénzügyi igazgatóság megbízottja, — tagja a kereskedelmi kamara küldötte, kinek határozatába meg nem nyugvó fél 8 nap alatt a közigazgatási bizottsághoz felebbezéssel él.
Miután itt elmondottuk a kive tés körüli eljárást, szabadjon most áttérni az ad-jfizetés kötelezettségére. —
Tekintettel az iránt, mikép az adónak megállapítása, illetve kivetésének részletezése tárgyában eltérők a vélemények, mert mig egyfelől vannak, kik azt állítják, mikép mind azok, kik a ezukor, kávé és ezzel hasonnemü elnevezést tartalmazó czikkek elárusitásával foglalkoznak, a törvényben megszabott adót meg fizetni tartoznak, mig ellenben vannak, kik ezen vélelemtől, eltérve, azon eljárásnak hódolnak, hogy azon szatócsok, kik áruezikkeiket oly kereskedőtől vásárolták, kik már a fogyasztási adót megfizették, ugyan a/on ezikk után még egyszer meg nem adóztathatók.
.De ha tekintjük a kormány közegeinek eljárását, kik az adott utasításhoz képest minden kereskedőt, kávést, ezukrászt és szatócsot az egyes kerületekbe beosztotY községekbe már eleve összeírták, arra adnak következtetést, hogy az első sorban megjelelt alap vagyis minden kereskedő és szatócs fizetni tartozik.
Vegyük most például Nagy-Kauizsát. ahol vannak bejegyzett kereskedők, kávésok, czukrászok, de ennél nagyobb számban vannak szatócsok is, kik a szükséges áru-és fogyasztási czikket folyton helyben Nagy-Kanizsán vásárolják, — vegyük Kanizsa városa, mint város
az állammal ezen fogyasztási adóra nézve kiegyez, (ami kívánatos is) s ezen átalányt mint község havi részletekben az állam pénztárába beszállítja,- jól tudja azt hogy a szatócs boltosok áruezikkeiket helyben szerzik be, kivetheti-e? ezekre is az adó átalányból a reájuk eső összeget; hisz ezen összeg már a nagyobb kereskedő forgalmi átalániára kivettetvén, ott már elszámolás alá jön, de vegyük azt, mikép köztudomású dolog, hogy a Kanizsához közelesó községek szatócsai színié itt szerzik be áruezikkeiket. azok is már egy a magyar illám terülotén megadóztatott czikket árusítanak el. nézetünk szerint az ily helyeken beszerzett áruezikkek után, melyektől már az adó amugj* is lerovatott, az illető felet meg&doztí.tni nem lehet más módon, mint figyelembe véve, hogy ezm tárgyak a megjelelt helyen szereztet •''ék azon község átalánya javára, melyből szállíttatott, fog törlesztésül elóiratni.
Ezen állításunkat igazolja a törvény 6. §-ának 4. bekezdése^ mely következőleg szól: »Az adó átalány alól kivétetnek azon czikkek, melyek a 3. §. 1 4 pontjai alatt emiitett adóköteles az ezen törvény szerint átalányozott féltől beszerzett, mely esetben csak azon czikkek képe:ik az adó átalány alapját, melyeket bolföldi gyárakból, zárt városokból, átmeneti raktárokból vagy oly helyről sferzett be, melyre ezen törvény hatálya ki nem terjed."
De hogy megértessünk, elmondjuk az előzőleg jelzett 3. § usok L—4 számig jelzett tételeit. Az 1 pont érinti mint adóköteles személyeket a kereskedőket, kik ezukor. ezukorkák, csokoládé gyártmányok vagy candirozott gyümölcs, vaiamint Kávé vagy sör elárusitásával foglalkoznak és a fogyasztási egyletek vagy társulatok, melyek tagjaikat
ezen czikkekkel ellátják. — 2. pont a czukrászok, kávésok és vendéglősök (korcsmárosokat :érti). — 3 ik pont azon gyárosokat, kik a fent elsorolt czikkeket gyártják és ezeket 50 8. és 12 kilogrammonkint bel földi fogyssztásra árusítják. — 4. a sörfőzdéket 25 literen aluli bel földi fogyasztást illetőleg.
íme tehát itt van a törvény világos kitétele, mi is'' azon meggyőződésünknek ad bizonyítékot, hogy a már egyszer megadóztatott czikket magyar korona területén megadóztatni nem lehet.
De hogy minden törvény magyarázatnak eleje vétessék, a községek erkölcsi kötelességet teljesítenek akkor, midőn a fogyasztásra nézve az állammal kiegyeznek.
KOVÁCS JÁNOS:
tl^yvid.
— Húskivitel Francziaorszáqba.
Azon angol társaság, mely azért szövetkezett, hogy fővárosunkból vágott marhahúst szállitsonFrancziaországba, mint megbízható . forrásból tudjuk, kieszközölte az olasz kormány- és vasúttársaságoknál, hogy az innen kivitt hus leszállított szállítási dijak mellett exportáltassék Olaszországon keresztül Prancziaországba. Ezen kerülőt tudvalevőleg azért kellett választani, mert a német kormány nem engedélyezte a német birodalmon ke resztüi leendő átszállítást. Most már valószinü, hogy a -húskivitel minél elóbb megkezdetik.
— A rogale-ügy rendezése;
illetve eltörlése iránti törvényjavaslat ügyének jelen állásáról félhivatalos formában közlik a következőket: Az elómunkalatok elkészítésével a bel- és ígazságügyminiszterek bízatván meg a képviselőház által, a belügyminisztérium részéről Szalay István miniszteri tanácsos, az igazság-ügyminiszterium részéről pedig Ko-
. i .,.
vách Kálmán miniszteri tanácsos küldettek ki. Az előmunkálatok igen sok tanulmányt igényelvén azok csak uehánv hó előtt jutottak azon stádiumba, hogy a regale-megváltás különböző módozatai megállapittattak. Most azonban Szalay István miniszteri tanácsos lemondása folytán az ügy ujabb intézkedésig szünetel, de tekintettel arra. hogy a képviselőház a törvényjavaslat elkészítését megsürgette, minden lehető el fog követ-cetni a kormány részéről, hogy a törvényjavaslat szövege minél előbb mcgállapittatván, az a szabályszerű uton a törvényhozás elhatározása alá bocsáttassák.
— A közjegyzői törvény módosítása fölött az igazságügyminisz-teriumban tanácskozó enquette megtartotta utolsó ülését az igazságügy-miniszter elnöklete alatt. Legfontosabb eredményként első helyen említendő meg, hogy á bizottság egyhangúlag a hitelesítési kényszer behozatalát indítványozta. Ezen hitelesítési kényszer akkéntformuláztatlott, hogy oly okiratokon, melyek teaek-könyvi jogok szerzését, átváltoztatását vagy megszüntetését tárgyazák, az aláírásoknak hitelesítve kell len-niök. Továbbá határoztatott, hogy a hitbizományi javak leltározása — s nemcsak a bltbizomány alapításánál, hanem a hitbizományi haszon élvezője személyében előforduló változás esetében is, minden esetben a kir. közjegyzőkre bízandó. Szintúgy közjegyzőkre bízandó a csődtömegek leltározása is; ez utóbbiakra nézve csupán akkor nem, ha azon járásbíróság székhelyén, melynek területén a csődtömeget képező vagyon fekszik, közjegyző nincsen alkalmazva. Beható tanácskozásra adott alkalmat a hagyaték tárgyalása is, mely most szolgabíró, megyei árvaszéki Ülnök, városi árvaszéki ülnök, királyi közjegyző és itt-ott bíróságok által is
. TARCZA.
Eg> vén szerelmes emlék könyvébe -
<
Kifelejted azt, hogy öfeu . Év uehezedik reád ; Kifelejted stt, hogy «* ég Többé uj tavaszt nem íd, Dér leállt már & te fejedre, Fél ilyon ttorolem ; Dér ulin egy ki» IdCre x
Hó ül majd * fejeden, Sciveden
Otvou évűek hó szerelme Ig«z hideg téli nap, Benne gyújtó «Ura nincs«n 8 bele még a e»ók som ad — Néri elfire ! vord ki végkép ŐrQit vad szereltni-dol, Tudom akkor, h* kirertod, Nem fájdítod fejedet, Fiivedet.
Tudom, uehéi elviselni Ezf ni órjás terhedet; Féltékenység vad Viharja Szórja rád a monykövet S mikor uom ia.képioled te, Csöndes, i.yájzs éjfélen -, >''z is ördög, — ho<ry szétverje Édes álmodj — xnegjeien i? idegen.
S tán * lányka j6 eszedhe ? • •
Kopogtatod a falat,
A c! hiszi d, hogy tán a lelke
Öröke» nilatn marad ?
Vissza száilt mir! — de at enj(m
Hón csókolja homlokát:
Azt hiszstük mi, hogy kisénet
Ko^ogtata f*lon át,
Falon át
Megrezzen az édes — kedves Hozzám simul cseniioseu, Csókjaimba ful az ajl a, Átkarolom édesen —- — — És azatán — — üt az óra Fttlocsudom jókorán, Ne félj, miad«z Alom volt csak, Most az éjjel illmodám, Álmodím !
K Ri''FFY PAL.
Ciérna l*éter.
(Novella.;
Irt»: SZUKÁTS LAJOS.
Ha útlevelet váltott volna magának Spárga Mátyás kézműves ur csinos Léniái leánya, több mint bizonyos, bogy ilyen formán töltötték volna ki az üres rubrikákat. Persze ha váltott volna! Született: 1862.
Hol? Budapeaten
Haja *. barna.
Szeme: barna (xárjel közé oda le-hetet! volna bizton irni, hogy: nagyon hamis.
Sxája: rendes (helyes* bbeo csó kölni való.)
Arcza: kerekded (de nem holdke-rekdedségü.)
Orrocskája: rendes.
Termete: közép
Beszél: magyarul és németül (az előbbit igen kedvesen.)
Ismertető jele: uines (a*az bogy van: először a Unitokat ki nem állhatja, 2 ) méginkább gyűlöli a vöröshajuakat, 3.) férjh« szeretne menni, d* nem Törös-hajuhoz, 4.) teái plomba szeret járni reggel, ami mai napság bizony feljegyzésre is érdemes, rnert már-már újság.)
Nem mondom még egyszer, mert egyiseri állításomra is elhiheti birki-i»,
bogy ilyen leírást kapott volna & hxmis Lencsike.
A templomba pedig s.prón szedett gyors léptekkel mindea nap reggel rendesen járt. Ott azután a szűz festett szobra előtt ájtatosan letérdelve, sofcaaam felejtette ol imáját eízal végezni: Oh szenl szűz adj, oh adj már nekem is egy jó férjet, de ne vöröse'', éa ba lehet, ne tanítót!
Szegény Gzérna Péter pedig menynyire epedt utána, meunyit sóhnjtozott és mennyi, de mennyi papirost rontott cl vers (még hozzá rotz vers) farsgisra.
Az már oiy divatos szokás, a viszont nem szereléknél a vers faragás. Nemcsak a diák-féle emberek teszik meg ezt már, hanem még a szabó- meg péklegények, pinczérek is. Van ar.tán kínja a sok keservet, pbár megbalnékol" hall gatni a szerkesztőnek, mert ritka ám ül vau, a ki a szerkesztői szekrény helyett inkább a kályhába hajigálná rugaszko dását.
Ha Lencsike a templomba ment, ott volt a dagadozó keblű papirrontó Péter ís. Ha Loncsike a varrodából — vagJ mint a varróleánykák nevezni szokták az .intézetbe" — ment, erősen dobogó szívvel követte gyors lépteit Péter. Ha 12 órakor a munkából jött a kecskeméti U''czán,már ott volt Péter is.iíínta galamb a párját, ugy követte Péter imádott Len csikéjét. A galamb turbékolássaj, ő pedig mély sóhajokkal, epekedő szívvel balta gatt utána.
Südő poéta lévén, boldog volt ha láthatta, b >ldog volt ha épen bar/>tnőjé V«1 beszélgetve, kedves hangját bállbatta, « boldog volt, ba csak ason uyomokra
léphetett, a melyeket a kis pikáns arczu Lencsi píczi lábaival hagyott hátra.
Mily csekélységek mindezek s lám már is elegendők arra, hozzá okleveles nép- és tornatanitót, südö póé''.át boldoggá tegyenek.
De hát miért nem Bzerette viszont Lencsi — Pétert is ?
Hja, ezt nem oly könnyű egy szuszra kifújni.
Először is, bogy tanító, hozzá még dupla okleveles tanító volt Czérna Péter.
Ugyan hát mi különös van és meg ném egyezhető egy dupla okleveles ta nitón?
Hja ezt Spárga .Mátyás ur legjobban tudná megmondani.
A szó szoros értelmében dühös volt a tanítókra.
Ugyan miért? Hát bizony csak azért, mert gyerek korában olyan gyerek volf, a ki jobban szeretett golyózni. (atics*, „kacs!") mint azt a kiilibatlan enyvszagu könyvet forgatni, s az iskolai füledt levegőt szivni. Persze ezért a különös izéért nem egyszer mutattatta be azt, hogy miért bot r bot, & tanító bácsi.
Ezeket az érzékeny jeleneteket, melyek oiy drámai hatással voluk reá, hígy mindenkor könyeket facsartak ki szemeiből, annyira megjegyezte ma£á nak, bogy mikor a hátul gombolós nad rág helyeit másformát kapott, szentül megesküdte, bogy ba neki egyszor ti* lenne, sohsern adná abba a kinxó házba, ha pedig leáoya születnék, a világért sem adná tanítónak, egy kinzóntk. Be is irta est ''a kalendáriumba, s oda rajzolván kél ujját is, bogy arraszeulűl m"g''*skü dőlt. —
Ilyen különös egy férfigyerek volt a Matyi, s ilyen egy furcsa ember is lett belőle. Ritka ogy tulajdon/ at mi? igaz. Ritka egy álbatatosság, az is igas. De bát az Istennek vannak mindig fura emberei.
Másodszor, már az is régi szokása, még pedig rósz szokása & sorsnak -— már bizony ideje volna, hogy egyszer egéesen leszoknék róla — hogy egyik bajt a másikra halmozza.
Lám mily fatal (de nem fa-tál) volt az már Czérna Péterre, bogy tanitó volt, s azt hiszsrük, ezsel az egy csapással talán böérts a mostoha sora. Dehogy érte be! Ráadta nameró 2 képen a másik gyülöletességei, a : vöröshajaságot is.
Mikor Czérna Péter meghallotta, hogy a tanítókkal a táti meg a leányka sincs nagy barátságba, megszeppent egy kicsit s zavarba is kezdett jönni.
De a rövid ijedtségnek rz vetett véget, bogy hissen majd más pályára lódítja magát, például hát író lesz, ehhes nem kell oklevél vagy egyéb más. De mikor a másedik nagy kifogást h»liotU meg, dühében ssáloukint akarta kitépni vörös baját. Már egy csomót ki is fosztott, de mikor csakhamar észrevette, hogy bit ez;fáj, — abba hagyta a fosztás mű-tórót. — .
— Kisasszony, v-^g''a magát térdre poétásan egy délbe a kapu alatt''a belépő Lencsi plAt/kívánja inkább, bogy a *er-seléssel>''bagyjak fej, c*ak álljon el a meg-változhatlan adomány gyűlölete »«llól ! Dupla óklevelemei elhajigálom/ hadd vi-gye a forgó szél, csak kegyed oh Le-le-le-lencsi kisasszony szeressen egy kicsikét l
HU8ZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KOZLOKY
I
''fii rí . MÁfiOZUJS 24-én 1*81.
történik. A bizottság felkért«-elnöklő minisztert, miszerint a «• ügynüniszterium vezetésével megb />••[ miniszterelnökkel magát érintkezésbe téve, vele egyetértóleg kieszközölne a/.t, hogy mindazon esetekben, me- \ Ivekben a törvény a hagyatéki tárgyalást elrendeli, kivétel nélkül és kötelezöleg ugy a bíróságok, valamint a gyámhatóságok részéről a hagyatéki tárgyalások vezetésével kizárólag a közjegyzők bízassanak meg. A közjegyzői állásra való képesítésre nézve " felvétetett azon . intézkedés, hogy két évig szabadságában Aliján a miniszternek közjegyzői állomásokra oly ügyvédeket is kinevezni, a kik minden közjegyzői gyakorlat nélkü legalább 5 évi önálló ügyvédi gyakorlattal bírnak. Végül kimondatott, hogy az enquette bizottság tárgyalá sának eredménye egy rövid novellában leljen kifejezést.
Debreezeni ipar-müklállItAs.
A magyarországi iparos ifjak IV ikr országon vándorgyűlése alkalmából Debrecenben- rendezendő ipar milkiállitáa tárgyábaní a debreezeni iparos ifjúság önképző ¿5 betegaególyzó egylete — mint a mely a kiállítást rendezi — a következőket látja szükségesnek a t. közönség tudomására juttatni:
}) A kiállítás folyó 1881. év augua* tus hó 20. 21. 22. 23 és 24 dik napjain fog tűrtetni, a az az. k. Debreczen város hatóságának védnöksége alatt álland.
2. A kiállítás tárgyai a házi ós kéz-mú;p»r termékei, —továbbáaz iparszakba vftgó r»jz- éa Írásbeli munkálatok lesznek.
3) A kiállítandó tárgyak három
osztályba Boroztatnak: ;
X osztály: Kézműipar. — II. osztály : Házi-ipar. — III. osztály: Kési
rajzok-
a) As 1-aő oaztály áll két csoportból : í-ször : az iparos segédek munkáiból; 2 8Zor: az iparos tanonezok mun
kaiból.
b) A Ií-ik osztály áll: kézi mun-''
kákbói.
c) A III ik osztályba tartóinak : a festő, rajzéi iparszakba vágó munkálatok.
4) A kiállításban résztvehet minden magyarországi iparos-segéd és iparos
tanoncz.
5) E műkiállitáara önálló iparosoktól is fogadtatnak el munkák, melyek azonban csak elismerő oklevelet, — de jutalmat nem nyerhetnek.
6) A bejelentések folyó évi julius hó 1-jéig, — a kiállítandó tárgyak pedig folyó év juliuB 20*tól augusztus hó 10 ik napjáig mulhatlan „az országos iparos ifjúsági munka-kiállítás végrehajtó bizottságának Debreczen ben " küldendők.
7) A biráló bizottságok részben a vándorgyűlésre érkezendő tagokból, rész-
•i pedig a helybeli iparosok éa iparpár-k. közül fognak választatni.
8) A kiállításra elfogadott munkák czikkek készítői jutalmul emlékok-uiinyt; a .kiváló tárgyak késziiői arany xüst vagy bronsérmet nyerendnek.
9. A segédek és tanonezok, kik egyszersmind kiállítók, • kiállításra sza had jegyet nyernek.
10) Az önálló iparosuk, kik kiáll»-lók, kívánatra a kiállítás egéss tartamára érvényes névre szóló él más által nem használható jegyeket nyerhetnek 1 forint dij fizetése mellett.
11) Mioden kiállítandó tárgyra a k¡állító- s munkaadójának neve, vala mint a tárgy értéke is felírandó
12) Minden kiállított tárgy, a reá irt érték szerint, a végrehajtó bizottságnál, vagy a kiállító külön meghatalmazottjánál, megvehető.
13) A kiállítás bezárása után meg maradt tárgyak folyó évi szeptember hé 1-ső napjának esti 8 órájáig visszavehe tők; — az ez időn tul visszamaradt tár-gyak nyilvános árverés utján as egylet javára értékesíttetnek.
Debreczen, 1881. február hó. „A debreezeni iparos ifjúság önképző és betegsegélyző egylete."
HUBER JÓZSEF
elnök.
GRÜNVALD JÓZSEF titkár.
— Ugyan uram — szólt nevetve a kis hamis leány — ne beszéljen ily furcsákat, mert igazán, ha valamelyik élcx-lap szerkesztő meghallja, hát azonnal beteszi a lapjába, a okosan lenué, ha Önt is oda kűlímározná a csodabogarak kösél
Borzasztó 1 attentátumot poéta ellen nem követtek még el, Est csak halállal lehet lemosni. Halló uzsdi neki a Dunának. A nagy szégyen, a bubáuat csak ugy hajtotta a Kalap ulczán kifelé a Du nának Czérna Pétert.
Persze menten bele is lódilotla volna magát, csak hogy borzasztó szeren• caétleu8Ógére be volt — fagyva. Düha azért nem csillapult le. A nagy hidegben hazafelé vágtatott. S ha már maga ellen nem követett el attentátumot, neki állt a tintának és papirosnak s — verselt, oda öntötte ki keserveit.'' Végezvén hosszú rugasskodását e néhány görbe sorral:
Akár a fűtött gyors vonat,
Vágtattam a nagy Dunának,
Bde is ugrottam volna,
Oh de fátum 1 — be volt fagyva! Dühösen irta még ezt alá:
Zatraczeni!!
• '' Másnap ugy örült mint a bolond a sipkának, hogy bele bem ugorhatott a Dunába. Hiszen még egy kisérfct — gondola 7- hátra van. Ott ván még a táti. Majd ezt veszi vallatás alá. Az atyai szigor megtehet mindent leánya előtt Majd beszél a* öreg koponyájával. Megígéri neki, hogy versot ir róla, ha leányit neki adja. —
A tegnapi kétségbeesett állapotát utánozva — azt bivén, hogy ez-leghamarább megioditja vagy szánakozásra indítja 4- vágtatott Matyi bácsihos.
— Uram I —-szólt minden beveze tés nélkül nagyokat ós gyorsakat lélegzve.
. — Uram! ~ saólt repete''képpen ide-oda morogva».
— Az Istenért! No mi baja .^an kérem 1 — szólt megilletődve a furcsa vendég kétségbeejtő állapotát látva.
— U-u-uram — szólt ismét s fejét ide oda mozgatva, kezével padig füle kö-
Fegyverletétel.
— Töredék fletembSI — A magvar nemzet történetében lángoló betűkkel bejegyzett, vérrel megkeres» telt 1848 és 1849 ik évben három fegyverletételt értem meg: aszent-gy örgy várit Z»lamegyében, meh ben magam is részt vettem; — az ozorait Tolnamegyé-ben, melyben Roth éa PhiJippovics tábornokok 7800 főből álló horvát serege tette le a fegyvert 1848. évi október 6-án Percsal Mór lábai elé; — • végre a gyáasos emJékü világosvári fegyverlatételt, melyben Görgey Arthur magyar honvéd tábornok, illetve főparancsnok 1849. évi augusztus 13 án hazáját s nemsetét s 32.000 főből állt honéd hadseregét adta és árulta el!
E helyen aszentgyörgy vári fogy varietéiéiről szándékom megemlékezni, mely ben én is részt vettem 1
Alsó Lendván 1848. évi szeptember 8-án a reggeli órákban tömérdek nép U ült egybe a járás minden részéből; e napra kitűzve volt a népfelkelésnek szervezése, illetvo ''a tiszteknek megválasztása.
Sürgős volt ezen ügy, mert Horvátországból gyanús hirek érkeztek, melyek szériát Jelassic Magyarországba törni akar s a szent koronát Budavárából erőszakosan elrabolni.
S mert sürgős volt az ügy, ennél fogva gyorsan is végeztek a gyűlésen; a XI-ik század számára, melynek én is tagjává lattam, a tisztikar következők bői lett megválasztva:
Kapitány: Bertalan József Főhadnagy: E. Dervarics Kálmán
rill hadonászott, mintha legyezni akarta volna magát.
— Üljön le kérem, üljön le, vagy pedig szóljon! —
— Uram — kétségbe vagyok totótól talpig esve 1.__
— Azt hittem igazán, hogy oly nagy lélekzéssel jött, hogy mindjárt meghal.
— Még nem, de mindjárt oda ia kerülők !
— Ugy bocsánat uram — távozzék mielőtt meghalna, mert én, mert az én szobám az én szobám; as én szobám pedig nem a magáé, igen, hát, nem, igen ugy van, nem szeretném, hogy itt tetsző nék meghslálosni. itt hagyná az utolsó szuszszát, mert utóvégre a dolog oda fan-csalódnék ki, hogy hát én attentátumot követtem el ön ellen és pénze ellen.
— As nincs uram, attól ne tartson I
— Ugy még as enyimet vennék el s as itten képe« újságok még az is, a mutyik előbb hozta Résaa Sándor felakasz tását, mint amint megtörtént, még as is lerajzolna. Ursm, inkább kívánjon bár mit, csak ne haljon meg 1
Jó vau, hit nem halok meg, de ne kem adja a Ieánvátl
— Juj! szólt ijedten Spárga ur Est a .jajt" a vörös haj csikarta ki belőle.
— Azután milyen *z állása?
— Most?
— Na ja.
— Hát nem látja milyen kétségbe ejtő. Ugy ingok ide-oda, mint egy azcl-fujta nádszál.
— Nem ugy értem, és nem aat
értem.
— Hát?
— A társadalmi állását, hogy orvos-e?
— Nem.
— Mérnők?
— Nem.
— Pap?
— Nem.
— Ügyvéd ?
— Nem.
I alhadnagy : Barbarics István ! H alhadnagy: - Tieff János
I Őrmester: Vörös János
II Őrmester : Márton János Én mint fŐhadaagy as eskünek
letétele után rögtön utasítattam, hogy délután as Alsó Lendvától >/, érui távol tágra közel a Murához takv."Gyertyánosba menjek ki s ott a század számára szállást ősin aljak, én tehát, minthogy Alsó-Le nd ván ál Gyertyánosba igen szép séta esik. Vörös János őrmesterrel gyalog kimen.-tem, s mert századunk elszállásolását csak késő estére végezbetém, ott kün háltam.
SzepL 9 én Alsó-Lendvára bement tem útközben Utálkoztam az izadunkkal, a mely e nap reggelén rendeltet«« Gyér tyánosba. Ebéd után én i* visszamentem Gyertyánosba kocsin, 15 dárdái és 39 töltést vivén magammal a század számára; alig hogy megérkestem, gyakorlatra mentünk ki a „ Mura melletti rétre s gyakorlat csakugyan várakozáson felül jól ment. — Este egy futár érkezett Alsó-Le nd várói azon paiancscsal, hogy a mozgósításra mioden peresben készen legyünk: én nem is feküdtem In, hanem kimentem a szabadba; gyönyörű őszi éj volt s a levegő is oly üde oly tiszta volt, hogy a kösali murai malmoknak egy hangú ketyegése r a malomkőnek döröm bölése is meghallatszott, oly kedvesnek, regényesnek tünt fal mindaz nekem, hogy alig győztem benne gyönyörködni;
— a hold halavány fényéval csak kétesen világosította meg a tárgyakat, a tájt; de azért a felhomályon keresslül még is meglátszott Alsó-Lendva vára, melyei én meglátván, önkénytelenül is örömmosoly ült ajkímra s csókot hinték kedvesemnek, a ki talán most .éppen felőlem álmodik. Merengésemből lódobogás riasztott fel Gyika Jvuó őrnagy érkezett, szóval adva ki a parancsot, hogy reggeli 4 órakor a Mura partra, a mura-szerdahelyi hídhoz indalunk, ezt megvédeni Jelassic betörése ellen s a*tán tovanyargalt, én pedig órá mat megnézvén, szinte elbámultam, mert már éjfélotán 2 óra volt.
Szept. 10 én reggeli 4 órakor teljes kotlettel * Mura folyó partjára masíroz tunk, s ott táboroztunk egész nap, gyönyörű meleg napos idő volt s ennek folytán kellemes volt a szabadban lenni; e napon a Mura hídját ssalmakötelekkel fonták be, a padlókat egyik részén szinte felszedték, a hid karfákat, melyekre a szalmakötél fonva volt, kátránynyal öntözték meg, hogy a híd szükség esetén, f-dgyujtassék s ez által Jelassic rabló csordáinak átssálláBamcgakadályostassék.
— A délutáni órákban sok kocsi jött át a hidon Muraközből azt a rém hirt terjesztve, hogy Jelassic r»bló csordájával már Varasdon s vidékén van s holnap fog Magyarországra törni három helyen. Mi az egész századdal estére Felső é* Alsó-Lakosba menlünc hálásra, itt egy parasztház udvarán egy n-vgy alma fa alá leheveredtem s jót aludtam.
Szeptember 11-én reggeli hat órakor gyakorlatra mentünk ki a rétre, de
— Hivatalnok?
— Nem.
— Bölcsőd éss?
— Nem.
— Jogáss, vagy vagytanos, vagy
fifikus?
— Ném.
— Ugyan mondja hát már. —
— Nép —
— Népszámláló izé - vágott közbe — hát miért nem mondotta ki már akkor, mikor bejött. —
— As sem.
— Hát?
— Okleveles —
— Bába talán ?
— Ugyan nem kérem, hanem okleveles nép- és trrnatanitó.
— Jaj ! s erre kis híjjá, hogy hanyatt nem teremtette magát Spárga Má tyás ur.
— As ég minden szentjére uram mí lelte?
— E-e-e semmi, es a hideg idő, meg azután a lábam a tyúkszememre" hágott csupa passióból. Kérem uram hagyjon most már magamra, olyan rosz-sznl érzem magam s levegőre vas szükségem, ön erős lélekzetével előbb mind felemésztette a levegőt.
Mindjárt elájulok. Ugy látszik az ön betegsége reám is áthstott. Kérem legyen oly szíves é£ udvarias éa vigye ki magát. Hagyjon magamra!
— De kérem, hiszen ugy még szerencsétlenség is történhetik, holmi katasztrófa. Hol fáj kérem ?
— Mindenütt, még a hajam is. Ugyan parancsoljon már a lábainak, utasítsa őket rendre.
— De a leányát nekem tetszik adni agy e kérem.
'' — Inkább még egyszer férjhez — azas megházasodom, minthogy ily mag. gondolatlanságot tegyek.
— Da uram, miért nem ?
— Először is ma*t, mert, igen mert Jaaító és másrészt -padig a haja azine — kimondom nyíltan — nem tetszik

alig hogy egy-két fordulatot tettünk, egy fuj£r érkezett, azt a parancsot'' hozván, hogy mi teljesen telaserelve asoncal a. Mura parijára masírozzunk, in«rt Jolassio 20.000 rendes haddal és 15.000 felkelő népséggel három irányban betört Magyarországba s így a r.iblás, duUs éa a nők elleni erőszaktétel nagyban kezdődött (Kerék gyártó : Hazánk évUpjai 641 lap] Mi tehai mindenestől a Mara parti táborba szálltunk s ott vártak az ellenséget. Délután hírlett is, hogy jön, és csakugy an evant-gárdánk, mely Miklós huszárokból állt — a Muraközből visszavonult azon hírrel, hogy jön az ellenség, minek következtében a Mura hid ja Mura-Szerdahelynél délután 4 óra tájban felgyujtatolt. Borzasztó sötét, fekete füst gomolygott fel a levegőbe, aztán a szél irányában a földre csapódott le s e kátrány füsl feko-tére festott minden tárgyat, a mely vonalába eaett a egy óra alatt recsegve, ropogva hulllak a legvastagabb hidgarendák félig elégve a Mura folyóba, melynek vizéből rémületesen hangzott a belehullt hidfákon még égő kátránynak sistergése. — A hid nak égése közben mi a Murán innen eső közli Peleshá* faluba masiroztnnk, a hol az ott szállásolva volt agy század Miklós- és egy század Sándor huszárság csatlakozott hozzánk s tovább vonultunk. Alsó-Leudvát tehát többéviem lálhatám ha nem Féritfaluból megláttam as Alsó Lendv* fölött a hegyen épült (1728-ik évben építtetőit) Szentháromsági kápolnát. mely körül temető is van s ebben 1841 évi ápríl 12 én elhalt édes anyám hamvai pihennek. Szorult kebellel néztem a hegyet s a kápolnát s midőn az ut kanyarultánál eltűnt az.Mneim elől, egy bá natos könycs-ppet érzék pilláimon; — Igaz, hogy katonának futni és sírni szó gyen, de azon könycsepp ál''ul annyira megkönnyebbült keblem, hogy a fár.idt •^g** gyaloglást ujult erővel folytathatám. Ekkor még nem ludiuk, hogy hol állapodunk meg, s mi történik velünk, hja! ilyen a mozgósítás! as embert viszik czél nélkül, a katona eszköz a hatalom kezében, melynek minden parancsát vakon teljesí teni köteles. Késő este volt, midőn Páka faluhoz értünk s itt is a rni száradunk húzta a rövidet, mert a csokmaí csárdán innét eső parlag volt kijelölve éjjeli tanyául a mi századunk számára.
Ezen parlag négyszögű volt, ész ik ról az országul, a mely Pákára vezetett, keletről a csokmaí usárda s azon tul Páka falu, délről a pákai szőlőhegy, s nyug.it ról tölgy-erdő határolta, én tehát ezon rdő szélére rendeltein as egyik pod«»yász sz-keret * ponyvából sátort csináltattam melléjesebbe vonaliam én éa kapitány om, aztán as egyik őrmestert beküldlük Pá kára, hogy nekünk minden áron bust és bort hozzon, mert reggel óta még nem ettünk, — mintegy fél óra múlva vissza is érkezett küldönezünk, azonban c«»k bort hozott, enni valót semmi árért som kaphatott már. Se baj ! ez is jobb volt a semminél. Vörös őrmesterünk profunttal ia ellátott bennünket s erre oly nagyot ihatott az ember, hogy szinte lötyögött
— De iszen azon mind lehetne változtatni, h> bele tetszik egyezni, hát befes telem.
— Festesse be magát tudja kuli-másassál, tudja! Alászolgeij 1
— Hát uram erővel azt akarja, hogy mindenképpen ca*k haljak meg, öngyilkos legyek!
— Mit bánom én akárhogy is hal meg. —
— S nem fél uram a végzet »ujtó cetétől, ha majdan a pokol sustorgó, szikrázó, pattogó tüzénél lelkem félelmes árnya, kínzó nyomása önt fogja érni.
— Semmi közöm az ön lelkéhez és nyomásához, különben éu ugy sem megyek a pokolba azt oly biztosan tudom, minthogy ön nem kapja meg leányom kezét. így semmi esetre sem leszek kitéve annak, a mit ön itt mesél.
Ki volt mondva as ítélet, mit volt mit tenni, mint lesújtva baza kullogni a újra neki állni a papirrontásuak.
Szomorkodott szegény, buslalkodotl akár csak siralomházban ült volt. Egészen még nem mondott le boldogságáról, még pislogott előtte a remény mécse. El-art ő azért rendesen reggelenként a leinp omba s végig legeltette szemeit a kis ha mis leányon. Egyszer nagyim közel ta ált huzódui a szűz szobrábos. Az ájtato san imádkozó leány észre sem vette, hogy valaki hallgatja imáját; egészen hangosan mondá el könyörgésének azon részét is, a mely igy végződött: „Oh szent szűz adj, óh adj már nekem is egy jó férjet, de ne vöröset és ha lehet ne tanítót 1"
Mintha egy bicskával megszúrták volna a szívét, ugy fájt neki ezt a kíván ságot végig hallgatni.
— Oh miért nem tess egyszer ez a lideg szobor csodát, gondóU, hogy azt válaszolná vissza: nincs más férj a végzet könyvébe írva neke^ mint éppen olyan, a milyet te nem akarsz. Ne a külszínen ítéld meg az embert, a vöröshpju éppen oly boldoggá tehet mint a fekete, szőke vagy barna. Térj magadba bűnös, s ne vétkezzél többet- a végzet rendelése
gyomrában. A mint én á áitortink előtt égő őrtüzet elmerengve néztem «gondolatimban édes atyámmal, nővéreimmel éa koúvooemuiel társalogni véltem, —■ egyszerre borzasztó vihar keletkezett, sötét leit az éj, 8 daczára, hogy már szeptember 11-ike volt, borzasztó égzengés mellett * villám ía críkázva hasította a levegőt, aztán nagy cseppekben kezdett aláhullni az őszi eső, koronként záporesővé átváltozva s mi kénytelenek voltunk a sátorból a podgyáaz szekér alá bújni, nehogy bőrig át ászunk. —- Volt lótás-futás a tá borban, mindenki m nokülni igyekezett az eső elől, n as előbb oly népes, oly sajos parlag most egyszerre néptelen, üres lelt, csupán csak az itt oll felállított szekér állt védve azon néhány embert, a kik az eső elől alája bújtak. Még alig kezdett kissé hajnalodni, már verette őrnagyunk az ösazíhivót, a dobok oly tompán recsegtek az eső miatt, a mely még akkor is hullt reájuk s mintegy negyed óra után végre megiudulhatánk.
Szeptember 12-én P;lkán keresztül másiroztunk Dömeföld falu felé, esen in -nét azonban egyszerre halra kanyarodtunk s azon irányban folytattuk utunkat Gutorföldre. — Ez születésem helye, itt születtem 1827 évi junius 5 én pünkösd ntáuí kedden ; benéztem a házba, a azo-bába, melyben először napvilágot láttam, kiszaladtam a pajtáskertbe megnézni, váljon áíí-e még az a körtefa, melyről édes atyám ölében tartva, kiskoromban gyümölcsöt szedtem ; kitekintek a rétre, a mely arról emlékezetes előttem, hogy édes alyam gutorföldi lakós korában egyszer nyári éjjel kivitt ölében megmutatni az azon réten ide s tova lebegó gyeriyáso-kut vagyis lídü.ezeket. Oh Ietenom ! oly jól esett nekem ezen viszaeuilékeré*, ere"* viszontlátása »¿ülőlöldemnek, melytől 1831 ik é ben szakadtam el, midőn éde-i atyám Alsö-Lendván a postamesteri jogot s birtokot öröaáron megszerezvén od* átköltözött. — Délre borzasztó rósz útban veudégmarasz''ató agyagos sárban beértünk Söjtörre, itt én s kapitányom Séllyey Elek földes urbocszállásolUttunk, öreg ur volt már, tősgyökeres magy»r ember a javából, a nemeséből, — édes atyámnak jó ismerőse s barátja volt, s ezen viszonynál.fogva szíves fogadtatásban részesültem, két leánya is otthon volt még akkor, kiknek egyike később Sümeghi Ferenczné/másika Szabó Imréné lelt. Azouban alig pihentünk meg, alig voltunk még as ismerkedés kezdetén, már ia recsegtették a dobokat jeladása! a tovább maairozásra, mely igazán, oly lóvesz ében történt, hogy méltán kérdezhettük az egykori Benyovszky Mórral: „Quo fnta ferrent?" Utunk Söjtőrőn tul kopár, sárga — agyagos, vízmosásos fensikon vezetett Felső Hahótra, teljesen kimerülve ér»«m od», meri az agyagos sártól csizmám egészen megcserepe^ed vén, lábamat feltörte, mely seb iszonyú fajdalmai okozott, azért nem is fogadtam el. kijelölt szállásomat, hanem csak a korcsmában maradtam a meleg fagygyu borogatással gyógyítottam lábaimat, csit-
ellen. Szeresd a te Czérnádat, mert utó-. végre is elszakad.
Mikor est a mondókát a südő poéta végig gondolta, egyszerre csak olyan kedve lett, hogy őrömében elszerette volna énekelni:
„Ez az én szerelőm ez a picii barna."
— Oh ón vad poéta, mondotta Péter mikor haza ért, hogy nem tudtam előbb ennek a nyomára jönni. Hát miért nem tehetném meg én azt, a mit az a szobor nem tesz meg, ha ítélet napjáig is kérem.
Azonnal beszólt nővérével éa fűi-kérte. hogy holnap reggel legye meg azt a szivősséget, hogy mondja el azon szavakat a szobor háta mögött, a melyre ő befogja tauitani, ha Lencsi naasátn ismét kérni fogja a szobrot, talán elhiszi, hogy u szobor lelke szólalt meg.
— Jól van megteszem, de cssk egy fellétel melletl?
— Ráállok már előre is.
— Hogyha felhagysz a vers faragással s nem leszed magad nevetségessé többi.
— A vers faragással felhagyjak? Oh irodalmi vessleaég!
— No igen.
— Jól megless, de csak ugy, ha tervem sikerül s Lencsi az enyém lesz. Itt a kezem, vagy tegyem írásba fogadásomat?
— Bizok axavadban.
Amint kikalkulálták, máanap meg is telték,
Lencsi ismét ájtatosan letérdelt a szűz szobra előtt, ezalatt Czérna Péter nővére, a kedves Lína óvatosan a ssobor mellé húzódott. Alig végzé be Lencsi szavait, midőn a jószívű testvér balkan el-kezdé mondani nagy meglepetés közepett:
„Leány térj magadhoz 1 Nem a külszín teszi az embert, milyent szóltál. — Részedre a sors könyvében nincs más beírva, mint a derék Czérna Péter. Ed -digi nagy bűnöd, saivtelenséged csak ugy léezen megbocsátva, Ka ezután ao-nál inkább szereted őt. A végzet rende-
HUSZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY"
MABÖZIU8 24-én 1881.
máimat pedig megtisztogattattfm a olajjal jó erősen bekenettem, mert ennélkül tovább semmi áron se mehettem volna gyalog. — Felső-Hahóton háltunk e napon.
Ssept.13 án reggel felkeltem,csizmáimat könnyen felhúzhattam s azt tspasz-taltam, hogy lábaim nem is fájnak: — délig Felső-Hahóion maradtunk, a bol pénz- és kenyér kiosztás történt századunk számára, én pedig üres időmet srra forditám, hogy ott lakó rokonimat: a Fölnagy családot ós Miskeyt meglátogattam ; ebédsn azonban a vendéglőben voltam, mert minden perczben vártuk a jelt az indulásrs, a mi csakhamar be is követkese« s mi Pötréte ésFelső-Rajk falakon át tovább folytattuk utunkat Pscsa felé. A mint Felső-Rajkot elhagytuk, a keleti irányban igen nagy égés tttnt szemünkbe s miután már sötétedni is kezdett, az égés folytán rémesebbnek látszott;—egyszerre aztán megálltunk s mi tisztek Gyika Jenő őrnagygyal összejővén azon tanakodtunk, váljon nem Jelassic vad népe gyujtogat-e ott s pusztítja a szegény magyar embernek véres verítékkel szerzett vagyonát? Az őrnagy a Miklós huszárok közül húszat kémsssmlére kirendelt azofc irányba, a merre''a nagy égés látszott, meghagyván nekik, hogy mielőbb e helyre térjenek vissza, mi pedig ott várakoztunk ; az egész sereg gúlákba rakta fegyverét, mi lisztek pedig egy csoportban állva őrna gyünk körében elméláztunk b hallgatóz tünk s igy néma csend lőn, melyet koron ként a huszárok lovainak prüszkölése szakított meg. — Igy vártunk már jó darab időig Pacsán az estimára is harangoztak már, midőn a kiküldött hussárok végre valahára visszaérkeztók azon jelen léssel, mikép ama nagy égés a ¿Zala berkében van s az ellenségnek e vidéken még semmi, nyoma sincs, erre aztán megindultunk s nemsokára elértünk Pacsára, a hol engem s kapitányomat egy orvos hoz szállásoltak, kinek nevét azonban feljegyezni elfeledém. Finom Bzobát és ágyat kaptunk s oly terhes és hosszadalmas gyaloglás után nagyon jól esett a pihenés s reggelig fel sem ébredtum.
Szeptember 14-én reggel Pacaáról is elindultunk; Pacsán az volt mondva, hogy Zala Apáthin át Keszthelyre mási-rotunk, a mint azonban Pacsáról a Zala-Apáthiba vezető uton kiindultunk, egyszerre jobbra kanyarodtattak velünk s mellék uton Pacsa-Tüttősön, Dióskálon, Egren át Szalavárra menesztettek minket. Dióskáinál a nagyszerű Pogányvár — hegy alá jutottunk, melynek dióskáli oldalán meglátszik az a hely, melyen hajdanában Pogány vár állt, azon Pogány vár, melyben a törökök azou időben, midőn Kanizsavárát löOOévlől 1690évig birták, rendesen őrségét tartottak, s mert a töröközet pogánynak tartják, a vidék népe a törökök által birt azon várat Pogány várnak nevezte el c e név alatt ismeretes mai nap is azon egész hegység. — Szala-várra délben értünk, itt három napra pénzt és kenyeret osztottak ki; azonban itt már nem tudtuk, váljon megyünk e
lése megmásithatlan, gondold meg. Az ég 7eled !*
Midőn a térdelő leány lesütött szemekkel remegve végig hallgatta a különös szavakat, erős borzongás fogta el Csak most tekintett kiirül ijedten, álom nak, képzelődésnek hivén a dolgot, majd gyorsan felegyenesedett s látván, hogy ez bizon nem álom voft, gyors léptekkel távozott az „intézetbe.*
— Kitűnően sikerült 1 Köszönöm édesem, köszönöm, szólt lázasan Péter s kezet nvujtott. A hatást majd meglátjuk.
* * *
Tegnapelőtt reggel tekintetem vé letlenül egyik lap nyiltterén akadt meg. Mit láttam n«gy meglepetésemre — nem mist mint ezt.*
9 Spárga Magdolna
5 ós
2 Ozórna Péter
g jegyesek. a
ooooooooooooooo
És igaz is volt, mert nemsokára egybe is kelt: Czérua okleveles nép- és turnstsnitó ur — Spárga kísaaszooynyal.
Czérna Péter oki nép- és tornata-nitó ur a fővárosnál alkalmaxáat nyert, Spárga Lencsike mégis tanií.ót kapott, hozzá még vörös hajút.
Czérna Péter be is váltotta a szavát, mert többé tollat versfarsgásra nem fogott a kesébe, prdig hányszor volt ,»dongja", hányszor szúrta valami az oldalát.
Mikor pedig egy apró sarjadék már bitlooítolU azt, hogy a Czérna család ki nem hal, a keresztelőkor elmondotta, hogy a szobor miként szólalt meg. tírre persze jót neveltek. A táti pedig — már mint Lencsi a*yja— azt mondotta rá: Már ezért t jó vicsozérl is igasán megérdemelte volna a kis Lencsit. Hahahabó! Erre már iszom egyet! —
tovább ■ merre ? vagy mi történik velünk ? ily bizonytalanságban töltöttük az időt délelőtt, végre délután 3 órs tájban érkezett Keszthelyről egy futár Csányi László kormánybistostól azon rendelettel, hogy egéss seregünk még ma Ssentgyörgy várra vonuljon fel a itt a további rendeletet várja be, minek következtében mi megindultunk ■ a Zala berkén felvonulva estére Ssentgyörgy várra értünk. Itt gróf Széchenyi Istvánnak majorja s tiasti lakása volt s nekem a vidék nagyon megtetszett, én és kapitányom az ottani jegyzőnél szállásoltuk el magunkat.
Szeptember 1$. Gyika Jenő őr °»gy legnap este Keszthelyre lovagolt kérdést tenni, hogy mi történik velünk s csak reggelre tért vissss; alig keltünk fel félig pihenve ki as eddigi terhes gyaloglás fáradalmait, már ismét recsegtek a dobok, — a jegyső szállásomon többen voltunk együtt jó ismerősök, mindnyájan összenéztünk a dobpergésre mintegy kérdőleg, hogy még hova visznek bennünket. Én már teljesen felöltözve lévén, átmentem az uradalmi ispán lakásra, a hol Gyika őrnagy szállva voltos mint régi ismerős egyenesen ssobájába bementem. Engem régóta ismert már, mert édes atyámhoz gyakran bejött, vagyis házunkhoz járt; as lfc48 évi első nemzetőri kiállításban éd mint önkény ¡es álltam be, ekkor Gyika Jenő már őrnagy volt e egyik századnak parancsnoka 8 engem as ő századába vett be s őrkadetnek a őrpagyi irodájának vezetőjévé kinevezett; ily minőségben töltöttem mellette Felső Szemenyén julius hónapban egy egész hónapot; sok volt az irodai teendő, de azért uri dolgom volt, mert gyakorlatra sohasem kellett kimennem, és ezen okból történt, hogy Ottinger tábornokot és Csányi kormánybiztost nem láthatám, midőn 1848 julius 14-én századunkat a csörneföldi parlangon hadi gya korlat alkalmával látogatásukkal meglepjék. — Bementem tehit hozzá s tartózkodás nélkül kérdém tőle, hogy mi történik velünk? roegyünk-e tovább s hova ? de ő csak mosolygott, mint máskor tenni szokta,''midőn tervét elárulni nem akarta.
Végre mozgó nemzetőr — seregünk talpan állt induláskészen, — ekkor az őrnagy elővette a kormánybiztostól hozott rendeletet s azt hangosan felolvasta,melyben elrendelve volt az azonnali fegyver letétel!
»Fegyverletétel"!! — rebegte mindenki.
Igen, fegyverletétel ; a nemzetőrök szakaszonkint menesztettek az uradalmi lábas pajt. ba s olt egyenként rakták le fegyverüket s aztán ismét visszaléptek a sorba ; sok időt vett ez a fegy vi-rlotétul is igénybe, mert a lerakásnál két számadó tiszt volt jelen, a kik számba vntték a puskát és dárdát s midőn a tegy verletétel tényleg befejeztetett s a nemzetőrség ismét sorakozott, Gyika őrnagy ujolagszót emelt: a mozgó nemzetőrség minden egyes tagját felmenté eddigi kötelme aló! s ta-d<Uá velük, hogy szabadságában áll mindenkinek azonnal visszatérni családi tűzhelyéhez, kedves övéi közé, meghagyva mind a mellett, hogy otthon is hódolattal engedelmeskedjenek tisztjeiknek, ha ezek által a szent haza megmentése és megvédése czéljából bármikor behivatnának.
Igy történt a szsntgyörgyvári fegy^ verletétel 1848 évi szeptember 15 én, — melynek följegyzése annál is inkább szűk séges, — mert az a magyar nemzet-történetében habár parányi, — de még is érdekes eseményt kép<-z!
Egyházasbükki Dervancs Kálmán.
Il«-lyl hírek.
— J>r. Németh Antal kir. ta nácsos és győri tankerületi főigazgató a kerületben utazván Nagy-Kanizsára márt. 20 án érkezett. Isten hozta körünkbe!
— Jövö évnegyedben igen érdekes eredeti regényt fogunk tárcsánkban közölni, egyik tehetséges mankatársunk Szukáts Lajos tollából Előre is felhívjuk t. olvasóink figyelmét. .''
— Szombathelyi püspökjelölte-kül emlegetik ujabban Kissovich Józ»ef veszprémi kanonok s plébániai és Lati-novioh Gábor kalocsai kanonok s bajai országgyűlési képviselőt. Azt is írják, hogy Ipolyi Arnold beat erczebányai püspök helyeztetnék át.
— Gróf Szapáry Géza fiumei kormányzó t»r ű rxcdlentiáját Zalamegye volt köztinzleleiü főispánját ö felsége ujabban kitüntette, a fiumeiek e kitüntetés alkalmából fáklyászenével liaztel ték meg. '' :
— A gyümölcsfa tenyésztők figyelmébe ajánljuk a hernyózást, melynek immár elkövetkrzik as ideje, mert egyik természetbúvár ismét azt jövendöli, hogy ez é* ben nagy szaporaságnk leend.
— Nyilatkozat. Valóban ¡gaz marsd az mindig, bogy a rágalom olyan mint a délutáni árnyék, mely « nap nyugtával mindig nagyobb >dik. Alulírott rendezőség a z. sz.-gróihi szegény gyermekek javára, egy parasst lakodalommal egybekötött láoczvigalmat rendesett, mely hogy teljesen eredeti legyen a lakodalmi vacsorál fel üntetní Ahajtváa, 50 •aemélyre n''szvacsorát r.-ndelt s násznép |
és s rendesőség s&ebjére; — mit csakugyan ss emiitettek fedeztek és fizettek ki. — Es a tény éa mi történik? Egy valaki ki ugy látszik a piaezokon a zöld séges kosarak kösött szokta szedni adatait ; ki mit törődék azzal ? ha másoknak as övénél talán érsékenyebb szivet s eszel összekötött becsületét sérti, aljss rágalmával nem átallotta a nássnépet,rendezó-séget azzal gyanúsítani, hogy a násznép a publikum kon''ójára, a jótékony czél rovására, a belépti dijjakból fedezé a nássvacsora kiadásait, — mit a f»ma azután még azzal nagyított, hogy a reá 8 nt^ora tartott zártkörű piknik is abból rendeztetett. As igazság, saját becsületünk érdekében eme aljas gyanúsítás kezdeményezőjét: egy hazug, alávaló rágalmazónak jelentjük kí, — mert méltóztassék bárkinek, ki szavaink igaz ságában kételkednék, tisztelendő Peré-nyi Antal úrhoz mint e jótékonyczélu táncz vigalom pénztárnokához fordulni, ki a kifizetéseket teljesítette, felül vizsgált számadásával mindig igazolhatja, hogy a befolyt összegből a nevezett czé-lokra egy fillér sem adatott As aljas rágalmazó s mindazok, kik minden után tekintés és meggyőződés nélkül ugyan est szájról szájra ad''ák — méltóztattak megérteni ? A legszentebb ügyben is találkozik egy egy Júdás. Egy ily Júdás szerepet játsza a kezdeményező ! Jövőre csak azt a tanácsot adjuk a rágalmazónak, hogy ne feledje soha a becsületessség és lovagiasságot, melyet már rég hátba rugui látszott, egy szent ügy rovására ne törekedjék a féltett becsületet bemocskitani akarni. Berger Jenő, Lackenbacher S Szűcs Imre, Glaser Gyula, Németh Zsigmond,Varga Károly.
— Gyilkosság boszuból. Lövtjí György baki (^alamegye) község bírája rendithetlen becsületes ember volt, ki fontos tisztét példaszerű lelkiismeretességgel töltötte be. Ha büntetni kellett valakit, nem mérlegelte, hogy az illető szegény e, gazdag e, rokona-e vagy ellen sége e? — hanem egyaránt sújtott a bírói pálezá /al, ha nz illető deliquens épen saját édes fia lott légyen is. Igazság érzületének fényes bizonyítékát adta akkor is, midőn 1879. szeptember 26 án legkedvesebb sógorának fiát h Imi mtzei rendőri kihágásért, a kihágás súlyához mérten érzékenyen megbírságolta. Ezon tette aztán leküzdhetetlen boszuvágyat keltett a megfenyített fiu apjában, Bakosa György vagyonos földmive''ő sógorában, s csak az alkalom hiányzott, hogy Bakosa — mint mondá — tetejével visszafizesse a biró-tógornak kérielhollen eljárását. Az alkalom nem maradt sokára. 1879. év október 3-áti u biró és Btko< a a szőlőit jgyen dolgozgatott; alkonyai táján a biró, ki nem tud''a. mily ellenségévé lett sógora, hazatérőben besült Bakosa szőllő jébe s őt is hazatérésre szólította fel. Ba-kosa, ki már akkorra teleszítta magát borral s félteherre pityókás ís volt, elfő gadte. az ajánlatot, s hogy már azon perez ben megfogamzott benae a boszuterv, azon körülmény i< mulatja, miszerint egy fejszével vállán csatlakozott a bíróhoz. A fele Gtra érve, Bakosa végre is hajtotta véres boszuját, a mennyiben egyszerre oly súlyos csapást mért a fejszével a mitsem Bejtő bíró fejére, hogy az azonnal szörnyet balt. Bakosa konok tagadása dnczára mindsn jel és több hitelt érdemlő tanú vallomása oda mulatott, hogy ő gyilkolta meg sógyrát, miért^s a zaia-egerszegi királyi törvényszék őt az emberölés büntéuyéb«n bűnösnek mondta ki és hat évi börtönbüntetésre ítélte, — mely ítélet — fellebezés folytán — az ítélőtábla részéről csak annyiban változ-tattatott meg, hogy ittas állapotára való tekintetből a reá kimér: büntetés 5 évi börtönre szállíttatott le. — A legfőbb ítélőszék, mely anapokb»n vizsgálta felül ezen büoügyet, figyelemmel arra, hogy az i lőközben életbe lépett büntetőiörvény-kooyv emberölési bűntényt nem ismer, halált .előidézőit súlyos testi sértésnek minősítette e bűntényt; — egyebekben a tábla ¡.életéi helybenhagyta.
— Galambokon márcz. 21 én uj postahivatal lépett életbe. Kézbesiló kerületéi Galambok, Garaboncz, Karos és Szent-Jakab községek ós az azokhoz tartozó Garaboncz, Szent Jakab, Bebiák, N^gy Tölgy éi Ságod puszták kép.''SÍk.
— Tapolczán Balogh Alajos színtársulata „Merá"" czimü uj darabot ad elő. Csime: „II. Sándor orosz ozár halála, vagy a nihilisták működése." Hozzá téve: .Minden hazai színpadokat megelőzőleg itt először.* Tán csak nem előre íratoti ?
— Türjéről írják neklnk, hogy olt B«uer vendéglőjének csinosan díszített tarmében márcz. 16 án kedélyes társas vacsora és tánczmulatság tartatott. A jeleu volt hölgy koszorúból kiemelik Spiegel Láur* cs Anna, B»uer Emma, Török Laura kisasszonyokat Türjérő^ Hoffmann Mins és Begina kisasssonyokat Szánt-Gróthról stb. A mulatság reggelig tartott.
— A Sümeg hi csizmadia ipar társulat alapszabályai belügy miniszteri meg erősítést nyertek.
— A tavasz mull hétfőn reggeli 4 óra 40 porcakor kö«öatölt ''txs a uaplír

szerint, enyhe ssép időt hosott magival, kedden s sserdán azonban hűvös «tél váltotta fel s. ismét elő kellett a téli ruhát vennii
— Hazai rövid hirek.'' Bpes-ten a czigányok íaáí lóia megalakult.— Tarcsy Lajos isméi. pápai tanár Béosben meghalt. — As „Athenaeum* öt ezer frt alapitványt tett munkánai számára. — Gr; Zichy Géza handverseuye. Fiúméban kitünóleg sikerült. — Varasdon magyar dalegylet alakult. — Kun-Szent Márton lakosai ellenszegültök a hatóság árvis elleni intézkedésének, egy tisztviselőt agyonvertek. — Győrött második laktanya építését is elhatározák. — Nyit-rán állandó ssin házat építenek. Hát Nagy-Kanizsán? — As „Esztergomi Közlöny* ezentúl kétszer fog megjelenni.
- Külföldi rövid hirek. -Ifj. Bens Ernő Berlinben meghalt. — Frsncsisorsságbói 33 szerzetesrend űzetett el, 294 házzal birUk és 6589 tagot ssámláltak — Dolgoruckij grófnő fogta be a haldokló csár szemét. — Indiában a bennssülöttek közt nagy rémületet idézett elő a népszámlálás.
Bpest márcz. Lincz „ Triest „
K! nyert ?
19-én: 72. 19. 41. 65. 42. 24.34:11.59.85. 13. 3. 81. 28. 32.
Színészet
(Sz.) Már ci. 19-én szombaton . ad iák Meilhac és Halevy »Kis herczeg" czimö 3 felvonásos operettejét Rákosy Jenő fordításában. Zenéjét szerzé Lecocq Káról/. — A dalmfiben igaz. hogy másodrendű kellék a szöveg; de mégis többnek kell lennie a puszta valaminél. A darab szerencsés oldala az, hogy a k£t kéz közül nem tudni ; melyiket -.téljük el tollvonásaiért ; és njLgy érdeme, bogy rSvid.; Zenijében vranak csinos iészletek, molyok élvezetedé teszik a darabot. —» Sagy érdsojo van Ger5tyne llkánik, (Parthené. hercaeg.). hogy kitűnő alakításával és énekévsi a kBaönaég-ben hangulatot keltett El «merést érdemelnek : óth Etel (berezegni.) Locsárekné Gizella (Dó Satolamzak Diacna.) Balogh Árpád (Mon-landri.) Fehórváry Of.ó (Frimust.) A színház zauioláiig tömve.
(Bj Vasárnap telt hú mellett Ltftácsy Sándor .Ácnes asszony* czímQ népizínmOve adatott elő. Takacs Ádám "et*raa ssín^szűnk (Forgó Pál) Qgyeson f»rgoU. Gerófyné asszony mint mindig cz este is clbCvölte a közönséget, minden megjelenése tapsviharral Qdvösöl* teteti, Balogh ÁrpáJdali keitSa énekttkel Ismételni kellett. Szigligeti József és Erdélyi Ottilia czigánysaerepeikst jól játszották. Vidékről számosan megjeleutek.
(B.) HétfSn Le a grófné* czimO tzinmü volt hirdetve, azonban közbe jött akadály miatt „Tandérlak Magyarhonban1'' ánekes népsrinmü került szinre. A közönség nyert ez álul, mert igy véletlenül G.-rSfyné asszony művészi játékában gyönyörkódhetott. Közönség közép számnAl.
(H.) Kedden márcz. 22-én .Didergő • udvari vígjáték vétetett eló. Gerőfy remekelt. Közönség kővé?, valószínűleg a hirtel''-n be 1-lott rosr idő következtében maradtak sokan el.
Termény üzleti heti jelen lés.
Budapest, 1881. márczius 19-én. Buza. A csekély hozatalok folytán e héten nagyon mérsékelten ajácliatott. ¿s ax is csupán alsóbbrendű minőségekben. Ezer körülmény és a külföld szilárd hangulata malmainkat jobb vételkedvre índíták és 15—20 krral több volt elérhető. A forgalom .körülbelül GO.OOO métennáxsát tehet ki, mely nagyobb részt az itteni raktárakból ««állíttatott.
A m&i árjegyzések körülbelül következők: Ttszavidéki buza 75 klg, 12 50—40 76 klg. I2G0-70. 77" klgj 12.80—90. 78 klg. 13.—13.10. 79 klg. 13 15-20.
Pestvidéki buza 75 klg 12.10—20. 76 klg. 12.30 -40 Tf klg. 12.50—60. 78 klg. 12.70 —éO. rt klg. 12.90—13.
Felsémagyarország buza 75 klg. 11.50 - 60. 76 V*: 13 70—80. 77 klg. 12 Í0r-a0u-78 12 20 - 30.''79 klg. 12 40—50
Fehérmegyei buza 75 klg. 12 10—20 76 klg. 12.30—10 77 klg. 12 50—60. 78 klg. 1S.70-S0. 79 klg 12.90 lá.- « < i
Rozs: Kevés forgalommal; a* ajánlottak -ftJlvitároitattak jegyez: frt. ÍO''iO - 10.TO.
Árpa: rxkarnunyi árpa áilornasokroi kivitelre meglehetősen vásároltatott frt. 8.40-^-80; maláta árpa szintén khitelre kerestetett, de kisebb forgalommal frt 8—8\4.
Zab: hozatalok hiányzanak; meglehetősen kérdezett ennek folytán 10—16 krral grá-gább frt 6 20-80. .
Kukoricxa: a Dunán már érkeznek uj szállítmányok, de még az árakra hatással nem voltak: bánáti frt. 5.60—65; oláhorssági frt. 5.80—85.
Repcxe : kedvezőtlen időjárásra drágább, mely cs ÜjJotet bátlroitxtja, Káposzta ropeze 12.75—13. Bánáti repeze frt 12.—12.25 Vad-repeze frt 5^0
Köles .- gyenge üzlettel ; minőség szerint
frt 6.50—645.
Kötési üzletben e bét folytán élénk forgalom volt s különösen buza drágább ;
Mai jegyzések kővetkezők : Szokvány-l»n»a tavaszra 11.80—11.35. Tengeri május-ju-•líuzra 5.87—5.90. Zab tavaszra 6.40—6.42.
Liszt: As üzlet 8*/4 és 9 számokra szorítkozik, melyekre naponta nagyobb kérdezősködés állt be, minek folytán 30—tó krral drágábbak, mint a mult héten. Többi fajtákban az üzlet teljesen váltoxat''an; korpa fo ly-tonosan jó keresletben van és az árak inkább drágábbák, mint a mult héten.
LOBMAYER J. F.
Dnuántnll piaczi árak.
100 kilor. számítva.
SZEKESFEHÉRVÁR-Buza 11.20-11.70 Roz> 9.50—9.60. Árpa 6.20-7.— Zab 5.70— 5.80. Kukoricxa 5.20- 5.30.
PÉC8. Buza 10.60-11. Rozs 920 9.40. arpa 6.20—6.50. Zab 6.—6.20. Knko-ricza. 5 50—5 70.
8ZO Sí B ATHKLY. Buza 10^0—11.60.
Bazs 9*40—10.—Árpa 6 80—7 4 »Zab 6--6 20
Kukoricxa 6.30—7.
PÁPA. Bűxa 10.50—11.40. Rozs 9.30— 9.80 árpa 6.80—7.30. Zab 6.—6.20. TCu-koricza 5. 70—5.10. ---
GYŐR. Baza 11.30—11 60. Rozs 10-35— 10 45. Árpa 7.25 -7.40 Zab 6 80—6.50 Knko'' ricza .--.—.
Szerkesztői üzenet.
4557. K. Veszprém. Szives készséggel megküldöttük. A Füreden történendő viszontlátásig üdvözlet!
4558. G. Sopron Köszönet.
4569. K. R. P. Sok szerencsét!
4560 G. J. Előre nem határozhatjuk meg sem a közlés idejét, sem a czikk elfogadását. Előbb a ,tűzpróbán" keresztül kell menni«.
4561. K. L. Budapest. A költeményeket megkaptuk. '' '' - +
4562. L. S Magánlevelet írunk.
4563. Csáktornya. Intézkedtünk.
Felelős szerkesztő: BÁTOBFI LAJOS.
Nyilttór.*)
Nyilatkozat.
Azon jellemnélkülí Nekereski Pálnak, a ki ezen czimü aláírással mártius 19-iki Csáktornyái pósta szelettel valószínű álnév alatt még az ik-es igét sem ismerő irályai hozzám sértő tartalmú levelet irt és intézett,mely ben kijelenti, hogy ő és társasága elhatározták ellenem több rendbeli feladásokat tenni, sőt tettleges bántalmasással és orv támadással is fenyeget, — mintán tz álnév miatt ki ellen fordulni nem tudok addig is, mig a dolog annyira megérik, hogy az igazság szolgáltatást igénybe vehetem, — nyilván nyomorult, pimasz, alávaló és gyávának nevezi m, ki saját neve alatt fellépni nem merészelt, hanem aljá''ól álnév megé rejté piszkos alakját, s a megül csupán & szamár füleket feledte ki, mely jövúbeni felismerésére nagy mérvU adatokat szolgáltat ; — s egyszersmind tudtára adom, bogy sem fenyegetett föladásaitól, sem gyáva társaitól és bérenczeitől megnem ijedek, s elvárom a levélben hangsúlyozott viszontlátást saját neve és személyében az idő minden szakában. /---
Csáktornya, 1881. évi márcz. hó 21. SÉEA ISTVÁN,
csáktornyai kir. járásbiró.
nem
v J . v l
rovat alatt közlöttért felelősséget vállal a í !'' Szerk.
M - I;« ;0 [E; Tyt-jS.

BecsWetes, szorgaiinas hazalotnat,
kik kieSfeí; városokat <!-b tartományoksC^
l&qgsiaak m«g, kitűnő { MvHi
m ei l é k j 8 v e d e
a^áaitatüc, (zssiy raindonüft k^anyea -si--: adható és minden péur és Tetsélyertetés nélküli.) Csak e czimre kell írni J IC. 555 aa 6. L Dssbe ís (árts Frankfurt sa Hala.
V.H. hlr. kiválóim Hxabndalm.
reiideiveny-ékszer-készlel.
Lsen resástvésy ékutr-kiullt » lagujahb, s |o)te«iuoaabb él legjobb * n«pl basunáUtra kéuégkivlll a lejr«sebl. ék a k»»t»riá»ban Üini«n darabjáliaa
as alábbemlitett késtletuek ugy mint: kés villa, kanAI stb. agy pompáson «iko-rfllt utánzott dráfaki vau befoglaLva, nevezetesen: asiethlit, opal, sspblr, rsbla, MSirtgd lé. i. t. AH nlant megiK-vesstt árucsikkek a logtlistabb osflit fehér fémbflt" állilvák kl. in.-ly több évi hM«ű4lat ;Utan is megtartja eredeti ««inét. Ac jtlóhli mognt''vexi<tt tárgysk ernmwlni«!^ 10 évi »^tartásával jftállál v^n klMtve, követkeső 24 <trb óksser-késsUt eaik_3 frt 75 krba kerül, é« pedig t
f> dar«!) ékgjier-ktelét asíitaH kés,
W tt >t • yy fi-
6 „ „ / evő kanál, TT ti •« ,, |) kAíís i
OisseiPii 24 dsrab a m»|esierll oloié cro« csak
3 frt Irr a m»*Url^w<í( é. jó ujiáról irá»bert-jótátlÍ8»»l. Ha Irt. I O KI . egyssrrre 48 tfflt. rendeltetik me*. ugy csakis n csélra ké««lt«tt pspiriokban kttldjuk » tárgyakat, ni p. 48 drbért 8 frtot Xsphstó nálunk még levslmer* darabja 30 kr. IsjMsrA 4fb)s 35 kr. fljciHikmerÓ, ast-slv 45 kr Nasysbb flo^sa drbjs 90 kr. kQx^masytáiit teJsskAnn* drbja 2 50. kliépsztri théjáikánna drbja 3 frt. f«d<v»l sllátsit oiuksrtartó I frt 80 kr. ««»sün bevéiett Diuksrtartó 2 frt 40 kr. Flno*. fé(Milé«l gyfertyatartd I pár 2 frt. 25 kr. Ufytnaz finoman bsvMve 3 frt 25 kr, magysrborf- és sótartó 60 kr. SSZtt- ÓS slal kéUKt. 2 réssssel csl.solt kri<aiytlvegt>A| 3,frt 50 kr. > rémsel 4 frt. 75 kr. asztali gyufatartó pyrajskl» I frt. 20 kr ngrófodéllel ellátott vésett dohásylattó I frt. 25 kr. flvegdu^astgk k»mik«l flgui&kkat 3 drb. 60 kr. É* még ezerfAle tár^ysk |0 évi jótállM>al ralnd a «slnmBgtartásra, mlítd a |ó fajtára vonatkotólsg.
Megr*ndeli».''k utánvéttel, vagy nr. Olífeg elOlegoi boküldéie mellett a legpontosabban és li(liége|<-u teljtfiltletnek ii n tevelek következőleg cilmsendCk :
BLAU ós KAN N, Qoneml-Dcprositeuro,
Bóoa, I., 3BC©mrlobLfslxof. n U. I Száz és száz clliMBfrí és kiiszínS Invil van blrtokuakban ós ezek ims tik la tbe tik Utánzás i-t himlsltis hatóságilag büntettetik, ~ 265 2—10.
HUSZADIK ÉVFOLYAM
{ Vx'' < > A L A I
x r
KÖZL
0 N
A A
.MlBÖZItrg 44-tó MftfeH^''
HIRDETESEE.

OLL SEIDLITZ - PORA.
■■EB
wmmmmmm■

>« i ] '' J* hu mindé.; dol.oz czimlapján a *at
CySHlv ukkol* VJIIOGlj „ nokszorositott .-régem van
l.''IK .UIV*.
S''I .''■•• ¿{.1 leeio''b ''k''rrk molett fen nál'' mindennemű gyomor bttwtaek es emfsztésl akndalyok, (mint étvágyhián^ toiulas .''• aranyér 11. » ¡l!..t.nv.-n oly egyénekek atánlva. kik 013 élet- >
toiuias .''. aranyér
Illóíl^it lolj t;|tlt!»lv.
Hamisítások törvényileg bBatettotaok
Egy lepecsételt eredeti dobsz ára- 1 frt. o. é.
•-5Í.U
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL
ff A l-^ini''tfbis . < >tii> ••»N k''«- vxf> ner« * szenvedő embenségn«*
E minden IipIki"» é hűl r. k''»úlUdása»l. a légibb betegség ellen, min. «.■ ,.u .mü í<l.c»Ol«Wrk. i-i löl- fogfájás régi »ervek es ny.lt sebek-r-krekélvek. .¡s/ftk sxem yullnd « n.iuleunemü l.énuláa é. sérülés stb. 11>. <-llni>
Üvegekben hasznalati utasítással együtt 80 kr. o. é. ____* -
Hai-májolaj.
KrohnM. estkrsktól Bergenben
(Norvégiában}.
Esen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló aj kösött as egyedtiH, mely orvosi csélokra ba«tnálható
íra egy üvegnek használati utasítással I frt e é.
Fő szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, BéCS
Tucblauben.
Raktár ar Állam minden hírneves gyógyszertárában va^y fűszer-
ke: oíkedésr-beu. linktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megretidfc!é*rknél megfelelő árleengedésben réízesülusk.
A t 02 kozönaéjj kéretik határozottan Moll-líle késsitményt rendelni t-s csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjepyem és aláirá-sommal vannak ellá vs
Raktárak: Kagy Kanizsa Kelni J. gyógy. Prágor Béla (ryóeysz. Fessflhofer József Ronenfeld Adolf Rosenberg Xerencz. — Zala-Egerszeg Hollosy J. E Harozall Isztl Férd. — Baro« Dorner S. — Csáktornya Göncz L v gyógyszerész. — Kaposvár Babóchay Kálm. Kohn J. gyógy Th. Kecskéssy gyógy. — Kaproncza Werli M *yógy. Kőszeg Csacsino-vics lat. gyógy. Kílttel lat gyÁgy. — Keszthely Schle''for A. Wttnsch P. — Könsend Rits Ján. —Zágráb Ir-;alm«sho* ryógy. Mittlbach S. Ky"''»gy'' Perklet Ferenci. — Sopron Mezey And. gyógy. (á40 6—52)
A cs. kir. szab. osztrák teleln-V! 1 tel 1 n tézet
hitelzálogi biztosított
e
bízással
0
darabja 100 frt.
évenkint 6 húzással
és minden
főnyeremény 50000 írtig
keseskodnek kétségtelen hitellel a legnagyobb ey erét esetek,
minthogy minden 100 frt névérték szerint kijátazott záloglevélre azonkívül még jutalom élvezet is esik, mely a kijátszásié minden busásban résit Tesz, és melynek értéke már ma 30—35 forintig terjed.
E jeles záloglevél jegyek, melyek nem ajánlhatók oléggé,
egyszersmind a legolcsóbbak - ax osctrák-magysr birodalomban, mert esek at egyodülfsorsjegyek, melyek ráfizetés nélkül fenntarthatók, és mígi« bizton lehet e kitűnő iegynek jelentékeny árfelemelkedésére számítani..
Közelebbről vifagálva, látjuk, hogy e jegy
9 százalékos kamatozást
képex, mintkogy at évi 6 kötlevél értéke darabját 1 fetta! títc 6 frt, a kamat 3 frttal exámitra, igy at eredméey 9 forintot tess.
m ezen s^sjesyeksi készpisxbes szigora« s sapj árfs-iyaa szerint (most 100 frt) adjtk, k«r***t és költsáf'' Jténseotve. valsalst hnrl ré»2let Szetés adlett is r "
10 részlet 10 frttal ....... 100 frt
az uteisó részlet..........5 frt
Ö88Z888ÉT: 105 frt
A 10 frtiyj fizetést jegyeakéut az eladók klvásstári 4''},% Is megtartjnk. - .
A Mű&Tél a jiM Mm 1881- april 15.1 frt és bélyeg.
NYITRAI és TÁRSA
Budapest, Dorottya-uteza 6. sz.-
A iatalom kötlerelok mint tőkének k&matozása végett uaes-nálhatók köxsC-goknél, testalet«kné>, nyilvános felügyelet alatt
álló intézeteknél, továbbá gyám- és letett pént gyanánt é* katonai hámissig bizto-íitéknl (A törvények 86 para/raphusa.)
(251 6—15) .
a
o

0
>0
''■Ti: -

0
GYÖNYÖRŰ ROM KATH. IMAKÖNYVEK.
^ an .izetcncsém jelenteni, hogy a !..>t;itíiU!etil it< L.e Kristóf vörös b-rényi róm. k»th. pléb-vno» hírneves magyar iró által figy-jlemm*! sze kcsstett harmadik ós negyedik kiadást ¿rt. ar. hit*t<>*n4got előmotditó. a katb hiv.''k szivét nerarsitő, háromféle kiad.su: .Ut-nnyei Ülnnn "kert*. fd\ő-H«:K <1--vényt-", „Bí*< »k lelki vezér" czín ú és már tízeokét es< r példányon felül a kath. hivek kört elterjedt
ima ^ önyveket
a télies irói joggal örök áron megvásároltam.
Bek«? Kristóf jdobános ur, a k ith hív sk jobbléteért le, kesen küzdő loUi atya. bölcsen beíaiá ocu nuakouyvck 8zük»4 gességét, és ezek által igyekezett a nyelvetrofjó ée hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdiiani. ,,
Ezen imakönyvek megjelenétok óta mindenüu szívesen fogadtattak é* eddi? a veszprémi, póoi ésc nzombalhelyi pÜMpőki ható-iúgok jóváhagyását kinyerték, s e/.álinl kifejezést adtak, miszeriut.ej^zópon kiállitolt hibó''Un ini tkönvvek terjesttését a kath. hivek közt scivesqp látnák. Mennyei mannáskert. vagyis telje» i-iiAlntn iiu»- , vnoköi.^. knre»^-téoy katholikusok h»itoálat»ra, h»rm*dik kia.lás, ót mOré''il aexólmot-sxetü képpel 8-rétü, f^lbórben, k5t<e tokban . frt 1 3Í)
F.c^sz bőrben, tokban és finom aranym*t*réx*el . . frt I fiO
E^ést 1 őr aratiym i-«at és ker-;»t . f> ''7''
Z<-ru bírVen, csat é» .lisxitiéssel . . . . tr: 4
Finomabban késxitv.- . . ... frt t! —
Selvrm- vagy báioonykftté^ aranvmetsr.é^''el ilinxitvo frt
Mennyei mannáskert, ) • finom papír X nyomra !2 rétü, ha! ki a Üdvösség ösvénye, / *<-télmeUieW •Siinny..iuatu «• im''.-i|
Biztos lelkivezér '' Seg .-.iik k>a.lá».
F« l bőrben, tok1 .... . Ti t
Kgé** bór, finom aranyoirts és tokban frt
Acxél kereszt é« csatul..........f.i
zrrcebőr disxi''i''nsrl .... Finon''xhb kiállítóit 8ely.-in- ^agy bár»0:iyh (lt»t>imény Kesnye! mannásker 32-rétü, temérdek képpel díszítve,
papirk. tokban Aranymetsxi ss-1, tokl.su ....
Acsél kereszt, csatul ......
Zergebőr, ilikx <en .......
8elyem-bár»ony finom disxitménynyol ....
Kis rézsáskért, vagy a kath ker-sxtény ifjúiig im^i csinos aranynymatn papirkötésben, tokban ; ára 30 kr. esü»: nyománál 10 kr , e-^ém bőrheu velinp pirai.iny iietKsésscl, loki xn 60 kr. ; acxílc*atra 70 kr; egésx bőrben relin pspir aranym.''ts/ és.«el és
arȎl cjittni. k''-rosrltel 8(1 kr
Egyházi énekkőnyv. 115 egyházi éneket tartalmazó, 11-ik kiadánt ért csinos aranymet«xés»ol készit tt könyvecske, nra »>0 kr
HoaokkoBároml eailény, a bold. ?r. Márint k^gyelr-tteljesen tisztelő m.tpysrul.nxk ajánlva, ári ''20 kr
Nagy áldozat, irta Tóth Alikr Jéxua társasági IV. kiadá.t, csinos k3nw képekkel ár* fűzve 18, köKe aranyuyom.is*al 28 kr.
A szent keresztúti ájtatosság, kep^x kiadás irta Sz^mányi Agojit a»ent-Feren-''X r. ¿Időzár, kemény kOté*. aiAu-nyomisiul 28. kr
Minden megrendelés po ta fordultával esxkO*Slt«tik.
WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó K -Ivanixsáu

jfd
¿a
1— 10.—
nl.
frt
frí Ij ^
irt -.40
fi- 6U
frt 1.—
r.t 1 50
frt 250
í« é- ekei kii ungol v.-íszon
Tisztelettel
Egy rettentő betegség,
melytfil
solc 7iéposztá.ly zakl
E brtegséí* gyomornak ki«eBb re''-det-fenségeivel kezdődik, de ha elhrnyagoltatik, megtámadja ar. egész teatrt, >;;v a T<^»ét, * májt killrti ö»en n o^ésx emésst.''jj re.''.dsxert, nyomorulttá tesz, s c**k * halál rzal>anit mog exen bajtél. A beteg»é(í< t * bi-te í maga gyakran nem érti. d< ha magát kérdezi. képe*lc«z meg''.stárosni. hol és minő baja vnn Kérdés: Van e fáj''|j.!ranm, étkezés mán ér/eV-e nyomást és- a''Meheldsuél szorongatást ? Sötét ke-nélytt'' vagyok-e, kiiérve szédüléssel ? Sáreás ssinozetflek-e a s.remek? Ninc«-e fíídve a fölkelésnél a nyelv, torok, s a fogak vastig nyákkal, kisérre a sxáj rosz izéx-J? Érxek-e tájdal-mat ax oldalban, vagy a hátgerinezben ? Nincs e a jobb oldalban olv ér«é>, mintha a máj n v -gyobbodnékí Ha eg\e e»en úllnk, n m lep e meg bágyadUág Tagy szédülés ? A vizelet gyengén vafry erős <n vau-e színezve, ülepedéa-i*l összekötve, mely 3* edényben rövid idő mulra ineglátssik f Éikesés után nincs-e össze kötve az emésztés a his felfutásával, nem okox-e szeleket é* pnffogást ? N.-m jalentkexik-e gyakran orős szivdobogá«? Exen kaiörcböxő j«lek nem muUt-koxnak ezysxerre, de egyesek egy ideig kinoxták a beteget és igen wlyos beteg.ég hiruökei Ha e betegség hosszabb időu át t rkint tbc nem vétetnék, ssárax köhögést okoz, kisérve hánytatá»". kénvszertol Későbben pisx-ko«, barna axinezetü l.őrt okox, a lábak és kezek hideg verítékkel l.orit-v*. A mint a máj és a veaék lasíankint mindinkÁhh inegbeteje.lnek rlicn-m»t fájdalmak jelenik znek és x reud-s gyógyitás! mód ba.ztalan.iak. mnt-tkozik ezen kino« betegség ellen I^en fontos, ho-y e beteeség gyor-sau és pontosan gy.Sp-itttsiék, mindjárt kel0tkoz/-«*kor, mi eC)- kevés gyógyszer Által elérheti, mely a valódi szernek tekiut.ndó, ¿x egész b -teg-ség eihiritásár.*., az ítvágy vis-zaszerxésére és az cmésztó-szervek egész-••éges helyzotbe vnló vis^zat^ritésére. A betegié* .májbet-gjég''• ltok nevoz-tetik es a valódi és legbiztosabb sz*r ellene a .Sklker-kivonat«. n«rénv-ké^*Ület, mely Amorikáhan kétxül az Ü''l-York, L->nd.»n es Majnxi-Frank-furtbac leiepedett tulajdonos YFbite A J. számára. Ezpn szer s !>etbg*égot iBvébei: táma-ia meg és az egéiz szerreftliől kirekeszti.
Raktkr Magyar, Erdély, Horratorszignak stb.
Zágrábban: Finkh U. M. és aitü>a,-h ZsiEm. Bndapestec: Török Józs f cyóKyszer:árában király-otcza 7. az. Dnaa Földváron : Pap J .zsefnél Essé-» ken: (iobecki .Ióz^;»él Nagy 8ecskereken : Mcncser P.-qél. Gyöngyösön: j nél Henn*nnstadtban:Te.ttsch Gns/tÍvnál. H-M. Vásárhelyen :
^ Kiss Gyclanái Ksrtstadtban : find«is Ovnlánúl. Kolozsváro t: Biró Jór.«ef k é» Scé.i-y Miklósnál. Léván Voltnmn ódöanél. Miskolczon : Dr. Iletcz > Mórrwl. Neasatrban Gros.in^er K. nil. H6atrábaa : Tombír Ko-nélnél: Nyíregyházán: Korányi Rndrén''-l. Sopronban: Rec.kert A. nál. Paacsován . Graff \V.-n.)l Pozsonyban: HiMnrici'' Frigyos Piaztori Fel. »''s Z >ltx R;id -nál. Selmeczen: SzUnkay Fr-nél. Szegeden: Barcsay K. és Ková-a A-nál Temesváron: Jahner K VL-n«l, váró«, Huuy»diutcx» és Tarcaay St-nól. ífinkovetzea: Aiemanc I.-nél. Warazsdon: Hochsingor Am-nál Versetzen: Bienorth G. füsxcré''z Znpenjében: Mátter A.-nál. Kaposvárott: Augns''in Ágostonnál. Ki>Esar:onban : «rflner SándornM Komáromban: Schmidthaoer Lajosnál NagyTopolozányban : Esíp{>ek Jánosnál. Párkányban: Rosri-n Kd.-nél. Pécsett: Irgalmasokho», Kovács Mihálynál. Siófokon : Szabados Lajosnál. Székesfehérvárott: Ság Rudolfnál, Bran Lajo.nil. Zala Egerszegen : Holossy E Józsefnél.
Talajdcnos Whitbe A. J, ríügya3k8ég nagyban Magyar- Erdély- és Horvátország számára Törők József gyógyszerésznél Badapesten Király-utcx* 12. , 239 6—6
i
Alulírott ^jánlj^ s nagyérdemű küzönséguek az .-.lább sorolt (dnját gyárim iuyu) tárgyakat:
MEZEI GIPSZET,
építészeti meszet.
ix ydraullcua-xxx © s z & t,
Koma 11-cementet,
valódi portlanri cementet,
pertmosi portlanü cement kövezeti táblákat,
lóyályuk, vizvezető csövek stb.
lótakarmányi kagylókat,
karsti márvány (3-féle)
HOMOKKÖVEK ÉPÍTÉSRE,
lejtősök, oszlopok stb. Deszka- és épicőfa minden választékban.
Kályhák és földmivelési gépek.
S? Kívánatra árjeozftek és miiitalapoi ''úMiú. iz
SART0RI 0SKÁR
Nxgv-Kuni/.sán, Király-utcza I. tr.
14 évvel ezeíótt
Rüy nyert gyógyulásnák liü unilekc ép ui.;st ér^zoit ílOFF •''ÁNOS cs. kir n.lv »ri s/.ál;itó urnák iierlinbc. FűraktAt az aitiztiiai cs kir álHmok számára
BÉC^, Gr.kl>eu, Rruuucrslrassfc H. szíim,
tnely *rr>''.l tesa t.tnuss^.il, mily tt-lit-l é< jóh.\t*«u lohít
ama gyópyaiiyag, mely ők«t oly súlyos bajból kimenté é* mely rái''ik nézvo olv jótékony volt
. .
Ez a I)r. Franké A reáliskolai iga«g«''ó tanár urnák irata, mely ¡icy »zól: Uj»*«»-, 1877. okt. il JdiJöa 11 évvel ezelőtt Bindenben valék, gyótryerojü maláta s-irét többször hxsr.nnlum Igen kérem me^rcudeléaoimet po> t-isan bi-kütd-ai, n.ég prjig ; l-»zőr. 5U üvo^gel ipámnál;, kinek cxíme 1 Rí-''li^ntrop titkos tanácsos éa hiv:ita''í.''-»iok urimh ITjv''fosban * R 2-szor Ma* g.nn »zdmára felibe i-IShbi lakátoinra .<J0 Uv«^^«), melyet megosztok barát..im uxl i1* i-olle ;áim.ual, Ur. übelugi g; naai igazgató úrral, ki nialátn-kés/iiti;éijyéiiek gyógy'',»atá.»n .»a bályos következményét r.ején és íiaiu.-t^an megkísérteni akarja Cel''lbcn is folyt 11 az r.n ni látn eijészaégi sörét ha*r.n»'' it»f», de most ai el.-.bbi niódou kö -.veti.-u via^oiiybS akarnék önnel lép ¿i »t.
Hivatalos gyógyjeientés.
Berlin, Piouirstr^ue ben le.ő ujkasiárnyr. kórhitbi''l. A Hoff-fólo maláu kivonat «g.">zségi «őrnek, mely a sebe Iliteknek oly jót tett. hogy nem azivesen nélkülözik. mieJAbbi i»mé-tolt kai''ósét ar ápol/nők nevében kér.-m (26A 2 — 4) ROO.V iniuÍK.Tter.
FŐRAKTÁR: FesselhofTer József Zal.vEgerszegen Hublnszky A nál és a gyógyt>.-ban. Sop on Müller ?., Keszthely Wüt,sch Ferencz. Kaposvár LsjpczJg Antalnal.

»• <
4,

2»;o —22
G. L DAÜBE és TAESA
a német és külföldi hirhtpok
HIRDETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
központja Bécsben
\ - • . s, #1 í
valamint a bel- és külföld valamennyi nagyobb
varosaiban
magára vállal mimU-níele hirdetéseket a világ valamennyi hírlapjában, folyóiratában, naptáraiban stb. stb.
Pontcö szállítás. - A legolcsóbb szolgálat
Nagyobb jövedelmű bizományoknál a hírlap jegyzékek ingyen és bérmenlve kül-
" - i
. detnek.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyoraajiójáa.
LE HOUBLON
FRANCZIA GYÁRTMÁNY
ÜTÁN-Z ÁSÓTÓL óvatik 111
E Ríivftrkrtpapir csak akkor valódi, ha minden, lap HOUBLON bélyegz-öt magán hordja és minden karton hz niant látható védjegygycl és aláírással, van ellátva.
tíM-thföMí ''Í881. márczius 27-én.
T »* G vl 0 4
1 /. J !.
Etftaettíí lr :
egész érre.....V
fél évre . . . . ''.''.''.. negyed évre ......
Egy szám 10 kr.
HIRDETÉSEK
8 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 6 kr.
NYILTTÉRBEN soronként 10 krért vétotr\ek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő. . .
i A Yf r'' > ? v 3 ríJ CT^Sr V K
Huszadik éyfolyaru
qv > j;
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények '' pwb''g a kiadóhoz bérmentve i'' intézendők : " < N A G Y • K AK I Z S A Wlas&losház.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak eL
Kéziratok vissza nem kftldetnek.
általános tanítótestület", külválasztmánya" s több megyei és városi
Na^-Kanizsaváros helyhatóságának, .nagy-kanizsai öhk. tüzoltó-egyl.f, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, , nagy-kanizsai takarékpénztár2, a .zalamegyei á a ,nagy-kanizsai kisded-nevteló egyesülőt", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet'', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kül választmánya" s
egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiní kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A folyó óvfniyam második ¿vnegyodt''m''k közeledi evei tisztelettel felhívjuk mindazokat, kiknek • előfizetősök lejár, annak szíves megújítására, hogy a lap szétküldésében hiány ne forduljon elő.
ELŐFIZETÉSI ÁR:
april—jun. évnegyedre 2 frt '' april— szept, félévre 4 frt april - decz; 3 évnegyedre 0 frt
fflF* Legczelszoriibb postautalványnyal eszközölni az előfizetést, mely Wajdits József
könvvkereskedésébr* N -Kani-zsára küldendő.
Jegyzők állasáról.
Nincs olyan állás, melynek munkaköre s fcLóbb hatósága meghatározva nem lenne, egyedül a jegyzői hivatal az, • melyben sem teendőinek határai nincsenek, sem tulajdonképeni felsőbb hatóságát megnevezni nem tudja, mert minden hivatal és hatóság fegyelmi eljárással fenyegeti, ha rendeleteit s felhívásait nem teljesiti és még oly dolgokbau is, hol nemcsak egy jegyző, hanem egy szakértőnek s oda-képzett egyénnek is muntát ad aníiak pontos tel -je?ithetése. De hát azért meg kell lenni 3 vagy 8 nap alatt, mert különben 20 frt bírság vagy 2 évig tartó vizsgálatot szerezhet magának. Csak a község nem várhatja tőlo, hogy ügyeiben eljárjon, mert nem tudja, hogy jegyzője tulaj donképen az állam hivatalnoka-e, avagy az övé. —
De hát lássuk ugy van-e s mi az a sok teendő, melyet pontosan teljesíteni nem lehet, hiszen a tör-
vény érn-hnében nem a jegyző, hanem a/, elöljáróság van hivatva a teendők teljesítésre. Igaz, hogy a törvény igy azól, de sajnos alig. van törvényünk, mely nem nagy városhoz lenne szabra, igy a községek rendezéséről szóló, mégis az 1876. évi XV. t. is, melyek szerint az adóügyi munkálatok egész serege éá pedig: földadó, kereseti, általános jövödelmi pótadó, tőke kamat, IH-ad és IV-ed osztályú kereseti adó és fegyveradó. Ehhez járni a megye részéről megállapított katona beszál-lásolási adók kivetése, beszedése és elkönyvelése, meg a még egy pár útban levő állami és megyei adók kivetése és beszedése is bizonyára az elöljáróság kötelessége leszen. — Sajnos azonban, hogy faluhelyeken az elöljáróság mindig csak a jegyző, mert a többiek polgár emberek lé vén, még''irni sem tudnak, annál kevésbé adót kivetni vagy beszedni, igy tehát ezen oldalróli teendók egyedül a jegyzőt terhelik.
Ugyancsak a község elöljáróságának törvényszerű teendője a 20 frtot meg nem haladó kereseteknek perrendtartás értei mébeni keresztül vitele, ilynemű kereset pedig egy jegyzőségben van évenkint legkevesebb 150 db., s igen gyakran icbb jogi kérdés merül fel egy 2 frtos ügyben, mint a bíróság hatáskörébe vágó ügyekben, ki ítél tehát ily ügyekben és ki vezeti a tárgyalást tapintatosan, ha nem a jegyző. — Akárhány kir. járásbíróság vau, hogy évenkint anyapöre nem tesz ki többet 300 nál. s ekkörüli teendőket öt-hat személy kezeli, mégis mindegyike terhelve vau munkával akkor, midőn a végrehajtásokat ismét külön végrehajtók eszközlik, sőt jegyzőknek is jut belőle több végrehajtás. A körjegyzőségben felmerült 150 darab peres ügyet pedig tárgyalás, tanúkihallgatás, Ítélet, végrehajtás és árveréssel maga a jegyző köteles
illetve kénytelen befejezni, azt hiszem tehát, már ez érdemben is több munka jut ki neki. mint 2 állami hivatalnoknak, holott a legalantabbi állású hivalálnoknak évi fizetési 500 frt, mig a jegyzőé 400 frt, s azt nem is havonkint előre s pontosan nyeri, hanem a községi pénztár állásához képest néhány forintonkint.
A felsorolt teendők mellé járul még az ujonezozás, földadó s katona nyilvántartás, a gyámi ügyek egész serege, havonkinti, évenkinti s a statisztikai kimutatások, a hegyvám szedés és könyvelés, évenkint a lovak és közmunka összeírása, mégis az ujabbi törvények- keresztül viteléhez többnyire szükséges kimutatások milyen például az erdő ügyekben felmerült, avagy a népszámlálás stb. nem számítva a, naponkint érkező kisebb felhívások elintézése s az ezeret meghaladó kézbesítések beiktatását s s abályszerü kézbesítését. E halmozott s legtöbbnyire nehézkes és huzamosb teendők közepette nem csuda tehát, ha a jegyző önhibáján kivül teendőiben megkésik, melynek következménye, hogy évenkint 50 — 60 frt bírságot is kénytelen kifizetni, m jrt iia felszólalni mer ellene, előbb-utóbb arra kerül, hog- felfüggeszte-tik s két-három évig folyik ellene a vizsgálat, mely ídó alatt állást nem nyerhetvén, családjával- együtt a legnagyobb nyomornak van kitéve.
A dolgok ekkénti állását mindenki, igy a kormány is Bagyon jól tudja, s uem hogy segíteni kívánna rajta, de set a hibásnak bizonyalt törvényeinket ugy módosítja vagy legalább száudéka múdosiíani, hogy a jegyzőt és az elöljáróságot egyes f- hivataloknak rabszolgájává teszi, és mégis czélszerütlennek bizonyul be mi ennét származik, hogy ily alkalommal az azon törvény keresztül vezetőinek véleményét ki sem kéri, holott ilyenek czélszerübb módokat tudnának ajánlani.
Szolgáljon például az 1876. XV, t, cz. módosítása, mely habár még az országgyűlésen tárgyalás alá nem került, de olvasni azonban alkalmunk van.. E szerint ismét a kir. adófelügyelöség. szolgabíró, adóhivatal , község, szóval majdnem minden hivatal adóval foglalkozik s adót hajt be, s ezentúl évenkint nem husz harmincz darab bírság s hivatal vesztéssel fenyegető körrendelet fog kibocsátatni arra nézve, hogy a múlt évi és havi kimutatások eredménye nem mutatják a kedvező sikert, — hanem hetenkint is legalább kettó és nem uómely, hanem majdnem minden községre kimondják a végrehajtás körüli felelősséget. — De hát váljon van-e eredménye ezen felelősség kimondásának? van, de milyen; — ekkora kir. adófelügyelöség küld ki felfogadott egyéneket, avagy saját hivatalnokát, ez azután egy hónapig végrehajt és árverezi azon tárgyakat, melyeket a jegy#j;R törvény értelmében vagy emberi szempontból az egyes családoknál meghagyott — s eredménye hogy behajt 100 frt adót, költségeit pedig 90 írtban számitja fel, no de azért mégis van eredmény, mert a felszámított költségeket a községbiró, ilietve, a községnek s elöljáróinak kell megfizetai s igy az állampénztár mégis 100 frttal szaporodott. Ez megtörténvén, egy hét alatt ismét szigorú rendelet érkezik a jegyzőhöz, ,ljogy a fenn-maradott hátralékot, személyes felelősség terhe alatt 8'' nap múlva hajtsa be, mit természetesen akkor, midőn az adózó első izben jegyzője, másod izben a kiküldött által már úgyis mindenétói megfosztatott; — nem teljesíthetvén, pénzbirságban marasztal tátik el, mely leirt eljárással a jegyző és bíró fizetéseiktől fosztatnak meg, váljon tehát nyerhetnek-e kedvet kötelességeik teljesítésére. — Ez pedig az 1876.
XV. t cz. alapján tökéletesen ig volt és szándékolt módosítása által csak rosszabb leaz. .. «. ;:
Egy alkalommal bizonyos pénzügyi közeg, most miniszteri tanácsos, midőn az emiitett törvény rosz.,.oldalait neki felsorolták, czélszer^bb s biztosabb módokat ajánlottak volna, csakis azzal védekezett, hogy az elöljáró legjobban ismeri embereit és legjobban tudja, mikor tud egyikmásik fizetni. Ez mind igaz, de mégis nem az elöljáróra bízzák azt, hogy mikor szorítsa polgártársait, a fizetésre, hanem éppen ók kívánják a. végrehajtást- és árverést évenkint négyszer foganatssitani, mert hát a törvényben, ugy ran megírva: ezen körülmény az adózó, polgárokat ,már teljesen elkeserítette, mit csak. az tapasztal legjobban, ki köztük él s velük gyakran érintkezik.
iíindezek. daczára a jegyző'' s az elöljáróságtól .megkívánják, hogy annak idejében kormánypárti, legyen, s a község, szavazóit -is" ''.ip^kq^ék oda vinni, mit legtöbb eddíj» ''.*áég is tett., nehogy üldöztetésnek legyen kitéve, , de euélkül is szivesen megteszik, csak a kormány '' alkosson egyszer oly törvényeket, melyek czélszerünek bizonyulnak, mert\tűeg-anva a várakozást, az . elöljáróság is kénytelen lösz azon, párthoz csatlakozni, kiióí .mégis többet vá^hajj s ekkor aligha meg nem hiusulá kor-
a a ü ''li''IIK
mánypártnak minden küzdelme/.
.....•— o.,—
.j.w I«:íj]
— Vasúti dijak feíemelése.
Az 1880. évi IiXí:xr. elérteidében a vasúti" vonatok."'' magasabb szállítási adót tartoznak'' fizetái. miért is az osztrák-nagvar'' vásnti igazgatóságok ügy'' segítenek magukon, hogy~f. ér-áprMh^étői- keni ve minden vonalaikon a .személy*, uti-podgyász-, gyors- és teherárnlr díjtételeit aránylagosan f''é 1 cméU£ !

TARCZA.
A bűnhődés.*)
A kis Imre jó fin lett volna, Nem í*ült jobbat Baranya sem Tolna ; Hajh ! do egy rút szol áj* volt nóki: Lépten-nyomon máiból csúfot űzni
Kóazr. fiuk nevettek is rajta, Ciiiiyját vinni oly ügyesen tudta Lett logyen a fogyatkorái bármi, Hüsé^osMi acoVta utánozni.
Pukiát riinílt csomaggal a háti", Vájd a lábát ¡iiizta-vonta. sámán ; Vagy a könyvet orra hegyén tartá, Igy tevé a rörid''átót gutiynyá —
Pedig 5 n«ra látott a legényke. Nem látta'' hogy megvetik .niajd érte; Hogy a kire a természet rótta, 0 maga sem tebet »zogvny rtSla
M . . .. lí: . ...
£gy«*er Aztán meg is adta árát, Hostzol ugróit ¿s kitörte lábát; Most valóban sántított, de máaok
Azt hitték hogy tr<-fál a kis áluok.
j
Kaczagtak is volna már fölötte, Ha könyökre nem fakad teaerve; Igy csak annyit mondtak, hogy a ctéda Miiokoak is legyen in 5 példa
H UGATÓ SÁNDOR.
A b o s z a.
(Beszély.)
PÁSLEK SÁNDOR tói. I. A vetélytársak.
A felkelő nap ragyogó sugaraiban fürdőit Zord lovag sziklavára, s a különben komor, vissvarusztó vár kapós tornyai
az enyelgi napsugarak lói kiásó azelidebb

*) 8*«ra5 „ayenaek-verseibSL"
kinézé«''. nyerlek. Csak a fítorouy maradt meg eredé i komolyságéban, mjnth i mutatná fölényét a többi négy kisebb torony felett, mert az idő engesztelhctlen vasfoga sokkal is inkább rávéaé a főtoroay í*iair& emlékét, semhogy, ez vidorpágot mutathatna. Egyformán bámult le az idó minden pontjában borzasztó mélységre és a nyaktörő utra, mely tekervényesen a várba vezetett; ugy állt ott,-minthaegész komolyan a közelgő kétlovaB alak beszélgetésére figyelne. S miig az sem hozta ki nyugalmából, midőn az egyik lovas meggondolatlan merészséggel lovon ülve akarl« -z alig három láb azél-s és axirtó-zatos mélyaég felett függő uton a várba jutni.
— a Andris, már meg ismét felülkerekedett benned az ifjúi tüz; szállj le a lóról, vagy különben . . .
— „Meglátszik, hogy öreggel vau dolgom; mintha bi/ony eaolyan vakmerőség volna, c*ak látta volna kegyelmed, midőn urunk, a lovag a napokban oly gyorsan vágtatott le lovával a várból.''
— „ Az megtehette, mert mit törődik ő az élettel. Elvette már kedvét attól Ze-rendi lovag, akinek amott tündöklik vára.® —
— „És ugyan miért, édes bátyám uram? ha meg nem vet kérdésemért?"
— ,Aztán te még azt sem tudod?"
— „Már; hogy tudnám, mikor alig pár napja jöttem vissza a török nyakáról ?"
— ,No jól van hát, ha még nem tudod, elmondom. De jöjj ide, huzódjunk az ut alá, nehogy az a sok besúgó valaaait észrevegyen." —
Az ifja, kit Andrisnak hallottunk nevezni, xitka ügyewéggel veteUn !o magát a lóról, melynek lábai köxfplcauMva,
a meredek fal egyik kirúgó párkányára felállt s.lovát ott borzasztó fáradalmak után szerencsésen megforditá s levezeté.
— eNem is tudom, mért nem engedi mag urunk az alagúton való feljárást, mormogá az itju." —
— „Hm, öcsém, annak is meg van a maga oka-foka, de amihez nokünk semmi közünk", mond at Öreg, miközben lovát egy karóhoz leütve, letelepedett, miben követé At az ifjú is. —
— ,Ismered-e Bódog lovagot, azt a derék, vitéz embert?" —
— „Már hogy ne ismerném. Jó ember, szép leánya vad !* —
— .Volt," —
- — „Volt? Hát talán meghalt az angyalszépségti Eleocora?" —
— nNem. De térjünk & dologra; hanem félbe ne szakíts ám öcsém, mert különben épen annyit fogsz tudni, mint azelőtt- hojcy leültél.* —
— .Azaz eammit." —
— „Már mag félbeszakítottál; to remtette, de megkardiapozlak, tört ki az Öreg kedélyesen. Hát abba az angyalszép-ségü Lebedeórába, vagy hogyan hivtákr belebolondult Zerondi lovag, meg a mi urunk, Zord lovag, aki különben igen keményszívű ember." —
— „De meg keménykezű is ám, meri tegnap egy kis csínyemért ugy hátba talált ütni, hogy még most is fáj, mikor hozzányúlok, szól komikus arczczal Andris!" -
— „Én meg a másik felől talállak megtapogatni, de ugy, hogy még akkor is fáj, mikor hozzá nem nyubz, semmirekellő te, megint közbeszóltál í" —
— „Jaj. j.»j, csak most az egyszer ne bántson, könyörög nevelve Andria, ki
ismerte az öreg György .bátyjának ugy kedélyességét, mint jó súlyos kezét '' —
— „Keménysziyü ember, mondom, folytatá az öreg, miközben Andrisra tekintett, ki komikusan kezdé tapogatni oldalbordáit, —. hanem, hogy axerelmea lett a leányasszonyba, olyan volt, mint a talat kenyér. Meg azt is megtett hogy egy mulatságunkon ő is velünk ivott,pedig az nagy szó ám. Ez így tartott egy hónapig, hanem akkor, egyszer fényes ruhába öltözve, ugy " déltájban megjelent, • csak láttad volna azt a dúlt arezot. Nem volt akkor tanácsos addig közelébe jutni, mig a rendes kerékvágásba nem jött, mert az számolt életéveL Aztán tudod-e mí volt oka e hirtelen változásnak? — az, hogy a Lefeléóra kikoaarazU. s keiét Zerendi lovagnak nyújtotta." —
— „Ahá, hát es az oka, szólt Andris, hogy Zerindi lovag nem hivatott meg a holnap reggeli medvevadászatra ? 1*
— „Ez hát, te iüles, ki még arra sem vagy kíváncsi, hogy mért utasitta tolt el Zord lovag, aki különben ép-n olyan derék loyag, mint az a Zerendi.d
— „No bizonyosan azér'', mert a mi urunk nem olyan szelid ember, mint Zerendi !" — '' .. . -
— „Helyesen, Andris; de nemcsak azért. Ha ismered Bódog lovag leányát, agy bizonyára tudni fogod azt ÍBj hogy a*, a furc**;ne*ü^isasszopy.jogészoa férfias, Amazon természetű. Szeretíov.igolni, de mi a fú, vadáazni. Egyszer, 3zokasához hiven, csak egy apród és egy majkoi le-ácycaeléd|étól. kÖvatve. szintén kirándult ajközeii érdibe, hol amint" jól ^ tudod, medvék is.vannak." — „ ..;,
.— rTudf»m iól,k»dveautambátyámr szól felemelkedve beiyérőJ Aodrú,r ott
mentett meg egy fenevad körmöl közöl es a kéz, melyet én mo?t megcsókolod s mielőtt György báty t megakadályoztatta volna, kérges kezén elcsattant ;az igazi hála még igazibb csókja." _— ..:
— „Gyerekség, mormogá az. öreg, ha én nem, megmentett volttá más. Ámde ballgass, kedves Andris öcsém. Aro:nt javában vadásznék a kisasszony,., egy gyöuyorü szarvas ugrott fel ólő''te &.. Rohant a sűrűn keresztül a mes6ség_felé.Az úrhölgy nem volt rest, m«rt a &sél[el.,versenyezve, száguldott as itt ott f''jltűnaclezú vad után. Már megészen küzoi érj. a kimerüli állathoz, melyre kelevézét,is. el-hajitá, midőn észrevette, hogy kísérete tudj'' Isten hol messze elmaradt. A bátor lolkü hölgy mitsem aggidva, azoq''iráuy-ban kezdett haladni, .merre a vad el tűn t s csakhamar az erdőszélére jutott, hpf a derékban talált szarvas utolsót lélegsve, kiadta páráját. Oldalról, lefüggő,,«üst sipjába íujt, hogy eimsradt. kísérete nyomára akadjon ; ő maga pedig leszállt lo várói, hogy kelevézét a vadból kirántsa, midón háta megolt zörgést és az ágak .recsegését hallá A®* hiycn, nogy kísérete közéig, arra fo.-dítá tekintetét, midőnuel képzelhetőiig irtózatoi meglepetésére egy mnczkó''. lát íeléje czammogni egykedvű mormogással. Bármilyen ..bátor volt is, elegendő fegyverrel,, nejn bjrváo, lován akart menekülni,'' mely észrevévén ^Legkevésbé .aom,Jtréfás;«áfld#jkal közelgő roedvét, prüszkölve.topább ,rp^aaU..Asöő-nok nem- volt más a .menekg-.éaxc,
mint. leggyor^jab fúlá*. Futott, an^t, kezét, összesért egeink a töviáek[| ru^ájá* Jból egy daráb jfct, a másik amott függőt, hosszú, lelógó haja szabadon lebftgatjt^vá''■ lai .körül. A fulytpnoji zúrgé< mige^y?é»z-
HUSZADIK ÉyPpjiYAM
ZALAI KÖZLÖNY

X


MAE033PS Vlrfy 1881.
- A Szlavóniába költözött
magyarok érdekében esxkörlendó se-gélygyüjtés tárgyában a dnnántuli református superintendens és a belső v somogyi ref. egyházmegye előterjesztést tett Somogy megyénél, erre a megye közgyűlése azon indokolással, hogy a Szlavóniába költözött magyarságnak nemzetiségében való raeg-tarthatása csak ugy remélhető, ha ott magyar lelkészi és tanitói álló mások szerveztetnek, utasította i szolgabirókat és a kaposvári polgár mestert, hogy ezen Ügyet hazafias buzgósággal felkarolják, annak anyagi előmozdítására községenkint pénzsegélyt gyűjtsenek, s a befolyandó pénzekről az alispánnak számoljanak Egyszersmind az ügy meleg felkaro lása végett a dnnántuli megyék átiratban fognak megkerestetni. f _
- A jelenlegi országgyűlés
utolsó ülésszaka befejezéséhez közeledvén, a magyar nemzetnek rövid idő múlva ismét alkalma lesz kijelölni azon férfiakat, a kik a legközelebbi években hivatva lesznek a nemzet sorsának intézésében tevékeny részt venni. Az ország választó polgáraira háramló feladat nagy jelentőségét és anyagi helyzetünk komolyságát tartván szem előtt, az alulirt társulat hazafias köteles sóget vél teljesíteni, midőn az or szág kereskedelmi és ipari érdekei nek ápolásában munkálkodó társegyleteket és testületeket felhívja, hogy ezen legbecsesebb alkotmányos jogunk-gyakorlásában egyértelmű és vállvetett eljárásban állapodjanak meg.
A legközelebbi országgyűlésnek erős meggyőződésünk szerint egyik főfeladata lesz, az ország anyagi érdekeinek erélyes felkarolása és a productiv munka érvényesithetésére szükséges feltételek megteremtése által oda hatni, hogy a nemzet egyrészt megállhassa helyét a szellemi elóhaladásért és az anyagi függetlenségért Európa mivelt népeivel folytatott békés küzdelemben, és hogy másrészt megfelelhessen azon súlyos követelményeknek is, melyeket a modern állam polgárai -iránt támaszt.
Ezen hazafias czél pedig csak ugy lesz biztosan elérhető, ha a képviselőház kebelében, más országok példájára, az eddiginél nagyobb számban foglalnak helyet oly férfiak, a kik szintúgy fogékonysággal bír-
ról el kiinti, másrészről aggod almit nö veié a közelgő illat timadisiból szirma zaadó vészéiy irint. Mir ereje elhagyni és lélegzete elakadni készült, futása mind lMabbi, léptei roskadozóvi váltak; egy-mriA nem biry* magit fentartani., egy fagyökér ben megbotlott és elbukott. A bukás folytin elájult, ■ még csak a föléje hajló illat forró leheletét érzé i azontúl semmiről sem tudott." —
Itt megült az öreg elbeszélésben, u ifjú pedig sürgetve kéré a tovibh folytatá«*. —
— „Midőn fe&smélt, az illat he-Ivett egy derék, szép ifjú lovag hajlott föléje ée iparkodott őt felemelni." —.Kegyed az, Zerendi, kiilti a hölgy fólkábul-tan — miközben felkelt — hogyan menekültem meg ét a lovag által mutatott helyre nézett, hol a ma cakót jól irányzóit ét a fülei közé ékett birdütés vérében el terülve látta. Köszönet lovag, exerxxer köeaönet, rebegék a hölgy zjkai, mi köz ben pirulva összetépett öltönyére nézett.* — „Eleonora, esengett a lovag, megengedi«, hogy hazavezessem ?'' — „Köszönöm, im itt jön Márta, a megjelenő ■ Ele-onorát megpillantva, magit örömében eleikoltó leány cselédre mutatva, nem fárass-tom, majd Mirta lován hazamegyek. Itten vele, s még egyszer fogadja kössöne temet, nem leendők hálátlan, szól, kezét nyújtva * lovagnak, ki egy gy ürüt éceett kis ujjára tolatni. — Majd elárulta magit meglepetésében a lovát rendező cseléd előtt, azonban magáhcx térvén, hófehér keseit megosókolá a hölgynek, s ott ma> radva nézte a tovatűnő kedves alakot."
— „Derék lovag s asép lány, sóhajt* fel Andris.'' —
— „De halld tovább, szakiti félbe aa öreg Andris merengéseit Misnap Zerendi megjelent Bódog lovag váriban, hol minden hímezés-hámozis nélkül megkérte Eleonora kezét — „Nekem, szól Bódog, semmi kifogásom, azonban, hegy leányom mit szól hozzá, azt tudd meg
nak az ország közgazdasági érdekei iránt, a mint a kereskedelem és ipar terén való hivatasszerü munkálkodá suk folytán amaz érdekek ápolására kiválóan képesítve is vannak.
Azt hiazszük ennélfogva, hogy nemcsak speciális szakérdekeinket hanem az ország közérdekében is cselekszünk, ha a küszöbön álló képviselő választások alkalmával oda törekszünk, hogy a kereskedői és iparos osztálynak a törvényhozó testületben az ót megillető befolyás biztositassék.
Tisztelt pályatársak! Az ország minden vidékén folyamatban vannak az előkészületek a választási küzdelemre. Itt tehát az ideje, hogy mi is haladék nélkül meginditsuk a mozgalmat, hogy a választó polgárság összes kereskedői és iparos elemei öntudatos és egyértelmű eljárásra tömörüljenek.
Hazafias tisztelettel felkéljük ennélfogva a t. czimet, hogy saját körében minden alkalmas törvényes módon odahatni szíveskedjek, miszerint pályatársaink a képviselő választásokban mennél tömegesebben részt vegyenek és egyértelmüleg oly férfiak körül sorakozzanak, a kik a kereskedelmi és ipari élet terén kifejtett eddigi tevékenységök folytán teljes biztosítékot nyújtanak az iránt, hogy a zászlónkra felirt jelszót: szeretett hazánk anyagi felvirágoztatását diadalra segítsék.
Kelt Budapesten, 1881. február havábau.
A polgári kereskedelmi testület. Strasser Alajos elnök. Aebly Adolf alelnök.
Felhívás
Liszt Fertncz-tvúik feldüitd* a ügyiben *)
Ai 1881. évi Október ''¿2 oapján Liszt hazánkfia Qonepli 70-dik születési évfordulóját.
Mennyit nyom Liszt mint ember és művész a mivelt világ földjén azt mindeuki tudja.
Helyesen állítja róla La Mara: Nagy ée fénylő slakban tűnik f«l a mi-veltség egén azon férfiú, ki dúsan ellátva rendkívüli képességgel Orpheusként az emberek sziveit megigézi és a zenének csuda erejével magasztosság hónába emeli.* — ó a népnek büszkesége; őt fogadta hódolattal a hasa, midőn számos hangversenyben, kivált az 1838-dik évi >orzasztó vizvesxély idején, lingeaaével áldozott a főváros javára, ó a mi büazke-
*) A 336. aa ryüjtőiv nálunk levén, _.»ufiaj keaxsigg.il olló*adjak aa adományokat s rendeltetése helyére juttatják. Szerk.
„igent" mond, szól Eleonora, ki hallotta a beszélgetést s nem tudva uralkodni ór xelmei felett, Zerendi keblére borult. — Bódog lovag csak elhűlt, — hit még ak tor, mikor Eleonora előadi a tegnapi eseményt. — Kedves öcsóm, tört ki, óa ezentúl fiam, fogadd apád köszönetét s vele einyom és áldásomat boldog frigyetekre!" — Nem sok van hátra; másnap Zord lo vag megjelenvén a várban, még el sem kezdte a mondókáját, már félbeszakiták a közelgő léptek, roppant meglepetésére, mit látott? Eleonorát Zerendi lövag ka rán. A nélkül, hogy egy e*ót «s sióit volna többet, esek megfordult és repüli hazafelé.« -
— „Hát azért láttam én ót oly meggondolatlanul vágtatni fel a várba?"
— „Meglehet, de most jer, menjünk fel, úgyis sokat késtünk s urunk, amilyen jé kedvében van, nem a legillöbb jó reggelt fogja számunkra kivinni." —
— „Még egyet, úonnó'' tudta meg est kegyelmed?* —
— „Hát a Mártától!'' -
— „Hahaha, vén medve, kaczagolt Andris, hát még most is kardoskodik a lányok körül?« —
— „Ne legyen arra gondod öcsém, te nyilassziju medvefi, szól durczisan rántva egyet bekecsén az ör«-g.'' —
— „Nem ugy gondoltam, bocsásson meg jó bátyám, szól Andris, kinek a medvefiról élénken eszébe jutott a medvekaland. -
— „Jól van no, gyere, aiessünk, nyugodjunk aztán egyet a várban, úgyis elég dolgunk lesz holnap, már jó koráaan a vadászaton." —
EL Zord levág titka.
Másnap még alig pitymallott, ■ a nap is csak moet kezdé levetni magáról ködköpenyét, midőn Zord lovag vára élénkülni kezdett Nimród fUíoak vig zaja és a kürtök rivallásától. Régi szép idők! midőn a lovagok áldozni mentek Dianna oltárihóz, mily vigan indultak el, pedig a vssaüyes vadiezat kiay szép leventét
sógünk, mert édes hasinknak koszorús áldott fi* és — Sopron városa viligi hir-névnek bölcsője. Eljiriaai saámtalanok, szivemeiők £ hálara buzdítók, — miről s soproni gyermekkert is tanúskodik.
Van tehát elég okunk, hogy e derék emDer ¿a művész tetteit — életének fény-pontján — dicsőítsük.
Ennélfogva a soproni férfidalárda: .Dalfüaér* — melynek Liszt tiaxleletbeli tagja — szent kötelességének tartja: az ünnepelt férfiú ti«xteletére — Sopronban — egy boszi méltó emlék felállítását indítványozni.
Htsz Liszt közel Sopronhoz született és 1820-ban mint 9 éves lángész Sopronban hangverseuy alkalmával kezdte meg a művészet dicső pályáját.
Meg vagyunk győződve, hogy e vállalat mindenütt, de kivált haz»nkb-in örömteljes vUszhapgot fog k>>! cni; azért bizaiomteljesen folyamodunk Lisst tiszte lőihex, dalegyletekhez s testületekhez, melyeket dicső hazánkfia hálára lekötelezett, mieserínt vállalatunkat nagylelkűen előmozdítani kegyeskedjenek.
A kegy adományok Brenner Sándor, a vállalat pénstárnokáhox, az 1881-dik évi május 15-ig beküldendők. E határidő annál inkább felemlítjük, minthogy az adominyok bőségétől ax emlék feliili-táainak a helye is feltételeztetik.
Ax emlék leleplezése az 1881 dík évi ősz napjain történik. A nomes adakozók annak idején megkapják a teljes költségvetés: és ünnepre vonatkozó meghivist.
Sopron, deexembeiben 1880. A Lisztemlók „dalfüzéri" bizottmánya: Friedrich Ágost, elnök.
Carstanjen Ghnstiv lovag, védnök.
Al''dörfer Ker.. karigazgató.
Király József Pál, képezdei igazgató. Dr. Schwartz Miklós, vároai képviselő s a kath. convent nlnöke. Bock Gyúl t, bizottmányi Ug. Brenner Sándor, pénztárnok. Büttl János, karmester. Khoim Nándor, bitoUmáuyi Ing. Polstfr János, jegyző.
Helyi hirek.
— A helybeli kereskedő ifjak önképző egylete Heg-ídüa Sándor ora:ág gyűlési képviselőnek, hái*jeléül e hó 5-ón az egyletben tartott felolvasásáért egy értékes ezüst babérkoszorút ajánl fel. A vhlóban diszes éa izlésteljea munka Horschelzky Gyula helybeli arany- éa ezüstművesnél rendeltetett meg és a tevékeny egylet elnökétől személyesen fog átadatni.
— Köszőtietnyilvánitás. A Hegedül Sándor által f. é. márczius 5. az I. nagy kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egyle''ében tartatott felolvasás jövedelméhez felülfizetések által járultak: Ebeuspanger Leo 5 frt, Kovács Jáno^ 1 frt, Wolheim Ernő 1 frt, Lővinger Ignácz2frt,Obláth Samu-őOkr, Blumen-schein Vilmos 50 kr., Weiez Sándor 50 kr., May Mátyás 50 kr., Kreisler Samu 50 kr., Sommer Ignácx 50., Weisz Hugő 50 kr., Weisx József 20 kr., Fischl Fü-
8 hány oszlopát a hazának kívánta áldó-lul!?Az összegyűlt bajnokok mindegyike Zord lovag éttermében volt, hol régi szokás szoriut, kis frissitő magukhozvétele mellett valóban, vagy csak képzeletben vcli gtörtént 7adászkalandokat adá nak elő, melyek csak annál inkább ébr-sz-ték a tüxet s nevelék a vágyat a vad maoxkókkal igasi csatába eredni. .És ex volt oka, hogy a fiatalabb leventék folyton sürgették a higgadtabb öregeket, kik még mély beszélygetésbe valánsk merülve az «ndulásra. Addig künn a várudvaron megszólal a vadászatra jeladó kürt, követve a lovak nyerítése s a peczérek által alig visszatartható kutyák csaholásától. — „Útra urak, lovagok'' hallszik egy harsány hang, Zord lovag htngja. N^m kellett sem bistatis, sem ösztökélés, az ifjak legott lovaikra kaptak, de as öregek sem maraduk hátra, mert a jő fr isi tő reggeli egész tűzbe hozU őket. A kürtszó buzdító hangja mellett haladtak le a mellék utón a virból ée tartottak a közeli erdőnek, mely mohos, zúzmarás fáival oly osalogatva integetett.A hó rrpogott lovaik lába alatt, s a nevetgélő, adomázó társaság vigan haladt tova. As erdőben minden rend felbomlott, ki-ki első akart lenni a.utolsónak maradni gyávaságnak Urtik. N*m puskadürrogatás, han.-m a leölt illatok végorditáaa veré tel áz erdőt néma csendjéből. A vadászat javában folyik, aenki mást, mint csak a vadat felkeresni s vsle megbirkózni, tenni • nem akart; s ennek tulajdonítható,^ hogy a szenvedély ük tői űzött lovagok észre sem vették, amint a gazda Zord lovag óvató ssn az erdőszélére jön, hol a kipányvázott lovak hözól sajátját ki választván,el vág tátott. Az erdőt messzo balra megkerülve, mindig távolabb és távolabb száguldott, m>g végtére a-vadáaxok zaja egészen elhangzott, s ekkor Umét bemen ve az erdő sűrűjébe, a lehető leggyorsabban várával épen ellenkező irányban haladt. Egy jó órai sebes vág''atis után megállt, lovát egy törzsökhöz kötözi, maga pedig egy
löp 1 frt 15 kr., Wajdita József 1 frt, Hertelendy Béla 3 írt, Simon Gábor 1 frttal. Kedves kötelességünknek ismerjük a t. fel ülfize tőknek ucmeskoblü adakozásukért; továbbá Dr. Kele Antal gyors író urnák a felolvasás és a díszvacsoránál mondott pohárköszön uUek gyorsírászati feljegyzéséért; Lengyel Iguács, Gelsei Gutlmann S H , Dr. Presaburger Jakab, Lővinger Isrnel, DoLiiu Beuő Dr. Schre-yer Lajos, Wniaer J. C. Ros-nfeld Adolf, Dr. Práger Henrik, Rosenberg Itrafl. Stern J. M., Bettlhoim S. W., Rosenberg & Weliach ós Sclileainger & Honig urak nak fogutaik felajánlásáért; A nagy kanixsui Casínonak függönyök, a gymnasiumnak lüggönytartók, a Társaskörnek dobogó végre Jauda kertész urnák virágok kölcsönözés.-ért egylitünk nevében legmelegebb köszönetet mondani. Az 1. nagy-kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egyletének váUsztmánya.
— Ax orttxágháxból Márcziuh 22-ki ülésben Bessenyei Ernő sümegh kerületi képviselő a következő kérdés'' intézte a vallás- és közoktatásügyi miiiiaz •érhez: Mié t ninca ő felségétől öt évvel izelőtt nyert megbi/ixa dacára matg is Muraköz a szombathelyi püspökséghez csatolva? továbbá hajlandó e a miniszter ur a netalán fpnforgó anyagi nehézségeket elhárítani és az ügyet az uj szombat helyi püspök kinevexésév^í^gyidejű leg Zslavirmegye kérelme értelmében elin téxni ? Trefort Ágoston vallás s közoktatásügyi miniszter: T. ház ! Ha méltóztatik megengedni, azonnal fogok válaszolni a nagyon t. képviselő ur interpollatiójára. (Halljuk! Halljuk!) Van szeroncsóm ugyanis a t. képviselő úrral, illotőleg h t. házzal tudatni, hogy a tárgyalások a képvieelő ur által szóba hozott ügy iránt folyvást folyamatban vannak. Ámde nemcsak poli''ikai nehézségek forognak itt fenn, hanem egyháziak is, és ezeknek leküzdése nem oly könnyű, ily tárgyalásokat gyeraan a kellő sikerre vezetni, merő lehetetlenség; hanem ismétlem, a tárgyalások folyamatban vannak és reményiem, hogy a maga idején megles/, az eredményük. A mi a másikat illeti, szintén tudathatom a t képviselő árral és a t. házzal,hogy a t. kópví elő ur inter-pellatiója előtt már értekeztem illetékes helyen arról, hogy a szombsthelyi püspökség betöltésénél a képvisélő ur álul azóba hozott muraközi ügy megoldáaiia figyelem fordittaasék. De mellékesen közölnöm kell a t. házzal azt is, hogy nlapos okoknál fogva nem fog a szombat helyi püspöki állás oly hamar betöltetni s hogy a kormánynak szándoka ez állás botöltése iránt csak hónapok illetőleg körülbelül ogy óv múlva intézkedni. De ez előtt anníl több idő lesz arra, hogy azzal, ki a maga idején ez állásra ki fog szemeitetoi, értekezhessünk a kérdés megold «aa iránt. Besseoyey Ernő meg nyugszik a miniszter válászában, melyet u ház is tudomásul vosz.
— Á lelenyei kerület intelligen-tíája márczius 18 án AIsó-Domborun népes értekezletet tartott. Jelenvol»ak többek közt Gadó Mátyás lógrádi, Molnár
sütü bokrot kétfelé választván, egy tisztás Ivlyen keresztül a ssemközt tátongó burlangny .lisa felé ment. Egészen a nyi lásnál megállt s a lehető legnagyobb óvatossággal benézett.
— „Helyes, mormogá magában, csak mngA van. Szegéuy, mily biztos helyen gond->lja magát,.távol az emberi társaságtól. Jó napot! kiálltja hangosan, midőn a barlangba ért, hol egy derék, ma gas ember, ki előbb a tüx mellett üldögélt, <• sxóra felugrott s a mellette heverő bárdot felragadta. — „Nos mi az, tán engem is a más világra akarsz küldeni, mint.* —
— „A lovag, rebegék ajkai, míg kara erőtlenül lehanyatlott és a bárdol tőidre ejté.* —
— „Tán bizony halottnak véltél és óhajtottál, hogy ugy megijesztett megjelenésem, kérdé a lovag, karjait keresztbe fonva s merően rinézve a meglepetéstói tehetetlen emberre." —
— „Hit sehol sem vagyok eléggé elrejtve, hogy kegyed fel ne kutatna?*
— „Hja a rost lelkiismeret, ugy-c, hogy üldttxi az embert?'' —
— „Elég ... ne gyötörjön tovibb, mért keresett fel?" —
— „Hogy szolgálatomra légy !'' —
— „Istenem, küld u halál'', hogy megmentsen örököe rettegésemtől!" —
— „Ugy-e, mint a azegény ...» —
— „Ne tovább, sikoltott fel ax *ra-b >r, csak azt a ssőt ne! nem elég, hogy n lelkiismeretem furdal mindig, nem elég, hogy sem éjjelem, sem nappalom, egy mt>ggondo!allau tette-n miatt?* —
— „Eh a poklokra, eső után köpönyeg. De térjünk a dologra, szolgála tódra van síOksógem. Tudod, ho! van Zerend vára?" —
— „Tud-m.* —
— ^Jó. Zerend lovag feleségé^ Bó-<4->g lovag gyönyörű Eleonora leányit bírnom kell, okvetleoül, érted! . . . Nos nem felelsz? Tán nincs ínyedre ? Holnap éjjelre rendelsz magad mellé 50 embert, elmész Zerend várába s a többit tudod 1*
Antal domborui, Golub János vidoveczi, Hergár István szentmirtoni, Kollay Gergely kottorii és Mostrits G bor drasko-veexi plébánosok, továbbá Kollay Rókus, Hir*chler Lipót cs Miksa, Rózaay Mór, Szilvágyi Gyula légridi lelkész, Pitky'' Mihily, Varga Mirton s''b. Ax érlekozlet egyhangúlag abban illapodott meg, hogy a jelöltség elfogadására ismét Apáthi lutvánt kéri föl, kihex nyomban üdvözlő táviratot is küldött
— A Csáktornyái szolgabírói járásban e hó 22 én fejeztetett be az ujonczállitis; a járásból mintegy 900 h^dkötelos íratott össze a ezekből bevált a közös hadsereghez 75, a honvédséghez 5 és a pót''artalókb-x S egyén.
— VálaMztúsi mozgalmuk. Csáktornyán f. hó 23 án a nagy vendéglő helyiségében pártértekezlet tartatott, melyen Lisziák Ferencz perlaki ügyvéd elnóktége alntt mérsékelt elic-nzéki vá-. iiiaxtók egyhangúlag Urváry Lajost, « „Pesti Napló* szerkesztőjét kiálltották ki képviselőjelöltül a legközelebbi választásokra. Az értekezlet elég népes volt, s mint az általános hangulatból kivehető, a kormánypártnak erősebb küt delme leend a Csáktornyái * álasztó ke rülelben mint valaha. Egyébiránt a sxa. badclvü párt még mindeddig nem lépett actióba
— A kaposvári lóárverezés kitü nőeu sikerült; a somogymegyei gazda-sági egyesületet méltó elismerés illeti.
— Árverés Zalamegyébeix. — Gyergyák József 945 frtra b. ingt. apr. 19 én Nagy-Kanizsán. — Török JósBeíné 350 frtra b. iog. apr 12-én M.-Apátiban.
— Subosic.s József 380 frtrn. b ingt. apr. 27 én Putri Kereszturban. — Kollarici József 838 fr:r* b. ing. máj. 17. Garde-noveczea. — Kontrecx Tamás 678 fr r* b. ingt. apr. 23 án Turcsiscsén. — Harangozó József 542 frtra b. ingt. márcz. 31-én Kerecsenben. — Hirschler Hon-rikné 1800 frtra b. ingt. npr. 25 éo Keszthelyen. — Kerpits József 1482 frt^a b. ingt. apr. 12-ón Gyűrűsön.
— Hazai rövid hirek. % komáromi élezés izraelita „Istócxira* változtatja nevét. — Székesfehérvárott „8xinpártoló-egylet'' alakul. — Bartók Sándor h> rneves cximbalmos nvomorka& sínlődik. — A „Teleky-pályáxat* uOO aranyát Újvári soproni tanár nyerte sl.
— A hirlapiróí nyugalmazó íntécet már is 10 ezer frt alappal bir. — Az aradi vértanuk emlékszobrára 66 ezer írt gyűlt be. - Szegeden lóvonatu vasút létesíttetik — A budapesti főpostán ujaiban 7 axer fri sikkasxtalott al. —
— Külföldi rövid hirek. -Monumentális s*éke«Hgyháx&t építenek Bukarestben az állam függetlenségének kivívása emlékére. — Az uj czár koronázása szept 1-én less. — Sz.-Pétervárott a merénylet óta 160 egyént fogtak el. — Bécsben október hóban általános európai katonazene hangverseny Urtatik. — Pu«-terwald falu — Stájerben — teljesen leégett. — A nizzai szinhás is leégett, 63 olasz munkás égett benn.
— „Nem, nem tudom, nem akarom tudni, nem akarok arról hallani semmit/
— „Mit mondtál szertocsétlen, hit inkább c.karod a birák végsó^űzózztit hallani, kik füleidbe dórgik a „halál reád8 szót?! * —
— „Inkább azt, semhogy kegyednek aljas eszköze, rabszolgája legyek! Még nem vagyok annyira hatalmában, hogysem engedelmeskednem kellene!4 —
— „No lám, neki kezd bátorodni mint midőn a szegény Náthán zsidó .
— „Már ismét, ha e szót hsllam, minden bátorságom elvész,, rebegé a nyomorult ember.* —
— „Holnap után ilyenkor karjaim kozt kell lenni Eleonorának.* —
— „Jó, mindenbe beleegyezem, ki-álta fel az ismere len s szemében az öröo egy villanása valami jó eszmét jelentett.''
De nem nzérí volt a lovag Zord lovag, hogy ezl észre ne vette volna.
— „Hát beleegyezel ? — No lám az szép tőled, hogy nem huza-vonako<M'' Azonban legkevésbé ae áltasd mag»dl( valami jó remény nyel, mini például azza^i hogy hát jól van, bileegyexem, haoeit majd suttómban besúgom a tervet Zerend lovagnak, s majd érvényesítem azt a közmondást „ki másnak vermet ás, m»g» csík bole." Peraze,jókis gondolat, mi* nuk & bőrén megmenekülni, hucem a*t az ón kedves Bunkó Lászlóm épen ne« gondolta meg, hogyha elárulja Zord lovagot, azzul móg nem lesz minden r®B<|''< ben, mert ne hidd, hogy majd a« I jö Zord lovag lesz olyan szives, befogja » száját és nem fogja a víl gért sem elmondani a bíráknak, hogy Bankó László volt az a jó madár, a ki annak a sz«géoyi Náthánnak segitett, hogy könyebben mehessen — • (
— „Irgalom, kegyelem, lovag, mindent megteszek, csak hallgasson.* <
— „Ismered már a körülményeket? Látom már a szemedből, hogy nem >»«*" red Eleonorába örülésig szerelmes V»-gyok, őt bircom kell minden áron, K* *
i
j
HUSZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
Színészet
MÁBOZHT8 27-én. 1881.
(B.) Sserdán, máxcz. 23-ia saiore hora lott közkívánatra „A k or ne v i 1 li harangok" czimtt regénye» operett«. Dzcxára, hogy e kelleme« zenéjű b -xép dallamokkal biró oparett« nálunk ia többször előadatott, a közönség mégis oly nagy számban jelent meg, hogy jegy már «»te nem rala kapható. A« előadás a legsikerültebbek közé tzámitható, hiába, ha teli ház van, a színészeknek is johh kedvük ran játszani. Gerőfy egymásután háromszor i» kihivatott, mesterilog oldotta meg na-héz szerepét. A bájos Gerőfyné naiv kis Sadr-polette volt, valamennyi szép dalát ismételnie kellett, valamint neki, ugy Lenkeynénok is magán tánczát. A többi szereplők is elismerést érdemelnek Fok ily egybevág előadást óhajtunk.
n.) Csütörtökön, márcr.. 24-én Derg O F. .Fokról fokra* czimü életképe ad»tott el5 szépszámú közönség előtt. A szöveg meséje találó és crkölcsoemesitó. Kitűnően játszottak Gerőfyné asszony, Melgyaszay Evelin kisasz-srony, Balogh Árpád, Fchéiváry Ottó s aki Gtrőfy helyett Rrnesztet játszotta. A közön-jégnek nagy kedre volt ma tapsolni, minden nevezetesebb éneket, táuczot x.jt»s tapsra "ismételni kellett. Cséky Ilon kisasszony (rak özvegy) kilépésekor aaep koszorúval lepet-tt meg. Lenkeyné asszonynak kettős arczti táncza kitűnően sikrríllt.
— Neazetl színészet Z.-Szt-Bróthea.
Balogh Alajos £zam színtársulat« f. hó 23-án köszöntött be hozzánk Kóródi Péter .A legény bolondja* czimü népszínművében. Örömmel mondhatjuk, hogy Balogh sziutirsulata igazán megérdemli a pártolást, mert a vidéki »zmészet legjobb tehetségeivel rendelkezik. .a legény bolondjában* Tnrnainé mint .Szűcs Kati" egyik a legjobb é< legszebb alakító tehetségeknek. Könnyű természetes játéka a darabhoz vágó helye« mimikája, tiszta csengd hangja a közönség előtt már is kedvessé tették. Jobb alakot nem kívánhatunk a legény bolondjához s méltán dicsérhetjük a rendező txpinUtoasígát is. Kövioó, mint ,Juliska* szintén igen jól adta szerepét s ha — amit igen figyelmébe ajánlunk —- nem hagyja ma-'' gát & színdarab komikai hatása által meg-zavartatni s hfi marxd szerepéhez, keresett alak fog lenui sziiipaduukon. Ralogbné mint .Szücíné* a közönség régtől fogra ismert alakja, az anya szerepében most is kitűnően játszott.A férfiak közöl »fövi mint .Turi Ger gely" Szentes mint .Barna lmie''r valamiül Erenyey József .Szűcs György" szerepében Ligethy pedig mint .Barna Samu" a népszínmű kiváló alikjai és énekei. — KSváry mint . Krimszky" gépész helyesen adta sze''epét. Általában a többi személyzet is dicsé-ítére válik Baloghnak s örvendünk, hogy 24 tagból álló operette szintársul.itávil bójti rapjainkat vígabbá igyekszik tenni. Atéit a n é közön-«égr.ek kiváló figjvln.éhe ajánljuk őket s hiszszDk, hogy kellő pártolásban is Ío0 té*ze-sülui. Márcz. 24-én színre került Csiky Uer-gely : ,Uukáuyija."
Irodalom
(K rovat alatt inPgomUtett munka Nagy-Kanizsán WajdlU József könyvkereskedése által megrendel betó.)
— Ghrivim Ourztáv bpesti könyvkereskedésében megjeleut .Nana" regény második füzete bcküldetolt bozzáuk. Zola Emil e bimeves regénye 15 füzetben jn-lnnend meg párisi képekkel illusztrálva. Egy-egy füzet 30 kr.
— Mehner Vilmos könyvkiadó bi-'' vaialában ujabban megjelent „A föld és
népei" czimü nagyérdekü kiadvány 35--38 füzete. Számos képpel vau diszitvo , Ara 30—30 kr.
— Aigner Lajos előfizetési felhívást bocsátott ki Vahot Imre válogatott és Balogh Zsoltán összes müveire. Vuhót Imre negyvenöt évig működött az iro-
dalmi pályán > az általa szerzett és kiadót? irodalmi müvek egész kis könyvtárt képesnek; számos nagy hatása színmüve, regénye, beszélye s történeti iratai pedig arról tesznek tanaságot, hogy Vahot Imrének mindenkor fótörekvése volt elnyomatással fenyegetett nyelvünk, nemzeti-•égünk» hazai közműveltségünk, alkotmá nyos szabadságunk, magyar államegységünk fejlesztése, gyarapítása s a magyar nép felvilágosítására Lutni. E szent ügyekért mindenkor bátran ét erélyesen barcsolt, ''összes vagyonát pedig a magyar irodalom nak áldozta fel.Vahot Imre müvei egyenkint 20-25 ivre térj- dó 6 köteibeu fognak megjelt-nni. mé^ pedig kővetkező felosztással: 1. Emlékiratai,II.Vígjátékai, III. Népszínművei, IV. Tragédiai. V A honvéd őrangyala czimü regénye a boszé-lyei, VI. Utazásai. — Az első kötethez, moly re külön is előfizethetni, a szerző élethű arczképe lesz csatolva. Előfizetési ára miutl a 6 kötetnek finom velinkiadás-ban (a pénz előzetes lefizetése mellett) fűzve 10 frt. 14 frt; kötetenkint fizetve 2 frt. ós 2 frt. 80 kr. — Balogh Zsoltán egyike a forradalom ntáni írót nemzedék azon tehetségesb tagjainak, kik költeményeikkel mindjárt kezdetben figyelmet keltve komoly törekvés- és egész lelkesedéssel adták át magukat hivatásoknak. Balogh Zioltán összes müv^i egyenkint 20 — 21 ivte terjedő, 3 kötetben jelennek meg a szerző arczképével. Előfizetési ára a finom velinkiadásu 3 kötetnek fűzve 6 frt, diszes kötésben 9 frt, mely összeg két részletben is fizethető, ugyanis iele az aláirá8kor, fele az első kötet megjele nésekor. Az első kötet folyó évi april havában jelenik meg, a másik kettő gyorsan utána. A kik a pénzt előre beküldik-a müvet bérmentve fogják venni. A t. gyűjtőknek 10 előfize''ő után tiszteletpél dány jár.
— M »legén ajánljuk előfizetésre a következő felhívást „Nefelejts« czimü dalfüzotre, irta K. Ru2y Pál. A vidéki sajtó és a közönség által nem minden tetszés nélkül fogadott dalaimat gyüjtém össze egy füzetbe. — Igaz ngyan, hogy terhes vállalatba bocsáj''kozám, mert mai napság megfontolt lépés s komoly elhatározás kell ahhoz, ha valaki egy könyv (¡adására szánja el magát. — A könyv-piacz elhalmozza a társasélet minden rétedét olcsó s kitűnő müvekkel. Haladunk 8 haladhatunk, csak a közönség msu*ad egy helyben a közöny rideg sarában s míg egyik lábát kiemeli, a másikkal mélyebbre süpped — Engem azonban nem aggaszt e közöny. — Szülőföldem nemeskeblü honleáuyai s költeményeim kiadatásának czélja lelkesitnrk.- A "kia dásból befolyt jÖv?d«lem felét a BArs-megyében létezőkét »vöröskeresztnőegylet* tőkéjének gyarapítására szánom. — Ez egyletek érdekében kérem igen t. gyűjtőimet szíveskedjenek közreműködni b becses támogatásaikkal czélom kivitelében elősegíteni. A mű április elején Dukesz Lipót ur nyomdájában hagyja el a sajtót Léván. Előfizatési ár füzetenként 1 írt. — T. gyűjtőimnek 8 előfizető után egy t. p. szolgálok. Kérem a* előfizetési pénzeket, vagy a megrendelő iveket f. évi ápril hó5-ig nerem alatt Szempcz
te és nok más élete drán is. Kiér'', holnap éjjel 50 emberrel Zerend lovag vára alatt kell lenned, hol pár bátrabb ember a beletek vitt hágcsón a falon keresztül bemászik és a legnagyobb óvatossággal kinyitván a kapat, csendben befogtok menni. Az alvó szolgákat egynek kivételével mind leölitek . , ,a
—- „Istenem, mennyi vér egy asz-Beonyért, sóhajta László * —
— „Nem sokkal több, mint Náthán, de látva a lovag László meghány ászko disát, félbeszakitá kínzását éa folylatá — egynek kivételével, aki majd el fog ve zetni léged s más két bizalmas tinbere-det Eleonora szobájába . . .*
— .Hát Zerend lovag, ő bizonyára nem fogja tétlenül-nézni neje elrabolta-tását ?1* —
— „Hallgass gyáva, egy embertő félsz 50-ed magaddal ? Különben majc rátérünk. — A nőt, ha lehet ágyában megkötözitek s száját bedugván, egy e czélra már odarendel kocsira teszitek és elhozzátok .... csend, lépteket hallok, szól halkan a lovag s lábujhegyen nesztelenül a nyíláshoz lopódzott. Olt nem látva senkit, kiment és a bokrot óvatosan izéjjelhuzá, de hirtelen mozdulatlanu maradt, mert az első zörgés ismétlődött Körülnézve, « semmi gyanúsat nem ész lelve, visszafelé húzódott, s már a nyíláshoz ért, — midőn hátulról nyakára irtó salos vágást kapott, mely azonban sem minemű következményt nem voct maga után. A második ütést már nem mérhette rá Bunkó, mért 4 volt; mivel a lovagrög tön megfordult a Bunkónak sújtásra emel t kezét felfogta.« —
— „Hah, akasztófa, alattomos ssi ványja, orozva akartál engem is láb aló ellenni ? Istenemre, nem roaz gondolat, azonban kedves Bunkó, máakor legyen «zires észrevenni, hogy rnhitn alatt pán czélt hordozok. Azonban, most mir azá »oltunk,"én veled, te pedig az élettel, ki
(Pozsonymegye) küldeni. Szempcz. 1881. márczius 8 án. K. Rnffy Pü. Tisztelt munkatársunk ezen dal füzetébúi mult számunk tárcsájában mutatványt köz lőttünk. Ujolag felhívjuk a t. közönség pártfogását
— Am m0lva$6-Tár 29-ik füzete megjelent: Brankovics György által szerkesztett ezen beszély és regény gyűjtemény Mach H.és társa kiadásába ment át Ara 15 kr.
— A 9Hymen'' szépirodalmi hetilap 11-ik száma csimlapjáo Ligeti Margit kisasszony, szép kivitelű arczképét közli i következő gazdag tartalmat nyújtja: A szépirodalmi részben: Ezek a lázas éjszakák. Költemény Inczédy Lászlótól.
— Mindhalálig. Elbeszélés Braukovich Györgytől. — A« ibolyák Saison tárezft Vay Sándortól. — „Leroi est morl, vive le roi l" Hild Viktortól. — Könnyelmű asszony. Barber Ida regénye, (32—401ap.) Vegyes közlemények: A .Hymen« hirei. (Eljegyzések, esküvők.) — Farsang a böjtben. (A „Hymen- báli tudósítóitól.)
— Levelezés mindenről mindenkinek. (Kérd&ek és feletek.) — Mindenféle. — Adomák. — A „házasság előcsarnokában« : a .Hymen" házassági kis hirdsté sei. — Beérkezett levelek éa ajánlatok.
— Talányok és megfejtések. - Szerkesz tői galambpóata. — Hirdetések. A „Hy-men" előfizetési ára negyedévre (még januáriéi teljes számok is megrendelhe tők) 1- frt, félévre (jaíuár-junius vagy ápril-ezttptemb«r) 2 frt, a 7-dik számtól melyben mz uj regéuy kezdődött, a 13-ikig 50 kr; mely (Budapest, VI. Gyár-u cza 15. sz. I. em.) » „Hymen" szerkesztőségébe küldendő. A ki előfizet a házassági hirae''ő rovatot ingyen használhatja, s egy n*gJ tárgynyeremény-sorsjátékra szóló sorsjegyet ingyen kap rendkívüli kedvezményül.
Vegyes hírek.
— Haldlotát. Kübnel Ignáczné szül. Magyary Anna az országos nőipar-egylet al vpitója s közel egy évtizedig elnöke, mult éjjel váratlanul elhsey» szivhlldé8 következtében. A magyar nők sorában kiváló helyet biztosrott magának áldásos tevékenysége által,'' melyet erély férfias szilárdság jellemeztek. A hatvanas évek végén ő működött leghatásosabban a nŐiparegyiet megalakításán; 1873 ban megnyílt az iskol& s azóta évről-évre gyarapodott ugy, hogy jelenleg a Kühnelné által alapított egylet ai ország legkiválóbb egyletei közé tartozik. 1879-ben Kühnelné aulyos betegaége miatt kénytelen volt visszavonulni az egylet köréből. Érdemeinek eliamerése < égett arczképét ünnepi leleplezés mellett az egylet helyiségében függesztenék foi 8 őt tiszteleti tagnak választották. Ez idő óta ritkán fordult meg nyilvános be lyen a számos nőegyle*, bol kedvelt egyletén kivül i* tevékeny részt vett, fajdalommal nélkülözte buagalmái. Hosszas évekig terjedő baja azonban megkímélte életét, a azÍ7baj ölte meg váratlanul. Temetése r ult csű''örtökön d u. 3 órakor rolt a belvárosi városház téren levő laká» aából. Béke h*:nv:iira!
állta a lovag és kardját kirántva Lászlóra rohant. Ez azonban térdre vet^ magát s „Kegyelem lovag, a* egyszer irgalmazzon, könyörgött, miközben a lovag eléc?ti8zotl s annak térd rit álölelé.« —
- „R -ngy, gyáva szemét nép, utolján mondom, hogy teljesítsd akaratomat, mert máskép megszűntél élni. A nőt a v^rba hozod magad, zsoldosaidnak n<*m szabad tudniok,hová vitted érted ? Zerend lovaggal semmi dolgotok nem leend, mert ő ma a királyhoz megy, megköazönendő az ajándékot. S ue mond, hogy nem vagyok nagylelkű, igérom, hogy zsoldosaid mindegyike egy egy aranyat fog kapni, le pedig fel lé''Z oldozva fcainden irántami kö.elezetuég alól, a nem kell soha attól tartanod, hogy Zord lovag el fogja valakinek mondani, miszerint ő látta, amint itt az erdőben Nál ián zsidót valaki megtámadta, valaki elvette .batyuját s hogy valaki as ellenkező zsidót késével keress tülszurta s bárdjával . összevagdalta és nem fogja senkinek, még egy légynek sem mordani, hogy ez a valaki rabló és gyilkos nem volt más, mint Bunkó Liazló. — Nos, nem szép ez tőlem, de ezt csak azon esetre teszem meg, ha a nőt ugy hozod a várba, hogy arról egy lélek se tudjon a várbelieken kivül semmit, mert akkor Zord lovag nemcsak ezt, hanem sok mást is cl fog mondani azoknak, a kiknek Bunkó László épen nem szeretné litkát az orrukra kötni. Megértettél? No hát jól van, holnap éjjel, addig élj boldo gul ós elment. Útközben édesdeden suttogták ajkjM:. „Eleonora, bájos tündér, enyém lész és nem fogja tudni senki,hogy hová tűnt a gaz Zerend lovag gyönyörű asszonya.«
— „Csak én, szólt halksn egy ajak, ki a barlang melletti bokorból előbujt s öklét fenyegetve rázá a távozó lovag felé. Várj, gaz lovsg, majd megmutatom neked, mi az n l>oszu, én mutatom mog, én, Andris, a lenézett szolgai« —
— Körős Taretáról a lesújtó hirek mellett (1300 házból 900 elpusztult) a felebaráti szeretet gondoskodás megható tényétről értesülünk, ugy hogy segély beo eleség ben nincs hiány. Msga a nemzet koronás atyja táviratilag 2000 frtot engedélyezett a derék kösség koldusbotra jutott lakosainak. A példa hiszssük visz-hangra, követésre talál hasánk minden fiában, kinek módjában van, ha csak fillérrel is járulhatni a derék tarcsaiak nyomorának enyhítéséhez !
— A királyasszony veszélyben. Mint Londonból távitják, az a különvonat, mely Erzsébet királynét Compenmere apátságból vadászatra vitte múltkor, kisiklott a sínek köt^!. A gép a síneken maradt s a vonalot. '' 7Ők közül 6enki sem sebesült m< g. Megemlítjük egyúttal, hogy a királyasszony f. hó 29-éu érkezik Londonba, innén több órai időzés után Párisba utazik, a hol Hoheaems grófné inkognito alatt két napot szándékszik tölteni. Innen Brüsszelbe, majd Münchenbe megy és ápril 3-án vagy 4-én érkezik meg Bécsbe.
— Az ttj tizét bankjegyek hamisítása egyre nagyobb mérveket ölt nemcsak a vidéken, hanem a fővárosban is. As első hamisított példány a fővárosból tegnap küldték be a budapesti fenyítő törvényszékhez A hamisítvany meglehetős gyarló s a nem szakavatott szem is nyom ban éazreveszi n hamisítást; a beküldött példány szabad kézzel és puszla irótollal készített b mégis akadt oly ember, a ki készpénz gyanánt elfogadta. A hamisítónak eddig még nyoma sincs A rendőrség nyomozza.
III. Sándor czár lcgkörclcbb alkotmányt szándékozik adni. mely szerint központi gyűlés létesíttetnék, melyet e helyi zemsztvák választanának. Ez alkot mány alkalmasint annak a manifesztumnak s mintájára készül, a mely állítólag a meggyilkolt czár által már megerősíttetett volna, 8 a mely aSemskji S o-b o v (képviselet a nép összes rétegeiből) egy behívását rendeli el, melynek bizonyos határig részt kellett volna venci a kormányzásban. Oroszország minden kormányzósága tiz képviselőt küld Péter várra és pedig: két papot, kél nemest, két kereskedőt, kél alsóbbrendű polgárt és kél pórt. As államtanács elfogja határozni, hogy az elhunyt c«ár Omfolo (Sza baditó) törtéuati melléknevet kapjon. — Egy császári a k 4 z emlékesteti a pa rasztokat felszabadításukra és eskületé leire, hívja fel őket; a szenátus bízatott meg ezen ukás végrehajtásával.
— Modern huszárcsiny. Budapestről irják e hó 10 érői egy bécsi lapnak: A .legfelsőbb áriaztokráczia* tegnap megtartott egyik tánczestélyén fogadott egy fiatal huszár éa tánezosnöje egy másik tánezoló párral, hogy egy teljes óráig eljárják a csárdást A fiatat vitéz éa tán czosnilje meg ia nyerték a fogadást, mert nemcsak egy óráig, hanem nyolezvan perczig járták a magyar nemzeti tánezot.
— Haldltáncz. Genuából irják a kővetkező különös eseményt: E hó 10 ón a déli órákban egy fiatal ember mászott át az uj temető falán s őrületes buzgalommal kezdett ogy sir fölásásához. Mikor a
koporsót kiásta, betörte korhadt födelét, kiragadta belőle ss enyészetnek induló holttestet s elrémítő tánezra kelt vele. A temetőőrök végig nézték a jelenetet, do a fiatal ember arczátói annyira megrémültek, hogy nem mertek közel menni hozzá. As egyik őr rendőrt hozott, de alig pillantotta meg a fiatal ember ennek a napfényben villogó sxurocyát, villámsebeséj. <?el eltűnt. Bizonyára őrült volt.
— N6 doctor, ki érettségi vizsgát tesz. Hagonnyay Vilma grófnő, a zürichi doctor, mult vasárnap folyó hó 13 án fejezte be az érettségi vizsgálatokat jó sikerrel. A budai gymnasium jelenleg a VIII. osztályban működő tanárai vizsgálták — egynek kivételével, ki a grófnő korrepetitora lévén, dr. Lutter N. főigaz gató urat kérte fel, hogy helyette vizsgálja meg a mathemalikábói a grófnőt. A vizsgálat a Vili. osztály mipden tárgyára terjedt ki, még a vallástanra, bölcseletre és görög nyelvre is, mely utóbbi alól sem mentették fel.
— Az uj czámí. Aj uralkodó családokban igen gyér az olyan összekelés, bol a házastársak szive vonzalmat érez egymás iránt MáriaFedorovna caarevna, ki előbb D a g m a r herczegnó volt, szerette Miklós nagyherczeget Miklós nagyherczeg trónörökös azon pillanr t-tól kezdve, hogy a berezegni vei először találkozott, minden etikette eUeoére majdnem szakadatlanul a dán udvar vendége volt Súlyos megbetegedése alkalmával csak ason egyetlen vágya volt, hogy összekelhessen a herczegnőve!; a hatalmas birodalom öröklécére kevesebből gondolt, mint a forrón szeretett ,her-czegaőre. D a g m a r herczegnöt Nizzába bivták vőlegénye kórágyához, hói gyakran fordultak elő megható gyöngéd jelenetek. Miklós nagyhercseg-trónörőkös as utolaó pillanatig kezében tartja arájának kezeit és elhaló szemeinok utolsó tá kintete is bájos menny asszony ára esett Miklós nsgyhercseg halála után Dagmc r herczegnöt Sándor nagyheroceggel, s mos -tani czárral jegyesték el. Mikor a szedt pétervári termekben a fényes menyegsSt ünnepelték, a menyasszony hirt«lené^en eltűnt. A vőlegény keresésére .iudult^és mégis találta őt boudoirjában. A herCz&gQő köny ázott szemekkel állott az elhunyt Miklós nagyherczegnukéletnagyságú képo élőit. A fiatal férj hozzá közelitve halkan mondotta: „Tudom, ön nagyon aserytte őt.« A» udv^r reiidkivüli meglepef&ére és az orosz udvari szokás ellenére SZndor nagyherczeg még « mézes betek tatssmn alatt messzeesó vidékre vadászai n^eut.
— Gyomor szenvedőknek fantos. Scbaumaon Öyoí* gyógy»*«-éss Stockerauban. Több évi gyoraorsórelem ben szenvedve, orvos által előirt tTüTbn féld szereknek félelem nélküli hasílrttása által kísérletet teltem az ön által feíTaTált „gyomorsóa-val és rövid idő alatt javulást észleltem. Midőn önnok a ízen-védő emberiség érdekébea tett. taWftmá-nyáórt legőszintébb elismerésemet kinyilvánítom, fölkérem egyszersmint belőle 10 dobozzal küldeni. Tisztelettel Tffeisz J. főszámvevő. Badapeat, 1880. jüu729 Kapható a műkéssitő országos azerésznél Stockerauban és minden neve-
111. Eleonora ¿Ima.
Zord iovag aljas szándéka és tervének szinhelyéhez, Zerend várába vezetem a ''í. olvasót. A nap már régen lehanyat lőtt a hegy láthatárba s helyét a méla hold foglalá el testvégeivel a kis csillagok-ital. A hold szelíd világa árawtá el az egé*z vidéket, a messze fehérlő hegyek, a völgy és az erdő zúzmarás tiival agy csillogtak, mintha ezüsttel volca borítva. A kisded emelkedésen levő vár tiszta világosan és csendben tűnik elénk, mintha a vár lakói mind lenyagodtak volca és csak a vár felső részének kivilágítása és az ide-oda tünedező árnyak aejteték ve lünk as ébrenlétet Benn a lovag hálószobájában csendes beszélgetésbe merülve találjak Zerendet bájos nejével, as Amazon Eleonorával.
— .Hát mégis elmész, kedves Andorom?0.—
— „El, hogy ismét visszatérjek ölelő karjaidba, feleié a lovag magános szorítva Eleonórát* —
— „Istenem hát hasztalanul pazarolom rád sok kérésemet, hogy tervedről lebeszéljelek ? Ilyenkor, téli éjjel utazni oly messzo útra, Istenkísértés.* — -
— „Édesem, s vadaktól féltesz, vagy mitől ? Istenemre, gyávának, felette félénknek tartasz, ha azt hiszed, hogy fe nevadak elrettenthetnek utazási szándékomtól V —
— „Nem fenevadaktól, azaz igen, fenevadaktól féltelek, de olyanoktól, miket ross embereknek szokás máskép ne vezui.* —
— „Hovágondolsz Elennorám, emberektől féltesz? Hiszen nincs háború, hogy a portyáió ellentől kellene óvnom magamat, vagy tán ... ?" —
— „Am halld, szakiíá félbe Eleo nora, az éjjeli álmomst Ne hidj babonásnak oly mérvben, hogy az álomnak hitelt adjak, de ez oly igazi szinben tűnt fel előttem, hogy mély gondolkodásba ejtett. Ugy tetszett álmomban, mintha éu,
kedves Andor, egy szikla aljában a puha füvön feküdtem s aludtam volna; egy-szerre ssendergésemből pokoli hangok riasztottak . . . felettem keselyük és vsr-juk vijjogtak. Egyik-másik oly kösel jött arezomhoz, különösen egy undokvarja, hogy fekete szárnyainak lebegését órzém, és én nem birtam elűzni őket Karjaim, mintha leszögezve lettek volna, felemelkedni nem birtam s ilyen hasztalan vergődéseim után a te nevedét kiáltottam, hogy segélyemre jöjj, de te nem hallottad, mert távol Talál, ... kiáltoztam, de hiába, torkomban Y hang. oly tompa, 8 tán hall ható sem volt.... egyszerre ss a csúnya varjú egyenesea rám repült, s miathaszivemet akarta volna kiszakítani, ekkor éa egyet sikoltottam ét e sikoltásra felébred tim. Minden tagom reszketett a félelemtől, az izzadtság cseppekben hullt le ar ozomról. Igen kimerült voltam és ajra álomba merültem." —
— „Kedvea krs babouásom te, kiált felnevetve Andor, hisz aincs ennek semmi rosz jelentősége sem, nincs ez összekötve utasásombsa előfordulható veszélyekkel.*
— „Jó, oe hidj rettegéseimaek, majd tán második álmomról nem ezt fogod mondani. Alig, hogy elaladtam, már ismét lázas képletek vonuláoak el lelki szemeim előtt, sötét zűrzavaros képek, melyeknek mindegyike más és más szint játszott; egyik fekete volt, a halál színe, a másik zárga, a lassú enyészet ábrázplójá, a harmadik szürke, as alattomos cselsző vények képe. Egy ideig lassan lassan vonultak ei szemeim'' előtt, majd őrületes gyorsasággal száguld tak tova. Ekkor- Já^-j láthatlan sötétség terült elém, melyből csak egyes folyton felém közeledő .fénylő pontok váltak ki. A legelső emberaUkká nőtte ki magát, amint födetlen fő.vel, tört
kard és lándzsával száguldott és menekült
habzó lován üldözői elől. Üldözi! fúriák hoz hasonló szörnyek valaoak, kísér lenesen villogó szemekkel, kígyó hajfürtök
kel, melyek ide-oda tekergőzve sziszegték körül fejeiket. Kezükben tüzes -HFöd-zsa égett, lovaik nem is lovak, Um® mind megauoyi Medttsa-fővel biW"Btn-beri állatok valának, melyek vállaikon hordták kísérteties lovagjaikat A «gelső már egészen közelért a meuekvőbe^-és lándzsájával már hoasásFurt, midíTaz üldözők hirtelen elbuktak s őket elt^mejto a mélyéé?, csak as első üldöző arcza nézett mereven felém, 8 én mintha omlettem volna igézve, nem mertem elkiáltani cevét, pedig oly ismerős volt . . .« —
— jjHál az üldösött, kérdé a szörnyűködő Andor?" —
:.-. _ „az megmenekült; de tudód*e kí volt az? Te voltál kedvesemé — -r,,
— „Én, szól Andor, nem palástolhatván el az. iszonytáli m^áskódását," Borzasztó álom volt az igaz'', de, kiálbft fel hirtelen, ce semmi roszal aem, »61 h--kább jót jeleat. Ac ü''dözók elleneig», kidtől szerencsésen meg fogok menekülni."
'' — „Jól van Andor, hát csak jiem hallgatsz reám és elmész, dá ha épaa vissza neai tarthatlak, áit as egyet tedd meg kedvemért, menj holnap reggel ós no
az éjjel 1« - •• ^
— „Isten neki, kedvea kis rábeszélő angyalom, ezt sz egyet csak megteszem a kedvedért De hit azt beláthatod, hogy el kell mennem, megköszönendő as ajác dékot, melylyel a. király felruházott V Hisz ezt a te érdekedben kell megtennem.*
— „Azt hiszed, kedvesem, hogyfa király csak azér>, mert Zerend JJftífcr '' a nevem, felraKáz egy jókors, birtokkal V Legkovésbé : sem,-tudjad tóA-t tette a^, nem felejti el soha, mily nagy szolgálatot lón néki apánk; Bódog lovag Jó* raegétfo a király életét meoté meg, midőn egy It vag játék végeztével a király élte vewófc • ben forgott. És te ezt nem ittudtíü f<~
■"- ■ <pouu}—"

huszadik évfolyam
ZALAI K ÖZLONY
1 ¿ÍB0ZrÜ8''; 27-én Í881.
t..« k''vóg\ tarban Eej doboz ira 76 kr. ha I-o-Keves-t b 2 doboz rendeltetik meg..
M''teJis''tk. N-m érdektelen tudni, h..»>y ax emberi él«t »ma kelleme, vagy kell''-metleo napjait, melyeket .mézesbe-tek''-nek neveinek, hogyan értelmtwk má6 népeknél. A mézeshetek németül FUtterwocben«. francziiul .semainé de plaUir* (örömbét), angolul .honeymoon* (mézes hónap), svédül .smekmanad* (czirógatási hónap), Németalföldön „witte-brodawekeo'' (fehérkenyér hetek), Dániá ban .hregebrodsdagene'' (fehérkenyérna-pok), Lengyelországban .tydaien mio-kowky" (mézelhetek), Portugáliában „semana dos prazeres" (mulatságok hete), Spanyolországban ,el pan de la bodaa (menyegző kenyere) — neveket viselnek.
Papírszeletek.
Látogatáskor. Tessék kérem maradni, mindiárt készen a vi lás reggeli.
— „Köszönöm már megvilláztam w
Házassági tanácsok.
_ Édes apácskám, kérem nyilatkozzék
nőttl vehetem-e Mariikát? _ 8ieretad ót?
— Szeretem.
— Nagyon ?
— Nagyon.
— Midőn felébredsz, mi ar első gondolatod ?
— Mariskám.
— Hát uíczán T
— Ót keresem, ba valahogy megláthatnám.
— ¿ti hivatalban?
_ Ott is mindig elSttem vsn S tollam
gyakran a porzóba mártom, a tintát meg porzónak veszem.
— Hát ha egyedül *asy
— Nyugtalan vagyok, beteg vagyok
epedek érette. .
— Mikor pihenni mégy, mi a végső
gondolatod ?
— Mariskám
— 8 ő is ugy sseret téged ?
— ó is.
— No hát redd nó«l. Isten áldjon meg benn eteket!
Hivatalos piaczi árak.
Nagy-Kanizsán, 1881. murcz 23.
100 kilogramm jávai számitva.
Buza 11---1170. Rozs 9 50 --10.—
¿rpt 9.--10.— Zab 6 50-.7—. Kukoricaa
g___—. Burgonya <—.--• Borsó 82.—
_ —. Lencse —.— —80—. Bab - .10".--
Széna -—.-2—. Szalma •-.—1-20. 1 kilogrammjával számitva Marhahús 48 — 52. Juhhus — •—.— Sertéshús 56-—.— Szalonna —.—86. Disznózsír
•---80. Vöröshagyma -—.-18. Foghagyma
•_. — 30. Cinkor • —,--f>0. Bors .—•- 12<>.
Paprika 90.—. Szappan •—.—<0.
1 literjével számitva
Ó bor 32—18 kr. -Uj bor 20 28 kr. Pálinka 48 kr. Ecset 6 kr. Kiadta:
FARKAS, v. piacz könyvvezető.
Szerkesztői üzenet. f
4564. M 8. Pécs. A költemények nem
köslésre valók. .
4565. V. Helyben. .Ej *an, miudenki nyugszik.*'' Sok .zép gondolat- és érzés van benne, de a feldolgozás szabálytalan. Igy nem lehet közölni Saiveson fogadjuk mindenkor.
4566. B. Csáktornya. A magán levelet kőszíne''tel vttflk.
4567. H. .A sírásó" balladát köszönettel vettük.
4568. 8p. Terjedelmesebb köslemenyt kaptunk.
4569. A pötrétei szegletes prókátor
Orvét nem hozhatjuk. .
4570. J Keszthely. Kikerestük, 1880-k. 36 számban közöltetett.
4571. New-York. As „Oesterre''cb-Ame-rikanisrhe Zeítong''ot mi nem használhatjuk, kérjük beszüntetését.
"X7"a,STX"fcl menetrönd.
Indul Kanissáról hova Vonat szám
207 Kasuk. Uolii<->, l>omKovár
2i5
w «
202 Knda-Pestre (gyorsvonat) ''204 . (postavonat) 212 . (vegyes vonat) 11 20 31S Bécsbe (Kanmbatliely, Sopron
í„lé) '' « l-r> reggel
301 „ ^j»1
515 Sopronba s <0 délut
205 Prágerhof Kottori, Csáktornya 4 55 reggel
203 , „2 47 délut 201 , , (gyorsv) „ 10 50 éjjel
Or» Porc. ld& 5 10 reggel •2 30 délut 11 1 éjj''l 5 &5 reggel 2 6 délut ¿ijel
Érkezik Kanizsára honnét:
210 Zikány felől 5 27 reggel 216 . 1 « «»>.
2<8 . 11 1 éÜ'' 1!
211 »..da-Peatről tvegye. vouat) 4 15 röggel 2V3 , (postavonat) 2 5 délut. •>0I „ (gyorsvonat 10 "0 éjjel
HIRDETÉS.
Frtltilt''s szerkoszt"'' B.ÍTORFI LAJOS.
Nylltté r.*)
Nyilvános köszönet.
Boldogult férjem idősb Jack Frigyes elhalálozása alkalmával a nagy kanizAai ó takarékpénztár mélyen lisztéit választmánya a koporsóra diszes virágkoszorut emléksor ral szaugozottan küldeni szives volt, fogadja ezért a tekintetes választmány ugy, mint a végtisztesség tételnél megjslen''.számos résztvevők gyermekeim nevébon is őszinte hál akószöu •itomet
N»gy Kanizsa, márcz 22.1881.
Ö8V. JACK FRIGYESNÉ,
szül:
METZ ANNA.
•) F. rovat alatt ktfxlfttlért felelősséget nem vállal a Szork.
BÉCSI DIYATTEREM.
Mme Klein dlvatterme,
Bécs, II. Sehflllerhof.
Mindenféle öltözékeknek legizlésteljesebb és legpontosabb kiszolgáltatásával, főleg
menyasszony ¡ruha-készletek. Párisi minták.
271 1-2
Becsületes, szorpMs Mzalótnat,
kik kisebb városokat ós tartományokat látogatnak meg: kitünó
mellékjövedelem
ajánltatik . (mely mindenütt könnyen el-adható és minden pénz és 7C3*élyeztetéi nélküli.) Csak e czimre kel! írni J. R.
555 &n b. L- Dante ís társa Frankfurt
267 2—S
hirdetések.
Milll ———Mi——
Nem a hirdetések olvasása által itélheb meg a beteg
biztosan, »sújon a hírlapokban feldicsért sxámtal.n eyógvszerek közül ez vagy amaz-e neki való, vagy hogy jénzét nem hiaba adja-e ki. Ezért egy beteg se sajnálja a fáradtságot ei hozassa m.g magának a „Be»egbarátB csímO könyvecskét Gonschek Károly cs. kir egyetemi könyvárustól B^csb-n. (István-tér 6.) mert e könyvecskében tekintélyek álul ajánlott és legjobbaknak bizonyult gyógyszerek szakszerüon és kimerítően vannak ismertetve ''hgy, hogy minden beteg egész nyugalommal binálhit s a legjobbat választhatja magának. A könyvecske ingyen éj bérmentve küldetik meg. a megrendelőnek tehát nem okoz több költséget, mint 2 krajexárt a levelezési lapért, moly magyar is lehet.
(261 III. 1—4)
Eddig eléthotlon hatásában a köny nyebb megoldásra vonatkozólag nehe- _ zen emészthető étkekre, emésxlés, vér-tisstitáa, táplálás és testerSsitéséro. Ezáltal a naponklntl kétszori folytonos használat Után mértékletes szerül használ ínég makacs betegaégeknól Is, u. m. ómésstési gyengeség-, zaba-égetés-,, víz-tólnlás n hasgilluztánál, Vessteglöség tv •bélnél, tnggyeng''-ség, aranyér szenvedés, mlndonemtl görvény, golyva, fohérkór, sárgámig, idült bőrkiütés, ídőkösU főfájás, féreg- és kőbotogségeknél,. bonyálká«odáa a bon6ttkfl»*vénynél és n gumóságnál. 180 6—6 As ásványvizek gyógyszer gyanánt) hssanálat mellett, előtte ép tigy mint annak használata alatt, valamint utólágos gyógykeselígnél i* kitünS szolgálntot tesz.
Kapható annak kés/itfijén^l. gasdaaági gyégyszeréis Stockornnban és a következő raktárakban : KUs István gyógyia Arad, Stech Lajos gyógyss. Altaohl, Vnnady Istv , Minczer Lipót gyógy»*. Nagy - Be-skeruk, I)r. Rotsohnek Emil gyó({yss. Dabrecson, Pap J. pyógysz. Uuna-Földvár, Kovács Mihály, Bipoc* István gyógysz Pó<-s, Nyiry György gyógyss Nagyvárad, Práger Béla gyógysz. Nagy-K»r>lzsa, Mullor P I.. 8eltz J. gyógyez. Karansebes, Wandrasehnk C. gyógysz. Kas»a, Kircbner M. gyógys*. Komárom, Jóó Ignátz gyócyss Mária-Thereslopel, Dr. Czathl Szabó gyógyss Miskolcz, IMavsio G., Grossinger B. Neuiata, Molnár Lajos, Mozey Antal, Khttdv Jóssef gyógysz Sopron, Török József, H^tupn 6« Kriegnar gyógya*. Pest, Soltr. Rudolf, Heinrici Feilx, Pisstory gyógysz Posony, Diodattoa utóda tcyógya* Pétervárad, Gömbös D. gyógysz. Palota, Simon Ferencz, Lippocsy Mlkia, MoliUclimldt I. gyógysz. Gy.''>r, DieballaJÍ., Braun J.gyógysz. B/ékoslohérvár. Teteky Antal gyógynz. Siklós, Barcsay gyógys*. 8*eged, Tarcsay István, Jahner C. M. gyógyss. Temesvár, Bodrossy O. gyógy»z. Torcsováez, Bola Simon gyópysz Trencsén, La™ Sándor gy^gyis. Ungvár, B»uer Ferencz, Borschita J. Ung. Weisskirchou, Moldowany A. gyógysz Worschotz, Waidlnger A. 8. Zomboi, Hollosy J. K. gyógyss. Zala-Kgerszegen, valamint az osztrák-tnagynr állam minden nagyobb gyógyszertárában. Egy skatulya ára 75 kr. Megrondclósoknél legkevesebb két «katulya utánvéttől küldetik.
Berger''8 medieinische
THEER8EIFE
Durch med CapacitSt*u empfohlen, wird in meisten
Staaten Enropa''s mit glänzendem Erfolge angewendet ^egen
Haut-Ausschläge aller Art
«besondere gegen chronische und 8chnppenfleehtcn , K''ritzc. Grind- und parasj;ire Aa«schlä.ge, sowie geg -n Knpfernase, Frost-b^nlen, SchweiMfttvse, K9pf- und Bartschuppen — Berjer''» Tbeer eolfe enthält 40°!, Holrtbeer und unterscheidet sich wo enttich von allen übrigen Thersejfen des Hsmdels — Zur VfrtBtBOfl von TiascfeaBges begehre man ausdrücklich Berger*s Thtwself: und achte auf die bekannt« 8chut«mark«.
Ats andere Tbeerselfe zur Beseitigung aller
Unreinheiten des Teints
gegen Haut- und SopfansschUje der Kinder, sowie als unübertreffliche cosmetische Wasch- und Bafestife für den täflliobes Bsdarf dient: 222 6-12
Berger''s Glyeerin-Theerseife
die Glycerin ontbllt und fein parfllaürt ist.
Pr«li per Stfiök jeder S«rte 35 kr. tumt BrasokSre.
Ha«pt-V«ruadt: Apttksker 6 HELL ta Trsppu
I^^iL ^^ Apotheken der Monarchie. Haaptdsfwt» für W.-IU«lm bei den Heim'' Apothekern R. Priger und J. Beins.
tttxi tttttliltltttltlttlltxti
6 önzüssal
A C8. kir. szab. osztrák telelc-liltellntézet
hiteltfiloçi bixto*Uolt
6 I hízással;
9
0
darabja 100 frt
évenkint 6 húzással
és avindea
főnyeremény 50000 fr(i»:|
kozeskednek kétaígte''en hitellel a legnagyobb nyerésesetek.
minthogy miuden 100 frt névérték sz riu'' kijátazott zálogicv.;Ire jizonkivill méç jutalom élezel is esik, mely a kijátszásit: minden huuUbftn részt vesz, és melynek értéke már ma 30—35 forinlig terjed.
B jelr» sálog''evé'' jegyek, me''yek nem ajánlhatok elégçô, egyszersmind a legolcsóbbak as .osztrák-magyar birodalombin, mert ezek az egrsMli »»»»jegyek, melyek ráfizetés nélkül fenntarthatók, é» m''gi» bizton lehet e kitűnő ¡egynek jelentékeny árfelemelkedésére számítani.
Köreleblirffi viz gálvA látjuk, hogy e jegy
9 százalékos kamatozást
képez, minthogy ar. évi 6 kötlevél értéko darabját 1 frttal véve 6 frt, a kamat S frttal számitva, igv ar. eredmény 0 forintot t.-az
Ml ezen sorsjegyeket készpénzben szigorúan a n pi árfolyam szerint (nőst 100 frt) adjok, kereset és költség bérmentve, valamint havi részlet fizetés mellett is
10 részlet 10 frttal.......100 frt
az utolsó részlet...... . 5 frt
összesen : 105 frt
A 10 frtByj fizetést jegyenként az eladók kívánatára 4,|Jct) is Begtart]ik.
k lőttel a jöYlí Hazásra 1881. april 15.1 frt és Mlyet |
NYITRAI és TARSA
Budapest, Dorottya-utcza 6. sz.
A jutalom-kötlevélek mint tókének kamatozása végett haa?.-nálhatók községeknél, testületoknél, nyilvános felügyelet alatt
álló intézeteknél, további gyáir - és letett pénz gyauánt és katonai házasság bizto-sitékul. (A törvények 86 parajrapbusa.) (254 7- 15) ^
3
0
0:
«mtintTtt''ttítxttmttnttt
oooooooooooooooooooooo
Helyisé»; változtatás.
Van 8zereiiCSAÍm jérteaireni an- é. kö-zönség-et, miszerint a Ki»s-fól<» házban létezett régóta fennálló czipé>z-üzletemet a WaiíS-fVle házba, Knortzer Károly vendéglője szomszédságába tettem át, a hol usry mindennemű kész női- és férfi czipőkel mint megrendelésre is a legjutányosabb árak mellett h pontosan szolgálok.
EGER IGNÁCZ,
266 2 —2 czipéít.
GYÖNYÖRŰ ROM KATH. IMAKÖNYVEK.
^ an szerencsém jelenteni, hogy a közüsztuietti lleke Kristóf vnriis beiényi róm. Uath. plftbinos <»« hihnives magyar író által figyelőmmel szerke-iztett harmadik és negyedik kiadást •lrt. nz hiutosságot előmozdiló, a kath. hivek szivét nemesítő, háromféle kiad-isu: .Mennyei .llnnnn.Hkert'''', Cdvönség öh-vénye", „Bizton lelki vezér* czimü és már tizeukét ezer példányon felül a kath. hivek közt elterjedt
imak önyvetcet
a teljes irói joggal örök áron nn^gvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobbléteért lei-'' kesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek szükeí-gesse^ét, és f>zek által igyekezett n nyelvetrontó ós hibás ima-könyvök kiküszöbölését előmozditani.
Ezen imakönyvek meejelenésök óta mindenütt szívesen fogadtattak ós eddig a veszprémi, pécsi és Mzombathelyi püspöki hatóságok jóváhagyását kinyerték, s ezáltal kifejezést adtak, miszerint »• nzépcn kiállitott hibátlan imaköoyvek terjesztését a kath. hivek közt sziveaen látnák.
ÜTttnye! mannáskert, vagyis toljes tsrtnlmn ima- és énekonyv keresztény katholikusok használatára, harmadik kiadás, öt művészi aézélmet-szetü képpel 8-rétü, félbörben, kötve tokban . . .. frt 1 80 Egész bőrben, tokban és finom aranymetszéssel . . frt Egész bér aranymetszés, csat és kereszt .... frt
Zergebórben, csat és díszittéasel......frt
Finomabban készítve ....... frt
Selyem- vagy bársonykötés aranvmetazésael díszítve . frt 7—
1.80 2 70 4 -6.— 10.-
1 tii.om papiri.i nyomva 12-rétQ, bat kitűnő » aezélmet<*et(l képpel. Szianyomatu czimlappal. » Negyedik kiadás.
frt 1.20
frt 1.80
frt 280
frt 3.60
''frt 5-
frt G
jrt -.40
frt -.60
frt 1.—
frt 1.50
frt 250
Mennyei mannáskert, Üdvösség ösvénye, Biztos lelklvezér
»1 lvőrben, tokban ......
Egész bőr, finom aranymetszés és tokban Aczél kereszt ós csattal . . ...
Zergebőr díszítéssel.......
Finímabb kiállított.....•
Selyem- vagy bársonyk diszitmépy
Mennyel mannásker 32-rétD,''temérdek képpel diszitve, papirk. tokban ,
Aranymetszéssé^ tokban.....
Acsél kereszt, csatul ......
Zergebőr, díszesen .......
Se^em-bársony finom díazítménynyel ,
Kis rózsáskert, vagy a kath. koresztény ifjúság imái és énekei kii csinos aranyny -matu papirkötésben, tokban; ára 30 kr.; angol vászon ezöst nyomással 40 kr., egész bőrben velinp ''piraranymetszéssel, tokban 50 kr.; a^zélcsatra 70 kr; egész bőrben velin papír aranymetsréssel és ac«él csatra, keresztté.'' SO kr.
Egyházi éflekkSnyv, 115 egyházi éueket tartalmazó, II-ik kiadást ért csínos aranymetszéssel készített könyvecske, ára GO kr.
HoBokkoaároa! ealény. a bold. sz Máriát kegyeletteljesen tiszteié magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Nagy áldozat, irta Tóth Miko Jézus társasági tae IV. kiadás, csinoi könyv képekkel ára fűzve 18, kötve arauynyom.is«al 28 kr.
A szent keresztntl ájtatosság, képes kiadás Írta Szeminyi Ágost szent-Ferencz r. áldozár, keuény kötéa. aranyny-mással 28. kr
8V Minden megrendelés r°4ta fordultával eizköz.iltetik. W /
ocxxxx
X •*
Önkéntes ház-eladás.
Nagy-Kanizsán, Batthány-utczai 15. számú családház, mely 9943 frtra becsülleíett, folyó
• .4 - . ''.!«>. < .. .»
évi ftpril 14 én. esetleg május 14 ón önkéntes árverés alá kerülvén, a venni szándékozók tisztelettel meghivatnak a tulajdonosok által. ~ 269 l-l
oooooooooooooooooooooo

nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
SCHAUM A NN GYULA-FÉLE
nrnY^Kmmmm. márczius 31-én.
Előfizetési ár:
egész évre......8 frt.
fél érre.......4 „
negyed évre.......2 „
Effy szám 10 Jer.

Hu^irfik^ évfoHam.
HIRDETÉSEK
8 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN _ soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért S0 kr. fizetendő.
. u

A lap szellemi (részét illető ktelemé-nyek a szerkesztőhöz, anyagi részét illető köxlemények pedijr a kiadóhoz bérmentve intézendők : X A O V. k AN I Z S A
WlasslcshAz.
i , i
Kénnentetlen levélek csak ismert munka társak tői fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
Na-^y-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tüzoltó-egyl^t«, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,nagy-kanizsai.takarékpénztára „zalamegyei általános tanítótestület", a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „ soproni kereskedelmi s iparkamara nagy -kanizsai leül választmánya* s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklat kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési fellMs.
A folyó evft)lynm * második évnegyedének közeledtével tisztelettel felhívjuk ''mindazokat, kiknek előfizetősök lejár, annak szives megújítására, hogy a lap szétküldésében hiány ne forduljon elő.
ELŐFIZETÉSI ÁR:
april—jun. évnegyedre 2 frt april — szept. félévre 4 frt april—decz, 3 évnegyedre G frt
P^F* Legczél''szerübb postautalványnyal eszközölni az előfizetést. mely Wajdits József
könyvkereskedésébe N.-Kani-zsára küldendő.
A Balatonról.
18 év óta szabályozzák a Balatont, hogy mi módon és mily sikerrel, az iránt szomora adatokat találunk f. évi jan. 26-án Siófokon megtartott érdekeltségi értekezlet jegyzökönyvében.
Összehívta az értekezletet msg. Boné Géza cs. k. kamarás, Fehérmegye alispánja, mint a Balaton szabályozási végrehajtására 1880. apr. 11-én kinevezett kormánybiztos.
Mert tudni kell, hogy a Balaton tavát már régóta -kormánybiztos urak kormányozzák, hogy mi módon, arról felvilágositást ád a jegyzőkönyv ko-vrtkező mondata: Felhozza még K. B. ur, hogy noha a legutóbbi K. B.-i értekezlet óta több óv telt el, de azért a kormányt az ügy iránti érdeklődés hiányával vádolni nem lehet, mert időközben nevezetes adatok gyűjtettek s a nyert tapasztalatok combináltattak."
Távol áll tőlünk a jelenlegi kormánybiztos urat legtávolabbról is
vádolni, hanem szabadjon a jegyzőkönyvből még egyet-mást idézni és jegyzetekkel kisérni.
K. B. Ur ezeket mondta: Ismerjük a bajt, sajnos, hogy annak elhárítására az eszközök megválasztásánál egy hatalmas ellenséggel kell küzdenünk, magával a természet hatalmával, mely eltörpiti, lehetetlenné teszi az emberi igyekezetet."
No, az igazán sajnos! tehát az időközben gyűjtött nevezetes adatok és combinált tápasztalatok eredménye az volna, hogy a természet hatalma ellenség, mely lehetetlenné teszi az emberi igyekezetet? Ily kimondás ellen a mérnöki'' tudomány nevében óvást kell tennünk, mert nézetünk szerint a természet hatalma nem ellenségünk, hanem inkább szövetségesünk, csak az a különbség, hogy ha előre is ellenség gyanánt tekintjük és el lenére auarunk tenni; ha természet ellenes eszközökkel akarjuk legyőzni a természetet, akkor megboszulja magát; — de akkor sem a természet hatalma, hanem az ember hatalmaskodása.
Tetszett elzárni a Balaton természetes lefolyását, tetszett bezárni a siófoki zsilipet is épen akkor, mikor legkevésbé lett volna szabad. Az a baj eredete: ami viz akkor fel lett dnzzantva, az most már 4 év óta 70.000 hold földet borit, milliókra menő kárt okoz, és lehetetlenné teszi a lecsapolasi igyekezetet; mert világos, hogy azon Sió birtokosok, kiket sikerült megvédeni az árvíz ellen, akkor mikor országszerte árviz uralkodott, most már jogot tartanak ahhoz, hogy tovább is a Balaton legyen az ó vizgyüjtó medenczéjök.
„12 év előtt szabályzat lett kidolgozva azon czélra, hogy a viz alább ne szálljon" — ezen tervtől kitűnik azon igyekezet minősége, melyet a természet hatalma eltörpiteit.
■ Szabályzat - a természeti erővel szemben, szabályzat 12 év előtt,
szabályzat azon czélra, hogy a viz alább ne szálljon! valóban minden szó igen tartalomdus, de még hozzá kell tenni, hogy azon szabályzat csak próbaképen 6 évre fogadtatott el azon czélra. igenis, hogy a viz alább ne szálljon; mivel azonban a legutóbbi K. B. értekezlet óta több év telt el, tehát a 12 év előtt szárazság idején hozott szabályzat érvényben maradt mai napig is azon czélra, hogy a viz alább ne szálljon.
No, nem is igen száil.
„Időközben a helyzet megvál tozott s a meghozott áldozatok árán csak azon szomorú tapasztalattal lettünk gazdagabbak, miszerint valamint a tó tükrének a meghatározott legalacsonyabb szinvonaion alóli le-spadási., valamely előre gondoskodás daczár* is bekövetkezhet, ugy azt sem lehet megakadályozni, hogy a 3. víztükre a mostanihoz hasonló, vagy még károsabb magasságra fel ne áradjon."
Ilyformán a B. szabályozásnak végrehajtására kiküldött teljhatalmú biztos ur kijelenti, hogy a Balatont szabályozni nem lehet.
HENCZ ANTAL.
a tőzsdei birtfsá^ttgy.
A) Körlevél.
Pályatársak!
Az alólirott íizenöt budapesti szaktestület képviselőiből alakult értekezlet egyhangulagelhatározta, hogy egy nemzetgazdaságilag jeles intézmény sértetlen fentartása érdekében sorompóba láp.
Pályatársainkhoz apellálunk: támogassanak bennünket ezen törekvésünk érvényesülésében.
Fáradozásaink czélja a vitás ügyek elintézésére hivatott tőzsdei bíróság intézményét továbbra is fen-tartani.
E bírósági fórum tizenhat évi fenállása óta sok tekintetben járult
hazánk közgazdasági jólétének előmozdításához. >
Az összes gazdasági tényezőkre az áruforgalomra, a hazai terményekre s főleg a mezőgazdasági tömeges termelésre kiterjedt a tőzsdéi választott bíróság rendet teremtő határozmá-nyainak jótékony hatása.
A kereskedő a bíróság gyors ítélethozatala következtében sohasem volt akadályozva üzleti hivatásának teljesítésében. A kereskedelmi forgalomban sok nehézséget és akadályt Ifhetett ez által leküzdeni és mellőzni.
A mezőgazda megnyugvással teljesíthette terményeinek eladását. Az átvevő kereskedő önkényes eljárásnak útját állotta a tózsdebiróság gyors, olcsó és csakhamar érvényesülő igazságos Ítélete.
A gyárosok és iparosok ezen kivételes bíróságnak a fölösleges formaságok mellőzésével egyszerűsített procedúrája folytán azon helyzetbe jutottak, hogy a gyakran nagyobb tőkével rendelkező megrendelővel szemben is érvényesíthették jogaikat, a nélkül, hogy netalán hosszadalmas per által üzletüktől a szükséges figyélem és felügyelet folytonosságát meg kellett volna vonniok. És a mennyiben a vesztes fél az ítéletben megnyugodhatott, ezen bíróságot sohasem lehetett igazságtalansággal vagy részrehajlással alaposan vádolni,
A tózsdebiróság igy a forgalmi élet valóságos támaszává és előmozdítójává lett. Eészesévé vált hazánk közgazdasági féjlódésének s hozzájárult a főváros felvirágoztatásához.
É tényeket minden oldalról elismerték, mi csak konstatálhatjuk azokat s e tények indítottak bennünket a cselekvésre.
„Reformokat" terveztek ez intézmény számára.
Reformokat, melyek a tózsdebiróság hatáskörét megszorítanák,
melyek e gyors és olcsó igazságszolgáltatást kérdésessé tennék.
Polgártársaink több osztálya a tózsdebirósági intézmény jótékony hatása elöl imperative elzáratnék, s az eddigi egyszerű eljárás és szokás az újjáalakítás által részben veszélyeztetve volna.
& i is r e f o r"m o k a t kívánnánk ezen, a törvény ált a) eddig nem eléggé szabályozott i n t ''é z m é n y érdekében.
De mi '' javításodat követelünk oly értelemben, hogy a tózsdebiróság hatásköréből mindazon szerződések és ügyek elintézése, törvényesen'' ki-zárassék. melyek nem üzleti természetűek.
Azonban'' tisztán és világosan kell meghatározni, hogy mindazon viszályok, melyek" £ kereskedők, mezőgazdák és iparosok üzleti viszonyaiból származnak,'' ezen bíróság által intézhetők'' el, ha a szerződő felek szabad akaratukból e bíróság illetékességének magukat alávetni jónak
találják..'' "
tfémcsak a gazdasági jótét szempontjából" állítjuk föFezen pűog-rammunkat , melynek teljesülébe annyira kivína''tBs, hanem magasabb szempontból ís, és pedig "'' az egyéni elhatározás; •■szabádságásak 1 csorbittat -lan fentartása- szempoatjából^4 mely magántermészetű ügyekben lért és jogot követelhet. ^ „i.v-•
Ezen elvekre való tekintettel a tózsdebiróság. hatáskörét- egy .javaslatban^ körvonaloztuk. E<;szerkit .a kereskedőknek, a mezőgazdáknak és iparosoknak, lehetővé -tétetnek az üzleti természetű, vitás kérdései elintézését továbbra is e fórum elé hozatni. .■>•/.
Kérjük e javaslatot, melyet tudomás vétel végett közsé- tersünk, megvizsgálni >s ha helyeslésükkel találkozik, annak elfogadását''4 törvényhozásnál támogatni és elómoaditani.
TARCZA.
Egy fiatal özvegyhez!
(H •

Ne ''épd, no tépd el özvegy fátyolod, Takard könytől ázott arezod vele ; N e sejtse senki, tnily^-nagy bánatod
Azért ki volt éltodnek jobbfele Vég el hagyottnak méri* hinnéd magad, SzQlői kar téged hiven fogad.
Iga-, nehéz, ki bajt nem éroxett,
Nehéz eltűrni aanak ily csapást; Nem is reméltük, hogy te ily hamar
Boldogaágod vei zélyeztetvc lásd. Ki se halt még sí ülői fészked — már Mint férjevaszteitet sóhajtva vár.
Bepttlve boldogságnak szárnyain, Köretted férjed uj hazád felé ; Bég várt üdvödnek csendé« tongerén Sajkád zátonyra hullám nem voré. Mit éreaett szfid, meglátván a helyt,
Hol kisded sajkád biztos partra lelt ?
. *
Egyhangú, néma volt a kis magány,
Kendezve állt, mint szép tündértanya ; Mégis rideg volt mórt hiányozott
Bessédes ajka házi asszonya. Jöttödkor, mint búgó kis gerlppárt, Nem élvezett boldogság fészkevárt.
Gyorsan, hamar folyának napjaid, Te »-asszn vig évekről álmodál; Nrm it srjtéd bildog^áffod egén,
Mily észrevétlen terjedett homályt Kiért elhagytad, köny nélkül anyád Kétségbeesve néz titkon reád!
Néz és titkolni vágyik nagr baját, Amolyly.l kttzdni óhajt végletig : Xud^rczot vallva: grer. bölcs jótanács,
Hogy rnnes aenuég I kiejtoi nem merik. W meg titkon mindig remél taláu ?
alig vaa tol Üju korán.
De mint a fagy csupán virágnak árt,
Kórót, iludvát nem érint jégkeze, Tűrvén sokat jobblétc üdveért,
Ő is kevés, kevés jót — élveze. Alig hogy alkotott családi kört, Az nemsokára gyászos képet ölt.
Mert jött az óra, intvén, távozást,
Az ifjú élet, mint fcszü''t ideg Pattanva szót; a hőn érző kobel
Nem rejt szerelmet, fásalt és hideg. És nője sírjánál mint gyászfüz áll, Nagyobb keserve sziv fájdalmiuál.
Mégis no terheld vádaiddal út,
Almát no bántsa bús panaszszavad; Ki oly hón küzdött hon, magánügyért,*)
Pálcxát fölötte törni — nem szabad. Nem sejtheté ő, hogy veszéJybou él Midőn vidám volt: sziv, lélek, kodély.
Ne tépd, ne tépd el özvegy fátyolod,
Őrizd meg hiven szent emlék gyanánt; Takard cl velo könnyed záporát.
Ne sejtse senki, hol mi táj, mi bánt ? Nem vagy majáid : szülő, t«»tvér ölol, Élj nyugton! férjed szép cmlékivol!
GYÚROM
A b 0 8 z u.
(Beszély.)
PÁS LEK SÁNDOR tói.
(Folytatás.)
— „Nem, erről sohasem tett említést édes atyám, sem Kálmán bátyám."
— „Ejnye, ez valóban nagy szerénység. Ilát az ugy volt, hogy a lovag-játék végeztével a király lova, midőn kísérőivel a királyi lakba iadult volna,megbokroso-dott és loTagját egy meredek ulon lefelé, borzasztó mélység felé ragadta. Már alig volt egy ki« tér a mélység és az ijedtébe^ tehetetlen király között, midőn valaki hirtelen megkapja a ló zabláját és azt
*) Bosoi* éa árvíz volt korai halála oka:
'' - i . fit
oiy erővel visszarántá, hogy a ló hátsó lábaira rogyott.A király leesett, de semmi baja sem lett, kis ütődés leszámításával. A király midőn megakará köszönni megmentőjének életét, már az oltünt 3 kísérői adták tudtára, hogy az atyád, Bódog lovag volt. Akkor kapta atyád sma várat, melyben téged. Eieonorám először megláttalak."
,De hát mi összefüggésben van ez utaddal ?u
„Egy kis türelmet, mindjárt rátérek. A király mindig hálás volt ezért, bátyádnak is a legelőkelőbb ur ieáuyát akará nőül adni, azonban es szerencsétlenségére meghalt és most a napokban kapott birtokkal is azért ajápdékozoti meg, mert Bódog lovag kedves leányát megmenthetni oly boldog valék."
„Kedves Andorom, rebegé Eleonors, ellágyulva magát Zerend lovag ülelő
karjaiba vetvén.0
* *
*
Már korán reggel útban találjuk Zerend lovagot kíséretével, mely a vár őrizetére tartott embereknek nagyobb részét tevé. A társaság szótlan haladt tova, csak olykor hallalszék egy-egy szitkozódás, midőn a kiséret egyik másik tagjának lova a mély hóval fedett gödrökben megbotlott. Jó ideje, hogy már mentek a szürkülni kezdő homályon keresztül és semminemű esemény nem zavarta utazásukat, ami mindjobban 0!-oszlatá Zerend lovagnak azon aggodal mát, melyet benne Eleonora álma költött.
„Ejh, gyávaság, moi-mogá magá ban, még esik gondolni is az álomban látott veszélyekre. Bernát, kiáltá hátra öreg hü szolgájához 1"
„Parancsol lovag, szól a megszólított lovával Zerend mellé ugratva.''
„Mihelyest azon erdőn, melyhez mo6t közeledünk, keresztülértünk, azonnal hazasietsz, megnyugtatandó Eleonorát szerencsés megérkezésünket illetőleg."
„Értem ;.UF*q>, felöl Bernát ismét hátrahúzódva, de kis gondolkodás után a lovag mellé ment és szólt: Nem bánom ha mégis afcid, én bizony mégis figyel meztetem lovag urat azon sikoltozásokra, melyeket kipróbált jó füleim hallának.''
„Mi az, mit hallottál? Hol, merre, kérdezőeködék a lovagias Zerend, valami veszélyt sejtve?"
„Legelső kiálltat ezen oldalrol hallottam, — jobbra muiatva — a többit velünk szemközt, azonban ugy látssik az illetőt vagy megölték, vagy betömték a száját."
„Előre, kiálltá a lovag, hatalmasan megsarkantyúzva nemes paripáját, mely az erős döfésí e magasan felágaskodott ós aztán eszeveszett eebességgel rohant előre."
Kísérete követte, az öreg Bernát pedig figye''mazíeUe őket a kardok kéznél tartására.
„Többen voltak és lovon, szól hátra a lovag kíséretéhez a letaposott hóra mu tatva. Azonban Istennek hála, vérnyomokat nem veszek éfezre.r
„Nórablás, suttogák hátul, eszükbe jutván az utóbbi időkben gyakran előfordult nőrablások."
„ Vigyázat, ha ez ugy van, a nőt még keli mentenünk bármi áron."
A kiséret mindegyik tagja felbe-hülvc a gyalázatos tett miatt, legfőbb kötelességének tartá a veszélyben forgó nő kiszabadításai undok rablóinak kör-
mei közŐl a-''ifiért szótlanul, de - tettre készen követék urukat, ^ki alóuyomokat vizsgálva, előre száguldott.''1 ;
„Ott vannak, sááltá feÍBernáty kezével előre mutatva azon lova»kr&;;kt%, amint látszott, egy nóvel • bkjmotódtak miután az lovasánakkarja: közű?mindenáron menekülni igyekezett. - '' „Meg kel'', kötözni, azói egyik rabló ahhoz, ki a nőt vivé."
„Meg.ám, kiáltá a lovag, a ti gaz nyakatokat1 a legelső fár^!*
A rablók'' ijedten fordultak vissza, de már a fel ej éjre, nem vejt idejük, mert a lovag és kisórete körbefogta .^ket^,^ ( ,nKard ki, latrok, haraogá BdÉnát és egyik rablónak élénken üté fejére kardjával a £gyejjae*tető ..azótfde ugy, hogy annak soha többé ,kedve nem jött a kardkihuzásra." ., „
Eszeveszetten vagdatóeiak. a trafa-iók jobbra s balra és csak akkor kezdtek kissé higgadtabban gondolkodni, sidón már három társuk feküdt óieílelenüi a havon, pirosra festre ast kiömlő vérük» kel. Mig ezek iit barcaoláaak, addig e^y kis episod történt a lovag, ée egyik rabló között.
„Uram, szól a rabló, kardját messze eldobva, kegyelem, de ne nem élelsaíért mert készebb volnék meghalni, semhogy gyáván, életemért könyörögjek^1 _
„Mi kell, rrraüíráa lovagi !"- •• „Egy kas felied esni valóm votna, ha ugyan^meghallgatni 5ziveskednék-.fi
A lovag érdeklődve1 a téti- iránt, félrehúzódott & ésetópátéból, hogy meghallgassa a rablót; előbb azonban ''''¡«szállt lováról és kö penyét terltéa már "megmentett, do élettelenül beverő höfgy alá.
huszadik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
i f
i i • \
11
MÁRCZIUS 31-én 1861^
Ha javallatunk nem is mondható tökéletesnek — 8 vajmi kevés tökéletes e földön — azt hiszszük, hogy az czéltüíátosan kijelölt alap-ebeinknek megfelel.
Felkéljük tehát hazánk kereskedelmi. mezőgazdasági és ipari szakiéit ületeit. hogy a mennyiben jó indulatunkat és intentiónkat helyeslik. méltóztassanak a mélyen tiszteit képviselőházat javaslatunk érvényesülése érdekében megkeresni.
Az említett szaktestületekhez s a termelő osztályok képviselőihez továbbá azt a kérést intézzük, hogy kerületeik orsz. képviselőivel megértetni szíveskedjenek, miszerint javaslatunk elfogadása az illető osztályok közérdekeinek megfelel.
fiz eljárás könnyítése czéljából a beadvány mintáját ide csatolva, becses kívánatára rendelkezésére bocsátjuk és felkérjük, hogy eljárásuk eredményéről bennünket levél utján értesíteni szíveskedjenek. (Levelek Strasser Alajos elnök úrhoz czimezendők.)
A tömeges nyilatkozatok valamely nyilvános intézmény jósága és üd\őssége mellett legjobban- bizonyítanak. A tózsdebiróság mint ezt bel-és külföldön egyaránt elismerik, jónak bizonyult. Ennek fentartása érdekében fölöttébb kívánatos a tömeges fel-''lépés.
A közgazdasági tényezőket alkotó osztályoknak közös cselekvésre való egyesülése nem csak azért szükséges, hogy általában hasznos intézményeket teremtsenek; a közgazdasági tekintetből hasznos intézmények fentartását tűzte ki czéljául.
Budapesten az e kérdés által érdekelt egyesületek együttműködését sikerrel elértük s reméljük, hogy pályatársaink szerte e hazában csatlakozni fognak hozzánk e nagyfontosságú ügy támogatására.
Csatlakozni fognak mindnyájunk, kedves hazánk üdve érdekében ! . . ,
Hazafiúi üdvözlettel Budapest, 1881. & márczius 21-én tartott teljes ülés megbízásából: az országos magyar gazdasági egyesület
a magyar gazdák társas köre az országos magyar ipar-egyesület
igazgatósága az országos magyar ipar-egyesület
szesz-ipari szakosztálya az országos magyar ipar-egyesület
gyár-ipari szakosztálya a magyar általános ipar-egylet igazgatósága., a magyar általános ipar-egylet malom ipari szakosztálya a magyar mérnök- és építész-egylet
a magyar általános ipar-egylet kereskedelmi szakosztálya a pesti kir. nagykereskedelmi testület a magyar kereskedelmi csarnok a budapesti sxatócs-ipartársulat a Lloyd társulat
küldötteiből alakult cselekvő bizottság nevében GRÓF SZÉCHÉNYI PÁL m. k. elnök.
STRASSER ALAJOS m. k. elnök.
WEISS BERTALAN m. k.
jegyző. GrELLÉRl MÓR m. k. jegyző.
B) A vidékiek fSlterjeiztétéoek mintája
«Legyen szíves ezekkel Végezni •lovag, kóré a rabló.*
„Jó, szállj le lovadról és azt szaba don bocsájtva, ülj le addig, de el ne próbálj menekülni, mert különben gonosz világol érse 1"
„Uram, szól''sértődve.a rabló, de a lovag már nem hallá, mert a küzdők közé.elegyedett. A kemény tuaa még most sem értvégetj mért a rablók''kélsze res számban valának 8 tán nyertek volna is, ha vezetőjük le nem bukik, halálosan találva lováról. Egy kevéssé még vagda lóztak, de '' megadták magukat kegye lemre, amit azonban már csak a más vi-lágon voltak elnyerondők, mert a lovag sorba felkötteté őket a legközelebbi .fákra. • < ''
„No most bészélj, szól a lovag a a fogoly rablóhoz, a ki eddig a nó életrehozásával vala elfoglalva; aki hosszas hóborogatások után végre fel is eszmélt, dei alig hogy felnyitá szemeit, felugrott -és futni akart. Nagy nehezen bírák csak elfogni és a lovag elé vinni, aki megérteté vele megmenekülését; a nő tévedezve hordozá körül szemeit és midőn a holttesteket megpillantá, erőtlenül a földre rogyott. Mig a nőre forditották volna mindannyian figyelmüket, hogy kábult-ságából magához térítsék, a lovag észrevette a fogoly: rabló eltűnését.
aGaz, akasztófáravaló, mégis meg. menekült.: pedig bíztam a zsivány ban, mert olyan jóravaló kinézése volt. Keressétek ót.*
A lovag UlálU meg, egy öreg rabló holtteste mellett térdepelve, kire reá bo-rrJt ée keserveden zokogott:
»György bátyám, kedyea Gfcőrgy bátyám, erre a sorsra kellett kegyelmed-Bek jutnia?* •
Mélyen tisztelt képviselőház!
A budapesti tőzsdei választott bíró ság intézményét a képviselőház jogügyi bizottságának javaslatai alapján veszély fenyegeti. Ez intézmény, mely nemeik a kereskedők, hanem egyaránt r terme 13k és iparosok érdekeit is évek óta kiváló sikerrel és jelentékeny eredményekkel képviselte, mely közgazdasági fejlődésünk és kereskedelmi életünk egyik leg hathatósabb fejlesztője és nélkülözhétlen tényezője volt és jövőre is lenni hivatva van, nemcsak a fővárosé, hanem az egész országé. És annak megfelelő szervesetben való fönnmaradása ép oly mértékben képezi a vidéki kereskedelem s közgazda sági tényezők legvitálisabb érdekét, mint a központnak. Ezért nemcsak általánosságban a kereskedelem van általa érintve és érdekelve, hanem minden egyes üzleti ág, minden egyes üzleti czég.
Csak az általánosan érzett és as egész hazai üzleti világ által egyértelem-ben hangoztatott közvéleménynek felelünk meg, midőn a tőzsdei választott bíróság csonkitatlan fönntartása érdeké ben mi is fölemeljük szavunkat ée a t. képviselőházhoz hazafias bizalommal fordulunk sürgés kérésünk teljesítése érd« kében.
S midőn elismerjük, hogy ezen intézményünk, mely as ország leguzólnsebb köreiben a legnagyobb mérvű bizalmat érdemelte ki, némi módosításokat igényel is, ezeket tisztán azon iránybau fogadhatnék el, melyet a budapesti tizenöt szak testület képviselőiből alakult értekezlet cijelölt s melyekben as érdekelt közgazdasági tényezők teljes megnyugvásukat találják.
Ez értelemben kívánjuk tehát a tőzsdei választott bíróság szervezetére éa íatáskörére nézve az említett testületek alábbi javaslatának érvényre emelését, és a tózsdebiróság hatásköréhez a jogügy i >ízt-ttaág javaslata 86. §-ának megfelelő-eg. a következő ügyek volnának uta-andók:
a) állampapírok, részvények vagy más a keieskedelmi forgalom tárgyát képező értékpapírokra vonatkozólag a tőzsdén kötött minden ügyletből felmerült peres kérdés;
b) a kereskedelmi forgalom tárgyát képező gabona, termény vagy gyártmányárura vonatkozólag a tői-dén vagy a gabonacsarnokban kötött minden ügyint bői felmerült peres kérdés;
A lovag és kísérete megilletődve áílta körül a rablót és némán hallgaták az ifjú zokogását és panaszhangjait, a kit végre erővel kellett attól elszakítani, miután n«m akart az öreg rabló holttestétől megválni.
IY. A nórablás.
Mig s lovag kísérete a hó ejtisztitá-sával és t tüz megrakáaával bíbelődött, hogy azon az ételek megm elégíttessenek, Zerend a megmentett iQu hölgygyei beszélgetett.
" .És
nem is sejti kegyed, kinek a fogadott zsoldosai ezek, a holtakra mutatva."
.Legkevesebbsejtelmem sincs róla; hiszen még rá sem értem gondolkozni, s ezért a mai eseményekkel még mo; t sem vagyok egészen tisztában. Amit tudok, igen kevés; talán az as ifjú rabló bővebb felvilágosítást tud adni, mint én, ki csak annyit mondhatok lovag, hogy hálám melylyel kegyednek e nsmes tettéért tartozom, oly végtelenül nagy, hogy nem is. tudom, miképen fogom azt leróhatni.
„De tisztelt hölgy, a* szót sem érdnmei, mert
„Hagyja kérem, az csak szokásos szólásmód, de én tudom és érzem, hogy önnek mindenemet, életemet és becsületemet köszönhetem és ha háláról beszélek, as nem lehet más, mint átadnom életemet annak kezébe, .... ki, rebegé a hölgy akadozva és pirulva, azt megmenté."
A lovag zavarában nem tudott mitévő lenni ilyen ajánlattal szemben és csak nehezen tudá a szemlesütő hölgynek tudtára adni, hogy már szive nem szabad, mert egy bájos feleség tartja fogva rówUáeoaaivaL
e) a kereskedők közt kötött kereskedelmi ügyletekből felmerült peres kérdések. ha a felek magukat ezen kivételes biróságnak Írásban alávetették, vagy ha az ügylet a tőzsdei jogosított ügy nők közvetítése mellett jött létre s a felek a közvetitő ügynök által kézbesített é* a tó¿adobiróságí vagy tőzsdeszokványi kikötést tartalmazó tőzsdeügynöki (alkuszi) kötjegyet kifogás nélkül elfogadták, úgyszintén, ha az ügylet az áru ét értéktőzsde szokásaira írásban való világos hivatkozással akár a kötés alkalmával, akár ké sóbb köttetett meg: (Tőzsdeirendszabály
24. §.)
d) a közkereseti társaságok, a betéti társaságok s as alkalmi egyesülések tagjai között az egyesülés, illetőleg társa sági viszonyban felmerülő peres kérdések, ha a felek magukat ezen kivételes biróságnak iráíban kifejezetten akár az egyesülés, illetőleg társasági szerződés megkötése alkalmával akár később alávetették ;
e) kereskedelmi utalványokból, nem különben pénzfizetés vagy helyettesíthető dolgok, vagy értékpapírok szálli tása iránt visszteh«ír kikötése nélkül kiállított és rendeletre szóló kötelező jegekből felmerült peres kérdések, ha ezen kivételes biróságok illetősége az utal ványban, illetőleg kötelező jegyben kikötve van;
0 «gyf^lól kereskedők, másfelől nem kereskedők között létrejött olyan ügyletből felmerült peres kérdések, a mely ügylet az 1874. évi XXXVII. t. cz. 258, 259, 260, 261 §§-ai értelmébeu, habár csupán av. egyik szerződő félre nézve is kereskedelmi ügylet6t képez, ha a felek magukat ezen kivételes bíróságra vagy a szokványra való hivatkozással írásban kifejezetten akár a* ügylet kötése alkalmával, akár ké*óbb aláwteték ;
g) nem kereskedő termelőknek, gyárosoknak és a kis ipar körét mégha ladó üzlettel biró iparosoknak nem keres kedőkkel kötött olyan ügyleteiből felmerült peres kérdések, a mely ügyletek az iparukhoz tartozó termények, gyártmányok vagy iparczikkek vételét, szállítását, át vagy feldolgozását tárgyazsák, még ha az ügylet egyik Bznrződő félre nézve sem képez kereskedelmi ügyletül, ha a lelek magukat ezen kivételes biró-aágnak írásban kifejezetten akár ar. ügyet kötése alkalmával, akár később alávetették :
h) a tőzsdén vagy a gabnacsarnok-ban kötött ügylet közvetítéséből felmerült peres kérdések feltétlenül; más helyen cölött ügylet közvetítéséből felmerült >eres kérdések akkor, ha az ügylet a szerződők csak egyikére néxve is kereskedelmi ügyletet képes, azon saerzMő ellenében, ki az alkusz (ügynök, közveti tő) irányában írásban kifejezetten ezon kivé tel es bíróságnak magát alávetette ;
i) egyfelől a közraktári vállalat, másfelől a közraktári jegy (áru- és zálogjegy) birtokosa között a közraktári ügyletből felmerült peres kérdések, ha ezen kivételes bíróságok illetősége a vállalat-nak közzé tott üzleti szabályaiban (1*75. XXXVTL t. cz. 436. §.) kikötve van.
Olyan jogügylet tekintetében, a melyre nézve ezen kivételes bíróság illetősége a jelen törvénynek hatályba lépte előtt már kíköttetett, ezen illetőség a je len törvény által változást nem szenved.
A 86. §• végmondatában foglalta as elnök és alelnök kinevezésére vonatkozólag tervezett intézkedést határozottan mellőzendőnek véljük, mivel ez a gyakorlati élet igényeinek s az intézmény szellemének nem felelne meg.
Továbbá maiunk a 87. §- második bekezdésére, mely iutézkedik az iránt, hogy a fél megjelenésre idézhető be s hozzá kérdések intézhetők, de nem intézkedik azon eshetőségre, ha az idézett fél többszöri meghívás daczára sem jelen nék meg.
Végül a 88. és 8.9. §§ okban engedélyezett felfolyamodáai helyeseljük, de intézkedést kérünk az ellen, hogy. az ok-nélküli felfolyamodásnak eleje vétessék és a törvény intézkedjék azon ebetekre, a melyekben elszánt makacsságból az ítélet jogerőre emelkedéséjek és végrehajtásának elodázása czéloztatik.
Mélyen tisztelt képviselőház !
"\Az e kérdésben nyilvánult közvélemény szavának és tekintélyének súlya reményünk szerint kellőképen fog az illető törvényjavaslat tárgyalása alkalmával megfontoltatni. Mi részünkről újból is kérjük a V házat, hogy ügyünket felkarolni s a beterjesztett javaslat értélmében megoldani méltóztassék. Nem az egyesek, hanem a köznek érdeke kívánja ezt. Nem egy osztály, hanem a közgazdaság ös>z-s tényezőinek lánczola tos ÖKSzefüződéee lép sorompóba a tőzsdei választott bíróság érdekében.
.......1881. márczius . . .
A tisztelt képvilőháznnk.
C) a miniszterelnökbe! intézett felirat
„Ugy hát drága lovag, tekintsen ugy, mint testvérét, szólt az illetett hölgy ós mielőtt a lovag észrevette volna, elcsattant homlokán a forró testvéri csók.
.Uram, szól valaki a lovag háta megett, én is hadd fejezzem ki hálaér zelmeimel akkor, midőn alkalmat nyújt nekem arra, hogy a gonosz cselszövény szálait kegyed kezébe adjam. Ne féljen kegyed úrhölgy tólem annyira, szól a rabló iránti borzalmát eltitkolni nem tudó nőhöz, mert <<n csak nyomorult eszköz valók, de nem rugó kegyed ellen szőtt terv kivitelekor. Én-Vér Istvánnak Zord lovag volt várnagyának fia vagyok ; én voltam az egyedüli gyerm€k, én rám pazarolt atyám miudent, mi csak tőle tellett, mert én képeztem egyedüli örömét, boldogságát, miután anyámat szülésemkor elveszítők. Hogy játszótársam legyen, egy elárvult kis leánykát fogadott gyermekévé, kivel együtt nevelked tünk fel Z»rd lovag atyjának várában, mivel a mostani Zord lovag akkor még szintén gyermek volt. Amint serdülő ifjúvá levék, semmi sem tudá elfojtani bennem .a katona pályához! vonzalma mat és ezt atyám sem ellenezte, mert őrült, hogy kis bátorságot észlelt bennem. Alig hogy beálltam Zord lovag bandériumába, már is árvizként árasztották el a török kezében levő szentföldet a kereszthadak és én kalandszerető lévén, minden habozás nélkül közibök állottam, bucsut véve szülőföldem, atyám és kesergő nővé rémtől, kit már éreztem, hogy nem testvéri, hanem egy más titkos érzelemmel szerettem. Oh ha akkor tudtam volna, ami később bekövetkezett, ha csak kis sejtelmem lett volna is róla, dehogy mentem volna el. — Harczoltam, vívtam,
Nagyméltósága Miniszterelnök ur!
A tőzsdei választott bíróság módosítása tárgyában a képviselőház jpgügyi-bizoHsága által előterjeaz''ett javaslatot »rz ez által érintett összes fővárosi szak-testületeknek hivatalosan kiküldött képviselőiből alakult bizottság beható tárgyalás alá vévén, arra a meggyőződésre jutott hogy kereskedelmi és üzleti életüknek eme külföldön is általában tekintélynek ismert intézménye, melynek eddigi áldásos és eredményekben dú« működése minden oldalról kétségbevon-b:itlan konstatálva lón, csak ugy és akkor felelhet meg jövőre is nagyfontosságú éa nagyhorderejű hivatásának, ha az alább felhozott érvek tekintetbevételével s az azokból kitolyó javaslatpk értelmében lesz szabályozható. v
E javaslatokat az intézményt a gyakorlati életből ismerő és méltányló annak eddigi szerveznie ós működése iránt teljesen tájékozott s az általa legin-Ifább érintett és érdekelt szak test ül etek képviaelöi dolgozták ki, mit e helyen különösen azért kötelességünk hangsúlyozni, mert abban a, meggyőződésben élünk, hogy nagyméltóságod a gyakorlati életben jónak bizonyult elveket'' és intéz ményeket fölébe helyezi a theoriának és a theoria minden kifogásának.
E szempontokból kiindulva, bátrak •vagyunk nagy méltóságodnak ez ügyben ama nézeteket, melyek igényeinknek és álláspontunknak megfelelnek, a követke zőkben előterjeszteni:
A tőzs-debiróaág sikeres működésé, nek meggyőzőbb bizonyítéka, alig van, mint az a valóban nagyszerű mozgalom, mely a tózsdebiróság mostani szervezeté-
méltatlan a dicaó magyar névre. Egész végig ott akartam maradni, de Jeruzse-lem bevételekor keletkezett rendetlenségek megunatták velem a kalandos életet, haza kívánkoztam szülőföldemre szeretett atyám és Ilon nővérem ölelő karjaibit. Mjkor megláttam Zord lovag várának komor tornyait, szívem ugy dobogott, ugy vert, hogy azt hittem, széjjel veri kisded lakhelyét. Valami ugy szorította a bensőmet, komor sejtelmek szállták meg agyamat és akkor elófurakodott a kétkedés, az aggodalom sötét szárnyaival: „Úristen, él-e atyám, hogy van nővérem. Szereteti Ilonám ?" — Mikor beeresztettek a várkapun, a felvonóhíd lánczának csörgése oly sajátszerüleg ütötte m*g füleimet, mintha a kriptaajtó zárult volna be mögöttem. Legelső hir az öreg Zord lovag halálhíre volt, egy néma könnyűt sz*utel«em emlékének, mert jó, igen is jó ember volt, aki nem tudott parancsolni rósz, vásott fiának. A második, kivel találkoztam, maga a lovag volt: — »Nos, mit akarsz, rivallt rám harsány hangjával." — Én megütődtem, ejh, gondolám magamban, talán ugy elváltoztam, mig távol voltam, hogy az sem ismer meg. kivel együtt nevelkedtem fel? — „Lo vag, nem iemer?" — Én Vér Andris vagyok, a várnagy fia. — „Ah te vagy a szegény István fia, Isten nyugosztalja őt, fejezé be ájtatos sóhajtással." É hir lesújtott, nem bírtam szóhoz jutni, atyám drága jó atyám, hát nem láthatlak többé, zokogám. — „Már bizony ki hitte volna, szól a lovag, hogy oly.gyászos módon érjen véget. Azt csak tudod, hogy még atyám halála előtt eltávozottá várból é«a faluba ment lakni? Nos nem tudod?" — ^Én csak némán intettem fejemmel, hogy Udkawfrtt azon tudat, hogy nem vagyok Wól sem tudok. — .AsbUoay ugy
nek és hatáskörének csorbittatlan fena. tartása érdekében megindult.
E mozgalom több irányban fölöt-tébb tanulságos. Egyrészt annak önmagából és egyszerre való keletkezése mutatja, hogy az összes közvetlenül érdekek üzleti felek a tőzsde bíróságot működésében csaknem nélkülöshetetlen intézmény gyanánt ismerik és becsülik,« így minden megtámadása aggodalommal tölti el őket. Másrészt a mozgalomnak országszerte a legkülönfélébb társadalmi rétegekre való |jiterjedése mutatja, hogy a tózsdebiróság kedvező eredményei nem csupán a szorosan veti kereskedelmi, hanem ipari és gazdasági, sőt mondhatni, csaknem az összes forgalmi érdekekre kihatólag érvényesítik magokat. A tózsdebiróság ezen eredményeit az 1870. II. t. cz. azon államférfiúi intézkedésének köszöni, mely a tózsdebiróság hatáskörének az addig gyakorolt határok közt val<£ meghagyása által lehetővé tette, hogy ezen bíróság működésének kiváló eredményeiben a forgalomnak bármely ága részesülhessen.
Erre annál jogosabban lehet »ulyt helyeznünk, mert « tőzsdebíróság íme*-ménye a külföldön is oly elismerésben és megtisztelósben részesül, hagy * külor«? szágok kereskedői nemcsak a Magyarországon kötött üzletekben vetik alá magukat a bíróság íteletének, ha.aem annak mintaszerű voltát is elismerit. Londonban például «. budapesti tőzsd-i-biróság irt tájára egy hozzá teljesen hasonló intézméuy létesítését .tervezik.
Ezen eddigi hatáskör (tőzsdei rendtartás 24 §.) megcsonkítása tehát mélyen és viszonyaink közt tán gyógyíthatatlacul sértené az összes közgazdasági körök jogos érdekeit. Nem lehet ugyan kifogá-sunk az ellen, hogy tózsdeoiróságaak hatáskörének ama kissé laza megállapítása, melyet a tőzsdei rendszabályok 24. 8 a tartalmaz, pontosabban körülirassék. J->e mélyen fájlalnunk kellene, ha ez a pontosabb határvonás egyúttal halárcsou-kitást jelentene.
Már pedig ezt jelentene országgyűlési jogügyi bizottság .által a poigáu" rendtartásnak, a tőzsdei bíróság jövendőbeli hatáskörére vonatkozó javaslata.
Ugyanis, ha tekintetbe veszszük t javaslatnak ide vonatkozó 86. §-át, arra a tapasztalatra kell jutnunk, hogy a tő*sd"biró»á£ eddigi hatásköre tetemesen megcsonkíttatni szándékoltatik.'' Ezt leüti » tőzsdei rendszabályok 24. azon intézkedésének mellőzése, mely szerint x tőzsdeibiróság illetékessége azon kereskedelmi ügyletekbe is kiterjed, melyek világosan a tőzsdei szokványokra való hivatkozással köttetnek. Mert külö-nÖRen sérelmes ez ott, hol a szerződő felek kereskedők s as ügylet kereskedelmi, miután ezen kikötés által határozotton a felek a tőzsdei szokványok szerint, tehát az azt oltalmazó bíróság által ki/ánják elbíráltatni ügyöket.
Lényeges megszorítást jelent az -a további intézkedés, mely szerint a tőzsdén kívül kötött kereskedelmi ügyletek tekintetében csak az 1875. XXXVII. t. cz. 258. §• 1. 2. 3. pontjai alatt felsorolt ügyletekből felmerülhető peres kérdésekre lenne illetékes a tózsdebiróság azon esetben, ha kereskedővel köti amaz ügyletet, mig másrészt ez a § többi pontjaiban, nemkülönben a 259- éa 261- § okban említett ügyletek tekintetében megvonja
volt, hogy egy éjjel megtámadták öreg atyád házát és atyádat megölvén, a házat felgyújtották." — „És nővérem, kiállték fel hirtelen?" — „Azt pedig, felel összeránczolt homlokkal, mereven rám szegezve »ötét szemeit, elrabolták é8 a mai napig Bem tudni, hová lett?" — Ekkor egyszerre világos lett előttem minden, nem sírtam, mert a boszu tüze, mely bennem égett, felszárította a köny-nyekot. „Hát még ez is, szóltam s ökleimet felemeltem* az égre, te Isten, kihez soha imádkozai el nem mulasztottam, hát így büntetsz, igy sújtod katonádat? Küldj segedelmet, hogy megboízulhas-aam magamat a gaz latrokon?" — A lo''-ag, mintha mitsem hallott volna, félreállt és egész közönynyel nézegetett maga körül. — „Hát most mitévő léaz, szólt hozzám a lovag ?a — „Még erre nem is gondoltam, fnlelóm és egy kévé* gondolkodás után hirtelen felkiállték — lovag látja, hogy árva vagyok, ninos sem apám, sem anyám, senki gyámolom a világon, fogadjon be magához, habár csak utolsó szolgának is." — „Jó, nem bánom, de egy feltétel alatt: arai itt a várban történik, azt ugy tekintsd, mintha meg ne® történt volna ós jól megfontold, az oly titok, melvnek kimondása tudj'' Isten hány életot temet a sirba. Megértettél ? „Nem lesz rám soha sem panasza felelém « köszönték a távozó lovagnak. Már maa nap el kellett mennem egy öreg szolgával, kit Györgynek hivtak, a vendégek meghívására, miután a lovag madvevadásZA-tot tartott tegnap. Az öreg szolgának jól kedvében tudván járni, annyira bizal-massi lett, hogy roiuden a várban történteket értésemre adott. Különösen akkor avatott be minden titokba, mikor életemet utazás közben a m ad ve körmei közi
HUSZADIK ÉVSO&YAM
Z A L,A I KÖZLŐN^
MABC2IDS SI-én 1SS.X.
a bíróság illetékességét. Ezen .intézkedne,
melynek törvényhozási indokát felfogni képesek nem ragyánk, kizárja a többi szintén kereskedelmi ügyletekből származható pereket n tőzsdei biráskod ianak előnyeiből, ha a nem-kereskedő annak magát alá ia vetette ép tekintettel az emiitett előnyökre.
Ha elismertetik, hogy a kereskedelmi ügylet, mint olyan igényli termé szeténé) fogva a tózsdebirósági elbánást, ugy el kell ismerni, hogy a kereskedelmi ügylet természete nem változik, ha az azt megkötő felek egyike nem kereskedő is. Ép ezért hasonló birói elbánás biztositandó ez esetben is. — Nincs tehát alapos indok arra, miért tétessék kivétel a kereskedelmi ügyletre nézve, ha az egyik fél nem volna is kereskedő.
(Vége következik.)
Helyi hírek.
— Hangverseny. A f. hó 28-án a .Szarvas* vendéglő dísztermében tartott hangverseny a várakozáson- felül sikerült. Jóllehet városi közönségünk a hangversenyektől rosz időben rendszerint idegenkedik, mégis ez alkalonfmal f. kellemetlen idő daczára feltűnő számmal, s mondhatni teljes díszben jelent meg, bogy a németországi utjokban babérkoszorúkkal elhalmozott Grünfeld Alfréd és Henrik művész testvéreket méltóan fogadhassa. Grünfeld Alfréd urat volt alkalmunk már néhányszor ugy hangversenyen, miilt magánkörben hallhatni, s mindannyiszor azon óhajtást éb reszté fel bennünk, vajha mielőbb alkalmunk lenne nagyszerű játéka mellett kedély világába elmerenghetni. Vágyunk ezu''tal teljesedett. Azonban artjn iqazság tói sarkalva, hogy mi kedvesen hat lelkünkre, attól nem szívesen válunk meg, az elmúlt hangverseny egyes számait főbb vonalakban emlékezetbe hozni kívánjuk. — A hangversenyt Beethoven A-dur sonatája nyitotta meg. A hallhatatlan zeneköltő mély gondolatai, melyek bizonyos méltóságteljes enyelgéssel van-lak e compoaítióban kifejezve s főleg a zongorarészben érvényre emelve, Grünfeld Alfréd úrban; kit megjelenése alkalmával meglepő szép koszorúval fogadott a közönség, oly iuterpretatorra találtak, ki nemcsak a helyes utat tudja megválasztani, hogy a gondolatok magasztossá gát feltüntesse, hanem a hallgatóságot is az érzelmek bűvös világába ragadja magával. Megértettük ez alkalommal az ér zelem nyelvének minden szavát, melyeken Beethoven e művében hozzánk szól; mivel az elevenebb ütem mellett sem mosódtak el az egyes hangok, hanem mint-egy gyöngyözve s művészileg színezve tűntek elő. Derekasan oldotta meg felada tát Grünfeld Henrik ur is, ki különösen az Allegro vivaceban a határozott s erőteljesebb haDgokkal imponált,e igy ő nemcsak a munkában, hanem a közönség részéről ismételten nyilvánult viharos elismerésben Wtestvériesen megosztozott bátyával. — Chopin Ábrándja Grünfeld Alfréd ur egész hatalmát tárta elénk, roelylyel a zongora felett uralkodik. A közönség hallgat, — a kritikus is, — s elragadta tásának csak a darab végén ad kifejezést frenetikus tapsban. A gyönyörű koszorú,

megmentette. Akkor mondta el azon esetet is, mely nővérem elrablása és atyám halálával volt összekötve. A rabló maga •Zord lovug volt, ki túegparancsolá zsoldosainak a várnagy megöletését és a ház tak felgyujtását azért, hogy rablásra, igy tehát ó rá ne gondoljanak Hogy hová vitték, arról nem tudott felvilágosítást adni, azonban a felkeresésre segéd kezet nyújtani ígérkezett, mely azonban most már lehetetlen, miután lovag ur és kíséretének csapásai alatt elhullott, ez volt az, kitől oly nehezen tudának elvi-laaz''ani."
Andris végszavai zokogásba» fúltak el, és mindenki nyugodni hagyta őt, hadd szenteljen pár könnyűt zavartalanul szeretettjei emlékére. A lovag és a hölgy mély részvéttel viseltetének az ifjú iránt, a kiaéret pedig, mintegy bocsánatképen kezet fogott vele
„Folytasd, szakitá félbe a lovag, a csrndóa ömlengéseket."
.Ez volt az oka annak, hogy ón e gaz tervben mint szereplő léptem fel; mert midőn tegnap délután kiadta a lovag azon parancsot, hogy menjünk Kóry lovag vára alá és a .kisasszonyt, midőn szokott reggeli sétáját teszi, raboljuk ós hozzuk el a várba, — egy reménysugár villant át szivemen, mert igy hittem, hogy megtudhatom szegéoy nővérem börtön helyét. És hogy ez nem igy történt, egyrészről hálát adok a jó Istennek, másrészről imádkozom hozsi azért, hogy legyen .irgalma« szegény nővérem irányában, aki ^az rablójának karjai között van.''
Tovább nem szólt, hanem levőtette magát a földre éaAeservesen zokogott. A lovag felemelte ós vigasztaló szavakat intézett hozzá. ,
.Hasztalan moBt már, ez az egy reményerii volt, de. ez is eltűnt, mint a pira. De, hah i .... . igaz .. . még ugy
melyet ez alkalommal művészi játékáért kapott, még sokáig idézzen fel lelkében oly kedves visszaemlékezést, minőt ő játékával aunak adományozóinak hagyott Poppertől a Gavotte Grünfeld Henrik ur játékában különösen ssép pianóival s remek staccaiojában nagy hatást idésett elő. A müsorozat negyedik számában Silas, Moszkovszky, Schuman és Rubinstein ügyesen összeállított szerzeményeit a közönség feszült figyelemmel hallgatta. Vogel als Prophet különösen tetszett. — Ollop Imre ur, ki ez alkalommal is szívességből működött közre, sokkal ismeretesebb, semhogy szükséges volna bemutatnunk. Ö a komoly klassi-kai zenében kifáradt lelkeket humoristi-kufl dalaival újra felvillanyozna. Többszöri kihívással köszönte meg a közönség a jó zamattal és csengő hanggal előadott s alkalmi stróphával bővített dalait. Ki kill még emelnünk Stendeltő! a Largot, melyet Grünfeld Henrik ur''tömött hanggal és szép árnyékolással adott, valamint Popper mazurkáját, hol a művész technikai képzettsége culminált. — A zajos éljenek elhangzása után Grünfeld Alfréd ur aaját szerzeménye, a Piccicato-polka még csak fokozta a közönség lelkesültsé-gét. A hangverseny záradékát Grünfeld Alfréd ur Faust ábrándja képezte,melyre ha visszaemlékezünk, önkénytelenül hangzik ajkunkról : nagyszerül
— A gélsei gyilkosság bünügye tárgyában több oldalról felhivattunk, hogy miért nem hozunk kimerítő közle ményt. Válaszul annyit jelentünk, hogy a végtárgyalás előtt nem közölhetünk ez ügyben semmit sem. Ez alkalommal azonban kösóhajnak- adunk kifejezést ba tisztelettel felkérjük a kir. törvényszéket, hogy a véglárgyalást a városháza nagytermében rendelje el megtartani, mert igen nagy as érdekeltség a bünügy iránt mind helyben, mind vidéken.
— Hire jár, hogy egy Párisban elhalt izr. nő. kit a kanizsai temetőbe ssállitottak, élne, s hogy más hulla lett eltemetve, ez érdemben a párisi politia küldöttje érkeznék ide. Utána tudakozódtunk, de eddig illetékes helyen mitsem tudnak. A furfangos cselekmény azért történt volna, hogy a nagy mennyiségű biztositisi összeg felvéte''.hessék. Utólag értesülünk, hogy a helybeli izr. bitközség hivatalosan felkéretett Párísból, nyilatkozzék. váljon ama nő Kanizsán szüle tett-e és mikor?
— A gőzfürdő april 15-től kezdve naponta nyitva lesz. Ez ideig csak szombat és vasárnap fürödhetci.
— Agyonverés Egy 16 éves pékinast mivel 2 frt. 60 kr. áru pereczet eladott s állítólag ez összeget el kártyázta volna, gazdája ugy megverte, hogy bele halt. A bonczolás márcz. 29-én történt. A törvényszéki vizsgálat folyamatban van. —
.— Babona- Kis-Kanizsán történt a napokban, ogy másfél év óta betegeskedő aggnőtazzalakartak meggyógyitani, hogy lopott lánczot kell a beteg nő közelében megtüzesíteni. A kárvallott persze feljelenté a lánczlopj-st és igy a babonás-kodásról jegyzőkönyv vétetett fel. Népnevelés ! jöjjön el a te országod I
— Himlőjárvány. Zalamegye Kanizsa járása kis komáromi egészségi
van...... még nem adok fel a bittel
szeretett nővéremet fel találhatni.*
.Mi uz miért szakiták félbe a lovag és Kóry szép leányai''
.Midőn tegnap a vadászat még javában folyt, észrevevém, hogy a lovag lóra ülve, titkon elvágtat: nem valék rest és követém egy barlangig, mely előtt levő bokorban elrejtőzve, hallám, a mint a lovag egy gaz czimboráját bizt* meg a mára éjjelre, tervezett rablás kivitelére. Még talán odaérek .... egy lovat ide .... hamar . . . siessetek, ki álltá lázasan!''
Egyik lóhoz szaladt, de mire felült volna, ereje elhagyta ée fél kábultan rogyott a földre susogva: már késő, a nap is lehanyatlott." Es valóban, a nap utolsó bucsusugarai akkor aranyozák meg a láthatár szélét és mintegy bucsu-csókot intve, forró sugarait árasztá a földre. — A lovag egyik bámulatáoól a másikba esett, midőn e második gaz tervet meghallotta.
.Hol és kit akarnak elrabolni, rázá fel Andrist mélaaágából.''
.Hasztalan, ügyi* hasztalan, már késő, suttogá Andris."
.De mondd meg rögtőn, talán még meg lehet menteni mindent."
.Hiába, messze fekszik innét Ze-
rend vára, éjfélig aligha......*
• .Mit, az én váram, rivall rá a lovag, hát az én nőmet, Eleonorit.....
de nem fejeztetne, rohant lovához, míg Andris és a hölgy bámulva hallák, hogy a nemes lovag, Zerend lovag. Btrnát, siessetek, kiillíi lovára kapva: ti négyen a hölgyre vigyázzatok és lassabban követni fogtok, bzó! négy markos legé nyéhez lu
(Vége következik;)
körében 10 község s 6048 lélek közt 1880. deczember hó 5 k* óta 1881. évi márczius hó 25 ig összeben himlőbe esett 211. Ezek közül meggyógyult 141, meghalt 25, gyógykezelés alatt van 46.Nagy része ál-, legnagyobb réssé módosított himlő-, terméssetes himlőeset 5 volt. As orvos-rendőri intézkedések pontos foganatosítására a legéberebb hatósági figyelem van fordítva. Nagyobb bistonsig okáért a védhimlő ojtisa ie folyamatba tétetett.
Tersinssky járás orvos.
— JZymen. Glaser Henrik a hév-visi vendéglő bérlője jegyet váltott Rotb Etel kisasszonynyal, Gerőfy Andor színtársulata első rendű operette énekesnőjével. Boldogság a irigyre 1
— őrÜU czigánynőt tartóstatlak le Kis Kanizsán, ki szerelmes érzületében folyton egy férfi nevét emlegeté. Fogházában kény8serdolmányt kelle ráadni, mert minden ruháját letépte. - Neve a szerencsétlennek Oláh Anna, férjezett Torma Ferenczné. Lipótmezei országos tébolytliba szállíttatott.
— Ta%K>lczárólir]ik : Községünk bírája márcs. hó 23-án este 7—8 óra közt méltóságosan ballagott haza felé, mikor hirtelen egy polgár embfer ugrott eléje s .meghalsz kutya !a kiáltással revolvert fogott rá. Véletlen szerencse, hogy egy fóldmivelő ember éssrevette a gyilkos szándékot s a támadó kesében a revolvert félreüiőtte, ugy hogy a golyó oldalt süvített el. A tett okát sokfélekép magyarázzák. Az egyik nyilvinot ügyek miatti viszilkodásban, a másik szerelmi boszu-ban ketesi a kulcsot a támadáshoz: hogy melyik verzió az igaz, azt a nyomban megindított vizsgálat fogja kideríteni.
— A katonai állami sorsjáték VlII-ik jótékonysága kibocsátott eredeti 2 frtos sorsjegyei szétküldettek ; szerkesztőségi irodánkban is kaphatók. Főnyeremény 60 ezer, 20 és 10 ezer frt. összesen 7421 nyerő szAmmal. Húzás f. éri junius 30-án lesz.
— Keszthelyen múlt vasárnap reggeli 5 ór .kot álütóiag gyújtás követ keztében tűz tamadot''., két ház égettél. Bővebben jövő »sitnunkban.
— Aisó-Lendtia vidéke, 1881 márcz. 24. Csendes életet éltink^ még az orosz czár meggyilkoltatása sem változtat tavaszi munkálkodásunkon, mert hiszen, as előzményekből úgyis tudtuk, hogy előbb-utóbb be fog következni. A taluri embernek sokkal fontosabbak, bogy vetései miként néznek ki, melyek ssjnos, jelenleg nem sok reményt keltenek, mert tele lesznek gazzal, konkolyl; al, több helyen pedig nagyon darabosak, igy tehát átalán véve igen középszerű termés várható. Borunk nincs, s hihető éppen ezé>-t jelentkeznek számosan a venni ezándékozók. De e tekintetben mégis remény teljesebben várjuk a szüretet, mert most még sokat ígérnek tőkéink b ba keveset nem adnak is, bizton jó ára leend és megfizethetjük adóinkat, melye ket most úgyis hiába préselnek. Az egy hanguságot csakis a bekövetkezendő követválasztás szelő lengi át, mely viharként a lendvai kerületben aligha tör ki, mert e hó 21-én tartott értekezleten ugy Lendva, mint vidékéről számosan jelenlevők kijelentették, bogy a mérsékelt ellenzék politikáját vallják, s ez értelem ben a végrehajtó bizottságok szervezkedését a vidékre nézve is folyamatba tették, mire nézve azon reményben élüük, hogy ez érdemben kijelöltek, — habár az értekezleten körülményeiknél fogva jelen nem lehettek, — készséggel karolják fel as Ügyet és lehetővé teszik a párt győzelmét. — ó.—
— Sümegben tisztújítás tartatott márczius 24 ón. Városbiróvá Kondor József, helyettes bírónak Pressing József, pénztárnoknak pedig Fándl Antal lón megválasztva Az uj tisztviselő uraknak erélyt és kitartást kívánunk.
— Hazai rövid hírek. ~ A nagyenyedi postamestert nem a rablók ölték meg, hanem öngyilkos lón. — Budapesten a városház tornyán déljelsőt állitnak fel. — Zágrábban ujabb földren gés volt. — Mura-Ssombalban távírda állomás fog nyittatni. — Veszprémben az ebadót behozzák. — Geldziihler Fe-rencz Budapesten Károly körút 1. sz: ház 4-dik emeletéről leugrott, azonnal meg halt. — Orsovinál 6 mázsás halat fogtak a Dunában. — Szegedet ismét árvíz fe nyegeli. —
— Külföldi rövid hírek. — Manchesterben Ribbon kötéltánczos le esett s meghalt. — Márcs. 26-án Románia királysággá kÜUtalott ki. — Lipcsében junius közepén nemzetkösi gépváaár lesz. — Ázsiában a bagdadi kormányzóságban kiütött a pestis, — Krajnában éhhalál esetek fordultak elő. — A római világkiállítás 1885-ben lesz. — A párisi ma-
Íyar egylet B. Kemény minisztert és ókai Mórt tiszteletbeli taggá választotta.
Kinyert?
Temesvir márcz. 26- s 12.59. 49. 40. 42, Bécs . „ „ 48. 51. 12. 62. 55. Grácz , , 43. 10. 55. 31. 74.
;V>'' -r-
; í .: i
Színészet
(D.) 25-ik márcziusban .A piros bugyelláris*, a közönség assfolásig megtöltötte a házat. Az előadás oly össze vágón, kerekdeden pergett le, mint a karikacsapás; helyén volt mindenki, Gerófyné oly takaros kis biróné volt, dalait oly hévvel énekelte, hogy semmi kívánnivalói nem hagyott hátra, Balogh Árpád (Csillag őrmester) jól alakított, valamint a többi játsxó személyzet is odamfil 5-dött, hogy a pénteki elKadást a legsikerültebbek közé emelték, s a közönség nem is késett szünet nélkül tetszését dörgő tapsokban nyilvánítani.
(B) Meglepő újdonság volt valóban mait szombaton adott .Szép Melazina* a tengeri hableány czimfl látványosság. A szöveg persze tündéries, a képzelem világában él; nyelvezete gyönyörű, eaak ugy pattognak a rímes jambtuok éa ez már magában élvezetet nyújt A 11 képben felmutatott látványosság rendezése valóban bámulatos leleményesség-és ügyeilégre matat MI s velünk számosan azon nézetben voltunk, hogy ily hevenyészett kis színpadon síit lehet felmutatni, kellemesen csalódtunk, ily csalódás jó! esik ; azonban ar-ezunkba szökött a szégyenpír, hogy nincs állandó színházunk - minő lehetett volna e költséges kiállítás rendes színpadon ? I Schmldt E-a berlini színház volt festője elismerést érdemel. A szereplők közül kiemolendők Fehérvár? Ottó (Knktt), Szigligeti Jo*»éf (Hadrí), Takács Ádám (Róbert herezeg); QcrSfy (az iQa gróf) mint mindig, agy es alkalommal is beleélt szerepébe, sőt elannyira, hogy néha-néha maga ia mosolygott, hiába a szép Mela-
(Cséky Ilon) szerelmesnek lenni, irigy-londö dolog. ^ két szerelmes érzolgő ömlengései zajos tapsra ragadták a kösönségot a minökottő többusSr kihivatott. Ezen olőadis bírfet szüaetbea tartatott. Közönség .nagy számmal jelent meg. -
(Sz.) Márcz. 27 én adták Bátkay László .Toborzás" czimü eredeti népszínművét. Olyan munka, melynek okvetlenül ctégér kell, hogy az omber rá ismerjen. Az egész majdnem értelem nélküli zür-zavar; eredeti népszinmQ-parodia tűrhető melódiája dalokkal.. Egyedül nyelvezetéről Szólhatunk elismerésééi. ~ Színészeink közöl a nekik rendelt szerepekben jól játszottak : Gerőfyné (Bőssa), Csóky Hon (Ágnes), Kőmivesné Anna (Tréx»*), Szigligeti József (Fűzfa Márton), Gerőíy Andor (Sándor^ Lenkey Gynla (Miísa), Halogh Árpád (Gyuri),'' Takács Ádám (KoizOru András)) Fehóiváry Ottó (Ferkó kisbíró). — Lenkeyné fdBorztJ-táncza pompásan sikerült; a közönség zajos taps és éljenek közt ismételtette. — Közönség közép számba«.
(B.) Kedden ¿Lea grófoé* czímil hatásos szinmQ adatott elő. Kőmivesné intrikas uehéz szerepét mesterBeg oldott» Aeg, Gséky Ilona azenveaelmea küzdéseit benső érzéssel játszotta, Meágy&sszay Evelin sikerülten igyekezett, Lenkey hogy tanulmányának tárzal gW.aaerepkerének él o hálás szerep tanuaá goí jelzett, Kohérváry Oltó sxiute dicséretet érdemel. A számos kiUpsoláe etéggé matatá hogy a k5zép$záml>an megjelent közönség jól malított. Cséky Iloua ismét szép koszorúval leit meglepve. Bár elkésetten, de mégis megemliteadőaÁ tartjak, Hogy népszínműveinkből több ssép, dal vagy egészen kihagya tik, vag/ megváltoztatta tik. Ez nem tartozik a helyességek kSsé -
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Kanizsán Wajáits -József könyvkereskedése által megrendelhető.) r
— „Mützaki Htlilap* csim alatt egy valóban hézagpótló és életrevaló vállalatot íaditott meg Gondk Béla mérn. és műegyetemi m. tanár, a .Gazdasági Mérnök" szerkesztője» A lap czélja as áltclánns m»Í8zaki ismeretek terjesztése és fejlesztése, — különös tekintettel hazai viszonyainkra. Ennek megfelelőleg közöl alapos és szakszerű czikkeket a mü- ée kösépépitéassl, ac épitő és műipar,, az ut, vasút-, hid-< és vízépítés, valamint a gépészet éa gyáripar köréből, közli időnként a neveseleaebb-szakférfiak arczképél, élet- és jellemrajzát Közli az építési és ízállitási hirdetményeket és azok eredményét sat Első száma teltünóeu díszes kiillitásban, a köveikeső tartalommal jelent meg: Visirhelyi ÍÜf mérnöknek, a Tisza szabályozás nagynevű tervezőjé nek élet- és jellemrajza (arczképpeH. Uj rendszerű hegyi vaspálya (2 képpel) - A mait építő művészete és annak viszonya a jelenkor építészetéhez.— A budapeali dalmű ssinház (képpel.) Vasrácskapu (képpel.) Vegyes közlemények a hasai ée külföldi épitkesések ós műipar köréből. Tudiósitisok a mérnök és épitész-egylet, az iparegyesület, a fővárosi kösmonkáUr nács aat. ülóseiróL Épitő anyagok ára ée munkabér as ország különböző vidékein Ariejtések és pályázatok s ások eredménye. — A xMűszaki Hetilap'' megjelenik minden csütörtökön, díszes kiállításban, képekkel és részletrajzokkal gazdagon ¡Mustrálva. — Előfizetési ára erre az évre csak 6 frt. — Eiőfizeiéaeket 1 frtos részletekben is elfogad a kiadóhivatal (Bpest, Üllői ut 4. sz.) Ajánljuk e diszes ós tar-talmas lapot a mérnökök, építészek, építőmesterek s.villalkosók szíves figyelmébe éé pártolásába. — -
— A ,Kip*s Családi Lapok'' 26. számának tartalma: Egy még nem ódá-sott zseni. Elbeszélés, irts OlÁh Béls. — Csak hia ál tatás . . . Prém Jóssef költeménye. — Smmi - csókja. Novelette. Cseijés Lászlótól. — A szélmalom, Lat-kóczy Mihály rajza. — Rítks találkozáa. Episod a Napoleonok korából. — A nihilista hajsza. Franczia regény (folytat) — Az ezred kutyája. — Libácíka a ludak közt. — A sz. István-templom katakombáiban. — Mos^iki Irodaion» és művészet. — Történeti apróságok. Egyveleg.—Szerkesztői üzenetek. Képeké
Libicska a ludak köat.----A- sz. Istvio
templom katakombáiban (4 képpel). Mellékleten: A .Réjtáíyes bizassig« cs.
regény 161 — 176 oldala. A "borítékon : Heti naptir.-i^ - Püyisátí ■ -tilányok. — Megfejtések. — Kérdések és fejeletek. — Hirdetések. Előfisetési ára egész évre 6 frt félévre 3 frt negyedévre 1 frt.50 kr. As előfizetés póatautalványnyal Mehner Vilmos kiadónivafcliba, Budapest kalap-útcsa. 6. ss. küldendő. E számhoz van mellékelve „Nővflág" cs. divatlapunk márczius havi száma.
— A mHymen'' szépirodalmi hetilap 12-ik sz. csimlapjin Komiromi Mariska kisasszony, a budapesti népszínház ked-vencs, fiatal primadonnájának ssép kivitelű arcsképét közli s következő gazdag tartalmat nyújtja: a szépirodalmi részbeh : A szerelemről. Költemény. Benedek Aladártól. — Mindhalálig. Elbeerélés. Bran-kovics Györgytől. — Egy mindennapi történet Rajz, Karcxolta Styx. — Köny-nyelmü asszony. Barber Ida regénye, 41- 56 lap. (Vége.) Vegyes közlemények: A .Hymen" hírei. (Eljegysések, esküvők)
— Farsang a böjtben. (A „Hymen* báli tudósítóitól.) — Levelezés mindenről mindenkinek. (Kérdések ée feleletek.) r-r Mindenféle. — Adomiki — A „hásassig előcsarnokában" * a .Hymen" házassági kis hirdetései. — Beérkezett levelek és ajánlatok. — Talányok és megfejtések.
— Szerkesztői galambpóata. — Hirdetések.— A ,Hymen''előfizetési ára negyedévre (még januártól teljes a&ámok megrendelhetők) 1 frt. fétévrd jáptíir^, junius vagy april—szeptember) frt i 7-ik szám lói, melyben az uj regóáy kést dődőtt, a 13 ikíg 50 k.-.; mely (Budapeát VI. Gyár-utcza 15. fe. I. em.) a »Hynaoaf szerkesztőségébe küldendő. A ki "élőfize '' a házassági bírdető rovatot ingyen has nilhatja, t egy nagy ; tárgynyeremény sorsjátékra szóló sorsjegyet thgfsa ks;
t — ,üj xéntmiivek. Táborssky Parsch sonemükeiteskedéiíb/riBudapestei
megjelent; A sehonnai Gabányi Arp^t népszínművének legkedveltebb dalai, ¿rok is van. 2. Még azt mondiák^di Pe paripim. 4. Ttfbé^ gal»mb.''5 t|4 ga lamb. ¿.''Azt''jnondta 7. Ne "há^íg lyendM mondára. 8. Tőlem akár. 9 aeegalet-hás 10. Húzzad ctigácy. Ének .haogxa ,*on gora|kisérettel ("vagy seogorár» iülőn szerté Zsigmónd Akos. At* 1 frt 50 kr
. : " ■ 4 '' > ■ . * . Ilr. «<• 4>
— Ax ,Qlva»ó Tir, melyet Bran kovics György bzerkeszt és Mach H. társa ad ki, 30-dik füzeti megjelent-Ari
is kr. • . '' • •
— 0Ortxáff-Vildff'' XIV. - füietí Wilckens F. és fia kiadiíasDrt!Ssinnye József szerkesztésében gaudag tartalomma ós'' gyönyörű kópíkkel ; mbgjeloilí Ari 40 kr.
Vegyes hírek.it tJS /í
— Utcxai Aeczjfz.''Mulf "szbtníiáíon a mint a virostettpIomQiátkmSg<{lt í)íke rítés kövén guggolTÁoiras^MKégy íljus atyafi a pénzét, olvassuk a .Figyelőben'' a pajkos szél kirántott e— -
kezéből és sebes szirn, _
vele. A szegény atyafi ssőrnyÜ ílfeegbe esett futiasai iramlott utána, mír mi elérte, a midőc egy kölyokkuty% játék nak.írafén a dolgol, felkapta ét
elfutotfvele Ás atyafi torőikszTkadlibó őltötl-kiákott, hogy : fogj,''OJeg 1 Vógr« hosszas hajsza után a kutya sem vetti tréfára a dolgot, a bankót eléjtétte és ug, futott tovább. As atyafi pedig" nag;
i -
őrömmel dugta zsebre a megmentül bankót Ilyen se minden nap e^ik.''
— Mozgalom a tsoknyfi i— el Egy berlini lapban ©Uassek : A-hétfőn este 6 órakor egy kut-utezsi ségben mintegy 25 assson« ^ .^a'' gyűlt össse ason szándékkar, hogy a"KZCter-nya eltörlése végett 0ruha-ligát" alakiénak. — A gyűlés elnök?, egy tertaeta* asszonysig. megnyitó beszécü haö|/ sftlyozta, hagy a.TóL yan szó./boOT mi"--den egéáségtelec ós terhes rt&aAraboi. melyet a gyöngódneot.. eddig ,*iselt elvessenek, s azok hülyébe #ugy a jib«k mint a karok ssámirs a ruházatnak dfi?. lístikus »líkjit''léptesaék. HU Wjík k^ mozgalom pirthi7ei hasonlitaní akA? nak a férfiakhoz, s seínmiUem alwsrüp'' többé tudni a hosasn uszily a egyiát divatos rongyokról*, nadrág kel] ,aekík mert csak est ismerik el- a ruhásat emberhez méltó alakjántk. Cí&L" egyetlen szónok bizonyos P.-né sjnizony mert felssőlalni azalkájrhoztatot''nőí ruh? mellett, kijelentvén, hogy as uszály«* ruha nagyobb bijt ad a nőnek, mint s pantalló. — Ssava azonban elhapgso« ax elleosés vihariban, s a ssoknyaelleaes indítvány nagy többséggel elfogadtatott.
íimfiistt ti patkányok és egerek ellen. Egy chicagói tudományos tir^ saság a mult évben 20 dollir jutalmat tűzött kí ason kérdésre: bogy melyik - a legbiztosabb szer a patkinyok és egerek kürtisira? Dr. Barnett phiUdeíp^
dáf e pályakérdés!,a kQyetkezőlVl.,iaiku8 viiasssssl fejté sjeg--. ^Szaporítani kell X macskák »¿mát lu. ^JTvilaasivai a^pö«, a5U jutalmai ssfianay^fís.
HÜSZADÍk ^ÉYTÓIÍAM
ZALAI KÖZLÖNY
mIeöZTUS 31-én 1881.
P&pirszeietekr
— Anya. Látod lánykám, bx megbüntetlek nem a magasi kodveért teszem I
— Láaykz. De hit kinek t kedveért?
—A honvédek masíroznak, i egy kis fic anyja karján felkiált:
— Nini & dajkám unoka teitrúrei
Vaáásx történet. Hivatott vadázzok ülnek barátságot körben és nem győzik dicsérni kutyáik ügyességét, okosságát A vadásaok hü kitérőinek kiváló mlajdonaágai ax elbeszélések köt: mindinkább nagyobbodnak és pedig nom la mértani arányban. A nemsok-sz&vu fóvzdász csöndes nyugalommal végighallgatott mindent, mit társai a kutyák dicséretére el tudtak mon-dani. Végre ő is megszólal s szokott komolyságával a következőket mondja él: .Uraim, kalapot emelek az érintett kutyák kitűnő tulajdonai előtt, dc most hallgassanak rám és én beigazolom, hogy az éo Dianám egészes emberi érte!ecatl bir, ha ugyan még ezt is fölül nam múlja. Mindennap, midőn mi asztalhoz ölünk, megkapja ő is az ő részét. Nem régen történt, hogy mogítledkeztünk róla és nem kapott ebédet. Ax okos kutya leszalad a
kertbe, nemsokára YÍmaWi^, oda jön hozzám éa fogai közt matat egy — .oefelejtset."
— Hogy szedte rá a német a fináncsot. A mult heti vásáron történt. Két nagy zsákban dohányt árult — a belvárosi templom körül egy rváb feleségestül. Alig csináltak egy kis vásárt, midőn a láthatáron, — mióta Számum szelét megelőző haragos vörös boralat — feltűnik egy bih''tőlog előre értesilott — financz A svábnak se kellett több, fölkapja az egyik asákot s elkezd vele futni eazeveszetten A finánc« se röst ám, uczczu I utána. Mindig fogy a távol közöttök, mindig fogy . . . megcsípte a finánca. Ide a zsákot l meg van a csempész ! Mag ám ! A zsák folbontatik. Mily csoda! Tele s teli van krumpl ival. Nincsen a zsákban a dohánynak se hire, se hamva. Persze, boj,y a másik szákkal azalatt szépen olódalgott az asszony. így szedte rá a sváb a fiaanezot 1
Termény üzleti heti jelentés.
Budapest, 1881. márcz. 26.
Buza. Finom minőségek hiányában a mérsékelten ajánlott alsórendű minőségek is jól vásároltattak, miáltal az Ozlet még szilárdabbá vált mint a mait héten és 86—90,ixX> métermázsa forgalomnál árak 5 — 10 krnál javultak. A hangulat szilárd.
A mai árjegyzések körülbelül következői?: Tlizavidékf buza 75 klgr 12.40-50 76 klgr. 12.60—75. 77 kir- 12 80—13—. 78 klgr. 1S.10—13.20 79 klgr. 13.20—SO.
Pestvidéki btxza 75 klgr. 12 20 - 30. 76 klgr. ^ÍO—50 77 klgr. 1260— 70. 78 klgr. 12.80 — 90 79 klgr. 13.—.13.10 -
Felsőm agyar országi buza 76 kilocr. 1160-70 76 klgr. 11 80—90. 77 klgr. 12.20. —80. 78 klgr. 12.30—40. 79 klgr. 12.50- 60.
Fehérmegyei buz* 75 klgr. 12 20—30 76 klgr. 12 40—50. 77 klgr 12.60-70. 78 klgr. IS 80—90. 79 klgr. 13.—.13.10
Rozs: változatlan szilárd írt 10.20-. 10.70.—
Árpa : takarmányt árpa kevés hozatott 5- 10 krral drágább frt 6.- 50-90 ; maláta árpa helybeli gyárosok által jól vásároltatott, 4000 métermázsa forgalommal frt 8—S.75.
Zab: kevés hozatal folytán szilárd frt 6.20—80
Kokoncza: néhány kisebb hajósríllit-mányt kivéve k''s hozatallal, de azért változatlan árral, bánáti frt 5 60—65; oláhorszigi frt 5.80 - 85.
Repcze: A tulajdonosok még mindig magas árakat követelnek, miáltal az^üzlet kis határban mozog Káposzta repcze 12-76—13.— Bánáti repcze írt 12.25 —12 50. Vadrepcze bánáti állomásokról frt 5.20 - 40 krral vétetett, itt frt 6 ot jegyez
Köles : e héten szép oláhorMHgi minőségben meglehetősen ajániiatott, míg belföldi
áru kevés fordul «16. Oláhköle.- frt 6.10—6.30. belföldi Irt 5 50.-6.75
Mai ji gyések következők : 8zokványok : A héten ái szilárdak voltak, de a hét végével ellanyhuluk.
Tavaszi buza ,1135-11.40
Tengeri május-juniusra 5.85— 5 88. Liszt: A buaa tartós szilárdsága következtében msl aink iudittatv v .lán ik áraikat 40 kr-al felemelni, azonban az üzlet szűk korlátok között mozog, miután a vrvók még mindig csakis barna (H1/« é. 9) fajok iránt érdeklődnek. Az angol üzlet nevezetesen Gla»-gowbau sem nyújt előnyt, miáltal az üzlet nem bir jelentőségre emelkedni. Kmpafajok még mindig igen kérdezettek
L03MAYER J. F.
Szerkesztői ttz<*net.
4672 Hogy a ganicsai Korcsmáros beteges, eldöglött sértvést mér ki a közönségnek, nem közölhetjük, ily súlyos ptnazz a megyei alispáni hivatalhoz terjesztendő fel.
4573. S—fi Gondolom személyesen elintéztetett K.-val.
45*4. H Hasonló kőzloroények igen jók
4575. Trie»at. Oh! caak már" köszönettel vettük. Kec es toraiért ősaiute hála éa tiszteletteljes üdvözlet !
<>''» ''''ere. lJR 6 JO regg.l 2 30 d¿lat 11 I
Vasúti menetrend.
Indul Kaniaaáról hova:
Vonal szám
¿1)7 Ka*.-k. Wtilt (.«-«, Dombóvár 215 ...
á 11 I éjj,!
20-i Hh.i- l''sstre (gyorsvonat) 5 tó ,(í,,|
. . (postavonat) 2 6 délot
""•■1 . (vegyes vonat) II 20 íij.j
31 "í Bí. -«Ur (8- >m t>atlialy, Sopron ''
»""*) 6 15 rerrtl
301 . 11 50 "í
S15 Sopronba 3 {() délut
205 Prágerhof Kottori, Csáktornya 4 55 reggei
2 47 délnt.
. . . (gyorsv) . 1050 éjjel
Brkeaik Kaniisira honnét:
203 201
210 Zakáuy felől 216 . ,
21.8 .
211 Buda-Pestről
203 201
302 Bé.ből 314 ,
316 3<>prouból
202 PrAgerhof felől (gyorsvonaté 2<4
200 _ „
5 27 reggel
I 41 délb
II 1 -éjjel (vegye« vonat) 4 15 reg^l
(postavonat) 2 5 délut. (gyorsvonat) 10 30 éjjel
í 1 r«gg«l
10 15 éjjej 12 5 rlélbec 5 37 reggel 1 20 délut. 10 50 éjjel
Felelős szerkesztő: BÁTORFI LAJOS.
HIRDE T ESEK.
mutttittttttitttufmm
6 luftul
A cs. kir. «zab. osztrák t>ol ©lc-lxl tellxx-fcéaset; KUeltálogi biztosított
6 Inassal
I
P
0
darabja 100 írt
évenkint 6 húzással
és minden
fitoyereraény 50000 fríi«;
kezeskednek kétségtelen hitellel a legnsgyobb Byerésesetek, minthogy minden 100 frt névérték szerint kijátszott záJoglevelr« txonkirül még jutalom élv»zet is e«ik, mely a kijátszásig minden hozásban részt vesz, és melynek értéke már ma 30—35 forintig tsejed. \
i E jeles záloglevél jegyek, melyek nem ajánlhatok eléggé, egyszersmind a legolcsóbbak as osztrák-magyar birodalomban, mert esek az egyedüli sorsjegyek, melyek ráfizetés nélkül fenntarthatók, és mígi« bizton lehet e kitűnő iegynok jelentékeny Arfelemelkedésére számiUai. i>_
Közelebbről víz«gálya, látjnk, hogy e jegy
9 százalékos kamatozást
képez,-minthogy ai évi 6 kötlevél értéko darabját 1 frttal véve 6 frt, a kamat 3 frita.1 számítva, igy az eredmény 9 forintot tesz.
Mi ezes sorsjegyeket készpénzben szigorúan e napi árfo-lyftfi szériát («est 100 frt) adjuk, kereset ét kBltsáf béraeatve, r&lamlat kavl részlet fizetés mellett Is
résziét 10 frttal........100 frt
*z utftlsé részlet..........5 frt
összesen: 105 frt
A 10 frtiyl fizetést J^yeakeat az elailék klváaatára 4''!,% la BégUrtjnb..
i UM a jöíö lmzásra 1881, april 15.1 öl és Mm
NYITRAI és TARSA
'' «
Budapest, Dorottyo-utcza 6. sz-
A jatalom-kötlevelek mint tőkének kamatozása végett használhatók községeknél, testületeknél, nyilvános felügyelet alat!
álló intéseteknél, továbbá gyám- ós letet'' pénz gyanánt és katonai házaxság hizto-íitékul. (A törvények 88 pararraphust.'')
...(264 8—15) j
3
0
0

0
timiiiitiituxüíiftmiíi
lá évvel ezelőtt.
bhbbbmbih
GYÖNYÖRŰ ROM KATH. tMAKÖNYVEK.
\ an rzerencsém jelenteni, hogy a kü^.iexteletii Kehe Kristóf vörös berényi róm. kalh. plébános es hírneves magyar író által figyelemmel By.erkeaztitt harmadik ée negyedik kiadást ért, &z hitatossápot előmozdító, a kath bivek szivet ni tnf»ít<*>, báromféle kiadáau: .Mennyei Wniin-tnkerl*. Üdvö««8é|5 öj»-vényr'', „Bíiíor lelki veiér* czimti ós iu«r tizeukét exer példányon felül a knih. hivek krtzt elterjedt
Imakönyveket
a teljes irói joggal tfrök áron nr-gvisároltum.
Beke Kristóf pUbános ur, a kath. hivek jobbléteéri lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá. ezen imakönyvek ezükaé geggégél. és rtzek ¿Ital igyekezett u nyelv«troutó és hibnu imu-kdnyvek kiküszöbölését előmnzdiiaoi.
Ezen imakönyvok ine^jelenésök «''»tu mindenütt s/irrsen fogadtattak éa eddig a ve.Hzprémi, pér«»| ^s szombathelyi pflNpöki hatŐHÚtcok jiívnhu''jyá''át kiny -rték. « iv.által kifejezést adtak, miszerint e szépen kiállított hiliiul.in imakönyvek terjesztését a kalh. hivek közt szívesen látnak.
Me««ye! mannáskert, vagyis teljes t-.rtalwiu ima- és ém könyv keresztény katholikusok hasznáUUra, harmadik kin.Ián, öt nittré*«! acxélmet-szetü képpel 8-rétü, félbőrben, köt«-i- tokbin Egész bőrben, tokban és finom ar.ni''jmeUzéssi-1 £gész bőr aranymetszés, caat és ker-''*zt Zergeb.Vben, cs.nt és diszittéesel . . Finomabban ké*7.itve .......
8elyem- vagy bársonyköté* arznvmeisxé:r»> <li»a<ive frt
Mennye mannáskert, ) finom papírra nyoun i 12-retü, hat kítQi.ő UdvSsség ösvénye.. ''• ai-zélmet*?.1 i képp> I S/.iuuy-matn cximlappal Biztos lelklVSzér '' Kegve.lik kiadás.
F.él bőrben, tok''.an ......
Egész bőr, finom aranymetszés és t''-kban Aczél kereait é« caattal .....
Zergebőr disziiéisel .....
Finomabb kiállított ... Selyem- vagy háraonyk diszitménv Meanyel mannásker 32-rétü, temérd»k képpel diazitre,
papirk tokban , Aranymetazée»--1, tokban . ...
Aczél kereszt, csattal .....
Zergebőr, diszesen .......
Selyem-bársony finom dimitméuynyel ....
Kis rézsáskert. vagy a kath keresztény ifjuxág imái és énekei kis Csi nos aranyny-''matn papirkötésben, tokban ; ;lra 3o kr. ; :in<ol vászon ezüst nyomással 40 kr . egész bőrben velinp-ipiraranymeiszésael, tokban U) kr. ; aczéloaatra 70 kr; egész bőrben veliu papír aranym.-tszéssel és ac»él csatral kereszttel 80 kr.
Ejyházl énekkBnyv, 115 egyházi éneket farUlmazó, Il-ik kiadást ért csínos aranymetszéssel készit-tt könyvecske, ára GO kr.
Hemokkomároml esslény, a boU sz Máriát kegvel.-tteljesen ti«r.telő magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Nagy áldozat, irta Tóth Mike Jézus társasági tag IV. .kiadás, csínos könyv képekkel Ára fűzve 18, kötve aranynyoinaasal 28 kr.
A szeat keresztit! ájtatosság, képes kiadás irta Szemányí Ágost ssent-Perencr r. áldozár, kemény kötés, &ran>nyomással 28. kr '' ^^ gff- Minden megrendelés pojta fordultával eszközöltetik. Ml
Tisztelettel WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó N-Kaníasán
frt 1 30 frt 1.80 frt 2 70 frt 4 -frt
7—10. -
frt 1.2.)
frt 1.80
frt 280
frt :;.60
frt 5- —t;. —
frt G -8.-
>rt -.40
frt -.60
frt 1. -
frt i :>o
frt 2 50
Efj nyert győgyolásoák ha emléke JÍH08 cs. kir. .......
ép most érk-zeit HOKK udvari azáiliuS urnák Berlinbe. Főraktár az s« ansatriai cs. kir. állasok számára
BÉCS, Qraben, Braunerstrasse 8. szám,
mely arról teáz tanúságot, mily üdítő és mily jóhatásu lehet ama gyógysayag, mely őket oly zolvos bajból kimenté és mely rájuk nézve oly jótékony volt.
Ez a Dr. Franké A. reáliskolai igazgató tanár urnák irata, 11 mely igy azól: Ujváro«, 1877. okt. 9 Jíidón 11 évvel ezelőtt Bindenbes valék, gyógyerejü maláu lőrét többszőr használtam Igen kérem megrendeléseimet pontosan beküldeni, ¿ég pedig; 1-sxör. 50 üveggel ipamnak, kinek czime-. Riebeotrop titkos tanácsos és hiratalfőnök amak Újvárosban a R 2-»zor Marám «aámára CeUbe előbbi lakásomra 100 üveggel, melyet megosztok barátaimmal és collegáimmal, Dr. Übelngi gymnas igazgató nrral, ki maláta-készítményének gyógyhatású és aza-bályos következményét nején és önmagán megkisérteni akarja. Cellben U folyton az ön maláu-egésMégi sörét használUm, de most az előbbi módoa közvetlen viszonyba akarnék önnel lép i! »t.
Hivatalos gyógyjelentés.
Berlin, Pienirstrasae-bes levő ujkaazársya-kórházból. A kitűnő Soff-féle maláta kivonat egészségi sörnek, mely a sebesülteknek oly j6t tett, hogy nem szívesen nélkülözik, mielőbbi ismételt küldését az ápolónők nevében kérem. (245 S—«) ROON miniszter.
FŐRAKTÁK: FessaltMte? Jizssf Zala-Eserazegea Hohinszky A -nál éí t lyéfytárkas, Sep-oc Miije- P., UartHrty Wiwoh Fa-- Xapssvár Lajpexlfi Aatalaál.
Cs. kir. kiválóan szabadalm.
rendelveny-ékszer-készleí.
Lzen rsadeivAvy ékszsr keszlet a legtijabb, a legeainosabb éa l< gtobb a rapí használatra kétaégkivOi a legszebb ék a háztartásban Minden darabjában az alábbemlitett készletnek ugy mint: kéz villa, kanál stb. egy pompáson sikerült atánzott drágakő van befoglalva, n^veteu-son: a*ethlst. epal, saphlr, rabli, SSBarajd é. L t. Az alant megnevezett áruezikkek a legtisztább • e; üst fehér fémből állitvák ki, mely több évi hassuálat után is megtartja eredeti szin-t Aa utóbb megnevezett tárgyak ezüstszinéndk 10 é*i BCfftartásával jótállás van kikötve kővetkeső 24 drb ékszer-készlet es^k 3 frt 75 krba kei Ul, éspedig:
6 darab ékszer-készlet asztali kés, 6 » >, jy ,, Tilla, 6 „ „ ,, etó kanái, 6 „ „ kávés „
Osszoea 24 darab s meseszerű olcsó aron osak
3f_f "TK "Ur S. megUrtásról é. jó fajtáról Írásbeli jótállással. Ha II U IU iVI . egpzenv 48 drb. rendeltetik meg. ugy csakis e czélra készített papirtokban küldjük t tárgyakat, m p. 48 drbért 8 frtot Kapható nálunk még: levesneró darabja 50 kr. tejmerő drbja 35 kr. fízelékmerő, ui• »lv 45 kr Nanvobb fladzsa drbja 90 kr. középnanysáfln tejeskánna drbja 2 50. kízépszerö théJáskáBR« drbja 3 frt. fedível ellátott eznkorUrtö I frt 80 kr. finoaai bevésett czskertarti 2 frt 40 kr. Flaoa góthizlésö gyertyatartó I pár 2 frt. 25 kr. ngyaaaz finoman bevésve 3 frt 25 kr. magyarbors- és sótartó 60 kr. eozet- és Ola| készlet. 2 részszel csiszolt kristályüvegből 3 frt 50 kr. 4 részszel 4 frt. 75 kr. asztali gyafatarté pyramlde I frt. 20 kr. ugrófadéllel ellátott vésett dohaaytartó I frt. 25 kr. Ovegdsgaszok komikai figurákkal 3 drb. 60 kr. Ej még ezerféle tárgyak 10 éri jótállással mind a szinmegtartásra, mind a jó fajtára vonatkozólag.
Megrendelések utánvéttel, vagy az összeg előleges beküldése mellett a legpontosabban és hűségesen teljesíttetnek és a levelek kövctkozőlftg czimzendők •
BLAÜésKÁNN, General-Depositeure,
Béos, X., Solxrrtoixsli.of.
U. L Száz és száz elismeri ós kiszSal levol van birtokon kban és ezek ■egtskJatbstók Utáná* és haulsltáa katóságlUg büntetteök, 255 4—10.
Becsületes, szorsalmas öázalóínat,
kik ki«el»b váio.okat és tartományokat látogatnak meg, kitfluG
mellékjövedelem »
ajánltatík, (mely mindenütt könnyen elad listó és mind-n pénr. és veszélyeztetés né küli.''i C«k e e«.imre kell írni J. K.
555 an 6. L Osnbe és társa Frankfart am Main. 267 3—S
¡QLL SEIDLITZ - PORA,
riŰQV, olrlrrkV vqIA/IÍ h* ®indeE ¿Oboz czimlapján a VyoUK. ItKK-UI V<lll>lll? í, én sokszorosított ezégeo: v«n
lenyomva.
30 ée óta s leeiohb Kik<-rek mellett fennáll mindennemű gyotper betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszorulis\, ver t»jnlá8 és araayér ellen. Különösen oly egyéneknok ajánlva, kik ülő életmódot foljtntnak.
Hamisítások törvényileg büntettetlek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. ó.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
1 A legmegbízhatóbb ömege''yző szőre a tzenvedő emberiségnek
minden belső é« külső gyulladásnál, a legtóbh betegség ellen, míu. dennemű .ebesfllévek, fej-, ftll- és fogfájás, régi sérvek ét nyilt jebek-rákrekélyck. "Iizfik, szemgyulladáa, mindennemű bénuláa és aérBlés Stb, tb. ellen.
Qvegekben használati utasitással együtt 80 kr. o. é.
Hai-májolaj.
KrohnM. estirsától Bergenben
(Norvégiában \
Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, * kereskedelemben előforduló aj kr.zl''.tt az egyedüli, mely orvosi cselokra haszuálhaté.
ira egy üvegnek használati utasítással I frt e- é.
Fő szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuehlaubeii.
Raktár a> álUm minilen hírneves gyógyszertárában vagy fűszor-ki-i eskedéai-ben. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb mogreudeléscktiél mogfelelű árleengedósbeu részosülnek.
A t ez kósőnaér kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendrlui es csak olyanokat nlfogadui, m<-lyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak nllá''va
Raktárak: Hagy-Kanizsa Belus J. gyógy. Práger Béla g/ó^y«*. Peaai''lhofer József Rosenfeld Adolf Rnsenberg Ferencz. — Zala-EgWSZeg Ilollosy J. E. Marczall Isztl t''erd. Baros Dorner 8. — Csáktornya Göncz L. v gyógyazerész — Kaposvár Babóchay Kálm. Kohu J. gyógy Th Kecakéssy gyógy. — Kaproncza Werli M. gyógy. Készeg Csacsíno-vic* Int. gyógy. Küttcl Ist. gyi''.gy. — Keszthely Schieífer A. Wüasch F-— Körmend ItAtz Ján. — Zágráb Irralm»shoz gyógy. Míttlbach S. gyógy. Perklet Ferencz. -Sopron Mezey An.l. gyógy. (240 7—52)
A ki kétségben v <111 a felett, hogy »'' hírlapokban
feldicsért számtalan gyógyszerükhöz viseltessék-e vagy közülök melyik iránt viseltessék bizalo''mmal, annak tanácsoljuk, hogy Go-risohek Károlv rs. kir. egyetemi könyvámstól Bécsben (Istvantér, 6.) hozassa meg magának s „Betegbarát- czimü könyvecskét, mert abban a legkípróbálubb szerek tárgyilagosan és kimerítően vannak ismertetve, ugy hogv teljes nyugalommal bírálhat és a legjobbat választhatja magának Kzért egy betegnek se kellene sajnálni a fáradságot egy magyar levelazőlap megírására az említett könyvkereskedéshez annyival inkább, mivel a könyvecske ingyen és bérmentve küldetik mog, ugy hogy az a megrendelőnek semmi egyéb költségébe nom körül. (261 1. 2—4
Nagy-Ksoiaáa, nyoa&tott * kiadó tulajdonos W&jdits József gyorssajtóján.